Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
12.51 MB
2009-07-13 18:17:26
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
552
9168
Rövid leírás | Teljes leírás (1.54 MB)

Zalai Közlöny 1941 099-124. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
81. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


- isis J,. v..-\'\'v-\'v-r-
81. évfolyam 99 uám.
Nigykanlism 1941. m<jm 1. ciOtSrtfik
ára 12 ISII,
ZALAI KÖZLÖNY
— llHbOziup llflrii,,.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkeszti: Barbarita Lajos
ElSílietbl ám: tg) liórj fi penge 40 fillér. S/.orkcizISaíp.l ía liladdhiralall telefoni 71 X.
Magyar tervgazdálkodás
. A dolgozó és termelő ember sorsát gyakran olyan erők dön-, Ük el amelyekről sejtelme sincs. Tiz esztendővel ezelőtt valóban nehezen érthette meg a gazdaember, hogy miért zuhant a gabona ára rövid két esztendő alatt a megszokott árnak egy negyedére és bizonyára nem érthette meg azt sem, hogy miért arat a földön áldás helyett gondot, ha jól fizet a kalász. Ma már ludjuk^-^togy mi volt mindennek az oka: A gazdaságinagyhatalmak crélytelensé-ge, tervszerűtlcnsége ffi önzése. Mérhetetlen sok életet szórtak a tengerbe és tüzeltek el, amikor az európai emberiség jelentős hányada alig jutott kenyérhez, majd áron alul zúdították a gabonát a piacra, mert a kapzsiság gondoskodott ugyan a készletek Összegyűjtéséről, de arról már nem, hogy mindenkinek jusson is kenyér. így jutott el a világ egyik legsúlyosabb gazdasági és társadalmi válságába, a melynek következménye az u sokfélé politikai ós gazdasági törekvés, amely ujjá akarja rendezni Európát és a világot!
Magyarország akkoriban a legszegényebb és leggyengébb országok sorában állt s igy a nii gazdasági életünk helyzete volt a legreménytelenebb is. Céltudatos és torvszerü munkával azonban élőbb a termelési költségekéi, majd tisztes polgárt hasznot biztosító árakat sikerült életbeléptéim és az akkoriban megerősödő baráti nagyhatalmakkal a politikai kapcsolatuk mellett olyan. gazdasági kapcsolatokat kiépíteni, amelyek szerény, de állandó boldogulásunkat biztosították. Külkereskedelmi intézkedések, a termelés minőségi megjavítását, a magyar cikkek hírnevét és becsületét szolgáló újítások következménye volt ez az eredmény. Magyarország tehát sok más európai államot megelőzve megtanulta a tervgazdálkodás előnyeit megismerni és megbecsülni.
A történelmi fejlődés azonban nem állt meg és ma már nem\' elégedhet meg az állam azzal, hogy az élet egyik-másiV lerén, egyik-másik társadalmi réteg megmentése érdekében tervszerű gazdálkodást honosít meg. Ma már az egész gazdasági elétet\' és annak minden egyes értékét egységes, tervszerű menf don kell megszervezni és a .íetn-zet magasabb érdekeinek szolgálatába állítani. Ennek a korszerű szükségességnek a felismerése vezérelte Magyarország kormányzóját akkor, amikor Keményi-Schneller Lajos pénzügyminisztert, különleges megbízatással látla el, hogy a termelés tervszerűségének kiépítését és a gazdasági minisztéríu-
Nagy előkészületek Gibraltártól az Atlanti-óceánig
Nagy német csapat- és anyag-száMtások Éasakafflkában — Az amerikai hajóhad érős egysége kifutott az óceánra — Három-napos inváziós gyakorlat az angol partokon — Nagy diplomáciai tevékenység folyik Délkeleteurópa körül
A menekdlft angol oas-patok Kréta helyett Egyiptomba mentek
Paris, május 1 A washingtoni francia követ a leghatározottabban megcáfolta azokat a külföldön terjesztett híreket, mintha Franciaország hajókat engedett volna át Németországnak-A Paris Soir jközli
a francia hadihalóhad vtszte-f ügeti.
A kimutatás nem hivatalos ugyan, de a tengernagyi hivatal-jóváhagyásával látott napvilágot.
Eszerint a francia tengerészeti veszteség 31 hajó, azaz 71.000 tonna.
Ebbői Dünckirchennél 1-1.800 tonna, Dakarnál 28.000 tonna, Norvégiában 2000 *onna, balesetek és aknarobbanások követ kéziében 8000 tonna süllyedt ei,
rai# a többi 18.000 tonna önelsüllyesztés és torpedótalálat következtében veszett el. \'
Berlin, május 1 Az angol repülők az éjjel berepültek Németország fölé és néhány gép Berlin határát is elérte.
A zárótüzet azonban nem tudták áttörni és igy bombáikat csak a külvárosiban dobták le. A kár jelentéktelen, néhány sebesülés tőrtént.
Az Uj Nemzedék római tudósítója szarint a habom tna —i a.tengeri harcot kivihe — olyan szakaszlioz érkezett, amelynél
diplomáciai előkészítésről loluet btsxélni. Hogy, az libl folyik a legnagyobb.JKöjrol,. ntmjejio.1\'iudni, cto a jc\'ek srcriut *ötsLgieieiiCu
Délkeleteurópávat
áll kapcsolatban.
Ujabb nagy összecsapás lázas Jelel mindenfelől
Budapest, május 1 A Pest értesülése szerint a Paloponezotz
teljes megtisztítása már csak pár napot vesz igénybe. A még esetleg ott lévő angol utóvéde-ket már Anglia is elveszettnek tartja. Az angol csapatokat egye nesen Alexandriába és Kairóba szállították. Kréta szigetén csak görög csapatok szálltak partra., London, május, Y A Reuter iroda közli, hogy
Gibraltárból
kivéve azokat, akik az erődök építésén dolgoznak, a polgári egyéneket mind elszállítják.
Washington, május 1 A szenátus tegnapi ülésén bejelentették, hogy az
atlanti óoeinl hajóhad
mok együttműködését megvalósítsa. Magyarország tehát ma már nemcsak részletkérdésekben és nem csupán valamely át meneli helyzet miatt foglalkozik a tervgazdálkodás megvalósításával, hanem azért, mert ez nem zeti fennmaradásunk egyik legfontosabb feltétele.
Tévedne azonban, aki azt hinné, hogy a tervgazdálkodás az egyéni tehetség, az egyéni vállalkozó kedv és az egyéni munka megszüntetését jelenti. Erre már láttunk kísérleteket a m.Ultban s az ilyen kísérletek
egyik nagy tengeri egysége, tobb csatahajó, repülőgépanyahajók, torpedórombolók és tengeralattjárók kíséretében kifutott az Óceánra.
Stockholm, május t A lapok londoni jelentése szerint
az angol partokon
háromnapos >inváziós nagy-¦gyakorlatod tartottak, amelyen a nagyszámú katonaságon kívül 80.000 főnyi polgári egyén is résztvett.
Istambul, május I Solluintól keletre és délkeléire
az Afrikéban
harcoló mindkét fél erős csapatösszevonásokat végez, — jelentik a haditudósítók,
A német nagy szállítógépek
Sziolíléból .
állandóan szállítják a csapatokat, a hadianyagot, élelmiszert és az ivóvizet Északafrikába.
Abesszlniéban
Gohdar környékén van heves harc, amelynek kimenetele még bizonytalan.
Svájc kSvetel Berlinben 4e Rámában tárgyainál!:
A apanyol falanglsták vezére
MQnohonben -
Genf, május 1 Több svájci lap azzal: kapcsolatban, hogy az utóbbi időben az .olasz sajtó .élesen-bírálta a svájci sajtó magtartását, közli, hogy a római és a berlini Svájci követ Berlinben tárgyalnak, mert Svájcnak érdeke, hogy fenntartsa a jó kapcsolatait szomszédaival.
München, május 1 Hess Rudolf fogadta Merino Salvadort, a spanyol falandista párt vezetőjét, aki jelenleg Németországban tartózkodik\'. Salvador Suner külügyminiszter nevében meghívta\' Hesst Spa- ¦ nyolországba. i
Hírek Matsuoka amarlkai utazásáról
Róma, május 1 A Popolo di Roma távolkeleti tudósítója foglalkozik azokkal az amerikai hírekkel, amelyek szerint Matsuoka Washingtonba utazna. Sokat beszélnek ma erről Amerikában — írja a tudósító — és tagadhatatlan, hogy Amerikában szívesen fogadnák Matsuokát. A valótlan hírt azonban csak London terjeszti, hogy Amerikával elhitesse, hogy
kivétel nélkül csődöt mondottak, amint csődöt mondott a szélsőséges gazdasági szabadosság, vagyis a liberalizmus rendszere. Az igazi nemzeti tervgazdálkodás nem azt jelenti, hogy mindent az állam vesz kézbe és maga akar végezni. A tervgazdálkodás, amennyiben az valóban rászolgál erre a megjelölésre és igazán a nemzet érdekeit szolgáljaj annyit jelent, hogy az állam mind a termelésre, mind az elosztásra és, a fogyasztásra irányitóim hal. A tervgazdálkodás tehál bizo-
nyos tekintetben erkölcsi kérdés is. Erkölcsi kérdés annyiban, hogy a gazdasági élet minden tényezőjének fel kell ismernie boldogulása titkát. Ez pedig nem a minden eszközzel megszerezhető haszon hajszolása, hanem az állami irányítás, a jó-tanács, a hivatott szakemberek útmutatásának megfogadása ós követése. Ettől függ gazdasági életünk tartós boldogulása es ettől függ szegényebb népréte-geiuk jóiéíéncK növekedése. A tervgazdálkodás tehát nemzeti! kö.telcsségj
Aprított száraz tűzifa
¦ lttpható
BEL.EZMAR JáHOS
Sufár-ut 53 — Telefon 625. n.
1S41. májút 1,
Japántól nincs u félnie az USA-nak.
Sanghayból is ugy értesül a tudósító, hogy Amerikában melegen fogadták Matsuoka érkezésének Tiirét. Megállapítja azon ban, hogy tokiói körök vélemé-
Kormányválság Londonban
L\'ondon, május 1 Az alsóház ülésén a munkáspárti képviselők élesen bírálták ö kormány élelmiszer-adagolási rendszerét. Hangoztatták, hogy azokban az élelmiszercikkekben, amelyekre nézve nem vezették be az adagolási, sok a közvetítő kereskedő és ezért rendkívül magasak az árak.
Az amerikai lapok szerint az angol kormány az alsóház jŐVŐ-
nyc szerint az utazásról mégbe-,. szélűi -sem lehet addig, mig Amerika meg nem változtatja magatartását Kínával szemben, amelyei szintén fegyverrel támogat Japán ellen.
Japán partratzálíáa tgy kinai szigeten
Tokió, május 1 A japán csapatok sikeresen partraszálltak Tienjangso szigetén. A csapatok sok hadianyagot zsákmányoltak, köztük 13 ágyút is. Elfogtak egv 2000 tonnás kinai ágyúnaszádot is.
— kényes kérdések miatt
heti ülésén kénytelen lesz néhány kényes kérdésre válaszolni. Elsősorban azt fogják feszegetni, hogy a német csapatok miképpen kerülhettek Afrikába a Köídközi-tengeren át.
Ilir szerint az egyik miniszter máris benyújtotta lemondását, de Churchill nem fogadin el. Azt hiszik, ha kormányátalakításra kerül sor, Ausztrália miniszterelnöke is helyet kap a kormányban.
Amerika már nem tud hadihajókat kütden) Angliának
Iis szeretnék, nagyobb hadihajóikat Amerika mar nem adhat át
Newyork, május 1 Roosevelt levélben felszólította a kereskedelmi hajózási bí-zotlság elnökét, hogy az amerikai kereskedelmi hajólérböl 2 millió tonnalerel bocsásson ren delkezésére a demokráciák megsegítésére.
Az amerikai kereskedelmi hajók hadianyagot és élelmiszert szállítanak majd Angliának.
Knox tengerészeti miniszter kijelentette, hogy bármennyire
¦Angliának, ellenben sok mosz-I ki tó-hajó építését kezdték meg. ; Nagyobb hadihajók átengedéséire még akkor sem kerülhet sor, ha az cgyárbócos vitorlásokat is igénybe veszik a parti őrségek részérc.
Bejelentette még Knox, hogy az amerikai tengerészet eddu* még be nem hívott tartalékosait" május 5. és 30-a között mozgósítják. Ez 230 tisztet és «1600 főnyi legénységet jelent.
Görög kérésre vonták viasza az angol csapatokat Görögországból ?
Newyork, május 1 A kíYzelMfcli angol haderő föpamjics noksága tegnap hivatalos hadijelcntiS-i iidolt ki. IdeírlíoactJ je\'.ejitéi»k\' szerint :i hadi jeleütés a következőket mondja: Miután nyilvánvaló voll, hogy u görögországi görög csapatok elDejiMúása vt\'get ért, a görög konnany arra kérte !17, angol haderő parancsnokságát, h;>gy vonja vissza csapatait (iörögorszaghól. Az angol liaderő okkor Thcnnopiki-nál éppen íriutkeiésbeii voi1 az ellen-
ségget.\'A repnlötanndAsok soríín azonban az eMenség kivívta a légítér íe-letti uralmat és az egyeüen hasanal-liató kikötőt, Pireuszt töi.Vrc|eUo. így u csapatok pariraszalUisát csak ft\'nyfflf partokon lelicieU cszközölui, ami lassan ment és Nzallilóc.szközbcn, hadianyagban és emberben igen nagy vcsztcsí-gel jelenléti. A görögországi angol haderő bchajózas:» r héten\'folytatódott, de hogy milyen ered mennyel járt, még nem lehet tudni.
A visszatért Bácskából kiutasították a nemkívánatos elemeket
letelepedők :j napon beiül kötelesek elhagyni az országot. A Siscrbia fdé lienök J\'étérváradnál, a .Horvátország felé menők pedig csuk MUrovicnnálk léphetik ál a határt. Érték tárgyaikon kiviil ingóság-aikgól csak annyit\' vihetnek cl( amennyit személyesen tudnak elvinni és annyi kts^ionzt, iimenmji utazásukhoz tís éleliuczésfikliöz szükséges.
Újvidék, május 1 A katonai parancsnokság lemlcldct adott ki, amelynek crlcJiiiébcu azok a szeriek, horvátok, románok\', cigányok\', valamint a zsidók, akik 1918 okló)>er \'M-e elölt nem reuúciWzlek bikhatási engedélyei Magyarország területin . Horvátországot kivéve^, valamint azok lesüármazoHaí, lehal a bevándorlók és
Vitéz Szécsy Imre — tábornok
Előléptetések a nagykanizsai honvéd-tisztikarban
Magyarország Kormányzója vitéz nemes Szécsy Imre ezredest, n nagykanizsai dandár parancsnokát tábornokká, Kaltróy Antal őrnagyot alezredessé, Balázs Vilmos főhadnagyot századossá léptette elő.
A legfelsőbb Hadúr eme ténye városszerte osztatlan Őrömet okozott, nem csak katonai, hunem polgári körökben is.
Vitéz Szécsy tábornok több, mint négy év óta teljesit szolgálatot Nagykanizsán. Ez alatt nem esak ttársadalmilag, hanem elsősorban a nemzeti élet és honvéd-szellem erősbitésének munka-sikján élénk irányító része volt a város életében. Tetőtől talpig katona és izzó magyar lélek, mindama tulajdonokkal, amelyek átalakitó, elmélyítő erővel tudjak hatni egy város közéletében.
Kaltróy Antal alezredes a vármegyei és kanizsai cserkészélel terén kapcsolódott főként a polgári katona-eszmény ápolá-
sának felettébb eredményes munkájába. ¦¦¦ .
Balázs Vilmos százados a nyilvános élettel érintkező honvédségi megmozdulások lerén vonta szorosabbra a kapcsokat katonaság és polgárság között
Mindhárom előléptetett tehát nagy és érdemes szolgálatot tett .itt a déli végeken annak a szellemnek fejlesztése terén, amely egyik bizlositéka volt a magyar feltámadásnak és fenntartó eleme lesz a feltámadás eredményeinek.
Az előléptetettek katonai egyéniségét nem e sorok hivatottak méltatni. Megtörtént az minden betűnél beszédesebben a ínég nem várt előléptetésekkel. E sorok kötelessége azonban kifejezni a kanizsai egész társadalom igaz örömét, amit afelett érez, hogy akiket, mint katonákat szivébe zárt, becsülni tanult, azokban a legfelsőbb intézkedés is elismerte és jutalmazta a magyar katona példátmulató erényeit.
MnrakOzI találkozó Nagykanizsái a Polgári Egylet fehér asztalainál
Még sok-sok imádság száll naponta az Ég felé, hogy Muraköz sorsának kedvező rendezése mielőbb megtörténjék a szentistváni gondolat győzelmének jegyében. Nagykanizsán máris Összejött a nagy muraközi család, hogy a fehér asztal ünnepi hangulatában adjon hálát Istennek a magyar feltámadás ujabb részletéért és kérje a nagy mü betelj esedését.
Mintegy százan jöttek össze a Polgári Egylet által Kelemen Eerenc alelnök rendezésében megtartott, igazán bensőséges, ünnepi hangulatú estére a Korona éttermében. Legtöbbjük muraközi volt, köztük Csáktornyáról és Perlakról érkezettek is". Hölgyek is szép számban voltak jejcn, az élen dr. Krátky lstvánnéval.
Az egyszerű vacsora után az egybegyűltek lelkes üdvözlő táviratot küldtek Zadravcez püspöknek. Meghaló volt a messze szakadt muraköztek löbb kimentő levelének felolvasása, melyokböl kicsendült az cl nem idegeníthető magyar muraközt lélek tiszta hangja.
Kelemen Ecrenc megillelŐ-déstöl kisérve emlékezett meg dr. Szabó Zsigmondról, aki a muraközi gondolat izzó lelkű harcosa volt, de nem adatott megérnie szeretett földjének felszabadulását. Voltak, mondta beszédében Kelemen Ferenc (Csáktornya szülötte), akik kételkedtek Muraköz visszatérésé-
ben. Voltak, akik csodálói várták azt. Valóban csoda hozta meg: — a magyar-jugoszláv < örökbarátsági szerződés után, a német hadsereg előtt három nap alatt végbement jugoszláv Felbomlás. Két hét óta magyar honvéd áll őri újra Muraköz békéié, biztonsága felett.
Filó Ferenc igazgató áttekintő képben foglalta össze Muraköz sorsát népének kálváriáját az emlékezetes karácsony-estétől kezdve. Az egybegyűltek felállva ünnepelték Magyoror-szág kormányzóját, maja a kormányférfiak céltudatos munkájáért mondott Filó köszönetet, a német és olasz baráti nemzet vezéreinek, ugyancsak lelkes taps közben. Hangsúlyozta, hogy a muraközi lélekből minden megpróbáltatás ellenére sem halt la sohasem a hit s ma is bizalommal várja a magyarság, hogy ez a föld niinélcTőbb és minden feltétel nélkül végleg visszatérjen az édesanyához.
Szcrcletteljes ünneplés fogadta az ekkor megérkezett polgármestert, majd IIúlI Cili a muraközi nők nevében irt beszédéi olvasta fel. Hangsúlyozta, hogy Muraközt erőszak vette el, soha le nem mondtunk róla s ehhez a hitet a történelem tényeiből meritettük. Ismertettea Murakőz történelmi szerepét, megállapítva abból, hogy Muraköz non veszhet el Magyarország számára. A bizalmat a magyar nép lelkületéből, a Zri-
Fővérosl nlvén átlő bér- § pQf|3|B fotőiyár Nagykanizsám I
PALCSICS
és textiláru festés, kikészítés Fehérítőgyár • Indanthrenf estés Ruhafestészet • Vegytisztítás
V«f.«l 0.1.t. fí,»l t. milm <Ko
a* 86, >z«m. ¦•épílloí).
Tiiiuíüii: TiUtom
-44. \'33.
mijus 1,
ZALAI K021.ÖN*
BÚTORT
szaküzletben
Gábor műasztalosnál
vegyen vagy rendeljen. NagykaniiM, Várotkáx palota.
nyiek lángoló haznszctctetéből, a muraközi föld hagyományaiból merítjük. A megszállás alatt is élt a magyar szellem ezen a földön, él most is és el nem vesz hot soha. A muraközi nők nevében hitet telt, hogy lelkük minden erejét Muraköz ügyének szolgálatába állítják. Mi nem akarunkj mondta, igazságtalanok lenni mások hazája iráni, de a magunk hazaszeretelének minden erejével kérjük Istent, óvja, áldja a magyar hazát, a magyar Muraközt.
Dénes Béla, Csáktornya utolsó magyar Főjegyzője felolvasta ismertetését Muraköz népéről, akik soha nem ismerték cl, hogy ők horvátok, Muraköz
földjéröb amelyet Isten bőséggel áldott meg," Muraköz gazdasági szerepéről, amely a magyar életnek része.
Dr. Krátky István polgármester hosszabb beszédében köszön tötte a haza érkezett muraközieket. A történelmi folyamat, mondta, amely most zajlik, vas következetességgel hozza magával az igazságszolgáltatást Ha türelmetlenek vagyunk is,hogy ez nem olyan gyorsan történik, mint szeretnők, adjunk hálát Istennek, hogy hazánk vernéikül annyi drága magyar tőidet szerzett\' vissza. Vázolta Muraköz jelentőségéi nagykanizsai viszonylatban, majd a magasabb, egyetemes szempontokra mulatóit rá, felsorakoztatva az indokokat, amelyek Muraköz mielőbbi végleges visszatérése melle.il esnek latba az igazság kimérésének magyar serpenyőjén. A
A vacsora résztvevői éjiéiig maradtak együtt.
Hogyan tette le Nagykanizsa a légoltalmi érettségit?
Most, hogy megszűntök a légoltalmi készültség izgalmas nnj>j:ii. umehek !1 város közönségének ido-geit is erősen igénybe vették, érdemes visszapillantói veni az vlmu.lt napokra: hogyan visel kede El Qzok aluli Nagykanizsa? \\ légraulom hónapok óta folyó meg. szervezése, oktatás, próbák és olőké-szüleiek után cz volt ;iz érettségi vizsga u nagykanizsaluk részérc.
Azért körkérdés! intéztünk a vizsga eredményére vonatkozólag uz Rkléites légolNtmi vezetőkhöz és a .munka végrehnjlóthoz,
KUösorb m a nagykanizsai rcndíírku-pitiüiysag vezetőjét,
a légoltalmi parancsnokot
kérdeztük meg, akinek kezébe futottul; Össze u légofltaloin összes szálúi,
— A nagykaiuzsul közönség általait \'u jói viselkedett ;i légoltalmi készölt-ség alatt, jelentette ki a rendőrfőbmá-csos, de voltuk olyanok is, akik nem tellek e\'cgct, vagy uCin elég gyorsan a kiadott rendelkezések ttok. I-\'öleg az asszonyok. I)o ez főleg annak tifliijdi]-nilható, hogy a sziréna riadójelét nemi elteleti Jól hallani u.kíűSő városrészekben. Az elsötétítés is sikerűit,
ahol pedig klyánnl valót Ültünk, ott figyelmezteltük a közönséget. A cserkészek igen szé-pen viscJkcdlok. Sajnos, vollak olyanok is a polgári közönség soraiból, akik, mikor jeleni kőzniük kel-lcll volna, fázlak a becsület követelje kölo\'csségei teljesíteni. Akik nem akar*, ták megérteni, Iwgy négy órás légoltalmi szolgálalol teljesíteni annyi, mfut Q hazát szolgálni négy órán ál. De voltak nagyon vigasztaló és küket felemelő jelenségek is. így a tanítóság elsőnek jelentkezeit, de hivatalnokok, kereskedők, iparosok is voltak, akik önként jelentkeztek. A fiatalság elsőrendűen viselkedett "z egész vonalon, bárhol is vollak beosztva. Diákok1, le-venték, cserkészek. Különös elismerés illeti a postahivatali teflefonos kisusszo-uyail, mondotta, atók elismerésre méKó munkát végeztek Őrhelyükön.
— Persze a mostani készültségnek is megvoltak a maguk tanulságai, "ami-kot a legközelebbi alkalommal! ffftlél-Jefiul figyelembe Ml majd venni.
Kiemelte a főtanácsos t\'jnéppuszta, Miháld, Bakónak, Szent györgy és a lÖbbl külső figyelő őrsök szép tevékenységét is.
A rendŐrörszemélyzetl parancsnok,
aki a légoltalom parancsnokának a helyettese, a jwraucsok végrehajtója és clteuörzőjc, kijelentene *iótltünk, hogy a légoltalom cilsö -komoly fcp> adatánál a lakosság fllalauosságban
elég jól viselkedett, csak az egyszO. rübb népnél volt még némi kifogásolni való. dyalogjárók és jármüvek nem álltak meg nyomban és nem vonultak az előírásos gyors tempóban a ka alá vagy óvóhelyükre. A légi-osztagok személyzete, főleg a fiatatság, dicséretesen levizsgázó tt. nC\\ezePe;ou a cserkészek, diákok, leventék, slb, akiV kel igen meg volt elégedve, he kheiuk részüket a munkából az oivosok, üg védek, tisztviselők és a többiek mind, akik derekasan lettek ki magukéit. Mintegy 100 fö tcljesitclt Légó szo(gn-iatol a tnrsadakmi minden rétegéhői, nyolc nő a Légó központnál telefon-szolgálatul leljcsitcU- dltstawéa hangján emlékezett meg mindazokról, akik hazafias buzgalmukban vallatták és derekasan átllák szolgá\'iutiikut,
A tűzoltóparancsnok,
aki évek óta igen nagy immktit végez a légofttalom megszervezés! ¦ ós a lakosság kioktatása terén kijelentette, hogy fő!eg az «l.ső napokban kitűnően meni minden. A segédcsa\'i Kilókat délután \'2 órára rendelték 1« és azonnali mi-gala-kilolták az őrséget. -1 órára már mindenütt álltak az őrségek az egész vo* nalon. A később érkezetteket vAMó-osonorfokbá osztották 1». Tűzoltók, gázfolderítők, gázmenlcsiiők, egészségügyi osztag, helyi kúrfi&vcflők (tüzolló-toronybani, :i parancsno kságlioz bo-osztoít szolgiVtitos;ik, figyelő Őrsök (a nők esik telefon-szádrfifiilol végezlek az óvóhelyen1. Van azután egy másik csoi>ort: a ház vagy házcsoportok parancsnoka. A fiatalok Is jól állták
ÍÉRTÉKES*TAPASZTALATAJ fALAPJÁMÉSZÜI«A*
meg helyüket. A fdlnöltck, vagy idő-seblíck fegyelmezetten, kÖÍcJesséfitu-dóan vise\'.kcdlck, hangoztatta.
Vöröskereszt- és mentőszolgálat
A -légoltalmi készültség ideje alatt a Vöröskereszt végezle az egészségügyi .szolgálatot. 01 nagykanizsai és két W.s-kanizsai segély-állomást áflttoltak ftfl, Gyüjlöállomás voll a Itozgonyi utcai Missziósházban, a kellő Mszerdésstt, két ápolóval. Az egészségügyi szolgálatot 154 ember lálta el. rijjet-noppatÜ szolgálat volt, orvosi felügyeltet nwffl-lett, minden állomáshoz két orvos volt beosztva. A parancsnokságnál\' a tiszti főorvos, a városi .orvos és a mentőosztály parancsnoka. A Kaszinó, bon Vöröskeresztes pihenő, ágyakkal felszerelve. A mentők szintén állandó szolgálatot teljesítetlek a Vöröskciüszt-lo! karöltve, önkéntes Vöröskeresztes átiolóuök még most is (tffljcsilenek szolgálalol a közkörházban a sebesült német és szerb katonák melleit.
Valóban kitűnően bevált a Vöröskereszt és a mentők egészségügyi szolgálata.
rxdoklődtüuk a szolgálatban részt-veit fiatulságnál Is.
Egy diák
elmondta, hogy kezdetben nagyon egy. hangúnak érezte a szolgátlalát, ké.sőbb azonban, amikor szélben, hóviharban fo\'mclictctl a tűzoltó-torony tetejére, már jobban érezte magát. Volt egy kis változás az egyhangúságban,
— A kedvünket némileg rontotta,
mondta, hogy épen a nagyhüli szünidő alatt keltett szolgálatban tenni.
Egy levente
kijelentette, hogy ejeinte, amikor bementek szolgalati helyükre, -nagyobb dolgot vártakt. Nem volt alkalmuk kivonulni, alwgy ők szerették volna, hogy megmutassák, hogy mit tudnak ők, hu szükség van rájuk. Vártak egykét repülőt (Így mondta!) a.Nráros fóW, hogy azonnal működésbe tópbessenek. De semmi sem lelt a Jevente áfcek-ból. (Hála a jó Istennek! — mondjuk mi.)
A cserkészi/ja,
üli ivei szóba ctegyedtünk, csupa elevenség, derü, öntudat. Megkérdezzük mit érzelt a légoltalmi készültség alatt szolgálati helyén. Hövid, de velős volt a válasz.
— Azt, hogy nekünk ott kuksolnunk keltett, ahelyett, hogy megengedték volna, hogy mi Is sorba álljunk és e4> bienjünk a llráván túlra... I
Utolsó volt az a
kanizsai magyar
aki talán legjobban adta vissza a város népének érzósét, amikor kijelentőt 10:
— Most pedig adjunk hálál a jó Istennek, hogy Nagykanizsa ilyen simán vészelte át u legutóbbi napok komoly, történelmi eseményeit..., mert nagy hálára vagyunk kötelezve a Gondviselés iránt...
CB. Í1J
A Kúria leszállította a Menyei kereskedő itzsorabirósági bünfetését
Annak idején beszámoltunk Király András letenyei kereskedő "esetéről, nkit árdrágító visszaélés miatt vont felelőssel*--, re \'a nagykanizsai törvényszék nzsorabirósága, mert a petróleumot az árkormánybiztosság
állal megállapított árnál magasabban árusította. A biróságRi-rály Anndrást hat hónapi börtönbüntetéssel sújtotta.
Király és védője, itju dr. Tamás János kanizsai ügyvéd sem-miségí panasszal élt az Ítélet el-
mim mzLöm
IW.-maju". l
len. Most foglalkozóit a fellebbezéssel a Kurin dr. Szolnok-tanácsa, amely* a vád és védelem meghallgatása után meg* semmisítette az elsőfokú ítéletei és Király Andrást egy hónapi fogházraí !100 pchgo pénzbüntetésre, valamint három évi jogfosztásra ítélte.
Indokolásában khnondolla a kir. Kúria, hogy a vádlott a petróleumot deciliterenként árusította és igy az ártullépés filléreknek a töredéke volt, minek folytán nem vonható le jogi következtetés arra, hogy az ár-tullépésl a vádlott vagyonának oly mértékben való fokozása céljából kövclhette volna el, ami az üzletszerűség fogalmát kimerítené. ;
A Kúria itélelc jogerős.
UTAZIK? —
bőrönddel útitáskával
VimiTfill BÜRÖNOÖSNÍ-l aamOUAII Horthy M.-ut I-
ém el
Csütörtök
mn>APB8T b
17.13 Karmacst tíertalan előadása,
— 17,45 nimszkíj-Koriakov: Májusi éj, nyitány. — 17.55 Harsányi Zsoli iBÍÖadüSa. — 18.15 Mai hwgyar\' szerzők h.Wgf*rsehyc. — 18M5 Or. Varga Jó-Yjtí keresta:de!*nv és tparugyl mWSzW tor beszel a NYmzvIkóvi Vásárról. -10.20 .Szeretnék május ójfiZJkákün.< irta és összeállító iti Rubatavi György; Közreműködik Utry Anna és Básthv JBaftie* Oyuta. Kíséri Oláh Kálmán clgá«yrOTC)»ra. — 20 -A belycstrasi. Vígjáték egy felvonásban, ,— .20.55 Elő-adás. — 21.20 Szentgyörgyi I .ászló IWKjnMl. — 22.10 Veidingcr Kde »xa. iowwiiokura. ~ 25.30 Schubert: .V. sadinfonin,
BUDAPEST u:.
16.15 Hanglemezek. — 17.15 Szakív Eszter cricket. — 17.15 Um\'czky Lásziá tflnczBMBfcara. — 18.15 Tercsesényi Gy. elbeszélései. — 10.15 Egyveleg Chopin müveiből. — 10.35 Angol n>vlvokla-tas. - 20 Hiwk. - 20.10 Tíbitícme. zok. — 21 Tasnádi Rubaoska Audvés előadása.
Péntek
BUDAPEST 1.
10.20 Kenéz Sándor clöidásu. — 10.43 SoVy Géza cWadósa. — 12.10 MeguyiU a KetazeUcózi .Vásár. A közvetítést Uudínszkv Sándor vezeti, — 12.50 Táhc\'ciöczck. - 13.30 A Rádió Sarfoiizcifekara. — 15.20 Hdsifluszo-nyok beszélgetnek. — 15.30 Czcnetek a Nemzetközi Vásárból. — 10.10 Füst \'JózSetf előadása hangieinezckkcl.
17.15 Bura Sándor cigányzenekara.
— 17.10 Sporlközfeményeic. — 18.15 tiobbí Hilda verseket mond. — 18.35 firőtz pratici srammcl-együttes?. — 10,20 Resztetek a némclbirodalmt rádió műsorából. — 20 Az Operaház itföadá-sa. »Tet| Vilmos*. Dalmű négy felvonásban. — A II. K*v. után kb. 20.15 Dr. Fordinándy Mihály előadása, — 22.10 A -Toll Vilmos. c. datimi IV, fa\'.vondsairak közvetítése. — Majd Farkas Béla cigiül yzeuckara. — 23.23 l!aniík\'inv\'./ek.
BUDAPEST íl,
18 tiyorsiróltwíolyam. — 18.25 A Toll Vilmos, című d i\'Lmtt 1. felvonásának közvetítése. — Utána kb. íil.-iil Dr. Halász Gábor cflöadása. — 20 Hírek. — 20.10 Az i. honvéd gyalogezred zenekara. — 21.20 Dr. (\'.snpodv Csaba előadása. - 21.30 Pnrfcás Itela olganyzeuekura.
3Íöröklakások
a vároa központiban i Cíoníery-uti kólomelolM, 2S évig sdómfnteí «zo-11,1 kivitelű bírháMlnkban „lolsüozlioutt. ödíllo telekkomrvl tulatfont képeznek, eladhatok. menterhellieMk, MrbtadbatOk vagy bekoltjzjotík. Lényegmn olcsóbb leven a mattanhtanal é» opllkozcanól, Uia«« tJkelufekttM,. Hisjonyzös é« lolvllágoeltas Horviltk fa V» építőmesterénél Cíe»«ory-ut 17.
A nyáron megkezdik a kanizsai gazdasági iskola építését
A földművelésügyi minisztérium kiküldötte és a tervező mérnöke Nagykanizsán
A polgármester fáradhatatlan tevékenysége a nagykanizsai kir. gazdasági szakiskola feltfpité.-c érdekében meg, hozta a kívánt eredményt. Dr. \'Vadnay .László gazdasági s/akfejügyelő, n minisztérium kiküldötte és Szét1 László egyetemi\' adjunktus, építészmérnök megérkeztek Nagykanizsám, hogv n vajgyár mertet tl telken helyszíni szemlét tartsanak; Utána több mint két órán át tárgyaltak dr. Krátkv Islván polgármesterről, majd Móesy Béta iffargaló terjesztette <-\'Ő a kivanaftnu-kat. Szél Látató l>einu(n|ta * polgármesternek az iskola tervemiét. Az épület egyazoniségél**n is tetszetős lesz és emelni fogja a városnak Horthy Miklós uti képéi. A 300.000 i»OngŐ
kőltséggcJ Icrve/clt épülrl egycmeliales, magában foglalja az inleriiálus termeit, nz igazgató és kél tanár lakását Ls.
A v/\'ros az iskola építéséhez letek-kcl, fiiléssel, világit ássál, karban la itassa) és bizonyos összeggoj járul hozzá.
Az épület n léil gazdasági iskolán kívül a magyar háziasszony kópzéstiek is hajlékot fog nyújtani és eg>\'éh gazdasági intézméinek i.s ollliont é\\ ol-helyezést nyernek ln\'imo.
Az épitkezés még u nyár folyamán megkezdődik.
A községek és gazdák jól leszik, ha már most lejelentik növendékeit BZ idei iskolaévre, mert a fölvétel a jelentkezés sor Rendjében történik.
A szabadkai posta kályháiban bombákat találtak
is
a szerbek kitakarodása után
Kanizsai postatiszt teveie az újra magyar Szabadkáról
l-l.J.... .....______i \\T...-..,>- I A..,).,.,„Jl,.„ Ivi.t.lw\'í/Hi.b .. rut.t.
Szabadka magynr! Magyar külsőben, belsőben.
Szabadkán a sziv hevesebben dobog, az arcok pirosabbak, nem ökölbe szorult, de lágyan simogató a kéz, a szemek fényesebbek a patakként hulló örömkönnyektől.
Szabadkán már nem kell súgni az édes magyar szót, nem kell körülnézni nem settenkedik-e a eselnik a hát mögött, szabad a gondolat, szabad a icaij eagás, szabad a vélemény, minden szabad, amit a magyar becsület határa megenged. Huszonkét évi szenvedés megülte a lelket, a reménytelenség lett nrrá rajluk ; de a reménynek egy sugara mégis maradt benne, amil az isteni gondviselésnek minden földi hatalmat mog-tórhi tudó ereje nem engedett elszunnyadni.
Még álomnak érzékelik amin-tlen képzeletet megszégyenítő, rugybgo valóságot. Uton, útfélen ölelik egymást az emberek, mindegyiknek van a másikához egy kedves magyar szava. Szabadkán a levegő már tiszta Hála érté a magyar honvédség minden akadályt elsöprő, átülő erejének, hála a tekintélyt parancsoló csendőrségnek, hála a hivatása magaslatán álló ál-lamrcndőrségnek. Volt mit söpörni, volt mit gyomlálni. Meg-
érdemellen bűnhődtek a zavart keltők.
A reguláris szerb hadsereg csendesen hagyta el a várost. Majdnem mindent helyén hagylak ; fejveszetten menekültek, senkit nom bántalmaztak.
Az 1. számú postahivatalban minden érintetlen állapotban maradt vissza. Pénztárak szabályszerűen becsukva a bent lévő értékekkel.
A tisztaság már balkáuszerü volt. Minden helyiséget többször kellett felmosni. Xéhány emléket ts hagytak vissza a kályhában elhelyezett kézigránát\' formájában, melyet a fokozott óvatosság ártalmatlanná tett.
A huszonkét évi bitorlás alatt a hivatalba semmit sem invesztállak. Minden felszerelés, bútor, gépek, egyebek még a ifct-gvar Szabadkából maradink vissza. Minden bútordarabon látható valami magyar emlék.
Mikor már minden berendezés az alkalmas helyen oilottA Harasztos főfelügyelő, a nagy szervező, magához kérette a személyzetet s könytöl csillogó szemekkel mondta :
— Fink, most elénekeljük a magyar imádságot!
Az utcán sok zokogó hallgatója akadt. Majd kiadta a parancsot a hivatal megnyitására. Ün-
Előkelő családi szálloda olcsó árakkal. Egy ágyas szoba 6 P-tfll. két ágyas szoba már 12 Pítől. KttQnó étterem és kávéház. Előzékeny kí-szoldAláfl. - A Zalai Közlöny elő-tlzetöt az utolsó havi előllzctéel nyugta felmutatásával aO\'/a Aetf-vaiményben réazoflülnek.
nepétyes, szent pillanat.. Szorul a szjv ; nyílik az ajtó ; odaállok s kíváncsian lesem, ki lesz az első Iwlépő. Egy 60 év körüli elegáns ur lép be, levett kalappal megáll előttem, kérdi:
— Megnyílt már a m. kir. posta V . \'
— Igen, méltóztassék belépni.
Szíven markolta a megindultság szent érzete, megölelt, megcsókolt s elcsukló hangon zokogta :
— Dicsértessék az Ur, hogy ezt megérhettem, boldog vagyok, hogy magyar hant takarja cl majd sokai\'szenvedőit, fáradt testemet.
Majd minden kélkcdés. póz nélkül, kedves mosollyal kivelte zsebéből immár patinás hábo-rusrkilüntcléseit, a 3. osztályú katonái érdemkeresztet. két Vignum laudisl, a nagy ezüstöt, kis ezüstöt, Károly csapatkeresztet, sebesülési énnel. A volt 30-ík honvéd gyalogezrednek volt tartalékos főhadnagya. Legközelebb egy vitézzel több lesz e hazában...
Délben hivatali asztalomon egy gyönyörű viola csokrot la. lálok "névjeggyel, melynek hát-lápján ezt olvasom : »az örökké felejthetetlen pillanat emlékére".
Most már csendes, \' békés munka folyik szerteszét a nekünk oly drága aránykalászos, délibábos Bácskában.
Kérésziül utazó, átvonuló honvédcinket már virággal halmozzák cl. Bácskában terem a legtöbb, a legszebb virág...
Mcgbocsájlunk az ellenünk vétkezőknek,.. Multat felejtünk, jövöl építünk.
Szabadka magyar, Szabadka szabad !
Dicsértessék érte az Ur neve.
Nagy Tivadar
Katonai folrcere lésa k •gyenruhéxati oikkefc
tiszti és altiszti njraodsnerfl k # p • n i » «VI I m po k
egyedül legolcsóbban, beszerozhetők
BELEZNA1NÁL
Sugir-ut 53. u. Teleion 625.
Május 22-én Csáktornyán, Pünkösdhétfőn Kanizsán lesz a ZMNTE-Csáktornya mérkdiés
Mint értesültünk, a, ZMNTE fiatal ős agilis intézője, Farkas József érintkezésbe lépett a csáktornyaiakkal egy pánpsmér közés lebonvolitása érdekében. A ZMNTE," szabadnapja lévén, május 22-én utazhatna Csáktornyára, míg a. visszavágó mérkőzés Pünkösdhétfőn lenne Nagykanizsán. Minthogy a Csáktornyáinknak bajnoki mérkőzésük a kitűzött időpontokban nincsen, valószínű, hogy ez az időpont megtelelő lesz mindkét csapat részére. Helyi sportkörökben nagy érdeklődéssel várják a vissztflérl Murakőz le-íjohb csapatát, a Csáktornyai PC-t.
77
20
—mmmmmmmmimmm
FERENCJQZSEF
KcSF.RÜV\'í
|9«1, mila» 1.
«ALAI KoücOtM
VÁSÁROLJON SZAKÜZLETBEN!
szemüvegek
orvosi receptek szakszerű elkészítése FÉNYKÉPKZŐQÉPEK, FILMEK, FOTÓCIKKEK. A legjobb „AGFA" anyagok. MODRKN FOTÓLABORATÓRIUM. Nilim kínülnek a Icgncbb amstar-kípek éi aagyliáiok.
OPTIKA-FOTÓ.
JOÓ IMRE látazerész,
Horthy Mlklóa-ut 1. (Városháza)
A ZMNTE vasárnap délután fél I érakor a dombóvári vasutas csapatot látja vendégül a Vasút sporttelepén. A DVSÉ ki-liíníí együttes, bár klasszis játékosa nincsen, de csapata egységes, összteljesítménye előkelő helyre vitte fel a csapatot. A ZMNTE jelenleg edzések ás több hetes mérkőzéshiány miali nem nyújthatja azt, amit legutóbb \'láttunk tőle. De igy is bizunk a kanizsai csapatban,hiszen a hazai pálya és a ZMNTE jobb játékereje mégis csak elég a győzelemhez. Jóslatunk li: 1 a ZMNTE javára.
Háromnegyed 1 órakor az X\'VTE II. csapata játszik a Barcsi IOK csapatával másodosztályú mérkőzésen. Itt is kemény küzdelem várható. Az NVTÍí 2:-es győzelme valószínű. *
Az NVTE első csapata Zsolnára utazik. Hogy az NVTE a Zsolna ellen meglepetésszerű eredményt tudjon elérni, azt nem hisszük. Még mindig nem igazi >nngy< csapat a Vasút s jgy 4 : l-es győzelmet jósolunk a ZSSlvnck. \'
Romlott ételek okozta mérgezések leküzdésénél a gyorsan és biztosan biló természetes „Ferenc József keserűvíz azonnali Igénybevétele — egy vagy két Ivópohárral — gyakran rendkívül fontos segédeszköz. Kérdezze me? orvosát!
,Okirathamisttó-
lagju is taji a kanizsai unlárs8;úg-DOk s ezt cüik kevuseu tudják. A
Kulcslyuk i> véletlenül tudta meg a muraközi vacsorán tegnap este, A dolog ugy történt, tiogy őzv. vitíz U>. Csote Antalné, Szabó Buby, még muraközi kisiskolás korában, mindjárt uz első eüemi nlári, felfVdezie az iskolai értesítőjében, hogv tútbu a kOtfiaféto kalkulusokon\' kívül egyéb személyi adatokat is bi\'je-g>eztek. Hogy .anyanyelvit mi»gyLir<, uz rendben is volt, mert mi más is lehetett volni a lelkes magyar Szabó (iyöző bátyánk leánya, mint magyar\'/ Igcji ám, de ott állt a ¦íiiüyeu nyelvei) leszed még- rovatban az* is, Iwgy: — .horvátnl-. Ez uzláii már i.oliogyan se ment a kis Szul>o IJnby első elemista fejébe. Mert igaz ugyan, liogy tudott horvátul is fa-lamcnnyire, de ezzej. nem szeretet dicsekedni síin ö, sem más a/ ottani magyarok közül. Fogta bál; Bz iskolai bizonyítványt, végig nyáiazta, a
horvátul. Iwirilsí, az ujja vaj addig dörzsölt*, aniig o>Wa.sal int a liánná vált és a milyen nytílven )>eszél még< kérdésre a luitéves kislány knimpligöcsös beU"iÍT«2 oda rótta: —
f*liotyl. _
— t Ünnepség a ferenciek lurdl kápolnájában)
Még p, cirfusz Viktória házfőnök-sé^e alatt a ferences lem]<loinban kis lurdi ká]>oJnál emellek, amit a bivek sokasága nagy szeretettel keies ?«1 naponta. Sok «t volo< ^bizonyítja, íu>gy nem hiába. A llarnuidiend:.ck u Madoiiiia-szolwr fője fölé nugyc.n szép tizenkét villany, csillagos ylori.Jlál ké--szilettok. Kzt a c*ÍUagos gloriokH u Ifarmadicndick ré-szvélc e mollon (lel-Cili istentiszte\'-et keretélten szemete fel legn:ip dr. P, Horváth Athanáx, a Harmadrcnd igazgatója, oki május előestéjén szép., bcszédlu-n méltatta Május hava kirátynöjéiuBk szerepét a megváltásban és azóta szfmicjcuai a szegény emberiség megsegít és éljen és közbenjárásból.
— ClOt uj posta a Délvidéken)
A magyar királyi posta a visszatért bácskai, baranyai és muraközi részen 101 postahivatalt aíliHolt tel eddig.
Ezek közül 13 kincstári, a\'többi pedig |Kjstam«it*rl. Több h*ly»n Mj«sen sér. t»|l*uul a t»lj« pínz és posltnaUo-inánnyal v*ltök át a magynr po«ÍAi<>u a hivatalokat, inbit péildAul UJVCrM-szon, d« sok liclyen nemciak kifosztva, de a berendezéseket is összetörve találták.
— (Füszeruztetek uj zAröráji)
Tiszle\'jötte: értesítjük a ni. t. vevőinket, hogy május elsejétől kezdve öz\'etelnket ntponla a következő idő-Lea zárjuk: n.\'gykiin;zsui üzletekéi este li órakor, kisksnizsai üzleteket este 7 órakor. Nagykanizsai Idszerlcerca-kodők. (:)
— (Drágul a tégla és cserép)
Az árkormánybiztos liozzá járult a tégla és letőfcdőgyárakbaa a 7íszáza3iú-kos iiiunkabéi-emelé>ekhez. Az c&idásí áraknál az emtllkedést a téglánál 1000 darab után 1.50—2 |»erigöbén átUpi-totta meg, a teiőcscre-ijeknél jicdlg 3 százalékban.
— (A jóazIvQekhez)
szólunk e sorokban egy \\szcgény asszony nevél*u, aki egy Agyat kér azoktól, akiknek van fewe.sleges a padláson, rJgy a már nem lutsznált bútorok közölt. Nagy jót o«lekszik, akt febjánBima eg\\ct. Chrtet a Kz*rke;ztő. ség továbbit. " f
Tölgyforgács
megrendelhető
Klss-fatelepen
Rrzaóbot-tőr IS. Tetoton 539. az.
— Klloa«v«n etslaudS nk%j idfft .1.
Tiz híjján 1UÖ év! Prinvi\'Jdi5 óta lát et bennünket gondűző rüstölnfviló-val a Dobanyjűwdék. Nagy gyakorlatú dohányvegyészek és sxikertök serege évtizedek óla igyekszik a lcgiaín*to-sabb és legizaeleiebb dohányievewkei össielidzasltazü, amíg végre sikerül megtalálni az igazit. Kóstolják nwg u Nemzetközi Vásár lielyszlneli t«Wött vásári Mempliis.clg.»ietlAit. A dohfthy-eugenetlka csodája! (:)
— A HÍD
most megjelent legújabb száma íotylatólngosan közli Tamási Áron, és Tcrsánszky I. Jenő nigysikorü regényeit, ame\'.yck meSlelt a Hid.o íneti számát különösen éru^kje-isc teszik P, Ábrahám Kmő, Tcrescsényi György no^lAi, Kodolanyi János krónikája, SzvUkó l\'át -Csatahajók, cikka, W-rarca szoiiotljcinek Sárközy Uyörgy fordilása, Némnih La.sztó színházi kritikája, Nagy Lajos, I\'éja (iéza, Kassák Uijo-s cikkíi, i
— (Tavaszi kabátalnk) mlndegylko elsőrendű budapesti műhelyekben keezOl. Legújabb motftU-kabAtjatnk kirakatainkban látni tik SohUtx Áruház.
OiíílrdÖ nyitva réttel 6 Őrától wt« * arilf (Jióiw, Burda, péntek délutia
im kftdden ng&na ti a m Dáknak).
— (Sokba került a hamfstanu keretre s)
Kolompár György kisVaiiizsa\'í chiány veti egy lovat és :tzt az apja ist\'füBöjA-b-ui, Zaiaapátibaii kötötte l<r. éjszaka :i lovat cílopták. A tolvajt nlfogták Farkai Istyán Gyula pöuétei o\'g/my személyében. I-\'arkas eSf^gatá;.-n elötl 0 ]>ciigöl adott KAImáii György pótré-tei lakásnak, hogy azt ebben azr ügy-íren hamis lanuzásra bírja. Kálmán eltelte a pénzt, de mindjárt ii kunosai lendőrségre ment s olt mindonr elmondott. A nag^-kanízsai törvényszék Farkast másrét évi bőrlőnre itélbe. Nem jogerős.
— Napwu-: Majua 1. caütörtök Rom kat FŰlÖp éa Jakab. ProteetaűB Fülöp Izrael. Ijar hó 4.
Városi
Meghozták a horvát zsidótörvényt
Z&gr&b, május 1 Tegnap meghoztíi Horvátország n nwiga zsidolörvé\'yét, a mely megfelel n németországi fajv&felmi törvénynek ésugyan csak különbségei tesz áltáinpöl-gárok és az államhoz faftozök közölt. I\'avelics azonnal aláirta a törvényt, amelj\' már életbe is lépett.\'A törvény érrtékeis-sége még, hogy az 19Í8 hpv\'ciíí-berc utáni névváttoztatősdköt érvényteleníti.
Csütörtöktől—vasárnapig I
Nép \' M ? z g-á.
A legnagyobb szenzáció 1
A magyar Hajmássy Ilona és Nelson Eddy
agy monumentális orosz tárgyú film főszerepében.
BALALIUKA
Amit érdekességben, újszerűségben, játékban, zenében, kiállításban nyújthat ma a filmkultúra, azt mind egyesit! magában a két művész nagy fllmattrakclója.
Hajmássy Ilona
első amerikai szerepe mindenkit bámulatba ejt.
Másfélúrás szüntelen kacagás I
ÖTLETES I SZELLEMES I KELLEMES I A legmulatságosabb magyar film :
HANGULATI —SZERELEMI
- Főszereplők :---
Bordy Bella, Kiss Manyi, Mlhályffy Béla, Sárossy Andor, Szllassy László, LatabAr Kálmán, Köpeczi-Boőcz, Kőváry Gyula.
Remek kisérömüsor l | Előadások Mmapoton 0,7,9-tor, vasárnap 3,8,7,9-kor. [ Alltuá,i8 v{(ághíradá !
eAUK mmxm
1941. május 1
Él«lml»x«r-,takarmány-ás termény-készletek Igénybe vétele
Az ország köneUátásánik biztosítása céljából az illetékes liatósáflok otj\'aa intézkedésedet tettek, amel^k :ftkaliaß-sak arra, hofíy a tavalyi ; o... : év után még icndelkerésrc álló cVímiszCr- és takarmánykészlelckict igazságosan és helyesen lehessen, dosztani s czzdl a szóié* néprétegek mtgélhelósói.ek mai szinvonalat tonnlarlani. Ryan intézkedéseket a közc\'látási miniszter már januárban tett. Akkoriban az egyik rendelet ineglialároztu, hogy mennyi buzaőrleményt, száraz főtotéke-t, zsírt, szalomrát, bájai és tengerit szabad a háztartásokban taitani és kimondotta a lendclot, liogv a megállapított készleteken felüti mennyiségei nyolc napon leiül eladásra kell ío"ajánlaní. A másik rendelet az ólvcn holdasnál nagyobb birtokosok mult ívi terméséről adatfelvételt rendeli el és az Így össze^vüj-lőtt adatok alapján bejctenlési kóteli1-¦/ettséget áUapitoltak mcn és bizonyos cikkekben meg is kezdődött a te\'rv-•izerft igéuylievétel.
Az ország közellátási helyzete az utóbbi időben nem javult, hanem rosszabbodott. Ugyanis nagy hadsőrédet kell fegyvertjen tartani s az ország örvendetes délvidéki gyarapotlttsá\' val kapcsolatban is fölmerüli annak a szükségessége, hogy a készJelekvl számon tartsák és úgy használják fel, hogy abból minél több oinleniek legyen lehetőleg egyenlő megélheti;». fíppen ezért a honvédség beszerző osztagai ellenőrzik a készleteket és n ir.eg. állapított fejadngokoil felüli kúszletek-t Igénybe veszik. A fejadagokat "g>" állapitolták meg, hogy azok az állat>k eltartására és hiz3alá\'ára szolgáló la-kaiiinonymeiuiyiséget, a vcléshez szükséges magvak mennyiségéi, a gazdasági cífllédek konvencióját és a i^izda. valamint a háztartásához tartozó sío-mélyek szükségeiül az uj lermúsig fedezik. Aki április végéig faként ajánlott i fel a készlet;\'!, felárat kajx>tt érle, Hogv ez iz inl-\'/kedé-s incnuyiri) helyes vOlt, uzl a kitűnő eredmény igazolja.
üánnennyirc szükségesek is CzCk az ínlétkedé-sck ós az egész nemzet órde. kél>en bizonyos szigorúságot is jelentenek, tenki se retejtse ol, hogy a készletek ellenőrzése és Igénybevétele nem azonos a bajdani háborús lebírálásokkal. A régi vüagban, amikor-s nemzett gondolat még nem hatolta át a társadalom rninden rétegéi, sok fontos kér. désben csak a vak önzés és az érdek irányitotia az embereket. Akkor még szembe áöitolták egymással a különféle társadaSmi osztályokat és külön földműves népről, külön városi lakosságról, kfűön iparosságról, stb. beszéllek, línnek a népei osztályokra tagozó önző felfogásnak vott a következménye az, hogy a gazdák tem érezték ál teljes mértéklnai, liogy nem lehelnek külön eltelet és hazafias kötelességeik vannak. •>
Ma már minden gyermek tudja, hogy a mostani átalakuló korszakban az egyik termelő nem érvényesülliet a másik rovására és a gazda ugyanolyan kevéssé gondolhat csupán önmagára, inJnt akár a nemzet baiknfclyik más társadalmi rétege. Ma mindnyájunk sorsa attól függ, liogy Itíljcsitjüke tuizaJias kötelességeinket, kŐUlOáse-geink pedig nemcsak politikai és katonai, hanem gazdasági téren is vannak. A köte\'.esséflok legfőbbje most az, l*ogy igazságos elosztásSafl, a hivatalos rendeletek pontos megtartásával elősegítsük a tervszerű gazdálkodást az uj termésig és ezzel mindnyájunk érdekében megerősítsük a \'nemzetet. Meit egységre- van szükség a mai időkben, gazdasági és közeHátási szempontból is. Hu nincs külön termelői, vagy külön fogyasztói érdek, csak egységes magyar érdek van. s eztzel ÓJUurtk vagy bukunk. A magyar gazda társadatom bizonyára átérzi ezt s igy minden remény megvan arra, hogy az ország közefiátásának biztosittasAra. szolgáló intézkedések — amelyeket a kormány ameddig csak lehetett, haüasztott — lnl)as eredménnyé fogaik zárulni.
Nagykanizsa moRyel város polgármesterétől,
10566/1941.
Tárgy ! Főzelék- és zöldségfélék termesztése.
Hirdetmény.
A friss főzelék-, zöld hók- és gyümölcsfélék fogyaszlásának felbecsül-hetetlen fontoBsága van a táplálkozásban. Különösen áll ez a kevésbé tehelös néprétegekre, amelyek gazdasági okokból csak Igen csekély Összeget fordíthatnak táp\'álkozásra. Elsőrendű gazdasági és egészség-(1: yl érdek, hogy minél több főzeléket és zöldséget fogyasszunk s a tapasztalat azt mulatja, hogy egy 100 négyszögöles kert fedezni tudja es7 5—6 tsgu család egész évi zöldség- és fözelékszükséglelét. Sokan vannak olyanok, akiknek van a belterületen kisebb-nagyobb telkek, de azl parlagon hevertetik vagy egyéb célokra fordítják. Felhívom ezek figyelmét a veieményeskertész-keíésre, kérvén őket, hogy földjükéi már a mostani szezonra munkálják meg veteményes keit céljára és az Ültetéseket, amelyeknek most van ilt az idejük, végeizék el.
Nagykanizsa, 1941, április 26. üss Polgármester.
11706/1941.
Tárgy: A lisztül látással kapcsolatos Intézkedések.
Hirdetmény.
Felhívom a Usz(árusítással foglalkozó Összes kereskedőket, hogy a felfektetett kartotékok a a liszt vásárlásra hozzájuk Iratkozott családok és családtagok számára vonatkozó nyomtatványt pontosan kitöltve holnap, május 2-án d. o. 8—10 óra közölt adják he a közellátási hivatalhoz. Ezúttal Is felhívom iifty a koicskmtők, mint a kö-zönséK figyelmét arra, hogy a llezt-v And r lássál kapcsolatban az uj cukor-]ügyeket la le kell pec ótelnl, de minden kereskedő csakis annak a rogyauz-tónnk a Joayót pecsételheti lo, akt február-április hónapokban Is nála vásárolta a lisztet, vagyis akinek a kartotékja nála van felfektetve Tehát az u] eukorjeityek kiosztásával senki se változtathatja meg liszt vásárlási tlzlo-tét és nem Iratkozhat At liszt vásárlásra más kereskedőhöz.
Nyomatékosan flgyolraeztotom a kö-zönnéget, hogy lisztet két Üzletben senki se vásárolhat, akik pedíp őrlel-tok gabonát, sehol sem vásárolhatunk lisztet mindaddig, míg őrletett lisztjüknek olfogyasztását ¦ közellátási hivatalnál nom Igazolják s ennek alapján valamelyik Hzlotben való vásárlásra írásos engedélyt nom kapnak. Mindkét visszaélésnek a kereskedőktol hirdetményem elején kért Jelentésokhöl nyomára fogok Jönni s a visszaélőkkel szemben megtorlást fogok alkatmuznl.
Nagykanizsa, 1941. május 1. ím Polgármester.
áPBOHIHDETESBg
AixAs
Főzni lodo baJórónBt azonnal [elvének. Sugar-ut 36. 1240
Pánxtórnokot, férlit vagy nőt, balatoni IdényUzletbe azortnalra (elveszek. — Bővebbet PÖ ut 10. Cukrászda. 1272
BaJórónBt azonnal felveszek. Kölcsey utca 16. 1270
Ba]órónSt azonnal felveszek. Jelentkezni lehet Sugar-ut 16/c. töldazint. 1273
Jobb családhoz egy-két gyermek mellé ¦JAnlkoBik egészséges fiatal leány, aki takarítást és főzíaben segédkezést ti szl-veien vállal. Clm a kiadóban. 1269
Ügyes fiatalasszonyt heJórónSnak
(elveszek. OózfÜtdŐ. 1284
Fiznltudó bajóránót azonnal (elveszek. Jelentkezés polg, IluIikoU altiszt-lénél. 1278
ADÁS VÉTEL
Holnap, pénteken » piacon friss balatoni éló pontyok középső bal asasi tálnál.
Eladó agy dupla nagy irodaazekrény, fehér gyermekágy matraccal, nagy fali-fiikör. Cím a kiadóban. 1134
Autógumit és minden más gumihulladékot veszek legmagaiabb napi áron. Czvetkó gumllavltóüzcm, Fö-ut 4. 1255
Jókaiban levő használt nőt karókpór
eladó. Kölc*ey-utca5. 1282
Egy rótgyalu, úthenger, egy (onolt nyugígy, több kép eladó. Deák-tér 12. 1280
Dróval fogna piacon 260 P-tól 4 P-lg kaDható Péter látván halkeretkedónél. 1285
LAKÁS-OZLKTHELYISÉO
SchUle-udvarban két szoba kiadói raktárnak, műhelynek, vagy Irodának alkalmas. Érdeklődni házmesternél. 1252
Hóromaaabóa lakás József főherceg ut 38. ss. alatt azonnal kiadó. 1239
Hóramaxoba előszobás lakás kiadó auguszlus 1-ére, József (öherceg- és PeiőII-ut sarok. 1256
Kótaxabóa lakás azonnal kUdó. — Csányl Láizló-u. 22. az. 1277
Óslathalylaég olcsó bérrel augusztus 1-ré kiadó. Telekl-ut 10. 1283
Kétszobás parketlos lakóa fürdőszobával aug. l-re, esetleg előbb Ii kiadó. — Clm a kiadóban. 1288
BÚTOROZOTT SZO&A
Kot-« vagy háromszobái furdöszobii bútorozott lakást kereaek azonnali beköl-tözésic. Cím: Vince József mérnök, Te -lekt-iit 4. 1223
¦atomxoH szoba fürdőszoba haazaá-lattal mijus 15-re kiadó. Sugár-ut 16/c. löldizlnt. 1274-
KAItSakfldlkf Olcsón átszerelem villanyát, rádióját. Rownberg Jenő villanyszerelő, Horthy Mlklós-at 2, (Cukorka-UzleL 1226
Saóldoltvónyakat, fenyőket, tuji-kat most rendeljen a piacon, középső ha Issa sz tahi ál.
Többcsaládu kóm a wannte atar bármilyen kisebb kőművesmunkát elvállal. Sáidy, Telekt-ut 41. 1271
Jó levegő lesz lakásában, fanydket
Ültessen udvarában. Btrczlnél, középső íialasatz tálnál.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. EhurJs:HXSzBtzd>iágIR.T. Nagykaaliaa". Ftle4óa kiadó: Zalai Káriiy. Nyomatot!: • „KíigudMájjI R, T, NagyknnLm"
ayaadájábu NagykaelzaSa. piyendáóft teleli IsUJ UralsJ
Lakása dísze (ehet rjs«it««AMÁM
-a kis zenegép
Super Rádió
Ezt ós az összes gyári uj typusu készüléket részletfizetésre megveheti
SZABÖ ANTAL
rádló-flzletében Fő-ui 5. Telefon 9t.
Csillárok,
falikarok,
éllellszcKrény-lámpáR
egyszeri! és díszes kivitelben kedvező részletfizetésre is
DRAVAVOLGYI-nél
Sugár-ut 2.
81. évfolyam 100 szitu.
NtgykanlzM, 1941. mijui 2. péntek
ára 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
ém IMWnUt FM ». uia.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajoa
Elôllictésl ira: m bóra 1 «tut» *0 Oli S\'icrkci-ilöuísi é> kiadóhivatal! tddon : TS. a
az összecsapás Irak területén
Az amerikai flotta minden
eshetőségre készen cirkál az Ir partok közelében
Berlin, május 2 A NTI jelentése szerint a görögországi angol veszteségek \'lassan kezdenek kibontakozni a beérkezett jelentések nyomon. Máris megáttapitható, hogy a legtöbb angol fogoly az.Olym-pos környékén és a terniopilfti \'szorosban került német kézre. Ezek J:\'gna-gyobb része ausztráliai és újzélandi.
A német támadások a szállitóhajókat annyira megtizedelték, hogy mindent hátra hagytak nz angolok, így is akkora a vemoség, hogy
az angol expedíciós sereg kétharmad részét elveszettnek lehet tekinteni.
Az utolsó csapatok is mind fogságba estek a Peloponezoszon. A zsákmány közölt lobbszáz angol tank, harcikbesi és tehergépkocsi v.m. Nagy veszteség érlo az angolokat lepiuőgépekben is. Volt, hogy égyeítot görög repülőtéren 40 angoi liarcigépet pusztítottak «1 a német stukák,
Róma, május 2 Az olasz aajwk a görög sugfftaV elfoglalásával kapcsotolban hjingsulyoz-zák, hog>\' :*/. Adria teljesen olasz »rt-. lonőrzés alá került és az Ioní-lcngorcn
is megerősödött helyzeti:.
Anglia és szövetségesei 5000 kilométernyi partvidéket vesztettek a Földközi-tengeren,
amelyet számos kitűnő támaszpont telt Anglia számára értékessé. Így a tengely most már tovább nyomulhat eiöro dél felé. A cipruszi és alexandriai támaszpontok ében irányuló támadás nem várat soká magára, mert miután
a németek a Dardanellákul Is ellenőrzés alatt tartják,
Anglia sehonnét sem kaphat iiíár gilségot.
Az olasz ijapok foglalkoznak aiz»l a jegyzék váltássá}, amely Churchill ós KorlUs volt görög miniszterelnök közt folyt 10. A jegyzékből kiderül, hogy a görög hadsereg a ihat hónapos all>ániai harcban teljesen kimerült és komolyabb ellenállásra mar képldlsn volt. Így , ... ..
az olaszok magák is elbántak volna a görögökkel,
a némdt beavatkozás terntészetcscn azonban meggyorsította az eseményekel. I
Távolkeletröl a Földközi-lengene vezénylik az angol hajóhadat?
-Tokio, május 2
A japáu külügyminisztérium központi tájékoztatója azokkal a hírekkel "kapcsolatban, amelyek szerint Matsuoka Amerikába készül, kijelentette, hogy e hírekkel szemben a külügyminiszter még csak állást sem foglal. Mindenesetre érdekesnek tartják, hogy a hír Amerikából terjedt él. . v
Arra vonatkozóan, hogy a •stngapurei támaszpontot az aine rikai flotta veszi át és az angol
flottát ismét a Földközi-tengerre vezénylik, kijelentette, hogy erről nincs még pontos értesülése.
Az USA ha}6Í az ir vizeken
Ugyancsak a lap értesül arról is, hogy az atlanlióccáni amerikai flotta az ir partoktól párszáz kilométerre nyugatra cirkál és parancsot kapott, hogy minden eshetőségre legyen készen.
Olasz és német gyalogság bevonult Tobrukba
Az afrikai harctéri eseményekről érkező jelentések már közölték, hogy a Tobruk körül fél körben elterülő erődökben vannak az erős angol csapatok, de a kellő repülő-Iám adással történő előkészítés után be leltet nyomulni Tobrukba. A zuhanóbombázók kitűnő munkájára jellemző, hogy az előkészítés máris megtörtént és ennek nyomán az olasz—német gyalogság betört Tobruk külső védelmi vonalába. A város sorsa
— mint jelentik — aggodalmat keltett Londonban is és politikai körökben Churchill nyilatkozatát várják a fejleményekre vonatkozóan.
Német repülők martkában
Bérűn, május ¦> A NTf közli, liogy a német harci repülök az éjszaka is sikeresem támad-ták az angol hadiipari célpontokat. Különösen dél és délnyugatangtlai ki-kötőkben, raktárakban és ipari uegyc-dokben keletkezeit sok tűz.
Már az angolok Is számítanak Tobruk elestére
• : Róma, május 2
Tobruk körül szerda este óta fr>ryik: a harc — jelenük a résifetes haditudó-*\'tások, A légierő, és a tüzérség dol-
gozta meg ujobb az erődítménye ket ós megérlelte a bolyzelei a rohamra. Ekkor a gópesiielt gyalogsági osztagok, $ láugszórosok és géppuskúso\'k; yad
rohamra Indultak. Közben az angolok ki akartak törni a belső erődökből, de kísérletük kudarccal járt. likkor az angolok a hadiflottát mozgósították, liogy a német—olasz összekötő vonalakat lőjje. A harc igv a tengeren, !evcgől<cn és a szárazföldön egyszerié rendkívül hevességgel folyt. Az előőrsök ma reggel nyomultak be á városba, de az crödövek körül még folyik a harc. Az angolok tegnapi hadljelcn-tése már előkészítette a Tobruk isiéről szóló bejelentést.
Anglia mindent elkövet, hogy megnyerje terveinek Egyiptomot
Berlin, május 21 A Völkischer Beobachter jelentése szerint Anglia mindent
elkövet, hogy befolyásolja Egyiptomot és megnyerje tervcinek. Faruk király azonban épp ezért maga vette kezébe az ország ügyeinek intézését és miután tudja, hogy csak össze* fogással tudja megmenteni or-* szaga függetlenségét, minden áron a nemzeti egység kormányának megalakításán fárado-
Newyork, május 2 A Newyork Times szerint Faruk egyiptomi király tovább folytatja megbeszéléseit a politikusokká! a nemzeti kormány megteremtése érdekében.
Változónak az angol kor-mányban
London, május 2 A Reuter iroda jelenti, hogy az angol kormány kebelében változások történtek. Uj államminiszteri, uj repülőgépgyártá-\' si minisztert és tengerészeti kereskedelmi minisztert, valamint államtitkárokat nevezett ki" a király.
Iraki katonaság áll szemben az angol csapatokkal
Az iraki kérdés egyre jobban bonyolódik. Az iraki kormány ugyanis nem járult hozzá ahhoz, hogy az angolok ujabb csapatokat szállítsanak partra, mindaddig, mig a már Irak területén lévő csapatokat tovább nem szállítják az országból. Az iraki kormány hangsúlyozza, hogy az angolokkal kötött szerződésük értelmében csak az angol csapatok átengedésére kötelezte magát, nem pedig arra, hogy az angol csapatokat Irakban megtűrje.
Az iraki tiltakozás, ellenére az angol csapategységek — mint London jelenti — parancsot kaptak a partraszállásra. Irak csapatokat vont össze, amire London küldött felszólítást Iraknak, hogy vonja vissza csapatait, mert kerülni akarják a harcokat.
Az iraki bonyodalom Rómában és Berlinben is élénk figyelmet kelt. Római jelentések, szerint bizonyosra vehető, hogy Irak a balkáni események hatása alatt határozta el magát ilyen lépésre, mint ahogyan Tö-
rökország is a görögországi események nyomán változtatta meg felfogását.
Bagdadból további tüntetésük Ilire érkezik. A tömeg a miniszterelnöki palota elé vonult, ahol a kormányt éltette. A miniszterelnök a palota erkélyéről beszédet intézett a néphez és hangsúlyozta, hogy mindent elkövetnek, hogy a békét fenntartsák, de ha nem értik meg ezt a szándékukat igy, olyan eszközökhöz fordulnak, amelyet minden bizonnyal megértenek. Felszólí-tottasvégül a férfiakat, hogy. készüljenek fel arra, hogy esetleg harcolniuk is kell hazájuk védelmében.
Ujabb jelentések szerint a középületeket iraki katonaság vette körül. Az ¦
1916-os korosztályt mozgósították és a mossutt kőolafvidékeket is iraki csapatok szállták meg.
Az elitéltek közkegyelmet kaplak, a rádió pedig állandóan fel hívásokat és indulókat közvetít.
Óráról órára súlyosabb a belyzet Indiában
Bombay, május 2
A bombayí zavargások átterjedtek egész Indiára és mindenütt egyre, erősödnek. A zavargások súlyosan érintik Anglia háborús iparát, mert a tutin-* kát több helyen beszüntették és százezres tömegek \' maradtak munka nélkül. Bombayban az utcai zavargásoknak ujabb 25 halálos áldozata van. Ethabén is
géppuskával lőtt a katonaság ¦ a tömegre,
Itt 4 halott és -12 sebesült van. A helyzet óráról órára súlyosabb.
A Lindbtrtt-8gy
\\ \\ fflewyork, május 2
A Liiid&erg.ügy még nem csendesedett el. A közvélemény egyre nagyobb érdeklődéssel tárgyalja a fejleménye-kot és mind több megnyilatkozás szól B itKÜott, liogy- rágalomhadjárat indul azok éljen, akik az amerikai benem-avutltozás bivei és szószólót, A szétfő-
mufti rnmi-mv
Aprított száraz tfizlía
kapkat*
BELEZMI JÁNOS
fakwMktdfotl,
Sufár-ul 53. — Tolofoi. 625. ¦«
kok és a sajló hangsúlyozza, hogy ez a szólásszabadság és a demokrácia végét jotentj.
Az antfo/ alattvalók mene-hűinek Jrakbót
Budapest, május 2 Az t\'j Nemzedék ttidrtsitójaniik értesülése szerint a bagdadi angol követ fellúvást lett közzé, amelynek értelmében az iraki angoloknak a hét végéig távozniuk kell Irak lerüleléröl. A helyzet London megítélése szerint is súlyossá vált, — jelenti a tudósító — mert Irak is minden előkészületet megtett.
Megtalálták
szerb korona-ékszereket ét? II. Péter poggyászát
üavrllo pátriárkát ós kíséretéi Is elfogták és letartóztatták
. A mai\'Nap közli, hogy Szerbiában, Osztrog híres kolostorában megtalálták a szerb korona ékszerek egy részét, valamint II. Péter király bőröndjeinek egy részét, amelyeknek elszállítására ugylátszik már nem kerülhe-tott sor.
A NTI közli, hogy az oszlrogi sziklakolostor volta fiatal király utolsó tartózkodási helye és innét menekült repülőgépen Egyiptomba. A podgyászok között sok olyan iratot is talállak, amelyek a volt jugoszláv vezetők politikai és katonai feljegyzéseit tartalmazzák. A pénz és aranyékszerekkel teli ládákat is megtalállak a szíklakolostorban. Péter király kíséretének egy része, akik már nem ludfak elmenekülni, a környékbeli erdőkbe bujdostak, Gavriló pátriárka, a Simovics-féle forrada-
lom legfőbb mozgatója, tilkos szobákba záratta magát. Gavrí-löra az SS vezelök rátalállak és letartóztatlak. Az a vád ellene, hogy
15 millió dinár közpénzt elsikkasztott. Ebből 10 milliót Qav-rüo kolostori ágyneműjébe és egyházi ruháiba varrva találtak már.
Letartóztatták a pátriárka kíséretéi js, akik szintén szerepet játszollak a belgrádi eseményeknél.
BÚTORT
szaküzletben
Gábor műasrtalosnál
vegyen vagy rendeljen. N*nk«nttM, Vároiháx palota.
Tábornoki kinevezések
Budapest, május 2 A kormányzó, \'mint legfelsőbb hadúr vitéz Jány Guszláv altábornagyot 1. sorszámú gyalogsági tábornokká, vitéz Ko-rody Norbertet pedig lovassági lábornokká nevezte ki.
A már tegnap jelentelt vitéz
Szécsy Imrén kívül tábornokok leltek a következő ezredesek: vitéz Kassai Farkas Lajos, Sajó János, vitéz Barta Üjfalussy Egon, vitéz Vallay Anlal, Ra-kovszky" György, László Dezső, vitéz Vörös János, Petrik Ernő, vitéz Kolozsváry Imre, Mező Endre és Abt Ottó.
Nehéz német lurclkocalkat kompon Matatják a Dunán. (Fiito lt. D. V.)
Teleki főispán köszönete a nagykanizsai Magyar Éiet Pártja vezetőségéhez
Jelentettük, hogy a MÉP nagykanizsai kerülete legutóbbi ülésén az ujabb tcrületgyarnpo-dás alkalmával meleghangú táviratot küldött többek között vitéz gróf Teleki Béla főispánnak, a Magyar Élet Pártja zalavármegyei elnökének.
Teleki főispán mosl szívélyes sorokban köszönte meg az üdvözlő táviratot dr. Tholway Zsigmond városi párlvezetőhöz intézett levelében.
— örömteljes szívvel vettem a nagykanizsai pártszervezet távirali üdvözlését, irja a főispán, azon alkalomból, hogy csonka hazánk a déli végek visszatérésével újból megnagyobbodott. Ezen valójában csekély áldozattal elért ország-nagyobbj\'-ö és országgyarapitó eredmények mulatják, liogy mi-
lyen nemzetünket megacélozó ereje van a pártunk által mindenkor és minden erővel kipróbált egységnek és összefogásnak, melynek célja az, hogy a nemzet minden kis és nagy-fiái Kormányzó Urunk öfőméT-tóságának bölcs vezetése alatt és államférfiaink rátermettsége mellett^ honvédejrjk erejével és népünk egységes kiállásával egy táborba hozza.
A továbbinkban gróf Teleki főispán melegen üdvözli dr. Thol way Zsigmondot abból az alkalomból, hogy ismét álvelle Nagykanizsán a városi párlve-zefést és arra kéri, hogy vezesse továbbra js közismert agilitásával és önzetlen, áldozatos lélekkel, Erdélyben szerzeit gazdag tapasztalataival városi páríve-zclöi ügykörét.
Ilovszky János május végén érkezik Nagykanizsára
A nagykanizsai választókerületnek még nem volt az elmúlt évtizedekben olyan képviselője, aki annyi szeretettel és fáradsággal jarla volna kerülete minden községéi, mint Ilovszky János. Még a felettünk átzúgó történelmi izgalmuk leglázasabb hónapjaiban is mindig talált alkalmat arra, hogy meglátogassa kerületét. Csakis igy érhette el már a képviselőség rövid eddigi1 tartama alatt js a kerület sóit községe nagyjelentőségű ügyeinek megoldását, Ilovszky János
nem csak kerülete politikai állásfoglalásának képviselője, hanem kerülete életének is.
Ilovszky János májusi kerü-lcllátogalásának i)rogramjában változás állt be. Baldur von Schiracb német vezető budapesti látogatása nlall a Baross Szövetség vendége is\' s emiatt a holnapra és vasárnapra tervezeti kerületjáró napok elmaradnak. Ezek helyett Ilovszky János május második felében, a hó vége felé keresi fel kerületéi.
Elitéltek egy szappanhalmozó zalaegerszegi orvost
Zalaegerszeg, május 2
Dr. Mike Géza 37 éves zalaegerszegi orvos 19**18 őszén több, mint lö métermázsa szappant vásárolt egy lenti cégtől, mint megállapítást nyert, azzal a céllal, hogy a szaimanyhiány idejében nyerészkedjék azon. A szappant elrejtette a fáskamrá-iában. Egy reszt el is adott belőle rokonainak és ismerőseinek, a tavaly Őszi rendes árakon.
, A törvényszéki főtárgyaláson azzal védekezett, hogy nem tudott a szappan-halmozásra vonatkozó tiltó rendeletről. Azért fektette pénzét szappanba, mert igy szerelte volna meglaknritoll
pénzéi szükség esetén aiuiak eladásából visszakapni. Nem is adotl el belőle máskor, csak ha pénzre volt szüksége. Amikor értesüli arról, hogy a.tilalom a szappan halmozására fennáll, mindjárt bejelentette készletét A törvényszék egyrendbelí áruelvonás vétségében mondta kí bűnösnek dr. Mike Gézát és ezért 200 pengő pénzbüntetésre* Ítélte. Az itélct jogerős.
Hosszú idö óts fekvő betegek
a légbevált, tisztán természetes „Ferenc József keserQvizet nagyon izlvesen isszák és annak gyors, biztos ét mindig kellemes hashajtó hatását általánosan dicsérik. Kérdezze meg orvosát t
v\'r"\' ""a". | Csütariaklől-vasarnapigTH U°*V6-
Bzslalajkzi \\ \\ Csere-ber
Hajmiuy Ilona ós Nelson Eddy nagy filmje
__I \' ¦ i " T .
Remek kisórőműsor I | Előadások kéenapokon 6,7,9-tor, wsterap 3,5,7,Mar. |
A legmulatságosabb magyar film.
JML
Aktuális világhiradól
1*41. májm 2.
FI hazatétt nlsőlendüán
Régen volt... Pontosan :io év« hogy utoljám oUjártahí. Baráti szálak fűzlek o kedves, sasotmagyar kisvároshoz, melyet ©Jogon a béke botdog éveiben gyakran felkerestem.
fj-lhelő volt tehát \'örömöm, amikor annyi vágyódás után végre lepattant a trianoni bilincs és felszabadult (határainkkal Alsólendva is visszatérhetett az anyaországhoz, hogy ezután c\'vi-tathatallantil szervei; része legyen ez ősi földnek, — első utam ide vezetett,
Nagykanizsáról csak .autóbusszal íe-Itct még odajutni. ;*
Délután 2 óra 15 porckor a Központ szálloda előtti térről indult a 38 sze. mélyt \'befogadó, nomzotlsxln szalagokkal díszített elegáns, kéfiyelmcs bőrülésekké] ellátott, oldván Nagykanizsa —Muraszombat, feliratot viselő Mavarl autóbusz. A koosi tele utasokkal.
Mindenki türelmetlenül várja uz indulást.
Kiskanizsán át jó utón ro.Rig autónk ismert nevű községeken keiO.,z-lűl, hogy Leaenyőíg még se álljon. Hl 1!) jXJrcnyi várakozás után tovább megyünk,
Le tényét elhagyva, kis idő multán, az ul baloldalán feltűnik a kanyargó Mura füzes partjaival. Kéjes Örömnél gyönyörködünk e sokat emlegetett történelmi folyóban, mely Muraközt foglalja magába és amely újra a miénk.
Falvakon keresztül rohan vet ünk-az autó. Most érkeztünk a volt trianoni hutárhoz. A sorompó nyitva, az őrháznál magyar baka vizsgálja meg iratunkat, mert néhány napig csak engedéllyel lehet oda és vissza utazni. Minden rendben v-tn és máris bitit járunk a •megszállott\' területen. ~-v A falvak Dakói, miatt* csak ünnep lenne, házaik előtt az utóim állnak és kendők lobogtatásával adnak klfe-jezést örömüknek hogy ínegérhették e napot. Szemükben látható öröm csillog, mert boldogok, hogy szabad újra raagyaniak Icntiiök.
Ijendvaujfalu... pincelwVy... pár liárc múlva helyben vagyunk és megáll koosínk a >Korona: elölt.
Alsólendvat Mennyi mindent Írattattunk róla — Ideát. Hogy nagyot fejlődött, uj gyárakat létesiteltek \' az elmúlt 22 év alatt és lakosainak száma elérte a 15.000-et is.
Most itt vagyok. Végig megyek a Fő utcán, A liázak falán még szerb névtáblák éktelenkednek, de az üzletek feliratait már átmázolták, csak azt hagyták meg rajta, ami magyar volt.
A városka csendes nyugalom napjait éli. Az utcákon még alig járnak emberek. Az ilzlctajlókban tétlenül ájü a kereskedő és minden odamcnő idegent jól megnéznek. Csak a katonai parancsnokság előtt állnak csoportosan az ubuási igazolványt igénylők, amit mindenki hamar mjegkap.
Körülnézek, hogy lássam, tórténl-c változás a hosszú évek alatt. Nem sok, ami xij. Talán 8—10 ház épüli. Köztük az usztasa-ház, amiben most a mi katonáink vannak, de aineiy tevcnteoltlion lesz.
A várban szerb kaszárnya volt. Most üres, lakatlan. Az egész épületet alaposan kikezdte az idő és ablakai, mint uros szemek merednek az alatta ej-terülő városra.
Közintézményei kőzöl megmaradt az országos nevü, hatalmas crnyőgyár, amely most is nagyszámú munkásnak ad megélhetést. Van két gőzmalma és téglagyára, takarékpénztára és sok kisebb-nagyobb kereskedése. A bürüs-holtok redőnyei lehúzva. Nincs mit
áruhiiok, mert a bevonniaskor mindoi borkészletei felvásároltak.
legforgalmasabbnak lálliiin a Bal. kányi üztelct. Kz nyomda, paplrkeiw-kedés, trafik, fényképészet és ujság-áruda egyben, Itt láttam, mily éhes ez a közönség a mag>nr újságokra. Mind megveszi, nem bánja, ha régebbi keletű is, fő az, hogy magvai\' újságol olvJshasson.
Megkérdeztem néháuv urat, hogy és mini volt a mcgszáÜ.ís alatt Alsólendva élete. Mi volt az oka, hogy itt megállt az élet?
— AlséftendVi — hutigzotl a vasasa — a megszállás alatt magyarsága miatt mindig szálka vo4t a jugoszlávok szemeljen. Hozzánk a 22 év alatt nCm hoztak semmit, de igvekeztek dv mii tőlünk mindent, auü kóz*mtézinéuyün|k csak clvilictő volt. Muraszombat már szerencsétebb helyzetben vdll. lízt modem várossá fejlesztették, íd\'.\' boni. lak össze mindent, ami a közérdekét szolgálta. Törvényszéke vau. több Iparteiepe, gyárak UiesttUck ott 22 év alatt. Muraszomliat, melv sokkal kisel* volt a magyar uralom alatt, most m|a-
gasán tetettünk ált.
— Néni vigyünk irigyek, de Alsólendva nagyobb méltánylást érdemelt vohia a Setünt uralom alatt. Nem panaszkodunk, mert tudjuk,\' Jiogy a liOn-n Ankel ért sok sérelem és? mellőzés után most, hogy ismét a régi Nap süt felettünk, fcttuí\'gyog a mi csittn-gunk is. Háta a Mindenhatónak, hogy ezt a lürc\'.moUenül várt napot ajra mogérlicttök és minden erőnket magyar liazánk .szolgáinlába áttithatjuk. Hogy Alsóteudra most, miként Kani-
zsa a Muraközzel, újra visszanyerte hinierlandját, a mi szempontunkból sokat jelent.
Amint saját szemeiimíVcl is meggyőződtem, Alsólendva nem" lett nagyobb, de umi fő — mefínaradt magyarnak.
ZALAI KAROLY
Bengasi fet&za&adiíása
?(?y olavz otUvzt d&c&zétí, Uoc^m été kéé UÓHOpig-a& etfotfaU ptí*4>#:-pútg4ti íakéuU kosaié
Az alábbi történet egy altiszt egyszerű és sötét története, bár ugyanúgy lehetne története több harcosunknak, akiket a feltartózhat atlanul előre törő egyesült olasz—német csapatok szabadítottak fel az ellenség által megszállt cirenaikni városokkal egy ült.
A történet szomorúan kezdődik, február első napjaival, mikor az angol harapófogó bezárult Agcdabia és El-Agheliajíö-zölt. Egy kís csoporttal együtt fogták el az altisztet és szállították a Bcngasi közelében lévő táborba, ahol teljesen a nyüt ég alatt kellelt a foglyoknak élni. A monoton rabság következett ezután, a teljes elhanyagoltság. Annyira nem törődtek velük, hogy még élelmei sem oszlottak kí közöttük. Kétnaponként kaptak egy kis konzerv hust és egy fél kiló kenyeret (jól mondtam, kétnaponkint).
Altisztünk azonban csak 18 órát töltött ebben az elhagyatottságban, csak addig, mig nem jött az1 alkalom. Egy angol tiszt hívására jelentkezett, hogy meg-
javít egy szállitóaulól és hosz-szu, nehéz munkával sikerüli is neki azt teljesen elrontania}\'(ez is egy háborús tett volt). Aztán azt ajánlotta, hogy meg kell húzatni egy másik kocsival és mialatt az angolok az autó korall művelettel voltak elfoglalva, egy észrevétlen pillanatban az autó tengelye alá bujt. így utazott néhány száz métert a tábortól Bengasiba vezető uton. Már szürkület volt. A járda felől egy kis elhagyott kocsma ajtaja nézett rá feketén, rövid mozdulat és az elhagyott terem magába rejtetté a végre tiszta,, szabad levegőt lélegző embert.
Sietve levágta rangjelzéseit és a szavojai csillagokat zubbonyából, majd egyenruhanadrágját a könnyen felismerhető katona bakancsokra engedte. Egy fehér szövetű lámpa ellenzőből nyakkendőt szakított magának és most már kissé átváltozott külsőben kilépett a már sötétedő utcára. Kerülve az angol őrjáratokat, akik minden fiatalemberben rejtőzött olasz katonát láttak, elérte egy kolos-
tor kapuját. Itt megvendégelték, hosszú idő után újra meleg levest ehetett. Aztán innen ts tovább kellett mennie, mert a kolostort állandóan szemmel tartották az angol őrök. Végül egy légoltalmi óvóhelyre vetie be magát, nem messze a kolostortól. Egy idősebb férfi, akit az óvóhelyen talált, rendes civil ruhát hozott neki, hogy nappal is kimehessen az utcára. Az utcán mindent betöltött az ausztráliai és újzélandi katonák kiabálása, a nyüzsgő autók \'és motorok hangjai.
Két nappal Bengasiba érkezése után az altiszt egy őrcgasz-szonnyal találkozott! katona vagye, mondta az öregasz-szony, »én harminc éve lakom a városban, mindenkit ismerek, de téged nem láttalak soha. Te csak olasz katona lehetsz. Gyere velem, légy vendégem, mig visszajönnek a mieink és te újra szabadon járhatsz egyenruhádban*. Aztán elvezette szegényes és egyszerű lakására és két hónapig tartotta magánál, várva a pillanatot, mikor útjára eresztheti. Mert a hit nem halt ki.a lakosság lelkéből, eltökélten hittek a város felszabadításában, az olasz csapatok visszaérkezésében. Aztán ez a nap is elérkezett.
Április 3-án az angolok állal elfoglalt kaszárnyák körfii és a város utcáin-nagy sürgés-forgás uralkodott. Katonák és szállító-autók megrakva hadianyagokkal tartottak Keletnek a Derna felé vezető uton. A lakosságmeg érezte, hogy közel van a kót-hónapja várt pillanat. Valakiel-inditotta a hírt: »jönnek az olaszok*. Száz és száz ajak adta
Fővárosi nívón álló bér- | Fonal-faatŐtyár Nagykanizsán:
PALCSICS
és textiláru festés,yklkészítés Fehérítőgyár • Indanthrenfestés Ruhafestészet • Vegytisztítás
ayart Nasykantaaa, Magyar-utca 86. nim. toidíom: 3-44. Városi (lllatl Ffl-ut 7. alám (Kororla-SpOtoí). Talafont 13-33.
Május 12,:
Kőszegi Teréz. Bordy Bella és Szabó Lajos énekes táncművészestje a Városi Színházban
___
tovább tele örömmel.
10 óra. Az angol hadsereg utolsó szakaszai is elhagyták a várost, Egész Bengasi az utcán van, a férfiak régi fegyverekkel és kardokkal felfegyverezve tartják fenn a rendet a magára maradt városban. Az asszonyok kiakasztják a házak erkélyeire a háromszínű olasz lobogói és Bengasi, mint egy v\' ágoskert, kivirul a tavaszi napban.
Egészen estig," egészen késő éjjelig várta a lakosság szereiéi) katonáit az utak mentén. Minden ház ki van világítva, nem ugy, mint azeiött, mikor minden kis kiszűrődő fényért az angol őrség sortűzzel árasztotta el az ablakokat. Az egész város nyílt ünnepet tart. Itjjel 2 órakor, mikor a fáradtság már házaikba téritetle a lakosságot, boldog harangzugás és erős molorberreges ^ujra az utcára hivta az embereket. Az olasz és német motoros előőrsök voltak, akik, mint kopó a vadat, üldözték a menekülő ellenségei. A városban ezen az éjjelen senkisem aludt. Mindönki a katonák körül csoportosult, odaajándékozva mindenüket, amit csak a megszállás alatt meg tudtak őrizni, fis a tömeg nem tesz mást, mint\' ordit és kiabál. Miért ? Nem számit, kiabálni kell, hogy levezessék az összegyűlt lázt, mely a kéthó-napi idegen uralom alatt érlelődött:
Minden szál virág, mely Bengasi kertjeiben nyilt ki, most a\' tovább menetelő katonák sapkáin és blúzain pompázik,
Altisztünk, aki együtt örült a lakossággal és sok más, hasonló sorsú társával, boldogan rohant az óvóhelyre felöltem egyenruháját, aztán szabadon, fellélegezve indult neki.az újból olasz-szá vált utcának, hogy megkeresse ezredél. Kéthónapi elzárkózás után, készen újra a harcra. Blúza hajtókáján fénycsen csillogott a rcámosolygó tavaszi napban az ötágú szavojai csillag. Carlo Pu\'atU
Kettős mérkőzés a Vasut-pályáa
Vasárnap délután fél 4 órakor kezdődik a ZMNTE—Dombóvári VSE mérkőzés, inig előtte háromnegyed 1 órakor az NVTE II. játszik a Barcsi IOK csapatával. A mérkőzésen a ZMNTE teljes csapatával szerepel.
Ifjúsági bajnoki mérkőzések
Pályahiány miatt csonkaforduló losz vasárnap az ifjúsági bajnokságban. Tekintettel arra, hogy csupán egy pálya áll rendelkezésre az összes kanizsai csapatoknak, a délutáni kettős nmatőrműsor miatt, a Kereskedelmi—KIOE mérkőzés délelőtt fél 11 órakor, az Attila—Legény egylet mérkőzés délután negved (1 órakor lesz. A.Sáska Levente csapat a kiskanizsai pálya hnsz; Halhatatlansága miall nem játszik.
Az egész városban tMénk rcllnin\'st keltettek azok a vörösbelüs jzV.Vs falragaszok, amelyek liiriil adják, hogy Kőszegi Teréz, az Európában és Amerikában egyaránt hires ojicráOnukcsnő és a magyar közönség kedvence, a filmekből is hircs balerina: Utordv Belli és a magyar énOkcstfárda egyik legtehetségesebb fiatal tagja, v.itl»i Szabó I.ajos operaénekes társaságában Nagykanizsán május 12-én uifLvé.szo.lct tori az Irodalmi és Míivészcli Kór rendezésében,
A művészi h-t nyersen y és táncest célja az, bogy a közönség azon réle-goit is megismertesse Q mnlgisabbendü ének és tanaiul vészel lel, amely eddig nem járhatott ily-en rendezése kiC. gp. pen ezérl, bár három olyan nív szerepel a műsoron, amery egymagában is rendkívüli eseményt jelent, a rcn-
i\'MNl VéJeinényfink szerint az ér-dckcltcknck nincs okuk megsértődni azon, bogy I.unde és Krin\'ístad, a két norvég ludós, akiket mindén \'l>t-zonnyal hamarosan nz emberiség jólevőinek a nimbusza fog övezni, éppen a norvég konzervipar kutató-kiliora tóriumában végezték kisértc-teikei. Végiérc is a!;V|>-
ffag jábm vé\\c mégis csak [jt\\^0 a báj eredeti színének J^^ÖjL, konzerválásáról van
vZÍWf^ szó,, de különben is csupán az eredmény a fonlos. Már pedig egy rövid bepillantás a két tudós műhelytitkába minden la-máskodót meggyőzhet, hogy amit a konzerválás titkainak\' komoly búvártól kiderítettek, az nem a sarlai bánságnak vabmiclv válfaja, botfáin 0 legszigorúbb értelemben vett tudományos eredmény.
A két ludós már húuaipokkal ezelőtt kimutatta, hogy azt fl ható-. anyagot, mo\'.v iiétfkiYajzhClclleo ahhoz, \'hogy a haj eredéli isziuét mcj-tarisa, a R vitamin tartahnftzzi. A li vitamin-mentes d\'étán tartott ki-sértcli állatok 8-12 bét alatt legesen megőszüllek. H> |>cdig ismét vJlamiiilartahnirtiípaálC-kol kaptak, rövid idíí ubj.lt ujbé* visszakapták termc>zc:es fekele szinükel. (A kisér. leli nyulak ezúttal, urain bocsa\', jsit-kányok voltuk.)
A közönség ezzel talán megelégedett volna, a tudósok azonban nem azért tudósok, liogv ennyivel beérjék.
A R vitamin az Őszülés ellenszerén kivül a különböző hatóanyagok
Megírtuk, hogy Simon Józsof gclsei fiatalember a temetőben öngyilkossági szándékból hasba lőtte magát. Életveszélyes állapotban szállították a nagykanizsai kórház sebészeli osztályára, ahol azonnal műtétet végeztek rajta. Az orvosi tudomány azonban már nem tudott rajta segíteni, egy napi szenvedés
dozőség a lehelő legolcsóbban úílapi-lolta nMig a hetyárakat és így már 50 fillértől kezdve\' kaphatók a közöl 3 órás gazdag és szép müsoru est jc-. g\\ci a Zalai Közlöny (szerkesztőségében.
A műsor isinoriclésére múti mlijd visszaiérünk, most csak azt cmUtjük meg, hogy Kőszegi Teréz a legnépszerűbb oiycrák klasszikus szépségű áriá i mellel t a magyar és k fi! fold i műdalok gvöngyeii és régi és uj magyar nólákat is énekel, llordy Befla remek lánca* külön szenzációnak ígérkeznek, meri a klasszikus bai.-it mellen, modern és magyar táncokat is be-mulal. Á kíséretet Ábrányi p.mtl, az Operaház v. igazgatója látja el. A nagy érdeklődésre való tekintettel alán-hUos jegyekről már most gondaskodni!
(0
egész sorál tartalmazza, többek kőzött például a növekedés szabalvo-zóját. A fe\'feílezés nem lett volna icljes, ha nem -sikerül mogáHapitaui. bogy e/ek közül melyik is tulajdonképpen az őszülés eSensZere. A több hónapos munka erie a kérdésre is incgliozia a foltfelet. A v:z«i máj-¦ kivonat kémiai -kezo&sévdi\' n luíjszbi Iwióaiiyagát sikerült külön választani és kimutatni, hogv a rejtélyes cso-daanyag — ó, mily nicgiopeiés! — n közönségesen ismeri rjantottten-• savval azonos. (Aki vCte\'tenui nem ismerné, magára vessen.\'; Mivel ezt a jóuevü savat szintetikus ulon is c!ö tehet áttíUiu, a további immku már gveiekjáiék vo-lt. A lí vitatnia nélkül, de a csodaszer hozzáadásával lájíkilt patkányok szép fekete szine semmi vállozást ic mulilott, inig a pántot ben-sav kedvezményében nem részesült pályatársaik három hónap alalt automatikus m megőszüllek.
lízek után kételkedésnek már alig lolici hehe. A recept egyszerű. Aki ugy érzi, hogy az é\'et mostohasá|gu, az emberi mcgncniértés őszülésl»c kci\'geli, vagy ha figyelmes cml;or-társai kíméleteién emlékeztetik ősz hajszálaira, vegyen müldinnapi kenyere mo\'Sé egy kis pmlothen -savat
— lehet, hogy nemsokára uiuidi-n cscmcgekercskedéslicii kapható losz
— és az eredmény nem fog elmaradni.
Ha mégis elmaradna, a hiba c^ttk-ls a hajban lehel, mert l.unde és társa gondolatmenete tökéletes, meggyőző és htbállan.
után meghall. Holttestét hazaszállították, ahol nagy részvét mellett temették el.
A faluban azt beszélik, hogy a fiatal Simont nagyon elkeserítene és buskomorrá tette, hogy egyik közeli hozzátartozóját súlyos idegbetegséggel intézőibe kellett szállitani.
1941. májul 2.
K&tonaHelsxei-oiések egyenruházati oikkek
tisztt ea altiszti ujrendazorü (cfipenyvAliapok egyedöl legolcsóbban beszorozhatok BELEZNAINÁL
Sugir-ut Sa «a. Telelőn 628.
HIt a Balaton
Az utóbbi két évtized világszerte és nálunk is részint a propaganda, részint a gazdasági elzárkózás jegyében teltei. A magyar idegen- és vendégforgalom mind a propaganda\' nak, mind az autarchiának voltaképpen igen nagy hasznát vette. Végre megismertük magyar földünk természeti kincsejt, sorra jártuk nyaralásra, üdülésre alkalmas kisebb-nagyobb fürdő- és üdülőhelyeinket és megtanultuk, hogy i>ro-j>aganda nélkül a mai modern életben nemigen tudunk sokra menni.
Megtanultuk, hogy bármilyen egyedülálló értékünk, bármi-Íven nagyszerű kincsünk is a Balaton, nem tudjuk azzá fejleszteni, amivé kellene, ha nem hirdetjük,mindig és mindenfelé ezernyi szépségét, ezernyi értékét. Az útlevél nehézségek igen komoly segítséget jelenteitek, de-az ügyesen és ötletesen szervezett hírverés nélkül korántsem érhettük volna el a mai eredményekel. Mert ina már ott túriunk, bogy a Balaton minden igényt ki» tud elégíteni. A Balaton környékre napokra, hetekre, vagy akár hónapokra egyaránt ad meleg otthont a kis-igényüeknek és azoknak is, a kiknek a külföldi világfürdök kényelme kell. A Balaton nyújtja ina, már a polgári kényelmei éppúgy, mini a világfürdök luxusát.
Ma, amikor immár negyedszer nagyobbodóit meg az or-szág, amikor észak, keiét és dél felöi nagyszerű fürdő-és üdülőhelyek térlek vissza, ma ísver-scnyenkivül álló, legnagyobb kincsünk a Balaton. Es bármennyire tudja ezt az cgÖsz közvélemény, nem szabad megállni a hírverésnél. Egyre és egyre hirdetni és hangoztatni kell, hogy a Balaton nemcsak hív, de kielégít minden igényi is. Gyógyulási ad és nagyszerű sportlehetőségeket kínál, olyah kincsünk ez a gyönyörű mngyar tenger, amelynek felkarolása, látogatása, pihenésnélküli tovúbh fejlesztése szinte nemzeti kötelesség.
Hiv a Balaton és ezt most, a nyári szabadságok tervezge-lési napjaiban különösképpen tudomásul kell venni, Hiv a Balaton és nem szabad, hogy hiába hívjon, Telt háBflkkfll ünnepelje czidén a Bal-\'on az elszakított területek hazatérését s mi mindannyian, akik egy év nehéz munkája után, pihenésre, üdülésre, vízi szórakozásra vágyunk, hallgassuk meg a hívást, nyaraljunk a Balaton mentén I
— Naptár: Május 2. péntek. Rom. kat Atanáz. Protestan* Zalgmood. — Izrael. IJar hó 6.
OSxflrdo nyitva r«n«l^ órAtói-M\'a \' \'-píJií hótfő, ezordn, péntek délntAp #« kaidon *cöm oap aök»©fc).
8á:.rr öröklakások
a várod központjában: CseDgery-uti kétemeletes, 22 évig adómentes szolid kivitelű bérházalakban olöJesyozliGtök. önálló telekkönyvi tulajdont képeznek, eladhatók, megterhelhetők, bérbeadhaték v&gy beköltözhetök.
Lényegesen olcsóbb lévén a magánháanálés építkezésnél, Utiaf tökobofeUtoWs.
Rlójegysás és lelvlligosltáo Horvíth é. V.< építőmestereknél Uscngory-iit 17.
Nincs többé ősz fej!
Két norvég tudós érdekes kutatásai
Meghalt a kórházban a geteei temető öngyilkosa
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
1941. jnálm 2
í-.ALM KOZLON*
Tölgyforgács
megrendelhető
Kiss-fatelepen
Ereaebet-tér IS. Telefon 539. bz.
BALALAJKA
Nelson Rddy és Hajmásy Honn énekes filmje a im.soiiucvfi színdarnh-1)61 koszfiit. Maschitz azonban üg\\e,eu kiaknázta u lehelőségeket és sok szép és jó filinszerii jckencttd bővítette ki a cselekményt és helyen keni látványos* tiá is lette. Maga n cselekmény 1914-ben kezdődik: egy cári kozák tiszt és egy fornidalmi összeesküvésben tevékenyen résztvevő énekesnő szCic\'mi törtenetén ól QXODbÜl a cári Oroszország összeomlása adja a hátle.\'et, A mese fonala a főszereplők párisi emigrációjában ér véget, természetesen megnyugtató befejezéssel, A kezdetben szabályszerű ojierettmese később drámaibbra fordul, de a lendező igyekszü megtartani az énekes filmeknek kijáró kömijed hangot. Így az érdekes mesét dalos, zenés körítésben kapjuk. A sikert csak fokozza, hogy a daliás, szerelmes cári tiszt szerepéljen a zen-gOhfljlgu baritont: Nelson Kddyt Jetijük viszont. Ezúttal a magyar Uajmásy Hona Jett társa, \'aki ezitttaH jálsza első sztár.szcrepél. Szépen csengő hangja és alakja, megjelenése méltó lársá avatja, lui játékban nem Is éri el a megkívánt mértéket. 11a őszintébb, emberibb játékot tud majd adni, szá-irríthutunk az Hona Mnssey níven szereplő magyar énekesnő világsikereié. Itcrnek színészek azonban a\'mellékszereplők, akik közólt etső Jielyen áü l.íonel AtwiU, az öreg Barrymore és bronz Morgan, az apa, a tábornok és az operaigazgátó, valamiül ChBrJwo lliggles a Üsztiszolga-bórtulajdonos szerepében. A Carmen nagyszerű énck-kettösét, a remek orosx kórusokat, a SclKlierezadc opera-jelenetét, a lövészárok karácsonyestjét és az emigránsok újévét külön ki kell emelni a film szépen rendezcit nagyvonalúbb jcleneieibőJ. Kitűnő még ft film z<níje, u Balalnjka-d&l máris sAágcr lelt.
A minden tekintetben sikerre számító filmet rendkívül érdekes harctéri felvetésekben bővelkedő, élvezetes híradó egészili ki.
(ff. y- e.)
— Kl*r poagŐ kőtipéiií
és egyéb jutalmat oszt ki ezen a hétjen a Film^-Szinház— Irodalom, Kgyed Zoltán népsjjtrü hetnapja. A mnlt héten ért véget a tíz hélíg tartó rejtvénypályázat és most került sor az eredmény\' kihirdetésére. Az uj szám egyébként bejelenti, hogy \'Szc-renosztás. címen ujabb nagyszabású keiesztrejtvénypályazat indul, az eddi-ginéi még értékesebb dijakkal.
— (Tavaszi kabátalnk)
mindegyike elsőrendű budapesti ma-helyekben készül. Legújabb modell-kabarjaink kirakata lnkbaa láthatók Sehatz A ruház.
UTAZIK?
BŐRÖNDDEL lássa el ÚTITÁSKÁVAL magát I
ÜADDUIIü Hirtty M.-Mt I.
Olasz-magyar szerelem egy kis zalai faluban, egy rosszul sikerült revolverlövéstől a bortönig
Zalaegerszeg, május > BoschetU Marino 29 éves utlinei születésű olasz állampolgár Zala megyében, a tófeji téglagyárban dolgozott, munkás volt. Közben beleszeretett Si-pos Mária zalatárnoki leányba és feleségül akarta venni. A leány azonban addig nem volt hajlandó vele házasságra lépni, a mig meg nem szerzi a magyar állampolgárságot. Ez annyival is indokoltabb\' kívánság volt, mert líoschetti tartózkodási engedélye czév< márciusában lejárt. Egy efeletli vila hevében a szerelmes fiatalember revolvert rántott és ,le akarta lőni a leányi, de n fegyver csütörtököt mondott.
A törvényszéki főtárgyaláson BoschetU megbánást mulatott és kijelentette, hogy bár féltékenységre is oka volt s emiatt nem csak a leányt, hanem ön-
magát is agyon akarla lőni, mégis hajlandó a leányt elvenni feleségül.
Sipos Mária, aki árva leány, a nagybátyjánál lakik, kijelentette, hogy kész hozzámenni" Boschettihez s nem is kívánja megbüntetését. Nem is fogta rá a revolvert tulajdonképpen, — mondta a tárgyaláson, — hanem ö csak nagyon megijedt, a mikor csettent a ravasz.
A fegyverszakértő szerint a rossz pisztoly nem volt alkalmas emberélet kioltására, meg nem megfelelő töltény voll benne. Az ellenőrző szakértő szerint azonban lehetett volna ölni a rossz fegyverrel.
A törvényszék szándékos emberölés kisérlclc miatt jogerősen 10 hónapi börtönre ítélte Boschcttit.
A. tárgyalás\'után egymást átölelve búcsúzott a szerelmes pár, akik a büntetés kitöltése után mégis csak egymáséi lesznek.
A 40 éves Magyar Élet- és Járadék-Biztosító a kisemberek érdekében
A .Magyar Elei- és Járadék Biztosító intézel m. sz.« májusban ünnepli 40 éven fennállását. Az Intézet, amely eddig is a kisemberek szolgálatában állott, szociális kisbiztositásai révén a jövőben még fokozottabban lesz a tömegek szolgálatira.
A "kisbiztositás^ csak akkor verhet gyökeret a széles nép-rétegekben, ha a biztositoltak meg vannak győződve arról, hogy a biztosító szociális szellemben működik, tehát takarékos és céltudatos kezeléssel részükre nyereséget biztosit. A megoldási lehelőségeket nem szabad kizárólag az államtól
várni, hanem a magánelgondolások sokaságából kell kikeresni azt, amelyik az egyéni tőkegyűjtést legjobban segíti ; mert a magánember tőkéje a nemzeti vagyont is növeli.
Éppen ma van nagy jelentősége a biztositásnak, mikor a\' világesemények sodrában mindenkinek kötelessége a családjáról és önmagáról való gondoskodás. A kisbíztositás teszi ezt lehetővé a kisembernek.
A 40 éves »Magyar Elet- és Járadék Biztosító Intézet m. sz.« ennek a gondolatnak jegyében indítja útnak szociális kís-biztositásait a magyar tömegek megsegítésé re. (:)
A Budapesti Nemzetközi Vásár első hétfője a „Magyar Asszonyok Napja"
Budapestről jelentik : Május 2.-val elérkezett a Budapesti Nemzetközi Vásár megnyitásának napja. A vidékiek és külföldiek már tízezrével érkeztek Budapestre s igy máris bizonyos a vásár minden napi •teltházai. Van a vásáron minden, ami mai anyagokról, mai divatról, mai árucikkekről és inai árakról csak tájékozást nyújthat. Van annyi, hogy egy nap alatt meg sem tekinthető minden és éppen ez a fantasztikus bőség indította a Baross Szövetség női szakosztályát arra, hogy május 5-én, a vásár első hétfőién megrendezze a vásár területén a magyar asszony napját. Ez azt jelenti, hogy ezen a napon a vásár területén a legkiválóbb szakértő vezetők állnak a hölgyközönség rendelkezésére. Lesz csoport, amelynek vezetője valóságos »magas iskola* keretében arra tanítja meg a csoport tagjait, hogy a ma rendelkezésre alló anyagokkal és
meghatározott adagokkal hogyan lehet jól és kiadósan főzni. Lesz szakértő vezető, aki csoportjával a legmodernebb konyhát, a legmodernebb háztartási eszközöket és a legmodernebb lakásberendezéseket ismerteti meg. Másik vezető a kézimunka rengetegeken és a háziipar kincsein ál néprajzi szakértőkké képezi ki egy nap alatt csoportjának tagjait. Természetesen minden hölgy ahhoz a csoporthoz csatlakozhatik, amelyikhez éppen akar. Es függetlenül a vásár revüszínházától, a vásár területén lévő Székesfővárosi Múzeum termeiben egész nap budapesti urileányok mutatják be a pótanyagokból és az uj anyagokból készült ruházkodási cikkeket, nyomban bemutatva azt is, hogyan kell ezeket az anyagokat szabni, varrni, használni y A rádió ezidén is külön stúdiót épített a vásár területén. Bárki odaállhat a mikrofon elé
és saját szavaival üdyözömett hozzátartozóit, vagy ismerőseit,\' a rendkívüli viszonyokra valóv tekintettel azonban csak Magyarország területére küldhető ilyen üzenet. (:)
— (HfttasdÓ ünnep Alsólendvén)
A visszatért Alsóleudván május i-fa, vasárnap dé&Ott 10 órakor hálaadó ünnepség lesz, tábori misével. A kod-vai járás is felvonul ezalkalommaft, liogy részt vegyen a visszatért városka őrömében. Katonai dísz.száa*d emeli az ünnep fényét, amelyen ott lesznek az egerszegi frontharcosok és leventék disz .szakaszal is. Oda várják erre az alkalomra vitéz BaUsfalvi Ki-.s I-ászló altábornagyot is.
— (Halálozás)
Ozv. Fuchs Józsefné május hó 1-én olhunyt. Temetése v.uámap déMőU fél 11 órakor Je« a nagy-kanizsai izr. temettö luüottasházábóL Az elhunytban öiv. Brück Sándorné ,éa ÖZv, Spitzer GyulAné nagykanizsai, Fuchs Leó budapesti lakos édes anyjukat gyászolják. (:)
— (Uj postahivatalok)
nyíltak meg ismét a visszatért Délvidéken. A postaigazgatóság ál 1*0. már közöli városok és községeken kivin a mai naptól Bács, B ácsgyula, Cwiienka, Parij>ás, Szantfiuop, Szenttamás, Szilágyi és Szom községekbe is lehel küldeni levélpostai küldeményeket és csomagokat 5 kilogrammig.
— (Márks-beváltás)
A magyar területen átvonult Inítnet katonaság márkáért Is vásárolt s ezeket a márka-Összegeket eddig a Nemzeti Bank nem váltotta be. Most érkezett meg a rendelkezés, liogy akik a polgári közigazgatási vagy batármeutt katonai hatóságoktól, német parancsnok-ságtói vagy német katonai személyektől aláirt igazolással rendelkeaiek, azoknak 5 napon belül történő bejelentés esetén a Nemzeti Bank fióirinté-ze;eí és meltékhelyei 50 márka -1*180 értékhatárig beváltást eszközéinek. Ezen felüli összeget csak kivételesen fogadnak el beváltásra.
— (A Szanatórium ligyeflület)
nagykanizsai tüdőbeteg gondozó intézete április havában 12 rendelési napon 2.1 uj és 34 régi beteget kezelt, A gondozónő 56 látogatást tett. F.z év eleje óta összesen 384 beleg sál már az intézel kezelése alatt. Az elmúlt hónapban ismét segélyezlek 17 brfj\'gei, akik között 540 liter tejet osztottak ki,
— (A Hajdúszoboszló Gyógyfürdő megnyílt)
Énen európai hinl gyógyfürdő ma már mindazokkal a be rendezések btf fel v.in szerelve, amelyek az eredményes gyógykezelés szempontjából! szükségesek. Fedett gyógymedencék, ivó-csarnok, inhalatórium, áfissaak a közönség lendclkezé-sére. Modem szállodákban, penziókban é-s magánházaknál oly ofcsó az eUtehezkcdés, hagy « fürdőben való tartózkodás adig kerül többe, mint odihaza. A Ilajdit-szolxtszlóí Gyógyfürdő páraUionn eredményei gyógyhatására! és oiososáBsnía hires s ma már fognom az ffgésa országban. Visszuiiiaxasnál egész ésoa át 50 szaaalékos vasúti lafchavmény. Magyar és nénsilnyelrü proapdüai^uA készségei swxitfsá -t íardö. igazgatósága. {!)
¦Alm mmxm
— (HorniakriyilvJnrtasok)
Horváth György xaltköszvényú földművest, aki a 1». honvéd gyalogezredből ax orosz harctéren rtlünt u keszlholyi, Boros Ignác nagybakőuaki földművest pedig, "ki a 12, gyalogez-ledből hősi halált halt, a imftvkanizsai járásbíróság holtnak nyírván Rótta,
— (Agyonütötte a bontott fal)
A somogyi rolsönyirespusztdti a ta-\' i talajvizek erősön megrongálták l\'oios András földműves házát. I\'cW maga akarta kijavítani a düledező falakat, azért nekiállt a bontásnak, i: közban az egyik fal Iddöft és l\'ctcst mag., alá temette. Mire a szomszédok segtiségére siettek, már cstk a holt-tastét tudták kiásni a romok alól.
Yteker»ikii>AM — NsByMalzM
ajttkl Ktprlitltl*
Wonder ka ¦"ék pá t-a Is
Péntek
AlItuuU möiorttimok hotkstuapókon 8>da|wtt I, atfikoráa
M5 Torna. Hirek. Kőziemenyk. Hesgs«m*xek. — Után* étrend. — 10 Hirek, — íi.io nbi.uMtköKi Tiijeixó-¦eolgalat, — 12 Hajangaró. illmnuat, [dőJáráíjeiTOtís. - 12.40 Hírek. -13.a0 IdŐJeUos, IdöjMs jelentés. -14.35 Hirek. — 14.45 Műsorismertetés. — IS Arfolyamnirak, piaci árak, éreHi»!*.«iAvak. — 16.45 Időjebjes, [drt.. Járáijelentés, hirek, — 17 illcok s«Jc-vak és magyar-orosz nyelven. — 19 Hirek, - 21.40 Hirek, Időjárásként**, hjjr*k sitorik ee m*gyar-oroix nyelven.
— 23 Hírek német, sJa&z, a,t){„j & francia nyolTea. — 0.0 Hírek. BUDAPEST U
— 17.40 Sportközlemények. — 18.15 (lobbi \'Hilda verseket mond. — 18.35 tlrötz Franci smnunel^gyűttese. — 1SJ.2Q Részlelek a iiémelbirodabni rádió műsorából. — 20 Az Operaház előadása. .Toll Vilmos*, Dalmű négy ftávo-násban, — A II. folv. után kb. 20.45 I)r. I-erdináudy Mihály eflőadása. — 22.10 A .Telj Vilmos, o. ditmü IV.
vonásának kőzveli\'.ése. — Majd Far* kas Béla cigányzeitekara. — \'?3.25 llí\'ugleinezek, BUDAPEST II.
18 Hyorsi ró tanfolyam. — 18.23 A ¦ Tel! Vilmos. ctmíi dalmű I. feJVo-luisának kőzvetitéijc. — Utáiía kb. 19.40 l)r. Halász Gábor oMadása, — 20 Hírek. — 20.10 Az 1. honvéd gyalogezred zenekara. — 21.20 Dr. CsapOdy Csaba. előadása. — 21.50 Farkas Béta oigányzeirekara.
Szombat
BUDAPEST 1=
10.20 nadömszky Mihály előadása.
— 10.45 Felolvasás. \'-- 12.10 Ifjúsági rínokkarok-. — 12.50 BataJajkuionekar.
— 13.30 Hanglemezek. — 15.20 Üzene. uek a Nemzetközi Vásárból. — 10.15 Ifjúsági rádió.
17.15 rtádióposta. - 17.10 Tasnády László magyar nótákat zongorázik. — 18 Szabó Zoltán előadása. — JJ.30 Hosslni: Szemirámisz, nyitány. — 19.20 CarmirelU. hegedúl. — 19.45 Percnyi Grabriella énekel, kíséri Oláh Kálmán cigány-zenekara. — 20.35 .Katáiighy Menyhért.. 1 Vidám hangjáték három felvonásban. — 21.10 Táucfenczck. — 23.25 Pertis Pali o^ganyzeiiokara BUDAPEST II.
17.30 Farkas Edit szociális misszió főnökasszony üzenetei. — is Mozógaz-dasági feióra. — 18.30 A Rádió Szalonzenekara. — 10.20 Báró Schrőder Atüla előadása hangtetnezekktí. — 20 Hirek. — 20.10 Hubay Honn előadása,
Német gyalogság állasban. (Felo R. D. V,)
Nagykanizsa megyei város polgármesi erétől.
11187/1141.
Tfrgr: A buzi, rozs, kétszeres, zab, áip* is tengeri felvisitUsi s liinxlmllls imái magniabb áron.
Hirdetmény.
Közhírré leltem már, hogy aki terménykészletét felajánlja a Futu-rának megvételre 8 ax árut legkésőbb április 30Ig be 1» számija a Futurához,\' annak I Fulura a msxl-málls áron felni prémiumot Is fizet é« pedig\'a tengeri után q-kénl 2 P 30 fillért, a lobbi termény utín 2 pengő 50 fillért. A kormány most ngv intézkedett, hogy (elintit néikiil a katonai Igénybevételek időtartamára, a Fulura állal flzetendS felár április 30-lg megállapított határidejét egy héttel, május 7-lg meghosszabbító. Erre a felárra mindazok jogosultak, akik terményeik eladására a Futurával kötlevelel váltanak, vagy pedig május 7-lkélg a vároii közellátási hivatalnál belelentik azt a feleslegllket, amit a Futuiának fal-árral át akarnak adni.
Nagykanizsa, 1941. május 2. i»i Polgármester. |
TArryi A 2 évesnél fiatalabb Us-.dk levágásának tilalma-
Hirdetmény.
A 15600/1941. K. M. az. rendelet értelmében Zala vármegye terUletén la tilos a kot évesnél fiatalabb üszőket levágni, vagy levágna céljAra az ország más területére áthajtani. Nem esnek a tilalom alá azok a két évesnél tiAtalabb Üszök, amelyükre a vármegyei állat* tenyésztő egyesület megállapítja s erről a fél kérelmére Igazolást la ad, hogy az illető Uaző nem kivonatos íaltajelleg, vasy hibás testalakuláa miatt felnovelosre es tenyésztésre nem alkalmas, vagy amelyekre a hatósági állatorvos megállapítja én Igazolja hogy betegség, fejletlen teatalakulas, lojlődésl rondollenesség, vagy más ok következtében beállott szervi elváltozás miatt felnevelésre és tenyésztésre nem alkalmasak, továbbá nem esnek a tHntom alá azok a 6 hetesnél flata-ibbb, de 8 naposnál Idősebb üszőborjuk sem, amelyeknek anyja ax állatorvos igazolása szerint megbetegedett, vngy elhullott s emiatt nom növelhetők fel. A tilalom mindenben kiterjed a 2 évesnél tlntnlabb blvaly\'jHZŐkre Is.
Az ország bármoly területéről származó egy evesnél fiatalabb tlszöborju-kat az állami borjuklosztásl akció céljaira hivatalomnál fel lehet ajánlani; a felajánlott állatot legkésőbb 14 nap alalt megszemléljük s a borluk lösz taai akció lebonyolításával megbízott szervek megveszik.
Nagykanizsa, 1941. április 30.
líis Polgármester.
UHlnmos hfiztortttsl készülék
mindenkinek ürömét szerez!
Toakaniiák Vasalók
Kenyérpirítók
Gyorsfőzfik
Kávéfőzők
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVOLGYS.néf
Sugár-ut 2.
Híi íeiiíh o ZoIqI KozlonyliBn
1»41. mijus 2
Szigorítják a !elségiértést lázadás bflntetését
Az igazságüg>\'miniszier róvitfe-en l>e. terjeszti a felségsértés, lázadás é& arra való szüvolkezés, valamint ezek kísérletének banlek\'sót szabályozó törvény-tervezed\', amclvet a M6P bizottságai már elfogadlak. A tervezet szerint a jövőben szigorúbbon büntetik a fel-ságsérlést és a lázadást éfs az olöké-sziVo\'j ciclckményekel is súlyosabbnak minősitik, i
Minden üti folyamatban vannak az árvédelmi munkák
Bárczay János államtitkár nyilatkozott az egyik lap munkatársának az Alföldön lelt körútjáról é-s kijelentette, hogy az árvízvédelmi és vízlevezető munkák az egész országban mindenütt folynak.
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
BALATON-FENYVESEN,
közvetlenül a pályaudvar előtt, a Balatonparton, nagyon szép fekvésű, fásított
ftlrdőjoggal
25%-as
haW 15—20 pengős részletre
megszerezhetők.
Villanyvilágítás. A lalajbeszürfidés folytán klttlnö ivővlz. Fenyveseiben árnyas sétányok. Bársonyos homok-strand. Etyhén mélyülő sekély vizében a gyermekek le-
süély nélkül fáradhatnék. Az építkezés olcsó és kedvező feltételekkel lehet építkezni. Egy csekély előleg lefizetésével a telek nyomban birtokba vehető és nevére lesz telekkönyveivé. Kérjen díjtalan prospektnst
szabó antal
Uilllsbsrr: Ksiykulzsa, Fiat 5.
Ügyes tukurlUndi felveszek. Sugárút 41/s. 1290
Ügyes nfiifadrá*ue-«m4ri.t szonnsl telvesiek. Kollirili Oézs, FS-ut 8. 1192
Tésjtav.tak.t Bucsunenttlsxlérs felveszek sxonnil. Jelentkezés Jézsel föher-ecg-ut 9. _!295
ADÁS-VÉTEL
Autógumit es minden mis guml-hullsdikot veizek legmsgsiabb napi áron. Civetkó gumllavltóüxem, Fö-nt 4. 1255
ZALAI CÖZLÖBT
rOLITIKA) N.riLAP. Kkvrtjit .MzguSi,i,l«. T. tUgykulrlV, FdsJés k I mié: Zalai Um,. Nyomatott i > J(IZ|azaua|l R. T. Nagykaaliat-
•ys.iájiau Kaiykaaiziia. (Kjrtsiáttrt Meli uial ur,kg
9la évfolyam 101. tűim.
Nagykanizsa, 1941. május 8. szombat
ára 12 fül.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI KAPU,
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
EIÖBselísl ára: egy hóra I pengő 40 filier. S/cri<cSIl6»égi t) trSuMMnWl Mattat m nr.
áz újságíró kérése az olvasóhoz
Az ujságWtük legtöbbször ugy jelennek meg, hogy nem tudati, ki irta Őket és ki ;U1 mögöttük, síiníuo a homlok, vagy redős, ősz lialantékujc, vagy fiatal, amely mögött a belüket teremtő gondolatok szrttcltek. Valaki irta, útnak indította őket, liogy. éljenek és hirdessék B Hirt. Hogy ki ez a valaki, ritkán tudni. Az olvasó beSenyugszíjt, hogy a betűk, sorok, hasábok és oldalak mögött az újságíró, vagy ha ugy tetszik, az Újságíró álí, él éa deágo-zik, de hogy milyen ennek az Újságírónak az arca, vájjon mosoly cshtog-e a szemében, vagy ráncok árkolóduak szája körül, tud-e sirni, vagy nevetni s hogy a nevetés nem takar* könnyeket, ezt nem tudja senki. Az újság szinte s**inélytelenfll szülcUk meg, talán azért iSi inert csak rövid ideig, legföljebb néhány óráig él. addig, amíg a helyébelépő meg nem öli az elődöt. Talán ezért is van, hogy az újságíró nem szeret magáról beszéoiv a bUiiszi, hogy ax Ő sorsa másokért élni, ro« hanni, lobogni, mint valanii süstőrgö fáklya, amelyet a liivatás szent tűnr\' gyújtott meg azért, hogy inig másoknak világit, hamuvá vá3jék. *
F;s ha most az újságíró \'kilép a névtelenség ;\'rvnv,i. mögül s lia nz olvasóhoz toi\'iini, ekfodl a nap inaidnem minden órájában saotube néz, elismerést, vagy kritikát vár\\-u, ennek txm az az oka, mintha, az újságíró egyszerre meg akarna elevenedni s-egyéni bahérokra törne, lumem az, >hogy rendje nagy közösséginek érdekében kivan szólani. Minket a munka lázas tempója szűrte géppé alakított át s nem szoktunk arról beszélni, liogy amikor a hir szolgálatában acéllá keményedett idegekkel dolgozunk, néha könnyűnk pereg s szivünk vére csorog a kerekek közöl\', mert nekünk tó vannak emberi fájdalmaink és emberi érzéseink. Néha, ha megáll munkánk zsarnoki ritmusa, eszünkbe jut, hogy a mi rendünkben is vannak a murikénak vértanúi, vannak rak Kant jaixfr, leszünk mi is egykor elhasznált és el-kopott gépalkatrészek, vannak és Ifidnek özvegyeink és árváink. Dc senkinek sem szabad észrevenni, hogy hiiinkaközben eltorziíl az arcunk, szívünk szerelteinkért dobog s mikor a kérdőjeleket írjuk, mögöttük saját öregkorunk, Tügy liozzátartoKÓink sorsának bizonyuilaasága görnyed.
Az újságíró, rnindcnkiuefc mindem. Ha kell kemény, harcos, kész rohamra menai. aá igazságért, vagy letét leszi fel arra, hogy szívós védeüniharebau tartson ki vé\'eménye mcHétl. Nincs ^ a közügy, amelyben föl ne emelné Sarát, országnak, tár3actal<nnWak s Yü-\'onbözö társadalmi rétegeknek éppugy ícadulkezésérLa áll, mint egj eseknek, "a kérő szavukkal hozzáfordulnak, ^\'eio azért beszélAnk most erről\', mintha ebben érdem, volua. Nem, ez kötelességünk és ezt a kötelességet miudfu el\'.cmzoigáltatás noJkóA teljesítjük is. S ha most mégis az olvasóhoz fordulunk kötéssel, ezt a munkaasztal mellett kifáradt és nyugalomra érdemes karUr-s-unkért s az újságíró ozvCgjOkért és árvákén tesszük. Egyik legrégibb és •íudásosabb jóléti intézményünk, a Magyar Hirlapirók Országos Intézete ^ost érkezik el 60 éves jubileumához.
inegpróbálWlis s a kózért liozólt Jlóozaios gesztus áftl. Nyiigdijinftunünk "ai évluedc mögött s ha anyagi erői lwafugyatliozt:ik, nem a mi lúbáuk.
A német diplomácia döntő eseményeket készít elS az Ankara-Moszkva-Madrid vonalon
Az Irakban kitört háború lángba borltja az egész arab-világot
I.ondón, május 3 A Hculer-iroda közli, hogy miután uz iraki csapatok lőttek a partraszártó uugol csapatokra, azok tehették \\a tűzharcot. Az ellenségeskedés egész napon át tartolt.
Irak egyik repülőterén tó\'tűzharc folyik iraki és angol csapatok közölt. Megbízható angol hirek szerint
Irak miniszterelnök* Németországtól kért segítséget Anglls ellen.
A Heuter.iroda megjegyzi, hogy az iraki események kétségtelenül kellemetlen hetyzetbe hozták Angliát Közejko. /leien, noha az iraki hadsereg eieje nem veszélyes.
Anglia azonban most már\'lényegében nemcsak Irakkal, hanem az egész arab világgal szemben áll.
az arabok pedig jól fel tannak fegy-verkezve-
Hóma, május 3 A Stofani-irodu szerint Irak csak az első állam, amely feBctflt ftz angol uralom ellen. A többi arab flÖamok osak erre vártok és most a Vörös-tengertől az Indiai-óceánig fegyvert fognak, hogy megszabaduljanak az angol igától.
Beyrouth, május 3 Sziria sorsa s*m választható el Irak-lói — mondják szíriai körökben. Irak mozgalmát támogatják arz arabok és sok sziriai kész arra, hogy Irakba menjen hnrcohtí.
A Madridi Aloazar azt irjn, hogy az iraki ügy súlyosaid), mint kezdetben liitték, mert Irak csak élcsapata az arab világnak. Sok arab törzs támad majd Angliára, mert az angolok nem tartották be.az araboknak tett Ígéreteiket.
Beyrouth, május ;í KaHaní minisztereinök felhívási bocsátott ki. A felhívás hangsúlyozza, hogy Irak nem kereste a harcot, de most
minden Iraki férfit fegyverbe kell szólítania.
Mindenki azt a fegyvert fogja, amilyen van neki, mert *zent háború lesz ez, — mondja a felhívás.
Az iraki ^oe\'epekcn a külföldiekéi OÍSBiiörzik. Máris sok idegent kiutasítottak.
Az öngólok az iraki csciuéuyckkdf kapcsolatban
attól félnek, hogy Palesztinában Is arab telkelés kezdődik,
ezért a palesztinai arab vezetőket letartóztatták. Hasonló intézkedést tettek Egyiptomban is.
Jelentétek az első Irak] hard eseményekről
Berlin, május 3 A Mondó Arabo liirszolgáiati iroda közli, hogy a nyilt ellenségeskedések Anglia és Irak között megkezdődtek. Angol repülök tegnap már nagy támadást hajtoltak vegro a fiában ja repülőgép támaszpontot körülzáró arab csapatok ellen. Az arabok ágyútűzzel válaszoltak a támadásra. Mcgkisőrelték az angolok megtámadni az iraki mi-
niszterelnöki palotát is, de ered ménytelonúl.
Bayrouth, május 3 A Slcfani-irorla jelenti, hogy Bagdadban tegnap este hivatalos jelentést adtak ki. Eszerint az első napon 26 angol repülőgépet i>uszUtotlak el az iraki csapatok. Támadást intéztek ezenkívül az angolok a sziriai, trnnsiordaniai és a szaud arábiai-határtól egyenlő távolság-
Azt akarjuk, hogy öreg naipjaira az újságírónak se tegyenek gondjai, a rokkantakat kárpótolhassuk a köz szolgálatában kimerült energiákért s özvegyeinknek és árváinknak olyan segítséget adhassunk, amely Wő az emberi méltósághoz.
Kérő sz ívunk megértésre és meleg szívre talált az ország rtjsö asszonyánál föméítóságti Kormányzónk fein-költlelkü tetvesénél, aki készségesen Vallatta Nyugdíjintézetünk megerősítésének fővédnöksége!. Jóságos sugüő kezét, amelynek áldását annyiszor érezte a magyar társadalom, most a névtelen dolgozó újságírók felé nyújtja ki s mi bizva abban, hogy eunek a mozdulatnak szépségét megérti ebben az országban minden újságolvasó, most és az elkövetkező napokban az-zai a \'kéréssel fordulunk az olvasóhoz; hogy., .legyen segítségünkre. Tudjuk,
hogy nehéz az idők járása mindenki fölött s a hétköznapok terhei minden
vállra rá nehezednek ebben az1, országban, do mégis kérjük az olvasót, hogy adományaival siessen Nyugdíjintézetünk megsegítésére. Fogadja kérésünket ugy, mint a naponként sxivo ajtaján kopogtató jóharál kérését, akinek a megsegítés filJérjc épp olyan jólesik, mint a nagyobb adomány. A mai naptól kezdve május 18-ig minden nap jelentkezünk kérő szaviuikkaí, a Nyugdíjintézet 5600-as csekklapjának\' s* eh. hez az iíjsághoz egy alkatommal .csatolt posUt takarék pénztári befizetési lapnak .\'jogitségévol.
íme, most egy pillanatra megláthatta az olvasó a belük fekele sorfaöa mögött emberi arcunkat. Nem szégyeljük, hogy kérmnik keű, mert nem magunkért kérünk, Imnem a munkában fciórlödúll kai tárnunk és hozzAUuRtu.-
bon lévő Ruspa vasúti csomópont és repülőtámaszpont ellen, de a támadási kísérletet itt is visszaverték. Az angolok sok harcikocsit hagytak hátra.
Az iraki repülök sikerrel bombázták az angol olajtartályokat és telepeket.
Az olajmezők máris elvesztek Angiidra nézve.
Az angoloknak ugyanis csakkb. 20.000 főnyi csapata van Irakban, mig Irak 200.000 embert mozgósított. Anglia a blokádot triterjesztette Irakra (Ss az Iránt is érinti.
Pap««i«lMauKaitéri Ankarába Sohufanbarg Moazkvéba
A diplomáciai frontról a- lapok eaekol jelentik i
Papcn fontos javaslattal tért vissza Ankarába. Küldetésének a kózelkcleti események különös fontosságot adnak. Sziria, Irak és Törőkország ugyanis egy stratégiai egységet képezés igy nem lehet szó elszigetelt iraki kérdésről. Berlinben ném keltettek meglepetést ezek az események, inert számítottak rá, A német—török tárgyalások mindenesetre elsőrendű kérdéssé váltak.
Visszaérkezett Moszkvába is a német nagykövet. Schuierr-burg ma azonnal a Kremlbe ment. Hogy gyors visszatérése összefüggésben van-e 0 közel-keleti eseményekkel, nem tudni, de tény, hogy a német diplomár eia ugy dolgozik, hogy néhány napon belül döntő eseményeket lőhet várni
zóinfc jövőjéért. Meg vagyunk győződve, hogy a magyar oh-asóközönseö megérti kora szavunkat s nem írja rovásunkra, hogy egyszer mi is emberek mertünk /lenni. A munka .folyik tovább nap-nap után, szakadatlanul s mi ismóti eltűnünk az ujságbctJük is-mci-etlenségének hátterében, de rendünk, történelmében és szivünk mélyén arany betűkkel írjuk föl, hogy akkor, mikor kérő kezünket kinyújtottuk, meghallgatásra találtunk. Ebben a tudatban tesszük le a Magyar Hírlapírók Országos Nyugdijmlézeténok eljövendő jobb sorsát a magyar olvasóközönség kezébe s köszönetet mon -dunk már előre is minden adományért, amely az újságírói munka elkopott, megrokkant munkásain s "az újságíró özvegyükén és árvákon kíván segíteni. Itudapesi, 1011 tudj!is Lón.
Az Országos Magyar Sajtókamara,
muta tjgjjfi!
1941. máltti 3
Aprított száraz tfizlfa
kapható
BCLEZMI JÁNOS
fatisnukadfeJl,
Saiir-nt 53 - TeUfon gS. t.
Az angolok elhagyják Spanyolországot
\' ! ^ \' B ( Madrid, május 3 A bilbaói, valenciai és san-tandéri angol konzulátusok felszólították az angol alattvalókat, hogy hagyják el Spanyolországot. Ebből olyan eseményekre következtetnek, amely indokolttá leszi az angol alattvalók idejében történő biztonságba helyezését.
Behiváeok Tőrökországban
Istambul, május 3 A 25 és 10 év közötti nem mohamedán törököket behívták, tekintet nélkül arra, hogy voltak-e katonák vagy sem. A behívás elsősorban a görögöket, örményeket és zsidókat érinti, de az jpari életre is nagy kihatással lesz, mert sok kézművest vontak cl így, munkájától.
Szabad az itt a Dardanalfá*. kon át
Az olasz lapok a földközitengeri helyzetről Írva hangsúlyozzák, hogy a parti és a légi cl-* lenőrzés mellett szabaddá vált az ut^a Dardanellákon át, valamint Olaszország, Északafrika és a Dodekanezos között. Ez jelentős hadászati és közlekedési előny, mert minden szállítóeszközzel tudják biztosítani azután pótlást.
900,000 tonna hajóteret veszített Anglia a görög kalandon
Berlin, május 3
Az NTI közli, hogy a görögországi menekülés és a görög harcok során Anglia 900.000 tonna hajóteret voszitett.
Kréta kivételével ma már az összes görög szigeteket megszállták. .
A német kormány támogatja
Nehézségek Amerikában az Angliának szánt hajók körül
Newyork, május 3 A tengerészeti bizottság Koo
az uj görög kormányi, ha az érdemesnek mutatkozik erre.
Már Tobrukban áll a karc
Istambul, május 3 Ideérkezett jelentések szerint már Tobruk belső városában folynak a harcok.
scvell utasítására 50 tartályhajót lefoglalt, hogy azokat Angliának átengedje. A bizottság éjszakai ülésén simította el azokat a nehézségeket, amelyek az első 25 hajó átengedése körül mutatkoztak, miután Amerikának is minden hajóra szüksége van. Miután az angoloknak nincs megfelelő legénységük, az
átengedett hajók csak a dél-amerikai olajkikötök és az USA kikötök közt közlekednek ame? rikai legénységgel és itt az olajat átömlesztik az angol tar-1 tályhajókba.
Az Associalcd Press jelentése szerint Anglia ujabb szállítóhajókat kért Amerikától, az át engedés azonban nehézségekbe ütközik, mert Amerikának saját érdekeit is figyelembe kell venni.
Ma éjszaka Liverpoolra hullott a német bomba-zápor
Berlin, május 3 A német repülők az éjjel Liverpool ellen intéztek rendkívül hatásos támadást. Sok tüzet és nagy károkat figyeltek meg.
Newyork, május 3 A Newyork Times londoni je-
lentése szerint a szombatra virradó éjszaka Liverpool és Mer-sey vidéke ellen intézett német támadás során rengeteg bomba hullott a vidékre. A kár nagy. A légelháritók ós gépfegyverek tüzét egész nap lehetett haliam.
Angliát előbb megverik, semmint Amerika megsegíthetné
Róma, május 3
A Messagero katonai munkatársa nx amerikai hajóki sercliéi kapcsolatban azt irja, hogy Roosevelt ezzel sem fé-lemlitl meg a tengelyt, de fokozza az eddigi hihivásokni anélkül, hogy nyíltan re\'elosscget vallatna, Hangsúlyozza ezután a cikk, hogy tulajdonképpen már az is háborús fcseíekménynek számit, ha az úgynevezett őrhajók az e\'inoLSégeS hajók közeledtét jelzik.
Berlin, május 3; (ióbbels propaganda miniszter hangoztatta, hogy Angliát
még az előtt megverik, mielőtt Amerika komolyan megsegít-\' hetné. Németország és Amerika kapcsolataiért nem Berlin felelős, — mondotta — mert Németország egyetlen barátságtalan lépést sem tett soha Amerika ellen. -i; az amerikai partraszállási szándékot fantazzták találták kl,
de Amerika se higyje azt, hogy Németországban partra tudna szállni.
Horvát történetírók ls Igazollak jógánkat a Muraközhöz
Talán nem is kellene annyit írnunk erről a kérdésről, mert biztosak vagyunk igazságunkban. Muraközhöz igenis azóta van jogunk, mint ahány éves Magyarország, tehát ezer éve. Erre vonatkozólag a puszta szavak kevésbbé meggyőző erejo helyett idézzük a történelmi adatokat.
1. Arra. hogy Muraköz Szent István idejében magyar terület volt, bizonyítékunk Kcrcsclieh-nek. Mária Terézia idejében kiadott müve. melyben a régi Pannoniának a magyarok által elfoglalt részét délen a Dráva által jelzi. Ez választja el, — úgymond — a hunokat (magyarokat\') a Dráva-közti szlávok-tó1.«
2. Smiciklas horvát történetíró C.odex Diplomatikus Croa-ttae Dahnatiac et Slavoniae, IX. alatt irja, hogy I. Károly király 1325-ben elrendeli a következőket: íuniversi cl singuli ho-mincs ultra fluvium Dráva In tota lerra banalus constituti tudicto bani subiaccani-. Tehát a bán joghatóságának csak a Dráván tul lakók vannak alárendelve, de a Dráván innen fekvő muraközick nem, mert Muraköz Magyarországhoz tartozik.
3. Tkalcsich szintén horvát törléncliró \'Momunenta epis-copalus Zagrabiensis Zágráb. 1871., I. k. 58. alatt közli.a zágrábi .káptalan határozatait 1331-ik évről, melyekben a következők vannak feljegyezve:
idecime de Bekchyn ct Dráva—Murakuz non bono modo pervolsuntur, quoniam illegen-tcs non sunt dcbanatu<--.
Tehát határozottan említi, hogy Muraköz nem tartozik a b\'ám hatóságok (Horvátország) alá.
\\. 1349-ben Lajos király utasítja Lendvai Miklós volt bánt, hogy Domása nevü muraközi birtoka mellett jogigényét Igazólja. Oklevelében ezeket irja:
\' Nuncialís nobis... qliod pos-scssio Domusa vocata inter fiu-vius Dráva et Mura in comitatu Zaladiensi existens...\' stb.
Damása falu ezen a néven ma is megvan Muraközben, mely ezen oklevél szerint 1349-ben is Zala megyében feküdt, tehát Magyarországhoz tartozott.
5. Az 1512-ik évi országgyűlési törvények 13. arLikuIusa (mely a zágrábi levéltárban fellelhető) a következőket mondja:
fcastra Casparis Ernust Cháklornya et Strigo in Szala-diensi, Szenlgyörgy ct castcl-lum Kapronca in Crisiansi co-milutus existentia*-.
Tehát Csáktornya és Slridó muraközi helységeket a ma-
gyarországi Zala megyében, miy Kaproncát a horvátországi Kőrös megyében fekvőknek mondja.
6. 1750-ben Kerchelich horvát historikus irja Varazsdról. hogy c megye a Dráván tul kezdődik és Zala megyétől a Dráva választja cl.
Ezeken kívül számtalan, korábban és későbben kell okirat is megerősíti Muraköznek Magyarországhoz mindenkor való tartozását u.gy annyira, hogy ehhez semmi kétség nem fér. ÉS ezt nem is magyar, de horvát tőrténctirók írásai igazolják.
¦
A muraközi nép magyar hazaszeretetének néhány példával való jellemzésére fel kell ütnünk a történelem lapjait, el kell olvasni az azon időbeli feljegyzéseket és okiratokat, melyek kézzel foghalólág bizonyítanak állitásunk igaz volta mellett.
Az 18-18—18-iki szabadságharcban Muraköz népe felfegyverkezett és a Dráva partjára sietett őrt állni hogy a betörni készülő horvátok ellen megvédelmezze a haza határát. A túlsúlyban lévő \'illyr szerezsán sereg azonban mégis átjött a Dráván, cgcl-földet ígért a muraközieknek, de azok nem akartak elszakadni Magyarországtól.
A szabadságharc Icverctése után az osztrákok-azzal büntették meg a muraközt népei, mert nem akart magyar hazája ellen fellázadni, bogy leszakították az anyaország kebléről.
1800-ban Muraköz megmozdult. A csáktornyai piacon kimondták, hogy vlsszaakarnak csatolódni Zala vármegyéhez.
1861 \'január 28-án a Varazsd-ra. összehívott megyegyűlésen a muraközick nem jelentek\' meg, annyira illegálisnak tartottak Horvátországhoz való átcsatolásukat. A varazsdi megyegyülés különben kijelentelte, hogy Muraköz számára nem választhat tisztikart, noha 1849 óta Va-razsd megye függeléke, mert erre nem illetékes és :
«inert Muraköz eddigien törvénytelenül tartozott Horvátországhoz*.
Muraközt aztán csakugyan visszacsatolták Magyarországhoz, mellyel békében élt 1918-ig, amikor nem hivp.ia.lns, összetoborzott horvát katonaság szállta meg a védtelen Muraközt. ,
Magyarország már akkor ezer sebből vérzett. Kjrálya nem volt, miniszterei nem akartak katonát látni, s ebben.az elesell-sigében lestét szétmarcangolták : északon, keleten, délen és nyugaton.
Fővárosi nívón álló bér-fastógyár Nagykanizsán:
PÂLCSICS
Fonal- és textiláru festés, kikészítés
Fehérítőgyár • Indanthrenfestés Ruhafestészet • Vegytisztítás
V4r»«l 0.1.ti FO-ut 7. miim (Korona-épai.t).
Tlllloni 3-44. Telsfon , Q-33.
I
IUI, május ä
BAL« SöaL-OK*
BÚTORT
szaküzletben
Gábor műasztalosnál
vegyen vagy rendeljen. Nagykaauua, VároohAx palota.
Huszonkét év alatt azonban a magyarság uj életre kelt. Az igazság napja reásütött, felélesztette nemzeti öntudatát, fejlesztette önbizalmát, újra megerö-silette államalkotói böleseségét.
Egy ország nem állhal fenn
ezer évig. ha nincs benne állom-fenntartói erő. Magyarország pedig ezer esztendeje él. fíl magyarságáéban, él nemzetiségeiben, meri ebben a magyar búzában, aki hü a hazához, még ha ncmzcUség is, mindenki megtalálhatja boldogulását.
Muraköz népe js megtalálta a múltban és reméljük, meg íogja találni a jövőben is, mert ha van igazság, akkor Muraköz ujru a magyar föld soha többé el nem szakithaló része lesz.
HÜll Cztll
Saljapin és Gigli tündöklő hangú partnere és az Operaház első balerinája Nagykanizsán
Nagy érdeklődés előzi meg a május 12.-1 ének- és táncművészeti estet
Bizonyos, hogy mindazok, a kik a művészi szépet szerelik, ott lesznek május 12-én este a Városi Színházban az Irodalmi és Művészeti Kör hangversenyén és táncművészeti estjén, a melyhez hasonló művészi műsor\'évtizedek óta nem volt Nagykanizsán.
Bár a nevek Európaszerfe ismerősek, pár sorban rámutatunk arra, kik is jönnek le Nagy kanizsára vendégszerepelni :
KŐSZEGI TERttZ már 19 éves korában a Városi Színházhoz szerződött és azóta ott, valamint az Operaházban, külföldön pedig Olasz- és Eraneiaor-szágban, valamint Amerikában állandóan szerepel a különböző operákban, vagy hangverseny-dobogókon. Pesten és külföldön a leghíresebb énekesekkel énekelt együtt. így Saljapinnak a Kaüstban; \'Tffiö\' Riíffonak a fiai jazzókban, Manovardanak és GigÜnek a Bohéméletben, stb; volt partnere. Parisban a nemzetközi hangversenyen, hang-szépségével 19 nemzet énekesei és énekesnői közül nyerte meg
a 10.000 frankos első dijat. Amerikában két hónap alatt G3 hangversenyt adotl, végigjárva az összes nagyobb városokat. De ne folytassuk, hisz 12-én meghallgathatja mindenki, hogj a legszebbet és legmüvészibbet nyújtja, amit emberi hang csak adhat.
BORDY BELLÁT sem kell külön bemutatni. Filmjelről jól ismeri és szereti a közönség, a mely most kárpótolva lesz azért, hogy Bordy Bella filmen keveset táncol. E tündöklő tudású bclarina 12-én Nagykani zsán, eddig csak az amerikai filmekben lálotí szenzációs tánc költeményeket mutat be.
A gazdag műsort a pályája kezdetén álló fiatal, de rendkívül tehetséges vattai Szabó Lajos operaénekes teszi teljessé, mig a művészgárdát a zongorakísérő Ábrányi Emil egészíti ki.
Jegyek már kaphatók a Zalai Közlöny szerkesztőségében. Jó\' helyet csak ugy tud magának biztosítani, ha már most előjegyezteti jegyeit. < ¦ (;),
Hétfőtől kezdve fokozatosan életbe lép a nyári menetrend
Az Államvasutak igazgatósága jft legutóbbi menet-
sfftggp rendi értekezletén, a 1 tttSBf melyen az összes üz-
XJQf let vezetőségek Is \' \' képviseltették magukat, bejelentette, hogy az uj nyári menetrendet május ¦í-röl 5-ro hajló éjjel éjfélkor léptetik életbe, de akkor még nem közlekedik valamennyi vonat, amelyet a menetrendbe felvettek. Kppcn ezért, tekintettel arra,
hogy az uj mcnelrendet csak fo kozatosan lehet életbeléptéim,; MAV hivatalos menetrendköny ve még nem jelenik meg május 5-én, nancm csak jumus első felében,\' mert akkorára remélhető a viszonyok és a forgalmi helyzet állandósulása. A vomi tok közlekedéséről egyelőre az állomásokon kifüggesztett hirdetmények utján tájékoztatják az utazóközönséget.
Kik utazhatnak a visszafoglalt délvidéki területre
A belügyminiszter rendeletet adotl ki, amelynek értelmébenr a katonai igazgatás alatt álló délvidéki területre polgári egyének általában csak utazási igazolvánnyal utazhatnak. Igazolvány megszerzése alól mentesek azok a közszolgálati alkalmazottak, akik az illetékes miniszter kiküldési rendeletével utaznak. Mentesek a magyar közlekedési vállalatok közegei is> Mindenki másnak igazolványt kell kérnie a lakóhelye szerint*
illetékes elsőfokú rendőrhatóságnál. A kérési írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni. Mellékelni kell fi-szor 9 cm. nagyságú, felragasztásra alkalmas arcképet, amelynek hátlapján a kérvényező adatait n lakóhely szerint illetékes rendőr őrszoba parancsnoka, vagy vidéken a jegyző igazolja. Aki személyazonosságának igazolására alkalmas fényképes igazolvánnyal rendelkezik, annak fényképet nem kell mellékelni*
rA fiái>tféxés ¦ türtmeiéhm.
a Nemzetközi Vásárt és ott is ízleljük meg, milyen pompás minden kávéitaL hoz .1 ^Franch- cikóriakávé. Mindig előnyös ugyanis, ha a frissen megőrölt kávé mellett a kávéfözéshez megbíz, ható és odavaló cikóriakávét is hasz« nálunk.
1828 óta viseli dobozán a ^Franck-cikóriakávé a megbízhatóság jelét: a kávédarálót. Azóta is mindig, mint szem« nek és szájnak kedves, igazi érték sze« repel ez a gyártmány a fogyasztók előtt. És méltán! Sötétebb színt, kiváló ízt és tökéletes finom zamatot ad mindennapi kedves kávéitalunknak a
MmimM
1041. IHáfm j.
ÍTSSíJf ÓRÁT, l\'iW ÉKSZERT,
ZSOLDOS GYULA
fctasts, itarti h Hhmtawhiift
íTvüt 0. (« Kottm*-u4lfod*r»l M»mb.n). Kl^t.uga ír.-, iluei ¦\'¦ !4U>«i|ivllú-uBbeljr.
Bujdoss László
képkiállitása
Szerényen, fiatalon, frissen és elhivatott tehetséggel jelentkezett Nagykanizsán a már hosszabb ideje csaladjával itt élő festőművész, Bujdoss László. Mivel Kanizsának egyik szomorú nevezetessége, hogy7 nincs megfelelő kiállítási helyisége, de még csak erre alkalmas Üres üzlethelyisége sem, ez a bemutatkozás a Lndeczky-liaiLgszerüzletben, a Horthy Miklós uton talált kellemesen ható környezetet a fiatal festő képei számára.
Bujdoss László a fiatalok ama fajtájából való. aki a képzőművészeti irányok nagy mérkőzésének korában sem szédült el semerre, hanem a maga egészséges művészi ösztönével, romlatlan művészi látásával becsületes képviselője maradt annak a festészeli iránynak, amely a szépben ugy látja, ugy keresi és ugy adja vissza a szépet, a hogyan az a valóságban megszületett s ahogyan az mindenek felelt és mindenki számára : — a szép.
Bujdoss László pikturájának az a része, amely nem tesz engedményeket a csak lakásdíszt kereső "közönség szájaizo felé, komoly művészi értéit. Ott él képein a tolnai és zalai vidék levegője, témáinak szeretete, de ott van rajtuk a fővárosi élet és tanulás éveiben szerzett magasabb Ízlés és művészi kultúra, valamint technikai felkészültség is. Bajzban biztonság, nyugodt vonalvezetés, gondos felépítés, a mozgások könnyed s bonc-tanjlag is megalapozott határozottsága, a képszerkesztés köny-iiycdsége jellemzik. Könnyű kézzel, gazdagon és kitűnő össz-hangérzékkcl bánik a színekkel, levegői, fényt tud elővarázsolni belőlük, tónusokat tud-megtölteni a hangulat sokféle mondanivalójával. Technikája könnyed, kifinomull, érett és kifejezője az is tiszta művészi felfogásának.
Bujdoss László nevével találkozni fogunk még 1 (bl)
-......."*»......--
tt$rtlrd«,uyitv« napi 6 órától S Ariim Uiüiw, izerda, vjflntvk délután ft«Jt*dA*a ***** nap nftwkl.
Kanizsai honvédek csinálták az első golyószórót és belőlük született a hires „fokos hadosztály" I
Emlékezés hQs apák Hősi tetteire
No felejtsük \'íl a kanizsaiak hÖsl erényeit!
Kanizsán kayescu tudják, hogy a inai golyósxorónak \'aa. Ősét első izlen a kanizsai honvédek használtuk ís ez ihIu meg » gondolatot olyan könnyű
fegyver meglemnteséiC-, amelyet n géppuska ijiti|ctt sikerrel \'lehelne\' hasznától tömegtámadások alkalmával.
Jól tudjuk, hogy a finnek n mai modern fegyverek mellett igen n\'gv hasz-luit vatták w általuk használt géppisztolyaiknak. Nekünk ilyen hatásos fegyverünk nem volt, (Te ti min\' a szűk-ség ugy kívánta, a találékony\'ós reális gondolkodású kanizsai honvédek a AUmiilícher-regyvcr egyszerű átalakításával létrehozták az első golyószórót.
A volt 307. bonvéd gyalogezred -t. százada cgylőU\'gyig 20-as honvédekből liülott. Ennek"az ezrednek minden százada más-más ezredből volt összc-áfliiVJ. A kanizsaiakból átló 4. század igen szerencsés összetételű yjit, mert a földműves legénység közöl 1 nagy-í ;\'miln.11 vollak képviselve a Kanizsa és környékbeli iparosok. Támadások alkalmával rájöttek, hogy tömegtámadások alkalmával bármily gyorsan lő-
r.«k is, nii\'-;-\'!iu tudjak megakadályozni az eClenségrek Mlásainkivi való behatolását, ami mindig !5,00 nagy veszteségekkel járt. Abban az Időben géppuska kevés volt és kezelésére is hoflZ-sxabb időn át keMctt a legénységet iskolázni. Ha a század körteién levő egy, étjetleg kít géppuskái az ellenség széllötte, honyédeink a Mninfl>her-fegyver egyedüli hasznalatára voltait kényszerítve,
Az egyik iparos, — a nevét sajnos már elfelejtettem — a pugkatusa nyakára egy rugót szerelt föl, melynek egyik vége az elcsattan tó -készüllek billentyűjéhez, ¦ másik vége a záródu-galtyuhoz szolgált. Amikor a záródu-ga|tyu betaszitásdvai csőre tollött, ü-letvo amikor a töltény a csőbe ért, » rugó. alsó véyo abban a piülanaibvii niegronlolti az elcsattantó.készüüék bil-lentyüjét. Ez az átalakítás lehetővé lette- a fegyver sikeres használatát tó-vnegláaiadások visszaverésérc. Kisebb támadások alkalmával, amikor volt idő a céizoti tüanles alkalmazására, " ru-
gót leemellek. Ezi az átalakítást ké-sőbb módosították.
Használat előtt a puska kilövésének irányára merőlegesen két vastagabb fát "fektettek !e és ezekre heivarték a fegyvert. (SO&ns irányzék mellett meg. állapították a lecsapódás vonalát és ezzel az irányzékkal pásztázott terüle-
lon úgyszólván lehetetlen az áthatotta*
a röppálya alacSonyságn miatt. A záró-dugattyu ötszöri kiránlásával és Lota-szitásáv.U 5 Meny fett kflővo 2—3 másodperc alatt. Ilyen gyors tüzelést olyan puskánál nem klhet tCérnl, uuffy-uek záródugattynját a vízszintes síkból a függőleges síkba keW ótforditani. Az álforditás kéts!ere;cn lassítja a tüzelés gyorsaságát. A géppuskaszerű tü-IlatéjWa niigymeunyiségü lőszerre van szükség.
lfilő (y ktrácsonyán ebekkel az At-alakilott fegyverekkel mentünk a zágrábi 2fl. horvát honvédo/\'.vd KoRttsiS-gére a ceniawkai (Bukovina) erdőte. Az ellenség itt 15—16 soros vonalban támadt. A *>j.ös horvátok n törésböU lőllek, a mi bonvédeink pedig ft">Jt«-küdiek a földhányás tetejére. Vlrru-datkor megindult az ellenség 15—10 soros rajvonala tábornokok személ>ea vetélésével. A horvátok nagyobb tá. volságra kezdték meg n tfizelést, di\' u liaiás nem igen látszott meg, mivel lüzéieink sem igen tudlak támjgntní az o\'.leiulUást. Amikor az első iócnsé-ges yona|gJC 300 méter távolsigra éltek, megszólnálak a kanizsai honvedek fatfy-vcieL és minden puska ugy szólt, akárcsak n géppuska. Minden kézifegyver oly gyorsan szórta a liaJáit, hogy a szabályos sorok hullámai kezd.ek tneg-ritkuUii, majd kisebb-nagyobb tömegekbe sodródtak, majd mint a kötelékétől megszabadított kívc hulltak széjjel, terüllek el a fagy-ős íóldöu és mindig gyengébljen haljaiszott harci kitiltásuk, mígnem hősi eiöfcstrtésüket tuf-szárnyalta a decemberi, velőt fagyasztó tél hideg szeie. A támadás meghiúsult. Veszteségünk 1—2 .sebesült volt.
Amikor a század tüzében összeorrt-lott a táznadás, a zágrábi honvédftzied a^czredcíe, aki ínagyuruJ is. judoit, odaroliant hon védőinkhez, akiket ölelt és csókolt és ezeket kiabálta:
AIUTA-
nál
azfr.itdvir
szebbnél-szebb
női és l«ányk«
kábítok,
divatáruk
nagyon olcsói!
Városi Mozgú.
FERENCJ07SEF
KESERŰVÍZ
— Ti reni puskáv.\\l WltoUjk, liaurm mind géppuskával! Ilyen gyalogsági tüzel még soha njQni hallottam 1
1018 Január l-tül » ramnooi (Ccrno-victól keletre kb. tü—\\\'j km.-nyire) 218. magaslaton szóllak a kanizsai;^ átaLnkitott fegyverei. Heteken át megismétlődött az ellenség !5—lú soros tömegián vadasa naponta 5—G-szor. üz. ledék, dandárok morzsolódtak föl, de !1 307. hőnyid gyalogezred 4. kanizsai, szazadtt minden viharon át megállta !1 helyéti 1 1
1016 január lt>-éai Harunoetől hárum km.-ie fekvő Toporoutxnál volhmk Leásva, ahol majdnem megsemfnisül-tünk, Az e\'Jenség 4Q lépésnyire volt hoziuink ós 3 heti borznlnnui haro után, ugy látszott, hogy több támadás r,«m kö\\eikezik. Január 19-én éjjel cttlt fi-gvelőlnk vürasztoltak az aMsban.. Itt voltak elbelyez\\e a fegy\\erek és grii-nálok. A legénység 10 méterrel hát, rábh evő pihenő lielyon melegedéit, fíjfét után az ellenség minden tüzérségi előkészítés nélkül megindtrit, liogy birtokába v«gy« áUásnipkat. Sürü ky<l feküdte meg >\' vidéket, ugy liogv két lépésié sem lehetett Ütni. Figveiőink bár ébieui voltak még sem vélték észrti a kóze.edőket, mert zájtahniül tölteni. Hajnali 5 órakor, mint az áradat m-dult az eJienség állásamkb\'a és birto-kába keriicttc a féltett állást, ahfj; a védekező fegyverek voltak. A liarci zajra eml«reink kirohanlak férőhe-Ueikről, de csak puszta kézzel. A fegyverekhez már nem lche;ett hozzáférni. VLsszaroimntak és csákányt (amiből vé\'eüenüi sok voltt), fejszét ragadva támadtak a l«liJaJ«)dókra. A küzdelem órák hosszat tartott. Amikor ME állásba özönlött ellenség meg>.emnu-sittetett, került sor a kézigrámlt, miijd a puska használaiára. A haro végén üe cíK-jiség 600 halottat és 200 súlyos se-lesüUet \\-eszteit. A kömiv-ebb sebesül, tekét is rigyc\'embf vé\\e, egy fg5si ezretl semmisült meg. A k;mlzsaiak í halollat (ekkor liaH hősi halált Péczel tizedes, aki valamelyik Alsó-lendva környéki faluból való és polgári é\'eibeu tyukász vMxfa 2jcbe-süliel veszítettek, iizt a fegyvertényt a hivatalos jelentés is közölte. A 15(1 főből átló század 150 ezüst vitézségi érmei, kőzlük 211 nagy ezüstöt kapott, A loljesitméuy páratlanul áll a iiadtör-tcnelcmbeti.
Ekkor kapta a lauüzsai honvédekből álló század .Cernovic ineginentöjei kitüntető címét, ameljet akkor büszkén liangozlattunk. C«ruovkl városa nemcsak dicsérő rimmat rubázla W századunkat, de HJ00 korona jutalmat is küldött és ezen feftüt migt-IJSg husnemüvel és h«Wal látta itt heteken k«j«szlül ezt a száxado1*. \'
Ijegénységuuk ivgyon kifáradolt a neliéz és idomtalun csákányok forgatásában, ezért az altisztek oxru kértékJ Zvariuyi János tart. főhadnagy száoad-paraocsnokot (gimnáziumi tanár Bonyhádon) szerezzen részükre kónnyeblAi kűzcllieLíi, kiadösabb fokost. Zászióalj parancsnoku*k, kükomozoi és lapoty-
I Qa<itOftöktől--vasarnapig 1 | Nép Mozgó.
H»Jm*aay Ilona és Naiiion Eddy nagy filmje
Balalajka Csere-bere
•—iW;IH„ ,„_ I 1 .
Remek kiséröniUsor I [ L15adSsok kőtnapoion 5,7,9-tor, wüm 3, B, 7,9-lor. 1
ili 1 9 .......1
A l«cmul«t«áSoaabb magyar film.
Aktuális világhiradó !
i 941. má|ua 3
Westend Kávéház
BwUptát, Tuéx-k8rut 44. A Britannia szállóval Bzembon
-ÍSSX TÜZES RáJKÓK
{ mnitlkiliuk. llba
roáskju/Bánó Káhnán (ma altábornagy és az I. számú Vitézi Tőrzsszék lörzs-It&pilánya) -18 órán bo\'.flB uiiáita siá-
zadunknt fokosokkiil. A kunizsni 20-Os honvídek hősi küzdelméhez fiizÖJik ii fokos haszmUnin, E tmro Után « ludoszliUyba tartozó többi századok, ÜQBtve íiredek, mint a 307., 303 tl 19. és a 0. bonvídoziedek is dtvesaük a fokos használatát, íHctve vfrdisét. Kkkor megy köztud ilba a fok is hadosztály Ofiicvezés. A kanizsai honvédek (li(rs/isét,0 igy aranyozta le orz egész hadoazlályl és n rc.í Cső féuyliü: bőven Juttatóit boldognak, bo&Ioglaha-
ink. Hozó Pál, a későbbi «zr cd parii ncs-nok IV. Károly király koronázási al-knimávol, tiniiopélyes jolenc.Ck közöli adta át a királynak a trónörökös részeié készíteti díszes kiállítást, fokoftt, m\'mt a 307. honvéd gyaloy;z.ed kitüntető jelvényét.
Kkkor szibc.ctt meg Zvirinyi János b.ui;lsiOrelésél:en:
Hoj, liáromsz;Vzho;cek,
TojíorouUbi\'.
Vígan megyek ve\'cick
Háborúba,
Pergő tűzben ugy álltuk, Mintha vasból volnátok: Egytől OKyig.
s/övcgii ének. Szövegét irtaj nagyuiai Sávoly János duulárparancsnok>
Ki él még a Szondás bősök közút?
Az a Boldogasszony iárta ki föíénk aldóafl kezét, aki megmentébe a pusztulástól Kiiuizsa és kónivékcnok gvu-mölcsfáit.
Kanizsának vaunak kinc eket érő erkölcsi javai, anWQjek nagyobb értékűek az aranjiiá.1, ezüstnél ezeket őrizzük meg az illókor számára, mert idők mullávO ez ktsz nz az íidÜŐ forrás, amely telíteni fogja serdülő i\'fjaink szivél-\'ejkét a haza fokozottabb sicre-letér*\', hogy bo\'íüio fikndjon Maw\\ur<>r-s/;íg jövőjébe \\c;ett törhetei.cn lüt és ieflicsedés.
A hős apák hősi ictlejl az évenkénti mctfCinlékezésckkel legyük r JgYogóvá t\'s r.o engedjük, l»Ogy ifjúságunk koldusszegényen, erkölcsi javak uíJkül fogyta kénytelen leélni oW^\'ét, amikor a legragyogóbb történetek egész lár-házával rendelkezünk.
TÁVOLBÓL EGV KANIZSAI
vaakereakedaas — Nagykanizsa
iíto-StliaEft-öajlií-
nyéki kipviselet?.
Wonder kerékpárak nagy választékban.
1 •
Teljes csapatával áll ki a ZMNTE
A vasárnapi mérkőzésre Farkas — Pőczc, Kárpát, Kiss -Mihalecz, Csáki — Szabó, l!ser-l>es. Csőngei, Istenes, Vilesck (tartalék Baranyai) összeállítás-lián áll ki a ZMNTE. A mérkőzés (él 4 órakor kezdődik, elölte az NVTE II. játszik a Barcsi I0K csapatával. A mérkőzés iránt nagy az érdeklődés I Szép idő esetén nagy közönségsikerre számíthat a ZMNTE. (:).
s
A somogyi háromszögben is
a Dráva lett a határ
Az Uj Somogy írja:
Httám Lajos csurgói főszolgabíró csütörtökön délelőtt telefonon jelentette Stephaich Pál alispánnak, hocy csapataink szerdán délután bevonultak aGóla, Zdála és Gotalovn somogyi háromszögbe, ahol csapatainkat a lakosság nagy lelkesedéssel fogadta.
Ez a három község a Dráván innen van. Csapataink körülbelül 30 kilométer szélességben nyomultak clŐro, egészen a Dráva-vonalig, körülbelül 10-—
15 kilométer mélységben. Ez a terület, illetve ez a három község a szerb megszállás alatt egy körjegyzőséghez, a gólai körjegyzőséghez tartozott. Ez a terület volt az Somogyból, amelynek Jugoszlávia és Magyarország között nem a Dráva volt a halara. Azzal a ténnyel, hogy csapataink bevonultak erre a területre, Somogy, illetve Magyarország és Horvátország kőzött mindenütt a Dráva a természetes halár.
öröklakások
3, 4, 6 azobás ¦* és garzon
a véros közpóntlébaa: Csongory-utl kétemeletes, 22 évig adómeates szóld kivitelű bérházainkban clélogyozhetök. önálló telekkönyvi tulaldont képeznok. eladhatók, megterhelhetek, bérbeadhaték vagy beköltöznötök. Lényegesen olcsébb lévőn a ma?ánaainál és építkezésnél, kiutal tlk«l»f,kt,téi. Előjegyzés és telvllagosltSa Horríth 11 Vu építőmestereknél Csengery-ut 17.
Oroszország hatalmas kiállítási csarnokban mutatja be kincseit a Budapesti Nemzetközi Vásáron
Budapestről jelentik : Ismeretes, hogy Németország, Olaszország, Svájc és Szlovákia melleit a Szovjet-Unió is résztvesz a tegnap megnyílt Budapesti Nemzetközi Vásáron. Oroszország nagyságához méltó, hatalmas kiállítási rendez. Nem kisebb, mint kerek egyezer négyzetméteres területen egy hatalmas, s a mai orosz építkezési stílust mutató kiállítási csarnokot épített a vásáron a »Nem-zelck Téréin. A monumentális épület megtöltésére közel \' 10 vagon, léhát közel 100 tonna különböző áru érkezeit részint Moszkvából, részint pedig a Szovjet-Unió németországi áru-elosztó telepeiről Budapestre. Az egységes kiállítás, amit oi\'osz mérnökök tervezlek és a melynek berendezési munkálatait is orosz szakértők végezték, arra a kérdésre igyekszik lehető pontos választ adni,hogy: »mit termel és hogyan él ma Oroszország ?« Bemutatja modellekben a különböző gépekéi, amelyeket az orosz ipar állit elő, bemutalja a legkiválóbb és főként exportra szánt orosz iparcikkeket és megismerteti az érdeklődőket az orosz mezőgaz-
dasági löbbtermeléssel. Persze, ott lesznek ezen a kiállításon mindazok a nyersanyagok is, a melyeknek Oroszország a lelő-és termelőhelye és térképek, valamint grafikonok demonstrálják, hogy milyen helyet foglal el Oroszország a világ ipari és mezőgazdasági termelésóncn. A legérdekesebb mégis talán az a rész, amelyben a Szovjet-Unió kiálíiiása a fényképek ezfeível, az albumok egész sorozatával azt mutatja be, milyen az éfet, hogyan Inlíik, eszik, szórakozik^ sportol az orosz ember, milyen a munkahelye, üdülőtelepe, milyenek városai, épülcleik, közintézményeik, stb.
A Budapesti Nemzetközi Vásárra egyébként féláron utazhatnak a látogatók, akiknek azonban legkésőbb május 12-ének déli 12 órájáig kell Budapestre érkezniük, mert a Vásár május 12-én este zárul.
i 0)
— Naptár: Május 3. szombat Rom. kat. 8z. f foltal. Protestáns Irma. — Izrael. IJar hó 6. — Május 4. vasárnap. Kom. kat. Jubilate. Protestáns Flórián. Izrael. IJar hó 7.
BaHottfcWibát}
«mullir,, .ia.ilillal.il
VIDÓ\'NI
Budapest, V.\'Steaf Istvan^körát 23.;
TDl*fóti: iw- ¦-¦¦«. iM|
KISKANIZSAJ ÉLET
Klskanlzsat hírek
Vasárnap a Polgári Olvasókör nagyterinfeben ism\'ét \'tUfys élet uralkodik. ííosszu s^uitet után az egyesület imrkoiivelői, készülődnek szindarabelöadás-* ra. Németh Lajos rendező egy könnyű vígjátékot (Alföldy: Csókos huszárok) tanított be u sáska műkedvelőkkel. A műkedvelők tehetséges fiatalok, akiknek sikert jósolunk a vasárnap esti előadáshoz. Az előadás után táncmulatság lesz.
A Kiskanizsni Levente Egyesülőt fúvós zenekara most sem szünetel. Weckl karhagy á"h?t háröih-négy esiéjéh foglalkozik rfr fiafal zenésüékkel, akik eW-jmásután tanulják a kitfinű liv* ^dulószámokat. A Rákóc&i- és az Erdélyi-indulók után most már a Szccsy-indulót is betanulták a fiatal zenészek. Most ujabb ér^ tékes számok vannak müs\'or6íit, hogy Kiiskanizsán esetleg előforduló kivonulások és unnqp-! segek alkalmával máris kész 1 műsort adhassanak leventezenészeink.
«
Kiskaftizsán örülnék P. Murai Frigyes dr. csáktöfnyiti \'út&A rcplésének, akinek kiküldetésében a kiskaniásai plébánia él-ismerését és megbecsülését ifltv ják. P Murai egyébkéirt, mint a katolikus sajtó egyik tebetsé\'-ges irója, többször sZereiJéft már ériékes munkásságával:\'
Sáaki iiöpdttlok
l.
Porzik, porzik a hosszú Nagí-rácz Utca, Hogyha vóglg mogyek fftjía, NylUk, nyílik n babám ablaka. Hogyha betekintek rajta Nyisd fel babám ablakaidat. Hallgasd tnejz a panaszaimat, Meri egy barna táüynák De sok a panasza, Nincsen, aki meghallgassa.
(XX. «. elefa.)
2.
Piros alma né gurujj, ne gurulj, Barna kislány ne busói], ne búsul]. Latod én mée akkor sem búsultam, Mikor szerető nélkül maradtam.
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
®Aim itatnom
mm mOx earapal UrB.
Az ortiag sgriJtl"•M,oM" *? páratlan a»*o»ha*áea mrdő]e.
Fedett gyógymedencék, ivócaarnok, Inhnlatorlum, Btrandlurdő, huiiám-ffiraia. — Páratlanul eredményes türdŐ-, Ivó- és rjelólegzókúrák. ~-A fürdőt Hajdúszoboszló 78 éa 78°-08 sós-. Jódos-, bromoe-, hldrocarboná-toi hévTlzei táplálják.-- 3.000 liter forróviz peroenklnt — Magyar éi németnyelvű Ismertetővel készaóggel szolgál a lurdá Igwgatóaága.
Piros alma leesett a tatba.
Ki felveszi, nem lesz az hiába.
Én felvettem, s kimostam a sárból.
Mégis el kell válnom o rózsámtól. (XX. ss. oIbő évtized. A nép után átdolgozta K- Nagy László.)
Sportélet
Városunk sportéletének haldoklása sok apró, látszólag jelentéktelen dolgon múlik . Megértjük a nehéz idők fonlosuhb problémáinak szükségszerű követelményeit és azt is, hogy jelenleg a sportérdekeknek háltérbe keli szorulniuk. Ennek ellenére a város ma is igyekszik megtenni, amit lehet és a Zrínyi sportpálya, ha elkészül, a kerület egyik legszebb játéktere lesz. De Kiskanizsán is vannak komoly igények. Tudjuk, hogy a kiskanizsai utcáknak a sártengerböl való kiemelése elöbbrevaló problémája volt a városnak, söt még ma is az. Mégis gondolni kell arra, hogy egy többezer lakosú városrész megfelelő sporttelep nélkül nem hanyagolhatja el a fiatalságát, ma, amikor rendelelek és törvénytervezetek foglalkoznak fiatalságunk sportnevelésének ügyeivel. A Hunyadi-téri sporttelepet az időjárás és a többesztendei elhanyagolás hasznavehetetlenné tette. Az utóbbi időkben még a legszükségesebb kezelési munkálatokat sem végezték el ezen a sporttelepen. Csupán egy kis jóakarat kell és a Hunyadi-téri sporttelep és a gondozatlan tér, ami esős időjárás után valóságos baciluste-lep is, méltó közterc és sportterc legyen Kiskanizsának.
Tölgyforgács
megrendelhető
Kiss-fatelepen
Erzsébet-ter 18. Telefon 530. sz.
Gondoljunk az árvízkárosultakra !
Az árvízkárosultak megsegítésére folytatott gyűjtésünk coljaira nz utóbbi napokban a következő uj adományok érkeztek:
Barta Miksa i>.~- P
Nováesky Lajos 2.50 „
W. D. 2.- „
Eddigi, már nyugtázott gyűjtés 3387.49 .
Összesen 3396.09 P További szíves adományokat * essr-I elfogad, nyugtáz ős továbbit.
— (Zarándoklat Homokkomáromba)
Holnap, vasárnap nagyszabású bar. madikreudi beöltözési és fogadmioin-tétolt ünnepély lesz a homokkománmii kegytemplomban, a vidéki községek jóidő esetén zászlók alatt vonulnak fel. Nagykanizsáról gyalog, ÍOeiVC kocsin mennek el az ünnepélyre a hívek, hogy köszöntsék május Királynőjét és kiesdjék Tőle a magvai\' szent ügyének jobbra fordulását. Az ünnepélyes islCntiszteűet délelőtt 10 órakor kezdődik, utá\'v ;tyülés, délután litánia keretében az Ifjúság és rendi tagok felajánlása a legszentebb SziTDOk,
— (A törvényszékről)
Az igazságügyminiszlCr dr. Ahnássy Gyula törvényszéki tanácselnököt a nagykiinízs..\' törvényszéknél a fiatalkorúak birájává nevezte ki. ELZiel a kinevezéssel 0 fiatalkorúak bírósága olyan bíró kezébe kendi, aki nemcsak a paragrafusokat, hanem nz élet mélységeit is Umcri, a nyomor \'és szegénység odvail is, amelyekben a fkitalko-ruak bűneinek legnagyobb része megterem. Az ezek felett t*J \'ítélkezéshez a mély és mojeglolkü ember nevető készsége is megvan a fiatalkorúak uj kanizsai birájában.
— (b\'gyhaugit megyei aljegyző-választás)
A május 8-Í vármegyei közgyűlésen kerül betöltésre az újonnan szervezett aljegyzői állás. Mint értesülünk, az áúásra egyedül dr. Kováts lJiszHó vármegyei fogabnnzó, üszttíLetlK-li .szolgabíró pályázott, aki nemrég telte Le sikeresen a közigazgatási vizsgáit, így egyliangulag mcgvátiszioit aljegyzőnek teköitlietö.
— (Tanítói áthelyezések)
A vallás, és közoktatásügyi miniszter Vtrsényi Ilona kóspaliagi (Hont m.) állami iskolai lanitönöt a nagykanizsai állami, Bajáky Regina bnosuszent-lászlói állanii tanítónőt saját kéretmóre a nagykanizsai állami, Szedejűcs Ilona jaszároksxállás-ágói állami tanítónőt saját kérelmére a zatalóYÖi ágaim és Bőcziné Németh Ilona nagykanizsai álfcami tanítónőt saját kérelmeié m pécsi áÚ, elemi iskolához helyezte át.
— (Kiskanizsai Polgári OlvasökOr)
folyó hó 4-én délután 1 órakor tartja lendes negyedévi közgyűlésé*, melyre az összes tagokat ezennel meg. Iiivja a vezetőség. (:)
— (Kerékpártolvajt fogtak)
A rendőrség kcrékpárlopás miatl elöáUitotta Mészáros István 21 é\\*s nagykanizsai, Kölcsey utca 9. sz. alatti lakost, mert a Sugár ut 2. sz. ház előtt egy kerékpárt eBopolil és egy másik kerékpár lámpáját leszerelte. Kihallgatása után szobadonengedték, de a bűnvádi eljárás tovább folyik
ellene.
— (Agyonlőtte magát)
n somogyi Szentbalázs községhez tartozó Szentborbásoii Dcrvák József 21 éves fiatalember. Egy \'övente.ptiskn ellopásával gyanúsították, ezért menekült n hafkílba.
— (Raktár-tolvajokat fogtak)
Jancsekics Árpád ismert alakja a zalai bűnügyi halóságoknak. 20 ovgs__ még mindössze, de már hat izl cn volt büntetve. Jancsekics a múlt napokban Keszthelyen Gondi István nevü társával Weisz Andor kereskedő raktár betört ablakán át és kél zsák nuUáslisztML megrakódva távoztak. .A lopott lisztet eladlak. A csendőrség órák alatt kézre-keriietic a két Iwtöröt. Gondi Istvánt azért is keresték, mert Bognár István hatkereki molnár husfüstölőjéből négy sonkát eUbpott; Bekísérték mindkettőt a nagykanizsai kir. ügyészségié. Dr.
Béres Sándor li, vizsgálóbíró le tartóz-tana Jancsekics Árpádot, mig Gondi Istvánt Szombathelyre kisérték vissza, ahonnét koráblian megszökött.
VÁSÁROLJON SZAKÜZLETBEN I
SZEMÜVEGEK
orvosi receptek szakszerű elkészítése
FÉNYKÉPEZŐGÉPEK, FILMEK, FOTÓCIKKEK. A legjobb „AGFA" anyagok. MODERN FOTÓLABORATÓRIUM.
Nil.m kloQln.k . Icg.i.bb amitS,-k.p.k «. n.gjltá.ok.
OPTIKA-FOTÓ.
JOÓ IMRE látszerész,
Horthy Mlkléa-ut 1. (Városháza)
— Magjslaiit a repülőit lapja
A Magyar Szárnyak májusi száma most jelent meg. A fcp vezércikkét Ember Sándor képviselő irta, mig a légierők propagandatudösjtói leptkMink nak. Disits Tibor légikrónikája melK\'tt j és ejlöcniyőíeink bácskai harcairól ir-dr. nados Imre TÖorvos a repülés élettani hatásárát, Udvardy Jenő pedig a világ lepnkie-seményeiröl értekezik. Mutatványszámot a kiadóhivatal: Budapest, VIII., üllői ut 12. kívánatra ingyen küld.
— (Tavaszi kabátalnk)
mindegyike elsőrendű budapesti mQ-helyakbon készlll. Legújabb modell-habátjatnk kirakatainkban láthatár. Schtltz Áruház.
ARANYAT,
EZÜSTÖT
legmagasabb árbanIveszflnk.
VÉKÁST testvérek
A női betegségek gyógykeze-lésében a régbevált természetes a^erenc Jóxsel" keserüviiet gyakran alkalmazzák, mert reggel éhgyomorra egy pohárral kOnnyen bevehető, rendkívül enyhe hashajtó, hálása pedig gyorsan és minden kellemetlenség nélkal biztosan jelentkezik. Kérdezze meg orvosát 1
Dr. Boda Károly Bor- és Faértékesitó cégnél maximális áron kapható ÍT/\'Z-
és tanyMaztfa; pée*t fojásnéa, Utal brlkatt, aagybátonyl btlkttt, ajkai da/abaa-jheíq, blUxapolt fokotosaén, la líoialói kováusxta, valamint elsércndü minőségű Ó éa* UJ bor>
Iroda és borpincék: CMogary-at 56. — Fatelep: Vécnay-nto* 6. — Talsfon: 99.
lár most gondoskodjék a kövotkoxö télre tüsoIőaByag-síQkségloWrölI
atagáaoaok éa tatétatiayae agéai ¦zfikaaglataBak fadoíé»6»M gondoskodunk IcaóreaC felWtakk raolltitt I
Szombat
AlimiAO müiortximok hólkonuapolio»
Badapaat I. mfltoráa 6.45 Torna. Hírek. Közlemények, 11 «nglemerfk, — Utána étrend. — io Hírek, — 11.10 Nemaetköcl Tiajelzó-aaotgálat, — 12 Herangsaó. Hbnnusa, Időjárásjeientes, - 12.40 Hírek. -13-20 IdöjeUés, IdÖjárásjetentés. _ 1435 Hirek. — 14.45 MOsorismer-tété.;. — 15 Arfolysmbirelc, piaci árak, élelmiszerárak, - 16.45 Időjelzés, Idő. Járás jelenté.\'!, hirek, - 17 Hírek safo-vák é» magyar-orosz nyelven. — 19 Hirek, — 21.40 Hírek, ldőjárásjeleatéa, hírek silovák és inagyar-oresz nyelven.
— 23 Hirek német, atasz, angol és francia nyelven. — 0.0 Hir«k. BUDAPEST I.
17.tá liádió|>ost:i. — 17.40 Tasnády László magyai- nótákat zongorázik. --18 Szabó /.oltán előadása. — Ifi.M Bossini: Szemirámisz, nyitány. — 10.20 (aiiTnireltí Iiegedűl. — 19.45 Percnyi Gabriella énekel, kíséri Oláh Kálmán oigányzenekara. ~ 20.35 .Katángliy Menyhért.. Vidám hangjáték három felvonásban. — 21.10 Táriclemezek. -23.25 PerUs Pali cigányzenekara.
BUDAPEST II.
17.30 Farkas halit szociális misszió főnökasszony üzenetei. — 18 Mezőgazdasági félóra. - 18.30 A Rádió Szalonzenekara. — 19.20 Báró Schrödcr Attila előadása hanglemezekkel. — 20 Hirek. — 20.10 líuboy Hona előadása.
— 20.35 Sárai E\'cmér cigányzenekara, Vargha Imre énekel.
HOTEL CORVIH
BUDAPEST m
VIII., Csokonay-u. 14. Neatzstl Színháznál Csalidl szálloda a viroi szivében. Újonnan berendezve, központ! m-téa, hideg-meleg folyóvíz.
Egyágyas szoba P »-50, kétágyas P V—
Vasárnap
BUDAPEST U
8 Ébresztő. Szózat. Hangtcmezek.
— 8.45 Hirek. — 9 Czcnetek a NeriizeL közt Vásárból. — 10 Egyházi ének és szentbeszéd. — 11.15 Evangélikus is-tentisztc\'ct. — 12.20 Időjefóés. — 12.30 Czeneick n Nemzetközi Vásárló. — 13.30 Az |. honvéd gyalopezred zenekara. — 13.45 Hűek. — 14 Hanglemezek. — 15 Dr.. Manninger Rezső előadása. — 15.45 Üzenetek a Ts\'emzei-kőzi Vásárból. — 16.30 KWlégi Nagy Dénes előadása. — 17.20 Honvédmü-sor. - 18 Magyar dalok nz Édesanyáról. Közreműködik Nagy- Izabella és Csolényi József, kiséri Sárai EÜemír cigányzenekara. — 19.20 Gergely L. zongorázik. — 19.45 r^aeivasás. — 20.10 Strauss János hajigvorseny. — 20.50 S|«)rteicdmények. — 21.40 Hirek.
— 22.10 Kiss Lajos cigányzenekara.
— 23.25 Hang\'cmezek.
BUDAPEST IL
11 Szalonölős. — 12.05 Ijevonte rá-diórélóra. — 12.35 Az 1. lionvéd g\\n-logezred zenekara. — 15.05 Kedvelt hanglemezek, — 18 Soós l/isz3ó előadás;!. — 18.30 Budapesti gordonka-négyes. — ío.io Szendrey Akos előadása. — 19.35 A Győri Ének- és Zeneegyesület |)atárdájn. — 20 Hirek.
— 20.15 Dr. Ferdínándy Mihály eW-adása. — 20.40 Hanglemezek.
1941. mi|ut 3
BAUM HGZMW«
UTAZIK?
BÖRÖMDDEL ,.,„ cl ÚTITÁSKÁVAL magit!
HAMBURG „AÉ,L
A német pénzdgy-miniszter viaazautaxott Béosbe
Oraí von Scuwein.Krossigk nmwt birodalmi péjuiigymhiiszier ma mbs-lekintctic a Nemzetközi Vásárt, majd kihallgatáson jelent meg deli 1 órakor a Kormányzónál. Az áíiunfől kihalt-gálás után Baranyai Lipót, a-MNB elnöke villásreggeli! adott a német pénzügyminiszter tiszteletért\', EzseH a hivatalos látogatás végétért, mert a lenézett balatoni kirándulás elmaradt, a német pémügy miniszter a Léi motorossal a délutáni órákban visszautazott Bécsi*. l
Visszahívják a 10.000 kivándorolt horvátot
A BÖrsenzeiiung közli Autc Pavelfos nyilatkozatát, A nyilatkozat szerint n horvát, hadsereg fejlesztésére nagy gondot kivannak fordítani. Az ország gazdasági éle;e még erősen sínyli a szerb uralmat. A jövőben a. gazdasági éret az állom ellenőrzése alá kertíl. Nagy gondot fordlt-uiak a szociális helyzetre, —. mondotta — majd kijelentette, hogy u zsidókérdést gyökereden megoldják és felszámolják a szabadkőműves páholyokat is, A szerlwk alatt külföldre ment 10.000 horvátot vissz,:*, hivják, Az ország külpolitikája: a Icn-fj-clyéliez igazodik,
Katonaifelszerelések egyenruházati oikkek
tiszti és altíszil ujrendszerü fcSpanyvállapok
egyedül legolcsóbban beszerezhetők BELEZNAINÁU
Sugár-ul 53. u. Teleion 626.
Nagykanizsa megyei várói polgármesterétől.
5644/1ML
Tárgy: Égetett szeszesitalok beszerzésének és cladáiánok azlgoru ellenörsese.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a m. klr. pénzügyminisztérium a 39652/1941. X. b, fő. számú rendeletével az 1938: XXX. t.-c. 13. § ának 4. bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján elrendelte, hogy Zala vármegye terít leién mindazok, akik szesznek nagyban való eladásával, kimérésével vagy kii mértékben i áru-sifásával foglalkoznak, továbbá akik bármely célra emberi élvezetre alkalmas szeszt iparsxeruleg használnak fel, olyan feljegyzéseket vezessenek, amelyekből at általak beszerzett és elárusított, Illetőleg felhasznált szeiz trjenynyieége megállapítható.
Ezek a felek, valamint mindazok, akiknek az említett területen 5 literi meghaladó mennyiségű bái milyen szeszkészlefük van, kötelesek a beszerzést számlákkal vagy más elfogadható módon Igazolni.
E rendelkezés ellen vétók súlyos jövedéki kihágást követnek el és az 1938: XXX t.-c. 85. §-ának 1. bekezdett értelmében a megrövidített, Illetőleg a megrövidítés veszélyének kilett egyedárusági árkülönbözet négyszeresétől nyolcszorosáig terjedhető pénzbünletesse! büntetendők.
Nagykanizsa, 1941. április 23. mo Polgármester,
Zenével fogadják az ellenséges útjáról hazatért német aknaszedőhalút (Foto R. D. V.)
ElfikelŐ családi szálloda olesó árakkal. Egy ágyas szoba 6 P-töt, két ágyas Bzoba már 12 P-től. Kitűnő éuarem ca kávéház. Előzékeny kiszolgálás. - A Zalai Közlöny elö-ttzotől az utolsó havi előfizetési nyugta felmutatásával 20>l<> kad~ vazményban részesülnek.
ilöny tZalai Közlöny Zalai Középi \'Jfuj\'v Ziftai Közlöny Zalai Ko*>;
^i^rrFUl^\'.WWpA^T,
li........italni II "ii Imii I ínaii Itl H
tatai Közlöny Zalai Kózl#
aiiia
knillPRIU.IUII.V .\'.alái IU*lő
Lakása disze lehet fONAQOQ - a kis á»wl§**38wS>#
pr i
Ezt és az összes gyári uj typusu kászűléket részletfizetésre megvehet)
SZABÓ ANTAL
rádió-üzletében I\'ó-iit 5. Telefon 91.
APRÓHIRDETÉSEK
10 iít»ű «0 mit. wlw»M tovibbl Má t llllfa.
ÜívtB tskarltóaSt telveazek. Sugárul fiit. _1M0
Ügyes n6llaa>áa«-aaqa*a« •¦0»°al lelvesick. Kollitlli Oéxa, Pó-ut 8, 1292
Takarítónői, leínyl vsgy ansaonyt. keieiek. Csengeryul 23. \' 1302
Byakoriols BÓUzabó-segédet filvesa MM ""*> Csengeryut 27/«. 1310
Bldkllml tudó kHalé felvetetik. Sulinger, Eotvói-tér 3K___1>»
Mayblihata mindenest, ishclóleg tö-zéahóz értót, ló-étefelvemk-Sugárút
Ügyes ¦•oáol.aiijí azonnal felveszek. Tulipán szslon. Bstthyány-u. 6. 1325
ABA8 VÉTEL
auMyuxiW í» minden mis guml-bullsdékot veszek legmegssabb nspl áron. Czvetko gumljavltóiiiero, F6-at 4. 1255
vásárolok.
Antallal, hssináltst Is, Wlscher Mátyás, Kiráty-a. 35.
"MaÉarn mély gyermekkocsi is esc-csemó-ágy elsdó. Klslaludy-u. 17|b. (nd-vrri lakís.) 121»
Jóksrbsn levó itlllyesstös .arra«4a eladó. Báthoryu, 8., ejtó 1. 1298
Egy fehér és egy sslnes 82-es leányks-olaS elsdó. Balthyány-u. 25. 1!04
Eladd egy dupla nagy irodaszekreny, lehér gyermekagy matraccal, nagy lall-itlkör. Clm a kiadóban. _11*1
Két laáakeoal eladó. Megtekintheti Hajcsár-ut 23. 1322
LAKAS-0ZLBTHELY1SÉO
Nagykanizsához kőzelíekvö helyen íor-gsltnlB Halat trafikkal átadó. Érdeklődni lehet Kelemen Rezsó cégnél. 1323
Kattft, 2 egymásbanyiló parkettás szoba, bútorral vagy bútor nélkül, ÍUrdósioba-bsssnilatlal, aug. l-re klsdó. Irodának, rendelőnek alkalmas. Csertgety-ut 9. 1179
KatUaaakaa udvari lakis Kölcsey-utca 5. sz. alatt aug. 1-ire kiadó. 1307
Piaci Nagyépület emeletéa négyszobás lakás [Uidószobival auguutus l-re kiadó. Hercegi Erdóhlvatal__13I3
"iaraaak egy nagy egyszobás vagy kisebb kétszobás lakást. Címeket a IcUdóba.
Klárié négy- vagy otazobáa földszinti lakás auguiztus vsgy iultus l-re 5ugár-ut 6 szám slatl. Érdeklődés emeleten. 1311
gUTOKOZOTT Kg**
Mtiakalaraiu elegánaan bútorozott utcai szoba 2 ággyal kiadó. Telekl-nt ^
¦Mtaakajirala szoba azonnal kiadó. Clm Horthy Mlklós-uti trslikbódébsn. 1283
HA2 ÉS 1KOATLAM
Tóbb adómentea msgá.^ 4« bérluliat házhelyet, szólót is földeket kaaoaáH Papp, Telekl-ut 8. __230»
Huny«dl-u. 25. sí. háa kertiéi aladis
Eladáara közvetítek beilertlleten ósaz-komfortos patketUs kélizer négyszobás házat. Horváth, Sugárul 42. 1318
aáCllaH.«a>akai, fenyóket mahá-aiákat most rendeljen Berninél, középső halausztalnál a piacon. 1319
Haioyalns 1 — Legújabb, legszebb kéilmunka-mlnlákat fillérekért clorajzol Bóbmni, Zárda-utca 8. ]W>
SALAI KÖZLÖNY
lfttl, május 3
Nagykanizsa menyei város polgármesterétől.
11953/1941.
Árverési hirdetmény.
Nyllvánoi szóbeli árverésen el-•döfi:
llszlilóvágáabÓI kikeiOlt 102 halom tűzifát, • rendkívüli fólltsználatból kitermelt 325 balom heveri Mieti tuzil.it ín elgánybezkl legeifin 4 drb széldöntötl nyír- és akác szálfái ; • balomlát 1 ét 0.5 halmos, a szálfát darabonkénti tételekben.
feltételek : azonnali készpénzflze-lés, elszállítás f. hó vége, azon idfin lui a város fenntartja magának a tubád rendelkezési jogot.
Al árverés Ideje éa helye : a Hsztltóvágásból sikerült halomfa értékesítése folyó Hó 5-én, héifön d. e. 9 őrokor a v. Pelsfierdfiben, a legalo mellell északra fekvő részben ; a selejt tűzifa és szálfa értékesítése pedig folyó hó 8-án d. e. 9 órakor a városi alsónylretl erdőben é» kOzlegelSn tesz megtartva.
Találkozás: a FeUfierdOníl • Cseresznyés utón, a legeló szélén, Alsónylresen a bajtsal ul éa hercegi erdő határnyiladék kereszlczá-sénél.
Az árverezendfi faanyag részletes jegyzéke a hivatalos órák alatt be-teíiuthelí : a városi kiadóhivatalban, a kiskanlzsai városházi Ügyeiéinél, továbbá a tárgyak is az Illetékes védkcrűlell crdöórnél.
Nagykanizsa, 1941. május 1.
uir Polgármester.
19001/1941.
Tárgy : VÍBlrlírcn levj náató-toldek beibeidS;:.
Hirdetmény.
Az u|vásáitcren, a sttmélgyDjtS-telep mellett levfi kb. 1 Irat. holdnyi szántóföldei 1. hó 6-án d. e. 11 órakor a helyazinen tartandó nyilvános árverésen 3 mezőgazdasági évre bérbeadóm.
Bővebb felvilágosítási a v. gazdatagi hivatal ad.
Nagykanizsa, 1941. májút 3.
ni, Polgármester.
12002/1941.
iMIfÉflllliíl lirfítlílj
Az alsónylresl erdOn, a bajcul ut melletti l-es tagból ét a nagypod-xáaban kitermelt Összesen cca 1000 in\'\' tűzifának a város közintézményei rétiére való fuvarozását 1941. évi májút 6-árt d, e. 10 órakor a városi gazdatagi hivatalban tartandó nyllvánot tzóbell versenytárgyaláson vállalatba adom.
Bfivebb felvilágosítást a várnai gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1941. május 1. ma Polgármester.
11815/1941.
Hirdetmény.
Kossulh-tér 14. sz. házban kél-tzobái lakást f hó 10-én d. e. 10 órakor a. gazd. hivatalban 1941. luntut 1-től bérbeadok.
Nagykanizsa, 1941. májul 2. 01« rvlgármeater.
Angol bombatámadás egy hollandiai kórház ellen.
hogy Muraköz népe megismerje cégét, üzletét, áruját ? Most hirdessen a
Zalai Köxlöny-ben
Zamatos. jóízű kU
Mm kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható : */4—\'/a—1—IV2 literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nál
Sugár-ut 2. **"
Hirdessen o Zaini Közlönyben
Nagyktnlxsa ffl. város r. b. bírája.
54/kzg. 1941.
Árverési hirdetmény.
Közhlr.é leizemj—hogy egy—Idrb gazdátlan bárány éa egy-díb elhullóit birka bfire 1941. évi májút hó 5-én 10 órakor a városi köztisztasági telepen (Zárda-u.) árverés alá kerül.
Nagykanizsa, 1941. április 30. izu Városi r. b. bíró.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnak nyomdájában.
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
BALATON-FENYVESEN,
közvetlenül a pályaudvar előtt, a Balatonparton, nagyon szép fekvésű, fásftott
fürdőjoggal
2570-os
tf*
01
havi 15—20 pengős részletre
megszerezhetők.
Villanyvilágítás. A talajbeszürődés folytán kitünö ivóvíz. Fenyveseiben árnyas sétányok. Bársonyos homok-strand. Enyhén mélyüld sekély vizében a gyermekek »«-
amily nélkül IMiltaetnek. Az építkezés olcsó és kedvező feltételekkel lehel építkezni. Egy csekély előleg lefizetésével a telek nyomban birtokba vehető és nevére lesz telekkönyvezve. Kérjen díjtalan prospektust
szabó antal
»iHI«h»n : Mn^unln., Fist 6
zauii RfizLöav
fűLITIKAI N»rilJU>.
Baila : „MziarttuáeJ a. T. Ksiykaslna-. PsUUa kiadó : z.i.i kí,,,,. Nyomatott: • ,r<»„»<ii««i,,|i «, T, N.jyk.mzt." nym .il.ijUbuu Nmktilzui.
0«7««dá4rt Mai, (alti s.tr.kjj
7519?5
81. évfolyam 102 mim.
Magykinliwi, 1941. május 5 hétfő
fira 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
ét UsKtóMraial: FM &. sxái
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
iilötlzcttifil ára: egy bóra 8 penga 40 wb Sicrkesz(ó»égi és kiadóhivatal] telefoni 7Ü. i
Feladatok és erő
Búrdussy László miniszterelnöknek a Míigynr filét Púrtjii-bnn mondott beszéde uem programadás volt, hiszen ez megtörtént mát* a parlament nyilvánossága előtt. Amíg a parlamenti beszéd a legfontosabb kérdések felsorolása volt, addig a pártban, mondott beszéd e kérdések megoldásának mikéntjéről szólott. Különösen azt a szerepet emelte ki, amely a Magyar Elet Pártjára vár az-eljövendő munka során. A miniszterelnök a párt szerepét abban a kapcsolatban jelölte meg", amelyet a párt működése a kormányzat intencióinak meg valósításánál a nép felé jelent. De a pártnak nemcsak a kormányzat irányából a nép felé van szerepe, hanem megfordítva is, a nép irányából a kormányzat felé. A kormány cél-fainak, elhatározásainak, terveinek a párt segítségével kell szétáradnia és tudatossá válnia a magyar tömegekben ós megfordítva, ugyancsak a párt csatornáin át itell eljutnia a kormányzathoz a nemzet kívánságainak, a nép egyetemes szivdo-s bugásának. A párt segítségével tudja meg a kormány, liogy mit tart a magyar-nép helyesnek és hogyan tartja helyesnek azt, a mit megvalósítani-a kormányzat luvatása.
A miniszterelnök a mai idők nehézségére utalt s ezt a nehézséget nem abban jelölte meg, hogy több munkára ós nagyobb áldozatra van szükség, hanem kötelességünk teljesítésének mikéntjében. Ha a nagyobb munkát, ,a ránk háruló feladatot nem -igyekszünk ugy teljesíteni, hogy. amit nyújtunk, az ne csak mennyiségileg legyen sok, hanem minőségileg is elsőrendű, akkor nem tolj ősit j rt k a kor követelményeinek megfelelően a kötelességünket. Ennek a munkának célja a boldogabb, szebb magyar jövendőnek a megteremtése, a nemzet egységének és erejének biztosítása. A nemzet egyetlen tagja sem remélheti a boldogulását, ha a nemzet ai maga .egyetemében . nem erős mert csak az erős.nemzet koUekUvumából áradhat az egyén felé a biztonságnak, a jór Jetnek,a megnyugtató érzése, valósággal költői hasonlatot használt.a,rabuszterelnök, ami-kor az .egyedekből összetevődött nemzetet a többszólamú kórushoz hasonlította, amelyben egységgé olvad a hangok sokféle-Jégé. Mi, is egy nagy dallamra hallgatunk, a magyarság géniuszának:,dallamára s. ennek a aallamnaki az,,"ütemét a .kor-máiiyxat teviékeoy^ége kell, hogy megadja. A kormány szi-\'ardan eltökélt: szándéka, hogy 11 w-nkiiUtiAlan cuclfikvés és aj-
Hitler kancellár beszéde
magyar revíziós politika diadalának elismerését jelenti
Az egész világon mély benyomást keltett a beszéd, amely a tengely hatalmának legyőzhetetlenségét hangsúlyozta
Az Iraki heves harcok tovább sodorják az aagol birodalmat as Összeomlás felé
Az* elmúlt 21 óra legnagyobb eseménye kétségtelenül a birodalmi gyűlés váratlan összehí-
vása és Hitler kancellárnak azon elmondott beszéde volt.
Hitler kancellár beszéde
elején elsősorban arra mutatott rá, hogy először akkor szólt a birodalmi gyűléshez, amikor a felajánlott megegyezés meghiúsult. A háború kitört és annak értelmi szerzője Churchill ós a mögötte álló demokrata és zsidó tőke, amely mindig hajlandó vért és életet áldozni aranyért. Hangsúlyozta, hogy óva iutelt akkor a nyilt várospk bombázásától, ¦ de felhívását gyengeségnek tekintették: Churchill és Reanoud fecsegésébol a német kormány megtudta a norvégiai terveket, megelőzték azt, majd ujabb békef elhívás át elutasítva, az események a világtörténelem legnagyobb csatájához vezetlek, Franciaország legyőzése után is \' gyengeségnek, ¦ tekintették béke* felhívását
és Churchill, ez a »minden ülök legvérengzőbb ailetánsa* kijelentette, hogy kell neki a háború még akkor is, ha az angol városok nagy része rommá is lesz. Iszákos, vagy paralltikus Ötletében — mondotta-, a Küh-rer. —. öt év óta beszáguldia Európát és uj hadszínterek után kutat. Okiratokkal bizonyítható, hogy
Churchill a Balkánt már 1939-ben lángra akarta gyújtani.
Hangsúlyozta már akkor, hogy Németországnak a Balkánon sem terüleü, sem politikai érdekei nincsenek, sőt a Balkán népeivel a szorosabb gazdasági kapcsolatokat keresték, amely mindkét részről csak előnyös lett volna. Németország tisztességes üzlettárs akart lenni és kenskedő társait is belülről is egészséges államnak akarta tud m.
Szólt ezután Hitler kancellár a garanciákról, amelynek jelentőségél a bekövetkezett esemé-
nyek világosan mulatják. Már régen leszögezte álláspontját és kijelentelíe nyíltan, hogy
Németország mindenütt ott tesz, ahol Anglia megjelenik.
Most Görögországban nem az olaszok segítségére mentek, hanem az angol beözönlés megakadályozására, így sodródott háborúba a birodalom Jugoszláviával és Görögországgal.
— Isten látja lelkemet, hogy bekét akartam, — mondotta a birodalmi gyűlés szine előtt -— rio nem leheltem másképp, mint ahogy cselekedtem.
Beszéde további sorún Hitler kancellár meleg szavakkal emlékezett meg
hü barátairól és szövetségeseiről :
Olaszországról, Magyarországról és Bulgáriáról. Hangsúlyozta, hogy e barátok és szövetségesek segítsége nélkül nem sikerült volna ily rövid idő alatt legyőzni az ellenséget. De a német haderő is felülmulta önmagát, amikor alig három hét alatt két országot gyűrt le.
— A magyar hadsereg Ismét bebizonylloita vitézségét
— mondotta ezután Hitler kancellár, majd hangsúlyozta, hogy a bátor, fegyverforgató magyarság megszállta Bácskát és gépesített osztagaival a Száván tul menetelt.
Szólt ezután Hitler kancellár a görögök bátor és halálfélelem nélküli harcáról, majd a Churchill által kitalált számokkal szemben pontos számokkal világította meg, hogy mit vesztett Németország Jugoszláviában és QÖrőgorszdgban. Eszerint a német veszteség ">7 tiszt, 1041 altiszt és legénységi halottakban, 81 Uszt, 181 altiszt és legénységi sebesültekben és 13 tiszt, ?72 altiszt ás legénységi
kotás utján vigye előbbre a nemzetet s ennek a cselekvésnek egyeden bírája és irányító-
ja a vezolok meg nemzet \'érdekemet tartása.
eltűnt. A légierő vesztesége ösz-,szesen 10 liszt, 146 altiszt és legénységi halott, sebesült és eltűnt. Ennyi tehát a való a Churchill által hirdetett 75.000 halottból.
TSbb, mint félmillió fogoly
A fenti veszteségekkel szemben a németek Jugoszláviában 0298 tisztel & 337:804 legénységi foglyot, Görögországban 8000 tisztet és 210.000 legénységi, foglyot ejtettek. A jobbára újzélandi és ausztráliai
angol foglyok száma kb. 9000 A zsákmány szinte beláthatatlan. Német kézre került félmillió puska, több mint ezer ágyú, rengeteg gépfegyver, jármű, harcikocsi, stb.
Rámulatott Hitler kancellár beszéde további során arra. hogy a harcokban 31 teljes és két fé\' hadosztály vett reszt, a melynek felvonulása két nap alatt megtörtént. Magával az anglokkal csak két páncélos, egy hegyivadász hadosztály és a testőrgárda került érintkezésbe.
Szólt ezután Hitler kancellár ismét szövetségeseiről. Szíves együttérzés tölt el, — mondotta — hogy Magyarország még nagyobbá vállhatott és ujabb lépést tett az Igazság utján. örül az Önnálló Horvátország megalakulásának, majd Olaszország ujabb gyarapodásának, a melyet súlyos vérveszteségei után megérdemelt.
Beszéde befejező részében szólt Hitler kancellár az otthonlévők érdemeiről is. Németország ereje nem tör meg, energiája nem csökken ilyen hit mellett és Így a nagy egység biztosítja, hogy nem lesz többé 1918, Hangsúlyozta, hogy
Németország és szövetségesel olyan gazdasági és erkölcsi hatalmat képviselnek, amely minden koalíciónál hatalmasabb.
Hangsúlyozta .végül, hogy Németország nem csak sajátjáért küzd, hanem az egész zsidó, kapitalista világrend megdöntéséért és hogy azdOll-es évnek, níint a nagy, harc Jjtofejocósőnek kell bekerülni a történelembe.
A HItler-baazéd magyarázata éa visszhangja
Hitler kancellár szavaihoz
gnap estemeg-tc. Politikai kő-
Berlinben még t jegyzéseket füzlel rökben rendkívül nagy jelentőségűnek tartjók n szövetségesek és fegyvertársak barátságáról mondottakat. Magyarország felé mondott szavait ugy értelmezik, hogy őszintén Kívánja hűséges szövetségesének az igazságos revíziót. Az elmúlt események már ujabb határozott lépést jelentenek a rcvizió utján. Trianon ujabb bűne nyert jóvátételt és Magyarország tovább ment az igaz->.,& utján.
A beszéd mindenképpen a magyar revíziós politika diadalának elismerését Jelenti
— mondják Berlinben.
Hitler kancellár beszéde rend. kivfii nagy visszhangot kellett. A
lapok mindenütt első oldalon közlik a beszédet. Az olasz sa\'jló hangsúlyozza, hogy világos, nyilf okfejtés volt a beszéd arra nézve is, hogy
a felelősség Churchillt és a zsidó kapitalista világot terheli.
Kiemelik a lapok a német-olasz bajtársi közösségről mondottakat, valamint azt, hogy a tengely ereje minden szövetségét felülmúlja.
KatonaifalaxareléMk egyenruházati cikkek
tleztl és altiszti uJrentlazerU
kBpenyvállapok
egyedül legolcsóbban beszerezhetők BELEZNAINÁL
Sugir-tit 53. «i. Teleion 625.
Német-, Olasz- és Magyarország megváltozhatatlan rendet biztosit Délkeleteurópaban
Budapest, május 5 Az Esti Újság berlini szerkesztőségének jelentése szerint politikai körökben hangsúlyozzák, hogy Magyarországra, mint a tengely első számú szövetségesére nagyfontosságú szerep
vár. Németország és Olaszország Magyarországgal és Bulgáriával olyan végleges történelmi rendet alakit ki Dél kel eteu répában ás, amely megváltoztathatatlan. Az uj rendbe az önnálló Horvátország kapcsolódik még bele. s .
Papin m4g Berlinben van
Törökországgal kapcsolatban változatlan Berlin politikája, — mondják a Wilnelmsirasson. Berlin tovább is megértést és realitást vár Törökországtól.
Közlik még, hogy Papén an-
karai német nagykövei nem utazott vissza, hanem Berlinben tartózkodik. Valószínűleg az iraki kérdéssel függ Össze, hogy berlini tartózkodását meghosz-szabbitotta.
Irak beszüntette az olajszállítást a megszállott olajvltfékekről
Mialatt a világ Hitler szavaira figyeli, KözeTkelcten tovább folytatódtak az események. Az iraki hadsereg már megszállta az olajvidóket és elvágta az olajvezetéket. Így a Haifába vezető olajtávvezetéken már nem kap Anglia olajat, sőt az iraki repülök több angol olajtartályt a kikötőkben felgyújtottak,
Bagdad, május 5 Az OSI lúrszolgálati iroda közli, hogy az olajvezeték elvágása után az olajvidékeken a szíUlitásokat is beszüntették*
Csak Irak szükségleteit biztosítják a termeléssel. A benzint a magánforgalomban .adagolják.
Közli még a jelentés, hogy angol gépek az Eufratcs mentén nyílt városok ellen támadtak.-Egy mecsetet bombatalálat ért, több ember életét\' vesztette. A kormány felhívta a lakosság figyelmét, hogy támadás esetén az óvóhelyeket keresse fel és őrizze meg nyugalmát.
Iraki körökben hangsúlyozzák, hogy ha kell, Irak 300.000 embert is tud mozgósítani és felkészült az ellenállásra.
Helyzetjelentés az Iraki frontról
Bagdad, május 5 Az angol indiai és az iraki csapatok között tovább tarl az ellenségeskedés. Habanja repülőterének bekerítése megkezdődött. Ez a legnagyobb angol repülőtér. Sok angol oldalon harcoló gyarmati átszökötl már az iraki csapatokhoz, miután a repülőgépekről leszórt röplapokon közölték, hogy az ellenállás céltalan.
Heves légiharcok is voltak, amelynek eredményeképp az angol gépek eltűntek a környék rőf! Az irakiak több gépel* lelőttek és többet a földön pusztítottak el. Hasid légikikötője lelett egy angol és egy iraki gép pusztult el a légiharcban. Az angolok támadást intéztek Bagdad és Kineldebane repülőtere ellen.
L\'ondon, május 5 McgerÖsjük a hírt, hogy Irak beszüntette az olajszállítást,
Közlik még, hogy bombázlak az angol repülök Bagdadot és baszrai repülőterét heves harcok után elfoglalták.
Bagdad, május 5
Ujabb jelentések szerint a
fyürü Habanja körül egyreszü-ül. Az angolok állandó tüzérségi tűz alatt is állnak.
(Folytatás a 6. oldalon)
1641, mAjus 5_
Muraköz érdekében Is szükséges egy Iparostanoncottbon létesítése Kanizsán
a Délvidék visszaérkezése Jegyében zajlott le a nagykanizsai Ipartestület elöljárósági Ölése
Az lOHSz nem azért alakult, hogy versenyt támasszon az iparosságnak
A nagykanizsai ipartestület megtartotta május havi előljá-rósagi ülését dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, iparbiztos jelenlétében.
Samu Lajos elnöki megnyitójában megemlékezett a Délvidék és Muraköz földjének hazaérkezéséről. A testvér meleg szereletével köszöntötte a hazaérkezetteket lés hálás szívvel emellé tekintetét a magyarok jóságos Istenéhez, aki ezt a pillanatot megérni engedte. Köszönetet mondott kormányzó urunknak, a magyar kormányzatnak és a barála hatalmaknak, akiknek együttes munkája lehetővé tettei, számunkra ezt az ujabb nagy magyar .ünnepel. Adja a magyarok jóságos Istene, hogy minél előbb ismét együtt legyen a régi, történelmi magyar föld, a régi határok és minden magyar testvér.
Az ünnepi szavak alatt az egész elöljáróság felállott és lelkesen ünnepelte a negyedik országgyarapodást, a kormányzót és a magyar honvédséget. •
A söntés felépítésének ügyét egyelőre levették a napirendről. A kürt pályázatra nem akadt egyetlen vállalkozó sem.
A Dermata-ügyben az. elnökség eljárt Ilovszky János ország gyűlési képviselőnél, valamint a Kamaránál és az IPOK-nál. Ilovszky azonnal érintkezésbe lépett az illetékes tényezőkkel. Az ellciúntézkcdésck tehát folyamatba tétettek. Samu elnök az* ipartestület leghálásabb köszönetéi tolmácsolta Ilovszky-nak. ,. • i
i *
Az elnök az építőipari munka megindítása érdekébon, főleg az anyagbeszerzés .ügyében tett in. tézkedéseket ismertette.
A balatonfüredi és hévízi gyógyfürdők az iparosság rendelkezésére állnak május elsejétől kezdve. Bővebbet az inar-Icstülcli irodában. Napi\' ellátás 3.50 pengő.
Samu Lajos meleg szavakban köszöntötte az Iparoskör uj elnökét, Molnár Gyulát, akinek elnöksége komoly értékel jelent az iparostábor részére.
Április 16-án megnyílt a női ipari továbbképző tanfolyam,
Vál*OS! Mozgó. Hétfon, osafc agy napi
Ketten I jeggyel! A legnagyobb sikerű magyar film.
ROZMARING
Szerepelnek: TURAY IDA, Vaszary Piri, Somogyi Erzsi, Ladomerszky Margit, PÁGER ANTAL. Mily Gerö, Somlay Arlhur, Pethea S., KABOS OYULA. AMuália Wiláyhiradó I Kattan I léggyel I
Előadások köznapokon 5,7,9, vasárnap is Ünnepnap 3, 5, 7, 9 kor
legközelebb megnyílik a cipész-ipari továbbképző.
*
A minisztérium a szerződtethető tanoncok számít korlátozó rendelet hatályának felfüggesztésére irányuló kérelmet nem találta teljesíthetőnek. Indokoll esetekben azonban — eseten, ként előterjesztett kérvények alapján — hajlandó a meghatározott lélszámon felül tanoncok szerződtetését engedélyezni. Az erre irányuló kérvényt a munkaadónak kell az ipartestület utján előterjeszteni. Hangsúlyozza a miniszter, hogy a tanoncok létszámának felemelését indokolt esetekben csak a rendelet szerinti létszám 50 százaléka erejéig fogja ongedé-lyczni.
Samu elnök bejelentetlej hogy Balogh Árpád, a tanonciskola uj igazgatója elfoglalta állását és azért az elnöki székből melegen köszöntötte őt.
Szükségesnek tartja, hogy azok számára, akik mestervizsgát akarnak letenni, előkészítő tanfolyamot szervezzenek.
A borbélyszakosztály június 2-án fodrászbemutatót rendez és keskenyfílmen bemutatja a párisi kongresszust.

Papp Oszkár a munkanélküliség kérdését tette szóvá.
Dr. Hegyi Lajos főjegyző rámutatott a kérdésnek országos jellegére, amellyel a kormány js komolyan foglalkozik. Egyébként a polgármester az ügyet az illetékes fórumok elé felterjesztette.
A honvédelnú miniszter pályázatot hirdetett lábbeli munkákra. A. nagykanizsai cipésziparosok egy csoportja pályázott a munkára és az ipartestület anyagi jótállást vállalt a csoportért. Azonban az érdekeltek is garanciát nyújtottak az ipartestületnek. Samu elnök rámutatott úrra, hogy az IOKSZ maga kívánja megszerezni a munkákat és azután kiadni az iparosságnak. Már pedig az IOKSZ nem azért alakult, hogy versenyt támasszon az iparosságnak és a hasznot ő vágja zsebre,
Gumilár Ferenc szakosztályi elnök a petróleum-problémát lette szóvá. \'»
Lukácsy Gyula szükségesnek tartja Nagyatádon is egy iparos gyógyfürdő létesítését. Az iparosságnak a Szociális Alapba1 való bekapcsolódásit tartja kívánatosnak munkalehetőségek megteremtése érdekében. *
Dr. Hegyi főjegyző felvilágosításai után Lukácsy a közmunkák és a tanonckérdés nehézségeit ismertette. Tanoncotthonok megszervezését és felállítását tartja fontosnak.
Bazso József testületi vezető-j»gyző rámutatott arra, hogy tl
\\HU május 5.
HALAI ROZLOKTO
nemzetiségi vidékeket is meg? magyarosíthatná a lanoncötl-hon intézménye.
Dr. Hegyi Lajos .szerint a Szociális Alapból is lehetne erre módot találni.
Mcgyimórcez Tamás is hozzá szólt a tanonckérdéshez. Régebbi időbon a Muraköz szolgáltatta a szükséges tanonc-anyagot, mondta.
Az elöljáróság kimondja, hogy mozgulmni/indit egy Nagy kanizsán felállítandó tanoncotthon létesítése érdekében, hogy módot nyújtson a muraközi lakosságnak az ipari pálya kon való elhelyezkedésre és e célból megkéri a. minisztert Ilovszky képviselő utján a szükséges segítségre.
Samu elnök itt rámutatott Krátky polgármester egy kijelentésére, hogy Muraközt az iparosság tartolta meg magyarnak, öfc\' mentették meg Csáktornyát is. De így volt a Felvidéken is, ahol az iparosság meg tagadta a cseh nyelv használatát.
Bazsó .lózscr rámutatott a lauoncollhonoknak nemzeti szempontból való fontosságára.
liazsó Jószef és Viola Lajos jelentései és több segélyügy letárgyalása után az ülés az éjszakai órákban ért véget.
notíes di Keutinúmtaics, szimfonikus táncok. — 10.30 Az Operaház előadása. • •Trubadúr*. Dalmű négy szakaszban, nyolc képben. -- Az. I. felv. mán kb. 20.25 Külügyi rwgj-edórá. - 22.10 A ^.Trubadúr, cimii dalműnek folytatása. — 22.10 Bura Sándor cigányzenekara. BUDAPEST II.
13.30 Országos Postászeuekar. — 15.30 Hanglemezek.
Állandó W*tM**lim*k hótkőinniiDkoD
BetUpart I. mttwfiii 0.45 Torna. Hírek. Közlemények HOttglemexek. — Utána étrend. — 10 Hlrtk, - ii.io NanwetköJtl Tiijelző-uotgiiat, — 12 Hamagxxő. HlmnuM, IdöjáráBjoleaUs, _ 12.40 Hirck. -1&20 Időjelzés, tdojárásjele&tés. -1435 Hírek. - 1-1.15 Műsorismertetés. — 15 Arfoly«mhlrek, piaci árak, élelmiszerárak. — 10.45 Időjelzés, lufi. Jlrásjouuitéa. hiiek, - 17 Hírek fafe-vák és taagyar-orou nyeljen. — 10 Hírek, _ 21.40 Hírek, ídöjárásjclentés, hírek szlovák és rusgy&r-oresx nyelven. — 23 Hírek német, mmju, angol és fí«Bci» nye-TBa. — 0.0 Hírek.
BUDAPEST h
10.20 Dr. lucze Gábor előadása. — 10.45 Felolvasás. — 11.J0 0zoi«hk j Nemzetközt Vásárból. ~- 12.10 A Kádíó Szalonzenekara. — l-l Országos Postás-zenekar. — 15.15 Háziasszonyok beszélgetnek. — 15.30 Üzeiwtek a Nemzetközi Vásárból. — 10.10 Gyermekdélután.
17.15 Felolvasás. — 17.30 Farkas Jcnö cigányzcnck.ira, Cseprcgi Gyula liUukózik. — 18.25 Dr. KaráLsotiy Sándor előadása. — 18.10 Havcl; Valses
17.35 Ruszin liaJJgatÖinknak. -; 18 Mezőgazdasági félóra. — 18.25 Melles Béla zenekar. — 10.30 Francia nyelvoktatás. - 20 Hírek. - 20.10 Felolvasás. — 20.35 Tánc-lemezek. — 21.35 Az Operaház előadásának folytatása Budapest I..röi. — 22.10--Szórakoztató zene. ,
Márványfalu bácskai porták és csetnik-fészkek között a visszatért Délvidéken
Valahol Bácskában keltezés piait levelet kapott a szerkesztőség. A tábori posta hozta vitéz Szüts Dezső alezredestol, akit nem is olyan régen helyezlek át Nagykanizsáról Tolnára, de Old
érzeteiben ma is ragaszkodik Komlzsá-
hoz, ahol a Zrmyi, sziiiemck lelkes harcosaként egyesületi és társadefml leien olyan sokat munkáMíodoU ennek a városaak sportkullúiájáerX
•Ezúton küldöm, irja eg^c)lek közt, ft kedves kanizsai bajtársaknak, barátoknak és kedves ismerőseimnek, sportbarátaimnak szeretetteljes üdvöz-Ic\'.em a felszabadult Bácskáidé. Bz\'ok áldott magyar föld igazi Kánaán; Oly jó módban élnek itt az emberek, amiről sok cspnkuországt emberitek fogalma sincs. A falusi házaik egészen városiasak, láttam nem egy házat, a melynek az otdahi és hoiűl a kapuin márvány kúpokkal vau borítva s amellett ragyob minden a tisztásaktól, mint a templom. Hosszul táplált ember itt nem lehet lálni. A ken.verfik fehér, .iz étkezésüknél legalább kétféle húsétel szerepet vendéglátáskor. A boruk erős, tüzes és egyéb Italokkal is bőven el vannak látva. Bácska tehát nem vál-
tozott. Ezért ragaszkodtak a. si.crhoV is ebhez a gazdag magyar földhöz, amelynek lakói u legjobb adófizetők voltak mindig ÖS Bácska tonnctio a pénzt, amiből Belgrádot áihmdöan szépítgették. A legfelsőbb parancsra nagy, lendülettol indultunk meg, nem is ütköztünk o\'íenállásba a határon annál meglepőbb volt, amikor a zoiii-bori csetnikek alattomos lövöldözése akkor zudull ránk, amikor csapatauik utra készen az uttestén indulási parancsra vártak. Ámbár erős tüzet ktíp-lunk, veszteséget jóformán lemmít soni szenvedtünk. EgjnOnos tervszerű küz-do\'cmbc kerirtt S másnap créljes rendszabályok alkalmazására volt szükség, mire a cscinik. fészkek ki füstölésével sikorült a nyuga-imat hclyreáüitaiii. Sok ciOliúk és azok támogatói hagy bt k olt a fogukat, míg \'az orv ol\'leuség támadókedvét végleg elveszítette és a tisztogatási munka befejeztével a midet holyreáUitoUuk.\'
Vitéz Szüts Dezső levele is bizonysága annak, hogy ahova a honvédot állítja a neműét parancsa, ott a unt. gyár ügy a legjobb kezekben van,
Egy napon két színtársulat akar kaput nyitni a nagykanizsai színházban
Más társulatnak utalta ki a minisztérium, másiknak a Kamara a nagykanizsai szlnikerfllet tavaszi Idényét
Nagykanizsa ozidei szinhnzkéniéso érdekes bonyodalmuk központjába került. SzJŰay Károly színigazgató n Zalai Közlöny szerkesztőségének április 18-án Ungvárról kollczctt levelében többek között ezt írja: >A Színművészeti Kamara Elnökségétől ma vett ériosülés szerint társulatom\' megy Kanizsára az idén!\' Ennek alapján je-lenlettük, hogy a május ltl-a körül megnyíló színházi évid \\endége Szaiay Károly és társulata lesz. A Szaflfly társulat azóta Veszprémben játszik és onnm készült Nagykanizsám.
Tegnapelölt viszont, szinte egyidejűleg Szalayék ujabb ériesitésévcl, levelei kapott a szerkesztőség Szombathelyről ís, amelyben Thuróczy Gyula sziiügazgaló irja a következőket:
Tisztelettel jelentem Főszerkesztő\' Urnák, hogy 1941 május 10-án megkezdem Nagykanizsán clöadás-sorozn. lom.it elsőrendű drámai, vígjátéki és zeuésvígjáléki társulatommal.i Levelű további részében leirj.i Thuróczy Gyula színigazgató társulatának teljes névso-rát .köztük vin Bálint Anna, Bartók Julin Késmárky Kálmán, Somkulhy Dezső, Deák I.őrino az Ismerősök közű!) és közli teljes részletességgel a műsorokon szereplő darabok oimeii, amelyek közül megemlít be tjük a kővetkezőket: Hamlet, Bizánc, Jéderniann.
Ember tragédiája, Féltékenység, Okos liázosság. Feleség, Hang és Mótt, Kaland, stb.
Kezünkben a két levéllel, amely kél társulat érkezését jelzi ugyiumrra a napra Nagykanizsára, folvjlágositáN-ért fordultunk egyrészt a várba rUelé-kcs ügyosztályához, másrészt a mozi igazgatóságához. Muidkét holjen ugyan olyan zavarosnak látlak a helyzetűt, mínt mi, miután mindkét helyre hasonló értesítések érkeztek a színigazgatóktól.
Arra vonatkozóan, hogy mit szándékozik a város tenni a helyzet tisztázása érdekében, a városházán a következő retvrlágosilást kaptuk:
— A város ;i kél eljcutétes tartalmú levél vétele után azonnal a Szinész-k-amarához fordult és kérte, hogy mielőbb rendezze az üg>e[ a társultokkal, rüetve a várossal. A jelek szerint ugyanis a Szinészkamara lés " kultuszminisztérium nem vgyrormfni döntött a kanizsai színtársulat ügyében. Fclhivta a Város a Szinészkoninra figyelmét arra is, hogy ha Nagykanizsán egy társulat heteken át vendégszerepel, nincs remény arra, hogy triBBJ egy társulat sikerrel játszhasson végig közvetlen utána egy szezont. A város azötiban, a színészek érdekében Is, színvonalas prózát és zenés\' darabokat
ma már európai klrfi.
Az ország egyik l«solo»4fcb ét páratlan oyáuyliuiA-au lürdöjo. Fadett gyfigymedeDcék, tvéosarnok, Inbalatórlura, Btrandlllrdö, haltáin-fiörtaa. — Páratlanul eredményen fUrdő-, ivó- és belélegzékürák. -A ÍÜrdÖt Hajdúszoboszló 73 ós 78*ob bös-, Jódos-, bromos-. hldrocarboná-tos hevvlzel tépláljék. — 3.000 liter lorróvlz percenWat — Magyar és németnyelvű Ismertetővel készséggel szolgai a fürdő Igugtttségi*
ISIS. 1.5.
felváltva Játszó színtársulat küldését kéri, mert csak ilyen szátniUiat sikerre. A Szülész kamarához intézett levél másolatait a két érdekelt színigazgatónak; is megküldte a varos. Addig, nüg a Szinészkamara nem dönt és döntéséi a kultuszminisztérium jóra nem hagyja, egyik társulatot sem engedik be Nagykjuiizsiu-a.
Hogy melyik sziniáraiáat jön Kanizsára az idén és mikor, ez tehát pillanatnyilag még eldöntetlen kérdés.
Vkm Ideáink!
_ A székely udvJrhetyi 82.
és. marosvásárhelyi 02. gyalogezredből alakítóit ¦Székely dandár- ezen a napom a galíciai farnuv környékén harooil, Hol a dandár nehéz támadása alatt különösen pap Béla 02. gyatofcezredbelt Őrmester és Szabó István 82. gyalogezredben tartalékos főhadnagy tüntették ki magukat.
Pap Béla őrmester ugyanis látván azt, bog)\' századának összes tisztjel megsebesültek, öntevékenyen, parancsra nem várva átvette a század feletti parancsnokságot és a kapott parancs széliemében példás.leiidineiloi, vezettta tovább a támadást. Majd mikor bilin, liogy nz ezred II. zászlóaljának támadása elakadt, saját felelőssegére, öntevékenyen, átkaroíóLag megtámadta, a zászlóaljjal szemben álXö oroszok baS-szárnyát és visszavetette azt. Mivel pedig ezzel a II. zászlóalj támadását döntő módon elöscgitettc s igy a támadás sikerében kimagasló ré?ie volt, vitéz magatartását és eicdméuyes haro-lraavatkozását az arany vitézségi éremmel jutalmazták.
Szabó István főhadnagy a 2. század paruucsnokn volt és a támadás utatt kiváló bátorságával és parancsnoki befolyásának ügyes és erélyes érvényesítésével szerzett dicséretes érdemeket. Százada az orosz tüzérség lendklvűU élénk lüzébcu megtorpant, majd megingott és már-már bátraiul kezdett, amikor Szabó főhadnagy katonái kőző ugrott és szemelje veszélyoztetésc\\el inítsem törődve, megáUásm és kitartásra bátorította őkel. Ennek meg ís volt az eredménye. A hátraszivárgás megszűnt. A rend helyreállt. Katonái megnyugodtak. Enc Szabó főhadnagy báinm folytatta a támadást, m»jd az oroszok közelébe férkőzve, százada élén rohamra vczeite katonáit, akik parancsnokuk viléz példáján leb\\e-mhIvc, az oroszok három\' egymás mögött levő És védelemre jól klépiMt áVokvonalái foglatliík d. Példásan %t-kesitö és századát nmgával ragadó vilézkodése alatt Szabó főhadnagy súlyosan mcg.sel)csüH és haroképtek\'imé yáU. KiváhS magatartásának jutalmát eüciiben megkapta, mert a katonai érdcmkcreszltcl tüntetlek kU
Fővárosi nívón álló bér-fasiőgyár Nagykanl»án: PÁLCSICS 1 Fonal- és textiláru festés, kikészítés Fehérítőgyár • Indanthrenfestés Ruhafestészet • Vegytisztítás 1
1 Ovin Nagykanizsa, M a g- y a r-u t c a SS. Hám. Talatoni 3-44. 1 Városi Qxlati FO-ut 7. Ilim (Kurmiu-éjiülut). Tolofoni B-33.
isaím wuum
1841. málui g,
BÚTORT
• szakllzlo t bon \'
Gábor műasztalosnál
vegyen vagy rendeljen.
Nagyfcaulua, Váro.feá* !mIoU.
.M-A MAGYAHOHSZAGI SZÖVET" KEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK parla-menli csoportja a napokbon SoinssUh Gyula gróf elnök meghívására meglátogatta az Országos Magyar Tejszövct-k«ioti Központ budapesti telepét. Az elökelfi vendnek élén megjeleni báró Bánffy Dániel földművelésügyi mUüsz-[cr ós Bárczay János államtitkár is, Somssich gróf vázolta azokat a feladatokat, smetjok az uj országgyata-podással a szövetkezeti mozgalomra varnak. Dr, Scliandl Károly, az OMTK elnöke hangsúlyozta, liógy e vállalatnak köszönhető, hogy Magyarországon a lejhőséges esztendőkben sem volt értékesitheíetfcn tej. I.öcheior Béla vezérigazgató a tejszövetkczcU mozgalom jo\'jctnlégi állását vázolt i s hangsúlyozta, hogy szükség van a tojszővelkczctt törvény mio\'öbbl megil kutasára. Báró Bánffy Dániel fÓldmüveJésflgyi miniszter az özem megtekintése után inO^elé-gedését fejezte ki a mar tddig végzett és a f()ly;ini;iili;iii jovö korezcrüsitésck ío\'oit. A látogatók azzal a meggyőző-déstel távozlak, liogy a magyar szö-ve| köteti mozgalom egyik legnagyobb fejlödésü központját tekintették meg, amely, hivatása magaslatén áll. (:)
MAw- és sutil Utésnapok ra
alkalmi alándóknak
oserepés ós levágott virágokat, osokrokat
egeu öven At vehet a rógl Petermann kertészetben
¦ OAihoty-MlCB V. í
(-) ÚJRA KALKULÁLJAK A Kö-ARAKAT. A Magyar Vidéki Sajlótudó-sKó jo\'.cntl Budapestről, hogy az ár-kormányblzlosság a különböző fajláju, iőíeg útépítéshez szükséges kövck árelemzésével foglalkozik. Az ország ösz-szes nagy kőbányáitól beérkezett ttös-tok alapján végzettt számítások uláiF néháuy ha«n belől előreláthatólag nyilvánosságra liozzák a kő és kavics termelési árál. Ennek nagy a ji*cntŐ-ségtl, mert <x kormány í\\s a többi közü-le:<Ok nagyarányú útépítési programot flknrnak még az idén IclTOnyolitiuii,
\' (-) SZABÁLYOZZAK A -SZEGEK FORGALMAT.\' A vas- és Kmlpnri nnyagbizottság Intézkedési adott, amely szerint uz eddig nem zárolt szegek forgalma megkötöttség alá esik. Az Intézkedés szerint a gyárak a tavalyt jeladásnak 30 százalékát szolgáltathatják ki feleiknek.
A gyomor is « bélcsaturna alapos kitisztítására igyunk heten ként legalább egyszer reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József keterüvhet, mert ez gyorsan és biztosan takarítja ki az emésztés sálakkal lelt útjait és az egén anyagcserét előmozdítja. Kérdezne mcif orvosát I
Itt az uj menetrend
Milyen vonatok közlekednek a mai naptól , nagykanizsai viszonylatban?
ÉRKEZIK:
Jelcntcllük\'ínár, hogy a MAV a inni naptól életbe léptette az uj menetrendet. A teljes nyári menetrend azonban csak fokozatosan lép életbe, igy a Zalai Közlöny sem adja ki szokásos Zseb menetrendjét, hanem csak a közlekedő vonatok érkezési és indulási Idejét közli.
A mai naptól tehát a következő vonatok közlekednek nagy kanizsai viszonylatban.
INDUL i
Nagykanizsáról—Budapestre
M.OO-kor személy (érk. 20.35) 19.15-kor gyors, de csak vasares ünnepnap közlekedik (23.30) .
Nagykanizsáról—Balatonboglárra 9.50-kor motorvonat (érk. 11.58)
19.30-kor motorvonat (érk. 21.38)
Nagykanizsáról—Szombathelyre
1.10-kor személyvonat Szh-ig (7.00)
9.11-kor sebesmoloros Sopronig! (12.36)
14.43-kor motoros Szh-re (17.30)
17.05-kor személy Sopronig! (21.23)
Nagykanizsáról—Pécsre
¦I. M-kóf személy (0.05) 18.30kor sobesmotoros (20.57)
Nagykanizsáról—Gyékényesre .
11.30-kor motoros (15.20)
Budapestril
12,07-kor gyors, de csak vasárnap és ünnepnap (8.10) 13.55-kór személy (7.00) 20.38-kor személy, csak szombaton közlekedik (11.10)
Balalonboglárról
18.20-kor motoros (10.12) 18.20-kor motoros (1012)
^ Szombathely felit
7.11-kor motoros, de csak Zalaegerszegről (5.25)
9.38-kor személy Sopronból (5.22)
15.55-kor személy Szombathelyről (13.37)
18.25-kor sebesmotoros Sopronból (15.32)
Pécs felit
6.58-kor Gyékényesről (fi. 10> 9.11-kor Pécsröí (7.25) 16.53-kor Gyékényesről, (10.15) 22.5í)-kor vegyes Pécsről (17.23)
Nagykanizsa— Csáktornya közölt:
Csáktornyára minden vonathoz van csatlakozás.
A vonalok után zárójelben közölt időpontok a vonatoknak a kiinduló állomásról való indulási. Illetve a végállomásra való érkezési időpontokat jelenük.
i— ülbíjlitiit —i
I mindenki a helyi kereskedőknél I I É* Iparosoknál szerezze bet I
Csöngel remek góljainak köszönheti a győzelem
ZMNTE—DVSE 4:^(3:3)
Kcfiemes futbaüidö iott a nagy mérkőzés idejére. Gerencsér Fái ifjúsági szövetségi kapitány tart >vittúintoniűl< a jórészt Sáska-Iovonlc és n kanizsai usUpalok vegyes esa|K»lávnl u nagy mérkőzés o!Őtt. A pálya jó. A tcije-silmén>ek nzonban gyengék. A ZMNTE csapatán meglátszik a hosszú piheuö. Hibát hibára halmoznak és abban kálönőíten a védelem jolcskCdBc. A fc-dezcisor kitűnő Játékot nyújtóit, mig az il>cn összetételű támadósortól nem Is váriunk több gólt, csupán szebb jálékoU. Hogy mégis négy gól Cicit — ez csupán Csönget kltfiníí formájának és cgjéni játékáuak köszönhető. A DVSE, mint már megirtuk, tehetséges\' egj-ftUcs és jó játékerőt képvisel. A tetszetősebb és szebb játékot ők játszották. A vereségei umtlti esette nem OrdeuicUék meg. Dönletjcn igazságosabb !otl volna. Ha a ZMNTE-nck nincs .kitflnö Csőngeije,- akkor ők a győztesek.
l^irkas — Kiss, Kárait, Pőcze -Csáki, Milulecz — Szalw, Junker, (ísöngci, Cserpcx, Vilcs<;k .1 ZMNTE,
Wimllch - Korpadi, Horváth — Itáuhelvi, Szereez, Üodtt Jlcrky, (ialammTs, Schwciczcr, Kc\'ünn\'n. pis\'z-kalik a DVSE osapiUössmi»itás;i.
Junkoi- :en<liietfs szép játéka b\'niHt lei. (i;iliinil>os tö un\' !\'¦ n váSnazIúnia-dásuál. Szi-[icu kidulgoz«ilt helyzet
vollt Csínyei hátUil állva fejet a tíe alá, a-kapns a .sirbóL öklözi ki a labdát. A 7. pereljen Szabó—Junker összjlléklKM Csöngői védhetetlcnfu lő D hálóba. 1 :0. HonnUb futttban i:orn-pásau Tejel Szabó clíil, mig a ZMNTE. nél ugyanakkor a három luítvíd\' ingadozik. Kárpát Ichelctlcti, Schweiizor elszökik meUöUc.\'dc Kiss ment. Csönget 10 méicrröl 10 kipáshól, a z\\igö lövés alig megj\' mplli\'. öt perc múlva Cücrpcs átadásai icmek érzékkel veszi át Csöngői, a két knlaucsa néni elíg gjörsan fordul és a 21 tuéieics iKnn-ba miniha zsinórou húznák, a jobb ulsó sai-okba kíii ki. A közönség ámul, majd lapsvihav köszöni a remek gólt. 2:0. A DVSE nem adja meg innfiiU. Azouiial lámád, és í védelem kapkodása mialt (lalümbos gólt szerez. 2:!. SzoiviugJt a vendégcsapat. Farkas biü-vurosau öklözi Galambos lövésól, He Sohwoiczer elé, aki lullóbu talál, 2:2. Mintha a ZMNTE nem Is volna n pályán. Kárpát nyngodt.\'u nézi, hogy a iö!c két mí-lerre álló Soh\\vcu.*ir hogy veszi át a labdát H hálóba sétái \\<4e. 2: ü. A p. percben Csongci isméi lerázta a kél védőjét és azonnal lö 20 múierröl. A poinpásun ©ltíünUt lalída ismét a jol>l> ulsó sarokbim köt ki. Willdtch nem is próbálta vi\'denl. 3:3.
A félidőben is a pVSIí támad többet. P.c .1 7. percben az elhanyagolt
Aprított száraz tűzifa
kaaaaU
BELEZMf JAM08
fakereskadiíiiél,
SbSér-ot 53 - TeltfM «15. n.
jobbszélső (Szabó) jó labdát kap, leadásaiul Vilciok porzó kapulat fejd. A 13. percben Szibó é-\'es beadására ugrik kl Csörgei és főjébe a hálóba köt ki. I : 3. Négy Csönget gól. Állandóan a levegőben lóg a kiegyenlítés, de a középbalvc!dtVnk, Kárpát >meg-emLerelb magái és nbios több gól.
Farkas Jó voU, nem tehet a gólokról, A három hálvéd közöl Kiss volt a legjobb. Pó\'czc adós maradt n legutóbbi jó formájával, mig\\Kárpát játéka gjeiu,10 színvonalon mózyott, Ezr> ken a játékokon is te<izé.s°haÍnyok níutatkoztak, akár a lárnadósor nébiuiy játékosán. A két fedezet egymást inu!ti ítttli kiiöuő játékávai. Egy liibájuk volt, ha Kárpát IgyekeicU a .ieud-szeri\' irtegncmérteui (össze-vissZa fut-kosolt), ők is néha követtek példáját, A támadósorbtui Sznh.it elluuiyagnl-Iák, pedig javuló formában vau, mig Junker kiiun<>n kezdett, csupán edzés-hiányának köszönhető, ltogy rvisszu-cpoit. Cicrpcs nincs fonnabun, ami éi\'ll.ctö, most az érettségije o!Őlt. Vü-G»ek l^tlUilását azonban nem értjük. Csöndéi remek formában van. Még a kilünő Goda Is hiába akarta fogni. így Ls négy gólt rugóit ejjon a inérkőzéíen. Mi vau akkor, ha van egy épkézlálr osalárlársa?
Wiudich g\\enge, a két hátvéd átlag teljesítményt liyujltolL A fedezetsor .\'egjobbja Goda. Sí.erecz is Jó. Mig a támadósorlnui kitünö l:e!sŐluinnast latiunk. A kis SchwCkzCi- a fcgagilXsabl). A kél szélső jó.
l\'rbán játékvoiető ntUntaluu, még sok hűül csinál.
Döntetlenül Játszott a Vasút
ZsSE-NVTE 0:0
Veí.etto lványi. Rossz táhwdósorok. csapkodó jáiéku eredménytelenségit liozolt PécaeU. Az NVTE a ,Tsierencsé-;.ebb csapat, hiszen idegcntKu kellett játszania. Ha van egy jó csatára, akkor gyözlie*,ctt volna.
NVTE ll.-Barcs! IOK
2:1 (1:0)
VozCIlc Czvelkó. A helyi osiMuit győzoltno ígarságos. (lóllövőK; Csas;, Molnár, H\'joivo Kocsis.
Ifjúsági bajnoki mérkőzések
Legényegylet—Attila 2:1 (1:0) Vcofette (lercncs^r. Az Attila líiBil-pulle kozuliöl a g>\'ó»hnet. Goltövök: Bantuval, Wohlner, illfilv© Várady (tlosből).
Eredmények
Magyar Kupáért
\'tarckvi\'-s\'—I;ó2g.var 3:0 (0:0*. SulBTC— Kletaramos 1:0 (1:0). Klsnesl-Ciamnw 3:0 (0:0>. Sr-yliiok—Tokod 2 :0 (0 :0).
Szent Korona kupáéit
t-clvldék-MOVi; 4:0 (2:0). Budapest— Északduuántul 1:0 (1:0).
Délnyugati eredmények
KRAC-PEAC 1:2 (3:0). DVAC-PVSK 3:0 (1:0).
- (Tavaszi kabitalnk)
mindegyike elsorendU budapeatl műhelyekben késztll. I,iigu]aWi modell kabSHalnk kirakatainkban láthatói. Sehlltz Áruház.
1941. maliit 5
tKUkl KÖZLÖNY
íígy olaBz tongoratattjárótámpontoD.
Gyakorlat egy német Imdibajóu.
Szenzációk a Budapesti Nemzetközi Vásáron
— (Zalai hősi halott temetése)
Nagy részvít melleit lemet lék el Zala tárnokon Boc> Imre luvnvMőnne;-lert, Zalatámok község fiát, aki a Délvidék visszafoglalása alkalmival hősi halélt halt. Csetnikek orvlámadá sárink lett áldozati). Temetésénél ott v>lt az egész község, bajtársai, az iskolás Ifjúság. Sírjánál megrázó heatídel mondott Horváth István plébános, majd MfltkovicS I.ajos leventeparancsnok búcsúztatta, Ilonvédbajtársaj diszlövéssfl\'/ búcsúztak tőle.
— (Keszthely költségvetése)
Most érkeaett vissza Kesitliely kőül. ségvetése a minisztériumtól, amely a folyó évi költségvetést GO szix-ilíkos pótadóval jóváhagyta.
— (Megszűnt a tapolcai kaszinó)
A vilAgliéboru után megszűnt, majd 1928-ban újra éledt Tapok»i Kaszinó másfél fv\'izedes uj ételét is lefejezte, A mult lieti közgyűlés felosztott i a KrLszinó jelentékeny vagyonát. Az értékes kotta-készletet a Filharmóniát Zenekar kapta me.z, a könyvtáron a Keresztény Társaskör, a Levente otthon és a polgári iskola osziozblt a berendezés is a leventéknek és a polgári iskolának jutott.
— (Csókos huszárok)
Néhány évvel előbb mntiUák be ezt a könnyű mulatságos vígjátékot a kls-kanizsai színpadon. A második előadás jobb eredménnyel sikerűit- A műkedvelők legjobb teljesítményüket adták. Az előadás a Polgári Olvasókör rendezésébea történt. Külön nagy közönségsikere volt a jó inükedvtílőgárda közül Krisztián Györgynek, a »kis Sisárinak., akt a tisztisBEolga szerepeljen jíttszolt, de j)arLnere, MoUirár Ilus is ügyesen illeszkedett bele a bálás szerepkörben. Vajda Károly délceg huszártisztje és Hősies Mancika aUtkitása emelkedett még ki a főszereplők közül. Krisztián (Sisári) József humora és kellemes hangja, Nemes Rozika szép nlakilása, valamint Tóth József ezredese dicsér-heíő. Imrei Erzsi talpraesett biróasz-szonya, Honiai Aniat "és Kisgergoiy József alakítása volt ügyei. A többi szerepeket Miilei I-ászló, Kassai László és Szollár Juliska játszották. Az előadás után hangulatos láncmulaság volt a kitűnő Spingár jazz közreműködésével- A vígjáték zerwkíséretét Varga József vezetésével a zenekar látta el ügyesen. A rendezés Németh Lajos munkája.
— (Elítélt áruhalmozó)
Brandl Lajos révfülöpi kereskedő 15 métermázsa szappant és másfél mLV lermázsa lugkövct nem jelenteti be. A tapolcai főszolgabíró «z ánik elkobzásán kívül 4000 pengő pénzbírságra Ítélte. Brandl fellebbezett.
— (Kötelező a villalati eredmény-számla közlése)
Nagyfontosságú döntést hozoll a budapesti törvényszék egy iparvállalat közgyűlésével kapcsolatban. A döfltes merőben uj irányt ad a joggyakorlatnak. A vállalat közgyűlését a törvényszék hivatalból megsemmisítette és az igazgatóságot uj közgyűlés ósszohivá--sára kőie.ezte, mert a vallattál nem lelte közzé az eredményszámlát, bór a közgyűlésen megjelent részvényesek elfogadták az előterjcszielt indítványokat. A jövőben teiiái a részvénytársaságok az eredményszám la közzétételét nem mellőzhetik \' sem takarékossági, som a verseny vállalatok iránti. Óvatossági okokból.
- Naptár: Málus 5 bétíő. - Rom. kat. V. Plusz p. Protestáns Gotthard. Izrael. Ijar hó 8.
GetMrdŐ nyitva regiéi 6 Órától **• 6 áialf (hétfő, scerda. péntek délután és ktddu #f*M aaf D*toek>
Péntek óta nyitva AH a Budapesti Nemzetközi Vásár. Bárhova lép a látogató a Vásár óriási területén, mindenüti valóságos szenzációkat lalái. Az olasz közlekedésügyi kiállításon oll van például a milánói\' teherpályaudvar, valamint a Bóma—Tcrmini és a világhíres velencei személypályaudvar kicsinyített, egyénkén! mégis 12— 20 méter méretű mása, automata berendezéssel. Ezek a hatalmas pályaudvarok óriási teher- és személyforgalmai bonyolítanak le és a kis modellek valósággal megelevenítik azt a káprázatos képel, amelyet nyuj-, tanak. Egy rádiógyár "futószalagon- a közönség szeme elölt gyárija legújabb modelljét, hogy
tájékozást adjon egy ilyen óriási üzem munkájáról; A svájciak érthető okokból nem ludlák levinni az elmaradt belgrádi vásárra szánt áruikat ós igy még az js a Nemzetközi Vásárra került. Van azok között egy 1500 j)engö értékű zsebóra : az óragyártás csodálatos csúcsteljesítménye. Németország Ipara 70 vagon remek áruval szerepel. Szlovákia a maga tündéri tájainak pompáját és kiviteli cikkeinek kiválóságát állította ki pazar keretben. A dívatrevün 350 vadonatúj modellben ismerheti meg a közönség az uj divatot/ Újra népszerű a rádióüzenct-kozvelités : jiercenként más és más látogató áll a mikrofon elé és üdvözli saját hangján hozzátartozóit. (:)
FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
Bujdoss László képkiállítás*
iránt az egész városban nigy \'érdeklődés nyilvánul meg. Annál is inkább öröm eí, mert mutatja, hogy a közönség széle* rétegei megértetlek és támogatják azt az akciót, amelyet nemrég Tihanyi János Lajos toitő-müvész hirdelett meg Nagykanizsán Is. A liaro a műkereskedők kizárólag tömegizlést kjeiégilő, nagyrészt értéktelen képei elien indult meg. Tihanyi János Lajos után máris megjelent az első fecske: Bujdoss László. Itt |j maga a művész jelentkezik, tehái >">l-csobban tudja adni művészi képelt, mint ha azok műkereskedők utján k*-rübiének el a közönséghez. A kiállítás sikerének oka teliát az, hogy Bujdoss László művészi szép éfl .eredeti keiket ad — olcsón. Hisszük, hogy a közönség továbbra is mejértl ezt a törekvést és támogatja rrt a fiatal művészt nemcsak azért, mert mint családos ember rászórni erre a támogatásra, hanem elsősorban azért, mer* tehetséges művész és igy minden tekintetben megérdemli a támogatást.
A kiáUitás l^adeezky liangszerüdelében a Horthy Miklós utón még egész bélen nyitva van,
— (Van már jegye)
május 12-ére, Kőszegi Teréz, Bordy Belki és vattai Szabó Lajos nagyszabású ének és táncművész estjére? Ha luues, azonual váltsa meg a Zaiti Közlöny szer kész tőségében, mert csüt Így biztosithal magának jó helyet (:)
— (Internálták egy keszthelyi tisztviselőt)
A ke;zthelyi főszolgabiróság elren-dolic Kiss Pál 35 évej áAás nélku* műszaki tisztviselőnek, mint a közrend és közbiztonság szempontjából karos egyénnek azonnali internálását, Kiss Pált azonnal íelszállitották a budapesti lúlo&cl lázba,
— (öngyilkosság)
Kovács Józsefné 36 é\\Ci tapolcai asszony a lakásán felakasztotta magát. Mire az öngyilkosságot felfedezték, már nem volt benne élet. Hogy miért menekült a halálba, nem sikerült eddig megállapítani.
— (Végzetes kerékpározás)
volt Keszthelyen. Fellner F«.enc motorkerékpárján igyekezett a vasuI felé, amikor az egyik utcából kihajtott Kálmán F.dil 17 éves leány kerékpárján. A kél jármű villanásszerűen összeatkó-zőtt és a leány Téresen terült el a* uttestén. Fsrmélelkmüi száflfutollák b* a kórházba. ; » ¦ . l t
Monteneűro Snáttó tesz
Bóma, május 5 Olasz körökben érdeklődéssel figyelik a monLenegrói eseményeket. A lapok hangsúlyozzák, hogy Montenegró .eddig ís szint*,- önálló á&ara volt, csakhogy szerb uralom alatt. Lehetségesnek tartják, hogy ax önálló Montenegró miniszterelnökét rővia*s«q ki is jelölik. ; 1 ,
üiíL?ÍÍS zenegép
pilon]
Ezt ös az össze* gyári uj typusu készüléket részletfizetésre megveheti
SZABÓ ANTAL
rádió-üzletében :i F«-ut 5. Telefon 91.
ham mtmuem
mi, május 5
(i-oiytatáü a 2. oldaltól)
Az angol repülők Bagdad elleni támadása során egy repülő gépet lelőttek. A bombák több embert megöltek.
A háború btróre sok szíriai és ILbniioní iraki hazatért, hogy fegyvert fogjon hazája védeY-nfére.
Kirendelték az .elsötétítés! is Este fél 11-től hajnalig tilos az utcán való járkálás.
A\'be\'nem hódolt törzsek köz-kegyelYhet\' kap-nák, ha csatla-" köztrak a\'kormányhoz.
Ujabb angol cselazdvés?
Budapest, május 5 A Pest zürichi szerkesztőségének jelentése szerint az angolok most Abdul Ilachot, a volt iraki vezért akarják kijátszania kormány ellen. Azl a hirt terjesztik, hpgy Abdul ÍJach csapataival útban van Bagdad felé, miután őt jogtalanul fosztották meg annakidején a miniszterelnök; méltóságától.
Berlin még ntm foglalt állást az hu hi viszály ügyében
Berlin, május 5 Aj iraU-«^tnénye.kel -kapcsolatban Berlin tartózkodik inindenfélo áHás-fogldUstól.\' A WÁKtímstrasse- szébfedEöL p. aÉoiibiUr\'kije.VtiIerie, Iidgy^ Néitift-orsi^/rokbnszenvti (ennésictszcruea irak oldalán »t.i.
[símíiibul, május 5 A tőrök knlflgyteiniszter fogadta az iraki, inajdaz iráni és afgahfszlánl kőkéi**. Megbeszélések a ;zadabadl egyez tnény Ügyében folynak, mert uz
egyezmény értelmében a négy állam bizonyos esetekre tiimogntá\'árót biztosította űg.\\mást. Most azt vizsgiHják met;, bogy az iraki helyzet insga után vonja.e az egyezmény alkalmazását.
Mozgolódás Palesztinában
Beyrouth, május 3 Palesztinában a lakosság ujabb mozgalmai inditott a zsidóság eRen. Több cionista vezetőt elhurcoltak. Az összetűzések több helyen véres \\«iekedésie vetettek.
Amerika Is elismeri, hogy Anglia súlyos helyzetbe került Közelkeleten
.Kewyork, májusI Szuezt fenyegető veszély tuvitl, más-
Az amerikai sajtó a közéi keleti ose- részt a kőolajvidékek elvesztése, iiar-
ménjekkel fogVtlkozva liiuigsiilyoz?;,, madsorban pedig azon liaiás tekint*.
bogy Anglia liároin szeniiwntból ke- téhen, amelyet az események aTűgget-
rült suryos belyzctbe. Egyrűiz.* a | Icnségie törekvő Itidiáb; * váltanak kJ,
Szlovénia — Olaszország uj tartománya lett
Róma, május 5 Szlovénia l.aibacli székhellyel uj olasz tartománnyá alakult és csatlakozott Olaszországhoz. Az olasz sajtó és kőzvélrOiu\'eny Szlo-
vénia tekébe lezésév °1 kanosolathau liangsiilyozza, bogy Olaszország mindig tárt karokkal fogadta a vídelme alá jővö különböző népekéi,. Szlovénia teljes autonómiái kap,
latsnoka kijelealette. bogy nincs szándékában Amerikába menni
Tokió, május 5
MUtsuoka nyilatkozott azokkal\'a hírekkel kapcsolatban, a ftwlyek szörint ő amerikai útra készül. Kijelentette, hogy a leg-h alá rázott abban visszautasítja azt, núntha.Ö Amerika meglátogatására készül, hogy ott tájékozódjék. Jobb lenne, ha Roosevelt és Hull jönnének Japánban, — mondotta — mert o jól ismeri Amerika felfogását.
Japán politikája békés Amerika felé, sajnálja, hogy ez nem talált kellő megértésre Amerikában.
Beszélt ezután Matsnoka a szovjet—* japán egyezményről és hangoztatta, hogy azt a diplomáciai őszinteség hozta létre. Holland-Indiával Is előrehaladt állapotban vannak a tárgyalások.
[i A» angolok bombái nem kímélik a francia temetőket f (Foto R. D. V.)
fi Zului Közlönyben
Villarrms
használata megkönnyíti a háztartási munkái
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÖLGYI-nél
Suffár-ut 2. w
Bajer Vlsee férje és leánya Mária tájdalomtól megtörve, de Isten megváltoztathatatlan akaratában való alázatos megnyugvással tudatják, hogy forrón szeretett drága Jó hitves, édesanya
BAJEH VINCÉNÉ
ii. Ndinotli Anna
életének 88-ik, boldog házasságának 49-ik évében hosszas Bzen-vedés és a haldoklók szentségének felvétető ulán folyó hó 4-én déli 12 órakor visszaadta jóságot lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 6-án, kedden d. u. 4 órakor fogjuk a temető halottasházából a rom. kath enyház szertartása Bzerlnt beszenteltetni és örök nyugvó helyére kísérni.
Az engesztelő Bzentmlse-áldozat a megboldogult lelklUdvéért folyó hó tl-An délelőtt 9 órakor fog a telsfltemplomban a Mindenhatónak bemutattatnl.
(Nagykanizsa, 1941. május 4. A Ts jó lelked mindig közöttünk él 1
OfcsénhjjSt
Iviaináruk
figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnnk nyomdálában.
APRÓHIRDETÉSEK
Sfili:\'.\'
u.c.,» «I. MÉM MtoMMI 10 »lälo ,r, .iilnrf.n lo.äbi.1 U* 0 níllr, Ulkailiu .41, » niltr. oiImUm lovtbN »ió 4 [Illtr.
Amis
Takarlldnat, leányt vagy asszonyi, keletek. Csengery-ut 23. 1302
Bojárénál ld» családhoa azonnal (elvessek. l\'Ural. Zárda-u, 6. 1333
\' ada3-vétel
AiftóguMlt és minden más gumihulladékot veszek legmagasabb napi Aton. Csvetkó gumtJavJtóilzem, l\'ö-ut 4. 1255
Eladd egy iehér garderob-lzekiény, folletle-tukor, cillláiok. Cliu > kiadóban.
1313
Kimondottan (okaiban levo köxéonsgy-tfgu ajerihalat-kaaaautt venne a Koteln-léle téglagyár, Pacsa, 1330
Eladó egy báromtégelyea fagylalt-tat-
taly, egyéb üvegáruk. Clm : QBiog dohányárudé. 1327
Srabóaaztal, varróaeztal, vuualódcuzka, eJőszobalal, ágy matraccal, lúdtoll, könyvállvány, márványlap, váikályba áladé. Baion-varroda, Magyar-a. 2. 1336
Szép étkezési bur-genya kicsinyben és nsgyban olctón kapható. Pelóll-ul 81. Teleion 5-77. 1882
Három vaskályha csövekkel együtt és tütkéldrót eladó. Kfnlzst-u. 81. 1337
~G hengeres Super gyártmányú iuau.-antá eladó. Deíktér 12. 1339
lakAs-Ozlbthelyiséo
Kettfieseeáa udvart lakás Koleaey-ulca 5. sz. alatt aug. l-ére kiadó. 1307
Kar...« ssoba-konybls lakást vagy urea jiobal június- vsgy auguazlua l-ére. Címeket a kiadóba. 1329
¦..".V?"\',, í"" ""H" Mromizobáa la. kánt. Clm : Diák-léi 47 13J4
Kiadé baromtzoba elóssobáa lakat auguiztut 1-éia. Jóssel lobiiccg-.Pel5tt.ut
«L*I KttZtŐMY
TOLITIK«! NAPIUtP,
Bad!« : „KIzgaiauáBl R. T. Nagykialzn-. Falslós kiadó: Zalai Urti,. Nyomatott : a .Kliiszlatiil K T. Naiykai.iisa\'
ayaasájáku Kalykaalzsaa. (Hyoi.uJiS.4tl loliJ. jalsl Karolaj
81. évfolyam 108 uám.
Nagykanizsa, 1941. míjus 6 kedd
ár.12lill.
ZALAI KÖZLÖNY
i* Uadóttnlalt Font Sl uhm.
\'oiirt««i mapi lap
felelős szerkeszti: Barbarita Lajos
KlöilMliíl ila : ni töm i múö 40 flllir. SuuVaOlódfi fa> küulöhlraUU lefdou. 78. Ix.
Nem addig van az!
A háború az idegeket kemény" próbára teszi, A korszerű hadigépezet hatású önuralmat és Fegyelmei kivan a nemzői minden egyes tagjától. A lelki halások mélyenjárók, de könnyebben viselhetők cl, ha él bennünk nemzetünk erejébe vetett bizalom és jövendőnk iránt táplált tántoríthatatlan hit. Tudnunk kell azonban, hogy a lelki ellenállás könnyebben törik meg ott, ahol a fegyverhatás szellemi benyomásai romboló propagandától megfélemlített embereket érintenek. Ezt az ellenség is igen jól tudja. Felhasznál le-hát minden lehetőséget arra, hogy a hadviselő állam lakosságában olyan híreket terjesz-szen, amelyek a lelki reménységet puhítják, az önbizalmat és a győzelembe vetett hilet ingatják meg. Ha ezt sikerül elérnie, akkor — a hadvezetés minden erőlködése mellett is — ellenfelének győzelmi esélyeit igen csekély értékűre szállítja io. Különösen veszedelmes a lelkek megmákonyosilására való törekvése ott, ahol ellenőrizhetetlen hirek gyorsan száguldó tűzvészként terjednek, ahol az emberek képzelő ereje túlzásokra hajlamos, vagy ahol a háború tagadhatatlanul nélkülözéssel járó időszaka az egészséges kedélyt elsorvasztotta.
A minap is célzatosan terjesz-lett hirek kaptak szárnyra Magyarországon s ezek lílokzatos módon rendkívül rövid idő alatt igen széleskörű hidláma-kat vetettek. Hamar ijedő emberek azt suttogták egymásnak, hogy a tengelyhatalmak ellenfelei fel fogják gyujlani Európa egész termését és e célra már Különleges permetező készülékkel és anyaggal is rendelkeznek.
A dolog érdeméi a kővetkezőkben kívánjuk megvilágítani. Az a törekvés, hogy a légitámadásokkal a hadviselő államok terményeit elpusztítsák, vagyis a népességet kiéhezlcssék, nem uj keletű gondolat. Az ellenség, amint az ipari termelést, ugy a lakosság ellátását is megkísérli megbémlani. Ez a szándéka beilleszthető a totális . háború gondolatmenetébe. A szándék azonban móg nem végrehajtás. Az ördögi terv és riadalmat céízó bir érdemére nézve elég \'egyen az, hogy a kárt okozó hadiszer Ilyen tömegben váló előállítása az emberi és állati uiegéihctéshez szükséges termények termesztési arányait soha sem képes utolérni. A repülőgépről leszórt és a napfényen önmagától gyuladó anyag a jelenlegi háborúban is bemntar-kozott már, de kisebb és könyv" nyen eloltolt tüzeknél nagyobb leirt scholsem okozhattak. Meg
MEGKEZDŐDIK A FÖLDRÉSZEK HÁBORÚJA
Már Amerika sem bizik az Angliának nyújtandó segitség eredményében
Londonban Is veszélyben látják az angol-törők barátságot
ték, hogy
a térek kormány még nem foglalt állást,
u sajló álláspontja pedig még nem világos.
Kairó, május G 1 IdcŐrkezclt jelenlések szerint
még
semmi jel sincs arra, hogy német tisztek vagy csapotok lennének /rákban. Az angol páncélosok táraadását az iraki csapatot: verték vissza.
Baszra elfoglalását cáfolják, Haifában szálltak partra angolok
A jelek szerint inkább Haifában tettek puilra az angolok 3000 embert, hogy Irakba küldjék őket. Az angolok már régebb ólu kevés lőszert szállítót tak az irakiaknak, igy a lőszerhiány miatt a főparancsnokság elrendelte, hogy a repülőgépekre ne lőjjenek kézifegyverekkel.
Berlin, május ő Az iraki eseményeket Berlinben ugy ítélik meg, hogy az arab világ szembeszállt az angol birodalommal. Irak ugyanis nem akar hasonló sorsra jutni, mint Egyiptom, ahol tudvale-1 vően az egész hadsereget leszerelték már az angolok.
¦ Kijelentették Berlinben, hogy Irak bátran küzd, de a német segítségre vonatkozóan tartózkodtak minden nyilatkozattól. A török kérdésben kijeíentel-
Bagdad, május ti Az iraki kormány a leghatá> rozottabban cáfolja azokat a hirekel, mintha az angolok megszállták volna Baszrat. A város az iraki csapatok kezében van, — mondja a jelentés — az angolok nem is tudnak több csapatot parira szálulani.
Irakban elrendelték az általános mozgósítást
Bagdad, május C Irakban elrendelték az általános mozgósítást.
Az összes csupatnemcknél a tartalékosok kötelesek azonnal bevonulni. Uj intézkedéseket isj hoztak az angol ügynökök ellen. Több letarlóztatás Ís történt.
Egyiptom fenniarffa kapcsolatait Irakkal
Kairó, május fi Az egyiptomi miniszterelnök nyilatkozott az iraki kérdés ügyében. Hangsúlyozta, hogy az iraki kormány bizonyára tudatában van felelőssége súlyosságának. Reméli, hogy a viszály
mindek félre nézve kedvezően intéződik el, helyreáll a béke Irakban és nem terjed ki a viszály a földnek erre a részérc is.
A kairói rádió közölte még, hogy az egyiptomi kormány jegyzéket intézett Irakhoz, a melyben közölte, hogy kapcsolatait továbbra is fenn akarja tartani Irakkal.
Meghiúsult Ankara és Kairó Iraki béka-klaérlate
Kairó, május 6 Az Associated Press jelentése szeriül az egyiptomi és török kormány békéltető akcióba akart lépni, de az angol kormány azt szabta előfeltételül, hogy az iraki csapatokat vonják vissza Habanja repfilőtáiiiasz-pontja körül.
A J>ékettárgyalások igy meghiúsultak. A harcok főképp az angol támaszpontok körül folynak jelenleg is.
A jelentés szerint az angol kormány Palesztinában szigorú intézkedéseket tett. Az iraki rádió hallgatása is tilos. Az egyiptomiak azonban gyorsan értesültek az iraki eseményekről és épp ez aggasztja az egyiptomi angolokat.
Irak-lfánl-tHrök határ-egyezmény
Teherán, május (i A NTI jelenti, hogy az iráni
aztán mindent hézaglalanul felperzselni még sem lehet! Ez a túl merész fantáziára valló kitalálás inkább abban az esetben járna jelentősebb arányú kárral, ha a fogyasztásra alkalmassá telt terményeket központokban zsúfolnák össze oíyan nagy mértékben, hogy egy-két ily emberiden légiláinadásminden készletel tönkretenne. Céltudatos termelési és közellátási politika ilyen szarvashibátazon-,ban habomban nem szokott elkövetni. A mezőn és zöld, vagy learatott állapotban lévő termés permetozésszerü elégetése csak különösen kedvező időjárási viszonyok mellett és csak szórványosan sikerülhet és az is csak akkor, ha a repülőgépek légvédelem nélkül nyugodtan garázdálkodhatnának és a illetve a\'taiiyák néjH\' a lüzollás háborús1 feladatairól ogV;. Italában megfeledkeznék. A ¦ hírlcrjcszlés
célzatossága azonban teljesen át látszó. Magyarország mezőgazdasági állam. Lakosságával mindenáron el akarják hitetni,-hogy verejtékes munkáját és annak igaz értelmét: az áldott magyar föld életet adó termését az ellenség kénye-kedve szerint megsemmisítheti. Tudjuk nagyon jól, hogy a magyar föld népének lelkéhez a földnél és verejtékkel szentelt termésénél semmi-sem áll közelebb. Ott akarják leikéi a földre sújtani, ahol az néki a legjobban fáj. Legyünk tisztában ezzel és
fogadjuk az ilyen híreket a magyar jellemhez méltó nyugalommal. A riadt hirvevöket fel-sőbbséggel utasítsuk el magunk-lói, ilyen ostoba szóbeszédnek pedig ne váljunk terjesztőjévé\'. Síég ióMszemüségü hirtovabbi-tásunk is oly nagy veszélyt reit magában, amely sokkal ártalmasabb az állítólagos permele,-
! zögépcknél. De egyébként islc-í gyünk magyarosan szflksza-\' vuuk, mert ez liloklarlásra nc-j, vei. A titoktartás pedig a katonai sikereknek előfeltétele. Jegyezze inog magának minden magyar, hogy egy-egy bizalmas hírnek könnyelmű továbbadását sok magyar életével fizetheti még. A magyar nemzetnek ellensége tehát az, aki birhordo-zással könnyíti lelkét, vagy gonosz módon tudatosan megtöri a másik önbizalmát.
Az igazi \'magyar ember a ve-szélv idején nyngodl. A kényelemhez szokott városiak pedig .lanuljanak nyugalmat a magyar föld népétől, mert a földműves foglalkozásával járó minden csapást egyre újraéledő bizalommal és\' Istenbe vetett hittel tür el, tudván, hogy szúk esztendő után bő aratás és honira derű következik .\' Tohál: nyugalom !
SAUM KOJtCS*
tS4i. mijui é.
BÚTORT
SMktUrietbsn
Gábor műaaztalosnáf
vegyen razy reodelju. Naj-fkiaisM, Virwfaa« palet«.
külügyminisztériumban kicserél lék azt az irak—iráni és iövöhi egyezményt, amely a határok biztonságáról szúl és amelyet
nemrég a kormányok elfogadtak.
V*V» zavargások Indiában
Bombay, május (i Indiában ujabb zavargások törtek ki. Több helyen utcai harcokra került sor. Bombay-ban 3000 Főnyi tömeg vonult fel. amelybe a rendőrség bclc-gépfegy vérezett.
A transjordanlaí csapatok csatlakoztak az Iraki haderőhöz
Bayreuth, május G Palesztinában az arab lakosság nagy izgalommal figyeli az eseményeket. Keletpalesztiná-ban, Turkanüban a lakosság és az angol katonaság közt véres összetűzés volt. Délpalesztinából is erős zavargások és összetűzések hire érkezik. A külföldi rádiók hallgatásai megtiltó l Iák.
Bagdad, május G Hivatalosan közölte a bagdadi rádió, hogy a Iransjordániai csapatok csatlakozlak az iraki csapatokhoz.
Washington, május G A NST. közli, hogy az iraki
események nagy megdöbbenést keltettek amerikai körökben. Az amerikai polgári lakosságot felszólították a konzulok utján e vídék elhagyására. Az amerikaiakat Indiába vagy Ausztráliába szállítják.
London nem, Öltik már Törökőr.izátfban
London, május fi
A XST jelenti, hogy Törőkország magatartását Angliában egyre nagyobb\' gyanakvással nézik. A sajtó egy része ugyan míg hangsúlyozza, hogy Törökország hü marad a régi barátsájg-hoz, dc más lapok már rámutatnak arra, hogy a kormány már,maga somi bízik i törökök angol bánságában.
Az arab események miatt uj kormányválság fenyeget Angliában
Budapest, május fi Az Esti Újság közli Matsiioka nyilatkozatát ís kiemeli, hogy Japán fegyveresen közbelép, ha Amerika háborúba sodródik Németországgal.
A közelktílcli eseményekkel kipcso-lulbim ugy Orlesfll a lap tudósítója, lwgy Anglia súlyos helyzetbe tarolt uxzal, hogy nem számiihal az iraki . olajra, meri éjjel j
Az angol diplomáciát mesterkedések kudarcot vallottak
évi 5 millió tonna olajtól esik el.
Angliában egyébként az ujabb események miatt ismét kormányválságról beszélnek, Az arab világ felkelés© rendkívül veszélyes Angliára. Maga n jeruzsálemi fíímufll Is az arab vflág mozgalmának élére állt.
llóraa, május 0 Az olasz lopok részletesen kózltV a magyar közvélemény és sajtó visszhangját Hitler kanooüár beszédére. Kl-t-uidik a lapok, liogy Magyarországon őszinte és nagy lelkesedést ( keltett Miller kanoejlámak a mngyar hadsereg hősiességéről és az igazságod revízióról tett kijelentése.
Hitler beszédével kapcsolatban több lap swinl>eállitja u fftulokmta terveket a tengely terveivel. Az angolok rélja a tengelyi legyőzni. Erre1 minden eszközzel hajlandók. Orosz beavatkozással a hámins egyezményt akarták
hátbatámadni Japánnal, azonban a lapon—orosz megegyezés szertefoszlatta álmaikat.
A céll ezután ugy akarták elérni, hogy kiverik a tengelyi Afrikából és Afrikát beáttitjAk a tengely íflBBnes szolgálatba, hogy onnét ;i Balkánon, Görögországon és Spanyolországon át benyomulhassanak Európába. Azóta "z események ezl u tervet is. felborítottak.
Más lapok az afrikai lu-lyzClrol írva rániuuünák arra, hogy Máltát a tengely légiereje közömbösítette, jjgy a Földközi-tenger középső szakaszán is az olaszok az urak.
Megkezdődik a földrészek háborúja
Berlin, május G A német lapok budapesti, jelentés alapján beszámolnak arról a lelkes ós hálatelt hangulatról, amelyei Hitler beszéde váltóit ki Magyarországon.
Vichy, május G Franciaországban Hitler beszédéi közvetlen válasznak tekintik Churchill beszédére. Ugy látják, hogy u beszéd lezárja a "^szárazföldi harcok korszakátés most már a kontinensek közti
háború kezdődik meg. Francia vélemény szerint Hitler újból nagy elhatározások előtt áll.
Az Uj Nemzedék berlini jelentés alapján foglalkozik Hitler kancellárnak azzal a kijelentésével, hogy a jövőben a németek még jobban fel lesznek fegyver-, kezve és hangsúlyozza, ^hogy
ez nem azt jelenti, mintha a háború biztosan átterjedne 1942-n,
(Folytatás s f. oldalon)
Fóvároal nívón álló bér-futőtyár Nagykanizsán:
Dr. Czapik Gyula megyéspüspök májusi körlevele
Dr. Czapik Gyula megyéspüspök most küldte ki május havi pásztorlevelét egyházmegyéjének plébánosaihoz.
A megyésfőpásztor a pásztor-levcle bevezetőjében a békéért könyörög és ezért elrendelte, hogy minden fennhatósága alá tartozó iskolában május hónapban a gyermekek minden tanítási napon egy »Üdvözlégy*-et imádkozzanak a békéért és az ima végérc e könyörgést fűz-
zék ; »Szüz Mánia, a béke királynéja, könyörögj ^érettünk.
Elrendelte a megyéspüspök, hogy Áldozócsütörtokön valamennyi templomban, helyi alkalmasság szerint, délután vagy este. egy órás szentségimád ás tartassék. Ezt a szentségnnadást egyben a világ megbékélését kérve, ajánlják fel.
A Balatonszentgyörgyön felállatott önálló plébánia már megkezdte működését.
őrségváltás a nagykanizsai föpostán
Kisfaludy József főfelügyelő tegnap átvette hivatalát
Megírtuk, hogy a kereskedelmi miniszter Kisfaludy József posta és távirdái főfelügyelőt, a a tapolcai postahivatal főnökét a nagykanizsai m. kir. főposta főnökévé nevezte, ki. Kisfaludy főfelügyelőt a tapolcai postáscsalád, mind a nagyközönség ünnepi keretben búcsúztatta el és i\\> helyi sajtó a Icgszivélyer sebben emlékezett meg működéséről. Kisfaludy főfelügyelő már Nagykanizsára költözködött és tegnap vette át hivatalát elődjétől, Versényi Rezső felügyelő, főnökhelyettestől, akit a 2. sz. posta és * távirdahivatal (mozgóposta) főnökévé neveztek ki. Kisfaludy József főfelügyelő, a főposta uj főnöke hétfőn délután, a hivatalos órák után mutatkozott <be a posta és távirdahivatal tisztikarának és összes alkalmazottainak, amikor Thury főfelügyelő köszöntötte az uj főnököt, aki a szerelét szavait intézt e a nagy postás-család hoz.
*
Kisfaludy József főfelügyelő nem ismeretlen a város "és a megye közönsége előtt, hiszen fOlO-löl 193ü-ig Nagykanizsáu teljcsitett szolgálatot, legutoljára núnt a főpénztár vezetője, a honnan tapolcai főnökké kinevezték. Kisfaludy József főfelügyelő kanizsai szolgálata alatt közkedveltségnek örvendett. Kitűnő főtisztviselő volt, lelkiismeretes postás, kiváló szakén*\' ber, a kötelességteljcsités minta képe, csupa szocááhs érzés, kollegialitás, aki maradandó emléket hagyott maga után. Mikor újból Nagykanizsára helyezték voltaképen — hazajött. Számos tisztelője, jóbarátja és a nagy postás-család, mind a város .közönsége, végtelen őrömmel fogadta Kisfaludy József kanizsai föposta-fönöki kinevezését. Személyében olyan főnököt kapott a kanizsai főposta, amilyenre ennek a nagyforgalmu és íelclős ügykörü hívatnlnak valóban szüksége van. Méltó, utódot ka-
pott tehát Harasztos Ferenc főfelügyelő főnöki \'székében. *
A liivalalálvétel után felkerestük Kisfaludy József főfelügyelői, hogy irányelveit illetőleg a liivatalálvétclícl kapcsolatban megkérdezzük.
— Mindent a közönségért! — mondotta Kisfaludy főfelügyelő, cz nem csak az én irányelvein, hanem a magyar posta programja. A közönséget szolgálni. Ezért vagyunk. Nem pedig a közönség miértünk. Az, aki Idejön a postára, az ugy érezzo magái, mintha hazajönne. Ez volt \'Iapolcán js és mindenütt az irányelvem. Sokat tanultam Kanizsán dr. Tholway Zsigmond hivataligazgnlótól, az akkori föposlai főnöktől, aki rendkívüli súlyt helyezett a közönség kifogástalan szolgálatára. Nem akarok parádés főnök lenni, hanem \'a munka és a kötelesség embere, ahová most engem állítottak. Egyébként minden idegszálammal kanizsai vagyok, itt töltöttem cl hivatalnokságom legnagyobb idejét, most tehát — hazajöttem. Minden erőmmel igyekszem szolgálni a magyar\' posta feladatait és rajta keresztül a nemzetet, a magyarságot...
*
Őrségváltás volt a nagykanizsai föpostán.
! . ;((•)!
- (Tavaszi kabfttalnk)
mindegyike elsőrendű budapesti műhelyekben készül. Legalább modell-kflbAtJaiak kirakatainkban láthatót. Beállta Arubáx.
Bővérű, kövér egyéneknek, köszvényes betegeknek és aranyérben szenvedőknek reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz, bizton, alapos és mégis enyhe hashajtó hatása következtében, gyakran igen jó szolgálatot tesz. Kérdezze meg orvosát I
Pönal-
es textiláru festés, kikészítés Fehérítőgyár • Indanthrenfestes Ruhafestészet • Vegytisztítás
IMI, ffliju» 6
BALM EMUOm
8
. MM mit ourápel hifii.
Az ország\' egyik legolcsóbb ée »*r*llan oyógyhsrtáeu fürdője.
Fedett gyógymedencék, ívócsaraok, liitialttlorluiH, ntrandtürdő, hull*m-tfüs\'dő. — Páratlanul eredményes lürdő-, Ivó- és belólegzőkürák. — A fürdőt Hajdúszoboszló 73 és 78°os sós-, jódos-, bromos-, hldiicurboná-toi hévvlzeí táplálják — L000 liter forróviz peroenklnt — Magyar ea németnyelvű Ismertetővel készséggel szolgál a fürdő Ii«*g»t<5iéz«,
Gigli, a világhírű olasz énekes Nagykanizsán
személyesen uein léphet Ital, de part. ncic, íiz Európalilrö niagyar caékespo; Kőszegi Teréz május 12-éu, hétfőn esio hangversenyt ad a Városi Színházban. McSerUi a hiagyar filmek nép-szerü szlá\'rja, az ugyancsak Európa-hirü táncosnő: Bordy BéUa ós a fialntt énekesgftrda egyik legiehclségCíebbLko, vattai Szabó Lajos operaénekes lép fol a rendkívül gazdag musoni inftvész-esten, amelyet az irodaAmi és M*.1* szeli Kör icaidez, Jegjck már 50 íflíér-löl kaphatok a ZaUai Közlöny saortoesz-tőségében. Ha nincs még jegye, azonnal váltsa meg, inert csak így biztosiihat magának jó heljct. ¦ (;)
ÓRÁT, J»K ÉKSZERT, ^SZEMÜVEGET vWfflkíW ZSOLDOS GYULA sTCBcttr, íkntrta m litatftrrassítnili,
l\'í-tiltf. (n Koron »-míHódival nemben).
| KÍ!Ór«iiiii ír*-, íkiínif. él liUu\'.}jvItúiiii\'il!tly.
Vigyázni kell a sertés-eladással!
l\'rdekcs és tanulságokat mutató bűnügyben folytatott nyomozást a nagykanizsai rendőrség és Ítélkezett a törvényszék uzsorabirósága.
Deutsoh József Magyar utcai lientes iKüídiloU egy napon Varga Józscfné kanizsai asszony házához, meri tudta, hogy az asszonynak hízója van eladásra. Vargáné nem akarta a sertést e\'.adui, de a hentes ntain hagj\'la magát eíuiasittanl, addig lycszélt «z asszonynak, míg az Végül is oladla a hizót. Vargáné elfogadta a Deutsoh áHui felajánlóit L70..#cngös kilónkénti árat. libben meg is állapodtak cs az asszony leszállította a serlést. Mikor már a hentesüzlet eiött voltik, Deutsoh kijelentette, hogy csak 1.40 pengőt fad a sertés kilójáéit, mert ennyi a meg-átlapitott ára.
Vargáné fogta u sertést és (Iával, Varga Ferenccel szekérre rakták és visszavitték. Deutsoh József erre fel-jelentette Varga Józsefuét árdrágító visszaólés niiatt. \'I
A törvényszék uzsorabirósága mosi foglalkozott ezzel az Üggyel Vargáné azzal védekezel!, hogy nem tudta a sertés megállapított árát
Ür. Herjavecz Sándor ügyvéd védő* beszédében rámutatott arra, hogy
Dcutsch József hentes fondorlattal félrevezette az asszonyt és arra kérte a királyi ügyészi, hogy emeljen vádat Deutscíi József cMen is, hiszen ö volt az, aki Vargílnénak 1.70 pengői igért és ezzel árdrágítást követett CB. tíz "az eljárás nem szoko$ a magyar hátiban, mondott;) ezután omotkcdoti hangon 1 védőügyvéd, ennek a módszernek ol kell tüuui a magyar Ipar körébői.
Az uzsoráin róság bűnösnek mondla ki Varga Józsefnél árdrágításban és Őzért figyelemmel a köriitinényCkie. 50 pengő pénzbüntctési-c, fiát pedig, aki a serlé.s visszaszáll Kajáiban segédkezett 30 pengőre Ítélte.
A sertés-eladók okuljanak íenli cetből!... >
Perlak és környékének népe
hálaadó istentiszteletén vett részt és újból szivébe zárta a magyar honvédséget
Pcrlak, május (> (Saját tudósítónktól) A muraközi Perl aknák szép Ünnepe volt vasárnap. Már a kora délelőtti órákban óriási tömegek gyülekeztek össze a plébániatemplom körül. 11 órakor kezdődött a hálaadó istentisztelet a templomban, amely bizony szűknek bizonyult. A hálaadó istentiszteleten nemcsak a perlakiak veitek részt, hanem zászlók alatt zenekarokkal a környék falvainak népe is bevonult Perlakra. Csáktornyáról is több teher- és személyautó indult el
fellobogózva a perlaki ünnepélyre.
A bálaadó istentisztelet után a muraköziek háláját áz egyik perlaki vezető tolmácsolta szép beszéd kíséretében, majd a honvédség diszfelvonulása következeit a-hmivédzenekarral az élen.
A déli órákban a honvédzenekar térzenét adott a templom-előtti téren rendkívül meleg és lelkes ünneplés közben. Perlak népe és a közeli *\\ falvakból csoportosan beözönlő- nép ismét szivébe zárla a magyar honvédséget.
Hagy tervel vannak a nagykanizsai
jelentettük, hogy a nagykanizsai ipa-rostanoiictskota felügyelőin znltsága Balogh Árpád József bajai kereskcdOmi iskolai tanári egyhangúlag megválasztotta « tanonciskola főhivatású lonitór jává igJzgttlói mogbizatássaL
Balogh Árpád József, az tij kanizsai igazgató megérkezett Nagykanizsára és áivette hivatalát Az átadásnál ott volt dr. Hegyi Lajos polgám*9lcrh<l) éltes, Samu Lajos fclügjxaőbízotlsági elnök és Urónyai ,.\\nna tanár, jegyző.
A bivMai átvétele után fetkciestük az új igazgatót, hogy közeSaJjb vigyük a város •közönségéhoz és l>emutassuk Őt munkatervén keresztül.
— Programom - - momtulla Balogh Árpád igazgató — első sorban ae, hogy
az iskolát arra a színvonalra emeljük, amelyre hivatott. Ennek alapja azonbani minél kevesebb óraadó és minél több főhivatású uRás. A szcmtóltclö eszközök beszerzése, amitfCn az iskola most szűkölködik. (Hoztam magammöl Cgv csomót, amit magam gynjtöhcmt) A levente-fogtaftozási ugy szeretném bevezetni, mint Baján lörtént: nem különbőz*\') csoportokban, lianem az iparosleventé-ke[ egy kijelölt délután külön Ibgl.isV koziutní egy csoporlban, mint iparos-leventéket, A fegyelmet is jobbon lehiet igy megtartani
— Mcgáftipitottain, liogy
a városban a sportélet visszaesett,
utánpótlásra, frissebb , vérkeringésre lenne szükség, azért fontosnak tartom a sporkör megalakítását. Éveken keresztül vezetője voltam a bajai sportköröknek. Ezt a sportkört v.üószunYtííg a város is támogatná és az OTT-tói sikerül nnjd a szükséges eszközöket
megszerezni.
az uj igazgatónak inasiskolával
— Szükségesnek tartom az önképzőkör fejlesztését
A rádió mellé keskcny&mcs veiitögé-pcl törekszem beszerezni oktatás céljaira. Az önképzőkör keretében vitorlázó modeMczés, modellverseny ok. A Légügyi Hivataltól támogatás, "eredeti katonai bombavető- és vadászgépek alkatrészei, szcrkezetli mintadarabjai. A szertárak fejlesztéséhez, fejszeairlséiiÉE a helyi és környéki iparosok, kercs-kodök) gyárak és\' viUltdatok támogatását is kérjük, A külön szentmisén a
a tanonC\'énekkarnak
kell énekelnie, eüért suly. htetn-zek az ifjúság énekkarára Is.
— Munkaprogramomban szerepelnek i továbbá az rparosság továbbkéj«ö
(anfolynnini. Itajáu egy év aVatt a különböző sz;ikináknak tíz
továbbképző tanfolyamot
(ártottunk. Ehhez persze helyiségek kellenek, ahol iniiil;umi]i.l\\<<k<\'l is i< ml szeresilcuénk és ahol a segéd \'és o*p-icrvizsgákat is meg Icliclne lartMií.\'
— Amit jicdig elsősorban kellett volna cmlitcneni,
különös gondot fordttok az uj Iparosnemzedék vallásos, erkölcsös, hazafias, magyar nemzett szettemben való nevelésére.
Szorosan kívánok együtt működni a fel ügy elöb izottsápg-al és az ipartestületi elöljárósággal, az iparos és kereskedő munkaadókkal és minden tekintetben szolgábii azokat a magasabb szCiniMn-lokat, amelyeknek szolgálatában az iskola áll. Mindent el akarok követni, hogy az
önálló iparostanonciskola
megvalósuljon Nagykanizsán. A leg-
KatonsilMs««r«léMk egyenruhásat! oikkak
tiszti ás BltlDztl ujrondszertt kSptitiywállapok
egyedül legolcsóbban besxerezhetűk BELEZNAINÁL
Sugár-ut 53. sz. Telefon 035.
közelebbi iskolaévben ismét megkezdjük a szokásos rajz. és munkaklálU-tásl, hogy a munkaadók, szülők és a város közönsége láttiassa, mit tamúJ é-s mit végez a kezünkre bízott iparos-ifju.

íme, az uj igazgató székfoglalója.
Vallálosság, egj-házttsztelet, haztUlas érzés, magyar öntudat, tekinlőlytiszie-let, becsületes polgárokká való nevelés, — ezt jelenti Balogh Igazgató székfoglalója.
(B. Aj
Szerda
AlbutrU müioraxímok UitliBznapokon Bndapett I. diIiwíb
6.45 Torna. Hírek. Közlemények. HKaglemeiek. ~ Utána étrend. — 10 Hírek, — 11.10 NeuiBCíköii vUjelző-Molgilat, — 12 Herengscó. Hlmnusa. IdőjárásJeieatAs, — 12.« Hbek. -1120 Időjelzés, Időjárás jelenté*. — !4.35 Hírek. — 14.45 MfisorUmer-lotés. — 15 Arfolysmhlrek, piaci árok, ÉJelmisíeráiok, — 16.45 Idöjebjes, |dŐ. járásjelentés, hfrek. — 17 Hírek **>-vált át magyar-orosz nyelven. — 10 Hírek. - 21.40 Hírek, idő járás jelentés, hitek szlovák éa inagyar-orest; nyelven,
— 23 Hírek néniét, e^au, engol ée firOBoia nyelven, — 0.0 Hirek.
BUiVApEST l, .
11.40 Ozenetiok a Nemzeti Vásárból,
— 12.10 Balalajknzruiekur. — 12.50 Ifjúsági línckkurok. — 13.30 OzencK-k a NemzCIközi Vásárból. — 14 Hanglemezek. — 1Ö.30 Ozenetek a Nemzetközi Vásárból. — 16.15 Hangkópek a Nemzeikőzi Vásárból. Beszéli íleesö Sándorné és Lőrinozky (iyuia.
17.15 Iláoz Vall dalokat énekel hármas kísérettel. - 17.15 Dr..Saenikuthy Pál előadása. — 18.10 A Hádió Szalonzenekara. — 10.20 Adáin Jenő előadása. — 20.0.1 Készletek Ilosland verses drámájából. — 22.10 Hniozky 1.. lánczenekara. — 23.2,1 Mursi \'lilék cígányzeuekara. BUDAPEST II.
13.30 Hanglemezek. — 15.30 Szórakoztató zöie.
18.10 Harsányi V.izi mesél. — 18.45 Csajkovszkij: IV. {f.tnoll) szimfónia.
— 10.30 Olasz nyelvoktatás. — 20 Hirek. — 20.10 Toki Horváth (lyula cigányzenekara, C&eléuyi József énekel.
— 21 l\'Olohr-tsás.
IMiití-Oaiföfl-
Rt. Níívkinlit* f> kar-
ajM EípvlifItt*.
Wondor kerékpárak
I
Egy riport-regény 1 kémek világából
Most jelent\' meg a könyvpiacon SzücS Nándor könyve, a -Titkos szol-gálatbaa , a Pantheon kiadásúban.
Szűcs Nándor újságíró. Az volt 11114-bcii is, amikor kitört a világháború, ügy j:eiti kávéházból indirit el. kc.\'árta a Balkánt, Törökországol, Itáliát és yytrv-^ Svájcot s mindazt, a júgV&^y mit kőn> v.;l.en Icir, ^^•Sss^/ mlJga él:e át., filde szüntelen kockázt .vitásával szolgálta hazáját, teátít ellenséges katonának is, megsebesült saját honfitársa fegyverétől, sántán szökött meg á kórházból, hogy amit niealudoU, eljutassa ftlelé-koi helyre.
Knnyit az irórót.
A könyv pedig nem csak \'érdekfeszítően érdekes és Időszerűségéin is legjobbkor jött, hanem iskola-anyaga lehelne annak, hogy a polgári közönség szé\'e; réicgci megismerjék a kémkedés mibenlétéi, annak rendkívüli fontosságát, hazafias hivatását, de egyben azi is, hogy az e\'lcnsége.s kémkedés elleni vOdckOzésrc felvértezzék az avatatlanokat.
A kéinszolgúüatról szokás ugy l.e. szénit, mint ami nem urnák vaué. rn|5g ugy is, kLs kézlegyintéssel, mintha az valami egészen imílé-kes ágazata volna a hazaéri való szolgála Inak. Tessék oUílvasni ezt a könyveli Mindjárt /más szemmel Hálja mindenki ngv a kérni-szolgálatot, valamint az eStene vitW védekezésre irányuló katonai és polgári tevékenységet. \'
Kzcu a hazafias célon klvM értéke a könyvnek a riport-szerü izgalmas, saga, levegőjének fcszüllsége, csemé-nyciaek hősége és feldnlgozaÍsáb.\'n az újságíró élénk szemének az <ikkort időkei fcslö e\'even, fürge könVlMcüi-téí,e, mcgrigycléseniek élesség? és gazdagsága. A kalandok pedig, amelyek™ az iró átment, a legizgalmasabb olvasmányt igénylők érdeklődését is lekötik.
A fronlicgéuyck és háborús nieinoár-irodaJom vrlágálran hézagpótló cz fl könyv, amely egy semleges ország, Svájc burjánzó kém-köz[xmlj tinak élfi-térői Éebhenti lel a leplet.
Aprított száraz tűzifa
BELEZMI JÁNOS
fakereskedSaéi,
Sáfárát SS ~ Teleién «5. n.
Ax Ipari munkások családlházépltésének
elősegítésére nagyszabású tervezetet dolgozott ki a kormány a Magyar Vidéki Sajtótudósitó budapesti jelentése szerint. A mezőgazdasági munkás lakások építkezésére ugyancsák készült " lervezett dr. Halács Ágostonnak, az Országos Mezőgazdasági Kamara h. igazgatójának javaslata alapján. A javaslat lehetővé leszi, hogy egészséges, megfelelő és korszerű gazdasági iniiu-káslakások épüljenek. A javaslat szerint az Országos Mezőgazdasági IÜz-lositó Intézet tjrtalék tőkéjét fordítanák kölcsönkt\'nl az építésié, még i»-dig lí) éven ál nyolcmillió pengői, A kölcsönadott tökél és a kamatokat tíz állam garaniáliiá az OMlil részeié.
Kanizsai fin izgalmas élményei a zombori banda-harcokban
A Délvidék visszatérésével járó élmények még sokáig foglalkoztatni fogják nem csak azokat, akik részt vettek a vele kapcsolatos katonai tevékenységben, hanem mindazokat is, a kik itthon aggódva lesték-várták a híreket a felszabaduló területek felöl. Érdekes levelet kapott Horváth .lózsef .nagykanizsai áll. tanító a katona-fiától, dr. Horváth Gyulától Zomborból.
-A város szép és most már békés, irja Horváth Gyuszi; most már rendben van minden s a családok, ahova be vagyunk szállásolva, nem is tudják, mi-Íven kedvesek legyenek hoz-záhk. A fogadtatás persze nem ilyen volt. Izgalmas napokat éltünk át. amig idáig jutottunk..; Húsvét vasárnapján érkeztünk meg Znmborba. Néhány gyárkémény még füstölgött, de nagy volt a csend a városban. Vonultunk végig az utcákon a tüzérség számára kijelöli laktanya felé. Az egyik utcasaroknál pár pillanatra megálltunk. Abban a pillanatban lövések dördültek el reánk. Az előttem baladó kocsit a megijedi lovak elragadlak és rohanlak vele éppen abba az utcába, ahonnét a lövések-jötték. Én vágtában utána, hogy segítsek a kocsit visszahozni- A kocsis abban-a pillanatban bukott u megvadult lovak közé, a mikor elkaptam a lovakat. A kocsisnak nem lett semmi baja, gyorsan fordulni és vissza. Közbén pukk....\' pakk,., elől, hátul, oldalról egyszerre. Géppisztoly lőtt ránk. Fedezék sehol. A nagy fedett kapuk mindenhol zárva. Egyszer csak kinyilik egy kapu és egy Férfi Integet és horvátul szól,-hogy álljunk be oda a ío-vakkal. Mikor a lövöldözés lecsillapult, már csak itt-ott suvi-telt el felénk egy-egy golyó, elindultunk a laktanya felé. Alig ériünk a következő utcasarokig, újra vad lövöldözésbe kerültünk. Behúztuk a nyakunkat és vágtában tovább... A laktanya környékén még csak akkor kezdődött a lövöldözés. Jelentettem, hogy mi van a városban s azonnal megszerveztük a laktanya védelmét. Alig hogy elfoglaltuk helyeinket a falakon, kérdéseken, köröskörűi megszólallak a csetnikek géppuskát, géppisztolyai, puskái. Minden oldalról pattogott a becsapódás, hullott a vakolat, a tetőkről a zsindelv-cserép. Minket azonban a falak jól védtek. Sötét volt. ismeretlen környék, nem igen tudtuk megállapítani pontosan, hogy honnét jönnek a lövések. Virradatkor láttuk csak, hogy csetnikek géppuska fészke* voll a mellettünk lévő kórház tetején, a gyárkéményeken, villák, házak ablakai mögött. Addig csak mi, tüzérek voltunk a lukianyában, reggel megérkezett egy gyalogos zászlóalj is. Ekkor aztán megkezdődött \'a tisztogatás, ügymás titán indult roham a gyanús helyek ellen, minden zugot átkutattak sahol fegyvert talállak, nem maradt el a megtorlás. Ennek ellenére másnap, húsvét hét Tön is egész nap larlott a lövöldözés. Kihir-. deliek a statáriumot. Még ez-
után is, negyedik napon is volt lövöldözésedé már csak elvétve. Es most már csend és nyugalom van. Annál a fiatal horvát házaspárnál lakom, akiknek a kapualja kinyílt elöltem, amikor az első esetnik-tűzbe kerültem. Egy éves házasok, őket ís gyanúba vették, hogy a házukból lőttek a magyar katonákra. De kiderüli, hogy a házuk mögötti utcából; egy szertf kapitány házából estek a lövések s én is igazoltam ökel s így gyorsan szabadlábra kerüllek. Eszék-vidéki horvátok, egy szobás szép kis családi fészküket azonban itt kell hagyniuk, mert most a nemzetiségi lelclcpüllek-nek mind vissza kell (érniük oda. ahol 1918 előtt éltek. Így ők Horvátországba kerülnek. A fiatal Térj is csak a napokban jötl Ineg, a szerb hadseregben szolgált, mint rádiós őrmester. Magyar fogságba került, de
_1041. máim g.
mert visszatéri területi horvát, nem kezelték hadifogolyként Most ők laknak a konyhában s egyetlen kis szobájukat adták át nekem. Az uj Horvátországban bizonyára megtalálják majd a változott körülmények között is a lehetőséget fiatal életük újrakezdésére, ?
líddig a levélből, ami az újságolvasói érdekli. Igazolása ez is annak, hogy a magyar honvéd nem veszíti el a fejéi a neki ismeretlen s jellemével össze nem férő bandaharc közben sem.
SPORTÉLET
Keresked.—KIOE4:2(i:0)
A kereskedelmi csapala megérdemelten győzött. A gólokai Péter, Polany, Tóth, illetve Fenyvesi valamint Barr (lt-es-
. lőttek. . ...
jal Lancsák ís Horváth Károly voltak. A mérkőzést Szenté vezette.
hőlí lőtték. A mezőny legjobl: Rá
Itt az uj menetrend
Milyen vonatok közlekednek a mai naptól nagykanizsai viszonylatban?
ÉRKEZIK:
INDUL i
Nogykanlzsóról—Budopestre
11.00-kor személy, (érk. 20.35) 19.15-kor gyors, de csak vasár-
és ünnepnap közlekedik
(23.30)
Nagykanizsáról—Balatonboglárra
9.50-kor motorvonat (érk.
11.58) 19.30-kor
21.38)
¦ Nagykanizsáról—Szombathelyre 4.\'40-kor személyvonat Szh-ig (7.00)
9.44-kor sebesm\'otoros Sopronig! (12.30)
motoros Szh-re
motorvonat\' (érk.
személy Sopronig
14.43-kor
(17.30) 17.05-kor
(21.23)
Nagykanizsáról— Péctre •I. Il-kor személy (9.05) 18.30-kor sebcsmoloros (20.57)
Nagykanizsáról—Gyékényesre
14.30-kor motoros (15.20)
A vonatok után zárójelben közöli időpontok a vonaloknak a kiinduló állomásról való indulási, illetve a végállomásra való érkezési időpontokat jelentik.
Budapestről
12.07-kor gyors, de csak vasárnap és ünnepnap (8.10) 13.55-kor személv (7.00) 20.30-kor személy, csak szombaton közlekedik (14.10)
Babtonbogldrrót
7.30-kor személy (5.12) 18.20-kor motoros (10.12)
Szombathely felöl
7,1 Írkor motoros, de csak Zalaegerszegről (5.25)
9.38-kor személy Sopronból (5.22)
15.55-kor személy Szombathcly-. röl (13.37)\'
18.25-kor sebesmoloros Sopronból (15.32)
Pia felll
6.58-kor (ivékénvesről (0.10) fl.tl-kor Pécsről" (7.25) 10.53-kor Gyékényesről (16.15). 22.59-kor vegyes Pécsről (17.23)
Nagykanizsa—Csáktornya kbzBU:
csak nmrakercszluri átszállással lehel közlekedni vasuton.de minden Nagykanizsáról Gyékényes és Pécs felé Induló, illetve onnan érkező vonathoz van csatlakozás Csáktornyára, illcl-ve Csáktornyáról.
nál
azár-udvar
szebbnél-szebb
n6i éa> leányka
koMtok,
divatáruk
nagyon olcsón!
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
_. Az önfeláldozó kötelesség.
IIIS- I.6. (oyósöies s egyben * bajtársa* mcgiiientesii.il val-
lali kockázat kiváló pcUdáját adta C7.cu a )ia|)on Varga Károly volt budapesti 7. Iniszárczrcdbcli szakaszvCzílö, aki az 1. lovas liadosztály íMezÜlalxu-c kórnyéki harcai alatf, mint egészségügyi altiszt teljesített szolgálatot. Varga szakaszvezető az oroszok leghíresebb liizélícn és helyenként :\\zok kőzvén közelében kötözte be ucbi\'süTt bajtársait, majd Iiáromszor is otörektiszdt wz orosz állás előtt a\'lig !10 lépésre elakadt küzdőkhöz, hogy fc\'jelősség-lo\'.jcs kóttek-sségét teljesitlicsi\'b, Ktaett nem egy bajtársát mentette meg az clvérzéslől. önfeláldozó példás magatartását a nagy ezüst vitézségi é>em-mel jutajmazták.
*
Szabó János voll kassai 12. Huszár-ezredbeU tizedes ugyanott raji v*ze-lolt. a támadás alntt mcgscl>esült. p,e címek ellenére rnja élén maradt és még akkor is löíkcsilcttc bajtársait ft támadás folytatására, amikor a vér-vcszieség kövctkeztéljen mind jobb ii. fc\'gyengült s fájdalmai is elhatalmasodtak. RZt a példás é.s lelkesedéstől olthatott derekas magatartást jutalmazták elöljárói, amikor a kis ezüst vitézségi éremmel tűntették ki.
Hivatal vizsgálat a városházán
Tegnap tartották meg n szokásos alispáni évi hivatal vizsga latot a nagy-kanizsai városházán, amely egész na-pon át tartott. Az alispán képviseletében dr. Tbotnka János vármegyei főjegyző érkezett K-uüzsáni, azonkívül dr, Szeliánszky Sándor árvaszéki elnök, ftiekes vármegyei száimOvőségi fŐaök, dr. Sziics Andor vármegyei tb. inásod-ÍÖ,cgyz6, Winkler Ferenc v.Ifi^yzü, slb. akik a hivatalvizsgálatot megcjie\'.tík. A vizsgálat nemcsak a kcizollésre, ügy-menetic, szakhivutaiokru U>r,edt ki, hanem a kórházra, szegényházra, üzemekre, slb. A vármegyei bizottság tagjait a polgármester távollétében dr. Hegyi I^ajos poi^áj-niestci\'h»ayellíes-íö-jegyző fogadta. A bizottság a beható és mmdenro kiterjedő lüvatnlvizsgáiu-ton mindent a legnagyobb reudb\'.ii l-ilAjt. A vizsgálóbizottság tagjai " kése délután autón visszautazlak Zalaegerszegre. _
- (Áthelyezés)
Pusovszky Gabriella állami tanítónői, pusovszky Béla nagykanizsai nt kir. jMisia és távirdai föelflcnőr leányát a közoktatásügyi miniszter Almáskamarásról a szigetvári áflami elemi iskolA-boz lieljeztc dl.
~ (Llcealls maiiné)
l«sz Tasárnnp déJelőlt a zeneiskolában, lüöadást F. Pásztor Irma tart, 0«iye[ Kerekes Irén illusztrál Hnrépö-d\'j nem tesz. (:)\'
- (Vasárnap tartják meg f* Anyák napját a kanizsai Iskolákban)
lUeiékes Ix-lyröl nyert érto.s ülésünk 6**inl a vasámajii kedvezőUvu időjárás miatt a nagykanizsai iskolákban "z \'Anyák napját, a kgkózelebbi vasárnapra lunasívották «fl.
— (Harmadrendi nap és zarándoklat Hotnokkomáromba)
Nagvon szépen sikerült harmad-rciiduupol és zarándoklatot tartottak vasárnap a nagy kcdveltségnek örvendő homokkomúri kegvbelyre. Mintegy 8 község népe zászlók alatt vett részt a kedves egyházi ünnepen. Nagykanizsáról is sokan voltak künn, főleg harmad rendiek. A zarándokok az Iskolában gyülekeztek, ahonnan Kászlók nlnlt vonuMok fel ünnepélyesen a templomba, égö gyertyákká!. Az üu-népi szentmisét Hozmán Alajos plébános mondta fényes segédlettel, mise előtt n íuirm ad rendiek tetették n meg-hatóan szé.p rendi fogadalmat dr. 1». Horváth Athanáz igazgató kezeihez, aki emelkedett tónusú beszédben ajánlotta fol az uj harmadrendi testvéreket a Májuslmvi Királynőnek. Miye alatt Honnan plébános mondott lelkes cgy-luöszónoklaiot és üdvözölte a rend kanizsai vezetőit, dr, P. Horváth Atha-názi és Vida János tanácsost, Ugyan-csak megalakították n Harmadrend ön-álló községét Iloinokkomáromlxui. — Ulána diszgyülés volt Hozmán plébános elnöklete alalt. Kölö Mária alkalmi kólteményl adott ctö, inig Vida János lanáesos inmepi )>c.szédet mondott az időszerű katolikus kötelességekről, utána j#dig keresztüli ájlatosságot tar. tolt, majd a barmadtendi tagok fel-ajánlották magukat a Szcnlséyei Szívnek. Vida lefejező lye>^édc után a nagyon szépen sikerüli katolikus akoló véget éri. A világi ajKistolkodás példátadó szop munkája volt ez.
— (A szép és művészi)
fesimeriyck mindig díszei a lakásnaJr. Itjea szép és művészi festményeket vásárolhat rendkivül olcsó áron tp. képkiállításon, amely még c .liéten nyitva van Horthy Miklós ut I. száhi ulall, a Ljadcczky liangszcr üzlet ben. ltujdoss László, oz a fúttal tűlietség^s festőművész maga kuiátja alkotásait a műkereskedők kizárásával. így Icliát mindenki olcsóbban jut eredeti Test-menyliez. Nézze meg a müvéjizi ki-állitást még akkor is, bn ninoj szán-deltában kénét venni . (0
— (Fiatalkorúak Ingyenes OTl-HdDItetése)
Az Országos Társa dalombiztosi ló Intézel fiatalkorú fiu és leány biztosilott tagjai részére folyó évi június 2-től az egész éven át ingyenes gyógyüdülte. lést rendoz. Az űdi"iiteté.sl>en uz Intézőinek csak a 18 évca aluli, fiatalkorú ipari biztositoti lagjai részesüliiclnek. A gyógy üdültetés az Intézetnek nz ország kúlúnbóző részein:\'a Balatlon mentén és magalati vidékeken iéh-st-lelt üdülőloiepebi történik és időtartama egyéJimként két hét, amely időtartam inegogyezik a 30.000/1936. lp-M. szániu iparügyi rniniszteri rendeletben a tanoncok részére törvényesen Inzlositott fizeléirCs sz;ibadság időtartamával. Aí üdültetésben való részvétel semmiféle (sem üdülési, sctml utazási) költséggel nem jár. Az üdülésre jelentkezés az u. n, .JeienUezési lai>-pal történik, amelyet a nagy kanizsai kerületi pénztárnál kaphat az a \'íialal-korit biztosított, aki oz üdűlésebn részt akar venni Minden üdültetési ügylrtn készséggel ad felvilágosilásl u nagykanizsai kerületi pénztár. A ¦ Jelentkezési laj>.u)kat május tió O-ig kell a nagykanizsai kerülcií pénzUnaá. benyújtani.
öröklakások
3| 4| B sxobám és garzon
a város központjában : Csenirery-uU kétemeletes, 22 évig adómentet, sxo-Itd kivitelű bérházainkban elólewezhetők. Önálló telekkönyvi tulajdont képeznek, eladhatók, megterhtlhetők, bérbeadhatók vagy bekőltfizhetOk. Lényegesen olcsóbb lévén a magánháznál és építkezésnél, Hwal tSkaWfsktftt&i. Előjegyzés és felvilágosítás Horváti, és Vu építőmestereknél Gwngery-ut 17.
— (Az erotika védelmében)
nemrég több cikk jelent míeg n szin-bázi U\\poM>an. I\'jzekre\' vákaszol Nó-grády IjíszIó a Magyar Kultúra, most megjeleni uj számában. A nagy érdeklődésre számot tartó oLkUen ^.Idvül Nyisztor Zoltán a KatoHkus OFront ellenőrzéséről, Meszlényi Antal népe-Nedésúnk számadatairól, Vnjtai István iróink népszemléieléről írtak hosszabb tanulmányokat. A katolikus fcAyólretot irodalmi, film és színházi\' rész, szemlék és kritikák teszik teljessé. Ani 50 fillér.
- Naptár: Május 6. kedd. - Rom.
kai János apóst Protestána Fridit, —
Izrael. I]ar hó a. Uőafordö nyitva i-e«Kol 6 órától Mt* éráli (héttő, szerda, péntek délután
4« kitddaD tt«éM a*o eíkonki
VÁSÁROLJON SZAKÜZLETBEN!
SZEHOVEGEK
orvosi receptek BzaksxerQ elkéssitéae
FÉNYKÉPEZŐGÉPEK, FILMEK, FOTÓCIKKEK. A legjobb „AGFK" anyagok,
MODERN FOTÖLABORATÚRIUM. Nilnm ké.ifllnck a lesiitbb amatőr* kép«k L* n,gjlti«ok.
OPTIKA-FOTÓ. JOÓ IMRE látszaréu,
llorlliy Mlkl6ii-ut 1. (VorouliOM)
Ml újság a Budapesti Klelml-szernagyvásartelepen ?
A Magyar Vidéki Sajlóludósitó budapesti jelentése szerint április 25-től mjíjus l-ig csökkent az élölraromfi és a tojiaslellwzataí, viszont emolkcdeit a vágoltbaromfi felhozatala. Az é&őbaromfi piacon a csirke ára a lanyhuló érdeklődés miatt 70-80 im^vl csökkent, viszont a tyúk ára 20 fillérrel emelkedett. A vágottbaromfiuál a tyúk ara 10, a lud ára 30 fillérrel emelkedett, viszont a ruca ára 10, a pulyka ára pedig 00 fiÜérrel ősökként. Az idei ránianivaló csirke 5.60—1*30 fillérrel kilónkénti kezdő áron jelentkezett, A tojáspiacon az árak általában változatlanok. A zöldség- és főzelék féléknél a petrezselyem ára 4, a zeller ára ő, a régi kalaráb ara 6, a vórösliagyma ára 15, a fejcskáposzla ára 20, a fokhagyma ára pedig 50 fillérrel emelke-deit kilónként, viszont a sóska 5, a
VáPOSi Mozgó* Kaddan ém mmmrdán T>|
A száműzetésben élő Troubetxkoy herceg játékával
Szerelem zsarnoka
Titokzatos, ragyogó, mámoros, Izgalmas, fordulatokban gazdag film. — Főszerepben : a nők bálványa, az elegáns herceg Troubetatkoy, Françoise Rosay, Pierre Renoir és Sylvla Bataille. — Aktuális Híradó.
Előadások köznapokon 5,7,9, vasárnap és ünnepnap 3, 5, 7, 9 kor
fejes saláta 0—8, a cékla «, az uj kaJto* ráb és a tölteni való zöldpaprika ám 20, az ujdonság.uborka ára jjedlg 300 fillérrel csökkent. A gyümöacsfélékiua az árak szilárdan tartottak.
Í-) TEXTILIPARI KOROKBEN be a hir, hogy csiíkLpulóban v*u egj«s lextllanyagok bránt az eddigi túlzott érdeklődés. Különösen műselyem aruknál lapasztalható ez a jelenség ugy, bogy a gyárak a kcresleiet kónn>*» ki tudják clégileni A gyárak nyem-jinyagellátása ebben Qz anyngbaii teljesen tökéletes, ugy hogy az üajemek teljes kapacíltással dolgoznak.
(-) NYUGODT A PÉNZPIAC * MVS budapesti jelentése szerint. A pénzintézetek köimyen Melegítették " hiteligényléseket. Grdeuos, hogy a iim-zőgazdaság részéről kevés hitelJaény-lés történik. Hosszú tojáretu hlteAek iránt egyáttalin nlnos agrár részről érdeklődés. Az utóbbi években ilyen hitelnyújtásra nem volt tehetőség, ugy látszik, a gazdák ettől egészen ciszok-tok. ,
Délvidékről érkezett honvédségünket ünnepelte Budapest m«: délelőtt
Budapest, május 6 A budapesti gyorsdandár csapatai ma reggel 9 órakor érkeztek meg Pestre. A pesti utcákon beláthatatlan tömeg fogadta végig az utvonalakon a páncélosokat, akik az iskolások sorfala és a tömeg állandó ünneplése közben egyenesen a Hősök-terére mentek. A páncélosokat egészen elhorilotta a virág, mire ideértek. A csapatok parancsnoka Tél 10 órakor megkoszorúzta a hősök emlékművel, mialatt a levegőben repülőgépek keringtek.
10 órakor megkezdődött a diszfclvonulás. A harcikocsik hosszú sorát a tüzérségi alakulatok és u vonalosztály részei zárták be. A nagyközönség mindenütt leírhatatlan lelkesedéssel ünnepelte a Délvidékről visz-szatérö magyar honvédséget nemcsak Budapesten, hanem az útvonalon végig minden faluban és városban.
Meghalt Pallavicini János őrgróf
PaflAVioini János Őraróf b. t t. 00 éves korában Pusztaradvanyban et-hunyt. Pusztaradvanyban * családi sirbaltba temetik cft.
Ingyen amerikai Hszt-osztas Franciaországban
Barotíónába megérkezett az amerikai Vöröskereszt egyik hajója 14.000 tonna UsztsxáSlitmánnyut A trancia farosokban három vasárnapon át ingyen osztják kl a lisztéi. ; j ,
¦AULA
(FolyUtá* a 2. oldalra.)
hanem csak uzl iolenti, hogy ha a \'háború Amerika esetleges beavatkozása miatt elhúzódna.
Németország akkor is elég erős lesz és katonai ereje nem merül ki.
Jelenté* az éjszakát német és angol repaiőtámadásokröl
Amsterdam, május 0 X nemet rúpnl# n londoni rádió közlése szerint keddre virradó éjjel fökéj) Nyugat Skócia és n Meney folyó Vidéke ellen Intéztek támadást. A rá-diójeleniés szerint a támadás lu\'v-es wlt. Belfast cüeu is \\-dtt támadás, ennek hevessége nem érte el az előző
támadásét
Berlin, május (i Az angol repülök az éjszaka Iderepüllek Xémctnrszá;,\' fölé és 1 létuv ug.it-némelországbnn több bombát dobtak .le. Hadászati céljxuitokban kár nem eseit. A, bombák\' legnagyobb része nyilt mezőségre hullott.
Két kormánya van GBrögországnak
Athén, május C
Az uj görög kormány megalakult." Kolocsoglu tábornok lett a miniszterelnök. A kormányban három egyetemi tanár, egy réngerészetJ tiszt, egy gazdasági szakértő kapott helyet, a többi tárcákat táborno-
kok töltik be.
London, május fi A K>elára menekült görög kormány miniszterelnöke közölt\':, hogy a krétai szövetséges hadak főparancsnokául Kleiber tábornokot, az újzélandi csapatok parancsnokát nevezték ki.
Japán kénytelen lesz Amerika ellen harcolni, ha Arnerlks ellenségeskedésbe keveredik a tengellyel
Róma, május ü A Popolo, di Róma közli, hogy Matsuoka japán külügyminiszter nyilatkozott az egyik amerikai lap munkatársának. Kijelentette, hogy Japán azért csatlakozott a tengelyhez, hogyAme rikál kívül tartsa a háborún, Sajnálja, ha ezt nem értik meg. De ha Amerika ellenséges viszonyba kerül Német- és Olaszországgal, Japán szerződéses viszonyánál fogva kénytelen lesz Amerika ellen harcolni. Erre a szerződésen kivül becsülete is kötelezi.\'
Arra a kérdésre, hogy ha karaván ki.sereiében, vagy őrjáratban támad harci cselekmény amerikai hajók és a tengely egységei közt, háborús oknak tekinti-e ezt Japán, Matsuoka határozott igennel válaszolt.
Jugoaxláv hafókat foglallak le Amerikában
Newyork, május li Az Associated Press jelentése szerint az amerikai parti Őrség biztonsági okokból megszállt a newyorki kikötőben három jugo szláv hajói.
Nagy az ellenzéke Amerikában a külföldi hajók elkobzásának
ban, amely szerint Amerika lefoglalja az amerikai kikötőkben lévő külföldi hajókat, az ellenzék hangsúlyozza, hogy ilyen eljárás háborúra vezet. Fiseh szenátor a hajóit, Angliának való átjátszását gengszter módszernek nevezi. Ez az eljárás a nemzetközi jog szempontjából is elítélendő.
Newyork, május ti Walter George a szenátus külügyi bizottságának\'elnöke a szenátus ujésén kijelentette, liogy az amerikai kikötőkben lévő külföldi hajók elkobzásának és n liajókiséreieknrik javaslatait eff-lenzi, mert ez (Sőhb-ulobb háborúra vezet, már pedig ü tiltakozik az amerikai Ifjúságnak liurcbavctésC elitai.
Washington, május (i Azzal a javaslattal kápcsoíát-
Ataerikában igen sötétnek látják Anglia helyzetét
A lap ezekulún .\'elhívja Rooseveltet, hogy őszintén tájékozhassa az amerikai közvéleményt az atlantióceáni helyzetről.
Washington, május li Arop és Kindner, a Fehér Házhoz közel álló két politikus kijelentette, hogy amerikai körökben már *
biztosra veszik, hogy Anglia elvesztette a FÖldkizi-tcngert,
Amerikai politikai körök véleménye szerint két hónapon he-lül Amerika tevékeny közbelépésének be kell kővelkezni.
A Waslüngion PosI azt irja, hogy
Anglia Gibraltárt sem iarthalja meg.
Kilátástalannak látszik az angol sziget megvédése is. Angliát még Amerika beavatkozása sem tudja \'megmenteni. Amerika legfeljebb -csak az Északamerika és Anglia közti életvonal biztosítása tekintetében jöhet szóba. A lap szerint
hadászatilag Anglia máris elvesztette a háborút,
most már csak azért harcol, mert A.nerika segítségében bízik és réméH, hógy ez Valami döntő fordulatot hozhat.
Nagykanizsa megyei város
polgármesterétől.
11838/1941.
Tárgy: Harcszerű lövészet.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai folyó évi május hó 8. 9, 12, 13, 16 és 23-án naponta 6 órá<ól 18 óráig a Tölgyes erdőben levő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ez Idő alatt ott tartózkodni lllus, mert életveszélyes.
Egyéb tudnivalók:
1. Szépeinek községtől bérelt terület Is lezárás alá keiül.
2. A lövészet robbanó lőszerrel is (olyik, miért is a fel nem robbant lövedéknél nyúlni életvcsiélyet.. Ebből eredő balesetekért a kincstárral szemben semminemű kárigény nem támasztható.
Nagykanizsa, 1941, május 2. ím Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tárgy: Német birodalmi márka be villása.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, boay a Német Birodalmi míii\'k a Magyarországon átutazó német Katonát alakulatok részére a mai napig Magyarország területén hevrtltott birodalmi márka fizetést eszközöket Atve-y.I, amennyiben hltaltér-demlően Igazolást nyer, hogy a márkaösszegek az átvonuló nemet katonai személyektől vagy alakulatoktól vásároltattak, Illetőiéi: vétettek át Ezeket az Igazolásokat az érdekelt tortlleten tovő polgári közigazgatási hatóságok, valamint a tekintetbe jövő határ- és átmenő állomások katonai parancsnokai adhatják meg Igazolásul elfogadhatók a német katonai parancs-jiOkok vagy más német katonai szómé-lyok é\'lal aláirt átváltási nyugták vagy ellsmervónyok ts
Bejelentéseket csak rnárkaórmékre vagy pedig lü márkánál kisebb címletű márkabnnkjegyekre, valamint ugyan-asak 10 márkánál kisebb clinletQ u. n. „Itutenbaukscholn\'-ekre és „Rolchs-kassenRcheln\'-ekre vonatkozólag lohadhat el a Magyar Nemzeti Bunk. 50 M. vagy ennél nagyobb címletük bejelentősét egéa/on kivételesen ós csak akkor fogadhat el, ha minden kétséget kizáróan megállapítást nyert, hogy ezek a címletek az átvonuló német katonai alakulatoktól származnak. A bélMeotésekbNi feltüntetendő, hogy a niárkriüsHzegek átvétele milyen árfolyamon történt, melyünk igazolására a lehetőséghez képest (ba az Illetőnek van) a nyugták Is csatolandók.
A bejelentésekből továbbá kt kell (unni annak Is, hogy a szóbanforgó
Lakása disze lehet —-n- a kis
zenegép
Illír y io
Ezt éi az Összes gyári uj typusu készüléket részletfizetésre megveheti
SZABÖ ANTAL
rádió-üzletében Fő-ut 5. Teleion 91.
márkaösMogekot a német katonásáé milyen bm Igái tatások ellenértékekében
Illetőleg milyen árukért fizette ki a be-szolgál tatónak.
A bejelentének határlde]e f. hó fl
A bejelentett «s beküldött kellőképen Igazolt eredetit márkaösszegaket további elszámolásig latáUw veszi a 111-gyar Nemzett Bank.
Márkaösszegek letétbe helyezéet cil-jából való átvételére, átvéteti elismervény ellenében <sak a Magyar Nemzeti Bank flókintécetol és mellékhelyti Jogosultak.
Nagykanizsa, IMI, évi május hó |. ma Polgármester;
APRÓHIRDETÉSEK
rt, .)|,iidt>lm «ulti \'itklupkilniiunaii 10. nfiw Í» itítt, mlnj*n uwjblh mó b tliur, hitk&iniT !0 .:.>:¦) 60 (iimi. in.iw.wt további uó i 1111«,.
ÁLLÁS
Ogyea klfuté lelvétetlk. Németh lm. téMziet. 13«
Irodai keidö t!«a*,l«t>lil kerea moh-»•11 belépésre Trlelzll Blztoaltó, Erzsébet tér 14, Ili. 1347
¦•JAranot áronnal (elvesük. Kle-taludy-u. 30/1. IMO
¦tingi ¦ , etrtmAnjru rövid zongora Jutányosán eladó. Clm a kiadóban. 1348
Óak«r«taust4By fiatalember kereake-delmlvel, gazdatltall, vagy bármily Hixtvt-eelól egyéb álliit villái. Clm a kiadóba.. x 1350
ADÁS-VÉTEL
Aaatúgumlt és minden mia gumihulladékot veazek legmagatabb napi irón. Czvetkó gumljavllóüzem, Fo-ut 4. 1253
Fehér, mély gyatrsttakktvaail eladó Slknlor-u. 9. u. alatt 1341
_ IJUCAS-OZIJBTHELVISEO
Kétszobás összkomfortos lakié auguszt. 1-érc diáidat. Sugar ut 16/B. 1353
¦tAtauaobáa lakia eaonnalra kiadd. — Csányl L-u. 22. 1345
BÚTOROZOTT SZOBA
¦¦IHnbfJáratv bútorozott utcai szoba azonnal kiadó. Arany Jáuos-n. 4. .1344
HÁZ BS INGATLAN
Több adómentes magia- 4a bérházat házhelyet, szftlot és földeket kttzoertlt Papp, Telekl-ut 8. 2308
Hunyadl-u. 26. sí. háaa kertié! «ludi.
1309
Ciadiana, közvetítek még llzenót évig adómentes kétszer biromszobis blut Hoiváth, Sugárút 42. 1343
alkalmat nyaraló nagy telekkel nagyon olcflóérl eladó. Ugyanott vlkend-nyeraíó la olcaóírt eladó. Bóvebbet Horthy Mlklóa-ull trallk-bódtban. 1351
Azok az egyének, leiknek Pali Vég-féle uépiiagiprat blról loglalta van loga-naloailva, Curgón Oyulal Ittvin végrehajtónál 8 nap alatl lelenlaék.
M!öl!]0!ÍisUl5! íilsntaar
ZALAI KÖZLÖNY
colitikai napilap.
KUdja: „KOirjaidnáril R. T. Nsgykaaltaa-. íslalös kiadó: Zalai K*riiy. NyomatoU » vKliDUritsá|l (1, T. Nigyktmiia**
svsnaajáao NagykatiUkdti. CNywadaárt taleli UUI tárába
?56639
81« évfolyam 104 mám
Nagybanim, 1941. májút 7 szerda
lípm 12 Mii.
ZALAI KÖZLÖNY
?8 kialóíarttali KM Sl bxíi
ILITIKtl NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elílkeléül úia: egj hón « pMgó «0 SUír. ÜMhalWl) t> UMMMkn 71 «t
Magyar érdek
(B. É.) Az uj Idők uj és nagy feladatai kitermelték az uj esz-közökot is, amelyek a közösségi gondolat jegyében állítják munkába a nemzet egyoteniét. A közösségi érzés élő ereje eszméi-tette\' rá a magyar közvéleményt annak a szükségességére, hogy az ország közellátásának biztosítása érdekében bizonyos megszorításokat kell életbeléptetni.
Még az év elején történt, hogy az illetékes hatóságok a tavalyi gyenge tormós m&tt számbavették az élelmiszer-, termény- és takarmánykészleteket. A cél a keszletek helyes elosztása és ezzel a legszélesebb néprétegek jogos Igényelnek biztosítása volt. Ugy alakult a helyzet, hogy e tekintetben nem javulták a viszonyok. Fegyverben kellett tartanunk egy nagy hadsereget s a Délvidék örvendetes felszabadítása is hozzájárult ahhoz, hogy az ország közellátása zavartalanságának érdekében ujabb rendelkezéseket kellett életbeléptetni.
A honvédség beszerző osztagai, mint ismeretes, ellenőrzik az élelmfszerkészleteket és a megállapított fejadagokon felüli tartalékokat igénybe veszik. A fejadagokat ugy állapították meg, hogy azok a gazdasági cselédek konvencióját, valamint a gazda háztartásához tartozó személyek szükségletét, továbbá az állatok eltartására és hizlalására szolgáló takarraánymennylséget, a vetéshez sztlkséges magvakat az uj termésig fedezi. Aki április végéig önként ajánlotta fel készletét, az még felárat ls kapott érte. Hogy ez az intézkedés mennyire helyes és Indokolt volt, azt a honvédségi beszerzőcsoport munkájának kitűnő eredménye igazolja.
Város és falu egyként hoz itt áldozatosat. A lemondás ma hazafiul kötelesség, amit toljosttoni nem is olyan nehéz, ha valljuk és átérezzUk, hogy nincs külön agrár- vagy Ipari érdek, csak egy érdek van és ez a magyar érdek. A nemzet egyetemének érdeke 1 Mindenkinek be kell tartania pontosan és lelkiismeretesen a hivatalos rendeleteket, mert csak Igy érhetjük el, hogy készleteink a jövő termésl egyenletesen és szooiális testvériséggel fedezi a népi tömegek szükségletét. Termelő és fogyasztó szempontjai Itt egybeolvadnak a nagy magyar érdekek egységében. — Kell, hogy ogy szempont lebegjen mindannyiunk szomo előtt: a közösségi összefogásban, a hatósági rondelkezések hív végrehajtásában, a nemzet megerősítésén dolgozunk!
Ilyen levegőben, ilyen meggyőződésben kőnnytl az önfegyelmezés, mert a kényszerű rendszabályok betartása közben mindannyian tudjuk, hogy éppen
Forrong az egész arab világ
Ujabb angolellenes zavargások törtek ki Sziriában, Transjordaniában, Palesztinában és Egyiptomban
Fokozódnak a pusztító bombatámadások Anglia ellen Rövidesen sor kerül Balkán végleges rendezésére
Róma, május 7 A lapok a kÖzelkeloLi helyzettel kapcsolatban hangsúlyozzák, hogy az angolok számára a tc« rep egyre veszélyesebb. Az arab világ bátor fellépése villámként hatott Churcliillre. Az angolok megkísérelték apalcsztiniai zsidókat exiHídiciós seregbe tömö-
Jelentések az arab világ
Beyrouth, május 7 Palesztinában súlyos összetűzés támadt az arab csapatok és a hatóságok között.
Tránsfordántdból
forradalmi jelenségekről érkeznek hirek. Az ottani arabok is az angolok ellen lázadtak fel.
Budapest, május 7 Az Uj Nemzedék jelentése szerint
Kairóban
is nagy angolellenes tüntetések vannak. Irakba egymás utánérkeznek a szíriai és libanoni arabok. Irak mozgalmával az egész
riteni, de a zsidók tanácsa elutasította az angol javaslatot. A palesztíniai zsidók máris tartanak attól, hogy az iraki események rájukuézve is károsan végződnek. Sokan már arabokra íratják át ingatlanaikat. A narancsligetekre azonban nincs vevő.
angolellenea zavargásairól
| arab világ rokonszenvez Ós az arabok győzelméért sok helyen imákat rendeltek cl. Most már tagadhatatlan, hogy az arafbok felkelése Irakon lul terjed és lázba hozta a Földközi-tenger környéki egész arab világot.
Istambul, május 7 A Stcl\'ani iroda jelenti, hogy Beyrouthból érkező hírek szerint
Szíriában
a muzulmánok között angolelle-ncs lázongás tört ki. Damaszkuszban ÍÍO.000 muzulmán tüntetett az angolok uralma ellen. Hír szerint a bagdadi száműzetésben élő fömufti szent háborút hirdetett az angolok ellen.
Teljesen körülzárták az angol csapatokat Irakban
Bagdad, május 7 Az iraki helyzetről közlik, hogy a habanjai repülőtér használhatatlanná vált. A futópályát teljesen megrongálták és sok gépet is elpusztítottak. A repülőtéren
3000angol is ausztráliai katona van körülzárva.
Az irakiak azonban azért nem tudják közvetlenül megtámadni a repülőteret, mert az angolok drótakadályokkal vették körül azt és abba magasfeszültségű áramot vezettek. Az iraki repülők most a villanytelepet vették célba.
Az iraki főparancsnok ismét közölte, hogy a lőszerrel taka-
ugy honvédelmet munkálunk, mint a fegyveres katona. Ma ösz-szefolynak a határok: katonai, politikai és gazdasági síkon csak a teljes megértés, összefogás hozhat jó eredményt. Magyar eredményt
rékoskodjanak az iraki katonák, mert
Anglia 18 hónap óta nem szállított lőszert,
bár erre szerződése kötelezte volna. Tamara környékén az irakiak egy lőszerraktár! megszálltak.
Bagdad felett angol repülök röplapokat szórtak le, amelyben felszólították az arabokat, hogy tegyék le a fegyvert, különben bombázni fogják a bagdadi középületeket. Az iraki hatóságok válaszul kijelentették, hogy ha az angolok bombázzák a város polgári negyedeit, akkor az iraki repülők az angolok
A hatósági rendelkezések teljes mértékben a szociális Igazságot szolgálják. Az élelmiszer és takarmánykészleteket számba kell venni, zárolni kell, hogy helyesen lehessen elosztani, hogy mindannyiunknak meglegyen a mindennapi kenyere.
által lakott városnegyedre zúdítanak bombazáport.
Irak is Szíria közt lezárták a határt
Beyrouth, május 7 Transjordaniában aggodalmat keltett, hogy Szaudarábia határán csapatösszevonások van nak.
A Sziriában tartózkodó mintegy ezer arab forradalmár Irakba ment, hogy felajánlja szolgálatait. A Szíria és Irak közti határszakaszt lezárták. A törökországi határ még nyitva van, de a Szíriából Irakba igyekvők nem léphetnek török területre. A probléma komoly, mert a beyrouthi egyetem 300 iraki hallgatója is haza akar menni.
TSrkország erődttmtnyektt épít Irak határán
Ankara, május 7 Tőrökország az iraki határon erődítmények építését kezdte meg. Irak és Törökország közt az áruforgalom megszűnt, a vasúti forgalom azonban még1 fenn áll.
Az arab világ agyaágaaen Irak mögSH áll
Bagdad, május 7 Az angol repülők a város felett röplapokat szórtak le, a melyben közölték, hogy Anglia nem veszélyezteli az arabok függetlenségét. A bagdadi rádió az angol kísérletre megjegyezte, hogy a röplapok Irakban hatástalanok maradtak, mert az arab nép már ismeri az ilyen angol Ígéretek értékét és tudja, hogy az egész arab világ egységes Irakkal.
Bagdad, május 7 A magángépkocsikat lefoglalták, Az angol lisztviselőket lés tanácsadókat azonnal elbocsátották. Bagdadban magában rend és nyugalom van. Az elsör tétitési rendelkezéseket pontosan betartják. A lakosság nagy lelkesedéssel csatlakozott a kormány álláspontjához, amejy az ellenállás mellett döntött
Baszlraban az angolok a pályaudvari és a repülőteret foglalták el, de komoly harcokra még nem kerüli sor.
i
Az iraki hadtíthnté*
, Bagdad, május 7
A legújabb hadijélehtés szeriül a Habán ja elleni támadás során a bombák nagy pusztítás! vittek végbe mint a repülőtéren, mint a luidiszertárakban. Ra-\' dizi ellen az angolok támadlak. A szárazföldön 20 angol foglyot ejtettek. A repülőtámadások során az angolok tegnap 11 gépei vesztettek, azonkívül a földön is több gépel megrongáltak* A Tipeline II. angol támaszpontot az iraki csapatok elfoglalták.
Mit jeleni Angliának az iraki olaj
Berün, május 7 A távolkelcti helyzettel kapcsolatban Berlinben kijelentették, hogy az iraki olaj fontosságát nem akarják túlbecsülni, de tagadhatatlan, hogy Angliának
öreg Bein Imiiül
EOtvOa-tér 26. szám alatt
liiil liatal ifi
mit naptól kezdve kapható.
a földközitengeri és afrikai harc tereken fontos volt a közel megtalálható utánpótlás. Németország Roméniából és Oroszországból kap olajat.,azonkívül az uj benzingyártást fejlesztette ki nagy mértékben. Ezt Anglia teljesen elmulasztotta. Az áraki olaj elvesztésénél is súlyosabban érinti AngÜát a Tbemse környéki olajfinomítók szél*, bombázása és a szállítás nehezebbé válása.
Eden magyarázata a balkán! kudarchoz
London, május 7 Eden külügyminiszter alsóházi nyilatkoza iában hangsúlyozta, hogy kényes helyzet a közelkelcti eseményekről nyilatkozni, mert nem akarja ezzel az ellenség dolgát megkönnyite-ni. Szerinte a németek terve a Balkán fokozatos megszállása volt, ezért, amikor Bengázil elérték, azt tervezték, hogy itt megállítják az ellenséget és az innét átszállításra kerülő csapatokkal megsegítik Görögorszá got. A Bengáaüiál hagyott erők azonban nem voltak elégségesek^ így bekövetkezett a visszavonulás. Közben Jugoszláviában, ahonnét többször biztosítékot kaptak, hogy szembe szállnak a német tervekkel, valami ok miatt nem sikerült megállí-
tani a németeket, igy a balkáni tervek nem sikerüllek.
Az angolok már üritik Tobrukot
Róma, május 7 - Az északafrikai harcokban is egyre súlyosabb lesz az angolok helyzete. Tobruk erődvonalát a németek már tegnap 1800 méter szélességben áttörték. Az angolok most a tenger felé igyekeznek menekülni.
BÚTORT
szakQzletben
Gábor műasztaloanál
vegyen vagy rendeljen. Nagykaatua, VfiuUi p*l.t..
Menzlea szerint a dQntS harcok színhelye az Atlantl-ocean lesz
Ncwyork, május 7, Menzies ausztráliai miniszter elnök megérkezett Amerikába. Kijelentette, hogy Anglia bízik az araerikai nép kiváló teljesítőképességében. Attól függ ugyan is most minden, hogy milyen gyorsan tudja Amerika teljesítő-
képességét és segilségét a legmagasabbra fokozni. Az ausztráliai miniszterelnök szerint a jövő hónapok leghevesebb harcainak színhelye az Atlanti-óceán lesz, itt folynak le a döntő csaták a levegőben és a tenge-t ren.
Az amerikai szenátusban leszavazták az ellenzék ellenjavaslatát a hajóátengedések ügyében
elbírálás alá, mint a tavaly át engedett amerikai rombolók
Ncwyork, május 7* Az amerikai szenátusban heves vita folyt a lefoglalt hajók átengedése körül. Az ellenzék háborús cselekménynek minősítette ezt, mig a demokraták arra az álláspontra helyezkedtek, hogy ez semmivel sem esik más
ügye. Végeredményben az ellenzéknek azt a javaslatát, hogy az amerikai kikötőkben lefoglalt külföldi hajókat nem szabad átengedni, lül szavazattal 131 ellenében leszavazták.
Stlmson hadügyminiszter: Amerika biztonsága függ Anglia győzelmétől
anyag biztosítására. A liadfiflymiuisztór kijetentése szerint Amerika biztonsága Angiin győwtoi«« függ. Hangsúlyozta,
Xewyork, nr.ijiis 7 Slimson hadügyminiszter követelte az amerikai hajóhad azonnali közbevetését az Angliának átállított liadi-
(Folyratie a ». oldalon)
május 7.
Nagykanizsa nagy szociális telepet létesít Lazsnakon
Az ügy a legközelebbi városi közgyűlés elé kerti
Dr. Kritky litván polgármesteri alkotásainak sorozata rövidesen egy ujabb láncszemmel bővül. Sikerült megvásárolnia a lazsnaki gróf Bil-lolli-féle épületet a hozzátartozó kb. 20 hold területtel. A polgármestert ennél a vételnél az a gondolat vezette, hogy Lszsnakon sikerült a szegényház kérdését az Önellátás elve alapján megoldani, másrészt, hogy ott egy modern szociális telepet állíthasson fel.
A vétel a msi körülmények között igen kedvezőnek mondható és nagy lehetőségek nyílnak meg a szociális probléma erőteljes megoldására. A polgármesternek erre
vonatkozólag tflbb elgondolása van, amely fokozatosan kerül majd kivitelre.
A lazsnakl vétel még ezen a héten a városi képviselőtestület pénzügyi bizottsága elé keríti, mig a Jövő héten a képviselőtestület foglalkozik vele.
Örömmel üdvözöljük az ujabb nagy szociális munkát, ami a kanizsai társadalom minden rétegében > legnagyobb visszhangra talált, mert egy olyan minta-telep megvalósításáról van sző, amely hirdetni fogja Nagykanizsa város megértését t kor szociális szellemével szemben.
i Hagvkanlzsa—Csáktornyái menetrend
részletei után többen érdeklődtek szerkesztőségünkben. Jelenleg a Nagykanizsáról Gyékényes o+ és Pécs felé közlekedő vonatoknak van jó csatlakozása Nagykanizsáról. Éspedig ; a reggel 4.44-kor induló személyvonat 7.50-kor, a 14.30-kor induló motoros 16.00 órakor, a 18.30-kor induló gyorsmotoros utasa pedig 20.25 .órakor érhet Csáktornya-\' ra, Murakereszluron természetesen át kell szállni,
Csáktornyáról csak a reggel 5.25 órakor induló vonatnak
van közvetlen csatlakozása, miután ennek utasa 6.58 órakor a Gyékényesről érkező vonattal Nagykanizsára érkezhet. A többi vonatokhoz Murakereszluron több, kevesebb ideig kell várni, igy a Csáktornyáról 11.00 óra. kor induló vonattal lf>.53-kor, a Csáktornyáról 18.20-kor induló vonattal pedig csak 22.59-kor lehet Nagykanizsára érkezni, miután ezeknek a vonatoknak csak Pécs felé van közvetlen csatlakozásuk.
Miután a fenti menetrend nem végleges, ajánlatos utazás elölt a vasútnál érdeklődni.
Az ÖIKE közgyűlése
Az OMKE központ 37. évi közgyűlését f. hó\' 4-én tartotta meg Budapesten a gyáriparosok helyiségében nagybásal Scsztina elnöklete alatt. A nagykanizsai OMKE képviseletében Unger- Ullmann Elek kir. tanácsos volt felen.
Régen volt Ily magas nlvóju, tartalmas, politikamentes érdekképviseleti közgyűlés,, mely az OMKE átállítását szolgálta a keresztény Magyarország szolgálatára. Ugy az Illetékes minisztériumok, mint a kereskedelmi hivatal, valamint a Máv. vezetősége képviseltették magukat Megjelentek az összes kamarai kereskedelmi biztosok Is. A kiküldött biztos mint a legtekintélyesebb érdekképviseletet Jelölte még, mely a keresztény Magyarország kereskedelmét van hivatva szolgá\'ni. Möss-ner ügyvezető alelnök Széchényiről mondott magasszárnyalásu beszéde nagy tetszést aratott. A sok tartalmas beszédből kűlönosu. kiemelendő Kerekes nagykárolyi kereskedelmi társulati elnök felszólalása, ki a szövetkezetek kereskedelemellenes túltengésére) beszélt. Beszédének tartalma volt: az áruhiáhyoi időben a szövetkezetek inkább termeljenek s az eladást hagyják meg
a kereskedelemnek, amely munkája után meg akarja fizetni adóját.
A közgyűlés vígén 20»/, tagdíj-pótlékot szavaztak meg, hogy a lap előállításához ne kelljen adományokat gyűjteni.
A gyűlést kővetöleg a Britannia-szálló kupolatermében teltházas ebéd volt, melyen a megtartott beszédek közül ki kell emelni vitéz Füzesséry és Kelccsény I uj alelnökök beszédeit, melyekben a fejlődő keresztény magyar kereskedelem mellett tettek tanúságot.
— (Tavaszi kabaláink)
mindegyike elsőrendű bndapeaü műhelyekben készül, f,egajabb modeU-kabáfjalnk kirakatalakban láthatót. Sobűtz Árobáz.
Ha belel el vannak dugulva és gyomra rossz, ugy folyamodjék lehetőleg azonnal a természetes .Ferenc JAzaef" ktseiUviztiez, mert ez már csekély, alig egy pohárnyi mennyiségben is gyoraan, biztosan és mindig kellemesen tisztítja ki az emésztés útjait a tó étvágyat éa friss közérzelet teremt — Kérdezze meg orvosát I
Fővárosi nívón «116 bér-fsatfgyár Nagykanizsám
PÁLCSICS
Fonali- ém textiláru festés,, kikészítés
Fehérítőgyár • Indanthrsnfsstés , Ruhafestészet • Vegytisztítás
«viri Nsiykislna, Magyar-Virasl Salati PS-ut 7. sitin (l
taa aa. •«ani. Tatafaai »-44. Karana-tpSlat). Talaf oa i 8-3S.
IMI, nUlus 7.
BAtM
Egyházközségi hírek
A Jézus szive rk. egyházközségnél az adókivetés befejeződött, miután Ismételten és behatóan tételröl-tótelre felülvizsgáltak. A kivetett adózás listáiét minden egyházközségi tag a rendes hivatalos idő alatt az egyházközség Fő-ut 3. sz. (első emoletl) irodájában megtekintheti.
A Deák-tér 4. szám alatti uj plébánia-éplllet lakói nagyrészben kiköltözködtek, hogy megkezdődhessék az épület átalakítási munkája a plébánia céljaira Tegnap délután helyszint szemle volt a város műszaki hivatala vezetőjének közbenjöttével. Az átalakítási munkák tervelt a város műszaki hivatala most készíti.

A Jézus Szive egyházközségi iroda már megkezdte működését a plébánia irodája mellett. Telefonszáma 369. Az iroda vezetője Jászai Mariska tisztviselőnő. Minden egyházközségi ügyben szíveskedjenek bizalommal odafordulni.
Tliomns Mann:
Az elcserélt fejek
(Indiai hujoud.)
Korunk legnagyobb Irójínak, talán az egyetlen élő klasszikusnak és
ygjs^w, ugyanakkor a legrnalbb regényi\'ónak és elbe-^**eak/ szelőnek leheletszerűen finom, szlvárványosan színpompás, káprázatosan merész alkotása ez a regény. — Csak ő merészelhette az emberi lélek ősi mélységeiből Játékos könnyedséggel és varázslttos szépséggel felidézni ezl az Indiai legendt, amelyben prlmitiven természetes báj és grácia egyesül az emberi természet ll\'kalnak raffinált tudásával.
Hőst, a három szerelmes isteni lény a nő ke tős vonzalmából, aki egyképen szereli a lelkileg és a testileg különbet, nem talál megoldást. Az Istenek beavatkoznak, meg akarják menteni a három szerelmest, a különb lelket összepárosítják különb testtel. Ugy tatszik, mintha ez a csodálatos isteni műtét sikerült, a szerelmi válság megoldódolt volna. De az isteni kísérlet, amely a két szerelőből mesterséges teremtményt alkotott, mégsem sikerül. A szerelmet nem lehet mesterségesen kielégíteni. A szerelmi vágy mesterséges tárgyát a természet halálra Ítéli. Egyetlen kivezető ut marad a három szerelmes számára: az áldozat...
Szln\'e alig vesszük észre, hogy a könnyed és bájos játék szivárvány-hldja az emberi természet legnagyobb mélységei felett ivei. Az uj Thomas Mann-regény eayeslri legszebb elbeszéléseinek érzelmi finomságát és hangulati gazdagságát ujabb nagy müveinek mítoszok ho-mályáha alászál\'ó mélységével és utolérhetetlen aillszlikus stllusmüvé-szelévcl. „Az elcserélt fejek"-ben Thomas Msnn megmutatta, liofy az egészen nagy művész egyesíteni tudja az Irodalom és a zene minden kifejezési lehetőseiét. Ez a kettős művészet égy mesevilágba varázsol bennünket, amely mégis Igazabb és valóságosabb annál a világnál, amely külsőleg körülvesz bennünket
ül képek Bujdoss László képklállltásán
Bujdoss László festőművész kiállításán ujabb kellemes meglepetéssel szolgál látogatóinak ós egyre szaporodó barátainak.
A rokonszenvesés tehetséges fiatal művészt Nagyítani zsa képzőművészethez értíí és képvásárló közönsége dicséretre méltó módon karolta fel. Anyagi eredményét bizony Hja a már sok képén büszkélkedő "Eladva* táblácska,
De Bujdoss László nem az a I piktor, aki csupán az anyagi | érdekeket ambicionálja. Miután meghallotta, hogy a középiskolák felsőbb osztályait elvezetik kíállitásátmk megtekintésére, eddigi erkölcsi sikercinek fokozására és kiállítása művészi színvonalának emelésérc megszerezte és kiállította a már régebben magántulajdonban levő két képét. Ezeknek komoly miivészi értéke ujabb erőteljes bizonyítéka Bujdoss László pik-turájáról megalkotott jóvélemé-nyünknek. Mindenkinek érdemes legalább megnézni, mert az általános vélemény szerint ilyen sikerű képkiállítás régen volt Nagykanizsán. A kiáililás L\'adeczky\'hangszer
Az első gondja legyen
reggel és este: egy MsODOL-ft. Mindannyian megegyezünk abban, hogy az ODOL-fogpep dus és kiadás habja iolytán a legjobb fog ét wij. .ipoió szer. Az OÖOL-logpép habja eljul a síjjíiieg if>n.reji<ilieb zugába I* eiösltl a logrvusl. megakatíiryozza az ártalmat iogké képződést és • toga\'l ragyogó itshérttS mii.
üzletében, a Horthy Miklós uton még egész héten nyitva van. Megtekintése díjtalan 1
A perujrafelvételi tárgyaláson a törvényszék leszállította Dene József büntetését,
amely valószínűleg a legutóbbi közkegyelem alá esik
Még 1936-ban történt, hogy az ismeretes városházi interpellációk lavinája kikezdte Dene József városi kertészsegédet is. A város akkor kivizsgálta az interpellációban foglaltakat. Dene József akkor maga kérte a bűnügyi eljárás lefolytatását maga ellen. ÍIosszu hónapokig tartó vizsgálat és kihallgatások után, amely alatt közel másfélszázéin bert hallgatlak ki, a kir. Ügyészség perbe fogta Denét. A főtárgyalás 1938 évi április 29-én zajlott le, amikor Dene József elejétől végig ártatlanságát hangoztatta és azzal védekezett, hogy az 1936-ban elindult áram. lat és az elbocsátott munkások vádaskodásának áldozata. A törvényszék a tanúvallomások után, a bizonyítási eljárás befejeztével bűnösnek mondottaki Dene Józsefet egyrcndbelí folytatólagos lopás bűntettében, egy rendbeli folytatólagos csalás bűntettében, kétrendbeli csalás vétségében és ezért összbüutclé-sül hét hónapi börtönre és három évi jogfosztásra itéllc öt. Az elsőfokú ítéletet ugy a tábla, mint a Kúria helybenhagyta és jgy az jogerőssé váll.
Dene perujrafelvélcli kérelmet nyújtóit be a törvényszékhez; amelyben számos lanu kihallgatását kérte az alapperben foglaltak megdöntésére és ártatlanságának bizonyítására. Az elrendelt kihallgatások folyamán szúmos olyan vallomás hangozott el, amely tehermentcsilclle Denét, ugy hogy a törvényszék jészl>en elrendelte ügyében a perújrafelvételt, amejyre mint-
egy ötven tanút idézett be a törvényszék.
A perujrafelvételi eljárás alatt a törvényszék felfüggesztette Dene jogerős büntetésének végrehajtását.
Most volt ebben az ügyben az uj tárgyalás, amely két teljes napig tartott a nagy anyag mialt. A tanuk egy része itt is kedvezően vallott és alátámasztotta Dene védekezését, más része azonban megerősítette az alapperben elmondott terhelő vallomást.
Wkkáry Vilmos elnök tételről tételre vette az alapper vádjait, amely hosszú időt vett igénybe, ugy hogy a \'perbeszédekre csak kedd délután kerüli sor. A bíróság közel három óráig tanácskozott, majd Makáry elnök kihirdette a törvényszék itélelét, amely az alapper ítéletét részben íiatályonkivül helyezi és bűnösnek mondja ki Dene Józsefet egy rendbeli lopás vétségében, egyrendbelí folytatólagos csalás vétségében és ezért össz-büntetésül, a 92. §. alkalmazásával két hónapi fogházra és egy évi jogfosztásra Ítélte, kétrendbeli csalás vádja alól ellenben felmentette őt.
A bíróság ezután löbb mint félórás indokolásában részletezte, melyik esetben találta Denét bűnösnek, illetve mely esetekben crősilellék meg a tanúvallomások az alapper tényállításait. A biróság figyelemmel völl Dene József családos voltára, hogy négy gyermeke van, hogy a kárérték csekély, hogy a cselekmény óta hosszabb idő telt el ós azért nem börtönnel, ha-
nem az enyhítő szakasz alkalmazásával fogházzal büntette őt/
Dr. Birkás Géza kir. ügyész megfellebbezte az ítéletet, dc megfellebbezte Dene és védője is. Védő a felfüggesztett büntetés végrehajtásának további felfüggesztését kérte, tekintettel, hogy a büntetés közkegyelem alá esik Denónól.
Dene kijelentette, hogy ha amnesztia alá esik, akkor nem* fellebbezi meg a törvényszék ítéletét.
A törvényszék meghosszabbította á büntetés végrehajtása-\' nak felfüggesztését.
Valószínű, hogy Dene József büntetése közkegyelem alá esik.
I
m.. i.7.
Magyari Lajos tizedes a marosvásárhelyi 02. közös gyalogezred egyik száza-ti.il) ut volt rajparancsnok. A Jaslo környéki Hrzosteknéi százada jobbszárnya elolt mintegy 150 lópésnylre egy náz állolt, amelyei az oroszok tartottak megszállva s tüzükkel keile-metlenül oldalozlilk íUJasunlt egy jó darabját, Magyari kiválasztott rajából bárom embert, liogy velük együtt a liázut az oroszoktól megtisztítsa. A heves puskatüz ellenére szerczicsésen meg is közclitették u házul, majd rohammal elfoglalták, söl öt ellenséges gyalogost el is íogtak. Magyarít kimagasló személyes bátorsággal és nagy ügyességgel végieliajlotl fegyvertényéért « nagy ezüst vitézségi éiemmei tüntették ki,
*
Nagy József Ferenc volt marosvásárhelyi 02. közös gynlogczrcdbeli önkéntes Uzedcs londüSeies öntevékeny-ségével iont ki Az e napon a Jasáó környéki Hrzostoknél vivőit ütközetben az oroszuk a század batszániyát egy rajiaütéssol komolyan veszélyeztették. Nagy tizedes rajával étt oldalból támadó ellenség ellen fordult, Cténk puskatüzzel letartóztatta ókét, majd a meger(isilésére rendelt, köze;edö o.sz" tag élére állt s az oroszokat erednie-nyesen megró hanta. I.clCniéJiyfciségéérl és viléz magatartásáért a nagy ezüst vitézségi éremmel tüntették ki,
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
muh mmmi
fi)QÁL5L
TÍMÁR ZSIGMOND eiredesre nem csak jól, hanem nagyon sxtesen Is emlékezik Nagykanizsa társasága. Azok kóze a honvédllszlek köze tartozott, akiket a forgandó katona-sors hütt» szakított el Nagykanizsától, az em-kezés mindig meleg érzések húrjai! pendíti meg, hosszú évekkel távozásuk után is. Ilyen jóleső Orom érzéseivel értesült Nagykanizsa Is arról, hogy a jelenleg Csáktornyán azo\'gálatot teljeslló Tímár Zsigmond ezredest, aki nyugállományból került vissza a tényleges szolgálatba, a Kormányzó Ur a Magyar érdemrend tiszti keresztjével tüntette ki. *
ISMERŐSÖK NEVEIT
találtuk a minapi honvédségi kinevezések sorában. Leinbcrkovlts Alajos (már egy hónappal korábban) tábornok lett. Vitéz Szombathy Pál ezredea lett, Medlits Rezsó alezredes, vitéz Csikós Jenő alezredes, Bocsor Pál Őrnagy, Morandln! Kornél ömsgy, Gobóczy Zoltán órnaey, Ján Miklós őrnagy, Kófalvy (Kulira) százados ugyancsak őrnagy, Zsidy Béla főhadnagy százados Isti, Koppányi. Imre zászlós (Kanizsán végzett kereskedelmisül) gazdasági hadnagy.
i ! * \' 1
BARBARITS LAJOST,
a Zalai Közlöny felelős szerkesztőjét Ismét elszólította a hazafias kötelessegtoljesitáa parancsa a szerkesztői szákból a mától fogva Csáktornyán teljesít szolgálatot. •
A VITÉZI JELVÉNYT
egy várományossal több a hordja Nagykanizsán, Vitáz Nádassy Józsefnek, az Első Magyar Általános Biztosító fönökbelyettesének Miklós fia, a gimnázium VII. osztályának tanulója, a napokban lelte le az esküt
Zalaegerszegen a vitézi székkapllány keiébe.
*
ZALÁBAN,
még pedig Balatonfüreden töltötte a hétvégi pihenőjét Reményi Schneller La|os pénzügyminiszter. Füreden az előszezon szokott vendéglétszáma az idén eiösen megcsappant a hü -vOs időjárás miatt, *
A ZALAI PÉNZÜOVEK
legfőbb őre, Kallth An-lrás zalaegerszegi pénzügyigazgató már hónapok óta kolozsvári kirendelésben fáradozik a visszaért Erdély eme részének hivatalos megszervezésén. Most az a hir érkezet\', hogy a zalai pénzti^yjgazgató, aki maga is erdélyi \'brassói szármszásu, végleg a kqtjzavár! pénzllgyigazgatóság élén K/árad.
7000 PENOÖ segélyt ad Pécs városa összesen
annak a három színtársulatnak, a
mely az uj eseretársulall rendszer alapján évenként a pécsi szinhárban játszik.
MEOTÖRTÉNT
az egyik megyegyűlésen. Válasz-lás utján kelleti egy tisztséget betölteni. Nigy t olt az izgalom, sok v ¦ 11 a pályázó az állásra. Igy esett meg, hogy az fgyik jelölt csak egy szavalatot kapott. Egyetlenegyet. A barátok, Imerösök részvéttel vették kö rül és vigasztalták, hogy majd leg-köielebb több szerenc éje lesz.
— Tudod, ki \\olt az az egy, aki rád szavazott? Én... Mert énrám mindig számíthatsz I
Mikor ugyanezt a mondókát már vagy féltucat barát és ismerős elmondta a kudarcot vallolt jelöltnek, kifakadt:
— Most már osak azt szeretném tudni, hogy hát akkor hova lelt az én szavazatom. Mert hogy én a magam nevét Írtam a szavazócédulára, azt, ugye, elhiszitek nekem?
Borotvával elvágta nyakát
egy hosszúvölgy! asszony
Gyógyíthatatlan Idegbetegsége miatt követte el tettét
Megrázó eset foglalkoztatja a járási hatóságot. Molnár La-josné 18 éves hosszuvölgyi asz-szony már hosszabb idő óta idegbclegségbeii szenvedett, ami
mind komolyabbá vált. Hozzátartozói aggódtak az asszony súlyosbodó állapota miatt, a mely most megrázó drámában robbant ki. Mikor hozzátarto-
Váras! Mazgó. ¦""> SSSÜS
A száműzetésben élő Troubetzkoy heroeg játékával
Szerelem zsarnoka
Titokzatos, ragyogó, mámoros, izgalmas, fordulatokban gazdag Mim. — Főszerepben: a, nők bálványa, az elegáns hers»B Troubatzkoy, Francoise Rosay, Plerre Renoir és Sylvla BatalUe. — Aktuális Híradó.
Előadások köznapokon 5,7,9, vasárnap (a Ünnepnap 3, 5, 7, 9 kor
zói nem voltak otthon, Molnár, né felkelt ágyából <és . elővette férje borotváját ós azzal ál-vágta nyakal. A vágás olyan erö vet történt, hogy a gégét is átmetszette és borzalmas sebet ejtett. A szerencsétlen teremtésen már nem lehetett,segíteni. Mire hozzátartozói hazaérkeztek, már elvérzett.
Az esetet jelentették a kanizsai föszolgabíróságnak, ahonnan di-. Sebestyén szolgabíró és és dr. Kajlái- István körorvos ejtették meg a rendőri bulla-szemlét. Miután kétségkívül öngyilkosság forog fenn, az ügyészség kiadta aileiuetési engedélyt.
Szerda
Állandó nfitonsSBiok hdtkSxnapokon Bndapwt I. motorán
6.45 Torna, Hírek. Kodamánrek. H*ngl«me»ek. — rjtana etrand, — 10 Hírek. _ 11.10 NemKtíösi vlzjelií-stolgálftt. — 12 Haimngaxo. Himnusz. Idíjárájjetatés. - 12.40 Hlrak. -1330 IdőJeWs, ídojirisjaientéa. _ 14J5 Hinsk. _ 14.45 Mösoriimsr. tatás, — 15 Aifolyaiuhlrtk, piaci árak, élalmisiararak. — 18.45 Id/Sjctoéa, Ha. JiiasjeUmtés, hírek. - 17 Hírek «*>• vak és magyar-orosz nyelén. — 16 Hírek. - 21.40 Hlrak, idojárásjalantás, hírek s.lovák ós magyar-oraai nytdvcn, — 23 Hirek német, afcuz, angol él francia nyelven. — 0.0 Hírek. BUDAPEST I.
17.15 Itiic* Vali dalokat énekel hármas kísérőitől. — 17.15 Dr. Sücnlktltlív Pál előadása. - 18,10 A lládió Szalonzenekara. — lí).20 Ádám Jenő előadása. — 20.00 Hészlelck Hosland ver-
lö műn lehet segíted
Irta:
Edvln
A íiaial pár nyugtalanul lekfo\'eit n nyilfl ajtó IW. Egy sápadt őregasszony Jtóent meg; honitokat vizes kendő kö\'% riierte, de «z arcán vaUrmi bürakeseíí-félc látszott, olyiisfflie intés tukrözéne, mim a mártírok fai.
A férfi egv ideig nézte, Qzutúu meg-szólaít:
— T)e kedve* mama, « igy nem mehet tovább!
— Mi, fiam?
— üil Az, hogy In vonta, de néha már Itttenkent is előveszi *z a fájás, Imgy mpoktg agyban keh fftküdntc... hogy szenved... nem eszik 1... Ezt mm tudom tovább lehcletíeniVl nézni! Ki kcjl Jönnie vaVm uz orvoshoz) Meg akarom tudni ennak az állandó migrénnek az okát 6a meg akarom magát — kedves mniiin — gyógyíttatni!
Az öreg asszony elhárító mozdulatot tett, amikor az orvosról Uarblt, ile n veje meg lOrclmctioiwnbiit ráytnUa; érteit a hangján, lioxy ezt már sokszor e\'iBoodli euiwk a csökóuvös asszonynak és tudta, liogy most is e^enkcznl fog.
— Nemi Nem riézem további — mondta határozóit hnngmi 6a a fe\'esé.-gére pl:! unni:, miiitlin kinn1, hoRy az is íegitf.\'cii i>cki. •
— RÍ1án>k igriza vaji anyukám! lín is k,li«in: hUilmiriai fl, HriffV (fljAn velutUc -<e on^tiotl
— UgyMJm tudnak segíteni rajtáiul A fáríi közboszóll:
— Dehogyisnem tudnak!.,,
De az anyósa liaiigju la bescvtigott a luondanivulójábQ:
— Ndnt \\em luc^k! .\\oni| megyek orvoshoz! Vc^cm ne kisórlctozzeiw-k! Tudom, hogy úgysem slkArüt nekik l I\'róbálunn 6n mar máskur is; rígeb-ben, fiatalabb koromban sohasuin jutollak a Iwicgstígi-muu\'l h»inmíi,e!
— Jaj, az ruigj\'oii rígen volt, niiyn-kám, lalim Uz évvti ezelőtt! Azóta mar miudeii iiiegviiliozoll k lehet, hogy valami alkalmas orvosságot is kilaiút-tak azótal
Aa anyja lutuÜKiii nmst inár ingerülten v.Uiszolt:
— Nóra! Nem! Nem megyek or-voshoz! (
A fórti összenézett a L^sőgML I^tszoll a pillanlásán, hogy kitniftlt valamit.
— Nem megyek! — nioudU Iwiejt:. zésül már majdnem kiabálva aa öreg tisszony — es kérlek beiinclel.ei, hogy ne is beszáijilnk ernM többet! — uzral hatat fordított nekik és kiment az njtón.
— Mire gondoltál? kérdezte az asszony BX nrál. , } s.
— Meg fogom kérni egyik orvos barátomat, talán Pislát, hogy lál.)g:iíi. sou meg l)Cnuiuiket és be^z^cssoa ;iz édesanyadtlal. Nézze m»\'g, figwlye meg Jól - ulwgy tudja niiiiköl, hoftv iiMinu észie vegyen Haiitnít-iMskiuátjou vtífi a beiegsegérfll, liisyen
ha arra lOrcUidik vajahol a beszéd, tudod, hogy milye., kozüékcny lesz, P.s lu meg tudja ttUapiLamt, hogy miről Kánt szó, írjon vilami orvosságot.
\' — í)o nem Tog neki elánűni nflnl-mit, lia tudja, hogy orvos, (iyaoa-kodnl fog ránk és 1» fog g.milxilkluyiiL
— Leltei, hogy ig-izad van! mondta az ura é-s OlgOndoSkoCOtt, — No jól Akkor nem Pistát tÜYjm Ol, hanoin valakit, nkil még nem ism^r!,.. Mondjuk .,. doktor Szegőt.
~ Nagyszerű! Azt nem Ismeri! Jó! Nagyon j ó:csz! lelkesedéit most már az asszony is.
— Hu találkozom vole a kaszinóban — most úgyis oda megyek - mindjárt meg is beszélem v.ie a doitfot! — mondta a férfi és kifo\'é indiát,
Az o\'öszoln ajtajáltan tnlúlkozűU
az anyósa egyik barátnőjével!
— Hogy vili a kedves mama? -kérdezte a vendég, de még miolőtt válaszolhatott volna aicki, mcgjcAeut az bic.i asszony az előszobában; bf>-roga|áa már nem volt a fején, de a tekintetén a szeáwdcabdl maradt már. tiroinság Olt, amikor válaszolt:
— Köszönöm ked%«seiu, már jól! Nagyon szenved lem. Képzetlieted, két teljes napig feküdtem eisölétüctt szo-bániban. Egy falalot íCiu tudlam mfi-
gamhoz venni, csak uúmáu, szőtlanuS tűrtem a fájdalmakat!
Szegény, szegény barátnőm! -mouiha ősziulc mcggjÖzodésMjt n iMitgjábun a veodvg és tisztelet lál-
látszolt nz aroán, ineg öien liarálnöjc felé irányuló csodálkozás.
Amikor a férfi olluűadt az utcai alj-lak olütt, haílolln, hogy még továbbra Is ez maradt- a téma, dc már liakuts mosoly bujkált a bitjosza olatt, mútl annak, aki valami titkos oinyt készül
elkövetni.
*
pár aap niiilva, mieflőlt ar. elöszobá-,ban elbúcsúzott az orvostól, megkér-
UOZtC!
— Nos, mii gondol doktor ur? Mi okozza ezekéi u íöfájásokat?!
— A gyomor! -- mondta az orvos határozottan és míg irt a 1 icoopt-köiiy-vélKS, halkan suttogtak, mert ósszc kérlelt eskúdni6k, liogy gyógyillxasMi-nak.
— A nagyságos asszony csenipeí*í[e.i Ijo\'c az édesanyja !eve.iébo, kávéjába ebből a Myadókból egy kanáfl.uyit. Az éle!ek izét ez nem fogja megváfdozlalni és egészen bizonyos, liogy « főfájások majd lassan efliuaradnak!
A fiatalok híven megtartották RZ wvos utasításait. Ha szukségets volt, kihasznállak a keffilö pltlüaiuitot, hogy nz orvosságot b*>csempész|us4f*ék uz étetekbe, ami bizony néha inéin volt könnyű feladat, meri BZ öreg asszony szereteti mindeuűll jelen leiuü, a főzésnél ugyiniigy, mint a tAftírlástiúíL No, de azéri meni a Áblóg s a fejfájás kezdett elmaradozni. Amikor az eddigi gyakorlat szerint meg kelilelt Volna jöiwft s nem jeVnlke/jell, x/. öreg asszony nyugtalankodni kozdvll. Nem
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
1941. má|uB ?,
lte-Sí6iiii-aaíio«-
nyéki kípvll«l*t«.
Wondut- k«pákpér»ak
mmm irtlanaattékbsm.
sei drámájából. — Zt.lt) Hnioiky L. (ánczenekara. — 23.25 Mursí Elek otgányzeoekara. BUDAPEST II.
18.10 Horsányi Gizi mesél. — 18.45 Csajkovszkij: IV. (f-moll) szimfónia.
— 19.30 Olasz nyelvoktatás. — 20 Hírek. — 20.10 Toki Horváth Gyula cigányzenekara, Cselényi József énekel.
— 21 leolvasás.
Csütörtök
budapest t.
10.20 neloQvasas. — 10.45 leolvasás.
— 11.40 Oittwtek\'u N\'emielkőzi Vnsár-dóI. — 12.10 A Magyar Revü Táno-zeneknr. — 13.30 Ozeueiev a N«m-retkózi Vásárból, — 14 A 2. honvéd gyalogezred\' zenekara. — lií.20 Ozcnc-iek a Nemzetközig Vásárliól. — 10.15 II iisziii liailgatóinknak.
17.15 Vitéz Németh I,ajos előadása.
— 17.30 PCrtis Pali cigáuvznnekara. -17.45 Dáldy Bálint előadása. — 18.15 fcnekegyüttcs lumglcmezekkei. — 19.20 Paksy Jenő és Gaál Imre kélzoiigorás magyarnóla liongversenye. — 19.35 Vár knnyi ZoUán verseket mond. — 20.05 Móryné Szakmáry Magda énekel. — 1».3ö Az Országos Közegészségügyi In-tízet közleménye. — 20.10 A MüÜe-iieuini muzsikáló album. HaugfclvélaL --, 22.10 Farkas Béla cigányzenekara, Kalmár Pál éneVel. — 23.30 Hangié" mezek. i
BUDAPEST li,
13.30 A 2. Iionvéd gyalogezred zenekara. 15.30 \\veidinger Ede szalonzenekara. — 10.15 Snint-Soens. Allatok farsangja, fantázia.
17.45 Pertis Pali cigányzenekara. •— 18.30 Angol nyelvoktatás. — 19 A Rádió Szalonzenekara. — 20 Hírek. — 20.20 Kgynázxenei hangverseny.
BALA1 ggftjgflg
ériette a dolgot, de még nem volt gyanakvás a liaugjában: (
— Nem énjeml... Már jönnie keljeit volna I...
Ugy mondta, mint oki valami kedves dolgot var; ajándékot, amit már megígérlek neki, vagy valami más .tárgyat, "mit mér kifizeteit és méltánytalannak érzi, hogy nem akarják haza küldeni. Várta, mint egy személyt, aki bár bosszúságot szokott okozni, de szereljük, mert hozzánk tartozik, mint egy rossz gyerek a szülőjéhez, aki szegény már armyi bosszúság-tökét fektetett bele, ítogy már csak ezen a ci-nien is jogot formái rá — bár tudja, hogy ezután is csak kellemetlen kedivi íog. Szerette és várta a betegségig mint egyes személyeket szoktunk szeretni megszokott rigolyáikkal együtt.
A fiatalok meg összemosolyogtak, lm a várakozás jeleit látták rajta és leiekben u«gveHegeitúk egymás véUát: *«l jól csináltuk] — mondogatták..
Azonban a betegség-váró nyugtalan-^ggal lüwihnctlenség is járt fs ez kezdte rányomni a bélyegét a család életére. Az öneg keieste a betegségei, ¦nini valami elvesztett babér-koszorút, ansftly .szorítja bár a liomlokunkul, de — mégis csak dicsöségl
A főfájás megkésve bár, de első alkatommal még mlQgjritent I Érkezése dúntaUkapu voM ¦» -beteg orcán és nagy, virágos betűkkel volt ráírva az l8t»n hozott.! Dicsőséges trinmíáUls volt a beüeg szokásos pár nsfpl víesza-ioiuii;ivi s a fájás Jswjlása után ba-
— (Hlvatalátvétel a mozgópostán) A nagykanizsai 2. sz. (mozgó)
poBfán ma vette át a főnöki hivatalt Verseny! Rezső felügyelő dr. Szllvay Józseftől, a hivatal eddigi helyettes-vezetőjét út.
— (Áthelyezések)
Horváth Katalint, a nagykanizsai Közegészségügyi Intézet fövédönöjét Kaposvárra helyezték át és az ottani intézethez osztották be.
Brand Sándor dr. alispán Németh Qéva dr. vármegyei közigazgatás! gyakornokot, aki előzően a keszthelyi Jegyzői Irodában teljeeitett szolgálatot. Lentibe áthelyezte s az ottani körjegyzői irodába osztotta be.
— (A szombati (hétvégi) hivatalos óra a rendőrségen)
A nagykanizsai rendőrkapitányságon május elsejétől kezdödöleg életbelépett a szokásos hétvégi hivatalos óra, mely szerint szombaton a hivatalos óra déli 12 óráig tart.
— (A gimnázium hlrel)
Ma voltak a kanizsai gimnáziumban a VIII. osztály részére az utolsó előadások. Május 9-én hiltani vizsgák Csóthi Qéza prelátus püspöki biztos elnöklete alatt. Május 10, 12 és 13-án összefoglalók a VIII. osztály r.szére. Május 13-án ballagás és eredményhirdetés 1 órakor. Májúi 11 én a Vili. osztály búcsúztatása a templomban a spirituális Medvlgy Mihály piarista tanár által. Június 25-én Te Deum a templomban.
— (Mozart és Debussy)
címmel tart előadást Fábiánná Pásztor Irma a zeneiskola vasárnapi matinéján. KisérÖszámokat Kerekes Irén játszik. Belépődíj nem lesz. (:)
— (Zalaegerszeg fogadalmi finnepe) i »
Az 1826-ban pusztító tüzvési után fogadia meg Zalaegerszeg, hogy minden évben körmenetet vezet a Szenl Flórián szoborhoz. A körmenetet most ls megtartották, a szobornál Pehm József prelátus mondóit beszédet.
— (Kirendelések)
Vitéz Rónai Bélát, a zalaegerszegi klr. tanfelügyelöséghez beosztott áll. el. iskolai Igazgatót a torontálme-gyei zsombolyai járásba tanügyi előadónak, Kámán Endre lornyíizcnt-mlklósi körjegyzőt és Dénes Jenő nemessándorházai segédjegyzőt, továbbá Miklósi Ferenc ny. községi Jegyző, sümegi lakost a katonai közigazgatás alá tartozó, közigazgatási szolgálatra Alsólendvára kirendelték.
— (A hévízi artézi kut)
fúrása kitűnő eredménnyel járt 52 méler mélységben gazdag viz-réteget találtak, ahonnét 41—44 fokos kristálytiszta gyögyvlz szökik fel. Az artézi kut percenként 600 liter gyógyvizet ad, de ezt a mennyiséget gépi erővel négyszeresére lehet emelni. A viz radioaktivitását a földtani intézetben már megáliapiiotiák. a részletes vegyelemzés most folyik. Minden jel arra mutat, hogy a magyar gyógyvizek számát szaporítja majd a hévizi víz.
— Naptár: Május 7. szerda. Rom. kat B. Gizella. Protestáns Napóleon. — Ixraal. IJar hó 10.
Tífuszjárvány Gibraltárban
Algcsiras, május 7 A Stefani iroda jelenti, hogy Gibraltárban tífuszjárvány tört ki.
bérkoszoni volt a főjén az -umslag.. Jókedvű volt utána ismét és kedves;
— Tudjátok, borzasztó ez n baji Képzeljelek, ott feküdni napokig és nem tudni lenni semmit, csuk kótyagosan a fájdalomtól heverni!
Azonban amikor a beiegség többé nem Jelentkezett, hetek muftik; eű, sőt az első hónap is és nem jött, az Öreggel nem lehetett birni. Ha ismerősök kérdezték, hogy mi van a ¦ főfájásaival, mondta ugyan, hogy ugylniszik elmaradtak s hogy őrül és nem tudja mi okozhatta, de már látszott rajta, hogy szimatolja az összeesküvésl. Nem szólt, de a türelmetlensége mindennel és mindenkivel annyira fokozód »|t, hogy egyszer, amtt soha életében nem ie:t, egy jó öreg cselédjét mcgjwfozti!
— Mi lehet vcfc? kérdezte a lánya az urát. — Nem értem!
— Ln értem. Megszokta a haját. A lelke már beletörődött és nem lud lemondani róla. Megszokta, hogy dicsekedjen vele és ugy érezte, hogy ez
ny. embertársai fölé eme&l
— Dohát akkor mit legyünk? így nem mehet tovább! Hiszen belese lesz a gyógyulásának.
A fórll egy kis tópiengés után megszólott, mint aki megoldást lulAlt: ~ Megmondjuk neki! .
— Mit?
— Hogy orrosságot lettünk U ételénél
— Meg mered mondani? — kérdezte oz asszony kicsit sápadtan mosolyogva — mert én nem vállalkoznék rá. Nem ludotn, hogy ostoba vagyok*, de ugy
érzem, ezt sohasem hoosájtaná meg nekünk!
F.s egyik sem merte neki megmjon-dani. Ellenben egyszer, egy átvészelt nap után, amelyen tetőpontra hágott az öreg asszony türelmetlensége és az ezzel járó goromlwságok, a férfi a felesége orvosságot csempésző karjára telte a kezét:
— Hagyjuk ezt!
Az asszony ránézett fs megérlelte a gondolatát:
— Igazad van! Hagyjuk! Próbáljuk meg igyi
A főfájás szinte rendelés-szénien megjött. S amikor elvonult, mint valami termékenyítő nyári zápor a szikkadt föld feíctt, megszólalt az öreg:
— Nem tudom, miért maradhatott el szinte két liónapig?! — és gyanakodva, a szeme sarkából nézte a fiatalokat: talán ti tettetek vaíaroiU — mondta,
A lánya elsápadt 1 f
— De kedves mama! Hogy kép-jSolií Mi?!... Hát hogy mertük volna?
— Ugyan már — folytatta « férfi, — hogyan is tételezhet föl ilyesmit rólunk?
. — Persze, — monla az öreg asszony hidegen — hiszen úgyis hiába lettetek volnál Próbállak már rajtam sokszor segíteni. De nem leheti,.. Tudom én, hogy nem leheti
— Tényleg! Ugy Játszik Igaza von a mamának l — szólt a leánya meggyőződés nélkül és ránézett a férjeié.
— i\\Tam. leheti persze, hogy nem ütheti — folytatta az is és tudta, hog>\' igazat mondott.
— (A keszthelyi cserkészek jubileuma)
A keszthelyi preraonlrei gimnázium Festetich cserkészcsapata most ünnepelte 20 éves fennállását, amely alkalomból nagyszerűen sikerült ünnepséget rendeztek. A jubileum alkalma hói előadták a Varga Miska, c. zenés cserkész-színdarabot, amelyet Velős! Elek regényéből Szoraor Tamás és dr. Klempa Károly tanárok írtak át.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten díszesen S gyermek született. 5 flu és 3 leány. Némelh Ferenc Máv. altiszt és Tiszai Katalinnak rk. fia, Virt Gyula Máv. órabéres és Nagy Máriának rk. fia, Németh József ácssegéd és Horváth Rozáliának rk. leánya, Bodnár Miklós gépkocsivezető és Kujber Máriának g. kat. fia, Fuchs János földműves és Varga Mlrlának rk. leánya, Németh József köinűvessegéd és Márton Katalinnak rk. fia, Májer Gáza posiaaltiszt és Nagy Annának rk. fia, Vlaslcs Márton napszámos és Berta Máriá-n ik rk. leánya. — Halálozás 6 esetben történt: Simon József őrabéres munkás rk. 21 éves, Temlin István napszámos ág. h. ev. 80 éves, Varga József rk. 3 éves, özv. Fuchs Józsefné szUl. Báron Regina iir. 88 éves, Zöldvári József cipészsegéd rk, 42 éves, özv. Szerdahelyi Fefencné szül. Szilajka Rozália rk. 83 éves.
— Házasságot kötött 5 pár. Boda-Lajos m. klr. Őrmester rk. és Balogh Ilona rk., Vörös Qáapár Józsi f Beszkárt alkalmazott rk. és Bedö Matild rk., Lekszikov Miklós napszámos g. kel. és Szemllcs Katalin rk., Zöldi József Máv. műszaki segédtiszt ref. és Auer Mária Zóra rk., Pusztai Ferenc nyomdász, rk. és Szántó Rózsa rk.
— (A csuvirozáa ellen)
A keszthelyi járási ipartestület molnárszakosztálya egyhangúan a csuvározás eltörlése mellett foglalt állást, miután az a tisztességes mol-nárlpatra nézve káros. Saját kebelében már május elsejétől meg is szüntette. Az erről szóló jegyzökönyvet megküldik a szomszédon iparlesfületek molnárszakosztályal-nak is.
— (Rejtélyes Öngyilkosság)
Tegnap reggel a szepetki vasútállomáson egy fiatalember leszállt a vonatról, akit a csendörök igazoltatni akartak. Ezt látva a fiatalember, elszaladt és amikor a csendőrök üldözni kezdték, egy pajtába szaladt és ott mellbeszurta magát, Mire a csendörök odaértek, már meghalt. Csak egy fővárosi szabó névjegyét talállak nála, amelyre ez volt Írva: Kovács János őrvezető. Most nyomozzák, Kovács volt-e az öngyilkos és miért követte el letiét.
ttoxterdó nyitva renel ö órától 1 erftlK (hétfő, szerda, péntek detat&B 6« kedden ecéu nap uíknek).
r—* MIISPBU *—
Mindenki a he\'yl \'ke^teáotaál ea iptuoaoknái uureaso bel
maím Mnastw
KŐZfiáZDáSÁfi
A muraközlek vonultak fel a tegnapi kanizsai országos vásáron
A tegnapi iiagykanizsai országos vasár nem a megszokott lendületet és élénkségei mutatta, ami a nuntmi rotoréi dologidőlicn leli magyarázatát. Or-vendeiesen láttuk azonbatl Murakőz népének első nigvobb fc\'vonnlúsál a nagykaiiizsai országos vásárra, ami !l régi jó időket juttatta eszünkbe. A rauraköziek jobbára borjukat hajtot-lak fel, azonkívül különböző vásári cikkeket hoztak a vásárra, A budapesti vásározók megcsappanását is észWOk, ami a lielyi kereskedők és ánisitók kereseti lehetőségeit javította. ívlliaj-tottuk az állat vásárra kb. 872 szarvasmarhát, különösen a Ikkju volt prima és mintegy 4\'>5 lovat. A kerestet elég élénk volt és az árak, a rault vásár áraihoz viszonyítva, magasabbak voltak. Gazdát cserélt -109 szarvasinarna és 92 ló.
Az üz*e;ekben — sajnos — gyenyo volt a forgalom.
Moviti írirafc
A BAIinoSSY-konnány tegnap éjfélig tartó íniniszlerlmiáasot tartott, amelyen folyó ügyeket tárgyalt.
C.ONTEH svéd külügvminiszier He9> sinkiljo utazott a svéd—finn gazdasági tárgyalásokra.
MEDRISZKI szlovák miniszler Budapestéit tartózkodik. Tegnap megte. kjniette a Nemzetközi Vásárt.
MOLOTOV lemondoti a népbiztosok tanácsának elnökségéről. Az uj elnök Sztálin lett, Mololov Jeti az. elnök-helyettes.
LJUBLJANA 105 városi elöljárója tisztelgett az olasz polgári biztosnál A biztos liangozlalta, hogy tiszle\'etben tartják a szlovének vallását, népszokásait, stb. A látogatás ulán üdvózVÍ táviratot küldlek az olasz királynak és MuswUninek.
Roosevelt {gyomorbetegségével kórházba vonult
Newyork, május 7 Roosevelt elnököl az utóbbi napokban gyomor bántalmak gyötörték. A betegség miatt az eüiő köt kórliázba vitték.
IHU május 7,
(Folytatás a 2. oldaliól)
hogy az eddigi segítség nem elegendő. Ha azt megvárják, roig Anglia tengeri ereje összeroppan, akkor Amerika tengeri hatalma is másodrendű kérdéssé válik. Nem szabad engedni, hogy a milliárdos értékű liadianyogok a lengor fenekére kerüljenek. J)e nem csak a hadianyagé, hanem «z élelmiszer-sziUiilmányokat sem lálja biztosító tt-nak, őzért mindenképpen arra kell törekedni, hogy az óco.\'uii utv.mat ellenőrzés* baráti, tehát angol ellenőr-zés atalt álljon.
Légiharcok Málta és a francia partok felett
Berlin, május 7 A francia partok fölé behatolt angol gépek ellen tegnap felszálltak a Messerschmidt vadászgépek és a keletkezett légi-harcban, mint gyorsaságban és ügyességben kiváltak a német Rövid időn
jícj>ek és pilóták,
hét gépet lőttek le
a német repülők
Málta felett is lelőttek a német felderítők egy angolgépet,
A Málta ellen intézett tárna1-dúsról jelentik, hogy a bombák a futópályát és leszállóhelyet teljesen megrongálták. Légi-h arcban
négy gépet lőttek le a németek, de több gépet megsemmisítettek a földön. Bombalalálalok érték a hangárokon kivül a legénységi szállásokat is.
Sikeres repülötámadÚBok az angol kikStŐk ellen
A német repülők az éjszaka ismét sikeres támadásokat intéztek az angol kikötök és repülőterek ellen. Az erős német kötelékek támadása kitűnő eredménnyel végződölt, de részletek még csak a tegnapi támadásról ismeretesek. Eszerint a skóciai kikötőkben nagy pusztítást végeztek a bombák.
A Scott hajógyár kigyulladt. Ezenkívül sok tüzet figyeltek meg Glasgowbán, Edmburg-ban, Liverpoolban és más városok kikötőiben.
Az angol partoktól nyugatra egy 3000 tonnás kereskedclmii hajót súlyosan megrongáltak.
Csillárok,
f â 11 le «sii* o ki
liellszehrény-lámptt
egyszerű és díszes kivitel kedvező részletfizetésre is
ien
DRAVAVDLEYI.nél
SugAr-ut 2. «"
)nT j s megjp. mio m fAnjU$epezn.i 11
IPORT ?3-FOTO Ozlethe.
i\'bíóíaborcitór>ium
A görög flotta pusztulása
Alexandria, május 7 A görög hadihajórajt csak részben tudták átmenteni Egyip tómba és Krétára. A 13 torpedó romboló közül például csak 2 érkezett meg Alexandriába. T.cg inkább a tengeralattjáróknak sikerült megmenekülni.
„Balkán végleges rendezése nem várat magára sokéig"
Buánpest, május 7 Az Uj Nemzedék berlini tudósitása szerint valószinünek Hátszík, hogy a Balkán teljes rendezése nem .várat magára sokáig. Az egész lei ületen
a vezetőszerepet Olaszország kapja meg
ós így a tengely érdeke Olaszországon át érvényesül .majd itt is. Kómában nagy örömet váltott kí az a hir, annál is inkább, mert olyan területről van szó, amely a Földközi-tengerhez tartozó és amelyen. Olaszország már régebb óta küzdött befolyásának biztosítására.
Az Est je\'enlése szerint
pillanatnyilag nyugalmi helyzet áll be,
amit Göbbols szavaival •termékeny szünetnek* lehet nevezni. Az efteövet-keiö nagy némot ütés ciőzeios pihenője ez, de hogy hova csap le a német Ököl, még nem tudni De bizonyos, hogy most is a hosszú kéjszülő-dés után gyors cselekvés kó\\elkezik.
Nagykanizsa megyei város polgárm wterélöl.
11838/1941.
Tárgy: Harcszerű lövészet.
Hirdetmény.
A hclyöuég csapatai folyó évi május hó 8, 9, 12, 13, 16 és 23-án naponta 6 órától 18 óráig a Tölgyes erdőben levő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ex Idő alatTott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Egyéb tudnivalók:
1. Szépeinek községtől bérelt terület is lezárás alá keiül.
2. A lövészet robbanó, lőszerrel is folyik, miért is a lel nem robbant tövedékhMnyuIniéletvcszélyeí.Ebbfll
eredő balesetekért a kincstárral szemben Rcmmlnemü kárigény nem láma bz! haló.
Nagykanizsa, 1941. május 2. i3u Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
.....HMM, 10 Mota
mlnJM lortbbl M6 6 flllir. hét.Am., tű iiftlo «O Bllií, mlH4M további «al 4 fllltt.
S«ab*o«aSt (lehet bc|iió la) keresek 1S-ÍI5I. Clm > kiadóban. \' 1361
[rodal keadő UaatvIaalSl keres asoa-nall bellpétro Ttlenli Blitositó, Brisébet-lír 14, 15. 1347
ADÁS-VÉTEL
n«té0vm!t 4a minden más gumi-Iiullsdékoi veazek legmagasabb napi áron. Cavetkó gnmlIavltóllKra, fö-nt 4. 12»
Eladat egy báromtégelyes fagylalt-tar-tily, egyéb üvegáruk. Clm : 00102 dohinv-iruda. 1327
vásárolok. 1IS4
Agtáollat, baiinillal ls,
Klltcher Mátyás, Király-U. 34.
Anyai, assiali, alékekel aürgőaen ven-nak. Alánlalot Sukeres Jósael-otca 14/a. !!i vagy a kladób- kerek. 1353
Lakalasvmuhaljr, sierssárrj alar.boa " "" "\'
megnézheti
• nboa^OMef, Orsxág-ut 32. Bajikor
eladó, álkor 1359
Luoernát kereetink megvétellé. Vajda
vaskereskedés.
l|dH
361
Blllldrd-aaustalt (Rex vagy Jux) megvételre keresek. Ssabó Antal sport-Mete. 1363
LAKAS-OZLBTHEI.YISÉO
Kétoiobáa üsaekomlortos lakás auguest. 1ere kiadat. Sugárul le/E. 1353
Negyarobáa 11 emeleti lakáa auguaslnl 1-ére kladé a Nagykanksal Takarékasék-hiiának Dclk-téri oldalin. 1360
Kétaiobis lakia kiadd Horthy Miklósul 47. 13J7
ULM KÖZLtinr
FQLITIKAI Hapiup.
Waíl»: „Kltgaiaaai,! n. T. ptaaykaitaa-. Malos Hadé: Ztlal Karai,. J1 Nyomatotí; a JIIl|u4uá|l pl, T. *ajyk,»lraa«
ayaaiUlUaa Kajykaaliua, (KyuJBrliírt laWi utal Ureú
81. <vfolyun 105 nam.
Nagykanizsa, 194!. május 8 esMSrtök
ára 12 fül.
ZALAI KÖZLÖNY
•KrtádHte ií Uailól.i.alal: FM 5. i
: minim UtUSnup ilf liiia.
Aktáktól a folyószámlákhoz
Bárdossy László miniszterelnök a felkészült, lelkes és tanult magyar ifjúságot üdvözölte és kifejezte azt a reményét, hogy a mai fiatalok akkor is megtartják hitük erejét, tiszta nemzeti érzésük frissességét, a mikor majd a közügyek intézésének terhe az Ö erős vállukra nehezedik. A megnagyobbodott és bizonyara még nagyobbodó Magyarország tanult ifjúságára valóban nagy feladatok várnak, hiszen nekik kell megtartani\'a most kiépülő ország bokrétaünnepét, nékik kell befejezni azt a munkát, amit a mai nemzedék elkezdett. ,
Változatlanul áll azonban az a közgazdasági tétel, amelyet a magyar kormány már négy évvel ezelőtt és az Önállósilási Alap létesítésével felállított és amely röviden ugy fejezhető ki, hogy az ifjúság egy tekintélyes részének nem szabad számitant a közhivatalokban való elhelyez kedésre. Fiatalságunknak uj utat kell járnia, amely az aktáktól a folyószámlák felé vezet, a bürokráciától a szabad gazdasági életbe, ahol több mozgékonyságot, leleményességet, önállóságot követelnek meg az élet vényei attól, aki érvényesülni akar.
Nem frázis az, hogy meg kell teremteni a keresztény kereskedelmet és gyönyörű feladat az. anűt Bárdossy László miniszterelnök ugy jellemzett, hogy a keresztény magyar fiatalságnak kell elfoglalni a gazdasági élet kulcspozíciót. A Nemzeti önál-lóxitási Alap, amelynek ma már a kezdeti kétmillió pengővel szemben a visszatért országrészek fiatalságának támogatására szánt ötmillió pengővel együtt több mint hétmillió pengő áll rendelkezésére, bizonyára hathatósan tudja támogatni azokat, akik gazdasági életpályákra! épnek. Eddig is hathatósan támogatta, most még hathatósabban fogja támogatni.
A fiatalság pedig ne riadjon vissza az előtte megnyílt uj életlehetőségektől. Hiszen ezek nem\' is ujak, hiszen valamikor magyar kezekben volt Magyarországon a kereskedelem és ma is élnek tekintélyes városi patrícius családok, amelyeknek Ősei ott kezdték, ahol a mai fiatalságnak kezdenie kell. A pultnál, a piacon, mindenhol, ahol a termelt áruk kicserélődése folyik. Voltaképpen tehát .ősi magyar pozíciók visszahóditásáról van szó. Kulcspozíciók megszerzéséről, ahol hajdan-magyarok, keresztéitjyek állottak, a melyeket azonban a liberális korszaknak fiatal nemzedéke otthagyott, hogy tte-füjön a m>
POLITIKAI NAPILAP*
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetési ára: egy hóra ft pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telelom 78. sx.
Amerika nem lép háborúba, de rövidesen bejelenti Anglia fegyveres támogatását
Letartóztatják az amerikai németeket — Kétségbeesett angol erőfeszítés Egyiptom megnyerésére — Churchill továbbra 1« csak vért, verejtéket és szenvedést Ígér Angliának
Angol gépesített csapatok betörtek Irak területére
London, május 8 Az angol alsóház ülésén Lloyd George is felszólalt. Hangoztatta, hogy a kormány háborús intézkedése sok elégtelenséget kelt. Nehéz a helyzet, de mindent el kell követni a győzelem érdekében.
Ljoyd George után felszólalt a vita végén Churchill miniszterelnök is. Hangoztatta, hogy a vita nem terjedhet ki minden külpolitikai kérdésre, mert nem szabad az ellenség részére adatokat szolgáltatni. Vállalja a felelősséget mindenért, lefejezhetnek, ha nem nyerjük meg a háborút
— mondotta. ¦
Málta, Szuez és Gibraltár elvesztése rendkívül súlyosan érintené az angol birodalmat, ezért mindent el kell követni és
minden erővel harcolni kell ezekért. Északafrik ában az erős német lámadások nagyrészt szét szórlak az angol páncélos csapatokat. Irakban az a helyzet, hogy az angolok Basra kikötőjében erős csapatokat szállitot-tak partra és komoly harcok kezdődtek. Lehetséges — mondotta a továbbiakban Churchill — hogy mielőtt az irakiak ellenállását megtörnénk, német csapatok érkeznek\'. De í-nem is Ígértem mást, mint vért, könnyet és verítéket és azt is megmondtam, hogy érhetnek bennünket csalódások. S mindez még hosszú ideig tarthat. Hangsúlyozta ezután az angol miniszterelnök, hogy az Atlanti-óceánon is súlyos vereségek érték Angliát és hogy menynyire fontos az amerikai segítség mielőbbi érkezése. •
Churchill bizalmat kapott, de ez csak formális jellegű
Róma, május 8 A Stefani iroda az angol alsóház ülésével kapcsolatban .megjegyzi, hogy bár bizalmat szavaztak Churchillnek, ez csak formális jellegű, mert az el-mondolt beszédekkel épp ellenlétben áll az egyhangú bizalom. A szavazás tehát nem érinti a lényeget, mert Churchill magaN kérte, hogy ne adjanak fegyvert az ellenség kezébe és kcrüijjnek minden olyan kérdést, vagy vitát, amely arra a következtetés-
re juttathatná külföldet, hogy az angol kormány és közvélemény nem egységes és széthúzás van a parlamentben.
Az alsóházi bizalom tehát diplomáciai és politikai jellegű, — irja a Stefani iroda — mert nem akarta Anglia barátaiban megrendíteni a hitet. Churchill Anglia barátairól beszélt, valóiában azonban már csak egy barátja van: Amerika. Ennek segítségében bizik és reménykedik.
Az amerikai szenátus jóváhagyta a 83 külföldi hajó lefoglalását
Newyork, május 8 A szenátus elfogadta azt a felhatalmazást, amely szerint Roosevelt elnök az amerikai kikötőkben lévő külföldi hajókat lefoglalhatja. A felhatalmazás szerint Roosevelt a hajókat
vatalokba. Otthagyta a szerény biztosért a bővebben jutalmazó megélhetés bázisát. 7
Ls az élet azt bizonyítót hV^ hogy a régi kereskedői patri-cjus családok sarjai a közhivatalokban elszegényedtek, nem egynek családi vagyona ráment a reprezentációs költségekre, a jövevények pedig meggazdagodtak a pult mellett, a piacon, a tőzsdéken és. a kulcspozjciók-
megvásárol hatja, lefoglalhatja, vagy bármi más ulon megszerezheti és azok felett szabadon rendelkezhet.
Jelenleg 83 külföldi hajó tartózkodik az amerikai kikötőkben, — jelenlik Newyorkból.
Letartóztatják az amerikai námeteket
Newyork, május 8 Az amerikai hatóságok 130 német állampolgárt letartóztattak és KI is Izlandra szállítottak. A letartóztatott 130 német a ncwyorki kikötőkben lévő hajók legénységéből került ki, de egyes hírek szerint más városokban is történtek letartóztatások.
A letartóztatottak között van két német újságíró is, rfkiket azzal az indokkal szállítottak az1 internáltak szigetére, hogy cW mulasztottak a külföldiek jelentkezéséről szóló rendeletnek elegei\'tenni.
Amaplkai ¦agltvége mtutén ls» ősik koxvattett ie«x
Newyork, május 8 Wilkie, Roosevelt ellenjelöltje tegnapi beszédében azt követelte, hogy Amerika azonnal adjon korlátlan mennyiségű hajót Angliának és minden nélkülözhető repülőgépét is engedje át. Szerinte szó sem lehet kiegyezéses békéről, mert Amerika nem köthet békét olyan hatalommal, amely azt akarja, hogy megrendüljön Amerika élete.
Róma, május 8 A Stefani iroda jelenti, hogy1 a washingtoni lapok arról írnak, hogy az amerikai uralkodó felfogás szerint a Fehér Ház rövidcsen bejelenti Anglia katonai és fegyveres támogatását. Ki zárinak tartják azonban, hogy; Amerika segitsége totális legyen. Amerika segitsége most is csak közvetett lesz.
Weehler: Háborúba akarják . taazHani Amerikát
Newyork, május g Slirnson beszéde nagy hatást kellolt Araerikában, inert oz mintegy lói-
ban. Gazdasági repatriálásnak is ncvezhctnÖk tehát azt az egészséges folyamatot, amely immár megindult és amelyet a Bárdossy-kormány minden rendelkezésére álló eszközzel támogatni kivan.
Ezt a folyamatot, amely ma már szemmcllátható, a rátermett, erősakaratu, tanult ^magyar ifjúság önmaga kell, hogy végrehajtsa. Es végre kell hají-
tania, ha azt akarjuk, hogy a jövőben a nemzett vagyon a nemzetcsalád keresztény egyedeinek kezében legyen, mert csak akkor leszünk igazán urak a saját portánkon, ha a társadalmi Ós gazdasági élet minden területén lelki egységben, felfogásbeli harmóniában élő homogén elemek fognak élni és dolgozni. (s—a—)
BACHI ItÖIiüöiW
JgJL "toe*.
BÚTORT
a/ a li tJ / If the ii
Gábor műaaztaloanál
vegyen vazy rendeljen.
FUgykuminu, Vároabá* |Mlot«.
szólít ú% vol a hajóhadnak a CieK-k-vésre. ]"elt\'16s. tényező ilyen beszédei még nem möndot1 — írják a lapok.
A beszédre válaszolva YVteUfer szenátor rádiólrfszédet mondott és rámutatott arra, hogy Stlmson, (morcfcfli és társaival vfllám szerűen akarják há-boruba uszítani Amerikát. Megszavaztatják a liajóktóárelet, hogy ok Legyen a beavatkozásra. Az amerikai nép tö-
megeitől azonban cz távol áft, ni«rt a nép rajfuszkodik n békéhez.
Elleniéit* hírek Roosevelt
állapotáról
Róma, május 8 A Popolo di Róma jelentése szerint Roosevelt elnök állapotáról cllcntéles hirek érkeznek. Tegnap olyan hirek érkeztek az" újvilágból, hogy az elnök kórházba vonult és betegsége hosz-, s/jibb kezelést vesz igénybe. Mai jelentések szerint az éjszakát már otthon töltötte és kezelőorvosának kijelenlése szerint állapota lényegesen javult. A piai sajtóértekezlet azonban az elnök betegsége miatt elmarad.
Bombatámadások az aagol Ipari negyedekre, ágyútűz Dover vidékére
, Berlin, május 8 A nemei repülők tegnap és az éjszaka isméi hatásos támadási intéztek Anglia jelentősebb ipari colpontjai ellen.
London, május 8 A német repülök ismét támadást intéztek Anglia célpontjai ellen. Főképp a Mersey folyó vidéke, Anglia északnyugati és
északkeleti része ellen lámadtak. Sok bombát szórtak le és nagy károkat okoztak. Az áldozatok száma is sok.
Nagy a pusztulás Liverpool környékén js.
A messzehordó ágyuk Dover környékére zúdítottak sok lövedéket, A gránátok négyper-cenkini csaptak le. •
Az aagol páncélosok Traasjordánia felől átlépték az Iraki határt
Az iraki helyzetről ma kevés hir érkezeit. Az iraki kormány már elküldte válaszjegyzékét a békéltető javaslalra és ismertette az ellenségeskedés kitörésének előzményeit. Hangsúlyozta, hogy egyezkedésről szó sem lehet.
Palesztinában az arab és angol csapatok közt Ismét véres össze-tütés volt — mondja egy beyrouti jelentés. TransJordániában megszűnt a légiforgalom.
L\'ondon, május 8 Az angol csapatok a rudbai erődót elfoglalták.
Későbbi hirek is inegcrősitcl-lék, hogy az angol gépesített osztagok Transjordánián út átlépték az iraki határt. A benyomuló csapatok
megkezdték az előrenyomulást Irakban.
Bagdadban minden előkészületet megtettek az ellenállásra.
Róma, május 8 A Popolo di Bóma jelentése szerint az. olajvezeték átvágása következtében
5 millió liter olaj folyt szét a sivatagban.
Wawel kétségbeesett erőíesHtésci Egyiptom megnyerésére
rek alapján elterjedt az n hir, hogy- Berlin diplomáciai képviselőt küld Irakba. Katonai, segélynyújtásról nem tudnak.
Sziria önálló akar lenni
Budapest, május 8 Az Ksti Újság római tudósítása szerint a Messageró ugy értesül, hogy a szíriai vezetők már érintkezésbe léptek a francia halóságokkal és tárgyalnak az ügyben, hogy Franciaország ismerje cl Sziria függetlenségét.
Az újgörög kormány feladatairól nyilatkozottá kormányelnök
előző kormány hibái miatt sokat szenvedett görög nép szeretete vezette arra, hogy átvegye a kormány irányítását. Fel-(Folytatáa a S. oldalon)
\' flónv-i, május 8 A lajMik jelentése sx©rinl, mióta Wawel megérkezett Góiógországlió\'k két ségbees«?it erőfeszítéseket tesz, hogy megnyerje az egyiptomi vezetők sietségét. A tanácskozások Kgyiptom vezetőivel állandóan folynak. Wawfá azt igyekszik bizonyítani, liogy a tengety, fenyegeti Kgyiptom fiigge\'ttaiségét, ezért segítse Kgyiptom Angliái. Az erő-íeszilés teljesen kilátástalan, mert*az angolok már .sem az egyiptomiakat, sem az arabokat nem tudják inogiryej ni maguknak.
Német képviseletet kap Irak
Ankara, május 8 Török körökben berlini hi-
Berlin, május 8 Kolakoglu, az uj görög kormány elnöke nyilatkozott a Börzcnzeiíung athéni munkatársának. Hangoztatta, hogy az
MURAKÖZI KALEIDOSZKÓP
irta: KELEMEN FERENC
Muraköz... Muraköz... Muraköz..
bármint kopogtatjuk az engedelmes Írógép billentyűit, a klaviatúra egyhangú ritmusából csak ennek a bűvös szónak dallama lör elő. Muraköz... M\\x-, raköz... Bedig ez a szó csak egy kis földrajzi fogalmat takar, egy darabka földet, mely csak egy porszem a világegyetem mérhetetlen világában. Es mégis ez az. egy szó maga az egész világ, rnintahogy a csepp viz maga az egész tenger. Muraköz a szülőföld, az a maroknyi hely, ahol a Sors rendelése folytán félszázaddal ezelőtt egy rejtélyes élet — mert minden élet rejtélyes -— eiindull a maga bi«-zonytalan utján.
Jíz az élet én voltam s Murakőz az én szülőföldem.
Érthető, hogy ez a szó szá-momru az egész világ, különösen, amióta visszatért a mi külön magyar világunkba... *
Magyar tábori mlte Csáktornyán
Feljegyzem magamnak ezt a napot: április 277 vasárnap. Számomra huszonkét év óta a legemlékezetesebb nap. Ezen a napon Cakovec helyett ismét Csáktornyán voltam s szerb katonák helyett imádkozó mar gyar honvédeket találtam a Szénatéren felállított tábori oltár előtt. De ott volt a felszabadult Csáktornya egész magyar közönsége is. Ott ültein magam is az oltár elölt, körülöttem honvédtisztek s a magyar közigazgatás egy-két képviselője, a volt Csáktornyái. * intelligencia* néhány tagja s aztán sok száz kedves, régi Csáktornyái arc, ismerősök, rokonok, jóbarátok.a kiknek a szeme tele van csillogó apró gyöngyszemekkel. Ezek a könnyek (igazán a lélek mélyéről törtek elő s értékesebbek, mint a ceyloni gyöngyök, amiket a benszülöttcK életük veszélyeztetése árán hoznak fel a tenger mélyéről.
Csáktornyái magyarok igaz, hazafias örömkönnyei voltak...
Muraközlak gyulai*
Tábori mise után a magyar zászlók alatt felvonult tömeg a szomszédban felállatott emelvény köré csoportosult, ahol egy szikár mihovlárii frontharcos, akinek mellét több magyar kitüntetés diszitetle, muraközi nyelven felolvasta a nagygyűlés határozatát. Keményen és lialá-rozottan pattpgnak ennek a nühovláni polgárnak ajkáról a muraközi szavak, amelyeknek szlávos dallama mögött meggyőződéses magyar sziv dobogása lüktet. Ahogy az izgalom hevében meg-meg emeli jobb kezét mellén a magyar vitézségi, érméit Összeverődnek s érckop-panásukból a muraközi ember igazi lelkülete sugárzik elő, a-/ kinek innen nyújtjuk utólag az ott jelenvoltak, de minden kanizsai polgár jobbját is... *
A nagy hiziflia felvonulja
Felejthetetlen marad minden csáktornyai számára az. az impozáns felvonulás, amellyel tábori mise után Muraköz ^majdnem minden falujából összesereglett hatalmas tömeg-tüntetett a magyarság mellett. A többezer főnyi tömeg élén, nemzeti zászló alatt a vezetők, mögöttük három magyar ruhás bájos kis-leányka, akik közül a középső Horthy Miklós képét vitte a karjai között, s aztán jelző táblák alatt 64 muraközi falunak népes küldöttségei, akik lelkes »Él len Horthy f« kiáltással vonultak cl a Zrinyi emlékoszlop előtt. Ott álltam a vonuló tömeggel szemben s figyeltem minden arcot, amely Horthy Miklós képe mögött a hazafias lelkesedés tüzében égett s a melynek ajkáról szakadatlanul kitört az >Eljen Horthy !¦ Éljen Hitler !< kiáltás, ezek mögött az arcok mögött igaz magyar^rzé-sü szivek dobogtak, a muraközi nép loyalis magyar érzelme, a mely végre felszabadulva az idegen nyomástól, szabadon nyilatkozhatott meg Csáktornya fellobogózott . magyar utcáin. :
A Csáktornya 1918. évi átadásáról szóló Jegyzőkönyv a kanizsai mnzenmban
ftrlékes és, Istennők háía, idejét mull történelmi okmány került a nagykanizsai városi múzeumba: — a Csáktornya 1918 karácsonyán történt átadásáról szóló jegyzőkönyv.
Akkor Gyömörey István volt a Csáktornyái járás vezetésével
megbízott szolgabíró. 0 őrizte meg mindmiig a jegyzőkönyv másolatát is es ő adományozta azt most a múzeumnak.
A íiatal szolgabírót, mini mindönkit, meglepetés szcru.cn érte a szerb megszálló hadak bevonulása. A meglepetés mellett
Fővárosi nívón «116 bér- | fssUgytr Nagykanizsán: j=
PALCSICS
Fonal- és textiláru festés, kikészítés
Fehérítőgyár • Indanthrenfestós Ruhafestészet • Vegytisztítás
»ri N>|,kniliii, Ma* rtll llllli Fl.ut 7
Riám
frutea »«. aiAm. T.l.toni 1-44. <Kars»a-*pol»<). Tilifoni 8-3».
IMI, május 8
öreg Bein ShéIi
Eötvfla-iér 26. szám alatt
hizlalt fiatal ürühús
inal naptól kezdve kapható.
mélységes szomorüságol okozóit a nemrégen leszerelt, a lövészárok minden kockázatát ön-.ként vállalt fiatal.szolgabíró lelkében, amikor volt osztrák-magyar tisztbajtársakai, köztük jó ismerősöket kellett látnia ellenségként bevonulni Csáktornyára. A könnyű diadal mámorában legénykedő megszállók előtt fegyvertelenül, kiszolgáltatottan állt Muraköz, de Csáktornya megszállása mégsem történt meg anélkül, hogy meg ne Örökítették volna a magyarság tiltakozásai. Az akkori körülmények közölt bátorság kellett iclíhcz s ez a bátorság megvolt a szomorú szerepre kényszerült szolgaid róban.
Az átadásról szóló jegyzőkönyv igy szólt:
>Jegyzőkönyv. Felvétetett Csáktornyán, 1918 évi december hó 2\'i-én. Jelen alulírottak. Perkó Károly alezredes úr, a megszálló csapatok parancsnoka felhívja Gyömörey Istvánt, a járás vezetésével megbízott szolgabírót, hogy a reá bizolt járást Ós főszolgabírói hivatalt adja át. A járás vezetésével megbízott Gyömörey szolgabíró Zala vármegye nevében tiltakozik a megszállás ellen, egyben azonban a felhívásnak eleget tesz és a járást és a főszolgabírói hivatalt Perkó Károly alezredes urnák, átadja. IDzzel a jegyzőkönyv felolvastatván, jóváhagyva aláíratott. Kmft.- Gyömörey István szolgabíró, Dragutiu Perkó
ppk,<
Fájdalmas emlékezetű sorok... De az idő átsepert feleltük, sorsuk immjir a múzeum üveglapja alatt a csendes sár-gulás... Mert örök csak az Isten és az igazság, amit 0 mért ki\' minden földi inü számára.
VÁSÁROLJON SZAKÜZLETBEN!
SZEMÜVEGEK
orvod receptek szakszert! elkészítése
FÉNYKÉPEZŐOÉPEK, FILMEK, FOTÓCIKKEK. A legjobb „AGFA" anyagok. MODERN FOTÓLABORATÓRIUM.
Nálam kéeiMnek a legszebb omalűr-ktpek és ugfKatofc. J ¦¦
OPTIKA-FOTÓ.
JOÓ IMRE látizarésx,
Horthy Mlklós-ut 1. (Városháza)
Gyomorrontásoknál es az ezek következtében elSálló bérzavaroknál, felfúvódásnál, émelygésnél, hányingernél, hasmenésnél vagy székszo-rulisnil már egy pohár termeszeiéi .Ferenc József" keserűvíz Is Igen gyorsan, alaposan ét fölötte kellemesen tisztítja kl az egész tápcsatornát. Kérdezze meg orvosát I
Naptár: Május 8. isiltörlSlc. Ham. kat Mihály ta m. Protestáns Gizella. -Izrael, ljur bá Ili
BAUB HöZLOrW
Hémei upüBdmk tnttéUtek...
?9$ in&t<Wud
Valahol l-\'ramínországban Ahogy Így nevetgélve, tréfálkozva körülállanak és egy-egy Jó brnmidá-sukon. kamaszos jókodvwt nagyokat kacagnak, valóban az az érzéscin, jg ^gw hogy jóig mindannyian x*^^^m gyerekek. Gyeickek, nem" csupán azért, mert fiatalok, hanem, mert huni rajtuk, hogy az élet miig nem koptatta meg derüs kedélyüket. Nyomban meg is mondom! nekik amit gondoltam. Jót mulatnak rajta, aztán H. hadnagy, aki a szét viszi, nagy ffmdinm közepette clárutjii, hogy négyen együtt mindössze 8!) évesek! Szinte hihetetlenül hanoik, lm az ember meggondolja. Ez a négy gyerekember Ugy szól vén pap-nap nuiUHt megjárja epével Angliái, fis, hogy szivük helyén von, azl mi sem bizo-nyitja jobban, m;nt az a .kis. élmény, amit R. hadnagy igy mond el:
Liverpool felé
— Livcrpoott iHnnbazluk. MCglohc-lösen korán startoltunk;-ugy félinyoío tájban Icliclett. Pompás időben" röpültünk. Az utit minden pmTilésre méltó incidens nettül tettük meg. Az előttünk sMrtoH gépek valóban jé-munkát végeztek. Az utat, a Liverpoolban javában tomboló liatnlmus tüzek messziről mutatták. Kzt kúíőn-bon, liogy ugymondjam már *jafg-szokfuk,
— Tiz óra folé júrtuilott, — ljízony tekintélyes kis ut volt — mire cMimk közelébe érkezlüjuk — térképet vesz elő és ugy mutatja, hüvelyk ujjával méregeivi- a távolságot —, a gé|»et felviltcm a |i;irnm^ii;in megadott támadási magasságra. A Tominty-ok .olt lerm, mintha már kifáradlak voana, egyoilcn lövést sem tettek még ránk. Az a néhány fényszóró, amo\'yik éppen működésijén volt, szintén csak ugy kcueiU-nül, mondhatnám ii«mMt-ámnuü taj>ogatózotl az égen. lígyeJöre nem volt komoly a dolog. Messze es-lok tőlünk. .Szinte az volt az érzésünk, hogy nem is kíváncsiak ránk. Mór majdnem célunk fölolt voltunk és készültünk a bombák kidobására, amikor az első torkolat.! üzcl mcgpiSantottiik alulról. Még nem volt veszedtflmes a dolog. Bombáinkat közben annak rendje és módja szerint lepakoltuk és már irányi vettünk liazafelé.
* Akkor történt a baji...
Egy-két sortűz tényleg bosszantóan közel feküdt. Arra azonban, hogy ebböt még baj is leltet, nem is gondoltunk. Már ugy látszott, ezúttal Is szerencsésen megúsztuk, amikor hirtelen jobbról nagy dörrenést hallok. Egyidejűleg a jobb motorból valóságos szlkra-eső hullik,.. Tudja, olyan vo4t, mint amikor este a mozdonyokat fűtik lés a kéményből szikrákat fuj a gép. Gycmiekko romban nagyon szeret-
ki tyty HtUnU Umdféfi.
lem nézni, nagyon ^hasonlított egy igazi tűzijátékhoz. Olyan vadul- szikrázóit a motor, hogy bent a kabinban valóságéul elvakított bennünket. Ugyanakkor hallom már, amint a .n(ocha-nikus ordítja: . i
— Hadnagy\' ur, ég a molor!
— Ebben a pillanatban a gép ugy megrázkódott, hogy egyszerre mind a negyén egymás hegyén-hátán feküdtünk. Ahogy felkászolódtunk első dolgom volt, hagy a motort loaSLilsain és a kormányt vitorlázó-repülésre Igazítsam he. Ugy körülbeiül
4000 méter magasságban
lehettünk akkor. .\' ] 1 1
— Gépünk lassan megint cgyensuly-ba került. Akkor aztán tüzetesen megvizsgáltam a mÜszerltábJát, kisült, Iwgy az irány-kormány szerkezete sfini működik. Nem tudom, tudjam, normális körühnények kőzött, lux az ember két motorral repül, nem olyan kellemetlen, igv azonban... egy mo-lorrat — veszedelmes ügy. Valahogyan nagy (k cftervesen Ülapogattsnr az Srányt, aztán lábnhi>nal próbáltahi rögzlieui. Kutya nehéz volt, mondtatom, örült nyomást kellelt effi?n-sulyozni. Közben folyton éreztem, aliogyan percről-porcre veszfteuünk a nv»gasságl>ól. Pedig a moigassag most döntően fontos volt szárminkra. Minden ettől függött. A vitorlázó kormányszerkezet is niintlu niegőn\'ilt volna, bot jobbra, hol balra ,forgblt, aztán vígleg megakadt. Ugy félig irémsan, félig komolyan megkérdeztem a fiukat, liogy ugorjunk.*. Képzelheti, micsoda érzés...
— S. altiszt, u. inegfigjelő, nnh* felel is: \'Szó sem tehet rófci. hndnagy\' url. Ami eiigom iUet, hogy egészen őszinte legyek, pffűi voltam ü>en biztos ebben. Nem hittem akkor, hogy éj> bőrrel megússzuk. Ha meggondolom, hol v.ui Liverpool... Mennyit repüll«iti"uik igy egy raotorraí? Ijeg-feljebb, ha egy negynedóra voH. Nemigen tctlünk meg óránkénti 180—100 kilométernél többet, lís mUjien ut állott még előttünk, csak a.Csatornáig, végig angol terület fölött, íegajább 300 kilométer, gs akkor még a Csatorna. Tekintetem a magasságmérőre esett.
2-3 métert estünk másodpercenklnt.
Nem, gondoltam magairiibaai, ennek nem lehet jó vége. Itt mit »ím túsznál az optimizmus. Miiula/.onáUal iui-jesen nyugodtak voltunk, Feszüüt fi-g\\«!cmmel kisérlük a motor zaikatolá-sát. Pompásan működött. Eg>en]e!es, nyugodt hangja valósággail megnyug-tatólag hatolt ránk. Hiszen c-^ik no csúsznánk állandóan lefelé. A többível még meg is lelietuénk elégedve.
— Pontosan tudtam, liol vagyunk. De mit ér mindez <- tliíszen egy örökkévalóságba tellik, mig igy hazai juthatunk. Körülbelül 2000 méter ma-
FONTOS
Mindenkit érdekel, akinek pénzre van szüksége, hogy Junlui S-ére esik a augy** királyi iítéktmf céln filloml MrijiUk liuzása,
amikor kihúzásra kerül a
40.000 P.-6s
főnyeremény és tiibb azép nyereményösszeg le.
A wnj*fr kavltati as Iwm Mr^etT* fUnuItókiiil éa áekÍByt8iad<klr«a<
gasságban tohieitünk. Rs egyszer* csak\' megint benne voltunk az újból fellobbanó fényszórók kévéjében. .Mit mondjak önnek, tigy ránk\' lapadtak, mint a piócák. Nem is csoda, amellett a csiga. Bassuság mellett, ahogyan repültünk. Az 3yesmi bizony oz Idegeire megy az embernek. Aztán várni, hogy mikor dördül el odalenn (az e&ő sortűz. Teljesen teheteöenek voltunk. Mit is tehettem votna?,..
— A tegfurcsább az egész dologban nz volt, hogy nem lőttek ránk. Egyetlen lövés sem esett. Gépünk valósaggal nappaíi fényárban úszott. Rlsö-rendü cél voStimk, pompásan kettott, hogy lássanak. • H adnagy ur! Ezek biztosan az éjszakot vadászoknak akarnak bennünket átengedni*, vélekedett S. altiszt.1 Lehet. LífiekzelvisszafojUa lestem, jobbról vagy balr<S2 dórdül-e-el iiz első lövés. A rádiós is csak ojs eget figyelte, vájjon JönnekJe már? \'teljesen ki volin.uk szolgáttntN-a.
— Alattunk párás, ködszerű Mliók úsztak, Felettünk csodásan ragyogunk a csillagok. Mi pedig vártuk, hogy mi fog történni.
— Mit mondjak még? A töbWt ugy is ludja. Nem történt semmi Meg-usziuk. Egyszerre csak előUüidí voH a part. p.s mi még mindig 1800 mlR-ter magasan voltunk. Hihetetlen mit bír ki egy ilyen gép. A többi már ment, mint a karikacsapás.
, (Dr. Sz. L.)
Kfllön FITYFIRITTY előadás
május 10-ón délután a Fővárosi Oporott Színházban a vidéki közönség rátaére
Május 10-én délután fél 4 órakor 75-ödször kerül szánre a Fővárosi Operett Szinliázban a rádión tfi kőz-veütett óriási siker, Buday Déríös Filtyfirity oimü operettje. A színház: igazgatósága ezzel Iclvetflvé teszi, hogy n Nemzetközi Vásárra felutazó közönség részt vehessen a jubiláris ünne|>-ségen és amelyen a szerzők is megjelennek a függöny előtt. Ez az oj*-rűtt azért is nagysikerű, meri a közón-st\'-fí mindent inegtalál benne, amit és akit szeret; Hoiithy Hannát, Latabár Kálmánt, Kiss Manyit, Gomhaszőgi Ellái, Szondy Birit, Solthy Györgyül, Pártost, Hajmássyt és az egyHltes többi kitűnő tagjai. A pazar kiállítás meUstt vígjátékot, táncparádét, bohózatot. Mérsékelt lielyárak.
¦AUW WjBCWW
mi. mi|ui 8,
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
Ballagás a Notra tilm
leánygimnáziumban
Kedve* és megkapó módim buooiz-t*k el Uigaap dObeu a\'kjwizsai Notre Iönifi leánygimnázium VIH, oszt Dó* veadékei intézet üUŐl, osztályuktól, oó-WS*Uéktársaifctol óa a Imán kurtot, mitiiöii megnyírnak számukra az r.h\'l kitrrul.
A VIII. osztályban összegyűlt az agész tanári kar, élén Mater Ketxn Petra ignzgaUjcnóvfci, hogy a hagyományos búcsúztatásnál ré-szt vegyenek. Németh IzabeTla a vígzcU VIII. osztályosok- iLevében köszönetet mondott a íaaájmökaek fáradozásukat-1, tgéielet téré, hogy az intézet szelleméhez ^ tVk-.iAx.\'ii is kivannak miödankor hűek Jeiun, Mária ív-uh igazgatónő liosx-wafcbea vá-buaoll a szép biiosiibe-
uedne, kooioly Jelki: utravaftőf jiiv.ai elkö#e4ke*eindő fojidalaik sikeres ol-végzéáéhe*/ hogy az életben hijk\'j\'í könnyebben boJdogulhaskanRk. M«jd a/, intézeti kágwlnáím vowűiak, ahol dr. Qross István biltanár 41 Mária Kongregáció ueyében búcsúztatta őket. Iíövid ima után a VIII. osztály növendékei végigjárták az egyes osztályokat, ahol beacTU^k a maguk iu-i.í:- -jU-csokráL és hasonlót kaptak búcsúzóul, inaid .\'cvomfllak az intézet udvarira, ahol eza&Ut összes növendékek már feUfloltak és várták a boltosokat, (ládányi MargH (VIII, o. 1.) az alsóosz. tátyoklol buosuzoU, mig Zbornvsxky Magdus (VII. o. t) ft.VJJl. o. t növendékelet hlicsuzt Mtít.
A novendákek ezulán kiincnlek a temetőbe, ahol inCgkouoruzlák. néhai lanámojrüc, SjúgeUiy Arpádoá Szakonyi Sarolta, valamint az intézel athunyt növendékének, Köö Györgyike sírját.
A ballagás az intézet udvarában történt , , (
*
A hdttani vizsga május ,9-éu \\a<zi kezdete*, püspöki bizton CseXbJ Géza jaelátus, rnnrakewszmri apát Május 10-töl: 14-ig összefogl lók. 15-én kéz-dödik az iráslio\'i éieitségí vizsga, június 9-én a szóbeli és 10-én eredményhirdetés, mig Tedtuiu jieoius 25.éu.
Csütörtök
¦Méailillliiiliiili hMtítmapnk** aftádjMwt lé mttmim ¦
Mö Tonee. Mitek. Köxieméar**. ti*a#mamxkl — Után* «t*emt — 10 Hfcek, - tUO Hemsetkóií viajeteő-Bsolfpljat, — 13 H*mBgfl«ó. Hüunuea. I(!«JáhSsjotBntö<. — 12.40 Hírek. -ia.20 IdŐJeWs, tdrtjáiánjeieatéa. -14J5 Hirek. — 14.45 Mosodamer-«t*V — IS Arfolyumttirek, platt Aiak, élalmnuefárak, - 16.45 Idöjeieé*. Idő. JiMijelftat.il. hlrok. - 17 Hirek Ták és mugyar-oíosz- nyelven. — 19 HireL - 21.40 Hirek, idÖJárásjelentés, hirek üiJováJí ás magyar-orosa nyelven*
— 23 Hirek német, ©lest, enjel éa francia nyelvűm — 0.0 Hírek.
BUDAPEST t,
17.15 Vitéz Németh I.ajos előadása.
— 17.30 Pertis Pali cigányzenekara. 17.45 Báldy BáKm előadása. _ 18.15 Éiiekegynttes lianglemCzekkcÜ\'. — 19.20 Paksy Jenő és Gaál Imre kétzongorás magyarnóla hangversenye. — 10.35 Vár konyi Zoltán verseket mond. — 20.05 MÓrysrf Sztfkmáry Magda énekel. — 20.30 Ast Országos Közegészségügyi Intézet koz&Bménye. — 20.40 A MOLe-neumi muzsikáló ajbum; nwigfelvéieL
— 22.10 F»rkaa Béla citfányeanekaru, Kalmár Pál énektft. ~- 23.30 Hanglo" mezek. • ^
BUDAPEST 1L
17.45 Pertis Pali cigányzenekara. — 18.30 Angol nyelvoktatás, — 19 A Há-dió Szalonzenekara. — 20 Hirek. 20.20 Egyházzenei hangverseny.
Péntek
¦UDAPB6T I.
10.20 Előadás. — 10.15 Felolvasás.
— 11.40 Üzenlek a Nemzetközi Vásárból. — 12.10 Veress Károly cigányzenekara, Mindszenthy István énekéi.
— 13.30 Ozeneick B Nemzetközi Vásárból. ~- 14 Heudőrceuekir. — 15.15 Háziavszonyak Iffiszélgeukck. — 15.30 Üzenetek n Nemaetliözi Vásárból — 16.10 Dr. Fekete Miklós (Dőndisa.
17.15 Bejárat-ól a kijáratig. I-cthrs Sándor és Dénes György vidám jeleneié. — 17.3:1 Saint^nens: HaláUáno, szimfonilcus költemény. —¦ 17.45 Dr. Alszeghy Zsolt előadása, — 18 A Rá-
dió SEalonzenekarn. — Közben 182Ő SjKtftftBüiaénjiek. — ttí.:i0 A« Operaház előadása. .Parasztbecsület Melodráma egy felvonásban. - 20.15 Felolvasás, — 21.15 Orosz hangloinezíjí. — 22.10 Az 1. honvéd gyalogezred zenekara, ¦- 23.25 Ilá\'oz Béla cigányzenék ara. BUDAPEST II.
13.30 Itcudörzenckar. _ (5.30 lívinO. iiumu Sándor táurzcnokara.
19 Hanglemezek. — 19.30 (lyorsiró-tanfolyam. — 20.20 Kurina Siiui ci-gány zenek ara. — 21.10 Az Operaház előadása. Dajozzók.. Dráma két ftfl-voiuisb.ui.
Iparos-küldöttség indul a miniszterhez az önálló tanonciskola megvalósítása érdekében
Az Iparíestölet kérelme a miniszterhez: Kanizsai közmunkát csak kanizsai Iparos kapjon meg
A n agy kanizsai pénzügyi székiül/, építési munkálataival kapcsolatban az iparügyi minisztérium illetékes ügyosztályit felhívta a lakatosmcslerckct, hogy a lakatosmunkákra adják be ajánlatukat. Több várqsípa-rósa kapott ilyen felhívást, Nagykanizsán — ahol az építkezés történik — mindössze csak egyetlen egy. A lakatosmesterek, alak mindenkor elsőrendű munkát végeztek, sérelmesnek találták, hogy a helybeli iparosság csak egyetlen egy felhívást kapott, mig a szomszéd városok iparosságát ugyancsak ajánlattételre hívták fel. Tekintettel a nagykanizsai ipari munkanélküliségre, az ipartestület magáévá tette a lakatosmesterek abbeli kérelmét, hogy a minisztérium ne a szomszéd városok lakatos mestereit hivja fel, hanem a nagykanizsai lakatosok ajánlatát kérje, tekintettel, hogy a memkák Nagykanizsán folynak és a város közönsége azért hozott áldozatot a pénzügyi szék
ház létesítésére, hogy a helybeli iparosmestereknek jusson munka és megélhetési lehetőség, nem pedig más város iparosai vigyék el a nagykanizsai munkát — és azért Samu Lajos elnök megkereste Ilovszky János országgyűlési képviselőt, hogy ebben az ügyben járjon közbe a minisztériumban, hogy a kanizsai közmunkákat csak kani* *jssai iparos és vállalkozó kapja, különösen a most kir adásra kerülő lakatosmunkáknál.
Ugyancsak erőteljes mozgalom indult meg a kantzsasi önálló ipárostanonciskola mielőbbi megvalósulása érdekében. A nagykanizsai ipartestület — ugy tudjuk -- küldöttségileg keresi fel a miniszter ebben a kérdés-ben. A küldöttség vezetésére Ilovszky János országgyűlési képviselőt, az országos Baross-vezért kérik fel, aki a miniszternek át fogja nyújtani a kanizsai iparos-tábornak erre vonatkozó memorandumát.
A hétfői ének- és balett-táncest
gazdag műsorával, nagyszerű szereplőivel Nagykanizsa szenzációja
Hétfőn, május 12-én este a Városi Színházban rendezi ínég az Irodalmi és Művészeti Kör azt a nagyszabású
ének- és baLett-tdncestet,
amelyen három olyan neves fővárosi művész veszt részt, akik1-nék "neve egymagában is biztosítja az est művészi sikerét.
Kőszegi Teréz
az Európában és Amerikában egyaránt nagy népszerűségnek\' örvendő operaénekesnő, akinek a világ legnagyobb színpadain és hangversenydobogóin tapsolt a világvárosok közönsége, a legw népszerűbb operák áriáinak remekeit, kedvelt operett-dalokat,
mű és magyar dalokat énekel.
Bordy Bella az Operaház első számú táncosnője, akinek táncüidása szintén európaszerle híres, olyan balettokat, keringőket és magyar táncokat mutat be, amilyet kanizsai színpadon még soha nem lehetett látni.
vattai Szabó Lajos
operaénekes a harmadik fővárosi müvfész. Fiatal énekes, de hangja általános meglepetést fog kelteni. Magyar dalokon kívül a Tanhauscrb-Ől és a l\'anslj-ból énekel áriákat. A művészegyüttes kiegészítője
Ábrányi Emil
Előkelő családi szálloda olcsó árakkal. Egy ágyaa ezoba 6 P-tÖl, két Agyaa szoba már 12 p-től. Kitűnő étterein és kávéház. Előzékeny kl-Bzolgáláa. - A Zalai Közlöny előfizetői az utolsó havi előuzetéHl nyugta felmutatásával 20>/a kedvezményben reazestllnek.
az Operaház v. igazgatója, aki a zö ugor akiséret müyészí színvonaláról gondoskodik.
A nagy érdeklődésre való tekintettel ajánlatos a jegyeket még ma clöjegyczletiú á Zalai Közlöny szerkesztőségében, mert jó helyet csak igy biztosíthat magának. Jegyek már 50 fillértől kaphatók !
(0
A DPAC jön vasárnap Kanizsára
A vasárnapi fordulón komefty dUien-féllel kerül szemljC a Vasút első csapata. Az uj e\'.sőosztályii csapat most tavasszal lendült formába és hétrőll-héirc csinálja a riK\'gíOj.eíéfCU\'t Azonban a vasárnapi DPAC-XVTE találkozón nagyon jó csapatösszeállítás ulán jó teljesítményi is keU ayujlutí az N\'VTE-nek, ha eredményes akar lenni a DPAG-aÜ szemben, Igaz, hogy a rnssH időjárás is jjlímidóan közbeszól és ilyenkor sohasem Whet tudni, melyik csapatnak jön ki a lé-pés. Kiír, hogy az NVTE-beU is, akárcsak a ZMNTK-nél néhány helyen nincs megfelelő játékos és még szomorubb, Itogy esteket á megoldásokat vagy kiöregedett, vagy tehétségTe-len játékossal igyekeznek elodázni. Hofl ven a fiatal utánpótlás? persze ez alatt a lehetséges fiatat ulánpóttást érijük. Hogy igy V-Ui, az olyan bito)-nyos, mint kétszerkettő négy. Ezt a legtclR-lségieiciwíld) sportember is lud. ja, de a két csapat vezclösóge alszik a soha nem .szerzett babéraUu.
NVTE II.
csapata elömérközést játlszjk Nagyatád csapatával. Győzelmet jósolunk a uéliáuy úgyes fiatal játékossal rcn-dolkczö c^CiilOsiiek.
ZMNTE
Siiuoiilornyára utazik. Mondanunk sem kell, liogy nem győzelmi teményejtkeáf. A rossz védelem, valamint a gyenge támadósor miatt félő, hogy katasztro-íáüs vereséggel jön haza vasárnap este a ZMNTE hivek nem íuujy örömére,
Hetn telepünk!
_¦ Mésrár-os István voU szé-
I UJJ. | |. i kcsfcUérvári 69. gyalotf-
I-;-1 czredlífii tizedes arra j«-
tentközett, hogy a Ürokaia5miál tevő KoziaJata hegyen kiejiitolt orosz állási Wderltl, Ügyes elíi tok úszássá az orosz fedezékek KÖXveUen köielél>c ért, majd áthatolva a drótakadályon, ész-i«vOlle, hogy az oroszok a fedezékek elhagyására készülnek, sőt zömük már vissza is meni. Erre piUwiatoyi elhatározással és páratlan mCrészségK^ Orra a tíz oroszra vetette magát, "kik bizlosÍtáské]i|«n visszanuiradtak, Mészáros tizedes hirtelen előretörésére szuronnyal akartak védekezni, de :i közéjük vetett ¦kézigránát robbanására tüstént megadták magukat
Mészáros tizedes nctnc&ik ez alkalommal, hanem a későbbi liarook alatt is példás ©tszánlsággaj luti\'oull. Hátor-ság.r és leleményessége a #tsz)óa(lj
egyik le^kivágóbb MderitŐ járőrpe-raucsuokúvá avatták, űikina a legve-
0363
jdiU májúit g
CALAI «ÔZtOiTO
szélyesebh feladatokat is nyugodtan Iázhattak elöljárói, a kis ezüst vitái. ségi erinet már Itlóidemclle. E*sr1 a májusi harcok folyamán szenaott harci érdemeit a nagy ezüst vUézséfli érem-met jutalmazták, , f ,
*
példás eíszántsággaa liaroott még ezen a napon Köváry / Alajos volt budapeMi 21. vudászzásztőuljbeli torzs-(övadász. Ez alkalommal nz iM.Ü lwzlositasára kikülőmleil szakasz pn-rauosnoka volt, mohwk élén kiválóan kőrüliekintő és qjszánt liarcvezciéisel távoltarlolta az oroszokat Kzzcv \'ehetővé lette, hogy a tnlerök ettan támadó szárida zavartalanul végigküzdje a harcol és az oroszokat visszavet. IM) Köváry törzsfŐvadász"nemo*ak ek-kor, lianem sok más cetlién is ]>é!dás bátorságával és harci deréksegé\\tO tíuilelte ki magát A korábbi harcok alatt mint szakasz- és járőrparancsnok oly kiváló liaroi érdemeket szerzett, hogy számos alkalommal oszluHfem elismerést érdemeli ki. Ezért tehát az ezen a i\\apon végliczvltt vitézi lettét — az előző érdemek betudásává} - -az arany vitézségi éremmel jutalmazták.
— (A nagykanizsai Piarista Diákszövetség)
április lfl-én közgyűlését közismert okból nem tartlialta meg. Eitesíti tagjait, hogy a közgyűlési május 10-én, szombaton este ll órakor fogja megtartani a gimnázium lunácsterim\'tie\'i.
(0
— (F. Pásztor Irma és Kerekes Irén)
szereplői a vasárnapi icjiftji líceális inaiménak, mely a zoneiskolába\'u fél 12 órakor kezdődik, Mozart és Debussy címmel Fábiónné előadást tart, Keie-kes pedig zongoraszámokkal ÜÜusz-üálja. BcüénŐdij ninos. (:)
— (Ktrendeles)
Német István oki. gazdát, aziOMTK zalaegerszegi tejüzemének veietöjót a visszatért katonai közigazgatás alá tartozó zalai és vasi terüáetekrc kirendellek a tejértékesités mcgszeivezeséro/
— (A Kat. Legényegylet zenekara)
ismét megkezd;! próbáit és kéri tagjait, hogy a 8-i, csütörtöki próbán teljés számban megjelenni szivéskedje. nok. (3)
— (Töz Oelsén)
Tudósítónk je-\'outi: Szerdán déJbew félrevert harangok Jelezték, hogy tűz támadt Gelsén. Csizmadia Ferenc községi bíró portáján a szalraakazai\' gyu-ladt ki eddig még ki nem derStPlt okból. A tűzoltóság azonnal kivmuSa. és a falu népének ieikes támogatása: meilelt sikerült a tüzet elfojtani és tovaterjedését megakadályozni A kár igy is kb. 100 pengő. A csendőrség tnegüidilotta a nyomozást.
— (Táncest a Legényegyletben)
A Katolikus Ijegényegyiet a katonai inegszánottság ától felszabadult s Így újból a tagok rendelkezéséio ADt A líélvldék visszatérése okozta nagy magyar öröm lumgulatában \'» legényegylet május 11-én, vasárnap esto 8 órai kezdettel táncestet rendez, melyre összes ismerőseit szeietettel hívja és várja a rendezőség. Zenét az Adria lánczcuekar szolgáltatja. (:)
— (Leleplezett pflnkösdisták)
Kaposvárott a rendőrség tudomására jutott, lwgy a DOJŐ ut egyik házában tiltott .pünkösdlsta összejöveteleket tartanak. A rendőrség minap rajtaütésszerűén megtépte a pünkösdistáknt és vezetőjükkel, Nyers Istvánnal együtt előállították a társaságot a rendőrségre. KihaÜgaiásuk után cUwcs&loltak PM de aj eljárás folyik aycuuk.
Három vásári tolvaj asszony került rendőrkézre,
akik a kanizsai országos vásáron a sátrakban loptak
A mostani kanizsai országos vásáron az egyes sátraknál egy tolvaj-trió garázdálkodott, a mely asszonyokból állott, Mig az egyik lekötötte a kereskedő figyelmét, a másik boszorkányos gyorsasággal kendője alá rejtette" a kiszemelt árut, főleg bazár-árukra fájt a i foguk. Nagyban folyt a munka, amikor hirtelen ott termettek a rendi-őrség emberei és rátették a kezüket a diszes asszony-bandára; akik persze nem is sejtették, hogy a rendörök rigyclik. Előállították őket a kapitányságra,
Kiss Elemér, az Alsó-dunántúli Mezőgazdasági Kamara Igazgatója átvette a Kamara vezetését
Az Országos Mezőgazdasági. Kamara központi fegyelmi tanácsa május 3-án ölest tartott, amelyen letárgyalták Kiss Elemér kamarai igazgató fegyelmi ügyét.
A fegyelmi tanács Kiss Elemér kamarai igazgató felfüggesztését azonnali hatállyal meg szüntette és a fegyelmi tanács elrendelte, hogy Kiss Elemér igazgató azonnal vegye át az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara vezetését.
Mint az Uj Somogy jelenti, dr. báró Mirbach Antal, a Kamara elnöke, szerdán reggel Kaposvárra érkezett és átadta a Kamarát Kiss Elemér igazgatónak.
Alsódunántul gazdaközönsége osztatlan örömmel veszi tudomásul Kiss Elemérnek a Kain;: ra élére való visszatérését, mert az ő egyéniségére és nagy szaktudására, nagyszerű szervezőképességére most a nehéz- viszonyok között különösen szüksége van a gazda tábornak, a mely az őt ért támadások időjén, nehéz időkben is, oly egységesen és zárt rendekben állt mögötte. _
Talpfaőrkereskedönek piros utalvány nélkül Is ki lehet szolgálni talpbőrí
A bőrtalpú Qábbeli, vaáarnint n taJp-bőr forgalmának szabályozása tárgyában a folyó évi > március hó 12-én kelt vonatkozó közeHálási miniszteri rendelet szerint a törvényhatóságo k első lisztviselői által megbízott fosztó tatybőrkereskedő, Udpbőrkerwskedi.n-k talpbőrt a folyó évi március lió 31." napjáig elismervény éjfelében utólagos elszámolásra pirosszinü utalvány m3-kül is kiszolgáltathatolt Ennek a Tea. delkezésiick a célja ax (Volt, ,hogy az utalvájiyforgaüom megindulása ellőtt a iuij>t>Őr olmdájytalanul eíjutliflKson oz elosztó Uápbőr kereskedőn k^esz-tui a feldolgozó juharosokhoz közeká>b fekvő talpbőrkereskedökhöz és igy a kisiparosok bőrcllálása pirosszinü utal-
aliol megmotozásuk alkalmával megtalálták a zsákmányt. Persze a tárgyi bizonyítékok láttán hiába is lett volna minden tagadás. A három asszony : Dávid Ferencné cszteregnyei lakos, özv. Dömötörfi Istvanné és Bödör Józsefné pátrói lakosok.
— Hát hogy vetemedhettek maguk idős asszonyok léttükre vásári tolvajlásra ? — kérdezték tőlük.
— Valami elvelte az eszünket, — felelték halkan, mentegetődzve.
Mind a három ellen megindult a bűnvádi eljárás.
ványok alapján akadály talonul megindulhasson.
A rendeletnek ezt az átmencli jellegű intézkedését azonban a borkereskedők túlnyomó résre részben a rendelet nem ismerése, részben pedig egyeli okokból nem veite igénybe ós igy az a helyzet állott eftő, hogy a kisiparosok a pirosszinü utalványoké* csak a tőlük gyakran messzlefekvöl elosztó talpbőrkeresiedőnét váüthat-ják be.
Ezért a közellátási miniszter rendelőéi adott ki, amely szerint az elosztó talpl>őrkereskcdő taUpbörkereskedönek talpbőrt az 1911. évi május hó 10. napjáig elismervény ettönébeu, utófci-gos elszámolásra, pirosszinü utalván; nélkül is tÜszolgáHatliat
Ily módon — ezen ktvéllflos rendel-kezes alapján — Sehelövé fog válni, hogy az egyes lulpbőrkercskedŐk meg. fe\'eiő kezdő készletet szerezzenek be. / (s- o-)
- (Tavaszi kabátalnk)
roíadegylke eliőrendtl budapesti mil-helyekben késztll. Legújabb modell kabátjalnk klrakatainkbao láthatót. SohUtz Áruház.
- (Árdrágítót)
VVeilor Fvieuc novai, kémkedő a március 31-i vásáron a Gyöngyös elnevezésű téli nagylradoért, amelynek beszerzési ára 25.50 pengő, 40 pengőért árusította. Miután ez a möttáuyos hasznot jóval meghaSadta, " a*fa*gcr-szegi uzsorabirójág Weilert árdiágiláa miatt 400 peagő pénzbüntetésre, nemfizetés esetén 40 napi rogházra és egy évi jogvesztésre RéMe. Az Ítélet jogerős,
— (Elfogott csaló szebósegéd)
A balatonujhejyl csendőrség tátogta Csizmadia Pál baJeionujnel>l szabó segédet, mert különböző kólosőneket vett fel és azokat nem fizette viasza, a csínáltatásra átadott ruhaanyagokat pedig eladta Csizmadiát bcszáWtotttk a kaposvári ügyészségre, ahoí IMflén letartóztatásba hetyezlék. Tiisi.«r volt már büntetve különböző csalásokért és sikkasztásokért.
— (A Magyaroaan)
nye\'vmüwlő folyóirat uj számában Isméi néhány érdekes cikket találunk a ma gyakran használt kifejezésekről (árja, árjasit, protekció, rádjóaktiv, ur-vezelö, izlap stb) és azok magyarságáról. A kitűnő közlemények meneti lanszenrle, figyelő egészíti ki az uj számot, ontelyet mindenkinek ajánlunk, aki csak kicsit is szivén viselt a magyar nye\'.v ügyét. A Magyaroson egész évi olőfizetésl ára csak 1 pengő.
— A tudoruAny j»UntoilgjiSl
a kutató emberi ebne egész munkaterületéi megvIMgitó értékes tanút* mányt irt Komis Gyula n Tükör uj számába. A művészi képekben és magas szinvonaiu írásokban gazdag füzet közli még Kopp Jenő beszámolóját u Székesfővárosi Képtár uj szerzemö-n>ölről, Szász Károly visszaemlékezéséit forró színházi estékre és Kreúttfer Sándor elmélyedő stockholmi városképét. Cs. Szabó László szatirikus uoveUát, Juhász (iézn verset irt a májusi szrimlw. A szép folyóirat szer-ke^zlöje dr. Hóvay Jóasef.
Uéaiürdö nyitva regaei ti órától eate a órátg (hétfő, seerda, páatek délután éa\'treddwi ***** n*p nafenak>.
Városi Mozgó Csütörtnktöl-vasárnapig
Budapesttől ogyldőban 1
Az 5 világsztár film|e: H.dy u«m»rr,
-=-^— Clark Gable,
Claudette Colbert, Spencer Tracy és Frank Morgan főszereplésével
Minden képzalalat felülmúló film. Szédítő tempó I Csupa Izgalom I Bámulatbaejtő felvételek I
A kísérő műsorban: Aktuális Világhíradó.
1 1 i
a műsor- hosszusanara való tekintettel
az előadások kazdata köznapokon 3U 3, 7 éa </« 10, vasárnap \'4 3, 3h 5, 7 és >/i 10 órakor.
ÉAHff mmam
IMI, május j
(Folytatás a 7. oldalra))
adatának a rend helyreállitár sát és a békés élét megíeremL tósót tartja. A háború sokat pusztított, az országot részben ujjá kell építeni. A pusztításokat főleg az angolok végezték, akik visszavonulásuk előtt minden hidat és vasutal felrobbantottak.
Csodálattal adózott a néniét erővel szemben, de hangsúlyozta, bogy a németek nem mint győzök, hanem mint barátok jöttek görög földre. A nép nagy* része vele együtt őszintén sajnálja a történteket és a kilátástalan harc érthetetlen folylatá-sát. Hisz a németek végső győzelmében. A németek tisztelik a
f[örög nép kultúráját, de reméli, íogy a német—görög kapcsolatokat a jövőben kimélyítik. Az xij európai elrendcződésl kívánja és reméli, hogy Hitler, aki nagy csodálója a görög kultúrának, szerepet juttat az uj Európában a görög népnek is,
A görög kormány egyébként a jövőben a görög királyság helyett a görög állam elnevezést használja.
Rendkívül neoyjelentttaéofi Darlan é* Jtbotx párisi ftanAoakoxáaa. amelyen tavai la réasft vett
Yiehy, május 8 Az európai ipari együttmükö-ködés érdekében megalakult a német - olasz-francia bizottság. A bizottság megalakulásának nagy jelentőséget tulajdonítanak.
Ugyancsak rend kívüli jelentőségű Darlan tengernagy és Abetz párisi német fömegbizott tegnapi megbeszélése, amelyen — hirek szerint — részt vett Laval is.
A Budapesti Tudósiló jelentése szerint Láváinak a párisi tárgyalásokba történt bevonásából azt a következtetést vonják le, hogy Laval valószínűleg mégis helyet kap a francia kormányban, vagy pedig valamilyen különleges megbízatást kap.
. A német—francia tárgyalások nagy megelégedést keltettek Franciaországban, mert szabályozza a forgalmi közlekedést a megszállt és meg nem szállt Franciaország között. A német kormány ezzel lehetővé teszi Franciaország megújhodását — mondják Vjcliyben — és támogatja Franciaország élniakará-sát.
Az egyezmény lényegében azt jelenti, hogy megnyilt a francia demarkációs vonal az utas, a levél és áruforgalom előtt.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból bewzerezhetó
lapDuk nyonidálábm
Nemet roptllók egy olazorezaßl repülőtéren. (Foto R. D. V.)
Uillnmos hűztorMsi kÉszQlék
mindenkinek örömet szerezi
Teakannák íróasztali lámpák
Vasalók Hangulatlámpák
Kenyérpirítók Modern falikarok
Gyorsfőzók Olvasó lámpák
Kávéfőzők Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYInél
Sugár-ut 2. m
Hirdessen o Ziloi Közlönyben
írit js m/9űj,Tn niíom MrtBRä$ KÉSZÜLÍKEKÍ
^PORTÍs-FOTÓÜZLüT^. .
-fotói a bo rató r> i u m
mirtiiliinMttl littktn l
MENETRENDJE
érvényes IUI. malus SVtöl.
trarsóbot-t*,-—VMeutAllomán

tn
1200 •
13»
1*11
IS «
16«
11-10
1800
20-28 « 2200 • Csak vi:-ki- H
QuiUpnip
•* Ci.ik ttooibiton
Letenyel menetrend
l. 11- .1, .v-J 1 lr»). Ii\'! U H Ittyklfllll i,* í.i. T-SC
H.K,Vi«iul/sii I.-.H4-2U uu^í.-ím. 11-04
APRÓHIRDETÉSEK
r:
¦\',1 10 fllléf, .ntiüUu 1
AllAss
SxnháoanBI (lehet bejáró 19) keretek 15-étől. Clm ¦ klmlAban. 1361
Karao«k inlelllgens leányt, lehetőlep németül la beszélőt, a délutáni órákra 6 éves fiúcskához. Clm o klsdóban. 1364
Fiatal asszonyt, főleg délutáni ellop-Isltségra felveszek. Uózfürdő. 136S
űakaraasttésiy komoly nő, aki Képírásban lártas, bestéi németül, horvátal, állást vállal. Clm a kiadóban. 1372
Erv hoM.BMOlóa kooatfa azonnal Iclvilellk. Cini a kiadóban. i \'¦«
ABÁS-VÉTEL
AatégaNsIt és mindea más gumihulladékot veszek legmsftasabb napi áron.
Ctvelko i!Uinl|avltóüzc..r, I\'fl -ut «. I23S
Elada egy lehér garderob-sztktény, tol lelte-tlikőr, csillárok. Clm a kiadóban.
I3U
Lakatoa-mfjhvlf-, szerszám eltdű. Qalatnbos József, Orszig-ut 32. Bármikor megnézheti. 1359
timéé s Ikersbhtk rolóval, számyas-altó, mázsák, Weiihelin-kasaaa, 4 méter hosszú cseresznyeft-rörut. JóskI löhetceg-ut 83. 1373
Ajtók, ablakok és tokok ló állapotban •hadak. Magyar o. 11. 1370
Ptatakaa Irtsa balatoni sUllő és lógás plscl középső halasssatalnál. 1875
iJiKAS-OnjTHELYISÉO
Hárumaaabáa fardSeacobiaei kertes urtbáz augusstusra kiadó. Érdeklödét dr. Tamás llgyvédníl. 1371
Utol kataaabáa lakás mellékhelylaé-gekkel augusztus 1-ére kiadó. Szechcnyi-tét\' 4. 1375
tßUHurtlM
SiSISolt.ányokat, lenyökel, mahi-nlákat most r<ndel|en Berciméi, középső balasasztatnál a piacon. 131 i
KÖZLÖNY
tou.ikai NAflusa. Hsdfa ! „Ktigutfaiágl ft T. Hanykaalaa-Felelői iladó: Zalai Kárilv. Nyomatott: a „<«I(Utlar,«al «, y. Nsjykaalzsa"
eyeaáájálaa aaaykaalzsas. Ihj.mdás,! latol, taM kUaM
II. évfolyam 106 uta.
Nagykanizsa, 1941. májút 9 péntek
Arm 12 Ilii,
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP
: minden fetíköííwp dtislan.
Felelős szerkesztő: Sarbarits (.ajos
PIMtarlM : M\'.y liir.i Imi 40 <» ufalóliivtóU telefoni 7
Sierke«tG»agi ?*k
Kutatás pótanyagok után
A Budapesti Kereskedelmi is Iparkamara országos akciót indított hz ipart pótanyagok feltárására és azok felhasználási lehetőségeinek tanulmányozására. A magánkezdeményezésnek az anyagutánpótlás nagyfontosságú kérdésének megoldásában igen nagy szerepe iyan. A Kamara nagyon helyesen cselekedett, amikor a szakembereket ilyen kutatásokra ösztönözte és fenntartotta számukra a szabadalmaztatás jogát is, hogy annál inkább igyekezzék minden szakember a-z anyagutánpótlás nagy munkájában részt venni.
A tengerentúli beszerzési források eldugulása következtében egyes ipari nyersanyagokban kétségtelenül hiány mutatkozik. Viszont azonban való az, hogy igen sok olyan rém\' és jnáx majdnem elfeiejlett eljárás van, amelyeknek segítségével a hazai termésű nyersanyag a külföldit majdnem tökéletesen pótolhatja. A Kamara tehát nem-annyira az egészen uj anyagfelr fedezést szorgalmazza, hanem inkább a meglévő kikészilési és felhasználási módozatok javítását, a régi gyártási eljárások tö-kéletesjtését akarja elérni. Igy például a vegyi ipar végtelen hasznos szolgálatot tehetné a köznek, ha töWletasileni tudná azokat az-* impregnáló anyagokat, amelyek a fából készült ei-pötalpakat vizhatatlanná teszik. Másreszt tág tere nyüik a kutatásoknak a bőripar minden területén, hiszen kétségtelen, hogy különböző hulladékok felhasználásával egészen használható, úgynevezett műbőröket lehet előállítani,
A -Kamara közérdekű akciója számit a kormányzat messzemenő támogatására és ezt bizonyára meg is fogja kapni. Szakbizottságokat állit fel, amelyek minden bejelenteti uj kikészilési módozatot, illetve uj pótanyagot szakszerűen meg fognak vjzsgáüii és gondoskodni lógnak arról is, hogy a felfedezett uj lanj\'ugok felhasználási módja népszerű füzelek utján közismertté legyen. Mindenekelőtt az iparban van szükség póhmyagokra és megfelelő kikészítés! eljárások alkajmaz.ásá-ra. Mért hiszen a regi anyagokat számos iparágban a legkü-\'ftnbözőbb árucikkek olöállitá-sánál pótolni lehot már meglévő, de erre a célra még fel nem használt anyagokkal. A német műszaki tudás és leleményesség ezt a tételt már régen" bebizo-"yitQtla és kétségtelen, hogyha az arra hivatottak ilyen ,pot-anyagkulatássul maiunk is foglalkozni fognak, az eredmény nem marad el.
Németország és Amerika között egyre jobban kiéleződik a helyzet
Berlin nem hagyja válaiz nélkül az amerikai túlkapásokat — Meglepd bejelentéseket várnak Roosevelt 14.-1 cMkagól beszédétől — Amerika pépe tüntet a Jiábo-rus körúton levő Haiifax ellen
Irak Törökország; segítségét kéri az angolok ellen ? •
W a.s Iliiig ton, május 9 A német kövei óvást emelt az amerikai külügyi,hivatalban a tegnap megszavazott törvénnyel kapcsolatban a newyoxki kikötőkben lévő német hajók esetleges kisajátítása ellen.
Newyork, május 9 Amerikai körök részletesen foglalkoznak a háborús beavatkozás kérdésével és a .megszavazott hajóolkobzási és anajó-kiséret üggyel. A Nowyork Sun jelentése szerint aggodalommal láíják, hogy Roosevelt teljesen visszavonult a vitától és nem hallatja ^zayát.
-Ezt részben egészségi állupo-tával magyarázzak, de mégis szükségesnek tartatták megnyilatkozását, annál is inkánb, mert
Amerika népe nem lelkesedik a háborúért.
A Neyvyork Times jelentése szerint a hajókiséretek eddigi rendszere hiábavaló volt. a helyzeten segíteni kell, a lap javasolja, hogy egy árodát kel-; lene a kormánynak felállítani, ami nem volna kimondottan propaganda droda, bár azt a feladatot töltené be. A lap az iroda vezetésére Wilkiet, Roosevelt volt ellenfelét ajánlja.
Foglajkozik a uewyorki, sajtó Stimson hadügyminiszter kijelentéseivel is. A -lapok szerint ez volt a rohamra való jel. A talaj elkészítését jelentette ez a harcias beszéd és a következő lépést, aine.ly. már kiváltja a tényleges habom* beavatkozást. Az amerikai közvélemény - előkészítésére azért van szükség, mert »
a nép, gyűlöli a háborút.
Newyork, május 9
Az amerikai föld müvei és ügyi miniszter Középamerikában nir verő körúton van ós beszédeiben azt hangoztatta, hogy jobb, ha Amerika vállalja ^.kockázatot, mint ha kikerüli a harcot. Németország győzelme esetén — mondotta az uiueiikui /pldmü-véiésimyi miniszter a -farmerek előtt ,-\\ Amerika elveszti kül-fóldi .piaca.it. Abban . peméqy-\' kednek, -hogy az- ilyen M beszéd kellő hangulatot teremt-majd a farmerek Között.
Weehler szenátor válaszolt Wilkíe beszédére. A benemavul-kozús Iiívei a beszédet kinyomatták és (erjesztik Weehler szenátor válasziratában hábo-
rús uszítónak nevezi Wilkiet.
Wiilkte figyelmen kívül hagyja a tényekel és a szónoki hév annyira elragadja, hogy valótlant állit. <
Amerikai partraszállással ijesztgeti Halifax lord az amerikalakat
Hírverő körúton van Halifax lord, Anglia amerikai követe is. Haiifax beszédeiben hangoztatta, hogy
Angliának nagymennyiségű hadianyagra van szüksége.
Nem elég azonban, ha Amerika ezt csak elküldi, ennek meg \\h kell érkezni Angliába. Ez Amerika érdeke is. Hogy ezt Amerika hogyan csinálja, az** áz amerikai hatóságok dolga, — mondotta. Haiifax egyik beszédében a spanyol kérdésről is megemlékezett és azt rendkívül fontosnak mondotta.
Az amerikai né]) több hely.cn tüntetett Haiifax szállodája előtt Mindenütt ilyen táblákat hordtak Haiifax érkezésekor: \'Küldjük vissza Halifaxot Halifaxba U > Tiltakozunk flalifax látogatása ellen !- Amerika nem akar háborút !¦: stb.
Haiifax más helyett azl hangoztatta beszédében, hogy Németország terviével te. már az Amerikába való benyomulást. B* a jelenlegi kőrühnén\\ek között lolíotcCen, de ami ma tehetetlen, nz a jövőben valóra válhat — mondotta. i-
íleszélt ezután az angol nagykövet propaganda körútján Anglia háborús céljairól is, amely két szóban íoglpl-ható öss»: végső győzelem. Angolt g)\'Özelcm cyotén — mondotta — oUyan
béke (H^z, amely njpghozza a nemzetközi nyugalmat, nwftzgnfelt az elnyomást, tiszto\'elben tu-tja a* adott szó szentségét stb. (Nehéz ezt megjegy. Kés nélkül biigynt. A szOrk.)
Ez már falsán !
a be ivatkozás Iumqí annyira túlságba vitték miíködéáütot, hogy el-vakullságuklnui az egyik álkimban ¦ ,tadl*«fjh czr«dei minden iónyvét és irását rendelettől száműzték a i.(ni}Y-[árakból.
Dinamit Roosevelt villájában 7
I Newyork, május 9
A rendőrség széleskörű: nyomozást .indított, mert amerikai munkáskörökben az a,Itir terjedt" el, hogy Roosevelt .villájának parkjában dinamitot helyeztek el, amelyet akkor hoznának működésbe, ha Amerika háborúba sodródna. A,rendőrség kijelentette, hogy nem lehet tudni, mi igaz a hírből, de óvatosságból szigorú vizsgálatot indítottak. \'
Pihenést rendeltek Rooseveltnek
\\ Newyork, május 9
Az elnök állapotáról kiadott jC|Cntés szerint Roosevelt Állapota javult, de orvosai feltétlen piheriésl ajánlottak neki.
A lapok szerint Roosevelt türelmetlen, hogy teljes nyugalomban kell tölteni a napokat.
Óriási méretű hadgyakorlatokra készül Amerika
Budapest, május t) :
A Pest washingtoni jelentése szerint j
Amerikában 24-éu kezdődnek a szá- i razfóldl és légierők nyári nagygyakor-
lataí, amelyen az őstspis tartalékosok |
is rásztvtozuek. Khbfii hasonló nagyszabású hadgyakorlat még sohasem volt Amerikában. A liadgyakotflalok egész szeptemberig tartanák *es" azokon :\\l ejtőernyősök is részt vesznek.
Berlin a háborús Övezetbe kerülő amerikai hajókat ellenséges hajóknak tekinti
Zürich, május 9 A Zürieher Zeitung berlini értesülése széniül német körökben kijelentették, hogy
az Anglia körüli német ostromzárt a .tengeren, a tenger alatt és a levegőben feltétlen fenntartjuk.
Ez azt jelenti, hogy hu ez övezetet elérik az amerikai hajók, akár nunt megfigyelők, akár mint kísérők, a németek ellenséges hajóknak tokj.utik őket
Hangsúlyozzák Berlinben, hogy .az aiue.iükaiJ^v^k#&^ vita során olyan éles hangok
BÚTORT
Gábor műíasztalosnál
ˇegyen vagy rendeljen. HagyltutitiiBa, Váwuhfa sek*.-
hangzottak el a háborús beavat: kozás mellett, amilyet eddig a legvéresebb háborús uszító sem használt. A lapok szerbit Amerikában ugy tudják, hogy rövid időn belül bámulatos sok dolog* történik majd. Lehetséges, hogy a lap arra a Iiirre céloz, amely szerint
Roosevelt május 14-én Chicagóban beszédet mond
Az amerikaiak meglepő bejelentéseket várnak Roosevelt beszédétől.
A svájci lapok rámutatnak
arra, hogy a német lengerészek és yjságirók letartóztatása ki-élezte a helyzetet Mág ismeretlen, mi lesz a nőmet válasz, de a Wilhelmstrassehoz közelálló körök biztosra veszik, hogy NéV metország nem nézi el Amerikának ezen cselekedeteit. Ugy tudják., hogy Berlin előbb megvárja a diplomáciai jelentést.
Budapest, május 9 A Pest washingtoni jelentése is arról tud, hogy a nemet követ már elküldte jelentéséi Berlinbe a letartóztatások ügyér ben, de az még nem érkezhetett meg. Ha nem derül ki, hogy a Inrügynökségek túlozlak jelentéseikben,
német megtorló lépésre lehet számitant.
— mondja tudósítása.
lap washingtoni
Az Iraki hadügyminiszter a török kormány segítségét béri Ankarában ?
Ankara, május 9 Az iraki hadügyminiszter Ankarába érkezett és- ott megbeszéléseket folytat a török Külügy miniszterrel. Az iraki miniszter 2—3 napot tölt Ankarában.
Róma, május 9 Ankarai jelentések szerint az iraki hadíigyminiszter azért utazott Ankarába, ( hogy a
szaabadi egyezmény értelmébe* Törökország segítségét kérje az angolok ellen.
Róma, május 9 A Corriera della Sera ankarai jelentése szerint az istam-buli főkonzul is felhívást intézett az arab és mohamedán lakossághoz, hogy álljanak Iral* mellé és szálljanak szembe az angolokkal.
Nyílt harcok Palesztinában az arabok és angolok közt
Beyrout, május 9
Hetven déllibanoni és trans-jordániai katona megszökött ii.z angol hadseregből, amikor megtudták, hogy Anglia háborús viszályba keveredett Irakkal.
Damaskusban folytatódtak az arab zavargások. Az arabok hangoztatják, hogy az arab világnak közös arcvonalat kell alkotni az angolok ellen.
Marokkóból érkező hirek szerint az ottani arabok is rokqrv szenveznek Irak mozgalmával éis kivánják az arabok győzelmét).
Palesztinában az arabok sok helyen nyílt tűzharcba keveredtek az angol (csapatokkal. Az
arabok löbb angolt foglyul is ejtettek. i
Észak- és Délpalesztina közt a közlekedés nehézzé vált, mert az arabok veszélyeztetik az utakat. Annámban véres összetűzés volt az arabok és az angolok kőzött. A tüntetők közüj 30-an, a katonák közül 24-en sebesültek meg. Abdul Illach volt angolbarát emir ellen is sikertelen merényletet kíséreltek meg az arabok.
Beyrout, május 9
A damaskusi diákok angolellenes tüntetései nagy sztrájf-(Folytat** a S. oldalon)
Német katonásig nem ismer terepnehézaéget. (Foto lt. D. V.)
Kormányzó Urunk kBa*5n«ta a Magyar Élet Pártja nagykanizsai szarvezeténak
Megírtuk, hogy a Magyar Élet Pártja nagykanizsai szervezetéi nek legutóbbi ülésén ünnepélyesen emlékeztek meg az ujabb országgyarapodásrói, a magyar Délvidék hazaérkezéséről és dr. Tholway Zsigmond pártvezető indítványára az ülés hódoló táviratol küldött a Kormányzó* Urnák, amelyben nemcsak háláját és köszönetét, dé ragaszkodását és törhetetlen hőségét tolmácsolta és Isten áldását kérte Reá a történelmi esemény alkalmából. Az ülés részvevői hosszan ünnepelték országgya-rapitó Kormányzó Urunkat,
Ma azután vitéz gróf Teleki Béla kormánybiztos, főispán megküldte dr. Tholway Zsigmond ny. posta és távirdai hivat aligazgató, a Magyar Elet Pártja nagykanizsai pártvezetőjének kisérő sorok mellett a
kormányzói kabinetiroda értesítését, amit Uray főnők irt alá, hogy
a Kormányzó Ur őfőméltósága a délvidéki magyar területek visszafoglalása alkalmából a Magyar Elet Pártja nagykanizsai szervezete által táviratilag előterjesztett bódulatáért és hazafias ragaszkodás kifejezésre juttatásáért köszönetét nyilvánítja. A nagykanizsai- pártszervezet nagy őrömmel fogadta Horthy Miklós kormányzó köszönetét ós az erről szóló legfelsőbb iratot a legközelebbi ülésen fel fogják olvasni.
A nagykanizsai MEP-szerve-zet volt az első az országban, a mely az ujabb nagy magyar ünnep alkalmából háláját és hódolatát tolmácsolta Magyarország kormányzójának.
Az ezeréves zalai részek egybeforradását
ünnepelte Zala vármegye tegnapi közgyűlése
Zala vármegye törvényhatósági, teg-nap történelmi közgyűlést tartott. A bizottsági tagok között ott voltt a 92 íves KroU:r Misa zalavári apát is, v.ii:,niijii oz előkelő vendégek r.\'én -¦¦ főispáni család is.
Gróf \'Felesi Bél a főispán minden»k-elött megemlékezett niegnyitójában Teleki pá! müiiszierelnők döbbenetes haláláról, majd a Zala megyén is átdübörgő történelmi e-seménjekrők. Mi za-Liiak — mondta « főispán — közvetlen részesel lettünk a Jiusvéli magyar feltámadásnak.
Teleki Pál tanítását azonban meg kell fogadnunk, hogy amit kaptunk is visszaszereztünk, azt örök Időkre meg is tarthussuk. Mejjeml ékezett ezután a főispán • magyar csapatok lendületes előrenyomulásáról, a délvidéki liarcokról Javaslatára ft megyegyüiés az országgya-rapitó Kormányzó U Diait táviratot küldött, amelyben az ezeréves déli határok visszaszerzéséért köszönetet mondva
a vármegye közönségének hűségét és tántoríthatatlan ragaszkodását tolmácsolta.
Melegen emlékezett meg ezután a főispán a visszatért zalai részekről és szeretettel üdvözölte a visszatért magyar és idegenajim lakókat, akik maris
hűséget lettek a magyar hazahoz való ragaszkodásról, A bevonulás aflkafiiná-val látottakból erői merített és a jövőben a megnagyobbodott varmegyé\\*l szemben még fokozottabb mértékben igyekszik feladatát tejjesiteni,
Megemlékeiatl a fölsj>átt u tőrvényhalóság elhunyt tagjairól, akiknek emlékét jegyzőkönyvben örökítették meg. A megürült bizottsági helyekre oz ní-ispán dr. Germán Gyula ügyvedet (Zalaszentgrót), Paia Sándor ref, W-készt (Barabásszeg) és dr. Haág János OT1 kerületi vezetőt hivta ba.
A visszatért részeket üdvözölte.
ezután dr. Brand Sándor alispán, rámutatva arra, hogy a feJUzabBdt^t területek népe máris ápolja a ssrentist-vánl vAniiuííyéhrt-í való gondolatoknak oJjamfenn tartó értékét Pehm József prelátus a muraközieket üdvöíójlfc. A ítilkes ürmepJés után a törvényhozás fokozott bizalommaS efttoíve
üdvözölte Bárdossy miniszterelnököt.
A közgyűlés tárgyára térv dr. Kovács Lászlót vá3fts3ottÁk meg aljegyzőnek, aki azonnal le Is tette a hívatott esküt. Az alispáni jffientéshea a történelmi -hangitkt hatása alatt, nem is szólnji fel senki, a napirendi tárgy* pontokat is mind elfogadták.
A vármegye 20.000 pengőt fordít a visszatért területek szociális megsegítésére
A megyegyűlési roeg*SőzŐ napon a kisgyűlés tartott itfókészitŐ CfléM. Itt is \'megemlékezett a főispán az eseményekről, majd bejefieniette, hogy az igénybievételi ettjárás során Összejött 120 vagon buza, !H) vagon rozs, 80 vagon kukorica, 22 vagon aab, 2 vagon árpa, 5 vagon bab és 130 métermázsa zsir. Ebből a rveimyiségböl kormánybiztosi kiutalás történt gabonáitól a baflatonfüredi járás részérc
0.7 vagon, Nagykanizsa város részére 7.5 vagon, Zalaegerszeg varos részér* 3, a keszthelyi tárás részére 1.7 vagon. A sertéshizlaüók részére árpából 0.4, kukoricából pedig 3.0 vagon kluta&s történt.
Horváth Gergely a Irtőrtos szabályozását kérte, mert "a mostani őrleménynek 33 százaléka nem Iutsznátfly*tó\'em-beri táplálkozásra. A falusi emberek minden nap nem süthetnek WWjyerűt,
Mvárosl nívón «116 bér-fmMgyár Nagykanizsán:
PÁLCSICS
Fonal- és textiláru festés, kikészítés
Fehérítőgyár • Indanthrsnfsstés Ruhafsstészst • Vogytlsztltás
<Jv«rt H««ík«nl«.«, M»«y«r-u«o« 88. . i é m. T.lsfont 8-44. V&rsol üslati PS-ut T. iiin <Ksrsnn-»bOIe«). Til.fini 1.91.
rmi.-majus 9
Behány nap .múlva pedig, a mostani ŐrieaiényWH kcszíSt kenyér clwtWíeu. Bezercdy Ferenc véleménye szerinl a kormány n kiőrlési rendeletei abban a luszeinben bozln meg, hogy nem áUnak rendelkezésim kre akkora icr-mény fölöslegek, mini amekkorák nJbst az. 50 tioldon aluli kisgazdiikni\'üiösszo-jóllck. A főispán uzt a megnyugtató kijelentést tölte, hogy ki vizsgát! tatja, mi törbínik a kis vámürlő inailimíA őrleményéül. Mert maga is azon az állásponton v-\'n. hogy az emberi (Hvc-zeire alkaflmatían őrleményt másra ken felhasználni és helyette !1 táitfáYkozásra alkaümas lisziel adni. A kis vámőrüa hialnioknál az őrlési százalék megváltoztatása iránt lépé!-okel lesz. Kovács Sebestyén Miklósnak kérdésért.\', pedig azt a megnyugtató választ adt\'t, hogy azon gazda síkoknak, uma\'.ydknck ki-íejezclten hizóál]atok részére van szükségük takarmányra, a zár alá\'veit kukoricából kormánybiztosi hatáskörében fölszabadíthat bizonyos mennyiségeket, A közgyűlési tárgyak során a vármegye 20.000 pengőt szavazott meg a visszatért zalai tcrülclek első SZogkmM megsegítésére és az áUalcgószséigiigji üitézkodések foganatosítására. Az ösz-szegcl a vármegyei nép- és családvédelmi alapból veszik és annak íeJvc-lolérc az azonnali végrehajtást moud-lák ki.
Itália ?8 Dalmáola
Dalmácia, mint ezt a történelem bizonyítja, állandóan a szombelévő part sorsához volt kötve. Velencéhez, vagy valamely más államhataloméhoz aszerint, hogy ki uralkodott az Adria másik partján.
Kr. e 79-től Kr, u. Í7ő-ig római provincia volt. Julius Ne-pos rövid uralkodása négy évre elszakította Itáliától, de Odos-ker visszakapcsolta hozzá, s ezt az egységet 103 és 553 között a keleli gótok is liszlelelben (ártották, s a ravennai exarchékon keresztül további 15 éven ál fa kelet-római birodalom is fenntartotta. Dalmáciának Itáliától való egyetlen hosszú elszakadása 578-tól Í210-ig, ami a szigeteket illeti, csak 1052-ig tartott; ez az elszakadás egyliecsctt a népvándorlás korával, vagyis azzul az idővel, amikor méglelencének adriai hatalma nem honlakozott ki.
De attól kezdve 1789-ig nem szakadt meg ez az egység, sőt a/.után is, hogy Ausztria megdöntötte Velence halalmát, Dalmatán osztozott a sorsában,
Húsz történelmi százudból Olaszország és Dalmácia 1451 esztendőt töltöttek életközösségben, állandó politikai, társadalmi és gazdasági összetartozásban.
Különállóságuk és a másik part balkanizálására való kísérletek merő kitalálások és szofizmák, melyek csak 1876 körül születtek meg.
A római Egyház is világosan kimutatta, hogy nem tekinti Dalmáciát az osztrák birodalom tartományának, mert Sebenico, Spalato, Lasina, Raguza ésCat-laro püspökségeinek felettes hatóságává a zárai metropolilát lelte meg, ami állal közvetlenül Róma, s nem pedig a bécsi püspökség ellenőrzése alá kerültek.
A kiváló nejnél tudós, Fischer, a déleurópai lélszige* lekről szóló nfagy müvében (Länderkunde der\'drei silden ropäisehen Halbinseln, Leipzig, 1893) igy ir: .Dalmácia szinte nélkülözi a szárazföld
minden jellegzetességét. Az egész egy szigettenger, sziget1-szerű terület otl is, ahol a partvidék nem látszik elszakítva a szárazföldtől. A belső vidéke felöl nehezen közelilhelö meg, teljes inertekben a tengerhez van kapcsolva s .nem ok nélkül tartozik Róma és Velence uralma alá.-
Dalmáciának mindig nagy római és katolikus hagyományai voltak és ezeknek az emlékei él-\' nck még az egész partvidék számtalan kikötőjében) Lesinato! Teodo-ig, Zárától Trau-ig. Salona dicsőséges római diadalivei, a tenin-í várkastély, a ra-guzai kolostor és rektori palota, a sebenicoí dom, lépcsők és diszkutak, paloták és tornyok, kapuzatok és síremlékek, mindmegannyi gyermeke a császári Róma és Velence építőművészeiének.
— Naptár : Május 0. péntek. Rom. kat N. Gergely, Protestane Gergely. — Izrael- Ijar hó i2.
Qftflrdfl nyitva rene) 6 öritól eaio < Arilff (héttő, szerda, péntek dálotán
24 hallgatója van a kanizsai nőt szabó-lparl továbbképző tanfolyamnak
A budapesti technológiai iparmúzeum egyik oktatója vezeti a tanfolyamot
Az iparügyi minisztérium rendezésében nemrégen megnyílt Nagykanizssán a női szabii ipari továbbképző tanfolyam. A tanfolyamon csak önálló mesterek vagy kél évi segédí gyakorlatot végzett női szabó-segé-gek vehetnek részt, A tanfolyam a Rozgonyii-utcai iparostanonc-* iskola rajztermében zajlik le és vezetője Knapp Antal, budapesti technológiai ipármuzeumi szakoktató, aki már öt év előtt is volt Kanizsán és nagy sikerrel vezetett egy hasonló tanfolyamot, A mostani tanfolyamon 21 hallgató vesz részt, hogy tö-kélelcsílsék magukat a szakmában, amire a mai ipari követelményeknél oly nagy szükség van.A hallgatók nemcsaka szabásban, rajzolásban ós összeállításban nyernek alapos tovább-
képzést, hanem ipari-jogból, OTl-kérdésekből, anatómiából, , könyvvezeLésbőJ, anyagismeretből, ipari kalkulációból, stb.\' nyernek oktatást. A tanfolyam a szakrajz óráival cgyütl összesen 120 órából áll, mely idö alatt minden hallgató elsajátítja a továbbképzésre szükséges tudnivalókat. Knapp szakokta-1 tón kivöl előadást tartottak dr. Rorsányi József adóhivatali osztályvezető, dr. Paizs Ferenc városi másodaljcgyző, Kocsi Dezső ,OTI-tisztvísclo, .Bazsó József ipartestületi vezető jegyző, stb. Minden hallgató a tanfolyam elvégzése után bizonyítványt kap. A továbbképző tanfolyam záróvizsgája május 18-án délelőtt 9 órakor lesz az iparhatóság közbeujöttével.
Olajváros
A folyékony aranyért, az* olajéri folytatott küzdelmet mutatja be ez a hatalmás amerikai film. A mese előterében két férfinek barátsága, szerelme, küzdelme, sikere, bukása, öröme és bánata áll, de e kemény-öklü férfiak viszontagságai közben egyrészt megismerkedünk az olaj halalmával, másrészt egy női sziv odaadó szerelmével. A mesének 0 mély színészi játékot is követelő jelenetei! gyakran váltják fel látványos és nagyvonalú, mozgalmas és valóság-izü jelenetek.
A két keménykötésű, makacs, de jószivü legényt.Clark Gable és Spencer Tracy játszák. Két különböző lipus, mindegyik páratlan a maga nemében. Spen^ ccr Tracy talán még őszintébb, emberibb.és jobb szinész is, mint a.nők bálványa, a >nagy John*. Cloudclte Colbert játsza a szerelmes asszonyt, őszintén ds szépen. Hedy Lamarr képviseli a »másik nőU s egyben a Szépséget. Frank Morgannal \'az élen a kisebb szerepekben is kitűnő színészeket látunk. Az egész film, bár szinte túlméretezetten sokat ölel fel, változatosan, mozgalmasan mutatja be a fordulatos mesél rendezésben is.
A nagy műsort nagyszerű híradó egészíti ki.
lég nem késő!
Ma még megválthatja Kőszegi Teréz, Bordy Bella és vattai Szabó Lajos hétfő esti nagyszabású ének és halott-táncestére, amely az utóbbi évek legkiemelkedőbb művészi eseménye lesz Nngykanizsán. Fillérekért felejthetetlen élményt szerezhet magának ! Jegyek már 50 fillértől kaphatók a Zalai Közlöny szerkesztőségében. : i Ti , I l ! l\'l <:>
Valaki bucsut Int...
A dombtetőről visszanézett, ködtátyol lengett homlokán,
Láncszemében sápadt fénytik égtek, Öaaxetépve ballagott a nyár.
Léptei nyomán ták Intenek, büa zizeg énnel hull a levél,
Mindegyik egy-egy fájó üzenet, hogy életünkben elmúlás a cél.
Hogy egyszer kése őszutóban, elfogy a dal, a \'Bők, a nóta
És telettunk kivirágzik a\\!ércsÓkolta őszirózsa.
Zoltán B. Győző
Halálos vitorlása-baleset a Balatonon
Még meg sem kezdődött a nvári fürdőévad, máris megtörtént az első vitorlás-szerencsétlenség a Balatonon. íirúbács Lajos 25 éves fűzfői vegyészmérnök Tusa Barnabással Siófokra utaztak, hogy oltlóvö vitorlásukat hazavigyék. Útközben azonban hatalmas vihar kerekedéit, a vitorlás felliorult és kormánya eltörötl MinYlketten vizbeestek és három órás cfet-halálbarc után érték csak el a partot. Oribács Lajos azonban már előzőleg elvesztette eszméletét, ugy hogy Tusa vonszolta ki a partra. A fiatal mérnök azonban pár j>ercen belül kiszenvedett. Mint az orvos megállapította, fulladás és fagyás okozta halálát,
SAMU vmxm
mi. gáto 9.
FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
á víz és a szappan a kozmetikában
A napi bőrápolás legfontosabb eszközei u víz és a szappan. A viz használata nem közömbös az egész szervezetre, mert különböző alkalmazási, módjával különféle hatásokat érhetünk el. A viz azonkívül, bogi\' a bőr felületén felgyülem> lett idegen anyagokat leoldja, megduzzaszlja a bőr legfelsőbb rétegét. Hőmérséklete szerint a bőr felületes ereit kitágítja és ezáltal javítja a bor táplálkozását.
Különbséget kell tennünk kozmetikai szempontból a kemény és lágy víz között. A kc-ménny viz meszet és magnéziu-\' mot tartalmaz. Ilyen a kútvíz és forrásvíz. Eze>k keménységük nél fogva - nem kedvező hatásnak o száraz vagy érzékeny arcbőrre. Kevés szóda, bórax, vagy szódabikarbóna hozzáadásával, illetőleg fclforralással lehet ezen vizeket a mosdásra alkalmassá tenni. Kozmetikáikig a legalkalmasabb mosdásra a lágy cső- vagy folyóvíz. A szokásos hideg vízzel való gyakori edzés a bőrnek nem ajánlatos, mivel túlságosan durvává válik a bőr ezen eljárás által. Vannak azonban túlságosan szárazhörü egyének, akiknél a meleg víz zsiroldö hálásánál fogva káros. Ilyen egyéneknek hűvös, állott vizet keli használni. A viz használatú után ajánlatos az ilyen bőrt a szárazság ellensúlyozására zsírozni megfelelő olajjal és kenőccsel. Vannak száraz arcnőrü egyének, akiknek arca a vizet egyáltalán nem türi. Az ilyen érzékeny arcbőrnél mellőzzük teljesen a yizet és az arc megtisztítása is megfelelő zsíros kenőccsel vagy arcmosó olajjal való bckenésscl és áttörlésscl történjók. Zsíros, mitcsszercs arcbőrnél a meleg viz, használata ajánlatos. A váltakozó hideg- és melegvíz mintegy tornáztatja a bor felületes ereit és oly osetekben, mint például fagyásnál, ahol keringési zavarok állnak fenn, jó hatású.
A szappanok a mindennapos testápolás eszközei kémiai Itatásuknál fogva, mert oldják a bőr felületén lévő zsírnemü anyagot. Azonban tudnunk kell, hogy a száraz, (érzékeny arcbŐVt a lúgos szappan túlságosan izgatja, sőt gyulladást is idézhet elő. Az ilyen arcbőrre közömé bős vagy tulzsirozolt szappant használjunk. Ha a .száraz arc egyáltalában nem türi a szappant, akkor mellőzzük azt tel-
Iescn és olajos lemosásokat al-;ahnazzunk. A kozmetikában használatban vannak a gyógy-szappanak, melyek gyógyszerc-., ket tartalmaznak.
HIu a Balaton
címszó alatt iiiegjdlcnt a Xalur Közlöny május 2-íki szamában egy naifyoü meieghangii hívogató a kedves magyar tengerre, a Balatonra.
A ctkkújá szavai minden magvar lo]kél>en visszhangra találnak, kiilmö-sen ott, ahol isinerik a Untaton M-becsíilhcteUen kincseit. Nagyon, hrlyo-son áUapiija meg ez a hivogaló_ azt, hogy nemzett kötelesség címek a gyógy helynek és üdüIŐvidéiriek a látogatása, mert olyan kinosfmk ez a gyönyörű magyar tenger, amelynek fenairotása, látogatásit, pihenésnóiküti továbbfejlesztése szent feladatunk.
libben egyeiért az irövat minden magyar. Én Is. Me#Utapüom azoiibiw valamennyi bakMonjiarti bírtokosiár-sammal együtt azt, hogy !11 nagyon sok a tennivaló, inert: a halálonkér-, dés intézményesen megoldva n.tict. A pari rendezés*\', ivóvizet szolgáfaló kutak, villamos világítás, utak rendezése, a közlekedés gyors és oülosö )»eállílás:i, az ólolmözés kérdése, az élelmiszerárak gondos oJLOnörzésc, síb. mielőbbi gyökeres megoldásai vár,
Már másfél éve fáradozom azon, hogy illetékes helyen megismertessem azokat a problémákat, ainoKck nu-g-oldásri várnak, de amelyeket csupán ;i hnlalou|ku*tí birtokosak mcL>klaui nem tudnak, mert előbb törvényt keli alkotni, majd u törvénynek a végrehajtását a parubirtokosok egyesüléséből alakított szervre kell bizni. Kilincseltem, leveleztem, tervcze\'ot dot-flozitam ki és terjcszleliem illetékes bolyre, d^ csak kitérő válaszokat kaptam. Illóbb már tömörültünk zaltii és somogyi part "birtokosok és ez a,tömörülés szépen lialad előre. Nagykanizsa város közönsége is mc\'cg rokonszenvvel és érdckiödésswl kiséri, Ozt a mozgalmai, amelybe a város agilis ]h>T-gármcslcre is lekapcsolódott,
Miudcuki érzi aot, Iwgy c-Sak egy kizárólagos bnlatoll1 törvénnyel tehet ezt a kérdést inegol|a]BpfL te<Te s«m az 188\'t. évi XXIII. t. a, de az ezt kS-etíészitö többi vízjogi törvények sem alkalmasak. A Jtalnion egy fcffljecsu5t-hcletkn értéket jelentő nemzeti kisics. F.zt s magyar tengert err* alkalmas törvény alapján keH ml^zniényescii ki7.be venni és megszüntebii azt a tarthatatlan állapotot, amelyei alakulatok, íiu-dőignzgatóságok, szakaszérdc-koliségek,. vármegyei közigazgatás stb. nem oldhatnak meg.
A tömörülés indokolt. Annik tér. hódítása kézenfekvő, amikor megismeri minden Utlalonpartí birtokos és Uaki-tont kedvelő magyar, liogy a Bo-taton állami vagyon. Az új törvény végrehajtására alakult szervezet egységesen a kezébe venné a kérdés megoldását és első lépésnél már a Balaton vizének korszerű .szabályossá mán nyomban Iiozzákczden? a parlvéde&mlwz. Biztosítaná a jégzajlástól és elemi veszedelemtől a terület épségét *« az összes éjritkezéscket. A sok kfáz milliót jelentő épttkezé^k megérdemlik, hogy az állam a vízszabályozási fit is megoldja és n vadvizeket etfávotilsOi a Balaton mellől, megszüntesse a Scgefo1-kel és állatoknak a Balaton vizélw való járását. A Balatonra vágyó magyar nem azt akarja, Jiogy olt u szúnyogok milliárdjai fogadják osak azért, mert az egész partot mocsarak és békás tavak veszik körül, hanem azt, hogy egy szépséges, Úszta leve.
—¦ (Tavaszi kabátatnk)
mindegyike elsőrendtl budapesti műhelyekben kéezul Legújabb modell kabátjafnk kirakatainkban láttmtór SoUutz A ruhát*
göjü, parkírozott és villani.i.s járatok-kai dicsekvő, olcsó ellátással leiiijo}. kczö magyar tengerre járhasson. Kzl e\'. lehet érni, Iia a Bolatoiuiak mJi-(leii jövedelmét legalább 20—30 évig a pari kiépítésére, fotvirágoztal ásatja, kulturájáivik végleges megoldására fór-diljuk. !gv cisö sorban a Halálon halászatából, a gyógydÍjakból, a meg) nera müveit területeknek utfheSós afri vonásából, az állami adóknak egy részéből és a pár kilóméieres körzetben ezekre a területekre cső községi adókból eredő jövedéknél kizárólag a pari kiépítésére és benépesítéseié kellene fordítani. A Balaton kérdését lóhát törvénynek kell szibályoznia é-s a (örvény végrehajtását a Balaton-parti birtokosok illetékesek végiehajj tani. A tervezetünk ezekéi a kérdéseket míud felöleli. Nagyon hálásak teszünk, ha minden balalonparti birtokos módot keres arra, hogy ebben a nagy munkánkban a .segítségünkre siel és mellénk :Uf. Mi ismerjük a nyugalí államok leleményességét és cric alapítjuk mozgalmunkat. Nem lelteié lent kívánunk, hanem csupán azt, hogy ezt a drága magyar kincsei.ne csupán mi, Balatont kedvelők és BaMoiiJpnrtl hiriokosok karoljuk fal, luuusii karolja (el első sorban az áttamhatattmu, azután majd megtesszük mi is a kötelességünkéi. Hz még kiadást sem jelent, \'eliái csak egy kis megértés, jóakarat ke\'4 és alapos Iwlekintés a dolgok mai állásába, akkor aztán gyorsan következik minden. Az Idegen is szi\\«scn jön a Balatonra, ha artéá győződik meg, hogy itt olcsóbban nyaralhat, mint n vElág bármelyik üdülőhelyén. t
Nagy italára kóielcz bennünket ugy a sajtó, mint valamennyi part birtokos, ha megtekinti munkásságunkat és alkalmat nyújt arra, liogy megbeszél hessük a további tennivalókat. Készségűét álfunk rendelkezésié ramd-n délután 5-7 óra közölt (lírzsého! tér 20. szám, I. cmelei, 3. ajtószám atott-. Kgyébkém rovido cu körlevelünk Ls hívni fog mindenkit a Balaton re, de olfibb annak intézményes inegnWásái\'n, Fzéri felkérek mindenkit, hogy tömörüljenek nwUénk, tegyék tehetővé ci\'l-JaJcok megvalósítását, mert ez áttol nemcsak saját magunknak, hanem szereiéit hazánknak is nagy szolgálatot leszünk ugy a beL, míntl a külföldi forgalom minél nagyobb mérvű Tokozása és végeredményben nemzeiünkl közjövctlelmének és kitűnő hirnevcY.ek tokozása tekintetében.
ZOLTÁN GASPAH
h
3 Órakor lesz az NVTE—DPAC mérkőzés
A nagysikerűnek ígérkező NVTE—DPAC mérkőzés vasárnap délután 3 órakor kezdődik. Előtte 1 órakor az NVTI II. játszik a nagyatádi csapattal II, oszt. bajnoka mérkőzésen. (:)
Wéroní Mnxqá. 0«nt8rt8kt«i.wÂ^Epit|
Az 5 világsztár filmje: HadvCjmarr, ———————Clark Gabia,
Claudette Colbert, Spencer Tracy és Frank Morgan főszereplésével ,
OLAJVÁROS
Minden képzeletet felülmúló film.
Az előadások kezdete köznapokon % 8, 7 és >/« 10, vasárnap </2 3, 3/4 B, 7 és >U 10 órakor.
iz njságolvasók
az nlsiglrókért
Még egy hete sincs, hogy a Magyar Sajtókamara felhívással fordult a magyar újságolvasó közönséghez az Újságírók Nyugdíjintézete 60 éves fennállása alkalmából. A kérő szót szerte az országban sokan meghallották és már az első nap érkeztek be az adományok. Nagykanizsán is voltak, akik azonnal megértve az Országos Magyar Sajtókamara szándékát, eljuttatlak adományaikat szerkesztőségünkbe. Ezúton is tolmá--csoljuk a nemcsszivfl adakozóknak köszönetünket; az adományokat lovábbilottuk rendeltetési helyére.
Eddig a következő adományok érkeztek be:
l Jogar és Tóth cég 10.- p
ösv. Fritz Jézselnó 10.— ,
Kovács Dezső igazgató-tanító
Murakeresztur _5.— „
összesen , . 26,— P
VMkerwfcediw — NagykasJm
WHr-fcKali-Qflti-WlnwllMíí\'fK
nyíiil kfpvlitlelc.
Wondei- kapékpérak
Európa lakossága
A Svájcban megjelenő világ-\' gazdasági slaliszlikaí zsebkönyv most mcgjulenl legutolsó szániának tanúsága szerint az elmúlt három évben Európában mindenütt végrehajtott népszám hilások alapján Európa összlakossága kereken 523,957.000 lélek. Ebből 258,010.000 a nő és 254,910.000 a férfi. A női.nem tehát 14,136.000 lélekkel többségben van. Érdekes, hogy az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban együttesen a férfinem \'körülbelül egy millióval haladja tul a nők lélekszámát, mig Japánban csak 214 ezerrel több férfi van, mint nő.
Európa összlakosságából 28.3 millió asszony öregebb hatvan évnél, vagyis az összességnek 5.3 százaléka és 23.5 millió férfi, vagyis az összességnek 4.4 százaléka van ugyancsak hatvan év felett. Az összlakosságnak Franciaországban H.öszá-zaléka van hatvan év felett, Svédországban 13.3 százaléka, N\'agybritániában 13 százaléka, Svájcban 12.4 százaléka, Német országban 12.22 százaléka, Olasz országban 10.9 százaléka, mig Dólkelelcurópáb\'an és Oroszországban 6.0 százaléka. A férfiak száma mindössze két európai\' országban haladja tul a nőkét, mégpedig Bulgáriában kerek 30 ezer lélekkel és Írországban 73 ezerrel. Egyébként minden országban a nők vannak nagy többségben.
Oyomor-, bél-, máj- és »nyag-cierebetegek silvesen isznak reggelenként felkeiéikor egy-egy po-h*r természetes .Ferenc József" kesertlvlzet, mert ennek haahajló hatása alapos éí biztos, igen enyhe s ezért nagyon kellemes. Kérdene meg orvosát!
|^4l..eá|u»i) ,
Miért van zárva a városi könyvtár és múzeum ?
Mai postával kaptuk az alábbi sósokat:
Tekintetes Szerkesztőségi
Tudjuk, hogy a Zalai Közlöny mindenkor sikraszAl a közérdekekéri és az olyan irányú munkásság meneti fogfal állást, amÜEÜy a város kulturális és közhasznú céljait szolgálja, tízért kérjük alábbi soraink szíves .ltöxLését.
A nehéz idíikno való, tekintettel a múzeum és könyvtár rövid ideig szü-uetet lürdcteit. Azonban már hosszú hetek telnek el és sem a könyvtár látogatása, sem a múzeum niicgnyitása felöl intézkedés nem történt. Mint értesültünk, a város a múzeum tisztviselőjét és könyvtárosát más szolgálati beosztással csupán városházi ügyosztályoknál foglalkoztatja. A tavaszi eredményes kutatásokat és i«nleteknéí> a nagykanizsai múzeum vezetőjét és tisztviselőjét az egész magyar napisajtó (?emelte: értékes és tudományos szempontokból fontos ténykedéseik elismeréséül. A városnak érdeke, "hogy ne szerepeljen — más városokká) arJOm-ben — teljesen lüdegen ezekkel a fontos és közhasznú célokkai szemlien. Azért reméljük, hogy sürgős intézkedés történik először a könyvtárórák pontos megállapítása, másodszor a mii-zeum minél előbbi megnyitása érdeké-ben.
A város közóhajnak ie« e\'cget, ha ebben az ügyben a közönség igényeinek íiiegfcJalően intézkedik.
Fogadja a mélyen tisztelt Szerkcsz-töség luúás köszönetünk nyLhránitasát: (Aláírások)
salai Kö^qiva
Péntek
Állandó mtUorsxámok bátkőxnpeke* Boaapeai I. mImtAm
8.45 Torna. Hírek. Közlemények. HangltHnaxek. — Utána étrend. — 10 Hírek. — 11,10 Nemiét kötü viajelzö-uo\'gUat, — 12 Harangacó. Himnusz, [dőjárásjeientés. - 12.40 Hírek. -13J0 Időjelzés, idöjarasJÉSentét. -14.35 Hírek. - 14.45 MÜsorlemer-"etes. - 15 Aifotyamhirek, püd árak, •latmitoerárak. - 16.45 Idöjelxes, Idő. Járásjelentés, hírek. - 17 Hírek szlovák is magyar-orosz nyelven. — lfl Hírek. - 21.40 Hírek, időjárásjclentis, birok ttlovák és magyar-orwa nyelven.
- 33 Hirek német, «Jasx, angol és tiawia nyehvo. - 0.0 Hírek.
BUDAPEST U
17.15 Bejárattól a kijáratig. Pethes .Sándor és Dénes György vidám Jela-— 17.33 Saint-Saens; Haláltánc, szimfonikus köUamény. — 17.45 Dr. Alsteghy"Zsolt előadása. — 18 A Rádió Saalomoenakara. — Közl>en 18.23 Sportaiadmén^ek. — 10.30 Az Operaház előadása.\' .Panasztbeoifdet.. Melodráma egy felvonásban. — 20.43 Fa*. olvasás. — 21.15 Orosz han^ernezok.
22.10 Az 1. honvéd gyaloge**d z*n»karo. — 23.25 Háoz Héln rfgány-MMkara. BUDAPEST II.
10 Hanglemezek. — 10.30 Gyorsiró-knfolyam. 20.20 Kurüia Simi d-líui.N-aareakara. — 31.10 Aa Operaház előadása. .Bajazzök.. Dráma
Szombat
BUDAPEST f,
10.20 Felolvasás, — 10.45 BaUtfvasás.
- 11.40 GmMVk a NTaniz«íkdzj. Vásár-b6í- - 12.10 íírsekujvári Városi Dai-
egyUt. — 13.50 Budai Mandolin Ze«*. kar. — 13.30 Ómenetek a Nemeatköm Vftöárhill. - 14 Ilniigtawaek. — IS 30 nzare.ek a N«in**ikóai Vásárból. — 10.10 Bábjaiéul v
17.15 lbüczky László tánczenekara. -- 17.45 Móricz Zsigmond elbeszélése. — 18.10 Közvetítés a Nemzctköú Vásár stúdiójából. — 19.20 Felolvasás hanglemezekkel. _ 20.30 Innen.onna"> Hangfelvétel. — 21 A liolicsi Cupido. VigjAtél\' egy felvonásban. — 23.25 Tánclemezek.
BUDAPEST II.
13.30 Hanglemezek. — 15.30 Végh Ka(alin énekel. — 13.55 Herósuth Ilona zongorázik.
17.15 Ijesenczey István előadása. — 17.45 SzóiAoxtató zene. -- 1850 l)r. Kardos Tibor előadása. — li) Mozart: Kis éji zene. — 10.20 Mezőgazdasági félára. — 20 Ilinek. — 20.10 Tánc lemezek, — 21 Mi minden történi ötven évvel ezelőtt. Elmondja, a régi idők krónikása.
4 avokaniil wti ai »lk
2 fejd......„........................M„
25d*k« toré_______._____,_______
• 7. citrom Mjti..............H........
Vi i\'Ü- (ukraiott n/oii u/üiiiölca
tuAádotévri qtjttmq&csefr
A tájat • cukorról {•![Lnük, 1«vénülik « lüiríl, a tojói 4* vlnal linóra olkovori IrrimpOfl hqb.oro.ol ol-»ijÜk banne, ujro tüir» UtllQk o. addig U.sr/üL, falffi. A féMf jitc kiminy habjai a m 6 g M 0 U | lucrnhol vogylljülí
A túrói uíldn Allűrjük, titrawhafal cidjuli koiIO, • meloy Imimül konu.
lonklnt olW* arjuk hwm, A gyümfal. uSkat (ivo^iólba rakjuk, a kram.l fóSntjak ?1 hidogro tautQk.
f% , THtnlCCíaOzu
H&» teteiéütUc!
._. Az arany vitézségi énnel
19IS- V.9. érdemelte ki •uan a na-
I-—-1 pon Antal Imre volt
nyiregyházoj 15. huszárczredbeli őrmester. A \'kelelgjtickii Kotomoátój északra viwtl súlyos harcainkban hu-szársziikaszával LeJjesen eiszigeUM báty Miben, mint utóosztag 8 órán át tartóztatta fel az oroszok iiiUmái jóvaj nagyobb erőit. Amikor pedig liátrá-lasra kajwti paranosot, oly ügyesen vonta vissza szakaszát az oroszok kö-zolségéhöl, hogy élénk tüzük efllKaiére alig valtak veszteségcL Négy nappaa később ugyanezen n Iiarci terüLeieo ujl>ót azzaif tűntette ki magát, hogy akkor, amikor az orosz túlerők áttörték az arcvonalat és a mcgreuditeit gyalogságot erős Vjvassággal üldözőbe vették, saját kezdeményezéséből szakaszával felvételi áHásl foglalt, amelyben feltartóztatta a mcuaküíő osztagokat. Ezekből kélszázadnyl «sai)atot gyűjtött össze, melyet azután efozáutan és vilézüL oUentámadásra \\-ez*iett. Ezzel azután nemcsak mcgállitoUa az oroszokat, hanem még a zürzavarl>an elnagyolt korábbi védővonal egyik részét is vissz-rfoglaUa. Ettől ettekintve, egy a közeJlKUi rekedt ütegünket n tŰ-zelő állásban való megmaradását is lehetővé tette. Példás iuircbaavatko-zásának toluil több voiulkozásbun kimagasló jelentősége volt, miért is ie-kiniettel arra, hogy nyolc hav. harctéri szolgálata alatl a nagy és kis ozüsi vitézségi érmei már kiérdemelte, «z ujabbi vitézi teltei jutalmaként az arany vitézségi éremmel tünieiték ki.
— (A megyéspüspök egy franciskánus rendház jubileumán)
Dr. Ciapik Gyula megyéspüspök ya-sárnap Nagyatádra utazik, ahol részt vesz az oltani franciskánus rendház 200 évas Jubiláris ünnepségén, A nagy. kanizsai i«ndház is képviselteti magát az ünnei
— (Szolgabírói áthelyezés)
Az alispán dr. Horváth Lajos vármegyei aljegyzőt a Jelenyci főszolgabírói hív italtól Zalegcrszegie, az iű-Ispáni hiv italba ntodelte b*.
— (Áthelyezések a Mávnál)
EtaU János sümegi MAV éMomás-főiiök, főintézőt a szombatlielyi ürlel-vezeiöség forgalmi osztályához, Pesty Lajos MAV intézőt pedig Mosonszent-jánosról — állomásfönöki beosztásban
— Sümegre lielyiezték át. A Sümegi Rákóczi Kör ünnepélyesen búcsúzott Etelt JánostóJ. | . ; 1 .
— (A Csáktornyái plébániával)
kapcsolalban több vidéki újság azt a bárt közölte, Iwgy az egyházi hatóság P. Murai Frigyes kiskaoizsai fe-renceslef}készt bizta meg a csáktomyai plébánia ideiglenes vezetésó\\«L Érdekes, liogy il\'jeiékcs helyen crröS semmit sem tudnak.
— (A csáktornyai katonai parancsnokság)
mini tudósítónk Írja, uj helyiségbe költözött. Az eddigi .Sokol dom> helyiségeiből a volt tanítóképző épületébe [ették át a katonai parancsnokságot.
Continental írógépek
képviselete ó> lerakata
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa. Pö-ut 5.
Meghosszabbította Bujdoss
László képklállitását
Bujdoss László festőmüviész . , képkiállitását az ál-
Vfflí^*5i lando érdeklődés ko-X« a*/ vetkeztében egy nap v^rf""-^ pal meghosszabbit-1^ ja. Tehát vasárnap még nyitva lesz kiállítása La-deczky hangszerüzletében a Horthy Miklós-uton.
— (A MÉP köréből)
Vitái dr. Biró Ignáo, a,MÉP megyei főtitkára tegnap Budapeslről Jövet Ml-kereste a nagykanizsai MÉP-szerveze-> tet és annak vezetőjét, dr. Tholway Zsigmond ny. postt hivatali igazgatót, akivei szervezési és egyéb fcAyó ügyekről tá rgy.il t, nevezetesen a kan izstli körzeti és városi páll értekezlet (ncg. rendezéséről, amit majd később megyei pártértekezlet fog követni.
— (A vasárnapi zenei matiné)
fél 12 órakor kezdődik a zeneiskolában. Bejárat a Kazinczy- utcáróO. (Belépődíj nincs.)
— (Megalakult Kanizsán Foutier Szent Péter Köre)
A Nolre Datne női tanító és kanonok, rend nagynevű alapitója, Fouriw Szent Péter halálának 300-Ík évfordulója aLkalmábót a kanizsai intézet növendékei megalakították a >Fouríer Szt. Péter Kört., amelynek Uigja ieliet minden jelenlegi és volt nö^nxidók. A Kör vezetője Mater Kabos Petra Igazgatónő. A Kör voltaképpen a nagykanizsai Nolre Dame leánygimnáziumát végzett nő\\endékein*k szö\\e,sége, az iskola szejfemi kapcsolntanok további ápolására, fejlesztésére és egymás tá inogatására. Jói teszik az eddig végzett növendékek, ha az uj Kör zászlaja köré tömörülnek. Bővebb felvilágosítással szi\\«scn szolgai Mária Petra igazgatónő.
— (Május havi költözködések Kanlzaan)
Nagykanizsán az idei májusi költözködés nem igen mondható élénknek, viszonyítva a megszokott májusi köl-tözködésekliez, ami részbon a rönnálűú midelkczésekuek, részben pedig a lielyzetnek tudható be. A rendőrségi bejelentő lúvataJ adatai szerint május első hetében miniegy 600 bejedentés történt, mely nemcsak szoros be- és kijelentés, de benne vannak a lakásváltozások, főbértcU, mint albérleti költözködések, aftalmazotli változások, stb„ ugy hogy u költözködésre, iakás-vállozísra mintegy száz bejeastrtés esik, ans Nagykanizsára valóbán nem mori.dliaió élénkn-uk.
— (Öwgyllkossóg)
Sáros! Lajos jómódú 39 éves mer txyei gazdálkodó hétfőn délután ön-gyilkosságot követett ei oly módón, hogy a pajtában a gerendára, amely 4 méter magasan volt, felakasztott^ B»4jAt- \\*. U.
4522
íAíVm mmsutswá
ZALAI KIS HÍREK
Dióskál község 700 pengővel segélyezi a róni kath. egyházközséget. — Orfuuiza a 20.000 pengőt kitevő községi pénzt ayütaÖl esőzésre a gulorföldeí Hitelszövetkezetnél helyezi el.
— 500 pengővel támogatja Zala vármegye az árvízkárosultakat.
— A sümegi kegytemplom és kolostor tatarozásához Í0Ö pengővel járul hozzá a vármegye, elismervén a sümegi ferenceseknek a zalai hitélet ápolása körüli nagy. érdemeit.
— (Megépül a szentbalázsi körorvos laki*)
Becsehely, ZoSü^rOntbalázs, Tornyi-szenlmiklós községek 30.000 pengő, 25 évi lejáratú BABI kölcsönt vesznek fel kőrorvosi lakás építésére. A\'tkÓrze-tekbe tartozó többi község szavatossá-got vállal a visszafizetésért. A zal\'u-szentbalazsi körzet iéte függ attól, hogy kőrorvosi lakást építsenek.
— (A világverő futáruk utódul)
A Tükör májusi száma írja: A pusztító tatárjárás, után (12«) Batu kán visszavonta hadnit Magyarországról, o tatár birodalom azonban ezzel még nem omlott össze. Csak 300 év mujva, lMO-ban sikerült Rclleneies Iván orosz cárnak elfoglalni Kazánt, o. mongolok főfészkét. Az utolsó mongol maradványt pedig 1570-tten verték ki Oroszországból, A tatár birodalom bukása után az előkelő mongolok javarésze Moszkvában leepedett ae és beleolvadt nz orosz nemességig. A világverő tatár közkatonák utódai ma is számosan élnek Oroszországiéin, mtnt pfocérelt ós ócsküruluikeres\'kedők. Sic transit glória muudl!
— (Betörések Csáktornyán*
Tudósítóiak írja: Az elmúlt éjjel ismeretlen tejesek lotörtek Zelkő Kál. mán füsner- és c emej,e.\'kereskodr\'Sóbo és onnét nagyobb meonyiségü árul és mintegy 800 pengő készpénzt vittek cl, ZeJkó feljereiitésiíro a csendőrség azonnal erélyes nyomozást índt-iott a letlesek kéziekeritéséi*.
Mussolini Albániában
A Duce tegnap az albániai hadszíntereket tekintette meg* és-egész az Ohrida tóig ellátó-1 gatoUVinajd résztvett a Tevoli hidjénak felavatásán. A hidat 8 nap alatt építették ujjá. Mus-sofcnr ma reggel Bariba repült vissza.
Moszkva nem vont Össze csapatokat
Hivatalosan eáfolják, hogy azok a hírek, amelyek szerint a szovjet a nyugati határon csapatokat vont öss/.c, beteges képzelet szüleményei. Mindössze az történt, hogy ,jobb lakásviszonyok miatt az irkuszi körzetből egy lovaskülőnitményt a novi-sziborszkt körzetbe helyeztek át-
(Folytatá* a 2. eWalrál)
Az Anglia elleni repülő-támadások
ma éjszaka is folytatódtak. A-.iedobolt bombák nagy károkat és sok tüzet okoztak.
Az- angolok Bréma és Hamburg ellen kíséreltek meg támadást. | \'
Négy Iiajóotsüllyesrtés hire is érke. zett. Ezek közül %teítő Ansériln és An^Ua közt iluaaanyaeot szállított. Az össz^on&a veszteség 31.000 tonna
Szuez vidéke cl&tu tegnap 2\\ónás rs-pülőtámádáí yott — jelenti Kairó.
kokra vezettek. A lakosság között gyűjtenek az iraki vörös félhold (Vöröskereszt) javára. Az egyetemi diákság tiltakozott a rádió híradósai ellen, amely ellenséges hangon beszél Irak mozgalmáról, hololt Irak minden arabért harcol. A diákok az Összes arabok egy arcvonalba tömörítését kívánják.
Roosevelt fia Kairóban
Kairó, május 9 Roosevelt fii kínai tanulmányútjáról hazatérőben Kairóba érkezett é* ott,
mint az amerikai kormány légánfeg-fígveiője szerepe). James Roosevelt apja személyes levelét vitte Faruk királyhoz. A fialat Roosevelt 3 liciet szándékozik Egyiptomban tölteni
Az iraki régűiis, Sarah baráti táviratot vállolt az egyiptomi minlsztereluök-kel.
Szíriában nincs arab kormány
Vichy, május fl Cáfolják azokat a túrokét, mintlva Sziriában francia fenitltatóság alatt önálló arab kormány alakult volna. Erről francia körök semmit nem tudnak. ,,
Mussolini szemlét tart n készeriátlő olasz csapatok Telelt .valahol Olaszországban" (Foto R. D. V.)
Német könnyű légvédelmi égyu egy hegyi magaslaton.
Zamatos, lolzl kivit
Sintrox kuvéflíziln
készíthetünk.
Kapható: \'A-Vj-l-lVa literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
IRÁVAVÖLGYI.ni
Sugár-ut 2.
mi, május 9.
ttJSítalüHlHMlteillsiii
MENETRENDJE
érvénye, 1041- mftjiiH 5-161.
F.|.un*bol-t*i- VaeutalleieAa
VaiuUUomílra_
4\'2»
g-to
lí\'OO •
13-38 1410 15« 16-40 18» 18M
2280
• c*»k vwir- íi
QnnepDip ** Ctk Mombilon
Erttébet-térrc
Lefontál manatpend
t.lM,«r,llMI. M0 HtgjkMtt.tr» trk. 7-M KmoIuImMI W. 14-JO. Ul«,to.lrt. 11-114
APRÓHIRDETÉSEK
iújta
¦xebAoesritt (lehet bejáró Is) keretek lü-élíl. Clm ¦ kiadóban. 1301
Űekereeetetiy komoly ti6, aki .gépírásban iirtai, beuél németül, borvilul, állast villái, Clm « kiadóban. 1372
Kld«Iollu vagy teatal*- felvitetik. -Vlda illír eiiKIcl. 1385
Perjelébe, triilodíUa vagy aaanató-ilumba gyakorlott, nemetat Is bestéié atobtlciny alinlkozlk. Clm : B. I. Ni«y-kanlui, Petóll-nt 7. 1888
ADAS VÉTEI.
AutAanmH és minden mis gumihulladékot veitek legmagatabb napi iron. Civetkó gurnljavltóuxem, 1\'6-ul 4. 12»
ElatJó1 Ikerablak rolóval, aaírnyai-•lló, niiíioák, Wenhclm kaisaa, 4 míler hotstu eteresinyele-rflnk. Jótsel iöhercei!-ut «3. 1313
LAKAS-OZtBTHELyiSÉO
HinnunUi \'ardOeeebati kertet urlháü augoiltosra ktadö. Érdeklődet dr. Tárnia ügyvédnél. 1371
Karének kétazoba.lllKloizobia laktat. Binyal, Clengery-ut 11. Ilorválh ét Vaanil.
_1393
HaromeacobAe elötxobis lakit tton-na! vagy auguaitna 1-érc kiadó. Clm a kiadóban. 1387
BAZ é$ mOATLAN
Nagybagolal begyen plncenélkull eladó. KrdeklCdnl Ölbii-u. 3. 1882
TaeateaK modelluldontigok megérket-lek. IiIíkj nihik Jeggyortabban .kétaül-nek Háton Mlcl aialoajiban, Magyar u. 2-
WMU K&U.SI1V
l«UTII»l k»f|LA». laOeíJe: .HhtaMatailll. Tyak^ytaebM*. 1 releióe klidó; Zalai Király. Nyomaton. • JClMtMaaitl «. T, NaaftkaaliNr*
ayaaiajtea. Naiyauliaae CMyMe,«4ri Taleli 8iM Un*}
81. évfolyam 107 síim
Nagykanlisa, 1941« május 10 szombat
ás-a\'12 tUt.
ZALAI KÖZLÖNY
teettosztteé* é* uiadóttróatalt Póni 6. KoáaL
POLITIKAI HAPILi
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési éra : egy hóra S penge 40 «Ufa. Szerkeiztäzegl (» tiMólilvutall Mctoai n. nt.
KI lehet-e ébezteinl Európát ?
Egy. középeurópai gazdasági blokk kialakítása, amely az utóbbi években egyre .jobban ismeretessé vált, a háború következtében mindenek előtt a mező gazdasági . élelmiszergazdálkodás szempontjából nagyon fontos. Ha Európa a békeidők fogyasztása mellett feleslegekkel rendelkező terület volt, akkor a fogyasztás háborús korlátozása, megfelelő irányítás és a termelés feUesztése mellett lehetetlenség Európát kiéheztetni.
Az európai mezőgazdaságfejlesztésének lehetősége, .amelynek terményei a háború után bőséges piacot fognak találni, elsősorban a hektárhozam emelésében áll, mivel uj termőterületek csak ktis mértekben állnak rendelkezésre. Délkelcteurópá-ban pl. 70 százalékkal kevesebb ugyanakkora terület gabona- iés burgonyahozama, mint az európai rekordállamokban. Belgiumban, Dániában és Hollandiában. Ezen országok tej-, hus-és tojáshozama gyakran íiz\'-szer olyan magas, mint az előbb emUtett terület elsősorban házi-mezőgazdálkodásra berendezett országaiban. Egyáltalán nem túlzás, ha az európai mezőgazdasági termelés megkétszereződéséről beszélünk.
A siker, feltételét megfelelő agrárpolitikai és agrártechnikai rendelkezések szolgáltatják, A. technikai eszkőzök és a racionális munkametódusok bevezetése elengedhetetlen. Az eladásra kerülő áru gyarapodása és ezzel kapcsolatban a mezőgazdaság bevétele nemcsak jobb közellátási biztosit, hanem az életnívót is emeli, továbbá több, aránylag nagyon csekély nép-" sűrűségű, államban egyre fenyegetőbb . formákat öltő nép-feleslcgíelehscgeket. is ki fogja küszöbölni. Az agrártermelés emelkedése azonban nemcsakf gazdasági előnyökkel jár, hanemha nemzetek élettani: helyzetét.is nagy. mértékben bizton sitja.
Magának. Németországnak íf vannak 1 még. .termelési tartalékai, jóllehet" 1933-tól 19384g kereken 1.18 milliárd RM-t fordi-ditottak talajjavítást célra. Az Öbirodalómban még :4.6 miHió ha. a rétség, 4 millió ha. vár vizteleiiüésre, 3,5 millió ha. öntözésre, amely 3.3 millió ha. termő föld nyereségnek felel *ncg. Az uj keleti részek SZÜV wta nagyon sok lehetőséggel szolgálnák!-
A többi európai államban Még sokkal nagyobb a termelési Jartalék.. Franciaországban kü-\'önösen erősen emelkedik az agi\'árprodukoiá Megfelelő ter-mclés.crueiési íucilQtt ieíeníegÁ
Ui fordulat várható a háborúban
a négy Irányban folyó diplomáciai tárgyalásoktól
Tovább folytatódnak a német repűlötámadások Anglia elten r— Amerika beavatkozását néhány héten belfll várják — Fontos tárgyalások Ankarában
Transjordánla angolbarát uralkodóiét, Abdulah emlrt, saját fia revolverifivésekkel súlyosan megsebesítette
Róma, május 10 Az olasz lapok részletesen foglalkoznak az amerikai sajtónak a beavatkozásról szóló cikkeivel. A lapok feltűnő helyen közlik az amerikai acéltermelés adatait, mert ezzel is növelni akarják az amerikai nép öntudatát. A lapok szerint Rooseveltnek az a véleménye, hogy a Németország elleni repülőtámadásokat fokozni kell. Amerikában azt tartják, hogy a mos
tani háború a gépek háborúja és ezért Amerika megnyerheti ezt a háborút.
A lapok szerint Amerika beavatkozása már csak napok, vagy legfeljebb hetek kérdése, — jelenti a Messageró amerikai tudósítása. A tudósító hozzáfűzi, hogy a háborús propaganda Amerikában olyan nagy lett, mint a választás előtt. A washingtoni hangzavar teljesen.elnyomja már a benem\'avatkozás híveinek szavát.
Sorra pusztulnak Anglia kikötői, iparnegyedel,
¦ Bex4&v*H»aiu*--Hr
A NTÍ részletes kiegészitő jelentést közöl a német légierő tegnapi sikeres angliai támadásairól. A támadásban többszáz gép vett részt. A megfigyelők fényképfelvételeket készítettek a pusztításról. Megállapítható, hogy minden nagyobb kikötőben és iparnegyedben nagy tüzek kcletkezteK. Hall-ban a ki-kötönegyedcl érte súlyos támadás. Sheffildben az acélgyárat találták el a bombák. Nathin-genban a gázgyárat érte találat, de súlyos rombolások történtek a Rolls-Royce-autó és raotor-
g\'árban, tízenkivül Közép- és élanglia 20 repülőtere ellen intéztek támadási a német Stukák. A repülőgép színek és hangárok sole helyen elpusztultak.
A hajóelsüllyesztések is tovább folynak. Az Anglia körüli vizeken kívül elsüllyessztett hajókon kivül az Atlanti-óceánon
28,000- tonna-hajótér süllyedt el, do több hajó a kikötőben is megrongálódott.
Angliából elszállítják a műtárgyakat, ékszereket
London, május 10 A rádió közölte, hogy május 15-e után lékszereket, mütárj gyakat, I>élycggyüjtemónyeketés egyéb értékeket engedély nélkül ás ki lehet vinni Angliából a brit domíniumokba.
hullába küldik a törökországi angolokat
Ankara; május 10 Az angol követség felszólította az angol alattvalókat, hogy utazzanak valamelyik angol do-miniumba. Miután Egyiptomba nem adnak beutazási engedélyt, azt tanácsolták az angol alattvalóknak, hogy utazzanak Indiába.
Angol repülőtámadás Berlin ellen
Bérűn, május 10 Az éjszaka angol repülök berepülve Németországba, bom* bákat dobtak le az egyik dél-
nyugatnémetországi városra. A gyújtó és robbanó bombák pusztításairól részletek mé/r hiányoznak, de a jelek szerint
emberéletben is kár esett.
Berlin \'főié is berepült néhány angol gép. A lakónegyedekre dobtak bombákat, Két bérház elpusztult, több ember meghalt és megsebesült
KNpfénél hArom haját eU0 ryesxt*ttek mm •lowácok
¦ j ... Róma, május 10
A Stefani\'iroda jelenti, hogy Tobrukból hazatérve, olasz egysegek Kréta sziget környékén hadihajóktól kisért hajókaravánt vettek észre. A hájókara-vánban négy kereskedelmiIhnjó volt. Három torpedót lőttek ki az olaszok s mindhárom eltalált egy-egy hajóegységet, éspedig az egyik 7000 tonnás cirkálót, egy 10 és és egy 20.000 tonnás kereskedelmi gőzöst. Mindhárom oldalra dőlt és megállt.
A Stefani iroda jelentést közöl Szamosz szigetének elfoglalásáról is. Eszerint az olasz csapatok ellenállás nélkül, a ba-kosság baráti rokonszenve mellett szálltak partra a .szigeten.
Az áprilisi olasz veszteségltsta
Róma, május 1Q Most adta ki az olasz főhadiszállás az áprilisi olasz veszte-séglistát Eszerint a balkáni har cokban 2338 halott van, 12,005 sebesült és 5839 eltűnt.
Északafrikában 164 halott, 52 sebesült és 49.868 eltűnt
A tengerészet vesztesége: 39 halott, 115 sebesült és 392 el-türit.
A légihaderő vesztesége : 39 halott, 91 sebesült és 99 eltűnt.
42 millió lakosán kívül mégto-vábbi 35 millió ember táplálásáról tud gondoskodni. Dánia többek között még lápokat és pusztaságokat vonhat müvelés alá és tengerparton nyerhet uj területeket. Norvégia ujabb 500 ezer ha-ral 1.6 millió ha-ra szán dékozik felemelni termőterületét. Finnország, amely már 500 ezer ha-t müvelés alá vett, további 200.000 ha. termőképessé lételét akarja elérni. Jugoszláviában még 100.000 ha. ugar
van. azonkívül 600.000 ha. uj termőföld nyerhető, továbbá 5,000.000 millió ha-t kell intenzivebb müvelés alá venni. Magyarország egy általános termelésfejlesztési programnv mellett többek kőzött nagy öntözési tervek keresztülvitelén dolgozik. Először 45.000 ha. területet vi-zesitenck el, amely ezen a területen kétszeres, sőt háromszoros termésem cl k ed ést jelent. Bulgária nagyszabású mezőgazdasági tervei dolgozott ki. tícmiáo
nia hasonlóképen. Olaszország az elmúlt években már 5.1 mil-vlió ha, uj földet nyert, illetve megjavitott, mégis további talajjavítás! tervek foglalkoztatják. Svájc meg akarja kettőzni; szántóföldterületét, Hollandia pedig a Zuider tó elzárása által 339,000 ha. teret nyer, amelyool 224.000 ha, kiszárított állapotban már művelésre alkalmasan áll. Spanyolország és Portugé-\' lia szintén tett intézkedéseket az éleluilweríunuelé;. t okoz á iára
maijai msmmt
1941. tiutyu IQ
Frauda válasz az amerikai fenyegetídzésekre
paris, május 10 A NTI közű\', hogy az afrikai fran-cia gyarmatok elleni amerikai lényege-tödzesre a francia hatóságok már megadták a választ. Dc Brinon közölte, hogy ha Amerika meg akarja szállni Dakart, ezt csak erőszakkal (eheti, mert Franciaország meg mindig elég erős haditengerészettől bir, hogy kész megvédeni birtokait.
Közölték Darran figyelmez telesét is, amely szerint ha Amerika meg akarja támadni Európát, Európa feladata, hogy körös védekezésről gondoskodjék.
Havi 2 hafó tjabondt kap Amerikától Franciaország
Newyork, május 10 Az amerikai kormány közölte, hogy a meg nem szállt Franciaországnak havonta két liajórakoinány gabonát küld, i>i u mennyiséget mindaddig küldik, inig a helyzet meg nem változik, i
Vichy közötte, hogy a jövőben ax
angol ostrorazár miatt az ófclmiszer-száiliu\'i hajókat hadihajókkal kisértoli.
Angol kísérlet a német-orosz ióvtsxony megrontására
Berlin, május 10 Berlini körök merő kitalálásnak bé-lyegzik azokat az amerikai hiteket, amelyek szerint •jolértesuit angoJí körökből származó hír szerml< Német-ország\'nyomást gyakorolt Oroszországra és felajánlotta néki a köteti lerí*. lek vezetőszerepét. A hir forrása mutatja, hogy a német—orosz viszony megrontására irányuló kísértet Churchill tói származik — mondja Bcrfin.
BÚTORT
szaküzletben
Gábor műasztalosnál
vegyen vagy rendeljen. Nagykanizsa, VireaU* palota.
Változatlanul tart az ellenségeskedés Irakban
Bcyrouth, május 10 A NTI közli a bagdadi kormány hivatalos hadi jelentését, amely a következőket mondja: A nyugati fronton a. helyzel változatlan. Az első héten 49 ellenséges repülőgépet lőttünk le. Május 8-án felderítő repüléseket végeztünk Sin cl Dollannél és Haganja felett.
Az angolok megtámadták Mossult és több bombát dobtak le. Maknzounnál egy bombázót lelőttünk. A gép egyik pilótája fogságba esett, a másik szénné égett.
Változatlan a helyzet a déli fronton is. Bagdad és más katonai pontok felett az angol bombavetők elrepültek, de károkat
nem okozlak. Egy gépet itt is lelőtt az iraki légeihántás.
A törzsfők támogatják a kormányi
Bagdad, május 10 Az iraki miniszterelnök fogadta a Bagdadba érkezeit arnb törzsfőnököket, akik azérl mentek hozzá, hogy bejelentsék tá-mogalásukat.
Bagdad, május 10 A rádió a leghatározottabban cáfolja azt az angolok által terjesztett hirt, hogy Keilani iraki miniszterelnök elhagyta volna Bagdadot. A miniszterelnök meg jelent az egyik mecsetben is, a hol az arab lakosság lelkesen ünnepelte. ,
„A harcot folytatjuk, míg csak kl nem vívjuk szabadságunkat !"
Bcyrouth, május 10 A bagdadi rádióban beolvasták a tiz arab törzsfőnöknek az iraki miniszterelnökhöz intézett levelét. A lovél szerint az arabok évek óta vártak erre a pillanatra, hogy fegyvert foghassanak függetlenségükért. 1929-ben ínég nem volt elég fegyverük és az iraki hadsereg nem volt kellően kiképezve, mégis megtették, most pedig cl vannak tö-
kélve, hogy folytatják a harcot, mig csak ki nem vívják szabadságukat.
Roatbát altoglalták az angolok
Ankara, május 10 Az iraki kormány kiürítette Routba repülőterét. Később heves harcok után az angol csapatok elfoglalták a\'hát raliagy ott repülőteret, amely az iraki olajvezeték mellett fekszik.
A török minisztertanács foglalkozott az Iraki kérdéssel
Ankara, május 10 A török kormány váratlanul minisztertanácsra gyűlt össze. A minisztertanácson az iraki kérdéssel foglalkoztak. A kormány tanácskozása után a Törökországban tartózkodó iraki hadügyminiszter hosszasan tanácskozóit Seydam török mif.
nisz terel nőkkel. A tanácskozásokon hir szerint Szaracsoglu külügyminiszter is részt vett.
Ankara, május 10 A csütörtök óta Ankarában tartózkodó iraki hadügyminiszter ma ismét hosszasan tárgyall a török külügyi hivatalban.
A diplomáciai tárgyalások négy fontos iránya
Berlin, május 10
A német politika és. diploma cia vezet&it jelenleg négy kér
dés foglalkoztatja. Ez a négy fontos kérdés a következő :
(Folytatás a fi. oldalon)
Fővárosi nívón álló bér-festőgyár Nagykanizsán:
PÁLCSICS
Egységes cipőjegyet kór a nagykanizsai cipész-iparosság,
amit az Iparos anyagra, a kereskedő cipőre válthat be
A nagykanizsai ipartestületi elöljáróság, mint az elnökség, de különösen a cipészipari szak osztály ismételten behatóan foglalkozón a cipő jegy rendszer kérdésével, amely a gyakorlatban sok kívánni valót hagy maga után és az iparosságot or-\' szagos1 megmozdulásra késztette. Nagykanizsa cipésziparosai is bekapcsolódtak most ebbe a mozgalomba, amely a mostani iegyrendszer módosítását van hivatva kieszközölni.
Ugyanis a cij>észipari szakosztály felterjesztést intézett részint Hovszky János országgyüf lési képviselőhöz, részint az iPOK-hoz, kérvén, hogy köves-
senek el minden lehetőt a mostani rendszer megváltoztatása? illetve módosítása érdekében a miniszternél és az eddigi, a cipésziparosokat nehéz helyzet elé állító rendszer helyett, amely a cipők megrendelését és vásárlásai, \'illetve talpalását piros és zöld szinü utalványokhoz köti, vezessen be egységes utalványt amely az egész országban érvív nyes legyen, mely egységes utalványt az iparos anyagra, a kereskedő pedig cipőre válthalf jabe.
Nagykanizsa város közönsége a legnagyobb rokonszenvvel kiséri a cipésziparosok mozgalmát.
azár-ud var
nál
szebbnél-szebb
női és leányka
konűfok,
divatáruk
nagyon olcsón!
Fillérekért — felejthetetlen élmény
és háromórás élvezet: ez a hétfői
Kőszegi- Bordy ének- és balett-est
Kőszeg/ Teréz vasárnap délután autógrammoi ad a Zalai Közlöny szerkesztőségében
Az a rendkívül nagy érdeklődés, amely Kőszegi Teréz és Bordy Bella nagykanizsai egyetlen vendégfcllépte iránt megnyilvánul, mutatja, hogy a közönség megértette az Irodalmi és Művészeti Kör célkitűzéséi, amikor mindenki számára hozzáférhető áron akarja adni a legtisztább és legnemesebb művészetet, amit énekben és láncban csuk Joliét adni. A hétfő esti ének és balett-táncest műsora ugyanis olyan gazdag és változatos, amelyhez hasonló Nagykanizsán még nem volt, mégis helyárai olcsóak, hogy azok számáru is lehelövé tegye az esten való részvételt, akik eddig a szép és művészi éneket csak hanglemezekről vagy aradiéból, a táncnak ezt a nemesebb, művészi formáját pedig csak filmről ismerlek. Kő-Ttzegl Teréz, az európai hirü énekesnő, aki Amerika és Európa minden nagyobb városában tomboló siker mellett ven-
dégszerepelt. Bordy Bella, a magyar filmek kedvenc sztárja és az Operaház elsőszámú táncosnője, valamint vattai Szabó Lajos, a tehetséges fiatal operaénekes és Ábrányi Emil, az Operaház volt igazgatójának neve elég fedezet arra, hogy a műsor, amellett, hogy népszerű számokat válogattak össze, minden kritikát kibir majd. A legnépszerűbb operák gyönyörű áriái, a kedvelt operettek legnépszerűbb dalai mellett magyar nótákat js hallunk, melyeket Torma Tóni és cigányzenekara kísér.
Kőszegi Teréz holnap, vasárnap délben Nagykanizsára érkezik és vasárnap délután 5 és 0 óra között bárkinek autó-grammot ad a Zalai Közlöny szerkesztőségében. Ugyanez idő alatt, tehát vasárnap délután 5-töl fi-íg jegyek is válthalók már 50 fillértől a hétfői nagyszabású ének és balett-táncestre. Vasár-tű^) egyébként már a Városi
Pönal-
es textiláru festés, kikészítés Fehérítőgyár • Indanthrenfestés Ruhafestészet « Vegytisztítás
éaisb aMuaiM
SÖStíf ÓRAT, J.\'ÉKSZERT, » "UJJ SZEMÜVEGET ""ffilírt-ZSOLDOS OVULA Iciwitti, ikra*! !1 ISIimiuoMlíiiill,
PS-Ktl (¦ Koron«-ii4llod*v,l u«mb«n). Eli0r,H2U ?11-, Hurt- it lllitnjivlld.nfibtty.
Színház pénztáránál is elfíi\'e-gyezlethetők jegyek. Az előjegyzett jegyeket azonban kérjük hétfőn délig kiváltani. Ha még nincs jegye, azonnal váltsa meg, mert csak igy biztosíthat magának helyet. (:)
Az Egyházi népének-oktatás befejeződolt
Még emlékszünk a Zalai Közlönynek arra az ősz folyamán megjelent cikkére, mélyben Rácz Alajos, a felső templom fáradliatatirtn fiatal karnagya lalkében a nemrégen végzett zeneakadémia lelkesedésével magasztailtai a megújult templomi népénekeket és Lejelentene, hogy 0 Petőn, utcai eOemi Iskolában nandszeios éiiekgyakoríások lesznek, A próbák m«g is kezdődtek, sőt már be is fejeződlek és ess a nemes próbálkozás mcgérdemilii, hogy megtörténtét a nagyközönség előtt Is ivytigtázxuk, t i
Az énekgyakorlatok épen azért, mert a legtisztább és tegnemtoiobb ügyét, Isten közvetlen dicséretét szoj-gálták; nem száiuitliattak mn .örökös részvétltaiekt érdeklődésére. De a részt vevő buzgóbb lelkek sok gyönyörűséget tálainak bennük. Legjobb bizonysága ennek, liogy az a csoport, mely kezdetben megjelent, mindvégig kitartott és hogy a résztvevők létszáma, mely 60—110 között mozgott, á|lan-dóan szaporodó arányt mutatott Fogékony, buzgó lejekkel igyekezett minden jelenlevő els»jáutani a tic&j\'es éneklés módjait, gyarapitani az isinerős egyliázi énekeket, leiket felüdíteni a legnemesebb kedély ápoló gyakortta-ton. Az eredmény a közösségi éxtek számára már is megállapítható. Az a száz egynéhány résztvevő, kik egyúttal a legbuzgóbb tempfomte lógatok, a maguk egyöntetű énoklésé\\e) viszi a a többi éneklő hivőt is. Szép számmaj gyarapodott az énekelhető darabok csokra. Közel busz azoknak <v népénekeknek száma, melyek oddig meglehetősen ismeretlenek voltak huejnk előtt. Do ma az oktatás eredményeképpen kedves kincseink. Közöttük sok időszaki ének és a feLsŐiemplombnn eddigelé szokatlan litánia én*Wlés és a Te De un*.
A nemes akció Őzzel b«fejeződött, do hisszük, hogy a jövő télen fiatal lelkes karnagyunk még len düMeí ebben fog a munkához, hogy ezt a mélyen vallásos kuUnrát, az egyházi népének szép és helyes ismeretét tcrjosffce.
Minden elismerésünket ifj. Ilácz Ali-jos karnagynak.
t 0. J.
Az újságíró kérése az olvasóhoz 1
Az újságíró az év műiden napján lelkének, elméjének kincseit pazar-kézzel osztogatta olvasóközönségének s nem kért cserébe magának semmi*. Most esdő tekintetét emeli az oHvasó-közőnségre és kér, nem magának, do kar társainak, akiknek kezéből az idő kiütötte a tollat és az elárvult újságíró özvegyeiméit Ls árváknak. A betű imil-Uárdjui szerény fillérekért esedeznek \'•} 60 éves jubiláló újságíró nyugdjifli-iménet javára. A legkisebb adományt is a magyar újságíró rend mélységes hálája uyugtfcaw, ,
KULCSlVUrL
(miűL
SZABADKÁRÓL!
üdvözletüket küldik Nagykanizsa város hazafias magyarságának a Zalai Közlöny utján Haraszlos Ferenc postatávirdai\' főfelügyelő, a szabadkai, magyar posta szervezője és vezetője, valamint Nagy Tivadar nagykanizsai posta és táyirdai főellenőr, aki a szabadkai posta főpénztárát vezeti.
A KANIZSAI JOGÁSZ-CSALÁD birák, ügyvédek, fogalmazók csütörtök este összejöttek a Koronában dr. Haárn Ernő törvényszéki elnök élén, hogy a fehér asztalnál Istenhozzád-ot mondjanak a Beregszászra távozó uj járásbirónak, dr. Béres Sándornak, a törvényszék kedves »Santi«-jának. A kanizsaiak legjobb kívánságai kisérik uj állomáshelyére.
*
Sándor mátyás.
a kitűnő festőművész, végleg letelepszik Nagykanizsán és — hír szerint — itt rövidesen otthont alapit.

A MÁV
üzletigazgatóságánál Szombathelyen.. Vértess Vilmos István üzletigazgató családi nevét belügyminiszteri engedéllyel Vértessy-re változtatta. Vértessy Vilmos a Dunántúl nyolc vármegyéjének vasúti hálózatának Mn áll, amelyben Nagykanizsa
is helyet foglal. Vértessy igazi atyja és pártfogója a vasutasságnak, akik rajongva szeretik és akjnek nemzeti epitőmunká-jára a legmagasabb helyen is felfigyelnek.
*
A RENDŐRKAPITÁNYSÁGON dr. Huszthy Sándor fogalmazó tegnap visszatér kezet t a haza szolgalatában eltöltött missziójáról és átvette a kihágási osztály vezetését.
*
A KÖZEGÉSZSÉG! INTÉZET
egészségvédelmi körzetté alakult ál, melynek vezetője dr. DesseŐ Mihály kir. városi tiszti orvos leli. A Közegészségügyi Intézet uj védőnőt kapott dr. Zónay Mátyásné személyében, aki a mura keresztúri állatorvos neje.
MURAKÖZ
sajtójáról, a magyar és horvát nyelven hetenként Csáktornyán megjelenő »Muraköz*-ről kevesen tudják, hogy azt 1882-b\'cn Eischl Fülöp alapította (Fischl Lajos édesatyja) Svas-Uts Benő foispánsága idején. Fischlék csakhamar nyomdát is alapítottak és eleven kulturális élet indult meg. Az újság elsfí szerkesztője Margitai József tanitóképezdei igazgató volt. Ugyanakkor a »Zala« napilap és egy kaposvári újság is Fischlék Ttiadásában jelentek meg,
Hétfőn este visszavonhatatlanul zárul a Budapesti Nemzetközi Vásár
Már csak két napig tart az idei Nemzetközi Vásár. Aki látta ezt a osodakiálütást, Őszintén fájlaTja, hogy Q magyar iparnak, « magyar népművészetnek és egy sereg külföldi ország kiállításának ez a nagy parádéja hétfőn este feltétlenül végetér. Menrek is u levelek, a táviratok és a Vásár terűidén a mikrofonba bemondott rádió-üreneiek a vidéki rokonok és ismerősök cimére, hogy ha az utolsó percben is, de miuha|al|anul jöjjenek fej a Vásár megtekintéseié, hiszen valósággal a csodával Iwiáros, hogy a mai viszonyok között ilyen hatalmáé kiállítást össze lelietelt hozni.
Persze, sehogyan sem lehel megállapítani, hogy\' a Vásáron minek van
a .legcs,egnagyobb« sikere. Van, aki\'a Szovjet-Unió paviSonját tartja a legérdekesebbnek, más Japán csecse*e-eséiről áradozik lelkendezve, viszont mások a hadi, a sport, a repülőgép és az aatÓklállitást vélik a Jhgszcnzá-cíósabbnak, viszonl sokan a finom filléres étel.itat-kóstolóktól vannak cjL rogadtatva. Kétségtelen azonban, hogy a legnagyobb áhítattal mindenki azt az alumínium-Öntődét nézi, ahol szériagyártásban a közönség szemeláttára készítik a Vitézi Szék részére a Kormányzó Ur mellszobrát, melyet Kis-faludy-Stróbl Zsigmond mintázott.
Mivel a Vásár hétfőn este zárul, a látogatóknak legkésőbb hétfőn déli 12 óráig meg keli érkezniók Budapestre.
, Kir. ÁllíimsorsjíUék 40.000.- ar. P.-ős
ftfnyon wéayAn*k,
összesen 24.000 kisebb-nagyobb nyeremény huiu
június 5-én.
Holnap zárul Bujdoss László képkiállitása
Ma lés holnap az utolsó alkalom, hogy \'bárki megtekinthesse Bujdoss Lászlónak, ennek a fiatal tehetséges festőművésznek ^ képkiállitását. A kiállítás sikerét a sok »Eladva< táblácska jelzi, néhány értékes és szép kép azonban még vevőre vár. A kiállítás holnap, vasárnap délben zárul, ma és holnap délelőtt még díjtalanul megteJfinthető.
\'líkm §eL4tímk!
_ A Dnyeszter vidékén Ho-
19IS V lu I rodenkánái folyt harcok -
1 ban Albisi Fiekes Károly
volt pécsi 8. honvéd huszárezredben" főhadnagy példás elszántsággal tartóztatta fel a hátráló csapataink nyomát kővető orosz túlerőket és csak akkor vonult vissza, amikor az oroszok már majdnem bekerítették a századát Hősi kitartásával lehetővé tette, begy raz «L. red zöme időt nyerjen és zavartalanul visszamehessen a számára kijelölt hátsóbb terepszakaszába. A század hátrálása alatt Elekes főhadnagy megsebesült, de érmek eflenérc is tovább vezette a századot. Vitéz magatartásáért és századának nehéz viszonyok közepette bebizonyított eredményes vezetéséért ezalkalommal az ezüst katonai érdeméremmel tűntették ki.
*
Ugyancsak vitézül harcolt ezen ¦ napon Kecskés József volt <5rtn<K*oi 39. gyalogezredben hadapródőrmester. Az ezred a Vola Javorowánái vívott harca alatt erősen veszélyeztetett helyen még akkor is rendüfeúen ekzánb-sággal tartott ki, amikor szakaszának fejrésze az öldöklő tűzben hősi halait halt, vagy sebesülése következtében harcképie\'ennó vált. Ezért a példásan vitéz és bátor magatartásáért a nagy ezüst vitézségi érenrrnel jutalmazták.
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
-teW #5ÍB6tíÍ
Srombal
Aituido tafiioruámok h4tkfli»«pokoH Budape*! I. műsoráé
Ö.43 i\'orna, Ilink. Kőkemények. Hanglemezek. — Utána étrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nemsetköai TÜTjeixó-trolgálat, — 12 H*nuurvó, HlmnuSB. IdőjárisJeientéB. - 18.40 Hírek. -1 Időjelzés, idÖJárásJeflenUs. — 14.35 HUek. - 14.45 MílsorUmer-tetés, — 15 Árfolyam tdrek, piaci árak, é\'eimftierárak. — 16.45 Időjelxés, idő. Járásjelentés, hírek. — 17 Hírek sfiorali és magyar-orosz nyelren. — ífl flirek. — 21.40 Hírek, IdŐJárásJelentós, liirek sifovák és magyar-orosx nyelven*
— 23 Hírek néioet, ,><-<-.-, angol és francia ayelrOD. — 0.0 llíi«k.
Hlltt-APEST I*
17.15 Hniczky László tánczenekara.
— 17.45 Móricz Zsigmond1 «IbasaéSS&a, -- 18.10 Közelítés a Nemzetközi Vásár stúdiójából. — 10.20 FatoWusáe lianglemezekke]. — 20.30 Iiuien-oncuui,. Hangfelvétel. — 21 A baliosi Cupido. Vígjáték egy felvonásban. — 23.25 Tánclamezek.
BUDAPEST IL
17.15 Leienczey István elŐJdúsa. — 17.43 Szórakoetató zene. — 1850 Dr. Kardos Tibor •Jőadása. — 19 Mozart: Kis éji.zene. — 19.20 A\\>zőgazda4ági félóra. _ 20 lümk. - 20.10 Táno-elemezek. — 21 Mi minden történt öt-.Teri év rei ezelőtt.. FJhnondja a régi idők krónikása.
* ttflzJlrdÖ nyit™ regjei 6 érától eet* 4 .ajtai* (béttfl. szerda, beatek délután fe.Utfan eaees d*e> aAamlá
.Ország** Magyar Kflrssktdelnl KyyoBíiiéa .HdjiykMdz6.il Kerilete.
Meghívó.
Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés Nagykanizsai Kerülete
folyó évi május hó 18-án, vasárnap délelótt 11 órakor tartja
évi rendes közgyűléséi
egyesületi helyiségében. A közgyűlésre a tagokat tiszteletlel meghívja a* \' Eht8k8fa Tárgysorozat:
Elnöki megnyitó. Titkári Jeieatös. Pénztári Jelentés. Választások.
Esetleges indítványok, melyek a közgyűlést megelőzően legalább 3 nappal az elnökségnek benyújtandók.
Megoldódott a színház-kérdés
A Thuróczy táraulat |ön Nagykanizsára és 18-án Herceg „BIzánc"-ával keid
Jelenlétink, hogy a nugykani-zsal szinházi .vendégjátékra egyszerre két szrntársulat is igényt tartott. A bonyodalmak azóta rendeződtek és a helyzet tisztázódott. Tegnap Nagykanizsán járt Thuróczy Gyula színigazgató és a városnál bejelentette, hogy ő kezdi meg vendégjátékát május 16-án. A Thuróczy társulat, mint .említettük,, prózai tár-
sulat bár zenés darabokat is játszik. Az ismerősök, közül Bálint Anna, Bartók Júlia, Kés-márky Kálmán és Somkuthy Dezső a társulat tagjai
A színház titkára már holnap Nagykanizsára érkezik és megkezdi a bérlctgyüjtést. A társulat 16-án, pénteken este kezd .Herczeg Ferenc Bizánc . cimü történelmi színmüvével.
A belügyminisztérium kihágás! tanácsa jogerősen 3000 pengő pénzbüntetésre ítélte Deutsch Gyula kanizsai hentest
Annak idején megírtuk, hogy eljárás indult Deutsch Gyula főúti hentes és mészárosmester ellen azért, mert a tiltott napokon husi szolgáltatott ki vevőinek. A detektívek ugyanis tettenérték a vásárlókat, amint a vásá-rolt hússal Deutsch üzletéből kijöttek.
A rendőri büntetőbiró ezért 2000 j>engö pénzbüntetésre és 15 napi elzárásra ítélte Deutsch Gyulái, aki az Ítéletet a vidéki főkapitánysághoz fellebbezte. A
főkapitányság Deutsch pénzbüntetését 5000 pengőre emelte fel. ellenben az elzárás büntetését mellőzte. Deutsch ezt az ítéletei is megfellebbezte. Most döntött végső fokon a belügyminisztérium kihágási tanácsa ebben az ügyben, amely a vád és védelem meghallgatása után Deutsch Gyulát 3000 pengőre Ítélte.
Deutsch Gyulának ma kézbesítették ki a jogerős Ítéletet.
JÔil. májú* lq
VÁSÁROLJON SZAKÜZLETBEN I
SZEMÜVEGEI
orvosi receptek szakszerű elkészítése
FÉNYKÉPEZŐGÉPEK,
FILMEK, FOTÓCIKKEK.
A legjobb „AGFft" anyagok.
. MODERN FOTO^ABORATOMUM. Nftlaru ktuHInek » Lhm.Mi ftro.tör-
OPTIKA-FOTÓ.
JOÓ IMRE IMsaaréar,
Horthy Hlklót-Ut 1. (VarMhíza)
öröklakások
3, 4, 5 szoba* és garzon
a város központjában ! Csongery-ull kétemeletes, 23 évig adóm-ntes pzo-lld kivitelű bérházainkban elöjeeyezhoWk. önálló telekkönyvi tulajdont képeznek, eladhatók, megterhelhetők, bérbeadbatók vagy beköltözne tők. Lényegesen olcsóbb lévén a magánháznál és ép!,Lkezéenél,kltaoS tSkelxtfektatáa. Előjegyzés éa felvilágosítás Horváth *¦ V«» építőmestereknél Csengery-ut 17.
A keszthelyi kereskedő érdekes esete egy zsák mandulával
Hogyan lett a károsultból — vádlott
Sanyi László keszthelyi kereskedő egy zsák mandulát ren delt egy budapesti cégtől. A rendelés január 12-én érkezett le Keszthelyre, amit még aznap a MAV kikézbesittetett Sényi-nek. A kereskedő csak két nap múlva bontotta fel a mandulás zsákol, de nagy volt meglepetése, amikor a drága áru között egy já rakás kavicsot is talált belekeverve. Nyilvánvaló, hogy azért keverték bele vala-hoJVhogy a hiányt pótolják, illetve ellensúlyozzák a kavicsokkal. Sényi felszólalására a MAV azonnal kiküldte egyik tisztviselőjét a kereskedőhöz, hogy a sulyhiányt pontosan megállapítsa. Kiszórták az árut, amely
Városi Mozgó. QsUtartSMéUwasarnapí\'g
.AZ 5 Világsztár filmje: "edy Lamarr,
r.--2-.-!—Clark Gable,
Claudette Colbert, Spencer Tracy és Frank Morgan főszereplésével
OLAJVÁROS
Minden képzeletet felülmúló film.
Az előadások kezdete köznapokon 3U B, 7 és V* 10, vasárnap V2 3, s/4 8, 7 ós IO órakor.
mandulából és kavicsból állott, A vasúti tisztviselő megállapította, hogy kb. 30 kgr súlyban kevertek oele kavicsot a mandulás zsákba, viszont Sényi feltevése szerint 15 kgr lehetett a kavicsok súlya. A jegyzőkönyvben, végül is 15 kiló sulyhiányt (kavicsol) \'szögeztek le, ami á mandula inai ára mellett elé# szép összeg, amelynek megtérítését kérte a kárvallott kereske> dö a MAV-tól. Sényi teljes jóhi s zem üséggel ké rte a 15 ki lí hiány megtérítését a MAV-tól.
Időközben azonban Sényi rá jött arra, hogy (a --hiányz<! suly) a kavicsok súlya nem lí kgr, hanem icsupán 3.5 kgr, ez azonban elfelejtette bejelenten
a MÁV-nak,
Időközben a MAV feljelentésére megindult a nyomozás és akkor derült ki, hogy\' Sényi a 3.5 kgr a hiány helyett 15 kgr-nak a.megtérítését kérte, miért ís Sényi ellen csalás gyanúja miatt indult, meg eljárás. Sényi a keszthelyi járásbíróság, előtt kijelentette, hogy a vasutas 30 kgr-os megállapításával szemben az ő megállapítása 15 kgr volt. tehát semmi szándéka nem volt a vasutat megkárosátani.el-. lenben tény, hogy a későbben helyesen megállapított 3.5-kgr sulyhiányt elfelejtette a MÁV-nál bejelenteni. A járásbíróság\' a bizonyítási eljárás után bűncselekmény lijányában felmentette Sényi t a vád és következményei alól, ellenbén az ügyészi megbízott megfellebbezte a felmentő Ítéletet.
így került «a mandula-ügy\'! a nagykanizsai törvényszék fellebbviteli bírósága elé, ahol dr. Ivengyel>Károly kir. ügyészségi elnök indítványozta, hogy a torvényszék -keresse .meg a MAY-ot^kÖzölje; vele, milyen sulyhiányt ijeleiitett bo a keres-\'kedő és\'milyen összegű kárigény megtérítését kérte a vasúttól, ¦¦illetve mit fizetett ki neki a MAV.
A. törvényszék helyt adott az ügyészségi elnök indítványának, elrendelte a bizonyitás.kiegészi-¦tését és a tárgyalást elnapolta.
A1-perben-csak a jövő hónapban varható-itélct.
— (Tavaszi kabaláink)
mindegyike elsőrendű budapesti mfl-helyekben -készül. Legújabb laodeü-ksbátjalnk kirakatainkban iátkatók. Bohllfcg-Áruház.
Ai olyan egyénnek, akinek bél-örüléae elégtelen, s eiért emésztés© meg van zavarva és aludni
nem tud, ajánlatos korán reggel e/tí pohár termíaieies .Ferenc"Jóssef* kcswflvizet éhgyomo.ra Inni, mert ennek hashajtó hálása alapos és biztos, enyhe és kellemes. — Ké dezrt meg orvosát 1
Nép Mozgó* Szombat és TfasArnapI 3B
Élet-halál harca földön,levegőben,vízen. Detektívregény
Nick Carter nem téved
Az Izgalmak és bravúrok meglepő filmje. — Ezenkívül!
A motoros fenevadak
Lélekzetelállltó 6 Jelenet. Minden jelenet meglepetés.
Eltadátofc kflin.pokon 5, 7, », vartr- és Bnaepua>».a> Ti «tfcor. |
J94h ittáM-lO-
K Ali Al ROZLONV
Sztobod* József és Fia
, Sfiétíil IrógépmClHxerésr.
(lágyban Izmi. 14ű)
Qlgmpia és Uránia Írógépek képviselője.
Uj és használt gépek vétele és eladása.
Fő-ut 8. «, Tott-fon 603,
Első amatőr szabadfogású birkózóverseny Nagykanizsán
Holnap, vasárnap délután 4 órai kezdessél a centrál szuterén helyiségében, mintegy 24 fő ZMNTE—NVTE és levente birkózóval kerül megtépi előzésre nz első szabadfogású birkózóver-eeny. Mlskey Árpád, a kiváló birkózó edző a kanizsai, birkózókkal, mint\'már megirtuk, a nehéz atlétika mind a három fajtájával igen szép eredményt ért el. Vasárnap súlyemeléssel és a kölyök birkózók szereplésével bővül a verseny, amely egyben válogató verseny a május 22-én Bonyhádon szereplő levente csapatnak és a 25-én megrendezésre keriüti Nagykanizsa város levente bajnokságának. A város levente bajnokságának verseny kiírását már 100 vidéki egyesüknek kiküldték.
Egyébként ma érkezett Nagykanizsára a MBSz, alelnöke, liogy a kanizsai birkózó birok vizsgáját megtartsa.
¦A iverteny érdekessége, hogy minden fogás megvan engedve, kivéfve az ütést, törést, lábat kifelé csavarni (befelé lehet) és a liajhuzást sem szabad.
IfNlliülulMiiíÉ
vaskersskedáta — Nagykailisa
Htar-klrnti-Qijiii-MliwrtlwAteK
Wonaler karékpárufte n»HTf wálaatattéttbam.
Kettős mérkőzés a Vasut-pályán
A DPAC-ot látja.Aw\'dégül vasárnap délután 3 órakor at NVTE. A mérkőzésnek nagy sikert jósolunk;. Az elő-inérkőzésen az NVTE II. Játszik a nagyatádi TSE-veL
Ifjúsági mérkőzések
Vasárnap Vét ifjúsági mérkőzés van műsoron. Azv egyik Kiskanizsáu, erről a mérkőzésről, más lielyen számolunk be, mig az Attilr—KIOE mérkőzés Nagykanizsán a Vasul sporttelepen délután háromnegyed 5 órakor kerül sorra. Bár az Attila esélyese ennek a mérkőzésnek, de a fiatal kereskedő csapat i, csinálhat meglepetést. A kél csapat ft Igejobb összeallitásban szet-Hjpel,
Panaszt hallottunk a levente Labdarugó Szakosztály jelenlegi .vezetőcégétől, hogy senki nem pártolja. Őket munkáaságukbaii, sem az illetékes vehető . körök, sem a sporttársadaíom ílzon Tésze, melynek kötelességei iJeniie ötét pártolni.
Megértjük a Szakosztály panaszát, hiszen számtalanszor tettük már azóvá ezt. a ,uagy, közönyt, n*e%ei kiStvei • léknek megbirkózniuk kell. Most a i ö felkérésük is bennünkot ^gaaoJt.
KISKANIZSAI ÉLET
Májusi reményeink
A május pompázó, korai gazdasága uj i reményeket keit-bennünk. A hideg onehéz idő után epedve várjuk u kí-id csülanó menybolt kékjét, az étetót hirdető napfényt. A ldlküak mélyén uj remények ébredeznek, ha a korazöld május szinpompájál szemtótjuk. A magyar ó!et, az uj magyar élet bontakozik ki kertjeink, mezőink és rétjeink tuiragos-zöld szmejn. Most azután a jö istentől árunk segítséget ée oltalmat.
Május van, de a kanizsai piao még mindig \'kicsi.. Egy-két »véka.. saláta, a mosolygós, baxsarózííaplros nstek, néhány tányér sóska — a sáska felhozatal. Da mar virágzik a cukorborsó, zöldéi a korai burgonya, a kerli vetemények a hideg időjárás eüenéte is fejlődnek.
örömmel hajijuk, hogy ebben az évben egyetlen gabonaföldet sem kellett felszántani, mmt a múltban. A rétek és a takannánynövények): szépen fejlődnek. A. kond ¦kapásnövények kö. zül nóliol a burgonya van elvieLve, de a kukorica eddig még nem került a földbe. A szőlőbirtokosoknak kart okozott a hosszantartó hideg, örvendetes jó legelőink értéke, melyet «z évben a város ls meghordatott trágyával. A hatalmas állataSJomány okos és. célszerű ilegclögazdájkodást követel A jövőben még t lokozottalbban keil törődni ezzel a fontos közhasznú problémára!. Sajnos vannak Kiskinü-zsa környékén olyan területek, .melyo-ket a sok esőzés folytán csak altig, vagy egyáltalában nem lehet használni. Itt is mindent el kell követtu, hogy4 árkok és levezetők biztosítsák a kitűnő foldok fokozott tennőképösségét.
KlBkanlzsal hírek
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör Y»• vasarnap esto az árvízkárosultak javára ! megismétli a .Csókos huszárok* dmü ..vígjátékot táncmulatsággal egybekötve. Az előadás 7 órakor kezdődik; mig a mulatság 2 óráig Uirt (Hétközi beszámolónkból kimaradt SzoUár Feraio neve, aki Földy,bírót alakította élethűen, zamatos magyarsággal.)
Május 22-én a nagykanizsai Urleá-nyok Mária Kongregációja vendégszerepel Kiskanizsan a PoOgári Olvasókör színpadán. Sínre kerül a .RabszoSga-nő< oimü izgalmas római .szinmü, a mely a nézőt elejétől végig fcbiftiiöscH. Előadók a Kongregáció legVilünőbb műkedvelői. VíűóIwji érdemes, liogy mindenki megnézz*. Már előre iWbjv-
juk a pompás előadásra a kózúu«-g figyelmét.
Vasárnap a hagjTWnányos Szent Flórián kérröenetet tartották meg Kiskanizsan. Á védőszent kápolnája <a Szent Flórián téren van,.ahová a körmenetet p. Bánás A. Gyula plébános vezette,
Kiskanizsáu is május havában minden este litánia van a plébánia templomban. A Utániakon a nagy munka-idö d-icára sok . liivö jelenik meg kedves lütbiizgósaggal,
Aldozócsütörtokón, május 22-én este 7-től 8 óráig egy órás szentség imádás lesz a kiskanizsai teinptornban a^-ik Euoharisztikus -VUágkongíesaeus\'\' harmadik évfordulójának mcyoinjékft/é-sére.
Sportélet
Vasárnap ismét ottlionában, a kiskanizsai pályán játszik a SáskoJeveo\'e csapat az ifjúsági bajnokságért. A ta-bela élén áBÓ csapatnak soha JSyCn nagy esélye uCm volt a bajnokság megnyerésébez, mait ebben aa.évben. Ha sikerül a jelenleg Jó játékerőt képviselő I^génye^-le^ct me&erni, akkor nagy előnye lesz a Sáska-osapalnak. A csapat. vasárnapi összeállítása V*tc*-.szinü: Kuzma — Gazdag, Horváth II. — Plánder, IlerciBg, MiUei (Horváth 1.) — Vajda, Gödinek, Kiss, Munkács* Horváth ilí. Tartalék Horváth IV., Jámbor összetételű r»sr.
ZALAI KIS HÍREK
Jóváhagyta a vármegye néhai Németh Imre és felesége komárvárosi lakosok lein ptomalapilványi ol60v<3ét, miután az örökösök általi folytatott per sikertelen maradt. \'"\' i
A keszthelyi kórliiz tutaj donjogal a község nevén icjpkkönyvezik.
Zalatárnok az oaőUáni részen ingat, lant vásárolt iskola céljára. í
Monostorapátiban 1000 pengő költségen megjavítják a csordaházat.
A vármegye is. hozzájárult a hottól községi iskola államosításához.
Hollón és ZalaszeatmUiályfán második iámtól állást siei-veznek.
Villamos ,
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti ¦¦ a "háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRAVAVDLGYU:é!
Sugár-ut 2.
?Dgoragyapjat
A,lftPÍte0lcnyoká5^s^^ \' ké»*pénxárt ,J!
v&a&rol vagy aus^raíonölrti Hl átcsarél
grót Károlyt J*«b«fn*
" gípUxeiuU rouodAJa, uz
wf\\NOORATEX?-ŰSS35,iíiít
Budapest, IX., Vankapu-utca 33.
— (A péozügyi bliottsfig)
délután 6 órakor ülést tart • .vánosháza t;uiácsl«i)itél*cn.
— (A vasárnapi zenei matiné)
fél 12,órakor kezdőik, ^zenftslco-lában, Belépődij nincs. F..oáaztor Inna előadást itart-Atozart ési-sp^trusey ctorotí,, Kerekes Ir^,,pedjg fMoxart és Debussy Mámokat^ongorazÜí.
— (A vármegye a kanizsai Katolikus Kultúrház é»dckében)
A „várnjegje r^swtősége iérMetW a>Aagykanizsaí , Szent Józeet. egyházközséget, liogy a Katolikus Kulbirhix \' •(Népház) céljaira megszav\'azott 500 pengő segélyt kiutalta. i
— (Házasság)
Donát Lili és Gyulavári lóapi.n* szombaton, 10-én„«©T|?gj*d Ö.órsjtor tíu-tják eskűvőjü&et a.\' Szent, József plébJrma-templonTban. (r)
— (Növendékhangverseny)
lesz 18 órakor a zeueUkolábiai. Belépődij nincs. , j
—,(Az Idei aruágos, katolikus aagygyOiéa)
Az AoUo Cbatoüca C«stágos-.IÍtaők-^ége elliatarozta, hogyNoMóbe* 4., 5.
,6. és 7.-. napjaira/ ¦Üud»pc&tr« i ó hjvja az Országos tjíatoJiku3 ^NHty-gyülésty,. ugyanakkor. insgiVUapiMtáli; az Arpádluizi Boldog Margit szüietése A7U0. évfordulója alMjnából • rendezendő országos iműepüéfcek kepateít. Elhatározták lovábbá, hogy az. idén ia megrendezik az esztargomi Ka^Ü^us Nyári Egj-cíem előadásait, végül- Bu<Ja-pesire július. Itó etejére orwságosíiiíikj-
• pásztori ikonfenandát hivaak össze.
— (A kórház sebészeti osztályán)
\'-több ^sebesült hős lienvéd\'^^Wiszik. Betegágyukat a kanizsai .magyaipsag meleg szertt»u«fi- \\««zi köril.
— (A dinár átcserélése)
a legnagyobb sikerre] és,, gyorsasággal történt a visszatért, Délvidéken, s a Magyar Nemzeti Bank átváttófoizolt-ságai. már be in fejtetek inükt>désük.**t. Mini ísraereies,. azAiáí.vállási>:<uány 10 : i vult i. e- tálqetes nrunka.d&pcsAn a , Délvidék fennakadás;v^ó^üWfcAp-osolódliatott az anvwrszág .gazdasági ¦ételébe. r(MVS) J
— (Holnap:.Tfizottó mujőlhi)
A . nagykjanUsai tuzol tót*\', i , h.oí-nap, vasárnap délután 4 órai kasdottei a sétatéren gazdag müsoru y.iajAlUt rendez. Es[e 8 órai kezdettel! pedig. )táncmulatság az Ipartestületi Sugár uÜ .Vadáazkúrlt voudé-ylőjébvii. KitiVaö ssórakozás,. tpompás thongidat,u.3>fcke-bell muluUág.
— (A gyorslrétanfolyam)
Bordy est roiott-keddffi, tos* *^»J*«
időben. ; :
— (A-.Kat, Legényegylet)
Hi-é^\'-raaárnan* este áraitor**tfy* lati wtóWiAtíbm-ttnoe^\'aendsai.\' A
fiatalságot.-s«ret«S«. varja. i
TanltógyBIés Leteiiyén
A lelcny»i rk. esperesi hertűet la-nilói kőre most tartotta tavaszi rendes közgyűlését, amelyet Veni Sancte és szenlmjse előzött meg, amit Rődönyi József esperes, ker. taii/elűgyelö mondott a Itstcnyei iskoflások gyönyörű ének kíséretéül.
A gyűlést ASbeok Gyula körxOsiök nyitotta meg, aki halát mondott a (kaidvisol&iick, hogy isinél nagyobb le|t hazánk. Hódolattal enűélOzelt mcg országgyarapiló Kormányzó Urunkról, vabunint u délvidéki liarook dicső hőseiről, majd a • Véreskard • esztendejének 700 éves évfordulóját, Boldog Margit csodálatos életéi tuóHathi.
Készei Sándor inuraszemenyei tanító jólsUcerült núnta-tanitása következett. Az értékes bírálatok után a kör jegyzőkönyvi köszönetet és dicséretet szavazott a lelkes, buzgó ümitó-nak,
Utána Desics Mária ollárd tanítónő Ikddog Margitról szóló feáblvasása ru-gadla magávol a halígötósiigol. A szent-lélkü királyleány gyöivyörü éCeto tflfe-ledtello a föld sirahnail. A liaBtgatö-ság meghatott lélekkel hódolt Istennek, kl nekünk Margit királykisasszonyt adta. Jegyzőkönyvi köszönettel és dicsérettel adózotl u kör a szép eSű-adásért a jeles ekíadónak.
Maj d K üronya Jen ft altfnö k előszavával, Aüheck Gyula körcilnök ve. zclésével a tótszOnlmártoni gyermekek egy és kétszólamú óneioi következtéik. Ilorvátajku, de magyar, szivü testvéreink dala zengett édes hazánk nyet-vén.\'Szent pecsétjéül a megérkezett magyar igazságnak. Kfuonya Jmö alelnök köszönte meg Albeck Gy. értékes mimkáját. \'Hajlsuk meg az elismerés zászlaját a nemzetiségi l.oijen njÜkÖdŐ kartársaink előtt. Ha mi, magyar gyermekek tanítói hazánk fenntartói v»> gyunk, akkor ők országgyaranitók is egyben* — mondotta,
A szénen sikerült gyííés a pénztáros jelentése után "a Himnusz eiéncklésé-vot ért véget. ]
— (A Mezőgazdasági Betegségi Biztosítást)
— a Magyar Vidéki SajtótudósjtÓ budapesti jclenlése szerint — mielőbb életbeléptét tk, mert ez báró Bánffy Dániel földművelésügyi muüszternek elhatározott terve. Bár az előkészítő statisztikai munkálatok hosszas alapos tcljesitményt követetnek, mégis remény van, liogy nemsokára megvalósul a terv, amely kétségtelenül egyike lesz a legjelentősebb magyar szociál-poUlikaj, alkotásoknak.
— (Karriert csinál a köles)
Valamikor csak kásának, meg kdl-basztölteléknck Imsználták, most ügjes szakemberek kikísérletezlek, hogy n köles kitűnően pótolja a búzalisztet a kenyérben, a tésztában, sőt 4 finom süteményben is. A kukoricás kenyérnél jobblzü a köleskenyér. Indokolt •és jogosult tehát, hogy a bajdan lenézett k öles nagy karriert fusson be.
— (Rövidesen megindul
a ttxtllhulladékok gyűjtése)
mim a Magyar Vidéki Sajtótudósitó jelenti Budapestről. A terv szerint véw\'ényiársaság alakulna, amely megkapná a jogosultságot a gyűjtés megszervezésére és a gyűjtési munkát magát a Diák-Kaptár végezné. Az.ipar-ügyi muilszlériiun dönt arról,- hogy az esetleg megalakuló részvény társaságnak megadjae,. a kizárólagossági jogot. ,
— (Eütétt kuruzsló)
Nyári Rozália kaposszerdahelyi cigánynő Molnár István gazdától 130, Sxőnyi Józsefnétől pedig 101 pengőt csalt ki azzal az ürüggyol, liogy mcggyógyitj;l ráolvasással hozzátartozóikat. A csaló cágánynőt elfogták és jogerősen 10 hónapi börtönre\'ítélte n kaposvári törvényszék.
— a, meaisnl ntf yea meif almai hit
pompás humorával, szatírájával és karrjkaturálváí ven tele az a h«u, friss Drótkefe, hogy vidámságot vígján mind*u mtoyar hájba.
—\\ (Felylatae
1. Amerika jelenlegi tárgyalásai OZ afrikai támaszpontok ügyében.
2. A Tokióban folyó német-orosz-japán tárgyalások.
3. A Németország és Francia ország közöli folyó tárgyalások és
í. Németországnak a szovjettel, illetőleg az északi államok.-
Saját fia le akarta lőni
Budapest, május 10 Az Uj Nemzedék közli azt\'a BOy-routból érkező Jelentést, amely szerint Transjordánia uralkodóját, AIkIu-lah emirt saját fia. Talál herceg több revolverlövéssel siúj\'osan meifsabertí-
A távolkeleti háború eseményei
•Tokió, május 10 A japán haderő 81 bombázója tegnap egyórás támadást in-\' tézett Csunícing ellen. Egy angol lakóház is megrongálódott. Később újból támadást intéztek a város ellen 51 repülőgéppel.
A japán csapatok 21 órás heves harc után elfoglalták Luan Hut, a Kínába irányitott hadi-anyagszállitmány fő eloszló helyét.
Rövid táviratok
A 8 OSZTÁLYÚ
elemi iskola tanterve megjelent. Ez ujabb eredménye Hó-man Rálirtt munkásságának. A miniszter kilenc éve irányítja a magyar közoktatást. Szeptemberben a 9000 iskola közül 5500 már nyolcosztályu lesz.
a 2. oldalra!)
kai folytatott diplomáciai tárgyalása.
Mind a négy kérdés azért fontos, mert bármelyik egészen uj fordulatot adhat a hiíborunak. Németország azért tisztázza előre állásponlját mindenkivel, mert el akarja kerülni a későbbi esetleges félreértéseket és elejét akarja venni a visszahatásoknak.
Transjordánia uralkodóját
tette, ¦ \' i"l,
A transjordániai uralkodó elleni m*. rénylcl állítólag összefüggésben áüü az iraki kérdéssel. Taial iigytuüs vakbuzgó arab nacionalista, migg apja közismerten angolbarát.
RIGCARDI
olasz kereskedelmi miniszter Budapesten tartózkodik. Ugyan\' csak Budapesten van -10 német egyetemi tanár is. A THAIFÖLD.
és Indokina közt létrejött béke alkalmábóll Matsuoka táviratban üdvözölte Petain elnököt és Sziám miniszterelnökét. GIBRALTÁRBAN
a polgári lakosság olköhöztetésO során összetűzések történlek. Az uj angol főparancsnok emialt minden ünnepélyesség nélkül rögbiin el hivatalát, PRIMO DK RIVERA
megválik a spanyol falfengJsla párt vezetésétől. ARGErJTINA
és Amerika közi nem folynak katonát megbeszólésak a közös védelemről. Argentína megbízottja csak műszaki tanulmányúton vau Amerikában.
mi. május lő
ARANYAT,
EZÜSTÖT
legmagasabb ártwn;veszUulr.
vékAsy testvérek
kí-iii a.
— Naptár: Május 10. szombat Roa. kat. Autoirln. Protestáns Ármin. Izrael. IJar hó 13. — Május 11. vasárnap Rom, Knt. Cantate. Protestáns Mamertus. — Izrael. IJar hó 14.
HOTEL OORVIH
BUDAPEST "»
Vili., C8ükünay-u. 14. NBMiatl Szlsháznit Családi szálloda a város szivében. Újonnan berendezve, központ! fűtés, hideg-meleg folyóvíz.
BfalgyM ssoba P a-50, kétágyas P T\'—
Nagykanizsa megyei váios polgármesterétől, .
11838/1941.
Tárgy: Harcszerű lövészet.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai folyó évi május bő 12, 13, 16 ás 33-án naponta 6 órától 18 óráig a Tölgyes erdőben levő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ez lelő alatt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Egyéb tudnivalók:
1. Szépeinek községtől bérelt terület is lezárás alá keiül.
2, A lövészet robbanó lőszerrel Is folyik, miért Is a lel nem robbant lövedékhez nyúlni életveszélyen,Ebből eredő balesetekért a kincstárral szemben semminemű kárigény nem Iá-masziható.
Nagykanizsa, 1941. má|us 2. nu Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12706/1941.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli árverésen eladok :
llsztltóvágásból kikerült 60 75 balom bo:só- és egyéb karónak, valamint koQsirudnak és kerteBvessiő-nek részben alkalmas (át, továbbá 10 drb elszáradt kevert szálfát; s halomlát 0.26, 0 50 halmos, a szálfát 1, 2, 4 drb-os tételekben.
Feltételek: azonnali készpénzfizetés, elszállítási haláridő folyó évi Június hó 15-ig, azon időn tul a várói fenntartja magának a szabad rendelkezési jogot. A szálfák lui-kóslól együtt szedendők\' ki, galy-lyak elégetendők, gödrök belente-tendök elszállítás előtt, addig a fát elvinni nem lehet Amennyiben ezen feltéleleket vevő nem teljesíti, az olt felkészített faanyagból a város a vevő terhére mással végezteti cl.
Az árverés Ideje és helye; 1941. évi május 12-én, hétfőn a városi Fetsőerdöben.
Találkozás: a felsőét elei erdő-őri laknál. íBővebb felvilágosítást a v. gazdal. hivatal ad, mlg az árverezendő tárgyak részletes jegyzéke a hivatalos órák alatt betekinthető: a városi kiadóhivatalban, a klskanlzsal városházi ügyelelnél, továbbá a tárgyak Is az illetékes védkerflletl erdőőrnél.
Nagykanizsa, 1941. május 9. i nu . l\'olgármeatnr-
_1^_
Előkeld családi szálloda olcsó árak-kel Egy ágyas szolia 6 P-tól, két ágyas szoba már 12 P-tOI. KltUnó éttorom és kávéház. Előzékeny kiszolgálás. — A ZtUI KtlxWny ellí-lliotOl u utolsó havi elóltzotósl nyugta felmutatásával 20}/° kad-viminylen ráazssrlllnek.
Dr. Buda Karoly Bor- és Faérlékesltő oépél maximális áron kapható hJtk\\"",.
éa fcaytVttxlfft; pfes! tojássiea* Utal krikilt, auxytifitonyl krikett, ajkul derebes-klltupolt fcketeusln, 1« komlói luvlesezia, valamint elsőrendű minösigü © éa Uj bor> Iroda és borpincék: CeeMgery-at 54, — Fatelepi Váetey-atM (. — Telefee: 99.
¦ár most goudoikodjék a kö.etkexó télre iusalfi&nyag-iz&kségletérol!
IwáMNk éa iulJxiaiinyok tfféix BKílk«áglolíaok fedw<ié«fl goud^kodi.s.k kodvexS foltólvlek MtlUHI
Törökország he!
Berlin, május 10 A német sajtó örömmel vette tudomásul a török sajtónak Iá madásait Amerika és Roosevelt elten. Az egyik török lap azt írja, hogy Roosevelt világháborút akar.
A német sajló ezzel kapcsolatban rámutat arra, hogy a török kormány józansága megtalálta a helyes utal. A Börzén-zeltung szerint Törökország helyesen cselekedett, amikor meg-
yésen cselekedett
tartotta függetlenségét és bjzoll Németország szavában.
Nincsenek németek Iránban
Ankara, május 10 Az iráni nagykövetség hivatalos közleményt adott ki. Eszerint egyes külföldi hírügynökségek azt a hírt terjesztik, hogy Iránba sok turistának öltözött német érkezeit. A nagy követség illetékes helyről kapott felvilágosítás ahmján közölte, hogy ezek a, hirek nem helytállóak, — mondja a jelentés.
IMI, május 10
tmimaum
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
392/Ké. 1941.
Tárgy: A búza, rozs és kétszeres magán fogyasztás céljára való őrlésének szabályozása.
Hirdetmény.
Az alispán ur a vármegye területére szabályozta a fcaboiának magánfogy asztás célfára való Őrlését. A mai napló! kezdődfileg mindenVi. még aiok is, akik eddig az ÍWXV 1937. P. M. sz. rendelet értelmében barmi Íga;olvány nélkül (ogo-aultak voltak vámőrlésre, csak akkor vihell el a gabonáját megőröl-tetni akár vámmalomba, akár kereskedelmi őrlésre Jogosult malomba és mindenféle malom bárkinek n gabonáját csak akkor fo\'adhatja el őrlésre, ha a vároni közelláfáei hivataltól előzetesen IráRbel! őrlési igazolványt vagy Őrlési engfd^lyt kértek és k \'ptsk. A mai naptól kezdve tehát mindenkinek írásbeli engedély kell az őrléshez s eze-ket az engedélyeket a mai naplói kezdve nem a városházán, hanem a Közellátási Hivatalban á1lft|ftk ki
A vámőrlé?re otrosultak, tehát a termelők, mezőgazdasági munVások, csép\'öcépcBek, konvenciósok őrlési Igaiolványt kapnak, de csakis azok akik a gabonaVésztetoVt a 6530/ 1940. és 290/1941. M E.. sr. ren-deleleknek meefelelően a minden hónap első 8 napjín történő kész-lelbejilenlésck során rendesen bejelentették.
A városi lakosság, aki gabonát vesz háztartási célján-.! való meg-Örlésre, őrlési engedélyt kap. Az eljárás a következő: Először vásárlási engedélyt kell kérni a Közellátási Hivataltól s ha ennek alapján megveltük a gabonát, a veit meny-nylséget be kell jelenteni a Közellátási Hivatalban, ahol ekkor a vásárlási engedélyre rávezetik az őrlési engedélyt.
Nagykanizsa, 1941. május 10-én. iKi Polgármester.
mirtükufflttl lilüiafillilil
MENETRENDJE
érvényes 1941. május S-től.
Va.aUII.nia
Vaiutállomásra Erzsébet-térre
«•25 0/20 12 00 * 13S8 14-10 16\'40 1640 18-10 18 50 2025 22\'SO Ja-1 c e c !i •i 8 c x s*
* CuK v..lr- ít laacpasp Ci.lc iiomb.ioti Visi
Letenyei menetrend UtMjMIlnd. 8-40 H.ajk.ilxl,. U. 780 1,IJ.14-ÍÍI 15-04
yetdertlflosztag előnyomulóbau. (Foto R. D. V.)
ni Kö stdagaB!; a f> i «K ó z Idi ív, Zul ni J< (r/Sm v ai I Ijiln Ini Ilii II\' IMII1 1 il il I1 i»l ii
trxTj s rnegjű a i Jb rrj , léfUiiieriezni ! <J
MíEtó$KÉSZÜLÍKElÍ
*5P0RT fcU-FOTÓOZLET*:,
-fótófa boratór»iu rftyAga
éu forgács
maximális Aron kapható
areoz István ;LÍ"„k.«.Íi
Z.I,.yl HU.Ua-.tu 12. taw
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Jóbarátalnk éa límcröae-Ink, különösen a Barosa Szövetség elnöksége és tagjai, kik felejthetetlen drága Jó teleségem, Illetve édesanyám temetésén megjelenésükkel, vagy bármi más módon mélységes gyászunkban osztozni szívesek voltak, (ogad)ák ezúton Is hálás köszö-netOnk kifejezéséi.
B.j.r Vlajo. «a> leányai.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12389/1941.
Tárgy t A városi erdőkben lároll tűzifa Idfuvarozáaa.
A városi Alsó- és Feliöerdökben kllermell cca 1000—1000 arm. tfl-zllának a városi közintézmények és természetbeni járandóság élvezetében illó városi alkalmazottak részére való fuvarozását 1941. évi má|us hó 13-án, kedden d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó nyilvános szóbeli versenytárgyaláson vállalatba adom.
Bóvebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1941. május 9-én. ixr Poltfrtasarter.
12511/1941.
Tárgy; Erdei nyiladékok bérbeadása a városi Pick.&rdóbert.
Bérbeadási hirdetmény.
Folyó évi május hó 12-én, hétfőn délulán 3 órakor a városi FelsÖ-(Plek) erdei nyiladékok egyrészét legeltetésre, egyrészét pedig kaszálásra folyó évre nyilvános árverés utján bérbeadom.
Találkozás a vajdamajori erdő-órl laknál.
Bóvebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1941. május 8-án. i3s Polgármester.
12761/1941.
Az ulkaparók részére esókoppeny számlására nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel f. évi május hó 20-ári déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vatfy postán beküldeni.
A kiírási művelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra közölt a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1941. május 9-én. im Polgármester.
—* wmm\\ i
mindenki a boly! tasskeddfaats I «. Iparankaal awsn b*l I
15
¦AWtTOZLOMV
UHI. mt]u» 10
Nagykanizsa- megyei vetos polgármesterétől.
saltimi.
Tárgy i A IlkiMÍ ÍJ mis helyiségek fuléie cíl.abíl lőriénö (ürclő-anyag-besierzés kotlitoziai." \' \'
Hirdetmény,
A kormányhatósig a Budapest! Közlöny május l-l számában megjelent 20ŰKÍÖf\'l\'ö4t.*-K. M. az.- rendelettel a tü-seWeQ.flgolt besioizÓKÓt az egyeskor.-ségekuou korlátozza. A rendelet hatálya nazykanizsára is kitörlöd és Így az 1941. május 1. és 1942. április 30. közti Időre\'Nagykanizsán Ib csak annyi tu-selöan\'yagot szabad külön engedély nélkül beszerezni, amennyit a rendelet engedélyez. Hogy a mondott egy esztendei időre kl hány mázsa tüzelőanyagot\' azertxhsí be és fogyaszthat a], az a lakosság szobáinak és állandó lakéinak száma szerint van meghatá-roEva? mégpedig brambergt, dorogi, egresi, 1 komlói, nagymányokl, pécsi, szurdoki, tatai, tokodl Ós zsiból BZén-ben, as alábbi t&bláxat szerint;
A 1 a k á s
tsobát-sak nana állandó lakóiunk tsáma
1 2 3 1 i 5 1 e 7 8 y. tibe
1 25 25 25 25 25 25 25 25
2 25 37 37 37 87 87 37 37
8 1 25 37 ni 41 48 48 48 48
4 26 37 48 00 60 60 60 60
5 25 37 43 60 70 70 70 70
6 25 37 48 60 70 80 80 SO
7 25 37 43 60 70 80 90 90
I..16W 25 37 48 60 70 80 90 100
Példa: olyan kétszobás lakás fűtésért,1 amelyben 3 személy lakik, 37 métermázsa bremberrgl, dorogi vagy egreasl stb. szén szerezheti) be.
Tfliiíábil • ubMsataaa Irt mOmUMj
Myfaémk 17-sUMft>M ajLerealiotö be. A
példakép felhozott osalid tehát vagy 37 (| szenet, van padi* .T/y i;. .ilíiö q tlk.tfet »/,nto/.íiot¦ bo.l
tSamust ¦ 6íi fét ¦ rondií/.orliit vegyesea szoktuk beszerezni. Ha az említett csalid pl. 20 q szenet vett, akkor a mér hátralevő 17 q szénnek megrelslő 17V17—28-9 q tüzltát vehet a 20 q ixéDhe*
Ha előbb vesszük meg áfát. akkora vett la aulyát ¦ 0-59-el ezoiozsuk \'a a szorzatot kivontuk a táblázatban irt szénraennylségekből s a különbséget vehetjük meg szénben Ha pl. az em-lltett -család \'előbb vette meg a fát, mint ii szenet és mondjuk 16 q-t, akkor i!>Xü-W-.B85 q szénnek megtelelő fát vett, tehát még 37 mínusz 8-85-» 38*15 q szenet vehet
A háztartások főzési és vizmelegltésl tUzelflanyagszükségletelt a fentiek szerint beszerezhető mennyiségű tüzelőanyagból kell fedezői, vagyis.a fentebb irt mennyiségeken folüT a konyha céljaira nem jár külön !a vagy szén; kivétet*\' csupán a begyuJlAehoz használt úgynevezett kariksía, amit azonban Nagykanttáán alig Ismernek.
A hm bak szarnának meghatározásánál a hall osak akkor jön számításba, ha alapterülete 12 négyzetméteren Jelül vaniawlédsáóba pedig csak Hk kor, ha állandéan-laklftk aki Is.
A lakásazerU helyiségekben elhelyezett irodák és műhelyek tílzlfamennyiségét a táblázatban Irt mennyiségek liOViiábiin szabja meg a rendelet, az ipari1 vagy\'! kereakedelnM oélra szolgála, nem lakásszerü helyiségekét pedig köbtartalom szerint olykép, hogy a helyiségek köbmétere után 0.15 q szeJ net Szabad beszerezni.
Mindenki helyesen oaelckmiik, ha a vásárlás előtt a fa- vagy szénkereskedőjével pontosan klezárnitUt]n, . hogy mennyi tüzelőanyagot szabad beszereznie, mert a rendelet megszegőit 2 hónapig terjedhető elzárással büntetik
A rendelet alapját, beszerezhető szón-mennyiségnél Sívo-kal többet szerezhet be az a fogyasztó, akt a széntüzelésű nem központi fűtéses helyiségeinek Jövő évi egész tüzelfianyaiíszük-Régióiét 1941. Július 15-ig beszerzi és eddig *» l-IŐpaatig- tényleg le is ssil-llttárja.
Nagykanizsa, 1941, mi juj 8.
utN Polgármester.
Német csatahajók által megmentett ellenséges hajók legénységei Fiandaorszigban partraazaJlnak.
Nagykanizsa megyei város polgármesteritől.
11801/1941.
Tirgy: Telekl-ut 74. sz. ház kertiének bérbeadisa.
Hirdetmény.
Nagykanizsa m. város tulajdonát képező Telekl-ut 74. sz. ház kertjét f. hó 12 én d. e. 10 órakor a helyszínen tartandó nyilvános árvetésen bérbeadóm.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1941. május 9-én.
i Polgármester.
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
BALATON-FENYVESEN,
közvetlenül a pályaudvar előtt, a Balatonparton, nagyon szép fekvésű, fásftott
fürdőjoggal
25%-os
fiiul ilfllltil
havi 15—20 pengős részletre
megszerezhetők.
Villanyvilágítás. A ialajbeszürődés folytán kitűnő ivóviz. Fenyveseiben árnyas sétányok. Bársonyos homok-strand. Eayhéu Hülyülő sekély vizében a gyermekek veszély uólkul íűrödhetuek. Az építkezés olcsó és kedvező felit\'.telükkel tehet épitkeznl. Egy csekély \'előleg lefizetésével a telek nyombán birtokba vehető és ne-•vére lesz telekkönyvezve. Kérjen díjtalan prospektust
SZABÓ ANTAL
áttéteken: Nagykanizsa, I\'S-ut 5.
10996/1941.
Tárgy: 111. 1 bérbeadása.
Hirdetmény.
A III. ker. temetőben lévő és temetkezési célra még nem szükséges 1., 2., 6. és 7. számú teraelölölde-ket f. hó 13 án d. e. 10 órakor a helyszínen tartandó nyilvános árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1941. május 9-ín, ím Polgármester
APRÓHIRDETÉSEK
t. .iKLáslía út). MtM*4*bMM»ID .i.1lj Ü MII,, ibImJoh lovától íoA B üllar, í,«lkű„>.,
ío ,.ats aa miit. Mtaaw> ay>abbi na a ima,.
tilluMllis vagy faaala felvétetik. Vida Hlsterüxlet. 1385
Rendes bajarón&t kétesek aaonnalra
Zrínyi Mlklós-u, 7. 1394
stalAretsasVi keresek. Címemet a kiadóban megmondták. 1393
Sjagádlaatarvakat, tanulóleányokat felvesz Cittke szabómester, Horthy Mlk-lía-ut 15. 1392
Egy ügyes rlkkaatoa-flu (elvétetik Vaiuíl flirlopáiuda.
KaváaesaaaáSt vagy tanonc azonnal felvétetik. — Puha Lajos kovácsmester.
Hortby Miklósul 14.
1386
BSaablahata mindenest tehetóleg 15-zeshet ártót, 16-ite lelveazek. — Sugér-nl 88. 147.0
ADÁS-VÉTEL
AutauHtalt is minden más gumihulladékot veitek legmagasabb napi áron. CaveUzó gamljavttóüzem, l\'ő-ut 4. 1255
Agitáltat, használtat la, vásárolok. Ritacher Matyit, Klrály-u. 34. 1184
Kimondottan leltárban levfi kózéonagy-Ságo Warthalat-kstaastAt venna a Koteln-fále téglagyár, Pacaa. 1380
Beles »maa»a»aaara kial villa., nyozó-sápet vennék. Kórhái-u, 15. 1405
Szép Ella étkééit bupganya mázsát
tételekben P 6 50 Mutsel ta Frledenlhtl caemegckereskedéiében. 1401
Kereeaenyl aittall fehér bat> lltertnkhtt kapható Törzsnél, Csengerynt 17. 1419 :
raililarea és lllaraa üvegeket veszek. Szabó József cttmegeüilet, Értté-bet-lér. 1412
Elad* egy fehér gaiderob-azekrény. tollette-taker, ctUltrok. Cím a kiadóban
___________ »28
BUIMMl-aaartalt (Rés vagy Jat) megvételre kereaefc. Sasbó AntaT aport-Uzlete. 1SÍ3
Laoapctarl kcreatlnk megvétaln. Valía vaskereakades. 1362
Elatlét Ikerabask rolovll, azárnyas. altó, mázsák, Warthetm-kaassa, 4 méter hoaazu eaeieaznyela-iflnk. Jóisaf főherceg.
Sxép étkeaeal Ella haaaaaraa kapható
^S&W*?\'^ "\'gyhaii. .PetSIrutSÍ. aa. Teleton 5-77. / 1403
Valódi keleti aarsaaeztSnyagei, kisebbet nagyobbat, vennék. Címet „Vidéki\' mémók" Jeligére a kiadóba kérem. 1415
Taharaaia, 11/1 tonnát, Jó illlpolban, prima gumikktl, eladó. Scblealnger, Ma. gyir.ulca 8. 1417
LAKAS-OZLBTHELVISÉQ
Négyazobis fi. emeleti lakéa auKnulnt 1-ére blatta a Ntgykanlzaal Takarék stév. hiilnik Deák-tiri oldalin. 1300
Háramaaabaa Hrtlaiabéa ker-lei nrlbat augntahtara kiadó. Erdeklódét dr. Tamás llgyvídnél. 1371
Héravtiaxabet* elótzobáa lakát axon-naivagy angnsztns 1-ére kiadó. Cima kiadóban. 1387
Karaaak kitttobt-lürdónobia lakéit. Bánjai, Caengery-nt 17. Horváth ét Vetnél.
ISSO
Kéiastokáa, eaeileg egyatobai, legalább félkomforloa lakait karaték belterületen azonsaira, vagy augnattutra. Attilátokat .Pontot llzeló\' Jeligére a kiadóhivatalba kérek. 1490
Vasút közelében agfatcakáa msgán-biz azonnal kiadó. Cini a kiadóban. 140«
Szoba-konvhia elótzobáa vagy két kit azoba-konyhia lakást aaanaalra keresek. Clm a kiadóban. 1374
Emeleti fllaatabaa összkomfortos la. kái azonnal kiadó. KölvOs-tir 30. 1418
¦ÜTOÉTOEOTT SZOtU
KBIBakaJárala keltó egybenyíló azo-bék bútorozva, vagy anélkül, azonnal ld-adók. Ugyanolt 1 reeamler etadó. Bővebbet: Slern Vilmos kereakedó, Erzsébet, tér 1». 1388
¦•Habataratas bútorozott kétágyas utcai szoba azonnal ia kiadó, f\'ö ul 34. _ 1402
stOllabalárala klaebb bútorozott azoba kiadó. Magyar-utca 8. 1411
HÁZ E8 INGATLAN
Több adómaatea magán- ás bárbisat hizhelyel, szólót éa lóldekel kSaaatlt Pipp, Telekl-nt 8. 2303
Bilhory-utca 22. sz. kául middel éa egy hizhely eladó. 1410
Klttaludy-utcs 9. sz. haz elkóllozés miatt
sürgősen alaa*, ugyanitt háló- ás ebédlő-bútorok eladók. 1390
Elaalá Balllonlenyvesen, a balatoni-oldalon, egy kedves kis családi pihenő 200 o-öl (elíkkcl. vli|oggal, 6000-ért. Érdeklődni lehet: Metykó József ny. 411. eHUJiiónlI, lialalonfenyves. 1391
Elad* adómenlea mlgénházakat, hát-helyeket kOtvetllek. Horváth, Sugár-ut 42.
1413
Egy azólőhlrlok hegykózaégben atadá bevezetelt trafik és faszerüzreHel. Érdek, lődnl lehet Parragl Oyórgy bórkereikedó. nil, Csengery-ut 5. 1418 ;
ZALAI KAZLÖMV
•OLITIKAI Nnt\'lLflf. aasztja : „Kltgazaaiágl a. T. Ntgytitatzaa-. "aJslóa kiadó: Zalai saury-• Nyomaton : a .áltgazdaaail R. T. H.jykn.nw"
eyaaSallaaa Htiyktalzaaa. CHjamdaairt talált lalal Sarasas
7611
81. évfolyam 108 síim.
Nagykunban, 1941. május 12. hétfő
\'¦X
árm\\2 iith
ZALAI KÖZLÖNY
<V kiidóMvabil: Foot 5. i
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő : Barbarlts Lajos
Elötlicttsl ara : egy lióra 8 ptn«o 40 tUlér. Sierkeattöaéei és Idadóhivatali telelőit: 78. az.
A magyar kormány szoolálls munkássága
az utóbbi évtizedekben a multak rengeteg hibáját, hiányosságát pótolta. A céltudatos és áldozatkész szociálpolitika olyan intézményeket hivott életre, á melyek külföldi mértékkel mérve is megállják a helyüket. A világháborús romok eltakarítása közben a trianoni megkötöttségek erkölcsi és anyagi gátlásai ellenére és az utóbbi pár évben honvédelmünk erőteljes fejlesztése mellett is szakadatlanul folyik ez a nagyarányú szociális munkásság, amelynek eredményei, gyümölcsei most kezdenek teljes eszükben kibontakozni
Folyamatos munkáról van szó, egészen nagyvonalú és állandó fejlődéssel dolgozó szociálpolitikáról, amelynek egyik legújabb igen értékes állomása a kormány ama tervezete, a mely ipari munkásságunkat családi házépítési akcióval segíti meg. Etekintetbcn már a mult században történtek bizonyos kezdeményező lépések s legutoljára 1931-ben rendezték a munkáslakások kedvezményeit megfelelő törvénnyel. A nagyvállalatok itt-ott építettek is munkáslakásokat, a magyar ipari munkásság lakásviszonyai azonban nem tartottak lépést az általános fejlődéssel, nem elégítették ki az egészségügyi szociálpolitika kívánalmait. Most tehát uj és általánosabb arányú házépítési akciót indít az iparügyi minisztérium. Az egyik legutóbbi minisztertanács már részleteiben is foglalkozott az uj tervezettel, amelynek elgondolása szerint ipari munkásainkat lehetőleg különálló családi házakban helyezzük el akként, hogy e házakat eselleg a munkás saját tulajdonaként is megépítheti. A Lakásépítő Állandó Bizottság a társminisztériumok és az érdekeltség bevonásával raár a műszaki és pénzügyi lebonyolítás clőkészitésé-foglalkozrk s a megvalósí-tás kettős irányú lesz. Az akció min denekelőtt megfelelő kedvezményekkel elősegíti a vállalatok lakásépítő tevékenységét s a költségekhez esetleg 70 százalékot is elérő kölcsönnel járul hozzá. A másik szempont, a munkás saját építkezésének megkönnyítése. Az egyesek is kaphatnak tehát építési kölcsönt s ha a munkásnak bizonyos megtakarított pénzecskéje és telke van, mindenképpen hozzásegítik, hogy családi mázát fölépíthesse. A vállalati és a magánépiíkezest egyként telepes formában segv* h\'k elő.
Ehhez az akcióhoz járul az Országos Nép- és Családvédelmi Ahip á.ldáso.s, niftködése, amely
A tengely felkészült Amerika hadbalépésére
Az amerikai békepárt propagandája sok sztrájkot idézett elő — Egyre feszültebbé váltk a viszony Amerika és a szovjet között — Papén visszautazott Ankarába — London romokban és lángokban
Sorozatos pusztító bombazáporral válaszol Berlin a német városok elleni angol támadásra
Berlin, május 12 A napok óta gyakoribbá vált angol repülőtámadások megtorlására a német repülök szombat óta fokozottabb mértékben támadják az angol városokat, különösen Londont. Vasárnap éjjel
több mint százezer kiló robbanó és gyűjtő bomba zúdult Londonra.
A City teljesen lángokban áll és a \'kikötőkben is az elmúlt hónapokban végzett szükségja-vitások Is mind segsemmlsültek. A német repülők elmondották, hogy visszatérőben a londoni hatalmas lángok fényét még 100 kilométerről is jól lehetett látni.
Az angol rádió közlése is megerősíti, hogy \'ehhez hasonló méretű bombatámadást még nem élt át London.
Pokoli éjszaka volt, mondotta az angol rádió be-
mondója, mert estétől hajnalig egyetlen percnyi szünet nélkül tartott a német gépek bombázása.
A visszatért német.gépek jelentése szerint néhány angol vadászgép felszállt és megtámadott egy Bombázót, amely ugy kerülte ki a támadást, hogy egy sürü füstoszlopban eltűnt az üldöző angol vadászgépek elől.
Berlin, május 12
Az angol repülők ma éjszaka is megkísérelték a német birodalom fölé való behatolást. Hamburg egyes uegyedeire, valamint
Berlin egyes kerületeire doblak le bombákat Katonai célpontot nem ért találat, de a polgári lakosság között halottak és sebesültek vannak.
A légelhárító tüzérség és a német vádászgépek hat támadó angol bombázót lelőttek.
London híres középületei mind megsérültek
London, május 12
A Beuter iroda jelentése szerint a vasárnap éjjeli német bombatámadás során sok középület is megrongálódott vagy elpusztult. így bombatalálat érte a Brittch Muzeumot, a Parlamentet, a Westminster apátságot. A Westminster Hallt is súlyos találat érte. Eltalálta egy
főleg a mezőgazdasági munkásság részére ötezer családia ház építéséhez nyújt segédkezel. Ez az akció már ebben az évben megkezdi a\'munkát s a vármegyék és városok hozzájárulásáf-val máris 3800 telket biztosítottak. A házhelyek nagysága városban és falun olyan, hogy kisebb belsőség mellett konyhakert is áll a család rendelkezésére, lehetővé téve esetleg az állaltartást is. A házhoz juttatott családok ekként telkük termei-vényeinek árából is törleszthetik majd a kölcsönöket. Külön jolenfösége ennek az akciónak az a rendelkezés, amely a gyermekek száma szerint az építési költségek tekintélyes százalékát vállalja át az Alap terhére.
E nagyarányú \' szociális munkásságot egészíti\'ki a.Neiu, zeli önállósitási Alap működése, amely fennállása óla kere-
| bomba a híres Big Bent is. Egy másik Összerombolta a Lordok Háza előcsarnokát.
Saex bombázása
Róma, május 12 A tengely afrikai légihadereje vasárnap sikeresen bombázta Szuezt.
Az olasz lapok megállapítják,
ken 17 millió pengőt fordított arra, hogy keresztény fiatalokat juttasson Önálló egzisztenciához a szabad gazdasági pályákon.
Itt iis rendszeres és eredményes, állandó munka folyik saz Alap mindenképpen igazodik a tényleges szükségletekhez. Eleinte, a magasabb képzettségű állásnélküli intelligencia elhelyezésére fordították a fősúlyt s lassan-lassan aztán a kevesebb iskolai végzettséggel rendelkezőkre is sor került. Ma már az\\| igénylők 80 százaléka olyanokból kerül ki, akiknek csak ércti-ségije, illetve csupán négy közép iskolai végzettségük van!
Különös gondot fordítóit a kormányzat az önállósiiási kölcsönök folyósításánál a felszabadult területek szükségleteire s az uj magyar keresztény kereskedelem fiataljai már a fel-, szabadult területeken is meg?
hogy a tengely Szuez bombázásával újból kedvezőbb helyzetbe kerül, mert az angolok most már mindössze a Cyprus, Kréta, Alexandria háromszöget mondhatják magukénak.
Berlin nyugodtan várja Amerika hadbalépését
Budapest, május 12 Az Esti Újság berlini jelentése szerint német körökben nyut-godtan várják Amerika hadba* lépését. Hangoztatják, hogy a német kormány Felkészült arra, hogy a háború amerikai beavatkozással kiterjed. Hivatalos német körök már január vége óta számoltak Amerika esetleges hadbalépésével. A németek azonban nem csak politikailag, hanem katonailag is felkészültok erre az ¦ eshetőségre és a legnagyobb nyugalommal néz így. a Birodalom Roosevelt elnökei-határozása elé.
Róma, május 12 Az olasz lapok is arról irnak, hógy a háború Európa és Amerika közti háborúvá válik, do ez nem érinti a tengelyt. Amerika hadb\'alépésc ugyanis csak akkor veszélyes Európa számá-ra.Vha Egyiptomot és Angliát 19\'iá-ig meg tudnák tartani, mert Amerika csak ekkor lesz kész ahhoz, hogy komoly háborús tevékenységbe kezdhes-
szállották a gazdasági posztokat. Erre a célra Ötmillió pengő\' szolgált s a Nemzeti Önállósitási Tanács minden tekintetben pártatlan és méltányos munkát végzett.
Ezer és ezer kisember sorsának megjavítását jelentik ezek az intézkedések, amelyek mögött széleskörű, nagy és alapos előkészítő munka áll. A magyar kormány egyik legfőbb feladatának vallja a helyes szociálpolitika ...továbbépítését, a kisemberek megsegítését, az általános jólét minél szélesebb körben való megalapozását. Akár a munkásházéjútö akciókat, akár az Önállósitási Alap működését* tekintjük, teljes elfogülatlanság-
{[al is csak az állapítható meg,\' íogy eredményes és évről-évre fejlődő, a magyar kormányzat szociálpolitikája.
haiato ttdáuWr*
lgti. május ti
Egyre feszültebb a viszony
Budapest, május 12
Az Uj Nemzedék szófiai jelentése szerint Szkymanszky amerikai szovjet követ jegyzéket adott át az amerikai Kül-íigyi hivatalban, amelyben bejelenti kormánya elégedetlenségét a már kifizetett, de még Jc-szállitósra nem került rendelések szállításának elmaradása miatt.
A jelenlések megjegyzik, hogy ettül függetlenül a szovjet és
Amerika és a szovjet között
Amerika közölt állandó a feszültség.
Papén nem egyedül tért viasza Ankarába ?
Zürich, május 12 A Tag azl je^nti, hogy Papén ankarai német nagykővet elhagyta Berlint és visszautazott Törökországba. A lap ugy értesül, hogy a német külügymimsz térium egyik magasrangu tisztviselőié is Ankarába utazott Papén nel.
Az amerikai békepárt elnöke:
Amerika nincs felkészülve a háborúra
.Washington, május 12
A békepárt mindent elkövet, a háborús uszítókkal szemben, hogy megvédje Amerikát a háborúba való sodródástól. Hoare volt elnök rádióbeszédet is mondott tegnap, amelyben hangoztatta, hogy
Amerika sem gazdaságilag, sem katonailag nincs felkészülve a háborúra.
Kamu tátott arra is, hogy ha a hadihajókat a kereskedelmi flotta kíséretéül adják, az nyílt háborút jelent. Ha Amerika háborúba akar lépni, — mondotta — ahhoz legalább
5 milliós hadsereg és 40 mitlió tonna hafólér szükséges,
márpedig ennyit az amerikai termelés tíz év alatt sem tud alkotni.
A békepárt erős propagandájának tudható be az is, hogy a General motor ,60 amerikai gyárában a munkások beszüntették a munkát.
BÚTORT
szaküzletben
Gábor műasztalosnál
vegyen vagy rendeljen.
najjkaalw*, városba* palota.
Az Irakiak kiverték az angolokat Habanyaból
Kairó, május 12 Az angol csapatok az irakiak
nyomására kénytelenek voltak feladni Habanya támaszpontját és kivonulva onnét, Bagdadtól 50 kilométernyire uj védelmi állást vettek fel.
Beyrouth, május 12 .Vasárnap este az iraki főhadiszállás a következő hivatalos hadijelentést adta ki:
, A nyugati hadseregnek nincs semmi jelenteni valója.
A déli hadsereg jelenti, hogy. egy ellenséges gépet lelőttek, egyet súlyosan megrongáltak.
Az angolok bombatámadást intéztek Honba ellen.
Beyrouth, május 12 Az iraki kormány további ali tiszti és tiszti korosztályokat hi-vott be szolgálatra.
Az olasz király körútja Albániában
(Tirana, május 12 Az olasz király és császár albániai körútja során Durazzó-ba érkezett, megtekintette a kastélyt, Tiranában a mecsetet, az ortodox és a katolikus katedrálist tekintette meg.
A császárné negyed millió lírát osztott szét jótékony, célra.
Az olasz király és császár fogadta a küldöttségeket is Tiranában.
A király kíséretében voltgróí Ciano, aki repülőgépen visszautazott Olaszországba.
„Megalázassál és fájdalommal* ünnepelték a románok május Iö~ét
A Hatal király átvette a tábornagyi jelvényeket
Bukarest, május 12 Anionescu a vasárnapi ncmacti fui. ncpeii, amelyen a király, az anyakirályné a kormány ?3 az összes előkelőségek riszt vetlek beszédet mondóit és luuigsutyozta, hogy ez az cJsö tnAjUS 10-*. "mikor a megalázás és" fajdalom lialja át a^ro manókat, ö azonban barátaira és ellenségeire lo-
kintve túsz a románság jövőjében.
AmomstiU átadta tegnap Mihály királynak a tábornagyi méltóságot jelentő jelvényeket. Anlonescu az átadás alkalmával hangoztatta beszédében, hogy > felejthetetlen nagyatyju, Kérdi, náud király jelvényeit\' adta ?1, amelyek az egységet jelentik. Hiszi, Iwgy a jövőben is az egység jelvénye lesz.
A volt szerb kormány Amerikától szeretne segítséget
.Bern, május 12 A Budapesti Tudósító értesülése szerint ii volt szerb kormány elmenekült tagjai rövidesen küldöttséget küldenek Amerikába. Az amerikai segítségről akarnak tárgyalni.
A japánok elfoglalták a kínai főhadiszállást
I Tokió, május 12 Megbízható Japán forrásból érkező hir szerint 11 japánok elfoglalták u Szandi* tartományban lévő Sno Jüant, a kínai csapatok főhadiszállását.
A japán repülők sikeresen bombáz, iák u hinuhui vasútvonalat, valamint Csutigtino hegységben ifivö állásokat.
A lazsnak! szociális-telep ügye a pénzügyi bizottság előtt
Több mint 150.000 pengős vízvezetéki ét csatornáiíil munkálatokat végeztet az idén a város
A városi képviselőtestület pénzügyi bizottság szombat délután ti órakor Dobrovits Milán v. országgyűlési képviselő elnöklete alatt ülést tartott, amelyen a keddi rendes városi közgyűlés tárgypontjait vitatták meg.
Dr. Krátky István polgármester bejelentette, hogy a város megvette a lazsnaki, volt Bil-loln-féte (ingatlant szociális telep céljaira.
vétsl • várói háztartását egy fillérrel »m terheli. Az ingatlan egy kastélyból, a melléképületekből és kb. húsz hold földből áll. A vételár 70.000 pengő. A polgármester annak idején gróf Billoth-tal személyesen tárgyalt, azonban a dolog
nem került dűlőre. Mikor gróf líiUolh meghalt, a soffőrjére hagyta az \'ingatlant. A város az örököstől vette meg. A polgármester elgondolása szerint: a városi szegényházat fogja Lazs-nakba kitelepíteni, később egy erdei üdülőt és gyógyhelyet (?-\' tcsit beteg szegény gyermekek részére. A .szegényhazat és egyáltalán a szociális telepet az önellátás elve alapján kívánja fenn tartajü, baromfitenyésztés, sertéshizlalás, kerti vetemények, karácsonyfa (fenyőfa) termelés, stb., hogy a szegények ellátása ebből fedeztessék. Az irgalmas nővérek is nagy megértéssel ős örömmel fogaaták a tervet és-mindenben helyeselték a polgár mester elgondolását és tervezetét. ,| }
Ez a vétel 1.6% potadócsökkenóat eredményez,
másodszor pedig felszabadul a szegényház. A\' szociális telep vételárát részben az ONSA-alapból, részben pedig a belügyminisztérium hadikölcsön-kölvény osztályából nyert 12 ezer pengő segélyből fedezik. Az ingatlan a város tulajdonába megy át. A vételárat a város már kifizette. A polgármester ezután ismertette a további terveit a telep kiképzésére vonatkozólag.
A polgármester bejelentését a bizottság nagy őrömmel fogadta. Molnár Ferenc elismeréssel szólt a polgármester nagy szociális érzékéről. Dobrovits Milán örömének ad«Jt kifejezést a polgármester ujabb szociális alkotása felett. A bizottság egyhangúlag elfogadta a polgármester javaslalát és azt elfogadásra ajánlotta a plénunmak.
Egyes
vízvezetéki es outornázlil munkák
elvégzése már a tavalyi költségvetésbe felvétetett, azonban a mult évben nem lehetett azokat megvalósitani. Azért most uj|-ból a pénzügyi bizottság elé kerültek, tekintettel, hogy most kivitelre kerülnek. A beterjesztés tehát csak egy formalitás. Az el--végzés alá kerülő munkák végösszege 88.000 pengő, ebben benne van a Bákóczi-uti, Hu-nyady-, József főherceg-uti. Tárház-, Vasul és Lengyel-utcai vizvezclék építés, azonkívül a Tárház-, József főherceg-utcai, Csányi tfászió- és Lengyel Lajos-utcai csatornaépítés, a főúti csatorna tehermentesítésére egy összekötő csatorna épilése, stb.. végül pedig az Ordög-árok szabályozása. bz utóbbi külön 70.000 pengőbe kerül. Ugy hogy az ósszmunkák értéke több, mint 150.000 pengő.
A bizottság szó nélkül hozzájárult a javaslathoz. <
Seeminn György városi erdö-
mouter űgy*
következett. Secmann egy esztendős ideiglenes alkalmaztatása letelt, azért kérte állása ügyének rendezéséi. A polgármester a bizultság elé hozta. Secmann
erdőmcsler egy esztendei alkalmaztatása alatt minden tekintetben kifogástalanul ténykedett. Mindenben megfelelt és azért legmelegebben ajánlható végleges alkalmazásra. A polgár mester javaslatára a bizottság arra az álláspontra helyezke dett, hogy szerződéses alkalmazottnak fogadja havi üOOpengő fizetéssel és évi 24 ürméter fa-járandósággal, egyben a]>olgár-mester engedélyével magánmunkákat is végezhet. A szerződés május havában lép érvénybe I
Krátky polgármester ezuláa rámutatott arra, hogy olyan értékes vagyontárgya a varosnak az erdő, amit nagy hozzáértéssel és lelkiismerettel kell kezek ni. Secmann erdőmcsler bebi-zonyitotta, hogy rátermett erre az állásra. 1
Kalmár Zoltán építészmérnök a mérnökök fontos munkásságára tért ki, Szabó Győző viszont a mérnökök magánmun-kálntalnak kérdéséhez szólott hozzá. _|
Személyi ügyek
Az erdömesteri állás betöltése, után a bizottság tudomásul vette dr. Bojt István városi fogalmazónak állásáról való lemondását, akit a kir. járásbírósághoz nevezlek ki. A megüresedett fogalmazói állásra dr. Haba József palini lakost helyettesitik be. Dr. Borsányi József aljegyzőt a IX. fizetési osztályba léptetik elő. Dr. Pálffy Gyula köz-gyám kél havi betegszabadságot kapott. Járay (Jakubecz) István h-szállásmeslernek hat haviszabadságot engedélyezlek. Szabó Gyulával szerződést kötöttek ta iparvágány használatára. Tegzes Lajos kezelő és Galog János díjnok kérelmét- hogy a kisegitd munkaerőként eltöltött szolgálati idejük is számitassék be a nyugdíjba : tcljesitették. I Szólja kerüli még egy tárgy-pont tárgyalása során, hogy
vtndál, bünöa kezek az egyik híd alkatrészét leszerelték, amit súlyos pénzen pótolni kell, másutt egy rétet ka-. szállak le, u sétatér Mdcin ala-| katökal -verték te, stb. .ismeret-
1*41. mijtta 12.
Szloboda József és Fia
Speclil Irógépmüsxerésg
Hagykanlzta. ,<ot
Olympia és Uránia Írógépek képviselő/e.
Uj és használt gépek vétele és eladása.
Fő-ut. a. sz.
Tüfofon 603.
len tettesek\'. A polgármester kemény szavakkal\'ítélte el az ismeretlen tettesek^ ténykedéseit.
A liszt-kérdés
Dobrovits Milán a liszt-kérdést, ii zsenilyesütest és a liszt fejkvóta "gyét tette szóvá, amire a polgármester hosszabban válaszolt, megnyugtatván \\az interpelláló képviselőt és a bizottság tagjait.
A fenti ügyekben a képviselő-testület május 13-án, kedd délután f órakor tartja rendes közgyűlését.
Anyák napja
A ked\\ezöllen időjárás miatt a mull vasárnapról tegnapra elhalasztott Anyák* napját sok melegséggel ülték meg a kanizsai Iskolákban és íntézetekLcn. Az ünnepélyekről a beérkezés sorrendje-bcn számolunk be.
A leventéknél
szép, melcgszavu Omlok beszédet \'ártott P. dr. Horvátit Athanáz ferences Iriltiutár a piarista lemplomban. Szentmise Utttll dr. TliolwJy Zsigmond venle egycsö\'olt cmök és az egész ok-tatéi kar j\'cU\'iiBéléliOn rámutatott a magasztos napra, amely egészen az édesanyáké". Felhívta a Hatat mugyar-ságol, hogy mindenkor becsüljék és szeressék édesanyjukat, álljanak melléje. Majd rámulatott a Májusi Királynőn ál való igazi női kultuszra. A magyar ifjú mindenkor tiszta érzéssel, lovagi készséggdi becsüli és tiszte^ a magyar nííl, a tiszta leányi, a női eszményt és védelmére kel, mert a Májusi Királynőt tiszteli bciino. A magyar levente "legyen mindenkor aőtisz-tclő, méltatlan érzés sohase alioso-nyitsa le benne az örök\' női ideált. Majd felajánlotta « lc\\»ntékct Májfus Királynőjének, megáldotta iiúndegyik leventét és szentelt Madonna eiudóW-érmet adott át emlékt\'it a>mai napra.
Igeri^Jgy tartja njeg az Anyák-nap] ál a kalolikus szettem.
A taiionciskoUi nö\\e«dékeiinOk u Szent .Tózsef templomban mondott beszédet és méltatta az Anyák minepét P. dr. Horváth Athanáz, hasonló lélekemelő módon, Balogh Árpád iskolaigazgató és a tanítói kar jelenlétében.
A többi ."uinepélyckről IwJaap szá-molunk ha.
A céltudatos egészségápoláa
egyik legfontosabb szabálya az, hogy az ember hetenként legalább egyszer, reggel felkeléskor, egy pohár természetes „Ferenc József keierflvlzet Igyon, mert ez a gyomrot és a beleket alaposan kittszlitja és az egész anyagcserét előmozdítja. Kérdezze meg orvosát 1
A nagykanizsai Credo a szociális igazságok mellett
FERENCJÓZSEF
A nagykanizsai Credo vasárnap délien tartotta május havi taggyűlési-1 a fcrenclek tcliéricrméheu Valérián atya elnöklete alatt, aki mcgnyrtójábim felhívta a katolikus férli.lábor figyelmét a Szentatya akciójára, amelyben felszólilotta !1 világ kiilollkusalt, hogy imádkozz.niak a viliigbékéérl. A nagykanizsai katoUkusság is bekapcsolódik a Szentatya akciójába.
Dr, \\Vél;cr Klek kir. járásbiró tar. tolla meg ezután előadását, amely égy mozaik volt a kanizsai vaíásop életből Kimutatta, hogy utcánkéin, számszerűleg a katolikusoknál mennyi az öntudatos, cvelekvő és hitvaHó katolikus. Kifcjlelto, mi az oka. a m«(L vallástalan, atheista áramlatnak, amily 0 családot mint a nyilvános, életet megmetéljczi. fíagy része van benne a vallástalan szülői nevetésnek, meg nagyobb része a nyomonlak, az Ínségnek, Sajnos, mondotta, hogy a töke. azok kezében van, akik azt kimentet-
ték. A Gredo-szcnezet mint hilhü és küzdő katolikus szervezet a szociális igazság melleit foglal állast, .fis arra hívja fel hivei figyelmét, hogy,minden társadalmi egyenlőtlenség, minden szo-ciáíis Igjzságialaiuág megszüntetése érdekeljen tegyen íogUségérc, -szárljön sikra a megengedett törvényes eszközökkel. Sok ölebnok jobb dolga van és jobban táplálkozik, mint egy szegény család éhező gyermekének, hangsúlyozta.
p. Valérián egyházi alelnök lárösza-vailian hangoztatta, hogy a szoalális problémát egyedül az egyház, Krisztus tudja megoldani. Vezessük vissza az emberiség*! Krisztushoz. BcjeVntciio, hogy május 22-én, Ahlozócsülftrtőkön az összes kanizsai templom okban az Rucliariszlikus Világkongresszus harmadik évfordulója alkalmával este (1 órakor egyórás soentségimádás lesz. Minden katolikus jöjjön cl és vigyen azon részi.
itt az uj menetrend
Újból korlátozták a forgalmat
A MAV, mint ismeretes, szombat óta a dunántúli forga-* lomban ujabb menetrendi korlátozásokat vezetett be. Eszerint Nagykanizsáról njbót csak egy-egy vonatpár indul az összes fővonalakon.
Budapestre indul 11.00 órakor-személy. (Érk. 20.35).
Budapestről érkezik 13.55 órakor személy. (Ind. 7.00).
Szombathelyre indul 6.25 órakor személy, érkezik Szombathelyre\' 11.24 órakor.
Szombathelyről indul 12.59 órakor, Nagykanizsára érkezik 18.01 Órakor.
Pécsre indul 14.42-kor személy, Pécsről érkezik Nagykanizsába 12.15-kor személy.
A vasárnapi Nagykanizsa-Budapest közt jelzett gyorsvonatok nem közlekednek.
A fent jelzett vonatokhoz Murakereszturnái Csáktornyára, Zalaszentivánnál Zalaegerszegre, Balatonszentgyörgynél pedig Keszthelyre van csatlakozás.
A felrobbant gránát halálra sebzett egy fíut
Az olsólendvai járásban fekvő Pincehely községben súlyos szerencsé Uenfiég történt. A kivonult, szerbek által ott-fclcjiett néhájhy gránátot veszélyteleni-tették. Az egyik gazda ,15 éves fia, névszerinl Kiss László, egeszén odu-merészkedett, aliol a veszélyes ténykedés folyt, amikor az egyik szilánk a fiút combján, érte. A gránátszilánk
Péntekea nytt a színház
Jelentettük már, hogy a Thuróczy társulatot osztotta be a szinészkamara idei \\-endégjátékra Nagykanizsám. A jónevü társulat már pénteken megkezdi
előadásait.
A színházi iroda hírei
Halmi Jenő színházi titkár megkezdte Nagykanizsán a bérlelezést. A
teljesen fellépte Kiss László combját, ugy liogy véresen, eszméletlenül terült el. Behozlak & nagykanizsai kórházba, ahol rövidesen megliaJt.
A rendőrség és n tisztiorvos ma délután ejtetlek meg a huUaszemlét.
Szigorú vizsgáját indult, nem tőrtént e gondatlan ság. \\ \\
bérletek 20 százalékos l*d\\*zmcnyt biztosítanak és minden előadásra \'korlátlan mlennylségben érvénvosek.
Kérjük a kiadó lakásokat a Záiai Közlöny kiadóhivatalában bejelenteni.
A MEGNYITÓ ELŐADÁS pénteken este: Hcrczeg Ferenc Bizánci c. történelmi drámája Bartók Júlia, Thuróczy Gyula, Pelő Zoltán, Késmárky Kálmóiv Bálinl Anna, Somkuthy Rezső és a teljes társulat bemulatkozásávat
ZENES VIGJATBKUJDONSAGOT mutat l>e szombaton, vasárnap és hétfőn a szinház. Vaszary Gábor vígjátéka; AZ ÖRDÖG NEM ALSZIK, három órás kacagást jelent.
KESERŰVÍZ
Ma este:
Ének- és balett-táncest a Városi Színházban
Az Irodalmi és Művészeti Kör nagysikerűnek Ígérkező, pompás mii sorú müvészestje, amelyen Kőszegi Teréz operaénc-kesnő, Bordy Bella, az Operaház balerinája, vatlai Szabó L\'a-ibs operaénekes és Ábrányi Emil, az Operaház volt igazgatója lépnek fel, ma este lesz a Városi Színházban. Jegyek fél 7-től a színház pénztáránál még kaphatók. (:>\'
Lepkerajzás
Hajnalra kondul toronyban a harang, élet Indul a gyeptakart hant alatt. A szoborba feszült báb/lak leple lehull s rajtik ezer újszülött lepke.
Istentől szőtt ruhában útnak tied, vágyva álmodik édes munkateret. Bokrok dus díszében bujkáló tepkesereg kelyhekbt néz, bájltalérl kesereg:
Pilteélet kis rugója, lendítő kereke : tüzes napot btrámáznl aranyos keteltet, keretbe gyűjteni éveket, őrőmperceket, percekből álmodni órákat, mézes heteket.
Száll a lepke ködös völgybe hóvirágra,
gondolattal később pipitene vagii,
szép kankaltnra, pirosló pipacsra,
majd messze fel, hol Isten Is csak maga van,
mámorosan akáclltatu magasba.
És leszáll vissza minden virágot ágra
szerelmet vallani lila ibolyának.
Szentgyörgynapkor szegődik a gyöngy-
{virághoz, Atlhalatlankodlk uj vlrágnylliskor. Lelendül s felrepül, mint bolondos hinta csattanós csókra a kacsintó Jácintra.
Szomjat rohan állani a feslő szekfüre, lázában ezerjófüre csendül meg füle. Élni akarsz ? Édes kincset a kaptárba ? Templomkertbe repülj a piros rózsára, Örök talizmánra, bár tövis az árai Vagy szállj az oltárra fürtös liliomra, fehér bimbajára az őrök halmoknak.
A tepkeut irdatlan, kicsiny szivük vágykatlan. Repdesnek erre-arra, tesznek bus rab, vagy ara, ha leszáll az esthajnal.
Estére kondul toronyban a harang, étet pihen a göröngyös hant alatt. Ha ismét lehull a bábflak leple, felrajzlk sok fehér és tarka lepke.
Horényt Kálmán.
— (Tavaszi kabátalnk)
mindegyike elsőrendű budapesti műhelyekben készül. Legújabb modell-kubaijaink kirakatainkban láthatók. Sehütz Áruház.
Fővárosi nívón álló bér- | Fonal festtfgyár Nagykanizsán: |
i
PALCSICSt
és textiláru festés, kikészítés Fehérítőgyár • Indanthrenfestés Ruhafestészet • Vegytisztítás
ivar-utca aa. szám. Tulajon: 3-44. I Oziati F«-ut\'7. szám (Korsna-apOlat). Talafoni 0-33.
awárt Nagykanizsa Váras\' "
baiai mvmxm
IMI. ma]ui 12.
Csak 10 percig volt ellenfél a DPAC!
NVTE-DPAC 4:1 (1:1)
•IkauDl ajtodókoiUi...
ossrepas é* ItviggH virágokat, csokrokat
egí-s «ves 4t vchet » r*»l
Pefermaon kertészetben
llceáite matiné a zeneiskolában
A Városi Zeneiskola tanári kara vasárnap folytatta megkezdett liecális matiné-sorozatát. Ezúttal Mozartot és Debussyt ár-Htottu szembe a matiné cíőadóju, F, Pásztor Irma, aki, mint előadó, uj oldalról mutatkozott be. Élvezetes előadásában- kitűnő kéj>et adott a zene fővárosában, a XVIII. században élő Mozartról és a XX. század zongoristájáról: Debussyről. Életúllomásaikat csak nagy vonásokkal érintette és így nem száraz adathalmazt hallott a közönség, hanem rendkívül érdekes Összehasonlítást. Sorsuk sem volt egyforvma. Mozart a zenekedvelő Bécsben élt, akkor, amikor a zongora rendkívüli népszerűségnek Örvendett, de mégis szegényen halt mog és tömegsírba került. Debussy anyagilag függetlenül, tisztán a\' művészetnek éthotoU. De lényeges különbség volt a XVIII. és a XX. ázázad zongorája között is, Míg egyik pedál nélküli 5 és féloktávos spinét volt, a másik, modern 7 és féloktávos. A két zongorista stílusa is különböző. Debussy muzsikájában is francia maradt, Mozart erős olasz hatást mulat fel nem tisztán német muzsikájában. Maga a. játékmód is merőben különbözött. Debussy különleges billcn-tést alkalmaz, sokat használja a pedált és változatos akkordé-játékot ad, így csodálatos színeket, hanghatásokat ér cl. Zongora technikája egyéni, tudatosan tovább fejleszti a liszti kezdeményezéseket és Debussy csodálatos módon ki tudja fejezni gazdag érzésvilága hangulatait i a zongora poétája. Mozart muzsikája ezzel szemben a tiszta, egészséges és nyugodt mennyei! derűt képviseli. Mozart muzsikája halhatatlan, örök érték, Debussy helyéi pontosan majd csak az utókor tisztázza.
A fent elmondottak csak nagy vonásai F. Pásztor Irma kitűnő előadásának. A két nagy zongor rísta szembeállítása szerencsés volt. fokozta az érdeklődést, az előadás könnyed stílusa pedig élvezetessé tette a komoly megállapításokat tartalmazó mondanivalót. V. Pásztor Irma nagy sikert aratott előadásának végén ismertette az előadásra került müveket is, amelyeket Kerekes Irén szólaltatott meg. A Mozart : Fantázia és a közvetlenül utána elhangzott két jellegzetes Debussy mű fPreludeés Arahcsque) szemléltetően mulatták be mindazt, amit a két zongoristáról Pásztor Irma elmondott. De nem csak mint az előadás kiegészítője szerepelt a három zongoraszám, hanem Kerekes Irénnek is meghozta a szép sikert, különösen a Debussy müveknél. A matiné vitathatatlanul löbb közönséget ér-<|cmelt volna. —nő.
ösxüilfl őrömmel vesszük tudomásai a Vasutas csapat fejlődését és a dflí-nyugati iiagycsaiwrtoklioz való f<Cnö-vését, A legutóbbi Iteiek poin|>áVciod-méuyei azt bizonyítják, hogy az NVTE bármelyik csapatnak komoly és méltó ellenfele. Bum a kózópcsatár és edző is egyszernéiybcn nagyszerűen dírigáHia a csapatot és munkájának eredménye, hogy nagyon lehetséges fiatalok ne\\c-lödnek Kanizsa fuibaitlsportjának.
A DPAC-ban csafódluuk. 10 percig ugy játszott a csapat, hogy mindent el-söprü leiidulcitel gólokkat \\erjo a helyi csapatot. De nem így volt, mert nagyon közc]>es teljesítményi nyújtott a kapus kivételévé1! és meglehetősen álhig játékosokbófl tevődött össze a csapat.
Már az e!sö |>ercbOii vezetéshez jutnak a pécsiek. Slir lefut, (beadását Kir-sing a hálóim kotorja. 0 : 1. Az NVTE szóhoz sem jut. H«\\es ostromol ver vissza, a közvetlen védejem Így meg is akadályozza a pécsi csatárak gül-levését Majd lurteA.\'u a helyi csapat veszi át az irányítást a 18. percben. AUandó támadásának eredmcmekégi-pen I\'oór szögletet csik-ir ki s ebl)öil Andri hálóba fejőt. 1 : {. Nagy küzdelem Q döntő gólért. Poof nagyon akar, de túlbuzgó. Pum ttissu, a helyzetek sorát hagyja ki és nem Is kikerül a gótlövés az első félidőben.
A második félidőben Is az NVTE a kezdeményező. Oász elfut a 3. tercben, liartmaim kezének vágódik, a büntetőt l\'oór mellé lövi. NOm vafcuni meggyőző Ii.es. A 1. percben Andri Púmhoz einei, cz a sarokba hct.vezi u labdát. 2:1. 01 perc múlva Horváth II. rng szögletet (sok az NVTE szög-Ictrugás is) Vargához, cz azoruuű Púmhoz emel, ki a még jobb heíyzei-zelbeu lévő Adrinak engedi át a fcuVUU
A Slmontoraya csak szerencsével győzött SBTC-ZMNTE 4:3 (3:1)
Vezette : Lugosi. Első félidőben a simonlornyaiak, a másodikban a ZMNTE volt jobb. A fővárosi szaksajtó is szerencsés győzelemről ir.
Csöngei, a délnyugat-kerületi gólkirály ismét pompás formában játszott és mindhárom gólt is ő rúgta. Az SBTG góljait: Cserna (2), Szeliényi és Rétre* lőtték.
A ZMNTE védelemben Kárpát javuló formában van. A kél összekötő átlagteljesítményt, míg a két fedezet jó teljesítményt nyújtott.
NVTE II.—Nagy alidi TSE
4:2 (2:0)
Vezett Czvetkó. A fiatalokból\' átló Vasul ufánpőtlás is méltóan képviseSi az amatőr másodosztályú taraizsai csapatokat. Hétről-llétne gyflz a csapat, ami a rendszeiCs munkának ég Pum edző iK-\'velésének kŐszönlic;6. A gólokat László (3), Frisoh, ittetve Motoár és Kiss (öngól) lőtték. A csapatból (László, Juhász, Lampélcr dicsérhető.
Ifjúsági bajnoki mérkőzések
Legényegylet-Sáska L. 3:2 (2:2)
Vezette Czvelkó. A Legényegylet csapata megérdemelten győzőU az elbizakodott Sáskák elK\'n. t\'.zvetkó jáiékve-
és maris a liálóban táncol a labda. 3:1. A közönség most már az ellenfél középcsatárán mutat. A kedvenc vöröst luiiramegy a védc-embe, do itl csak szabálytiíkm szerelésével! ktÜ feltűnést, l\'oór szökik Andri szop labdájával a 3t-ik percben és lövése a jobb alsó sarokban köt ki. 4 :1.
Lcnkovícsnak nem volt doffga. A két hátvéd közül Horváth I. pompás formában van. Bég latiunk tőle ilyen jó jáiékot. Töke gyors. A fedezetsorban (Németh, Varga, Kódbaum) találjuk a mezőny legjobb emberéi Németh személyében. A flUal játékos hétről-hétre fejlődik és a jelenlegi pompás formájában az NVTE fedezetsor oszlopos\' lagja. Varga átJag ¦ jó toljesil-múnyt nyújtott. Kódbaum néha tuUte-mény. A lámadósor (Poór, Andri, pum Horváth II,, Csász) még mindig kívánni valót liagy maga után. A fiataj és tehetséges Andri rosszul vált, yajál játékostársát zavarja. Ezek komoly hi-hák. poór nagyon akart, de nem minden sikerüli uCki. Andri, határozottan lehetséfícs fhrtal. Pum okos, de bágyadt kőzépcsatar, Horváth II. most néhány jó labdát is adott, dr a három belső közül egyik aem tud kamura lőni. Erről Csász sem tehet, aki sok jó labdát adott középre.
A DPAC kapusa (Stcckn a gotok ellenérc is jó volt. j\\ két hátrvód iKoltay, Hámory> átkig nrunká,t végeztek. A fedezetsor (Hartmann, Vfn\'or, Urand) hamar kifullad). Urand volt a legjobb közülük. A támadósorbnn (Krivanck, Hajek, Kirsing, Pajíti, SUrj a két széLsőben csalódtunk. A l>e]sflk pedig pepecseltek.
Horváth (Kaposvár) játékvezető ügyes, erélyes mérkőzés\\«zotönck Wzo-nvult.
—k-u -I-
zclése cJlcii a közönség painizs lünto. lést rcndczeit. Góllövők: lteményi, Wohlncr, üárdos (Iliből), Taródi, íílel\\< Horváth III. és Dencs (öngot). Kitűntek: \'laródi (a mezőny legjobbjiO, Csondor, Wohhter, iBetie Kunm, Horváth II., Munkácsi.
K10E-Attila- 4:2 (3:1)
Vezette Flumbort. Meglepetés a fia. lat csapat győzelme, (róflovők: niiusz, Szarjas, Fenyves, Párta (öngól), illetve MCsits (2).
Eredmények
FerenCTáros—Szolnok 4 ; 2
(2:1) ¦ >
WMí-\'C-Tokod 1 :0 (t :0) Szeged—DiMAVAG 1 : 1(0:0) BSZKBT-Ujpest 3: V (1 :0) Kispest-Törelcv\'ís 3:2(1:0) Ilaladás-SBTC 0:0 Elektromos — Gamma 2:0
(2:0) -
DVAC-SZEAC 2:1 (2:0) KTSE—GSE 3:1 (1:1) RSE-PVSK 4 : 2 (3 : 2) PEAC-BTK 6:0 (3:0) ZSSE-KSE 4:1 (2:0) KRAC—PBTC 6:3 (4:0)
— Naptár: Május 12 hétfő. Rom. kat Pongrác. Protestáns Pongráe. — hrael ljar hó tő.
Ofsllxád nyitni re«RiI 6 órától «its fi. taiig, (hétfő, szerda, náatek. délután *«. iteilttAfk *K*m rtm oMmeaitk
Száraz, iifilf ffili
és forgáos
maximális áron kapható
Sárecz István
Rövldesan megoldják a Délvidék biztosítási kéreleméit
A Magyarországon működő biztositó magánvátlaliitokra fokozott mértékben hárul a biztosilási kérdések g^-ors és zökkcuésmenios megoldása a visszatért délvidéki területeken, hiszen a Pirívi. dék örömteljes visszitéréwo most tavasszal történi, tehát a mezőgazdasági idény elején, (r.izdasági szempcnlboj ingjon fontos, hogj\' a mezőgazdasági élet folyamatosságában fcimakadis no történjék, Egyáitoaán nan köztmüfös tehát, liogy biztosítóit, vagy biztósitat-Lm javakat pusztít a jég, vagy a lür. líppcn az a közérdek, liogy egyetlen négyzetméternyi \\ctesi se vtirjon cl a jeg, egyetlen pujtát se pusztítsanak iv a lángok miélkCd, hog>- a ti&jdbuoci k:u-a meg DB térüljön. A Magyar Vidék Sajtó tudósító budapesti jelentése szerint a visszatért Délvidéken czrCd és ezren akarják sürgősen megkötni jégbiztosításaikat Cs "^biztosi tásaikat. A hazai biztosító intézetek az országos érdekckio való tekinleildf a Délvidék biztosítási kérdéseit közös elhatározással, haladék nélkúi és ;| bizlosiló nagyközönség igényeinek száz szilxnlélíos kiilégitése meöett fogják iiiegolftml Ezt a célt szolgálja (rebhardt Domonkosnak, a BIOSX elnökének báoskoi utazasu, amelynek során sütalma lesz tárgyalásokat folytatni a visszatért te-rülclek biztosítási éí-\'tének \\eactőí\\cl.
C0
Budapest I. müaei-iu
6.45 Tom». Hírek. Köxieniények. HaaRlomcusk, — utána étrend. — 10 Hirek. - 11.10 Nemietköil visjeteő-5t»igal«t, — ia ItenmgSKd, Hiniiuisa. Id^sajasstttés. - 1X40 11 Írek. -13120 Időjén, tdí^járásjefentéa. — 14JŐ Ilink. - 14.45 MüJioruuner-Utí»* - 15 AffolyamhlnBk, p*«ei árak, íldmlsierAraJt, - 16.45 IdOjelsée, ldLL Járásjelentés, hírek. - 17 Hü_- «4o-fék és magyar-orosz nyeljen. — 10 Hírek. — 21.40 Hiielt, időj ár ás jelentés, hírek szlovák et magyar-^iew nysáver^
— 23 Hírek német, •*«, angol es franciu nyelven. — 0.0 Hírek.
BUDAPEST & |*1
0 10.20 l"í)!o3vasás. - 10.15 Felolvasás.
— 12.10 A 15. gyalogezred zenekara-
— 13.30 llniozky László tánca»ckara.
— 15.20 Ncogrády Keleti Magda zongorázik. — 15.40 Háziasszonyok beszél-gelnek. — 15.55 Somlyól.Tauber Mám énekel. — to.io Gyerm«kdéiuiá».
17.15 Felolvasás. — 17.35 Magyar nóták hanglemezről, — 18.10 KózvOlí-lés a Pázmány Pélcr \'rudomau,\\,«g>\'*-icui bölcsészeti karán lefolyt .Jó magyar ejtés \\-crsCnvroL Beszéli1 dr. 1.0-cjenyei József. — t8.30 Gaspaiek Tibo» bciiedül. - 10.20 Kofly Anni it*lk>kal énekel. m.tu Laezkó Géza cjiK\'szé-lése. - 20 Ilaria lirzsébel i-s DÓ*bA<>
FERENCJÓZSEF
keserűvíz
jgH, május, Í2
Isi vőn magyar nótákat énekel, kisérj oiáii Kálmán m/btf*tötöt%. - 20.40
• A visszatért TigEá\', KözTchiüködik Bodnár .Tenfi És a Volly énekegyüttes. — 22.10 W«idingcr Ede SK.ilont-SDBkara ~ 23.25 Tánctemezck.
BUDAPEST II.
17.15 Ruszin luUgatóinknak. — 17.-10 Francia nyelvoktatás, — ísio Orosz népdalok. — 18 30 Mezőgazdasági féJ. óra. — 20 Ilinek. - 20.20 Kamamz?ne _ 21 Szathrnáry Sándor előadása.
Mi újság a Budapesti Élelmi-szernagy vásarte.epen ?
A Magyar Vidéki Sajtóindósitó fő-viírosi jelentése szerint május 2-tőfl 8-ig az előző héttea szemlén a vasúti és a felhozatal emelkedett, ép ugy, mint az élöbaromfi és a tojásEeíhozatal, viszont a vágottbaromft felhoztrtal csökkent. Az élő és vagoUbaromfipia-con közapes forgalom merteit az éflö-baromfinál a puyka ára 40, a Jud és a kacsa óra 50,, a vágott baromfinál a kacsa ára 30 fillérrel emelkedett kilónkéul. A tojáspiacon az élénkebb kercs\'et 5 filléres árcrncl\\edést eredményezett, viszont a se\'ejte, áruikilónként 10 fillérrel olcsóbbodott. A zöldség- és főzelékféléknél az nj kaloráb zöldjével ára 20, a vöröshagyma Ara pedig 25 fillérrel emelkedett, viszont fa inelcgágyi fejes saláta ára 12, a hónapos reteké 10, a fokhagymáé \'és a külföldi tisztított karfiolé 20, a tötteni-való zöldpaprikáé 10 és a hazai* leveles karfiol ára 70 ffllérrcfl: csökkent. Ujdonságkénl megjelent a piacon az olasz zöldborsó 155—100 fiilénes kezdőáron, A gyümölcsféléknél a nemes-faj táj u alma ám további 20 fiHérnef. cmelkedeit. (:)
Ingadozó a tőzsdeirányzat
a Magyar Vidéki Sojlóludósító budapesti jelentése szerint. Az elmúlt héten a szilárd níaplrányzat meKPlt a Irispaptrok drágullak, a nagypapirok vagy üzletteienek voltak, vagy pedig épen hogy tartották árfolyamukat. Általában csökkent a közönség köréből érkező megbízások száma. A hét legérdekesebb papjrja a Vnsutíorgamii volt, amelyet tóbbizben felfüggeszletiek n hirtelen áremelkedés miatt, ép ugy, mint a Szentlőrmcit, a Boocsüiit és az Egyesült izzót. A fix-piac szilárd, mart a luniguiatváftozás itt "hera gyakorolt különösebb befolyást. A nemjegyzett értékek közül erősen kereslek a bankpapirokot . r .
A konzervgyárak
lekötötték a terrWfósi szerződésekéi, melyek alapján az idén a terrmSŐk 2000 vagon paradicsomot szállítanak le a tavalyi Ö filléres árral szemben kilónkénti 8 fflleres áron. > *
Nyilt-tér.*)
r. Szíjártó Erzsébet úrhölgynek
Helyben..
Polgár László Ügyfelem mogbizásából van szerenosém sz. tudomására hozni, b°gy Ügyfelem sajnálkozását fojezl ki a feiett, hogy önt I. é. ftprilia hé Ifi-lkán \'hí ellen tett leljeleutóso és állásából hirtelen való távozása miatti Izgalmában megsértette.
Tisztelettel Dr. Bartha István, Ügyvéd, * Polgár Lászíö,
i i
aki
- Kiválóan bálran és vité-
|S. f,|2. | zül harcolt Horváth .ló-zsef csendőr törzsőrmester,
*) A* t rovatban közlőitekért «ni a •Mtkesstfitég, sem a luadóhlvatal nem rtital felelősséget ......
a volt székes feli én-ári Oü. gyalogezred 14. századának egyik szaknsz-parancsnoka volt. A világháború dlsje óla számos alkalommal tanúsított vitéz magatartásával már kiérdemelte a nagy ezüsi vitézségi érmet. Ezen a -napon önként jelentkezett arra, hogy a ga|K-ciai diszkó környékén levő Jávor magaslatot felderíti. Ennek kiváló rátermettséggel lelt e\'eget, amennyiben a magaslaton kiépített orosz óUftást a lcgtüzclcseblwn fddcrilctte és mezálli. prlásajl |k>nlosan jelen.eiie. Ezzeo azután lehetővé telte, hogy tt magaslat eUogLilására rendeli külóiiilinény lieke-ritae a magaslatot tartó orosz zászlóaljai és foglyul ejtse a zászlóatji zöméi. Egy héttel később Horváth törzsőrmester válságos lifflyzclben egy harcászatilag fontos hely hősi védelmével tüntette ki imigát. Kimagasló harci érdemei és kimagaslóan vitéz személyes magatartása eUsmeréseként az arany vitézség) éremmel tüntették ki.
— (Esküvő)
Vasárnap délután vezette oltárhoz a Ferenciek plébániatemplomában Gyu. laváry József, a gróf Nemes vúicü tomajpusztai uradalmának intézője Do-náth Lilikét. Az esketési szertartást P, dr. Horváth Athanáz harmad rendi igazgató végezte, aki költői lendületű beszédet intézett az ifjú párhoz.
— (Halálozások)
özvegy Pozsogár Lajosné Alszeghy Szidónia a halotti szentségek feivéiele után Budapesten 78 é\\«s korában elhunyt. Az elhunytban dr. Pozsogár Rezső leicnyei ügyvéd édesanyját gyászolja. t- , | , ;
Ungár József folyó évi május hó 12-én32 éves korában Nagykanizsán elhull. Temetése folyó évi május lió 14-án, szerdán délután 4 órakor lesz a temető Iwwltasliáxából. Az engesztelő szentmise ájdoz-tt folyó évi imájus hó 14-én délelőtt 0 órakor a felsÖ. templomban lesz a Mmdenhatónak bemutatva. v \\
A nemzet nagyságának és boldogulásának közkatonája az újságíró. Ne- engedd, hogy öregségeié nélkülözzön és juttasd el adományodat a 44.575 uj számú csekklapon, \\-agy postautalványon az Újságírók Nyugdíjintézetének (ludipOst, VI., AndrAssy ut 101.).
- (Hősi halott vasutas)
A tapolcai osztááymérnöksegtől ki-rendelt mimkasok közül Illés Kálmán Szabadkára került és ott 250 munkásra felügyelt. Egyik éjjel a c^tnikek be-lövóldözlek a munkások otUionába és Illési az egyik golyó ejtalaftta. A szabadkai kórliázba szállították, de a golyó a tüdőt roncsolta szél, segíteni nem leheictt rajta. A MAV liazaszalli-tottd és most temették •! TapoJcán u hősi halottnak kijáró tiszteiénél.
— (A gyorsíró tan folyam)
legkouel«bbi órája a hétfőt KCtwat— Bordy est miatt kedden lesx a randes időben. , , , , | , , !
— (A tflzoltők majálisa)
A nagykanizsai tűzoltók tegnap tartolták míg a Sétatéren szokásos majálisukat. A hűvös idő ellenére olyan tömegek vonullak fel, amilyenre tnaguk a rendezők sem számítottak. Igaz a\'de-rék tűzoltók mindent elkövettek, hogy a közönség jóí sénizze magái és jól szórakozzon. Muzsikáról a levente zenekor gondoskodott, de volt a körhintán kívül céllövészet, tombola és a népünnepélyen szokásos egyéb sátrak. A közönség isméi meg-mutatla, hogy szereli és becsüli azokat, akik örködnek vagyona felen, nehogy a vörös kakas lábra kapItassou. Meg is érdemlik a tűzoltók ezt a támogatást, lüsz a majális tiszta jövedtOme végeredményben úgyis a közönség érdekeit védő anyagok és szerek beszerzésére lesz fordítva. A gondos rendezőség legszebb dicsérete a kilüiiően sikerült majájlis, amely bjte a Vadász-kűriben folytatódott a legjobb liangu-laiban Torma Tóni és kitűnő zenekarának muzsikája mellett.
Mindenkinek szép öregségéért harcol az újságíró, csak a sajátjáért nem. Gondolj Önzetlen védelmeződre és küldd adományodj9.t a 44.575 uj számú csekklapon, vagy postautalványon oz Újságírók N^ugdijmlézelénck (Budapest, Ví., Andrássy ut 101.). ,
— (A „Csókos huszárok" sikere)
Vasárnap este a Polgári Olvasókör mükedveiőgárdája mOgisinóWile a mpdl vasárnapi előadását az árvizkárosuQtnk javára. Az előadásnak ismét nagy sikere volu Németh Lajos rendező munkáin dicséretet érdemei. Az előadás utánrnagy sikerű táncmulatság volt.
— („Csillagok" a Balatonon)
Külföldön már igen nagy számban használt, úgynevezett >stnn hajók a N Balatonon nem tudtak
meghonosodni. Most " balatonfüredi hajógyár 12 egyforma kis *«r-senyvilorlást hozott forgalomba, ametyet nemzetközi jelzése után \'csillag\' hajónak neveztek cl. Az uj liajótipus a légér de kesébb \\erseny«k megtartásiini ad aikaihnat. yj
— (Halál egy leventepuska miau)
Kuinyánszky Géza szentborbási tanító, lewnleföoktató Jakásárói ejiünt egy Jeveniepuska tölténnyel. Megindult a nyomozás, amelynek során a gyanú Dervár József szcntborbási 21 éves leventére leneiődött. Dervár József vadászfegyverével föbedőtte magát. Az a feltevés, hogy a boldogtalan flftfaf&n-ber a gyanttsitás elöl menekült a hn-lalba. , l ;•\',\\\\ i •¦ „
Súlyosan megsérült az Ark Royal
A Giomale di Itália jelentése szai\'ínt a csütörtökön eltalált reepü*ögépan>a-liajó valószínűleg a 22.600 tonnás Ark Hoyal. Az angol repüiőgépanyahajól ugyanis az algíri partok mentén egé-bzen oldafi-a dtólve ttáttók s már csak 15 mérföldss sel^sséggej h4adl.
Kövld táviratok
AZ ÖBUDAI
hajógyárban vizrebocsatotlák a III. Boris nevü bolgár hajót. ROBBANÁS
történt a pesti Vörösmarty-ulcában, amelynek 2 halottja és 40 sebesültje van. A hivatalos vizsgálat befejezését tna délutánra várják. PAVELICS
nyilatkozatában kijelentette, hogy a régi horvát tartományokat visszaállítják. Az ország fővárosa nem Zágráb, hanem B&-, nyaluka lesz. Az ország gazdasága a mezőgazdaságon nyugszik. / RICCARDI
olasz kereskedelmi miniszter Budapesten ma megkoszorúzta a Hősök Emlékművét, majd dél után megtekintette a ma záruló Nemzetközi Vásárt. •10.000
magyar női önkéntes munkaszolgálatos jelentkezett már eddig nonvédelmi munkára. ROOSEVELT
fia, John Kairóban az ogyip-lomi miniszterelnökkel tárgyait.
392/1«. 1941.
Tárgy: A búza, rozs ét kétszeres magánfogyasztás céljára való őrlésének szabályozása.
Hirdetmény.
Az alispán ur a vármegye térti-létére szabályozta a gabonának nta-g\'ánfogyaszlai céljára való őriénél. A mai naptól kezd&döleg mindenki, még azok is, akik eddig az 1500/ 1917. P. M. sz. rendelet értelmében barmi Igaiolvány nélkül jogosultuk voltak vamörléare, csak akkor viheti el a gabonáját m-gőröl-tetni akár vámmalomba, akár kereskedelmi őrletre jogosult malomba éi mtndenléle malom bárkinek a gabonáját csak akkor fo adhatja el őrletre, ha a városi kozelláliti hivataltól előzetesen írásbeli őrleti igazolványt vagy őrlési engedélyt kértek és kaptak. A mai naptól\' kezdve tehát mindenkinek írásbeli engedély kell az őrléshez • ezeket az engedélyeket a mai naptól kezdve nem a városházán, hanem a Közellátási Hivatalban állli|ák kl.
A vamörléire logoiultak, tehát a termelök, mezőgazdasági munkátok, cséplőgépetek, konvenciótok őrlési Igazolványt kapnak, de csakis azok, akik a gabonakészletoket a 6530/ 1940. és 990/1941. M. E. sz. rendeleteknek megfelelően a minden hónap első 8 napján történő kész-letbejelentések során rendesen bejelentették.
A varoai lakosság, aki gabonát vesz háztartási céljaira való meg-Vőrlésre, őrlési engedélyt kap. Az elj.triij a következő: Először vásárlási engedélyt kell kérni a Közellátási Hivataltól s ha ennek alapján megvettuk a gabonát, a vett meny-nyiségtt be kell jelenteni a hözellá-la»l Hivatalban, ahol ekkor a vásárlási engedélyre rávezetik az őrlési engedélyt.
Nagykanizsa, 1941. május 10-én. i«t Polgármester,
KAI** Ksn
Nagyhnlzu megyei várai polgármesterétől.
SWKo. IMI.
Tárgy t A likasok éa más helyije-gek lllléie Ciliiből történő (llaelő-anyag-braaerzés korlátozása.
Hirdetmény.
A kormány hatóság a Budapesti Közlöny május t-i számában megjelent 200000/1M1. K. M. sz. rendelettől a tü-xelŐan>agok beszerzését az egyes községekben korlátozza. A rendelőt hatálya nagykőn Izsára íh kitörjed és Iiry az IMI. május 1. és 1042. április 30. közű Időre Nagykanizsán is csak annyi tüzelőanyagot szabad külön engedély nélkül boszeroznl, amennyit a rendelőt eogedólyoz. Hogy a mondott egy esztendei Időre ki hány mázsa tüzelőanyagot szerezhet bo és fogyaszthat el. az a lakosság Bzobálnuk és állaedó lakéinak száma szerint van meghatározva, mégpedig brembergl, dorogi, egresi, komiéi, nsgymányokl, pécsi, szurdoki, tatai, tokodl és zslból szánban, az alábbi táblázat szerint;
1
k á s
8 v. (obb|
állandó lakólnak Bzáma
1 | 2
7 |8_v.
25
87
48
(i0
7(1
80
00
90
Példa: olyan kétszobás lakás Ki lésére, amelyben 3 Bzomély lakik, 37 métermázsa bromborRl, dorogi vagy egressl stb. szén szerezhető be.
YiUIIAI.il a táblásaiban itt uénmeiiy-ByUéxek 1\'7-auroM ¦xowhetS bo. A példakép leihozott család tehát vagy 37 q szenet, vajry »«Ug 87X17 — 821) q tűzifát szerozhot bo.
Szenet és fát rendszerint vogyosou szoktuk beszerezni. Hu az említett család pl. 20 q szenot vett, akkor a még hátralevő 17 q Bzénnok megfelelő 17X17—28-9 q tüzllát vohot a 20 q szénhez
Ha előbb vosszUkmeg áfát, akkora vett fa súlyát 0-ö9-ol szorozzuk s a szorzatot kivonjuk a táblázatban Irt szénmennylségokből b a különbséget \' vehetJUk meg Bzénben Ha pl. az említett család előbb vette meg a Iát, mint a Bzenet és mondjuk 15 q-t, akkor lbXO\'59—8-85 q szénnek megtelelő lát vett, tehát még 37 minusz 8-85-> 38-15 q szenet vehet.
A háztartások tózésl éa vízmelegítés! tüzelő anyagszükségleteit a fontlek szerint beszerezhető mennyiségű tüzelőanyagból koll tedoznl, vagyis a fentebb Irt mennyiségeken felül a konyha céljaira nom Járltülön ta vagy szén, kivétel csupán a begyújtáshoz használt úgynevezett karikata. amit azou-ban Nagykanizsán alig ismernek.
A szobák számának meghatározásánál a hall csak akkor Jön számításba, ha alaptortlleto 12 négyzotmóterén fölül van, a cselédszoba uedlg csak okkor, ha állandóan lakják azt la.
A lakásszcrU helyiségekben elhelyezett Irodák éa műhelyek tUzllamannyl-segét a táblázatban irt mennyiségek ti0°/o-ában szabja meg a rendelet, az Ipari vagy kereskedelmi célra szolgáló nem lakásszcrU helylségokét pedig köbtartalom szerint olykép, hogy a helyiségek köbmétere után 0.15 q szo-net szabad beszorozni.
Mindönki helyesein csolekszlk, ha a vásárlás előtt a fa- vagy szénkereske-dőjóvol pontoson kiszámíttatja, hogy mennyi tüzelőanyagot ezabud beszereznie, mert a rcndolet megszegőit 2 hónapig torjedhető elzárással büntetik
A rendelet alapján beszerezhető szén-mennylségnél S^/o-kal többet azoroz-hot be nz u fagyasztó, aki a széntüzelésű nem központi lütéses helyiségeinek Jövő évi egész tüzelőftnyacszük-ségletét 1941. Július 15-ig hoszerzl és eddig az Időpontig tényleg le Is szállíttatja.
Nagykanizsa, 1911. május 8.
A lelenyol klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatéság,
2090/1941. Ik. izám,
Hiritöl lilnlelmíny-Éoiiíil
Letenyel Járási Hltelsrövet kezet végre-hallaténak Karlovecz Rémua él neje Kobra Mária végrehsjtáit szenvedők ellen Indított végrehsjtást ügyében a telekkönyvi hatóság a véftrehajlásl árverést 966 P 51 f. tőkekövetelés én Járuléka) behajlása végett a Petrlvsíite községben fekvő s a pelrlventel 175 sz.Jvken 58. hnu házra 19. szám alatt udvar keittel 2000 P, az u. o. 31. szt)kv-ben felvett 123. hrtx. színtanuk a KIsmezA dűlőben, 248. hm. szántónak a Kfimexő dQlóben. IfQ. hrsi. szántónak\'a Kfsmexó dűlőben, 2iS hm szántónak a Kfame ó dűlőben, 304. hnz. aiánténak a Kovács János erdefe melletti dűlőben, 330. hrss. rétnekax Ulkutl dűlőben. 420. hm. szántónak az UJkutI dűlőben. 471. hm. szántónak az UjkutI dűlőben, 537. hm. szántónak és rétnek a Büdf-spalakl dűlőben, 594. hm, rétnek a BlldÖspaiakl dtllőben. 644. hm. rétnek a Liplca dűlőben, 702. hrsi. létntv\'í a LIplcs dűlőben, 731. hraz sxántónafc a Telek dűlőben B. 4, 8. alatt vrgcehr.jtáat szenvedők nevén álló Illetőségükre,\'.990 P klklálláll árban elrendelte.
Az Árverés nem érinti a petrl/entel 175. sztjkvben C. 3. aluli özv. Karlovecx Isl-vánné ix. Talán Anna Javára bekebelezett özvegyi hasianélvexell jogot.
A telekkönyvi hatóság az árvetéirrek Pelrlvente községházánál megfartására 1941. évi május hó 24, napjának délután 3 óráját tűzi lii ét sz árverési felté-
telekéi az 1881 :IX t.-c. 150. |-s alapján
mCAzIflárverés alá kerülő Ingatlanokat a kikiáltás! ár kétharmadánál alactonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XLI. t-c. 26. §.)
Bánatpénz a kikiáltási ár 100/o-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi 0A>-ára kell kiegészíteni.
Letenye, 1941 évi ápr. hó 18. napján. Dr. Csík László s. k. klr. jblró.
A kiadmány hiteléül: Balassa s. k.
1 t2i t c! *kk0 ayvvu <16,
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy f
Vámcserekönyv
iijból beszerezhető
lapnak nyomdájában.
Continental irósépek
képviselete és lerakata
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
IMI
Polgármestert
smaro
I
mi
aiiKaro
éllellszehrény-lúmpáK
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYUné.
SugAr-ut 2. ,m
HlUrtnlUiiUttl Suttól illlil MENETRENDJE
érvényes 1941. május 5-től.
Er>aabat-lar—Vaaulallomaa
Vasútállomásra
«¦2» g»
12-OD •
13m
1410
1640
16-40
18«
ibm
2028
22-50
Qnruptup *• ruk iiombatoo
Etisébet-térre
O C
¦.•tényei menatrend
l.t..,,i.lll..J. IMI) ».„l...l,.l.,í,k.VS0 «ssjkunsárálls414\'M L.l«jlr,tr». 1504
áPlOHIRDETÉSEI
AuM
Balaronat keresek. Címemet a kiadó-ben megmondják. 1393
Egy ilgyea rlkkanoa-tlu Idvelelllt Viafll HlruiptrucU. S
Megbízható Hatni klIuMlIa azonnata lelvétetlk. PelóH-ut 81. 1427
Kouvanolóa kooala azonnali bele. písre felvitetik. Zaoldoané, Magyar-u. 25.
1429
adAs-vtstel
Taharauto, lt/i tonnát, !6 állapotban, príma gumikkal, eladó. Scalesinger, Magyar-utca 8. 1417
Szip étkezési Ella burgonya kapható klcalnyben él nagyban. Petőfl-ut 81. az.
Valódi keleti parxaaaxonyagal, kisebbet nagyobbat, vennék. Címet .Vidéki mérabk* Jeligére a kiadóba kérem. 1415
Szép Ella elkezelt burgonya mázsál
tétetekben P 850 Mnuel is Prledenthil csemegekereakedéaében. 1401
Baboebal-u. 40. az. ház aludó, érdeklődni lehet Klnlzsl-u. 67. 1425
LrU(AS-0ZLBTHELYlSLO
KAIaaobaa, esetleg egy n a uy szobás, leg-alább félkomlortoi lakást keresek belterületen azonnslra, vagy augnutusis. Ajánlatokat .Pontoi llzclj- jeligére a kiadóhivatalba kérek, 1410
karosak kétszoba-lttrdoszobas laklaí. Banyai, Csengery-nt 17. Horválb és Vasnál.
Telekl-n. 10. sz. alatt kétszobás konyhás lakáa kla<e>, ugyanott hálószoba-bnlor eladd. 1425
ház tt wqatlaw
NagybagoUt hegyen plncenélkQll aallS ladé. Érdeklídnr Öihiz-u. 3. 1382
Egy szdi&blrtok hegyközségben alarf* bevezetett Irallk éa luazeillzlettel. Érdek. Ifidni lehet Panagl Qydrgy b5rkereaked5-nél, Cseogery-ut 5. 1418
zauu kAzlöbv
aOLITIKAI NAPILAP.
Badju.KtzoarJaiáuin T. kigykaalzss*. rslslos klndd: Zalai Kar.iy Nyomatott i • J(lz|uluá|l I. T. Naiykanlzst-
tyaussJsbsA Nsgyksalisán. (HíoazdiArt -slsa, tslal UrsM
81. évfolyam 109 síim.
Nagykanizsa, 19«. május 13 kedd
ZALAI KÓZLÖN
árm 1 2 «11.
POLITIKAI NAPILAP
?a ld*lotu*atalt Fótit 5. axaaa.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előlizetéíi ára : egy hóra I pengő 40 fine*. Szeikeaztózégl ea kíailóhltranll telelőit. 78. SX.
flngol-amerikaikinai katonai szövetség készül
a svéd lapok jelentése szerint — Az előkészítő tárgyalások Sltigapureban folynak — Roosevelt csak 27-én mondja el holnapra tervezett beszédét — Irakban is egyre szűkül a gyürü az angolok borul
Pusztító német repülőtámadás 45 angol repülőtér és Málta ellen
Boriin, május 13 A német repülők az éjszaka a rossz időjárás ellenére is ujabb, támadásokat Intéztek az
angol célpontok ellen. Angol erők gyenge kötelékei is támadást intézlek német területek ellen, de katonai célpontokban a ledobott bombák nem okoztak kárt. Az egyéb kár is csekély.
London, május 13 A Reuter iroda jelentése szeriül Málta ellen a tengely repülői tegnap három ízben intézlek támadást, de ezenkívül négyszer volt a nap folyamán légiriadó.
A Slefani iroda a jelentéshez megjegyzi, hogv Málta cilen 11 hónap óla, mióta Olaszország háborúban áll, 1
600 légitámadás
volt, ebből 100 az utolsó hónapra esik.
Berlin, május 13 A német tengeralattjárók a megtámadott angol hajókara-váiíból a már jelentett 22.000 tonnán kivül-mégtovábbi5(1.000 tonnányi hajóteret süllyesztettek cl. így összesen
13 hajót lőttek ki a hajókaravánból
78.000 íonnalarlalommal.
^London, május 13 Az angol tengernagyi hivatal ielenii, hogy az angol partok közelében két halászhajót elsüllyesztettek,
London, május 13 A német légierő vasárnap főképp azokat a repülőtereket támadta, amelyekről az angol gépek németországi bombázó ufra szoktak menni.
Negyvenöt repülőterei támadtak meg.
A támadási a holdfény elősegítette. A találatokat- a tüzek jelezték. Sok hangár és repülőgép elpusztult. A partok előtt egy 8000 tonnás hajót is találat ért.
Elpusztult az angol alsóháznak az a része is, ahol az üléseket eddig tartották. A parlament épületének pusztulása miatt a jövőben az üléseket a pót-ülésteremben fogják tárta ni. A póthelyiség lényegcsen kisebb, mini az alsóházi ülésterem, de a széksorok elhelyezése hasonló. A felsőháznak is van ilyen póthelyisége.
Roosevelt elhalasztotta holnapra tervezett beszédét
Washington, május 13 A Fehér Házban közölték, hogy a latin amerikai diplomaták előtt szerdán elmondásra kerülő Roosevelt beszéd elmarad. Elmarad a tervezett nagyszabású fogadás is. Roosevelt nagy beszédét, amelyet nemcsak Amerika, de az egész világ érdeklődéssel várt, május 27-én mondja el.
A fogadás 6s a beszéd elmaradását Roosevelt betegségével
magyarázzák.
Nagygyakorlatok Hawayban
Honolulu, május 13 Hétfőn megkezdődött Hawayban az amerikai tengerészeti, szárazföldi és légierők nagygyakorlata. A nagygyakorlaton Í0.000 jól kiképzett és pompásan felszerelt amerikai katona vesz részt. A feltevés az, hogy Amerika mindét óceánon hadban áll és Hawayt ellenséges támadás éri.
Hitler fogadta Darían tengernagyot
Berlin, május 13 Hitler kancellár Ríbbentrop külügyminiszter jelenlétében fogadta Darlan tengernagy, francia íniniszlerelnökhelyetlest.
A megbeszélésekről még nem adták ki jelentést.
t*ótkanceHária tett a helyettesi hivatal
Berlin, május 13 Hitler vezér és kancellár rendeletet bocsátott ki, amelyben a
helyettesi hivatalnak uj nevet ad. A helyettesi hivatal igy a jövőben pártkancellária lesz. Vezetője továbbra is Bormann birodalmi vczelö, aki közvetlenül Hitler kancellárnak tartozik felelősséggel.
Papén megérkezett Ankarába
Ankara, május 13 Papén ankarai német nagykövet tegnap repülőgépen meg-érkezett Istambulbu, majd nem
sokkal később folytatta útját Ankarába.
Moszkvába repült a bulgáriai szovjet követ
Szófia, május 13 A szófiai szovjet követet kormánya jelentéstételre Moszkvába rendelte. Az orosz követ ma reggel már repülőgépen Moszkvába is repült.
Rcmdexlk Horwátoraxág határait
Zágráb, május 13 Tegnap rendelet jelent meg,
amely intézkedik a Horvát Nemzeti Bank felállításáról. A német és horvát bizottság is _ megkezdte működését, hogy meg állapítsa Horvátország és Németország végleges határát.
Délkeleten a horvátok egész Bosznia határáig nyomultak előre, jgy végeredményben az 19M-cs határig terjesztették ki az üj Horvátországot.
Bosznia és Hercegovina msg-\\ szállása befejexŐáStí
Z&geÜb, május 13 Hivatalosan közlik, liogy Bosznia és Hercegovina megszállását a hönttt csapatok befejezték. A csapatok már mindenütt ee 1914*s liatárokoQ állnak.
Széria, május 13 A bolgár kormány is közölte, hogy befejezték a volt jugoszláv és görög területek reájuk osft részének megszállását. Az uj területek három körzőiét alkotnak, az GgcUcugCrit, a skopljeit és a Bltoljjt.
Klnal-amerikal katonai szövetség készül?
Stockholm, május 13 A svéd lapok értesülései szerint Washington és Csunking közölt katonai szövetség készül.
Ugy tudják, hogy a készülő katonai szövetséget ki akarják terjeszteni Angiiara, Ausztráliára és Holland-Indiára is. A ka.
tonai szövetség terve állítólag n suigupurci katonai szakértői megbeszélések eredménye. Valószínűleg további tárgyalások is leszilök, a:..elveknek célja, hogy megvitassák az uj védelmi vonalat, amely az angol tervek szerint Amerikától a szuezi csatornáig terjed.
Irakban Is verik az angolokat
Bagdad, május 13 A rádió közölte az iraki főhadiszállás tegnap esti hivatalos hadijelentésót. Eszerint
a déil hadsereg megtámadta a brit erőket.
Az iraki repülök reldcritö repüléseket végeztek az ellenséges csapnttáborok felett és valamennyien visszatértek. Az angol gépek 4.30 órakor bombázlak az iraki csapatok állásait.
A bagdadi rádió cáfolta a1 Routba elfoglalásáról szóló híreket is. A közlés szerint
Routbat nem foglalták el az angolok
és az erődön még ma is az iraki zászló leng. A- kormány felkérte
a bagdadi diplomácia képviseletet, hogy a Routba elfoglalásáról szóló híreket szintén cáfolják meg.
Beyrouth, május 13 A NT! jelenti, hogy Irakban a nyugati részen a helyzet változatlan, csak felderítő repüléseket végeztek>az irakiak. Délen Amarára dobiak néhány bombát az angol gépek, amelyek közül kettőt lelőttek. Basra \\ö-rül az irakiak mind szorosabbra fonják a gyürüt. Nasseria felett négy gép dobolt le kétbonv bát és elrepültek az angol gépek Routba felett is. Azt hívén, hogy az erőd angol kézben van, alacsonyan repültek, de az irakiak hatásos tüzére elmenekültek.
Összefogdossák a palesztinjai arabokat
Visi, május 13 Beyrouthi jelenlések szerint n palesztinjai angol hatóságok valóságos hajlóvadászatot rendeznek az irakiak után. Minden idejében haza nem jutott irakit gyűjtőtáborba szállítanak.
Bagdad, május 13 Az arab törzsfőnökök elutasították azt az angol felhívást, hogy az iraki kormány ellen foglaljanak állást és kijelentették, hogy a kormányt törvényesnek ismerik el.
A német haderő egy heti munkája
-Berlin, május 13 Horstennu tábornagy szokásos heti jelentésében közölte, hogy az Lgei-tongcr minden je-
lentősebb szigetének katonai megszállása veszélyes helyzetbe hozta AngUál tfszakafrikában, (Folytat** a i oldalon)
2ALAJ ROZLÖNV
Anyák napja
A Véc8ey-»tc«l elemi Iskolában
megható szépségű keretek között zajlott le az Anyák napja. A növendékek az iskolaudvaron gyülekeztek, .ihol iöbbszáz szülő, gyen.iekbarál és érdeklődő jölt össze. Az ünnepélyt az iskolai énekkar Magyar Hiszekegye nyitotta meg Németh Jenő tanító vezetésevei. Anyuk napján clmö verset Lontay Ivett szavalta, Édesanyám lelkem c. Zsigmond Józsefné-költcményt Kenedi Pál adta elő, Édesanya köszönete c. verset Varga Blanka szavalta. Az ünnepi beszédet Honor atya, ferences hitaktató mondotta," méltatván a nap jelenfőségét és az édesanya és a magyar haza iránti szeretetre buzdította a növendékeket, Édes anyám c. verset Szántó Zoltán mondotta el. Anyák napjára c. költeményt Szúromi Ilona adta elfí. Móra László verséi Szu-nyogh László szavalta. Édesanyám c. időszerű versel Hegyi Pál mondotta. Az iskola sikerült énekszáma után Dolmányos Zsuzsa, Golenszky Éva, Hegedűs Magda ünnepi költeményeket .szavaltak az Édesanya tiszteletére. Majd énekszám után még Mikó Mária, CselnckJ István, Cigány Mária és Birkás László mondottak szép verset. A záróbeszédet, valamint fogadalomtételt Zsigmond József igazgató tartotta. A szép iskolai ünnepély a nenr-zett imádsággal ért véget.
A Rozgonyl utcai elemi Iskolában
az ünnepély az iskolai énekkar bevezető énekével veüe kezdetét. Tütő Amália egy Tcrescsé-nyi-költcményt szavalt el, Szo-kol Teréz pedig Rédey Ilona\' versét. Kapoli István és Büki József kedves párbeszédes verset adtak elő. Az ünnepi beszéV det Meizl István hitoktató mondotta, aki az édesanya tiszteletére és a magyar édesanya: a magyar haza szereíelére buzdította a növendékekel. Ujabb énekszám után Bérces M. III. o. t. egy Móra-verset adott elő. ¦Vojkovies Gizella Feleki Sándor versét szavalta cl. Kedler Emília és Ochvát Nándor alkalmi költeményeket szavaltak, mig Horváth Margit Arató Boldizsár verséve! ért cl sikert. Figyelemreméltó volt,Fíló Ferenc Igazgató előadása az anyai szeretet szerepéről a nevelésben, a melyben végigment a magyar édesanya kötelesség-állomásain, amit gyermeke helyes utón való nevelése szempontjából bé kell tartania. A szépen sikerüli ünnepélyen nagyszámban \'jelentek meg a növendékek szülei és a magyar tanügy jóbarátai.
Nfagyai* istentisztelet és hasafias ünnepély a hazaérkezett Papiakon
Hódoló táviratot küldtek országgyarapltó Kormányzó Urunknak
Perlak, május 13 {A Zalai Közlöny ludósilójá-lól) A visszatért muraközi Perlak községnek ismét szép ünnepe volt vasárnap. Már a kora délelőtti órákban hatalmas tömegek gyülekeztek össze a főtéren, ahol már állt a tábori oltár. A magyar honvédség e napon tábori misét mondatott, mert a plébániatemplom mult vasárnap is tul szűknek bizonyult. Az ünnepi szentmisén reszt vetlek a környékfalvak népe, akik fúvós zenékkel zászlók alatt vonullak be Pcrlakra. A csáktornyai magyarság nagy számban kerékpárokon, motorkerékpárokon és autókon saját fuvószenekarával jelent meg a lélekbemarkoló magyar ünnepélyen.
Az ünnepi szentmisét Gaspa-rics György pécsi lelkész, Perlak szülötte mutatta be, aki magyar és muraközi nyelven szentbeszédet mondott a sok-ezernyi muraközi népnek. A tö-ine^ könnyes szemmel hallgatta végig a magyar lejkész szavait. Szenlmise alatt a zenekarok felváltva játszottak magyar egyházi énekeket, majd a mise végeztével a Csáktornyái tűzoltózenekar eljátszotta a magyar nemzeti Himnuszt, amelyei az összegyűlt tömeg is énekelt.
Mise után a nép lelkesen ün-
nepelte a magyar lelkészi. A muraköziek köszönetéi és háláját Zalán Gyula volt országgyűlési képviselő, Muraköz szülötte — aki a* megszállás előtt utolsó főszolgabirája volt Per-laknak — fejezte ki. Zalán Gyula után Gasparics György lelkész ismertette szépen felépített, hosszabb beszédben Muraköz történetét és annak a megszállás alatt való szenvedését, majd Makár Mátyás magántisztviselő lépett a szónoki emelvényre és beszédében méltatta és többször éltette Horthy Miklós kormányzót, Hitler és Mussolini vezérekéi, majd javaslatára elhatározták, hogy hódoló táviratot küldenek Horthy Miklós kormányzónak.
A tábori szentmise ulán az összegyűlt tömeg diszmenctté alakult, majd vitéz Hcrtelendy* ezredes, Perlak járási katonai parancsnoka díszszemlét tartott a felvonuló diszszázadon, a tűzoltó egyleteken, a perlaki fiatal lovasokon, valamint a felvonuló magyarságon. A diszme-netet a Csáktornyái önkéntes tűzoltó egylet fuvószenekara kisérte.
Perlak népe és a közeli és távoli falvakból csoportosan beözönlő nép lángoló szeretettel szivébe zárta a magyar honvédséget.
A rendőrség megszüntette
a nagykanizsai „munkabörzét*
A kapitányság munkaalkalmat Igyekszik teremteni mindazoknak, akik komolyan dolgozni akarnak
Minden város és nagyobb község ismeri az úgynevezett * munkabörzét*, ahol egy téren vagy egy forgalmas utcán összegyűlnek a munkások, akik munkaalkalmat keresnek. Várják, hogy valaki elhívja őket napszámba, gyárba, kubikus-munkára, hogy megkeressék a mindennapi kenyerei. Több város már régen megszüntette ezt a régi divatú »munkabörzét*, és felállilotla a hatósági munkaközvetítői, amely ugy a munkavállalóknak, mint a munkaadóknak mindenkor rendelkezésére áll. *
A hatósági munkaközveiitő mindenütt, ahol komolyan fogják lel a, kérdést és egy kis szociális érzéket és szivei visznek be a hivatalos ténykedésbe, nagyon szépen Ijevált. Főleg a magyar fővárosban, ahol komoly missziót teljesít, Nagyka-
j nizsának nincsen még meg a munkaközvetítője, pedig itt is nagyon elkelne. Nagykanizsán évek óta ott állanak a munkakeresők a Fischer és Báder cég előtt a Fő-uton, a mim katalánok és napszámosok, az alkalmi munkások és várják, hogy valaki elhivja őket munkára.
Altalános volt a panasz, hogy a kanizsai napszám mellett, a mely kb. 4 pengő, nem igen lehet* munkást vagy napszámost kapni Nagykanizsán, meri a -munkabörze- tagjai olyan óra-béri vagy napszámot kövelelnek, hogy a munkáltató szó nélkül visszafordul. Panaszok voltak oly lirányban is, a munkabörze^ tagjai sokszor olyan kifejezéseket hallattak; hogy nem voll tanácsos jobb érzésű embereknek arrafelé menni, olyan cifra káromkodást, olykor olyan magatartást tanúsítottak, amely
.94.. miui il
BÚTORT
szakosletben Gábor műasztalosnál
regyen vagy rendeljen.
KeljkembrM, Váró,kii palota.
sem a város jobb érzésű közönsége, <lc idegenforgalmi szempontból egy csöppet sem volt kívánatos.
Ezek ti panaszok eljutottak Kovács Nagy Pál főtnnácsos, a kanizsai rendőrkapitányság vezetőjének füléhez, aki elhatá. rozla, hogy megszűnteti a kanizsai ^munkabörzét«, az úgynevezett »kőpködő sarkot.\'.
A főtanácsos intézkedésére a rendőrség előállította mindazokat, akiket a köpködő sarokban talált, a »munkabörze., minden tagját, igazoltatta őket, családi állapotukat, foglalkozási águkat^ érdeklődött aziránt, mióta vannak munka nélkül, miért munkanélküli, mikor dolgozott utoljára, majd listát készített róluk és azonnal végigtelefonállatla a város munkahelyeit, érdeklődött munkalehetőségek után, több helyről azonnal iflérelet is kapott, hogy a legközelebbi napokban a nagykanizsai napszám mellett munkába is állhat néhány. A többiekre nézve a kapitányság folytatja munkáját, hogy minél többet lehessen elhelyezni, munkához \'liuttatni, elsősorban azokat, akiknek nagy családjuk van, hogy elsősorban ezek jussanak munkához és kenyérhez. 1
Figyelmeztette a főtanácsosa munkabörzéseket, hogy okma-gukis kövessenek el mindent elhelyezkedésük érdekében, mert lehejetlcn az, hogy a városban divó munka- és napszámbérek mellett ne vállaljanak munkál. Aki pedig nem illeszkedik be a rendbe, azzal kénytelen lesz közigazgatási uton elbánni.
Valóban szükség volt a rend-őrség intézkedésére, közbevetésére. Azonban szerelnénk látni, ha most már minél előbb megvalósulna a hatósági munkaközvetítés, ahová ugy a munkai-vállaló, mint a munkaadó bizalommal fordulhat, amely megteremti a szoros kapcsolatot munkavállaló és munkaadó között, a »kcreslet« és ¦kínálatú között és ténykedésébe belevisa szocJAlis érzéket és meleg ma* gyár emberi szivet.
Romlott ételek okozta mérge zések leküzdésénél t gyorsan és biztosan haló természeten .Ferenc Józneí" keserűvíz azonnali Igénybevétele — egy -Mgy két Ivöpohárral — gyakran rendkívül fontos legéd-etzkOz. Kérdene meg orvoiát!
OárdtrtU nyitva reggel 6 órától eete o éráit (liíltíl, tutit, péntek délután te UiítB «réM HU n«kn«M.
FCvároal nlvén álló bér.. fMtogyár Nantkanlsiám PÁLCSICS i Fonal- ós textiláru festés, kikészítés Fehérítőgyár • Indanthrenfestés Ruhafestószet • Vegytisztítás
I ayári Nagykanizsa, Ma-ryar-moa 81. ¦ «*m\'"tTi\'.T,,.. . 1" TI 1 1 *ir......." f«-"\'\'7. ..V. <{{;".* .é^\'A"). T.\'Vtoili S:ií:J
1141, mi|m 12,
ZALAI KÖZLÖNY
Bű füerr-St ora n tz- Cíay f o ri -
aiiwiitif«\'.ttfíií
•lyíWI UpviHUU.
Wonder> karékpárak MOT »*l»»»t*hb«n.
Cserkészavató önnep-ségek Nagykanizsán
A nagykanizsai cserkészcsapatok nvtu fisukat minden esztendőben sjzt>ni György napja könil szokták mcgren-dcznl. Az idén április 27-re iCrvezií-k a közős avaló ünnepséget, A szoknt-limifl hideg időjárás is az országos cserkészgyász miatt ez elmaradt és helyette, háti ünnepség keretében tettek fogadalmat a Qilkmius ifjak.
A pIurlBíu gimnáziumban
Vasárnap délelőtt volt a niarísla giuiiiázium 74. sz. Törekvés cserkészcsapatának foga dalom .újítása és jelöli jelnek fogadalomtélcte. Az ünnepség, amelyen joicn voltak a gunná-ziinn tímárai élükön Ilarla István igazgatóval, valamint az érdeklődő szülök, a piarista rendház kertjében folyt le, A Z\'j3avárlneg_vCÍ cscrkésZszorfvc.} Kiss István László ixjflgárl iskolai tanár képviselte. A csapat foivoniílása ulán Vcge\'.c Károly gitnu. tanár, a csajwit olsö parancsnoka, mint a ieg. idősebb nagykanizsai cserkész mondott ünnepi beszédet, amelyben saját harctéri multjának ciirtékeívCl im\'gvjlugitva a fegyelem széliemének megbecslését kötötte a cserkészek lelkére, A foga-dulomlétel után Mcdvigy Mihály piarista tanár, a csapat jck-nicgi parancsnoka a cserkészsapka átadásával és kézfogással a csapat tagjaivá avatta a jelölteket: Kercesényi György, Kovács Károly, Padár Károly és Surányi HúU Vi, Ualtuvári Géza, i\'aluhea.vi 1-emic, I-f \\ I-\'cierír, óvári József, M\'o\'rt Lázilo ís Sabján Dénes IV., Kuliár I-\'crenc é-s SzélyCs Dezső III., Csátiyi László, Csobánczi Károly, Dezső József, Hegyi László, Hevesi Jeuő/Hosz-szu László, Molnár Miklós, Schrc\'iber Sándor és Szépudvary Attila II. oszl. tanulókat. Az ünnepség u Himmisz énekléséivel ért vegei.
A polgári Iskolában
Vasárnap délutáu 2 tárakor a pdigári iskola 7íí. sz. Árpád cserkészcsapata lartotla ujoncavató és évi fogadaloin-téleli ünnepségét. Az iskolában megjelent a tanári testület, a kereskedelmi iskotótól Küronya István tanár és az érdeklődő hozzátartozók.
Az ünnepség a Himnusz elétH\'kflésé-vel kezdődölt. Bakonyi György a o*»r-készjclöílK\'k nPvélicn kérlo a felavatást. A cserkcsztörvényck felottvusása, a közös akarat kifejezése és im« után 30 oíerkész tett fogadalmat. A fogiidiüam ulán Kiss István László váriiiegyci ellejiörzö, a csapal jianuu-snoka it,er-készekkó avaita a kóvelkozö jelölteket: Ilafconyl György III., Andor Antal, Kiss Gyula, Kolarits Rudolf, Szabó Ottó, Takács János, Tóth József II. és Bárányi Koméi I. oszt. tanutókalt.
Az avatás után Németh Dezső igazgató, a szerveri testület olnöko beszédében meleg szavakkal üdvözölte a csői-készeket és figyebneztetie őket a 10 lörvcnylwn foglalt kötelességeik l«Ű-jesitésére. A cserkészektől sokat vár a Haza, a társadalom és az iskola, llivcn teljesítsék kötelességeikéi, hogy a nicgnugyoblxidott országnak (jccsnlc-les, alkotó honpolgárai lehessenek.
Ezután Mógcr Uiszló cserkész szavalta el Lévny Alajos: Eogádafenirfl cimü verséi és Kofa Miklós \'üv. n régi cserkészek iWvél>en köszöntötte a jelöltekéi. Az ünnepség a cserkészmduló-val és zászló-tísztoleladássrfl ért végei.
- Naptár: Május 14. k»dd. Ro». kat ü. Róbert. ProteetáM Saarrác. -hrtel. Ijar ¦* .6.
mutaküzl magyarok
Irta: KELEMEN FERENC
Egy pár -muraközi esetet < fogunk itt felsorolni, amelyek alkalmasak arra. hogy megvilágítsák a muiaközi magyarok igazi lelkületét...
A muri közi gondolat mártírja
Csáktornya éveken át voil bírójának, néliaí Pcirícs Ignáciiak vjja, Viktor, az ottani ípanislársadalnm közUszteletbcu ádló tagja, horvát neve dacára izzó magyarságáról volt nevezetes, Etelének iegn igyobb részét a magyar irredentizmus gondolatának szánta s amikor azt látta, hogy a tüuő é\\ek, sőt két évtized sem hozza meg álmai mfogvalösulá-sát, az egyre uehezcdö liatósáuí zaklatás súlya alatt elvonult Csáktornya közelében fekvő kis >zőiöjébc, hogy ott zavartalanul óHicssl-u magyar eszmélnek. lt\' baráti, körben, szivliem ij-koló magyar zen- mcfllolt borba fojtogatta hazaírni báuulát s amikor közeledni érezte n mfigvál. tás óráját öl hekUS bort igért Mura-.köz felszabadulásának piüunalái-a.
A kegyeién végzel mogl igadta
lö!«, hogy megérhesse magyar szive legszebb álmái: Muraköz fölszabadulását. Hat órával a . honvédség bevonulása elölt örökic lezárta szemeit. Egy nagy muraközi inagyur vészelt el benne, akinek ycmíékél meg keljeit örökítenünk.
A osáktornyal Dobó Katloa
Ez a kis história nem a felszabadulás, hanem a megszáUás szomorú órátbán játszódott le A magára maradt Csáktornyába bevonult Perkó • hadserege. A nép nem nagy lelkesedéssel várta és tchelollen dühvifl kísérte minden mozdulatát. Egy csáklornyai asszony, akinek nevét o Muraköz fővárosában nagyon jól ismerik, 0 bevonuló katonák szc. méln paprikái fujt s ezzel felidézte Csáktornyán az egri nők, a Dobó Katicák szellemet.* A délvidéki amazon tőrülinctszctt muraközi termés s neve ulán sQm számíthat az ősmagyarok közé, a szive azonban enatík az asszonynak is, mini annyi m\'nra-kózl magyarnak, magyar volt oly un pillanatokban is, amikor ez nem előnyt, hanem súlyos veszedelmet jelentett számára. A felszabad irtás óráiban persze az elsők közöli szaladt ál a batáron, !wgy viszontlássa magyar hazáját.. ¦
Magyar nóta horvát húrokon
A muraközi nép imponáló hazafias tünlelésének napján pár pOrc:e kirándul lünk egy Csáktornya mej*etti kiránduló helyre, 1-nlsőpusztufáiu. Nagy horvát ünneplő társaságot találtunk olt a legnagyobb jókedvben. A magyar érzelmű és nevű .vendéglős bevezetett l.cnnünke! saját lakószobájába, ahot magyaros vendég-szeretciiel mlndjúrl meg is vend\'-gélt
bennünket, fíu régi kedves Ismerősömet találtam fel benne. A,szűk családi körben egy rokonszenves fiatalember is hetyet foglalt, akiről csakhamar kiderült, hogy a vendéglős fia. Magyarul szóltunk hozzá, de észrevettük, hogy a magyar szó nehezen döcög náti. Az apa mentegette a dolgot, s IiottV a fiu inagyor érzelmcil igizolja, hegedül nyomott fia kezelje. Az uj muraközi yikolá-zott generációnak ez a tagja, kezébe . vette a vonót s mindnyájunk nagy meglepetésére kifogástalanul eljátszotta nekünk a Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarországiét, majd egymásután több pattogó magvar uólát, íme, ezek a muraközi inugyo-roki A nevelés egy darabra idegen (ehetett, de van valami ebben az ősi
magyar birtokterülctbOn, mely elen-álliatallan erővel u mag>-ur géniusz fölé sodorj i ezt a népei, lizért voil Muraköz lélekben mindig magyar s ezért az is fog maradni őrökké...
Krátky zászlót .pucoorje"
Pusztája felé gyalogoltunk, amikor elhaladt meljcllünk három derék medjimurec, áklkbVn a hazzrfias lelkesedés lüze melleit egy kis muraközi noha is dolgozott. Megszólítom a derék atyafiakat:
— Hová valók vagytok?
— Búzásra, -- mondják ők bami-•sitatlan muraközi nyelven.
Nem BuzoveciO, hanem •Búzásra*, líliböl már mcgáMapiiottuk, hogy a délszláv nacionalizmus ezeket a derék buzovectfwt míg nem fertőzte meg, mert az igazi horvát ki rtcm éjfélte volna ezt a szót, bogy Búzás. Az ismerkedés tovább melegedett s csakhamar kiderült: barátaink közül aa egyik ilt szolgált a húszasoknál s hogy a magyar nyelvet még mindig bírja; Krátky István polgánncs-ler barátunk orra mindjárt meg is kérdezte a dőrék húszast, hogy Ls-meri-c öccsét, Krátky őmigyot.
— A Krátky zászlós unitif— kiált fel Örömében a ml ínCdjimXírcimk, H hogj\'nc ismerném, hiszen én voltam N\'agy\'kanlzsán a puccerja, husz egynéhány évvel CzcMtt.
A véletlen ugy akarta, hogy a fej-szabadulás mámoros pillanataiban ez a puc<«r éppen zászlós urának fivérével kenüt össze ott a csáktornyai őrház melleit elhúzódó pusz-lafai utón s így a legifletóIfOsebb fórum előli igazolta, hogy a muraközt nép, lia nem is nyelvében, dc szivében feltétlenül magyar, Hucrt ez az egyszerit buzov*ci polgár hamisítatlan magyar éntcle.,iröl s a muraközi ifjúság hajdani katonai nevelésének kiirthatatlan magyar szcUeniérol telt előttünk tanúságot.
VÁSÁROLJON SZAKÚZLETBBN1
SZESIÜVEQEK
orvoil receptek n/akszorü elktezlUH FÉNVKÉPEZŐOÉPEK, FILMEK, FOTÓCIKKEK. A legjobb „MFM" anyagok,
MODERN FOTÓLABORATÓRIUM. Nfil,im ktuoioak . Uguibb ut.ur-klp.k <• nagjltt.ok.
OPTIKA-FOTÓ.
JOÓ IMRE IáUzai-iu,
Horthy MlktoK-ut 1. (Vanwhisa)
á magyar légiforgalom számokban
A magyar repülésügy örvendetes feilődéséről tanúskodik a nemrégiben elkészült statisztika. Az adatok az 1940. évi eredményekről számolnak be. A magyar légiforgalom repülö-gépei T910-l)cu 805.151) kilométert repültek, ami az 1939. évi 552-10-í kilométeres teljesít) ménnyel szemben 15.83. százalékos növekedési jelent. A száUV lott utasok száma, mely ÍG.O\'M volt, 84.95 százalékkal szárnyalta tul az 1939. évi utasszállitást, melynek szárrtszerüsége 8Ö75 volt. 102.931 kg podgyíszl szállítottak a gépek 1940-ben, ami 71.95 százalékkal múlja felül az 1939. évi 94.754 kg-os podgyász forgalmat. A 94.544\'k-os áruforgalom 171.77 százalékkal baladja tul az 1939 évi 33.310kg-os áruforgalmat, a csúcsteljesítményt pedig 192.130 kg-os áruforgalom tartja, amely az 1939. Évi 40.803 kg-os forgalommal szemben nem kevesebb, mint 370.92 százalékos növekedést mutat. (
Horvátország
berendezkedése
Az uj horvát állam belső berendezkedését Berlinben annál nagyobb érdeklődéssel kisérik, mert a vezető horvát államférfiak nyilatkozatai szerint azokat az elveket fogják köveim", a melyeket Németországban már régen kipróbáltak. A. belső felépítésre a következő rendelkezések jellemzőek :
1. A 1G e\\s 20 év közötti horvát ifjúság számára katonai előképzést vezettek be, A főiskolásoknak kötelező munkatáborokban kell résztveuniök, amelyek-
ZALAI KÖZLÖNY,
IMI, mijui 12.
Tomboló lelkesedéssel Ünnepelte Kanizsa közönsége
Kőszegi Terézt, Bordy Bellát; Szabó Lajost és Ábrányi Emilt,
bz Irodalmi és Művészeti Kör hétfői nagysikerű művész-estjének kiváló szereplfilt
nek első feladata a háborús károk helyreállítása,
2. Rendeletet készítenek Horvátország gyéren lakott területeinek áttelepítés utján való benépesítéséi tsv Ennek az áttelepítési akciónak nagyszabáásu agrárreform keretében szabadna megtörténnie,
3. Horvátország pénzviszonyainak biztosítása és irányítása érdekében a bankbetétek és egyéb készletek ellenőrzését rendelték cl. A tulajdonosok csak az állam jóváhagyásával rendelkezhetnek számláik felelt.
-1. A horvát kormány a nyilvános rend és biztonság érdekében államtitkárságot szervezeit. Ez az államtitkárság a belügyminisztériummal együtt dolgozik. Vezetőjévé Kvaternik Jenőt. Kvaternik tábornagy egyik unokaöccsét nevezték ki.
Állandó mfiuwiftitnok hóikig napokon Budapest I. mffaorin
W» Torna. Hűek. KÓtdeciények HangJamatek.Után* értrend. - 10 Hírek, — 11.10 Neratfitkoai Tíujelző-míilg-1«>. — 12 Iiarangttó. Hfannuf*. Iilrtjórisjolontós. - 12.40 HlrCk. -J3.20 Idöjoij^s, letfijárasjatenté*. -14.35 Hírek. - 14.45 MüsorUrner-iatéa* — 15 Ar/olyommrök, piaci árak, MsiistarataJc. — 16.45 IdÖJetoés, Idő. JiiAaJstentís, hírek. - 17 Hírek **>-vak és magyar-orosz nyelv*n. — 10 Hírek. — 21.40 Hírek, Időjárás jelent és, Ilinek silovék ée nmgyar-oross nvelveiii
— 23 Hirek némát, •*«, tagot *» francia nyelven. — 0.0 Hírek.
BUDAPEST L
17.15 Fe\'oflvJsús. — 17.35 Magyar nóták hanglemezről. — 18.10 Közelítés a Pázmány Péter Tudoniányegye-tem bölcsészeti karán lefolyt .Jó magyar ejtés. Versenyről Beszól dr. Legényei József. — 18,30 Gasparek Tibor bégedül. — 19.20 K«My Anni dalokat énekel. — 19.40 L/.tcxkó Géza elbeszélése, — 20 Baria Erzsébet és Boross la mm magyar nótákat énekel, kíséri Oláh Kálmán cigányzenekara. — 20.40 >A viwmért Tisza*. Közreműködőt Bodnár Jen6 és a Voliy énekegyüttes.
— 22.10 Weidiiiger Ed* szalonzenekara.
— 23.25 Tánclcmeiek.
BUDAPEST il.
17.15 Busót luilga Lóinknak. ~ 17.10 francia nyelvoktatás. — 18.10 Orosz népdalok. ~ 18 30 Mezőgazdasági félóra. — 20 Hirek. — 20.20 KaraaKtoírté
— 21 Sralhmáry Sándor előadása.
Szerda
BUDAPEST I.
10.20 Szeutgyórgyi Elvira előadása.
— 10.45 Felolvasás. — 12.10 Hanglemezek. — 13.30 Vidák József cigányzenekara. — 15.20 Szórakoztató üCne.
— 16.15 Lajos Árpád előadása. 17.15 A Hádió Szalonzenekara. —
18.15 Sfeálay László elbeszéXért — 18.45 Kiss Lajos cigányzenekara. — 19.20 Kiss Lajos c\'gányzcnckara. — 19.15 Külügyi ncgyedtira. — 20 Az Operaház műsorából. — 22.10 BtUlolu Ede tánczenekara. — • 23.25 .Hanglemezek.
BUDAPEST II.
t8.40 Szőke Sándor előadása, — H) Herz Lili zongorázik. — 19.35 Olasz nyelvoktatás. — 20 Hirek. f- 20.10 Tanele mezek. — 21 Hegedűs Nóra előadása. . .
A Zrínyi Miklós Irrtdafirii és Miivé-szeli Kör és Nagykanizsa mmdvn szépért és művésziért lelkesedő közönsége ismét megmutatta, hogy Nagykanizsa, a déli végek k\'ifUur^vé^\'qru ma is, szereli és megbecsüli a művészi szépei és azért nem sajnál áUbzalo-klit sem hozni. A hétfő esti hangverseny és balett est iviidezéf* SSá \'sokan nézlek kétkcd\\«. Am a rcudezéslm U!« fok teleli munka bőséged, kanm-toztaila magát, mert a Városi \'Színház zsttfolásig megtolt és bizony (Sokan már jegy nélkül voltak kénytelenek távozni. , * !
Igaz, olyan neveket hirdetett a\'Kör, amelyek önmagukban vé\\c is biztosítékok voltuk arra, hogy a legtisztább művészetet kapja n közönség, amit énekben és láncban csak nyújtatni lehet.
Az eurépanevü előadóművész eke: a hangverseny olőtl Kelemen Fejenc bankigazgaió, a Kör társelnöke üdvözölte Őszmle, meleg szavakkal Rámutatott arra, hogy Nagykanizsa a déli végek kuluir központja ós mint ilyen mindenkor lelkesedéssel AH a művészeik mellé, mert tudja, hogy a művészetek és a kultúra ápolása elsőrendű hazafias kötelesség, különösen itt, len: a déli végeken.
Az üdvözlés titán felhangzó taps csak fokozódott az egyes számok! után. Elsőnek Kőszegi TOrézt, az Amerikában és Európában egyaránt kitűnő névnek örvendő oporíténekesnől hallottuk, aki Thomas Mignon, Tükör-áriával és Dell Aoqua: VB&ttd»e^** kezdte gazdag műsorát. Kőszegi Teréz nem ismeretlen a nagykanizsai közönség előtt, hisz a Városi Színház színpadán már évekkel ezelőtt énekelt egyszer, mégis inár az első hangoknál meglepte a közönségei liaugjának szépsége és az a könnyed előadásmód, umcliycl Kőszegi Teréz a legnehezebb változatokat is énekeli. Minden erői-leleitség néiköl énekel, művészi hiiictt, amelyhez azonban ragyogó szépségű liang, teljes biztos és gyakorXilt \'éneklés és közvetlen, kedves fe\'Jtépés is Járul. Műsorának további részében a kezdeihen lilán az időjárás okozta fátyolozottság is teljesen clnnffl és még szbii«)inpásj]}l)au mcgmfitntkoiz-liaiotl Kőszegi Teréz tehetsége és ragyogó tudása. A költőien szép és finom Schluminer4tted (Ham MoH-nIns-tól) vagy a Maictiílo Bcnedctlo XVII. századból való áriája épp oly frisstít és üdén csengőit előadásában, mint Straúss Falusi fecskék című luigvsíkcrii keringője, vagy Lehár: Bva dala, a melyet ismételnie is korlett. De Kőszegi Teréz Hőse áriájával (Maillart: liemcic csengetyüjéböl) és a Gounod: Faust ékszerári:!jáiiak nagyszserfl előadásával bebizonyHoUa, hogy a tegnelu\'zti&b fdt-átlátok tökéletes megoSdására is képes. Sikere őszinte és megérdemelten volt n így és meleg siker.
Az esi másik sztárja Bordy Bellii,
az Operaház balerinája és a magyar filmek népszerű művésznője voSl, akit már megjclenésekoi\' tomboTJó taps fogadott. Csupa finomság, könnyedség cz a nő, akinek nvndcíi mozdulatául meglátszik a táncnak ösztönös, d\'j egylltlal tudatos szercteic is és az n belső átéJís, amely a szépség mcfielt rendkívül kifejezővé Is teszi mozdulatait. 0 mindazt finom mozdulatokkal, tánccal mondta td, amit Lehár keringőjében vagy Kodály toborzéjá-ink zenéjében akart kifejezésre jluUaini, Schumann karneváljára klasszikus balettet is bemutatói) Bordy HoHa és nehéz volna megmondani, mQíyrk volt szebb, ez a lelidelnyi rínom, szinte lündérí lánc, vagy a tüzes magyar csárdás friss, lüktető coeicnsége, A közönség maga sem tudott dönteni és mindkét számot többször wtglsnifMel-tette, sőt még tahin k&vesefte is. Mert ml tagadás Bordy Be\'Ja táncát szívesen elnézte volna mindenki akár éjfélig is. A közönség rendkívül lojfees és valóban szűnni "cin akaró tapsai sikerének lcgrényef«bb btzonyitók\'i,
Hendkivül kellemes mcgVrjjetése voö hz estnek valtai Szabó Lajos operaénekes feíiépése. Fiatat, kezdő énekest váriunk és lielyettc egy minden vonat* kozásban tókéielescn (rész baritonista lépcit a közönség eíé. Pompás szépségű Iskolázott és érett hangjához komoly tudás párosul és e kellő összC-levéséböl adódott megérdeme^on őszinte sikere. Valentin áriáját adta elő (Gounod Faustjából) elsőnek, majd költői lélekkel .szoÜattaUa meg zengő" baritonján Schumann Kél grúnálos-át. De müsoránik legiobb száma talán Wagner: Wolfram dala a TauliBuser-böt volt, ainely hangszinljíti is Kgjob-ban feküdt néki. Ugyancsak nagyszerűen szólaltatja meg a régi magyar népdalokat, amelyek közül hármat hallottunk. (Ej, haj gyöngyvirág, Szól a kakas már, Nincsen pénzem...1 Sikerének bizonyítéka az is, hogv löl»b\' számát ismélehlie kelleti. Ugy hisszük, Szabó Lajosról még sokat fogimk hajlani, hisz már pályája elején olyan értékekkel icndelkozik, amcljck ÜÉfllét-Icn utat törnék magukna3e\'.
Nem szabad azonbau m«gfo!edkez. nünk Ábrányi Emilről, az Operaház volt igazgatójáról, aki művészi töké-Ictesség^ei töltötte be a zongorakísérő szerepét. Biztos ludásu, lendkivül fl-gscímcs zongorakísérő, aki mindenben méltó párja volt a kilünő előadóknak. Külön sikere volt mint szerzőnek is, amikor Kőszegi Teréz Valaki egyszer című szép dalát adta e!Ő.
A müsori befejező magyar dalokat és csárdások^ Tonna Tóni és cigányzenekara kisérte tíletvo játszotta igazi magyaros lendületté!, frissen, e&oieoe;) figyelmesen és gondosan.
Mindent egybe>*t« ehnondhaájuk, Iwgy nem volt túlzás, amit a reklám ígért. Nagykanizsán évek óta nem ívott ilyen gazdag és szép müsoru, igazi
művészi színvonalú est, sem k*dig ilyen lelkes, mefcig és nagy siker. Nagykanizsa csak hálás fehet a .rendezőségnek és a kiiünő előadóművészek1, nek, akik egy fclejtheletQen ealtU ajándékozták meg a város ének és táncművészeiét kedvelő közönségét.
wk
A színházi Iroda hlrcl
Halmi Jctlö szinliázl titkár meg. kczd(« Nagjkaniisán a bCrlelezíst. A bír!el*k 20 szárajckos kedvezményt bizlosilanak is minden előadűsm kor-lálian mtonyiscdboo érvéojesck,
Kcrjiik a kiadó lakasokat a 2aj*i Közlöny kiadóhivatalában bejelenU.nl
A lÜlEGNYITö ElflAüAS pénteken esle: lierczi^fi l\'erent: Bizána c. történelmi drámája Bartók Júlia, Thwoczy (ivula, Pelfl Zoltán, Kásmárky Kélmáu Bálint Anna, Somkuthy Ilczsö és a teljes társulat bemutatkozásával.
ZKNBS VIOJATÉKUJDONSAGOT mulat 1* szombaton, vasárnap és \'hétfőn a színház. Vaszary Gábor vígjátéka: AZ ÖRDÖG NEM ALSZIK, Ili. rom órás kacagást jelent.
Szabadfogású birkózó verseny Kanizsán
Vasárnap kevés számú kii-zönsejí jelenlétében rendezlek meg Kanizsa amatőr szabadfo-gAsii birkózóversenyét Miskey Árpád orsz. edző rendezésében. A hivatalos személyiségek közül csupán vitéz Babay Andor leventekörzetparancsnokot láttuk a versenyen, aki egyébként a le-venteif juság közszeretetben álló vezetője, Kanizsa sportjának támogatója.
Az dfjii leventecsoport ésdiá-kok ismét tornásznvuratványok-kal tűnlek ki, mig a birkózószíí. mokat Kanizsa legjobb birkózói mulatták be. Virág, Halász, Gyimcsi, Rába, Csányi, Klingl stb. szere])eltek sikerrel.
Csányi a súlyemelés különböző szabályos és szabálytalan fogásait mutatta be Miskey Árpád kisérőszavaival. Néhány értékes ifjúsági szabadfogású mérkőzést láttunk, mig az est kiemelkedő eseménye a Virág—Gyime-si (görög-római) párharcívott. A fiatat Gyimcsi tehetséges és nehezen adta meg magát Virág legpompásabb és ötletesnél-öt-letesebb fogásainak. A magas nivóju párharc Virág győzelmével végződött. Érdekes volt Rába és Csányi harca a szabadfogású verseny keretében. Rába győzött. Az ö tehetsége és ktasz-szisa — kerületi viszonylatban is — vitán felül áll.
Verseny után Kolarits Géza ti értékes ezüst éremdiját osztotta ki a helyezett versenyzőknek Miskey edző. Sipos mérkőzésvezetései hibátlanok és ügye-, sek voltak.
Kanizsa válogatott csapata legközelebb Bonyhádon szerepel — mint értesülünk - a legjobb összeállításban.
~k-n-l-
szebboél-szebb
Bm §f%ff gk "ől és leányka
ARTflai kobdtok, azé r-udvar divatáruk
=m=====ra___===^^ nagyon olcsón!
19». május 12
ZALAI KöZLöNV
Üzletáthelyezéa.
Tlstteletlel érteiltcm az igen Mszfelt husvásárlő kfliönfléget, hogy méjua IS-töl piaci dzletamat áthelyeztem
Erzsébet-tér 16. ss. alá,
Merslts nővérek Üzlelc melle. Tiszteletiéi Satller Gyula
Mii mészáros.
__A világháború niatt pet-
MW 13. | dAs derekassággat visei-J-——4 kedett őzen a napon Selyem Antal volt erdélyi 2. közös huszárezred be U huszár. Az .oroszlengyel-országi Temaszuvtól keiefre clőnyo-mulóíclderitöosztagban volt, mety az útját álló oroszok visszawte.se óljából tűzharchoz lóról száigt. StŰycm huszár lelkesedéstől áthatott harci vággyal önként szegődött a küzdők vonalába, ahol a tűzharcban derekasan meg is állotta a helyét. Utána a deritöosztag egy másik helyen harcban álló gyalogság közelvbe került, amire Selyem huszár ismét a küzdők vonalába sictett, Ezalatt azonlmn meg-sebesült. Vállán \'lőtték meg. I>e alig kötözték be, tüstént visszilértt a küzdők vonalába. Innen csaklttmar és abból a célból, hogy időközben megsebesült lovát elvezethesse, hátru-küldiék. Egyben arra kapott parancsot, hogy sebesülése miau a legközelebbi kórházban jelentkezzék. Útközben elhullott a sebesült ló, mire Sejjom huszár a nyerget és a többi folszcio-Jést kötelességszerűen ós$feCcsomagoUn és sajgó fájdalmai elleneié tova cipelve a felszerelést, folytatta útját. A kórliázba érve kezdés alá veitfik és nem engedték vissza u századhoz. Ámde Selyem huszár a kórházi élet tétlenségében semmiképpen yera találta Iwáyét. Ezért megszökött és egyet-len napon megtett 30 km-nyi gyalog-lássál bevonult a századához. Kád.is magatartásáért — amelyből heme«ak lelkes harci készség6 hanem a sxázn-dához való hűséges ragaszkodás dicséretes ténye Is kitűnik, —i a kjs ezüst vitézségi éremmel jutalmazták.
— (Ma délután városi közgyűlés)
Nagykanizsa város képviselőtestülete ma délután 4 órakor rendes közgyűlésre ült össze, amelyen az általunk már a tegnapi számunkban ismerteiéit tárgypontokat tárgyalják le.
— (a Szanatórium Egyesület évi közgyűlése)
A nagykanizsai Szanatórium Egyesület május 20-án este o,órakor a városháza kis tanácstermében dr. Králky Istvánná polgármosteiné elnöklete a .utt évi.rendes közgyűlését tartja, (:)
— (a szerdal növendékhangverseny)
0 órakor kezdődik a zeneiskolában. Belépődíj nincs. Bejárat a Kazhuzy utcáról. (:)
— (a választópolgárság figyelmét (elhívjuk)
orra, hogy a választói névjegyzék kiigazítása most van folyamaiban. Azért mindazok, akik 1930 január 1. óin lakást változtatlak, jelentsék ezt okvetlenül május 15-ig a városháznál, eruetci, 19, ajtószám alatll ügyoszály-"ál, o névjegyzék kiigazítása végett,
— (Tavaszi kabátalnk)
mindegyike elsőrendű budapesti mü-belyekben. készül. Legújabb modell knhAtjritnk kirakatainkban láthatók. Bclill 1« Áruház,
A német rendőrség segélyakciójának gyűjtése Hol\'andlában. (Foto li. D. V.)
Emelkedett az agrárnépesség a Délvidék visszatérésével
Export-feleslegünk jelentős \'növekedésére számíthatunk
nél és a takarmányféleségeknél még nem tisztázott a helyzet, de jó terméseredményi remélhetünk. Bizonyos, hogy az uj termés titán megjavul a közellátási helyzet, ami a gazdának is érdeke s bizalmat keltő jelenség, hogy a gazdák minden felesleges terményüket eladják, hogy segítsenek a helyzeten. Remélhetőleg a közelmúltban tett árintézkedések az állattenyésztés fokozására is kedver, zően hatnak és igy ezen a téren is megjavul a helyzet.
A kcreskedclhii növények tokozott termesztésével kapcsolatban az OMGli igazgatójának az a véleménye, hogy ezeket a növényeket ott kell nagyobb mértékben termelni, ahol arra lermészetileg is megvan a lehetőség. Általában megfelelő árpolitikával biztosítani kell a kereskedelmi növények termelésének megfelelő hasznosságát s e téren figyelembeveendő, hogy a munkabér magas, a munkás kevés, már pedig ezekhez a növényekhez éppen sok munka kell. Ezen kivül a kisbirtokost kell propagandával és tanítással rábírni a kereskedelmi növények nagyobbarányu termelésére. E növények termelése máris jelentősen halad és lóval nagyobb területeken folyik, mint az előző években.
Az elszakított Délvidék örvendetes hazatérés a nagy változási okozott agrárgazdaságunkban — a Magyar Vidéki Sajlóludósitó budapesti jelenlése szerint. A megnagyobbodott országban megnőtt a mezőgazdasági népesség aránya, tehát megváltozott az az egyensúly, anu a Iriunoni ország területen kialakuII. Dr. Mutschenbacher Emil felsőházi tagnak, azOMílE Ügyvezető igazgatójának, a közismert agrárpolitikusnak a sajtó számára lett nyilatkozatában ;iz a véleménye, hogy a haza-\' Bácskával jó földel, kedve-
tért
zö terméslehetöségel és megfelelő állatállományt kaptunk
vissza.
Mutschenbacher nyilatkozatában kifejezte azt a reményét, hogy az idei tavasz helyrehozza a leli és koratavaszi elemi károk pusztításait. Az árvíz egymillió hold [erületet érintett s ennek fele még viz alatt van. A kiesések pótlására tavaszi buza vetésével mintegy százezer holdat müveinek meg s valószínűleg lesz megfelelő termény a lobbi területre is. A vetéshely-zetről érkezett jelenlések szerint a korúi vetés igen jól áll. A májusi, júniusi időjárás igen sokat segíthet, sőt annyira megváltoztathatja a helyzetei, hogy a bevéteti területen jó termés is lehet. A gyümölcsnél, a szőlő-
Városi Mozgó. «•«"> «""•¦¦\'. o»titBrt8fc i
Buoauelőadaaok I ""SBü Világattrakció I
A szerelet és szerelem csodálatos filmregénye:
A POSTAMESTER
Főszereplök : Hainrioh George, Haris Holt, Siegfriad Breuar. Aktuális világhiradók.
Előadások kSínapokon 5,7,9, vasárnap és 0nn«pnip3, 5. 7, 9-kor
FERENCJÓZSEF
keserűvíz
— \'Baross-hír)
Tiszteletiéi kérjük tagjainkat Ungár József temetésén szerdán délután négy órakor minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. Találkozó fél 4 órakor a Baross helyiségben. Elnökség. (:)
— (Képesítéshez kötik a kereskedelmi tevékenységet)
A Magyar Vidéki Sajtótudósdió k-lenü Budapestről, hogy a hivatalos köröket állandóan foglalkoztatja a kereskedelmi tevékenységnek képositéshei való kötése. Az elvi szempontokat nagyjából tisztázták és ezek közölt az a legfontosabb, hogy szakértelem, öntés piacismeret nélkül a csak átmeneti konjunktúrát kereső elemek no vessék magukat a kereskedelemre. A kereskedelmi minisztérium iá jól ismert az elvi állásfoglalást és elhatározta, hogy e kívánságok alapján rendeleti utlon rendezi a kérdést. \'
— (Megkezdődik a gumihulladékok gyUjtése)
A jövőben a bőrkelOskedelem gumml árut csak hulládékok eUenében szolgáltathat kl a kiskereskedelem, vagy a fogyasztók számára. (MVS)
— (Százezer kilogramm nikotint)
termel már évenként a Dohányjövedék. Tiz évvel ezelőtt alig 2300 kilogrammot lett ki a belföldön eJÖátti-tott níkolinmenuyiség, amely dohányzási\' célra alkalmattan dohánylevelekből\'kjészül. A nyers ¦ nikotinra most a rézgálichiány korszakában különösen nagy szüksége vau a gaxdatársuda-lomnak. A belföldi szökségíei bőséges fedezésen kivül lg«n nagymennyiségű .nikotint exportálunk is. (MVS)
— (Vásári tolvajt fogott a csendőrség)
Lók! Ijengyel Mihály bajomi kisgazda a bajomi vásárban megvett egy csikót. Mialatt a csikó JárlftUeveKt átíratta, észrevette, hogy valaki benyúl a zsebébe és ki\\esSi 250 pengőt tartalmazó pénztárcáját. Azonnal szólt a csendőröknek, akiknek szdnélySeirás folytán sikerült a zsebtolvaj Jársát Horváth Lajos Gyulát elfogni,, aki a 250 pengős pénztárca ellopásában s -gédkezctt. A csendőrök Horváthot bekísérlek a kaposvári törvcnyszékii fogházba, alwl előzetes letartóztatásba helyezték. A tolvaj oMon a csendőr-ség nyomozólevelet adott ki.
Pk. 9335/1931 1B41/88. végr. Sí.
Árverési hirdetmény.
Újlaki Kálmán bajcial kereskedő1 Javára 1260 P tőke éa több követelés Járulekai erejéig a nagykanizsai ktr. JárUMrótág 1934 évi 1721. Sí. végletével elrenMt kielégítést véj/relifljtáa folytán végrehajtani szenvedőtől 1034, évi auguiztui Itó 3 án lefoglalt 15E0 pengőié becsült Ingóságokra a nagykanizsai ktr. Járásbíróság fenti as. végzésével az árverés elrendeltetvén, a fizetett összeg levonásával Pityehtsa községben leendő megtartására hatirldfifll 1941. évi május hó 16. napjának délután 4 órája tűzetik kl, amikor a bliál-Uk lefoglalt tehén, borjuk, kocsi, ase»-fözdel felszerelés ¦ egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becaáron alul !¦ el fogom adni.
Azon ingéaágokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn (elül van, aa 5810/ 1931. M. E, uiirmi rendelet értelmében
csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltást ár egylUedréssét bánatpénzt!! leteszik. Nagykanizsa, 1941. évi ápr. hó 10-án. Elek László
1434 ktr. blr. vignhíjlA, nlnt birósigl UkAMBlt.
atlnde
Mindenki ¦ helyi kereskedflkaéi
Iparoaoknál i
ZALÁI KÖZLÖNY
(FolylHliü u 1. oldalról)
Az eddigi 1000 kilométer helyett most már csak 550 kilométerre van a német haderő Egyiptomtól a Földközi-tengeren Is. Az angolok ezért védik minden eszközzel Tobrukot, utolsó eirenaikai támaszpontjukat.
Beszámol a német vezérkar heti jelentése arról ís, hogy Anglia hnjótérvcszteségc egyre növekszik. A légihaderö is 5G ezer Ionná kereskedelmi hajóteret süllyesztett el.
Ezenkívül 2 torpedóromboló, 1 tengeralattjáró, 1 előőrs hajó és 1 gyorsnaszád az angol Flotta muUiJcti vesztesége. Megrongáltak ezenkívül 2G nagy kereskedelmi és 2 csapatszállító hajót.
Végül beszámol a jelentés n május 11-én éjszaka történi nagyarányú német meglorlótá-madásról| amely alkatommal tobbszáz német gép támadta az angol hadicélpontokat.
Még a héten megjelenik a tisztviselők illetményéről szóló rendelet
limtaprsl, május 13 Az Uj Nemzedék értesülése szerint a líO-os országos bizottság most tárgyalja a tisztviselők illelményrendezéséről szóló rendeletei. A lap értesülése szerint a rendelet még ezen a héten megjelenik, j_X
A háborút helyzet Távol-keleten
Tokió, május 13
K"u(oul jelentés szCrlnt a japán csapatok elvágták a Kínába irányuló haóUanyagszáln\'tás uj \\itj4t K Hxcnki-vúl u szárazföldi és a tengeri erők csaknem egyidöben elfoglalták Vésőt és i\'oki u is. r
A francia zsidótorvény
életbeléptetése nagy riadalmat okozott a franciaországi zsidók közölt. A zsidókérdést most egyformán rendezik a megszállt és meg nőni szállt Francia-.országban, ezzel is kifejczésio akarván Juttatni a Német, és I-Yancaoorszag közötti összhangot.
Kiugrottak a vonatból, mert elfelejtettek leszállni
Pécs, május 13 Hantos Icrencné és Hetcsi Józsorué liáromszékpusztai földmüvcsasszonyok Pécsről b\'za akarjak utazni, de eife-lejicllvk leszáHm\' a megállónál. Mindketten leugrottak u már gyorsan ha. ladó vonatról, Hanlosné azonnal meghalt, Hetcsinét életveszélyes sérűlé-sekkel szállították kórházba.
Kitiltották a pestmegyei fürdőkről a zsidókat
Endre László alispán rendeletileg megtiltotta, hogy u pest-megyei fürdőket zsidók látogathassák. Kivételt csak\' azok képeznek, akik a fürdőhelyen ál* iándó lakók.
Ujabb sztrájkok Amerikában
Newyork, május 13 San.Franciskóból érkező igenlések szerint ujabb 11 amerikai hajógyárban szüntették In\' a munkát a munkásuk. A sztrájk azért tört ki, níorl a munkások béremelési kéréséi nem tejje-sHcUék, j
Menzles Rooseveltnél
Newyork, május 13 Menzies ausztráliai miniszterelnök kiháílgatásrtn jeleni meg Roosovelt elnöknél. Tárgyalásaikról nem adlak ki jelentést.
Egy német hadifogolytáborban
^ Berlin, május J3
A hadifoglyokról történt német gondoskodásról \' ké|>ct alkothatunk magunknak az Afionbladelt svéd újság lese levőjének azon jelen tésékőí; amelyet egy némcl hadifogolytáborban telt látogatásáról irt. Olyan táborról vau szó, amelyben kercko.i -ÍÜ00 hndífog-lyot és elsűrTycsztott vagy elfogott ke-rcskcdelmi gőzös legénységét gyűjtötték össze. A foglyok 31 különböző nemzethez tartoznak. A svéd leplező jelentése, szerint Némotország 206 ft-és téglPbarakkból álló valóságos város\' épitetl. a legénység és it lisztek lukő-és hálótermeiről, hasonlóképiioii pikéző helyiségeiről, modern konyháiból és ferdőhcioudezéiolröl is azt "árípitotla meg, hogy világosak, tiszták és minden szempontból kifogástalanok. Az internáltak munkája elsősorban tábori fog-
lalkozás, útjavítás, tufflbányászfit és hasonlók. Svéd tengerészek, akik az elfogott vágy ejsüHy észtert hajókon tcij\'csiieitek szolgálatot, a hajókon és u szárazföldön tanúsított némcl bánásmódról az olkópzcltiAő .legjobban nyilatkoztak a svéd JevelOzö előtt.
Molnárok figyelmébe I \'
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
r
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
Olllamos hllztartúsl készQlék
mindenkinek örömet szerez!
Teakannák
Varalók
Kenyérpirítók
Gyorsföxök
Kávéfőzők
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választókban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLQYI.nél
Sugár-ut 2. ">\'
IMI, mijut 12
.láruj^ériezrii\'! \' MÍBEa$KÉ$2ÜLÍKElá
«t,MaSK.OIiC$ÓK.
P0RTiU*OTÓUZLLTt
-foTóía bo ratóv i u ro r
A legmélyebb fájdalomtól meg- L törve, de lalen megváltoztathatatlan | akaratában való alázatos megnyug. I vassal Jelentjük, hogy forrón szere-1 telt drága Jó férj, a legjobb édesapa, f após, nagyapa, illetve rokon
Hajdú Pál
gelMl k8 rj egy nő
éleiének 57-Ik, boldog hizasiágának I 2-1 k évében rövid szenvedés után folyó I hó 13-án hajnalban csendesen elhunyt, I
Drága halottunk földi maradványait I folyó hó 15-én, csütörtökön délután I 3 órakor fogjuk a temető halottas-hazából a rém. kalit, egyház szertár- L tana szerint -beszenteltetni és Orok | nyugvóhelyére kísérni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a , megboldogult leikludvéért folyó hó 15-én délelőtt 9 órakor fog a fdső-templomban a Mindenhatónak bemu-tattatnl. -
Nagykanizsa, 1941. május hó 13.
„ Ti j& lilked ¦balig UziHlKk ül
öiv. Hajdi Pálnész Llpavloi Mamit neje, I Hn|du GyuU. Dezafl, Marplt férj ár. Hor-I vith Bízásé gyermekei, Hajüu Gyulánál sz. Babai Maria menye, dr. Horváth 1 Béza ve|e, Horváth QAza unokája ésl a gyászoló rokonság.
APRÓHIRDETÉSEK
pi.MiirdaU* tuja *satr»É» *» OnMMiJt 10 tuU, ( .Mm. mlndfn lovibal uúO flllir, bttkflinis ) »Ale W liBir, .iilnden tovább, lló 4 IlUéf.
ÁLLÁS
Egy ügyei rlkkaaoa-tiia felvAtetUc Vaiüii Hliítpiradi.
KlfuMI azonnal lelveizek. Honll, 11« dlvatizalon. 1431
Fiatal rendű leány nyertnek melle fel-Yeletlk. Hunyadi-utca 18. 1433
Jómagavlleletu. (Int Uaalaaak fel. yeMek. l\'ülep Albert lítli aiabó. 1431
AD A3 VÉTEL
Sei» étkeiéi! Ell« kHraaaia kaplutó kicsinyben él nagyban. Peloílut 81. az. Teleion 5 77. 1403
¦aitiikMaa mlall szobi-konyhabalot eladó. Aipiil-ulca 8. u. i 1440
Elatfé 6X9. 4 5 obi. Kolllix filmes fényképezőgép. Cicugeryut 25. 1442
lakAs-Ozlbthelviséo
Négyizoba, hall, 0i»komlorto« cialidl bii aug. I re kl.dí. Uezld herceg ulci 4/1. Érdeklődhet Waldliauaerníl, Suglrnt
16/e. 1«\'
HAZ BS INGATLAN _
Tobb adómintei magán- ;éa hérhltal házhelyet, tzílöt da földeket k»«w»<U Papp, Telekl-ot 8. 280»
Egy izíllSbtrtok begyk&ziégben alaaa bevezetett Iratik én fWtiniettel Bldek-
I6dnl lehet Pmigl Oytxgy Mrkereakedo-
nél, Caengery-ut 0. 141»
¦aaraill tllilUk > vaaulparton valtr-rup dílulan. Igazolt Inllldonou itvehetl a iierkenUiigben. 1437
Szerdán, májua 15-en reggel 7 órakor ullUraal keruek Caurgdra. Jelentkezel lakait állomáson Nlczlngcr birautdinál. 1439
Z«UII BÖZLÖSY
rOLITIKAI NHPILAH.
I«>«I» I „Ktrgizlaiágt II. T. Ilagykaalm". falalSa kiadd: Zalai Király. Nyomatott:, • .Kligulaaágl U, T. NazykaauM"
ayimoilalaa Nagykaalnaa. fllyoMdairt Malr talál lireajj
81. évfolyam Iii» mám.
Nagykanizsa, 1941. május 14 szerda
ára 12 fill.
ZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
te Mattkinttl: PM 5 mim.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lafos
i lomtáBr mit
A magyar kormány szociálpolitikája egyik legfontosabb feladatának tekinti az építőipar megsegítését. Természetes ez, mert hiszen ha az építőiparnak van munkája, megfelelő keresethez jutnak széles néprétegek, de lermészelcs azért,is, mert a jó és egészséges lakás egyik alapfeltétele az erős nemzedéknek, annak, hogy honvédségünk megfelelően jó emberanyagból kaphassa évről évre a pótlást.
A legutóbbi miniszter tanács ebben a tekintetben egy igen nagy jelentőségű ujabb lépést tett. Az iparügyi kormányzat előlerjesztette nagyszabású munkás családi ház építési akciójának tervezetét, amely mintegy kiegészítője annak a munkának, amellyel az Országos Nép- és Családvédelmi Alap még ez év folyamán ötezer sole-gyerniekcs mezőgazdasági munkást juttat kortes, egészséges lakáshoz.
A magyar kormány az ipari munkás családi ház építését igen nagy kölcsönök folyósításával segíti elő. Az építési költségnek esetleg 70 százalékát is rendelkezésére bocsátja azoknak a vállalatoknak, amelyek munkásaiknak lakásokat épület nek s emellett a józan élctü. takarékos ipurí munkás részére egyéni kölcsönt is folyósít házépítés céljaira. Ha a munkás megtakariloUa építendő háza költségeinek egy szerény hányadát s van telke is, egész könnyen hozzájuthat a ház felépítését biztosító hiányzó ösz-szeghez, olcsó és hosszúlejáratú kölcsön formájában.
Gondoskodás történik a sokgyermekes munkáscsaládok ház építésénél külön kedvezmények biztosításáról. Ez a kedvezmény megmutatkozik nem csak a munkásházak adómérséklésénél, de a kölcsöntörleszlés méltányosságában is. Figyelemmel voltak arra is, hogy mi történjék, ha a munkás változtatja munkahelyét és sikerült megtalál ni azt a formát, amely károsodás nélkül teszi lehetővé a munkás családi házak tulajdonjogának átruházásai.
Alapos és nagy munka Folyik, hogy jobbá, szebbé tegyük ? niagyaf munkás életét. Nom peretekről, délibábokról van itt szo, itt a tettek beszélnek, a magyar kormányzat megfontolt, előrelátó, komoly szociálpolitikájának eredményei hirdclik a }nagyar élet napról-napra fej. llW. javulását I ,
Előfizetés! ita: egy hora »\\>engÖ 40 filter, Szerkesztőségi es kiadóhivatal! telefoni 74. az.
Róma döntő katonai eseményeket vár nyugaton
Megkísérlik a gibraltári szoros elzárását is — Nagy jelentőséget tulajdonítanak a Roosevelt-beszéd elmaradásának
Olasz származású királyt kap Horvátországi
Berlin: Hess távozása nincs hatással a német háborús poHtt-hára, az Anglia elleni harc a végső győzelemig tovább tart
Az elmúlt nap nemzetközi vonatkozású eseményei közül kétségtelen
Hess Rudolf eltűnése, Illetve angliai földreszállása keltett legnagyobb feltűnési. A száraz tényállás a következő : Hess Rudolf, Hitler kancellár helyetlese még szombaton egy Messerschmied l 110-es gépen, amelyet a Vezér tilalma ellenére szerzett, Augsburgban egyedül felszállt és 1 órás repülőút után Glasgow közelében kiugrott repülőgépéből és ejtőernyővel földreszállt. Lábán megsebesült és a glasgowi kórházba vitték.
A hír természetesen nagy feltűnést keltett Németországban is. A NTÍ Hess magatartásával kapcsolatban több tájékoztató jelentést adott ki, melyekben hangoztatja, hogy
Hess már régebb óta beteg volt.
Súlyos gyomorbajához, aniely-lyei sokat volt szanatóiúnmok-ban és végigpróbált minden gyógymódot, idegbántalmak is járultak, mégpedig már 1930 előtt is. így, bár Hitler helyetteseként szerepelt, az 1930 szeptemberében tett vezéri nyilatkozat nem őt, hanem Göringct tette meg Hitler utódává és csak második helyen jelölle Hesst. Ennek tulajdonképpeni oka csak a legszűkebb politikai körök előtt volt ismeretes.
Hesst ezenkívül — mint a párt közlése mondja — kényszerképietek gyötörlek,
amihez álmatlanság is járult. Hátrahagyott kusza leveléből — amelyet aligha hoznak nyílva-\' nosságra — az derül ki, hogy Iless abban a téveszmében élt, hogy a vele korábban ismeret-ségnen lévő angoloknál teendő személyes közbelépés talán megegyezést hozhat létre Németország és Anglia között.
Német politikai körökben hangsúlyozzák, hogy egy szellemi épségében megrendült férfi tragikus lépéséről van szó.
Lehetséges, hogy lelki zavarait nzok a kuruzslók, jósok és asztrológusok is elősegítették, akikhez magát gyógykezeitelni járt, dc lehet, hogy. augol részről tu-
datosan csapdába ejtették. Tettéről sem családjának, sem hozzátartozóinak nem volt tudomása és minden jel arra mutat, hogy lelki egyensúlya felborult. Hess környezetét, akik elősegi-Iették, bog}\' repülőgéphez juthatott, letartóztatták és mos! igyekeznek tisztázni a jósok és asztrológusok szerepét.
Német részről ezenkívül nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy Hess lépésének a háborús politikára a legcsekélyebb mérték-tékben sem lesz hálással,
de a belpolitikára sem. Rerlin-ben számítanak arra, hogy Churchill és környezete Hess
angliai útját propaganda célokra használja fel, írüulán azonban az angol rádió nem közölte, hol tartják Hesst, nem lehet ellenőrizni, milyen bánásmódban lesz része és milyen eszközökkel kényszerítenek ki belőle- esetleges olyan nj-ilatko-zatokat, amelyeket nem. lehet ellenőrizni és éppen azért propaganda célokra használnak fel.
A nemzeti szocialista párt vezetői tegnap egyébként gyűlést tartottak, amelyen Hitler kancellár is beszéli. A vezetők elszánt győzelmi hittel ünnepelték a Fuhrert és rendíthetetlen bizalmukról biztosították.
Egy kis politika! helyzetjelentés Churchill száméra
Róma, május "14 A Stefani-iroda a háhonis h-lyzclet Összefoglalva mcgáRapüjn, hogy Angliára níz\\e egyre kedvCKőrTeuchbé válik a helyzet. Ha Clmrohut szómbn-voszl dz eddigieket, a következő eredményre juthat: Írország visszautasítja az angol—amerikai gazdasági <ss porlikai nyomást) Portugália mef,feróslÜ az Azori szigeteken lévő támaszpontjait. Franciaország ellenáll minden csábításnak. Spanyolország hü maradt a
tengelyhez, Töríikorszáy ós Fgylptom ismételten kinyilatkoztatta, bogy ktvöl akar maradni a viszályon\'. Az arabok egységesen Erak páríján vannak, az iraki olajszóllitások megszűntek és a Vörös-tenger is ohoszeit Anglia számáru, ugyanakkor, amikor a nőmet bajok akadály lalunul ItodUki dhatnek a Fekctcjgntcr\'és az Egei-tongor\'közt, Mindezekhez még Gandi beszédét és sok angol ellenes jelenséget tehetne lüzui.
Az USA egyik kezével segíti Angliát, de a másikkal elszedi tőle gyarmatait
Newyork, május U A Newyork Journal American Hoover beszédével foglalkozva megállapítja, hogy nz curóapai háború már rég befejeződött volna, ha Roosevelt nem vállal titkos kötelezettségeket.
Róma, május 14 A Stefani iroda közli, hogy
Kanada mindjobban közeledik az USA-hoz és már London is felfigyel ezekre a jelenségeit re, Mcnzies és Roosevelt tanácskozásaival kapcsolatban arra mutálnak rá, hogy lassan mindenki tisztában lesz azzal, hogy Amerika egyik kezével segíti Angliái, de másik kezével az angol gyarmatek felé nyúlt és igényt tart segítségéért azokra.
Fordulópont előtt az amerikai külpolitika
Newyork, május 11 A Newyork Post jelenti, hogy amerikai körökben nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy az elnök beszédét elhalasztotta. Roosevelt ugy látszik nem tartja alkalmasnak a jelenlegi helyzetet a megnyilatkozásra. Az elnök ellentétes politikai nyomás hatása alatt áll és l*e-fólyásolja-az is, hogy Anglia helyzetére vonatkozóan egyre súlyosabb hirek érkeznek. Mindenesetre tény, hogy, az ameri-
| kai külpolitika Fordulópont elé érkezett, — irja a lap. Rámutat I ezenkívül a tudósítás arra is, j hogy most már angol részről is hangoztatják, hogy csak az> amerikai hajózás teljes harcba-velése segithcl Anglián. Roosevelt azonban legutóbb egyik mi-rxUztere beszédéből kihúzta az amerikai hadbalépésre vonatkozó részt és kijelentette, hogy Amerika nem üzen hadat és nem vezel hajókaravánokat, (Folytatás an 0. oldaton)
ZALÁI RöZLÓNV
194t. mâ|u» 14
BÚTORT
ezak Üzletben
Gábor műaazta.osnál
vegyen vagy rendeljen. NajrfWnlxu, VáWeikát palota.
Ballagtta. a piarista gimnáziumban
Milyen meghaló egy ijyei ballagás az iskolai óv befejezése előtt, amikor ¦a VIII. osziály. öntudatos fialnJságá-nak ajakáról ftjlliangzik a Gaudepmus igiiur... és könnyes szemmel buosiil integetnek a vén falaknak, amelyck-minden komorság mellett mkígis egy darab meleg éle! lüktetett foTéjük. Az összefaragott iskolapad, az öszhajti ]>edelius, a tiz órás zsemlvés asszony ¦ís a lobbi mind ... összefolyik szeműk előtt és nem Játnak mást, mint a M-virágozott osztályt, a feldíszített c>cn-gőt, amely az előadásokra hívta Őket, az ünnepi ruhába öltözött szülőkéi, a mosolygós arca kedves tanári kart, amely körülvette őket, Ne szégyeljClek a könnyekéi, kedves fiatal barátaim, az elfogódottságot, hiszen olyan szép, olyan megható ez a pillanat, amikor átlépitek a való Élet küszöbét, ahiejjy rózsaszínű szirmait tarja ki felélek örömével, derűjével, mosolyávuí fis ne fordítsátok el arcotokat és ne rejtsétek el szemelek czüst-patakjál kedves szülők, akik boldogan és büszkén néztek fel fiatokra, aki most bucfuzik n tanári kartól, visszamardt pajtásaitól, azoktól a kedves óráktól, amik rózs&szuibcn láttatták felvonulni a titokzatos Holnapot Az fjet könyvének egy fejezete lezárult, hogy felüsse Uj lapját a valóságnak. Gaiidcamus igitur...
A kanizsai piarista katolikus gimnáziumban tegnap a megszokott kedveí keretben búcsúzlak a VIII. osztály növendékei nagyszámú szülő, érdeklődő közönség részvételével. OU rvotl a teljes tanári kar, élén Berta István igazgatóval és az intézet minden osztálya.
A kedves iskolai ünnepség a piarista hősök emlékmine elölt kezdődött, amit a Vlií..asoli mégkoszortiztak. itt ifjú nemes Bretier pál mondott szépjhaza-. fias beszédet, ígérvén, hogy mindékor a hősök nyomdokain fognak járni. iMajd az ifjúság felvonult az udvaron ö kápolna isié, ahol az ünnepség Befolyt, Itt vitéz Nagy Győző mélypii-járé gondolatokkal telített meaeg tónusú beszédben búcsúzott a fanári kartót a végzett növendékek nevében, Majd ifjú viléz Nádasy Miklós mondott figyelmet keltő kedves lueszedet, amire Barta István intézeti igazgató, piarista lulzfőnök válaszoiTl ifjUsagsze-rető szivének minden melegségéi és megértésével, atyai utravoflót adván távozó fiainak. ,
¦ A végzett diákok ezután a templomba vonultak, ahol rövid szentségimá-dást végeztek, bálát adván a Mindenhatónak jótéteményeiért.
Majd felhangzott a diákok bucsu-dala... Gaudeamus... és megkezdődött a ballagás az intézel udvarán,..
A rejtélyes Szfínksz, az É3et megnyitotta kapuját a piarista-kapiárból nekiindult ifjú magyarságnak.
Csak örömöt, boldogságot, derűt és mosolyt tartson számukra — ez
Éteti... , ,
-........................\' w
— Naptár: Május 14. szerda. Kom. kut. Uonlléc. — Proteetána Bonifác. — imml. IJar hó 17.
Tizenötezer ember ünnepelte a felszabadulást Alsólendván
Alsólendva, május li \'(Tudósítónk jelenti) Csáktornya és Perlak után Alsólendvít is megtartotta a felszabadulás örömünnepét. A környékbeli községek népe tis mind résztvett az alsólendvai ünnepségen, a melyen így 15.000 ember vett részi. Otl volt a varmegye vezetősége js teljes szómban. Az ünnepélyes szentmisét Pehm József pápai prelátus mutatta be és ö mondta a magyar, szentbeszédet Vend nyelven Win tér György tábori esperes mondott, szentbeszédet. Szentmise alatta nagykanizsai bonvédzenekar
Í\'átszőtt magyar egyházi énekeiéi és Gounod Áve Máriáját.
Mise után a főtéren volt a nagy ünnepség, amelyet a Hiszekegy nyitott meg. Szép János ny. kántortanító megnyíló beszédében a magyarság meg-\' szállás alatti küzdelmeit vázolta, majd az újból ^létrehívott magyar dalárda adott elő énekszámokat. Ezután Bakán István Alsólcndva plébánosa n római katolikus hívek, Skalics Sándor Jelkész az evangélikusok, Sollár István zorkoházi gazda a vendek, Fritz István ipartestületi
elnök íx tűzharcosok és a rokkantak nevében mondott beszédet. Valamennyien hangoztatták, hogy örömmel térnek vissza és ki akarják venni részüket n magyar éjíilö munkából.
A megemlékezések során özv. Tomka Mihályné a magyar asz-szonyok, Gaál Manci a leányok, Göncz Károly pedig az ifjak ner vében köszöntötte a felszabadulást. A kis magyarruhás ifjale köszöntője után Arvay László dr. főügyész Zalaegerszeg nevében üdvözölte a felszabadult Alsólendvát. Az üdvözlésekért nemes Mártsa Sándor ezredes, katonai parancsnok mondott köszönetet, majd megkezdődött a diszfelvonulás. A honvédek után a tűzharcosok, rokkantak, cserkészek, leventék és nemzeti viseletben táblák alall az egyes községek lakói is felvonullak a tömeg állandó lelkes ünneplése közben.
A leírhatatlan lelkesedésit, szép ünnep után a Koronában közős ebéd volt, amelyen a felköszöntők után hódoló táviratot küldtek Horthy Miklós kormányzónak és Bárdossy miniszterelnöknek,
A Délvidék és Maraköz visszaérkezése feletti Öröm jegyében zajlott le a város közgyűlése
A Itépvlselötestfllet lelkesen ünnepelte Kormányzó Urunkat és a vitéz honvédséget — Hódoló távirat a kormányzónak, köBZöntö táviratok a katonai parancsnokoknak
Murakttx hazajBtte Hagf kanizaának áletet Jelent
Nagykanizsa város képviselőtestülete kedd délután 4 érakor rendes közgyűlést tartott a városháza tanácstermében dr. Krátky István kir. kórmányfő-lanácsos, polgármester elnöklete alatt, aki napirendelőtti felszólalásában üdvözölte a képviselőtestület uj tagjait, kérvén, hogy vegyék ki részüket abból a nemzeti épitőmunkából. ami a Délvidék hazaérkeztével Nagykanizsa városára vár.
A polgármester ezután rátért a mull hetek történelmi eseményeire, amelyek a csendes,
békés Nagykanizsa városát is erősen érintették és szemtanúja lehetett olyan tényeknek, amelyek őrök időkre felejthetetlen élményt \'jelentenek minden kanizsai szamára és amelyek rend kivüli feladatok elé állítottak mindnyájunkat, Nagykanizsa egész közönséget.
— Rövid két hét alalt filmszerű gyorsasággal peregtek le előttünk az események, folytatta a polgármester, amelyek történelmet jelentettek számunkra és történelmet csináltak és
a magyar történelmi Igazaágnak ujabb diadalát
vonták maguk után, mert visz-szatért a Jugoszlávia által hazánk ezeréves földjéből elrablott Délvidék tulnyomó része.
— A mi városunk egyik fő tanuja volt a velünk szoros barátságban lévő nagy nemzet célkitűzésének és dicsőséges előrenyomulásának és szinte óráról-
órára nőtt csodálatunk és be-csülésflnk a német katona, a német hadsereg, annak kiváló vezetői iránt, látván a gigászi lendületet, mellynek a német hadsereg csodálatos nagy katonai eredményeit köszönheti.
—- Városunk magyarsága a baráti német nemzet fiaiban
Igazi barátokat éa bajtársakat lámart mag
és Nagykanizsa lakossága a barátnak és bajtársnak kijáró becsüléssel, tisztelettel és rokonszenvvel fogadta őket. A város vezetősége is éjt nappala tevő munkával igyekezett eleget tenni mindazoknak a követelményeknek, , amelyeknek megoldása elé. állította a rendkívüli helyzet.
— Hála az jsleni Gondviselésnek, városunkat a sors megkímélte attól, amitől sokan aggódtak, A német bajtársak győzelmes megindulása után Kor-, mányzó Urunk azt a parancsot adta a magyar honvédségnek, hogy
vonuljon olőro az ezerévea magyar határokig
és a szentislváni birodalomnak a jugoszlávok által megszállott részét foglalja vissza.
— Ifjú honvédségünk ennek a legfőbb parancsnak olyan lendülettel olyan kiváló harci szellemmel és olyan eredményesen tett eleget, hogy a nagy nemei nép lánglclkü vezére, Hitler is teljes elismeréssel adózott nagy beszédében a magyar honvédségnek.
— Büszkeséggel és örömmel tölt cl bennünket az a tudal, hogy a kimondhatatlan megpróbáltatásokkal és szenvedés-teli trianoni megalázottság után
immár negyedazer vonult fal a magyar honvéd, hogy erejével és bátorságával mint felkészültségével jelentős lépésekkel, fokról-fokra közelit-se meg az ezeréves magyar határt.
— Mélységes hódolattal gondolunk arra a férfiúra, akinek bölcs, okos, körültekintő, előrelátó, magyar fajta-szeretettől átitatott országlása ezeket az eredményeket lehetővé tette és a nagy elesettség után bennünket a felemelkedés dicső korszakába átvezetett.
Hódoló távirat a Kormányzóhoz
— Epp azért indítványozom, hogy ebből az alkalomból — amidőn képviselőtestületünk a nagy események után elsőizbeii összeült — Kormányzó Urunknak hódoló táviratot küldjünk.
A közgyűlés lelkesen ünnepU a kormányzót
— Ugyanezekkel az érzésekkel gondolunk azokra, akik külpolitikánkat irányították, mert az ő munkájuknak oroszlánrésze van az elért eredményben. Büszke szeretettel emlékezünk meg közgyűlésünkön
a ml drága magyar honvéd-aaoQnkröl,
amelynek ereje és felkészültsége nélkül a legokosabb politika sem lehetett volna eredményes. A közgyűlés hosszan és lel-
Fővárosi nívón állá bér-fastSgyAr Nagykanizsán: PÁLCSICS j Fonal- és textiláru, festés, kikészítés Fehérítőgyár • Indanthrenfestós Ruhafestószet • Vegytisztítás
1 SííIi.WÍ"!!!."?.«•«/"-«\'«• ««¦ T.l.fon. 3-44. | Vár.il Oii.ti ra-ut 7. iiám (Korona-ésaiet). Talafoni 8-3». ||
\\U\\. május 14
ZALAI KÖZLÖNY
késett éljeuz) a magyar hadse-reget.
— A ml helyőrségünknek
egy része abba a Muraközbe vonult be, amelynek lakossága ezer éven át jóban, rosszban, hűséggel tartott ki a magyar állameszme melleit. Számtalanszor enilitctlem e helyről, mit jeleni Nagykanizsának, ha Muraköz és Horvátország leié gazdasági kapcsolatainkat* tel lehelne újítani. Hiszen kereskedelmünket, iparunkat, egész gazdasági életünket megfojtolta !1 trianoni határ. Azért nagy reménységgel és örömmel nézünk a jövÖ felé, mert Nagykanizsa számára a Muraköz visszatérése és a Ho rvátországgal felveendő gazdasági érintkezés az éle-, tet. a fellendülést, az ujabb fejlődés lehetőségeit jelenti.
— Mivel Muraköz visszatérésében döntő része van a mi helyőrségünknek, indilvánvo-zoin, hogy közgyűlésünkből köszöntsük helyőrségünk kiváló parancsnokát, a tábornok ural, lovábbá a megszálló katonaság parancsnokát.
A közgyűlés óriási lelkesedéssel hozzájárult a polgármester javaslatához, miközben meg-megujulva éljenezte a honvédséget és a kanizsaiak parancsnokait.
A napirend
első pontja a lazsnakí birtok-vétel szociális telep létesítésére. A polgármester ismertette a kérdést, amiről a Zalai Közlöny tegnapi számában már részletesen beszámolt. A.telepet aSzent Vincés irgalmas nővérek fogják vezetni, akik készséggel vállallak a munkál. Eddig 50 szegény van a városi szegényházban, aki ulán napi 00 fillér ellátási dijat fizet a város. Hz havonla kW, !1()Ü pengőt jelent, egy esztendőiben pedig mintegy 11.000 pengőt. A földekből a szegények munkája révén kb. 7—8000 P-t fognak tudni kitermelni. fiz nagy előrehaladási jelent a szegényügy terén, azonkívül nagy tehermentesítést is a városra nézve.
A képviselőtestület névszerinti szavazással egyhangúan elfogadta a polgármester javasla-
A HaztáttátáB &&*
Dr. Krátky polgármester ezután .szóvátette, hogy bizonyos felszólalások történtek a lisztellátás kérdésében. Kijelentette, hogy a város vezetősége — be-bízonyithatólag — mindent elkövetett a zavartalanság biztosítása érdekéljen. Részletesen ismertette a való tényállást ós fölvilágosította a képviselőkel a helyzetről, ugy hogy sem a polgármestert, sem ¦ vúrouvoüotőaöunuk bármely mát tagját vád nem érheti.
intézkedésének meg van már a foganatja, amennyiben részben a vármegye, részben pedig a legtöbb közellátási szerv már intézkedett. 1
A kérdéshez többen hozzászóllak. Dr. Pottyondy József városi aljegyző is hosszabban tájékoztatta a közgyűlés tagjait. Márkus Károly, Balogh József, Szabó Gyula. Samu Lajos, Horváth József, Kovács Ferenc fel-\' szóJalásoj után a képviselőtestü-
let megnyugvással vette a polgármester felvilágosításait, aki kijelentette, hogy minden ügyben forduljanak mindenkor\' a legnagyobb bizalommal hozzája és akkor azonnal megteszi intézkedéseit.
Wallgurszky Bélu ügyvezető mérnök a megvalósítandó csatornázási és vízvezetéki munkák4 ügyét terjesztette elő. Itt dr. Ilévffy Andor törvényszéki binV felhívta a figyelmet arra, hogy az esőzés alkalmával a pincék megtelnek vízzel a Zrinyf-títcA-ban. Waligurszky megfelelő Intézkedést igért. A kÓZgyülés cl: fogadta a több, mint * 156.000 pengős közmunkák elkészítését.
Személyi ügyek
Seeman erdömesler ügyéi dr. Hegyi főjegyző referálja. A kérdéshez többen szólnak hozzá. A közgyűlés elfogadja a polgármester javaslatát, hogy See-mant havi 500 pengő fizelésstil és fajárandósággal, mellékmun-k a-lehel őséggel szerződtessék. Seeman erdÖmesterbcn a város egy kiváló főtisztviselői nyert.
A többi személyi ügyek ke rülnck sorra, antik már a pénzügyi bizottságon keresztül men-telí. Dr. Hnba Józsefet behelyettesítették dr. Bojt fogalmazó állásába. Dr. Haba azonnal lelet-le az esküt.
Gyermeke fogai
agóst&jgeMfc maradhatnak of>iii ílelÓn át\' egy Uevát ODOUfogplp hasíM\'ala fotytin. Mír a gyotmeki évektől koidvtr épotni kel j • foga! meg kell akadaV tyoi/il a fogak odvasodwáí \' ami sok fajdalmai okoz eV; így a wülök b magovjakj magukat wk kínos naptól\' «s éjszakától, a- ODOL-~-gpíp dús habja á gyer^ éknek elvoielot siaroA j etÖsili gyönge foghusát éí 1 tfkwivro deriti, *
Majd a lobbi tárgypontokra került sor. amikről a pénzügyi bizottsági üléssel kapcsolatban már beszámoltunk.
Zalamegye egyhónapi eseményei
a közigazgatási bizottság illése előtt
Zalaegerszeg, május li Zala vármegye közigazgatási
bizottsága most tartotta havi rendes ülését vitéz Teleki Béla gróf főispán elnökletével.
Az esemény jelentést dr. Tomba János föjugyzö terjesztette elő. A közbiztonsági állapotoka vármegye területén általában ki elégít ők. A vármegye területén áprilisban 8 tüzeset volt. A tüz áltat okozóit kár 3181 P.amiböl biztosítás révén 1328 pengő térül meg.
Az állalegészségügyi állapotok a mull hónapban kielégítők voltak, Kiszállítottak Németországba .\'120, Olaszországba 207 szarvasmarhát Gyömörcy Sándor kérdésérc Kövesdy Viktor dr. törvényhatósági fő állatorvos felvilágosítást adott a rüh terjedéséről s jelenlétté, hogyrüh-kamrák műkődnek Zalaegerszegen, Nagykanizssán és Tapolcán. A kezolést gázzal végzik.
Siili Ernő dr. kir. ügyészségi elnök jelentése szerint a zalaegerszegi törvényszéki fogházban a imilt hónap folyamán letartóztatásban volt 38 férfi, 3 nő. 1 meghall, 1-et kórházi ápolás alá vettek. Beszállítottak a kincstárba 700 pengőt. A nagy-
kanizsai fogházban letartóztatásban volt 17 férfi, 9 no, a kincstárba 3-12.08 pengőt szállítottak.
Szcliánszky Nándor árvaszó-ki elnök az árvaszék ügymenetéről tett jelentést.
Takács László dr. m. kir. liszlifőorvos jelentette, hogy áprilisban a közegészségügyi állaJ pplok jobbak voltak, mint márciusban s mint a múlt év áprilisában. A himlövédőollások az egész vármegyében folyamatban vannak. A védőiniézelek működése rendesen folyik, alo-lenyei ktsdedóvói foglalkozás megkezdődött.-
Az adózásról Dus Jenő h. pénzügyigazgató lett jelentést. A ténylegesen csedékesséo\'áU adóhátralék ¦1,250.203 i>ongő. Januáriéi áprilisig 11810 pengővel több adó folyt be, mint a múlt év hasonló időszakában.
Uíak, hidak építéséről, javításáról vitéz Botos Gábor műszaki tanácsos, az államé|>ité-szeti hivatal főnöke, a tanügy? ről Angyal Béla tanügyi titkár, a vármegye mezőgazdasági állapotáról Figura György m. kir. gazdasági főfelügyelő lettek jelentést, i
A tábla elutasította Kosztotitz Jenő per-újrafelvételi kérelmét
Mint ismeretes, Koszlolilz Jenő volt nagykanizsai borkereskedő és korcsmárost 23 rendbeli csalás büntette, 3 rendbeli csalás vétsége és sikkasztás miatt a kir. ügyészség perbe-fogta A törvényszék számos láma hallgatóit ki, majd a bizonyítási eljárás befejezése után
Koszlolilz Jenői másfél évi börtönre.és 5 évi jogfosztásra ítélte. Fellebbezés folytáig az ügy á pécsi tábla elé kcrült,"amely 1 övi börtönre mérsékelte Koszlolilz Jenő büntetését. Az ítéletet á Kúria jogerőre emellé.
Koszlolilz Jenő perújrafelvételt kérelmet terjesztett be vé-
dője utján a törvényszék hoz, a mely azonban a felhozott indokokat és a bejelentett tanukat nem találta alkalmasnak az alapper ítéletének megdöntésérc .és azért elutasította Koszlolilz kérelmét. Kosztolitz a pé-1 esi táblához fel folyamod ott. A tábla is elutasította a perujra-felvételi kérelmet.
így Kosztolitz Jenő 1 éviből** tönbiintetése jogerőssé vált. / \'
VÁJJON...
A kommódon a régi Arát Vájjon kt húzza lel; A zongoránál IáJó nótát . Vallon ki énekel ?
Teaznok-e majd az asztalra Tavasszal. orgonát ? És kf nevezi otthonénak !¦; csendes kis fzobát...
Itt maradhat-e tovább la A béke és a szeretet, ÖrkÖdhet-o a Szüzanya Képe az ágy lelett?
Ki éril meg majd helyettem A magány balk szavát? Sok Ittlelojtett tarka álmom Vájjon kl éti át...?
Ma/mos (tltlnarlts) Irma
A Magyar Étet Páríja hlrel
TefpUlp a Magyar Klet Pártja Kölesei utcai lielyisegéldo dr. Tlwlway Zsigmond pártvexetu\' clnökjelo wtalt rvwetöségj ülést tartott, amelyen u vezetőség tagjai és a lisztet viselek megjelentek. Dr. Thofvuy megnyitója Ulán felolvasta, u Kormányzó Urnák, dr. líúrdossv László minisztciehiöknck és vitéz gróf Teleki Béla íóis|>ánnak küldött üdvözlő táviratokra bWrlerwtt köszönő válasz.sorokat, mit u vjezetö-«égl ülés telkes éljciizéssel "fogadott. Majd dr. Tholwoy ismertette a vitéz dr. Uiró Ignác megyei pártUtkárnl folytatott i\'iltikozi\'sém\'k anyagai a partéiét fokozott kiépi-tésére. a jb»\'r-vezkodés kitcrjo-i/iésére és n bolséfefet intenzitásai i. Majd a folyó ügyek kerüllek somi, Di1. Thohvay párhwlö még ezen a lu u-it tisztelgő látogatási tesz viteti gróf Teleki lléht fólspaiuiAi, hogy erdélyi útjáról beszámoljon.
\'A
ZALAI KÖZLONV.
Wl. mijui 14,
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
Hogyan készül a Ju 88, a világ legjobb bombázó repülőgépe ?
Tömeggyártás a világ legnagyobb repülőgópüzemóben — A munkamegosztás csodája, egy másodperc sem vész kárba
(MN) Néhány hónappal a háború kiioréso elölt sz\'.ikkörökben nagy feltűnést kelteit, hogy a »*f« Junkers.müvek egyik repülőgéptípusa 2000 kilogramm megtéri* ffés sol 1000 kilumélcicsix\'l nagyobb lávou gyorsasági rekordot állított fel. A kétmotoros repülőgép 517 kilométeres éfáse&ességet ért ejfés ezzel az addigi rekordot Ki kSonaétór-rol túlszárnyalta.. Azóta a rekordjavltó repülőgép icrmészc\'e en nagy változáson ment át A \'hadikö\\«telm(n>elmek1 megfeletCejj átalakítva és lényegeién fokozott \'elj\'csitmén vekké.\', Ju 88 néven mint \'\'izszlntes és zuhanó bombázó az egész világon, de elsősorban Angliában fétdtnes nevet vivőit ki magának. Jót tájékozott német körök \'nem titkolják, hogy a német hadvezetőség az Angiia elten fclyatfoit küzdeJem végső rázisában. a Ju 88-nak döntő szerepet szűnt. Kimek mogfolefiöleg természetesen fzinle elkéj)zxille:etiaii .\'ram ban és valóban tökéletes szcnezetl-ségf,el folyik gyártása is.
Az egyes üzemek csak bizonyos megluilároxott alkatrészek gyártásával] foglaükoziuik. A tömeggyártásra kijelölt alkatrészek megváfJtogaU\'^ ál)«n tíz a szempont érvényesül, hogy
minden gyár pontosan ugyanannyi idő alatt állítsa elő a részére előirt alkatrészeket,
mint amennyi időre a szeie\'ö műhelyeknek szüksége van az odaszáíiiloU alkalrés/ck összeáfiUtasára. Az az eíol tehát, liogy az egyik üzem gyorsabban állítson Cifl valamit, mint a másik és Igy a felesleges tullcrmci\'és etkerúBV*-sére addig kénytelen tegyen üzemfct sziiricteltclni, amíg a\' másik utói nem éxi, a Junkers-nlüvek tökélete-eu rac^o-nalizáll munkamegosztása mellett merni fordulhat olö. Minden üzem teljesen kifejtheti kapacitását és a termelés folyamatossága sohasem szakad meg. Amely pill .maiban egy szárnyfelületeket Összeállító műhelyben egy szárnyfelület elkészül, ugyanabban u pilla-natban egy másikban egy futószerkezet, egy harmadikban egy törzs stb. készül el, de ugyanakkor a nagy szerelőcsarnokokból is egy-egy tettesen kész repülőgép keruJ ki.
Ugyanez a tökéletes munkamegosztás érvényesül ez egyes üzemekben ds. Egy alkatrész elöáJÜtása UgyOeveMU
gyártási illáikban történik. A gyártásban
minden munkás egy/orma számú mozdulattal elvégezhető munkát kap.
Mire Feladatát elvégezte, megette d 1-go//> szomszédja is végzett munkájával és azonnal átveheti a munka alatt lévő alkatrészt. A munkások munkaerejéből tehát egy mozdul\'Jt sem ami a legfontosabb, munkaidejűkbö3 egy pillánál sem megy kárba.
Ugyanannak az alkatrésznek\' össze-állításával vagy elkészítésével természetesen fcem csupán egy özem foglalkozik. Egyszerre
több gyártási utca dolgozik párhuzamosan.
Az egyes üzemek a birodalom legkülönbözőbb részein elszórva IcajitaV helyet, ugy hogy akár az angol légitámadások egész sora sem ti:dja ux üzemet megbénítani.
Magától értetődik, liogy ilmi löké-leies termelési szervezet mogio.enitésö gondos tervezést és hosszas előkészületeket kíván. Nemcsak a gépet keni minden szempontból tökéletesen kipróbálná, hanem azt is meg kifli áWipi-fcmi, hogy a legkisebb alkatrészek :elö-lUlitása", az egj*cs részek össieállitása, végül pedig az egész gép Összeszore-lére hány mozdulatba és mennyi dől>« kerül. Ezután következik még a szükséges gépek megtervezése és mogépi-tése lós az üzemek munknietuljénck minden részletben átgondolt iv.O.íáJSi-pilása. Mindez időbe kerüt. Itt (torul kí a német repülőgépgyártás szinte utolérhetetlen fölérne. A német munkamódszert más országok is átvehetni, dc amíg például Amerika azokkrtl az előkészületekkel van cSToglaffva. mftVo-ken Németország már régen tidjutolt, azalatt n német repülíígépüzemok felváltott munkaerőkkel éjjei-nappnl zökkenő nélkül dolgozóik és szinte ontják a liarcrakész bombázókat. Miro Amerika újonnan tervezett repülőgépgyárait felépiti és automobi Így árait repülőgépgyártásra átszervezi, addig ki tudja, mii hoz ez az esztendő, a döntés esztendeje. A német repülőgépgyár, tás az esemény te "om téli hónapokat nem töltötte tétlenül. Vájjon a Ju 88 ezrei fognak-e időt hagyni az amerikai repülőgépiparnak, liogy a német előnyt behozza 1
(Dr. Sz. L.)
Hogyan vizsgálják felül a német siker-jelentéseket ?
Angoragyapjiii
az Arkorm&nyblatosság által megállapított legmagasabb árakon előnyös osztályozással
készpénzért
vásárol vagy angorafonalra hu átcserél gróf Károlyi /* ózsef né
géptlzomtl fonodája, az
„anooratíx-üö-í,,\':
Budapest, IX., Vaskapu-utca 33.
á Piarista Diákszövetség évi közgvfllése
filénk érdeklődés nietlett tartotta évi rendes közgyűlését a nagykanizsai Piarista Diákszövetség a gimnázium termében Berlin Gusztáv kír. törvénv* széki tanácselnök etnőklclo aíatt, aki emelkedett tónusú nicguyitőjáb. n visz> sza^Übntást \\etctt a Sietség xnjta-tan, de annál eredinémesebb munkásságára, az egykori piarista diákokegy-mas\'cgilése, egyházi, kulturális és társadalmi bekapcsotódásána, a Szövetség örvendetes taglétszám emelkedéséic.
I)r, Kuliár Ottó ügyvéd, níSzö\\ctség főtitkára terjesztette be ezután\' gondosan felépített és mindeme kiterjedő, részletes jelentését az elnuűt esztendő minikássiifláról. anWty igazi képét adta ennek a nemes és fontos missziót .betöltő egyesületnek. A Szövetség mindenütt ott vo\'t, ahol egyházi, nemzetis; társadalmi,- karitatív téren dolgozni kellett. Mindenből tecsfüetlol \\ettc ki részét. A diákoknak nagy hasznára és segítségére volt. Az egykori piarista diákok pedig mindenkor egy megértő támaszt találtak benne. Minden dák-ügyet magáévá tett, igyekezett érdemeiket előmozdítani A város urjtársa* dalmának találkozója az áfljala megrendezet l és\'kőzkedvellségnek\' örvendő GnrdcU Puriy, amelynek jövedelme egy tekintélyes részét a piarista templom orgona-aUmjéra fordította. Részt vetlek a j/iarisla diákok évzáró ünnepélyen, amelynek szónoka volt a Szövetség részéről dr. Krátky István kir. kormány fő tanácsos, polgármester. A Szö-vétség rendezte a kápolna orgona-avató ünnepélyét is. Kegyelettel emlékezlek ínég a világháborúban hősi halált bjatt vitéz. Öreg piarista diákokról, mely kegyeleti üm.epség szónoka dr. Acek Antal ügyvéd volt. A főiskolásokat segélybea részesítette és támogatta Őket. Az ifjúsági könyvtár modernizálásához hozzájárult. Az idén fokozott munkával Iát hozzá a Szövetség céljainak kiépítésére. Az ország gyarapodásával kapcsolatban crös a \'reménye, hogy a kanizsai szövetség is további tagszaporulatlal dicsekedhetik.
A közgyűlés dr. Kuliár főtitkár jelentését Örömmel vette tudomásul és a szépen kidolgozott jelentésért köszönetet szavazott neki
Vitéz Bcnizik Lajos kír. kormány-főtanácsos távollétében Berlin Gusztáv elnök tetlc meg .pénztári jétentését és lerjesztcit* be a vagyoni áijaipotot és a folyó évi költségelőirányzatot, amííty-ből kitűnik, hogv az egivsületnek kb. 1000 pengő vagyona van és a költség-olöíráuyz it a folyó munkaévre 4200 pengő. A tagok száma meghaladja a 300-ai. A Gordon Parlyl június 14-én tartják meg az idén.
A Üsztnjitásnál n.igy lelkcscdéssdl Újból megválisztotlák a régi tisztikart
A közgyűlés Lelkesen üímcpdKo a visszaérkezett Délvidékei, főleg a Muraközt. ; l , ,
Hosszú hitt óta fekvtt betegek
a régbeváll, tisztán természetes „Ferenc József keserüvlzet nagyon szivesen isszák és annak gyors, hixtos és mindig kellemes hashajtó hatását általánosan dicsérik. Kér-deite nieg orvosit I
Berlin, május 14 A birodalmi légügy miniszter és a légihadérő legfőbb parancsnoka rendeletére összefoglalták és kiegészítették azokat az előírásokat, amelyeket a német lé-glfcgyvernem által végrehajtott rqntlngéplelövések, pusztítások és bajóeísüllyesztések hivatalos elismerésénél figyelembe kell venni. Az eredményjelentések feltétlen megbízhatósága érdekében, amely a helyzet megítélésének, a háború rendjének és a hadtörténet históriai igazságának alapja, ugy intézkedtek, hogy a repülögőplelövésröl vagy rombolásról benyújtott jelentésnek 5 részből kell állnia :
1. A kitöltött jelentéslormulá-böl, amely egyedül 20 kérdést tartalmaz és tanuk megnevezéséi írja elő, 2. a harc leírásából, ¦>- eredeti \'tanu\'jelentésből I. egy vázlatból és 5, a feljebb-
valók állásfoglalásából.
A szabályzat mindenesetre egy megbízható tanú jelentéséi vagy adott esetben fényképfelvétellel való bizonyilást követel. A tanuknak nem kell szakszerűen ahhoz a repülökötclék-hez tartozniuk, amely a lelövést vagy a rombolási végrehajtotta.
A saját vonalon belül, vagy a honi halárokon innen elpusztított repülőgép esőiében szükséges a maradványok felkutatása.
Hajóéi süllyesztésnél a következőket kell a jelentésbe felvenni :
1. Elsüllyesztést figyellek-e meg, 2. találatról vagy 3. rongálásról van-e szó, 1. megállapi-toífúk-e a becsapódás helyét.—-Anyagot csak akkor tekintenek megsemmtsilettnek, ha elégett, elsüllyedt vagy annyira megron gálódoll, hogy az ellenség többé egyáltalán nem használhatja.
BUDAPEST I.
17.15 Ax Rádió Szulonzenekara. — 18.15 Szolay László clbeszcíéso. — 18.45 Kiss Lajos cigányzenekara. — 19.20 Kiss Lajos o\'gányzenokara. — 19.45 Külügyi negyedlóra; - 20 Aa Operaház műsorából. — 22.10 Buttola ¦Ede tánczenekara. — -23.25 Hanglemezek, ¦ ¦
BUDAPEST IL
18.40 Szőbo Sándor előadása. — 19 Herz Lili zongorázik. — 19.35 Olasz nyelvoktatás. — 20 Hirek. — 20.10 Tánclemoték. — 21 Hegedűs Nóra előadása.
Csütörtök
BUDAPEST I.
10.20 Sz«mcre György elljeszélései.
— 10.45 felolvasás. - 12.10 Országos Posiászenekar. — 13.30 .Szórakoztató zene. — 15.20 Balázs Lóránt énekei \'— 15.45 lfj. Bunda Ede gordoukázU.
— 10,15 Ruszin hallgatóinknak. 17.15 Mursi Elek c\'gánvzcnCkara. —
18.10 Valló Árpád előadása. — 18.40 Olasz operett, és filmdalok. — 19.20 A mulató Róma. Jrta és felolvassa dr. Révay József. Zenéjét szerzetté Polgár Tibor. Rendező dr. Németh Antal Eüöadók: Gázon Gyula, Mak-iáry Zoltán, Mezey Mária, Fetlics vSan-Zdor, Somlay Artúr és Táray Ferenc.
— 20.10 Mozart-ftst. — 21 Dr. Mikola Sándor előadása; — 21.20 Magyar Revü Tánczcjickar. — 23.10 Melles Béla-zenekar. _ 23.30 Hanglemezek.
BUDAPEST II.
16.15 Hanglemtezek. — 18 Felolvasás hanglemezekkel. — 19 Táucéeme-»Sk. — 19.20 Angol njfjvoktatás- — ílt.\'lá Uray Margit magyar nótákat zongorázik. _ 20.20 Hanglemezek. — 21.15 Mozart-est.
Városi Mozgó. «twd«, o«ut8rt»h i
BucsueifiadAsok I "W Vilégattrakció I
A szeretet és szerelem csodálatos filmregénye:
A POSTAMESTER
Főszereplők : Heínrich George, Hana Hall, Siegfried Breuer. Aktuális wilaghiradók.
ElSadisok kOtnapokon 5,7,9, vasiriwp es Dnnepnap3, 5, 7. 9 kor
FERENC JÓZSEF
keserűvíz
ÍM. má|us 14
és forgács
maximális iron kapható
Sárecz István
kareikedánel Zrínyi HlkloVntM 22. im
Hon (äeiÜUtk!
Az onievékcnyscí
I 1!1S. I M- | telesBégWljesUcs
I-—-1 gJsló példáját adta ezen
ii napon Fenyvcsvőlgyí György volt szabadkai 0. nonvéd gyalogezred beji őrmester Galíciában, ii Drohobi?s mfll-:. M harcoló I. zászlóalj ütkőzetvona-lát \\e?ette. Harc alatt arró) értesült, hogy a zászlóaljnál (főszer váj ;ág kelelkezelt. Erre vltézífl és bátran, hz oroszok pusztító tüzével miísem ti-ródve, személyesen vitte eCő e a töszer-rakastokát oda, nlio\'en küzdök rnluun. távolságra áílottak az oroszoktóí. Eköz-Jjcn észrevette, hogy a zászlóalj két szomszédos századánál nincsen parancsnok, mert a tisztek és altisztek részben hősi halált hallak, részben jetiig megsebesültek. Felismerte, liogy u cselekvés kötelezettsége immár rája hárul s ezért tehát őnievékeiycu és nyomban átvette a század feletti pn-nincsnokságot. Ettől kezdve ő vezeite ezt a fél zászlóaljat, omvByfll luegroha-mozia és visszasiette az oroszokat. Példás magatartását, valamint öntevékeny és igen eredményes harcba avatkozását — figyelembe véve, lwgy \'korábban a nagy ezüst vitézségi érmet már kiérdemelte — ez cflValommaí az arany vitézségi éremmel jutalmazták.
- (Longauer Imre — Itthon)
Longauer Imre biltauár, a tempóm-épilö pap, aki legutóbb mint honvéd-lalkész teljesített értékes szoJtfilUot, liazaérkezett és elfoglalta hivatalát,
- (Kirendelés)
A kultuszminiszter dr. Medve litván kir, tanfelügyelői és vitéz Rónay Béla berendelt igazgatót, körzeti iskolafel-ügyelót a visszacsatolt délvidéki lerü-totekre rendelte ki szolgáÜtittélelre,
- (A törvényszékről)
Dr. Török Fereno törvényszéki aljegyző, mintán Itazafiui kölelessígének eleget tett, ismét visszaérkezett hiva-talába. t ,
- (Tanügyi hírek)
A vallás, és közoktatásügyi miniszter Itóchyné Némelh Hona nagykanizsai állami elemi iskolai tanítónőt Pécsre, Versenyt Hona kóspaílaigi áldatni iflemi iskolai tanítónőt pedig Nagykanizsára helyezte augusztus 14 hatállyal!. Faludiné Mészáros Anna nagy kanizsai tanítónő május Lével nyugatomba vonult.
- (A zalai vitai széktől)
egy bizottság száM ki a visszatért zalai részekre, hogy ott « vitézi intézményeket beszervezze és kijelölje a vitézi telkeknek alkalmas fölideket. Vitézi telkeknek a dobrovoüjácok birtokait sajátítják ki.
- (Tanügyi államsegély)
A kultuszminiszter a Tenllszombat-nelyi rk. elemi iskola építéséhez 10,000 pengő államsegélyt utóit kl.
- (Uj postahivatalok)
nyíltuk meg a visszatért zalai területeken ezen n héten is. Legutóbb lielicán és DékánfaTván nyitlak meg fosUiliivatalok, , j
2ÁLA1 KözLÓtfV
(Folytatás nz l. oldalról)
Szfria német támaszpont lesz?
Zürich, május \\i
A Iíasler Nachrichten foglalkozik Darlan tengernagynak Hitlernél tett látogatásával és megjegyzi, hogy Franciaország nagy engedményekéi telt Német országnak, különösen valószínűleg Szíriában amelyet Né
használna! fel. Ez rendkívül jelentős helyzetet biztosil Németországnak az Anglia elleni harcban.
Megjegyzi még a lap, hogy politikai körökbea figyelemmel néznek kelcl felé, mert a német -orosz viszonyban jelentűs
-1 u.meivel N* -orosz viszonyba) melország majd támaszpontul \\ eseményeket várnak
Hajóelaüttyeaztéaeh. repülófámaddaok
.Berlin, május 14 A német harci gépek az éjszaka fegyveres felderítés során a keleti partok közelében megsemmisítettek két angol kereskedelmi hajót 10.000 tonnatartalommal.
Tegnap este a francia partok ellen intéztek kisebb angol kötelékek támadást. Három gépe> a légelháritás azonnal lelőtt. Megtámadták az angol gépek Helgoland szigetét is. Csak polgári lakóházakban esett kár. <
Német hadműveleti övezet a Vörös tengeren
40 amarikai halót kap Anglia
Newyork, május 11 A szövetségi hajózás vezetői tanácskozásuk után bejelentették, hogy 30-áig 20 teherhajót adnak ál Angliának és július közepéig további 20 hajót. Ezeket" a hajókat a vöröslengeri szolgálatra állítják be.
Berlin, május M A földközitengeri háború továbbfejlődése következtében szükségessé váll, hogy a Vörös-tengert is badmüveleli övezetnek nyilvánítsák. A német kormány óva int ezen övezetben való hajózástól. Közlik részletesen a hadiövezet határát is. Eszerint a Vörös-tengernek északi részén a szuezi öböl és az akabai öböl a hadiövezetnek jelzett határ. Szaudarábia felségvizei kivételt képeznek. Esetleges zarándokhajok biztonságáról gondoskodás történik.
A német csapatok átlépték mx egyiptomi határt
a német erők fisz ak a írj kában átlépték az egyiptomi határt. Az ellenség Visszavonulássá] kikerülte a harcokat.
Sztrájk Amerika legnagyobb hadiüzemében
Newyork, május 14 Amerika egyik legnagyobb hadiüzemében, a Colt fegyvergyárban a munkások legnagyobb része sztrájkba lépett. A termelés teljesen megbénult.
Kilátástalan a török békeközvetités Irak és Anglia Között
Bcyrouth, május U Ankarai jelenlés szerint az iraki hadügyminiszter a törők kormány közvetítési kísérleteire közöle azokat n feltételeket, amelyek esetén tárgyalni lehelne a viszony megszüntetéséről Eszerint imk köveUfli az angol Ősapátoknak üasmból való elszájjtitását, va-Űsimmt az Irakban maradó angol ka.
lonaság létszámának közös mogegyozé se n alapuló megáHapitását.
Miután a kívánságok elí»nkezi:ok az Irak és Anglia közt kötött egyezmény-nyel, kevés a valószínűség, hogy Ankara kísérlete eredménnyel járjon.
Az iraki hadszintéren egyébkent változatlan a liolyzel, LényejjBicbb harci cselekmények liem történlek, de a fej; derito" repülések fokozódlak.
„Rövidesen megindul a döntő harc Angliáért"
Berlin, május li A Dcr Tag római jelentése szerint olasz körökben nagyfontosságú katonai eseményeket várnak. Hómai vélemény szerint a tengely tengeri ereje megkísérti elzárni az angol hajók számára a gibnítári szorost. Az erre irányuló tevékenység rövidesen cfléri leiöfwniját Ezeukivüft a kölcsönös és egyre fokozódó megtorló légitámadások is azt mutatják, liogy a döntő harc rövidesen diegmdul Angliáért, Amerika Ix\'aval-kozása már nem kehet hatáiO\'i \'Olekin-tclbcn. ; ,
Rámutat a tudósitás arra is, hogy a lengdjy és Franciaország tanácskozásai is azt bizonyítják, hogy a döntő események nyugaton várhatók.
Lázas készülődés Gibraltárban
Gibraltárban lázas készülődéssel építik az erődöket.
A Reuter-iroda jelentése szerint mától etrendeaték Güjraíllárban a ifrOJes <fl-sőlétitést. A kereskedelmi kikötő bejáratánál egy közepes halászbárkát süSy-lycszicttek el, hogy a bejáratot ettor-laszolják, I
A spalatoi herceg lesz Horvátország királya ?
királya is valószínűleg a laloi. herceg lesz.
\' Pozsony, május II
A Grcnzbole mai száma azt a tünést keltő lürt közli, hogy Horvátország királya olasz lesz. Viktor Emánuel király megrövidíti aSbániai kőrútját, hogy llí-án fogndliassa a/Rómába érkező horvát \\ezclök»t, akik fölajánlják az olasz király és császárnak Horvátország trónját.
Viktor Emánuel azonban nem fogadja el a horvát koronát, hogy ezzel is kihangsúlyozza Horvátország teljes önállóságát és függetlenségét, hanem családja egyik tagját teszi javaslatba. A lap szerint olasz körök véleménye szerint a horvátok
spar
A horvát-olasz határ-tárgyalások
Róma, május 14 Az olasz lapok rámutatnak arra, hogy a horvát—olusz határmegvonás ügyében n tárgyulások diplomáciai utón folynak, ezért haladnak kissé lassabban. Azonkívül itt több kérdés is tisztázásra vár, ami a német határnál nem volt A _
— (a váhmtópolgársáe figyelmét felhívjuk)
arra, hogy a válaszlói névjegyzék kiigazítása most van folyamatban. Azért mindazok, akik 1939 január 1. óta lakást változtattak, Jelentsek ezt okvetlenül május i5Jg a városházaOl. emelet, 19. ajlószám alatU ügyosíály-nál, a névjegyzék kiigazítása végett.\'
— (Nem fellebbezték meg \' az egyházi adóemelést)
Ismeretes, hogy a nagykanizsai egyházközségek a plébánia megosztássaí járó nagyobb költségek fedezéseié tanácsi határozat alapján, a szociáOis szempontok figyelembe vételével fölemelte az egyházközségi adót. A költ. ségvetést és az adókivetéseket az egyéni kivetésekről készült részletes falával egyfltt 15 mapra közszemlére lelték \'tri, liogy azt bárki megtekinthesse. A Szent József egyházközségnél már lejárt a fellebbezési ImtáridŐ, do ez idő alatt egyetlen fellebbezés fem érkezeit. Nagy kanizsa katolíkussága öntudatim fogadta á szükségszerű adóemelést és kaiolikiissága m-eílett liilet tett o-zz<iDi Is, liogy fcllebltezé-st egyetlen egyel sem adoll be. Az esetleg ezután hc\'rkCíő fellebbezésekéi — amire algha ieliet számilaní — tekintettel, hogy a .törvényes időn tul érkeztek, érdemben már nem tárgyalhat le az egyházközség ós igy azokat a felettes hatóságokhox sotn továbbítja. A felettes hatóságokhoz közvetlenül küldött eseüeges ferfiebbe-zéseket sem \\ozik figyelembe és azokat visszaküldik, miután fellcbbeaé>e-kel csak az cgyházflcőzségnél lehe\'ett volna btssdnl Örömmel könyveljük ot azonban, hogy ilyen nem érkezett és remélhetőleg nem érkezik majd a Jézus Szive egyházközséghez tem. ,
A revízió rohamcsapata a ma. gyár uj sági rölársad alom, amely a nemzet nagyságáért harcol. Csak • megnagyobbodott nemzet hálája biztositliat gondtalan öregséget a toll veteránjainak. Küldd e* adományodat az Újságírók Nyugd l-intézetének (Budapest, VI,, And-rássy ut 101.) a 41.575. számú t:¦.;¦ Ku l:i |;<iu vag>\' postaulaíványon.
— (Az uj autőbuBzmenetrend)
A \\-asuti mcnelrend megváltozásával megváltozóit a nagykanizsai autobUSS mciwirendjc is. Az Erzsébet térről cak a következő időpontokban índu autóbusz a vasútállomásra: 6.00, 9,20, 12.15, 13.35, 14.10. 17.15. 1810 és 19 órakor. Vissza a vonalok beérkezése után indul.
- (AnyakOnyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt hékn $ gyermek született, 8 fiu és 1 leány: I\'oór Ferenc Máv órabér«s és Prüh-wirlh, Irmának rk, fia, BedÖcs \'Jenő Maori mimkás és Nagy Annának rk. lia, Tollár Jenő korcsmáros és Papp Ilonának rk. fia, Szőke János kocsis és Némelh Rozáliának rk. fia, tiaál József bognár mester és Kovács Ilonának rk. leánya, Molnár István gazdasági cicléd és Horváth Máriának rk. fia, Mogyorósi István napszámos és Poros Máriának rk. fia. Nagy József napszámos és Takács Mariának rk. fia. Házasságon kívül szülelctt 1 fiugyer. mck. — Halálozás volt 11 esetben: özv. Szerdahelyi Fciencné Szilajka Rozália rk. 83 éves, Gábor,György föW-mftves rk. 78 éves, Bajer Vinoéné Németh Anna rk. 8(1 éves, Boromissüa Károly napszámos rk. 38 éves, Poazo-vecz Mária rk. 28 napos, Gábor Fereno földműves rk. 56 éves, Szabó Lajos rk. 6 hetes, Tarabó Feiononé Tt-boly Mária rk. 77 éves, Orsós Pál rt. 8 hónapos, özv. Verer Jó%$*\'-ihó Doniján Anna rk. 04 6vn\\ ázahó Antal gazdálkoaó rk. 80 évo. — Házasság
15
ZALAI KÖZLÖNY.
IMI, május 14
átlag 8%-os lesz a köztisztviselők fizetésemelése
kólótt 3 par: Vonja Gyula piaci árus rk. és ErdöaM Rozália rk., VelláJc Lajos kádár mester rk. és Sípos Mária rk., Gyulavári József gazdatiszt rk. és Donit Karolina rk. \'
-pi (A felrobbant gránát ügyében.)
.apálynak Kiss László 15 éves fiu
áldozata lelt, a nafíykanizsai hatóságok a nyomozás adatait illették az illetékes zalcegerszogi törvényszéki,ez, mint u hová az alsólciidvai Pincehely közsfg tön-énykezésileg tartozik.
— (Épülnek a Mura- és Drávs-hldak)
A szerbek állal felrobbantott Mura és Dráva hidak • mielőbbi megéjiltéAO Murához egyik tegCotttosabb kívánsága. A keieskedolmi miniszter ezért elrendelte, liogy n zalai részeiéi a zrlfleijBr-siegi állam építésze H luvatal mteftóbb építse fel a hidakat. A hidak újraépítése több lielxcn máris megkezdődött.
Milliókat ad a kózönség a magyar újságírók felhiváíára közui-tézményekuek és jótókooy célokra. Egyszer adj\'az ujsáfthóknak is és küldd el adományodat az Ujság-jrók Nyugdíjintézetének (Budapest, VI., Andrássy ut 101.) a 44.575. számú csekkiapon vagy postauta^-vénypu.
— (Nyelve ajá rejtette a Iqpott pénzt)
Csömör Antalué Bihari Julianna 48 éves mezőkövesdi asszony, akt jóné-liáuyszor volt már büntetve tolvaj-tusaiért, a liélea a zalai vájárokat ja>(* és Kapolcson több embert meglopott. A csendőrök a feljelentés után azonnal elfogták az asszonyt, Megmo-tozásnal nem találták nieg aiÖn a pénzt, do föltűnt, liogy az asszony telyniue beszél. Megnézték száját is ós ekkor derült ki, hogy a pénzt a nyelve alá r*j,ette, Bekísérték az egerszegi ügyészségre. Bevallotta leUél.
— A HID lefajibb mim*
ismét a IegérdekeiLbh tárta tómmal jeleni meg. Regénieiket folytalják: Tamási Áron és Tersánszky J, Jenő. A többi oikkel a magyar íréi gárda legkiválóbbjai: Féja Gézái Kassák I^jos, Nagy Lajos, Nagy lelvén, Németh László, F. iRáoz Kálmán, Szewczey László, Szitnyai Zoltán, Veress Péler és Ztlaiiy Lajos írták. Mutatványszámot készséggel, küld a kiadóhivatal: Budapest, ViL, Erzsébet körút 7. se.
— (Tavasz! kabátalnk) mindegyike elsoreadü budapeetl mit-
helyejtben készül. Legújabb modell\' kabarjaink klrakaUlnkban láthatói. Seouta Áruház,
««Kf«rdö nyitva refgel 6 óritöl wta 8 ör*lg rhétlö. szerda, péntek délután és kaddea tmtm* n»o n*kn#kL
A színház. Iroda hírei
Holmi Jenő színházi titkár megkezdte Nagykanizsán a bérletezést A bérletek 20 százalékos kedvezményt biztosítanak és minden előadásra, korlátlan mennyisígben érvénjesek.
Kérjük a kiadó lakásokat a Zaj*, Közlöny kiűdóhivuUiiában bojejentenl
A MEGNYITÓ ELŐADÁS pénteken este: IlProzeg F«renc Biziina c. törtó-nelnü drámája Bartók Júlia, Tburóoiy Gyula, ifetö Zoltán, Kówjiárky Káltná* Bálint An»a, Spnjknthy Rezső és a teljes társulat h*^l«tkoza#á,val.
ZENfiS ! VIGJATÉKUJDONSÁGOT muttt be szombaton, vasárnap ós hétfőn a színház. Vaszary üábfl*- vigjá-lúka: AZ ÖRDÖG NEM ALSZIK, ha, rop órás kacagást jelent,
\' Budapest, május 14
Jelentettük hogy a 36-os országos bizottság ma tárgyalja a köztisztviselők illctményrcn-dezéséről szóló rendeletet. Az Uj Nemzedék értesülése szerint az illetmények átlag 8 százalékkal emelkednek, de figyelembe veszik a családvédelmi szem-
Hazarendelték a közeikeleti amerikaikat
Ankara, május i( Ajk Iraki, iráni, szíriai ős egyiptomi amerikaikkal közölték, hogy eferálH-lásnkra négy hajó tartózkodik a szuezi kikötőben, sürgősen utazzaaaJc oda, hogy hazaszáüáilásuk megtörtén he ssen.
„Róka" Uaz az ttf horvát pénz ?
Zágráb, május M A horvát vezetők még nem döntöttek, hogy mi legyen az uj horvát pénz. Lehetséges,
Nagykanbsa megyei város polgármesterétől.
12913/1941,
Tárgy: Kiaebb Iciigerltéle-lek vásárlása a Futárától.
Hirdetmény.
A fennálló rendelkezések éltelmében mindenki, akinek sertései hizlaláshoz, vagy állatai takarmányozásihoz tengerire volt szüksége, ugy Juthatott tengerihez, hogy vásárlási engedélyt kért a Közellátási Hivataltól (Hunyadl-u. 16.) s evvel a vásárlási engedéllyel megvehette a szükséges mennyiségeket, de csakis az 50 holdon aluli gazdaságoktól, vagyis kereskedőktől vagy a Futárától nem lehetett ezekkel a vásárlási engedélyekkel vásárolni. Az utóbbi hetekben a katonai Igénybevételek folytán az 50 holdon aluli gazdáktól már alig, vagy egyáltalán nem lehetett tengerit venni, mert készleteiket felajánlóitok az igénybevevő bizottságoknak és Így a hizlalásokban és A lovak takarni ányo-rásában nehézségek mutatkoztak. Közhírré teszem, cogy előterjesztetem alapján a Föírpán ur, mint köz-
pontokat és a gyermekek számát, így a nőtlen tisztviselő csak 5 és fél százalékos emelést kap, mig a sokgyermekes családfőknél meghaladja a 8 százalékot a fizetésemelés. A magántisztviselők illetményeit kiilön rendelet szabályozza majd.
hogy megtartják a dinárt, de valószínűbb, hogy uj bankjegyek kerülnek forgalomba Ku-na néven, ami rókát jelent. Ezzel is ki akarják hangsúlyozni, hogy régen a horvátok közt a csereeszköz a rókubőr volt.
Argentína elengedi az olasz és német hajókat
Monlevideo, május 14 A kormány elhatározta, hogy szabadon engedi az argentinéi kikötőkben lévő német és olasz hajókat és ki .engedi őket (ütni kikötőiből.
ellátási kormánybiztos, aegitelt a helyzeten és saját halálkörében felhatalmazta a Falura nagykanizsai bizományosát, (Csengery-u. 4.) hogy bizonyos kisebb mennyiségű tengeti! a fennálló rendeletektől ellető-Ieg a Közellátási Hivatal vásárlási engedélyeire is klszolgáliathaston 2—3 mázsás tételekben. Nyomaté kosán figyelmeztetem azonban az érdekelteket, hogy a künkben lévő régi váfárlásl engedélyekre most sem adhat ki árut a Futura, hanem akinek szüksége van tengerire, annak ismét Jelentkeznie kell a Közellátási Hivatalban & u], direkt erre a célra szóló vásárlási engedélyt fog kapni. Az árut természetesen csak kész pénzt Izélés ellenében lehet meekapnl. Nagykanizsa, 1941. május 14.
i4j3 Polgármester.
13146/1941.
Tárgy: A bab, borsó és lencse felszabadítása a zár alól.
I Hirdetmény.
A műit hetekben a babot, borsót és lencsét zár alá helyezték. Az erre vonatkozó 2710/1941. M. E.
ir. rendeletet most hatályon kívül helyezték, tehát a tatot, borsói, lencsét sxabfidon lehet adni-venni. Nagykanizsa, 1941. május 14.
msi Polgármester.
12754/1941.
Tárgy: A szappankiekercskedöi kijelölésnél mellőzött szapptn-kereskedők készletelnek bejelentést.
Hirdetmény.
KOihirré lenem, hogy a szappan-klskereskedöl H|eiölésnél mellőzött kereskedik meg\'evö szappankésile-Icllict csak az allatom e célra kijelöli szappsnklskereskedök uljáti hozhal|ák forgalomba.
Felhívom ennélfogva a kijelölésnél mellőzöl! kereskedőket, hogy szappankénzleleiket a v. Iktató hivatalban 48 órán bellii jelenitek be,
Nagykanizsa, 1941. május 13. hm Polgármester,
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12972/1941.
Tírgy: Szénakészletek feloldása i zárolás alól.
Hirdetmény.
Közhírré (eszem, hogy l é. május 9-én a m. kír. szombathelyi III. honvédhadtest hadblitoiság a honvéd beszerző osztagok által zárolt szénakészleteket feloldotta.
Nagykanizsa, 1941. májas 12. un Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
Htilirr. ralndfíi toWLhMma 8 nttir, Utkómap K itúla éO MiSr, mind— tavibb! >id 4 llllir.
ÜJUU
Jól fSaB mindenes ]ó blzonyttvinnyil aronnaka, v.ay etefére tilvétetlk Horthy H.-u. 3. 14»
SxabalAnvt keresek azonnalra Horthy M.-u. 19. . 1457
Jtlraaa, uégy polgárit yíí.ett leányt tíodis! áramán fiktlmwok. Om a kiadósan. 14»
ADÁS-VÉTEL
Antallal, busMUUt 1», váBiroIok.
RlúcKr MítyiOörtly-u^ál;___ n»
Egy uj keo.kal-raha 10-12 ívta llunuli, elldó Klnlisl-u. 19. 1443
LAKAS-OZLETHELYISÉO
Negyizoba, fatll, fHukomfortot dsl441\' há> bur. l-re kiad*. U>t/ló heroeg-utet Hí. Érdeklődhet Waldhlusemil, Sugír-ut lfl/e. _ 1441
BalaMaaiarUM villa kiadd teljéi ber.ndezérwel. Bévebbet Kantmano Károty-ntl. 1435
tliaaa hdoniBobí. elííiobiJ l.k*« sufiusztn, l-re Józsel íöherceg-ut és Petöll-irt íruok. 1451
ŰKlaHtatyiaAfak átadók a város txf területen. Bővebbet Klrtty-ti. 19. 145é
ZJUJU KAzLfirlY rmiiTiKRi hhvum: Matflai „KüíjmíasSal (I. I. Hagykaalzt*-, ralaloa kiadó: Zalát lUnty. - ; Nyouiutuíi • „l!8«u«(liu>áal B. T. Kxíyk.oüK,"
•fStMilibaa NatyUalzia.. (»ye«<U»rt teleli Zalai türeKJ
Zamatos, lólzfl Mit
Sintrox kúuéfízőn
készíthetünk.
Kapható: \'/4—V2—1—ÍV2 literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVDLBYInél
Sugár-ut 2. m
ll|l>)l«IIIIMIWIIWi>lláWWIIt>l<lllll)l*lll|l«l»ll>l|l>l|HtllllUIIIII \'liMlkl<^|lllll^liyililldal\'lil»(lll|i|i||llilitlllllll|JI|araliWimi HlWWffllWf
81« évfolyam ill. síim.
NagykanliM, 1941. május 15 csütörtök
ám 12 mi.
KÖZLÖNY
politikai napilap*
Swfceuiteei és UadókMalr PM :>. tzam. Megj/dealk minden bcUcötfwp délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
El öl Izet isi ara: egy hóra ft pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefoni 78, ss.
& magyar politika! élet
súlypontja a jelenlegi nemzetkőzi viszonyok mellett természetszerűleg mind \'jobban a gazdasági irányok felé tolódik. A kormányzat kül- és belpolitikai •célkitűzéseinek állandósága érthetővé teszi ezt az álláspontot annál is inkább, mert a három évvel ezelőtt megindult milliárdos beruházási program amúgy ás n gazdasági szempontokat helyezte a magyar élet központjába. Azóta nagy történelmi eseményeket ért meg az ország is hogy simán és győztesen megérhette ezeket az eseményeket, az éppen a kiegyensúlyozott és céltudatos gazdaság politikának volt nem kis részben az eredménye.
Az 1938 tavaszán megindult fegyverkezési és beruházási program általános fellendülést hozott, aminek \'jelei elsősorban az ¦ ipar terén mutatkoztak. A nagy állami megrendelések, hon védségünk gyors tempóban végrehajtott felszerelése, a magyar ipar legnagyobb részét száz százalékban foglalkoztatni tudta s ezekben az iévekben\'lipari munkanélküliségről nem igen lehetett Magyarországon beszélni. Hogy mjUyen komoly és nagy volt ipari fellendülésünk, annak legbiztosabb fokmérője szén termelesünk évről-évre való fokozódása. A nagyjelentőségű győri program meghirdetése előtt a magyar széntermelés csak úgynevezett \'jó gazdasági évben érte cl a 800.000 vagont, mjg a mult évben fiz a szám kóV rülbelül a kétszeresére emelkedett 1910-ben pontosan 1 millió 151.328 vagon volt a hazai széntermelés. És ma sincs visz-szaesés, sőt ez év januárjában az 1937 év januári termelésnek a kétszeresét értük el.
Gyáriparunk nagy foglalkoztatottsága természetesen jelentékenyen emelte az ipari munkás-* létszámot s ma az erdélyi adatokon kívül körülbelül egymillió munkáskezet foglalkoztat a gyári és kézművesipar, a bányászat és a közlekedés. Itt körülbelül 300.000 főnyi az emelkedés, ami ha a rövid háromévi időtartamot nézzük, igen komoly és nagy eredménynek tekinthető. Mindez természetesen maga után vonja a fogyasztás általános növekedését, lakossá gunk átlagos életszínvonalának-észrevehető javulását. Ezt a javulást még akkor is megállapít-hatjuk; ha egyébként számba vesszük a háborús körülmények miatt elkerülhetetlen felfelé tendáló áringadozást. Megnövekedett tehát a vásárló erő, azemr bereknek több a-pénze, mégis óvatosságra és takarékosságra van szükség. ElkerülheteUrmaz okos takarékosság és az öntüöa-(os fegyelem, mert hiszen ahá-
Uj nagy és meglepő háborús akció előkészítését Jelentik Berlinből
Jelentős eredményeket hoztak máris a német-francia tárgyalások — Az angolok meggyilkoltatták a volt Iraki miniszterelnököt — Ujabb német és ohm sikerek Északafrlkában — Szökésnek minősítik Berlinben Hess cselekedetét
! Berlin, május 15
Az olasz és német afrikai gé-pesjlett csapatok — mint már tegnap jelenleitűk — Tobrukés Sollum körül jelentős\' erednie; nyéket értek el. Az előretörés Soltúmnál 70 kilométer, ami azt jelenti, hogy a tengely csapatai már Egyiptom területén járnak.
A részletes jelentések szerint Tobruk és Sollum környékén az angolok kösüli gyűrű egyre joly-ban zárul. Tobruknál az angolok több izben megkíséreltek egy-egy kitörési, de teljesen eredménytelenül. Ugyanekkor a németek megerősítik állásaikat és az egyiptomi előretörések során egyre több foglyot és zsákmányt ejtenek. A német gépesített előőrsök mélyen az angol vonalak mögött járnak.
Tegnap az angolok 30 harci-kocsival támadást intéztek a német és olasz állások ellen. A ten gely csapatai egész közel engedték a harcikocsikat, majd amikor 150 méterre voltak már csak az állásoktól, hatásos tüzet zúdítottak rájuk. Hat harcikocsi azonnal megállt, több kigyulladt, a többi pedig hátrálni kezdett. A zsákmányolt hat harcikocsi közül néhány a legmodernebb tipusu. A sok fogoly kőzött van egy angol Őrnagy és két másik tiszt is, i
Ujabb kajóelsüllyesztJsek
Berlin, május 15 A német repülök az Atlantióceánon további sikereket értek el. Több kereskedelmi gőzöst elsüllyesztettek. Angliában hajógyárak, repülőgép színek és gyártelepek semmisültek meg.
Newyork, május 15 Ujabban ismét négy angol szolgálatban lévő hajó süllyedt el. A 2600 tonnás Solferino, a 11.000 tonnás Derby, a 3200 tonnás Herkules és a 8000 tonnás San Cassada.
Lantion pusztulása
A London ellen intézett né-
met repülőtámadás során elpusztult középületek közt van Lambeth palota, a Quens Hall, a Sanct James palota és az Üdv hadsereg székháza is.
A német repülők támadásai a Földközi-tengeren is több angol hajót a tenger fenekére küldtek.
Jelentós eredményeket vár Vichy Hitler és Darlan tanácskozásától
Francia körökben is nagy jelentőséget tulajdonítanak Hitler kancellár és Darlan tengernagy 1 órás berchtesgadeni tanácskozásának. A megbeszéléseken n
gyakorlati kérdéseket is érintették. Franciaország ezek szerint Európa ujjárendezésében teljes szabadsággal és függetlenséggel vesz részt.
Gyűjtőtáborba viszik a külföldi zsidókat
Paris, május 15 Vichy rendeletére letartóztattak 5000 párisi zsidót. A zsidókat az 1910 október i4 rendelet alapján szállították gyűjtőtáborba, amely kimondja a
külföldi zsidók munkaszolgálatba álLitását.
Eddig már 20.000 külföldi zsidót -szállítottak ¦\'munkatáborokba. Az újjáépítési munkálatoknál dolgoztatják őket.
Paris és környéke felszabadul a megszállás alól?
o Budapest, május 15 A Pest jelentése szerint a francia—német tárgyalások eredményeképp a megszállási költségeket is sikerüli csökkenteni. A nemrég még -100 millió frankot két héttel ezelőtt 300-ra csökkentették, most pedig úlli-tólag^ujabb 25 százalékkal le-szálíitották.
Állítólag a demarkációs vonal feljebb tolásáról is tárgyalt Hitler és Darlan. Eszerint a megszállás alól Paris és azOirc vidéke is kiesne. Több más megegyezésen kivül szó van ne-
gyedmillió francia hadifogoly haza engedéséről is. Elsősorban a bánya és a földmunkásokat bocsátják haza.
Papén kihallgatáson tnonÜnél
Ankara, május 15 Papén német nagykővet ma kihallgatáson jelent meg Inonu török köztársasági ^elnöknél. A kihallgatáson jelen volt a lörökt külügyminiszter is. Papon Hitler kancellár személyes üzenetét tolmácsolta a török államelnöknek.
(Folytatás az 5. oldalon)
boTUS viszonyok sok vonalon nyersanyaghiányt idéztek elő. Bizonyos nehézségek mutatkoznak az élelmiszerironton is, a mit felesleges külön magyarázgatni, ecsetelni. Az egymás után következő rossz gazdasági évek, árvizek, más elemi csapások érthetővé teszik a határozott erél ly el vezele 11 készlctgazd ál -kodást és éppen az egyetemes nagy, magyar célok követelik a fogyasztás megfelelő inérvü szabályozását.
A termelés lehetőségei tagadhatatlanul bizonyos mértekig csökkentek nem csak a háborús nehézségek miatt, hanem az idő-\' járási rendellenességek következtében »s, Előtérbe kerül eh.
j ként az a feladat, hogy célszerű összhangba állítsuk a közfogyasztást a magánfogyasztással. Itt aztán nem lehet kétség aziránt, hogy melyik szempontot kel! elsősorban és a lehetőséghez mérten teljesen kielégíteni. A mai politikai helyzet clsőren-1 dü feladatunkká teszi hadseregünk tovőbbfejlesztését s azo-/kat a nemzeti beruházásokat, a vmely^ek alapfeltételei egy erős hadseregre támaszkodó erősálj Iámnak. A magánfogyasztásnak ma önkéntes lemondással keüa köz céljait szolgálni s az intézkedő hatóságok egyik legfontosabb feladata a rendelkezésre álló javak \'igazságos és célszerű elosztásának szabályozása.
I A rendkívüli gazdasági hely- t zct rendkívüli intézkedéseket* tesz ¦ szukségestriéj s a IjÓzan és fegyelmezett nemzeti közvélemény megértéssel veszi tudomásul azokat a kormányzati rendelkezéseket, amelyek a kétség-leien gazdasági fellendülés napjaiban is bizonyos lemondást követelnek az egyénektől. Hála Istennek, nem nagy mértékű az a lemondás, amit a magynrhol-uap nagy érdekei kívánnak most tőlünk. Könnyen elvisel-helők a kisebb-nagyobb megszorítások, amelyek külön-kü-
Jön és együttesen biztos ütemben szolgálják a szebb magyar lövőt I (s—o>;
.„:;,-.-.. , ZALAIJtOZLONV
Megjelent a köz- és magánalkalmazottak fizetésemeléséről szóló kormányrendelet
Májiw elsejétől emelkednek az Illetmények és a nyugdijatok, özvegyek és árvik ellátási dijai
¦9
BÚTORT
¦zafcQidetben
Gábor műasztaloftnál
vegyen vagy rendeljen. H»gykaíiUsa, Várwkáx paleta.
Óh ! Angolok!...
(At angol szigetvilág tükörképe)
Mint a Daily Mail jelenti, a londoni alvilág egvre hatalma\' sabb szervezettel folytatja rablásait, Legutóbbi időkben a postahivatalok mellett különös előszeretettel az élelmiszerrel megrakott gépkocsik elrablására irányult az alvilág kísérlete. Esiek a kísérletek a legtöbb esetben igen eredményesek voltak, meri hiszen a ScoUhuid Yard nem rendelkezik annyi emberrel és főleg olyan megbízható legénységgel, hogy a légi támadások ideje alatt minden élelmiszeres gépkocsi! külön rendőrcsoporttal őriztessen. A legutóbbi napok folyamán egy különösen nagy jelen-löségü rablást hajtoltak végre az angol gnngszterck, amikor egy héttagú társaság 15 km-es erős üldözés után úgyszólván a rendőrség szeme láttára rabolt el cgy.MOÖO havi fejadagból álló teás gépkocsiszállitmányt. A Scottland Yard vezetősége most elhatározta, hogy külön motoros és páncélos gépkocsi járőröket fog felúIUluni az élelmiszer szállitmányok elrablásainak meggáUasára.
+
A Daily Skatch egy cheshire-beli, munkás panaszos levelét közli. A levél erélyes eljárásokat követel a manchesteri plutokrata hölgyek ellen. A levélíró megállapítja, hogy Man-chesteroen a plutokrata dámák és uruk, noha otthon snját házukban már bőségesen megebédeltek, ebéd után a munkásság részére szolgáló éttermeket lepik el. hogy újra jóllakjanak. Ezáltal nemcsak a helyet veszik el a munkástőmegek elől az éttermekben, hanem az amúgy is szükreszabott élelmiszeradagok nagy mennyiségét is. Természetes dolog, hogy az angol plu-tokrácáának Manchesterben tanúsított viselkedése csak fokozza azt az elégedetlenséget, a melyben az angol nép nagy tömegei úgyszólván a háború kezdete óta élnek. Ennek az elkeseredett hangulatnak ágén érdekes bizonyítéka az a levél, amelyet a fentemiitett munkás irt a Daily Skatch-be jés amely levélben egyszerű, keresetlen, de .annál súlyosabb szavakban ad érzelmeinek kifejezést, amikor megírja, hogy »az én véleményem szerint ez az állapot kész botrány*.
— Naptár: Május 15. celltört Rom. kut. 8. Se. János. Protestáns Zsótla. -Isme). Ijar fa» t8.
A nól betegségek gyógykezelésében a régbevált termemcles „Ferenc Józsel" keserUvizel gyakran alkalmazzák, mert reggel éhgyomorra egy pohárral könnyen bevehető, rendkívül enyhe hashajtó, hatása pedig gyorsan és minden kellemetlenség nélkül biztosan jehnt-kczik, Kérdezze m?g orvosát I
A hivatalos lap csütörtöki száma közli a kormánynak a közszolgálatban álló tisztviselők éTögyéb alkalmazottak illetményei, továbbá a nyugdijasok, özvegyek és árvák ellátási dijai felemelése tárgyában kiadott rendeletét.
A rendelet 1941 május t-től a lényleges alkalmazottak ezidő-szerjnt járó fizetését átlagban 5.5 százalékkal felemeli, tovább bá az említett ulkalmazottak részére 50 százalékkal felemelt a feleség után eddig járt családi pótlékol, a nagyobb esaládu alkalmazottaknál pedig riár a harmadik gyermek íi\'i\'án megadja azl a magasabb összegű családi pótlékol, amely eddig csak a negyedik és négyen felüli gyermekek után járt. E fizetésemelésnél is figyelemmel volt tehát a kormány a családvédelmi szempontokra s intézkedése a nagyobb családu kisebb alkalmazottak anyagi,helyzetéi aránylag fokozott mértékben javítja.
Csáktornya, május 15 (Tudósi tónk jelenti) Csak nemrég jelentettük, hogy Csoklornyán ismeretlen teilesck kifosztották Zolko Kal-mán fűszer ós c^nWgekereskedő üzletet, amidőn a napokban ujabb munkája támadt a csáktornyai reitBőrség-IICK, i ;.
Mura keresztúr, május 15 (Tudósítónk jelenti) Könnyen végzetessé válható vasúti sze-csctlenség történt a nagykaiiizsa ~ murakereszturi vasúti vonalon. A Bajosa felöl lekanyarydó
A rendelet a nyugellátásokat 7 százalékkal emeli, s igy a nyugellátásoknál még mindig fennálló csökkentés lényegesen enyhül,
A családi pótlék felemelése mellett további jelentős családvédelmi rendelkezéseket is tartalmaz a rendelet. így kimondja, hogy az igényjogosultak a rendes tényleges katonai szolgálatra bevonult gyermekük után iis megtartják a családi pótlékot (nevelési járulékot) mindaddig, amíg a gyermek katonai szolgálata alatt tényleges altiszti rangfokozatot nemérel.
Ilyen rendelkezés az is, hogy az árvákat megillető nevelési járulék összege a családi pótlék összegénél nem lehet kisebb, továbbá az, hogy a n>-ugdijasok\' örökbefogadott gyermekei is részesülhetnek a jövőben nevelési járulékban.
Az 1941. évi május hóra járó különbözeteket a június havi járandóságokkal együtt fizetik ki. ,
A ferencrendi piában ia-Unnptom per-seíycit ugyanis késsel fetfesziteiték és kifosztottak. Szerencsére csak néhány pengőre rugó aprópénzt ta&Uüak. ^ perselyekben, amelyelet nem sokkal előbb ürítettek ki,
A rendőrség erélyes nyomozást ín-dilolt a belőrők és a perselyfosztogatók kézrekcritéséie.
ulon haladt Magdics Jánosné te-hcne.s kocsiján. Az asszony, bár a vonatvezető idejében jelzett, a> nagy szélben nem hallotta a vonatot és a felkavart portól ugy-látszik csak az utolsó pillanat-
iUi. május 15
Bérantó-íovarozás
vadonatúj áramvonalas Fiat-autóm* mai taxióra uólkttl.
Esküvőt korosztolől ás vidéki luva-rokat vállalok. Ha nyugodtan ás kényelmesen akar utazni, keresse fel H»rvíti Pál bérautóluvarozót, Városi Mozgó. Teletonhlvó 500.
b\'an vélte észre. Az asszony igy még le is ugrott a kocsiról, de a teheneket és a szekeret a tehervonat mozdonya elkapta. A kocsiról leugrott asszonynak semmi baja nem történt, de az egyik tehenet széttépte amoz-donj\' és a szekeret is teljesen Összetörte.
A szerencsétlenség helyén a MAV nemrég megszüntette la-karékossági okokból a sorompót\' és (így e helyen nyílt átjáró van. A környék lakossága ki-vánatosnnk (ártaná, ha a sorompót visszahelyeznék, még mielőtt emberéletet nem követel a kanyarban fekvő nyílt átjáró. Mindenesetre a szekereseknek is nagyobb óvatosságot kell tanúsítaniuk.
A nagykanizsai VÖGE Dlése
A Vasutasok Gazdasági I-gyesüWé. nek (a keresz\'tényszociaJLs alapon msg-szervezeit vosuuisság) nngykanizsai\' csoportja most tartotta május havi va. laszimányl ülését Aradi Autód ttnök-lep\' a\'att. Avar Sándor fői ítk;ir\'ismer, teltc a beérkezel! ügyeket ás azok eflmtézésct. Tudomásul vélték a\'lábbeli kérdésben Cflé-1 intézkedést. Hosszabban foglalkoztak az országos központ, nak a \\-asulas egycstdelak egyesítési eljárás megszüntetését bejelentő érte. sitésévtfl, amely éWnk vrtáru adott ad kaimat. Nehezményezték, hogy u központ nz egyesítési indítványt, om<Íy .\'VLtaianos rokonszenvvel tattjtfcoizott n magyar vasutas táborban: \\4sszswonta, nómulfttott a választmány arra, hogy a VOGIi volt au, araely a háború ulftn a helyes irányt követte a kenasz-tényszociáhs szervezkedésben. Megnyugvással és örömmel vették tudomásul, hogy a közcQálásbon észSHR jelenségek már napok mutva orvo-soltatnak. A Jézus Szive templom coljaira 20 pengőt adományoztak. F*K kérie a választmány tagjait, liogy a különböző sr*ntog>«sü lelek működését lialékonyan támogassa és előmozdítsa. Végül Aradi elnök foglalkozott nz aflta-lános hdyzerWk A VOGE-tábor kőrös vállvetett munkával igyekszik\' a magyar nemzeti építő munkában mindenütt résztvenni és a magyar fcitámadást előmozdítom. ( |
A csendőrök elfogtak egy fiatal nflt,
akit oaalás gyanúja miatt körözött a kanizsai törvénytlék
A nagykanizsai törvényszék körözést adott ki Horváth Ágnes decsi születésű, 21 éves nő. ellen, mert csalás gyanúja miatt indult meg ellene eljárás és ezalatt ismeretlen helyre távozott. A körözés alapján a mátra-mindszentí csendőrörs elfogta ÉS az egri törvényszék fogházába szállította. <Ma ttélelőtt « csendőrök EgcrbŐI Nagyknni-zsára hozták és átadták a kir.
\\uiry&zsógnck.
¦ÖT. Ahnássy Gyula lörvény-s/.éltf tanácselnök, vizsgálóbíró
i ma dönt további sorsa felett, |
Városi Mozgó. —. oaatsriskoni
BuoauelSadások I ~Wm \'Világattrakció !
A szeretet és szerelem csodálatoi filmregénye:
A POSTAMESTER
Főszereplők : Hainrioh Qoorge, Hanil Holt, Siegfrlad Breuar. Aktuális vllághiradók.
ttötítuk MUnapókon 8,7,», vatárwp él naMpupt, 5, 7, 9 kor
A magáaalkalmazottak Uletményemelése
A hivatalos láp közli a minisztériumnak egy másik rendeleti! is. A rendelet hatálya al* lartozó azok a magánalkalmazottak (tisztviselők, slb.) ós gazdái isztek, akiknek fizetése az évi 6000 pengőt nem haladja meg, az eddigi fizetési pőtlékn-kon felül további 8 százalékos fizetési pótlékot, azok az alkalmazottak pedig, akiknek fize-
tése évi 0000 pengőnél több.dc a 12.000 pengőt nem haladja meg, az eddigi fizetési pótlékon felül további 480 pengő fizetési pótlékot kapnak. Csökkenő mértékű fizetési pótlékot kapnak az évi 12.000 és 12.480 pengő közöli mozgó fizetésű alkalmazottak iis. Az uj fizetósemelési pótlékja május első napjától teljesített szolgálatért jár.
Kifosztották a Csáktornyái plébániatemplom perselyeit
A kanizsai tehervonat elgázolt egy tehenes szekeret a murakereszturi vonalon
IM», rnájus 15.
Sxloboda József és F/a
Speciel trógépműmrétx
HagykanltM*. I4M
Olympiu és Uránia Írógépek képviselőié.
Uj és használt gépek vételt és eladása. FÖ-ut 8. az. Ttltfon 003.
A postamester
A német filmgyártás egészen átdolgozta ezt a nemrég francia változatban látott finnét, a mely rendkívül alkalmas arra is, hogy összehasonlítást tegyen a közönség \'a német és francia filmgyártás \'közölt. Mert ma már a német filmgyártás elérte, sőt bizonyos vonatkozásokban rul is szárnyalta a francia filmek nívóját. A Postamester meséjének útdolgoziásával jobban\' kihangsúlyoztak a mese drámaiságát és talán oroszosabb hangulatot is tudtak teremteni, mint a franciák. Hcinrich George alakítása adja a film gerincéi. Talán nyersebb néhol, mint francia társa, de eir.be>-ribb, mélyebb alakítása. Kitűnőek és méltóak a többi szereplök is a neves címszereplő alakításához. A film így azok számára is élvezetes, akik nemrég látták u francia változatot.
Külön meg kell emlékezni u kilünö műsort kiegészítő híradóról, umely a magyar csapatok bácskai előretöréséről készüli. Dicső honvédehlk hősiessége és bátorsága,\' nagyszerű felkészültsége és elszánt nia-gyursága csak ugy sugárzik e képekről. Már csak ezért a híradóért is érdemes megnézni a Városi. Mozi évadzáró bucsuclö-adásait. » —nő.
Étkeaésl válogatott
Ella-burganya
minden mennyiségben kapható Deák-tér 4. szám alatt. Érdeklődül lebet telefon 513.
Óriási szenzáció!
A jugoszláv és görög front felmorzsolása. A német stukák rombolásai. A görög Metaxas vonal áttörése. Lathutó, amint német csapatok átlépik a jugoszláv hatirt, elérik a Drávát, n Dráva-hidak felrobbantásai, gépesített osztagok, rohamcsapatok előretörését Egy szerb hadosztály fegyverletételét stb Városi mozi (:)
ZALAI KAZLrtNY
A ht&weuii otai az Uaki tonyMUdotn Uátíe*é6cH
A legutóbbi harctéri tsemémekből következtetve n háború Európából lassanként kiszorul és a flfctrdantílláfk\' keskeny lengBrssorosán vagy az Pgcl-tenger szigetvilágán keresztül előbb-móbb átcsap u Kózelketetie,
Az Ezeregy Éjszaka hazája nem tnost keríti előtzór az európai politika érdeklődésének Itözéppontjába. A világháborút megelőző évek egyik sok vihart vert témája a bugdad vasul is ezen a tcrtYolen húzódott volna keresztül. A gyarmatokért folyó verseny, ben a tengereken uralkodó AngUá\'veO szerűben Némciország :i szárazföldön kérésziül igvekcrzclt mcgközclüurit Indiái Ós az akkor ezen a területei formailag uralkodó Ozmán Uirodtibnl pénzügyi és gazdasági mojísegil éso révén befolyást!óz jutni Kis-Azsiában ép ugy, mint a Tigris és Eufrates völgyében.
A Deutsohe Bank vezetése alfát áttó társaság 1903-ban kezdte meg a vasút e&vo,< >észelnek kiépítését, moly Kon-slanlinápolyon, Alcppón és MosszuSbo ketcsztüí vezetett volna Uugdadbu. Abban az időben még nem kutattak itt petróleum után ós a termékeny mezopotámiai síkságon való gyapot tcnn\'-\'sz-lés vágya mellett a gazdag iud\'ai brit birtokokhoz való kózclség volt az, ami a németekéi a hatalmas rofekte-lésrc ösztönözte és ami az angolokat természetszerűleg mcjf lehetősen idege, siletle. • - ,
Teleld Pál Mosszutban
A világháború után felosztották a hatalmas törők birodalmat, de a Kc-máa Allatürk vezetése alatt rohamosan erősödő köztársaság csakhamar ujbófl fdlvetelte Mczojtotámla északi részének bovattirtozandóságának kérdését.
És itt kapcsolódik be a vitába egy nagy magyar név: gróf Tcfleki Pál.
Annak a hármas bizottságnak egyik tagja, amelyet a Népszövetség Mnosz-szuli kérdés tanulmányozására a hi*y-szinro küldött, egyik tagja az akkor már világszerte elismert földrajztudós és karlografus: gróf TeCeki Pál volt,
Óriási munka ván erre a bizottságra, hogy történelmi, földrajzi és néprajzi adatok alapján eldöntse a. mosszuli vilajet hóval arlozandóságál.
A bizottság jelentése mind a mai napig nem jutott nyilvánosságra. Tény azonban uz, liogy a Népszövetség « vitában a bizottság jelentésének moflö-zósé\\«l döntött és hogy a döntésbe, amely mintegy 80.000 négyzetkiuomé-[onvyi teriilet elvesztését jelcntcltc Törökországnak, az ifjú köztársaság sohasem nyugodott Iteíe.
Kétségtelen, hogy a néprajzi és történelmi adatok bármennyire is Törőkország mellett tahiiskodlak, az akkor már elég Széles tcrüUetűkcn megindult petróleum-kutatások eicdménycsségo, oz angol lwrodolom személten erőien megnövelték e terület értékét. I
Most már nemcsak az Indiába vezető Ul stratégiai védelme, de lindvi-seléshcz nélküIőzltcieBicn pclrófletun birtoklása is dóntö szerepet játszott.
Néhány 6v leforgása alatt a mosz-szuii és perzsa, peiróleumforrások hozama ars 11)18. évi mennyiség ötszörösére emeltasdeit és értékét fokozta, liogy míg az évenként termeli meuy-nylség a világtermelésnek csak 3—4
százalékát adja, az itt talíflliató és részben még fel s«in tárt polrólcuin-mezők a világkészlci 13.8 százaiékát teszik.
A bizottság munkája bár politikailag eredménytelen maradt, annál töb. bet jelentett Telekinek é.s a magyar földrajzi "tudománynak.
Teleki Pál oz oft szcríotl tapaKztulu-tairóV egyetemi előadásainak keretében több izbe-n Itcszámolt s kétségtelenül, sok hiányt pótolt Mezopotámia , és Kis.Azsia egyes.\' még ailig ismeri terít, ¦leletnek tudományos feld:dgoz;ísavul.
A viklg érdeklődésének honitok tc-rélw kcriUl Mosszulrót is sok eg\\edú»-iVílő fcljegjzési őrzött a tudós profesz-szor.
líz a gyorsan fcj3űdÖ város ikt egykori Nraive romjai késeiében épült
fo> a \'l\'igris lialparijiin, mig a másik parton sokhdlyútt csodálatos épségben maradt ókori városhoz hid vozel át a törtéihdlml folyón. Mossztil már akkor is hires város vett, amikor a pcl-rólcu\'m- és földgázkitörésekcí a mezo-[Kttámiai ii.Iuidüii még a ylzsitmek játékának tulajdonitolták. A féikór-a^akban, megyékkel ö\\o/eii tisztáson felépült város már a tizedik században is a fötdközilengcii és Indiai-öceán közötti szárazföldi korejíkedcücmiKck ll.idd.ig mdílett egyik legfőbb gócpontja. Egész idáig jártak fd! a gólyák a Tigrisen és a köz(<li hegyek kord és török lakossága ép ugy, mint a sivatagi arabok, ezt n várost keresték fej ter-tnékoik kölcsönös kiisi\'n\'46sére.
Százezer lakos a márványvárosban
Amióta a népszövetségi döntés végleg Iraknak adta a mosszuli vízjelet, a kerület székhelyének jcfflcgo rövid idő alatt megváltozott,
A jeHegzeies török városunk most túlnyomóan arab lakossága \\On — mínl azt Teleki egy helyen megjo-gyezte: -Tehát az uralkodó hal;dom városa, mint minden vásárváros és hadásztitítog fontos pont egyaránt.. .<
A részlten Törökországra és Per-z-siáru álteriedö j^ctrétetimmezők központjává vált Mosszul lakóinak szmna nemsokára elérj a szilzcziet. Ragyogó, zöldeslten játszó febér márványból, a hires mosszuli márványból éjtirüek házak épugy, mint a házuk abMtt, ajtófélfái, a díszek, sőt még az utca kövezete is. Közben megépült n bag-iadi vasul is és az obijmozök felelt ma már szikrázva vágtatnak " vasször-nyetegek.
(írór Teleki Pálnak e?«k az immár történelmi jelentőségű feycgvzé-sni sohasem kerültek nyüvíuiosságra — tolón már a legközelebbi jövőben döntőfontosságú Útmutatóul s/.olg:Ylll;ilrudí.
A ImiaJiiias anyag, amely a mostani világháliorul megelőző fcszüHség ogj-ik legmérgezőbb kérdésének földrajzi és goopolitikai magyarázatát "dja, érte-aüfésünk szerint a tudós miniszteretiiök halála után a.család birtokába került.
Harc az olajért
Irak ma az érdeklődés clőtcrébo kerüli. Irakot elsősorban nz oÜuTorrá-sok teszik rendkívüli fontossá Anglia száméira. \' ¦ \'
A mossziüi vilajet olajforrásainak birtoklása vezették ra szöveiségeseWct
VÁSÁROLJON SZAKÜZLETBEN 1
SZEHŰVL\'GEK
orvosi receptek ixakizertt elkessltése FÉNYKÉPEZŐGÉPEK, FILMEK, FOTÓCIKKEK. A\'legjobb „KSFA" anyagok. MODER^ÍoTÖ LABORATÓRIUM.
Nál.m M.i.lnek ¦ IcKiieiii. u:na!í r-hép.k é. nsnyItfi.ok.
OPTIKA-FOTÓ.
JOÖ IMRE lAtsucarésuc,
Horthy Mlklóa-ut l. tVorosháza)
a világháború után az iraki állam megteremtésére.
A vUágháboruig török fönnhatóság alatt állott Irak, amelyet u\'ltékcszonEO-dések érteltaéJtcn angol gyámság alatt fűggctKliiletlék,
Nemcsak az otoj, hanem a közieVe-dés szem pont jábód is rendkivül fontos Anglia részére Irak. ;
Az Indiába vczeiő repülőút Bagdadon, Irak fővárosán vezetV keresztül.
A békeszerződések értőimében Irak lt)32-ig volt augol mandatárius tcriBcl, azuláa pedig tényleg önálló áWam íett és népszövetségi tagságot is kapott. Az angol repülőbázisokat azonban továbbra is fenntartották Irak területén és Anglia erősen éreztette Ijefolyását az iraki lielpoUtikában egészen a néhány héttel ezelőtt történt áJamcsmyig, amelynek következtében a régens elmenekült és az uj kormány angoi-eklenes intézkedéseket hí,/, &mc3yukj most mar utimátumíhoz véreitek.
A möítftzuli petróleum vidék a ¦¦i.>:; olajlernteszlésének Jelentős részéi szolf-gáltatja.
Irak területe 291.980 négyzolkilohié-ler, lakosainak száma viszont csak 3,300.000. Az ország Icrjcdcjem szempontjából a háború előUl NénKtország területének a felét jc&entl.
A mosszuli olajforrások kiaknázása érdekében a világháború után Angiiáv iKik vetélytársa jelentkezett szövetségese, Kranciaország sreméryében.
Franciaország is részt követelt a mosszuli olajforrások termeléséből és credeiiiog azt akarta, hogy a mosszuli olajvidékci Sziriálioz csatolják, miután a békeszerződés Szíriát francia mandátummá tette. L
Ez a mandátum I930.ban lejárt, de Franciaország még mindig megszállva, tartja Szíriát
Anglia azonban nem itljcsileUo szövetségese kívánságát, viszont jolenlős engedményeket tolt Frandaoországnak,
A megállapodás éruífcnébcn Franciaország is részesült a mosszuli olajtermelésből, még pedig olyképcn, liogy két olujdsövcl vezetlek a sivatagon keresztül.
Az angol olajat MosszuH vidékéről a palesztinai Haifa kikötőjébe vezetik. Az augol olajkábel kiindulópontja a Mosszul vidékén fekvő Kirkuk városa, Franciaország is olajkábcU építtetett nz Angliával kölöU mcgáTBapodás érUB-méltcu Mosszul és a Szíriában lévő Tripoli között. A trancia olnjkábcS Haditha városánál ágazik el az "ugol oJojkábelLŐX ,
— (Tavaszi kabátalnk)
mindegyike elsőrendű budapesti ma-helyekben készül. Legalább modell* kabfttjalnk kirakatainkban láthatók. SohUte Áruház.
usmardft nyitva retvel 6 órától «ate a órAbr ihótfő. ezerda, péntek délután
Aa kndilon «fan nan nAknnlr).
Fővárosi nlvön álló bér-faatőgyár Nagykanlacaán:
PALCSICSI
Fonal- és textiláru festés, kikészítés
Fehérítőgyár • Indarithrenfestés Ruhafestészet • Vegytisztítás
Oy.r: N.iyk.nln., Mliy.r.uto. 18 Váróul Sxl.ti PS.ut 7. nám < Ko rena ««pa I. I)
u Kam. T.l.foni 3.44.
T.l.f on 1 S-33.
«
ZALAI KÖZLÖNY.
19*1. máim 15,
FERENC JÓZSEF
keserűvíz
A rendőrség 14 nöt állított elő a kapitányságra az erkOIcsrendészeU razzián
A nagykanizsai rendőrség rendszeresíti a gyakori razziákat
á szlovén nép Jövője
A\' ljubljanai tartománynak, vagyis a történelmi Szlovénia jórészének Olaszországhoz való csatolása és az olasz kormány által kih\'v látott alkotmánylcvél ujabb lépest jelentenek a kontinens végzetszerűen bekövetkező területi ujjárendezése felé.
Jugoszlávia összeomlása, mely felszabadította Szlovéniát a vers:>illesi férfiak által rá-kényszerilell s egyre elviselhetetlenebb bilincsektől, felvetette a Júliai Alpok és a Karavnnka hegyei közé ékelt kis nép politikai rendezésének égető problémáját.
Minthogy a szlovén öntudat\', mullszázadbeli lelkes hirdetőinek álma, a független szlovén állam megvalósítható nem volt, — hiszen ebhez Szlovéniának sem földrajzi helyzete, sem népessége, sem gazdasági alapjai nem voltak megfelelők — egyéb megoldásra kellett gondolni: vagyis arra, hogy Szlovéniái egy nagyobb és erosebb állami kérőihez csatolják. . •"
Szlovéniát ahhoz az országhoz kellett kapcsolni, melyhez a legrégibb politikai (gondoljunk a gorjziai grófokra, akik a középkorban az egész szlovén grófságnak urai voltak) és gazdasági kapcsolatok fűzik (gondoljunk arra, hogy a trieszti kikötő legtermészetesebb gazdasági háltere éppen Szlovénia) és melyhez végül a kereszténység erős köteléke is kapcsolja.\'
Ez az ország csak Itália lehetett...
A Szlovénia csatlakozását kimondó okiratban a fasiszta kor mány igazi római bőkezűséggel és megértéssel ismerte el n szlovéneknek \'azt a jogát, hogy megőrizhessék faji ^ sajátságaikat, fejleszthessék kultúrájukat és -igazgathassák országukat. Olaszország Így elfogadta és biztosította minden lehetséges és alkalmazható vonatkozásában azt a nemzetiségi elvei, amelynek merev, tudálékos alkalmazása már annyi bajt okozott EuróV pában.
A színházi Iroda hírei
Holnap este: megnyltóelŐadás keretében mutatkozik bo a Thuróczy társulat Nagykanizsán, llcrczcg Ferenc nagysikerű történelmi drámája, a BIZÁNC kerül bemutatásra u prózai \'társulat Icljcs bemutatkozásával A Hízóuc elölt n nagykanizsai honvódz-\'iteWr játsza a Himnuszt. Az előadás egynegyed II órakor kezdődik.
Zenés vígjátékot
mulat be a társulat szombaton, vasárnap ái liélfön este, valamint .vasárnap délután. Vaszary kacagtató vidám vígjátéka, AZ ÖRDÖG NEM ALSZIK min. den bizonnyal megnyeri a közönség tetszését. r
BGUI.ETEK, amelyek \'_xj százalék kod«iinéuyt MztpsHatink, még váll-haiók Malmi Jenő színházi I tikárnál.
A nagykanizsai 1 munkabörze* feloszlatása és megszűntetése után a rendőrség folytatja tisztogatási munkáját. Szigorúan ellenőrzi az utcákat; nyilvános helyeket, stb. crkölcsren-dészcli szempontból. Miután bizonyos panaszok merültek fel, a kapitányság közegeivel az egész városban erkölcsrendészeti razziát lartoll, amelynek megvolta kellő eredménye. 11 nőt állitol-
Megirtuk, hogy eljárás indult Nóvák György nagyhajóiul gazda, lermény és burgonyakeres-kedö ellen azért, mert az a keszthelyi piacon az Ella-burgonya mázsáját az árkormánybiz-tósság által megállapított 12 pengős árnál magasabban: 11 pengőért árusította. A nagykanizsai törvényszék uzsoráulró-sága bűnösnek mondotta Nová-kot üzletszerűen elkövelelt árdrágító visszaélésben és öl ezért 8 hónapi börtönre, 3 évi jogfosztásra, egyben pedig ipar-igazolványának megvonására ítélte.
Röviden megemlékeztünk arról a betörésről, amit (lyenes-1 diáson Iiónyaí György 21 éves sármelléki szülelésü, cserszegto-maji cipészsegé<l elkövelelt. Hornyai Bujlor Bálintnál volt alkalmazva. Egy alkalommal, ami kor gazdája nem volt otthon, betöri a lakásba, bemászott az üvegajtón és a nyitott szekrényből 000 pengőt zsákmányolt, melynek egy részét elmulatta.
lak elő a kapitányságra, ahol lc-igazoltatták őket és adatuk helyességének ellenőrzése ulán hatósági orvosi vizsgálat alá kerültek. Hármat kórházba utaltak. A többieket, miután mindegyiknek meg volt a kimutatható foglalkozása, hazaengedték, komoly figyelmeztetéssel.
A rendőrség rendszeresíti az erkölcsrendészeti razziákat.
Nóvák és védője az elsőfokú Ítélet ellen semmiségi panasszal éli a Kúriához, amely minap lártotta meg a fellebbviteli tárgyalását ebben az ügyben.
A Kúria megváltoztatta a kanizsai törvényszék ítéletét, a mennyiben fi "hónapi börtönre (és II évi jogfosztásra) mérsékelte a büntetést, az iparjogo.sil-vúny megvonását pedig mellőzte.
A Kúria ítélete jogerős.
A kanizsai törvényszék a jövő héten hirdeti ki Nóvák előtt a Kuría Ítéletét.
Rádiókörözést adtak ki ellene. Bónyait rövidesen elfogták é.i beszállították a nagykanizsai kir. ügyészségre.
Most tárgyalta ezt az ügyet a nagykanizsai törvényszék Mar káry-tanácsa. A vádlott, aki mán kél lizben voll büntetve, beismerte cselekményét. A bizonyítási eljárás befejeztével a törvényszék 2 évi fegyházra ítélte Bónyait.
Az itélct nem jogerős.
k szív mnnkatel|esll-ménye és a táplálkozás
A szimpatikus idegrendszer-közvetítésével, mint ismeretes, minden testi munka hatással van a szívre. A mellékvese-hormonok és az anyagcserével kaj>-csolatos bomlási termékek felhalmozódása a szívizmokat gyakoribb és erosebb összehúzódásokra készteti. A sziv ezen munkájának és a táplálkozásnak kapcsolatát tctle vizsgálat tárgyává Schenk danzigi profesz-szor. aki kutatásainak eredményéről a német vérkenngésku-tatók egyesületének bad-nau-hcími értekezletén számoll be a napokban. Régebben azt bitiek, hogy az izmok és így a szívizmok tevékenységének egyetlen lényeges hordozói a szénhidrátok". Schenk proi\'csz-szor rámutatott, hogy megfigyc-* lései szerint a kén és kénsavvegyületeknek is van szerepe és, utalt arra, hogy más kutatók ugyanerre a megállapításra ju-lollak a fehérjével kapcsolatban is. Ezeknek az uj felismeréseknek természetesen a táplálkozás tanban ís hagy jelentőség jut, különösen a nehéz testi munkát végzők szükségleteit illetőleg. Bár a német élelmiszeradagok megállapításában ezeket a legújabb tudományos eredményeket természetesen nem vehették figyelembe, Schenk professzor kimutatja, hogy az eddigi adagok ezeknek ís megfelelnek. A rendes napi adag 35, a nehéz munkásoké 70, a legnehezebb munkát végzőké pedig 85grant tiszta állati fehérjét tartalmaz, ennyi pedig mindegyik kategóriában tökéletesen elegendő.
Hasáb 4« aprított
tűzifa,
továbbá tatai és ajkai SIC ?11 kopható
TUSOLT LAJOS
fa- és ezén-nagykereakedőnél.
Telelőn 259. "\'mm
Hem (ctcitiUttc!
P_ Kondra György volt ka-
t!lJ. I. IS- posvAri 44, gyatogezred-
1-1 bcll törzsőrmester ezen :t
napon felde**!tö járőrt vczelclt és azzal tüntette ki magát, hogy a gafliciai Hi-liccnél áHo orosz utóvéd hálába férkőzött. Ezt az utóvédel péMásan vég-reliajlolt rajtaütéssé* széjjolugrawtolk\'. Az pedig, Iwgy a roham után 100 oroszt fogtunk cl, színién főleg az ö vitéz beavatkozásának tulajdonítható. Ot nappal később, egy súlyos viJUulgW sodródolt és parancsnokát rosstette idegen század feleli vctle át a parancsnokságot, majd fittnek a százuduuW az éién eredményesen folytatta a lá-madási. Hősies 6s példás magatartását unnál is ukább jutalmazták az Br#ny vitézségi éremmel, mivol kJváCá luiroi
derékségévVl a nagy és R kis e/íisl
vitézségi érmekéi i.nr.ibimn már kf* érdemelte, \' ,
Stelner Mária férj. dr. Hálása Pálné, óav. Kardos JÓzsefné, dr. Halász Pál, Hálása Éva ugy a maguk, valamint a rokonság nevében mélységes fájdalommal jelentik, hogy a legforróbban szeretett édesapa, sógor, apó;, nagyapa és rokon
Steiner József
életének 7111c évében Nagykanizsán 1941. évi május hó 15-én hajnalban elhunyt.
A megboldogult földi maradványalt Nagykanizsán, az izr, temetőben folyó évi má|us hó 16-án délután 5 órakor helyezzük Orók nyugvóhelyíre.
Nagykanizsa, 1941. má)us 15.
A Kúria megváltoztatta az árdrágító nagybajomi burgonyakereskedő büntetését
Mellőzte tparlgazolványának megvonását
Két évi fegyházra Ítélték a fiatal betörőt,
aki gazdája szekrényéből 600 pengőt lopott
Mii, mito. IS
2ALA1 RöZLÖNV
I
Piaci husbódék megszűntek I
Ehelyett:
TBlBki-it 25 ésEmébet-térlS.
szám alatti Üzlethelyiségeim ben árusítok.
Martan János
Csütörtök
Állandó mtevmámok fattkSnupoko* Budapent 1. mű sav Ab
B.43 Tora*. Hírek. Keményt. Hanglemezek. — Utána étrend. — 10 Hírek. - 11.10 Neuuelkóei viljetao-r«o\'gil«l4 -- 12 Harangszó. Jllranusa, IdÖJóránjeJeulés, - 12.40 Ilir«k. -1X20 Időjéig, IdőjárásJefcnleS. -lUft Hírek. - 11.45 Műsorismertetés. — 15 Ai(ol>*nihiiek, pinci árak. éielmluerárak. - 16.45 Idöjebjéa, idő. Járásjelentés, türek. - 17 Hírek szlovák és niagyar-oroaz nyelven. — 19 Hírek. - 21.40 Hírek, Időjárás jelentéi, hírek ^lovak Ós magyar-oreas nyelven,
— 23 Hírek német, •lasi, angol «s franci* nyelven. — 0.0 Hírek.
BUDAPEST ti
17.15 Mursi Elek c\'gányzen*kura. — 18.10 Valló Árpád előadása. — 18.-10 Olasz operett- és fŰradalok. — 19.20 A mulató Róma. Irta és felolvassa dr. Hévay József. Zenéjét szerzetté Polgár Tibor. Rendező dr. Németh Antal. Előadók: Gózon Gyula, Mak-láry Zoltán, Mezey Mária, retlies fián-Zdor, Somlay Artúr és Táray Ferenc.
— 20.10 Mozart-est. --21 ür. MUtola Sándor előadása. — 21.20 Magyar Revü Tánczenekar. — 22.10 Melles Bélu.zenekar. — 23.30 Hanglemezek.
BUDAPEST IL
10.15 Hanalemeetzek. — 18 Felolvasás Iwngbjmézekvel. — 19 Tandemé-z*k, — 19.20 Angol nyelvoktatás. — 19.45 Ur«y Margit magyar nótákat zongorázik. — 20.20 HongJemeeek. — 21.15 Mozartiját.
Péntek
BUDAPEST J.
10.20 Friktlvasás. - 10-45 Felolvasás.
— 12.10 Ifjúsági Énekkarok. — 1250 Baíatajka-zenekar. — 13.30 A 2. hon. véd gyalogezred zenekara. — 15.20 Suki Tóni oiganjwoekara. — 15.40 Háziasszonyok beszélgetnek. — 16.15 Diáfc-félóra.
17.15 Beszkórt-zenekar. — 18.15 Felolvasás. — 1845 Szabó Kannán jazz-Itármasa. — 19.25 Az Operaház <8Ő-adása. • NormaDalmű két felvonásban. — Az I. feN. után kb. 20.50 Sporiközlemények. — 21 ToVi Horváth Gyula cigányzenekaru, Cstíényt Jözier énekei, — 22.10 A Rádió Szalonzene, kara. — 23.25 Tandfemezek.
BUDAPEST II.
18.30 Hanglemezek. — 19.30 Gyorsíró tanfolyam. — 20 Hírek. ¦ 20.10 Tornyi Aranka daftokat énekel — 20.35 Felolvasás. — 21 Az Operába* .Norma, clniü dalműve II. felvonásának közvetítése. I
Mindig a nemzet érd^kjejért harcol az újságíró munkája közben. Egyszer gondoíj Te is Őreá és küldd el adományodat aX Újságírók Nyugdijegy^üüetének (Buda-pest, VI., Andrássy ut 101.) a 44.575. sz. osekk3apon vagy nostft-fc jltajfrányon. \' t . i
(Folytatás nx I. óidéiról)
I\'akl csapatok sikerrel támadják az angol állásokat
Bagdad, május 15 A hivatalos iraki hadijelentés szerint ellenséges repülök megtámadtak két egészségügyi ko-11 bár a jelzés jöl Tátható
csit,
volt. Mindkét\'kocsi összetört és a bentülők életüket vesztették. Bagdad felett elszállt egy angol
gép és 4 bombát dobott le. Kár nincs, i ,
Csapataink a nyugati sivatagban sikeres támadást intéztek az ellenséges állások ellen. Ke-selánál egy angol repülőt lelőttek, a pilóta megholt, két kísérője sebesülten fogságba esett.
Roosevelt békeh8zvQHt4el hisártete
Bagdad, május 15 Az afgán nép — mint a rádió közli — felszólította kormányát, hogy siessen Irak segítségére. Afganisztán népe meg van győződve, bogy Irak az arabok összességéért harcol.
A rádió szerint Roosevelt is
felajánlotta békeközvetUő javas 1 ulát. Irakban azonban ugy látják, hogy az amerikai elnök felajánlkozása sem vezethet sikerre.
Beyrouth, május 15 Palesztinából az angol nőket és gyermekeket elszállítják.
Angolok tették el láb alól a volt iraki miniszterelnököt
Róma, május 15 I Hasini volt iraki miniszterelnök vá.
ratüan Italaiéval kapcsolatban az arab hirköziő iroda rámulat arra, Jiogy KaKanl jelenlegi miniszterelnök közvetlen elődje volt Hasini, aki az iraki hadsereg syyciten tábornagya volt. Ré-
gebben angofflbarátnak ismerték, de az utóbbi időben már a jelenlegi kormány meUlé áüt és ez idő -óta az angcObk megfigyelés alatt tartották. Máidén arab meg van győződve arróff, hogy Hasinlt az ongoftok gyilkolták meg — fejeződik be a jelentés.
„Meglepő Háborús akció van előkészületben"
Berlin, május 15 I Német hejjen — .mint a pest tudó-silója értesül — kijelentették, hogy Hess cseSjkedetét szökésnek keU minősíteni. Nem lehetett az az érzése azonban, hogy CŰíIÖzik, mert családját egy semleges országban elhelyez hcile volna és oda mehe;ell vcána maga is. A jelek szerint Hessnek segítő társai is voltak leltének végrehajtásában, dc szárnysegédein kívüli további letartóztatások még nem történtek.
Német körökben mindenesetre meglepetést kelteit egy vezető személyiség ilyen irinyu lépése, de ez nem befolyásolja a német politikát, sőt még nyomatékosabban ösztökél az Anglia elleni harc folytatására.
Berlinben egyébként bizonyos Jdekli fit máris arra lehet következtetni, liogy uj nagy és meglepő háborús akció van előkészületben, amely majd az egész világ közvéleményének a figyelmét magára vonja.
Felrobbant Komlós Gyuláné sashalmi játékgyára
Budapest, május 15 Ma reggel 8 óra után Sashalmon egy láda játékszertől felrobbant özv. Komlós Gyuláné\'játékárugyára. A tűzoltók az égő romok alól életük kockáztatásával mentették ki a gyár 7 súlyosan megsebesült munkását. Legsúlyosabb f Hegedűs Edit 1Ü éves munkáslány állapota.
A vizsgálat szerint Komlós
Gyula munkavezető Hegedűs Edittel egy játékpisztolyba való riasztódugóval teli ládát akart a mérlegre emelni, de a láda kicsúszott kezükből és felrobbant. A robbanás a falakat is teljesen megrongálta.
\' Rövid idő óta ez már a negjedik robbanás, amelyet Komlósné készít-menyei okoznak. Egy, mint ismeretes, a nagykanizsai vasútállomáson történt, legutóbb pedig Budapesten a Vócsey utcában. Szigorú vizsgálat indult.
Rövid táviratok
AZ OSZTALYSORSJATGK mai húzásán 10.000 pengőt.nyert a 75.043 számú sorsjegy, ötezer pengőt: az 62.428, kétezer pengőt; a 81,250, ezer pengőt! a 3830 és a 03.Ö52 sz. sorsjegy. (Felelősség nélkül.)
A BUKARESTI volt jugoszláv kővel és kísérete Konstanzában nm hajóra szálltak, hogy Amerikába inénjének,
ÁRVIZET okozott a medréből kilépett Olt vize. Nagyszeben vidékén a vonat sem közlekedik a nagy árviz miatt, amely több falut teljesen elöntött.
HITLER táviratban fejezte ki sze-renosekivánatait pariguuy erőkének az országos ünnep aákahnából
HONOLULUBA megérkezett San Franclskóból az odarendelt 21 darab 4 motoros amerikai bombázó.
— (A tizedik gyermeke)
szüleiét! minap a somogyi Toponáron Kovács László harangozónak és feleségének. A szegény harangozó tizedik gyermekének keresztszülői gróf Festetlen Kristóf és felesége, Blanken-sieln Mária grófnő. A harangozópár annál is inkább megérdemli ezt a kitüntetést, merít,e, vidéken sok az egy-kés és egysés család.
huhu, flsiiip\'íh
Előkelő családi szálloda olosó árakkal. Egy ágyaa a*obáv6 p-től, két ágyas szoba már 12 ?m. KlWnŐ étterem éa kávéház. Előzékeny kiszolgálás. - A /«/«/ Köitöny elé-ílzotői az utolsó havi előfizeted nyugta felmutatásával *»»/• *erf-vemiénybűft réenweütaek,
W41 tavaszán
Isten keze megcsördítette az oslóit S o Tél hatom leple ronggyá fosztott.
Halál sir a tarlón, mohot erezem 6" vajúdik a ftthőnyalta bércektru
A szív. a rét, az utca frfnden puha tár S az Elet benne térdig lubickolva jár.
A rögből ibolya dugja kl fejét S az Ég rámereszti naptxtmét.
Tavasz van.
Látom és hallom :
Amint férgek sütkéreznek fűben, gátban, Orgonák, füzek duzzadt rügyet vetnek. Varjak kárognak, bárányfelhők nevetnek. Acélszalagon vonatok dübörögnek, Qyárakban a gépek sikoltva hörögnek. Látom és hallom: Amint az eke ugart hasit, Földesúr tele torokkal cselédet szid. Azúrt szennyez a kémények füstje S lángba szökik szemgödrök pMa üszke, Rikkancs kurjant ar, utcasarkon, Emberek; igazgatók, kocsisok tülekednek Látom és hallom i {vakon.
Amint apacs rukkol a lány nyomába S elkésett diákok futnak az iskolába. Amint komor plakátok vigyorognak felénk S az óvodába ballagó csöppség Kezlt ctókolomot köszön is Majszolja a kukorica lepényt. Látom és hallom:
Amint kormos munkások paroláznak. Mély tárnákban puskaport bányásznak, ¦ Amint cigarettafüstöt hivatalokban jajgat az Írógép, ideget fal a munka, Ijedten rikolt az agy, ha megunta Es görcs ráng a fáradt karokban. Látom is hallom:
Amint imát, káromol, nyög az ember S bogy boldoguljon; bánt, Tisztát és szennyest összekever. Amint zsúfolt villamoson A tolvaj keze lágyan zsebbe oson. Amint misére hiv a harang, Vért, életet ont viszály éinarag. Látom és hallom:
Amint uri t paraszt lélekben Őröl a tzu S mi ép maradt, az Is poloska tzagu. Amint festett, ruzsolt asszonyok . Táncolnak s testükből vágy csorog, Amint sziréna hasit a kacagásba S egy tapadt pap rákezd a Mtatyánkra.
Tavasz van.
Halottak, eleiek hevernek fűben, gazban Kemény ujjak remegnek fegyverek ravaszán.
Isten keze megcsördítette az ostort: Igazságot^ bukást, békét, jövőt osztott 1941, tavaszán.
Dani Ferenc
— (Magyar újságíró a némát hadseregben)
Káldor Bnino, az osztrák-magyar hadsereg volt tartalékos századjsa, a Berlini Letetek hírszolgálat kíadótutlüj-donosa, Ónkén les jelentkezés folytán mint a német hadsereg századosa az elmúlt héten az egyik távotí csatatéren küzdő- Imdlestparancsnokságaál kapott beosztását elfogWHa. Káldor Bruno n Berlinben székelő nemzetközi újságíró társadalomnak egyetlen oiyan tagja, akit a nngyjiémet nemzet önvédelmi harca annyira fellelkesitett, hogy önként kérlc a liarooló csapatokhoz való beosztását és Így a nemzetközt újság-iró társadalomnak egyeQen külföldi tagja, aki a német nemzet nagy liarcá-lí.\'in résztvesz, magyar származású magyar újságíró,
— (Tűzrendészen körzeti beosztáa)
Az alispán az országos tüzrendéseeU felügyelőség felkérésére Zala varmegyéi 99 tüzrendészeU körzetre osztotta fel a kerületi és a várrnegyei tflriendé-szeii felügyelők meghallgatása és javaslata alapján.
— (A Vegyeskar tagjaihoz)
Ab IrocWmí és Művészeti Kör\'ének-kara folyó hó 15-en, csütörtökön ismét megkezdi működését este tói, iűieao órakor a polgári fiúiskola rajztermében. Minden énekkari tág pontos\' meg-jeFsnesé kéri a karnagy. f. ( (JQ
26
50
ZALAI KÖZLÖNY
— (Felvétel a Szociális Testvére* h ez)
A SzocüUis Testverek Társasága hosszít idő ó(a végez rendkívül áldd-sós szocááhs munkát, azonban még mindig nagy a hiány a -szociális munkásokban, akik oz Egyháznak és a társadalomn-ik minden olyan teréu íb-gitenek, uliol szolgálni Hahót és kc3t a mai embert, reppen ezért a testvérek munkaköre r.em elhatárolt, mert hisz mindén vonalon keresi a segítséget. Ixíki éleinket Szent Benedek \'szellemében alakítják. A testvérek kétfélék: belső testvérek, akik csa&ádjukat elhagyva, a közösségbe lépnek és kiVlső testvérek, akik megmaradnak családjukban s a Társasággal szoros lelik i-egységben flhe, vesznek részt a Társaság munkájában. A Társaság tagjai közé felvételi merhetnek azolc a róm. kai. 18. és 30. ,óv kózötU Seinyok, akiknek hivatásuk v.m és a Mvélel feaiéteJeinek mcgfelebiek. Bővebb M-vllágosi lássál szoEgál a Szoclá&s Testvérek Társasága (Budapest, XIV., Thököly ut 09.). í
Mindenről feMfeagosit az újságíró, csak arról iicm, liogy mi vár reá, lia megöregszik ... Küldd el adományodat a 44.575. száinu csekklapon vagy [wstautalvanyon a Hírlapírók Nyugdijmtézetének (Budapest, VI., Andrássy ut 101.).
—(Zalaegerszeg szállodakérdése)
a nrinapi városi közgyűlést is fog-JaukoztattR. A felszólalók vaaemennj-icn a szállodakéi\'dés sürgős megoldását javasolták és ttzt kérték, hogy na a tervezett 10—51) szobás szálloda anya-giak vagy más körül menyek Viiatt nem valósiiható meg, elégedjenek meg egy 15—20 szobással, de azt mielőbb valósítsák meg, mert Zalaegerszeg szál-<oda nélkül* nem maradhat.
— (V»kok felvétele)
A vakok ált s. Ipariskolája és tog-ialkozlató intézele az 1941—42, tanévre 14 éves kortól 35, éves korig olyan vak ifjakat vesz fel, akik ez-ídcig vákintézet newlésben ós oktatásban nem résresüllek. A kiképzés 4 évig tart, amely idő alatt az tíméftoli oktatássá?*1 párhuzamosan ipari kiképzést is nyernek, A felvett növendékek hajlamuk és képességük szerint szabadon választhatnak a bevezetett iparágak közid, melyek a kefekölés, kosár- és székfonás, valamint Q clrok-seprükészités. A 4 évi kiképzés után az, intézet foglalkoztató.tagozatába kérhetik feivélolüket, ahol mint ipari mun kasok az elnökség állal megá»apitott munkabér melleit dolgozhatnak. A felvétel iránti kérvenyliez, melyet a Vakokat Gyámolító Dunántúli EgyesiMel Szombatltely elnökségéhez kefS intézni, okmányokat is kell csatolni A kérvényeket folyó évi július tió 15-Jg tófl benyújtani az intézet igazgatóságához. Bő^ebb felvilágosítást és nyomtatvány űrlapot az intézet igazgatósága ad, Szombathely, Ehmszt Kelőmén u. 4.
Közgazdasági kis hirek
(—) A SZEGED-CSONGHADI TAKARÉK vezér igJzga tói tisztjét Kozma Ferenc nyiigaloiubinonuiása után vitéz Tar Antallal, a Békésmegyci Ta-karék pénz tár Egyesület vezérigazgatójával tÖStötték be, akt niég c hó rfolya* mán elfoglalja .szegedi pozícióját.
(-*) A KONZERVGYÁRAK ELHATÁROZTAK, hogy nagyobb mennyiségben hozzák piaora a különiao C-vS-tarntokészitmenyeket, amelyek aaonban mind pára dicsőm-paprikából készülnek, Hir saerint 300 holdnyi terület para-,\\.yun,x\\.:yr\'\'- <.•,.••\'.!!¦.•\'<•.>,«• Vo\'.o;,.k a
kpnöBrvgj-árak termelési aser.zfidést,
Nagykanizsa megyei város polgárra eaierétöl.
12913/1941.
Tárgy: Kisebb tenRcrltéte-lek vásárlása a Futurítól.
Hirdetmény.
A fennálló rendelkezések élteimében mindenei, akinek sertései hizlalásához, vagy állatni takarmányozásához tengerire volt szüksége, ugy futhatott tengerihez, hogy vásárlási engedélyi kért a KS?ellátási Hivataliéi (Hunyadl-u. 16.) « evvel a vásárlási engedéllyel megvehette a szükséges mennyiségekéi, de csakis az 50 holdon aluli gazdaságoktól, vagyis keresVedöklöl vsgy a Futurától nem leheléit ezekkel a vásárlási engedélyekkel vásárolni. Az ulóübi hetekben a katonai Igény-, bevételek folytán az 50 holdon aluil gazdáktól már alig, vagy egyáltalán nem lehetett tengerit venni, mert kéizletelkel felajánlották az Igénybevevő bizottságoknak és így a hizlalásokban és a lovak takarmányozásában nehézségek mutatkoztak. Közhírré teszem, hogy előterjesztésem alapján a Főapán ur, mint közellátási kormánybiztos, segített a helyzeten és saját hatáskörében felhatalmazta a Futura nagykanizsai bizományosát, (Csengery-u. 4.) hogy bizonyos kisebb mennyiségű ten-
gerit a fennálló rendeletektől elférd-leg a Közellátási Hivatal vásárlási engedélyeire Is kiszolgállathasron 2—3 mázsás télelekben. Nyomatékosan figyelmeztetem azonban az érdekelteket, hogy a kezükben lévő régi váiárlásl engedélyekre most sem adhat ki árut a Futura, hanem akinek szüksége van trngerlre, annak Isméi jelenlkeznle kell a Közellátási Hivatalban 8 u|, direkt erre a. célra szóló vásárlási engedélyt fog kflpni. Az áriit természetesen csak késipénzlizetéi ellenében lehet megkapni.
Nagykanizsa, 1941, má|us 14. iui Polgármester.
A lelenyol klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
i 979/111. 1941. szitu.
írtétól lilíttiíiÉutioii
Pozsogár Reiső mint dr. Rlehler Béla hagyatéki követeléseinek behajtására kirendelt Ügygondnok végrehajtatnak Sl-monyal Jánol végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatónál; az ujabb árverést 252 P tőke-követeléa és járulékai behajlása végeit a Borsfa községben fekvő, s a boratat 452. sztjvkben 165/63. hrsz, nántónak a rét völgyben B. 7. alatti illetőségére 80 P, az u o. 452 <azl|kvt>en 105/201. hraz. rétnek a rétvölgyben B. 7. alatti illelő.éíéte 120 P, aa u. o. 452 azlikvben 165/218. hraz rétnek a rétvolgyben B. 7. alatti Ulelóaigére 120 P, az n. 0. 452. srtjkvben 294/144 hraz. rétvölgyben B. 7. alatti lile-
A
Wanderer listo il
Continental Írógépek
képviselete és lerakatta
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, Fő-ut S.
Villamos
tűzhely és> sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra Is a
DRÁVAVÖLGYI.nél
Sugár-ut 2. "
1*41. május is
tőségre 70 P. is u. o. 452. sxtlvkbto 294/145. rétnek a rétvolgyben B. 7. alatll Illetőségére 70 P, az a. o. 452. aztlvkbea 294/155. hraz. aaántónak a lérvölgyben B. 7. alatti llleláaégéra 80 P az úri 593. ailjkvben 145/12. hrsz. beiteleknek a\' cetlna dűlőben B. 8. alatti llletóaésére 400 P. az ». 0. 604. sztjkvben 105/11 \'hrsz. beiteleknek a cetlna dűlőben B. 4 alatti Illetőségére 1090 P, aa u. 0. 604. saljkvben 294/106. hraz. télnek a tétvöloy. ben B. 4. alatti illetőségére 80 P, az u 604. sztjkvben 165/62/1. hrsz. siántónak a cerlna dülóben B. 4. alatti Illetőségére 80 P, az ii. o. 560. sztjkvben 340/118. hrsi. szótőnek a csákényl oldalon B 8. alatll lllelóáérzére 80 I\', az u o 696. aillkvben 165/226/o/7/a. hraz. legelő éa érdinek a cetlna dűlőben B. I. aialt! liletOiégére 150 P, az ii. o. 751. szllkvben 294/11«. hrsz. szántónak a rétvolgyben B 3. alatti llletőiégért 80 P klklilláal árban el endelte.
Az árverés nem érinti a bonttat 593 sttjvkbcn C. 3. alatt Szálai Jánoa lávára bekebelezett holllglani haszonélvezeti |ogot.
A telekkönyvi hatóság az árveréir.ek B o r a t a községházánál ntegtarláslia 1941. évi iiin|i.ii hó 27. napjának dél-iit.lii 3 óráiét tltzl kl éa az árverési lelté, teleket az 1831 : LX. t.c. 150. | a aiap|áii megállapítja.
Az árverés alá kerülő Ingatlanokat a kikiáltást ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehel. (19C«:XLI. l.-c. 26. §)
Bánatpénz a kikiáltási ár 10o/o-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi OAj-áta kell klegéazltenl.
Letenye, 1941 évi ápr. hó 4 napján. Or. Csík László s. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül: Balassa s. k. 1444 icUksAnmmta.
APRÓHIRDETÉSEK
il... i i.;,ii, 411. wánMp *. Bi.mu, 10
M \'illar. mln4w tuv4t,bl 3 tllllí, bStkatnl.
!U udla *0 (Illát, mlnásn lovábbi ti4 4 lllUr.
ÁUM
>M.h.latalyt keresek azonnalra í lorlhy M.-U. 19. 1457
Oyakoilott aatll aHallés>.gM«t Iti-vtrz tWttlhelra Ilus, Csengery-ut 17/a. 1469
adAS VÉTEL
FHs. balatasal, mutat éa drávai halak holnap (pénteken} a piacon s kőzépaó halasa salainál.
DlaatHáaaflvnt minden mennyiségben átveszünk. Hungária kelegyár, Horthy élűt 23. 1461
AatéflMMlt és minden más gumihulladékot vcazek legmagaaabb napi áron. Cavelkó giiiiiljsvltótlzeiii, Fő-ut 4. 12»
tJU^OZLtTTHELYISÉO
ssalalaasaarláa villa kiadó teljes bercndezéeeel. Bővebbet Kaulmann Károlynál. I4SS
Stalla atoal axaaa, volt hodahelyl-aég, azonnal kiadó Sugár-ut 2. sa., I. em. Érdeklődni Olasznál. 1463
HatSab.Iaa.a1a elegánsan bútorozott utcai szoba 2 ággyal kiadó. Teleki-u! 25.
1237
HÁZ ÉS INÜA\'rtAN
Egy szőlőbirtok hegyközségben áladé bevezetett trolik és fusztinzlettel. Érdeklődni lehet Parrsgi György bőtkereakedő-nél, Csengery-ui 5. 1418
»UU KÖZLŐN?
s*outikai Napiusa, •JSielJa: „Mzgsisasági R. T. Hajykaalow". 1\'iXolíu kiadó: Zalai Karai). Nyomatott i a .SSiiaidasáil VI T. Nagykatiiaaj»
sya.áálaSaa Nasykaalzai*. t«yov!ds*r( !.<í"(\' lalsl \'.(í.tjiyj
81« évfolyam 112 srim.
Nagykanlüsa, 1941. májiu 16 péntek
Ura 12 1811.
ALAI KÖZLÖNY
t* kiadóehuali PÓut 5. «zam. \' MtfcOuup dítatla.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Nyolc esztendő
Ma aztán igazán nem olyan időkel élünk, amikor u személyi kultuszt Örömmel \'fogadja a közvélemény. Az uj Európa vérrel-vassal és sok nehéz munkával vájudő uj rendjében a teltek beszélnek, csak az eredményeknek van súlya és ha mi most mégis megállunk Hóman Bálint miniszterségének nyolcéves fordulójánál, azért vau, mert ez a nyolc év kulturális életünk komoly fejlődését, sóik és értékes eredményét jelenti.
A magyar kultúra fejlesztése ezekben az időkben különleges nemzeti feladat volt s amióta Hóman Bálint belépett Gömbös Gyula első kabinetjébe, pilla-* natra se feledkezett be a bársonyszék kényelmes »folyó-ügyes« életébe, hanem mindig azon igyekezett, hogy minél magasabb színvonalú szellemi fegyvert adjon népe kezébe.
A Gömbös Gyula politikájával kezdődő reformkorszak a népi, tömegek sorsának megjavításai tűzte ki legfőbb feladataként és ezen a vonalon dolgozott komoly eredményekkel Hó-mán Bálint. Az fí nevéhez fűződik a nyolcosztályos elemi népiskola megteremtése. Kell-e külön hangsúlyozni, hogy menynyire történelmi jelentősége van e törvénynek. Közel 10.000 népiskolánk van és ebből már az ősszel 61 százalék áttért az alaposabb műveltséget, több tudási adó nyolcosztályos rendszerre.
De emellett Hóman Bálint több, mint 2000 uj tanítói állást szervezett, komolyan csökkentve ezzel az intellektuális munkanélküliséget s a szociális téren jelentkező szükségleteket is igyekezett kielégíteni 1000 uj tanítói lakás és 1000 uj tantei-rem építésével. Különös gondot fordított az iskolánkivüb népművelésre s az ösztöndíjak egész seregét bocsátotta a tanulni vágyó ifjúság rendelkezésére. Reformjai, törvényei, rendeletei 11 agyjelentő segítek a középiskolai és az egyetemi oktatás terén is. Külön fejezet az a nagy és felelősségteljes munka, amit a visszacsatolt területek iskoláztatása ügyében tett,
A Felvidék, Kárpátalja, Erdély iskoláinak átszervezése mérhetetlen fontosságú nemzeti íeladat voll s ma már megállapíthatjuk, hogy a kultuszkormány teljes mértékben kielégítette a nemzeti kívánalmakat. A nemzetiségi vidékek iskolapolitikája szintén nehéz feladat elé lillitoíta az illetékeseket, de Hóman Bálint szakértelme és a szenüstváni hagyományokon fel nőtt tudása és megértése ezt a problémát is akként oldotta nieg( hogy kielégítést nyertek a nemzeti igények, anélkül, hogy uomzoliségeiiik jogos kivánul-
FJfilizctésI ám: egy bóra a pengő 4D tiltór. Sierkoztőtégi íb kiadóhivatal! telefon: 78. esi.
Csáktornya népe örömmámorban ünnepelte a hírt, amely vógleg Magyarorsiághoi csatolta Muraközt
Csáktornya, május 15
(Saját tudósítónk tói) Murakör fővá-rosának, Csáktornyának ma volt lcg-őrvende:eiebb, egyben; legímnfopélyc-sebb hajnala.
Fuiótüzkíiy száguldott szót az öröm>> Inr, liogy a döntés Muraközt Magyarországhoz csatolta. i
ügy óra ISeíorgása alatt olyan tömeg gyölt össze zászüók alatt a turulmadaras Zrjuyi-szobor tövében, hogy ennyi embert egyhamar a tér nem is látott. A szobor 10 perc alatt virágerdőben úszott.
P.p mára tűzték ki a liorvátok jövetelét. De a jó Isten másként döntött. Murakőz népére — a tegnapi szomorú liangulatra — ismét őröm és boldogság hajnafti virradt.
Az listásak által már előkészített felvonulásból magyar feltámadás JoUl
A Zrinyi-szobor élöU rövid ünnepség vofll. A tűzoltózenekar eljátszotta a
Himnuszt, amelyet a lelkes tömege boldog Örömmel énekelt. A rögtönzött szónoki emelvényre Juranics Gyula űzem\\ezeiö Bépett. ö tolmácsolta az örömhírt magyar nyelven. Makár Mátyás magántisztviselő muraközi liorvát-nyatvén szólt az összegyűlt tömeghez. Többek közt ezt mondta: Mára hirdették a horvátok jövetelükéi, dcltd^etie i|t vagyunk ini: a lelkes tömeg, hogy megünnepeljük ezt az öröm-napot és lerójuk szóval is háflankal Hadurunk, Horthy Miklós kormányzó műnk iránt, akii a magyarok Istene igen-igen \'soVá elkéssen! Szűnni nem akaró éljenzés és .Horthy, Horthy, kórus metílett folylatta ezután beszédét mondva: Tömörüljünk társadalmi és osztátykü-lönbség nélkül és üiraepe3jük meg ezt a nagy történelmi napot I
Ezután G. L., az 1918.as idők menekültje mondott gyönyörű beszédet, melyei többször szukitolt félbe a Mves tömeg éljenzése.
A beszédek mán falliaagxoU a magyarok imádsága, majd menetté alakulva a csáktornyai tüzoItózeneVaruuk indulói mettett a legnagyobb fegyelemmel vonult a menet a járási katonai parancsnokság udvarára. Itt Tímár Zoálán ezredes, osáktomyai parancsnok mondott rövid beszédet, tolmácsolva az ö Örömét is Muraköz népének örömében. A Szózat eléneklése uláu a zászlóalj parancsnokság eté vonult a tömeg, majd a várba ment, nhoü a Himuusz eljátszásával jelképeitek, liogy a vár ismét magyar kézbe került. Innét visszatértek a kiindulási helyié s bgkes tüntetés közben oszlóit szét az ünoopSÖ tömeg. \\
Muraköz népe ismét megmutatta érzelmeit, mert meg nflmi szűnő lelkesed \'i közben adta tudtára a világnak, liogy Muraköz népére a magyar igazság liujnafln virradt.
Y HABAQHT JÁNOS
*w*A**Wr>faaa*j*>a»a»*»*jay
Megindult a harc India kulcsáért
Német repülőgépek érkeztek Szíriába és Irakba — Palesztina és Délarábia la fellázadt Anglia ellen — Amerika kedvezőtlenül fogadta a német-francia megegyezést és lefoglalta a francia hajókat
London, május lő A Reuter iroda jelenti, hogy miután a sziriai francia hatóságok megengedték, hogy
a szíriai repülőtereken német repülőgépek szállhassanak te.
illetve, hogy támaszpontul használhassák azokat az Irak felé történő repülésük alkalmával, az angol halóságok utasították az angol repülőket, hogy a szíriai repülőtereken lévő nemei repülök ellen lépjenek teljes akcióba.
Zürich, május 16 Ideérkezett jelentések szerint
a német repülők már Szíriában vannak, hogy onnét folytassák útjukat Irakba. Egyes hirck szerint
Í8bb német repülőgép már meg is érkezett Irakba
—¦ jelentik Islambülból,
A Der Tag jelentése szeriül a bagdadi hatóságok még május elején kérték Berlint a rendes d íplomáciai kapcsolatok felvételérc. Az errevonatkozó tanács kozások most kedvező befejezés előtt állnak.
A palesztinai főmuftl kikiáltotta « szent háborút Anglia ellen
Beyrouth, május 10 I Az angolellenes mozgalom Palesztinában is kirobbant. A palesztinjai arabok felvetlek az 1936 évi harcot. Az angol halóságok nem tudják megakadályoznia paleszliniai arabök körében történő gyűjtést Irak részére. A határílrak felé 1 ©zárták.
Habanyját teljesen körülzárták már az iraki csapatok. Az angolokat repülőgépekről élelmezik és látják el lőszerrel.
Az iraki külügyminiszter, aki Szaud Arábiában tárgyalt, vfsz-szalért Bagdadba.
Teherán, május 16 A paleszliniai főmuftl kikiáltotta a szent háborút Anglia el-
len. A felhívás igy kezdődik : A zsidó államnak el kell pusztulnia. Az arabök nagy lelkesedéssel fogadták a felhívást.
Aje arabok felkoncolják sur angol tlaxteket ée UgynB-köket
Róma, május ttí A Messagero jelenti, hogy Délará-biábau, Hadramauibau angol cli.eno.-i lázadás tőrt ki. Az arab csapatok Ja-men felé átlépték a halárt. Az angolok Aden körzetébe menekültek.
Az angoleUenes hangulat egész ÜélL arábiában kirobbant. A lázadó arabok több angol tisztel és angol ügynököt felkoncoltak.
Anglia osapatöaezewoné-aokkal klaoHI megmenteni India ksiloeét
Róma, május IC Zürichi jelentések szerint míoden jel arra mutat, hogy az angol katonai halóságok a beállott vájtozások miatt az Afrikában, Közelkeletcn Indiában lévő csapataikat újból átcsoportosítják.
Anglia mcgkisérlí minden orcjé\\Cl legytlrnl az irakiak lázadásai, mert az arab v&ig feletti uralma íJuztositja
mai háttérbe szorultak volna.
Nyolc év e tükörképe tetteket, eredményeket mutat. A nemzeti közvélemény elismeréssel tekint a nagy kultúra legfőbb őrének munkásságára és kitüntető, bizalommal fordul
Hóman Bálint személye és munkássága felé. Hóman Bálint, az európai hírű tudós, mint felelős államférfiú is jól dolgozott s magas posztján minden intézkedésében magyar és nagyvonalú kulturpühlikusnak bizo-
nyult. Nemcsak a szónoklatokban, de tettekben is. Az Ő kezében jó helyen van ifjúságunk nevelésének irányítása, a nemzet szellemi jövendőjének biztosításit, i , " i
zalai közlöny
1941. máim 16.
BÚTORT
Gábor műasztalosnál
vegyen vagy ránduljon. Nagjka*Uu, Vámház
neki Inda kulcsát. IIo az arab világot dicsiti Anglia, elvesztéltc Indiál\'is.
.Más zürichi jelentések eziet kapcsolatban rátmitainttk arra, hogy Anglia Kózelkcúeien is egyedül maradt, Törökország támognlására nem sző-mittiat, az árultok mindenütt ellene fordulnak és az oroszuk kaukázusi csapat összevonásai nem Jetemének számára előnyt.
A Neue Züricher Zeitung jelentése is megerősiti a délarábini arab torziók lázadását. A lap szerint a görögországi német erőket is átcsojtortositják és a repülők számát növelik.
Anglia megkísérli biztosítani India kulcsát és még nz anyaország-rovatira Is itt von össze nagyobb erőket.
Washington, május l(j Az amerikai szenátus 59 szavazattat 10 ellenében elfogadta azt a törvényt, amely felhatal-
mazza Roosevelt elnököt, hogy az amerikai kikötőkben lévő hajókat lefoglalhassa. A szenátus elé egy pótínditvatiyt is nyújtották ezzel kapcsolatban, amely szerint az elnök a lefoglal! hajókat hadviselő államoknak nem engedhetné ál, de ezi a javaslatot elvetelték.
KtH drdehea javaslat
Lee szenátor javaslatot ter-jeszlell be, hogy vezessék be a 21 órás munkanapot és a 7 napos munkabetel. A javaslat benyújtója azzal indokolta javaslatát, hogy az angolok eddig minden csatát elvesztettek Németországgal szemben, Amerikának tehát gyorsan kell cselekednie.
Lee demokrata szenátor a hajók lefoglalásával kapcsolatban azt követelte, hogy Amerika szállja meg Dakart és így bizlosilsa hadiflottájával az Európába vezető utat, illetve az Angliába irányuló szállítmányok sorsát.
Békejavaslat tételére szólították fel Rooseveltet a Hess-uggyel kapcsolatban
A szenátus ülésén hosszas vita volt a Hess üggyel kapcsolatban is. Több szenátor azt javasolta, hogy itt a kedvező pillanat arra. hogy Roosevelt megkísérelje a békeközvelilést. A szenátorok arra hivatkoztak, hogy sem az angol, sem a német nép nem kívánja már a háborút, tehát inost sikerrel járhatna egy esetleges békeköz-vetitési kísérlet.
Más szenátorok azonban óva intettek a békejavaslattól, sől figyelmeztették Angliát is, nehogy ábrándokba ringassa önmagát és még nagyobb legyen
Amerikának nem tetszik a német-francia együttműködés, Dakar megszállásával fenyegetöazik
. Vichy, május 16
csalódása, ha a német csapás nem marad el.
A francia ha/ókat már lefoglaltok
Newyork, május 10 A parti őrség közölte, hogy lefoglalták az amerikai kikötőkben lévő 10 francia hajót, köztük a Normandiet is.
Newyork, május 16 A Washington csatahajó viz-rebocsátása alkalmával a szónok azt hangoztatta, hogy Amerikának biztosítania kell az Angliának szánt hadianyag ut-int.
pei«ln elnök rádió beszédet mondott, amelyben kijetentetle, hogy örömmel vette n német—francia megegyezés lii-rét, mert az együtt működés efüsegitt, hogy Franciaország megtalálja helyét uz uj Európában.
Zürich, május m PeiaU) csütörtöki rádióbeszéde Amerikában kedvezőtlen benyomást keltett.
Roosevelt azonnal tanácskozott HuH külügyminiszterrel és Sunner Weüessea, majd kijelentette, hogy Franciaországnak választania ktítt a Németországgal! való együttműködés és Amerika barátsága közölt.
Amerikában a francia—német tárgyalásokat is nagy nyugtaSaaisaggaa vették tudomásul. A nyugtalanságot még csak fokozza az a hir, amely Dakar mcgszáalásávai fenj ege tödzik.
Cáfolják a német-spanyol katonai egyezmény hírét
; Berlin, május 16
A Wiilhelmstrasse cáfolja azokat a külföldön elterjedt híreket, amelyek értelmében Németország és Spanyolország
egyezményt kötött volna arra vonatkozóan, hogy Spanyolország átengedi a német csapatokat.
(Folytatás a 6, oldalon)
Piros cipőjegyre
készítünk tetszés szerinti cipőt mérték után vagy adunk saját készítményt! cipőket.
Zöld cipöjegyre
mindenfajta raktáron levő cipőt adunk.
Jegy nélkül
szandálokat, vikendcipőket, vászon- és selyemcipőket, házicipőket és gyermekcipőket 22-ős nagyságig bőr talppal, továbbá fa- és mütalppal készült férfi-, női- és gyermekcipőt
Miltéityi cipőttslet fs.ui a.
A „naramenU Indulót" énekli
a felszabadulást ünnepli Muravidék vend lakossága Is
Alsólcndva, május 16 {Tudósítónk jelenti:) AlsóCendvn örömünnepe megmutntla, hogy nenil-esak Alsólcndva magyar népe, de u környék \\end nyelvű la\'kossága is mennyire mijideaizéLeu magyar. Most derül t ki, hogy a vendek csakcem valamennyien mind kitűnően Lcszlluek magyarul. Sokan rneüliii ott díszlett kis és nagyezüst, sőt nem ritkúu arany vitézségi érmeket is leheléit látni. Mikor a szónokok vend nyelven kezdtek tejelni egyszerűen kij<icui-tették, hogy nem kell nekik Ücfordi-tani semmit, hisz ők jól iSajffa le.tea mindent magyarul.
Igen nagy sikert arattak a magyar indulók is. A Szép vagy, gyönyörű agy Magyarország, u Horthy Miklós katonája vagyok és a Fenyő, fenyő... cimü kezdetiek aratták a legiiHgyobb
sikert. A Horthy képeket percek alatt szétkapkodták. Ezer és ezerszám ke-resik, csakúgy, mint a magyar kokár. dáknt. Igen nagy népszerűségnek űr. vend és mindenütt íneklík a \'Mura-menti indulót., amelynek szövegét Skaríc* Sándor ev. lelkész irta. A Murameuti induló igy hangzik:
Mura mellől észak felé fuj a szél, HaIl|á(ok-e ott északon mit beszél ? Szellők szárnyán, titkon szád az Üzenet: Jöjjetek már, vámunk tovább nem leheli
A kanyargó Marán Innen a Murán tul, A szivekben kétség és reménység dul. Nagy a kétség, a remények Is nagyok: LestDnk ml meg, leszünk ml még magyarok.
Lám. magyar már a lendval ősi föld, Ltndva varán zászló: piros-fehér-zöld. Az is /iiarad már mindörökké rajta. Mert azt a jó Isten Is ugy akarta.
Életbelépett a vásárlási könyvékről szóló kormányrendelet
A mai naptól bizonyos közszükségleti cikkeket csak .vásárlási könyv" alapján lehel kapni
A háborús viszonyokkal szükségképpen égyottjáró gazdasági jeúenség. hogy a fogyasztőközőnség egyes közszükségleti cikkeket a tényleges szükségletei lényegesen meghaladó mértékben vásárolt. Bilitek az észswn\'.en meg nem indokolható vásárlási Oáznak a közellátás biztosítása szempontjából; az n rendkívül hátrányos köv*Utezménye, liogy olyan közszükségleti cftkekbe\'i is hiány (Úí elő, mety közszükségleti \'ciV-kékben a termelés és a behozatal a bejföidi normális szükségletéi tejesen fettezné.
Mit kell könyvvel vásárolni ?
A közgazdaság és a közeBSálás \'érdekeit súlyosan sértő káros jetenségneli megelőzése, üSetfileg kiküszöbölése érdekében a közeUálási miniszter akként rendelkezett, liogy bizonyos kőzszük-ségJeli okkeket az iparos (kereskedő) fogyasztónak csak a fogyasztó vásárlási könyvébe való bejegyzés mettett szolgai talliat ki.
lizek a közszükségleti oikte\'í a következők: mosószappan, pipereszappan, ideértve a borotvaszappairt is, konzerv, a gyümölcsbői készült konzerv kivételével, rizs, tüzelőanyag, szövet, setyjem, vászon és egyéb lexlií méteráru, a rövidáru kivélelűvffl, kész teliémemü, ágy. és asztalnemű, kész fejsőruliu, kötöttáru, cérna, varró és kézanuiikkv íonaj, utalvány-mentesen beszerezlietö lábbeli, hozott anyagból készített íe. hérnemü vagy ruha. , .
Mit kell tudnt u vásárlási könyvről?
A vásárlási könyveket városokban a iwlgarmester, a községekben u köz-
ségi ctóljáróság adja ki.
A vásárlási könyvek lüáUitásái szabályszerű igénybejelentő topom kejl kérni, a kiállításért 40 fólér Jtiéílrtasi dijat kelt fizetni. VásanUásI könyvel minden igénylő Vészére ki, ko\'.J. afli-tani. A férjjel közös háztnrtásban élő feleség, valamint t>z apával Vagy eltartójával közös háztartásban élő kiskorú gjermekek részér* a liázlartás fejéhek (férj, apa, ellAftó) navéi* közős vásárlási könyvet kett ííiálfötanj. A \'vásárlási könyvel a tulajdonos (háztartás feje) kőtelei az arra szánt heljen aláírni.
Az iparos (kereskedő) bejegyzést csak a rendeletben foglalt rendelkezésnek megfjéaelően kiásatott és ajtáü-t vásártósi könyvibe és csak tintával vagy tihtairóoual teljesíthet.
Az ellenőrzés
A liatósag hivataábóa eUéJiőrzi, hbgy a vásárjási könyv alapján estítŐZÖÖ besz«rzéyeknéJ .az iparos (k*iestto*dö) és a fogyasztó n határyboh levő rendelkezéseket betorlottaje? Bármiejy ío* gyasztó kötetes vásárlási könyvét n* ellenőrző liatóságnak, kivánságáU*, bemutatni. Az iparos (kereskedő), vajamint fogyasztó, aki a vonatkozó rendeletekben foglalt reindelWizesiek vísV-melyikét megszegi, vagy kijátszó, kihágást követ o] és liat hómyug terjedhető elzárással, íEució^eg 8000 pengőig ter. jedhető pénz bűn telessel bfmtetendö; azt a közszükségteti cikket, amelyre nézve a kihágást elkövették, el k»fl kobozni
A rendtísB^t a hivatalos íap mai száma közli és az már ma éleibe is lépett. , i ;; \' I
Mit utalt ki a mult hónapban a közellátási hivatal a cipőigénylőknek ?
A nagykanizsai közellátási hivatal Hunyadi-utcai irodájának1 jelentése szerint a mult hónapban Nagykanizsán az igénylőknek 2094 utalványt adtak ki\' kész cipők vásárlására, ebből 378 pár férfi, 759 pár. női és 329 pár gyermekcipőkre szólott
Merték utáni cipő készítésre 275 utalványt adtak ki, mig cipőtalpalásra 283, fejelésrc pedig 811 utalvány!. Utóbbi munkákra a cipészipafosbk összesen 369 kg anyagot kaptak.
Május hónapra valamivel több \'jut a cipészeknek, amony-nyiJbcn 389.80 kg anyag kerül kiutalásra.
Eddig közel 14:000 igénylést nyújtottak be a közönség részéről az irodához.
— N«pt»r: M*Ju« 16. ptatak. Rom. kat Nep. Jinos. ProteatlM MOzen. — Uraal IJar hó l>.
i WWWI nyitva rónai 6 úrttol <•» « SMls mOS, BMrdn, pontok dolullul te Min egtta utf nikatkj.
IMI, maim 16
ZALAI KÖZLÖNY
FERENC JÓZSEF
keserűvíz
PánoéloB csapatok
A1 világháború az állásharc merevségébe fulladt. A hadműveleti mozgás csaknem teljesen megszűnt. A szabad szárnyak ellünlck s az arcvonalak, mint merev Tálak, húzódtak egymással szemben. A mozgás kikényszerítésére más mód, mint az arcvonal áttörése, nem állott a hadvezetés rendelkezésére.
A merev arcvonalakban felépített tűzrendszer, melynek legfőbb eleme a géppuska volt, meggátolt minden gyalogsági támadást. A tüzérségi tömeg-tüz, a világháború emlékezetes pergőtüzet, sem tudták « gyalogság ellenállását teljesen leküzdeni és amikor a gyalogság rohamra indult, n támogató tüzérség tüzhatásáivak túlsó határán elakadt. A tüzérség nem tudta állásait oly gyorsan váltani, hogy a gyalogsági támadás, tüzérségi tűztámogatás mellett, mélyreható eredményeket érhetett volna el. Ezérl\'az arcvonalak rendszerint csak benyomódtak, mert az ellenségnek ideje volt, az cl nem titkolható anyagi előkészítés és tüzelő készítés alatt, tartalékjait odavetni, ahol a gyalogsági támadás megindult.
A mozgást nem tudta követni a tüz. Oly eszközt kellett tehát teremteni, ami nagy tűzhatást ludott kifejteni és gyorsan tudta a gyalogságot követni. Mivel az ellenséges állás-rondszercn belül a legnagyobb veszélyt a géppuskák halasa je-lentetíc, ezeknek a géppuskáknak a tüzhatását is állmok kellett. Erre csakis páncélzattal védett, mozgó, íüzerős harceszközök jöhettek tekintetbe.
így születeti meg, egy angol tábornok kezdeményezésére, a világháború végén a harckocsi. Tömeges bevetésükre azonban a* háború befejeződése miatt már nem került, sor. De értéküket bizonyította az 19! 8. aug. 8-i, Monldidider-i csatában elért siker, ahol az angol 4. hadsereg ezzel teljesen meglepte a németeket és az arcvonalukat egy na]) alatt 18 km-re nyomta be.
A harckocsi rendkívüli jelentőségét minden állam felismerte. További kísérleteket a világháború titán egyelőre csak a győztes hatalmak végezlek. liár e téren elméletileg az angolok vezetlek, gyakorlatilag a franciák alkalmazták azokat nagyobb tömegekben és szervezték be a mozgó haderejük kötelékeibe.
A németek az ujrafegyverke-zés idejétől kezdve foglalkoztak behatóan a harckocsik építésével és alkalmazásával és c téren a franciáktól lényegesen eltérő irányokban haladtak.
A franciák ugyanis a védelemben látták a harcnak ,erö-sebb eszközét és a jövő háborújának részükre célravezetőbb
harclnódjAt. Ezért építették ki hatalmas határerőditésciket is. A védelem erejének növelésérc az egyes seregtesteiknek ütőerejét akarták fokozni és azokat lehetőleg erős, mozgékony, az ellentámadás végrehajtására alkalmas kötetékkel kellett ellátni, így kerültek e hadosztályok kereteibe a páncélos csapattestek és lellek a gyalogságnak támogatói és kiszolgálói. Ezzel a megoldással mar eleve megfosztatták ezt a fegyvert az egyik legfontosabb elemétől, a sebességtől. A németektől számszerűleg alig csekélyebb páncélos erejük így oszlott el a nyugati bábom megindulásakor az egyes hadosztályok keretein belül és csupán 2—11 önálló páncélos hadosztály állott a fővezérség részérc, mint különleges larlalék, rendelkezésre.
Ezzel szemben a német szervezés a támadás alapgondolatából indult ki és a kötelékek meg teremtésénél a hadászali,döntés eszközét szolgáló gyorsaságra fektette a fősúlyt.
Mivel a támadás a döntő helyen nagy erőket kivan s mivel a védelem elhárító erejét is le kell küzdeni, a kötelékeknek nagy erejű éknek kelleti lenni, hogy azok a mélységbe tagozott védelem minden gátlóercjén átgázolva, a hadászati mozgékony súgót feltétlen biztosíthassák. Ez több sereglest ellenálló erejének leküzdését jelentette.
Ebből adódott, hogy a németek a páncélos kötelékeiket önálló hadosztályokba, majd később hadleslekbe szervezték.
A hadosztályok, mint alapegységek, két dandárból tevődtek ösz-szc, még pedig a páncélosdandárból és a motorizált lövészdandárból. A páncélosdandár feladata volt az ellenséges védelem legázolásán tul, a tartalék erők felmorzsolása, míg a lövészdandárnak a páncélosdandár által elért területek birtokbavétele és azok biztosítása.
Természetes, hogy a nagyobb harckocsi alapegységek a páncélosdandárban foglallak helyei, mert ezeknek kellett az ellenség védő és páncéltörő harcfegyvereivel szembeszállni és azokat leküzdeni. Ez pedig nagy gyorsaságot, erős páncélzatot és nagy hatású lüzerőt követelt. Erre a közepes sulytipusok feleltek meg legjobban. Ezek voltak számszerűleg túlsúlyban a könnyű és nehéz harckocsili-pusokkal szemben. A közepes karckocsik 15—20 tonna suly-lyal, 30—35 mm-es páncélzattal, 1—2 géppuska és egy 40— 75 mm-es löveggel rendelkeztek és sebességük óránkénti átlaga 35 km volt.
A német hadvezetés a nyugati harcokban kb. 10—12 ily szciwezésü páncélos hadosztályt vetett bé, melyeknek harcértékét az elért eredményeik bizonyították.
Honvédségünk ez irányú korszerű és a legnagyobb követelményeket is kielégítő felszerelését és fcfjyverzeíét az erdélyi és délvidéki megszállások alkalmával volt alkalmunk megismerni. E féren a Fejlődés ma is igen erős ütemben halad előre.
Angol hadifoglyok között
egy olaszországi gyüjtötáborban
/
Oűusz-iiszakurríVu, május Az o3nsz—német csapatok általt foglyul cjictl angol katonák gyüjtőlál*}-rában az emberi fajok fcjgnagyobb része képviselie van. Fehér arcok, sö-télbarmt és réz színű arcokkal1 otve-gyülvc kavarognak; auszirállajtík és dóTttfrlkaíök, szudániuk és kanadaiak, angolok és indiaiak, ujzélandiak és ciprusiak; lurbánok, bur kalapok, muzulmán fezek a legnagyobb öxszc-visz-szasagban keverednek o modern európai iiapclflciizös sapkákkal.
Ha nem ludnúnk a nagyon is komoly és szomorú valóságot, azt hinnénk, valami népünnepélyen vagyunk és eiöllunk a jelmezesek boldog, szórakozó csapnia forog. De » valóság az, liogy Ök,
Anglia rabszolgái
azérl jöttek ido, hogy szétrombolíják ennek a földnek nyugalmát és alkotásait, hogy ezt a munkával és olaszok vérével megszentelt földet, minden buldog lakójával együtt pokollá változtassák. Ok — barbárok és civíljzálut-fanok — azért jöttek ide egy kalmár zsarnokságtól vezeteti kormány parancsára, hogy egy sokezeréves kÜHu-rái megsemmisití.enek.
Most itt vannak elöltünk, mint cgv összctenolf nyáj, Sélok és élctlcíteiml, az életből kies\\e, dLhagyatolton. Egész
nap alszanak, gondoltok nfl&üT. *
MegkOzc.il mik egy magasabb rangú angol tisztekből álló csoportot. Rövid formalitás után beszélgetni kozdenck. Egy ezredes megkérdezi, mciuiyi idő oflatt jön u posta OhiszorszűgboS ide a frontra és mikor hullotta, hogy « levelezőlapok és a Beveflek négy, cset-Scg legtöbb tíz nap alatt érnok kle, Olaszország legtávolabb városából is, kijeicntelle nagy szomorúan, Kigy ő már december óla nem kapnU híre-ket a családjától.
tis a vaSlómás sokai jolcnl, meri megerősíti azt a feltevésünkéi, hogy
az angol hajók nem a Földközi tengeren keresztül viszik híreiket és a postát az anyaországba, hanem a hosszú kerütőulat követik, mely megkerült a Fokvárost ¦ JeHenli azonkívül azt is, hogy angol hajók közül csak kevés éri cl rendeltetési IwSyét, inert nagyobb részét elsüllyesztik a tengely hadihajói. Es je-\'cnli még azt a fontos tényt, hogy Anglia többé már není egyeduralkodója a tengereknek ós hogy az angtű hajóhad biztosan halld & inegsemmi-síáés felé. 7
Nem kevésbé fontos Cárion de Wiarl tálKiniok kijcCcnléso, mellet foglyul ejtése után tett. Miután átutazta mUjdncm egész olasz Afrikát és n gel>eli véRoláihatatlan vetésokol látta, ezekkel a szavakkal fordult a inollcile ülő olasz tlszlekhcz: •Mindezeket ilátva csak bámulok. Megérteni az ohisx népet, miért szcic-U annyira Mussolinit és miért van oly sok csodálója külföldön..
Do Wiarl tálwrnok szaval egyrészt elismerés az eUenséglöt, másrészt igazolása annak, liogy az angol és a do-miníiimi katonák egyimalán nem ismerik Musíwaiui által mcgindiloll termelő és épilő munkát, mely az ezész Olaszbirodnlmat friss erőve? tötU eX Nem ismerik a faxeizmus alapelveit és csak azért harcolnak « tengely oV-Jen, mert ogy, a világ gazdagságán cgjeduraflkodni akaró csoporl hazug propagandája Igyekszik mlnfi. vasla-gabb liályoggal bevonni az migot nép szeméi, liogy üzSeil érdekei védelmében az uj, termeöö és alkotó Európát képviselő tengely eJJcn ütközőnek liasz-nálja fel.
Ez,az oka annak, hogy a ftindonl miuisziérium nem jelentette ezldeig be az angol háborús célokai. AiifJíia nem is jcftmlheti be háborús céljait, mert oQyon háborút indított, amelyet nOin igaz*/) semmilyen emberi céi.
Rs ex az oka útinak a fejnfliküli menckülésnok, melyei a lengcjly osa-palainak ktrenaikaj nicgjtíJenéNC okozóit. Azért, mert katoiiáik nem egy cmlieri igazságért, vagy egyetemes jólétért harcolnak, hanem egjodük kapzsiság vezényli őkei.
Ez a kapzsi, uralkodni vágyó kereskedői szeltem egy sokszor éves vif-voHségA nemzet eöon félvad uJz/ímiiui és ausztráliai liordákat küldötl axXWI a szándékkal, liogy vtuidál fuódon iVrtJinlKilj.nl miiuUii míheUségcl erről a földről. 04yan vad csapatokat,, akiket De Wiarl szavai szerint, maguk iaz bu-tisztek sem tudlak katonai rendre és fegyelemre szoktatni.
(CARLO PUIATTIJ
Ma pénieiien estei
meg nyitóelőadás
keretében mutatkozik bt* a Thtiróczy lársulat Nagykanizsán. Hcrczeg Ferenc nagysikerű történelmi drámája, a BIZÁNC kerül bemutatásra a prózai\'társulat leljcs bemutatkozásával. A liizáuc elölt a nagykanizsai honvédzenekar játsza a Himnuszt. Az előadás egyuo-gyed 1) órakor kezdődik.
Zenés vígjátékot
mutat be a társulat szombaton, vasárnap és liélíőn este, valamint vasárnap délután. Vaszary kacagtató vidám vígjátéka, az ordoí; nem alszik min.
don bizonnyal mcgn>ori a közönség tetszését.
BÉULETEK, amolyek 20 százalék kediezményl biztosítanak, még vált-Iiatók Halmi Jenő színházi lítkámáH.
Föváro.i nívón áiió bér- | Fonal- 6s textiláru festés, kikészítés f..tff*yár N»gyk«m«.án: | Fehérítőgyár • lndanthrenfest$s
PALCSICSF
Ruhafestészet • Vegytisztítás
ayAri N.(yk.nl... Vir.il fl.l.tl FS-ut 7
M*vy«r-ijtoa 86. ..Ari. T.l.foni 3-44. ..*m (Korona-épHl»t). T.lafon t B>33.
ZALAI KÖZLÖNY
lOarif a,
további KM 6» ajtai UMÚn kapható
TIBOLT LAJOS
fíi- et •^?-nagykereskedőnél.
Telefon 2ö9 u
Petitek
AlUaaU Mltwr«tá«Mli fc4ik*W,**Ve» ¦rnUftMt I. mtmorkm
Ma Torna Hírek. Ko«larn6nr«k
haukloitibiok, — Utána étrend. — 10 Hitek, - 11.10 NenwetkÄjfl viaje-xA-•^oigalai. — 12 n«raiüj««s. Hltnnuae. l(loJarás}«i«itK - 1140 hírek. -13J0 IdAjelié-*, idojirásjelcnté*. -14.35 Hírek. - 14.45 Műsoriemer ukas. - IS Arfolyambirek, pt*ct árak, •leluiuuerárak. - 16.45 Idfljelses, Idö. fáráijeieatea. hírek, - 17 Hitek cakv Ttk áa magyar-oroKí nyelven. — 10 Hírek. - 21.40 Hírek, IdöJarasJelenU«, hírek ixkorák «a magyar-e r*a« nyelwu, - 23 Hírek nimet, «Jets, angol ét (HtaCia nyelven. — 00 Hírek.
BUDAPEST L
17.15 Beszkán.zenekar. - 1815 Fat-oívasá.%. — 18 45 Ssebó Kálmán jexe-hármasa! — 19.25 Ar Operaház cfc). ¦dása. N\'imii-i . H;dmit két felvonásban. — Az I. fofv. után kb. 20-50 SporiköiJemények. — 21 Toki Horváth Gyuta cigánj-zenekare, Gsejfayi Joz-eí énekek 22.10 A Kádló Szalonzene, kara — 23 25 Táncaemezek.
BUDAPEST II.
18.30 Hanglemezek. — \\\\> m\\ Gyon.-¦rótaauotyam. — 20 Hinek. — 20.10 Ternyi Aranka dalokat énekel. -. 20.35 Felolvasás. — 21 Az Operaház) >Nor. um« cumi dalműve II. felvonásának közvelttése. <
Ozletáthejlyexás.
Thuleletttl értesítem az Igen tisztelt hufvásárlo közönséget, hogy májú* l5-t6l plaol Üxleftemetáthelyextetm
Ens«bet-térl6.8Z aló,
Mentis nővérek üzlete mellé. Tisztelettel Savttlajr Qysila
iái mészáros.
Szombat
BUDAPEST 1.
10.20 Budaváry Kázmér felolvasása.
— 10.45 Az Országra Széchenyi Könyv tár Zeneműtárát ismerteti Karaját Jancsiié. — 12.10 A nád tó Szalonzene-kara. - 1&30 Hanglemezek. — 15.20 Heincmaun Sándor tánczenekam. — Ifl.10 Ifjúsági rádió.
17.15 Hossini: Semirands, nvilánv.
— 17.30 HádtÓ a rádióntt - 17.40 A Székesfővárosi Zenekar. - 19.20 Hang. képek a magyar—cáes* válogatott ten-niszmérközésrol. Beszól I^ihár István,
— 19.35 Az ungvári művészeti hetek megnyitó estje, — 22.10 Táncsemezek.
— 23.25 Perfia I»ali cigányzenekara.
BUDAPEST 1L..
18 VTtéz (isaánthy Jenő hegedűt — 18.30. Mezőgazdasági falóra. — 19 M*-kirtai Guutáv szabmzeocisrn. — 20 Htrek, — 20.10 Veress Károly cigányzenekara. — 21.10 Temcsy J. pezsö előadáüu.
Szószórlód, barátod, védelmeződ az ujsagiró, akire szomorú öregség vár. Küldd el adományodat az Újságírók Nyugdíjintézetének (Budapest, VI., .kndrássy ut 101.) a •14,575. sz. csekUapun v«By píistnutalviuiyon,
ayermekrablás miatt bat hónapi börtönre ítéltek egy lagyai-ntoal férfit
Különös történet a nagykanizsai büntetőtanács előtt
Különös esettel foglalkozóit a nagykanizsai rendőrkapitányság bűnügyi osztálya.
Dobos Julin 24 éves nagyka-
Hiizsai luknsnak több hónapos [is leánykája van, akit — miután dolgoznia kell — kiadott gondozásra egy családhoz. Polca Ferenc — a gyermek atyja — szerette volna, na a gyermek más helyen lett volna elhelyezve, mint ahová édesanyja ndta.. Emiatt vita is volt a kettő közöli. Megyesi Kálmán, Magyáruira 10 szám atalti lakos, \'akihez Dobos JuUa hosszabb időn iU gondozásba adta gyéreitekét, szintén szerelte volna, na a leányka visszakerül hozzája, mert igen megszerette a gyermeket, dacára, hogy nuki1 három gyermeke van.
Április 17-én este 8 óratáji történt, hogy Dobos Juha kisleányát kocsiban tolta maga előtt és Póka Ferenccel, a gyermek édesapjával beszélgetett. Később odajött Megyesi Kál» mán, aki becézgette a leánykát, majd mielőtt megakadályozhatták volna, az anyja minden tiltakozása dacára, kiemelte a kocsiból a gyermeket és magával vitte. Dobos Júlia és Póka utána mentek, de a sötétségben Megyést csakhamar eltűnt így vallotta ezt a gyermek édesanyja.
Dobos Júlia nagyon aggódott
fyermekéért, azért azonnal je-entést tett az esetről a rendőrségen, ahonnan egy detektívet küldtek Megyesi Kálmán lakására, ahol a gyermeket a do-
lektiv meg is találta. Megyesi azonban n detektív felszólítása ra sem volt hajlandó a gyermekei visszaadni, hanem azl követelte, hogy az anyja és az apja jöjjenek érle és vigyék el. Anti azután meg 1$ történt.
Hivatalból lévén Vüldözendö, megindult a bímvádn eljárás .Megyesi Kálmán ellen, aki kihallgatása alkalmával azt mondotta, hogy Póka kérte fel öt, hogy a gyermeket vigye vissza hozzája.
A kir. ügyészség gyermekrablás miall fogja perbe Megvesd, aki tigvlálszik nem ludta, milyen súlyos bűncselekményt követeli el\' amil a Ilik. sukyosbörtönnel bűnlel.
Tegnap votl ebben az ügyben a büntető főtárgyalás a törvényszék Makáry-tanácsa előtt. A bíróság több tanul idézett be.
Megyesi kijelentette, hogy nagyon megszerette a kisleányt, a ki hosszabb időn át náluk volt gondozásban és szerelte volna, na édesanyja ismét hozzájuk adja ellátásra.
Perdöntő volt azonban Dobos Júlia vallomása, aki kijelentette, hogy Megyesi minden lilta-kozása ellenére erőszakkal ville magával gyermekét és még a deleküvnek som volt hajlandó átadni.
A bizonyítási eljárás befejeztével a törvényszék bűnösnek mondotta ki Megyesi Kálmánt gyermek rablásban és őt ezért hat havi börtönbüntetéssel sújtotta.
Megyesi megfellebbezte az Ítéletet, így az még nem jogerős.
Teljesen átalakított, modern sportpályát kapott Nagykanizsa
Milyen műszaki munkák vannak folyamatban a városban?
Körülbelül 20 éve, hogy lelkes sportférfiak munkásságának eredményekónt felépítették a Zrínyi sportpályát, a nemzeti testnevelés és magyar sport intenzív kultiválására. Esztendők multak el azóta, a pálya a folytonos használat, folytán javításra, átalakításra, sőt modernizálásra szorult. A rohamos sport-fejlődés megfelelő modern pályát követelt, amely a mai időknek megfelel és amely a játékosok, nunt a közönség érdekeit szolgálja. Ezt valósította meg most mintegy 20.000 pengő költséggel dr. Krátky István
polgármester, a nagy sportbarát és mecénás, aki valóban szóval és tettet, metléállással és áldozatkészséggel mindenkor ott volt, amikor sportfejlesztésről és a nemzeti testnevelés kiépítéséről, volt szó. A város műszaki hivatalának tervei szerint a Zrinyi pályát teljesen modernizálták. 1* el töltötték a futballpályát, ugy, hogy gyepes tesz a pálya az eddigi sár-mező helyett. A futópálya mintegy 400 méter. Nagy gondot fordítottak az öltözők belső berendezésére (uj burkolat 1), gőzfü-téscs fürdőket létesítettek zu-
Nép MozgÓa ^éntektai-tfaisárwaipiql Jaj
Forró szenvedéllyel átfutott, Izgalmas filmalkotás 1
I. Vígjáték és bOnflgyi dráma együtt:
A Chicagói szobalány ESS*\'
II. Harry Carey izgalmán ülmje :
A halál kapufa (Utolsó mohikán)
Előadások kOimpokon 5, 7, », vasár- ét ünnepnap 3. S, 7,0 kor.
IMI. (Balm 16.
Bipr-iüiEiítTO
vataarnhaim — hnykaakta
"OHrtgSsS
Wortdar k«rákpárak mmn wélaa^táatsaa.
¦ift művek im«« kör.
vlttltl«.
I
hnnyozókkal és az egész terepei modernizálták. A vérbeli sportembernek örül a lelke, hu végigtekint az átalakított, uj ¦ zniim-pályán" és latja, mi lelt, hova rejlődölt, miképen alakült át a régi pálya, főnixként, örömére az egész város közönségének
Az átalakítási munkálatok n jövő héten nyernek teljes befejezést és május 25-én tartandó mérkőzésen avatják fel a i nagykanizsai Stadiont.. Mert a sport barátok ezt a nevet adták az átalakított és modernizált >uj< sporttelepnek, amely egyelőre nagyon célszerűen oldotta meg a sportpálya kérdését. legalább is addig amig olyan kedvező viszonyok alakulnak, hogy a polgármester megvalósíthatja régi tervét: Dunántúl legszebb és legmodernebb sportpályáját Nagykanizsán.
Folytatják a kislakás építési akciót
A város műszaki hivatala egyidejűleg hozzálátott a kislnkás-épitési akció folytatásához, a mely hivatva van a nagycsalá-du, \'sokgyermekes szegény mun-káscnibereknek megfelelő családi hajlékot nyújtani. A Jakab-kuti-iitcáb\'an énül az ujabb négy lakásos iker-ház, a többiek szomszédságában, az ONCSA\' anyagi segítségével.
ÉpBI a 40.000 pengős pásztorhoz
A Garat- és Honvéd-utcák régi pásztorháza helyett ugyancsak megépül mintegy 40.00fl pengős költséggel az uj pásztor-ház, amely mintaháza losz a pásztorházakuak és négy lakást foglal magában a pásztorok* szamára. Régi kivánsága teljesül ezzel a kámzsái gazdatar-sadalomnak.
A többi munkák
Sorra kerül legközelebb a kiskanizsai viztccsapolá.% árok-tisztogatás, mezei utak rcndcJ zésc, javilása, főleg a ..csertőt utak és több ut karbantartása.
A vágóhídi ut burkolása — a Magyar-utcától az örtorony-u-ig mintegy 2000 méteres szakaszon, anú kb. 7000 pengős költséget jelent. Ezek a munkák --értesülésünk szerint — már a legközelebbi időben megkezdődnek.
A város műszaki hivatala, fenli munkákkal kapcsolatban eddig mintegy.
120 munkást Is rendszeresen foglalkmtatotí, ami munkaalkalom szempontjából is figyelmet érdemel.
Majd sor kerül a többi munkákra, amiket a város képviselőtestülete már letárgyalt.
— (tavaszi kabaláink)
aüDdegylhe elsrirendu budam^tl mU-holyskbcn kíaztU. Ueniabb moduli kabatjalnk kirakatainkban lalhaMI ¦ SohOU Aratasi.
J941. ma.jui.t6
2ALAI KÖZLÖNY
_ A volt 40. honvéd hcd.
1 ]J15. | ||. osztásnak a letelfpiííouti
I--~-1 Drohottc.\' környékén fel)!
súlyos harcai alatt számosán "tüuwiték ki magukat. így többek között:
Varga János voflí pécd 19. hotüvéd űyaT.ot,ezredbell zászlós, aki a letjeyen belátott és igen erősen pásztázott nyilt leiftjen át támadó szakaszál, a pusz-litó tör, cJionéie is, vitéz szemölcs példájával ragadta előie. Továbbá:
Horváth László volt budapesti;. 21). Iionvéd. gyalo^ezredleH üreges, aki az egyik géppuska\' irányzója vettt Haioba-lépérekor bátmn és elszántan egymaga I orosz géppuskával vette [el a baiot és kiváló ügyességgel addig vonta \'magára azok tüzét, amíg attÖbbi géppuskáink tüzeMSáfiésba nem jutottak. Alig történt eí meg, amikor Horváth tizedes fejUvestel\\JhoSl Italait ha*.
Mindkettőjüket a kis eiíist vitézségi íremmel tüntették ki.
— (Kortninycöscrtésért egy hónapi fogház)
A királyi törvényszék Garay-taj:áosa koiuiányzósértésért vonta feWöiségie Lukt\'nts lslváu lólsicrdahelyi földmű-vest, aki a vád .szerbit egy alkalomul"! illuminált áSDunotban u Kormányzó Ötömét lóságára sértő kijelentéseket tett. Minthogy a vádbeit cselekmény bitó-nyitást nyert, a Garoy-tanáoi Lukács Istvánt egy hónapi fogházbflnlelésre iléltc. Az ítélet jogerős,
— (Nem tett eleget a bejelentéseknek)
Kohn Vilmos csabrendekí töfós a zsidótörvényben előírt és az értelmiségi munkanélküliség ügyel kormánybiztosához teendő beje\'<enlési köiöle-zettségének jeni lelt cleftct. A sümegi főszolgabíró \\l0 pengőre buiUelle. Ftfl. lebbczés folytán az ügy az Bttspáu elé került, aki mint másodfokú ieiidö:i bünleífi bíró, u büntetést 100 pengőié ciiíd Je fel.
— (A főispán Budapesten)
Vitéz gróf Teleki Béla konnány-^ biztos-főispán néhány napra lüvatalos ügyben Budapestié utazott.
— (Az alispán Nagykanizsán)
Dr, Hmm! Sándor alispán nui délelölt autón Nagykanizsára érkezeit és hivatalos ügyben felkereste dr. Krátky . István polgármestert, akivel hosszabban tárgyalt.
— (Kinevezés a pénzügynél)
A pénzügy miniszter ifjú Sarkadi Péter "Selenyei adóhivatali dijnoltot jeSttn-k\'gi ojtom ás helyén ideiglenes mwiő.égü adóhivatali gyakornokká nevezte ki,
- (Óhid példája)
óhid nagyközség szabály rendelőjét alkotott a nemzieti zászló köteHező liasz ná&uára. óhid öntudatosan hazafias lakossága már közel egy évtizede használja a kisebb méretű zászlókat. A szabályrendelet most a zászló kötelező méreteit is előírja. \' . , 1
- (Mozisok az újságírókért)
A magyar nwsgóképüzem.ejfledélye-sek országos egj*süjeie felhívást intézett a mozgóképszájthazak tulajdonosaihoz, hogy áWozócsütörtöki levételeik tetszés szerinti százalékát ajánlj lük fel az újságírók nyugdilintézelp java™.
- (Zalai kis hírek)
Ohid, Mihályfa, Kisvásárhely, Sza-lapa, KiagorbŐ, NagygórbÖ és Vindor-uyaszőHös állalorvosi körzetet Sítesi-letlek öhid székhellyel. - Engcdcay nélkül koldult Dömötör GytSáná cigányasszony Zalaerdőd községben. A sümegi főszolgabiró 5 napi eizárátísfl büntette. ~ Súlyos sérülést szenvedett Tóth József nyiródt földmunkás, amikor az iparvágányról kiugrott cxflfót vissza akarta emelni.
és forgéoa
maximális áron kapható
Sáreoz István l^Xl
Irtmyl Mlkló.-uU« 11._1*4
Mindennap minden kuue:< sietie. mi kincseket ad az újságíró. Egyszer gondolj Te is a magyar toll munkásaira és küldd el adományodat a 44.575. számú c^ekkla. pon vagy péaxesutaJváuyoii á Hir-Sapirók Nyugdíjintézetének (Budapest, V!., Andrássy ut 101.).
- Ilvátl Lili o.kUvfljé.61
közöl a héten a FUm—Szánhoz-Irodalom stenzáoiós és hiteles rliwrtot. Az uj szám másik szenzációja bgved Zoltán éles áJBásfogJbbisa o nagy jiort felvert Szeleozlty-ftgyben. Suüeczky Zita egyébkértr gyönyörű képek soro-zatávtá kíséri végig" a Solvejg.dufl szövegét. Báró wtassloj GyuU -Az ín oldalam* címen finom és őszinte írásban foglalkozik az élet és irodalom problémáival. Nagy riportot közíá a lap Szabó Dezsőről, a lap riportcie izgaSmas tudósításban számol be d.\'J. vidéki uijáról, öltöiS inspekció l\'ágcr Aulainál, zenei .Ve/él, Muráti i n re-gényfolytatása, noveüa, kőnyvkritlkák.
Márianosztrára szállítják a javit-o hatatlan tolvajnőt
A Kúria jogerőre emelte Krejnek Mária négy évi szigorított dologházba utalását
Krejnek Istvánná szül. Lack-ner Mária nagykanizsai lakó* azokhoz a szerencsétlen bünö-\' Kökhöz tartozik, akik nem tudnak a bűn béklyóiból szabadulni és mindig visszakerülnek a börtönbe, Legutóbb Fülöp Zsig-mondné kisradai lakoshoz hatolt be és a szoba egy szekrényéből ruhaneműt és élelmi-cikkeket lopott. A csendőrség elfogta és beszállította Kanizsára, ahol letartóztatták.
Tekintetlel bűnöző életére, u nagykanizsai törvénysézk Krej-\'
nek Istvánnál szigorított dologházba utalta, amelynek legkisebb tartama négy esztendő, ezenkívül Öt évi jogfosztásra ítélte, mint mellékbüntetésre.
A tábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. Most foglalkozott a semmiségi panaszokkal u Kúria, amely azokat elutasította. Krejnek Istvánné négy évi szigoriloll dologháza lehal jogerős,
A javíthatatlan tolvajnőt a leg közelebbi napokban Márianosztrára szállítják büntetésének kitöltése végett.
A zalai mezőgazdasági helyzet
a vármegyei gazdasági felügyelőség jelentésének tükrében
Vármegyénk mczŐKiirdasági áll-ipo-tára vonatkozóan a következő hivat*. \' ios jelentést adta kl a m. kir. gazdi -sági falrtgyclőség.
Az időjárás április cbő napjaiban az évszakhoz képest nttŰBJ és száraz, mig különösen 8—10. közölt szioj, csapadékos, léíí fagyos idő volt havazással lizutáu derültebb, napsütései hideg idá következett ilüscbb ciapadék-kal, mig a hó utolsó napjaiban eiŐsre fordidt iu idő.
Az őszi vetések i- .•: >• altiéban kielégítő. A hó elején e,Öí fejlődésnek indultak, de 8-U-e között lévő erős 3—5 C fokos hideg fejlődésükbe i erősen vissza\\*iettc s később sem Volt fejlődésükhöz kedtező idő.
A tavaszi keftuszosok vdésc kevés klvétcMcl befejezést nyert, kííésúk egyenJo:cs, do a lió első Mébe.i be-á\\ttotl fagy kö\\-etkeztében a növfoyOk hegye elfagyott sok helyen. A tavaszi takaiinunyféiék Vetése ugyszínlén a leglöbb liclyoa bcltejezéíit nyert, mig a kapások etA a t»UajelőkészÍtés milBlt a wiések elkezdődtek. A kerti veiemé-nyek mese, ültetése és palántázása a hónapban folytatódott, a korai velé-süek már ki is kellek.
A rétek és legelők gj-cpezetc a bő csapadék követ ke ztébou jól fejlődött, kivéve az áradásnak kitett len\'detekeL
Az őszi takarmány-félék jól teletlek, de a fogy miatt mennyiségében veszített, amennyiben liegyük mejZperzse-iŐdöU. Meleg napos, szárai időre vott-na szükség. \' •\' i
A szőlőben a metszési munkálatok belejetési nyertek, a korózásL, pójtlásl és kapálási munkálatok folyamattá \\-amiak. A korán virágzó gyümölcsfák közül u mandula, kajszibarack és a korai cseresznye virágzásban voltak a legutóbbi fagy alatt s jgj- \'nagyrészben elfagyx>lt. Termést csak védeltcbb he-lyeken fog adni
Az állal állomány egészségi üfllii>ota és kondíciója kielégítőnek mondtiató. A legelőre az álZatokát kihajtoltAic.
Galxma árakban áprits folyaináiD amiy\'tban mondbató változás, hogy a kormány bizonyos tennényekie ár-kiegészitést engedelyezeit.
Az áűiaiárakbaai lényeges váltotcás nem vult. Az árak jól tartoltak. A for-galom élénk.
• (iazdosági munkások részére elegendő numkiuúkalom volt: Idegenbe elszerződött summás munkások részben elutaztak,
Folyó hó ISV«*p veaárMa a
bagolai vondéfflA ¦ •rthalyfseQéban
majális
lecx, melyre szeretettel meghív mindenkit m Re«a1easw4e*
Egy Igazi tanító lélek
¦kbun
A íiapokbaii ismét csomagot bozott számomra a postA, az ösi vár-
megye egyik eldugott kis rabijából: /jiiakjarös községből — egy ievíi kisé-veiében. Először persze a levéafcez nyúltam. A jói ismert — sokai Író emberié valló — Írásnak már eíiőie megőrültem. Co még nagyobb kitt örömöm a levél olvasásakor. Mert miről szolt vóena másról a IkH\'éi, mint Győző bátyánk most magjtbaqt incjjegycdik könyvéről^ arait a tiutös. falusi tanító \'igazi barátsága jeléül Üsztoletpéldánykcnl. küld nekem. Aztán a küldött könyvet bontotttam In. A majdnem báijomszáx oixUUas iBöS. cselei, ciinel viUlŐ mü lieledik böfeve* ietl könyve az írónak. * •,
Igaz őrömmel forgalom kötetet. Majdnem azzal a boldogsággal, amtiy-iyel maga az iró szokta nézetni frissen megjelent könyvét; BítUHtoo szúlútljél. GoudolUuu elbeszílijotuk a vasltoü könyv Írójával, ezzel » nagyszerű magyar emberrel.
A búin, traticíi, númel slb. nyclvea megjelent forrásmunkáit eicdeÚ>eu ol- . vasó Huszár Győző zaMkarosi tunjló* iró, aki az Aquiuói Szent Tamás Társaságnak is tagja, a mull évben nyugdíjba ment ix ez nála nem jeJiQaU a munka megszakadását. Korántsvinl Az uj kötet legalább is nem azt mulatja;^ Hanem azt, hogy aki eddg B tanítói \\uunka eUatása im^l csak pihenő órái és éjszakái folábiozásávaji liódoJhatoU az irás orüiueawk, Hz most hatalmas szeVsJiui felkészülUégét teljes mértékbea kedveiio foglaíko-tá-sanak: az írás utján \\\\i»iő oktatás nemes ékezetének szenUáueli.
A nxagyar taxtitó legszebb erényei: a íaegbMtistóság, a szotg4om( « öa-zeilunség t.tb. azonban «legtöbb, tanító \'lelkében, ott élnek s\' araikor Iskolai és számta&an iskolán kivíili mmikás-siígukkaí a haza hü iZolgá^tÁb*Q minden körülmónyek kőzött l*lyí áldanak, ezzel a ma ugy elszaporodott másokat teoéző, önlell, de auuál Önzőbb ikákeknek is oáyou taudásl és uUnubklást jiyujtaiwk, amely méltó a uiegszivüelésie.
KOVÁCS DííZSÖ ,
— (Anlrágltasért elítélték)
lUlkovlcs Ferenc 60 éve> csác&bo-zsoki kereskedő az év elején 54 fiiérért árusította a pelróleumot, amikor annak maximális ára SJ. hi\\>.\\ volt. A zalaegerszegi kir. lőrvényiizék ugyo. rabirósaga ltutkovicsot árdrágító viss> szaélés miatt jogerőben \'Jtí m^i fog-liázzal helyeitesltbeLö 100 pengő pónx-büntetésre UéljD a egyben köW*Um»\\ liogy az Ítéletet a helyi .btpokban toljea lerjcdelmébeu közzélegye.
A gyomor és a bélcsatorna alapos kitisztítására igyunk hetenként legalább egyszer reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József keserdvliet, raert ex gyorsan ds biztosan takarítja ki az emésztés salakkal telt útjait és ¦z egész anyagcserét elömoxdilja. Kérdezze meg orvosát!
fctkeaesl vélesateH
Ella-burgonya
mladan meoDylaégbea kapható Deák-tér 4. azam alatt.
firdckU.lLii lehel lelatuu 513.
15
^bA^KGZfctfNY
IMI. mijuB 16.
(Folytatás a 2. oldalról) Papén Törökországban marad
Berlin, május 10 Papén ankarai nagykövetnek Inonil lörök köztársasági elnöknél tett látogatásával kapcsolatban olvan hírek terjedtek cl, hogy Pa ncn 11itler személyes üzenclél ;dta át Inonüuck. Most kö/.nk, hogy a tanácskozások tartalmáról semmit sem lehet tudni, mert azokról jelentést nem adtak ki. Mindenesetre jó jelnek tekintik, hogy Papon boszporuszi villáját rendbeho-zatla.mni azt jelenti, hogy Papén ott tölti a nyarat.
Ankra, május 10 Törökország nem küld képviselőt a krétai görög kormányhoz.
RapOiatámatiáa Máit*. Cypruaz és hajókarawé-. nok ellen
Berlin, május 10 A német és olasz repülők sikeres támadást hajtottak végre Málta katonai célpontjai ellen.
A találatokat a megfigyelt nagy tüzek és robbanások jelezték.
A német repülők elsüllyesztettek egy 3000 tonnás kereskedelmi hajót is.
Róma, május Ifi
Mint a Stefani iroda jelenti, Kosos szigetétől délnyugatra" repülők megtámadtak egy cirkálóból, kél torpedórombolóból, egy 15.000 és két 8000 tonnás hajóból álló angol hajókaravánt, A cirkálót a repülők bombái eltalálták, ugy hogy azonnal oldalra dűlt. Az olasz gépek sértetlenül tértek haza.
Támadást intéztek az olasz repülők Cyprus ellen is és a repülőtereken a hangárokban súlyos kárt okoztak.
Berlin, május 16
Gyenge angol erők az éjszaka megkjsereitek, hogy Berlin fölé repüljenek. Egyes gépek a keletnémclországi városokban dobtak le bombákat, pár,gépelérte Berlin halárát is. Egy gépel lelőttek, a kár jelentéktelen.
Zwojnlmlr koronája jelbe" nexl a* ónálló; Horvátországot
Zágráb, május 16 A régi horvát királyi koronát, Zvojnimir király koronáját rendbehozlák. Ezzel kapcsolatban a lapok rámutatnak arra, hogy Horvátország hatalma és területe nagyobb lesz, mint valaha. A horvátok a béke és együttműködés elve alapján kívánják elfoglalni helyüket. Különösen kiemelik a lapok az Olaszországgal egyre szorosabbra fűződő baráti kapcsolatokat.
Bécs, május Ki Bécs székhellyel a német— olasrz horvát határmegállapitó bizottság megkezdte működését.
Róma, május 16 Romai körökben azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, hogy Horvátország kap-e kikötőt az Adrián, kijelentették, hogy Róma figyelembe veszi Horvátország érdekeit,
Ncmot tengeralattjáró kifutása.
Csillárok,
falikarok,
éJIeliszeKrény-lúmptlK
egyszerű és díszes kivitelben kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVDLGYI-nél
Sugár-ut 2. m
Mahká$ készülékek*
fII<T»TSKOIL0ÓN,
Ás-FOTÓ OZ LET-E
-fotófa bo ra tó r> i u m
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátalnknak ís Ismerőseinknek, különösen s Nagykanizsai Kathollkus legényegylet elnökségének és tagjainak, valamint a Baross Szövetség elnökségének és taglalnak, kik felejthetetlen drága Jó fiunk
lHü-Mgáb-\' JéfcKsáfejff
(emelésén megjelenésükkel vagy bármi más módon mélységes fajdalmunkban osztozni szívesek voltak, ezúton Is hálás köszönetet mondunk.
k yyAeseté oaatátf.
s
Rttvlil táviratok
KAUFMANN
newyorkí dán kö\\«:et, valam\'nt a newyorkí, san.franciskói és a csikágól dán konrulokal a dán kormány elbocsátotta szolgálatából, mert a ^án kormány nevében megállapodást kö-lőlíek Amerikával,
A DOLQAR
képviselőház elnöke, Logopetov le. mondóit. Az uj ciuököt liotaap vájhaszt ják meg. \' :
AMERIKA
partvidékén fl miliő dolílár értékű élelmiszeri halmozlak fel aX Ang&iVbü történő szállilds oéjaira.
NEMETORSZAGBAN
felemelték a vaj fejadagjai és leszállllották a husadagot. LETARTOZTATTAK
azokat a pesti nyilasokat, a kik a központi pártiroda előtl megvertek egy magasállásu Üszl viselőt és összetörték a Flocli cukrászda berendezéséi,
APRÓHIRDETÉSEK
uútg 00 iillif. i.-.!,-,-;í.> tovtbbl fit-
«»nbMMnft keresek asonnalra Horthy H.-n. 19, _1457
Föialtudó m1.tf.n..l l-re keresek. Vágó Ulatnertár, Föut 14._1477
¦MklatkaM, llalel UMMa uonnuln lelvélellk, Piiöllut 81. 1476
adAs-vétbl
Autógumit és minden mii gumihulladékot veuek legmagasabb nap! áron. Csvetkó gnmljayitóiuera, F4-ut 4. 1470
DiUH«.kx6rt minden mennyiségben átvessünk. Hungária ketegyár, Horthy M.-ut 23. 1461
Rákóciiulca 01. Kára alatt .Iádé egy kerékpár, egy gyermek sport-kocsi ?8 egy dliinóól. 1474
lakAs-Ozlethelyiséo
K.tt§ Mto.l e&abs, volt fiodrhelyl-«íg, aionnil kisdó Sngár-ut 2. M, L em. Érdeklődni Olaiinál. 1463
POLITIKAI NAPILAP. a0t4J« ¦ -Mr|uáua|l 11. T. Ha,yk<«i.»e". Falelós kiadó: Zalai Unt). Nyomatott, • „«l<j,<í,t«,l >. T. Haaykonaa-
¦ya.áijlfcaa Naaykaalisea. (Hy wilárt t«W i talál UratAj
||a évfolyam Ut
Nígyluwlm, IMI. mijui 17 szombat
á*m íflflL
ALAI KÖZLŐ
POLITIKAI NAPIUP
FeleJós sz*rkeötő: Barbarita Lajos
EfőiUetttl in : «iy hárs II mm* 40 Már.
Magyar gazdasági misszió
A közvélemény manapság gyakran hall gardasági számadatokat ŐS irl\'.,;,-vak:ii. amelyekkel az egyik vagy másik politikai irányzat helyességéről akarják meggyőzni. Evek óta divat már például az, hogy a statisztika sokat mondó számait elferdítik, kiragadott és rosszul értelmezett számokat tárnak a közönség elé és ezrei azt igyekeznek bizonyítani, hogy Magyarország mennyire szegény, mennyire elmaradott ál-111111, milyen reménytelen a jövője, mennyire helytelen uton haladt eddig, egyszóval igyekeznek mindent eltagadni, ami értékünk van és természetesen elhallgatja a mai és az elöxő nemzedékek verejtékes munkáját, a mm-iv hazánkat mai fejlettségi fokara emelte. Csak nemrégiben járta be a sajtót egyTuda-lékos összehasonlítás, amely azzal akarta elmaradottságunkat bizonyítani, hogy nálunlc sokkal .kisebbek a .termésátlagok, mint n magasabb fejlettségi fokon álló Németországban. Eb. bői pedig kedvezőtlen politikai következtetést vontak le a magyar kormány és a magyar államrendszer szempontjából.
A józan itéJetű magyar gazdaember csak mosolyogni tud az efféle kísérletezésen. Mert két számsort könnyű egymás mellé helyezni és abbéi túlzott következtetéseket levonni, azonban Magyarország éghajlatát, napsütéses és esős napjainak számát, a DunaMnedencét oly gyakran érő kiszámíthatatlan fagy-katasztrófákat, árvizeket és sok egyéb, az emberi akarattól független természeti tényezőt számok emlegetésévet még senkii meg nem változtathat De kflj. lönben is, téves uton jár az, aki minduntalan a magyar gazdasági fejletlenséget es elmaradottságot hangsúlyozza és produktív, munka, a haladás előmozdítása helyett csak terméketlen bírálatot gyakorol. Mert az igazság az,, hogy Magyarország egyáltalán nem számítható a gazdaságilag elmaradott dél-kcleteurópai államok \' sorába. Hiszen mig a környező államokban a bura, rozs, árpa, zab* és kukorica hektAronkintí termésátlaga 10—14 métermázsa, addig nálunk 17,5 métermázsa. Amíg a környező államokban ezer lakosra átlagosan 500^600 méter vasúthálózat jut és a magasan fejlett Németországaim 800 méter az átlag, addig hazánkban 960 méter ! Nem fejletlen gazdasági állam az sem. "melynek kivitelében egy negyedrészt, söt némely övekben Jobb, mint -egy harmadrészt tölt ki a hiuai Ipar teriuMé>e,. &>
Az arab világ felkelése Berlin támogatásával rövidesen megdönti Anglia közeikeleti uralmát
ISIómotország Szírián át repülőgépet, fegyvert és lőszert szállít Iraknak — További arab felkelések Anglia ollón
A királykerti horvát HUdtötség holnap utazik Rómába
Diplomáciai szukitásig éleződött Szíria miatt a francia - amerikai viszony
. Az érdeklődés előterébe a szíriai esem\'ények kerültek és az ezzel kapcsolatban várható diplomáciai lépések.
Mint Vichyből jelentik, Dentz tábornok szíriai főbiztos kijo-lentelte, hogy az angolok fellépése ellenséges cselekedetnek! számit Franciaországgal szemben, mert bár
Szíriában leszállt néhány némely rtptíágep,
azok kényszerleszállást hajtottak végre ős felszólítására nem sokkal kesfíbb elhagyták Szíriát.
A Popolo dl Roma leientése szerint ankarai körökben is nagy meglepetést keltett
Anglia támadása Szíria ellen.
Ügy látják, hogy London eme lépése meggyorsítja a kőzelke-letí háború lefolyását.
Ankarába érkezett hirek szerint ugy tudják, hogy Szíriában csak 15 német repülőgép szállt le, majd üzom anyagellát ás után folytatták útjukat Irakba. Azan col repülők ezután bombázták Sziria két repülőterőt, azonban olyan repülőtereket bombáztak, amelyeken egyáltalában nem szálltak le uémolgépek.
Szíriát és Libanont röplapokkal is elárasztották az angol repülők. A röplapok eugedetlen-ségre szólítják fel a lakosságot. Ugyanekkor minden városban a mohamedán papság felhívta a híveket, hogy.
vegyenek részt az Anglia elleni szent habárában,
Vichy, május n-
A francia—német viszony alakulása Amerika állásfoglalását rendkívül befolyásolja. Francia részről érdeklője1 ssel figyelték az amerikai iringókat, de a áajtó.ncm közölt semmit a je-tentésckbőhjwtoosevelt rádJ,ónyJ-latkozatát * mindenesetre .itetéssel vették tudómét ben. Különösen az; keltett élénk vissza! melyben az elnök a hWWWa gaz-uasági éltíinok Németország rou-delkczésére való bocsátásával vádolta meg Yiohyt. Francia körökben hangsúlyozzák, hogy
Franciaországnak joga van meg-állapodni legyőzőjével.
hisz jövőjét és nagyhatalmi lényét alapozza most meg. Rámutatnak arra is Víchyben. hogy amikor Anglia cserbenhagyta Franciaországot, Amerika egyáltalában nem sietett, hogy eleget tegyen a francia segélykérésnek. Arra a fenyegetőuzések-
re, hogy Amerika megszállja Dakart és MarUnique szigetet. Víchyben kijelentik, hogy a francia hadihajóhad még elég erfís hogy szembeszálljon a támadókkal.
Beavatott helyen számítanak arra, hogy
sor kerül Franciaország és Amerika közi a diplomádat szakításra.
Ezt a léüést Amerika azzal tetézné, Jbuníy megszáüná MarUnique suiffiBtét, ahol 110 repülő gép és tíö millió értékű arany van. 1
A szíriai események minit rendkívül kiélesedett a helyzet Anglia és Franciaország között is. Francia körökben Sziria bombázása nagy visszatetszést keltett.
Az amerikai támadó fenyege-tődzésekre Do Brion kijelentette, hogy Európa közös védelmet szervez Amerika ellen és Franciaország is készt szembeszállni hajóhadával a támadókkal.
A Hess Ogy két pártra szakította Angliái Egyes lapok vlisia akarják küldetni Hctst Németországba
Stockholm, május 17 - A londoni lapok részletesen foglalkoznak a Hess üggyel. Egyes lapok rámutatnak arra, hogy Hess elképzelései különösek, \'mert abban a hiszemben volt, hogy ¦
Chu/chlt az angol népei aka-.
min ellenére sodorta háborúba. A lapok egy része azt ajánlja, hogy Hesst repülőgépen vigyék
Németország fölé és ott ejtőernyővel dobják le.
Más lapok arról írnak, hogy Angliát két jpártra szakította a Hesss-ügy. Egyik párt idealistát lát benne és hisz neki, a másik párt bizalmatlan vele szemben és azt hangoztatja, hogy
az Angliában ledobott és Időzített német bomba kötitt a Hess a legveszedelmesebb.
A Hess-ügy kimenetele elé
nem is lehet kezdetleges fokon álló ország az, amety végem!1-menyben 84 embert tan el négyszőgkiloiuéterenkinl.
t)c abból, hogy hazánk közép helyen áll az agrárországok és és a fejlett iparos országok között, az is következik, hogy különleges gazdasági hivatásunk van. Ez pétiig nem azonos a tisztán nyersauyagokat termelő és alacsony életszínvonalon álló keleti, országok feladatával, do nem is azonos u fejlett és ipa-
rosodott nyugati államokéval, A mi feladatunk .a nemzeti termelés fokozása mind mezőgazdasági, mind ipari téren s ezzel együtt a széles néprétegek színvonalának emelése. Ezt a kettős hivatást,- amelv nemcsak a magyarság Önérdeke, hanem európai feladatunk is, csakúgy tudjuk betölteni, ha minden téren fokozzuk a teljesitménye-ket és meglévő értékeiuket megbecsülve, azokat szervesen, következetes {uuukával lovábbfej-
lesztjük. Ez a gazdasági \'fejlődés nem ismer ugrásokat, töré-seket, mert minden dolgozó magyar ember és Így a dolgozó társadalom is tudja, hogy nem politikai jelszavak, nem * rendszerváltozások\', nem megrázkódtatások és csodatételek tartják fenn a nemzetet, hanem a tervszerű munka, amely éppen az utolsó években ért el kiváló eredményeket! , ; / ( (s-n-Jt
JL
ZALAI KÖZLÖNV
IMI. ni
BÚTORT
nzab Ötletben
Gábor műasztalosnál
vegyen vagy rendeljen.
h\'HirkaBÜuui, Vácúshásí palota.
mindenesetre mindenki nagy érdeklődéssel tekint.
Ufobb repBtőtámadáeok Anglia allén
Berlin, május 17 A német repülők az éjszaka is
sorozalos támadásokat intéztek angol ipari és kereskedelmi ki kölök és más hadicélpontok ellen. A sok gyújtó és robhanö bomba halasa jól megfigyelhető
volt.
Angol gépek is behatoltak Németország fölé. Robbanó és gyujló bombáikul azonban csak vaktában dobhatták le, mert a légclháritás megakadályozta a támadás tervszerű végrehajtását és visszatérésre kény szeri-lette a gépeket. Egy gépet le is lőttek.
Valószínűleg; Almone herceget kiáltják ki Horvátország királyának
Róma, május 17 Az a horvát küldötlség, amely az olasz király és császárhoz ment Horvátország királvának ügyében, holnap érkezik iróniába. A horvát küldöttség arra kéri majd az olasz királyi, hogy a savoyai ház egyik tagját ajá&Jja Horvátország trónjára.
Olasz körökben nagy örömmel vetlek a hirt, hogy a savoyai ház egyik tagja kerül Horvátország élére, annál i^ in-
kább, mert cz nemcsak a horvát—olasz kapcsolatok szorosabbra fűzését .jelenti, hanem azt is, hogy Horvátország elismeri Olaszország vezclö szerepét a Balkánon.
A horvát király személyéi il letőcn még nem nyilatkoztak Rómában, de általában Almone királyi herceget emlegetik a legesélyesebb jelöltként. Ugy hírlik, hogy a jövő héten már ki is kiállják Horvátország királyát.
Berlin fegyverrel és hadianyaggal Is támogatja Irakot
pest tesz, aihelyTfyg arabok megsegítésével Anglia, közelkelelt hatalmának végleges elvesztését jelenti majd.. ¦. V
Németország repülőgépeken kívül fegyvert és hadianyagul is" szállít Iraknak, de hangsúlyozzák Berlinbén, hogy ,ez összq seirí hasonlítható azzá!\'fi megsegítéssel, amelyet Amerika tesz Anglia érdekében.
Berlin, május 17 Az utolsó 2Í órában érkező hirek szerint az arabok mozgalma annyira erősödik, hogy Komolyan veszélyeztetni kezdi Anglia közelkoleti hatalmát. Transjordániábau és Hadra-mautban is egyre erősödnek az arab mozgalmak. Boriin figyelemmel kiséri az eseményeket s valószínűleg rövidesen olyan lé-
Ha egylptom harcbalép, csak Anglia ellen harcol
Istambul, május 17 Izmct pasa kijelentette, hogy Egyiptom igyekszik kikerülni a háborút és még akarja tartani
semlegességét és függetlenségéi, Nem akar háborút, de ha háborúba kényszerítik, csak ellen fog fegyvert.
Anglia
Az iraki hadihUnUa
Bagdad, május 17 ! tctl. Az örmények állítólag
Az iraki kormány felhívta külföldön élő iraki tiszteket, hogy 7 napon belül jelentkezzenek.
A hudtjelcntés a kővetkezőket mondja : Nyugaton korlátozott harci tevékenység volt. Mossul felett három gép repült el, egyet lelőttek. Az iraki csapatok sikercsen támadták az • ellenséget és a repülőgépek bombázták az ellenséges táborokat és sok helyen okoztak tüzeket,
Ax Örmények ie Anglia ellen fordultak
Ankara, május 17 A szíriai helyzetről tiszta képet kapni nehéz, mert az ósz-szekóttetés megszakadt. Ugy hírlik azonban, hogy az örmények is a tengely mellé pártoltak, ami nagy meglepetést kel-
szovjettöl kapnak anyagi Támogatást.
Moszkva, május 17 Félhivatalos cáfolat jelent meg, amely szerint Szovjet-oroszország területén nem toboroznak Önkénteseket Irak számára.
Angol rapfll6témad*m Sactria alton
Beyrouth, május n Iraki lepiilőjíépek sikeresen támadták a Transjordáuiu felől EtoUltn irányában előrenyomuló angol géjiosilcU osztagokat.
Dudapest, május 17 Az Uj Nemzedék jelentése szerlnl Anglia máris ugy lekinU Szíriát, mintha német megszállás aBtfU lenne.
Eddig polmásti és Hoyak városokat bombázták az angol gépek és gép* (folytatás a 6. oldalon)
csákforayal magyarok első nyugodt napja és Zrínyi Miklós szellemének
Csáktornya, május 17
A Muraköz kis fővárosa ma érzi először egész biztonsággal, hogy végleg visszatért a Magyar Édesanyához. Ma, amikor aha-tármegállapitások hivatalos híreiből már nyilvánvaló, hogy az ulolsó pillanatig erőszakolt ftor-vát álmok a Muraközt illetőleg nem—váltak valóra. „ ..
Meg is ünnepelte ezt a napol Csáktornya.
Mintha lidércnyomás alól szabadultak volna fel- a lelkek, az arcok, nz utcák. A magyar lobogók, magyar kokárdák oda is kikerüllek máma, ahol eddig kényszerfr keserűséggel csak a szivek mélyén éghetett a 2!t év óla ki nem aludt magyar parázs. Piros-fehér-zöld díszét megsokszorozta ma Csáktornya s az itteni magyaroknak a fenyegető rémhir-hadjárat ulán ma van az első nyugodt éjszakájuk.
Délelőtt kilométer hosszú ren dekben vonult fet a csáklornyal magyarság, igen nagy tömegben a munkásság, a fiatalság, (nem ám az iskolás gyermekek, hanem az érett, dolgozó fiatalság !) és a város magyarságának széles rétegei. A hosszan kígyózó menetben nemzetiszínű zászlókai vittek. Harsogott az utca az •éljen Magyarország! éljen Horthy Miklós rkormányzó !¦ — éljen a felszabadult Muraköz 1 — éljen a magyar honvédség !. felkiáltásoktól.
A magyar tüntetést nem volt idő megszervezni. Magától született. Elindult a fegyelmezett, zárt sorokba sorakozott tömeg és nőtt, egyre nőtt. Felvonultak a Zriuyi-szoborhoz, hogy.jóvá-legyék a gyalázatot: —"minap éjszaka ismeretlen tctlesek letépték róla a magyar színeket és a >Nel)ántsd a magyar! I.felírást. Ma délelőtt a magyar érzés táborioltárává vált a Zrínyi szobor. Egyetlen, messze illatozó fehér és lila orgona-sátor borult a szobor köré, amely alig látszott ki a temérdek virágból. Visszakerült az oszlop derekára a piros-fehér-zöld és ott kiáltanak újra a szigetvári hős szavai: \'Ne bántsd a magyart U A virághahnot ismeretlen kezek tele tűzdelték kis magyar zászlócskákkal. Ott van a selyemre festett három magyar szin és ott van a színes ceruzával rajzolt, durva papirosból, gycrekkézzel összerótt kicsi zászló, a tegmegbatóbb valamennyi között.
Ehhez a szoborhoz vonult a déli órákban a kigyózó menet. Zrínyi Miklós szollemét követte meg a csáktornyai .magyarság
a 23 eves rabságért és még az utolsó éjszaka is, titokban, gyí-ván lörlént megbántásért.
A szobor körül hatalmásra nőtt. L tömeg pillanatok alatt. Telkes beszédek hangzottak a talapzatról. Szállt, szárnyalt újra szabadon a magyar szó, a melyért már nem jár börtön a Csáktornyái utcán... Szállt a magyar hűség égig viharzó esküvese és a mull számonkérése is. A tömeg fellobögó, sokáig elfojtott lelkesedése végre egészen és őszintén kirobbanhatott s most látszott csak meg egészen igazában, hogy mennyire magyar ez a föld és ez a város. . A szobortól elvonullak az ál-lomáspáranesnokság elé és olt szűnni nem akaró lelkesedés felviharzó örömével ünnepelték a magyar honvédséget. Csáktornya magyar lelke — most. látszott meg — nem fakult meg, nem csorbult meg 23 rab-esztendő alatt, hanem öntudatosabbak acélosabbá, viharlállób-bá edződött.
A magyar megszállás óta elteli hetek voltak az utolsó, kemény ideg-próba. A Dráván túlról\' naponta szivároglak át riasztó hirek, fenyegetések, jóslatoké A felelőtlenség talaját megtalálták ezek Csáktornyán is. Készen álló uslasa-had\'sere-gekrőli dátumoktól vegeitek., a kapualatti politizálok. S mert nem ment (a dolgok természeténél fogva nem mehetett) minden egy nap alatt,.el akarták hitetni a muraközi néppel, hogy pünkösdi királyság\' csak a magyar megszállás. Még a magyar megszállók türelmét ésuri magatartását is ugy igyekeztek fcltünletni, mintha az a helyzet bizonytalanságának és nem a testvéri kézuyujtásnak a jele lenne. A magyarság azonban erősnek és fegyelmezettnek bizonyult minden kutmérgozéssel szemben és kiállta ezt a próbát is, Ks ina már síelnek magyarul beszélni olyanok is, akik .eddig magyar szót semmiért nem ejtettek volna.
Május 15-re birlclte nz utolsó jóslat, (hány ilyen dátum volt az utolsó hetekben !) hogy cl fognak tűnni a muraközi magyar lobogók... >
Muraköz népe ma vitte cl magyarnak megmaradt lelkét a csáktornyai Znnyi-vár tövébe és megesküdött: >soha többé....
A jósok most már kuruttyolhatnak... Csáktornya mától fogva nyugodtan alszik és nyugodtan él, mert — magyar.
BarbarltM Lajoi
Fívároil nlvóíi álló bér-fastőgyár Nagykanizaán:
PALCSI cs
Fonal- ós textiláru festés, kikészítés
Fehérítőgyár • Indanthrenfestós Ruhafestészet • Vegytisztítás
0«*M Natrk.nl.n, M««y»r-utO« «6. síim \' T> n a 44
Itti, rtiajm 1?.
ZALAI ROZl.öNY
«UE* ÓRAT, >?:.U ÉKSZERT, M "ÜS SZEMŰVEGET\'«\'aiW ZIOLDOI OVULA kitmtv. Itoarin fa mutimelirt.
KlrffaslH <ra-, .ku... fi lllmr|.vl[d-nlh«ljr.
A Kdzélelmezóal hivatal felhívása
A m. kir. Közélelmezési Hivatalhoz al utóbbi időben sok panasz érkezik n jfazdák részérő), hogy -ttok az flr-niek, amely eknok erő takarmány -kíiz-letcl a 8.560/19-10. M. E. számú ie.i-delet értelmében zároltattak, a Magyar Mezőgazdák Szó\\eiio/ete állni szállítási reiideHtczéíekiuik késeddbnc. íen, vagy egyáHatóhan nem lesznek eleget.
A Közélelmezési KlvaUW fe*!iivja ezeknek az üzemeknek a figyelmét arra, hogy amennyiben 3 napon Leírd néni lesznek eleget s/U\'.ih\'uí kóUie-jeltségelknek s részükről az érbszáW-tás visszatartása beigazolódik, oKeaűk szigorú eljárás fog megindulni.
Uj U hunált Iríjtjwk vítela *• «Uááta
Írógép átalakításokat
magyar beosztásra a legolcsóbban és .leggyorsabban vállalja:
SAtafa íétmi ?h nn
iráfáyválbUst
HaftTktaliea, fő-et 8.
TeUfoe : MS.
tttsCi-mámok kétkScjuipokoa Budapest 1, mfi»oran
0.« Tona*. Hbek. K örmények, llangtemetek. — Utána étrend. - 10 HJftk, - 11.10 N«m«etkÖ«i vbrjelzA. siolgátat, — ia Haraugasó. Illuumsa, Időjáráijelentés, - 12.40 HlKk, -13-20 Idő)eUe3, ldÖjárásj«*ente*. -14J5 Hlrelc - 14.45 Műaorlamer-Esté* - 15 Arfolyambliek, piád árak, élelmbnerárak. - 10.45 IdŐjelxe*. Idő. JáraajeJeatoa, hírek, - 17 Hírek agarak és magyar-orosz nyelven. — 19 Hírek. - 21.40 Hírek, IdÖjáráiJeUntés, birok (ilovák és magyar-orosz nyelven*
— 23 Hírek német, e*tsz, angol éa francia nyelven. — 0.0 Hlr«k,
BUDAPEST 1.
17.15 Rossini: Semlramis, nyitány.
— 17.30 Rádió a rádióról. ~ 17.40 A Székesfővárosi Zenekar. — 19.20 Hang-képek a magyar—oiftsz válogatott iQi-nisz mérkőzés rőt. Beszél Piubáj István,
— 19.35 Az ungvári művészeti hetek megnyitó estje. — 22.10 Tánokanuvek.
— 23.25 Perite Pali ctgányzejiekaia.
BUDAPEST IL
18 Vitéz Gaiántby Jenő MgeduL --18.30 Mezőgazdasági féíóra. - 19 Mi-kufai Gusztáv szalonzenekara. — 20 Hirek. — 20.10 Veress Károáy oigány-zenekara. — 21.10 Temesy J. pesső előad ás u.
BövárO, kövér egyéneknek, köszvényes betegeknek és arany-•rfaeii szenvedőknek reggelenkénl éhgyomorra egy-egy pohár lermcsza-tes .Ferenc JÓzki" keserűvíz, blx-03, alapos 6i mégis enyhe hashajló aatáta következtében, gyakran Igen |o szolgálatul lesz. Kérdezze meg orvotill
a*rtrd# nyitva rfffsl 6 érától este fl *Mtf (bóttő, szerda, pestek délután « Uiim sféas aap aáka.kt.
Mi újság a felsőtemplom kibővítése
kŐrÜl? Együtt van az építkezési anyag — Jövő hónapban megindulhat az építkezés — A Szeretet felhívása azokhoz, akiknek a Jó Isten anyagi Javakat adott...
Az elmúlt hetek izgalmai között már-már ugy látszott, hogy a felső templom bővítése megint Jobb időkre marad. Hogy a\' Polgármester Urnák a legutóbbi városi közgyűlésen elhangzóit szavaival éljek: »Hála az isteni Gondviselésnek, városunkat a sors megkímélte attól, a milöl sokan aggódtak . Nyíltan kifejezve; a város kiürítésétől, a légi bombázás borzalmaitól, hadisarctól, stb. Most pedig, hogy Muraköz, végleg visszaérkezett a magyar Édesanyához, Nagykanizsa ujabb fejlődési lehetőségek előtt áll.
Ahol meg is van a szükséges pénz, még ott is nehezen megy az építkezés a nyersanyagbeszerzést nehézségek miatt. A felső templomnál ezen már nagyjából tul vagyunk. Megvan a tégla, a mész, a homok, a szigetelő anyagok, mükőlapok, vil-lanyfelszercTés, bádoglemez, te-löanyag. A pala és a vasanyag a napokban érkezik meg Nagykanizsára. Az összes művészi szincs ablakokra vannak jótevők s a közeljövőben az ablakok is készen lesznek. Sőt még a -10 darab pad j.s elkészült tölgyfából, modern kivitelben. A padok darabonkinl 210 pengőbe kerültek s várnak a jótevőkre. Aki egy pad költségeit vállalja, annak a nevét kis táblán öröklijük meg. A padok a leány gimnáziumban vannak elraktározva.
Készen van a költségvetés, do még 60.000 pengő hiányzik,
hogy a templomot tető alá leltessen hozni. A nagyközönség eddig is minden hálát és dicséretet megérdemlő módon támogatta a templomépitési mozgalmat. Férfias nyíltsággal megírom őszintén, hátra vannak még a százezer pengős vágyóitokkal rendelkező keresztények, akik tehetségük és szorgalmuk melleit a keresztényeknek és a keresztény konjunktúrának is köszönhelik, hogy máma mecénásai lehetnek a temp-lomépilésnek. A nagy vagyon nagyobb erkölcsi és anyagi kötelezettséggel is jár. Iiz a keresztény társadalom uton-utfé-len azt kérdezi, hogy X. Y.
mennvil adott a templomra \'.\' Ha 10.000 pengői ad, mondják Ők, még mindig marad elég.
Nálunk, hála Istennek, rend vau. Mindenkinek az élete és vagyona megmaradt teljes épségben, A szeretteink mind életben maradlak. Nem .kellett menekülni, stb. Mi, kanizsaiak igazán hálásak lehetünk az isteni Gondviselésnek. Ez a hála ösztönöz minket arra, hogy a Zalai Közlöny utján kérő szóval forduljunk a huszonnegyedik órában azokhoz, akiknek a jó Isten anyagi javakat adott, hogy magyaros gavallériával és hiilából tegyék lehetővé a felsőtemplomi munka elkezdéséi.
Sok-sok munkáskéz vár trre az építkezésre.
Holnap, vasárnap a gyermekek és n diákok a szentmise-hallgatásukat ajánlják fel nagy jótevőkért A kanizsaiak hatalmas, két tornyú dómról álmo,-dozlak az Eötvös-téren, pedig a templom bővítése is milyen óriási nehézségekkel halad élőin;. A tehetősebbek többet, a szegények kevesebbet adjanak-. Igazán nem lenne méltó hozzánk, ha pld. a lemplomi perselybe csak 2 fillért adnánk akkor, amikor ezért a pénzért-még egy Levente cigarettát sem kaphatunk,
A háborús nehézségek s az egy hónapi késedelem ^mellett is az építkezési anyag együtt van. Ha a nagy jótevők megnyitják a szivüket, akkori júniusban elkezdődhetik a munka s őszre telő alatt van a kanizsaiak :IIálatcmplom»*.
Longüuer Imre
MiWiókat ad a közönség: a magyar újságírók felhívására közintézményeknek én jótékony célokra. Egyszer adj az újságíróknak is éa küldd ol adományodat az Újság-Írók Nyugdíjintézetének (Htidtpest, VI., Andrássy ül 101.) a 4-1.575. számú osekkkmou vagy postautalványon.
— Naptár: Május 17. szombat. Rom. Itat. Paskál hv. Protestáns Paskál. hx Ijar hó 20. — Május 18. vasárnap. Rom. kat. Rogate. Protestáns Erik. Izrael. Ijar hó 21.
Hogyon vegyük i
ASP1RIN
tablettákat ?
1. 1-2 tablettát félpohár vizbs teszünk,
2. a tzéteiett tablettákat felke verjük, majd felhajtjuk,
3. néhány korty tinta vizet , iszunk utána.
BIZÁNC
A ThurAczy színtársulat bemutatkozása
A magyar kultúra vándor fálrlya-vivőhiek egy kis harcos esoporlja ismét kaput nyitott Nagykanizsán, hogy néhány hétvn át a magyar és vJtáglro-dnlom legremekebb Alkotásaiban, <fl
nem mir)o örök igazsugokkul séfflon
hozzánk, tanítson, tfire^jen és t:e\\éljen lemiünket. A .e>k sicrinl itébo, nem lesz könnyű dolguk. Nemcsak a\'köxön-ség közönya keit megtörniük, de a (avoly szinte egészen elutegeniteit szin-liázbarátokai Is vissza MH hódítaniuk.
Egyik sem könnyű Mádat. De u Thuróczy társulat tagjaiban ugylátszik lobog az elhivatottság szent UIjo, a mely talán tíég erőt, iotkesedést és kitartást ad nekik e nemes harchoz, őszintén kívánjuk, hogy sikerüljön nekik visszahódítani Kanizsa közömégél a színházhoz.
Kivonjuk, mert a tegnapi megnyitó előadás után ítélve mozérdemVrk a közönség teljes hímogalásál. A l\'huróozy társtuat hemutatkozása ugyanis szép, Igazi színházi estével ajándékozta meg azokat u keveseket, akik kíváncsiak voltuk újból Herozeg rectu- llízán-cára. Mert u színtársulat bemutatkozott, de a közönség...* Szoietnénk hinni, hogy nem ez volt a közönség bemutatkozása. f
A honvédzeuckar megnyitó Himnusza és Rákóczi indulója után Herrzeg Ferenc ma és mindenkor időszerű történelmi drámája pertelt lo elöltünk minden tekintetben k\'egjeiisulyoZolt,
«At-Al KöíLÖNV
1.041. máim 17,
bazAr udvar,
Legszebbet legolcsóbban!
őssienangolt és JÓI pergő előadásban.
A gondos előadlsbau a bizáaK>\'!csá-szárság romjai ftftett mondott szavak örök Igazsága ujutl erővel hatott. Konstantin császárt Tlmróczy Gyula elevenítette meg, igazi szyiészi ^littt-ír. Kitűnő színészi munkáján kiniS nrgör-ih"flékeny előadás és ai ö.sszeha/,igAl já|ék is uí ő rendezőt érdeme. Iréné császárné szerepébe:, a már |a\\aüv előnyösen megismert és szépen L«a«lö Bartók Jnliát láttuk viszont. Méltóságteljes, szép alakítás wíl. A régi isijio ő-sök kőiül őrőmmei,,,\'üdvÖzölhetU\'rlc\' Ké&márky Kliűaiímt\'a főSíaniflrás u^hk alakításában, vallani a kisebb szsre-pékben n szép Bálint AiyiüU, fcki szívvel játszotta ej Herma kis szere-pét és Acluned khán alakítóját, a kitűnő Somkuthy Dezsői.
A társulat ni tagjai közül kitűnt Pethő Zoltán Ciovannl kapitány szerepében, KttúuŐ színésznek ismertük meg. Jáléka kiegyensúlyozott, beszéde gon-döfi. A hős kapitány markáns flft.ik~.ta-sáéri megérdemelte a uyülszinl tapsot. Hasonlóképp elsőrendű st\'mészl aJft-kttaa VoK Deák l,Őrúio öreg LaJai Ka-IH-ja. Kíváncsian és érdeklődéssel vár. juk Deák Lőrinc LmnutatközAsál nagyobb szerepben.
A kisebb srcnepeklen i.s egész sor jó színésznőt és színészt Ismertünk meg. így meg keH emuiéul Hódi Rózsii a palotaliobry, Arossy A&réárt Dcme:er naJryberejBjL Halmi Jenőt I.eo-nidasz, Seress Gyulai a fővezér, M«ey I-ajost ar udvari költő, Pórfi Mihályt a pátriárka st lusos oJrkitáaáért. Csontos Kálmán, Bossányl Forcpc, Torma Auguszta és.a többkik i« a helyükön vollak és hozzájárultak a sikerhez. Hamvay Jenő szép díszletei méltó ker«;et adlak Herozeg örőkúrléku drámájának, f
A szop és gondos előadásért a kicsi, dc lelkes közönség meleg tapsokkal jutalmazta a szülésieket, okik minden tekintetben megérdemellek volna, hogy lelt ház nézze végig alakításukul.
A színházi Iroda hírei
Szombaton, vasárnap délután és este AZ ÖRDÖG NEM ALSZIK keiül síin re. Vaszary zenés vígjátéka
3 ÖltAS KACAGÁS ötlelcs, humoros jelenetekkel fűszerezve, t,.
Főszerepekben: Bálint Anna, Som-kuiliy Dezső, Deák Lőrinc, Pethő Zoltán, KcSraaxky KiUmán.
A többi szerepekben: Brtd.1 Itozsi, Yőröss lk>na, Tonna Auguszta, Pazv Teréz, S*ress Gyula, Pórit Mihály; Csontos Kálmán, Arossy Lajos, Aldor Ferenc, Lovast József, Hamvay Jenő.
A mudeut Uáfmu minden Uatc-uMzét av általuktól kmutiuk d
Um^máit, - ákáeás, - etckUomős aknák.
Bettin, május 17 BeeL* VMmos ismert természettudós nagyon érdekes tanulmányt irt arról, hogy milyen harceszközök fordulnak elő az áüaívMgban, qmctyak a modern háborúban annyira tökíle-lescn kifts.lődtek. Dsun^ot >liaLx>niroÍt beszól és hozzáfűzi: Ezen őrökös^on-fllkiusban a gyüió\'lelnek nyoma sincs. Az aSatvilág támadó és védekező mód-sterei azonbai^lökéleles hasonáatossá-;..¦¦>{ árulnak cl a moBtsni háboru metódusai vuQ.
Az . ember azt gondolhatná, hogy a bomba az emberi találékonyság produktuma. A
bombivstáa
azonban uz állatvilágban is költsmert Két megbízható szemtanú meif\'jgyclte, hogy síz afrikai keselyük alka3mfts;in fönnáll kövekkel felTepülnck ós ezilkct a bombákat a magasból strucclojások-ra dobják le, még pedig egész kielégítő cicdinénnycl.
Általában közismert, hogy «tf
áloáxáa
az Mlatviligtran sem ismeretlen. A dsuugol .háború is nagyon sok esetben él ezzel ni eszközzel. így p*. a boa consirk-tor hosstu [Mctlyes teslét p zsákmány\' közegében ügyeli eb-ejtl a faágak világos és árnyékos tarkaságában, a csörgőkígyó pedig mini egy lAlhalallau lmknucska n sivatag homokjában. Ha végig megyünk nz Őt-«rdőn, száz és száz szenipár kísér bennünket figyelemmel, nmeheket a mi löké-letten Utókéj.etsógu«k soha nem tud felfedezni.
Az i\\\\.i •. rendkívüli iK\'ivMja a miuiikrt «•«,•, leliat a hasonulás és a\' rncsterséte en eUJldéielt hasonte-tosság. Az állatok müvésiele itt tőbh-Kftc módon tuegnyiratkozik. Vannalc
»egy«k és molyok, amelyek a mimikri segilségével annyira Itosoditanak pl egy csípős darázsra, hogy nz ernlier i:«m meri őke: mcgdrinh»i és czáaiai iuegoreiiQku3f\':ek, éÜetlOn inarajdnAk,
Naplaixik háboims történőiében sok szó esik
• mágneses aknákról,
amelyeknek az n tulajdonságuk, hogy puszlltóan robbannak, ané^ül, hogy a veszeMjezielelt hajóuiijí beléjük keli. lene ütkönilo. TÖkélctesetn epegendő, ha egy vas yftsy acJJ hajóorr nz rikna megkivánl hatókörébe érk»ílk. HaS(»4ó í-ttnéuyről beszéí B<efce m állatvttág-bon is: > A hajó fedélzeté)) álltam és. égy vcd»r vizet a viztaaikba öntöttem át, amikor hirioeii mojdncini u Ua^egőbe repültem. Ml történi;© elt? A vizlangban egy másféí méter hosszú angotua voU, aniely elektromos klsu-gárz/\'iokat tud magobóJ kibocsáUml. Nyugalmának megzavarás^ ;*lv".in:U \'dott neki nrro, hogy u-J»mén«k< oWc-Iromossiígát klbociássa. Az áram »:vb-c\'er vlzsugarán a \\*derhez, iwwa i.ollg nedves Luzernén át a testembe julott Ha baj lettem wfena, %i az e*U hirie. len Iialirlomal okozta volna*. Végűí
ködösítés
rem tej\'fen Idegei ar átintvüágbflnt ÍŐl a kóiirátycJ a tehető le.rlökéletc-;ebb formában megvan a tintahataáfl. Csak nagyon kevés támadó tud átjutni a barna líntafelhőn, amcij-et a bti védelméi-e kilwesát. Mindoiic.clro nagy veszély reTik abban, lm gyors Cij-má.s-nláiiban érik támadások, uierLorátiy-lag kevés linta-gnmálial. rendetkezáí. Ila kí|ődözl«> őket, nvugitlnuw rSlyra kell vissza vontAnui, hogy turtni-\'kot gyűjtsön magának.
Határszéli forgalom felvétele a délvidéki záróvonal mentén
Intézkedés történt, hogy a délvidéki záróvonal, vagyis a volt jugoszláv—magyar halár mentén a határszélt forgalom mielőbb meginduljon. Az intézkedés lehetővé teszi a kettős birtokosoknak, hogy földjeiket újra birtokukba vegyék és biztosítsa az érintett gyár- és bá-nyaítzemek zavartalan működését, i Határszéli forgalom* alatt a záróvonaltól 15—15 kilométeres sávon belöli közlekedés értendő. Az ezen túlmenő közlekedés a »távolsági forgalom- fogalomkörébe esik,
A katonai közigazgatás ah,aJ társzéli forgalmat további intézkedésig az érintett birtokosok
és vállalatok tulajdonosai, bérlői, valamint jogi személyek felelős ügyvezetői és ezek családtagjai, állandó alkalmazottai Ctisztviselők, munkások, cseléV dek) részére tette szabaddá. Az átlépésre a magyar-jugoszláv határszéli forgalomban rendszeresített uti okmányok közül a ^birtokos uti igazolványo és a ^határszéli uti igazolvány* jói gositanuk, de csak akkor, ha azokat a városi, illetve járási katonai parancsnokságok előzetesen érvényesítettek. Akik magyarságuk miatt uti igazolványhoz nem juthattak, azok kércU műkkel a fenti katonai parancsnoksághoz forduljanak.
Nép Htigéi PAntaMil ™»*rn»plol jjjgj Forró szenvedéllyel átfűtött, Izgalmas filmalkotás í
I. Vígjáték és bűnügyi dráma együtt:
fl Chicagói szobalány
II. Harry Cirey ligalmas lllmje :
A haléi kapuja (Utolsó mohikán)
A íteaarepekot jAtu&k :
Robert Joung és Ann Solhern.
BHhMUiefc kaimpoton », 7, », VMár- U Bnnepnup 3, 5,7, 8-lmr.
MáziassaaHy-pondok
A .Daily HaaW híradása sutiul at angol títlmetisünl ml-nlnUrlum ax otstdgot 19 keni-klrs osztotta be, melyekben hivatásos szakácsok fogják a Miiast-szonyokat arra a mMszetrt megtanítani, hogy a szBkOs iltlmhur-adagokbót mlkipptn lihtl kleUglli jbtfet kiszíttál. A tanfolyamokat, melyeket a nagy- és kisvárosok-ián fognak megtartani, a legrövidebb Időn beim megkezdik.
Sajtolt tud
Egy norv/g ctg a közeljövőben megkezdi a sajtolt hal nagybani előállítását At ulsierll konzerválás! mód, mely hosszas klsirlclek eredményt, Norvégiában nagy fel* tünést keltett. Szakkörök véleménye szerint májusra már a klvltzi Is megindulhat.
riluc (ó a forss&atá»tad<U-
A londoni Hyde-parkban a német bombatámadások alkalmával elpusztult házak odahoidolt maradékai óriást hegyekké növekedtek. A romhalmazban állandóan nagy tömeg kutat használható tárgyak, úgymint ajlók, kályhák, fürdőkádak slb. titán. Nagy a száma azoknak Is, akik a papírgyárak megbízásából rongyokat keresnek. A llm lom egyes darabjait háttulajdonosok veszik meg, akik etekkel akarják a bombatámadások következtében megrongátódotl hasaikat kljavlltatnl.
Üatuti ttítChctiUUHtit} - kontyfák miatt
Indiában súlyos vasúti sitten-esetlenséget okoztak a hangyák. Egy vasúti vonalon a talpfákat olyan mértékben megráglak, hogy egy teljes sebességgel robogó vonat kisiklott. A szerencsétlenségnek több halálos áldozata van.
ARANYAT,
EZÜSTÖT
leemagatabb árban;vesz!lnl(.
vékasy testvérek
Ctak Ifjúsági mérkőzése* lennek
swiwk n bajnok! pouli*írl, l*y ,0iU: pán kél üjiisatfi tm\'rkőzís JfciX. u VaBUt n%«n. Az egyik a KIOü-KISli >«ír-közés díiutaii egy órakor, mig -1 óni\' kor a KereskedelmLinUi jatsianak a LegéoyagyM csnpalaxtü. Az Iíjn*a8\' Mayátok feltoltaiul uwgcrdomjik « k«-\'<***$ tamogalavnl, lilsze" \'O"*" te" rírtnek ki a nagycsapatok tehotsígM lialaijai. ; t .1
ZALAI KözLöNV
vAsAROyON SZAKÜZLETBEN I
SZEMÜVEGEK
orrot! receptek szakszerű elkészítése
FÉNYKÉPEZŐGÉPEK, Fll-MEÍC, FOTÓCIKKEK. A legjobb „MOFJI" anyagok. MODERN FOTÓLABORATÓRIUM.
Nátán kélifllMk .1 l.iu.bb1:1....1. kép«k!é* MgyiUMk.
OPTiKA-FOTÓ. JOO IMRE UUzaréai,
llurltiy MlkkWut 1. (VároihtuJ
K1SKAN1ZSAI ÉLET
Egészségvédelem
KiakanizsAiiak is olyan. fontos, mint hi\'uTpe5y más magyar községnek. Eeért örömmel vettük Monajdínitié \'dr. Fodor Erzsébet küiin elöadAlsál a. "klska-nizsal anyáknak. Az előadás tökélile, voíl. Az orvosnő az anyákhoz szilt, u kistinnizsat anyákhoz-, azon a nyeftven, amit Ök legjobban értecek — a nép egyszerű nyelvén. Igaz, hogy elŐidásá-iíák;mvíJeg asszonyi., tárnáéban sokszor okulhatlak a kiskunizsai anyák, de míg mindig\'vannak olyan hibák, melyekre csak szakemboie\'k tudnak rámutatni és a tudomány szemüvegén oktatni, Péö-ifátudó volt az n közvetlen köVebcdés di*. Fodor Erzsébet orvos, m:nt a város dsö asszonyának, de. Králky Istvánná po-lgánnesiemé részéről, ahogy a kiskonlzsai anyák ügyes-bajos dolgai iránt érdeklődik és a jólanáciok tÖmegá\\ei látták el asszonyain^. "Ez a kapcsol vMísZfcWkat döntölt & és a társadalmi k\'cgyeuilőd.\'s \'üj szel-lemének magvait hintette el.
A ktskonizsul asszonyok Ígéretet kap\' luk, Iwgy eí.ck az c-lő\'dások inegismót-lődnck, ha szükség van rá. D-* hol nincs-ilyen előadásokra-szükség? Ki** konlzsimak igazán tontos, ha elmondtáljuk, hogy a múltban meglehető e.n kevés számban Hyen tartalmú cCd\'jdásl hallottunk Sáskaországben.
Köszönjük ezl az ÖnzeU&u munkál és Klskanlzsn Ilyen irányú nvgl.ecsű-lését.
Kiskanlzsal blrek
Ablozócsü tör tökön ismét mozgalmas napja iesz a Kiskim>zs»í CHvasókÖnwk. Kanizsai vendégekéi fogad a vigoirtU gárda a kör színpadán. A kinizsii vendégek az Urfeinyok Kou?i.egácfó-jának müked velőgárdája te*z, aktk tudósuk legjavát adják « színre kerülő \'llaljszolgnnő\' cimü történelmi tárgyú színműben. Hasonító tartalmit vEőadás ritkán kerül a Kakánízí*U ¦ színpadra\'és épen ezért újdonságánál- fogva nagy sikert jósolunk az előadásnak, mérvnek szjáp számban kaniz&al vendégel *s Je sziliek.
Ugyancsak Aldozócsűtörtökön lesz nt eVsŐ szcntáldozás Kiskanizsán ta uj pJébániatemplomÍKöi. Az idol kis ebe-mlsták tesznek az elsők, akfk az uj islébánia keretén belül ölőszőr jánüuak a szeuláldozátilioz.
A Polgári Olvasókör holnap, vasárnap torija évi rendes közgyűlését. A tárgysorozatban sok közérdekű ügy szerepel. \' ¦ . -
Sportélet
A kiskanizsai Sáska.Ie,veu:e csapat vasárnap otthonábaai szenvedőit ve c séget. Bár eitentcQc jobb játékerői képviselt és megérdemelten jutóit n győzelemhez, mégis mmiak hibák, « melyek a verség okni. A Játékosok fegyelmére t le nsége és elbizakodottság,! •ntndlg megtorlást von maga uláu. Külön a közönségről is kéS szótkiuuk. Van a S|Ktrt társadalomnak egy része, lüneüy áflandónn ostorozza a cApat vezetőségét, hogy mérkőzését hozzon Kiskjuiizsára Viszont ez a sportszeieíő közönség nem tud fegyelmezetlen vj-•"lkednt. löil-beo sportban nem Jahet durva hangnemet heezwájmi sem o já-
tékvezetővel, sem a .witdéiekWal s*»».; ben. Ne csodálkozzon a kiskanizsai kőíö-iség, ha a, kedvenc, csapatát hónapokra elfutják a \' saját pílvájának-
has hí ál a Iától . ...
Vasárnap a sáska-levente ciapat nem játszik bajnoki mérkőzést.
VVi.; . \' \' \' \' \'; -t-ri 1 -
Magyar nevekel kaptak Alsólendva utcái
Aisólendva, május 17 (Tudósítónk jelentik Aisólendva szívelvén mindig magyar volt, fia külsejében m elmúlt két évtizedben ezt bem is vallhatta meg nyálon. A iefetabSt. dúlás után most azonnal igyekezotó jóvátenni ezt és máris megkezdték az ajsólendval utcák neveinek mejváítoz-latásftt.
Az nlsóleudvaiak határozata- szerint a Fő utca Horthy Mlki5s ut lesz, m\'g
a Slavics utcát Gömbös Gyula utcának keresztjeitek cl. Az Alsó utoa uj ne^e Petőfi Sándor utoa, a Halom utca pedig Honvéd utca. A Kleki utca régi nevét kapta vissza és így Baross utoa lett. A Templom le:el Szent István térnek keresztelték el, a Kert utca pedig az Árpád utca nevel \'kapta. Véi.o-zailanul megmaradt, Ejtetve visszamagyarosodott a Szent János és n vasúti utca.
Teljes erővel megindult a munka a MANSz szövő-telepén
Nagymennyiségű nyersanyagot sikerült beszerezni a munkások foglalkoztatására
A városháza Horthy Miklós- i ut felőli második kapunál me- I gyünk t\'el a második emeletre, ahol a MANSZ szövőtelepe dolgozik, dr. Krótky Istvánné elnökasszony avatott irányítása melleit. A szövő telep adminisztratív vezetője Padónyl László-né, aki uj lendületet és friss vérkeringést vili\' -1>e a .szépeit fejlődő üzembe. Egy időn át lassitolt teínpóbiin lehetett csak dolgozni és nem az összes szö-^ vőszékek beállításával a munkát folytatni, most azonban, hogy sikerült nagy mennyiségű nyersanyagot szerezni a munkásnők foglalkoztatására, ismét teljes erővet megindult a munka. A sok fiatal leány, mint szorgalmas méhek, egész napon ál dolgoznak gépük melleit és ügyes, fürge kezük alól csak ugy repül a munka, kattognak a gépek, niind flöbh és több anyag kerül ki a gépekből. Meglátszik mindegyiken, hogy őrömmel dolgoznak. Ami érthető is, hiszen mindegyik szépen keres, munkateljesítményének arányában. Ezen a bélen a többi szövőszékekéi is felszerelik és ezek mellé is odaállatlak a fiatal leányok és akkor minden szövőszék és rokka teljes kapacitá-
sával dolgozik, hogy minél többet tudjon termelni. Valóban igazi magyar missziót végez n MANSZ szövő telep ének fenntartásával, mert amellett, hogy a nagykanizsaiakat és környékbelieket ellátja magyar munkás leányok szőtte, magyar motivu-mu áruval, ugy, hogy nem vagyunk rászorulva többé idegenből hozatni, állandóan foglalkoztat, munkát ad és a háziiparban kiképezteti a kanizsai és környéki leányokat, asszonyokat.
Pndányiné telepvezető megmutatja a sok, elkészült anyn-got,.VoiUll bőséges anyagl>aba-kel^ngVére, nyári tropikál-kelme, női ruhára való vászonfér lék, törülközők, konyharuhák, abroszok, szŐltések és sok egyéb különféle anyag, ami vevőre vár. Nagyon szereti a közönség a MANSfc. szövőmühelyéből kikerült anyagot, mert tudja, hogy a legolcsóbban a legjobbat, kapja és emellett kanizsai leányokat segit munkához, kenyérhez.
Érdemes a hölgyközőnségnela. egy látogatást tenni a nagykanizsai MANSZ szövő műhelyében. Magyar missziót végeznek ott a magyar nők és háziasszonyok igaz örömérc. (:)
Tapasztalati tény, hogy tavasztól őszig 150 a jégverés napok száma
Európa legolcsóbb díjszabásával dolgoznak a magyar jégblztosltók
A-Magyar Vidéki Sajtóludisitó budapesti je\'jsntéíc szerint a magyar ane-zőgazdaság 1010 ősze óla nem mh:don aggódásom nélkül figyeli «z időjárás alakulását. A ködös, Ciős, hideg sz»p-lember után az dl maradt őszi vcléMJk tavaszi pótlására számító mezőgazdaságnak az Idei tavasz ujabb c-.eftóclást és komoly gondokat okozott. A termő lerüLe\'elt egv része talajvíz at\'i került,
majd az áradások öntötték dk Április rfején télo* időjárás meClett záporozó, kártékony erőm voltak, majd április 11)., 20. és 21-én, vaáaniint 29-ón, továbbá május í.én és 4-én htflyi jel-legü, de súlyosabb jégverések. Jégverést \'Jeíjenlolt Karcag,\' Kecském(t, Szeged, Szabadka, Ujvwlék környéke, Seat-már, Bcieg és Zemplén megje egy-egy járása, Szabolcs megye északkeled
L SZÁLLÓD
ír. isimmi
BlökelŐ esaládl Hzálloda olcsó árakkal. Egy ágyas nzobn 6 P-töl, két ágyas szoba már 12 l\'-tfll. Kitűnő éttüreói éa kávéház. Előzékeny kiszolgálás. — A Zalai Közlöny előfizetői az utolsó havi előfizetési nyugta felmutatásával JW7» vxményban rószeetlbiok.
4P
ezer
HuiiJ -»»\'
június S-éw
és Fejér ntegye dőli része. A meteorológiai tupasztalalok szerint idén u csapadékosán zivaiaros tcrniciLís\' idény eatt áthink, amelyben a tcrmiie ed-méuyeket erőien \\eszé3jieztelik u jégverések.
Kjien a várhaló ked\\B;ŐUen idi/árási viszonyok inrott a biztosító tár.-aságok és oz egyes inező^azdnságl kamarák mindent eaköveinek, hogy u gwzdakö-zönségei n jégbiztosítás szükség^égéie ngAelmez;etsék.
A magyar jégblziosiblsi intézmó^y dijtéttíeivel a mező;íazda4ág tgjAyftit marad ék taCamrl ki tudja dlégllcni, mert nemcsak Eiu^a Kgolvsóbb díjszabásával, a biztosított fdek óiu^éiizeiilése né>kül köti u jégbiztosításokat, hanem fetléleleilieii és a károk megátt-ipátá-simM a mezőgazdaság érdekéiéi példaadóan korszerűvé tett. A lakarmaiiy-ftTiék, a knlászosok és " tengeri írelctt mindennemű kereskede&ni és ipari n5-véuy jégbiztosítását váüUáják a magyarországi bizlositó lársaságjk. A üüg-nagyobb lennt\'iísi kockázatot jelentő kercskedetmi és konyhakerti mag^aSc, u kender, a a szőlő és n dohűay kánncgáfiapiiá.\'uvnált történt rtönyös kártérítési módozatok ped g közismertek. A biztosító társaságok jégkárboos-lőit a kis. és uugyga/.dák az ország egész lerüWén, inbil kuniL-ly lanAyi-adúl és megértő gazdáiársnl fogadják. 1910.1.-én közel tnásrélmrJIUi pengővel többet fizette\'t ki a magyumrtizági Jelbiztosító társa\' á-jok a tHztos;t>tt mezőgazdaságnak, mint amcimyr Jégdij-bovéMük volt. NéBl saját luisznuk nő-veTésére gondolnak tt, tát, amikor » gazdaközőnség figyéhnét 8 jéglnztosl-tásra felhívják.
A biztosítók a kockázatot a Uttosi-(ás felodása iinjiji\'dr\'.l n Icarntáslg vise. lik, még. pedig akkor sem több díjért, ba a gazdasjlg a bkz:osÍlá>l már kora tavassnS Teladla. A váWhtok a liia-lositá.si dijak flzeléséie halasztást adnak a líeiflkariláyg, iXlcíöüo^ "n lemré-nyek értékesítésé;g és így etzxff is a mezőgazdaság K\'gsajáiosabb igén.ve\'Jiez igazodnak.
Tapasztalat szerint Magjarorszagon tavasztól Őszig H0—150 jégverés! nap szokott lenni és eze( kösttt legidábh 8 országos kiicrjedésü. Amikor eitcn körüJinényrp fokozottabb mértékben hivjnk fel \'a mezőgazdasági likoaság ftgyiemiét, azért tesszük, me:t alérités nélkül kieső, vagy ttrasstuM te.*més nemcsak egy ery gazdiöiak, booem *z egész magyar mezőgazdaságnak okoz heSyrohozhaiaUfln veszleséfeCl. (:)
A revízió rohamcsapat* » ma. (yar újságíró társa dalom, wtnaty a nemzet nagyságáért harcol. Csak a megnagyobbodott nemzet hálája liiztosithat gondtalan öregséget a toll veteránjainak. Küldd e« adományodat az Újságírók Nyugd\'i-Uitézetének (Budapest, VJ., And-rássy ut 10J.) a Í1.57Ő. sjtaxnu osekklapon vagy poslauteJványoli.
- (Tnvaw:l kabltalnk)
mindegyik o elsőrendű budapseil msV-
ffl!mtffl^^i^^it^b lá^
77
a
ZALAI KöZLöNV
IMI, ma]m 1?
FERENC JÓZSEF
keserűvíz
Hasáb á» aprított
tűzifa,
továbbá tatai és ajkat ttXén kapható
TIBOLT LAJOS
te- Ás széB-öagykereakedőnói.
Úristen, bocsáss meg nekik t
Furcsa kornak vagyok a szülöttje,
Kinek nem állnak mögött-
Kivont karddal, korbáccsal, szóval,
Ököllel, bottal aem ásóval,
Kinek nem mesélnek Tündérországról,
Szerelemről, gazdag királylányról,
Kinek nem világítanak gyertyafénnyel,
Angyalarccal, sem Igével:
De — harcra uizllják az Éggel I
Ó, milyen jóvolna az uszítókat,
Ístorcsörtctőkct, ködobálókat, tok ás szitok helyett kacagással, Szívből markolt megbocsfljtáasai, Arannyal, imával, aok más egyébbel fia egy darab puha kenyérrel Dobni vissza I
\' Megbújni a gyávaságban, Menekülni az éjszakában, Térdreesni,
Egy jó szóért esedezni S menni, merre űznek, Megcsókolni az ostort, mellyel (ltuek, De — vele nem ülni vissza I
Harcba, perbe kellene szállnom, Lelkemből kemény szavakat kiráznom i De — ilmuljon ki tenyereim kérge S legyek gyáva, de maga a béke I
Furcsa kornak vagyok a szülöttje:
Hol öles rendekéi a Harc arat
S biin minden az Ég alatt.
Ea én itt, Isten ajkán hang vagyok,
A lelkembe! kl szédült dalok;
Miatyánk közt fogant, bűntelen angyalok.
Ö, milyen jó volna Áldozatot mulatni be olajággal, Alágyujtanl egy Mlatyánkkal, Szólói a béke szavával, Tömjénezni a gyávasággal, Megbocsájtanl embernek, ördögnek, Fegyvernek, ostornak, ökölnek, De — velük nem ütni vissza 1
Én: sérelmet, sorscsapást zsebre gyűrök, Türelmes lobként mindent ellürök, S aki tomboló vad haragban Legnagyobbat akar ütni rajtam, Oda aTlok elé
Ea lelkemből zsoltárokkal megrakolt
Hajók, kocsik, vonalok
Bocsánatért dübörögnek az Isten felél
Ba lm mellüket mea-kulpázva nem Is verik: Úristen I bocsáss meg nekik I
— (Keresxtjáró napok)
A nagykanizsai pJéhamák a jövő\'hét eliő napjaiban tartják a kcieizljáró napokat: hétfőn, kedden és szerdán. E napokon a hélórai szent inwu után indul a körmenet. Hétfőn a plébári\'ák mindegyike külön vezeti körmenetét és pedig a Szent József plébánia a lazsnak! kápolnába, u Jézus Szívé flé-bánia pedig a kórház kápahiájálui. A körmenet megérkezése után szent-rnlse és könyörgések. — Kedden a Jézus Szive plébánia körmenete az ateólemplomba megy, hogy hivői résztvegyenek a Szent Antul Ajto\'osságon.
— Szerdán a Szeli József plébánia a feisőtcmplomba vezeti körmenetét.
— A plébánosok szcreietlel arra kérik híveiket, hogy hétfőn saját körmejclü-kón vegyenek részt, kedden a felső, szerdán pedig az alsóicmplomboii gyülekezzenek, hogy a* közös körraOi.etek srtmban és buzgóságban Is Isten dicséretére és városunk minden lakójának lelki épülésére váljanak,
— (A vármegye) saámvevőjégi főnök athelyexése)
A belügy miniszter a Maros Vordu vármegyei számvevőséghez szolgálattételre kirendelt vitéz Márk Fereno vármegyei számvevőségi tanácsost a Zala vármegyei számvevőségi főnöki leendők ellátása alól vtfíó felmentébe melleit Maros Torda vármegye számvevőségéhez helyezne ál. „ j
— (Áthelyezések « pénzügynél)
A pénzügyminiszter KourJd Mihály pénzügyőri főbjzlost Keszthelyről a Kisvárda községi, Nagy Imre pénzügyőri Wziost Nagykanizsáról a Munkács városi, Boér Mihály pénzügyőri főbiztost Debrecenből a keszthelyi, Tisza Tibor pénzügyőri biztost Hajdúböszörményből a Nngyknnizsa városi pénzügyőri kerületbe lieljezlc át,
— (Áthelyezés)
Az igazságügyminiszter Füle István tapolcai kir. járásbíróság* telekkönyv-vezetőt a kaposvári járásbírósághoz he lyezle át, i I
HOTEL OORVIII
BUDAPEST W1B
VIII., Csekeasy-a. 14. Nsatzstl Színháznál Családi szálloda a város szivében. Újonnan berendezve, központi hV tés, hldtg-tntleg folyóvíz. ¦
Egyágyas szoba P 8*50, kélígyas P T-—
- (Uj állomásfőnök Zaialővőn)
A szombathelyi Máv üzletve.-clőség Ujj Fereno főtisztet, Znlailővő á\'itvunás-főnökét ugyanabban n \'minőségben Mo-sonszentJánosra, Kondor József fötisz. lel pedig áHomásfőnöki megbizatássnl Zolalövőro helyezte.
— (a zeneiskola hangversenye)
A Nagykanizsai Városi Zeneiskola szokásos sikerrel tartotta meg ehcli növendék hangversenyét kamaraterme- I ben. Á termit zsúfolásig mcgtőUölték u .szülők és a zenekedvelők, akik élvezette) hatógatták a nagy felkészüH-séggel kiáltó kezdő és halódó növen-dókeket. A közönség lelkesen üoűfi-pejte a fialni kis zenészeket, akik meg is érdemelték a tapsokat. Az iskola tanárai és növendékei egyaránt kitettek magukért, hogy elérjék azt n sikert, aineíy eautlal is — mint mindig — koronázta fárpdtságuktat.
— (A járási mezőgazdasági bizottság)
szerdán délelőtt 9 órakor a városháza termében tavaszj ülését tartja.
— (IVUgleTenTaz 0. T. I. kézikönyv)
" Az Országos Társadalombiztosító In-tézet szolgálta lásalt, köte:ezcttséf>e-l és eljárásait ismerteli a m. kir. "belügymi-niszter 187.173/11110, It. II. számú rendeletével ajánlott OTI kézikönyv, imly a icndele: szeriiil a lársadjiombizlosi-tásbau érdekelt közönségei, tcl\'át mind a iminkuudóknt, mind a munkftváll itókát hivatva van az Országos TáAftda-lombiztosiló Intézel lel szemben fenn álló kötelezettségeikről és joga\'jkróü népszerű módon tájékoztatni. A kézikönyv HM) oklal tcrjedeSmü, ára 1.90 pengő. Megrendelhető, kiadóhivatalunk utján, t \'
— (Erdély tornászbajnokságát)
május 23-én rendezik Kolozsvárott, A bajnokságok IcbonyolÜásánaJí egyik akadálya a városi sportteier.eu folyó munkálatok voltak. Sikerült alzonban a nehézségekéi áthidalni, meri BE OTT a füvesitési munkálatok elhalasztásához hozzájárul*.
— (Elitéit Hszttolvajok)
Nyári József, • Mozsár József és Czirákl Sándor teleki lakosok még miül év novemberében nagyobb meny-nyiségü lisztet loplak Vízváry János andrásltidni molnár malmából. A liszt-tolvajok most felellek teliükért, A zalaegerszegi törvényszék Nyári Józsefet és Mozsár Józsefet 2, Czirdkit pedig 1 hónapi fogházra ítélte jogerőben.
Ktkeséa) válogatett
Ella-burgonya
minden mennyiségben kapható Deák-tér 4. szám alatt.
Érdeklődni lehet telefon ö!3.
— (Egy vidám hét a Balatonon)
Az IBUSZ az idei évben — mint eddig is — tijbóB kiadja u nagyközönség kényelmére balatoni jegyfüzetét: »Kgy vidám bél a Balatonon, oimmel Ez a jegyfüzet bármely balatonineCttetII fürdőhelyre, vagy Hévízié érvényes az elő-, vagy utószezonban, léhát május l-töl június 22-ig és augusztus 22-lÖÍ szeptember 30-ig. A jegyfüzet ára Budapestről, vagy a Dunántúlról
Visszaszállították a kanizsai tolono házba a régi internáltakat
Ma további szállítmány várható
Mint ismeretes, a légvédelmi készültség ideje alatt a rendőrség elszállította a nagykanizsai toloncházban elhelyezett internáltakat, mintegy 70 fői, férfiakat, nőket vegyesen és különböző letartóztatási intézetekbe helyezték el őket. A normális állapot helyreállván, az illetékes tényezők intézkedésérc az elhelyezett internáltakat ismét visz-szahozták. Erős fedezet kísérte őket a vasúti állomásról az Er-
zsébet-téri toloncházig, ahol számbavevésük után elfoglalták régi helyüket.
Ma további szállítmányi várnak a rendőrségi toloncházba. Az ország különböző részein a közbiztonságra és rendre veszélyes, internált férfiakat és nő-kel, mintegy 80 főt, akik itt rendőrségi őrizet alá kerülnek.
A kanizsai rendőrségi toloncház, illetve Internálótábor tehát újból benépesül,
Dr. Boda Károly Bor- és Faérlékesltő cégnél maximális áron kapható •*L
és fanyottUifa; pésti tajáswéa, tatai brikett, n«fybátonyl biik.lt, ajkat darabsa-büíu, klhupolt fskatMséx, la konüAI k«v*«SM*a, valamint elsőrendű minőségű Ó é» tlj bor.
Iroda éfl borplneék: e*«iig*<-y-Mt 36. — Tatslap: VéoMjr-atta 6. — Ttlafaa: ».
lár aoit goidoikodjék a kövülkexö télre tliseKtsjag-uBkiéflsUroll
¦agáswsek ea üiUxwinyak aatkaégleatask
fitfsalsérdl faadeakeá\'aak k«4vtsS falUuWk mUtHI
57 pengő, a Duiiániniieu Jt) pengő és Budnpesilő) 350 km. távolságról! ttilrúi 03 |>engö. (:)
— (Üvegben hozzák forgalomba a húskonzerveket)
A Magyar Vidéki Sajtóludósitó budapesti jelentése szerint máris mo^in-del;ak a kísérletek, hogy az őszi luis-konzervkmnpány termékeit Adálazó, fehér üvegben hozzák forgáíolnba. Ez n megodás egyrészt azért aWnyös, mert a nagyközönség láthaljn, mit vásárul, másrészt az üveg kCíüLé;c tökélejesen higéiiLkus. A hazai üveggyárak máiii fcilkészühick a húskonzervek c\'ljail szoilgáló üvegek gyártására.
(Folytatás a 2. oldalról)
fcgyvericl lŐllék Beyrouth és Damas-kusz eg>"es részelt, főképp n repülőtereket. Egy francia tiszt életét telte. , ¦ j ,| , i ;
Hány hajói wüsuatatt slnglla?
Róma, május n Az angolok közölték, liogy a\'háború kitörése óta 023 angol, 278 angol szolgálatban lévő szövetséges és 307 angol szolgítalban lévő semle&Os hajót ve-j)zi teltek.
RŐmal körökben megjegyzik\' e jelentéshez, hogy az angolok a tényleges veszteségnek csak negyven százaiékát vitiíjúk )..;!, ií(v in- liitiiuik, hogy a tengely elienhlokódja inöfj-en hatásos.
_ Dicséretes vállalkozó szel
[ jJJS. | jJ I lemre és eosrántságra inu-
I-¦-1 tat Radnóti István voK
koftozavári 51. gyaíogezredtclii tartalékos zászlós esete. Ezen a ¦ tiapon OroszViigj-etorszilgba)1 d PflS\'oai folyó környéki Nove Miászio terüSatén íoí-derilő utón vott szakaszávaí, miközben miniegy 10 főnyi orosx osztagot vett észre, nvt^y miatt nani folytathartta útját. Erre nyomban az a terve lá-madt, hogy a kózcU mocsáron átgá-zollva, észrevétlenül az oroszok hátába férkőzik, rajtuk üt és széjje* \'Ugrasztjn őkcl. Szándékát pompásan meg ís-vnftó-sitottn. Szakasza zömét rejtőzötten és minden eshe:őségfc€il számoivn, oWa-loin adásához csoportosítva visszahagyta, Ő m\'aga pedig ót katonájával a meJlig érő vízben átgazJoW a közli és az oroszok közölt caterülŐ káká.s mocsáron. Partot érve az; oroszok hátába lopakodott, majd élénk tűzzel rajtuk ütött, ami teljes sike:t hozott. Az oroszok sok sebesült és halott visszalingjAíávaj ClnieneküJJtek. Radnóti zászlós síámára megnyílott az Ut Fet-deiitésl feftidatát folytathatta. Jutalmai jH-dig megkapta, mert kivágó ráter-mettségge) és vállalkozó szetttemmW véghezvitt vitézi lettéért a nagy ezüst vitézségi ércmm<t iftnlelték kf.
vaskareakaJssa — Nagyktalzsa
h!kn-iu7alz-[li)iaii-
Wender itmrikpérmU »a>mr »él»aurtéhb«w.
\'* n "\'aMffa i ¦ajMa*^b.iim,^,i,>mpW,i¦iihw,miiii mii
IMI. ml]ui 17
¦ALAI »0ZL01T»
BOvid táviratok
ÍRORSZÁGOT nagy \\eszfly fenje-ge[l ~ jelenlétié ki I)e Valera --, de Írország békél.akar és bajlandt\'i meg* védeni földjét, szabadságát és élei-jogait.
GöTÉBOÍJRGBAN egy gyárban ke. .elkezelt luzlÖE leégett két városrész. A tűi során milliárdos értékok pusziul tak el. A tűzoltásban n katonaság is segédkezeit.
ISTAMBUM jéienlés szerint behívták a 25—10 év közötti inolianiedano-kal katonai szeügálalra,
VETöMAGOt csak a M. kir. vclö-magvlzsgáló állomás minőségi igazolásával »»h«l a tisztított és eí?euő:zött
velőraagokra meg.szal>oU magasabb árakon árusítani, ./
CSEPELEN Batha és Varga miniszterek jelenlétében nagy sikerrel tartolták meg a W\'ciss Manfréd gyárban az ipari minta llégottaluU gyakorlatokat.
CSIINKING. ellen 50 japán |rép intézett újból sikeres repü-lÖgéplámudást.
MEGJELENT a kárpátaljai társaság által kiadott ruszin nyelvtan.
A SZOVJET erélyesen tiltakozott Amerikában k<H gyapottal és bőrrel teli hajórakomány San Franciskóban történt lefoglalása miatt.
EGYIPTOMIJÁN Roosevelt fián kívül még 17 amerikai katonai megfigyelő van.
SZABADKÁN 24 órán belül jelentkezni kell azoknak, akik 1018 oki. 31-ű előtt nem olt laktak.
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
BALATONFENYVESEN,
közvetlenül a pályaudvar előtt, a Balatonparton, nagyon szép fekvésű, fásított
VILLATELKEK
fürdőjoggal
25%-og
liMrii Iliiül
havi 15—20 pengős részletre?
megszerezhetők. Villanyvilágítás. A talojbesztlrödés folytán kltünO ivóvíz. Fenyvesei-ben árnyai sétányok. Bársonyos homok-strand, bykia ¦•ljtlo\' sekély vízben t ntmekek Yt-
nsély aclIiM íflrötóefnek. Az építkezés olcső és kedvezd feltételekkel lehet építkezni. Egy csekély cIOleg lefizetésével a telelj nyomban birtokba vehető és nevére lesz telekkönyvezve. Karján díjtalan prospektust
szabó antal
¦ aliliian : Nagykanizsa, Fi->t t.
mm
Olaez gőzkomp
t katonavonattal a ledölzeten elhagyja a kikötőt (Polo R. D. V.)
A berlini wliohowl korház I« angol bombatámadáa nyomalt mutatja. (Foto R. 0. V.) „
Mai. Közlöny Zaini Köxlőn.v Zalai Közlöny Zalai Közáöny
Iii
Villamos httztartdsl hészaiék
mlndenMneh öröme! szerez!
Teakannák íróasztali lámpák
Vasalók Hangulatlámpák
Kenyérpirítók Modern falikarok
Oyorsfózók Olvasó lámpák
Kávefózók Tanuló lámpák
Nagy választókban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVA VÜLGYI-nél
Sugár-ut 2. m
Hirdßsssn i Zului Közlönyußn
APRÓHIRDETttSEK
trÄ*SÄ zara tsrtiissi
lű .<&.;. SO BUS,, BÚ*Am UwSbM uS * Mi!*..
alla*
aaaaatéast keresek sxoanslra Horthy M.-U, 19. 1*"
«razziala*, taaaaoat fclveiiek. Helyei ¦utalói, Fő-ul 4. 1*61
Biciklizni tudd kifutó Icivtletlk. Szálúi-get, E6tv0s-té«31. 14*5
FS»n!«»<lé btjiróndt lelYtiuk. Surir-ut te/B, loMettnt 2. HM
«.la-iail lel.eizek, bővebbet Kauteln», Szent Imre herceg-u. 7. 1498
ADÁS-VÉTEL
Aatdgumll es minden mis gumihulladékot vtirek legmsgszsbb napi írom. Csvetkó gumljavltöüzem, Fő-ut 4. 1470
ví.Aieloíí.
11(1!.
Antallal, hsszuéltat ll, RlKher Milyas, ^3^J^—~
Jókarbin levő gyermekvaeágy ala**. Hunyadi-utca 18. _ 14»
DIaaaaaxSrt minden mennyiségben átvessünk. Hungária kelegyár, Horthy M.-ut 23. \'4M
Rákócslulcs 61. síim alsll •!•«• egy kerékpár, egy gyermek aport-kocsl éa egy (Haznóól. 1471
Jókai ba« levo lábonálló ketlsn vallásikkal egyQtt .1.«. Hunyadiutca 16. aito.
1470
IsalagMrasisk ived acélból eladók. Hacker, Sagár-ut 2a 1469
Használt BMraahara-ak, ebed 16- <a bilócilllár eladok. Megteklalhelő hitlőn Klrály-ulca 30. _1482
. Ml nyeit ablaktokok eladj Bsbochay Oy8rgy-u. 1. az. 14!
¦tlkamSsi* miatt aioba-, konyhabútor eladó. Arpad-utca 8. 1481
¦Hada hirom oltander, rdisssiln, dapia teher és krém. Batthyánj-u, 3. 1418
ukAs-Ozlethelyiseo
¦alalaaaeárláa villa kiadd leijei berendezéssel. Bővebbet Kanlmann Károíy-nll. _14»
KatU aloal sseka, volt liodshetyl-nég, azonnal kiadd Sagár-ut 2. is., I. em. Érdeklődni Olaiinil. 1483
Kel egymitbaiiylld klllmibejAeatu, csatié, 3 vagy négy szoba bútorral vsgy bútor nélkül, tördőszobahaasaálattal aug. l-re klaalA Caeagery-u. 9. 1496
OasktovBaaM löbb év óta cakrass-dának haa/náll helyiséíí. ósaxea mellék-belyltegebkel, szép portálul, lakással, a város legjobb helyén azonaal ktadó. — Ugyanottegy nagyobb uzlethelyUég. két modern kliakatial, nr.ép portállal lerH kon-lekcIdB-, cipő- vagy csemegeuxletnek alkat-maa, szintén aroanslra kiadó. — Bővebbet Kelemen Bélánál, Csáktornyán. 14S7
• Telekiül 10. szám alatt 2 nobis lakás klaao. — Ugyanotl bálóbutor alasi».
1494
wtwaarT grau
Dall taksa*! síéaen bulopaMatl
szoba lUrdőazobshaisnilallal Június léi. kiadd, cím a Uaddban.
HA1 tt sNOATLAN
Tobb adómentes maján- es bérházai házhelyet, szőlőt te (Sldekel ks...tr> Papp, TeisM-at 8, 2*94
alaa* kisebb, nagyobb adómentes nrsgáanizaaat, bérnszskst, házhelyeket közvetítek. Honrath, Sagár ul 42. 1499
Xa.l.taaalAa 1IUI [elejti goudjslt. Or. Kondor, Józscl lőherceg-ul 71/a. 1466
¦ALAI IOZI.0NV
Nagykanizsa megye! varo» polgármesterétől.
5126/1941.
Tárgy: Altiszti es szolgaszemélyzet részére egyenruha beszerzése.
taBflárplási liirijiiliuiii,.
Az allliztl és szolgaszemélyzet restére 20 tend posztóból készítendő 1 zubbony, 1 nadrág és 1 sapkából álló egyenruhát szeizek be.
A mintával felszerelt zárt Írásbeli ajánlatok 1941. május 24-<n déli 12 óráig a v. iktató hivatalba nyújtandók be.
Ajánlatot ktllön-klllrjn az anyagra és munkára, valamint együttesen Is lehet tenni.
Nagykanizsa, 1941. május 17. i«n Polgármester.
13447/1941.
Tárgy : erdei aylladtkok stb. talerméiének éitékesilése.
Bérbeadási hirdetmény.
Folyó hó 20-án, kedden delelő t 9 órakor a vátcsl Felsöerdfiben lévő erdei pásttál és nyiladékokat, — ezt követőlfg ugyanaznap délután S\'órakor az alsóeidd nyiladékokat, volt legelöt éi réteket folyó évre nyilvános szóbeli árverésen kaizá-lásra bérbeadóm.
Találkoiás Felsöetdőn a lőizer-raktárnál, Alsóetdön pedig a vadász-hámál.
Nagykanizsa, 1941. május 16. ten Polgármester.
314/K6 1941.
Tárgy: A llaxtvásártál szabályozása.
Hirdetmény.
KOzhlrré teszem, hogy a llsztüz-letek a mat naplói keidndóleg Ismét két hétre etóre adhilják ki a lisztet a fejadag szerinti mennyiségben. a fejadagok változatlanok: hetenként ts személyenként 2 kgr. ke-nyérllszl és 30 dkg. finomliszt a fejadag. Nyom ítékosan figyelmeztetem a közönség, t. hogy a 280/1941. M. E sz. rendelet értelmében a gabonáiét meléssel nem foglalkozó városi lakosság személyenként legfeljebb 10 kgr. kenyérllsztct és 25 kgr. finomlisztéi tarthat otthon készletben; mindenki tebát csak akkor vásároljon lisztet, ha a feladag szerint vásárolni szándékolt liszt és az otthon lévó készlete ogyCtt sem haladja meg a 10, 1 lelve 2-5 kgr.-ot, !ii.it különben kihágást követ el, mely n k 2 hónapig terjedhető elzárás a büntetése. Teimelck, akik őr-leitek gabonát, az üzletekben nem vásárolhatnak lisztet; a vlsszsélókel kihágáséri feljelenteni. Ha a termelőknek elfogyolt az őrölteiéit llszt-jflk, akkor vagy vásárlási engedélyi kémek a KoieHátáil Hivatalban, amelyre ismét vehetnek gabonát őrlés céljára, vagy pedig a KOzelláláel Hivatal Írásos engedéllyel beutalja őket valamelyik llsittliletbe.
Nagykanizsa, 1941. május 16. ism Polgártnesiter.
Mindenki a helyi kei^eddkoaii 4a l,>aro*»knál tmtjTcxj*
(Okost I ti,, I íj
Egy német aegédolrkáló fedélzotán. (Poto li, D. V.)
Atrlkábau Ioli II angol rei ulogép (Foto II, D. V.)
\'Imi
Német repülő a nlvatagban Qumanyagot vesz tel. (Foto R. D. V.;
KESZIMKÉÍ
^PORT ás-FOTÓÜZLET-E.
-fotóía bq r a tó r» i u m
HMl. máim 17
Nagykanizsa megyei város polgá/meslerelől.
316/Ké. 1941.
Tárgy: Hatósági vásárlási kanyvek rendszcreeitéae egyes közszukseg-leli cikkek beszerzéséhez.
H Ír nlríMti iáira jf„
A kormányhatóság 31E0/1914. M E. és 201000/1941. K. M. sz. a. rendeletet adott ki, amelynek értelmében minden fogyasztót hatósági vásárlási könyvvel kell ellátni és május 16.-tól kezdődőién mosószappant, pipereszappant, borotvaszappant, konzervekét fa gyümölcsből készült konzervek, kivételivel) rizst, tüzelőanyagot, szövetet, selymet, vásznat és egyéb textil méterárut (a rövidátu kivételével) kész fehérneműt, ágy- éa asztalneműt, kést felsőruhái, kötött árut, cérnát \'vam>- és kézlmunkafonalal, utalványmentesen beszerezhető lábbelit és végül hozóit anyagból készített fehérneműt, vagy ruhát, csak az vásárolhat, akinek már megvan a hatósági vásárlási könyve s a felsorolt árukból történi minden vásárlást a kereskedő, vagy Iparos köteles az illető fogyasztó\' váfarlásl könyvébe bejegyezni Nyomatékosan nangsu\'yo-zom, hogy nem arról van szó, hogy a felsorolt árukat jegyre lehetne majd csak kapni; e rendelkezés csupán azt jelenti, hogy a felsorolt árukból az iparosok és kereskedők minden fogyasztó részére, a rendes kereskedő gondosságával ügyelvén, csak annyit szolgálhatnak ki, amennyi az áruból a fogyasztó követlen fogyaszlátl szükségleteinek megfelel s a rendkívüli gazdasági viszonyok állat indokolt es az Igy kiszolgáltatott árut a könyvbe bevezetni tartoznak. Vagyis mindenki vehet és kap annyit, amennyire szüksége van, de annyit senki se kaphat, hogy abból otthon készleieket halmozhasson felj
Hogy • vásáriét)! könyveket mindenki hol, hogyan Ai mikor kaphatja meg, 48 órán beldl talraga-szókon fogom a lakoaaág tudomására hoxnl.
Nyomatékoian ismétlem, hogy a rendelet május i ti.-avat hatályba lépett, a könyvek kiadásáig a felsorolt árukból eladásokat eszközölni nem szabad s aki ezt megszegi, legyen kereskedő. Iparos vagy fogyasztó, 6 hónapig terjedhető elzárással büntettetik. 100 kg.-on aluli tüzelőanyagot a vásárlási könyvek kiadásáig is kl subád szolgáltatni.
Nagykanizsa, 1941. május 17. iu» Polgármester.
~~~~
EREDMÉNYT
ttt ^i^j^^jjjj^Jjjjj^
I
««»»\'». ilui-l! ..... ¦3*nj« : ..«li|a*Sas4|l II. T. Nssyiselzea". fadait* kiadó: Zalai sárety. Nyomatott r a .Klziaz4ae4|l n, T. Nasyksílzaa*
syezaSáJstaa ttzaryaaalzsaa. OyezdlÉrl kiali talál kár**.
tl|. \\évíotyam 114 aiám.
Nígykwiljaii, mu májtte 19. hétfő
álra 1 2
KOZLO
IÜ»>llllfi i *• ki*tóeű,»ül: ftol & Uta.
POLITIKAI NMILtP
Felelős szerkesztő: Barbailts Lajos
Eialiielésl ir>: «y hóra 8 txttgi *0 WUf. Sierkesilőiéjl él kTadóblvatall UMum 78. u.
áz agrárország Ipari
Tudós voluma hangzott cl a napokban Magyarország iparosodásának szükséges volta mellett. Suránvi-Ungcr Tivadar egyetemi professzornak nz iparfejlesztésért történt alaposan megokolt kiállásával kapcsolatban hangokat hallottunk, amelyek az egyoldalú agrár álláspontot elitélték és maradiság-nak minősítettek minden olyan törekvést, hogy mi maradjunk csak kizárólag mezőgazdasági termelő és terményeinket . cx-> portáló állam. Meg kell állapítani, hogy Magyarországon év-lizedek óta nincs olyan számottevő agrárpolitikus, aki annyira vaskalapos volna, hogy az iparfejlesztés és iparfejlődés ellen foglalna állást. A magyar agrárpolitika hivatott vezető egyéniségei kivétel nélkül szükségesnek tartják az iparosodást és pedig nem csak azért, mert éz az országot gazdagítja, hanem azért is, mert ez a mezőgazdaságnak elsőrendű érdeke.
Minél fejlettebb egy ország ipara, annál tekintélyesebb az iparban foglalkoztatollak száma, tehát annál inkább izmosodik a belső fogyasztáspiac, annál inkább tudja a gazda termeV nyeil nyereséggel eladni, Ez azonban csak egyik oldala az éremnek. Tagadhatatlan ugyanis, hogy maga a mezőgazdasági üzem is annál inkább iparosodik, minél belteljcsebbé válik a föld megművelése. Az a gazda, aki vajat, lurót, vagy inas feldolgozott tejterniényt ad cl. máris iparosodik, az a gazda pedig, aki szeszgyárat tart fenn, gépekkel dolgozza fel termé* nyoil takarmányokká és.ezekkel piacra hizlal, máris; valóságos kisebb iparüzenmié fejlesztette a mezőgazdasági üzemet.
A .magyar, mezőgazdaság régen kinőtte gyermekcipőit, halad a korral és nagyon jól tudja, mit jelent neki az ország iparának fejlődése. Ezért éppen a mezőgazdasági körök voltak azok. amelyek örömmel köszöntötték a kormányzat iparfejlesztő szociálpolitikáiét, most pedig őszinte örömmel üdvözlik a Bárdossy-koraiáiryuak az ipari munkásság részére hajlékul szolgáló kislakásépitö akcióját.
Erdeke a mezőgazdaságnak, Imgy a belső fogyasztó piaemi-net felvevő képesebb legyen, de érdeke az is, hogy a\'neki szükséges iparcikkeket helyben, az ország halárain belül be tudja Wezjvi. Ls amikor ma már a hazai kis- és kézművesipar is számottevő tényezője a vahila-szerzö magyar kivitelnek, a legnagyobb rövidlátás volna az iparosodás ellen állást foglalni. Ellenkezően, ha mi csakugyan vezető pozíciót akarunk elfog-
A német-francia megegyeiés
vslósxEnOleg mén ezen a hetedt aláírásra kerti!
Mór nem erősítették meg a vlchyi amerikai követ visszahívásit — Papén nagyjelentőségű tárgyalásai Ankarában — Roosevelt elhalasztotta kanadai útját is — Egyiptom vezérkari főnöke megszökött
Horvátország királya a spoletol herceg lett, de egyezményekkel Is szorosabbra fűzték az olasz-horvát kapcsolatokat
Az elmúlt napok legkiemelkedőbb eseménye a horvát királykérdés Végleges megoldása és az ezzel kapcsolatban megkötött olasz—horvát egyezmények ügye. Pavelics horvát államfő vezetésével ugyanis tegnap jelent meg a horvátok küldöttsége Viktor Emánuelnél, hogy a savoyai ház egyik tagjának felajánlja Horvátország koronáját. Az olasz király és császár a spolctói herceget jelölte a horvát trónra.
Az uj horvát király 15 éves. Három évvel ezelőtt nősült, felesége Iréné görög hercegné.
A királyi kihallgatá* után Mussolini diszobéden látta ven-
dégül a horvát küldöttséget, A Duce pohárköszöntőt is mondóit, amelyben hangoztatta, hogy a dinasztikus kapcsolatok még szorosabbá teszik a kapcsolatot a két nép között, amelyet a kölcsönös érdek szálai is egymáshoz fűznek. Horvátország a barátság szellemében római szilárdságot kapott az uj királlyal.
Pavelics válaszában szintén azt hangoztatta, hogy Horvátország jövőjének szilárdságát jelképezi Vojnimir koronája. Rámutatott arra is, hogy Horvátország kezdettől fogva a tengely mellé állt és részese akar lemü az uj európai rendnok.
Mit tartalmaznak az olasz-horvát egyezmények ?
¦ Róma, május 19
A Stcfani iroda közli azolusz
—horvát katonai egyezmények szövegét. Eszerint a dalmáciai rész Olaszországhoz tartozik. A Horvátországhoz tartozó tenger részen és a szigeteken semmiféle katonai támaszpontot-nemlétté sit Horvátország és haditengerészetet sem tart A Horvátországon átmenő olasz csapalszál-litások ügyét később külön egyezményben szabályozzák.
A szavatossági és együttműködést egyezményben Róma kijelenti, hogy támogatja a horvát királyságot és szavatolja Hor-
vátország területi sérthetetlenségét és függetlenségét. Horvátország viszont kötelezi magát, hogy nem vállal olyan nemzetközi kötelezettségeket, amelyek Olaszország iollcn arányúinak. A szavatossági <és együttműködése egyezmény 25 évig érvényes.
Az olasz kormány támogatja Horvátországot abban is, hogy katonai kiképző liszteket küld Horvátországba, szoros vám- és valutaügyi- egyezményt kőt vele, csak ugy, mint ahogy a vasút és tengerészeti ügyekot is külön egyezményben szabályozzák majd a kisebbségek jog-egyezményével együtt.
Az Adria medencében Olaszországé a vezetőszerep
Az olasz—horvát megegyezésekhez Róma politikai köreiben a következő megjegyzéseket fűzték :
Aki figyelemmel kísérte a ví-lábbáborus eseményeket, az tudja, hogy Olaszország 1915-b\'cn azért lépett háborúba, hogy a Földközi-tenger kérdését megoldja. A Paris körüli békékben azonban a kérdési ugy oldotlák meg, hogy Olaszország, bár a győzők oldalán harcolt, az Ad-riai-leuger békéjét elvesztette. Mpst örömmel könyveli el Olasz ország, hogy a tengely barátságában sikerült elérnie célját, még pedig szoros barátságban
és békés együttműködésben a horvátokkal és a horvát érdekek figyelembevételével.
Berlin, május 19 Német körökben élénk figyelemmel kisérik a római eseményeket és hangoztatják, hogy az Adria-medencében Olaszországé a. vezető szerep, ő az ur az Adrián és Németországnak nincs semmiféle területi vagy más igénye e részen.
Páva II cs m Sxenttffyánál, Mussolininélf és Ciánoméi
Az olasz király és császár este ebédet adott a horvát ven-
lalni Európa délkeleti (részén, akkor a magyar mezőgazdaságnak és a magyar \'iparnak pár-
huzamosan kell haladnia, tovább fejlődni.1, tökéletesednie I
.(s-a-).
dégek tiszteletére. Az estebéden jelen volt a királyi családon kívül az uj horvát király, a Duce, Ciano gróf és az olasz előkelőségek, valamint a horvát vendégek.
A fogadás után a horvát vendégek az Ortiumi pályaudvarra hajtattak, ahol a Duce és Pavelics elnök elléptek a díszszázad előtt, majd még hosszasan elbeszélgettek. Baráti és szívélyes búcsú után egynegyed 12 órakor a két állam himnuszának hangjai mellett a vonat kigördült a pályaudvarról.
Róma, május 19
Pavelics horvát miniszterelnök helyettesóv.i vasárnap délután felkereste Ciano gróf olasz külügyminisztert és vele hosz-Szásán és szívélyesen elbeszélgetett.
Pavelics horvát állani vezetőt* XII. Píus pápa is rövid magánkihallgatáson fogadta.
7 millión az aj horvát állam
Zágráb, május 19 A lapok rendkívüli kiadásokban számoltak be arról, hogy az*; olasz király a spolctói herceget jelölte a horvát trónra. Közlik á lapok az uj horvát állam területének adatait is, amelyek szerint az uj Horvátország nagyobb, mint Voiuimir \' állama volt, mert kb. 115.000 négyzetkilométer nagyságú és kb 7 millió lakója van.
Ax angof-franolo viszony Qirv«
Beyrouth, május 19 üentz tábornok, sziríal francia fömegbizott rádióbeszédet intézett Sziría és Libanon népéhez. Hangsúlyozta, hpgy Anglia újból francia vért ontott, amikor támadást intézett Szíria repülőterei ellen. Az ő megbízása az, — mondotta — hogy megóvja közelkeletet. ezért minden támadással szembenéznek. Kérte a lakosságot, hogy a rend és béke fenntartásában legyenek segítségére.
Kairó, május 19 Wawel tábornok Kairóból ugyancsak rádión válaszolt Dentz tábornoknak. Sajnálkozását fejezte ki a támadásért, de mint mondotta, ha a szírai repülőtereken nem szállnak le a
ZALAI KOZt-ÖNV
BÚTORT
szaküzletben
Gábor műasztalosnál
vegyan vagy rendeljen.\' Nagy kantis*, \' íróikéi, salota.
nemet gépek, ö nem adott volna parancsol a támadásra.
Megszokott h agylptom. wnxérkari ffOn5k
Kairó, május 19 Az egyiptomi vezérkari főnök egy katonai repülőgépen ismeretlen helyre repült.
A hatóságok ezer fontot tűztek ki annak, aki hirt ad arról( hogy hová szökött a vezérkari Tönök. t
Angol- ás Ameriko-eltanaa sajtóhangok Franciaországban
.Vichy, május 19 •A szirai repülőterek elleni angol támadás Franciaországban nagy felháborodást keltett. Hangsúlyozták, hogy Franciaország nem szegte meg a fegyverszüneti egyezményt, a német gépek kényszerleszállást hajtottak végre és különben ás a szi-riai repülőierek a győztes hatalmak ellenőrzése alatt állnak.
Roosevelt beszédére is élesen válaszol a francia sajtó, amely ezúttal ir nyíltan és élesen Amerika ellen. A lapok emlékeztetnek Dakarra és D.üukirchenre és az akkori angolellenes hangulatot szítják most fel újból.
Roosevelt nem megy Kanadába
Washington, május 19 A francia—amerikai állítólagos diplomáciai szakítással kapcsolatban Amerikában nem erö-sitelték meg Leathi követ visz-szahivását. Ugy tudják azonban, hogy a vichyi követ vasárnap érintkezést talált a francia kormánnyal.
A Pest jelenti Washingtonból azt is, hogy, Roosevelt elhalasztotta májusra tervezett kanadai útját a súlyos nemzetközi helyzet miatt. * Amerika kél elhatározás előtt áll, — irja a tudósító. — Minden külföldi követelés befagyasztása az egyjk és a szükség állapot kihirdetése a másik kérdés, amelyben rövidesen döntenek.
Bafajsxóa elölt a német-francia, magbaazéléaek
Beriüi, májas 10 Polliikat körökben ugy tudják, hogy a német—franoia iiíCgbeszélésok a ]cg. íoütosabb kérdésekben mar megegyezésre vezetlek. Iíövidesen mar befejezik n lonácskozásokal és **z egyezmény valószínűleg még a liét végén aláírásra is kfinU Franciaország ezután teljes erővel belekapcsolodüi az uj lendbe.
(frdy tatás a 6. oldalon)
Nagykanizsa Ifjúsága ls részt vett Alsó-dombom felejthetetlen szép Örömünnepéi
Alsódomböru, május 19 (Kiküldött tudósítónk jelentése) Vasárnap a kora reggeli órákban kanizsai leventék meneteltek az állomás felé. A volt trianoni határt Murakereszturnái léplek át.
A magyar ifjúság, amelynek szivében két hosszú évtizeden át olthatatlanul lobogott \'a vágy, hogy szerepp legyen a szégyenteljes trianoni határok ledöntésében, néma tisztelettel és megilletődéssel tekintett ki a lassan haladó vonat ablakain arra a Murahidra, mely két évtizeden keresztül a tilalmas akadályt jelentette.
Percek alatt bent van a vonat Kotorban. Piros-fehér-zöld lobogókat lenget a kora hajnali szellő. A kiskanizsai L\'cventeze-nekar zenés ébresztőjére már kendők lobognak, barátságos arcokat látunk és integetnek szomszéd községünk derék népei.
Alsódomböru diadalkapuval fogadja a magyar leventciijusá-got. Elöl Szépudvary főoktató fogadja a falu bírájának és tüz-« oltó főparancsnokának jelentését és barátságos szavakkal köszöni meg a kitüntető fogadtatást.
Ünnepély a Fő-téren. Többezer ember gyűlt egybe erre az alkalomra. Muraköz egyjk legkiválóbb magyarja, dr. Zalán Gyula volt orszgy. képviselőiéi) az emelvényre nagy taps és ünneplés között. Először magyar nyelven köszönti a vendéigeket, a magvar ifjúságot. Beszédében történelmi jogunkra hi vatkozva megemlíti, hogy Alsódomböru egy percig sem hitte, hogy nem jön el az az idő, amikor a szentístváhi birodalom kebelében megtérhet. Horvát nyelven mondott beszédében megemlíti a magyar föld gazdagságai, a magyar nép történelmi szerepét és elhivatottságát, amire lelkes éljenzés következik. Úgyszintén nagy éljen és taps fogadja a Kormányzó Urunk nevének említését.
Vitéz Babay Andor Ievente-körzetparancsnok válaszol a beszédekre. Megemlíti, hogy Nagykanizsa örömmel hozta el Mu-raközbe a szeretetet, megbecsülést és a békét, melyre ez a sokat szenvedeti nép már oly régóla várt.
Ünnepi istentisztelet volt ezután, amely alatt a kiskanizsai Leventezenekar játszott felváltva a kitűnő helybeli tüzollóze-nekarral vallásos müveket. A Himnusz után Pocsanek biró át vette azt a tépett, régi magyar zászlót, melynek színeit nem tudta kitörölni az elmúlt idők semmiféle zivatarja.
Délben dr,. Zalán Gyula disz-ebéden látta vendégül a kani-
zsaiakat, ahol vitéz Babay Andor, és még \'több helybeli vendég is részt vett. )
Délután pompás népünnepély volt, ahol a szép muraközi viseletben megjelenő leányok és menyecskék táncoltak a magyar fiatalsággal a legbarátságosabb, testvéri hangulatban, A helyőrség mókás, ötletes jelenetei csak emelték a kitűnő hangulatot.
Alsódomböru népe becsületes, egyenes, igazi muraközi" magyar nép, amely megtalálta boldogulásának útját Magyarországhoz visszacsatolása alkalmával. A kanizsai ifjúság szá-
Í64i. máka 19.
mára felejthetetlen nap volt a vasárnap !
Nagy sikere volt a helyi tüz-oltózenekarnak, de sikecrel szerepeltek a kiskanizsai zenészek is Weckl Gellért karnagy hozzáértő vezetésével,
Kotorban este szintén ünnepélyes fogadtatás volt, ahol a frontharcosok. nevében Farkas György mondott szép beszédei. Az üdvözlésre Szépudvary főok-taló válaszolt.
Fiataljaink sajnálták ezt a napot, hogy elmúlt! Ez mindennél szebben beszél. J ;
A csendes, suttogó muravj^ dékj, füzesek már nem vad rejtelmeket susognak, hanem barátságos és romantikus szép álmokat a jövő, a szebb, a boldogabb magyar jövő reményében-K. NAGY LÁSZLÓ
Kiskanizsai a Csáktornyán született első magyar gyermek
Csáktornya, május 19 Nagykanizsa egész magyar szivével, de a mindennapi élete egész érdeklődésével is kísérte Muraköz és benne Csáktornya sorsát. Gazdasági, földrajzi, közlekedési, adottság, a piacok és a családi keveredés kapcsolatai fűzik Kanizsához Muraközt. Közös kincse a két városnak a Zrí-nyi-kullusz is. A Zrínyiek csáktornyai fészkűkbőt harcoltak Kanizsa várában és vára körül s inig a Muraköz kis fővárosában voltak otthon, addig legfőbb gondjuk a zalai nagyváros sorsa volt.
Most a kanizsai honvédség szállta meg 23 év után a csáktornyai utcákat. S ezen a réven egy ujabb érdekes kapcsolat támadt a két város között. Az első magyar gyermek, aki az uj ha-
lárok biztosra fordulásának nap ján Csáktornyán születelt: r-kanizsai.
Itt szolgál Csáktornyán Kiss Tóth Imre kiskanizsai városi képviselőtestületi tag, tartalékos honvédőnnester. Itt szolgál a fia is. Az ifjú Kiss Tóthot meglátogatta a fiatal felesége. A helyre kiskanizsai menyecske — bár az ideje még nem* egészen volt itt — a viszontlátás első örömei után fájdalmakról kezdett panaszkodni, Autót kerestek, be akarták vinni Nagykanizsára. Erre azonban már nem lelt szükség. Szerencsésen megszületett Csáktornyán az első magyar anyakönyvbe kerülő gyerek : egy egészséges kislány, akinek édesapja is, nagyapja is a Csáktornyát visszaszerzo magyar honvédség katonája.
(bt)
Holnaptól kezdve megszűnnek egyes menetrendi korlátozások
és újból az uj, nyári menetrend lép érvénybe
A MAV Igazgatósága értesítette fl szombathelyi ÜzleUezetőségot, hogy a Dunántúl egyes vasúti vonalam »g-ulóbb ér vénytKÍép teteit különteges menetrend keddtől, folyó lió 20-tÖl kezdve megszűnik es ettől Kezdve újból az uj nyári polgári meneliond lép életbe, t ¦ i ¦
Ugyancsak keddtől kezdve a nyári menetrendben is bizonyos változások áManak be. ;
Ezek közé tartozik egy uj gyorsvonalpárnak a beállítása a sopron.nagykanizsai vonalon, amelynek ugy menet, mini jövet csatlakozása van Sopronban Bécs feló és felől, Zaltiszenüváiibaii Zalaegerszeg felé és felöl, Nagykanizsán pedig Pécs íttó és felüt A két gyorsvonattól később valószínűleg köz-
veöen bécs-eszéki kocsi is fog kóai-lekedni.
A két vonat menetrendje s következő ; ¦ f
Pécsről indul 7.30-kór, Nagykanizsára örkezdk 10.10, Zefaszenüvá^á 11.07, Szombathelyre 12.07.kor. Sasom*-balhetyröl indul 12.11, Sopronba érkezik 13.13-kor.
Sopronban nyomban cBaS&koZáí Bécs felé.
fülenirányban I Sopronból > indul 14-t.06.kor, SzombatheJSyre érkezik: 15.07 órakor, SzomtatliítyTfll üidut 15.11-kor, Zatoszeuiiváiiról índul 16.07-kor, Nagykanizsára érkezik io.58.kor, Pícs-re érkezik 10.45 órakor.
A többi vonalon történt változások-ró5 lapzártáig még nem kapott sein
Fővárosi nlv6n «lié bér-j fastSgyár Nagykanizsám Ipálcsics 1 Fonal- és \'textiláru festés, kikészítés Fehérítőgyár • Indanthrenfsstés Ruhafestészet • Vegytisztítás
1 SlSll.HíJlt!."SS,!?\'t**B/\',\',?S\',rt "•• »¦«¦"• T\'aUfoiM »»44. | Várast Oslsll Ffl.ut 7. s»*m (Karona-éplUt). Tslsfsm 5-3».
ZALAI KÖZLÖNY "A"
á Kormányzó Ur köszönete a nagykanizsai Baross-kerületnek
A helyi kereskedelem Dgyel a vasárnapi Baross- ülésen
1841. Májút 19
a szerkesztőség, sérti « nagykanizsai iUoinisföiioksérl értesítést, így, mi luíl nap akar utazni, előzőleg érdoslxSdjek a vasútállomáson, Ik/tnap azonban mar ft zului Közlöny is közli a részletes menetrendet, ,
1 vásárlási kfinyv
A magyar közvélemény meg-, nyugvással vette a vásilrlási könyvről szóló rendeletet. Eddig ugyanis fokozódó aggodalommal kísérte azt a . tünetet, hogy akik tehették s akik nem a magyar szolid.aritást tartottak* szcmclőll, indokolatlanul halmoztak közszükségleti cikkeket. Számtalan esetben egyenesei, üzlclröl-üzletrc jártak Ugyanazt az árut vásárolva, hogy igy elkerüljék a lelkiismeretes Kereskedők éberségét. Még aggasztóbb tünel is nyugtalanította a szegényebb vásárló közönségei. Egyes lelkiismeretlen kereskedők régi és pénzes vásárlóiknak pánikkeltő ajánlatokat tettek vásárlásra. Mint a tűzvész terjedt el erre a hir, hogy ez, vagy az az áru rövidesen cl fog fogyni, amire az ijedős áruhahno-zók megrohanták az üzleteket. Aki rá nem szorult, fölösleges árut halmozott fel s az a veszély fenyegeted, hogy akinek igazán szüksége volt rá, nem juthatott áruhoz.
A kormány már áprilisban figycl-mezti-llo u kereskedőket a\'közönségei az fnililell hibák olcrüliVro. A fi-lÖ^hn\'WWttJét azonban nem mindcuki vclto komolyan. A kormány ezt nem nézhette tovább s hogy o szegényebb uéprétegot és n kereskedő, vitfimint a vasáiOó közönség tisztességes részéi megvédje, iHJvezette a könyvre való vásiilás rcudszeret.
A rendezel megnyuglaloll miud«u-kii, akii nem ItftólíCcii szájulék \\c-zetell. Csupán aziránt muradt kétség, hogy meiuiyil fenéi vásárolni és kí őrzi ejfieá a vásárlási. Az uj loidtifc\'t nem lr Oíő* fejadagokat e, inegjebMt árucikkekéi *Jto\'ő!cg. Mindenki vásár«3. joli léhát annyit, nmennyiio kóz\\ct*e-nüK tényleg szüksége van, vagyis »ny-nyii, amennyit az egyes cikkekből vá-sáVoml szekott n^nnális körfdinönyek közölt. A kereskedő gynkoiJntból tudja, lioííy. mennyi, a szúks<igac:o ogy-cgy népije léghez tnrlozó csalidnak. Ezt a mennyibígcl nyugodton klsziVItíállnt-luilja íís a meglívő árukból ki is kefl szo|Eg,U!alnia. 1
A halóságok feladata lesz m-ijd d-k\'iiőrizni, hogy tényleg mindo.i eladott árul lejegyeznek-e *?s az Cvtycs cso&ádok nem esnek-e a halmozás, lia*ifia(ian és a közjót sértÖ hibájába. A kihágóknt kellő\' szigorral fogják bün-iclni.
A konnúny isméi nyomatékosai! felhívja a figycrniet, bwgy más nikiekre ne \\«ssék rá magukat a halmozó hiénák, mert a Itormányniik uj ívndcl-kczé-sckkel keflene megvédeni a társadalmat, A vásárlók pedig a m«guk érdekében lartózkodjaiH»k \' a pámík-szerü idegességlől és szorítsák rá a WílkÜMiiCrcJcn kereskedőket és vevőket a bccsfrtfioi árusításra és vásárlásra.
Hz szociális kóve\'.elés, hazafias érdek és n.indcj.et előtt a közjói szolgálja. A közvélemény meg tehet réta győződve, hogy a kormány mindent meglesz érdekében és ha \\<üo eflyntl-müködik, nem lesz fennakadás n köz-w.ükségVU ánirákkekben icm.
A rendele: szeriül a kö.clkczö háztartási oikkckvi kell « vásántási könyvbe lejegyezni: mosószapiion, i>i,>ero-«ap]>an, amilicz ;i l>orol\\«* szappan is tarlozik, íémdolHizokbon, vagy íne-gekU-n hosszabb időig ellfirtásra «lk«l-mas konzersek, kivételi a gyümölcs-konzerv képez, rizs és t*,QWÍanyag. A társadalom szegényebb rélo^ére való leklntciiiji ugv intézkedtek, hogy egy uiéicnmizsioiái keve^ehb iuz«töa\'>\\o-t{ol
nem kell l.eimi a vislrfási köuyvb*. EteoMul a kó\\atkez<S ruházftU (fkk*. kel kell lejegyezni: szö\\ol, seíj-em, vászon és minden mis U\'ylil, niél©ráru, tehát a rövidárukat nem kell bejegyezni. Kész fehérnemű, ágy- és asztalnemű, valamint a hozóit anyagból készíteti tehcrwmü, vagy ruhu, kész felsőruha, kólölláru, cénui, varró és kézimunkaronaí. Az eddig Ulalvéoy-ím-me-on beszerezhető iribbel\'.ek. A kólóit, szóvölláni mind bejegyzendő. Méteráru a butorluiznl, kárpitos ktlílék és függöny anyag is. Nem vonatkozik u ívudeSoi a szőnyegekre még akkor fem, ha méterszámra m>Jr\\e árusítják, í (8- 0-)
— Naptár: Május 19. héttő. Rom. kat Cöloaztln. Proteatána Ivó. - Izr. Ijar hó 22.
Víííaíörílő i.vltvM retfel ü Arától < drálR (hétfő, szerda, péntek délután *m kaxldcn *ce«« aan nfllmak..
Hu belel el vannak dugulva ét gyomra rosaz, ugy folyamodjék lehetőleg azonnal a terméizetes „Ferenc JózseJ" keiertlvlzliez, mert ez már csekély, alig egy pohirnyi mennyiségben Is gyorsan, bizlosan és mindig kellemesen tisztítja kl az emésztés útjait s jó étvágyat és hiss köiérzetet teremt — Kérdezze meg orvosát I
A liaross-kerület vasárnap (léielölt ülést tartott vitéz Tóth Béla elnöklete alatt, a tagok élénk részvétele mellett Sőrley Gyula jegyző felolvasta u kormányzó kabinéi irodájának válaszát legfelsőbb megbízásból * a nagykanizsai Baross kendéinek Muraköz hazaérkezése alkalmából a Kormányzó Úrhoz intézett hódoló sürgönyére. A Kormányzó Ur köszönetéi küldte a kanizsai Baross-családnak a szívélyes megemlékezésért. A választ Uray kabinet irodai főnök jegyezte. Az ülés tagjai nagy lelkesedéssel fogadták a kormányzói választ é-s hosszasan ünnepelték a nuígvar \'államfőt.
Tudnivaló a llsztklulalásról
Felolvasták a polgármesler áli rálát a Baross-kerülelhez, mely szerint május lü-tól kez-dödöleg a kereskedők ismét két hétre előre adhatják ki a lisztéi a fejadag szerinti mennyiségben. A fejadagok változatlanok : belenként és személyenként 2 kiló kenyérliszt és 30 gram finomliszt! Nyomatékosan figyelmezteti a polgármester n közönséget, hogy a gabonatermeléssel nem foglalkozó városi lakosság személyenként legfeljebb 10 kg. kenyértisztet és legfeljebb 25 kg. finomlisztet tarthat otthon készentélben. Mindenki tehát csak akkor vásároljon lisztet, ha a fejadag szerint vásárolni szándékolt liszt és az otthon levő készlele együtt se haladja meg a tü, illetve 2.ő kg-ot, mert különben kihágást kövei el, amelynek kél hónapig terjedhclö elzárás a büntetése. Termelők, akik őrletlek gabonát, az üzlelekben nem vásárolhatnak lisztet, u visszaélőkéi kihágásért feljelentik. Ha a termelőnek elfogyott az őrle-
teit lisztjük, akkor vagy vásárlási engedélyt kérnek a közellátási hivatalban, amelyre ismét vehetnek gabonát őrlési célra, vagy pedig a közellátási hivatal írásos engedéllyel beutalja őket valamelyik Hszlftzletbe.
Vitéz Tóth elnök rámutat arra, hogy most már teljes egyen-sulyba jött a város lisztelláiása.
Bejelenti, bogy a borsó, bab és lencse kötött forgalmát isinél szabaddá tették. Szercez Pál, Kapoli Islván, Sáfrán Ferenc szólnak hozzá.
Baross-vélelmezés a jogosítvány kiadása előtt
Vitéz Tóth elnök inditvány.á-ra kimondják, hogy megkeresik a város vezetőségét, hogy ezentúl mielőtt ipari vagy kereskedői jogosítványi adna ki, a kérelmező kérvényét tegye Ái véleményezés végell a Baross-kcrül-hez.
A beterjesztett felvételt kérő-kel, akiket két ismert Baross-tag ajánlóit, az ülés felvette a Baross-család tagjai sorába,
Vitéz Tóth a lisztellálás ügyére (ért kí, rámutatván a felho^ zollak igazí okaira és annak hálterére. A város vezelösége, hangsúlyozta — mindenben már jó előre meglette a kellő intézkedéseket. Baj az, hogy Nagykanizsán nincsen malom. Nagykanizsának elkelne egy jó keresztény malom.
Figyelmeztetés „a sut fogókhoz"
A továbbiak során utal azál-lalános világhelyzetre és figyelmezteti a Barpss^töttokat, hogy meg kell barátkoznunk %^ mai helyzet lel. Fcgyelmezeitségcl, egységei, Baross-szellemei kér. Majd szóvá teszi a kanizsni sulr logokal, akik nem csak éket vernek, de áriának is a nemzet egységének. Fzek ellen a Haross Szövetség elég erősnek érziiuu-
gát arra, hogy ellenük el tudjon járni. Ha ilyenek férnének a Barosshoz : azokat kíméletlenül kifogják zárni soraikhól. A Baross Szövetség nem engedi meg a íekíntélyrombolást. Sáfrán Ferenc
a vásárlási könyvvel
kapcsolatos rendelkezéseket ismerteti. Amíg a közönség nem kapja meg a vásárlási könyvecskéjét és abba nem lehet beírni a vásárlásokat, közszükségleti cikkel addig nem lehet kiszolgálni. Az ülés elhatározta, hogy sürgelni fogják a városházán a vásárlási könyvek kiadását. Majd szóvá tette a Baross Szövetség és a Hangya együttműködéséi, amit\'örömmel vesz tudomásul. Kérí, hívják fel sürgősen a Hangya figyelmét a keresztény kereskedelem kívánságaira. •
Nagykanizsáról Indult ki. .
Vitéz Tóth elnök rámutal arra, bogy a közös együltmüködé-s magvát\' a nagykanizsai Baross-kerület hinlettc el, innen indult el az akeió országos hó-diló útjára, amely végül Is tes-tetöltőlt.
Dr. Herjavecz Sándor ügyész szólalt fel : a keresztény kereskedelem védelmében meg kell kérdezni a községekel is, bogy szükség van-e a faluban a Hangya
szövetkezeti boltra vagy sem,
Deáky Ferenc indítványozta, hogy keressék meg az illetékes hatóságokat arra nézve, bogy tanító, jegyző ne vehessen részt a Hangya üzletvezetésében.
Popp és többek felszólalása után Koszorú János javasolta, hogy a keresztény hilfelekeze-lek lelkészei a szószékről hívják fel a hivők figyelmei a keresztény kereskedelem és ipar lá-mogalására. ahogy a keresztény sajtó támogatásai ís aszó-székről ajánlják.
Bejelrvnlelték, hogy a kanizsai Baross\'kérülel megkapta az ital mérési engedélyt. %
Feliéi\' István sérelmezi, hogyan történhetett meg aij hogy.
ZALAI KÖZLÖNY,
FERENCJÓZSEF
keserűvíz
a kereskedelmi iskolai leány tanfolyam növendékeinek cédulát adtak o kezükbe, hogy hol vásároljanak. Fehér a céget meg is nevezte.
Vitéz Tólh elnök javaslatára a Baross-kerület azonnal áttr e1>ben az ügyben az iskola igazgatóságához! hogy többé ilyen esetek ne fordulhassanak elő.
fíolenszky Ferenc indítványára az ülés kimondta, hogy megkeresik a polgármestert, hogy a közönség gvorsabb kiszolgálása szempontjából minden Barosstag üzletébe adjanak vásárlási könyv-igénylapokat, az adminisztrációs\' munkát is jelenleV kcnyen megkönnyítik vele.
Felhívták még a tagokat, hogy az uj árjegyzék már elkészült és azt a Baross-tagok a hivatalos órák alatt az irodában átvehetik.
után
amos belső ugy kern még letárgyalásra.
<•>
ßudA?o*t I, mQiorán 6,4* Töm*. IHask. Kó*i»méöjt!k ll*a#l*m**ek, - l\'ttn* étrend. — 10 Hlroic — 11.10 NeiuwlkŐMl vinjclzó-
BítíigálUL. — 12 IWLTéUUJSjjV lliun.ui -.¦).
rdÖJárftBJeJeatfc, - 12.40 Hírek. -liUO IdojeixM, hlflJAiAsJeieutés. -1435 HlKk. ~ 14.45 MÖsorUmer-¦Mes. — 15 Árfolyam hírek, piaci Arak, éJetaisaBrArak, - 10.43 Időjelzés, Idő-j«TAsje«Bttte<i, bitek. - 17 Hirek »4» vak é» magyar oros* oyeMo. — 19 HUek. - 21.40 Hírek, IdőJárátteUat**, hiaek silovák és megyar-or*» nyelven.
— 23 Ellrek német, aifst, angol As band* nyelveri. — 0.0 Hlr*k.
BUDAPEST I.
10.20 Dr. GaáJ István olőidA;*. — 10.15 Felolvasás. — 12.10 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. — 13-30 Mikulii (VusztAv szalonzenekara, — 15,20 Dö-mőlór Tibor legedül. — 15.40 Háziasszonyok beizélgemek. — 15.55 Dau-dáué ra!ca Aiin:. zongorázik. — 10.10 (ivermekdéluián,
17.15 felolvasás. - 17.30 Horváth Klemer cigányzenekara. — 17.53 Fekete Lajos előadása. — 1820 l\'eciö Sáudorné eJÖadAsa lungh\'meekkei. — 19.20 Részietek a németbirodalmi rádió 70. kiváusághangversenyéböi. — 20.25 Ignácz Ilózsu előadása. — 20.45 Az Operaház cfoodáau. \'Is.eiek ti\\o-nya-. (11. és 111. Wváaos.) /eoodráma egy elő.\'átékbau és liArom .felvonásban. \'—. 23.25 Oláh KAnuáu rcigányzqn?-kara.
BHOAPF-ST IL
10.13 fuiszln hallgatóknak. — 17 23 Francia nvekokmláy. — 17,53 Mezőgazdasági félóra. — 18.23 Az Or«raM« előadása. Ist; nek ulkoiiva . 1. folvo-ttás.) — 20.25 Hirek. — 20.43 Tosnády László magyar nöláknt zongorázik. — 21 Felolvasás. — 2125 Táudlemezek,
— 22 A Hádló Szalonzenekara. - 23 Az Istenek alkonya, cimíi zeuftdrAnw III. fel\\oná-ának folytatása.
— (Tavaszi ksbátatnk)
mindég) i:-i- olsŐre&dQ budapesti műhelyekben készül Legujnhb modell k»Mt]n!nk klrnkntalnkbao látíjátAI. Scuüu Arukat.
Ix OffiEE nagykanizsai kerületének
a Muraköz hazaérkezése feletti öröm r^gyébtn zajlott le
Az OMKM nagykanizsai tóeröteie vasárnap délelőtt tartotta meg évi közgyűlését saját helyiségében, ainelry teljesen megtelt az érdeklődóságokkal A Hiszekegy után najki István elnök niegnyitóbeszédében rámutatott orra, hogy ha ma külsőségeiben szerény is a közgyűlés, a kereskedőlársadtlinat Őrömmel tölti cQ az a tudat, hogy magyar zászló lenghet a déli részeken.
Visszaemlékezett az OMKE 1933. évi nagykanizsai" országos értekezletre és az azon telt fogad aäomr«, amely we-rint a kereskedőtársad\'lom nem szrtnt meg dolgozni at riaiuwii határok le-drtntésén. S ime már Murakőz népe is szabadul ttozlmija isrmvnyét Nagykanizsára és Kanizsa (Uje teile» vAsti-rc&ttftt
— Az egész nemzet örül Délvidék visszatérésének, — mondotta — de
Nagykanizsának öröme ax országos Örömnél sokkal nagyobb, mert a város kereskedelmének iparának és egász gazdasági életének vérkeringést Jelent Muraköz,
Mcginiléke\'.ett ezután az elnök az OMKE közpoliljának mufthetl kOzgyO-lésén lett lejelentésekről, b miniszteri biztos kiküldéséről, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik az tumuli óvbeU bámiiSyen formában sc^ilségére vollnk az elnök ségir-k. Működésűnk a jövől.cn is az ic.sz, ami edd:g volt, mondotta végCJ, —: száműzni a poti-tikál és a lereskodőlársud i un nehéz, gondlcrhes és küzdelmei Irolyzelrii szerény erőuklöl ;egi!on!.
A nagy tapssal fogadott beszed után
Szir;es István lerjOitleUe eW u titkári ieteutést, A szói»n össze íllilolt je-ienlés rAiuulatolt arra, hogy az OMKE mJndenatt olt \\tM, é&toX a ke.o.kedő-lársadalom érdokcléft szól omeUic:clt. Hauitsnlyoztu, liogy u könllötlunk diiSó háború irányított g,izdálkcdist köveid és ez n szabad kereskedelmet e őion befolyásolja, HArmennyho is iUklás azonban a szabadság, a korláto/ávik hálmrus sznkségSzen"iséK*\'k. A kereskedőknek az elmull évben sok aka-díVlyon kelíölt AlvergŐdnL Az OMKE azonban igyekere.t u rcndeLoSok ul-ve.sz;Őjébeu eligazítani taitjail, eloádá-sokal rcudíz\'ek és uiiudou íilkaluut
megragadlak, hogy ívlvilá^osil.-ák lúgjaikat. Köszönelet nondolt itt " t\'UárJ jelcnlés az clŐadíikn-ik, különö en d;\'. Molnár SziUrd\'iak, dr. Bárthn Istvánnak és dr. Karezag ItezsőiH\'k. lígj-fii-ívsak htoleg köszönetét moWídll a köz-gyfrlés t\'iiger.tUftunmi Elek le e.kodéi mi tanácsosnak, akt a Központ kóz-gyiviéséu kópviselts! » kaotZífW boi\'ü\'to-(cl. A klubélet a lendei keie.ek közt folyl, a sók kilépés matt a vezetőig lélszámát csökkenlették. .\'eleiig alap-szabálvszerrton tiztagu \\e elő iég áll az OMKE Uéa,
A zárszámadás és kÖÜlsdgvetés elfogadása inán a Qemo«dott és lejárt v;iüaszlmányi tagsági behekio a kö-veikezöket váflaszlolták meg egyhangúan: DlankerlKTg Imic, HOnddUmsnu László, HAri László, Staítópl Zslgrndnd, dr. Ivarczag Hczsö, Nett l\'iÖ, Vidjliyi I\'czvÖ, I\'eny\\0si Lásaló (régiek), további Miriclfler Andor, Hamburg Sándor, Dukász Texnc, Vágó Li\'dic Köttlg Sándor és WtiHálf Jenő (ujak).\'
Köszönelet mondtak (ioSd Ignác ház-Uttgj^lak, majd ezz.ft u közgyűlés véget ért.
m\\. május 19^
Ifjúsági bafnokl mérkőzések Kereskedelmi—Legényegyl 1:1
Vezette ttuinbort. Nagy me,lQj,eiés a I.egényeivylo: ve;eségo. A ^Keri< sziv-bői játszott és megérdemelte az egyik pontot, (ióllóvök; KeikáiHilji. Vélve Hárdos. Jók: KerkApolyi, Kovács 111., t\'.sondor és Vvohlner.
KIOE-KISE 7:2 (1:1) Vezet\'o Gerencsér, \\ kél testvér-egyesoset taláikozAsu a rutinosabb KIOE javára dőlt el. üóÜóvök: Csulo-
rás (i\\ ZftUu, Horválh, Itogciiiiedor, illetve Király és Köves. Jók: /attáiJ, Csutorás, néríalvv, ilk\'Öleg Köve; is Király.
Sáska Levente-NVTE 7:2 (1:1)
llanilsilgos. A Kiskauízsáu játszó NVTE első csapat csalódást kettőit, hiszen a lelje* csajjatösssBŰIllásbuji szeined:o el Ozt a sídyos v«.-eaéget. Meg kell említenünk, hogy a Sáska-osapat két legjobb Játékos", Kiss és Munkácsi lávoÜélük miatt nem is szerepel,ok a mérkőzésen, [
fotó kidolgozás í
Az ördög nem alszik
Az el-Ö nap közönség bemutatója, boti \'Uég konuil«5in leheletl köveikcz-telni a Thuróczy.társulat további elfl. udásaüwk lálogatottságára.. A kapu. nyitás iránli közönség-részvélleiwégbeii része voíl a kedvezőtlen időjárásnak is, A közönség agy bizonyos része ped\'g a várakozás álláspontjára. lidlyezledeU: hogyan fogadja az .uj (ársuíulot. és annak művészi leljemitmónyét a szioi bii-álat. Egy előadás keSielt csujh\'ui, hogy a kényes igényű és finom mű-izlésil nagykanizsai szinházlAtogntó kó-zónség mcgállapilsa ThiU\'óozyék értékét, akik eddigi állomásaikon <*ljutot-lak Vcsz.pvémln\'. eljutottak n kultnr-empűrhtm rwireconbc is, melynek nn-pisujlöja « legnagyobb rokonszenv luuigján cmlékeje;t meg Thuróczyékről. A kanizsaiak ínegülLajiitása |>cdig az tflsö liemutatkozás uláu az voll, hogy Tburóatyék ki fogják tudni elé-giieni Nagykanizsa közönségt\'uek ko-moüv igéuycil. Hogy olyan szhilársulat érkezeit u Városi Színházba, untely Uidatáhaii von kulturális filidaiAnak, magyar mlssziójilnak és azoknak a ma-gasabh erkölcsi ,sz<níponloknak, BIDB-lyeknck szolgiHalában áH Igazgatója ucmes\\e,e|ü niüvéssomber, aki fén^e-les tehetségének legjavát nyiijiotta már kajiunyititsAnak estéjéi), fis ez ufkapu. nyílás megnyitotta szamára u ncliezcn DMfieLBd6 kanizsai közönség szlvx:jkapu-ját, ami a szombat esli lett bázliuz veze;elt...
* •
Az ördög nem alszik, Vusziiry (lábiir ü ké^es zenés vígjátéka egy kedves lelki relfidülés voft á szép szánni közönség részére, Vaszary érti a módját, hogyan kbe| kedves, könnyfl, egy.szerú évközökkel, a humor, az öUo\'esség és bonyodalmak elmés üsszcveifyllésével a közönség nevelő izmairuhnhii, ujabb és ujabb meglcj,e[éfokkel és zamatos bohém IrfikVsorozalto] -- ett is kellé nejen és f:noman föszerezvo, frissen és sz:Jiesenf lendölctlel és sziporkázó ötletgozdagsággíil1 — két önül át a közönséget szórakoztatni, mul.it-tntní, nevelő izmaikat íVttimdó osikl\'n-dozásba fogni, pompás hongiilu!b;rn tiu-ttini. Mert vzl tolle Vnszwry Az őr-dög nem alszik cinió vígjátékában. Vasznry nem ukar mást, múlt szónu kozialnr, nnúatUHui, nevettetni. Ez az-tán iiagyszcrö.rn siken\'rll. A kózönséjet AIlandAaii dcrüllségben tartottt.
Azonban, hogy a szerző bohókás szövege ragyogó szint, intsreg, hü átélési és azt a fin.oitr.ui o.l\'pkézcll ki-dóQgotottságot kanta, amely mindnt kellőleg aláfestett, pointirozott és ctN\' petapás gördfilíkcnységet, le\'tdfisfctet nvurt és a közönséget le*>rliue e?.o: a színészek szép egyötles játékáunk köszönhető. A színészek mindegyike <flemét«a volt. Animálta őket a WU ház, a nézőtér deröje, kacagása.
A ÍÖSícieplü Leik Lőrinc derekasan kltctl magáért. Figurája, mimikája, a mellyel grór Boroghy Gedeont aimji kedélyes dev-Ovel és nagyszerű humorérzékkel iiicgszemélycsiíettc: élmény volt, ugy, hogj\' a közönséget már puszta megjelenésévé! kuoagásra kész- • Ictio. Ismételten nyilt színi tapsot ka-polt. líáVnl Aima vál\'.ozatos szerepének míndeai l.a\'rjtítottságAbau l\'va pffik> jái zamatos ei-ede:iségi>e\'t, sok temr.e-ramciuiiumial és iidf i\'ő\'oiségí,\'cl °dll> vissra. Soinkuihy Dezső l\'éler unoka-öc:séi iu^fligens, 1 erj-cv\' huniorrnB\' átszőtt Játékkal személyesítette meg. A régi kanizsai ismerősben, Késmárky Károlybau a kitájiö klasszisa aiVnéaxt Wlhik viszont, felhő ZollAn Ügyvéd-szerepét Vaszary.konturoldttV rajz,11\' meg. Szemrevaló, takanos korcsináixis-irt Hódi Rózsi. A többiek: Seio.s Oyuht, Mezei Lajos, AimssV Aladár, C\'.sonlos Kálmán, líóVsy Mária, Vörös Hona, l\'axy \'l^eri, Pórfi MlluUy, Mb. szépen illeszkedtek he n hangulatos összjátékba. Meg kell eiidSékezurmk a
2ALAI KÖÜLÖNV
1941. május lQ
rendezés munkájáról k } i
A közönség pompása" inulaiotl, jól érezte magit, tiagy tetszési*! fogadta a tris;*n pergő «OadAet és sókat tup-m,lt « színészek játékának, ;
(B. li.)
Hétf- én •xfllniéttnapokra
alkalmi ajándéknak oserepes és levágott virágokat, osokrokat
egész- óvou át vehet m regi
Petermann kertészetben
Ml ujsóg a Budapesti Élcimí-miszernagy vásártelepen ?
A Magyar Vidéki Sajtó tudósító budapesti je|j»iités« szerint május 9-tőt 15-jg a vasúti felliozatal a* előző hét. tel\'szemben emelkedett, ép ugy, mint az étö. és vágoilbaromfi felliozotüfci, viszont n tojás felhozatal Ciókkeiil. Azélőbarpmíi piuoou a lauyhu ketes-let liatására a csirke ára \'40.50, a rma ilra pedig 30 fillérrel olcsóbbodott ki-lénként. A vágottbaronifi piacon- vontatott a kerestet, o- lud és a nic^ áia 20 fiJíérrel drágult, a piátykáé, 10 fiSíér-rei csökkent Ülőnként. A tojáspiacon a seőejíer eredetű áru to füJén-ul drágult. -Á-zöldség, ós főzelékféléknél!1 a kelkáposztái és a külföldi újdonság zöldborsó ára 10, az uborka Ara ped g 50 f31erre.lt csökkent, viszont a/, apró hegyes zöHpaprika, n vöröshagyma és a zeller ára 10, a petrezselyem ára 14, a löíteni való zöldpaprika ára 00 fillérrel emelkedőit. A többi áruciklcníA osak a szokásos 10 fillérig terjedő árhullámzás vott tapaszísűhaló. A gyümölcsféléknél az arak váltoanlffiinok. Máit újdonság mogjeient az Ujvidikről beérkezett cseresznye s pengős és a kerti nemesített szamóca 4—5.50 pengő kilónkénti kezdő áron. (:)
T1) NAGY SZAMBÁN jelentkeznek uj tagok a tőzsdén, ami az érdeklődés fokozódására vall. Az értéktőzsde egy heti lanyhulás után ismét megszilárdult. E héten a nyomda részvények voltak a legkeresettebb papírok, de nagy kereslet volt a Lángban és a Kohóban is. (MVS)
(-) FOKOZATOSAN JELÖLIK KI A TEXTILNAGVKERESKEDÖKET. Hír szerint rointegy 3000 l«.íütasgykereskedő kérvényei jutott az iUeteke&ck. tiez. E hatalmas kérvény tömeg elintézése nagy munkát jelent, ép ezért (elvetődött az a gondolat, hogy a le-reskcdelmi és jjparkamarak aHaU. megejtett vizsgalat lefolytatása* után --amennyiben a vizsgálat eredményei kedvezőik — kijelölési vé4eménjezést megadják és utána bizonyos arányszám szerint megadják a kijelölést is. így tehát a tcxlllnagykereskedelemfcon - a többi szakmától eltérően.-— r.«m egyszerre történik a kijelölés, hanem fokozatosan. (MVS)
(-) RUM ARÁNAK NSMI EMELÉSÉT engedélyauto az árkonnánybiztos. Hektoliterfokonként 90 fillérrel lehel emelni a mm árát, ami azt jelenti, l»gy például a 30 százalékos rum 27 fillérrel drágul Ktcrwikéut, (MVS)
Nuklvó. Az Országos Tüdőbeteg Sza-Mtórlum Egyesület Nagykanizsai Tüdő-Mltfijtondozö Intézete iMI. május 20-án tktíddcn) d. u. 6 órakor a városháza tanácstermében tartja évi rosta höxgytthiait, melyre a mélyen tliutelt tagjait ez uton ts "Welíttel meghívja, Nagykanizsa, 1941. Jwjua 19. at Elnökiig. — fárgvsereMt i \'¦Titkári jfllenléa. 2. Főorvos" jelentés. 3. Pénztári jelentés, az !940. évi xárszám-Mái es iq4i. évi költBéffvetéfl elöterjtsz-•we. 4. A választmány egyharmadának sor-!?¦« utján való választása. 5. Egyéb in-(UWsnyok,
lton (ebitünk!
,-_. Az 51. honvéd hadosz-
IIIS. !. II. tAly i\'rzemysliöl ktMre
1--I végrehajtóit támadási
miatt Tuskó László volt gyukü Z honvéd gyatogezredl Oh larl. zásjlós szakaszparancsnok volt. Győztes rolnim után hőst küzdőimbe" vissz ¦ive\'er.o az oroszokat, akikel magi e-löll üz\\e hirtelenül válságos holyzetbo korúit, mert ln|c:ök oKentámadása elvágó, öt A század zömétől. Tuskó zászlós bét cmln-révo] elszorult, do lejben tflszifco. loll és szinte remény letennék l-\'t-zó helyzetébon mégis höVe.on kitartott. Az oroszok összes támadásait vitézül kivédte, amikor pedig lösiec teL/r.cn el fogyóit, csupán gyalogsági ásóval és csAkáuyhMtávul védekeielt tovább. Ilyen módon mag-ára hagyatva, d; Rn-nál eltökéltebben harcolva 18 óiAu át tartotta magát, migtaii a felkínálásain-, illetve kiszabadítására cf.Örcküldr>tt osztag ki nem mentei:* v Álságos helyzetéből. Tuskó zászlós czz«4 a höSl k.tarJ tás, elszántság és bátorság kimagasló példáját ndta, mlérl is bec^iletlefj kiérdemelt jutalnuiként az arany vitézségi éremmel tüntették ki.
— (A MANSz közgyűlése)
A MANSz nagykanizsai szerveiéit vasárnap, május 25-én délután l órai
kezdettel tartja lendes évi kőzgyölísét
a városháza taurtcilermében. " (;)
— (Házasság)
ötvös Erzsébet ós Sándor Mátyás házasságot kötőitek. (Minden külön értesítés heljell.) (:)
— (Lenti járási székhely akar maradni)
benti, amely a trianoni határ kö»e;-kcziéhcii guzdasági értélekben sokat vesziett, némi kárj>óilást kapott uzzal, hogy Járást székhely leit. Most, hogy Alsólendvn visszjaiért Ijentlt nz a \\ia. szély fenyegeti, hogy megfosztják a járási kóz\'gazt,atá.s központjától lípp ezért szombaton Bojtor Bálint község-biró v«zetésé\\el huszlagu küldöttség kciesle fel a főispánt és az alspánl és arra kérle őket, hogy Lenti továbbra ls maradhasson meg járási székhelynek, hisz Alsólendva úgyis mnmut-jáiás lenne és már l!)14-l.en tervbe vették, hogy 28 községet elcsatolnak belőle és lielatino székhe%et uj Járást akartak léleslienL A kérés most élénken foglalkoztatja a vánnegje Ivi-vatalos köreit. . (
— (Folytatódnak a balatoni körút építkezései)
Rövidesen befejeződik Zánka és Bft> lalonlábdl között a mxmt átépítése. Badacsonytomajon a za^egerszeái kir. törvényszék \'Jefolytatta a kisajátítási eljárást, ami a felek legnagyobb rnCtt-ejégedéSéMBl történt. Itt felüljáró tí létésül, amelynek megépítésére 20.000 köbméter föld szükséges.
— (Vasutasruhában szélhimos-kodott egy napszámos)
Ravasz módját eszelte ki a szélhámosságnak Hohonezl Jáuos 19 éves szakcsí (Tolna m.) napszámos. Vasutas ruhát és felszerelési (lámpa, zászló) lopott és ugy Járta be a Dunántúlt Megfordult több heljen, igy Keszthelyen és Balatonszeat©őrgyŐn Ls s több lopást követett el. Házusságszédelgőnck ls felcsapott és több hejyw pénzt csau ki. A ravasz szélhámos és tolvaj végül ls csendőrkézre kerüli, Keszthelyen is lenyomozlak lopásait, majd átadták a bíróságnak. t j
— (Változatosságot kíván a kor-szerB étrend)
A Búvár májusi száma JrjaT A háziasszonyoknak sok gondot okoz, hogy minél változatosabb éleikkel Örvendeztessék meg a ház urát. Néha azonban elunják u dolgot és azon sopánkodnak, miért személyeskednek a ¦teremtés koronái, és mi okból nem akarják elfogadni ugyanazt az étrendéi a hétnek minden istenáldott napján. A táplálkozás-élettan mai áKása szeriül azonban csakis ezen a módon lehel a kgjobb és leginkább megfe%9ő táplálkozást biztpsitanunk. A változatosság nemcsak az étvágy felkeltésére és gyönyörűség keilésé\'v való, hanem igen komoly lermészeUudomáuyi alapja vau
— NagytOz pusztított)
a napokban Somögyjád községben. Horváth Joxsefné szaamatelÖs háza ki. gyulladt és a lángok csakhamar olbo-ritolták a i>ajlát, istáilól, sőt a szomszédos istá\'Üót és magtárat Ls amely Túrós Dávid tulajdona volt. BAr a tűzoltóság a falu népevet azonna] munkához \'tátott, valamennyi épület porig beégett. Túrós jsláiaójában b«i;n-égett egy anyadtsznő hat rnaSjaocal és 3 hízott sertés is. A lüzet volószínüteg gyújtogatás okozla.
— (Baleset a bányában)
Kízmus fiéza fi dörgiesei bauxitbányában társai segítségével a 8\'arÖI leugrott megrakoll csilléi akarin vissza-etnethi. Az erő feszi léstől ugy megroppant a dereka, hogy be kelleti szótli-tuui a tapofoai kórházba.
— (Agyonverték haragosai)
Llflkey Sánctor somogyvámosi legényre rég óta haragudott pár \'legény. Vasárnap esie meglesték Lillkevt és vasvillávaft alaposon heSjbenhagylák. A szerencsétlen legényt máinap léggel talállak meg az uton vérében, L«>zal-titottdk a kaposvári kórházba, ahol azonban meghalt A vciekedő legény©-\' kel: Ifj. Fazekas Pált, Fazekas Lajosi és Dávid Kálmánt bekísérték a kaposvári ügyészségre. *
— (Halálos kimenetem baleset)
Korcsmáros István 70 évea keszthelyi {Hajdú u. 28.) háztulajdonos volt kováos mester, apróbb javítási munkákat végzeit háza falán. A magasabban fekvő fudrészeiet áttványról javította. Munka közben az áttvány eldőli és Korcsmáros István fejjel te-fetó etett te. Beszáaitották a kórházba, alwl néhány najpi szenvedés után meg-halt. Holtlestét feíbonoolták.
— Megjelent a reiflltt Unja
A Magyai- Szárnyak legújabb számában Milch német \\ezértábornftgy ir a német haderő kiváló felkészültségéről, Horváth István alezrede3 világháborús visszaemlékezéseit és Bi-slls Tibor repülőőrnagy légiháborus krónikáját közii. Ezenkívül Nagyiványl Zollán novellája, vitéz Hefty Frigyes magassági raj)ülésrÖi szóló beszámolója, érdekes kisebb cikkek, valamint a szokásos tartalmas Ifjúsági rovat és gazdag képanyag teszik változatossá a legújabb számot.
FERENC JÓZSEF
keserűvíz
ti
Nagykanizsa megyei váioi poIgármeiterétOl.
Sl\'.\'/Ki\'. 1941.
Mi vásárlási lliiisil
rendszeresítése, lgéQTléie éskeieléle
A 8130/1941 M. E. és a 20I.OCO/1041. K. M. az. rendelet órtelmóbeu folyó évi máJiiH hó 16-tól kezdödölog az Iparosok éa kereskedők mosószappant, pipere-Bzappnnt, borotvaazappnnt, konzorva-kot (a gyUmöicsböl készített konzervek klvőlelével), rizst, tüzelőanyagot (100 kj/.-on íelllll tételben), szövetet, selymet, vásznat és egyéb textil méterárut (a rövidáru kivételével), kész fehórnemüt, ágy- és asztalneműt, kész felsőruhát, kötöttárut, cérnát, varró- ée kézimunka-fonalatt utalvány nélkül beszerezhető, tehát felszabadított lábbelit és végitl hozott anyagból kéazltott lohórnoault, vagy ruhát osak annak a fogyasztónak adhatnak el és szolgáltathatnak kl, aki már fel tudja mutatni a városi közelld-túsl hivatal állat kiállított váaárlást köny-vecakélőt.Tehétcaakaza vásárlási könyv érvényes, amit a hatóság, tehát nevemben n vAroaí közellátási hivatal állított Hl, de még az flyen vásárlási könyv sem érvényes, ha annak címlapján és belül az első oldalán minden rovat pontosan nincs kitöltve, vagy kihúzva, vagy ha nincs ralla a kiállító tisztviselő aláírása, n közellátási hivatal pecsétje, vagy a háztartás főjének sajátkezű aláírása. Az Iparosok és kereskedők kiszolgálás előtt megállapítani kötelesek, hogy a könvv a fenlloknek megfelelően őrvónyes-e ?
Az Iparosok és kereskedők a felsorolt árukból történő minden egyes eladást az Illető vovő vásárlási könyvébe Untával, vagy ilnlaterátával bejegyezni tartoznak, a könyvben lévő minden egyes rovatot pontosan ős olvashatóan kt-töltvén.
Az.Iparosok és kereskedők a rendes kereskedő gondo sásával kötelesek Ugyolnl arra, hogy a letaoro\'t árukbői az illető fogyasztónak osak a kötvetltn fogyasztás uzükBégének megfelelő és a rendkívüli vtatOGffök által indokolt mennyiségűt szolgáltassanak kl, összevetvén ennek megállapításához a fogyasztó vásárlási könyvébe bejogyzott adatokat (foglalkozás, nem, kor stb.) ás a fogyasztó egyéb, esetleg általu*. Ismert óloikörUImőnjolt, korábbi fogyasztásának, illotvo vásárlásának, valamint az Hintő áruból rendelkezésre álló mennylBéget; tehát számításba kell vonni azt fi, hogy a könyvben levő korábbi bojegyzófok szerint a fOByceztö a?; Illető cikkből utoljára mikor és mennyit vett éa az elfogyott*e ? Vagyis a felsorolt olkkekbőt aonkloek sem szabad annyit adni, hovy abból otthon kéízletot halmozhasson fel. Rendkívüli szükségletet csuk akkor szabad kielégíteni, ha annak lonntorgását a fogyasztó htteltérdemlőtn igatolta. Tehát pl. menyasszonyi keleugyót osak & házasság kthlrdotésének mőstörténtét Igazoló anyakönyvvezető! tanúsítvány, babakelengyét az anya terhességét Igazoló orvosi bizonyítvány felmutatása esetén szabad kiszolgáltatni.
A vásárlási könyvek megszerzése a következőképen történik: Először Igénybejelentő lapot koll kérni a Közellátási Hivataltól (Hunyadi-utca 10. sz.). Ennek minden rovatát otthon pontosan ős olvashatóan kitöltjük, a házigazdával, vagy házfel ügyel övei Is slálratluk a. azután egy megolmzetlen 0 llllóree le* velüzölappal együtt a Közellátási Hivatalhoz beadjuk A Közellátási Hivatal a levelezőlapon maid értesíti az IgéDytŐt. hogy mikor Jo\'outkezzók az elkészített könYvért. Hangsúlyozom, hogy mogclmzetlen lov.-lapokot adjunk, mert könnyebb a hivatalomnak szokat megcímezni, mint a megoltízettukat kikeresgélni. E lev.-lapokai a könyvek álvéleltkot fel kell mutatni igazolásul, hogy nem illetéktelen személy akarja bárkinek ls a könyvét átvenni ós elvinni. A könyvekért az átvételkor 40 fillért kell fizetni, ami az államkincstárt Illeti.
A férjjel közös háztartásban élő felesig, valamint az apával, vagy eltartójával közös háztartásban élő kiskora gyermekek nom kapnak külön vásárlási könyvöt, hanem a,háztartás tojónak (térj, apa, eltartó fltb.) nevére szóló kőaöa vásárlási könyvet kapnak. A háztartásban élő egyéb személyek (nagykorú gyermek, rokon, cseléd, ta-noao stb) külön könyvet kapnak. Külön könyvet kap az a kiskörű gyermek is, aki nem ól állandóan apja vagy eltartója bistartásábao, (pl. tanulás eéb
Hirdessen o Zalai Közlönyben
ZALAI KÖZLÖNY
Iából tatézetben van). De ha a kiskorú gyermek osak álmenolileg, pl. látogatás céljából vau távol apja háztartásától, nem kaphat külön könyvet
Nyomatékosan kérem a .közönséget, hogy az első napokban ne rohanja meg tömegesen hzénylolapókért a Közellátási Hivatalt, hiszen ezrével vannak olyanok, aklknok 8—4-8 hét múlva sem lesz még sztlksógük a könyvre mert őzen Időn belül akár anyagi kö- ! lülményelk, akér készleteik miatt nem akarnak a felsorolt árukból vásárolni; az ilyenek kéaöbb jelentkezzenek Igénylőlapjaikért, mert azokat és a könyveket egész éven át Is tehet kapni. Es eenkl se vigyen el több Igénylőlapot, mint amennyi a fentiek szerint kell neki.
A városháza, a b\'roságok, a rend-Őrség, a vasút, a pontú, a kir. adóhivatal, a íővámhlvatal, a várost és vidéki pénzüayőrség, a közkórház, az összes liikalák, az összes pénzintézetek, a szoszflnömltó, a MAORT. a Dráva-völgyi, a sörgyár, a kötő-siövögyár ós a vajgyár tényleges szolgálatban álló alkalmazottal, akár a tiszti, vagy altiszti karba tartoznak és a felsorolt vállalatok munkásai ne jelentkezzenek igénylőlapért a maguk, feleségük és kiskorú gyorraekelk könyvének beszerzése végett. Mindezek vásárlás! könyvének kiállítását a felsorolt hivatalok, intézotek, ¦ vállalatok vezetősége ul/dn együttesen, közös Igényléssel bonyolítom le a köveikelőképen; A felsorolt hivatalok, vállalatok vezetői egy darab igénylőlapot kérjenek mintának, annak alapján Összes alkalmazottalkrél egy közös kimutatást szerkesszenek ugyanazokkal a rovatokkal, ami az 1 éuyló-lapnn van. no hiányozzék u közös kimutatásról a felsorollak n-álrása som s ezt a közös igénylő kimutatást adják be a KözollátásI Hivatalhoz s arra az Időre, amelyre a Közellátási Hivatal kérni fogja, bocsássák rendelkezésre két tisztviselőjüket a könyvök megírására, így gyorsabbau fog menni n munka s az elkészltott könyveket Is együtt fogom e hivatalok, vállalatok vnzetélnek a mogfo\'elő ösezeg lelizoté:*o ellenében tagjaiknak való kiosztás végeit klkézbesltcnl. A felsorolt hivatalok, vállalatok vozotőit ezúton kérem, hogy ony tisztviselőjüket a mintáért 20 án, kedden déli 12 órára küldjék él a Közellátási Hivatalim, ahol kellő útmutatást fognak kapni.
Az emljiett miniszteri rendelőtök nem vonatkoznak azokra a közszükségleti clkkekro, amelyeket a hatályban :óvő rendeletek Bzerlnt csak .e«y, vugy utalvány ellenében szabad kiszolgáltatni. (Cukor, petróleum, bőrtalpú, fel nem szabadított lábbeli.) Ezekből a cikkekből minden Iparos és kereskedő köteles a Jeayen, vagy utalványon feltün-tetott mennyiségben az-IIIető cikket kiszolgáltatni és ezt nem kell a vásárlási könyvbe bojegyezm*.
A rendelet hatálya alá tartozó árucikkből az Iparos, vagy kereskedő a saját egyént céljára még a saját üzletéből Is csak ugy vohot ki árut, ha azt a msga vásárlási könyvébe . bejegyzi.
Elveszett vásárlási könyv helyett nj könyvet csak a korábbi könyv kiállítását követő ö hónap elteltével szabad kiállítani
Az Iparos és kereskedő a vovó kívánságára a közszükségleti cikk kiszolgáltatásának megtagadásét a vásárlási könyv kövotkoJŐ tbes vízszintes sorába bejegyezni köteles agy, hogy mz 1. és 2,, illetve 13. ós 14 rovatot (dátum, kereskedő neve, telephelvo) kitölti, többi rovatokat pedig átírja, pl. Igy: Pipereszappan kiadását megtagadtam.
Ellenőrzés céljából a fogyasztók vá. sánldsi könyvedet a hatóságnak, fel-hivásra, bemutatni tartoznak.
Mindazok az iparosok, kereskedők és fogyasztók, akik a vásárlási, könyvbe való bejegyzés nélkül a rendelet aftá tartozó árukból bármit kiadnak, vagy elfogadnak, vagy a valóságnak meg nem felelő bejegyzéssel adnak ki és fogadnak el árut, avagy a rendeletet bármi tekintetben megszegik, vagy kijátszók, ideértve az igéuybejeficntő lapra valótlan adatok beírását is, kihágásért két hónapig, háború esetén hal hónapig terjedhető elzárással büntettetnek. ;
Nagykanizsa, 1941 május 17.
Polgármester.
.hlpi.tm, tw UHitaisr
(Folytatás a 2. oldalról)
Papén fontos tanácskozása
Isiambul, május 10 Amióta Papén megérkezett, fontos tanácskozásokat folytat » törők álíam-ÍŐ\\el, a miniszterelnökké és a török vezetőkkel. Sőt találkozott Sauka iraki hadügyminiszterrel is, aki már visszautazott Magdádba.
Bagdadban azonnal rendkívül, mi-
nisztertanács vollt, amelyen megbeszéllek az iraki hadügyminiszter tőrökországi utjának eredményét.
Miután Parton jelen volt Hitler és Dartan tanácskozásain is, a^t hiszik, hogy az egész kÖzeUeloire kiható fontos "események kiinduló pontja lesz Ankara.
.#*%sViis*%)f|*e**a#>í%jejie^
Rövid táviratok
Az AMBRIKJAI rendőrség valóságos háj tó vadászatot intézeti olasz és német állampolgárok után, azzal az indokolással, hogy amerikai tartózkodásuk jogtalan.
HESS RUDOLFOT az angolok hadifogolynak tekintik és a TJowerba zárták.
SZÍRIA repülőterét újból bombázták az angolok. Több francia ólctéí vesztette.
MESSERSCHMIDT tanári nem tartóztatták le, mint külföldön elterjedt hirek mondják, -— jelenti Berlin.
IRAKBAN továbbra is Kifolyik, az ira-
képp repülőtevékenység de a törzsek segítségé vei ;
j kiak több angol harci kocsit is elfoglallak és inegscijimisiletlek.
A MARSEILLESI zsinagógát időzített bombával a levegőbe repítették. Az épület teljesen rombadült.
MONTENEGRÓ rövidesen külön ál. Jiiiiimá alakul — jcleuli Ansnidó a Tlielegraphóba.
ROOSEVELT fiát, Frnnolitnt autó-szerencséflenség érte. Kórházba száját-lották, állapota nem életveszélyes.
SZfiKESFEHtíRVAROTT a zsidó hentesek osak a zsidók arányszámának megfelelő mennyiségű zsirt és hus| kapnak a jövőben.
KINAHAN a japánok elfográk a 23. klnal luidsoregei. A foglyok száma 10.000, köztük 3 vezérkari tiszt. A kínaiak vesztesége e csatákban 33.400 halott,
Rulgár csapalok parádéja Liszt tábornok előtt. (Foto R. D. V.)
ZiMrtK, Mid tfcét
készíthetünk.
Kapható: •/s—Va—I—l\'/a literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI-nál
Sugár-ut 2. w
IMI, roiim lg.
Mainárak figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapank nyomdájában.
APRÓHIRDETÉSEK
............. - .. ____nnlbis ic iíÖbj
!Ur. etlniUn loribtf ni ü JHlir. hÍtkQtr.m maw, CQ\'niUr, minién további nA 4 tnili,
Kciestk takarltalaaaft kbnyyvel vagy bizonyítvánnyal. Csengery-ut 23. 1601
Bépaast karaaak léglagylrhos. — Qáloal Józscl Zalasxeulmlhaly. 1501
adás VÉTEL
Autógumit es minden mis gumi-hulladékot veszek legmagasabb napi áti.n. Czvelko gumljavitoűzem, F5-ul 4. UTO
kClOnfAus
Tisztelettel as-taaltam a t. bolgylí-sönséget, hogy varrodámat Magyar-utca ¦>.. alól Hotlhy Miklós ut 11. »r. Ili helyeztem át. — Szeklény, asztal. Ilbaloll 6» egyéb dolgok eladok. Ilaiou Mid. 1500
Maláaaat Kis- é, Nagykanllaa halira-ban tilos. Simon Itlváu biUizbérló. 1903
¦ Ennyi ugye nem sokl Pedig csak ennyibe kerül egy apróhirdetés a Zalai közlönyben és egész nap, jó időben, rossz időben 30.000 embernek kínálja a hirdető áruját és üzletét! — •Nem tenne ön is egy próbát?
ZftUM KdZtÖNtr roUTtKa.1 napilap. I atVutJa : .,.,„,! h T. N«íiyka.li«a". Paláira kiadó: Zalai Kár.iy. Nyomatott; « „HírtaiilMajI 11, t. HaoykeMBV" • Hadilába. k.,i...li...
(Njrwadliit t.-i,.i i zajai tutin
8la évfolyam 115 txám.
Nigykanlm, IMI. májai 20 kedd
ára 12 fi».
ZALAI KÖZLÖNY
?s IdadóUvaalt tv>::! Sl axim.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ElCflzetttl in: esi hóra I pni.S 40 UUr. S/.t,lu-.il6r,f-si (a [ltd6hhr>taU teWMi 71. ax.
Flielésrendezés
A háborús viszonyok köveli-kéziében egyes cikkeknél elkerülhetetlenül jelentkező drágu lás természetszerűleg kihat a megélhetési viszonyokra is. A magyar kormány határozott cél tudatossággal tartja rajta kezét az, árpolitikának s ennek eredményeként .sikerült is elérnie azt, hogy Magyarországon a közszükségleti cikkek drágulása lényegesen kisebb, mint Európa bármely más országában. Világos azonban, hogy az elkerülhetetlenül jelentkező drágulással lépést kell tartania a jövedelemnek is, A munkabérek emelkedése önmagában is drágaságfo-kozó tényező, viszont kétségtelen, hogy a fixfizetésből élőknek meg kell kapniok verejtékük méltó jutalmát, amellyel önmaguknak és családjuknak tisztességes életszínvonalat tudnak biztosítani.
Az egyensúly alkalmazásánál a kormány azt az igen helyes elvet követte már a múlt év őszén is, hogy először a kisebbjévé: dehnü társadalmi rétegek : az ipari munkásuk munkabéremé-léséről gondoskodóit és csak másodsorban került sor a tisztviselőkre. Mélységes és elismc-résrcméltó szociális érzék nyilatkozott meg ebben. így történt most ismételten. Már hetekkel ezelőlt megjelent a rendelet, a mely az ipari munkásoknak 8 százalékos fizetési pótlékot állapított meg. De e rendelet meg-lenéso után azonnal megtörtént áz intézkedés a tisztviselők íi. zelési pótlékának előkészítésére.
A . Bárdossy-kormáuy tehát ugyanolyan szociális alapelveket követett, mint elődje, több hatalmas lépéssel tovább is ment. A múltban imindig általános kulcsokat állapítottak meg a fizetések emelésénél. A köztisztviselők javára megállapított mostani fizetésemelés a legszociálisabb szempont ér-vényrejutlatásával figyelembe veszi az" alkalmazottak egyéni helyzetét és családi körülményeit s az általánosan megállapított 5 és félszázalékos fizetésemelésen kivül a nős és sokgyermekes tisztviselőket részesítik messzemenő támogatásban. A magyar faj védelme, a családi élet alátámasztása, a gyermeknevelés megkönnyítése volt az irányelv az uj rendelkezés megalkotásánál, amelyet örömmel kell üdvözölni mindenkinek.
A magyar köztisztviselő méltán megérdemli azt, hogy a fejlik felelt sötét árnyként lebegő gondokat a lehetőségekhez mérten, enyhítsék és csöKkentsék. A "¦"gyár közlisztviselő ereje megfeszítésével dolgozik, vállalja a munka ütemének lázas sietségét ís súlyos felelősségét, Az egész
Roosevelt a szükségállapot bevezetéséről tárgya
Ma adónk ki jelentést a német-francia egyezményről — Németország és Horvátország között nincs katonai egyezmény — Szíriában megkezdődött a harc Indiáért
Róma, május 20 A lapok meleg elismerés hangján számolnak be az aosz-laí herceg és csapatainak hősiességéről, A jelentések kiemelik, hogy az olasz csapatok* mindaddig hősiesen harcoltak a túlerővel szemben, míg lőszerük volt, Hősiességüket az angol csapatok is elismerték és amikor a harcot megszüntették, az angol parancsnokok meghagy-
ták az olaszok fegyvereit.
Ax aoextai harcsa 4* a Dace táviratváltása
Róma, május 20 Az aosztai herceg táviratban kő\'-öí.o a Dúcéval, liogy a további vérontás elkerülésére csaptainak pan-anesot atiolt a fcgyvciSoíélclrc. a bős fólicr-i-í-A megköszöni a bizalmat és hangsúlyozza, hogy meggyőződése, hogy rövidesen -visszatérhet ex olasz véi áltatta földre.
A Duofi meSftghaugu táviratban válaszod, kiemelte a csapatok hősiességét.
Anglia tovább támadja Szíriát
Róma,\'május 20 A Popolo di Róma ankarai jelentése szerint az angol repülők továbbra is támadják a szíriai repülőtereket. A bombázás több polgári halottat követelt, de a francia katonák között is vannak áldozatok. A francia vadászgépek egy angol gépet lelőttek. Ma reggel a rajaTti repülőtér ellen intéztek támadást. Hétfőn Damaszkusz felett repüllek el az angol repülők és a vichyí kormány ellen lázító röplapokat szórtak le. A pulmir rat repülőteret is angol bombatámadás érte.
Repülőgépeket von össze Anglia Köxelkeleien
Bern, május 20 A Föld közi-tenger keleti medencéjében egyre súlyosabb lesz a helyzet az angolok számára. Epp ezért az angolok az afrikai és ázsiai támaszpontokról minden felesleges repülőgépet ide-; .rányitottak. Máris megérkeztek a déhtfrikai és a rhogosi repü-lőtámaszpontokról a repülőgépek, sőt ausztráliai repülőcsapatok is érkeztek. A körülzárt Habanya torsa
Istambul, május 20 Bagdadból érkező hírek sze-
rint a habanyai repülőteret az jraki csapatok teljesen bekerítették. A környék js teljesen az irak\'. csapatok kezén van, ugy, hogy a körülzárt angol csapatok még repülőgépekről sem kaphatnak élelmiszer és lőszer-utánpótlást. A tüzérség közbon állandóan lövi a repülőtér állásait. Miután a lőszeren kívül az élelmiszer is fogytán van, iraki körökben számítanak arra, hogy a bekerített angol csapatok rövidesen megadják magukat.
Nem kerül sor hadüzenetre Vichy ée London höxBit
Zürich, május 20 Svájci lapok szerint angol sajtókörökben is ugy ilélikmeg, hogy Vichy mind szorosabb együttműködést folytat Berlinnel, ezért London valószínűleg megváltoztatja Franciaországgal szembeni politikáját. Arra azonban nem számítanak, hogy hadüzenetre korülne sor 0 volt szövetségesek között. A londoni lapok szerint Berlin az olasz-német-francia és spanyol flottát egyetlen nagy európai flottává akarja fejleszteni
Szíriában már az Indiai csata zajlik
Budapest, május 20 Az Uj Nemzedék római jelentés alapján beszámol arról, hogy a harc kőzelkelcten, különösen Szíriában, már Indiáért folyik. Franciaország számára mindig nehéz kérdés volt a 3 millió lakosú, de vallásilag és
fajilag egyaránt vegyes Szíria,\' 40.000 francia katona volt itt, de nagyrészüket leszerelték. így Anglia minden bizonnyal nem akar elkésni és
meg akarja szállni Szíriát. Ez már az indiai csatának egy része.
ország közvéleménye helyeSlése kiséri tehát, hogy sorsukról megtelelően gondoskodnak annál inkább, mert a köztisztviselőknek nyújtott emelés visszatér a gazdasági életbe, fokozza an-
nak forgalmát és lüktetését. , Bizonyos, hogy a köztisztviselői kar is átérzi a helyzet nehézségeit, folytatja lelkes és önfeláldozó munkáját a közösség javára.
Római körökb\'en nagy feltűnést keltelt, hogy
Mahar pasa te eltűnt.
A megjegyzések szerint minden bizonnyal az angol ügynökökön kell keresiü az eltűnt pasát, ha ugyan még életben van.
Egyiptomban is egymásután tartóztatják le az angolok a politikai vezetőket.
Rámutatnak a jelentések arra is, hogy 1 . I
at Örmények és kardok dolgoznak legjobban Anglia ellen, amt török körökben is nagy feltűnést keltett.
Azt a lürt, hogy Ibii Szaud az angolok oldalán érez, teljesen valótlan és kitalált állitásnak minősilik Rómában is.
Ezrével mennek Irakba ¦ axlrlai arabok
Istambul, május 20 A Icözelkeleti események egyre feszültebb helyzetet teremtenek. Az arab önkénlesek ozrétel mennek Irakba. Szíriából is 2—300-as Csoportokban lépik át a határt. Az angol gépek az önkéntes csoportok uljál is igyekeznek zavarai,
Ujabb angol haja és repülő-veexteeégek
Berlin, május 20 A német repülők megtátnudtok egy hajókaravánt és több hajót efcÜHyesz;-leltck. Hat MBiserschmítt ttarca keverő, dett 12 angol géppel, a nénielek i gépel felőliek és veszteség nélkül vi&z> szatér\'ek. t
Egy tengeralattjáró .13.000 toniíányi hajóteret lőtt ki egy angol hajókaravánból. Az el- / süllyeeztctl hajók angol tartályhajók voltak.
A axOkaéttallapot kihirdetéséről tárgyal RooMvaflt
Budapest, május 20 A Pest washingtoni híre szerint amerikai körök komolyan tárgyalnak a francia—amerikai diplomáciai viszony megszakításáról. Maga Roosevelt js tárgyalt már ez ügyben. Állítólag hétfőn hozzákezdett már az elnök annak az üzenetnek megszövegezéséhez, amelyet a kongresszushoz intéz a szükségállapot kihirdetése tárgyában. VA Fehér Házhoz közeleső beava-tottakVaZ üzenet; tartalmáról nem közölitek semmit, mindössze azt hangsúlyozzák, hogy ha n szenátus hozzájárul a szükségállapot kihirdetéséhez, ez azt jelenti, hogy a kormány az Összes szállítóeszközök felett szabadon rendelkezhet, lefoglal-
ZAI-At KöZl.ÖNV
BÚTORT
BzakllKletbeo *
Gábor műaaztaloanál
vegyen vagy rendeljen. Nagykaxdxu, Véreiké* palot*.
hatja nz összes hajókat, tcliíit a magántársaságok hajóit is, ellen őrizheti és ha szükséges,, állami kezelésbe veheti vagy hadiipari célokra átállíthatja a gyárakat és \'iparvállalatokat, stb.
Mtgwxtrvtxih ax amerikai Ugoltalmat
Berlin, május 20 Az Associated Press jelentése szerint Roosevelt elnök a pol-
Íári védelmi hivatal vezetőjévé .a Gardiát, Newyork polgármesterét nevezte icí.\'.Az uj hivatal oéija az amerikai légoltalom megszervezése.
Az elnök egyébként még nem heverte ki gyomorbaját es orvosai tanácsára még\'nem hagyja el házát, de már dolgozik.
Némsrtoi*s***cj sVss HorvAt-orsurásj köat* nincrat katonai «*fj|t«s.mény
Berlin, május 20 A német sajló nagy figyelme; szcn\'.el a római horvát—olasz megiUaapocuísoknak. Hangsúlyozzák a lapok, hogy JiigosilavlAniik el ktftett tutvn*, mert csak igy alakulhaiotl ki &z uj lülirópa rendje o részen. Hangoztatják BerJin-ben azt is/ liogy Horvátország a nemei birodctlominttl nem kötött semmiféle katonai egyezményt.
A horvát határmigdllapitdsok
r~ Bécs, május 20 A német—horvát haturniegiiáJkipitú bizottság megkezdte működését. Ugy tudjak, hogy a . végkgés ncmet—lior-vát batár megntlrtpitása után rövidviei) sor kenYl a többi határvonal megafla-pitására, de vtflószinüleg nem közös érickez&elen, iianeiu kölcsönös meg. á^lapodások alapján
Polgári kSxlgaxgaiáx
.. ¦ Róma, május 20
Azok a csapatokj amelyek eddig Horvátország területén voltak, a Duce rendeletére a mai, nappal visszavonulnak a megállapított horvát—olasz határra. Ugyancsak május 2ü.-ától az eddigi katonai parancsnokok átadják helyüket a horvát polgári hatóságoknak.
Ax aj király takhtlye
Zágráb, május 20 Zágrábban már folynak u tárgya, \'lások a királyi palota létesítése tár. gyébau. EgyeJőre valószincüeg a ciln. dellábaii lakik majd az uj kirúűy egy átntktkUolt részen. Egyelőié faunban még az országgyűlést is meg kelt alu-kitanl, amely szentesíti Almom: királyságéi.
(Folytatás a 6. oUalon)
ím
Nagykanizsa folyó évi költségvetését most tárgyalták le a pénzügyminisztériumban,
amit lényegtelen változtatásokkal Jóváhagylak
A pénz ügy min isztérhnn illetékes ügyosztályában most tárgyallak le Nagykanizsa yáros folyó évi költségvetéséi, anic lycn jelen volt (ír. Krátky István kir. kormányfőtanácsos, polgármester is, aki az egyes
tételekről felvilágosítással szolgált, A költségvetést lényegtelen módosításokkal jóváhagyták. A végleges eredmény azonban majd csak a bclügyminiszlé-riumbatl való letárgyalása után válik ismeretessé. \'
Közvetlen vonatok közlekednek Nagykanizsa és Csáktornya között
Nem hozott enyhítéseket a mai menetrendi változás
0 Jelentettük, hogy a MÁV dunántúli, vonalain a mai ^nap*-stfól néhány menetrendi változás történi. Részletesen közöltük a Pécs—Nagykanizsa—Sopron viszonylatban beállított uj gyors-vonatpár menetrendjét is, a melynek menetrendje a követ-
Pécsröl 7.30, Barcsról 8.33-kor indul, Nagykanizsára érkezik 10.06-kor, lovább indul 10.1R-kor, Szombathelyre érkezik 12.07-kor, Sopronba 13.13 órakor. , - !
Vissza indul Sopronból 14.06-kor, Szombathelyről 15.11-ko\', Nagykanizsára érkezik 16.58-óralíor, tovább indul 17.0&-kor. Barcsra 18.34-kor, Pécsre lü.\'15-kor érkezik.
Sajnos egyéb változás a menetrendben nincs is, mert Szombathely felé ezen kivül csak az eddig is közlekedő, tehát a 0.25-kor induló és 18.01 órakör érkező, Pécs felöl a 12.25-kor érkező és a 11.12-kor induló vonatok közlekednek.
Budapesti viszonylatban is csak egy vonatpár van : indul 14.00 órakor, érkezik 13.íí5-kor.
Balatonbogi árig közlekedik egy m,oloros-pár, amely 7.30-kor érkezik Nagykanizsára és vissza indul 19.3fHíor.
X< elhívjuk az ulazóközönség ügyeimét arra is, hogy Nagy-/ kanizsa és Csáktornya között közvetlen vonatjáratok közlekednek már, éspedig Nagykanizsáról indul 1.32-kor és 14.17-kor, Csáktornyáról érkezik 9.45-kor és 19,30-kor.
Titokzatos Leók ismét elárasztják a várost i „Szent Antal-lánc" babona-levelekkel
Egyház, tnint sajtó számtalanszor rámutatott már azokra u kéntelen fércekre és babonákra, amiket nemcsak ,az egyszerű nép, de az intelligens társadalom körében is terjesztenek, sőt kultiválnak Ós amely nemcsak az egyház támlásával áll teljes elleniéiben, de egyenesen nevetséges és bosszantó és amelynek terjesztését meg kell akadályozni.
Ilyen többek között az úgynevezett >-Szent Antal-lánc¦ elnevezés alatt hólabdaszcrü, terjesztésre került agyficam, amely csak lelkileg beteg ember agyából pattanhatott kj, mert oly bizarr és groteszk felfogásban állítja be az imádságot és Istenhez való lelki felemclkcdelt-ségünkel, hogy még a »nagyi-szakácsi látomásos asszonyok* és »i Jehova hivői* is megrónák érte. A Zalai Közlöny -ismételten foglalkozott ezzel a férccel, amely ellen egyház és hivő egyaránt küzd és terjesztését megakadályozni igyekszik. Egy ideig szüneteltették terjesztését, most
beteg lelkek ugy lát szik ismét elérkezettnek látják az időt, hogy elárasszák vele a várost és környékéi és főleg a vallásos érzületű embereknek megküldjék a * Szent Antal lánc*-át. Egyre-másra kapjuk a leveleket es panaszokat, hogy valamely ismeretlen >Leo* zárt levélben küldi és bolygatja meg a lelkek nyugalmát, j Tűzbe Vele I...
Ez a válaszunk azoknak is, akik nekünk a kaj>olt levelet beküldték és kérdést intéztek hozzánk, mit csináljanak ezzel a levéllel.
Tűzbe vele I
Mert a butaság ellen...
Oyomorrontátoknál és ac etek következtében előálló bélzavaroknál, felfúvódásnál, émelygéméi, hányingernél, hasmenésnél vagy széksio* rulásnél már egy pohár természetes „Ferenc Józsei" keserűvíz is igen gyorsan, alaposan és fölölte kellemesen lisztltfa kl ax egész tápcsatornát. Kérdeize meg orvosát l
Zenés cserkészdarab bemutatása Keszthelyen
A keszthelyi premontrei gimnáziumnak hagyományai vannak az ifjúsági színjátszásban. Már a világítanom előNi időkben is sok cm!lékezejesj sikert urallak a líész^inMví\' ifjúsági színjátszók. Az utóbbi évekből újból sok emlékezetes színpad) sikert könyvelhet cl a keszthelyi gimnázium. Elég, csak ha a •Dalos Cserkészek* vagya »R;ib madár* c. operetteké* említjük.
Most ujabb, a régieket talán még felül is múló színpadi sikerről számolhatunk b\'c a keszthelyi gimnáziummal kapcsolatban. A közelmúlt hetekben sorozatos előadásokban játszották a gimnazista színjátszók a »Varga Miska* c. zenés ifjúsági darabol. Nyolc alkalommal löl-tötle meg a közönség a Kalh. Legényegylet nagy színháztermét, meg a mult vasárnapi utolsó előadáson is minden jegy elkeli. Több mini kétezren élvezték az előadást és gyönyörködtek a darab szépségeiben, Az (előadást megnézte a ^Festetics hercegi pár is, továbbá gróf Csckonics Gyula, Kroller Miksa zalavári apát, Keszthely és Zala vármegyének minden számottevő embere és családja.
A darab meg is érdemelte a* nagy érdeklődést s az előadása a nagy sikert. Mert a darabu.n. mai problémát tárgyal: a szociális gondolattal telitett cser-készeszme diadalát. A szöveg-Író Szoraor Tamás premontrei tanár, aki VelÖsy Elek : Miska c. regényéből készítette a szc* veget. A zeneszerző dr. Idény-pa Károly ugyancsak keszthelyi premontrei tanár, aki már sok zenei sikerre tekinthet vissza A szerző c müvében egészen uj utakon halad : modern jazz stílusban, de amellett teljesen magyar ízű zenét irt a darabhoz. I)r. Klcmpa Károly már 2 évtizede hallgatja a Balaton zenéjét és igy ,e darabban is legszebb zeneszámát a Balatonról irta. A \'Keszthelyi Tangó* kivételesen sikerült zeneszám, a melyre országos körút vár. Ennek és a darabban előforduló énekszámoknak szövegét Agyag-falvi Hegyi István országos hírű költő, a Petőfi Társaság titkára irta.
Művészi értékűek voltak a diszlelek, többek között a kivilágított budai hegyoldal az esti dunai élettel. Ezeket György Fa-renc festőművész és gimnáziumi rajztanár készítette. A táncszámokat is Keszthelyen tervezték.
Varga Miska keszthelyi bemutatója és sorozatos előadása kiinduló pontja lehet megérdemelt országos sikernek.
— Naptár: Május 20. kedd. ltom. kat Bernardla. Protestáns Bemard. Izr. IJar hé 23.
Fővároal nívón álló bár-fststőgyár Nagykanizsán:
PÁLCSICS
ós textiláru festés, kikészítés Fehérítőgyár • Indanthrenfestés -Ruhafestészet • Vegytisztítás
Sí*" .Mí".\'í"Jl!.""\' "•H«r-«««» ¦«. ¦**m. Telefoni »-44. Várael dalát i *a-ut 7. aaám (Karona-éallel). Tilalom 8-3«.
IMI. mi|u3 ao.
ZALAI KÖZLÖNY
¦SS&oT ÖH*T,Í\'iJü ÉKSZERT, I» "SS SZEMÜVEGET •\'"ffiu.lrK ZSOLDOS QVULH Ittasste, üsmku b UtatosHtail,
S\'.5 .a 0. (• KoronR-u.tlodi.al u.mb«n). eilSraniu ín-, tt*>«r< Uíuttjivlld-mAh.ly.
á rádiótávírász
íht valamely korszerű haderő* nagy teliéiről beszélünk, nem feledkezhetünk meg az illető haderő rádiólávirászairöl. Ezek a hiradókatonák nélkülözhelcl-len eszközei a vezetésnek. Szolgálatuk parancsok, helyzetjelentések velőiére és adásáru, valamint az ellenséges híradás lo hallgatására, esetleg zavarására I erjed ki.
Készülékeik mellett az éter hullámain külön harcokat vívnak és fáradságos munkával lel-jesilik kötelességüket, akárcsak a nvilt csatatéren harcos baj-társaik.
Munkájuk a vezetés hadműveleti leryéuck megvalósításai leszi lehetővé. Sokszor az egész harcászati vezetés eredményessége egy-egy rádiótávirásztöl függ; Ugyanis sok esetben a rádión kívül más összeköttetés nem áll rendelkezésre. Pl, A táv beszélő vezetékei az ellenség* szétlőtte, a jelentő motorkerékpárosok nem találnak járható utal, valamint más hiradó eszköz alkalmazására nincs mód.
Már békében is igen magas követelményeknek kell eleget teuniök. N\'ugy és fáradságos munkával sajátítják el az adó, vevő és rejtjeiző készülékek kezeléséi, nem kevésbbé a morsu jelek kifogástalan adását és ve-Vesét.
Méltányolni azonban a rádiótávírász felelősségteljes munkáját csak az képes, aki tudja, hogy a készülékek igen kis hibás kezelése mellett nedves erdő, közejfekvö vasútvonal, vagy magnszfészültségü vezeték az egész, rádióösszeköttetést megbéníthatja, vagy egy-két \'tévesen vett morse jel — egy igen kis rejtjeiző hiba — az egész iilrvál-tást lehetetlenné teszi.
A jelenlegi háború \'győzelmes csaláiban a siker kivívásában a hiradó csapat is derekasan vette ki részét. Fegyelmezett és jól kiképzett katonák teljesítettek szolgálatol a rádiókészülékek mellett.
Szálló szépség árnyéka
cimen most jelenik meg Siklósi (Szukics) János első verseskötete. Siklósi Szukics Jánosra még sokan emlékeznek Nagykanizsán, hisz a nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola növendéke volt és Nagykanizsán érettségizett. A fiatal költő meglepjen őszintén tárja elénk lelkének finom és törékeny hangulatait, de.ezt oly természetesen, köny-nyedéu feszi, hogy sohasem érezni verseiben az ujalkercsés bizonylaiaiiságüM, mmak ellenére, hogy mondanivalójába uj izek kerülnek. A rokonszenves, fiatal Unit.; verseskötetét mindenki figyelmébe ajánljuk, előjegyzési ára 1,80 pengő, megrendelhető a\' nagykanizsai könyvkereskedésekben vagy ki-adólilvátaluukban.
A duce fiaival DéUzlátáa fektt
bevufycu* Buím is vtitoda fauwmhwal, akik mutl UudkefUmk liáwn uátouú u&zdötuk má% véfá
pílsdávlában folviatoli sikeres küz-delinek mán Mo 110 sz. romboló századunk ismét iiz Adria Mell repül a lábori ropülölér felé. I-elulon — ÉppOíi néhány olasz cirkálói és torpedó roai\'-bejót hagy tónk el — Mtele/ünk \'északon néhány repülői, a Ont bom-bázók századát, oft.sz fegyvertársakai, akik szintén a harctérről jönnek vissza.
Félórával a lábori repülőtérre vaió érkezésünk mán cr földet mellet lütfli a Cant< bombázó százait, A század-parancsnok gépe felé lódulunk, hogy barátaink sikerei felől érdekjődjflnk. A Cant- bombázóból fiatal százados száll ki és bemutatkozik:
—- Iírimo Mussolini.
Huj társi üdvözlet ulán jól megérdemel! cifíaiellnszünet közben beszélünk egymásnak küzdcfln.o\'nkiől,
Mussolini százados bombázó gépében
a Dace fiával beszélünk, aki éppen ugy, mint testvére, Vlitodo Mussolini főhadnagy, miut repülőtiszt, löbb háborúban kitüntette magát és a /háború kezdete óta ismét a fronton Vau. Mostar dlleni támadásának .lefolyásáról: érdeklődünk Mussolini száxadoslól, mire ő mosf/lyogva mutat néhány uj golyó-nyomói gépe törzsén és szárnyain, jugoszláv vadász tahilatait, aki ered-ménv nélkül igyekezett a ¦Cant.-ol lelőni. Más, febér körtei jelzett toWIft-lok angol \\adászokkal Görögország felett sikere.on vívott küzdelmekről tesz* nck tanúságot.
Miaftati Mussolini százados bevezet bennünket gépété és annak szerkezeiét, repülő teljesül menyét és fegyver-zetét mutatja, alkalmat fialunk arra, hogy njbeszédet a még csak 21 évei százados eddigi ketonul tevékenységére tértijük,
Bruno Mussolini 16 éves kora Óta repül és harmadik háborúját küzdi végig.
10 éves korában mint hadnagy az u. n Oroszfán* ezredben repül és vesz részt az abesszin habomban. Spanyolországban már főhadnagy egy, fronton küzdő bombázó ezredben. Már olt ismerkedett meg a vörösök roMoJán küzdő angol repülőkkel, nkik m\'osl ismét ellensége\'. Röviddel a spanyol háború beFe;ezése után spanyol és olasz vitézségi éremmel kilünte\'.vc Diieo ezredei Athmlik.iepülésén vesz részt Olaszországiulk a habomba valí belépése után az elsők közé tartozik, akik Mállót bombázzák. A számtabu támadó lepülés között leginkább Sza-loniki és Athén bombázása maradt enné kezeiében, ahol nehéz időjárás és erős védekezés ellenére is terv \'szerint hajlottak végre táinadásukut. Athén feöctt Bruno Mussolini Cant\' botot a-zója nehéz küzdelmei folytatott egy GHoster.-tipusu angol vadászgéppel
Vittorio Mussolini terveiről nyilatkozik
— Testvérem szintén merhet Önöknek görögországi lepüWseúikröl — szakítja félbe elbeszélését Bruno Mussolini és bemutat bennünket Vittorio Mussolininak, aki szívélyesen üdvözöl bennünket német nyetven. Többször volt Németországban én berlüA S(tWetz}-dal látogatásairól beszél Itemeli, hogy « háború után" gyakran, lesz alknjinn Németországot meglátogatni. Koricmes kupcso&tok fűzik Vittorio Mussolini főhadnagyot az Üfá.várpshbx, Balwt-í-berglicz, mivel célul az olasz fahi művészi továbbfejlesztését és annak szer-vozö-müszaki kiépítését tüzto la magának, \'" . \'."
— A fiSin feladata — mondja — a jelenlegi világtörténelmi kórszak müi vészics ktaVik hasában áll, amely fefl-ada[ a háború utáni időszakban eft-ső-rangu fontosságú (lesz. .A háború végéig répülol, azután-fímeznt igy közli velünk terveit Mussolini főhadnagy. Vittorio MusscVnl, efientélben másfél évvel fiatalabb\'testvérével, nem tényleges ropülőllszt, mégis
két háború kitüntetései díszítik zubbonvdt.
Ugyanabban az. ezredben, mini testvére, vett részt az abesszin háborúban. Vittorio Mussolini a fasiszta jelmondatot: Libro e moschetto\' (kullur;ei-ékenység és hon védelemi ¦ teljesítettehücn, mint repülő liszt.
,, Vinceremo*
Nagy rem\'érmyel és bizalommal válaszolnak a Duci fM erra a kérdésünkre, hogy mit gondolunk a háborúról. Mig arcukon a nemrég lefofty-tátott sikeres küzdehuek felelti öröm ragyog, Mussolini százados ennyit mond : \'
— Vuiceremb. Győzni fogunk 1
Viszontlátásra Kairóban egy kávéra és Londonban teára.
Mivel a legközelebbi lámadó repülésig u szünet igen rövid, ezt u iVinceremo*.t csak szívélyes kézszorítással crösitlictjük meg. (mii)
Özvegyek és árvák
részére kéri az újságíró társadalom a nagyközönség adományait, most, amikor a Nyugdíj-egyesület 00 éves jubileuma alkalmával a nagyközönséghoz fordul.
A Zalai Közlöny holnapi számában minden olvasónk talál egy csekklapoí. Kérjük a ncmes-szivü adakozókat, hogy ezen a csekklapon juttassák el adományaikat a jubiláló Nyugdíj -egyesülethez.
KAUZLl DEZSŐ,
az egyházmegye apostoli pro-lonotániisn q legnagyobb vissza vonullságban ünnepelte kanonok í kinevezésének 10-ik évfordulóját. A köztiszteletben álló főpapnak dr. Simon György protonotárius tolmácsolta "a káptalan és az egyházmegye ragaszkodó szeretetét és őszinte nagyrabecsülését.
*
KOMARÓMY TIBOR,
aki a Transdamibia felszámolást ügyeinek nagykanizsai >kormánybiztosa V volt, Itteni küldetését befejezvén, bucsut mondott Nagykanizsának és visszatéri Hudapcstre, A város uri társadalma rokonszenves, kellemes, tevékeny tagját veszítette, cl Komáromv Tiborban, a kí főként a Polgári Egylet életének felvirágoztatása körül fejtett kí lelkes munkásságot, Pár évet töltött csak ebben a városban, mégis már annyira kanizsainak számitolt, hogy most, amikor felsöbbsége elszólította, széles baráti kör fájlalja távozását és őrzi meg Komárom/ Tibor nevét és uri egyéniségét a legkedvesebb emlékei között. \\ *
A SZÉKELY HADOSZTÁLY
iés a m. kir. 21. honvcdgyulog-ezred (melyek 12.000 hősi halottal könyvelhetnek el a magyar háza oltárán) bajtársai á Kolozsvári felszabadítás után összejöttek Szent László király városában és megalakították a front vérszcrzödésével a bajtársi szövetséget, melynek elnöke\' dr. Thohvay Zsigmond t. százados! ny, poslatávírdai hivatal-igazgató\'leli, aki gyönyörű gondolatot valósított meg. Indítványára gyönyörű kivitelű, müvé-vészi bajtársi serleg készüli, a mely az ötvösművészet valósé-gos remeke. Rajta a világháborúban viselt jelvények megörökítve, mlg fcdőhipjáu Szent László király <mniatür lovasszobra pompázik. A serlegavatás június 21-én lesz Kolozsváron, a 20-os honvédek tiszlíét-kezdéjében. Dr. Thohvay Zsigmond ismét szép péld&Iát adta önzetlen munkásságának és bajtársi érzésének.
ZALAI KÖZLÖNY.
1941. máim 20
UJ ANYAKÖNYVVEZETŐT
kapott Nagykanizsa a tör5* vény székhez kinevezett dr. Bojt István joggyakornok helyébe dr. Haba Pál személyében, aki a legutóbbi városi közgyűlésen mint városi fogalmazó letette a hivatali esküt. A város egy értékes liszlvisclöl nyert dr. Haha fogaimázó személyében. *
MAROSVÁSÁRHELYRŐL
k<ft hónapi tartózkodás után hazaérkezett Jászay Lajos várost tisztviselő, akit a belügyminiszter rendelt ki egy ügyosztály megszervezésére. Jászay felelte-seinek legnagyobb megelégedésére végezte feladatát.
WALIGURSZK". KLÁRIKA,
a kanizsai leáuyliceum tehetséges növendéke, aki most végzi a VIII. osztályt: festőmüvészi pályára készül. Most kérte felvételéi a képzőművészeti főiskolára.
¦
EORRAY ZELMA
Írását hallottuk újból a magyar rádióban. A Kolozsvárra került fiatal kanizsai irónő >Ri-ka királynéi cimü élvezetes előadását hétfőn délelCtt olvasták fel, Az előadásnak Kanizsán is sok hallgatója akadt.
*
SZINRSZISMEROSEINKRÖI;
|is hajlott egyésmást a Kulcslyuk. Vitéz Jakabffy társulata, a mely az idén elkerülte Kanizsát, holnap nyit Egerben a Gycrgyói bál c. operettel. —- Timár Ilaés Szűcs László Nagyszalontán ven dégszercpeltck a Cigánybáróban —¦ Szabadkán is mognyilt a szipház.. A szabadkai szülészek kaplak játszási engedélyt és Erdélyi Mihály Legyen ugy mint régen volt cimü operettjeiével ma kezdenek.
A lövőben együttdolgozik a Hangya és a Baross-Szövetség
A Magyar Vidéki Snjtöludó-sitó budapesti jelentése szerint dr. Wünscher Frigyes, a Han-
Sn\\ alelnök-vezérigazgatója és ovszky János országgyűlési képviselő, a Baross |Szövclsé{f országos elnöke alapos tárgyalások után rendkivüí érdekes és a kereskedelem fejlődése szempontjából igen fontos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében a Baross Szövetség tagjai és o Hangya n jövőben együttdolgoznak s kirekesztik minden lehetőségét annak, hogy a Hangya terjeszkedésével a Baross-szövetségi tagok munkaköre megzavart a ssék. A megállapodás arra is kiterjed, hogy a két hatalmas szervezet közösen harcol majd a strohmannrend-szernek a gazdasági életben való jelentkezése ellen. Amennyiben vitás kérdés merülne fel, ugy a választott bíróság 24 órán belül dönt az eléje kerülő ügyekben.
- (Tavaszi kabátalnk)
mindegyike elsőrendű hudapeatl műhelyekben készül Legújabb modell kubaijaink kirakatainkban KUlutW. Hohlltz A ruha./..
Csukva-nyitott ablak, virágcserép-IŰzhely, csoda-harmónium, falpbőrpótló
és egyéb érdekes magyar találmányok bérűitek az elmúlt hónapokban szabadalmazásra
.d^JemeZjjjjHely elbírja a sok Járást, a nedves tadajt és a nehéz erabfert anélkül, hogy törne, \\agy rontaná a bőrtod.i>ai. Hasonlóan fontos IflMBmány a különböző növényi rostaunyngokbói ásványi ercde.ü kötőanyaggal préselt, minden irányban, hajlékony vizhall\'\'n \\sl>)l őr pótló.
»Csoda-ttohely*
Egy derék kecskeméti cserepeunes-ler olyan virágesciepct tervezett, a mely egyl.cn tűzhely is. Bogovici meg-konsiruálta ni világ legolcsóbb tüz-helvél. Ára alig több két pengőnél s az üzemijén tartása is t>iig kerül pénzLc.
Egy krló faszénnel tiz óra hosszat lehet tüzelni • bemre és ifözu1 rajta letszés sz\'rinl. Az Dgéaz lüzhelv al\'g 90 deka, könnyeit szállítható bárhova.
A Feltalálók Országos Szövetsége ezidón Is az érdekei lalátmünyok ogész sorát hozta a nyilvánosság elé, a magyar leleményesség ékesen beszelő bizonyságául
EzekMl a mbilmányokbél eüönefcU-hnlóan nem egy ke.ül a gyakorlati éleibe, hogy ezáltal közhasznává váljon. !
AZ érdekeiebb találmányok közül való
a csukva-nyitott ablak,
amely lehetfvé teszi, hogy nz abhkol ugyanazon zárószerkc;.ellcl tcl\'Cvrti csukva vagy részben behajlott holyzct-l«n rögzítsük anélkül, hogy n féi\'g nyitod állapot alfcahmU adjon a behatolásra, tolvaj vagy bolörŐ bS8UT-raiiásáru.
A szurok nÜkilH brikett
A Szabiul, uevü uj magyar tulál-mány, az eddigi teljéén kárl>a\\C;zeU növényi eiede:ü kötőanyagot hasmálja a brikett préselésé fez.
Az uj kötőanyag iránt a péosi bánya Igazgatóság is érdeklőd\'k és rövidé-sen kipróbálja. Enock a ipróbán aY eredményétől függ a szurok!)lányban szenvedő brlke.lgyárlás sorsa.
Vízhatlan talpbőr-póttők
Ml lehel időszerűbb az olyan tciáX mánynál, amely anyagot lakarit meg. A legaktuálisabb ezek közül a tu3pvc-
Harmőniumból orgona
Edd\'g évtizedeken ál gyűjtött\'-k a pénzi egyes falvak, hogy a MU templomának orgonája legyen. Most egy feltaláló, oki zeneszerző és egyben karmester és hangmérnök, otyau ow daszc\'rszámot tarjáit fel, amely B liar-inónhnnból orgonát varázsol, két egyszerű aüg kélpen&Őí nagyságú szelence, vagy membrávai, amelynek segítségé* vei a harmónium halk hangja érceten zengÖ orgonahanggá változik.
A taláhnányok gazdag halmazábél egyelő: e emiyl Ez ís elég, hogy a magyar ugy iclcrnényességél díosérjc.
A Csáktornyái Sportklub tisztújító közgyűlése
HÓdolÓ távirat Kormányzó Urunkhoz
Csáktornya, május 20 i.Sajál tudósítónktól) A Csáktornyái Sportklub most tartotta évi tisztújító közgyűlését a városháza dísztermében, amelyen a tagok nagy számban jelentek meg.
Dr, l\'roneiovícs JVrko elnök lendületet beszéddel nyitotta nveg a közgyűlést, visszapillantást vetvén a Sportklub munkásságára. Majd a titkári jelentés és pénztári kimutatás után a tisztújításra került sor.
Elnök lett Hauzpammer János, ei*Ő alelnök Sátrán Oszkár, második alelnök Szocstcs Mihály, el.Ő titkár Bicsak József, második t\'tkár-Szántó Dez-ö, ehő pénztárnok peoiornik Oltó, má-sodpénzlárnok Buidcr Lajos, vezetőségi tagok: Sáfráu László, B!c>ák János, SzalMy László, Zenidanci József, Kirchfcld Károly, szeriáros Mekovent
Ignác, orvos dr. Bujoniis Sánd »r. — Labdarúgó-szakosztály vezetője Jánioi Viktor, műkedvelő szaSíoszlály \\e elöi Sicrn Dezső és Habuoht János, lenni sz-szakosztály vezetője Legens\'e\'n íiéza, aszltnÜ leimísz.szakosztály ve-ze:ő;e Bcnozc Fcmn-, teke.szakoszhídv vcze;ő> Vv\'ohtseiu Károly. F«ftüg>élj bizottság: Uehojnik Mihály, Ivue í s Ferenc és Z<Akó Kálmán.,A közgyűlés lelkesen mcgóljcnezle az uj vtv.t-iöiég tagjait, akík azokból kerültek ki, akik mindenkor arra törekedlek és azért harooV.ak, hogy elősegítsék Muraköz mielőbbi visszatértét n magyar hazához. : i , í
Hamp&mmer János elfoglalván «z elnöki széket, megköszönte a bizalmat és igérelet tefr arm, hogy, minden erejével arra fog törekedni, hogy a Csáktornya! Sportklub sziuvoualát a
BAUT A MIKSA divatáruüzlete Bazár-udvar Telefon 396,
VÁSÁROLJON SZAKÜZLETEIN!
szebüveoek
orvosi receptek laakanrü elkészítése
FÉNYKÉPEZŐGÉPEK, FILMEK, FOTÓCIKKEK. A legjobb „IIOF*" anyagok. MODERN FOTÓLABORATÓRIUM.
Nálftm kíMSlnek a los.iöbb ftmatűr-képtk «t nsijltáMk.
OPTIKA-FOTÓ.
JOÓ IMRE létK«.t-é»,
Horthy Mtklós-ut 1. tVárosháza)
mai modern kor köve.3ménv©;itek meg. frilelően emelje. Indítványára hódoíö táviratot küldtek Kormányzó llruwkh\'jk az ca*Ő magyar sport-gyülésröil.
A ZMNTE első mérkőzése 2S év után Csáktornyán
Alklozócsü törtökön a Ctáklomyai SnorlKtub vendégül látja a ZMNTE-t A barátságos mérkőzés iránt óriási érdeklődd nyilvánult meg, ami ért. hc\'.ő, hiszen hosszú *>3 év utáu oz fesz az cl^ő mérkőzés n osáktornyai testvei ékkel. A nagyteatlzaa\'ák fof.a. dásái-a Csákiomyn népe nagy cOőké-szülciele\' te-z. A revánsm\'érkőtést június 2á«i fogják Nag>\'k!-nizs:ín lejátszani, amikorra igen sok óíáktotnyoi készfft Nagykanizsára ellátogatni.
A XVI. Országos Torna-ünnepély,
mely ez évien Pünkösd vasárnap délután Csopeleit kerül lobon yolklásra, a tömeges részvétel és sportteljesítmény, valamint látványosság szempontjából is az cdd"g;eket felülnuűja, A zsinorfabda és kiszorító dönlőmir-kőzésekeu Icívfil a váltóakadáiyver-ícnyt, vaüamhit az egyéni Csejxil4>uj-nokságol Is a toraaüunepély kcieté-beu bonyolítják lé.
Heti sportesemények
Csáktornyán szerepel a Maróozy Sakk Kór Aldozóesütörtökön a legjobb összeáTliláshnli, mert a csáktornyniak snkk.kidiurája mcgieho\'Ő-:cn fcjlell és így mindon kaulrsot résztvevő erös eUenfél\'\'e\' kerül szembe.
Csütörtökön ifjúsági bajnoki mérkőzések icszi:ek napirenden. Valószínű Kiskunizsán és a Vasutas pálvira. Tegnapi 1/eszánuftónkbiiui mc^enilékezlüuk nz NVTE csapatának szeret őséről, ami helyrelgaaitásra szurul, amennyi-ben í I"
a KIOE-KlSE eredmény 7:2 és a Vasul tílső psapata vasárnap pihent.
Az NVtE készülődik a helyi rangadóra, melynek vasárnap máris iU az ideje s hozzá az újonnan elkészült Zrínyi rjályán szép pályaavató fmaep-ség és vaiószinü toMajUnaa küzdetfint-nek leszünk tanúi v-asárn\'ap a Dunántúl egyik legmodernebb pályáján. \'•
CsTK-NVTE 2:1 (0:1)
Bajnoki. Vczetfo Trenko. .\\ Vasút ek« toldöbcu jobb volt, do a osur-fíólak följöttek u uiásodfit féiidoTiea. GOUttkt Husiics (2>, übt« Nímetli.
Eredmények
Kcrciicvaros— UJpOil 5:2 v2 : l). SzojJKl-Töiokvís 4:3 (1:2). BSZKftT-Tokod 2:1 (1: 1>. Saitilok-llnladás 3:1 (2:0). WMBC—Kispest 14:2 (2:2). D1MÁYAG—(iamniu 3:1 (2 : D-SaiBTC-Ueklroluos 3:1 (2:1". llltSC^-KTSli 3:1 (2:1). KTK—PVSK 3:0 (2:0). Klt.H\'.-MTi; 7:0 (2:0!. I\'EAC— BVSC 2:1 (OiO), /sSK-nPAC 2 :0 (0 :0). . l\'BTC-BMTE 13:0 (4:0).
FERENCJÓZSEF
keserűvíz
J94l. foto io
aOBáktornysl magyarság Tezetósége
Csáktornya, május 20 (Saját tudósítónktól) Muraköz visszacsatolásának örömérc rende&lt hazafias ünnepség lezajlása után a csak-(ornyal magyarság ».következő \\e/.€lő-sétfcí választotta: I i
Elnök leli Anlouovio\' Ignác, alelnök juranic-i György, első titkár SzocslcS Mihály, másodlilkár Bicsak József, péMÍárnok Bchojuik Mfháiy, vataset-mányi tagok S»day László, Mekovecz Ignác, Dőring Károly. Juranics Fló-,rián. Idősebb Wohlsem Károlyt disz-elnökké választoltak meg.
Nem az NVTE játszott vasárnap Klskanlzsán
Az NVTE elnöksége annak megállapítását kéri, hogy nem az NVTE csapata játszott vasárnap Kiskanizsán a Sáska leventékkel. A Vasutas első csapata egyáltalában nem játszott vasárnap, a játékosok edzésre összegyültök ugyan, de az eső miatt n pályára ki sem mentek, lumem az egyesület helyiségében késő délutánig szórakoztak. A II. csapat, mint ismeretes, Csurgón játszolt, igy tehát Kis-kanizsán nem is játszhattak az NVTE játékosai.
BUDAPEST U
17.15 Felolvasás. - 17.30 Horváth Elemér cigányzenekara. — 17.5."> Fe-kete Lajos előadása. — 18 20 Gcc*« Sándorné eiőndása hanglcmeekkol. — líl.20 RészJctek n németbirodnlmi n\'i-dió 70. kivánságliang\\i3rsCTiyéhŐ*. — 20.25 Ignácz Rózsa előadása. - 2045 Az Operaház előadása. >Is.e.iek ;l\\o-nya.. (II. ás Hl. Wválios.) Zenedráma egy előjátékban és három felvonásban.
— 23.25 Oláh Kálmán faigányzone-tuira.
BUDAPEST lh
10.15 Ruszin hallgatóknak. — 17.25 Francia nyelvoktatás. — 17.55 Mező-ftazdasági félóra. — 18.25 Az Operaház előadása. • Istenek nlkonya<. (I. fölvonás.) - 20.25 HfatSk. - 20.45 Tasnády László magyal- nólákal zongorázik. — 21 Felolvasás. — 21.25 TándLemetek.
— 22 A Rádió Szalonzenekara, — 23 Az .Istenek alkonya< dmü zenedráma III. felvonásának folytatása.
Szerda
BUDAPEST J,
10.20 FifWvStSás. — 10.45 Feloldás.
— 12.10 Korányi Aladár cigányzenekara, — 13.30 Hanglemezek. - 15.20 A Rádió Szailonzcnekara. -- 10.15 Közvetítés a Fővárosi Néipmüveiés küz-l»ntJáb<3JL II. rész, Beszél Iludmszky Sándor,
17.15 Csajkovszkij: Romeo és Julin, nyi lány fantázia, _ 17.40 Rát hőnyi János előadása, — 18.10 Mándio* Judit és Döme József magyar nótákal éö*-kel, kiséri (iáspár Lajos ^o\'gányzoiio-kam. — 19 20 Külügyi negyedóra. ._ 19.35 A magyar sajió ünnepi estje. — &.10 Horfi Lajos énekes; Lakatos-Misi 6s Tóni cigányzenekara, — 23,28 fRájZ> ftlmek nagysikerű számai linngtemez-iőL • ;
BUDAPEST II.
18.30 Hanglemezek. — 10.30 Olasz nyelvoktatás. — 20.10 Heinemájm Sándor tánczenekara, — 21.10 Osváth Tibor elbeszélése. ,
ÍALAI KöZLÖNV
GeatfUrdo nyitva reagel 6 érától **t* * *ráli (hétfő, szerda, péntek délután w. sedussi ff ess nap ofanefcj.
A színházi Iroda hírei
MA ESTE míg a nagysikerű és 3 órás kacagás) jckmio zenés Vaszarj Vígjáték, az OnDOG NEM ALSZIK kerfit színre.
SZERDÁN ESTE uj vigjátékbomu-tntó tesz: nókuy Jánosnak, a kitűnő vígjálékirónak egyik tegnugyobbsikorü darabja, az ELSŐ SZERELEM keni. bemutatásra, amelyei a Vígszínház többszázszor játszott, A pompás vígjátékot csntöriök este h bsknUtatjQ a társulat a premier szereiwsztásábau.
CSOTÓRTOKÓN délután OLCSÓ DÉLUTÁNI HELYARAKKAL az önllg nem alszik kerül szn\'o utoljám.
PÉNTEKEN ismét három órán ál kacaghat a közönség: A SZABIN NŐK ELRABLÁSA a legkitűnőbb bohózat,
amelyben a Thuróczy lámflat legjobb
erői szórakoztatják a közönséget
SZOMBATTÓL kerül Ixmutatá.rn a gyönvörii muzsikájú szép magyar operett, a TOKAJI ASZÚ,
Hon $ek$imk!
._ A Przemysa körüli harci
I ISIS- I 2fl. I terOflelán Stöos István
I--1-1 vcflt újvidéki 0. gyalog-
czredbeli tartalékos zászlós mint &z&-zadporanosnok khnagaató bálorsággU vezét\'e századát, mellyel nz oroszok egyik különösen szívósan védelmezett támpontját c5 is foglalta. Amikor pedig öllen lám adással vissza akarták vetül, hő-üc-.cn kifarloll az e&fogbdt tánspmit-ban, migleit végül is túlerők leküzdötték a századot és ő maga is sebc-sfií\'.cu az oroszok fogságába cselt. Hadifogságból való visszatérése után az ezen a napon tanúsítóit kimagaslóan-\'vitéz és elszánt magatartása elismeréséül az arany vitézségi éicmmoi IQntetlók ki. _
—"(Hlvatalvlzsgálat)
l)r. Ilaám Ernő kir. törvényszéki elnök im\'gLe/d.e a szokásos hivatal \'és ügymenet vizsgál-itol a nagykaniz.\'öj kir. járásbíróságon.
— (Vendéglátó családokat keresnek;
A vallás, és közoktatásügyi miniszter a magyarul nem tudó tanítóknak alkalmat "kar adni, hogy az állam nyelvét t\'isajátitsák. Erre legmegfelelőbb módnak látszik, hogy magyar környezetben, magyar tanári és tanítói, csejeg egyéb jobb családoknál heljozzc tíí őket a nyár folyamán. Az .li.eftyezés és ellátás 0 hétre szólna. A vendéglátásért a 0 hétre a vállalkozó csaladoknak vendégenként 120 pengői f,:g köz\\e,3reniü ineglériteni. Ezért az Ösz> szegéri a vx-ndégbHó családok tlszies
rakást és napi háromszori lélkczést kötöKiei biztosítani. Azok a tanán 6s tanítói cwládok, esetjei egyéb jobb családok, akik a .fenti feltételek md, lett hajlandók \\emiinek a nyoiutuiá^u június ío.ig küldjék l>e elmüket (név, a családfő foglalkozása, vallása és pontos fekáscime) a kir. tnnfelügxdlői hivatalihoz.
— (A cérnaszDksőglet biztosítása)
Budapestről jelenti a Magyar Vidéki Snjlóludóslló, hogy a közellátásügyi miniszter az országos adatgyűjtés munkájának bercjeíése után a círnakész-fcetekeb a beérkezeti igénylések arányában osziják majd ki 6.s "a cérna bevásárlására jogosultak kiutaló Jegyekot kapnak, melyeknek eRenében az ország egész területén a cénioárusilésra kijelöli kereskedőktől vásárolhatják meg a cérnáL A miniszter ottiáritolta az Apa-rosoknak azt az óhajai, hjgy a gyáruk az árui közvetlenül az ipartOilnlctck. nek adják át szélosztásra. Szakértők szerint cámabiányra nincs ok s az időközben beállott kisebb zavar o>i*k azzal magyarázhaLó, hogy oz QrSzáu többszőrt örvendcloi gyanvj>odá$ára « gi\'árak nem vottlák beáJlílva. Fokozta a bajt, hogy egyes cígek sok cérnát tartalékoltak, amelyet láncko cskedetfem utján hoztak forgalomba, számos magánháztartás pedig fcjOilege.; gyűjtési lázba esett, A kormányzat mindent megtett a nje/sanyag beszerzéseié, " hazai céragyiiárak teljes tizemmel dolgozimk 0 igy ncmosafc a kislpHro-sok, de a magánháztartások is humorosan hozzájutnak a keúö mennyiségű cérnához.
Mindenről felvilágosít az újságíró, csak arról nem, hogy ml vár reá, lm megöregszik ... Küldd el adományodat a 41.575. Számú csekiíla[>on vagy postautalványon a Hírlapírók Nyugdíjintézetének (Budapest, VI., Andrássy ut 101.).
— (Zalai kis hírek)
Molnár Sándor kövcskáli kántorta-nitó, tartaftékos utász főhadnagy h^d-lesllábornoki dicsércibo.i részesült a honvédség szolgálatában kifejtett kiváló szolgálataiért. — Jövő év végére befejeződik a Balaton meüékémik viz-ieleii»tése, amelynek eredménye lesz n szmiyogok végleges kiirtása is. — Tapolcán a nagyközség deli részén uj szegényházat építettek, uinelynek nagyobb kertje is van, ahol a szegények tevékenykedve tóltltetik majd napjaikat — A hillmi adóhivatal főnökévé ne\\«ziék ki Bárány Farkas cezső tapolcai adóhivatali főtisztet. — 150 pengő jutalmat adott "z OTI Károly Dénes sodrony pályagépésznek balesel etil ári ló szolgálatáért. A géjíész több mint három évtizede «11 a Budacsouyi BaztUlbánya Rt. szolgálatúban.
— (Izgalom a körrntnut alatt)
A keresztjáró napok olalt most körménél indul: az egyes templomokhoz, \'Rgnop a fctzsnaki kápolnához men\'.ek szép számmal. Visszafelé jövet a Ma-gyar utcában a Magyar Klroly előtt kocsi áftlott, amelynek kocsisa épp benn vdlt a vendéglőben. A Wicsí lovai hirtelen ágaskodni kezd ok és félő volt, hogy lefutnak a népsokaság közé. Kuruc* Antal rendőr abban 1 pillanatban odaugrott " lovakhoz és több odasfro fórflvei raegféke/ie őket, ugy hogy gyors beavatkozásával elejét vette egy esetleges szeren esetien segítek
Mép SSojegO. ~ Kedd, mxarÚB, o«atSrtBh I
laF* Budapesttől agyidSben I "aMB
MERLE OBERON és GEORGE BRENT fősiereplésével
Halálraítéltet
Két halálraítélt végzetes találkozása áz óceánjárón. Újszerű különleges film. ftHstisália világhiradó I
Előadások k óz napokon 5, 7, I, vasár- ás Bnntpnap 3, 5, 7, Ö-kor.
— (A gyümölcstermés értékesítésének)
előkészítése céljából — a Magyar Vidéki Sajtótudósitó budapesti \'jelentére szerint — báró Bánffy Dáo\'SS földművelési miniszter értekezletre hívta össze ox országos gyümölcs értékesítési szakbizottságot. I)r. Bárányos Károly államtitkár közölte a megje*en. lekkel, hogy a külföldi országokkal már megáílapod ásókat kötöttünk és mtézkedesek történlek hütőkóositc megfelelő biztosítására. A kormány a (gyümölcstermelőket hitelnyújtással támogatja, mert a földművelésügyi miniszter minden eszközzel bcgilonl kívánja a jónak Ígérkező gyiimöícsiermés megfelelő értékesítését. Máris folynak a munkáilatok, hogy a Jelenlegi 445 gyü-mökji-tsomagolóhoz lö, a 4» au&tlfr lioz 13, a 4 láiw\'.\'.hi,1^. 2 éd a 33 kon-zervgyárlioz 6 uj üzem Üé.esiUessék,
—- (Rossz kedéty gyógyítása sztnhatásokkal)
A Búvár májusi száma Írja: Általános tapasztalat, hogy a hosszmiartó fekvéstől a beteg liangulatn nagyon nyomottá válik, viszont ha kissé jobban van és például n kertben, szóval mintegy a természet ölén pilienKct, nyornottsága Ifijén hamar megszűnik. Ennek oka nem utolsó sorban a színeknek a szabad tennészctlíon fetta-lélható pompás harmóniája. KüTönö-sen a m<Qeg vörös és sárga, valűmlirt a zöld szin hat igen megnyugtatóon a lehangolt, IdegSí kedélyre. E lapasz-lalailól \\ezClteL\\e, az amcrik«H kórházak ujabban a kórlennekben is igyekszenek a be\'e^ekre kedvezően ható szinnre festeni a fiakat és bútorokat.
IJiii\'-UlliinÉHill
vsikereiktdéiB — Nafyksiil»t
i*tm*i glpiyiri i-iilvtk 1(1. N<gyV«nJ>\'««* kflr-nyéki ktpvltdtti.
Wondar kerékpárak nsiqy wAI«aiatt<Hit>ass.
— (Szacharin csempészt fogtak Keszthelyen)
A hévizszeaiandrási c^iidőrura egyik jáiő\'c Keszthelyen elfogla Horváth La-Jos 28 éves ])écji szobafestő segédet, aki csempészett szadi mint árusitotL. Motozáskor 450 doboz (10 gfttinos)\' szncharini találtak Horváihm\'A; A sz*-chnrinárus, aki foglalkozás szénien üzie ezt a mesterséget, motorkerékpáron utazott ü/leii kirándidásaira.
— (Öngyilkosság)
Dénes István 70 éves zatasaönt-györgyl lakos, aki már többizben kíséreli meg öngyilkosságot minap léggel istáftlójámik padlásán felakasztotta ma* gát. Mire rálttláH, már halott volt
Pk. 5920/1911. sz. 1911, vghtél 110, Sí.
Árverési hirdetmény,
Dr. Vlt Ferenc nagykanlisst ügyvéd Utal Uíjiviseli Kalmár Zoitln mérnök nagyktnl-zul lakos Javira 1109 P tök« és tőbb
követelés Járulékát erejéig a nagykanlistl kir. lirliblróile 1010 évi 2567 íz. végié-ilvel elrendelt kielégítési vtyrchojtli foly-
Ub vígftlK|lást izenvedötöl 1911, évi mlr-ctui 20-ln lefoglalt 1050 P re bcofilt Ingó-¦Igokra a nagykanizsai kir. jlrBsblréslg lenii ixlnu végzésével az árverés elrendeltetvén, amuk Launak-pUTstán leendő megtartátára határtdóul IMI. évi májas hó 30. napjának d. u. itUt órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútoruk, autó s egyéb uuósáfOkat a legtöbbet Ígérőnek kéupensHs«tés insUctt, esetles becUroit alul b el fosjom adni* Nsgyksnlzsa, IMI. évi mljua hó S áa, Elek Uaxlö \'
Mi Ut, bit, vijítíí!*!!*, alnt biíiiínl UkBidStt,
ZALAI KÖZLÖNY!
im. imius 20.
Nagykanizsa megyei város polgármeslerétől.
•11!)/K>\\ IMI. \'
ftíúsiii vásárlási Iűdivik
readixereslléae, IgÓByléso ét kmttm
A 3450/1941 M. E ée a 201.0 0/1941, K. M. az. rendelet értelmében lolyé évi i n Aj mm hé 16-tól kozrtödőlog az Iparoaok és kereskedők mosószappant, pipere szappant, borotvaazappaut, konzerveket (a gyllmölesből készített konzervek kivételével), rizst, tüzelőanyagot (100 kg.-on íoltlll tételben), szövetet, selymet, viszont és ogyéb textil méterárut (a rövidáru kivételével}, kész fehérneműt, ágy- és asztalneműt, kész felsőruhát, kötöttárut, cérnát, varró- éa kézimunka-fonalat, utalvány nélkül beszerezhető, tehát felszabadított lábbelit éa végül hozott anyagbél készített fehérnomtlt, vagy ruhát csak annak a fogyasztónak adhatnak ol és szolgáltathatnak kl, aki már fel tudta mutatni a városi közellátási hivatal állal kiáll