Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
27.57 MB
2019-08-26 14:45:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
177
601
Rövid leírás | Teljes leírás (1.44 MB)

Zalai Közlöny 1941 050-073. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
81. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Sfa évfolyam 80 iiam.
Adakozz az árvízkárosultaknak!
NiKykaatu*, 1941. március 1. szombat
ára 12 ML
ALAI K
POLITIKAI NAPILAP
o*kmttíaée é* kwKiófcj»*Ul ; Fóut 5. szint.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elöffzelési ira : egy hóra fi! rmn/flU
Szerkesztőségi kiadóhivatal! telefon; 7& s*.
Segíteni leli
Hetek ó\'a szorongó a^>dalohmral < figyetfe az.ország népe a rndló híradásait, flz újságok jelentéseit az ár* vWíöyíJclrtH. A tavalyi csapás után e/idén még súlyosabban neheaeden aü ország igen nagy r&aéte az ater-jibésxeti csapás, omedy még csak \\-es?«cfeí%iU6*J>bó vált a szokatlanul csapadékos időjárás ímAatt íwegSciuz-z»dtbBiv.uek mflajt, Hatalmas or-(.zugrés^k niuUilják a pusslulds kié" péi. Megmozdult leimészetesen a* egész # lajmi apparátus, nagyszerű liMitvédeink Ott állottak a g&fon, Iftr-sadájmi szerve^teiink Is elkövettek kiúxuföa lehetőt s a közmunkára: ki^ rendelt kósönSég is fáradhatatlan l>üzgáíonim*l teljesíteti© köíeíessé-jf«. i
A romlás és pusztulás szörnyű képei láthatók mindenfelé s maga Koimányzó Uixink is lepüJöulon telf szentfét a veszélyeztetőt terftXc\'pken és látván a helyzetei, fdhivással fordult az ország népébe* »z árvix-, károsultak m»gse«i lésére; A Jegna, gyobb pusztulás képét mutató ország i^PMök fetett tett \'repüiöulanjtou -mondja Magyarország kormányzója fen^lvásíHHtu - mflgani is mOBfeyö-ződtemj nóta, hogy e^rfek váJi"k hpj-léktaiftnpkká, hazaik összeomlottak, áliatállom\'áiiyiik elpusztult, felszeretésük odaveszett. ,
Ezrek és ezrek egzisztenciájáról, h^Jjékáyol, mindennapi kenyeréről van »6, Itt sögilepi kell, jyors&n, hawdéktalaiml.-A asgités feló az e:«ő. lépést a kormányzó tette meg,-aki-a-maga katonásan rövid, határozott é» lelkesítő stílusában ki»dU !1 jelszót : segitení keit*!
A komiányzói Szó*af utal a magyar kinátyi honvédség, a polgári ható&ágok őíiíeiÁldozó munkájára s annak\'>a.meg«y**ődé4éiHík ad kifejezést, .^hogy e noanea példa é,\\tal serkentve az áttajxv nieWfca xársar daJsomi is -ki-MkarJa venni a m?gja,ré* srót-a \'segöés munkájából. Bármilyen keveset is, de adjonritrindésUci
- mondja Kormányzó Urunk — és bizonyos, hogy a nemnet egyeteme jó-aziwet vá>íalt paftaiewiak tekinti, a Kuian>áuyxó fjr kívánságát. I
Meg kell UuJltanUB gyűjtést Kormányzó Ununk utasitásárU * a gyűjtés im\'íidéktaiumii ;infig is .indul, Wftrt\'/tdssco a - végrehajtás, a kőU-sesfmentes adminisrtrdcló Legfőbb ir&jyitáSat az\' Atl*mícV bitatma -és akurata, \'feLeki Fát gróf miniszterelnök, keiébe tette le. Ls a Iwrtyjány-zói-5zó*aüai cgyidcíiiiW feJhivássat forda,üt,avjniagyar,.múds^teieinök ^ miagyar iiás-sadatonihoí, késve, aur uakiatónden tógfát, hiiay tehetsége".\' hezunéiteii tnindetikí siessen a ttij,-bafútott honfHársaink -meg»egtté-ííére. 1 i
A nagy feiadatokut mái" megáldott 8 a.nagy.reiadatok mcgaiá\'ása előtt\' álló ország;.népe mar cddlx is ko-«*i]y áldozatokat hiwlt, hugy s*eií-Ué^rösüdjék a n^gjtar élet, dcni,ucs olyan.éa jüncs wttyl áldott, ami itijegietőzhelő, ne l\'-nne,-Ke |itTóW*U

Bulgária csatlakozott a hármasegyezményhez
Ma délben Hitler felenlétében a bécsi Belvedereben Ríbbentrop, Ciáno, Filov és Osima aláirtak a csatlakozásról szóló okiratot
Törökország nem teljesítette Anglia kívánságait, mert klvQI akar maradni a háborún — Anglia beszünteti ax afrikai harcokat, hogy Görögországnak segítsen ? — Vlchy elfogadta a Japán hékeköz- -vetltö javaslatot
Bécs, iiLárc&is 1
Ribbeaitrop német\' birodalmi küi-ügylnmiszier tegnap me#érke2e(t Bécsbe. \\ \' 1 J
Ribyentiioppai egyidejűen érkeuett Bécsit Osima HirtKá japán császári nagykővelis. . ¦ 1 ¦ \' i I
Bécs, március 1
CiaiM) ol«s/. küIügytiuliaiszler nia megérkezett Bécsbe. Rftbcntrop bi"! redafmi kiVügynvhViSzter és «z otasz"ko!oiHH ünnepélyééi fogadták. A két kíilflgymiiilstfier ezután a Qi-and Hotellé hajtatott
Síóíija, iwárciuH l
Füov bo!gár nr\'nDszteíéínök mu Richthofen báró szófiai német fcflrj vét és kisértitök tárriftsngJAbSBi klf.ön i«pulőgépen Bécsbe nepült«k. *
A három, fenti tivuiat világoaan nnilatja^ hogy a német és olasz kültigy\'niuiiszleiek ma Bécsben találkoznak Fifov bolgár • mflttisütereí-nökkei, aki azért uíftotyi a %-olt cSá-> szár-városba, hogy olt mairja Bulgária csatlakozását u berlini hJarjniRp egyeznrényhez. fii
A hir ások számára, akik figye-íemmct kisérték a djptohilíei** búin-t kaját, nejri kertelt rm^epetést,;Bul-; gária Inn^tnrtáSa, rm^hjjtetetnek kijelentései mfár eddig is ^ejtette, hogy Bulgária a tengely oldalán ítí é3\' ezt most ex egyeírreényhez való csatlakozás\'mindennél vüígbsWiWm iivígpocséteü.
A Stefani iroda szófiai jfetentése szerint • Filov bolgár mfnisztereluök elutazás* előtt mlrdszteroaniíosoii -slrtt r^rfj-a^iwyoii-a kormaöjrtag>i\'le-
szöge/lék, hoiíy Bulgária a tengely olt/a ián kivan halaóTní.
Az egyhangú minisztertanácsi határozat tuláu Filov htfniSzterl\'lnük Boris királynál tett jelentést. \'
\' i\' ¦ t Szófia, .inarcius 1
A bolgár képviselőház elnöke va sórnap délután i órrtm remdkivaíl ülésre hívta <wsze a üzolm-önfíít. Ugy tudják, hogy a Bécsl>ől *is*zBérkemő Filov miniszterelnök ezen iilésflll ¦száméi l>e útjáról ós ekkor jeleÉiti b" Bulg\'áriáuak a iierlfaú hárjmfwegyer mléjiyhez \\-a!ó csatlakoaáíiát.
.. .. .JBW^Jr&d, március 1
A Polit\'ka jeientése szerint Bulgária reviz\'ósigényét erfoüg ttíbodr rendű kérdésnek tekintetté^, mbst | eronl^n ugylátszik a tengely megta-!á\'ta a módját annak, hogy Bulgária égeitengerl kijáratra vonatkozó igényét líékés utón leijösitsúk.
Hivatalos jel? níH Edcn ankarai látogatlsfiról
Auldaifl, nnárcr/js l Edén törökíirszági tótofíatásnrtóii hi,1 .¦\\-ataioS ieicntést adtak kí, eúnClyÍjei* közlik, hogy a megbeszél évek «KÖ1-csönős barálság szeilegnében foly- ¦ tak le ÓS hogy a két áUaiin politikája leijescn a-iszhongtyan áll. \\
*
LöfflWoni jelentés azonban arra nvutat rá, hogy az- angol kormányt níemV elégítik ki az ankarai táflgyatá\'-i sok. A stockhotmi lapok i« «rról irj nak, hogy Angliában hígódmk T»V rökorsBág várható mogatartaaai miatt, i \' j " ¦ : . : { ; ]
Jelentések a háború frontjáról
Berlin, március 1 A német repülök és buvárhatók ismét nagy tevékenys&et fejtelek ki. Az angol hajórtrvesWeség iánót Inieghaiadja a 150.000 tonnát, azoir kivfil a német ipptilok 6 anguai, yka píílöbertít is szétbombáztak Pátpferi
központok és kiteötök bbmbáziisa meiiett. i ;\'- í ¦ 1 ;
Ax angol repülök megkisérolték a foiyóbejáratok aknásítását es néhány !w>mbát is tedobtak, *i Jeten, tösebb kárt nem okoztjak.
llom.ii, máivius 1 je;enletíük-mjár teguup, hogy angol katonai -.körök elégedettembe Churchill afrikai pálittkája ínflatf. MoSt - (nmit az\'oia\'sz sajtó Jatanli -r riM csak • Lóridon, ide már<W«s-hnigthon is wejytelmiU "ffik0! erdikódé&eket. Az angíotok az afrikai sikerekkel semmit értek ci Az olaszok mn már minden támPdit-sukat \\-issza\\erik, sőt lif állásokat /nglainak elj Az angol eröMet-teljesen kihiteritette az.oiasz eH<*táÜ«s,-\'.a 1^1
;íl>\'f (Kijeink ItregjCiOnösO piírfi^
rendidviili hatással voit-a* ü.ngk>Sofc-ra. Az angoloknak mlost. már nincs mozgási lehetőségük Afrikában és « kimerült, a/hJábta\\«ió hkiro.>kban elfáradt csapatokra ranehezí\'dik a kör zejedő vég ves«idWírie. í ! : \'
Gibraltár éhezik
Tanger,-m!árx#js t Gibraltári jetentes szeret ar t ániiaszporiton egiyre nagyobb lesz n bizonytalanság. Az ötíQáJi tfc a FjSl\'dW közi tenger fetőt egyi^itiásra érijezJ uek a h^jók, amjeiyek itt tóerrisnek védelmid. A kikötőben egységos lójr1 védefnu gyakorlatokat tartanak, a nehéz ágyukat és ütegeidet UJ áXHI sokba helyezik és a torpedónaszádok járőrtevékeirységét is fokozták. I < Nagy hiány v*n éietmiszerben. Azi Óceánról befutó hajók mmd üres é*>mitizerrflktárral érkwjjnek, ugy, hogy a Gibrailárban ráktánozott élelmiszerből kell ezeket is eitámif Utánpótlás sehonnan nftn1 érkezik, igy Gibraltár énehmszerraktárai is kiürüllek. Pótlásról egyelőre is lehet gondoskodni. . 1 |
Béke Keleten ?
Tokió, uftlrclus t A Joniuri lap küSon kiadásban közölte, hogy Vlchy elfogadta a japáni békejnv.islatot tárgyalási aSapul.
(FolytatAs a & otdaloa)
szó, hogy az eicurti csapásoktól bajba Jutott magyar testvéreket keli meg* snenteui. Szólt a Kormányzó Ut s az ő Szava jiyomfán most kalákájbö fog álbu\' az egeSz nOin»et. Elfogad-juk, magunkévá tesszük székely véreink gyönyörű péidáfát és mbg-jegtlfQk kö^ös erővei árvkká^rbsutt
lesh-éreinM\'l. A níiuisztere),nök már
inegjeíölte a setíítés módjait s bizonyos, hogy minden magyar szh-ben visszhangra talál a koimájiyzói toö~ zat : »bármilyen keveset w, dc náfon mindenki!«
A Zalai Közlöny szerkesztős ég-\'- ts-nfcét egyike volt az elsőknek, flkí magyar SzivvC! és magyar lélekkel keiéi* vette a gyűjtési Nagykanizsán,
lúaván a kunizsaj magyarság együtt" érzésében, áldozatkfert^^jcn és testver.s^!ii-tetó1>eji. , í |
Nagykanizsa hazafias magyarsága, most is tudni fogja kötelességét..
Testvéreink fordulnak hozzánk kérő szóval. :*.egilsünk rajtuk !
. ; . . i . (»-«-)
«ALAI KÖZLÖNY
1941. mitdus I,
e. F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolányinál.
Holnap léi 6-kor a vlroshiián:
Barta István Iloeállsa a 160 éves színészeirfl
IloilUap, v.i\'.:irii:i|i iltl.\'ul/ili fél 6 óraj
kezdettel Barti István ghnnáziutrti íga«, galó, a Kör elnöke tart liceáTx «5-adást a mftgyar színészet 150 é\\ei évfordulója aflutmából. Közremüködllt a kiríHydijiis Vegyeskar Kettm.? F"nt)nc vezényletért)\', inval Bát*y Egon. — .Belépődíj nincs.. « \' (:)
lLow».?*öar Emilt 2 évi b9r-tBnr«. hWafalvesxté>«re és lefokoxésra Hélte a héttvédlSrvényszék
Budapest, mMrríus 1 A ra. kir. kgfelsöbb honvódtörvéiiy-szék Kovarrz BMH nyug. őrnagy, of-siilggyfWsi kópviWV.t bűnösnek mondotta ki az ánainí és Ui*Q<JHhn\\ rmd erőszakos ftf fordítására iránvilo\' bún. tettben * ezért kél évi börtönre, f.t évi hivatalvesztésre és poítikRi Jorf-ti-imk Mfüglgeszlésére, viTainint .lefokozásra itflTte. .
Kovarcz Emu e bímletlet szájtáti követte ei, hogy mint a nemzeti szn-dalistn magyar párt - hunrfuristi mozgalom — <tahevezoVi politikai párt szervezkedésének és nforgaím.ímk te-vékmy részhevője « nrozga&nnmat összefüggően <?s araiak céljára Budapesten 1030 évi február hó 3-án a Dohány utcai zsinigögAlwM távozó errt-1>erek ©Yen Kenyeres Jenő & társai általi véghezvitt és ¦L! exyén sérifléstt okozó kézigránát-rnfTén\\J>t (fkövetcsé. rőt előzetesen tudott.
Spanyolország gyászol
Madrid, március 1 Prmco áfttttfo* kiáílványt tett köz**, fliiwttybeu dwidr«e, hogv XIII. Alfonz halíffa miatt március <fee;e nemzeti gyásznap es három napon át féJár-bőora kell engedni a LobogokLt. H1--jetaati.a kiáT.tvány azt is, liogy kérőbb hazaszáSStják Rómából a volt Vrály hamvait. A temetésre Spanyolországból kiflönhajö és kírlóimmjt indul.
Budapesti március 1 Albrecht királyi heneg és ft-lc&ége, OabridUu liercegasazony ltónnibn utaz. lak XIII. Alfonz temetésére.
Is érirozlk püspök képviselőié, dr. Simon György pápai protonotárins,
aki holnap mind a két egyházközség alakuló gyűlésén ) részt vesz
Holnap, vasárnap délelőtt tartja tnbid a két nagykanizsai t-la, egyházközség atakut* ^"filésétí A Szemt József egyházközség fél 10 órakbr a fehérteromblen, utána SiCntmlse » templomiban, nV-\'iy alatt az újonnan megválasztott képviselőtestület leteszi ez eskul. Fél 11 órakor uifulás, főpapi nagymise a icisöWnp\'omlxin, lantit ° megyéspüspök képví&ciőjc, dr. Simon György pápai protonotá-rius, prclaius-kanonok pontifikál. Mise aWt ix uj j»,J6 Szive egyházközség első. Iiiegválaszlott képviselő-leslü:ctének eskiltéMe. utána « kiepi visciöloslalel a papsájfjol a vmn-háza tajtácsterin\'aje von-jl, ahol alakuló gyűlését tanjja.
Az uj egyházközség olakqilása fumo-pi k-enc\'ek tózati tatténlk, mert nagy eseménye ez a város katolikus"! sÉgának. &i a vártis éielébS\'n ijtj
Mindkél egyházközségi gyiilésOn részt \\-esz a megyéspüspök képv^st*-l«ic. Dr. Czapik Gyula föpásrlbw ugyanis más Irányú étfbgloUsriga míalt nem tudott mbst Nagykanizsára jönni a kalolikuvság n:)(5y lapjára, azonban igfirütét bírjuk, hogy • iegrö\\idelib időn Miül JiriglAtogit-ja a nagykanizsai egyházközségeket\'
A holnapi alakuló gyűléseket hiwg^ előzte az egyes cgyházközségitiináes" ü:és, anr21yen előkéííziístvék a vasárnapi gyűléseket.
Dr. Simon György pápai pirotono-táriűs. prejátus-kanonok m« érkezik Nagykanizsára. Dr. Solymttr Irtván esperes, a Jézus Szive egyházközség plébánosa fogadja papjai éléh.
Dr. Simun n főúti plélzánián száll m-g nagykanizsai tartózkodása tar-lamára. . ¦ \'¦ f j
ÉRTESÍTÉS.
Délnyugati légáramlás, nyuga< ton szelesebb Idő, helyenklnt liBd több helyen esfi, a hfitnér léklet holnap bizonytalan.
A M«t«oro!octal Intasflt rui|i?kfenlMwu ¦MIrtlfirsKkUlointM iolnntl i
Hitaftlnláklet tofnKr. :«fté 9 oroltoz
¦ l-io, di Mfaél, -l\'2\'8,dslb«a 430. o-o -u.
A .Ferenc Jöisel" keserflvlz régóta 1 klilinöen bevált liáiitzcr megrOgzOlt íiékrekedésnél ét atimk mindenféle hatos kóvetkezményelnél -blztoo, enyhe és gyorsan haló ler roésieles batha|t6, mely siamo» betegségnél az emésitísl |«vlt|a és ai civágyal rokona — Kérdeue meg orvosát 1
Értesítem a mélyen titztelt nagyközönséget , hogy a LUSTBARTEN SAMU-féle Kirdly-utca 17. sí alatt levő „KRISTÁLYECETOYÁR\'-at átvettem és megnyitottam.
Ab üsemben elsőrendű szakembert foglalkoztatok. A megrendeléseket a legpontosabban teljesítem, üzleti elveim: kitűnő dru, feltétlen megbízhatóság, példás előzékenység, legpontosabb kiszolgálás.
Kérem a kereskedővilág és vlszontárusi-tók támogatását rendeléseikkel.
Mindenkor készséggel rendelkezésére állva, vagyok hazafias tisztelettel
HENCSIOS KRISZTINA « aKrisWy*cotgyár. tulajdonosa. Hagyltantzsén
A felsőtemplom figye
Batthyány-Strattmann László herceg 1500 pengőt adományozott a templombóvltésre — A színes ablakakció sikere
Nagykanizsa tífiClső virilistája, Dallliyány-Slratiiitann László herceg Körmendről 1500 pengőt küldölt a nagykanizsai felsőtemplom kibővítésére. Jó\'eső érzéssel közöljYik ezl <i hirt, mert ebből azt látjuk, hogy a fiatal herceg is néhai édesapja nyom\' dokain halad, oki egész éleiét a fele-laráti szeretet jegyében élte ic. A BaWhyány-Straitm wn hpreegi család 18 évin kérésziül adott ingyen lakást és tüzelőt » püspöki biztos, ságnök. A körmendi, homokkomáro" ml nagyoiíbszabásu kegyúriíempJom renoválások és mis kegyúri kötele-
zettségek mellett, a Z«lai Közlöny utján is a legmélyebb Itlsz\'.cletW és hálával mondunk köszönetet a herceg nomeslelkü adományáért. Is Cn fizesie m\'eg I ; i
A szjncs ablak-akció az cUiiull hc^ nSplian már majdnem 100 százalékos sikerrel járt. A szentélyben a Szálinger-család váUaUa a hiányzó angyalos ablakot. A kereszthajóban Kiss János k-éniényseprőmEsler és özv. Vlasics Nándorhé köiSsen vállaltak egy ablakot. A kereszthajóban vállaltak még ablakot a NBfcykahizSai Takarékpénztár RT, a Nagykanizsai
BART A MIKSA divatáruüzlete Bazár-udvar Telefon 395.
ÓVJA SZEMÉTI
ZSOLDOS QYULA Ist«« ín. ttraria h littterénaegler,
FÄ-ui B. (• Kofoim- iiitlodiv.l íremben). Eliditi Zelii-lfnciék, Mtotrtk, U«mff6». min-<ttnf.)U Isvilíioií. srswofVíiiliícspUk *1z(mII*m
Gazdasági Takai\'ékpenzlár RT, a Nagykanizsai Néptiucarékpénztár RT és a Nagykanizsai BankegyesiTtct és Oélzalai Takarékpénzlái- RT. A főhb-jóban néhai férje, P-meduS Antal aiy tanonciskolái igazgató emlékére neje] szül. Szakonyi IrmM vállalta anagy szociális aposlol és o tancgicok jólc vőjének, Don BonSco szent Jánosnak az ablakai. Most mox. csak egy na\'gy ablak van függöbíen. Az fctnwilt he* lekben a helyszínre száilitotlak 233 kfiliméler homokot 1318.02 pengő értékliBii. I i- i •,¦
Az ulöbbí időben a kö\\«lk«zö 50 pengőnél nagyobb adományok foly lak be : Atmasi Jiiitos és neje sz. Manl-Jano Janka, Dirnántuli Gazd0-sógi Szeszgyárosok S»erizfmomitó RT Híichlhausen Lajos esperesplébaiios BalaloiiklUtllnJI, Szabó Antal 100-100 pengőt, Bellonl János Gelsérol, Pinlér Ferenc 50-60 pengőt adományozott. ; ; !1
á mai naplói Oyékényea-Ujdombováron át közlekedik a pesti vonat
[snmc:cs, hogy a MÁV korlátozásai miatt N^igykiinizsároí egj- nap a\'itt ^» nem Jöhetett megfordulm Inidoipeslröl mög az eset" bm som, ha valaki gyorsvonalot veti igónybe. A mai tniplÓ- tiémis-].; Ctiy-
hCflt u hct>-zet, meri o
MÁV Jga/gJtósága. iKUÜllítottu n (,ycWk nyes--UjdomWvá roii át köíflekedö egyik személyvonatpárt.
A miii naptól tehát közlekedik ne «!>lo 20,.">5-kor NagjkanízsiiraM induló személyvonat csatlakozása üyékén>e( -Uj dombóváron át Budapest K»íeti pályaudvarra, ahová reggei \'8 órakor oVkczik. Ez a volíit a :na^\'kla^rUzsailIk,. mik nem suk u jeüVut, mert a m\'m -n menti éjféli személyvonat sokktS) kú-n.\\-eliiiesebb. tv^enbcít jc\'entös változást hoi az títenvonsiia, ati*4y lehetővd teszi, hogy meg az nap szeméTjvonat-trtl vissz-i rehejStO utazni Kagj\'kraiv-zsára. Ex a 2437-eé számú s^Jemol^•-vonat Budapest K«*eÜ páryaud\\-arn«\' et(e \'L1 órakor indul és | NagykSmJzsára órkezik léggel 7.54 .perckor.
A -Zalai Köíflöny Zscbmeiietrcnttjének 31. oldalán a \'L szúmu jegj\'retet leliát lörokai kcÜ,
A rendőrőrszem Izgalmas esete a nohás nővel
KeUeraetfcn esete volt hajnalban az egyik) rendőrőrszenmek. Az Eötvös tér tájékán portyázott szolgálata közben, araikor borziűmasan ittas nőre .\'telt figj-ehnes. A rendőr csendre inietto az asszonyt, aki raiirhogy megjuhászodott volna, hanem ittas áltopotábon Hattá SzeTnsz\'é og>enes (aesziinnarottjának képzeffvén nf.)^át, ne4Arr«tat a rmdörnek es harapta-mgta. N«g>\' munkájába kca-ult a rend éber Őrének, raig a teljesen rnegnoliáBodort teremtést nkerOM a központba besziiBitan\'-Azonhau rajidalírozását ott is folytatta, iifl>\'. IwgJ\' az ügyeieies teVroJioii " mentőket hívta fel és meittőautón száTHttatta Ih- a kórházba \'a magával teljettai tehctei\'en tenernflést, míg W. jesen eszmeíetrc tér.
Mcgiítíapitást nj-ert, hogy az *Ke|ö Ottvogy Németh Józscm.6 ^\'oít bívatat. altiszt ftítesö^B.
1641. máiehu 1
f ALAI KOZI.ON*
Bútoraink közismerten
tartősakszének
és mégjs olcsók.
Most vásároljon, mert még régi, olosó árban tudjuk kiszolgálni!
Kopstein Butorház
Nagykanizsa. M,
¦uzeumunk fejlesztésének médiáról
Városunk luvux-umn fejlődik. öröm-inat olvassuk ós Háljuk az eiCdinénve-krt. Ma innen, hofaap onnan kerül cto* vahimi érték, lictyl vonatiGoziUu láigy. fis n szükségei i», Kanizsa éc. közvetlen kornyéke gazdag, sőt kihány ászatlan lerít\'o! a gvüjté-i számára. Történelmek játszódlak c fÖGdjőn, népek, fajok ;eucnlek meg ós tinitek el s maguk után hagyva ilUélíiknek elszórt omlókéit. Sajátos föBdrajzi* helyzete vidckadta kultúrát lereutlell, niüy kfttönbözlk akár a somogyitól okiir az aTfoAKlót: — mindentől. Szoiepe meg kOAönöscn rányomta bd\'yegét városunk és kornyékéneik arculatára, em lókeúe.
Itt tehát gazd-.ig mmikaiejülel van. Az, eTmondoltak csupán ált -Bános szem pontjai is hangsúlyozzák a kanizsai múzeum lejlesztósét. Mennyire szüksíg-széninek látnánk, lia vidékünk sujátos kultúráját, mar-.idványait, je ealöségét részleteiben ismernénk meg!
Nenií éflég azonbim, Uog>\' ezt a fontosságot csupán a múzeum igazgatója es közvetlen tmnikatáreíii érezzék. Kgy* kél ember megTeszitett tmmkaukaráfia !i\' ni. elegendő u foiidatok elvégzésére. A társadabnak minden tagjának kőte-kssége i\'waú a közkincs házának fejlesztését, ópitósét, gazdagítását.
Kanizsa a töité^neieni folyamán sajátos kutturkozi>ont volt Ezt a szerepet a mai idők még erosebl.cn hang-stnyozzdk. A tórténe"j(*uf utat mutat. A |ekttnek kótcAassége, liogy meglássa az utakat Dc a mult hogyan mutassa meg az uttakat annak, oki nem láthatja? fis hogyan lássa mvg, mmkor még nincs miből 1
Itt kapcsolódunk a múzeum általános szükségességéi*], a közkincs házának jövőt fonndló értékébe. Itt mutatkozik muzeumunk kettős iektd&tu: gyüjte&i és a kapott anyagól,\'kérdéseket íetdoBgozni, megoUtani.
Mindkét feladat lotófcésére ufkolom, eruber-anyag vau, csak meg keli szervezni.
Alaki/Íjon egy Muieum Egyesület. Ec az egyesület szervezze be a iafru tu-nitóit, papjait, jegyzőit, Ixuyíjen pedig mindazokat, akik tényezői lehetnek u múzeum le^k^tósénck. Az cgycsiíet-
S Inger varrógépek eladására a helyi, valamint a környéki községek látogatására, keresztény eladókat keres magas Jövedelemmel
Szerény, szolid urlleány keres teljes ellátással
bútorozott szobát keresztény családnál. Érdeklődök: ra
Singar Varrógép Rt. Fő-uí 14. Nacykanlaaaw
liek u« a t;igdij nagysága legyen a fontos, hanem a miuikába szervezés. Az cgyciínet feuadata közé tartozzék az irányítás is. Az össze^szagyüjtóí lendszer* megbosizidja magit T*hát ez nz Irányító sierv egy külön kis ogység, melynek tagjai azok, akiknek-
szakjuk pl. ((Mennem, numizmatika, ének-zene, teK^ü\'és-törlénet és földrajz, néjirajz, nyt\'.vówet, stb. Ennek a szervnek a tagjai aztán a kutatás, később a feWoígozús terén tanácsokkal tatnak «1, esetleg forrásniunW-kat juttatnának a komolyan diflguzui akaró tagnak.
A gyűjtés metélt nagy fontosságú a Mdo\'gozás a tudomány kövelrfimé-uyeinok fjgjiflembc véte&óvea Fontos ttliát egyes kérdések megfejteié, rendszere* hely történeti, néni kuHuruyi-radványok, élő sajátosságok közkinccsé adása ismertetés vagy únáüó munka formájában.
A Zulal Közlöny serrj zárkózna el <gy-egy Uyen munka, dolgozat közlésé-töL Ez azonban még mincUg kevés. Evcn:o az cgyesüb-t egy évkönyvet adna ki, űJOTy már UaLjeseui.u tudo-nuüiyos szempontokat venné. hgye-leml»e.
Tudóm, \'leszne:* o/lyanok, akik íttt-simak: - mvgnt egy uj egyesület, megint tagdíj, pénzáldoz-.t Szoml>ai-Iwly, leliérvíU-, Szeged, Nyíregyháza, stb, városok közönsége i^eui mtg>\' ál-aozatot liii/.n:ik a lielyi vonatlcoziísu kinos*k összegyíijtésére^ tudományos1 úrtókelésére. Kiuuzsa ebbö\'i. a szení-pontból meg messze esik. A múzeum iryciuiiérvtí kik-jlesztése még cmbr.ó áHajKtlban van.
Cikkem szóljon mindazoknak, at\'.k szejetik a multat, földjük arcuiiti\\t, néiMÜt nKg akarják ismerni, akik a város és Környékének sajátos múltjával, adottságává^ értókei\\ei részt köveiéinek a tudomjüiyok magasai))) szemjKHltu szolgalatában. Siejetnéin, ha cikkem — ami nagyon is úlutünos viizlata egy nagy egyulUikafús* egyQU-működés tcivének —, visszliungot teremtene az olvasok bíborában. Megirá-súra végtelen tudonuUy- és városszere-tétem oirztöfcélt; " T.\' ,
llc.ejezésill meg kelt emiilenem, hogy a toborz;is értékes elemekkel gazdaflitianá az egjesuM Lagjalt. Faru-júrásom .:ll;n.iLinv.v. találkoztam például Magyarszcrdaliely v<W>tŐ>egyzójó-vcl, Gyuiay Istviomak, aki kózségél>eii olajx}s jivuui-Linyu munkát végez. A latolt eusmerő, kitüntető oktevejtH és kveiei bizonynják. Hogy muiütájájiak eredméioeképixm muy kincsekéi kü;Ul lel a Nemzeü Mupoumbn s^leldolgozú-saivut mennyire számottevő a kuwlás leien. Azt tu\'szeui, örömmel vájku-koznu a leendő Miueuui Kgyesüjjet munkájilbau, . i .
liz csak egy eset. De hányan dolg»jz-nak liokjut tsánaáfttl hány emlöK mentődne meg, na a laluk (Wzetúségét bevonnánk o»oe a munkabul
Szeiejiém, ha az olvasók bíbora ezt a oiKka ne -ad akta.-jíóut kezelné,. U*-nem váltsa ki azt a szeieteiet, akarást, onzeucnseget, auúve. gondokitaanat a Ue.uK>sel)b érdek szoJgaiatáb.iu papiira velűlWm. j
KOVATS J. ANDHÁS
ÍE1LÉKEZTETŐ
Egyszeri kösláe (2 sor) dija 30 fillér.
Kárclu 2:
FÜ u órakor ijceáh\'i a városházán (Barta István: A 150 é\\es sxiiiéizetj.,
¦ardu S :
Tokaji aszú a K«r. TisztviMáönÖk rendezáséban a Városi Szinházban, Hárdu t:
Fél 6-kor; 5 helyi azenö irodaána dé.lulAiijn a városliá/An.
Hizclot 10 :
Tokaji aszú a Ker. Tisztviselőnők i«nd«zéi?bau a Városi Szluházbau,
töríénetéAe/x
héAti1i>ke\']iis\'m\'éj|tla; H
OlCMIKhl-S/lTl\'/lielli H
¦?1; ft.j;,\'\\1.\'S,Hfllj# kávéfözéshez..: Az. egyik az, amellyel • a .kávét megdaráljuk. A legszegényebb hii:i--
asszonynak is nélkülözhetetlen segítőtársa ez.
A másik az a kávédaráló, amely a ^/ronrfe-cikóriakávé jólismert kékebarna dobozán látható. Ez is ajánlatos, mégpedig minden kávéitalhoz! Ez adja szép, sötét; barna színét, különleges, tökéletes izét és azt a kiváló zamatát, amely mindennapi kávénkat előttünk olyan kívánatossá (eszi. Ha csak rágondolunk, máris érezzük annak pompás illatát.
fii
a
iiuriuÂ
»AI-.AI HÚ/.I.ONV
1941. miiclui 1.
lilB-ÉliSÉliÉlilliSililál
h Mhi-hbw in ta-m*».Wtl
UhMto It. s>*M« tutu
(a voll Ocanbosne-feie helinsegtien)
t&^Hégíárszékefflei
megnyitom. — A t. husvisárló köiőosíg
A Katolikus Legényegylet
H.imv iy.\'i szerdára! vege1 ért az álJe-gosnál Jóval hossz ilibftt nyitott farsang. K merSá tértei kivi^adl > migát. Bőséges aBcíirn viit rá. Aki fi^een*-roel kiséri vírusunk társad Artí tfet\'t, az akár * szinte naponként réMTiifrtl ujabb és ujabb nieghirókból, akár a Zalai KŐztöny be«áttioivű!ból láthntti, hogy mennyi eryesüle. á*ott ki a far-nang í. l\\ u. In parkettra. Minden egy*. súieuie1* szüksége van rá, hogy. parádéd ktnMtásokkatl is hjilaifen rr^gároi. Az rgyletf pénttárakntk is jót tett így kis anvogl Cri frissítés. Jótékony riroet is líőségevro lehet muiapság i;ii..\'n, i ktienféie lendezé-ek nd .kutasára. Teliát mindenképpen rnéítinvoJ a i ir, uijji reudezéseki>eu meguyiMko. /olt lázas butg <- ""¦ Csak Nagykuni. zsan Jegalabb tizenöt egyest* trő. tudunk, amely inaglró- hallatott, nem ís szántllv.1 az iskolák i^vn irányú Jtzcreprését és a büszke és zárkózott • sáska. szigetel. Hogy miyea e.ed-ménnyel záru"tak ;iz eg\\*e|eV tars-ingi ii-.\'vnjni .isüi, arro3 a m; újságunk érdemek szerint beszámolt annik id-jén.
Hogy én most említést le.zek ró\'uk, ezzel Km az a szándékom, minllia szürcsölni akimám a már oejmí*. lukat. Még rsnk víssz-ipitíftntást gé akarok vetni.
Mindnyájan tisztában vag/uuk azzal, hogy a farsangolás csak egy kis megbocsátható kimert »V* az egyCefeek hetében, amint, hogy az ez egyének éXében is. D* eteken hit ke*, hogy legyen az egyesülteknek\' brftó tirtal-ma befelé «S évié, belfli ie«jJ{jtt munkája. Ha tz nem v »>¦¦¦-•- meg, ne/n . érdeinelnék m*g, liogy \'ebének. Ha pedig nwz; van, ugy az közknes. Min. den egye.ület <gy izom, egy idéz a társadalom, kü/őnösni a vlros éDetébcn. Belső mükódese v. <tm, tehát, -eg-alább annyira közérdekei, ra\'nt egy báli U v:.ínuW. KüVItttVien a mai napokban, amikor az eg>estóetoké, különösen a fiua..viK^i TogUkozóke »z oroszlánrész, hogy a mostani kevee-dettségból és vajűdáftbó\'. n. Jövő biztos éa éleiéről Magyarországot megteremtsek.
Azért gondolom, hogy nem érdektelen fáradság egy-kél cikk keléten tájékoztatást nyújtani, A Katolikus Le-genyegyjet vagy mái nevén Kemping lígylet eredetéről ctUkiliiríseiröl ti vámsunk fltyen nevű, egyik \'bírég\'bb és k^iedinenyesebLen dolgozó ifjúsági egytetének beüső éfetérőL Csak örütai ludiuik, ha más egyesületek részéről is hangzanánmk el tájékoztatások, hogy ők milyen eredelfctf, milyen oók\'.tüzö-sekkel és miryen módokon szolgálják egyugyanizl a nagy colt: a\'boMogahb^ virágzóbb, krisztusibb Magyarországot.
A LegényegyW Nénietországbmn $zü Heteit meg. Ugyanabban a vlrbsbau, Kölnben, ugyanabban az évben 1818
bán, ahonnan út amikor ,\\U>.\\. a n-.^v forradatmár világgá kiáStotU híres, ha. Mim is viwlMiitfH. de azóta nig>xm tslhalórdtben kvö kiáltását: -Világ proletárjai eg>«sü,ljetek!. \\..;.! <f.< Kol-ping Adolf v/t. ftJetét, m\'nt ci)>ész tanonc kezdte, fel is szabadult, de a szegénység zsarnoki akadályát is \'.t-kuzdT ¦ rnegvalósitotti nig}- tercét és pap tett. Nem azért, lk>gy o>tét kényelmesebbé teg\\e, ebben nem rot réize. De pap lett azért, hogy éete programját, az iparos ifjúság erkölcsi és szoeiálts feOem*íéiél munkálbasí i. A nagj-iranyu gsáripar bttöréiéivel, a céh v3ág boldog, erkíl.sös éf jómódú iparossága anyagfcig éi ezzel együtt erkólcsJB.i is n igyot zuh;mt. A szngény iparosak ;;\\m ii^tc a cipész ltyény Koüping, est saját bőrén érezte és cz a tudat nem iiflgyta nyugodni KolpjRgot, a k.- ni kájiánt se. Hgész fiatal papként hozzákezdett a munkás fiuk szervezéséhez és megteremtette
a LegénJfegytetet. Mar •\'óeiébr.i nég\\--szái egyVtt ház szótgáCti eJzntót éi pedig nerires-ak NénvtoríxagUm, de aronkivfíl tizenhat mis. orszAgjön is. I í-ív szotiá&s íí""d.)\'.k\'iit.ÍMi pesti piaristi tanár balgasága Mag>-;trorszá-gon is hamir mCglionjs\'titta Kolping eg>->tét. már lRSíl-ban. Jereifl.\'g lóbb, mint száz egylet szorítja AtagvUmr-stzágon Kolping munkáját. Nagykanizsán t?02-beh oliku\'t m*? az ejjiet és azól< véíjfl áldásos nC\\0Yj tevékenységét. A Kolping Egjíbt ctSkilü-zé>c v.il(ozatl.nuS az, ámít az alnpitó jelöl moi, hogy az iparos ifjúságot vallásos óv h;iMt#iai ^-.e\'Mben meg, tartsa, a mrmkás t1rs*ita*omnalc szakavatott s )e*kei vezetéket neveljen, at. ip.tros vflágot a* ipar szcieMfoel nemei öntudattal, képteitségga\' ¦ $ a tókéleles munkára tHó töietcvée^el löltst- •.
ORBÁN JÓZSEF (Folyt kövij
Mártiius közepén kerülnek kiadásra a nagykanizsai pénzügyi székház munkálatai
Az tlapkőletétel annepélyc* keretek k&zfttt törtéolk
A Zalai Köz\'finy közeétette az Ipar-ugyi mnlsztériumnak a nagykani-»ai pénzügyi svékház épitéaiéri \\-o. natkozó veriCnytáigy-ílását. Kiírásra került 18 fé« (njünka, amelyre rniiit egy 91 ajánM érkezni be, bJizotiy.t-
án az élénk kanizsai érdeklődést a jnun!.aehtílőség-\'k iránt.
A föld, kőmaWs és pihelyezö rminkákra 3 ajjuaal érkOiCtl be. Snr g<10kő munkára 2, v ¦-¦.(>.\'t\'-n munka\' ra-S, ács munkiikra |, Bádogos mun" kára 5, tetőfedő munkára 6, kü\'f-ragé munkára j( műkő mankára 6, eszia;os jinjnkáiM 6, lakatos munkára 3, mázoló munkára 7, x\'^\'egpfl. munkára 2, asztalos, lakatos, mázoló é» ü\\egos íTiunkára 1 ajánlat, küf; löii!v\'gi*3 lakatos mánkéra 4, m;ü»\'ó munkára B, rtvegos munkára i, kü-lon*gcs lakass, mázoló és üveges munkákra 1; vászonredőnyre 2, fa-
redőnyTT 2. fapaoVó munkára 4,luir-ia>A munkára 6, szobaiestő irrunUáru 7, tüzhe;y és \\*ské\'yhar» i, cserép-kályhára 3, felirnti munkára 3 aJánUit. f, ¦¦".,(
A beérkezett ajánlatokat nij^QiSz\'jer krjzi bizottság bontotta fel, majd áttették az üssíjc-i rtjániatokat átszámi,1-tás éi felül vizsgálás végeit Bz yieté-kes ugyoszlályboz. ( t ,. (
Ahogy erUsülüuk, a munkák Jeg-kesól>b március közepén WaMbiek odaítélésre, hegy az eiő^ésiüleq munkák mÉg ehfcen a hönnrjban^cg indul hassannk. | j
At uj pénzügyi Székház HiapVő\'eter te:e ünnepélyes keretek küíöU -Ujr-ténik, amelyre \\-oló,«zinüIeg; a kormány egyik tag fa, vagy annak kép_ visetője érkezik NagykaxU»ára.
Ijgyanusak sor kerül a gusda«ági iskola épitétéret. , i , | f
EIscJb vwil Qandaij az árvlzkáraaultakra
A pusztító v^ ** \'den Is sok ezer jrtagysrt tett hajléVtaHanná.
A jrragyarok hiábö alltak a gátakon, a víz lombadöntötte az otthonokat, ejőntötie a teiimőfölcfeket. A puszlulás nagyságáról mPga Horthy Mikló kormányzó győződött m^gés kiadta a jelszót: segíteni keü !
Elsősorban vonatkozik ez arokraj akik soh" nem érezték még, mi *z : otthon nélkül lenni. A kárt szenvedett magyarokat otthonhoz juttatni: - magyar kötelesség |
MoSl eiocje jőu ! Gondoljunk azokra, akiknek otthonát, vagyonát, mindenéi etvítte a viz. Adjunk, ameny-nyit tudunk. Filléreket, vagy pen-gŐk*L ki mennyit ^ud. EK- adjon !
A Zaiai Közlöny műiden hotié «1-
Ax fiflésx vilA^ot Mariba hoxó film I
Cjy asszony három élete
Korunk legnigyobb szerelmi regénye. Főszerepben: Balt* Davis és Oharlea Boyar.
FSoyalaml >¦/¦ o<*aa alSadásokl A műsor hoxzuságtra
v»\'4 teklntetlel at. eloaditoK kezdfidnek hétkSznapoKon: 7 1 :lu ör*kor> — vsaánwp 2, i;,5. 7 éa !/a10 órakor.
futtatott «dortraKyt WBzrtSgernyua-, téí *» tovfl*it.
UJ»bb»n « következő adományok, érkertelc r* ho»iink : ¦ ,
l\'olnárl IcAiiylakcilutanari kani 50 — P Csuink Elek 6.- J
Brauner Lalos 3.- .
Thorilay Jároa 3— J
Berke rereae 2,— J
Eddigi,máriijuglteoU|iyü|léi! Ilii.60 j 22SWIP
— Naptár: Marelua 1. azoinDat Romi kat. Albin pk. Proteataiul Albin. Izraeli Adar hó 2 — Marolas 2. vaiarnap. Romi kat Invoeablt. Protest Lujza. Izraeli Adar hó 3.
MattMM iijlw« ractel 6 óriMi Ma < órai* ihétfó, azerda, péntek dólnlin éa k«d*aa aata aaa n*km*\\.
nini ugr léiú
kanta 100^,-os árja atl»ii^thiriitiv ntarahaevAbttt^ ugyszirrtéiT perfekt Sép át aynalreliatsuara. S«-ő«Si«ait 30 étes korig. AJáii\'alok ertdfgl inűkődéa "
v a lammt iskolai\' b i / o i iy ii * ái iy -másolatok melléke ésévci Mittaw«i
uyu<|«ijüt»" jeligéié S Vldákl
Nt>tktp«k ü.&íú.k*&%i BéatMitse
(Budapest, Szenritá-tér 3) dmér* küldendők. 91
DR. PBTERFV LASZLO,
SromWIheiyrfll Nwkaniraéra uerúll fialni orr, fttl ís giSsesiakor-ToS, aki rövid ioW »:«lt Íj njpsreríi tajrjn lett ° ii.igyk3iiizsai tárvjaulonr na\'<, BVailöyk N.«ykiéi -:íii ól Najy váradra rrr\'gy, "hol n korhadán oS*lá!yv€7Jc\'ó föorwii állási kapóit.
ERDÉLYBE
irrég mlndia Mrlfcnek\' klrMrde\'é. sek Zaláb6\'. Most mint éríesiila\'.*, Nagylíniirséről is lArténl aJM* kirendelés. Jásrai Lnfba, a nagylíam- . imii városháza egyik kitánó Iisr.tvlsei8|c m.gy Erdélybe, miután előzőleg még részt vesz egy szaktan-tanfolyamon Debrecenbén.

HERCEG ESZTERHAZY
uradalmának intézőjévé Vaateiti (Wolf) Józsóf okleveles gazdát nevezték ki.
MIKLÓS JÁNOS ", ,¦ ;
m. kir. poetatávlBaVi. h|sr<h0i»»z-tfató, :i nUfjykulijai nozffopoata fé-nőké, ~ aki neuwéyin nyia^lomba vonult - éMeafilésOjlk a*rinr K«srt-•heiyen Szindékoílk Icteleperlni. \', i •
DR. SZOCS LÁSZLÓ I
városi aljegyző egyhónapos kör-ig<i/-Kalji\'.i lovahbképző tnjLioiyattton v8az részt a l«lusa^n#Js^ám»b»n, "Wml.gitM 1«.eki Pál r«n»«te>ieliiék nyit meg. ! ¦ !
*
DANIS JENŐ , ,
legutóbbi fliinBiWEravej kapesota^ Inni ni-KÍiiíik, hogy a Vitíuio SzlaesZ u KAI .0 1 érdi aépfotolmliíjin uait-fa a nepi szinjálwAst. A napatMna rádió helyszíni kózvetttézt iraott «z érdi népfötofcohiról. A körtelilés közben BüdinSzky László Danis Je. nővel is hozzéJg»lett, aki közretlen S/as.ikl. a íuondln a iiipi aziajit-azas oétJM és aauak anya«át is is-rnertelle.
BLAHA LUJZARÖL , ; !
Kiíiilóbb kedves jiwawnókv/csl
kóz«a a Zalai KozJöny Halrp<ltaáA>r(
Nép Mozoá. *»&««tú*.Tim
rranh Belpzaa* Mettteci i*«MtataaS«M
A, pekingi
Lelekzelálliló tempóbtn sziguldó csekkméay. Főszereplők: Oarathy Latnaur éi Akim Tamiiroff Bemek ki«épAmfiae»nl AktwáHo hivad&k !
| ElOadaaoll kaznapokon 5, 7,»,\' Vaair- éa ünnepnap 3,rffQt****
.941, marcili» 1
ZALAI KOaXONY
FifRENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
lábú\'. ÉWW kapcsolatban inCséJték, hogy amikor 1889-ben B^hít Lujza
Nagykanizsán a Suhancban vcndég-sz*rep^, a\'n»ftykPnáxsal nyomsiásar jnaaok a szfcpadou a nyotrrdfozjrtasli oly íjagyazeriren clükild> ntüv-ósznö-n«fc egy hatalmna. habérkowsnrtrvni ke(l\\^i;kvdl<jk. AbAijérJüasjoobut ^a\' > világ leghlrosebb (oihancának, \' n nagykanizsai nyomdás-suhaltcok neveljen* Orenh*ck Károly, a Zalai Közlöny tördeiöje adta M nyilt Szi-neii, nagy liruíxples közlői.
A MAGYAROSAN
nyelvvédő\' folyóirat uj *zéi.>* h»p~ sze&n\'e rovalóljan ismerteti\'Barbárt tö Uajbsnak: a Zalai- Közlönyben mCgr je.cnl »Bcszéljün.k magyaniU cimil itása\'.t, i*me;ybeu Móric- Zsigmond cikkeit és a rádió nvüsorát veite ])Ojické3 alá « helyes magyarság szempontjából. . , !
*
A KTE . t 1 I j : |
egyfttíBse, eme\'y mindig * közért dolgozik és sohasem ömrtagáért, hétfői.előadásának, a Tokaji aszúnak Úszta jö\\*dfc\'4nét Js az árviikánosul-lak javára fordítja. - Az előadásnak külön érdekessége lesz, hogy a főszereplők ruháit Budapestről « filmköicsönzöből hozatták, lehat ugyanözokbíiiL a jjyJuiyötü, tnl4gy*roS ruUákbMn játóziík végig ö kitűnő dM" rabot, mint « boid-tp-\'fcÜ színpadion •
GÓLYA JÁRT
a Zawi Közlöny nomtiá^tbiak gépmesterénél, Papp FertaacékiiéJ. Felesége, Sárai Ilona, a magyarszeaU jlliklósi igazgatótonitó leánya,egész-1 séges fiúgyermeknek adott életet, a kit Homokkomáromban RozpíVn Alajos plébános a hé len keresztelt Ferenc nézve. ;
Szén, tűzifa
hasibban él aprítva kapható
Tlbolt Lajos
Kedden este kerül bemutatásra Nagykanizsán az Erdélyről készült színes, hangos kulturfüm
Isnicioes, liogv a kormánv a vtsz-szálért erdélyi részek megismertetése érdekéién filméi kísziltclett Krdíryrőt, amely Ijcmulalja a visszatért res»ek kulturális 6rtéke.:t, lormíszeti szépségeit, turisztikai szemj.>ontból ncYeíctes helyeit, slb. A fira értékél növeli, l»ogy
végig színes is hangos.
íludaj>cst»ai Igeit nagy sikere volt u filmnok, aiiWrljet /s-ibokorszky mérnök kósiitett. A film most. ¦ekeriitt Nagykanizsára is és. igy a yáros kóiönségó. nek Is alkifana lesz megLsnierkedni
Erdély szépségeivé annál Is inkább, meri u film
ingyenes, i i\':.il):isokon keni\', bemutatásra.
A kitűnő és széjj kulturfilanet 4.én, kedilCL mulatják be
a Nép Mozgóban.
Délután a diákság részére icade/ik az elíiadátiokfit, este ,
fél 8 és 9 órakor
pedig a n így közönség réMére.
Az elmúlt esztendőben élénkebb volt Nagykanizsa belföldi idegenforgalma
az elfaö év Idegenforgalmával szemben
, A volt felvidéki 30. hon.
ISIJ. HU. [ ved hadosztály Gorüce.
1-1 környékén forrt áfHáshor-
oai alatt Frank Márton v i m\'skjM 10. lioBvód gyr»»ogf»tedl>eH zAhIIós ész-r*voirje, hogy az oroszok egy jól rejtett és eddigelé fa\', nem ismert oliabaó atUftbóji i .o L&vák a saázadia-.vona-lát. Erre gyors ri9iatározáss;]í maga-köré gyűjtötte emberolt, majd kb. 30 főnyi osztaga Vitóu, saJAlrkrademéiyc-zéséből, Igen ugyeaen mezközeütette az oldalazó áÜást, amelyet aiután a sötétség lep\'le aiitt hirleen megroha-\'no*ott. VáttLiJktuciisa mk-nit, mart a meglepett oroszokat széjjefverte és azok 100 cn&tvét fggtyuú ejtetle. Minthogy <nne!t a kezdemöiyt^xőco és si-koieíen végrehajtott váltakozásnak fontos harcászati kihatásai viltak és Frank zászlós máskor is kitűnt fo magát, ez aftk«*kuiaiis4.\'» uagy-eiiust v\'u. tézseg* é«>r*D«i jufeteiaaáák d^ét lutr
ci Wjcsi(menyét.
A iminap állították össze a városházán Nagykanizsa pontos Idegeji-fprgalfnVól az etmult esztendőbe^
Etek szerint 32.321 bnföldi Látó-\' gatta Nagykanizsát (az előző évben 19.157), mig külfö\'d.ek 187BCn (ar, eiőzó évl^Jji 1650). ! |
A külföldiek iieanfccUség szerint csoportosultak : í l I
AntSrikai volt 66 (az ciflzö évben 1(18), «ngv.l 13 (67), !*>lgár 19 (27),
hcigó 3 (12), lOTyiptoml 1 (3), fratu cia 8 (33), hollandi-8 (fi), jygoSzláv 113,(80), olasz 59 <210), rotnán 60 (80), iengye-1 13&6 Í363), nemet 72 (378), oj»)Sz 5 (6), svájci 48. (3&)» török 1 (12), szlovák 27 (80), cseh negtv volt, görög nem volt (1).
Mintha "z általMoS h"3Jyzet szíg-naturája tejirtc ez a szeróny kis statisztikai kbiMjtatás„. \' ; ,
BRISTOL SIIliLlll
Előkelő tnaládl szálloda olcsö árakkal. Egy ágyas ezoba 6 P-lŐt, két ágyaa ezoba már 12 P-tŐl. KUUnő étterem és kávéház,. Előzékeny kiszolgálás. - A 2ai*i Hüxiöny elő-tlzetől as utolaó havi elötíztítéal nyugta lelmutatásaval 3W\'/° veiménybún részeaülnok.
T
mm László bűnügyében a rendőrség befelezte a nyomozást
A kapitányság baoOgyi oazttíya a kéthetes ayomoziB és kihallgatások jegyzőkönyveit áttette az ügyészségre
Két heti icgszélesebbkörü nyo" nr:i/.ií-i iil.ui a nagykanizsai rOadör~ ség Török László bünügyéhen befejezte munkáját. A ^dőrség isjné-tei;cn kiWtUgatla Török Lászlót, akinek vallomása nlnpjáji a mencküU tábor egy miásik (kirfí^itö) Blkahna-zoliját őní«H)e vették, Bíonbancsuk-hranrar kiderült, hiffy ha szabálytalanságot is követelt el, dfe a |terh(ére rótt cse^ronényt méfftfttí kóvetie ei. Ugyanígy volt egy mésjk gyami-sitotl eseiébcn. Ezeké; a rendőrség kihalIgatáSuk után szabndbjiOní.Pdto.
A réadőrsiéginyorriozás b".z.my,tütt uak vette Török László esetében két rendbeli lopás bűntettét, zsarolás és megvesztegetés sorozatos eseteit, két rendben skkaotós vétségei; személyes awbadság megsértésének vélségét, íogolyszöktetóst, stb1.
Török László ismé:eit kihallgatása során.a terhére rótt csütekmény0-két részbeti tagadta, részben beismerte. :.,.!! ; [
Valósigos bűnhalmazatot lep lesett le a rendőrség.
Hosszabb időn át házkutatásokat tui-tott. Kihallgatta a sórliöteket. . ,
Tötök Lász^J a mranekrtltck meg-lóveszlésó\\e] és megfólemülésévé: hi va:a;i alkalmazásával élt vissza. A^ Így szerzett pénzt sajjái céljaira fordította, részben elmulatta.
Az ügyből kifolyó\'ag mjások alten is indult eljárás,
Törők László szlovákiai menekül!, vagyis nem ma^ryar állampolgár ~ aki így hálálta meg * megyBrok v*ndégsicrotetét és nolabilitását.
Az ügyben felvett jegyzőkönyveket, iratokat, slb. « nagykanizsai rendőrség ima délbon áttette a kir ligyésaségre. I • j ; [. >
Intézkedett a rendőrség a tekiiv tétben.is, hogy airtoniiyiben Török László kiszabadul, kóügazgatási elbánás alá kerüljön. Megszabadítják tőle az országot ét utánvét nélkül adják át a Bztovákoknak.
Roisdamentes és alpacca evőeszközök
ttS&WM. MÁJON TESTVÉREK.
z létében.
RRArWAT,
EZÜSTÖT legmagasabb árban vejzDnk. VÉKáSV TE»TWÉHEK
Szombat
AtUnda mt»«raLiM«k kétk8ia«p«kw liuiie^iia? I. Mi Miriti
l»6 Tqrea. DJnik. tifi^mtégjek. Ilm&iaíjMtteJi. — utitoa tttmi, — 10 Hlrok. — 11.10 NamMtkócI vjajabo. uolgilat, — 12 Haianaató. HbanuM. HőJíiá.]«lontfa. _ 12.40, HUf*. -IMO I,ló)«Ws, l,MJ4<Asjdf,it(S3. -14.35 lliiak. - 14.(5 MOsortlBW-tatfc. — 15 Artolyainhlrok, piaci íjak, Mailitararak. - 16:45 UfiVttM. WA. JírííjelanHí, hluk - 17 Hü»k i$to-T*k As mutyOLt-orOiZ nyalván. — lt HiMk. - 21.40 Hliak, iU0Járt«Jcl«nt*l, htXCk ,-!uvAI. ím mawyar ,,|osi n\\.l\'h\'.-ji.
— 23 Hírek néluet, akui, aaool 6m trancia nyal»ao. — Q.O Illr»k.
etlOAPBST U
17.15 l.ttidval Jcakn ci^anvzemVaca. — 18.15 Adárrt JmS altHtaa, _ lík55 MüKv.ir rmmoetal, .-. ll).ao. Irtnao-
onnan. Hsn^képek___19.50. Köjiwtitcs
a nigyvaradi Szigl^íoli S»ulifoW^ Jm.iíi kapitulál.. Zuií, viuj.ilík liirom felvonásbim, ¦-, 20.50. Ilúak. — 22 Hlrck, l(16JírásjcHll«s. — 22.30 Tina-lemeaek. — 23.25 (láspar Lujos cigány, ztna\'íani. BUDAPEST II.
17.30 (farkán Edit njM»íüs KSwJk-lUWangy clöid4sa. ~ 1& I*a4iíai..Joika cieauyiwokarjí, kfubeii Ege-vlry József tarogaiózik. — 18,30 Mjczögilrda. s4gl WAra. — 10 1 laiuiktuauek. —
20 türck. — 20,10 Utmatb l»*i cs Mftrcíiiakö SlíIAula Míio\'líesc-i zenffo-ratuusora. — .20.40 í;aUs^r,ió radak Agtíla. dr. ck>j44sa. 21 liung^aie. Hk, - 21.30 Möjirwialplté* \'-
%S nikkelezés!
vállal "
Mracsek Lajos
uiecbanlkal hiuobák vAlla,lft.ta Jozsol Wherceg-ut »7 \\*
Vasárnap
BUDAPEST I.
8 ínresztíí. Saóptit Hn*tófcjm|0i4qfí. - S-46 Hicek, - 10 |-gj\'W»; <Wlk.es szenlbejzéd. - 11.15 Bvntg&*us is-lentiszteW. - 1230 Wüjítafc, Klója-rásjolenléa. — 12.30 Nagy Izibefta ;és Cselényi Józsel magyar nótákat, éueko, kiséri l-\'arkis Béla oiganvzene\'*uu. — 13 Itádiókröntka. - 14 líszibi sífT^őri: müvfti hanglemezen. — 15 Laczkó A\'.«-dár előadása. — 15.45 Sz**Wős. — 16.30 Czakó Rlemér (ŰÖ idisa. — 17.15 1 Ionvédm,Asor. ¦— 18 A kassai rád:ó möMorábóV ••- lRl)í» OrV\'ya Ersfti versekéi mond. — !8.35 MagyurvHe.-ü Tánctenekjir. - I9j»> llfíyás Gyufti efltóadása.- - 19,35 Orsnigh .Tíyaiitar hegedül. — 20 ^rxiriközJicínénvek. — 20,10 OpeieUrésBliefck. — ¦ 20.00 Ata-gyar őnismerei. — 21.40 ílirek, JdŐ-járúsjclentéa. — 22- llang^uieyb. — 2325 Veiesíi Károly es fia cigánya»ü*-kara.
Budapest n,
U Hanglemaaek. — 12.05 Lavante rádióMóra. — 15.03 Vidák Jowaf ci-gányzenekara. 118 M*gyar R«vü TáiisTzenekar. — 18,30 Mészáros Józ&ef előadása. — 18.50a Országos Fostás-z«»kar. — -aO\'-Hírek. — 20.20 Hang-kuw/tk. — 21, Dr llombáiiyi (lyuüi (flőadása. — 21,30 Idajnrásjeient4r>,
HOTEL CORVIN
BUDAPEST m>
VIII., Caukeiiay-u, 14. NeaZftl fliluliAinál Családi szilloda a város szivében. UJoüöm berendezve, köspontl fa-iéa, hideg-meleg lulyovlz.
Sgvtayai M0b« P S-BO, kéUgyu P T*—
— (A mai tanári hangverseny) B
9 órakor kezdődik a zeneiskolában (bejárat a Kazinczy utcáról). Keépődij ujnos, , (:)
— (Baross-alakulat Sümegen)
A Baross gondolat egyre Jobban terjed Zalában. Az eauult heten Sümegen alakúit uKg u Xiók é> annak diszeluő-kévó gróí Komiss literuór országgyűlési IfépviseMt váftasztotlák tneg. A diszelnok a keresztény összefogásról beszóTt és em#tc azokat, akik kotróié kacsintgatnak. A választás során «í-nőkkő Csizinazia Istvánt, ügyvezetővé Fekete (labort, titkárrá Nagy Miliiüyt, i>énztárossá Bencze Lajost, cííenőrőkké pedig Fék Józsolei ós liruckner Gábort választották nwg. A tisztikar megválasztása Után CsJZUlAzia v.-jKik OinjQ> kedott szólásra, aki az összefogás\' fontosságáról beszétA, majd ismoiteilu a szövetség célkitűzését, Ueie/uésiú M-szolaít nrég Bauer Fenono iaK a tapofl. col Baross Szövetség elnöke.
— (Hol kell Igényelni a Nemiét-védelmi Keresztel?)
Többen fordultak már liozzánk, hogy az él! enforradefJüuúVui levéie-nyen resztvettek rószeJO lcIáUiioU Nem zetvédchni Keieszlct luxi\' ktílt igenjeim. Miután csak most aiaku-t rajig a raCni bizottság, csuk most közötluájuk, hogy akik tevékenységüket, amelyért a Nemzetvédelmi Keresztel igényik, Ztitx vár. megye területén hajtották végre, vagy alakulataik, umeáyten levéltenységeiLet végezték, Zala vármegye terüA-tén szerveződött : kérelmeiket az Országos Nemzeelvédelmi Bizottság Zulu vármegyei Albizottságnak Zitíaogerszegj Vitézi Szék nyújtsák be. A kérelmet /árt borítékban, >Nemzetvédelmi Kérészit feeltnatetósévei az országos bizottság állal rendszeresitclt fotyumodó ivén keik benyújtani. A folyamodó ivek a Zala vármegyei Vitézi Széknél vagy a járási vitézi hadnagyoknál igényel-1 io tök.
Onir-BllMiiEÉfifÉ
VMkarMktd\'M — Hanykmlaa
iteSíi-Tiasli-
njákl EipvlitUtt.
Wonder karékpérak mustUl? vAlamxtékbam.
— (Éttesltés)
A néhai iliitl István emlékére í#u pílott temetkezési egyiol értesíti tagjait, hogy az 1039 évi április hó lG-án megtartott közgyűlés megisniét&vo végeit 1041 évi március hó í>-én dtluláu 3 órakor a Hozgonyl uloai iskola torna-lennében kózgyüjóst tart, metyro az egyesület tagjait tiszWetúű mtigh.vja. HatározatképteCenség esetén ugyanott ícflyó hó 18-án dóáilán 3 órakor fog m*gtartami ft közgyűlés, amety időre a t. tagokat meglüvju u Vezetőség. A második közgyűlés a megjelent tagok számára való lekinbai nélküli határozat képes. , ;, .< " (:)
— Tavaszi kabátalnk nnadegyik* ekŐnan4ü budapatti műhelyben kásául, MeA* kabátokat a kó*u jövőben kirakatunkban fogunk ¦baautaaai. 3ehulz iniMz, (:)
(Folytatás az 1. oldalról)
Tokió, március 1 Meg nem erősített hírek szerint Tluü föld diogadta a japán javaslatot. Más. hir szerint Vichy képviselője eCCenja-vasüalot terjes/tett be.
Tokió hobiapra, rendkívüli értekezletet hívott össze «í ügyben s bár nem akarulUmétum jciiegü figya-mezieiésl küldeni az érdckeií.ekn.kj el van szánva a viszály iend<-l*ésénö.
Hitler jelenlétében aláírták a Bulgária csatlakozásáról szóló okmányt
Bécs, március 1
Hitler kancellár inf délelőtt Kei-tei tábornagy és Ditrich birodalma vezető kíséretében Bécsbe érkezett. Baidur von Schirsch birodalmi hely tartó és Ribbentrop fogadták.
Becs, m&rcius 1
Filov miniszterelnök és kíséretének megérkezése után déli fel 1
órakor a bécsi Belvedere kastély., ban Hitler kancellár jelenjeiébenalá írták Bulgáriának a ruírtnttsegyCz* menyhez való csallakozásárói sióló okmányt. Az okmányt Ribbentrop, Filov. Ciano és Osana irták alio Magyar részről Sztójay Döme berlini magyar követ vett részt az ünnepélyes aklusop. \' [ | ,
További csatlakozások várhatók?
Budapest, március 1 Az Uj Nemzedék értesülései si«-rjnt a balkáni események meggyorsulását varjak nemzetközi körökben. Valószíneinek lálszik, hogy nemcsak Anglia, hanem Görögország is nicgH
szakítja a diplomáciai viszonyt Sió-fiával. A bolgár csatlakozás Jgen nagy német diplomáciai sjker. A hármasegyezményhez még további csatlakozások is várhatók, ami lehc-tóvé leszi a balkáni front leljcs felszámolását. | \';• | \'
lMl. mitcluk •
Anglia Törökországra sem izAmllbat
A Pest zürichi jfífinljése azerint oIt tani kör«kl*n ugy látják, t»)SS\', • *tl rög konfliktus felszámolására növide sen sor kerül. Érthető i aaooijban, hogy Bulgária fojytatja légvédelnit, leikészülését, hisz a* angol, nagytól vet nemcsak diplorűJáaftl szakítással fenyegetodzött, hanem cgyéjb még-
Beszámol a lap Eden és Donoven sikertelen utazásairól is. Iónokon, szág ugyanis nejuu tpijí.\'siti Anglia kívánságát, mert kivül akar ma_ radni a háborún és fiepi akar somhú olyat tejnü, ami magára haragilfliiú a szovjetet. Ankara állilóiag közolíe. is, hogy nem\' teljesítheti Angliával és Görögországgal\' szemjbon vállalt szerződéses kótejeauttségejt. ,
lorlással is.
I
I
I
\' Anglia feladja az
| Budapest, március 1 Az Uj Nemiedék eriesiiléte siA; rint az egyiptomi harctereken olyan hírek terjedtek «4, hogy az öiujoI csapalokat Észaljallikából átszállítják Görögországba. A hir nagy meglepetést és ijedetapt kejtett eogpl
afrikai harcokat?]
körökl>en, mert a lybíai offenzíva ieladását jelentené. Az állitó|lagos ifin tézkedést azaal lát^k összefügSaM Wn, hogy Görögprsiátf ujabb segit-, segért rimánkodott Angliánál és London nem akarja elveszteni balkáni támaszpontját. ; [ | | ; í I i
Megdöbbentő részletek Horia Sima és vörös legionistáinak garázdálkodásairól
Codreanu apjának vallomása a nagy politikai bOnperbeo
Bukarest, március 1 Oampukingban megkezdődött a gyilkossasok egész sorával vádolt 72 vasgárdista bünpére. Tanúként kihallgatták Zeiea Oodreajiut is, a Van gárda volt vezérének apját. A tanúvallomásból megdöbbentő részletek kerüllek napvilágra Horia Sima ¦volt Vasgárdn-vezér és mlnisztercinök-heiiycttes aljas működéséről.
Mint Zeiea Codreanu vallotta, Horia Sima még M életében árulásra szövetkezett és minden igyekezei* oda irányult, hogy Codreanutól átvegye a halaimat a Vasgárdanál. A mikor Codreanut Letartóztatták, Horia Sima Erdély különböző részeiben, gy Kolozsvárott is merényleteket követtolett cl, csak nzér, hogy Codreanu sorsát súlyosbítsa.
Zeiea Codreanut azzal az ürügy-gyei csalta Bukarestbe, mpgy iueg>e-j szi fia utódául, de amikor megérkezett, elfogatta, börtönbe zárattaés megkinoztatla. Amikor Codreanu s/rjét kibontoUAk, Horia Simji emJ bcici támadtak ríjuk és azok őltéjo
mveg a 6B politikai foglyot, sokat ter-nílésietescn ártatlanul. Ugyancsak Horia Sima vörös légionistái gyilkolták meg Jorgát és Madgearut.
A tárgyalás még tart.
Brajja, március 1
A törvényszék halálra Ítélte Ba-dea Jones romén gépkocsivezetőt, mert egy adótisztoj leütött. Az ité-lelct 48 órán belül végrehajtják.
QyümBloBfAt II
rUgyfakidás t-lölt ültessen • é A legjobb minőségű gyQmölcsfal
Tulipán kertészetben
Eötvös-tér 18.
Teleion i «534.
— (Márdus 24n zArul)
Hénel Gusztáv és Margit fMtőnnivé-szek képkdáltitása az Iparoskor épü\'.*. lében (Sugár ut 3, földszint). A ¦képek 12 havi részletre is vAsárottieitók. A kiafcilás megtekiaüiető vétejkényszer nálkOrt díjtalanul 10-től este 8 óráig. (:)
— (A Balatoni MUzeum)
az címt/t napokban két értékes regi templomi tárgygyal guzdagodotl, anuniiyiben s\'keríÁt megszerezni azt u szép, vert vaskerítést, amely a keszthelyi p^éüiinia-tcinpaom egykori áldoztató korlátja volt, valamint a templomnak régi értékes kereszlöö medencéjét. Iiz utóbbi m&táigy negyvenöt esztendő óta lie\\Crt az egyik ház udvarán, aliol vin\\giartómik használták, \'. \'
Tiszti1****
mog sz«rVozat*t a btlekbtn felhalmozódott >aUktól. h* nine\'s U flpp«n uókwUdÓM
jáoMtitó ^j^53SS&
hitaajté a
— (Zalai kis hírek)
A zalaegerszegi kaszinó most tartóit közgyűlésén kimondották, hogy csak szüleiésüktő!\' fogva keresztények jehei. nck a kaszinó tagjai. — Húsz cSe tölti l>c Maíalínszky Ferenc ftftsőházi tag a Keszthelyi Takaréki>énztár e\'höki tisztségét. .\\z intézet hálásan ernuéke-zetl meg a jubiláns órdemciröil — 1G8 tagja van a keszthelyi Yacht Clubnak. —- Eaeí darab ingj-en diófa cse-,metét osztanak ki a buintoukömyéki jgyftmüUstcnneWknek. — 170 gjernie. •kfet .részesítenek ingyen ebédoHrtésbea ^Balatonfüreden. — Harminchét ezüstkalászos gazdát avattak a kehidaí \\Si gazdasági iskola záróvizsgáján.
M. kir. minisztérium 990/1939. M. R számú rendeletében előirt
SS
T
kapható
lapuul ÉlliÉÉlálüll.
Száraz iüzifa, apróbb darabos fakate azen ?6 kllszsipott sxén Vécscy-ulca 6. &zám alatti fatelepen
Dr. Boda Károly Bor- és Faértékeslté cégnél
lómlnöségli fahér éu vSro* ó- és ujborok (ötven literen felül fngyaiztókiuk le) vendéglőtök tt italmérök icszére Csengeiy-ul 56. számú borkereikedésben
, állandóan kapható.
06?8
1941 ivi A clus I
KftftzOnetnylIvánUis.
Mindazoknak, ikik felellhelellen, drága Felesegem, Illetve Edesanyink elhalálozása alkalmával fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni Igyekeztek, — mindazoknak, akik mélységes szomorúságunkban való osztozkodásuknak bármi módon kifejezett adtak, külön is a M&v liaztikarnak, Osztálymérnöki hivatalnak, a Mav alkalmazottaknak, a rokonoknak, Jóba-rátoknak és IsmerÖBÖknek a temetésen való megjel énéi likért rzuton mondunk fisztnte, hálás köszönetet.
V*rfalvl QyulM
í a nrinncktl.
Ötezer kitűnő tenyészállat lesz az Országos Mezőgazdasági Kiállításon
A Mini kö/öllük már, a március 2Ö.ón megnyíló országos mezőgazdasági toiyészá\'ílatrsoiKirtjába a bejelentési határidőig az utolsó évekliez hasonló nagy szómban jelentettek bc tenyész. altatókat Mivel a jónrmöségu lonycsz-áftalok jránt meglWclő kereslet rm, u kuiíiitás rendezősége ugy Intárnzott, liogy a kláUtás ftsszfts feVöhtíiycit igénybe veszi az idei ienyés.üÍJttütvasár riftafaiaból. A l>eJolenlóyek és minőségi fetűfVizsgalatok eredményí\'l)Öl már is Örömmel áflaa^thatÓ meg, lrogy a?, idei kiállításon az dKízö év.ekhcz ha. .sonló kiváló minőségű ienyév.áIiatok fognak szeiej;elni. >
A. kedvezőtlen időjárási viszonyok é-s a közlekedési neluWgok íuiaU a lrcje\\nlctt tcaay&záltatok minőségi fe-lí( vizsgáftala még folyik, ezért a vég-kges felszámol !tm Schetett méí tpeg-állapítani. Ixivakbód kómlb-flífl 200, tarka bikákból mintegy 800, borz-je^cs bikákból kőniSbeiül 60, mugyar alföldi békákból számai több, maiig ft\'ea ser-tésből körillbctül 1300, hii&íertdsbflt 400 -500, juhböl kőnr"Jbeh"il 600 lesz kiáErítva, ezenkívül ezernél több baromfi, galamb és ház\'nyiií, tóbbsziíz fajtotiszta kutya Ős Ölő haluk fognak szerepem! n khiniláson. (:)
EAl^ KÖZLÖNY
Prima uradalmi bor
26 litere* telelőkben kapható a termelőnél Sctthyany-uto* 2«.
Háztulajdonosok 11 figyelmébe • •
A m. Ur. beltyryminltzter folyó ovi tobruár hó i-én életbelcpott 3S0/J00/1941. ii. M. hí. rendelete
keteltn mludm hái-tulajdonoat, hagy
Lakónylivántartó EOnyvet vezessen
Kapható a
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában él a
Horváth flle íjiáiítilálau
Brauohttsoh yezértéboniagy a gyakorlatozó katonák között. (Foto R. D. V)
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI.f Podmanloxky-Mtoa 9.)
Igazgatóságával sikeralt olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető\' Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a lelentkezö olvasók részére.
J
lokt LG. A
Continental írógépek
képviselete é« lerakat*
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, Fö-ut 5.
anele, lólzü taMt
Antra kúvéffizOn
készíthetünk.
Kapható: \'Ai-\'^-l-l1/* literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI.nél
Sugár-ut 2. •"»
APRÓHIRDETÉSEK
p - elidila» 411« WÉMralHMH, 10 Muta
ft> Iliit, nU^klMM aftftf flnÍT. hfthOint? tu naia M RlUf, mift«*a további ud 4 UUfcr.
•.léretaa lelrttcllk. Clm: Vld« 18-¦zertl.let.____ _MI
Trafikká May lelvilellk. Cetngerl-utca 62. 821
Fiatal korául¦»•*«•* azonaa! felvételik. Börei&et Kovára lodrisz, Bánok-ezentgyflrgy. _626
Or»ka*»y»«l« Iparosoknál, feereake-dSknSl méltányosan munkát valliti. Cin • kiadóban. \' 933
ADÁS-VÉTEL
Heaattált (rahil veuek és eladok. MSvliiiii, Király-utca 31. «4
Aanrtallat, huiBiltit Is, vásárslok. Riteeher Mityis, Klrály-u. 35. 95
¦araaaHllraaa eladó. Cseagert-utca 53 síim. 627
UUUS-OZTJBTHELYISÉO
Eótvöa-tér 3. u. házban hárotnsxobáe elósiobáe, vlzvezelékes (angol W. C) lakás má|na eltejtre kiadó. Megtekintett), reggel S-10Jg. 5lr
Pia* klnHtn lUlemelyuiéa rak-tirhclylaéggel együtt kiadd. Ugyanitt fsjxer-berendezes átadd. Kellermann KíroIynSI. Magyai-utca 3. 878
3 exobáa lakia inálun t.re ugyanott bútorozott azoba t vagy 2 melynek. Clm a átadóban.
Horthy Mlklósut 14 alatt egy bevezetett katvéaMMtfihaty aionnal kiadó. 504
aWrOBOZOTT SZOBA
Kaiaafc»Járata elegánsan bútorozott utcai jiobn 2 ággyal kiadó. Telekl-nl 26.
381
KaiÍMk«Iár«itM elettiuMn buiuivnoi! utcai axoba kiadó. Kórház-u. 5. 620
HÁZ ÉS mOATLAW
főbb adómentea magán- éa bérházat, házhelyet, ttzólót és földeket kttenáH •2301
Papp, Telekl-nt 8.
Elaaté egy hold oltvány szőlőbirtok Nagykanizsától 8 km-re, cserepea pincével, tel|es felexereléeael, kát végén akácos erdővel éa iryumölcaössel. Személyesen tárgyalok. Horváth József Oaiambók, 83. sz.
laeatlaakaimtjta, Több emeletes hátat, bérbáaat éa magánházat, siólót, tőidet kóivetlt Mlkó P., Slkátor-n. I. sz.
sto
SaenlgyOrgyváron ehtó hegyháton, nyit-
Ealomléázeknel 20 sor sftsáeaytasatá) asUlóvil •!••». firdckWdnl Királyi Punta 6. 593
ElMlé belteraletsn «diluente», össl-komtortoi, parkettái, négysioba», kertes magánház. Megoltott Horváth, Sugár-ut 42.
630
Egy hold elsóoattilyn reti eladó. Bővebbel Rózsa-u 32. 631
Maratta ailtóde earvaégea kenyere a legjobb. Hialkenyerar tcftzebbea sili, ríut 23, lelelon 508. 5S5
getarilé lóforgelmu Jóisef Ihg u. 78.
Télies aaartaletetOxaiti gépeklel, 2 drb 6 lóerós motorral, apró asarszumttul eladó. Józeel lölterceg-u. 58. 621
Elilasiglitifi *—j aki a kstyl kwertedókaai I pataaakaál aasrsaass tal I
s
ZALAI KOZLOMV
1941. máidul 1
Nagykanizsa megyei várói polgármesterétől.
5643/1941.
Tárgy: Harcszert lövészei.
Hirdetmény.
A hdyőrség csapatai folyó évi métclus hó 4—5—7—8—12—13— 14 én, nipoala reggel 6 órától 18 óráig a TOigyei erdőben levő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ei Idő alatt otl tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Egyéb tudnivalók:
1. Szépeinek kósségtöl bérelt te-rtilel l< lezárás slá keiül.
% A lövészet robbanó tösierrd la folyik, inléit Is a tel nem robbant lövedékhez nyúlni életveszélyei. Az ebből eredő ba\'esdekért a kincstárral színiben semminemű kárigény nem támasztható.
Nagykanizsa, 1941. felruár 26. !73 Polgármester.
5834/1941.
Tárgy: Kenyérlluttiek tengeri-linllet vtló keveréje.
Hirdetmény.
Korábbi rendeletek és hlrdelmé-DjreitD sj érint március A-töJ keidö-döleg keltett volna a buza- ?8 rois-kenyérilsxlet tenget iUtultel vegyíteni "gy. hogy minden egy kiló kenyér\' liszthez 20 dkg. lengeti)Isztet kell hozzáadni, iife ve bele dagasztani. — Közhírré teszem, hogy a kormányhatóság e rendelkezés hatályba lépésének Idejét elbalssitoMa s az egész országban egységesen március i 10-lkében allspllota meg.
Nagykanüwa, 1941. február 27. »« Polgármester.
5886/1941.
Tárgy • A hiitstláiokban éi vendég-látó ipiui íiititiekhfji urduiéélelmi-ssMMct termény kísxl etek korttlozása.
Hirdetmény.
A tanuár 12-én hatályba lépett 2ŐÖ/1941. M. E. sz. renddel megszabta, Hogy búzalisztből, szárazföldekből, zsírból és tengeriből mennyi készlet tartható az egyes tidztartáüukbiiH s az\'ezl\'meghaladó készletet fel kell ajánlani a Han-gyának, vagy a Köztisztviselők Fo-
1 gyantást.S.öyelkeicténtk. A tenge-ili, a mai naptól kezdődőleg a Fu-tura helybeli blzoményoíánalc (Nép-takarékpénztár Cscngery-u i épsle-\\étocn) kell felajánlani. Ezültal is Uíyelmeztetem a közönséget, hogy tengeriből a nem mezőgazdasági őittermelö háztarláiokban csak akkora készlet Urtható, amekkora a birtokukban levő átlátok takarmányozására 1941.- november l-ig elengedhetetlenül szükséges; a meiö gaidasági Őstermelő háztartások ugyanennyit tarthatnak és még sny-
- nyit. amennyi vetőmag céljaira szük-segce Április lií-től kezdödöleg, üm számítva a vetőmagot, mindenki ti fentebb említett mennyisé gek feit tarthatja otthon, a többit tel kelt ajánlani a Futura helybei biEO Hiányosának.
Nagykanizsa, 1941. február 27. 7i Polgármester.
Nagykanizsa megyei váró* polgármesterétől.
IM/Ké. IMI.
T.rgy: A iáikéi!letek és a sértetek bclÉMilálll
Hirdetmény.
Felhívom mindazokat a kereskedőket, Iparosokat, vállalkozókat éa üzemeket, sklk zsír árusításával, raktározásával, vagy Feldolgozásával foglalkoznak, hogy i«lfktei*t*lk#t minden hónap 1. és 8 napja közölt a vároel Közellátási Hivatalban Jelentsék be. Felhívom továbbá a város egész lakottságát, hogy mindenki, akinek legalább 2 drb kis* sertia, vagy pedig 2 drb hizlalásra szánt H hónapnál ij«.«t,b •artée vaa a UHokéba., seriig Irományát az 4lt..tok súlyának megjelölésével minden hónap I. és 8. napja közt a városi Közellátási Hivatalban Jelentse be. A bejelentések elmulasztása klhá-gáat képez, melynek 2 hónapig terjed-íielő elzárái a hllntetése.
A bejelentéseket március hó 1. és 8. ?apja közt. azután pedig minden hónap I. és 8 napja közt kell megtenni * városi Ktlzellátásl Hivatalban. Huny mii u- 10 sz. alatt. A bejelentést ÓIŐ-ásóval személyesen kell megtenni, mert a bejelentett adat valódiságát a beje-lentnnek aláírásával kell Igazolnia. Mindig az Illető hónap elsején fennálló állapotot kell jelenten), tekintet nélkül arra hogy először tesz-e beje* lenteet az IllatóV vagy már az elmúlt hónap 1 8 tka közt (s tett-e bejelentést. Ez utóbblak tehát most nemcsak akkor kötelesek bejelentést tenni, ha változás állott be a múltkor beteltm-tett zslrkészlfttUkben vágy sertéseikben, hanem akkor Is, ha semmi változás sem törtönt; tehát azt Is keU Jelenteni, hogy nem történt változás a legutolsó bejelentés óla.
Hízósertés alatt érteni kell olyan gazdáknál, akik hizlalás mellett tenyésztést la folytatnák, az olyan, legalább 30 kg- sulyu sertéseket, amelyeket az életfenntartó takarmányokon felül már bármilyen hlzlalási abraktakarmány-nyal etetnek, ahol pedig tenyésztéssel nem, hanem csupán hlzla!á«sal foglalkoznak, minden olyan sertést, amely a 10 hetes koron felül van. A városi, nem Őstermelő lakosság (tisztviselők, Iparosok, kereskedők) tehát összes 10 hetesnél Idősebb sertését, mint hízósertést bejelenteni köteles, ha legalább 2 drb van. Mlg a íöldinívelÖ gazdák, ha sertöstenyésatéet is folytatnak, a 30 kg-nál nehezebb és már hlzlalási abrak-takarmánnyal etetett összes sertéseiket kötelesek bejelenteni, ha több van t ilrb-nál; ha pedig még nem etetik az állatalkat abraktakarmánnyal, akkor is kötelesek azokat boleleutenl. ha 6 hónapnál Idősebbok és legalább 2 drb van Tenué*í«teseii az olyan töldmlvolő gazdák, akik tenyésztést nem tolytat-nak, hanem cáák hizlalnak, épugy minden 10 heteapel idősebb állatjukat kötelesek bejeién tenf, mint pl. a tisztviselők vagy Iparosok.
A belelentést kötelezettség mindig azt terheli, akinek a birtokában a zsír. illetve sertés van. Ha a bejelentőit készlet nem a bejelentő tulajdona, a tulajdonos nevót Is Jelenteni kell.
Nagykanizsa, 1941. február 27. hí Polgármester
Nagykanizsa megyei város p^ármesterétől.
3804/1941.
Tárgy: Belvizek >iIUI vettélyez-11 teit bátsk megerősítése.
Hirdetmény.
A nem ailUrd alapozású \'házak állékonyságát a belviz erőien veszélyeztetheti. Ezeknek a házaknak tartóssága gondos és szaksze U aláfalazással és szigetótéssel megvédhető. Hü\' nálunk számba sem vehető a belvízveszély, mégis ha vo\'oa ily veszélyeitetett ház, a tulajdonosi legkésőbb március 3 árvdéllg jelentkezzék a városházán dr. Potlyondy alj*gyzőnél s a jelentkezők tégla-és szigetelőlemez szükségletét biztosítani fogom.
Nagykanizsa, 1941. február 27. ín Polfáftnester,
Jilmitiis, .in dsisiiíjsif
6012/1941.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli árverésen eladok : j.
az 1940—19*1. évi rcndkhrOII 15-basználatből klteimelendő szőlőkaró éa egyéb szerszámfának alkalmas 780 drb lábonálló akácsrálfát 5—10 dib lg terjedő tételekben.
Fellélelek: azonnali kénipénzli-zeiís, elszállítási batáridő 1941. év márclun hó vége, azon időn tul a váró* fenntartja magának a szabad rendelkezési jogot. Az akácszálfa erősen gyökérrel szedendő ki, galy-lyak elégelendők, gödrök béteme-lendők elszállítás előtt, addig a fái elvinni nem lehel. Amennyin.» ezen fellételeket vevő nem leliealtl, az oll lévő felkészllell faanyagból a város a vevő terhére mással végezteti el.
Árverés Ideje éa helye: 1941. márdus hó 6-án, csütörtökön a városi al\'ónytresi erdőben.
Találkozást r-egel 9 órakor az alnV yii.-ai erdóőii liknál.
Bővehb felvilágosítást a városi gazdasági hlva\'al ad, mlg az árverezendő tárgyak (észlelés tegyzéke
hivatalos órák alstl beteUntbelő: a városi kladóttlvstalbsn, a klftinl-zsal városházi ügyeidnél, továbbá a tárgyak Is az Illetékes védkerolell erdfőrnél.
Nagykanizsa, 1941. február 28.
Polgármester.
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzési forrása
VASTAGH Nagyksnlaas.
151/1041. Ké.
Tárgy i A muOgizdanágt tenaény-kesiletekben beállt változatuk is eiekbát íztnnlt uj keszletek bejelentene.
Hirdetmény.
A 6530/1940. M. E. sz. rendelet értelmében 1940. év októberében mindenkinek be kellett Jelentenie a busa, rozs, kétszeres, zab és árpakéezletéL ha ezek külön-külön 100 kg-ot meghaladtak; a babot, borsót, lencsét, ha kÜlöu-kulÖO 20 kg-ot meghaladtak; a szemes tengerit 500 kg on, a csöves tengerit 750 kg-on felUl és végül a lisztet éa darát, ha ezek együttesen az 50 kg-ot maghalad ták
Az említett rendelet értelmében készletekben beállt változások Is Jelenten* dők és pedig havonta minden hónap 1. és B. napja között
Felhívom tehát a város lakosságát, termelőket, fogyasztókat, kereskedőket egyaránt, hogy . március 1. és 8. napja között és azután Is minden hónap I. és 8. napja közt a készleteikben beállt változásokat, növekoéest vsgy csökkenést, naponta d e. 8—12-lg és d u. 3-Mg a Közellátási Hivatalban illu-nyadl-u. 16. sz.) annál ls Inkább Jelentsék be, mert a bejelenlés elmulasztása kihágás, amelynek 2 hónapig terjedhető elzárás a- büntetése. A változásoknál n február 28.-1 állapotot kell Jelenteni Aki tehát az alapbejelentések óla Jutott a felsorolt terményekből olyan meny-nylségü készlothez, amely már belelen-\'téel kötelezettség alá esik, vagy akinek bármely okból megszaporodott vagy megapadt a már bejelentett kéazloto, vagy megváltozott a belelentett keszletének állaga, (pld. búzáját megőrlotle) máictus 1. és 8. napja közölt személyesen okvetlenül Jelent-e be a változást vagy az uj készletét és a Jövőbea minden hónap I. és 8. napja közt telonlse a változástvAzért kell személyesén Jelenteni, mert az adatok valódiságáért aláírást kell adnia Nem kot! Jelenteni a változást, ha ez a kéezlet-< nek vagy egy réazénnk a háztartás vagy a gazdaság bejeiontett és Igazolt szükségleteire történt elfogyasztásból állott elő. Mindenki tudja, hogy az alapba jelen léskor mennyit igényelt saját riEUSBÓglotérosaiueunyltebbőtaz\'tKény-
léSbŐlkltt v\'l In fntfUlílltk, tuiliílk .1 liii.Lívl-
¦égnOK az elfogyasztását nem kell Jo lentenl.
Nagykanizsa, I94t. február 27. kí Polgármester.
Nagykamrsa iuegyei vaios polgármesterétől.
5593/1941.
Tárgy: Erdei csemeték és mtg-vak rtctxetzéK.
Árlejtés! hirdetmény.
Erdőslléii célokra jó gyDiérzelo. I. o. minőségű
lá«J.O0O drb 2—3 éves fekete-fe/ryőe^mde,
10.000 drb 2 éves magasköris-csemete,
I28O0O drb gyökeres vágy sima Iitutidul nyárdugvány, továbbá garantált csira képességű, prima inluOségu
15 kg. erdellenyő-,
15 kg. fikelefenyó-,
10 kg. lucfenyő-, 5 kg. vHiíísfíiiyB magol sierzek be, mielőbbi szállításra.
A zári \'h-átbeli ajánlatok 1941. március hó 3-í)mik déli 12 órá|ái4 adlulók b: a városi iklátóhlvalalbi, az ilkésve érkezett ajánlatok, vala-mint.azok, melyek nem a megjelölt minőségre vonatkoznak, figyelemte nem vétetnek.
Bővebb felvllágosHást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykaniisa, 1941. feb.uár 24. us Polgármester.
4712/1941.
Tsrgy;\'Axarzeaporrnl való gyfl-mötcípermetetés cltilláM.
Hirdetmény.
Tudonátomra jutott, hogy egyes gazdák a gyümölcsfák virágzása idején ia bassnálnak arzénes port permetezésre, föltehet a vtrágnyllástól a BEiromhullásig lőrténö\'areénes permetezés a méhesekben nagy kárt okoz; Közhírré leizem, hogy az arzénnel valö permetezés a virágzás idején tilos és 48100/1932. I\'. M. sz. rendelet alapián elzárással büntetendő kihágást képez. »
Nagykanizsa, 1941. február 18. sis Polgármester.
5836/1941.
Tárgy: A ssjt minőségének és lorgiiombahozitalanak szabJlyo-íisa.
Hirdetmény.
A sajt árusításával foglalkozó Jre-leskedök ligydmét"felhlvom a Buda-pe«tii Kaílönyfcly\'évMebruár 22-lki 44 szamábarr közlélelt 171200/1941. F. M. sz. lendaldre, amely a sajtok minaségi kdlékdre. lorgalombihoza-talára és jelzéseié tartalmaz intézkedéseket.
Nagykaniisa, 1941. tabroár 27. S\'s Polgármaaler.
ZALAk KOXIÖásY
POLITIKAI NAPILAP. (ILsaa)«: i.lltijnMiijsujl H. Ij.Síj,H«I;«j\'. Felelt, kiadó: Zalai Xániy. Nyomatott: s » „«»•«,!«á,l h. T. iNagrkiaW
•yrtásáJSkán\' Kaiynulru.. (M,„a.jáiü W«l, Sw»1 SSral.,J
81, e»ioly«m 51 tiim.
Adakozz az árvízkárosultaknak!
Nagykaaltsa, 1941. március 3 hétfő
Ara 12 fill.
LON
POLITIKAI NAPILAP
és détó»»l \\ - poyt 5. ;.s taladta hétköznap délután.
Felelöt. szerkesztő: Barbarits Lajos
Elöilzetéai ára; egy hóra 8 pengő 40 filter, S/crkesztőságl és, kiadóhivatal! teféíon! 78. sz.
KoroáDTZÓBk megvalósnll gondolata
•tOK). detemi»er 12-én iréfcai gróf Csóky István örök időkre S/ó:ó barátsági szerződéit kölött Bcim-iid-ítín Jugoszláviával. Azóta ennek a nagy-jeentö^égu s brvisijd e kéjt ország jön vöjénö nézve foavtws szer.ődés t tígL föiíb eg^idoiója és sajrjj^iniíizója .elköltözött közülünk, de itt ,m»Mt a iinjagyar éa jugoszláv nép által oly~ annyira heiyeJwlt\'srei\'dözéMiöt s/óTó oktnány, amelynek példanyalt öat. nepélyes külsőségiek kentében cserélték ki lujost a budai vár núüszu teicinöki palotájának gbblciir termeljen. Ez okmánycsere állal alakib-g is végérvényesen é;ctbe lápéit az a?, ünnepélyes aktus, amellyel magyar* ország és Jugoszlávia egymással szentfen m*garŐsi:e.ték a közös együtflilitiködéarx.\' irányuló óhajukat. A Szerzódés kicserélése aikiiimábót Bárdossy László külügyminiszter est ebédet adott Cincór-Markov.\'es Bénii dor Jugoszláv küiüíyininiszier éski-séreltr tiszteletére. A régi diploma* ciai stok&ihoz híven a háíigazda, la magyar kfütigymtoiszler, ry&árkö>; szóiitő eszedet intézett fuge-sziáv kollegájához, aki ugyancsak pohárkjöri szöntövei válaszolt. A magyar közvélemény régen érdeklődött már oly nagyimértékben pohárköszöntő beszédek iránt, irrínt tette most. A dípkunácla nyelve nem a mi köznapi nyelvünk. Amit a diplomáin mond, önnak\'retojdkivül nagy. sulyu van, mert elegendő *íy hefytc\'pniV aikalniaiott közbevetett mondat, egy rosszul ¦ használt s/lnonlmP, d^ gyuk-jpan a haaigfiíuly ís arra, hogy kárbttH gyen a lcgjbbb szándékú törekvésben, Éppeu\'«zért a diptoxnaták nyelve (jsíktoU, óvatos s rendkívül tn\'i piitlatus. olvasva a magyar és jugoszláv külügyminiszter pohArkőstötő beatédél; az at érzés tátand bennünk,\'hogy itt nem\' Volt Szükség az éneímCk raffinált, gyakran kéfértelJ mü megtogaimafására. Olyan szándék iricgpeeséüeiésóre kerfilt i\'.tsor, ömeiy a-mai-nehéz európai ós vliágf-viszoityiatban Valóban kerneli a két "épet a jugoszláv és magyar népet szándékai és törekvései által abTOl a lwnyoivit világhelyzetből, ametyfk fegy\\crbt.*u áll. A tttaoyar és Jugoszláv külügyminiszter a béke fegyverének, fontos okjrwtnyát cserélte ki. Sc.rököíőss\'égben nagyon hasotfó, jellemrajzban, csaknem azonos két nép fogott kézét a béke szolgáltára. Baráti, harmVíiiikus, épitö \'sae-UCmü\' ígyüttiiTrükddés megteremtéséi\'őt vau síó, nti&t&l-taVVd a kétotsziig ténylegesei fontos elemét ad;n a • be-kö ügyének cióS giLésére. Cuicái\'-MkrM kovics Sándor jugoszláv külügystii-J niszter baag^iyozta, hogy anok eröíesziiések; amelyeket ez Örök bft-, rali szerződés létteho^ körül a kél koiwány kifejieit, a két nemzet asgyfoku helyeslésével találkozik. Külön kiemelte j mily nagy jelentő* seget tulajdonitannk Ji^oazléviábaii annak/ hogy* tt-nwgy«r töryényh<)-
I metyfespttspDk lipy iselflM Jelenlétében meiolokult oz u] nasykanlzsa! katolikus efiyhdzközséfi
Letette az ünnepélyes esküt a két egyházközség; u] képvIselótestQ-lete — Megválasztották az egyházközségek tisztikarát az alakuló köz gyűlésen • Az u] egyházközség hódoló táviratot küldött Fő pásztorának
„A szeretet sugározzék szét az uj katolikus várból a város minden lakójára!"
...Amlírl annyi évtizedeken át küzdöttek, fáradlak, tárgynak, -végre beteljesedett. Mctt hosszú, óv-llzedos ktvánsí\'ig inAit toj^üléftbfl az uj Cgyházköjséí fe\'ii.Hilásiival én a lelkipásztori munka megosztásával. Ma már eiv : miuaVnült minél több plébániái feláll tP.ui, n hj\\ök leli ígoai-doaésát. sninél Intenzivebbé Kuni, a íeikipászlor szoiusal^j kapcsolatát h^ veiwl jm\'gterom\'eni, a világiakat, munkaiáristkttt és segítö-esnpatbk*»tl IjöálrUlanl »/. egyház szolgáin hl bn a papünetié, hogy fetkíndüljön a hit-étet, hogy pezsgő,.-eleven katnlikajiu áriaoTkMt s^t 11 kö2é?2t Jnin*ln vonalára ; nylivi\'uios életlen, hivatalbnn, mintinühe.\'ylni, a meleg családi otthonban, a gazdaság é:etten : hogy nv;iidenütt éljen, uraikodjoti ís győzzön KriSítus, a király. \' . Hosszú iárgyatá^ik indul\'ak , leg-ulóbb is dr. Kilátky István poigár-mtfs\'er, dr. Czapi.k Gyu^a mogyés. püapök éa a p?reiiceí^rtaid föjtö.ie kóíölt, aki a t?gmesszeijb\'menö eiö-zéksnységet tanu-\'ilotta, Hiszen 530 évnél tovább állják inir a kato\'ik^s vártát, a tatagytor őrSé^l itt a yéjj^ ken a iiügy s*ráfi Szent-Rendje é3 l>arnariuhás, k«d\\t3s fial. Megbecsül, helot^n B-z a (nVustk11, amit itt a DéH uyirgaton - Nagykanizsán és vidékén — ferenceseink.végeztek katol kftisság nak, lm>»gyarsagnuk egyaránt. Nem wit lehal könnyű nekik a pléb.inia tiy?g>^rtásának kérdée. űk azonban Szerzetesi aiád\'tlai v&tlnlták as ezzel járó áidozathozaüilt és maguk süttetlek a kérdés kedvező és sinja lehonyoUtasát. Hiszen juagasahib szCmpontokról volt szó. Krisztus király országának kiépítéséről. Aminél hogy elismerően szép munkát vég)
zett az átrn|baeti idő 17 esztendején a vi\'ági papság. Dr. Czarjük Gyula me-gyéSpüspK")k, dr. Kl\'átky István poi-gárnv^sler, dr. Hegyi Lajos főjegyző, egyházki>/Sé,vi elnök és a feren" tiek lártomtinyfőnökejnek _ Hevéhuz fűződik az a h:\'lnlmtts átalakulás, amety most nyert [befejezést és testet öltött az uj egyházközség, az u] plébánia alakjában, amit dr. Solymár István esperes az első plébános Jézus szlgi. S\'ivének ajánlott és szentelt fél. |
Mindenképpen Tiagy jelentö»égG e6em*ny ez.-Ugy a vá*os 28-29.000 főnyi katoükusságo, mint a város szeuipoiiljál.\'ó\'. A krénikás vatnmt-kor ygy fog me^emLékezni a rnaidá-tuintól. mint a k^írzsai katoJiktitság w\'egujhodasilnak kvzd^Téről, mintáz ujabb kalollkus és eriójlcsi yüasn szánszró\', amely csakhamiir jótékonyan fogja érezleíni haláSiíí uv\'nden v<aiaion. így értehir^zte ée Így fogla fel \'megyéspüspökUnk, a nflgy ujság-iró-püspök, dr. Czapik Gyu\'a is, a ki akadályoztatása folylán egyik \'e^-magasa]* méüóságu főpapját kdb
dölle le képviselőjéül az ünnep é* történeti esemény fényének emeléséhez. Azt a férfiút küldötte le hbr. /áuk, aki szivével ojuiylra ősatO van forna KmüaBávai ót aki Msjgas kí»ra dacára vállalta a hoSszu ut fáradla.1-. infcit, csuk azért, hogy ÍU lehessen n i nagyknjiizsai katolikussá^ ünnepén | és keitsztviz a\'á tartsa at uj egyházközségei.
Ünnepi, fényes,.egyházi keretek kőzött zajlott le minden.\'Nagy nap vett. KaUviikusnnk, nemkatoliHiRiwk egyaránt. Mindenki részt vfclt t>eniui, a ki mjagyannk éö kanlzsainalc értj ős vallja magái. I
A Jézus Szivi egyházközség m.-g-a\'aknlásávai cgyíderileg alakuló gyűlését tartotta »n régi "estvér*, fCrOj^ cíek Sient József egyhá«kőzségé, min\'.egy Szimboljzálui aknrván,hopy mind a k2ttő,\' bár külön családdal, külön szervezet fel, de tgy cé\'lalfiaíy iniarsitiláv-ii, egy uüjn, kéz a kézien kíván együtt hatadnf, e^yült dnH goini ós efrységes katolikus frontot alkotni egyháza érdekében, KríSz-i tus szolgálatában.
A Szent József ec/yházközsép; alakuló gyQfése
Először ti régi testv&Yi a .e.em-.\'ek Szent Józser cgj\'házközaégetaitqlts ajla. kuló gyűlését a réhértBieriibén, amelyen disiOi és efV)k<*r> krtzöiiíég, a v.lros 6s a nyilvános &ct íiionjáröi jcíen;ok meg, Nagy c^enzfi. fogadta a megyés i,iis| >ók kénvktítíjt\'t, Simon György dr. pápai prolpnotorlus, prolá-
tus.kanonokot, aki toljcs röpapi itiszd-
boi jelent meg. ott volt dr. Hegyi ka.
jos polgánnesiorhetyctics 6i a herceg, ség képviseltében Barthos Gyulu re. crdön.oslcr, a Jézus Szív*\' cgyházköz-
M^í részéről dr. So^natr [ffjván csjie-u*s-iyiébi\'mos.
P. Gulyás Italért fe.cuct\'s.plébáiios núíog szuv-ikkoil köszöntötte az cgyl.o-gyultckct. Mhidenkor öröm",\' inon-dotiii, hogyh-i a -hívek össíe^öniiek na .rgybáa üg\\«it,«u tunái-Hkozni. OronAn*] üdvözli b rpw*püspflk k;kű\'áiöUi\'i, aki annak a fii pásztornak a ncyéLwil jdlt ti, akinek jOhiiondta: hogv uiin-dmkinck a szvét az l:r Jézus Szivé\\ol akarja összck:i|icwljil. A nü étotünkut is btiakarju kapcsolni ubba a \'<iki mVgucinest\'tiési folyamatba, ahol az
zas, a képviselőház és a je^őJtUegy) hanguaji fogadta ei a Szbrződést. Ónkéul éljed mind a lét nép icikob?n az óhaj : bár csak Ciök a n?gy ciő-feszilések nagy szonssiédainkkar NÉiiVeiorszóggal és Oiaszorszá^U1 Való együttmüködósi/\'ii meghoznák a iriPguk gyümölcseit Magyarország és Jugoszlávia, valajiv\'n\'. Európa javára.
BárdwW László kü\'ügynimíszjei\' pohárk&ízbiilőjéteu volt egy allúzió, amefyik rámutatott arm, h\'gy Cin-cá-"Markovics külügym\'niszier olyan időpontban érkezteit Budapestre, a tagkor a/, időjárás még e;ég zortf és Ü ¦ iMvaís* • m/tTg csak. alig je^utktízjk
Bizoiiy zord a* Euópa teM\'gőjél m-\'g ülő atmoszféni. Még tn-sszo vagyunk a tavaszi nagy ieihöétvonuiásóktól is és a melegítő napsugár csak itt-ott tud áttörni a ködös égbolton. Nem ringathatjuk magunkat abban a hle-tíeeiiiben, h*:gy hamaroS\'n melegedni frguuk a tüzénél. De állítjuk, hogy a létrehozott magyar-jugoszláv örök íiörátsági sz^rttődés rágyújtott e^y éüető lángot, amelynek nem áll szándéklban perzsein^ ós pu suti tani, sőt ellenkezőleg, az ésü áldásait klvánjb szolgálni. Kon rániaeni oly módon, hogy csak ag egj\'ik szerződő fen* nézve jelentsen \' Ukktogiuiáslj miort mii *nV ér az a
S/Crzödés, ajjiOlyik egyik fél ki-JálS,zására, hátlérlito szoritásiíra,\\;;igy éppen U^sapásiíra törekszik. A mfT gyür jugoszláv őrök b"i-átsjigi sier-zódés vajóban mó\'yröl fakadt megér lés re epül, oiyaji kétuép éj-z^Ielé-. rs, ámeiyiick.iiiüidegyitie szab^dság-szexcLö, igazságos és a . bo,ráfcíágot őszintén tarló je\'cmii. N^gy öröm az a hv gyar nemzet szaknára, hofiy Horthy Miklós koftnanyzó nagy gondolata, ",uiit inpSsie évekkal ezelőtt, 1926-ban Mohácasi hangozüi-tott, ,a. iir»gy\'ir--ru(}oSzJáv\'örök bb> rátsági szerződés okmiuvyainnk ki-cserélésésel mégS-alósuÜ. ,
il
?ALAI KOZLOMV1
1941. mârclu» 3
G. F. B. harisnyák
nagy választékban. . Szomolányinál.
c.nlicick megszcnte-ediiek. Köszönti azt a férfiul, akire a kanizsai ik mindenkor !1 legnagyobb sze.elettél gondolnak, aki Nagykanizsa mindéi, ünnepéből veszi ki részéi, mert ez az 0 ünnepe is, Nagykanizsa btAdogftága w íi bőidig-sájga is. Azért a Sztnt József e.rylin/.-község nevében köszöni, Ot és rag is/,, kodását, tfszlokstél é, szeietét fejezi ki iránta, egyken leikéri az e^nöK1 tisztség betöltésére.
Dr. Simon György prolcnotárluiv,
preiátuS-kniumokot a gyűlés közönsége iclirt^i ünnepcit|e. Az éljenzés Jecsj Kapuit avat dr. Simon mbgkö. BzönULí a tisztelet és nagyrabecsülés ínegnyiivámiiását, ami elsősorban a megyéspüspök személye iránt nyilvánult meg és amit jicki személye, sen fog tolmácsolni/ Szeretettel jött fii a Szent József egyházközség gyüJ \'ésére, inondotta, majd bPszélt a képviseiölCstülel lagjaj feladatainak és munkakörének fontosságánál, a
mely ulem más, iniiul a pTéi/ánossnl karöltve nagy buzgósággal az Egyház érdekéién munkálkodni, ismerteti .és méHaija p. Gulyás Gellért plébános munkásságai, aki mindetnütl olt van, mindenütt dolgos \\ mindenből kiveszi a maga részét. Boldog az az egyházközség, amelynek ilyen egy-i házi vezetője van, Méltatja a fereai-; ciek lelkipásztori munkáját az ávacár zadbkon ál a mi-\'i napig, ainikjbrhiég mindig példaadSóui vethetik nz egy. hézközségíl. Isti\'n áidá-sát kivjhija az egyházközség minden egyes tag. jára, családjára és hozzátartozójára.
. P. Gulyás Gellért plébános
reflektálva dr. Simon szavára, kíjelen-lelle, hogy ezentúl is Isten dicsőségére és a kílkek Javára kívánnak umnkái-kodni. Köszöntötte az újonnan megválasztott képviseXilesliipcicl, az ö mun. kalársalt, majd fi-l(/Iv.Lst.i a megvá,?\'asz;¦ lollak lislájál, amit n /.nlai Közlöny annak idején már közöli. A mandátum három éves. A képviselő[estíVJct íiiva-Urlbót tigjoi: a papság, kántol\'.
Az igazolő bizottság tigjai lellek: Bcrtin Ágoston, Szabó Győző, Kenteik Mihály, akik azonnal MííVzsgálták a képviselőtcstft cl I igjainnk IKslájál ói miulán ig izoilák azokat, " tisztikar választására körülit sor,
A tisztikar választása
Világi cCnök telt dr. Hegyi I.ajos, nlíínök Bábocbay György, jegyző P61al József, gondnok dr. IXtrics József.
Az egyházközségi tanács icndcs tig-jaiul: dr. A\'ihrássy Gyula, Berlin Agos-lon. Kelemen Ferenc, dr. Krátky István, Mílzger István, Németh J«nő, Németh Mihály, Pusovszky lló\'a, dr. Hévffy Andor, Stampr Zsigmond, Sz:i-Iró Győző, Vargi lsiván, Virzenly Árpiid, Vörös Gábor, Zsigmond Józser, dr. Wéber FJek, Samu I.ajos. Póttagok: Balogh József, Sátrán Ferenc, Orbán János, Keitiiig Ferenc, Láng Ferenc, ác8 József, Korácfl Józ>jcr, Vellák András ex Zrim János.
FctUzóTamlásí választmány tagjaiul: Bcrtin Ágoston, Orbán Jánjs, Szabady Lőrinc dr. és Samu Lajos.
Fspcrcskerűleii AC tanács tagja: dr. Wéber Elek.
Szakosztályok:
Szervezési szakosztály: oiiökc Szabó Győző, tagjai Németh Jenő, Viczenty
Megbivott tigjai: Islv.\'m éi Miklós
Árpád, Zrim János. Pa jer Józser, György.
Hilbuzgalmi és erköVsvédcfoni szak-osztály: eUiöko dr. ASniássy Gyula, tagjai Hitler. András, Merényi »61«,
Varga István, Meghívott tagjai! i.ánvi László, Csaba Lajos, Markó Jcnö.
KuHuniiis szakosztály: elnöke Kelemén Ferenc, tagjai Ketling Peren.-, dr. Batsányi József, dr. Hortobágyi József. Megbivott tagok: Köosky Káhnán, Horváth Józser és Arató Itoldizsár.
Szociális és karilitiv szakosztá,\'í>-: <3nók dr. Wéber K\'Jok, tagjai Samu Lajos, Sáfrán Ferenc, SzendcÜ József. M«ghivoll tagjai: dr. Potly.mdy József, dr. Székács Sándor, Golenszky le eüc.
Sajtó szakosztály: (felőle dr. RéVify Andor, lagjai Láng Fejenc, Zsigmond József, Pusovizky liéUa. Meghívott tagjai: dr. Paizs Ferenc, dr. I-Yícsk i-Imil, Kórsa Béla. t
A számvizsgáló bizottság tagjai; Vörös Gábor, Kerccsényi Józser é. Merényi B*3a.
Or. Hegyi Lajos lelkes ünneplése
P. Gulyás szívhez sa&ló Rzavakkai » köszöntötte az uj lis«tikart és IsttOn áldását kérie Jlll,i.k.,jiilvi... Melee Bzavakkfll mjóllatta dr. Hegyi Lajos világi elnök eddigi tevékenységét, telkes munkásságát az egyház érdeké-* ben. Szeretettel köszöntött* öt ujböl vaLó megválasztása alkalmával és Isten áldását kérie további munkájára.
A gyűlés leJkiesen éltette dr. Hegyi világi elnököt, i : ¦ | ; |
Dr. Simon Gyöi\'gy prelátus szijiJ tén a szeitetet és elitanerés szavaival köszöntötte dr. Hegyil és köszönetet ntcuidott neka eddigi tevékenységéért.
Dr. Hegyi Lajos a maga, mint a tisztikar itevében mbndott kfczöne-pet a Ijfiísikianérl, ami most hanmfid-izbCn nyilvánult meg. Kö^zöiitöjtte a inCgyé^üspök képvitx\'iöjót és arra kéne, hogy tounácsoljja a főpásztor nak a Szent József egyházközség nagyrabecsülését, tiszlclctét, i)agaszr kodását és fiúi hódolatát. Hívek és püspök régi kívánsága volt az egy„ házközség és piébniiia megositása. a Szent Jözscf egyházközség most már korlátolt léiekszj\'oTiuiai kell, hogy megkezdje mfttöí^Séi.. Isten áldA, sál kéri az uj egyjinUközségn; és annak \\««etőire. Megemlékezik S-ent Ferenc fiairól, azoknak löb*r>núnt fél pzredé\\«S .munkájáról. A nagykuui,-tsai katuiikusság auuule&ib^n J^U
kifejezésre juttaüii és méltatni az Ö áldozatos munkásságukat. Minden fejlődés áldozattal jár, Ezt az áldo. zatot ill eisősortfMi » Szent Ferenc-renduek kellett meghozni. A Fe* r^nc-iend alázattal ós a főpásztor iránti eugedcimességget és tisztelet-lei hozta meg áldozatát. ígéri, hogy
InVcgluiúiják a módját annak, hogyez az áldozat Iminél kisebb legyen.
Dr. Hegyi ylngi o\'mök armjgy iguíi-biui a katiVlikiissiig sz:véhfl\'. szóul ott.
Az1 idő (löreliaVidl. Simon György dr. prelátus és kísérete a fc!söleml>lom ba hajtatott, ahol már zsúfolt tenniSiím hivő seiege várta a főpapot, bogy megkezdje az ünnepi szentuil.se ponti" fikálásái,
A Sz«il József egyházközség kopvl-
scio [est tele ezután átvonult a fe cn. elek plől)ánia-tein,i)Vnnábn, aliod meg. kezdődött a szentmise, amit P, Gulyás Grigri jdlébános o\'çbralt. l\'y uigcürmi uli\'ui az egyházközség tigjai Tcto\'.lék a fÖoStár ellőtt a szokásos Oikűi,
P. Gulyás ünnepi beszédben mffl. tatti az egyházközségi Wpv\'jtfBk fe. le\'ősségtetjoi munkáját, rámutatott fco. tolességeikie és Isten áWását k*rte Ionios munkájukra.
Főpapi mise és eskütétel a felsőtemplomban
A felső lem p romban ezalatt a papság az ünnepi ntigyjmftsére készíiilr tjmiepi : mjsri hiszen a Jézus Szive egyházközség sultelése. A szentély* Wn a képvisciőiestüleí tagjai nyerlek elhelyezést. A tctmp\'om zsúfolva hlyőkkel Majd felbúg az orgona és fényes papi segédlettel, főpapi disz-Wn oltárhoz lép dr. SimiTn György pneiálus, hogy htai/utassn a szent-hvisél az uj Jézus SbÍvB tgyházköz-ségérl és annak minden íngjáérl. Felséges percek. Léleknfömarkolóan hangzanak az istentisztelet orációl. A Glória, majd a hangos evangélium. Orbán JánoS hitoktató («ki n diakó.-iius szerepéi tÖKibe) erőteljes, szép hangja betölti a templomot. \\
Dr. Simon György rövid beszédet intéz a képviselő testűiét tagjához A megyéspüspök áldását tolmácsolja. Majd kiveszi a jézius S^ivc egyházközség első képviítolótestutelenek1 esküjét. Utána rámutalott az egyház-
községi képviselők katoilkus köte-Ksségeire. Az egész egyharközRég eiött példaképként kel], hogy ftlljo. nak életükkel, tc^él*nységtükkel. Ez összefügg a Hazával, a családdal, Nemi lehet Istent szeretni annak, aki feleltfirátját nem Szerelj, hangsúlyozza , Főleg u szcgényckien aegiLBer|nV, És ne csak a katolikus tCslvéivkjst szeressék és KCgitsewck rajtuk, há-nem á város minden rendű és rángu es vallású lakosa, mint testvér iránt legyenek Szer2tctf|el. Lehettítiin, hogy há önök a Szent S4v parancsai szerint élnek, mondotta, ne találnának Benne segítséget és tán*)-galást. A főpásztor jBli^érje : Vnia-mfhmyinek a szivét fetajánlanl Jézus szt. Szivének. A vallása ember mindenkor hü polgára a hazájánjik is Tartsák meg Isten törvényeit és a\' Haza szeretetét és ükkor várhatják o Széni Sziv bí-toS á\'dAsdt. [
A Jézus Szive egyházközség alakuló gyűlése
Az ünnepi szenlmlse iitefejeztével a képviseiőtestülel és a p"pRág átvo-nu\'l a városházára, melynek tanács-ter,mél)en zajlott 1c az uj egyháikíVH ség alakuló gyűlése. Dr. Snnbn György a megyéspüspök képjvise-lője - megnyitó beszfedében utalt arra, mikor míniegy 45 év Piőtl SváJcMan Járt, nagyon épült az olt látott ájtatosságon. A fiatalok rózsa-füzérrtei és imakőnyvvel a kezílkJuen végezlek ájtatosságukat fe akkor szomorú szivei gondolt vissm -haza. Mert iii másként volt okkor. Azóla öri-eiid&lesen meigVáltoztnic ezek az állapotok. Örömmel olvassa a Zalai KÖzlönybin a gyakori kWolip kus megmozduiésokal, erőteljes hi,l-é\'eii megnyilvánulásokat. Kéri, hogy a képviselőtestüie;i tagok járjhnak elő mindenben jó példával, hogy Jézus Sziveitek áldása kÍKérje őket és családjukat. ! I I I !
Dr. Solymár Islváii 0spOrie«-plébá-nos öröinének ad kirejezóst, hogy megkezdődött az uj" egytiádcözség első gyűlése. Itt van a főpásztor képviselője. Nagy kitüntetés ez ró. szünkre. A főpásztor - mSnt egy
VlM.\\
Continental irásépek
képwiseleta és lerakata
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
édesaiyü - figyeleménél k\'.\'íéri azu; cgyhízkirsíg alakulását. Kéri dr;si-hvonl, hogy toimáosíilja a tne^yés-püspökuck a lézüs sr.\'^K egyhfckó!-seg rasfuszkodását, tiszteidét es S\'fi reléiét (Iclites éljesizés). KöszSnti;Si-mon prelólust, aldiiek NagyJuanizsa második olthouavu vAlt. Isten a\'.d\'fi m\'sg őt, hopy amücor Nagykanizsa futoepel, ö is vele együtt örvend* hesscn é.s ünnepeihosson még sokáig.
Dr. Solymár ysszéde közben érkezeit imSg a Szent József cgyházJ község - >az idősebb testvér. — kút dflttsége p. Gulyás GeUérl és ar. Hegyi Lajos vezetése o^fltl. i.i
Majd dr. Solymár 0 szereld rne. )egé\\et köszojilötte az uf, a« etso egyházközségi WpvisCJÖtestületét.Or vend, hogy olyan leljccs férf^akut kapott luunkalársakul, akik a papsággal együtt áz egyház és a letek szolgálatára fognak állani. örü\\ hogy eljött a Szent József egyház község küldöttsége. Két testvér elindul, irta a Zalai Közlöny nemnfc gen, eljött cz a inSsodik, az fdoseht hik testvér a Jézus Szíve egyhazkóz-, ség alakulására, szeretettel köszönti az idösebblk) testvért, annak egyházi és világi elnökét és a küldöttség iminden lagfót. Kifejezésre juttatja, hogy azokkal akarnak együtt mür ködni, akik. edefíg az uttörö utunkat végezték, az úttörőkkel. s«\'JÍete-tet, Imegérlésl kér és akkor boldoggá fogják tudni tenaii Rzl a várost, « Hazát és a lelkeket. {¦\' •" í 1
Hatalmas taps követte dr. Solymár lelkes, gyújtó szavait. I I l 1
Ezután felolvasta a i^pvipfclfitesui" iet tagjainak névsorát, anu\'t a ín"^ gyéspüspök jóváhagyott. A Z»W Közlöny múlt alkalomimal rnjür W-izöiie a listát. \' [ .| .¦ | ¦! ;
Az elö tisztikar
Tagjai a kojwisolotc^ííeljKk lii>»-tatból a papok, a kántor.
Igazoló bizottság tigjai teltek: Hü-tera Béla, Aignjsr Géza, I-rdéJvi János, akik azoniiaí in^kezdték üsztúlpl, majd az igazolás után a üszUkar v.t-laszlására keríöt sor.
PtSKlnök J«t dr, Krátky. István eul-
07
1941. márclui 3
BALM KÖZLÖK*
gárroesler, világi efnök FJ8o Ferenc, aidnök dr. Lukács Béta, jegyző Benedek nezsö, gondnok Szabó Antul,
Az egyházközségi tanács icides t-ig-joiul viVhisztaltak: Gráf János. A\'gner Géza, Barbárba Lajos, Horváth Imre, Kiss János, tf.etz Györgv, Vlda János, SzálVngcr 3ózsor, <fr. Kumisz Lásító. Füzesi József, dr. Takács Zolién Szabó Kamíán, dr. Mcrkly-Beflus József, dr. FodoV Aladár, TíboSt Lajos. GCTÓOS Györgv, Inttern BÖa, Marion János, viláz Szaliudy Karoly, Krdólyi János, Mólnál\' Ferenc, Nagy Tividar, Vókásy Károly, Táíi Lőríne. Bci\'o .ek István;
Felszór.amíúsi bizotNíg t gai: Óvári József, Schlosior László, Viirg i Józol, Tiill Lőrinc
Az espeioskvroloii AC tin-ics t\'gjB: Aigner Géza.
Szakosztályok:
Szervezési szakoszi\'iy: önök Potányl Gyöngy, tagj\'ii RátUy László,, Jáazfty
tjjos, Bedonok MenyWrt, Meghívott
tagjai: Horváth Gáza, Nyerky László, Nagy Miklós, N\'émteth János.
HitbuzgaTmi és e.rkölesvódö osztlllv: eJnftk Benedek Rezső, tagjai \'Vida János, Dlask Fereno, Bedének Isiv.\'n. Meghívott tagjai: Kovács János, 1 ersies György, Töke Jerifl.
Kulturális szakosztály: c\'uftk So-inJngyi Imre, lagfai Sehlcss Gyula. Bányai János, Il\'zsö József. Meghívott tagiul: Béres János, Orlutay Gyula, dr. Baksa Géza.
Szodál\'fi ós kar\'rt\'tiv szakoszliVlV: elnök dr. Kn\'Ukv István, taglal Hpíf-nvnn Vince, Balogh Bohl\'zsár. dr. KÖnig József. Meihívoll tatfiai: VcBák "János, Háspel Pá\', Márflvi Málvás.
Sajtó szikoszt ilv: e\'h\'ik Horbarits Lajos, tagjai Lőr\'nezy Pál. Sinos KA. lolv, Szabó Kálmán Meghvott t\'giai: Notf József, leik János, í\'.-o\'i JoaehinV Gráf Ki nő.
SzámY\'zsgáló bizottság taglal: Nagy Tivadír, Varga József, Gráf János.
Elnök határozattá eme\'i.
Berta István Uceátis előadása
B 150 éves színészetről
A Szent József egyházttfizség köszflnti ?z uj testvet
nr. Hegvl Lajos, a Szent József egyházközség világi elnöki! köszöntötte ezután a fiatal leslvért és annak oVu-rfuUaét. A kóitvIsenlbu.Lrftül esküuá fogadta meg, mond -.itta dr. i-\'^vi hogy\' hü lm lesz az egyháznak ás annak érdekeli élő fogja mozdítani. Szón ós ftíeinélö, unitkor 52 kotnófy, meg\'ett férfi ajkáról eMiaugz\'k ot a s:e-it ftskü, hogy egész Ténvükktf szoígálják cgy-házuk érdekeit. l\'gv érv, hogv erre Ls szói a közmondás: n megosztott öröm\' — \'dupla öröm. Az ör\'gobh testvér, eljött ide a fii tat lestvér dl-indulásához, hogy testvéri szeetelttf közreműködjön nz uj éieiic hozott egyházközségnél, hogy testvéri jobbját nyújtsa fiflé\'o. fi is otfogidja az uj testvér jobbját és igy efindiA a két testvér Krisztus országútján fis- ha kólón szervezetünk is van, m\' azért tovább is egvsj^o.en a k\'toTo\'aamívt ós az egyséye; kilollkusságot s&yigálf-luk, egyazon céljiink vaimak, kéz a kézíwn iiidnTunk mii ik a közös cél felé. Majd Isten l-ősége; á\'dását kérte a Jézus Szive ogyházköz-ó,* mJndon <gres laglára.
Dr. Solymár [alván es|Ore; megköszönő\' dr. Hegyi lűílvór szivből jövő szép üdvözlő lM?szédét, majd
Flló Ferenc világi olnök tartotta székfoglalóját.
Füó Ferenc, az uj egyházközség etSfl világi fc\'nöke a ml*rf», m\'nt a lisztiker nevélcn köszöntő mteg a megnyilvánult bizalmat. Ez a bizalom1 súlyos kÖieleKségeket jelent, -hangísulyozta. dc hiszi, hogy a főJ pásztor segítő szeretete, a testvér egyházközség együttes m\'iinkája, «í egyházközség tagjainak lelkes tevéi kenységc .vCpifen! fogfák írehéz és le-í ielősségtcljcs rcladntukbwji. Egy várat keit cpi\'enfink, ahotataían «z élcl-Wn kifáradt és megtört embei^ekrc kiáradnak a saeielet sugarai.
A szeretetat hirdetjük városszerte.
Ma, "mikor rniUiók véreznek, kllz-rfenek egylmás ellen, nekünk a s<e-retet várát kell klepltenflnk. A sze-rtílctnek kell a Jézus Szi^e egyha> községböl klsugáxozn-a. A hit sieiO-tetét ki kelt vinni a tcmptomból az ulcára, a gazdasági életi**, mindí-v nüvé. Kéri a püspök képviseljél, hogy toiirrácsolja a föp-ásztornnk az uj egyházközség hivc\'nok éí kep\\1se" lőtestu3Ctének fiúi hódolatát, mondja m-g neki, hogy e^ az uj egyhi?-község Krisztusért és egyházért kivan dolgozni, éne síkra sttiitfib Krisztust megvallani, Öntudatos katolikus tábori nB\\eIni, hogy meg
ludjuk nagyobti\'-ani Krisztus királyságát.
Dr. Simon preiáitus a püspök ne-vétien üdvözli ezután a város meg-jeiCnl előkelőségeit, a tisztikari és a
hivekOt. Ajánlja, hogy egyetlen háziéi, egyetlen otlhonbó\' se hiányoz, zék Jenit sztag, Szivének képe é; tiszteidé, hogy áldása áradjon \'m\'ir dén otthonra, minden család^. A gyűlés J 11 f f \'
hódoló táviratot
küldölt ezután a mcgyÉSpüspökiu-k az egyházkö\'Ség megalakulása alkalmából. |
A gyűlés a magyar jiemseii imlád-ság akkordjaival ért véget.
Közei 1 ö:a volt, jajnMr\' a gyűlés tagjai szétoszlottak, lelkesen ünne-peivéii a püspi\'jk képviselőjét, dr, Silinou György pi\'olonotárJust.
Ezzel a két testvér elindult...
A vh-os ntfgérlö sjo.et\'te kiséri nnaikájlikban, tóiekvé&cikl e í, ;imei\\o\'í bői ábdás fak.dt a< ogÓxz v.lros kózöu-íegére.
Szc.eucsós gondolat v>t, hogy a kól egyházközség adniinisztráu\'ója továbbra is cgykézton m ti ad: ugy a közónség kénwin.o, mint a sima :o\'k>-nyoMtáS, de anyagi UiO^takarilás szempontjából is. A kól egyházközség ad-nánisziriUorn lovábbr i is Gozdán Ernő irodatiszt nraradt, fia amikor mi hálás pilajilásl velünk m\'ndizokia, alak a mai njpol lelietövé lo;tók( luni :dcd-kezünk meg arról sem, aki most liz éve, hogv a rk. o,iyházközség szolgáltában páritlan inunkat végez n lóiui-
zsai kalohkusság leyiay-ubbniegotégK\'-désére ¦ - Gozdán lírnő irodat\'S\'t\'öI, aki a vliígi és egyházi tényezők se-gíUé.íérc állott és ftáiH* :elke;edésé\\el ós ágybuzgósjígával lehetővé telle a kettős ílnnopsóg slnv.i ós yzép \'el:ouyo-Etását
. ...Ls a krénikás niijd egyszer
arany belükkel irja be a m-i! dátumot a város i.nuaac.-eibe, mini amoli>\' uj mór föld követ, uj Törd utó pontot joie í-lelt a város és k tlolJkusságának Őe-lóben...
(3, ti.)
A Zrínyi Irodalmi ós Művész U Kör | vasíimmi UoeáVfl Oíöadásál a Kör \' ülnöke, Bárt i Istviii ghniláz\'iinú (gaz-gáté tartollá, A magyar szülészet 150 éves áyforduiőJa alkalmából emtéko-zc|l vissza Tbáli i a\'.si\'S m:igvar lüípj íjnak .és pipuöiiu\'k hányatott éleiére, küzdeJiues sorsára, sö azt uiogWőzö ós kevésbé közismert d:áksz\'npadok\' működéseié is rávilágilolt. Kie\'c az Isko\'al színpadok a p\'arlsia atyák vezeté o alitt ugyan\'s már a i«, szazad e\'-sfi fe.\'ó\'en is hlreáek voltak és nvegeUizt\'k a hivitásos magyar színészet kúd\'kutasát.
Harta István mii»hég;g Irodaunl ^t:-lusbim, rendkívül érdekesen ó* íi.tíjo-teten, szinte, niuzaikszenon, cgv egy képen, egy-egy m^jenriékezéfon, V.\'rá-son ál varázsolki a hufgntöság <"é u színészek, bí/ony e..op] e! Seni iiig.1-lési\'ű inepto, do nag>- hiv-t.lst :ct/\'.s.l,\'> ételét\'. Barti Irtván, aki suo elclleT és
Mke.cdé-ssfl nyuh a témához, megír, demelíen ar.iloll nagy sikert, mert előadása az IdeJ egyik le.íéívezeicsebb, legírodalinibb líteilis elő dás volt. A közönség leTics moS.-g tapsokban köszönte n.og Bált\') Istv\'uina\'í a kltCnfi előadást. (Ety dását a Zafci Közöny részletelLcn la közdi majd,)
A műsort az Írod mii ós Müvószeti Kör kitűnő k;ráiydijas éuekk ira tetle változalossá, iunef>- >Keiiing Falene nagyszerű vezímylcte :íntt » megnyitó Hlszekegv ós a lercjezö Szóz>t-m kvfd rJemény szép szeeirtdját adt\'i *>\\6 linoni díuuuiikáv 1, esiszoü. Összetanult előadásban, Igen nagy siker meleti. A lapsokból kijutott Ráln.v Fg inink, a gimnázium VII. oszl. növendékének is, aki felkésziiion ós üg>e.cn a dia elő Herceg Ferencnek a kolozsvári sz;n, ház incgnviiásáni iit Szlnházavatilá cimü lOk.űmí kCOteinényét.
Kedden este kerül bemutatásra Nagykanizsán az Erdélyről készült színes, hangos kulturfilm
lsincic;cs, hogv a kormány a vlsz-szaiórt erdélyi részok megismerleié.\'O érdekében Jilmct készíttetett Erdéryről, amely bemulatja a visszatért részek kultnrá\'Üs ártekalt, lermíszeli szépsó-
foii, luríszlíkai szeitt|>onlböl nevezetes iclyeít, slb. A fi^ra ériekéi nlin*!, hogy
végig s2lnes és hangos.
Budapesten igen nagy sikere voll a filumek, ameljet Zsal>okorszky mérnök kószildt. A fibn most \'.ekerítil Nagykanizsára ís ós igy a^város közönsjégé. nek Is alk\'thna lesz megismerkediií
F.rdfily szépségeivé* unnál bS inkább, mert a film
ingyenes
rlíSadásokcn kerüt bemutatásra.
A kitűnő és szép kulturfíhuet l.én, kedden mulatják be
o Nép Mozgóban.
Délután a diákság lészére i«nd*/.:k nz előadásokat, este
fél 8 és 9 árakor pedig u nagyközönség részeié.
Mi újság a Budapesti Élelmiszer-nagy vásártelepen ?
A Magyar Vidéki Kajiúli:dös.1 > buda, pesti jelentése szerbül lílll. ér február hó 2I-IÖ1 február 27-Ig vasut.n órko-zett a budapesti éle\'míszemag\\ v ÍNár-Utojiio 127 Vígon \\cgycs éUtvtjU:¦!*, BrkéjAtt ezenlGvn\'l különböző ániv. I til tel.orgépkocsi és 30Í) lófogulu k>. esi, val juiiut 5öä ki-Lo- AQknronifi, 3SI mázsa vágoltbiromri és 1201 láda tojás. A v.isuli felhoziiar az olöző liéltol szotiiLen csökkent, l\'gyane-s ik csőkk ni az 6IÖ- és vJgotPKtromfl fcf.-hozaiid, neinkfiCönl.ei a sz:\'Ü t\'eszközök szj\'un\'a is. Viszonl a tojása llioiotaJ emelkedett. Az élö- ói vágollbaromfí piacon a csekAy fcahozati* és ,az élénh kwovlci habísára a/ árak 20 — 40 frier-
ni oind.kedtck kg.-kóut. A tlsztltotl tyuknal az l\'ino kedés az M HJIórl is olóiio. A toiiis in\'int n«gV(VQtt » koies-lei ós ez ak idaiyu/.\'ta n*g » nagv ftft* hozalil dOciUa u viirt órese>t.i!gy esu-\\rMi B inérntl mérséktódtek az arak s esak a kkAvAsolt siuojtei liruna) volt kg.-kénl ti) fil\'éres esókkenés. A ztftd-ség. és fózelékféSékui\'ft csak a szokasos t—5 IHeres arhu\'.laiitóils volt tap:isz-tailnió. Meg\'crcnt — mini ujdonsiig — V a uulegagyi kaktaAb drb ki\'nt 1 .j.engós kezdduren. A gyuinólcspiaeon Jegbi-k:il»b a déligyunió\'cs iróut mut.tkozott órdcklódós. A kVe\'.>b fé" hoz.it n a u«-gvobb méivil st\'lejlozós fotvtin a ua-ranes B—10, a mandarin pcd\'g 15 fi! éjiel «iiielkedcit kg.-kénl.
____ZALAI KOZLOWH__
Nem a Balkánon következnek a döntő katonai események
Vasai nap éjfélkor lezárták ¦ Dardanella-szorost — Bulgáriában teljes határzár! rendeltek el — Lázas diplomáciai tevékenység a Balkán-fővárosokban — Anglia katonai szövetséget akar kölni Görögországgal
A gbVSg miniesterelnBk további haroo* hirdet, ds ehhez Amerikától kép aOrgfis ¦eflitaiág.et
•_
A zeneiskola tanárainak hangversenye
Szé> sikerű és ft\'iteg inugis szinvo-
iiiiin spitel cT vejeiben viGt részük szombaton este 11 nagykanizsai zeneíekcíu c3«;onníl.on, ni.glo\'cnt hangverseny, halig ilőknak. A ze; etskdbi tanárai c ,é-kivéio\'cw művészi programmal szolgállak nH\'.;9o, etósill és ettől kezdve végig az össze* szciejM ncim-.-ik liginv.it adta ludasának, hui cní c. a hidas m\'egtepöeu mag is zenei ku tn-ráröl és a\'*i(K>s Mkészültségiről lott bizonység >t Moxat t abszolút itfUisl. kaja csendült fíi\'íüukle a Pásztor Inn», Ivánkovits Fcieu- & dr. Tani »s Ussto által ilő idolt triójában, an.oly után a/. elüidók mo^érdciiHÍI el is mérési en részt\'M\'üto\'t a közönség részérő\', \\Vit ©¦ nrtz Jolán érckhmáinő prölovet liszt-, kiillurát titriigi\'i csak mérsékelten érvényesüli a számár i kicsi terembe mégis mo^loiö szépsévge\' adu tt\'i at
ifjú magyar znie\'rodalom három ici szép dalát, umJefynot 1 ebizonv\'t >l\'a, hogy nemcsak jó h mg tutajdonos\'i, hanem mesteren tud bámi< is vclo. Dr. Haksrnú Honll Ilona z ngnati-nántö Chopin MnU \'dáji\'-vafi & I.\'-sxt Cinup-m-Hájával löke\'etesen elr.igudli n közönsjSgei. Elő utókészséio, icehni-kája s á közömég leikéi magává vivő löketeié* játéki miulen v.íi iknzásl le-hVmutt. A berekéiül előadott Sthlüss Itlcliárd-fése szonátában [yrtnkov\'ti lo
reao lagcdutanar mutiim be komoly
higcdiiiálékábim tudását, ametvrl eTc« jótől végig lekötve tartotti hafc\'galósá-gánnk figyelmét, ami pedig Ebei k\'. mondottan nehéz muzsik\'n U, ami tahin míg szokat" in is, crö-cn próbára tette az eMadő ké|»ességa|l éa c ak agy kifogáslaln Jáléku és v1mót\\cz«lésü)l valamint kltOgásWftn txiizáló képes-saVfi művésznek slkenYliet. Ke:ekés Irén tökéletes kísérőnek bizonyult, Ma
a magas sz;nvonüu zeue\' együtt;" nek az v»lt a ed\'ja, liogv .olkápzáztissn
hirllg.itósi\\gál &s egy ma adandó emlékkői legye gazdagabbá, ez Ufljoi iné ték-ben sikerüli neki.
>étsi tijásszén
ismét kapható \'
Dr. Boda Károly
bar- éa taartékaeHS
oégnél !
Csengery-ut 56. alatt.
Hem {ékítünk!
A,Szán,.folyó feisö víígvo | ülj IB 3- | vidékén vivotl harcaink
ofcitt történt, hogy Réost János volt nyílra! honvéd gyujogeared\' l\'ili bottvéil az Ozou a napén végre-h.íjlott járőrözés közben fogságbajulás vi-íszetyéLe kenVt sel.eiüflt járőr.par. nos nótát tgvmagi khnonlelte. Kőzvellen köziről p&lnniiok alntt íeVMte a na. rumi uokát szóiéiig ló 3 oroszt, a nc-gycdii\'tet i\'.cdig tokhe teperte di fog-lyul rliette. tizl a ptjáMt n bátor és olsziuü uuigataibisát julir1inikz.lák elöljárói, amikor * jismoróskó|i|.cu4 a tlflgy
fziisi vitézségi éieunnei Iflnletlék ki
Rcosi • honvédet.
liöiu.i. március 3 A Polli lka jétentéso s^er:«t a BuK gáriál.a b\'évonull néniét csapn\'„k é»in»zóSO Nómelországbó\' tőrléziik. Szófiából érke*el>, m<\'g nem teiv3sí-iett hirek szerint a londoni bolgár kö\\ci iOrnen\'dbít 111 "gltizaiás.íról nenv szándékozik vlssaaSérni hazájába.
Rómália érkezeit hit aaorító a* öngól kormány Gai-ö;.or3ZíUruak javas-\' latot tesz, hogy "z unijul-göreg HVL\'g-
Tókio, március 3 A formosaí japán helyőrség sajtófőnöke megállapította egy nyii;itko-tatában, hogy Ang\'ia Oung-Kiiiigííel együllmüködésl-en kísérti meg Búr-Ina megvédését kínai csapatok segítségévei. Ez árra náitat, hogy Anglia egyedül nem képes Burmát rrieg-
tcgiiésl eoye/nnányt alakítsák át ka- I tonai szöv^tség-é.
Moszkva Is munkába állt\'
Alhén, március 8 A Budapeal i Tudósító jel mii: Éd«nt Alhénl+: ulaztób"n Aőanáig e\'kiséric CUpps mliszkvai argói nEgykö\\et is. A vonaton hosszabb\' liV?glesz!ílésl folytaltok, majd \' ti nagykö\\e( visszűulazolt Aukiiráhty ott a szovjet köA«tt«l * a török kul-\'\' ügym^n\'Szteriel tanácskozó\'!, oujtán pedig MoszkvábH repüli. j t
veden i. Ezie l vis«»ü Ang I i a l>vle-avalla>zik Kína ügyeibe és Bunmii hadaziatérré válik. Angol forrásból terjesztett hitek szerint Nórnjet- ós Olaszország nyeknast gyakorol Ja-pánra. hogy tání>dfa meg Szlnga-i purl. Ezzel a hit-csiáietéssei az a rJalrt jukj liogy Amerikát közbbiépósre
\\Wh már,clu« 3.
Név- éé sxaitttésniipolira
alkalmi ajándéknak cserepes ós levágott virágokat, osokrokat
égess éven át vehet * ragl
Petermann kertészetben
Bftthory-blca 1\'._t
bírják és feilarlózlns,sák a japánok clőrenyouinlását dél fOléh Egyben igy akm-Ják álcázni n^ angoloknak\' Thni-i főid felé irányu\'ó katonai szándékiiit.
LssxártAk a Davdeneilss-Biornet
A görög kormányfő rádión fordult Amerikához
ntígrád, március 3 Jlt agj1 tudják, hogy a török Kor. már.y vusánuip éj Tétkor dreitdtftu a 1) .\'rdnncffliik tozárását. Minden hajó jsak eMdites engerfőTy ijBp]án h.i\'xul-bal át a szoroson, A török flfitla több egyKéje kifutott a nardonellák irányában. Árról nem ludink, hog>\' a törők konn\'imy mrgnvilani sziíndékozna a szorost az tugoi hajók időtt.
N\'ewyork, mVircÍus 3 A görög miniszlorobiök vasi\'miap rádió utján Irt-széoVt intézett Awefjká* hoz. Hangsúlyozta, hogy Görögország nem fezi !o a ft^-vert a VéraS, gjözc-tvuüg, egy) en nagyobb méryü hadi-imy.-g.szállítást kért Amerikától\'.
AlUndé mflaornimok hétkb«napokor Bwdripo»t I. mflieria
Mit Toma. Hírek. Közlamények. hanffiemetek. — TJtána étnmd. — 10 Hírek. — 11.10 Nenwelközi vtüjelzA-mnlgálat, í~ 12 Hanmgaió. Htmnuaa. Idö|árá«ielent*s. - 12.-10 Hirek. -1&20 Mrtjeirés, IdrtlárásieK-ntéi _ 14JW Htrek.\' — 14:45 Mflsorümier-tetíK — 15 ArfolvSmhirek. piaci árak, élelmlsurárak. - 16.4.1 fdÖ|«Ujés. |dft. jdrán|«lentés, hírek. — 17 Hlrak Mo vák és magyar-orosz nyelven. — lg Hűek. - 2t.t0 Hírek, Idöjántijelentés, hirek szlovák éi magyarorMZ n>-<íveib — n Hlrak némát, o^v, angol és trancia nyelven. — 0.0 Hírek,
8.IOAPEST T.
l0.20,Felo\'S\'niiáK. 10.1.1 plvAttadó-Sttás. — 13.10 l\'"fÜöp Mária zoUjforázik. ~- 12.55 Mészáros r-rzscl>ct énekd. — 13.30 Chiippy-tánczcjickar. — 15.20 Mursi Esek clgíuiyzenck^m. — 15,40 Háziasszonvok IjoszéÜgetnck. — W.10 Ovomiokdótután.
17.15 Várhelyi Antal orgonál. Közvetítés a koronázó főtém\'ptomlró*. — 17.10 A közellátási szolgálat közleménye. — 17.55 A Rádió Sznlonzor.ekara. —\' 18.30 FcWasás. — 19.20 FeEolva. sás. — 10.40 Tánclenrozok, — 20.05 Magyar önismeret. — 20.10 Simonffv Margit régi/nagyar vorsoket mond A - 20.10 >CsIpkOrózsa-k!.sasszony,« Zenés hangjáték. - 22 MéÖM IléTi zenekar. — 23,25 I.mdvai Jóska c\'gány-zenokara,
BUDAPEST IT.
17.30 Ruszin hallgatóinknak. — 18 Mezőgazdasági félóra. — 18.30 Franca nyalvoktatás. 19 Tándtomiezek. — 10.35 Dr. Gárdonyt Klára előadása. — 20.10 Magyar Optikai Müvek RéMvény-társaságának Dalköre. — 20,40 MSngt lemezek.
— Tavaszi kabátalnk
mindegyike elsőiendü budapesti mü-hsiybm készül. Modell kabátokat a közel jövőben kirakatunkban fogunk bemutatni, Sthütz áruház, (;)
Nem a Balkánon következnek a háború katonai eseményei
kánon, hai.em másult fognak tezap \'ani. Bulgár\'a csatlakozása nxi\'ndeii-\' esetre előkészítése uj háborús fej "let* menyeknek. I !
Belgrád, márduS 8 Jól ér;esült bcrUid dip\'i.tuáciai körökből jelenti a Pr.iütlka, hogynér kitel vé cmény szerint nem leh«l \'la1-lé\'.eiomi azt, hogy Bulgáriának aj háromrfataimi egytez^énylrez tör-j tént osatinkozásn után folytató;lni ,f.ig a katonai akó\'ó a BaJkáiiWi. Uía,l-nak arra, hogy hasonló iz^ikmi1 voM a Balkánon tavaly ilyenkor, Úrnrtkpr az Irgaiötn) NorvégU és Dánia megszállásakor érte et tetőfokát. Nórnr^t vélemény szerint a mostani libikánj ese^iféuyek t>é\\«zctői olyan nagy eseményeknek, amelyek ípml a QaU
Utrakéaz n szöflai görög kfivetség
S\'-ófia, inarc\'us 3 Vasárnap rendkívül élőnk dfp\'o-méciel tevékenység színhelye volt :u tKiigár főváros. Az ttn#>i kővel iiniagH líeszétést folytatott a gfnjnSkj\'ifii a *flaj rök követekkel. A szófiái görfifekö: \\*lség \\ríér csomiagol ós utrakósz^n áll. \'.\' I ¦: ! ! ; I
Moizkva nem változtatja meg magatartását Törökországgal szemben
IstamJVu\', márdtis 3 Ankarai hir szerint ott uetn? hiszik, hogy Balkánéi ós 8 Közeikele* tea döntő akeiókt* kerübic sorBul: gária csatlakíizásu jiyonv;bi. Bulgária heiysele, mondják, Egyiptoméhoz hasonló. Ugy tudják, hbgyOroM
ország nem változtál magatartásán Törökországgal szemíen, akkors^n, ha Törökország btonjndk^tnMkÚa ke-\\<rednc- 1 ,
Szófia, március 3 A Uiigár kortntovy eh-endelle a határzárt. Az ország térülőiét csak hádügymiir\'szteri engedéllyel lehet elhagyni. i ! I ;
Jugoszlávia csatlakozik ?
QPnf, március 3 A TTilíuna de Gcncve azt irja, hogy még nem tehet tudni: - CiiV cór-Markovics budapesti utazá^ábsin nemi kctl-c uj fejleményeiéi látni. Nem lenne meglepetés, Írja a lap, ha Jugsziávi" ugyanolyan kö\\eikez:c-
tést vonna le u helyzfijiői, Sniut te\'tHa Románia és most Bulgária,
Washington megtenyerette Brazíliát
Nctvvyork, Unái\'c Í\\is 3 Az egyik amerikai újság BfazlUa tengelykarát politikájával kapcsolation azt irja) hogy Wash\'ngthon figyelmeztetést küldött a brazil kormánynak, amely szerint hasonló politika eltentétheu áll ftx amerikai érdekekkel és arra kónyszerílhelnéaz Egyesült Al\'am^kat, hogy fe ü vizsgálja Brazíliával pinnálló gaKtlC^gj politikáját. A lap nv^egyzi az{ !5, hogy Bra: lilában sennmi hutást nem tett a washingihoui HgyeinPzittís.
Amerika zárolja a kOlltVdl követeléseket?
Washinglhon, knttrolus 3 Alitól hogy az Egyesült AH«mnk suég nem zárolta a bulgáriai kÖ\\«to-lésekei, arra kö\\\'«tkezteinck\'l hogy "z USA kormánya elérl.ezettirek látja az időt, hogy elrendelje; ft zárlatot minden külföldi köveieiésre.
Az angol hírverés mesterkedésel kava*]ák a távolkeleti helyzetet
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
Mi március 3
ZALAI KöZLÖNV
Larlssa eltűnt a föld színéről
Belgrád, március 3 Larlssa városát három egymást követő földrengés eltüntette a föld Bzlnéröl. A szép görög városból csak pár betonépölet maradt, minden más ház elpusztult, 40 000 ember vált hajléktalanná.
Auglla
hajóépítő munkásodat loboroz
London, március 3 Anglia lepéseket tett hajóépltések céljaira munkások toborzása érdekében. Március 15 lg kelt jelentkezniük a másutt foglalkoztatott összes hajóépítő munkásoknak Is, hogy a nemzeti munkaszolgálat nyilvántartásába felvegyék őket,
Alig van „nem" szavazat a romániai népszavazáson
Bukarest, március 3 A népszavazás \\*sárnflp inegloazdŐ-ilött egész Ilomániában. VosAniau* estig 1,1(14.000 ¦¦\'áv ¦¦¦-¦¦[..\\ adtuk le, ¦>,>h<v 1,1(13.000 helyest! Antonescu posTiLká-ját. Nein-szavazat csak mutat oka akad. A virosokhan és íriegyékbeu ugyanaz az Hiány mutatkozik.
Terjed az amerikai sztrájk-hallám
Chikágó, március .1 A McCormic gyárban kitört nagyarányú sztrájk kiterjedt mar az egyik nagy részvénytársaság három hatalmas gyáriizemére is. Ikrekben 15.000 munkás srirájkol bérkövetefiés mi;.tl. Több ntás gyárban is küszöbön áV: a munka beszüntetése.
- (Eljegyzési hír)
Vermes Érit eljegyezte I.uszllg An. dor Nagykanizsán.
- (Orvosi hlr)
Dr. Blltera Zoltán belgyógyász szak-o vos szabadságáról hazaér ke; ett. Hon-tl ¦lését Sugár ut l. sz. alatt 11—1 és 6 O-ig megkezdte. (:)
- Smslyl klr
Kedden és szerdán városunkban fog tartózkodni — igaz, osak finnen — a nagynevű színész, Hafl* Mojer, aki a rrval atomom időkben is vidáman tnrtja fél Európát Aktuális ez a hu* azért is, mert a je\'jas színészben ,— akinek polgári neve Jutier — kiinizsai vér folyik. Édesanyja ugyanis knnizsai HildJieány, akit Moswr édesatyja innen vitt féjeségilfí, Győrije vÍt(B, ttftijd Bécsbe, ahol aztán H*ns Mgserl-öl világhírű szaiinuvész *tt Fitoije egyéb ként — Az örőmapa — <\'gyikn á kog-sikerüHebb és fltfcgmMatságosabb filmeknek, aliol a közönség kezcKltot végáig kacagja a lóét órát. (0
- (A Kat Legényegyletben)
március 4-én, kedden wtc vctitelt-
kéiies előadás lesz Mién ktt! a inúv>S aztti. cimm»l. (:)
A .Ferenc Jöxsef" keaerflvlz
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindentele káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan hald természetes hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és ai; •toáfjal foküTia, — Kérdezze meg pnrc*ui
ócskavasgyüjtőhely Paris mellett: a lakosslg a fanlkatrészeket tüzelésre használja fel. vFoto R. I). V.J
fn
fxVTE-ZMOVE 2:1 (0: )
A Vasutas csa^pat ZaJ-iegersza^en ját-szűlla az első ide\' l>arálságos mérkőzését, alwl nehéz tiftjon, szép küzde-lenvmet: sikeruM győzelmet szerom1 a jókópcsségü ejc-rszegi együttes ríltti.. A Vasutas csnj-intában ebfcaa a szezonban uj neveket is találunk. A MterŐsö-dött vasút szép reményekkel induY a bajnoki küzdelemben. BeszeTgeitimk a csapat egyik vezetőségi tájijával, aki leúoés iminkAvaű Igyekszik fleticvxlt\'.iii ugy a fullKii\'A, mint *z a^Ukát í& NVTE-nét. Bár az együttesnek vasvár kh-g-eiihen keTl sBerejntőnie, d« igyekeznek és komolyan ké.szúDödnek minden níérlftrésro a fi uaS vasutas játékosok. Csupán a közönség tátnögi tását várja a fiatal clMöaztáJlyu csanct, um\'.t minden bizonnyaJ megérdemel hiszen sok küzdelem- és áldozat árán jutott b\'c az elsőosztáíyba, ahonnan nem szerelne kje mi. Mi is remiétjük, hogy a Vasutas csapat jót szerepel ftz idei szezonban és közönségének sok szép sikerrel igyekszik bebteonyitani, hogy Kanizsán még nem hall ki a íutbaifl. A vasárnapi együttest I.enkovjcs — Horváth Il„ Németh — Köclbauín, Iir-*Éyi, Horváth I„ (Kke) - Poor, (László), Gőczi, Gyöi vAry, Punt és Csdsz képviselték. Az egész csapd szívva Jtéftckkel játszott és az eredmény mcu» is maradt el.
n -í—
Eredmények
DiMAVAG - PerencvéroS 1:0 (0:0). | | . |
UJpesl-SnegCd 3 :0 (2 :0). SBTO-WMFC 1:1 (1:0). Haladás-E.ektromos 1 :0 (1:0). Szolnok-Gamma 3 :0 (1 :0). Tokod-!-Kispest 3 :3 (2 :1). Törekvés-BSZKRT 3 :1 (1 :0).
Indul a levente birkózó spoH .
Miskey Árpád, a Magyar Birkózó Szövetség véndowídzöje. hétfőn érkezik meg Kanizsára. ! ! ! ,
Az az érdeklődés, üjiu, az elmu\'t évben nyllvámiU n?g a birkózó és ökölvívó sport Iránt Nagykanizsán az ifjúság közölt, arra készletbe az illetékes sportegycsü telek veztőit, hogy a nagykanizsai birkozósport további lejiödésének bizlositása céljából n Magyar Birkózó Szövetségtől egy Szakoktalól kérjen. A szövuUég a leg jobb edzőjét kn!di Kanizsára Mlskey Árpád sie&iiiélyébcü, aki. hétfőn már megkezdte a kanizsai ifjúság közölt iminkáját. j | | i , ,
A ten«z«H anyag felöli a nehéz atlétika összes fajtád, gorög-rójnni birkózást, szabodsúhisu birkózást és a súlyemelést. , |
Azonkivíil tervbe vette a ZMNTE és Vas-uWs Tesiedzö Egyesület részére is megszon-ezní a birkózó szak osztályokat ugy, nunt á kanizsai lévenle egyesületnél van, ! \'
*
Felhívjuk a birkózó sport iránt érdeklődő ZMNTE ós NVTE tag..kat, hwgya fenUogyca^ietéknél, íltetvc * L«\\euie Egycsfiieijtél jcentktízzenék az edzéseken való rés*vételt«. (:)
— Naptár: Má.rclus 3. hétfő. Rom. kat. Kunigunda. FrotestáuB Kornélia. Izrael. Adar hó 4
\'.:•\'> i\'ii.lu nylLvii ,-,;.! 6 órétól «4(t
áréig hétfő, szerda, péntek délután és k«dd«D *iéM n*D n4ku«kL
Sinautó Belgrád-—Budapest között
Belgrád, március 3 Hír szerint a Budapest-—belgrádi Árpád sinaulót még e hó folyamán forgalomba állítják, egyelőre ideiglenesen a tavaszi vásárok idejére, majd véglegesen is.
EMLÉKEZTETŐ
Egyszorí közlés (2 sor) dija 3U fillér.
Ellenőrzik a külföldön éld francia Állampolgárokat
Vichy, március 3 A francia hivatalos lapban törvény jelent meg. A törvény a Jövőre nézve lehetővé t:szl a francia állampolgárság megvonásai azoktól, akik külföldön aláássák Franciaország tekintélyét. A törvény lehetővé teszi francia állampolgároknak külföldön való ellenőrzését nem csak politikai és nyilvános működésükben, hanem magánéielükben is.
Húzás
• Budapest, március 3 Az osztály sorsjáték mai húzásán r főbb nyereményeket a következő számú sorsjegyek nyerték:
20 000 pengőt: 5352,10,000 pengőt: 9474, 40.907, 5000 \'pengőt : 13.557, 4000 pengőt: 23.624, 3000 pengőt: 10.835. (Felelősség nélkül.)
{Ue felojtsB el " tet leeazeb
a virée.
szeretet "legszebb kifejezője Minden alkatomra a legszebbet
Tulipán virágüzletben
Teiefon : 502.
Kar. Tisztvitalönak Városi Sz&hAxnan.
¦Ursina 3:
Tokaji aszú i rend*zésébtn Háicltti 9:
Fél (> kor: 5 helyi szerző iredaémi délutánja a váró*házán.
Délnyugati, nyugati szél, többfelé esö, az enyheség tovább tart, a hőmérséklet további alakúién bizonytalan.
A Meteoroloflal Intését Qaeykaaliaai afrglltyelőállemása- ieicmli
Hflmérséklet tegnap este 9 6r***t +8í, ma r*#f«l 45 4. délben +144
KJ
MAhY
BUBDMÉtiYT
Háztulajdonosok 11 figyelmébe •!
A m. klr. belügyminiszter folyó évi február hó í-én életbelépett
380.000/1941. B. M. sz. rendelete
kSterfsuE mlnctan háztulajdonos ta hogy
Lakónyüvántarió Könyvet vezessen
Kapható a
Zalai Közlöny
UadíhlvataKbin és ¦
Horváth-li tMMM
BALM MÖSLOH«
- 194^ március 3
Nagykanizsa megyei város potgárrnnferétől.
5643/1941.
Tárgy:
Harcszerű, lövészet.
Hirdetmény.
A helyörjég csapalai folyó évi március hő 4—5—7—8—12—13— Mén, naponta reggel 6 órától 18 Óráig a Tölgyes erdőben levő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ez Idő alatt olt tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Egyéb tudnivalók:
1. Szépeinek községtől bérelt terület i« lezárás alá kerül.
2. A tövésiet robbanó lőszerrel is folyik, mtért is a fel nem robbant lövedékhez nyúlni életveszélyei. Az ebből eredő ba\'esetekért a kincstárral szemben semminemu kárigény nem Mmatzltiató.
Nagykanizsa, 1941. február 26. in Polgármester.
tM/ICé. 1941,
Tárgy: A nlikéailelek él i Krtixk teleleatese.
Hirdetmény.
Felhívom mindazokat a ker<akedö-ket, Iparosokat, vállalkozókat éa üzemeket, akik zsír árusításával, raktározásával, vagy feldolgozásával foglalkoznak, hogy xibkfexleteikat minden hónap 1. és 8. napja között a városi Közellátási Hivatalban Jelentsék be. Felhívom továbbá a város egész lakosságát, hogy mindenki, akinek legalább 2 drb tilxó wléi, vagy pedig 2 drb hizlalásra szánt 6 hónapnál Hffiobb tart** van a blfl»kit»d, sertésállományát az állatok súlyának megjelölésével minden hónap 1. és B. napla közt a várost Közellátási Hivatalban Jelentse be. A bejelentések elmulasztása kihágást képez, melynek 2 hónapig terjedhető elzárái a büntetése.
A bejelentéseket március hó 1. ós 8. napja közt, azután pedig minden hónap 1. és 8. napja közt kell megtenni a városi Közellátási Hivatalban, llu-nyudl u. 10. az. alatt. A bejelentést élőszóval személyesen kell megtenni, mert a bejelentett adat valódiságát a bejelentőnek aláírásával kell Igazolnia. Mindig az Illető hónap elsején fönnálló állapotot kell jelenteni, tekintet nélkül arra. hogy először tesz-e bejelentést az Illető, vagy már az elmúlt hónap i 8 lka kőzi la tett-e bejelentést Es utóbbiak tehát most nemcsak akkor kötelesek bejelentést tenni; ha változás állott be a múltkor belelentett zsirkéezIetUkbea vagy sertéseik-ben, hanem akkor Ib, ha semmi változás sem történt; tehát azt Is kell Je-lontüni, hogy nem történt változás a legutolsó bejelentés óta.
Hízósertés alatt érteni kell olyan gazdáknál, akik hizlalás mellett tenyésztést la folytatnak, az olyan, legalább 30 kg sulyu sertéseket, amelyeket az életfennisrtó takarmányokon felül már bármilyen hizlalás! anraktakarmány-nyal öletnek, ahol pedig tenyésztéssel nem, hanem\'csupán hlalalácaal foglalkoznak, minden olyan sertést, amely a 10 hetes koron felül van. A városi, nom, Őstermelő lakosság (tisztviselők. Iparosok, kereskedők) tehát összes 10 hetesnél Idősebb sertését, mint hízósertést bejelenteni köteles, ha legalább 2 drb van. Hitt a földmivelö gazdák, ha sertéstenyésztést is folytatnak, a 30 kg-nál nehezebb és már hizlalás! abraktakarmánnyal etetett összes sertéselkot kötelesek bejelenteni, ha több van 1 drb-nál; ha pedig még nem etetik az állatalkut ahraktakarmáonyal, akkor ts köteles«k azokat bejelenteni, ha 6 hónapnál Idősebbek ós legalább 2 drb van Természetesen az olyan földmivelö gazdák, akik tenyésztést nem folytatnak, hanem csak hizlalnak, épugy minden 10 hetesnél idősebb állatjukat kötelesek bejelenteni, mint pl. a tisztviselők vagy iparosok. ^ ; A bejelentési Uüt-\'-h"-ottség mindig azt terht-I!. akinek « birtokában a zsír, Illetve sertés van. Ha a hélólcntett készlet nem a bejolentő tulajdona, a tulajdonos nevét U Jelenteni kel!.
Nagykanizsa, 1041. február 27. m polgármester,
Német légelháritás a csatorna partján. (Foto B D. V.)
Nűl
minden lypuiban
havi
10-15* P-s
részletfizetésre
Is kapható
SZABÓ ANTAL Fő-ut 5. üzletében.
M. kir. minisztérium 990/1939. Mv E. számú rendeletében előirt
kapható
lapil ÉfÉÉfÉíii.
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát-
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÜLGYI.nél
Sugér-ut 2. \'«"
APRÓHIRDETÉSEK
Ap .>¦;¦• SM* i^ftaiä iä Bs bsp»im 10 hm$
SO <il*,, minri.n InlW ha í) tlltíf, htlkoiiinjs
to Uöiö « atrtf. jgggj jjwjMj gj j Pg ALLAi
TaakarIMaalt lettének. Daak-tír 2. 1. emelet, Lisiatné. 638
Ügyi* asf aatréss-saaitHt felfallak. Kollarilt, fő-ut S. 639
Egy klfuMHa felvételik. Petőfi ut 17., péküzlet. (!42
Ití even, ctűh, Uvákhas erlo tlatll-ember alkilmaiiit kens. Sugaf.nl 38 . 646
_ ÁI^\'VfiTEL
Snoi-tkaoat, Jókarban levőéi sötétkék koaitllui eladó. Caáayl Unlé-ulCI 13
BartjuadlrApa nagyobb líieiiiiylséü-beu eladó. Jóuef tóricrccg -ut 38. 637
ház és ingatlan
Halak launaH kiatély mellett kb. I 15- kit. hold lerülctll Ingatlant megblitaból: Dr. Miiek, Ugyi/ád. 644
kOlOwpSui
Épltlat, szJgeleltet, v«gy rfgl háílt " Int iikarja 7 Forduljon bili
ánlakltati.. ___..........
Statelier1 koiiiufenieíilerlies, Htc.i lg/t,
ixalomnal ¦Rjtkócií-
Hirdessen o Zolái Közlönyben
.........* * * * T*i*i**iTiTrYi*iir riYri*iv r \'rri*i.T; n;A" Af.
A-bALAI\'lOZliORT
barátai
.\'ZALAI\'102L0VT
xmau közlöny
fOLITkKAI NAPILAP. BJ-«I)u ! „Ksigaidaainl It. T. ktagykanliaa",
Peleló. kiadó: falai lar.\'y Nyomaton: . „Kíiaantaaagl ft. T. Kagykaatm-
ayandijábu Nagyaaaliaaa (NyoiiidMM t.jlcl i Zalai kiralyj
adakozz az árvízkárosultaknak 1
81. érloljMB 5» ttám.
tim&yumtámh, 1941. március 4 kedd
Áfa 12 fili.
OZLONY
POLITIKAI NAPILAP
; Mi Uadobbalil: l\'óut 5. méu,, , miodcsi itHkómjp délután. \'
Felelős szerkeszöö: Barbarita Lajos
Blöftxelésl ára : ejív hóra S pengő 40 fillér. 5/crkc,zíÖ8C[il és kiadóhivatal! telefoni 7a az.
Honvédség és munkásság
fb\') N?r><«la ülünk kénye\', nes>"rt a kávéházban az .óvakodjunk a k!é-tr.eklöi. szóvégit tábla alatt. Közben megbeszélj üli, hogy ez meg as az ipartelep Így iiiJJg ugy, "w « gy* pediglen amsipy ; ho«y « egyik miféle megrendeléseket kapott, hány mimkást t-ett fel, mirajln gépeket vezetett be, milyen termelési, gyért-tási módszerekkel rfolgbzik, nükJorí mit hova száilW és így tovíbbí
Eazflnk agába\' sem* Jut ilyenkor\'(másJ kor sejiV igen) óvakodwl A Joeaiie3^től plédig a hadviselés mai »totáJis« rendszere mWteW fositosabb1 letjdt az ellenségnek &nlegcue&ila egyelmásl az ipari üzemeink, banyáink, gyámink körül, ttlijit kiszimatolni, hogy \'hány géppuskája van egy gyalogé zrídnek\'. Az ipari kémkedés szorvetneie polijpr! ként tapad az országra és erlcdmér: nyei vesredeljiiBseJiHlik, m\'nt akari-hény kaszúrrtyaspion munkája. Nem csak adatokat gyújt az ip»ri kémkeh dés, hanem másik főfeladata a termelés megzavarása. Ezért az ipari kémek dolga az elégedetlenséget tárgyalni a toinkassag között, ami nein nehéz -és közreműködni ugiyheve-zett szabotázs cselekmények megszer vezesében, ttzemrbmbWásban, gé>
rongáláSokbarr, nrUnkB-beszütl\'eEések szitásában. Atig van íiap, hogy ne olvasná az ember az ujsftgokbsn : — gyárakbaji robbanások történnek, iparlfeíépekén tűz üt ki, betörnek Irodákba, ahol peidlg pénz, érték nbics irmaguak való sem, de vannak üzemi rajzok, irományok, tervek, stJV. Ebben mind beiutc vaji az ipari kémhálózat keze. De árért mi csak elolvassuk, vagy el sejn olvassuk, a mindenütt jelenlevő, kémvpsfcélyr* figyetníczlető táblát és nem töröd-vo azzal, ki ül 0 »io(msz|éd nszttHnát, nenv törődje azzal, hogy a legjobb barát jeJunCzc mögött is idegen, ellenséges érdek *zoi((álaüSljOn álló kiyéncslság buzódhstlk míii: - beszélünk... beszélünk^.. be<*é<(lnk ...
Uegclsörendil honvédelmi érdek, a hadsereg felszereléseink és ellátása\' nak is eifugedhetet\'en feltétele a polgári élet ipari munkahelyein a termelés zavartalanságának védelme és a legnagyobb termelés lehetőségeinek biztosítása. Ezért helyesek kabmai felflgi ;let alá ilr\'ndnzokal a
gyárakat,, üzemeket, ipaHeicpeketi\' amelyek a honvédelem katonai, vagy polgári arcvonalán közérdek fetolcs-sógél viselik, ify Ifiga\'ihb az tizemen beiül s bizonyos fokig, az alkalmazottak megfelelő kioktatásával, ellenőrzésével, azon kivitt is bHosilva van az ipart kézkédés ellen való védelemi is. . i IS... !. \' j
Mert aztán tüneményes gyorsaság-gai mennyi mindet nőtt kl cbból a katonai felügyíJlrtl ¦ inléaményb\'öl! Ma a\' termelés nyersany.-gHec(ndok-kal, üzetnnanyng.proljlémákkal, bérkérdések tengeri kígyóival, münkíís-jóiéli és siooiális igéjiyek tömeges ielcintkezésovel, a mai rendkívüli, időkben akárhányszor az emberi
Jugoszlávia is csatlakozik a hármasegyezményhez
Berlin és Belgrád szerint a csatlakozás nem várat magára sokáig — Anglia Szíria megszállásával akart segíteni Törökországon — Törökország teljes katonai készültségben áll a Dardanellák vidékén — Két nap alatt befejeződik a 15 német hadosztály bulgáriai felvonulása, de ez után Is inkább ujabb diplomáciai lépés várbató
| 1 Róma, március -(
A Sleföni iroda összefoglaló Jel-V tést közöi e, balkáni helyzclröl. A német csapatoknak BuigMabá tör-\' tént bevonulása lényegte\'eii m*gszl-lárdilotta « tejigöly hatab.nját a BaT-káuon. Megáílapilható az uj helyzet után, hogy: < ¦ ;
1. A katoníU és « politikai kezdés-\' ményezés -rnosl is a Tetigely kezél>cn vau. . \' ! í
2. A Balkán uépeitick nagy része csatlakozott- alihoz ai uf politikai r«aidhez( amelyet n tengely kópvsí-aei. • • i ; [ i
•3. A tengely tfcnoríalja a bbliuíni hahahnkkiuik flzt a lörekN-ésiít, b.-,gy kívül maradjajiak a há|íbrun. Méltiit uyol}a a jogos revíziós \'ttii-ekvé&ek)rit
és hozzájárul ahhoz, hogy Hz eLfyniás mellett éifl népek vérwtitás nélkül, l>ékós uton reiirjíizzék vitás kértíé*t-
wi. i ; i *
¦I. Nenreiország és OinsmCsritg szembeszáll azokkal az ;mgol törekvésekkel szeiuStfu, amelyekkjoi ¦ "hjal-i káui liái.-oru kiszéieaitéVtét akafjákí elérni, ¦\' I [ Belgrád, fliiárcius |
A» angol hirfiuyjiökségek aEt ahirit (erjeszlelték, hogy a Bu\'gárLlba bevonult néJiret cSÖpntok » jugoszláv halár 4nCnt6i vonulnak fel. Ezt « nyilván za\\«rlkclt>3 célzstu hírt a ieghalározollabban cáfolják. JuííoH Bzláviálffln mély benyomást kelteit a bulgáriai nemei b«\\-oiiulás, de nyug;aionsá:,ot .-^hol iffal idézett elő.
12—15 német hadosztály van Bulgáriában
Belgrád, martfus \\ A Politika éílesfilósu szerint a német csipntok folytatták elörenyonvu-| lésukat Bulgáriában a görög hatáWg. A Bulgáriáira bevonult német csapatok létszómo 12 15 hadosztályra tehető, A csapatok gépkocsikon te" szik m«g az utnt Bulgárián át. Azoknak a hatáxpon\'okuak mieger\'\'ösitésé-ről van szó, Amjelyeket a bolgárok is már fokozotlabbaii megorőslteí-tek. A bolgár-török liatánon netn vontak öSsze nagyobb német csa-
patokat, nvint ahogy a fu^oszláy határ felé sem. . \'l ; I i i; i | I
TflrÖborizág meftváltoztatja m magatartAtit
A Vremc berlini értesülése kz°-rjnl a néttfSt fövároööjhii valószínűnek tartják, hogy Törökország rövidesen megváltoztatja muíoitartását*
A göröfíök -i irja .más helyalt a lap - Angliához- fordultak és top*t aljban remií-nykedivek, hogy « s^glt-sóg fokozódni fog.
Nem zárták le aknákkal a Dardanetlákat
Ankara, március 1 Külföldön olyan hti^k terjritftek el, bogy Törökország aknákii^l lezárta a Dardanellákot &s a Boszpo-
rurSzt. , f ! f . • • \'
Mhd ankarai körök közlik, ez «diri «lapinhm. A török cáfolat szerjnt nincs is szülwég az aki\'ákkjnl va\'ó
zárásna, mert ö török partvédő ütegek elégségesek a tengerszoros védelmére. \' \' { { \' I I I "I
KI a német kormány ankarai futárja ?
; Ankara, március I
A német kormány külön megbízottja és rendkivüii futárja repülőgépén jnogérkezett Konstaniinápoly-\' 1«, majd folytatta útját Ankarát*, i Az ankarai nényet kövötség cáfolja azt a hirt, Míníhfl a külön repülóV-gépCn Rlbbcnlrop kfiltlgymhiiszter, vagy más majfasrnngu politikai személy utazott vo!n» Törökorazághá. [
Anglia nem kerfll hadiállapotba Bulgárl&val
\' 1 .Szófia, március I A szófial engot követ trrfet nem utazott el, de ez íhiíár nem várat tríp.-gáras okáig. A diplomád*! szakitás azonb«n nem foien.fi azt, ha he is köl Vetkezik, hogy Anglia azonnal hadiállapotba kerül Bulgáriával, tuterí a Idiploináciai szakítás nem y^aithadf-üzeuetet. , ,. | .. t ¦.... ., j
Angtla Szíriai magaaeallá-aat lorwazte
Berlin, március i A német sajtó részteteweu foglalkozik Edén útjával és az angolok wi-riai terveivel. Ed-^n azt aknila elérni, hogy Törökország egyezren )*lc Szíria ini?gszá!lásal>a, Amellyel az egyiptomi angol haderő közvetlen össze-köUetésbe került \\tihm \'IÖrökur*xági
(lolyintAü az 5 oldalon)
nwiukacrő hiányáiiak\' goa^aiva! és nédn* ntoisó Korból fl "í\'pi polífliká kái roS befolyásával kényleien megküzdeni. A katonai felügyelet szemp, kjeö^! erélye, Bulya ott van minden ilyen kérdés körül ér; inTjiden befolyásául, sninden köteiesség^ífasaf, val, tninden határozo-;tságávai Beglt-sé^ére vau az ürcnmek é> munká>-nak egyaránt. A katonai felügyelet nem függ senkitől, nem kenyéradója az üzem, nem neki terme\' " (mí\'j^Vás, tehát nnind\'g igazságos, ininífig tá>-\' gyíiagos. Egy parancsa van: ~ a haza\' érdekeinek biztosítása s az ezt szoigá\'ó niiunkáskoztik védeimemin-d,en ^Hen, amii azok termelő tsreféí csökkentené. i T \' 1 | \'
Az üzemek egyik-másika eleinte, csak kenyíelen-kelletlen \\tatet3a mügét atá a houvécfelani törvényen ataouló katonai elleaiőríésuek. Persze : - kényelmesebb volt, ha sen. Idsem kíváncsiskodói t bele, vájjon a termviés érdekéjbjcu hozott tóiné_
nyes rendelkezéseiét Ifetartják-c, az, utóbbi évek szociális törvényalkotásának vívmányait o munkás és tiszt" vijsslő papíron v^\'gy ° vaiósa^Jjűn óUeai-o, megkapja-e mindenki n neki Járó béhót, szabadidejét, köteles szolgál tata sni l s nem csak elszámo\' lási nmnővervkkel hínlenek-fa port a viidtjr szeji^ébíí ? Mert a kötonaá ü*j mi parajicsnok tekintete minzjezíken a kérdéseken is srflnteíewöl mjtaván. Az üzenitek cíakha,maP ráéb^ PCdlek, hogy a katonaj irányítás fo, kozott üzetnifcittonSágiot, nehéz kérdé* stókben gyor.i és célszerű riieiSoldá-sokai, tok súlyos felelősségi és gond megosztását jelenti s ezért érdemes »eivis<;jnu azt is, hogy a kwtionai (pír* rancSnokok nz üietm körniéi<; néw»-nek a timnkástőmcgek emS^cribb sorsa érdekében, a munkaerő kizsák-inanyolásáuak nr^gökádályozása ér-dekében is. így történt, hogy mfosta1* nában, amikor a felüg(yelet alá vont ipari üzemek jegyzékéből a válta
latok egy részét törölték, azok maguk jelöltetlek visszakiváníkjízásru-kat a katonai ellenőrzés alá. É" ig»r znk van n©m osak termelés biztonsági szenipontiiól. hanem1 azért in, mert ma a hazát szolgálni, honvé). rjelm^t végezni a polgári é\'et bíír-\' meiy őrhelyén, rangVit, értékemelkedést Jelent ¦ - a becsüleleri, tar-iivékeny magyar hazafiság naíigját.
A iegm^fc*4vJ*lendöbb tanulságot azonban ez/ei kapcsolaiban ° m\\m-káss;íg nyújtotta. Ahol afkatonal ellenőrzésnek emliiett m<gSrüiil»\'ése a köJ*ilivuItl>an mí\'gtörtéait, sok helyen az iU^mek munkássága fordult kérvénnyel az illetékes katonai halósághoz és kér.ék nem\'csaik a katonai elHenórzós további fBnimtfiraifas.lt, haueiiH1 a katonai üzemi para«cs^io-kok hatáskőréueK kiterjesztését. , ;
MŰ bizonyít ez ?
A magyar munkásság sok évH??des kemény harcokon ^ddsággal e,lJkü";
ÍÁIM KÖZLÖM
gTfTb. harisnyák
nagy választékban
SzomolAnylnál.
lönözte mfagát a magyarságtól, a magyar társadalomtól és eközben járaxaLagfára v-eltc őket az idegen érdekeket szolgáló nemzetközi maszlag. A munkásságnak lebeszélték, hogy más uton érdekeinek védelme nem is lehelség«w. Így le\'.t las^ sau idegen test « i^nzclt |éki » munkás-osztály ós sokszor talá\'tn siem-ben magái az vgyeiemcs magyarsággal. A munkásság hatalmas sz*rv*-zeltségében rejlő erőt a pplitikPtporondon alaposui kjhssmálták s mire eljött a vilagNUaiakulaS mnl "agy próbatétele, a munkásság itt találta knPgttt gazdátlanul, szab»d martalékául R zovarosbűíi halászó törekvéseknek. A honvédségnek kellett jönnie, a nwmkaheJyek katonai ellenőrzését kellett megszervezni, hogy a munkásság ráébredjen • - nem kell ahhoz politikailag eladnia ina-Igát, ha a muuVi védelme ÓS a dolgozók szociális gondoskodása, gazdasági ellátottsága terén eredményeket akar elélni. Ellenkezőé jf ! A inát a politikai tiu-lalniu kenyszer-szervezkedcs évtizedeken át nem tudott eJörni, (talán nem is akart, Infürt a politikai célt jobban szolgálhatták elégedetlen munkástómc-gek) — azt a katonai üzóntLeHenÖr-zés rendszere hetek, hónapok alatt kiverekedle a aiwnkáss.ignaK, A mun késság detuiagóg Igérgeieek helyett valóságos gondviselőt kapott a hon-védsóglíen. Pártfogót, oki olt áll a munkás meiliclt minden gondjában-bajában is és infcden meilék-szán-dék néiki\'u jár ei a miinkás-jóléti, törvények végivhajlása körül, megakadályozza a tenmeies, egyben a munkás érdekében a nendetónk, tőrvények kijátszását, közbenjár ,tör-vény-szóvai ne«t sza)>öiyozható munkás-szociális kérdések méltányos rendezésében. A katonai ellenőrzés platt álló üzanebon nem ( kényre, kegyre kiszolgálta Ml zsákmány a (muikáa-kéz, hanem a nxsVU1\' nazá-nak kincset érő vagyona, valóban testvér-kéz, amely érzi végits « ma-. györ soi^kőzóssiéget s érjti, hogy eb* Írén van emberebb becsülete, magya« rabb mögyarsógn és jobb mindennapja js. Es-ezéri kéri müga ö munr, kás, hogy a honvédség őrködjék ér^-dekei felett, , . ; ; r ¦ j <
A muH nekivadult, nagyhangú, de. kevés Játszatu m/uiikás-küzdelmei-, nen a knwnkaa bábu -vtott, a tejfel p,^. dig liuásoké, A honvédség mai rmm-i kaeilCíiőrzéséroT nem\' hallóit a nyilvánosság, semmit, rövidke idő aiatt tniégis annyi történi ebben a kereU ben a legmwstohábban kezeit, poljL \' tikusok « tökértyájttként ide-oda to-1 Jogatott tömeg érdekélten, hogy « munkásság maga ébred rá : — bot \'a helye a magyarság testehea.
Igazuk van a miünkásoknak\': — )«jrt megszünletni, hanem\' kilcrjsz-ttii kellene a termelő.munka kalo,-Xűk eil^őrzését és bótftenl a katonai üzemi parancsnokok hatáskörét.
így áU őrt a mjajryar honvéd nehéz; időkben a\' n^gyiar élet belső nehéz arcvonalán is. Így "hoz egymáshoz kö\' zfiieb\'b farkasszemet né*ő magyarokat, ,\'igy segit teieanteni, építeni, tégiát-téglara rakni, tetveket, kanokat, aitbratoktat eggyé kovácsolni,, mbodétt szivdobbanést az egy közös céirayir;ányitanjL-a legfőbbre: - a magyar .haza és minden hü gyer-mek^.boideguléaAra. \\ ,!
A megyéspüspök böjti pásztorlevele
Me bántsuk más hitét — de a magunkét se hagyjuk/..
Az cliuirh napokban jcOeut meg me-gyéspüspökunk l>Őjti kórtevoSo, amery első sorban is a hivekhez intéz szózatot a Nagyböjt aikaOhrábt\'A.
E szózatban előszór is ui-rn ílgyei-inl\'zteti liive\'t, hogy Krisztusban nc. csak lügyjenek, hanem 0 hitük szerint esete kc ti jenek és ékjének is.
Aljg vau katolikus, akt\' ne \\n61anii Krisztust hímének, vagy nem iuiieiiiá ol a katolikus vJllás erkölcvtnuáiuk szépségéi és rcnségét Cé igen sokon vannak olyanok, akik csupán az cvis. mérésnél tartanak. A követkexményo-ket levonni s Krisztus tanítása éi er-kólestona szerint étni is, igen sok kri-lolikusnuk nincs Lsá&ptnje. A nagyböjti ittó, legyen ösztönzés inűiden kato>Jikus számára, hogy szent vajftösának puran-
esíiil nívglartsa, a szculinlsée járjon és a szentí-éseklioí járuljon.
l. / u l l , 11 a főjulsztori szózat arra kéri a lüveket, l»gy Krisztus igazsága n*ft-kMt larlsftiiak ki ós iu) \'egyenek azokkal, akii; Krisztus tanításával éri lü-lünkkel ©Cenkezőt hirdetnek.
Sokan vannak, akik azt hiszik, hogy Jó kcj«<rct&i)«k-lekéinek, utég Krisztii*/ hllévcl eTeiikezírf hirdetőkkel is (art. halnak. Non szabad el elnjteuünk, líOgy Krisztus tiitc ós tmilásö Iclolt sxiikiiel sem atkudozhatuiik. Ke bántsuk más hitét, dc a magunkét se. hagyjuk, hanem mam<|ék nélkül vüi-juk és tartsuk meg.
Végül a híveket arra kéri a föpász-lori szózut, liogj\' liitük megvakbisálóli nz l-:gyhiiz hüségélől se berolyás, se anyagi haszon el ne tántorítson senkit.
A nemberesztény piaci árusítók és kereskedők egyelőre tovább árnslt-batnak a zalai piacokon
A korábbi tiltó rendelkezések hatályukat veszítették
Megírtuk, hogy Zoia megye alispánja a neankeresztépiy áixisitókat és kereskedőket kJUllotta a za\\ai pia* ookrói és vásárokról, no\\e«incr.l5-i hatállyal. Az érülteit mintegy 70 kanizsai pjaci keroskedő és árusító egzisztenciális érdekeikre való hivatkozással arra kérlek az alispánt hogy a rendelkezés végiehajtását halassza el. Az alispán d*eerofrer 31-^ «doit lü-, reimi idői 0 kérelmező kercskedöK" nek. Ujabb ríérelemve választ nem kapván, a k;uiizsai nem keresztény kereskedők és árusitók már nem is álogatták többé a kunizSnl piacot.
Hétfőn délután értesités érkezett az alispántól a polgármesteri hivatalhoz, amelyben tudtára ndj»,högy a szobán lévő tiltó i^ideJkezések hatályukat veszítették utalással a KK
J 17.200 sz. rendclelre, (amely kimondja, hogy a piaci ólrtiSitás Jcfilön halósági engedélyhez van kötve). A mi azt jelenti, hogy a piacról kitii-i lott kereskedők és árusitók ujabb türelmi időt kaptak portékájuk kiárusítására, 1 ; . , j 1
A piaci és vásári kei-eskedőknekaz engedély megszerzése iránt kérvényl kelt benyujtaniok az elsőfokzi Iparhatósághoz. A kérvénybeiiyujtás halárideje április elseje ós az előterjesztett kérelmeket az elsőfokú iparhatóság április 80-ig köteles elbírálni. Május elsejéig a vásárokon, piacokon, illetőleg buosukon még .engedély nélkfli is tehet árusítani.
A halósági engedély kiadásánál az egyensúly törvény rendelkezései az irányadók. | , , ; , j
A zuhanó fa halálra sújtotta a munkást
Halátoi tragédia a radal erdőben
Orosztojiyfoól jelenük o Zfi\'tiiKőr lö«yn«k, hogy halilos tragédlí" ját. szódott le a Znltuzabur kozMLuhez tartozó ^döi ei<dOréazS?ai, «hol most erdökiteiinelő munkák folynak. A fakitermelésnél do\'gozotl töl>-l*k között Zsigia József 59 é\\«s sa-Irtiri lakos, nős, családos fö!dm\'üy5St Dönlés közl*n ncin vette észt*, hogy a zuhanó fa feléje fordul A hatal-
mas fa teljes súlyával ráesett Zsí#u Józsefre, akit agyonsujtolt. A heiy-szin*n, percek alatt mégrialt. C«,id" örség szállt ki a nyop»zás lefolytíC tásAra, de o jelenségjek azt mutatják, hógy senkii felelősség nem ive-, hei a szomorú esetért. A halálos tragédiát jelenteitek a nngytónlzsat klr. ügyészségnek, amely a lemetésl engedélyt kiaam. i ; ; <• • ,
BAUT A MIKSA divatáruüzlete Bazár-udvar Telefon 396.
1941, mt\'clu, 4
ÓVJ* aZEMCTI
él Vlrtrollort bltllnmrnil »gv |ol 11 Irt
fíSOÍ!lUv»H»í látUSdf-\'.HukUHlotünlllQ.I,
ZSOLDU« GYULA
ör^iiil«. ikiieréit it látiieráitmeitor,
FJ-ut 8. (¦ Koíona-Millodá\'"! Hámban). Eicdell ZalM-ltnotk, homfcok, liimírik. min-tJtiilijli]iTlUtol>.Si«m<»ra*l rtctpwktlkéuafct
A bőszénfai erdőben fát irfctr Geszner János gazda, akinek féfarc egy Bulyos ág oly szerencséi lenül zuhant, hogy véreseji esett össze. Kórházba SzáHilotlák, de anélkQÍ, hogy eszmé\'t\'tre tért volna, meghalt. Ennél ok esetnél is senkit felelősség nem terhek- !
Tokaji aszú
A Keresstény Tisztviselőnők előadása
A színház dolgában mostohán eí-ereszfitt Nngj\'kanktsánAk minden esztendőben, de az idén különös-n jók ei.) oseuiftiy volt a Keresztény Tisztviselőnők ligyetüüeiéuek mükedvntő ölű adási. Jóleső voOrt, mert «gj- estéVe valóban lreí\\-cttesiteiü tudta a szuihnz élményét. JajeaŐ vott, inert nem öwe. beiMiyészeit műkedvelő e/őad:ist kt-polt ii közönség .hiuiení komoly Játék-be,li, nendezásbtü és ki.tö iiá-b«*i gondokságot és szinvonalat, A vk^-r sceem-]«mtjaból jeenlós V.&1, liogy a gárda ezúttal is olyan darabot vett mösonu, amely itfkalmus volt az érdeklőkié* foí-keliéséro, íedák Sári paradós darabjára mindenki kVáucsí von s a Ke-i-eszlény Tisztviselőnők előadásának, as előző évek hasonffá rendezései után, mfndenkí elöe^szte a b\'zx4mat, A műkedvelő együttes ős a rendezőség ennek n hlzHUonmek nagyszerűen- meg-uJofi tegnap e«te is. Icdg igényes közön vég, u város társadabnniiak &zu\\c-jav-i töltötte inog zsúfolásig R Városi Színház nézőterét, igazi unnapl e^>\'üt-tes. Kkkora és Üjen széleskörű érdefc-lödés ritka vendég mbstuiában Nagy-kanizsán h cz szélt nemcsak a Tokiijl aszúnak ,iu-m csak-az anyagi célnak ^erdélyi nieneküttjeink mfagw»>té«o), bánéin egyben lisí*dí«tadás is voU a >en-dező egyesület fc^.étismtíiésu és meg. bcesütése annak a sokéves és mjidig önzeüeu munkának, amit a Keresztthty Tisztviselőnők kj csapata a küi^ösé-ges hivságoklól pétdaadötv nSSutei keretek között, de annál kinKigJUrióbb eredménnyel végez. >prograntunk — urondla Bei tl üizeUn dbióknö az előadás lelkes, szép, Vétóban progran*-szerü megnyitó bcssédóben — szóban fojíl.ciliiitó ÖSSze s ez ; — min-
denkióri.f Így is van. A Keiesztény Tisztviselőnők soha^env magukért, sp* lutvin maguknak rendeznek, dolgoz, iink, fáradnak, hanem mindig má. sokért, iikbidenórt, amire áldozatot kér a keresztény nijgyar közösség sasav-n»\', a segítés, a jóság ldkÜMiierete. Akármire történt gyűjtés eddig Nagy-kanizsán, a kicsi gárda uündenueit a legnagyobb anyagi eredmények t&ő vonuU\'ib.Hi szerez le meg magának n iegóriékeebb erkö\'-esi sjkerek terén is lulyét nz otsők kő/óit. Ezt a helyét a tegnapi este jelentékenyen megszilárdította,
Minthogy a Tokaji aszúnak tíz v^lt a kanizsai első limmitatója, keüt róla pár szó bírálatot is mondani.
l.ohet vitatkazsú azon, hogy ül étot tanUt-e /fel közuiyettnü szeixtlinekjet,, leány-anyák mpuyusszonyi gondjait, méllósilgos kisasszonyok paraszlispán-riörljeit, ifjú gavajiérok ledér fetojöt-lenségét, szere>mi cserel>eréket. I.ehat vitatkozni azon Is, hogy ha éppen nem lenne mód kikenYni az efnjt» .éJW\'ftO< JeAenségcIfCt, akkor mii yen üleeseL kell nyúlnia azokhoz niiiulenksiek, aki tollat vesz n kezébe és nyilváuiúsiiágüt követel magának. Csak azon nem feliét vitatkozni, hogy művészet és e.kéflcs egymással eCQentótben iwáu áühauitk, mert erkölcs nélküli esztétikum nincs, még akkor sem, ha amnXvésaá termésnek nincs is egyéb célja a szórukoítrt\'
1941- tnátclus 4
balai kozlürtt
tu>UiU. A tiszta, kaiesztény eikídosőt neot^dtág meglmdetui Ós mcgtipsolni, lianenv annak óju\'o ko\'Hi minden írás. balt, oini niugj\'íii\' szinpadofl, magyar betűben Hangot kór mngaunk. Aki efelett vitatkozna, aitöi csak arra kó, rck fe©Jetet: — a Bekayát vágj\' a riiU znvartutan érzésekké\', tudati e tnliga im4»tl ennek a darabnak az eftkdá. sv\'ttí^S meg megkérdezném azt iSj -~ ni in", az őreiből vehető müs téma, csak az jflyesutf\'í Azzá* no átlássa níu-gát .srakl, l\\Ogy. " végé" uiiu<!cu jóitt fQi\'dtrl, mindenki összekerül a párjá-va\'t s ezórt nrmdcnl meg kei az iróniik boosutánt. Aminek a darflbokfcnn or. köTcsi kihatása van, az so hősem1 a gyorsan össz:©akábólt liepplend, Íja. nem mindig az a ragadós, !1111! ul odáig vezet.
I*z röv\'den a vő\'oméuyüuk StSágyJ Uiszló Tokaji adujáról!.
A Keresztény Tisztviselőnők Tokaji aszúja pt-\'d.íg «jy ©tejétől vógig Jífl megrendezed, dicsé: etes szánd okokkal lompilutt, gondosan betanult, kitűnően összejátszott, mulatságos előadás v::2t. Már az első jc\'cneiokndl fo\'meleyedelt a közönség ós taps tapsot őri aJíúr-luínyszor uyiil sz\'nen is. izló o ©\'<, finomak v :l|nk-a tinoiik, viviurnyuiyit még is kcASelt ii«,iiet<(Bii. Szabó István munkája vott ez Is, a reiiiezés Is, mestermunka vjttl I\'eták siOxipót M»zok I.11U1 Játszotta, aki sok-Vtiahi mükcdvo-lííi ráleriiujltségéuok uj színeit©:! mutatkozott be, lojponins vJH uie^éb-íiéseben, a pesti bemutató oiedcti ru-tiáibail, határozott, álóvtl a játékálhn. biztos, liogy redák Sári .is öröimiicff tapsolt vqfea a kanizsai megszemffye. .sitőjének*% női gárdál>ól mefleWw Hlagujevies Lilié a p;Yan\'.>, bájos, rendkívül tinóm jeenseg a színpadon, ugyanolyan a játéka & és ksTemtes, szép uz énekhangja is. Nagyon jó icMenr-oJakiiás volt VOrgá fVó, uki könnyedén, nagy slke ekhó. szokott rubiniul és okos nuSrsékettflí játszotta a szercletimiel játszó ürlkls&Mzenyt, PoVnpás volt Figurában é» játékon egyaránt Iiarsáuyi. líliis bárónő;© Ós Hcrti Gizi. a- szakácsnő ©plzód\'.síto epében. Nagyon heljei volt pár rövidke jiíonolében (Tsobénozl Erzsi, u kis Teea szojgótő.\'Kábuiek Évé, MozrieZky Margit, Gálos Gabrio\'BM, ukik Katalin asszony másik három lányának szerepeli játszották, ügyesen iBe-szkedtck az cgyütlosbto. A rérfí-együllesben a főszerepet Gyergyák Pál játszotta. Ro-tonszenvos, jő mozgású, jótáncos műkedvelő, megérdemelten yoát nag>-" sikere. Ozorai Károly esak lidepetl « szinpadia, már tapsot kapott ós még\' mennyit azutáni Valamennyit bőven nwgszoigríka fcözvetfen játékának dc-i\'üjévej, gyakorlott színpadi mozgásával, kitűnő humorával. Harsogó derültség jutarmazta Gezenosér Pál, az öregl>éres minden egyes megjelenését, egyike volt a "egjobhakuak, Kitünö groteszk ümeo.s «:©,mo Olö Sándorböí, egyebekben is igen jóteren -atokitotUi az úrrá vedlósro itéílt i>urttszt-ispánl. Köfalvl Jgnáo Mókus báesija régi tna-kedveJö-sikcreinek emlékét idézte fel, sikere ©zuftaljfieat .niaradt Bk Úéb Gyula az öreg kegjjoljnes szer©|)ét Játszotta meg gondosan iSOizkedvo az egjíiuJBsbe. l\'jiuivalóan ni-anyos vo\'Jt a kis Büki\' Józsika. Kitünö epizódalakítás volt Pongrácz József móaosAgoff uv». Hátini János a biró, Soős István az [Uiomásfónök és Paúzs I-\'eioac meg Ulagujevics Károly a eiendör kiiobb szei«j)élien álUák meg. jó)L\' a Ivei vüket.
Nagyszci-í.en átlta njag lítíyét Ile-ing Vilmos kaonagy veietésé\\©\'. a bonvéd-zeuekar, ainielyet 0 közönség küVm is leikoson -niegtajtöolt,.
Xbl)
\\ Tokaju aszú előadásai közkivá-aoXva március iU-én megismétlik a N\'iirosi SzUiházbau. Jegyiek máj- most elöjegyczhciök a Zalni KöxWny kiadó-bivaialábazv, , ;
A bnsárak felemelését kérik a kanizsai hasiparosok
Huslparosok kOldöltaége a polgármesterhelyettesnél
A nagykanizsai IpafíestQtef husipari szakosztálya Babits Lajos szak-oszlátyi elnök vezetésévei hétfőn tisztelgett dr„ Hegyi Lajos polgár. Mssterhelyetlcsnél, hogy a húsárak felemelését kérje. 1
Babils elnök beszédében rámutatott az élő sertések mai árain^ámte-lyek iiv^l\'elt a husiparvisok a hus[ a fennálló árakéri nemi tudják árusítani a fogyasztó közönségnek. Utalt
lovébbü a szomszéd testvérvárosok húsáraim, amelyek mind mugasajjí. |?nk a kanizsai húsáraknál. Majd arra kérte dr. Hegyit, hogy sürgősen tegye meg intézkedéseit az árak fel-eme lésére. {
Dr. Hegyi poigáiinesterhelyettes válaszában készségtől inegigérie, hogy a kérdést tanulmányozni fogja és ennek alapján intézkedik\'.
Hogyan került a géplakatos
a mészáros lakásába?
Érdekes eaat« volt Beycrl Csengeti ulcai mészárosmesternek. Beyeri mtesfer több Ízben foglal-
kítztatln Junker Antal 15 é\\-es gépla^ kalos, nagykanizsai lakost. Junker ilyenformán ismerle Beyeii lakását. Egy alkalommal Junker a hegyen alaposan tele-izivta mügát és ebben az állapotban felkenes\'.e BeyerI házal, oz ud^-arró\' Itónyoníta lakásán nak ü\\%a}tajút és azon keresztül ltónvászolt a lakásba. Junker a sölét" ségiysn motoszkált Beyerlék lakásában, mirM n házbTek felfigyeltek,
ulí\'umucziei; és ott találták Junker an tait, aki nem tudott választ adni arra a kérdésre, hogy mit keres az idegen házban. leWoiiáltnk a rend" örségusk, ahová muékttUT előalU" Unták a azukatlan vendéget. Junker azzal védeke«eit, hoigy.maga sem tudja, hogyan került BeyerlékhCz, tafitt itlas volt és nem tudja, yrü történt \\«tc. ; ; \' 1
A hívatlan vendéget m\'a s/onls felelősségre a tön\'éiiyszék és lopás ki-sériei^ miatt 4 hónapi fogházra ilélte. Ak ítélet jogerős; l
Gondolj az árvlzkárosnltabra!
Mtndeti adományt nyugtáz és továbbit a Zalai KfizlOny
A pusztító viz az idén is sok ezer magyart tett hajléktalanná.
A magyarok híáb/a álltak a gálakon, a viz rombndöntötW az otthonokat, elöntötte a termőföldeket. A pusztulás nagyságáról niaga Horthy Mikló kormányzó győződött meg és kiadta a jeiszót: segiHcinl kell!
Elsősorban vonatkozik ez azokra} akik soha hejá érezték még, mi az • otthon nélkül lenni. A. kárt szcnve-deit magyarokat otthonhoz juttatni: -- magyar kötelesség !
Most elseje jön | Gojidoljunk azokra, akiknek otthonát, vagyonát, mindenét elvitte a viz. Adjunk, arneny-nyít tudunk. Filléreket, vagy pengőket, ki mennyit tud. Dó adfjon !
A Hatni. Közlöny minden hozta el-
juttatott adományt készséggel nyugtáz és továbbit. -i
Ujabban a köveikCző naNmriuiyok érkeztek be hozzánk ;
II. kőrz. áll. el. lsk. tanítótestülete 41.- P dr.FrltzJózsefnéésFrltzCelesztlnm— . Szabó GyűzŐ 10.— ,
Pintér Fereno piarista tanár 10.— „ Krampatics József 5.— -
Fehór István 6.- ,
8ió Józsefoó, Sikátor utca 5.- . Tlbolt Boldizsár 3.- .
Pákozdl Károly „
Barabás Józsel 2.— „
ii/,v. Horváth Istvánná 2.— „
BddIgl,mérnyqgtázott gyűjtés 225-60,
Össsesen 331.60 V
— Naptár: Hárelus 4. kedd Rom. kat. Kázmér. Protestáns Kázmér. — Izrael. Adar hó ö.
Bútoraink közismerten
tartésak,szépek és mégis olcsők.
Most vásároljon, mart még régi, olosó árban tudjuk kiszolgálni!
Kopstéín Butorház
nagykanliaa. m
k»..U _bocmi>.k l,lkJ,..p„k„ BwUpMt I. mi—rlm
MS Ton«. Rinde Käilmiinjck. HMultmuk. — UUm ouuihI. — 10 Illiok. — 11.10 Nenuxtkösl rlMjtlxA. sioIgAlol, — 12 H«nag»S. IHnmu». Xd6jiii,ltimUt, - 1140 hlrtk. — 1120 IdSJtbfe, lilOjäiäsjarot*,. _
iui hlmk. - um uowrinw.
«olfc. — 15 Artoljamlili»k, pi>d 4.«k, ««WwtMk. - 10.« IilOj.Irf., WS. |ärä,)^»atfa, klpek. _ 17 Hin* •*>. rtk is magyar^ro« my*N%1. — 1t Hink. - 21.40 Hink, ldSJiriiJ<]*nU>, binde iiJorik U magy<r^rM« nytfvMi, — 23 HlnJc nimai, oku, aotfol 4i fiunda ujelr»n. — 0.0 Hlrtk.
atatdiwstn »ssä
uyikl üipWiaiile.
Wondar korékpárak npilf wélsssmctsmibsiw.
budapest ii
17.15 Várhieryi Antal orgouáJL Köz-vetités u koronázó főtemplomból — 17.10 A közeHrttási szolgálat közleménye. — 17.55 A Rádió Szalonzenekara.
— 18.30 FeJoCvasás. — 10.20 FeSolva. sás. - 10.40 Ttoctornezek. - 20.05 Magyar önismeret. — 20,10 Slmonffy, Margit régi magyar verseket mond el,
— 20.40 •Csipkorózsa-k\'sasszony.* Zenés hangjáték. — 22 MeKte.Bét\'i zenekar. — 23,25 Lendvat Jóska o\'gány-zenakara. , ;
FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
1641. mítclui 4,
mm)
BUDAPEST II.
17.30 Ruszin hallgatóinknak. — 18 Mezőgazdasági félóra. — 18.30 Franc/n nydvok tatás, lí) Tándlemezek. — 10.35 l)r. Gárdonyi Klára tfőidljo, —
20.10 Magy.ir Optikai Müvek Hészvéuy-ulrsaságániik Dalkör*. — 20.10 Hang-lemezek.
Szerda
BUDAPEST 1.
10.20 PekíTvasils, - 10.15 reVvasás.
— 12.10 Iliuiglonwvck. — 13.30 A 15. honved gyalogezred zenekara. — 15.20 SSÖiakoxtato zene. — lfl.io Arányi Máría olöidása.
17.15 A Rndiö Szalonzenék*.!*. — I$S0 Dr. I>ongrácz KálnrVn i/iöadást.
— 18.40 Hachmaninov: Holtak sz\'gcto, szimfonikus költemény. — 10.20 Németh György e\'őadási. — lí-.-IQ Iiajdu Anna ós Gwsy Dömötör mg ar nét\\-kat énekel, kíséri Farkas Jenő cígány-zenokani. — 20.30 Magyar önismeret.
— 20.35 A Liszt Ferenc Társaság hang verseny*. — 22 Hanglemezek. _ 23.25 SzalonölÖs.
BUDAPEST II,
18.10 Olasz nveívokt\'t.s. - 10.05 Klarinét- és hárfa -kettősök. — 10.30 IWv-isás. — 20.10 Széke >rd városi Tűzoltózenekar. - 21.10 Daffios László elöndása. - 21.35 Mojárás;obmós.
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közlés (2 sor) dija 30 Altér.
Bárdiul 18 :
Tokaji aszú a K«r. Tisztviselőnők rendezésében a Városi Színházban. (Általános közkívánatra.)
— Tavaszi kab talnk
mindegyike elsőrendű budapesti má-hslyben készül. Modell kábátokul a közel jövőben kirakatunkban fogún* bemutatni. Schütz áruház, (i)
Beszámoló » Nagykanizsai Bankegyesfilet és Délzalai Marékpénztár B -T. hetvenedik flzietévérói
Részvényenként hét pengő osztalékot fizet
A gazdasági és kere.sk3deliul Világ képviselőinek élénk részvétele nicl-leti lartoltn 70. rendes évi közgyülé* sél az országos viszonylaüjini is [eg-Joiib hírnévnek örvendő Nagykuni. zsai Bankegyesfilet és Délznkil \'rakn-rekpénzlár RT, amily betekintést en. gedelt abba a nneyszatiásu kő/«arf-dasági és kereskedelmi tevéknysé-t-be, amit ez a kitűnő pénzintézet nemcsak Nagykanizsán és Zalábím, de egész Dunántalon kifeji. Jelmlé-sei: lyjsztiö szám/*, amelyek mfu-den jiiéllalásnili hangosftl^)a;i .1)0. szélnek. Tevékenysége a gazdasági, kereskedelmi és Ipari é\'ci, vállalkozás, stb. minden ágainkra kiterjedt. Üzletpolitikája oly Szerencsés és bizlos kezii, hogy a legsrélesebo ré\'.egok tei;es bizameát váltotta kj az intézettel ós nagyvonalú vezetőségével szemben. Innét a nagyfokú érdeklődés az évi kózgyúlés és imitt évi üzlelnv\'nele, ulán, amely ismét büszkén tekinthet vissza n lefolyt esztendő sikereire, előrehaladására
A nagyszámú megjelenlek somiban
olt lálluk gróf Somssich-Anlai RUd-lúrlokost, dr. Hegyi Uajos politéi" íneslerhelyellcst, Krcimcr /...lián, a Nemzeti Bank fiókjának főnökét és a társintózetek vezetőit is.
A távollévő dr. Koiier István cl. nök helyett dr. Halphen Jenő h.. elnök nyitotta npg a közgyűlési, tld. vözölle a megjelent dr. Hegyi pol. fZánmesIcrheiyellesI, Kraiwr MNB fiók-főnököt, a vendegeket és a megjelent részvényesénél, akik közül 23 felnit meg 1592 részvény kép-vlselclélen.
Nagy Aladár Igazgató terjcszlelte eiö az igazgalóság gondosan felépített és összeállított évi jelentését az intézet üzlclévéröl, amely beve élőjében mindjárt kegyeletiéi emléke1 zett meg elhunyt igazgatósági tikjáról, Lőuenslchi Emil nagybérlő. Ml, aki löbb mini 21 éven át példás ügyszeretettel szolgálta az intézet és részvényeseinek érdekeit, Éi*dkím)eil jegyzőkönyvileg örokitették meg. A jeienlés foglalkozott ezután a mezőgazdasági helyzettel. Különösen Jó
VAl*OSÍ Mozgó. BflF" Kedden e* «»erJSn I
A humor királya, a nagykanizsai azárjiiizásu világhírű komikus: HARS MOSER szenzációs filmje
AZ ÖRÖMAPA
Elejétől végig szakadatlan kacagás. Remek kísérd mfisor. Aktuális Hlradéka
Előadások köznapokon 5,7,9, vasár- és ünnepnapokon 3,5,7,9 kor
termés volt iwrftonyében. tengert ben, a gazdák jó árakat kaptak\' boraikért, stb, Az intézet fenntartotta és ápolta összeköttetéseit réjgl ílzlet-/eleivel, a kellően nlátáinhsztolt hílfel igényeket a mej^zokott hagypmái nyos előzékenységífői kielégítette, a biztonsági és mobilitási szempontok flgyelcml>evéielével. Az Intézet betétállományában mintegy 56.000pCngő enn\'ikedés nmtatkozik. A 176.521.46 pengő nyereségből résn\'ónytenkö7it; 7 p*ngő osztalékot javasol (ami II Százalékos osztaléknak felel hteg), a tartalékalapot 140.000 pengőre, a nyugdíjalapot 830.000 pengőseméi" lék fel, közművelődési és közjóté. konységi célokra 3000 pengői álUtot-lak be. \'
A közgyűlés lelkesen tudomásul vette az igazgatói, vaiaftn\'int a fel_ ügyelő bizottsági jelentést és a fel-ntfínl vényt megadla.
Igazgatósági tagokul 3 évre megválasztották uj lagbkijl dr. KlaszjQ-nöt és gróf &>in>sích Antalt. A fel-íigyeiölíizottság uj tagjául 1 évre Králky Győrgyöt.
köszöntötte a megválasztott igatgutó-köszöntöltea m-vgváiasztott igatgató-sági és ieiOgyelótázoltsáKl tagokat, különösen gróf SoHwsich Aulait, akit arra kért, hogy széleskörű. közgázt, dasági tudásával támbgassu az Iníé-zetet. A közgyűlés gróf Somssich An\'alt Telkesen htegéJjenezto.
Hogy ilyen nínnkát tudott kifejteni és ilyen üzíeteredmenyt tudott feimíutahil a Nagykanizsai Bahkegye" SüWt és Délzalai Takarékpénztár RT, - amely méltán n*?gérdenrfi Qz át. lalános megbecsülést ós e\'ismerést -- ann"k a szorgos és niftfifteurc ki-lerjedö figyeUmt, hatalmas közgazdasági érzékről és\'biztos ke*fi Üzleti vezetésről tanúskodó nagyvonalú, munkának! tudhaló be, amit Nagy Aladár, «z intézet kört/^ült Igozga" lója fejt ki nz intézet élén, aki országos nevű elődeinek nyomdokain haladva, immár 28 esztendő óta az intézet köb-\'ékében Szolgálja a nagyközönségei és ma igazgatója íu intézetnek ós aki pntóg a mai kőrülmé. nyék közölt is olyan eredményt tudott produkálni, ami országos viszonylatban is elsőrendű leljesil-mény. \' , ; ¦ ; _\' 1 \' \'\' (+)
Mozaikok
a magyar színészet 150 éves
i törtr\'netéböl
Irta: Sarta litván glmn. Igazgató
1710. l\'est. Farsang. A Belváros szük Gakimb uteájáhoft, a piaristák hatalU. ma» éjrilleto ííőtt sűrűn sorakDzlBk feA egymásután az Cők*** fogitok. A budai hegyek tóőJ süni hófelhöket hajtott át a Dunán az alkonyati szeTl Az dsí\'í etneíet négy abíukos >ag.v termo kiviiiigltva várta az érkező v.n-dógekot, a szülőket, ismerőseiket. A léjiesőzcteien emelkedő tetemben hal-kan zsoi^g-ilt a lesztjoJe í buszéi s várta mindenki, hogy mkor nyfl.k niö2 a szinjiad bilxír függönye, hogy fe\'.lilrnlj. jon mögötte a csodavilág, a kulisszák feslett s mégis tündéri viliiga. Mert nagy, országos esemény türlónik ma a pesti plaristi ískid.ihou Szinp-idot avatnak. Amikor a piarUfik az vtöző évben átköltöztek ebbe az uj épiVB\'.he, i>est város neme* tanácsa elhatározui, liog>- Uijoen föísijeiitít sziii|iaddil ajándékozz.! meg az iskolát, liogy a már vidéken hiitissé vált píarht\'i sztn-jálökbkban l\'est közönsége is gyönyör-ködliesüék. Ácsok, ászt >lo ok, llan\'gök\', festők íeroge tJ^gm^S ego^z hélen ;c-idényen, liogy í. mii na^rn m\'udcn készen legjvu. Mose\'. Antal uram, városi bmácwis, a piaristák l^ko* lw-rátja Izgdol\'tui szemüéllo a szinjxid .Msza oúsél, a biggönyt, uúiködik.eí
A színpadot )<oldnlelték-e füvei, m».l a történet kertien játszik, a bokurtxui ott van-e u uvni, amer.ynek ki I-iú ntajd ugrani s a madár, Hinelyi;uk fel kéül repülute. A sz\'nr&lak mCgótt is fűtött hangulat lüzcdo a szeiv-iáök arcát. I\'uchóifci Márton, piarista ntyu mégegyszer végig nézte a link öltözetét. Utasiliisokat adott nekik, hiszen az ö darabját "dják most elő, ökes lut\'n nj-eJven szíi\\^ják majd Zok^nlus iiiii\'ni király megtérésének érzékenv történetét. A diszlelek oldalán tirtókra ilVfiztott 3-3 gjx:rtyasz.\'iit szőrt i a fényt a szinjudiá. Most mcgizól-dt a i\'sengő. A nézőtér első soraiban feü-álltak az (niberek. Most vouuSl !>e u város magisztrátusa, az iskola iga^gi-lóia ós a iMirtfőnök ktsérct^oii. M\'ro eai;okje/.kc<iick, a beszéd zsongisa Is elüit. Fgy Üeányruhába öKözőtt fiu még siel\\-o mO;,nyálaszti ujjait 6+ végg koppantott i a hamvai e:csztö g\'.e\'tyá-kal. Most újra \'kflluüigzotl a c:eigŐ\'Zö, szétnyílt a színpad függönye 6< ke*dö-ilólt a játék.
Így nyílt meg Fest ^e/régibb sziu-háza I7tti-bíw és unmdt to.m 17lá-ig. A hivatásos sz nőszék íettépédB <Wtt uz ugyiivozclt iskolai színjátszás ke-ívlóleji jntotl efféle müéivozetliez ná-huik n közönség. A XVIII. századion a jezsuit\'i iskolák j>az..ir fényű s \'l-átvá;-nyii előadásai, később o prole.táus, majd a piarista iskolák, továbbá a pálos és Ferenoei Iskolák ncrt4 k ta-nitlólkal és szórakoztatják kőzónségü-ket oktató, orkölcsl tév. ilu szüidura-
bok előadásával: euVHA> latin, majd magyar nyelven.
Id. Fogarasí Sándor, mfnt mai\';,s-vásárliet^vi diák m\'agt is sürün srere-pelt iskolai szndarabokban. Onf(liet,n.j-zából idézem az alábbi rendkívül érdekes és az iskold Kz.\'njátsZásra jet-lemZö\'sorokat: .1702-l.en a küzőnsöaoi esiuncn vígzŐdésé\\cl innjus hó 20-én tieUihin négy órakor kezdödvín n.oh; óráfg folyt az első koittédia, nwüÍjLen éh kisasszony személyt játszotUáiiji ejölib törők, aztán iiv gyar Iámnak ifi. tözve. Töméntelen uraság és asszonyság volt relgyüSuo., . a játok végével két persona tiuiyérokkul a kollégium kapujábm állottak --s a nézők sok pénzt hánytak; v Iftml 30 forint gyűlt össze. F-zulán ugy szokásban Jött volt a komédl:ijátszás, hogy mind-\'n ezten-dőben hárontszor, négyszer is jálszot. tak. fn mindenkor fejéinépi ffeze-mélyt játszotlam és mások a várostól kaptak magoknak ("ultöztte;, de én nem kaptam! mindent, hanem pén/.,y; kellett %-ennem aggató tökét, pántlikákat és igyebekci; kivált az asszonyi köntös gyaigo lévéu — vagy megnyomták,, vagy egjébként kár ejott bejui — meg keSölt fizetnem. Kivájt papucsul volt bajos kapni, mert akkor n csinosaid lábú uri személ\'yek vi«fcck-pápuosöt; húszat is fej keltett próbálni, mfg egyel fel csikó rhatlam a lábamna; azt pedig aznap ugy megdolgoztam, hogy nzután nem sokat táncoltak bennö, l\'nabnas volt a sok hajfodoritásj, té-
pés, az öltözet iringa is, kivált a jnisoni vál, mftTt húsos Ifjú lévén, ugy összeszorítottak belé, hogy a hasain! bőié is egyuulsra ment és olyankor egész «s tlg nem ettem *gyel:et egy tát i-veáiiA. Azután később még erőszakktil íj&u velőitek rá, Iwgy komédiáslajdjam, míert untam és széjoieniletlem\' is... A Thealnnn voit ópiUe a koüfigyohi udvarára a Pokíos-utca fe"őS valő aof ház elébeá inkább a Sáros-utcri fe\'őíX lígősz tutaj gerendák voltak folás\\n ós mcHÓje kisebb kurtább kapcsoílva, mint mikor az ácsok, vagy inkább a kőmivesek esíniVlnak &%\\m • ezekre a gerendákra keresztül más gerendákfit hiulának Felyül, Cedé|t helyett az őrmé. nyéktől kért si^torvászoniiaV veBt lehúzva, Ljatta föMtö)l égy öhayl magasságban volt o játékhely deszkükkall kipadolvj, inn.\'k a színnek oldoQhi ágytakaró kartonokkal, otaszFaSüJkal \\-oltak bchuZN-a. A nézőhely áílott volt a földön ez is elöí az uruk feje fölött ürméhysátorral bevonva. Szókekkel, 1** dokkal megrakva, lízeken hátufc & többi nézők helye zÖ.d ágnkkoft fejők fe-leit lieárnyékotlva, ($6 lielj-ek Hosszú fenyő ^emidák. liel\'ett ezen Theátru-mot egy béüiél tovább cslnáfUnl és szinte egy hétig bontani<
A magyar dráma és színészet iskolú drámáinkból \'fejlődött ki. A főiskolák színjátszó ifjaiból lettek uz efM szhtá-szek a első drámaíróink tvnárok, y&-jxik, szerzetesek.
TFolyt kóv.)
.941, mifctln 4
ZALAI KöZLÖfíY

Hetn fehitüftic!
• , Elszánton, vitéztV; és péHi. IStS-lü. dás k!tai1as»4 U\'cot e*en a ivi]K)ii Koiiwin k
Aladár vjít veszprémi 31. bunyód gyalogezredbe1 ¦] Főhadnagy, aki a l.up-kuvi szorostól é,zakk«lcLrc rekvö Dzi1 hálón vívott védelmi harcunk aíiill, rmdülei\'ie-i <11szántsággal verte vlsszi a száz ida ciHen három ni\\pon i\'t, sz\'nte szakadatknüJ támndó oroszok t. Ko-moniik föhadii\'gy még akkor is vitö. 2Q4 kitartott századával?, artfkfcr a szomszédos századik íz orosz túlerők nyomásának engedve; visszavon ultak. Amikor p?dig címek a szilárd e\'ften-állásnak követ kezménje\'ió \\t )>ejaritették a százidot, Komomlk főhadnagy volt az, aki példás <fltó kéltséggel százada élére á fft és ro honivá vezel\\c embe ojt, véres kézitusában ke.e;ztüJK-vágta nwgát az oroszok gyűrűjén. Ez nl itt hafiiVíos lövés ért.\', amely kló*,-totta életét. Vitézi tettnek gen jenen-lös harcász ti k\'liatás.ii voi ak, me-t jóidéig U-llat lö/.l tlla az oroszokat és ezzel ¦«%y«geseri hozzájánít mm ik n válságnak az álhida>tásáIioz, núSjy a szobanforgö időben az n, n, Zsebrdk-nyeuég környékén keletkezett, gpr.cn éjiért o\'-öljárői Ko mentik ffthadrv\'gy érdemét és kimagaslóan v\'.tíz magatartását n-igyraértéke-Tvén, a Voskoro, nnteiut adományozásának kteszközié:é|-vel rótták i\'e elismerésük ói nigyralytí. esíilésük adóját.
(Folytatás az 1. oldalról)
— (Egyházi hlr)
l)r. Czapik Gyula veszprémi megyés, püspök Chapö Aliiért buzsáki "eükéizt a kegyúr bemutató levele stopján sze-petki plébánossá nevezte ki,
— (A Baross Szövetség Keszthely éa Vidéke)
szervezete választmányi iV-ésén 31 tij tagot vett fel. A m\'ircius 16-1 közgyü-lé.éu a szervezet disze.\'nökévé választják Festetics György luoroeeei ót lüívo-sét s megejtik az általános tisztújítást is. ,
— (Névváltoztatás)
Gödinek József nagykaatizsai lakos Gyöngyösi .re változtatta családi nevét belügyminiszteri engedé|-B>el.
— (Halálozás)
A keszthelyi kereskedő és ipari világnak nagy gyásza van. Méret Ignáo nyomda, üzlst é* voít t$ptulajd-jnns éJeléne\'i 8fl.ik év&«.i elhunyt Mérel ignáo munkásságával! közbecsüójiok örvendett. Ma délután temették o) óriási részvét meüfttt Kcwlhvfyeo.
— (A zalaegerszegi rk. egyházközség Mécs László mellett)
A zalaegerszegi ront. kat. egyházközség most tartolt közgyűlésén egyhan-guan elhatározta, hogy Mécs J.ászflót az őt ért, ismeretes felháborító ós otromba támadássaa szemben te\'jes együttérzéséről biztosítja: a szégyenletes foi-röualnakból kölosönkért szótáráért a 8 órai Újságot feUiáborodya fiiitYi és köveijdjti az elégtételt a nn\'íí-tatlanuT ós indokofiatlíuiul megtámadott [>apköllönck, aki két óvüz»ie;i át, <& lenséges mcgsznWns alatt, vo4t botor, nyilt jótevője a keresztény inagyamig. nak. \':
— (Bncjuzó) "* Rozsnyóra történi úti recézésem1 folfy-
ttln kedves barátaimtól és ismerö-veím-től az idő rövidsége míntt szemetesen nem tudtam elbúcsúzni, ezúton mondok nundenkinek Isten liozzádot. — Gyenge Zojtán detekliv. (0
Ofatlrdé nyitva reggel 6 órától estt « éráig (hétfő, szerda, péntek délután és keddia aiésa aan nSkuekj.
gal. Hábofu ulóuna a jelenleg frjmiin fennhatóság alatt lévő Sziríál TÖrök-urszáignak Ígér le Anglia.
Így néz ki tehát a gyakorlatban az angol ujjárendezési terv, otmtíly leijesin a páriskőrnyéki békék mfor táján készülne. | ..- \\\'. \\
Eden Athénben önfeláldozásra akarta rábiml Görögországot Angliáért. A szerencséilen oszág áldora\'a :elt az angol beugratáSnak, dfe a fle^ utóbbi bu\'gár;ai es?miínyek nagyon kijózanítókig hatoltak a görögökre.
Reyr;ilhi jelentés szerint Szíriáiban máris nyugtalanságot kellettek azok a hűek, amelyek szirml az angolok csapatokat vontak ös:íz3 a határon. A szír fronlhorooHok felhívással fordultak a lakossághoz, hogy őriznék m-g nyugalmukat és hidegvérüket. Most
már a hatóságoknak is meg kellene lenni a Szükséges intézkedésekéi, mondják - mert a szír hatartniviiii törzseket az angol üg>iiÖkök pénr.zel és ígéretekkel igyekeznek fellázítani és inv^gvesztegetni. ; , i ; \' ; !
Arab értehezfot az angol tervek ellen
Róma, március i A közeikeleti jelentések szerint lbn Szaud pánarab értekezletet hivott Ö3sze és arra meghívta az összes arab érdekei tekét. Szíriában nagy feltűnést leejtett az értekezlet \\\\ifx. Ugy tudják, hogy az érieközleieai megiveszéinék az arab érdekek közös védelmét az angol érdekek és tervekkel siembsn. I i
Pál kormányzó herceg nem utazott Berlinoe, de a jugoszláv csatlakozás nem késik soká
Budapest, inárcius i A déli pesli lapok belgrádi jolan-lés alapján cáfolják azt a hirt, &nM egyébként Berlin Is cáfol, hogy Pál kornVányzóhérceg BerÜnbS ulazntt volna. Pál csak a irrdnisirtemlnökkfil és a aiömel köztiéi tát^yalt.
Jugoszláviában egyébként ugy látják, hogy a balkánt helyzet pillanatnyilag nyurrvópoutra jutóit, de hosz-szabt> szilnél netm köietkeíik, miután .Jugoszlávia osBtkúoozása a hiVr-masegyezmenyhez szintén dójiíós elölt ál" és a jckek szerint nem\' kés. hel már Bjkáig. | , | ! i\'
Ha Görögország békét kér...
I Budapest, nTárcius i
Az Uj Ninuedék külföldi tudósi-
j lásai szerint 2-3 napon beiül, sirg a ném\'-t csapatok bulgáriai felvonulása be nein fejeződött, nem várható ujabb fordulat a Balkánon. Lehetséges aamrijan, hogy ü kóveikiézó^ lépés is dlpkaiiáciai tesz. Azértfcík^ lődés tnosl Jugoszlávia é; Görögország felé fordul. , ,!
A Slamp^ ugy látja, hogy Németország rövidesen elvágja Görögorazá" got az angol segitség\'.ől. LeheUéges-) nOk tartanak egy róvicteflön bekövetkező görög-olasz yékckötést is, de csak az esetben, ha Görögország kpz-dem!ényezi azt,
Behívások és csapatösszevonások Törökországban
Budapest, március 1 A Pest zürichi jelentése szerint Törökországban ujabb k-tonai intézkedéseket foganatosítót lak, azonkívül, hogy a nardaiu-ttákat csík kul">ii eii^,edéit>Ol és török révk ilauzzail köztíülltol\'k meg a hajók.
A török vezérkár uj intézkedései
közt szeiepcl a haditengerészei tartalékosainak behívása és jeentős csapatösszevonások a saáiMztöldőn, az euró, pal batár részeken. A török flotta ezenkívül megkap!* t\'tlios utasítását. A jelentének \'szerint a tengerszorosok vidékén Törökország tel,es katonai ké-szültségben ád.
Az USA öngyilkosságba kergetné hajóhadát, ha háborúba keveredne
Nowyork, március 4 A szenálus tovább tárgyalja s főkép tovább támadja az Angliát megsejtő javaslatot. A Ungerészetl bizotlság «1-nöko szólalt fel ma a jRv.ielat éhen és hangsúlyoz la, liogy ha Amerika báboruba keveredik a Csendes óceánon vagy a keleti partokon, ftz <fz angol hajóhad öngyilkosságát jtéentí.
Olyan \\*kmerő kiaériet ez, mint ha valaki evezős csónakkal akarna átjutni a Niagara vízesésen.
Több szenátor azt nkarta elérni, hogy a wszédidöl korlátozzák égy
órában, de Weehler szenátor és társai elbuktatták ezt a javfls^tp.t
A távolkeleti béke ügye
Tokió, március 4 A Dómat iroda közlJ, hogy a béke-ériekezlet befejezés0 küsíöbön \' áll. Holnap tartják az ulolsó megbeszélésekéi és még március 7-e, a fegy-verszüivet lejárta előtt egy záróülést tartanak. Közben előkészítik aláírásra a békelervet. ,
Roisdamentes és alpacca evőeszközök
váttutz lókba n MÁJON TESTVÉREK
Po»lo» H..Olgáié. I
szahll2lelében.
ílírdssssn n Zoloí KozlönyiiBiii
OyOmBlosf 6t { f
A legjobb mlnSiégU eyllmö\'olíl
Tulipán kertészetben
veheti.
Eötvös-tér 18. Telefont 63*.
— (Háncs bemutató Kfskanlzsán)
Az 1041. évben megkezdődöd Ki»-konlzsán va a kutlunmuiko, ami már régóta liií\'myzotl a népes és.szorgaűhiias városrész lakosságának. Fgymásl köve-lik a tanfolyamok és szakelőadások^ Vasárnap lömv^a\'i látogatták mej a tegujabb bemutatót, mel yeí a jj&ií iskiilánk\'vtVj\'i népttZüvetés rendezeti ér-télteaiblHiél értékesebb bánci-tárgyak. bél. Ma néhány évveS ezelőtt %-alaki szót einett voítia ameíiett^ liogy a ku-koricaliánesot házblparj anyagnak ktSP ft\'ldoílgozni, arra mo^ehetőseii furcsán néztek v^lna. Somogyi Mflrijlíi, a tanfolyam irányítója kíhuzoíl bennünket a kiál itásuti, abtjii az érdekes házi-qiari eszközök oáész sorát tolásuk, liáncs-eljiők, papudsok, különböző kosarak, szőnyegek, szép diszitésü kézitáskák, lábtörlők, stb. sorakoznak magyaros izléssü; ói diszitésscL a Mifíz-szlós Leényegylet csinos fehér sízobá-Jábm Sok érdekei munka, talán e#y uj (kiskunizsfti íj slUusnak ti kezdete.. Mind liisk üii/siii ¦k*:inyk«/.e.\\ kés/itclj-
ifik a tárgyakat Somogyi AasMM. ve-zetésóvet, uki igoz;\'m ért a niesterségét, A hiüicslárgyaluwk óriási sik.\'ia van, különösen küUöidöit (Németorsziigban isl)í alioniuiji sok megiendelás é¦kőzett. lerméSiaoleBafl egyelőre csak ft helyi igényeket tudják k^iJéjHeni az ügyes kanizsai teinykezek. Re^ojenŰkj} hogy sokiai mtógtajiulják ezt az értékes liází-ipart és városimknak h/^sz-m\\ra olyan termelő munka indiíl me^ ami még hir&e\'ibé teszi a sáska ney«t.
— (A tüdóbetegKondozó Intézet)
ingyen rendelőjében mozgalmas voftt az Éflet a?, enuűt bóuapbau. A Szanatórium -Ügyesükéinek ez az áldásos működésű nagykanizsai intézménye 108 betegkezelést mutatott ki iebruárban, akik közül 28 voN az újonnan jeflant-kozeit Leteg. Az év elejétől fogva \'??5 beleit ápoltak a rendelőben. A februári röntgen-vizsgálatok száma 32 volt. Segélyt 17 betea kapott a hó folyamán, akik közt 50i lter tejet oszlottak ki.
— (Felvétel a szemináriumba)
A veszprémi püspöki papnevidtő.in-tőzelbe fe.vótolükct kérő ifjak vizsgd-lal» folyó évi Június hó 30-án déjolőtt 10 órakor lesz Veszprémben a,püspöki székházban. A gimnázium V—VJIL. oszlályoiria ós a bitludoniányí főiskolára potyázó növendékek íeJivételi fo-bj\'aiuodványaikatt Püspök ur öuagy-möltóságáboz intézve legkésőbb ánrilis hó 20-ig Itlltanáruk, vagy plébánosuk utján küldjék bo a Szeminárium Igaa-gatóságának címére.
A .Ferenc József keserfivlz régóta kitűnően ucváit házUzer megrögzött stékrekedéenéi es annak mindentéle káros következményeinél; oiztoi, enyhe és gyorsan ható tei-nészeíea hashajtó, mely számos be-egségtiél az emésttésl javítja éa az Ivágyat fokozza. — Kérdezze meg írvnaáti
iDé
i
^ósiíit:
É9ukl szél, sok helyen míg tsfl, kód, továbbra 1» enyhe tdo.
K Metwroloatai lnlé»M umi*iuí>»1 ¦•fUfrelMUomin jelenül
a«ra«nekl>t lejiiiui «1« S orakoi -4-11-2, mi r»»t<l 64,«4ai»D i 8-0.
Om»*W «V
1941. mirclua 4.
Alulírottak fájdalomtól meg-I tort szívvel ludaiják, hogy a fe-lejlhetetlen |ó édesipa, nagyapa és rokon
SIMÁN ISTVÁN
életének 84-lk évében (. ió 3-án d. u. 2 órakor az Úrban elhunyt.
A megbolgogult hűlt tetemét 1. hó 5-én (I u. 4 órakor kísérjük a temetői bucsuzta\'óház-tól a róm. kat. egyház szertarfása szerint örök nyugvóhelyére.
Az engesztelő szentmise\' áldozat f. hó 5 én d. e. 8órakorlesza felsővárosi plébánla-lemplomban az Egek Urának bemulatva.
Nagykanizsa, 1941. márc. 3. taslllíiliníii&l llppüííliílítol
Br. SVsVáea Feieucaé BzUf. Sírnia ¦ArU leánya, dr. Kovács EtvU
unokája és a gyászol 5 rokonság
Nagykanizsa megyei várty polgármesterétől.
5904/1941. Tárgy:
Qumlabroaciok bejelentése.
Hirdetmény.
A Budapetli Közlöny február 161 izámiban közzélell éi ugyanaznap bafálybalépelt 790/1941. M. E. az. rendelet értelmében mindenki, akinek gumiabroncs (köpeny, tömlő, iömör gumiabroncs) volt a birtokában, köteles volt azok darabszámát, gyártmányát, gyári számát és méretei! 8 in\'p alall a kereskedelem és közlekedésügyi miniszternek licje-leiiicnl. A bejelen\'ést az emillett rendeletben előirt formábsn kell megtenni. Akik a bejelentési bármi okból elmulasztották volna, haladéktalanul pótolják. Ezúton la figyelmeztetem ai érdekeltekel, hogy a gumiabroncs tulajdonosának személyében bekövetkezeti változást a régi tulajdonos az átadástól számítolt 8 nap alatt a kereskedelem és közlekedesagyl miniszternek bejelenleni kötelet; a gépjárműk teskedök éa általában ai olyan kereskedők és Iparosok, akik gumiabroncsot tartanak raktáron, a készletükben levő gumiabroncsokról havonkinl, minden hó 5. napjáig összesítő kimutatást kötelesek a kereskedelem és közlekedésügyi miniszterhez benyújtani. A rendelet nem vonatkozik a külföldi rendizámu gépjáró-mfivek, a kerékpárok és az állati erővel vont járómtlvck gnmtabron-cialra. A rendelet megszegői kihágásért súlyos böntetésbenrészesölnek. Nagykanizsa, 1941. március 4.
eso Polgármester.
1211/1941.
Felhívási
Nagykanizsa megyei vároB adóhivatala felhívja mindazokat az adózókat, akik adólukat 1941. január 31-lg felmoudiák és vallomást is adtak, továbbá azokat az adózókat, akiknek 1941. február 28 lg vallomást kelleti adni és annak beadására a helybeli m. klr. adóhivataltól halasztást nem kaptak, hogy jelen felhlváa közzétételétől számi\'otl 8 napon bellii a városi adóhivatalnál beszerzendő és ugyanoda beadandó vallomásl kötelesek adni.
Nagykanizsa, 1941. március 4. est Városi Adóhivatal.
Némot légélhárltő-oaztag orküdlk a város biztonsága telelt. .Foto It D. V.)
Continental irógépek
képvisaleta ét. lerakatta
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, Pö-ut 5.
Csillárok,
falikarok,
éJjcliszekrény-lámpőK
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVŰLGYI.nél
Sugár-ut 2. ""
Prims uradalmi bor
V5 literes tételekben kapható a ítérmelflaél BatthyAny-utoa ae.
APRÓHIRDETÉSEK
10 uúlfl SO 1111*1. iiiliidt.ii további uó 4 miit,
ADÁS vétel
Pincéből fugymaatea aMrejMaa1,-
rAaa bármllior kapható, n.gyobh mennyi-légben lí. Bithory-u. 22. 5
HaaaxAft rahAt veszek és eladok. Márkus, Király utca 31. 1(11
Aaytallaf, ba.snáll.1 U, vákirelok. RlUeher Mátyás, Klrály-u. 35. 83
Sajáttettllefan fogott balalonvldékt étahal, ctuka, kgr ként 1 pengőtől 2 pengőig, kapható: Szabi- Antalnál, I\'ö-ut 9. 647
lakAs-Ozlbthelyiséo
Eőtvoi-tér 3. a*, háziján háronseobá. eléeaobáe, vízvezetéke, (angol W. C.) lakás m*|aa elsejéra kiadó. Megtekintett reggel 8—10.lg. 51\'
BÚTOROZOTT SZOBA
Mlaakajárala bútorozott azoba fürüőizoba-hisinálatlal kladá. Caengery-
ut 35. , 843
UAZ ÉS iNQATLAN
Tobb adómentes magán- éa bérháiat, hisbelyet. azőkSt is (tildéket kaavatlt P.pp, Telekl-nt 8. 2303
Aliielyezéa miatt kit kliebb adámenlei «e,(ei eaaládlbáa .Orsiién alád*. Meg-blaott: Horeátb, Sugarút 41. 652
Háztulajdonosok 11 figyelmébe I •
A ni klr. belU(ryi7iloiszter folyó évi február hó í-én életbelépett 3tfQ.OU0/lw«. B. M. se. reodeleto
: kdtelM mlnfUn h áltulajdonost, ttony
lakónyüvántartó Könyvei vezessen
Kapható a
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában éa ¦
Horráth-líli y.|á|tallffl
öfcsvnisjÁ cwfamvzÚtM
sxómküxhaíik
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAJ*ILA1», Kiadja : „K8<rgci4as«gl t-i. T. NijykáiUi*\' Fsleios kiadó; Zala! Kársiy Nyomatot\' ¦ „Miiiidasagl It. T. Nagykanitts**
tysndajsbaa Nagykatlius. (Nyomdáért Isid i Zalád tíártlyj
Adakox» a* árvízkárosultaknak!
81. érlolytm 58 Mám. Naxyluniua, 1941. március 5, szerda _ára 12 WB.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP ummi lltM111lf r |TrilT- - i ii........—iw 1»« iLiwjmauMiuJiii-^L_i_i_umi 11.....¦iBiriTim— —ti ¦mi ai i..............sin iiwiiii in in.....i---------
taT^JtVSISf^Ttfáf* Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos ES&JSi.\'ti.&Z^oXX.
Nagyjelentőségű Göring él Antonescu mai váratlan bécsi találkozása
Göring az aspernl repülőtéren fogadta a román áilamvezetöt — Tanácskozások a Bel veder eben — Anglia Bulgáriát is fel akarta használni céljaira — Munkáshiány miatt leállítják az angol Ipartelepeket — Japán expedlclóscsapat szállt partra Kvantung déli részén
Berlin álláspontja a szovjet állásfoglalásával kapcsolatban a bulgáriai eseményeket Illetőleg
Róma, március 5. A Popoio dl Itália ve/^rcikkébea foglalkozik O\'asnorwág háboríts helyzetével és megállapítja, hogy bdr Olaszország 4 hón<*pi\'í (gOn komeny harcokat, vivotl, a háhurus helyzet igen kielégítő. Az albán hegyeken a görögök néni tudtak áthatolni éS « DzSuba folyón is csak 20. napi véres harook árán tudott az ellenség1 átkelni. Kufráuái egy teljes hónapig álltak eJleóí az olaszok, DauriaWub-
uél pedig egy inJarwkiiyi olasz S2d!lt szembe hatalmas túlerővé\'.
Megállapítja a lap, hogy az aaujo-lok Etiópiában kiinüritik erőiket és hatalmas áldozatokat hoznak minden méterért, de csak a sík vidékeken tudnak eredményt elérni, Keionnél egy hónapja elzárják az uüit a* on. gólok eiö|. Itt van olyan pml, ajwety már lizSzer \'cserélt gardát. Az olasz katonák itt vérrel ia<ják a ttVWawlakiil
Megszönt a diplomáciai viszony London és Szófia között
Túlhajtott árak
lila: Kelemén Fereho
A közvélemény hónapok öla nagy érdeklődéssel és egyie fokozódó nyugtalanséggal figyeli az árpiac alakulását. Senkit sem lepett img!, hogy a háborús gazdálkodás elején a árSzjnvojoBÍ! megmozdult s ka«föt-ban tsik.egyos, főleg tengeioniulról származó nyersajiyogbknal, gyarmati cikkeknél bizonyos emelkedés jeiPntkei*t\'. A közgazdaságilagiskolázatlan tömPgflk is megértették és üsztönŐ-J&n jrugéreztók, hogy mir hely a nemzetközi áruforgalomban za\\-aiok mutatkoztak a bjnohyos cikkekből egyre kevesqbíb hi^uiyiség érkezeit hozaánk, ezeknek az áruk-pincl árailAu emelkedésnek kclleit lekövet kezzűe. A kereslet és a Kjiá-lat árszabályozó tétele ugyanis nem) doktrhifir elmélet, hanem a rtfit-dcnnapl étet órxiosoreforgilau^ói kl kristályosodó it löh-énysieniség,. melynek nicgérléséhez nincs szükség szaktudásra, sem l^zgArdasági Műveltségre.tí ; . ..,
Miíid«nki tud:a és\\ megértette tc. hál, hogy az áruellátás bizonyos te-rütelein kisejjb^iagyobb ércmieJkft-dese-kke! kéU számbhnmK. Az b szinte ternüészetes volt, hogy a háború kiszélesedésével egyre \'több cikknél fog bekövetkezni az árak emelkedése, nemcsak az utánpótlás zavarói, hanejn a fokozódó fogyass tás miatt is, A* áralakulást ugyanis kél tényező irányítja: a termelés és a fogyasztás mértéke. Rendes körül-m&nyek. között énnek a/, emelőnek kél szárnya tői>bé> kevésbe egyensúlyban szokott teául. Mihelyt .azonban bármelyik srá,rny kimozdul egyensúlyi helyzélébö1, szükségképen meg kell iitoÉdü\'n,!^ a initfsik Bxánjy-»ak is. Ezek\'szcriut ha a termjaié-si oldalon\' van egy felfelé irányuló kiégés, az ár^njjlő fogyasztási szárnya ellenkező irányba hajUkt s a normális fogyasztással szemben tul-produkció IrnlulanaoJsUc. Viszont ha bármely oknái fogva a fogyasztás növekszik s a \\pijnteies nem íart v*le lépést, akk«r áruhiány nvutat-koillr 83 ez eoethSu az *m»lö fogyasztási szárnya tendál e magasba. Ezek 8 kilengések matematikai\' szükség-si*ruség3e| inaikkal hozxák az ái-sdnt lngad9zását. „
Hálíorae gazdálkodásban mindig a fogyaarláH rendkívüli emelkedése és termié* zavarai J3Íentk«znek s ían«* nVagíelelően ac á\'taáiios ár-Siinvon\'al Bzüksigsierüeji enViikedlk. Eí az érkép-tödés Jogikusan mCn\'cfen cspii>?n elsősorVan a nyersanyagok, majd fttengírenrulról származó gyarmati cikkek területén JaUnlktezik, de aztán lassan-Jnssuu kiterjed »r é\'el-in:sierek, a ruihándin\'fiek és a töl>bi ^íogy^ílási áruk területére is.
árfolyjanv lassaji rjtfp&fut s annak hullania egyre Atj^«sehh fölüle-leket fenyegotnek. Ilyenkor azonban rendszerint kitér kö^balóp a kd*n*Kr Bág s a fenyegető Aranarchia meg. ^dálynüására olyan eszkózöklt\'öx
Amszte^dan), márdus 6 Nagybritannia ku*rf5znkitotla a Bulgáriára! fennálló dipkmntóiai kJ»p-cso\'alot, azonban a folyó ügyek elintézéséig az Bngkd követ m\'ég Szóftá-Iiöji knavad.
Németország ét GOrOgorszAg között nem lehet most mir jóvltxony
Berlin, március 5 A Wlilrc\'iins\'raweii kljeicnleJiék hogy vfim lehet »zó fóvíszonyról Nómetorszég és Görögország között, mióla Görögország ¦ déikeíeteuró-pai angol érdekek szolgáuUnbh lépett. A smillhan jóvi^zony \\t>It a ke» ország között, amió\'.a ajonbin aszö-v*eisLges Olaszország kénytelen volt hadnrü\\«ietet kezífeíni Görögország). eJlen, csupán korrekt diploutticfaJ
\' \' Víchy, március 6 Francia részről mbst tették közié a 46 napos nyugati harc áldozatai-ról készült hivatalos statisztikát. E* szerint Franciaország a 45\' napos harcban kereken 100.00X) halottal ve-szlieti, ebből BO.OOOnek tudják te-m\'3tkexéSi helyét. A seb*süU«ír szá.
oypl, nvelyeket az irányított árpoliti- , ka né\\*n nvár jó\' ismer ez a nemzedék. Az árlwimánybidósság szei-veacte munkába \'ép « ip*ri:od"k árhullámnak m/\'gfV\'-elő gátakat anrelnl.
a k»rmányhalóS;;gi árszab.ilyo-cás s laz CvaCl kapcsolatos fogyasztási korlátozás tagadhatatlanul lényeges elesne az áUa\'ánoa áKz&itkép*Ödés-
kapcsoia\'okról íeheífttt beszélni,\' Berlin neJttf GőrögVirszágban látja a voltaképeni za\\-aró tényezőt, hanjan]! a görög földön tevékenykedő idegen érdekeitségakben. 1
KlpetsnieHék még a Wilhclmstras-sfiíi azt is, liogy nincs tudoináyuka\'rw ról, hogy a görög o\'asz viszony röh-dezése érdekében Jugttsz\'ávia köaH \\<litő k\'sérletekel tolt volna. Ebben 8-Jtérdésben ssumniiramíi kőzvelüés nem történi, hangoztatták. 1 )
Athén a Fchír Háztól kért tanácsot ?
Washlngíon, március 5 Illeni men-adó körök sokat foglalkoztak a görök Kérdéssel. Aliitokig Görögország Roosevelttől kért \\-o\'na tanácsot a hábonj folytatásnra vo-naikozótag. . i ;• ;* ¦ ;\' ; ; 1 \\
ma 160.001), míg a hadifoglyok szá. maíjSOŰ.OOO. Ez csak fl kntonaiszol-gálatot ielfe5itők vJsztcséglistáia, m^rt arra nézve, hogy a polgári lakosság közül hany halo\'.tat és sebesültet köveiéit a háború, uiíg meg-közelítőig s\'ncsen adat. A bírálatokkal suembén megálku
| nűk, de ívsnv terjedhet W az áralakulás -géi* lerületóte.
A dolog teumészete szcrinl atárafc védelme elsősorban a közfogyasztás cikkeire, á nepétslmezés és ellátás áruira Szorítkozik s tftr\'ókodníakell atló1, hogy az ezen tul terjedő terü,-let-ckre kaaudozi:on el. Nem érinti béli például az »úru< fogainián tul eső Javak, az ingó és ingutian v^gyoa
prtjB a kimütalás, hogy a harcokb(«n elesett 9 francia tábornok, 231 vezérkari tiszt, fogságba került 130 vezéír kari tiszt. Meghalt, megsebesüli, vagy fogságig került 10-000 francia üszt. . : ;. . ; f , t \' i [
Munkaahlény mlsstt leállMU Jék uz angol oIpö-B hopla-nyaVi én textilayAr«ilt^«
SUmdon, március 5 Az angol kereskedelmi miniszter bejeieiitefle, hogy több olyan iparleiepet, amely nem hadláhogKit, hanem főleg\'cipőt, harisnyát és tejrttt-árukal termei, bazárnak és ázok, munkásait a hadiüzemekben fogbil-kozlatják, ahol n\'igy a muukáShiány. iermészetes, - mondotla a kéiesle-deimi miniszter - a cipő, harisnya és lextü árukban további korlátozásokat ken bevezelnüuk. | 1 |
Roosevelt Javaslata csak a jílvii hít krlrrpen karol sxaviizía alá
Newyork, március 6 Roosevelt elnök nem nyilatkozott a parlamenti hatywHlei kapcsolat^ ban, de kérte az újságírókat, hogy ne Írjanak a hadiipari Sztrájkokról, Ar-ra a kérdésre, hogy a kjoíjmény mit szándékozik lenni a nuuukiabérhar-cok nvgszünti^té\'óre, ki érő választ adott. Az amiírika! kikötőkben horgonyzó dén hajók so/sál is súlyos piy>blírnának rnondotta,
Washingíon, március 5 A Szenátus ellenzéke, miként ad Nye szenátor kijaientellc, hajlandó leiárgyalni az Angliát niegs;g tő j 1-yeslat pó indilványait.
Azt hiszik asonbKn, h gy a ^ő hét közepe e\'öit ntin kerülhet Sor ;i javaslat feletti szavazásra.
íFolyUtá* a 0 oldalon)
áralakulásai, mert ezeknek adás-vé\'eie, vagyis teeríslet ós kná\'ata csak kőz\\«lve érint uemzeig\'iídaságí érdekeket s nfijm soixizhaíó a szigo. ruan vett közérdek fogalmi körébe. Hogy valaki házal-földjét milyen áron éitékeíiti, azaz a vevó milyen áron sjercz n>íg magának ilyen ol>-jeklmnokatj többe-kevésbé m\'agán-
Franclaország vesztesége : 1OO.O0O halott, 150.000 sebesült, 1,500.000 fogoly
1941. Hii\'dui s
6. F. B. harisnyák
nagy választékban
Sxomolányinál.
ü^fyy ö vevő és eladó számvetésének c^dménye, a a nemzetgazdaságit legfeljebb a nemzeti vagyon értékelési, a kincstárt pedig n fu Jóid-mát. irási illeték btívételeijick ¦ változása szempontjából érdékelbeti a kormányhatóság gondjaira „bízott köz. érrfeket nem éiíntl. Ép ezért a kő\' hatŐ3ág yejn ¦ Annit háborúban, sem a népek irápatani ujabb crőreszttésé-b*n «ení gondol az ingé vagyon s tv, há* és földbirtok ára laka lázának sza-. ]»áiyozásápa. ariii természetesen nctrt azt jeicjili. hogy ezeknek a v.uryon. lárgyakiiak odásvéiel^ során nem, merülhetnének fel olyan jelenségek, melyek a múlt tapasztfllalai szerint komoly megfontolást lenyelnek.
Az ingatlanpiac áralaku^sa többé-kevésbé az általános árszintbe* Igazodik s az éielmi piac fokoialos áremelkedése / színié szükségééről kihat a realitások árképződósérV, Ai áralakulásnak\' ugyani* van egy lélektani eleme* ia, mely szennai működésbe lép, ímhelyl a közszükseg\'cli cikkek áraiteui lényeges el to\'ódás mutatkozik. Az árak emelkedése bármely oldalról induljon is ki, Cü a jnoígakmi ajtakséganerttcii ki erjed a véletek és eladások egész terűié" (Jenes [itay a közellátási cikkek ár-eineikeaese maga után vonja az inu. gatlan-piar árképződését is. Minden ércaneikedés összefügg a pénz váj sárióertijénck alakulásával is a jgy nemcsak a piaci árak, hanem flz Jn-gat»n mozgalom utjain is jelentkeznek mindazok u kisérö jelenségek, melyek háborús időkben általában befolyásolják az áralakulást. De mnig a közeilélás oldalán a jól jnegszer-vezett hatósági apparátus gátat tjd emelni a fekte je-n árképzódésnck,az ingatlan vagyon forgalmával együtt\' járó árki lengések, sajnos, nem akadályozhatok jncg. Mwthogy pedig hálmrus vj»zonynk közölt a\' ármeghatározó\' tényezők kőzött egyre na-gyobb szerep jut szubjektív s-tefcnr-pontoknak, elsősorban amink a lelki Járványnak, melyet tönwgpsichiízis néven már olyan jól isinerünk a múltból, a nemzet-agyon csartsmbz\' gainváu«k ezen u lerüictéh, sa,Jnpsi sokszor o\'yan jelenségekkel találkozunk, melyek a rendkívüli viszonyok után egyesek, sőt egész népi rélcgek súlyos károsodását hozzák magukkal. Elég ilt rátmuUMntmk azokra a nehézségekre, meiyekvi a húszas-harmincas évek luíhajtott földárat okoztok « meggondolatlan vivőknek s amelyek sokszor ezeknek cml>»-raknak anyagi ÖSsnaojn^ását okozták,
Ma ismét ilyen túlhajtott ingatlanárak jelenségeivel találkozunk s attól tartunk, hogy «2 ingatlanvásárló kó-zöiiség tnár elfclojbette a multak keserű tapasztalatait » neaiv gondol arra, hogy a háború kivételes állapot, melyet előbb vagy utóbb okvetlenül követnie keU a normális béke-állapotnak s likkor dzek. a túlhajtott árak Sok ejulrf\'niok keserű csalódást fognak jcienleni...
A „Ferenc Jőzoel" keserűvíz régóla kitűnően bevált báziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan haló ler meszelés hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja is az étvágyat fokozza. — Kérdezze meg
enroatt
Kérvény-Invázió a nagykanizsai törvényszéken a rehabilitációs tőr-vénnyel kapcsolatban
Tudvalevő, hogy március elsejével lépett érvénybe a rehabilitációs törvény, illetve az íflioévi XXXVl), tc. kapcsolatos 13.000/1941. évi IWt rendelet, amely sok ember homtoká-ról letörli az elszenvedett bünl«(jós stigmáját. 1 j |
A m. kir. járásbíróságok Ós lör vényszékek a hatálybalépés napjára megtették a szűk* \'w intézkedéseket, nW eiöieláló vcJt, hogy Sokan fogttnk élni a kedvező niknkHnnial és kérelmezni fogják lehabilitácló-jukat, illetve büntetett voltuknak nx erkölcsi bizonyítványukon való feJ-lüuielésének törlését,
Nagykanizsán már az el«ö napok. Ikih valóságos kérvény invázió érkezeit be a töa-ényszékre ét járda, bíróságra, ami természetesen frZíg fokozódni fog. Minden beérkezett kérvényt a beérkezés sorrendjében iktatnak és tesznek át oz előadó bíróhoz a továbbiak végett. A járás, bírósághoz intézendő kérvények 5, a [örvényszékhez pedig 10 pengős boly-éggé* feiübélyegeie.idők.
Amr-\'nuyiuen az elsőfokú bíróságok nem adnának helyt a kérelemnek, felfölyamodasnnk van helye "á feisólib bírósághoz.
Férjhez akart menni és lopás utján a háztartási eszközöket beszerezni
Csendőrök kitérték be Nagykanizsára a 23 éves keszthelyi leányt
Nétnclh Róza 23 éves keszthelyi Jcény Koskán Gyula, a keszthelyi vöauti-szálinda bérlőjénél Volt alkal-iu IzáSban, unni háztartásbeli alkalmazott. A szállodás észrevette, bogy különböző háztartási dkkek\', igytöbf-l*k köiötl parcellán edények, alpok? ka léiak, B|b. .eliimieb... Gyanúja n B<etrtéiyi*t leié Krcl«do:t. Mikor a. uian nejureg^ji Németh Róza elhagyta siolgálnti h3lyél és bőröndjét magával vllle, Koskún gyanúperrel élve, klkaplo a Jcfciy kefíSbol • poó>-gyésitU és azl álkutatta. QyamtjQ.be
i^azoiádolt, a Mröridben ott roltik mind az .eltűnt Sírgyak.. A Icitayt topás miatt feijeieitKtte. A c»nd-örűk Németh Rozit beszállítottak Nagykanizsára. Kihallgatás" Hllulnal-w\\ sir\\-a ós töiTedclmesen bevallotta tet\'ét. Azzal véd«ke»rt, hogy férjhez akart íuduii és eaelatok a há>r tartási cikkeknek .Ilyetén >«16 be-8zerzésé\\*l« ak^rf g.»ndjain könnyíteni, i I . , | . | A nagykanizsai törvényszék a meg tévedt fiatal teremtést 6 heti fogház, ra Ítélte. A« Ítélet JoSíeroA
Qondol] m árvízkárosultakra!
Minden adományt nyugtáz és továbbit a Zalai Közlöny
A pusztító viz tw idén ii tok ezer magyart tett hajléktalanná.
A magyarok hiéna alltak a gít«-kon, a viz romt»döutiö«V» az otthonokot, elöntötte a tcnnBfoltkket. A pusztulás nagyságáról sitf»ga Horthy Mikló kormányzó győződött megé» ktadta a jele-ajt, segttenl kell 1 x
EWŐsorban \\t)natkozlk «z afvkraj akik soh" íieni érezték még, ml az; otthon nélkül lefini. A kárt ¦zenve" deit magyarokat otthonhoz hitt«tni < - magyar kö\',e:csség l
Most eiscjo jön I Gondoljunk azokra, akiknek otthonát, vagyonát, mindenét elvitte 0 viz. Adjunk, ".menynyit tudunk. Fillérekéi, vagy pengőkel, ki mennyit tud. D« ecrVin ! A Zalai Közlöny minden hómé el-
juttatott adományt készséftjOtnyug*
láz és továbbit. , , j |
Ujabban • kövelkezö adományok érkeztek be honink:
Néptakarékpéaztir UaztvUelól
éf olkabuazollnl (tlzetéa VI,,) 70.90 P
Plailíla, rendnaz 8tt— "
Sípos Antal 10.- ,
KrdOíl Bállal 6 - .
Kajdl asalád 5. - ,
Bzakony György ü.t- „
Vároal Síndor 3.— ,
Eddigi, már nyuglíioll gjlljlés 331.60 .
ÖMiesaa 476.10 P
— Naptár: U&rolns 9. sserda. Rom.
kaL 0«éb. Protoatiaa Adorlan. -
htraal. Adar hé 6. lW»l»i\',16 nyitva lagtal 6 éritél Mtt éráit (hétté,, szerda, péntek délután
in kaddan wéaa 0.D Dáknak k j .
Vároai Mozga. sqtr-*B »»¦> wrdáni
A humor királya, a nagykanlisal azármuásu vllág-hl.ü komikus: HaMS HOBER siemáclós filmje
• • mm
AZ OROMAPA
Elejétől végig szakadatlan kacagii. Remek kisérA mfiaor. Aktuális Híradók.
Előadások köznapokon 5,7,9, vasir- éí Ünnepnapokon 3,8,7,9 kor
lliprlIliiisWisli
vssksfsiksáéis — Nisyktilm
ii\'ííiiiSííí
Wontlsii* k«>rsMipárak ststfjn/ wAlssssaHbáhbass.
A Katolikus Legényegylet
A kanizsai Kolping. Kgyíet. aze-éinca húzódik n*g a hataftnas posti.piáota árnyékában, mél>"en lz>íolva saját udvarába. De i0 is ejyíke a JegHömbt-tevőbb eryleti lm\'vké^eknek. Az épti-pl nagyobbik reiie uj, his; aht nti hány éyo Tejcztók be. Felipíl;se m egytel munkás muftját és Ólelk^pessé-gét hirdeti. Jól lue^éprleu azjppada, títtzdag könyvtára, jdoneztára, saját Vetítőgép© révén az orsz;lg iojjobbai ittlsze-rvM egjOctet közé tirtozik Ez tv. alaposság eíévilftliebet-en ódeme marad az ügybnzgó volt veiatöknok. s ami a legírókar*maliinál jó!oső tud.it u mai viigban, imgy csak íiéMuy év-Ví-i a nagy ború házasok után, az egy-leuiek lAitj v-iu száiiKjtlcvó adösiága.
A Kolpüuj ház néi>en csaírtüja — hisz közei háromszáz rendéi tagot szóiial Vi, n pártosokat ucm i-. szá-tnitV-i — <<ég sEorgéímaB ottlionának Riogatásában. Otvcn-hatvwi tag ke. rcste fel áfng a tftt*stékcn. Vasárnaponként pedig zsúfol\\tíg szokott -t-iui-n nag)\'terem. Ivedig nem is a logjobb idők jártak egyieti szexnpontbó.\' aa utöl>bl néhány évben. A roaiikiviui idők sok Hűt v:ttok el. Kit északra, kit keletié, magát az cgyltáz: tsitfnükői senK kímélve i:e inindnyájan szXe-sen hozták e/t az áldozatit. A Ko^pitig Szejustn is ím kötefoz, melyn -k egyik t L-lj;t tisztes hozariek.it nevflaü. A r;i-gaszkodá>nak ozonbnn n«gyon széj> megnyilatkozása vjB, liogy a oltóbb tévotbs síakaüt tagunk, lég-Mbb ery te\\ttezőíapon lTkajza^ndolt egyleté^ hazaérkezés után jiodig ejyik első szabad. «j>léjén »z irtja eiylete íeiii vezetett.
Miym a Kokpütg csaítáü Le s-\'í éte:«í Tenuészeies, nagyobbik réizót a stó-rakozás tölti ki. Annak u fiat tüembe ¦-nck, akt c?ész napon át a műhely, vagy ai üzlet posztját árija; one \\on leginkiU)b szOkjséje. Az o^\'ti jdbuon-datban is benn sze e,)cl a v.d^»*ág és jókedv huni?oztaii\\bMi. Az ojipitó is fontosnak tnct-iiU a tiMteauMórttko-ziisrót v.üói gondoskodást. Cí>ak em\\ nyújtása révén íuoutlwAjük nwz ÍSStii-Kágunkal a ttszte^séglMvu nzörukozá-soktól. Korosaujúzábtói; dort>étZc44stöl s az ezé." kézziej e-síWogutó, vért és itflot szipolyozó éjszakai vAmpirotték Ilii-liárd, ping-pong, sakk, dominó, iniii-den leüdetkezé^e m. Az igaz, hogy legnagyobb forgölom n kárlye^ frontot) zajlik..f(je hát kártyásul Hihet szóf«-koiáskép<« is. és na rn»gg"oudoljuk, hogy szép számmal vajnuak iiarniitio év körüli idősebb, tagok, nem -\\c!i«-t-jük ezt sa rossz névea, iTerniészele^t a vezetőség mtadent «akő\\*t, lng>\' a játékot a leg^^dAbb oiSapra sztkritsa. IIa «z Adventnek és Nagybőj\\Uiek szen t koniolys ág& tStatm oj ne :n (>a-rancsolt, gyakran rondejett az egSttet hol műsoros, lioi iűiésküti táncinu.iAt-ságokat. Máidig jó sUoerrai. Soakért^ egybehangzó veteménye, hogy »z iA\'i fart,ttngi. évad íotyamta silvWbei \'¦ legéuyegyüeti b# vejjewt. - "A legényegylet azonban mégsem elétjodlbeitk mvg csak ezór*kozá;w>, nyújtásával, lüs/.>-ii szenne eTjÖJU uiindig a jövü kész és peüig íUuik>m.ixi ídi"\'- . ssiíUt ipai\\>sa, kercjk)e4őj<\' ASIL Adnt-t keli tohát o&yasmii is, Rthf«t 41 Kpfclttg fin egész életéto magilvaC viliét. Aün.a kefc! minél több isme etet, minél átto-góbb és,szilárdabb vl,lágu6cMei és minél eniítók*aettirbh Ittmurát. lízt ra\\-. nak hivatva .szoSgáilJÜ « kedd asU be-BZiétaetéitík. iíí «z m pont, amit \'m *Uvloii vszetöségMk h jóvöbau a leg-
Síi
Tokaji aszú megismétlése #-
I. március hó 10-én, hétfőn este 8 árakor a Városi Színházban
ax árviszliárosuliaU lávára. Jegyeit mielőbb biztosítsa a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
nagyobb tervsznriiseVgel töké"!L[c.sil«n\'e kell. fis ttí iu a jxral^ amit az egyftft tagjainak, bámiennyiic áldozatot U jelenik egész nai>i. kouidv nuiiikn után, csio Is komoly dolgokkal foglaflUwnij dfl énekelni és méltányolni kol. l-w-ken az estéken, az "Kiadások meghallgatásában, « gondolatok kácseréló-seben, az öntevékeny Sjsreptiaekbcu jegeoesedtk ki az igazi KoTjVng dei os Kolping egyéniség. Az eddig végzett munka is megnyugvással tölthet dj bennünket. A keddi estéken níegviui-tásra került kérdés*! ot é-s c öadóikjit u zalai Költtönyben loglöbb aJkiloint. nuil közöltük, azt niind ujbój folso-rolni fölösleges ós hosszadalmas is volna.
Hogy az egylet a kultúra szolgálatai komolyan veszi, njó:ag emMtésl toho-Ifink a muris szép siketeket aratóit egyleti zenekarról. Az egylet aern lehet eléggé inViiis nitoden álMozaua kész karnagyának ós a hasonló hnzgöságu zenekari tagoknak, hogy afigokOt a m«r is szép slkeiektal megérni segítették és mn\'őtal szerelnénk, hogy az a meghitt barátság ós együttérzés, ameflv ii zenekari együtt tartotta továbbra Is uiV.gniarad és zenekarunk tovább lm-ladhsi » rejtődós ós slko ek utján.
A Legényegylet ebben a hónáéban Annepra koszol. Szent József hetében, folyó hó 20-, \'?1. és 21én \'tvsznok lolkigyabortnios napjai, EzeVen a napokon, ól a ÍÍ3-Í közös szentáldozáson fog bizonyságot tenni luingsnlynzollttn arról, liogy nem csak -\'e/fim cgytet, de katolikus \'egónyegj-fltet, Ezen a napon, Lt-én lesz nz vij tagok ánÚQpetyfes Mavatásu is. Közo\' őt\\en azoknak a fiuknak szánra, akik u muri év ófri KiAping zászlója aflií jelentkeztek. Kló-késztlé-«ftk ninils folyik. A dékán ve-zctéso rrtCTett idősebb egySeit\' fiuk végzik az uj testvérek levezetésit u Kolping ételbe. Minden remény inog vuu rá, liogy bennük a Legényegylet nagyszerű gárdát kap. Egyebként ZWm difleUJtt Sosz az évi rendes közgyűlés is, aznap esto pedig komoly böjti műsoros csiet icudez a rendezó\' bizottság.
lírdekes vyJiu még arn\'it a riufí-ember Opusról üiií, ameSvel at egyletben takrjkozik az odajáró, amely a magyar fuit.j|Lvlg egy része, erényeif. Ihu és hibáiban vele azonos, de ez külön tanulmányi igényefne. Talán egy későbbi alknlouiuial ene is sor kerül, Bgy biztos, hogy értékes és drága anyag, mert — magyar anyag. S ami magyar, külónösi-u emljerben, azt nc-!\'nuk nagyon meg ke& becsüUuiU>W. Azért szeressük a lú^gényegylet«t is, mert az a magyar fiatai^ág:,oíthlona.
ORBÁN JÓZSEF (Vége) ,
jóslat:
Sok helyen, főleg az ország nyugat) részén eso.
Ahol a magyar falvak gazdaasszonyait nevelik
Utogatás a Szövetkezeti Asizonyliga rákosazentmiháíyl Gazdaasszony Otthonában
A HetaorologialllntáaetnJwkaalaMl angBfy^ééUoatáM ieteatl i Bimértéklat tatasp sota 9 órakor
+8-4, i-.m r*Uff«1 | !.t), ilöllwii +120.
Oueadftk. 1 2-v
Budapest, március 5 A magyar falvak és a magyar tu. ayaviiág ismerői. különösen azok, a kik a uóptápiálkozi\'is helyzetével és problémáival foglaltalak, évakkel* ezelőtt inegclobbcíilö Ml«dezest lellek. A táplálkozás változatossága nálunk egyáltalán üenn tartott lépést a fejlődéssel. Eltekintve az áU"Vu»>s gazdasági sülyedés következtében elő áUolt hiányos táplálkozási tehetősé, gektői, kiderült, hogy mlég ott is egyoldalú a táplálkozás, ahol bizonyos fokú jómód mbtatkoztk, A parasztság étrendje egyszerű és károsan unalmas : tarhonya, lebbencs,, szalonna, krumpli, kevés baromfi és gyümölcs. E két utóbbi azonban .csak akkor, ha, nincs ára és nörni tudják értékesitonl. Télen pedig a leölt disznóiét táplálkoznak. A kö-vcikezlclés .léhát az, hogy népünk asszonyán meg kell tanítani főzni; " Ezen kívül\' kétségtelen tényk/nt állapították meg azt "JS, .hogy. az általános civilizáció ntóg igen inessze van a níJgyar >bogárhátu házikók. tÓl«. A hig\'énia ÓS a gyakorlatiasság elemi kulturkövetkezménycl még nem kaptak helyet a magyar tanyák.^ ban. i
Mindezeknek a meggondolásaként hozta létre a, Magyar Szöv*íke/eli ASszonyliga a Szövetkezeti Gazda-asszonyképző Ottbont. »A falusi nőket társadalmi és gazdasági jelentőségük öntudatára kell ébreszteni* -mondja az Asszonyliga programja, - »hut*n a legkisebb.falu társadalmi és gazdasági óielo L\\ foJitos a nemzet egyeteme szomponljébói*.
Az Otthon Ráköss zCídmihályon van. Itt vásárolt az Asszonyliga egy emeletes házat a Hangya központ anyagi támogatásával. A ház négy holdas pnrk közepén áH. Kisguzda-lényok és asszonyok részére ftcnnio-kásos gazdaasszony képző tanfolya-hiwk folynak. A megkapó szépségű,
magyarosan bútorozott f->gadó szobában Horváth Edit tanfolyam vezető lelkesen beszél a Itto^olyam célja-ró!: ¦ , l
- Az Asszonyiiga, ^melyét a Han1-gyn hívott éleire, a családokuakme" leg otthont akar adni azzal, hogy gazdaasszonyokat kíván nevelni Egészséges és öntudatos magyarcm-bWekkel akarja Szaporítani a magyar vidéket. A főző- és varrótan-foiyarrtokon kívül, amelyeket a falvakban rendez a Hangya, illetőleg az Asszonyügö, te az Otthon a leg\'-fontosabb szerv erre a célra. Otthont nyújtunk a lányoknak és asszoJ nyoknak 8 hélre. A feladat és a cél, hogy a falusi viszonyok tekintetb\'a. vételével, de a fejlődő nemzeti és gazdasági éleihez alkalm!akkódva, megtanítsuk u résztvevőket a ]0\\fo ¦magyar otthon megteremtésére. Munkájuknak hasznosabbá kell vál. ni. Tan 11 ásunk és nevelésünk célja, hogy a kisgazda!ányokal előkészítsük} a családanyái és háziasszonyi biv*U tájukra.
\\A Mik a tantárgyak? — kérdeztük. ¦ i ¦ i
— Háztartási és ollhongoiidozási ismeretek, íbai-omfítenyésztés, egész-\' ség\'ügyi ismeretek, erkölcsi ismeretek, társadalmi műveltség, szülő* föld- és honiiímeret, szftljásrajz (varrás) és kedélynevelés.
A továbbiakban ebjMmdotla Horváth Edit, hogy 20 hallgatója van a tanfolyaminak, valamennyien kis-gía/.dalányok, peat-, Győr-, Honfl,, Oaidrád- Zala*, Komáumv, Veszr prérn^-, Fehér és Borsod megye kis-faluinak lakosai közül íöttek össze. A tandíj 67 pengő 20 fillér. Ebben bfcnnWvau 8 hétre a teljes ellátás, \'főbbet a Népirtüvelési Bizottság is támogát. A költségvetés teljesen elei-gendő; mert egyetlen cselédet sení tartanak. Katonás rend uiiatko<fik, mindent a növendékek végeznek el
megfelelő sorrendi beosztásban. \'A tanfolyam\' eredményei m»ris mfcitot-koznak ozokbiin a falvakban, ahová már az első tanfolyamon végzett lány hazakerült, népszerűvé vált az intézmény és egyre többén jelentkeznek. A reggeltől estig tartó változatos elfoglaltsága napok után vasárnaponként a főváros fontosabb\' intézményeit és kuUurközpontjaiCláH fogatják. A lányok és asszonyok igen boldogok a tanfolyamon. Jellemző, hogy az eisö tanfolyam után szinte kivétel uólkü\' vaffljmfcnuyien sirtak a búcsúzáskor, volt olyan Is, amelyik nem akart elmenni.
Ezután végignéztük az egész Otthont, a hálószobákat, konyhát, tantermeket, ebédlőt, füraőszobát. ízléses rend uralkodik mándenütt. Az egyik tanteremben éppen kézirnuaká óra folyt. , f M
Megkérdeztük ez egyik »hallg|ató-nöU, hogy snáképen került a tanfolyamra ?
Elmondta, hogy a H»ngya helyt kirendeltségiénél értesült a t&nfb-\' iyamról. Azután ig^ folytatta :
- Édesanyánv oOm akart .elengedni. Azt mondta, hogy szégyen-gya-Jázal lesz a falu előtt, hogy másutt kell m^gtanu\'nom, amit egy lánynak otthon keil megtanulnia. De aztán mégis engedett az étfesanyám\'
- Tanultak-e újféle főzést ?
¦ Amikor idekerültem, — válaszolt az egyik — csak aít tudtam1, hogy a láirgonyából pBprikáskrtjmp!-lit lehet készíteni, frneg levest. Megtanultam azt, hogy a krumpliból 11 féle főételt lehet készíteni. Azt is tudom\' már, hogy a tóttöttkáposztán k| vüUÜféte egyéb káposztás étet készíthető, például kolozsvári káposzta, erdélyi lucskos káposzta, káposztás bomba paradicsom mártásban stb. \\ |
A beszélgetés során kiderült ozls, hogy nem ment fcftuittyew a tanfolyammal való megbarátkozás. íígyik-másik lány akkor ftlt először vonaton, amikor a tanfolyamra jött. Volt olyan is, akinek a késsel-villával vnl6 evés volt a legnehezebb. A tanfoJ ly-am vezetői persze vigyáznak mindenre. Egyik főtőrekvéöük, hogy elkerüljék a hazug ál civilizációs hajlamok felébredésót. A főzéstudás, a
UUN KOZfcOKI
1941. miiclu» 6.
FERENCJQZSEF
KESERŰVÍZ
késsel-villával való bánás, « testi hígéJiia neín kövcieii nrSg a testszi-mi harisnyál és a dívttMapkíjllurat,
A Gazdaasszonyképp Otthon második tanfolyamán\'-\'k vizsgája most volt március 3-án. 6-án azonban már újból kezdik a munkál a\'z ng\'lis tanerők és folyt.UobgK.au viszik tovább egymás után a tanfolyamokat. Ls egyre szaporitAni fogják :l minta-, gazdaaszonyok s/émát a ma; yar fal* vakban és lanynviiágban, dicsfiségé-re a Szövetkezeti Asszoiíyllgának és védnökuöjének, dr. VVünsctier Fri. gyesnének, valamiül lilék Mária fö-titkárnőuek\', , j \' ; | V
Dr. Vámos Kálmán
i kormány a vaslntl munkásság érdekében
A kereskedelem*- és közlekedésügyi kormíányzat uz elmúlt évben a vas.
_ nti munkásság részére
jfijt^ is életbeléptét te a fizz-\\fLmr téses szabadságot, ará-I nyositotía a vasúti mun
Uásság óraliéi-eit, emelte a szülési srgélyösz-szegel és bevezette a családi bíérriend-szert 1 \' \' I
Értesülésünk szerbit mbst a vasúti munkásság érdekéliCn ujabb nagy. fontosságú ten-ekkei foglalkoznak a kereskedelemügyi minisztérhimlian s ezek a tervek rövidesen megvalósulnak , ,j \' ( Elhatározták, hogy a vasúti mun. kasságnak ii let menyként ezentúl 22.000 ruhát utalnak ki a rtgl 16.000 darab helyett. Ezenkívül rendezik a vasúti nyugbér^sCk ügyét Is : a korhatárt lejjebb szállítják és a szolgáltatandó havi nyugb\'éx összegét felemelik., , , :
á ZINTE nagyszabású dlszforuája
A Zrínyi Miklós Nagykanizsai Torna Egylet fennállásának 75. évében f. hó 9 én (vasárnap) d. u. 4 órakor az Ifjúság, — este 8 órakor pedig a nagyközönség számára az Iparoskör nagytermében dia/.tornát rendez.
E bemutatón szerepel a magyar válogatott hölgytornász-csapat 4tagjs: Csllllk Margit, Falér Anna, Báder Ibolya és Nóvák Maliid személyében. Felemás korláton, ritmikus táncban, buzogány gyakorlatban, műszabadgyakorlatban mutálják meg kilünö képességeiket Férfitornában Bot László TFS\'C fölsk. bajnok és Szoó Károly többszörös leventebajnok, akik mindketten a magyar válogatót! keret tagjai, mutatják be a magyar torna magas színvonalát. Vívásban Varga JenÖ és Oonda István szombathelyi vívók, akik Magyarország vidéki bajnokságát nyerték, csillogtatják meg a magyar kard fényét. Két magyar válogatott boxoló pedig helybeli ökölvívókkal vív be-mu\'a\'ó mérkőzést. Birkózásban Eszes
o.-sz, ifj. bajnok és Kun, Dunántúl ifj. balnoka birkózik a ZMNTE versenyzőivel.
E számokon kívül a helybeli kereskedelmi, gimnázium és fiúpolgári iskolák csapatai szerepelnek, míg a leánypolgárislák magyar táncot mutatnak be. Holló János testnevelési tanár pedig a kisgyerekek tornáját mutálja be gyerekszereplökkel. A „Sáska Levenle" csapat pedig fokos-gyakorlatokat mutat be,
Jegyek: I. hely 2 P, II. hely 1-50 P, III. hely 1 P, állóhely 50 f., diák-Jegy 60 f. _
Jegyek elővételben kaphatók; Szabó Antal, Rltter és Bárány üzletekben. Tiszteletjegyeket nem adunk ki.
Nagykanizsának olyan sporteseményben lesz része, amilyen már nem volt itt öt éve. A válogatott versenyzők szereplése biztosítja a disztorna érdekességét és remélhető leg sokan fogják megvézni e spoví-csemegét.
(:) ff. /
Megindult a futballbajnoki hajrá
A hosszú lói után mosolygás reggelekre ébroilünk. Elérkezett a futtái naj kedvező ¦ idö. Ismét izgulunk minden vasárnap, ha ülepeiben van csapatunk és féltő gonddal drukkolunk, ha hazai pályán kiséi\'-etez-lk pontgyűjtésre. Várjuk uz idei nagy gólokat,, pompás csapa t-t e,i;esUiuényt, szép összjátékot és ami a legfontosabb, " közönséget a pályákra. Ha közönség van, mindjárt más a SjHjriteijC^tlmcuy is. \' A ZMNTjE-röí szóSunk először, a mely vasárnap hazttl pályán (a Vasul pályán) igyekszik uj rendszerévé/, lo-győzni eJien felét, a BMTE-*t. Az uj rendszer a Fradi \\VM rendszere,, ahot) három* liálvéd (itt Csáki, Kárpát, Kiss),
kól fedezet (Pőoze és Mihalecz) \'esz a védőiemben, természetes.-" « kapus (Csendőr) is. A táiiiadósoria.i c\'g\\el"re Szaliö, Junker, Csöngei, Cscrpes, Vohl-ncr jutnak szóhoz, de már készülődik Istenes is! 1 ^gközciebb együtt- látjuk a kanizsai agytrösztöt., a Cserpes, Gsőogei, Istenes belső hármáéi. E* \'\'esz igazi futbolüesemo^o. Vasárnap T\'HÖ-szüiü kisebb gólarányu ZMNTE győzőiéin1 várható.
Az NVTE Simontomyára utazik, összeái\'ilása m\'óg ismeretlen. De v»ló-sfcinü Lenkovics — Horváth I., Németül — Szatay, Erd\'fltyi, Ködbóuin! — Poór, Fuchs, Egerváry, GÖczí (vagy Pulii), Csász összead tásjjaú sre:epe3l-nek. Ezenkívül a középfedezet btfyére uj sportsiminn, a Haladás egyik v;*lt TiőzójiüHlozcte pályázik. Nem hisszük,
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beíierzésJ fonása
VASTAGH Nagykanizsa. I
hogy a jó stinbntórnyai cgyüttosUfl ukánwak az egyik pontot is elhozná az NVTíí.
Az ifjúsági futbajjl is iiiegaidul Csü-törtökön este 7 órakor Sesz az eífcö szakosztályi ülése a levente LabÚet-rugó Szövetségnek a Katolikus I.e. gényegytotben, ahol megejtik a tavaszi sorsolást. , \'\'.
Szerda
AiUadé MBseresimek httltóxaafMkea Budapest I. SSSSSSJJéi
6,45 Tom». Hirek. Köziainéuyek. líanglflmtttek, — Utána étrend. — 10 Illiek. — 11.10 Nemiét közi rttjoliö-sxoigáiat, — 12 Harangszó. Hünnuas, Időjárásjeientés, - ÍZ40 HIr*lc -13.20 Időjelzés, Idő járás j^entíB. -14.35 Hírek. — 14.15 MosorismaT-tetés. — 15 Airoiyambirak, piaci árak, éistmnucrirak. - 16.45 Idöjaucés, Idö. Járásjelentés, hírek. — 17 Hírek Mórák és magyar-orosz ayelvan. — lfl Hirek. - 21.40 Hírek, idö járás jelentés, hirek silovák és magyar-oresz nyatwn^
— 23 Hitek némát, ekui, angol éi francia nyelven. — 0.0 Hli«k.
BUDAPEST h
17.15 A Üádi\'" SzttlonzeaiBkara, — 18.10 I)r. Pougráüz Kálrrf-íüi tíuadási.
— IS.tO Hoclunaninov:\' Holtak szigvlu, szLnifonikus köllanény. — 1Ü.20 Nfi-m\'eth György olÖadás;t. — 10.40 liajdu Aiuia ós Céczy Dömötör nv\'g\\«r nótí-kat énekel, kíséri Fiu-kOh JenÖ cigiíny-zxliokarn. — \'20.:i0 Magyar önismloret. -- 20.35 A I.iszt Ferenc Társaság hang versen>*. — 22 Hangitcii«zek. — 23.25 S\'zaionötős. t
BUDAPEST II»
18.40 Olasz njeívokbitás. — ttl.03
Mozaikok
a magyar színészet 150 éves 2 történetéből
Irtat fifi-.ia liitváii gimn. igazgató
1700 október 25-én került szSnre a budai vár német színházafcjttn, az u. n. Várszinliázbau a piarista Simfii Kristóf: Igazházi chnü ötfel\\-onásos niutlat-ságos játéka Kéjemen LászSÓ, az <fcő szinigazgató uri dilettánsok szmvoná-lán A/üó társulatának előadásában. lín-nek az első magyar sziutársu\'Xifbiak ugyan még sejtelme sem voSl a müvö. szi színjátszásról, de fanatikus hitük, " szuggesztív leadiVetük biztos erkölcsi sikert jelentett. Az akkor épen Budán üíésező országgyűlés iriagjw köve:ei is lelkesen tnegtapsoKák a magyar, uctorokai Micsoda keserves üt voSt aZ, ameJjTCji a magyar színészet éj-jutott a nyilváiios-ságig. K^cmOti Lás4tó igy panaszkodik: Máris annyint nieg-sztyiorodianak a nérnMt tlioálrumok,; nógy majd csaknem minden népesebb városban vügynnk affélék.,, képterén doáog, l»ogy a.magyar az 6 saját hazájában tulajdon jiéiizéviíi nem \\olwt ^ífezt az efféle gyönyörködi\' sben, Iwt-\' csak néniéiül nem tud.* "
Még jellemzőbb az a felszólalás, amely az országgyiV.ósl>en hangzott el 17112-lKti, imi\'ikor Kelemen a magyar szJnószek megsegítéseié országos gyüj-tésre kért engedélyt: A magyar soha-sem! csinált bcAonobt maga bél I lehoi művelni a immzcict — mondta s tctl-
szólaló _f Jua nem kouiédlázunk is. Nem javvaTkim tehát, hogy a:magyar-nak is legye-nek koniétlLái. Nem vá\'nék méltóságára, hogy magát boliőc tnóti-jára viieJjo.«
Hym körfiqnéuyek közt indult el Thcspis kordéján a magyar színészet, amelyet akkor valóban tiszti és nemes szándék: iiemzetisógnnk és ]>olgároso-dásinik erősödése, nyelvünk és nemzoti öntudatunk fejlesztésének szoCgáifcüa vezetett.
Kelemen László áttörése ilyen ne-hézségek közt is nagy orcdln\'ényekkol járt. A budai, majd « jie,sti szinház-ban 1790-től 17!)tí-ig lüíí előadást tartottak a magyar színeszek s közel másfélszáz daraliot "dtak elő: szomó-nijátékot, vígjátékot, operát.
Hogy minden jószandék melleit sem ])CcsüUék a magjai- színészeket, muiak más okai is voltak. Az első magyaí szinöszek latinos műveltségű fiatal\' ent-Ijerek. Női szereplőket nehezen tudtak összeliozni, mert a kor [elfogása kérictheiefienrtl elitélle a szini pályám löjiö leányokat. Később a férfiak sorába is sok lanulatlnu eSeni jutott: mesterlegények, kicsapott diákok, züllött írnokok. A társadalom kitagadottjainak [ekintetlék őket; játékuknak lelkesen tapsoltak, szívesen is mulattuk vejük, de az uri társadalomba való bevezetésüktől mindenki óvakodott. Még később is meggyalázottnuk érezte magát uz a nemes ur, akinek a üa »komédÍás« vagy >rjpaés« • lett. A színészek sem- öregbitették jóhü-nevűktel. Koplallak, adósságokat csájáftuk, p|éja.
zó>t, üímogatáscJ\'l könyörögtök, ittuk, veszokcdiek, irigj-eüték egymás susiv. pót. 1701 októberében az egyik szi-nésznŐ az előadás megkezdése elvitt közvetlenüt a függöny cfö Iőp*\'tt és gyakízni kezdte az igazgatót Igazságtalan szereposztásért, mia\'ntt hivei ck-te3en lármát csojitak a nézőtéren. A lwlrányért it helytartó taiiíícs h\'uszon-négyórai árístomi-a Ítélte a \'bányász-szonyt.
Ncní csoda, lia Kelemen I.ászSó minden jóakaram elloaerc tiirstáíifei 1790-ban megbukott. Feloszlott. A társulat tagja! Deiirecen, Nagykároly és Erdély felé vomfitak. Megkezdődött a vándor szbiész-Ótet,
Kötóltáncosokként barangoltak — ifja Gyulai Pál —, többször ébresztve szánalmai, mjnt jótékonyságot a művészet iránt. Az utasok jól bmerték őket; tudták, kiket visznek azok a megtelt kocsik, amelyekről festett vásznak és aranyozott palrirdarabok csüngnek alií, telejéljcii pedig téten is nyári ruhában fütyörész néhány biesett Breu ur és didereg egypár fátyolos ifiusz-szony. Városról\'városra váiutorollak. S a városok v^tijégfogadósai hóJiop.ik múlva is cm\'ékeztck rájuk a ,sok. furás-fat«g;ísről, ameü^el megrongállak a Hagy tcí-mel s a bosszú árjegyzőkWM,! amelyei nem tudlak lcifizettil. Arisztokratáink ezreket lüo-zaroltak. idegen művészekre. Alig akudt egy Wesselényi, egy Ráday, aki a hazaiakat vette volna pártfogásba,
Ismét csak azt hangozaVlblk; "á"ma-gj\'ur nem való müvésziiak. Az idegen
tmlvíütségü, Ódivatú magyarok, akik iféíelott a uiegyeg,vflíésea mentették a hazát, este nseglK)tránkozva szein9éKék a színház előfüggönyét, Bmeryre nagy lieiükkel voít fetirva: éljen a nemzet s mosolyogva mönnolták Tomiik közt: a nemzet megél, csak ti tudjatok megélni...
Igyekeztek megőhii. Dehat mit várhatott a mögyar színész még később is attól a közönségtöli\'v nmo5>\' haz-ifias érzésekkel ePWÖve ugyan, de aiapjába:n vövo mégis eJiak . komédio4átasra gyfüt össze a színháziján, a korcsma nagytermében a lócákon pipaszóval s többnyire a kutyájával. A játókba aztán maguk is süi\'ün b^ie-beOeszólUak, kutyájuk is bejevakknntott,
így küzdölt a magyar szülészet a meggyükéi nzéssél.
A szétbuVus után ujabb erőfeszítések indullak meg egy különös magyar theatnmi* foliBKtásft éVdekélim.
Krdaybeh WesseTónyi Miklós báró támogatja a színészetül, de nemsokáíg győzi anyaginkkaa, azért hosszabb vándorúira küldi 1806-ban a szinészckeL
1813-ban Pesten Kulcsár István megkapja a noíideJUít, do azt a következő évben lebontják. Erre Kulcsár toíUal, röpiratékksü kai\'doskjodott az álVin\'tó magyar jtiiéksz^t fdAlKüisa moUeltj MágA megvesz egy telket ós 1814 jn-nius 20-án bejelenti a közgyültéptn* hogy hajlandó a teKket ti ^heatrum fejlseges céljaira* átengedni.
tFolyt. kóv.)
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
,941. március 5
ZALAI KÖZLÖNY
Klarinét- és bár fa.kettősök. >— 1(1,30 l\'elo\'Visás. — 20.10 Széketfflvftrosl Tüzel lárepekftr. - 21.10 Dafibs Liísiló előadása- *J 21,95 Wljárásjelentá^
CsÖttrtők BUDAPEST L
10.20 FeloYlSás. — 10.45 Czérft B6J i ciluadiiso. - 12.10 A Rádió Szalonzenekara. — 13.30 Kísházy Siíri magvar n Mákat énekel, kisé\'.\'i Mez Józs Ci-gánvzcnekam\'. ~ 15,20 Hc.ulíi-zenrk ir. ~ 16.15 Huszin haílgatóinkink.
17.15 Ilíin.deui©/. ¦\'— 17.ÍÍ0 Rádíotöu-foiyanl V. része. — 17.55 Magyar önismeret. — 18 Bura Sándor cigány-zíjiekarn. — 18.40 I)r. vitéz Nagy Islv.in előadása, — 10.20 Cc«ő San-1,01716 dö.idísa linii^te.ite.ekkeT:. 20.20 Külügyi rtegyedóra^ — 2055 Kísértet I.nbl\'n. Hangjáték. — 22 Btit-tobi Ede rnoze :e\'(a-a ó> 0 Rajkók zipc\'iara. — 23,20 Hanglemezek
BUDAPEST II.
18.15 Hanglemezek. - 17.30 Ha ig-leuieek. — 18,10 An.;ot nyeOyoktatís. ¦- 18.40 Az t, honvéd gyalogezred >e pekara. — 19.15 Dr. Core!» László előadása, — 20,10 Hanffenezek.
_ A vo-tl 37. honéi had
I 1115. Hl 5-1 osztálynak a Szan folyó
I-1 falső vöfifcyé\'.en fofiyi bar.
eai alatt NXíy János V/S nyitraí 14. honvéd gyalogezred ;o\'i tizc.le;, az e,en a napon Chirí\'e" fráu eVen i-itó-zeil roham közben, hősi ha\'á.t h\'.lt. parancsnoka helyett, öntcví-k n/ci átvette a szakasz feletti par, ncsnok lágot, majd kiválóan vitéz és öcíkeVt:> szenti lyes pétíájávait magvat dagadva honvédéit, háromszor rolunnjZ\'.tt, mígnem az oroszok árkaii e\'rogV-\'Jta, A tovíbbiakt-an a sulyc-s veszte égek k-j-VPlkezté\'-en egyharmadra apadt létszám t*tenó:ie, még 24 órán át v\'t\'züjl kitartott az eir/ogV-il árk iklmn, azaz mindaddig v&Hc azokat az oroszok ellentámadásai v»4 szemlie.i, om\'g erő-si lések szorult 1-jefyzetélíűl ki n°m Bzuliaditolták. Ez! az öntevékeny Iiá-tor és v\'téz magai-uiást jutalmazlak leliat tí\'.Öljarói, amikor őszinte eálsme. résük látbató jniéül a nagy ezüst v\'Afy sági éiemmel tüntették k<.
— (Ma 6 órakor böjti szentbeszéd a ferenceseknél)
Ma este 0 órakor t irtja nV.iftodík nagyböjti szcnlbeszédét a fcencec\'í templomában v. Borbély 1 loiiór fe rences-aiya.
— (Holnsp Szentőra a ferertdek plébániatemplomában)
Hofaip estje fi órakor Szeitóru a íí\'icaciek ptű>ánía-teníp^máka 1 lelett Oltáriszentség eMtl. Este 8 órátój O-ig kizárólag fór fiak és ifjak restire, t Ezen Idő alatt gyónás! aikakmí az első péntekié.
— (A 60 éves Magyar Távirati Iroda)
Jubilál a Magyar Táv\'rati Iroda, Halvan évvel e^Ött, március ctejéu kezdle xmj működését, de igazi fejlő* désének Ideje az utolsó húsz esztan-dőre esik. Vitéz lew&ii Koznf. rMiMW« fölényes org«nizá"o keVe séye hozzáértése és kitűnő munkatársainak felk\'é-szíatsége az ejylk\' üc.íjobb, iegéVetkií-pesebb magyar ós "keresztény intézményt teiemtelte meg. Olyan birszo\']-\' ^\'¦Jüt^t szeryeísetl, arrt^-pek minden X\'-i&t* hivHasnak tek\'nti pályáját ói .isztában va-i aazBí, hogy a hlraznSgái. lat gj\'orsarsága, inegl>izliat^sági — mit-gyar nenizwti ügy. A Zaj-ii Kő^any i>zerkesztősége szeretettel köszönti a MTI-t 60 éres jijböfiim\'a avimábol.
vsmsm
Március íötől kötelező a lisztkeverési rendelet végrehajtása
Mlní isjneivtes, ö koiinány rende-isiet adott ki, hogy m\'ndeu 100 kg galxmaiiszihaz 20 kg. tengerüisrfet keli kcvorni. Ez a rended március 10-től érvényes, ettfll az időponttól kezdve tehát szigljruan tHos tiszta gabonnliszlet eladni, vagy feldolgozáshoz feihasiná>ni. Az akció során köTfilWJfji 4000 vagon tengerit s/án-
I nak keverési célokra, amslyböl 76 I százalékos kiőrlési rendsaer tnellett I 3000 vag>n élks/.ési célra alkalmas 1 kukorica) sztre lehet számitani. *Bu-j dapesten éi az eiőáUIíórralyokOji u ¦ fogyasztásra kerülő tCngeriliszt kj i logramjának ára 30 ifitér 1-sz, mlg i egyéb íerülc.űken a tOjigcrilSzt 31-j 32 iiüéres áron kerü" forgakm^ba.
Emelik a kiskereskedői hitelakció kereteit
A pénzügyi konnányzal állal té\'.rja hívott kiskereskedői hitelakció rövid két év aiatt Igt^n jelentős eredan\'ényt ért ei. Különösen nagyot fejlJütt fti akció, nmj\'óta a pénzűgym>USz\'.er lényegesen enyhítette a folyókáihoz kötőit fcJlételeket. A rcndclkc/é-BQnkro áHó ada!ok szerijut a kis-kereskedői hitelakció 1930-ben 616 ezer pengő, 19-iO-hCn 1,365.000 pengő kölcsönt folyósi\'ott. A kö\'friöiiakeló-
. val nvígbizott Nemzeti H^linte*et j kél év eiőtt a kölcsönkéróseknek 72 százalékát és 1910-bCn már a kö!-, I esúiikérésok 93 százalékai iu\'éz\'c el azonnal kedvezően. A ki ike:e;kciőA a kihelyezett kölcsönök 21 százalékát fiiették vissza:egy év alatt, ez pedig bizonyítja aj akció orednvényeSsév gét. A kiskereskedői hitelakció kc-rcicit értesülésünk szcr,\'u[ rövidesen kiszélesítik.
Élénk felhajtás a tegnapi országos vásáron
Az éllatárak ismét emelkedtek
A tegnapi nagykanizsai országos vásárnak az Jdfl is kedvOzett. Volttt olyan vásár, am;t ig^i jó közcpesiiek \'ehet minősíteni. Élénk volt a kin*t lat, de élénk volt 0 kereslet is. Messze vidékről jő tek hte a polgárok a kanizsai vásárra, ativit bátrán már tavaszi vásárnak lehetett mondani. Felhajtottak 760 lovat éj 1038 szarv* ;marhát. Az élénk ke-
reslet énez&ite hatásét. Az árakerö-ssn emralkiedtek az e.őzö vásár arájához vis/onyitva. Egy primo íejös tehénért 600 pengőt fizetlek, egypár Szép lóért 1600-1600 pengőt, a borjú fira é\'ő flulyban kb! 1.20-1.30 pejigő kjlogramonként, vagyis egy jó közepes borjúért 90-100 pengőt fizettek. \'•; . ;
Erős lanyhulás a borpUcon
A Magyar, Vidéki Sajiótudósító budapesti „cleutóse szerint amiíyeii rend-klvali érdek! ődés mnt it\'-wz-it a miill óy Őszén a Iwr iránt, éppen olyan érdckteleiiseglH- fu\'Badt a borlúírdés az utolsó egy-köt hóna-pban. A te.--melők éí a licrejteilök e^y része ftzt hllte, hogy az éreinel\'iedói vi.i ni\'JtüH fog tartani, Számos tennoKí ós ke*s-kedő nagy készleteket ta t;(ó\'"olt s^o kulációs eéfJ>át, viszont legújabbal nehéz komoly léteOeket eladni, mert n fogyasztás a mt«gas arak miatt erő;«n visszaesett. A jelenlegi liorámkat nagyban berol>\'ásobiá «/ uj tenn\'és kií\'ita-
saf, azonban ez\'dösze.-\'nt le\'ietefi\'en jósl;isokba bocsátkozni. A zav\'ros talajviszonyok és a k\'számitliaUuííiu időjárás melicit sok termei:) aggodalmaskodik amiatt, hogy nem Jut majd elég réígá\'iclioz, v\'szont azt le.nMEk, hogy megrdo\'ö értókü pótszerhez lut-p ik. A borpiac hclyzeiét a közeit hö-uapokl.au laíin megjavitja, hogy a környező országok beletörődi\'k a má-gas árakba ós. kezdene\'1 érdeklődül minőségi boraink iránt. A jtlenegi árak meijeU a minőségi borok egyenesen kivinkoznik küllőidre, meri a luxus Ixirahikai a mai árak malBtjt a hazai közönség csak kis részben tudja dío\'gyaszlani.
Continental iróíépek
képwíaalsts és leraIurta
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
— (Baross előadás)
Tegnap e;ic hetedik isnVíretterjeiilö előadását tartóttá a nigykanizsal P"* ross-kerölei, a tagok ízépszááfa ró«-véleló-.o. Vékásy Károly társe\'-nök rövid megnyitója után tiolcnszky re^eno tartotüa vítiieitkápes eüőadásái a tex. tH koszi lésről. Végig vizelte hálás »a!i, gatóságát az Ősidők primitív szóvá ^Uá egó,icn a mai idők legmodernebb rcfi-sze.olésü te;tiSgyárakig, anz^.\\e\'t sohse képz*l|t lelje iitinényt produkáloak, A vetített képek nigyban hozzájáriUtak az viöadolt ik ine^érxéijtíllelosélicz. Go-Iwiszky le o.ic nagyon Jó o\'öadóuak bizonylat, aki témáját szépen kidea-gozla és mindenki számára könnyért megérthetővé telte, A nagyon szép eiő-adásért Vékásy Károly társi-Snók mondott köszönete\'. Goloiszky F«re icne\'(.
— (A Tokaji aszú)
tegnapi rererádájál>a sajtóhiba csúszott be. A beteg Mezriczkv Margit helyett Gálos Sári játszott, aki szék stílusos játékával nagyban hozzájárult az egy ültei sikerhez. Ugyancsak meg kell e nfókemünk K&bitrek r.rlról, aki szereit dicsó^etr«iní5tósn ját&zotw, eleven szinekkje^ bájos kózvet-1 h\'iégfeex A buio- és énekszámok IrtHanilásánál a kisérő zenét (ioldschmiedt Károlyná szdig.Ut.ta a tők megszokott finim teoluiikai fej-készídls^gel. ,
— (Féláiu utazás a Mezőgazdasági Kiállításra)
A in. kir, keieskeliilenuigyi minrsíi-tórlum az OMGE kérésére euge-liáyezto a március 21), áprl\'s 0. napjait (ártandó országos mezőgazdasági kiállítás megtckiiitóiéie fe3ulazó közönség részére a szokásos 50 sZázKlékos kedvezményt a M. Kir, Al l»mvasut>Üíon ós a kezolósében\' Sévő íieiJ(yiéJdekn vasutakon. Ugyanezt a k»4ie/méiiyt nyújtják az önálló igazgatással bíró hazai vasul«k ós htjózásl váJWatok is^ A kedvezntónyoi ulazástB jogosító igiizoív.my ára 1,30 pengő, ..Bejzerer-hetők az igazolványok utiuási irodák, nagyobb kőzséi,ek eálSjárósá^l, gazdasági egj»iide:ek, fjazdakörö\'í, szővet-kei»;ek utján. A MA,VAUT autóbuszjáratokon 25—50 száiEalók\'js a ked-. vezmíny. A kod\\«zményeg utazásra jogosító igazolvány a Budapest e utazásra nÉ\'ircius 23-tól éprvtís Ojg, « visszautazásra március 29-tÖl áprifíi íö-ig bí-záróan ó.vénje;. kbbeu a* esziendőbea első febna nyújt a klá\'IV lási ut izJlsi igaecávány tííq>]án a MA-I.I\'lílT btífóldl le^ü^öjáratain 10 százalék kedvezményt. A Biid»i^i>1i Helfji-érdekü Vasutak 40 százalékos utalási kedi*:ii(ényt adlak a kiátfltási napokfrn szóló éivénnyet. E kedvezmény ig\'ny-bevó:elére nem keíl igazolvány. (:)
— Tavaszi kabátalnk mindegyike elsőrendű budapesti műhelyben készül. Modell kabátoM a közel jövőben kirakatunkban fogin\'i bemutatni. Sehütz áruház, (:)
— Ax ánrM i*\'i. • •:
bombázásáról U\'i szakszerű cikket a Megv\'iir Szánajrak repi.Sé.ügyi föVó-irall most mígjelcnt uj száma. Errőll v\'téz Járomy Árpád főhadnagy és Itaczkó Lajos irl érdekei feivóMlekljdl tarkított cikkel. Blsits Tibor őrnagy lógikrón:kája, Udvarj- Jenő százados repülő hire\' meíQctl viléz Ilcfiy ErJ-gyes repül*) történelme és báró Me\'-demAVsíta\' Ebe-hard a némíl repü/\'áö. akndémiáró szóli c\'kkc érdeme/ még figyelmet. Rengeteg fénykép tarkil^ a repülők apját. Mutatványszámot R kiadóhivatal ;dBői ut 12,^ ingj-eu küldi
1641. mátclug 5
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közles (2 aor) dija 30 miit.
Hitelű* 1«:
Tokaji aszn a K«r. Tiszlvii*li\'nők rendezések*!) a Városi Színbázban. (Allaiános közkívánatra.)
MEGHÍVÓ.
ZaJaszcntbiilául Téglagyár Rísz-vény társaság Zslsszenlbalizson
rendes évi közgyűléséi
1841. Msxolu 16 -Mu délelőtt (mise
után) a zalaazentbalázsi iskola ml varán, rossz IdÖ esetén az Ist ólában tarifa meg, melyre a t. c részvényeseket ezennel meghiv|a azzal, hogy minden egyes részvény egy szavazatra jogo-.it. Zalaszentbalázs, 1941. máiclus 4.
Tárgysorozat;
1. Pénitárkezelés Umertetése.
2. Ás Igazgatósán és felügyelő- bizottság jolemésa, az 1940. évi mérleg és zárszámadások előterjesztése, a mérleg megáll Hpttasa, az Igazgatóság őa fol-ÜgyelŐblzottság folmentéw,
3 Indítvány az 1940. évi társulati adó bistoaltáfára.
4- Igazgatósági ós feltlgyelö\'blzottságl tagok mt-gvAlasztása.
B. A rész vény társaság hivatalos lapjának megjelölése
0. Esetleges Indítványok. »sí
124/194,1. ftl. szám.
Iiriiflárplíi lilrilÉi
A nsgykanlis&i Horthy Mik\'ós vá-íoiit közkórház nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet:
25 q (huszonöt málermázsa) mosópor és 15 q (tizenöt métermázsa) mosószappan számlására.
Az ajánlatokat a v. kózkórházhoz 1941. március hö 28 án déli 12 órAig kell beküldeni. Ezen határidőn lul érkezett és távlrall ajánlatok nem vétetnek llgyelembe. A részletes szállítási leltételek és a versenytárgyalási hirdetés a kórháztól btsie-reihelö.
Nagykinlzti, 1941. március \'/én.
Horthy IlUöi riroil koi-kórnál Hagyknalssu.
(Folytatás az I. oldalról)
A jelenleg ellenőrzés alatt álló
Alkalmazottak
nyilvántartási
füzete
már kapható
lapunk nyomdájában.
Anglia Bulgáriára Is Kiterjesztette blokádját
A széfial angol nagykővel tűk ki-kéríe útlevelét. A haláron minden, kbek fel keli m&ilatma utlcvolót, a mit a német hatóságiik Is eibejife. gyeznek. \\
Augiia Bulgáriára is kiterjesztette blokádját. j I f
Ny* szenátor az angol meg-segltés ellen
Washington, márc\'us 6 Nye szenátor az Angiiét megsegítő" törekvések ellen erélye.en szól ftmeit. Többek közölt kijelentele, hogy Anglia minden Idők legnagyobb támadó nemtele, aki az embt-tek szdsmltllóH tcényszeiltt a brit Iga alá. Anglia csődbe akarja vinni Amerikát. \' \' |
Eden még mindig tárgyal Athénben
Athén, mérdus 5 Eddi tegnap is ^árfeyalt jujjjg a gf* litlkusokkai ós mániuríenekkel, majd miniazterianács volt, amelyen réfczt vett a király is. A király ebédel adott. | , . ; ;
Kvantung délt részén japán ciapatok izálltik partra
Toldó, március 6 Csak most vált ismertté, hsgy Kvaniung tartomány dé\'i részén, Pakhoy várostól üftn infitw« japán expedíciós hadsereg csapatai szálllak parira, ahol m^gszálHák a fon. tos kikötői, hogy megakadályozzák a SzáHilást. A japánok Átvitték n közigazgatást.
Londont és Cardlffot bombázták a németek
\' . \' Berlin, .nArcfus 5 Az éjszaka foiyaintán német repülőgépek ismét bombázták Angliát, nevezetesen Cardiffot, Lon!dont én Sulhamptont. A?, éjszakában nagyid zekét iehekett lá\'nl Oardiffban ugy, mint az angol ffővéroBWan.
Berlin álláspontja a szovjet állásfoglalásával kapcsolatban a bulgáriai eseményeket Illetőleg
Berlin, március 6 A szovjetnek áilá*p\\mf|áf illetőleg a bulgáriai cseitttayekkel.kapcsolatban, a némfc.l körök rámutatnak arra, hogy a szovjet nem\' visel hábo-rul Anglia ellen. Mig Németországot Ang\'ia végleges legázolásá\'ó\' semmi sem téritheti el. Anglia Bulgáriát is fel akflrln huSaniml téljla\'ra. Azért Németország megtelte kellő íntézke* déscit. Bu\'gár.\'a legjobb tolatása é^ és gondolata szerint cselekedeti Egyébként is ez a kérdés a német-szovjet viszonyt nem érinti, .
f Szófia, március ,1
Szófiában loljoi a iend és iiyugXom. A német katonaság a Dunán át érk». zlk nz országba.
GOring és Antonescu bécsi tanácskozása
Bécs, mttreius 1 Cörjng lábtírnagy ma, szerdán Bécs. bo é>ke «11 6s nz aspernl iepf lőtérre hajtatott, ahol « **száMott Antoi.escu román ii 0.1111 veiétől fogadta. Oöring ezután Antoi escuval 1\' .Kii >i hajtpt-tott, majd délben á Bc.\\*eleiel.eu u két Államférfi hosszabb ocszíJgetést foly latolt.
Vigyázzunk a kémekre!
A honvédtőrvényszék péfdás Ítéletei
Budapest, njárcíus 5 A Magyar Távirati Iroda \'-{(fenti: A magyar kn*. honvéd törvényszék Idegen államok javára elkft.etett hat-kmóg, ilbetöieg kémkedés bűntette inialt Zinmier Károlyt tUelfogyUg tnrtó fegyházra, tiz éyl hivatal- éspo\'itikni jogvesztésio, továbbá a magyarj-otaán és niagyar.jugoszláv haiArsitvbófll wiüó kllltásra; • -
Kovács Lajost tizenötávi fegyházra,
továbbá n magyar-jugoszláv határsávból örök (dőre v.«ló k-tt\'Btásra;
Welrfsz lénÖ román átloiupolgiUt 15 évi fegyházra és oz ország lerfttetéró7/ való k: t\'itasi ft;
Kohn Dávid román álfainpcágárt 8 évi fogyliiizra és az ország lerületérőí örök Időre való k\'tMásra;
Molnár János mmun álanrjKjIgárt 6 évi fegyházra és a %-lssza téréstől örök Időre v.l\'t o Ittasra;
Uillamos háztortűsl készDlék
mindenkinek Örömet szerez!
Teáskannák
Vasalók
Kenyérpirítók
QyorafSzSk
Kavófóarók
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választókban
kedvezd részletfizetésre is
DRÁYftVÖLBYi»nél
Sugar-ut 2. «n
Valyán Napóleon ropnia állampolgárt 5 évi fepyli»zia> 10 évi hivolal, ós politikai jogvesztésre ép a vi.-sza-léréstöl örök Idóre va!ó elllllósa mellett az országból való kiutusL, lásra, ;, [ ; .11
Rozsdás Jánost A évi fegyhíízra, 5 évi hivatal- és politikai jogvesztésre, i\'gyázinléii a magyar-romon határsávból örök Időre va\'ó kitiltásra ítélte. - \' i I I ||::! I
Valamennyi ltólet jogerős, ; j [
Pk. 5470/1041. SS.\' ISII. vghlél 33. sí.
Árverési hirdetmény.
Dr. SchlelfFer Imre DsgyksnliMl Usyvtd 4ll.il Wpvl.cH Ndplnli.i4kptn.l4t Rt. Hm-
kmilssJn narykfinliMl be], oee I«v4h I6Ü0 P tőke is több kOvtlelfe (áluiékal er«|íl« a nagyhsaiisit ktr. jlritblrótfg 1939. Svi
2667. sz. végzésivel ekeudelt kleléglleit vcgrthaKá. lolytln végretultást ixenvedA-nól 1941, évi |«uu(rlio30iíi letoglll! 1871 P 601 ro becsfllt ingóságokra a ntgyk.nlzsat ktr látásblróBis (cnll szlmu viszdicvcl sz Siverci elrendettetvón, Hosszúvölgy köz-¦éghei Isrloxó Újhegyi pliicáben leendó megtartásán liatárldóul IMI. ávl március iió 17, aarláaak ű. u. 4 óráját luxi kl, amikor a bíróilag lefoglalt klIllliiMio évi termi-ü borokst a Icglóbbat Jgáróosk kisz-pinaflrttia mellett, esetleg becsáron atul, el forrom adni. Nsgykanlzsa, 1941. ivi tebruirhó 24 in. Klek László
M(. i.!r. v4z.til.H4, mint t-.Uiiinl klkül.1,111.
APRÓHIRDETÉSEK
li\' il>ir<tsrita 411« vsuatniaa** Onnsttnsp i\'- ncla \'. r. TllnJsMl tovihbl .i^ 0 (Illír, hsjlkísntp
Ü \'c»: fi\'lór. mlndtM sovibM tió 4 lllll\'.
AixÁs
Nós gyermektelia egyin, Iioiüsu rnsgán-is bi.\'trsidaiigt gyakúrtstlsl, klltlnó bizonyítványokkal ápr, 1 el belipissel srataslal állási keres Satvcs megkeresist kér Csonki1* György gazda Bak, Hanna-major (Zala megye). 660
FAural StaSlé kiillány ia egy mosogató-leány lel vitetik Sugárul II. 699
ADÁS-VÉTEL
Kifogástalan áltapolbsn levo asralem-BarnUurAS vaasek. Cím a kladóbsn. ?62
Vennik Jó állapotban levó lelrir «1»-•aaikaamlireeats. Címet a kiadóba kerek._ 604
íSm-numili-áMB aTlasíó. Zrínyi Mik-lós-utca 10 669
Elsao figymentes fsanrflMSMliráiia. Csinyl László utca 13. (66
HAZ ta INOATLAW
laai>llaiak«>»<BllM a Tóbb emeletes házat, birháiat H tnsgánházsl, szólót, Ibidet közvetít Miki P., Sikátor- u. 1. sz.
620
Sicntg.örgvvsron alio hegyháton, nyu-galoiiiliizcknsl 20 sor altwéayauiAIS Laiálóvsl alád*. Iírdeklíiliil Királyi Palata 6. 693
Egyazobás konyhás raMuSahaaí eladö. Józiel lóherceg-nt 100. 851
KŰLsSsWsilJS .
álsMmMaaeVt elkisUtem, elmaradt könyveltsit rendbehozom, könyvelésit feliektetem, elvállatom, Hlischl Jenő, Szent Imre berceg-u. ti. 6Í9
XM.M RfiZLONV
roLITIKAI NArlLac. Kiadja: „MiiatSWssal H. T, Nasyka>liaa>, gslelós kiadó: Zalai társi. Nyomatott : a .KiliazSasál! B. T, Nagykaalisa"
sraasajáaaa Kasykaalzsáa. (Nyoradáárt telali Zalai Urslyg
II. éftoljMi 54. »Um.
Adakozz az árvízkárosultaknak!
Nagykaaiisa, 1941. március 0. csütörtök
ára 12 fill.
ZALAI
WEmSkw SS WS Wv tW WS W>
act
POLITIKAI NAPILAP
&*eike*rtó»ec t* kiadóhivatal t Fötrt 5. szám. Megjelölik Binden hrtfcthniip dííutia.
Felelűs szerkesztő: Barbari** Lajos\' SS^AWAÍ
A nemzet vezetése
Vezetni egy neni.ie\'.ci és annak legfőbb fíépeiclét, az álLadnnl", a :eg-nflgyobb ómberí feia\'dal. Ez volt a témája gróf \'teleki Pál múiisztciel-iiőkitek a Közigazgatási Továbbképző Tanfolyamon elmondott beszédéb°n. ^\'ezetlli ojnl^rekct, társacfaimat és egy egész n*weel, olyan feladni, a mbick nagyságái és értékát semmi sem* igazolja jobbon, mint az elért eredmény. Ha t«\'hát olyan nagy dolog a nOmyet vczctéséne vállalkozni, igen meg kelt nemünk azokat, akik ezt élethivatásul választják.
A köz ügyeit Igazgatni, a köz vezető és intéző tisztjeként működni tehát több, Sukkal több, mint beülni egy hivatali szoba íróasztala mleltéés az ott megjelenő ügyfeleket fogadni, aklákliofogialt ügyeiket egyszerűen csak elintóznl. Gróf Teleki Pál hangsúlyozta, hogy a itfnwet voaetóséna, annak elitje hivatolt : az erkölcs, a tudás és á feladat elitje.
Minden köztisztviselőnek a maga helyén olyan erkő\'csi magaslaton kell állania, hegy a társ»daliiiat * maga egyéniségéből kiáramló kiváló tulajdonságaival irányítani tudja. Mindenekelőtt a példaadást kell itt megemlítenünk, ami ¦ legnagyobb varázserővel hiró nevelési eszköz. Hiába prédikál valaki vizel, ha állandóan bort, iszik. Hiába követeli niCg a köz irányítására hivatott ve-< ^tő egyéniség a rendet, pontosságot, az erkölcsi nfrgas szinvonalat, ahozr-záférheteticnségct és sok más szép jellemJutejdkmságoknt, ha a mo+yT személyében tatán mindennek e\'lfn-Ifczőjét cselekszi.
A példa ragudós, mondja a régi megáikipitás, de veszélyes is és veszélye egy itt fokozódik azáltal, ha a rossz példa minél magasabb pozíciót lieiöitö vere.ő cmier személyéből áramlik Szét környezetére. A rosst példaadás a környezetből szétáramr lik a társadalom^ és a társadalomból az egész nemttclre. S eryszcr csak azoj, vesszük észre magunkat, hogy itt is, ott is súlyos defektusok,\' káros kinövések m\'itatkjoznak.
Különösen fontos dolog1, hogy a leg kisebb köz\'gazgalasí egységekben, a falvakban olyanok reprezentálják az államhatalom vezetői SíCjleméV, akik valóban mintaszerű pel(f:adó egyéniségek. Az egyszerű falusi ember a fa\'u \\ezetOibeii, n pappan, jegyzőben és a tanítóban látja az ál\'alnha-taimat megszenvély^\'sitve.
A tássadtiimiat, a népet ós a nemr *etet v«zel«l leli ludnl. Minden kelőt,* megértést kivan ez a felelősség; let (les »agy munka. A nemzetet, vagy az azzal óss»efüggö kis részt vezcbil, a nemzet ogyoemes mivoltának ismerete, teljes átérzóe nélkül nem le-het. De különösem néni lehet helye-•seiv igazgatni a köz ügyeit a munkában ós n fcindkitokbUi való tökéiet«i elmélyülés nélkül. Ha valaki csak a felszínen teklntgiolve Uatfcri meg feN adatkörét és ivem mélyed be"« a köz és az egyének ügyeibe olyan mjéjr^
I balkáni kérdés
esélyei csökkentek 1
Eden és Difi athéni tanácskozásai — A görög követ még nem hagyta el Szófiát — Javastat az amerikai szenátus ülésén: USA ne küldhessen emberanyagot Anglia megsegítésére — Kisszámú olasz vadászgépek hösl légiharca nagy túlsúlyban levő angol bombázósépekkel — Nyolc angol repülőgépet lelőttek, két olasz gép nem tért vissza — Német légi haderők Ismét sikeresen bombáztak angol területeket
i 1 \'¦¦ j Athén, március 6
Eden angol külügyminiszter ój Dili tábornagy athéni látogatásáról hivatalos jelentest adtak ki. Ez szfi-f rinl Eden és Din a görög királlyal ós Kuricís miniszterelnökkel , hosszas
niegl«szóiéseken megvizsgálták a hat-" kani helyzetet. Minden erőfeszítésük arra irányul, hogy elkerüljék a l>al-káni hiílíoru kiterjesztését. Műiden tekintetben teljes volt az cgyotórtés, jegyzi meg még a hivatalos jelcn-
Az amerikai szenátus módosító javaslata Roosevelt javaslatával szemben
Washington, március 6 Az amerikai szenátus két módosító indítványt fogadott et a RoosevcllL féle javaslattal szcanbcn. A módosítások célja az, hogy elosztassa a« ellenzék aggodalmát az ehüik itulwtl h* tataiét illetően. ; : f !1 J I [\' ,
Nagy sztrájkok mindenfelé Amerikában
Newyork, március 6 Az NTI jeienl&e szerint Amerika-tón ujabb sok sztrájk (tört ki. Baldr moorlian 1200 tetőfedő munkás hagyt» al/b» a munkát, de sztrájkba tépett az egyik vasgyár 1200 mdoiká-sa, amely 12 romeo Ló építéséhez
-szállit anyagot, valamint egy másik gyár, amely száz millió dolláros ál. lami rendelést kapott. A Bermunda szigeteken a doklummkósok sztráf-kötnek, 30 százalékos béremelést kén*. Sok hit* érkezett Wészülősitnáj-
értekez letet hívott össze.
Knulsen, a tennélésügyi bizottság elnökének és a szakszerveneitkí vezérlőinek részvétCflével. j ! [ ¦ \' [ \\
BtsQllyedt gözösttc
Newyork, tnárcüjs 6 ideérkezelt hirek szerint a 7939 tonnás Poiitíken nevű angol kereskedelmi gőzös az óceánon harc közben elpusztult. Ugyancsak elsülyedt egy 3388 touuás angol tehergözös is
kokról is. { ! li\'!\'" ! ! 1 Roosevelt elnök a sUrdjkok mtatt
Ezernél több vasgárdiata-Ogyben hozott eddig ítéletet a román hadbíróság
Bukaresí, március 6 Bukarestben « 3035 satarlóxWtott vasgárdista közül ezernél többnek ügyétién már ítéletet hozott a hadbíróság. Tegnap 30 ujabb .letartóztatás történt és 167\'vádlott felett Ítélkezett a törvényszék. \\
Bíróság elé álUlják azokat is, Bkik* a forradatóin* alatt jogtalanul igényt*
vették a imwgánosok gépkocsiait. 162 mOgánautéí, 20 teherautó és 38 inö. torkerékpár jogtalan igénytfevételé-| röl vfti szó. \'\' í : \' \' |
Az eisötétitések óba annyim lalszsv poiodnit r^karestbeii a be\'örós és a lopás, hogjy « lakók nz éjszakai őrJ szemek számának növelését követelik, : , i\' ¦ 1 1 I
Olasz vadászgépek meghiúsították olasz hadihajók megtámadását
Róma, március 6 Beérkezett jelentések szerint klsJ szármi olasz vadas^repülögepekiiieg-wwswaaaaa^aaaa^s^rwwi\'i
Egy beti szünet ntán összeült a Ház
Budapest, március 6 Egy heti szünet után ma óssteü\'t a képviselőház. E\'nök bejelentette, hogy Stróbl Mikfa János ímegsértetlc a Házat. Meghatalmazást kapott,ho?y a szokásos jelen! ést megtegye. Majd
mentelmi btojtUty jelCnléf*k kövct" keztek. A pénzügyminhrcr beterjesz-
tette a mögyar-nétnet adóegyez-meoyröl srójó javaslatot, valamint a német HÍntersch"H berlini cég által alapítandó magyar részvénytársaság! részeié uyuj-\'andó ked*vezméuyek kérdését. Téglássy Bá!a az állami száimevőszék jelentéseit terjesílott| be a Hárban.
támadtak 60 angin¦ repülőgépet. Heves küzdelem támadt közöttük, mely nCk ercchnenyoként az olasz vadást-gepek 8 angol gépet siedtck le, 2 o\'asz gép nem tért vissza kiindulási helyére a küzdelemből. . Az olasz vadásTgepekeek kikerült ilymódon niíghiusitani Kngol gépeknek az aJbán partok nilointén °z olasz-hadihajókat bombám! akaró törekvéseiket, ;, 1 I
USA nwm akar katonai aegltaaget fcflldant Ancjllá-naV
Wö:.|iíiu;I"m. március 6 A szenátus utolsó, ülésén Elksnberg
téktrftj), ahogyan azt a nemzet nagy érdeke Is megkívánja, as üjien munka nenv sokat érő.
Az idsé\'is közigazgatási funkcionáriusnak, léhát annak a személynek, aki vezetésre hivatott, miag Kém szűnő önképzésre van szükséga. Nem uj gondolat ez, napjainkig lnegörizte ezl a kivánaluvit a »jó pap hollá\'g tamil* mondás. De képezze magát »holláig< mindenki aki fl nemzet vezetésére vállalkozóit. Gondoljon arra, hogy neuiaetet ssoigál, a nemzetet irányítja és a neanzet ügyeit Intézi, Ne aktákat lásson iningn előtt,
hanem jelenjen meg az akta előtt az; ember, az az ember, akinek a sorsát irányítja. \' I i i i így tehát sohaíem lehet a közigazgatási vezetőnek simlivel dtil-gozni, kaptafávul amelyre rideg, talán szőrÓs szívvel nlhuz minden hasonló esetet. Az élet nem sab-\'on ssuj eniberek ügyelt sem lehet eablonsze-í rüeji intézni. Az őlot folyása loieanéf, nycsséget kíván. Esttel együttJAr a felelősségvállalás is. Aki ezt \\«zBtől pozició.liau vállalni | nem ludja, az. nem aikalm*1\'*- mfun,ka-
körénék btetöltésére. Mérni keli az ügyeket egyénileg is elintézni - és pc dig: |6l.
Gróf Teleki Pál gondolatai ezek, olyan irányelvek, amelyeket valóban meg kell szivtoinütik. Utat kell engedni a vezetésre hivatottaknak, sőt egyengetni keli az ilyenek sikeres eiőtérbeuyoaitulását. Mindenki tegye meg a kótetessógét ozoíi a helyen, ahova éililotlák, mW a nemzet v«-zelósél»en valamennyien egyformán fontos helyen vagyunk ükkor is, no « feladatok külö,\'K""*"
A nagykanizsai folyammérnöki hivatal 50.000 pengőt kapott vizimunkálatokra
0. F. B. harisnyák
nagy választékban
SzomoUnylnál.
szenátor pötjavJisIalol nyújtott 1«, amelyben.. követelte, hogy nz USA hadsereg és hadlhaj6V»k tevékenységet továbbra is " nyuííati feliekére korlátozzak. ¦
\'laaft szenátor tánso|gat$ a javaslatot, nrinekután oz angaí niegsegitíKi törvény megtéveszthetné Angliát, -hangoztatta. Anglia azt hiheöié, hogy katonákat is küldünk neki, viszont Japán is azt gondolna, hogy az USA emberanyagot küld. \'
Üzletvezetők a (randa zsidó üzletekben
• I j ! II-1 Paris, március 6
A francia konmány intézkedett, hogy 500 zsidó üzlet íénetésére Ideig lenes üzletvezetőkéi rendeljenek ki : | Szófia, márchjs e
A görög követ egyelőre nem hagyja el Szófiát. í \' , : !
Belgrád, március 6
A Politika jelentése szerint a török kormány már megadta a választ a német levélre ós azt elküldte Berlinnek. / , | | I ¦\' | Berliu, knérdus 6
Itteni körök kijelentettek, hogy a német liadseregnek a BSrög határon való felvonulásával időt akarcak adni Görögországnak, hogy szfüm.01 messen Bz eseményekkel. (
A balkáni-kérdés megoldásának esélyei csökkenőben
I i. I Belgrád", március 6
A Politika foglalkozván az eseményekkel, jelenti, hogy a wikáni Itér-dés megoldásónak esélyei csökkentek és ujabb katonai akciók várhatók!.
A görögök további tartalékokat hívtak be. j , I [ j I j | | ;
Német repOIők bombázták Portsmnthot
| i !1 Iterlii, március e
A német hadjköteiékek iwppak Porlsmuth hadibenmdezéseit bomi-bárták és sok telitalálatot értek el. Sok tüzet lehetett megjigycuú. *
Egy kisebb angol had.hajót sikerült eltalálni! , .( ;. ; ; i ! | v
A földközitengeri haderők Halfer repülőterét bombázták.
Angolok keze Stlrlában
i Vlchy, március 6
Abdulah tramsjordáiaai emir propagandát folytatott Szirifl ellen,\'amí ujabb fényt vet Anglia munkájára Abdulah kisérleteirői Fiflndaorazág-ban tudnak és meghiúsították.
Felmentett népbiztos
Moszkva, március 6 A legfelsőbb tanács feluncntellc Szergejev Jöszerügyi népbiztost és meginletle, helyére Goreulkuil nevezték W. , ; i j : I
A .Ferenc József" keserűvíz régóta kiiUnoen Déváit bszlszer . megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható termeszeiéi hashajtó, mely számos betegségnél sz emésztési javítja ás as •trágyát fokosai. — Kérdezze meg orTOSát!
A fö\'íhiífivclésügyi mhiiszlcr. p?. 1910. év őszén leszereli és téli kéne* sei jiéIküi hifirodt katonák keresel, he/, juttalása céljából nteginrfított vizbwjnkálalok, nevezetesen nyárigát épitésónek költségeire 60.000 pengő elszámolandó államsegélyt utali ki a nagykanizsai ml kjr. folyam-
A Baross Szövetség országos közgyűlése és kongresszusa -utón o vidéki fiők szó vétségek tartják egyre-másra évi közgyűlésüket, hogy külön is beszámoljanak helyi nuiködésükrö1, hogy mérlegel készítsenek tevékenységükről a nagy gazdasági átállítással kapcsolatban.
A nagykanizsai Baross-kerület nyugodt lelkiismeretiét tekinthet vissza az elmúlt esztendőre. Lelkes, lelkiismeretei és l/Ocsüietcs munkál végzett, ugy mint érdekképviselet, ugy mint egyesület, ugy mint klub. Arrril a mai körülmények közölt egy jól megszervezett és kitűnően vehetett érdekképviselet teljesíteni tud, Br/n-ik maxi in urrMt teljesítőire a nagykanizsai Baross-kerülőt. Ami csak módjában voll és amií emberileg lehe. tett e tagok érdekeljen végezni, ér. dekeikért sikra szállani, kózbevetni, eljárni, támogatni: azt mind a legmesszebbmenő leg végezte és téliesítetté a nagykanizsai Boross-kcrüü-t Mindén lag nundeiikor " legnagyobb\' megértést, segítséget és támogatást tapasztalhatta ügyeiben. Öt \' éve,
JllértlÖki íiivalaliitlk. ¦ |
Amennyiben valamilyen oknál fogva keiíő számú leszereli katona eteknek a injunkáiatokireak elvégzésére nem jelentkeznék, ugy a kiegészité; végett szükséges tmunkáslét számba « környékről más, kere-seliiéÜrtVi egyének is felfogadhatok;
hogy Nagykanizsán megalakult n Baross-vár, hogy egész Dunántúlt Nagykanizsa bivagynrsáya voll ¦* első, amely nrcgólnkílotla a »Baross< fiókszövetségét, amely csakhamar olyan lelkes tevékenységet fejtett ki alapítójának, vezetőjének és lelkének, vitéz Tóth Béla elnöklete alatt, hagy egyre-másra alakultak Za\'u iiiegyé-bftu e Tlnív>ss-fiók.jk. Keszlhciy, Zalaegerszeg, Balatonfüred, Tapolca, Sü-nv-g, sU>. juiind a nagykanizsai Baross kerület fáradhatatlan agilitását dicséri, jelenleg pedig ismét több van szervezé>> e\'ait.
A nagykanizsai Baross-kerület olyan munkát végzett fezen öl esztendő alatt, h<>gy nAm\'jsak hatalmas f\' bori alakított, de pw ZalR megyében és a szoinszédmegyékben is a legerőteljesebb, a legnagyobb és a legtöbb tagot számláló keresztény és nemzeti irányú érdekképviseleti szerv. Munkája és tevékenysége pt* dig a gazdasági elállítással k"pcsolat-ban - domináns. Szalutálán esetben országos inozgalmak és nemzeti, ha" zafias akciók a nagykanizsai Baross-
, lfol. március u
várból indultak el országos hódító útjukra. \'
A nagykanizsai Baross ¦ kerület lehőt nyugodt lelkil^tirCrettci, a jól teljesített, \'iminka érzetével tctdnfhét vMssza\'u\'lefolyt öt.eszton\'dóre, amelyről részletesen be»fog számolni a március hól«ai \\össJ«ülő nagyktzni. zsai kerület közgyűlése, amelyen a két esztendős mandátumu lisztiknrt ós a vál^szlmbiyt is választják űi Idén. Az elnöki anaudáUim három éA<s és a jövő eszlendőljen jár le,
A magyar épitő-munka ünnepnapja lesz a nagykiVíiizsa! Banass-kerület évi kőzgyülét* ebben a hónapban, i
Erdólyl-füm
Hilkán látott o N\'ép-inozi a myi ent-bart, máit a mostani Erdélyi szőlő filnv előadásán. Déji l\' érától Bjésttíl ójfélig ezrek nézték a itemaiiiiitKn\'inpi eíe\'élöi végig a kózönséHOt k\'iiilktoRBl t, csupa szépség, tanulság és gyönyör-kódtetíis fibnet. Iskolások, diákíík, lionvédek, üitézetek, testíáelek, a UStgy-közönség, férfuik, nők egyaránt. Azt az országrészt mutatlak be, amolv ötS\' közel á\'íl szivünkhöz, ainely huszonkét évi mártiromság után ismét visszake-rfűt a magyar édesanyához, a szülő házlioz, a magyar testvérekhez. Leg-többjét a nézőknek a. magyar szive yltte megnéiznl a fümoVtiidást. tljbát megnézni és Ismátdleii gyönyörkódni azokban h gyönyörű tájakban^ Kek-t-Erdély és a Székelyföld ragyogó panorámájában, amit a jó Isten jókedvében teremtett, hogy székely,ég ma. gyar tegyen ói annak maradjon meg, amíg a vlilg csak fönnálEt Vé.pg jicr-gclt clőtlimk a Királyhágótol Kolozsvárig, Maros vásár lulyig, végig nz Ott mctitén egészea a csiki hegekig, ege-SMtl Borszékig íu\'jide.i. ami avnueuk,< aniil többé senki és semmi ne.u fog elorozni, nsorl inagj-ar lk)iivé<l áí őrt feSottű, a astgy^r katona szent fegyverével virraszt és őrködik a liflzjt-érkezcit drága szent föld és gyerinckei felett. Voltak sokan, röjeg az ifjú magyarság, okik csak szüleik eüic izóíé#-1>öl, v.igy a tankönyvekből ismerték iv i a csodáSotason szép fóldet, anit a mienk volt és omlt sötét varjak és dögkeselyük e\'oroztak, húsát téplek és marcangolták: mlg elérkezett és fölvirradt a szent igazság napja. Ezek előtt fetárufft a maga káprázatos poni[)ájában és teljes szépségében Erdély föMjt, vár<isid, liegjei népe. Meglátszott rajté, luigy magyar emlier, níagyar szív.el és magyar JÓckkcl készítette a felvé\'.ojckel, hogj\' minden magyar eíé tárja ói még joblmn megszerettess* veié a hftzAérkezet 1 sastvért, A szöveg is szolgálta n eóS. A ímnUz-térium nigy szofeáíntot lett eztaH a jó ügynek, liogy bemutatta a nagy gondossággal, szépérzék keii és magyar lélekké1, elkészített filmét. Sajnos, még mindig v.imiruk sok ezren, akiknek nem fldaiott me^, hogi* végignézzék. Jó i nne, ha mód adódna, hogy ozók is inegnézlicssék, akik az óriási érdeV íödés frf.yián nem tudtak liozzájulni, hogy végignézzék és a vissza<írkezeit lírdóly és Szék<fl>-f<"yt\'d széi>sógél*(U gyönyörködje3:ek. f
Hálásak vagyunk a tmiilsztétíuiiinak, ltogy \'Nagykanizsái közönségének is be-mutatta.
Nyuoaton és ésiakon aok halyen asö. szél, északnyugaton ha-vasasö, a hányukban havazás.
A Meteorológiai Intézel uagrkantssat satttigyelŐáUoméea jele&tli
Héméraéklet tagnap mm 9 órakor +40, ma nse»\\ -f2 6,dílb«n +34 .
OWMUtU 97 Kr.
I
Városi Mozgó, Csütörtöktől vasárnapig
Dd lADRIEB világhirfl regénye
A budapesti premierrel együtt:
A MANDERLEY-HÁZ ASSZONYA
Az utóbbi évek lagizgalmasabb és lag- , romantikusabb szerelmi regénye filmen.
A Manderley-hiz ura a legnagyobb Shakespeare-szlnész: LAWRENCE OLIVÉR. A ház asszonya JOAN FONTAINE, az uj gyönyörű és fiatal színésznő, aki ebben a szerepében lett sztár.
Figyelőm! 2>/„ órás elSadáwzkl Az előadások hétköznapokon : >/,!, 7 él VitO órakor, — vasárnap >,\',3. 5, >/i8 é* VzlO órakor pontosan kezdődnek.
lég ebben a hónapban tartja é? 1 tisztújító közgyűlését a nagykanizsai . Baross-kerOlet
öt évi fennállását az alkotások sorozata jelzik
1941. máidue 6.
tUM KOZLŐOTt
a
jí aszú megismétlése
1941. március hú 10-én, hétfőn este 8 árakor a Városi 5zinházban
asz úrviszUdtro&uliak tavára. Jegyeit (30f-t6l 1.50 P-lg) biztosítsa a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
Csűtörtök
Áitaudá MtUortsimok kétk&uupokos Budapciat I. uflaorin
8.45 Torna. HLrok. KÖzksmények H«ngl«mm«Jí. — Után* étrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nemzetközi viíjeiző-iiMiiigáial, ~ la Harangsió. Hlmniw. IdoJáráiJeJknlés. - 1240 Hírek. -Időjelzés, [döjárasjaenté*. -1435 Hírek. - 14.45 Müsorísmer-telis. - 15 Arfotyaiühlrek, pi«ci árak, éJíirnJuoerárak. - 16.45 Időjelzés, idő. járáijeientés, hírek. — 17 Minek s4o-válí és magyar-orosz nyelvSa. — 16 Ilink. - 21.40 Hírek, időjárás Jelentés, hírek szlovák és magyBr-oroaz nyelven.
— 23 Hírek német, oktsz, *ngol «s francia nyelreu. — 0.0 Hírek,
BUDAPEST 1«
17.15 Hanglemstt, — 17.30 Báctiótan-folyani V. része. — 17.55 Magyar únismeiet. — 18 Bura Sándor cigányzenekara, — 18.10 I)r. vitáz Nagy István előadása. — 10.20 Gecsö Sán-domé előadása hangfbniezekkxl. — 20.20 Külügyi-negyedóra. - 20.35 Kisértet küblin, Hangjáték. — 22 Búitól a Kde tmo/enokara és • Itajkok rtnekara. — 2350 Haugk*n/i.\'zek.
BUDAPEST II.
18.15 Hanglemezek. — 17.30 Hanglemezek. — 18,10 An^ot nyelvoktatás.
— 18.40 Az 1. Iiónvéd gyatogezied ?e-nekara. — 10.15 Dr. Geréb László előadása, — 2Ö.10 Hangttuezek.
PénUk
BUDAPEST Ii
10.20 FClo\'vasas. — 10.45 IiatSisz Gyula oXiadása. — 12.10 líjusági Lnek-itkarok. — 12,55 Molnár KtfrA hege-dul — 13.30 A % Iwnvód gyafogezrei zenekara, — 15.20 We\'dlnger Ede ssa-k>üzcnekara. — I5.t0 Háziasszonyok boszéOgeinek. 10,10 DiákféTóra.
17.15 Hanglemezek. — 17.55 Magyar önismeret. — 18 A Iládió Szalonzems-kara. — 10.20 Horváth Jenő jaza:-zongoraszámai. — 19.40 Móricz Zsigmond eilíoszé\'ésc. — 20 Az Operaház műsorából. Hangfelvétel. — 22 Besz-kárt-zxnekftr. — 23.25 KurinA Stmt eigáuyzenekara, ;
BUDAPEST H.
18.30 Gyors író tanfolyam. — 19 Hubert Lajos gordonkázik. — 19.25 Hanglemezek. — 20 Hirek. — 20.10 Sárközi Gyula cigányzenekara, Orbán Sándor énekel. — 21.10 Várkónyi Zoltán verseket mond. — 21.35 Időjárásjekutós.
EBLÉKEZTETÓ
Kgyazerl koaláé (2 Bor) dija 30 Hllér.
¦inba 10: .
Tokaji aszú a Kar. TiszlvitfOliíuök rerj/íC;E&seI,aii a Városi Színházban. (Általános közkívánatra.)
- Naptár: Marolua 6. calltört Rom. kat. Perpelua. Protoatána Oottlieb. — Izrael. Ailar hó 7.
OUarirfló uyltva reggel 6 órától aata » ázálf iliólto, szerda, péntek délután \'a ktddan egéaii nap nékuett).
Gróf Andrássy komornyikjának halálos balesete fegyvertisztogatás közben
Letenye, március 3 (Saját tudósítónktól) Halálos sze-szencsétlenség játszódott le (írói Andrássy Gyula letenyei kastélyában.
Veigl Mthály 50 éves komornyik urának vadászfegyverét tisztogatta. Kikerülte a figyelmet, hogy a fegyver meg van töltve. Tisztogatás köz-
tien Veigl véletlenül a fegyver r&va" szál érintette ós a következő piU«iiat-1*1 a golyóra töltölt fegyver e\'sült, amelynek lövege a szerencséién e.nr1 líCr fejéi szétroncsolta. Azonnal meg" halt. !
Négy gyermeke siratja.
Az esetet jelentették a nagykanizsai kir. ügy&szségnek. \\ ¦
A rendőrség házról házra járva szlgornan ellenőrzi a lakók nyilvántartását
A Zalai Közlöny Ismételten meg-, irta, hogy » miniszteri rendelet ér-lelmébeu mindetii háztulajdonosnak nyilvántartást kell vezeinie a háza. ban lakó személyekről, j
A rendeletet sokan félneniügyarázzák. ; \' ¦ ; i " i
A rendelet ugy szól, hogy mindazokról a személyekről akik a hasban laknak, tehát n ftízln\'ajó^nosról, családjáról, cselédjéről, «tb. mind kl ken tölteni az odalokat. Ezek : a családi és utónév, atya, anya W&ve, születés helye ós éve, vallás, foglalkozás, a lenség, a 12 évón aluU fiu ós 16 éven aluli leánygyermek neve, "
lakás, földszint, emelet ajtó, a bc-köUözködés és kiköltözés éve, hónapja, napja, az ideiglenes vagy végleges távozás esetén hová távozott, végül a megjegyzés rovatába az esetleges névváltozásokat kell bevezetni.
A nyilvántartást Imiuden házról külön kelt vezetni, tehát jazokjniak a háztulajdonosoknak, akiknek több házuk van, külön-külön kell nyilvántartást vesetui. .; | i 1 <¦{
A nagykanizsai rendőrség a legközelebbi napokban megkezdi házról* házra a iakók nyilvántartásának elfcn őrzését. Minden mulasztás esten a téren kihágást képez és ír^tígfelelőcn bímtetik. ¦ | < |
Gondolj az árvízkárosultakra!
Minden adományt nyugtáz és továbbit a Zalai Közlöny
A pusztító viz a* idén is eok ezer magyart tett hajléktalanná.
A magyarok hiábü álltak a gáta-kon, a víz rombadőutöbto az otthonokat, elöntötte a teranőföldekát. A pusztulás nagyságáról m»ga Horthy Mikló kormányzó győződött meg és kiadta « jetezót: segíteni keli I
Elsősorban vonatkozik ez arokraj akik Soha nem érezték még, ml az :
otthon nélkül lenül. A kárt szenvedett magyarokat otthonhoz Juttatni; - magyar kötelesség !
A nehéz időkben gondoljunk azokra, «kiknek otthonát, vagyonát, mindenét ewltte a víz. Adjunk, •menynyit tudunk. Filléreket, vagy pengőket, kl mennyit tud. D« adkW!
Á-Zaiai Közlöny nvkiden howá eljuttatott «dományt készséggel nyűg"
táz és továbbit. : \\ | Ujabban « következő ndomAiyok érkeztek be hozzánk :
Bittner Qizl 20.- P Fonolére Biztosító Rt nagy-
kaulzeal főügynöksége 9.60 ,
HofrloMer Emma 2.— t
Eddigi, már nyugtázott gyűjtés 476.10 ,
Összesen 507.70 P
lg? Is lehet támogatni sz árvízkárosultakat
Kaptuk a következő levetet:
Tisztelt Főszerkesztő Url
Szivus elnézését kérem, liogy zavarom. Kérem legyen szivcs értesitsen, ha mód van rá, liogy hova forduljak a következő ügyben.
,Szcie:nék egy 10—15 áves fiút vagy kislányt magamhoz fogadni valláskülönbség nÖlkfií az árvizsujtottű terftlet-röl. Saját köttségeiisen gondoskodnék ellátásáról ós Összes szükséglete-iröií inig ott a helyzet ismét megjavul. Iia nVegfele*.Ő oimet kapnék, ugy saját költségcnr.en kiV-denék eíl érte.
Főszerkesztő Ur ne vegye kérésemet reklámnak, de tftkln akadna követöm-, ha lapjában me&enriitoné.
Azt a borzalmat Je ősin Jeliét irni^ ami most azokon a vidékeken \\*an( taliln akad olyrai sziÜSÖ, aki sok gyér-rrfeke közrtl szívesen adna egyet, mig a Viszonyok wndo-seii helyreál^nak az árvizsujtotta területeken.
Jóindulatú támogatását megköszönve, maradtam teljes Üszte\'etlei
*" CZVETKÖ GYULA
*
Aki hasonló mödoii akarja támogatni az árvizkájüsultaknt, forduljon közvellenöl az árvizvédeSni kormánybiztossághoz Budapest, Belügyuu\'nisz-tórlutit, I., Országház u. 30.
Vigyázat I
A Darmoi hashajtói utánes* zik. öoysllsn. meri minden
tablettán a „DARMOL\'Í ¦zónák ésT alakti bevágásnak kelt lenni. Kimondottan eredeti csomagban kérje.
<052SE&
UUU ffOZLÖifl
AüiU raifclut 6.
Tessedik Sándor emléke
a Mezőgazdasági Kiállításon
Az idei mezőgazdasági kiállítás az 60. lenyés-állalvásár jubiieulnán kívül inéff kél iiayy agrár-férflu jubileumát is OnnepU : Széchenyi István szülelésének 160. és TfiSSCdík Sámuelnek, a m»gyar íiik\'zőf azdn*á(ji szakoktatás első apostolénak 200. év-forduiójál. A csarnok falain elhelyezett képek örökítik mpg Tessedik küz deimís életének főbb mozzanatait, kezdve a 6 hold szil-Os földön létesített gazdasági kerítő\', az akácfa meghonosításán, az alföldi tak"r-méuy növény termesztés, a gyapjú-é« seiyeniternu\'lés felkarolásán tuí a cukorrépa, " sórárpa, n napraforgó és egyél\' ipari növények loivnesztésének a méhészei és halászat propagálásán ál TesaecUk gtozciesági iskolájáig, a melynek 1792-1 en 1)91 hal\'gatója volt.
Tessedik gazdasági előadásait 131 köteti* foglalta össze, hogy tanításait a magyar föld érdekében lnegmeiit-hesse a imuiandósógtól. A mai magyar mezőgazdasági srfkoWjttás Is az Ö irányítása mellett halad a klpró-hált nyomdokon. (:>
Hcm lekötünk l
_______ Igen eiedméuyess kis he.
ISIS lil.6. | lyi, dfl Jeflenlösegbeii au-~" nál számötttvöbb válfeil-kozást hajtott végre ezen a napon Berta János volt pécsi 19. honvéd gyalogezrodlxfii Jtonvéd. aki az ezred, iuck a Csernovló kön_yélü Haránténál folyt áSfelsharcai alatt két bajtársával együtt önként jelentkezve, 0-ára virradó éjjel ügyesen és merészen meg-¦ közelítette az oroszok pánc&^&zékkél vódell egyik géppuska állásét, amelyet hirtelen kéaigránáltáuiadássa. e_ is foglalt. Mivel ezzel a bátor és vitéz Iccével éppen nz\'t a géppusktU lelte tönkre, amely már napok óta erőien ketla-n»t-flukedetf ós szazadjáitak érzékeny voszloségeket okozott, Berta honvédet julalonikópen a nagy ozüst vitézségi éremmel tüntették ki.
Tárvényjavaslat készül a közellátással kapcsolatos visszaélések megtorlására
Buj#pest, március 6 Amióta a háborús kéiiys^rhc\'yzuti kövei kéziében a kormányzat bizonyos ó\'eImis7erkorIálozá.sokát v©_etett bé, ez élelmiszerellátás területén felütötte fejét a spekuláció. A vissza, élések az ulobbi Időben oly nagy arányokat Öltöttek, hogy a kormány szílkségtesoek látja a kér\'rJés niielöW törvényes m?gi<indszabályozását,
A kormány a kó> el jövőben törvény javaslatot terjeszt a Ház elé, amely gondoskodik a közéielmfözés^i kap. csoiatos valamennyi büncse\'ckm^ny hatályosabb üldözéséről. A Javas\'aj
könyörieicnül bünteti mindazokat, a kik a koplalással bapcsolaXban Illetéktelen nyereségre, meg nem engedett haszonra, vagy hálás módon előnyökre próbálnak szert toruii.
Szigorúan üldözi «z óruhalmozási, szabályozna a készletek megfc\'elő elosztását és eleve kizár a közcjlálás teréről hiimden Spekulációs lehetőséget. Hasonlóképpen drákói sz;gorral f|N dőzi az uj törvény az éielmiszerje^ gyekkel űzött spekulációt és általa-bén 11 kör.Hálás körébe tartozó minden bűncselekményt.
A Uvaslatot a Ház rövidesen letárgyalja, j . | .
írásban koielezte magát arra, hogy 300 pengő „kölcsön" ellenében két hónapon belül feleségül veszi szíve hölgyét
Salamon Gáza — a $ohotdahx szenfpéitrari fíafahmber
A keszthelyi csendőrség ¦ a minap megbilincselve szállította be Nagykanizsára Salamon Géza stentpéterurl fiatalembert. Salamon a fjeljetentés és nyomozás adatai szerint a legjobb uton van, hogy neve a Mhiftgyinyih vánlartólwn megörökítessék. Salamon február 26-án éjszaka Malisa Sándor Magyar-utca 16 sz. alatt lévő cipöüzieiébe be akart törni. Nagyban feszilctle az ajtó pántjait, majd leütötte a zárt, műikor éppen arra vetődött egy szomszéd Sinyer Ödön
személyéi*n, aki megzavarta Salamont munkájában és Malisát ériesi-letlc a történ.ckrfll, Am ez még nem volt elég, Salamon Géza nevelőapja, patnsay Géza garázsában két iíbéa \\ is látogatást tett és ott Szabó Lajb* I(assal-ut 18 sz. alatt lakó soífór autóját elvitte és vele kikocsizott, de ugy, hogy - a feljelentés .szerint — az autói iönkreietto. Am a feljelentések csattanója : hogy a széprfefcttá. nyekne Jogosító fiatalember Turi Teréz névú ieényzó\'ól, akinek udvarolt,
Nép MÍOXgá* 0«ttt5rt5fct6l wa.Arnepiq I
Kacagtató magyar film. Fejtetőre állított helyzetek,
Pepita kabát
Főszereplők: Lat-bár K., Ilj. Latabár A., Makláry Z., Egri Mária, Riaa Manyi, Vaazary "Irl, Pathaa 8. és F.
KliérS műsor: a rég ttom látott oaodakutfa csodafilmje
R IN-TI N-T IN, a hegyek hőee.
Előadások kör.napokon 5, 7, 0, vasár- és ünnepnap 3. 5, 7, 9-kor.
FERENCJ02SEF
KESERŰVÍZ
- azzal a fondorlattal, hogy -kél hói nap alatt nőül veszi ?1« és erről ily érieimü írásbeli megállapodást adott neki, 300 pengőt -muzsikáit ki... Mikor a 300 pétagfl a zsebében voit,m\'eg feledkezett az iráskell magállapodásról-. [ |
Turi Teréz\' azokban rövidesen kiheverte Salamon »mel\'bjevágását«, inert \'szemiVva\'ó leány tévén, csakhamar feleségül vette egy másik fiatalember, akinek most törvényes hitvese, Ugyancsak ezzel a Icánnyal történt, hogy Satambn nrányk\'arkötö" óráját >eivelle< és elzáíogo^ilotta, a cédulát a leánynak visszaadta. Mikor azután « ICáuy az óráját kiváltotta, Salamon ezt az órát későbbéi másodízben is elemei te és zálogházba vitte.
Ilyen előzmények után került a letartóztatott Salamon Géza a. nugyka" nizsal törvényszék elé, amely, a TE. alapján fftösl vonta feleiősségre.
A (örvényszék a bizpuyitási eljárás után Salamon Gézát 6 havi fogházra Ítélte, Figyelőmbe vette a bíróság ö fennforgó körülményeket és azért a 92. §-t alkalmazta.
Az lléiet jogerős.
Salamon Géza most kipiheni ,Lára-dahmiit. Sólyom Kálmán Erzsébettéri Ismerete* szanatóriumában...
Száz családi ház épül ebben az esztendőben Zalában
A MÉP zalamegyei nagyváUisztmá" uyi értekezletén ftZÖ volt o Zalában éplien\'dő családi háziakról. Tévedések kikerülése végett meg kelt álfiapitanl, hogy ebben az évben 100 családi ház épül, (melyeknek kőUsége kW. 600.000 pengőt tesz ki. Ugyancsak ö várme" gyében 7200 zsidóbirtok igénybevételi tárgyalásai folybjak, ajnelyck fiTsouiMn még nem fejeződtek be,
Mozaikok
a magyar színészet 150 éves 3 töflénetéből
Irtai Bnrla blvia glnio. Igazgató
Dehát lelten nincs t:laja a szné-szeknok. Újra megindul a váudoi\'ói\'i. A színészek Miskolcra nujiuiek. Olt ugy látszik árjtandóbb jellegű tartózkodásra vau kilátás. Iiuuu rándu\'lnak át Kus-sára azzal u hív italos meghlzatáss H, hogy a lckOl\'ó\'keVöbb kóreítcn nagyon ellótosodott várost magyarosítsák meg.
, A magyar szinószeinek méz mindg nincs áldandó htíiyo l^esien. A vándor-Bet padig loiteniö oyombrusággal Jár. Két nagy kóltönk: Petőfi és Aiany ólelo sok érdekes mbzzunatot örökít meg a vámlorszinészok életéből. Csodálatos vflt\'-ami ^ sznpid. restell világ s mégis IfindérvÜTág. A hivutaske-resés lázas i>erceiil)en hány nagy köti-tönk gondolt a Y_bígol, ér vényes idvsl jelentő deszkákra, KAtona József, H Bánk bán szerzője, I^lÖfi Sándor és Arany János tiniül éveik \'to-keseilésé^-l Vágyaltozaak a színház ismeretlen, éppen ezért rájuk nézve vonzó légkörébe
1830-ben, a l(\'» ért* iMtíífi zfnházl szolgállak éúil be resten. Hordja a bidorokat a színpadon, ételéri, italéri
szaladgál a stcinészeknek, Ozorán szn-lapbordó egy zí^U sziuósz^rsttság-
ban, mAJd inbii pápai diák, amikor szülei nem tudják tanitlatni, eH-cse-i^ósóben uji\'a cgj\' vándorsziné sztár-saságlioz csatlakozik.
18t3-ban irja: .FáJdaSont 6s öróm-tclt azivíO értem Fejérvárra, hdl Sk»-bó József igazgató Ursasilgába Mvfl-telem... Ls azóta szinósz vagyok s noha igen parányi lény a színpadon, de renicjiylem, egykor nem leszek utolsó; mert nem hiszem, hogy az ég segédkező ne lcnue azzfli\'l, aki oljan szent célokért, aíy eSJtökéléSsel, aiuiyit áldozva UéSpelt színpadra, miut én.-1813 november 11-éu lój>ctt fel e»-ször színpadon a Pftrisi naplopó o. darabban, egy inas szerepében. Nevet, nit! keltett. Errói irta a k3v«tke_jÖ verüét:
ELSŐ SZEREPEM. Színésszé leiteni. Mogkapám Az etső szerepet, S a színpadon először is Nevetnem kellett.
i-n a szelepben jó ízűn S szrvemWB no\\cték, Pályámon, óh ugj\'is tudom, l.eend ok sírni móg.
A színészi pálj\'a nem hozta meg számára a várt dicsőséget. Olilltou Hamlet, t\'.orjoUiiius legszebb részeit tamillá s a szinpadon meg kuffiell elé^edn\'e a uúlárius_ a Yöféíy, az imis
szerepével. Nagy esemény vefft Olteté-ben, amikor Kecskeméten jntalomjá-tókul eSpilszhatta a Lear kir%b.in a bohőd szeiopét: >A bobóoot játszáll-doni; amit megkAput színto nem kevés küzdésembe körüli; mej-t mennyi az ármány a színészeinél. Gyakrru jajdulok fel; Isienl m\'üvészet, niót ördögök papjaid.* Társai nem tartották jó sziuószjiek Pelőfit. Előadó kópOisége, orrhangja, jclenléktefeii kütseje, tost-tartása és ^nozdiáaud nem nyerték meg a kőzöuség tetszését. S eí annál jobban fáj neki, inert Petőfi n szinó-szetnél nem menedéket keresett,, ha-nemí olyan eszményi pólyát, amei^en szabadon íddozliat egyéni huj\'kimahiak. l\'clőfhwk a színészek közt Egressy liá-bor voll az eszményképe. 1811 október 11 .én Egressy jutalomjátékán a Szökött katona Gcinesy nótárius szerepében lépett fo\' a Nemzeti Színház sziii-padán a költő. Az frelképek o. 6ap blrMÓja srnikriiikójában ugy tató|tU;-hogy \'(iérncsy ur mai swrepvitelóbon gyengén fllioit meg.< Ez a biráfjat végleg c\'dönlőltc színészkedő kedvének sorsát. Ez volt utolsó MNé>p:o.
Arany János ólelo soklrfm hasonlít I\'elötiéliez. Folytonos küzdo\'em, homályos érzése a hivaiasnak, ábrándok kergel&e, balsiker stb,
1833. 18 éves debreceni dlAkkOrábiUi
írja: i Kalandos ébelpáHyáról ábrándozva unni kczdlem az iskolai egyhangúságot, majd Testö, majd szobrász vágytam lenni, anélkül, hogy tudnám, mint kezdjek hozzá.• A követező évben kimarad a kollégiumból, és bm\\\'A színésznek. A debreceni sziotársulatnAl rakosgalta a diszictot, hordta a székieket, apróbb szorepeket is kopott. A társulat azonban h«míir©sau fellxim-lik. Egy töredék művészi körútra in-diá. A jámlwr fin csutíakozlk Iiozzá-juk s útnak indulnak Nagykároly. Szalmái németi, Máramarosszlget feló Arany álszcnwdto a vándorszinószet minden nyomorúságát. . Kój>zeid a uyomori, — írja később GyuM Pál", nak — ipadon hálni, kabáttM takarózni s kölcsön kérni rubátt tw\'g az ember mosat.. A fiatal szinészdkík belátta, hog>- a színpad fonák .világa nem illik hozzá. Ho bem volt menekvés. Haza öreg szüleimhez, kik belőlem napol vállak? Vissza tt;krtlWgiinu\'-ba, honnan oly im\'gas i-emén>ekke\' lávozámf... az öntudat kígyói marlak éjjel-nappal. Mánnarosszigeien borzadva nézle zíillöll lársait és ke ede a magányt. Ott iMilyongott ogjelüi :l hegyek közi s az Iza palák p.irlján:
elmélkedtem, vé«kéUem< mondja.
Egy nap álom ért rám —\' s jó anya-inat hatva \'látUun.. líz oft>\' megrendt-löeu hatott rá, hogy egy húszast kért h direktoriéi- s egy cipel véve baja
?94I. március 6
zalai Közlöny
8
— (Keresztüli ájtatosság
a Mlsszlóshaz kápolnájában)
A Missziósház ezúton sz©:ebelicl meghívja tagjait ós katolikus lo;t\\ó. peit a Nagyböjt folyamán minden péntekén esté pontosan 6\'órakor kcz-dédé keneszlutl ájtatosságra a Misz-sziósház kápolnájában (Bozgonyi u. 7.)
— (Igazságügyi kinevezetek)
A Kormányzó dr. Kiss Dezsőt zala. cyorszezi törvényszéki önökké, dr, Szeut-Gály-Fnur Aurfl t a buszt ügyész sög eja&kéyő nevezte ki.
— (Névváltozások) Waligurszky Béta nagyköiiizsii városi ügyvezető mérnök Tásy-ra, Kon dákor József nagykőnizsai lakos Kin-cses-ie, Falca József földimlyes, nagykanizsai lakos Faltusi-ra változtatta családi nevét beU^minisztcrx Ciige. délyei
— (A nagykanizsai járás mezőgazdasági bizottságának díszközgyűlése)
A nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottság március ll-ép, kedden dél-előtt 10 órakor a nagykanizsai város-liáza közgyűlési lennében diszktözgyü-lést tart.
— (A kórházi ápolási dijak . leszállítását!
kérik a Magyar Vidéki SajlótudósiU l)udapesti Jelentóse szemit Az, Alsódu-iiáuttüi Mezőgazdasági Kamum g.izdái. Az ország tm\'Úetén áltatában napi ¦1—5.50 pengő közölt mozognak a ko-zösszobás kórliáxi ápolási költségek. Az ápolás csak unnak dijmaujjst, Akinek u vagyona nem több 1000 jtfangő-ju\'l, üiketoieg jóvedeájne nem tönb, mint a ietimniimimot jüjontö rjapszájuj l>ór. Tekintettel arra, hogy a hot-das lörjjebirtokosok, do még a tó-esvő napszámosok is rennHkezlaetivek 1000 pengő értékű vagyotuiaf, ők is kényte-lenen vis-o.ni a kórliázi ápolás suiyos költségeit, a Kamara sara kéii az üto-tókesetqet, hogy 5000 pengős vagyonértékig, i^tőteg év. 2000 pengős jövedelemig mentesítsék a szegény beteget az ápolás költségei mi.
indul gyrfiog; hét nap aitati teszi, meg Nagyszalontáig «z ötven mértű-det. Drágán limette meg Arany ezt a kránr dulást a színészet leruMDiére. Hazaérve apját vakon talánta. Anyja pedig néhány hói imává mégha*.
Ilyen voti a többi lievititeli magyar v.indorszinési sorsa is. A kiválóbbak tálán idővé", k emoUKdlek és Itimene vergődtek, do a tel«tséglelcn--,k, sze-nrncsétleaek küszködve vándorcfitik végig az országon kolduskeayórórt, rat a nuivószet szükinorokkal tkLigott nekik. i ^
Az első rdagyar áfüandó színház Kolozsvárt nyílt meg 1821 március 11-én. Korner Zrínyi Miklósa keríét színre magyarul Erdé.\'y nemes ifjai «s leányai előadásában.
1831-ben látogatottság hiányában be l«4k!ll zárni a budai német Várszmliá-zat. Ezt kapják meg a magyar színészek, ti. ¦lüiu tudnak megélni benne, liudát ;íeh%6 Pestről nssgköz*.tteni iö-kópí)Cn télen. Veszedelmes a csónak-kuz*4k|edés a zajGó Dunán s fárasztó W az ut a liegynek. pestre ktíBene költözködni.
... (YéfS kov.)
1,162.822 lakosa van a magyar székesfővárosnak
Egy év alatt 47.000 fővel emelkedett Budapest lakossága
Az 1041 január 3I-én megta.-tott népszámlálás adatainak feldolgozása n dolgok termószeténéi fogva hosszú idüt vesz igény l>o, a buéVpastl elüzcte* adatok azonlum nagyjából már álle-kinthelök.
A székesfőváros .Statisztikai Hivatalának igazgatójo, dr. t^yelatvi l, Lajos közlése szerint Budapest létekszán* január 31-én 1,182.822 fő. Az,1039. évi november 18-i összeiráslioz képCslj tcliál alig több, tant ejy óv alatt 47 ezor fővel, őt év alatt tK\'dlg százezer fővel eme\'kedett a főváros tnkosiinnk száma. \\
Fz a Imtolmus szaporulat termesze lesen legnagyobb reszt bevándorlás utján keletkezett, hiszeii a lennészetcs szaporodás az utolsó öt év alatt csak 2570 volt, vagyis nrás szóval ötvi\'nszer annyi ember vándorolt be ót év aLatl
Budapestre, mint amennyivel természetes uton a lakosság gyarapodott. A nagy bevándorlásnak föTo.í gnzdisági okai vannak, mert a vidéki likósság Iwozönlése szorosan oss^mgz a gy\'ár_ ipar nagy fo$ flkozlMásay ít ói az állami beruházásokkal..
térdekéi megemlítem mé.t, liogy a bevándorlás \'jeyerőscbb a XIj a X. é. a XIV. keríűetben volt. . Budapest okosságának összetétcTé-bro másik igei jetenvző luüujdonság az, liogy jck^tékenv nőtöblíct von. 541.830 férfi ós 020.083 nő él Budapesten.
Nagyon lerinészetó-i, liogy a főváros lakosságának gyors gyartopOdása súlyos lakásj>robOéinékat vet fel\' és az építkezések nem tudnak lépést tarlimi a szükségftclte".
\\ Roisdamentes és alpacca evőeszközök
fts«u» jv1ajoín testvérek
Po«to« m»KoiBéiá»i szakQzletében. Q\'c«ó Ajjgltl
— (Légoltalmi női tűzoltóság Zala váron)
Szalay Lajos aniavári r. k. ton\'tó, tűzoltóparancsnok, ritkán tapasztJáható önzetlen ^oikcsedésseL alakitólta meg községében a tégoltjofimi női. tűzoltóságot és vezeti tovább a kiképzést, Nem csüggedő munkakedvvel néz szembe az akadályokká!, liogy a \'záía-vári női tűzoltóság fökveliAJse a ver-senyt bármely más község női tüzoUtót-ságával. A női tűzoltóságnak 00 tagja van. 4
— (A mfltalp gyakorlatban)
A nrülalpgyártás rövidesen megkezdődik nálunk. Az elkopott dpÖitápft-kat és a felsőbőrhuiAidékot apróra Őrölik, ezt gumiv.it ke^eak, majd az így keiotkezett masszát cLpőUUpv-islog-ságu táblákba sajtolják. Kötőanyagul tehát a gumit Imszuájják teli Ene a megfleleő anyagot az éUia^znált gumi-abroncsok f<4doígozásábol áUHják eDŐ. A mtttn9ppa<: a gyakori itt próbák befejeződlek, kitújiönek bizonyult és a hasznákiLra oika(araisnak. (MVS)
— (Nincs tóbbé angolkór)
A bonni egyelem1 gyermekWjnikáL jának helyettes igazgatója^ Hamapp dr. gyorson ható gyógyszert tdáit fel az angolkór gyógyitásárn. A gyógyszer tiszti I) vitamya-oldat, mely töményi-tett ál\'apolban Ötvenszer crősebb gyó-g>itó hatású Az eddig alkalmazó ti gyógyszcieknóf. Mint annyi más c>c|-li.o, most is a viMö[\'u-i \\tv.eloit ii nagyjeVoatőségü foliedezéshez.
— (Egyedülálló fénykép-gyűjtemény)
A bécsi németi könyvtár ó tékc> fény képgyűjteményt vásárolt, incy egyedülálló a maga neinébcn. A 17 exe.- fénykéj) híres .személyiségeket ábrázol, kíiztük elsősorljan bécsi színművészeket. A gyűjtemény nemcsak Bécs életének kcreszünptszetél adja, hanem egyúttal a fényképészei tÖrlcznolérőJ. is áltekintósl nyujt.\' . ,
— (Élő paragrafus)
A Búvár februári száma irja: Ha csipesszel kiemeljük az ezerjófü virágának egyik porzóját és mikroszkóppal megnézzük, azt tótjuk, liogy a portok, amely a virágport tartalmazza, nagyjából parngrnfusaiLaku. Talán se_ hol a nóvényvEágban m-m ismerliciő fel iiyen aídkzut. Frrőt csukugyiin tfl. mondhatjuk, liogy élö paragrafus..
— i Csáb rendek I csendélet)
Kiss László csabren<ítokí i\'Akos a mifll év május 2tí-én figyoimeztetle a veíe közös ud\\«rban «kó Pelikánokat, okik szekéren fát .v.;U\' t iiuk haz;i, hogy ne kapálják föl az udv\'->rt ott, ahol a szekér msysftiEyedt. Feli kán ao erre Kissi kapával úevágással fénye-gette me^. Kiss válaszul egy vdoronggOü ugy vágta lejbe Feliki\'tnnót, liogy ez 8 napon tid gyógyuló sérülést szenvedett. Erre Fdlkán és két iiínya nekiestek Kissnek, akinek Arcán 8 D\'tyon belül gyógyuftó sérüléseket ejtetlek. Az ügynek a sümegi járásbíróságon tott folytatása, "hoí iv&ikfau és teje>égéi 20—20, Kiss IJlszlót 30, Pelikán-Margitot 10 pitlgŐ i>ónzbűntetósiXJ ttétték. Az itéSet nem jogerős.
— (Halálos végű fadöntés)
Nagy János 40 éves olaszkai .favágó az egervári uradalomban ag crdökiWír-nicl&nól doftgozott Csütörtökön délután eddig ki nem deriictl módon egy siűyos iarönk esett Nagyra, akit pz uradalom; azonnal bcszáalitott a za&a-e^ersze^i kórházba. SegiLeni azonban nem ieiietett rajlű. A szerencsét en munkás ma reggel meghalt A felelős,, sóg tisztázására a nyomozás megindult.
— Tavaszi kabAtalnk
nvindegyiko elsőrendű budapesti mü-holyekben készül. Legújabb inbddU kalitjaink k\'rakati^EnAÍ&in iátlmtók. — ¦Schülz Áruház. v •
MUmi IDIAP.AITOi
I
E tökölő családi szálloda olcsó árakkal. Egy ágyas szoba 6 l\'-től, kát ágyas azoba már 12 l\'-től. Kitűnő étterem ós kávéház. Előzékeny kiszolgálás. - A Zalnl KVx/Vny elő tlzetői az utolsó havi előtizetési nyugta felmutatásával SO\'/o Aret/-veiménybtn részesülnek.
LótenyéaztósQnk 6b lovasaportunk a Mezőgazdasági Kiállításon
fivek óla e^>-ik lo^nagjobb látványossága u mezögazdiasági kbUáHlásnak a ló.Tcsojwrt, ftnelybün az oVazág Bég-jobb tenyészetei szerepelnek. A nagyobb méneseken kívül óvröS-dvre mind nagyobb számban ós eUsass éire méltó eredménnyel vesznek részt a kistenyésztők is. A kuitlitáson legnagyobb számban országos jotoniŐségükt_ nck mc !roioloi-.il az AngoU félvér iövak tesznek, ozonktivü\'l szép szám".An No-niusok, l\'pizzajak és arab l.Vv\'rok. A lUdegvérű fajtáitól is sok szép Miitől mutálnak bo nevesebb tenyészd tőiik. Ebben az évben először .lehet a kláülitáson az igen kedvező r<vittem tenyészátlatbeszcrzósi liit,<\\t a lovak vásárlásánál is Igénybe venok Az ígényl>cvétol fo tótoiei inegludlialök a kiátlllás rendezöségénóli (BudapCit, IX., Körtelek u. 8.).
A ló kiállásnak szerves ktegésziíői teszno\'í ezldén is a ksá\'.H.tiis jegyes napjain lezajló Sovastiemutatók és kocsiversenyek. A fogatvorsenyekvn sok kisgazdn vesz részt az ország mTuden részéből. Egyes vármejyékleu külön titőzete; bírálatokon váftugatták ki a legjobb kisgazda fogatot. A lovastiipűk délutáni prognmünját ugrató, díjlovagló és egyéb látványos |n\\«sb*mu-tatók fogják élénkKeni. (:)
— Béni már a nyo\'cadik
nagyiléniveJ. tárgyalt, továbbá m\'n den, :mii a héte.i esemény és beszéd tárgya volt, a Drótkefe e heti számában már benne van.
hövlil táviratok
KÁROLY volt román kirily í» LupCscuné Lií^7«l)oiibo érlcertok.
MÁLTA szigetén tegnap kétsiCr volt légiriadó.\' Egy. hónap óta mar ez volt a száaidik. Az etakllt hélen 10 légllámladits ért>- Máltát.
SINGAPUREBOL elszállították a Japán nóket és gyermekeket.

Tilos a vevflközflnséget íföieö-llazt vásárlAsanii! kenyérllszt vásárlására Is kényszeríteni
A to. kir. közellátási miniszter r«n-dsielet adott ki, omclyüen súlyos ki-hágási büntetés terhével megtiltotta az egyes Jisztkercskedök és melmolt részéről némely vidéken követett azt az ejjárást, amely szerint » nu]lásU>ttt Mrgaioar^rwzatíUához olyan ld.kór-tést tesznek, hogy az (.lyon lisztetcsak bizonyos mennyiségű, rendszennt a nullásliszt lűbbszörösónck ttfegfeicló kenyérJ\'szt vásánása elietiiéibon nd-ják ej. j | i . i; | \\ :\\
Az ilyen eljárás tóbbhelyütt a ke-nyérliszt felesleges ílGlhalmbzásábiDx \\ezelett, ami a fogyasztói szükséglelek megállapitását és a kenyérliszt flránylagosan történő eloszlását meg-neheziletle. (
Korlátozták a mosószappan fo;galmát
A Budapesti KösJUtnyLea Jó«iit m«g a m, kir. kőzeT^tasi maüszte\' 700— 1041. K. M. sz. rendelete a mosószappan kereskedői forgalmának szttbábyo-\' zása tárgyában.
_ A rendalét csak a mosószappaarn vonatkozik. Nem terjed kl a pipere éa egyeli szappanokra. Ez)íÍQb«a n c&kMá>
¦Ai*, mmxm
1941. március 6,
ben ugyanis az eSSátás terén zavarok néni mutatkoznak.
A mosószappan \'\'\'\'^kettői forgalmai a rendeset ériín.íLen a rrt, kir, közeiláliási m\'niszto. utasításai szerint a Mosószappan. Nyibránbutó Iroda (Budaj)cst, VI., Benczúr u. 13.) irá-nyitja. Keszktbejeí^ntési kö létezel tsó. get Ír elő a rendQbt a mosószappan elöalitók ós nagykő, oskedöfc részére ós egyben a Lejeionlés oJLü eső keszBe-icket zár alá helyezi.
A Gruber-ögy a Kúrián
! ; i iBudape*1. (március 6
Gnuber ós társttUnak ismeretes
figyét a Kúria március 20-ára lüzíe
ki tárgyalásra. ,
22 éves fiatalember — pólyában
Székesfehérvár, március 6 F.gy orvosnak jelentették, hogy egy fiatalember 22 év óta pólyában fekszik otthon, szülei lakásán. A* orvo* a helyszínre meni és megállapította, hogy a szóbí\'nCorgó fiatalember, noha 22 éves, teseolyan fejletlen, hunt egy cscosemóé és szükség van rá, hogy pólyában tartsák, ; : ;
Nagykanizsa megyei város polgármes terétől.
6II5/194I.
Tárgy: Pajutettl elleni kötelező védekezés.
Hirdetmény.
A. löldmtlveléeügyl mloisztérlum 139.77«/1940, IX. C-5. ez, rendeletével a kaliforniai pajzstetvek elleni kötelező védekezést elrendelte.
A védekezést ^minden gyümölcsfán, bokron, továbbá más tán. vagy bokron is végre keli hajtant, ha pa]zs-tetUvel fertőzve van. A védekezés módja a következő: a fák torzsét és vastagabb ágát a repedezett, elhalt kéregtál, a mohától és zuzmától kemény auroló kelével, ha\'pedig szükséges, ka-paró vassal és utána drótkefével kell alaposan megtisztítani A lekapart kó-regtörmolékot, zuzmát és mohát a le vágott ág- és galyrészekkel együtt gondosan össze kell gyiijtuni ós azonnal el kell égetni. Ezután fagymentes Időben 4afo-(M Ásványolaj tartalmú permé-tezószerrel (Dendrol, Durla-Hertellneom, vagy Bhell Oormeulb Wosb), vagy 5%-oa mószkénlével a fák és bokrok törzsének, ágainak, gályáinak felületét mindenütt JÓI, megáztatóan be kell permetezni. A permetezést mindig a la csúcsán kell kezdeni, hogy a lefolyó lével már megáztatott részek számbavételével takarékoskodhassunk anyaggal és munkával,
Csak száraz Időben és szárazhéju fákat permetezzünk. Közvetlenül eső után végzett vagy általában átázotthéju fa
Íiermetezéao félmunka- A ló nagyreeze efolylk, nem Ivódik eléggé a héjba, a pajzsok alá és nem öli meg a pajzatetüt.
Fagyó* vagy fagyveszélyes Időben egyáltalán nem szabad permetezni. Különítsen akkor veszedelmes a permetezés, lm a nappali felmelegedést erőeebb éjjeli lehűlés követi.
Fent felit védekezést köteles mindenki folyó évi március hó 15-ig maga elvóffozteml.
Akt a védekezést a fenti határidőig egyáltalán nem, vagy nem a fenti módon végzi el, kihágást követ el, mely büntetés alá esik.
A meglndliandó klhágásl eljáráson kivül a & 010/1938, F, M. rendelet .07. 6-a értelmében a pajzstetü elleni védekezést a mulasztó költségére hatósági nton fogom elvégeztetni.
A védekezés végrehajtását a löld-mlvelésügyl minisztérium a maga kiküldöttje utján, továbbá én is ellenőriztetem. A védekezés mikénti végrehajtására bővebb felvilágosítást nyujtó .Védekezés gyűrni)Icsfáiok pajzatetvelk ellen" cimO. könyveket a v. gazdasági hivatal Ingyen ad.
Nagykanizsa, 1941. március ?. »-o Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterelöl.
0603/1941.
Tlrgy: A légoltalmi anyagokkal is ci/ko.ökkel clkdvet.il vluzaélés.
Hirdetmény.
A közelmullban kiadott 81.800, 83.800 és 83.601-ea honvédelmi mfolsztorl rendeletek intézkedései szorint oz év közepéig az ország egész torllletón végre kell hajtani a kijelölt területeken fekvő laKábáz.k és házcsoportok légoltalmának megszervezését. Az előirt légoltalmi munkálatok kapcsán nemcsak a lakóházak siQksigóvóhelyelt kelt elkészíteni, de a kötelezett Ingatlantulajdonosoknak Igen sokféle anyagot és eszközöket (óvóhtly/elsztrelésl tárgyakot, egészségügyi anyagokat, kézifecskendőket és állóeszközöket, elsötétített anyagokat stb.) kell beszerező löt. Ugyanilyen beszerzési kötelezettség hárul még az óv folyamán a/u n. .11 légoltalmi csoportba sorolt épületek és vagyontárgyak" tulajdonosaira. Illetve légoltalmi vezetőire 1b. Az Illetékes hatóságokhoz érkezett sorozatos följelentésekből megállapítható, hogy o légoltalmi rendolkozcae-ket lelkiismeretlen egyének visszaélésekre haezaálják fel és & Honvédelmi MlnlBztur rendeleteire való hivatkozás-tal órtáklolon anyagot tömegeauu bocsátanak meg nem engedett áron forgalomba. A Honvédelmi Miniszter ezúton ts felhívja az érdekeltek figyel* mét arra, hogy az előirt anyagok előállítása és kereskedelmi forgalma el-
lenőrzés alatt áll. Osak olyan oégek-nek szabad a légoltalmi cikkekkel kereskedni, amelyeknek erro kölön engedélyük van és cs>ik a honvédelmi miniszter által engedélyezett eszközöket és anyagokat szabad forgalomba hozni. Az engedélyezés számát vsgy a légoltalmi anyag csomagolásán, vagy magén az eszközön (pl. oltószeren) fel kell tüntetni. A honvédelmi miniszter irányítása alatt álló 1/gnltalml Közlemények (dind folyóiratban az érdekeltek mind az engedélyezett cégeket, mind a légoltalmi célra megfelelőnek ts. ált eszkőzök és anyagok felsorolását állandóan megtalálhatják. Magát káro-slt|a meg az. aki nem tanúsít kellő óvatosságot a beszorzásnál, mert ér-léktelen anyagokat 7,6s eszközöket az ellenőrző hatóságok elfogadói nem fognak.
Kzuttal hívja fel a honvédelmi miniszter a beszerzésre kötelezett Ingatlantulajdonosok figyelmét arra Is. hogy a légoltalmi célra szükséges eszközök és anyagok országos szükségletét biztosítani tudta Ugyan, de ha mindenki a határidő lejárta olőttl utolsó hétre hBgyja a beszerzést, a kereskedelmet és ipart a megrendelések olyon töiiege fogja elárasztani, amelyünk azok eleget tenni természetszerűleg nem tudnak Azok tehát, akik a kértő Időpontra halasztott beszerzések miatt nem tudják lakóhárukat az előirt módon felszerelni, a büntető felelősség alól nem mentes Ilinek.
Nagykanizsa, 1941. fobruár 25. síi Polgármester.
A jelenleg ellenőrzés alatt álló
Alkalmazottak
nyilvántartási
fflzete
már kapható
lapunk nyomdájában.
---ssssssssssssssssssr
APRÓHIRDETÉSEK
H|. ü.ir.M-í* dija tSSéntff 4f Pnn*j>wr>p 10 UótrJ 10 \'!!«», minden további HÚ Ű llllir, fiélk&man 10 uAlfl (0 hilar, inlndM bwtbM ua i lllif.F.
AlxAl ¦"\'
___í_:_i_
Nős gyermektelen egyén, hoistu magán-és bérgaadaiigl gyakorlattal, kltltnÖ bizonyítványokkal ipr. 1 el belépéssel auMdiiI állást keres Silves megkeresést kér Cion-koa Oyorgy gazda Bak, Hanns-major (Zala megye). .600
ftmtttéUaVnv, kerékpározol tudó, ftl: vétítlk lapunk nyomdájában.
ADÁS-VÉTEL
Vennék jó állapotban levő Ithír .16-auaob«s>xakrényt. Címet a kiadóba kérek. . _ 664
Vairréaépi eladó. Csengery ut 56. 8z. Barát. • 677
BontiabÓl eredő 2- 300 drb falliáglát keresek megvételre, Cím a kiadóhivatalban.
Frits murai és drávai halaik kaphatók a placo* Péter latvírí bilásióál. _ ]
LAKÁS-OZLBTHELYISÉO
Eötvös-tér 3. házban háromszobás elŐBxotáB, vltvezclékcu (angol W. C) la-kis május elsejére kiadó. Meglekluletó reggel 8-lO.ig. ,! 512
^áromuoM* jelőszobás lakás május elacjéie kiadó. Bövebbst Qyergyík borkereskedőnél, Erzsébet-tér 17. 676
BÚTOROZOTT SZOBA
Horthy Mlklói-ul 42. uj bázbin külön-bcjiratu szoba fürdőszoba hmnálattal hl*dé. J\'\' f 672
Berinkey flélakliló) SjrafeMfW* fogad , Klnlxal utca 39. tUvelekre Is válaszol.) 654
JMétnárUcjét elkészítem, elmaradt könyveltaét rendbehozom. kOnyreléaét felfektetem, elvállalom. Hlrachl Jenő, Szent Imre "herceg-u. Ö, ?69
Jilfifesjil ipliffi!"
MUU K0ZLÖMY
POLITIKAI NAPILAP. B«djA:„Kllji,íi,í,||lT. Il!3yli«»l,!„«, 1\'olulSj .Wa«:, /«Ini Károly.
Nyomatott ; ¦ .Khguduifl it. T. Nigykuliu*
•yiatfijibu NankúIiU. (Hyoi.idMi I Irlcl. JCaliil Kifolyj
Continental IrósépeK
hépwiaeleta éa larafcalM
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETtBEN,
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Zomiitos, iúlzD kM
S. ¦ u| m w mgg tip
intrax Kauéft5z5n
készíthetünk.
Kapható: \'/4—\'/á—1—1V2 literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2.
81, évfolyam 65 uám.
AdnkoM az <rvl«károMultnknak I
N»RykatilM<, \'941. március 7. péntek
ára 12 fili.
ZALAI KÖZLÖNY
liHki.iaWr II HiltfWrn\'ili rfn 1 iili.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ElőllíCCHl ir» : «gy hór« • penso «O flUir. Sícrkelitöíégl c> kíldóhlvatill l6!don: 18. az.
Széchenyi művét folytatnunk kelti
Irta: eV- Bái«i*y Já**a m. kir. föld-rüuveleaCgyi államtitkár
A fűldiwüvelásügyi minisztérium vízügyi, főosztályán, őriznek\' régi térképeket, amelyek .szemléltetően mutatják milyen óriási területek voltak állandóan vagy időszakonkint viz alatt hazánkban a nagy folyószubályozá sok és belvízrendezési munkák előtt. Hatalmas mocsárvilág volt azokon a földeken, ahol ma-szántóföldi, művelés folyik, rétek, legelők vannak, tunyuépüle-tek, iskolák, templomok. Ezekkel a területekkel Valójában meg nagyobbodott az ország, gazdagabbá- vált a magyar élet. I. Rákóczi György már a 17. század közepe iáján Velencéből, Hollan diából szakembereket hozatott és megkísérelte a Tisza és a Körösök, gyakran elöntött vidékének ármonlesitését. Az . ország különböző részein.hasonló munkák ennél régebben is történtek, a tm\'ök húdoUság töején azonban veszendőbe mentek és csak nyomaikból\' tehetünk következtetéseket. Két évszázadnak kellett-eltelnie az emiitett kísérlet után, amíg, kisebb szabályozások mellett, végre megindullak a nagyszabású munkák és különösen nz Alföld képét a mczőr gazdasági kultúra előnyére megváltoztatlak. A kezdeményezés Széchenyi István érdeme volt.,
Széchenyi és kiváló, szakértő munkatársa,\' Vásárhelyi Pál a Tisza egész hosszára kiterjedő szabályozási ős ármentcsitésí tea veken dolgoztak és csodálatraméltó lelkesedéssel\'küzdöttek a kor meg" nem értésével. Az Ő lelkesedésük nem volt hiábavaló, a tervek megvalósultak ós a múlt század hetvenes éveiben fejeződtek bc a hatalmas munkák, amelyeknek eredménye hírnevet szerzett a magyar tudásnak az ország határain tul ís. Mit köszönhetünk ezen a *.éren Széchenyieknek és munkájuk folytatóinak t A Duna és a Tisza völgyeinek ármentesltésc, e folyók szabályozása több mint hat és félmillió kataszteri holdat tett termőképessé. Ha ez az óriási terület még mindig a viz hatalmában lenne, akkor\'a magyar1 mezőgazdaság az ország népességét eltartani nem tudná, képtelenek lennénk\'azt a hivatást betölteni, amelyet a sors éí őseink államalkotó munkája Európának őzen a részén számunkra kijelölt
A uagy vizlmunkák befejezése után kétségtelen, hogy a fejlődés üteme ezen a téren nagyon meglassult, de Lgy is szakembereink kiváló munkát végezlek ós a Trianon előtti Magyarországon 72118 kilométer hosszú tölte-
Hit tartalmaz Hitler levele a Sörök államfőhöz
A levél négy pontból áll — A török államfő válasza Berlinbe érkezett — ötórás rendklvOH régeristanács Belgrádban — Eden megfenyegette Görögországot — Berlini körök Eden athéni javaslatairól — Német nagy csatahajók Is vesznek részt a tengeralattjárók harcában
„A Magyarországgal szemben elkövetett Igazságtalanságot a békeszerződések készítői Is érezték"
Róma, március 7 A Messagero mai vezércikkében az uj európai rend kialakulásával foglalkozva, első helyen emlékezik meg Magyarországról, mint amely állam kezdettől fogva küzd a békeszerződések ellen. Kiemeli a lap, hogy Magyarország évszázadokon át a kereszténység és a kultúra bástyája volt. A magyarokkal szembeni igazságtalanságot a békeszerződések készítői is érezték, ezért kilátásba helyezték azok felülvizsgálását, de ez csak ígéret maradt ós fett uenxküvette. Hangsúlyozza eiutan" \'it~ i ^Inp^ hogy Mussolini mindig Magyarország mellett állt, majd a továbbiakban Bulgáriáról ir a lap, a mely hasonlókép tevékeny szerepet játszik a békeszerződések elleni harcban.
A cikk befejező részében Törökországról ir, mint a világháború egyik kevésbé emlegetett veszteséről, megjegyzi, hogy Törökország ís kezdi érezni az uj idők jeleit.
Ankara, március 7 Seidan török miniszterelnök a jövő héten nagy beszédet mond a parlamentben az általános helyzetről. A parlament hétfőn ül össze,
A német csatahajók Is részt veaxnek a tengeri harcokban
» Róma, március 7
A Popolo di Róma a tavaszi nagy nemet támadással foglal-
kozva azt írja, hogy a tengeri harcokban nem csak a tengeralattjárók, hunom a német csatahajók is részt vesznek. Az utóbbi időben máris több olyan tengeri harc folyt le, amelyben a német csatahajók tevékenyen részt vettek.
Elsüllyedt egy gőzös egymillió dollár értékű cukorrakomáiinyal
London, március 7 Távolkelelröl hazatérőben 1 millió dollár értékű cukor és gumiszáUitmánnyal megrakva, egyik angol gőzös elsüllyedt,.hA-"ÉorttS cswékméfry ^Ikővc\'tkezté-ben. (
Málta, március 7 A tengely repülői tegnap légitámadást intéztek Málta egyik repülőtere ellen, később felderítő gépek is elrepültek Málta felett, de bombákat nem dobtak le. [
Gibraltár nyugati partjain horgonyzó hajóknak el kell hagyniuk a kikötőt
Gibraltár, március 7 A gibraltári kikötő nyugati partjain horgonyzó hajókat felszólították, hogy két héten belül hagyják el a kikötőt. Gibraltár \'\'vódefme érdekében hozták ezt az intézkedési,
Rendkívüli régeostanács Belgrádban
Belgrád, március 7 A jugoszláv főváros közelében lévő dodinyei királyi kastélyban fontos tanácskozás volt PáJ régensherceg elnöklete alatt. A tanácskozás délelőtt fél 10-től délulán fél 2-ig tartott. Részt vettek Porovics és Sztankovics régens, Cíncár-Markoviés- külügyminiszter, Macsek Vladimír helyettesminiszterelnök, PeslcfP tábornok, hadügyminiszter ós Szimovics tábornoknok, vezérkari főnök.
Az ötórás régenstanácsról Bél grádban a legkülönbözőbb hirek terjedtek el, amiket nem igen lehet ellenőrizni. Illetékes helyen kijelentették, hogy az értekezletet csupán a régenstanács tagjai ¦
sek 6.7 millió kataszteri holdat védtek. Egy szárazabb jellegű korszak évtizedeiben, az akkori szűkkeblű, gazdasági politika miatt is a vízügyek álfogó, egységes fejlesztésére sor nem került. Igen sokszor rosszul értelmezett helyi érdekek akadályozták meg azt, hogy egy-egy vidéket az árvizek és belvizek pusztításai ellen megvédjük arra az esetre is, ha a csapadékviszonyok, vagy más természeti jelenségek miatt rendkívüli helyzet állna elő. Különösen a tavalyi és az idei tapasztalatok nyilvánvalóvá lettek, hogy.az emiitett kérdéseket egységesen, a közérdeknek megfelelően rendeznünk kell. mégpedig nem-
csak pillanatnyi intézkedésekkel, hanem maradandóan, intézményesen. Ehhez a megoldáshoz tartozik az árvízi társulatok államosításának kérdése és az a terv, amely a vízügyek nagyszabású rendezését célozza.
A jelenlegi viszonyok az európai háború miatt átmenetijeile-gűek, ez azonban nem leliet ok arra, hogy a békés munka-feladataival ne foglalkozzunk, azokat elő ne készítsük, sőt a lehetőségekhez mérten meg ne valósítsuk\'. Ezt az álláspontot képviseli Jiánffy Dániel báró földművelésügyi miniszter, aki hivatalbalépése után nyomban Ianni mányoztu ezeket a fontos kérdéseke! és elrendelte, hogy a fölír-
nak a helyzetről való tájékoztatása céljából hívták össze. Beavatott körök azonban ugy tudják, hogy a tanácskozás legfőbb tárgya a Balkánon kialakult uj helyzet volt.
Berlin, március 7 A Balkánon lejátszódó események itt ís különböző kombinációkra szolgállattak okot.
így arról is beszélnek, hogy Berlin és Belgrád között "fokozottabb diplomáciai érintkezés folyik, Német illetékes helyen ezzel az állítással kapcsolatban még nem nyilatkoztak.
(Folytatás a 8 oldalon)
müvelésügyi minisztérium vízügyi főosztálya készítsen cl egy úgynevezett »ideális tervet\', a mely a vizek rendezését, a talajjavításokat, a csatornák építését és a vizierök kihasználását felöleli. Ez a terv nem azért »idéáJ liS\'i mintha a reális élei követelményeitől elszakadna, hanem azért, mert annak megvalósítása biztosítaná az eszményi megoldást. Ez a terv alapvetően fontos részleteiben is elkészült és reméljük, hogy annak kivitelére egy szerves program keretében sor is kerülhet.
A vízügyi munkálatoknak ez a keretterve olyan nagyszabású, hogy mellén tekinthetjük azt n; inuit évszázad hatalmas vizX-
l&l. márclui 1,
8. F. B. harisnyák
nagy választékban
Szornolánylnál.
munkálatai folytatásának és be befejezésének. A terv kiviteléhez a jelenlegi viszonyok alapján végzeit számítások szerint 1.3 milliárd pengőre van .szükség. Óriási összeg ez és nagy erőfeszítésre van szükségünk, hogy w munkálatok évi szükségleteinek megfelelően, egy-két évtizedre elosztva azt, előteremIhessük. Az állami kezelés utalt álló folyók szabályozására a terv 160 millió {h\'ngől irányoz elő, Ebben az összegben a Duna és mellékfolyói Ü5.9 millió, a Tisza és mellékfolyói 73.1 millió, a Balaton 1 millió, a fenntartási és egyéb költségek 17 millió pengővel szerepelitek. Az állami kezelés uiatl nem álló vízfolyások munkálatainak költségvetésű 130 mii lió pengő. Belvízrendezésre és lecsnpolásra, mintegy 1 millió katasztrális holdon a földművelésügyi minisztérium szakértői \'M(i miüió pengőt irányoztak elő. Talajjavításokra 75 millió pengőt kellene fordítani. A Duna—Tisza csatorna megépítése 100 millióba, más csatornák és tolyócsatornák létesitése li2 millió pengőbe kerülne. A vizierŐk hasznosítása és a víztárolók létesítése .kíö millió pengő kiadást jelent.
Ezeknek a munkáknak elvégzése szociális kihatásaiban szinte lemérheletlen, igen kedvező következményekkel járna. Az emlitctl 1.3 milliárd pengő 60— 70 százatéka közvetlenül, vagy közvetve munkabért jelent. A mezőgazdasági lakosság hatalmas munkaalkalmakhoz jutna nemcsuk u földmunkáknál, hanem a kőanyag kitermelése, a belföldi ipar foglalkoztatása, az általános gazdasági fellendülés révén is. A viztepitkezésekhez szükséges követ, cementet, a vasgyártmányok nagy részéi a belföldi ipar állíthatja elő és ezzel több munkásnak adhat kenyeret, üzek terméiszelcsen átmeneti munkaalk almuk, addíg tartanak, unúg az emiitett munkálatok elkészülnek, a vízrendezésnek és az azzal összefüggő kérdéseknek megoldása azonban az egész magyar mezőgazdaság fejlődéséi szolgálja és ezen a réven a munkaalkalmak állandó jellegű szaporodására, a földben és az emberben rejlő értékek nagyobb kihasználására, a nemzeti jövedelem emelkedésér re vezet. Tehát a cél hasonló, mint amiért Széchenyi István gróf, korának nagy magyarja küzdött és egyben azonos azokkal uz elvekkel is, amelyeket gróf Teleki Pál miniszterelnök országépilö rograiujában, beszédei és nyilatkomlai során megjelölt.
A .Ferenc Józsel" kcserOviz régóta ktiűnöen bevált báziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindentéle káros követkéz menyeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható természetes hashajtó, mely számos betegségnél az emésztési javítja és az étvágyat tokosa. — Kérdezi* meg
A rendőrség elfogta a Nagykanizsáról megszökött idegen állampolgárt,
akit különböző bűncselekmények elkövetésével gyanúsítanak
A nagykanizsai rendőrkapitányság nemrégen bizonyosbün cselekmények elkövetésével gyanúba vette JJukovszkv Ádám idegen állampolgár. külföldi menekültet, aki itgylátszik, megneszelte, hogy a rendőrség ít-gyeli és azért egy napon megszökött Kanizsáról. A rendőrség már csak hűlt helyét találta — lakásán. i
A kapitányság körözést adott ki Bukovszky Ádám ellen és kérte n társhatóságokat, hogy feltalálása esetén tartóztassák le és kisérjék Nagykanizsára.
A kanizsai kapitányság intézkedésének meg volt a foganatja, meri a rendőrség elfogta és be-szállitottö Bukovszkyl, akit azon nal uz ügyeletes rendőrtisztviselő elé állítottak.
Kihallgatása, még folyik.
Orimi egy zalai Militili
A helyetteseire béketeremtői közben leszúrta a tenskedL legényt
rettl-
Nagylengyel, március 7 JhorFía községben nemrég meghalt egy gazda és most kellel! volna hagyatékán megosztozni. Fiai : Segesdi József és Gyula otthon az örökség miatt összeszólalkozik, majd összeis verekedtek, mire a család nő-tagjai elfutottak iMátai István hcfyettesbirólioz, hogy vessen véget a verekedésnek. A helyet-tesbiró József nevű ÍÜ éves fia kíséretében azonnal el is ment Segesdiékhez és békíteni akarta, a testvérekéi. Segesdi Gyula azonban nem hallgatóit a jó-szóra, hanem a helyeltesbiróvul
gorombáskodni kezdett és durva szavakkal ki is akarta utasítani a lakásból. Éz felmárgest-lelte Mátait, aki rákiáltott Segesdi Gyulára, majd előkapta \'bicskáját és hnsbtisznrta Segesdi Gyulái, akit fia is rejbesnjtolt.
Kddig ennyit állapitoltak iiieg mint tényállást.
A 2(1 éves Segesdi Gyula rövi-jdesen meghalt.
A nagvTcngyeli csendőrség a nyomozási megindította. Törvényszéki bizottság szállt ki a dráma színhelyére.
Máloí István helyeilesbírót és fiái letuiiózlullák.
Ciondoli az ár^karosnltatea 1
Minden adományt nyugtáz és továbbit a Zajai Közltfny
A pusztitó viz a*, idén is k>k *«er magyart telt hajléktalanná.
A magyarok hiába álltak a gá»-kont a víz rojtibOdóntötka «z otthonokat, elöntötte * ieuuöfóJdek«t. A pusztulás nagyságáról m*g* Horthy Mikló kormányzó gyózödótt ütegé* kiadta jejszót ¦ begsteui kell 1
EWówurncUi vouutkozik c,. Ncokliaj akik Soha nOm éreztek még, mi «z : otthon nélkül lenni. A kárt szenvedett magyarokat otthonhoz juttatni ; magyar kötelesség I
A nehéz időkben gondoljunk azokra, •kiknek otthonát, vagyonát, íiibi-dCnét elvitte a viz. Adjunk, •menynyit ludnuk. Filléreket, vagy pengéket, ki mennyit tud. De sdtfoji I
A Zani Közlöny mfedsn howá •!-juttatott •dományt készséggel nyugtáz és továbbít.
| Ujahb"» • köveuezö •ufcmsfeyo*
1 érkeztek be howánk :
Borosa József P
ttsv. Rigó Autulne 3. - ,
Koronya Gyula n
8z, M. 2.- ,
(ládányi Margit I.— „
dr. QsdAnyl Elemér 1,_ ,
Eddigi, njár nyugtázott gyűjtő* 907.70 ,
összesen Wi/roP
EBLÉKEZTETŐ
Egyszeri közlét (2 sor) dija 30 fillér.
MAuíw W:
Tokaji aszú a Ker. Tisztviselőnők rendezésében a Városi Színházban. (Általános közkívánatra.)
Vápomt Mbmq, Q«inBriSwsi .námpto
D* Maurier világhírű regínye! Budapesttel egyttfflhenl
A Manderley-ház asszonya
Az utóbbi évek legizgalmasabb szerelmi regényt filmem Főszereplők: Uwpíimm Oliv«r és járna FantaslM*
FlQyaleml 8>/> Arás aUMUkaakl Ai előadások ha*. kőzn»pokon : 7,5, 7 és VilO önkor, — vaséraap \'/A S, _\'/,8 él \'/i 10 órakor pontosan kexdódaak.
WosmSshp kmwéwimérmk ,| m ssssfjy «AlaauHssaiMRst. 1
A Manderley-ház asszonya
Daphns du Maurier mgényet a tűm
minden Kzépségév*! és minden ré-^ie. ü-bm visszaadja. A világhírű íegénv ijiijni.-n usreplóje a tUknan u magú bsSyeja van tt agyveim egy sincsen köz-lük, ufcd különösen kj tehetne nnrtui az együttesből, roett rsUiinenivy-|eQ a tudásuk Vgjavát adják <V» sZázxeá<MUf kjg érjtékelietik azt, Outfl az irö mondássá , i.
A fiún löszeiep>loj«, l,aumw OU-vW, volaannt a portnaoB, ioan Fon-talsio a J»gnagyobb raSt ó*ö Shakes. peaiw^rinészek, akik a fiiinet nem játsrák, hanem étik.
A mozi nézfíközónstige áhitatUl szemMte a filmet és valósággal ¦>^\'-guhu azt a két órát, ameddig \'•> Uan ^4>swgelt. A rum cNttokménye, a színészek UíliVáiiuLliuiaüüii művészi játéka, a csodás ftjvétffjek, ina^aaiwiyi «i-kotóeiemei íauiak a nagy ífó-níoyiw^ -.i.nui lum inegt|ekit]téM nJatlt é.; uláu a mozi ktaönsége átélt
A lili.j Cnyjka a wjiíiBi U\'rtylu-.iJ-letih ÍJliucUkTk ós uzt BJBH kSQL iiéutt immli»ikiii«k, aki a uw^ff»g»*k ^ ** iiodasewlzak tlwáljii.
L« 1.
Csipke bsMrbol -clpóuüp flTeiMl
A Frankfurt am Main-i ipar-müvéswti iskolát kit évvel .ezelőtt divattervezfl-szakkul egé-sziteitók ki. A négyéves tanfolyam feladata nünoKit nembeli divatraizolök és divattcchpikn-sok kiképzése. A kiképzésben az általános szakmai szempontokon kivül különös figyeleinben részesülnek a potanyagók. A tanfolyam nemrég rendezett kiállítása méltán keltett feltűnést. Kökötők az elasztifónnak ncve-zell áttetsző esőkabát-anyagból, csipkék halbőrhulladékokból, ízléses diszeombok hajlékony üvegből heleapplikáU virágok-\'" kul, elegáns halbörszandalok üveglulppal — hegymászóluri-kon kipróbálva - estélyi cipők üvegsarokkal, — csupa meglepő, ötletes és praktikus újdonság A táskák — természetesen ug^-nnesak miianyagból elpusztilhatatlau üvegzarnikkal váltotluk ki elismerést. Aki szaliiiaszcrü pótanyagot készült nyári kalapokat láliu, annak nem okozhat gondot megjósolni, hogy milyen lesa a nyári kalapdivat.
- Naptát: UarohH 7. pántok. Rom. Ut Aqu. ¦tamia. Frotattatu Tania». -Iaraal. AJai-nóa.
IMI, mildm 7.
BACAI K0Z1.0WT
8
r-fe Tokaji aszu
1©41„ március hú 10-én, hétfőn este 8 árakor a Városi Színházban
«s» árvlscKárosulíaU tavára. V*
Jegytfit (30 f-től 1,50 P-ig) biztosítsa á Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
Péntek
AllaBtao tafl.or.iiniok hétkeinaaeke» Bnaapaat I, nSaorafl
5.45 Tore». Hírek. Közlemények Hanglemezek. — Utána étrend. — 10 Hírek, - 11.10 Nímzotkóz-l rlíjetz* aaolgUlt. — 12 Harangszó. DlómiM. IdoJSrásJeientes. - 12-« Hirek. -1120 Időjelzés, idojárásjelontés. -1«5 Hírek. - 14.45 Musorlsmer. tetés. — 15 Ariolyamblrek, piaci árak, élelmiszerárak. — 10.15 Időjelzés, Mii. járásjelentés, blrek. _ 17 Hírek >4o-TÍk és magyar-orosz nyálon. — 19 Hirek. _ 21.40 Hírek, idojárásjelontés, hírek szlovák és magyar orosz nyelven.
v23 -Hírek néniét, olasz, angol és frane» nyelven. — 0.0 Hirek.
BUDAPEST I.
17,15 Hanglemezek. — 17.55 Magyar önismeret, — 18 A Rádió SzaJonzéne-kura. — 10.20 Horvátll Jenő jazz-zongonisziluinj. — 19.40 Móricz Zsigmond ill.oszíl\'óse. — 20 Az Operaház műsorából. Ilangrrívcral. - 22 Hcsz-kárl-zenekar. — 23.25 Knrina Slitti cigáuyzenekara.
BUDAPEST H,
18.80 Oyorsirólaiifoljain. — lü Hu- I beri Lajos govdonkAzik. — 10.25 Hang-lcmezek, — 20 Hirek, — 20.10 Sárközi liyuta cigányzenokorn, Orbán Sándor énekel. — 21.10 Yárkonyi Zotdn verseket mond. — 21.35 Idojáiás.el-mtiK
Tizenöt angol „BIenbelm" menekülése az olasz vadászgépek elől
Az olasz vadászok kilenc Angol repülőgépet szedtek le Devoll felett
Szombat
BUDAPEST I,
10.20 Felolvasás. \'— 10.(5 ietilittsás.
— 12.10 Horválb Jancsi cigányzeiio-kalB. — IMII Hanglemezek. - 15.20 Melles BéVt zenekar. — 10.10 Ifjúsági rádió.
17.15 Szemére Uatahov Zezl énoke\\
— 17.40 A Hadid líoslája. — 18.10 Mo-gyai- önismeret. -~ 18.15 llirczky Gyula láttezeawkuna. — 18.15 Halász Gyuii (leadása, — 10.20 Simonyi Mária e\'Jű-ndócsljo. ~ 20.10 A lládiá Szotal-zeuokare. - 22 03AU Kannán cigány, zenekara. — 23.25 Fáti-ia-tánulomozek.
BUDAPEST II. ;. . . : ,
18.10 Feloivasás. 18.30 Mezőgazdasági íéloro, — 10 Hanglemezek. *-20.10 Az Albert vonósnégyes. — 20:51) I)r. Kósa János lOőadfcn, — 21.15 l\'crtis Jenő cigányzenekaré-. — 21.40 Idíijárásjelentes. , ! ,.
IDŐ
jóslat:
Enyhébb északi, majd északnyugat) aiél, a nyugati megyékben e»ö lehetséges, éjjel gyengébb lehűtés,, a nsppall hőmérséklet nem^áltozlk lényegesen.
/ k Meteorológiai Intéwl u«sylr.»nli«ii VHnt^elÖAUomáaa lelentti
Qémáraéklet tegunp ette \'9 óraktw +4-0,: ina>r««zal |ÜH,á*lbiu +100.
Uaaoadék 0 0 V
Róma, március 7
Az Utóbbi néhány nap baljóslatú eredményekkel zárult a görögországi angol légierőkre nézve : mintegy 70 gépel vesztetlek részben légíharcokbun, részben lámuszpohljai ellen intézett olasz légitámadások követ keztébenj
Az olasz légikasza könyörtelenül suhint és nyomában lángolva zuhanó angol gépek füst-oszlopai sávozzák be az eget...
Az egyik nap egy cserkésző jFíury Battle bukásával kezdődött, amelyet egy útjáról visz-szntérö olasz felderítő teri-tcll le néhány percig tartó párbaj után.
Délután háromkor Került sor a nagyobb egységek összecsapására. Az olasz megfigyelő állomások jelzik, hogy jelentős szá-mui-ungol -légiita^ - közeledik. Azonnal két vadászgép száll fel és egyenesen az angol kötelék közepébe veti magát. A villámgyors hadicselt vad géppuskatűz követi ós szinte már az első pillanatban kól »Blenheim< bukik alá. Egy harmadik augol gép motorsérfllésévcl megpróbál leszállni, de hegycsúcsba ütközik1 és felrobban. A negyedik gép is *beszcdell néhány gépfegyvergolyót és nagy nehezen a süni íelhök mögé menekül.
Félóra sem telik el és ismét Blenheimek közelednek támadásra nem messze a lezajlotl ütközettől. Hat augol bombázó, igen sok vadászgép fedezete mel lelt, támadja Dcyoli repülőterét. Egyszerre csak mintegy 7 ezer méter magasságból három olasz vadászgép csap le a hosz-szura nyúlt ellenséges kötelékre. A 15 angol vadászgépet any-
nyíra meglepte a villámgyors támadás, hogy zavarukban elmenekülnek a felhőfüggöny leple alalt. Pedig fegyvereik tűzhatása crősebb, mint a három olasz gépé.
A hat angol bombázó közben folytatja útját, nem is scjlvc, hogy vadászbajtársaik nem fedezik őket. Ezalatt azonban a támadásra kiszemelt repülőtérről néhány olasz "Freccia* (Nyíl) száll fel. Ezzel megpecsételődik a Rlenheimek sorsa. Pövld pillanatok alatt három égő angol gép zuhan le. Az egyikből a legénység ejtőernyővel ugrik ki, de az olasz gyalogság fogságima esik. A negyedik színién eltalált gép már hosz-szu lüslcsóvál bocsát ki magából, mikor a menekülésre gondol. Az egyik Nyíl utána ered és megadja a kegyelemdöfést. \'"\'Az ötÖŐlkgép íl közeli tó mögött keres menedéket, de sérülése oly súlyos, hogy pusztulása biztosra vehető.
A szürkület beálltakor kót PZÍ, liusu angol gép jelenik meg Deovlitól nem messze. Az olasz vadászoknak csak az egyiket sikerül elcrniök, amely lövéseik nyomán hamarosan Üángot vet. Mivel azonban nem láttak, hol zuhant le, a jelentésben csak mint i valószínűleg lelőtt* gép szerepel,
A nap valóban szomoruan végzödöll az angolokra nézve : kilenc gépel vesztetlek, anélkül, hogy egyetlen olasz gépet Is sikerült volna lelőniük.
rXsttrdá nyílva renel 6 órától i»t( fl érit* (héttő, szerda, péntek délután én ktddvn ecéu nap aSknak).
Hern tdcituHk!
_ A volt 37. honvéd had-
ISI5- ül h I os\'tály a Sa»a menti hur.
\' alatt siptfez Ijttjos
volt |H)^sonyi 13. honvéd gyaibgezred;-beli tíredes a fotyó tullsó partján volt orosr védehni vonat WkéníiiSal/síno je-lontloeuctt. Erre rocykaptft Uz eruíe-délyt, mire ezen a napon eate, pro-esízac tahi melieit, 16 fokos\'hidegben flUiázoit a foryon é)s n\\saá szoros órte-teuil>en tostre-fagyott rulvájárjiÉBi os oro-sz ftllás kö2Vetftan loözeléilg kuajíotí, Kkksor azonban, az oroszok ázrevotték; Sipötrz tizedest, akit nyomban a leg-élénkebb tör nlá vettek és liilrom! lw-lycn moxscl^iwttok. Amdo SipÖoz ti. zcdei obbea a válságos lie\'i\'yitetbén is ít-ltaláata magát. Halottnak tjetetU, magát, de közben mindenlVtó a Jegába-rvebben. íigyelt tovább és jól raiegjegj^ zett magának mtudiaut, amit itatott. Antikor azután megszűnt az oroszok túz«, óvatosan visszakúszott és; ái folyó jéghideg vizén átgázolva, szerencsésen Iwvonult ezredéhez. Kimagaslóan bátor és elszánt magatartását, ineHkyel egészségét és életét a Ifegkomiilyabban kod-kazlatta Ós nmely közben me^ is webe-sűlt, nj\'ombau a nagj-oztlst vitézségi émul adományozásával jutabnaizták.
Mit láttunk a ZMNTE WM-rendszerébÖl
ZMNTE—Atilla 411.(2:0)
A ÜA.NTE komoly edzésekkefv edző-niérközóssd kíszülödlk. Hiszen vasttr-nap n almontornyai csapatot 2:0-n. verő DaJtU OAtja \\*ndögű(l. Fél 4_kor mái- liA\'fiH a ZMNTE gárda„ csak SzaW (dzolgájtotl líOosztísa njTjatt) neirt Jfthctott kl, volemnnt Junker maradt el. IJoínbázziik Csondor kapuját, (\'.songéi lemek mozduUdfc3í. téveszti inieg o kapusi, majd Cserpes lö széj> gótt ós kapufáklat.
Megkezdődik a mérkőzés, A ZMNTE SzfiksÓgkapus — Csáki, Kárpát, I\'őczo — Kiss, Mihalccz, ITarkas ~ Csóngol, Cserpes, ^Vofllner őss^eáítitáslnm Ti»zd;.
19él; mfcclut ,T.
Aí Attila Il-lk ember© színtan egy «ÜkséghaliíZó5s*., vottl Zrínyi jáltékos.
Támad a ZMNTE 10 emberrel,, de jó nz dümfól is. Horváth ll.esl téveszt a ZMNTg javára,, Oerpes azonban rttnekíu n,, :k ki Csonké\' szép szöktetésével és i. 10-osróí remiik lövést ereszt meg. 1 :0. Csondor nem tudta védeni. Csöngő\'; jáUzn tisztara uíagát többször, majd gólt Vi. 2:0. A helyzet alapján már 7 :0-ra kcu\'-enu vezetni a ZMNTE-nek. Csraféb- remek kapufát 10. Wohíncr ]ri*ffiiyU4ui ós bátortalan, póttj látszik, hogy Csönget jó formában van. Szépen osztogat^ szökteti* mindkét szélsőt.
A fótidíiben medered az eső. Oerpes okosan és szépen lövi n büntolöt: 3 10, majd Molnár javit, 3 : 1. Kárpát Efe megy; a\'ipálváró/V, rossz a cipőbe. Rövid, játok után Mthnlccx eflörchitzód k Ős ő is lövi éli utolsó góUL 4 :1,
A játék kezdetén, inig a védők egsfttt voltak, pontosan ás <ngvo>en játtazotla o- csapat ti WM-rehdszert, később Csáki előieiinzódott, majd amikor Kárpát önként kiált. feVfttaftatt a-a-end. És ekkor jött a gól Is. Jő cTJ-gondoSUsnak tartjuk a hárouihátVédcs játékul. Kárpát remek harmadik hát-véd;.Pőcec és Csáki is mogfeW \\a klvánahnnknak, Miliői ez és Kiss jól látja «6 a fdkioWát, ugy a védekezó**-Ihíi, mmt a támUdásban. A támadó-sorban Cserpes remek formában van máris. Nagy nye.Oióyo a ZMNTiíj.nek. Még Csöngetnek is kedve vau nielclle jól jáluzani. Csöngci gébként Mfat^i nagyon \'jó tonnában v.\'n.-máí egy-két edzés ói a régi nagy Csünce\'t Htjuk a i pályán. A kis Wobűner gjo.igcy Mzonytalan es bálortutun.
Jó mérkőzés vezetőt ismertünk üreg az edzéaen-Róuási szjomélyében, aki a nyugati kerület (Szövetségi i jáíókrtze-tője. Jetao^ikaiiizíU.\'. és v-m remény, liogy i iitéikőzéscktoii ls szerepelni fog.
^k_n-i-
ökörvlvóbajnokság inftgj-nr Tóvárosi szerelői, tőrvívás ós egy estet betöltő műsor kezdődik vasárnap dtSí-Mtán 4 órakor és este .pontostta 8 órakor, hogy a szeroplők visszautazluL-f sanak üiidapestie. Holnapi számunkban részletes hCizótnoSÓl adunk a kitűnő szeieplőgárdáróít. (0
Nagykanizsára kerül
a Balaton Kupa
Már hírt adtunk arról,, hogy a Nu&y kanizsai Lcvoulc Válogatott, aníeiy a
nádi évben jófl szerepeit a Ilalutonl Kupában, első tett és ez évbnt védője a Kupának. A Városi ¦és* Járást Testnevelés uiuiepéPycs kere:ck kőzött osztja ki a 11 daríab ezüst cYinet a válo-gatolt csapat tagjainak, akik közül Tarkas, Párta, Kúszik, Ködbauni, Cser. pos, Sós, László, Andreldcsx, OŐeze, Törnár, Yárady, Horváth, Szaticr. \\\'B-caek szenednek dicsőségesen.
Elismerésiéi eiisflékezíaik inBg a tejt-nevolés \\czetöinek unmkujáróí.
Máglyaként elégett egy tizenkét esztendős cigánygyerek
Égő ruhájában, sebektől borítva, eszméletlenül esett össze
A ZMNTE BMTE-mérliőíéB
vasárnap 3 órákor kezdődtk(i ¦ írig előtte 1 órakor az AtlÜtti játszik (X Vasút II: csapatával, (:)
A ZMNTE dlsttornája i*z Jparoskörber
Nagy az érdeklődós a ZMNTE vasárnapi díszlornája és spoilcstjo iránt. A magyar válogatott női tornászok, az
Marcali) március 7 Megrázó szerencsétlenség játszódon le Almamellék határában. Orsós József 12 éves cigány fin telepük udvarán tüzet rakott és ott melegedéit. Annyira közel meni a tűzhöz, hogy ruhája a lángoktól tüzet fogölt. A cigánygyerek kétségbeesetten segítségért kiabált, miközben a lángok mindjobban csaptak ki égö ruházatából. Mire segítségére siettek, ruhája már teljesen leégett és a szerencsétlen cigány fin égési sebeklöl borítva eszméletlenül összeesett. A kihívóit mentők beszállították a marcali
kórházba, ahol borzalmas sebeibe rövidesen nagy khiok között belehalt.
A halálos szerencsétlenségért senkii nem terhel felelősség,
Jövő héten adják hl a clpő-rendclelet
\' Budapest, március 7 Szombaton értekezleten vitatják nieg a kiadandó cipörendolot intézki?Uiésejt Valószínű\'.eg a jövő hő\'joa keriíl ki a rendelet.
Hép Mozgó. o»ntartghtai sE5*S55EJi1
Kacagtató magyar Mm. Fejtetőre állított helyzetek.
Pepita kabát
FSszerepl6k: Latabás* K,, ltj. LmsuHA.- A., Makláry Z., Egrt Mária, Klaa Manyi, Vaaaaif Piri, Pelhca B. és F.
Kliérö műsor: a rég mm látott oaadahsitya CKHlullluijt:
niM-TIN-TIM, a kények kfise.
Előadások köznapokon 5 7. 9, vasár- és onnepnap 3. 5, 7, 8 kor.
A cowboykalap
a legfrissebb lav*izi divatujdonvifl. Hólgj-oknk oflyiin lietylöa gráciávaa vis{(Lik uiajd a dorüs, szdles, \\-agy. wös napokon, mint a távoli nupíó. nyes Mexikó slcppóai az Ölettiarcban edaeit, gjorskezft és szliajkedvü csikós és lehenésifcegéJiyek;.. iíiek u mexikói kampók olt pompáznak már a nekluiv.iszodotl hrakátokban: szűr ke, baroa, sárga, vagy okár ciktunon lila váJtlozatokl>au; \\aranieimyi puha rilcanj-agbóa ós a~fCjfoniih kÖrtYT, ugi-szinién áU líftUt selieuizsinón-al, Á z&mór sx\'nte többnyire elütő.
A Icgjc^rfzeiescbb az áU alatti zsinór csomözásn. 01\\an, mint a vadnyugati fiünekieu u moVgés seriff sombrerójának szijja, om\'.t tág\'tani és bővíteni *o?iet aszerint, Itogy a Imndlta hurokra kvrüKo nírtr, vágj-szaludon garázdá*ko<llU mléjí a |irn. rikiu? Rs az e^ész cowboy-kalap, divatban van bizonyos rcjíínyoiség, egyfajta szenvedély\' és tavaszi sziíij. ság. [íz a divat ajLsswnysMvekho?] szót ói a női öc$ek!»k kedves tesz, ezt már előre is niegjósol\'hatjilk .,. Mei*i mmdo:i női szn\'v hajlamos a legénjessógre. Nincs olyan nsszouy, aki titkon, vagy nyítan no olvasott volna egy-egy \\*dnj-ugati tüijy11 tia. landorregényt, aki ne kepzolai magát a tavaszi szxiiő\'játfltosiincíJenkp. tíósének néhány napsugaras püftaili-tában Oz elrabltott vadnyugrill amac zou helyébe, akli a délbeg cowboy, Vftgy seriff szal>adit kl a bnudlták kannal közfú... Az asszonyok szerelik az álmokat és az ólot ríi.\'ÍU>al)os messze.ságébea G#Üaiió uagj\' k^hrűcT-jait, szeret\'k a vadnyugati ,n»Bve,-világ álomcowlwyait és rajonganak tiarry Coopei\'ért, a íÜiuka.níxdok liőséert...
Ls ezért s/.o.euii fogják &i laiH). . sen viyeíik uujd a togfríssebb tavaszi dlN-etujdonságot, a iufcxikui sombrerót, vagy cowboy kalapot, Minek a Útlapnak mt\'SJ{ az az aVinye is inegVan, liogy beiyke biztonsággal Oz á\'á alá erősített ;és a legvilia^ rosabb tavaszi szél bem -sodorhntjLi tova az ,ut porába,,.
Mozaikok
a. magyar a?inészet 150 éves 4 törtínetéböl
1 r I a i latU irtván g f ni n. igugató
1833-bun a- Magyar Tudós Társaság (Akadémia; pályázatot hirdet a következő kérdésre: Miképen lehetne a magyar játékszínt Pcst-Hudán meg-atakitiinrí JátékHzail bizottság nlukul az\'Akadémia tagjaiból; köztük taWjuW ISzéchenyi Islvánt, l-áy Andrást, Vörösmarty Mihályt.
Í837 augusztus 27-e nevezete, dátum a magyar színészet történői él: en. Ekkor nyílt meg leiten az á\'fnndó sznliáz, u főváros köszintiá-*., a Pv.slt Magyar Színház. A nemzeti, jehőt még nem viselte, uc.él>eii, annll inkább renddl-tetéséljen. A várnie^oe. várnak szánta a hazai nyelv ós műveltség javulunk védelmében. Gyenge volt a magyarság a tulajdon fővárosában, nagyon is rászorult erre az ujabb erőd\'itményíro. A lakosság léjüektizáiua akkpilá,t érto a százezret, de ebből a |«sti old^n csak egylmrinudrésiO volt magyar ajkú, Dudán pedig alig több o^y tizednél.
Nézzük meg kóxelebbrŐJ enixk a szinliázitak a környékét. Messze kí-Cioil a forgalomból. Széchenyi még évek múlva is így ir: .Nemzeti Színházunk a világ háta mezeit s messziről rossz Idöbeq idejönni lo\'iír egy kis exjAxtifióv;!!. A .^zinliáz ug\\;i;iis •u Keiepcsí tdoftj u ünissajkovicii lier-
ceg áltat adományozott lelken épült fel a mai Rákóczi ut és (iuzpulu körút sarkthi. A Iiatvmi kimu tőraonv-szódságában (a mai Astór\'u axáVii hdyénj a hirliedt Zrínyi kávéfiáz a kétes elemek tanyája vofl, átef/enben pedig — n vámsorompín klvü, _ közvetlen uton, porban, sárban, olaj-mécsesek gyér világánál este csak «z botorkált, akit dolga vagy katuidvágva vitt... A Szenapiac (nVÜ Kálvin tér) sarkán nemreg szűnt me^ a Két pisztoly vendégfogadó. Mellette megkezdődtek a Nemzeti Múzeum ópitke^d-s«i. A mai e^yeiiemi épülettömb lie.-tyén a füvészkert lerüJft et
Ezek ö\\«zték a telUet. A másik ol-tlulró!, a mai Pannónia száfíó hclyéu állt a rozoga Cri fiakorcsma,. kétes liirre a Két p^ztol.vnak nem méHutfru utóda. Ott óit még a Fehér Irattyu, odébb cirkusz, toélfejü twrju vagy óriás muszka hódija, panoráma, bor-mói\'ós, stb. Ilyen" könnezetlH! épfpt a kőszinliáz.
Az épület le ve a kor közkcOctü mintáját, u párisi Ocleou-szitiházét kö-vetle, noine-s iicneszánsz st\'dusbm, A nézőtér 20 méter székn, 21.5 incte/ Iwsszu éí 11 méter maga* volt!. A szinpad szó!essój.e 10, inöryrféé,e 14 métej-. A páholybérlők kedvükre bn-toiozhatták be fülkéiket. A páholy-ajtók nyitását kis csengők jelezték,. A mennyezetei a kilenc Mnz.a ké; c (UsziU\'ttC
Pompás arany gyertyatartók hí,n-lettek tündéri icnyl. A megnyitásra fta egósz köwék lolwgödiszbe öHözött.
A sziiiház liomlokttitát nem:ef szalagos koszorúk fedték. Hely nem jut.itt mindenkinek. 1500-an tiivoztalt jegy nfil kúl Bécs bérente, a pozsonyi 1IV-mondó akadékoskodott. Az a hír jár-ta, hogy a szinliáz lianyugul vui ópilve, uagyobb megterhelő) otMl bedől. Nem vá* 1,0.
Még fenn járt az augusztusi nap at. égen, amikor a nézőtér ajUijait íe keiéit \'zárni, mert iiffladásig meglelt a színház, végre fólhélkor tr»i&zőv^L a osengő. Eelttíingzotl * zenekarból a Tliálla diadabu:i az eílőiléíelon című nyitány, aztán Vörösmarty ünnepi darabja:\' Árpád ébredé\'e következett. Bcptlsoven István király nyitányét Schtnk Eduárd Belizár ama. tragédia ja. követte. A főbb szerepeket Lcaid-vay, Egressy (;., Szerdafcelyi, Megj-erj-, Déryné, l.aborfalvy Róza stb. játszották. (Rédey: A NenMeti Szöiház tÖTl.l A közönség — irja be«ámolójál>ai, Vörösmarty — olyttn voít^ *mtfft\'et várni lehetett: kimöJeies, kfjintűy s minden tisztelőire mÁXÓ, tiszta liftzflti őrömv^ben egészen efanerü\'t; 8 ki e hangulatot nem ismeri, b/degnek mond Itatná zajtatanságáórt. De e zijltflan-ságlran ánndBt, mfyr éRdbin s egy magát becsOM tiéj>nek méXósága viát.í Az ftOadás négy és fél óráig tartott.
A\' nemzet közudakozásál>ól Óput i\'d-londó szinliáz Pest vármegyo tuíaj-dona volt. Feiuitarlására az 1810.1 or-szággyidés 50.000 i>engől siavazott meg. Ezzel biztosította az á\'üiwndó magyar színészet jöyöjét a fővároslHUi. Kttöl kc/d>e Jeti a színház ue\\p: Ncüjí-
zeti Szinliáz. ¦ Az öukónyurololii B^tt osztrák fenuiiötóság aM kerü\'t a ,u.s gyar szmésíet is s a pesti Némulj S^Witiá/lran lieiewkent kétszer német sziaészek játszottak.
1884-lg próza éts damiu egj-ftlt sze. repelt a Nemzed :Szinház műsorán. Az Operaház megnyitásával jutott a dráma Igazi Jetentősególjei. pau\'-oy Ede igazgatósága idejére esik Jászhl Mari, tljházl Ede, Vteváry C.yuta, Ifnkosi •Szldi1.\'Márl«is íímüia,- Szaosvay Imre művészi megnytialkozá«a. ¦»
A pesti Nelrfzett Sz^titiáz rheJett a főváros másik áPandÖ szinTiázOv a Budai Nép Színház vc«t to^aflf á\'fej-adottal, hogy. liuöa németAjku lakosságát megmagyorositsa. Ez » színház a I.ánchid és az Alagút, kőzött ópüít azon a lieh-eii, ahol \\i5flnmikor Mátyás király Islátlója- állt. A törökök Mejé-ben nvűgerősiiett kaszárnya lett «z éptütetbőt, Huda vtsszarojalása. után kincstári magtar. Ennek anyagából épült az uj színház, hogy ittóbb 1^*1 adjon a kereskedelmi nunisztériumnák. Ez a szintláz 1801 szepienitier 11-én nyílt meg Jókat Mór protögusáyaM\'. 1370-ig játszottak benne. Akkor közönség hiányában végleg inezszünl a budai magyar sz\'nészet.\' . -"\'
Ezekben fogla\'miBtó össa» nagyon Vázlatosan n niagyar szinész,et 150 é\\o.
Befüjezésüi hadd idézzek Koss.ai Vi. dor, ti m\'nll század egyik \'\'egkívátlóbli komlkitsiüi^k most megjeíonl Cin\'léWQ-zéseiliől egy kajiizsal vonatkozású erü-löket. Kaposvárról\' már kora tavasjí-szol — 1807 — Kanizsára .\'U^taok
iM. mirclua 1
ZALAI K02LONY
8
FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
— (A megyéspüspök Festetics hercegnél)
l)r. GZapik Gyula megyéspüspök
Itynap InvWAlob Ügyi*!! látogatást iöll
K«sLilwlyen ixjsstícs György- herceg-Dói.
— (Pltspotttcnrl értekezlet)
A latin *a görög szertartású mugym-püspőkl kar dr. S«ré3di Jusllniáti Inbo-ros-hcroegprnufts elnökjeié^eQ március 12-én reggel\' !) órakor flí össze szokásos taVtezi konferenciájára a Inidai hercegpriirulsi paáoiábon.
— (Kinevet: és)
Vitéz Teleki Béfta gróf főispán dr. Strausz Ferenc díjtalan közigazgatási gyakornokot dijas vármegyei köiig^Z. gntási gyakornokká nevezla ki.
— (Elmarad az Irodalmi délután)
A Zrínyi Miklós Irodafml ás müvö-szeti Kör vasárnapra, március 9-ie tervi* vett irodaárai délutánja, ame. lyen öt kanizsai szerző adott voína elő i rá sa Íl>ö1, eftnarnd. Az irodalmi délutánt n Kör vajószinuieg csak az ésszé* rendezi meg.
j- (Nagykanizsa a szombathelyi gyermekmenhely hatáskörébe tartozik)
A srombfithelyl gyermeknn\'nltcfiy területi hatáskörét újra szai^-oztó a belügyminiszter. ZailA megyébut Zala egerszeg és Nagykanizsa megyei városok, az oQsó\'Jendvat, íetenyei, nagykanizsai, novai, pacsaj és ZJŰaege.\'szegi járások tartoznak a menhely tef(eti hatásköréibe,
— (A petrlvcrttel bekötőút ügye)
A petrtoentei bekötő ut mCgfipitése üfiüO méter, 50 ezer pengő költségn«i csak a jövií éii pro grammban szc:e-így tehát, lw ez «tt év is olyan nedves Uesz,. iiqjií » mupt év, a szegény község még sokáig unn "k- >r. megjkö-rttnb*tő.
— (Agyontapostak a lovak egy kislányt)
Pápán súlyos kimenetef.\'ü szercncíiet-lenség történt. Tóth Ilonka ltot éves kislány egy temetésen vett részt. Arriint a halottat klkUérték o temetőbe, az országúton haladó te^es kocsi e ütötte a kisunyt. A lovak - rátapostak ós a kocsi kerekei is kjeresztüamentok rajta. Haidoko\'.va száíUtották kórliázba.
Dalok az édesanyámról
és pedig szekéren, inert akkor még vaiut neon volt orra. Az uton Iwvus t-sővert< bezniünket; ugy üldögéltem1 a
K\'dtlliui axCkénokL ti^öiirotyvdvo, (Ü^ÖT-
bule, MaiftSIkedtoiu osekéty inuHuili s bizonytalan lövöm Miett; Egy-egy var jucsapat száll el fölöttünk, boló-btöé-károgva gondolataimba; meg\'a szinte len vüégba: nát gondoBnOjttsi*\', vájjon kik lehetünk?
Eszembe jutott, hogy lassan hoíbjdó szekereinket, mtozdulasan, fogyotl s3»k-jaival, távolról nem nézték-e huia-s/iVíÁtó koeovuk; azjlán csasódoftnn lovaszáJftak, ŰKuken kiabálva: kjir, kárt
Kocsisunk, hogy magát ineja.ut e, flc. leszáBt és gyalogolt. Csak pistogotl (•¦ leni; szenna már régen beszftítek, de s*ája rwjagatott, láttatni hegy mondani akar valamit. Végre egy hannndxéa* Iten szánakozó, egyltarmadrószbaa gúnyolódó, egy harmadrészben pofig vigasztal*, tekintette\'; és hn.ngsul.ynfl n*fff-szöljih^ ¦» tisrteSnmlő urnák jó he\'.y* vsntji
Nagykanizsán előadásaink, t a ¦Grand allm-jaVVaí. Mbeeo verde,, azaz > A \'\'öld íáhozi ohntoert fogadó termeten lartottuk. Itt se voltak fényes napjaink. Kanizsa reám nézve csak «nnyil>aii eiiúfikezetty* még, hogy aiuig feÚCüns »olt n vmdógf.Óben, folyton borjúhússal tartollak bcnnünldsl. Ugy megundorodtam tóV, hogy még ma 1* osak okkor nyúlok hozzá, h^i egyei nincs, nem is igazi, csak olyl,o féttus as,. (Emi. 183-4. fc) (Vajs)
Ha énnekem kedvoa örog \' Kdesanyém volua, ÜHzlllt lejem mindennap a Vállára Hajolna. Két karommal fáradt testét At — meg áiölelve, Szegény szivem, árva szivem Egyfdöre, hej Istenem 1 De megkíinnyebiilno.
Kiskertünkben volt egy bokor Szagon lodormenta, bdeaanyám gondoa keze Öntözte, ápolta. 8 hogy az léten Imádságát Jobban meghallhassa. Imakönyvét mláden reggél Illatozó levelekkel Telis-telerakta.
Mikor aztán nagysokárn Tőle elbuaauzDék, Ilál\'adasul a markába Ezllsttallért nyomnék. Pedig tudom, hoóy a pénznek Haaznát ugy se venne, Vasárnapi őregmlaén Imi eretlfm köintirÜKvén Az oltárra tűnné
Hanem ogyazer üzonot Jött Pecsétes levélbe, Édesanyám áldott lelko Fölszállott az égbe. A virágot egy valaki íjlrhalmára rakta Es azóta, he] azóta Kiskertünk Dől hiányzik a Szagos fodormenta.
Ott, hol az ut kelet s délről PalüVégen összejő, Ott van egy kis folyondáros Vadvirágos temető. Gyöp;benőtte minden zugát, Ut nem vezet már bele, Mindenfelé szerteazéHol Koilm.lt. kidőlt keresztekkel Van tele.
Hogy hazulról elkerültmn Osz ls lettem azóta, Csak az álmok országútján Járok már a falumba. Messze távol slratgatom Édesanyám hamvalt, Folyondárok, vadvirágok Öleljétek, csókoljátok Hantjait...
Arató tfoldlisár
— (Különös növény)
A Búvár februári száma bja: A trópusi Entada scandens Afrikáién, de főleg Jáván terem. A hüvelyesek közé tartozik, de akkora havssjrteratésc \\on, hogy ii métert is me.fi>ti. Maga a növény is különös. Oíyan nrintha h íöldf-l)Őá egy derek vastagságú kígyó teke-
lődznék (13. átveti uzagát a loöKfébb, távolabb á)t\'> fákon, olyan látványt nyujlT.i, mintha^ támadó inozdtiaftáhin megmeredt óriáskigyó voina. Többször visszaluijüik egy-két fa koronáján kp. resztül ós "wftógaija óralsí fürtökbe csoportosított virágzalát, vagy érőit, melleim hüvelyeit.
— (Junker Antalt négy heti fogházra Ítélték)
Megírtuk, hogy Junker Ant4 kanizsai géplakatos bclwtóH fJOjerl Gyula mószá iti s C setogery u 11 lakásai >a és ciőá\'Jlitorták a rendőrségre. Junker Antalt a törvényszék übpái lftUén>stéért most négy heti fogházra itól\'.e jogerősen.
— (Asszonyi áldozat)
Egy csodálatos asszonyi áldozatról számol be egy távirat, atnety Kínából érkezett. Az eset hősnője egy fiutal kinai asszony volt, akinek férje Uorti rangban szolgált o kinni hadseregben. A férj legmagasabb feetlesjcincli tudtával hamis kémkedési Ügybe keveredőit s omiutl iMdblróság elé kerfttt. A tárgyaláson vánuftuiui megjelent «z asszony is, aki magára vá&AU a kém-ketfést. A bíróságnak természetesen ne»it volt tudomása az ftgy hát Perérőt és az asszonyt linlálra itüSték s azon-nsA kivégeztók. c.sak a kivégzés után derűit ki, hogv uz asszonynak tudomása volt az ögy t^azi jelentőseiéi-. U dq nem türlietjc, liog)\' férje akár látszatból is, méfetnilauul szenveJjen,
- Tavaszi kabátalnk mjideg>-ikc elsőrendá buduj.esti mü-
lielyekben készül. Legújabb mudcli kubaijaink kirakatunkban látlmiók. Schülz Áruház.
Térítést fizet a kormány a Budapestre felhozott zsirsertések után
A m. kir. röldmflvclésügyi mi-niSztérium felhívja a gazda közönség és az ál lat kereskedők figyelmei árrá, hogy folyó hú :í-ától kezdődőleg a Budapestre rclszállitott 130- 160 kg közötti budapesti eladási sulyu fiatal, jólhizotl zstrseiiésekre, vagy zsirsertés jellegű, jólhizotl ke-i-esztuzelt sertésekre, ha azok kisga/.dák által hizlaltaltak, azoít után darabonkin,! 15 pengő térítést fizet a földművelésügyi minisztérium. A 1Ü0 kg-nál nehezebb, fiatal, jólhizolt zsír-sertéseknél, vagy pedig jólhizott zsirserlés jellegű keresztezett
sertéseknél, tekintet nélkül arra, hogy azokat kisgazdák, vagy nagybirtokosok, vagy ipari hizlalói; hizlalták, ugyancsak n budapesti eladási sillv után számítva darabonkint \'20 pengő terhest fizel a minisztérium.
Külön felhívja a minisztérium a figyelmet arra, hogy a szóban lévő térítésben csak azok a lé lelek részesülnek, amelyekre nézve a marhaleveleken igazol tátik az, hogy a szóbanlévő sertés legalább .1 hónap óta van a jelenlegi tulajdonos birtokában és azért a helyi maximális árat megfizette.
Zuhog űmn 8 vh a Dunába az árterületekről
Dudapest, március 7 A Duna gátjain hét helyen rfo%>x> nak éjjel-napidul váltott csoportokban kuUkosok és un>>/.;ik.i katonák; ^> apostogi négyes gáLszakodás beb^m\'ési unmkálaiai folyjmk SoQt, IclotL Solt alatt egy lieDy^en már ömftik át.« m*t-dcrlw a vasárnap megnyitott gátnyMü,-son n nagy kiöntések ylze. Nem\' moszj. szo hinen, Solt ós Hnrta- között most távobtják dl a második gátátvágás földrétegét.
A legnagyobb szabásp gátátvásjási immka Ersekcsanártná! fo7yik. Itt negyven méter szélességben vágják át a gátat. A számítások szerint szombatra-vasárnapra késiúkncV et. Az árvb;\\* dclmá kormánybiztosságról ma Rr-sekcsanádna utazott, hogy a munkó-Inlok Lrányittásál átvegye. . -
Az. érsekcsanádi gátátvágásnál a mederbe visszavczelcndft összegyűlt kiöntött vizek és a Duna vízállása között közel 3 méteres a nívók ül ftnbség, hatalmas vízesés niódjára zúdul-nak majd vissza az érsekcsanádi gátnyiláson a nagy viztőr megek. A beérkezett jelentések szerint Szabadszállás, Fülőpszál1 lás Dunavecse, Solt, Knloesa* Folíló és Dusnok által Jialárolt területeken a vizkiöjttések apódnak. Dusnok tői délre azonban emelkedik a Duna-gát mögé szorult vi/.tcnger szintje.
Mágneses aktákkal dolgoztak a pokolgépen merénylők
Spatató, nmrotua 7 Ismeretes, hogy Spalatóhnn >etar-tóztatták oz 140Ő tonnás Xénia gőzös merénylőit, aki k pokolgéppel fe\'rob^ bontották, illetve efcüljy-csztcltők a gó-zóst. A zágrábi angol konzul ls b.fc van ke\\erve az ügybe. A nyomozás torán a titkos fegyserraktárban mog1-ncses aktákat tiláAak.
A sorsjegynuzáson: 400.000 pengős nyeremény
Budapest, március 7 A mái sorsjegy húzáson a 400.000 pengős mensményt (és f>00 iienüöt^ a 37.900 számú sorsjegy nyerte.
Rövid táviratok
Bizonytalan időre elnapolták a Házat.
Megindul a magyar omsz vasúti forgalom
Elkészült az egységes tűzorló-szahályzal tervezete.
A kormány rondelclilcg sza-hályozla a hentesáruk készítését."
lilet\'fööylíy larló fcgyliázra, iléllék Megyeri Károly 27 éves porozslói földművest, aki egy korcsmai verekedésben agyonlőtte Szabó .louciiimoi és többeket célba; vett.\'
Erdélyi köllök szerepelnek március 13-án a Pázmány íro-" dnlmí űiK.ejjen.
máim wrnxm
1941. rnárdw 7,
(Folytatáa ax t. oldalról)
A jugoszláv miniszterelnök nyilatkozata Jugoszlávia magatartásáról
Belgrád, március 7 A belgrádi sajtó képviselői fel Vercsték Gvetkovics miniszterelnököt és kérdést intéztek hozzá Jugoszlávia további politikai magatartását illetőleg. Cvctko-vics kijelentette, hogy az ország felelős tényezői a legnagyobb figyelemmel kisérik a legújabb eseményeket és mindent megtesznek azok helyes értékelésére. Az állam vezetőinek szeme előtt mindig az állam és nemzeti érdekek megóvása, valamint az ország függetlenségének és integritásának megőrzése lebeg.
Edén veszélyes Javallatot tett Athénbea
Berlin, március 7 , Az Eden athéni látogatásáról kiadott közleményt Berlinben meglehetősen tartalmatlannak itélik meg. Berlini körökben megjegyzik, hogy a görögök nyilván igen elégedettek voltak, hogy
megszabadultak vendégüktől.
Német politikai körök véleménye szerint ugy látszik, hogy Eden Görögországra nézve igen veszélyes és kalandos javaslatokat tett.
Illetékes körökben gúnyosan nyilatkoztak Eden szónokiassá-gáról, amellyel csodálatát fejezte ki a görög csapatok ellen-állócreje iránt. Jellemző az angol felfogásra, hogy sportszerű érdeklődéssel figyelik az angol érdekekért küzdő népek harcát.
Berlinben egyelőre nem lehet megítélni, mennyire gyakorolt befolyást Eden a görög kormány elhatározásaira. (NST)
Eden fenyegeti
Belgrád, március 7 Eden a görök kormánynak azt az ajánlatot tette, hogy hadseregét Afrikába vagy Keletre szállítsa.
Ha Görögország békél köt, figyelmeztette Eden a görök köröket, akkor Angliának nem lenne módjában megakadályozni: ha Görögországot bombázzák,
¦«OTjal«ntfts*aa « «ok!ói német kftvet Berlinbe utatxAee
Berlin, március 7 A tokiói német követ rövidesen Berlinbe érkezik, jelentéstételre.
A japán Domei-irodacz-jualkap csolalhan megállapítja, hogy ennek az utazásnak nagy jelentő sége von, mert
„az Angliába való partraszállás előestéjén kerül rá a tor."
Bukarest, március 7 Ántonescu román államveze-tő, miután befejezte tanácskozásalt Göringgel, csütörtökön hazaérkezett.
Washington, március 7 Elleubcrg szenátor kiegészítő javaslatot terjesztett a szenátus elé, hogy az USA hadseregét nem szabad a nyugati részen kivül használat.
A török államfő jegyieké Berlinbe érkezett
Berlin, március 7 Izmet Inonü köz^írsasági elnök válasza Berlinbe érkezett, de tartalmáról még nem tud1-nak semmit.
Mit tartalmazott Hitler levele Izmet államfőhöz?
Budapest, március 7 Az Uj Nemzedék jelentése szerint ankarai diplomáciai körök ugy tudják, hogy Hitler aanc ellárnak a török államfőhöz Intézett levele négy részből áll. így diplomáciai együttműködést kíván. Kész német állam férfit Ankarába küldeni, vagy török államférfit Berlinben fogadni Cáfolja, hogy Németország a Dardanellákat fenyegetné vagy meg nkaroá támadni.\' Végül nyomatékosan rámutat arra a tényre, hogy Anglia céljai elérésére mindenkor a kis
államokat igyekszik felhasználni.
Miről tárgyalt Oörlng Anto-nescuval ?
Budapest, március 7 Göring és Ántonescu bécsi tárgyalásait illetőleg: arról folyt tanácskozás, in .képen lehetne Romániában a rendet ismét helyreállítani.
További románládák
Bukarest, március 7 Tijüa voV román londoni\' kövei f-m-kein-teng ri viJnját zár tiSA \\ettek,t inert f;l nnlBÓ i»el nem számolt efl a volt nagykövet
A légionista mbzgaftom négy inatjuj-rangu vezetőjét is j«rl>e fogták, mert részt vctlpk a vasgárdtsla meszárláf-sokban.
Tegnap a hadbíróság 123 Uéítotet hozott, 108-at egy hónaptól öt övig ildtték, a többit fetiMntolték.
líl Iliiül! liÉll.lí.
Continental írógépek
képviselete ém lerekete
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, Fö-ut 5.
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát-
Bérelhető akár 1 hónapra Is a
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2.
flffetcsssn d Zflloi Közlönyben
A UfykulsMl hlr. ttoiiajtiik,
302/1911/2.
Hirdetmény.
A nagykanizsai klr. törvényszék közhírré leszi, hogy CsolosxJenŐ nagykanizsai közjegyző helyettest a pécsi klr. közjegyzői kamara 84/iÖ4t kik; az. határo/alával feljogosította, hogy dr. Orley György nagykant. zsai klr. közjegyzőt annak távolléte, vagy betegsége esetében helyettesítse s helyette az összes közjegyzői leendőket elvégezze. Nevezett közjegyzöhelyéttes a működését 1941. évi március hó 1. napján megkezdette.
Nagykanizsa, 1941. évi márc. hó&án. Dr. stur Dénes s. k. klr. tazéki bíró.
\' A kiadmány hiteléin i Zalai lijei
á\'O \' lrodttflUui
\\ jelenleg ellenőrzés alatt állá
Alkalmazottak
nyilvántartási
fflzete
már kapható
lapunk nyomdájában.
APRÓHIRDETÉSEK
alla»
Umléri»iH atonnulra (elveszek Deutích Erzsébet aSrtodrass, S\'ö-ut 10. 690
adas-vétel
¦tarfluiullrapai •fellé. Sikítom. 0.
Balatoni álfiosnkB ?1 p»nly«k a
piacon: kikápsö asztal. 681
Karbid ei príma mlnSjégtl p«dlóola|-póllí kspbltd Kelemen Ucisö cégnél. 6»
BÚTOROZOTT SZOBA
ItatSab.jirala utcai butotoiolt aioba lütdőixob. baunáUltal miidua 15-éie kiadd. Sniilr-ut 64. 687
HÁZ ÍM INGATLAN
Mkocl-utca 4. as. híz aladd. Esel! lele részben Is.
83
KtXOHrtu
mémérUaét elkészítem, elmaiadl könyveleait tenabehozom. könyvelését leifektetem, etvállslom. Hlrschl Jenő, Szent Imte berosg-n. 6. 469
áiiltl.l, szigeteltél, vagy regi bizlt átal.líttatnl akarja? Forduljon bizalommal Slsleller kJmQreamesteiltes. — Rakóczl-utcs W/«. 641
\' Üsoieadü .I««.»lo.t*k.l, szoldoll-ványokat Bérdnél Jegyeztessen s piacon. kSzépsö halausstalnal. 670
...........•"-i—¦¦¦.......\'¦¦
zalai közlöny
POLITIKAI NAPILAP. (ktdj>: „ttlzgazauágl R. 1. Ki,yk..liu". Fslelds kiadó: Zalai Ural,. Nyomatott i • „Ml|Bl4as4gl H. T. tisgykanliu-
ayiaSsjákss teaiYkaaltsas. (Nyomdáért telel, Ittál KlralyJ
AdakoK az árvlzkároiultaknak I
81» SfkSjW" M uim. N«*ykanto»A, 18«. wirclui 8 izotnbat -
Ár* I \'2 ami.
r 0,1. i t i k » i M,*,r i.,l>.ij,.
át kiséöfeivstai: fftöt 5. hím
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ElífiitUil in: így h«r> « penp» *0 BUér. Szeikenláiígl <• kUdáMMUlUeStoot 7a. xz.
Közegészségügyi politikánk
(B. K.) Állami közigazgatásunk három fontos problémájáról hangzott el a hét elején három érdekes, értékes miniszteri beszéd, Három előadás, amelyet a VII. közigazgatási továbbképző tanfolyamon tartott Teleki Pál gróf miniszterelnök, KereszUi^Físcaer Ferenc . belügyminiszter ós Laky Dezső közellátási mhfiseter. A miniszterelnök a közigazgatási vezetők, felelősségéről és feladatairól, Keresztes-Fischer Ferenc közegészségügyünk fejlődéséről és fejlesztéséről, I.alcy Dezső pedig a közellátás és a közigazgatás kapcsolatairól .JUeszélt. Mind a három plyan témq, ameby. egészen szorosai} összefügg á Magyar élőt .mindejínuujíuval, ám. talán a legfontosabb ezeki közül a. magyar közegészségügy, kén-déso, amely hröbléniát széledt alápokra\'fektetve, kész\'program rnoV adva fejtett. Ifi a belftgymi-uisiter.
Közegészségügyi \'.^atltfUájik Keresztes-Fischer Ferenc megállapítása szerint két ágazatra oszlik. A betegellátásra és ft betegség., megelőzésére. A jelen és a jövő. ftemzoáékek egészségének blütositása csak- akkor érhető el, — mondotta a belügyminiszter — "ha- lmíKfofclő fel-líészfllbssfll a Vetetteket, egészségessé tudjuk ídmu, a fertőzéseket megakadályozzuk és gomlós előrelátással szervezzük meg a-megelőzés sokirányú munkáját. A megelőzós természetesen mér kaiH\'soNWik: íí niagasahh. sztwiái-rtollttKaval- s ma«ától"ó;rl*t<\'idik, nogy \'d fcjdntctfíen Valóban jó urankát csak \'altkor végezhetünk, ha a betegellátásban és a betegségek megelőzésében irá-. nyitottan, kellő , egyensúlyban ^"vannak az intézmények es saz irttézkeaések.
Bizonyos eitolótfiísokat tapasz talhntituk az utóbbi.Hét évtized során .a. magyar . hctogcirá|ás-ban.,Á nagyliájioru elílt . az egyéni, kezelésen, ». Háziorvosi rendszeren, nyugodott állatában a betegeilátás, niig ujabban >e vonatkozásban is a kotlektiv rendszer felé haladunk. Nagy és nehéz feladatokat ró ez az uj irány, a* közre. A ltollektiv ellátást akként kell kiépíteni, ^ö(?y a tóin^fczelésben ls ki-
tilt
(KtOtt-
l^^lt&wfetóswS?" nogy.ftsak így .példát, említsünk, megfelelő Számú, kórházi, ágy .nólluil med-dö oracatt ». Jcaiobb. ukaruto én a legmagasabb szempontokat (Jgyclennnisl IHsérŐ Sftzegészség-MSyl-politika; is. A\'rntntoter ennél a kérdésnél cltírrfrcWc, ltogy
Minden angol és amerikai nyomás ellenére Jugoszlávia kitart a béke politikája mellett
Belgrádban ma várnak kormánynyilatkozatot — Románialeszállítjahadseregének létszámát — Németország garantálta Románia határait — USA köt véleménye egyre eleseiben áJtast foglal az atnerikai beavatkozás ellen — A japán kfflügymlnlaxter
Berlinbe ée Rómába utazik
Róma, március 8 I A Messagero a háborús helyzettel foglalkozva, isméi rámutat, arra, hogy az augolok afrikai sikerei nem jelentősek. Líbia egytized részét sem teszi ki a\' hatalmad véráldozattal elfoglalt terület és csak majd ezután derül ki, hogy ez az afrikai előrenyomulás nem volt-o nagy hadvezetési hiba. Rámutat a lap arra is, hogy a görög fronton az ellenség hetek.óta ogy lépést sem tud előre menni.
Bulgária nem vesztette el függetlenségét a csatlakozásaid
Szófia,, március 8 A Vecser cárnő- lap válaszol? azokra a támadásokra, amelyeket a külföldi sajté Intézeti Bul gária ellen a hárniascgyezmóny-hez vnté csatlakozása atkalm^-hól. Hangsúlyozza a lap, hogy Bulgária nem vesztette el függetlenségét a csatlakozással, Bulgária célja világos és egyenes és meghiúsul minden kísérlet, amely éket akar verni Bulgária és barátai közé.
Az USA szenátusa az ellenzék két javaslatát visszautasította
Newyork, március 8 Miután a demokráciát mégse-gitő javaslat hosszan elnyúló vitája — mint azt Roosevelt tegnapi nyilatkozatában is kijelentette — rendkívül késlelteti az Angliába irányuló hadianyag szállítást, a kormánypárti szenátorok mindent elkövetnek, hogy a vita miolőbb befejeztessék. Tegnap az ellenzék két javaslatát utasították vissza.
Roosevelt elnök a hadianyag-szállítás meggyorsítása érdeke-
Belgrádi hivatalos nyilatkozat szerint Jugoszlávia kitart eddigi békepolitikájai mellett.
Egyébként Jugoszláviát illetőleg a legfrisebb jelentések szerint tart jak, magukat azok a hírek, hogy Jugoszlávia rövidesen megnemtámadási szerződést köt Németországgal és hogy. ezzel kapcsolatban már a legközelebbi napokban nyilatkozat hangzik el Belgrádban.
USA minden kisó.\'ktct megtesz, hogy Jugoszlávia tovább no közeledjek n tengelyhatalmak felél
Belgrádban szombaton várnak kormánynyilatkozatot a német jugoszláv kapcsolatok várható fordulatáról.
iiyumlu Belgrádban
Belgrád, március 8 A Politika szerint »Jó lehet a balkáni béke fenntartása ismét nehéz, Jugoszlávia kitart a béke politikája mellett, amely leginkább megfelel céljainak.
A jugoszláv kormány hozzájárult ahhoz, hogy a magyar kormány- száz vagon rézgáííeot vásároljon,
Az amerikai közvélemény ft beavatkozás ellen
pésével, mert 2t hadigyárnf i\'rhit, .melynek munkásai mind sztrájkba léptek,
Newyork, március 8 Az amerikai közvélemény egyre élesebben nyilatkozik az amerikai beavatkozás ellen. 10.000 ember részvételével tiltakozó gyűlést tartottak, amelyen a szakszervezetek is részt
ben külön megbízottat küld Angliába. A megbízottat a jövő hó-len várják Lisszabonban.
ntonescu beszámolt a bécil találkozóról
Bukarest, március 8 A román kormány minisztertanácsot tartott, melyen Anto-nescu beszámolt bécsi látogatásáról.
Jugoszlávia a béke mellett
Belgrád, március 8 l-\'élhivatals helyen nyilatkozatot adlak ki, mely szerint a jugq szláv külpolitikában a legújabb bulgáriai fejlemények nyomán nem\'követkőzett be irányváltozás, i
Angol és amerikai
Róma, március 8 Az angol körök minden erővel nyomást akármik gyakorolni Jugoszláviára.
Belgrádban amerikai nyomás érvényesült, hogy Jugoszlávia Németország és Olaszország elleni háborúra szítson. Amerika segítséget ajánlott fel.
Washington, március 8 Roosevelt\' elnök legközelebb Harlmannt küldi Londonba az angliai megsegítés ügyében tárgyalni, kívüle még két más USA vözctőférfiu indul hasonló ügyben- ApgUába. . \'
Washington, ntáreíus 8 Az USA hadigyártást súlyos csapási éria.egjt néwyersei hadigyár munkásainak szlrájkbaló
kórházügyünk jelenleg még nem kielégttő. Kevés a kórházi ágy ós- a* felszabadult területek helyzeté még gyengébb. Nagy és sür* göti- feladatunk, hogy ftt gyors Bcgitséget hozzunk s különöseit sjqvüjüpúnk kell la#1jem,Ll«a«v a \'Felvidéket, KátpáínWát, Erdélyt kórházi szempontból legalább a trianoni országrészek sznivonar Iára. emeljük". Persze ez megint kétirányú feladat, mez;t tudni kell. hogy .nemzeti kötelességünk az anyaországi helyzetet megjavítani s ahhoz emelni a trianoni országrészeket is.
A belügyminiszter megállapítása szerint társadalombiztositá smik fejlődése abban az .irányban halad, hogy minél széleseim Kötegeket kapcsoljunk bo akol-leküv biztosításba. Tapasztalati tények \'tanulságaira hivatkozva,\' hangoztatta a miniszter, hogy a központosításra kell törekedni, s mindenek előtt javítani kell az Orvostársadalom válságos helyzetén. Igazán jó orvos csak az a férfiú leheti akinek nyugodt meg élhclése van. Elkerülhetetlen orvosaink arányos elosztása s a vidék szempontjából út első lé-
pések egyike kell legyen a megfelelő orvoslakásokról, a megfelelő orvosi javadalmazásról való gondoskodás.
A most megnyílt VJI. közigazgatási továbbképző lantolva inuu sorra vette Közegészségügyünk legfőbb\'Őre a; tennivalókat és Összefoglalta mindazt a tennivalót, amely e léfen halóságra, társadalomra és az egyesekre vár. A nemzet egyetemes érdeke követeli, hogy fokozott figvelemmel szolgáljuk a közegészségügyi politika nagy céljai
SALAI KÖZLÖNY
1941. mi-dm a
0. F. B. harisnyák
választékban Szomolányinát
veitek és óvást emeltek Angii;, megsegítése ellen.
Róma, .március 8 A Messngero szenzációs leleplezést közöl, hogyan akarta háborúba sodorni* Anglia Bulgáriát.
Leizátlftjlk a román hadiereg létnámli
Bukarest, március 8 A, román hadvezetőség a katonaság létszámát 2 millióról 500.000 főre szállítja le, mert Németország garantálta Románia határainak sértetlenségét. A román laktanyák a német katonaság rendelkezésére állanak.
Legújabb jelentések
London, március 8 A brit kormány elhatározta, hogy megtagadja a francia élelmiszerszállításokra a blokád enyhítését.
Budapest, március 8 Szíria halárában angol csapatokat vonlak össze. A jelek szerint Anglia ismét merényletre készül, (
Budapest, március 8 Uj Nemzedék zürichi jelentése szerint küszöbön áll Trácia görög uralom alatt álló részének\' kiüruése.
Berlin, március 8 ¦ A japán külügyminiszter rövidesen Berlinbe érkezik, hogy a felelős tényezőkkel a háromhatalmi egyezménnyel kapcsolatos ügyekben személyesen tárgyaljon. Berlinből Romába folytatja útját hasonló célból.
Frank birodalmi mtnlszter Hollandiában
Amszterdam, március *8 Frank birodalmi miniszter, fő kormányzó, Scyss-Inquart bíro-¦ dalmi miniszter, a megszállóit holland területek birodalmi biztosának látogatása céljából Hollandiában időzik.
A „Ferenc József* keserűvíz
régóta kl\'dnöen bevált bázlszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan haló ter-mészetes tiaaluijló, mely siáraos betegségnél az emésztést tavttfa és ai étvágyat fokozta. — Kérdezze m\'g
Lelkigyakorlatok a lézns Szive plébánián
Dr. Solymár István esperesplébános, a Jézus Szive egyházközség és plébánia vezetője, gondoskodni kívánván híveinek nagyböjti, illetve husvételötti lelki szükségleteiről, március és április hónapokban a következő lelkigvakorlatokat rendezi :
Március 20-tól 23 ig lelkigyakorlatok a Kath. Legényegylet tagjai és barátai számára a Legényegylet nagytermében. Yc-zcli : Katona Lajos városlődi esperes-plébános, a jeles egyház-szónok és nagy ifjuság-bafál, a ki készséggel vállalta a háromnapos lelkigyakorlat vezetését.
Április 2-tÓl 4-ig női lelkigyakorlatok asszonyok és leányok számára. Vezetője Varga Béla
püspöki tanácsos, országgvűlésf Képviselő, balalonboglári plébános, akinek ma országos neve van. Kiváló egyházszónok és lelkigyakorlat vezető.
Április 6-tól 9-ig férfiak lelkigyakorlata. Amelynek veietőjéül sikerült Pelim József pápai prelátus, zalaegerszegi plébánost megnyerni. 1*011111 prelátus egyházszónoklatai, mint előadásai mindenkor eseményszámba men nek. A kanizsai katolikus férfivilág nagy érdeklődéssel várja I\'ebm József prelátus konferen-ciabeszédcit.
. Valóban a Jézus Szive plébánia is nagyon szép OXcmtium-programmot állított össze a húsvéti előkészületre.
Díszközgyűlés keretében nyújtják át a miniszter kitüntető elismerését
az eszteregnyel Je gyzönek ét a bajcsa! kOxségl bírónak
Nemrég két érdemes férfiul tünteletl ki kitűnő munkásságáért a földművelésügyi miniszter. Az egyik Bánfalvy József eszteregnyei jegyző, a másik Bányai Ferenc bajcsai községi bíró\'. A miniszteri elismerést a két kitűntetett férfiúnak gróf Somssich Antal fogja átnyújta-
ni a nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottság díszközgyűlésén, amit március 11-én délelőtt 10 órakor a városháza közgyűlési termében fognak megtartani.
A \\ díszközgyűlés ünnepi programú és ünnepi lefolyású lesz a város és a járás élenjáróinak részvételével.
Nagyban szerelik a Király-sörgyár főző-üzemének gépeit
Jtfvíí hónapban nyílik meg Ismét a kanizsai Király-sörgyár
Hosszú évek multán az első I sével, nem kis örömérc a dol-Icállitoll nagykanizsai üzem
mely főnix-madárként újjáéledt Ós folytatja közgazdasági tevékenységét ott, ahol évek elölt abbahagyta és kikapcsolódott a város nagy közgazdasági szívveréséből, a Király-sörgyár.
Örömmel közölhetjük, hogy a Király-sörgyárban teljes erővel folynak a szerelési munkák. A főző-űzem gépeit a budapesti Dróher-konszcrn első szerelői szerelik, akik Budapestről Kanizsára érkeztek és a megindi-tandó üzem előmunkálatán végzik. Lázas munka folyik mindenütt, ahová csak szemünk 1c-kiiit. Melzgcr István igazgató mindenre kiterjedő figyelemmel irányítja és vezeti a leendőket. Már* eddig\'több, mint 80 munkást foglalkoztat a még\'mcg sem indult gyárüzem, amely munkás létszám valószinülcg kétszeresére emelkedik a főzés megkezdé-
Wáresl HozgÓ. 0»Dt5rt5kt6l wa^riMsplp
Dm Maurier világhírű regényel Budapesttel egy időben!
1 Manderley-ház asszonya
Az utóbbi évek legizgalmasabb szerelmi regénye filmen Főszereplők: Lawranoa Olhrar é> Joan Fontaine
Figyalsml 2\'/, órá. alSadásokl Ai előadások iiét
köznapokon: y,í>, 7 és \'.\',10 Arakor, — vasárnap ",3, 5. \',,8 és V, 10 órakor pontosan kezdődnek.
gozniakaró munkásságnak:.1 \' \' A Király-sörgyár üzemét a jövő hónapban nyitja meg, meg íclclő kcrclck között.
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közién (2 sor) dija 3J tlltor.
Ker, Tiszt viyelunők rend*zos6b«ii a Városi Színházban. (Általános közkívánatra.)
— Naptár: Márólua 8. •xom^at. Rom. kat. lat. János. Protestáns Zoltán. — Istael. Adar hö 9 - Március 9. vaaár-nap. Rom. kat Remlneao Protestáns, Franolska. tar. Adar hó 10. QestSrdo nyitva réssel 6 órától t*4* ¦^írttif hétfő, szerda, péntek délután í-n lí\'iiiilan p.jífoi,! tiiin né>n#t V.
bazAr udvar.
T«J«Ími 5 -M,
Legszebbet :: legolcsóbban!
Balatoni hírek
A siófoki repülőtér fejlssztése
A Horthy MiMós repíüoalft!, a sírj. foki, ÍD.1ve a bájton toJJti nopfilltór\' faj-RMjttésére nagyobb fceruházá sokat eazköíölt. Legénységi laktanyát építs-\' nek, továbbá tót nagy hangárt. Azonkívül tovább Wlytatják fl rcptkVitór "¦;;V\'-lll,\'\'l-\'\'\'-\'"\'lr hofiV az iiiiml\'-ii idrtbtn lcszASásra alkalmas tejyen. A Magyar Atláétikfti (Aib tulajdonosa » bv&u folyamán vilorfázcV rer/olö" tantotyi.-moknt rendez.
Motoros mentőállomás Keszthelyen
A keaxtluedyi Vadít Club Sdskeres Vinc* elnökét* DMt tartott Legutóbbi íriésén oTliatározta, hogy Ko^ltuí.v-\'n a ¦ vízből \\*CÓ mentés jobb ine^sitrt-vezéso érdekéién egy motoros me\'ntfí-csónakot építtet é> ezzd tepcsaVrlbAu egy vizlröl való irröntöájtomáid áll\'t M.
Bslstonföldvár fejlődés*
Társadalmi odakozásl^ cttf 80 ezer nmfős könseggef Földvár i«(f;z*bb bolyén egy kápolnát emelnek, a Ki- ¦ rályi Magyar Yaclit fjlub pedig R tnoló tnáleiti íeltöítóU l«i-úDcien 50 ezer jMigös költséggel vitorlás clubit ázat épH.
A széntódl mocsár leosspolési
A bnlatonzamárdi hoüirában fekvó szántódl mocsár lecsapolásáiiak ögj> döntő stádiumba jutott. ,\\ község éí az érdekeltek megegyeztek az d\'vég-zfndő munkák anyagi tcliervíi"fctóLa tekintetében és nx erdekeltek a ih\'.\'íí hiányzó összeget hozzájárulásként a földművelésügyi mmtsztortoíb kérik. A lecsapódás munkálatai már a közeljövőben mogindubuik és egy nagy d-imb terület mer azután majd parkosítást és íásitáit.
Nép Mozgó. o»flt8rtahtj&i ag6jraa&1
1
Kacagtató magyar Ilim. Fejtetőre állított helyzetek.
-Pepita kafcát
Főszereplők! Lalabár K., Ifi. Lalabál* A., Makláry X., Egri Mária, Kl»» Manyi, WaaaatTr Piri, Pathaa ». és F.
Klsérö mflior: ¦ rág nam láloll oaodabatya csodaHImje
RIW.TIH-TIH, a hegyek hfise.
Előadások kDznapokon 5,7,9. vasár, és ünnepnap 3.5,7,9-kor.
iiHI, rtia\'tclm ii.
|AU1 KÖZLŐN*
Bútoraink közismerten
artósak.szépek
és mégis olcsók.
Most vásároljon, mert még régi, olosó árban tudjuk kiszolgálni!
Kopstein Butorház
Nagykanizsa. Mi
Uj várótermek a balatoni kikötőkben
B intonálnia fiiban ás Készt cfl,.«.i a id. kir. Balatoni KiiótÖfe^irttfség és a Bstatini Hajózási R. T. együtw, sen iij váróié, ruekel i niíil. Eddig ugyan is különösen rossz idö. epetea az ula-Bok álandóán pfljiaszltodtnk, hogy a , hajóié várakozván, meg ő Ifctfiyiség , nem áll lejiddüteiásro, Az uj \'varőttar-\' tttjelet még a tavasz folyamán \';\'tidjaki a forgaJoniriok.
Balatoni kertészeti felügyelőség
A dr. vtátzá Jenő mrinisrteri tanú. csos vet*té;é el nrükődő m. kir. Bala. toni Inlézö Bizottság , kezemén j eró-t.6ro a földművelésügyi npiaisztériuin Balatonfüred széki* Jt el balatoni kertészeti íetog) elíösóget óJUilo tt Efik A kertészeti Sdügyelöség vezető,* Saray Vilmos gardasági intéző ltlt, aki siak-lanac-sadól iniiiÖsé|,éI.en ellenőrzés Rajából Afcmdóan látogatja a Im&uoiv-incnli gyógy- éa üdülöl.elrvekvt. Sáráig Vilmos keztjeinínjezésére a Laj«ltoiÜ gyuuioloslenneűök bckapcso(tás;\'.vai\'. na. gyobbszabásu fásítási akciót, gye* niólosfa-szétossciást, manduüaflai UÉepi-. test, -konyhakerti . píflanta szétosztást, stb, végeznek. A kertészeti féJügyeVSsiíg a tél folyamán R Bal ton nagyobb gócpontjaiban népszerű isnierettcr^a-tö előadásokat tart, a céfei*ru bífia-. [oni gyümölcs-termeszt és érdekélieii, valamint fjgye\'wnimcil kisé.i a fásítás is parkosítás ügyét és minden vonatkozásban készséggel rendelkezésié aát a tannosárt hozzáfordulóknak.
LaventaQdülŐ épül Balaton-bogláron
A MABI BiOatonbogláron 150 személy\'\' részére aíkatmas levente-üdülot épit. Lpitkezéí*k- már mOgkezdfidlek\' k remélhető, liogy a aevenléktjok ez fl pompás ujabb üdülője már a nyár folyamon meg fog telni.
A „Balatoni négy évszak"
Dr. Preszly E\'emíf m. kii. t\'tkos tanácsos, a dr. Pöltzel Jenő minísz\'-lerl tanácsos vezetésével működő m. kir. Balatoni. Intéző Bizottság léi tudományos vlÖadös-sorozfttában «A l*a-laloni négy évszaki ámen tartott előadást. Dr. Presziy EÜsmeV kiötöl ih\'.el-fcégú előadása, a .bakitont szimTóniti négy téleJleiii csodálatos szép baffiutoni hangulatokat adott elő. A mai rohanó időben a szép szavak maiiere a legtisztább irodalmi élményt nyújtott*. Mint a Balaton imádója, sz*:e!m»se, a költő liflngjan* a festő színeivel mii. tana be az ősa» n tí-vusz, a nyár, a tél szépségeit a Bnöatcnan. Izzó magyar-sagároí és Balaton szeietetérolJ tanúst kodó szaval mely benyomást keM, tellek az egybegyűli előkelő liallga. lóságában.
Ötszázhét uj balatoni épület
A dr. Pöltzel Jenő ntíniszttsri tanácsos vei.«tósé\\ea működő m. Wr. Ba\'A-loni Intéző Bizottság 1940. év*.rtn 507 épitkezésie adott ki engedélyt. Az 507 épület összára 168.515 légköbm.\'ter froll s a köz éa a magánosok épitke-»z«n az alapon 3,707.000 pengőt kJ, A fcgtobb vilíit S*Iítton.fu>*-
don építették (4fl-et, de «rosati fojíöd-lek Kesztl.ely, Siófok <s BalaVnlei * «
Dr. Lukáes Károly; „A Balaton"
A dr. Pítti&l -ano miniszteri tanácsos veietlé ével működő ni, bir. Bs\'a-
toni Intéző Bizottság dr. Lukács Károly jsniertaevíi Balaton-kutatónak a Biiteloui Stenie kincsesttár, JajujVsO-rozatitau a jí: ,i ton* ciiumel egy ki kön)v kiadásai letto lel\'.etővé, A könyv máioius Tégén jeten\'k mag.
Vannay igazgató zenemttvének á!ötő sikere a budapesti bemutatón
A fővárosi sajtó melegen emlékezett meg Vannay művéről
Megírtuk, hogy a Budapesti Hangversenyzenekar, amely áz ország egyik legjobb együttese, a minap Hangversenye műsorára tűzte Vannay János kis Slilte-jét, amelyet dr. Huba Antal főorvosnak irt és ajánlott a szerző. \'[.. Most arról nz Őszinte, általános és meleg ikerről számolunk lM?,a melyet a mii budapesti bemutatója alkalmával aratott. A Budapesti Hangversenyzenekar koncertjei igen látogatottak és liifost is mintegy 1300 főnyi ko-zönséd töltötte meg a Zeneművészeti Főiskola pompás hangversenytermét. A műsor 3. száma volt Vannay János 3 téléiben irt 12 perces müve, melyen egy> évig dolgozott a szerző. A modern barmoniákban ós színdús hangszerelésben irt mü Iránti érdeklődés az előadás folyamán egyre fokozódott, ugy, liogy a 2. tétel (B Öl csődal) után kirobbanó tapsorkán a már kiváltóit hatást mutatta (nz egyes lételek közötti tetszésnyilvánítás nein szokásos és csak a legritkább esetben fordul elő). A 3. tétel után — bár szünet következett — a közönség dobogóra szó-
lította a szerzőt és lelkesen ünnepelte.
A sikerben méltán oszlozolt Eördögh János, n zenekar kiváló képességekkel megáldott, nagy tudású karnagya és a nagy szerű együttes. Kongeniális munkájukban a partitura rejlett szépségei is maradéktalanul érvényesültek, pedig a mü minden ízében korszerű és hü megszólaltatása nem kis feladatot jelent.
. A kiváltott hálást hűen jellemzik a fővárosi lapok kritikái,\' melyek egyöntetűén az igen jo hangzást és szinpompát állapították meg; Ezek közül csak néhányai idézünk mutatóba.
Uj Nemzedék szerint: »Van-nay igen jól hangzó, színpompás szvitje*, Magyar Nemzet; >kis szvitje jó hangzásával tűnt ki«, Pestcr Lloyd : »jól hangzó és ügyes müve\', Nemzeti Újság : *kjtünően hangzó zenekari müve megérdemelt sikert aratott-, stb. < ,
Talán még e soroknál is jobban jellemzi a sikert, hogy előadóművészek nagy számban kér tek Vannaytól bangversenymü-veket műsoruk élénkítésére.
aasa»aa»ia3ai*sij*i*iss^
Mi Újság a Budapesti Élelmiszer-nagyvásártelepen ?
A Magyar Vidéki Sajlótudósltó je-frntéf* szarint • február 28-tól március 6-Ig a vftsuti Mhozatat az <rtöző hétlel szemben tovább csökkent, viszont az 6W- és vágottbaromfi, \\a%imnt a to-jásfelhozat«l enwlkedett. rgyrnosok emelkedett i. szá\'iatóeszközők száma is. Az élő- és vágoltbaromfipiao. n * f;4tiozat>aí nem tudta az it«ti öjtóuk keresletet megreiíftően k^ég\'.teni, ezvrt az árak 15-40 rü\'jerrdl drágultak^ csupán a tisztított szetjatt csirke ára csökkent 10 rmerial kilónké t. A to-
jáspiacon a véieükedv e héten fanymJIt s Így a nagy fdhozataí h tására az árak 15-20 fOlérret csökLenjea kilónként. A zöT.dség- és főzfflíkféléknot közepes forgalom makett a íe;«i. és a kelkáposzta ára fi ÍMleVrel drágulj miultán kevés az aru ós abhöl is aokot keEett selejtezni. A paraj ára az érdeklődés hiányában 25 fillérre! e*tt. A gyümölcspiacon * forgalom közei e-i, az ámk szilárdak. A jómínöségu nemes alma ára 10 ffCériel, a narancs ára pedig 2-5 rCero drágult kaönkónt.
(0
Hogyan vegyük be az
^ASPIRIN
tablattdkat 9
1. 1-2 tabfettát félpohár vizbs teszünk,
2. a szétesett tablettákat felkeverjük, majd felhajtjuk,
3. néhány korty tiszta vízét , iszunk utána.
Htm (eUiíühk!
__ A I.upkovlól ószakke\'at e
jJJJ. |IL jTj lívő Magurlosne -tető hl
1—-1 len Intéelt támadásunk
alatt Tóth Ferenc vdH \\«szprénn 31, honvéd gynllogeziedVem tartíCékos szaí-knsiT.íBtŐ, m"nt síakoszpanaiiosliok, ki valói-n bátor szemíiíjeí pdMájá\\ai tan-tette kl magái. Kilönösképi.en pedig okkor tanusitott ditfiére\'ei magaitart. tást, amikor szakasza az összes rajparancsnokok kiesévé Uvetkcztél.en — de nem Kevéshbé iu oroszok pusztító tüze miatt is — elakadt, emberei mart-mar végleg elcsüggedtek és ugy í\'t-szolt, liogy »zok a mély hóbvn 6% a nagy hidegLea már uemmik%>pen tetn tudtak csőiejulni. Ekkor Tóth sz*kn&Zr-vezető, mf.tsem törődve az oroszok gyilkos tüzével, az arovono) e\'é ugrott és hősi példaítdásávaif mBgáv.\'l ragadta embereit Válságos helyzetien tehát mindenképpen pompás, n mejj. tUíotta parancsnoki heljjét, miért is különösen kiérdemel: t jutafcnnl, a kis-ezüst ritéx^égi éremmel tüntették ki.
Idö-Jóslat
Néhány halyen még köd, nyugati részén még halyenként eső, a hő emelkedik.
A Meteorológiát Intését n*fykanW*a! saefili^yelőáll oraisft lelentli
HSmérséklet tetnsp est* 9 ór&koi ¦|it4, ói* rarcal H 44,délbao 4110.
Otsndák 0-0 V.
1641. úúwim 6.
-# Tokaji aszú megismétlése #•
1941. március hó íö~án9 -ftéífAri\' est*?\' 8\' tfraftar a Wárasi Esinháatban ass úrvisctcúrosultatt favara. >i %
Hegy » <30l 611 >«\' \' 1 »)) Ii*i i I ni « \' Ifiiif kladói*lw:talába«u
Szent lózset novéoa aléínsSzIvetemplombRii
Hétfőtől kezdve kilenc napon, át este fi órakor ünnepélyQS rá-: Iánk, lesz a felsőlemplomban! Szent József tiszteletére nagy Jótevőkért a Jézus Szive templom kibővítéséhez. A könyörgő utániakat dr. Solymár István! esperesplébános fogja végezni] papi segédlettel. Ahol már nincs;-emberi segítség, hiábavaló jaj kérő szó, ott már csak az ima segíthet. Bajbajutott emberek intézmények ezrei tudnának beszélni Szent József hathatós pártfogásáról hiszen a katolikus Egyház öt, mint pártfogóját tiszteli. ;
á\' \'ffilsötemplom, kibővítését csak nagy jótevők, segítségével leltet ^megoldani súlyos tízezre--kei kell ebben a faórUapban. ősz-i szehozni, hiseettiajs építési anva-gon kivül.több mini. ,100.000 pen. gőre van még. szükség. Az éle--tönkben tegyünk jót, amikor még, mi.rendelkezőnk a pénf znnkkel és érdemet Is ¦szerezhetünk. Főképpen a \'gyerméktelen, családok\'mennyi jót ¦-tehet né-liek. Egv gyermek felnevelése 20 éve*\' kong, csak h«yi ööponr gőt számítva 12.000.pengőboke-rül. Nagykanizsán. ínég :> nincs egy nagy jótevője sem a tenip? lombövitésnek. •-
Testvéreim! Rendíthetetlen hittel, imádkozzunk. .Hogy dr. Solymár. Itíván.éspercspléjbáuo* szavaival ;éljoki- tWi . jelenre épitüukn. Talár* a sokinehéüíié-get soroljam fol ? Az ügynek nem használok vele. Emberileg mindent elkövettünk, amit csak lehet. \'Szent József 1 Hathatós pártfogásoddal vedd oltalmadba és lérjeszd-Isten elé kérésünket. Esdj ki nekünk nagy jótevőket a felsőtcmplom kibővítéséhez.-Ezért fogunk imádkozni kilenc napon keresztül. v
Longouer liiiw
*
Adomány. Krampatits József iw,\' éli. tanító és Muravölgyi Tihurtia 50-50 pengőt adományozlak a felsőtemplom kibővítéséhez.
Itt említjük meg, hogy az átalakított és kibővített Jézus Szive templom tervei a mai naptól kezdve Szabó Antal főúti sportüzletének kirakatában közszemlére ki vannak téve.
vaSköresfesíííéaa - - NagykanUsa
iliSitHösií-"" !6atll«ittlsre;,\\,.7.í\',,;;K
ii,;:. u[..l\'..n.M
woitaar korékpárak natjy válautakban.
KISKANIZSAI ÉLET
beköszöntött
uz tlU tavaszt napsugár. Az ejeu-mosolygó", fehér iMi\'íini^liok usitkáít-¦nflk. Ar aflv.i ertlök/. tiwzok, a fik; a füvek \\nttm4 hatalmis a.*ií \'jahále-lét érzik a Wv-iszi . sií-t;>eti. A jSW|> diadémos 1 fény korongj ábó\'l sugárzón küidi a* -érleld erűt. A pázsit máris /i iá. H{rdetl az uj dtotet. A természet iellámadásiH. l\'jia vár Le-uiiOnket a gólyuliirvrAjiös Oszlott rél, a\'buiti*-fóldhátu KeStómező, a icngó 7*01*11« szo. Bs vaJaJjogy fefiiKOpgsrínk leiekben, \'lehányjuk n\'ftunk aa e\'lmJt, heiek ny«in i*rtó, kOdrát.,ia[t. n-\'íó munka vár ránk, olya.1 inmk:t, amt eddig, méjsoha. A ruAgyur KII tMfr mi-wlé+e, És hogy a gyimiö\'.\'cs, éieit legyen, e^jeiíeu in.caek w-m szalad hiányoznin nApJd.nkb<:l. A sáskn azor-
íliloliii^s!-; l.i\'ttfj/nítiio\'í !.¦,.\'\'.:¦¦ 11 0. ÉB
mi rdasruk, hogy ezév\'.eoaz ég .U-¦.í.-m !11 marad m\';, miotlvogy azt is Ússzak.\' a ttskaaVxsai >g*udi vafig a másodiierceket 1 is sajn&iui, 1* ¦ \\<>-szndöle iu-o.iüímkMí. Mat, ei évben minden etmu\'asztott óráén, percért kár, iníntubogy a hindu iró foff %¦ iuf<//.i ^niutnuiii\'ii Hirdetés"- o\'m auut. Tegnap napkelt* és napnyagta között két értéke* aranyóriit\'Wirioaiteiii sti Mindkettőt hatTaji gyajaituiilutrátoa j-.\'io diszlivtle. Julutmau nem -ij/unjk, mert kajuo-s oruluo riv^/ivk. i:« mi iu\'mi wwiiUlmiW. iu.iiiyóviUi.il, m«rt heköszontiitt a T*v3sz...
ÓtfJA SZEMáTl
n bitatom itt autjt«r-:iki
ZSOLOúS OYULA WhmIb, Uraifa h Ulumwtatibr,
Pd-ul B. (¦ Koron. MéUodl..t Ueinb.n>
\'kukanilüfal hirek
\'A kitlucLbMai. IViagsri ^v««ókor ffo-nyes a3*n*pi-ke#et*k közátt tartja meg a március- 15-1 nemuet! ünnepel, uJ4y-uek műsora gazdag ts% VM\\<ft&loa lesí, írtért\' a 1 -seénoVatok^ sW»á>tolf {¦•¦ /ASva-JuVutuk lusíiaU\'értíkiftSí.hazAfiaa íirj»4óaddst is líiwkj a .v.i^iiííA! vt-gáktu gárdája. A azind^raliot a U-\\ vi,-séges liiskunizija; wuulezd, \'NAtt-íh Lajos tanítja a .iegjobb. mükedváíőkkül, ini;í a zenekari s^árdokmt a tistftjiir zsni l.eventez«i»kar szoStjá\'tatja.
A kiskanlzsai lelkéjzségnak. u nagyböjti ájtatossági napókra hre-i magyar fii városi lülszénokot sikwöitt luag-nyeml a klskttnizsni katoEkMsság n-igy öröaiére.
A napokban egj- da.\'ák, köl*ia*e«|. ben álló kUkanlzsai házaspár taiWHa meg szerény kejvtek között háziviság&M ötvenéves évfordulóját, az iu-iij^á*lt*i d.Imat. PSAnder Péta.-t és Kuruca\\4An-nát a rokonok és Ismerősök eáUaé-inozták jókivánaigaikUBa. A Viskóid^ templombon P. Bánás Gyif.a mondót^; szép beszédal a jubUáns párhoz.
^lllamjtibsal spoiléhit
« Ate^easgetteiMg^ vettök-f *i«Mka< sut, hogy az idei kö^ágfntásben, umit>4egiitóbb4árgyai,l \'jo aMTároai köri-gyidés n ki*M»niísi\\i-to«Ö4írem, ÖSotv* u levente Otthon rneguagj\'obbrtá** la sze.^.ot. SsámtaJan kírésoukriek volt eitedinenj* más Idskaujzsai ügyben Is, *a a kérdés azonbuu rthfa
volf \' i\\ >
BesréU«ltnftk SaápuaVjry Laatlö^ aki a \'idákan\'zsai rpoi*tugy*íi btföbb irányítója, •ráermyií.W-Utja twagjavíjínl Kiskonizsa *,ncn ijúi.
~!L«^alÖacör u futbRVkpactnAk m jóvftje "KísktfüzsAo, - - ínondott* — amit >a j^aojají .sásUa-L*y«nte ősapát képvisel eí\'éa szép flikarrel Ezrn-kivrd az- at\'étlkiiník aw4*tHg !wre, ha a, niegdekfö h<.i*^-.*s l*.sz*-*Ma •aíofftu,. A\'a.i Wj$$ f^a elihaa a íí\'.orilnv, uií-n hoieá kitflnö anyag, ítenkrrril a vitor.á*ér»pua*t ¦ iag-nagyvbb, gondoni. IWWwn •L,* min-d«nféX d« .-ktVlonöstto oamoeli szempontból fontos sportágai nem hanyagolhatjuk é. Csupán\'fjy kis Jöindi** kei-, ¦•ly kevés uinyagi segítség éa Kj«-kim\'zBáii olyan sporH-H \':nlifl twy, ami- arelőtti «oha nam vc/.t.
A nyitatkoíat mtignyugtal baonójv ket. \'Anti Síépudvary kaxétau - a üu, a* nudbcsrint • m,.. , ; [ntésddik-afe VáT. juk a metíu«}(.vobbitott 1 avaute Ottbon me^tíládtá-sát, a ,jiufly«dá Mrt aport-t«éaj» klja^táail és iüt^o^t. ;
FERENCJOZSEF
"Harc d májniétely ellen
A,murikor birt adtenk arrtf, hogy Ki«k«nrzsán « sok flatájiné[et>jtynnui
telién miatt •í(>\'séT,e; orvost vásgálatot é> gyógjkteeléít rendé\'1 cd a város egészségügyi hatósága. A k.\'t fiutaj oivos, ile6adűs József éi Vlda ti-nséf kora re^ettöS «üg dolnozmalt, hogy
rák éa magyar-oiosz ayalv^o. — tf
tlirak. — 21.40 Hírek, időjaráiban)át, blrak utovak is magyar of»«a o^treu> — 23 Hirak ném*t, angol\' &
francia ny*iv*n- — ö.O Hli«k, , 1
:..:< ftleJUa el — a szere- aUáa * n tet tegazebb kifejezője 1 llllfy Minden alkatomra a Iegvzebbet [
Tulipán virágüzletben,
uemhetl b«. >\' ¦*-*•••
s ón bűt
Tan*, llliúk. MtUmf^H Hfiu^tamacdu. - lilául üikiihi ™\' 10 [Urak. — 11.10 NmtetkOli t1i]«ie6-:.iwl(iá»l. — 12. H*raujkó. HlniüuM.
Iilfljái4.j«l«itís. .-..-irro.JIlrek. + í«0 iilfijeiiés, Wjaiiaj*-,,!*,. -1*35 Hatk. — „I4.Í5, kltnariiiiar. itt*.. —45 űfolj*«Ull»k, l*««l Hí*", vami>ianb.k. ^- 10.45 tMttU. idd. .IMfJoUMHt, híred, -. 17^íll«* ««»-
SUDAreST\'l. I • I
17.15 $iffi-ié& ciulrlíov JÍ*El>,én^:f)\\ —.17.40 A Bíjlto |x»UJ«, — I«:ip Mí>. gjfST f^il.nwi^l. .18.15 llrt\'ctjíy Gyulu Wncwíwkaia. - is.)5 h«Msi Qyn\'»
flSadAjfl. — 19.20 SlmjojrMdrta V« ¦dóeslj*. — 20.10 A itídlií SIMm-mnAuui. — 22 (11 111 Káiiinlii ii.,,kiy. cenekam.. — .2345 PAlri^.táiKjAnfaek. iBBOAPESTU. ..\' :."„ \'.:,,:\'. -\'18,10 Vtto\'vaau. —. isjo .Muian-
¦\'20.10--A* Alb«r(. vottóiai4«ya.. — ;2O60 Dr. Kóaa .U.ius litoááu. ¦ ¦ Ul.líl :-P«rtls- ikaö vd^ány«aisk«i-a. -~ 21i40
; Idiljji j-,j.«Sí;1|->.,.
vuítrup ,
íBW)AW»Ti !,
\'8 nb.ftf.to. Siö)! t H!*»i#n5*«k. — S.45\' Hbik. - t\'-Qlxtor kutrtilnn i-MU- \' üif^lxt. - 10 Regnálás órtwijféíil-ta.\'-i.lt EgjrUil>4a*>c és íi*ntl«»Wd. --1ÍJH ld«Jrt*4», HílJárdiJ«?ol<si -liM\'BíMkárl^wWkar. — I3\')««gyar {(iknwraU -1-3.45 HW*..— 14Ú||Mal-I*i)i«z«k. - 15 Gróf\' Sopissteh t4o*ío «ai-J:(dí». — . 15.43 \' GAspár \' l-^jos-cd-ÉJfcayiMii|karjl. — ¦ ld.30 Rr. .^o«Yak l-aJr« ^WiUfcB. —\' i7 airek..— »17115 Honvédmflkor. — 1« ^nttogyl i Emi rerMí ffí • próxátulond. —-48v23v&w-UmdtW. - -19.20 Enw M>4»M — 19.40 Spai-[«i^diiitei*k. — 19.43 DoKnittyl F.rnd 46 Ttlnr\'Dyí^Etllíl Sr.liunii\'iiii .1 moll zoiigoiü Hayáttü tto-
*dHi}4l -ad>«i\'<W____aao.10 ,4ig)í kü
<MtU,.ialkj|«Uk,, .^.131^0 ..lüiakriM8. jfc^kdeotjfc.. _ .22 s/éi<fvi<w4vo;i z«-aekar, « ia&23 Fwkws JaoÖ ifllgáw-»mi»k.t*,iMi«dw«ati,lvtván foapl BUDAPEST\' II. 1 \' 1 \'
10.30 Utohís J#»»áz»*»
t.asd«i|iak.. tu^tOi^ e í> riol«tl-tArs»-.&4alwm. .A k^yíUtfr^ ^f!z*tt d?-, I* ,B«»H» .JBíf*!.\' -. 11.15 tfjéisláíihm iifjífeuitiiaf^ag. A,lul)iSfili^\'disi!iini*-I>«y I. ({•msek .ijíwlltí)* » pesti ylgartwj... -r. 12.03 ;,I.svaj^.:if(Wlo> .t»ót». T JÍQ3 M%yíi:<ir<tíj!i FWrtB-kifiok Sukrjukdítii-. t^írdáj". -lft,a>|iJop51o«. ¦—r 18.20 ,F«W1W»5. -M.60, ,ttfí«l(»",. PűslústnKkar. -\' 20 .Hírek.. ^ 20^0 Tánd*i««ik. -r 21 Vásírlitlyl ..JuU. :«tMda». - 21.30
¦ 11.1. 1
\'4-tBi
l,oiiiü|<y , \'l\'iiliiii-,-lluimiytt-, Ziilii-. .\'a .V»»yJ^«ajW(t«^l«riö»tvo
ctafíiSSKÍÍ4\' öatotaaep^\'ejfc\' ÍJ&K
• a. suanErH^l kar által köloloi«on etdlvl «iB.y«,S;,.e.j ími,ko«s.:l¦ .jllílh.ü
„-fcent vagy, illpam"
Ima- ««\'.6a«*«»Wliiyvok bairt -rtWattw wló atadAaMtsu
|Xal*aa» •l.ai.am lll itllllllami...___„ ,.
. . .-tout vw.-\'antm-\'iaawwlal anWi-ptMl-. NiiKjkuui\'iia, l\'íi ni ii., 11. lspwS, li.-«sa«let, 4,,ap. \'" itt\'
,!!41, mfatiut it
ÍALAI KÓZLöNV
A papír-korlátozás miatt
nsm közölfaaiJÜk le «í uj osztájyíors-Játék IU.WB.QQQ M«,Bft» «[?42 Játékterv*}!, mert nem kavasebb, m{at 49.000.trgmrmmémg% óa 1 JiaMlkmul fogta! magiban.
Szerencsés B«Btbon uyerhutö:
7UO.OQO 1».
Juu^kua,:,^ \'
4op.qqo p
ffönyeiasaöuypk i
300.0poi,p iűQiOOII a*
továbbá: 70.000 1» 4
«9400 P
,vöO,0Q0 P
80«00O< F 2,XftO»000 P yiy, 10.000 P ,.aíb. atb.
Muaá* ttUU áj%UÜ4 5-4*
Dr Brand Sándor alispán RaiftaSxsáü
Dr. Brand Sándor alispán tegnap,. Apátby, Józ$ef. dr. .tb, íő-szol gabinóval autón Nagykanizsára érkezett, aJtöl i\'észt vett. a Rozgünyv-utjcai sorozáson. ,A sorozáal\'-hatósági megbízott Ha bóchay György törvényhalósági bizottsági tag volt, lujg a járási sorozásukon .vitéz Bentzik Lajos és> dr. boga ti tíajdu Gyula kir. í kormányfő tanácsosok. \\ Dr. tícand, alispán a sorozásról átment a\'járási fő szolgabírósághoz, ahol dr. Sebestyén szolgabíró fogadta. Az alispán itt. a szokásos hivatalvizsgálatot ejtette meg, majd legteljesebb meg elégedését nyilvánította dr. Sebestyén szolgabírónak. Ezután felkereste a polgármesteri "hivatalt;, ahol\'dr. Hegyi Lajos pol-gárrncsterhelyettéssel tárgyalt.
Az alispán a.,Centráiban, szűkebb körben ..megebédelt, majd ii délutáni-órákban visszautazott szók helyére.
A Vasut-pájyán lesz a BMTE—ZMNTE-roerköitb
\'Vasárnap-\'daVitan S\'or«kora Vasul piuyún játszik eMszflr » ZMNTE, a ú*ar»tornyaÍ., csapatot 2 iO.ra téré BMTfcvta. ÜWI*9;1 órukor. AtliH-NV1I-; II. ifjúság* mérkőzés. Itt közöl\' Jflk a.zMNTE ósweálüttiísál: Csondor — Csák), ííUnpAt,.,jyíc»e — ,KIís, MU hatra*-.\'*- .s^abö,-,,Horváth, I CsAtjgel, t éii \'Wolaaer. \'TartaSékiiiotics.
Az rJUzövetí.éá i endolkezésének érte* tnáben holnap asékeLyt*léflea*t sx*d a ZMNTEia jaalatáy..csapatok., fdta-k" ^éaé.*, az uitóLaly után m, az yi-: uttán 20 WfU (0
Jehova híve! a nagykanizsai internálótáborban
egész nap a bibliát magyarázzák egymásnak és minden látogatónak
Több ízben számoltak bemar
budapesti lapok Jehova hivei szektájának üzelmeiről és fanatizmusáról, amely a bűnügyi hatóságokat ís foglalkoztatta. Ugylátszik a Jehova hivei a falvak békéjét is veszélyeztették, mert *t hatóságok szükségét látták a félrevezetett embereket ki emehi i tevékenységük légköréből és csendesebb tájakra küldeni őket. így került egy kis csapat férfi és nő a nagykanizsai rendőrségi internálótábor-ba : kijózanodásra. Mintegy 10
-18 fő élvezi az állam vendégszeretetét, főleg Márnmarosvt-dékéről. Egy bizonyos idő leteltével újból Hazaengedik őket.
Jehova hívőinek valóságos Miami a nagykanizsai internáló tábor. Megvan a rendes étkezésük, íekvönelyük és-semmi gond juk. Aki irni lud, azt írja haza kjs márnmíu\'osi falujába, hogy soha életében ilyen dolga még
nem volt, mint Nagykanizsán, Nem is győznek .eleget hálálkodni és egész nap magyarázzák és olvassák egymásnak a bibliát. Jaj annak, akí ebbeli ténykedésükben zavarja őket. Ea mindegyik tut tesz a társán bibliamagyarázat dolgában, fís ha vendég vagy bárki lép a táborba, ott teremnek a máramaro-siak és bibliai idézetekkel fogadják őket. Persze mindegyik egy-egy kész tudósnak képzelt magét, pedig nem más, mint egy szegény, félrevezetett máramá-rosi dolgozó, akit annyira megmételyeztek, annyira fanatizáltak, hogy megtámadja még saját testvérét Is agyficamainak védelmében.
Igen, elég volt a magyar falvak békés népének bolonditásá-hói. A közigazgatásnak kell kijózanítania a mételyterjesztőket, a felekezeti béke megbontott.
Május ,2401 12-ig tartják meg az idei Budapesti Nemzetközi Vásárt
Május 2-án nyitja meg a Városligetben elhelyezkedő • nagy kiállítási terülötcii az idei vásár kapuit. "Máris tömeges jelentkezések érkeztek az ország minden részéből s \'az eddigiek szerint több, mint 1200 kiállító résztvételével lehet számolni. A legújabb hírek"szerint ezúttal különösen nagyszámmal külföldi államok jelentkeztek. Lényegesen bővíti a Vásár kereteit az Erdély hazatérte Örömére külön csoport keretében rendezett fEr-délyi kiállítás . Különleges látványosságnak Ígérkezik a »100 éves magyar ipar\' csoportja,
mely bizonyítja majd, hogy hazánk már az elmúlt század első felében is számottevő iparral rendelkezett.
Különféle kormányhatóságok, állami és fővárosi intézmények is igény be veszik a Vásár népszerűsítő, oktató propagandáját, mint például . a ^közellátá/íügyi minisztérium, a Kereskedelmi Hivatal, az Országos Idegenforgalmi Hivatal, a Dohányjövedék, a MAV, a polgári repülés állami halósága, a kislakás-építési akció és számos egyéb, a közönségei érdeklő inlczmériy.
}t
I 0
Az óv kiemelkedő sporteseménye : a ZMNTE disztorná/a
Vasárnap nagy sporté.emén nck le«e síjnhehe az Iparoskör n\'g [e me. HolYi János, a ZMNTE riai.il é. !e. hejvé,*; atlétikai szakosztály-ve :ct<Te ritka műsort aV\'tott össze a k:na ál sporiközÖa^é^pek, A irtigyar v.ilogu-to.U tomásznők (CsQík Margit, rátér Anna, Rádcr Il>olyVá, n\\ vák M«ti\'a\\ az orsz. főiskolai tornászbajn.jk Bot László (TSFC), lUies magyar v vők, Vai\'^a-jenfl, Condi István, ax-. nklvál két magyar válogatutl ököMvóIiirca-ság, aki kézwllenfil a szombat o,ti es^athajDokságról utazik :« Kanizsám.
Nfvet nem Írhatunk, mert a -gyÓVes jön le (|), mig a lrirkózáshan az orsz. ifjúsági bajnok. Eszes, vaáuntini a du-nántuíí bajnok szoojo\'i t«nnészeté-s#n több kanizsai szeVe.áö is szóhoz jut. EzcnkmU a kanosai középlsko\'ák férfi és nöi osapatui, wl niiiil Sz^p-udvary Líts/ii kis •Sáska csiipata. szelel a gazdag dáultáni és e^t másoron. A delultáni eilndás 4 érakor, mig az esti >.\'l punt >sün g órakor kjezdödik,
BeszéH&ettOnk KottA János sznk-osztaly-vczetöieí, aki hangsifyorta,
Roisdamentes éi alpacca evöesiközök
vá&tamn.MÁJON TESTVÉI{líK
¦ MssslasMsi asafcaWébeii. ff ^jgg-^j.
BrtHltsm.am, t kalayUifc.iJ^^v, hosry ssalonQmat^Sxnrf I»tp Itaratg" utca 4, hím atá lielyoztüiü, .aliol bü-vezcttuii! az aaao! nSlavabéaé-«•< la, Iffaasa.Q^r^^^
(4fitro8t
A mttyen lUztdt hölgyed továbhl «zi vas támogatását kírsrn W^l?JJa*Jd«qek
\'b. Furata* Mum,
hogy a bemutató célja\'«WS«ör, hogy a sportot a^siar«U.esí» ^an^zaáv^t
kíilÍJllÓSCU JZokUt ;1 |:\'iKíl\'n \'t, üli;*-
lycket eddig méá tovéilié -voltjik Itt isnw;otesck. -Másodszor,, liogy a ZMNTE 75 éVW jubileuma méHÓ ptejjen a vj^pa.lilr-
ILi-vr! «1.
A fenti niusor mfnde- nét jobban beszél.\' Nem nioudlialja senki » ÍM,-NT1-; vezetőségért l, hogy nem lakar éi\'tókes műsort adni a kóz^uségnnk, Most mér mi vagyunk kivánc^ak\' a közönsögre, amdy eddig <a sp©itifc.»5meV n;.ekiöl megteh«töf.eii tiyjt tartotta uiagáL
Lajitártakor. órtcsúUúnk ;lr, imgy egy magyar Európa-bajnok ia érla-zik a nagykanijsai ZMNTE á&SJtV-nájárm .. ......,.. .
BUDAPEST IM
VIII., ClSkOISy-S. 14. HnmzaU SilaháinSI
Családi fttilloda a város síivébtn. Újonnan berendezve, központi fáV • \' tés,\' Wdeg\'mtlegrfolyóvtt. E^yAcjyflS noha PS*50, kílágyaaP T*—
Rövid táviratok |
Hétfőn érvénybe lép a kukp-rica keverési rendelet.
Japán és Hollandindia tkÖzt a jövő héten kereskedelmi szerződés jön létté.
Konoye herceg, japán miniszterelnöknél tegnap értekezlet volt n, fronciar-.thaiföldi^békeja-vaslat ügyében.
A budapesti rendőrség .elfogta Szludinka Béla dr, föyárosi.^gy-védel kijárás és sikkasztás gyanúja minit. Megmolozásánálegy búcsúlevelet éstöltött revolvert találtak nála.
Az Arkormányblztos a stfand, fürdő "és mozsarakat nem engedi emelni.
¦ • EZÜSTÖT leemmgaBabb árban veszürtk. «ÉK*»V TEST«É«EK
— (Ax Iborll.l izuikiülö „ liulyL-tiesliIrrt) ...
Mítal Islvánt ma kih.n\'iy.UH a rizs-
róbiró. kutal\'légtiH. ¦\'« stnrMMst art .móóídta, hoffV íit-jt di G)-ula a Uslvéréiíft vajv\'i \\-erelíedís Iwtí.en kapta o 1 lMi\'m lérSAjl! Több Hrnu niíjnbaii iigy \'riKbtl, Iwfey Wttálc.J *b*-kof a l:*fljCt*i lilró smrt^ * QU\'p«d^ blztallö, hogy Miijcm\'S.tj&á\'vitl éi rcjie rí Tljir öt. -li \'V*MMaH(ak ul3.|)Jdn a rU,(C4b!rö M4(»b»k és viz«^^l«tl ropágát <fi«iMto.
,Ó,mól,BÍvílll».;!mmll*». Nlncavata íjhlWWi.taatSia,
iM. március ÍJ.
— (Vitéz gróf Teleki BéUné hangversenye Nagykanizsán)
Vitéz gróf \'-oki Béláné főispáimé Dia íeJkceatu Vapnay János zmeUko^ lai igazgatót és- raegtekinletic uj l*Cyl-ingeiben a zeneiskolát. Vannay igaa-gató Ígéretet bírja a fitt&jMinuéuak, liogy április 16-án hangveruanyt de* Nagykanizsán.
— (Dr. Csetényl^UaxIó rendőrkapitányt Áthelyezték Munkácsra)
A belügyminiszter ár. Csetányi László nagykanizsai rendőrkapitányt, a bűnügyi osztály vezetőjét a szo\'g&Ut érdekében Munlttácara Kelj ívta és fta ottani kapitányság vezatéséxel megbízta. Utóda dr, Zágun Elemér m a-kolol rendőrkapitány. ,
— (Kinevezés)
A belQgyminiszttór Nyerky Lá&zfió városi tisztviselőt Marosvásári eíyie no. vezte ki. Nyerky holnap d is utazik Nagykanizsáról. Nyerky LasstU 15 év éta á*t a váms szoBgáuitáljun és ezen idő akut közmefeeCégedósre t.nykndett. Élénken részt vett a- katolikus egyházközségi életben, hazafias inozga»u:ik-ban. Becsütoíes, törekvő tlsztviiZtyő volt, oki cWrebaSadására valóban r»« azolgátt.
v"1tm nikkeleiéit
vállal
Macsek Lajos
mechanikai munkák vállalata Józaef fóhetceg-ut S7. ¦
— (Házasság)
Faragó, Éva (Sárvár) és Kirscliner. László a maj napon házasságot kötöttek. (Minden külön arfas*;iéi neveti.)
— (Növendékhangverseny)
A ©cnaiskola szerdán 18 órakor nö-vmdékhang\\ersenyt tart ínléseU-lveQyt-fégében, Letópődij nincs,
— (Halálozás)
Súlyos caapás érte ifjú Virág lóz.af nagykanizsai keieskedőt, íetojéfee, Romi-vari Margit életének virágjában, 23-ik évében, tegnap visszaadta nemes ays-»zonyl Wtkót az fjet Urának. Holttestét március 9-én dúlután 4 órakor kisérik püienőljelyére a rk. sirWwtben az egész város osztatlan részvéte nwi-lett. Az engeaztefö szentmisét 10-én ri-g^el 8 órakor mutatják L* j-Okiüd\'-véért. (.
— (A Katolikus Legényegyletben)
dicsérete* buzgósággal fcflyik a március 23-án iivatmidó, KegIiAti>flnbb tagok kiképzése. Már két csütörtöki összejövetel imi.t el a szániukift lende-zett t..«foly^ml)ú.. Negyvenhét azoknak a legényekiiek száma, kik avatás cfiütt álauak, kik majdnem teljes számban részt is vesznek a gy\'uléyeken, A gyűlések pontos és iegyíflmejelt üerolyáj-aában a fö érdem az ifjúsági irányítóké, Szakonyi István dékáné és Dénes Gyula egyházi tagé. Eddig a kövei kező előadások liangzotlak el.. Fábos KárvJry egyleti tag nagyszerű psszeá &bUban ismertette az alapító Kotpíng Adott életét. Az egyjet díkitüzéseiröl Lóczy József tag tartott világos, könnyen értbeid előadást. Sok tanulságban gnx-dag, gyakorlati előadást t-ulott még Papp Oszkár aje-nök .A jogónyagy ieU tag az egyletben és inunkaixfjyau*, dr. Dómján Gyula ügyvéd pedig .A* egyleti tag otthon és a társada^mbua< cimen. Az élvezettel h-fllfcatott oktatás sok után a Külpiiig dalt lapulták w.k\\ii.%uw- S üuk.
Egy^német-hadlhajó kórhástarme.\'Xoto R. D. V.)
Gondolj 12 árvízkárosultakra!
Minden adományt nyugtáz és továbbit a Zalai Közlöny
A puSititó viz a* idén 1* sok Szer magyart tett hajléktalanná.
A magyarok hiába álltak a gátakon, a vie iXMtiWónlöU* «z otthonokat, elöntötte a termőföldekéi. A puszlulát nagyságáról maga Horihy Mikló kormányzó győződött mCgée kiadta • jeiszOt: segitcini kell!
Elsősorban vonatkozik ez átokra; akik soha nem éiezték még, mi az : otthon nélkül lenni. A kárt szenvedett megy aj-okút otthonhoz juttatni ; - niogyar kötelesség!
A netiézidökben gondoljunk azok-
\' re, akiknek otthonát, vagyonát, mín-j deuét elvitte e viz. Adjunk, •menynyit tudunk. Filléreket, vag/y pén* \' gökel, ki mennyit híd. I)« adjon i A Zal«i Közlöny minden howá eljuttatott adományt ké»Eiíg%ei nyugtái és továbbit.
Ujabban « következő adományok érkeztek b« houánk :
Kor. Tisztviselőnek EgyesUlote 4„0.- P Barabás Kálmán 5.- ,
N. N. 5.- „
özv. Orbán Istvánná 3.— „
líddlgl, már nyugtázott gyűjtés 521.70 .
összesen 934 70 P
SZÁLLODA
Elökolő osaládl szálloda olcaó árakkal. Egy ágyaa szoba 6 P-től, két ágyai szoba már \\v. l\'-Wl- KítUuö étterem 6a kávéház. Előzékeny kiszolgálás. - A Zalul lítfx/Öny (!10-llzetöi az utolsó havi előfizetés) nyuKta felmutatásával so\'jt ktd-vtxménybtn részesülnek.
Nagyszabású gyakorlat Angliában az invázió kivédésére
Élénk rcpSlŐtámadások
Berlin, március 8 A német véderő főparancsnok sága közli, hogy egy német tengeralattjáró két ellenséges kereskedelmi hajót süllyesztett el Összesen 12.ÖÖ1 tonnatartalommal.
Anglia különböző vidékein repülőierek, földön álló repülőgépek, városok és kikötőberendezések kerültek a német repülök támadásába, közöttük a Fil-ton-repülőgépgyár. Több kész repülőgépet tűzfegyvereivel ron
gált meg a támadó német repülő gép. ¦ i
Az angolok sem nappal, sem éjjel nem repültek német birodalmi terület fölé. (
Newyork, március 8 - Az amerikai lapok beszámoljak arról a nagyszabású gyakorlatról, amelyet Angliában leg utóbb tartottak azzal a céllal, hogy ismételten próba alá vessék a brit sziget biztonságát egy esetleges invázióval szemben.
Száraz tűzifa, apróbb daraboa fekete szén és kllszapolt szán Vécscy-utca 6. ix&m alatti fatelepen
Dr. Boda Károly Bor- és Faérlékesltó cégnél
ióminfiiégU fehér t% vöröa 6- is ujborok (ölvén lllcren
leiai f gyatzlóknak Is) vendéglősök é< MalmétOk iétiére Cicngciy-ul 56. számú borkereskedésben
állandóan kapható.
FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
(A Szent Vince Egyesület évi közgyűlése)
A nagykanizsai Szent Vince Siewiei Iigycsötet március ll.én délután 6 óra-kor a kozkórházban, «z egjesülat kiáJlitási iidl.\\i;^góLefi t\'vi rendes koz-gyűlósét tartjfl, önkién P. Kühúar Ferenc biidaieiti lazarjsla főnök lo.zé-d\'-l iiioiul-
— (Holnap délelőtt Credo gyDIés)
A Credo-szervezet liotnap, \\a-„lni:tp délelőtt lel 12 órukor tartja márciusi taggyűlését. Pontos megjci-ieuébl kér az egyházi etaökBéjf.1 (:)
— (A Baross Szövetség)
értesíti tagjait, hogy folyó hó 13.án Citó fól 8. órakoJ\' adóLevafiás figyröl tájékoztató előadás Bíz saját batyií-ségéb«?i. Kéri az érdekelt tagok szívós luegjokaiését az elnökség. (:)
— (Lelkigyakorlat hölgyeit részére)
A Szociális Missziót-.u-fruiat Tinde.á bében Nagykanizsa ás kozveiion kör-n\\ékének íiólgyel számara Rí idén Ls a piarista kápolnában QSsz a Ceíkigya* korlat április 2-töll 5-ig. Sikerűit egj-kiváló szónokot, dr. Dón* Ince főls-kolai tanárt megnyerni a OeJáugyukoi\'-latok vezetéséi*. Minden keresztény nót sze.e.ettjd meghív ás vár a íende-zőség. Részvételi dij egy j-eagö. A ká. polna fűtve asz,
— (Kis Horváth János népköltő Nagykanizsán)
Két év elölt ítt voK már Kia Horváth János népkóltő, nyoio pompsís ffyem«k édesapja, Nagykanizsán. Kis Hoiváth az *géáz ienófiz-csujádját hozta i.1 akkor Kanizsáin, ahol térzenét adott a közönség legnagyobb nssgeiél-gedéséie. Kis Horváth János mtost legújabb köllemínyeit árui,* néhány fillérért és ezekből tartja fenn nagyszámú családiát, fírdemej a pártolásra, A vidéki sajtó mjadenult a eg-messzebbnienö páitoláira ajánija. — Nagykanizsa váixis luutiflas kőíönséga is támogaini fog,a.
OyOmfilosffát II
rügyfakadás elölt ültessen 5 • A legjobb minöségU gyümölcsfát
Tulipán kertészetben
veheti.
Eötvös-tér 18. Telefon t 63*.
— (Vanek mester Nagykanizsán)
Az európai hirö fővárosi kaí-rikűr-turista éi festőművész, valam\'nt a békcMli dkltpok kiváló iHusztrátorft, Vanek mester négy év után hoioöPi vasárnap újból városunkba érlaczik. Itteni pár napi tartózkodása aVitt a városvezető úllhásu szenréíryeiről, valamint a tisztikarról ké>zit Vanek iiifli-ter humoros karrikalurákat percenkénti rekord idő alatt.
— iTöbb malom ellen eljárás Indult meg)
a 85C0/19Í0. M. E. szánra rendelet élteimében, mert korpakésrielitlet a közéleimezés-l liWataftnak nem je.\'eji-tctlélí Le s igy art elvonták a fogya^zi-tás t.161. A Magyar Vidéki Sajtétadél. sitó budapesti jelentése szerint eljárások jidirltak olyan száz métemiázsrts, üLK-Iíyo száz métermázsán ftfuU \'^P1 kapacftásti m lmok otten is, melyeknek készletei nincsenek zárolva, viszont a készüc.ekBl nem hozbík íorga-lomba.
— <Megáradt a Zala)
és a Zalaiét viz fúatt ó3i. Nagyobb károkról eddig még n*m érkeztei hírek, ; i
50
0363
í
FILMEK,
fényképezőgépek
iegolcsőbb beizerzásl forrása
VASTAGH N.»k.nu,«
_ (A biztosító magánvállalatok)
erőteljesen Mkészüfnck a biztosító kiizönsö^ suturának növdléséte- Rrt a ceti szotgaítn az Brtclrttlségl MimknuíU kifllség Kot1ttnrtybirtossdg;n éi a n\'rt-,.\' sitó Intézetek Országos SzövcUcgv állal együtte en rendeie\'t koAbzsv-Ari biztosítási uzMsrérzőkópzd tanta\'/vnin, a nitnyeu 31 klviilóan mtnöaKelt, fcg-nliilib 0 kózéndsko\':U végzett hrtígitó nyert képeslleat. A BIOSZ egészen ujszerii kezdeményezése nyomán klv.t. ntitos válna, lia az ország mos városaiban is readeoiéoek hnsonlS tan-fulvamokat. I,efnijabt«ui l\'ugvárolt nyál meg 05 lia\'Hfttóval egy biztosítási tanfolyam, ameiyei nemcsak la. nllanak, hanem a írnOTyemot Jó oreil-mónnyel végzett liaalfjalókat a bizlosiió inagáiiváüaftitok azonnal ulkUlloz is jullatják. (:)
- Tavasil kabátalnk
mindegyike clsorendi\'i builaj.e.li mü-lielyokl.cn készül. I.egujnbb iubcM! kabsljaink kiraktit linkban lálliatók. Scliütz Arutiaz,
Príma > uradalmi bor
?5 literes téte\'ekben kapható i termelőnél Batthyany-utaa 2S.
6741/1941.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli Árverésen eladok :
lleilllóvágásből kikerült 37 balom keveri tűzifái és kivágási a be-{eloll 294 drb (szö\'ökaró és egyéb szerszámfának alkalmas) láronéllő kevert szálfát; — a halomul 0 5 és I-— halmos, a azálfá!5—65 dib lg icjedő tételekben.
Fettételek: azonnali késipénzfizetés, elszállítási haláridö 1941. év április hó 16-ig, azon icIOn lul a várói fennlart|a magának a szabad rendelkezési lógót. A szálfa erősen gyökérrel szedendő kl, galy-lyak elégeiendök, gödrök beleme-tendök elszállítás elölt, addig a lat elvinni nem lehel. Aiiieniiylb.u ezen felléleleket vevő nem tel|eslll, az otl lévő felkészllell faanyagból a város a vevő leihíre Oáwal.végez-leli el
Árverés Ideje és helye: 1941. március hő 13-án, csütörtökön a városi gördövényl erdőben.
Találkozás: reggel 9 órakor a Sormás felé vezető országúton, a kis császárrét nyugati oldalán az erdő szélén.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad, mlg az árverezendő tárgyak részletes Jegyzéke a hivatalos órák alatl betekinthető: a városi kiadóhivatalban, a klskanl-ual városházi ügyelelnél, továbbá a tárgyak Is az Illetéken védkerűleli erdcőrnél.
Nagykanizsa, 1941. március 7. ígo Polgármester.
Vennék
egy 4 üléses kis autót. Cím a kiadóhivatalban.
Mélyeégea rAJdatomtól porlrj sújtva,, de Isten roea^áltoatftlhsUtUn akaratában való aláxatoa megnyugvással tudatjuk, hogy a lezdragAbb telMÓtf, a legjobb édesanya, drága egyetlen leányunk, aogornCnk
ifj. Virág Józsefné
ftxOl. Romvári Margit
áldáaoa életinek 22-lk, boldog hftziueágának 3-ík évéban rövid ¦aenve-déi után folyó hó tí-An éjjel visszaadta Jóaá-goa lelkét TeremtÖJéDek.
Drága, halottunk töldl maradványát folyó hó 9-én d. u. 4 órakor a róm. kai tomelrt halottasházából a rom. kat. egyhAx szertartása eze-rlnt fogjuk ben/* utal le Uil -.\';>> Idelgleuee íiyugvólirlyére kínéról.
A 7. engesztelő szent mlae-áidozat a megboldogult lel küld véért folyó hö 10 ón délelőtt 8 órakor leaa a eaeníterena rend lak plébániatemplomában az Egek Urának bemutatva.
Nagykanizsa, 1941. márolua 8.
A Te 16 lelked mindig kézötlünk 41!
Ifj V$kjs Jenit" férje, ZtHt.iba kisleánya. Rom.4,1 Mik ily él neje sí. UcrovI.. Magdolna ./.Ulti, Id Vtrif JÓM.f ét neje BX. VSria Asm apósa, illetve anyósa, Bsfavlcl J6.««f és neje »/-. Slaraliaa Aaaa nagy-azlllel Virág Máila férj. Wagaar Ittváaaé, Knmm (érj, H«é>«r OiakiraS, Bda Wagner István, Hwtstar OiiUr sógornál, Illetve sógorát és a gyászoló rokonság.
(Mh.dcn kiion Srtaattas iHiyvtt)
Nagykanlzss megyei város po\'gármcBlerélol.
Tárgy! A mosói7anpan kereskedői forgalmának szabályozása.
Hirdetmény.
A Budapesti Közlöny március 6-ikI aiá-mában közzétett 700/IMI K. K. M ai. rendelet szerint minden iparos, aki mosószappant állit elö éi minden nagykereskedő köteles a mosószappan készletét legkésőbb március H.-tig a Mosószappan Nyilvántartó Irodához (Budapest, VI. ker. Benczúr utca 13.) ajánlott levében beje lentenl A bejelentés két példányban küldendő el, a a formáját az említett rendelet megszabja.
Az előállítók és a nagykereskedők be Jelentéit kötelezettség alá eső mosószappan készletei március 6.-ávaI zár ilá helyeztettek a e készleteket forgalomba hozni, felhasználni vagy azokkal egyébVént rendelkezni, csak a fentebb említett Iroda engedélyéve! szabad. A kiskereskedők késtletel nem esnek bejelentett kötelezettség alá és zár alá sem helyeztettek és mosószappant fogyasztók fészere, de »csakli Fogyasztók részére, tovább fs eladhatnak, Kiskereskedőnek s rendelet szempontjából azok azámltanak, akik mosószappant klzáröiag fogyasztók réazére árusítanak; nagykereskedő az, aki mosószappant kl- A zárólsg viszonteladók, vagy részben \' viszonteladók részben fogyasztók restért Aruslf. Ez utóbbiak zár alá helyezett készleteikből fogyasztók réazére sem árusít-hatnak mosószappant mindaddig, mlg az Irodától erre engedélyt nem kértek és kaptak. A rendeleT az előállítókat, nagykereskedőket éa kiskereskedőket (eljegyzések vezetésére kölelezl, az előállítók éa nagykereskedők pedig kötefesek a jövőben Is a készletekben bellit változásokat mln-
ÁLUU
Órata «tty«e>lá. Iparosokaál, ksfssk*-dőfanél méltányosan munkát vállal. Dm a Hadéban. _ 6*1
tt íj AranSt karcsak a zonal Ira. Kugler
Sagár-ut 16/d.
den hónap 10.-éig az Irodának bejelenteni-A rendelet Intézkedik még a körzatl beosztásról és a kiskereskedők kijelöléséről Is.
A rendeletnek a fogyaszt^ közönséget érdeklő legfontosabb rendelkezése az, hogy magánháztartásban személyenként két kilónál több mosószappant készletben tartani nem szabad. Az ennél nagyobb készlettel rendelkező háztartások mindaddig nam vásárolhatnak moséstappant, amíg készletük a személYtnkéntI két kiló alá nem csökken. Azok a családfők pedig, akiknek háztartásában március 6.-án személyen\' ként íi kilót meghaladó késztet volt. ; személyenként S kilót meghaladó kéazletet az Irodának március 14.<élg ajánlott levélben bejelenteni tartoznak; azok a családfők bejelentőlapéit forduljanak a vároai közellátási hivatalhoz (Munyadl-ulca Ifi). Az így bejelenlett készleteket a csalídnk el nem Idagenlthetik, mert azt az Iroda Igénybevebetl és csak ha az Iroda szeptember tVáig sem vette igénybe, akkor használhatják el na ját szökséglelükre. Azok a háztaríáaok. amelyek a mosószappant rendes szükaégletUket meg nem haladó mértékben házilag alítják etŐ, személyenként 2 kilónál főbb készletet Is tarthatnak otthon, de a személyenként B kl|ön felüli mennyiséget a< Irodához mardin I4.-élg ezek la bejelenteni kötelesek. A fogyasztók moséstappant általában csak kiskereskedőktől vásárolhatnak, vagy olyan nagykereskedőtől, skl már megkapta az Irodától az engedélyt, hog^ fogyasztók részére Is árusíthasson. Nagyfogyasztók a közellátási minisztertől engedélyi kaphatnak arra, hogy szükség\'elöket közvetlenül nagykereskedőtől azerexheasék be, A rendelkezések a pipere- (mosdó-) szappanra és a borot\'aazappanra nem vonatkoznak. Azok az előállítók, keresVedök és fogyasztók, akik a rendeletet bármi tekintetben mcgizeglk, kihágásért két hónapig (erjedhető elzárás büntetésében rélzoiUtnek.
Nagykanizsa, 191!. március BT1
Tit Polgármester.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olTsg6k.sk
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésit
István király Szálloda
(VI., Podmanitizfcgr-utoa 8.)
igazgatóságával sikerüli olyan megállapodási kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komfortul (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, lelefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáil. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapja* vehesd igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olyasok részére.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
.uu-firirnrr t"—....... ......... „.«««...........
Perltkt <Mei«ll<ny «í»IHI«« 10 ént Irodai gyakorlatul Ugy»édi, varr Más hódiba. Intuita, «Ili»! kani. Clin a ki-
adóban.___Tűi
Oyakortaltit biro, (ardasi(I «rJktltolát véglett, «alBnalSI il\'ást kim 40 «.<• nos, óskenmtény. Küojralait. levaltatat érti, míbfaseltwz ia<k»»r0. Clm a kiadóban. ™
ADÁS-VÉTEL
Maaaaált rahét raank és aUdob. Márkul, Klrályutea St. 4«4
AaylallaS, baiiaáltit li, vásárttok. RllKhír Mátyás, Klrály-n. 99, 90
Hunyidl-utca zS «lati karsantills-és» é« trágya áladé. 878
- Kllogáitalán állapotban 1»8 aaalaa-Sjanslturál rtoaik. Clm a kiadóban. 062
OaisilSaápat «™«« 100—I10-la ttiklonal Elidnán vagy curaba adnék 2 drb 800 II MÁV palrnfeunioi garnitúrát. Alántatot Pláh litván Slolo», Maori.
rismisM Enlarháiy, tirad» maílla, tihirkocalk ái airtalok aladók. Soaár-
ut 20. __7*
Tla.la Itbaaalr, pthely, bulor éa lakáa-leloMtálból háitartárl dolgok áladé*. SM-merea 10__™
Jeeyzékbtn nylIvánUrtort lona vevólak kivételeién uáral Imáb Krallal váiárol-hatnak. Hercegi EidéhlvaUI. 714
IAKA8 ÜZXKTHELYISÉO
Eötvöl-tér 3. I». bálban hároeaixobál alfiuobái, vfivaietákw (ingoi W. C.) lakás má|ui ilaajárt ktadé. Magtiklatitc raggal 9-10.lg. SI2
Egytsoba konyhái lakai mallékbalyiié-gakitl má|m 1-ra htodé Kl.laludyulc.
6/a ír. 00.1
aWTOROZOTT IZOsU
KSISabaláralai llagánsan bútorozott utcai noba í ággyal kiadó. Teleul-ut 29.
Ml
KlaiAiiaaiai bútorozott aaoba, lardfi-•aoba haiinllallil kiadd. Caiuyl Láuló-utca 8, ímelal. 710
HÁZ fiS 1NQATLAN
Több addtnantei migán- éa bérbáiat, hálbslyit, iroltll éa földeket kSaaertH Pipp, TeliU-ut >. 3301
¦laalá agy hold oltvány aiólsblrlok Nagykinlisátol 8 km-re, caerepai plncával, leljen lelaaarcláml, két végén akácoa elitére I él gyamblcibtael. Siemétyaian tárgyatok. Horváth JéZaal Ollambok, 95. a*.
EgyKrobái konyhái aaasáakaW «lado. Jóiacl löherceg-ui 100. 051
¦lad* Hántétéld Silaetl dűlőben. Bővebbet Petöll-ut 27. alaif. M4
Kialerhartc etajén egy aaSIS eladó. Brdeklódnl lábat Jóiial libcrcag-al
Nagyobb aaSI* gyOmílcioaial s»r.S-len áladé. BSrebbtt Frltx Mihály, Király-utca 17.__W7
agány-u, 2. tsámu bta éa tóbb rét alad*. Erdeklédnl Kllály-u. SS. 700
" Arpád-utca 18 alatt teltéanek való IMd Ingyen kaahatd. Ugylaort «haba hái-h«ly eladó. Hívebbel a Fillérei Baeárban,
701
átalltat, lilgeleltat, vagy régi hasát átalakltatul lkll|a? I\'oiiluljon blukimuial Statelier kőművesmesternél. — rblkocsl-ulca 32/1.. 841
ZALAI KÖZLÖNY
IMI. március (i
Nagykanizsa megyei varo» polgármesterétől.
6115/1941,. .
Tárjy: Pajailttll elleni kOttlMÍ * v«rttte».
Hirdetmény: ¦
A!\', mrdmÖfeléHíigyl minisztérium 139: W/1940. IX*.\' O-zT bz! rendeletével a kalfforhiaj pajzstetvek ellen! köteleié* védekezési elrendelte.
A védekezést ^minden gyümölcsfán, bokron, továbbá idős Ián, vagy bokrod in vójíro kell hajtani, ha pajza-tétgvel íoijtözvel ván. , A ViMekezéB Bonja a\' következő: áfák törzset és vastagabb ágát a repedezett, elhalt kéregtől, a mohától és zuzroátol kemény luroló kefével, ha pedig az-Uknégea, ka-paróvassal éa utána arótketóvel kell alaposan megtisztítani A lekapart ké-leHtörtn alékét, znzmát ée mohát a le váfeott ág éa gályréazekkei együtt gondosan Össze kell gyűjteni és azonnal el kell égetni. KiUtán fagymentes időben 4*Vo-oafi»vilnyoInj tertalmuperme-tezőszerrel(Uondrol, tturla,Hertolineum, vagy" Shell Dórmnith Wash), vagy ipA-oa méazkénlevel a fák é* bokrok toráénak, ágainak, gályáinak felületet uilijitünütt jól, megáy.uWaa be kelt permetezni. A pormötozéat mindig a fa csuusán kell kezdeni, h>>gy a lefolyó lável már megáztatott részek számbavételével takarékonkodhassunk anyaggal éa munkává).
Csak száraz fdobon éeazáráshéju fákat permetezzünk Közvetlenül eeő utAn végzett vagy általában átázotthóju fa permetezése fölmunka A 16 nagy része lefolyik, nem Ivódik oléggó a héjba, a pajzsok alá és nem öli meg a pajz^tetüL
Fagyó* vagy fagyveazélyea Időben egyáltalán nem szabad permetezni. Különösen akkor veszedelmes a per-métezée, ha a nappali felmelegedést üresebb éjjeli lehűlés követi.
\'Fent leirt védekezést kötetes mindenki folyó évi március hó IMg maga elvégeztetni.
Akt a védekezést a fenti határidőig egyáltalán nem, vagy nem a fenti mó-Aoa végzi el, kihágást követ el, moly büntette alá esik.
A megindítandó kihágást eljáráson gfaful a S5 0C.0/l93g. F, M. rendelőt 107. fi-a értelmében a pajzatottl elleni védekezést a mulasztó költségére hatósági úton fogom elvégeztetni. , A védekezőé végrehajtását a föld-uilveléaügyl minisztérium a maga kl-büldnltjo utján, továbbá én fs ellenőriztetem. A védekezés mikénti végre-hajtására bCvebh [etvilágosttáat nyújtó .Védekezés gyüraölctíálnk pajzatelvelk elten" olmü könyvekot a v. gazdasági hivatal Ingyen ad.
Nagykanizsa, 1041. márolus 3. iiq Polgármesre.
Nagykanizsa megyei-város polgármesterétől.
5*89/1941.
Tá\'gy i Szeib IőtIs Irlál.
Hirdetmény.
Felhívom .az össtes birtokosokat, ha,;y legelőjükön található szerb- és eftyéb tövist haladéktalanul,\'de mindenesetre még virágzás előtt Irtsák kt,\' iiu.iii a\' mulasztok ellen a kihágást eljárást kénytelen leszek meg-
WmS.
Nagykanizsa, 1941. március 3. síi . Polgármester.
0568/1941,
Tátgy : Püréiípor értékelése.
Hirdetmény.
A városi hivatalok tüzlfMxükség-leHnek fúl aprításán ál nyert kb. két kocsi fürészport a v. gazdasági hl-vtllban 1941. évi március hó IO-én d. e. 10 órakor tartandó nyilvános érverésen eladom.
Bővebb felvilágosítási a v. gazdasági hivatal ad.
flagysarllzsa, 1941. február 26. ei Polgármester.
P ajzstetü
eller
tökéletes hatású permetezőszer
SHELL OORNANT WASH
a
Kapható:
shell kőolaj r.-t.
lerakatánal és a szaküzletekben.
ffaiiirei
Continental irúíépíK
képviselete és lerakatta
SZABII ANTAL SPORTÜZLETÍBEN,
NagykBöbsa, Főiut 5, . \'
Csillárok,
falikarok,
éllellszeKrény-lámpifK
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGY.-nél
Sugár-ut 2.
A jelenleg ellenőrzés alatt álló
alkalmazottak.
nyHvántarfa\'al
(ttzöte
•• már kapható
lapunk nyomdájában.
Nagykanizsa megyei város liulgírnleulerélftl.
6643/1941. ; \'¦¦
Tirgy: Harcaiért lövészet.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai folyó évi március hó 4—6—7—8—12—13— 14 én, naponta reggel 6 órától 18 óráig a Tölgye*1 erdőben levő harcaiért lőtéren Ifigyakorlatot tartanak. Ei Idfl alatt ott tartózkodni lUos, mert életveszélyes.
Egyéb tudnivalók:
1. Szépeinek községtől béreli tettnél Is lezárás alá kerBl.
2 A lövészet robbanó lőszerrel la folyik, rntért la a fel nem robbant Hvedékhez nyúlni életveszélyes. Az ebből eredő balesetekért a Htiestárral •Zemben semminemű kárigény nem tármwzlható.
Nagykanizsa, IMI: fírraár 26. m Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4712/1941.
Tsrgy; Az anéflponal valö eyü-aOlapennelttesdtUtáea.
HlrdetmÉny.
Tudoaaásosir* juloll hogy egyes gazdák a gyümölcsfák vlrigtáia idején Is használnak arzénes pori permetezésre, |d:khet a vlráfinylláatól a szlroinhull.lslg\'.lörlénö arzénes permetezés a méhesekben nagy kárt okoz. Közhírré tetzem, hogyiszarzén-nelvaló permetezés a vbáiúás, Idején Hloa és 4810O/1932; F.\' M. az..rendelet aJaplán. elzárással büntetendő Uhájáae képtz:
Nagykinhu,. 1941. február 18 ín Pb1|fáYmester.
»UU KÖZLÖNY
politikai napilap.
Katája: „KUrguluigl R. Y, H.iykiMm*. Hatói. Usd6: I1I1IIUW,
%sm«otu a „KlisuSuiii It. T..Naarkaaiiaa-
¦yraailab.. Hsayk«.lra.. (Njoaufeun t„i,i, <„i.j aAraW
81, é»íolr»m 57 Ulm
Qdakozz az <rvl«káro«ultaknak I
^««y»«nUA», 1941. március 10 hétfő
ára 12 flit.
ZALAI KÖZLÖNY
*» UKliiluvalal: Fiat 5. mia.
aiiddea béfcoziupdilatici.
POLITIKA I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ElStlicIéjsl in : egy kúra 1 penai «O 111 Sierkesitéségl es fcTitdóhlvitlUi telefoni 78.
filler.
áfOldtnlaJdon: kötelez
Irtai G.i.t.lyl 1.,, Ui,l»
onsággylHésl képviseld
A földkérdés minden korban nagy jelentőséggel blrl egj> nemzet életében. Ereztük ezt mi magyarok Is a századok folyamán, különösén éreznünk kell azt most, amikor* a nagy háború vér veszteségét megfelelő földbirtok-politikával méi most sem tud-tud pótolni. Különösen Időszerű ez ma, amikor egyrészt a nemkívánatos elemek kezében lévő földbirtokokat kell nelnzethü, szapora kis magyarok kezébe juttatni, másrészt le kell bontani a feudalizmusnak i|t maradt csőkevényeit, az 5—10—20 ezer holdas ós ennél nagyobb latlfundlumokut, hogy községek épüljenek azokon, emberek szaporodjanak; a nemzetfenntartó magyarok száma emelkedjék és meg tudjuk állítani azt a szörnyű pusztilást, amelyet ebben az országban a meg nem születelt gyermekek elmaradása és a rengeteg\' törftegbetegség okoz sorainkban. Ma nincs amerikai kivándorlás, mégis évenként egy-egy kis hadsereget vesztünk el olyanokból, akiket a nemzet számára meg lehetne menteni.
Mindinkább általánossá lesz az a tétel, hogy a föld a nemzeté. Azók, akjknek ebből a földből cgy-cgV darab van birtokukban, csak átmeneti birtokosai annak. A föld minden por szeme, minden barázdája részo a nemzeti éjeinek, a Szent Koronának és egy darabja az ezeréves Ország földjének. Ha ez a Told valóban a nemzeté, ugy ebből, a tényből ugy .a nemzptro, mint annak átmeneti.birtokosaira igen erős, kemény és.felelősségteljes kötelezettségek haramiának/ r -- .
A nemzetre hárul az a kötelesség, hogy minden «szközzel igyekezzék bevonni a termelésbe azokat a terméketlen terüle-teket,a melyek ebben.az országiban, sajnos, igen nagy részt foglalnak el. Csonkamagyarorsza-gon 1,226.000 kat. holdat tett ki a földadó alá nem eső terület, ezenkívül 1 arauykoronás, vagy ennél kisebb kat. lisztajővede-lemmcl, rendelkező föld van 129 ezer kat, hold, tehát Jicrekszám-mal egy és fél millió kat- uoltl van a csonkaország\' területén olyan, amelyet be kell állítani a nemzeti termelésbe, bármibe kerül is. Nem vagyunk olyan gazdagok, hogy ilyen területet parlagon hevertethessünk,- amikor az elmúlt 50 esztendő alatt Magyarország lakossága 41 százalékkal szaporodott, amivel szem ben még növekedtek 4% idő alatt a földadó alá ncm\'lfe területek,. 1925-től 1935-ig, eltelt 10 év alatt több, mint ÜOloO knt. holddal
Göbbels: „Németország nem köt kiegyezéses békét, elég erfis ahhoz, hogy kedvező békét kikényszerítsék
Az amerikai szenátus megszavazta az Anglia megsegítéséről sxóló törvényjavaslatot
— USA-ban keretzteshadjáratot Indítanak a háborús propaganda ellensúlyozására — Az amerikai háborús kampány az egész európai tömböt találja magával szemben
— Lelepleztél. Anglia titkos háborús céljait — A francia hajóhad szembeszáll V az angol blokáddal
Görögország katonai föladásának gondolatával foglalkozik 1
Newyork, március 10\' Az amerikai szenátus, mint ismeretes, tegnap elfogadta a Roosevelt-féle javaslatot, amely szerdán kerül a képviselőház elé. Ha a képviselőház is elfogadja, az elnökhöz viszik el aláírásra és ezzel törvényerőre emelkedik. Az Angliának nyújtandó 10 milliárd dolláros, há-tos éves segélynyújtási terv részleteit most dolgozzák ki. ~ Az ellenzék az egész országban harcot indított a háborús
{propaganda ellen. Az elszigete-Ődés politikájának vezetője,
Weeler szenátor kijelentette, hogy keresztes-hadjáratot indítanak annak a propagandának ellensúlyozására, amely előbb-utóbb háborúba dönti Amerikát. Kijelentette még, hogy
az Angliát megsegíti javaslat elfogadásában az amerikai népnek nem volt szava.
Beavatott körök szerint aa Angliába irányuló hadianyag szállitást\' sok apró kis hajóval akarják lebonyolítani, hogy minél kevesebb "célpontot adjanak a német tengeralattjáróknak,
Az uj német zsebtengeratat.járó láthatatlanná ludjá magát tenni
..... Róma, március 10
A Popolo di Róma részleteket
közöl az uj német zsebtenger-alattjárókról. A cikk .szerint a közép tonnalartahnu U-Bootok
USA az egész európai tömbbel találja magát szemben
Róma, március 10 Az olasz sajtó szerint Amerika háborús befolyásával kapcso latban az egész európai tömbbel találja magát szemben: A Stampa hangoztatja, hogy Jugo szlávia helyesen cselekedett az amerikai ajánlattal szemben órf bár nem csatlakozik a hármas-egyezményhez, ünnepélyes nyí-latkozalot tesz a tengelypolittka mellett.
A Voce di Itália budapesti lu, dósitása arra mutat rá, hogy a tengely megszilárdítja a Balkár non a békét.
ködfejlesztő készülékkel is el vannak látva, Azonkívül a zaj-tompitón kivfll a víz alatt üldözés esetén vegyi anyagot lövel ki magából és mint a tintahal, láthatatlanná tudja magát tenni.
Románia a kDlállamokkal kereskedelmi egyezményekre törekszik
Bukarest, március 10 Bománia a külállamokkal kereskedelmi egyezményt igyekszik kötni. Atttoneseu római, berlini ós bécsi utján a szükséges alapelveket már leszögeztek.
Hivatalosan közlik, hogy o romániai német, csapatok hazul_ ról élelmezik magukat és a romániai élelmiszerhiány oka neuv a német csapatok jelenléte.
Hajóhad kíséri a francia kereskedelmi hajókat
Paris, március 10
A francia hadihajói.aó? a jövőben kiséri a kereskedelmi hajókat és szembe száll az angol blokáddal, mert mint hangsúlyozzák, a kormánynak köteles-
sége a népnek enni adni.
Berlin, március 10 A német repülők az éjszaka London és Délnyugat-Anglia több kikötőjét bombázták. Több tüzet figyeltek meg.
A brit diplomácia titkos háborús céljai
San Frauciscó, március 10
John Cowlcs amerikai újság-Író az illeni sajtóban leleplezi a brit diplomácia titkos háborús céljait. Ezek a célok érthetővé teszik, miért habozik
Churchill és Eden nyilvánosságra hozni Anglia terveit.
Eszerint London háborús céljai a következők:
1. Németországot olyan hely-
(Folytatáa a 3. oldalon)
szaporodott ebben az országban a földadó alá nem eső terület.
Ezek a területek a szikes, vad-vizes, homokos, vízmosásos, lápos területek, amelyekből — ha mindet nem is — de egymillió kat. holdat feltétlenül be lehet vonni a termelésbe, legalább is annyira, hogy féltormést tudjon adni.
Elméletileg ez a kérdés ma már mégoldódott. Nézzük meg Németországot; Olaszországot, vagy Európa bármely országát Portugáliától Görögországig, Finnországtól Olaszországig, s látni fogjuk, micsoda hatalmas kétirányú munka indult meg ezekben az országokban : növel-
ni a termőterületeket * minden eszközzel, íeesapolással, talajjavítással, alupcsövezésscl, különleges növények termesztésével, stb. és növelni a meglévő területek termésátlagát, mert nemcsak az önellátás szempontjai, hanem az ország közgazdasági érdeke is azt kívánja, nogy a rendelkezésünkre álló földből minél\' változatosabb termeléssel minél nagyobb termést hozzunk ki. Nem az tehát a gazda érdeke, liogy a terményárakat emeljük és ebből á gazdaközönség nyugodtabb.megélhetést biztosítson, hanem az, hogy ugyanazon . a területen, lehetőleg ugyanazon munkával és költséggel 50«;vagy
100 százalékosan nagyobb eredményt tudjunk kihozni.
25 esztendeje kisérem figyelemmel a mezőgazdásági termelés változásait és szomorúan kell megáll api tanom, hogy a magyar mezőgazdasági termelés országosan holdanként! átlagban ez-idő alatt, jóformán alig fejlődött. Pedig ez alatt a 25 esztendő* alatt" Európa majdneiv valamennyi államában 50—300 százalékos emelkedést értek el a holdankénti termelésben, mig ná lünk, ha visszaesés nincs is, de -emelkedés se tapasztalható.
A kettős irányú munkát tehát minden erővel folytatnunk1 kell: termővé kell tenni a ter-
Éktiá KóátóNV
mékellen területeket, nagyobb hozamra kényszerileni a földöket. Jobban kell szerelni a föl* dünkel, jobban kell trágyázni, kapálni, munkálni, diidvát irtani, tisztább magot vélni, stb. Sajnos, ezek a kötelezettségek elsősorban a kisbirtokosokra vo natkoznok. Akadnak itt tiszle-letromélló kivételek, nagy általánosságban a nagybirlokosok jörésze rzl a munkál Így el is végzi, de a kisbirtokosság nagyobbik részénél a földgondozás sok kívánnivalót hagy bátra. A szikes és homokos területek erőteljesebb munkábaállilá-sa minden áldozatot megérdemel. A vadvizcs lerülctekbizony talán termelésének kérdése a most bejelentelt nagy átfogó vízgazdálkodási terv kapcsán megoldódik. Ezenkívül különösen a tömegcikkek termelésében kell nagyobb eredményt elérni. A gabonafélék mellett különösen a kukorica és a burgonya az, a melynek termelésében sok hiba van. Itt egészen kis munkatöbblet nagy eredményt jelent.
Feltétlenül keresztül kell vinni a kormány bejelenlelt tervgazdálkodási elgondolásait, mert nem lehet az egyénekre rábízni, hogyan gazdálkodjanak a rájuk bizolt földön. Nem azt jelenti ez, hogy parancsolni fognak, hogy ezt," vagy amazt termeljük, — bár például attól sem riadnék vissza, hogy kényszeritsük a gazdatársadalmat a luccrnater-.melésre, meri igy 30.000 kai hold lit ce ni a több. el tel meg lehetne oldani takarmányterinelé sünk problémájának nagyrészéi — hanem arról van szó, hogy jobban szántsunk, a gyomot jobban irtsuk, többször kapáljunk és ezáItal nagyobb eredményt érjünk el. Ez ma már nem egyéni kérdés, hanem a nemzet életének, jövő fejlődésének kérdése.
Ebből a munkából — mind a termőterületek növeléséből, mind a nagyobb termés eléréséből — kl kell venniük részüket a mezőgazdasági munkásoknak, n gazda legbensőbb munka társainak. Igazi belső lélekkel, komoly felelősséggel kell végezniük nekik, is a vállalt munkát. Vissza kell állítani a munka erkölcséi, a munkateljesítmény leg magasabb fokát s dolgozniok kell felelősséggel a részükre meg állapított munkabérért, amely a mezőgazdaság csődje nélkül az égig nem cmclkedheük s amelynek ellenértékeit, a munkához szükséges cikkeket is éppen e miatt tartja kötve a kormányzat hatalma. A cseléd- és a munkás-szerződések (házi; éves cseléd, vagy .szezonmunkás) kétoldalú szerződések, ezeket a munkás egyoldalulag fel nem bonthatja, mert ez bün a nemzeti közügy ellen és ilyen esetekben a legszigorúbb megtorlástól sem szabad visszariadni.
A földtulajdon kötelez, ezért a nemzetnek, amelynek képviselője a kormányzat, kötelessége a földdel biró polgároinak gazdálkodásába beleszólni, de a földtulajdonosoknak is kötelességük, hogy elkövessenek mindent nem a maguk, hanem az ország jövője, boldogulása, a megszületendő magyarok, az utánunk következő nemzedék boldogabb megélhetése érdekéin, -\\ |
Ilovszky János képviselő Bécsben
Március 10-mt érkezik vissza Budapestre
Ilovszky János, Nagykanizsa országgyűlési képviselője, mint az Országos Baross Szövetség elnöke tönbhetes tartózkodásra Némelországba utazott. Ezt meg előzően felkereste hivatalában ReményiScbneller Lajos <$énz-Ügyminisztert és nlőterjcszletle azokat a kérelmeket, amelyek a a keresztény kereskedelem és iparral kapcsolatban az utóbbi időben felmerültek és megoldásra várnak. A miniszter a legnagyobb előzékenységgel fogadta az országos Baross-vezért és kilátásba helyezte az előterjesztések ügyében való mielőbbi in-
lézkedésél.
Ilovszky részt veit a lipcsei vásár megnyitásán, maid Berlinbe folytatta útját, ahol fontos és nagyjelentőségű tonácskozáso kai fofytotolt a német gazdasági és kereskedelmi élet vezető tényezőivel, maid onnan missziója befejeztével Bécsbe folytatta Útját. Ilovszky a Bécsi Vásár meghívott Vendége
Nagykanizsa országgyűlési képviselője kb. Hi-ig marad még német földön, azután visszatér Budapestre.
Valószínűleg a hó harmadik felében érkezik Nagykanizsára.
A Credo március havi taggyűlése a fehérteremben
P. Valérián egyházi alelnök bemutatkozása és előadása
Vasárnap délben tartotta | élénk részvétel mellett a nagykanizsai Credo-szervezet március havi taggyűlését a fehérteremben P. Gulyás Gellért plébános elnöklete alatt, aki bevezetőiében rámutatott a mostani böjti időszakra, amit minden katolikusnak hasznosítani kell.
P. Horváth Farkas Valérián, az újonnan megválasztott egyházi alelnök mutatkozott be ezután. Keresetlen szavakkal köszönte meg a beléje veteti bizalmat és Ígéretet tett arra, hogy a Credo soraiban mindenkor szívvel-lélekkel küzdeni fog célkitűzéseiért. P. Valériául n gyűlés közönsége lelkesen megéljenezte. f
Majd P. Horváth Farkas Valérián megkezdte első előadását a mai ifjúság problémáiról. Rámutatott arra, hogy mindig az előző generáció felelős az utána következőért, Az i.dös és a fiatal nemzedék között mindig szoros a felelősségből származó kapcsolat. Azért kell, hogy mindegyikünk szívügye legyen az ifjú magyarság. A krisztust országban is nagy szerep vár a magyar ifjúságra. Hitler és Mussolini államterveik megvalósításánál mindenekelőtt az ifjúságot szervezték meg nagy feladataik elvégzéséhez. Nagyon fontos, hogy az ifjú magyarságot megtartsuk Krisztus táborának, nehogy az az áramlat sodorja magával, amely ellcnségsj Krisztusnak és egyházának. Kö* telességünk törődni az ifjúsággal, mert felelősek vagyunk érte.
Majd beszélt a korszellem kihatásairól, a sport elfajulásairól, az ifjúság veszélyeiről. Ka-leidoszkópszerücn felvonultatta a különböző ifjúsági problémákat és az ifjú magyarság iránti szeretettel és féltő aggódással vette bonckós alá a mutatkozó jelenségeket, amelyek komoly meggondolásra késztetnek minden, fajtáját szerető magyart. SOS kiáltást hallatott: mentsük meg a magyar ifiuságot, mert veszélyben van. A korszellemet kell mindenekelőtt megreformálni, mert ennek lett áldozata az ifjú magyarság. Ennek a korszellemnek kell hadat, üzenni, amely a krisztusi erkölcsöt sárba tiporja, az erényt guny tárgyává leszi, övjuk meg ifjúságunkat mindentől, ami lelkét hervasztja. A Credonak itt különös szerepe van az egész vonalon. Százszázalékos katolicizmust mindenüvé belevinni, bátor hitvallással síkra szállni a korszellem káros befolyásolásai ellen. Harcoljunk a mi ifjúságunkért, a krisztusi erkölcsök uralmáért, a családi élet tisztaságáért egységesen és zárt sorok bán,
A mélyenjáró, szépen felépített előadás nagy hatást váltott ki. P. Gellért köszönetet mondott az előadó P. Valériánnak lelkes ifjuságszeretetről tanúskodó előadásáért, majd megtette bejelentéseit. Március 27-én kezdődnek a férfi lelkigyakorlatok a ferencick templomában, a mit P. Röss Bertalan dr. kapucinus házfőnök vezet.
Március 29 én tárgyaíja a rendőrbíró az eggensulytörvénybe ütköző ujabb kihágásokat
a hormánybixtostái képviantőjéntíh kSzbenjbttivel
Az utóbbi időben a kormányWztDS*-ság ujabb Mjtfientést te ti több kanizsai lakos íTfieii, akik az egyenMiiytörvŐny rtndolkezéseil nem tartották be, nevezetesen a kötelező bcjűfciit&iokftt áü-mulasztottuk. A nagykanizsai raidör-kiipilanysi\'ig kihágási osztAkyR mj4rd\\is 29-ín tárgyalja ezek*t az ügyeket a kormánybiztosság WkuWültoi.cfc köz-lKUjuttéwl.
A rendőrbiró Handelsmwnn LásjjVtJ Cscngeri uU kereskedőt tiz napi elzá. rást belyettesUö szár jXTogo pénzbüntetésre Uélle, mferl a pénzügyőrök HandelsnjfinnAl mintegy 80 kg. cukrot taláftak, Haadti&staaitn azzal védek^ zett, hogy vidéki polgAroltftÚt .vAsArofita üíwze, hogy vevői között Ingyen W ossza. A 100 jiíiiijti pénzbíkntetés }og-aröa. — Rojt PwKHiia-sjtólííjda bírtőt
.1041. mirclm 10.
ti, F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolánylnál.
a mult eVben 100 i*ngőne UeSlték( mert engedély nélkül táncmulatságot tartott, I\'eöebbezes folytan Rx ügy n főkapitánysághoz került, amtt\'.y a nu. nösitést nwegváltoztattá. A nmúsztérhim most a kanizsai kiliágAsl osztály ítéletének minősítésit Ártotta vissza. -Számos relje\'enté* érkezett a moűonf-elniíirök részéről egyes m\'almok et>u is azért, mert n kiőrlési rendsflioezósjBki-nek megfelelően nem őrölték k, * ga.. hónát. Eljárás indul\' ellenük.
AIUníU n> a sarcai mek htttkőiuaRekoa -BtidapMt I, ¦fawráa
6.45 Tora* Hírek. Körlaroéayek UtDg\'tuneiek. — ljWn« , étrend. — 10 ÍIlHik. - II.10 N«m«elköj(í *UJeiio-ww\'gAlat, — 12 Haraagazó. Hlmnuaa, Idfijnráíjfienlés. - 12-40 IflKk, -13.20 Idöjeités, UlőJírAajejenléi. -14.35 Hírek. - 14.45 Hftsorlamer-IftttK - 15 Arfolyamhtrtk, piaci árak, íieJiinB.fjrArak. - 16.45 lilftjvlzéa, idO. Járásjelentés, hitek. - 17 Hiiek l4o-vék és magyar-orosz nyelven. — 19 Hírek. - 21.40 Hírek, idöjarasjelentéa, hirak szlovák éa magyar orysz nyaiven.
— 23 Hirek német, o4sz, angol é« henri* nyelven. — 0.0 Hitek.
el/DAPEST fv
10.20 FWo\'YisAb, - 10.45 DívAUud6> alias.\' - 12,10 Szabó Sántor-fceaedüi
— 12.55 Mészárosaié Kriz%nUn;ts KTára zongorázik. - 13.30 S:vi JózüpJ cigányzenekara. — 15.20 H>i%lamczck.
— 15.40 Háziasszonyok imz&gplrjtik;
— 10.10 Gyermekdélután-
17.15 A KözoMtási Szolgálat kőit*, menyei. — 17.30 Imiezky LAsxT.6 tánczenekara. — 17.55 Kardevan Károly (líiadása. — 18.20 Adáni Jeu/Í (eWadásfl,
— 19.20 Magyar önismeret. - 10,25 SArközi Gyula dgÁnyzcnekwn. — 20 l"áy De5a verőket mond. — 20.10 A RAdló SzaSonnaujkara. — 21 Kádár lirzsébet t«bwzéftés*.-— 2Í.20 A zágráW iZvonímiri-kónis hflíng\\-ert*nja — 22 Az 1, lionvéd gyalogezred z<avekara,
— 23.25 Mursl líkk cigAnyzw.aeknra.
BUDAPEST II.
17.30 Rvszin haíl«f»tóinkuak. - 18 Francia nyelvoklutáB. — 18.30 Itbüczky Lá&zfté tAnczenekara. — 19 Koztofl Géza gordonkázik. — 10.25 Mezőgazda,, sági félóra. — 20.10 H*ng>tn»i«k, — 21.10 Ml minden tőriftit őtvan áv\\tíl ezelőtti Elmondja a régi idők krónikása, , ;. ¦
EMLÉKEZTETŐ
Eiynuri klklía (? wr) dija 90 Hllér.
UnlM 11:
Tukuji auu a K.r. Ti.iIrlMlüiiük r«il«4sil»n o Váriisi Srinhí\'liHU. (AIKUhm WnKiâwtr».)
A „l\'ereuc JŐMeC IxMirDvIx
régóta kiifinOen bevált báilinr megtogztM uíkrtkeiUtnél fa annak mindenféle karos kov.lkciménytloél ; blotot, enyhe éa gyorsan haló 1er-mémelee lia»ha|lô, mely aaimoe be-legaégnél u eméuléal Uv«|h és u H.aoat tbkona. — Kérd me meg
IMI. asáK*** jgj
BAáUAl KÖZLŐNK
(folytatás na 1. oldalról)
tétbe hozni, amMyenb.cn 1918-ban volt, Németország teljes lefegyverzése, légi erejének kiszolgáltatása, légi iparának elpusztítása, gazdasági hatalmának gúzsbakötése németellenes kontinentális vámszövetség segítségével j
2. Csehország és Ausztria egyesítése egy államban ¦Habsburg-monarchia alalt;
3. Megszerezni Olaszország va lu mennyi gyarinatbirtnkát, an* gol protektorátus alatt visszahelyezni .Abesszínia .trónjára Hailé Szelassziét és Olaszországot Anglia hubérállamává tenni;
i Belgium, Hollandia,\'Norvégia és I^pngyelor.szág független-ségé\'ltck visszaállítása s azoknak Anglia hübérálla.maívá tétele ;
5. Névleg visszaadni Franciaországnak azt a pozieiöt, amelyet Európában elfoglalt, azzal a különbséggel, hogy a régi katonai tekintélytől megfosztott Franciaország csupán kis .másodrendű figura lenne a győzelem állal megnagyobbodott Anglia mellett ;
G. Célja továbbá Angliának, hogy Spanyolországban visszaállítsa a régi politikai és pénzügyi hűbériséget s végül\'
7. hogy megtiltson Japánnak minden politikai\'terjeszkedési és korlátozza annak kereskedelmét az egész világon éle tbc léptetendő védelmi vámintézkedésekkel s örök jelleget adjon a japán— kinai viszálynak és igy kimerítse a kél ország erőit.
MmaforautAfl na>m köt kl«0yex*«ea. békét
Berlin, március 10 Göbhels kijelentette, hogy nagyon csalódtak azok, akik kijelentették, hogy Németország csak légi haderejével akarja kikényszeríteni győzelmét. Németországnak mind ij.három¦ fegyvernem teljesen rendelkezésére áll és senkinek sincs fogalma arról, milyen erős a német haderő.
Hollandia, Norvégia és Belgium megszállása katonai szükségszerűség volt csupán. Németország nem köt kiegyezéses békét, elég erős ahhoz, hogy kedvező békét kikényszeritseri.
Hitler elhatározásait nem köti időhöz, \'de kijelentette, hogy f|02 194}-lk esztendő mtghoz2a
a német nép restére a ktdvetö döntést
és.«. német «ép bízik vezére ki-> jelentésében. > •\'
Berlin, március .10. i A, n4mot csapatok T.rácia ha tácáu .állanak.
- Newyork, március 10 Izland szigetéir tegnap 70.000, angol kanadai katona szállt partra.
Btujaepst, március 10 Esti Újsághoz érkezett jelenlések saerint bizonyos jelekből arra lehet következtetni, hogy Görögország katonai- (eladásának gondolatával foglalkozik
Belgrád, március 10 Erőteljes; diplomáciai küzde-lem-.folylk Ankarauftt/Athén kö
zött, M
\' ¦ SzóKa; március 10 Tegiih[) nagyobb német—bolgár csapulszemlc, folyt le, a lakossúg jiugy melegséggel fogadt a uémel csapatokat. .
A nyári időszámítás állandósítása
A iu\'inré^iLo:i imájáéul korraány-rendolct érlc\'fcu\'ébeii el>ben az évb n Magyarországon is bevezetik a nyári időszámítást ós május 5-cn az órákat egy órával títöbbrc igs«.rtják.
Ezzel kapcsotHthon rendktvfift évde-
s és figvo)emi*míKÓ tnntftmányt olvastunk a Természettudományi Közlönyben Kertész Ferenc toííúból.
A cikkíró javasolja, hogy u nyári időszámításról többé nc is lérjünk vissza az .előző Időszámításra és ezt az indilványl talá\'Y> indokok egész sorával támasztja aik\\.
\\ lcr*v megvalósítása végeredmény-ben azt jelentéjié, hogy
n keleteurópil zónaldőhoz osailakoznánk.
A tamtlmány szerzője rámuial arra, hogy amikor a zonaidőt rendsio eltelték, Magyarország Ansztriálioz tartozott ós tulajdonkeppen o-n\'^i n kíny-szerűségnél fogva caa/cakoíólt » középf-európai zónához, hobtl Magvarország A közópeurópai zónaildŐ kJozépvonal-látót kcQetrc fekszik, nnír pedig a zónaidő azokra az országokra előnyös, ntélyek a kojiópeurópaitó/l nyugatra terülnek efi, tgy tehát Magyaro^zúgru relté;r*uöl. o\'.önyöscbb tetl vn&iui aikc-lelcurópai zónaidőhöz yaDó csallhkozás. An&thi, Portugália, Nyugato&iszDr.szi\'iígJ, Bulgária, Svájc és Románia a zóna-idöszámitás haszonélvezői, cTienben ITanciaország, IKlgíunr, lengxcrország,
Magyarország, Jugoszlávia a zónaldöszámltás adófizetői. —-Ezt az adót a mlndennapoi világosság vesztéssel, annak egészségünkre kiros hatásával, további a mestarséges vJláaltét-tqbblM miatt sxénkin-oattnk pazarlásával és petró-leum többkladásával fizetjük meg.
Azzal a petdáva*, hogy a visszacsatolt Erdclyl>en- az- órákSt egy órával vissza-igazitoltuk, Erdélyt tétlen nyáron egy óra értékes délutáni világosságtól! fontoltuk meg. Ha CsUtszenedát Genffel hasonltjuk össze, mtfy, város szintén a középeurópai időszámításhoz tartozik, azt látjuk, hogy Cslkszeiedán a délutáni világosság műiden nap í ója •Jtí pergel rövidebb^. utfnl Genfben Minthogy pedig Svájc évtizedek ót« áttért a nyári Időszámításra, Genfien nyáron a délutáni vaágosság nviidni nap \'l óra ao i«rctel hosszabb, mint Osiksierodán. Csíkszeredán már régen korom sötél van, amikor azonos Ara áHás nwffletl Genfben még magasai jár a nap. Csíkszeredán a legy\'.flágo subb napon június 21,én este 8; óra kor mtegy le a nap. Genfben pedig az óramutató liá>o«inegyed 10 et mulat, mikor a nap íenyngszik,
Mivel a keTebeuropai zónához vajfcj csatlakozás eUkazőit a. kjo\'eleurójjai, kifejezéstől vafó\' idegenkedés wzeli, azt javasolja a cikk, l»gy \'az időzóná-
kat ne nyugotouiópai, kOzóiJeurópai, keleté ti rój >ui, hanem
I., II., III. stb. Időzónáknak na vezzék el.
A továl>hiakban részletesen fe\'i*ora«ja azokat áx előnyöket, nuűyckel a zás jelenlenc. Közegészségügyi szemí-,poutból igen uagy hordereje van annak, hogy az emberek, kiilönősen u gyíTinekck
tóbb napfényhez jutnak.
A délutáni világosság níeghossziibbilAt-sával a sportágak is fd[toudíitnónek, Mil.mi liasziuís vo\'ina, Irt tájon" méV-közóseket t órával később UOídhelnók. A rendszcrvált;)zá.s !1 s|x>rlegye sn\'ctek anyagi megerősödését is szol}?á>iv.í,
A földművelő lakosság és a Városi lakosság között közeledést Jelentene az uj Időszámítás.
niert a falusi Wkosság, nieTy a nip-kelfcóhcz igazodik, ma egészen máskor kel s fekszik, mint a városi lakosság. I Végül a oíkk cáfolja Bxt uz érvet, liogy az iskolasgjcnnekekix; liálrányoH volna a tótí egy órával leorábban való felkeres. Hamutál arra, hogy » nyugati és északi állambkban sok^ili töl)b a téli reggefi sötétség. A skandináv ájfa. mokban példáid csak 10 óni tájban kei fo\'. a nap, ennek etiejiérc az északi áJfnmokljíiei .testiSeg, szeÜemiOcg, er-
\\fobb vízben bevenni az\\
f^ASPIRIN
Mert a vízben finom porrá szétesett tabletták a gyomron gyorsabban jutnak át, egyszerre kerülnek a szervezetbe és igy jobb és gyorsabb hatást fejtenek ki,
kólc-sl\'.eg a aognUaK^\'^hieudü népek, laknak, omian kerülnek ki a vüag leglüresebb sportemberei. Ha tehát ott nem árt a gyermekeknek a sötétben valö fcf.ke&és, nem fog ártani a mi gyeriuekcmkaiek sem.
Milyen gazdasági értékei vannak déli barátainknak?
Hogy a magyar-jugoszláv örök baráti szerződés végérvényessé vált Jugoszlávia külügyminiszterének, dr. Cincár-Mar-kovics Sándor ünnepélyes budapesti látogatásával, nem érdektelen, ha.beszámolunk arról, hogy milyen helyet foglalnak cl baráti szomszédaink a világgazdaságban.
Jugoszlávia ma Magyarország mellett Közép-Európa legfontosabb agrár-kiviteli állama. Ez-idöszennt a \'délszláv királysága világ átlagos búzatermelésének 2 és fél százalékai termeli; Magyarországgal együtt 6 százalékkal járulnak hozzá a világ búzatermésének növeléséhez. Még fontosabb Jugoszlávia szerepe a kukoricalermelés terén; mert Európa legnagyobb kukoricatermelő és exportáló országa. Ezzel kapcsolatban igen fejlelt Jugoszlávia cellulózé- és szeszipara, amennyiben a kukoricu-szárat papírgyártásra, a szemet
pedig szeszgyártásra is Felhasználják.
A jugoszláv fatermelés a kivitel legértékesebb létole. A délszláv állam erdőterülete kétszer akkora, mint Magyarországé és itt vannak Európa legértékesebb lombos erdői : a szlavóniai tölgyerdők. A sertésállomány 20 százalékkal kisebb, mint a magyar, ezzel szemben Jugoszlávia sertéskivitele mégis nagyobb, mert a lakosság kedvenc étele a juhhús. A juhállomány csaknem Ötszöröse a magyarországinak és a szarvasmarha-állomány is 70 százalékkal nagyobb, mint Magyarországé.
Ami az ásványi kincseket illeti, szomszédaink bővelkednek barnaszénben, átlagos évi barna szén-termésük 50 millió mázsa. Kö szénterme lése csak 5 millió mázsa, de a kivitel szempontjából a barnaszén értékesebb : a barnaszén alkalmas egyedül a különféle és nélkülözhetetlen
FERENCJÓ7SEF
KESERŰVÍZ
BALM ROZLOff*
194». március 10,
ipari pótanyagok előállítására.
A jugoszláv olaj hőtermelés most még igen kezdetleges, dc a magyar geológiai tudományszak embereinek megállapítása szerint tehetséges, hogy Jugoszlávia 10-15 év múlva Közép-Európa egyik legnagyobb olajkiviteli állama lesz.
A vastermclés 1-5 millió métermázsa évente, ennél sokkal jelentősebb Jugoszlávia rézter-mclésc, ugy, hogy ezen a téren Jugoszlávia Sapnyolország után az elsíí helyei foglalja el. Európa réz termelésének egynegyed része Jugoszláviára esik.
Igen gazdagtik szomszédaink az alumínium legfontosabb alkotóelemében, a bauxitban is. Európa negyedik bauxitlermelö állama. Ezenkívül Jugoszlávia vezető pozíciót tölt be a magnézium- és krómtcrmelésbcn. elég jelentős az ólom- és ahtimőn-termelés, a kohászai is szépen fejlődik.
Jugoszlávia gabomifelcs\'cgelt és bányaipari nyersanyagait főleg Németországba és Olaszországba exportálja. Kivitelének 50 százaléka esik német területre, Olaszország 10—15 százalék erejéig részesedik a jugoszláv kivitelben, Magyarorsázg felé viszont a jugoszláv kivitelnek alig 5 százaléka irányul. Énnek az a magyaráizata, hogy búzára, sertésre, bauxitra és fára nincsen szükségünk. A délszláv államból csak vasércet, rezet, magnéziumot és krómot importálhatunk. Ezzel szemben Jugoszlávia igen nagy használ veszi fejlett gép-, vasulianvag- és villamossági iparunk termelésének, természetes, hogy gép- és villamossági iparunk Foglalkoztatása a szorosabb kapcsolatok állal is jelentősen. megnövekedik.
IdA-jósilat
Erósodö északi szél, sok he lyen e«ö, a heayekbun havaseső ée havazás, a höméréklet keleten mán enyhe, nyugaton osökken.
A Meteorológiai tatásét rtagykeníMa) sasgngyeloailomaea jelenti ¦
HSmereeklet tegosn mu 9 Arakoi - S-7-ív, ma rern*l H 7 2. Itibio t 0 6
OeacaMk 24-8 "v.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapuk nyoindálában.
Segítsünk áiriskárosult testvéreinken!
Kétszer ad és kétszer segít: akt gyorsan ad és gyorsan aegltl . .
Az utóbbi idők egyik legszomorúbb és legsúlyosabb tragédiája, ami magyar lestvéreinket érte az árvízzel kapcsolatban, a mely rombadöntöttc olt hónaikul," felborította hajlókaikat, termőföldjeiket elmosta és otthontalanná tett sok száz és száz békés, dolgos magyar családot. Legtöbbjük csak a testén lévő ruhával menekült a pusztító ár rohama elöl a bizonytalanságba. Állat, termés, vagyon lei! az ár áldozata. Számtalan magyar testvér koldusbotra jutott. Munkájának gyümölcse odaveszelI,
Kérő szavuk segítségért szívbe markolöan hangzik felénk.
Döbbenetes látvány tárul felénk. Magyar becsület parancsa, hogy "segítsünk magyar testvéreinken, akik önhibájukon kívül jutottak ilyen borzalmas helyzetbe, fis ebből senkinek sem szabad magát kivonnia, aki igényt formál a magyar névre. Adjon mindenki, meri mindenkinek adnia kell, hogy bajba ju-
tott testvéreinken segíteni tudjunk. Kétszer ad, aki gyorsan ad, kétszer segit, aki gyorsan segít, Nagykanizsa magyarsága mindenkor megmutatta áldozatkészségét, magyar érző szívét. Mindenki tehetségéhez képest adjon és segítse azokat, akik ma annyira rászorultak a magyar lestvér segítő kezére.
Mai nap a következő adományok érkeztek be szerkesztőségünkbe :
Virág József tagtársunk felesege elhunytával koszorú megváltás elmén a Baross-tagok adománya az árvízkárosultak Javára 31.50 P Berlin Ágoston , 20.— . Gimnázium VII osztály 15.06 özv. Kugler Sáodorné 5, - , ozv. Dlosy Bóláné 3.— » Blttera Béla 3.— , Németh Sáodor 2.— „ Lei\'nernó BUchler Margit 1.— , Eddigi, már nyugtázott gyűjtés 934.70 »
Összesen 1015.26 P
További szíves adományokat a szerkesztőség elfogad, nyugtáz és továbbit.
Csönget remek góljaival győzött a ZMNTE
ZMNTE-BWOVE 2:0 (0:0)
Hosszul kezdődólt. Az időjárás is kegyetlen volt hozzánk. Majd a fiuk .fogcsikorgató\' kuzdttmta a sikertelier*-ség eltei — tflkedvetWtcttc a uézőkrt. Végűi Idába védekezett 8 embcrrrfi a Haja, az óriási fölénynek szánioklxm is ki keVjölt domborítani. Igaz. hogy Csöngcl egyéni művészete is benne van a két gólban, hiszen a n-est seírni tudta érvényesíteni a ZMNTE, gólt még kevésbé tudott volna 9Őnv ez a tárnadósor, Hátul azonban kitűnően áSíták a sarat, a három -.hátvédos játékt egyelőre nagyszerűen sikeres és lícvóíi. lícniok kapusieljesllinínyt láttunk az cKciiréhiét és néhány jó védőjátékost.
A ZMNTE Csondor - Pöcze, KáT. jiát, Kiss — Csáki, Horváth — Szabó, Cscrpes, Csöngci, Mihalecz, WohfkaT, míg a Baja l.öbi ~ Varga, Kovács I. — Kovács II., KoRár, KiigaTovka. — .Star, Tanlos, Molnár I., Mcüiár II. és Mándy összeállításban szaQud ki szakadó esolxn.
Az eső egy percig nem áUtt meg. A ZMNTE -azonnal szorongat és Csönget hatóba lö, de Németh les elmén nem udja m\'cg a gólt. Vétóban tes volt. A helyzetek sorozata nyílik meg a ZMNTE csatárok előtt. Baja az egész rétidében kétszer-háromszor vezet támadást sikertelenül. A WM-rendszer hátulsó rolója remakiTl- működik J szinte beszorítják az el\'.enrd!ct saját kanujába. Lobi a szenoncíóvd. scití\'iVÜ hadilábon, v\'szont haiSaüwtul rug\'nvos és tud. Csőngei szé^oa tör ,ki (32, pérp) Cscrpes labdájával, dc Wohíiier itea á& és oda a helyzet. A lehctctacn pályán n passzok rosszak és ritkán jutnak emberhez, a lövések is folyton cé(t tévesztenek. Még az ifjúsági Horváth a legjobb a os^puüVta, küzd ói labdáinak szeme van.
A reüdöbm 15 porc inullk eS sikertelenül, mikor Csöngci egy másodpercre lerázza az Öl őriző >zsacdáf-jait (Csongcit áHAiidóaji hárman fog-lákl és ravAú ipörgelett lövése a jobb-sarokba jut. 1 :0, A 35. nercben Kollár kéziéi: fogja »n a jabdál, « büu!etöt Csáki u kapus kezébe rúgja. Csúnya
Jelenet következik. Csotldort egészen furcsa módon >kézzel^ábbaiVr támadják a bajai csatárok; Kiss a védrfhnére siet, mire Németh kizárja Őt a jMék-bój. I!Jhornarkodott, bflszigjru ité\'ett A 40. percben Szabó beadását Csöngei egyből, bravúrosan húzza kapura, I-őtfi még bravúrosaiban védi. A 43, pere-ben nagy • Csön&ei jelenet, következik. A Baja 1 G-osa körűi üdogirnak, Cser-jics Csöndéinek, ő vissza Szabónak majd a hátul 1évÖ Milu4.\'czl»z kei-üí a labda, oki átemeli Csengéinek. Csőn-gcl nemiek íólkőrmozdu\'lntlflti emeli a rengeteg védő feje röiött n tarokbt* a labdát. Cyooyöríi, védhelelfoa Onvés, 2:0. Más esemény nincs is.
Csondoniak nem yjll d\'Jga. Kárpál remek középhátvéd, egyesre játszott. Alig maradt mögötte Kiss és Pöcze. _A szélső fedezetek közül a kis\'Horváth tűnt kl az első félidőben «z e,íész n>e. zőnyböi, de a második fáiídötea sem volt rossz. Csáki sokat umwgaita u csatárokat. A támudósorbori Szabónak csupán a kondidéjáveá van egy kis baj, mig Wohlzter igyekezett, de a nagy sár • megtörte. • A belsőhárma* két csU aga közöíl most Csönget volt nagyobb, eleinte őrizték minden mozi-dulatát, később már nem bírtak yefe. Nem őrajta múlott, hogy a góSarány nagyobb legyen. GÓljSá remek .Csön-gei gólokr voltak. MitwCecz küzdött, de lövé*e:t nem kísérte szerencsét, Cserre* nagyon igyekezett, tflsö féudö-ben a sár többször bocsarAa, a második félidőben már alkalmazkodott a talajhoz.
I.öbt ritkán tiltott kiuiuslcijosiiményt végzett. Hogy a golarány nent jobb a ZMNTE javára; ezt neki kyszönlieii Buja. A két hátvéd kitűnő. Kollár is, még a két összekötő vódekezö (!) játéka enítíkiedeil ki. A támadésorrófl nem írhatunk, mert u Haja «em b támadott,
Nérheth egi\'-kt-t apró tévedésén kivid jöl llátlu el fetadatát.
-k-n-4-
Hé«- Ab Maietémnapokra
alkalmi ajándéknak cserepes ós levágott virágokatf osokrokat
égess éven át vehet * régi Petermann kertészetben
Bátiiorjr-Ktca Jl. |
A Vasat katasztófálls veresége Simontornyán
SBTO-rNVTE 13:1 (0:0)
A Yasulas csapat, ntínt már je&z-ttűk, Stmo-ntorny-ára utazott, líogy a helyi ! csapat tóim bajnoki mérkőzéVa inérjd öeste erejét Az NATE (bár tar. talékós volt, nem birta mfigálUtaiU a kiténö simontornyai együttes csatárait. (Esek könnyen értek w * nagy gólarányu győzelmet Az.NVTE egjet. len gólját Gőczl dotte, / .
Attila—NVTE II. 7:1 (í:0)
Vezelte: Gerencsér. Gót\'övök: poór (4), Váraky, Baj-anyai II., Vílosek/ illeU* IYisch,. Kilűntek Poőr, Babos !.. Farkas! Baranyai II., üfietv* prisoh, Kiss éi Möslts. \' .\' \'
Eredmények
Ferencváros- Törekvés 5:2 (3:2), (iamhxa-Ujnest 2:1 (2:0). ETektrorabs—Szolnok 2:0 (0:0). WMFC—BSZKRT 2:0 (2:0). SatPTC-Kispest 2:2 (2:1). Haladds-DiMAVAG t:l (1:1). Tokod—Szeged 1:0 (1:0). Zugtö-DVAG 2:t (0:t). PVSK-NSE 3 :1 (0 :1). \' BTISE-KTSE 3:1 (l; 1). ZSSE-BTK 2:1 (1:0). BMÖVE-PEAC 3:3 (til). PBTC-MTE 4 : 1 (3 :1). -
— A tegnapi dlsztornáról szóló résxtetes tudósításunkat
a mai nnj-agtoiiódás miatt hofnai>i száitiXinkbán közöljük.
Jól teleltek az őszi buza-vetések
A Magjar Vidéki Sajtótudósüó .SS*, rint az utóbbi hetek változékony, dus csapadéku időjárása a mezögJisdasáfS-a általában ked\\«zőnek nem volt mondható. A talaj nedvessége és az uUk járhatatl\'risága miatt a tav-tszl szántási munkálatok caak kivéte\'e.en indultuk meg a magsabban felwö és szárazabb részeken. Ezévben a yJz^Kf sújtott terűlel nagj-obb a tavaítyinálí. Az őszi repce általában jóft le\'elt é1* nz idő Qivhűlósével- fiejlűdóse megindult. Az Őszt buzavété^ek közit a koraiak legnagyobb részben jói teleltek, a késői vetések ft hó alatt jóí klkíeCÍ-tek, de a belvizek miett a m\'fltyebb részek a baíukadás veszályének vannak kitéve. Az Őszi rozstetések közű! a koraiak, kivéve a vitMárosu\'t terűleekct, ef.ég szé|;ek. A tavaszi árpa és zab vetése míg nem indult még. A burgonya többé-kevésbbí számölte.ö romlássá; td\'elt át. A kerttvetcményeki köxirl a korai borsó vetését a védot-*ebb kerlekbon megkczdléW. A rétek jelentékeny része víz aftalt állL a leölök \\efcelációja megindult, fe^ődesétiez azo«ba« mteteíjet Idrráu. A rwránvirágzó g\\íiwü>lcsriík rügyél a vődette\'ib helyeken már duzzadtak s fagykárt \'látszólag nem szenvedlek. A szátastakor-máuy kellő beosztással — tavaszi sraí.
ZALAI KÖZLÖNY
S
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
A jelenleg ellenőrzés alatt álló
Alkalmazottak
nyilvántartási
fteete
már kapható
lapunk nyomdájában.
ma ós tttigoriszai- elctosijal — dtegonúft lcsr. A jószaflok kondíciója a líjonKe takarmányok míatl több vidéken 1«. ronilolt.
1600 millió pengő
volt líHO-ben gyáripari termett esünk értéktöbblete a Magyar Vidéki Sajtó-tudóslu) budapesti jejenlésc. sze.-b.it. A magyar gyáripar mitnkatejjesilnióiijo IflIO-bfii 800 millió munkaóra t(M emelkedett ós az óv folyamán tíVíitlí-tolt cikkek értéke meghaladta a 3.0 milliárd p;ngöt. Minthogy a gyáripar az ív folyamán, közti, k&maUárd értékű nyersanyagot ós félgyár hunnö-l dolgozott fel a emtaYett több, múlt 200 mmió pengő értékű fütö, vlágitó, üzemi és csomagóló-anyagot tia-.ftuálfi t), végerednrénylícii 1,022 míaVó pengő leniidlésl értéktöbb! fel tot zárta *» az 19-IO-lkl gazdasági évét, vagjis a feft-liasznált anyagok értékéi 75.7 százalék, kai növeVto. A lermftíási lőbbJelórtékj ¦10.0 százaléka, teliát 70J.5 tmfSí.ó ]ieagÖ u gyáripari tíszlviselőköe\'ri és muuká-soknak jutott, mig a fe#wmaradó ösz-szeg az általános kóStaé^ek, a te. mezben részei tőke 6s a vállalkozói haszon kőzött oszloU mteg.
(-) Térítés fizetésével saglt I kormány a sertéshlxlaló gazdaságokon
A kormány tudja, hogy azok a gwjL-dák, akik ma. sertéslüj&itást^r,) fog-l-koznak sok nehózséggdl küzdenek. Más részt az Is ismenejes* hogy erek a bajok órezlíetőkkó válnak a városok, főleg Budapest zsinttíátásábon. Ezért határozta, cl \'jngutóbb a kormány, hogy térítést fog fizetni R budapesti piacra lejhozott jó\'ihizott zsirsertések után. A földmüvdtósügyl minisztérium 15 I\' térítést fizet minden olyan sertés után, uraejynek midapesti eüidási suSya 130 -160 kg. között van. Csak fiatal, jó? liizott zsirsertések, vagy wiosertés jellegit keresztezett sertések jönnek figye. letnbe, atnennyiben azokat yAsgazdák lüzOa\'rták, 20 pengő téritést ad a minisztériumi mjSuden egyen darab sertés után, amelynek budapesti eladási sulyo 100 kg.-uál több. Ezeknek is fiatat!, jólhizott zsirsextósekaek vagy zsirser-tés jellegű keresztezett sertéseknek Mdll l«Mitök. A 160 kg,-nál nel.ezebb (*r. lések után nemcsak a kisgazdák, Isaí-ntro a nagybirtokosok vagy Ipari tn> laSák is rósxesül\'*jek téritésl^i. A gaz}-dákunk rigyetemiiKi: kéjt tomdök azonban arra, hogy a Budapest.* ftflho^ wtil serié* után osak akkor tfapják <jwg a megfeteVi térilési összeget, ha "lailiaifvéffflel igazolni tudják ajcl, hogy\' !1 szöijanlevö sertés L»,g«Labt> 3 liónwp óta van birtokukban é> azért megfi> üttlék azt a maximális árat, SmJ A ^lés vásárlásakor « vétaá helyén serényben vótt. | I
Hem tetettünk
,_ A galíciai Tamuvtó! déürc
I ISIS-111.10-1 vív<)tl állásharcaúik "-\'alt
I-1 Bodor József és Krujcsl
józscí voűt be *z tercebanyai 10. hou-vód gynk>geziedlcrii honvédek önként váJlaScozlak ami, hogy az orosz védelmi vona\'l egyik térközél;o:i voüi drót akadályokat átvágják és ezzé. járőreink számára utat nyitnak. 0gyesen előre-kúszva, d is jutottak a kijcflöüt he\'yre, ahol az akadályokat elvágták. Ámde o közben, eresebb orosz járőr jött, amelyik rajtuk ütött. A két lionvéd azonban nem Ijedt meg, hamm bátran fe4-vetle n harcot és jól célzott lövések-ktö \'efiötio az oroszok néliány emberét, mire a sértetlen maradt három orosz ijcdtélicn megadta magát, Ezeket azután, mint foglyokat bokisértók. Túlerőkkel sremben ós téliesen magukra hagyatott helyiétükben tanúsított kiválóan bátor és vitéz mftgaUuiásukért mind a ketten iiyoinlran megkapták a nagyezüst vitézségi énnel.
— (Főheicegl vendégek a készt helyi Festetics palotában)
Három napig fensége; vendégei voltak a keszthelyi Festetics palotának. Herceg Festetics György 6s neje látogatására odaérkezett vitéz Józscí Ferenc kir. Iícr<.eg ói felesébe, Aiuia kir, liercegasszony. A föhcroegi .pár a pló-hániatc inptomban mise közboa meg. áldozott,
— (Uj közigazgatási gyakori.ok)
Vitáz gróf Teleki Béla főispán dr. Pe.töváry Lajost ós dr. MOjterházy Istvánt díjtalan közigazgatási gyakornokokká nevezte kjL
— (Előadás a Katolikus Legényegyletben)
Holnap, keddoa este fél ü órakor a Katolikus Legényegye! nagy lentiében A. C. világnézeti előadás flöiz. Előadó Arató Boldizsár álomi tanító. Szaval Schioss üyuila. A kat. férfiakat szerétéitől meghivja a vezetőség.
— (SzUtöt éitekezlet « po g. llu Iskolában)
A nagykaailzsai ájl. poügári fiúiskola StiilŐk iskotilja elóad;Lssoi-ozi-t le e.ó-bm turiolia a |wiodík szülői ériekez-lclót nagyszám\\i érdektíidíi jcaeniétó-ben. Németh Uezsö igazgató Jn\'.vo-zető szavai után a számlanitás fontost ságáróil tartott cMadúst. Isme.\'ijattft, hogy a özáu^tfln merőboii eltér a polgári tekobi többi tantárgyátóft, eiő-wn ós fejlesztő lutUsu és a gonáomoi. dás fokozottabb ittüködése szükséyes
hozzá. Kifejtette, hogy először az ajttp-nnlveletek kifogásta\'oit tudása szükséges, hisz enólküi nem tud senkii sem továbbhaladni. E tantárgy kére\'éteri érvényesül legjobban a laniaYnktu va\'ó alapozás, hisz egy óra eíiruflasztáda pótolhatátjön a jövőben, miért a sorozatból hiányzik egy \'ülncszem\'. Ezután Kiss I. László laiuVV a Cserkeszét pedagógiája chuen tartott előadást. Ismertelte a cserkészet lényegót, mely a serdülő >é!ek kiv.\'uisíVgail akarja kL-eléghW, igy az Iskoíai mfunka szerves kiegészitöje. Hangsúlyozza, hogy a cserkészet egész embert akar nikotin s ez a nevelés a keresztény etikán,, a nemzeti alapokon nyugszik. Kovács J. András tanár az iskolai fevwUffl ToglaLkozásrót tartott előadást. Isriav* tetto a Jeven\'.e intézmény feladatát, <az idevonatkozó törvényt ós utfisltást. A levente célja öntudatos magyar nernF-zedékel nevelni, mely fegyverrej, és tudással védi a hazát s mindent egy. cőbiak vet alá: a hnzii üdvének.
— (Adományok a Jézus Szive templom bAvitésere)
ÖZV. Bagáry Zsigmbndnó 100 pengőt, özv. Krátky Jóxaefpé, Újvári l\'áí 50— 50 jKaigöl adományozóit a Jézus Szive felsötcnvplom kibövitóséno.
— (Az államrendőrség munká|a)
Február folyamán a nagykanizsai ál\'omrendőrség 70, a zufttogerszegi 33 esetben, teljesített bünügji nyomozó szolgálatot éi kiderített 58, :tetöen. 27 cselét. , ( t t i
— (Útépítés Indul meg Mura-keresz túron)
A .Fityeház—Murakoroszlur közötti útszakasz kaágazásakóppen, e^oa úthoz csaüakozva egy uj első osztályú kocsiút épül Murakemsztur-Ujtetepen kérésziül egészen a murakeieszluri á-ío-másig. Az ut álépitésével régi kiviüiság teljesül. Az épilésltez 15,000 íMigő segélyt kap a körjegyzőség s o«-n, bja-gólyhez a körjcgj-zöséglujz tartozó három község még 0000 pengővel járul lio/./i\'i. ;
— (Szerencsétlenség fidöntés közben)
Németh János fityeházi lakos Janka-pusztán fát termeli ki, müoizbei a fejszével a lábára, sújtott, ülöérséJ\'ülíóst okozva. Az eróyon vérző emfnoit a nturykajüzsai kórlulzba szómtólták.
— (Cynlátll idill)
Tringl Lajos 30 éves kannucsi fóld-inüvcs összosíóíalkozott reCesógó\\e; és kizárta a lakásból. Fefleiége könyőr. gésénck engedve Tringl végre kinyitolta a?, ajtót ós kidugta a lejét, Abban a pizlaiaatbaii az asszony lestvérnénje. Vajda Hona egy karóval többször (e4be sajtolta sógorát. De Tringl se volt rest, felkapta 11 kozt-ügjóije eső fejszét s urzsj. lejLo vágta harcias sógornőjét. Sógort ós sógornőt a körOrvos veti* ápolás alá. , i
A
MR.fi.
Continental irósépek
képwisalete és lerakata
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Beményl-Scbneller miniszter nagy beszéde Baján
Baja, nátrotus 10 ncméiiyLScImelior gazdasági csuaft-minlszter tegnap nagy l>Cízédet motf-dott Haján, ráinutaiváu nmt, hogy a tengelyhatalmak célja, hogy Európa ezen részén lokuKzátják a háljorut. Megemlékezett Bulgária csattakozásárót kijelentoite, hogy Segközcöebb másik ilyen siker is fog kibontakozni eUt-tönk. Békés munkával tovább fejlesszük a nemzetet, hangoztatta, hogy még erVlsebben álljon Ht. A béke alapjaira kívánjuk felépHoni Magyar-ország megerősödésének poWlkdJátt Majd ránürtatott ama, Iiogy tervszerű iránvitotl gazdálkodási akarunk foty-talni ét kitért a zsidókérdésre, mja. leülvén, hog)\' gondo\'ni kell arra is, hogy \'Magyarországon a zsidóság száma nagyobb nrányu, mint például Németországban, vagy Olaszországban, lehűl nem lehel egyszerűen lemásolni az ottani megoldásokat, hnr.6m gondolni ke a legalábbis átmenetileg orra, hogy n zsidóság szerényen bár, de mégis megtalálja m\'ndeauapl megélhetéséi addig is, amjg ezt a kérdést véglegesen megoldjuk. Magyarországon ma 800 cier—1 ml\'Jó zsidó van é* meg-flhetésOkel biztosiinni kel, tehát Usz-tcsséuOi, becsülclcs munkával lehetővé k*l lenni számukra a szerény mcgéj|. helóst — hangsúlyozta.
A lengyel, belga és holland követ elhagyta Szófiát
Szófia, március 10 A lengyel, belga és a holland menekült kormányok diplomáciai képviselői vasárnap elhagyták Szófiát ós Istambulba utazlak. A pialyaudvaron az angol és amerikai követ búcsúztatta ők«t i
Rómn, március 10 Az illeni sajtó foglalkozik Iiooscvelt javaslatával és éJesen támadják (JSA-t.
- (.Tavasa kabátalnk)
mladegylhe elsőrendű budapesti műhelyekben készül Legújabb modell-kubáijuluk klrakaUlnkbaa láthatók. Sohütz Áruház.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
6263/1941.
Tárgy: Rohsí gyalogjárók kijavítása.
Hirdetmény.
A város (eifJletén levő gyalogjáróknak Igen na^y része olyjn rossz állapotban van, hogy azon a közlekedés veszélyes.
jPelkércm tehát a híz, illetve ingatlantulajdonosokat, hOfiy a rossz állg-DotOan levő gyalogjátókat jsvlttas-ütüt kl.
Két hét múlva fel Olvli sgál tatom a város területén levő Összes gyalogjárókat és mindazokkal sseraben,. akik felhívásomnak nem tesznek eleget, a legszigorúbban eljárok.
Nagykanizsa, 1941. március 6. no Polgármegler,
6359
BAU» MBuam
1941. marcfus io
Nagykanizsa megyei város po\'gármesterétöl.
mtmi. Kt.
Tárgy i A mosószappan kereskedői forgalmának szabályozása.
Hirdetmény.
A Budapesti Közlöny március S-IM mamiban közzélett 700/1941. K. M siámu rendelet szerint minden Iparos, aki mosószappant állit cIŐ és minden nagykereskedő köteles a mosószappan készletét legkésőbb március 14,-éíg a Mosószappan Nyilvántartó Irodához (Hudapest, VI ker. Benczúr utca 13.) ajánlott levében bejelenteni. A bejelentés két példányban küldendő el. a a formáját az emiitett rendelet megszabja
Az előállítók és a nagykereskedők bc jelentés\' kötelezeltség alá eső mosószappan keszletei március 6.-ával zár alá helyeztettek e e készlelek*! forgalomba hozni, felhasználni vagy azokká\' egyéb\' íni rendelkezni csak a fentebb em\'Üett Iroda enxedélyével szabad. A kiskereskedők keszletei nem esnek bejetenté-l kötelezettség alá éa lár alá sem helyeztettek és mosó-sxappanl fogyasztók részérc, de csakis fogyasztók részére, tovább is ela<lhatnak. Kiskereskedőnek a rendelet szempontjából azok számftinak, akik mosószappant kizárólag fogyasztok részére árusítanak; nagykereskedő az, aki mosószappant kizárólag viszonteladók, vagy részben visíonfeladók, részben fogyasztók részére árusít. Ex utóbbiak zár alá helyezett készleteikből fogyasztok részére sem árusíthatnak mosószappant mindaddig, ml); az Irodától erre engedélyt nem kértek és kaptak. A rendelet az előállítókat, nagy* keresk«dőket és kiskereskedőket fcl|egv-zések vezetésére kötelezi, az előállítók és nagykereskedők pedig kötelesek a jövőben Is a készletekben beállt változásokat minden hónap 10.-élg az Irodának bejelenteni. A rendelet Intézkedik még a körzeti beosztásról éa a kiskereskedők kijelöléséről is.
A rendeletnek n fogvaszt^ közönséget éráektő legfontosabb rendelkezése az, hogy magánháztartásban személyenként két kilónál több mosószappant készletben tartani nem szabad. Az ennél nagyobb készleltei rendelkező háztartások mindaddig nem vásárolhatnak mosószappant, amíg készletük a személyenkénti Vél kiló alá nem csökken. Ezek a családfők pedig, akiknek háztartásában március 6.-án személyenként 5 kilót meghaladó készlet volt, a személyenként 5 kilót meghaladó készletet az IrodStiak március 14. élg ajánlott levélben bejelenteni tartoznak; azok a családfők hefelentölapé\'t forduljanak a városi közclIáláBl hivatalhoz (Hunyadi-utca 16.). Az fgy bejelentett készleteket a családok el nem Idegenlthetik, mert azt az Iroda, igéiiybcvehett éa csak tu at Iroda szeptember e.-álg sem vette igénybe, akkor használhatják el saját szilkVglelílkrfl. Azok a ház* artások-, amelyek a mosószappant rendes szükségletüket n<eg nem haladó mértékben házilag áll tják elő. személyenként 2 kilónál több készletet Is tarthatnak otthon, de a személyenként 5 kilón felüli mennyiséget a* Irodához március 14.-éig ezek Is bejelenteni kötelesek. A fogyasztók mosószappant általában csak kiskereskedőktől vásárolhatnak, vagy olyan nagykereskedőtől, ikl már megkapta az Irodától az engedélyt, hogy fogyaszt\'k részére is árusíthasson. Nagyfogyasztók a közellátási rnlnsztertől engedélyt kaphatnak arra, hogy szükaegetüket közvetlenül nagykereskedőtől szerezhessék be. A rendelkezések a pipere- (mosdó-) szappanra éa a borotvaazappanra nem vonatkoznak, Azok az előállítók, kcresVedÖk és fogyasztók, akik a rendeletet bármi tekintetben megszegik, kihágásért két hónapig terjedhető elzárás büntetésében részesülnek
Nagykanizsa, 194!, március !1.
in Polgármester
A nagykanizsai sír. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
?
» lalái közlöm
baratiti
. zalai közlött
kirdttótnét
vésár+lnakt
IHM.VIk. 1640.
Árverési hirdetmény-kivonat.
A Mr. kincstár képviseletében, a zalaegerszegi klr. pénzugylgazgetówfg végre-hsjl.lóask — Kis. Oábor elmebeteg végrehajtást szenvedó ellen Indított végrehaltáal ügyében a telekkönyvi hatójág a végrcbal-retó kérelme kóvetkezléten ez 1881: IX Itt 178 § a érielmében elrendeli a végre-hallási árverést 2349 P 10 f. tíkekove-telés, ennek ó\'Va-os kam.la, D P 10 í. eddig megállapított per- és végrehsjtáal és ss érverés! kéivényért megátlapltott költség behsjláis végett s nsgyksnfzzal klr. Járásbíróság területén levó Nagybakó-nak kózrégben fekvő és nsgytükónskl 1808. ssljkvben iXM/a. briz alslt loglalt szántó é. nini a Bűkallsl dűlőben ingatlanra 1800 P, a naaybskónaki 1800. sztjkv-ben 1204/c. hrizám slall loglalt szántó ós »tl.il uevinoll Ingatlanra «0 P kikiálláil árban elrendelte.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Nagybakónak községházánál megtsrtásárs IMI. évi április bó 18. napjának d. e. 10 óráját litil kl.
Ai érveiéit Icllélelek a hlvalslos órák alslt a telekkönyvi Imi \'•innál (Törvényház, ra\'d.ilnl. I. nllrj). és Nagybakénak koziég eloljáréslganal leklnlhcfók meg.
Nsgrksnlasa, l\'j-10. december 27én. Dr. Wétxrr Elek s. k. Ur. Járásblió.
A kiadmány hl leiéül: Kies
Nagykanizsa megyei város polgáimeslerétSI.
6842/1941.
Hirdetményi
Tárgy : A szén, brikett, koksa és koksz-brlkett forgalmának szabályozása.
Felhívom az érdekelt kiskereskedők ügyelőiéi a Budapesti Közlöny március 9 ÍM 57. szamában kOizé-Itll 200200/1941. K. M. sz. rendé leire, amely a szén, bilketl, liokuz és kokszbilketl forgalmát szabályozza, az országot szénkereskedöl körzetekre osztja s Intézkedik a szénnagykeieskedök és szénklske-reskedök kijelölésiről. A szénnagy-kereskedöi kijelölés Iránti kérvények benyújtásánaki "határideje 1941, március lifj 15
Nagykanizsa, 1941. rnárc 10. rá Polgármester.
r— szilséglbíelí -—i
I mindenki a helyt keres II ed őknél I I f-.\'i iiiiiríwokuál szerezze hai I
Noi
orrófiép
minden typubban
havi 10-15 N
részletfizetésre
la kapható
SZABÓ ANTAL Fő-ut 5. üzletében.
Uíllamos háztartási hészaiéh
nHenllDÉ erűmet sassi
Taakannák
Vasalók
Kenyérpirítók
OyorsfAxAk
KAvéHxök
Iróasstatli lámpák Hangulatlámpák Modarn falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
RÁVAVÜLGYstnél
Sugár-ut 2. «n
Háztulajdonosok 11 figyelmébe • !
A m- klr. belOgymintszier folyó rtvl februAr hó 1 rírr életbolépr-tt :i80.txjo/l(lll. B. M. ez. rendelete
hatsstuz mlndan há>. tulajdonos, t, hegy
Lakónyüvántartó Könyvet vezessen
Kapható*
Zalai. Közlöny
kladAhlvatalab.n és a
Horválh-fllt $ÚiMM
— NaplAz: türelmi 10. héllö. ltom. kat 40 vértanú. Prutoatánn Olimpia. — laraeL Adar hó 11.
iWnItli\'do iiyllvu reflel 6 orltdl ral.
árálf liólld, szerda, péntek délnlán éa kMÍd«n aaréar* aap tlAknai 1.
APRÓHIRDETÉSEK
10 ii.v.j »0 hlllr. min4m lovibbl .is 4 mii,.
ALLAJ
Perfekt Sskeresztiny a«»lr4ssS 10 évei Irodsi gyakorlattal ügyvédi, vagy más honiba, kasszába, állást keres. Clm a kl--adóban. _T02
rakétwiaaa vanoaS és támla fel-
vitetik — BarU fehérnemű (Izemben. 72S
ADAS VÉTEL
Oatalljséame vettaik 100—110-1» trsktorral Elsdnám vagy cserébe adnék 2 drb 800 as MÁV nerrjeumoa gamllurát. Ajánlatot Pléh István Siótok, Maort 698
l-AKAS DZLBTHELyiSÉO
Jdforgalmu fcaaasaaálalataaaat betegség miatt ákdulut. Clm a kiadélun.
\'122
BÚTOROZOTT SZOBA
XaKahaJérala ukal bntorosolt szoba tllrdouoba bauiákdial inarclua 19 érs kl adó. Sugár-ut 04. 687
HÁZ Sa INGATLAN
Arpid-utea 18 aUtt töltésnek való lóid Ingyen kaahaia. Ugyanott kisebb házhely eladé. Bővebbet > Pillera Bazárban,
.701
aíplli.l, izlgeleltel, vssy régi házi átalakltatal akarja? Pordoljon bfzalomrnal Stateller kdmQvesmesterhea. — Rákóczi-utca 32/a. 641
CIvaaaaH. egy fejtett* ruha Sugár-ut és Arsny János- u. közölt. Szegény tanuló-leányé. Kéri a megtalálót, Jutalom ellenében a azerkeattóségben leadni. 724
Sialld Saal talattaaa Csengével a nyakán. Igazolt tulajdonosa átvehetiBrdó-gOndnoksagmU, tíáno kezén Igyörgy. 715
mim közlöny
POLITIKAI NAPILAP. Itiadju: „Uzaazáaaáil R. 1. Neiykaalztt". Falolóa kiadó: Zalai Király . Nyomatott i • .klrguil.si,! R, T. Hafikaalzsa*
aysaáájákai Kaaykaalzsáa. (Nyomdiérl Wall lalal Károlyj
II. évMjum 88 Mám.
Adakogz az árvízkárosultaknak!
Nagykaniua, 1941. március 11 kedd
ára 12 lill.
KÖZLÖNY
politikai napilap
St&ítűiUmém és ttattoUvstal: i\'óut ö. mim.
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 8 pcngÖ 40 fillér. SterkesztÓscgl és kiadóhivatalt telelőn: 78. ax.
A bankjegyforgalom
Repiényi-Schnellcr Lajos pénzügyminiszter a képviselőházban nagy érdeklődés melbtt foglalkozóit a bankjegyforgalom emelkedésével. Erre a,tájékoztató pénzügyminiszteri beszédre különösen felfigyel az egész ország közvéleménye, mert olyan időkben, mint amilyeneket most élünk, amikor nagy-földterületeken csapolt át a háború, jelentkezik annak egyik legismertebb tünete, a pénz men tése, az azzal való manipuláció s általában az a nyugtalanság, ami mindig hozzátartozik a háborús pszihézishez. Magyarország távol tudta magát tartani a háborús beavatkozástól. A jó idegzetüek nem is reagálnak rosszabb idegzetű honfitársaik nyugtalanságára, nem veszik ki pénzüket a legbiztosabb és gyü-mólcsözó" helyről, a bankból, nem szaladnak házak vétele után ős nem kacsintgatnak a tőzsde felé. Mégis hclyeson tette a T^nzüjO\'nüniszter, hogy néV hány pénzügyi kérdést ooncol-gatva.oz eg&z közvélemény előtt őszintén feltárta a helyzetet. A pénz ügy miniszternek ezt az őszinteségét külön ki kell emelnünk, mert kitűnt, hogy a Teleki-kormány becsületes igazmondása, őszintesége, a nyugalom, a rend és a belső biztonság szempontjából a legcélravezetőbbnek mutatkozott. Rcményi-Scjincllcr Lajos beszédének őszinte hangja egészen bizonyosan mély megértésre talál a magyar lelkekben s fokozni fogja ezt az ő könnyen megérthető ma gyarázata amit például a bankjegyforgalom emelkedésével kap csolatban elmondott. Most két számadatot állítunk egymásmellé: 1938-bah a bankjegyforgalom 500 millió pengő volt. Ez a a bankjegyforgalom arra az időre esett, amikor Magyarország még a trianoni időkot élte. Ma a bankjegyforgalom 1300 millió pengő. A bankjegyforgalom nap iáinkig 800 millió pengővel emel Kedett. Ha valaki csak ezt a rideg számot tekinti, persze kétségbeesve tördeli kezét az ország rossz pénzügyi helyzete miatt s pláne, ha beleszól a lelkek irányításába, jobban mondva, megfertőzésébe a rosszindulatú és gonosz szellemű agitáció, készen áll a nyugtalanság számára az ország közhangulata. Szerencsére nem; így áll a helyzet. A bankjegyforgalom ily mérvű emelkcdésébuW semmi veszedelem nincs, sőt itz adott helyzethez mértén az élet szükségszerű követelménye hozta létre. Mindenekelőtt megállapítható, hogy már az 500 millió pengős bankjegy forgalom is, annakidején kevésnek bizonyult. Akkor
A kispesti polgári iskolában felrobbant csomag eddig 3 halálos áldosatot követeit
Két Iskolásfiú a helyszínen halt meg, a harmadik a Kórházban kiszenvedett — Több sebesült tanulót a kórházba szállítottak — Szigorú nyomozás indult
Budapest, március 11 Borzalmas szerencsétlenség történ1 ma reggel Kispesten a polgári miLskor lában, amely eddig hamm halálos áldozatot követelt.
Ugyanis Szigeti Sándor, a polgári Iskola ll./l>. osztály tanulója — állítólag — Bz iskolába menet egy papírba csomagolt dobozt talált. Szigeti bevitte a csomagot az osztályába^
ahol még kevés lanutó voW jelen. Mikor Szigelt hozzálátott, hogy ulána nézzen, mi van a( csomagban, a papiros Mió|)é<jB közben n csomag iszonyú detonációval folrohbaut ós a szeren-;, esetlen fiút megölte. Ugyancsak haáá-los sérülést szenvedett a SzágcU mUstett álló Vasosák Ödön tanuló, aki szintén meghalt. Pintér Koroly sutyos sérülést szxnvűdelt, állapot* aggasztó. Tóth Sán
do\'r 6s Kovács Lajos tanulókat szintén súlyos sérfttósekktat száEHtotlák a bSr-házba. Lapzártakor arról értesültünk, hogy Pintér Mihály a kórháziján ső-rülé>seil» he\'ehaat.
A rendőrség széleskörs nyomozást folytat le. Aílitóla^ egy szőke Bfltsfr ember adta Szigcli Sándor kezébe a robbftnó anyagot tartalmazó osomagot.
Jugoszlávia nagy események előtt
USA tovább fegyverkezik — Berlinben a háború megélénkülésére számítanak Japán szembeszáll az USA megmozdulásaival a Távolkeleten — Eritreában rendkívül megnehezültek az angol hadműveletek — Német repülőkötelékek hat órás támadása — Törökország nem mondja fel kötelezettségeit, de nem bocsátkozik kalandokba
JlmaHka dSntáae nyilt háberus beavatkozást jelent — íVja asz olasz sajtó
Berlin, március 11 Berlini illelékes körökben semmiféle meglepetést nem keltett az amerikai segélynyújtási törvény elfogadása, hiszen kezdetiül fogva józanul és tárgyilagosan Ítélték meg az amerikai pártok erőviszonyait és tisztában voltak a liáhoruspárttak többségével. Berlinben nem becsülik le a javaslat elfogadásának propaganda lehetőségeit, a melyeket angol és angolbarát részről máris kihasználnak.
Ami azonban nz amerikai segélynyújtás gyakorlati értékét illeti, azt berlini vélemény szerint előbb még be kell bizonyítani. Német politikai körökben igen derűlátóan ilélik meg a helyzetei és egyáltalában nem ijednek meg az amerikai segítségtől. Közismert tény, hogy Berlinben álfaiában a háború megélénkülteire számítanak és azt hiszik, hogy annak eredményei az amerikai terveket és azok hatását legnagyobb rész-
minden személyre 53 pengő jutott. Nagyon kevés összeg cz. Ennek csekély mivolta kidoiubo-rkídik, ha figyelembe vesszük azt, hogy ugyanakkor Jugoszláviában 98 pengő, Németországban 328 pengő, Svájcban 80pcn gö, Angliában pedig 248 pengő volt a fejkvóta. Az 500 millió pongő értékben tartott bankjegy forgalom tehát már 1938-ban sem felelt meg a közgazdasági
ben illuzóriusakká teszik.
A Wilhelmslrnssen még nem nyilatkoztak az Anglia megsegítésére irányuló tőrvényjavaslat elfogadásával kapcsolatban és a hivatalos állásfoglalást arra az időpontra tartják fenn, a mikor a javaslatból végleg tőrvény lesz, vagyis, amikor az el-
Az USA döntése: nyilt
Róma, március 11 Az olasz sajtó élénken kommentálja USA döntését. Anglia megsegítésének megsazvazása nyílt Yiáborus beavatkozás, — irják az olasz lapok. Washington döntése meghosszabbítja a háborút.
Vér jelzi az angolszász kezességi politikát
Róma, március 11 A Stefani iroda diplomáciai szerkesztője foglalkozik Amerikának Jugoszláviához intézett ajánlatával és hangsúlyozza, hogy ezzel Roosevelt kísérletet
nök aláírja. Ez amerikai lap-jelentések szerint szerdán történik meg.
A német külügyminisztérium* bah kijelentették, hogy a szenátusi vitában és a törvény elfogadásának körülményeiben sem miféle uj mozzanat nem merült fel.
háborús beavatkozás!
lelt az angol-szász kezességi politika felújítására. Ezt a kezességi politikát azonban csak vér jelzi Európában és csak a hadianyaggyárosoknak kedvez. Roosevelt súlyos felelősséggel tartozik, mert el mérgesíteti egy háborút, amely rövidesen veget ért volna a Fehér Ház bátorítása és segítsége nélkül. .. 1
Az angol nagykövet tanácsko zftsa Hall külügy miniszterrel
Newyork; március 11 Halifax lord angol nagykővet tegnap (íjból tanácskozott Hall (Folytatáa az 5. oldalon)
élet igényeinek. Kimutatható, hogy már akkor 50 százalékkal többnek kellett volna lennie. A bankjegyforgalom emelkedésének egyik szükségszerű okát tehát már ebben a Körülményben is megállapíthatjuk. De ezentúl menő, nagyjelentőségű körülmények is Közrejátszottak. Visz-szakerült Magyarország felső pereme és Kárpátalja, később pedig, Erdély, líz országrészük-
ben 250 millió pengő érlékü bankjegyet vallottunk bc. igazán nem kell különösebb pénzügyi kapacitásnak lenni ahhoz, hogy megértsük: nagyobb országban, ahol több a népesség, természetesen több pénzre is van. szükség. Tehát emelkednie kellett a bankjegyforgalomnak. Csak egy pénzügyi analfabéta képzelhetné eh. hogy, a trianoni
0. F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolányinál.
Magyarország számára is kevésnek bizonyult 500 milliós bankjegyforgalommal egészséges pénzügyi forgalmat fent lenetelt volna tartani az Erdéllyel, a Kárpátaljával és a felvidéki magyarlakta sávval megnagyobbodott országban. A pénzügymi-.niszter az országgyarapodas fényét figyelembevevő, a bankjegyforgalmai 1 milliárd pengő-nví összegben állapitolta meg, líátra van tehát még 300 millió pengő bankjegy forgalmi emelkedés elfogadható magyarázata. Itt a pénzügyminiszter olyan tényre hivatkozott, hogy Őszintén szólva, az ország hozzáértő közönsége az ipari, a kereskedelmi, pénzügyi s általában a? gazdasági élet a kapott javak és elért eredmények ellenében sokkal nagyobb Összegre volt elkészülve. Mert miről van szó. 1938-ban a kormány milliárdos beruházási programot tűzött ki. Ezzel uj érát kezdett a magyar gazdasági éleiben. Emlékezzünk csak vissza : valósággal vérpezs-dülés indult meg az egész magyar gazdasági életben. Minden vonalon a lázas munta üteme mutatkozott. Ezt természetesen semmiből megindítani nem lehetett. Ily magas fokra emelni a* nemzet leljesitőképességét, erős anyagi befektetéssel leheléit meg tenni. És ez a bátor gazdasági vállalkozás teljes sikerrel járt. Lüktető, fejlődő élet indult meg, de ehhez ismét több bankjegy kellett. Á pénzügyminiszter erre a célra 200 millió pengőt jelölt meg. Ilyen összegre taksálja a bankjegyforgalom e célra való emelését. Ezek szerint az 1938 év előtti alacsony bankjegyforgalom egészséges színvonalra való emelése, a visszacsatolt területek szükségleteinek kielégítésére történt bankjegyforgalom emelése, valamint a beruházási célt szolgáló bankjegyforgalom emelése összesen 1200 millióban állapítható meg. Marad még 100 millió pengő. Hol van ez az összeg \'í Errenézve is megadta a választ a pénzügyminiszter.. íTezaurálva van.
A magyar közvélemény érzi azt, hogy a pengőbe vetett hite erős bázison nyugszik s ezt a hitét a háborús lelkület nyugtalanságával megzavartaim nem engedi. Őrködik ezen a pénzügyi biztonságon, mert az elmúlt évtizedekben rájött arra, hogy hova Yezet az a tőzsdéző, s a pénz ¦értékét romboló szellem eluralkodása, amelyet egyetlen munkája után élő ember som kivan vissza. A spekulánsok és rossz idegzetű hísztéríkusok kezét pedjg távol tartjuk a mi szilárd és megingathatatlan pengőnktől., (s-o-).
A „Ferenc Jóasef keserűvíz régóta kitűnően bevált háziazer megrögzött székrekedés né! ét annak mindenfele káros kovatkezményelnél; bizton, enyhe és gyorsan ható lc<-mészete* na3hajtó, mely számos betegségnél az emétutéal javítja és ai 0t)tÉow^BMtiítt\\i — Kérdezze meg
Hovszky Jánns még ebben a nőnapban Y három napot tol kerületében
A pártvetelőség lelkesei ünnepelte vitéz Betűzik Lajos kormátiyfötanácsosi, a MÉP kerflletvezető helyettesét
Tegnap este 8 órakor a Magyar Glet Pártja, nagykanizsai kerületének Vezetősége ülést tartott, amelyen vitéz lícnlzik Lajos kir. kormány főtanácsos, társkerűletvezétŐ né. feléri tol te, hogy a főispán felkérésére vállalkozón arra, hogy míg Somogyi Gyula földbirtokos, kerület-vezető gyengélkedik, ö fogja őt helyette.sileni és azért kéri a vezetőség bizalmát. A párlvezető-ség lelkesen megéljenezte a népszerű kerületvezető-helyettest, a ki ezután meleg szavakkal em-lékczell meg Miklós János ny. posla-távirdai hivataligazgatÓ-ról, abból az alkalomból, nogy Keszthelyre költözik és megválik városi párlvezető, lárskerü-lelvezetö tiszlségétöl. Méltatta lelkes fáradozását, amit a MltP bölcsőjétől a mai napig kifejlett és köszönelel mondott neki ügybuzgó tevékenységéért és sok szerencséi kívánt neki további életfolyására.
Viczcnty Árpád indítványára Miklós János lárskerületvezelő érdemeit jegyzőkönyvileg örökítik meg és annak kivonalálmeg-küldik a Nagykanizsáról távozó Miklós Jánosnak.
Czulek József kerületi titkár tcrjesztelte be ezután jelentéseit, igy többek között, hogy
Ilovszky János országgyűlési képviselő március 23., ?4. és 25. napjain kerületébe érkezik. 21-én Jogadónapot tart Nagykanizsán, mig 23.,és. ,25-ét kerületének községeiben Lolli és panasznapokat tárt a polgárság részére ügyes-bajos dolgaikban. Kilátás van arra ts, hogy n pénzügyi székház alapkőletételéhez a kormány egyik tagja is lejön Nagykanizsára.
Vitéz Tóth Bé,la örömének adott kifejezést afelett, hogy egy olyan férfin vette át a MEP-ke-rü\'lel vezetését, mint vitéz Bcnt-zik Lajos kir. kormányfőtanácsos, aki kezdettői fogva a Magyar filel, Pártjának lelkes harcosa volt és gazdasági, téren nagy levékenységet folytatott a magyar építőmunkában. Kérte vitéz Dcntzikct, hogy vegye gondjai a Magyar Klet Pártjának a tőle megszokott lelkes ügy szeretetével és vegye fel a küzdelmet és tartson kí őrhelyén, a kerület mindig zárL sorokban olt lesz mpllctlc, erre mindig szár mithat.
A párlvézetőség tagjai lelkesen .ünnepelték vitéz Menteik Lajost. i
A pártvezetőség ezután ártéri a belső ügyek tárgyalására.
Nagykanizsán pompásan sikerűit a kukoricás-kenyér premierje
A aUiőtpari szakosztály elnöke a kukoricás-kenyér bemutatójáról
Megittuk, hogy a kormány rendeletet adott kí, moly szerint csak olyan lisztet szabad felhasználni, amely 20 százalékig kukoricaliszttel van keverve. A kukoricaliszt csirátlanitva kerül felhasználásra, mert hanem csirállanitanák akkor a kukoricalisztből előállilott kenyér nem lenne annyira jó. mint a csirát-lanitolt kukoricalisztből készült.
A kukoricás liszt már keverten kerül a közönséghez,. sőt a sülöknek nem is szabad olyan tésztát elfogadni sülősre, mely nem kukoricaliszt megfelelő ará nyu hozzáadásával készül.
A kukoricaliszttel kevert lisztfajták tegnap kerültek forgalom
ba és tegnaptól kezdve már kukoricalisztből készült kenyeret eszünk.
Nagykanizsa fogyasztó közönsége is élénk érdeklődéssel kisérte az uj kenyértipus — a kukoricáskenyér — premierjét. Nagykaiüzsa közönsége szívesen fogadta a kukoricás kenyeret.
Kérdést intéztünk Márkus Károlyhoz, az ipartestület sütőipari szakosztályának elnökéhez az uj kenyértipus bemutatóját illetőleg. ):
— Várakozáson felül sikerült a kukoricáskenyér premierje, — mondotta Márkus elnök —-szinte
BÁRT A MIKSA divatáruüzlete Bazár-udvar Telefon 395,
5VJ» SZEMÉT I 1
*» v.\\iAreU<m W»loinm»l «tv.pi MIS ti ho ni II van öl lálaafir-aKHhUHlolamlísn.
ZSOLDOS OVULA
írtatittf, ilmúM fa látaserésiiaeBler,
Ffl-ul*.<¦ Koron^i^Wdiv»! Mamiién).
megjavította a kenyér mlnő-
h% ,¦ . ..¦-¦éget.-.\' -• ¦
A fogyasztó közönség szívesen fogadta és nagyon megvan vele elégedve. Különösen jóizü. Megjavítja a silányabb búzalisztből készüli kenyeret. Sokkal jobb Ízre, minőségre, mini az egységes kenyér. Minden tekintetben kifogástalan és a nagyközönség igen szívesen veszi.\'
A kukoricAskenyér premierje tehát minden tekintetben sikerült.
Amí a zsemlyét illeti, hétfői nappal megszűnt egyelőre lenni, Ma már hiába keressük a piacon, a sütők polcain.- Nincs. Eltűnt. Szívesen mondunk le erről is, mert tudjuk, hogy mindez magasabb cél érdekeben történik... hogy a különböző lemondások meghozzák nekünk feltétlen bizonyossággal azt, amjt minden magyar/ annyira vár!..
Mindent, ami a míenK volt... és újból a mienk tesz.
_ Pontosan 125 cfiztawdöval
I HÜ, UJJ]. I «z*Sotl magyar huszáraink
I--——1 i^ancirOoTOág földjén, «
Lyon varos köztiében íévö Maoon község lio/.n.t, Na^oteon császár katonái eJBnn harct#ak. U közben Vwrga-Sándor, az akkoriban b.udn^niyelf 1. lniszár«zred huszárja látván, azt,,\' hogy az t\'gyik francia. lóv-i^zTéd rohamhoz fejlődik, hirtelen kiugratott századu első sorából v-\'d iramban, mc^lejrtílóssienjQi a frtincia Sovjw ez ml arcvonala. eWtt ws&éiyíkő ttrodpft-runcsnokra vetette wugát,, akinek a fejét egyetlen kardcs»ipássuíj siój)á) hantolta. Az tizrod«tí terme^zetesf» lord) bukott, mire- Varga huszár elkapta gyönyörű paripájának kantárszárát é> pillanatok miÁvn máris vissziaszagui-dott n Kzáxadálioz. A francia lovusuk közül sokan fOdteték. Ámde varga huszár gyorsabb volt A zsákmányolt gyönyörű paripával sérteOanüí bevonult, ;wiiiv ;u nkkpri szokálílioZi Mytífl, ezredparancsnokától gazdag péflíjula>-mat kojxjtt. Ettől rúggecenüíi azonban páratlan vitézi teltéért az nrany vitéz1-ségi érem adományozásával is juta)*-mázták.

Jóslat:
Mi, rata «link M*J, holnap gyengébb e»ő, a hogyekban haveiaa, •Jankai lehalta lokoiídlk.
A tlvtwrolofíot .Intimet u*tjk«ul»M iaSgligyolMJioin^ íalsotti
-HM. ma ritiit-Ka.iKulw» nigMiUk »5. rím
— Itoptar: Mátolua u. ktáü Bom. kat SaUárd. - ProtMtána Aladár. -Israel Adar m 12.
QMtWr1 Wltva.rMMat 6 6r«tlM.af|», 1 arai« nítia, auuda, pép.tak délután ¦ éa kaddaa e-gém a$g »iku«*).
1941. máiclui 11.
ayÜmBlosfAt lg
rűgyfakadU ciött üttessen I I A leglobb\'mlnlSjtgU gytlmülcttát
Tulipán kertészetben
veheti.
EOtvös-tér 1& Teleion: 631.
Zala egy havi
-\'¦¦*< b köztgasgalásn
. ZnUvármeg\\e közigazgatási bizottsága tegnap tartotta havi re.ides öleséi vitéz gróf Teleki Béla főispán ornőkJelével, aki felolvasta u mipía&bflr. elnök KösStöhő [evoSót a magyar-jugoi. szláv ku-turáTis- egyezmény aláírása alkabttáynl\' hozzá intézett Üdvözlésre, jelentetíé, hogy a distetna 20 b/cí- peri-göt Jnltnloti a kormány a vármegye* nek.
Az eseméiiyjoK\'ntéshez (lyöntö\' cv Sándor szólott howEfi. \' Szóvá fct le azt a miniszteri ro\'.de3e;et, amely kimond. Jaj1 hogy egy talpájéaínyl fóSa ;o nri-radjon m\'cgmö%,e3elí-cni1ID.
Ur. Tarányi I\'erotie azt ö k\'v/mságol terjesztette c!Ő, hogy az igénybevett gabona ára ne lőhessen ufciesonyubb, mint a korpáé,
l)r. Tbassy Kristóf azt\' kérdezte,, bogy a .sertéshizSaló gazdák miért csak Budapesten kapnak préniiumol, miért nem találhatják meg. számításukat a vidéklen is.
A főispán a felszólaifetsoki-a megnyugtató váflajzt adott.
Kzultán a fóatertorvos Iiivütaftos jelentését terjesztette efiö, anwffy\' szerint februárban ezj állategészségügy terén javtfTáK mutatkozott, KLszálmlottak \\ű-metországba 107 szarvasmarhát, 12 lovat és 74 szarvasmarha bugát; Olaszországba 120 szarvasmarhát. Bcjctón-tclto ezután- a főáTatorVos, hogy a novai járási állatorvos kinevezété meg-történt, c--\' ¦ ¦¦
Dt, StHt Kniő ügyészségi ettiök jo> lentette, Imgy a ZóJlacserszegi fogluW-ban 00 férfi- ós ö nő, a nogyknn\'zsaiii ban 47 férfi ós 10 nő vo* íclartózuu-tásban. Az áHamkbioslárba beszolgáltattak 800, ffttően 2334 pengőt.
Az, árvaszéki jelentést Szefliáuszky Nándor árvaszéki elnök isme.tette.
A közegészsógügy\'i állapotuk Takács László dr,: m. kir. liszlilöorvos jc\'on-téso szerint az előző hón&püioz mtór-tí« voltak februárban. A hevenyfer. töző líe:ogségek csökkentek,. de megye-szerto jelentkezett az intíucnza, még pedig olyan arányban, liogy óvoda, ós iskolazárásokra. js szükség vpK. Az influenza állatában enyhe kifolyású volt : i;. I
A pépz ügy igazgatósról Dus Jenő h. pénzngyj^zgató lett jeJenlóst. A ténylegesen esedékessé vált adóhátrafcék* 3,401.030 • jWQgő, ami 75 százaléknak íflo; meg.
Majd a többi jelentésekre kbruft sor.
Mí« jelent Erdély mesőg&xdaságá M agy arorszáftnak ?
lírre a kérdési* kivién majd reKíPtet adni a budapesti inoző^WEdaságt kiállításon uz erdéSryi íiíeaögazdasági érdekképviseleti szenek áfáai az erdélyi .csarnokban- rendezendő káálttlás. líb-l>cn a rAvittcmben — csoport-w kláBU-tiisok keretél>en — az lírdőJyl Magyar (\'¦azdasági Egylet, a Hangya és a HHtii-^öveÉkezelcli Központja lialalnsis -ér-képeken szendédéivé fogják IwmuUtui Knlély jeOen tő segél a növvJiv termesz1-tés, áíSattenyésztés, .szöWsaet, gyomot osészeií erdészet valamint a szövet-kezíHi étel terén.
A földjöktfii, terményeikrtöá, áttataik-^ nagyrészben megfosztott erdélyi magyar kisgazdák kalot\'Uizegi slíhisl>an \'¦wgteryezetl kbVtlitása egyike *&sz a kláffitáa Efegszebb ós legvonzóbb részei-nek." (:)
A népszámlálás Nagykanizsán befejeződött
Folyamatban az adatok cllenőrzége
NagykanUsád a\' iiépsztailií-ás, amelyet mnilegj- G0 számlálási biztos végzett, befejezést nyert. Egyik-másik kerületben azonban pótmunka vált míg szükségessé, ami néhány napig Fog tartani. A népszámlálás adatainak ellenőrzése most folyik, mely rengeteg munkát tíz
j ellenőr végzi a városházán. Ha 1 ez is befejeződik, akkor a hatal-\' mas anyagot felküldik az Országos Statisztikai Hivatalnak feldolgozás végett, j A nagykanizsai népszámlálás I végleges eredményét inaid csak i az Országos Statisztikai Hivatal I hozza nyilvánosságra.
Tudnivaló a Nemzetvédelmi Kereszt igényléséhez
Több izben fordultak hozzánk tanácsért ós felvilágosításért a Nemzetvédelmi Kereszt igénylésének feltételei tekintetében. A szükséges tudnivalókat az alábbiakban közöljük :
Nemzetvédelmi Keresztre igényjogosultsága van annak a magyar állampolgárnak :
aki a világháború után az 1918. és 1919. évi nemzetközi forradalmak idején annak letöréséig számitolt időszakban, akár mint bármely , fegyveres testület tagja, akár pedig mint polgári egyén, önkéntes elhatározásból, a nemzetközi forradni mak megdöntése ellen irányúié nemzeti mozgalmakban tevékenyen részlvetl;
aki valamely oknál fogva a fentiekben említeti nemzeti mozgalmakba nem kapcsolódhatott be, dc egyénileg, saját elhatározásából olyan tevékenységei fejlett ki, mely egyenlő elbánás alá esik ;
aki az elszakított területeken nemzetvédelmi\' tevékenységet fejtett ki ;
aki á nemzetközi forradalmak következményeképpen, egy későbbi időpontban, az orszagbiz-tonságát veszélyeztelő belviszály fegyveres elhárításában, vagy egyes területek elszakltási kiser-leteinek megakadályozásában, vagy. az elszakított területek Visszaszerzése érdekében Önként I— fegyverrel a kezében — vett részt;
• a vértanúhalált halt egyén jog utódja a \'Nemzetvédelmi Keresztel megkaphatja. ¦
Azok az alakulatok, amelyeknek tagjai az 1918—19-es forradalmak idején, vagy azok bitkása után, továbbá a döntőbírósági Ítéletek ideje alatt, vagy az
Ítéletek meghozatala után egyéni kezdeményezésből ellenséges cse lekmények vagy támadások és erők, amelyek akár nemzeti javakat, vagy magyar életet veszélyeztették, fegyveres erővel, vagy bármilyen uton leküzdötték és megakadályoztak, Nemzetvédelmi Keresztre igényjogosultak.
igényjogosultak azok az alakulatok és azok tagjai, amelyek 1918—19-ben, vagy a döntőbírósági ítéletek elölt, vagy után betolakodó idegen ellenséges erők ellen önként, személyes kezdeményezésből fegyvert ragadtak, vagy ellene bármilyen eszközzel küzdöttek.
A folyamodók cselekményei-kel azon ellenforradalmi szervezetek, vagy csoportok parancsnokaival kell, hogy igazolják, melyeknek folyamodó tagja volt.
A jelentkező nemzetvédelmi tevékenységét saját magának kell hifelt érdemlően bizonyítani :
parancsnok, előljáró, feljebbvaló, vagy vezető írásbeli igazolványával, melyen az aláírást az illetékes hatóság kell hitelesítse ; olyan eredeti, vagy közjegyző (bíróság, törvényszék) által hitelesített másolati okmány-nyal, amelyből a nemzetvédelmi tevékenység megállapítható. (Pl. vádirat, Ítélet, katonai vagy polgári hatóság igazoló irata, slb.) — Legalább két szemtanú, két bajtárs, vagy helyi vezető emberek hatóság előtt esküjével megerősített s erről felvett jegyzökönyvével.
A Nemzetvédelmi Keresztet igénylői közül azok, akik tevékenységüket Zala vármegye területén hajtotlák végre, kérelmeikel az Országos Nemzetve-
BÚTORAINK
kSzlamaptan tartósak,
szépek
és mégis olcsók.
Most vásároljon, mert mag régi, olcsó árban tudjuk klszolgálnll
Kopstein
Nagykanlxsia* su
delmi Bizottság zalavármegyel albizottságánál : Zalaegerszeg, Vitézi Szék nyújtsák be.
A kérelmet zárt borítékban < Nemzetvédelmi Kereszt* feltüntetésével az országos bizott-|*ság által rendszeresített folyamodó íven kell benyújtani. A\' folyamodó ivek a zalavármegyei vitézi széknél, vagy a járási vitézi hadnagyoknál igényelhetők.-Nagykanizsán vitéz Bentzik Lajos kir. kormányfőlanáesos, vitézi hadnagynál.
Állandó uiiíiormáraok héikSinapokou
Batdaa—t I, mMterí» 6,45 Torna. Hírek. Kör-leménjck. Hangaarntwek. — Utána étrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nemsetkőal vizjeJzö-*xo1gáieta — 12 Harangesó. Hlmnuaa. Időjárás jelentés. - 12.40 Hírek. -19-20 Időjelzés, időjárásjelentés. -* Hirek. — 14.4!. Mosorismar-
totés. — lő Árfolyam hirek, piaci árak, élatmlacarárak. — 10.45 Időjelzés. Idő. ] írta jelentés, hirek, - 17 Hírek Mórák és magyar-orosz nyel van. — 19 Hirek. - 21.40 Hírek, idő járásjelentés, hirek silovák és m«gy*r-orasx nyelvem - 23 Hírek német, angol és
franci* nyelven. — t.O Hírek.
BUDAPEST L
17.15 A Köwíátási Szolgálat közleményei. — 17.30 Imiczky Láaztó tánczenekara. — 17.55 Kordován Károly dlöadása. - 18.20 Adam Jenő dUiodáaa, j- 10.20 Magj-ar önUineret. — 10.25 Sárközt i,>ni.t cigányzejMkara. ~ 20 Fáy -Béla verseket mond. — 20.10 A ltádió SzalonzenekBra. — 21 Kádár
i!
attuti mi\'rí.úi-m
IMI, marchi, n.
FEREMCJŐZSEF
KESERÜVJl
EmfM *4h*azéKW». - 21.20 A •Zvouiioir»-kori« liAOjfrt\'fn*o>*. Az 1. bon vöd gyologeried zenekaro. r 23,25 Mursi lílck cngányzwiekara,
¦UDAPEST H.
17.30 Ruszin liaBaítóinkuuJv. ~- 18
Francia nyelvok UH ás. — 18,30 (Bnlczky László tánczenekara. - 1!) Kozma Gáza gűrdonkázlk. - Ií».25 MezőgSKda-sági Mora. - \'?0.10 H*n/**r»«L.ek. -21.10 Mi minden történt Ötven évvel ezelőtt t Eftuondjn a regi idik króni-kása.
Szerda
BUDAPEST I.
10.20 FckW.isás. - 10.15 Koppány István <4őadilsa. 13.10 HangNemtatok.
- 13.30 A 2. honvéd gvalogezred zo-m\'kam. — 15.20 I [oiiiera^nn Sándor tánczenekara. lfi.15 A Nemzeti Babszhráték kulisszái mögött. Közvö. HIck a leguíahb Tóvárosi szailiílzbóX Beszél Hndinszkv Sándor.
17.t5 A Rádió Szalonzenekara. — 18 Nviry László eWadása, — 18.30 Magyar- nóták. Hanglesansefe 10.20 Mngyar önismeret. - 10.25 Az Opera Inlz előadása. FnMaff.- Yigopem három1 felvonásban, hat képbon, — An I, frtv. után kb. 20.15 KOHIgyi regvetf-óra. — Az előadás után kt>. 22.10 Szórakoztató h»ni^envewek, — 25*25 Szahó .Kálmán jazz. hárma sa. BUDAPEST II.
18 Bótáry József hegedül. - 18.30 Olasz nveívoktalás. — 19 A Ite-idörség Fuvoszenekoro. — 20.10 Veress Lajos cigánv»enekara. ~ 21.10 FekAv->sáa.
— 21.40 Szórukozlfltó
Közgazdasáqi kis hírek
(-) MEGVÁLTOZTATJÁK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI GRTÉKHATÁ ROKAT. A Magyar Vidéki Sajtótudó-sitó budapesti jelentése szerint, mSwr a 7 százalékos fizetés- és bénemettfa megtörténi, szakkörökben nyomban hangsúlyozták, liegy a túrsadaíombiz-tositó vntéatelek biztosítási értékhalárait ís meg kett változtatni, mert különben sokan kiesnének a biztosítási kötelezettségből. A bcííigyutaiisztój-rlmtt pendc!et.ler\\-ezelt! már tf&észüBl s eszerint a biztosítási értékhatárt a betegségi bízlosilrtsi agaraiban az ed. dlgi ;t00-ról 400 pmgöro enttti fett, az öregségi ágazatban ped^g 500 pengőről 800 paigöre történik nz értékhatár felemelése.
(-) A TEXTILOYAHAK n kerca-kedököt váilozatlantV* ellátják áruvuS,
— a MOgyur Vidéki Stt;tóludósltó budapesti jelentése szerint — hogy n* áruellátás zuvarla-lyn legyen: igy ha. lározott a Magyar Teztilgyárosok Országon BlgyesáMa legutóbbi ir*fc&i a közasmtásftgyl m-niw.Wniek a napokban kiadotl texUlellritásl raidefciévol kapcsolatban. A határozat addig érvényes, amig nz uj midcAkezó^ek meg nem1 jelennek.
(-) FENNÁLLÓ RENDELÉSEIKET LESZÁLLÍTHATJÁK A CIPŐGYÁRAK
— jelenti a Magyar Vidéki Sajté-tudót-sitó a közeKátlási nraUszter "eOvi döntésével kapcsolatban, ellenben 15 napon betol jeftentést keÜ benntök a /Kereskedelmi Hivatalnál ű lemiáSó rendelésekről.
(-) A TAKARÉKPÉNZTÁRAK ÉS BANKOK EGYESÜLETE vógreliajtó-bizotlsága Erníy Károly m. kir. UtfcbS tanácsos, felsőházi tag e\'nök&ote alatt ölést tartván] a Komnuiyzó Ur öfő-méttosága álla1! az, árvixkárosultak meg segélyezéseié megindított országos afc. ció céljaim 200.000 pengőt szavazott meg.
SegUsOok árfiife^rosDlt\' feettvörelnkei
Kétszer ad és kétszer segít: aki gyorssá ad és gyorsan segíti
Az utóbbi idők egyik legszomorúbb és legsúlyosabb tragédiája, ami magyar testvéreinket érlc az árvízzel kapcsolatban, a mely rombadöntőt te otthonaikat,\' felbontotta hajlókaikat, termőföldjeiket elmosta és otthontalanná tett sok* száz és száz békés, dolgos magyar családot. Legtöbbjük csak a testén lévő ruhával meneküli a pusztító ár rohama elöl a bizonyíalanságba. Állat, termés, vagyon lett az ár áldozata. Számtalan magyar testvér koldusbotra jutott. Munkájának gyümölcse odaveszett.
Kérő szavuk segítségért szivbe markol óan hangzik felénk.
Döbbenetes látvány tárul felénk. Magyar becsület parancsa, hogy segítsünk magyar testvéreinken, akik önhibájukon kívül jutatlak ilyen borzalmas helyééibe, fis ebből senkinek sem szabad magái kivonnia, aki igényt fonnál a magyar névre. Adjon mindenki, mert mindenkinek adnia kell, hogy bajba jutott testvéreinken segíteni tud-
junk, Kétszer ad, aki gyorsan ad, kétszer s-egit, aki gyorsan se-gil. Nagykanizsa magyarsága mindenkor megmutatla áldozatkészségéi, magyar érző szivét. Mindenki tehetségéhez képest adjon és segítse azokat, akik ma annyi/a rászorultak a magyar testvér segítő kezére.
Mai nap a következő adományok érkeztek be szerkeszítisó-günkbe:
Vasutasok Országos Gazdasági Egyest!laténak nagykanizsai csoportja 20.— P
III. körzeti állami elemi Iskola
tantestülete U- .
N. N 5.- .
öjv. Dornby Györgyné 5.— „
Almaaay János 5. — B
Jízv. Ranokovloh Jánosné tt.— „
Király Serfőzde R. T. 3.- „
Doboaay Klek a.— .
özv. Monoatory Oyuline 2 — »
öiv. Torma Lafosné 2.- ,
Eddigi, már nyugtásott gvüjtés 1015.26 ,
össsesen 1070.26 P További szíves udoinányok.it a Sja«> kcszlőség elfogad, nyugtáz és losablaL
A ZMNTE disztornaja
Remek sportnapot köszönhetünk a ZMNTE-nek
A 75. evében jiibiláló Torna EgyM Kanizsán ritkán látott sportműsort át. lilolt össze közönségének. A" közönség hálás von, inert a" dáhdáni, valamint az esti előadásoii nagyon sok sportbarátol láttunk, de kCíföu ki Mn)\' cmc*-nunk a tisztikari, amely n dmdárptL-runcsnokkjal együtt megjdtent "z Mki-adáson,
A budojiestr\' vendégek a fél 12-es gyovsvöaatM érkeztek. Az áfaoknáson ItoBÓ Jíoios teslnevdtési tanár, a ZMNTÍÍ atíellkai szakoszta^\' v.\'ielöio ödvözöltc a \\ondéfceket, DéSUlán diák-előadús volt, majd ode 8 óru vuüa pourpáfl műsort táiiitt a kanizsai k<")-zöns6g.
A Himnusz hangjai utón Keserűen Fejenc, a ZMNTE tírnetnöka Cidvö-zöttü iik^eg szavakkti n fővárosi degeket, valamint a ha!|:$f dóságot, majd Holló János tcsluoveló\'ii tanár gyeiinektomászoi mulattak l>e külön, bőző tnílajtom* és egyéb gyakortttot^ derÜB peroeket szercz\\\'c a közönségnek, i
A második számon ökölvívás szerepelt. Kél htJíyl lelietsőg, Ixvik és Ge. rencsér mWaila le sporttudásái diód-ritesen.
Bcwe [BVSC), aki súlycsoportjában magyar bajnok, az Europa.v.UogitoU keiel lagja, vrilamuil Szilfay országos
vasutas bajnok pompás brmulató n«-ntiteit tapsolja a közönség. Nngyszerü l;iní<ífili\'Ackcl, pompás horgoWit íát-tuuk és olyan vIGümgvors sor-izatokat, hogy ámult a kózönséií. 1Ut.o -nyugodt és rutinos, Szíáay telelsé^ej.
Nagy tapsol kapnak a ílur>o3gári Iskola tréfás lalajtomagj-akorlatni. Az ügyes és öttefM lwt«nKás Prókay József testneveiesi tanárt dicséri\'.
Most i.\'-.pin\'k etőszőr közönség <¦&\'•¦ a Postás Sport Egylet, ítélve a nri-gyár válogatóit kíret n)l tornászol (Vérhetyi Ibolya, CsIUk Margit, Nóvák Matld és Fehér Annus) és szép ritmikus buzogáuygyakoliatokat mulatnak Iíc. Klasszikus, finom mozdulatok ós pompás rttmusérzékök igazolják^ Iwtgy uicgérdcniclték az ország legfőbb női tornászainak kijáró magyar válogatottságot. I
Az est kiemelkedő számai követkéz, nck. Koríátg>-akortaiok. Rószt\\«vőik\': Erős, Vecsey, Csaba, Varsányi, Zc^Upi, Kránlcz {kanizsai gimnázium), Vukény (ZMNTE), Detrlch, Fülöp, TótU, Mofl-nár, Szabó (kerrokiedeírm Iskola Nagykanizsa) és Both László (SFC) "föisko. lalbajnok, vatainint S*oó Kánoi> orsz. \'Ivvflnfcebajnok. Rnth éa Szoó mtSSUványai meneti Vukány, i*tyrannt Ssabó tehetséges és látványos teniagyalcftrtn. tai emelkedtek ki, de Zfcfta* és MóBMr
Véihisí Mozgó. EttSS ém SSSÉHfeBy
Budapeattal sjgyidőben ! — üsWIOE FA VK
a fitosorru gyOtiyOrQ amerikai filmsztár brflltans játékával
A lüdlmap hajósa.
Főszereplők: Jllloe Vm*m, Rlohsírd Qreane, Brandsi Jeyoa én Frssd Me. Murraf.
Remek kieérő mfisor. Aktuális Nitrssdié&u
Előadások köznapokon 5,7,9, vasár- és Ünnepnapokon 3,5,7,9 kor
is tehetséges, vaJatnínl a résztvevők minden egyes tagja.
Eredetien, stausoaan es fgé&eo uj ötletekkel íáttimk nagyon szép magyar hbicot a poígári lí-ánylskola növendő keitől. Kencdi Imréné tanárnőt kúlö>t dicseret \'i.. :i. A párok: Tenmvári,- n.
IKVi\'í\'üiumi J^. Maira.E.-r-Námetli M., Kovács M.—láttcssta 1., Kátnán, M — Vidonyl L., BósztoP- G-—StöcB R., Szemző P.-V*isdnyi fi„ h\'Bjiedok (;.— Geteueséi\' M., Aradi E.— Keszthelyi M,
A .birkózovetiiOfty nagy éjritektödés mejSett ¦ zajSott 1«, Elíiször Fosktaw-yer szeJepett Kunnak, majd szép nwnciek következtek Eszes (kerületi bajnok) és Virág (ZMNTE) között Ponxpás és ötletes küzdelem döníelÉBinicl-\' végződött.
SzCaurt után isme! a^oríaojnegél ka-potl ti közönség. Ifcttamás kortátgja. koilatok kövclUftzielí a höűgj-torná\'-szaink (Csitlik, Fehér, Várhelyi, Nóvák i bemutatójával. Zúgott ta,i>s és nem* érdemtaleniU A négy kiiuntt tpr-nász tmlásának legjavát adta.
Varga Jeuö és (kmda István vivő-ludouiidirrálHDt gyönyörködlünk, majd férfi müszabadgy-akoTlaíok ¦ köv*twoilAJ. Both és Szoó meltett (ksjntagj\'obb.sikere Vutóssynak volt. A .gunrtembert gya. korlátai árrni\'Jatba ejtették a-nézőket; Hol veít edíHg Vukáay, aki*-\\ZMNTK tagjait SzoJjó (kenaak, ük.)-is ponrpá. son szcrepeK.
Gyönjőnü,. ritmikus magyar UUuut iiutt.iuiak be szép, jehnetbca. a fővárosi tornászholgjek, uiajd Sstfépud*«ry László sáska<.\'Je%«sihai a umsor uloisú, de. egyúttal kicuwfikadü száma. Taps-vihar \\«ti a natA sáska >^e\\e,il6k tu-\'dasának cliszas^esá#. Az o^ a Szózat akkordjai molett ért vi^at. \' _
Tehát niégis vonnak sjwrlTehesosö-gek lUniasán. Ez az ort togaftibb ait igazolta, És baonünket igazol, akik nem szuuiuik meg harcolni a ko/ó nyösség eljoui v\'
A ZMNTE rendezése káráló éícg.\\e-dühíii\'ó. Remizi Ióttunkii\\eo pompásan összeállott sjk)rtműsorI, melynek min dm egyes szánta egy .egy llmcszeitie volt az est óriási sikerének. .Ilyen mn-soitt kelt udnl liMt.bei a közönség, nek. Ogyesen ÖsszeáÜHolt niásort és akkor a közönség Is megjön.
HoHó János tcstneveStsi -tanár ö\'de-pio a klliWen stkernh sjwesesl;\'Ot*öml inel\' \\-osszuk tudomúsuT\', hogy-.varosunk sportja érdekében etinduA egy uton, amelyen- nagyon sok spyrtenr-|>ernek keltene meg hasadni. De ami késik nem rnuhk...
Meg kel- einftékezttünk a k»lona-# nőkor szép játékáról, Herutg kar-uuasier munkájáról is.
NagykanizM megyei város polgármesterétöt.
6842/1941.
Tlrgy : A szén, h,liuti, kekst és koklf bíikcit fotgiufiáffsk sssbstyinása.
FeUjlsom az érdekelt kiskeieske-dök figyelmei a Budspusll Köilöuy mirelus 9dki 57. számáteo, söízer tett 260200/1941 K. fe. s* icfidtv íc\'re, amely u szán, UttkeU, »0*M és koksztnilíett fofgatmát sT«bá-tyózza, űz országot\' sze^kneskedfM körzetekre oBdja s intézkidik a szennagykeieskcdSk és szénsütker resltedok M|el(jtéiLrÖI.. A sxénriagy-kereskedői kijelüléa iránti kerv^oyek benyújtásának halárldeie 1941. március hó 15.
NagykwtizBeí 194!. mare. IO. íö Polgármester.
M, nUrcJua. Il
Zalai Közlöny
— (A polgármester hazaérkezése)
rjr, Krátky István jx>rgánnesla,\', aki a iniilt hónapion másodízben ment Nagybányám, valószinüleg iiofti.mp ér. kczik vissza Nagykanizsára.
— (A nagykanizsai folyam* mérnöki hivatal uj főnöke)
A fől&nuverésugyi miniszter Pertók József kir. műszaki tanácsost a magy-kanizsai folyarmnéniöki hivatal vezp. lése ulót április vógé\\»l femtenlfitc a hivatal vezetésevei ideigfcnceti Hubinek Tódor kir. műszaki tanácsosi hízta meg.
_ (Növendékhangverseny)
lesz holnap, szerdán déartán i; ómkor a zemiskolábeai (bejtfral a Ka-zicsy utcáról). Be\'épödlj nínofe.
— (Lelkigyakorlat hölgyek részére)
A Szociális Missziótársulat rendezéseién Nagykanizsa é> közvetlen környékének hölgyei számára az Idén is a piaristt ká[k*hiában lesz a le\'kigya-korlut április 2-t(\'í!. 5-ig. Slk.*ru.t a/y kiváló szónokot, dr. Dárrf [noc fííis. koiai tanárt iiiregnyernL a letkigyakor-latolt vezetésére. Minden kprc-xtény nöt szeroleUeJ. iu«ghlv Ös vár a renÁj. zőség. Itészvííeli dij ejy pengő. A kápolna tutvo W.
— (A Katolikus Legényegylet közgyűlése) j
A nagykanizsai Katolikus Legény* egylet március 14-én délelőtt 10 órakor tartja évi közgyfúését székházában.
— (Urleányok kongregációjának lelkigyakorlatai)
ma este 7 ómkor kezdődnek a ferencesek plébániáján. Az Urleányok az elsők, melyek az idén " \'fclkigyW. korlatos időt megkezdték, wmdeu leánynak akarnak módot adni, liogy megfelelően ctÖkészüUiesíeii húsvétra és" azért minden leányt sziveden lát. nak. A lelkigyakorlat vezetője. 1». Schnatlncr Szigfried beuLÓstanár. u rJe. ves egyliázszónok és kitűnő iró, csái*"-hózsoki plébános. Hobiap reggei 7 órakor a másoirik ós holnap esta 7 órakor a harmadik konferenríateszéd. Használja ki ezt a kedvező alk ifcnat minden kanizsai leány ós vegyen részt a lelkígyakorkítokon u ferenciek plébániáján.
(Folytatás az 1. oldalról)
GUMIHULLADÉKOT
magsa, áron veszek.
Cseh Jenő, ksssía
— (Cserkész őrsvezető tan folyam Nagykanizsan)
Nagykanizsa Váras cserkószcsaipatai a cserkészkiképzés fokozására és eJiité-lyitésére Őrsvezetői tanfolyamot rendeznek, a tanfolyam négyhetes és a tegnapi nappal kezdődött piarista gmmázium VI. osztályú tantermében ímncpélyes keretek közölt. Ott voltak u csejké^zmozgtdom\' ós a nemzieti\'test-ncwlés vezetői szép szambán. a \'megnyitó beszédet Kattróy Antot elnök tartotta, fejtegeivési « magyar cserkó. "tt írni misszióját és cólkilúzí.*eit. majd <!.-. Solymár István, espo.eá mou-<ká)( szívhez szóló beszédet, amely-vezéVtonaia volt: Krisztus " mi erőforrásunk. Majd trtogkexdödott « tanfolyam, ,
- (UJ óvoda)
A yallás- & közoktatásügyi injaisz-lenti községbeo állami napközi otthonos óvodát Aétesit, amelynek fenn tartásához a község éjenként 600 psjev jövel járul. \'; , 1 , , ,
külügyminiszterrel a Franciaországba irányuló amerikai szállítmányok ügyében. Halirax célzási lett arra, hogy Anglia nem szándékozik enyhíteni a tenger-zári a meg nem szállt Franciaországgal szemben.
Ujabb ml.Hók az amerikai fegyverkezésre
Newyork, március 11 Amerika ujabb másfél milliárd dollárt szavazott meg fegyverkezésre. Ebből 170 milliói fordítanak az Angliától ujabban megkapott tengerészeti támaszpontok kiépítésére, 202 milliót kap a haditengerészet, G72 milliót a hadsereg katonai beruházásokra, többit a légierő.
A világháború óta most történt meg, hogy Amerikának több mini egybillió katonája van.
A német léglra) sikeresen bombázta Portsmouth kikötőjét
Berlin, március 11 Egy nagyobb légi raj az éjszaka ujabb sikeres támadást intézeti Portsmouth kikötője ellen. A repülök sok tüzet figyeltek meg. i Az ítszak-Németország fölé berepült angol gépek közül kettőt a németek lelőttek. A többiek nagy magasságból találomra
dobták lé bombáikat. Hn\'digaz-dájkodási és katonai célpontb.m nem esett kár, de a bombázásnak polgári halottai és sebesültjei vannak
London, március 11 A légügyi és a belbiztonsági miniszter jelentése szerint az éjszakai német támadás főcél-pontja az egyik partmenti kerület volt; itt
hat óra hosszat tartott a németek támadása,
A bombatámadásnak, amely sok tüzet okozott, több halálos áldozata is van. Anglia más pontjairól is jeleztek német támadásokat.
Newyork, március 11 Elsüllyedt egy 5282 tonnásán gol lehergözös, amelynek legénységét Bosztonban most tették partra.
Az angolok eddig 43 torpedórombolót veszítettek a mostani háborúban.
A japán külügyminiszter holnap utazik Berlinbe
x Tokió, március 11 Macuoka japán külügyminiszter holnap este vonaton Mandzsúrián és Moszkván át Berlinbe utazik.
Japán kész szembeszállni * Távolkeleten az Egyesült Államok megmozdulásával
hetőségek kínálkoznak. Erit-reában a forró évszak beálltával rendkívül megnehezültek az angol hadműveletek Keren és ,Adi Ugn ellen.. A.hindu és,skót alakulatokból álló brit csapatokká, 40.000 főnyi olasz hadsereg áll szemben s az olasz ellenállás egyre erősbödik.
Sanghaj, március 11 \\ sziám— indokinai békéről távolkeleti körökben megállapít ák, hogy növeli Japán tekin-élyél. Ugyancsak rámutatnak arra a határtalan ingerültségre, amely az angol-szász hatalmak részéről megnyilvánult főként Osima berlini japán nagykövet legutóbbi kijelentései ulán. A japán nagykővet ugyanis kijelentette, hogy országa kész szembeszállni az Egyesüli Államok minden távolkeleti megmozdulásával.
Japán szabad Kínát akar
Berlin, március 11 A berlini japán nagykövet a Völkischer Beobaehtcrnck adoll nyilatkozatában kijelentette, hogy Japán szabad Kinát akar, amelyet egyetlen idegen hatalom sem használ ki. Utalt arra, hogy Japánt nem vezeti hódító vágy, de az Egyesült Államok nem akarják megérteni Japán küldetését.
Nagyarányú olasz csapatösszevonások Oondar varos kornyékén
London, március 11 Khartumi jelentések szerint az északnyugat-abessziniai r.on-dar város\' kornyékén nagyarányú olasz csapatösszevonások folynak. Az olasz haderők részben bennszülöttekből, részben feketeinges hadosztályokból áljának, s olyan terepen gyülekeznek, ahol könnyű védekezési le-
A figyelem Athén és Ankara felé fordul
Szófia, március 11 Törökország politikai magatartását illetőleg bolgár körök nagy érdeklődéssel várják-Szaracsoglu külügyminiszter nyilatkozatát, amelyre szerdán vagy csütörtökön fog sor kerülni. Bulgáriában azt hiszik, hogy Törökország a végsőkig kitart eddigi politikája mellett és maga sem kívánja a háborúnak a Balkánra való kiterjesztését. Szaracsoglu beszéde szenzációsnak ígérkezik, mondják beavatott helyen. Törökország nem mondja fel kötelezettségeit, dc nem óhajt semmiféle kalandba bocsátkozni.
Moszkva semleges marad
Zürich, március 11 Isztambuli híradás szerint Moszkva továbbra is. semleges marad. Amennyiben a liarxlanel Iákat támadás érné, ezt is a közvetlenül érdekelt két fél ügyónok tekintené.
Rozsdamentes és alpacca evőeszközök
zk«». májon testvérek
rgjg Mmlrtl*»I síakllztetébeu. érmml
HilirlUHEItkítTÉtk
mitr-süiiulmiülii-
Wonder fceirtikpárak nagy walasMttsMiban.
A török államfő válaszolt ¦ Hitlernek
Ankara, március 11 Izmet Inonü török köztársasági elnök válaszolt Hitler vezér és kancellár üzenetérc.
Belgrád, március IV A politika jelentése szerint Törökország továbbra is figyelője marad az eseményeknek.
Románia ég Bulgária meg-táumdtatáaftt várják
Belgrád, március 11 A Vreme jelentése szerint bukaresti körökből vett hírek\'szerint Románia Ls Bulgária bombázására mindaddig nem\'kcrűl sor, amig a német csapatok nem kezdik meg támadásaikat. IlleteV. kcs hely szerint erro tíz napig nem kerül sor.
A japán császári pár Európába ri készOl
Tokió, március 11 A japán császár és japán császárné közeli európai utja alkalmából fogadia a \':ű!ügymi-minisztert, mielőtt Berlinbe ós Rómába és onnan Moszkvába utazik.
Jugoszlávia nagy események küszöbén?
Róma, március 11 Politikai körökben Jugoszláviáról, miht nagy \' események! szirfhelyéről beszélnek. A né-* met—jugoszláv viszony rendeződni fog.
Belgrád, március 11 A német főváros és Belgrád között folynak a diplomáciai tár gyatások, / \' \'"\'\'" "*
Budapest, március 11 A Pest szófiai jelenlése szerint ott már német vezetés alatt folynak a légvédelmi intézkedések, 1
—- (A veszprémi egyházmegyei nyomda megvásáiolta a Merel-nyomdával I alatot)
A keszthelyi Mérci-fe> nyomnat^ könyvkereskedést éi kőny kötészetet, amelynek tulajdonosa, Móréi fgilác,\' a napokban megholt, — értesülés ürü* szerint -- a veszprémi egyházmegyét \'nyomdaváilalat vásárolta meg. Újságíró püspök üJ a veszprcmejryházmie}-gyei püspöki székben, aki ismeri A sajtó óriási jelentősegét!... L\'
— (EllenforriiUuh.il emléktábla Tapolcán)
Drattán József tapolcai szőlőbirtokos beadványt Intézett a képvlsclőU\'w-tidelbez, liogy á- tapolcai etlenform- . dakmi emlékére saját kötisó^re a vánnegyeliáza falán cndeJciáJ&t kivim eihehezni, ozonkivür az eíesett ltrt teher csapatheti hősi halottnak sírját cement k*iilésácl és emiókkei megjeu lóim. A kéjtviselötestület nicgiiatóttou vet* tudomásul a bejelentést.1
- (Tavaszi kanalaink)
mindegyike elsőrendű budapesti műhelyekben készül\' tegujabb m\'otlall-kabátjalnk ktrakaUtnkban láthntók. Sohltts Aruhás, 1
ZALAI KÖZLÖNV
1941. máidul il,
Prima • uradalmi bor
25 literes téliekben kapható a termelőnél Batthyány-utcát 26.
— (A Keszthely! Járás! Vőrös-keresxt EgyesQIef)
dr. Szereoz Imre peruiontrel giiriná. ziumi igazgató, elnök vezetése merteit közgyűlést tartott, amelyen beszámol ttak az egyévi rmmküröl. A tngüfitBzam 132-rÖl 318-ra emelkedett. Bevétel volt 1802 ptngö, anriböl a Vármegyei Vö> röskereszt Egyesületnek 1215 pengőt küldőtlek be. Az idol\' költségvetés 1003 pengő bevételi irányoz «.0. Az uj munkaév program-jánt házi betegá}H>lási tanfolyamuk és k-öíönSeges tnnfolyof-mök rendezését vélték foL
— (Vsnek mester munkában)
A nagynevű fővárosi kan-ikoturislnj a Magyar KépzŐinfiveszek Országos lig.wsiueté.-nek tagja, aki egyben n tavasszal ünnepli meg Budupedcn művészi pálya,hrtásának 40 éves jubi\'ou-mált, tegnap az OTI vezetőségét\'karri-klrozta a tisztikarral együtt. Az Ősz hajú, de. -ifjú. mestert szeretettül fogadták. Itteni pár napos tartózkodása alatt a városi és álíWni tisztikart is ceruzabegyre vesd.
— (Mikor érkeztek Pest alá a tstárok?)
A Tükör márciusi száiua irja- A Határjárás hatszázadik évéhez értünk. Azt azonban kevesen tudják, hogy a talárok előnyomulása hazájikbűii milyen gyors volt. 1241 március 0-án izene legelőbb Dénes nádor, hogy a latárok elérték Oz ország határát és nem sokkal később, március 15-én már Fest ala[t nyargalásztak a kánryerego. nek előhadai. Egert és Vácot ekkorára <* is pusztították a csatangoló lovas csapatok.
— (Kaposvárott fogtak e! egy zalai bűnözőt)
Kaposváron feltűnt a raadörőrszeni-nck egy gyanús külsejű férfi, akit igazolásra szólított fit Kiderült, hogy »z atetö Farkas István kaposszerdahefij-i lakos, oki Fötrélén elkötött egy tov-H, amit Sárrmitókm eladott. Zala*W--szegre szállítottak a nyomozás lefolytatásaim.
Rövid táviratok
SCHUI.TZE kölni bíboros érseki meghalt. \' 1
AZ AMERIKAI Vöröskereszt adományával megrakott hajó megérkezett Franciaország egyik kikötőjébe. Solí gyerateklaáengyót, gyógjyszert ós éjíö. miszert hozott. ElözÖJeg SpanyoBor-szágbau is kikötött. ¦ ROOSEVELT Kínába küldött személyes képviselője visszatért Amerikába, de eddig utjának eredményéről nemi nyilatkozott.
PARISBAN nagy nyuglalansággsH: figyelik az afrikai esemény-eket. FébieH hogy az angol csapatok DzsibuÜ biztonságát veszélyeztetik.
A MAGYAR katolikus társadalom az egész országban ünnepelte a 400 éves Jézustársaságot. Budapesten diszünnepély volt a Vigadóban. t
NEWYORKBAN 2500 autó-buszsoffőr sztrájkol.
HERCZEG FERENC 50 év ófa tagja a Petőfi Társaságnak.
MÁRCIUS 13: Pázmány irodalmi ünnep.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
6363/1941.
Tárgy: Rossz gyalogjárók kijavítása.
Hirdetmény.
A város lerülelén levő gyalogjáróknak igen nagy része olyan rossz állapotban van, hogy azon a köilc-kedés veszélyes.
Felkérem tehát a ház, Illetve Ingatlantulajdonosokat, hogy a rossz állapotban levő gyalogjárókat JavItlaB-Bák ki,
Két hét raulva felülvizsgáltatom a város területén levő összes gyalog-Járókat éa mindazokkal szemben, akik felhívásomnak nem (esznek eleget, á legszigorúbban eljárok.
NagykanizsB, 1941. március 6. tm Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tárgy: PaJsitctU ellent kötelező védekezés.
Hirdetmény.
A földművelésügyi minisztérium 139.776/1940. IX. C-2. sz, rendeletével
a kaliforniai pajzstetvek ellent kötelező védokezést elrendelte.
A védekezést minden gyümölcsfán, bokron, továbbá más fáo, vagy bokron la végre kell hajtani, ha pajza-tetüvel fertőzve van. A védekezés, módja a következő: a Iák törzsét éa vastagabb ásat a ropedezott, elhalt kéregtől, a mohától és zuzmálól kemény súroló kelővel, hapodfg szükséges, ka-parővassal és utána drótkefével kell alaposan megtisztítani A lekapart kó-roglörmeléket, zuzmát és mohát a le vágott ég- ée nalyrészekkel együtt gondosan össze kell gyűjteni és azon-nal el kell égetni. Ezután fagymentes Időben 4°h-oaásványolaj tartalmú perme-tozflazerrel (Dendrol, Durla.Hertellneum vagy Shell Dormenlh Waah), vagy 5% os möszkéulével a fák és bokrok törzsének, ágainak, gulyáinak felületét mindenütt jól, megáztatván be kell permetezni. A permetezést mindig a fa csúcsán koll kezdeni, hogy a lefolyó lévol már megáztatott részok számba vételével takarékoskodhassunk anyag gal és munkával.
Csak száraz Időben és szárazhéju fákat permetezzünk Közvetlenül eső után végzett vagy általáhan átázotthéju fa permetezése főimunka A lé nagyrésze íofolylk, nem Ivódik eléggé a héjba, a pajzsok alá esnem ölt meg a pa|z->tetüL
Fagyos vagy fagyveszélyes Idflbon egyáltalán nem szabad permotezn). Különösen akkor veszedelmes a permetezés, ha a nappali felmelegedóst erősebb éjjeli lehűlés követi.
Fent leirt védekezést köteles mindenki folyó évi március hó 15-lg maga elvégeztetni.
Aki a védekezést a fenti határidőig egyáltalán nem, vagy nem a fenti módon végzi el, kihágást követ el, mely
WlS.fi.
Continental Írógépek
képwi.alela és let-akuta
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, Flí-uí íí.
nam, ttd ktat
Intrnx káuéfízfin
készíthetünk.
Kapható: V4—V2—1—172 literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVDLGYI-nél
Sugár-ut 2. u"
büntetés ulá esik.
A megindítandó kihágás! eljáráson kívül a 85O00/I838. P, H. rendelet 107 tí-u értelmében a psjutetll elleni vé-dokozést a mulasztó költségére hatóiéul uton fosom elvégeztetni.
A védekezés végrehajtását a íöld-mlvolésügyl minisztérium a maga kiküldöttje utján, továbbá én Is ellenőriztetem. A védekezés mikénti végrehajtására bővebb felvilágosítást nyújtó .Védekozós gyümölcsfáink pajzstetvelk ellen" clmO könyveket a v. gazdasági hivatal Ingyen ad.
Nagykanizsa, 1041. márolus 3.
•n Polgármester.
A jelenleg ellenőrzés alatt álló
Alkalmazottak
nyilvántartási
liete
már kapható
lapunk nyomdájában.
APRÓHIRDETÉSEK
...ehhd«4« «U. 111 4.taMM. 10 uűta
» \'Ul.r. mindéi lovibbl nd 0 tlllír, h.Ue-in.p 10 Móló tO Iliiéi, mliid.il lavíbbl n. 4 llllír.
ÁLLÁS
Perfekt őskeresztény a.plréiaS 10 áve. Irodai gyakorlatlat ögyvédl, vapv mi. Iio-dába, kuniba, állást keres. Cini . kiadóban,. 702
Komoly, megbízható mlnd.asaloA.iyt kere.ek bentlakásra márclui 15 ere vagy áprlll. 1-íic.
adás vétel
Csépt(g.|»l véneik 100—110-1« traktorra ElsdMm vagy cserébe adni. 2 dtb 800 as MAV petr>icumoe garnitúrát. AJlnWot Pléh litván Siófok, Hnort. 698
Me»«>áll rahél veszek is eladok. Márkin, Király-utca 31. tőt
Anton»., bau sállal \' Is, váslrelok. Kltaclier Mátyás, Klrály-u. 36. 99
Homokvárt*, tucikocl át tizedei-mérleg eladl. Sugár-nt 20. 727
lakas-ozlethelviséo
Eőlvői-ter 3. ar. házban hiromszobii előszobás, vlzvezetékes (angol W. C.) lakás máin. elsejére kiadó. Meglekinlelf reggel 8-IOJg. 512
MuBoIrnak vagy raktárnak ndvarl helyisig Deák-tár 12. aa. alatt aioniial kiadó. Bővebbet az üzletben. 762
ház ÉS ingatlak
Több adómentes magán- és bérháist, házhelyei, szó löt is lö\'dekel »•«»•«• Papp, Telekl-nt 8. 2301
zauu vözlömv
POLITIKAI NAPIUP.
Badja: „Klrjuíulyl II. T. Ksiykáslrsa". F.lelö. kfadó: ZáiaTnirtly. Nyomatott i \' -< Jtlriatásságl K. r. NaiykaaliH\'\'
•y.acáijáku lbujykaalz«ui. (Nr.mdátrt fgtet, latal n,i,„lyj
1572
81a *»,oi/»°» 59 uám.
Adakogz az árvlakároiulfknak I
NagykajUiM, 1941. marcia» 12 «zerda
ár« 12 Ilii.
POLITIKAI NAPILAP
feerfcml&iéc é» hiadaWwWi Fönt fi. uin.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Takarékosság vagy takarékoskodás?
Irta: Kelemen Fereno
\\v, a kérdés az első pillanatban értelmetlennek s igy feleslegesnek Is látszik, mert lényegében a takarékosság és a takarékoskodás egyet jelent.
Mégis, ha a dolgok mélyére tekintünk, különösen pedig, ha a két fogalom alkotó elemeit vizsgáljuk, azt látjuk, hogy & takarékosság és a takarékoskodás főleg a mai viszonyok között más-más értelmezéshez vezet.
A takarékosság évezredes tapasztalatokon és ősi ösztönökön alapuló életelv, amelynek modern formája a tőkés gazdasági, rend kialakulása óta\'a gyümölcsöző betétgyűjtés. A takarékoskodás ezzel szemben olyan emberi tevékenység, mely a Savakkal való gondos előreláló, körültekintő gazdálkodást jelent, A takarékosságnál a cél .mindig a botét forníájábítn konserválódó tnrtalékvagyon, a takarékoskodásnál a javak kímélete. Termé szetes, hogy a következetes s egy életen át alkalmazott takarékosság szükségszerűen a takarékoskodás eredményeihez vezet s hogy »takarékosság< nincs takarékoskodás* nélkül, de nem vitás, hogy a két fogalom, ha nem is eszközeiben, de célkitűzésében és nemzetgazdasági vonatkozásában más Ós más.
Különösen \\ napjainkban van ennek az éles disztinkciónak bizonyos jelentősége. r
Normális viszonyok közöli a tőkegyűjtésre, mint tartalék vagyonra irányuló takarékosság a tömegek szé*lcs rétegeinek általános erényes rendkívüli s főleg háborús időkben a javakban, árukban, közszükségleti cikkekben való \'takarékoskodás* a lényeg. A takarékosság egy külső kényszer nélkül, vállalt okos életelv, a takarékoskodás legtöbbször a viszonyok parancsoló szavára jelentkező gyakorlati szükségszerűség. Amikor a javak megszokott cseréjét külső, tényezők megzavarják s a fogyasztásra szánt cikkek ellátásában zökkenők jelentkeznek, a nagyközönség kénytelen meglévő és nehezen megszerezhető javaival \'takarékoskodna. . Ez a takarékoskodás naplónkban túlnő az egyéni háztartások ellátásának érdekein s valósággal nagy uemzeti föladattá magasztosul, melyet épp «gy kell vállalnunk, mint a legszentebb véráldozatot, ha arra a nemzet történelmi érdekei fölszólítanak bennünket. A javakban való takarékoskodás olyan Hőkben, amikor a gazdasági cici irányításaitok legfelsőbb ör-
Elofixclésl ára: egy hóra 8 pangó 40 fillér. SíerkozlŐaégl és kiadóhivatal! telefon: 78. az.
fl japán külügyminiszter eurfpai útja után kerül sor a várt nagy tavaszi eseményekre
Matsuoka elindult Európába. előiöleg kijelentette, hogy tisztázni kívánja a világbeliével kapcsolatos terveket
Egyre erőaebb a sztrájk-hullám az amerikai hadiiparban
Tokió, március 12 Matsuoka külügyminiszter ma este 23.35 órakor indul útnak Tokióiról. Indulása előtt leijeién tette a sajtó képviselői előtt, hogy európai útja során tisztázni kivánja a világ békéjével kapcsolatos terveket. Matsuoka japán műtárgyakat visz ajándékul Mussolininek ós Hitlernek.
Belgrád, március 12 A Politika berlini tudósításá-
ban azt irja, hogy Rómában ugy tudják : — Matsuoka leurópai látogatásának befejezése előtt nem kell semmiféle nagyobb tavaszi eseményeket várni,
Berlin, március 12 A német sajtó egyöntetűen megállapítja, hogy Matsuoka tanácskozásaival kapcsolatban igen nagy jelentőségű határozatokat fognak hozni.
Törökország kissé megnyugodott, de kiürítésére
készDI Isiambul
ístambul, március 12 A tőrök fővárosban az utóbbi idők idegességé után bizonyos fokú megnyugvás állt be. Ankarában általában azt hiszik, hogy nem kerül sor további olyan eseményekre, amelyekbon )lo-rökország érdekelve lenne. Sem Törőkország, sem a tengely nem1 óhajtja a háború kiterjedését. Törökország olyan helyzetet fog lal cl, hogy ha \'belesodródnék a háborúba, ez rendkívül széleskörű bonyodalmakat vonna tna-
Ráma:
ga után nem csuk a Balkánon, hanem a közeli Keleten is.
Törőkországban elsőrendű fontosságúnak tartják a légvédelmi gyakorlatok sikeres lebonyolítását.
Ejtőernyőtök ellen védelmi Őrségeket
is képeznek ki.
ístambul, március 12 A török nemzetgyűlés elé törvénytervezetet terjesztettek ístambul kiürítéséről. A tervezet mintegy 300.000 embert érint.
~„Az angol mesterkedés az egész főldkeregségre kiterjeszti a háborút*
iák az érdeklődés középpontjába. A japán külügyminiszter európai utja, irja a Popolo di Roma, egyik legnevezetesebb eseménye a diplomácia mai történetének. A háromhatalmi
Róma, március 12 A ma reggeli olasz lapok Matsuoka japán külügyminiszter európai utazását és a háromhatalmi egyezménnyel kapcsolat ban várható fejleményeket állit-
helyeiröl is elhangzott a figyelmeztetés, hogy nCm pénzben, ha nem »javakban kell gondolkodnunk-, valóban hazafiúi kötelesség.
Nem jelenti ez természetesen azt, hogy a pénzgyüjtésrc irányuló takarókosságot ezért mellőznünk kell, nem, a betéíképző-dés éppen olyan fontos marad háborús itfőWbcn is, mint normális viszonyok között, de a hangsúly napjainkban elsősorban mégis a javakban való takarékoskodásra esik, amely nem*" egyéb, mint a szükséglelek fokozatos megszorítása, itt-ott egészen drasztikus leépítése.
-Normális időkben a lakaiékosság az egyén és a ncnizcU
vagyon gyarapodását szolgálja, háborús időkben a takarékosság ennél több : a gazdasági életnek egyik legfontosabb regulatora-, — hangzott el nemrég a Magyar Nemzeti Biftnk elnökének közgyűlési beszédében.
Igen, valóban igy van. A javakban való takarékosság, vagy is közszükségleti és népélchne-zési cikkekben való szigorú "takarékoskodás háborús gazdasági rendben nemcsak a társadalom sejtjeinek, az egyes háztartásoknak, hanem a nemzet egészének is életbevágóan fontos érdeke.
Igy lesz a javakban takarékoskodás a nemzeti éleinek egyik lényeges eleme s a fo-
egyezmény nagy Jelentősége nem csak a kölcsönös segitség-ben rejlik, hanem abban lefektették egy új világrend elvi alap mit is. Magyarország, Szlovákia, Románia éis Bulgária csatlakozásával, irja az olasz lap, a háromhatalmi egyezmény jelentősége rendkívüli mértékben kibővüli. Németország, Olaszország és Japán háborúban áll Angliával és figyelmet fordit mindenre, amivel az ki akarja terjeszteni a háborút. A japán külügyminiszter európai látogatása Összefüggésben van a Csendes-óceánon észlelhető feszültséggel és az Egyesült. Államok magatartásával is, amely ellenségesre fordult a legutóbbi idők eseményei kapcsán. A háromhatalmi egyezmény államainak minden erőfeszítése ellenére is fennáll a veszély, hogy az angol\' mesterkedés kiterjeszti a háborút az egész földkerekségre, óriási játszma ez, amely érinti avilág egész hatalmi és politikai berendezkedését.
AntaHka nmm axarax Általiéinak Ir támasxpontokat
Washington, március 12 Roosevelt elnök a tőrvény javaslat aláírása után jóváhagyta az első hadianyag 4s fegyver szállítmány átadását Angha és Görögország számára.
Az Associated Press irjn. hogy Roosevelt a felhatalmazási (Folytatáa az 5 oldatott)
gyasztás megszorítására irányuló korlátozások i passzív* munkája a ránk kényszeritett történelmi szerep egyik »aktivi tényezője.
Takarókosság és tnkarékosko dás, ezek a lényegükben azonos fogalmak, ezúton jutnak el ujabb értelmezéshez és válnakf ujabb nagy feladatokká, melyeknek jelentőségét majdan a gazdaságtörténelem fogja érdeme szerint méltatni.
Nekünk, a mai nagy (idők cselekvő embereinek pedig csak egy kötelességünk lehet, gyakorolni a ^takarékosság erényeit s vállalni a takarékoskodás; kényszeréi,
lá4l,.itHiciia il
6. F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolányinál.
VYIUTII KAHOI.Y jogerős szabadságvesztés büntetésének ügyében a mentelmi bizottság az előadót javas-latot elfogadta.
A ZSIDÓTÖRVÉNY arányszán* ren. dclkexéseinek )¦¦• nem tartása miatt SpoIarJch Károlyt, a budajKStt Kék Duna étterem tulajdonosai 5000 pengő pénzhimtelesre ítélték.
A JríZUS-TARSASAG 400 éves jubileumának ünnepségei a kalocsai érsek Tt\'dcu mával véget értek.
A KUKORICALISZT Mhasmáiásá-uak módozatairól finnel kószitleelt 0 közellátási minisztérium s azt >\'z összes magyar mozikban 1» Togjúk mutatni.
A F0SZEHKERESKEDOK Országos Egyesülete teljesen kciesztény verető, séget választolt.
25 HOLD vitézi t<4k»l kapoll Dotrf-bóváry Póter mezőtúri kantiuoK Dombóváron, Mikor megnézte földjét és vonatou liazaórkozelt, az állomáson összeesett és meghalt. SzivszélhücVs fltle meg.
A KOLOZSVÁRI egje;eroCn tanszakét kap a kisebbségi szórvány k|érdts Kovrig professzor vezetése, alatt.
AZ ANGOL Holtánuk eddig 13 lor-pedóroml>olója pusztult t$,
MEXIKÓ az Egyesült \\ Unok kormányával egjeiértésbeA sürgősen len. geri és légi támaszpontokat épít.
CSAPATSZÁLLÍTÓ hajók számára 100.000 dollár költséggel kikötőt építenek NorfoUaiál, 500 kw.re New-yorktói , j
A VILÁGHÁBORÚ óta először tőr-tént meg, liogy az amerikai hadsereg létszáma luflépte az 1 millió Töt.
A VADÁSZATI korlátozások egy részét Magyarországon az idén is életben tartják a vadállomány rendkívüli kipusztulása miait.
GAZDÁSÁGI miniszteri értekezlet volt tegnap este Budapesten a ^íz-ügy nuuisz tóriumban. Időszerű gazda, sági kérdéseket tárgyallak.
DICSÉRETTEL enáekezik meg a néWt sajtó Reményi Schuejter Lajos pénzügynriniszter pénzügyi politikája\', ról i
TÖBB VIDÉKI ráros MABl-kól\'-csont kap kórház, vágóhíd, slb. építkezésekre.
KAPOSVÁROTT bérpalotát épiUet a Nemzeti Bank 2—3 szobás kors/ei íi lakásokkal.
A BANKJEGYEK forgalma február 28-tól március 7-ig 18.2 ntttUó pengővel csőkkent Magyarországon.
IRODALMI ére-mdijat alapított uz Országos Gárdonyi Irodalmi Társaság.
AZ OTI több nagy budapesti Dfir-ház megvételét halározia «L
A „Ferenc József" ke-ser Bvlz régóta kliünöen bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindentéle káros következményeidé]; biztos, enyhe és gyorsan Itatd természetes hashajtó, mely számos betegségnél ax eaésztési lavithi és az átvágyai fokossá. — Kérdezze meg QmfH
á miniszter két évvel
a rendkívüli nazadámentességet
regnap érkozell meg a nagykanizsai polgármesteri hivatal-boz a miniszter leirata, mely szerint a rendkívüli házadö-mentesség engedélyezése, amely 1940. év december 3I-vel lejárt,
u m. kjr. pénzügyminiszter ujabb elhatározásával további kél esztendőre, vagyis 1942 december 31-ig terjedő hatállyal meghosszabbította.
„Nem kell aggódni a jövőért, a szeretet győzni fog!"
A nagykanizsai Srent Vince Szeretet Egyesület közgyűlése
A Szfnl Vince Szeretet Egyesület megmozdulása vagy közgyűlése: rendszerint a szivek megmozdulása. A kri-tolfkus Caritas a Üegszebljen és *g-ragyogőbban nyilatkozik meg ugyanis a Szenl Vince Egyesület zajlaSan, de annál intenzivebb, benső munkájában. Ezt lapasztalluk a tegnapi évi közgyűlésen is, amikor a nagykanizsai S?enl Vince Egyesület az országos központ elnökének, a nagykanizsaiak állal! any-nylra kedvelt i». Kölner Ferenc *ia-rislu házfőnök szenVétyej itUéte alatt M llsztujilő közgyűlését turlott» és ezen olkar.oimnu* végighnflg;itluk száinf-szerü beszámolóját annak az ember-baráti szép munkának, umü. a katoli. kus Carito« névtelenjei Nagykanizsán kifejtenek.
Az évi közgyűlés a kórház, egyik helyiségében zajlott Se és részt v«tt azon dr. Ilegyí Lajos poLíárme.ter-helyctlcs, dr. Takács Zoltán Igazgató-főorvos; P, Gulyás GeBérl fo.ences-plébános, dr. Solymár István espo.es-plébános és szépszámú közönség,
Schweitzer József kórházi Idkész,, n Szenl Vince Egyesület egyházi igazgatójának bevezető imája után
dr. Hegyi Lajosa*,
polgármester helyet les nőjének eftnóká megnyitója kcWtkBzelt, aki köszöntötte B megjelent vendégekéi, majd órönnneft jelenlétté, hogy a nehézségek dacára az egyesület, szépen leSjesiloiie hivatását. A m^mkánélkíiíSség: fokozódott, a mindennapi kenyér előteremtése egyre nagyobb gondot okozott ft társadalom minden rétegében, nz erőforrások ezzel szemben gyengültek és mégis, mindennek dacara: ft szivek annál jobban nyíltak meg a sze.etet melegéi
Közel 400 szokniknak a családoknak a száma, akiket az egyesület gondoz ás segít.
A megnóvekedetl szükséglelet nagyobb nnmkaleljesilméunye\'l igyekeztek kV"\'-\'.-gitenl. . A tagok munkadélutánjaikon annyi értékes kézimunkái készítetlek, valamint egyéb munkatárgynít a kiállításon értékesítettek, hogy ezeknek jövedebnét n szegény családok segítésére sikerült fordítani. Az egyesület tagjai dicsérclreméiló módon vették k-i részüket a szegények felkutatásában, testi és fJolki gondozásának fokozott munkájában, Wfl&nosen melegen errtfo-kezik meg az irgalmas nővérek konyhájából kikerülő napi ebédadagokróü a szegények részére. Számos intézmény és egyén támogatta n felebaráti
szereiét munkáját. A polgármester ós képviselőtestület lehetővé a második szegénygondozó nővér és kél napszámos olkahnazását. p. Gulyás GeBérl plébános i>edig többszáz pengő lámb-galásl nyújtott. Hálát mondott a ka. nízsai pénzöilézeteknck is\' udonráj-nyaikért, a Zalái Közlöny s20r*tosst$. segánek j>edig erkölcsi támogatásáért, A közgyűlés nagy JdUaesedéisel fogadia dr. Hegyi Lajosné ehiöknsszony szép visszapiltantását nz dtmilt esztendő munkásságára.
SzŐnyl Sártdorná
ezután fclolvasia részletes éi nagyon szénen fcbl.hlott titkári jelenlesét, n mely rámutatott arra, liogy dacára u kanizsai Szent Vince Egyesület meg gycnivekcipökben jár, munkája nyomán azonban felveszi a versenyt a már rég fennálló és sokaCta több taggal mró régi egyesüeiekkeSi. A kanizsai Szent Vbice Egyesülcl hü a nagy Szent Vince eredeti elgondotV-sáboz: felkeresi u szegényekel otttho-nukbnn, a nyomorgói, az éliezöt, nz elaggoll lehetetlent és Selki vigaszt, orvosi segítséget, anyagi segitaéget igyelíszik nyújtani.
A titkári jelentós ezután részét*-en Iwszámolt az e&mflt év munkájúról, előadásairól, vallásos megmozdiJásai-ról, P. Köli&r kis lest vér-jnozgabuáról, amely szép gyökereket vert\' a városban. I\'on^pásan sikerüli a Karácsonyi vásár, 1230 j>engö volt a bevóüei: 19J0-ben 0000 pengő értéket osztottak kl. Emanuenia irgalmas nővér emberfeletti erővel dolgozott 350 szegény, ínséges család ellátása kórul Majd kérte a város vezeiöségét^ liogy tegye lehelővé az elvont munkaerők visszaállításával a tehetetlen öreg szegények gondozását
Mair Tlnka pénztárosnő térje iztett^ <tö pénztári és számadási jelentését; 3875 pengő bevéMW szemben kiadás volt: 604 ruhához anyag, húsvéti és karácsonyi kalácsra n szegény^kueki, 4 métermázsa bab, 2.55 métermázsa liszt, 1 serlés, pénzadományok, isko-Usgyermekeknek lej, 20.2h mélermázsa burgonya, stb, összesen 3694 pengő.
Állandóan 350 egyént ás átmenetileg 80 ossládot segítettek.
Karácsonyra 50 drb.\\ 10 kg.-os szere;et-esoniagot osztottak ki élclmíszerekkjefl^ azonkívül 350 ember fé! kg. kaWcsot kapott karácsonyra.
Acs József városi tisztviselő 11 föí-ügyclö-bizoltsjlg je\'iontéaét terjeszletle
tférofM Mozgó. w*g m«, »»crdAn w^a.
Budapeokal egyidAb*n I — Il LIO E FAYE
a fltosorru gyönyörű amerikai filmsztár brlllláas fátékával
A liolnap kajősa
FŐBietcpIflk: «Ilo* F«y«, Richard (m». Branda Joyoa «a Fred Mo. Murray.
Remak kisérS műsor. aktuell» Hiradók.
ElOtdáwk k6in«pol<on 8,7, », mir- 5 Bnii«pn«pokoa 3,5,7,0 kor
laim-Uniti-Qnihv liifflriiftliwÄiiiÄ
tiftii ktpvlHlit«
Wondar* k«réti starai k asfjnr wala suttéfcJMiH,
In; ímno a fclmenlvényt megadták
Schweitzcr József igazgató ím\'Jl.in... a vezelőség, nevezetesen dr. Hegyi \\x. josné elnökasszony munkáját, ftz egyesület sikeies és áldásos tevékenytA\'gél. Indítványozta, liogy válasszák meg újból a regi tisztikart dr..Hegyi Lajosné elnökasszonuyaL az éVen. A közgyühS egyhangúlag, nagy éljenzés kőzepeiie az egész tisztikart újból megvarr.., lotta, Dr. Hegy iné közvetlen szavakban köszönte meg a bizalmat,
P. Kölner lerenc országos elnök a betegsége iniait akadályozott országos elnöknö, gróf Hunyndy Józselné üdvözletét tohuáosoilta. Boldogan huj. lotta a jcentésekWfi, liogyan dolgai* Nagykanizsán í "katolikus Caritas. !•> ismerő szttVJkkid emekeeetl meg dr. Takács Zoltán igazgatórfőorvosrót. Ha B kanizsai cspmrt tovább esqsa az ulou ludad, akkor áldásos twékany. ségo az egész városra ki fog terjedni.
Egyik oldaton tombol a gyűlölet: a másik oldalon fokozódik a felebaráti szaretet.
Nem kell\' aggódni a JövÖéJnt: a Nze/elpt győzni fog.
P. Gulyás Ge*órt ferences -pWbónos litegállapitotta, hogy több mint 12.000 pengő volt az uz összeg, anrit a Szent Vince szeretet Egyesület segMsőgrc tel-hasznáit. A há\'a és kószőitci szavait intézte dr. Hegyi Lajosno eiimkasszony hoz ós ngy neki, mint az egész vezetőségnek a katoljkussághau nevéLezt kö-szímetét tohuácsoöta a szeretet eme tevékeny munkájáért, jenezték a katolikus Caritas aposto-háztőnök a legnjabb raozgólaej«it mu-tatta In-. Az egybegyűltek .. n Ü-jenezték a katolikus Carittas uposto-lát, KóhU\'r utyát, ft katolikus fi^m jiionirját. ,
\' . - (¦>
A holnap hajósa
Van valami abban, hogy a film sokkal intenzivbbeen tanit, mint az iskola. A mai film bemutatja az első gőzhajó szüle-léséi s bemutatja, micsoda akadályokat kellett frultorinak leküzdenie, amíg a gőzhajói ellenségeit meg tudta győzni annak nagyszerű közgazdasági és szociális előnyeiről.
Amerika ezt a filmet sok költséggel és nagyszerű szereplőkkel csinálta meg. Van benne cselekmóny, van benne humor s van benne minden, ami a közönséget két órán át kitűnően szórakoztatja. h. /.
QyeogUlő északi asel> több helyau, főleg keleten kisebb sáporok, sápor-azerü havuzóa, éjszakai fagy, a nappali hőmérséklet nyugaton klssáemelkedlk.
A Meteorologia! Intézet a«c?kAttts*a» «•gngjeioAUoiaAaa Menti»
h^néklet (sima «*H 9 -árfttwi •f*e. resj rashrai loa.aMh»v +•* 00
1M4> nHrcitrt lif
Halai mzlom
Teleki főispán:
„A jó tisztviselőnek az aktákon tul az emberekkel is kell foglalkoznia"
fiz eszteregnyei Jegyző és a bajcsai bíró kitüntetésének átadísa
TBrt ¦gjtajgtj réglcxBit piait ét W** Tanywt
m»g«8 nípl\'ami-Vcitck 3 ,aA.BÁ,bj,V. ékszerész,
Rémet repülők a sivatagi habomban
A Föhiközi tenger*környékén működő német légioirők, .egyik repülőteréről kaptuk az alábbi cseméni-lciráSt, jfrncly-\'élénkem jellemzi a német repülők harcos .szellemét, .
A legutóbbi popokban "néniéi harci\' ropütőjt a,JjÖldközi tengeren áugol hajókaravánt táiníi\'d** tuk. A* angoL.kisérŐ.lmjók légvédelmi tüzérsége keményen védekezett. Egy német bombazó-géj>et találat ért, az egVik mo^ torja üwínkéj>telenné vált. A géljei vezetője1\' csak nagy üggyel-bajJtir.ít/Aa. a közeli afrikai\' sf-vatagitevülíjtre Vé^ojni.".
A századparancsnok, akinek a kötelékébe tartozott a sérült gép, nagy elhatározás előtt állolt. A gép. személyzetéi meg kell menteni, a-gépet pedig elpusztítom. De derék- katomisziveiiu-gyötr sajnálta századának e szép hard gépéi. Másra határozta el magát
ltzéft két jó. öreg *iu. 52 , u néniéi légierőriek.cz a jól ismert, szállító gépei, indult el és szállt le egy idő múlva a sivatagban a sérült harcigép. mellett.
A szálJiíógépekbőJ szerelök, ta\'rJalék\' .iuotor: és szeieiŐesz-közökvkerültek elő. Lázas"munka kezdődött. A munka sürgős. Az angolok közel vannak és bármikor rajtüthetnek a bátor kis csoporton. A két szállítógép távolabb két oldalt áljt a sérült liarcigéptői ess a régi szekérvárak példájára biztosította ¦ a munkát Valamennyi géppuskaállás állandóan meg van szállva. \'\'¦\'\'
A ,numka. gyors ütemben folyik\', "bfi. az ellenség is itt van már. Egy. angol .vadász felfedezte1 a főidőig veszteglő repülőgépeket, lecsap- rájuk-és « vala--mennyi fegyverébői tüzelve zug cl felettük. A földön állók géppuskáikkal bátran védekeznek ngy* bogy nz\'-\'angól \'kénytelen elfordítani gépét és ffistcsóvát húzva maga után eltávozott, Valószínűleg őv is eltiiiálvá, valahol a homokon kénytelen leszállani.
Ez a jelérfet serkentőleg hatolt.- Feltétlenül be; kell\' fejezni a munkát, mielőtt a köv.éfkezŐ angol vadászok,, vagv ami még rosszabb..volna,,- bán cél gép kocsik megéekeznéneK.:. ü
Hiszen igen közel voltak az ""Kői. táborThelyekhez. . A reméltnél já gyorsabban el Wszülí\'pj munka. Sebesen berakodlak a derék száílitógépek-\'k Valaníen.nyi motor dörögve énekelic ismét érces dalát. Három német gépí emelkedett fel\' sivatagi homokról\' és vett nónyl valahol a Földközi ten-({»»¦ északi pariján levő repülőterére. Aü igy: megmentett gép pedig másnap ismét, mint már annyiszor, vitte\'a pitsztuláfitiio-fö bomba-rafcpnianyát angol ¦lajók és kikötök íA ;
1 Szép számú közönség töltötte meg a városháza közgyűlési termét a nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottság díszközgyűlésére, amelynek egyedüli tárgypontja volt a földművelésügyi miniszter által elismerő ok irattal kitüntetett Bánfnlvy József esztercgnyei jegyző és Bányai Ferenc bajcsai bírónak a miniszteri elismerés átnyújtása. A magyar falvak népéért végzett önzetlen munka megbecsülése és példának állítása volt ez, A megjelentek soraiban olt láttuk dr. Hegyi Lajos nolgár-nu\'sterhelyettcs-röjogyzőt; viléz BcntzJk Lajos kir. kormányfő-tanácsost a járási vitézek képviseletében; dr. Sebestyén szolgabirőt, P. Gulyás Gellért ferences plébánost, dr. Horváth Alhanáz rerencos hittanárt, Kiss István zalaszcntbalázsi esperest, Somogyi Gyula földbirtokos, máltai*lovagol, Bubiul Károly, Pálffy László földbirtokosokat, Dobrovils Milán v. orszgy. képviselői. Mócsy Béla igazgatói, a járás községeinek jegyzőit, biráit, vezetőit, gazdáit ós bír (okosait, A nagykanizsai kir. gazdasági iskola\' növendékei disz örséget álltak és fegyelmezett magatartásukkal vonták magukra a közönség figyelmei. Ott voltak a bajcsai leventék egyenruhában Somfai György tanító vezetésével. Mig a közönség gyülekezeti, ezalatt\' a vezetőség, élén gróf Somssich Anlal elnökkel és Szicbcrth Ágoston gazdasági felügyelővel a városháza elölt várták viléz gróf Teleki Béla főispánt, aki autón érkezeti meg dr. Józsá Fábián szolgabíró Itisérelébcn.
Megjelenésükéi kimcnlették : báró Bánffy Dániel földmüvelésügyi miniszter, dr. Bárczay államtitkár, gróf Somssich László OMGE elnök. gróf Khuen-Hódcrváry Károly, az Orsz. Mez. Gazd. Kamara elnöke, vitéz Bicsóy-Uchlarik Béla miniszteri főosztályrőnök, dr. Máycr Károly miniszteri tanácsos, Bárczay Ferenc orszgy. képviselő, Kövy József kerületi gazdasági főfelügyelő, báróMir-
bach Antal, az Alsódunánluli Mez. Gazd. Kamara elnöke, Tomka János, Zala vármegye fő jegyzője, stb.
A díszközgyűlés közönsége lel kesén fogadta a lerembelépö főispánt. A gazdasági iskola növendékei Lovassy Károly tanító vezetésével elénekelték a Hiszekegyet. Gróf Somssich Antal, a járási mezőgazdasági bizottság elnöke nyitotta meg a díszközgyűlést. Rámutatott a kél kitűntetett érdemes munkásságára, a kik példát adtak, hogyan kell a község érdekében önzetlenül dolgozni.
Szicbcrth Ágoston gazdasági felügyelő beszédében felsorolta a két érdemes férfiú alkotásainak sorozatát a falu népe érdekéhen. Majd a szeretet szavalt intézte a gazdasági iskola növendékeihez, akik elsöizhcn jelentek meg a nyilvánosság elölt.
Utána vitéz
gróf Teleki Béla főispán
mondotta cl ünnepi beszédét. Mái* régóta figyelte mondta — a járás mezőgazdasági bizottságának és gazdáinak tevékenységet: A szokottnál nagyobb kí-lartásl, igyekezetet, ambíciót látott a munkában és kereste az okot, hogy mi ösztökélte a járás gazdáit a több Ós minőségi termelésre, a mezőgazdaság fejlesztésére. A jegyző és a bíró jópél-dandásn az egész községre kihatott. Hiszi, hogy a többi községek fejlődését is ezekben az az okokban kell keresnie. A kél kitüntetett tudta,mik a falu vezetőinek feladatai, kötelességei. Ma különösen fontos, hogy jó példával a vezetők járjanak elöl. A jó közigazgatási tisztviselőnek kötelessége éber szemmel figyelni az életet és az aktákat túlmenően egyénileg is foglalkozni az emberek általános boldogulásával. Ilyen tisztviselőt ünnepelünk ma, akinek szeme az élclen nyugszik. Mert ma minden erőnket össze kell szednünk, hogy egy ujabb jövendőben részt vehessünk. A közigazgatási tisztviselőnek keresnie kell a módokat, amelyek
Másodpercek alatt
omlik szét a vízben az
ffi ASPIRIN
VJ-/ TABLETTA
A finom porrá szétesett Aipirin gyorsabban és egyenlete sebben oszlik el a szervezetben és fokozottabb hatást fejt ki meg hülés, fájdalmak és reuma ellen
a község és népének boldogulását előmozdítják. Azokban a\' községekben, ahol ilyen munka folyik, ott a társadalom megértése is fennáll. Es ott megfogják egymás kezét a pap, a jegyző, tanító és a tőbbicK és kölcsönösen dolgoznak a nép boldogulásán. Majd átnyújtotta a főispán a két kitüntetettnek a miniszteri elismerő oklevelet.
Oróf Somsaloh Antal
elnök köszöntötte ezután a két kitüntetett, akik az egész vármegyének példát adtak. Felhívta a nagyobb birtokosokat Is, hogy kapcsolódjanak bele a falu éleiébe. A nagykanizsai járás mezőgazdasági bizottsága nevében BánfaiVy jegyzőnek értékes bronzszobrot, Bányai bírónak! pedig egy asztali mahagóni órát nyújtott át emlékül.
Bánfnlvy jegyző meghatott szavakkal köszönte meg kettejük, nevében a miniszteri elismerést és az ünneplést.
Nagy Jenő a kaposvári Alsó* dunántúli Mezőgazdasági Kamara nevében köszöntötte a két kitüntetettét,
Kovács Vince, a nagykanizsai gazdasági iskola növendéke az ifjú gazdák nevében köszöntötte a két érdemes férfiul. Köszönte nekik, hogy példát adtak és háláját fejezte ki, hogy ma, amikor a fiatal nemzedék nem tudja, melyik irányban haladjon,
¦AUfet tOflJON*
uüll böhátii ós i.i..:\'.íiií>-ii.ii.iUt hősink, akiknek tulajdknuVeppau (-oromi fazonjuk nincs, csak ez a melegszlti és anyag, Bffil m:i meglehetősen r.chez besze/eznl.
A pasiéit színek doiiv\'ii.íSiak, a Leers és a szürke iiriidi-ü ámyniula.
Nagyon sYdetól v;>h egy halványszürke kabát, aminők végig US eleje
es « kihajtója egy arnyai ittál sötóWib nOrke anyagból 1. ¦\'.!:! hozzá ugyancsak sülétszürke-vtlágosMürlo ösjtjta-állítású korkép, kis piros sza\'ngg\'l.
Befejezésül annyit, hogy körülbelül ezekből a kábátokból váJUsilluiin ah kedves olvasóim. Akiknek\' tavalyról glokuis szoknyája tooVllkabátjuk van, mcguynghfiástil közölhetem, bogi- éppen .ily.ni divatos fasz az Idén in, miül volt taxaVy.
— tTiiviiazI kabítvlrik)
mindegyike elsőrendű budapesti műhelyekben készül I-egu\'abb modelt-kabátjalnk kirakatainkban láthatok. SohQta Áruház.
Dlvatposta
BABUS. Koppant csinos le na. Ita a beküldőit kockás anyagot a követ-kezö fazonra csináltatná: m 1, csak egy picit ohíl gioknis szoknya^ egy sluszlg érd junsperral, végig gv&ihoI\\a(, bubi gallérral, hosszú ujjat, i\\ Jumpcr végződése a sajjatjAI>ól 3 ujgtayt széTOi Óv bevégzödés leiyen, ugy hogy n ruliH ig>\' ugy nézzen kl, mJutlva ory-btn ruha volna és a mjátjábó\' egy öv. Alája ve bel egy nyers szinü, \\agy feliéi\' Iduzl és koszlüinszcrüen klbasE--iiiUhatja ilyen ósszeáSittásban. Udv.
SÚLYOS PROBLÉMA 22. A leraj-zoll kék ruhát a következőképpen afa-kitlassa ál. A szoknyája maradjon változatiauiif, elől a bhut vágassa fel bolerora, ami efcfl a két oldalig nykljuu és alája vegyen fehér piké mojénykél, amit tülke dolgoztasson rá A. egy kis piros övet tegyen a deiekriia. Roppant csinos éi mindenkor íeive\'iető uj ruhája lese ezáltal. Odvőz\'et.
ítélet Biró Pál és társa valuta-ügyében
t .
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
ükkor ök megmutatták 11 helyes tttul : mindenki egyért és egy mindegyikért.
Viharos taps lóri ki az ifjn magyar talpraesett beszédére.
Horváth József komárvárosi ezüstkalászos gazda üdvözölte ezután a község gazdáinak, a (iazdakör, stb. nevében Bánínl-vy jegyzőt és Bányai bírót.
Gróf Somssieh Antal elnöki záróbeszédé után a gazdasági iskolások és n bajesai leventék imához tisztelegtek, rclesendült a magyar nemzeti Imádság,egy bízó nemzet fohásza :
Isten áldd meg a ma-
Az átmeneti kabátok
Megtörtén le\'i a 1 agy I emiitalúk, ki jet iuertetéí,edésiv bonyolod\'nk re. Mindenki inog voll e5á,ed\\<í, kirtöiiőscn azok a hölgyek,.tikhjteV rrnSdjukban van a ijennilató divat uián njeont, Valól.nn egész nü\'oi, Ugy vonata 1« uj divat, sok elöuyo áz, hogy nemi tér el- teljesen a tavalyitól, ugy hogy igen sok ruhái egész levós kis eflSvtása *l vagy mondjuk csak fn\\silé>s 1 újjá tudunk varázsolni.
Minden ;tye.i Lcmululó illan külön-külön veszem az og\\cs daraboka!, irfy sokkal jobban ót köuydbbe.i áttekinthetővé óizem a divatot, az idén is így csnálok os must o\'öszőr a legük! 11 ál isabbnál, az átméreti hibátok-
nál kezdeni.____
Valahogy ntegváttozott az idő a vl. tággal együll és hüvösc\'ilek a nyári évszakok is uz eddigieknél, l\'aláu Oí ux oka OiuHik, hogy mé\'t sjhi ennyi átmeneti meleg kabát r.em v.>K forgatómban, mint az idén. A hó\'gyek rájöltek, hogy oz jól kihasználható ruhadtiruh. T*Wn több.t ehet vlwtni, unni a kosztümöt, mer| ha már «*. -ember-lavasszol egy kosztümöt csináltat, azt, hu hűvösebb van, uz.\\r nem tudja annyira kilátsz náln, mínl egy áuiiencti kabáUn, ami .lá bánni íven
rulialn.it megjesculielik.
Egyszerűen szépek a világos tc\\e-szőr kabátok, csak egy kicsit lm háttal, inkább tejesen férfi fazonban, bubi gallérral, láthatnA n gombotls-sal, két nagy rátett z\'ebbe", PeMUt-voivo. A nagy kockás kábátoknak viszont u fazonja annyiban kidönbözik az előzőtől, liogy a bála e;észen bő, gloknis.
Láttam azután átmei e!i modeltka-1 iátokat, amiknek nem ilyen s iblon >s a fazonjuk, igy pl. egy drapp szöve;-kabál, szűk, sima, két nagy zsebtel, reverrel, gomb nélküf, átmegy leijesen a másik otda\'ra <u egyik ét a kaMtot egy tenyérnyi szólót, m1 .igából a sző-velböl kész\'üt öv fogja össze eíil megköh1*. Az Öv szélei a sajátjából vaunak kirajzolva.
A pepita olyan nagy divat az idén, ltogy nentcsak kusztüuue, ruháia, ha. nem álmei:etl kabtlinak is viwttk, még 1>edlg ugy, hogy egy sirufj kabátot készilenek l.<ehV« I nagv rátett Zíeb-IkI, kis leverrel, vagy heriU fazon, ml és eteknek a pepita knbátokivik a tartozékai reltéien\'í « pápr\'kapieos Öv és sál. nem )>e»zó\'%e a kaatpról.
Divalsz\'n különösen a kihátokhun a sárga, A iegc«idá,\'.itii.-ubh árny ftőu s-áiga, pula, zsák szöveti szöv.thöl ké-
líudapest, március 12 \' Biró Pál és Sivó Jenő ismeretes ügyének^tárgyalása befejeződölt. A szökésben lévő Biró l>ál bűntársát, Sivó Jenőt cg>\'-rendbeli, fizetési eszközükkel folytatott visszaélés büntette miatt 3 és fél évi fegyházra, 20
Budapest, március 12 Bánffy Dániel háló földművelésügyi miniszter meglátogatf la az árvizektől és belvizektől fenyegetett területeket és eré-Ives intézkedéseket lett a vizek levezetésére, hogy a termelő munka minél előbb mindenütt megindulhasson. Kdllig az állam összesen \'.\'\'i millió pengőt fordított az tnségakció keretében vizi munkálatokra.
A földművelésügyi miniszter előterjesztésére a kormány most további (i és félmillió pengős állatni támogatást engcdélyezelta vízmentesítési munkák végrehajtására. Ennek az összegnek nagy részét is kiutalták már, tehát semmi akadálya sincs a munkálatok fokozott iramban való folytatásának. Sok helyen
Dr. Brand Sándor alispán tegnap értesítette a nagykanizsai polgármestert hivatalt, hogy a nemkeresztény piaci és vásári kereskedők ós árusítóknak a zalai piacokról szóló kitiltásra vonatkozó rendeletnek hatálytalanítása — tárgytalan.
Felsőbb helyről nyeri értesülés szerint — mondja az alispáni értesítés —• a kormányrenddel helyes értelmezése az, hogy a nemk eresz tény kercske-
ezer pengő pénzbüntetésre, Í0 évi hivatalvesztésre Ítélték. Kötelezték tovább 200.000 P vagyoni elégtétcinek saját személyében való megfizetésére, az elkobzás alá eső értéknek megfelelő 3,734.000 pengőnek Biró Pállal egye leni legesen való megfizetésérc.
azonban csak szivattyúk beiktatásával lehet a vizet lecsapolni, ezért a földművelésügyi nunisz-elrendclte nagyobb számú hordozható szivattyú beszerzését.
A Dunán
ujabb árhullám közeledik Budapest felé. Péntekre a viz újból közel rélméter magasan el •fogja önteni a rakpartot. Sze. rencsérc a Duna felső szakaszának mellékfolyói most nem fenyegetnek áradással, igy nagyobb veszedelemmel nem kell számolni.
Az érsekcsanádi gátat átvágták, igy a Kalocsa alatt felgyü-tcmletl víztömegek szintje néhány centimétert apadt tegnap estére.
dök és árusoknak a piacon való árusilását eltiltó közigazgatási határozat továbbra is fenntartandó. Mivel a kormányrendelet ezeknek a határozatoknak a hatályát nem érinti.
A nemkeresztény piaci és vásári árusítók és kereskedők lehal továbbra is ki vannak tiltva a zalai piacokról és vásárokról.
Nagykanizsán ma már nem árusíthatott a piacon nemke-rcszlény kereskedő vagy árusító.
1041, március 12
KatrKKKk
három vagy négyszobás
összkomfortos lakást
május t*r«. MAORT-iroda telefon 364,
Altaae* mUmmimt* kétkSvjuieftM, BwAapMt I- neaaráV
tUS Torna. Mre*. KAasmAnyek RSsulamSMk. — Utána «tr*nd. — 10 liirtk. - 11.10 Nwnwctköai viaj»t*ő. stcigilat, - 12 Harangaso. Hlmnuas, fdájáriUjeientéa. - iXiO Hlrefe -1SJ0 Idö)«J^s, tdöjartsjsftentés. -ILM Hírek. - 14.45 Huaoriamsr-Isisa, - IS Árfolyamúra*, pl-d árak, aiaimisdsntrak. - 16.45 Idöjal***. hlft. járáHJetantss, hírek. -- 17 Hlt«k agarak és magyar-orosz ay»l.v*u. — ia Hlrak. - 21.40 Hlrsk, ldöjárái}el«iUt, hirek idovák és m*gysr^r*ss nyslretju
— 23 Hi.uk némát, etaai, «aaol se francia nyelven. — S.O Hírek,
buOapsst i.
\\ 17.15 A Itádió Szanmeenekara, — IS Nyiry Usztó eSőadása. — 18,30 Magyar uóták. Hangtemsuiek. 10,20 Magyar önismeret, — 111.25 Az Opera ház előadása, .palstarf.. Vigopera három felvonásban, hat képben. — Aa í. felv. után Vb. 20.13 KÜWgyl negyedóra. — Az előadás után kb. 22,40 Szórakoztató hanglemezek. - 2335 S»bó Kálmán jazz-hármase,
Bl\'DApKST IL
1« Uotáry .rőzsef begedüí. — 18.30 Ülafz nyelvoktaiás. — tö A HB.időr>ég luvószenekam. — 20.10 Veress Lajos cigányxwiskat*. — 21.10 ralolv\'-iá^,
— 21,10 Szórakoztató hangletoAzek.
Csütörtök BUDAPEST U
10.20 r*lo!v.isás. - 10.45 Külföldi híradó. - 12.10 Csorba Dezső tígáuy-zinekara. — 13.30 A Rádió Ssoloa-zenokara, - 15.20 Gróf Sváobenyi Dénes zongorázik. — 15.45 Pilinszky Zsigmond énekel. — 16.15 lluvrn hallgat ökakiiak.
17.15 Szües Stefánia dalokat énekel, kiséri Vécwy lirnö jnzz-hánníasa. -17.35 lládiólimfolyam\' VI. része. -18.05 Melles fítía zenekar. — 18,35 Magyar <->uismenüt. — 10.20 Solyinoisv Lajos jazz-zon^jraszámW. — 10.15 l)r. Knninicrmavcr Oszkár előadilsa. — 20 A Liszt Ferenc Zeuenrüvészeti Főiskola segitőegyem\'.etenek tiangvcrie-nye. - 20.50- Az éther hajósai.. Hangjáték liárom részijén. - - 22 Farkai Béla cigányzenekara, éneket Kaamár Pál. — 23.30 TMctemtozek.
BUDAPEST II.
17.35 Pátria lianglen«zek. - 18.30 Angol nyelvoktatás. — 19 K*manw»ue liangtemezről. — 10.30 Dr. Ferdinándy Mihály előadása. — . ».10 Ross\'n\': Teli Vihnos, l>a\'etlzene. - 20.23 Sr. Veress Jolán eMadása. — 20.35 A Koncéi t t angó I tannonUca zenekar.
- NapUr: Március 12. azerds. Rom. kai I. Gergely p. Proteatéos Gergely-Izrael. Adar bó 13
\'rSatlrda nyttv» laggel tí A rátái ««t* * arálff hétíö, szerda, péntek déiul*" és keddea acéss aap nSasakl
FILMEK,
fényképezőgépek
VnSTRGH ^.a....
Az eddigi 23 millió után még 6 millió pengőt fordit a kormány vízmentesítési munkálatokra
A nemkeresztény kereskedők és árusítók továbbra is ki vannak tiltva a zalai piacokról és vásárokról
Az alispán rendelete a polgármesteri hivatalhoz
Mi. mitclue 12
ZAiAl rtozióMV
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
Angoragyapjutj
hí In da a mennyiségben vIiimvo-.! oaetályozasflal
készpénzért vápáról,
vagy a beszolgáltatott Ryapju teljes \\ értékében angora kézfmuükaíoüalat ad ffróf KArolyl Jómtimfné gépilUemu fonodája, az AMGORATEX *igSÍS\\.L
BudajMit. IX., VeWkupu-mes S3,
(Folytatás an 1. oldalról)
Hem ftfejtühk !
A Kárj>áU>kban tivoli l*f I lÜS.ÜI \\l mmk ;illllt Mikulti Islv.\'ut
L—\'-\' voll soproni 18. honvéd
(OaloftezredWü őrvezető, nrnt sebesütt-vivő, kiváló derekassággaE\' (Öntetté k[ magái. Súlyosan V\'be.iill bajtársának liáli .i-.-- dÜlásö uAhU imga is megyébe stllvín, nem hagyta cserben bajtársát" aki nz óriási Tióban és rcndkjyiUf MdfKjben íirtnUrT^iiciiűi megfagyott vuljin — ltftaem erejének végső meg. feszilésével továbbvitte a gondjaira IpioU sebesültet. Kzzol a becsüafetes kötctosségleSjcsitós és igaz baj társ infcfcág fényes példáját a dia, amit erőtjárói nagyra értékeltek is Így történt, hogy" Mikola őrvetetőt dicséretes magatartása fhsinBféaekóppm a nagyezüst vitézségi éremmel jutalmazták.
— (A szerkesztőségből)
Itarbarits Lajos, a Zalai Közlöny feieiős szerkesztője, nkil eddig a Itiun. fias kött^ségtójcsitós távctt larlolt Nagykanizsától, tegnap megérkezett .Szombat lK4yröi *s ma átvette hiva-
— (Az írod, és Művészeti Kőr)
március 15-én, szombaton déittán C órakor a yárosliáza disztcrm&nót\'én rendezi meg hazafias ünnepségét. Cu-nepí szónok Kováes J. András polgári iskolai l«nár. Két gimnáziumi t»mAó síawteta éí a kixáflydíjas Ví-gyeskor énekszámai szempernek még a műsoron. BdlépŐdij természetesen nincs. Nagykanizsa város hazafias érzeümu lakosságát eiuton hívja rrvog az ünnep-sígro a Kör e8nÖkséko. (0
* (Zenei IlceáJIs matinét)
N tart vasárnap a zeaseiskola. tijíöadó: 1). Hontl Hona, aki ScanU.ttn-óÖ és Lisztről tart előadást, meílivet zongora wólószámokfeaj F. Pásztor írnia ifi-lusztrál. litWipődlj ninos. Kezdete fél U órakor. \\ (:)
— (Hazafias Ünnepély s kereskedelmiben)
A nagykflíiizsai városi kereskedelmi középiskola tanulóifjúsága iriáreAis 15-én dííiilán 4 órakor Az intézet nagy lmn\'e2>m szalíadság-úimepélyt rendez. Megnyílót mond Készei l-ieronc. IV. évf- tanuló, ünnepi beszédet mond Szakojryi Usjáó IV. érí. tanuló. &»-k*« az: ifjúsági énekkar, szabatna egészítik ki a műsort.
— (Honvéd díszmenet márc. 15éo)
Március 15-nok, a nttrizeU ünnepnek1 » város nndezésében történő megün-pfiplése során a hivatalos isleuti.szteiet »\'tája, kb. 10 óra 30 perckor, a hoty-ó«ég kivopuai csapdai a Vő utón, " Korona Öt«reni ötölt disziiM^iiáílet Mi* !<ui*k végm & pojgári lilmtalok UiiT& dőltei és az érdokiödtí kozoiiség je«vi-tétébe, \'
— (Névváltoztatások)
Sintár Károly nagykítaiisak nsitalos SinatigáUrtt, Szolár György kft-i«psíámos szérpházim, Yokoim József xtagyk^iizsai dkp&z segéd Ván-^tira változtatta ca#lAdi »evét bífl-6S,i»ínIszte4 mfrim&l
bizollsúgok ülnökeinek értekt^-lelén közülié, hogy
a kongresszustól 7 milliárd megszavazását kéri.
Ebben az összegben benne van azonbim az azonnali szállításokra fordilott 1.3 milliárd dollár is ós a 7 milliárd a mogsegité.si terv egész idejére vonalkozik. Washington, március 12 Hull kfilügymini-szterbez kérdési intéztek, igaz-e, bogy az Hgytisüll Államok Írországtól több támaszjxmlol óhajt megszerezni azzal a céllal, hogy azo kat Anglia rendelkezésére bocsássa. A külügy miniszter azt
felelte a kérdésre, hogy ilyen tervvel komolyon soha nem Foglalkoztak.
A sztrájk front Hírei
Newyork, március lío Iluffaloban küszöbön áll a Heltlbeim-aeélgyárak 14.000 munkásának sztrájkja. Detroitban a Chrysler-müvek és a Ford-gyárak egy részében is be kell szüntetni a munkát, mert az ezek számára anyagot szállító gyárakban és üzemekben ki tört a sztrájk. A szóbanforgó gyárak mind katonai megrendelések szállításával voltak elfoglalva.
Algeria fökorraányiója Vichybán, Weygand Algírban
Vichy, Diárrius 12 Algeria fükormányzójEi Vichybetl ki-lialkgatáson jepent meg Pelata á**m-eluökné. és l)míí>amál, in»jd a gyar-matugyi és más miniszfciokitól, A íü-konnányzó látogutiisa, mint Vichyböl jt^tailik, szeneacsfecn :t\',géiLzlK\'Ho ki W\'cygand talwiiiok vicúyi látogatásét. A főkormányzó kifej;cLo ftiuick aunio, Iwgy mtlyca kóziguziíatási inlózkedét-seket szándékozik ékHl>cjápLclnÍ Aft-gai-iában.
Vjcliy^\'titórciua 12 W\'cygand tálximok Vichyböi meg-érkezetl Algírba. A tábornok kijejeai-telle, hogy ntji\'inak ciCílményekénl meg áJlapithaija; — a franciu kornfcmy líi.es megérlést mutat tíszakafriku tö. rekvéici iráni és. nwgvódi azt mindeai támudás t-üün. Kiuwk jegyóbei. történik ívl is, liogy ntjsi néhány k.ma-gasló Ihohumedán szcmö\'yiséyot nieg-htvnak a trancia «ani«ti l-uatsi».
Ma éjsiaka te munkában voltak a német és az annoi
Boriin, március 12 A NT1 jfllentése szcrinl német harci ropülörajok mára virradó ójsxaku támadást áilézlek Hínniiigham és egy délangl\'Jii város dtten. A mc#[igy«l<ik töbi) nagyobb robbanás) ós liizel ész-Icíiick katonai fontosságú c»li(ponlokl>au. Az migot (*i?gi lifldwő ugyancsak mára virradó ój.szak" iueglepei6sszi?ríi iá-inadábt intózclt débi^mclországi városok ellen. A német Öé^vYdelem lu\\os tazclésénuk eívdmóJiyekxínl u lúmajó ^eV*-k iKimbáikat oem Indiák te.-V-Ofc. rűiu K-dobni, ugy luigy kaiouai kóx wxn történt, "mmdósszo pár jwlgári ház rongálódott r^eg.
London, március 12 Az angol légügyi lUvatutf közlése szerint ma éjszaka német bombavetők behatollak Közó|>"nglia foSá ós több város Fejtett bombákat doblak íe.
Erőt harcok a görög had-szint éren
Athén, március 12 A görög főparancsnokság erős lámadasokal jelent az albán frontról.
A belgrádi Politika ugy tudja, hogy az olasz—görög béke kilátásai csökkentek, mosl már végleg a Tegyveres döntés mellett foglaltak állást.
Felrobbant egy diplomáciai csomag a volí szófiai angol követség istambuli szállodájában
Islambul, március 12 Az isztambuli Per a-városrész Palotn-szállójáhim eddig ki nem derített körülmények között bombamerénylet történt, a melynek eddig 3 halálos és 10 súlyosan sebesült áldozala van. libben a szállóban lakott a volt angol kereskedelmi attasé fia is, az áldozatok között van. A robbanás ereje többszáz méter körzelbon betörte a házak ablakait. Az utcán abban az időben sok ember tartózkodott, kik között nagy pánik tört ki. Eddig négy letartóztatás történt, a nyomozás teljes eréllyel folyamatban van.
A robbanás okát ilelölcg-több fellevés van. Sok lalálga-lás van akörül, hogy a szállóban líikotl Handell voll szófiai angol követ is, akinek azonlKUt semmi baja nem történt. Hir szerint amikor az angol követség tagjai Szófiából megérkeztek, jwdgyá-sziük számba vételekor látták, hogy kettővel több a csomagjuk, de nem vetettek rá ügyet. Az egyik idegen táskát a követségi titkár, amikor a robbanás
történt, kidobta az ablakon ÍjedL tében. libben a rendőrség állítólag egy akkumulátort talajt. Olyan nagy volt a fejvesztettség a robbanás után, hogy az egyik rendőrtiszt Handell követet is letartóztatta.
Kómában rendkívül élénken kisérík megjegyzésekkel az isztambuli robbanás s ott ugy tudják, hogy a kérdéses pod-gyász magáé Handell volt szófiai angol követé volt. Az olasz sajtó felveti a kérdést, bogy nincs-e összefüggés az isztambuli robbanás és nemrégi hasonló események között. Mindeneseire megállapítja a Popolo di Homa, hogy ahol angol diplomaták megjelennek, mindenütt robbanás és rombolások kísérik őket. Az angolok, Írja a lap, most is feltűnő gyorsan igyekeznek másokra hántani a felelősséget.
— (Értesítés)
A Baross Szövetség ért«iiti tagjait, lw>gy a nemzeti araieprw vató lekin-. lettel március 15-én (szombaton) üzleteikül déli 12 órátófl zárva W»rtjáfc.
Ivlnökség. (:)
— (Leégett egy szegény Özvegy háza)
özv. Preeskó Jrtxsefhé beleznal lakosnak zsuppos ház*
Jegyik éjszaka még ki nem \\ deriloit okból k<gyii«át)l ís teljesen leégett. Mtvtf : a ház biztosítva nem volt, «* igy a községiül gyújt** indítanak a szerencsétlen csoWd í-1\'-segölyczésóie.
— (Terjid a vidéken a mételykor)
Mint ismerelcs, Kiskanizsán hatósági intézkedés volt szíikségessí a métely-kór terjedésének megakadályozása érdekében. Most Korpavárról érkezőit ji\'lenlés, hogy ott is FeNltölte Tojói ez h veszedelines fertőző betegség. A kls-kaniz-sai álkatorvos, Hegedűs JózT1>r napokon k*iejztül dotigozott ráradMaiíW^ nul, Iwgy a fafu á31atáSli)mái\\)-a riilje ezt a veszedeEJmos l>eiegs6get. A fertőzés, niint az orvosi jeleauésbőS ki* tűnik, 00 százalékos vtx\'A. EzfutkivO^ subj-os scrtósorl>ánc is viA a faCuban, do a szüksé$,e.i védöollások nw^törtón-tek. örömmel kelt tudomásul vennünk, hogy a község bírája, Virth János hamar felismarlo a veszoddJ-(net és mindont elkövetett, hogy a község ál-iát állományát sirtyos«bb taszlrófa nc érj«.
— A Utá>Járás
httszázéves fordulóján Joó Tilwr n tatárjárásról, Gerevich Lászívi j>«dlg a tatárjárás művészen" emléke^rfifJ ir a Tükör márciusi számában. Kí k?Jl még emebiüiik I-\'Ust József; Ha\'dP.a kék barlangban, Kereszlury IXasö; (iriKparzcr és NRgy Tibor: Ungvár c. cikkól. Mohácsi Jenő érdeke* irtO^mlV kezósl szenlel lirátcr Krzséuelnck, Madách Imre tragikus sorsú lote&égének. A szépirodalmi részben Kolozsvári (irandpierno limil és Németh Lászftó SowKája szonop^.
— Ti> U(nagy»bb uiAgyiir Iró nyilatkozik a Fík»—Színház—Irodalom uj számában ős ehnondják, Iwgy miljeu munkán doflgozuak. KCűön érdekessége ennek uz iiitei\'ju-sorotíWnak, hogy mindegyik iró reszio.es bopiSUn-tásl íujoá féltve ÖrzÓlt múhe^UtkiUba, ugyanis elmondják azt is, hogy mii>«n nktualllás ösztönzi Őket a szAlionfoirgö mQ me\'gU\'ására. Cikkek e>> r^wrloki, 1000 p\'ngös óriás k»rcsztr«jlvény-páh lyázal e» « pompás vtcclap teszik külónéseji sikerültté és gazdaggá az uj számot. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy ut 45. II.
Nagykanizsa megyei város prjlgárrnestcrétől.
208/Ké. 1941.
Tárgy ; Korpa Uatalita.
Hirdetmény.
Aklntk szüksége van korpára, jelentkezzék a közellátási hivatalban, (Hunyal u. 16.) ahol a szállítási igazolványt klalliljak. A kormány-hatóság 6 q korpát feloldott a zár alól s ezt minél tobb állattarló közt óhajtom szétoszlani. Az Allatok Mamát marhalevéllel igazolni keli. — Elsősorban a sertéshlzlaló gazdák jönnek számításba.
Nagykanizsa, 1941. március 12.
m Polgármester,
ZALAI KÖZLÖNY
1941. mátdtu 12,
Nagykanizsa megyei város polgármealfttélőt.
6263/1941.
Tárgy: Roalz gyalogjárók HJavl-
tata.
Hirdetmény.
A viro» leruielén levő gyalogjá-rókaak igen nagy része olyan roaiz állapotban van, hogy azon a közlekedés veszélyes.
Felkérem Irhát a ház, illetve ingat-Untulajdonosokal, hogy a rom/, állapotban Ievö gyalogjárókat lavIUas-aák ki
Két bét múlva leloivizigállatom a vároa lerfllelén levő összes gyalogjárókat é> mindazolikal szemben, akik felhívásomnak nem tesznek eleget, a legszigorúbban eljárok.
Nagykanizsa, 1941. máidul 6. m Polgármester.
209/Ké. 1941.
Tárgy : Á vendéglátó Ipari üi«mekbeo kfito gallalhnlo flekk korláloaáu.
Hlrdtuneny.
Felhívom a vendéglök, kllözések, kocsmák, kávéházak és kávém éré-sek tulajdonosainak figyelmet a Budapesti Közlöny raárdus 11-lki 58. szamában kOzzételt 1710/1941. M. E, t-i., rendeletre, amely március 11-tól kezdödőleg újólag szabályozza, hogy a vendéglátó üzemekben mikor milyen ételeket szabad kiszolgáltatni. A rendelet megszegői 2 hónapig terjedhető elzárásbflntetésben részesülnek.
Nagykanizsa, 1941. március 12. m Polgármester.
207/Ké. 1941.
Tárgy: A clrokaiakáll (droiisialma) forgalmának azabályozása ét rár alá helyezése
Hirdetmény.
Ai 1660/1941. M. E. sz. renddel értelmében mindenki, akinek 3 q t meghaladó mennyiségű clrokszakáll
Íciroksralma) van a birtokában, lészletét a Köiel\'tá.i Hlvalalhoz (Hunyadi-utca 16) 24 órtn bellii b jelenleni tartozik. A bejelentést személyesen, élőszóval kell megtérült ( a bejelentett adat valódiságáért aláírást kell adni. A készletekben beállt változásokat minden hónap 1—8. napjai kózt jelenleni ke.lt, A btjdentési kötelezettség alá esó készleteket zár alá helyezték s azokat forgalombahozni, feldolgozni, a bejelentés hdyéröl elszállítani csak a közellátási miniszter engedélyévet szabad. A zár alatti készletek az állam állal igénybevehelök A rendelet megszegői 2 hónapig terjedhető eMiásbuntetéaben részesülnek.
Nagykanizsa, 1941. március 11. ni Polgármester.
iu/rdetíittí
W0
/4
BREDHENYT
«rt~ *X srla
Segltsfink árvízkárosult testvéreinken!
Kétszer ad és kétszer segít: aki gyorsan ad és gyorsan segít!
Rom. Kalh. KsyházkSrnág 40.- P Credo EgyeaUlet 10.— „
Úrasszonyok Mária Kongr. 10.— . Urleáoyolt Mária Kongr. 10— .
Oltáregyeaülot 10.— .
Harmadrend 10.- .
Szent Vlneo Sznrotet Egyesülőt 10.— . HUH Cili 2.— .
Eddigi, már nyugtázott gytljtéa 1078.26 .
öaazesen 1181.26 P lo KlrálySorlázdetévetenközOlt 3.- .
összesen 1178.26 P
Legutóbbi nyugtázásunk alka\'inávafi a Sörgyár 3 pengős adományát t&tj-clésből sorozluk ki árvizsegéíy gyüj-lóshcz, azért ezt az összeget fentebb levonásba hoztuk. A Sörgyár ott a :i [icngöt a Keresztény Tisztviselőnők Kg\\esülc:c íószéni kütdte a .kiadóhivatalba. 1 -
ToT*bbl szíves adományokat a .szar-kesztóseg elfogad, nyugtáz e* továbbit.
Continental Irúsépek
képviselőit) és lerakata
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, Fö-ut 5.
"\\[11 lio nrtos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. m
Páratlan kedvezmény a Zalai Kotloay óiméinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(«!., rodznanicmfcr-iatoa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi futos, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlóny kiadóhivatala állit kl a jelentkező olvasók részére.
ny i
A jelenleg ellenőrzés alatt álló
Alkalmazottak
nyilvántartási
füzete
mar kapható
lapunk nyomdájában.
APRÓHIRDETÉSEK
áü.Am
Komoly, megbírható MleHlaMaalaaayt kererek bentlakásra mSrclui 15-ére vagy ápillii lére. am t kiadóban.
¦ejswluS felvételik. Király utca 30, tmtlettn balra. 746
Bejára taaavHeaSt a ionnal lelvcazBnk. Pallor, Eritábet tér 18, II. emtlet. 719
adás-vétel
OaripUSjpépa* veríték 100-110-1« traktorral ETadnám vagy cttrábe adnák 2 dib 800 aa MÁV pelrrTeumoa garnitúrái
Ajinlalot Pléh litván Siótok. Maori. 6S8
Piacából fatgymaartas fcaraaaai-rémm bármikor kapható, nagyobb mennyi-Bégben la. Bilhory-atca 22 9
BoaUebdl tetocscrtp, teala ea keveaet haaznill iilldk alatMfc. Hnnyadi-utca 20.
KJktol-utca 4. si. biz •!•*«. Eaetteg Itlo reazbtn la. 686
haz es inqatlan
talttet, nrjgelelial, vigy rigl lilill aralakltatni akarta? f\'ordut|oii blzalommal Statelier koratlvesmesterhtt. — Rakoctl-ulcii 32/a. 641
Mainárok figyelmébe\',
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában
zalai közlöny
"OLITirgu MAPIkA". Kiadja: „Klziuluáll «, T. tlaaylaalraa", íelalóa kiadó: Zalai Káralv. Nyomatott i a „Klzauáaaáal a, T. Hagytaaliaa*
•yaníájiHa tutgykatiiiiii. (NiaadMrt talali lalal Itánlaá
íSia évMyaai Bt) mim.
ttdakosat az árvízkárosultaknak 1
Nkgykanlua, IMI. március 18 csütörtök
Űr* 12 «81,
KOZLON
POLITIKAI NAPILAP
Szwfccatztd^tt é» ki»dAWvalal: Houl ív szain, lbxteksik lutata hilühxuip ilcluUn.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ülítllzdésl ára : egy hóra I pensi 40 (illet. Szerkesztőségi íe kiadóhivatal} telefoni 7& az.
i;
Meddig tart a bábom?
Ha visszagondolunk az elmúlt világháborúval kapcsolatosan felmerült számtalan jóslatra, vagy n ma íolyó háború ideje alatt hallott jövendölésükre a háború tartamát, illelvo befejezésének idŐ|K>ntját illetőleg, akkor joggal kérdezhetjük, hogy mily körülmények okozzák a liáíioruk elhúzódását, miért tartanak azok évekig, hiszel, az államok már a kezdetben is esaknem minden erejüket belevetik a nagy harcba és Igyekeznek mielőbb döntő eredményt elérni.
Ha a régi idők nagyobb euró-ai háborúit nézzük, megállapit-iatJuk,.hogy voltak háborúk, a melyek száz évig, harminc évig, hét évig tartoltak. Napóleon csaknem busz évig harcolt a világ \'ellen, mig megadásra tudták kényszeríteni. Szabadságharcunk is hét évig tartolt. Id. Mólt ke a franciákat kél év alatt, mig a Monarchiát egyetlen nagy csatában tudta legyőzni.
Mégis mikor a világháború ki tört: a91 A nyarán, annak befejezését mindenki a ¦ levelek lehullásával* jósolta. Mi vezette vagy téveszthette meg az általános közvéleményt, hogy cny-nyire hitt a háború korai befejezésének 1 Nehéz az okot világosan megjelölni. Nem tévedhetünk, ha azt állítjuk, hogy a nemzeti fellángolás és lelkesedés oly vakon hitt a saját erők-túlsúlyában és a haderők biztos és gyors: győzőimében, hogy lebecsülte az ellenfelet, annak ellenáll óképcsségét és győzelmi lehetőségét
Azóta a fegyverek ereje megnövekedőit, óriási légihaderök fejlöWtek. A földi hadsereggyorsasága, átütőereje, technikai felszerelése hatalmasat ugrott. A katonai irodalom sokat foglalkozott Douh\'et olasz tábornok tanaival] aki a légierők beavatkozásától döntő eredményeket, ebből: kifolyóan rövid háborúkat várt. Később ezt a tant, mint koresztülvíhctetlcnt elvetették, de megmaradt-az a leszűrt vélemény, hogy a légi haderő ereje a földi erők harcában döntő támogató tényező lesz.
A másik tan Seckt, volt német t-vezérkari főnők által felállított tan volt, amely kis, korszerben felszerelt, állandóan Ütő késZj, a technika minden oszkö-zével ellátott,- állandó hadsereg felállításában ós alkalmazásában látta — a háború kitörésekor r- az ellenfél kezdeti, gyen.-, geségét kihasználva a döntő .sikert elérni.
Mindezek mutatják, hogy a világfjábóru után minden törekvés árra irányult, hogy megoldást találjanak a nábónik idejének lehelő lecsökkentésére, A
Uj tárgyalások miatt jövő hétre maradt a jugoszláv államférfiak berlini utazása
A japán külügyminiszter vlsszautjábaa másodszor Is fog tárgyalni .a szovjet vezető poHUkufMlval — Megtörtént az első* angol-francia tengeri affér Gibraltárnál — Az USA megsértette Argentína felségjogát
Az angol vezérkar az abesszin front feladásával szándékozik kiszélesíteni Szíriától az Égei-tengerig a görög védelmi vonatat
Róma, március 13 A Stephani Iroda diploma ciai szerkesztője Churchill alsóházi beszédével foglalkozva azt irja, hogy az az örvendező hang, amelyen Churchill az amerikai segély-javaslat elfogadását bejelentette, azt érezteti, hogy Anglia valóban elöregedett s már ossk Amerlkábsn látja utolsó menedékét.
Valószínű, hogy Anglia tulórfé-kcli az amerikai segítség jelentőségét. A történelem során először ismeri el Ariglia, hogy nem maga ura a saját sorsának, már pedig
hasonló körülmények közé jutott birodalom tulajdonképpen lényegében már mag la szűnt.
Hangsúlyozza a cikk, hogy
líoosevell ígen súlyos felelősséget vállalt magára s a történelem igen szigorú Ítéletét kell majd vállalnia érte. Ez a felelősség erkölcsi és gazdasági téren is nyomasztó sulyu.
Washington, március 13 Az Egyesült Államok kormánya engedélyt adott, hogy a repülőgép-kenőolajon kivül repülőgép-benzin és olaj szállítmányok is útnak indulhassanak Angliába.
Etten tárgyalásai Egyiptomban
Kairó, március 13 Eden angol külügyminiszter Egyiptomban látogatást tett az egyiptomi külügyminiszternél, majd egyórás megbeszélyést folytatott o miniszterelnökkel és a külügyminiszterrel.
Megváltozott a belgrádi diplomáciai események menetrendje
Belgrád, március 13
A tegnapra kitűzött jugoszláv koronatanács elmaradt és azt ma tartják meg? r
A jugoszláv miniszterelnök és külügyminiszter németországi útjukra valószínűleg pénteken este indulnak el. v ,
, Belgrád, március 13
A Vpeme szerint a nftnot—jugoszíáy viszony telen:e\'ében NérnOtország óhaja az( hogy a két ország között mfnol mélyebb és gyökene;«bb \'.egyen az
együttműködés. A jugosááv lUhmferí-{iak lieriiní utazásának híre nétnoflrf-yatföos kárökSxn nagy n»je\'i6gedósl kellett. Kgy német nnpftWigői. már metti érkeieH Belgrádba, liogy a jugoszláv nrinisíteioluököl és a kftrugyniimiszfjcrl íkrKnbo vigje. Az. htdu.Hási pónlckro tűzlek ki, de ujabb hírek szerint, arra lekinleltaá, hogy ujabb tárgya ítsok vaunnk folyamttthttn, a jugoszláv jül-lamférfiak Berlini* mdu&ísának időpontját a jövő há$ elejére halasztották.
Elmaradt a íHrük kliUigy miniszter nyihthotaia
Ankara, március 13 Mini mértékadó tórök vezeUiköi\'ók\'-ben Wjetentetlek; az eddigi tetvek cl-fcnér* nem v..rhat<V u közeljövőre az^ Iwgy dr, Tevfik Seydajn! iinn!szlJB!KÍM nok a nyilvánosság elöli Ixyjen nyilatkozatot. , ;
A besmxl irt Iáiból m görög frontra viszik az aimgol haderőt ?
Szaloniki, március. 13 A görög hadszintérről érkoztí jelentések arról számolnak be, hogy az albániai harctéren ujabban _ \\ .-, , -
mindkét részről megélénkült a harol tevékenység.
Az olaszok is, a görögök is, fokozták támadásaik erejét.
Szófia, március 13
Hír szerint Görögország 500 ezer embert kért már egy hónappal, ezelőtt AngUáióEaz albániai harcok sikere érdekében. Megjegyzik a bolgár lapok, hogy még ha teljesíthető volna Görögországnak ez a kérése, a félmillió angol kajtonaís keyéW volna annak az arcvonalnak tar tására, amelyet Görögországnak kell védenie.
Ugy tudják, hogy
(Folytatás az 5. oldalon)
fehncrült Iáitokat és elméletekei a német haderő értékelte ki teljes mérvben és alkalmazta a lehelösógeket az elérhető maximális fokban.
Es most nézzük meg, hogy mi történt a háború kitörése után. A lengyel hadsereg 18 nap alalt elpusztult, a holland hadsereg 5 nap alatt megadta magát, a belga hadsereg 18 nap.múlva letette a fegyvert és a francia hadsereg 49 nap alatt semmisült meg: Maradt még egyetlen ellenség, - az augol.
És a döntő, harc, miért várat magára ? Mi lehet az okít, hogy eddig nem kezdődöli meg, vagy eddig nein fejeződött b\'e ?
Es itt van az egész, kérdésnek a lényege.*
Aniig a német hadsereg elvi-
tathatatlanul hatalmasabb túlsúlyával közvetlenül tudott Itatási kifejteni ellenfelei szárnz-földí haderejére, addig meg volt a teljes reménye az ellenfeleinek gyors mcgsemmisilésére. Mert ha az ellouség az ország területén a haderőt megsemmisíti, az országot megszállja, meg\' szűnik az ellenfél minden háborúra alkalmas erőtényezője.
Amig^ az ország lak\'ossága és hadereje rendelkezésre áll, aniig az ország területe mentes az ellenfél teljes megszállásától, anií^ az ország;gazdasági érteje igénybe vehető, addig a háborusaka-ral megszűnéséről nehéz beszélni
A háború vége tehát akkor következik be, ha az ellenfél haderejét elveszti, a szembc-
áliilhátó\' hatalmi tényezőinek zöme Oly mértékben pusztul.cl, hogy. tovább ellenállni képtelen
Hogy a háború mikor jut idáig, az függ a haderők felkészültségétől, gyözelmpinck kiba-tásaitöl,. az ellenfél haderejének* veszteségeitől és az ellenséges ország területi veszteségének fokától..
Ha ezek az egyik fél részérő — az utolsó ellenféllel szemben is — döntően tolódnak el, kő-velkczik be a háború vége. Mivel pedig ezek a hadműveletek alalt mindig kiszámíthatatlanok, cy.érf a háború folyamán a vég sohasem jósolható meg előre.
caltu k6zlönv
mlfcU 13
0. F. B. Harisnyák
n*fy választékban
Sxomolánylnál.
BORISZ KIRÁLY rokona, ai egyik fíoburg herceg is bevonult u német c.sn|>«tokkal Bulgáriába s u n>i|inkbaii meglátogatja a királyi.
NfíllY BOMBA *rt<- isméi aJomloiú királyi palotát. Egy rendőr eközben meghalt. ,
MEGTILTOTTAK BiOeérianol Mt. fontosságú cikkek kiértjeiéi.
VALUTA-OGYBEN 7 évi fcgyliáxra ilóUék Budapesten KSHnuü-tOein Ende tisztviselői, 5 évi sxigorilotl dologi iá m Keiire/ György inagánusxtvwetóf, egy évi börtönre Hotömsftaw Imre banktisztviselőt, egy év éi négy hónapm dr. Gergely György banktlMUvisolől.
AZ ISKOLÁK sxaivoiiajáiink einMé,. *él srtrgellu Serédi twoegprinvá!, a tnn-"gyí tanács ütésen.
A FAPA koronázásának évfordulóján iuinepi ni.-.,- volt a Vatikánban.
A KISPEST] islwhú !>4zjgránat-robtjánál liánom sídyos sebusujtj*) lu v-ui ux életveszélyen. Ax egyik gyennvk u \'-.......ire megvakult.
a képviselőház róvideaen őss».
íd és uz adózással, kwaiáiá.ssd, étaJ[-ml szer-spekulációvá* kaiK-softMos ja>-i .i0-\'lo-\'i tárgyaJ.
A DUNA Budapesten elönlólie ax aJsó i ikjxua tetőzett uoxnbatra
várják.
BENliS ELLEN gyortjtou eljárást
köveid egy prágai ujság az nJreue lDOS-bon U vádiront alapján ind.toll iigyben. • \' . I
a sajtótanács Uy Károlyt, a l*csU Ujság yolt fonVis i
a Viiradat voll munkatársát jogtalan vagyoni előny-szerzés címén törölte a Sajtókamara boL
: MILLIÓ tonna hajóteret »ü*y-lyesxieliek el u németek novemberbe1 márciusig.
A tiOHólióK v»lo*wnúleg kiürítik a InUúai luMársávűt.
CÁFOLJAK IterUnböl, Iwgy Németország ajánlatot lett vaina liörögor-siágnak a* •. • i -<-«tévek besiímb?-téséi-e.
A családvédelmi Al tp második evében SS inUUö pangő koitxég\\«Més-sel dolgozik. Ebben ax évben 5000 családl il.í: >l epiteroek "x ... m1 mun* ká*sága twtébán
BÁCSKÁBAN, Bénáiban és a Sxe-rémségben u talnjvb 350.000 1 úridat elöntött. Eddig IGÖ7 fiái össx»:IŐll. 1*2 millió dinár a kar.
AZ EltURl.Yl íördok szövetsége megalakult. A fürdők hitelt kuppaK nvoderaizálásra.
A MAGYAR FOBDÖK nyári árainak ellenőrzésére bstésos Itttexatdésslait késvllenek obi.
BELGRÁDBA magyar kereskedelmi blxottwtg ulaxlk a jövő héten. A magyar- .török lárgjtulásoknt belesték.
Alaptalan hlri&k katonai bshlvéiakról
A ,vPerenc Jőssel" keserűvíz régóta tülünően bevált Uáxi.xer m-cgíögiiött székrekedésnél és annak mindenfele karos követkéz menyeinél; biztos, et.ybe és gyorsan ható természetes Vtishsltó, mely számos be-iegséguél ux emésztést jaritbi és ax a%il foOcossa. — Ksvdesza meg
ti
Uudapest, március 13 Felelőtlen elemek olyan híreket terjesztenek, mintha¦ Magyar országon katonai belúvások volnának folyamatban, olyan Ilirek is kószálnak, mintha egyes határszakaszokon csapatösszevo-
nások történtek volna. Illetékes helyen felhatalmazlak. t Magyar Távirati Irodát annak közlésére, hogy mindezekből a híresztelésekből egyetlen szó sem igaz.
A kisgyűlés Jóváhagyta a Nagykanizsa zslrellátásáról ós a városi erdövélelröl szóló határozatokat
Zalaegerszeg, március 13
A törvényhatósági kisgyűlés most tartotta havi rendes üléséi vitéz gróf Teleki Béla főispán elnökletével. Az ülés csendes lefolyású voli.
Érdekesebb ügy volt a paesai járási székház építésének kérdése. A székház ugyanis nagyon rossz állapotban vau s a (ata-rozási munkálatok 12.000 pengőbe kerülnének. Mivel azonban nemrég is 11.000 pengőt kőllöt-tek rá s az ujabb tatarozások is csak néhány évre teremthetnének tűrhető helyzetet, a kisgyűlés felhatalmazta az alispánt a vázlatos terveknek és clőmé-reli költségvetés elkészíttetésére s e célra 1ÍM10 jicngöt szavazlak meg.
Jóváhagyták Zalaegerszeg város képviselőte^ülelének a munkáslakások céljaira szükséges, mintegy 4 katasztrális hold területnek felajánlása tárgyában hozott határozatát.
Nagykanizsa város a bajesa —fityeházai ut költségeihez 20 ezer pengőt vállalt s ezt az ösz-szeget mpst 3000 pengővel felemeli, 8 hold erdőt vásárol 175 ezer jíengőn, a város zsircllátá-sának biztosítására 170 darab sertést hizlal és 1130 darab sertést kötött le 250.000 pengő értékben a gazdáknál. A határozatok jóváhagyást nyerlek.
A többi tárgynál hozzászólás nélkül elfogadtak az előadói javaslatokat.
Házakat rombol a talajvíz Nagykanizsán és a környéken
Az utóbbi hetek vizbő időjárása, a mindenfelé felgyülemlett (alajviz Nagykanizsán is számos házal annyira megrongált, hogy a hatóságnak kellett közbelépnie. Jobbára a vályogvert, zsuppfedelcs házak, a szegények házacskái rongálódtak meg Nagy- ós Kiskanizsán. Min-egy 25—30 ház fenyegette lakóit bodöléssel, több közülük bo is dőlt és lakóik hajléktalanná váltak. A háztulajdonosok a veszélyes helyzetükben maguk Jelentkeztek a városháza műszaki hivatalában segítségért.
A Hunyady-utca 35. sz. mar-linecz ház bedőlt, gyorsan kt kelleti a lakókat telepíteni. Sikerült is nekik ideiglenesen el--helyezési biztosítani.
A Hákóczi-utca 2. sz. Mógcr ház is bcdöléssel fenyegetett. Lakói sokgyermekes családok. A mérnöki liivatal nyomban Intézkedett, hogy biztonságos szálláshoz jussanak.
A Hunyady-utca elején foganatosított csatornázási munkáknál a beszivárgó víz miatt a föld bedőlt és a munkát be kellett szüntetni.
Somogyszentinlklös község-1 ben a víz mintegy 20 házat erősen megrongált, némelyikből ki kellett lnkoltatni a családokat.
Újudvar községben két ház erősen megrongálódott. \'
Karácsonyi műkedvelők készQlflrJnek a Sárga calkó nagykanizsai bemutatójára
Dombokon fel, völgyeken le nyikorog a hintó, szakadó csőben, a festő ecsetje alá kiván-kozó zolai vidékeken. Haragoszöld vetések az ut két ohfalán, majd vízmosásos partoldal és irtásos erdő, berek, rétek váltakoznak. A kisebb falvakban egy kél kíváncsi gyermeken és a szérűk alól kikandikáló embereken kívül alig látni nyomát az éleinek, i
Filó Ferenc iskolai szakfelügyelő hivatalos körútjának első állomása Kerecscny, a vasútállomástól 10 kilométert kocsikáztunk odáig. A fogadtatás első lámpalázát később barátságos társalgás váltja fel, a falu életerő\', gondjairól, sok bujáról bajáról. Közben beesteledik. Az ablfkon keresztül sietős léptű legényeket, szépen öltözött leánykákat látunk az iskolába befordulni. Vajon mi készül itt? Feleletet a fiatal tanítónő; Oroszy farkas Magdolna ad, a ki kérdésünkre előadja, hogy a télen többször előadták Kcre-csenvben Csepreghy \'Ferenc egyik szép népszínművét, a Sárga csikói és ennek a próbája lesz ma este. Ezt hát megnézzük...
Tágas és csinosan berendezett iskolateremben fogadnak bennünket a leányok -Dicsértessék...-\' köszöntéssel, a legények !>Szebb jövőt 1 Adjon Isten*-nel. Mindjárt kezdődik is a próba, csak előbb a szinpad kontúrjait rajzolják meg krétával. A próba lassan jttreg, de hibátlanul, súgó nélkül. A szerepét mindenki tudja pontosan.- \\.
Kint ólmos, szinte október-végi, viharos eső veri az ablakokat, mit itt benn mintha csak Kiskanizsa valamelyik lakodalmas szobájában éreznénk ma-
A Varos! Moaegában csütartaktfll vasárnapig I
Sxitnyay ZolMn politikai szatírája. Lagnagyobb sikarB magyar film
Budapesttel egyidöben! ^asaassaW Budapesttel egyidfiben
foaxaraplak i
Mezey Mária, Simor Erzsi, Somlay Arthur, Csortos Byula, Rózsahegyi Kálmán, Köpecry-Boócz, Szilassy L.. Breguss Z., Köváry Gy., Pethes S. Kiegészítő műsor: színes kulturfilm és aktuális világhiradé.
Előadások csMörtÖi-péntek-koiabat 5,7 ét 9 ómkor, vasárnap 8,5,7 és 9 órakor
I«4l afrriui 13
Ki
FERENCJŐZSEF
te«^KESERÜVIZ
gunkat. Nézőközönség-is vim, szakadó csőben, az ablakok alatt.
A rendező tanítónő elmondja, hogy a Tahi 800 lakója közül Otí-dlg tI5ü-en nézték mog\' az előadást.
Ügyesok ís a falusi legények ! Olyan tömegjeleneteket látunk, eredetin, hűen visszaadva, mintha csak filinröl peregne az egész jelenet. A magyar nótairodnlom szebbnél szebb gyöngyeit szőtték a darab meséje közé. A leányok pompázd öltözetei, fejdi-szei látványosak. Lassan kialakul n drámai cselekmény, egyszerű, de nagyon eredeti tolmácsolásban.
A nagykanizsai Városi Színházba készül ez a fiatalság f*fo-Ivó hó 17-én lesz az előadás) és az árvízkárosultaknak játszanak, hogy minél több fillér jusson a hajléktalanoknak.
Még ha nem is ez a fontos cél vezetné őket, akkor is szívesen kell látni őket a városi színpadon, máft a magyar falvak fiatalsága a nemzetünk pillérei, Lakik egész napi fáradságos munka titán, kérges tenyérrel is lelt kesén fáradoznak azon, hogy a faluban kultúrál teremteni segítsenek s azt szerelnék büszkén megmutatni a városnak is.
~k—n—1—
Efly«l6t*a> nens sádnak hl MAJárá»Jttls*Mté«*fcét
Tekintet lel arra, hogy külföld röl egyre korlátozottabb mellékben érkeznek az1 időjárásra vonatkozó jelentések, a Meteorológiai Intézet kény talon a napi időjárás-jelenlések közlését megszűntetni Egyelőre tehát sein a rádió, sem az újságok nem közölnek áummeliieg időjárás jelentéseket.
Könyvismertetés
„Muizistfa, Karaffa és az akasztófa"
Eszterhás István, í» fiatal írógárda egyik legtekintélyesebb tagja, aki pár évvel ezelőtt a \'Háborironn nőttünk fel* eimü regényével tünt fel és azóta már több regéftye és filniscenármmu aratottnagy sikert, most ujabb regényeit dolgozik. A címe; \'Nu&ztola, Karaffa.és az akasztóiam Liléidéiben régebbi társadalmi tendenciájúi munkáival, Eszterhás István most történelmi témát dolgoz fel. A történet n. Rákóczi-korban játszódik le, A kuruc—labanc világ katonatörténetéből erőteljesen sugárzik ki nz örök magyar probléma és hivatás a nagytehetségű iró komoly látásán keresztül. A könyv rövidesen megjelenik. Eszterhás István nemrégiben a pécsi Janns Pannonius Társaságban és a kecskeméti Katona József Tanúságban oIvjuíöU ícl e most készülő regényéből részleteket igen nagy sikerrel.
tty Htíhkd 111-€4 tudandó* uifc a wkiww AhoUq, fokit,
&*gol UqdUáúti titeíuty keu&ztiüzéfat.
(Berlini tudósnónklól; Pocsék idő. A gépei, mely csak keserves erfllkö-dáttsal, tudja átvágni magái » nyúlás, szürke ködfalakon. agy megrázza Időnként ex a vad ennél tomboló ja. nmiri vihar, ltogy eláB az euilter lélegzete. A tr*V Irve^orran konok egykedvűséggel ko> pognak a súlyos eaoo e;i-neL. A müszeiek föléit ( í|i:idí.iii pislog az apró, zöld körte és csodálatukon meghitt, biztonságos érzést sugároz ebtoi a viharos téli éjszakában. A repülőgép vezetője lo ivem veszi t-kiiojót mü-¦xarainSL Mtadea gondolatává* ós érzésével egy hűsége, gépével ebben a. kemény harcban, melyei az útjukba álimi akaró eftomekkcl közös crövet folytatnak.
Eljegesedett géppel Is elérik Londont
Vad erejű szélroham kapja most cl a gépet ós ugy rántja a rnnffisbo, ntiutha könnyű játékszer tenne, A gép vozolöjo minden erejét összeszedi, hogy a hőségei Ile 111_oi ismét credoü hdlyzoióbu hozza. A fcgénység megfeszíteti fígycteutmeE kÍKÓri a vezető mindéin mozdulatát. Nem egyszer repültek már Ixxtidonba. ííjszOkáról-éjszakára pontosan elvitték bonrba-szá> litmánynikai az uugol fővárosba. Jól ismerik az utat, au»oly a birodalom ¦zWébO vezet. Hoidfémos éjszakán éppen ugy eligazodnak, mint a koromsötét, kára felhők közölt. Nem egy !.\'1.\' ¦\' tették mteg az utat visszafelé az angol \'éjSáháritó ülepek pergőtüzében, ikkh egyszer keaemtoltók meg életüket uz éjszakai vadászok, Ilyen nehéz körülmények között azonlJm még egyszer rom teljesÍtélték feftidaluk\'t A síkor mindig kemény harcét jelentolt számukra, ma azoobuii ugy latszik, ¦ Idő generális, az angolokba szűrte össze a kivett A gél>v,n*la\' magaKhbbra és magasabbra tör. Mind orŐ.ebb óf erősohb a nyomás, amely eflsn küzdi nink kell. A gép hirtijjan nagyokat csúszik. M:ndwmyfcki Uisláhnn vannik a vcszedeK\'mnte". A gép eljegesedett!,..
A fialni i(. hadnagyot, a gép vi-zelő-jól azonban nem olyan fábóil furiglák, aki még a saját árnyékától is megijed.
Korát iíteb\'ílcg még fiaial, de háborús lapaszpnaUtiban már nagyon Is .vén róka. Gépét ezúttal is elvezeti céljához, ixrtidou fölé és inSközlMiil a megfigyelő, K. aH\'szl a Irombák Ledobására készül, hosszú nttfsodpercekon át igazi kamaszos pajk*>sságg<l azon t^ri a fejét, vájjon irtit fog azóbil Clmr-chtti, ha m» éjszaka is feNiördíttnek a londoni szinérák. Vájjon ei\'képzejl-Ivetőnek tartotta-e egy^Nán, lw>gy ilvx-n itéiotidöbon is (íérjük Londüntí
A megfigyelő elájul...
A gép irányt vesz hazafelé. A* e>ő szúnni nem akaró ezykndvtYséggel veri urag mindig a kabin abtaknit. A meg-fig^velö birtdJctt agy őrzi, hogy nem kají levegőt. Osigénkószü\'*éko [effinioiulia a szrjgái\'jatot. lígyszerre csak minden érzés Wnitia agyát, mintha o.pWkuiat-ejbőiétá! eSííllo. Csoo\'áUitósan furcsa ban inünden m\'ndeg.v lenne. Nagy akaraterővel mégis összoizedi magát, ábirril hirleien WtfA, nagyot és írté lye.t rjétogzlk a rUku levegőből. Még mindig jobb, mint semmil f B. hadnagy is nyombon óSzrc%eszi u fenyegető veszedeAme t. M áris 10-nyomja « mélységi kormányt. A gép eszeveszeti iramban bukik alát Egyw száz métert a másik ulári} A mogft* gyelö elMjiit... fjelvctetlenűt roskad össze ülésén. Bgw gondnlíat vitUtu ót vnlaiivenaji agyájí. Megmenti o a hirtelen tUhanáS l>ajtársukat^
N*4w sok idő marad azonban a gondolkodásra, ujabb vesz© leTeirt üti M lejét. Hlritfien az angol lógelháritA ölebek Ls jclentkBznok. Vad tüzel nyitnak a gépre, B. hadnagy egy ptftÉaatfg wmt habozik. íülstí és fogfontosnláy feladat: meg iaa& mvnUini az illésen ájultiai fekvő bajtársat. A gép még mélyebbre ereszkedik. K_ nfttiszt most felnyitja szemeit. Ugy tálszik, a Sag-nehozeblien lulyau. Közben az angolok ott íenn, mind jobban ós Jobban b*5óvik maguknt. A nehéz ütegek is jmmkába áfastak. Senki sem szóff egy szól ;on>, de mindaimyian érzik, milyen dfddwi\' dolgoznak a .Tom|-ttü\'R*! Minden ujabb sortűz jobban fekszik. Ugy lucat fényszóró sugár-kévéjti ragad rájuk. Uhetetlcu ki-szabadiünl öMUfisükÍKil.
Gránátok kÖxőH, az Iránytű felmondja a szolgálatot, a rádió nem működik
Hogy milyen jójl tőitek, arről kár beszelni. Komisz érzés... a gépben bezárva, tcnePeöenftl üftii, o> motor zúgásán kivQl ttát sem haSíntti, csak látni, egyno csak látni a vüágüó töltények féáfelé taiszó fényes, kig^-őző vonalát és várni, hogy nákor éri a gépet talá\'lal. Ilosszu másodpercek kö-
Veikeznek, i&ntkor a legMtrabb em\'-bert is megreinegiell az életért \\-afo fáhÁetn. Aztán ez is e&miUk. Mm* deuki csak egyre gondol Ki... mniífl Itamarabb kl ebből a tiizijálókbéft, Fencnvód közel robbannak a gránátok1] Mielőtt azonban még kereknl oldhatna tt gép ebböi az átkozott jw-
kolbéíl, recsegni-ropognt kezd; a mtolor. Ttúálat! Most hajszálpontosan 16 az angol tüzérség. Néhány másodpere pállva ujabb éles csattanás. A kis, zöld körte, n ntfiszerok íöifltt egyszerre kialszik. Az irányt", mtntha m\'egkergtQl vöina, eszeveszetten forogni kezd. A rádió terrt működik, Néhány gyors fordutatlrf- és a n***^ ság áKandó változtatásával síkertil B. hiumagynnk gójiét a lux; mfegvábö) kivinnie,
fOőrik az angol partokat. Kis kézí-iránytövel próbélnak eStgazodni. Saj. nos a kísérlet bátut út kl. Seltogy-teái*
megy a dolog- R» mí "osz mostt... KényszvrtoszáSsSst végezni el»ben a vaksötét éjszakában — lehetoftEn. Az eg>-lk motor, mintha kd-kfhftgyna. A műszerek hfányábnu nem fcbet nwg-álhipi(L^il, m* a bnj. Az c*Ö még nt\'ndig ¦ vadul csapkod. A tátásl viszonyok azonban mintha javullak vof-na. körűiből ül 2000 méter magasságban ropfll a He líl most. Már vagy egy órája keringenek cél és irány nélkül abban a rari&vybcn, hátha mégis felfede/nek vaHalWl egy repül*-tetet i
Fejjel lefelé a mélységbe
Nagyon mésszé valahol, nántho egy fényszóró vfflana feli Valóban. Szinte hihetetksa szerencsével mégis csak rá-bukkaimftk egy mpiUőtérre Két kört • " ir még le a gép, aztán lassan ereszkedni ktezd. Ebben a pil\'euatbnn ndntha &t-ÜhffljffiF hatatlan óriás ragadná meg a repülőgépet, maidén izé-ben rnegreiiffig a He. Ide-odainog ós veszedeíuvesen Imkdáesolni kezd. A jobbmotor már egész uton vLsszafeló csak statisztáit. Most pedig a I>aL is fcfenoJidja o szol> gábifot. Sok idő nincs a foiMoUgtt-tásra. A megfigyelő jnég morog v»-iaini oryssféÜét, Iwgy •mégis csak disznöság, hogy ilye-smü pont az-utoSaó pU:\'-anatban mjegcslwl "z embemdí^ közben a rádiós ós meclumlkns ikt-száiinak.. Most a nKgfigjefifl is \\ibi-nuk mászik, végül uteAsónak B. hadnagy liagyja el a gépet.
Eppett fdejo volti Aí egyik motorból Ö\'*s sárga fény vágödüK ki. A He 111 bukfencet \\et a lengőben, özlán fejjel efelé zuhan a mélységbe. 1-íil-fíiketílö csattaaiással vágódik a földié és a következő pillanatban már égni kezd.
A sötét éjszakában négy szürke pont lebeg ég és fökl között. A négy bajtárs lassan közífedik a fcádhöifi...
, . (MN)
Mim közlőit*
1941, mirctiu 13,
A jelenleg ellenőrzés alatt álló
Alkalmazottak
nyilvántartás!
füzete
már kapható
lapunk nyomdájában.
Csütörtök
Államié muórmám*k kMkSuaaeksa
B.45 Tort*. Hírét KöxJerafeyck. tlanslemertk. _ Utón* étrend. — tO Hírek. - 11.10 N\'emrctköii visjeJző-MolgAl*1. — 13 Harangszó, lllmnnsx. rdőjárásjeientés. - 12.40 Hirek. -íx20 IdőjeUés, tdöjarasjeientéa. -1198 Hlrak. - 14.45 Műsorismertetés. — 15 Arf.dvumhl.ek. piád árak, 4i«f mi vérárak. - 1(1,45 Időjelzés, Idő-Járás jelentés, hirek. - 17 Hírek -4o-vák és magyar-orosz nyeJr«n. — 19 -Hírek. — 31.40 Hírek, Idöjáríajclentés, hirek szlovák éa magya^rosc nyelven, — 23 Hirek német, otasn, angol és ¦Vanda nyelven. — 0.0 Hírek.
BUDAPEST I,
¦ 17.15 SÍ(lcs Stefánia dalokat ónökel, kiséri Vécsey límíl iazz-hárn*so. — 17.35 Hádiólanroham VI. része. — 18.05 Melles Béla zenekar. — 18.35 Magyar fnismeret. - - 19.20 Solymoss7 I.ajos joiz-zongorostámiai. — 10.45 I)r. Kftmmennover Oszkár clőíidasn. — 20 A I.iszt Ferenc Zontitfrt vészeli Főiskola segitőegyesü\'elének bangvette-nyo. — 20.50 -Az élher hajéiml.\' Il»ng-jálék három részben. — 22 Farfctts Béla dgánvwawkaru. éneket Kafcnár Pál - 23.30 Tánctaifczek.
BUDAPEST II.
. 17.35 Pátria hanglemezek. — 18,30 Angol-nyelvoktatás. — 19 Kaiiíimzeno himglcinerről. — 19.30 Dr. FerdinándV Mihály előadása. — 20.10 Bossinl: Teli Vilmos, ba\'ettzene. - 20.25 Sz. Veress Jolán előadása. — 20.55 A Koncert tangó iiarnnnüka zenekor.
Péntek
BUDAPEST í.
10.20 Felolvasás. - 10.45 FesoUssás.
— 12,10 Weidingor Kde szalonzenekara. - 13.30 Hanglemezek. — 15.20 A 3. sz, Begniiln Marianuní cSSrkésxV caapat fúvószenekaré, 15.40 Háziasszonyok beszélgetnek. — 10.15 Diákraóra."
17.15 Szendioi A kos előadása. — 17.40 A nádió Szulonaraiekara, _ 18.10 SjKJtközleinények. - 18.20 Buszai hallgatóknak. ,19.20 Magyar önismeret. — 19.25 Dohuányi: Szimfonikus percek. — 19.40 .\'így halljuk m).< A Pécsi öreg Diákok rádióparó-diája. — 20.10 Készletek &z Operaház műsorából. - 22 Ször,úVoztató zene.
— ?3.25 Kurinti Simi cigányzonokaru.
BUDAPEST IL
18.15 A nádió Szalon zenekara. — 18.50 C.yorsirólan folyam. - 19.20 Ma. gyár Revö Táne*e:xknr. ¦ 20.10 Ui-knlos Tónt ós Ijekatoa Misi cigány-wneknru. Honi l.njuK éitekel. — 21.10 Felolvasás, . ¦
95 százalékban nagykanizsai vállalkozókra várnak a pénzügyi székház munkálatai
A mn 11 napokban az iparügyi mmisztériumban összeült a tárcaközi bizottság dr. Műller Pál miniszteri osztálytanácsos elnöklete alatt, liogv a nagykaiu zsai pénzügyi székház építésére beérkezett ajánlatok ügyében tárgyaljon\', Nagykanizsa város képviseletében vécsey Barna műszaki tanácsnok, * mérnöki hivatal vezetője vett reszt a tárgyaláson. A bizottság beha-
tóan foglalkozott a felülvizsgált árajánlatokkal, majd megtette javaslatát, amely 95 százalékban nagykanizsai vállalkozóknak és iparosoknak ítélte a szóban forgó munkálalokal. A döntés napok kérdése. A miniszter által történő aláírás után a munkálalokal luegnyerl iparosokat és vállalkozókat értesíteni fogják.
Belefoltadt egy monkás a Principálisba
Murakeresztur, március 13 (Saját tudósítónktól) Kedden esle három molnári munkás hazafelé tarlóit a murakereszt-uri erdő csemetekertjéből, \'ahol egész nap dolgoztak. Amikor a kis munkás-csoport hazafelé bullagtában a Principális hídjához ért. közülük az« egyik, Kobra József molnári lakos a sáros, vizes Ilid-padlón megcsúszott, elveszítette az egyensúlyát
AmigVnaltgik
a Darmol tfolgsilk. Nyugodt arvjiét n»m zavarj.,, mióta
tt D|dalm«3» hlMMat.
13SB \\3ssss\\
és belezuhant a megduzzadt csa i tornába. Többször is felvetődött a viz színére, de mire társai csónakkal segítségére .siettek, \' Kobra Józsefei már nem (alélták meg. Valószínűleg görcsöt kapott a hideg vizben és ez okozta halálát. Felesége és kél gyermeke maradt utána, A nyomozás megindult a szerencsétlenség körülményeinek tisztázása végett.
Árdrágító kanizsai és keszthelyi piaci árusok a törvényszék uzsorabirésága előtt
A nagykanizsai törvényszék uzsora, bírósága ismét összeült, hogv ilő\'olet mondjon tőbb árdrágilás mialt feityv leniéit piaci árus ügyö-ben. Elsőknek kaniz*a>iak KiciejoJiek. Pedig rilkii
hog>\' kanizsaiak Is kerflinek az uzsoralnró-ság elé.
Hoci. iii.mii Fcremné Varga A ima kisbanizsai asszony január lg.lin 3 kilogramm foghoggymávat indnll Kötényére, Iwgy azt az ottani pincon eladja. Akkor voOt ez, amikor nz ár. kormánybizlosság a fokhagyma k:li-grnmmjál 70 fifiérlxsi iWnnlloItu meg. Hockinanlié 1 pengőt kért,, ezl a csendőrség me^ludla, figyelmez tette is az asszonyi, hogy 70 füüémói többet nem $zuhaa> kérnío. A mcgmiirardt két kttogrammol azután már csak 70 fillérén adta, de ¦</ aHilig ejfiiiplt egy kg. inlatl foljcflentcUák.
A vádlottak padjára ken\'ttt Horváth Katalin 78 éves kiskonizsal asz-szony is, aki túrót hozott a városba eladni. Egy Hatol seiny odament hos-hd és megkérdezte, mennyiért adja a turól. Kati néni azt váaaszoHi, liogy egy fet kg. 35 filér. Viszont az ár-kormánybiztosság egy kg. árát 50 fil-Idrlren átRjpitolta mtog. A leány azonnal odament a rendőrhöz, oz ügy Így került az uzsoröbiróság etö.
Hocknrann Fciomiél és Horváth Katalint bűnösnek -jnondták ki árdrágító visszaíMKben és Rzírt 30-30 P ptoKbuntctísrc tiélték őket jogerőién.
A vádlottak padjára kerfál még Keszthelyről Hosszú liSokné, Szita Ju) 11«, Gazda Józscfné, Kiss Jánosnó, akik burgonyái és turól adtak drágáb-Imn. Mindegyiket fejen kén l 20 psngÓ pénzbüntetésre Ítélték.
Komol)\' intő példa minden piaci Árusítónak!
i
b=l IRODALMI ESEMÉNY 1-1
KERÉKWARIÓ JÁNOS SEORQES OUDARD
BÁBOK * NAGY PÉTER
VAGYUNK A CÁROK CÁRJA
RACINE ÉLETE XIV. Ujo> Imi iiiík udvari élelil állltli elénk, a kor legnagyobb dri-malrdjáról, Raclner-rót irt kllllnő műrében egy uj magyar Író. Az u)korl történelem legérdekesebb alakja: Nagy Péter, aki megálmodta azt az orosz törekvést, amelynek megvalósításiért küzd azóta is minden orosz rendszer,
Ara 4.60 pengő Ara 4.80 pengő
MtgUklnthttó minden kSnyvtabotíbíin
Singer éa Wolfnor Irodalmi Intésaie
Külföld érdeklődte a Buda* pesti Mezőgazdasági Kiállt-tán tenyészállatai iráni
A külföldi gazdák köréből ez évben 1 is sokan érdeklődnek a budapesti mezőgazdasági kiállítási alkalmával kiállítandó tenyészállatok iránt, mert a kiváló magyar állattenyésztés anyagából, itt kívánják beszerezni szükségletüket. A rendező-bizottság közlése szerint Jugoszláviába, Szlovákiába akadálytalanul bevihetők a, kiállításon vásárolt tenyészállatok, csak az állategészségügyi egyezményekben előirl feltételeknek\' keil eleget tenni. Magyar részről nincsen akadálya egyéb orszások-ba irányuló tenyészállatkivitel-nck sem és a Magyar Nemzeti Bank, valamint a M. Kir. Kereskedelmi Hivatal — amely .intézmények a kiállítás területén kirendeltséget állítanak fel — n legnagyobb előzékenységgel fog jak a felmerülő valutaris ügyeket intézni, csupán az egyes országokba szükséges behozatali engedéllyel kéli a külföldi gazdának rendelkeznie.
A nmgyar kormány a külföldiek tenyészállalvásárlásának előmozdítására igen jelentős kedvezményekéi és könnyítéseket engedélyezett.
A magyarországi érdeklődök az országos mezőgazdasági- ki-állilás rendezőbizottságához (Budapest, IX. Köztelek-utca 8. sz.), a szlovenszkóiak a Pozsonyi Allatérkésclilö Szövetséghez (ílratislava, Rcptibllk Platz 15.) " jugoszláviaiak Szilágyi Géza dr. m. kir. fölnlüvelésügví megbízotthoz (Beograd, Vuk Ka-radiien 11.), egyéb külföldi érdeklődők a in. kir. követségekhez, illetve konzulátusokhoz forduljanak.- (:)\'
(-) A TÉBE közgyűlése éa sz •rdélyl hltelűgyi kérdések
A Takare^kpenztárnk Bnnkok l-l&ve süWio idei közgyűléséi rnnrcáus 2ö.én tartja s «nnek legfőbb .v<ieW^o> *« a visszatért erdélyi és tíkxtí^gyv. országi részek iegk;vA9öbb péneúitéieil vcseiöinek dőadiisaj, arrrikben fc Fr-dölyre vonatkozó hitefügj-i kérdóiO^ei fogják résriete en ismferlelni. A kőr-gjiflés iránt ugy a kormány, mint a pénziniézciek köréten máris nagy w érdeklődés.
-- Naptár: Március 13. esUtőrt. Rom-kat Szabin. - Protestáns Krisztián- -Izrael. Adar hó 14
Qéstarde nyitva reggel S órától hIs * orátr héttő, szerda, péntek délután é* k»rid#t. mbmé oao nékoa*)-
Jiliuln, tan ttsitaur
M. március ij
ÄALAI ftŐ2LÓfÍY
8
— (A polgármester Itthon)
I)r, Krátky Is\'.ván poigariiwsiex Nagybányáról JatzaérkeBeit ós álveltc hitJlála vezetését. A polgárme .ter nagybányai kiküldetés© ezztf befejeződött. ., \'- i ;
.- (Keresztúti ájtatosság a Missziósház kápolnájában)
A Missziósház ezúton szereteilicfl, meghívja tagjait és ketoiüdus teUvéreg u Nagyböjt folyamán minden péne\'ion este pontosan 6 érakor kezdődő ke. resztuti ájlatosságrá a Misszióshoz ká-jKjbiájába (Rözgonyl u. 7,). (:)
— (Március 15. Nagykanizsán)
Nagykanizsa március 15-Í hazafias ürmepét ezjdén is a Zrínyi Irodalmi ós Művészeti Kör rendezi meg, szóm-iMdon dflhitán 6 óíftkor a városházán. Tnnepi szónok Kovács J. András polgári iskolai tanár. Éneke\' a.kiráaydijns Vegyeskar. Gimnazista éi kereskodol-mtsta diákok szavalatai vannak még műsoron. A Kör elnöksége minden hazafiasán, érző érdeklődőt ezúton h\'v meg az ünnepségre. ¦\' (:)
— (Liceálls matiné)
lesz vasárnap fél 12 ómkor a zeneiskolában. Előadó B. Hong Ilma, tiki Scarlatti és Liszt cimta* tart «áö-adási, melyet zongora sxóW száruok-kal F. Pásztor Irma fttisxtral. Belépőd ij nines. . (:)
- (Uj állomásfőnök Keszthelyen)
ParaHz Károly kesxthtfyi fiPomdíí-főnóköt Győrbe helyezték át. TItódáuS Obexhuber Béla balnto»aftnádi főtisz\'et neveztek ki,
— (A városi zeneiskola b«n)
jól sikerült nővendék-hangxerxjenv volt tegnap déiután. Az ateosonynbb ás xnagasabb tagoz \'!"k növendékei egyaránt bizonyságot telte\'c nerrfosak saját szorgabnükrói, hanem a lelkiismeretes és hivatott zenepedagógnl munkásság crednienyeiröl is. A hafl-gató közönség szarnám igazi bohő örömet jelenteti a dobogóm lépő gyermekeik elöhaladásának ujabb állomása és & zeneiskola munkájának eredményében fontos kultiuiotézraény szűk-^egességének ujabb bizonyságtétele.
- (OMKK-tagok)
üzleteiket március 15-éh dé"i 12 órakor zárják. Elnökség. (0
— (A rendőrségről)
Tury József lendórú^belyettest, a lovas-őrs psraiusnokát Szatmárnémetibe, helyezlek át. Tury József tiszthelyettes 22 óv óta sEoátzáSR « nagyk* nizsai kapitányságon Ó. ez alatt nemi-csak felctleseűiek, hanerri a város közönségének beesúlését is kiérde. melss. Mintaképe yeni * toöbeOességét Idjesitő, derék magyar rendőrnek.
- (Fellebbezések a pótadó-kulcs miatt)
A legutóbbi városi közgyük határozata eJJJen, örrtejjy mcgszstr-irta. Nagykanizsa város 1941 évi költségvetését ós az 59 százalékra feszágiitotl pótf-adókúlcsot, két fe3ebbezé.l nvujtot-tak be. I I
- (Értesitéá)
Az OMKE ériesiU tagjait, hogy f. I»ó 14-en este íél 0 órakor egyciüfatt h%iségében dőadast tart *z adóhe-Vaíássat kftjiciolatos ^tdnUnáókróff,
- (A klrálydljas Vegyeskar)
ma este a szokott időben ás laáj-en összpróbat tart, pontos és *cl i^xárau fin-gjelenési kár: a karnagy. (:)
~~ (KOzségegyesltét)
TótszeTdalicly ás MotoJri községek fa«aitéae tárgyában A kisgyűlés etó-f*j»Mt«*l fesz a bfáügjin^szlenwk.
(Polytatis az 1. oldalról)
a* angol vezérkar most uj védelmi vonal tervelt dolgozta ki a görög front számára.
Az uj védelmi vonul jobb szár-
az Égei-tengerre támaszkodnék. Hír szerint arra készülnek, hogy az angol csapatokat visszavonják Abesszimából és az uj védelmi tervek kivitele érdekében
nyával Szil iára, bal szárnyával | északra vezényelik azokat;
Az Egyesült Államok megszállta Argentína egyik félszigetét
Belgrád, március 13 A jugoszláv sajtó is .élénken foglalkozik az Anglia felé irányuló amerikai segítség megindulásának híreivel. Keniclika lapok, hogy 24 óra sem telt el Roosevelt aláírása után, máris útnak indultak az amerikai rombolók. Hír szerint ezek 500 föl-
dön és vizén járó harckocsit is szállítanak Angliának.
Róma, március 13 Washingtoni\'tudósítás szerint nz Egyesült Államok birtokába vette az Argentína sarkvidékéhez tartozó Pabner félszigetet és azon katonai támaszpontot létesit. Ez Argentína felségjogainak megsértését jelenti.
Első eset: — angolok elkoboztak egy francia hajót
Róma, március 13 Spanyolországból érkezett jelentés szerint egy angol őrhajó a Gibraltár-szorosban feltartóztatott egy francia kereskedelmi hajót, amely élelmiszereket szál-
lított Franciaország számára. Az őrhajó bevontatta a francia hajót a gibraltári kikötőbe. Első esetben fordult elő, hogy az angolok elkoboztak egy francia hajót.
tlatsuoka Sztálinnal is találkozik Moszkvában
Tokió, március 13 Matsuoka külügyminiszter cl-uluzása előtt nyilatkozott a Stephani-iroda munkatársának. Emlékeztetett nyilatkozatában a Dúcéval történt 1932. évi találkozására, majd kijelentette, hogy az olasz—német—japán hármasszövetséget nem kell még konkrétabbá tenni, meri az már tökéletes. Kölcsönös hittel irluk alá az egyezményt, mondta a japán külügyminiszter és
most megerősítjük azt. Elmondta még, hogy kétszer volt már Németországban, de a Führerrcl és a birodalmi vezetőkkel csak most lesz alkalma megismerkedni. Végül közölte, hogy Moszkván való átutazta I ban meglátogatja Stalint és a szovjet más vezető személyiségeit is és lehetséges, hogy Európából visszatérőben ismét találkozni fog a szovjet-politikusokkal.
Hitler kancellár váratlan látogatása Linzben
Berlin, március 13 Hitler kancellár váratlanul Linzbe érkezett és ott elmondott beszédében hangsúlyozta a párt rendíthetetlen kitartását, a német nép megbonthatatlan egységét és a véderő céltudatos előretörését a biztos győzelem felé.
Göbbels is beszédet mondott Linzben, rámutatott Anglia hely zetének reménytelenségére, Nemetország biztos helyzetére, rf*
minek tudatában a győzelemben rendithetetlenül bizakodva néz szembe a következő eseményekkel. A világ, mondta, német testvér-viszályban reménykedik, pedig a német egység soha döntőbb erejű nem volt, mint mos*. Kijelentette, hogy Németország élelmezése és gazdasági helyzete biztositva van s a birodalom népe szilérd bizalommal várja a vezér parancsát, amellyel halad a biztos győzelem felé.
Három hónapja először bombázták az angolok Berlint
Berlin, március 13 Mára virradó éjszaka több angol repülőgép berepült Német ország fölé. Kél nyugatnémetországi város és Berlin ellen intéztek bombatámadásokat. A mímel légvédelmi tüzérség 5 angol bombázót lelőtt. 82 nap óta ez volt az első eset, hogy angol repülők támadást intéztek a német főváros ellen.
Erős német harcirajok ma éjszaka Liverpool ellen intéztek támadást. A bombák nagy tüzet okoztak.
Berlin, március 13 Mára virradó éjszaka angol
repülőgépek bombákat dobtak la Berlin, * Hamburg ás Bréma felatt.
A bombák legnagyobb részben lakóhelyekre nultottak és több helyen tüzeket okoztak, de azokat hamarosan sikerült elfojtani. Katonai és hadigazdálkodási célpontokban a kár jelentéktelen. Több ember meghalt ós sokan megsebesültek. Á német lég védelmi tüzérség azonnal működésbe lépett, ugy hogy több angol repülőgép Kénytelen volt Bombáit célzás nélkül ledobni és visszafordulni. A légvédelmi tüzérség 8 angol gépet lelőtt.
I
HUPEST, IlIAfálTII
¦
LilSkolíí utaládI aUlloda olcsí árukkal. Egy Agyai aaoba 6 PISI, két agyaa noba mar 12 P-MI. Kítun6 (Merem éa kávéhat. Előzékeny kl-azolgjlUa. - A .»«/./ HütlSny oXJ-llwUM aa utolaó havi elOtbsatW nyugta teimutataaaval 207« ktd-vesrtiéíiybíM reazeaQlnek.
- (A VOQE választmányi ölése)
A nagykanizsai YOGE tegnap tar. tolta március httv\' vái^ztmányl Utasét Aradi Anlál <ínöle3o\'.c -aktit A*v Sándor főtitkár ismertette a megkereséseket, ftt Iratokat, a szem. ái fogorvosi áSUs l>eiöftésér* vonatkozó e\'Já-rásh, amiben iretékoi hegyen bitérkődnek, segéryügyek Hctárgya%i*a után a főtitkár a szénkérdésben megnyugtató választ adott. Mcgérkejott az üáés-ro P. Gulyás Gellért plébános is, akit a hivcl irányában tanúsított Wkipásaí-lori szere\'.et késztetett arra, hogy náut vegyen az ülésen. Ijegutóbb ugyanis a VOC.E fogta&ozitt azzoí a gondolat-tul, hogy tagjai iw\'epue\'\' a Credoba, Aradi m\'-*>,í szavakkal köszöntötte a plébánost. A választmány ezután foglalkozott a csaíád-eBátás kér dó elvei, amiben a vezetőség közbenjárását kérték. Tárgyalták Szívós í\\y\\M talcritvauvá t, Itogy miképpen volna rebeLságes a VOGE és MAVOSz egjesuláse anyagi sérel&nt né*kiá. Az erre vonatkozó indítvány elfogadásra taláftt. Az arvte-károsultakiiAk 20 pengői adonrlnyoL-tak. Március lő-én délután \'5 órátói 8-ig családi összcjőveteCl ta.taoak R kuglizóban.
- (Anyakönyvi hlrak)
A két elmu\'t hét nagj\'kanizsai anyakönyvi bejegyzése\': Február 24-tíil már clus 2-ig a születések szán* 71 Horváth Antal tég\'jaj>ári munkás áv lío-lecz Máriának rk. fia, Bunezont Ferenc földmftvsy és Csendőr Juliannának rk. Ma, Törekes Pál kőfaragó fa-géd és Varga Honinak rk. leánya, Tóth. Fe.e.io OMTK munkás és Frotár Annánafe rk. leánya, (;yőrv.iri János pénzbe-szedő és Kecskés Margitnak kettő rtí. íkerszülós. Halva szüíeiett 1 fin. — Halánzások száma 12: Gerócs l-e eme földműves rk. 80 Várfaívi Gyu-
Ióné Tótlv Ilona rk. 13 éves,. Llch;«it-s[ein Alisért magánzó ixr, 71 érüi, SSOt* Feicnené Poszove^z Anna rk, ől éves, Szabó József náu)szánws rk. 78 éves, özv. Fioier Janosné Koi>vics Mária v. szegény rk. 45 ével, Fekáo Ljpótné Homolka Adél. rk. 84 6f9h Nag>\' János rk. 20 hónapos. Bedének Ferenc kádár rk. 76 évej, Boda. Géz* főpincér rk. 82 eves, özv. Dolmányos Fenencné Ötvös Rozália rk. 85 é.ej, özv. Farkas Jánosáé Bogár Mária rk. 6S éves. — Házasságkötések azáasaj Og: Pobil József fö.^dmöve, rk. ó> Godin* Rozália rk., Hódos! l*tjos (őzvejry) napszámos rk. és FlUzár AunA (o.vAtit) ag. h. cv, Harcxoi Mináay (elvdftt) napszámos rk. ét Nagy Anna rk^ Stark György fogieobjftUcus izr. (Budapest) és l\'ngár Magdolna Izr., Deutsoh Imre üzemvezető izr. és Blumenschein Vihtía (eivá*t) btr„ Goór Járta* újságárus rk. és Horváth Anna (özvegy) rk. — Március 2-töi 9Jg terjedő Kelen a szölelések száron 8: Varga. Lajos üzemvezető ós Szako4cz»>- Margitnak rk. fia, Varga József föUmaAe, és KelSeztwanu Annának rk. fia, Nagy János piaci árus és Marton Annánuk ík. fia, Stamfel László magántisztviselő és ^Horváth Mariának rk. fin, Baán Ijajos szobafestő meiber és Kaszás Máriának rk. leánya, CsóU Jenő OTI tiszlv\'selő és Ruttner Irámialí rk, fia. Házasságon kívül született 1 fiu és 1 leány. Hauüozasok száma 9: özv. Farkas Jánosné Bogár Mária rk. 60 éves, Simán István ke eikedá rk. 83 éves, özv. Szabó Jánosné Bphár Katáim rk. 64 éves, Dftnl Alit*\'. fö[(d-mávea rk. 83 é*e.( özv. Varga ó;á-nosné Légrádl Anna rk. 57 eves, Ko-walski Fóüz íengjel menekült rk. 47 . éves, Kovács A dám kocsis rk. 82 é\\m Tóth Gabonáé Mátyás Ágnes rk. 39 éves, Virág Józsetoé Romvári MargH rk. 21 éves, — Házassa^ötés nem volt. . 1
- (Tavaszi kabltalnk)
rolDdegylke elsőrendű budapeaU md-tielyekben készül Legújabb modeh^ kabátjahik kirakatainkban iátbat0k> SehuU Aruhát
26
ZALAI KÖZLÖNY
1941, marciai 13,
— (üdére*? nyomaton)
A .Tükör márciusi száma .erga; U-tiorckíuok Madách Imr* iragikus iloiü leleságét, PráLer lírzsébelet hívták. Az fl ék to vffWbasv a iHdérerc emlékeztei. Moda Madách, Imre irta rcli megismerkedésük alán: olyan mint egy U-dércke, éjjel ég, bolyong, öívMy fölébe csal. és mogfogjwH«Uan.< Fráter Ivrrsöliet fcdércke sorsát ismerjük : fér-iét megcsalás, elhagyta é> testbon *s U\'kl.en megtörten költözött ed at ffök sorából. Sokáig jelieâeaj sirja fölé a Szigligeti Társaság áiStolt fejfál a nagyváradi ien.»tŐLen.
Néniét vélemény a tervszerű magyar árvízvédelem sz0k-•égeseáfféről
Berlin, március 13 A Frankfurter zeitung budapesti tudósítója tollából cikket köröt a magyarországi árvízvédelem kérdéseivel kapcsolatban. Megállapítja, Hogy a munkásság és érdeklődés, amivel Magyarország ezt a kérdést most kiséri, többé nem lanyhulhat et és tervszérű további intézkedéseket tesz szükségessé, mert itt nem csak elemi csapásokról van szój\' hanem, éghajlati és talajtani fejleményekről, amelyek elleti rendszeresen kell védekezni. Megállapítja a lap, hogy a magánjellegű árvízvédelmi tár su latok működése a kérdés általános szempontjaiból nem le-* kinthetö kielégítőnek. Utal a Frankfurter Zeitung Teleki miniszterelnök szegem beszédére, amelyben a magyar kormányfő megállapítja, bogy az árvédelmi\' kelésekben többé nem érvényesülhetnek helyi érdekek, hanem.általános érvényű szempontok alapján kell azokat megoldani. A lap azzal fejezi be cikkét, hogy a magyarországi viz-veszcdelem így figyelemreméltó szálláscsiuálója tlett a magyar tervgazdálkodás egyik fontos lépésének.
¦flétj ecjy pokolaéatet taláptak egy mAelk i^l^Ms&Hiuiü ettÁltadasbttint
IslambnI, március 13 Az. angolok által lakott porai szállodában tegnap történt robbanással kapcsolatban megállapították, hogy, a pokolgép! valóban a volt szófiat angol követség podgyászának .egyik csomagjában robbantáéi. Közben egy másik szállodában, ahol ugyancsak angol tisztviselők lak nakj. az egyik 1 angol bőröndjei között egy idegén csomagot és abban is pokolgépet találtak. Ezt\'a pokolgépet sikerűit idejében ártalmatlanná tenni.
. * u Szófia, március 13 A Bolgár Távirati Iroda megállapítja, hogy a Szófiából távozott\', angol követségi ttsztvis<> lök maguk ellenőrizték csoinng-j óikat s azok csak;angol tisztviselők kezénmentek át.
egy tsagyar leány szerencsés menekülése
Istauibul, március 13 A perai Palota-szállóban történt robbanás alkalmával szerencsés módon menekült meg egy magyar leány. Kocsis Bözsi, Mezőkövesdről került áz egyik angol követségi titkár szolgála-
tába, mint szakácsnő. Kocsis Hózsi gazdájának csomagjaira vigyázott a szálló halljában sa portás éppen a robbanás pillanatában szólította ki onnét személyi adatainak a bejelentéshez való kitöltése végeit. Alig lépett ki a leány a hallból, megtörtént a robbanás. Kovács Rózsinak semmi baja nem történt.
Bonnet a francia kormányban ?
Paris, március 13 Parisban ugy tudják, hogy Vichyben ujabb kormány-átala-kilás\' áll küszöbön. Az erre vonatkozó tárgyalások hír szerint már folyamatban vaunak. Vft-,
lószlnünck tartják, hogy Bonnet is helyűt kap az uj francia kormányban.
Csütörtökön lil össze a Ház
Budapest, március 13 A képviselőház csütörtökönül össze. Napirendjein szerepel a Wirlh-ügyben beterjesztendő je lenlés és a további teendők .felett való határozathozatal
Halálos Ítélet a vasgárdls-ták perében
Dukarcsi, március 13 A román legfelsőbb ájflnmbirósi.g meghozta első halálos ité\'eiél » vns-gárdlsiák legutóbbi Dóni.e ei kapcsán, Az iléíclol le,. 11 ip hozlak, de rész\'clc-kot nom köz öllek a nyüvánotonggs*.
st«s*«siaisyas%aajas»4»ia^
uj zsidó-ellenes rendszabályok németországban amerika miatt
Hónál, március 13 Az olusz sajió as amerikai iQgMség berlini visszhangjával fojjlalkozvn megállapítja, hogy 0 UmoVylmt <im;ik étire látták Amerikának ejl a leneset és tisztában vannak eszvi is, hogy az amerikai fegyverkezési program még csak a kezded stádiumában van és 3 esztendő szukséyos annak teljes yég-
velmjiásálioz. Nóuaotorsiágufln Amerika magatartását ugy ickintlk, ltogy ezzol eltért ar atlsfa felállított Monn.ebétől Tudják azt is N élmV\'to rszágLan, hogy Amerika állásfoglalásában rősro van a zsidóságnak is, éppen azért 0 köMÍjóvöl.on ujai* néniét íandsíttbá\'-lyokat hoznak a nőnielországi «sidók eSksL
Rozsdamentes és alpacca evőeszközök
xúmkbu májon testvérek
szaküzletében.
o»o-A éeakl
A nagykaaliaal kir. törvésysiék.
P. 1175/1940/5.
Hirdetntény.
Herceg Eazterhizy Pál kisajátítónak dr bocsirl Svastics János ?8 társai elleni kisajátítási ügyében.
1. SzenulYzló község területén a 413— 411/18, 411/17. 411/16. 411/15, 411/14, 411/13,411/12,411/11,411/10. 411/e,\'411/8c, 4118 b, 411/8 a. és 411/7. hrez. ingatlanokra,
2. sBucauta község területén a 304\'b, 304/c, 305, 30?/a, 308/b, 309, 311. 312. 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,320, 327/h,327/a, 328, 329. és 465. hrszu ingatlanokra, valamint
3. Pusztamagyarod köztég területén az 117», 1736/32, 1736/31, 1736/30, Í73Ö29, 1736/28. és 1736727. hrszu Ingatlanokra vonatkozólag a nagykanizsai kir. törvényszék az 1881. évi XLI. t.-c. 46 és következő §§-al értelmeben foganatosítandó
kártalanítási eljárást folyamatba telt és a tárgyalás megtartására határnapul 1941. évi április hó 4lk upjátuk dél. 1*11 10 ériját tűzte ki Szent II.* 16 község községházához, amikorra és ahofá a tárgyalás vezetésével megbízó t dr. Slur Dénes kir. törvényszéki bíró elé az össtes érdekelteket a törvényes következmények teihe mellett egyenként külön megidézi.
A kir. Törvényszék távollevő vagy ismeretlen helyen tartózkodó érdekeltek részeié gondnokul Adanlcs József bucsutai lakos községblrót kirendeli.
A kir. törvényszék figyelmeztél] sz érdekelteket, hogy (i tárgyalásra) valS elmaradásuk a kártalanítás tekintetében hozandó érdemleges határozathozatalt nem gátolja és hogy az egyéni külön értesítés elmaradása, vagy a tárgyaláson való meg nem jelenés miatt Igazolásnak helye nincs.
Nagykanizsa, 1911. évi február 27-én. Dr Stttí s. k. tszéki bírói
A kiadmány hiteléül; Olvashatatlan JM m. tiutv.
Lakása disze lehet m ************ -- a kis ZcIlCgCip
Super Rádió
Ezt és sz összes gyári uj typusu készüléket részletfizetésre megveheti
SZABÓ ANTAL
rádió-flzietében Fő-ut 5. Telelőn 8í.
SPORTÉLET
Vasárnap a Vasút Játszik Itthon
A bajnokmÓso/Uk fordnlóA bs2 vasárnap, amikor két, csopatunk erős dtoiftflükkel játszik. A Vasút vusám\'jp rossi sze.íijidóso, a tart1 Síkos
& Jt *győü«s hibájáik\'l x cedt. 1:0 miért volt
tartalékos a csapa l? Ahol á\'ttundó érjókx\'uyk»dések varnál^ olt, nincs jó csapat-HzeHtom.
A vasárnapi DVSE mérkőzés nem lehet kélse>,e3, bogy ki Jáváin <töl ol, A Donmóvár vasáritop meg>erio « DPAC-ot 5:0-ra. Ar eiedniííny mindennél szebben i..
A mérkőzés 3-órakor losz a Vn.süt sporiKleien, nag ¦ eVilte másodoszf-tályu bajnoki mérkőzés lesz az • SzfcFC —NVTE II. csajiatüi köBött.
A ZMNTE
Póosre utazik. A PEAC )vaa&Mbnu Contai,.,Két. kitűnő szélsőveS és romok kapusávnl miU\' vosámav (gondot okozóit tHen\'ceéaiek. A WM-iondszor vódőjíílékosaiunk egy pflfóinaiig usnt lehet gondatlannak Jenni. Jósatunk egy 0 f 0-as döntoison. 1 \'\',\'/>
Pk. &6I9/194I, Nh 1941. vghlól.59. n.
Árverést hlrdetn^ény.
Dr. Bertln Jázaet nagykanhsat Ogyvéd állal képvlseii Rechrtllxer Mór iiepelnekl lakos Javára 3642)1\' 64 f. tőke «s több.ko-vetélés járulékot erejéig a nagykanlisslkfr. Járásbíróság 1910. évi 579 sz, végzésével étrendéit kielégítést végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1941. évi febraár hó 16 én lefoglalt 1615 P re becsült Ingóságokra a nagykanizsai kir. lírásokéi tg fenti ¦sámu végzésével az árverén el rend eltelvén. Lazának pnaitán kemlÖ* megtartására határidőül n>41, évi umrchi* hó 26. aapjá-nak d. a. 5 órSja ;tfliclikvkk aajtkoí ¦ bíróilag leioglaU, bátorok »ib. a egyjto ta-KÓiigokiil a leglöbjbct Ígérőnek kswbáaV lUetéa mellett, esetkg becslrou alul la, el fosom adni. \'
NagvkanUáa,T941. évi msrcltta hóS éa. Elek i \'..-ló
kir. bír. vj,,,.)..,i(.\\ wlnt !-!>.:¦.>.«,:l !¦..\'..,;.:. n.
APRÓHIRDETÉSEK
Si> m<lid*ti« «fa f*mnur ** ona«aap u> «ichi S» Ki. mlnj#h to.*hbl uA 0 IHlír. h4lko>t>ap IO nolo « fllMri^min**« tovébmaid.4 ritlSr.
auatt
Komoly, n,cKl<Uh«[^ ml«tam.l.i.,l kétesek bentlaka«. mArclui:. IS-erc, vif y äli.lllj l-iic, Cfj.i a klMtdbai), .
«Wals, tieiilkOMloa, lelvclelik. «I» |y<r hum S3. 799
r««allwlé belátónöt, iaátíí. l,Jtlei.l-keiiilUng« ii.Töth yíiUílclbau. 796
adás vétel
H.lílonl ét ÍQly.ml *lgp..l|á>l t* pomtyok a piacos, kOíépsö halaNuijah
kOlontSu
tüll, alikll, ajlgtlel : Síukiuy , kímü-vcimuter. 754
viiiyok.l Bí/«)ii6|, IwyuttHW„¦ ,laton. k0rip»9 balnaailaloíír 799
z»lw-*«zt<hrz:\' .•
•oi.ítik<;i.ii*iíiüuv,
UMla \' .HliaidaUgl H. T. N«ayk««lu.", Falait, kiadó: 2tlal Úni). \' \' Nyojpa,(ott : \' \' « jdliMÍanátf «,"j. jKa^ka^fM^ lyiBdájákaa Nagyka.ltm.. (MroaacUM Mal 1 lalal Kin W
ül,, érlüliwm 81 mám.
Adakozz az árvízkárosultaknak!
NacrtaldiM, IMI. március 14 péntek
ZALAI KÖZL
át-a 12 «1,
l"0 L I T I K A I NAPILAP
> UxÚUiaül: HU 5. mán. tkid&i fcítfcBzrup délután.
Felelős szerkesztő: Sarbarits Lajos
ElOliretcíl in: egy hóra 2 perigS 40 fllldr. S/erkesztőségl éa kladóliivatall telefon: 78. ii.
Március Idusa
Xtk-P- Bénát Gyűli
1848. március 15-én elárul erővel rázta fel a .letargikus álomba merült és a reá kényszeritett tehetetlenség rabláncaiba vert magyarságot a szabadság szent eszméje. Petőfi vér pezsditő és vérlázító sorai úgyszólván a szellők szárnyán száguldottak át a Kárpátkoszoruz-ta haza hegyeit és rónáit. S a nemzet e nagy vértanú-lantosának\'lángoló szaval, akárcsak az utolsó. Ítélet angyalainak harso-nazengósei a holtak birodalmában, fogékony visszhangra talállak az eladdig elalélt magyar lelkekben.. Nyomában az ország legkisebb zugából is mindent elsöprő erővel felzendült á varázs erejű visszhang : Talpra magyar I .
Sr\'a magyar\'! ez a niegszija-zott, kiszipolyozott, kizsarolt magyar talpra szökkent. Harcba mdult. Történelmének legszentebb küzdelmét kezdte vivni — Iiigelcmlbb anyagi fegyverekkel. S ha igaz az, hogy a szabad--ság a (loiidvi^S- i&luu legnagyobb ós legszentebb ajándéka n nemzetnek csak ugy, mint az egyénileg akkor elvitathatatlan, hogy a magyar nemzet szentebb célért történelme folyamán, addig a nevezetes márciusi Idusig még nem ragadott fegyvert. A magyar lelkület logragyogóbb megnyilatkozásai közé\' kell soroznunk azt a negyvennyolcas szabadságharcot, amely azon az emlékezetes márciusi Iduson indult el tlicsőséges díadalutján.
Ma, amikor 93 esztendős történelmi távlat áll a negyvennyolcas események mögött, egy pillanatig sem kételkedhetünk többé annak a megállapításnak az igazságában, amely szerint: a maroknyi magyarság az orosz henger \' barbár beavatkozása nélkül pozdorjává zúzta volna az akkori Európa egyik legfélelmetesebb birodalmát: a más népek szabadságának könyörtelen és lelkiismeretlen elliprásá-ban kéjelgŐ Ausztriát.
Az orosz beavatkozás az átok-verte végzet pokoli megtestesítőjét képviselte, .(\'negyvennyolcas magyar lelkek tavaszát a szibériai orosz fagy hervasztotta el. A nagy világ színe előtt egy földöntúli dicsőség aurcolájá-ban tündöklő szabadságharcunkat az orosz beavatkozás taglózta le véglegesen. I
S e?zel a Hungária háromszínű lobogója, amely pedig azon a uovezetes márciusi Iduson a tavaszi hajnalhasadás varázslatos szépségével megrészegített minden magyart, porba omlott. Hősi hordozóinak vértanúi vérében megtisztulva álomra szenderült a magyar szabadság
¦MHMntnMHnni
Pár napon belül megszilárdul a Balkán bákáje
Berlini hír szerint Jugoszlávia az uj keleté urópai rendhez való alkalmazkodás mellett döntött
ftrlusaollnl m naigy otasx offenzíva előtt szemlét tartott Albániában
Belgrád, március H
A jugoszláv fővárosban tegnap félhivatalos cáfolatot adlak ki. amely szerint a jugoszláv államférfiak péntek esti utnak-.indulásáról szóló hírek nem hivatalos forrásból eredtek, a kormány erre vonatkozó semmiféle közlést nem tett.
Berlin, március l-f Az Iissencr National Zeitung
belgrádi jelentése szerint jugoszláv politikai körökben ugy tudják, hogy a belgrádi minisztertanács és a koronatanács ülésén újból alaposan megvitatták és elfogadták a határozatokat, amelyek szerint
Jugoszlávia alkalmazkodik az uj keltté urópai helyaethez éa az abból eredő kövatkezmé-nyakhoz szabja politikáját.
A Balkán kívül jnarad a háborún
Belgrád, március 14 A Vremo szófiai birádása sze--rínt a Balkánon néhány napon belül téliesen megszilárdul a, béke és Eurój)ának ez a résjo, hála a tengelyhatalmaknak, ki-¦vül mariid a háborún. A legközelebbi napokban tisztázódnak az Összes nyilt kérdések: a Balkán és a tengely kőzött. A lap szerint megegyezés várható* Németország és Görögország között is az olasz—görög háború likvidálását illetőleg.
Törökországról írva megállapítja a lap, hogy azt hiszik, inonü már elküldte válaszát Hit-" ler üzenetére, de nem tudják annak tartalmát. Tudni vélik, iiogy Németország ajánlatot tett Törökországnak, hogy ha nem lép ba a háborúba, Németország nagy gazdasági előnyöket biztosit számira.
Egyre fenyegetőbb az olasz
Belgrád, március lí A jugoszláv lapok szerint a görög harctéren rendkívül heves harcok folytak áz utóbbi na pókban. Soha még ilyen súlyos összecsapás ezen a fronton nem volt. Az olasz- nyomás naprólnapra fenyegetőbbé válik.
Jugoszláviával kapcsolatban Szófiában ugy látják, hogy az pár napon belül tisztázza viszonyát Németországgal, az erro irányuló tárgyalások kedvezően alakulnak.
fstambul, március 14 vElőkelő török politikai sze-méjyiséghez kérdést intéztek Törökország magatartásával kapcsolatban. Válasz n következő volt:
— Törökország nem az az ország, amely bármi támadó háborút kezdene. De na Törökország ellen vagy függetlensége elleni akoió mutatkoznak, Törökország a leg-osakályabb habozás nélkül fagyvert ragadna.
Istambulban egyébként ugy tudják, hogy a Balkánon nem kerül sor ujabb bonyodalmakra
nyomai az albániai faarctéren
Zürich, március 14 Svájci lapok balkáni tudósítóinak jelentése szerint az albániai olasz csapatok egyre hevei-sebb támadásai bevezetői egy nagy olasz offenzívának\'. Mussolini ma Albániába érkezett és a tepelini frontszukaszon szemlót tartott az olasz csapatok felett.
Athén, március 11 A tegnap éjszaka kiadott görög badijclentés- erős olasz támadásról számol be. A támadást erős tüzérségi és légi támogatás kiséri.
II némátok Ulcsaeowatt, Liverpoolt, sz angolok ujj" hét Hanbarfiat bombéxtéb mai éjjel
Berlin, március 11 (NTI) Német repülők tegnap kora este fontos angol ipari városokat támadlak, élelmiszer raktárakat és berendezéseket romboltak. Bombáztuk angliai és skóciai ipari üzemekot is, egyebek közt Glasgow űzőméit is. Más német légi egységek ma éjszaka Birkenhead és Liverpool kikötőbcrendezdseirb sok gyújtó és robbanó bombát dobtak le.
Ma éjszaka angol repülök behatoltak Északnemetország fölé. Hamburgra ismét sokgyujtó és néhány robbanó bombát dobtak le, do azpk csak lakónegyedekre hullottak, öt támadó gépet lelőttek. t
Az angol lógihaderö tegnap éjszakai, Hamburg, Bréma és Berlin ellen intézett támadása során az angol gépek egy esetben sem szálltak 2000 m alá, ugy hogy bombáikat célzás nélkül dobták le. A német légierő az utolső 24 órában e támadások kapcsán G gépet vesztettek és 10 angol gépet lőttek le.
SzBrnyO. arájaek voltak a ma éjsjxaknl ronfll&táma-déook
London, március 14 Az angol légügyi minisztérium jelentése szerint ma éjszaka a német repülők Anglia és Skócia igen nagy területe él-
és a szabad magyar haza örök-szép gondolatvilága. A szabadság gondolatát eltiporta, sárba, vérbe gázolta a nyers túlerő !
A nyers erő győzelme azonban csak látszat győzelem volt I
A győztes Ausztriát 59-ben elverték az olaszok, 0(í-banépedig a poroszok. S a sors érdekes iróniája, hogy ezt a "győztes* Ausztriái n 78-ns berlini kongresszuson — a nevezetes márciusi Idus harmincadik évfordulóján — egy magyar ember
képviselte, s ami még érdekesebb : a negyvennyolcas magyar honvédek tábornoki egyenruhájában Bismarck jobbján foglalt helyet a kor egyik legnagyobb politikai zsenije: AndrassyGyula gróf. - i
Mert — s március idusának talán ez a legnagyobb tanulsá-sága — a haladni nem tudó, mert nem akaró osztrák önkény uralomnak akkor húzták meg a lélekharangját, amikor 1818. március 15-őu l\'clőfi a Nemzeti
Múzeum lépcsőjéről a szabadság; boldog birtoklását sóvárgó pesti tömegek előtt elszavalta a vér-lázilo és vérpezsdítő Talpra magyar-ját.
Auszlrin nincs többé, de Magyarország van ós lesz is mindaddig, inig csak azon az emiékezeles márciusi Iduson diadalmasan szárnyrakelt, százszor-szenl szabadság eszme harcos és elszánt bajnokokat talál a kései magyar nemzedék ünneplő fiai körében!
0. F. B. harisnál
nagy választékban
Szomolánylnál.
len intéztek nagyon erős támadásokat. A \'heves és hosszantartó támadás a Greave Folyópart-mentén "is több ipari és lakó épületet elpusztított. A halottak száma jelentékeny, l-.szakkelct-Anglia több városában sok helyen tűzvész keletkezett. A támadások a Nerscy-parton is éreztették hatásukat. A tüzek és halottak száma mindenfelé sok*.
Berlin, március Í4 A német véderőfőparancsnok-ság jelentése szerint több száz német bombázó első nagy támadását hajtotta végre Glasgow ellen. A Greave folyó partján hajógyárak, ipartelepek egész sora áll lángokban. Soha még ilyen eredményeket légi bombázás kapcsán néni figyellek meg. Malmok, gabona és élelem-raktárak is nagy számban pusztultak el.
A péntek éjjeli angol légiláma dás során Hamburgban kát kórházat Is bombák értek 50 beteg éa ápolónő meghalt. Fszaknémclországban az angol támadás csak kisebb károkat okozott katonai ós hadigazdái-\' kodási célokban. Tüzek nagy számban keletkeztek, dc kisebb méretűek voltak. A bombák tul-nvomorőszben lakónegyedekre hulltak. " \' \' 1 • : )
Bolgár Utíahoiá* a „iUhttU-tét" váéla tlton
Szófia, március 11 A bolgár sajtó és rádió foglalkozik az angol hírverésnek azzal az állításával, hogy a német csapotok megszállták és kiéheztetik Bulgáriát. A bolgár sajté utní ugyanekkor arra, hogy az angolok elkobozták az éhező francia anyák és gyermekek számára élelmei szálliló francia hajót. A Versei* azt irja, hogy nem lehel szó Bulgária megszállásáról, mert a két ország közt baráti viszony áll fenn és n német csapatok minden tekduielbcn megvédik a bolgár állam érdekeit.
Hat amerikai aagHaég Esérom n»5séx kérdése
1 Róma, március 14
A Stephani diplomáciai szerkesztője hehizetközi diplomáciai körök véleményeként megállapítja, hogy a tengelyhatalmak régen számításba veitek az ame„ rikai segítséget, de sem Berlin" Berlin, sem Róma ennek ellenére sem kételkedik á győzclen:-* ben. Ahhoz azonban, hogy az amerikai .segítség -hatályos legyen,\'szükséges, hogy\'¦ v..
*• llfolyUtö,!i h-a 5, old(dou)
A .Ferenc József keaerllvlz rególa kliünften bevall liaziúer megrögzött székrekedésnél és annak mtndenléle káros következményeinél; biztos, enyhe ős gyorsan haló ter-raéezelcs hullajtó, mely számos bt-elégségnél az eméiitétt javítja éa ai Kérdezie rnej
ái ligalmas elnökválasztás ntóren m Ipartestfllet előSfárésága előtt
Samu Lajos elnöki hwM®i „Mindenkinek békejobbot
? nyújtok"
A nagykanizsai ipartestület* március havi elöljárósági ülése az uj tisztikar és kiegészített elöljáróság bemutatkozása volt. Samu Lajos elnöki bevezető beszédében rövid visszapillantást vetett az izgalmas cIiiök-választásra ós annak különös hátterére. Beszélt"* «* ./
arról az úrról, aki pénzt kért az elnökválasztáshoz, kijelentvén, hogy pénz nélkül nem lehet elnököt választani", majd ismertette azt a hajszát, amil egyesek indítottak az elnök és a vezetőjegyző kibuktatására.
—. De a közgyűlés elégtételt szoigáltrilott. hangsúlyozta Samu Lajos, amikor kimondta ítéletét és a felmentési megadta számunkra. Meri a közgyűlés észrevette »á\'2t a nemiparos embert , aki uton-utfélen igyekezett megbontani az iparossÜg sorait. Nem engedjük, hogy nem iparos furakodjék soraink kőJ zé, csóvát dobjon és felborítsa a békét.
— A múltra a feledés fátyolát kell bontani, folytatta Samu elnök, ¦\'
mindenkinek békejobbot nyújtok
és felkérek mindenkit, hogy az iparosságért1 folyó\' munkába állítsák erőiket. ¦ * (. — Az uj elnökségnek programi ot kellene adnia, de programgyártásban soha nem volt hiba. Itt egyetlen programot kell meg valósítani: -- a munkát t\'
\' Felsorolta ezután a szükséges feladatokat a nyersanyag beszerzés, hilelcllátás, nyugdíjbiztosítás, stb.- terén.
— Programunk a régi, mondta, uj programot csak akkor adhatunk, Jta a régit megvalósitoi-tuk.
\'! Az -Őrségmegerősités; alkalmából elismeréssel szólt KerléNz \'Béla építészmérnök, alelnökről, (flkí kilenc évig becsülettel-szolgálta az iparosság- érdekeit és azért megválása alkalmával jegy \'zÉÍkönyvi köszönetet javasolt számára, amit egyhangúlag eb \'fogadtak.
Kolozsvári konkurreacla k kanizsai kaparnak ?
Az elnöki bejelentésekből tudomásul vette az elöljáróság, hogy a kiutaló bizottság állítólag
a Hangya részér* nem utal ki többé bőrt.
ígéretet kaplak arra vonatkozó.: Ing, hogy a gyáripárbsqWcat szemben, a kisiparosságot fogják előnyben részesíteni közszállitá-soknál. Felterjesztést intéztek, hogy a djvatkereskedök kíkap^ csoltassaiiak a\' eipöárusitásl>ól. Hogy
a kanizsai olpökörzatbe tartoznék a csurgói ás maroall Járás Is. ly
Bejelentette, hogy amikor az anyaország iparosai szívesen hozzájárultak, ahhoz,"hogy\'.erdélyi .iparosok kapjanak elsősorban nyersanyagot, ugyanakkor egy kolozsvári gyár, amelynek nagymennyiségű nyersanyagja van, most konkurrcn-ciát akar csinálni a kisiparosságnak és Nagykanizsán akar fiókot létesíteni. Küldöttség fogja ebben az ügyben a póígár-
ineslert felkeresni, hogy a már kiadott iparjogositványt sürgőién vonják vissza t$s> bőranyngát ycgyék zár aFá/iA mintamühe-lyek részére megfelelő helyisége kel kérnek á polgármester lő 1.
Biy jelölés utéhlnLla
Pnh\'ocsiá Tstván áz újonnan megváüiszloll elöljáróság! tagok nevében megköszönte\'\'á bizalmat.\' fgértéj hogy az* elnököt munkájában százszáKáték lg támogatják. Majd felszólította Popn Oszkárt, hogy a választással kapcsolatban nyugtassa meg az iparosságot.\' " ";\'t" \'¦<• -
Paj)p alelnök kijelentette, hogy őt akarata ellenére jelölték, amit nem akadályozott meg, mert azt gondolta, hogy úgyis a hivatalos Ifsta kerül ki győztesen.
Az elöljáróság a bőripari bizottságba beválasztotta- Simon-kovics Bálint nyergest és Nátron Jcnfí"alelnököt Gelséröl.
Márkus Károly az uj alelnökök nevében köszönte megválasztását. Dr. Hajdú Gyula*, aki
ltHl...mAc|u» M
31) év óta p testület ügyésze, az iparoslársadalöm szerepéről beszélt nemzeti, társadalmi és gazdasági szempontból.\' Lukács Gyula
iparos-blokk -....jaj, .
megalakítását látja szükségesnek a képviselőtestületi tagokból.
A gazdasági bizottság eliteké Szálinger József lett.
A vigalmi bizottság elnöke Szabó István, alelnök Horváth Géza. Szlqhoda. iuo^ányAra ki mondották, hogy a Aalai Közlöny akciója, keretében gyűjteni fognak az árvízkárosultak részére. A söntés-épités, majd segélyügyek szerepeltek még a tárgysoroon. \'(*)
\' \'] Az ird&vt 38. honvéd I üií Ili II -I hadbsztiUyjnak «z \\izsok4 1 ™ I liiígótól *ífetre fckVíl Moltínvszko köriV!> vivott-yédetttti qai ífloti «2 oroszok,eaen.a m&yi,, v"r-radar\' körűi ¦¦ hirttíín nve^tárnad jak és áttérte* a< voíl m*to*\'&&te)\\dM ,22. honvéd ^yt^ítejxM I...,?á.s»fl(Wljáiiak\' védelmi vonatán. Horyáth járton százados,: aki a tArU-tókban, voűt jTt.< zAtoMwfti paruncsiwká,. Ví8t, azósinai fdisrnerte az I. tf.j. f4*őien-szor<>:iyfcU)lt htflywfetás ezért a >Mnd«áwxéMie íS46 11. és 12. • ¦tásaddal,,,«ajátvkcwíení^ nyezésáből tüstént tfffenta\'m\'adast iadii tott\'meg, mrttyti nio^akadiUyoztá oroszok lovnbbi bbéte^dését. áwkör .prdijí a hadosziáty t"rl»fi^kbíiE é\'oreii-d*M brassói 2U-.houv6d gyst.oipztinU lwlt Hi.zásílóaftJ -kél százada is leérkezett, — anwij-ek BcnkŐ Kaimba főhadnagy paraaioríöoksiíg-i aüáit ÍV-lottak; Horváth azájead^s laílid » négy i./t1ziuidi4- pompád\'. \'•. ihíivaMI^-egyszerre vi^hajiM\'i^V-ntá^iadtiíi>iŰ nz-oroW»kra \\c[.*>\\lv. iv.a^it, ítkiUH \'*?>¦-után sziktiy.-.honvédijijik e^yn\'uímW-¦bm: ¦rol.aa.bxvíi,. tízesen ¦legift/íifikj I\'tomi at oroszok sarkihoz topadyj, \'azokkal. cgj-idejlVrOv, az, -\\J< v&rklr.m ájíiiett és éppen .«zírt igy elno-tampon íjukba törtek be, umdbcl vllé>! téjJtusabwi «4tog"aEtak.,.U,vorö IrfrrWidozlfledéB.uitan-w. oroszok, össze* *$:*«tam,adásai,v iit»ost /.mi*: a tanukon t K^es bimokában.vMtéVjki-.Aiíi)\'^\'-tenyiiak- igsja naiy \\\\fK&*W.. köloül;kihatásai voltak. Harcászati vo-nslkozásoktm .a^árl*>-TO^L«z\' eVfi>^íwt lAniJwnl volt az orpse védeni yona(l kulósjwnijü; erltMcsílflí l»di/í azért, meri \'-khtmtatta/ hogy szákBly.: -hon-védc-ink ramadö-{mdatatftket á? Uarci-kídviikoti ss állásharookv flöatt in©gt»r-tottak. v.?Ar\\ k\'li.\'Vt Horváth, századost az elleniáinadiui .ön:e^á^njv.g)brs é* onélyea !B«igkiditAsáérl és , végrehajtásáért, Bmko föUaáaáity\'ot pedig-¦. fél-záNOóaljának dtszánt & kiváló lea-duleite! tőrlént vezetéséért a katonai $rdenilccresztt*a tcadelték kí.
1941, mitclui 14
«ALAI koiLöir»
Százéves Kossuth iegykibocsátó bankla
iiégí nlmáriumokbsni, [űilpanos ládákban, kopoil lálílabiióvídgJwri íróasztalok - titkos fiókjaiban., -tn-i is. \'.zrjo:otwl Őriznek egy^ftS,- Kossulh-bailkót, meljek ilyenkor, március idu-\'síiM \'i%o,.ők«rWEilckT\' kézr<U>jiar« jár-nak a családiam, iz utvafísAginii, .szomszédok és ismerősök között, liog>-megliatódást ói keryelele; cm ekeket idézzenek. Fáradó, öregedő szemek ói az ifjúság lázában cs: ijgó szemo. e*y-fonna szivdobhanassal o!.vassák a fa. kait rózsaszínű kétforintos betűit: .F.zcn bankjegy kot forintért három Iiuszast cg)\' forintra. számUv-i, m\'nden közponztáraál e.fogadtatik és a Magyar Kereskedpeani Bank akármikor ezüstpénzre felvá,Hatik> .,. Kossuth Lajos pémügyminiszicr aláírása ulntt Völgyi Fcienc kímn.ári főpéiiz. tárnok és Bóglcr János bankjaítár,-nok neve jelenti oHialványulóu és. örök csiüogássrdl a magyar szabadság-liarc, n magyar függetlejus.égórt vívott hősi kúzdilom rrfnzugyl em\'ókét, Fztti a bankón fegyverezte fel Kossuth Lajos a honvédséget. 11» ez nincs: *lkóiett volna a védekezés Jellasics eben... Fzo.i a banktn ö«tÖt-lék n harangokból ez ágyukat, \'Fzcn a. bankón szerezte l>c Damjanich lá-. bornok az ő hős fia,aii»Jc n vörös sapt-káiri eion a liankon eVűmtóte Pttn "jw az ö erdélyi luidseregóL ezen a bankód szetvezio meg Görgey Artúr fővezér az ostromló t.orertoi, roe-y Budavárát vív.....¦.);¦.;.\':ta ... Kossuth kivár
1848 .márciusa után tu dia, hogy « kftzdelemliez pénzre lesz szükség és az első magyar baukuilóze.le\'v a-I*sti " \'Magyar Keresteidelml B.nkkóil kötött szerződést az egy éi kétrórinlosok kibocsátására... \'
\' 1848-batl ifjú volt meg a bank, hiszen csak 1841-L«.i kapta alipHóitevo-íét. De ifjak voltak mind, akik\' azon V márchísi t*pon n magyar szabnd-sag véóeírmS\'o fe^sküdteK, ifjak voEL ta,k Thlna, akiknek szívót a r.egy\\«n-nyólcás ráVnszt\' szeKki dobbantó Ura níngrá. \'"\' \'\'\' ¦¦¦>¦¦ •
A Pesti Mugyar Kerekedéiuii Dtmk jűapsznbáájtó értíftmóbwi nem foglal-kozhatott jegy kibocsátással. De elég vo9t Kossutlinak egy szAvn, egy mondata; .Uraim a nbza veszé4y).on vau!.
Ú^^mms, majd u közgyűlés egyhimgó* íéJJoeseJfese* fogadta ol .» -szerződést, melyet a bank « pénzőgy-iTuniszternel kötőit. Az alapszabályokat megfelelően módosilotlák ói 1848 \'\'\' ai\'tguszius végén rnegkezdödött a két-rorinlósok eiőflliiása, m*jd okiótee
elejére kibocsátották, az egyforíntoso,-kat Is. Jel Hsios akkor már Győrött volt, de hamarosan megismerkedett Dámjaién \' lumvódjcúiex félotatetes ereiével, aztán f*>M&to*»st megtorpant a magyar eüeníftíás, * kormány A ifő-váiusból Debrecenbe meneknA é.\\.A. bank kénytelen voH <&izattiltn:m ,É/Lt röj k\' bankóprést is... 1848 uloÜ>ó napján, de<«nH>er 31-ón kerfOt e- ü bankóprés « l\'esti M"g)-ai- Ko^ke-, delmi Bank kJo.e eííóll, A Lebrcoenlien
liiVIIioit tna^Sabh értekfl nénx^^ ken már i«.n szerepei a nev ¦, sió/, ződésc <snk ajy é; kétforiii:0v,k \'ki-iHiesátás^ról sjuTft
184!) tlsu nipjátlKih Wild-cligroix e.o száfija n«< a r.Városl. A lu>ta-lom U\'.OUÍssc/iy v,;u)a a peti kert;,-kcvl(ik lnmkj;"ii a Kossulli-Unikó nyo-Uiásáért, a liat; Itm nem isno.- eJfen-kezééi, ire it fogad el védekeí^t i! a íóriónelu.i szere,.én suW.i megpróbál tuta sok kat kelt tieni\'. \\ tino et le. í fordul a I.adiszeienc e, tiorbe,\' cOfjg-laVjj* IJuibiylrát. Kossuth dlir|:ímc»e:-btn vóuul ),e Ibiire, de a titfwö t>-veii a mag\\4ir. hősöket éí Vlláttos szomorú ámya gyászMhŐt vm a ma-
gyar éyre.
A szaliadsághnrc elbukoU ó> hősi helí\'ú lu*t. a Kossúlh-bonkó lsf fir-vénytelecuiek nyilvánitják, m\'.lgSyárn rakjak, (levetik,.\'. Tiíezrc^ szürezi^k jutnak koldusbotra\'.,\'. A mágít/a, olt bí, a pesti Széna léi e i (nY» relk Fe. rene .jér, fiisl> nniga^fibbra szál: az evangélikus templom kupojujánftl, kö-röskórCÍ fegyveej" császíri k^ionák ájinak és inögöttúk köihiyes szemű polgárok, akik icme ii; jölle\'í.,:\'Kossuthot Icjnetik, » szabads\'ágot íemc. tik, nagyobb fájdifloirv, \' re; e ilí\'bb gyász a pénz, « vagyon íUoíziú,. sínél is! A\' \' r - ;
Megkezdődik országsierte u | nagy fclerósségievonás. A bórtönók me^ua. ack jó magyarokkal... Az ar-idi vesz-tőhel\\rn 13 bitófa (itt... BaHhyány Fajos ihiniszie.einököl kiS-ozetik ftz l.!j. épület nyirkos lömföcélMJf és e\'ilűrdi\'rl a soi\'lűz ... Kulslcin, Jo:elsiadtl ódul ban magyar rabok kezén-lábán csőr ren n vasbÜincs .,,, A Peitl Magyar Kezoskeilchni Bank i«m k\'véte\', szá-moVUa kel a KqssuUl-bankóérlI
A gyengéknek, az erőÜéwneJí saj nrtlaiosftn et kcaeíi vcízulök; i>z erö. ts«k, — Igazságuk ludasban, nre^aV Iák a helyűiéi, liJUák a megp|*óbálta liisokut ós újra talpraáfl\'tíik. ,
A bank, |«esii keoskedök jiairi-ciusok alspitása, a hazai hitefAl meg. -teiemlője, u,.magyar Ipar éW keres-I kedejem pártfogója erüsiek lnzpnyuS« és seték nólkfn kerupt ki fl tozpróbáf-l)óll Mosi kapóit &eija\\*r, de n inirgn éjedével orvosolta \\«|Umennyil ós miu-dm külső uegjtség nél\'ki* folytam tovább üzletműködését.
Az osztrák kiposlái* súlyos anyagi kóveiotóseket láinasztolt a Kossiith-bsnkók ,kil>ocsátiisával WrKsoíaíbíui, líidéroiyomáskónt ült cz a kővooes ü L«nk iíwK&i. i;o ugy Is tudott lé eg-zmi, 1851 augusziusál.ftn aztán -királyi hozzájárulás feftmenieilo a kövéttléuek t^esitó\'O aWt... Uj szárnyakra kd-poit, a viszontagságok rrtc^odxellék s .-büszkén negy ve.myolcas töflé; iettasi szciepére, egyre, liatífknusodón fot^--taiia üzlennüködésélv.
II.Z év októbwi\' Mén százé,as szü-letÓMuipját űmiejJÍil a Kossulh I.njos jí^>kil»csáló bankja. Ez » rilku ünnep iet!e aktuáíissá, tiogy szabadsúg-hnrekori szíTejrérŐÍme^cmlékezzfmk. {
Megszüntették az eljárást egy ktefcatiizsal gyújtogatás ügyében
kisknnizsiiH\' T •Jnknbkuti-ul-¦ x4han dercro^cr 9-én kigyulladt Neumnier PíTcncné és Varga Jóíscfné tulajdonát képező pajta. A nyomoziis mcgállapltolta, hogy Varga Lfalóné született rJolinényos Júlia. 25 éves asz-. szony okozta a tüzet. Vargilné bUuillgatnsn alkalmával ezt nem ivtagadla. ¦ • • \'Vv * Varga í.ászl<írié beteges, epi-lopsziás rohamokban szenvedő axszom\', ugy hogy elrendelték elmeállapotának megvizsgálását: ITr. Desseő Mihály tiszti orvos ,.és dr. Bittcra \'Zoltán hatósági orvos huzamosabb időn át rtieg-
figyelték a letartóztatásban lé vő Vargánét és megfigyelésük\' eredinényéről most jelentést ter iesztettek be a kir. ügyészségre. Ii szerint Varga Lászloné clmc-I zavarban szenved. Ha állandó felügyeld alatt marad, nem szük séges elmegyógyintézetbe való szállítása.
• A kir,, ügyészség az iratokat áttelte indítványával a kir. tőrvényszék vizsgálóbírájához.
Ugy tudjuk, hogy a kir. ügyészség elejtette a vdoat Varga Lászlóné ellen, igy valószínűleg még a mai nap folyamán szabadlábra helyezik.
hogy a kávédarálót feltalálták, ösi szén szám. Hogy mindenktfr értékit j»lentetl és megbecsülték, mfivéíwi, aprólékos kidolgozása mutatja. <•«* -
Jö \'kávédaráló egymagában MOnban n»m elég a kávéfőzéshez. Ahhoz más is síükséges. A törökök,.habár bóven volt is babkávéjuk, szérecsendióvirággal, koladióval egészítették ki a k/vé jó tulajdonságait. Mennyivel egyszerűbb ez mai Csak hozzá tesszük\'a\'ÍFranck-cikóriakávét, azt; "amelynek dobozán a megbízhatóság jelét, a<> jel!ega*t«s kávédarálót látjuk.
Pompás színt, kiváló .zamatot, ét»j vágygerjesztö, kellemes illatot, valamint tökéletes, finom ízt ad S
1941. március 14
A kegyelmes ur rokona
Minél siéS^ybbre teiYbétyewdik a ">agyar fihn-kiftura, ím írVl divttOKtbu uíctal I annál linisis*\'jb a m\'ndait jobban tudók íiogyképü viBvonjgibV-¦¦iw«t bcu*Lkil róK Hiszen igái: -érheti méllán htr&at a miuvtv fíhiv.-Ipáriást. Van m , sok triini, pótolt, kiaknázni v»14 «wu « tfteo. L« vájjon a iiagyinuHu, auyagi.ikkof.1 nwg-aftlppfOtl és féSvaAgot urald lilmpü»&)k nem toretmiek-c gyenge és niáí gj*n-gébb f farkét i«í Es a magyar ílíné-mftvétxet és a magyar film-ij>ar ne 11 terem.*" jókat annak eiícilére, hogy MatSft, kezdő, « $>éaz é* a pUo korlátai közé szorított?
lírre a kérdésre «i>\' biztos Jflmt fald! a Nflgykflziizséa most bemutatott • A keg)*lrh»s ur rokona*.
Ea a magyar film egyike a Java. magyar fmncknek. A maga i:e,néjfn az. Nem lép fel nagy irod.dinl igá-n)-ekkel, mégis moaidaniv-tíöja is van. tírdelooi mese-szóvei\'&iybcn vesz bono-kért tlA fgy agyi* clItWUpóttxóbb magyar etet-/" fcnsé^pi, az uTamfoAiyaxaaag
rákfenéjét. Könnyedén izalirlkus tors-rajzot Adr ¦\' sikerüli karrikatura hatosánál iwirt ígau p;%Azik tflbbie, de ebben taJáiö anétíktV, liogy dogi^szr© tónmé a iiéröt vftzérclkkizu laiiulsA-
gokkai
A sxei»t)áő-gárda összeválogatása bőkezű. A to^jobbak kcuájm vaunak a tegklsttbli sjswiepek is. A kau\'x<Aiuv kítfön ÖrnUictnek MAJBy Mária mágus-iskolát je\'eutö aíakilásának. Mejey u ÍÜmHti is az cTÖ sz\'npíkl Wldismerc. tességével rajzol nvoz müid«ti «tte fct-nyi Mieiöséjjet a szerepéből. Még a niegMietó\' < .1 sok pa&uiv ráufetei la kitölti lartafoinmMk A másik föszo-repW a fi«i«á kedvenc, SzÜiusy, Jóleső friss szu » ínagyar /cta vásznán, ametyeu — \\BUjuk meg — mar szükség is von itt-ott íki >erök, emberek, arcok, modorok, stthisokf mogszokottságát ftátiis&Üenl, Igaz, hogy egyik-másik .nagyágyú, kisebb >oten-tftségü szerepet kapott, de Csortos is, Höxsaliegj\'i is, a többi is a legjobb htSyén volt éa (főként Csörlős) egyik legjobb fémalakítását adia a kngye*.-ines ur Inasának szerepében. (Usztwik-be jutott itt Ceortoi |egutóiA>l fin* \'¦H\'iti, a .szeressük egyműst., amtty-i rtn valóság^ ld ke tett ábrándul-nunk bviÖLe a azereknes nagy-szerep-ben.) Hitiari Nándort és Fáy Belát is szívesen látják viszont a ksuüztojtk a filmen, Ügyedül SitnoT lirzsi l*urcu, érzéstelen, ¦¦¦< nuvn Játéka li«gy heány-érzést a kflüttő «gyfltl«.ben.
>A kegjeSmes ur rokona\' rendezésben, Mvéteteiben is sikerült film, min-dmkáppen kátúnően tUk^lm-ts erru, hogy egy estére Jó szórakozást nyújtson. ;
Külön meg keU enüéloexni a Vezúv tövébe, Pom^jeji kiásott táva-temető-jébe etkalNruzoió, jwmiiásan sxüte>, egészében gyönyörű kisérö louhur. filmről. i
Március Idusának kulisszatitkai
1H4S mároius I5-én esie ax iro, dolml. romant\'mms képv\'sítji éí Ikflváttvol - Petöfi\\d; JókAtvK! éi Vajdá\\-at m eT*n — «jy ka érmecserére gjfJiek össze.
Akorüun a kCltésiet j eg^izusán uvnr^alt a s\'iatKidsás gondotAta a vén Európa <\\<tylk végétet ajn-As\'kg. Az önkényuralom és n zsarnokság ttea az irodátjm je\'entettc a l-g.-v viejetme e1)l> fegyvert. Ml teni tí-miészee ebb, mint hogy a ÍW\'t: köztisztektlben rt>íi é< általános |MH re:e:t« könVrajcn^tt tm$i t.táiv»kt is külföVü MÖijSÚt mintájára diia; mikus A^ndiVefet\'. a meuv.Utó szi»-; badság gondJUiát vitmták. A meg. hitt baráti körboi Kossuthrak ét Széchenyinek egyaránt vol»\'i bívat. Hogy a\' szabadság lászíatt ki ke/ft már fgysie.\' bontani o magja" Ib\'zi felett is, abtan v\'-^-aine tny.\'cn eíjet-értenek. Csak a kV.M idöpontjáb\'Ui mutatkoztak komoíy uézettOiéréíek.. Kgycse\'t a szPbadság fegjveies kU-i-í vAsának és erőszakos kiroblKmtásá. itak szakíégességét hangozU*lták, Kzek magától ér:e őd.\'en % Kossuth-Üirogranan hhfOi \\-oiiak. Mátok -Széchmyi enzmcv\'ttgának zásslóvi. vM — etsfitfejSt PAidatukn\'ik á ¦ klmflvelt emlerfők- szíOcskörü te1-Jesziését ;ekin e lék és azáit száíroj\'í tei^\'es héVte?. sikra. Kzek «%-*nto-lása szerint ugyttals a kirnüA\'Cía einf-
l>errök számszerűül gyarflpodA^\'i n tennésícei feildés utján, a min-dnkéj^ei t\'l\'iéVndő erőszak alkalmazása iu\'íími- is, létrehozza é« me^-le e:nti a szabadság légkörét.
A vlia, ped\'g bejeiiyuX a kfcő éjszakába s céljául káfcjeeiten U nagy é; az ország szemi\'Kmtjálx\'d végzeté ea fontoi kézzeifogl\'iató dön-té>ek aprópénzrev.Ulásál tört© kJ, ¦ajnós — m!iüt azon a 47/4S.M téli liln ípokLau már nem eiyster^ ezúttal is nu\'dJ > mflradt.
De os&k éjráligl
éjfélkor Vajda, « rnhgy.-.r rornhn-ticlzmusnak ez a szü^jhángu Irikn-sa s az eredmíhyieleu szőcjén\'Csuek halálos <txn~6p, egv tagadhat itta-nul eredeti ötfélévé?. k:lűényra».:ití.\'ite a döntést- Vajdi a vitatkozó f<S»\'dre rázárta az ajtót és azzal a megint-gyáwal búcsúzott el tcSük, Iwgy a döntés mcgliozalalálg ie.nml árou sem hajlandó kinyitni azt. Vajda terve sikerült. S megszü\'U\'eU a\'döntés, iim\'lyről másnap, mároÍU3 Idusán, az egész ország határtalan öröme és ünneiKsO közepette tu« domási szerzet minden magvar e,n-Ikt. v.e jszüleiejt a márciusi ma<yar Idui) amelyne°k mélyeiszántó matatása t mes\'erj szakarJtolt uiggltf rögzíti Is a kískwüzsai fenencei ház-fí\'nük-pSébános mai vezérokko.
P. MURái FRIGYES
A kanizsai piac \'és üzleti .forgalom sinyli meg a cipővásárlás uj rendjét
Kaptuk a kővetkező közérdekű és Nagykanizsán valóban méltánylás! érdemlő sorokat:
Ismét érézkeny veszteség fenyegeti Nagykanizsa iparai és kereskedelmet a cipöforgotom szabályozásával kapcsolatban. A budapesti lapok azt Írják, hogy a fogyasztó csak saját törvényy hatóságának területén szerezheti be cipőjét. Nagykanizsa teljesen beékelődik Somogy megyébe a vidéki vásárlóközönségünk nagyobbik része a so-, mogymegyot falvakból jön Kanizsára vásárolni és eddig itt vásárolta meg a cipőjét. A hábo-; rus közellátási gyakorlat szerint a somogymegyei fogyasztó most is már csak otthon veheti meg a cukrot, liszlet, petróleu--mot és még néhány árubani szükségletéi, Ezután, ha cipőt sem vehet Kanizsán, akkor iniért jöjjön Kanizsára ? Ha Csurgóra, vagy Kaposvárra, esetleg Marcaliba kell mennie cipőéri, cikkor aligha hozza Kanizsára tojását, állatját, tejtermékét eladni.
Nem csak a nagykanizsai cipészek és cipőkereskedők vészi-tik el a somogymegyei vevőiket, mert ahol a cipőt vásárolja a vidéki vevő, valószínűleg abban a városban mást is fog venni;
de nem mehetnek a nagykanizsai vásározó cij>ósz és csizmadia iparosok sem a somogymegyei vásárokra. j
A nagykanizsai háziasszonyoknak pedig nagyon fog hiányozni a Somogy megyében maradó tojás, baromfi, tejtermők, slb. Azt csak nem gondolja senki, hogy a somogymegyei Kanizsával határos falvak népé, ha cipőt csak Kaposváron, esetleg Csurgón vagy Marcaliban Vénet ős azzal kénytelen egy napot eltölteni, e mellett egy második munkanapot azzal tölt el, hogy\'Kanizsára hozza ÍO—20 tojásai, 1—2 pár baromfiját.
Kddig is nagyon megcsappant a behozatal, mert a falusi kistermelő keveseli a maximális árakat. 50 fillérért egy kiló túrót nem hoznak be, ha azzal külön kell besétálni és a kapott pénzen nem veheti meg szükségletét. . Aláirts.
Wénmi Moig4. CaOtörtOktöi vasárnapig "WQ Szltnyal Zoltán politikai szatírája Budapesttel egyldőben
I kegyelmes ur rokona
Szereplők: Mezey Mária, Sitnor Ercsi, Somlíy Arthur, CtOrtoi Gyula, Rózsahegyi Kálmán, KApeczy-Borjcz, SzJlauiy Litiló, Gregusi Kdváry Oy, Pelhes S. R«m«h hiaérS mlior. AlittiAlis Híradók.
ElfadáíOh pénteken és isombulofl 5, 7,9, vasárnap X 5,7,9-kor
U|iíÍ!liilBUiíÉlÍ
vastutroakeitátB - Hegykulna
Wnn-aiiaitt-ftjla-
nyrtl EÍpvli«l<t«
FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
Pintek
Ktngteoieí*^ ^- l\'tátrt étítoA. - 10 Ilink.\'— 11.10 NemtelkSíi »UJoljS -tolgálal. - 12 IlaraaflaiA. Illtnnixs. l.lAjftríaJetealéM. - 12.40 Hírek. -1120 Idojel.fc, U«J*r4»i*nM<. _
11:15 lliruk - 11.111 MiWmiim-j,-telte. — 15 Artatyonhlnll. pi«ci ámk, «i4ml>.-srtr>k. - 10.45 I,lo/fU*4. kis. |Srt«}«l«ntí«, hírek. — 17 Ilink «Jo-Tfik és magyar^roM nyelén. — 19 Mink. - \'.ü.lil lllrak, MőjaráíJíléatcX hlrok adovak éa magyar orosa av«jv«n,
— 23 lllfek ntmrt, oKW", aug.il ti rrmncla uyeivro. — 0.0 lllrek.
BUDAPEST U
17.15 Szttidtel Akoa előadA«o. -17.40- A Rádtó SzalonBemakaxa. — 18.10 Sportkörlűraényck. — 18.20 Uu. s\'.űi hallgatóknalí. — 19,20 M*3yar önismeret. — 19^5 Dohnatwl: Síhufo-nlktis percek. — 19.« .Így hulljuk ml.. A Pécsi Oreg Diákok radiöparó-diája. — 20.10 Béstleiek 1 Oferaliai mOsorálxM. — 22 SiórakoaPUó wn».
— 23.25 Kúráin Stall dgáliyioneltarn.
BUDAPEST 11,
18.15 A nádM Sa.uonm»k«ra. -18.50 tíyorstrólantolyain. — 19.20 M«-gyar .Revü Táncáé Jtkar. — 20.10 Lakatta Tóni éi Lakatos Misi cigányzenekara, Honi Lajos énekel. — 21.10 lr«5oivasás, - V 7,
«*- 4 - -S\'zi>mb»t\'\' > »,w."\'i BHOAPRST f, 8 Chresítő. Síózat. HfMialemeijek,
— 0 lletornöllus lamUuKM. - 10 Egyhásl íhek és sre.ilbesiéi. — 11.30 • Március idusa Mátyás vároFÓban,. A közvclllésl a kolozsvári Mngj\'ar Diáksióvetsé^ ináiduslfimuDj)éi)Tö\'.veiéit Dud\'nszky Sándor, — 12.30 M Operaház zenekara. — 13 Vltéi So-mogyváry Gyula előadása. — 11 Magyar szerzők najViíSomczieL — 15 MarW Árpád előadása. _ 15.30 Pe-fl" P* cigányzenekara. — 10 Magj-ar önismeret. V 10.30 Melolvaris. _ 17.15 Hon, véilimlsor. ~ 18 .Márciusi tOzek,. IW-szin Iffieida. — 18.30 Storánial Imre Uszt-muveloel zorigorázik. 19.20 ,In-nenonnan., Hangképek, — 19.50 -Már ciusl szimfónia.. Közremülcődik Orbán Sándor (ének), 6l»klo^yiltLes és oláh Kálmán cigányzej\'.e\'íaia. — 20.Í0 Ilarn-bás Oyula tíoadása. — 22 Bura Sándor clganyzenekam. — 23.25 HangSemBzck.
BUDAPEST II.
11 Evaagéllku! lsieMUszMel. - 18.30 Mezőgazdasági télóra. — 10 A Rádió Szalonzenekara, — 20.20 Mai mngyar szerzők bemutató hangversenye. — 21 Bura Sándor olgáityzeueteu-o.
Náp SSoX(|aa a»orr«bi»ton éa »w«r»tp I
ÉrdalifaajiilA I VadAnalali -aoragal Izgalma* I
A Dzsungel banditái
Főszerepben: Tim Tytar é» Franki* Thamaa. Partnerek: Jm-Ju a cilmpatu komornyik
és Mana May az elefánton^. -
Raaaak MaérAmfiaor. AktaAlra hlradé.
EI6idá»ok nombaton 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5.7,9-fcor. I
,941. tnáfCÍUB 14
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a m. t htHByks*ö»*aJ«t, hogy bíMlüimuiat "SaíBi Imrt iNttf-ntea 4."«miw alá helyeztem, ahq! be-vez t\'om ar angol MAU««b»«a-get lmt hossau gyakorlattal bíró
(óvárosi muukaerővel.
A milyen tisztelt hölgyek további aii ve. limog.U»4l kérem klváld liS2telellel
b, Farka* llua.
Va*Arn»p DVS-NVTE-mérközés
Mint már jeleztük, vasárnap a kitűnő formában lévő dombóvári vasulas csapat érkezik Nagykanizsára, hogy a helyi testvéregycsülete ellen felvegye a harcot. A mérkőzés 3 órakor kezdődik, mig előtto 1 órakor CSZFC-NVTE II. másodosztályú bajnoki mérkőzés lesz. (*)
ÓVJA szemét i
it vAj.íi<.l|>..n blialommil «fly ]\'t 1114 siemUvaBWl IAtaa«r-SK«kU«l«l«tnb»n,
*SOlLlöű3 OYUlA
írhttitir. ítasrírí íi látKeré?iB«8!flr,
Fflut 8. (a Korona siilloJA •! Míti.Un) Etíddt Zelii l,j.cí|t, liAmiiű*. Üimfrrtl., min-tltnti!liIavltiu%.Siiinorvt>tiiK4pIfk*Ikliill«h
vsmm
Befejeződött a kanizsai téli gazdaeítg! iskola első évfolyama
A volt városi zeneiskola helyiségeiben ideiglenesen otthont nyert m, kir, teli gazdasági iskolában tegnap délelőtt befejeződött az első évfolyam, Az utolsó órán osztályozó ismétlés volt, majd Mócsi Béla igazgató elbúcsúzott a növendóKektől. Kérto őket, hogy a most meginduló mezőgazdasági munkáknál érvényesítsék mindazt, amit tanultak, vezessenek naplót napi munkájukról és ha ősszel ismét eljönnek, számoljanak be, mit végeztek, hogyan sikerült érvényesíteni a gyakorlatban, a mit tanultak. A növendékek nevében Tüske Ferenc köszönte meg az igazgatónak és tanároknak fáradságukat.
Győrvárott is most fejeződött be a> hat hetes kir. gazdasági taníolyam, amit Rézbányái Béla ny. jószágfelügyclÖ vezetett. A záróvizsgán miniszteri biztos volt Mócsi Béla, a nagykanizsai kir. gazdasági iskola igazgatója.
Qy0t«5losfát 11
rügyfakadás elolt (llteasen I a A legjobb minőségű gyOmÖ csfát
Tulipán kertészetben
veheti,
Mtvös-ter 18. Telelőn < 634.
"T ii.iiwi, .. |i.i.mi ni. .im\' "
gALAI KÖZLÖNY
(Folytatás a 2. oldalról)
1. az amerikai ipar meg is ludjun felelni a reá rótt felndnt-nak, amihez hosszú idő kell,
2. szükséges, hogy Anglia ne szenvedje., elöhb \' vereséget, mint az amerikai segítség megérkezik,
?1 szükséges, hogy az amerikai fegyverek szállítását is lc Indiák bonyolítani a német búvárba jók és repülők támadásai közepette.
London, március 11 Az angol alsóház
titkos ülésen
vitatta meg az angol kereskedelmi tengerészi helyzetét.
Hírek Amerikából
Vichy, március II Egy amerikai hajó megérke-
Irorazág nem akar
Dublin, március 14 I De Valóra az ir képviselőház-ban beszédet mondóit. Kijeién- I telte, hogy Írország a háború kezdete óta állandó veszedelemben forog, mert az ország helyzete olyan, hogy mindkét hadviselő fél számara katonai elő-
zett Marseílles\'kikötőjébe az amerikai vöröskeresztnek Frn;:-. ciaország számára szánt élelmiszer-szállítmányával.
Washington, március 11
Az Egyesült Államok korma-\' nya eltiltotta az alumíniumnak az edény-iparban való felhasználását/
Az Egyesült Államok kormánya felhívott minden amerikai férfit és nőt, hogy Önként jelentkezzenek honvédelmi anyagok gyárlásához munkára.
Newyork, március 14 New-Orleans kikötőjében ha-lalmat". tüz pusztított. Igen nagy mennyiségű cukor, rizs, kávé és egyéb élelmiszer pusztult el.
habomba sodródni
nyöket jelentene, tehát mindkét fél.számára kívánatos volna annak megszállása. A kormánynak az a szándéka, hogy Írországot távol tartsa a háborútól. \'Nekünk volt már egy polgárháborúnk, nem akarunk újra háborúba sodródni*, — mondta azir miniszterelnök.
Tartós jótét következik majd Délkeleteurópában
i Róma, március 14
A Lavoro Faseista indokolat-\' lannak minősiti a délkelcteuró-pai angol és francia befolyást,-Ennek a területnek természetszerűleg Német- és Olaszország felé kell irányzódnia. Magyarország volt az egyetlen, írja a lap, nihely kitartott tengelyhü poli-
tikája mellett s Olaszország állt ki Magyarország ;^jogos igényei mellett, aminek meg is lett az eredményi). Délkeletcurópa, a mely elsőnek csatlakozott a tengely politikájához, elsőnek fogja élvezni az ui európai rendet és tartós jólét következik a föld résznek ezen a területén.
GÖbbels Bécsben, Seyss Inquart Amsterdamban beszélt
Fismls híreket, amelyek szerint Nemetország kizsákmányolja Hotlsndlát.
Berlin, márc\'us l-f fióblrfls mmlsiier Béeste i fűlnifl Hós tömeg dött boizódet mondott az Otmark us:t,takozi1sí.n:ik évfordulóján. A győzelem a miénk, mondta, inert Némenrszág az igazságéri bar-col. A német haderő már be dzonyl-toltn, hogy legjobb a vfágm s fiz egész világ tudja, hogy oi a vh irc a n&net felverek győzelmévé\'1 végződik. Ezután főként Boc-sei érdeVlí kérdésekről bcszóX Most nem mondta, olyan fejadagok mo^lásári vál\'nlkoznl, amelyeknek a háború utánra keü maradniuk. MUiAmkii-.eV nVegvon a magn baja, de leguagyoUry gond a Führero, aki a maí v\'sxonyok közt vezeti a binrxtaamöt. H* ót ko.et-jflk,, fejezte b« beszédéi, rafegnyerjnk a háborút-
Amsterdam, március 14 Seyss Inquart Amsterdamban mondott beszédei. Cáfolta a Ho\'fr\'ndio élelmiszentftlátásávftl kapcsoíuben eí-terjedi
t Felszólította a hoSlűnd parasxkiígot, líogy komolyan nézzen szemle a fti-adatokkal, mnoljo\'í a\' birodaffjm elá-lása tekintetében is várnak reájuk. Ulalt arra, hogy Németországban sok-ezer hoílund munkást fo&IJalkozUiLuiiík. Nem vártunk, mondta, ujjongó fogad-itatást, de elvárjuk míndeukíitót a ieji-des inag«turiiSsl, amit ;iz idők megkövetelnek. ,
Olajat keresnek Szíriában
Kairó, március 14 Sziria északi részében olaj után kutatnak. A kísérletek eddig kevés eredménnyel jártak. A munkát folytatják. Ha az eredmény kedvező lesz, ugy tervezik, hogy olajvezetékeket fek-; le Tr
tétnek le Tripolis felé.
BAUT A MIKSA divatáruüzlete Bazár-udvar Telefon 395.
Félpohár vizben vegyük be az
ffiASPIRIN
vt/ táblaitokat
Így hamarabb jutnak a szer-vezetbe és gyorsabban fejthetik ki kitünó hatásukat fájdalmak ás meghűlés ellen.
Az Időjárás miatt megváltozott Matsuoka menetrendje
Tokld, márc!u« 14 Matsuoka, kí&ügymínlszter a rendkívül kedvezóYm időjárás miatt Osa-kából nem lepttiügejien megy Ko>-reába, liapeiu pénteken reggel r*s utoa indult el, hajón mery Formosa sz\'ge-lére, Koreából nődig S!nkingl,c, itíajd onnét vonaton folytatja utjftl Mandzsúriába.
ífla
Htm kM
ráérünk hát otthon szépen elintézni mindent, amire eddig nem értünk rá. Nézzen utána: klflzette-e mér
a sorsjegyét? Ha nem, úgy azonnal adja postára, mert a húzások már április 5-én kezdődnek.
uj számának érdekeiségei: Z\'lahy Lajos kis regénye: Csöndé; élet, l\'éja Géza: A március! láz, Németh Lásit&i Sziüház, Hunyadi Sándor: Hölgy a komiányteröknél, Parti Mora.id: I>»n-glsz kán lov.1, PiSóczi Horváth Gyórgy Törökország az előestén, N*ag>- Lajos: Rádió. FÜin. Divat. Anekdoták. Vifág-hlradók. 1000 pengős pályázat. Hejt-voay. Főszerkesztő Zilahj- I.ajos, fa-Itíős szerkeszti) Káfi-ay MlkSós. Mutat-viuiyszániol küld a kiadólüvaiaS: Bu-tioj>est, ErtsíbStt körül 7. szám.
— Naptar: Márólus 14. péntek. Rom. kat. Matild. Protestáns Matild. - Izrael. Adar hó 16 — Március 16. szombat Rom. kat. Nemzeti ünnep. Pro tea tana Nemzőt! Ünnep. — Israel. Adar hó 16." Máról ua 16. vasárnap. Rom. kat Ooull. Protestáns Henrietté. — Isr. Adar hó 1T.
mmsdé nyitva reggel 6 órától vAm \\ óráig hétté, szerda, péntek délután és ksdds* sgécs oay Qés^wk),
zalai Közlöny
1941. mlrclui U
BOTORAINK
kttzlamartan tartósak,
síének
és mégis olcsók.
Most vásároljon, meri még régi, olosó árban tudjuk kiszolgálni!
íCöpsteíil Butorház
Nagykanizsa. »4
— (A Zalai Közlöny)
kővetkező száma, « szombati nem. z«|l-ünnepcii köteles ÜnpszOncI n/.ait, hétfőn a rendos, időben jelenik meg.
— (A nemzeti ünnep hlrel)
Nagykanizsa hazafias magyarsága" mindenkor bensőséges lójekdcol ünnepelte március 15-ót Az idén a hivatalos rk. isl<«Uszto:oi A ferencielí plébania-temp\'lomabRn fél tiz órakor kezdődik. A református ón az izraelita tenyplomokban 10 órakor .\'esznek QZL népi istentisz letelek. Nemzeti ünnep Mvén, szfüneiojiek a liivatsfck, A \'honvédség részér* a Itaktanyákbou m&lUt-jnk n nemzeti ümiep jelentőségéiJ, majd sznb"dnapol kúpnak. — Nem szabad egyetíen házunk sem Sennio bomap Nagykftnizsán, emcíy na öltene zászlódlszt,
— (Kinevezés)
A közoktatásügyi m\'niszler Angyiüi Anna oki. tanítónő, nagykanizsai In-kost állami kisegítő tanítónőnek nevezte kl és próbaszolgá\'au-a a kis\'-siállásmajori rk. iskolához osztotta be,
— (Zenei matiné)
lesz a zíoelskoiálAn ynsániap fél 12 órakor. Belépődíj nincs. Közromu:-ködik B. HonU Ilona 6t F. Pásztor irma. (:)
— (Pécsi régész a kanizsai múzeumban)
Az elmúlt* napokban pécsi tátogató érkezett a nagykanizsai Városi. Mit-zeumlia. Dr. Tőrök Gyuíft murdumi segédőr, archeológus létogattu meg o város múzeumának gyűjteményéi
„¦ Crujber József, a városi muieum igaz. galóörének kaJWuzoíása mtíciou. A *~
¦ Int4« pécsi régész különösen kcűta eredetű tárgyak é> a ^ézkorszoW-Ihü emlékek gyarapodása fóflötl fc. jozio ki elismerését. A gyiiitenuny — szerinie — egy szép épöselet és "eg-kevesebb, 5~fln.hatatmas termel (í könyvtárat és,okmánytárat kivéve) ér demelno. Dr, Török kLe\'ö;tictl*\', hogy legközelebb ismét.. nioJtMogatja a muzeumot, amely ntor6Un»pra uagyob bodik és méltó helyet fog&il ot a vi déki városok múzeumai között.
— (Agimnázium hazaf(ás Ünnepe)
A nagykanizsai kegjejrendt gimnáziuma hazafias ünnepéaja holnap, szombaton déieJötl fél 10-kor :*H iniézel tornalennÓL«n. Az ünnepi he szedet Szikrai Ferenc kegyesrendí nár mondja. SzavaJókórüs és nz iskolai énekkar, egyfe\'vonásos jeűenet és szavasatok vannak műsoron. Az ünnepély CtŐtt fél 8 órakor tesz a szent-mise.
Légvédelmi gyakorlatok a 111. hadtest területén
Országszerte folyamatban van i uj légoltalmi törvény végrehajtása. Egymás után járnak le tőrvény szabta határidők, amelyeken bolül közületek ós magánosok, üzemek és lakások biztonsága érdekében meg kell valósítani á légoltalom érdekében köteles intézkedéseket, megkell szervezni a polgári személyi lég oltalmi szolgálatot és meg kell valósi tani a légollalom anyagi feltételei! beszerezni a szükséges szerükül, eszközöket, szerszámokat, óvóhelyeket létesite-
, stb.
Ez a polgári légoltalom kiegészítője csak a katonai légvédelemnek. Természetes tehát, hogy amikor országszerte törvény erejével megvalósul végre a polgári légoltalom, ugyanakkor gondoskodni kell annak minél jobb összhangba állitásn-
I ról a katonai légvédelemmel. E végből a III. hadtest területén még e hó folyamán katonai lég-, védelmi gyakorlittokal tartanak. A légvédelmi gyakorlat természetszerűleg csak ugy eredményezhet komolyan kiérték el h el d és hasznosítható tapasztalatokat, ha azok minél inkább igyekeznek megközejiteni a harcszerű valóságot a gyakorlat feladataiban és azok \' kivitelében egyaránt. Ecélból szükségessé válik, hogy az említett gyakorlatokba bevonják a hadtest tartalékából is azokat a polgári egyéneket, akikre a gyakorlat lebonyolítása és sikere érdekében okvetlen szükség van. A mostani szórványos katonai be hívások ezt a célt szolgálják s természetesen csak olyan keretben történnek, aminőt a tervezett légvédelmi gyakorlat megkíván.
Dr. Bods Károly Bor- és Fsérlékesltő cégnél maximális áron kapható jf,";
él faayStlsJfa; piwl \'ojiauén, tatai brikett, nnBybAtonyl billcett, ajkai da/ab»i-okí-m, klltxapalt fekotesee\'a, la komlói kavietnén, valamint eliörendü minőségi! 6 és* IlJ bor.
Iroda és horplncék: Cieujjery-si 56. — Fatelepi Vécuv-ntea 6. — Telefon: 99.
lár moat aoDdoiicujík u kövotefi télre tuxelöaiiyag isDkiegleUroi l
¦agiaesok és Intíriüínyek eg é ¦ i aigJuégIsfiastt fedoxéiátSl goadeakoduok kedvas* feltíulsk mellett!
— (Március 15. a leánygimnáziumban)
¦ A nagykanizsai Nőire Dazitaj leány, gimnázium is méltóképpen ímnejii március Idusát. DéMŐU 9 örfkoT S«; önképzőkör hazafias ünnenólfi rendez. Az ünnepi beszédet Lontay Henó VIII. oszt. tanuló mondja. Kqbisvárl jilenet. Iriák éi előadjak a Vlí. oszl. növendéket.
- (Az Oltáregylet lelkigyakorlatai)
A nagykanizsai önát\'-ó OAtáregy^ei Vasárnap este 7 órakor kezdi meg húsvét előtti TeJMgynkvjKauii, ezzrt is dokumentálva, hogy remcsök kegjCi föladatot Végeznek « tagok szegény [•,i.j.\'uiiink fe miiái116sá., hanem lelki löké&e&désükön is fáradoziÁk. A Mklg>afeonlai vejeibe P. Gulyás Getért piébános, nz OUáragjle! igaz-gatója.
Tisxtits?
átag szarVM*tét * belekbon tílhelmozódott salsktél, ha nincs U «pp«n *z*krsk»déia Jé tíutité ^**iC*XXk
— (Március 15. Naaykanliíán)
Nagykanizsa március 15-1 hazafias ünnepét aüldón la a Zrieyi IrodaSmi és Művészeti,Kör rendezi m»g, szom\'-balon déíután fi óiajtor a városházán. Cnnepi szónok Kováos J. András polgári iskolai tanár, gneka a.kiráíj-dijias Vegyeskor. Gimnazista & kereskedej-mlsta diákok szavoflatai vannak még műsoron. A Kör elnöksé&a minden hazafiaian érző érdeklődőt ezúton hv meg az ünnep Bégre. (:)
aranyat;
EZÜSTÖT legmagasabb árban veszünk, WÉK&OT TESTIEM EK.
— (Előadás a Barossban)
A nagykanizsai Baross-ottlion zsúfolásig m>egie:t le^xtap este érdokÍÍ*idÖki-kel, akák előtl nag>-ou érlékes gjükor-lati szakelőadást tartott az uj adóta-vaílási rendszerről Mo\'.nár Sz\'dárd kir. pénzügyi titkár, A kitűnő eUadónak vitéz Tóth Béla obiök uuindolt V.k»s Sjtnzés közben kőszöneiet.
— (A nagykanizsai Baross-kerQtet évi közgyűlése)
A nagykanizsai Baross-kei -utol március 23-án, v.ísárna]) déMőtt 11 óra-kor [ai\'tja rcjides1 évi tisztujiló közgyűlését Kölcsey utca 2. szám\' BŰálti licayisógéten. (:)
— (A boibélyr és fodrász-azletek mftrduo 15 IK1 zárórája)
A nagykünizsai b«rbétyr éí fodrász-űZlctek (u.ájdón\'oVoi 6r;esitik a t. közönségei, hogy a nemzeti ünnepre valá le.iin et o üzseic\'ket déutáu 3 órakor zárják, t
— (A Polgári Egylet)
homap, március ifi-én esto 8 óra. kor hazafias vacsorát tirt saját helyi.-ségéljen. Te.\'iték l .20 pengő. Jelent-kezol Csllngnál (¦:)
BRISTOL SZiyill
Mimii Müimn.
Előkelő osaládl szálloda olcsó árakkal. Egy ágyas szoba 6 lMól, két ágyas szoba már 12 P-tal Kitllnő étterom és kávéház. Előzékeny kiszolgálás. - A Zului Mxlöny elő-Kzetől aa utolsó havi olőnzotéel nyugta íelmuUtásávat 00 /o k*d-vQiménybtn xászeetllnek;.
¦t!
FERENC JÓZSEF
keserűvíz:
Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás látogatóinak elszá]. lásolása
A március 29-től április 6-iu rendezendő országos mezőgazdasági kiállítás és ötvenedik tf. nyészállatvásár látogatóinak e]. szállásolását a kiállítás rendező-bizottságának felkérésére ez évi ben is Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatnia vállallj magára. Az elszállásolás piso-sorban a budapesti szállodákban és penziókban történik, t hol mindenki igényeinek 111«. felelő árban kaphat szállási ét ellátást. Vidéki tanulmányi á gazdacsoportok olcsó esoiror-tos elszállásolásáról lriisoiilókép pen megfelelő gondoskodás tőr. tonik. Ajánlatos, hogy a kiállt tás látogatói szállásigenyükd már jó előre, —- a csoportoséi szállásolásl igénylők lehctfiW még e héten — bejelentsék Du-dapest Székesfőváros Idegcnfor galmi Hivatalánál (Budapest V.( Deák Ferenc-utca 2., iiiter-uíbán telefonszám 18—12—13J amely czekel postafordultán elintézi és választ ad.
A kiállítás alkalmából belf&\' dőn engedélyezett 50 száznlékí utazási kedvezményre jogosil igazolványok 1.30 P. posták lycg beküldése ellenében a fc állítás rendezöbizoítságánál (E dapest, IX. Köztelek-utca i kaphatók, de beszerezhetők uü zási irodáknál, hirlapvállalaloi nál, nagyobb községek clőljir ságánál, gazdasági egyesülete nél, gazdaköröknél, szövélkw töknél és egyéb intézmények". is, amelyek az igozolványí árusítására megbizast kaptak!
A szomszédos államokban^ toslíott utazási kedvezményi igénybevételére jogositó igar> ványok a vásár .külföldi zottntnál is beszerezhetők.
ÖSIífillltelSJEílEI1
BudapMt, ÜUSI-ul S-HAQV •*AM.vál««a1«k I HAOV ní.resl
Stfliíkeny leboayeltiáal I M Aioqnall nyoremíorklft"\'"1
~ (A pOspök lóvábagyta w egyházközségek alakulásit)
í>r; Czapik Gyula inegjéspu^í nagykanizsai Szrnt Józioí éi * Szhre egyházközségekhez ;\'n[éKü irniálan jóváhagyta-a két eg)W ség iJaktrló ayiiü&tét, yalamint t\\ kar" vátosziását. Ezzel az illó*** malítás Is elmtézőrJŐU és egy ház község megkezdte mákés^
— (Oki. óvónők és Unllóatt
Július és augusztus bóo»(> nyári foglrrlkoztatásra, havi W 1 díjazás rmTeit a(ka\'inaz:lst W nuk nyári napközi otthon.\'kb** bármely községhai lilnpudék «• la\'nl.\' JolertikezéfS haladéklatiobl *éges Nagykanizsán 11 vámirJí főjegj-zöl iiodáh»a
7710
3
uni, mi c!ut 14
Bngoragyapjutj
minden mennyiségben íjiiíiiyös ouUUyotáaul
készpénzért vásárol,
rasy a beszolgáltatott gyapjú tollat értÓKŐben angora koalraunltsfoiiaiat ad gróf Károlyi JóisaTné géplUzemü ionodája,.Bz i
ii«aaoR»TfeX"\'k"c,kf,i
" Bk.tUp4.lt, IX. VMUpM-Hlc* 83. 1
- (értesítés)
A Haross Szfivetsóg eriedti lagj-Ut, lK>gY a netírzeii űiuiapie való lek\'o-l«(tel március 15-én, szombaton íiz. léteiket dérli \\2 érától zárva lartjak. Klaökstfj. (0
- (a nsgykanfzsat helyőrség lelkigyakorlatát)
A nagykanizsai htáyürsóg parines-noksiiga mindtttkor gjboot fordilotl orra; -hogy \'tagj*i v.rliási köU-dO»sé«o:k-. iiek elejét tegyiMiek. M«at is kfílAnö, örömmel láttuk az e^ósz hiStyönéffH
- élén H (^diiri>ürajicíai(>kk:il, tisztikarával és « ttf-Jo. te^áay^gkjo; u WlkfgN\'akoríatOrWn ¦ íbronoek [emjpiú-miibffli. A I>eszéí:oket Win te.- I.yorgy izombathclyi-rk. tábori ,v « > motl-iotét? Tigna;» fejeződ ck Jíc a\', letifi-gyaWHatiW, utáni a :d.wdárnara^rÁ\'. uokkiü az ÓS»a "z «gMa ; tisztikor es a fc\'géflJ\'ség-:* szentségekhez jártf*. A protestánsok részérő icttkigynkoitW-[ós bcslzéttot lartoit dr. Ueztó rcf, twwédlíAkesz és utána kisz<%Allí».Ui az..Urvacsorit*_-___^m •
meqhivá.
A Nagykanizsai Iparoskor IMI aároiu W 23-áa, niirttf iétsiátt
10 órakor, határozatképtelenség esetén 1941. uarelai hó 30-ás, már aap ti e. 10 órakor az iparoskor nagytermében tartja
9. évi rendes közgyűlését,
melyre az Iparoskor tisztelt tagjait van szerencsénk meghívni.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó. Jogyzokünyv hitelesítésére 2 tag kiküldése.
2. Jelentós az Iparoskor 1940, óvl működéséről.
3. Zárszámadások bemutatása. Számvizsgáló bizottság Jelentése, felment-vény megadása.
. 4. imi. évi költségotöirányztii megállapítása.
9. Ugyvezetfi elnök, 3 atelnök, 2 titkár. Jegyző, 4 háznagy, vigalmi elnök, 2 vigalmi alelnök, pénztárnok. 2 ellenőr, 3 számvizsgáló bizottsági tsg, 2 könyvtárnok, 15 választmányi tag és 10 póttag megválasztása.
fl. Indítványok.
7. Elnöki zárszó.
Indítványok az alapszabályok 9 §-a értelmében a közaytllés előtt legalább 8 nappal az Iparoskor elnökségénél betérj esztendők.
Nagykanizsán, 1941. maré. 14-én,
TSrt ezdtfse, régi ezösf
pénzt és tJjtHI tirmnymi
magas napi áron vttszek BÁRÁNY ékszerész,
Horthy-«Udo«-*!1 3. (I\'mUy»I «««b«.j
- (Az Ipartestület gyűjtése az fi-vlzkáromltak jávára)
Pclkéri\'iiz Ijjortestríbl sjb&fcéjis .a lúgokat, hogy a kíb«csátott\'-gyűjtőlvtf-kttl az árvlzkárosiálák részére adakozni szive ilwdJenek. Adományok\' az Insriestútot hlvalalftbaM is Beadhatók, r. -. »i • , \' "(0
- iTavaszI kabitaink) .
mindegyike elsőrendű budapesti műhelyekben készül Legújabb rrpdell-knbfltjftlnk kirakatainkban láthatók. Sohütz Áruház.
- (Értesítés)
•¦ A néhai -HM ftWbv eiiáákviij ttfi-
tlloll teiuelkezésl egyM értesíti tagjait, ogy a XV. évi rendes k-tegyittfr* 1941 március hó 23-í*i ddtuián 3 órakor a Hozgonyi utcai iskola tornatér-mélxti lesz, rpzfyre az egyestAet tagjait tisztetette: meghívja. Haldroznf-Itéjitdlcnség esetén ugyanolt folyó\'ívi fiprflis \'ho-Ai.20.fi>» délután 3 órakor fog íuogta.rtaini a közgyfáés, ome&y időre a t. íti^okat na-e^hlvja a Vezetőség. A második kozgyütás a megjelent ingok szamára víttó ¦ tekintet n* kiá határozatkápes. (:)
Nagykanizsa megyei város polgirmesterétöl.
5812/1941.
Tárgy.: Óvónők és tinllóaök alkil-mszáss nyári nspkffzi otthonokban.
Felhívás.
Felhlvor azokat az oklevelti ovJ-nökt-l vagy \'anllónoket, akik I. evi jullui ét augusitui honapjaiban havi 85 P dljaiáa mellett hajlandók nyíri napköil ollhonok vizeletét a var-m\'gye bármely koiiegében vállalni; a vároiháza I. emelet 4. íz. Iilva-•all helyltígóben laemílyeaen |e-Ittilkenenek.
Nagykanlzia, 1941. mirciui 13. in Polgátmester.
HOTEL. OORVia
BUDAPEST *"*
VIII., 0»k«>y-a. 14. Nuuttl Silakiiail CuUdl uillodA a viro, ulviben. U|omiijií bcreiidezve, kOspontl IQ-(ét, hldeg-mtleg fotyorlx.
Eaytiryas *wibA f »*50, Mtágyu 1\' 7\'—
Nagykanlzia megyei várói polgármeiteretol.
Óikor I6uel ». k.
]egyz0.
8*iBiii La)oi i. k.
elnök.
Nagykanlzia megyei vaioi ITO\'gármeslerélOI.
7215/1941. 6
Tárgy : 1 larcizerII lOvílzet.
hlrdsimslny.
A helySriée csapatni folyó évi mirclui hö 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 és 31-ín, naponla léggel 6 Arától 18 óráig a Tölgyei erdőben Icifi liaic-iierü lőtéren Tögyakorlalol tartanak. A tyakorlat larlama alatt otl tarlóz-kodnl tUoi, mert életveszélyes.
Egyéb tudnivalók:
1. Szépeinek kozaéglöl béreli terület lezárái alá kerOl.
2. A Idvéiiet robbanó lőszerrel Is (olyik, miért is a lel nem robbant lövedékhez nyúlni életveszélyes. Az ebból eredő balesetekért a kincstárral szemben semminemű kárigény nem támaizlható.
3 Teklntitlel arra, hogy lolyó hó 18-án bemutató lövészet leiz, a Nagykanlzia-Siepetneki indul Bt} J-lól 12 óráig leiárás alá kerül, miért is a forgalom ezen idS alalt a Sze-petnek-SormasI ufón kerül lebonyc-Dtásra.
Nagykanizsa, 1941. mire. 14. 7M Polgármester.
7388/1941.
Tárgy: Tengcrlllrtzt lelhuurlUu kenyírilllélhez.
Hirdetmény.
Mirclui 10-ével hitilybalépeti a Kormányhatóiig azon rende\'ete, lio/y a kenyériOléihez ten^erilliztet kell felhasználni. Eddig ciak a pékekei, cukrászokat ét biboiokat tudtam tengerllliztiel ellátni, ma már azonban etegendó (engerlllszt áil rendelkeréire Felhívom tehát az összes fuszerttzleleket, hogy haladéktalanul jelcu\'kezzenek tengeri-liszt utalványért a közellátási hivatalban, mert azt a kereskedőt, aki t. hó 17 151 kezdódöleg anélkül tzolgáltat ki kenyfrllazlet, hogy an nak minden kilójához ,20 dkg. len jetilisztel hozzá ne mérne s azt a péket, aki magánháztartásoktól olyan kenyértéizlát elfogadsüléire, amelybe lepgrrlllizt a lenti arányban nincs beledagaiztva, kihágásért lel jelentem Nagykanizsa, 1941. március 14. t» Polgármester
Minden alkalomra a lepzebhet
Tulipán virágüzletben
azemhett he.
Teieton: S02.
filméi:,
fényképezőgépek
legolcsóbb bsizerzésl forrása
VASTAGH Nagyktnlna.
Príma uradalmi bor
; ss litorc» tételakhen kapható a!-termelőnél Bartthyány-utea 26.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegpésí
vágy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapuik nyomdájában.
Páratlan kedvezmény a Zalai KBilöny ohagélnak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanlozky-iatoa s.)
ig^atóságával sikerüli olyan megáUapodáit kötnünk, hogy olvasóink 20 azlaalekos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modem komforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi hitéi, teleion, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. a százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehet* Igénybe, melyet a ZaUü Kézlöny kiadóhivatala állit kl a kiicntkezá elvaták részére.
kftuönetriylivanltái.
Mlodaion lóbaritalnk H Iwu-tttánK kik !ele|ttretellMi Jó t«-Iwígtm, drija leányunk, nSjoroíok
11 j. marán j6saafn*
sor. R.mvAH
temetéaén megJelcnéflükltelvaKyöSnnl más modo« mélységes fájdalmunkban oazioznl ailvesek voltak, fogadták ezúton la hálás kösitjnetrrnk W-lejaiéaét.
A BféaxralA «MlAll.
APRÓHIRDETÉSEK
» srtus mw«
w «ira ao aitar. wr»4^i t*A 4 niiy.
Alla»_
Komoly, megblitnttj »il«*««»!«*»»\' kertatk tumtlakáata mirtina 15 éra vagy (prilla 1-ére. Clm a kladábaa.
kV>CHárs>*e<e1al aiortaal lelveaMk-Czotler Jaaő, teteaya.
ADÁS-vétel
¦aaraált raalaát vcM«k éa eladok. Márkái, Király utea 31.__4»4
Aazrlsllal, batuaillat la. váaarelok. Rltachar Mityáá, Klrtry-a. 38.___»
rato^kanhaté ölWp^^iésjWn)
ilan« agy Uilrarbanléta autó éa motorkerékpár. Ketemeu autítuem. 773
Qyttgyák borkareakeidriél, Erasitxt-I
KertesenVi aaxUM tthér kar llttrenktat kapható Teriinél, Cmagary-ri. 17. 781
Ella élkciéal burgonyát S0 kg.-tól elad a Pulura frjblzományoaaág a fneaógaada-eígi KOaraktárak r.-t. giamalnl talapén.
776
i AUAS OzLniif t.yisf\'u
EdtvOi-tér 3. ai. háinan Mronuiobáa tl\'aiobáa, vtavezatékea (angol W. C.) la-káa málna tlatléra Idadd. Megtaklntató raggal «-10.1g. 812
BÚTOROZOTT gZOBA
KaraiAaf l\'ö ul 12, az emeleten, tágae-aiip bútorozott axoba aaonnal kiadó Irodai célokra, orvosi randáidnak nagyon alkalmsa. Erdektöatol ugyanott 772
UAZ éj WOATLAW
Tobb addraentea magán- es berháial, háihtlyet, eifltót éa földeket kintatH Papp, TaleU-ut 8. 2301
Rikdcsl-ntca 4. aa. biz alaáá. Eaellw fala rémben 1«. - eW
ClaalAlc belterületen öaaakomfortoa, parkettái hátomnégyaaobáa mafráuháiak. Magbliotlnk: Horváth, Suglr-ut 42. 768
Bálboiy-ntca 2tt a. báa kerttel együtt •Iméé. Hdvebbtl: Bátbory u. 22. alatt d, n. 2-4 ki«etl. 785
tíHJÜKTtlM
trala, alakit, aaigatal I Szuknay kínrO-vaameafar. Caangeryut 13. 754
Alii IÖZLÖST
ZALál KÖZLORT
«ALAI KOZl.ONtf
Nagykanizsa megyei viro» polgármesterétől.
658*/1941.
Tárgyi IMI. évi lóvlstfilit.
Ldvlzsgálat.
Az ibii. évi tavául tiaszonállal-vlzsgálat során a lovak (szamarak és Olivérek) vizsgálatát az alábbi helyeken és időben tartom meg:
I. Március \'íii á... csütörtökön Klakanlzsán.
VtS órakor a Rác-utcai tzOvel-kezell Bolt elölt a Pivárl-, Bába-, Sziget-, Nagyrác-, Jakabkuti-, Kis-rác, Alsótemelö-. Felsö\'emelö-, Pá-pil-, Ráckert-, Varaadl (1—19. és 2—14. házszámig) utcák lőlula|do-notal részére,
9 Arakor a Hunyadl-lérl Levente 01 hon elöli a Ba|«sal-, M ilomkerll-, Szépeinek!-, KO mOs-, Rozmaringéi Cigányutcai, a Sient Flöilírt- éa Hunyadl-térl, végül az Orazág-uli (81-153 és 62-112. tus.) lólulaj-dono ok ré>zé<e,
Vili Arakor a lent dö nem sorolt siskaniieal lótulajdonosok részeié
II. Március 21 ín, pénteken 8-11 Aráig Nagykanizsán az ál-
lalvásárléren a nagykanirsai lótulajdonosok részére.
Felhívom i lóiulajdonosokat, hogy a fenti Időkre és hclyekie lovaikat (ösivérslket, szamaraikai) kerra v«IA tekintet .iclklil, tehát a csikó-kai Is, tlö kell vezelniök. Aki egy-palássit elővezetni nem kívánja a vizsgálat helyére, köteles egypatásalt a vlisgálat Ideje előli háiom napon belül á la\'brvossal megvizsgáltatni éa az erői kapott bizonyítványt a vizigála\'ol végző városi m. kir. allalorvoinak a vizsgálat helyén átadni.
A vizsgálatra való elővezetés vagy a vizsgálat megtörténtéi igatoló bizonyítvány átadásának elmuUszlása az 1928. évi XIX. t.-c. 100. §. szerint büntetendő kihágás.
Nigykanlzsa, 1941. máiclus 6. rss Polgármester.
626671941.
Tárgy: A III. keiOtetl utcák öntőié aének vállalatba adási, t
Arlejtési hirdetmény.
A III. kernk II utcák OntOzési munkálatait I. évi március hó 20-án d. e. 10 Arakor a v. tiz- és csatornába üzemvezetőség hivatalában taitindó nyilvános^szóbell árle] ésen vállalatba adom.
Bővebb felvilágosítási a v. vlz- és csatornamű flzemvetelőiég ad.
Nagykanizsa, 1941. mlrclus 7. t« Polgármester.
:l IRODALMI ESEMÉNY b
HERCZEG FERENC
Horkayné elmésen élesnyelvű „különvéleményeiből" egy kor története tárul elénk. Hlncz Oyulíi m&viszl rajzaival. Ara 6.80 pengő. Megtekinthető mindén könyvesboltban.
Singar és Wolftier Irodalmi Iniettai
6407/1941.
Tárgy l Ulárkok feluánláts.
Hirdetmény.
A lOiv.\'uyhsióságl utsk mellett levő földek lulajdonossit felhívom, hogy ne szántsanak bele az úttestbe és utárkokba.
A fennálló rendelkeiések értelmé, ben ugyanis az utárok külső srélé-töl számítolt 1 in. távolságnyira szabad csak a földet megművelni. Azok ellen, akik a fentieket nem tart|ák be, a megyei ulblztos kihágásért lel-Jetentésl teu.
Nagykanizu, 1941. március 6. tsr Polgármester.
Rozsdamentes és alpacca evőeszközök
vi&tákeaa májon*testvérek
r»»t.. n.»»ia«i*»\' szaíOzletében. JZSÜ
Mái, március 14
Lakása dísze lehet mmamAm - a kis slfa9IIVSfV|k#
Ezt és az öasns gyári uj typusu kaszaiakat részletfizetésre meovehetl
SZABÓ ANTAL
rádló-üiletében Fő-ut 5. Telefon 91.
Csilláitok,
falikarok,
éJlellszehrény-lümpilk
>i ;i\'s ,mm b 5 lls !68 kivitelben kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGY I-nél
Nagykanhsa megyei város polgármesterétől.
6316/1941.
Tárgy: A vágóhídi trágya értékesítése
Hirdetmény.
A közvágóhídon folyó évi április hó í-tol folyó évi szeptember hó 30-ig terjedő Időben Osszegytt\'emlő trágyát eladom. Az árverés határ-Idejáal folyó hó 18. nap|inik d. e. 9 óráját a helyszínre kitűzöm.
Bővebb felvilágosítást a v. gardasági hlvalat ad.
Nagykanizsa, 1941. március 6. ,M Polgármester.
A siiykailisil kir. Urvsayllák.
P. 1175/1940/5.
Mirdstlsnánv.
Herceg Eszterházy Pál klssjálltónak dr. bocslrl Sviatlcs János ét társai elleni kisajátítást Ügyében.
1. Szenlll«zló kunén területén a 413— 411/18. 411/17. 411/10. 411/19, «11/14. 411/13,411/13.411/11.4H/10. 411/9,-41 l/Sc, ¦ina b, 411/8 a. és 411/7. hrez. i.ir.iI-linokra.
2. a Buciul, köziéit terülelén a 3M<b, 304/c. 305, 30«/i, 308/b, 309, 311. 313. 313, 314, »15. 319. 317, 318. 319, 320, 321, 333, 323. »24. 338.336, 327/b.827/i, 338. 329. és 465. hmu Ingatlanokra, valamint
3. Puiitimigyarod k9z*é« területén íz 1171, 173*732. 17J8/3I, 1738/30, I7W29, 1738728. él 1730727. hntu Ingatlinokn vonatkozólag a mirvkinlzial kir, törvény-szék ai 1881. évi XLt. t.-c. 40. él következő »6-il értelmében foginatosllindó kártalanltiil elláráit folyamatba telt é. a tárgyalál megtartására határnapul IMI. ári áp.111. M <lk mjluk dll.lall IS áriját lllile kl SWOtKlt község ktolég-házához, amikorra és ahová a tárgyalás vezetésével megblzo\'t dr. Stur Dénei kir. törvényizéki bíró elé az öslres érdekelteket a törvényei következmények terhe mellett egyenként külön megidézi.
A fcír. tŐp»ényszék távollevő vagy Ismeretlen helyen tartózkodó érdekeltek ré-aiére sondnokul Adanics iózset bucwlal lakol közaégblrót klrtndstl.
A kir. törvényszék figyelmezteti az érdekelteket, hogy a tárgyalásról való el-miradáiuk a kártalanítás tekintetében hozandó érdemleges határozathozatalt nem gátolja és hogy az egyéni kölöri érleslléi elmaradáai, vagy a tárgyaláson való mtg nem Jelenés miatt Igazolásnak helye nincs.
Nagykanizsa, 1941. évi február 27-án. Dr. fit,,.- s. k. Ijzékl bírói
A kiadmány hiteléül i OlvukaUUu
Sugár-ut 2a
A jelenleg ellenőrzés alatt álló
Alkalmazottak
nyUvántartásl
fiiali
már kapható
lapunk nyomdájában.
ZALAI tTOZLÖHV
rouiTiKAt nasmlap. Uadjs : „ZSiasiáailjl K. T. Hiaykiala.\' Fslaló. kiadó: ZiislKsraiy-NyoruatoUi a Kliiueusil il T. Nagykaiiiie"
ayiatájákaa Naiyklilzail. (Myaadáttt tildi talál KánlíJ
Il* éviul.am 62 Miai.
Adakog» a* Érvl«kárfla.ultaknak 1
Kattyficanlsaa, 1641. március 17 hétfő
Ara 12 9111.
., . mm
KÖZLÖNY
&«to*rids(« ?8 kisoóSiivslal: Póat 3. szára. Mcgi(i«aj5 mledea uéiközojip cuVIuUd.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Elóllieléa! ára: egy hóra a penso 40 (,111er. Sicrkeulosígl ís kiaíólilvalaJl lelMöni 711 ».
A tatárdulás
IrtB*: Kovái* J. András
700 áve, hogy a talárok vad kegyetlenkedése, rrrppajil ereje hazánkul lemetővé, romhalmazzá lolto. A uia. emberének, aki tudatosan forgatja a műit lapjai!, látnia kell, hogy. ezt elkerülni nem lőhetett. Ue kellelt következnie. Es hányszor ismétlődtök moga csapások, hány szor azonosuk a tragédiák.okai, mégsem okujt a magyar, \'falán nem. Is, okul, mert a mull sok előli csak mese, szórakoztató időtöltés és sohasem tanuls/ig-myritós. Hagyjuk el a mesél! Beszéljünk másról!
Nem, fejtegetem a páiipsko-dásl: nz: egyéni, önzüségeket a kózukaratlál szemben, az átkos, megnemértést, a fejetlenséget. Lássunk- mást!
A magyar IV. Béla idejében nagy és w(Ih volt. Azonban a kiráiy és az ország hatalma a mugyarságbun túlfűtött önbizalmat szült; Ki ¦ mer. a magyarral szembeszállni ? A király mit idegeskcrltk? Miro itt a gyakorlatozás, a fölkészülés ? Mi fél jünk. mi\'magyarok ? Ez az őn-hitsóg aztán ícesfceszárnyon járta be\' a lelkek*!. De túlmegy a határokon is, főleg- Nyugatra, Olt mái- igy beszélnek-: — Nem kell megijednünk, mert a magyal megállja a helyét) Ellenfelet letiporja. Acélos karja sok cllenhndat zúzott már semmivé.
Ebben az finhitségheri elfelejtene, hogy fi isKelelről jött. Az ellenség vadsága; - szívóssága, könyörtelen\' fegyelmezettsége mégis-csak-orő.- Elfelejtette, hogy elpuhult, acélos kurdja már nehézkesnek • bizonyult; UOi.ii-Ind- engedelmeskedni.- Pedig mull jályól-tudnia- kelleti, hogvv a győzelemre mindig az cgyakarág, ós a fegyelmezettség lelke vitte,
Hiányzott önismerete. Ennek hiánya és az ellenség lebecsülése pedig eleve magában hordta a veszély! Igen késő volt, amikor erre n tanulságra ráébredt a magyar.
A királynak üzent a nagy kán
- Ismerem erődet, hatalmadat, mégis mondani, hódolj
meg !¦
Julián barát még azl is hinti "dia, hogy a tatárok a németek ellen készülődnek.
A ina embere\'talán okosabbnak tartotta volna a meghödo-lást, mint hiába annyi vért, áldozatot hozni. Mégsem tette. A magyar ember nem ismer .meghódolás!. A nemzeti idealizmus non)- tűri a mogaláztatást. A büszkeség sent engedte. A jelen kor reális szemüvegén nem is bírálhatjuk őket. Minden idő-
Két pestkörnyéki kézigránátrejtegetőt letartóztattak
Budapest, március 17 A rendőrség letartóztatná Mészáros Láwc.u éves kiíu? tót; aki Pesterzsébeten, n lakásán két darab kézigránátot
rejtegetett s amikor azoktól szabadulni akart, a két kézigránátot kiiette az utcára. Mészáros tíllen statavi ál Is eljárás atá cső bűncselekmény miatt indul meg az eljárás.
Kispesten letartóztatták" Bö-zsóki Viktor pénzügyi irodai nupi\'.iérost, aki a lakásán két darab gyakorló kézigránátot rejtegetett. \' .\'-.",
Letartóztatta k az Arkorményblztosaégi megvesztegetési-ügy gyanúsítottjait
Uj vizsgalati Indítvány Szabó László osztályvezető ellen
Budapest, március 17 , (MOT) A megvesztegetés elmén az árcHenőrzés országos kormánylizlossá\'<ánnk épilési osztályvezetője, Szabó László fő revizor cllon folytatott vizsgálat során az ügyészség ,uj -vizsgálati indítványt terjesztett elő: A vizs-gálóbirö az árellcnőrzés or-
szágos kormánybiztosságának ingügyi oszlályvozetőjo, Honr Endre főrevizor ellen megvesztegetés, hivatali bűnpártolás és közokirnthnmisilás bCmlelto miatt, Perényi György voltbank tisztviselő,. Fodor Sándor volt ügyvéd és Szekulosz Béla ügy-
védi irodai alkalmazott éllch megyesztegetéií büntette minit vizsgálatot; rendelt el. Avlzsgáló bíró elrcndclle IlontEndre, Perényi György, Fodor Sándor és Szekulosz Béla letartóztatását és vizsgálati fogságba helyezését.
Az angol €m®m@M tfdrttsorsxági partre-siÜJfása mogváltttifafta a néniétoölrttfr\'
helyzetet
Vasárnap Hitler j kancellár BeHinhcn nagy; beszédet mon-daU egy.hősi .cmléJtüimepéiyen. Kijelentette* hogy .
a világ semllyen hatalmának támogatása nem változtathat a háboiti \'kimeneteién,- Anglia el fog bukni\'
~- Az clmuit tél hónapjai során — mondta — elsősorban szövetséges un kinek kellett\'- elviselnie\' a brit támadások teljes erejét. Mostantól kezdve a német véderő ismét átvállalja részét ebből a íehcrből.
BooscvcU .rádióbeszédet -mondott vasárnap. Kijelentette, hogy a megsegitési törvény megszavazása\'
véget vetett az Egyesült MlQr uiokban minden oíyan< kísérlet nek, amely békére* vagy kiegyezésre Irdnyalrfa,\'
I Bejelentette, hogy mnident,\' a mit csakö tudnak, .átküldenék a tengeren s Amerika erőfeszítése mostjwár nem részleges,, hanem totális és a demokráciák segít-
sége állandóan fokoz ódnLfog., .
. Koosexeii beszédével szemben az amerikai népben egyre több az aggódalom az adók emelkedése miatt.
Sikeres német légitámadások száráVon éy vizéb
Berlin," március 17 A néiuel légi haderő gépel mára virradó éjszaka Brislolés Avonhout városok étlen intéz^ tek Angiidban heves támadásokat. Mindkét városban több tüzet figyeltek meg. Vasárnap angol kereskedelmi hajókat Dom-báztak az Atlanti-óceánon; két hajót súlyos találat ért1! ^
Elkeseredett harcok
Szófia, ^nArdus,17 KülföWi jtlWitésak suDCtnt angol.c^a. paioJc szátH^Jt pattra1 Güröj^oi^züfiiy n.
N*émet torpedóvető repülőgépek Kréta környékén, a Crio-foklót 10 km-re nyugatra 2 ellenséges csatahajóval és 6 cirkálóval felvették a harcot. Az ellenség heves légelhárító tüze dacára a repülők megtámadták a hajórajt és torpedóikkal telibe találtak kéí csatajiájé-t, majd sértetlenül visszatértek tá-I maszpontjaikra.
az olasz-görög fronton
Róma, március 17 Mussolini :iz afifciiii foruli\'ól vissz-i-«Srí;«zail OlaszorszAgl.a.
nuk megvan a maga sajátos át-fütö eszméjoj
A nuilt inagvarja e*zet a tut-tével érezte \'ittlétének hivatását. Áldozatok \'árán is, de itt a Nyugat kapujánál meg keí( törni mliíden pusziitásnak. Azört-álló <s,;dí lestón. kercszlul tnged az erftnek,.
j Itt magasztosul naggyá ez a kor. I|t viíágpsul meg a magyarr tói íiie^í.ueijt\' oly rég , relicgö nyugatiak elölt, hogy a magyar uiár más. Bástya, erö. Míg a
magy\'ar él, áldoz, küzd, nyugod-lau lehetünk.
Az. már a mull könnyes epizódjai, hogy ezt a népet el akarták törölni, megfojtani, kigúnyolni, ök, akiket védlünk századokon át.
Nent lehetett: Ls milyen jó tudni, hogy\' élnünk rendelt áz Isten. Mily megnyugtató érzés, hogy Örlállásra a l)unamedenr céhen csak mi vagyunk képe* sek : — a pusztákon megcdzelt nép, a Keletről jött ősi keuiétiy-
seg, dacos erő, híiség.
Néha elpuhulunk, elfelejtjük az isteni akarást, öntelten, erő és hivatás-tudat nélkül éljük a napokat. Néha, az ősi átok forgácsolja szét a\' -szebb jövő* népét;\' DÓ a népek\' Ura1 olykor kegyetlenül \'megrá?, hogy ujraV sorompóba állítson.
Tegnap .még erős bilJiH\'sekjVU nyögölt a lest. Ma niároíi sajgó sebei.kel ugyan, de Mohi, Mohács. Világos, Trianon után is ismét áll: — őrt ált a magyar.
ÍAtAI KOZLONl*
19*». mi\'cJM í?
0. F. B. harisnyák
nagy választékban
SzomoUnyfnál.
Belgrád, március 17 Az albán harctéren nagyszabású hadmű veletek indultak meg s mindin-kilbli kibontakozilk a nagy olasz támadás, különösen a front középső szakaszán, A harcok várezek és elkesc-it (tettek.
A jugoszláv sajtó szerint a/, angol osa]í*t!» megérkezése Görögországba uj helyzetei teremt. A Potttikn bertonl tudósítása szerint a néniét---görög viszonyban eddig nem &i\\ be változás, most azonban az angol csapatok part. raszáfiása etéien uj he8y *, gl le re intett, még nem tudni, milyen következiné-uyckkel. , k ; ¦
InonÜ nem válaszolt?
Ankara, márcias 17 Azt a hírl, liogy Iuouü elnök vá\'«--szát személyes megbizollja viszi Berlinbe, nem erősítőitek meg. \'
Ujabb bonyodalmak naha-xltlk matj mm atnarlluil ¦cgKo-tartrak kivitelét
Xewyork, március 17 Az Egyesült Aáomhk nemié:védelmi bizottságának elnóLe kijefjontette, hogy az USA nincs még felkcszülrvo a hába-rum, légi hadciOjónek wem dkg gép, som elég ember nem áíá rendelkezd. síiv. Az amfcrikni légi haderő osak 1042 nyaram készíti eV, addig lein kópés cre^iiényeseji felvenni a luu\'cot eresebb eííenréftel Az elnök február t. óta bejárt 11 altomban 10 Ipari üzemet, ahol fegyverkezési rnegrende. lésekan doHgozuak s arra a ineggyözö-désrc jutott, hogy o re^-verkezósi ipar leJinclóse januárig ogyre fokozó, dott, de azóta a termelés ütemo mcg-lassudott.
Washington, március 17 Érdektelen megfigyelők véHeménye szerint az Egyes (Út A\'Cömok eéd balkéz munkaügyi helyzetét két ujabb Itonyodolom, teszi még iiaheucbbá Az egyik az, begy a sxaksierveijéieic ellentétes álláspontot fogSabiak el a kor. mány terveivel szemben, nmdVyek a gyárak ás a rmrrikások közötti vitás kárdóseket vegyes bíróság utján akar. ják megoldani. A másik nehézség a szakszervezetek harca kordék ellen, akák 100.000 munkásuknak uem ukiírják megadni a szervezkedési jogot. A hatóságok nrárcius líl-lxn szabták meg a megegyezés időpontját, emi ha addig nem siUvul, Fordok .\'deiroitj gyárait bezárják és a Jtormány veszi at azok fjgemát.
UJ utanltskat adtak kl Londonban némát partra-azcxYMaa aaatéra
London, március 17 Angliában uj iiiasitilst adtak ki 20 niilttó pezáányban a polgári lakosság számára német partraszállás elejéié. Az utasítás bandaliarcokra hívja fel a lakosságot ás teszögázi, hogy házát, családját mmdeatkinek magának kuli nfe^veVlenie. ,
Rendeli Ankarába érkezeit
Szófia, március 17 HeudeJL voH száriul angol >köv«t Ankaraija érkezett ás egy hétig InUrad az oltani angol követ vendégekén! a török fővárosban.
Megnyili a tangerl német konzulátus
Tanger, március 17 A szultán, Ítéltetve tegnap elhagyta ¦eékházát, az egykori tengeri néniét konzulátus ápufetát. Ezután nyomban felliuzták a székházi a a német ".bbo-göl. ós a uénu\'l és spanyol kormány kópYi-.Uoiiiek jdtoniétében újból meg-nyitották a auágeri német konzulátust
Harcias 15. nagykanizsai ünnepségei
Hány és hány ünnepi beszéd kezdő, dötl izombalon azzaj, hogy löiténettml időket étünk....
Ezen a március tőén valóban két század nagy történelmi ejemóny*. ta, láfkoztak Oa eniBékezéslen és o valóságban. Ilizonyáia eiz a inagyarázala annak, hogy ezidóu a tay.iszi mfttgyar szalad ságünnep napján r.enr lobogtok Nagykanizsán sem, másutt tem huj-hiij-httjrás színpadi tüzek, hm omf az időkhöz Htő komolysággal, a* 1848-hoz Titződö érzéseknek inkább a »f,elsö, ínelyebb izzásával imr.epdU a magyarság.
Nagykanizsa utcái zászlódiszbe öH-lözvo virrudiak március 15. leggelcre. Az ümiej)lö magyarság eső utja ez-alkaiomUial is először az istenházába vezo;etl. Hivatalos és ünnepi bilenti teje.ek voltak a tfcieszlény feU\'kOtetek és a zsidók templomaiban. MindemW jelen voHak a Üvatáftos \\és közé\'et kéjwiselöi. Déü&Wtt Tél 11-kor a hoU-védség diszmenete nyújtott lÖekiemoVi. látványt a FŐ-utca közöiiségónek\', BÖszlag öröm töltötte d a sziveket de. rék fiaink feszei sorai tát ián. Honvéd ós polgár személon egyaránt otl íobog. tak az egykori vörössupkások tiősllm-gyományainak fedragyogö ifttiigjul,
t)áttUI|t ás délután az iskolák ifjúsága éi a laktanyákban a honvédség üniiej.efte a magyar szalwdság.esziné-nyck fiiuiOi>et>
Este li órakor volt
a Zrínyi Irodalmi és Míivéazeti Kör
hazafias inuiepsó^e a v.irosliáiZvi disz-teiinéien. A széksorok zsutVlVa vuUak, Néi>es kuldöttsógfcen je[o.il nSo^i a bonvéd tisztikar, az altisztek é> Uszijosaz. Ott voltak diszcs egyfiltCíljen a polgilrl élet jeepéi, éWköi. a polgánntosloml Az íiiiiiepi szónok Kovács J. András polgári iskohií tan-lr vjtt. Mélyen át-érzett, oktató creja, iddsicrü tanulságokban l>Ővel)edö, gondosan feiépitett beszódéLen vázolta a történél cntnek magyar önismeretet nevelő erejét, a toáról-liotaapra ^ikotás rérí-imiiika.úr-tékét. Utalt népekié, ameljCk ugy ha. 1 zudják maguknak a törlömln,e., majd \' március 15. jcleatösé^ét méUatia a írtagyar történelemben. Mároius 15. legtöbb lamásáka szánuuikru: — ön-nuigurik\'ban megálni, m"gjarn.ik \'Joimi ós testvérnek lenni u magyarságban. A mii szemszögeié ájtíiva fejtette ki, iwgy ki magyar, mi u szerepe ennek eJbiráOibiában a vérniak* ná a Oá\'ekiwk. Szólt a magyar Müék ála.ükitó eejével kapcsolatból a nemzeiiségi kérrdésrttV, végAl az őrök magyar ka tonu^szelHpiri-röl. A nagy letszósid, fogadott beizá-det hO«s tiedycslós zaja követte. A kimagasló kanizsai ku\\t\'>rértéltnek járó böszkeség4,el tapsolt a közönség 11 ki-rálydljas Vegyejknr szibnainak, Kottáig Feienc karnagy\' és a dalosok szép Kljesitmónyének. Joó Imié t\'i&Ös gtmf-náiíista szavalata igen nagy .tetszést aratott. Megérdemelt slklcr jutott, vitéz Nagy (lyőző VIII, gimnazista komoly szépségében előadott Mécs-kiöStejrfóiryé-nek. Szakonyi László IV. ke.eátedel!-mista férfias zeugésü, szép előadásban (iyula diák versét szfivaMa.
Iskolai Onnepségek
közül a kővetkezők műsorait kaptuk meg,
A gJrruiáziumbaii Szikrai Feisktc kfl-gyesrendi tanár volt az luinepi szánok. Lvlku^-ü izzó, femölt és diák telkéhez szóló, maradandó magyar tüzeket gyújtogató beszéd volt. Hiciver 6* (Jerócs nyok^dikasok egy Her^tjBgi. jelenövei udtak elő nagy lurtássaff és nagy sikerrel Joé Imre elsős es vitéz Nagy (iyőzö nyolcíidikas szavaaotaikkUl vívták ki a tózönség tetszését Szfcies fogadtatásra talált u sza valló kórus ügyes elöadásál>an Sík Sándor kőkeménye. A müüor ze.i«i részéteii éívo-zetc-s é> clöndásáian kitűnő voH Hegyi Lajos hehedüszáma Honti K. zongora, kiséretéwl A gimnázium énekkara gondos és fegjeimeujCHl vezo\'.ó*rŐl t«tt tanúságot éneltózámaivaL
A keteskedeímitreii Készei le.euo molidoll lalracíoii mognyilólreizédcft, uz uini--[i!, szónok pedig Szakotiy* Lászlá volt, aki "agy rát^itettsegriá tetl tanúságot. Vitéz Tata\'- LászÜ ás Csiszár Sándor, vjlamSnt a női lon-folyoin\'-hangatók közül Takács Ida s/:i"valuti\\i .<-\'.\'-o. fo^készálésről\' tőitek tanúságot. Ivánkovics Fe.e.ic zenelsko-lni tanár vezetéseié: az énekkar ériékes részét adia a nuisc-rnak, amelyből lépten-nyomon kicsilliul az iskola he. zallas nevelésének szegemé.
A leánygimiiáziuinban Lontay Keié nyolcadikfts mondta az finncpl le;ző-det, amely megSajtcen me|yórtelmü és méltó bíSezetöje voít a megszoloott ke.e;ekl>ől kíenieAedŐ összeáji:itásu tnü sornak. A tulujdonkáppeni nrüsor agy száp és tartalmas kolozsvári jetonet volt, urrá\'íyl.en Ikáa Magdi ós Freys. lmger Marianna tehetségesen ós bájo-son oldották meg a rájuk bizolt Tel-adatot. A jeleneiUM Farkas Uotfu, l\'usofszky lílviru, Szentendrey Vefterla. és Tamási Terézke jónál jobb szava-latokkal, a gimnázium énekkara énok-betó.ekkel szerepe/l.
A polgári íiöiiiy- és fiuiskoí.i t:«inei liagyonumyálioz h>.\'ii a íemzeti üni.o. pet közöien tartotta meg. Ez a nap az ifjúsága Minden számban «Z ifjúság leSke szóSult meá. Az ünnepséget az Iskolák Vegyeikjora a Hiszekeggyef. nyitotta meg. Majd Magyar Ilona IV.n. oszt. tanulfó Varró I,"jos-. iMáivlus Idusán o, versét szaialia, A VegyCikar Szabadságkonoiia után Kovács Mária IV.b. o. tanuló üimopt teszede követ-kezott. Ez a beszéd gondolatokban gazdag, nagyon is időszerű, közvetlen, gyújtó hatású volt. Utána a Vegyeskor Liszt Feienc ümiopl dalát enetatíle. Majd a fiuiskolábö. Hosszú Mihály IV.b. o. tanuló Itodványí Sándor; Március c. versét szavalta, A gazdag müsoru, mély hatásokat klvilló ünnepség a Szózat őrök-mugyar hang-juival rcjeződőtl bo.
A nagykanizsai leventék
ümiepsá&en Pénzes Lajos levente moju-dott Igen sikerült ünnepi beszedet, nemkiülöiiLen hatásos volt Meisolicr István lo.enie bevezető beszed«. Hegedűs István, Szedonyn Lajos, Szarjas Isiván szavaiaudkkal é|>re«z:ettek tár-satldcaa lCkei hungiAatot, A .even\'.e-zenekar számai adtak méltá ke<e!et az ünnepségnek, amely ismét ineg-mulaiia, hogy milyen kemény, katonás magyar férü-szellemjben foíyik a nevelés a kanizsai levente-táborban.
Klskanlzsán
vasárnap délelőtt a hősi tjeiben volt az ünnepély, ahol Pá(íífy Jözser :e-vmleoktaló mondott szép beszédet, Jámbor László es Vajda Károly leven-Iák szavaltak nagy sikerre:, mfg több zeneszámmal működött közié, a kls-k;.nií-a.i lmnljewQnekar Weokl Gettért kornagy vezényléseiéi. Szépndvary László vezetöföokiaté szavaira pe\'cek alatt 25 pengőt gyűjtöttek a jeveuték maguk között, melye, a zalai \'Közlöny utján tljuttamak az árvJzkárosuHaW-nak, i ,
A Polgári OlvasékOrben
esto 7 órakor volt az ünnepély, ahol megjelent dr. Krátky István polgármester is, A termek és folyosók tömve voltak. (Miért Is nincs Kiskanizsánaic egy nagyobb tarrne?) Az ímnepl beszédet l\\ Bánás A. GyiOa kiskanizsaí plébános mondta nagy sikene), Külön ki k«-\'l. emelnünk HorviHh József egyetemi lialígatá beszédét, ami óruisl sikert aratott Tótli Józtaf^ Vajda Károly, FricsoYszky László ás Hornai Antal szavafítttk szintén nigy sikerrel márciusi verseket, míg a zeneszámokat a ksskanizsnl levontczeackar- adta eüö nagy sikerrel Ulcokl Várnagy vezetésevei. A műsor végén Erdélyi Mihály szép albcgorilous irredenta á%>mképét adták elő az egyesüet Urwketr«WSi nagy slkeriel. A szereráok közi* ki kell «?m«vnmik Temc&váry Gizike, Németh Lajos, Vajda Károly sdakHAsát,
F BNYŐ VI Z ím tmméi i«iiiirtiiuwiii
HAfiVtCANIZSA é» KM*kéa
ilalmérOknél és io»«irc«ckiií] MtUnSen beveulcit hép»lMlft< kereiek. Alinlatok: Patmki J.bS SuJ.».«>. H»kál\'«-lír 8. ,„
de jól k?eiiej}íátck a löbláek is, jgy: Intrcl Lírzsi, Mészúros Kus, Kowoni Mancika, KriszüAii Antmska, Tóth MA-ria, Horváth Mái-;a és Balogb Ilus. A midozés Nénrttli Lajost dicsért.
Lioeális a zeneiskolában
A nagykanizsai városi zeneiskolában vasárnap délben zenei liceáiis matiné volt. Mái-nem irunk újságot, amikor megemlítjük, hogy az érdeklődés egyáltalán nem állt arányban a matiné nyújtotta komoly és értékes zenekulturális és művészi élménnyel. A kulturális részt ezúttal dr. Baksáné Honti Ilona tanárnő képviselte, aki az avatott és felkészült zenepedagógus könnyed és mégis lényegbe világító rendszerébe foglalta Scarlatti és Liszt párhuzamát, az olasz barokk nehéz veretű világától a romantikus fdrmai és szellemi zene-forradalmár szenvedélyes szinpom-pájaig. Az előadás a zene laii™_ sat számára is érthetően, éles, határozott vonalakkal rajzolta meg a két korszakot jelentő muzsikus- arcképét, helyzetét a korukbeli zeneirodalomban, jelentőségüket és kihatásukat a zonefejFődésre. A művészi rész Fábiánné Pásztor Irma kezében volt, akinek ehelyült már sokszor méltányolt művészete tisztán ragyogó színekkel, fölényes technikát biztonsággal, a dinamikai és tartalmi hatások nagyszerű érvényesítésével adta vissza a - két bemutatott zene-titán költői egyéniségének legfinomabb árnyalatait is.
Kár, hogy a kultúrájára büszke Nagykanizsán ezek a komoly zenei kulturesomények nem tudnak megfelelő közönséget vonzani. Pedig a tudás, tehetség és fáradság, amit a zeneiskola beruház ezekbe a hangversenyekbe, nem csak megérdemelné, hanem meg is érné az érdeklődést. Ennek hiányát hiába magyarázzák ezzel-azzai, a nyers tény ! — a büszke magyar kullurvégvárban nincs ötven ember, aki annyira szeretné a muzsikát, hogy azért hajlandó lenne ingyen egy órát végig ülni.
CM)
Segítitek ártlzkároBnlt testTéreiakeal
Ujabban a követkézé adományok érkeztek bo:
Nóptakarék pénztár Rt. 300.- P vitéz Bentzík Lajos 60.- . II körzeti áll el. Iskola tanulóinak adománya 21.90 „ Hencslcs Krisztina 10.- . Kaán Irma 6.— ¦ FriedlSnder Mózes és neje » Vlneze Józseí &V- > Llchtscheindi Pálné 3.- » Frledlander Henrích Bp*.. . r3.~. Csen Joáohlm > ¦ 3.~ • Özv. Korooya Gyatáné 3.— „¦ oav. OláblPáltté 2-- -Horváth Simonná < ¦ ¦ •> Eddigi, mAr nyugtázott gyűjtés 1178-26 ,
Oasaana 1691.16 P
lm aáiciut-,17.
ZAUU KÖZLÖNY
Gyermekcipő
jegy nélkül 20-26-lg4s3l~38-lft
HILTÉNTNnél
A Polgári Egyletvacsorája
Szombaton este népes férti-. vacsorát reudezcü a Polgári H&ym . jflfíiai. számára saját helyiségeiben. A kitűnően sikerült vacsora újra ós méltán ébresztene fel a kívánságot, hogy bár gyakrabban adatnék mód á Polgári Ügylet falai között ilyen ős hasonló társas összejövetelekre. \\
ú\'s Éz. u vacsora a maga sze^ rénységében minden tag számára lehetővé tette a részvételt s egyben alkalmat ad,ott a március^ 15. hazafias érzéseiben is á lelkek Összcescndülésérc..
Kelemen Ferenc alelnök köszöntötte a fehéraszlulok körül összegyűlt tagokat, idézte má-eius Í\'5: jelentőségét a szabadság, jogegyenlőség, függetlonség gondolata jegyében. . —- Kötelességünk, mondta, a múlt kipróbált eszményein felépíteni nz Uj) Magyarországot az Örök márciusi gondolatok alapjai*. , \'..
Kküroiiya István, kereskedelmi iskolai tanár mondott ezután ünnepi pohárköszöntőt. A rövid beszéd igen nagy visszhangot vert a Telkekben, mert magyar tartalmában és irodalmi formájában egyaránt \' ki-cmelkedell a márciusi beszédek megszokott keretei közül. Hitvallás yoll, magyar hitvallás, a ma nemzedékének józan, világos itétetü, meghallgatást követelő ítélete. Szólt a nemzeti hagyományok kötelező tiszteletéről, ezekből fakadó, köteles újítások\' szükségességéről ós, arról, líogy az idegenből átvett tormákat-a magyar hagyoi.ná-nyok szellemében kell átalakítani. Hangsúlyozta, hogy a nemzeti\' eszmények áppíásának életüák minden\'megnyilvánulásában helyei kell találnia, . A nemzeti. hagyományok emlilése nímvcsak ünnepi szónoklatokra va!4- alkalom, hanem legyen alapfeltétele a komoly, munkás férftl-ólehiek. Mindenegyesnek minden tette és szava hatással vjxn a pemzet életére, tehát min-ctehkiitck Önmagában\'is éreznie kell az ogyéhi történelmi felelősséget nemzetével szemben.
Vacsora iitán a tagok éjfélig nráraefták együtt h kaszinói élet kellemes szórakozásai melleit
\' — .Naptár: Méretűé"Í7..\'hétfő. Rom ikftt t»até&= pk. PpotoatéBe Gertrúd; — IttwL- Adar hó 18\'
„SittoM kaiáaUutüia wMt kim
;.¦-> -alkatini sjéadéhnalt cftérapAS és levágott vHgokáí, csokrokat
ügész éveai-1 át vohet & e<ágS
Pet*tni*nn kertészetben
B>uVor.-ut<* ,... .»
Beszéljünk magyarul!
Még akkor Is, ha emiatt világossá válnék agy hivatalos mondat 1
Sok szo esett már arról, liogV a mag>ar hivJtolok nyefce nem csak magyartalan, ttauem óHhee^tou íb. Kgy-*g.v lendekn moildat-utvcsztöí-btn inig ma Is sokszor szédiU •\'\' ti ember, pedig van már bohjgvml-nlszierj rojicjctei arra is, hogy a hivatalos iratokai is migyai*u*í k<fll fogalmazni. Azópi meg Is téatt hivatalink, hogy a lilvaUii\'os mm-aonivaSóíkni magyiir szivaklKVi áft\'it-Jolí össze, de \\ív6j( mind;g mm uiit-gyand. Hova is \'.ow/.e » hiva^íbs li\'kln\'flly, lia m\'.ndo.i fó\'d hfÉ n ló, akinek az a le.idotet vagy Im\'tftn\'bs Írás siói, egy olvasávra niO.íó^enó, hogy mit ükam-ik tíl?. Még — Uram, bocsa\'! — a<i \'tjiitaé hinni valaki, liogy uem is olyan nehéz dolog az a liivUfíl, In 11-m túzdoX uók mvg ]6|)lo;i-uyom, 11 a immda-fáikat nyaka\'.ete\'l cíkornyákkl.
Im\'c egy polda!
NemrógilKm a vidéki háztulajdonosok U kiijiinw egy véghatám-zalol a várostól Togjllnlmi ügybtti. Kf! nyontlutott ulda* v,ít [rálftö!,
atvjsáéhoz un:v-iu-i snkiiti om-Ijcr vagyok, do cgyik-inasik IwJicz-dós lníyoti siK-ejchben lórltnv vtAia a fojomot (e oüghuncni több er«d-111\'ímiycl is ogy kiuai ko\'ösztrojtvá^ nyert.
Az egyik nY,>ndat i>61d;hil igy Jinngzott:
¦ A .iftmkólaiok KVógzósfrö), az imyagok, eszközök ó> [blszo.Tfló.tík beszerzésiről a ház, liázcsoport 1 a-rniR-siiokja 6s két helye.lOiéiie\'4 ki-kopzé**eröl, i\'Üelw kikci»zcsi k,0Hsé- \\ geiröl lo\'Jcs o^ászolíen a háztitíftjdo-uosunk (mígbizotlji^i\'fl-k) Irft\'1 gondoskodni.-
Knibcr io^-wa, aki tfiiguzmlik ozen, liogy vollakejipm kl és irfröl lar-lozik goiidoskodiú. Lrlhet<3 ugy is, Iwgy 11 mim bájatok olvógzóscríO, ejuBk 6s ezek beszerzőiéről n liáz, h)lzoso|x»rt ])apaiii-sii;)kra tartozik gondoskudni, 11 löbb:n\'3 a háztiftaj-doiioít. ()suk ugy gondoloniroi*i.iAn, az ói\'ulcmböl Jón rí az ember,-hogy nem igy van, li^.o.u. a mondat htiye.^ea igy Ivangzanék:
. A munkálulok i<végzés>riO, ftz -¦nyögök ... ÍKezcrzéíérÖI, ¦ ház, házcííojwrt paranwihikbiak éi Wt M>et:esínek kikyíjízi\'séröf..,. b!U.«
Igaz, Igy sokkal cgyszerrtbb, de viszout meg lehet érteni.
A kóyetkO/ő .moudat<: . ,»A házt«c»i>ort liáijili U\'jsUtiiai;
(mcgbÍzotla;nak; béilöri.e\'( t/19 rész-)mh goiidoskidni.í
Kr, ig>- egy -iriondat... Töröm u rejomet: . mi leheteti az iVQ:t-m:.\'mv, urnii kifejlődök; -Kel1\' gondoskidul? Megeheti Miről Wll Bmidosktjdni? A kóltsígekjrftl 1 BlzU>-Kon! r.\'i 11 m is twhéz kitaláFü\\. Annál ncloiclili megá\'fopltfltt\'. uzon-bnn az Idézeti foguhnüxáBbó\'i, hogy már mosl ki tarloztk g.*d;)sk<idui? A liázcso|K)rt lulajdon-)uain:ik lior-löi? Vagy a tulajdonosok A* a bérlők?? Ayagy netalAn, a hrtajdono-sok tartoznak a bórl\'íkiiek gondoskodni valamiml ?11
líbböl a mondat -bél icliál mui-xWix hiányzik. Az itt kÖtwlkcziU tabui rtinok ogyejisulyozása végetl íogiö-mazták Így:
.,.01 elsotótitéslioz szrtkstgos eszközökéi .a kötolozetl szemének oft>\' módon köielcsok á\'ftandiian (elhasználásra áíHiaudóan Ioóíz állu-ixjtir.in tartani.,..
Egy másik, diszjíéldíny: A lakóház -házcsoport riasztását a 81.800 eln. Tfev. 1040. II. M. sz reudolct i. 8-a szerinl a lakóházban, házcso]wvtokb;in és egj\'éb épfüelek-b*n a liatósági riasztás je]zó\'e"!nek maizható álvé\'eiéte és továtil>:tá-sára a lioni légvédeWi kéúifitség i\'lrende"Jéséi»k időpontjától kezdve, állandó lulyi r\'asztó szolgálatot ktíft tartani: •
A következő mondat som kutölib: ¦ A helyi riasztó szo^gdftatot ^)|íonbün kőzösCiV, o^élíként ön-lUJóan kett a hatósági tó^vódtíuni riadó-Jti elhangzásakor az 01* a célra szolgííló btTeuduzéA\'ket nrilkő-deslhi twzni.f Még lOTAbb:
. A lakóház, >ázcsoj>orl litílyi riasztó szoHgá\'\'tttál n^grdJoUí íotViií-tássid 0 ház -házcsoport Wgoltalmi szolgálalia kőltEoze:i szentólyek lát, ják el.i (Hetesen: ^...a bwÉ lógoL-tudini > ;.j:V .!: r.i •¦- iii - "i\'.\'ii szento. 1>«Í... • Vagy:. ... a házban «g-olttt\'inii szo^pikilra kőUtezolt szeiná-lyek....)
Egy kot oida\'as hivatafajs nyotrt-<ntványl)íui ennyi toldoU.fo1U.jtt, ér. niifenségig {joiigyoEu nnnüalii ik m*6g n hlvttfl\' tekjitéty okáírt sem szabudna tSlíl(foi dűlnie, fis nemi Ls fordulni etú, ba azok. akikot ifeci, meg]>róbálnák o^y szer: — tuUha p.cm edk ki a v\'.lág feneke, lia ugy imának Ív o^y nr.indaiot, "liogyaa nekik is sokkal kómnejb teune: — mag\\arul.
I i I (bt)
KISKANIZSAI ÉLET
Megvan a kiskartIzsal plébánia ts
Dr. Czapik Gyula veszprémi megvéspüspők 111 í 1 március 5-án kelt leiratában kettéosztotta az alsóvárosi ferences plébániát, s ezzel egyidejűleg felállította az uj kiskanizsai önálló plébániát. A Magyarok Nagyasszonyáról elnevezett kiskanizsai plébánia e hó 19-én, Szent József ünnepén kezdi meg a független paszlorációs tevékenységét. A tartományfőnök P. Bánás A. Gyulát, a kiskanizsai hospitiuröv eddigi\' főnökét Kis-kanizsa vezelő lelkészét ajánlja a megyéspüspöknek plébános! kinevezésre, a kiskanizsai hívek legnagyobb Örömérc, akik eddig is nagy szeretetben és meg; becsülésbcn részesítették a kiskanizsai érdekekért sokat küzdő ferences lelkészt.
A kiskanizsai plébániáról szóló püspöki lolratoí a vasárnapi nagymisévcl kapcsolatosan az alsóvárost plébános, P. Gu-\' lyás Gellért olvasta fel ünnepélyes keretek között a kiskanizsai híveknek.
Kiskanizsai hlreb
Kiskanizsán a nagyböjti tri-duum megtartására sikerült meg szerezni egv kiváló fővárosi szónokot dr. Meszlényl Antal her-cegprimásí tanácsos személyé-\' ben, aki az egyik legkiválóbb magyar egybázlőríónész is. A\' konferencia beszédek Virágvasárnap és a nagybét első két napján este 7 órakor lesznek a kiskanizsai plébánia templomban.
A Kiskanizsai Missziós Leány egyesület és leányifjuság lelkigyakorlatának vezetője P. Murai Frigyes dr,, aki a"katolikus sajtónak országos viszonylatban is erőssége. Lelkigyakorlatait március 23., 21. és 25-én tartja,
A leventeifjuság lelkigyakorla Iának vezetője P. Halmos Fortu-
ZALAI KÖZLÖNY
1941, raáJCiuj 17,
nát, a kiváló Ös közszeretetben álló pedagógus, az ifjuság izig-vérig melegszívű szent ferences lelkfl barátja.
Rend lesz ¦ gyalogjárdák
köríti
Örömmel üdvözöljük dr Krátky István polgármester legújabb rendeletét, melyben a gyalogjárdák kijavításáról intézkedik. A Kiskanizsai Élct« bosszú idő óta nem szűnt meg harcolni elért a fontos ügyért. A kiskanizsai gazdák nem örülnek a- rendelkezésnek. Pedig számtalanszor báliunk kemény kifakadásokat jómódú gazdák háza előtt, ahol sártengeren és gidres-gödrös, télen csúszós járdán kell átvergődnie a járókelőnek. A kiskanizsai gazda háza tájékán rend és fegyelem uralkodik, tehát senki ne feledkezzék meg arról, hogy a háza előtti járda is az ö rendszeretetét-jelzi. Reméljük, hogy a rendeletet megelőzve minden kiskanizsai gazda (különösen a Varazsdi- és Ország-uti) rendbe hozatja a háza előtt lévő gyalog Járdát.
—k-n—1—
Holnaptól fogva drágább a hm Nagykanizsán
Megittuk, hogy a nagykanizsai ipartestület húsipari szakosztályának küldöttsége megjelent a polgármesternél, akii arra; kért, hogy engedje meg .a kani-, zsal húsárak összhangbahozását"\' a sertésárakkal Hivatkoztak a szomszéd városok húsáraira, a melyek magasabbak n kanizsaiaknál.
A polgármester beszerezte az, élőállatoknak az árkormány-biztosság áltat megállapított árait és a nagykanizsai husípa-rosok kérelmét méltányosnak találva, hozzájárult ahhoz, hogy az elsőrendű marhahús ára 1.94 P helyett 2, Ifi, a másodrendű 1.66 P" helyett 1.8-1 P legyen. (Az elsőrendű hus a benne lévő csonttal árusítható.) A sertéshús árát 2 pengőről 2.20 pengőre emelték.
Ellenben a zalr árát 2.32 P rőt 2.28 P-re szállították le.
A felemelt húsárak holnap lépnek érvénybe.
Megalakult az o) nagykanizsai katollkns egyházközség tanácsa
A volt püspöki biztosság bejárata felett szerénv felirat hirdeti : ^PLÉBÁNIA HIVATAL.. Külső díszt még nem tud kifejteni, végleges otthona sincs még, de — van,! Van és dolgozik. Meg alakította már az egyházközséget, elindította az önkormányzati szervek munkáját, irányt ós lendületet adott a felsőtemplom ügyének, helyére igazilotta á szervezés sineit s azokon most már az uj építkezés teljes gőzével halad a papi ós világi erők összefogásával hajlóit gépezet a nagy cél : a még mélyebb, még igazibb még több barázdában kiviritó kanizsai katolikus élet felé.
Hála Istennek és papjainkénak : — a kanizsai plébánia részekre válása az eszmei katolikus egyesülés jegyében történt meg. És ez egyelőre a legnagyobb, leglöbbet érő, leggazdagabb jelentőségű, legbiztatóbb eredmény. Sokáig kellett várni az egyetemes katolikus szempontból szükséges megosztásra, de érdemes volt várni, mert le. hetetlen útmutatást nem látni abban, hogy a megoszláskor P. Gulyás Gellért áll az egyik ós dr. Solymár István a másik plébánia élén. Az ö személyük, az ö lelkületük biztositéka az uj katolikus ugartörés közös aratásának, amelyből gazdagodni csak egy fog 1 — a kanizsai kato likam.
Az uj nagykanizsai katolikus egyházközség, amely a Jézus Szive nevel viseli, pénteken délután tartolta meg tanácsának alakuló ülését dr. Solymár István egyházi elnök clnöklésóvel. A tanács tagjai majdnem teljes számban megjelentek. Az elnök köszöntötte dr. Krátky Istvánt, a Nagybányáról" hazaérkezett polgármestert, az uj egyházközség diszelnőkét, aki az ülés végén mondóit meleg köszönetet megválasztásáért.
Dr. Solymár István plébános bejelentette, hogy a megyéspüspök az egyházközségi válasz fásokat jóváhagyta. Kérte a tagok támogatását az alapozó, nagy munkához, amelynek^ a tanács számára első állomása lesz a rövidesen elébe kerülő költségvetési
Az alakuló "tanácsülés pénztárt clienfirökül kiküldte Kiss János és Szabó Kálmán tanácstagokat,
a választói névjegyzékei ösz-szeállitó bizottságba pedig dr, Kunusz László, Barbarlts Lajos és Gerócs György tnnácslago-kpt.
A tanács alakításáról szóló jegyzőkönyvnek a megyés-püspöktől való visszaérkezése után a tanácsot újra összehívják, hogy megkezdje az érdemleges munkát.
Htm fcUiiünk!
_ tízen a napon Kubicsek
ÜI7.ffl.l7. iMvun volt budapesti 4. I--—--\' uiAsjuns;lónl3lKR örve.tető a Dttyeute- folyó meHtelH PerlovceV néi épitelt budlliid vizőrs(géuek volt a parancsnoka, s huni ilyen, dicscVo\'Oi éberségével tünete kn m/igál. líjjel ugyanis, amikor egy láiszóíng lftrn osonak uszolt %e a folyón, azuinaS. utánacvee\'.t. ál lc:a-tozl tta Q csónak) idjárá megbújt embert, akii osak ugy tudott foglva\' ejteni, h»gv a rsAiAkht a század által épített Írd ©Jött (eV borította. Utána vjzb-\' ugrott és egyik kezéwl a foglyot átV.a.iAva, a másik kezére! pedlji a líd jégtörő fOrkrulyu-jába kapaszkodva addig tartolt ki, amtg a készültség 61 *s 11 fotfyoi a jéghideg vízből W nem me i;e;ie. Kzérl a bátor é* koríúickinlö magamvlásáóit, irtel -.o megakadályozta a bid cStn száudékoll mcréi.\\Je\'.e , eftöljárói nyom bah lizcíle.H\' lép:o lók e\'ő ía a bnm vitézségi (\'rémmel jula\'.nUzlák.
Falnak szaladt egy motorkerékpár a Rozgonyi-utcában
Súlyos molorkerékpár-szoren esetlenség történt szombaton este Nagykanizsán. Fél 9 tájban a Magyar-utca Erzsébet-téri torkolatánál befordult egy motorkerékpár a Rozgonyi-utca irányába. A motort Tóth kato-naréti vendéglős Sándor nevű fia, a Central kávéház,főpincére vezette. Fordulás közben — od-dig meg nem állapított okból — a motorkerékpár kormányszerkezete felmondta a szolgálatot és a gép Tóth minden erőfeszí-
tése ellenére felszaladt a járda* ra és nekirohant a ház falának. A főpincér eszméletlenül, véresen terült el a földön. Az utcán nagy tömeg szaladt össze, telefonállak a mentőkért, akik első segély után a még mindig eszméletlen Tóth Sándort a kórházba szállították. McgáMapi tolták, hogy a főpincér koponya alap! törést szenvedett. Állapota életveszélyes. A rendőrség megindította a vizsgálatot.
Mi lesz a Kanizsán fiók-engedélyt kapott kolozsvári cipőgyárral ?
Az Iparoitag küldöttsége a polgármesternél
iparos szájából ki akarja ütni a kenyeret. Ha ez a fiók a letelepedésre az engedményt meg-* kapta volna, az iparosság ke-rése, hogy vonják azt vissza és a meglévő bőranyagot bocsássák a helybeli kisiparosság rendelkezésére. Kérték, hogy agyár bőranyagára a zárlatot rendeljék el.
Krátky polgármester a küldöttségnek kijelentette, bogv a törvényes lehetőségek köretében állhat csak rendelkezésükre. Neki a jogosítványt ki kcl-lett állítania, nincs módjában megakadályozni, hogy valaki törvényes formák közölt jogo-
A nagykanizsai Ipartestület cipészipari szakosztályának kül döttsége Samu Lajos ipartestületi elnök Vezetésével megjelent dr. Krátky István kir. kormány-főtanácsos, polgármester előtt. A küldöttség rámutatott arra, hogy 250 kanizsai cipésziparos nevében kérik a polgármester segítségét. Nem elég a súlyos nyersanyag-helyzet, ezenkívül a kolozsvári Der\'mada bőr- és cipőgyár melynek ügyével a fővárosi sajtó is foglalkozott — nagy bőranyag birtokában kész cipőkkel árasztja el az országot s most Nagykanizsán is létesll fiókot. 250 nagykanizsai kis-
N" iS\'\'ufmt>r t*feíuij« I At|. Mindea alkalomra * tagawbbet
Tulipán virá&ibletben
szerezheti be. FŐ-ut I. Tépnem: 502.
sitványt kapjon. Miután a fiók letelepülése 250 kanizsai kisiparosi érint, Jt dologra fel fogja hívni az illetékes tényezők figyelmét. - \\ . A küldöttség ezután sürgette a cipőárusítás kikapcsolását a rövid- és divatárukereskedők üz-lcleiből. Erre a polgármester megnyugtató választ adott.
— (A rendőrségről)
Dr, Zágonl Emil miskotci rendőrkapitány, akit Nagykanizsára m%eztev, m.i Ufog\'aAtA hivatalát, mint a kapitányság helyettes vehetője éi a bünflgyi osztály veze.Ője. — Csaranko István segédhivatali tlszlvi tfŐt -Békéscsabára Nagykouissára MjBíték át.
— (A folyamméntökiég)
mint jeieuettük, uj rfőnőköt kaiwlt Nagykanizsán. Az uj főnök n vét le. tye-sbltjuk: — Ilubinte\'í Tibor irtászaki tanácsos. Bertók József műszaki tana-osost, a nagykanizsai fcflyaimnéruökség eddigi vOielíijet a komaromi folyanf-jné nökseg vezetésével bizlfik u»g.
— (Jegyzői hír)
Csaba András volt nagylmkónaki Jegyzőt SzamosujváiTól a buratonmiedi járásban megöre.edi\'it iűíodftrgicici körjegyzői állasra toV.oayetlesitelték.
— (Halálosai)
r.iTmfeld AdoW vjüt hahoti fötdbir. tokos, nagykanizsai házháajdonos, 83 éves koráíTm, egy munkás óict után, Xagykiajiizsán elhunyt. VaöaüjAkor ;iz Ausztria fdló ininyirtó bor- és gabona-kívlltfl terén is te.é*«uyked«lt. fird\'-mol voltak n ]ihyrJk>\\0^ű-yéíiZ uláu a azólíik ujrautopttése körűd öreg napjait virágt*ayes*ié»»k aaMWUe.
— (Ax Úrasszonyok Kongregációjának lelkigyakorlata)
A nagykanizsai Úrasszonyok Mária Kongregációja március 10-én eae fi órakor kezdi inog leíkigyoaí\'orlrJ[i*;t a fehér teremben. A (d\'.Wgyakorfaiol P. Szakács Szaniszló budapesti sienldo-monkosrendi liázfönök, plébáoüS, a ¦Itózsafüzér Királynője, szerkesztője vezeti. P, Szakács SzttíiszW isnierl fővárosi egyházszonok, akinek konfief-renclaleszéde: jráni Nagytonfitsán is nagy érdctdtödóa muiatkozik. A be>zí. dek lo.^-ol 0 es díTmt;i,a 8 órakor le&J-nek. A Wkigj-nkortatolwn vejidégekjei is sziveden látnak,
- (A. C. világnézeti előadás a Katolikus Legényegyletben)
Kedden, március 18-án este fél (* órakor dr. Wébcr f^Bk Járásbiró oö-adást l«rt az Egyház szoolálls eszméi*-rol. A katoukus férfiakat szeie\'.ottol meghivja a vezetőség. (0
— (Hazaflss Bnntp Nagyrácsén)
Tudősitónk jetottU: A »iigyréose*k mt^lcg :icí.k)tí!ícdés!«t finiver/ílék meg március tsét. Kozma György .plébános mnuipél\\ei saentmlsét v^gzfit. utána magasrőpttl iimH mondott n hazáért. Majd a i«nptoiii-téren "*lí" kezdődölt a ttóiafiaa unnepéVv sora. Fjinek keiölobBn Pérk MiltAly Iguzgató-lantló mbndott lemÜVkies ím-ncpl líoszédet. Szavat Ötvös József elemista, KoS>arios Lajos Jegyzögy*-komuk és Kövw József le\\cuto- . kxüt a \'fcyiOWlék énekkara.
941. márclui 17
ZALAI KÖZLÖNY
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
Az én anyám
Aki már akkor szereteti, mikor világon se voltam, elképzelt csókkal Illetett, létemet várva aggódva, jóságos szive lelettem felette téltön lüktetett, testéből testem, lénye lényem, véréből vérem lett, az én anyám volt);
Aki lázas éjszakákon keblén virágként hordozott, haszontalan virágban égi üröm, vágyott álma vo\'-t, (áradt testében anyai lelke szeretettől lángolt s aki odaadta volna értem az egész világot, az én anyám volt.
Akinek türelmét magpróbáltam kamaszos pajkosan érdemem szerint ajka soha nem ny/lt szitok-átokra, néma éjszakákon fájdalmas könnyektől ázott vánkosa, magához öle t akkor Is, halkan Imádkozva, az én anyám volt.
Vámaszta\'nái ültem. Mester szava csendült meg felém. Holtakat otthagytam, Krisztust helyeztem mindenek elé. Kinek ezzel czerszép mennyel Örömet szereztem, kinek lelke égbeszállt ujjongva, hálával eltelten, az én anyám volt.
Papi kegyelem tüzes olaja sercent meg kezemen. Boldog mosolygással az Istenhez aki így rebegett : Hála Neked I Kelyhed szent véréből Ihatott é etet, kit titokban Neked szenteltem, mielőtt született, az én anyám volt.
Idő kereke lendül felette. Képtelen kimé erre,
boldogság aranyával átszőni anyai életet.
Szilaj csikók húzzák az évek szekerét. Tejtehér csíkok
lekete hajában m\'ndmegannyi hősi érdemrend csillog.
Akinek szive lángoló örökmécs családi szentélyben,
és aki soha meg nem tudhatja, hogy mennyire szeretem.
— bár csüngök rajta, mint gyümölcs a fán,
osztva vele örömét, bánatát —
Az az én anyám. .
Horényl Kálmán
A Vasút szívvel-lélekkel küzdött s győzött
NVTE—Dombóvári VSE 3:2 (i ti)
— (Adóügyi előádáa az OMKE-ben)
A Baross utáft *> OMKE-bah is tat. folt előadási Molnár Szftárd pénzügyi logalrnftzá Nttgykmiisa koieikedö vM-ga számára. Itt is nagy érdeklő Jós várta a m« időszerű •Uadás\'t s az evse ú-glüvatotiabb előadót, Jtíieu, vo>tak az /t^npézutáraflk adóklvetéSíisD foglakozó tisztviselői ís (éltes számbaa. Molnár SzF-árd az uj adóbevallásokkal kapcsolatos t«wdőkeL fogtvíta kónnyea attekmtheiő rendszerbe, BektentehV, hogy a március 20. határidő után már kérvényezni Let a be.aíás benyújtásának ha&aszlását. Az előadó sie-métyesm is, VAftmint az á&wmpónztár ifetékjes tlsxtvuieüöl is müidejikinek miJeíloBzésre áf&iak további kételyek esetén. Az előadást az oiöadó üuvóz. lésével Hajk* István elnök nyitotta meg s ő mondott azért köször.**! is.
— (Baleset m vasúton;
Sági Vendel 49 éréi MAV üzerai iá-tiszt a rjagykttnjzsjw áSSoniáson megbol-lutt ás oSyaa szeasvicsóűeaül e^elt el, hogy iába előrölt. Mentők száHitották a kárházba.
— (Ittlét a zsidótörvény miatt)
Ismeretes, hogy a nagykarüz&ui rendőrság kihágás! osztálya Deulsch <;> i> a lientes ás mészáros mestert U,0ü paagö penzbunletésie iUlle, me.t az egyen-Hűytörvétty követet.* be^eifcuieu rukgtó. Ulét eijnulasztolta, Kedfebhezés folytán az úgy a vidéki főkapitánysághoz került, amauy l.ojybjeuliagyta az csö-fokú Jtérte.wt. Most harntfdfokon, a miniszter is r^benhugyt* "a ilÖetot, amely igy jogerőssé vM-
— uMegótte a fogházban I született gye, r menet/
Pödör Margit budapesti leány a ka-posvári fogházban egy Ö hónapos bor-ttnbúntelésót töltötte. Eközben egész, séges gyermeknek adott életet. A csecsemőt megfojtotta ós elrejtette az ágyában. Az oszlásnak iudir.o hoines,. tel a fogházörók taiájHak nr*J. Pödör Margit most őssxbünle lesül jot«-\'ösa>i egy év* börtönt kapott
— (Agyonlőtte a fatolvajt, í elmentettek j
Pozsar i yVenc igali ardOár la^jpu. son éi\'tc Tóni i-e<euc ig.tU Jai<ost,. •iai enmttt bosszút torrau. e, e^te •* lalu végén mefeías\',*\' a* erdőőrt. Dulakodás
hyiuiU iíOSMU\' ií)VüÍ»«m»«i. .\'(t^uüiMtiC
luuu »ie.eüv«t. a tuivuitjSzén meguUa-piloLla a jogos i^nvenelnteí es az wuo-urt ii. Uneu o.gO, \' j i j . i j ^
— rTavaazl KabftUInk)
mindegyike elsőrendű budapesti műhelyekben kószái. Legújabb modell-kabátjalnk kirakatainkban láthatók Sohuts Áruház.
Megtámadták a gyakorlatozó ejtőernyőtöket
Konstantinápoly, március 17 A török hadsereg Konstantinápoly közelében ejtőernyős gyakorlatokat végzett. • A lakosságot elfelejtetlek azonban értesíteni ezekről a gyakorlatokról, nürc azok kaszál kapát ragadtak és megtámadták az ejtőernyővel földre szálló saját katonáikat.
Még az idén eltüntetik a zsidótörvények kibúvóit
w Ungvár, március 17* Lukács Béla, a MSP országos elnöke Ungvárott mondott beszédében kijelentette, hogy az eddigi két zsidótörvény sok módot ad az ajóla való kibújásra, ezért a párt álláspontja szerint a harmadik zsidótörvényt még ebben az évben meg kell hozni ugy, hogy azt ne lehessen többé kijátszani.
•Egy kis szerencséjük.-- U yolti — mondogatták néhányan a mérkőzés után. Igaz, hoc^ a szerencse is segítette n Vnpitt csapatát, de szívvel, lélekkel küzdött n csapat és ;iz eredmény még nagyobb- arányú is lehetett volna a helyzetek alapján. Azonban n vendégek jobb és szebb futballt játszottak. Viszont nekik nem sikeröltek a lövések. A jól játszó ellenfél ellen kiütköztek a vasut-védelem súlyos hibái, a rossz helyezkedő sek. Ezenkívül sokan nem tudják még rendesen a labdát kezelni, kapura lőni. Csupán az óriási küzdőszellem mentette meg a két pontot, A dombóvári védelem munkája a gótok olle-nére is tetszett.
Alig indul a játék Poór elszökik Vineze mellett, beadását Pum ravaszul fejeli a földre* ahonnan a hálóba pollan. 1 :0. A DVSE leszorítja a hazai csapatot, de a lövésekkel mindig baj van ! Sok a gólhelyzet ! Bán-hcíyi, majd Berki hagy ki nagy helyzetei, de a lG-ik percben a rosszul helyezkedő vasut-védelem mellett Schweizcr a tisztán álló Berki elé ad és gól. 1 :1. Mesits a kapu előtt két mélcrrcl fölé vágja a labdát i Ordító helyzet volt i Még az ellenfél kapusa is csodálkozik.
A második félidő 3-ik percében ismét a hazai csapat jut vezetéshez. Gőczi Császnak ad, ez ellenállhatatlanul tör kapura ős gól. 2:1. A 29-ik percben Csász gyönyörű beadását Gőczí bravúrosan fejeli, már gólnak látszik, de Vindich pompás érzékkel fogja ki a labdát. A 39-Ik percben Csász éles beadását Poór vődhetetienül fejeli a há-
lóbo, 3 : 1. Most a DVSE jön fel és állandó támadásának eredménye, hogy megzavarják az NVTE védelmet. Töke átfcjeli n labdát Lenkovicson, Schweizcr nyugodtan hálóba emeli a labdát. 3 :2.
Lcnkovics egy-két veszélyes labdát tetr ártalmatlanná, agö-lokról nem tehet. A két hátvéd : Tőke gyors, de: rúgásai ós helyezkedései nem mindig pontosak. Horváth is tévedett néha. A fedezetsorból (Németh,. Erdélyi, Horváth II.) Erdélyi emelkedett ki, míg a két szélsőfedezet sokat rombolt, küzdött, de náluk van legnagyobb hiba a helyezkedések körül. Poór megfelelt, bár gyorsaságával baj van. Az első félidőben nagy gólhelyzetet hagyott ki a lassú mozgása miatti A belsőhármasból (Gőczi, Pum, Mesits) Gőczi volt n legjobb, küzdött, épített, de viszont lőni Ő sem tud. Pum egy-két húzásán és a gólján kívül semmit nem csinált. Mesits eleinte rosz-szul adogatott, később jól segíted hátul, dc lőni Ő sem tudl Csász kél védőnek is gondot okozott, ha jobb lövfícsatárai vannak, más az eredmény.
Tukora (Kaposvár) jól mutatkozott be Kanizsán, alig vétett hibát.
_k—n-1-
Vereséggei jött haza a ZMNTE
PEAO-ZMNTE 2:0 (0:0)
Vezette : Füzér. A ZMNTE támadósora csődött mondott. Csöngelt lefogták, a többi csatár nem érvényesült. A védelem a két potyagóf ellenére jó volt. Az egyik gól ordító lesből eredt, a másikat Csondor elnézte egy
egészen gyenge szabadrúgásnál. Mihalecz (mint fedezet) Kitűnt a mezőnyből.
Szigetvári CFC—NVTE H. 5:1 (1:0)
Vezette :. Németh. A Vasutas utánpótlás nagyon gyengén szerepelt. And rí és Frísh a kiállítás sorsára jutott. A vendégcsapat megérdemelte a győzelmet, még ilyen gólaránnyal is. A gólokat Salamon (3), Gergely ós Szegő (1 l-esből), illetve Molnár lottók.
Eredmények
Feiencváros-WMFC 3:2 (2:2). Törekvés—Haladás 2:1 (2:1). BSzK^ART-SalBTC 5 :1 (3 :0). Újpest— iOsafltromos 5:1 (4:1). Klspest-Sraged 2;0 (1:0). Szolnok—DiMAVAG 0:0. flnirtmA—Tokod 1:0 (0 | 0). SFAC-DVAC 3:1 (1:0). PVSK-Tőrekfvés (l. 1:0 (4:0). KSE-MTE 3:2 (1:0). ZsSE-BMOVE 2:1 (2:1). DPAC—PBTC 1 :0 (1:0).\' KBAC-BTK 7:0 (2:0).
Baáapttt I. Mfss* m
M5 Tora*. Htmk. Kö*k*ratayvk. Hangiemetek. — Után* ótreod. — 10 Hírek. - u.io NemsetkÖsJ TiijeJző-twiigálai, — 12 Harangszó. Himnusz, [dőjárájjelente*. - 12.40 Hírek. -liUO IdŐjeiiás, időjárás jelentés. -I l.;i5 lllrok. — 14.45 Mösorismer-letés. — 15 Arfoiyamhttek, pisd árak, élelmiszerárak. - 16.45 idöjelsás, idő. j arás jelentés, hírek. - 17 Hirek sao-vák és msgysr-orosz nyervén. — 19 Hirek. - 21.40 Hirek, időjárásjeladás, hirek siiovák és magyar-orosz nyetveo.\' — 23 Hirek német, otosi, angol é* francia nj-elven. — 0.0 Hírek.
IÍUDAPEST U
10.20 Felolvasás, — 10.45 DlvatfudA. sliás. — "12,10 Balai\'-djkezenekur. — 13.30 A 2, honvéd gyalogezred zeno-kaiB, _ 15.20 Butlola Ede táncrene-kaia. — 15.40 Háziasszonyok beszál-getnek. — 16,10 G>errnexdéJután,
17.15 A kőzeílálási szoügálat közl*-méhyel. — 17.35 Haiigiernezek. ~> 1l* Dala Józseí eöadása. — ig.30 Pftr-tls Pali cganyzerekora, — V19.20 1. Wagner: A nürnbergi mesterdahiükiok, nyitány ás templomi kónis. nészleek az Operaház nV\'lsorából. 2. Gotovac: Szintfonlkiis kol>. Rószíct a tságrádi Faharrnon\'n Társaság hoaigver!«riyé-nck rtfüsorábái, — 19.45 KőzveUtás a Fővárosi Operettszaxházböl. •FitynV rilty.« Operett, — Az előadás után RáoS Béla cigánjxenekara. í
BUDAPEST II.
17.30 Ruszin haKg»tólannk. — 1B.30 Mezőgazdasági félóra. — 10 A Magyarországi Vas- ós Fémmunkások Kőz. ponÜ Szövetsége dalárdája, — 19.30 Francia nyelvoktatás. — 20,10 Dr. Dab recenl Sándomé mÉagjer nótákat eon-gorézik. — 20.30 FeloSyasás. — 2t Hunglemoiok. , > 4 J
ZALAI KÖZLÖNY
T-tulescu haldoklik
Genf, március 17 Titulcscu volt román külügyminiszter halálos betegen, válságos állapotban, tüdővészben Cannosban fekszik.
Darhn PárUban
Paris, március 17 nail\'in trjuj»magy VícbybűG 3 napra Parisba utazott.
\'SeowwöT
A Nagykanizsai Iparoskor 184!. éti márclai 66 23 ái, vai\'raap 1 a. !9 énkor, határozatképtelenség eseten 184!. nirílii M SO-áu, vasáraira d. e. 10 érikor az Iparoikör dísztermében, tartja
9. évi rendes közgyűlését,
melyre az Iparoskor tisztelt tagjai) van szerencsénk meghívni. Tárgysorozat:
1. Btnőkl megnyitó. -Jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag klküiilhic.
I. Jelentéé az Iparoskor 1940u évi működéséről.
S. Zárszámadások bemutatása. Saám-vlzsgáló bizottság Jelentése, felmentvény megadása.
4. Alapszabály módosítása.
5. IMI. évi költségelőirányzat inog-állapltása.
6. Ügyvezető elnök. 1 alelnök, logyző. 2 hámagy, vigalmi elnök, vigalmi alelnök, pénztárnok, 2 ellenőr, 3 szám-vlTjgáloblzottságl tag, 2 könyvtárnok. 10 választmányi tag és 5 póttag megválasztása.
7. Indítványok.
8. Elnöki zárazó.
Indítványok az alapazahalyok 9. g-a értelmében a közgyűlés előtt 3 nappal az Iparoskor elnökségónét beterfesz-tendők.
Zárszámadás éa költségvetés megtekinthetők a Kör hivatalon helyiségében este 7 éa 8 óra kötőit.
Nagykanizsán, 1941. mire. 10-án.
(átér léuel s. k. Daaa Lajoi s. k.
logyző. elnök.
A sasykaalisal klr. tBrvéayszik. P. I175/19W/5.
Hirdeiiminy.
Herceg Eazterhizy Pál klsa|illtónak dr bocsári Svastlce János és láraa! elleni kisajátítási Ügyiben.
\\, Szenlllsxló köiség (őrületén a 413-41I/1S, 411/17. 41 l/In. 411/15, 411/14, 411/13,411/12,411111,41 Uia4ll/9.:4I1/Bc, 411 a 6, 411/8 a. éa 411/7. hrez. Ingatlanokra,
1 a Uucsiilu község területén a 304/b, 304,\'c, 305, 30«/a, 308/b, 309, 311. 312. 313, 314, 815, 316, 317, 318, 319, 320. 321, 322, 323, 324, 325,326, 327/b,327/a, 328, 329. és 465.\' hmu Ingatlanokra, valamint
3.\' Pusztamagyarod .köziig területin az 117a, 1736/32, 1736/31, 1736-30, 1738 29, 1736728. és . 1739/27. Iirnzu Ingatlanokra vonatkozólag a nagykanizsai kir. törvényszék az 1881; évi XI. 1. I.c. 46. is következő {jíj-ai irtelmiben foganatosítandó kártalanítási eljárást (ol>amatba leli és a tárgyalás megtartására határnapul IMI. ivl április ki 4lk napjának dtUlSIt 10 óráját tUzle kl Sisntlliilo község ktrxsag-háiához,. amikorra és ahová a tárgyalás vezetéseve! megbízóit dr. Slur Dénes klr. törvénysziki bíró eli az össres erdekelteket a törvényes következmények teihe mellett egyenkint külön megidézi.
A klr. tönényszik távollevő vagy Ismeretlen helyen tartózkodó érdekeltek részeié gondnokul Adanlcs Józsel bucsutsl lakos közaígblrót kirendelt.
A klr. törvényszék tlgyelraezteli az ir-dekelleket, hogy s tárgyalásról való elmaradásuk a kártalanítás tekintetében hozandó érdemleges határozathozatalt nem gátolja és hogy az egyéni kölön irlesilés elmaradása, vagy a tárgyaláson való mag nem Jelenés mlalt Igazolásnak helyi nincs.
Nagykanizsa, 1941. ivl lebruár k7-én. Dr. Stur s. k. tszikl blróí
A kiadmány lillelétll i 01vaihat.tl.il m in. iintv.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
6568/1941.
Tárgy: 1941. ivl lóvlugálal
Lávizsgálat.
Az 1941. évi tavaszi haszonállal-vlzsgilat során a lovak (szamarak éa Ouvirek) vizsgálatát az alibbi helyeken és időben tarlom meg:
I. Március 20 árt, cafltörtökön Klskanlztári.
ViS ónkor a Ric-utcai szövet-kezeli bolt elölt a l\'ivárl-, IJába-, Sziget-, Nagyrác-, Jakabktill-, Kis rác, Alsőlemelö-, Feliöemetó-, Pápai-. Ráckert-, Varasdl (1—19. és 2—14. házszámig) ulcák lólulajdo noial részére,
9 órakor a Hunyadl-léri Levente OH hon elölt a Ba|«sal-, M ilomkertl-, Szépeinek!-, KOmös-, Rozmarfng-éa Cigány-nlcal, a Sienl Flórián- él Hunyadl-léri, végűi az Ország-ull (81-153 és 62-112. hu.) lólula|-dono ok részére,
Vili órakor a lent elö nem torolt klakanlziai lólulajdonoaok részére.
II. Március 21 én, pénteken 8-11 óráig Nagykanlzaán az ál-
lalvásátléren a nagykanlisil lótulaj-donosok részére.
Pelblvom a lölulajdonosokat, hogy a fent! Időkre és helyeké lovaikat (öszvéreiket, szamaralkat) korra való tekintel nélkül, léhát a csikókat Is, elö kall vezelnlök. Aki egypatásalt elövezetni nem kívánja a vizsgalat helyére, köteles egypatásait a vlisgálal ideje előtt három napon beid! állalorvossal megvizsgáltatni és az eiröl kapott bizonyítványt a vlzigálalot végző városi ni. klr. állatorvosnak a. vizsgálat helyén átadni.
A vizsgálatra való elővezetés vagy a vizsgálat megtörténtét igazoló bizonyítvány eladásának elmulasztása az 1928. évi XIX. L-c. 100. §. szerint büntetendő kihágás.
Nagykanizsa, 1941. máiclus 6. Tts Polgármester
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7215/1941.
Tárgy:
Harcszerű lövészei.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai folyó évi március hó 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 és 31-án, naponta reggel 6 órálól 18 óráig a Tölgyen erdőbtn levő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. A gyakorlat lorltinin alatt otl tarlói-koriul tilos, meri életveszélyes.
Egyéb tudnivalók:
1. Szépeinek községlöl bérelt taraiét lezárás alá kerül.
2. A lövészet robbanó lőszerrel la folyik, miért Is a (cl nem robbant lövedékhez nyu\'nl életveszélyes. Az ebből eredő balesetekért a kincstárral széniben semminemű kárigény nem támasztható.
3. Tekintctlel arra, hogy folyó hó 18-án bemutató lövészet lesz, a Nagykanizsa-Szépeinek! müul 8 ó á-tól 12 óráig lezárás alá kerül, miért Is a forgalom ezen Idő alatt a Sze-pelnek-Sotmáai ufón kerül lebonyolításul.
Nagykanizsa, 1941. márc. 14. m Polgármester.
A jelenleg ellenőrzés alatt álló
Alkalmazottak
nyilvántartási füzete
mar kapható
lapunk nyomdájában.
Ulllamos htlztartdsl készülék
mindenkinek ötömet szerezi
Teakannáig
Vasalók
Kenyérpirítók
QyorsfAzAk
Kávéfőzők
íróasztali Iámnak Hangulatiamnak Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy Yálasztékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLQYI-nÉI
Suajár-ut 2.
Hirdessen o Zului Közlönyben
1941, március 17
A .Ferapc }6wV kskttíJvlz régóla kilUnoen bevált báziizer megrögzltlt-székrekedásnéi ée annak iiilndeníéle káros következményeinél; biztos, enyhé és- gyorsan haló természetes hashaltó, mely számos be-legségiiél sz emésztést lltttjl és az llvágyal losOlía — Kérdc-tte rgeg
APRÓHIRDETÉSEK
-..i mau^HSiMrMi 11 itó Ibi, lu.Abbl Baj S llllír, h«lkHiaiD,
lllíi, mtMin további 110 l mii.
Komoly, ttiegblihttó mlaiaen.aUAiijrt keresek bentlakásra március 15 írt vagy
április. 1-iie. Cini a UatMbsi.
BanaSiaVxqáaWf. azaanal- telnsuk-Cxoiter Janó, Letanyr.
TlMla, Ugyea leányt vagy asszonyi (belátó Is lehet) mindenen munkára lelve-sielr. Suglr-ut 66/n. 786
S*aa)aMa* (elvitetik a Központ aaal.
lodábatu. . . - .... 78»
Irpáábá, 15603 slinltostk" kezdé
aés gyorsirónö má)uíra Irodai gyakor-I. Vargk, Klntljrn. W; 789
h azonnal ."telveuekv. Hont\' Kliolyni, Csengeiy-ut l. . 791:
¦•(klarkata) |ől lőző belárónö azon-nalra, esetleg áprltks 1-ire felvitetik- -Unk sütöde, ZTlnyl-otea 42^_792
Megbízható, rendes ml>a»««l*ái»l iprIUs: cliejáia lelvcisak..Sugéz.iil 38. 798
Egy |d (elveszek: Kii.
Kalalln, ErzséSet-tír 13. \' - 79fr
ADA8 VÉTBt
Ella étkezést buiKUnyíi 50- kg.-tól\'clail a Pulurs lőblzományosság a Mczögazds-lágl Közraktárak r.-t giimalinl leleptn.
- 775
Komiért káté éa több minden eladó. Pó-ut 9. 790
LAKÁS OZLETHELYISÉO
ákBSHsaialeai loraiaioik 2—3 szobás lakást. .RendőikaplUny* Jellgire a kiadóba.
HÁZ ÉS mOATLAN
3600 ? öl belliidéit I«|siölő, szép
gytlmölciősscl, karónak vak).akácos erdő-vet, cseripteíős tégla alsóplncivel, — teljes telstetelisael nlardá. Bővebbet Klas Szabó Járms, Oalambok, 793
Khaly-u. 9. számú, ház eladó. Eideklődnl lehel fziagyar-:u. 20., Meggyeslnél. 798
.¦..liiiiili.iiiáili I un \'¦
¦ íCUiSFUA -
ClwataiaaiM Sufar.u:—Ktiályutca is l«-
ail llozlliy MlkléaiUt-Zilliyí Miklós-utót —Sagár-uf ntvoriálonegs.aiiiay,brc>sttt kék kővel. Megtaláló kéiélli rülalom élitaíben sdja-Ie a hifidóbáii; -:
Éislt, alakit, aalgatei: Szuknsy kómll-vesniester. Cséngery-tit 13. 754,
r— kttSufiletlil *—j
I kilnrlonkl • Isslyl koraakorlőkuíl I I és Iparet«a^.«a<ffeaa4 bel I
/ tSOtlTtKAI NAPIlJie, Bsulja : „gSziszialájl « T. NsgykistW,
Felaióe kiadó: Zaisi kiri<> NybniatoUi s ,.l(l<i»zilsii||l á, T. UisyMiiliu"
aysstlájákaa Nasyksslisás. (Kyomdáári talál i Zalai Zir.lzJ
81a évtotjua 83 nam.
ftdnkogz nx árvízkárosultaknak I
Niigykaiiixaa, 1941. március 18. kedd
Ära 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
«* UmeMnbú: Font 6. aiáns.
3Up díiuUü
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EllDlIielínl ira : egy hóra » pengő 40 iiuér. Szerkesztőségi is kladohivatall telefon : 7a az.
A hűséges...
A régi, békevilág íöldredo-bott kis mennyországa elevenedik meg egy napra bolnapNagy kámzsán. Az alsóvárosi templom bucsunapja lesz, az Anyaszentegyház védőszentjének, Sz. Józsefnek ünneplése és dicsőítése.
Az írás csak ennyit tart róla érdemesnek megjegyezni : a hűséges József. Nem Örökíti meg egyetlen szavát sem. Minek 1 Hisz ez a többi erények éltetője, megtartója és foglalatja:
A hűséges...
Mint Isten örök végzésének időben való megvalósítója lép a történelem szinpadára. A 1 Kegyelem révén felismeri, hogy mi az ö élethivatása. Legyen aSz. Család feje, a Sz. Szűz tisztes őrzője, Krisztus gondviselő ol-talmazóia ; lebegjen a házasságt ban is étheri ragyogásban, testi érintetlenségben. Legyen Isten akaratának -hűséges; teljesítője.
A hűség,.. ., .
Vérzivataros Idők mezsgyéjén, a mindennel és mindenkivel megalkuvó aposztázia világában mire van \'leginkább szüksége a mai embernek, mint épen a Hűségre ?
Hűnek lenni annyit jelent, mint állni az Ígéretet. Ha egyszer szavunkat adtuk yalakineK. akkor az már nyilván nem a mienk többé. Ha akárkinek Ígértünk valamit, akkor annak joga van hozzá és lopás számba megy, ha vissza akarjuk venni az adott szót.
A mai világban nem könnyű állni az adott szót és a gyenge sohasem jut el odáig. Az emberi természel már magában véve is állhatatlan. »Egy ember sem meghúzható*. (Rom. 3. 4.) És a hithű Gordon tábornok ugy véli, hogy ha jól szemügyre vesszük az embert, kitűnik, hogy született áruló. így hát nem hősi tett az udolt szót megszegni, dé igenis hősi: tett megtartani.
A világ nem hisz a hűségben, meg van győződve, hogy mindenkinek megvan a maga ára, amelyen megvásárolható, pénz vagy cim, könny vagy vér.
Pedig a szeretel mindent elvisel és mindenen fetüláll; »erős, mint, a-halál*. (Én. 8,6.) És éppen, mikor a nehézségek jelentkeznek, a szeretet hűséggé változik. A hegyek -viharhoz szokott fenyőit minden oldalról tépázza a szél, de mégsem tágítanak s gyökereikkel annál jobban belekapaszkodnak a földbe E viharban álló fenyők felelt pedig ott feszül az ég , és megáldja őket,
Mikor Dostojewkíjnek ütött utolsó órája, gyerlyát gyújtatott
Inonfl futára megérkezett Berlinbe a Törlik-ország békés szándékairól szóló válasszal
Berlinben latolgatják az angol partraszállás kapcsán a görögországi német beavatkozás lehetőségét — Tovább tartanak a német-Jugoszláv tárgyalások az egyezmény megszövegezése érdekében
Istaiiibut, márdius 18 A török fővárosban ugy ^Hdják, ltogy Inonü köztársasági elnök falára ntegórkjo. ott Berlinbe a IlltfJer kancellár ílzeaiotóia adott va,"asszsifl. lltotókcs hely szerint
InonU válasza nem tartalmaz semmiféle javaslatot,
ugy liogy arra további választ uem keK vámi nómet vésirtA Jólérteiütt körök tudni v&ik, hogy Inonű clflíYk válaszában
háláját fejezi kl Hitler megnyugtató Menete felett,
amely szerint Törökországnak nem ktíH Wiiimitöl sem tarlanja nómet csajKUok-nak Inflgárlat bevoiiufiásá^ kaposot-latbau. A vö&wz, hir szerint, tejzögezi még azt is, hogy /
TOrÖkorszdg bikés szándékokat táptál szomszédaival és a Balkán országaival szemben
ós továbbra is minden igjok»zeló\\d. fenn akarja tartani a bókét.
Berlin tartózkodóan nyilatkozik a német-görög viszonyról A német-jugoszláv tárgyalások terén nlnca ok ujabb nyilatkozatra
Berlin, március 18 mctéiVűi német körök vtttemónye szerint kiél lieto, amióta a német csapa-tok a görög halár mentén uirtózkócí-u;ii\', nctm történt semmi otymi, emibö*-. arrn lehelne kövelkezlerni, liogy afNer mtet Birodalom itt katonai akciót kd-síitene tttíí. f
Zürich, mJirciiis 18 ItUni miiAcges inegfig>-dők vú;-m,v nye szerint a dijitomöciai heíyzei nagyon megrosszabbodott néinel--görög vUzonjiaiban. A Neue Zürjolver zei. Umg szerint a némel kulOgy-nitnísziéf riuurban, aliol eddig mindig tafiaigsu-lyozlák, liogy a német—görög visiZony nem változott, most döntő módon ir.o,/ rosszabbodó tm/ik vélik azt. Berlinben
erflaen cáfolják a görög-olasz fegyverszünet tárgyalásokról elterjedt híreket.
A német—jugoszláv tárgyalások kaS kap-csoMban BcrtmLea kijefjwtik, liogy im,t látnak okot ama, hogy pfebea 8 kórdósl>en inindimtalan nyilatkozzanak.
Btflgrád, htáreius ¦ í8 A l\'olltika berlini tudósításban szá-
mol l>e arról, ltogy ilfolökfts német lui\\>en fu\'vetcllók a kérdést, vájjon leliotsöfcesjc n6net beavatkozás a BiH-kánoii í A kérdésre közvotfton váfUiszt BlWjJíiflRUaj kapni. Mt^kóvdezUJk ez-nlán, hogy történt-e valtozíis a német— görög lielyzctbcu. [írre az volt a fefle-let, liogy
„már nem vagyunk abban ¦ helyzetben, hogy a kérdésre válaszoljunk".
Et a kitérő válasz is rcudkiviA jeffog-zetes a mai hatyzetbm. Mindamellett táta-láitos a meggyőződés, hogy ha további angol erők segitségéta. tij bonyodalmek ötkiáasfc elő, ez reJióOe-nöl maga után vonná a/nétnvt le avatkozást. UgyaneziM az ercrfmóiWycJl járna az is, ha AthóiÜKui uoirt járna sikeriel a nómet közbevetés.
Bdigrád, mÜTchiS 18 Beriinbon a német—jugosaaiv tár. gy alá sokkal kapcso&tbati Megjegyzik, twgi\' a tárgip-alások >-áftozalS\'Uul f< iy. pak tovább s azok cel)a: — nvi^gszOi-vs\'f,o.\'iii azt a raega&tpodást, uinclbrőt annyit beszólnék az utóbbi ntpokbun (tij>lomáciai körökben.
Szörnyű éjszakája volt ma Bristolnak
Berlin, március 18 A némel légihaderő ¦ száz és száz gépe bombázta mára virradó éjszaka Bristol ahgol várost. A halottak száma rendkívül sok. Mikor a légiriadót már lefújták és az emberek kiözön-
ős elkérte az cvangéliumos könyvet, mely egykor Szibériába kísérte és igy szólt feleségéhez : >Anja. én mindig nagyon szerettelek ós soha még gondolatban sem csaltalak meg*.
Persze vannak sokan, akiknek oly ¦ könnyű ez a hűség, mint a szárnyak* a kócsagnak a vállán, melyek messzire röpítik ; másoknak viszont olyan nehéz, mint a vasbilincs a rabnak a lábán. De akár könnyű, akár nem, a hűséget senkinek sem szabad megtörnie, inkább
lőttek az utcára, a német támadó gépek ujabb raja jelent meg Bristol felett és tovább bombázta a várost. Egy nyilvános óvóhelyet telitalálat ért, sok ember a romok alatt pusztult. Egy templomot is bomba ért, amely-
a hűség törje össze öt!
Megtartani igéretünket, mikor senkinek sincs módja az ellenőrzésre, annyit jelent, mint\' hűnek lenni. A szkeptikus azonban azt mondja : Miért legyen az ember Önmagához hü ? Miért uralkodjék a tegnapi én a mai Én-cn ? RttWdJen egyes napnak megvan a maga joga, a maga eseménye.
Tehát kell lenni valami talajnak, melyben magunkat lehorgonyozzuk, hogy szilárdan és En-ünkhÖz hiven megmanidluts-
ben szintén sok ember keresett védelmet a légitámadás idejére. Itt is sok a halottak száma-Berlin, március 18 Ma reggel kisebb
angol légi erők behatoltak Németország északi része fölé,
Több helyen robbanó és gyújtó bombákat dobtak le, főként polgári lakónegyedekre. Több polgári személy életét veszítette.
Hevea olasz támadások Albániában
London, március 18 Az angol fővárosba érkezeti hírek megerösitk, hogy hétfőn hajnalban, erős tüzérségi előkészítés után, heves olasz támadások indultak meg az albániai arcvonal minden, de fÖIeg az északi és középső szakaszán, különösen Oslravicától északra. Hétfőn egész nap, még esto is tartottak a rendkívül elkeseredett harcok.
Anglist ¦ francia bank meg-mentett aranyára vadászik
RÓma, március 18 A Messagero jelentése szerint egy angol hajóraj jelent meg Martinique körül a vizeken. Martinique szigetén őrzik ugyan is a francia állambank egymilliárd dollár értékű aranykészletét, amit annak idején oda nien-\' tettek ki. Az olasz lap megjegyzi, hogy ez a tény nagyon jellemző az angol szellemre és erkölcsi felfogásra a volt szövetségesével szemben. Anglia, amely az Egyesült Államokban és DéJamerÍKában nagy aranytartalékokkal rendelkezelt, már a háború kezdetén kényszerilet-te szövetségesét, hogy először az használja fel tengerentúli értékeit, az angol értékeket későbbre tartalékolták. Anglia elve változatlan : — az arany min
symk egész életünk folyamán. És ez a talaj — Isten.
Nem tudjuk még, mi következik ránk, hogyan és mikor sodródunk bele mi is a katasztrofális világégésbe, a hűséges Én-nek azonban talaja az Isten és igy megbékélt lelkülettel, kötelességéi állhatatosan teljesítve néz mindig a jövőbe.
A holnapi nap Ünnepeltje erre tanit és bátorít valameny-nyiünket.
P. Bánás Gyula
CL F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolányinál.
den elölt. Ehhez a magatartáshoz logikusan csatlakozik Angliának a volt szövetséges ellen életbe léptetett éhség-blokádja is.
Ham aaalttak partra aitflol hatónak Gttrttgaraaásban?
Róma, március 18 Rómában aláirtak az olasz—\\ jugoszláv kereskedelmi egyezményt, amely az 194 íj-42 gazdasági évre érvényes. A kontingensek a tavalyinal magasabbak lettek. Jugoszlávia elsősorban mezőgazdasági terményeket szál Ml Olaszországnak. A két ország megbízottai szeptemberben újra összeülnek, hogy a terméshez viszonyítva kiegészítsék a megegyezést. Fontos megállapodás jött létre Olaszország és[ Jugoszlávia között vasúti forgalmi kérdésekbtn is.
Vichy, március 18 A viehy-i gőrök követséget felhatalmazták annak a külföldről származó hírnek megcáfolására, amely szerint angol erők portra száfltak volna Görögországban.
Róma: „Anglia már etv***ir tétté a háborút"
I líómn, március 18 Az olasz lapok éies megjegyzésekkel kísérik Roosevelt magatartását és leszögezik, hogy az Egyesült Államok beleavatkozott Európa ügyeibe, amikor döntőbírónak akarja feltolni ma
f|át a jelenlegi háborús viszályon, anélkül, hogy ludná egyáltalán, mi felel meg legjobban az egy tömbben 180 milló embert jelentő Európa érdekcinek. Leszögezik az olasz lapok, hogy Roosevelt az amerikai segítség sürgős voltának hangoztatásával maga is elismerte, hogy Anglia lulaidonképi>cn már elveszítette a háborút, legfeljebb arról lehet szó, hogy az amerikai segítséggel még egy kis időre lelket vernek belé.
Ellustult az alatt amerikai alalmlaxar-hajó Franota-erajraejbaa
.Washington, március 18 A wasliingtoni francia nagykövet tegnap hosszabb megbeszélést folytatott Roosevelt elnökkel. Utána Roosevelt kijelentette, hogy megtörténtek az előkészületeit élelmiszerek küldésére a meg nem szállt Franciaország szamára. A vöröskereszt rövidesen megkezdi cz-irányu tevékenységet. Franciaország vállalt minden ellenőrzést a szállítmányok megérkezésével, kirakodásával és eloszlásával kapcsolatban.
(Folytatás az 5. oldalon)
a „Ferenc József keserűvíz
régóla kítQnöen bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak\' mindentéle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható ter* meszetea hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést favitja és az étvágyat fokozza. — Kérdezze raej OtVOSÍll
á főfspánné hangversenyére berceg Festetics György és felesége Is Nagykanizsára érkezik
Ismét nagy zencmüvészeli és társadalmi "eseményre készül Nagykanizsa és a vármegye közönsége. Az esemény színhelye Nagykanizsa lesz, időpontja április 16. Ezen a napon ad hangversenyt Zala vármegye főispánjának, vitéz gróf Teleki Bélának hitvese, Mailáth Mária grófnő a kanizsai volt zeneiskola hangversenytermében a Keresztény Jótékony Nőegylet meghívására s annak rendezésében. A grófnőt fivére, Mailáth Pál kíséri zongorán. Jelen lesz a kimagasló művészi esemény alkalmából herceg Festetics
György és neje is Keszthelyről. A jóságos lelkéről immár Zalában is közismert főispánná a hangversenye teljes bevételével a Keresztény Jótékony Nőegylet gondjain óliajt segíteni ós clő-mozrJQtnnJ, hogy majd a szokásos téli, Erzsébet-napi kiosztáskor minél több éhezo-fázó kanizsai gyermek és felnőtt jusson hozzá a szerelet adományaihoz. A rendezésben Vannay János, a zeneiskola igazgatójának készséges segítsége könnyíti meg n Nőegylet előkészítő munkáját\' i <0
Felülírás Zala vármegye lakosságához!
A nmlt évi rendkívüli súlyos [azdasági év után a megáradt \'olyó vizek és a hihetetlenül felgyülemlett belvizek sok magyar család kis hajlékát döntötte romba, vagy sodorta el a nehéz verejtékkel megmunkált mezők vetéseit.
A Kormányzó Ur Őfőméltósága atyai gondoskodással a Nemzethez fordult az árvizsujtolta lakosság megsegítése végeit. A kormányzói felhívás alapján a m. kir. Miniszterelnök Ur ugyan akkor kiadott felhívásában akként rendelkezett, hogy a lefolytatandó adománygyűjtések során felajánlolí pénzadományok Az árvízkárosultakért\' cl nevezés alatt a m. kir. postatn-
j karékpénztárnál 150.700 szám alatt nyílott csekkszámla javára fizethetők be,
Hógy az adományok összegyűjtését rendszeressé tegyem, gyűjtői veket és csckklapokat fogok a föszolgabirák, polgármc* terek, községi elöljáróságok, valamint a varmegye területén megjelenő\' lapok szerkesztőségei részére kiadni azzal, hogy a társadalmi, jótékonysági * szervek a gyűjtést mfnel szélesebb körben lefolytathassák.
A gyűjtés befejeztével a polgármesterek, községi elöljáróságok az adományokat egy ősszeg ben fogják a Miniszterelnök Ur állal megjelölt postatakarékpénztár! csekkszámlára befizel-
I194U mAfcjüf 18
Varasi Mingo Keddtől péntekig
VILÁGATTRAKCIÓ! Az idény legnagyobb és leggyönyörűbb filmje 1
A tökéletes színes filmek csodája.
A szerelem, a gyönyör és a halálos vógzet bámulatos találkozása.
VIII. Henrik és Boleyn Anna forróvérű és (éktelen természetű leányának, Erzsébet angol királynőnek legendás szerelmi regénye. -\'
Bette Davis, a drámai filmművészet királynőjének, Erről Flynn, a legférfiasabb hősszerelmes, Olivia de Hevilland, a legszebb fMmosiliag együttes filmje. Aktuális VIIAghlrad&l
Előadások kezdete mindennap 5, 7 és 9 órakor.
B AZAft. UDYfiR»
T«Wm s 55.
Legszebbet :: legolcsóbban!
ni» 0 gyüjtőivekel pedig hozzám beterjeszteni.
Azokat az adakozókat, akik adományaikat már a megadott csekkszámlára befizették, vagy közvetlenül fogják befizetni, fölkérem, hogy adományaikat a csekkszelvény beszolgáltatása mellett o gyűjtők ivében bejegyezni szíveskedjenek.
Zala vármegye mindenkor áldozatkész közönsége elölt nem szükséges ecsetelnem azokat a pusztításokat, melyeket az árvíz az ország\' egyes vidékein okozott. Tudom azt is, hogy a társadalom teherbíró képessége más oldalról\' is rcndkjvüii módon igénybe van véve, mégsem mehetünk el szivtelenül Magyar Testvéreink nyomorúsága mellett. / ¦
Ezérl azzal a kéréssel fordulok a vármegye lakosságéhoz, hogy a Kormányzó Ur nemes szivéből eredő felhívásnak tegyen efegel és ki-ki tehetsége szeriül adja filléreit vagy pengőit szerencsétlenségbe\' jutott Magyar Testvérei megsegítésére.
Zalaegerszeg, 1941. március 10-én. \\
Zala vármogye alispánja
Hm leUjtö*iíc!
_ A Kárpátalja ftíiszabadi-
1I3Í ÍS1 tását követő átcsoportosK lás kenetében a ní. .kir.
12. kerékpáros zászlóalj SzotyyárólJ Zajgón át Dolbára mene.eftt, lltkfözbtn Marton Lajos kerékpárja megséritftj mire nevezett J.unczer Ferenc kerékpárossal, aki a szakasz szeWWje vc*i, maradt. Amikor azután ayor<**n kiju-viiollák a hibát és felzárkózás cöjjá-)>ól a század után hajtollak, hirt«feüfí 6 ukrán Mkctá orvul megtámadt* öke[. Kerékpárosam* azonban nem1 ijedtek meg, hanem bátron és elszán-tan vetették magukat n támadókra, akiket piítaitttok efeut leküzdötték1 -6» foglyul ejtetlek. Ezért a tettért Marion ás Lnnczer kerékpárosok a bronz vitézségi érmet, kapták Jutalmul
- Naptár: \'Március 18. kedd.\'Rom. kat Sándor pk. Protestáns Sápdor. -Izrael. Adar hé 19.
A Jifeftrá* kaziaUsBtttás tolat* SárvS
IMI mVdui 18
ZALAI KÖZLÖNY
TBrt oxüaiBt, régi czBat pénzt é« tört aranyat
magas napi áron viszek BARANY ékszerész,
Horthy MtHöa-ut 3. (Po.Uv.1 .i.rnb«.)
4 Kék Kereszt hírei
A nagykanizsai Szociális Misz szió hölgygárdája március havi taggyűlésén Berlin Ágostonná elnöki megnyitó beszédéhen hangsúlyozta, hogy »több lelkiséget a társadalomba 1« — ez a Kek Kereszt célja és ezt szerelnék belevinni a város társadalmi életébe is. Szebb lelki életet mindenüvé !
— A mi utunk — mondta — a keresztény közvélemény csendes irányítása.
Ezután visszapillantás! vetett a két elmúlt hónap missziós munkájára és beszámolt az E délvi-est sikeréről, amely neVjö-vcdclmét cníőlví testvéreink fel segítésére fordították, /
Iiéró Cecília nővér/bejeion tette az április 1-én/délután 6 órakor a városháza/dísztermében rendezendő Paohászka emlékünnepélyt, amelynek szónokai : dr. Dám Inetf főiskolai tanár! Barin István/ piarista házfőnök, dr. Almásíy Gyula törvényszéki tanács iínők, Berlin Ágostonná elnök isszony és Berti Gizella ta litónö. Szaval Szerdahelyiné Bi án Júlia, énekel Rácz Alajos i ezénylésévei u Szent Imre kóru;
Április 2-án regből kezdődnek a háromnapos lelKigyakorlatok a müveit hölgy közenség számára, amit szintén a\\Szoc. Misz-szíó rendez a piarista kápolnában. A konfcrcnciabcszédckel dr. Dám Ince főiskolai tanár a kiváló egybázszónok^s tudós professzor mondja,
Ceeilia nővói* záróbcsz< a tőle megszokott szár fejtette ki a Kék Kereszt cél tűzéseit: — a mni ujpogány; korszakában a keresztény köles én vallásos felfogás fáklya vivője legyen minden missziós-hölgy.
Megint betörő Járt a Magyar-utcában
Nemrégen betörő járt a Magyar-utcáiban és Vellák kisgazda lakásából több mint ezer pengő készpénzt elvitt. A betörést üér József követte el, okit elfogtak, de később Szombathelyen megszökött őrei elől.
Míg az ország bűnügyi hatóságai hajtóvadászatot indítottak Dér elfogatására, a Magyar-utca 05, sz. alatt ujabb betörés történt. Ezúttal Schreiber Józsefhez tört be valaki, aki a helyzettől ott ismerős lehet. Míg a család az esti litánián volt, valaki uz egyik szekrényből kiemelt 200 pengő készpénzt.
A nyomozás folyik.
Ma felejtse el — a szere- « vUha N ttt ItfSzebt} WIbIüzÜJo I lllíg. Minden alkalomra a legszebbet
Tulipán virágüzletben
uwalieU be.
Triton: 502.
Zenei műélvezet, amelyhez az utca adja a kíséretet
MegvaKoni
Valamikor liaMJoitom, hogy komoly zeneJnyeneek csukott szemmel szók-li\\k hallgaiHt " luuigvcrtouv-száuío-kat« hogy se a imüvosz kiáUísa, mozgása, se a szemen M LáiZűrűdÖ sönmlféte ó\'méuy, még a ftű színe, mintája, vonalai se vonjaa ik o\\ semmit a Jaki e^öibxa, haaeuí minden idegszátuk mhide.i bcfogadjókel-pességével csak a muzsikát igyák magukba.
, nekem ez a magos-rendű uerjai élvo.-.ás sohasem sikerült. Ila lehunytain a szcuiO.r.el, németebb lesz röglön « világ bennem, nrá. ha nyitott szemmel iiózcki dobogóval és « székso.
u^ni mé/is e-ok lanyafi.Hlno\'iu\' "rSoltííti^szein1-rtífa v.iQró zene!ia()ígatásit.,
i-íl szoktam, ugyanis járni R zeno^ iskola hongvcr.seiije\'ie. Ami javít* hatatlanok közül vsfió vagyok, akik igenis eljárnak. szentl.cn öztafl másik, sokkal uépe.o\'»b szoktáviiíi, amelyik nem Jár tf. Nem, egy fdl világért sem. Te a másik fe* világért sem maiad d" whóaiiát, BhbB az újság Úgy szokta kezdeni a te-számolót, hogy >...ott \'láttuk,..-(Ejnye! 1 Nem k-aa&no ezt bevezetni csakugyan a zeneiskolai hangve^e-nyekne! is? Te megszüktfóic hirtelenében a sok ]>Ö kanizsai kuHur-liMÍlény!)
Hiszen tudjuk: — elvből nem járnak a zeneiskolái)". Meri ez vagy az nem pttsxlk az iskola1, körűi He ha vannak komoly zenei "¦kuHtirJgé\'. nyék, akkor nem lehetne a személyes, részien inkább várospolitikai elveVet kü\'iön Rákban lartanii A fűrdövizzd. muszáj kiönteni a gyerekei is? \'
Mindez őzért jutott eszeinte, márt a zeno\'skola uj otthonában uj hangversenytermet is kábáit s most.végre lesz o^y zenei ok is amire a inem láttuk olt« szekta tagjai lúvalkoz1-
batnak.
Mert mi m\'nden történik ebben a leiemben például egy r^jgyeffaeny-matiné alatti
A zongorán a ziTJGkf.liesi.el ieg-niagasabbimdü finomságai tengnek, bongnak. Halk, leheOe-inyl tczdü\'-á. .sekl.cn a zenei vUág szc\'lichv-óriassisiink gondolatai ka,y.irognak.
Ugyanakkor.,.
Harsány csinnadrattával zenekar vonul végig a hangverseny terén* . ablakai a\'?atl.
Pár perc múlva autó tülköl, a szembejövő íejeskocsl ijedt vágtában zörög az aszfalton. Kocsis és s^ffíir egymás utáQ ordítanak.
Az utca lulsó fittén alighanem ablakokat nyitnak vagy csuknak Iw, inert a I iangvors.cnvten;m fután, a lcgs?.ebb pianissimo közien, vidáman cikáznak végig az ablaküvegről\' visz-szaverödő íénypamacsok.
Aztán vad itfcngö-beri egészei kerékpár szól lnio a gordonka méily, barna zengéséLo.
Friss, éUes gyerckhung süv\'t végig az ulcán. Újságol kiabál, llorizö férfihang t\'zcdszor kLall az dfiziáadt rikkancs utáiij^-tTjság! uj.ság. uuuj-sááá
"\' tSzt rom csak hallja, hanem látjr is az utcai KVhiszinten eSl.elje-zett hűiig verseny lerem közönsége. Ilati\'a és tátja, ha akarja, lti nemi. De lillja 6s hal Hja á dobogón szereplő muzsikus Is.
Hogy az ablakokon áj beltukucsáa az utca kiméiet\'fcn prózája, esen még csak Iclietno segíteoi, lia mindenki ólno a receptlol; — lesnék a muzsikát ln-lumyi szemmel In/^gatid. De hogyan zárja ki i»z ember a mno\' műélvezetéből az vitca goromlía hangjait? A főjébe mégsem dughat vattái a hangverseny közönsége!?
llogj\'an .íel.eine védekezni mindez elEen ?
A .szekta, szerint műiden ilj.cn panasz azon nyomban megszűnne, hu a város megszüntetne1 a zene-iskoliU-
Az iíx\'tékesek szerint sehogyan sem le\':et védekezni, mert oünds fedezel és azt n zcnpiskoV-i sení tud leiemleni ahlióz, hogy jobb áSlö táliátjezóst kitpjon a v.irosintk tíz u Hamupipőke-sorsra jutott kul luiw lázmányi\'.
fin mégis tanácsolok valamit: — próbáljuk meg szeméTiyi kérdések fólretóe\\!\\-Lft szercni a zeneiskolát\' Szeietui magáért a zenóírt, « művészet mindenfeléit áíó emberi ó.-tó-kéóit, szépségéért, líz a «zero:ot lenne a togjobb védekezés in\'mden ijlan, nini ebien a városban megakasztja B eenQ\'üko.ti körül a végvári magyar ktdliua kiiciebóljesedését,
¦ , ibt)
Csökfeíuiea vidéki városok pótadókulcsa, ha rmuhzník a függőkölcsönttket
A Magyar Vidéki Sajtóludó-sitó budapesti jelentése szerint a vidéki városok kiadási tételei közölt állandó és igen jelentős
teherként szerepel a. függökől-csönók törlesztése és kamat-szolgáltatása. Több vidéki város ujabb panaszára a Városok
BÚTORAINK
kSziamartari tartóaall,
szópek .
és mégis olcsók.
Most vásároljon, merj még régi, olcsó árban tudjuk kiszolgálni!
K^p^ic in 8« fcorliáas
Nagykartlxaa.
Szövetsége most ismét napirendre tűzte ezt a régen vajúdó problémái, A Szövetség ramutal a külföldi államok példáira, ahol az államhatalom hathatós intézkedésekkel megszabadította a városokat a súlyos kölcsönter hektől. A magyar városok jelenlegi összes függöturtozása 148 millió pengőre rug, viszont az elmúlt 5 évben kölcsönállomá-nyuk mindössze 3.5 százalékkal csökkent. A Szövetség az egész ország érdckébenállónak tartja a függőtartozások rendezését s felterjesztésében kéri a kormányt az intézkedésre, mely esetben jelentékenyen csökkenne a vidéki városok pótodó-kulcsa.
C. S. Forester: őfelsége kapitánya
C- S. Toresier moumuOilfális Honi*
blower kapitány ragánycUdusá uz
SfZy-^ utolsó évek egyik e^uia-/ gyobb köuyvsikeje. A re* gényrüáus báron* regő. nyél, a \'Szerencsés lia^atérésli, a \'Csatahajót\' és a .Mvnekülö színek.-ei ogjellen haiabnjas kötehen kapja
a magyar olvasó.
Honiljlower kapiláuy, Ofcsége kapitánya;, a tcii&eroszel lovagkorauiak bőso azoknak uz időknek ércből ÖnlÖlt alakja, amikor a tengerészet u legbősio ohb, iegegzolikiisabb kffttnd volt. Ma a sorsdöntő tengeri háboruU Idején különös vonzó aktuSŰaláSl kölí-csönöz Forestef legényének, hogy Íz. galmfts, W4cgieieliUh\'» cselfnkinényéimk külső kerete a három akkori u«gy tengeri hatalom, Anglia, I-\'ranciaorszi^g 6s Spanyoloi-szág óVt-haüá)h;iroa a tengerek és ezzel együtt a gyanualoíc Metil urnlomérl. Nemcsak az óiCipok végteíen csula\'.orón, hanem a világpolitika és diplomád^ mezején, sől az
ZALAI KÖZLÖNY
1941. MjrgjUj 18
ÓVJA SZEMÉT!
4» vtiisfuljud billiómmal egw \\t> Illó
ZSOLDOS GYULA
irfasttltr, élriztrbz íj láísserésamesler,
Fflut 8. (¦ Koíona-nillodavsl nemben) Eifdell ZtlM leiietín, tifimíroii. Ii,inírrj>. min-i!ínijjm Jivttaiok Sicmorvotlr«c*pltk(IkiialUM
egyéni indiánlok és szenvedólyck síkján is minden eszkówoi foiyík a regényben et a nagy küzdoteirí. Hornba ér kapt lánynak n toijoroV folc\'tl uralomért JfözdŐ britt ftótto egyik vezérének kemény metszésű alakja, ílcr.eii váük ki n mnlkivfíl mozgóim™,, izgalmakkal icfiolt történelmi háttérből.
Horriblowöi\' rem\'csnk e.-énjeiben, ha Vfittí hibáiban ós g\\0Hi>OíéSOÍAm ic cfész ember. Igazi férfinak mutatkozik nemcsak hivatásában, teem óletén«!í egyetlen nagy szenvedélyében, |3d(y Barbara Wel efSey|-.ez, a Narpo\'eonf leverő WeCSüngion luigához fuzfidíi szerelmében. Amig Ilomliower (fórkezik pályája tetőpontjára ós sze tíltíónck betóljesul\'ósóhez, ii kn[ohai ai|*>rmVnl és szeielmi k>,t<endok ezjcrszmü oVfl\'ogó füzérében gyönyörködik az olvasó. Ka. gadjuk ki a regény szóníialin ó\'do\'.e1-sebbnól érdeke ebb /tfenetoi kőzöí HprabJower kalandjai a közép n«riüú trónbitorlóvá, ezzcR az cmteri fenevaddal, aki féfisttiicek kópzefl\'^migát; vagy menekülését a francia fogságba! a N\'ajioleont gyiVoSÍi royalista markit ós az angol ka ni lányba sze elme. hugu segítségével... A férfi olvasókat inkább a katonai Ós dipljur.Soiii, $ nő Qlvasókat a sze:e\'ani kJfcndok fogják megragadni.
¦ Ofelséjo kapitánya, a törié:.eem egyik lejSítin-edÓAe-cbb, Bcgvlharo. sabb korszakának a napcleoni időknek nagy regénye, art*4yet ezért jogguA kerosztel.ek o\' az Cugoltsxász Habom és béta-.. Egy német esztétikus -az angolszász szikem tÖméuy kivonatának\' nevezte el a HonuVouei\' tégffiy-trilógiát, am\'.\'lynek OFeesó^e kop\'tá-nya* teljes mttgyar fordilása.
OyOmSInBfát § §
rügyfakadás elölt ülleswn II A legjobb mtnöségU gyümölcsfát
Tulipán kertészetben
veheti.
Eötvös-tér 18. Telefoni 634.
Szabotázs okozta a pltsbu\'gi vasúti szerencsétlenséget
A l\'eunsüvánla vasuHarsasig ví\'tfta vonnia tegnap Piltsburg kózelóue:i az Óhio folyóba zuhant Mám mégiVDipi,-
. toltuk oz iílduzdlok síiimyt: — 5 ltofc.U ós tr>0 sefceriűlt. A y,isui igazgatósás megéVVapltotla «zl is, hogy a sze cn-
.esetlensége: szabotázs okuzti. Erre vonatkozó döntő bizonyítékok jutott4c\'
.az igazgatóság kozőLe. A szövetségi ltt.~ kos rendőrség megkezdte a nyomozást!
Matsuoba Oroszországba érkezett
Tokío, március 18 Malsuoka külügyminiszter EurÖpa felé utaztában átlépett a szovjet-határon. A szovjet-kormány külAnkócslt bocsátott a miniszter rendelkezésére.
Görög olasz ee be sült- csere
Belgrád, március 18 Hétfőn haladt át Jugoszlávián a súlyosan sebesült görögök első cserevonata. Ljubljanában a vonat hosszabban időzött, mert sürgős műtétei kellett végrehajtana. Görögországból 250 olasz sebesülllel indult el hasonló cserevonal.
BEHÍVTAK CörögországbiJi az lílii) — 41. évfolyam összes kafonaköWBsCil ós az 1987—40. évfolyamokból a l\'gi fcgyvO-Ticm tnrtnIcVkosait.
Őskori település-nyomokat találtak Orosztonyban
A korai és neolit kőkorszak emlékei, avar és honfoglalás kori leletek kerültek a Városi Múzeumba
A régészei számáré eddig még ismeretlen területet fedezett fel a napokban K. Nagy László, a nagykanizsai városi múzeum fiafal tisztviselője. A közeli zalamegyéi Orosztony és Kere-cseriy községek halárában löhb terület van, ami arra enged kö-vetkezfetni, hogy az ősember, mnjd később a kelta és eymber törzsek, sőt az avarok Is tanyát ütöttek ezen a vidéken.
*A közeli Aranyhegyen primitív kőeszközöket, a Fehérhegyen pedig az \\>,.tíh kőkorszak néhány ritka péUányát sikerült megtalálni. A közeli Jnkabfa-pusztán félreismerhetetlen avar lélépnyömok láthatók. A természetalkotta, védett helyeken, az úgynevezett Nagyvizi oldal i melleit húzódtak meg az Őskori emberek földhányásokban, barlangokban és kunyhókban, amit bizonyítanak a tűzhelyek nyomai és az ott maradt jellegzetes avar cserépedények primitív, mázatlán példányai.
A közeli Zalavár és Pogány-
¦ vár vidékén a honfoglaláskor és később a keresztény Árpádházi idők alatt is éltek pogányok, behúzódva ezekre a vidékekre. Erre enged következtetni az úgynevezett »Táltos-temető*. Itt, a sírokban, emberek és lovak együtt vannak eltemelve. Innen csupán egy réz-hon foglalás-korl szerszámdisz példányát sikerült megszereznünk. Ez a munka ázsiai stílusra val, dű magyar kézből eredt.
A kőkorszakbeli leletekéi még mindig a babona szolgálatába állítja a nép. Az úgynevezett *Ia-posménküket néni adnák ki semmi pénzért hanem a tehenek lőgyét kenegetik vele. ha azok kevesebb tejet adnak.
A városi múzeum kiküldött tisztviselőjének nagy segítségére volt a kutatásban az Oroszy Farkas család, valamint Vigh Sándor orosztonyi tanító.
A nagykanizsai Városi Múzeum úttörő munkát veszeti és gyűjteménye uj értőkekkel gyarapodott.
Tovább bonyolódik a menekült iroda letartóztatott alkalmazottjának bűnügye
Hírt adtunk nemrégen azokról a visszaélésekről, amiket Török László, a menekültek polgári irodájának fiatal alkalmazottja követett el Nagykanizsán. Az egyik menekült katolikus pap is űzőiméinek áldozatai között van. A rendőrség hosszas nyomozás után TÖróköl letartóztatta és átadta a kír. ügyészségnek. Törők szlovák származású, nem magyar állampolgár, állítólag egyik nagykanizsai vá-
rosatya közbenjárására fogad-Iák fel a polgári -menekültek irodájába, amit azután ilyen módon *hálált meg-.
A kir. ügyészség indítványára Török László ellensdr. Ahnássy Gyula törvényszéki tanácselnök, vizsgálóbíró elrendelte a vizsgálati)!, valamint a vizsgálati fogságot. Az üggyel kapcsolatban bűnvádi eljárás indult egy szabadlábon lévő gyanúsítottal szemben is.
á kétnapos garabonol bnszonegyeíés vége: — 700 pengő veszteség és hat solyoa bflnWés
Az ördöu-bibliu nagy bajba ránlotl bele mar igen sok embert, mégsem okul-. nak rajta a kártya-
szenvedély megszállottjai. Nem veti meg ezt a szórakozást a falu népe sem, a hiba csak ott van, hogy nőm csak szórakozásért levelezik a 32 levelű bib-
Értesitjük a t gazdaközönséget, hogy az Országon Földhitelintézet által folyósítandó kózéplejáratu
sozdakölcsöniJk-
re szóló igénylések összegyűjtésére és felterjesztésére intézetünk kapott megbízást. Bővebb felvilágosítással minden hétköznapon a d. e. 9—l-ig tartó pénztári órák alatt készséggel állunk az érdeklődők rendelkezésére.
Nagykanizsai Takarékpénztár.
lllff-IIilliÉiiü
vnékarniuHttM — Nagykun**
iBwitTiW
•SM\'siBEte
uyíxt ElpvUtlltt
Woitder kerékpárak wiyr walaitaetéfcbam.
Hát, hanem egymás kifosztására, a könnyű és könnyelmű meg gazdagodás, a vakszerencsén alapuló pénzszerzés vágyától vezetve.
így történt Garaboncon Is, a hol "Molnár Ferenc vendéglőjében Dörgőnye József és Fülöp Sándor neki ültek huszonegyez-nl és annyira belemélyedlek a játékba, hogy másnap este vették csak észre, hogy illenék már abba hagyni egyszer. A két napos játszmában részt vett Magyar János, Szabó József és írj. Borda József is. Elszámoláskor Dörgőnye 700 pengős veszteséggel hagyla el a esatalcrct.
A hagy mérkőzés hire eljutott a csendőrök fülébe is. Mivel a 21-es tiltott hazárd-jálék; a kompánia a nagykanizsai járásbíróság elé került. Itt Molnár Ferenc korcsmárost 180, Dörgőnye Józsefei 150, Fülöp Sándort 100, Magyar Jánost .50, Szabó Józsefet és ifjú pordaJózsefet (i—ti P pénzbüntetésre ílélték. Az ítélet nem jogerős.
HÖSIIDÖÍÍí
Ml iíjsiSg a budapesti élelmi-¦xernagyv ásártr lepen ?
A Magyar Vidéki Sajtótudó-sito Fővárosi jelentése szerint márc. 7-től 13-ig vasúton 210 vagon, továbbá 100 tehergépkocsi és 335 lófogalu kocsi érkezett vegyes élelmiszerrel, valamint 703 ketrec álőbaroniíi, 200 mázsa vágott baromfi és Í\'IOO láda tojás. Az előbaromfi és tojásfclhozatal emelkedett, a vitgottbaromfl felhozatala esőkként. Az előbaromfi piacon az árak tovább szilárdultak, a vá-gottbaromfi piacon h szilárdu-lás nagyon erős. A tojáspiac árai a nagy kereslet folytán szilárdan tartottak voltak. A zöldség- és főzelékpiacon áz árak nagyjában változatlanok, kivéve a melegágyi sóskát, amely 00— 120 fillérrel olcsóbbodott kilón-kint, mig a paraj ára a. hidegebbre fordult időjárás miatt 35 fillérrel emelkedett. A gyümölcs piacon közepes forgalom mellett az árak általában nem változtak. A közönséges alma. ára 20 fillérrel, a sárgabélü narancs ára pedig 4 fillérrel emelkedett kilónklnt. (:)
7 millió peogó fölé emelkedett a Magyar Általános Hitelbank 1940. évi nyeresége
A Mngyar AttolKnos IUKfluiOil\' dr. Fubinyi Tihamér in. kir, titkos tanácsos <ftiók-\\-ezórjgozgaló oliőkBole ul:>l\' a napokban tartolt ttufeóIXMi megi\'ila\'-pilotta ftz 1940, flzletóv mtói\'jo^t. A kOrtjlntoll tiszta m*res/si 7^i7ii.l00 liílijí/í, szejnl»a az eltízö évi 0,417.17!\' IXBjjŰMea. l\\z itjazgatosJg tíz 0 ,Hó 1.0.™
M\\. mjrclui 18
zalai közlöny
FERENCJŐZ5
KESERŰVÍZ
összehívott kozgyíuó-ue\\ javasolni fogja * re z\\*5 nyenkánt ugy, mini lapály— 1.50 p<n3Ő osztalék fixciásél, továbbá a tanaOétoinpoknak 700.000 non tővel, a nyugdíj- és jóléti alapoknak 2,150.000 pengővel .való javnd.:fc. mázasát, a fennmaradó 3,089.711 pengőre nézve pedig mzt fogja indltvár pyozJU", hogy az az 1941. ulzunér számlájára vitessék e\'Ő.
A bank .pénztári forgalma az előző évi 4.7 míl\'.íárd pengőről az 1940. üzletévben 5.7 müffiárd pertgőie, a \'folyószámlák for-gatonft pedig 13.4 m\'lííni\'d pengőről 14 mEffárd pengőre nőit. Az intezemél e^tfflyeze\'t betétállomány Q tavalyi 31Ö míJfió pengŐ\\e\' srertu, (b-m 337.5 millió peigöre szaporoditt.
A Hitdjank a m^Blárdos Veuházási programra fo&anatliavólele óta a kincs, tár ált ab igénybevett rövid lejáratú Intelekben mintegy 88.5 mHííA jiengö-vfü vett részt és a 400 nriííiós Nemzeti Beruházási Kölcsönre, ame\'iyuek liar-niadUt része 1040-ben ke\'ült kibocsátásra, az intézet részben saját, résztea az érdekkörébe tartozó. vAT-aNok, valamint ügyfelek jegyzése alapján összesen mintegy 91 millió pengő belize-tést teljesített. (:)
Az Ipar és a ken skedelem érdeklődésének előterében áll a Budapesti Nemzetközi Vasár
Az egész világ gazdasági életére a háború ütötte rá bélyegéi. A nyersanyag és a munkaerő-hiány miatt mindenfelé irányitolt, sok vonatkozásban korlátozott termeléssel találkozunk. Nehézséget jelentenek a forgat mi korlátozások is. Mindezekéi lenére azt látjuk, hogy Európában a koratavasztól kezdődően sorra megtartják a nagy áru-mintavásárokat, még pedig eddig meglepően kedvező .eredménnyel. Lipcsében több, mint 7000, Bécsben mintegy 3000 nagyipnrvallnlat sorakozott fel.
Nagyon biztató jelenségnek tekinthető mindez a május 2-án megnyíló Budapesti Nemzetközi Vásár szempontjából. Régi ta pasztatat, hogy a magyar áru mintavásárt időben megelőző nagy európai vásárok eredménye erőteljes hatást gyakorol a vásárunk jránt mutatkozó érdeklődós alakulására. Ezzel ma gyarázható, hogy a két szomszédos vásár sikerének láltára, az ipar és kereskedelem részéről most ujabb jelentkezési hullám indult meg a Budapesti Nemzetkőzi Vásáron való részvétel tekintetében, a már meg-megvolt csoportok ujabb jelent-•kezőkkcl bővülnek s általában országszerte fellángol a vásár-látogatás iránti kedv. (:)
T.
,a T j
AMERIKA zárolta a magyar köve telesekéi, azzal az abszurd\' indokoflás-sal, liogy Magyarország •német urasom alatt van..
A BREMEN ncvfl bloyd-gözös fedélzeten tftz ütött ki Az öÍWk meg folyntnaüjun Voít a jeíentés érkezése, kor. (
STATARIALIS bíróság elé kerftíhek a pestkörnyéki kézlgránat-rej tehetők, akiket m* ietartoztatósrya heTjeit**.
A VOLKSBUND budapesti helyt cso portja a Vigadóban tartotta ntalaftó utósét Basch Ferenc fftfcökiésével.
A NYIT AS rendvádök (K&na Józ»r és társai) ügyét most tárgyalni.oz ötös tanács Budapestté.
(Folytatása
Egy amerikai vöröskeresztes zös már útnak is indult, hogy élelmiszert vigyen Franciaországba. A gőzös sűrített tejet, tejport, vitamin-készítményeket, gyógyszereket és ruhanetnüeket visz egy és negyed millió dollár értékben. Az angolok 300 tonna zabpehely és dara szállítását nem engedélyezték.
Dartan ma utazik el Páriából
Paris, március 18 Darlan tengernagy Parisban
2. oldalról)
tartózkodása alatt hosszas megbeszélést folytatott az l oltani német nagykövettel. Utána Paris érsekét," Suchard bíborost fogadta. Darlan ma utazik vissza Vichybe.
Az angol követ a jugoszláv miniszterelnöknél
Belgrád, március 18 A belgrádi angol követ tegnap délben hosszabb megbeszélést folytatott a jugoszláv miniszterelnökkel.
Japán uj erőfeszítésekre készül a kínai háború befejezése
és az ir nép egyaránt ellenzi a háborúba való \'bclesodródóstés nem engedik meg, hogy országuk hadműveleti területe legyen a Hadviselő feleknek. Írország nem tűri, hogy bárki elvegye kemény küzdelemmel. megszerzett szabadságát. V
Ausztráliát súlyos veszély fenyegeti
Sidney, március 18 Ausztrália helyettes miniszterelnöke kijelentette rádióbeszédében, hogy Ausztráliát a legsúlyosabb veszély fenyegeti. A sziget-földrésznek, mondja, fö vid időn belül súlyos válsággal kell szembenéznie.
Hajóroncsok a tengereken
Newyork,,március 18 Egy partőrző amerikai hajó ról jelentették, hogy Bermuda szigetek közelében megtalálták egy 3125 tonnás amerikai gőzös hídjának egy részét, árbocát és mentőöveit. Arra következtetnek, hogy a gőzös elsüllyedt A 25 főnyi legénység sorsa ismeretlen.
A Pacific Star nevű angol gőzös megrongált állapotban a rio de janeíro-i kikötőbe érkezett, javítás végett. A hajó féloldalra dőlve alig tudta elérni a kikötőt, nem is állt be a dokkba;
T0M0, március 18 A Kkldball küzdő japán haderők főparancsnoka a Japán fővárosba érkezett, ahol ünne^ióiyes fogadtatásain i\'észcsiie.iék. A főparancsnok kiiiali. gátason jele lt mWj a császár előtt, akinek leszámolt a kinai hadi helyzetről. Utána a főparancsnok rérusvá-leléve\' hosszú me^bcszát\'ts volt a{t*Wf. figyininísztériiimbaii. Az ériekozle\' után a f őrparancsnok njságirók előtt kíjeflon-telle, hogy a kinai hál>oru döntő szakaszáig érkezett éi Japánnak ujai* erőfeszítéseket kcíl lesnie a kmai háború mielőbbi bérezése ó\'dekSbha. A japán népnek, mondta, most.minden ere" ól latba keCIl vetn\'e ás szükség van a nwkóngl kormány fokozott tám»-galásáni, liogy ez minden e\'éjével a nemzeti kormány szolgái a tára ájljou. Növelni k»ii a harcba vcictt hiderő létszámát ói a hadiany\'ig-meiinyíségei.
Gibraltár készülődik
Madrid, március 18 Hir szerint mától fogva délután 1 órától 6-ig lilos mindennemű közlekedés Gibraltár katonai negyedének utcáin. Lázasan dolgoznak a légvédelmi meg erősítésen, bombabiztos tavernák, folyosók építésén.
Írország nem hagyja szabadágát
Dublin, március 18 De Volera ir miniszterelnök kijelentette, hogy eltökélt szándeka Írországnak megőrizni a semlegességét. Az ir kormány
Árdrágítás miatt letartóztattak egy nagykanizsai magántisztviselőt
Budapest, március 18 A budapesti királyi ügyészség v^-Sulaosziáiyu Gullrmvm Károly, Nagykanizsán, 1893. évben szökteti, izraelita, nős, magánliszlviselő, budapejti lakos eSen árdrághó visszaélés min-lelte miatt az előzjéfes letartóztatást <H-rendel le, mert az a tényállás nyert megálEarátást, hogy Budapeiten !940
Őszén körftlbeiöl 150 vagon tűzifát az ál-kormánybiztos álhit megalapított quintálőÍKnkent 3.35, gie\'.vc 3,75 penjö legmagasabb ám.U magasabb áron, 4.50—640 pengős áron adott el. Az előie\'jes íetartóxlotást dmendelő határozat oTSen Gutimann KárofliV fe\'folvamo-dást jelenlett be. A nyomozás tovább folyamatban vw. (MOT)
Munkára sorozzák az angol nőket
Az angol munkaügyi miniszter a sajtó számára közölte, hogy sor kerül az angol nők foglalkoztatására a gyáripari termelésben. A végrehajtást illetőleg konkrét intézkedések még nincsenek. Lehet, hogy kor osztályonként, esetleg körzetenként tartjók nyilván és hívják
be közérdekű munkára az angol asszonyokat ós leányokat.
Liszt-gondok Jugoszláviában
Jugoszláviában rendelet jelent meg, amely kötelezővé teszi a gabona- és hszt-feleslegek felajánlását állami felvásárlás céljaira. A jugoszláv kormány egy ben bevezeti az állami liszl-egyedámságot.
Rozsdamentes és alpacca evőeszközök
3&mu» májon testvérek
rswrtesi.aíjMteloAiáa| szaküzletében. Qio«é ér«fcl
— (Nagykanizsa védőszentnek Ünnepe)
Március lőrén, szerdán Őno^i\' a katolikus egyház Szent József ünnepét. Széni József Nagykanizsa városnak Ősidőktől fogvi p-«gy védÖWitje, Ug>\'anciak védösyuijéne\'; ÖBnepéj ftli a Szent József e;iyházköznej, viJaraint az 531 éves Széni József plébánia-Ebből az »liná)ir/>ól bucsu lost aiís-rendek iJó-íúnia-tempáomában az ,flp-nepnapok isientisztrietí sorrendjével
— ÍA Kat. Legényegylet)
március 20—22:én tartja exáv\' leUá-gyakorlaiát. Kft\'oni i^ijos r.Vros4ödi plébános tartja a szeiitbeaéOeket, )l»9-lyek Blte 8 órakor W^dÖdnek- Mintkju pártoló é« rendet lagot szerclelte\'f sivár az egylet. (1)
-— (A pedagógiai szamlná-ii untokat)
a vallás, és közoktatásügyi nínfoxter rendelőié érie\'melKin a foJyó tskoud évben május ói június hónapokíban MB megtartani, amikor &z uj Iwite.-v ás utasilás megjelenik é; az érdeke\'ttk előtt lsmere\'.cssé váJik. \' i
~ (Katholikus Alicló Magyar-
< szent ml klós ón)
A deceartjerl műsoros katolikus\'adnál i« jobban sikerült a március lOjin cs;e mezrendezell Kalolikus Ako!ó. A kis községnek majdnem minden lakosa, a szomszédos Magyarszerd >1 .eHyröl és Boesküiből is számosan voltak Jeten. Az iskola tanterme kicsinynek bizonyult a kb. 500 főnyi közönség befb-gadására s. többen az udvtrról lutiff. gallák az előadás okát, Be zá\'t Gyutay István körjegíző, Vaja Jáik>s. V-Uásos lts|mia)je*el szavalt Nith iirzsábet,
\' SzalKilosi Márjn, Páffi Anno. 6i Sebák József, A szávaiatokul i^lanltotUi, az
\' éneke! vezfilte Sáray Gyűli tanító.
— (Átment a cséplőgép egy gyermeken)
Súlyos szerencsét>oníég törtónt a Z*~ bikarosboz közét fekvő Ujmajorban, a mely Schenkánger föklbirtokos tulaj-dona. A mezőn a munkások iay-u^ árpát veletek. Olt foglalatoskodott íltiivuit Józwf 13á.e( gye ek is, aki valahogy e\'»*eit ét a vetőgón kereurtüi ment rajla, ugy liogy feisöcombját sulyosaii összetörje. A nagykanizsai mentők a súlyosan sérült gyermeket beszáltilotlák a közkórházba.
— (Elcsípték a balatonfenyvesl fosztogatókati
Balaionfenyve en sorozatosan törtetitek lopások, baromfiak tünteík el, n»jd nrtn ketrecestől, vHi-l...st tértek fel ás külán-böző tárgyalóit vittek el ismeretlen tettesek. rM^ülósűrüí szerint 3eg utóbb Moletz nánei fővárosi tanár Páimu vit iájába es Rakay Árpád alezredes Lötty vá\'Jájába törtek be, amorrnanvugyan-csak különböző tárgyakat vittek\' el A cs<7i(lörség elismerésre méító bmvmt-ral egy-kettőre kinyomozta a tetteaowt. Az egyik ezy helybCÜ rrAmkanéBküli ifjú, akinek á&ilóiog kát, nem h«;>t^K társa volt. Egy ottfe\'jejtett bot ve* ¦ nyomravezető, amit a csomagolás te. gííliinücn otlhttgyolt a [etüte.
— (Tavaszt kabáUlnk) mindefylke elsőreodQ budapesti mü-
helyekben készül Legújabb modell-kabátjaluk kirakata lakban láthatók SohÜU Áruháa-
ZALAI KÖZLÖNY
IMI, nijrdug 18,
Mcghult Tltuleacu
GmtA íitiln-iiis 18 TiluWu volt román loutugjmiiiisí. Itr ae agyik oonnos-l szsntttóríumbiui^ má ÓJswUcn liAromneg>«d 12 órakor, 58 éves koriban meghalt.
Fegyelmi Ogy lesz egy Ipar-testületi koríes-nyomtat-ványból
A legutóbbi nagykanizsai ipartestületi elnökválasztás izgalmai tovább tartanak. Mint a tisztújító közgyűlésen megállapítást nyert,1 az elnökválasztás alkalmával az ellenzék bjyan kortcs-nyomtatványt is használt, amelynek hangja és tar\\ tahna túllépte a mértéket és kitételei sértőek. Miután a szerző kilétét sikerűit megállapítani, az ügyet átteszik az iparosság fe-gyeínü testületéhez, az Ipartestületi Székhez, hogy az vonja felelősségre a szerzőt és szolgáltasson elégtételt az elnöknek.
— (Elm»gyait>sodott görög kalmárok)
A Takar márciusi száma iija; Magyarország több városában, igy Ungváron is, igen sok ideig gazdag górög L.ím.ii..!. u-zóbea uv-.\'.jtuiu.iMi ¦( a km-raskedelcm, Kzek a gazdag góróg kai% marok azonban idővel egészen be e M vadtak a magjarságba. Ungváron )>él-dául az ntotsó görög szertartású to-metós 1879-bm volt. A szabadságharc egyik honvódezredesonek fiát (emelték ekkor. A szertartás kózltfll a [pHJp móg görögni éncke\'-t, do rrfár u kar oroszul resi)ouiIeáli. A régi görög knSnórok utódai luii n jólK\'ngzi\'isu M^dje, lMva ós Szalmáry családneveket vL\\e\'ik.
közöl tzgnanus érdekűi (iidósítást « Film---Szjnttáx—Irod&luut ÜJ száma. A lap tudósítói beszámolnak a nagy metropolisok oelérol, a szhiliázH ós rümcscuiAijékről s egy^gy interjú is torkitju ezeket a -kortörténeti, hely-zetjelenlesekel: Jgy péMáuS az Améri-tóiba kivándorló nagy francia ttfaitetiL nesszel, Jojn Wbin-n**-\', egy másik interjúban a Brüsszelben vendógszö-replö Rökk Marik* nyztoíkbzlk a V$hi —Színház—Irodalom tudósUójánuk,
— A Hgi M«*Uki«I|áUl
munWjárói ir a Magyar Szárnyak most megjelent togujnt>b száma. A közli Szy Tibor százados oükkót felderítő lopulögéprők. Bisils Tibor őrnagy Jógik*óiükáját e» Udv-Hy Jend százados repülöhireit. A Kzópen illusztrált renúröbip «z l^gjesult .UNnbk, legieiejének ujabb géptípusait ismerteti. Mutatványszámot " kiadóhivatal (Vili., O\'Aöi ut 120 tegyen küld.
Kedd
Badapest I. radoria
«Lio Tom». Illrek. Kftzlaményvk HangWiMtek. — Utána étrend. — 10 ilirek. - 11.10 Nemsetköci viiJeUö uoigájal. — 13 H«nngacö. HtmnuW. IdöjáráíjeJeutéh. _ H« Hírek, -13120 IdöjeUó*, idöjáxa*j#«nté*. -íl.i.i lUrak. - 14.45 Uusoriaw*r-Méa. - 15 Aríoíyamhltek. piaci árak, •I«uu«*r4r*k. — .«,45 lilíijektas, idfl. járasje%it4«, lilrek, - 17 Hírek a4o-vák és maflyar-oroax nywrt«u. — 19 Hírek. — 21.40 Hírek, időjárás jelentés, hixak ixlorak ót magyar-uro-u. nyelven. -- 23 Hírek német, «ku, angol ás tranci» nyelven. — 6.0 Hlr«k.
BUDAPEST k
17.15 A kózoRátási .szolgálat ködo-q^áiyei — 17.35 Haugpiwcvjok, -»
18 Dal« József i\'öadása. - 18.30 Farija Pali cgányx»r.»kara. — 119.20 1. Wagner: A nűrnfcergi mesterdahioiftík, nyitány és íenrpkimi kórus. Hészfeek az Opcraliáz műsorából. 2. GotoVJc: Szimfonikus koló. Itészlct a hejgrádi Filharniottiái Társaság hangversenyó-uek műsorából. — 19.45 Közvetítés a Fővárosi Operettszínházból. •Fityti-ritty..- Orrereit. — Az előadás után ítácz liela cigányzenekara, f
BUDAPEST IL
17.30 Ruszin hallgat óknak. — 18,30 Mezőgazdasági fólöra. — 11) A Magyar-országi Vas- ós Fénmmnkások Köz. ponti Szövetsége dalárdiljO. — 19.30 Francia nyelvoktatás. — 20.10 Dr. Dab receni Sándonió magyar nótákat soa-gorázik. — 20.30 l\'elolvaaás. — 21 Hanglemezek,
Szerda
BUDAPEST k
10.20 Felo Vasas. — 10.45 Mispófl I.ájps előadása. — 12.10 Haílgflainezek, Surányi Rudi cigányzenekara. Martzy Johanna hegedfll. ~ 15.45 í&ókely Mária zongorázik. —^ 10.10 A)W » marhából konteiv -S**. Közvetítés az ungvári szö\\o ke ctlröl, a na^vdábionyi orszi^gos vásárból 6i a ci\'glédiikuniervgyftrijólt. A kőzveütést vtaű[i Huu\'uszky Sándor.
17.15 A Rádió Sznlonzcnoknni. -FeloCVaVás. — 18.30 Niktüa C\\otics énekel, — \\l9.20 Kcnióuy Akos jazz-zojigoruszánwl. 19.10 Major Tamás véneket ntond. — 20 Az Operaliáz zcnokaia. — 2!í Oláh Kátknátl cigány unokára, — 23^5 TánclemOíok. BUDAPEST II,
18.30 Olasz nj^íVo^taiiís. - l9-k0r lí(azks\\rt-aenekar. — 20 Hirek. — 20.10 Kodály: SzóSőgordonka 20.45 Tatay Sándor ílloszílé7 Táncicinozek.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
6S6B/1041.
Tárgy: 1941. M lóvlisgáUt.
Lávizsgálat.
Az 1941. évi tavaszi haaionállat-vIzcgAlat során a lovak (szamarak és Öizvérefc) vizsgálatát az alábbi helyeken és Időben tarlom meg:
!. Március 20-án, cintörtökön Klakanltsán.
7í8 órakor a Rác-utcai azővet-kezetl bolt elölt a Plvári-, Bába-, Sziget-, Nagyrác-, Jakabkutl-, Kis-rác, Aliőtemelő-, FelsÖemctÖ-, Pá-pil-, Ráckert-, Varasdl (1—19. és 2-14. híiaaámlg) utcák lórutajdo noial restére,
9 órakor a Hunyadi-téri Levente Otthon előtt a Bajtui-, Malomkerti-,
Sxepeinekl-, Köimös-, Ro»marlng-és Cígány-utcal, a S«nt flórian- és Hunyadl-térl, végül az Ország-ull (81-153 és 62-112. híz.) lötula]-donook rétzére,
Vili órakor a fent elö nem sorolt kiskmlzsal lötulajdonosok részére.
II. Március 21 én, pénteken S—11 óráig Nagykanizsán az ál lalvásártéran a nagykanhsai lótulaj donosok részére.
Felhívom a lóulajdonosokat, hogy a fenti Időkre tv hclyekie lovalkat (Osivínlkel, szamaraikai) korra való tekintet m\'lkin, tshát a cilkó-kat Is, elő kell veieiniök. Aki cgy-pa\'ésiit elövezetni nem kívánja a vizsgálat helyére, köteles egypatásalt a vizsgálat Ideje előtt három napon beltil álatoivossál megvizsgáltatni és az étről kapott bizonyítványt a viztgálafot végző városi in. kir. állatorvosnak a vizsgálat helyén átadni.
A vizsgála\'ra való elővezetés vagy a vizBgá\'a> megtörténtét [gazoló bizonyítvány átadnának elmul^aiiása az 1928. évi XIX. t.-c. 100 §. szerint büntetendő kihágás.
Nagykanizsa, 1941. máiclus 6, t» Polgármeete.
6570/194L
Táfgy: A mirhshusJ<jik uja, megállsplllsa.
Határai
Az árelleju!tf^eVoifciágo8 kor-Tliányl IzTÖsálöl, valamint Zalavármegye ellBpánjálól nyert feihatatma-?ás alapján a mafhahus-árakat a következőkép állapítom meg:
1. I. rendtt marhahús ára kg-kinl 216 P,
2. II. rendtl marhahús ára kg-kint 1-84 P,
3. a tisztított vesepecsenye ára az I. rendű hus aránál legfeljebb 40%-kil lehet magasabb,
4. pacal, (Ögy, egyéb tisztított behzeivek és marhaorr kg-klnt legteltebb 060 P.
Az I. rendű marhmus csík a benne levő csonltal áiusllhaló, a II. rendű marhahús pedig legfeljebb 20% nyomatékkal hoibató forgalomba.
I. rendű húsnak tekintendő a marhahús hátulja, II. rendűnek pedig az eleje.
Ezek az árak a mai naptól kezdődő hatállyal érvényesek.
Nagykanlisa, 1941. március 17.
Polgármester.
Lakása disze lehet — ^_^_
-» kis zenegép
Ext «i u Siszm gyirl n| lypum kétzaiék«t r«u-latllüetésro mogvolieil
SZABÓ ANTAL
rádió-üzletében Fö-ut 5. Telefoa 91.
Nagykanizsa megyei v*»n potgármestetitAl.
7459/1941.
Tárgy: A iietléahuH, aulí íj fl III Ionná itlnak a|lbb megillapltáu.
Hirdetmény.
Ko, liii i.l lenem, hogv az Ipar-teitUlet liiKlKiii axakoiztálya az is-tllenörzea orttigoi Vorminyblzlo aának 28.600/MI40. A. K. az. rendelete alapján » \' «ertí»liu», zilr én azalonnaárakat \\iz alábblak szerint állapította meg:\\
Scrléihus egyáíges áron Oldalas Z,lr Há|
Szalonna, bőrjel Nagykanizsa
2-20 P 1-80 P 2-28 P 2-20 P 216 P \'1941. március 17. Polgármester.
rima urad/almi kar
25 Ifdavü tétotnkbea kapható a termelőnél B»t1hy*ny»u1o«2S.
áMÓHUBETilll
AUAS
Komoly, mejjblih.tó Ktl«4.n««U*Myt
kerexk beallikiira mlrclui 15 ire vuy Iprlll. l\'ire. Cím • MnMbant
¦•gklahalé |iil HiS bc|4rán5 non-min, eittleg április 1 ire Iclvílcllli — Lenk taiSde, X.fi.yl ..(,,. 42 792
Ógyes k«lá\'«n« ielvél.tik, így Üg-uekrény tlídó. Bmíbettiri le|l»ó. — Kreaultr. 807
K«w««nolós c.elcd kircitetlk ii\'gáidl bírglxdiilgbln. lelentkfiál Bitlhyíny-nlca 28. SÜ9
Ai)AS vétel
PlnciMI li,in,ilu k«rasa«i-ráaa barmikor kapható, nagyobb mcnnyl-ságbtn la. Baihory-tUca 22 5
HeaumSirt rubai vcaaek és eladok. Márkira, Klrilyulca 31. tt*
Agytallat, baiiniltal la, vásárolok. Illacher Mályáa, Klrily-n 35. g5
ElaSrendU kargaaiailréaa eUdó. B6-«ebbet Jdiael Kberceg nt 88. ti. «02
FordTaaaaa auló, 5900 km. lutati, okion eladd. Kavaa aatoazakuilat 806
LAKÁS OZLETHELYISÉO
Aaaaaalt-a b araiak 2—8 siobia lakait .RcndSlkaplUuiy\' lellgán S U-
Jóforgalmu kaaaaaa*lialaSaaial beregiig miatt átadnám. Clm a kiadóban.
802
HÁZ ÉS INGATLAN
Több addmenlee magán- is birbiiat, hiibtlyct, izölít is líldeket koanalK Papp, Telekl-ut 8. 2303
Király ,1 ü. azámn tiáz eladd. Éideklídnl lehet Magyar-íj. 2a, Meggyealnil. 798
0ak«ata> ánaiáa. A bonokkomi-romi begyen, a ctlngal dalSben, cca 1000 ?¦81 aiSIS (oltvány) plndvel tlnkintei áirerti utlán eíidi. Aa Onkiotes amerei loljó hó 23 án teaz. íia. Miller Józselná.
8C5
ÍMM közlöny
FOLITIKal NKI-ILAP. Ds4Js : .KSigaiaeaágl 8. T.rtagykaalna-, ralelos kladi! Zalai Unly. Nyomatott : s „Kllaaiaaiitl «. T. Nagykialita*
syaaáá|itu ii.ijyku.ii... m (Nyomdttrl telai i lalal KánUtJ
?56699
81a érioljM 64. Hám.
AdakoM nz árvlakároaultaknak 1
Wígyitanlísa, IMI. március 19. szerda
Arm 1 2 fill.
ALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
; uibuim nétköxnap tiéluUu.
Felelős szerkesztó: Barbarlts Lajos
ElollzetésI ára : egy hóra a verni 40 filler. Szerkesztőségi és kiadoblvatau telefoni 78. az.
Délibáb és valóság
Viléz Kercszfes-lMseher Ferenc belügyminiszter minapi kaposvári beszéde agy fontos mi-niszteri tárcát betöltő politikus higgadt ós tanulságos megnyilatkozása volt. Szükséges éppen ma ilyen beszédeket mondani, mert" bizony a belügyminiszter Által füzfa-politikusoknak nevezett »né»boldogÍtók közül sokan járják az országot s működésük a nemzet egysége szempontjából* nem éppen örvendetes. Ezért kell, hogy időről-Ideíró megszólaljanak a felelős tényezők, akik már csak állásuknál fogva is inkább ismerik a jelen pillanat feladatait, azok megoldásának lehetőségéit és komoly felelősségérzettel beszíl nek a nemzet nagy sorskérdéseiről.
A bdügymiuiszter beszéde is ilyen komoly beszéd volt s a kül politikától kezdve egészen a magyar társadalom újjászervezéséig minden lényeges kérdést érintett Az természetes,:. b.ogy Magyarország\' a tengelyhatalmakkal való egyetértéssel keresi a boldogulás útját, hiszen nem csak csak a hála érzelmei kötnek bennünket hozzájuk, hanem legelemibb nemzeti és gazdasági érdekeink is azt parancsolják,, hogy tartsunk ki az oldalukon. Ezért a barátságért persze áldozatokat is kell hoznunk, de ezek az áldozatok nem olyan természetűek, hogy függetlenségünket és jövőnket fenyegetnek, hanem éppen ellenkezően, ezek megerősítésére szolgálnak. Ha Magyarország érintetlen fegyverekkel, a nemzet szilárd összefogásával éri meg a háború végét, akkor bennünket veszedelem nem fenyegethet. Nyugodtan bízhatunk a további nemzeti > céljaink megvalósításában.
Az ország belügyeire fordítva a (tót, a belügyminiszter teljes Őszinteséggel tárta fel azokat a nehézségeket, amelyekkel számolnunk kell a közellátás terén. Nenttá titkolta egy pillanatig sem, hogy- a rossz termés,, uz árvízveszélyek és talajvizek miatt a buza ós a liszt kérdése bizony gondokat okoz. Éppen ezért a Központi vezetés feladata az, hogy kiegycnlitsc a túlságosan nagy ellentéteket és ne engedje meg, hogy egyesek dúskáljanak, amíg mások nélkülöznek. A nehézségekkel csak akkor nézhetünk szembe sikerrel, ha többet dolgozunk, vagyis többet termelünk.
Ezzel kapcsolatban a belügyminiszter utalt arra a szomorú jelenségre, hogy ma sokan vannak, akik kevés munkával sok pénzt akarnak keresni. Ez téliesen korszerűtlen, és erkölcsié-
Forrponton a diplomáciai helyiét a Balkánon
A görög é* a tOrök fővárosban ínég dolgozik a német diplomácia — A tOrSk külügyminiszter Edenhez utazik — Írország Amerikától kért felszerelést 200.000 embernek
Hírek és cáfolatok amerikai vizeken megjelent német buvárhajókról
London, március la A* angol iégügvl és iKftbiztonsáfiji minlsziéritmi jelentése szerint a március 13-ról l-J.re virradó éjszaka a t^dO-vidék és Hristol t&\'xu intézett német légi támadásnak
1000 halottja és !300 súlyos sebesültje volt.
Bellin, március 19 T*#aap a késő délutáni órákban Ismét crós német Jógi Imrei köttfékfik indullak el- angol colpontok la\'é-
t Stockholm1, március 19 i lottón a norvég határ közxtóboui
a svéd határ délnyugati részén hévex ágyúzást hntieifah-
Kz ágymás 11 óra tájban kezdődött és.nogjed óráig tartott, Frederikstadt vagy Oiíó iróiryábó\'r. N<*it [ebet ludni, hogy léit vagy rtujorí csain lrmgjaii hallotlák-e a norvég partokon.
A ma délelőtt
kiadott berlini, de meg a londoni hivatalos jelenlés is igazolja, hogy a német harci repülők
elérték céljaikat és Anglia különböző vidékein nagyarányú pusztítást vittek végbe.
Manchester:
romhalmaz
London, március 19 A MTI londoni munkatársa járt Marfchesler városában s megállapította, hogy a bombakárok itt súlyosabbak, mint Londonban. A halottak száma 500. A város középső része felismerhetetlen romhalmaz. Az ipari negyedből alig maradt meg valami. Egyelőre gondolni sem lehel a romok eltakarítására. A tárházakban rengeteg élelmiszer és termény pusztult cl.
Elesett Keren olasz főparancsnoka
Róma, március 19 Orlandó Lorendini tábornok, aki Kelctafrikában hősi halált halt, a Kcrcnt védő csapatok főparancsnoka volt.
Az angolok aknákkal elvárták a Vörös tengert
közelében gyakorlatozó
amerikai hadihajóraj 7 tagbői álló egysége látogatást tesz
Sidneyben. A fogadtatás mintt az ausztráliai parhiment üléseit egy hétre elhalasztották.
Belgrád, március 19 A Politika londoni jelentése szerint az angolok a Bab-el-Mandel szórósnál aknákat raktak le s ezzel elzárták a Vörös-tengert. \' .\' \'
Sidney, március 19 Holnap az ausztráliai partok
Már 4 angol hadosztály van GörögorsragbRn
Róma, március 19 Olasz lapjelentések szerint négy angol hadosztály áll gö-
rög földön. Tráciából a polgári lakosság elszállítása folyamatban van.
Németország az athéni és ankarai tárgyalások további sorsától teszi függővé esetleges ujabb balkáni lépéseit.
Még tárgyat m n*met diplomaola Athénbon és Ankarában
\\ Belgrád, március 19
A jugoszláv sajtó vezető helyen foglalkozik a balkáni helyzettel, de állást nem foglalháanf lapok.
A Politika berlini tudósilója azt irja, hogy a német diplomácia az utóbbi időben kétségkívül rendkívül erős tevékenységet fejtett ki Athénben s ez a tevékenység még nem szűnt meg. Ugyanígy dolgozik a német diplomácia a török fővárosban is. Berlinben egyelőre hűvösen fogadják az angolok partraszállásáról szóló hircket. A német—görög viszony még nem változott ineg, de már rendednek nem mondható. Ainig a német követ Athénben van, nem lehet a diplomáciai viaeftny megszakításáról beszélni.
A tőrök ^erdőjét
Ugyancsak a Politika írja, hogy Inonü török köztársasági elnök Berlinbe küldött válaszát illelölcg még mindig csak találgatások vannak forgalomban. A törők parlament többségi képviselőinek csoportja tegnap délután titkos ütésen tárgyalta\'meg a tőrök bel- és külpolitikai helyzetet, de még mindig nem ke-
len törekvés s ha ez a mentalitás lábra kapna, a nemzetőngyil kosságát jelentené a mai időkben.
A belpolitikai és társadalmi, egyensúly fenntartása a békés munka és rend segítségével a rendelkezésre álló lehetőségek megszervezésére és az anyag szervezett elosztására irányul; Természetesen a fő kérdés a hadsereg fejlesztése marad, mert a mai időkben az erős hadsereg biztonságunknak ós nemzeti törekvéseinknek a záloga.
A társadalmi átalakulással kapcsolatban is volt a belügyminiszternek egy-két megszívlelendő intelme. Sokak szivéből bu-
szélt, amikor kijelentette, hogy ez az átalakulás nem jelentheti azt, hogy hangzatos jelszavak mögé bújva, a haszontalan szemét korüljön felül. Eiyick a társadalmi átalakulásnak nem egyének felemelkedése, kicsinyes személyi ambíciók kíelé-
fitése a célja, hanem az oszlály-üiönbségek megszüntetésévé! olvan magyar, leslvéri közösség felépítése, amely elegendő erőt biztosi, minden fajta nemzeti feladat teljesítéséhez. A reformok elkerülhetetlenek ós szükségesek a nemzet további\'ejlö-déséhez. De a reformok mértéke és mikéntje csak a legkomolyabb elmélyedés és vizsgá-
lódás alapján határozható meg. Nem azok teszik a legnagyobb szolgálatol az országnak, akik felelőtlenül a legnagyobbakat ígérik és meg nem valósitbal\'\') délibábokat vetítenek a félrevezetett tömeg képzelete elé. hanem azok, akik őszintén meg mondják a magyar tömegeknek, hogy az adott körülmények között mennyi és mi valósítható meg.
A belügyminszlcr kaposvári beszédéből az egész magyar társadalom tanulhat, de elsősorban azoknak kellene tanulniok belőle, akik ellen kemény, de találó és igazságos bírálata irányult.
LS).
/ ¦ -
tit—muM-l
l§4t, iHtoim iá
ö. F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolánylnál.
Weiler István nagykanizsai állatkereskedőt csalás miatt nyolc hónapi börtönre ítélték
rült sor n minisztereinők várt beszédének elmondására.
A török külügyminiszter Havannába utazik -
A török külügyminiszter Havannába; onnét Palesztinába, majd Egyiptomba utazik, hogy még egyszer találkozzék Eden angol külügyminiszterrel. A liirl még nem erősítették meg.
Lázam ütemben folynánk ¦ Sös\'ök katonai kéttAld* éémmk
Ankara, március 10 ^ Törökországban a katonai elököszfí. !1 íi\'tok ütem© mcggyorsitft, bár Jinng-snryozxak, libgy azok védCini jdEe-güek; Török vŰtemeny szerint a görögországi angol pai\'traszáTCás ía védelmi jtllegii, rdtkészölé-s arra az ecetre, ha Németország megtámadná GÖrá&rszA goi. Némeiorszag beavatkozása e-el&i az angol csapatoknak keíí gondoskod:-niuk a visszavonulás biztosításftróSX
Jtöma, március 10 Az olasz Cttpok körük egy nérmci tudósító iroda híradását, amely szerint német iííelékes körök vííeméme szerint az angolok görögországi parlru-azáttása módositoltn a némvt úfilásfog-lulásl az oíasz—görög viszállyal kaji-cAolaiban. Mérlékndó ofcisz kölök wm fűznék megjegyzést ehhez a hírhez, de nz olasz sajló fe\'tűnönek ininösili.
Az angol követ és felesége etataxott Budapestről
Budapest, március 19 (MTI) A budapesti angol követ és felesége március 17-én dél után a Mátyás-téri repülőtérről külön repülőgépen elhagyta Budapestet. Búcsúztatása alkalmából megjelent a repülőtéren üdvözlésére a külügyminiszter kép viseletében Ghiczy rendkívüli követ és meghatalmazott minisz ter, valamint a külügyminisztérium protokoll-osztályának főnöke is.
¦íJugoazléelsi bármi áron irtagvédi Integritását"
Belgrád, március 19 A jugoszláv közlekedésügyi miniszter Újvidéken mondott beszédében kijelentette, hogy Jugoszláviában mindenki legfőbb gondja, hogy bármi áron megvédje az ország integritását. A miniszter szembeszállt aJugo szlávia körül keringő, külföldről terjeszteti hírekkel és figyelmeztetett mindenkit, hogy őrizzék meg higgadtságukat, várják be nyugodtan az eseményeket, annál is inkább, mert Jugoszláviát senki sem fenyegeti.
(Folytatás az 5! oldalon)
A „Ferenc József* keserűvíz
régóta kUtlnÖcn bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan fialó természetes hashajtó, mely számos betegségnél az emésztési javítja és az étvágyat tokossá. — Kérdexra meg OJVOSAI f
A nagykanizsai törvényszék büntetőtanácsa —¦ mint megírtuk — Weiler István nagykanizsai, izr. vallású, nős, 27 éves ál lat kereskedőt hamistanuzás miatt felelősségre vonta, mert egy polgári tárgyaláson iagadta, hogy Kosztolílz Géza nagykanizsai vendéglősnek tartozik és erre esküt is tett. Koszlolitz és felesége azonban eskü alatt vallották, hogy Weiler tartozása fennáll, vagyis Weiler a tárgyaláson ímnús tanúvallomást tett és azért egy évi böntönbüiitcv téssel sújtották. Az ítélet fellebbezés alatt ált
Utána Weiler István kéViz-Ven került egyéb cselekmények gyanúja miatt a bíróság elé, de ezekben az ügyekben a törvény szék felmentelte.
Most ujabb bűncselekmény gyanújával került a törvényszék elé a fiatal kanizsai áMatkereskedő. A kir. ügyészség csalás miatt fogta perbe. Weiler István mull év augusztusában telefonon felhívta dr. Kcreszlfalvy Miklós budapesli állalbizoma-nyostj akinek-.korábban már szállítóit állatokat és közölte
vele,\'hogy már megvett tehenei vannak és azokat Budapestre tudja szállítani, ha 3000 pengőt küld neki az ügylet lebonyolítására. Kél nap múlva Weiler újból felhívta dr. Keresztfalvyt azzal, hogy három bikát tud\' szállítani,- de ehhez 1000 pengőre lenne szüksége. Dr. Kercsztrnlvy megküldte a kért, összesen 4000 pengőt, várta az állatokat, de azokat mai napig sem kapta meg.
Mikor Weitert kihallgatták a nyomozás során, azzal védekezett, hogy ő a Kereszt fal vy tói kapott pénzt kifizette annakegy tartozására. Keresztfalvy azonban megcáfolta ezt, ö nem adott semmiféle, megbízást Weilcmok, bogy^ helyette fizesse ki tarto-
Most volt ebben az ügyben a büntető főtárgyalás Makáry Vilnius törvényszéki elnökhelyettes, mint egyesbiró előtt. A bíróság a bizonyítási eljárás befejezésével bűnösnek mondotta ki Weiler Istvánt csalás bűntettében és ezért 8 hónapi börtönnel sújtotta..
Weiler fellebbezett. \'
Borotvával elmetszette nyakai a 65 éves hahóti gazda
Hahót, március 19 (Saját ludósilónktól) Kósi Ferenc Ü5 éves gazdát az egész! környék isinerle. Dolgos, józan földműves volt, aki becsült életet élt. Utóbbi időben sokat betegeskedett, ami nagyon elkcsc-ritelle, sőt buskomorrá tette. Hozzátartozói igyekezték vigasz lalnj, de az öreg gazda nagyon megunta életét, ugy, hogy teg-
nap, ogy. óvatlan pillanatban eiő vette borotváját és azzal elmeiszelte nyakát. Hozzátartozói észrevették és azonnal segítségére sieitek, majd telefonon kihívták hozzá a kanizsai mentőket,\'akik az első segélynyújtás ¦ után be? szállították a közkórházba. Állapota súlyos.
Ügyében a csendőrség, megindította a nyomozást,
Hat évi raboskodás után a köhidai fegyházban meghalt a gyilkos keszthelyi kőművesmester
1934-ben szomorú szenzációja volt Keszthelynek, amikor Mindszenthy János kőművesmester megölt Erzsébet-téri villájában egy magányosan élő nyugdíjas uriasszonyl. A nagykanizsai törvényszék a gyilkost halálra Ítélte, de kormányzót kegyelem folytán az Ítéletet örökrabságra változtatták és letöltésérc a sopronkőhidai fegy-
házba szállították. ¦
Mindszenthy egyébként is beteges ember volt. Kőhidán ugy-látszik kikezdte a tüdőbetegség. Hat évi raboskodás után a büntetőintézet igazgatósága most értesítette a nagykanizsai törvényszéket, hogy Mindszenthy János u fegyházban meghalt.
Az nsszonygyilkos legfőbb Bírája elé került.
Harisai Mozgó. *«mt»i—péntaiui g \'^g
Az idény legnagyobb és leggyönyörűbb filmjei
Szerelem és vérpad
Balta m®mw, a drámai filmművészt királynőjének, Erről Flynn, a legférfiasabb hőssíerelmes, Olivia de Havüland, a legszebb fllmoslllio együttes filmje. Aktuális VII4Khlradól
előadások kezdete hétköznapokon 5,7,9, vasárnap \'3, 5, 7,8 kor
1........É"\'M........................pwMÍ.wwwTOWWinn.lwii.i\'iiMMli.;.....iMWmrwrtTTOwnMWHMiiBi mtiiffniii.ni........ínfo.mLü
A POLGÁRI EGYLET
legközelebbi filléres lársasva-csorájál húsvét másnapján fogja megtartani. Isinél tervbe vették — a társaság igaz örömére. — néhány vacsora utáni családi összejövetel rendezését is.
AZ ŐSKORI
leletek, amelyekel a nagykanizsai városi múzeum kutatott fel Orosztony és Kerccseny határában, országos szftk-körok figyelmét is felkeliettéftv Ma\'délben érkezeti ebben az ügyben Nagykanizsára gróf Zichy Isti ván, a magyar történeti\' 1 muzeumok főigazgatójának utasítására dr. Radnóti Aladár\'szak-clóadó.
* i ,
SÚLYOS GYÁSZ
érte\'Köö János pénzügyi la. nácsös, a nagykanizsai kir.. fld.ó-hivalai főnökinek fcloséjjét.\' Édesanyja, Szabó Jijnós keszthelyi vcndégt,(is fclesöjfe, szfi). Németh Juluumu, (iö éves kó, rában, 51 évi házasság utáni Keszthelyen visszaadta • lelkét Teremtőjének,
* ., DR. BUZAS BELA
keszthelyi főszblgabiró erdé-lvi kirendelésé ulátí két1 hetft töltött Keszthelyen, majd újból visszautazott Háromszék megye be, ahol még\' \'ttégy hetét tölt közigazgatási szervezési munktS-val. i

DR. SZOLLÁH\'ISTVÁN,
a szombathelyi laufelügyclő-séghez beosztott tanügy^ segéd-fogalmazót (kámzsái Juu). berendelték szolgalalléttélre a vallás- és közoktatásügyi . inj. iiiszlériuihba. D^-, Szollár annak köszönheti a Budapestre történő felrendeléséi, hogy .több szláv nyelvet beszél, igy a kultuszminisztérium nemzetiségi üuiyosz-tályának értékes tagja lehel. A fiatat fogalmazó, mielőtt Szombathelyre kerüli volna, a pé#st egyetem nemzetiségi intézeloben dolgozott.

KRATKY GYÖRGY,
a Eoncierc nagykanizsai .fiókjának vezetője rövidesen búcsút\' mond Nagykanizsának; Intézete a központba nevezte kt igazgatónak. Már folynak a tál^ysíhí-sok kanizsai lakásának átadásáról is. A kanizsai uri - társaság egyik legrokoríszenvesebb tágjával lesz szegényebb.
* "tv-s BUCSUT,MONDANI
készül eddigi mesterségének s vele Nagykanizsának\'is vitéz Hámory (Htld) József temetkezési vállalkozó, aki a biztosítási szakmában fog vezető elhelyezkedéshez jutni. Most átképzésben vesz részt, jelenleg-.Szombathelyen szerez gyakorlati ismeretekéi nj pályájához.
\' . »;¦\'¦•\'¦-.",. \'l ,\'
A NEMZETI SPORT
c. magyar sport-ujság nagy. kanizsai tudósítójául meghívta.
FERENCJÖZSEF
KESERŰVÍZ
Jíá!
1. mareius 19.
ZALAI KÖZLÖNY
K. Nagy László múzeumi tisztviselőt, a Zalai Közlöny külső munkatársát.
*
FlLM-VAIiLALATOT-
alapított vitéz Bánky Róbert. A vállalat neve Iris, első filmje sBinmn néni« lesz. A film főhőse egy képes újság lelki klinikájának vezelője, a mindentudó >ILinnia néni*, akiről kiderül, hogy — egy csinos, Halai férfi. Kíváncsian várjuk vitéz Bánky uj vállalkozásának eredményét.
A TOKAJI ASZÚ
Fcdák-szcrepél Szegeden a színház legnépszerűbb kedvence, Vass Irma játszotta, Amikor egy estén maga Fedák játszotta ezt a parádés szerepét és Vass Irma nézőként jelent meg a .színész-páholyban, a szegcdi közönség tüntető tapssal köszöntötte. A szegedi kritikák szerint Vass Irma alakítása még ebben az Összehasonlításban is büszkesége maradt a szegedi szí ni-kultúrának.
Szerda
Ah«»<!4 mowmímtL helkSuuipoko« BadapMt I. ktStoráB
M5 Toma. IIliéit. Körlwu&iv-\'k H«uűi«mezek. — utána étrend. — 10 Hírek, — 11.10 Nemset\'köxl viajeiio-uwlgálal, — 12 H«r*nguo. Hlmnusi. Iilojáráijeientéa. - 12.40 Hlr«k. -1&20 IdoJeUés, idojárásjefentis. -1L34 Hírek. - 14.45 Musorisnw-tatás. — 15 Arfolyamlilrek, piaci árak, Vttmiv*rifk. - 10.45 Idojelsés, Idö. JánWjelentés, hírek, - 17 Illiek »ijk>-vák ás magyar-orosz ayalvan. — 19 Hírek. - 21.40 Hírek, időjárás jelentés, hírek szlovák ós magyar-orosz nyelvem
— 23 Hírek német, «Max, angol is fmnei« nyelven. — 0.0 Hírek.
BUDAPEST Ii
17.15 A Rádió Szulonzoiekara. _ 18 FeloTVasás. — 18.30 Nitoo*» Cvetk-s énekel — 19.20 Kcnióny Akos jazz-zongorasxámiai. — 10.40 Major lamás versekéi nrond. — 20 Ar Operaház zenekara. — 22 Oláh KáBknáu ctgány-ztnokara. — 23.25 Tándemtttek.
BUDAPEST II.
18.30 Olasz uyeCvoktauís. — 19-kor Boszkárt-zteoekar. — 20 Hirck. ~ 20.10 Kodály: Szólógordonka szonáta. — 20.45 Tatay Sándor cll^iz*6-.ei. — 21.15 TánclcmBznk.
¦- Csütörtök BUDAPEST r,
- 10.20 Felolvasás. — 10.45 Szitnyay JmÖ előadása. — 1JU0 A Rádió Szalonzenekara. — 13.30 Korányi Aflűdár cigányzenekara. — 15.20 Hangleroozok.
— 10.15 Ruszin liaBgatáinlQuak, 17.15 Ilníczky László tánczenek ara,
- 17.40 SŰKika-Iiortcberg Artnr imádása. _ 18.10 Tabányi Miliály har-inonikiahármaaa. — 18.30 Ftiolv-isás.
— t9.20 Nagy Mária és Hortf Ijnjos énekel, kiséri Sárai l-Jtomér cigányzene-kara, — 20.05 Lchot&y Arpád\'vOrsoket mond. — 20.46 Tegnap, ma, hobwp. Wajaicr három1 asszonya. OsszüálÜtottu Thurzó Gábor, KÖzrenrätoödik Wargbu Livia (ének). Hangsemaoakkeí\', _ 22 Az 1, nonvéd gyalogezred zenekara.
- 23.20 Tánclemozek. i
BUDAPEST IL
UU5 Tándemezck. - 17.10 Budai MundoUn Zenekar. - 18.30 Melles Iléla Kínékor. -, 10.30 AngoB nydhr, oktatás. _ 20.10 Gáspár Lajos ci-gatryzenebara. - 21,10 Széky Pál előadása. ; ,1
Egy fala közelebb lépett a városhoz.
Kerecsenyl műkedvelők a kanizsai színházban
Tegnap mén k*pB, fojszo. vult a közükben, voriiekczw túrták azt a mn-gyar földet, amelyiken meglei\'uieU most száz vsí-lcndOjO G-cprcghy Ferenc, n l\'iros bngj elláss, mo.í b sárga csikó jrójn is, l\'etöli is, Munkácsy Í9( Liszt Ferenc Ls, SzenlgyörgyJ profts*. szór is ás imnduz ft ,sok nagy magyar érték, nini reu déllel ésse lette a magyar óleio Európa kefcién. Mint tanítónőjük, oroszi Farkas Magdolni mondta a bcvezoiő Ijcszédében: — paraszt gyerekek egytől egyig. Nem kisgazdák, nem kisbirtokosok, nem földnuivO\'ok és nem1 mü-parnsziok. Fgy:;zoi"üen, büszkén: — parasztok, igaziak, nái-gynrok, akik ti kifordnló Imrázdn ha-misiiallnn ösciojét hozlak e\\ uz izcs hangjukban, a kemény mozdulataikban, a lohetoílenl nem ismerő virlu-sukbun. amivel arra váínlkoziak, hogy megmulassák a városnak, mit tud a falu.
Nem rohan ol vo\'.ünk " tolkcscdős és nem írjuk, hogy jobbat nem latinuk. Nem keresünk felsőfokokat ói nem \'fedezzük lel= a ina divatja szerint a falut. I)o azt igenis nw^irjnk, hogy amit a kerecsonyi kis műkedvelő csajjal elhozotl a kényes-fémd város színpadára, üz| szereim keli, azt tisztelni kw\'i, azt nagyon-uafíyon mrog\'ko\'l iKvsűIni. Megírjuk nzl Ls, hog>- akík finnyásán olhuzz:lk az orrukat, azoknak legrtlrthb I.eari vagy Lucifert \'vagy Gertrudisl kdlícne joí cljálazuniuk, lm ktvodlik azl, nmU ezek a férges le nyonl, színházat, mozit liirl>ól isniorő fiatalok hoztak elő szorojvoikl>óí. Megírjuk azt is, hogy magj-ar orlók-pazar-lán vu\'im (1 iont ÍMiicrni Kcrccseny 6s száz kicsi mágjar falu ha.sonto m\'unkiájáiiuk ezt ős hasonló kirttun\'ilís szán táá- ve lését, erkölcsi nemesítő je-letttŐságÓI, ncaiizedck-nevdWí erejét, az uj magyar cpilkezósbcn 167ok-a!lJi>ozó hatását
Kőszénéi ós háti íüeli a yiiros részéről a kerccsou.wiek bálor vá\'Jkilko-zását, nagy-naíiy fárudsjigál, vneiőik, tanítóik lt<!kos őnzclleiiHÖgól, inad. annyiuk becsűlotos mngyar szibidéku póldaadását oblwW, !iog>- hogyan kílll ós teltet ftnkénles köznáuikávaX egj--egy léglányi szolgátolol lenni a mngyar sztíBenuick, magj-ar kiáturáuak ós lio-gytax lehel éTcsztcni és fenntartani a közösségért hozott áldozat SKé})ségé-bm ás i\'i-.lünics^ólwii n hjjLot s lio//á az akaratot. :
/Uig.nlig tudták Kanizsán, hogy í\'sz ez az előadás. Hogyan 1« *>tt volna gyakorlatuk a kerecsenyl .szinészríkí. nek; a hírverés városi for[őlyaíl)Kn? így aztán bizony férlek volna még
jól u színház nézőterén, kufteösan
a szóksorok tlfilső rclél)Cn. I)o viszont oli vollak nagy számlwöl a lioiivéd tisztikar ingja!, otl volt a poígármW. ter, a piarista tanárok.
A Sárga csikó előadása jó voti, egyik-másik részletében kitfuiő a maga nemeken. A nótás, láncos részlelek mind nagy tapsot, újrázó tetsBósr. aralíak. A kel\'joinos, jó haugn menyasszony napsiiiöUc buzaföld-ízü tonij.C-raincniuma, a vőlegényének sunivéru, do konnjeo olvadó, földszagú férfiassága, a betyárok nmlatóujílenciének keresetlen Ösziuleségc araita a i»cgnn-gyobb sikereket.
A keiec.scnyi míikedvelőkkel. együtt érkezett Gáspár Ferenc ollanl kisgazda, a felsőház vo1^ t»gja, A kis csapat munkájának egyik Mkes úttörője aki két felvonás közótl o^yszurfl .tzavitkknl mondott koszönclet azoknak a kanizsaiaknak, akiket m,,vii, az (áőadás lánujgatásáérl.
— A falut kőztítebb kell hozni « városhoz, a várost a faluhoz,\'mondta, és mi egy léiMSst akartunk \'lOiuú ezért
Gáspár I\'erencnok, aki az ckeszarva mellől korüU az uj Idők kövoioként a magyar felsőház bársonyos pamín-gainnk levegőjébe, igaza volt, ainikor ezt az utat ajánlotta a .város ét a fa\'ni közelebb hoziísára. Az ulóbbL évekl.icu a politika is^ fciredezto a falul, do az a megismerés iirügyc "lati többnyire csak az ókekot verte mélyebbre, úgyannyira, Imost keltoiie igazán a magyar szivekkel e.\'únduflni u falu felé, az őrök magyar ó\'etforrás fejtó. *
A bOtanítás, rendezés sok.sok ve-sződségön-k erdeme a volt konecscnyl tanító, a Székesfehérvárra Itolyczctt dr, oroszi Farkas Győző testvéréi, az Utátta invgválaszloU oroszi Fnrkns Magda tanilónőö. * 1
Kcrccsenyben liáromSzor adlak díí a Sárga csikói az iskol-i kicsi lenriö-ben, színpad loit a bcvél«*>cll. A kanizsai bcvóiolt az árvizkílrosuttak segó-l>-czésero adták. Dákilán kfíön o\'őadás volt a kanlzsiU lionvódsóg számáru,
F.gy kis falu márokiyi esaiwta egj-et lójíctt a város fe\'á.
Csereije száz mö^ száz városi szív meleg szeretete és büszke öröme láruH elébük. Kzan » kapun át nyitva az ut további lépések e\'.ó.
í , i . ; • . (bO
SeglIsÖQk árvízkárosult
testvéreinken!
Ujabban s követkazá adományok érkeztek be:
Keddi olsö lev. caop. 2933 P
Özv, Harsay Györgyné 5— »
lányi Uszló 3™ .
Barta Qézáné 1,— .
Eddigi, már nyugtázott gyüjtéa 1591.16 .
Összesen 1629 49 P További szi\\-es adományokat a sner-keszlő&ég elfogad, nyugtáz e« továbbit.
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzési forrása
VflSTAGH Nagykanizsa,
Irt
Mit hoz a vasárnap\'és a kedd
Az NVTE ismét hazai pályán játszik vasárnap. Ellenfele a pécsi bőrgyári csapat. Hogy ez a harc kinek a javára dől el, nem tudjuk. A Vasút bizakodik és erősít. A héten uj igazolások érkeznek megvés uj embereket állítanak be a csapatba. A frissítés valóban időszerű néhány ponton, ahol még nagyon & nyikorog a Vasút szekere. A vasárnapi küzdőszellem mellé még jó csapatszellem és összjáték szükséges, hogy eredményes tudjon lenni a Vasutas-együttes. A csapatban nincs jó lövő csatár, ezért feltétlenül a PBTC-nek jósolunk, kemény küzdelem után 3 : l-es arányú győzelmet\'
A ZMNTE
csak kedden utzik Kaposvárra. A KRAC ma a kerület legjobb csapata. Itt a ZMNTE-nek ajc-lcnlcgi rossz támadósorával nem lesz sok keresnivalója. Jóslatunk 4:1a KRAC javára.
-k-n-1-
si
ZALAI jjgÜMBg
«Mi. Mirelu. 19,
tartara****\'*H — «t$y ka» lina !
WiattnifÉii Minin in ¦¦¦¦ fkamt^m \' Wili-atiffllMiIffll-
ftarfrtaMBiyfh w*<jt> igM?** mfl\'n* WaiHl«f\\karéliBér«k imi» vé^Nurtékban. 1 a
Szeretett, és vérpad
El*ni .-iiíü: / átkozik össze eblnii a ftfmtea két /wgV érzés, a hitalomf-ˇágy ó* a szifielenr. A Irata\'om mö> gött a trón/ kemény telfcüsMTcreie, történelmi ftfeSossé^e ;ítt s aki a trónon ül, annak kikében kegyetlen iusái vív az •Uwpkiy a királynövul. Az ^sx-szoay összeroskad az emberfeletti súly alatt, Jfc a királyos győztes mürad.
(iUm^ÍH győzi le, unni.Igái lüdozZft kii
a mrmxi kórlel Iiete\'íen koleüességcrzw-tóm. Az ember \\ ó.dgazanvcdi n pokmk /íiínitei kífljar, az öregedő asszony a gyötrő feTtéüTOy*égot. A t>o5dogság\' utáni természecs vágy utolsó [feilobba-nása\' ütközik meg kétségekkel a te. mntett lény é\'etjoga és az uralkodás örök törvényei közöli. A íol\'ázadt, Önmagát köve;olö cml.er kisértö, srnte MsértctJot trflvet hurcolja meg a királynét a frnségostöt a iie\\etsógcsig műiden vivódásou, hogy végül is a haza, mint láthatatlan iívMetetefk dmii.M\' el a sorstragédiák koínorságával fcittejlódó koiMtenwí «¦ kőttfesvég & fclrtőssóg javára. A mér&eg ni&ak) serpewyöjötwm a hutíÖűtnravAgyó, dicsőséget hajwaló, ttetnéuy derekú férfi szeretme ál Ennek e\'lvmvont&ú \\a1[i. rüftvft emosódóbbak a finnen. A \'hflvi;. knrr sutjával szemben mögötte a•népszerűség és fiatalság varázsa, amibe önmaga is beJoszcxíüt s amikor tizeimé Jcetí érte az eletével, nem etég erfís a sz*íidteuv, hogy legyőzze az aiuhratradt ferfVrtiusilgot, d" elég erős ahhoz, hogy feltépjen a- vérpadba, amelyen a hóhérbárd vór fakasztó koppanása tesz pontot az erkölcsi rendnek adott igazság mögé.
tlat&fcn** (thn-^kotás, amihez fogható nem igen alád több egy-egy flfanuszeziiii terméseién. Átfogja egy ország tÖné»4mé»ek zuj\'ró fejezőiét ós mesteriou szűri át azon emlierck sorsának, picének, szivének beiül vég-banenö kataklizmáit, távkor kissé v»-lószinű t\'AmiVl erős a hangsúlya dppoa az. embernek, de csak pKatna tokra, hogy aztán újra átvegye az irányítást a lörténetm. e*ök egyéi.Metli kény. szere. \'
Hatalmas ez a ti ni a történelmi külső képszerusegében is. stílusa van, tatodén kockájának-"^művészi esztétikája van ős semmi sem történik benn* a puszta <<lk-.\'ipráztalás liiv.rlkodásáét. Kitűnően s:kerűl( a sz\'uezése U, A rendezése magasiskolája a filmalkotás--ttnk, líett* Davis al ikltása íe ejtlieUt-len. lírrol I\'Iyim méltó parttwe.
i ! , (00
— (Tavaszi kabitalnk)
ml&^egylke elsőrendd budapesti műhelyekben ktesfil. Legújabb modofl-kab&tjUnk klrnkatainkbnn Ifíthntók Schtite \'Áruház.
A nagykanizsai tagosítás
Ismeretes, hogy folyamatban van Xagvkaniz.su város külső és belső területének felmérése, azzal kapcsolatban a szombathelyi kultúrmérnökök helyszine-lési munkája. A külső munkálatok már be is fejeződtek, most történik a területi átszáiuitás.
A napokban Nagykanizsára érkezett vitéz Szovátav Gyula mt niszteri kiküldölt a felmérés szo kásos felülvizsgálására, valamint Horváth István, a szombathelyi földmérési felügyelőség uj főnöke, akik látogatást lettek a városházán is.
Kovács Lajos kanizsai gazda már korábban kérvényt intézett a kanizsai törvényszék utján az igazságügymjnisztérium-noz és hivalkí«;ással arra, hogy itt a birtokok nagyon elaprózottak, a mesgyék görbék, sok helyen hiányoznak a birtokokhoz vezető utak, — a tagosítás elrendelését kérte.
A tagosítást megelőző eljárás kissé hosszadalmas. Nugykani-nizsán a tagosítás költsége kb. 100.000 pengő. Ennek 20 százalékát a minisztérium előlegezi, a gazdának a hozzájárulásai csak akkor kell fizetnie, a mikor a tagosítás befejeződött és akkor is Öt esztendős részletekben, ugy hogy a költségeket voltaképpen a tagosítás által előidézett többtermelésből lehet fedezni.
Nagykanizsán mintegy 3-1000 embert érint a tagosítás. A jelek szerint azonban a tagosítás végrehajtására jövő tavasz előtt aligha kerül sor.
Érdekes számok a Hangya forgalmának emelkedéséről
A Magyar Vidéki Sajlóludó-aító jelenti Budapestről, hogy a Hangya központ előreláthatóan április 3-án tartja közgyűlését. Ilir szerint a Hangya 1910. évi forgalmi adatai az intézmény továbbfejlődését bizonyítják. A fogyasztási ágazatban a központ áruforgalma 102 millió pengő volt, szemben az 193l>. évi 127 millió pengős forgatómmal. A munkanapokra esö átlagos napi forgalom a központban 1939-ben 125.000 pengő volt, ezzel szemben 1910-ben 541.000 pengő, ami 27.31 százalékos emelkedésnek felel meg. Ezek a számok bizonyítják, hogy a magyar íogy asz tókőzönség áruszükségletének beszerzésénél évről-évre növekvő mértékben ve-
szi igénybe a szövet kezeleket és emellett egyre szaporodnak azok a közérdekű feladatok is, amelyeknek megoldását a halóságok a Hangyától várják. Az értékesítési üzletágak forgalma közel 92 millió pengőre rúgott. Mindebből látható, hogy. a SzÖ vetkezel kÓz|>ontja az egyre fokozódó utánpótlási és szállítási nehézségek között is kitűnően látja el feladatát. (:)
10 millió pengővel emeli alaptőkéjét a Salgó
A Salgó-Tarjání KószónMnya Részvény-Társulat igazgatósági míireJus K-í üté&ében mezaganitelld az 1040. évi zársz ám adásukul é* cihatarolt,v\'gV a március M-re erybehívnndó re de> évi kőegyfilésnc-k osztalékul ríszvé-nyetiként 1.75 pengőt, feszo e.i i mi. tió 59Z5H0 ínugd kiüié;ósót fogja ln-dilványoziii. Klhatároztn Uvábbá az igazgató.s;ig, hogy a roncet kózgyiiles-nek tndltványl :«rsz a tirsiaVn aluptö-kéjének 364.000 darab 30 pmgő ttév-.\'¦i iriui, i.f.Huiiiiúi\'.i w,\'.r. uj részr.\'nv
kibocsájtása áltat 27,300.000 ptngőről 38^20.000 pengőié v_ló feemelésii iránt. Ar óssxes uj rÓszvéineV n régi részvényeseknek ajánltatnak [tet oty-inéiton, hogy 5 darab régi részvény után :! darált uj részvény vehető ál. A Legutolsó alaptókecinelés, iaVitve az aranymérleg rc\'állilása óta a Salgó-Tarjání KŐszénbáuya Hésívcny.TársM-laiuak minden üzJo.áflB siigy ÍVtJlÓdést mutat- i / ii uloíUó 1(1 év alatt a társulat ós a tu\'njdonát kúpezö szén-hiinyavállaSatok évi termo\'óse több, mnl 20 millió méiennázsával flmiB\'kft. deli, -a múlt évben felülmulta a 3« millió \'?00.1)00 méteraázsát ós ig>- az ország szetncmwlasébcn töl)b, mint egj-marmadda-l vesz részt. A Sulgó mull évi szénlcnne\'.ése a bárom év előttit 8 nfflUó métemiázsával haéidja meg. 1 ígyanosok 1035. ó«a ;imm terma-lése niogöiszörözödöU, elérvén az évi 1H0 millió hasznos kwó lormolasl.
A házai széubáiyászutni ós iparra az orszáy megnngyoldwdiísu köveikez-télien/ujat>b rendkivAli nagy Mattotok várnak, A icriiuílvs einelkedósém-k ütemét lii/insii: n ós fokozni kell és o .ez igénybe kell venni a műszaki tudomány minden korszerű eszközéi, to-vátib kell fejleszteni a iminkásjócü intezmónyckw. Ebbői a talatkitból h Salgó-Tarjáni KöszénlKUtva Késav.\'ny-Társalal továbbra is kd akarta vanot részét és ezért alaptőkecmelésseV lép részveiiye>el elé, biztosítván- irí.igának a tranzakció sikere órdekóbtu a l-estI Magyar Kereskedebnt Bmlc aéaVcsaaV ködését. _ (:)
SZAZ0TVENEZE8 TELEFON. ÁLLOMÁS VAN MAGYARORSZÁGON (MVS) A |X)siavezérigazgatóság legutóbbi jelentése sterittt mtoegj- két hónappal eze\'ötl 150,000 Uvtatezéki-állomúst tartottak nyírván, omi edd:g a leg&agjHíbb sz;\\i» d magyar posta történelmében.
A jelenleg ellentínét; alatt áffé
Alkalmazottak
nyilvántartási
füzete
már kapható
lapunk nyomdájában.
(—) SZABÁLYOZTAK A SZŐLŐTELEPÍTÉSEK ENGEDÉLYEZÉSÉT. A Magvar Vidék-; Sajtótudósiló budapesti jelentébe szerint a kormóity tavaly u«-Lcmbo.len iiicgszüntetlv a iH-gvkőzhégi törvénvben megáHapitotl szŐkite\'Bpi-lésí l\'lahaftt és leV*tÓvé tette, t»og> már az idén tavasszal uj szőlőt lche-i-mtí .telepíteni. A fóldmift»lósüg>\'i miniszter rendeleiben róytietest» szabályozta *\' sző!flte!«pilések cngedelyezé-séiiél követendő eljárást. Azok a birtokosok, akrk már az idén tavasszal kívánlak uj szőlőt tc.\'apitoni, kérvényüket március JOig kötelesek vollak iH-nyujlani az ile\'.ékes szőlészeti és Imrászatl keraieti le\'ü^eiösógliez. A jövő évekbe/., a szőlöto\'epitósi kérve-nveket mindig a lelcpitós évit megelőző ok/.ótcr 3l-ig ke\'l a szőlészeti keriilcil rdügjetökhöz benyújtani.
(~) NINCS AKADÁLY A TAVASZI SZúVETFOHGALOM MEGINDULÁSÁNAK. A gyárakfiak február 28.ig kellett l.eiduiok az árkalkulációt ós a irn in)\\ ii i; i az árkoriuúuybiztosság nem tett észrevéelt, u kalkuláció alapján forgalomba hozhatják a mövotekét. A nag>keieskedŐk árszabására pedig a liiv.dy Össze! n^joient rendelet az idén is mórtékadó, tehát tacnmi akau dtUya annak, Itogy a tavasai szövetek forgalomba kerüljenek,
(-) A K02fiL«LMEZeSI HIVATAL EIXEN0REI a Magyar Vidéki Sajtótudósiló budapesti jeloutéso «aei\'uit áprJUs 1-Sg fotukizsgAlják valttuaw\\vi gazdaság k^uleuSejeienlósi adiUajt, Eddig több, mint 10,000 guzda«ág adatait vizsgálták meg és róvide^aa bee-jczöüik az ellenőrzés.*
{-) A NAGYKERESKEDŐI IPAR-IGAZOLVANYÖK revíziójával kapcsolatban — irttnt a Mogj-ar VTdékl Sajtó-tutlósitó Budapeslról MBatl -- kiBöii-líözö cTdct»Usógek aíl a térést terjesztettek elő, hogy flWékeS kflróV hallgassák meg a kanestede\'fcni ós iparkamarák szakvéleményét is. VoSósainú, Iwgy a konuány tanácsadóként való-bio* meglwaigatje a sötlanftnsz Hérhinuv-hon keresztül m vfetóve.s fteiv.sWedeími ós lpark»mWrAk véieniéuyét, «na\'p* a gyaltorlutl őJetWl szor\\)s kttpesototot tartanak fant ós így laumos fizolgá*-¦latobMt toheaitii,
(-•) JON A HONGYj-EGYKÉZ. Buda-pestről je\'enli a Magyar Vidéki Sajtótudósiló, l»gy a rongy-gyüjles meg-szarvozóae tekántetóben az első lopós a Deltóidi oredetu lest*hu««<lékók árának inégáUapitása. térben elluUárox-lák, luigy Kl.liiia \' faiilón LatlH-hulladék auyaggaadá^kodási bizottságot ós erro hinták- a gyűjtés inegszerveaÉ\'. set.\' Valószínűleg KíAön rószvéJiylárV-síigot alapítanak öz orsaáp>s rongy-zyOJtésre, an»lybeu jelentős scanepa tesz a Hangyának, továbbá « Vas. és Panstytjtd iíözpoáaiialí. A% ipartálla-lasak\'50 sztlzalóküs ré»ao9e<tés« v«*il-nak a rongy-cgylaezban. A ÉarasUadVki niínt a rcsz^toyttlrsSM% bizonuüiyoiMU mftkódketna* nuüd a rnugy-gyíijtén ttróW.
Páratlan kedvezmény a Zalát KözlBny olTOátink
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvést
István király Szálloda
(Hl., Podmaalozky-utoa S.)
Igazgatóságával sitcerQlt olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 szAzalékos Kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift »tb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A szazaiékos kedvezmény igazolvány alapján vclicIA Igénybe, melyet a Zalai KQzlOny kiadoiilvalala Aliit ki a jelnntkezS olvaaok részére.
FERENCJOZSEr
KESERŰVÍZ
Ati. ttwlrdua ié
2AUAI KÓZLONV
Hem felejtünk!
^__. Súlyok iMviH vcM kossal
I HI5.IH.II. ! honvéd gyalogezred-
I-—-1 bcii honvéd c e i a napon
önként jiio.itko;c".[ arra, hogy az efőzö napi támadás után. " saját ói az orosz ál ások közölt visszamaradt sebesffl. tekét behozza. Neme. elliaiáiozásában három társa követ:e öt, akikkel azután ;iz oroszok áfiapdó zűt rótftzeT.en, számos sel.e.írlt bajtársát kpto.tfl be fa igy m»gnXa[ti le azok e^vikét .másikát iiz elvérzés tőX Másnip (20_án) ujabb bizonyítékát adla az önfeláldozó, igaz hajtárslnsságnnk, amikor az oroszok élénk puskatüze ö\'teuére a drólaka-dályok <Có ment és az egyik, odáig kúszott s már telje: en elcsigázott sebc-sölt líajtársál a U") vészárokiba behozta. Ezért és bátor magatartásáért jutalomképpen a kisezüst vitézségi éiernnic* tán telték ki, _
- (Cserkést kerniell közgyűlés)
A III. cserkászkerídot fennállásának 20 éves évfordulóján, vasárnap ünn*. péiyes klew.ek körött fllt össze a szorn(-bathelyi cserJoészszékházbcri. a megjeleni e\'ŐIoelősegek sorában ott láttuk dr. Smwn T.ászlö tanker, klr. föigaxgar-löt, vitáz. Veder Mihály ny. tátiornokut, a vármegyék elnökölt Sopron és Z^la-egerszejről,, a vezetőt iszleket éi a főapátok képviselőit. Nagykanizsa varosát Medvigy Mihály és Kiss István László parancsnokok kápvisolták. Az ünnepi beszédet Brennor Tóbiás kor, elnfek mondta. A hiv" Uniós üg>e\' Aldásy János ügyví-zeiö ci\'nök adta <dö. A ke\'ü\'ei védnökévé megvákiszV lotlák Siníon Lászjó kir. taiütorü>«;i főigazgatót. A keríVleti intéző bizoUság tagjául Nagykanizsáról Kiss István I.iíszíó polgári iskolai ftwárt válfifizM-ták meg, aki eryben /.al» vármegye iserkész-eV«jnBföő)e ls. \'• ,
— (A nagykanizsai Baross)
a tél folyamán ismerelierjesztő előadásokat midorett, amelyek mindenkor nagyon látogatottak vríltak. Tegnap este az idényboa n k\'lenöedlk ós utolsó tlőadását lartolta a Baross, mely ol-katoijnm^ Dcáky Pereme, az ,Astru hely? vezetője tartott érdekes jól Mópiteü eJőadást a biztositásrók, annak gazdasági kihatásáról és ftasznosu ságáról, itánmiatolt arra, hogy ebfcen a szalqrrrában megfelelő kiképzés után, még mindig sokszáz cinbe- talVna el-iHflyeiéat. Bédl József igazgató nz elnökség nevében megköszönte a sikerült előadást, majd az előadás-soro^ zatot bezárta .
— (A Kat Legényegylet)
március 20—22-én tartja ezeV telki-gyakorlatát. Ka!om I^ijos városlödi plébános tartja a szentbe^ódakiet, melyek »Ue 8 órakor kezdődnek. Minden pártoló és rendé" tagot szeretette*. Vár az egyltuj. (;)
- (Felemelték Eitner Sándor nyilai képviselő büntetését)
Eitner Sándor sal.raVSri földbirtokos, nyilaspárti országgyűlési képv*-wlö a mü\'it év folyamán kkobb lábakért véresre wnv erdőőréi. A zalaegerszegi kár. járásbíróság sídyos testi-sértésért meg az ősszel 15 napi fogházra Hálté, Az iléto\'et a kúr. tőrv.\'ny-«ék büntető fej ebbviteü tanácsa 20 napi fogházra változtatható 400 pengő pénzmnneiésre yáfttoztalta.
— Naptár: Háxolos 19. werda. Rom. kat. Jóssal. — Proteetána Jówef. — Izrael. Adar hó 20.
QáattrdO nyitva reggel 8 órától este « sváig (héttő, szerda, péntek délután ti k\'ddao agáas nap asknak).
Kettős halálos szerencsétlenség a IGtéren
A-s álloraásp arancsn ok s Autói vett értesülés szerint a Nagykanizsa határában lévő tölgyesi lőtéren tegnap a délelőtti órákban .sajnálatos szerencsétlenség történt, amelynek következtében Volner István őrv. c. tizedes, nagykapornak! lakos és Liplin Józset orv. c. tizedes, kiskaui-zsai lakos eleiét vesztette. Egy ember könnyebben megsebesült. A vizsgálat nyomban megindult. A tenu-lés valószínűleg holnap délután lesz.
— (150% Zalaegerszeg pót adója)
Zalaegerszeg v.írosi pótadójál 151 százalékban áf lapították meg. Most nz
alispán a megye izék btfy póla dó kulcsát 190 százalákra szántotta 1».
— (Megverte az édesanyját)
Németh JÓzsar 30 évei sümegi kőműves ienSJ munkája után boros nlla-IKJtban tért haza. Ezárt szólt neki az édesanyja, «min N&nBLh friliáborodott s édesanyjának e vo ugy ineg«"te, iiog>\' az 8 napon hí gj\'ógyuló sttl(vos testi sérülést szenveieK. A sartiegiÜdr, járásbíróság Németié; efórl a csűJek-menyéért jogerői**, eryliónapi fogházra Ítélte.
— A hét m\'odea M««ényéaak
humora, minden, amibőt- a vílágpo-lilikábnn éi a magyar közéiletbei kikívánkozott a hnlrioristn és a vnrriWa-lurista részére is valami, már megjelent a Drótkere nj számában. náudásUl még egy-egy cipőulátvány is minden pí^dányban.
(Folytatás a 2. oldalról)
Van vagy nlnca német tengeralattjáró amerikai vizeken?
álasEobiak. .Ugy tudják,
Newyork, rrrárcixts lő Sommer WeJTes amerikai külügyi öáamtitkár kijelenlése szerint Hali\'ox lord angol nagykövet fln-ói küldött értesítést, Iwgy az Atluntl-óoo.üi óiznkl részólrf?n német teagerolalijáró mj tartózkodik s az egyik tíértB az l-^ycsirlt As\'amok feísegvaeme\'t éizaki luitárát.
Rórtía» március 10 A PopolVdi Roma berT.in\' nvjfkHkr> KatOt kozéfl, ¦ amdly a ie^határozottab\'-bim megcáfolja azi a hirti\' mlnthia német icn^eridaltjárók tíw-tózkoduánik az Rgyesfdt AttaWok vize\'n.
Róma, március 19 A Tribun:i jiieB*rtlnbj5ft: U\'.etéko; nemét körökben hangsúlyozzák, hogy a háromhatalmi egye:-\' Ówiyhez inrtozó áfamok az Egyoiiát Állomok minden el\'e.iségeí iérTéséie
hasonlóval iwgy
üz Egyesült Államok kormánya hadihajókat küldött a Csendes-óceánon angol birtokok megvédésére.
B hajók meg is órkeuBe\'* UjzáUaut partjaira, egy részük folyt Uja útját Csende>-óoeáiii támpontok felé.
Amerikai cáfolat
Newyork, március 19 Azokkal a riasztó hírekkel szemben, hogy amerikai vizeken német buvárnnjók jelenlek meg, Wtthler szenátor kijelentet te, hogy ezek a hírek nz angol propaganda zavartkeltű célzatú kitalálásai.
A; ir nemzetvédelmi miniszter Newyorkba repült
nkar teljes felszerelés! szerezni.
De Oaulle Olbraltárbiinl
Berlin, március 19 A NTI jelentése szerint Gib
Newyork, március 19 Az ir nemzetvédelmi miniszter rcpülőgéjjen Newyorkba érkezett. Kijelentette, hogy utjának célja : — mindennemű hadianyagot és repülőgépeket szerezni Írország számára. Írország 200.000 ember részére
raltárba francia tisztek érkeztek repülőgépen. Állítólag He Gaulle tábornok és szárnysegéde ültek a repülőgépén.
Angliabeleegyezl^hogyaraerlkalbuzAtkapjonFranclaország?
Német élelmiszer és nyersanyag ls megy Franciaországba
anyag szállításokkal kapcsolatban közli, hogy Németország tartalékaiból mennyi vasat, sze-
Páris, március 19 Az Ouvre a Franciaországba irányuló élelmiszer és nyers-
Jó megjelenésűt szorgalmas, kirakat* rendező, kiszolgáló
kereskedősegédet
bármely szakmából felvesz
Szabó Antal sportüzlete.
Sajátkezűiig irt ajánlatot
személyesen bérem leadni
net, stb. szállított Franciaországba. Eddig 100.000 tonna, burgonyái kapott lrranev|orsz4k: a ncme\'t készletekből és nemso-; kára ujabb 2ÍÍ0.00O tonna^bnr-gonya indul útnak, részben a meg néni szállt franciig .területre. A megszálló Ingóságok francia földön fclszabadiloltak 1,125.000 tonna lefoglalt gabo-nát is.\'
Newyork, március 19 Sommer Wellos álhimlilkár a sajtó számára kijelentette Franciaország élelmezésének ügyével kapcsolatban, hogy reméli.: — Anglia rövidesen beleegyezi* abba, hogy-az Egyesült Államok búzával lássa el a meg nem szállt\' Franciaországot.
Viehy, március 19
Petaln marsall fogadta Vichybert az amerikai nagykövetet,
akivel hír szerint Franciaország élelmiszer és nyersanyag ellátásáról tárgyaltak.\' A megszállt francia területek párisi megbízottja is kihallgatáson je^ lenik.mcg Petajnnál, aki ezután szemieutra megy.
Newyork, március 19
Rooseyell szabadságra távozása elölt kijclcnteUe, hógyneip , csak Anglia) hanem.« .meg nem-, szálll Franciaország és Spanyol ország is kap élelmiszer-segit-ségeí Amerikától.
Két buza-hajó már elindulI Franciaország felé.
Az nngpl közellátási miniszter kiküldötte megérkezett Amerikába, ahol most irjftk. össjeíl: mi mindenre lesz szüksége Angliának.
A ni\'met nyersanyag-helyzet
Berlin, március 19 Hanncckcn tábornok, államtitkár kijelentette, hogy Németország nyersanyag-helyzete ma sokkal kedvezőbb, mint volt a háború kezdetén, bár más országokat is ellát nyersanyaggal.
Honnét, vegye Ameirlfctav m 7 milliárdot?
Newyork, március 10 Az Egyesült AWamök kópvho\'Őháza megkezdte a tanácskozást a megsegi-tési törvény végrehajtásához szükséges pénz rrfegsxerzése ügyében. Hu* koa-OgjTiimiszieT felszóíitolta az n-me-ikeu. ncmzeLel, hogy támogassa mindai erejével azokat az országikat, ainéfyek szemben álúiak a hódítók tőreivé joí-V&--MareáhatQ tálKMTtok, a vezérkar-főnöke sikraszittlt a 7 mStUárd d-AtAr, megszavazása melfiett.
Egy inádositó javaslat azt kívánja^ hogy az Egyesült A\'Sajn\'oU kormány* az tlnök bencegjtjzésével bizonyos any* gokflt visszatarthasson, ha azokat az Egyesült Afiamok védehne SJ)Blnpo|l^ , jából fontosnak ta\'.áitjá*k,
Newyork, március 19 Az Egyesült AJtiamok hadúgymmiszf-tere megfenyegette az Ohio.áíí»inb«ai. hadfetezereást gyárakat, hogy- ¦
ha a háromhetes sztrájkot máig nem viszik düldre, akkor az állam a gyárakat, kisajátítja,
Newyorkj. niárűlua ;1U ., Az . Egyasíttt ATdanrokbai; blwtt»%\\ -
ZALAI KÖZLÖNY
im. mirclm ig
Zamatos, lóim ktvtt
Slntrox kúuéfözön
készíthetünk.
Kapható: \'Ai-\'/a-l-l\'Aí liter«s nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGY\'l-néi
SugAr-ut 2. ™
alaUilt «zv4 a o$M, hogy kezébe fegye l.i i
a ítfc/ támadások elleni védelem megszervezését.
Roosevelt szabadságon
Washington, március 19 Roosevelt elnök ma 10 napi szabadságra megy. Elöhb meg központi egyeztető bizottságot küldött ki a sztrájk-ügyek rendez esőre.
Mimet taAkekOxveiItéeft várnak Japán és Kinn kSxBH
Tokió, március 19 Japán újságok azt Írják, hogy MnlsUoka külügyminiszter európai utjának egyik következménye az lehet, hocy Németorsázg közvetítést vállal Japán és Kina kőzött. Állítólag már békejavaslatok.is. vannak készen ÓS azokat Csung-Kingban átadták az ott tartózkodó német megfigyelőknek.
Gandhi titkárát letartóztatták
London, március 19 Gandhi titkárát az indiai államvédelmi törvény alapján tegnap letartóztatták.
Meghívták Rómába a jugoszláv kereskedelmi minisztert
Belgrád, március 19 A belgrádi olasz követ.tegnap meg. hivta a jugoszláv keroíkedeffeniSigyi ás ipari, minisztert a m\'Üanoi vásárra ós utána Rómába.
Átalakítják a román kormányt
Bukarest, márnius 19 ,Hlr szerint időszerűvé vált Auto-nescü . kormányának áttfláüfása, Ugy tudják, Ivogy Uratianu György lesz a külügyminiszter.
Tilos a magyar felírás Aradon
Bukarest, .március 19 Aradi lapjtíaités szerint Aulonescu műtéteiét adott ki, amelynek érts L!,,«3-txn 15 napon Idilli ki kell cserélni a magyar nyelvű cógtálíákit ás fd|. iratokat. A luiláridö uüHi rendőrségi eEranőrzes ós szigorú büntetések kö. vetkeznek.
Tensa.\'.vár, március 19 Vasárnap ófa újra megfenik, 5 hónapi kényszer-szünet után a Déli Hír-lap. i - , .
Bukarest, tnárríus 19 Á román kormány
elismerte a piarista rend Jogi f személyiségét,
aminek vagyonjogi szempontból \\a:n fontossága, i*
Spanyol vörösök érkeztek Moszkvába
Moszkva, március 19 A spanyol köztársasági meiAkütyeit egy csapata és a volt nemzetközi dandár tagjai egyik franciaországi gyüjtS-táborbol mcgeVkiezlck Moszkvába.
Amerikai élelmezési hitel Finnországnak
Newyork, toárdus 19 Az Aljú-\'¦ik.ú Kiviteli es Behozatoffi Bank Finnország fieOmezésl szüksógla-teinek biztosítására a lőhető Üegna. gyobb hltrtt: — 5 örjtió do\'Járt szavazott m«g.
DONOYAN ezredes Amerika ntráben támaszpontokat kéri Portugáliátóü az Azori-szigeteken.
KINA kóziarsosagpárli nemieü szervezete békWüjánlatot telt Ja,páimak.
ELUTAZNAK az amerikaiak hivatalos MszóSitásra Fronciaországliol.
SZÍRIÁBAN nagyarányú aztrájki. mozgalom indu*t meg a rjemzfeü Utokk szervezésében.
PALESZTINA í-ngol hndseiegében először nevezlek ki lfl zsidót hadnaggyá, i
ANGLIA eddig közel 5 míflUó tonna liajÓür tutíposztósét ismeri le.
GYÖRY alhadnagy gyilkosát, Jasínsr-ky István jogszigorlót a pestvidéki törvényszék 10 évi fegyházra itt\'iie.
250.000 PENGŐT katx>»» Abnuj-Tor-na vártneg\\ o vizszabály-jznil munka1, latokra, ¦
A KISPESTI kézigránátrojtegelők nüégsem keráSnek röglöniiölő bíróság
LETARTÓZTATTAK az Aranykalász Mezőgazdasági Szövetkejet buda,pesti oóg három rovottmul.u igazgatóját, (.ibiszer Dénest, Csányi Sándort ós Raska Sándort, csalás, biti\'tiórlés miatt. i
il lii\'MifflW liljili
MOST JELENT MEG I
Háztartás
tiZfiriAI ÉÉiffl\'t ÜSlíl
ez a könyv segilÖl© annak a háziasszonynak, akt egymaga dolgozik otthonában Tanácsadója annak, akinek van segítsége, de szereti háztartását korszerűen vezetni. Se^édforrása annak, aki a gyermek nevelésével foglalkozik és okulása azoknak, akik nem értékelik eléggé a háziasszony fontos munkáját, hivatását — A könyv hat részből áll:
I. Munkarendek yfä.
II. A háztartás IJmunka m egyszerűsítése
lil Visszatérő naeyobb háztartási munkák beosztása és korszeiü e\'tnlézése
IV. Könyvelés a háztartíaban
V. Korszert! vendéglátás
VI. Ami otthon készül. f , szathmdry\\hiván, kitűnő szakrajzaival.
ÁRA 1.80 PENGŐ
Második kiadásban jelent megl
Hustpótló ételek
hústalan napokra
350 recept. ara 1.60 ptnei
Harmjadlk k.\'ladásban? Jelent megl iffflu\'.
iíhI]1Iinj!!iíI
Közeledik a tavasz és a nyár. A legközelebbi télre való felkészülés- ideje. Ez a könyv megtanít a cukornélküii befőzésre és a télre való tárolás különböző módjaira.
ara 1.80 pengő.
kaphatók minden könyvkereskedésben. singer és wotfner irodalmi intézet kiadásai
Dán hajót foglaltak le Peruban
Kocjmhága, március 19 A dán külügyi lúvatal utasította % mai fökenzuiá tusát, hogy tiltakozzék a jjenii kormánynál egy dán motoros acfogliflása miatt ds kovee\'.je annak kiadását.
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
BALATON-FENYVESEK,
közvetlenül a pályaudvar előtt, a Balatonparton, nagyon szép fekvésű, fásltott
fürdő]üggal
25°/o-os
iMi null
havi 15—20 pengős részletre
megszerezhetők.
Villanyvilágítás. A talalbeszUrSdés folytén kitűnő Ivóvlr. Fenyveseiben árnyas sétányok. Bársonyos homok-strand. Enyhéit mélyüli sekély vizében ¦ gyermekek »«-
uély nőikül fílröiSheiaek. Az épltkezfs olcsó és kedvező feltételekkel lehel építkezni Egy csekély előleg letizeléoével a telek nyomban birtokba vehető és nevére lesz telekkönyvezve. Kérten díjtalan prospektust
SZABÓ ANTAL
IztttSbsa: •Untulzii, Fí-st S.
APRÓHIRDETÉSEK
»\' mtiwitt dija vii map As Qnnasnap 10 nói» - tier, mtnSM további hó 0 llüír. biikHmia »¦ viölg «0 Jlöéf, mindern tovibbl hó 4 nlltr.
Aulas
Megbízható, rendes ml»áa>aaal*éav*
éprllte elsejére felveszek. Sugír-ul 38. von
Foznltudn b*|árflt»4t azonnal felvetlek. Sngir-ut 18/lí, fsldulnt 2. \' 812
Traktorokhoz érta gép*aur.fca**oaaf,
lehetőleg inassal és egy bognarmesttrt keres Sprilla rlaejef belépésre: Rigyéci sszdatag. posta Euleregnye. Telefon Nssv-kanlrsa 436. SII
TalutrIMaH lelvestek, Delk-tir :».
emelet, Uszléné. 814
ADAS VfeTEL
Komplett hál* éj több minden eladé.
PrS-ut 9. \' , , 7SJ
BaJsahalaaaya, majdnem uj, elüti \\ Sogar-nt 74. 80S
Migas nyomású Calinax faaaraasttauso
Itliutdvcl, néddal eladd. SseiilSsdc, 111-udvar. \' 813
BÚTOROZOTT SZOBA
»>¦•»•« kataraaaH déli fekvése szoba fürddsioba-használsttal éprUis l-ése kfadd. Rozgonjl-utcs 19.
hám SS DMOATLAN
Kliály-u. D. usimi htz eladd. ÉtdeklMnl Ithel Magyar-ii. 20, Mtggyesuiél. 798
OfcSJDiídsjjOÍ
aáí?amMit>M KétakozTíaUk
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Ctedja : MKlzs*iäMi|l h. T. NasykialisaM. Falalós kiadó-. Zatal Kártty
Nyomatott ¦ a ..Kaífjimfiiftáfjt n, r. Ka(r/k&mm"
¦ysariájabaa Kaeykaaltaaa. < 6
INySIBdAárt u u\\ . Zai&J ttarelyj
3li irtotyaa 65 mám.
ftdakoaz aa árvízkárosultaknak 1
Nagytant***, 1941. március 20. csütörtök
ára 12 ISII.
ZALAI KÖZLÖNY
éa kiadóhivatal: Fönt 5 tziav mfedea trtOSxsap délután.
POLI TI KAI NA P I -L AP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
EJfifbeléal ara: egy hóra a pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal, teleiont 78. az.
FUzfapolitika
(B. E.) Sokat tanult a magyar a közelmúlt eseményeiből. A legutóbbi három éviized keserves, nagy tanulságokkal szolgált s a nemzet életereje, a magyarság politikai tehetsége ráeszmélt a realitásokra s öntudatosan hárítja cl magától azt a közéleli handabandázást, amit legutóbbi beszédében igen találóan és birálóan füzfapolitikának nevezett a belügyminiszter.
Vitéz Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter Kaposvárott választói gyülekezete előtt tartott nagy beszédében éles logikával fejtette ki, hogy ma kiegyen snly ózott nagy belső nyugalomra, tudatos és önként vállalt fegyelemre, előrelátó önmegtartóztatásra és mindenekelőtt minden magyarok egyetértésére, vállvetett munkájára van szükség. Nagy követelések fezek s e nagy és elkerülhetetlen követeléseknek alapfeltétele a közéletben jelentkezni próbáló egyéni önzés, műveletien nagyot akarás, elbizakodott hiúság, lélektelen f elélő tlenség kiirtása. Félre a füzhipolííikával ! — Kbr ben foglalható össze a kaposvári hatalmas beszéd egyik legfőbb gondolata s a józan nemzeti közvélemény rokonszenves helyesléssel, megnyugvással fo-gadta vitéz Kercsztes-Fischer Fe renc belügyminiszter c kemény, határozott és minden izében magyar szavait.
A forrongó Európa azon a békés szigetén, amit a mi országunk jelent, nekünk, magyaroknak csak egy lehet a kötelességünk. Az, hogy figyeljünk 11 hivatott vezetők szavára, figyel-j ünk: dolgozzunk és engetlel-meskedjiÉmk. Dolgozzunk # máért és dolgozzunk a szebb, nagyobb, kenyérrel gazdagabb holnapért\' s hogy nyugodtan dolgozhassunk, engedelmeskedjünk országgyarapitó kormányzatunk intézkedéseinek, rendeleteinek, figyelmeztetéseinek, a melyek bölcs mérséklettel, céltudatossággal, gyümölcsöző tettekkel munkalkodnak azon, hogy erőinket megőrizve és fejlesztve, kivül maradhassunk az uj világháború vérrel, vassal, erkölcsi és anyagi javakat pusztító* boMmain:
Nfem\'\' füzfapoiitikára, nem hangzatos jelszavak színesén bugyborékoló puffogtatására van ennek a ríémzetnek\'szüksége, hanem igenis munkára, tettekre, komoly erCdmériyekrc. Dolgoznunk kell ezekért a jó és magyar eredményekért és\'engedelmeskednünk kéli azoknak a kiválasztottaknak, akik a nemzet bizalmából kűldctvc; kormányzati legfőbb feladatuknak Imijük, hogy íörctlcn értékben
Nagy nyugateurópai események küszöbén
Spanyol csirátok és német utászok vonultak fel Gibraltárral szemben — A ciprust tatáthozón újból megállapították\' az angol és török nézetek teljes azonosságát — Ma éjszaka élte át London a legpusztítóbb német légi támadást
A magyar külügyminiszter müncheni útja világtörténelmi eseményekkel kapcsolatos
Róma, .március 20 Az olasz fővárost egyre job-baiv foglalkoztatják az angol csapatok görögországi\' partraszállásáról és az ezzel kapcsolatos
balkáni fejleményekről
szóld hírek. A Telegrapho szófiai jeléntéscr szerint Anglia a háború balkáni frontját készitl elő\'. A \'görög parton ausztráliai és újzélandi .csapatok hajóztak ki. Mindez lényegesen módosítja a balkáni helyzetet, állapítják meg az olasz lapok. De hozzáteszik azt is, hogy Angliának a balkáni arcvonal kialakítására
vonatkozó! kísérletei csúfosan el fognak bukna.
Az oIösr lapok berlini politikai körök nyilatkozatát közlik arról, hogy az olasz haderő c(t-ditíi feladata Volt az ellenség feltartóztatása h rendkívül hosz-szü főldköziténgeri .arcvonalon. Az olasz haderő ennek a feladatának megfelelt s ezzel megteremtette az uj offenzíva előfeltételeit. Hitler legutóbbi beszéde, írják az olasz lapok; nem hagy kétséget aziránt, hogy a német haderő most már minden fronton harcba lép olasz szövetségesei oldalán.
Bárdosay külügyminiszter elindult Münchenbe
Budapest, március ,20 (MTI) Bárdossy László külügyminiszter ma délután Münchenbe utazik Ribbentrop külügyminiszter látogatására. Vele utazik felesége is. Kíséretében utazik Gliiezv Jenő, BartclUTi-, bor, UIlein-Reviezky Antal, rend kívüli követek és meghatalma-
zott miniszterek, valamint a külügyminiszter személyi titkára.\'
-.Berlin, március 20 A német lapok mind első oldalon, vastag betűkkel számolnak be a magyar külügyminiszter müncheni útjáról. Több lap --német-magyar együttműködés* címet ad tudósításának.
Berlin: „atfy enménytoroxat ketéeU"
_ Boitoi, hftreitis- 20 A német fővárosban ngy tudják, hogy Bardowy magyar kűlufjymmv»í. ter látogatása kezdetét jdeati egy politikai efceménysorozatnak, amely a tiapoklian Németországban játszódik le é» arányaiban a szó szoros énei-
mében világtörténelmi joleiitftsígü lesz. Az csemtoyek csúcspontja Matsuoka kmúgynvmiszier bonlBii, római ós moszkvai tárgyalásai, Matsuoka moszkvai tanácskozásait 24 órára lenézik, do lehet, hogy meg fogják hoKszabb* tani.. . k. , I ! \'
A ktttOgymlniszter nyilatkozata elutazása előtt
Budapesti március 20 I Bárdossy külügyminiszter e\'ntazása I olíílt a MTI munka tóra inak adott nyi- j latkozaiában kijctan\'.elie, hogy a gyümölcsöző német-magyar cgyülunükö. f dós nem csak a szlvdUos szomszédi j viszonyt Ós baráti megértést szolgául- , ják, hanem1 hasenos szerepe van a I lulromhatalmi egjezmÖny vüagtórló-
nelml \'jelentőségében Is. A magyar— német együttműködést nem holt belük irányítják, hanem mindkét uÓp sorskö-zósségének és egymásnál talfcságánaík benső felismerése, ami öná\'HÓ nemzeti létünknek egyik biztosiláka. Kütóiiön j(4entŐsó},é[ >!«U a kíilugyüiuiLszler abban, Ivogy éppen Mfmchonboii lesz ez a találkozó, ahonnét elindult a\'
trianoni M szabadulásunk fo4yn«i!atíL A találkozó nenj! os*ik a szoros barát\' ság megnyilatkozása \'esz, liánom annak további rtntólyilését is szolgálja,
D5nté» mi&n SMetyttl-oraueág é« PortssgáIBss
, Berliur március 20 A Politika jelentése szerint külföldi újságírók igen nagy események bekövetkezését várják Nyugatcurópában. Szerintük az Atlanti-óoeáuou megkezdődölt gigantikus tengeri harcok rendkivüR befolyást, fogjak gyakorolni Spanyolország és Portugália magatartására. A német csapatok a bolgár—tőrök határon elfoglalták kijelölt helyeiket^ Ugy látszik,\' megindul a döntő bari; a FrUdközi tenger uralmáért.
Algeeiras, március 20 Reguláris spanyol csapatok és Spanyol-Marokkóból hazajött csapatok vonultak fel Tarifánál és Falina vidékén, Gibraltárral széniben. A kötelékekbe német utászok vannak beosztva. A spanyol határ mentén nagy védelmi munkálatok kezdődtek. A spanyol parton, Gibraltárral át-ellenncn két hatalmas mcssze-hördó ágyul állítottak fel.
Méfjlnl borxalanata- éj«*«« kAJn volt Londonnak
\'.\' . *¦ Berlin, március 20 (NTT) A német légi "haderő-\' több száz gépe intézett ma éjszaka nagysikerű\' támadást az angol főváros ellen. London területén 12 nagy tüzet figyeltek meg, 1
Angol repülőgépek kis számban behatoltak NyugaLnómelor-szág fölé, egy város lakónegyedét bo/nbázták, a kár jelenlák-telen.
Őrizzék meg a mainál nehezebb, súlyosabb, veszedelmesebb napokra a magyar erőt.
Engedelmeskedni, dolgozni, egységét tartani. Ez ma a magyar parancs. Azok, akikel Ke-resztes-Fiseher Ferenc belügyminiszter füzfapolitikusoknak nevezett, az engedelmesség ellen izgatnak, a munka készséget ássák alá, az egységet bontogatja!. Az terőt, a -munkát, a magyar összetartást: gyengítik. Gyengítik akkor, amikor az egye temes nemzeti összetartás, az
egész magyar erő lelkes, áldozat kész, önzetlen összefogása az eg3rctlen biztosíték nrra, hogy megtartsuk azt, ami a miénk és gazdagítsuk nemzeti vagyönun-kal, Dolgoznunk kell és engedelmeskednünk kelt, hogy meg tudjunk élni becsületté]. Ma nem szabad üres és felelőtlen jelszavakra hallgatnunk, ma olyan időket élünk, amikor nem szabad kísérletezni. Sem emberekkel, iein\' eszmékkel, sem rendszerekkel.
A. felelőtlen demagógok, a
könnyű lelkiismeretű konjunktúra lovagok meggondolás nélkül dobnak a köztudatba kövc-\\ teleseket és politizálásuk nem a nemzet egyetemének érdekeit szolgálja, ha nem önös érdekekért harcolnak. Nincs szükség arra, hogy a közelmúlt, az.alig negyedszázados múlt kétségbeejtő eseményeire utaljunk. Minden igaz magyar érzi és tudja, hogy a demagógia a tespedést, a\' halált, a komoly lettek az országgyarapodási hozó nagy magyar életet jelenük.
SALAI ÍCOÍtóNV
HMl. ináieíua 20
0. F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolánylnál.
Tegnap késő délután a nemei repülök Angiin déli partjai ellen intéztek támadást, lí angol gépel lelőttek, némel veszteség nem volt.
London, március 20 A légügyi minisztérium jelentése szerint a német repülők ma éjszaka főként Londont támadták. A támadás igen heves volt és éjfél utánig tartott. A hivatalos jelentés szerint az áldozatok száma sok, a kár jelentékeny, közüzemeket is találatok érlek. Bombázták a Themsc torkolati partvidékét és a déli partokai is. |
Berlin, március 20 L\'o n do nbó 1 kerülő u í o n ér-* kezelt semleges jelenlések szerint a London ellen ma éjszaka intézett német légitámadás volt a legnagyobb ilynemű vállaikon zás n háború eleje óta. Pusz-litó hatásában és méreteiben felülmúlta még Govcnlry bombázását is.
Döntés *!őtt az afrikai harcok
Zürich, március 20 A kelctafríkai harcok döntő szakaszukhoz érkeztek. Kcrcn arcvonalán rendkívül heves harcok vannak. Az abesszíniai arcvonalon, ügy látszik, Harrar körül lesz a döntés. Az olasz tüzérség állandóan lövi a felvonuló angol csapatokat..
Munkában egy némH búvárhajó
Berlin, március 20 Egy német tengeralattjáró egy ellenséges hajókaravánból 511.000 tonna hajóteret elsüllyesztett, köztük volt egy 20.000 tonnás cethalász-anyannjó is. Ezenkívül megrongált 21.000 tonna hajóteret. i
Sxlflttr« Intézkedések « bulfjAri.il ádaujan afcna-maaka e>lle)n
Szófia, március 20 A txrigár főváros vízmüvei kózefjében februárban robbantó anyagokat i;iU .. tak. A rendőrség rnegottopilolta, hogy exek a robbantó anyagok ugyanolyan eredetűek, mint aminőket rtoestl o,;ij-¦vidéken, Honaudiábon és Norvégiában tuiá\'4ak. liiii\'uit minden bolgár közüzemet, amely titfen merénylettől tartani leltei, szigorú eienőrzés alá helyezték, Bulgáriában törvénybe ütköző ide. gtri proi>aganda-hálózatot \'epaezuek le. Több őrizetbcvétel történt, nagy meny-nyisegü iratol és propaganda-anyagot teteglahaV
Szófia, március 20 Boris bolgár király a német csapatok parancsnokságának meghívására megtekintelte a német pincék)! osztagok gyakorlatait, tegnap pedig a né-met légi erők gyakorlatait. Jejen volt a kormány több tagja, az olasz ós a
német keisMaégek tagjai is.
(Folytatás az 5. oldalon)
Nagykanizsa ujabb hus-áremeléselőtt
Húsiparotok küldöttsége a poifArmcster előtt
A nagykanizsai Ipartestület húsipari szakosztályának liarmínotagu kiridöU-sége megjelent tegnap rfojfoeji dr. Hegyi Lajos polgármester lietyet tes. főjegyző előtt Uazsó Józ\'er ipariéttujeti főjegyző vezetése altit, aki beszédében kifejtene, hogy a mai élÖálBiánik meiett minden huslparos ráfizet uzleére. Arra kérte a város \\ezetÖségéi, liogy utaz árakat emeljék, hanem gondoskod. jónak arról, liogy a lnisiparosok maximális áron kaphassanak sertéseiéi, vagy pedig kérjék meg az árkormány-biztosságot, hogy a mntaatl bustpa-rosok arányosíthassák a húsárakat az ország más" városainak húsáraihoz. A
sertésnél péídáuL 60 százalék az u. n. fehér-áru, ezt négy futérreü Icszáfti-tolták, rnig a hust, ami 30 százaléka a sertésnek, mindössze 10 százalékkal emelték fe\\ Ez — szeriniük — nem Jeleni mást, mini hogy a husiparos kb. 20-25 százalékot ráfizet.
Dr. Hegyi Lajos polgánneslcrIicjYct_ tes válaszában kijelentene, hogy meg fogja kérni az árkormánybiztosságít a kérdés kivizsgálására es megídejfcő intézkedés foganatba téleléie, de adtfg is igyekszik a kérdést n.saját Máslcö-rében a husi|)aros*ág és a fogyasztó-közönség érdekeit szem előli t.ulvi megoldani, í
A szakértői helyszíni szemle igazolta az Orosztony-vidéki őskori település-nyomokat
A Nemzeti Múzeum és a kanizsai múzeum szakértőinek vezetésével indulnak meg az ásatások
Oro&ztony, március 20 (Saját tudósilónktól) Jeöe.iiettc a Zalai Közlöny, hogy Orosztony éí Kere-eseny határában K. Nogy László nagy-kanizsai múzeumi lisztviselő őskori teícpiYAs-nyomókai és emjékekel kuta. tolt fel. \'rejnap a l»Vyszinne érkezett dr. Httdnóthy, « Ncnraeti Múzeum kiküldöttje, akíne\'i tudományos rádió-és szakelőadásai, vatortní köny\\«l külföldön is isméitek már. Ktsé*e:ében volt a kanizsai muzetim Őre.. ílmjker József piarista tanár és ; jjéd,e, K. Nagy László.
A helyszint vizsgálatok o De\'eick ritka muzeális ériékét te^ei mérteaí-ben igazolták, sőt ujabb e edmények-liez is vezetlek. Az ősember-nyomokat eddig négy kunyhó helyén á\'Japi tollak meg.
Rövideseit az ásatások is mnjindul-nak a Nemzeti Mxizenm 6i a kanizsai múzeum cgyütíes irányítása meffjelt.
llndnótlvy és a kanizsai muzeológusok mi rcgyerl MngynrszerdaliclyiB utaztak, ahoimél már bbrtos Sexme-hekrö: sok La Tene kurHurát képviselő emlék Le u\'.i Budapestre ét a kanizsai múzeumba is. r
A .Ferenc Jőzwl* keserűvíz régóta kitűnően bevált bázlszcr megrögzött székrekedésnél éa annak ramdentéle káros következményemét -biztos, enyhe is gyorsan haló ter mészetet hashajtó, mely számos bc-tegságnéf az einéaxtést javitja 6« as étvágyai fokozza. — Kérdezze meg
Egy nagylábon élő, titokzatos kanizsai menekült és internált fosztotta ki a sajószentpéterl bányatulajdonos villáját
a nagykanizsai rendőrség sok | brnvuros nyomozásáról számol- ! tunk már be évek folyamán, ezekhez méltó és a legmesszebb menő elismerésre érdemes az a kitűnő nyomozó munka, amelynek eredménye az igazságszolgáltatás kezére juttatott most kél bűnözőt. Az izgalmas nyomozásról az alábbiakban van módunkban beszámolni.
Mint ismeretes,.az utóbbi időben Nagykanizsának is kijutott a i)olgári menekültekből, akiket Nagykanizsa város közönsége magyar vendégszeretettel fogadolt falai közé és otthont biztosított számukra. A menekültek némelyikéről később megállapítási nyeri, hogy álnevet mondtak be adataik felvételénél, úgy, hogy voltéképpen nem is tudni, kicsodák és hovavatók.
A rendőrség egy idő óta figyelemmel kisérte az egyik menekültei, aki.....mig társai nehéz
körülmények között éltek, munkát vállaltak, rongyoskodtak — egyre jobban élt, gazdagabb lett, szépen öltözködött, pénze volt bőven, költekezett, mintegy alaszkai aranybányatulajdonos. A rendőrségnek minderről tudomása volt, mindent figyelt.
Mikor a gyahu határozott formát Öltött és szükségesnek mutatkozott a rendőrségi beavatkozás, a gyanús férfit előállították a rendőrkapitányságra, ahol magát Bukovszky Adám Strclno-i születésű, 38 éves, polgári\' menekültnek igazolta, aki Nagykanizsán a Kinizsi-utca 10. szám alatt lakik. Csakhamar megállapították, hogy Bukovsz^ kynak t,
három lakása la van Nagykanizsán,
egy helybeli asszonnyal közös .háztartásban ól, nagy* kedvelője a női társaságnak és áldozatkész
Az idény legnagyobb és leggyönyörűbb filmje I
Szerelem és vérpad
Üstté Dawisj, a áramai filmművészet királynőjének. Erről Flynit, a legférfiasabb hősszereimes, Oliviss de Havllland, a legszebb filmcsillag együttes filmje. Aktuális Vllághiradó 1
Előadattok kezdete hétköznapokon 5,7,9, vasárnap S, 5,7, 0 kor
gavallér. Megállapították, hogy nagyobb pénzösszeg* felelt rendelkezik, amelynek eredetéről külörif éleképpen vallott. Bu-kovszkyt Őrizetbe vették. Az volt a feltevés, vagy Magyarországon vagy más állam területén nagyobb bűncselekményt kö vethetett el és innen a temérdek pénze.
Nagy volt azonban a rendőrség meglepetése, amikor egy nap
Bukovazky megszökött a fogdából
és miután lakásából a szükséges ruhanemüeket magához vette, nyomtalanul eltűnt. Bádió-körözést adtak ki, azonban nem sikerült elfogni. Akkor volt ez, amikor a nagy hidegek voltak és napokon át esett a hó, Bukovszky menekülése alatt
nsppal la sokszor a hóba feküdt, vagy elásta magát a hóban.
hogy ne találjanak rá az utat ellenőrző csendőrök. Bentíkivül kalandok után sikerült átszöknie jugoszláv területre, de addigra
lábal lefagytak,
r hogy hosszabb időn át a zágrábi kórházban ápolták.
Időközben mind több gyanú merült fel Bukovszky Adám ellen, akiről a kanizsai rendőrség csakhamar megtudta, hogy Zágrábban tartózkodik és sikerűit is a jugoszláv hatóságoktól őt kikérni és vissza szállíttatni Nagykanizsára. Hosszú hetekbe került, míg Bukovszky ismét >hazn« keruít —; a kanizsai rend őrségre.
Mikor a kanizsai menekülttábor lakói látták, hogy társukat rendőr szállítja Murakeresztur-ról Kanizsára, valaki értesítette Bukovszky menekült barátját, Závádszky Mártont, aki a mádi szigorított táborban volt elszállásolva.
Závádszky megérkezett Nagykanizsára, de a rendőrség Őt is őrizetbe vette.
Závádszkynál különböző arany-nemueket, gyöngynyakéket találtak,
amelynek eredetéről nem tudott felvilágosítást adni. Egy ízben azt állította, hogy Bukovszkytól vette, de az tagadta. Március 0-tól szinte naponta folytak a kihallgatások a nagykanizsai rend őrségen. Eléjük tárták a közben megszerzett terhelő adatokat, szembesítettek velük tanukat, nőket, de mindakcltő konokul tagadott, vagy nem adott válasz kérdésekre. Gyanús volt, hogy Bukovszky, aki
lengyel menekültnek mondotta magát, rosszul beszélt lengyelül,
ellenben tökéletesen németül, Závádszky viszont, akiről kiderült, hogy a Felvidék egyik szlovák községében született, kitűnően beszél magyarul, tótul, lengyelül. Valószínűnek látszott, hogy okuk van arra, hogy nemzetiségüket letagadják és hogy a Bukovszky és Závádszky név i sem az igazi nevük, hanem félre akarját vezetni a nyomozó hatóságokat.
Mintán igy két teljes héten át nem hozott eredményt a kihallgatásuk, a rendőrkapitányság ve zetője felküldte egyik logügye-
1941. mârclua 20
ZALAI KÖZLÖNY
H
At a dunâtt, a múdeut ,fakeU szwfy"
Hoffmann Ferenc
képaxalonját
[Judapeit, !V„ Károly klrály-ut 28 a városházi épületében
Neves művészek értékes leitményel rendkívül kedvezményes áron kaphatók. B,s
sebb deloktivjél. Budapestre, hogy személyesen nyomozzon !1 két férfi kiléte és viselt dolgaik után. A nagykanizsai\' detekliv több napol tőilött Budapesten és ez hozta meg végül is az! eredményt. Sikerült megállapítani, hogy
mindkit gyanualtött azelőtt a budapesti rendöraógl tolono haz lakója volt
ahonnan sikerüli megszerezni a fényképüket is. Mindkettő nagyon rongyos és lesoványodott állapotban volt akkor. Sikerült megtudni, hogy Závádszky már Debrecenben is büntetve volt és a magyar viszonyokai mindkettő alaposan ismeri. Mindkettő lelkiismeretét terheli valami. Valószínűsítették, hogy a lo-loneházban kötöttek egymással szövetséget és innen kiindulva követhettek el büncsclekménvc-ket.
Mikor már elegendő új adat álll a kanizsai detektív rendelkezésére, felkereste a csendőr-ségi közlemények szerkesztőségéi és olt/ közzététele a gyanúsítottaknál talált ékszerek és aranynemüek pontos,, leírását, a monogramot, amit az" ékszerekbe bevésve találtak, valamint, hogy nagyobb összeg pénz volt egyiküknél. Két nap sem tölt/bele, amikor a nagykanizsai rendőrkapitányság értesítést kapott a sajószentpétori csendőrörslöl, hogy \'a leirt
ékszerek és aranynemüek Qedeon Elemér sajószentpé-íürl bányatulajdonoa birtoka-ból valók, akitől lameratlen tetteaek elrabolták.
Egy este betörtek Gedeon Elemér villájába és onnan 12.000 pengő készpénzt és mintegy 30 -35.00P pengő értékű arany-iiemüt, ékszert, gyöngyöt zsákmányoltak. \'
Nagy voll az öröm a kanizsai rendőrségen a sajószenlpétcri őrs értesítésére.\' Azonnal táviratoztak, hogy küldjenek egy járőrt a két gyanúsított, ember oda szállítására*., Sajószcntpéterről két csendőr azonnal vonatra üli, tegnap reggel érkeztek Nagy kámzsára és az este már Bu-kovszkyl és Závádszkyt megbilincselve szállították cl Snjó-szenlpéterre, hogy a helyszínen folytassák a nyomozást.
A nagykanizsai rendőrség sikeres nyomozási, munkája nélkül még mindig megoldatlan kérdőjel maradt volna n\'\'•sajószentpéteri vil hihetőre* ügye.
Rövidesen fény dérül arra is, ki rejtőzik voltaképen Bukovsz-kv Adám ós Závádszky Marion álarca alalt...
1 , (B. R.)
Oaxttidó nyitva rec*el <• órától tat* s aráit (hétfő, azexda, péntek délután *¦ kaddea tfótfl nap nfkaak).
A Magyar-Német Sajlótudósltó munkatársának alkatnia volt a német csapatok Bulgáriába való bevonulásában réiztvennl. Berlinen dl most érkezeti jelentését a következőkben adjuk Valahol Bulgáriában, egy napnyira a határtól.
Március másodika, vasárnap. Olyan napnak indult, nvni akárratiJyifc íiót-koznap- ^ az \'ísS vasánurpunk itl a dunointentl román faLicskib-n. de semmi megjopöt sem i-ótlunk abban, hogv nz ébreszti) mi kissé korábban szólalt meg, mint máskor. A katonaság állandó kéWiiU>óg idején nem szokotl különös tokinie (o leírni a pirosbolua napokra, u hajnali riadó pedig az utóbbi időben ugyancsak ne.n tartozód a ritkaságok közé. Termóiíe o en nem merném óftStatii, hogy az indulási parancs nagy me(#tope;.őit tactoe.lt volnj. Hiszen m\'ir eVízö n\'Ap dí6 en megtudtuk a rádióból, hogy Bulgária csatibkozotl « \' háronmaliifmi egyez** menyhez ós értlio:ö módon azonn 0 megindult a tOH^gatás; vtjjon az a iul-iiány tor\'rvrmás nem f.jgc vp^y kis mozgalmasságot hozni öble a íistan. ként már unalmassá váló éfcll*.. nohát már enoyira megszoktuk az o föle jóshilokrM, hogy öszinlén sz.Wi egy kissé megkopott inára hitel "ik. Mím\'o.i esetre pontosan abban az izgalom!-nölkiUt hangút\'tl>an tértünk nyugovóra, mint "máskor. Különös kószüX>-dósnek lerhmi nyoma ;On iiifnatko-zotl. Igaz, hpgy cr:e nem is lelt volni szükség jilszeu már n\'|k)k óta minden csavar « l:clyén vi n Ami ma történi, arra már régen készen :Vttlun\\ minden pffanatbaju.
így .hát nem csoda, ha ítz összeiia-chliizla\'idés IivíT sém (nrloll tivább, mín\'t akármelyik ré^jtíti ri.idó aÉtal-mával. Az eT-sö és egyetüen meglop.\'té; a Dunánál vári ránk. gugástt, mtíjy ezen a gyors folyású szakaszon már messziről hnlíük, most ís olyan egykedvű duruzsolás, m\'nt ato\'-fllt, partjai azonban nagy változásán BAniíOk át. A Jomhn kodfoazQányokon át eOÖ elővillanó\' hnih\'áuycsiUogásu víztükör helyéi egy szóVi szakaszon, óppea tfjöi-inuk, valami bizonylatiul körvon. Bakba összefutó, határozatlan szürke-óg váltja Fel, Csak amikor feldübörögnek kerekeink al-Ut a gerendák, akk;>v jövünk rá, hogy hídon járunk. Még ui-ist sem tudom mcgóricjii, milve.i boszorkányos módon termett ili ez a .több, mint egy kftlomóter hosszú, til nehéz pontonra épült kettős hajóhíd. Tegnap meg semmit Efim látlmik irtíöíw, dc éjjeli nyugalmú n k«i sem zayirta me.< noliéz k::lipá<sok ó; sitlykok dübörgése. Akír hogy is történt, miiuieno.elie moilcri munka volt. ilyen oaegjkjppréxnél, \'izl hi.wm, semmi btbai adlv^t nagyobb
önbizalmát a szürke ismeret lenség nck nekivágó katonának. .\\ kezdet jó volt, a megszervezésben nincsen hiba. Per. sze. ne.n érünk rá sokat töprengeni, máris a tulsó o\\dtikxi vagyunk, ott pedig :iz uj benyomások özöne vár ránk. Xekcin azonban túlságoson szivemhez ni\'ill oz a tísodálalos hid. Sem szívesen mulasztom o átólvezni, milyen szemeket fognak mereszteni a jó bolgárok :iz ol.si) német csapaiszáíHiló-kocsikra, d^\' akkor i-sak ;iz étiisapat átvonulásjínak Eehelnérk a tanúja. Marjádig lol-ctölcg mindent szerelnék látni. Inkább itt maradok a hídfőnél. Gyors búcsúzás — lalán ttilittkozunk
még egymással valamikor ....., néliány
kemétlv katonás kézfogás és a íe^kö-zelcbbl Inssitönál már ugrom is le a kotsiról. (lyalog bifllngijk -vissza a hidfőliöz.
Szembe az áradattal
A kód még mindig nem tisztult Tol. A nyílsebesen elsuhanó feftderitft r«-pülögéi;ck*.-alig villantják me0» karcsú törzsüket, már el is tűntek a lassanként mozgalmak induló sárgás gomo-lyagban. A najp mGo, nem ko\'t ftít, do sugarai az alacsonyan száguldó "O-nülögépekol már megvilágítják. Különben meg ke\'.ftciic e\'óxednem zugá-sukkal. Zugásban pedig ugyancsak eiég részem van. Amig »z uitne.iU szántáson bukdácsol jk, a páncéios Fejde-i-tök, motorkerékpáros lövészek, páncélelhárítók, motorizált műszaki csapatok szakadatlan sor bug cl mteftetiem!. Már kezdene unnbn\'-\'ssá viiüii, ha a Piiap időközben nem \'bukkant volna ki
nétlájbau "zutáu pz én .szemOinuck \'is akad megint látnivaló. Me^érko/ik a Wparataosnok, nyomálcn a tankok légiója. A súlyos szörnyeiének már alaposoju liissitaiiak úz\' ingadozó hajóhídon, ugvhogv a román old\'^bn egy kis torlódás ke/o:kcziÍ(. Ha clföbb » szédítő rohanás eHeii voSt kifogásom, móst fülsikelitö zugásrá v^n okom panaszkodni.. A másik öldáSbn összc-tolódott motorok csak üresen járnak, de \'így Is sz\'tulO látomi a levBgö reszketését. Nem\' Ini-om sokxí. Csak h»dd integessenek a derók bolgár atyafiak a feketesapkás lajikp iranosiiokok6i:ik, legnagyobb nuogbotl^nkozáwkra isméi lullal "fordítok a fojtó ! .nzingözl okádó siírkánykigvóknitk. I.etetopszcm & előveszem az tílcmózsiát. így azután sikerül lassan kiböjtölnöm, amig B modem ¦ fokeicsefcg. elvonul. Most már nincs okom tovább is itl rostokolnom. Jófttőre ölbucsuzom bcBg&r bará* laimlól — sohasem kár az emberekhez barátsilgosnnk l?mii — ós várom, mi-
Tdrt tt»q»tgtf régi ezüst pénzt és tgrt araitjriit
magas napi áron veszek 3 BÁRÁNY ékszerész,
Horthy Mtkloint 3. (PoiUval ii*mt>M.)
nz alnesony horizont alól. Legalább lan feJl egy-egy gomb ,v:lgy vnskt-rcszt. Kzeknek ugylátszik nem újdonság nz ilyesmi. A \'francia iengerj>arton, vagy lalán a fjordok ut-.esrföjél*ii többel lálok már a körvonanftknáíC. A szemliC robogó autók kemény tartású utasainak köpenyén néha vakítóan csil-áléllck már kü\'«\'ail>e[ is u.nuV.\' a békés sótakocsikázásnál.
Barátságos emberek a holttér parasztok
Mire elérem n hidat, hiasó befte is izzadtam a Ixitorkálásl>a, NOm is csoda. Már kilenc (elé jár az idő, a napnak pedig itt már ereje r-u>. A nőmet hadvezetőség -~ \\-agy a diiilimáoia?
— nenvválaszthatott vdlna ked\\ezőbb időt Vrro a vát\'átkozásra. A hídnál azonban n«n vagyok már egyedül. A közeli kis városka lakói tigyszóltván (eljes számban meiídöztek. Nem irigy, ldm őket. Móg náSam Is jobban megizzadtak. Most ónpm a motorizált gj-alogság rolnig át a hidon, dc engem ez már nem érdekel. Inkább bolgár szomszédaimat nézégelem. Beállok egv dóikon tárgyaló csoportba és figyelem- purpáríéjukat. Sajnos, Iwff-gáml ]>cszélnek. IlcszéJni nent tudok velük, ám lassiinkéni még is iiiegl>arát. kozunk. Ha valami érdekesebb látnivaló aktád, barátságosan oldalba böknek. Már révoa hátat fordilottuní ugyanis a ¦ szédilö Utványnak. Inkább a városka piros háztetőit nézegetem
— bár pontosan olyanok, nini borhefl Kurópábim. • \\
kor köz<*odik egy hadit udúödtókliPŰ! megrakott autó. Már hanyatlóban yan a nap, mireegjet elcsípek, Fefkérez-1 kedem rá és rujta. A dÍmli©s-<lombos falviiklian még mindig sorfaJal állanak nz egységéén szabott, sötét gúnyába öltözött ix>1gár paraaztok, de integetésre már csak a gycroknőpsóg-nek maradt 0"cjc. Ulilársajni ugylátszik . me.sszebbrÖI órkezbc[lck, mert ugyancsuk kókadtmi lógalják fejüket. Kzórt lársalgás hdho;t inkább a botVár falvak"! tanuliuányoznm, amig magu-moíi is er<H nem voíz a fáradtság. Már csak egv vágyam van, mogiiilióit-ni. Végül is díiSjgezcm az ójszakui n. ugalin»l és álpmbo ring Utalom mn-ganiat a hepehupás utakon vágtató kocsival. Mára tíóg volt.
(MN)
Jönnek a nehéz harckocsik I
J_;_zalai Közlöny_ __________,_1941. mardin iá
FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
A „kis eUt" hadseregtől az államerddltéslg
A technika fejlődése nemcsak a mezőgazdáság, az ipar, a közlekedés s ezáltal a kereskedelmi élet fellendülésére volt mindig korszakalkotó hálással, hanem a hadseregek szervezésére is ráütötte bélyegéi. A technika az 1900-as Övek óta szinte ugrásszerűen fejlődik. Azóta szinte mindennap lehet valamilyen "ujabb technikai csodáról, találmányról, vagy lökélctesilésröl hallani.
Hadi technikai vonatkozásban katonák és katonai mérnökök légiója tervez, szervez és alkot nj és ujabb fegyvereket, harceszközöket, szerszámokat, vagy korszerűsít részeket. Hogy a katonai vezetés milyen új fegyver, vagy eszköz kialakítására lö-rekszik, azt katonai követelményekben fektetik le. Ezeknek a követelményeknek vagy az illető ország technikusai igyekeznek megfelelni, vagy amennyiben a világpiacon mar meg lenne a megfelelő műszaki eszköz, külföldön vásárolják meg azt.
A hadseregszervezés követi az uj fegyver, vagy eszköz bevezetése állal felmerült szervezési szükségletet és beállítja azt szervezetébe. A kiképzés feladata azután ezekét az uj eszközökéi a gyakorlati életbe átültetni és belőlük használható eszközöket csinálni.
A mi századunk technikai forradalma a hadvezetés mikéntjére vonatkozó nézetekre is hatással volt. Az 1930-as évek uralkodó >kis elit hadseregének eszméjét rövidesen elsodorta az áí-lamerődilésck korszerű kiépítésében és a védelem technikájának hatalmas megerősödésének látszatában elmerült felfogás. Minden oda kezdett már fejlődni, hogy a hadsereg szervezési kérdések zömét a védőeszközök és az elhárító fegyverek tömeges beállítása uralta.
Az líKí8-ban megindult néniét előretörés megállította a védelem abszolút értékében való hit megszilárdulását. Azóta a hadseregek általánosan a technikának\'a támadást elősegítő vivi mányait részesitik előnyben és a hadsereg szervezetének ilyen irányú kiépítésén dolgoznak.
A technika egyformán szórja vívmányait mind a támadás, mind a védelem technikájának megerősítése érdekében. Sok minden szempont dönti el azután azt, hogy melyik hadsereg mely irány mellé szegődik. A mely ország dinamikus politikát folytat, bódításra, területszerzésre törekszik - általában csak egyik arcvonalán — az természetesen a támadó eszközök túlsúlyát szorgalmazza hadseregszervezet ében. Amely állam pedig csak országmegtartásra törekszik, az inkább a védelem technikáját előnyzi.
Ha az elmúlt Üü esztendőre tekintünk vissza és szemügyre vesszük a technika fejlődése so-
rán beállott hadszervezési változásokat, ugy azt látjuk, hogy az uj harceszközök beállítása hatalmas átalakiól hatást gyakorolt.
Egy mai gyalogezredet alig lehet összehasonlítani az elmúlt világháború gyalogezredével. A mai gyalogezred annyira telítve van már korszerű nehéz gyalogsági fegyverekkel, mint páncéltörő lövegek, aknavetők, gránátvetők, nehéz géppuskák és puskák, golyószórók, a felderítés, biztosítás, összeköttetés és híradás megszervezésére oly külön egységekkel rendelkezik, lio,;y szinte vegyes köteléknek számit.
A tüzérség hatalmas és különálló légvédelmi tüzérséggel bővüli. A páncélos jármüvek óriá-
A háborús gazdasági hclyzei szorosabb együttműködésié utalja az egymással baráti viszonyban óíö, Illetve n háborútól íávolálló országokat. Magyarország nagy jelentőségű szerepe KÖzópcurópa árucso.eforfiatiiválíim icr-mószeioisé te;zi, liogy a kútfőid! államoknak ez a Tokozott propagandn\'o-vfikcnyséÁO kifejezésre jut a magyar ánmiiutavásárokim is. \'
A május 2-től 12.ig jneglarUtndő Budapesti Nemzői kőzi Vásár irán\' már hónapok óta ólénk külföldi érd.\'kVídcs mutatkozik. Hatalmas ncmzeli p::vV(lon létesítéséi jecnlelte 1h> Oflaszország. önálló épületei állítanak Sz&ivákia ós Svájc. A közelníultbun órko.oll liir a jugoszláv határozatra}, mely szerint a baráti Délszláv Királyság n tavalyi nál is nagyobb, építőanyagában is Ju-
A midi évben határozták a a Kecs-kedetmi Hívatai vidéki háHizotán ik kiépítését és a biflkereskedd\'cnnV\' víó intenzivebb bekapcsolódását. A szer-vezós ljc"ejczŐdöll ó; a vidéki kirendeltségek megkezdték működésüket, fíróf Teleki Andor, a Kcrcskeddmi Hivatal (blóke a vidéki hálózat szer. vczetéről és feladatköréről1 az alábbi nyilatkozatol lette.
— A Kereskedelmi Hívat-*\' kirendeltségeinek megszervezése bevetődött és február i-évol ramden törvényhatóság székhelyén megkezdődött a mun-
ka. Összesen 17 kirendeltség rc/iyriít.V-
sára került sor. A KereskcdcSmí Hiv-i. tálnak korábban is voltak kirendtiít. légei, de ezek nre-löu csak minőségi
si fejlődése miatt ezekből korszerű seregtestek alakultak. A repülök szercj>e hallatlanul meg növekedett. Technikájuk és harc eljárásuk oly módon fejlődőlt, hogy bennük sokan a döntő fegyvernemet látják. A műszaki csapalok hasonlóképen Olyan géjH\'sitö folyamaton mentek át, hogy teljesítményűk : sokszorosa az elmúlt világháborúban tapasztalt teljesítményeknek. A hiradócsapatnál a rádió olyan fokú szerephez jutott, ami 20 év elölt még elképzelhetetlen voll. Az elláló és utánszállító, valamint egészségügyi és állat egészségügyi szolgálat korszerűsítése, lechnizálása oly teljesítményei a hadseregszervezésnek, amilyenekre a történelem nem ismer példát. (s—o—)
goszláv eredetű pavi fbnt kíván lé ©¦ siteni. A Nóincí II írod alommal\' folytatott tárgyalások végűt urri a magállapodásra vejotlek, liogy a némot tpar, naiv Igen nagyszámú, szinte minden szakmára kiiorjcdÖ kiállilóv.»( lesz kópviscSc, egységes ncmiz^ű pavilon Itfüyctl, a nójncl gyártmányoknak a különböző magyar szakmai csojwrtok közé való l>C;>sziását kéri. ßrdcHos megbeszéJé\'.ek indultak meg Szovjetoioszországgal, amely — lm szállítási nehézségek nem merfjnek M — az idő rövidsége ejiuuorc is orosz ueintoeti pnvillbn lőiCiitósét tervezi. A Protektorátus cseh kormánya részéről is ajánlatot kértek, miként lehetne a cseh morva Protektorátus ipara számára alkafmns méretű no u-zoti pavilont iélesilenj, (:)
ellenőrzéssel foglalkoztak ói működési tcrfllotük főké|.en a hnláráTlomásokra, valumint az egyes fontosabb lenmíési gócj>oniokra terjedt ki. A vidéki kirendeltségek ftíiudaiköi\'e a billeiCAK-dolmi ügvo\'nck crö.scn tágult. így azokon » hcljoken Is, ahol korábban is működött kirendeld eme ni keíctt a létszámot. Az ujuk szervizé e és a regiek megerősítése 77 uj tisztviselő beállítását telte szükségessé. A Keres-kedolmi llívainl vidéki kirenilet\'iségei-nál jeoivieg 172 tisztviselő működik. Ebben a számban icnnószejoyeii benne vannak a vidéki kirendeltségek központi szerveze\'.él>Oii működő llsztvise-lök is. A -17 vidéki kirendeltség köziá 25 olyan, amelynek hatásköréi* tarló-
BélyeggYflJteméüfSe\'C
magyar sorokat éi blokkokat, tömeg-bélyegeket, i»i«m inw megvételre keresek Ktrek itulrtet ajinlalot. 730
, Farkat Károly, Szeged. Pál-u 6.
zik a kíviteílol kapcsolatos mSoöséa ejÉenőrzés is. Ezenkívül még nyolc minőségi ellenőrzési szoígálati hely ii van, ahol a Hivatal meghízottja a kivitelié kerűftő mezőgazdasági termi, kokot minőségi szemjxmtból tfit-uőrzi.
— lihliez még hozzá koí\'j fűznem, lK>gy mivel n vidéki kircnddiségciict törvényhatóságokként szervezték mej nz eg>es megyék lerülélén kéLhárom kirendeltség is működik.
— A vidéki kirendeltségek Wadat-köre igen sok águ. Kötelességük figye-lem\'nio\' kisérni a vidók gazdasági hetének kialakulását. Ho&tdéktnlanm\' je lentik, ha olyan jeflensóget ószVű),.^ and gyors bcavutkozást igénvei. A "cg-fontosabb feladata a klie.idtCtségek1. nck az áructtátás kérdésének rig>o.Vvc, a panaszok meghallgatása és további, lásn n központ számum, "A közponl ozutáu gondoskodik a panaszok orvos-fásáról. ItflenŐrzik azután » ki\'elíől kejesiedíik levókenysóíél abból a szcin pontból, hogy neire történt-e változó azokban a feliéeckbcn, ametyekm* alapján a kij« ölés törlént. Fontos fel. adatköre mái a kinnndellségnieit az ár-alaku\'ás figj-oleinmel tartása.
— A t)olyÍ árak alakulásáról kctlic-tmkóul jolenlést tesznek az Ardliiiuir. zés Országos Kormánybiztosáruik. tr>n-doskodnak arról is, liogy az ártuliópx\'i-sek ne maradjanak mcgtorWs nó\'küi. Az első fokú iparhatóságok foé a nagykereskedői ipiTrcn;«dűlyek ktadásá-vid k-a.pesolatb.in vétcméuyező szerwk. Kétségtelen, hogy a legfontosabbak azok? a ttendők, amelyek á.4oWíátás; sa4 függnek össze. Az eddigi tapaszé-latok szerint a vidéki kirendeltségük hatékonyan hozzá tudnak járulni a közeliálás s\'nn\'ább ós zavartaj\'-n inlí-zéséhez. A kirendeltséflek m\'cgszeiv-z/--sével tehát a gazdasági irányítású ik olyosi nó.küMözIietet\'en Iiáiózala jött létre, ámoynok munkaköre tovább fo« bővülni. Ez a mai ídőkbea fcennesze-tes Is.
Hetn (eleiéiUtk!
__ A 20. honvódhadosztály
Üli-IIUD- í Mczffloborctéá délnyug-U-
-1 ru vívott harcai alalt
Molnár Józser százados, a Voít debreceni 3. honvéd gynlo06zred egyik századát, a Szolnoktól kötetre fekvő Ko-ruinkó háton végrehajtott erdei 11-madás alán, péMás elszántsággal két-üzer is vczcllc személyesen rohamra, míg csak vissza nem \\e.otle a túlerő*. Ikii lévő oroszokat. Mhel pedig cz«fl a vitéz előretöréssé!, a százodálioz csat-lakozó arcv<wi|hitrészeJ,et nel^ez heth*-zetükbon lón>«öcseu mcgscgiietw, Molnár századost példásan bátor ó; eV szául magaiarlása disine.-ésekái)i*a ez alkalommal a katonai érdemkC-OizUel tüntcllák ki.
- (Pótvásárok Zalában)
A március 10-én az glknCmailau időjárás miatt elmaradt novai vásár helyett március 3í-én, Nemessúudor. házán ugyancsak március 31-ón tn"". tanak póivásárt.
— (Tavaszi kabátalnk)
mindegyike elsőrendű budapesti műhelyekben készül Legújabb modell-kabátjaluk kirakatainkban láthatok. SohUtz Áruház.
- Naptár: Március 20. csütöft. Rom-kat. B. Csák M. Protestami Hubert. -Izrael. Adar hó 21.
Roisdamentes és alpacca evőeszközök
llLzmoan májon testvérek
Pamtwyt n.Mnlaálá. i szaküzletébe ti. oio»< érmhi
Jogerős az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara igazgatójának felmentése
Pécs, március 20 I kir, 11elöláWához kerülev. A táblai
tígv éves hajsz\' után tol pontot | tárgyaláson másodfokon is fiOmcnlel
a j>écsi k"r. iiéb\'ílálxia. tok a vád alól Kiss |->mért. Az ité\'et-
Az Alsód unánttdi MezŐgnzdJsági Kft- ben a klr. főügyész is me {nyűgödül t
niara ipazgatója, Kiss l-linér oten egy . s igj- az Uélct jogerőre emelkedett.
évvel omMU eljárás indult Az igazg-a- Rzck uUm Kiss {^mér ÍM110, einc7l
lót büllen kO/o\'ésso.1 vádolták meg. ,„ , , j ,. . .
Az Ogyben a kaposvári kir. törvóav- ! fowl r*í«*haUa el a Kantora nozgbtói szók már Ielinonto iió\'etcl hozott, de áVÜsát, ohieiyot eddig Is kiizmcgclégq-felücbbezós folylán az irafok a pécsi | désro toltoti 1».
KfllfOIdl államok a Bedapesft Nemzetközi Vásáron
A Kereskedelmi Hivatal
47 vidéki kirendeltségének munkáfáról nyilatkozik gróf Teleki Andor elnök
iM. méfciug 20
\'/ALAI KÖZLÖNY
— (Leventék és tenoncf.uk lelkigyakorlatai)
Március 20, 21, 22 és 23.«n. uzaz mától kezdve vasárnapig tartanak az Összes leventék éi tnnoncttuk ríszéie a szokásos nagyböjti kfliigyaliorfritolt. Kezdelük este fébiyoU: órakor az n|só-leniplomban. Szombaton e;\'.e nyolc órakor körös szcjugyónás. Vasárnap reggel réaiyoAe órakor közös szentál-dozas és befejező szentbeszéd. A tótó gyukoilaios szentbe izéde\'uot p. Borbély Ilonór ferences. CcjLkétz mondja. I\'<flke.etnok a munkaadók, szíveskedjenek a fiuknak nSkaftrn&t adui a ;e ki-gyakorlatokon va*ó pontos meg/jje-nésro annál is inkább, mert a lionvó-deliul törvény vágraltájutelróf.1 ttegujab-hon megjelent rentUíkjezái a klklgya.. korlatokról va&ó elnsaradási egyienS > elbírálásban rószjOiitl a fcevente foglnl-kozástól v4ó jogtalan elmttradusssflL
— (Lelkigyakorlat hölgyek részére)
A Szociális MisszlótúrsuCat rendezésében Nagykanizsa ói közvetlen kór. nyékének hölgyei szántára az idén is a piarista laAimhiáljon tesz a \'"e\'Jdgya!-kortat április 2-tót 5-ig. Sikerüli egy kiváló szónokot, dr. Dáitt Ince fÖisr kosai tanárt megnyerni a fjolkigyakoN latok vezetéseié. Minden keresztény nőt szeipjetUel meghív ós vár a rendé* zöség. Részvételi dij egy pengő, \'A kóV jHílna íütvo lesz. (:)
— (Keiesztutl ájtatoagág a Missziósnál kápolnájában)
A Mlssziósliáz ezúton a re retet Ura meghívja tagjait és knloLUaus louvéieit a Nagyböjt iolyamioi minden pépeken este pontosan .6 órakor kftzdödo k»-resxtuti ájtatosságra a Missziósliáz kápolnájába (Itozgonyi u. 7.). (:)
— (A Nagy kan ize ai Piarista Diákszövetség)
folyó hó 18-án tartott váOxszlmányi ülésén elhatározta, hogy aprjfts 5-én
— Iiaiározatképlol«aség ejetébeu ápri. lis íü-én — délután ti órakor a gmu-názium tanácsLennébea\' tartja évi rendes közgyűlését. A közgyűlés tárgysorozata: elnöki nwznyltó, főtitkári je. ¦bntés, 1D40 évi zarszápfiidás, 49-11 költségvetés, számvizsgáló bizottsági tagok választása, választmány cgyhar. madának kisorsólása &s uj tagok választása, végűt inditványok, nw4j»\'í a közgyűlés ellőtt 10 nappal Írásban nyújtandók be az etu6ksé^nél (:)
— (AnyakOoyvi hírek)
Nagykanizsán március 10-tőZ 16 jg 13 gyermek szuAetetL, 6 íiu.é> 7 \'.eány: Szabó János gépószko-vács 6% Gotz Marián jk rk. lia, Tóth Ferenc Máv óraberes é. Németh Annának rk. leánya, Iiencze István pénzügyőri fflvígyázó é* Molnár Klárának ág. h. ev. leánya, Horválh Gáza tense:kezási váÚoftkozó és Kumcz Saroltának rk. (cányo, Túfter Károly cipész segéd és Káíol Katalinnak rk. lia, Bánkúd Fcreur Máv kocsiie iidcxő ós Fülöp Máriának rk. fia, Horváth Vendel kőműves segéd ás Nagy Rozáliának rk. leánya, Mailek György rt-ár-legkeszltő és Kruppai Jutonnánaác rk. leánya, Bakonyi Józwf Máv fűtő ás Szűcs Máriának rk. kánya. Házassá, gon ktvAt szüTciott 3 Üu vős l leány. — llntápozás 8 történt: Simon Józsefné I\'nngor Kntiá!n rk. 74 eves, őzv. Babos Gyürgyné Kiüti Mária rk. 74 eves, Oreszkl Fereno rk. 2 hónapos, Pintér Ferenc nonszáinos r!;, 4ít évei, líszter János napszámos rk. 76 éret. Oláh Sándor népzenesz rk. /0 értu» I.usztlg Istvániié HerttafikT Margaietla izr. 40 íves, Grünfbld Adolf magánzó jzr. &3 éves. — Házasságkötés I volt: Szúr* lászló hentes segéd rk. és N-óuKtu Mária TkYM* rk. ,
(Fqlytatas a 2. oldalról)
Az uugolttírök külügy uitntex- I «a*>l kftiugvrrinlsiter tegnap Ciprus teri találkozó .szigetén találkoztak. A hivatsáos jeen-
I tés szerint me (tárgyalták a nemzetközi Ankara, március 20 helyzetet s megalapították « két or-A török kütügyrainiszLer ó. F.den | szág nézeteinek telje* azonosságát.
Amerika rövidesen megkapja a német választ
Vigyázat I
Newyork, március 2ü Roosevelt 7 milliárd dolláros javaslalának végrehajtási tervezetét a képviselőház tegnap nagy többséggel elfogadta. A szenátus pénzügyi bizottsága megszavazta egyhangúan a 3.5 milliárd dolláros haditengerészeti kiadásokat.
Roosevelt egy floridai kikötőben ynchlra szállt és két romboló kisérctében ismeretlen hely re távozott. Az utazás részteleit titokban tartják.
Az USA hadikiadásai a megsegítés! törvény végrehajtása során havi 1.6 milliárd dollárra cmelkcdlek. Anglia hadikiadásai havi i.< milliárd dollárra rúgnak.
Az USA haditengerészeti minisztere a tegnapi sajtóértekezleten kijelentette, hogy az angol kormánytól kérés érkezett, engedjék meg az amerikai hajógyárak használatát megsérült angol hajók javítására. A miniszter kijelentése szerint az u, n. moszkitó-hajók közül még egy sem indult cl Anglia felé. A miniszter a hajó-szallilásokról egyéb nyilatkozatot nem volt hajlandó adni. >
Newyork, március 20 A bostoni lillami haditengc-
gerészeti hajógyárban
több robban \'s és fü t keletkezett. Állítólag rövidzárlat okozta a szerencsétlenséget, A munkát be kelleti szüntetni. A gyár 10.000 munkást foglalkoztatott.
A hadiipari sztrájkok
egyre tartanak az amerikai gyárakban. A katonai hatóságok most elhatározták, hogy ha 2\'t órán belül ezek a kérdések megoldást nem nyernek, akkor a hadi szállítások kivitelét a katonaságra bízzák. Ez a hir szakszervezeti körökben mély benyomást keltett.
Az amerikai hadiipar repülőgép-gyártása csökkenőben van
Berlin, március 20 A Wilhelmstrassc véleménye szerint Németország nem avatkozik az Egyesült Államok ügyeibe, de nem türi, hogy Washington megzavarja Berlin köréit. Ha Amerika folytatja támadó intézkedéseit, rövidesen megkapja rá a megfelelő német választ.
Az amerikai hajóhad parancsot kapott, hogy bajóikat az angol hajókkal egyforma színűre fessék át.
7: 7 aránya döntetlen eredménnyel végződött a Nagykanizsa—Nagyatád levente ökölvívás
Nagyatád, 500 néző. Már n mérlegelésnél kitűnik, hogy a nagyatádi ökölvívók sokkul nehezebb fiuk, mint a mí Ökölvívóink, ez meglehetős nagy erŐ-többtetet jelent velünk szemben. Sok vita után 3—1 kilós súlytöbblettel összeállítottuk a két csapatot, de így is kimarad az összeállításból a legjobb erő, Levik Gyula, aki csak az egyik Barcsról kölcsönzött, sokkal nehezebb, Szalay nevű ökölvívóval csinál gyönyörű iskolabemutatót. A két csapat a kővetkező összeállításban léj> a szorítóba.
Első pár Rácz II. Nk.—Me-rencsics N. Mind a kél versenyző teljesen kezdő és csúnya verekedést csinálnak, győz a nagyatádi fiu, aki jobban\'birja "a\'ve-rckedést.
2. pár Seres Nk.—Antal N. Ez a verseny igen rövid ideig tartolt, mert Seres a versenyt fel-
adta fejsérülése miatt. A verseny ugyanis színpadon volt, q szorító igen közel volt a falhoz és Seres fejét egy szabálytalan »szét< után beleverte a falba, Piros (Barcs) biró igazságtalanul Antall hirdette ki győztesnek. Píros, amit csak lehel, Nagyatádnak ad.
37 pár Horváth Nk.—Győrfi N. Itt már kidomborodik a kanizsai fiu rutinja és biztosan nyeri a versenyt, GyÖrfit már a kiütéstől menti meg a gong a harmadik menetben.
4. pár Németh Nk— Törő\'k N. Németh a versenyt megérdemelten nyerte meg és igen nagy csatát vívott, tudva, hogy rajta fog eldőlni a mérkőzés sorsa. Igen nagy iramban kezd mindkét versenyző, már kezdünk félni, hogy Németh kikap, dc csodálatos lendülettel küzd és az első menetet kevés pontarányban nyeri, mindkét ver-
Előkelő családi szálloda olcsó árakkal. Egy agyas szoba 6 1MÖI, két ágyas szoba már 12 IMII. KltUuŐ éttorom és kávéház. Elttzékony kiszolgálás. - A Ztlal Köiiöny előfizetői az utolsó havi etóllzetéel nyugta felmutatásával SO\'/a k*d-vexményban részesülnek.
J
AO*imoths»hali6lu zak. ÜQY*!]«n. "»«d mlnd«*
«ónak éi T alakú baviflâ»-luik kell Unni. Kimondottan eredeti ciomaflbsn kérje.
senyző erősen vérzik. A második menet sem lanyhul, sőt a nagyatádi fiu crösit és Némethiét ü-ig u földre küldi, ezt a menetet a nagyatádi nyeri, de vérzése igen nagy. A harmadik menetben változatlan hevességgel és irammal verekszik a két versenyző, mindkettő elkészült az erejével és már csak támolyog mindkettő, dc Németh jobban birja és egymásután viszi be kemény horgait az ellenfele ajkára, amitől az már egyre megrogyik és keresi a menekülést, míg végül az utolsó másodpercekben a biró lelépteti, győz nagy harc árán igen megérde* mellen Németh.
5. pár Gerencsér Nk.— Pok-losy N. Gerencsér óvatosan kezd és ésszel boxol, nem áll be verekedni és biztosan nyeri a versenyél. Gerencsér tiszta ütéseivel nagyon megzavarta a nagyatádi fiút.
6. pár Wimmer Nk.—MUxály-falvi N. A nap legnagyobb mérkőzése volt ez\' a verseny. A sokkal nehezebb nagyatádi fiu fölényes magatartása ís megváltozott a mérkőzés végén. Óriási iramot kezdenek és csak ugy zuhognak a kemény ütések egymáson. A nagyatádi szabálytalan ütésekre fanyalodik és igen sok beitcnvér-ütést ad Wlmmer-nek, de Piros biró ezeket nem veszi észre, a mérkőzés igazságtalanul döntetlennek ítéli.
, 7. pár Tóth Nk.—Panrok. N. Nagy volt a kanizsai fiu suly-Q^fferenciájn a javára, dc Panrok öreg, ravasz róka, akinél ez nem számit, különösen a kezdő Tóthlal szemben. Tóth kikapott Panroktól, de nagy megelégedésre igen szépen naroolt a második versenyén és kielégítő volt a mozgása egy rutinos, régi versenyzővel szemben. Tolhból nagy versenyző lesz, ha a szive helyén marad és a versenyekéi, amelyeken kikapott, nem veszi szivére.
A közönség nem olyan fegyelmezett, mint nálunk. Elfogultak, akárcsak Barcson, pedig ez nem jó nevelést ad a sajőt versenyzőinek, mert azok könnyű győzelmeket szeretnének elérni a közönség segítségével, aztán ha másutt versenyeznek, csodálkoznak, hogy ők hogyan is kaphattak ki.
Egyébként fiaink elismerést szereztek városunknak, és Levente Egyesületünknek. Ezt a versenyt viszonozni fogjuk Kanizsán, igazságos versenybíró vezetésével.
_ Sipos.
Vasárnap a Pécél HTC lesz a Vasút vendége
Vasámip erős eMtUktet kap az NVTE. A pécsi csapat Jetaa\'eg a táblázat óién dsŐ helyet ftíapf 4 és katfm:i képességgel rendelkezik. A Vasút viszont fetn-Ősitl csapatát a Jgy vasárnap szép nvórkőztfsro és nagy kslzdrkemte v.in ki átás. Mlötle i:\'ómiBr~
77
ZALAI KÖZLÖNY
IMI. mfadus 20
56 magyar honvéd-zászló elindult Moszkvából haxafelé
Mozkya, március 20 Az 18« évi szobadsigharcban orosz lúéere - kerüli l most MQR>-arorsii\\gnak visszaadott 56 magyar honvédzásiíót ma délután «dják ál ünnopóoes Ve. retek közöli a moszkvai magyar követnek és a magyar hatottal attasénak. A zászlók a szovjet és Magyarország í-.iíí ma meginduló vasuli forgalom rtsö vonatával indulnak el Magyarov. síig felé .
145 Torna. Hirak. Kötlamíojek HatLclamarek. ~ Utána étraod. — 10 Hirak, — 11.10 Nemsetköal visjefeó-aa9%Oat, — 12 Harangasó. Hlmnu*Í Idójaráajeientea. ~ 12.40 Hlnk. — 1&20 Idöjefaé*. időjfaasjejentéb. -IU5 Hizek, - 14.45 MOsorüimer. atUa. - 15 Arfolj-amhirek, piaci Arak, é«mUí*rAral(. - 10.45 Időjelzés, idÓ. jAíáBj«i*oté«, hírek, - 17 Hirak szavak és magyar-orow ayelr«n. — It Hirak. — 21.40 Hírek, időjárás jelentés, hirak ajJortk és owtgyarorajy; ayatven^ -i 23 Hirak német, «auz, eugoi és francia nyehran* — 0.0 Hírek.
EUDAPEST L
17.15 Ilnlczky László tánczenekara.
— 17,40 Sibolka-rtrkilíorg Artúr előadása. — 18.10 Tabáayi Mihály lur-mouika hármasa. - 18,30 Vdíf-YAnös. • 10.20 Nagy Mária ós Honi Ijajos énekel, kisóri Sárai KOmór cigányzene-kara. - 20.05 Lehotay árpád \'verseket mond. — 20.15 Tegnap, ina, holnap. Wagner három asszonya. Osszeafótotta Thurzó (íáhor. Közreműködik Wargha Uvia (ének). HangJemerfikkeí. — 22 Az 1. honvéd gyalogezied zenekara.
— 23.20 Tandemetek. BUDAPEST IL
10.15 Tánciemezek. — 17,40 Budai Mandoim Zenekar, - 18.30 <Mdaea béla zenekar. - 10.30 Angofi\'nyeftV-okmtás. - 20.10 Gáspár Lajos ol-gányzenekara. - 21.10 Széky Pál eladása,.
Péntek
BUDAPEST L
10.3Q I\'W.vaSáíi- _ 10.45 Felolvasás.
— 12.10 Haydn István gordoiLkázUc. — 12.53 Kostaházy Alink* énekek — 13.30 \' A 15. honvéd gyalogezred zorwkaru, -15.20 Lakatol Tóni és Misi cigány, zenekara. — 15.40 Háziasszonyok beszélgetnek. — 18.15 DiákfOóra.
17.15 Heinemann Sándor tánczenekara. — 17.40 S^rtkózteitónjek. — 18.20 Kard* van Károíy eftöadása. ~-18.45 -Debussy: G>eni#skkuckó, szvit.
— 10.20 A Rádió Szalojuejnekam. — 10.55 Az Operaház olőadsaa, Huszku tiózsi felóptévií Walkür.. A .Niehev lung gyürüje zenedráma trilógia dfcsö része három felvonásban, — Az előadás után kb. 22.35 Tánclemezek. — 23.25 Kurfna Símf; c]gán> zenekara,
budapest ii.
18.25\' Az Operaház, előadása Huszku Rózsi vead^iezHptóvel .Walkür.. --Az, I. felv. után kb. 19.35 Gyorifró-taoiolyflm - 20 \'Hirek. — 20.10 -Az orfeumtól\' a hangoSfítnig.\' KöZTOmöj-kődik Szftréssy Margit, Orosz Vilma, Kekeje PáL Angyal Nagy GyuBa és a HádVÓ Szíáonzeuekara. — 21.25 Csen. gery János előadása, — 21.50 Táuo-Wicek.
A G YÓRSPKO V\\*ERVEM szolgálati Idcjéi a lionvédelini miniszter 2 évről 3 évre emelte fe! a Honvédségi Közlöny kedd i számában me Le ont ren ¦ deletlcl. \'
BUDAPESTEN és 25vidéki város-, bon március 24-töl é\'ett o lépnek a
listzt jegyek
A BOLGÁR földmüve\'esügyi miniszter április 4-ón Budapestre Lr-kezik. ,
GAZDASÁGI miniszteri értekezlet Volt tegnap Teeki míivszerehiök \\e-tcetésevel a mm!sz:erelnökségcn.
MAGYAR-OLASZ légiforg.Vitű ígxez triényt írtak alá Budai-esten.
OT UR1CSALAD fiát tartóztatták le Jászberényben űzeti betörések soroznia miatt.
A KfiZIORANATOS nyÜasper tegnapi tárgyalásán végre egy beismerő valVjmás is elhangzott. Németh [slván bevaVitia, Iwgv 50 kézigránátot lett át Klíma Józseftől.
SPALATOKAN megnyílt a rekedik jugoszláv operaház.
PAIUSUAN mától kezdve jegyre, üigyeií\'\'*viihmmos készít méiiyo" .el osztanak ki gyerintoJeM éa (TflTnes anyák kőzött-
¦ HOLLANDIA \'Jfób helységéi bom!-bázták az angolok tegnap éjszaka.
ANGLIÁBAN a fölcrmíiveiek n\'gvon sok áVatol kénytelenek :evágni takbx-mányhiáiiy miatt-
A JAPÁN CSÁSZÁR kihalSgauáson fogadta Koxtoye r.erceg, mbiiszierelnő-kói, aki az általános helyréiről és a diplomáciai ceménvekröí tájékoztatta a mikádót
TRANSJORDANÍA határén Ibn Saud 10.000 főnyi csapatot vont össze.
MISKOLCRÓL Kassára és Debrecenbe tÖbbmillicV pengő költséggel még az idén uj ut épül.
STUDIXKA Béla budapesti ügyvédet az Cgyvédi Kamara azonnali hatállyal felfüggesztette.
ROMÁNIÁBAN minden 100, négyzetméternél nagyobb meg nem müveit földel be kell ülteim főzelékfélékkel.
MEGFOJTOTTA 5 éves törvénytelen fiát özv. Bajcsun\' (jyörgyné diósligcti asszony, aztán a vonat elé feküdt, amely ha Iáira gázolta.
A jelenleg ellenőrzés alatt álló
Alkalmazottak
nyilvántartási
Hiele
már kapható
lapunk nyomdájában.
Ofcsófíisjjof izétakoxnalik
APRÓHIRDETÉSEK
ff. awnl.tl. «!¦ rmér—r éu finn..... 10 i.Aia K ... .iiliid.ii további utó 0 miii. h.lkAin.p UJ .<ol, 10 flIMr. mlriilüi totlbbl W6 4 llll...
Tí.ktWokhos írta ijé|tA«~l>«vA«>bol, i khclök\'í! iiiüöiin! éti cuy bi>giiSrniístfi( I litir» ánillla rbeltl belíptae: Rlsyid
{¦zditle. potla E)i!etegdyt: Telelőn Natry-•nltu 434 ,811
K„....iU. ctcled keteitellk iBÍgitdt beigazdaiágban. Jelentkezea Ballhyány-«a 28 «00
Ogyea kajtrakaa* lelirítrtlk. egy |*g-axektflny eladó. Enívibei tért tejíyó. — KretoaUr. 807
ADAS VÉTEL
Balatoni Ci folyami illuiuk éa atttnlyakt a piacon, kclzépafi lialaiat.\'al.
Haainalt, de Igen jó tratrréfféii .eladó. Sogir-ol 0!. KI
Ssép byrgamalrébma eladó, ugyanott egy kamaaiaaaUai oawléal lelydtellk. —
I Magyar-utca 25. ¦ 823
Batl«tl>a,v«M«l«aiéat, kOnyvaxekréav eladé. Scliwellaer kéilmunltallalet. 822 Magas i yoinasu Catlnax f.biermiet.xb
tomi».el. niddal eladó. Sieszlólde, Ul-od»ar. 813
BÚTOROZOTT SZOBA
Mani) baalorobolt déli tekvélü azoba füidóaioba használattal éprilia 1-éte kiadó. Hozgonyl-ulca 10.
btaeorokott szép utcai szoba «filón lípcsófaiil beliraltal kiadó, Hotlby Miklósul 15,, lóldszínt. > 82é
___ atOLONrfiLa
Kluóieiidu (ibnlloaifákkl, szólóolt-vinyokat Bérelnél legyezteoaert a >Iacon. köaépsö halaaasztainél. Toy
ZULUI VÖZLÚMT
wtltlkai napilas>.
Kkad]« 1 „«111.1. J-asijl li T. HaeykaalKa-Y P«l»ló» klndó: laltl Kanly. Nyootfttmii « „Kiriarttaa,! il T. NagykanlisV\'
•ysaiuiau ahar,UalzU«. (Njtadtért ttit, zalai urabjj
Lakása disze lehet fA||Af|Áp| - a kis Z6l16gi6|ij|
Super líM
Welt lllilllllllíli
Ezt ói az összes gyári uj typuau készüléket réiz-letfizetdare megveheti
SZABÓ ANTAL
rádió-üzletében Fő-ut 5. Telefon 91.
Villamos
tűzhely es suto
használata megkönnyíti ahá tartási m tinS hí,
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRAVAVDLGYI-nél
Sugár-ut 2. \'*"
Adakozz az árvízkárosultaknak 1
Ül® írioljrmn 66 tisám.
Wisgjltautas, 104!. niirciuB 21 péntek
ára 12 IIII.
ZALAI KÖZLÖNY
í* Haddotatal: FM 9. aiaa. WttBTa.p déluláu.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElSíizetésI ára: egy hóra * pengő 40 Wlér. Szerkesztőségi cs biadóliWalall lelcfun: 7». az.
Érthetetlen amerikai intézkedés
Külföldi hírforrások arról számoltuk be, hogy uz Egyesült Államok kormánya állítólag zár alá vette az Amerikával szemben fennálló magyar követeléseket, Hivatalos közlés hiányában ez idő szerint még nem lehet pontosan megmondani, hogy mely követeléseket \'fagyasztott he; az amerikai Unió kormánya s így még azt sem tudjuk, hogy milyen összegekről van szóTDe nem is ez a fontos. Hanem a kérdés politikai része s ez éppen eléggé megdöbbentő ahhoz, hogy az egész magyar társadalom határozottan tiltakozzék a tájékozatlanságból vagy talán politikai rosszindulatból eredő intézkedések ellen. A külföldi hírszolgálat értesülései szerint ugyanis azért zárolta Amerika a magyar követeléseket, mert »Magyarország idegen uralom alatt álló állam, a melyet a hémelek meghódítottak...*
¦Megíeiíő, hogy az Ür 1911. évében, a második világháború közepén, amikor állítólag í eszmékért és az emberiség jövőjéért folyik a küzdelem, még akad hat nagyhatalom, amely ugyanolyan elfogultan és ugyanolyan tájékozatlanul közeli av távoli Európa kérdéseit, mint annak idején a boldogtalan emlékezetű pariskor nyéki békék megteremtői, vagyis a második világháború okozói. Feleslegesnek tartjuk, hogy hosszas inagyarámátokkal világítsuk meg azt, amit minderi gyermek tud : hogy Mk-gyarország- független állam, a mely magyar külpolitikát folytat és nemzeti érdekeit követi. Magyarország maga keresi ki barátait és a husz keserű trianoni esztendő után senki sem csodálkozhatik, . ha barátait azoknak a nagyhatalmaknak körében keresi és találja meg, ame lyek a történelmi igazságtalanságok jóvátételére törekszenek. Magyarország szabadságharcot viv történelmi szerepéért, határaiért, .boldogulásáért.
Érthetetlen tehát az amerikai magatartás, amely nyilván tájékozatlanságból és. tudatlanságból fakad, hiszen rabságnak nevezi azt, ami nekünk szabadság, idegen uralomnak pedig azt, a mi független magyar külpolitika, A politikai .fogalmaknak ez az eltorzulása gondolkodóba ejthet minden józan ítéletü embert Hát valóban ennyire eltávolodott volna tőlünk az amerikai nép, aiiielv mindenkor rokonszenvvel kísérte a magyar nemzet .szabádságkűzdelmeit ? Ez volna áz az ország, amely\'á szabadságharc levereiése ulán\'tárt kartikkal fogadta Kossuth La-
Hitler ma ilutín fosadta Búrdossy koiosymlnlsztert
Berlin, március 21 Német politikai körök véleménye szerint a magyar külügyminiszter németországi látogatása megfelel az évszázadokra visszanyúló szoros barátság szellemének, ami szükségessé teszi időnként a két ország külpo-lilikusHinak személyes eszmecse réjét.
München, március 21 Hitler kancellár ma délután fogadja kihallgatáson Bárdossy külügyminisztert. A magyar követ szombaton délelőtt indul
vissza Budapestre. A külügyminiszter ma délelőtt megkoszorúzta a müncheni hősök emlékművét. Utána Híbbentrop. és Bárdossy hosszabb tanácskozást folytatlak. Este színházi díszelőadás lesz a magyar külügyminiszter tiszteletére. Bárdossy és kisérele holnap indul vissza Magyarországra.
i ¦, Berlin, március 21
Az egész német közvélemény érdeklődésének középpontjában a magyar külügyminiszter müncheni utazása áll. A Berliner
Börsen Zeitung rámutat arra, hogy magyar politikai körökben különös jelentőségűnek\'tart ják, hogy erre az utazásra éppen akkor került sor, amikor nosszu szünet után Európa sorsára nézve döntő ¦jelentőségű események vannak készülőben.
Rómában is rendkívüli érdek lödés kiséri a magyar külügyminiszter, németországi útját, arról az összes lapok hasábos berlini és budapesti tudósításokban számolnak be.
Jugosilévia csatlakozott a háromhatalmi egyezményhez
Törökország kívül marad a háborún, amig függetlenségéi ém területi épségét nem veszélyeztetik
Róma, március 21 A Slcphani jelentése szerint a nemzetközi politikai világ érdeklődésének előterében a délkeleteurópai helyzet áll. Nag^y figyelemmel kisérik Anglia erő-
feszítéseit, hogy Görögország mellett meg mely országokattu<í megnyerni ügyének. Valószínü-nolt látszik, hogy egyik .szóba kerülhető ország sem vállalkozik erre a veszélyes játékra.
Hivatalos jelentés a tegnapesll belgrádi minisztertanácsról
.Belgrád, március 21
Pál jugoszláv kormányzó her ceg tegnap délután kihallgatáson fogadta Cvctkovícs miniszterelnököt, Macsek helyettes miniszterelnököl és Cincár Mar-kovics külügyminisztert. / :
A jugoszláv kormány tegnap este minisztertanácsot, tartott, a melyről a következő hivatalos
Vasárnap Bécsben Írják alá a
Budapest, március 21 A Mai Nap belgrádi tudósítója jelenti:
A tegnap csLi jugoszláv minisztertanács rendkívüli jelentőségű határozatot hozott. Elhatározták Jugoszlávia csatlakozását a háromhatalmi egyezmény hcz. Az aláírás vasárnap történik Bécsben. Az aláírás ezúttal nem lesz ünnepélyes, a Magyar-
jelentést adták ki,; ;;
A jugoszláv.kormány, valamennyi tagjának részvételével, Cvctkovics miniszterelnök elnök lésével, csütörtökön este 9 órakor ülést tartott. Az ölés éjféli 12 óráig tartott. Az egész ülést a külpolitikai helyzettel kapcsolatos időszerű kérdések megtárgyalásának szentelték.
német-jugoszláv megegyezést
1 ország és Bulgária csatlakozás ! sakor aláirt, öt pontból álló szöveg kerül itt is aláírásra. Elhatározta a minisztertanács a jugoszláv—német—olasz gazdasági együttműködés kimélyité-sét is. (
Törökőreiig megjavítja kapcio-Jateít Németországgal
A belgrádi Politika jelentése\'
szerint a német külügyminisztériumhoz közelálló körökben a török köztársasági elnölt^ üzenetét igen kedvezőnek tekintik. A török álláspont az, hogy Tőrökország mindaddig kivüi marad a háborún, amig függetlenségét és területi épségét veszély nem fenyegeti. Törökország meg akarja\'javítani politikai és gazdasági kapcsolatait Németországgal.
Hitler átvette Inonfi levelét
Berlin, március 21 A berlini török nagykövet tegnap délután átadta Hitler kancellárnak Inonű tőrök államelnök levelét. Hitler kérte a nagykövetet, tolmácsolja köszönetét a török államelnöknek. -
Fejlesztik a némettOlasx mezőgazdaság! egyQttműkOdést
A német és az olasz korma-\' nyok képviselői hétfőtől tegnapig Bécsben tárgyalásokat folytattak a mezőgazdasági együttműködés fejlesztése érdekében. Megegyeztek abban, hogy fokozzák a, gyümölcs, zöld ség, vetőmagok és gyógynövények bevitelét1 Németországba. (Folytatás az 5. oldalon)
.jóst és más nagyjainkat ? Vájjon ez az Amerika, amelynek függetlenségéért magyar vér is hullott, ez szól-e hozzánk ?
Ha pedig a szabadság-eszme ennyire megváltozott volna Ame rikábán, még mindig azt kell kérdeznünk, hogy vájjon megrendül t-e á szabadságszerető amerikai nép jogi felfogása is ? Magyarország jogállam. Megköveteli a magáét és igyekszik mások érdekeit is ¦tiszteiéiben tar-lant Amerikai tartozásainkat a
legsúlyosabb válság, a legnagyobb szegénység idején is igyekeztünk törleszteni s amikor a nyugati nagyhatalmak már teljesen megszüntették amerikai adósságaik fizetését, mi még mindig jelképes fizetéseket tel-jesitctlüuk. Nem is olyan régen éppen az Egyesűit Államok pénzügyi államtitkára emliletle meg, hogy Magyarország milyen lelkiismeretesen teljesíti kötelezettségeit. Akkoribán amerikai politikai körökben nyilatkoza-
tok hangzottak el és az amerikai sajtóban cikkek jelentek meg arról! hogy az Egyesüli Államok mily nagyra becsülik a magyar becsületességet és jóakaratot. Annál meglepőbb és érthetetlenebb az Egyesült Államok intézkedéséről szóló hír, a mely azt bizonyítja, hogy nem a jog ós az igazság, hanem a diplomáciai boszorkánykouy-hák fondorlata irányítja egyes.
nagyhatalmak iái.
nrópai polilika-
1941. március ál
Akormány törvény hozásonkiviilimun-kásságáról beszélt a miniszterelnök
a Magyar Élet Pátija tegnap est/ értekezletén
Budapest, március 21 A Magyar fíiei I\'ártjn le^iap esti énokezleién gróf Teleki Pál míiuszicr-elnök beszédet mondott. Beszéli a korinamnak a parliinenii munkát! kivül eső rendkívül sok feladatáról, nme!yck n törvényhozási munkát háttérbe szorították. A mai élet, mondta, az állam külső viszonyai és gazdasági fl«m-pouljai tekintetében is sok változást és nehézségei hozott. Rendkívül sok munkát Jelent a nyersanyag-ellátás,
a helyzet állandó elvi összemérése a többi államokkal.
A gondokat fokozta az idei readkivííU rossz tcnn&. Bészleeson ismertette ezután a kormánynak a parlamenten kívüli m\\mkásságái. Beszélt a MAV .szénellátási gondjainak leküzdéséről, a kormány terveiről u bukovinai nm-gyurok haza telepi lésével kapcsosaiban, a 3. zsidótörvény előkészítő munkálatairól. Hozzáfűzte utóbbihoz, hogy
egyidejűleg s<Qkséges a keresztény Hrsadalom fokozott erkölcsi nevetése Is,
Hinni tátott a mmiszlerelnök az j-;r-déttvff. a német kisebbségek ügyével, a vízügyekkel és a liadfejszercwesscl kapcsolatos kormány-teendők tömegé, re. A vízügyek- rendezése érdekelni), moráta, egységei tervet kell kéiziteni. A Iwvgnzdálkodással knpeseftatos m»g-oldás pontos kcieoii kejl fcláiltani.
-Szóli a nviuíszteie\'nök a népszámlálás nagy ihuiücújáróá, majd a szőlőgazdaság érdekében tett inlézkeléset ről, az önáíóstiási alap kibövitéséröl, az ipari és kereskedelmi téren v>gzett munkásságról. A földművelési tárcánál kiemelte n tagosítás érdeVó\'xsi v\'gzett munkát. Ismerte te a közdFátási nür uisztériuin hatalmas tfijesitményét, majd
Bárdossy külügyminiszter müncheni ulja
alkalmából hangsúlyozta, bbgy az lev. meszeiéi é; semmi különös esemény nem fűződik íiozzá, mint hogy hivatalának átvétele után alkalmat keresett német és olasz koriársaív*!\' való me.i-isinerkedésre,
Az amerikai magyar követelések zárolásával
kapcsolatban kije\'entetle, liogy a koz-véjciuénynek nincs oka különös izgalomra. Á I2-ik á lUm vagyunk, unielylk. krl c/. történi és megtaláljuk a módokat érdekénk megvédéséne.
— A magyar nemre:, mondta végül a niársztcienök, igyekezzék meg-taláhi « jövő uljál. Neirt szabad eü-veszitoni a bizalmat önmagunkban s akkor lul fogimk jutni a i,.ij,,u w.
A minlsKteielnök után az igazságügy-miniszter ó< a közellátási miniszter szólah fcá.
Uovszky János 3 napot tölt kerületében
Tudnivalók a képviselő-látogatással kapcsolatban
A nagykanizsai Magyar Elet Parija tegnap este vezetőségi értekezletet tartott vitéz Bentzik Lajos kir. kormányfőlanácsoscl nöklcte alatt. Egyetlen tárgy -pont volt Uovszky Jáno.« országgyűlési képviselő fogadtatása. Ilovszky János vasárnap reggel indul Budapestről, hogy a nagykanizsai Baross-kerület vasárnap délelőtt 11 óra után tartandó évi közgyűlésén részt vegyen. Uovszky és a Baross Szövetség országos vezérkarának képviselői vasárnap délelőtt 11.22 órakor érkeznek a nagykanizsai állomásra, ahol a Magyar Klet Pártja ós a Baross kerület vezetősége fogadják. Az állomásról egyenesen o Baross-kerület közgyűlésére hajtatnak.
Délután Uovszky és kísérete Zntaszentbalázs, PölÖskefŐ, Kacorlak községekbe hajlat, ahol választmányi ülésen vesznek részt.
Hétfőn délelőtt fét 10 órától 12-ig a képviselő fogadja a,párt híveket és a választópolgárságot ügyes-bajos dolgaikban. Ott lesznek az összes kerülelveze-iők. Utána a képviselő Játoga-tásokat végez,
Este 7 órakor pártértekezlet Kiskanízsán.
Kedden a képviselő folytatja vidéki körútját. 9 órakor Polán választmányi ülés. 10 órakor Bécsehelyen szentmise, fél 12 órakor Becsehelyen értekezlet. Délután\'3 órakor Tótszentmár-lonban választmányi ülés. 1 órakor.Tótszerdahelyen ülés. 5 órakor megbeszélés Nagy kamrán. Fél 7 órakor a képviselő és kísérete visszautazik Budapest re.
A,képviselő kéri választóit, hogy kei-vényeiket csak a párt utján terjesszék hozzá, mert csak ezeket áll módjában figyelembe venni.
.Akik a képviselővel beszélni óhajtanak, előzőleg közöljék ezt a pártirodával, hogy az a sorrendet összeállíthassa. Mától fogva délelőtt 10 órától 1 óráig hivatalos órát tartanak a pártirodában.
Czulek József kerületi titkár előterjesztései után Balogh József indítványozta, hogy kedvezőbb budapesti vonat járatok beállítása érdekében kérjék Uovszky képviselő közbelépését.
1 A „Ferenc József keserűvíz
régóta kliflnöen bevált házi szer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; bhtos, enyhe és gyorsan ható te.-mészetes hashajtó, mety számos betegségnél as emesitést javitja és az Kvagyat fokossá — Kérdezze mey
A főispán felhívása
Zala vármegye társadalmi és jótékonysági szerveihez
Felkérem a fent jelzett szerveket, egyesületeket, hogy a Főméi tóságu Kormányzó Urnák u nemzet egyeteméhez intézett felhívásának hazafias, magyar testvéri és felebaráti érzéstől\'áthatolt buzgósággal, egymással nemes versenyre kelve tegyenek elegei és kapcsolódjanak be szívvel és lélekkel abba a gyűjtési akeióba. amelyet az Alispán Ur a vármegye területén 7823/ 19-11. számú rendeletével elindított. Az egyesületek vezetősége számozott gyüjtőíveket a városok polgármestereitől és a járások főszolgabíróitól kaphat, akik a szükséges további felvilágosításokat megadják.
A vármegye térülőién működő, nemes célokért dolgozó egye sül eleink a mai gondterhes, nehéz időkben szebb hivatást nem
vállalhatnak, mintha a gyűjtök táborának élére állva, segítségére sietnek azoknak, akík nem tudják, hogy móról-bolnapra mi ként fognak élni, akiknek nincs otthonuk, hol fejüket lehajthatnák.
Kell, hogy mindnyájan érezzük legbensönkben egy ellenállhatatlan vágyat, hogy a bőven nyert áldásért és kegyelemért ne csak üres szavakkal, de tettek által is mutassunk hálát.
Kérem tehát, legyenek felkérésemnek jó szívvel eleget. Mindenkinek hazafiúi és magyar testvéri kötelességet kell teljesítenie önszántából, készségesen, meri ennél felemelőbb, nemesebb cselekedet nincsen 1
Vitéz gróf Teleki Béla Zala vármegye főfrpdnja
Uj vonat-járatok Nagykanizsa-Zalaegerszeg-Szombathely kőzött
Kérik a vásár idejére visszaállított délelőtti pesti személyvonat Állandósítását
A vasúti korlátozások terén tcgnai>íól fogva enyhülés állt be a nagykanizsai forgalomban, egyelő re csak Zalaegerszeg és Szombathely felé.
A Magyar Államvasutak tegnaptól fogva ujro beállította a menetrendbe a Nagykanizsáról 21 Órakor Szombathelyre induló 1128. sz. személyvonatot és ennek ellenvonatát, az 1411. sz. személyvonatot, amely 23.22 órakor érkezik Nagykanizsára.
Zitaizentivftn — Zalaegerszeg
között ugyanekkor forgalomba helyezték a 7721. sz. motorost, amely 22.40 órakor érkezik Zalaegerszegre és a 7728. sz, mo-
torost, amely 21.40 órakor indul vissza Zalaegerszegről.
A Nagykanizsa—Budapest
közötti közlekedés megjavítása különösen a közeledő mezőgazdasági vásár idejére rendkívül fontos érdeke egész Zalának? Ezért állították be a vásár tartamára a Nagykanizsáról délelölt !).40-kor induló pesli személyvonatot (délután lfi.50-kor érkezik Budapestre) és ellenvonatát, amely 2240-kor indul vissza Budapestről és reggel 6.25-kor érkezik Nagykanizsára. Közkivánságra a polgármester felterjesztési intéz a MAV-hoz, hogy ezt a vonatpárat helyezze vissza állandó érvénnyel a Budapest—Nagykanizsa menetrendbe.
Leszállították a vonyarcvashegyi Hangya üzletvezetőjének börtönbüntetését
Jogerős a homár vár out menyecahe 4» a feftőzaidi sógor kéteexteniós börtönbüntetés
A vonyarcvashegyi Hangya gfvwfee I kezéből és Talabér István gazdát ta-
il Ián őss\'zeülek a községben\' gazdák és bírálgatni kezdték a , szőve! keret működését. Ebből összetűzés támadt a pénztáros ós egy Hangya-tag között, ugy hogy Szita István üzletvezető jónak látta magát közbevetni. Miért is felkapott egy téli szódásüveget éi azzofl az egyik hangos gazdát ma? akarta ütni, közben a szódásnvez kiiepüli 11
Hárssá! Mozgó. *«ddtoi—péntekig i tjm
Az idény legnagyobb ós leggyönyörűbb filmje!
Szerelem és
Belie Davia, a drámai filmművészet királynőjének, Erről Flynri, a legférfiasabb hősszerelmes, Olivia de Haunlliantl, a legszebb filmcsillag egyuttas filmje. Aktuális Vllághlradd 1
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7, 9, vasárnap 3,5,7, 0 kor
lálla a fején oly sze^encsétleriiá, hogy sérülésébe be\'ehadt. Mejáöapitástnyert, hogy Talabémek re ideácnesoi vékony volt a koponyája. A nagykanizsai törvényszék halált okozó KUftyos testisír. tés miatt Szita Isivánt egy évi bőrlőiwe itólte, amihez a tábkt is hozzájárult. A Kúria most hét hónapi börtönre szállította fte Szita István "büntetését. Az Ítélet jogerős. ;
.;. *;:"¦: i