Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.98 MB
2019-08-26 14:56:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
39
235
Rövid leírás | Teljes leírás (1.59 MB)

Zalai Közlöny 1941 224-250. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
81. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

II. «vfolyam 224. Mám.
Nagykanlwa, 1941. október 1. szerda
4m 12 HIMr.
ALAI KOZLON
POLITIKAI NAPILAP
SzerkeBzlöaeg és kiadóhivatal: Föut ti, szám. ttt«rköiötíí«öHl éa kladöhivatall telefon 78. bx MegJolftixlK mísdoa hótkfonap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Rlóllzetéal ára: egy hónapra 2 dohíő SO fülófc.
üugyedívre 7 pengA 20 IlUfir. Eífyea BZám: hétköznap 12 üli., wombaton W ítll.
A háború véne
Itta: Kelőmön Forono
Bizonyát1!! korai még a most dulo második világháború végéről beszólni, de bizonyos, hogy a népek e drámai mérkőzésének is egyszer vége lesz és a mostani nemzedék zaklatott életére előbb vagy ulóbb, Öe ráragyog :i milliók által oly sóvárogva vári béke fénysugara.
Súlyos megpróbáltatás lesz addig is az emberiség része, do nem kétséges, hogy a háborút fcT fogja, mert fel kell váltania a bénulok: Az emberi civilizáció tízeze resztem! fis története azt mutatja, hogy az ember sor-sál ezen a földön a háború és a l>éke egymást váltogató korszakai határozzák meg, a filozófia elvont tanításai pedig arról szólnak, hogy az emberisig életé nem egyéb, mint a háború és béke ellentétes életformáinak" egy magasabb éJelesz-ményben való örök egyesülése.
Úgy a háború, mint a béke tehát nem önnálló életformák, csupán egymást kiegészítő részel magának az életnek.
Csök jgy" magyarázható meg az a históriai igazság, hogy az emberiség egész történelmi élete a harcnak és a békének szírnrl-nélküli láncolata, az ellentétes erőknek kozmikus egyensúlya.
Bármily fájdalmas is «z egy c-s ember szempontjából, mégsem lehet arról Álmodozni, hogy a háborúk végnélküli sorozatát bármikor ds felváltja a béke-századok tarlós szériája.
Az\'ember harcra szüleiéit és mindazok a misztikus erök, melyek az egyedek életét formálják, csak fokozottabban érvényesülnek a fajok, népek, nemzetek életében, amelyeknek az egyes ember, mint a csöpp viz az óceánnak, csak porszem-nyi része.
De a harc az erők túlfeszített igénybevételét s igy az emberi teljesítőképesség maximumát je-lenti és éppvezért nem tarthat örökké.
Minden háború természete szerint véges, meri rövidebb vagy hosszabb idő alutt, de kimeríti az aiiyagi és erkölcsi erök békében összegyűjtött tartalékait s igy tulajdonképpen ön magát menti ki. , A béke viszont ugyancsak pepi maradhat állandó életforma. A régi klasszikus népek sorsa igazuló pé|dV arra nézve, hogy a tarlós béke szükségszer lücn a háborúkhoz vezet.
A béke nyugalmat, a ivyuga-lom jólétet, a jólét gazdagságot, ii gazdagság nődig előbb vagy illóbb, dé erkölcsi romlási és az életerők sorvadását jéioufl ¦V Ulrlós"|)éké ez^ks\'zéríní m\'m szolgálja az emberi réjrowCp
Többórás sikeres légitámadás Moszkva ellen
Az olaszok bekérhettek egy szovjet seregtestet, a németek elfoglaltak ujabb 210 szovjet erődöt — Ártalmatlanná tették az ujabb szovjet ejtőernyősöket Bulgáriában — Amerika német légitámadástól (él és légvédelmi gyakorlatokat tart — Egyre súlyosabb akadályai vannak a szovjet megsegítésének
Ujabb 57 kivégzés Prágában és Brünnben
A kelet! hadszíntérről a MTI a következőket jelenti;
A mind szélesebb keretek közölt kibontakozó uj ukrajnai hadmüveletekkel kapcsolatosan magyar katonai körökben /még nem tartják elérkezettnek az időt a tüzetesebb tájékoztatásra.
Egyébiránt utalnak arra, hogy ezek a hadműveletek" megteremtették a feketetengeri partvidék szovjet támaszpontjai és a volt DhyepeV-areVönál teljes félgöngyöli lésének minden alapfeltételét s éppen olyan céltudatos tervszerűséggel és szabatossággal folynak le, mint amilyen
tervszerűség és szabatos végrehajtás a szövetségesek szovjet elleni hadjáratának valamennyi eddigi -mozzanatai jellemezte.
A honvédcsapatok arcvonal-szakaszán jelentősebb esemény nem történt. A magyar kötélékekkel szemben álló ellenség magatartásának bizonylalausá-gn ö szövetségesek által elért legutóbbi nagy sikerek hatásaképpen mind szcinbeszököbbé válik. Az arcvonalak mögött végbemenő rombolásai most már megszakítás nélkül folynak.
Ujabb 210 szevjet kísérőd került néniét kézre
A német és olasz jelentések szerinl az é-szaki Lóntszuku szon ujabb sorozatos tengelysikereket hozott az chnult nap. Kgy gyalogos hadosztály az elmúlt két napon rohammal
210 szovjet kisetódOt vett be.
Az olasz esapalok a Dnyepertől keletre folytatlak sikeresen had műveleteiket, felmorzsoltak nagyobb erőkéi és többezer foglyot ejtettek,
A tengereken is ujabb csapás érte Angliát, A német repülök
elsüllyesztettek egy angol hadihajót és egy 8000 tonnás teherhajót,
valamint lelöltck U brit bombázói. Mint uiólag megállapították\', az olaszok a földközitenge-ri csatában a 33.95Q tonnás Nelson csatahajót, Anglia egyik legnagyobb hadihajóját is el-
talállak és súlyosan megrongállak.
,Bériül, október 1 A X\'CI jelentése szerint a német légihaderő a keleli arcvonalon sikeresen folytatja hadműveleteit. Hatásosan támadásoké intézett az ellenség forgalmi vonalai elten.
vasúti vonalakat sikerült megszakítani ellenséges csapatköle-lékeket szórtak szét.
Eszükangliába is behatoltak és bombáztak több skóciai városi, N\'agy lüzck keletkeztek.
Az angol repülök f.szaknéiuet országba hatoltak be. Kar nem keletkezett. 1 ellenséges gépel lelőttek.
A Berlin ellen támadó angol gépek nem tudlak áttörni a védőövezetet, a zárótüzek visszafordulásra késztették az angol bombázókat.
Többórás német bombatámadás Moszkva ellen
Helsinki, október 1 A moszkvai rádió közlése szerint a német repülők az éjszaka három hullámban támadást intéztek Moszkva ellen. Mindhárom esetben több órán ál tar-, tolt n légiriadó.
A szovjet jelentése szerint a németek nyilván a moszkvai értekezlet munkáját akarták meg
zavarni a bombatámadásokkal.
Üi^bb boUevUia ejlfarnyősfi-ttai tőitek ártalmatlanná Bal-
. páriában
Sjfófia, október 1 Si\\|\\0|t kózt\'iöb*\'!! njabb bolsevista ejtőernyősök fieszkcJlek Tőidre. A bolgár katonák idejében észrevették a tAmadáüt, körülzártak a "íőUIrCeresz.
kedó szovjet kMouákal Os vaioim\'niiy^t elfogták és ártalmatlanad tci\'ek.
A finn álláspont
Helsinki, október 1 Hnn körökben az angol jegyzékkel kapcsolatban megjegyzik, hogy Anglia most finn területi igényekről beszél, hololt kél hóna]) óta ludta, hogy a finn csapatok túljutottak a régi határokon. Nyilván a szovjet súlyos helyzete készteti erre Londont.
A\' támadó a szovjet volt, — mondják Helsinkiben — a finn nép csak biztosítani akarja a békét é s a jogos földrajzi és lörlénehní határok épségét akarja biztosítani. A szovjet megszállás alall lévő finn területek is megtartották fiiiii jellegüket és nyelvükben (s. szelte műkben is finnek maradlak, világos, bizonyságáld annak, hogy ezek a területek mindenkor Finnországhoz tartoztak.
Jt* olaszok bakei-ltaitok mm ukrajnai fronton egy szovjet •ereeptaotet
Róma, október 1 Az ukrajnai olasz expedíciós csapatok egy teljes szovjet seregiestei bekerítettek. A szovjel erók kétségbeesett erőfeszítéseket tettek, de a tengely csapatai megtörték az utolsó ellen állásokai is.
A szovjet erők rendkívül súlyos veszteségeket szenvedtek. \'Á halottak és sebesüllek száma igen nagy. Ezenkívül 7000 szovjel katona került a csapatok kezére. Igy a Dnyeper halpartján a megsemmisítő csaták a tengelycsaputók fényes győzelmével végződtek.
Churchill i Hitler továbbra Is kezében tartja a kezde-ményaxéa4
London, oklóber 1 Az angol alsóház tegnap esti ülésén Churchill beszámolI az általános hadihelyzelröl. Ells-iFolyUtAfl a 6. ntdaloni
miudenekfelelt álló szempontjait, mert a haladás, tehát a fejlődés az emberi kultúra minden vonuMn a fizuVu és szellemi erők megfeszített munkájából szüleied, ezekéi pedig a tartós
jólét elsorvasztja. A dcgeneráló-dásnak ezt a periódusát csak a tisztitó viharként jelentkező ujabb hjáboru állíthatja meg, mely igy biztosítani tudja a harc é.s jólét magasabb harmó-
niájában jelentkező; igazi életformát.
A háborúnak tehát vége lesz, mini ahogy az oly türelmetlenül várt ujabb békét \'majdan, ujabb történelmi ciklonok lógják meg-
ZAL\'AI KOZI^ONv:
1941. október 1.
Valódi
TINTENICULl
a vörös gyürüvol
TlntenknlMénta
Kapható
zavarni, de ami az élei robotos emberét e lörlénehníilozófiai szemléleten lul elsősorban érdekli, az az, hogy ¦mikor és hogyan fog véget érni a most duló nagy habom, amelynek ez a nemzedék cselekvő és szenvedő tényezője 1
Minden viszály igazságra, minden háború győzelemre törekszik, a győzelem azonbaji önmagában még nem jelent igazságot s a mostani háború, mely a világ uj elrendezéséért, tehát abszolút igazságért folyik, csak akkor fog. véget érni, ha a győzelem az igazsággal találkozik. Hogy ez mikor következik be, az a háború mai formája, annak méretei és korszerű, eszközei mellett szinte kiszámitha-ta11 an. A háborút azonkivíi 1 nem csak a frontokon, hanem a front mögött is meg tehet nyerni. Senki sem tudja, hogy ez a mostani hatalmas világháború hol é,s mikor fog ddülni, de egy bizonyos, enaek a háborúnak meg kell hoznia a milliók vérével kutatott Igazságot, mely az uj rend erkölcsi alapjait Fogja képezni.
Ez az Igazság biztosíték arra, hogy a valamennyiünk által sóvárgott Béke meghozza ennek a >megdőlt világnak* a gazda sági és erkölcsi megújhodást s az emberiség ujabb megnyugvását a.,, legközelebbi háborúig.
Az iga&ságkeresésben nekünk, magyaroknak is, fontos szerep jutott. Fiaink ott harcolnak vállvetve nagy barátaink csodálatos hadseregei mellett. A magyar katona ezúttal is vérrel irja a történelmet, amely számára évezredeken át inkább megpróbáltatást, mint nyugalmat jelentett. Reméljük, hogy ennek a nagy erőfeszítésnek ezúttal meg lesz a méltó jutalma s Magyarország a háború végén ezeréves történelmi határai Közölt végre boldog és eredményes, békés munkához foghat.
A háború vége igy egy boldog béke kezdetét jelentse, ez minden magyar legfőbb óhaja az Egek Urához...
HÖvérli, kövér egyéneknek, köizvényes betegeknek és aranyérben sunvedftknek nggelenként éhgyomoira egy-egy pohár lermésuj-tes „Ferenc József keserűvíz, biztos, alapos s mégis kíméletes hashajtó hatása következtében, gyakran Igen ló szolgálatot tesz. Kérdezze meg orvosát!
Megindulnak az iparos továbbképző tanfolyamok Nagykanizsán
Rövidesen megnyílik a kanizsai mfntamühely Is
A nagykanizsai iparostábor örömére jelenthetjük, hogy az Ipartestületi elnökség ismételt intervenciójának az ipari min. la-mühelyeít felállítására és részükre megfelelő és alkalmas helyiségek kiutalására, — meg volt az eredménye. Ahogy jól értesült helyről értesítenek, az erre vonatkozó tárgyalások meg indultak és kedvező mederben folytatódnak. Arról van szó, hogy a MANSZ jelenlegi helyéről, a városház Horthy-uli részének második emeletéről a Stefánia régi helyiségeibe kerül a főútra, inig a MaNSZ helyiségébe az ipari minta-műhelyeket költöztetik. Ezzel a hosz-szu hónapok óta húzódó kérdés megoldási nver. mindaddig, a inig megfelelő lielviség felsza-bamil. ahová az ipart minVa-műhelycket majd véglegesen el lehel helyezni.
Nagyon fontos, hogy a minla műhelyek most már haladékta-
lanul felállíttassanak, hiszen három kategóriának berendezéséről van .szó ! 1. a cipészipari, 2. a férfi szabó és 3. a női szabó ipar részérc. Mindegyik számára a minisztérium annak idején egy teljesen felszerelt míhtu-muhclyl küldött a nagykanizsai Ipartestületnek, hogy megkezdhesse az annyira kívánatos ipari továbbképzést.
A minta-műhelyek felállítása után azonnal megkezdődnek a továbbképző ipari tanfolyamok. Azok részére is, akik már egyszer a technológiai rajzlanfo-lyamon részt veitek és akik most gyakorlatilag tudják folytatni továbbképzésüket a legmodernebbül felszerelt minlít- j műhelyekben, ahol egyébként is ezentúl majd a mestervizsgákat is lefolytatják.
Az első (eipészipari) lovább-képzö tanfolyam október havában indul meg.
A rendőrség átkísértette az ügyészségre cz izraelita pártfogó\'iroda gyüjtöivével országot végigházaié fiatalembereket
A Mavárdai ixr, hithötefy elnöke míf sem híd a gyüjttorőt
A nagykanizsai rendőrség a minap őrizetbe vett két gyanús viselkedésű idegen tjnlalembeit, akik házról-házra, jártak gyűjteni. Megmolozásuk alkalmával a kisvárdaj izr. hitközségi elnökétől, (Uelve pártfogói irodától kiállított gyüjtökönyveket, valamint (elírást talállak, amely felhívja a hilsorso sokat:
i Zsidó segíti a szenvedő hil-leslvérét U
A «61 pedig az volt, hogy a zsidó internálták és hozzátartozóik részérc gyűjtsenek. Miután a kél "gyűjtő* szerepe gyanús volt a rendőrség elöW, őrizetbe vélték őket, egyben.megkeresték a kisvárdoő kapitányságot, hogy olt folytassák le ebben az ügyben a nyomozást.
Megállapítási nyert, hogy nem leld meg a tényeknek a kél gyűjtő -nek az az állítása, hogy a kél gyüjlőkönyvet, a
i mely dr. Iíadó Zoltán és Káklor Zoltán névre volt kiállítva,. a kisvárdal izr. hitközség pártfogó irodája adta volna ki, vagy a megbízási az oltani izr. hitközség elnöke irta volna alá, erröl senki mii sem lud. Tehát alapos a gyanú, hogy két élelmes fiatalember, névszerjntNu-hamrovits Dávid és LechnerLajos utazó, illetne kercskedőse-géd, a saját céljaikra gyűjtött és a felmulatott irat is saját gyártmányuk. Ennek folytán a rendőrség tegnap mindkeltöt átkísértette a kir. ügyészségre a náluk talált j >én zösszegget együtt.
Dr. LJengycl Károly ügyészségi elnök azonban leszállítva az ügyészség illetékességét, át-kisértellc őket a kir- járásbírósághoz, ahol ügyükben a legközelebbi napokban lefolytatják a büntetö tárgyalást.
Halálos szerencsétlenséggel végződő hivatalos kiszállás a Szent György-hegyen
A napokban Csonlta Olló barfogvas/,. lási tlk-nor, Bakos [tiiddf ii\\»uuF>-tiszt é-s Horváth Károly Végrehajtó, tapolcai községi lisztviselíik a gazdák borkész [ek-il cl len őrizték Ssenl (lyíirgy-hegyen. A?. esti Arakban ment értük a község egyfogatii kocsiján Kocsis Boldizsár ím éves kocíds. A tisztviselők hivatalos ténykedésük víziével Kcrb-ler Islváu -szőlőbirtokossá! koi/sjra Öl-
tek és este nyolc óra tájban érkeztek a rartoskui uton a tapolbaj vasútállomás átjárójához.\'Valószínűleg a szetri-beesíí városi villanyvilágítás a kocsis látásai megzavarta, a\'íó pedig, amelynek még szokatlan vgll o jobboldali közlekedés, a baloldalra téri át. Ez okozta n bajt: a koi-si a kél méteres árokba fordult. Kcrblcr István és Horváth Károly szerencsésen Jeugrollak,
UNGER-ULLMANN ELEK És TÓTH
VASKERESKEDÉSE - NAGYKANIZSA. ™
¦ .SteaUfl" Magyar KíolaJ Réaavénytáraaaág najy-y )9 l«M U« kanlxaal kaavlaalate «• bizományi raktára
Kedvezményes ailótótelU mezőgazdasági olajok.
UKiobb CVÍH ralnSaégü
TÜSZIF*
bizhoziiiáHttTa áH«^<lo«a kurtít.
TSBÖLT LálOS
aeén: törifaBUcrkerefikcdA Jito EOtvof-tér 33.<Tel.*>ii 2W,
Csonka Oltó, Bakos Rudolf és a kocsis Azonban tt kocsi olá kerültek. Csonka Otlól Iwltan emelték 4ci\' u kocsi alól, Bakos Rudolfot kétoldali kulcs, ciioiittörésül, Ko?sis Boldksárt pLdjg sulyos agyrázkódással, eszméletlenig szállították kórházba. A sebesulle\'k á|. lapota súlyos, de iK*m életveszélyes. A tragikusan végzödíi szerencsétlenség kivizsgálására a, nyomozás megindult.
Október 4. és 5. a Vöröskereszt gyűjtő-napjai
A Magyar Vöröskeresztet a legsu\'yo-sabb feladat <dé állilja a jelen**gi ke-leli habom. K hazafias intézményi mindnyája" jól ismerjük, m\'ntUtifltl ott ismerjük, minden AU olt tótjuk, ahol Kcgilségre van szükség. Szeretőiét és irgalmahságol turdet, A Vöröskereszt azonban csak Ugy állhal feladata magaslalán, lui mTndCn magyar cfnber lámogalja, Kdiliíí is mindent irtf.tilclt anyagi lehet őségéihez inérlon a Ma^y.ir Vürifikereszt, most azonban ujabb feladatok szólítják. Derék lioiivédúink-sTerelelt Hazánk srebb és jobb jövőjéért liarcolnak s itt]lomnöradotlaknak is áldozatot kell ltozníok. Rendkívüli időkéi élünk, sok nehézséggi\'l kuniunk, a Vöröskerx\'S/.l mindnyájunkul arni kér, hogy nehéz nnmkájábau Aldoza\'os léikkel támogassuk. Nem alamizsnám, hanem kofrnü\'y, m\'egérlií lámogatásra \\i\\a szükség. Haaüfüis kötelességünk, Iwigy októbAT l^.ii és .Vén, a Vöröskenezt gyüjtönnpjfiúi adományainkkal segítsük, liogy segiteni tudjon .szeuvtetl, hós kMonáínkoDv
A nök teljesítménye a háborús Németországban
Berlin, szeptember 30 A német nök a hadiüzemekben, ii hol megfelelő kurzusokon nyerlek kiképzést, továbbá gyermekgondozás terén és egyéb kiegészítő munknhelyeken rendkívüli teljesítményt értek el, a melyről a következő számadalok eléggé szemléletes képel nyujUuiak :
1.5 millió ebédet készítettek betegek számóra, több mint í millió nő segitett 118 millió munkaórában aratás idején fa-tusi háztartásoknál. Egy millió asszony sokgyermekes anyák munkahelyéin 20 millió órát vállalt, hogy ezek ennyivel -is több szabadsághoz jussanak. Sokgyermekes családoknál félmillió nő 15 millió órát stoppolt és varrt. Katonák számára 25 millió rebérnemüt varrtak. 500.000 asszony 16 millió órát dolgozóit pál vaud vari szolgálatban, míg ;i*00.000-en 0 millió óráig a hadsereg konyháiban segédkeztek. Gyermekgondozásra 000.000 asszony SS millió munkaórát fordított. Az NS-I-\'rauenschaft ;i(K).0000 tagja a kórházakban nyújtott segítséget.
Mindezeket még ki,egészitt a német nőknek a mull évi visz-szatelcpitéseknél kifejtett mun-
1941. o»tabcf i._, _aaai kozuonj _ j
Városi Mozgó, pf A wilág 8-ik csodája I -p* Szerda, csütörtök, péntek Kinsinyndk és felnőttnek egyformán élmény Walt Disneynek az öt világrészt bámulatba ejtő csodafilmje
HÓFEHÉRKE ES A 7 TÖRPE
Előadások naponta 5, 7, 9 órakor, wmr Aktuális ,UFA" világhiradó. "VI Külön ifjúsági előadások.
(5. Az óriás! ember- és anyag-veszteség a szovjethadsereg fokozatos gyengüléséhez vezet, a mely több frontszakaszon, különösen pedig délen, az utóbbi harcokban már meg is nyilatkozott. Még egy oly hatalmas is óriási hadianyagm«rinyiség-
szerint 6 millió embert (foglyok, halottak és sebesülés következtében harcból kikapcsoló^ dotlak) anélkül, hogy képzelt csapatok egyre nagyobb méretekel öltő hiányát ne érezné. A szovjetfclszerclés szűkössége ma már annyira nyilvánvaló, hogy
gel rendelkező hadsereg, mint a teljesen felesleges további ma-szovjethaderő, sem veszíthet gyurázalokba bocsátkoznunk, megközelítő és óvatos becslések (VPD)
Csók István nyilatkozata
Zavarba jón üz ember, ha mint jóval Mala\'abb és szerényebb lehcl-ségfl kolléga bekopogtat C*ók m.\'s-ler műtermébe. OH talál egy mbz-gékony, Triss életerőtől duezadó, korát nagyon is meghazudtoló művészet, aki a fialaiokat megszégyenítő aktivitással dolgozik a műtermében, fest, magyaráz,/rögtönzött kis előadásokat \'art. Mondom, zavarba jön az emb-r, mert\'ennek a puritán jel-lemfl művésznek az egyszerűség, \'a közvelk-jiség a lény.\', első dolga tollát, hogy tiltakozik a mng és cim-használat ellen és ozl mondj":
—. A\'o^gzólUs engem méltóságos, nak, sem mesternek 1... Mosl pedig ülj le és mondd\' el hogy mit akarsz megint kisajtolni belőlem?!
— Málás lennék, ha mondanál valamit az östchetségekről, van-e valami komoly célja az Őslehvlség-knUnsznak? Használ-e az ö kimú vetődésük a magyar művészeinek í
— Ezt már akkor is Sokan kér. Jertek líilem, mikor először tuntok fel a Nemzeti Szalonban. Mindcuki rajongott értük és az •ÜXlOh fénye-sen sikerüli. Nem szóltam setntmíl, nem akartam ünneprontó lenni, de
Honvédutászok a
A keleti hadjárat három hónapja
Berlin, október 1 Berlin katonai körei rámutat nak, hogy a 3 hónapos kel el i hadjárat a következő sikerekel eredményezte :
1. A szovjet kclelüengeri ¦ helyzete mcgseminisitetlnek tekinthető. A szovjet 1939 óta rendszeresen kiépített támaszpontjai Hangoc és Kronstadt kivételivel német kézben vannak. A Kronstadtbü visszaszorított keletilcngcri vörös flotta sulyos veszteségek után minden mozgási szabadságát elveszilelte.
2. \'\\ Szovjetunió.második legnagyobb városa, Leningrád, hatalmas ipari centrumával katonai és gazdasági szempontból kikapcsolódott a bolsevista harcból. Több, mint egy millió szovjet katona kerüli itt a német csapatok vaskarjaiba.
3. Egé.sz Nyuga lukraj na Kicv-vel együtt a szövetségosek birtokába jutott. Krívoi Rog vasbányái, Nikolnjev hajógyárai és Dnjepr-I\'elrovsk gyártelepei lilán már Kijev ipari centrumát is elveszílették az oroszok, Kijev jelentőségét az orosz hadfelszerelés szempontjából bizonyítja, hogy ebben a városban 3 fegyvergyár. 5 municiőgyár, 3000 munkást foglalkoztató repülőgépgyár, 3 hareikocsigyár, á^yu-mérömüszerek előállítására 3 gyár, továbbá a »Rolsevik* gépgyár, ahol repülőgépalkatré. székel, stb. készítetlek, működött. Ezeken kívül még 80 gép-, acél-, elcktroipari-, gummi-, fa-j textil-, bőr- és élelmiszeripari nagyüzemmel rendelkezett Kijev. Ezen iparcentrum elvesztése a bolsevisták számára rendkívül érzékeny veszteséget
J jelent. •
i. A Dnye|)cr-vonal áttörése. Poltva elfoglalása és az Azovi-tenger elérése a német csapatok számára uj felvonulási területet biztosított és a szovjet további ipnri központjait fenyegeti közvetlen veszedelemmel. A délen előállott helyzetre jellemző a londoni katonai körök gondlcr hes megállapítása, amelynek az Associated Press ad hangot, mikor azt írja, hogy a Don-me-deneél semm i Féle" erődítmény nem védelmezi és ennek megteremtésére irányuló szovjet kísérleteknek a lehető legsúlyosabb német légitámadásokkal kell számolniok.
T>. A szovjet felszerelési kapacitását a német légitámadások is súlyosan érintik. A német lé-gi had erő az összekölő utak szét rombolásával a Szovjetunió központi rendszerében ugyancsak érzékeny károkat okozott.
(A m. kir. honvéd hadi-tudósító szánd közlése)
f-!zl a Dnyeper-parti\' halalnvis várost éjjel-nappal tüz alatt tartja az c\'t.\'n-ség. A város már a németéké, Sőt a német csaptotok áüiatolrik már a Dnyeperen is és a folyó túlsó pariján liidfót alkotva készilik elő a további olö ne rohanást. Ehhez azonban a legfontosabb: a vizon át való csapat és anyagszállítás biztosítása. Ezt termé-fi*elcscn a szovjet ís tudja és minden légi és tüzérségi erejével igyekszik a Dnyeperen át való forgalmat lehetetlenné vagy legalább is minél nehezebbé tenni.
A magyar honvédség történelemi; egyik büszke fejezek\' lesz mindenkor, liogy CzeiD a nagyjelentőségű p^ulon
a legfontosabb átkelőforgalmat magyar utászok biztosítják a szövetséges haderő részére.
Egy gépkocsizó utász zászlóalj vívja itt hősi küzdelmét.,
A Dnyeper Idd — a küzdelem színiére — a Szovjet egyik legmodernebb, legérdekesebb hidja. Nom\' a vörösök épitellék, hanem még a régi, cári
magamban Inűr akkor \'konstatáltam-, hogy az igazi \'őstehetség oUhon marad a falujában. Ott álmodja álmait és nem váltja tehetségét opró-pénr.e a városban. A fonóban ke. letkezik a mese, a mezőkön a dal. Mónus Jancsi jegykendőt kap Knní-csony Sáritól. Balog Pista tükröt farag, meg mángorlóm! Deák Övinek és igy foly láthatnám « végtelenségig. De egj.se házal ^\'e, sőt eirejli az airak. .szeme elöl. flstohet. ség az asztalos, aki, a szekszárdi vásárra visti a tulipános ládát. Mollette árul a gölöncsér koma, aki olcsón ad olyan cseréptányért, mely. re a madarat jiuncs )lz a piktor, ukl különben rápingálná, mint Ő, Aki ráébred, hogy az ecset köimyebb, mint a kapanyél, a selyemfonál nem árt ugy. a kéznek, mfnl a mfosó-tcktlö, — az trm őstehetség tűbl>é., |)d ne is sírjatok aztán, hogy Kodály vagy Bartók — egy-egy uj Prometheus hozzátok forduljon égi-tüzért. A városban szines pillangók lehetlek az igaz, \'de a csillogó hira-pori letörli szárnyatokról az üzlet.,.
TIHANYI \'JÁNOS LAJOS
Dnyeper partján
Oroszország mentőkéi. A vörösöknek csak annyi közük volt hozzá, hogy Hí20-ban felrobban tolták — először, majd az njjjáépitéso uhui, most mtt-sodszor is\' tönkretették .
A hid amerikai rendszerű: kéleme. letes. Alsó része a vasuli közlekedésé, a fe;sö a közúti és szeméJyfor-galomé. Hossza közel másfél kilókig, ler. Az európai Indáknál szokatlan érdekessége, hogy
a középső két mezőnye a ha/ó-forgalom lebonyolítására felemelhető és vlsszasültyeszthető.
A vörösöknek ugylátszik nem volt idejűk jura, hogy a hid felrobi antásál műszakilag loljosen előkészítsék és ezért, liar(-modorukra Jellemző rmodon igyekeztek hasznaiba la tanná, vagyis Oz álkelö forgakmira iilkahnitlanná tenni, Visszavonulásuk utolsó óráiban ráfut-taüak a hidra egy 24 tonnás mozdonyt uyole tehervagonnal. A hid fa-alkalrészeit — elsősorban a mozdony\' és a kocsik alatt lévő sintalpráit —
leöntötték benzinnel és petróleummal; azután az e8/szet fó8Yü}m
A mozdony és a kocsik az innenső, mifelénk eső lúdréxzcn \'állottak, a középső, felemelhető két rhózőnyt lpedig felemelték és a visszabocsátó szerkezetet elrontották.
A hid mindon gyúlékony része el js égett, a szeielvény aW a talpfák Is, ugy liogy a Sínek a hőségtől, a.nagy teher alatt össze-vissza görbültek és a mozdony és a kocsik lecsúszva róluk, elzárták a közleketlésytíját.
Ennek a hídnak u rendbehozását, használhatóvá tételét és biztosítását kapta föladatul
a honvéd utász zászlőalj,
Elsfí teendő a lüd szemrevételezése volt. A szovjet tüzérség teljes erővel dolgozóit, percenként 10 lövést számoltak. Két utász tiszt az iszonyú tüz ellenére kiment a hídra és elvégezte a szükséges méréseket. Másnap Ötletes módon megszerezték a lüd egész konstrukciójának részletes tervét és leírását is. A városban ugyanis műegyetem Is volt. Az ittbiaradl lakosság soraiból felkutattak tehát egy la. nárl, aki azulán a műegyetem irattára-ból előhozta a híd rajzát, leírását, sőt az if)20. évi robbantásról készült fényképet is.
Megkezdőd belelt a munka: a leégett vasúti ludat gyalogbürüvel átkötni, azulán a forgalmat e\'záró vasúti szerelvényt eltávolítani. A túlsó par-ton lévő csapatok léte és a további előnyomulás minden feltétele rűggöU ennek a munkának minél gyorsabb megoldásától. (
Szakadatlan tűzben, megszakítás nélkül, éjjel-nappal dolgozva,
A nappali munkát azonban hama. rosan abíai kellett liflgyni. Az ellenséges tüz ugyanis sulyos veszteségeket okozott volna. Ettől kezdve nap]>al csak az anyagot Iiordották előre ós t-sak-éjszakánként dolgoztak a hidoii. A gyalogbürü hamarosan el is készüln. és megkezd tídliebett a csapat- és anyag-szálljlás. / I
A munka másik része: a kisiklatott vasúti szerelvénynek a lúdról való eltávolítása épp akkor kőzck-dett befejezéséhez, amikor meglátogattuk az utászzászlóaljat.
A zászlóalj parancsnokság összelőtt épülőiében éppen egy százados jo\'ciit a zászlóalj parancsuokmik. A száza, dósban az egyik minisztérium tudományos nHUikásságáróI is Mrrjerl fő. tisztviselőjét ismertük fel.
Leemeltük az utolsó vagont a hídról és megkezdtük a mozdony eltávo-lilásat. Aránylag csend van.
Átlag tizenöt percenként lövik a hidat... ,
Kimentünk megnézni a taiíankát. A nyolc vagon már kínt van a parton. A 2-i tonnás mozdouy feiemedve várja, hogy elkészüljön alatta a sínpár és szinten kivontassák. Az utászok ugyan is ugy oldották meg a feladatot, hogy a kocsikat egyenként felemelték, kiszedlek alóluk az elgörbült síneket, ujat fektettek le holyettűk, az uj* sin-
BÚTORT
szaküzletben
Gábor műasztalosnál
vegyen vagy rendoljen. Nigybuiss*, VAjtmUi piMft,
ZAUAI KÖZLŐN*
A legszebb női fehérnemű és paplanok
párrá visszaengedték ti kocsit és a pariig ugyancsak ujopnan fcícpllelt sn-páron -MgurltottáH. Mosl- á hatalma* mozdony alatl éprlik a síneket, nme ye kot «gy közeli vasgyár raktárából ken\', lellek e|,i. Még egy-fcát éjszakái munka Os szabad uwa a ln<t. • r
Negyedóránkiní felbőgnek az ütegek a túlsó parton. A bevágódó gránátok magosra felcsap ¦ fák a vizet. De ármunka egy pillanatra sem áll meg.
Kint n parton egy leégett gyárépület csupasz fala! mögött közben kulissza-kat; épilenck Deszkából & bádogból poiltosim Jelépilik n hídon álló ninz-dony in\'nláját,\' agy, ahogy azt az Cl-lenség megfigyelője oldalról, vagy a kpülfljc Wlftiröt \'áthatja. A haditerv az: ha a mozdtniyl kivontatlak, ri_,K-töu íelsz.-relik a hulra \'l kulisszákat H a voros \'fígyelök; uz\'l hiszik majd, hogy nem\' sik.\'nill a mozdony! \'.veSnol.
nl. így nem tudják meg, hogy » hid már járható |CU és néni lövik a szokottnál eróM-bl;*\'!], ha majd .éjszaka megindul rajta az bfás forgalom;
Utászaink hősies ?8 értékes munkáját teljes mértékben elismerték idLiu> mClek Is, amikor — 6& fiit baszkon emlegetik iltcn\' — a pionír\' munkákat irányító uémel ezredes kijelentette:
— A magyar honvédtéjf utász csapatai műszaki értélékben is >, • * eisőranguak...
Szeida
BUDAPEST U
\'\'Wlí Dr. Sxiiády Zoltán előadása. — 17.43 Szabó Kálmán jazz-hármaso, ~ 18.10 Rádió a rádiórö}. — 18.20 Hon-védmüsor — 10.30 Az Operaház clö-adása, elegyek alján*, Zenedráma ogy előjátékban és két felvonásban, — Az I. reiv .után kb. 21 Attila kardja, llaiigképck a sm\'ntkcrosztbányai vas. müvCkriil, A közveUtésí vezeti Csauády György\'; — 22.10 Az Operaház előadásának folytatása. — 23.25 Tokl-Hor-vátli Gyula cigányzenekara és Kalmár Tibor müvészhármasa- »
Cintörtök
BUDAPEST 1*
10.20 S*8iiwt« György elbesiöílései.
— 10*15 to;oKusA8. 12.10 Szórakoztató zorte, —\'.13.30 Az t. hdiívéd gyalogezred zeneknnt ..... 15.20 Hang\'omc-
rok,: — Hi.lSilliisriii hallgatóinknak.
17.15 l-\'ornády Etemét* előadása, ~ 17.15 Ráttfözciiekar. — 18.15 Vnss \\\\. bort előadása — 10.20 Sebesült hon. véd«uk közölt. Közvetítés \'egy vótös. keresztes hadikórházból A közvclitést vezeti Rudmszky Sándor — 10.50 Ma Mécs muzsikál. Közvetítés a németbl-rodalmi rádió másomból. — 20.20 Íslc.1) vára Drámai költemény a Kömí-, yes Kelemen c. székely n\'pballaila nyomán 22,10 Magyar női vonósnégyes.
„Csakhogy élsz I11
CsendEs beszélgetéö a halál tarkából megmentett kiakanlzaal kutősőual
Elsárgult falevelekkel van tele a nagykanizsai közkórház udvara. Szinte ropognak lép-tcim alatt, hirdetve az ÖSZ megérkezését... Itt-ott betegek üldögélnek a padokon s élvezik az őszi napsugár csodálatos varázsát... Az első emeleti 8-us szánni szobába igyekszem. hogy személyesen is\'láthassam a baj-esai szerencsétlenség tncm\'kfd(-jét. Kérdezösködéscmre ősz bácsika egy széken ütő emberre mutat. De magamtól is megismerném, hiszen csak ug.v sugárzik az őröm, a boldogság a szeméből.., Érthető : a halál torkából inenekfdl meg Bemutatkozom. Klöször csodálkozik, szeme nynglalanságol árul el, azonban csakhamar értelme8 feleletekéi ail kérdéseimre.
Közepes termetű, sovány. 39 éves. nőtlen, kiskanizsai lakos Samu János,
— líajcsán. hullactnészlögödrön dolgoztam bárom, lársnm-mal, meséli, miközben a szoba többi betegei körénk sereglenek, figyelinesen hallgatva a beszélgetést.
— A gödör ö méter 70 cinmély és 2 méter 80 cm az átmérője,
— folytatta tovább Samu János.
- - Kgy és fél métert már felfalaztunk, amikor
a főid várattanul meglazult, óriási robajjal beomló\'t és maga alá temeted.
Mindez pillanatok alatt játszódott le. Klöször magam sem\' Indiain, mi lörtént... (Tsak éreztem a föld nyomasztó súlyát. Körülöl lem mindenütt sötétség,.. Majd sikitásl " hallottam nagy messzeségből s hirtelen, megérleltem, mi lelt vp\'cm.Tár-1 saim odafent jajgattak, félve,! hogy megfulladok a gödör nté-f lyén. Kiáltozni kezdtem s mi-kor mcghallotlák bangóinál,; boldogan szóllak vissza :
— Csakhogy élsz!
— Nagyneiiezen megérlellek fant levő társaim1. Az őrházhoz\' küldtem ökel a lüzoltókérl s a mérnöki hivatalba Szánté Lajos kőművesmesterért.
Hirlelen ideges lesz Samu János. A visszaemlékezéstől szenved.,. De erőt vesz magán s folytatja : .
— Egyszeresük hallom, hogy odafent megindultak a mentési munkálatok; Rémesén hosszú várakozás után sikerült annyit kiásni, hogy
egy szívócsövet nyújtottak le,
amely számomra az ellető levegői jelentette Közben egy te-heraulón a helyszínre érkeztek íj kiskanizsai leventék,
akik éppen a közelben gyakor-lalóztuk. Ásókkal, kapákkal\'felszerelve, ujabb erővel láttak a mentési munkálatoknak. Közös erővel mintegy hat méter szélesre tágították a gödröt s közel
hit órai Idegfeszítő, lázas munka után sikerrel járt a mentés.
Tíolílog söbnjok hangzanak a betegszoba minden sarkából. tfil is megkönnyebbülten lélegzem fel... Szememet Félénken meresztem az elbeszélőre... Homlokára kiült a verejték, szeme lázasan csillog s örül. hojjy tul esell a legnehezebbjén. A visz-szaemlékezés nagyon ineglörte. Nem is akarom tovább fárasztani, azonban lálom rajta, liogy még szerelne, valamit mondani.
— Mikor a gödörből kihúztak. - szólni meg — alig akartuk hinni társaim szemüknek : semmi nagyobb bajom nem történt.
Természelescn lábraállni nem ludlam. minden tagom elernyedt. Kezemen és lábamon kisebb sérülések díszeleglek. Klöször lábtörésre gyanakodtak, de szerencsére ez sem bizonyult valónak.
Az ember azt hinné, hogy egy ideig pihenni akar é nagy csel ulán, de gyorsan kijelenti :
Alig várom, hogy hazaengedjenek a kórházból. Vár a munka... Sietnem kell befejezni a gödröt. A munka percnyi halasztási sem tür, mert közelegnek az esős napok s akkor tavaszra marad a befejezés.
Beszélgetésünk során löbbiz-Jum hálás szívvel emlegcli meg-menlöit, akiknek köszönheli, hogy sikerült a halál torkából megszabadulnia. Rucsuzunk... Krösen megszorítjuk egymás kezel, szemét hálásan ráminc-reszli. rírzem, hogy szemének néma köszönése nem nekem szól, hanem derék megmenlöi-nek, akik valóban hősies munkál végeztek: egy mngvar\'vé-. rünkel a sírból hoztak Vissza.., Fittéi Tibor
Fotókópia\' -
Pontos iratokról, okatAnyotiiól eredeti fchei nlnpn.i l-ketí bellivel különleges eljárásul 24 úti alatt kisülnek.
Halász fali
— Naptár: októbor l. szerda. Rom. knt. Remlg pk. Protfüti\'ui:í Malvla. — l nel. ThlHtl hö 10.
IHmílxdí uyltvo r«fRel 6 órától «I» « ártü; ihétíö, \'szérd», péntek delnt» A< k«4<n mráM ut stttiMk).
Kozák Irén
dizőz ,
Balogh-trin e9ténWnt
a Korona éttermében
Wh aktiba l.
ÜTORT
HETTEIIIBE
márkás butorszalonjában vegyen vagy rendeljen. Cwaguy-ut 14.
ZRÍNYI MIKIAS,
n költő és hadvezér sírját egy muraközi luradús szerint az egyik Csák-tornya-környéki kájKilniiban n szfirh megszjíllás alati Mdidták, A Magyar KuKuráMs Egyesit!*lek Szövetsége mos! inoz^nlmat iqd.itott, hogy a Zn\'nyi Miklós ncvél\'-viselö magyar egycsiVo\'ek Zrinyi sírjáért sorompóba álljanak.
adalgyújiés cnv vonatkoíé|ag\'most folyik. A Szövetség elnöksége a kid-liiszniinisztérium kikfildöltjéx-el okló. bor folyamán utazik le ebben az úgy. fccii Csáktornyára Érre a helyszíni tár, gjalásra incghivlúk a nagykanizsai Zrinyi Irodalmi és ¦ Művészeti Köri is •
EI.JEíiVZns
TOl,t milap l\'\'reyslinger Ágoston m. kir. \' fő had nagyék n ál Nagykanizsán. l";Cys|ingér Marikát, a leánygimnázium Viti, oszh\'dyti tanulóját jegyezte el Rózsa (iyula m kirí hadnagy, A köz-beesuléslH\'u álló szfilök és fiatalok örömében széles baráti kör osztozik.
Dlt. ME/.ö FERENC.
c. gimnáziumi igazgató, az «njttfcr. dami oUiupiászuak kflrjízsai sZölClésü világbajnoka, ügyesen és nagy pedagógiai sznkavatottságg;il összeállított Diáknnpiára je:ent m$g Hudapcslcn az 1011/12. iskolaévre. A naptár izöv.-g. része változatos összeállitásban s"étál-lalja körfil a diákot a világon, a magyar tájakon, a sport, a humur. a számok birodalmában és fényképpályá-tatot is közöl.
(((..,
KOVESDI B\'OBR
(iuszlávné még halála után is visz-szájár jótékonykodni Nugyküftfzsára, ahol áldásos éltének Jávát IcéRe, ahol százan é-s százan foglalják nevét iuiádságnkba. KöH-ésál Üoér Viktor alezredes, az elhunyt nagyasszony fia most 50—50 pengői küldött édesanyja emlékezetéül u nagykanizsai Vörös Ke-leszlnek és u Tfldöbelcg Szauatóriuui Egj-csálet szegénye h^Ü.
*
SCHI.ESS ISTVÁN,
a Xénielországban éló uagykanízsíi íellaláió csa\'ádi látogatásra két hetet töltött Nagykanizsán, ahova néítyhé-luipos\' dániai tartózkodásuk ulán tű. [cségével egyQtt érkezett meg. Ebből az alkn\'oiriböl intézkedett Schless István, hogy az álla\'a Nagyk mizsjbiau adományozott Nagymagy-jjország-ttnl lékinüvön a sorozatos országgj\'átap.i-dás \'alkalmával visszatért vármegyéknek részben vagy egészeii üresen maradi dnierpajzsaim fetvé-siék az üjból magj\'áf testté váll\'vármegyék citau\\reit. A berlini magyar kövebtégntk egy levele is kezünkbe került, amely elárulja, hogy\' Si.hl*xss István 1000 blrodalíw niiifKát adományozott a kóv»tségnck arra l» célra, hogy ott megforduló, megszorult, szegény magyar liinifitár-sak abból gyorssegélyekét kapjanak, •
SZP.P-KSKDVÖ,
volt tegnap este a feiondek templomában. Akkor vezette oltárhoz Unksá-riyl György m ku\\ lúzérfoliadnagj-Szabó Magdát, Szabó .Kálmán in. kir. IKisla-iávirdal felügyelő leányát. Az esküvőn nagyszámú és díszes közönség jeleni meg. OU láthik a Msziiknrl, élén a dundár]«ivuiónokkal, ti város és a közéjet kitűnőségeit. Az t^ketési szerlarlást dr. Solymár. István esperes, a Jézus, Szive egyházközség plebáupsa
FERENCJŐZSEF
keserűvíz
1941. oklőber 1.
ZAlaí KűzlonV
GrafOlÓDUS irassiikérti
Kizárólag tudományos alapon.
Mindenről Informálja.
Anallzla olosón.
Tanáoa díjtalan. Eötvös tér 28. • mt
végezte, aki szép beszédet intérett a4( iTju párhoz. Az esküvő ulán u Datál párt u megjelentek elhalmozták szc-ii\'iU\'sekiiVánalaikUU. A polgári kötést .lr. liegvi I.a|os pol|fcU"ineSterhely*ttes-fojegyző végezte délelőtt a városházán.
A BANK-FRONTON
meg történtek a Csáktornya-Murák ÖZi Takarékpénztárnál a \\eze{<¦¦¦.ben szúk ségessé vált személyi átállitások. A takarék Uj igazgatója, Tísdilér József, októbur 1-én vette ál az intézet vezetéséi. Tisi\'hlér József személyében két évtizedes pénzintézeti gyakorlat után, ni lenne 11, kitűnő szakember került a takarék élére. 17 évig « Nagyk^vizsűi Takarék, majd\' 2 és fél évig a Nép-lű ka rék pénztár vezető tisztviselője vou. Első vo t Nagykanizsán, aki mCgszc-lezle u liiles könyvvizsgálói oklevelet. A Néptakaréktól hívták meg Csddrtor-nyára, a 70 esztendős múltnál vissza, tekintő takarókhoz, amvlyiiek jjsazg-i-tósága is alajaku.t a míií idők szelk\'-mének megfelelően. Terbóoz Umrre kormány fő tanácsos, muraközi földbirtokos és gyáros vállalta az igazgatóság elnöki tisztségét. i\'crbócz elnök és Tischlér igazgató személye, garamii arra, hogy a nagy und tu pénzintézet a magyar kőzgazdasági élet szo-gáJatában is luv.i-tása magaslatáji fogja betölteni u Mu. raköz ujjáébredésévcl reá váró szc. repet.
Pe3ii Pdsth
Jelentein alássan, hogy Pest-Budán teljes gőzerővel megindult m őszi szezon. Ez pontosan szólván annyit tesz, hogy a sziuliázak fós a női divatszalo-iiok szélesre tárták kapuikat és lelkendezve mutatják be a oditójíö újdonságokat. Elégtétellel ánapitli&tohi meg, nogy a szezonnyitó beinutatók-nak bombafcikorük van; zaufolljsk a szintlázuk nézőterei és a szalonok ajtajának kilincsét egymásnak1 adják az izgalomtól kipirult arai liölgyCk. A színpadon a mdgynr szerzők ooruiiiál-nak, idegen csak elvélve akad: Pirandello, Orillpartcr, dea pesti ruhakseaV torok még mindig Parist kopíroztzák. A liáboru sok változást ttoeotl Franciaországban, de — ugylátszlk — Divat őfelségét nem detronizálta, mert az elegancia után sóvárgó liötgysereg. a szótrózsa minden irányából még máidig Paris felé tekint; vajh mit ötlött ki I Juliin, SeiaporCiU és a többi nagymogul az uj,szezonra? Nos, a vA\'eszlek bőséges a aki nagyon kíváncsi: sétáljon délbon végig a Váci utcán, merészkedjen be délután a ifunapflrü kávétutzakba, vagy este a jobb vacso-rázö-helyekro, bőséggel gyüjtheti a ia-pasztalatokttt. Annyi szent, hogy délelőtt a kosztüm dominál. W- a kjjsztn-mökön prém, sok prétol, még több prém ciftl-hátuU lepl-fent de ichetőieg otrialt is legyen elegendő. M» az oka u nagy prémd^ettnak i Talán az, liogy a préin ára felkúszott » a hőL gyek szeretik a ritkaságokat, sok;\' a fekete kosztüm, némelyik prétut helyeit bársonygallérrat és kézelővel Olyen esetekbon skótlmjlandóságu férjet gyanítunk), ám még több a ssáttei anyagú kosztüm A szoknya éa a k.ibál szine legtöbbször más, cK harmonizáló. A kosztümök prétnezAsénél uj sztár túnt fel, a vörös macska, de exösen tartja pozícióját a perzsa és az ucylot is. Fásósabb tiölgyejnk a kosztüm helyett máris sjeöveZJtópenybe iMijtak, Bő, liarainjozó hátú kabát m divat,
persze szőrirre-béléssel (* téren kiugró sikere vau a fehér báránynak) szőrine-disxHéssel és szőrmével béleli kapucnival \\ fehér bárányról az a hir járja, liogy olcsó és «cm ráz, viszont nagyon mutatós, bár e derék magyar azŐitíxe-vel díszített hölgyet sötétebb ruháju iimnk nem ajánlatos szorosan kiron-fogttJ, mert utána órákig kefélheti a felöltőjét. A délutáni ruhák frontján a sima Szövet és a jersey vezet. A nagy c-jlélyi költemenyekkel még várnak u dámák a koncertek nyitásáig, de a kiscslélyi toalettek már befutottak. Ezeknél a sötét sziné a jövő. A fazonV VíssxacMiszás 30 esztendővel! Heaktivá:ták anyáink bukjel szaV-nyájáí, termesz.-lesen némileg áratnl-voiialazva, K sorok írójának Hiszik u bukjel, mert a karcsúbb u.ukzilu del-mik Ingerlőén modern vonatailioz pom pásuu simul és az uj divatnak külön örülhetnek a jó alakú, de kissí saa. bálylalnn bokáju hölgyek, mert ez a ruha a cipő hegyéig jótékony tekszlil-kÖdflt von az összes alaki liibák köré.
Nos, lut már a divatról beszélek, szólni kell egy szót az uj táncról is unnál inkább, mert három év^- o<*nl lépte ál Európa határai tul az óceánról sikeres lánckreácJó. Szakértők mozi átütő sikert jósolnak az unv.Tlkn.ba ojtott brazil lantinak, a ka Congánik, amelyet már is szorgaimpsnn tinubiuk a tánciskolák nö^ndókei és a tám-lo-ká!ok parkeltjeinek lelfees t(]rzs\\eudé-gci^ Egy uj tánc rendszerint olyun, mint egy uj házasság: Idába Indul a legkedvezőbb jcek mellett, Bohao tudhatni eiöre, vájjon lesz-e slkore? A La Congára esküsznek n .szakértők, mégsem hírein garantálni, Imgy már Karakószörr-sögöu is rop])ják Szilveszterkor a Polgári Cashió bálján. Annyi biztos, liogy nagy tempójú, élénk ritmusú lánc a Iji (Umga, kissé vadnak is nevezhetem, imitt-nmntt groleszk is Határozoltan.aknd benne jó adag délövi spanyol szenvedelem, amit nehi cnyhH a yenkik által lwzzáudoti nyers, jazz-si.erü lendület, de a hozzáértők Ígérik, liogy u ]>esti hoppmeslerek rat-rínértája majd lecsiszolja az uj tánc kiütköző sarkait és igy nálunk is sz-louképcsé válik.
A pesti pletykálkodás folytatását a jövő hétre ígérve, vagyok
kézi sókkal és üdvözlettel; VIDÉKI LAJOS
ESERNYŐT
¦Hl
UCKENBACHER-nál
vagy** I
Bulby Bikláaat.
h
A CsSK őszt programja
A Csáktornyái SK, a visszatért Muraköz egyik legkiválóbb futballcsapat.), pompásan megállja liclyél u Nctnaelí Bajnokság harmadik osztályában V.i-sániup, október 5-én Csáktornyán az Apatüi SK Icíz faz ellenfelük. További sorrend: I2-éu Csáktornyán CsSK--Nagyniányok* 10-én Budapesten Han-gya—CsSK, noiember 2-án Zomborbait Zombori SK—CsSK, 0-én Csáktornyán CsSK—K- Ilákóczi, lti-án Budapesten Cáz-CsSK.
Tavasz az őszben.
Az üsz megérkezett... Az\' eső már kora reggel verdesi ablakainkul. S mégis, nehezen akarjuk elhinni, hogy valóban itl az ősz Ma reggel szerkesztőségünkben ritka eseménynek voltunk szemloaui. Tolnai János nyug. MAV föraktárnok, Babó-csay utca tl. számú lakos néhány szál virágot hozóit. Ibolyát, akácot és búzavirágot... Lelkesen ve-Hük [.\'¦/un;,!. ¦ és örömmel szívtuk he pompAs illatát. Az ibolyát kortjében lulálta lo\'.\'ui János, az akácot a szentgjörgyvái\'i második liegyháUin; a kék búzavirágot pedig a temető molletti mezőn. A természet csodálatos varázsa ... örökös, kifürkészhetetlen titokzatossága... ta\\«sz az őszben... (
— (A szerkesztőség böl)
A Zalai Közöny mai számában uj névvel találkozik uz\'blvasó: Fvlter Tibor nevével egyik|cikkünk alatt, i\'etter Tibor a Zalai Közöny uj scgédsxer-keszlöje, aki Graí Krnó lieiyét fog^aljn cl u szerkeszlösegben. Graí lirnö nyolc-esztendei zavarto.a,n együttműködés után bucsul mond az njságiró-páiyá-nak, amely fiatalon sok sikert Hozott számáru 6s Icépe^tésénck mtgfcpe.ö(ii tanítói kinevezés előtt áll Muraközbe. Az ő utóda a Znlni Közlönynél Fcttor Tibor joghallgató, aki a, S.ijtókamara meleg ajánlásával, több éves budapesti ujságiról gyakorlat uIán ál II o mai nappal a n-igykanizsai sajtó-front munkásai sorába. ,
— (Szántóra)
Holnap este 6 órakor Szén lóm kitett Oltáriszentség *IŐtt a íerenciek templomában. Bgyben gyónás) altatóin] az ejsö péntekre.
— (KózsnMzcr ájtatoioág a felaötemplombaii)
A felső templomban október havában minden nap este 6 órakor rózwfüzér ájlalosság vau áldással. t
— (Áthelyezések nyarai egyén;
A főispán dr. Kiss F-ndro szolgabírót Tapolcáról Zalacgersziegre a központi járási főszolgabírói Idvatalhoz, dr. [lovassy Péler szotgabirót podig I.elenyéről Tapolcára helyezte át.
— [P. Markú Dénes prohaazkal haiala)
Nagy részvétel kellelt Nagykanizsán P. Markó Dénes fenénoM atj-a hirtelen ludá-a. Városunkban is működött egy ideíg, nagyon megsz^rellük kodvos, megnyerő modora, fáradluitalian m*un-kássága gyönyörűen felépített szent-beszédei miatt. Majd Szombathelyre került s itt érte 54 éves korában a halál. Vasárnap délután "1 órakor a >Kószékrü[ szentbeszédet mondott, amikor hírtelen rosszul letl. Itendtársai vitték le u izószékről, felvette a szentségeket s eivesztetta eszméletét. Az orrol ftgyvérzöst állp.pitott uieg. Hétfőn déle.öü n órakor megkondult a Lélekharang,,. Dénes olya elköltözött az élők borából.
Teaotkexésl költségeinek aagtéríté-lérflí llttositas atján Koadoskoábst f
dtuatáiuktyutkcdeUe lettfcn $4?.
— (Októberi Htánlák a Missziós-házbin)
A négy kanizsai Misaciósliáz kápolnájában m idén is ie«i minden est* ti \'10- kor októberi rózsafüzér ájtatoaság. Az elsején, séerdán kezdő 00 Utániakon Nagykaidzaa elismert énekmű-vé&anöj* működik közre.
— (A kanizsai Baross-kerület a Oasparlult-emlékiuu lelép lezésén)
A vasárnap Perlakon történő Caa-parich-emlékmű leleplezésén •Nagykanizsáról is számosan részt vesznek, így a nagykanizsai Baross-kerület is küldúltséggel képviselteti magát az elnökség vezetésével.
— (Kanizsai szónok az Országos Katolikus Nagygyűlésen
Megtisztelő raegbizatás érte Vjda Já. nőst, a nagykanizsai Harmadik Rend világi elnökét. Az Országos Katolikus Nagygyűlés rendezősége lraegkeneste Vida Jánost, Ivogy a nagygyűlésen a Harmadik Bend nagygyűlésének 1«-náesfiléSen vállalja az egyik előadó szónok szerepét. Vida János sok ezer magyar katolikus előtt fogja "kifejteni a magyarországi Harmadik Rend fontos szerepét és magyar missziója! a társadalomban.
— <A Vörös Kereszt}*
váLrisztmánya ma délután 0 órakor értekezletet tarl s városháza (anács-tcrmében. \' \' i 1
— (A Jézus Szive plébánia az EÖtvös-térrc költözött)
A Jézus Szive \'plébánia a föutl hercegi házból a mai napon Fötvös tér 30. számú (Kőhler-félej ház étso e.ne-letérc kö\'tözött.
Síremlékeket,
ÉWst, imalfsat), kM piifteSni
^akszerOan ós legotoaóbban
KOVÁCS JÓZSEF
kőfaragémesternál, Khály-utes 83. aagy sIiimJ <k-raktár. Teleion 61 ő.
~ (A Katolikus Nagygyűlés első napjának programja)
•Mindnyájan Szent István országáéra vezető gondolattal október hó 4., 5., (1. és 7. napjaira az Acüo Ca-tholica Országos Elnöksége állal Biui*. pestre össz«hiratt XXIX. Országos Katolikus Nagygyűlés október -i¦ Jl;i, azoto-batl első napjának a 4>rogr.immj> a kővetkező: október 4-én, szombaton délu.an 4 órakor\'az ogyetemi és főiskolai ifjúság diszgyülése a VigadöMu. Délután 4 óra \'30 perckor a leányifju-ság diszgyűlése a Magyar Művelődés Házában (Városi Szintuiz). Délután 5 órakor Pázmány Péter szobrának ünnepélyes megkoszorúzása az Apponyi léten. Este 7 óra 15 perckor a dolgozó ifjúság műsoros estje a Magyer Mü^lödds Házában. A Katolikus Nagy gyűlés iCűdezőséKi\'. az Aclio CathoUka Budapest, IV., Ferenciek lere 7. Te.e. Eon: 18-52-43., bárkinek a legnagyobb készséggel ad felviiilgositást.
- (Engedélyi kell kérni a must bcsörltésére)
Kormányrendelet értelmében az icLoí termésű mustból bes úri tett nmstot csak a földmü\\«lésügyi uiiniszter engedélyével lehet elöáltitanx gödényt az ÜŰe-tékes szőlészeti és borászat* kerűieli felügyelő utján kell kérni. A termetök azonban Aját lemiósü mustjukat saját termésű mustjaik ós boraik fel. javítására engedély nélkül is besűrít, helik saját iuKTOeJrzfc«zi.
1941. október 1.
MnrákAzlak, flgyalam 8
Letétbe kelt hslyaznl. 8 hadi-fcöloaöii kíitvámmkoí
A hivatalos lap rendeletet kő*Öl a. rfélvirféki terftletek vissza foglalásául kapcsolatban a liadütőícsöakötvények letétbe helyiteésérőt. A rendelet eY.eu mében a vtss»(tért déli részeken, igy a Muraközben lakóknak is, a .bírtoiúukl-ban\'levő összes hadikölcsönkötvényét-fcet Ynegfe.e.Ő be>\'rtitesi nyomtatvány kitöltése mellett Iclé\'be kel? helyezni. A leiéibehelyezés végső határideje lüll október Sí. Hímek elmulasztása esetén a \'hadikölcsönkötvények alapján többé semmiféle jogot nela lehet gyakorolni, j f \'
\' Rdvld láylralok
A ZOLOFOK- -egetek ..megerősítésére Ujabb csapatokat szállítanak Portugáliából.
\\ JAPÁN, csapatok Hunmitól Jcjí\'o Szvanszi tartományban elfogták; két kinai tábornokot, mindegyik egy-egy kinai hadosztály parancsnoka volt. ¦ FRANGO tábornok államfővé\'történt megválasztásának 5. évfordulóján a spanyol és a tengely ajtója melegen méi- j tatja az Wumffí lórdemeit.
; BOLSEVISTA forradalom előkészítése miatt 30 évi fegyházra ítélték a spanyol szabadkőműves szervezetek több vezető tagját.
DARLAN tengernagy a meg* I szállt francia területekre utazott, szemlét tart.
LAVAL annyira felgyógyult, hogy elhagyta a kórházat és vidéki birtokára utazott. Ott marad teljes felgyógyulásáig.
ABA NOVAK Vilmost, a világhírű, festőművészt aki Buda-t>csten 47 éves korában\' elhunyt, ma temetik.
A DUCII ma délelőtt szemlét Mártott a.fasfásta raüicia. 4i/önkéntes veterán"- zászlóalja előtt. Besséd kísérletében zászlókat adott át.
A, FINN. képviselőház harmadszori .olvasásban Is elfogadta az államrlaök jogainak kiterjesztéséről szólö javas-,latot. \'
: i BULGÁRIÁBAN tovább folytatják raüszlogatÖLimunkát .Várnában tepnap «500 letartóztatás vo\'-l, jobbára komtuit-[>ntsták< voltak.
A TIZE-NHEM^EÍJIK--.román s*f*zte. ¦sígi\'iistán 107- katona neve szwepel.
^\'\'BOLflAn h&dflgyrrrnlszter\' Sko-\' peijébeii tartott I^szédébenkijelcntelio, ¦ Jiogy í^ulgáiiff":minden könUmények között készme^édení-teruietett.
Am tiímrlkut-iitpáti vlfuany
v \'.T Béiliu, október l
- , Az USA és>Japán., lárgy\'alásai telje, .-¦sen. beLCkcdtek...Nincs lulátav kedvelő (TedményriPj ,bár líiill \'külügymuiíszlcr és Nanuira tengernagy tárgyaiáS.iit a hét végéi* tervbevették.
(í-olytatás i»
merte, hogy Hitler továbbra is kezében tartja a kezdeményezést, kivéve a légierő vállalkozásait. Amerika 1942-ben és az után növelni tudja majd a szállítások mértékét — mondotta Churchill — de számítani kell arra,.hogy az ellenség is fokozza majd támadásait. .Szerencsére nem áfiunk\'egyedül-már, — folytatta - inert sikerült megnyerni két\'hatalmas állam, n szovjet és az ¦ USA együttműködését. Hangoztatta végül;
I oldalról)
hogy Angliának sohasem lesz \'koptmentális méretű Jiadsere-ge, dc fpjlcsztcm kell, mért tavasszal r,olyan méretű „.harcok kezdődnek, .amilypuek .méfj.\'so-lift\'dwm.vTfoMak.
A beszámoló után,.nagy.,kül-poljtjkRÍ vita indult meg. A >./.ó-nokok azt követelték,\'-hogy Anglia és a szovjet vállvetve küldjenek a németek ellen. A követelések mértéke olyan volt, mint ha angol expedíciós seregek, küldését követelnék.
Amerika nénjét léglt^nwtiáBoktól fél
Róma, október 1
A Popolo.di Róma * "Beteges fautázia- .eim alatt foglalkozik azokkal a newyork i; jelentésekkel; flmelyck\'fizcrtnt Amerika képzeletét erősen foglalkoztatja a háború. Amerikában komolyan beszélnek arról, hogy Amerika városait német légitámadás érheti. -Nework1..légvédelmi parancsnoka- kijelentette, hogy háború esetén-nem kerülhető el Newyork\', Boston és több nagyváros! bombázása, sőt lehctsé-ges.-hogy iiémel fjjíőemyösök is partraszíUbutk.. Newyorkban lég
védelmi és elsölélílési .gyakorlatokat tartanak in.áiv
Ál
axQvfct htdiwiyifilWfílltidi
Newyork, október 1 Newyorki körökben aggodnak a szovjet liadianyatísíuUtasok miatt. A szállítások cio ugyanis politikai, szállítási és ipari nehézségek tornyosulnak. A ¦kővetkező liárom hónapban Ugyanis az amerikai ipar a szovjetnek és Angliának termelne és így az .amerikai Radero-, Jówzéröi nein. jutna semmi.
ferdüljön bizalommal
] Ali*/»!
FS-uti Üzletéhez,
ahol válogathat : ¦< .
Orion, Philips, Standard, fiumani, Eka, Talafunken
• gyárak lagujabb sz*j}bnAI-sz«bb kivitelű modern káJzUlékolben.
¦ \' stesi jssssans1
Réssletfizetóai kedvezmény I
éjjeilszekfÉny-lúmpúIt
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁ V A VÜ I.Q YI - n él
Sugár-ut 2.
Prága, október 1 \\ Legújabb jelciTtesek" Szerint iPrágában ismét o? személyt tartóztattak le és végeztek ki.
A cseh yédivökség sajtójának Jclenté*e szerint a, prágai és [brunni törvényszék hazaárulás és rombolás büntette miatt hajaira i|é|te Krodek Jaraszláv épitömésterl, Ajéfcher József inatszerKCreskedőK Salisla Ven cél tisztviselőt, Pechhtt Agos-tnnf| n-Szokol szervezet testne velésí vezetőiét, ,Spitzer Izrael Joglalkozásnélkülí zsidót,, firól] Vladimír egyetemi tanárt, Czo-pek Vencel ny.. ^e^edjöst. WHek yojtek orvost és még több személyt. Az\' Ítéleteket szeptember 30-án hajtották Végre.\' ""\'
Berlin, októb-T i A cseh pro lektorátust ewcményovkd kapcsolatban Borlinben hajigoztatják, liogy Üuli elszórt jelenségekről van ?\'?67 a megtorlás szigorú, ,dc inkább előzetes védekezés A cseh nép nagy tömegei, Ilaclta Plnök mögőlt állnak, csak kis töredék engedte magát félte vezetni a helyes ulrót a\'\'londoni tiSzl-tók Utalj
I)gy tudják egyébkéJil, hogy Elias mniisztcrelnök utóílját rövidcsen kíoo. verik.
Mo—iv*tíJ% Hull, mfUhftéfoe
i Hooí*\\-elt tegnap kétórás inc)ibcszé. • lést toytatoU llult kűl«i{)\'ininlsK-orrx1i .Mint JIull .kijOA»tei.É* a"., nemzetközi Jtcjywlel, vitatták inegv de arról nem nyilatkozott,! twgy a f Cmlegí-sségi tör. vény . megváltoztatása és a _ japán— amerikai, viszony űgyo szóbakeröll-e a tanáeNkozá sokon.
Fliaier- é» . vusuknábim gyjt kot Ioli
feívéieílfe, izemélyea betnutafkOíAs melleit. Hfingys-klrendeltKg, Nigykanlxta. 3078
... bsvoíwU" jaUtt (Bigöíctt ulütM tkmbi
1U%ffÍKB,b otí cay IUhcUuhfwuk»-tgy. gpiímtt IfípiW: *r"J01\'I
KflieaUub megvételre tiBByobb tllmnenlea űinaány. ea i •«eurtér*x«lu^llyt. Cini aitjadóhivalülönu. ., 8Ü18
LAK^p^jrrttELy;gpo
Kett&- vekv riárpreseobfa luki* felAdé.
BJttbbet <abot.mmiimu."<--\'íh\'Sin2
gHctlh», MIW6^»(9jj «pwTriUMbii 1X1
bbto«Özott..szobÁ \'
¦tkMrtíkvM BBotw aludó november cliejéia, Itllestri, Milo» BUdteaMML —
íu—•«—... —
Br«l»l«j|»ei \'ÍHuuUM- ralatUiuril infotmálti. Pofra 8-loJ:e*te ÍJ.lg; Eorvöe
tk:w. > .....ii? ;;c-3069
¦ .\'r^^KQ?w?^g^^^w^?ay-^^^ir^^yKs3fty¦rvyww<^
Fululó.i I,!ml6 : Zalil Kfely. (Nyomdáért letel i Zelai Kirely,)
0t« éWoly\'tm «5. titnv.
M«gytuw(BM, »41. októbar 2. oaütörtök
Aea 12 fillér.
ßMikiKlöa««\'«--« klltd&lilVAti.l: Fíut 6. «i/u«.
Felelős szerkesztő: Barbarlta L«Jo»
5f8k Széchenyi
Az -örök .Sz&he.nyi szclhv iiííirldeité « soproni ctnlókfht-nopi\'ií Vti.Wji .lezser Iparügyi mintatér. Beszéde Széchenyi elgondolásainak alkotásainak, aílkitttzéswiclt\' és tanításainak\' n mái korba való beillesztése éÁ\' u, nfn érlékhlérő serpenyőjére való . helyezése yólt. Beszél\' de, során azt\' bizonyította n miniszter, hogy az utókor akkor halad n továbbfejlesztésnek egyeiU* és\'célhoz vezető utján, ha nerív t*ér el Széchényi (na is áö" szölle-hiétől és\'folytatja azt\' n neitizefépiíő munkát, amely-nok ő yolt az uttörője.
fW(H-«k*nt\'¦jellemezte! íi mi-nlszWW\' WéiHW a \' legnagyobb mágyirrt Világnézet \'szempont-\' jóból \'is; ii>*W!blN*en\'\'Sz<1Wieiivi ydlr a*, \'itkl\'!stih»3civi családi származására, hanem fajiságára volt\' rátartó.\'! O1 voll\' nZ, aki nz\' elesett magyart szeret le"i\'fcjgn johbatH \'i.i jobbágyot, nkttnttfet-vérunelo tmrtotíi s akinek\' érdekében .áttörte az osztálykülönbsó-gek merev fatál,.Igy nyílva meg a lehetőségen azt mj .Magynrpr^ szag kialakulására. Mi már ebben az iij Magyarországban élünk, <|e látnunk és meg ..kel! érloilünlfliliógy oz nz uj orlziig. Széchenyi országa még tökély-tcson kíSpilve tilnes. Közszellemünk megváltozásának általa követelt és sürgetőit napija meg nhlcs éfelclt\'rprtnlnn.\' Még esnk HnfnHla Hev-eng, mert hiszen m« már nem laklnii nz előilélolek-kel; telített társadalom alsóbh-readünek az Iparost é.s kereskedőt Mu már iniiwloiiki:,elismeri Széchenyi tanításának nagy igazságát é.s mindnyájan Imijük, bógy a technika vivmá-nva. a géniek és a gyakorlati gazdálkodás nem \'rllenlétesek rgynfnssftl \'i» gépnek nem sz.-i-hndi\'elverMlc nz\'emfborföl a kenyeret, \'hnnem az embernek kell a gépetanaracionális termelés %olgálauiba .beállítani
De \'tudjuk ma már nzt is. Hogy ba„ Magyarország, .gazda-síigi téren is valóban ősszekö|ő kapocs akar lenni Európa nyugati és keleti része között, mint ahogy .összekötő kajKiccsá lelt ezen i a\' területen ., ...kulturális szempontból, akkor. ; egyforma megbecsülésben kell részesílc-mink . minden értéktermelő munkát és foglalkozási ágat, Mert — mondotta a miniszter -Széchenyinek ez volt a felfogá-*»i«#VtBbUnV)16»»; Ü-épufty <Sik-ra szállott azr\'ipar é*alcireske. iletdnn«!ubiatlsíiga I mellott, mint "mtHstt* szent\' unoggyöződésscl <»\'a inémzetí\'küztfBSCg\'érlteké. ben, á iMnizéll cwjíjrtk fokozá-«» WWjdbol.-kívelnHe .tifobl^g,T-»Sg< fels^wklHttilát.\'íiBértieiiirin nyersanyagtermelő* i<fojni.ossi#li épugy hirdette, mini u lőbbtcr-
Klsilííiténl Ha; % Uup>a ?ku«» llllfc n. ,i.l a&cr«44tr». 7; moaf StiO fillér-
\'TiiilillHIiUTi........i in\' ii
.Váratlanul-véget\'ért a moszkvai hármas értekedet
„Majdnem minden segítséget megígértek ii szívjetnelr — A,\' Keleten előretörő tengelycaapatok közelednek a Uonytc-medencéhez — ÍWehler szerint Roetieveit diktatúrára tör — Ujabb amerikai csapatok szálltak partra Izlandon — Másfél millió M nz amerikai haderő — Kivégezték Ellaal, valamint a prágai és llllel kommunistákat
Hfllt raxidás Irakbn: leWk a sxovjet bWalalaokoksi
A legnapi ny|Jr fplyaniún a níuiel cs;szi)velséges csatiatok vijtozattw .erővel , folyiatlák elöretöi-ésükel a keleti arc.vpna-lon. A
nimtl páncélosok Jtkaterlno szlavlól keletre nyomulnak mär elört.
A középső, arcvonalon a szovjet leherineiitositő uUcnlümadást kíséreli meg,\'de az teljesen ösz-sjeolnloH, á llíWlek itt
91.725 foglyot ejtetlek, 1011 páncélkocsit és :i()2ágyul zsákniiwyoltajs-
• ,/V .dnyeperi; .wvoualról.... » Mfril;;tl,követ,ku?í>k.et IvleiUeltv :
; A szöv^tstíges bndcriik Ukrajnában hareoió részei a Dnyeper és Dpnee közötti jeepjeién lyó, badniüvekíteik során tpbll ponton végrehajtóit lemlMle.tes elorcloresMkk.nl kiveleltok .lílla-, sából az olluusíget s azt v.issz.\'i-s/.oiályg. lóbbezer foglyot ejtcl-Igk.. Á BtiyeiH\'rr-are.vonal még fennálló szakaszának, felgöll-gyöliUise loly*inaIbim van. i
A ,Mlj«y.ar fioregle^tOkkel. szembenálló \'eilen,seg folybiUa tehermentes\'1" vállalkozásnit, s kel, k»e)»b előrelörésl k(serel.( nwg.í\'PlVyeperen.át.
Mindtíl tilftiudús thsooiiiUl ¦ Itoi.vlä.luk Iliiül,íi
Ä St\'ériiíli-UrVi\'rfa jclciitf az ük-rajtiiii ardvőliálróT.\'högy «000-ré éniclke\'delt az olaszok állal elfogó«; bolsevista foglyok száma. A Hadizsákmány felbecsül-
hetetlen. A Puee, az pl fisz síke-rck ajki^ítmíhól lávíralot inté-ze.U áz \'oiá^z |\'\\j)etlíc.i,oslibáoSe-j
Éi„el,;fí;:s,,kf\'aiz\',,ifi
nagy eredményekért.
A finnek is sikeresen nyo-Mlulpak.előre, ennek egyik legfényesebb bizortyiLfSkii\'\'fti -finn főhadiszállás tegnapi jelentése, amtiy közli, hogy KeleJkaWlia fővárosát,
Petrtivstfo/l a fthn csapatok • tl/Wlall,lk
Kzzel ősi finn, fplU léi\'t vissza. b\'tMnországb.ox,, A ka^ólÁaíioíőH város elf<>glulása alkalmából Mannerheim , íálwmok ! ,i0i^ ranosHnkiuik,a kftiőnbözíí fbii\\ eg>!t!SPlele,k lostíile.ttik vöelő.láviiiálokal;küldtek, mm A tengereken, is ujabbi sprm zalps sikfivket ,Arli|k.#l .n tol)? geljM-epfilői és hiivárlinjól, lobli angol. .lmÍó.,!els,ül|,veszlésé,Yei.
,,Az,. angotosk .ig.viVbsíiW*. .nW. vonni hajóikat a földközitengeri nagy veszteségek idái) n uémel és.nlusz repülökihatö.sngarÁból, erre mutat «z a gibraltári Ste, faui jtilenlés im tgskl szerint ,„ ff ¦aibramrbowlsstrátlttatt haló \'
\'mtMnékatia^\'AllahtiOixáú déli vitelre Igytketnek\' ktW\'nl\'
I^yéfctóbí (\'ibrallirbiiii.\'\', Ufó
előkészületek folytak, Me vontatták a .íüldközileiigeri csatában megsérüli hajókut és ill lic-Ijfezjk et a se.licsüj(ck,e,í is, .
A ^nénwit\' légiewi is >folybilU tánurtlásail Moszkva, íibtlrkov, I^-tlIográd1 kfibmai iiluitjal, va-laliiínf a\'yiisulvo\'luilak ellen, l\'gy.ancsak
iámadtdka német repülők Anglia katonai célpontjait,
sőt ti l\'arvör,szigetekig üalplbidt; ebire és elsüllyesztettek egiv 2000 lonnás kereskedelmi ha-
m- , ¦ • \'
A nehticl repülök rittgy vew-teségeiről lorjcszfctl angol \'és szovjrt liirekkt;! k/j|)(\'>Ql,i|tJí;ui níni(;t i\'íszröl lucüálliipÜmk, h()gj\' \'it |ifrje!í\' vji^ó/láíjp,^, fWn"
iui-1 li\'-/;i-.-i-íi nz (,\'lmuJl !i;!!\'fiin nttp ¦iíTiniunl. ^00 szuvjiit^pet UHi\'W, Wtfyarjez itiö> alult esnk 8 í^rK>t; Yesxlpti. A nénmt l^givrtí ti\'v^ríi\'iiyst\'giírt\' Jelltsmfcdj h6(|y !1 charkóvi Vasútvonal sn-roz.ii((1$ bonibíii\'^a közben 33 száUiióvonatot semmisített meg. e*s naponta idnuidí.i a szovjetéi Anglia katonai célppntjtt(i.*>i^!i sp\'meteit a lé^itcvékcnyséií Af-rikiit)an siím\', ahol tob\'ruKl erő ítök élIclV Eiilfefek\'lKiliU\'oíi\'lnnin-cl ásókat.
Rooweveli a Nres^elmí tí»J6k felfegyverh«zé«ét kivánja
\'RiVnia\'. okfóber 2 \'1A\'(ífíífnWv\'dl\'Ithlía ^tóVyd^kl jelehtése szeVlitt Rrt6^\'eVfH\':[6V
mclés szük.sá#ít\'si(Sí{Cl..,.U jö iát-.
ífím-íi inai kor országépUti és llnrapitó cílkilüzéseivi\'l. Gr<i| pt\'chi\'iiyi süi-fíL\'Uc MyAtip^riwik\' ffjlcsztésiM, a technika öss/.t", iUfjilj«tt<>5»ft»j.sál. Sfir^títí í IftínJ.-tí\'í vmiulbaninllc\') íbarf tKfihtíftiiU^stitWf, f!<-ifeyanakkor azl tanította, hogy te* egész ország jólétének eme-
fekonv^iiNak .UK*gjavj.ta.s;Sn íU ve-
jellemezte, még ^ pedig . ,
roginlkozósi ágak közötti ffiefM
ról, hogy Magyarorsazgim mi tlen <Srjekfe.riue1(%, tehát in\'
llen fogííiíkííx^si j\'if.. rgyi-lleit
«ró»M\'űa(UííbéJiAt|Ína a keny lennelö barftz<hi, Széchenyi nei volt ^feí^fMP5 flgn\'n-polifikii
ittikus, vagyTppen iiif-rkantiii
M m mm* m<\\\\€ *fty mi
g\\\'aror,sz!^gon minttennek »2
¦ ¦ ¦¦ aháw
:it 1 vííi\\i11i 1 •:¦ k!¦ iI 11 ¦!i; 1 mi! 11ii¦,I
riok nem szándékozik évelőre ellörólni a seniíofíességí tör-"\'^íjlyiátAH az 5 ntó-tídnl
egyik foglalkozást ágai !1 másik hátrányéra, vágy rovására kell kifejíesatont. 0 a !egU>ljesobíi parílás élViM ValloMá, Azl ajfel1-vi-1, amelyei a jcfleyíkíir\' élfí t(s i\'elelos .ál\'lainféi\'Hííí is nKigiik^ v;í lesznek; , ". j., \' !" \' . fipjH\'n azérl moiniotlu a minis/Jer, hogy haladtii í\'Nak akkor fogunk tudni, b$ im\'íífsga.tJr juk K ¦/ v 1 ¦ 11 r.i 1 y 1 t«ji.Uái.tíaÍtji.-tíiiíJé-kciH\'k pedig <a-kkjor ii-if/url. v:d(ih:ui uii\\iir>au,\'Jia lai>i«liiik
ZAfAl KÖZLŐN*
1941. október .2/
Vasárnap délután 6-kor a városházán október 6-1 Ünnopóly
Október hatodikát a múlthoz hasonlóan fényes keretek között ünnepli Nagykanizsa hazafias társadalma. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Köi a nap előestéjén, október 5-én, vasárnap délután (i órai kezdette! a Városháza dísztermében rendez emlékünnepéi vl. Az úh nepl beszédet dr. Solymár Ist ván, a Jézus Szive plébánia cs-perés-pleb&nosfl mondja. Közre működnek : Lukács Lajos, a gimnázium II. osztályú tamiló-ja és vitéz Tátray László, a keresk. iskola III. évf. tanulója szavalatokkal, a Kör királydijas Vegyeskara pedig Kclting Ferenc karnagy vezényletével ének számokkai. llelépődij nincs, legyünk ott minél többen !
AtUnd* atOMmlMDk bilkS««afM>k<w Bi-.dHr.usi 1. wfltorán
0.« Ébresztő, tomu. — 700 Hirek, költemények, ótrond, Imjaglenseatk. — 10.00 IHrek. — 11.10 Nenutetkúei »1«-jeizüszolgálat. — 12.00 Déli harang-jjtó. — 1Z40 Hiiak. - 1320 IdŐjeUé*. időjárás- és vízállásjelentés. _ 14.30 ilirak. — 14.45 A rádióműsor ismertetet*, — 15.00 Árfolyam hírek, piaci árak, é!«miÍ5*erái*k. — 16.45 Idöjeliós, időjárás jelen lés, hmjk — 17.00 Hírek szlovák i\'s ruszin uye.vcn. — 19.00 Hírek magyar, német és román nyelven. - 20.00 Ilirek (Budapest II.) — 21.40 Hírek, idöjárásjelcntés. — 2300 ljirek német, olasz, angol éa francia liyelveu. — 24.00 IJirck.
BUDAPEST I.
17.15 l-\'omády Ktemér előadása. — 17.45 Ilá<Uözcn,-líflr. — 18.15 Vass Albert előadása. — 111.20 Sebesült hon. védeink között. Közvetítés egy vöifes-keresztes hadikórházból. A kózvelitést vezeti Budinszky Sándor. — 10.50 Ma Bécs mnzsikál, Köz\\-etités a néinctbí-rodahni rádlö műsorából. — 20.20 Isten vára. Drámai költemény a Könyves Kelemen c. székely népballada nyomán. — 22.10 Magyar női vonósnégyes.
Péntek
BUDAPEST 1.
1020 Felolvasás. „ 10,45 l\'eiolvasás. — 12.10 M«lles Béla-zenekar. 13.30 llniizky László szalonzenekara. — 15.20 Hitler Irén énekel. - 15.40 Háziasszonyok beszélgetnek. —- 15.55 Erdélyi János hegedül. HJ.15 Vásár, helyi Juliit előadása.
17.15 Takács JeaŐ előadása hanglemezekkel, — 17.40 Magyar nóták lunig-lentezröl. — lg Vitéz \' Bartlia Károiy m. kir. hoiivédehm miniszter rádió-beszéde a Vöröskereszté* gyüjtönupok. ról. _ 18.15 Szalonötös. - 1H45 Külügyi negyedóra. — 111.20 Sportközle-mények — 19.30 Az Operaliáz eladása. .Bohémélet.. Dalmű négy képben. - 22.10 Sthymmel Miklós lám-kura, a liajkók zenekara, kétzongorás jazz, énekel Mániád IHarun, Hurka József lárogalózik — 23.25 Kamara. íCiie hanglemezről.
BUDAPEST II.
« raacUrivOJj eeemányas soSMt műsort agyaiét* nem ad,
A saakáees Laveote félóra jgy ezen-tul Budapest I. motorán ssomb*toa mm W 13 órakor :-<;«.
A földmüvelésügyi minisztérium hathatós támogatásával indáinak meg a balaton* fenyvesi partvédelmi mű munkálatai
Több ízben foglalkoztunk a . bnlulonfeny véslek él cl re való\' j megmozdulásaival és törekvéseivel nemcsak a balatoni kultusz terjesztését, az idegenfor-galpm emelkedésének előmozdítását illetőleg, hanem a folyton fejlődő balatoni fürdő-község, Balaton fenyves kiépitésénj, fejlesztésére, így megalakították a ¦Nyugati-parti érdekeltségi Kört-, amelynek ma már több, mint 700 telektulajdonos tagja van, kőztük sok nagy kanizsaiéi délzalai is. Az érdekeltségi Kör. mint jeleztük, másfél kilométer res beton partvédelmi müvet létesít, amelynek költségeihez 280.000 pengő személyes résszel hozzájárulnak (egyént kivetés utján). A mozgalom általános tetszéssel találkozott és a földművelésügyi minisztérium teljes jóindulatát és támogató készségét hirja.
Most volt ebben az ügyben vezetőségi ülés I-Öldváry Miksa miniszteri tanácsos elnöklete alall, aki beszámolt arról, hogy a földművelésügyi kormány a legjobb indulattal kezeli a bn_ latoni telektulajdonosok ügyét
a partvédelmi mii építésére és a segély, [(lelve hozzájárulásra vonatkozólag hizlaló Ígéretet tett. amire az érdekeltségi Kör bizton száinilhat. Az egyéni kirovások ellen benyújtott néhány fellebbezési elutasították. Most az első rész befizetését szorgalmazzák, hogy január elején nagyobb összeget tudjanak lefizetni a mű költségeire, mely esetre a M. Kir. Kikötő Felügyelőségtől igéretel kaptak) hogy azonnal megkezdődik a munka. Vagyis a beton partvédelmi nnl előmunkálatai már Január havában megkezdődnek és utána a jobb idő beálltával —- a kotrógép is megkezdi komoly munkáját a fenyvesi parton. Minden remjény megvan arra, hogy n partvédelmi mú 10Í2. Öv végén teljesen befejeződik és átadható lesz a rendeltetésének.
íme, mit eredményez a parti birtokosok és balntohi ingatlantulajdonosok összetartása és Halaton-szerelete. (
A kanizsaiak voltak az úttörők, ők vették ki belőle oroszlán részüket.
A nagykanizsai hölgyek a gyűjtést a Vörös Kereszt javára
A magyar áldozatkészség mozgósítása a Vörös Keresztért
A Magyar Vöröskereszt országos mozgósítást hirdet. Csatasorba hiv minden magyart, hogy áldozatkész szeretettet segítségül siessen. Keleten a keresztény civilizáció és a vöröspokol tusája folyik, élet-halál-harc ez és enneít kimenetelétől függ, hogy a rend és tisztesség, vagy a niliil és pusztulás lesz úrrá Európa földjén. A drága magyar honvéd, a mi kléjiódju-munk minden erejét megfeszítve áll a borzalmas viharral szemben és a bátorság és hősi vitézségnek valóságos csodáit végzi. Am ez az irtózalos tusa nemcsak a magyar honvédé, hanem az egész nemzeté, übbőt senki sem vonhatja ki magái, aki becsületes magyar. Most valóban a nemzet minden erejére, minden sorsközösségi érzésére, minden áldozatkészségére és összefogására szüksjégvan. A világtörténelmi sorsdöntő napok komoly felkiáltójel ként intenek feléjik. Ennek a liláni küzdelemnek egyik nagyon fontos tényezője, a Magyar Vőrös-
| kereszt szózattal fordul a magyar nemzethez:
Adjon mindenki annyit, a mennyit csak anyagi helyzete megenged. Senki ne vonja ki magát az áldozatkészségből, mert a magyar nemzet ellen vét. az, aki nem hallgat a Vöröskereszt szózatára es nem siet minden készséggel és magyarsággal a Vöröskereszt .segítségére, A Vöröskereszt szózata most parancs és magyar kötelesség minden magyar ember számára.
Tegnap volt ebben az ügyben dr. Krátky István polgármester elnöklete alatt értekezlet a városháza közgyűlési termében, a melyen az összes egyesületek, iskolák vezetői, társadalmi té-nyezök jelen voltak, hogy megbeszéljék a leendőket.
Dr. Krátky polgármester beszédében rámutatott az október 1 (szombat) és 5 (vasárnanftte-folytutandó országos gyűjtést napok nagy fontosságára és ezeknek helyi sikere érdekében kérte, hogy kövessenek el min-
Hétffőw mjfaéi meBwyi»\'fc
Elekes (Dermata)
oipfiOzIate ,
Nagykanizsa, FA-ut 13. szam alatt.
őszi és téli cipők nagy választékban!
BÚTORT m,
Gábor mŰasrataloftstsU
vegyen vagy readetjea.
t-ÍBnykauV«ro*iÁ« patota,
den lehetőt. Majd méltatta a Vöröskereszt oéi kitűzését, amit minden magyar embernek erkölcsi kötelessége teljes: erejével támogatni. Nagykanizsa hazafias magyarságának ebből a munkából ki keli vennie részéi
Az értekezlet ezután elhatározta, hogy lelkes hölgy cink végigjárják a várost gyüjtőivek-kel, bekopogtatnak minden házba é.s gyűjtenek a nagy cél részére. Vasárnap az ifjúsági gárda perselyein! fog.
A polgármester felkéri a város magyarságát, hogy mindenült, ahol lelkes honleányaink és gyűjtőink megjelennek, fogadják őket szeretettel és előzékenységgel, támogassák őket munkájukban és nyissák meg erszényüket és adakozzanak a nagy és valóban fontos magyar célra : a Vöröskereszt céljaira.
A Zalai Közlöny szerkesztősége készséggel vállalja szintén, hogy az adományokat elfogadja, nyilvánossnh nyugtázza és illetékes helyre juttatja. A szerkesztőség a gyűjtési akciót ezennel mogkezqi 10 pengős adományával.
Minden hozzánk beérkezett adományi nyilvánosan nyugtázunk.
A Magyar Hazának ad, aki a Vöröskeresztnek ad I
Ima az egyházért és a békéért
A Magyar K\'irír jelenti:
XII. Pius pápa. látván az1 a sok fájdalmai és megpróbáltatást, Etafílyvt a mai *dök zúdítanak az cinberiségiv, azt a kívánságát >fujczte iu,\' hogy október hónapban ^gé-sz világ katolikusai ím a Irad Járóiban könyörögjenek az egyházért é-s a békéért. A pápa szán-dekának megfelelően u magyar püs|>öki kar lagjai elrendelték, .hogy egyház-megyéikben az okló|>eri rózsaíüxér-ájlulosságtd minden templomban erre a KZáridékra végezzék és erre a papság hivja fel a hívek figyelmét Több he\'yen a \'iiboros hercegprímás á\'Ud a hazáért és hadbanálló katonákért elrendeli imádság elmondását ls oklö-bérben ennek az áj!alossá\'.p^k kei-cté-ben fogják elmondani.
Nantár: oktéber 2 eatltSrlOk. Kom. k\'il. őraDgyalak. Protestáns Petra. — liiael. Thkirl hó 11.
fMxltrd* nyitva refgal í érátál «•<* 1 árálf rhétM, axerda, péaMt délatáu é« keáeaa wáta a*a aSkaakl
Székrekedésnél és emésztési zavaroknál, valamint az ezekkel kapcsolatban fellépő véttódutasoknál, fejfájásnál és álmatlanságnál Igyunk reggel éhgyomorra egy pohár természetes .Ferenc jóistl" Itwü-vizet, mert ennek haahaffó lialáia Igen alapos és fölötte kellemes. Kérdezze meg orvosát! \'
FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
Az Orazásos Katolikus Nagygyűlés második napjának programja
Az Aclio Catttoliea Orsiiig » Kínok, sego álla) l&il,október (., 5., 0,-és 7. nnpjairn Buda|K>slre összehívóit 20. országos. Katolikus Nagygyűlés más-i. dik, Sietve föiinpjának október .Viki, vasárnapi incgnyi!atkoEás.1nak részletes progrummja a következő; Vasánr\'p reggel l> .éwfcur A\'*ni Saiule és saont-misc a .Szent István bazilikában, mondja S*rétli Jnsztinuín bTK-rnok, Magyarország hercegprímása, u M.nt. beszédet St-liriflcrt Béla upusliU kormányzói licíynök mondja. l\'gVnnaznap déleUitl 10 óra 30 p.ivkor az I, nyit-váiios (megnyíló, diszgyülés a sz:ks. fővá\'osl Vigadóban Az ülésl ineiűiyílja serédi .Iu8ztiniíín bihoraok, Magyarország hercegprímása Angelo Kotta a ének, pápai nuticjtis üdvözli a nagygyűlést A visszatéri országrészek ne. vél-en felszólalnak- Sebei Péter báró riühpán (Folvidékí, Unictky Sándor nagyprépost, főtanácsadó (Kárpátalja), luizédy-Joksnuui Ödön [Őltpáfl (Kr-dély;, Deák Leó főispán (Délvidék;. Mit jcknt a katolicizmus n megna. gyoblíodolt Magyarországban eimmci dr. Csapik Gyula •.-eszprciiu püspök mond beszé<lel Vasárnap délután pedig, az Kuiiiariszlikus körimuvt lesz. Délnlán fél I órakor Szealséges "ür-menet; melyet a Szent István bazilikából a Vilmos császár utol) és az ul-kolmáuy. uUán.keresztül az országház eliilli térré Serédi Jusztinián liortcti. prlinásu, az üt lefolyó ünnepség ulán pOiflg (Irösz József szombathelyi ine-gyéspüspök vezet vissza az OrszáglUMf elütli térről a Vértanuk k-rén, « Vé-tséy uteán, a SzabtUtság léren, * Hál-vány vítáa és a Zrínyi ülcán koresz-lül fl* Szent István bnztUkálw. Az Or-sxágliáz előtti téren I\'. Sz.»ls Dénes (MkMomlyói fürenot\'.s liázrőuök mond szentbeszédet. Az iskolák, intézetek és eayesü^tek zász\'óik alatt zei!ckw;aUöV,i jelennek itn\'g az ünnepségen. Ilogy az egységes éneket a rendezőség biztosítsa, éppen ezérl két studióbö! hung-szórókou kérésziül intonálják a kir-nieii.-l u)ull uz énekel A Nagygyűlés lendezösége az AeUn Cutliotf<a szervezési szakosztály Budapest, l\'e:eniiek tere 7. ,«*Uu.
B
UTORT
BETTEI ISIRE
márkás butorszalonjsbart vényen Vagy rendetlen. Ciengery-nt
A klsbaolzsai hősin al otta kért
Vnmsdi ut.a és Tornyos köz Oyüj-tóttek; /.iegler György és Imrei József. Adakoztak: Szomolányi Gywla 5f pcn-g<T. Zlegier György, Imrei József, Kh-[Ktl\\ l-\'erenc 4—4 peogiil. Farkas Já-nos, líorváth Milníly, Szómnláoyi Jó. zsef, Bein Zoltán, IKIIcs [.?«10 2--2 r^iujfli, Bagonyai László, Markovii s .József, Néntelli Jőzsefné, Kassai József, (rt\'reniSér páj, Mlkó FerCne. Faragó |slyán, Nolczer László, Szimxlles József, Bognár János, Egyed Gyula, Simon István, N\'ádoi József, Mórján János, \' Hegedű* Károly, Tóth József. Srerecz Pál, Szomolányi renane, Mar-tón János, Mendlovius Márton, Tuboly István, í Bíiw István, . Kiuie István, ü.il-ii-. hűi.- ii |vngöt, l\'olai lászió, N. S"., TóIH. postás 00-00 rillérl, Kovács Józ-ef, Ivtiuer József, Krdélyí Péter, Vaiga Poieitfr, Kocsis (íyőrgy, l\'éntckné, Varga Józs*\'f, Kiss László, Pintér Ijíszió, III» József, Fflkjp tóz-icf, TltnAr János, lU\'nke JÖiser, Szinodics l-\'erme, línlőlyi Jótsef,\' Pn\'iif Jótser,-Vajíta Károly, Vajda Káiolyaé. X. X., PdpaC\'fjljosné, Ország (^yöruy. Muner József, Náltoi Oyórgj\', B»bils, Kállbi,\'"Lég>ádl István, GWa -tatai, légrádi l\'ál, N, . N,, ifgrváth Imre ."»0-50 fillért. ,I"ofylatjuk.,
Megkezdték Zalában is az ingyenes szappanutulványok kiosztását
A kormány Ingyen szappant Juttat a szegény falusi gyermekeknek
A kormány megértő szociális gondoskodása n háborús nclijéz-ségek közepette is érvényesül. Az ingyen tej- és eukorjiiltutás illán kidolgozták 11 sznppnnjut-tutás tervezetét is. Az erre vonatkozó végrehajtási nlusitást Zala vármegye tiszti főorvosa megkapta. A belügyminiszter leiratában rámutat arra, hogy különösen a csecsemőkorban kell nagyon figyelnünk n test és öltözék tisztaságára, hiszen -az egészség egyik legfontosabb kelléke: a tisztaság. Éppen nzérl, nagyrészt nz anyagbeszerzés egyre fokozódó nehézségei miatt, lehetővé kivánja tenni, hogy uz arra rászoruló szegénysorsti anyák csecsemői hozzájussanak a szükséges szappanhoz;
Ezúttal csak a községekben szervezte meg ii helü.;, uiniszter az ingyenes szuppjuajuttatást, Cgy-ciŐrc Zalaegerszeg ésNag}\'-kanizsai megyei városokban nem. Ingyen szuppanjiillatás-bnn csak az-efiy é\\\'en aluli, csecsemő* részesíthető, ligy.egy »\'e-csemő részére .\'kéthavonta egy
kilogram TiO százalékos szappan jut. Az utalvány a Hangya vagy a fogyasztási szövetkezet árudéiban váltható-be. Természetesen szappaniitalványban csak azok részesíthetők, akik tej- és cukorjoltatást is élveznek. Ha az utalványok szélosztásával megbízott orvosok azt tapasztalnák, hogy a csecsemő" a rendelkezésére bocsátott szappan ellenére sincs kellően tisztántartva és ha fcltélelezhelö, hogy anyja a szappant nem rendeltetéséhez híven használja fel, a szétosztást végző hatósági orvosnak jogában áll a további segélyezési beszüntetni. Aszap-panjuilalfts szeptemberiül február végéig terjed.
A miniszter a zahunegyel csecsemők szappannal való ellátására 1395 (Utalványt küldött. A tiszti főorvosi hivatal mármeg-li-ilc a szükséges intézkedéseket a szapnaimlalv\'ányok szétosztására, Bzuttal a szeptemberi és októberi utalványokat egyszerre kapják az igéjiyjogosultak.
A belügyminiszter gondoskodását nagy örömmel fogadták a szegénysorsu anyák.
A rendőrség visszakisértette a két kassai orosz not,
akiket azonnal etzárásm ítéltek\'a kíhágisi osztáiyón
Nagy érdeklődést váltott ki a két kassai orosz nő csele a Zalai Közlönyben megjelent hirí-adás nyomán, akik Kassáról eljöttek Zala szivébe *férjné-Késber és már az anyakönyvvezető előtt állottak, amikor ez észrevette, hogy az okmányaik nincsenek rendben és a nekiindult, esküvő elmaradt. SÖt ; nagyon érdekes felfedezést tett a hatóság. Özvegy Fruehtgarton Simonné szülelelt Kronhaum Natália, valamint ennek leánya, u nagykanizsai bejelenlőlapon mint kassainak, vagyis magyar állampolgároknak tüntetlek fel iinnguícat, hololt oroszországi honosok és l-ruchlgartenné az
oroszországi Oszlröiévcá község bén szüleiéit. Az egész ügy, miivel bűncselekmény látszott fenn Forogni, a rendőrség elé kerüli, amely toloncuton a pesti toloncházba szállította mind a kettőt, inig személyi hovatorto-zandóságuk tisztázódik. Időközben azonban a kanizsai kupi. lányság szükségesnek látta a két not visszaKJsértelni, hogy részint a téves bejelentés, részint más körülmény tiszfáztas-sék. Fruchtgarlcnnéf és leányát tehát visszakísérték Nagykanizsára és azonnal kihallgatták, majd a téves bejelentési adatok miatt a kihágás! rendőrbiró elé állították, akt ugy Fmchlgartcn
Simonn\'ét, mint .annak leányát 3—3 napi elzárásra i,té!te, amit azon n a 1 fogan áto sit ott a k. FVuchtgartcnné kérte az eljáró rendőrtisztet, hogy legalább közös cellában helyezzek el őket, amit természetesen a fennálló rendelkezések alapján nemtud-tak- teljesíteni.
A Kassáról Nagykanizsára férj nézésbe jött két nőt — értesülésünk szerint — a rendőrség egyébként is őrizetben tartja, amíg a kassai kapitányságtól meg nem érkezik személyük Telől az információ.
Nincs kizárva, hogy\' a két orosz nő ügye még jobban bonyolódik...
i zalai biztosítási tiszt-viselők kllfloletéie
A BIOSz a budapesti \'Biztosítási Napok\' után 20 vidéki városban rendezi nieg ezen napokat, melyeken o vidéki biztosítási belyiképviselök nye. rik «1 a pénzúgyraio\'szteri díszoklevelet.
Mintán Zola vármegyében nem az idén kerül m<sgrond«zésre ezen nap, Igy megyénk három kiliwletettje, név-Hzerint Z. CzUiány 1-áMtó, Gutorfölde, az lílsö Magyar, Saftbó János, Nemesnép, ugyajiesak az lüső Magyar é.s Tordn Antal kisgörbö, ox Adriai helyi képviselője október 12-én d. e. 11 órakor Szombathelyen, a Sabaria nagy-temiében tartandó ünnepélyen veszi át diszoktcveiét.
A diszoklovelekcl a Pénzügyminiszter ur imgbizái>á1>ól (.\'rebhardt DoiiK)ii-kos ur, a;BIOS/, elnöke, in. kii*. k»mt. főtanácsos adja ál, amikor K értékes előadást tart a biztosításról.
Mióta a bizlositási intézmény Magyarországon roniuUl, nem volt még hasonló ünnepi\', debliardt Domonkos, a BIOSz agilis, széles látókörű elnökének erdeim\', hogy reá tudta irá-nyitnni kormányunk figyelmét a bizlositási holyiképviselök mmikásságániik közgazdasági jelentőségére és azt miniszter: díszoklevéllel jutalmaztatni. A kitüntetetlek mindegyike negyed századot meghuludó munkásságra lekinl-bet vissza. (:)
Kabát
ZALAI KÖZLŐN*
1941.\' bkldtiér 2.
SZÉN «, TŰZIFA
.egjobb
erdei (Kékben én aprítva átállítva állandóan kapható.
TIBOLT LAJOS
M4a: (üzifan^yfccriískwló
Eöl*öi-íér33 TcleJon 250.
Hunnia tölgye
Árva, ijju tölgy vagyok Csendesen csobogó patakparton Viharok tépnek, ráznak S dalaimat vízre hallatom.
Erdölakó voltam in,
Libanonról plántáltak ide.
Olt cédrus lettem volna
S most nem sújtana, szánna senkise.
Talán vízen úszó, nagy
Hajó lennék már kinn a tengeren.
Dacolnék az orkánnal.
Kacagnék a gyáva, vinnyogó emberen.
De csak árva tölgy leltem Hegyes, völgyes Pannóniában A\' Hl magasra vágytam fel Tűzre veinek egy ócska kályhában.
Hí!,., áldott Hunniában Ez : sorsa az óriás tölgynek. Ezért trős gyökerű erdők Humuszából ég felé nem törnek.
Virultam örök viharban, fia bün-zajlás voll: en álmodoztam Mlg mások szilaj utódot neveltek. Én csak rügyet s virágot botiam.
Hilvős árny\'ékot adtom.
Kik alám dMlek lustán, unottan.
Mg mások ittak, eltek, éltek;
En, az erös gyökerű, nótákat susogtam.
Tölgy vagyok. Ifja pogány. Acéicsontn, oltármellü magyar bajnok, KII Örökké éltetnek bus fiai: Isten kezébe hul atoll dr.lok.
Dani Ferenc
Vasárnap détulán tesz a ZMNTE erűpróbája a Zrínyi-pályán
A ZMNTF. vasárnapi bravúros győzelme meglepetés. A csapal isiniét Kanizsán szerepei u dombóvári Vasutas csapat eltén, A (DVSE egységes, Jó kís csapat, A ZMNTE.nek vasárnap pofig nagyobb bravúrra van szükség, hogy legyőzze. A vasárnapi csapal azonban k\'egészül Kiss II , valamint GserpeRsel. Ki a mérkőzés nagyon izgíilmasn-ik és érdekesnek Ígérkezik Tokjntcltol lioííy «¦ ZMNTE miiuicnáron győzni akar, hogy a közönségnek kegyeibe férkőzzék, erös, izgalmas mérkőzésre vau kilátás. Mi egy gólkülönbséggel DVSE győzelmet jósolunk. A ZMNTE még nem összeforrott esapat! A inlér. közés ;i órakor kezdődik, míg olö-mérkőzésen az alsók-jid^ csapat jál-szik a ZMNTÉ II. ellen bajnoki mér. kőzést.
Az WTK Komlóra utazik Bár a Komló 10: l-re verte a ZMNTE-t, nem hisszük, hogy a kanizsai v.js-ulas csapattól akar egy pontot "is el tudna vCnuí. Az NVTE 11. Csáklor-nyára nlazik a CsZSE-hcz.
A l.cymtc ifjúsági bajnokságban Kiskanizsai pálván játszik u Kecske, dcimi és az NVTE B. |jw<hi« a Sas. ka Lewnte A. és li. csapatával b.ij-noki mérkőzésen.
HILD
TEMET
EXHUMÁL
SZÁLLÍT
Toltto.ii 269.. Iilcá.t t».
Két heti fogházra Ítélték a gondatlan somogyszentmiklósi vadászt,
aki róka helyett saját leányát löite le
Jelentette nnliakidején a Zalai Közlöny, húgy 0* 6v jnlinsá-han Somogy.szenlmiklós halárá-ban dolgozink a napszámos leái nyok. Közülük az egyik valami mozist látott a magas fűben és beszaladt Farkas Józsefhez, hogy u Főben róka mozog, lőjje agyon. Farkas előkapta puskáját és anélkül, hogy meggyőző-előtt volna, valóban róka mozog-e a fűben, odalőtt. A lövés nyomán keserves zokogás lörl fel és amikor Farkas odasietett, megdöbbenve látta, hogy róka helyeit a saját kislányát, a fűben játszadozó négy eszi endös
Margitkát lőtte le.
Farkas nyomban orvosért szaladl és a gvors orvosi beavatkozással .sikerült a kislány életét megmenteni.
A kaposvári kir. törvényszék Magay-lanáe.sa tegnap lárgvaL la Farkas JőzseF ügyét, akit az ügyészség gondatlansággal vádolt. A megtartott tárgyaláson Farkas József zokogva védekezett és elmondta, hogy valóban gondatlan voll, mert nem győződött meg róla, hogy a fűben mi mozog és odalőtt. A lyiróság bűnösnek mondta ki és elitélle II napi fogházbüntetésre.
Hirek a nagyvilágból
A vándorló felhőkarcoló.
Hii«uos Aires elöljárósága elhatározta a város főutcájának kiszélesítését Ez. z*l kaprso\'albnn az irgeiilimu niun\'ia-ügyi minisztérium SO miHer \'magas, 2"> enK\'lelci ie\'hőkarcolóiáiia1; tovább-lolása is szükségessé vált. A feladat megoldása fényo-en sikc.-fill Jiez \'c\'beü a felhőkarcolót óvatosságból naponta csíik egy iuélerre| tolták odébb, ké-síibli azonban » kezd-eli lapiszl«:«ta-kon okulva ezt ;í távolságot sikerült mcgkétszs.\'ie.zui. Az óriási épület U>-vábít tolása akttt a hivJlaloklmu a munka érdekes módon zavartalanul lovább folyt.
FINN. TENGERESZÜK BRAVÚRJA, 8 [íira. matróz egy zászlós vezetésével molun¦-sónakon átkelt a Finn-öblön és az akkor még orosz kézben lévölievál kikötőjének bejáratánál áiegszállótl <yy kis szigetet, mely kitflnö mc^figyeVí-hOlyttí szolgá\'t A zászlós beszámolója szerint már az odavezető uUnj találkoztak a -Murx Károly, szovjel romboló roncsával, mey-\'.\'t a némel repít, löbombák súlyosan megrongállak. A finn matrózok latna voltak a Heválból menekülő szovjéltsapatok katasztrófa-jájiak is és i ej lekbe |y ükről 12 óra alatt aknára lulotl s&>vjeliuijók elsülycdé-sét rigyc|lé.k invjí, A hajók ycliány pillánál a\'atl c\'sfilyedtel; nélkOI, iKigy valaki is m\'.\'gin.-m\'kiilht\'leit volna S>-luk. A mCiK\'külő vilorláshajók és mo-torcsóuakok Jtözül it vakmerő rtitl lengt\'rész>\'k inatíuk is többel elsütyraz-teltek, l\'oglyaik örizetére nem volt szükség, m€rt a vörös lhulsei*gbe kényszerűét I es^t katonák nenn-sak ezt a feladatol válla\'ták ni igukra, ha-nem maguk is\' részi vettek a végső küzdelemben.
HALLATLAN TELJESÍTMÉNYE KÉT VlíGEZNEK A HÍRES Jt; 52-ÖK A különböző harctereken már eddig is rendkívüli módim bevall Ju 52 a keleli habomban szinte etképzc hcletC; tcljesilményt végezlek. A rossz utak és az elégleien vasúti összeköllerés folytán, laikus szemmel nézve valósággal megoldhalallann ik U-lszeil iiuiu-pótlás kérdéséi o\'yan bravurosun ol-
dották meg, melyre a repülés és iepülögép történeléb-\'n <"zidáig még példa nem volt 1200. 13Ö0, sőt 1500 lepülőóntról U>sziKk biz/my^ág.it az bgyes gépek szolgá\'ati naplói A\' \'c^olőJl fekvő vonalakba, timOszpantótról é* hidfőkre, n-m egy esetben nz cl o.is.V ges vonalak mögöll op-\'ráló cs\'ipnt-lesU-kuek ma már <kuárú!ag " Ju ő2-fik ¦viszik a lőszert, ék-lniel és egyéb jiadianyngol. Kzek mőgóll u gfp?k mögött a szolgAlati napló a | itai szerint 2I0-:)01).(H)0 kilométerig terjedő rcpülőul van, ami a föld kerüietének li— 7-szcresél je!c lli Ez a lel,"cátmény már magában véve is elképesztő, tuínl szabad azonlíln elfelejteni, h;lgy > derék Ju a fenti adatok b\'szcrzé;c óta állandóan repfil és napi (1—8 órával, azaz HüO-lllOO ki\'umélcrrvl na. ponta növeli rekord lel je-sitményét fis lekinletbe kell \\Onni az:>kal « nehéz krirülményekel, amelyek inel\'ell ezek a párallan eredmények meg^ zü\'cllek.
• A NEW YORKI IllltóSAC. elrendelte ,egj- bűnügynél a végrehajtást. A végre-\'hajló annak tótídjw és módja szerinl ¦ki is ment a helyszínre, azonban miniden igyekezc\'.e Iiiábavalónak bizonyull; feladalát ivem tudta végre baj tani. gjp. s»ir a végrehajtást elrendelő végzés tünl 01, ezt követlék a hivatalos pe-esélek, végül pedig magát a végrehaj. tót Is tclieU\'llcuné tenc mágikus l-e. kiiilelével.. fön\'fÉNELEM ELŐTTI VAHOST
ástak, ki Németországban, a
hannoveri lartoinányi muz<.,i<ni ásn-\'tásai során az Edelsheliu hiéltetll lít-zcnberglien egy történekem előtti kis. .város romjai kendlek napvi\'ágm a szalag-kerámia korából. Az egykori város löbb, inni 30.000 fából épüli házból állolt, incyvkiiok alapoziVsa teljesen épp állapotban maradi. A 12 méter liosszu és tl méter széles házakat mélyen a földbe ágyazták, erös tetőzettel látlak el és tüzheyckkel s más féle kényelmi berondczé>ekkel mc. icpék Tol. A romok közölt a szépmhi-láju edények, kapák és más mezőgazdasági szerszámok inázsaszáinna ke. rüllek elő. • : .
Városi Mozgó. Csütörtökön és pénteken
A világ 8-ik oaotMja! Kicsinynek és felnőttnek I
Hófehérke és a hét törpe
WALT DISNEY-nek az 6t világrészt bámulatba ejtő színes csodafllmje. — Akluália UF* világfairadó.
Elöldisok kíiííiupokou 8,7, 9, vasárnap és Ünnepnap 3, 8, 7, 9 kor
Angot wliasiploa 6, íiétaut dnrmel.tair
őpöktöl szárraszö, nagynowmu
ÖRANYÜLAK
Ivarérett emaék és bakok, valamint StlIdÓk mIiitnloi5v6*K0temb»B olth-.yÖHOu benereihetOk. Fonást, fonslklkészltéat tökéletesen tanítok. Kártolánt vállalok lilucli lat fán Zalaegerszeg, Rákóczi-u. 11.
ÁLLATNEVET VISICLOK. A k0]i-penhágai áfáikért igazgatósági külCmös ihlettől wzetve, mindazoknak, ;ikik valamilyen álalnevel viselnek, ingyen belépési biztosított ia sllatkertbe, Az igazgatóság minlegy 500 látogatóra számíloll, azvinbnn « legna^obb meg. lepeléire több, mait 1500-jin jc\'entkez lek, közlük a legfantiább devÖCft is, mint ló, rák, angolna, disznó, slb.
GYERMEKEK ROHAMA A MOZI ELI.EN. A pcnnsylváiiua MvKvasport
városában Qgy tréfaosiuáló h város gyermekei kfízött azl ít hir| lírjeizletle c|, hogy üres konzervdoboz ellenében az egyik mozi minden gyeiiueknek ríigjcn belépési aiigedélyez. A lürre több mint -100 gyermek jelentkezett az elóailásra,\' mindegyikük üres kou-zervdobozokkal felfegyverezve. Itemé-nyeikbv\'ii lennésze!o c:i csalódtak, miic dühükben kon&4rvilolK»zokkal valóság.Hf boiiibazáporl zmlitotlak o mozira és vsak a icndörség kőzVlépése nkadá-lyozla meg a nagyobb rombolásokat.
A VILÁG LEGSZEBB LÉGOLTALMI ÓVÓHELYE. A •Oni\'y Kxp\'Css. Jelen-té^c sz.-rinl a 81 éws korában nemrég elhunyt lilia Marion RovvíToH osszony \\x>U u vVág legszbb légvédelmi óvóhelyének tulajdonosa, A 24.000 font költséggel épített óvóhely több mini 10 métornvire fekszik a fóld alatt, minden elképzelhelö kényelmi\'berendezéssel relszerehe Az ovóhe\'y a\'pazíir luwissal beiendezelt szobák Itosszn sorából á I, niv yoket 50 méter b>sszu folyosó köl össze. A milÜomosnö hálószobájának falfflt művészi kép\'-\'k diszilik parkjának azokról a részle-loiröl, melyekéi kastélya ab \'akiiből fs lálhalott Hogy az illu/.ló még tel. josebb legyen, á ké[)Oicl gomlmyo-másra hátulról is meg leliet viWgl-tani A fönn mennyvzetes ágy fölölt a felírás: Odafent uz amgyjlok vigyáznak tál, aludj édesen.^ Jó éjsza. kát.. . J
MÉRLEG
Hluíea Béreiken : Sxahax«tB Javltaa
SCHOLGZ IÁN0S
mérlegkészltő- mester
Nagykanizsa ;
Eölvös-fcr 30. Bíám.
tirélyea intézkedések Francia-országban ím
Fralicia körökben hangsúlyozzák, hogy a. hatóságok a megszálló esapatokkal karöltve törekednek a rend helyreállítására és máris hatásos intézkedéseket hoztak. KüíÖTiösen Lille környékén volt szűkség erélyes tisztogatásra, ahol 20 kommunistát végeztek ki, akik fisznkfraneiaországban, valószínűleg a Paris - lillei vonalon romlwlásokat végeztek.
idajA-i*., boni a, etgj ida.
Siessen
esernyőt
vásárolni
L4CKERB1CHEB-1Ő1
Hoilliy MlUi. ni.
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
1941. október ii.
ZUlAI K02L0NV
Fotókópia
Fontos Indokról, ok mii nyakról eredeti lehér «Upoo fokele bellivel különleges etjárésstl 24 611 alatt kéizölnek,
Halász fotóműterem
w;o Nigykanlua, Horthy Mut II.
(Folytatás az 1 oldalról)
- (Holnap: Elsőpéntek és LizlÖl Szent Teréz)
Holnap október Jiavi Első péntek a szokásos szentmisékkel és szentségjá-ruli\'isokknl a fereitciek templomában. L\'gyancsak holnap ünnepit a katolikus egyház liziöl kis Teréz .ünnepét.
- (Szent Ferenc flnneaségek
Assisi Szent Ferenc ünnepin, ok-téber -l-én délelőtt 9 órakor ünnepi szenlmise lesz a fefenerendi p\'ébánia (nnplomban. Délután 0 órakjr litánia is szentbeszéd, mondja dr. Varasdl László kegyesrendi tanár. Az finn p előestéjén, október 3-án d. u. hAromí-negy^d fl órakor megemlékezés a szenl boldog haláláról.
— (A nagykanizsai vasutasokat)
érdekelni fogja, hogy október i-vel megkezdték az állomáson a MAV nyűg dijasok, nyugbércsek, kegydijasok -és családtagjaik arcképes igazolványainak 1942. évié való érvényesilósót. A pos-tán kapóit űrlappal késedelem nélkül jclmlkezzcuek az állomásfőnökriél és hozzák magukkal n gycnnekedC igazol-ványához szükséges igazolásokat is. Az érvénycsités december M-ig dij. lalnnid történik, utána már késedelmi illcléket kötelesek fizetni.
- (Tanlgyl hírek)
A vallás- és közoktalásügyi miniszter Szabó Sarolta fűlöpszállási aj,\'*mi he;yelles tauitónöt a sümegi, Vandia Jenő rozsnyói, Oemoi-hné Atortin I.ConlJn diósgyőri ós Fedorcsák Via-ilinvir Iiarcosi (Kárpátalju) állami tanítót a nagykanizsai állami elemi isko-láboz hc\'yezte át. Halász Lajos ok\'e-v*les taniló, bajai lakost a murasze-menyei állami e\'-eknli iskolálioz próbaszolgálatra bocsátotta a miniszter.
- (Uj zalai jegyzők)
Dr. Farkas Sánkor némesapátl helyettes körjegyzőt tudvalevőleg szolgabírónak nevezték ki a központ) a. A megüresedett állásra dr. Balogh Ele. mér malabcsenyöi segédje^yz^t válasz, lották meg, akinek a helyét Kusza Fe-reuc klsgörböi jegy zőgyako mokka! töltőitek he. \' . ¦
— (Az Úrasszonyok Máriakongregációjának)
elöljárósága kéri a régi h»gok*l, de különösen a most elöjegy1*11 lli tu\' gnkat is, hogy október 4-én a reggel 8 órai szentmisén és közös sz-.-nláldo-z;Sson vegyenek részt és október öán délután 5 órakor a fehérterembcu tartandó rendes taggyűlésen. Elöljáróság. (0 ~ (A Néraet-Magyar Társaskör)
legköwfcfcbi német társalgási ertjét nem ma, tiauctaf jövő csütörtökön, október ü-én tartja a Polgári Egyletben. \' (:)
— (Az utazóközönság figyelmébe)
A Katolikus Nap^k 50 százalékos vasúti kedvezményének Igazolványai « vasnti jeggyel kaphatók n Menetjegy-irodában (Néplalwrék, ílsengery ut i. szám alatt). (0
— (Qyerektorna)
órainiat keddeu és pénteken H—í-kj a gitouáoumbtw tartósai. Holló tanár.
vényt, hanem csak módosításokat akar eszközölni azon.
Az elnök a módosítassál a kereskedelmi hajók felfegyverzé-
sét akarja elérni, valamint azt, hogy az amerikai hajók a/, eddig tiltott övezetekben is közlekedhessenek.
260 kanadai repülő vesztette eddig életit
London, október 2 Kanadának Angliában tartózkodó főbiztosa, MaeDonald kijelentette, hogy Kanadának
fokozni kell a piiólakiképzésl, mert az angol szolgálatban álló kanadai pilóták vesztesége igen nagyra nőtt, szántuk már meghaladja a 260-at.
A németek a Dooyec-medencénél
Berlin, október 2 Börzenzeítnng a keleti sikerekkel kapcsolatban megállapítja, hogy közeledik a front a Donyec medencéhez, amely igen
nagy ipari központja a szovjetnek\' és már csak erre épített a szovjet termelés. A jelenlegi keleti sikerek további nagyjelentőségű hadműveletek alapjai,
Váratlanul véget ért a moszkvai értekezlet
Berlin, október 2 A moszkvai rádió jelentése szerint a szovjet—angol -amerikai értekezlet Moszkvában véget ért.
Az egy bélre tervezett hár-masértekezlel váratlan befejezése nagy feltűnést kellett európai körökben. Az értekezlet befejezése után lord Breverbroeh és Harimman, az angol és amerikai kiküldöttek vezetői közős
nyilatkozatot adtak ki, és abban közölték, hogy a tanácskozások eredményeképp a szovjetnek »majdnem minden * segítséget megadnak, amit kért.
Newyork, október 2 Halifax lord angol követ váratlanul visszaérkezett Ncw-yorkba és kijelentette, hogy a Szovjetnek lehetőleg minden támogatást megadnak.
Mekkora Amerika hadereje?
Newyork, október 2 Stimson hadügyminiszter ki-jelenletlc, hogy az USA jelenlegi hadereje 1,082.000 főre beesülhető. Szerinte nem készülnek turvek az amerikai hadsereg létszámának csökkentésére és nem szándékoznak emelni a szovjetnek és Angliának szállítandó hadianyagot, annál is inkább, mert az amerikai hadseregnek nemcsak Amerikát kell védeni, hanem az Amerikán kivül álló támaszpontokat is.
Ufabb Amerikai csapatokat - szállítottak Izlandra
Amsterdam, október 2 Angol hirek szerint ujabb amerikai csnjwilok szálltak partra Izland szigetén, az ottani helyőrség megerősítésére.
Wehter; Roosevelt diktatúrára tör
Newyork, október 2 Wehler szenátor kijelentette, hogy tíszakamerika önvédelem cimén megkezdte a lövöldözést a nyilt tengereken, egy. ember kezébe összponlosilolta a kormányzatot és »a béke érdekében* a háború szélére sodorlut-ta magát.
A szenátor szerint, amit Amerika véghezvisz, az nem irányul a nácizmus ellen, mert
Roosevelt célja diktatúra bevezetése Amerikában.
Át VSA brazil támaszpontokat vett
Washington, október 2 A kormány nyilvánosságra hozta a Braziliával kötötl szerződés szövegét. Eszerint Brazília ugyanolyan támogatást kap, mint Anglia. A szerződés rend\' kivül fontos, mert a brazil támaszpontok, tekintettel, hogy Dakarral szemben fekszenek, stratégiai szcm]>onlból rendkívül jelentősek.
Nyílt lázadás Irakban
Budapest, október 2
A I*esl ankarai értesülése szerint Teheránból küzik, hogy i\'ranskatiká-zunban és F.szakiránUwi zavargások törlek ki. Helyenként már a nyílt lázadás jellegét ötlik a za\\Qrgások.
Transkaukázus több városában A lakosság lemészárolta » szovjet \'hivatalnokokat.
Az angolok Bagdadból nagyobb csttu pólókat küldlek ti felkelőik; és lázadók) leverésére. A zavargások főfésike Kirovabad, Kerin, i .eminaga Lehicsevm és- több más város.
Lázadás tört ki a jelentések szerinl Tinisbéa és Tebrizben is, nőt Wawal megbeszélései is a lázadás leverésével állnak összefüggésben, miutái a felkelők az északirájü vasútvonalon az összeköttetés biztonságát veszélyeztetik.
BDBAPEST, lOimiTII
Előkelő családi szálloda, olcsó árakkal. Egy ágyaa szoba 6 P-töl, két Agyas azoba már 12 P-töl. Kitűnő étterem és kávéház. Előzékeny kl-özolgáláa. — A Zslal HtSxIOny e!Ö-llzetöl az utolsó havi előfizetési nyugta felmutatásával SO»h W-v&xménybfíti réazeaülBek.
Kkvogoarték Ella* volt owh miniszterelnököt
Prága, októl>er 2 A prágai és brüjini rögtön-itélő bíróságok ismét több halálos Ítéletet hoztak a csehországi tisztogató munka során. így halálra ítélték Elias volt cseh miniszterelnököt, valamint több inagasrangu volt katonatisztet és dandárparancsnokot. A kivégzettek között több zsidó is van.
Francia vélemény a cseh és Jníoszldv agttáciárót
Vichy, október 2 Francia körökben nagy . figyelmet keltenek a csehországi és jugoszláviai agitációk. Az uszítók, akik Moszkva zsoldjában állanak, egy*-célért dolgoznak : zavargást kelteni és ne-hémzségeket okozni a megszálló németeknek. Hangoztatták, hogy Csehország nem a háború áldozata, tehát még annyi ürügye sincs az ottani uszítóknak, mint Franciaországban.
Síremlékeket,
iiibjlloi. taitioM. m m\\iMtí\\ Bzakazerllen és legolesébbao
KOVÁCS JÓZSEF
kőfaragó mesternél, Kltály ute» S3. ftt.gy ¦bftml<k-r«kté>. Telelőn 61Ö.
— (A Jézus Szlve-plcbinia ¦Z líöWÖH-térre költOzOtt)
A Jézus Sziie\'p\'.ebánia a főúti her. cegi házból u mai napon Eötvös lér 50. ssániu (Köhler-féle) ház első emeletére költözött
— (Hol lehet letétbe helyezni a hitdlkOIceen kötvényeket?
jelentettük, hogy a délvidéki tcrülo-Ick vissza foglalásával kapt-solatban\'ok-tóber 3í-fg letétbe kell helyezni a hadikölcsön kötvényeket Alsólendván az Alsólcndvai Takarék pénztár, Csáktornyán ¦ Csáktomyai;.Muroközi Takarékpénztár H, T. és az Első Horvát Takarékpénztár fiókja, yaiamtot a Magyar Nemzeti Bank fiókjai jogosítottak a hndikölesón kötvények letétbe helyezésére. I
— (Gyékényes Zákány telep flnnepe)
A gyékényes—zákány telepi egyházközség (cmp\'onut felsafenteléséaek 10 évfordulója alkalmából dlszkózgyülóst lartolt, Dr. Balázs Rudolf csurgói ügyvéd, aki irányítója voll a lemp\'om-épdésnek, lelkes be-iéd keretében emlékééit meg az alig 900 lelket szám. látó falucska híveinek példás áldozatkészségéről. Berónyi Jenő világi ebiók az egyházközség 10 éve* eredményes mimkájáról beszólt. Mikola József ny-MAV pályamCsler a lemplobHépitésben buzgólkodók fáradozását köszönte meg, nug Sehandl Lajos lelkész további munkára buzdította a luvOket Tanai Lajos főtanácsos Sclmndl Ijajos érdemeit méltatta. 10 éve unnak ugyanis, hogy a kiváló pap megkezdje műkéi-dósét a gyék^iye^—zákánytelcpi hlyek között jubiláló papjukat meleg fliuiep-lésben rószx\'sitették. Berényi J*nő világi elnök köszöntötte, ma)d az eieoil iskolások üdvözölték a jó Wo!,-nitŐ bácsit. Ezulán a különbózó egyesabs. lek szónokai biztosították ragaszkodá-«*ról- ! . . ,:Ui
43
«iL*«j;»íí88j»l híreit) v\';í|
-KíH^^\'li^ir Rí^\'plihnlt" M*» It-i*.
r*» emo kroaiwa w
((¦í<! fi S*<\'j.\'> rii!i3nüAlwki rk íi», V6ia.li Sínilor «1. «M*r«ll* ?1- VStW< M>tr«i» nak icf. leánya, Kcrók
fól<Iimii(pa A> PflWt Kfitnliim&k rk Keszey Gyula k*\'ie.ske;l(> segéd és SzetWirtli Jiiltntinililfik rk .kanya, Kiss JoW\'rMi/mftx^\'fe1 MrarryM jfatthV ntt\':*.11 iUflttyu, ¦ MdlV-flt1 JiW>r MAY-piyykmurikas i e* \' Takitti1 Mriria.Wk rk ¦ icdnjailIWk Ftorojie\'toltriiiai-ds il» sMtt F^ftfajcm*k) rh.tia, Itftn liiixStif (OldHl
inMTO!4*SmW)I KiiUlg\'iwk rVikrti*ay*ii
dr. Kiibany^ltmii\'^-Hv. «roclonyoft *>.,
Kovacs .fózsef napszamos és 1wfa. Jolniuiak rk. icAuya, Bedfl JÓzsef n\'ap-s»émo«- é» Sralat AirnAitak ag. li; c-,-. fia, Dani Fervili; kflmftvcs scgéd ,és Mat^WtKMttaM>Hci .Wx.lty». UilMiissiV. gon kivMnaa\'wiAKl;! ¦ lensvygyfcj«Wk, -.(alafozfv, 10 turióni: Singer
JAnos nap-<zamos fio tivcs, Kamno. viéi Duilte\'gari kbi.\'2\'éWs,1 tibrritth Istyiuv fOldmuves rk; 7.vév*ii; WniWns. daflcr MdniéHMnschauikor -Joaviui i izr. 83,¦^)«al/.<.aiW;!YIImW rKJ 7 hóuapis,: Tak^», Istvjin |v szagóny II*. ifWjéWii Viik katala) foJ,lmu\\cs rk. ,2« e\\tf»,, lln.li\'s SAndor rk 7 livltvs,, K(\'tsa, lslr, vh\'iilif: Halli\' Alarja rk 23.
éves, .Kircz
Ú ¦
.,liiu.s mai
IfaikHAAgoFkAl-ytt1 I par: Zsiipniúi\' 30\'-í^riui.\'RtH\'drfűWver\'rk es liéiivzilt1 <Vobrtiriiii:KtipanrMiHA1y^Ag,*lwi-\'órA*4: mester rk teiSttt&AArma) m, KissFei.* iene városi díjnok rk. és »tikovIcs mikai Mihály ív.da testai
i:1),ki ik, Uálkai MÁhálj ifit* ^\'iíár r||í ?4 L p^sla kJadc^rk.
(SwkíMlől Ozenat)
V \\T^^ítoto^et^eiira.-rt a $sidó j lepek ieiigéic; A kereskedelmi i.sko-\' Muft\'Mfe-lieíélfifT vette át a Va- \' rds fli.zíádii: rdlkóaségtöl, amely szerződésben kötötte kt, hogy a zsidó ünnepeken, lévén, hogy oil van a zsidó kislenipfem; \'W-leteljen « támlás.\'í Az idén \\o|t\'atónÚaii«k titrtlsb•tu«0l{«ag»>i e díírzíido-strt^n iHatosilott jogot tlszic. IflUA-u.darlotlák.imert ,at .intézel lgnz», galósága é-s vApqs máris lúpé^okjt, leli a szerződés módos.túsáiu ,és ,»gf>\'
S i-.J^u^alf»! n8?JlMlb«!l o
láflralek
¦ Illl\'O\'Fivoll.Wgi* király layk.-nl -luw^. iéiyáb*áii iftldi puHtíkd&t fogaílott; i akik" a klha|l|}álás uign U^.entotlvk., hogy UijffiS j<\'d e/zA matfíl, de uiegosndl. AZ ANIIOL Daily Mail is- oliammo
már, lvaa>l,iAíV(^:n^iu,(uworMüí>í*\'tí a háborút, a blokád sem segi^a^,t1 fi ¦A ¦V.üN|rA).Nl„ UuvhuigVrWU paiola \\*skCrit6»Ít! pen*Mi«i ¦ lOlíZtKlIk, hogy aViísAÍ u Ir.ldürWrbatí riásználják f*l \' io)) PIOTA}., a ^iánl
Kpiu:*wlo,,.Mzeléos-n , (g>\'i vasull relvény Az>án-í,melkelléM* miatt, bár a nwlitésl \' mnakák niiyinvk1, kevés a lépiifn^ Imgy \' a diákokat meg lehel ineyj^ni. . t ,.
il-A) JAlLOiOlv l)f IkiiiAbtuiia Soíjgliay. UatiUml1 vh-miWvnur ellein indttott déli (ir^f^v^t l>r|V\'je/.iék.\'a kbiat csapatuk; c\'HíWkulV* , ¦ i.
AJ.vAMiDL Rádi" isgailásárUL tUttti¦ bei»;,HKsilHiUbiüi^n]liói; hüngsulyoztAk, H\'o\'^\' ai \' alélok1. 2i órás \'t4iii^d;Vst iiiV^liífei a;/ífYu*í»;» S^mnáliXóld elkai éKi.agy urabc.ik«t • Au.n :¦ ¦¦ ultogtuk tW\'Vartita\'kisérta.\' ,1)^UN itt-tiolt és
megbeszéléseket Folytat :i iuv mot halósíigokkal.
I A FINN öbölén a finnek .ekwUIyosaleUttk két szovfnl g.vors |
nasüádoti"!\'^\' \'•¦¦¦> l VITM T;rfTAT Aiirírils\' .vt?-1\' ^/.érezredes nevezte ki íi ícor-" •mányzó a Uo^vécleiuAi ,,-,.)HV\',j- \\
njszter. he.lyetjx\'sévií. A UÁXÍTIU.V li) omta-l
vég^ztoli ki kominimiíslii!\' i.imt
pényietdo mintt.
barátai
**tánb*kt
Ebbei a házban IioIbovIkik laáy*Bt«k, (Fulo HDV.)
-ni i-.\'nlli.WH) ., \', , .Ali
villamos húztartási készülék
tnlníenklnek Wmel szerez !
Telihannák Vvaalók . Kanyérpiritók afDrsfOzAk KAwefözftk
íróasztali lámpák Hangslatlámpák Modern falikarok Olwaaó lámpák Taoulo Umpik
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
ftVQLBYI.nél
Sugar-ut 2. 12,0
¦AWOHIIlDrrtSEI
Paéivf- <* Vaí8«ft«rt6nrt"((y*t<otlMt Ilat.lt\' ntlliM\' tar«k><>>mM aiou.l telv4\'el*k,i«2«mttyes baqiiualkoUa.inellfllt. Haagy».kilendettMB, Nqykaouna.\' \'3GTS
leK Wríny íküttitM. *»8
^T."l ! \'i 1 -brtl MIM!!-MM"\'!"1! i"\'!"
[ -
Mln*«na«jijH hai
..... ll „
¦t.
Jór\'állapotban títfö HaKt1ÍH\'«*«ltí«» ktiouii. Ci,., a ül.iiiobui. í.«. ;)u;,/
eiadA ««y...bMtnoMiiMw.i: Hodhy MlW.-ot a.eltóenteletíjoljjíi.. .¦
Ij.iIuh.iiII\' iioíity, cüllj, lofli. keattg\'a bolgatok"m*tIín. ,II"-II" \'flÖW
Nagy pálaMákatt vagy baaonfo növényeket veitek. ~ B««o9, KkiUifUulii. wlttr., -, .,.!,,.., MW
"tii-aif.liena-ftaatfakaiH
tíf Í8i . * 30«
. -üli .ifi wtiVnosíiíB.U xAl
J^Oá " 1 ,:M"\',i6bii-\'s\',;,"u>\'
nbW A) -
Sjt «1 .Ro. qkjoJkAHm.-íu/rdjtt\'f
l\'-ajÉéaaaiaMtm»-.
l\' ll, n*MMVI<»f\'Mft/|W»Mi,:,l,,l.....
Klail]a : „Klloaidiiatl R. T. ll:.,,,:,,,,.!. .:,».
I""«14" ""^iiflllHfSHHO) -
j*i-i íi\'.-¦¦f1Wxa7nato(j.i,.,i; i,.|1u|-;1ö
nyitL;iil..| tli:\',u Niuykitiliitiii\'. 1V(NyyU4du0fl lel el ; Ztlai Karily^
81a évfolyam 826 izám.
NagykanlM
41. októbsr 3. péntek
SaarkuuloaÓK 6a kiadóhivatal: főnt a. atam. ttwrkaaztíaogl ti klmiolilvhiall Melon 78. ta. MoujMlunlk mlndan IloIkOznnp délután.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Klíllzctíal Áru: 8ky lióm 2 mmO m Mte.
«feedavre 7 panaS 20 fillér. Bfryea »zam : lintkcznnp 12 MIL, Bzombalon 18 QIL
Országos Katolikus Nagygyűlés
A székesfővárosi Vigadóban holnap a magyar nemzeti trikolór mellé simul n pápai lobogó, a piros-fehér-zöld mellé a Fehér-sárga szín, jelezni akarván, hogy nagy, országos napokra virradt Szent István király országa és népe. Hogy a Boldogasszony hűséges mag.var.saga ünnepnapokat ül, hogy egy egész világ elölt dokinnenlálja, íiogy a legkonsZolidáltabb ország, a legbékésebb nép, a legmunkásabb nemzet, a legvitézebb katona, a leghűségesebb Krisztus-hivö a - magyar, fis a magyar nemzeti zászló és a pápai lobogó összcölclkezésc nyomán megindulnak az ország minden részéből a tíz és tízezrek, hogy részt vegyenek a magvar katolikusság pírnsbelüs ünnepein, amelyek egy porból felemelkcdell ország ragyogó Krisztus-hitvallása, egy hálásan zengő Tedeuni, egy gyönyörű, nyílt Credo, egy lelket megkapó hűségeskü a szent magyar haza iránt és minden, ami magyar és nekünk nagy, szent és magasztos. A bogárhátú kis tanyák földszagú népe, a város szükro. szabott levegőjű bérkaszárnyáinak lestrapált lakói, mint a díszes paloták elegáns kül&ejn felsőbbjei eljönnek mind, hogy egyek legyenek a kereszt jegyében, hogy líiegfogják egymás testvéri jobbját és odajáruljanak és lérdet hajtsanak a nagy Király elöli, akinek krizmás jelét viselik homlokukon.
Valami magasztos, az ünnepeket is túlszárnyaló felsőbbrendűség egy ilyeti országos katolikus megmozdulás. Mintha nz Ország szívverését, dohbaná-sát, lüktetését hallanák. Mintha egy nemzet egységes himnuszát zengené Királyának. Mintha az óriási család nagy, nyilvános családi tanácskozását és nem-zelség-gy üléséi tartaná, amelyen a legégetőbb ügyeit tárgyalják.
fis mi más történik az ünnepi nagy részen, mint fontos határozótok hozatala az egyetemesség javára és érdekéhen, amelynek használ minden tag veszí-iátja. Ezeken a katolikus nagygyűléseken nyilvánul meg a magyarság minden kívánsága, óhaja, követelése, llt panaszkodik u magyar katolikus szive bensőjéből, ill juttatja kifejezésre, mi fáj; hol fáj és mi kell neki, mit követel ;i maga és testvérei számára. Ili tartja meg iiágv visszalnllanlúsát n lefolyt esztendő katolikus munka Iára. Tlt készili a nagy szánv-adását. az évi mérlegét egy évi működéséről, cselekedeteiről és Üt tárja a nagy lestvér-tábor elé a lefolyt eszlcudü nagy mozzn-
Az angolszászok mér nem bíznak I háború győzelmes befejezésében
Amerika és a szovjet elégedetlen a Churchlli-beszéddel — Ctodius meghosszabbította törökországi tartózkodását — Ujabb cseh tartományokba vétették be a szükségállapotot — Tovább terjed a transkaukázus! bolsevista-ellenes lázadás — 13 millió fölé emelkedett az angol hajóveszteség — Már német kézen vannak a Donec-medefice fontos vasúti csomópontjal
A németek elfoglalták a leningrádi cári palotát — ma délután rádióbeszédet mond
Hitler kancellár
Az elmúlt 21 órában a keleti fronton lényegesebb esemény nem történt, de a német és szövetséges hadak változatlan sikerrel és tervszerűen folytatiák előretörésüket,
A kétől, frontról a MTI a következőket jelentette :
A Dnyeper és Poncé közöli előretörő szövetséges erők
Sikeresen folytatják a dnyeper menti szovjet arcvonal felgöngyölítésére Irányuló hadműveleteket.
és jelentősen inegközeltlellék a Donéc-Vónal egyik sarkpontjai alkotó fontos vasúti csomópontul is. i
A magyar csapatok arcvonalán a szokásos tüzérségi tevékenységen, valamint öt kisebb ellenséges átkelő kísérlet visszaverésén kivül nem történt jelentősebb esemény.
A honvéd légierők néhány egysége szél bombázta az ellenség arcvonala mögött lévő közlekedési csomópont berendezésen s ezzel megszakította ezeken a vonalakon a forgalmat. Valamennyi repülőgépünk visz-szalért. ,
Német részről is hangsúlyozzák, hogy a Doncc medencéi mind jobban megközelítették és
a legfontosabb vasúti vonalakat már elfoglalták. A Dnyeper menti csaták után ;i hadizsákmányt most állítják össze, a már közölt adatokon
kívül 12.(100 gépjármüvei és 8000 hivat zsákmányoltak a németek.
A német légierő gépei tovább-ra is
hatásosan bombázták Moszkva, Leningrád és Charkow Üzemelt
és hadieélponljuÜ. A Ponee medence közlekedési pontjai ellen indított neméi támadások során
i3 szállító vonatot semmisítettek meg. 23 at níég\'rotigáHák, több helyen felszakították a síneket és mozdonyt és vasúti kocsikat síkláttak ki.
A keleti fronton lévő olasz légikötelékek is eredményesen működlek közre ti harcokban. H kötelékeket az olasz légierők főparancsnoka, l\'i\'icooio is meglátogatta, aki előzőleg Berlin, ben is látogatási telt.
Az angol hajótérvesztciég meghaladja a 13 millió tonnát
Az Anglia elleni harcok Síképp a tengereken folynak lo\'_ vábh. Mini a XTI jelenti az elmúlt hónapban OH 1.000 tonna hajóteret Vesztett Anglia. Iiz rendkívül jeleulös, inert 1 ."»0.000 Lón na emelkedést jeleni az augusztusi veszteségekhez kfe pest és közel .100,000 hmnál a júliusi veszteségekhez viszonyítva. Hangsúlyozzák német körökben azl is, hogy a veszteségek csak növekedni fognak, mert az éjszakák egyre hosszab bak lesznek és ez Kedvezőbb a német buvárhnjók részérc.
Anglia eddigi hajótérvesztesége meghaladja már a 13 millió tonnát,
Anglia tehát rendkívül súlyos helyzelbe került és ezen még Amerika sem segíthet. Hogy mennyire szűkében van -Anglia a hajóknak, bizonyítja a\'moszk-vai értekezlet határozata is. a mély szerint Anglia és Amerika
szállító eszközöket nem bocsáthat a szovjet rendelkezésére.
Egyébként a tegnap váratlanul befejezett moszkvai hármas értekezlettel kapcsolatban berlini körökben megjegyzik, hogy
a szovjet a Jövő tavasznál előbb nem kaphat segítséget Amerikától.
A szovjet megsegítésével, kapcsolatban a Times maga is óva Int a túlzott reményektől.
Az m
angol reptllőgépvesztes/$ek is gondot okozhatnak Londújn-nak. A tegnapi napon az angolok 9 bombázót vesztettek az európai partok felelt. Az angol gépek francia terület fölé repüllek he és ott több városi bombáztak is. Az angol támadás francia körökben nagy felháborodást kellelt.
Az olaszok április 10-e Óla 110 angol gépel lőttek le, maguk ugvanezídö alatt X gépet vészit ettek Afrikában.
\'Fnlvta.An az !> oldalon)
tintáit, akcióit, tevékenységét, hogy bíráltítol mondjanak egy esztendei küzdelmes harcai, munkássága, sáfárkodása felelt, III fi)Htja össze harcos láborá-|iok haditerveit, itt vonultatja fel és vizsgálja meg liadförmá-ciókba állitoli seregét, az uj világrend keresztes-lovagjait, ill végzi seregszemléjét és ill van mersze bátran kimondani ítéletéi, amely felmentő vagy elutasító, dicsérő vagy kifogásoló, de mindenkor buzdító, lelkesítő, éitőladó, gyújtó, irányimulató, szivreölelö.
A fénypontja pedig a magyar
katolikus milliók hódolnia az Kucharíszlía előfl Valami csodás varázslat árad szét, amely megfogja a sziveket, amely szét-Arud a lelkekbe és amely gyen. ¦•e Ifjakból bálor, öntudatos, hHvalló férfiakat, nőket formál Felsőbbrendű emberekéi. Az ,file( vártáján felemeli hívei helytálló és kötelességüket hűen teljesítő, egész emberekel
Milliók lek,Intele szegeződik holnap a fellobogózott magvar székesfőváros szivében nekiinduló nagy eseményre, millió és millió katolikus testvér szive ;iz ország minden részéből össze-
dobban egy szent magyar lest-vérülésben és részt kér magának mindenből, ami a négy ün-nepnanon lezajlik, hozzájárul mindahhoz, amit ott határoznak, ott térdel a szentségi körmenetnél és esküre leli jobbjával megújítja a hűség és lesi-véríség fogadalmai a nagy Király és szent magyar hazájával szemben.
Nagykanizsa 28.000 főnyi katolikus tábora egyemberkénl belekapcsolódik az országos nagy ünnepekbe és lélekben ott van a hatalmas seregszemlén.
2ALVU RÓZLONfl
194). oMábcr 3.
BÚTORT ,,
a*ak Őrletben
Gábor mflasrtatoawáa
ˇegyea vagy readeíjee.
Vasárnap d. u. 6-kor a várásházán:
október 6-i emlékünnep
A Zrínyi Miklós Irodalmi $s Művészeti Kör okióbor fi-i emlékünnepélye, a nap előestéjén, vasárnap délután fi órakor lesz a városháza dísztermében. Az ünnepi beszedőt. dr. Solymár István esperes-plébános tartja. Szavalatok és a Kör királydi-jas \\^gyeskaránnk*énekszámai egészítik ki a műsort. Iielépődij nincs, legyiink ott minél többen I
Az orvosok megtelje-bextók a közgyűlési határozatot,
amely őket kivonta a baazerzeil aaflélybfil
Megirluk, liogy a városi képvisclötfs-lület, utalással a nehéz helyzetre, a városi üszív • k és alkalmazóit*! részére beszcrzéJŰ segélyt szavam" meg. A város kóeönsége, illetve a képviselő lesifllet nagy megértess* és sjn>-clálís érzékkel viseltetett a városi Uszl-viseiíik és a Ital mázollak iránt, mert határozatát egyjumgnlag Imzta tm-g. 1\'gyanakkor azonban a közgyűlés ki. vonta az orvosokat a beszerzési segéJy-ból azzal, liogy az orvosok úgyis ma-giínpraxisl folytainak, leliál mellékjO-védelmük van. A. városi Us*l visel ők é-s alkalmanttaknaik a közgyűlés ha-tározabt érleimébvn már ki n utallak a beszerzési segélyt.
Az érinlclt orvosok uzemban n.\'m nyugodtak bele a képeseid lest üJol ilyetén határozatába, amely őket a beszer. zési segébbö\' kizárta, hanem meg. fellebbezték n képvistUíloslillet diaiam-zatát. Az orvosi kamara — agy tudjuk ~ leljcseji magiióvá tette a városnál alkalmazott kanizsai orvosok Agyét, úgyhogy ax orvosok vétójának meg tesz az eredménye.
lUTORT
BHETIÉIIIBE márkás butorszalonjiban vegyen vagy rendetfen. CaMgarr-nt H.
A rádióelöfixetok figyelmébe!
A nagy kan izsai főposta főnöksége figyelmezteti a rádióéin fizetőket, hogy sokan még mindig \'"\'in1 szolgáltatták be a kiküldött stntisztiknl ivei, azért ismételteti relkéri az előfizetőket, hogy a pontosan kitöltött ivei mosi már haladék la kmul szolgáltassak be, Illetve a főposta Horthy Miklós uU kapu bejáraláiuU levő 1 sznmu földszinti irodában adjak le. ,
Aki jeleit fellúvásnak nem lesz eleget, azzal szemben a lendo-kezéseknekí megtelelően megfeidul a kihágási eljárás és a statisztikai i\\«k kitöltése a helyszínen saját költségére mg esz. közöltetni. ; I
Idege*, lehangolt, étvágytalan, eldugult embereknél a régóta bevált terméuetes „Ferenc József keserűvíz gyorsan megszabad ltja a beleket az ott felhalmozódott erjedő és rothadó anyagoktól és az eméeitö-sxervek továobl raükcdését U igen kedvezően befolyásolja, — Kérdezze meg orvosát 1
5000 taggal szaporodott a nagykanizsai OTI-kerület Muraköz visszacsatolásával
Dr. Szabó-Bar la József igazzal ó-főorvos rövidesen Nagykanizsára érkezik
A polgári közigazgalás bevonulásával a nagykanizsai OTI-kerüIel is felállította Muraközben befizető és rendelő fiókjait. Az OTI központja Csák tornyán van, ahol rendelői é.s befizetői áluloll fel és két orvos áll ll betegek remlelkczésé-re. A csáklornyai OTI vezetője a kanizsai kerület kitűnő tisztviselője, Kocsi Dezső. Muraköz visszacsatolásával több, mint 5000 taggal szaporodott a nagykanizsai OTI-korÜlet taglétszáma, li tagok háromnegyed része Csáktornyára esik, amiérthető, hiszen Csáktornyának vannak ipari és gyári üzemei. A Gráner-test\\iéreK kőtszövő üzeme egymaga többszáz mun-
kást foglalkoztat, más üzemek 100—120 munkást állítottak be, amelyek mind OTI-tagok. Ezzel szemben Perlakon alig löt) főre tehető a pénztári tagok száma. Az OTI Kotorban 1, Muraszerdahelyen 1, Perlukon 1 é.s Csáktornyán 2 orvossal dolgozik. A Csáktornyái irodáról jelenleg még nem tudni, vájjon megmarad az eddigi kereteit közölt, vagy pedig kifejlesz-lődik nagyobb kimideltsiéggé.
A közén napokban várják Muraközbe dr, Szabó-BarinJózsef igazgató-főorvost, aki ugy a nagykanizsai OTI-kerülelet meg fogja tekinteni, mint a Muraközben szüksjéges szervezést
a helyszínen tanulmányozni
k lAVAUT-anfóbnsz báláira gázolt egy kanizsai leánykát .
ügy megvadult anya-sertés megharapta az erdős gyermekét
Megdöbbentő gycnncktragódíüs játszódotl le tegnap délután fél 3 óra tájban Kiskanizsán.
Bánki Gergely a királyutcai Csecsemő-Otthon alkalmazottja. Bánkinak van egy kis háza Kis-kanizsán, ahol baromfit is tart. Tegnap Bánkinak a felesége nem volt otthon, Budapesten tartózkodotl. Ez alatt történi, hogy Bánki mintegy három és féléves Mariska nevű leánykája a baromfiakkal foglalkozót\', majd otthagyva őket a méz#h, hazafelé (ártott. Éppen a Hunyadi-térre ért, amikor arya haladt a Ma VAUT egyik kocsija, amely eddig még meg nem állapított módon elütötte a kisleányt, aki az autóbusz kerekei alá került. Rend-
kivüí súlyos sérüléseket szenvedett, ugy, hogy telefonáltak a vmenlöfcérl, akik azonnal a sebészetre szállították, azonban már nem lehetett a kis leánykán segíteni! mert két óra múlva kiszenvedett. Az esetet jelentetlék\' a rendőrségnek, ahonnan kiszálllak a helyszínre. A nyomozás fogja kideríteni, íerhef-e Valakit gondatlanság a leányka iiorzalmas halójáért.
Ugyancsak tegnap történt. A városi vajdai erdőör két éves leánykája, Szabó Erzsébet otthon a hidas előtt állott, amikor az anya-sertés megvadult és a kisleányt belökte a hidasba és beleharapott a nyakába. A kis gyermek olyan súlyos sérüléseket szeriedéit, hogy a mentők beszállitotUk a kőzkórházba.
Elvetemült betörő feltörte
a menyasszony lakását
és magával vitte a teljes kelengyét és menyasszonyi ruhát
Huszár Mária egy derlék vasutasnak a leánya, Sőt boldog menyasszony is. Holnap kellett volna hogy meglegyen az esküvője. .Huszár Mária éleiének eme szép napjára nagy gondossággal készült el, Szekeres-utca 25 szám alatt már kivette a lakását, bebutorozta ós a szekré-
nyekbe belerakta nagy Ízléssel készített kelengyéjét, sőt menyasszonyi ruháját. Nagy takarékossággal sikerült odáig vinnie, hogy már minden készen volt az esküvőre.
Döbbenetes .meglepetés érte azonban a kedves menyasz-szonyt, amikor tegnap megnéz-
Hétfőn tijbél megnyílik
Elekes (Dermata)
oipBOzlete - „ \'
Nagykanlcia, Fff.ut 13. szám alatt.
Oszi és téli cipők nagy választókbani
te lakásai. A lakás feltörve, ;, szekrényekben minden feldúlva. Ismeretlen tettes teljesen kifosztotta a menyasszony kelengyéjét, sőt még a menyasszonyi ruháját is elvitte zsákmányul.
Huszár Mária a maga nagy bánatában beállított a kapitány ságra és szomorúan panaszolta el nagy baját. A rendőrség a legteljesebb apparátusával igyekszik a gonosz betörőt kéz re kéri-teni és a menyasszonyi kelengyét a károsult leánynak visszaszerezni.
A Katolikus Nagygyűlés harmadik és negyedik napjának részletes programja
Az október 4,, 5., 0. és 7. napjaira Budapestre összehívott Országos Ka. tolikus Nagygyűlés harmadik és ne. gyedik napjának programmju a követ-kezö: október 0-án, hétfőn reggel h órakor az Egyetemi fatpkanjban Világa F*nenc pécsi püspök mond szent, misét. Délelőtt IIAVakor a II. nyilvános gyűlés a székesfővárosi Vigadóban A gyűlésen beszédet mond: Szenl Lászlóról Oziffra Kálmán főispán, :i talár járásról Kelemen Krtzosztom pannonhalmi főapát, árpádházi Boldog Margitról P. Böle Kornél, 0. P. a Rcmm Novarumról Kaposváry György polgármester, kélután 5 órakor szintén a Vigadóban a katolikus nők tartanak diszgyulést, mig este fél 8 órakor a férfiak dtsígyülóse zajlik (o a székesfővárosi Vigadóban, A\'Nagygyfilés negyedik, vagyis befejetző napjának ok. tofccr 7-én, kedden a programmja u kö\\elkezö: Heggel 8 órakor. Bubnies Mihály rozsnyói püspök szentmisét mond az Egyetemi Utnk>V>mban Heggel 0 órakor főpapi szentmise és az OHáregyestVcli tagok közös szentátdo-zása a pápa -szándékára az Orökiinádáü templomban. Délelőtt 10 órától egye. süieli ülések, délulán 5 órakor a székesfővárosi Vigadóban a Hl. nyilvános (záró) gyűlés, amelynek ffóno-kai a következők: Szeltem és l&toU-dünua ma r%n)njol Tóth László főszerkesztő, a katolikus lUs^ő az Idők viharában limmei Mlhalovlcs Jísig-mond pápai prelátus, C^abUIvéde-Win címmel pedig Szokolay IJcó székesfővárosi árvaszéki elnök. A Nagygyűlés záróbeszédét Serédi JuszUnián bíboros hercegprímás mondja. Utána kb. esle 7 órakor a Vigadótól könyörgő gyér-tyás. kúnnciket a Magyarok \' NRgyaac. szoiiya UAzte\'.ctérc a Szent Gellérthegyi Sziklatemp\'omhoz, alwl ünnepélyes Te Deum fejezi be a Nagygyűlést. A könnenetet ^ezöti és a Te Deumot mondja Zichy Gyida knlocsa-bájSt érsek, mig a szenlbészédet Dudás Miklós bajdudonogi püspök moadla. A v#té-k\'ek réláru menetdi^iBchezinénnyel utnzliamnk f«l a Nagygyűlésre. Rendezőség az Actio (^thoUea szervezési szakosztálya Budapest, Ferenciek tere 7. ,
h
Vasárnap Dombóvári VSE— ZMNTE mérkfizés
A vanániapi mórkíító* liagy sporteseménynek I idfrkeife. A dombóvári ~ % vasutasok JAtsiwWi 3 ómkor a ZMNTK-v«), mig előmerköreseii a ZMNTE II. játszik oz Alsótaidvat SK c.sapatitvul II. osttalyu mérkőzést. (:)
TMUtteiiil HlUéidHk swatéíltó-rtrtl Uctsat&i utján gonMottaU
FERENCJÖZSÉF
KESERŰVÍZ
IM». aWt*t 3
á polgármester kérelme s város közösségéhez
A Magyar Vörös Kereszt ugy az 19M--lí)lS-as világháború-bah, mint a közelmúlt történelmi eseményen során és az uj Kunópáórt jelenleg folyó keresztes hadjárat küzdelmeiben is maradéktalanul tcljesálolleés teljesíti nemes emberbaráti feladatait- Legnemesebb célkitűzése, sebesüli és beteg magyar katonáinknak az állami, gondozásiul túlmenő ápolása és ellátása. Ennek a feladatnak teljesítése nemcsak sok munkát kivan, hanem nagy anyagi áldozatot is kövelel, amit a Vörös Kereszt esak az egész hazafias magyar közönség támogató segítségével és hozzájárulásával tud biztosítani. K célból folyó hő lén és 5-én az egész országban gyűjtés indul a Magyar Vörös Kereszt célkitűzéseinek szolgálaiára s városunkban is — részint házről-házra járva —• gyüjlo hölgyek ulján, részint október ő-én perselyezés utján fordulunk Nagykanizsa város hazafias közönségéhez, hogy ki-ki anyagi helyzele és leheisége szerínl jullassa\'el adományai a Magyar Vörös Kereszt céljaira
A Magyar Vörös Kereszt támogatása hazafias kötelességünk, meri a Vörös Kereszt, ha hozzáfordulunk és szükségünk vau segító munkájára, mindnyájunknak készséggel rendelkezésére áll.
Tisztelőitől kérem lehal városom közönségét, fogadják a gyüjtfi hölgyökéi szeretettel és adakozzanak a nemes, hazafias célra ugy a gyüjlö-iveken, mint október 5-én a perselyezÖ leventék és cserkészek perselyeibe.
Dr, Krdtky István polgármester,
a Magyar VÖrOs Ktresit nagy-kanlual választmányának ügyvezető elnöke.
ZAJÜAT ROZLON*
vorós „em beriesseg" rejtelmeiből.
Egy elmegyógyintézet Szovjetföldön
SZÉN , TŰZIFA MÍ""\'
ssAJlttva állandóan kapható.
TIBOLT LAJOS
taén: lüiifanigykereskedö
Eötvös-tér 33 Telelőn 258.
Zenetudományi tanfolyamot rendez a zene-Iskola felnőttek részére
Több oldalról megnyilvánult kívánságnak tíWz elitet n zeneiskola, amikor felnőttek és nyilvános iskolába iidn járó egyének részire 10 órára-lerjédfl tanfolyamot rendez A tanfolyam anyagiba \'Általános éenetmj cencloftéaelem 6s zeneesztétika szond-\' pel, persze csak dióhéjban. Az egyesi órák fele időjében a hallgatók áltat Kivetett kérdések Is - megbeszél 6sre kerülnek, mert u\'lanfolynm célja a zene
művészetre vonatkozó ismerétek roAg-alapozása, Melye bő vitásé. A tanfolyam anyaga ezért ugy van összeállítva, l")gy azon olyanok is részi vehetnek, akik semmiféle zenei előIsJrjprcWkWl ítétn rx-mteikczaek.
a tanórák idejél a részi vevíík kel történő* megbeszélés után állapítják meg a tanórák hetenként egyszer ?1
késő délutáni, vagy est* órákban lesznek,
A tanfolyam kezdetéi jelezni fogják. Mcntkezések n zeneiskola ignzgolósil. Kánál, i I
(A in. kir, honvéd hadi-tudósító stáead közlése)
Csendesebb napokon a háború kró. ntkása beplllanthol a szovjet béke-élet rejlőiméibe Is, A szovjet erkölcs* é.s vörös emberiesség- vaskorlátal közé szbriloll é|cl egyik, ilyen borzai-tilkát lárla fel most a Dnyeper közelében lévő Michailowee község habárában eihelyezell győrinek elino-Kyógymtézel is.
Az intézel tulajdonképpen egyszerű, nagykiterjedésű baraktelep. A szemfényvesztő látszatokra dolgozó szovjet építészei dicséretére mimiva, az első pillantás elég biztató. l>e <sak — messziről. Az ut felől ugyanis elsőnek az intézet játszótere, tűnik Szembe. Sokszor tapasztaltuk már ezt a
szovjet IrtlfckSt.
Amikor a vendégül meghívott külföldieknek bemutatlak a szovjet-paiadt-(¦Komot, a szigorúan előirt pmgramfnj köretében nagyobb látványosságok relií robogva, bizonyára itt suhantok ol :izi auloiarokon és a vezető elvtárs csak megemlíthette, hogy -fcwí itt van uí egyik legmodernebb gyeroiekta\'frnlD-gyógy intézetünk, Innen látható is a park a játszótérre),ifritrt a Szovjetben még a szegény elmebeteg gyetfnpkVk Is... stb.«
Az országul mifll csakugyan látszik a játszótér. 1)« r*ak a játszótér. A távoli füves térségen
egy körhinta és egy hajóhinta
körvonalai bontakoznWc ki.
— No Iám — bólintott megelégedei-len a srovjcUvendég külföldi és be;e-győzhette a noteszába: -Kis falu — elmegyógyintézet — gyermekjátszótér..
De ma már -— hála Istennek -nem kell a szovjet |t-opaganviakirándulások előírásához ragaszkodnunk és lelérhetímk az országútról, hogy 1 kö zcybbről vegyük szemügyre a távolról o\'y modcnuiek tetsző intézményt.
Osziulén szólva: nem vártunk sokat.
Az első csalódás
maga a kirakató11 állított játszótér volt Közeiről ugyanis vékony deszkákból és drótból volt (\\sszelákoiva a messziről oly mulatós játékszerszáin. KI icinl leltet képzelni, hogy azokat valaki is használhatta vo\'na. I)o ha valakinek mégis az u könnyelmű gondolata lá-m\'adt volna — hisz elmegyógyintézetben vagyunk —, hogy kicsit körlw.\'-forogjon vagy hujóhmtázzék, a vastag drótoktól meg sem tudta volna mozdítani Cgyikel sóm. lígyszóvnl: szn-bályos
Pottmkln-játszótér volt.
A tekintélyes hangzása -Intézet, szó lejáratása volna a továbblakna, amit Itt láttunk, ha az elmegyógyintézet \'elnevezést használnék.
Az egész telepet már vagy száz lépésnyi körzetben borzalmas büz-óvczet fogja körűt lLz a bevezető büz sok mindenre előkészít, mégis megdöbbenve torpantunk meg, amikor uz elun barak elé érkeztünk. A csupasz föld Ön kuporgott vagy a dcszkafűlnack támaszkodva ácsorgott egy sereg cm-bortetenűl piszkos riu és leány — teljesen ruhátlanul]
Egy elmegyógyintézet mindig clszo-
moriló, szívfacsaró látvány. Kurópn sok ilyen intézményét látva mindig csak az volt a kissé megnyugtató ás vigasztaló, hogy ha sok esetben segíteni már nem is leliet: az eniberi kultúra mégis igyekszik
legalább emberi módon gondoskodni ezekről a szerencsétlenekről
Most scni a zavaros szemek, avizfejck, az eltorzult arcok és nyomorék lestek döbbentettek meg De felháborító a környezet és az az éU\'tmód, nm-he. III Oicket a nyomorultakul vcleiték
NittuS külön fm- és leány osztály. RgyÜtt, egy udvaron, egy bai^klittii, egymás mellett lévő bűzös ágyakon élnek fiuk és leányok. Huba egytkúkím súieS.
— Minek az - magyarázza széles együgyű mosollyal a Mügyvlönö¦ — hisz még elég ineVg vsni
Azl a kénlésüukcl bedig, hogy miért vannak egjüll 0 leányok és fiuk, láthatóan 6rtliclrtlcnnl ostobának t"-lálja.
Nem irom le a lálolt förteVlnJ tömegét Itár a már eUnondoltak- alapján som állíthatom, hogy könnyen elképzelhető\'. Meri ez. átlagos fantáziával, egyszentejt el sem képrclhelö. Az ágyak\' SzfiUnM a ¦rtzobák- levegője, a legjek hihetetlen töinegei a pMiásseS rothadt étetek, a földre dobált ruhák rongya és piszku — hos-z-szni kísértő gyomor- és torok-fojt|» gató emlékek maradnak.
I)e mindezl a fortéimét nuessw felülni ni la a szovjet-egyenlőség nagy diadala: a sz.\'fca,| .S7.ereWn az elmebetegek között!
Sovány, vézna, bárgyuarcu leányok. Arcukal u beteg vér nyilt sel>e toizílja, de nyomorék testükben uj, halálra Ítélt élet ébred.
A fel ügyel őnönck, aki a szovjet ápolónői tanfolyamot végezte, ez is — természetes. Szinte büszkén mutatja azt n csőn l váz vékony, öklömnyi köl-döksérves suhancot, aki, mint mondja, az intézel legnagyobb Don Jnan-ja
Mindezl átvészelve, még csak eznián ért az igazi meglepetés. Megkérdeztük a fel ügyel ön ölöl hány évesek Özek a csupasz, éiellenlestü szerencsétlenek. Mondta la é-s mulatta is az ujjain: busz, Imszoiikcllö, s<">l huszonnyolc és harminc esztendős is ukfldt.
Hogyan tartliatják itt ezeket, beszá-mitbalatlan Ösztön életükkel a többi gyerek előtti
A válasz olyan fejbekóli 11 tön 11 le-cgyszerfisitelt, mini amilyen sok-sok minden volt ebl>en a lélekölő szovjcl STelbcn,
— Hát mái régebben kerüllek ido és még mindig olyanok, mintha gyeié kek lennének. Ugyebár?...
\' linO; a szovjet-lélek, egy piszkos vízcső p |>bon.
— Naptár- október 3- péntek. Rom. kai. Mzől Toréi. Protestáns Helga. — biaol. Tblsrl hó 12
OántBrd* nyitva leSft) 6 órától mU <i Arái* «héöő, axerda. péntek délutin
Yáro«i Mozgó. Még csak ma, pénteken!
A világ 8-ik csodája 1 Kicsinynek és felnőttnek I
Hófehérke és a hét tOrpe
WALT DlSNEY-aek az öt világrészt bámulatba ejtő színes csoáafllmje. — Aktuális UFA wiBághiradé.
Előadások köznapokon 5,7,9, vasárnap Ca önnepnap 3, 5, 7, 9 kor
Péntek
AlU«4A MftMruáaiok k4tkfcuuip*k«*
n,...!!..-.--t I. m§m»im
S.40 fíbr»sztő, tornai — 7-00 Hirek, közlemények, étrend, hangtemeMk — 10.00 Hírek. — lt.10 NemzetköB. jelzöszolgálat. — 12.00 Déli harang-.<*ó. — 12.40 IIirtk -- 13.20 Időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. - 14.30 Hírek, — 14.15 A rádióműsor ismerte-lés*, — 15.00 Arrolyamhírok, piaci arak, élelmiszerárak — 16.45 Időjelzés, időjárás jelenlés, hhvk, - 17.00 Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 10.00 Hírek mygyar, német és román nyelven. — 20,00 Hirok (Ihidajiesi II.) — 21.40 Hírek, ídöjárásjeientés. — 23-00 Hírek német, olass, angol és francia nyelven. — 24,00 Hírek,
¦UDAPEST U
17.15 Takács Jenő előadása hangicinezekkel ~ 17.40 Magyar nóták liaug-lemeirűl, — 18 Vitéz Bariba Kánily in. kir, honvédelmi mllniszter rádió, beszéde u Vöröskereszles gyüjtönui>ok-ról —\' 18.15 Szalonötös. — 18 45 Külügyi negyedóra. — 10.20 Jjportközle. menyek, — 19.30 Az Operaház előadása Ilohémélet.. Dalmű négy képben. — 22.10 Stliymmel Miklós tánckara, a llajkók zenekiu-a, Itótzongonís jazz, pnelccl Mánuel Hlanen, Hurka József lárogalózik. -— 23.25 Kamam. \'.ciw hanglemezről.
Szombat
BUDAPEST I.
. 10.20 Sándor tiéza előadása. — 10.45 roiolvasás. — 12.10 líeszkárt-zenekar. í 13.30 Ilaugicmezek. - 1520 Vidék József cigiuiywnekara. -— 111.10 Ifju-sági rádió. I !
17-15 A roUoií finn néj) dalaiból. Hanglemezek. — 17.10 Szalay László elbeszélése. ~ 18 Weidingor Kde. sza-lonzenckara. - 18.10 Sonjlay Artúr ersekei mond — 10.20 Dr. KainknCr-mayor Oszkár előadása. — 10.30 Richárd Straiiss: l-\'-dur szonáta. — 20.10 KiváiiségliangvorsTny. — 22.10 Hailg-¦ lemezek. - 23.25 Sovinszky L. szalonzenekara, t;űiscpi>c Morelti énekel és Hát-z Józsof cigányzt\'nekara.
BUDAPEST H.
a rendkivűli események miatt műsort egyelőre nem ad.
A szokásos Levente félóra igy ezentúl Budapest I. műsorán ssoa)L*k>n -dálelAtt fél 12 órakor toss.
Megkezdték Vágó Pál bűnügyének Ufgyalását
a budapesti törvényszéken ma kezdték tárgyalni Vágó Pál \\olt nyilas kifipvtselö ügyét. Mint ismeretes, még júliusban szóváltás támadt Vágó és Krsodi Ilálint köiött, aiuelyuck során , Vágó vé[ellenségből leszurla KesedH, aki leányának udvarolt.
Az összetűzés ahhól eredt, hogy Vágó nem nézte jó szumL-incl u /sidószárinazi\\.su fiataK enibcr udvarlásai, akt viszont semmi körülmények közölt nem akart lemondani a lányról. A mai tárgyaláson Vágó leánya .nem jelent meg a tárgyaláson, meri Münchenben tartózkodik s igy esak Vágó l>ált hallgatlak ki, aki ártatlanságát hangoztatta, A< tárgyalás még tart,
ZAWJ K0ZLON»
1941, oklőber 3.
Síremlékeket,
siibilül. militassi, hlil íaütatol
»&ali8jsorllea öa lesolosóbbao KOVAOS JÓZSEf
knfarflgónieatefael. Klfdly-utoa 31
1 német bekerltd-takllka sikerei
Kecs, október 3 A német bekerilüinklikál, a rríely a keleti hadszíntéren legutóbb óriási stratégiai sikereket eredményezett, katonai részen notltös analízisnek vetik alá. A jelenlegi német haditechnika azon korvonalakból fejlődött ki, amely már régebben is mindig a hadvezérek szeme elölt lebegett. l!gy látszik a nemei hud vezetőség megérlel le, miért nem sikerült az eddigi hadjáratokban az ellenség körülzárása és tudatosan arra törekedett, hogy ahadsereg rendelkezésére Mo modern harceszközökkel olyan laklikát fejlesszen ki. .t mely az átkarolás ősi elvéi tö-köletesiti és :i teljes megsemmisítés formájára változtál ja. Önmagában azonban ez még nem jelenteti sikert. Németország ellenségei\' is rendelkeztek páneél-koesikkal, gyorsesapalokkal és repülőgépekkel, sőt a szovjet itt mesébe illő számadalokkal dicsekedhetett. Németország azonban eddig még nem lalált olyan ellenségre, amely h modern hiirc.ieszközök célszerű és \'döntő jelentőségü alkalmazásáról tanúságot tudott volna tenni. A német hadvezetőség mindig merészségekre vállalkozott, azonban a lehetőség határait sohasem lépte tul. itppcn ebben rejlik a német átkaroló és körülzáró operációk sikereinek titka. 4
Ha \' utólagosan kísérletet akarnánk tenni annak bizonvi-tására, milyen reménytelen helvzelbe kerüllek volna a Se-dannál Abbeville irányában előnyomuló német gyorscsapatok, hu a francia páncélosoknak, Arrasból Amiens irányában tá-! madvn, sikerült volna a német összeköttetést álvágniok, akkor ez csak egy mesterséges teoretikus képzelödés lenne. Ma már tudjuk. Hogy ezen sikeres francia ellentámadás esetében néhány francia páncélos kikerülte volna a\'harapófogóban rává-*ó sorsál. a német operációk azonban tervszerűen folytak volna lovább, mert a gyorsesa-patokat nyomon követte a gyalogság felvonulása. Akkor is olyan gyorsán sikerült volna az összeköttetést megtercmlcniök, mint\'a keleti hadiáraiban már többször megfigyelhettük, ha a szovjet kísérletet lelt a német pánoé\'ékek keresztülvágásiíra.
A némel átlőrési. bekerítő és körülzáró hadmozdulal minden fázisát előre pontosan kiszámították és a csapatokra csak annyi feladatot hárítottak, n mennyit erejük megfeszítésével meg tudlak valósítani. lízéii nem tudott a szovjet védelmi-taktika sem eredményt felmutatni. A bolsevisták azáltal akarták a Iránéin rsapalok véV. /.elét elkerülni, hogy ii német felvonulási utak, az úgynevezett
páneéíhenger két oldalán erős kötelékekéi vonultattak fel, engedték a német éket előrenyomulni, hogy végül is a gépesi-lett egységeket csapol részeiktől elvágva hátbatámadják. Némely helvcn ugyan sikerült megtör-nlö\'k a német előnyomulás foly lonosságát, de csak időlegesen,
A polgármester maximálta a tojás árát Nagykanizsán
Az Arkonmuiybizlosság 130.800/10-11. AK. sz. icndc\'.ele alapján a |x>lgánnes. ler a tojás legmagasabb Arát Nagykanizsa város területére a következőleg állapította meg;
1. Hűtőház vagy friss lojá* egész láda (ételekben 2-00 pengő per kg.
mert az előretörő német gyalogság rövidesen újból helyre-állMolta az összeköttetést. A német élcsapatok kőrülzárására irányuló szovjet törekvés legtöbbször az ellenség bekerítésének felteidéit készítette elő.
(UPD)
2. Hűtőházi vagy friss tojás ládákbúi kiolvasva mm pengS per kg, * 3. 5.r) grammon (elüli hűtőházi vagy friss tojás darabja 17 ríllér.
i. 55 grammon aluli lifdöházi \\«gy friss tojás darabja Ifi fillér.
5. Meszes tojás egész láda tétookben kg -ként 2.78, pengő.
II. Meszes Ujjas ládából kiolvasva kg -ként 2.8") j)Cngö.
7. í>5 grammon [elüli mL\'szes tojás darabja ni füléi-.
8. B5 grammon aluli m*eszes tojás darabjn 15 fiitér.
A lenti árukai a polgármester tu-j domásulvétcl végett felterjesztette, az Országos Arkomuuiybiztossághoí.
Mi újság
más városokban?
Zalaegerszegen már útban vau a második plébánia megszervezése.
Győrben közadakozásból már a huszadik ágy költségei jöttek össze a százágyasnak tervezclt vöröskeresztes kórház céljaira,
Komáromban október lí)-én alapításának \'10 éves jubileumát ünnepli nívós műsorral a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület,
Pécsen a \' gyermekklinikán bensőséges háziünnepet üllek abból az alkalomból, hogy dr. víléz Duzár professzor immár 10 éve vezeti a klinikát és \' 20 éve gyermekorvos.
Székesfehérváron már lent van a kormány értesítése arról, hogy az iparügyi miniszter jó-váhagyta a városrendezési tervekéi.
Sopronban dr. Kamenszkv Árpád ügyvédet választolták polgár meslcrré.
Szombathelyen szimfonikus zenekari szervez a Kultúregyesület zenei szakosztálya.
Munkácson október 7-én nyitja meg kapuit a magyar kultúrát terjesztő színház.
Marosvásárhelyen feleméin keretek közf folyt le a szcnlláug ünnep a Széchenyi-staféták fogadtatásánál.
¦ Szegeden annyira lüitcs elég mérnök a városházán, hogyma-gánmérnőkökkel kell elvégeztetni a kisajátítási terveket.
Kecskeméten uj honvédkórház épült fel és nyilt meg.
Sárospatakon október 5-én helyszint közvetítést tart a kassai rádió a főiskola régiséglárá-ból, majd azután legközelebb a tehetségkutatásról.
Miskolcon (!0.000 darab eldugott tojást talállak egy kereskedőnél.
Léván nagysikerű állntdija-zást tartott a Gazdasági Egyesület:
Nagyváradon a törvényszék visszaítélte a városnak a görögkeleti püspökségnek »ajándéko-zott- Széchenyi-szállót.
Minden gaztettért tO kommunistát 1
Zágráb, október 3 Horvátországban kormányrendelet jelent meg, amelynek értelmében minden olyan merénylet és gaztett esetében, a mikor a letteseket nem sikerül elfogni, 10 kommunistát végeznek ki. _
A francia-német viszony
ügyével kapcsolatban vichy körökben nem nyilatkoznak, csak annyit jegyeznek meg, hogy a tárgyalások folynak és idézik Petain marsall\' kijelentését, !1 mely szerint a kormány rövidesen olyan intézkedéseket tesz, amely megteremti a nemzet egységét.
Oarlan is a nemzet egységének szükségességéről beszélt vidéki körútja során és a földműves lakosság rigyelmét felhívta a termelés fokozására.
a 1 1 1
ütóp MoXfjÓa P*nteM6Uwa.sarn«plq
Óriási attrakoiól — A repülő titánok minden képzeletet felülmúló bravúrjait látjuk a
Hiiitzow sasok
elmü grandiózus filmen — Lengyelországtót-Angllálg. Hatalmas filmeposz. Szereplők: a Lfltzow légiraj. Aktuális Magyar Hiradó
ElfadáBok kSznapokon 5, T, 9, vuir- és ünnepnap 3, 5, 7, 8-kor.
MABí-bíztositásra kötelezik
a magánalkalma70ttakat ?
Érdekes javaslat a belQgymfnlszterhez
Még a mull évben indítványt nyílj-lollak be a Al A II l közgyülévn, hogy D
magánalkalmazottak — fizetésre való tekintet nélkül — 300 pengós fizetés-részig lógja] legyenek az Intézel ínég. ségi slb bizlosilási áfának. A krwwyfi. lés ;iz igazgatóságnak kiadta az Indít-ványl Inniilmányoziís végell Kozbvn a belügyminiszter li»ii április 30-án megjelent rémiedével itz öio^gi bizlosilási bérhaláil havi (UK) pengő, évi 1200 |»engor;\' átmeneti lialállyal
felemelte
A MAMI Igazgatósága most cibata, roz\'a. hogy a miUtévi kőzgyCdé-sni elhangzóit inditványl*\\i,ngáévá t.-szi és .bizonyos vállozlalássul juvasuUi u beh
ügyminiszleriiek a kpiábbi rendelkc zések imgMeM módosilását A MAHI Sieri ni a IÍ5ÍI0-1 »33. évi JA1.¦ [•;. rende, lel 33. szakaszát oly mádon kell k|. egészíteni, hogy fizetésre való tekintet tiélküt, a m\'ndenkori bérhalár ősségének megp.\'|c\'ő fizclésrészig kötelez, zék a uiagánalkwlnnzollakal az öieg. ségi slb hizlosilásra.
A letidkivüli visüonyak miatt ugyan ís a bérhatúr tovább változhat, ezért\' a MAHI igazgatósaga célszcrüm-k L\'irt. ja az összegszerű iiKghatáro/ás helyett a mindenkori felső bérlwlár össijegé-rek megfelelő fizetésrészig .való biz. losjlásdnak megállapilAsát
UMGER-ULLMANN ELEK És TÓTH
VASKERESKEDÉSE — NAGYKANIZSA. hm
Hofherr-Schrantz - Clayton - Shuttleworth
Magyar Oépgyárl Müvek Rt. Napykanksa és környéki képviselete.
A Kúria egy évi fogházra ítélte a kanizsai ügynököt,
akit annak idején a pécsi ötös-tanöcs felmentett
Jobriczky Fülöp Jenő nagykanizsai kereskedelmi ügynök nemzetgyalázás vádjával került az illetékes pécsi törvényszék ötös-tanácsa . elé. A bíróság a bizonyilási eljárás befejeztével a bizonyítékok elégtelensége, hiányában felmentette öt a vad és következményei alól.
A kir. ügyészség megfellebbezte a felmentő ítéletet, amely-lyel most a kir. Kúria foglalkozóit. A Kúria megsemuklsilette a fclmafető iléletet, bűnösnek mondotta ki a kereskedelmi Ügynököt és egy évi fogházra ítélte.
1941. október 3,
ZAfcAt KOZLONVi
A
(Október 6án)
az aradi vértanuk emléknapján dél-elótt 10 ómkor u római katolikusok részéi* a ferences p\'.e\',íánia-temp\\>mf. kan hivatalos szentmise, a protestáns vallásúak részére o református [emp. lomban hivatalos istentisztelet lesz, a melyre a város hivatalainak és egye-BŰieteIn*k képviselőit a magyar királyi nagykanizsai honvéd áUomásparancs-Dokság ezúton lüvja incg.
— (Október 6-án nincs lspszünet)
A miniszterelnökség sajtóosztályától veit hivatalos értesittés alapján az Országos Magyar Saj. tókamara közölte.* szer. kesztöségünkkel, hogy e hó 0-án, hétfőn a lapok megjelenése nem szünetel, minthogy a niai zajló események közepelle az olvasóközönség nem maradliat két egy. niásu tátit napot) ót az eseményekről újságból való értesülés lehetősége nélkül. ¦ | ,i f j j
— (Szüreti mulatságra készülődik a Legényegylet)
A nagykanizsai Katolikus Legény, egyletben nagy egyesületi élet uralkodik minden este. A fiatal-sag egyéb szórakozáson kívül, készülődik a 12-* nagy arüteti mulatságra, amit az Iparoskór nagytermében rendez a vezetőség. Minden este ott látjuk az egyesület vezetőségét Orbán József alelnökkel az élen. Rózsavölgyi Magyar körtárcának pattogó ritmusaira érdekes, uj magyar táncot tanti Szabó István. A hatalmas lánc-koszoru eredeti, zamatos részletei már Is tapsra késztelik jelenleg még az egyesület tagjaiból álló közönséget. Énekszámok, egyéb szüreti mulatságra alkalmas jelenetek \\«nmtk műsoron. Később a táncoló ifiatalság vidám httn-gulala dicsén az egyesület jól megrendezett estéit. ; {:)
= Ne feledkezzünk meg hazafias kötelességünkről í Anyagi viszonyainkhoz mérten támogassuk a Magyar Vörös Kereszt Egy tetet. Országosgyüj-tésl napok: október 4. és 5.
— (Szerdin kezdődik a gyorséi gépíró tanfolyam)
Aa IskolánkivüU Népművelési Bizottság ingyenes gép- és gyorsírás tanfolyama 8-án, szerdán kezdődik.
— (A Szanatórium Egyesület)
nagykanizsai tüdőbeteggoodozó intézetében a mult hónapban 17 rendelési nap volt. Felvételre, je\'entkezett \'19 uj beteg, kezelés alatt 88 beteg állott. Január elsejétől szeptember végéig ösz-szsteo 722 beleg volt kezelés alatt, beteglátogatások száma 25, röntgen vizsgálat 55 esetben volt. Segélyben részesültek tizenkilencen, akik között 570 liter tejet osztottak ki.
— (Zalát kis htrek)
A keszthelyi Kámwi háromnapos ünnepsége ma, pénteken kezdődött. — Hatlieles Vöröskeresztes önkéntes ápolónői tanfolyam nyi.Uk a sümegi köz-tórházban októl>er O-éD 15 lmltgatói részvételével. — Uj pc-staügynökséget nyitott a pécsa poMaigWg*tóság Sümeg esehi községben október elsejével, — 1 liónapos ingyenes háziipari esipke-verii tanfolyam kezdődik N\'emesltany községen povember 1-ével Tóth Mária iparmüvéaznő veae lésével. — Kávás Aulai zsizsekszon - lakos lakásán felakasztotta nwgát éo meglKÜt. — Le-égelt a háza Sáskta községben Benedek Gyula gazdálkodónak. — Kéthónftpi fogliázal kapott Nagy János zaiacsAnyi legény, inert leven* fölszerelés ürügye alatt saját utf>gáual* gyűjtött péoit
(Folytatás az I, oldalróll
Amerika és a szovjet nincs megelégedve Churchill beszédével
A Popolo ki Rónia közli hogy Churchill beszéde sem Amerikában, sem a szovjetben nem keltett megelégedést. Amerika csalódását nem is litkolják a lapok.
Különösen ;iz nem tetszett Amerikában, hogy Churchill az európai invázió lehetetlenségéről beszélt. Az amerikai lapok
megjegyezték az angol kormány elnök beszédére, hogy ezek szerint nincs kilátás a habom kör zeli fegyveres befejezésére.
A Popolo di Róma idézve az amerikai véleményekéi, felveti a kérdési, hogy miben biznnk hát az angol szászok, hu már nem reménykednek a háború győzelmes befejezésében.
Berlin meg van elégedve a moszkvai hármasértekezlet . eredményével"
Zürich, október 3 A Die Tat berlini jelentésében rámutat arra, hogy német körökben meg vannak elégedve a moszkvai hármasértekezlet ieredményével-. Rámutat a lap arra is, hogy Molotov milyen nagy diplomáciai és politikai tévedést követelt el, amikor azt állította, hogy a szovjet a szabadságszerető nópek élén áll, mert ez azt jelentené, hogy a hármasszövétség élén a szovjet halad és Anglia és Amerika
csak Moszkva nyomában megy.
Berlin, október 3 A Rörzenzeitung is foglalkozik a moszkvai értekezlettel és hangsúlyozza, hogy az propaganda célokat szolgált tulajdon-\' képen. Nem segítettek a szovjeten, csak elhitették a szovjetlel a segítés lehetőségét. Moszkvában — irja a lap — tcsak erős szólamokat gyártottak, de komoly segitsegél nem tudtak adni.
KÜLÖNLEGES
ÉTIK ÜLT
VÁSÁROLJON
HAHBUR
BŐRDISZMÜARU SZAKÜZLETBEN
HORTHY M.-UT1.
Ujabb 39 kivégzés Prágában
Prága, október 3 A cseh protektorátusi lapok köztik, hogy a tegnapi nap folyamán a prágai rögtö\'nitélő bíróság 39 halálos .ítéletet hozott. A halálos Ítéleteket tegnap már végre is hajtották, igy a kivégzettek száma már meghaladja a százat.
Elias miniszterelnököl tegnap estig még nem végezték ki.
A prágai és a brünni rögtönitélő bíróságokon még 2(XT ember ellen folyik az eljárás, tehát további halálos ideietekre lehet számítani ma és a következő napokban is. A szabotálok
és a merénylők a robbantások és a gyújtogatások mellett főképp az élelmiszerellátás metf-bónilását tűzték ki célul és már sikerült is nekik több hadiüzem és ipartelep munkásainak húsellátásában zavart okozni. A merénylők jól szervezett suttogó propagandával is dolgoztak és a lakosság szélesebb Köreiben is elégedetlenséget akartak kelteni.
A védnökség területén több ujabb tartományban is elrendelték a szükségállapotot,hogy elejét vegyék az esetleges rongálásoknak és szabolálasoknak.
Tovább terjed a transkaukázusl bolsevista-ellenes telkeié*
A transzkaukázusi bolsevista-ellenes felkelés, melyről tegnapi számunkban már beszámoltunk, egyre nagyobb méreteket ölt. Szovjet-Georgiában a lakosság megöli a szovjet hivatalno-
kokat. Lázadás tőrt ki Irakban is. A mosszuü vidéken élő jazidi törzs fellázadt az uj iraki kormány ellen. Az irala belügyminiszter a zavargások színhelyére utazott.
A németek elfoglalták a leningrádi cári palotákat
A német csapatok roliamínW elfog- | szovjet csapatokot, bár a szovjet tüzér Júliák a Leningrádtól délre fekvő cári palotákat és bekerítették "* i\'t lévő
ség igyekezett a lámndást megldu;>í-tani. ,
Hitler ma délután beszél
Berlin, október 3
Hitler kancellár ma délután a téli segélyakció megnyitása
alkalmából beszédei mond, a melyei az összes német rádiók közvetitenok.
20 érás fegyverszünet nyugaton
Ixmdon, október 3 Londoni jelentés szerint
La Manche csatorna partján ma 20 órás kölcsönös fegyverszü-
netet tartanak.
Az intézkedés célja, hogy lehetővé tegyék a sebesültek kicserélését. Angol kórházhajón
viszik a német .sebesülteket uz egyik kikötőbe, inig az ungoiov-kot a németek vasutakon szállítják a csatornamenti kikötőbe.
Izland miniszterelnöke A mtí&azállóüról
Az izlandi miniszterelnök kijelentette, hogy Izland megszállása miatt az élelmezési nehézségek 70 százalékkal növekedtek, az árak is magasra szöktek ós a megszállók sokszor kinos helyzetet teremtettek.
- (Tenyészvad Juttatás)
A földművelésügyi miniszter az 1939 —40. óyÍ kemény és hosszantartó tőiben elpusztult apróvadállomány pótlására npróteny ész vadat oszt ki. A te. nyészvad juttatása iránti bélyegmentes igénylésekéi a nagykanizsai jarásbfctn dr. Tamás János ügyvéd, m. kir. vaa1á> szati tudósítóhoz legkésőbb ez év november 20-^g k*U benyújtani, megjelölve azt, Iwgy a kérelmező milyen Vadfajtából (nyúl, fácán) müy ivar. arányban, hány darabot igényei. A szükséges űrlapok a vadászati tudósa-tónál díjtalanul kaphatók.
- (Szabályozzak a Tapolcát)
A tagosítással kapcsolatban a föld. müvelésügyi minisxtérjiénl rendblebo-zatja n tapolcai Lecsapoló Társulat területére cső patakokat és mellékarkót 15.000 pengő államsegéllyel. A Tapoft* patak alsó folyásit 1» kimélyítik Itá-poskálól Szigligetig.
- (Elitéit árdrágítók)
A kaposvári törvényszék dr. Magay bűnletőtanácsa, mint elsőfokú uzsom-biróság llajdu Józser balatonkeresztdri lakost 100 pengő pénzbüntetésre ítélte, mert augusztus 11-én Balatonkereszt-urop a tíaza mázsáját a törvényesíti megállapított 29 pengős ár helyet^ 32 pengőért adta. — lükner Pál bala-tonszemesi kereskedőt az uzsorabjró-ság 14 napi fogházra itólte, mert az általa 9 pengő G0 fillérért vásárolt lódenszóvclet vásárlóioak 19 pengő 20 filterért adta el.
- (Karomkodls miatt elitéltek egy házaspárt)
Szőke Pál és felesége barnbásszeji lakosok összekü\'önböztck HzorasafM-jukkal a mesgy.: miatt, parázs yüa támadt s a házaspár nemcsak köz-csend háborilást kövelett el, liánom nyomdafestékei nem türö hangot használt: káromkodott. A zalaegerszegi járásbíróság a káromkodó házaspárt 15 —15 pengő pénzben le lésre, nemfizetés esetén 3—3 napi fogháara Ítélte. Aa Ítélet jogerős. i i
- (Leesett az állványról — szörnyethalt)
Botka József toponiri kőmüv«a mester délelőtt egy hátópitkezésnéJ Toponáron le.\\sett a 8 méter magas állványról oly szerencsétlenül, hogy nyomban szörnyethalt. A vizsgálat a szerencsétlenség ügyében megindult \\
Pk. 8013/1939. az. 1939. vghlól 2784. tx
Árverése hirdetmény.
Dr. Pillér Artfaar letétivel ügyvéd állal liépvlielt dr. Hiba Antal főorVof nigy-kaniual lakos Javára IS94 pengő öö llllér iflke cs több követelte Járulékai ertjéig a nsgykanlisil kir. Járásbíróság 1039. évi \'2109. tz. végzésével eliendelt kielégítési vígfehajlái folytán végrehajtást szenvedőtől 1939. évi szeptember bd 4-én lefoglalt 5000 P re becsült ingóságokra a nagykanizsai kii. Játisblróstg lenti sz4mu > végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végr. srenv. lakásán, Nagykaninán, Sugár-ut 8. htzizim 1. emelet, a fizetett ússieg levonásival, leendő megtarutiára, határidőül IMI. ávl október bó 13. napjának délelőtt 11 órája tazeuk ki, ami* kor i bíróilag lefoglalt bútorok, fest-miayek s egyeo buétigokat a legtöbbet lséronek kéízjiéuíliíctís mellett cl fogom adui,
Nagylualxsa, IMI. ávl aupt bó 19 én, Elek Usxiő mi Ur. bír. v<sr*tujli, mint btrAiatt MkftWMtt
NsgyJ
üh megyei-város ármeslertílöl.
Tndnlvalók a liszt- és teoyérjegfrefldszsri\'ól
Közhírré lettem már, hogy a Főlapén Ur SJala vérmegy* területére, tehát Nagykanizsa város területér*, In olran-tlalto a llozt- és kenyérjugyiemlazer bevezetését. A Jogyck kiosztása már folyamatban van B október 8-tót lisztet és ktnyertt csak jegyre leltet vásárolni és csak jegyre szabat) kiszolgaltaiul.
Az eddigi llsz (vásárlási Igazolványok oktéb*r 7-én uta hatályukat v*aztlk, « t#Tflt*iÖÍapekst ¦\'. *zon*an ¦ mindenki Arizza inog. mert srakséf esetén mA* étalmlssarre lógjuk lolhatználnl. Október 1. én 7-ike kost még ezakr* a le\' vehuolau-igazol vény okra k«-ll a Hazíet kiadni és pedig személyenként 75 dkg. finomlisztet és 1J0 dkg. kenyérlfsztet, ˇagy 2C0 dkg. kanyorat. Illelvo nohóz testi munkásoknak 200 dkg. kenyér-Héttel, vagy 280 dkg. kenyerei Figyelmeztetőm a közönséget, hogv ezt a mcnnylSRgot a leval ezé lap-Igazolványnyal legkésőbb 7-ikóu outit: vásárolja ti meg, mert a Jegyüket Ily monnyl-ségr* szélé izelvény levágásával adjuk kf. Arra li II gyol mez totóm a közönaé-g*t, hoiy Jegyeiért mindenki az osztó-hslyoken Jelentkezzék, mert n Közellátási Hivatalban az osztás befejezése után caakii a vidékről Időközben Ide-költözködők kapják meg Jegyeiket.
¦A havt fejadag a főispán Dr további intézkedésiig a következő:
Nehéz testlmunkások\'fejadagja 3 kg. finomliszt és 10 kg. kunyórllHzt, vaáy k*nyérllszt helyett 14 kg. kenyér, tollát n részükr* randizóresllett kékszínű jegyek egy-egy finomliszt-szelvényére 75 dkg. finomlisztet, egy-egy kenyérllszt-azelvónyórc nődig I kg. kenyó díszlet, vagy 140 dkg. kenyeret kell kiadni.
Egyéb ellátatlanok fejadagja 3 kg. finomliszt én 7 kK. kenyéruszl. vagy kenyérllazt helyett 10 kg. kenyér, a részükro rend«zoresltott fehér szinü jegyek ogyojry finomliszt szelvényére to-nát 75 dkg. llnomllsztet. cey-egy kenyéri Iszt-azcl vényé re pedig 71) dkg. k*-nyérllsztet, vagy 1 kg. kenyeret i*ll kiadni. Az egyes szelvényekre a most említett mennyiségeknél sem többet, sem kevesebbet kiadni nem szabad. A finomliszt 200/o-a helyett búzadara Is kapható.
Az 1041. Január 1. napján vagy *z-1 után születőitek részére liszt- és ko-nyérjogy nem Jár. Ezek réezéro darára szélé Jegyet fogok október közepe tatán adni; a darajegyek kiosztásának Héjét akkor majd közhírré fogom tenni.
A pékok 2 kg-nál kisebb BUlyu kenyeret nem\' süthetnek.
A Jegyeket a liszt- és konyér árusítására kijelölt bármelyik kereskedőnél, vagy sÜMIparosnál ho lehet váltani, a kereskedő és slltőlparos azonban osak olyan Jegyszelvény alapján szolgáltathat kl lisztet. Illetve kenyeret, amelyet1 a Jegy fejrészéről ő vágott le. A lo-\' gyasztó által levágott szelvényeket to- | hát nem szabad beváltani.
A llnomllazt-síolvények köztit az 1-ea tnindlff a hónap 7-ik napjáig, a l[-es 14-ikélg, a tll-as 21-lkólg, a IV-ee a hónap végéig váltható he. Lejárt szelvényeket nem szabad bovAitanl, tehát pl., aki az l-es, 2-es és3-ns konyérllszt szelvényt 7-1 kéig nem váltotta he, 8. éa 14-lko között ezek közül logreljobb a 3-an szelvényt válthatja még be.
Vlzeazsomiyét a kereskedők és sütőiparosok csakis finomliszt-szelvény el-lenéhon adhatnak kl még pedig 1 drb 75 dkg-os azelvényro 18 drb zsemlyét a ezt legalább 6 egymást követő na-
foi; át szabad cenk kiadni. fh>gy tud-iik. mennyi zsemlyét sültessünk és az első hetekben a zsemlyeMités miatt f(-Dom\'lsztpatarlás ne történjék, felhívom mindazokat, akik finomliszt helyett zsemlyéi akarnak vnsáiolni, hogy j. hó fí-án. hi{fón este 6 óráig jelentsék be ebbeli szándékukat valamelyik péknél. A pékek az összeírást (név, lakcím, hány szelvényt vált be zsemlyére ai ideió) 7-én reggel !l óráig kötelesok n Közellátási Hivatalhoz beadni.
Akik állandóan vendéglődön, vagy kltözésbon élkeznok, fogyasztásuk ere-l Jófg a llsslet ós kenyeret a kosztadó-nak Átadni tartoznak.
A koreskedőkk és pékek tra október 7-én este meglévő llstlkészlntüket felmérni ós fi án délelőtt a Közellátási Hivatalhoz Iránban bejelenteni tartoznak, rávezetvén azt Is, hogy október 1 cs Mke közt hftnv kg. konvérlls/.tet
ás llnomllsztet, Illetve kenyeret szolgáltattak kl Intezetek és vendéglátó Ipari üzemek részére vásáriéi! utnlvAnyokrs.
A kereskedő a llsztro bevallott szelvényekkel A Közollátáfll Hlvnlalnál, a kenyérro és zsemlyém beváltott szelvényekkel a sütőiparodnál számolnak el. a sütőiparosok pedig a Közellátási Hivatalnál.
A háztartásban élő cllAtatlnnok számában beállott minden változást büntetés terhével 3 nap alatt be kell Jelenteni a Közellátási Hivatalhoz
Elveszített UbzI- és kenyérjogyok semmi körülmények között sem pótolhatók. A Jegy megtalálója köteles azt tulajdonosának, vagy a hatóságnak átadni.
fzt a hirdetményt a tÜBzerkereskedflk és i(lIák üzleteikben Jól látható helyen kifüggeszteni tartoznak és halRdóktala-nul J*f*rrtkozzenek érte a Közellátási Hivatalban.
A felsorolt rendelkezések megszegését, vngy kijátszását a Közellátási Kormánybiztos Főispán Ur a 4500/1941 M. B. »*. rendelet 29. §-Aban nyert felhatalmazása alapján kihágássá nyilvánította, amelynek <i hónapig hírhedhető elzárás n bünteténo.
Nsgykaulzsa, 1941. október 1. toes Polgár mester.
1941. október 3.
Rövid Jáyiratok
A KORMÁNYZÓ és a Pőméltóságu Asszony Jogon\' követ kíséretében tegnap niogteíriiiteliék a Budapestté;, meg. ítyni uémot épltőimlvéstMi lriálWá>f, A FfíLSCVHAZ bizoltságl tárgyalásán az összerérliclelicnségi lörvértyjavostít módosítására óttagn nlbizolltságot küldtek ki. t
HUNBAN, mini megállapították, összesen 000 német éli, tehát esak -\'\'harmadrészben annyi, mini az amerikai angol kövolség szinélyzete, ame\'y nek létszáma meghaladja az 1500 fői.
GANDHI ma ülte meg szülőfalujában 73. szftle lésnapját.
MISKOLC városa bárom szegény-székely gyermek luniltatásáról gondoskodik és azokat a kereskedelmi pálya elvégzése ulán el is helyezi,
JAPÁN déli részén tájfun dühöng Kél vasúti Szeren esetlenséget is oko-zoll, több mint ezer ház övs/fN-mlott,. a halá!os áldozatok száma \'Meghaladja a harmincát,
A török-német gazdasági tárgyalások ügye
Islambul, oklóher :. Szaracsoglu külügyminiszter tegnap fogadást lendesett a német gazdasági küldöttség és vozetöje, Clodius követ tiszteletére. A vacsorán l\'apcn n megjelent.
Papén Ankurában megbeszéléseket
folytatolt Clodius német megbízottá\', a gazdasági küldöttség vezetőjével, majd a tanácskozások mán nyilvánosságra hozták, hogy Clodius törökországi tartózkodás:!t egy héttel meg. hosszabb!tolták Papén sem utazik még c|, Istainbuh útját elhalasztotta.
Megb.«h.t«, rádiókészaiéket vaekr,?
forduljon bizalommal
Szalbó Antal
Fd-u«i üzletéhez,
ahol válogathat:
Orion, Philips, Standard, Siatnani, Eka, Talafunken
gyárak legújabb szebbnél-szebb kivitelű modern készülékeiben. D.Jt»l«n hnmutatéul
Részlettizetéai kedvezmény 1
Zamatos, loizfl kiset
Sintrax kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható: \'A-Va-l-l\'/a literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁV A VÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. ,2*°
BORIS bolgár király trónfalépésénei; és Déldobrudzsa viröaszérz&ánck tv. fcrdulója/a\'katmából lluigáriál.an nagy tinnepségeket tartottak. A kettős óv. forduló alkalmából Miller kancellár táviratban fejezte ki legjobb kivánsá. gait Boris királynak.
18 KfiMBT fegyházra ilélt a in, kir, lioin-édtörvi\'nyszék ídCgen államok ja. vára olkövetelt\' hűtlenség, illetve kém. kedés büntette miatt.
fíOMBÖS \' ÓYUDA halálának évü,r. dulóján, október fi-án siremlékét meg koszorúzza a CómbÓS\'tiyula Társaság ¦ SZónTSFY J07.SF1-, ri TI-!SZ Otote. z«tÖ eniökV nz\' elmiill éjsíakn lakásán föbelö\'.le magát és meghttlt.
LAVAL ÜS DK AT vichi hir szeriiu kegyelmei akarnak kioszlkiözölni háláin íléll merénylőjüknek.
¦t\'J KATOLIKUS lelkészségeket áhi. botiak\' fel az utóbbi Időbeli Néfnvtor-szagban, úgyszintén a\'protektorátus 1,-. rületén. i
A SZKCKD1 lór vény széken ma\'kezd. lék tárgyalni a merénylő újvidéki diákleányok ügyét.
KI-VfiORZTRK ma détolött -11 órakor Kiss fírnö zombort IsánJ\'tos segédet, akinek \'kegyelmi kérvényét ehl(asitot. tált. Még a bitófa u\'.alt is koiuinuiiisti szólamokat hangoztatott.
AZ AUSZTRÁLIAI munkáspártnak a kormány o|!e.ní bizalmatlansági In. dilvártyát 3fi :3fj szavazót ellenéin el. fógáffták.
CIANO olasz kfilÜgymiJii-szler fi.-ghdht 6 Róntábau tartózkodó Urko-Viésot, az tisztasaipátt titkárát.
A NP.MIÍT* REPOLÖK mára virradö éjjel Isméi támadták N\'cw--(;astW. Nögy károk kelellw\'Ztek; eokl tüzel h-gyoitok meg.
HITLER ¦ kancellár a rendkívüli há bofds loljesilmélij^k elismeréséért né met hadícTinct alapitottt, omely arany os ezüst ¦kivitelben készül,
laiEDETESES
" ¦•i<r4n>t ktrtiek i déklSIII diákra. Ciengery-ut 7 , I. emelet. 3100
_AD AS-VÉTEL
MlndennemQ hattxnáll Kihal, cinól veeeek, Utvásra háihoz megyek. WaUner BeUn*, Telekl-nl 52. 3081
Jekutun lerf HMIIM etailó, ¦Ciinyi UkIó-í. 13. 3094
Keieeet hntnilt egy n«, tgv lértl ke-rftptf Schlltt-iiuhte ud»«r 31C9
LAKAS-OzUrrHELVISÉO
kluüá 3X4 ni. udíiil helyiség Irodi-nek, eKlIíg műhelynek. Klrlly-u. 32.
HAZ ÉS INGATLAN
A város foigetmaí iitvoiralán rtegy Om-l«lhé>, 25 ive íeWiina kocimjvel él henwoileltel, ¦eonnil thdí. Clm> kiadóban. 3099
Balalonuéiillüli\'« leguebb htlyén ml-¦«14 kétiiianegyvauevy négyuúgol vlla-leWi, kOiHikllrnl kerllvc lealelt llckeitléi-ael. Paikoillva, ÍWíIiktlIS RyllmoltSHval. V«01y» »ll|M, rWtMrWCí tltenígí. 9098
tíkjtmrtLM ......
Ch-atf-UttMO—Irástzakélia mlndtntol iniorniüla. Pe4>ird H m eafe 9-ig. Edlvüs léi 28. 3069
Ml.Hl wSZbÓNV
l-OLl V4K Al N*H«lkAV>.
Klatlln : „Hl(«Ultágl •. T. K»(y«t«lll«". Feleidé kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: a „Kfipaiaiaagl H. T. NajyV.airlIMM
HvoMáá}ábaa HatYttaalriaa. (NyumdAerl leloh lalal KualyJ
j|i»!*fftHyam 227. Mám.
N*gylunlMa, KM), október 4. szombat
ám 16 fillér.
.- . ————¦............————il»
ZALAI KÖZLÖNY
SzerkesxlŐeeg 4* kiadóhivatal! Eiut 6, nxáa. gtaíbMsifeágl éö kiadóhivatal! teleíoa 78 aa, MeeJoIenlK minden httkfixnop dok tAu.
P OLI TI Ki A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita\'Lajos
BlÖÖzetéel Ara: egy hónapra 2 Dentro 80 üliéa.
Douyedévrs 7 rwnR* *0 fillér. Egyea szám: hftMznap 12 KII., szombaton 10 1111.
Ar aradi bitófák arayéKábsn...
Az elnvulás nagy költője, Ady Endre, a sugaras, bánatos ősz-idők szerelmese jut az ember cszéb-\\ amikor az októberi évfordulón egy régi, nemzeti tra-gédi i emlékein elmereng. Odakinn megint olyan csodálatos az ősz, amilyen volt három esztendővé! ezelőtt, amikor a szent-istvAni év ünnepi sorozatába piros betűs magyar ünnepet iktatott a sors,\' a ^Felvidék visszatérésével elcsitultak egy bosszú percre a fájdalmas évek, Ipolyságnak és a többi városnak későbbi hazatérésével már előre elfelejtettük1 >a megszokott Októberi gyászt ünnepelni Akkor még a hatottak napja is feltámadást mutatott s merész ive-léssel\' lendült előre a magyar élet, hogy átmeneti tespedés után1 .ujbol az ezer éve ¦megszokott mederbe ¦térjen.
Ma, háront év elteltével már iiikább7a<-szokolt kegyelet és nemzeti1\'hőseinkre való állandó visszaemlékezés az, ami ünnepetjelerit számunkra. A.\'fekete fátyol, amely a komor gyász jelentétét hirdeti,\'mintha egy árnyalattal 1 megszűnésednek, az ünnep máskor mélyen merev gondolatába belevetül az azóta eltelt októberek sok, szelíd, boldog ünnepe,\', s ina ugy érezzükS hogy ,a tizenhárom aradi vértanú ¦ melléit a héroszi sorsvállalásnak nem tragikumát, hanem magyar kiállását, bátor életigenlesét, az eszmeiséget kell különösen kiemelnünk.
M agy a r so rs u n k él el fáj á n mindig ez a hármas eszmeiség jellemezett. Sorsunkat vállaltuk mindennel és mindenkivel szembon, amikor\' arra gondoltunk, hogy a magyarság európai.-hivatása,- modem * élettere ezt így kivánja. Nagyjaink közül számosan, elvéreztek azért, mert magyarnak lenni valami különlegeset,, valami felemeidt, valami-nőstest- jelentett. Elet-igenl&rünk\' sokszor erőnkőn felül kapaszkodott az általános emberiességbe, sokszor azt gondoltuk, nogy az életet; megharcolni szent kötelesség, smig mások hagyták szirté.javunkat elpusztulni, mi az életért, meghűlni is tudtunk. Eszmeiségünk annyira nemes, annyira tiszta volt, hogy törökkel, tatárral szemben véreztünk a nagy ideátért, a keresztén}\' Európáért.
Október hatodika is ennek\' a h^rmas^tnrgikTtmnak egyik állomása volt Nyelvükben nem, de érzéseikben magyarrá vált tábornokok, egy hősies küzdelem vezéralakját vállalták a led-oesmányabb halálnemet, ele meggyőződésükből, a magyar- | Lág erejébe vetett hitükből egy j
Szemernyit sem veszítettek. A/, aradi Vár bortönének lakói életük utolsó pillanatáig a magyart annyira jellemző, önfeláldozásig menő bátorsággal hitték hivatásukat, hogy .sem bakó, sem bitófa nem lud\'ta őket a haláltól visszarettenteni. Mi, mai utódok tudjuk, s szívesen gondoljuk, hogyha az akkori osztrák kormány kegyelmet adott volna a
tizenháromnak, megvetéssel lépték volita össze a kegyelmet jelentő folséglcveíet. Ériben a korban még a. Rákóczink Önkéntes számkivetése volt a Magyar ideál, ebben a korban még o*11 kisérteti a magyar megyék önkormányzatáért folytatott szívós harc az idegen uralkodóházzal szemben, ezt a kort a vörössipkások hősi kora, az a másfél esztendő előzte meg, a melyben Petőfik\' és Jókaik, Kos-
snthok és Oőr^eyk álltak ki a magyar és népi igazságokért. Ezt a kort a most ünnepelt legnagyobb magyar megújhodás-törekvései előztek meg, a magyarság sflrge ujjáépilésének évtizedei, amikor a földművelő és uraságos nemzetből igyekeztünk európaiak és kulturnemzet lenni a felvilágosodás akkori európai \'értelmezésében.
Az aradi sáncokban emelt ¦bitók évtizedeken keresztül szo-
Hitler ujabb nagyszabású
hadműveleteket jelentett be
Elhalasztónak a nyugati fegyverszünetei — Wehier érdekes kijelentései Roosevelt háborús Célkitűzéseiről — Lindberg az amerikai szólásszabadság megszHnteté&étól fél — Nem várható javulás Amerika és Japán viszonyában — 195-re emelkedett a cseh protektorátusban kivégzettek száma
Hitler vezér és kancellárnak a német: téli segélyakció megnyitása alkalmából mondott nagyszabású beszédének hatása alatt áll az egész vUAg. Hitler bevezetésében\' "utalt arra, hogy hónapok óta hallgatott, rfe ez alatt cselekedetei tőimet értek, mint Churchill beszédei. 28óra óta — mondotta —
gigantikus méretű uj hadmüveletek Indultak, amelyek hamarosan uj eredményekhez vezetnek
és amelyek hozzá fognak járulni az ellenség leveréséhez. Majd rövid visszapíllntilást vétett a keleti hadjárat megindulására, megállapítva, hogy\'nem ő kívánta a háború kitörését. Hangsúlyozta békés szándékait és kiemelte, hogy ebben a nehéz küzdelemben nem állt egyedül. Olaszországgal és annak Ducejával bensőséges barátság kötötte Össze Németországot, Japánnal a kapcsolatok egyre javultak. Más országok is rokonszenvvel viseltettek Német ország törekvéseivel, mindenekelőtt Magyarország. Csak
Anglia szabotálta a békés német terveket,
nem kevésbé a nemzetkőzi zsidóság, amelyben Anglia hü szövetségesére talált.
Rámutatott ezután arra, hogy Oroszországban eddig körülbelül 800-1000 kilométer mélységű területet foglaltak el? melynek nagysága négyszer akkora, mint Anglia. Az oroszok veszteségét foglyokban és sebesültekben két és fél, 3 millióra lehet-becsülni, s
Eddig zsákmányoltak 22000 dgvut, 18.000 páncélos járművet, 15 és fét ezer-repülőgépet
illetve részben lelőttek, vagy megsemmisít ettek. Az elfoglalt orosz területen — folytatta llit-len — munkásosztagaink 25.000 kilométernyi hosszú vasútvonalai helyezlek ismét üzembe.
15000 kitométer hosszú vasútvonalon a vágányokat már átállították német méretekre.
Az egész német nép harcban áll, a katonaság épp ugy, mint a munkások és a polgárok odahaza, akik a gyárakban és a mindennapi életben megteszik a kötelességüket. Ha uháboruvégén -hazatérnek katonáink, akik OrosZorsfcágban jártak és a szivükben még volt valami kom-
munista érzelem, azok ebből a Ix^egségböl őrökre kigyógyulva jönnokhazn.
A Führor nagyhatású beszédét többizben szakította félbe a tömeg viharos lelkesedése, végén nettig szűnni nem akaró éljenzés volt
A tengely sajtója részletesen foglalkozik Hitler beszédével és rámutat arra, hogy
a beszid ujabb bizonyítéka a tengely ótíásí katonai erejének*
\'Hitler beszédét\' a győzelem biztos tudata hatolta át.\'Az olasz lapok megjegyzik, mily jó hálást váltott ki az olasz csapatuk elismeréséről szóló \' szavak.
A német repülők njabb sikerei
Miként Hitler tegnapi beszédébén kijelentette, a Véderő főparancsnokság is közli, hogy a Keleti arcvonalon a hadműveletek sikeresen folynak tovább.
A MTI a következőket jelenti a keleti frontról i
A szövetséges haderőknek a Dnyeper és Donec között folyó hadműveletei iriUnd szélesebb területon bontakoznak ki. A támadó harci esojiortok mindenütt visszaszorították azclöt-lük lévő ellenséget s tervszerű\' pontossággal valósítják meg feladataikat Részletek egyelőre még nem közölhetők.
A magyar csapatok arcvonaláról nincs jelentenivaló.
A néniét repiílök tegnapi tevékenységéről jelenti a N1*J, hogy különösen a Charkov kórüli térségien igen nagy sikernél bombázlak a német népül ők a közlekedési csomópontokat és vasútvonalakat. Sok katonai célpontot is találat .ért, nagy
ket\'figyeltek meg az ipari\'központokban is.
Az egyik német légiraj legnap aratta a keleti fronton 1002! lé-gigyözelmét ,illelve a nyugati hadszíntér győzelmeit is beleszámítva, az t380-nt
A német repülök Angiin elleni támadásuk\' során az angol partok közelében három hajót sűllyeszteilck el, összesen 28.00(1 [onnatartalominal.
A NTI jelenti még, hogy egy szovjet büvárhnjó Nnegtániadolt egy német kőrházhajőt. A\'hajó kitért a támadás elől, a kilőtt torpedók a parton robbantak. Nedvet körökben rámutatnak arra, hogy ez már a harmadik eset, hogy szovjet tengeralattjáró német kórházhajót támad meg.
(FolyUt&a az (j. oldalon)
ZAUAI KOZLON.H
1941. oHóber |
Osztály
mitfítí
raaaaljaa
sz Ismert szerencsés
Budapest, űittl >t i. (• k íi. h> naby mnam-vatmtxxiék i maqy nyeréel «adipi
Eídiékaay fcIjuh)\'ülltü I Aioaaajl iiyíi-iííiiiíiiylilílíclíj ! r«nd*lt>i t*v*l*iSIapon v. íclcfonon
st-wf
mpru mementó voltak számunkra, s a kiegyezés minden látszólagos harmóniája semlud-ta soha elfeledtetni, hogy egy idegen rendszer a magyarságot a legszörnyűbb tűzpróba elé állította. Az aradi tizenhárom személyében szinte személytelenül teljesedett ki az egész magyarság egyforma kívánsága : felemelkedni, résztvenni és reszt kérní abból a közös életnívóból, amelyben Európa hagyom ány-nyal, történelmi múlttal rendelkező nemzetei élnek, visszaálltam maid a magyarságnak azt a tekintélyét, amelyet sem a századok, sem az idő somnúfélo sorscsapása sem\' tudott soha cl-s/intelciiitcni.
ül októbernek, az 1918. év októberének kellett elérkeznie, hogy egy ujabb, nagy nemzeti tragédia után végre elérkezzünk odáig, hogy Magyarország megint az önálló államok sorában szerepeljen, s Trianon hosszú, szégyenteljes évei is egy-egy októberi határállomások voltak a hit felé, hogy elérkezünk a nemzeti feltámadáshoz.
Ma, amikor a tatárjárás hét-százéves évfordulóját ünneplő esztendő egyformán gvászos emlékekkel volt tele, mégis ugy érezzük, hogy a kegyelet adóján kívül arra a hősiességre, arra a pléldaadásra kell felügyelnünk, amelyet az aradi tizenhárom szelleme újólag felénk sugároz : Inkább bátran eltisztulni, mint felemás életet élni, inkább engedni, hogy oldott- kéveként egyenként vesszünk, semmint megalkudjunk, inkább nélkülözzünk, éljünk egyszerű sorsban, de nemzeti hagyományainktól egy jottányit el ne térjünk.
Az ide; október enyhe fuvallatában a nemsokára visszatérő aradi vár felé száll a tekintetűnk. \'
Ugy érezzük, hogy a példaadás most is éppen olyan jókor érkezik onnan, mint érkezett az elmúlt esztendőkben.
Ma azonban a nagy tizenhárom szellemét emeltebb fővel, bátrabban és büszkébben idézhetjük, újra a magyar vér hullásával mutattuk meg, hogy nem csak élni, hanem meghalni is tudunk a magyar jövendőért. Ezért színesebb egy árnyalat-il a magyar gyász ünnepe, s ezérl pompázom) az idei ősz, mint volt a* feltámadás megindulásának Ősze...
tal
Sőgi Farkas István
Hosszú Idő óta fekvó betegek
a réRbevált, tlszUn természetes „Ferenc Józaet* keserüvbet na gyon szlwsen istztk és annak gyors biztos és mind!* kellemes hashajtó hálását álla\'ánoBan dicsérik. Kérdezze meg oivosátl
Megérkezett dr. Czapik Gyula megyés-püspök 10.000 pengős adománya az épülő Jézus Szíve templomra
Dr. Czapik Gyula veszprémi megyéspűsi>ök az in kei templom szentelés alkalmával megígérte dr. Krátky István polgármesternek, hogy 10.000 pengővel járul hozzá a nagykanizsai fel-sö templom kibővítéséhez. A megyéspüspök fejedelmi adománya a héten megérkezett Kanizsára. Az egész összeget azí építési vállalkozó a munkadijak kifizetésére fordilotta. Naponkint átlag 50—(10 ember dolgozik a temploméi út é-sn éj s a heti bérlista 1800 pengőt tesz ki.
Dr. Krátky István polgármester az ehnu.it napokban személyesen járt el a belügyminisztériumban, hogy a város által megszavazott S a vármegyénél ís jóváhagyott 30.000 pengő segély minél előbb miniszteri jóváhagyást is nyerjen, hogy ezt az összeget is munkabérekre lehessen fordítani.
Dr. Czapik Gyula megyéspüspök rövid pár hónap leforgása alatt összeseri 30.000 pengőt adományozott a. nagykanizsai katolikusoknak, A megyés-föpásztor a tettek embere. Ezzel a nemes gesztusával beírta nevét Nagykanizsa történetébe. Hálából kanizsai híveinek az. imája száll Jézus Szentséges Szívéhez, hogy még sok alkotással gazdagítsa a veszprémi egyházmegyét. S még valamit. A nvc-gyésfőpásztor megmutatta, ho-
gyan kell az egyházi vagyont Isten dicsőségére és a dolgozó kisemberek támogatására fordítani munkaalkalmak teremtésével.
Ujabb kanlzsnl adományok
A megyéspüspöknek, bála Isten. Nagykanizsán is vannak követői. Az elmúlt hét a templom »aranyhetöí volt. Szabó Antal, a Jézus Szive egyházközség gondnoka 1000 pengőt ajánlott fel a* templom építésére. Dr. Knausz T.ászló törvényszéki bíró, Iíitter András kereskedő 500 —500 pengőt, N. N. 267 pengőt, dr. Bodtt Károly egy pádra 210 pengőt, N. N. 100 pengőt, Oroszváry Gyuláné, Varga László hadnagy, Adria Biztosító 50- 50 pengőt adományozóit. Isten fizesse meg!
Itt említjük meg, hogy az építkezésnél már az ablakok külső vaskercteit helyezik el. A sekrestye,^oratórium, raktárhelyiség falait már felhúzták. A szentély félköríves falai is 3 méter magasságig elkészültek. A város neszéről műszaki ellenőrzést nagy körültekintéssel Vé-csey Barnabás műszaki tanácsnok és Bély Lajos műszaki tisztviselő! látja cl. A nagyközönség vasárnap délelőtt szentmisék előtt és után, valamint délután megtekintheti az épülőfélben levő templomot. L. I.
Dr. Bods Károly Bor- és Faériékesitó cégnél maximéba áron kapható ^r.ki«""
és f«o,5-rtilla; vUú tajaaaaia. Utal Mk.lt, amnUttafl biUUU. ajkai danbaa-ase*. aiiiilm.la, la koalái ka»laaaala. valamint elsőrendű mlnöségtl A és uj bor.
Iroda es borptncék: cinniiy-.! M. — Fatelepi Vfca»j-i.toa í. — Tataion: 99.
Zár Mit iMtoikoilik i MWetkufl télre iiheWaayag isUieglttéril I
Bt.Kino.ol. 6. Int A. Wn^k «,in azlkaftflat«»ak ¦aat fod..í.éiül gon Jo.kodui.U kadvotl foltatelak wallatt t
Megjelent a fajvédelmi törvény végrehajtási utasítása
Október 10-től zsidó nemzsidóval nem köthet házasságot és Igazolni kell a származást
A Budapesti Közlöny mai számában megjelent a tájvédelmi törvény végrehajtási ulaMlása. Október 10-töl kezdve zsidó uemzsidóval nem köthet házasságot és a házasu>ii dóknak igazolniuk kell származásukat. A nenizsidóVnak egymással való házasodását megkőuy-nyili, mert a rendelet szerint azok "n személyek, akiknek négy, vagy legalább három nagyszülőjük keresztény hilfe. lekezel tagjait született, nem kötelesek származásukat okirattal igazolni:
Elég, ha a házosti\'andó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy nagyszülői legjobb tudomása szerint keresztény hitieickczcl tagjakén,! szü-lellek. A.nemzsidó félyénelnylk, tehát az olyan személyeknek, akiknek csak} két nagyszülőjük született kferesztény bitfelckízet tagjaként, Q nemzsidó ágról való származásukat anyakönyvi kivonattal panlosaji igazolniik kell. A törvény kijátszásáért öt évig terjed-hetö börtönbüntetés jár.
Hétfőn újból mennyilik
Elekes (Dermata)
oipSOxIate
Nagykanizsa. Pé-ut 13. »im alatt.
Őszi és téli cipők nagy választékban!
BAZAR UDVAR
TeUfea 3-95. LW
Legszebbet :: legolcsóbban I
A Magyar Vörös Kareszt támogatása kötelesség
A bolsevizmus elleni háborún Magyar Vöröskeresztre.\' is különleges feladatokat ró, amelyeknek sikeres megvalósítása, mindnyájunk áldozatkész t«. mogatásával vihető csak keresztül. Sokmillió pengőre van szükség! Minden magyar ember hazafias kötelessége, hogy anyagi erejéhez mérten járuljon c\'ne-mes célhoz. Adakozzunk jószüv-vel, mert csak így lehetséges a hadrakclt seregek beleseinek, sebesültjeinek gondos ápolása és ellátása.
Fogadjuk megértéssel a gyűjtő hölgyeket és a perselye-Efl ifjú magyarságot. Adjunk.^ minél többet adjunk a Magyar Vöröskereszt céljaira...
Vasárnap d. u. 6-kor a várásházán:
október 6-i emlékünnep
A Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör október 6-i emlékünnepélye, a nap előestéién, vasárnap délután fi órakor lesz a városháza dísztermében.- Az ünnepi beszédet dr. Solymár István esperes-plébános tartja. Szavalatok és a Kör királydi-jas Vegyeskarának énekszámai egészítik ki a műsort. Belépődíj nincs, legyünk ott minél többen ! .
— Naptár Október 4 szombat Roo-. kat A. S?t. Fer. Proteslénn Foreno tf. Tblsrl hó 13 — Október 5. vasárnap-Rom. kat Piacid vt. Protestáns Aurél Izr. Ihlsr. hó 14.
Ofarardé" nyitva r««eJ 6 örátöl sasi S eralg thaitő, sserd*, péntek délután la k*<lau hm wUraelc)
BÚTORT -
szakOxletbea.
Gábor mű aszta losnál
vegyen vagy rendeljen. NagrkaBik-*, Vimhás »**•**•
184), oldobcr i.
2ALA1 KOZLOWH
»SM ÖRAT, ÉKSZERT,
szemüveget "\'¦\'a;;1,*tr<\'
ZSOLDOS QTULA
tata h Ittmttauttaift
(¦ K oroo ni illőd tvil utmboii)
BÉDL JÓZSEF,
íi MAORT nagykanizsai igaz-jutóját, több esztendei lclkesés sikeres helyi munkássága után igazgatósága a budapesti központba helyezte át. Hédi József a magyar nemzeti eszme kitűnő harcosa volt és értékes munkásságot fejtett ki a keresztény fronton és a Baross Szövetség úgyvezető elnökeként. Sok tisztelet és igaz barátot szerzett magának Nagykanizsán. Még ohó Folyamin távozik új állomáshelyére, ahová a kanizsaiak szeretete kiséri
A KANIZSÁI BIROI-CSALAI)
a bírák és fogalmazók, a vidéki bírák, akik a kanizsai törvényszékhez tartoznak, köztük a hazaérkezett Muraköz bírái, a Nagykanizsán tartózkodó táblai elnök, dr. Jaeger Béla tiszteletére zártkörű vacsorát adott, amelyen szeretettel vették körül a táblai elnök illusztris szenueV lyét.
¦ *
POZSONYVARY ARTÚR,
a kanizsai tüzérség Öt esztendőn át volt parancsnokh, bu-csot mond Zrínyi Miklós városának. Családja már el is költözött uj állomáshelyére. Po-zsonyváry Artúr kiváló katona, elsőrendű parancsnok, aki katonás határozottságát Össze tud-\' ta egyeztetni az ember és a férfi szivével. A tisztikar, a tüzérek nagy családja meleg szeretéttel gondol Pozsonyváry Artúrra.
P. GULYÁS GELLÉRT,
a Szent József egyházközség egyházi elnöke és a ferenccs plébánia közszeretetben álló plébánosa mandula-műtéten esett át Budapesten, ami kitűnően sikerült. P. Gulyás már haza is érkezett és átvette a plébánia vezetését.
*
GAERTNER ÉVÁT,
dr. Gaertner Antal várbsi tisztiügyész leányát a beregszászi állami leánygimnáziumhoz testnevelési tanárnőnek nevezték ki, aki már el is foglalta állását.
«
A NAGYKANIZSAI OTI-KE-IiOLET
vezetője, dr. Szelenyi István titkár betegségének ideje alatt az OTI ügyeit dr. LiptélalvI Lajos OTI.hfkár intézi. ,
Aagol •tuaplon ét ttamat BMaatiateí
ősöktől tzirmazó, nagyhoiamu
ANQOBANTDLAK
"areielt emsék éa bakok, valamint lllldők mlnUtenvaiiatanboM alttnyBiau •••unahailk. I\'onáal, foualklkiailtéat takélctoen tanítok. Kártolait vállalok. Blooh litiaaZalaetemeg, Riktoi-u. II.
Hétfőn menetrendváltozás
A MAV vonalain hétfőn, oklóber 0-án élelbelép az uj téli menetrend. Nagykanizsai viszonylatban n vonatok rendjét i|leiíieu löbb változás van. budapesti vüzonylalbau például nz éjfél utihu vonal később indul és csak Székesfehérvárig közlekcjfk, mlg a koradéluliui feslröl érkező stemély-voiml e^nunid és iK\'lyelte déli 12 órai érkezéssel egy sebesvonat közlökedik, ainolyik terinészete-cu szinlén tovább megy Csáktornyára Kgyébkénl is meg. viillozik a vonalok érkezési és indulási ideje. Az uj menetrendéi _ hétfői számunkban Vözöljuk, nzon kívül isinél megjelenik a /.a oi Közlöny 11) filléres Zsebiiienclroadju a vonatok pont-js érkezési és indulási Idejével.
Felhívjuk azonkívül a figyeimet, lajgy holnap, vasárnap kivéleesen még közlekedik a 1\'207-kor értoezö és 19.15-kor induló budapesti 1201, Ul. 1202^-s gyorsvonat
Az autók
mindig izgatták a gycrmeMf fnniú-ziájál, K/éri ha egy szebb korait lat-nak, még mindig kö,rölj,IIják. Egy Ilyen
körül ál II autó mellett folyt k- az alábbi
kedves párbeszéd egy kisleány és egy ¦ aulószakérto. kisfiú közölt.
Miután a kisfiú részletesen elmagyarázta a kis !eajiyi.uk az autó mibviilé-lél, a kisleány niegkérdezte-
— Most múlj njsak azt mond niF-\'g Tibi, miért van ax Autó elején az a nagy .L« belíl, bálul meg a .11. bjetfl.
Ifjú barátmik gondol kódolt egy ki-csil, majd kivágta.:
— Hál azért.te csacsi, hogy tudják, hol van a koesi eleje, meg hátulja. |
Orion klsszuper három kimagasló tulajdonsággal: nagysugarú vételkörzet, tökéletes állomásválasztó élesség, csekély áramfogyasztás Minden rtapszakban -Orion rövidhullám-vétel
Kapható minden MiliókcieskedűuM
Fenti készüléket díjtalanul bemutatla: Bx«bó Antal rádlö-flxlate, Naoykanixea, F6-ut 8.
Útlevél nélkül nem lehet átlépni a határt
Schmidt Péter fehértemplomi kereskedő-segéd esete a zalai határon
Schmidt Péter fehértemplomi lakos, volt jugoszláv állampolgárt Kaproncán érte a német átvonulás, ahol Schmidt keres-kedősegéd volt. Schmidt a továbbvonuló katonasággal tovább ment, Németországba. Sikerült is ott elhelyezkednie. Azonban csakhamar honvágy fogta el, haza akart jönni. Hiába, Fehértemplom — csak Fe-liértemplom, ahol még a nap is egészen más szjnben ragyog, Schmidt azonban azt hitte, hogy Fehértemplom időközijén haza-
érkezett a magyar \'édesanyához és ismét — magyar. Vagyis a hazajövetelhez nem kell útlevél. Mikor a zalai magyar hátaihoz ért, útlevelet követeltek tőle, akkor tudta csak meg, hogy álma még nem teljesült be teljesen... De átengedték őt és amikor Nagykanizsára érkezett, első utja volt jelentkezni a rend\'. Örségen. Persze a fennálló rendelkezések szerbit tiltott batár-átléj>és miatt vonták felelősségre és Őrizetbe vették, majd átkísértették az ügyészségre A
törvényszék figyelemmel volt a rendkívül nyomatékos enyhítő körülményekre, csupán 13 napi elzárásra Ítélte őt, amit az előzetes fogsággal kitöltöttnek vett <?s Schmidt azonnal szabadlárJ-ra került. Azonban átadták a rendőrségnek, amely közigazgatási elbánás alá vonja.
Tanulság: útlevél nélkül semmi körülmények között nem lehet határt átlépni!
~ Ne feledkezzünk meg hazafias kötelességünkről! Anyagi viszonyainkhoz mérten támogassuk a Magyar Vörös Kereszt Egyletet. Országos gyűjtési napok: október 4. és 5.
Elegáns kész női
Köbéit
Kábái
Kabát
Kabát
1941. okKSher 4.
FERENCJQZSEr
KESERÜVÜ
ÓRÁT, ",\'K" ÉKSZERT,
vAaÁrolJoa bltaíosimat iiolld árban
VÉKÁST GYULA
fa-ut ?. íiiimnlM, ttmréiwíl Ttl.iS-37. Wl4i<k. Kutiilbílytjtiök oktilirtfin kéiiDJnck.
ARANYAT Itgiittgiubb riipl íib4n Vtnik, V»KT bttittélcoi.
Szombat
állandó i.ll\'ihuj :l\\i,lo\\i l.^mígiliapiilíl\'!.
Bud»jiett I, Műsorán
6.40 Lbr*«tö, torna. — 7.00 Hírek, közlemények, étrend, hanglemeze*. — 10 00 Hirek. — 11.10 Nemzetközi viz-jelzőlzolgáJOt. — -12.00 Déli harang-«iV — 12.40,Hirek. — 1520 Időjelzés, Időjárás- és viziUlásjelcjité*. — 14.30 Hírek. — 14.45 A rádióműsor ismertetés*. — 15,00 Árfolyam hírek, piaci arak. é:e mtsxerárak — 16.45 IdŐjclxós, idöjárásjeUmtés, hirek. — 17.00 Hírek szlovák és ruszin nyo\'.Yen. — 10.00 Hinti magyar, német és román nyelven. — 20.00 Hirek (Budapest II.) — 21.40 Hírek, Időjárásjelentés. — 2300 Hirek német, olasi, angol és francia nyelven. -- 24.00 Hirek.
lUP\'PEST Ii
lí.la A pokoli finn oC-p tinlaituM, Hanglemezek. — 17.40 Szalay László elbeszélés*, — 18 WVidiiiger Kde sza-loiizcnt\'kara. — 18.40 Somiay Artúr véneket mppd. 10.20 Dr.\'Kttnemer-mayer Oszkár-Vlőadása. — 19.30 Bi-elu\'rd Slranss: I\'-dur azonáta. — 20.10 Kivánsághangverseny. — 22.10 Hang. lemezek. — 23.25 Sovinsrty I.. «za-
!-.ii /í-:j»-K:,i ;i. I. i,I Síp1 >c mui\'vlli úllelcl
és Háté József cigány /a oelcara,
UTORT
BETYEÍ iSiílE
\'íwarkáfj bulqrwwlorjjábap vflgyeti vagyhrer^idjen.. .Cseejary-pi 14.,
• Vasárnap BUDAPEST I,
8 Fohász Szózat. Haiiglemezlek. — 8 4r> Hirek. — ít Unitárius istentisztelet, 10 Meformilns ist<ípti#(telet., — 11 Egyházi ének és .szentbeszéd. — 12,15 Levente rédtófélóra. — 12.45 Az Operaház zenekara. — 13.10 Hádtókróxnfcn. — 19.45 Időjelzés, hirek. 14 Hanglemezek. — 15 t:sé{jsy-Nagy Miklós é.s Banké Antal előadásai. — 15.45 Járü-gatónégyes. — 16 Felolvasás. — íi».10 Dr. Hankiss .lunos előadása. — 1720 Kiolvasás. - 17.45 Melles Béla-Zenekar. — 18.30 Ilangképck a v*sámap sportjáról Beszél Pmhár István és dr. Legényei József. — 19.20 >Mi történt a hetes stúdióbanT< Vidám jelenei. — 111.5(1 Kiss Feróimé hegedű, gitár, nagybőgfiegyiiífes*. — 20.10 Irodalmi est a zeneművészeti \'Főiskola nagyterméből. — 21 Amire tno Barnában láa-mlnak. Közvetítés Rómából. — 21.40 Hirek,-sporteredmények. — 22.20 Szent györgyi László hegedül. — 22.15 Hát?. Béla cigányzenekara.
BUDAPEST IL
a rindkivQU események miatt malőrt egyelőre nem ad.
A szokásos Le ven le félóra igy ezentúl Bndápest I. műsorán faDombetoo ríelehktt fél 12 órakor lese.
ESERNYŐT
e*al(
LáCKENBACHER-nál
vegyen I
Uerthy HUnei-at.
A rendőrség már nyomában van a katonaréti betörőnek,
aki kifosztotta a ipa esküvőjére kéwölö tnenyasszooyt
Az egész városban nagy felháborodást váltott ki az a vakmerő betörés, amit a Kafcona-nétcti, a Szekeres-utcában ismeretlen tettes elkövetelt, aki IIu-szár Mária varrónő újonnan be rendezett lakásáb:t hatolt és ellopta a menyasszony-varrónő teljes kelengyéjét és menyasszonyi ruháját, amelyben ma, szombaton akart , esküvőiéire menni. A tolvaj ezzel sem eíége dett meg, hímem elvitte egy leánynak a ruháját is, amit Huszár .Mária megrendelésre készíteti el számára. A rendőrség emberei azonnal kiszálltak a
Katona-rétre és kiludlgatták a Szokeres-utcai lakókat és így sikerült a vakmerő és gonosz tolvaj nyomára bukkani, akit a lakók láttak Huszár Mária lakásából kiosonni, A rendőrség most már teljesen tisztában van a belörfí személyével, ismerj és tudja azt, hogy az illetőt más cselekmények .miatt is keresik. Elfogatása már csak órák kérdése.
A rendőrség mindont elkövet, hogy a gonoszlclkü tolvaj a lopott ruhanemüeket ne tudja értékesíteni, hanem azok visszakerüljenek a károsult \'menyasszonyhoz.
" tliwtlótulMeekedteii
ubi** m<
törvényszék nem hozott a Weiller-ügyben
ítéletei
Uj tanuk kihallgatását rendelte el
Weiller István nagykanizsai állatkereskedőt, mint ismeretes, csalás és hamis eskü miatt feljelentették. Az ügy a nagykanizsai törvényszék elé került, a mely csalás vádja alól leimen, tette ugyan Weillert, dc hamis eskü bűntettében bűnösnek mondotta ki és ezért egy évi, börtönre itélfe. Fellebbezés folytán az ügy a pécsi tábládé került, amely, megsemmisítette az elsőfokú bíróság Ítéletét és tij tárgyalás lefolytatását rendelte cl.
Tegnap volt ebben az ügyben
a tárgyalás a törvényszék Ma-káry Vilmos-tanácsa elöli, mely alkalommal kihallgatták dr. Bontzik Ferenc járásbírósága elnököl, dr. Ábrányi Emil bírósági jegyzőt, Kosztolitz Gézát, sUx, azonban ítélethozatalra nem került sor, mert a bíróság elrendelte több lapu kihallgatás sát és azért a tárgy ajást novem-, ber 21-re elnapolta.
A tárgyalásra szuronyos fog-házqr vezette elő Wcjllfirt, aki, nyolc hónapi JQgerfls . börtön--
I büntetését-\'tölti most a nagy*
1 kanizsai, fogh.ázban.
,r<»^W%iyeejlY|a^
Várost jggggg; Szorptiattál-r\'ketrtlig 1
Budapa»ttrl agyidbben I Legnagyobb, filmsiker!
Karády Katalin
ragyogó, uj, hatalmas, érdekes témájú,különleges filmje
Ne kérdezd ki voltam...
Szereplők: Kaeády Katalin, Sennyey Vera, Ilosvay Katalin, Németh /flt»mu6a, Vizváry EK ária ka, Somogyi Husi, Zala Karola, Babsa Soóa László, Vértes Lajos, Szabó Sándor, v. Bsnkő Gy., Solthy Gy&Vgy, Juhász József
Előadások: köznapokon 5, 7, 9 órakor, ünnep- ós vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor.
A magyar biztosítási Intézmény 3 napos ünnepe
A Magyar Vidéki Sajtóludósltó bu-ttapCSti jelentése szorinl a Magyar Bwlosilasludoniáiiyi Táraüat most tar. loitu divzközgyüié-sét, anjery.efl dr. .v/at.. ter Qrjps*^.J5WíttltP*C ol?kfiU>.közönség, előtt, a uémel tudományos .bizUi-süási élet fcjlddésél és j.\'te^Wgi hely. relét. r • ¦
A Bízlositási Napok alkalmából or-szagos érdeklődés nwllett tartott ePi. udast a la\'.lióLaii dr. C\'i/ik ,üéla péjuúgyuíinisalftrt államtitkár.\' a biílo. sito^ !gondoUit fejlÖdcaérpJ.
A Bizlositó Intémalűk ©rsjeégoa Szfi-\\eb*ég4nek ,,(en4W:\'ko^dié.^, ,alne. lyeu ..Hemányi^ctuelkr .1 uju,, ?azda-s\'ágj ;oiiiU%ler is jjitígjelQH^ ,C»bUttrdl Poawnkos ejiök. »agySíaljásl|.nlliWíy;tó • b\'-\'szédébeu ój<^Cogíalo képét ndla a magyar biztosítást intézmény 100 éves történetének. HAiriutatoH « í*ak-nsu elé tornyosuló nehézségekre és ismertette a tör ii&jy iHjaúsl ,\'-itttö4ked&ie ket, .amelyekkel ja...állaa^atj(^]l| az uUdsó busz .év - folyamán «InwozdV tolta .a mugyttr b^toaUás. ftjtödését. Kzulán Szalpy UtezJÓ tartott -érdeke előadást orrét, hogy 0L--oHtm •nwgáo-
biztosüási- inMttnény iuák«ia.><i»>!Od»tt
a fasizmus, aintt. t
A !BtttosiláSi Napek gazdiag-urogjanv ját, a .BlÖSZ;* üunöpi. elöadá -Aléí». zi\'irla ^(.íawejyeo, dr. dixwW lUpcsfii egyetemi tanár ecsete\', te a tózlosititd. intézmény rejlődósét ¦ Németországban a nemzwti szofíAbímii^, Jejlodós!e alait.
SCH0LCZ JAS0S
mérlegkószjtö-inester
NagyJwrO»sar:
OktóberbMik«3Klédlk Budapest tnafias usxin* vQnalM zjQn^t . szea;Q^Í»
A Magyar Vidéki-üajtóLudósito bu-dapR\'iM jetej)t(•.¦«,. saeriíit., jűMó^nyimi¦ kétikiiintigaHlíVftsqniéiiye leafc#.iÖyaTOí. nak. i-Upiiü Xik#«dtö^,*l»iÍ«Ví,te.« Katolikus Nagygyűlés, *o«AÍ„> OCrY«^ ber 2-a közt kerül sor a Protestáns Napokra Mindkét gyűlés alkalmából feláron utazhatnak¦> a; •yidákie& ftida-pestre. Sok látogatóra szamitJaat a Mezőgazdasági M^\\e«uipbfl5i Knde^stt Széchenyi ömlokiúdllitáa is.
Októberlíen rnegi<wdrtdik a magas színvonalú zenei> évada i^rK\'ly«elí- sorén egymást..éjrik >& l»gfctválóbO>.-magyar . és külföldi művészek kőrrenutködífié^W\'\' rendezett hangversenyek.
A lesea^y»ík,Y>|tíU,kwia^lkí^ . az október 2f»-i német—magynn-,-válU\' flatott UdKla/ugó(raéíkö?^s.
A, .rejitvraUtett .n.(yKgyü.léSíik. iaU*l-mából Budapest %Szék(^ffJváros,,Id>!gaii-forgalmi Hivalalp , (V:, Deák, frfirtao utca 2.) állandó ügyeletw*. ajwlgálatot Uir,t a vidéki koaöus^ uU»ii^izilá^i és utNtzflllA«olám-.-reBláMlt. \' •
Mréfc IsSssan élvtfrjsto* spést, bábaru. Mttéf>9\'
1341. olilobcr 4.
ZAtAI KÖZLÖNY
1W> pmh kgr-artg
k«l»pén»ért
,i«4rol vassy angolaion alra éioarél
gróf Károlyi Jótiatné
({ópU/(iiiiU fonodája
Bmlanwt. IX.. VaakapuiitcB
ű/.enel a inadtól
!tóz-sas4uü tábori levslezülupjl 1«. íolt ismét a posta me-kzt Oroszországi, bél, a szovjet fronton küzdő\' kanizsai honvédtől. A tapou Nagy Lajos meg. koszéin" a Zalai Közlöny íztírkeszjlfl. sígéück, hogy közölt- Ir4sá,t és üzeQe. tét, majd megköszönve a küldött újságokat ezeket irja; ,
iA .Zalai Közlöny ujabb Idtet és icméiiyt öntött meleghangú írásával n fronton lévő bajtársaim szivébe, t\'j erőt, uj vigaszt kaptunk ar. újság .elol-vasása ulán, kiéleztük ez ujs^igból a szeretetet és azt, hogy akik otthon van-imk, azok ín-velünk éreznek, a mi a[üK-rahaikon van«U, a szebb magyar jéttfido érdekében meg akarják sziui-tetui a fertőt, n földi poklot, hogy a magyar -szivekbe ti megnyugvás és\' a boldogság tegyen. Addig liarrolunk az igazságért és Nagyrna(.fyurországérL!
Nagy Lajosnak igöJtfl van, jól érez-Itfk:-büszke szeretettel gondolunk rá-jnk, velük érzünk -minden harcukban. Nagykanizsa szeretetét és üdvözletét ezúton is továbbítjuk neitik.
szék
hfatez «z4IMv» Hllsmlctaii kapható.
TIBOLT LAJOS
swín : ttizjfanaüy kereakedö n» Ewwmíf J3 TeldonZ».
Ut a zittnxe pi össwáililAsa
A DVgB flllcn.»«rk«i II. - Kiss I, Istaqes r Czüidrty, Csocpev.B*** t-WoWncr, Szabó, KÍss II., Farltw Víírady 6.sszeallibisa>au szerepel a csapat. A itasy iBórliözía 3 ómkor, tinlg K.ASE—ZHNJ\'K 11. morjíozcs 1 óra. tor kezdődik. A kettfls mi\'rközóste vairtlekinteHe! em«|l heydrak. (:)
A ÍMinyugail SajiíoKsftl! MMs»
I.UO 4 „ 4- ,- -T 17.: 7 >i.
2. IBIC 4,31 - 16:5 1
3 tlVSE 4 2 2 — 10 : 7 8.
4;CF0 4 2 I 1 «:•» »
5, NVTE -4 2 - 2 12: 10 4
6. DPAC 4- -2 — 2\' - 9: 13 -4 7.\'MB 4 112 »1 ">"\'8 S. «86 .. 41 . 1 3, M/..15 2 9. .\'IBB 3. i 1 - 2 4: 5 ,11 io.;iaiirtB .4. 1 — 3 2
11.188* * - ?\' « 2: 3 ,2
Iz.MSAC, S - 1 2 3, S 1
tníuma%L
Érteiltem Nagykanlzia *« környéke n. é. közön- \'
.__nyitottam, .aM
»«U«it, «i«4raoob-r«kamMt,\' 4gí;
tirté*,i,.-(iit6iaiu14 ia«oioa4i)fe aipt
vallalo*.
KISKANIZSAI ÉLET
Megdöbbentő
az a tudat, hogy, gyermekeink sínes*, hek, biztonságban a kél főútvonal, «í Ország és Varazsdi ut. mentén El alatt a bizktuság OlaAI azt érthetjük, hogy ;í éve* gyermekek játszadoznak és szaladgálnak az uU>u keresztül minden, gondoskodás és felügyelet nélkül. Az. előbbi <"s«t, ami nyáron történt, szülői gondatlanság, az utóbbi meglehetős fegyelmezetlenség.
A gépkocsivezetők tói elvégre mégsem kő ve le Uietjük, liogy csigalópés!-ben haladjanak az utón, mart a kis-kanizsaiak u \'foiguunas útvonalon engednek játszóteret a gycrmeke-Antík, valamint uz udvarokból hiányzó l>u. romfiak egész napi portyázó útjainak.
A gyermek felügycei nélkül nem lehet, bármilyen áldozatot is követei tőlünk a nevelés. A baromfiaknak pedig az udvarokon és elkerített részeken vau a helyei \'
Kiskantasal hirek
Az elmúlt vaxániap ünnepélyes kör. menet indult a lloiiwkJwtnlá/onv felé vezető ut melletti kereszthez, mCyeS\'. Nagy Károly kiskanizSíii (Homoikdomá-romi uti-a 30.) lakos, hozatott rendb-\'. A kereset megáldását\'és szcnteUsi\'l P. Bállá* A. Gyittt k\'skaalzsai plebánon végezte,
tlj sorreiul köveUfizik a vasámupi szejilmisékjiél a kkAaaizsui plébánia templomban H*\'ggel 8 órakor lesz « lcvenle-mlse, y órakor a diákiul**), fél 11 órakor podtg a nagymise.
Vasárnap délután le.«e a kiskajiiz*fli Missxié* Leáni\'egyesídelnek ünnepi-^yes Veni Sanctvja, Délután litánia után P. Báná*j A. Gyula ptoHblos Szedet intéi az egyesület tagjaitiod ulánuaz uj otthonban Magdolna nővér
ismfrteli tLz év munkarendjét, A I e.V y f^esület tagjuiunk léteaáma örvende-lesen szaporodóit. Megalakul az egye. süici keretén belül a Missziós Asszony-szövelség kiakauizsai csoportja is. (Itt tennészetesen csak az ifjú asszouyok a tőrzstagok, akUtet a U\'ányegyesület udolt férjlrér.)
A másik nagy vasárnapi esemény o Levente Kgyesütet szinelftadása az Olvasókorben. E*te hét órai kezdetiéi Szigeti József: Vén Bakancsos és fia a Huszár ívmü szbimü kerül előadásra, l\'lána táncmulatság IcöveU&eiate. A színmű a legnagyobb közönség sikerre számiihat. ,
A MANSZ kíhkanízaai <csopí>rlja pénteken, október 10-én nyitja meg az idei gazdasági, háztartási és főz.\'ilAu-folyamot. / i
A kjskanizsni I\\j|gári OUusökór ok-tóber 12-én esLe.7 órai kezdettel tartja kezdeti Cmuepségét az arudi vértanuk emlékére, amelyen dr. Krátky István polgármester ünnepi beszédet mond. Szavalnak S\'ajda Károly és K. Nagy László. i ,
Sportélet
Vaaániap déiulán nagy sjxjrtesein^ny lesz Kiskanizsán. A Sáska-f^evente <«ft-pat két uj együttese mula&olik be n Kereskedelmi I/ft\'cnto l-\'C, valamint az NVTE B. levente FQ csapatai i ellen. A Sáska-Ijcveiile I). csapata, 1 órakor játszik a Vasutasok ellen, míg a nagycsapat 3 órakor a Kereskedel-místák epén, első bajnoki mérkőzésen. A két csapat ossjKállj,tása még teljesen bizonytalan. A. felftNlabdarugó gánla még nem kiforrott, tehát valószínű, liogy. otthonában kell »)lsrcnvedn\'« az e\'.sö vereséget.
UlU^ft^UUJMIANN ELEK És TÚfH
VASKERESKEDÉSiS - NAGYKANIZSA. lfl28
99
Magyar Kőolaj RéMcvénytArsaség nagy kaaúsal képviselete é»bbiomáoyi raktára
Kedvexményes adótételt! mazt^|»zdatági oiijok.
A polgármester egységes áltat vezet be a fa*fronton
Tegnapi .számunkban nM\'girtuk, ltogy a polgármester az Arkonnánybiztos meKlialalmüzása alnpján mttslmiáltu a tojás árakat Nagykanizsán. Hasonló módiin ifryekszJk a polgármester mosl rendet teremteni, ?1. egységes árat megállapilanl ft na^rykanlzsai fa-rr,üi. ton. L\'gyanLs, eddjig az volt n helyzet, liogy majdnem minden keteslc lín-H más ós-máirvolt a fa-ara, a^u ;íbn;ui leli magyarázatát, hogy ft fuvart a távolság szerűit szárnttják a kiadási kőltségekhrz A távoli helyről NagyVn-nizsára szálütott fa után természetesen
több u fuvarkóllség, mint a kóBo\'ebbi: Crdöröl vagy tároló helyről. Most a polgármester azon fáradozik, hugy ezen a téren is egysége* ár a\'ukuljo" ki a város lerületón.. Megjízeterte a fuvardijak jegyzékét a köjönbözíl rcbA-ciókban és most ej^k alapján állil össze epy általános íuvardij-kaikulációs kulcsol, amey lehetővé teszi e.rységcs faár megállapítását Nngykat\'iizsáni, ami ugy a faJtcroskedök, uUut a vásárlóközönség szempontjából is nzor-fólőtte lavAÚKtOS és szükséges.
Míü nagy vfifaórtcíé\'pün ?
A Magyar Vidéki Sajtöfudós,itó fővárosi jelentése szerint a szepftanber llB-tól október 2-ig U-rjedÖ héten aa élő- és \\ágottbaromfi|>uuon a^ árcsök\'-kenéa. általában 20 ftlkírt, ax élő tudnál 50 fillért lett ki, viszont a tisztított lyuk ára 40 fillérre! emelkedett kilónként. ..... A tojáspiacon a következő
árak vannak érvényben: friss éa ttflní házi CredeU ládalételbou.- 20B, ugyauaz kiolvasva 30-t, mcszi\'s t\'redoÚ láda-tételben 27H, ugyaiiíiz kk>Kiisva 2S5 pengő métermázsánk én l — A zóldség és főzelék-féléknél a következő-hagy. maárnk érvényesek: vöróshu/yma 25.4-í, fokltagyma I. rendű 74.1*0, köxépmtidü i:.:\'. uj II. readü. í>7.76 peiigö. inéten-niázsánkénl. A többi AriK-ikkeíí kóiűi a vajbab ám 10, a töUenivaló zöldpaprika ára pedig 15 filléred emoLlje-dett, visxoüt a kmíui és a paraj Ara 1(1, az apró hegyes zöldpaprika, ára pedig 20 fillérrel csökkent kilónként. -- A gyümólcspiaoon a körofísé^s fajtájú körte, a ni«jg«*Váló sjcllyii, és a birsaln* áre, 10, -> nemesfajtaju alma én.körte, s«ominl az ujteifn^sü béjosdió ara 20, « szóló ám ped* 30 fillérrel emeljoedett kitónként. \'(:)
I m........I 1 .............1I1H
Swhfklyottbk a tm,ia\\U6 érét
Az árepenörzés országos kormány-^iltosa a motaUcó-eladási árát Rzob*. lyezta olyjíépi^n, hogy az 1041 évi október,, Wii^rréajtiwu ,yolt motalkó •l4dási ára 100 kilogrammonként 7.30 peBgqvel, a kúton | át kiznórt motaUeó ágy liiidüi^.l.en, vil<:-k\'\'Ji lile,ón-
kéit 6 fillérrel emelkedett. A Jcuton
Ít,kimért motalkó legnifagusabb eladási -« Budapesten 74, .vidáken. 77 Üik\'r .•rwiWuL. | I
He szóljon m szil se!
a sors .ellan, ha még fiam próbált* ki >zer«no»i]at. Tagyti izgalmas próbára: vegyen .OBZl»lysersj«gy»i. Majd. kidarUI, mennyi jut Ónnak a több mint tízmillió nyereményből.
Húzás: október 18-án l ~
¦mm mtouom
1341, ofclAher 4.
FERENCJÓ7SEF
KESERŰVÍZ
UriíilL mm ilía
és száraz forgáos
kapható
Sáreoz István
Zriayj Nikii* uit.i ».
•léd- ál fs-kerpíkeilójiél
— (A táblai elnök Csáktornyán)
Dr. J[inger Béla pécsi táblai elnök tegiiup dr. Haúm t;niö nagykanizsai törvényszéki elnök ós Ütkám, dr. Kraü-sóy liéla piesi törvényszéki birő kisó rétében Csáktornyám utazlak, uhui megszemlélték uz uj rsákUiniyui járásbíróságot 6a megszemléltek annak ügymenetét; Még a!délutáni vonattal visz. szaúrkeztek Nagykanizsám, j
— (Október 6-áii)
az arudi vértanuk emléknapján délelölt 10 urakor a római katolikusok vészére u fcnanees plébánia-templomi baii hivalalos szentmise, a protestáns vallásnak ráttére a református (emp-tomban hivatalos istentisztelet lesz, a melyre a város hivatalainak é* egyesülőiéinek képviselőit a magyar királyi nagy\'kanizwti honvéd áíloináspanincs. uokság ezúton hívja meg.
— (Befejeződött a hivatal viadalát a kanizsai rendőrségen)
Dr. Jacger Béla, a pécsi itéJÖtáb\'o einökii egy heti itt tartózkodás uUn a mai Hepp*4 borejezle bA>-auilvizsgálatát a nagykanizsai törvényszéken. A táblai etiiök dr. Haám Emö törvényszéki elnök elöli elismerését ós köszönetét nyilvánította a luposKiall példás venetes és ügymenet feleli.
— (A vizsgálóbíró helycitiae)
I)r. Ahnássy Gyula törvényszéki tanácselnök, vizsgálóbíró betegsége tnr-lamára dr. Hámory Zollan, az tij kanizsai törvényszéki biról rendellek ki vizsgálóbíróul, aki héttőtől kezdve végzi a vizsgálóbírói teendőkéi.
— (Eijuyi*»)
Klek Anny és Bauer JÓXSel Nagykanizsa jegyesek, (Minden külön értesítés helyett.) {¦)
— (Áthelyezések a MÁV-nál)
Murányi István és ltciényi Ferenc liszteket Zalaegerszegről Veszprém kül-M> pályaudvarra, Horváth Sándor tis,z-let pedig Ajkáról Zalaegerszegre Iw-lyezlék át. i
— (Áthelyezések a vármegyén)
A főispán dr. BiUora Béla szolgabírót n zalaegerszegi főszolgabíró i hí-vataltól nz lírvaszékhuz, dr, Stnuisrj Ferenc vánnegyei aljegyzőt pedig az árvaszék 1A| az alispáni hivatalba helyezte át. ,\' ,
— (Tanügyi hírek)
A vallás- és közöktalásiigyi miniszter Bertn VJttce tapolcai róm. kat. elemi iskolai tanítót a balatoufüredi járásba körzeti iskolafel ugyelőnek nevezte ki. — A szombathelyi töigazgo-töság Kapil er IJiSzió okleveles tuuiló, váll lakost a zaabaksai, Ilorválh lir-zsóbet oki. tanítónő, siőinarosi lakost P*\\lig u peinvetttej áUami elemi iskolázz príibaszoIgáiéira osztotta be. A Ijotfai községi elemi iskolálioz egylian-guon Farkas Béla kispAÜ tanítót választották meg.
— (A Nagykanizsai Iparoskor)
folyó hó .Vén, vasárnap este g órai kezdettel, összes emeleti helyiségúbctn
Magyar Vöröskereszt javára lánces-télyt rendez A hazafias célra való, tekintettel a város n. é. közönségénél: minél számosabb iniwgJ4jlcné*cl ktiri a Uvndczoség (, (;)
(FoIytatAa az 1. oldalról)
Elhalasztották az angol-némst ssbssűltcssrét
London, októl>er I Angol részről közlik, hogy a mára tervezett nyugati 20 órás regyverszünelet elhalasztották. A német és angol sebesülteket egy későbbi időpontban cseré-lik majd ki az egyik I.a Manche parti kikötőben.
Az angolszászok a szovjetnek Ígérték Lsngystarszágst, Törökországot és a Balkánt
Berlin, október -1 A moszkvai értekezleten, mint utólag kiderült, Európa ujjn-
remlezéséröl is tárgyallak. Ezt a Iái-gypontot a szovjet kiváltsa gára vették fel az értekezlet munkarendjére. A szovjet ugyan is elérkezettnek látta az időt, hogy keresztülvigye a háború utáni igényei bejelen lését. Az angol és az amerikai kiküldöttek bele is egyezlek abba, hogy a bábom után Lengyelország, \'1 orőkország é.s Balkán a szovjet ellenőrzése alá kerüljön. A moszkvai értekezlet angol és amerikai kiküldődéinek ugyan is az volt a véleménye, hogy a szovjetnek {lolitikni engedményekkel is kedvet kell csinálni a további ellenálláshoz.
Wehie: .Roosevelt célja a háború" t
Róma, október \'.i | mely megtiltja, hogy amerikaf
A Messageró newyorki jelentése szerint Wehler szenátor ujabb brszédei mondott, amely* ben hangsúlyozta, hogy most már kétségtelenül megállapítható, hogy Roosevelt célja a háború. Ezt megerősíti az is, hogy\' ujabb csapatokat küldtek Izlandra. Roosevelt ezzel a kongresszus és a nép akaratát semmibe se veszi és nem törődik, u semlegességi törvénnyel sem, a
apátokat Amerikán kívül hasz náljanak fel.
Amerikában egyébként kellemetlen hatást kelteit, hogy az Izlandba szállított amerikai csapatok angol parancsnokság alatt vannak. Wehler ezzel kapcsolatban kijelentellc, hogy most már akkor sefti szabad csodálkozni, ha egy szép napon az amerikai katonák bolsevista zászlók alalt a népbiztosok utasítására harcolnak.
Az amerikai nép nem helyesli a háború felé vezető utatH
Newyork, október 1
Limlberg ezredes tegnap rádióbeszédet mondott és hangoztatta, hogy lehetséges, hogy mostani rádióbeszéde az utolsó, mert a szólásszabadság megszüntetése várható. Az a kormány ugyanis; amely megkérdezés nélkül tengeri háborúba
sodorja az országot, megszüntetheti máról-holnapra a szólásszabadságot is. Kijelentette, hogy beszélni sem tud már a kormány szolga látóban álló barátaival, inert azokat az elbocsátás veszélye fenyegeti. Leszögezte végül, hogy az amerikai nép nem helyesíi a háború Feló vezető utat.
Gramofonok, hanglemezek stb. megbízható, szolid beszerzési helye:
GrUnhuf Elemér
villamosáig! vállalata Deák-tír 2,
Gatigszter-fegyvereket szállít Amerika Angliának
Ncwyork, október 1 Az amerikai hatóságok elhaláloztak, hogy az angoloknak küldik el azokat a fegyvereket, amelyeket az évek során" a gangszterektől szedtek össze és koboztak el.
Amerika ltjainak fele alkalmatlan
Az amerikai sorozásokon az ifjak 50 százaléka testileg és szellemileg alkalmatlannak minősült, jelentette ki a sorozó-hizotlság elnöke.
Rosszabbodott Japán és az Usa viszonya
Ncwyork, október 4 Hull amerikai külügyminisz-
ter kijelentette Roosevelt elölt, hogy Amerika és Japán viszonya rosszabbodott és csaknem lehetetlen a helyzet javulásával számolni.
Roosevelt elnök ma Washingtonból személyes Ügyet elintézésére Newyorkba utazott.
195 re emelkedett a csehországi kivégzések száma
A prágai és a bnuim rögtön ítélő bíróság a tisztogató \' munka során\' ujabb haiá\'os jié.ctekci hozott « mai-.belássál és hazaárul ássai vádolt egyének ügyének tárgyalásán. Tegnap fi ujabb halálos itó.ctet hajtottak végre, és ezzel a esch-morva protektorátus területén történt kivégzések száma 195-r« emelkedett.
Nép MexfjA. Péwuktai-wwaémapiq «ja
Óriási attrakciói — A repülő titánok minden képzeletet felülmúló bravúrjait látjuk a
Lützow sasok
cimü grandiózus filmen — LengyelországtóUAnglIáig. Hatalmas filmeposz. Szereplők: m LUtzaiar légiraj. ¦¦_Aktuális Magyar Hiradé
Eléaáások hoiaapokaa S( 7, % vaair- és fiaaapnap S, §, 7, 0-kor.
Az OTI biztosítási kötelezettek körének megváltoztatása
A miiüszleielnök 5ÖC0/104I. M. E. számú roudcleté\\el az Országos Társa-d.\'ilombiziositő tatőzethez tartozf) bit}. tosílási kötelezetlek körét me^váltoa-tattá! , \\
T;gy;uiis az eddig nem bizUvsitúsm kölekííeU egyházak hlvataloll is be. vonta a biztosításra köteíczett üzem, vállalat, htratnl, foglallkozils körébe. Az Országos Társadalombiztosító |n. lézel ennek u rcniieielm\'k az alaiiji\'ui leihívja az érdekeli ]uunkuvái:aaók;it, hogy amennyiben alkalmazottai vau. nak, azokat óz Illetékes kerületi pénztáraknál 8 najKvii fce.nl szabály szerűen jelentsék be. 1 ¦ \' \' ,
ilz a icndeiet azonban h már bizlo-silollak körében is változási liozot[ be, ameirtiytben a háztartási hiztositottak köréből kúcttc az eddig olt biztosilott magáiigéijkoisivezetöket magántillui-r<}kut, liázi tunitókat. Az Intézet ren-(tolkezései érlelmében ezekat a muiíkía-vállalókat 111-11 uugusztus 2Ü-i kilépési nappal a mtoikajidókjiak a liázlUruisi ttlkalnutzolUU nyilváutartásí\'ibiM szabályszerű nyomtatváai\'yon ki kell je. ICnteitie és az ipari, illclve. inag;\\naj. kaimazolti nyilvántartásba fenti |x-lé-pési nappal be kell jelenteni.
— (A Baross Szövetség
felkéri lagjait, hogy október hó ll in, tekintettel a ImziUioíi ünnepre, üzletvi. kel déli V2 órakor Zi\'irjik le. [ClnökJ-ség. (:)
— (A Notre Dame leánygimnázium hazafias flnnepsége)
A nagykaulzsfli Noíro l)ome leány-giinnázium önképíÖkórtí október üán délelőtt fél 10 órakor az Aradi Vértanuk emlékére diszgyülésl rviidex, a melyre a szülÖkJetiós a tanügy minden biirátjál ezutoh szeretettiei meghívják.
— (Halálozás)
Máglcs János szabó mester, n bzr-bőipan szakosztály érdunws elnöke, aki luisszu éveken ál az Ipartestület oiöljáróságanak nuuikás és lelkes tagja volt, meghall. Temetése holnap délután Tél 1 órakor lesz, ahu*ly«u « nagykanizsai iporoshlbor leiliitelileg részt vesz. (;J
— (Kisgazdák figyelmébe 1)
A termés betakarítás ntan fokoaott mértékben fennálló iüz\\eszély különösen időszerűvé teszi, hogy rninde" előrelátó, gondos gazda az öt vagyontárgyaiban tüzeset áital érlu-tö károsodást Tűzbiztosítás révén elkerülje. A kisgazda minden vagyontárgya, tehát lakóháza, csürjo, istállója, magtára éppen ugy, mint az összes gazdasági eszközei és lV\'lsze;e\'.ései, továbl>á szf^r-számai é-s bútorzata, valamint gazda-saííának teljes szalma- é-s inagterin(ése, szálas lakarmájyft, állaláilománya tűz-iL\'iftjk eiien lcgolcsóbl>an álalánybizUt-sitás keretében egységes biztosítási kötvénnyel biztosítható. Az átft\'ájiy biztosításba a cselédek ingósaga.i is lnrleforf lalhatók. Készséggel ad fclvttágositást a Kisbirtokosok Biztosító Intézete r, t. he;yi c. rőagynöksége. (0
— (Zalai kis hírek)
A veszprémi széke-sitáptalan a zala-ujlaki hősi emléknui alapzalálaiz tRKJ téglái adott. — Ukk tenyészkan beszerzésére 3üO pengőt, a körjegyzői lukas laturozási költségeirv 10UU piHg^d állít b* kóltség>tilésébe. - Megyer uj tüzoltófCcskenOöt vásárol :i200 ¦ pengőért. -- Horvát Ilona cigánylanyl Zalaegerszegen numkakerülésért ö napi «1 sarasra U*U«k.
1941 október 4
ZALAI KÖZLÖNY-
fl nagykanizsai pénzintézetek ezúton értesitik igen tisztelt ügyfeleiket, hogy
pénztáraikat
folyó hó 6-án, hétfőn,
a nemzeti ünnepre való tekintettel
zárva tartják.
— (Ország*ász!óav»tls Tapolcán)
Tapolcán, az ellenforradalom győzelmét megörökítő ehiWktáblát, amely Brnílán József szőlőbirtokos áldozatkészségéből a községháza falába v»n Illesztve, hamarosan felavatják. Ugyancsak [elavulásra vár a hősök ligetében oilwlyezelt j:,n (Smlékoszlopocskfl, az 1700 pengős költséggel készült ország, zászló és az ellenforradalomban hősi halált hall két székc\'y slrcrnSékie a temetőben. (
— (F. Oaral Margit)
gordonka (cselló) oktatását vállalja kezdőknek (C éves kortól 1 és lujjarfóM-tiak. Jelentkezés Eötvös tér \'.»8. délután (1 és 7 óra közölt. (:)
— (Szölfllopásért — Internálás)
Könnendy Erzsébet raposkalu\'gyi kost a taMleaJ főszolgabíró rendőrhatósági őrizel alá lielyezlc és a bihla. pesti főkapitányság foglulz- és lólono-ügyosztályának adta át. Az internálásra az adott okot, hogy a leány Iftiáblri büntetései ellenére is tovább folytatta lopásait u hegyközségben.
— (Tflz Vlndornyaszölősön)
Vindoniyaszöllős községben a mult éjjel Hegedűs "Vilmósné földművest-asszony urru riadt fel, hogy szomszédja. Böki Lőrinc háza ég Fellármázta a szomszédokat, majd a liatn&msnn helyszínre érkező tűzoltósággal karöltve két órai munkával sikerüli B tüzet eloltani. A kár meghaladja az ötezer pengőt. A vizsgáiul szerint a» előidéző ok kéményhiz yolt. i
BteteslUon TŰZKÁR ellen, KÁRA MEBTÉWOLI
— (Lopott pénzből kuglizott)
Keszler Ferenc tapolcai kocsis min-kaadöjától, NyirátU Lfljoá kereskedőtől ¦ 131) pengőt ellopott és ebből 11 pengőt cikugii-zott. A zalaegerszegi törvényszéki mivel Keszler bűnét töi«deimesen be-vallotta és a pénz II [>cngÖ hijá" megkerült, jogerősen kétheti fogházra itélte.
— (Agyonszúrta a tehén)
Tragikus Szerencsétlenség történt .Toponaran. özv. Kovács Györgynó toponári hadiözvegy két\'tehenét legeltette a réten, miközben az egyik tehén a szomszéd földjére akart menni. Az asszony a tehén elé állt, hogy vissza, letelje és a tehén az asszonyt fellökte, rátaposott és szarvával kereszt ül döfte az asszony tncU\'őt A szerencsétlen asszony nyomban meghalt.
HILD
TEMET
EXHUMÁL
SZÁLLÍT
h.,í Találom Hl., leidé i 120.
I
B04FEST,
Előkelő családi BzAIIoda olcsó Arakkal. Egy ágyas szoba 6 P-től, kőt Agyas szoba már 12 P-től. Kitűnő étterem és kávéház. Előzékeny kiszolgálás. — A Zalai Közlöny elö-llzetői az utolsó havi előfizetési nytiRta felmutatásával SO>fc Uud-vűzménybert réazesttuiek.
Tizhónapi börtönre Ítélték Vágó Pált
Mint Legnap jelentettük, Budapesten a büntető törvényszék Kovács Miklós-tanácsa megkezdte Vágó Pál volt nyilaskeresztes képviselő bűnügyének líiriíViilását. Vágó ez év július 23-án hírrel leszúrta leányának udvarló ját, Kcsedi Bálint I mire t, aki másnap a kórházban meghalt Az ügyé-szség szándd* do.se n .bőrülés hüuletlével vá. dolla meg e minit. Vágó ártat-
lanságát hangsúlyozta. A perbeszédek elhangzás;) után a törvényszék a vádtól eltérően erős rclinduláshan elkövetett halált okozó súlyos testtsártés büntette miatt Vágót tizhónapi hőr-tőnre. itéJle, melyből két hónapot kitöltöttnek vett Vágó megnyugodott az iléletlien, az ügyes/, és a Védő azonban fellebbeztek. A bíróság Vágói szabadlábra helyezte.
Rövid táviratok
Ko szerű harisnya Isme
(Hunto ü\'i i/ás, melynek fele h tréfa)
Anyagháhorus korunk egyik legfontosabb tudománya ux anyag-isme, az anyag-tan , \'
Napjaink legégetőbb szükségletei természetesen n liölgyek oldaláról merülnek fel, mert van e foulosabh közszükségleti cikk, mini példáttl egy pár selyem harisnya? Jobban kell a fulat kenyérnél. Mai leckénk tehát a mii. harisnya anyagösszetételének bonyolult problémáját igyekszik röviden taglalni. — Öltözködésünknek mi
/ HARTHA KAROLY Szerez-tcij.-s, honvédelmi miniszter tegnap rádiószózutot intézetlt n Ivtagyar Vöröskereszt nt\'mzetmentő mimikájáról.
KIVÉGEZTÉK Graiszin Grordát, az Cfíyik újvidéki merénylő szerb diák-leányt. \' \'
A MtfP-KttPVlSELoK akciójának ereilmenyeként uz iparügyi miniszter biztosítja a inagánépitkczósck rolyta. Wsát.
KASSÁN felállítják Rákóczi lovas-szobrál é-s mauzóleumát.
AZ UZSORA és árdrágitási biinese-íekmányeknél egyszerűsítik és meg* gyorsítják a bírói eljárást
VISZONOSSÁGI alapún kötötték meg a magyar—szlovák társadul,t)n|. biztosítás] megálla)x»dást.
FELEMELTÉK a kisiparosak lalp-bör ellátmányát. \'
ItíIODOS szigetén rtz angolok kórházakat bombáztak. A szülészfcli oszíályt több találat érte. A riatai anyák és csecsemők közül néhányan meghallak.
PETAIN francia államfő megkegyelmezett Cauiehick, [^aval és Dcat merénylőjének, filc 1 fogy liglaiii kényszer-munkára változtatta az Ítéletet
XII. PÜS pápa megnyitotta o Hota Hopuma uj törvénykezési időszakát.
VERSAÍLIíESBEN a francia önkén-lesek saját zászlóik alatt gyülekeznek és vesznek majd részt a kelelj front harcaiban. . ¦
EtSOLYESfZ\'FETTE cjjy \'tengeralattjáró a WelUi nevü panamai lobogó alatt hajózó amerikai tartályhajó!, 11 utasa közül 18 at megmentettek.
INONU törők államelnök november 1-én radfofieszedb.cn ismerteti a török külpolitika irányvonalát.
Wawel az Iraki hadsereg leszerelését követeli
Bagdad, október i Wawel azt követelte az iraki kor-menytől, hogy szereljék le az iraki hadsereget. A követelés közlésekor az angol nagykövei és «z irftki miniszter, elnök közt heves szóváltás támadt. Az irnki miniszterelnök lemondással fenyegetődzött, amire a nagykő\\el la. jelenlétté, hogy ez esetben az egész hatalom az angol hatóságokra száll át.
"Í-\'V
célja?
Öltözködésünknek főleg ogészség
•céljai vannak. ¦
— Mi az egészség legfontosabb kelléke?
nyál ?
¦ A jó Idegzet, - Miért készilik i
olyonhansi-
— Hogy edzörljcnek a hölgy idegei.
— Mi állal edződik a leghatékonyabban? * r
—- A szOmleszaladás által.
— Mitől szalad (le a szem?
— Ha n hölgy elköveti azt a mtgf goinlohitlanságot, hogy o harisnyát fej. huzía-
-— fis hu mégis sikerül felhúzni, ugy mikor szalad le?
- A szem leszalad, ha a harisnya szögbe akad, szálkába akad, asztal-lábilólioz dörzsölődik, kutya kiharapja, cica mcgbaltázza, lud méggágogja, nap megsflU, szál megfújja.
— Mi az a vftdászharisuya í
-— Amelyik előbb nyul.,. és csak aztán szalad.
-- Van olyan marísnya is, amelyik nOm szalad?
— Van. \' . \'¦ ¦ 1
— Hol? j
— A mesében,
— Mi a különbség az öt pengős és a bél pengős selyemharisnya között?
— Két pengő.1
— Mégis, mi az előnyt\' a tuAi női harisnyának?
— Sok szappant megspórolhatunk
Hogyan? \' (
Ugy, hogy a mai női \'harisnyát lehet mosni.
,«¦ i.)
vele.
VASTAGH BÉLA fényképészeti és
.", FESTÉSZETI MŰTERME
Nagykanizsa, Csengery-ut 1. <z. (az udvarban.) Telefon: 138.
Fényképeetlaepeb, filmek, lemezek leQoIoeóbban beszerezhetők. Auiatör-kiSiigk aukuerO kldolfaxiza.
VUxontela,il6kRak 4r«B|.dMeey 1 — Tegyea egy prtbameffendelost.
Nagykanizsa megyei táros polgármesterétől.
21742/1941.
Tárgy: Berterraes \'bejelentőié.
Fellivái i Ijorlerieliö.!
Felhívom az összea bortermelőket, hogy a város területén termelt, vagy Idegen körzetből a város területére behozott sajáttermésU must kémdat tikot a szüret befejezését követő S napon bellii, ds legkésőbb 1941. november 15-ig a városi javadalml hivatalban (Városház, Horthy Mlklós-uti bejárat, I. emelet, 40. ajtó) Jelentsék be.
Ugyanekkor a Nagykanizsa város terliletén, továbbá Homokkomárom, Nagy bakén tik. Naeyrécae. Palin, Zahi-sárazeg és SomoayBzentmlklós kÖr]egy-zőségeinek területén a salát és háztartásuk által elfogyasztandó borok után 6O0/0 os adókedvezményt kérhetnek. Aki a kedvezményre Igényt nem tart, annak a teljes adótételt, vagyis literenként 9 fillért kell llzetai.
Aki a város területén tevő, vagy behozott mustlcészletét a fenti határideig nem Jelenti be, as aulyos jövedéki kihágást követ el és a fogyasztási adón felül az adónak 4—8-szoros összegéig terjedő pénzbüntetéssel sújtható.
Figyelmeztetem a bortermelöket, hogy Telb(vasomnak teljes egészében tegyenek eleget, mert beUrtasát közegeimmel az elmúlt évekhez viszonyítva sokkal nagyobb mértékben ellenőriztetem és a mulasztóknak hozzám Intézett mindennemű kifogásait már eleve elutasítom.
Nagykanizsa, 1941. szeptember 80, iicn Polgármester,
Síremlékeket,
sirMttt, mosM. liöil enlüslrtl
szakszerűen és iegoloaébbon
KOVÁCS JÓZSEF
köfaragémesternél, Király-utca 33. i\'Cj.y »becaI4k-rakt4>. Teleion Ölő.
Nagykanizsa megyei város polgármesteritől,
és legelőgazdasági
23803/1941.^1
Tárgy; RÓt-tanfolysm.
Hirdetmény.
A kaiddal m. klr. földnilvAsIskohi folyó év telén 10 napos rét- és legalő-gaxdaaági tanfolyamokat renéu Ke-hldán a legeltetési társulatidat köz-blrtokossáff elnökök, gazdák, pénztárosok, Jegyzők és egyéb közegek, községi bírák és előljáróságl tatok, továbbá rét-legelőtorülattef rendelkező kisgazdák részére A tanfolyam teljesen Ingyenen, tandíj nlncfi. A tanfolyam Ideje alatt a hallgatók Ingyen lakásban és ellátásban részesülnek. Az útiköltség megtérítését azonban nem Igényelhetik. A tanfolyam elvégzése után a hátiratok bizonyítványt nyernek.
A jelentkezés komolyságának biztosítása végett a tanfolyamon réaztvunnl kívánók S P Jelentkezési dijat kötelesek a kehídal m. klr. mezőgazgaságt szakiskola cfm\'?e a kérvény elküldésével egyidejűen beküldeni, mely ösz-szeg azonban a tanfolyam befejezéso ntán nekik vissza téríttetik. Indokolatlan elmaradás esetén a befizetett ősz-szeg visszatérítése nem Igényelhető.
A tanfolyamra való felvételt bélyegmentes kérvényben kell kéml és azt a Kehldal m klr. földmlveeiskola Igaz-(íatöságáfaoz legkésőbb f. évi október ln-lg beküldeni.
Nagykanizsa, 1941. szeptember 30.
3104
Polgármester.
Hirdetmény.
24271/1941. sz. Nagykanizsa város eladja a tulajdonát képező Bandi nevü lovat, mely a köztuztoságl telepen megtekinthető. A nyilvános árverés Ideje liili. évi október hó 7-ón 10 órakor az állatvásártéren lesz.
Nagykanizsa, 1941. október 3.
3iio Polgármester.
065925
ZALAI KOZLONÍ
JM). nktőraj 4
Nagykaniila megyei váron polgár rnwlerélöl.
23487/1941.
lArgy: GnwJHBugl caolídok ót munkások klHlntetéaa
! ttli<tf MmAty,
Abba!- a e> Iliét; houy a-aszdasáfíf cscIAdftkoek, gairfaSáitf"\' raunkásóknak é3 föld- (kubikos) inun kánoknak tier-kéntd" példa nyujtassékéa hogy a becsületes miinka1 4* bdsóges szolgálat a gazdasági munkavállalók körében er-kölcsi ulUmeráaí la nyerjen, az olyan Kfealíieágl cselédek én munktbtok, Illatéiig 181 d- (kubikus) munkások részére, akik ax y^ylislvbon töltött domit azol-Háliil, Metvo munkássástik és Jóravaló-ságuk állal társaik közül kitűntek, hfl-séfes szotgátatuk elismeréseképpen a m. kir. PöídmlvetésQfiyl Miniszter Ur az 1942. évben pénzbeli jutalmat én ettamerr* oklevelet klváu adományo-n!
Beáiból felhívom a nninkaudókot. bogyu jntíilniázáMrajavaalalbii hozandó egyének nevét,\'lakhelyét, személyi adatait - szokrálflUvlwonyuk körülírása mellett —\' velem- fi év október hó 20-lg közöljék.
Nftgykanlrea, 1941. szeptember 27.
hm Potgármeflter.
TeUvv: A aAnol pajtaskeit mii-yöltl sxátltá bérbeadása.
Hirdetmény.
A sánd pajtáskert mögötti aiántöt október 8-4n déletfitt 10 érakor a helyszínen nyilvános árverés«n béóbeadom.
NasTtrailltta; MN 1. ¦ o Moher 3. ii • Polgármester.
24358Í1941.
Tárgy: Az 0. N. Cs A. tulajdonát képexS gslyls eladass.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli Árverésen eladok tlüztitóváfíásból kikerült 7« halom kevert gaJyrát, 682 P becsértékben, 0 25 halmos tételekben.
Feltételek: azonnali készpénzfizetés. A megvett fa október 31 lg elszAllt-iandó, ezen Idén lul a város fenntartja magának s szabad rondelkezéal Jogot A?, árverés helye és Ideje: Vajdaoloal, IMI. oMöHer- 7-én fkoddour és 8-án (szerdán).
Talál kostás : a Vaj de-negy hátra vezető utón (« Vajda-oMalsál). Aa árverezendő tirgyak részlatos jegyzéke bivatflloa órák alatt ¦ meglöklatbolö a v. kiadóhivatalban, a klskanlzaal városi Üffydlata.tii A? árverési tárgyak aa.illetékes, védkerüleil erdöőmén téklntho-tók, mog.
NitgykuDlzso, 1941. okMbur 3.
ai3i Polgármester.
Tárgy: 11)2). évlolyambell állítás-kötelesek összeírása.
Hirdetmény.
Felhívom sson 1921, évben szliletett hadköteleseket, kik f. évi szeptember l és 30 kÖaott,< Jelentkezést, kötelezettségüknek eleget még sem tettek, hogy személyi oknsánysikkal a vároetkatonai nyilvántartó hivatalnál haladéktalanul Joluntlto/.ieiiok-
Azok\'elteD, kik Jelentkezési kötolo-zeltsé«tlket e hó 10-ig nemi teljesítik, a honvédelmi törvény bünte^A nwidelke-zésel értelmében eljártat\'Indítok.
Nagykanizsa, 1941. október 3.
3iifl Polgármester.
Tárgy A malomi diliében Ickvö szántó bérbesdiu.
Hirdetmény*
A msknoL dlllöben levé, kb. 471 Q-Ol szántét i nelyizjntji október fcVin ű. e. i/iii Órakor nyllyatíoáánrerlsen bérbeadóm.
Nagykanizsa, 10*1. október 4.
3i« Polgármester.
KÜLÖNLEGES
ETIKÜLT
VÁSÁROLJON
HAMBUR
BŐRDISZMŰARU SZAKÜZLETBEN
HOPtTHV M..UT1.
Nagyfcnfwa megyei város poígörmeait rí:Ől,
24818/1941.
Tárgy: Leventekötelesek be-Jelontéso.
Hirdetmény.
Felhívom azon. helyi munkaadókat, kiknek lGveutekÖtelezottség ¦ alá eső 1918-1919. években született tlszlvtse-I éj lik. alkalm&zoitjuk, segédjük, tanoncuk utli. van, hogy ezeknek a személyi adatókat fe tartalmazó névjegyzékét íszületésf hely, születési ideje, lakhelye, anyja nove) 8 napon boltit a városi levente nyilvántartó hivatalhoz küldjék be.
Figyelmeztetem az érdekelteket, hogy a honvédelemre, szóló\' törvénv büntető rendelkezése értelmében pénzbüntetés-sói. büntetendő" kihágást követ el az a munkaadó, kl megszegi a levente-kfttűles bejelentésére vonatkozó, rendelkezést
Ai 1918—1919, évben született egyének \'közöl- leventeköteles az. kt katonai szolgálatot még nem teljesített.
Nagykaofzsa, 1941. október 3.
». Polgármester,
Tárgy: A seitések vásárlásának ujabb szabályozása.
Hirdetmény.
A 6920/1911. M. E- az. rendelet ártel-móbnn élősúlyban 76 kg-nál nehezebb sertést csakis az átlatrásáron szabad eladni, vagy venni Nem vonatkozik az sttlalomaMÁSz-ra és bizományosaira. Ezok tehát a Jövében Is vebetnok sertést a házaknál. További tztézkedése az smlllett rendeletnek, hosy az állat-vásáron a vásár, kezdetétol számítolt két órán belül csakis a vásárlási engedéllyel ós vételi JegRvel rendelkező helyből! huslparosok vásárolhatnak sertést. A MÁíiíi és bizományosat, a vásárlást engedédyel és vételi Jeggyel redolkezó vidéki huslparosok, továbbá u Közollátánl Hivatal vásárlási engedélyével rendelkező fogyasztó közönség csakis a vásár közdűlőtől Bzámllolt l éra múlva kezdheti mog a váíárMBl A rendelőt megszegőit 0 I hónapig\' terjedhető aláírással büntetik,
Nagykanizsa, 1941. szeptember 29. siti Polgármester.
Nagykamzsa\'megyel -város poígáimesterttöl.
24142/1941. ,
Tárgy ti A\' Oaray-ulcal ptsztorház kertjá fele réizének bátbcadáss.
Hirdetmény.
A üprny-utcal pászlothiz kertjének fclc-téssét fi ¦helyszínen, oklóbsr Ö-án d. o. 11 óinlíoi nyilvános árverésen bérbeadóm
Nagykanizsa, 1941. október. 4.
sut Polgármester.
22370/1941.
Versenytárgyalási hirdetés.
CtAnyl Í.AíHó-iitciban rVsiut^éS Sr.e-merc-u. közölt) létesítendő1 30M5 Öi ilrt btloncsatoins! építési munkátalalrs a Köz-szállítási Szabályait 15. §-i f>. poatjaalap-ján záiikőríl vertcRyttfgralást hirdetek.
Ai ajlsUlokat a feltételek ben megadott címzéssel t ávl október 15-én d.e, 12 óráig a polgármesteri hivatni IkUtojiba kell benyaJUnl, vigy postán btküldenl,
A részletes msenyiirgysiást htrdelésl és a kihall inllvelatct héntöznapokon d, e. 10—12 érs között s v. csstornsmfl üzem-vezelőséfiéiiél megtekinteni ¦ éa- beuertsnl lehet.
Nagykanizsa, 1941. október 2.
ii40 PolgátittCBtcr.
M«fbhlial4. kllirt«1.*n, . Itlvéhllk. B\'clkllítil tudó eJtnyben réescslH. • Franli M.arió Cungciy-ul 3. 3101
FAxS Mlail«n..l ketcaek lö-io l\'ö-ut 16 3119
Renít* MMiWH kíltMk\'uímn.l... Rozgonyl-u^ai. 3120
Fl«l«l, Ugye. slllooíMeMlB.tjouá.
d.t IdvcuKk, Oilluliol Élesíti, Utik-1« 2- 3135
Megb„h.... ráUiókészOléket ;ek;nr,?
forduljon bizalommal
Szabó untai
Fd»uti iixlRléhvs,
ahol válogathat:
Oriont..PhÍlips-,.Stamf«iRclv Siemens, Eka, Telefunken
gyárak legújabb szebbnél-szebb klvltolll modern készülékeiben.
Részletfi^etéaü kedvezmény i \\
B<pjteừi dilulánl i.iuoMin lelve,, Kcmtle,, Telekl-ut 4.
B.ri«ao.t.H«na felvételik. Jetcnt-kesol híllőn 8 -12-líí ílcriuaiin bUoflot.
meiterttil, Magyir-u. 30. 3137
A0A$-VÉTEL
Mindennemű h«u.AII ruha?, ciiiőt vaack; htabm liüilioz raegysk.: Y/mAc, BUlne, Tekld-nt 62. 3g[
Siőlfijifííj, fehér lánysioba, ktllfJntélt binnáll bútorok .Ittdók. Bppinger.Zifaví _ • 3111
Koreaduk meovelclrc nagyobb lütmeatea l kladóliivalaluan. 30]a
Elratlóa Gramofon, Pclrofor-löaö aSto. vei I\'ö-ut 1». Hiitnlildonoirttl. 31»
Etádé a Ovegeiett Irodnlal letővel, u. rakatok, pénaléraaatal, alOsarnltarék otb lirjiéliet-lír 20. Hárlelllgyelonil. 3126
Keretek megvételre Marglttay.féle mura-keit iilUrt. Sicrkeutoaig.
Fegyvv-allvény. oillArok> naángotlo .1. adílr. Horthy M.ut 47., Jobbra. 3138
EladeV.eBy MfogaaUtm áltapottian levő SaJgt)taiH,l gyatlniínyu kétakntal p«ne-tuum Ontftttvaa.. 182. »asyeágir imh&».
5:«),(>.. Érdeklődni lehel Klalul u. 59 Slulan 3—5 ír. Unott. 3139
Nagymérets l»a!a»atkv.éns»,\'íi8nt,». varakpéaqrt, **gy*tekT4ftytveln4k. cím a kiadóban. 3127
Jdkarbénlév51r.g.pé« vennék Ugyan, ott hegedühoi kotUUrtó állványt I, kerti, nek megvételi*"ZdHyi.ee.. 4Í1 .[; tmelel. ,2...|u).. 3143
St/i X *Va \' irfélerea. Algürntn-tüSnyeg, hilrHaobabutor..\' rrtekiény, mlatal; ítírtek, iégaiekrény alaadúi\'\'Zflnyl-\'MIIII6ri-u: 54
l./ilíAs OZUSTHKl.VISÉO
*X* m;«tnrt\'irelylaég Irodi-lél^riVSa.
nalt, eiellerj m(l!iclynek. Hlrily- rí.
.?3\'-
,J llelylaÍH iflktrtrnak, > Erjiíbtltér. IS.
Maginror bél. Orruéf-rit 21.\'
. alall
3145
BÚTOROZOTT SZOBA *
KUllínhaJáfalu huloíoüolt l 2 aggyal kiadó ¦ Teleki ut 26. 8115
HAZ.ÉS rNOATLAN
Eladék 2X2 aioMa komlotlos, egy 3 ftiobáa udómenlca halak Papp kftBtfttlld-nél,!T41»l-iA8. 2834
Balalonntarlafürdcj legaaebb helyén .1. atdó kélliáínegyvenegy négyaaögól, vlla-telek, ktucaktjral\'kerllvs feateft IKkerlléa-ie|. Patkbailva," olveftkeltJ syllmOICBtaval. Védlyr. Ala|OTf KítfiruMitca Uawegy. 8098
A\'víins íeiöalnnia ulvonalán nagy fix-t«<ta*»,.25 éve fejwíllé koomíval éa henUaUaletUI, aiortruü. eladö. Clm a kiadóban. 3093
kOlOmpSu
Mesblilalőtalésíriclr ta<r««,«t gyU-molotmelj n.|yot* bahóaigjrir^ull ««emll«rtol\' keiívnfeltabiriviuiyr .bérbe artaím... Uívabbcl- • hJelulojitonoanil¦ Ma-iy«l.uta 44, 3110
•akéilí VTijrotag.tOdományo, ularwn min-ter«\'rnforrníllí\'Et)tvOa.té, 28. \'3118
ZKLM EŰZLdaV
POLITIKAI FJAf\'ILát-.
Kladja-i „Kliien\'aeaflR I.\'.t»«ateslia:". Folelóa kiadó: ZnlalKérely. Nyomatott • • „Kllaaidtaágt n. T. NagykanliM"
1 ayHa«|ttu Nagykaiilnéu. (NyOiudSrat\'lolol! ZaliJ-ilártly.)
81. évfolyam 828. «Um.
Nagykanizsa, 1941. Október 6. héttő
Ara 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI napilap
SiorkoízISitos te kiadóhivatal! Foul t ném.
lMÍS^í#Sm^mlifSS&m Felelős szerkesztő: Barbarits Lajt
Blöttzetéal ara: egy hónapra 2 uuubő 50 fülé*.
negyedévre 7 pengfi 20 Htlér. Egyes «Am: hétköznap fe íi11., szombaton V6 HU.
PERLAK ÜNNEPE
Irtt: KELEMEN FERENC
Perlakon jártam, Muraköz e második legnagyobb községében, mely vasárnap ünnepelte a 21 evvel ezelőtt ledöntött Gas-pnrics-szőbor visszaállításának felemelő ünnepét.
Ott álltam az emlékkő elölt s megindult lélekkél együtt ünnepeltem a felszabadult murakőzi néppel, amelynek szemében a magyar hazához való visszatérés őszinte örömfénye csillogott •
Nagy és meggyőző erejű tanulság volt tpi az ünnep, mely méltó volt Gasparics Márk emlékéhez, de méltó volt a muraközi néphez isv mert ennek n népnek szelleme és a halhatat-lan ferences mártír élete egy és ugyanaz.
Mert mi történt Gasparics-csal ?
Százegynéhány esztendővel ezelőtt egyszerű muraközi falusi család kőnében felserdül .egy ifjú, aki a perlaki iskolaévek alatt ínég alig.találkozik a ma gyar szóval, de valami ismeretlen belső tüz a magyar géniusz felé\'hajtja s xUtjat ellenállhatatlan kényszer hatása alatt Nagykanizsa felé veszi, hol a piaristák rendházánál köt ki s magát büszkén »hungari-cus*:nak vallja": A szunnyadó magyar ősztön itt megtermékenyül a piarista atyák szellemé-tő! 8 ettől kezdve Gasparics Márk a >magyar gondolat* fanatikus hive. Ez a tehetséges ifjú, akinek, böjesője felett muraközi anya altató dala zengett, a kinek nyelvét muraközi hangok formálták, nagyon könnyen átléphette, volna a határmenti Drávát s bizonyára fényes karriert futhatott Voltia.be egyházi pályán, mint horvát pap is. De Gasparics észak felé indult, a Murán fal, oda, ahol ezer év óta él Árpad népe, az a nép, mely évszázadokon át keblére ölelte azt a termékeny földet is, amelyen az ő bölcsője ringott. Gasparics a magyar gondolat megszállottja volt már korai gyermek éveiben, lelkét\' elkapta és magasra emelte az a titokzatos tuz, melynek lángja ismeretken melységekből tör elő, hogy előre megvilágítsa embersorsok kikerülhetetlen . útjait. Magyarrá lett, mert magyarlak kellett\'lennie. A muraközi nép tudatalatti magyar vonzódása, legyőzhetetlen nosztalgiája a: szenlistváhi magyar \' kultúra iránt, benne eleven szimbólummá kristályosodott Muraköz igazi*lelke Gasparics Márkban személyesedéit meg. Ennek a léleknek több, .mint 30 éven át ő voll a leghivatottabb hordó- i
zója s martiromságával tanúságot tett a muraközi nép őszinte, áldozatos magyar hite é.s ragaszkodása mellett
Gasparics ennek a népnek \'köriében lett magyarrá s ez a nép azóta az Ö szellemében maradi meg magyarnak. Hogy ez • valóban igy vallj arról mindenki meggyőződhetett, aki Poriak vasárnapi megkapó ünnepére e] zarándokolt, aki végighallgatta a magyar szót, eddig alig hallott gyermekkórus megható magyar egyházi énekeit, a murakőzi hangsziiu-kkel aláfestett remek magyar szavalatot, egy egyszerű perlaki asszony izzó magyarságtól, melyet átfűtött az igaz érzés ereje, sugárzó ma. gyar nyelvű beszédét s végig élte az egész ünnepi programot, melynek minden ritmusán a
muraközi nép ösztönös magyar-szeretete tündökölt.
Nem. valóban nem véletlen, hogy Gasparics Márk annak idején nem délre, hanem északra vette ulját, ezt az ulul\'titiok-zatös erők határozták meg, hogy azon keresztül kiformálódjék ennek a hagy magyar szabadsághősnek életében Muraköz népének igazi szelleme.
Ez a szellem kiirthatatlan, mert gyökerei olyan mélyed élnek a né]) érzésvilágában és tudatában, hogy azt semmiféle idegen mesterkedés ki nem irthatja.
Elsősorban ennek a szellemnek köszönhetjük azt, hogy Muraköz visszatért, mert ugyan Murakőz sorsa végleg eldőlt már április -16-án, amikor magyar honvédek lépték át a Murát/de ez a megszállás a muraközi nép magyarbarátsága nélkül egyszerű katonai akció lett volna, igy azonban vérben és
lélekben való elszakíthatatlan kapcsolatot jelent a magyar Szentkorona eszméjével.
E felelt az ujabb frigy felett vasárnap óta Gasparics Márk szellemének köbefaragott emléke fog Őrködni Perlukon és az egész Muraközben.
A régi helyére visszaállított emlékkő vön virágfüzérbe font kereszt és kard példázza a magyar szabadság mártírjának, de az egész muraközi népnek életét is, amely nem volt és nem lehet más, mint folytatása annak a szellemnek, mely Gasparics Márk példaadása nyomán a kereszt jegyében szolgálja a mindenekfelett álló haza érdekeit.
Perlak lélekemelő ünnepe megkapó hódolatot jelentett Muraköz nagy fiának áldozatos emléke előtt, de egyben tanúságot tett amellett, hogy Gasparics szelleme e/even erővel él és élni fog mindenkor Muraköz hazafias népének lelkében...
Afganisztán komoly eltenállásra készült fel a küszöbön álló angol támadással szemben
Bulgária nem hagyja magát bolsevlzálnl — Taylor nagyfontosságú, értesüléseket ííözöl Roosevelttel — Spanyol repülőkötelékek küzdenek a keleti arcvonalon — Elsüllyedt egy amerikai torpedózuió — Megszigorítottuk a zsidókra vonatkozó rendelkezéseket a protektorátusban
Bár a Hitler kancellár által bejelentett nagy keleti hadműveletek teljes ütemben folynak, azokról részleteket tegnap sem a NTI, sem az MTI nem közölt A német sajtó egyes jelentéseiből azonban arra lehet következtetni, hogy ez
a nagy döntő harc a középső
szakaszon kezdődött és annak célja Moszkva bekerítése.
A déli arcvonalon elért síkerek újból jelentősek. A németek és a szövetséges csapatok ugyanis ujabb 12.000 foglyot ejtettek, 138 tankot többszáz ágyút és rengeteg hadizsákmányt zsákmányoltak. A tegnapi nap folyamán Összesen 83 szovjet repülőgépet semmisítettek meg. A légierő főképp Char-kov vidékét bombázta eredménnyel, de
támadás érte Moszkvát
is, valamint a Donyec medence vasúti vonalait.
Támadt a nőmet légierő angol célpontok ellen is. Több kikötőben jelentős tüzeket és rombolásokat figyeltek meg. Afrikában helyi jellegű harcok voltak.
Az olaszok Máltát bombázták sikerre!,
németekkel együtt Marsba Malruch
valamint c Tobruk és crődjeit
A keleti front eseményei közül kiemelkedik még egy német páncélos szakasz támadása, a
melynek során 38 ágyút zsákmányoltak. Ezzel ez a páncélos kötelék már ezerén Felüli szovjet ágyul zsákmányolt, illetve" semmisített meg.
20 amerikai hajót már felfegyvereztek
Newyork, október G
A szövetségi hajózási hivatal egyik tisztviselője az INS hírszolgálati iroda jelentése szerint közölte, hogy az Egyesült Államok mintegy 20 hajóját, amelyek angol szolgálatban panamai lobogó alatt hajóznak, már fel is fegyverezték. A 15 amerikai tulajdont képező és panamai lobogó alatt hajózó\' hajói
rezni és a tengeri utakon szoK-.. gálatba állítani.
Ujabb aaaxtrálfai csapatok lírhezfeh Shgaporeba
Stockholm, október 6 Az angol hírszolgálat jelentése szerint Singaporcba ujabb csapatmegerösitések érkeztek Ausztráliából. Az újzélandi légi fegyvernem kötelékéhe tartozó több repülő is van közöttük.
ugyancsak fel fogják fegyve.
Svájc! lap a honvédség teljesítményeiről
¦ Genf, október 6 A Bund közli budapesti tudósítójának *Magyarország a háborúban- cimu cikkét. A honvédség teljesítményének teljes méltatása csak a hadműveletek lezárása után lesz lehetséges, — ¦ jegyzi meg a cikkiró — do már most meg lehet állapítani hogy a háború kezdetén, amikor\'a honvéd hadsereg saját térségé-
ben és saját vezetése alatt harcolt, a magyar gyorscsapatok feladataikat a legrövidebb időn belül és ritka lendülettel, oldották meg. Bár a magyar hadijelentések az egész hadviselésre való tekintettel csak szűkszavúak, ismeretes, hogy a szövetségesek is elismerlek, milyen kiváló elszántsággal, alkalmazkodási képességgel és bátorsággal
ZALAI Ü02L0Ntt
1941. októbn 6
ÖÜTORT _
»wütrhsletí>en
Gábor műasztaloftttáf
• <;<>< n vagy rendetjva
Hasykaiíinui, VlmUt |H-Utp
igazolták újra a magyar egységek régi jó katonai hírnevüket.
„BuIoaHAt notn lohat ta-aloavU*lnl"
Szória. október li A bolgár képviselőház elnöke Várnában nagy beszédei mondott és abban hangoztatta, hogy Szovjetoroszország igyekszik kihasználni a bolgárok szláv érzelmeit. Bulgária, mondót la egyebek közt, mindig barátságos érzelmekkel viseltetett az orosz néppel szemben, de sohasem a bolsevizmus iránt. Bulgáriát nem lehet bolsevizálni. Bulgária eddig korrekt viszonyt tartott a szovjettel szemben, a mely azonban Bulgáriának ezt a magatartását nem viszonozta. A szovjet magatartására jellemző, hogy ejtőernyősöket és egyéb rombolókat bocsátottak bolgár területre, hogy veszedelembe döntsék az ország biztonságát és függetlenségét. Bulgária az iísö pillanattól fogva Olasz- és Németország oldalán állt az igazságért és szabadságért folytatott harcban.
ftfu**ni«xtaini komoly allan-állssara ké*»W a klhuObon álló angol lépéooal nem-
btm
RÓma, október li A (íazetta dcl Popolo jelenti Konstantinápolyból:
Anglia és Szovjetoroszország végső felhivást intézett Kabulból az illetékes afgán halóságok hoz, az ott élő német állampolgárok kiutasítása érdekében. Az afgán határon észlelhető nagy angol csapalósszevnnásokból arra következtetnek, hogy közvetlenül küszöbön áll az angol lépés Afganisztán ellen. Török körökben valószínűnek tartják, bog}- megtámudlatása esetén Afganisztán sokkal komolyabb ellenállási fog tanusitani, mint annak idején Irán.
* ,,l«gn«gyabb fontaaaagu artasBléMkat" vttta Taiylor Washingtonba
Stockholm, október tí Itteni értesülések szerint Sztálinnak a moszkvai értekezleten kitejtett kívánságai a Szovjet támogatását illetőleg
egy milliárd dollár összeget jelentenének.
Washington, október (> Taylor Amerikába visszatértében kijelentette, hogy Roose-vell elnökkel és Hull Külügyminiszterrel ta legnagyobb fon-iFolyUtáa a li oldalon)
A női betegségek gyógykeze lésében a régbevátt természetes „Ferenc József keserüvizet gyakran alkalmaszák, mert reggel éhgyomorra egy pohárral könnyen beve heitt, rendkivQl enyhe hatnaj\'ó, hálása pedig gyorsan és minden kel-lernctlenség neOrtH biztosan jelentkezik. Kérdene m-g orvosát I
Kttaijykanizsa kegyelete
mm aiUatfi wéir*taiiiuk «itilékéw©k
Foketej gyászlobogó leng ma országszerte kunyhók és paloták ormán egyaránt. Körülöttünk puskaropogás, ágyúdörgés, bombarobbanás hallatszik mindenfelől, a * történelem igazságszolgáltatása zúdul végig egész Európán. Derék honvédéinK a bolsevizmus végleges felszámolásáért harcolnak halált meg. vető bátorsággal Európa csak-nem valamennyi népével karöltve. S mégis ma. október 6-án egy perere minden magyar szíveiben megszűnik a harag, gyűlölség, irigység, a hétköznapok súlyos gondterhelt nehézségeit elfelejti, a homlokok redői kisi-j múlnak, a szemek fényesebben csillognak, mert minden ma-gyár hazafi gondolata az aradi vériamik felé száll. Meghatódottan, könnyes szemmel, de
Istenbe vetett hitlel és reménynyel tekintünk az aradi Golgota felé.
Lélekben elzarándokolunk Hozzájuk, hogy erői, kitartást meri Isiink hősies bátorságukbői. 02-ik évfordulója van annak a napnak, mely mindnyájunk lelkében gyászos emlékeket idéz fel. 92 éve már, hogy a 13aradi hős szeretett Hazánkért éleiét adta, de nem szabad megfeledkeznünk Róluk soha ! Küldjünk fohászt a Mindenhatóhoz, kérr ve, hogy e 13 nemes Térfiu hazaszeretete, önfeláldozása töltsön el bennüket, hogy a megpróbáltatásokat könnyű szívvel viseljük, maradékta\'amil teljesítsük köteless^jeinket nemzetünkkel szemben s megérjük az uj, szebb, boldogabb magyar jövendői!
Nagykanizsa hazafias társadalma tegnap este a városháza dísztermében gyűlt össze, hogy a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör emlékünnepé; lyén áldozzon az aradi 13 etWp lékének. A magyar Hiszekegy vezette be az ünnepi műsort, melyei a Kör királydijas Vegyes kara énekelt. Lukács Lajos, a gimnázium II. osztályú tanulója szavalt ezután mély átérzéssel. Az
Ünnepi beszédei ár. Solymár István esperes-plébános moridotta, — Emlékezni akarunk ma — úgymond - igaz, fájó, gyászos napra. Mikor emlékezünk, először felháborodás tör ki belölünk, de átalakul büszke, magyar érzéssé. Igaz, hogy október hatodika gyászünnep, de ennek ellenére is büszkeséggel tölt el bennünket ez a nap. Büszke nemzeti ünnep, amikor feltekinthetünk olyan férfiakra, a
kik életüket is feláldozták szeretett Hazánkért. Ájulnunk kell ezt az érzést s azon dolgoznunk, hogy önérzetes magyarokat neveljünk. Ugy érzem, hogy az aradi vértanuk üzennek nekünk, azt üzenik : vigyázzunk és munkálkodjunk, hogy
bátor, harcias, minden áldozatra kész magyar embereket formáljunk, mert csak\'lgy lesz boldogabb, szebb Magyarország.
Ne legyen egyetlen magyar ember, aki kivonja mag.it a szent ...közösségből. Imádkozzunk édes Hazánkéri s kérjük a jó Istent, adjon sok olyan magyart, mint volt a 13 arad* vértanú. Ha összefogunk, olyan erősek leszünk, hogy bennünket senki le nem győzhet, mert élni fog az aradi hősök szelleme mindörökké.
A nagy tetszéssel fogadott ünnepi beszéd után a Kör Vegyes-kara ünnepi gyászdalt adott elő, majd vitéz Tátray László, a kereskedelmi iskola III. évf. tanulója talpraesett, művészi szavalata következett. A Szózat fenséges dallamaival fejeződött be az imj>ozáns ünnepség.
Nem akarunk ünneprontók lenni, de szóvá kell tenni a város közönségének szokatlan távolmaradását az ünnepélvről.
Urioa* Biiaöaegfl
SZÉN
.TŰZIFA StUe
tubtlKm aaitlttra llluilu >urkw.
TIBOLT LAJOS
»" Eotröa-ter 33. Tttefcx, 250.
Igaz, körülöttünk ma nagyobb események játszódnak le, u hábom\\-éres hullámai kavarog, nak, de nem szabad, hogy egy pillanatra is elhomályosodjék az aradi vértanuk emléke. Szent kötelességünk, hogy ápoljuk és mindőrökre lelkünkbe zárjuk neveiket[
A hivatalos Istentiszteletek
Ma délelőtt 10 órakor volt a hivatalos szentmise a ferenc-rendiek templomában, melyet P. (iulyás Gellért plébános mondott. Resztvettek a nagykanizsai helyőrség tisztikara, a nivatalos város vezetősége és tisztviselői, továbbá a különböző társadalmi egyesületek kiküldöttei.
Ugyancsak délelőtt volt a hivatalos istentisztelet a protestáns felékezetek részérc a- református templomban. Az ünnepi megemlékezést Pomóthy Dezső lelkész mondotta. Az izraelitáknál istentisztelet keretében szintén megemlékeztek október G-ról.
Autóbaleset érte dr.. Czapik Gyula veszprémi megyéspüspököt
Nagykanizsa katolikus társadalma megdöbbenve értesült szombaton mé-gycspüspőkéjjek gépkocsibulese térül. I>r. Czapik Gyula veszprémi püspök szombaton gépkocsa indult a fővárosba, Ivogy résztvegyen a Katolikus NaaygyftWs tanácskozásain. Útközben, Várpalota előtt gépkocsibal.\'set érte a főpásztorl, akit a csendőrség részesített első segélyben. Sajál autóján a Herzog-klunkára szállitolták Czapik püspüköl, akit az orvosok azonnal
megvizsgállak és megállapították, "hogy a főpásztor gerincét csontsérülés érte, mellyel néhány hétig kell az- ágyat őriznie. Mivel állapota vrtm leszi \'szükségessé a korházi kezelést, a vizsga\'at után saját kívánságára hazaengedték s most budapesti lakáson ápolják, l>r. Serédi Jusztinián bíboros, herceg, prímás felkereste betegágyánál Czapik püspököt és sáertaicsés gyógyulást ki-vaut,
Az Országos Katolikus Nagygyűlés első két napjának ünnepségei
Ünnepélyes keretek közölt nyílt meg Budapesten a XXIX. Országos Kató-tikos Nagygyűlés, melyen 28 év óta először vettek részt a visszatért, or-szágrészek katolikusai. Az egyetemi ?3 rsiskolai tfjusíg itezgyütést vezette b« az ünnepségeket. \\ lcányifjuság seregszemléje a Magyar Művelődés Házában volt. A Katolikus írók és llirlirpírók Országos Pázmány Egye. sülele a régi hagyományoknak nH-gf-telelőién felkereste Pázmánv Péter
Ujbél meqnyilt
Elekes (Dermata)
cip&Oslete Wsiíkanla.a,
Őszi és téli cipők
F«-ut 13. uám alatt.
nagy választékban!
szobrát, melyet ünnepélye*" megkoszorúzott Szöllösy Ferenc, a Somogyi l;jság főszerkesztője magas szárnyalású beszédei mondott. A Katolikus Hölgyek Orszá#>s Sajtoegyesüiete is értekezletet tartott, ugyaxuilé-a a Kab> likus Legényegyletek elnöksége. A Dolgozó Ifjúság műsoros estei adott.
Glaltfelőcr Gyula megyéspüspök nyitotta in*g a Pázmány Hgycsidct. ri\'tnf vitaestjét. Ilaugotztatta, hogy ..Gyógyító orvosai akarunk ic-aru, a magyar filmtermelésnek,. Mihalovics Zsigmond piclátus olvasta fel » beteg Czapik Gytita veszprémi pospők tanulmányát az Actio CathoUca íilminozgalfnaról.
Vasárnap YOni Sanete volt a Síén* István bazilikában. A azczitmisél Serédi JusxUnian biboros liercegpriatás. mondotta, a szeatbefitéekt peyíg.Scnrinett
ltéla apostoli konnátiyzók lielyoök.
Az «|sö nyilvános gyüJést.a herceg prímás nyitolta meg, uagd Anflö Holta érsek, j>ápai muuius üdvözölte a megjelenteket. A visszatért owág részek képviselői ls felszólaltak. Dél* \\dán szehtség<.\'s körmenet volt
Ma Kggel az KfO\'-tvuu t*nipV<a*«o Nirág Pbkbc pécsi pösiiók owadoU ssbnhnisél, a németajkú\'Wök részérő
íj fii j Al AUÍ/LWIN T"
UTORT
HETTEIIIBE
IPj^T márkás bulon^slonjibsn vegyen vagy rendeljen. C*«j|«ry-ut 14.
pcdiff Grösz József \'szombathelyi me-gyéspflspök n Szent Anna templomiban. A Hí. Rend országos értekezletet lariott ezuláu a belvárosi, otthonban, a Katolikus tűnilóegyesűtelek Országos Stó^tségö {fiúig díszközgyűlést. Cgyaricsafc délelőtt volt a II- nyilvános gyűlés a Vigadóban, majd az A. C. sajtószakosztalyok vezetőinek \'<írlclto4-lele, liste less a férfiak diszgyiiUVo és a magyarországi legényegy lelek ala-pltójanak emlékestje.
AlLndö mtUwMÍmok ketkSsaapekM Badapeet L atlseráa
6.40 Ébresztő, torna. — 7 00 Hírek, közlemények, étrend, hanglemezek • — 1000 Hírek. — 11.10 Nemtelköti viz-jelzöszolgálat, — 12.00 Déli harang-*aó. - 12.40 Hirek. - 1320 Idöjelxéi, idöjárán- és vízállásjelentés. _ i4,S0 Hírek. — 14.45 A rádióműsor ismerteiéi*. — 15.00 Arfolyamhlrek, piád Aruk, élelmiszerárak — 16.45 Időjelzés, idöjárásjeientés, hirek. - 17.00 Hirek stlovik és ruszin nyelven. — 19.00 Hirek magyar, német és román nyelven. — 20.00 Htrek (Budapest II.) — 21.40 Hirek, idöjárásjelcntés. - 23.00 Hirek német, oloss, angol és francia nyelven. — 24.00 Hírek.
BUDAPEST Y"** "¦
12.20" Schclkeii l\'álma előadása. ~ 10.40 PBlql vasas. — 12.10 Temesvári Ilúcz József cigány zenekara. — 13.:t0 Országos Postaszoncknr. — 15.20 Kcu-lenié Hajkó Éva zongorázik. — 15.40 Háziasszonyok beszélgetnek. — 15.55 Balázs LOrant énekel. — ltí.15 Gyermekdélután,
1715 HantfemejLVk. — 17.50 Bcznák Aladár dr. előadása. — 18.15 Pwkő Zoltán orgonál. — 18.40 Fo\'olvasas. — 11)20 Malcslncr Héla jazz-zbaiijora számai. — 10.35 Tluiry Zollali elbeszélése — 20 Hanglemezek. — 20-30 g. Itéthy Pál előadása. ~ 20.45 Hádió-zcivokar. — 22.10 Mature! de Bianco énekel, Slhymmcl Miklós tánczenej. kara és a liajkózcuekar. — 23.\'25 Hanglemezek. \' t
BUDAPEST IX /
a rendkívüli események miatt mü-sort egyelőre oem ad.
A "szokásos Levente félóra igy ezentúl Budapest.I. műsorán saombatoa dilelitt /ói 12 órakor tosa.
\'• Hajnal Alajos, a\' volt ka-
íMT.YÍ I posvári 44. közös gyalog-l ezred főhadnagya példát.
adó harckészségével és személyes bátor mngalartásával tímt ki a bukovinai : Waskoutmál vívott ütközetben.
Amidőn nz oroszok betörtek állásunkba és Hajnal századai körülfogták\', kézigránátokkal ember-ember ellen küzdve keresztül lórtc inngál az ellenséges gyűrűn és szétugrasztott legénységét egy hátsó állásban összegyűjtve, a csüggeteg liaroosokbö. lelket öntött és sikeres ellentámadásra vezette ők«t.
üzzel nnuybau liozztijáruU az űtkö /el sikeréhez.
Példásan vitéz magatartásáért « 3. \'ísztályti Vftskoroiia-roaddel lünlet-lék VI. ,
Gasparics Márk, a 48-as szabadsághős itanolsKinns vértana emlékművének ünnepélyes leleplezése Perlakon
Nagykanizsa város koszorúját Krátky polgármester helyezte el az emlékműre
Perlak, október 6 Országos ünnepség keretében leplezlek le vasárnap . délelőtt Perlakon Muraköz nagy szülöttjének, az 1818-as szabadsághős, Gasparics Márk l\'ranriská-nus-páternek emlékművét, amit a jugoszláv megszállás alatt a magyargyülölct ¦ vadul lerombolt. A perlaki lakosság azonban gondoskodóit arról, hogy a nagy magyar vértanú emlékműve ismét visszakerüljön helyére és hirdesse a muraköziek nntgyarhüségél. Az ünnepségen otl láttuk a főváros kiküldötteit, ott voltak Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Csáktornya,. Keszthely, tLetenye, Balatonfüred, stb, küldöttségei. Ott volt vitéz Horváth vezérőrnagy, vitéz grőf Teleki Béla főispán, dr. Brand Sándor alispán, Nagykanizsáról dr. Krátky István polgármester, dr. Lonlay Alán főszolgabíró, Kelemen Ferenc bankigazgató, Szabó Győző ny. járásbirósági elnök, ott volt a kanizsai Baross kerület küldöttsége, a Gasparics család képviselői, a letenyeiTüz harcosok, számosan Kanizsáról és környékéről és beláthatatlan embersokaság.
A tábori szentmiséi pompás időben Pehm József pápai prelátus pontifikálta fényes papi segédloltel, -ug^an&itorloU költői szárnyalású magyar egyház-szónoklatot, míg muraközi nyelven .P. Murai Frigyes kanizsai franciskánus beszélt és méltatta a magyar szabadsághős és vértanú fninciskánus-szerzeles hervadhatatlan érdemeit,. Az ünnepély az emlékmű elölt zajlott le. Fcslői öltözetű leányok, asz-szonyok, legények, lovasbaudé-ríum, tűzoltók, leventék emelték az ünnep külső fényét, Igazi magyar ünnep volt. A magyar Himnusz előadása és szavalat után dr. Brand Sándor alispán magyarságtól izzó ünnepi beszédet mondott, amelyben kifejletté, a »tüzes-barát •< igazi nagyságát. Az emlékmű leleplezése után átadták azt a községnek, amelynek nevében a
község bírája vette át.\'Gyújtó záróbeszéd után az emlékmű megkoszorúzása következett. A [honvédség koszorúját Zalavár-jniegye koszorúja követte, a főiispáné, majd a családé, stb. (Nagykanizsa város közönsége [nevében dr. Krátky István polgármester, a Zrínyi Miklós Inp-IdalmTés Művészeti Kőről Kelemen Ferenc bankigazgató, társ-lelnök, majd a Baross-kerület ikoszorúját vitéz Tóth Béla elnök telte le az emlékműre,
Pecsornik Gttó
polgármester, maid a többiek következtek. A Hiszekegy akkordjai után diszelvomiTás volt a szobor előtt.
Az ünnepségen szép magyar népdalokkal és indulókkal ntu-lalkozotl ]>e a légrádi fúvószenekar.
Az ezt követő közebéden aa első felköszöntöt vitéz Horváth vezérőrnagy mondotta Kormányzó Urunkra, majd vitéz gróf Teleki főispán, amit számos fclköszönlö követett. Nagykanizsáról Szabó Győző ny. járásbirósági elnök szólalt fel, majd Kelemen Ferenc igazgató a kegyelet és hála szavaival emlékezett meg Muraköz lánglclkü harcosáról, dr. Szabó Zsigmond járási orvosról.
A perlaki ünnepségre a mai helyszűke miatt még visszalé. rünk. ¦¦ i-
Itt az uj menetrend!
Milyen vonatok érkeznék és Indulnak a mai naptól Nagykanizsáról ? — Még ezen a héten megjelenik a Zalai Közlöny kis zsebmenetrendje
Jelentettük már, liogy a Magyar Al-lamTvasubik vonalain a mai n\'ipiól életbelépett az uj menetrend. Az uj őszt és léit menetrend \' nagykanizsai vonatkozásban is több uj változást hoz. Igy déli |12 órai érkezéssel Budapestről egy sebes vonat jön-
Budapestre ís meg vau ez u sebes, vonat,\' amely, az esti gyorsot vau lü-vatva helyettesíteni c-s Nagykanizsáról 17.55-kor indul. Fel hívjuk, a figyelmet, hogy az éjtél utáni személy t«ak Székesfehérvárig közlekedik.
Addig raig a /nini Közlöny kis Zsebun-iMslrendje meg 1*611/ jo;eftitk, 14-jékoztntásul az alábbiakhan közöljük a nagykanizsai állomásról induló és érkező vonatok rendjét.
Érkezik:
0.18 gyors Csáktornyáról.
7.05 személy Barcsról.
7.14 motor Zalaegerszegről.
7.23 motor Balalontooglárról.
7.35 személy Csáktornyáról.
0,38 személy Sopronból. 10.011 sebes Pécsről. 12.00 sebes Budapestről. 13.50 motor Pécsről. 14.1(1 személy Csáktornyáról. lfi.OO motor Zalaegerszegről. 17.10 sebes Sopronból. 17.40 sebes Csáktornyáról. 18.13 személy Székesfehérvárról. 10,35 lnotor Csáktornyáról. 20.15 személy Budapestről.
22 23 gyors Budapcslről. 23.23 vegyes péosről.
Indul:
2.50 személy Székesfehérvárra.
4.25\' személy Pécsre.
5.50 motor Csáktornyára.
0.27 gyors Budapestre. !
7.50 motor Zalaegerszegre. 10.10 sebes Sopronba. 12.08 sebes Csáktornyára. 14,05 motor Pécsre,\' 14,20 személy Csáktornyára. 14.2(1 személy Budapestre. 15.40 személy Sopronba. 17.10 sebes Pécsre. 17.55 sebes Budapestre. 20.00 motor Bogiárra.\' 20.(8 motor Zalaegerszegre. 20.50 motor Pécsre. 21,10 személy Csák tornyára. 22.33 gyors Csáktornyám.
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a Zalai Közlöny kis zscbmenetrendjo ezúttal is megjelenik, még pedig bövl-tcll Tormában, ugy, liogy nemcsak a kanizsai érkezésekel és indulásokat, lunicm nz egyes állomások, igy Csáktornya, Barcs, Pécs. Budapest, Balatonboglár, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Sopron, stb. állomásokra való érkezés, illelve az punon való indulás idejét is. Közli ezenkívül a haloldalas kis menetrend helyi és a vidéki autóbuszjáratok meiiclrondjél is. A kis Zseb-inenctrcnd már készül és rnüSg a liélon olvasóink kezébe kerül.
ferencjűzsef
zaum KOZLONW
\'94t, Oktober 6.
Aaié»Bsz-B«nelrend
is lesz a-Zalai Közlöny kis. Zs:bmCncfc rendjében. Kgyelőre itt tájékoztatásul közöljük a nagykanizsai autóbusz menetrendjét:
A nagykaiuz-saí állomásra indul \'«z Eresébei iírröi;
3 30, 0.10, 7.25. 0 30, 11.30.- 1.1.-1% 13.13, 17.00, 17.30. 10.25, 20*30 6s 2200 órakor.
A vasútállomásról a vonatok\' beér-kczéw után isidül az autóbusz uz. Kr-zsebel térre. , .
Nagykanizsa a 10. belyen
a városok pótidó-llstáján
érdekes statiszttk.it állithn-tunk össze az ország különböző városainak pótadójáról. Nagykanizsa igen kedvező helyzetben van más városokkul szemben, amennyiben a pótadó csak íilí szanálok. Nagykanizsánál jobb helyzetben a kővetkező városok vannak : Salgótarján, líu-dapesl. Pécs, Sopron, Székesfehérvár. Mosonmagyaróvár, Pestszcníerzsébet, Pestszent lő -rinc és Újpest. Legkisebb a pótadó Salgótarjánban: 1U százalék, a IcglÖbb Hódmezővásárhelyen és Kiskunfélegyházán : 12Ó százalék. Utánuk következnek: Kecskéméi Hő, N agy körös 11 2, Kisujszá Más 110, Jászberény és Zalaegerszeg 105 százalékos pótadóval.
Klskanlxsval satupad
A kiskaatezaítlovenlék vasárnap csü előadásán ismét najry közönség és erkölcsi sikert húzott:
Szf#-tt József Vén bakancsos és fia a huszár, clmíi népszirthlu ctö-\' adása » *S»ko«á«ou fBtftl sikerült A pompás és klasszikus levegőjű magyar darab minden jelenetét tapssal jutalmazta a közönség. A kiskanízftai színpadon eddfc( ritkán látotl drámai jelenetet alakított* Ifctajry Ferenc áz öreg bakancsos sr?repéhen. .látéka túlnő a műkedvelői színvonalon Ki-bhiő volt Herczvg József korcsmárosa, Horváth Károly Frici legénye és Ba-gonyai (Vntal Kánlor uram szerepe. A bárom férfiszercplö jó játéka, valamint Szmodics Mária és Kísgcrgely Mancika nöi főszereplők a\'akitáaa nagy ban hozzájárult az est megérdemelt sikeréhez Vajda Károly délceg huszárja és kolkemcs hangja A szokásos jó .játékát, dicséri. A többi szerepeket Kiskőrösi György, Klsfürjesí Aulai, perkó László, Ijcndvay liszlói, Dávl-dovicS György, Klsgergely József, sz. Réti-Ilonka, Tóth Mária, Pálmai Juliska, Kassai Mancika, Horváth Fe-rciic, Kassai László, Faira György--, játszották ügyesen. *
A kilünő rendezésért Pálfy József lev-entcoklató, tanítót kelig megdicsérnünk. Az előadás után hangulatos mulatság volt A leventék rendezése a szokásos kitűnő keretek között inozt flott, ami Szépmlvary László föoktató érdeme.
_k-a-l-
- Uiipiár: Október 6. bétffl. Rom., kat. Brúnó hv. Protestáns Brúnó. t aeL Thlsri hó 15
üfarart* nyitva regiét 6 órától tat* ¦ éráit (bette, szerda, péntek délotáa éa kiásna «i«M aap átkuk)
A detektívek1 kézrekeritették a menyasszonyi kelengye fiatal túlvajnójét
Visszaálltak ax ellopott menyasszonyi ruhát és a boldog menyasszony már meg la tartotta esküvőjét
Eddig 14 feljelentés érkezett a javítóból megszökött tolvaj leány ellen
Mint szombati számunkban jelentettük. Huszár Mária Szc-kcres-aiitai varrónő vakmerő kelengyetolva iának elfogatására a rendőrség minden intézkedést megtett. A jelek azt mutatták, hogy a tolvaj — akinek kilétét a detektívek már megállapították és aki nem volt más, mint Horvát Ilona 18 évet mull fiatal leány, aki ia rákospalotai leány-javítóintézetből megszökött — most a város hítlárában levő szőlőkbe meneküli. Oelck-tivek álltak lesben a szőlőhegyekben és nem hiába. Az egyik delektiv messziről megpillantotta a leányi, akire a kapott személyleírás illett és aki zsákmányai eyy csomagba kötve magával vitte. A detektív utána fűlött, a leány menekülni próbált előle, de csakhamar sikerült őt elfogni. Mindjárt beismerte, hogy ő. az,, akit keresnek. A lopott kelenayét teljességében megtalálták nála, valamint az ellopott menyasszonyi ruhát is.
A kapitányságra kisérték, a hol kihallgatása alkalmával efc-mondotta, hogy a javítóból szfy-kö\'tt meg és azóta az egész országban megfordult. Bevallotta
hogv három betörést és több lopási követelt el. Edtfifl mintegy 14 cselekmény miatt tettek ellene feljelentést, A detektívek elvittél; a Szekeres-utcába, ahol eljátszatták vele a betöries minden részletét.
Hitszár Mária, a károsult menyasszony rendkívül örvendett, amikor a detektívek vissza hozták neki az ellopott kelengyéi, főleg az ellopott menyasz-szonyí ruháját és örömében meghívta az összes dcleklivekct esküvőjére, amit a boldog menyasszony szombaton mégis tartölt.
Időközben Kanizsára jött a somogyszentmiklósi csendőrség egy járőre, aki Horváth Ilonát kikérte, hogy a községben egy másik lopási ügyben vele a hely színen lefolytassa a nyomozást. A csendőrök a késő \' délutáni órákban hozták vissza a fiatal tolvajnőt,\' akinek végigkísérését nagy tömeg nézte .-végig a főutcán.
Horvát Ilona bünlajstromát most állilják össze a rendőrségen, utána álkisérik a kir. ügyészségre.
Lelőtte szerelmesét, majd leöntve magit petróleummal,, meggyújtotta ruháját és égő fáklyaként menekült a rendőrök elől
Várta át izgalmat szerelmi dráma egy som&gyi k&ztégfern
VéiCS, tvivolvares szerelmi dráma játszódott le- Szc.ntjakab> község hn\'á-rában. Takács Károly alkalmi munka* évek óta udvarolt lliezö Máriának. A .szcrciniC\'sek azonban egy aliAVmifmfr) összevesztek és hetekig haragos viszonyban voltak egymással, A férfi mindenáron kJakarl béJ<úln; a Vám^ya\' s ezért egyik este megvárta Srentjakab község iialárában a szőlőből harafc\'é tarló leányt ós édesanyját. Takács kér. lelni kezdte Biczó Máriát, hogy menjen vele, de a leány anyja hallani sem i akart róla. Heves, .szóváltás tft-ma dl koztfiuv, majd az asszony félte, löktc utju>«boA Takács Károlyt, ak hirtelen zsebéhez kapott, onnan egy nyolc) ö\\ctu revolvert ránlottt elő és azzal
három lövést adott le Blozó Máriára.
A leány nyomban összeesett. Taká<s Károly ekkor futásnak eredt. Közben értesitclték a csendörséRct. A kallói réten találtak rá Takácsié, aki kezében iraost ;már két, revolverrel, valósággal ».....
őrjöngve -hadonászott s vonakodott o csendőrök fclszóitására i«vgad#il ma-gál, Hirtelen fjéhez emelte a i*v:>l-\\ert, elsfilőtte, de az csütörtököt inm-doü. Erre futásnak eredt s hiúba üldözlek a csendőrök, előbb ért lakáéihoz. Egy kanna .petróleumot hozott ki s újból szaladt tovább vagy 3110 mélerl. Ekkor megállt, Inüjuu-a öutüíl.-a pelrólcnpuit és meggyujtitta Hibáját, figö fáklyákéul rohant tovább a mindinkább nyomába érő csendőrök elöl, egy vizesárok azonban sorsát irregpfi«íéleltc i ál akart ugrani, de megbotlott és beleesett a vízbe A cscudőrök itt elfogták. Gg3 ruháját az árok vize oltotta el. Megbilíncsc ve víllék a csendörségre.
Takács azzal védekezett, hogy 8 leány anyja cllenezle házasságukat s ezért akarta agyonlőni szerelmeséi, Ó maga is öngyilkos akart lenni, de, nem sikerült. A merénylőt szándékos emberölés kisér>te rnialt előzetes- alnr-lóztatásba helyezték. A súlyosai sé-tfllt Biczó Máriát a merénylet [után nyomban kórházba szállították,
Váraai Moagé. Még hétfőn és kedden!
Budapesttől egyidSbonl Legnagyobb filmsiker!
Karády Katalin
ragyogó, u], hatalmas, érdekes témájú, különleges filmje
Ne kérdezd ki voltam
Szerepelnek a legjobb magyar ma«c«zelt> mit^httmáá.
Eia«it««»li lífluipahon »,7,», v«iárn«p ét 8nnepn>p3, 5,7, i lux
ANG0B&NYÜLAK
ivaréren emsék és bakok, valtnUet SÜldfik talnialeBvógseíombea elíís,üSK, bMMraeaeMk. Fonást, fonal kikészített tökéletesen tanltok. Kártolást vállalok Bloeh latnán Zalaegerszeg, Rákóczi-il 11.
Szép, volt hinni...
Köszönöm, Uram, hogy a veteted árbocához hlkmtiil keményen. Nem káromol, nem átkoz érte a ttám... Pedig stt/iog rajiam az ostorod és lábad elé csorog pirosan a vérem. Köszönöm, Uram, hogy érzem két zord Öklödet kalapálni a szivemen. Köszönöm-.¦ Megérdemeltem t Meri pazarló voltam ét bolond: amit egy életre adtál, mind eltlrtam a könnyekei. Uram, most gyónok Neked I Tudom, nagyon szegény testek, ha majd a Bánatok Ix elkerülnek lassan... Szdnnt-bánnl mégsem tudom a legnagyobb bűnt: a hitemet ezer nemlgaiban. Szép volt hinni... htnnt... hinni, szavakba vagy szivekbe megkapaszkodni erősen t ugy repülni a végtelenbe... Szép volt lehullani ia, Uram, dacosan a deresedre. Es most megvallom: — tátod, mégis más Embert, más Világot hittem magamnak, amíg futotta a ntítm, a könnyem I Gyönyörű vott, Uraml megérlel Nem tudsz agy remi érte, hogy százszor meg ne köszönjem I Bsrbsrtts Lajos
Állásnélküli tanítók és tanítónők figyelmébe
Zala vármegye kir. ^taitfelügyetiijo felhívja mitidazjkal az állás nélküli lauitókal és lauitönöket, akik m-w állami elemi iskoláknál óhajtanak elhelyez1, \'kedni, hogy az alkalmazáshoz szükséges kérdőivel a kir: tanfelügyelői tnva. lattól kérjék sfazt k\'töhn-J a bejegyzett adatokat igasoló okmányokkal agyait a kir, tanfelügyelői \'hivatalhoz lerjesz. szék be Közwtlehül a tankerületi Tíi-igazgatóhoz való beterjesztés mellőzendő. Külön kérvény b-\'adása nem szükséges, ( i
Zala vármegye területén lakó állás nélküli tanítók és lanitónök kizárólag ide adhatják a kérdőíveket és mellékletei! még óbban az i\'setbcn *s, h* más várra ugye va#y ntfis tankerület Icrfllctén óhajtanak elhelyezkedni, libben az esetben a tankerületi kir. főigazgató a kérdőíveket átküldi a* lile. tékes tankerület; kir. főigazgatóhoz.
Figyelmeztetnek az érdowelipk,. hogy a közoktatásügyi mlnisztcrlwz bVadoU kérvények vagy kérdőivek ez évi *Rzep-icmbcr 30-ával hatályukat vesztették, tehát a kérést —- a kérdőívvel — rrüw-denkinelc be kell adnia, mert október 1-töl kezdve a tankerületi kir. föígaz-gató csak a hozzá beérkezett kérdőívek alapján fogja az alkalmazIptásl eszj-közöini.
A tengeri rendelet megelégedést keltett
A legutóbbi naj^oikban megjeleni rcndolkezétek érteJntébeOi mint vrae-irotes, a tengerit záp, alá liolyezték és íeppenugy, mat a bozanál, knuondo\'-\'lák a lennelök felajánlási köleíezctt iségút A késaleleket a tenwelyk legkésőbb november lüvig-kofceiíwek bejelenteni, d« addig is förgatfaiíbalHUiii, feldolgozni, vagy azzal egyéb fouiull.aa lendetkezní csak u liatóság engpdélyé-\\et szabad. A tengeri értékesítésével és ár mégállapitásilval az érdekeltek általában meg vaunak elégedve, (MVS)
IQ41. oktdber 6,
zalai Közlöny
6
FERENCJÖZSEF
KESERŰVÍZ
Megszűnt a noha-szölő
értékesítési gondja
A hegyközségi törvény értelmében i a noha, elvira, \'dclavárl szőtó fajiakat \' folyó évi december 31. után ki kell
Irtani.
Az italmérésí törvény szerint nz italmérésí engedé\'y azonnali haiáttyin. elvonható azoktól, nkik ezen borlajtá-kul hamis név nkatt hozzák for«a. lomba, vugy pedlg,;otello vagy ojtván v borokkal összeházasítják.
Tekintve, liogy folyó évbí-ii olyan úriűsi diiekilemiö sx&ölertnés várhat vidékünkön, hopy annak akár must, mini bor értékesítése a legnagyobb ne,-Miségékbe ütközne,
A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete
mád nz ország egyik legnagyobb és le^réKibl) agrár intézménye felismerte kídlmnazdáúik . nehéz helyzetet és Nagykanizsán, Horthy Miklós ut 35.
szám nlatf anyagi áldozattal nCm kímélve szölft Átvétel le\'epcl léU-sit«tt uzzal,, l»ogy direkttermő szö\'.ökvi ipari célokra (tehát nem bornak) fekásá roljon.
Örömmel hallotluk ennek a nagy gazda vál\'alatnak vidékünkre áldásos működésének megkezdését, írtért nem csak n gazdák vál&ról veszi le a nova termés értékesítési gondjait, hanem sok maKyar munkásunk juttal cgyUlőrc megélhetést.
Hasonló átvélei tdepekcl állítottak (ei még mindazon Iwlyeken, ahol nz óriási direkt termő szőlőterméssel kap-csotatban a sxöttt értékesítése a guz-dákuak gondot okozjilt volna.
Szőlősgazdáink megnyugxlhntiink, mert ezen szóvelkc.et felismerve) pjm.l-jaikai o legmesszebb menükig segíteni kíván rajtok.
UNGER-ULLMANN ELEK És TÓTH
VASKERESKEDÉSE — NAOVKANIZSA. „a
Hofherr-Schrantz - Clayton - Shuttleworth
Magyar Gépgyári Művek Rt. Nagykanizsa és ktr nyéki képviselete.
Ujabb vereségei szenvedett a ZMNTE
d vse—zmnte 52 (2:0)
Győzelmet nem vártunk, azonban mégis bosszankodva vettük tudomásul, hogy a DVSIí ugy győzött, ahogy akart. a dombóvári együttes egy }ó isapal \'nagyságuk. aélklU, ide lt sport szellem és az összhang elsőrangú a kék.rehér csapatnál. Ugyanakkor a ZMNTE-nél halljuk, hogy Islen-.s egy. srerflen nem \\«sz tudomást csapatának bajnoki mérkőzéséről. Baj van itt, baj van ott) Már több mint kft év átn zajló egyeiiellenkedés, ro*sz veze. tés ide juttatta a csapatot. Nem is vitás a DVSIÍ győzelme, hiszen azt megerőltetés nélkül érte ű\'. a ZMNTti hátsó szerkezetébeo nagy- bajok vannak. a fedesetsor é» a támadoaor* közti mélységes ür, soha nem hoznak eAdményt. Hossz a közútién védelem, is..
A DVSE beszorítja az ellenfelét. A ZMNTE védelem és fedezetek egy jó labdát nem tudnak elörcadni. a DVSE !1 gólhelyretek sorozatát hagyja ki, majd a 17. periben a közönség dermedten nézi Kfcs I. és társai rossz játékéi. Kiss egyszerűen Sch\\veil;enie.k ad labdát, nki gólba sőlál vele. 1:0. A 3* percben (.oda szédületes szaluul\'-r«Kása bombakéut vágódik a jobb leiső sarokba. 2:0.\'Sorral? A ZMNTE síig szabadul kt nélia u kcgycllen iá madógyOTAbőL
Félidőben szal>A hátramegy hátvédnek, farkas i. előre összekötőnek. Némi élénkség van a támadósorban, Kiss II. két kapuralovésc (gólszagul, okoz Izgalmat, de csak sarokrúgás Ifsz belőle. Kis II. és (.ytiricsek össz-láléka után Wohloer bombáz o ka-l\'i\'ba. 2:1. Egy pero múlva Bánhelyi }" gólt Bukove^ beadásából. 3:1. A ZMNTE védelem bestaktikája csődöt mondott. (,odn ismét SBnhOdíugáshoz készülődik u ZMNTE 10-osán. Most 1*14)1 egy szánaloflPJ iotW, de ez nem
akadályozza a kitűnő játékost egy ujabb bombaszabadrugásban. I .1.
Sehwcilzer üresen áll, remekül veszi n labtlál és kitör vele. 5:1. U>ána CoWiard lő szép gö l llerky áWuhWt-ból, am.l Urbán nem ad mi\'g. Térdeli, a 37. pércbea Kiss II. parádés
gölj lő kapásból fordulatból- a mér-közcs végéig még sokat bosszankodik a közönség.
Farkas II. nem tehet a gólokról. A két hátvéd (Kiss JJ Farkas I.) nem felelt meg u kívánalmuknak. A fedo-zclsorbun (Belé, C*erpes, Cxlndris) még Csorpes mutatott vuiafníl, e, két szélsöfedezi játéka smmi. lígy jó labdái nem tudnak leadni. a lámadós»,r-ban (.YYohljicr, Szabó, Kiss H„ (íyuri-csCk, Várady) Wohlncr kevé-s labdát kapott, bár ö volt a legjobb csatár, míg Szabónak nem Inl.\'gy összekötőiben. Egyszerűen sétál. Kiss II.-öl zseb-rOvágla a Itatoinios termelő Szeie,a. (íyurhsek jő átlag iátokkal nniUHko-zolt be. Várady játéka javuló. Általában a lámadósor mcgsinylctle a vé-de;«m és redezetsor rossz játékai.
Wimiiscli jó volt. A Yéde.em kitűnő. Korpád! és Szervez hálvédjátéku m«g-|e;cit. a (edezelsor ((ioda, Horváth 1. és II.) jó áltagjátékosokbJl tevődik ös*re A lámadósor fBukovecz, fíolL hard, Sthwcilzer, Uáidielyt Ucrky; érteke a gyorsaság. F.bbeu valamennyi isalár jcleskedcll. Külön totszi.;lt lián-helyi játéka, S<h\\v-ilz*"r gyors kitörései. 1 I
Urbán kisebb lubakul vételt s nélw miiith" mérlegelt volna. ~Je—n—i~~
A Vasutas csapat 5:3 arányú vereséget szenvedett Komlón
Az NVTK \'csapata vasúi-uaj. Komlón játszó\'1 és 5; 3-as aránybau vercségi.\'t szenvedett. \\ vasul védelme sem áüt helyzete magaslatin.
NVTEII.—Csáktornya! Zrínyi 5:0
a Vasút második csapata szép játékkal 5:0 arányban győzött Csáktornyán _ t\'
Alsólcndval SE —ZMNTE II. 2:1 (0:0)
Vízette Németh. Csak az nlsóleikt-vtmik jfltékot lehel iikgeinllten\'t. a ZMNTI-: II. iieni íiti meg it,.lg o mlk-wjdoszti\'ilyu csüpat mértékét sem. Ü6I-lövöjt: Varga, Németh\', Illetve Hour.
Levente bajnokság
SAtka Levente A. — Kereskedelmi Levente 4 : 3 (2 : 0)
Vezelle (iciciusór. a le\\*nU>bujiiokt nyiliny a Saskn csapat javára kcz. dődölt. I\'ompís Játékkal rukkoll kl mindkét csapat. a Sáska.[.évente meg. érdemelte a győzelmet Góllövők: Horváth II. (Lcervenc) (3), Horváth V., illetve juhász (2) cs Tura. Kilünlck: Horváth II., Horváth V., Mujzer. ill. Juhász, Kovács és Turn.
NVTE Levente B.—Sáska Lev. B.
8 : 0 (2 :0)
A\'fiatal Sáslot-Lévejite elsű játéka nem- sikerült. Az NVTE győzelme me^ériremelt.
Eredmények
IrcrcncvAros—Újvidék 13:2 (8 :0)
WMKC - Nagyvárad 2:1
(1:1) , . Szt«cd^-SalBTC 3:2 (1:0) Elektromos-DiMAVAG 3 : 2
)«! 1.)
Lumpurt—.Gamma 1:2 (3 :2) Újpest—Kolozsvár 5 : 2 (1: 2). Kispest—MÁVAG (i: 2 (3:1) Szolnok-SZVSE 2:0 (1:0) DVAC-l\'énzügy 2:1 (1:0) KSC—KTSE 2:1 (0:0) KHAC—-Hangya 2:2 (1:1) NSE-PVSK 7:2(1:1) Csáktornya—Apatin (0:0)
PBTC—PEAC 1:1 (2:1) SliTC-MSE •!: (I (2 : 0)
Rövid táviratok
A KORMÁNYZÓ ujobl> 4000 iwlgárl személynek adományozta a Nem^tve^ dcinii Keresztel.
PRAdA volt főpolgármcs teret, dr. Klapkát kivégezték.
BAHTALIS KA1.MAN v. k. őrnagy uz uj ankarai katonai attasé.
ROOSEVELT kelctáxsiai különineg-bizoltja Csungkingba érkezett, Csan^. kaisek láboniagy .azonnal [n|jadtu.
XII. Pll\'S pápa a Sacia Homana Hola, a legfelsőbb egyházi bíróság uj törvénykezési évének megnyitása alkalmából mondóit beszédéten a lia-zasság szenlséüéröl cnilékejfclt „igg.
HATVAN szovjet állampjlgárt letartóztatlak a svéd laitonai liatóságok, akik Slockliolm közelében liárom kisebb csónakkal érke-ztek nvéd területre.
A BUDAPEST*íelé tartó Szent Imne göz()s Ajjulinnál összeütközött vyy vontató motorossal s igy csak iWigy késéssel érkezik haza.
IRAK miniszterelnök* Boimtbol kapott érlcsülés szerint lemondott. BEKÉT kötött parii és Equadon.
A nyúlhús népszerűsítésére
a húsellátás fokozása érdekében ontz*., fios akció mdult a vizslatok szerint ugyanis- n nyúlhús igen magas lápér-tékÜ, Ízletes és rehérjetartalommal a legdúsabb lilist szolgáltatja.
1 :0
Magyarország- Németország
Teniszválogatottunk i : 2 arányban legyőzte a kitüntí német teniszezőket. Szop volt a két európaklasszis, Asbóth és Henkel párosmérközés, amely, As-hóth gyÖzeliné\'v(!l végződött.
— (Oyerektorne)
órákuat kedden és pénteken 3—4o« a gimnazmunben taitotnt, HoHő tanár.
Gramofonofcj h«ngletme«ek stb. I megbírható, szolid beszerzési helye: :
GrUnhut Elemér ,l",KtSt\'""\'
ESERNYŐT
eeafe
LACKENBACHER-nál
Yegr*BI
hortky aiktáfl-nt.
Az Or»á|os t-gétiaeavédalml SrOvttséa nsgykinlnal FlókiiBvettáge.
Pályázati hirdetmény.
Al Omagos KgéazaógvédaImi Siövet-ség Nagykanizsai Flékszövetsége három goíidozónííjelíílt)
Állásra pályáutot hirdet,
Javadalmazás: az Intézetben való termésxetbeDl lakás e< étkezés
Egyévi lolOItl Idő letölteee uUa az Intézőt gondoitkodlk a jelölt tanfolyamra való boosajtása IrAnt A lanioryam Ingyenes. A tanfolyom elvégzése után a Jelölt gondozónői oklevelet nyer — és alkalmazást kap.
a aajátkezüleg Iraodó pályázati kérelmekhez a következő okmányok csatolandók :
1. 18 életév botöltését Igazoló anyakönyvi kivonat.
2. Néuy középiskola elvégzését Igazoló bizonyítvány.
3. Ifiazolundé, hngy pályázó nem esik az 1039. évi IV. t.-c jORhatálya alá.
a 2. éa 3. a föltételek utólag la Igazolhatók.
A pályázati kérelmeket az Intézet helyt IlókszÖvetségénél kell benyújtani éa pedig azemilyeMn, vagy posta utján.
a páíyázaUhatárldű: 1941. év) október hó lMk«.
Nagykanizsa, 1941. október hó 4 ón.
Dr. Pálra Ferenc «« IntéMU ügyr. Uutkár.
\\
1941. oaldScr 6.
(Folytat** «* 1. oldalról)
tosságu értesülésekéi; fogja közölni. Ezeket az értesüléseit ama tanácskozások folyamán szerezte, amelyeket eiiröpal útja során különböző országok államférfiaival folytatott számos megbeszélése eredményeként szerzett.
De Gaulle Amerikával alkuszik
Vichy, október (> A Griugoire cimü franciauj«-
Spanyol repülőkötelékek Is
Berlin, október fi A keleten folyó nagy harcokban legutóbb spanyol repülőkötelékek is részt vettek és kivívták első sikereiket. Szovjet hadoszlopokat és gépkocsioszlopokat semmisítettek meg a spanyol repülők és véres veszteségeket okoztak az ellenségnek.
Hirek a tengerekről
Hio de Janeiro, október fi Szombaton éjjel az Atlanti-óceán déli részén rövid ideig tartó, heves ütközet zajlott le két ismeretlen hadihajó között, néhány mérföldnyi távolságban az Alagoas állambeli Muragoci, várostól. Az egyik hajón a világítás kialudt, nagy füstoszlopuk szálltak fel a hajó testéből. Azt hiszik, hogy a hajó elsüllyedt.
Ituciius Aiiv.s, október fi Tengerészeti hadgyakorlatok közben két hadihajó, tíz A.dmiraute tirown cirkáló éa a Corricntes lorpCtíJzuzó! összeütközött. A törpe dóíJuzó elsüly-
srig közli De Gaulle nyilatkozatát, amelyből kitűnik, hogy De Gaulle hajlandó a francia gyarmatbirodalmat áldozatni dobni az angol törekvéseknek, amikor kikötőket ajánlott fel teljes oi-nizmussal Amerikának. Hogy az Egyesült Államok kormánya milyen álláspontra helyezkedik az ajánlattal szemben, arra vonatkozó hírek egyelőre nincsenek.
küzdenek a keleti arcvonalon
lycdl, a cirkáló egyelőre még a via szilién tarlja magát
Szigorították a zsidóellenes rendelkezéseket a protektorátusban
Prága, október 0 A birodalmi védnök elhatározta a zsidókra vonatkozó eddigi ivmlc]kez(í-sek megszigorítását Azonnali hatállyal bezárták a zsinagőnákat és Zsidó Ima. házikat, mert « jvndbontó elemek ott szoktak fryülekezm és inegbcszéiii terveiket Szbjoritottak egyéb leudelke. zéseket is Egyebek közóit elrendelték azoknak az Internálását is, akik tóéba állnak a zsidO*jO>t viselő személyCk-kcl.
Egyre nŐ a nyomor és elégedetlenség Leningrádban
Helsinki, október C A fiim csapatok tovább folytatják
sikeres előnyomulásokat. Jólértesüit körökben kijelentik, liogy I.eicu^rádot szüntelenül bombázzák. A hinvi "putt-lov müvek, amelye* 30.000 mKiiikiVsl foglalkoztatnak, napok LM lángokbJii állnak, Egyio nő a nwimor és elégé.
dclh-iiség az ostromlóit városban. Német részről közlik. liogy egy (ontod helységet Szenlpé-érvár körzetében el. foglallak. r i
Hull államíiíkár megerősíti a White amerikai hajó elsüllyesztését
Washington, október fi
Hull amerikai államtitkár megerÖKÍtetto az I, C. Wlúje nevű amerikai olajszállító hajó elsüllyesztéséről szóló hírt. Hull államtitkár hozzáfűzte nyilatkozatához, hogy függetlenül attól, hogy a Whilc milyen lobogó alatt haladt és függetlenül öttől, hogy ezen útját kísérő hajókkal együtt telte meg, minden népnek joga cvan az ilyen támadások elleni hatályos védekezésre. Az efféle támadások a világ le-igázásának, vagy legalább isaz erre való törekvésnek egyes moz zanatai, A nemzetközi jogot
meg kell változtatni abban az értelemben, hogy az egész m-lágot megkímélhessék az ilyen támadásoktól.
IhiU kijelentette, liogy az Egyesüli Államok minden vonatkozásban olyan politikát követ, melynek alapján Nagy. bn\'unuüát a szükséges anyagi támoga-tással scgillietik. .Ha azt rabndaiiánk, hogy semmit stfcnj lehelünk, — inbn-dotta szórói-szóra Hull \'áttimtilkár -, mert az elsüllyesztett hajók közai né-liány semleges logobó alall futott, akkor az Angliának nyújtható segítség minimális keretiek közé zsugorodnék.*
Me^h^. rádiókészüléket
forduljon bizalommal
Szabó Antal
Ffi.uli Ollóiéhoz,
ahol válogathat:
Orion, Philips, Standard, Sietnem*, Eka, Telefunken
gyárak legújabb szebbnél-szebb kivlteltl modern készülékeiben. Ollflan b»mut»tá»l
Részletfizetési kedvezmény I
A Movjet légltlottn iomJ«l. (Foto RDV.)
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra ls a
DRÁVAVŰLGYI-nél
Sugár-ut 2.
APRÓHIRDETÉSEK
r
ohhMé, a> iméhiu étUmtjém la
iiiii K -ii\'ar. ml»Mm Wváhbi no 4 W.U.<
Fiatal, Ugye* vlHan*axarela*aeaé-
*et felveszek, Orltnhat Elemér, Deák-tér 2. 3139
Parfekt magyar-nÉmet Intelllgeni arileány elhelyezkedne egy-két fiatal gyér-inelt mellé nevelőnőnek, esetleg anyabe-lyetxinek. Jelige: ,Flnomlellty\\ 3154
Jól ÍÖzŐ mlasteaea-azaktcsnőt felvesz november t-éie Adler hentesüzlet. 3155
I^UCAS-OzUoTHELYlSÉO
Kelta axaba luidgisoba» és mellék-
helylségekbél álló lakisi, esetleg ntodeifl magínháiat keresek október vagy november I-ére. C!m a kiadóban. 2910
UJOlJOtVtlM
Saemavayj a gyíimölceplaclél l\'öut 16. síimig elveszett Becsaietei megUIiM
e>m ellenébea adja le a Nemietl ba. 31»
TÓflUaaaaláa 600.000 tégU valétére (elvétetik. Clm: Pscsal Első Téglagyár. Pacta. 3156
FOBxerkareahadS.safléa1, akt a
katonaiigtói most szerelt le, aionaalrs il Uit keres, am i kiadóban. 3159
AD AS-VÉTEL
Mindennemű haaaaált rnhát, cipőt veszak, hivásia híxhoz megyek, Wuscfier Béláaé, Telekl-ut 52. S081
Klafa egy klfogaatalan állapotban levA SalgóUrlínl gyártmányú kéhtknis Perpetuum öatöttvat, 152. nagyságú saait-aéiyhn. Érdeklődni leheTKinizsi u. 58 , délután 3—5 óra között. 3139
UJ modern ebédlő, azalontükör, Sláger varrógép, (osztott tol] •,•«*. Siemerc-
Ulca 3, 3157
Síremlékeket,
ttrhttttt twralttasl, tftl lalttaSnl
szakszerllen ós legolcsóbban
KOVAOS JÓZSEF
kfllaragómesteroel, Klrály-utoa 83.
*««» ,;,.«d«k-,.lul.. Tűlolon 615.
I- uiÜlSllllil —I
I MlndmU • Utji awtrtedOAN | j| «• Ivwnotail iim nm kai J
ZALAI KQZLÖaV
POMTIKAI NAPILAP. Klmljn: „KHiguiuAll B. T. Ibaykl.lt«*.
1\'iiUilOa klmlú: Zului Káraly. Nyomatott: > „Kliiaiduiil R. T. NagykiaKM" :il •yMttlttM Nwkulitia.., . (Nyoimluoil\'lulul: Z.lnl ll«i«W
81a évfolyam 229. Mám.
Nagykanizsa, 1841. október 7. kedd
Ami 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
gierkeaztoeéR éa kiadóhivatalt Fóut fi. sxAm. Bzarkesztdaéal éa kiadóhivatali telelőn 78. az. Megjelenik minden hétkouap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlte Lajos
Előfizetési ara: egy hónapra 2 Donna 80 tUléav
negyedévre 7 penEÓ 20 fillér. Egyea szám i hétköznap 12 Ilii., szombaton 16 öli.
Életbe lép a tájvédelmi törvény
A hi\'Isö megújulás és reforih-miinka egyik legfontosabb eseménye a fafvédclmi törvényjavaslat végrehajtási utasításának* közzététele. Ez a végrehajtási utnsitás a második zsidótörvény óta a legenólyesebb és mind az eddigi zsidó törvények, mind1 pedig q külföldön érvénylHsn levő bizonyos rendelkezések szigorúságát túllépő intézkedés a magyar faj tisztaságának megőrzésére, A mostani rendelet, a mely október llWn lép hatályba, a házassági, illetve faj védelmi törvénynek a zsidókérdéssel kapcsolatos részeit hajtja végre.
Tekintve, hogy Magyarországon immár törvény tiltja zsidók és neinzsidók házasságát a házasulandóknak igazolniok kell származásukat. Ezt azonban oly módon engedi meg a törvény, hogy a keresztény házasságkötések útjában ezután se álljon akadály és hivatalos formaságok ne nehezitsék meg ü család-alapitást. Epi>en ezért azok a személyek, akiknek nagyszülőik közül mind a négy, vügy legalább három legjobb tudomásuk szerint kereszténynek szülőt adnak. A keresztényeknek\' tol a dnak. A keresztényeknek tehát okiratokat csak akkor kell Tel mutatniuk, ha származásuk tekintetében kétség áll fenn. Természetes, hogy a nyilatkozat súlyos büntetőjogi felelősséggel jár abban az eselben. ha a nyilatkozatot aláírók legjobb tudomása ellenére vallolta magát kereszténynek.
Az uj törvény legszigorúbb rendelkezése az, hogy vegyes-házasság zsidó és nemfc\'sidó között többé nem\' köthető. Az október 10-e elölt kihirdetett házasságokat november l-ig még meg lehet kötni, illetve a kihirdetést nem kell megismételni. N\'ovember l-ig igazoltntási kötelezettség sem áll fenn ilyen esetekben. November 1. után azonban tilos a keresztény-zsidó vegycsházasság. A kereszténynek számitolt félvérck-nck azonban két keresztény nagyszülőjüket igazolni kell.
A házasság kérdése mclletí rendezi a végrehajtási utasítás !1 fajgyalázás üldözésével kapcsolatos kérdéseket is. Ennek büntetése öt évig terjedhető börtön. Ugyancsak Öt évig terjed-hclö börtönbüntetés jár annak, aki a tilalom ellenére köt házasságot. Végül ugyanilyen erélyesen sujt le a törvény arra a polgári tisztviselőre is,\' aki lil-lott házasság megkötésében szándékosan közreműködik. A végrehajtási utasítás e . kérdér seken felül rendezi az erdélyi szombatosoknak\' fajvédelnu
Megélénkült az afrikai hadszíntéren a német és olasz harci tevékenység
Vorosilov fia német fogaágba került — Megkezdődött a német-angol sebesültek kicserélése — Az angol lépés Afganisztánban — Halifax angol nagykövei szerint a szovjetháboru Amerika és Anglia háborúja egyaránt — Roosevelt válasza a Japán miniszterelnöknek
480 német éa 4 magyar menekült érkezett Iránból Budapeatre
A német vezéri főhadiszállás jelentése szerint a keleti lámadó hadműveletek sikeresen haladnak. A szovjet partraszállási kísérletét Szentpétervártól nyugatra meghiúsították.
Az ellenség sulvos veszteséget szenvedett,
Több zsúfolásig megrakott hajót elsüllyesztettek és megsemmisítenek 22 páncélkocsit. A német légierő szakadatlanul bombázza u leningrádi katonai berendezéseket. A Haiti-szigetek ellen végrehajtón hadműveletek során nemet aknakutató hajók szovjet ütegeket lőttek és elhallgattatták azokat.
Afrikában Is megélénküli a tengelycsapatok tevékenysége.
különösen Szuez ellen intézlek
hatásos légitámadásokat. De Tobruk, Marsa Matruh és Szidó el Barruni ellen is megélénkült a légi tevékenység. A sollumi szakaszon több foglyot ejtettek és sok fegyvert zsákmányoltak az olasz és német kötelékek.
Meg kell emlékeznünk az angoloknak ujabb francia t\' hajó elleni támadásáról. A Théoixliilc GauUUer francia tehergőzös gabonával megrakodva Görögország felé tartolt, mikor az Égei-tengeren egy angol lengeralatt járó megtámadta és elsüllyesztette. 13 francia lengerész életét vesztette. A hajó teljesen ki volt világítva és a gabonát az athéni élelmiszerhiány enyhítésére szállította, Az angolok eljárása miatt nagy a felháborodás Görögországban. .,
Megkezdődön a német-angol sebesültek kicserélése
Zürich, október 7 A Londonból érkező legutóbbi jelentések szeriül Németország és Anglia közöli a súlyosan sebesült hadifoglyok kicserélése ügyében
létrejött a megegyezés. A kicserélés ma kezdődött, és Xewhuven és Dicppc kőzött bonyolódik le.
Bern, október 7 A német és angol kormány közöli létrejött sebesült-csereegyezmény erielmében ma reg-
gel 5;30 órakor 2 angol kórházhajó indult el Newhaven kiköJ-töjéböl. A hajók 10 óra 30 pere-" kor érkeztek a francia Dieppc kikötőbe. A súlyosan sebesültek kicseréléséi hétfőn rádió-üzenetváltás előzte meg. A német állomás hívójelei adott le Londonnak és ez a felhívás hangzott cl :
— A német kormány a brit kormányhoz !
Az angolok csakhamar válaszoltak a német üzenetre.
Angol-szovjet ultimátum Afganisztánhoz
¦ , ¦ Vichy, október 7
Newyorkon át Kabulból érkező jelentések szerint Afganisztánban körülbelül ugyan-
olyan helyzet van kialakulóban, mint annakidején/Iránban. A Newyork Times \'ankarai, ka-buli és teheráni különtudósitói-
nak jelentése szerint nz nngol —szovjet nyomás napról-napra erősödik s a la])
ultimátumszerű angol szovjet jegyzékrőt tesz említést, amit a kalmli kormánynak átnyújtottak. Állítólag a jegyzék szövege szóról-széfra megegyezik nz iráni kormányhoz annakidején eljuttatott ul-Umátummal.
A berlini külügyminisztérium ezekkel a hírekkel szemben nem foglalt állást s kijelentették, hogy jelenleg nincs semmi ok arra, hogy az afganisztáni németek hellzeléröl nyilatkozzanak.
Ankara, oklóber 7 , Itteni politikai értesülések szerint egyre nő a nyugtalanság Afganisztánban. Az angol katonai hatóságok nagyarányú elő készületeket tesznek Hátai határában. A szemtanuk kijelentése szerint szokatlanul nagyszámú katonaság vonult fel. úgyszintén óriási tömegű hadianyagot szállítottak.
Romából vett jelentés szeriül az iráni kormány miniszterla-\'nácsol tartott és elhatározták, hogy a kormány benyújtja lomondúsát, ha nem sikerül az iráni közigazgatás szabad gyakorlása és az angol nyomás* nem enyhül.
M •astmmlaltettek a tf/i\'ró\'jtí terhit,ír61 Bulgáriába behatolt bandákat
Szófia, október 7 Mini hivatalosan közlik, a tráciai bolgár hatóságok az (Folytatáa\'a* 5 oldalon)
szempontból hovatartozását is. Eszerint a szombatosok nemz-sl-dóknak tekintendők és erre nézve az igazságügyminiszlertől kérhetnek tanúsítványt. Ugyan-tank a végrehajtási utnsitás intézkedik a házasság megtámadást okokat kiegészítő rendelkezések hatálybalépéséről. Eszerint megtámadható a házasság, ha az egyik házasfél a házasság kötéskor már gyógyíthatatlan elmebelégségben szenvedett . s ezt nap fél nem tudta.Nyil-
vánvaló, hogy ez az intézkedés is a fajvédelmi szempontok fo-kozollabb érvényesítését jelenti — egészségügyi vontdon.
A távolt harciereken most egyik döntő jelenete zajlik le annak a minden eddigi világtörténelmi méretet felülmúló harcnak, amely a keresztény és nacionalista Európa és a bolsevizmus közölt folyik. Magyarország mind a harctéren, mind gazdasági erőfeszítéssel ugy veszi kí részéi ebből a küzuelent-
ből, amint azt keresztény és európai mivoltunk megkívánja. De ugyanakkor egy percre sem áll\'meg a belső reform és megújulás munkája. Az a faj védelmi törvény, amelyei a Hárdossy kormány "rövid \'iiégy hónappal ezclöll a tőrvényhozás elé terjeszt elt, annakidején méltán kellett világraszóló visszhangot, immár eleven joggá és élő valósággá lelt.
(l-Q-)
ZAUAt K02tON?
1941, oMóbtr ?
FEW*! S7ŐVETBEK IS !
Állandó ufUoruaMek liótUö<<i«p(ilion Badaci I. Ml*4tAa
é$0 Ebrtsxtő, torna. — 700 Hírek, ke /.Ivóién vek, étrend, hanglemezek — 10.00 Hírek. — 11.10 Ne-mzetköM víz-jaizőszolgálat. — 12.00 Déli liaraug-sió. — 12.40 Hirtk — 1320 Időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. — H.3U llirök — 14.45 a rádióműsor is merle-tése. — 15.00 Aríolyaniliirek, piaci 4rak, é^ihísiéiírilí.16.45 Időjelzés, idöjárisjeientéí, hírek, - 17.00 HUek szlovák és ruszin nyelven, — iy.00 Hírek magyar, néimei éti román nyelvid! — 20.00 Hírek (Budapest li.) —
21.40 Hírek, ídőjárásjelentcí. .— 23-00 HLrek német, olasz, angol és francia njtlWo. ~- 24.00 Hírek.
•UOAPKST l.
17.15 Hanglemezek. — n..">0 Beznák Aladár dr. előadás*. _ 1815 I»eskó /olláu orgona.. — 18.40 Fe-olvasá*, — 19.20 Malcslncr Béla jflzz-zoiigoi» szamai. — 10.35 Thurj Zollali eltüzelése. — 20 Hanglemezek. - 2030 ti. Hélhy Pál előadása. — 20,45 Itádió-zenekar, — 22.10 Manuel de JJUuiou 6aeke), Stliymmel Miklós tánczene), kara é* a Kajfcózcnekar. — 23.25 Hangieniezek. ,
Szerda
BUDAPEST I.
10,20 Szentgyőrgyí Elvira előadása. — 10.45 F*k>lvas4s..-.". 12.10 Hangié-mezek. — 13.30 ííádíózeiiekar. - 15.20 WCidinger Ede szalonzenekara, — 10.10 Dr. Malolay Tibor előadása.
17.15 Ilörőmpö Janka és Tel.kí Sándor magyar nótákat énekel, kíséri Farkas Béla cigányzenekara. — 1K Dr. Tarr László e.uadása. — 18.20 Hoiivéd-műtíor. — iy.2ü\'Az Operami/, október 7-i előadásának kozvedté» hangfelvételről. ;.A bo>ygó hoilattdi\'. Dohai! három Jetvonásban. — 22.15 Csorba Itawö cigányzenekara és Unitola Ede lánczcuckara.
BUDAPEST 11.
a rendkívüli események miatt műsort egyelőre «*m ad. .
A szokásos Lavante félor* Így ezentúl Budapeit \' I. műsorén scombatoa deleiéit IA1 12 órakor kwz.
— Naptár: ¦ Október 7. kedd. Rom. kat Rózzafüzer, Protestáns Amália, tu. Thliri hó íti.
A vese, a húgyu(ak és a prosztata megbetegedéseinek kezelésében regééi éhgyomorra egy po-tiántyl természetei „Ferenc Jözael" keuerüviz gyakran nagyfontosságú ozolgáJalot tesz azáltal,, hogy igen könnyű, lágy azékUtülúst bUtosit és az egész anyagcserét előmozdítja, Kérdezze meg orvosit I
A nagykanizsai iskolák
október hatodiki kegyelete
A magyar ifjúság az Aradi Tizenhárom emlékének
A Zrínyi Miklós Irodalmi é» Művészeti Kör rendezésében lefolyt szép kegyeleti és hazafias ahneépség után a kanizsai magyar ifjúság is méltó niódoli áldozott a nagy vértanuk emlékének
A piarista gimnázium
Virág Benedek Önképző Kőre a szentmise ulán az intézet termében áldozott a Tizenhármak emlékének. Ott volt Ba\'rta István intézett igazgató és a tanári kar is, A Magyar Himnusz eléneklése ulájo Safeján beners V. <>, 1. nagy ^lőadókeszséggL-l szavalta el cft. v*di László költeményét; Bam be. nyékből. Kovács József V|H. o. t. mélycnjárö gondolatokkal átszőtt szép ífnnepi beszédbe" méltatta a nagy nap jelentőségéi i* a vértanuk lieroizmu-sál. Horváth Mihály V. o. t. Sajó Sándor: Játék cimü alkalmi kóltcfcjf5-nyét szavalta el sok bensőséggel. A kedVVS intézeti \'ünnepély a Szózht hangjaival ért véget, amit a Kör tagjai énekeltek pompás belanult-áttf-aWl . i
A Notre Dame leánygimnáziumban
díszes közönség jelenlétében áliloz*»ll az Önképzőkör az nrttji Tízen bánnak emlékének. Az Intézel énekkara a jji. xzckeggyel nyilolla meg az űnucpéiyl. Utyay l\'lroska IV. o. t, (iyóni ííézu kölleniéJiyél, öröme van a pacsirta-nak. szavalta sok OlO^g^gg^, Holla Mária VIII. o. t. ünnepi beszédben méttalla " nagy napol szép le.készüiti-seggel és eiöadókészsétjBel. Egres&y— Vörösmarty; Szózalát finom stilusf-érzékkct zongorán előadták H<\'iger Hona VII." o. t. és Szcnten\'diey V. VIIlt p, t. Kedves volt Tóth Magdolna IV. ti. I. szavalata, aki egy alkalmi kölUv inényl adotl efö. Megkapó volt MZ intézel énekkarának Gydzzjjs magyarvik
dmű éneke. Krcystuiger Marianna VIII, o. t. Erdély visszafoglalásámik gazdasági és p,j|ilikai jelen [őségéről larloll ezulán ligyelemrcnié.tó, széped kidolgozott előadást, A kitűnően sikerüli kegye.cli ünnepély a magyar nemzeti imádsággal ért véget.
A köxtpkeresktdelmi iskolában
a teljes lanárí kar részre leiével emlt}. kiteli meg a hagyományos bensőséggel és újszerű elöudáslc-rmáyul üí iíju magyarság uklóber 0-ról. Az elmúlt évek Ünnepélyéitől eltérően az idén iifm Ikisszu beszédekkel, hanem nz egész intézel ifjus;\\ga szerepéit egy mcslerien összeállított és betanított szavalókónis keretébe^.
a szuvulókórus nágyözerüed kidoin-boritotla a zsarnokság és a lelkesedés összecsapásai, a dicsőséges küzdelem utáni elesést é.s a rizt,ntiáronti hős\' halálának fájdalmas hatását.
...Mii jelentett a mug>\'arsiignak az aradi Tizenliámmv Mindent. A szabadságol, a hitet, a jóvŐtl De amint a léi után eljött a tnvtísz, érkezet^
meg a magyar íeltá>n«dái is. A Tlzen-háfdin bus tábornok nem halt i«.\'g hiába. Emlékükre megdobbanlak a magyar szivek, dobbanásától megtorpant az oszlrák zsarnokság. Kijött a k,evezés. A magyar újra szabad K\'lt.
A szépen fejlődő énekkari és sza-vulökúrusl Ivankovils 1-ervnc zeneiskolai lanár \\ezelle.
. A polgári iskolák
növendéket az intézet udvarán közösen rendezlek hazafias ünnepélyüket a Tizenhárom megdicsőült ttro\'ékeza lére. ott volt ugy u leány, mini a Lig-iskola teljes huiári kaia, igazgatoikk.il, olt számos érdeklődő szülő és tanügy-barát ís.
Az ünnepély a Magyar Hiszekeggyel vette kezdetét, amit az latestet énekkara adoll elu. Baossa Erzsébet IV. o. t. Móra-versei adott elő kőzvetisn, szívből jövő érzéssé,, Sz.\'recz FenBnc IV. o ,1. ni ni.[üt!.i az ünnepi beszédet, aki a márciusi ifjak tüzével méli-talta a nagy időket és az aradi héroszuk áldozatos tia&ifiságát és meg. ilii sőülését. Majd az intézeti én-kkar íiárdonyi gyászkájitusát aitta ejő a tőle megszokott szép bvtauultsággal és pre-lizilással Kelt ing Ferenc tanár, kar-Haáy \\czeiése mei^ítt Bakonyi (lyörgy IV. o. t. Sziklai: Október Ü. cimü köU teményét szavalta el szép hangsúlyt hordozással és Icndütellci. A szépen sikerült hazaliiW üim-.\'pély a Szózat akkordjai melleit fejezódóll be.
Az elemi iWólákbzn
ntindon körzetben melegen ünnte-i^t. lék az áldozatos magyar hazaszeretet és szitbaságliurc nagy vértanúit. AÜn-denütt méltatlak magyRrsag-swrételü-kel-és ünnep; iiiéllidásukbaii kicsendült az uj vi.ágmid uj magyarságának
BCÜh -MT.tía ÉKSZERT, i* US* SZEMÜVEGET ^S&Jrt!?1 ZSOLDOS OVULA íríioiirtf, rtraríiz h ifámttxtfotál
J\'ű ut 8. (a Korv.ns-siAlfodiYHl uambati) " ZUOtingu Or*-, iktttf *• l*U»«t)ivll6.BiLihtly
szenl fanatizmusa: Mindent a Hazaérti A Haza mindenekelőtt és mindenek, fölött. Az ünnepélyeken ének (-a sza. valalok .¦Kerepeltek.
A nagykanizsai leventék
a Rozgonyi úttal tonialcremWen lüdoz. lak az uj kor szellemének meg[el0. löen, szép ünnepi kerenjen\' u dicső vértanuk emlékének. Az iíju magyarság képviselői oltárukhoz \' kell hogy jöjjenek áldozatos magyarságot, legendás hősiességet és magyar da(„t a zsarnoksággal szemben tanú ni. ,\\z aradi vesztőhely glóriás sugarai kell hogy átitatódjanak a fiatol magytöok szivén. Benedek főhadnagy, az uj, pa-rancsnok izzó tnagyaréág^a gyűjti be-szédben példaképfii áhította a Tizejj. hármak hazaszeretetét; Az ünnepélyt szavalatok és a kih\'úlő levonlézcnokjr zeiieszámai egészilétték ki. «
A szépen sikerüli ünnepélyen ()tl volt a teljes oktatói testűiéi\' is.
Oktobir 6. Klskarfizstn
A kiskaidzsai Jewnlék rasí\'unáp dél-elölt lartották kegj\'etéti ünnepüket u l.evenlc \'otthonban. Széintdvary László föoktaló ünnepi beszéde me;«iz szívből Jött magyaros beszéd volt. Az ősök katonás szol leméről, az ífjusáí követendő példájáról beszéd Bogonyaí Antal, valamint Honiál Antal\' sravalti-tai araliak .sikeit. Az ünnepély ü Szó-zal ciéneklésével ért ve>l.
Az aradi Tizenhánnak kiontott Véra gyulassza szent lánggá nz ifjú magyarok szivét, mc;y olt árt űznél héroszok luélosodjanak;..
hÉ Országos Katolikns Nagygyűlés további \' dlssfilósel
A Vatikán lapja részletesen fo^lalbtizlk a budapesti Katolikus Qnriepsegekkfcl
.Az Országos Katolikus Nagygyűlés JI. tiyilvános ülését nevezetes évfordulók alkalmából való megemlékezéseknek szentelték. Czlífra Kálmán biltar-megyoi loispáp Szent László királyról emlékezeti meg. Kelemen Krizoszlom pannonhalmi főapái :> tatárjárásról beszélt. P. Üőhle Kornél Boldog, Margitról szólotl és ismertette a sze,nlléavatási por mai állását. Kápo.sváry flyörgy kaposvári polgármester a Hcrum Nova-rum pápai enci,klikával foglal-
1 . BART A MIKSA
í divatáruüzlete
?\\ Bazár-udvar á ¦
¦%* Telefon 395\'. *
között és nz! fejtegette, hogy XIII. Leó pápa a liberalizmus közveszélyes elméletéivel fordult szembe, iiihUior \' kiadta alapvető szociális körlevélét. A bíboros hercegprímás köszönő szavaival ért véget a gyűlés.
Délután a? Innsbruckban végzett papok találkozót tartollak, f> órakor pedig női diszgyn-lés volt a Vigadóban. Az ünnepi beszédet Glattlelder Gyula Csanádi püspök mondotta. ¦ Fél Ö-kor a görögkaloljkusok főiskolai internátus egyesületének volt a diszgyülése, tél 7-kor a Katolikus Ifjak Országos Egyesülete székházát avatták fel. Kste fél 8-kor pedig a férfiak .tartottak diszgyülésl a Vigadóban.
A magyar katolikus ünnepségekkel részletesen foglalkozik a Vatikán lapja, nz Osservalore Homano, az Avvenire pedig az ünnepségek gazdag műsorát közli.
BÚTORT Z
•aüiOiletben Gábor mansztaloMt«
lesíM1 *ügf \'ttstdtSiik
1941. oVtdbw 7.
ZAIIA\'I KOKI.ONT
MÉRLEG
P linden méretben Bukásért jadtii
SGBOLCZ lAliOS
mérlegkészltft- mester
Nagykanizsa - j
Eötvös-lér 30. siár
Borbély Gynla pallnl tanító bncsnzlatása
Meleg, bensőséges, szerctelteljefi fia. ncpe voH vasárnap palin községnek. y> évig működött palinban Borbély (íyuja tanító odaadó ügybuztfósággal; in\'cg in-in torpanó K-t kezdéssel, fívtizc-ttok áldozatos niunkáját köszönt;- még Palin község .nyugdíjba vonuló oépne \\o|öjéiiek. Az ünnepségen ott volt a község apraja-nagyja. OU láttuk Somogyi (Jyula földbirtokost, a Máltai lovagrend tutiját és csafádját, Hubiul Károly ny MAV főmérnököt és családját, Füó Ferencet, a Nagykanizsai
Járás Tanítói Körének elnökét, a község elöljáróságát viléz Horváth Sándor\' körjegyzővel, P. (iulyás Gellért fe-icmes plébánost, Korenlsy Jenőt a vidék tanítóságának képviseriében, stl>.
Az ünnepség az őszinte lisztednek könnyekig megható m«gnyilafkozásn volt. Öregek és gyennekok, nők és férfink egyfonnán rnegkönnyestélk la-ui tójukat btii-siiz tatásának lefolyata közben. \\ \' ."\'
Az ünnepség a Himnusszal kwíjő-ilött. Majd Somogyi (iyula földbirtokos mondott őszlnle köszönetei a biicsuz) látottnak minden munkásságáért, 32 évi áldozatos működéséért,, átnyújtván neki a község-közönségének ajándékát, egy szép — a 32 évet megörökítő feiirásos — ezüst doboz! Vitéz Horváth Sándor a kultúra hősét, Filó
Ferenc a példaadó kollégái ünnepelte Borbély (lyula működésében, rámutatván mindketten- az .Iskolából kiáradó munkának hazát építő, népet művelő, lelkeket sze\'ídUö áldásaira az ünnepeli liosszu tcvŐI*nykedéso:b<Mi. P. (iuiyas deliért u va\'lásos éfiet, az egyházához hűséges ragaszkodás ,a m;n-deimél nagyobb nevető hatású cme\'kc-dell családröi hivaUstu*tiának a nép élén való meg hordozása áldásos |líl-dájáért, az iskolában és Iskolán kívüli érdemekben szép életfelfogása tartalmasságáért, ebben mepnyilváliuló népneveléséért mondott köszönetet a palim Szent Alltat egyházközség nevében . A levenb?k nevében ifjju vitéz Horváth Sándor joghallgató, növendékei nevében Váskuti József mondóit szlvbÖl jövő köszönetet. Azf álér-zelt hálának és .nagyrabecsülésnek Őszinte kifejezői voltak azbk a szép versek is, melyeket Horváth János és Horváth Anna tanítványai mondottak cl a felnőtteket könnyekre indító hálással. A metegségteljes ünneplésre Borbély Gyula meghatottan mondott; köszönetet. Elmondotta, milyen lelkesülő elszántsággal jött ö községébe. Nevelni, építeni, alkotni akart. MIfiden munkájában megalkuvást nemi tsmfcrő elszántság vczello. Nehéz\'\'volt á hosszít tanítói \'idő, dc u munkában mindig drága édesanyjának imádságos lelke, meg a legnagyobb -Tanítónak, a Megváltó Jézusnak szeretete vezette, es segítette, p.desanyja példája, a Megváltó kegyelnie erősítették a rögös életpályán. Abban a tudatbán buesuf-zik, hogy a 32 évi működés Istennek dicsőségeié, községének javára, népének emelésére és péld a adására éli.
Tanítványaival Cgyűtl szüleik is könnyes szemekkel köszönteik meg Borbély Gyula áldozatos munkáját.
Borbély (iyula paUni működésének emlékére az ott épülő kápolna alapjára 200 pengő adományt adott.
Ezen nemes letléért a pulini l\'á.luai Szent Antal egyházközség elnöksége izuloii mond bálás köszönetet.
Mattrdé nyitva r»*(r»i i órától «•\'* "ériig (hftttő, szerda. nént«k dóIuUvu
91 balatoni törvény- és kultusz megoldására alakított előkészítő bizottság ülése
Megválasztották a szakbizottságok tagjait és vezetőit — Az elkészített balatoni törvényt hartnlnctagu gyakoriali jogászokból és szakemberekből alakított bizottság tárgyalja — A közlekedést és közellátási külön szakbizottság Intézi - Nagyarányú intézkedéseket tett a bizottsági ülés
Nagy \'érdeklődés mellett tartotta tneg !1 balatoni (örvény és kultusz megoldására alakilptt előkészítő bizottság ti városháza tanácstermében vitéz Bentzik Lajos m. kir. kormányfőtaná-esos elnöklete alatt rendes illéséi, ahol\'ine«gyfSződhel tok abn-latonparti birtokosok arról, hogy a balatoni kérdés megoldású felé fiatalinas leplekkel haladnak a murikáintok A ba-latonparti birtokosok minden érdeklődésért\' megnyugtató Felvilágosítást -adott az ügyvezető, így megtudtuk azt is, hogy a balatoni ügy szervezkedése inijF den furctfítel.epon- szépen halad előre. 15—15 tagú kirendeltség látja cl a szervezési munkálatokat a zalai és somogyi oldal mindenik fűrdölelcpén. Budapesten pedig .r)0 tagu bizottság fogja végezni a szervezési munkálatokat, valamint a megoldásra vára nagy feladatokat. , A gyűlésen képviselve voltak Nagykanizsa város élenjárói. Az elnöklő vitéz Bentzik Lajos in. kir. kormány főtanácsos meleg szavakkal köszöntötte a helyettesei nőkké egyhangúlag megválasztott dr. Krátky István polgármestert és megköszönte azt a támogatást és megértési, amit a polgármester ebben a nagy horderejű kérdésben kezdettől fogva tanusitolt. Dr. Králky István nu kir. kormány főtanácsos, polgármester örömének adott kifejezést, hogy ilyen komoly és nagy feladatra vállalkoztak a balatonparti birtokosok. Kérte az ügyvezetőt, hogy no lankadjon ebben a komoly mun-
kában, mert ez a köznek végzett hatalmas munka nemzeti ós gazdasági értéket jeleni és a balatoni üdülést a magyar nemzet fiai számára valóban kellemessé és lehelövé fogja tenni.
Az illés ezután az elnökség tagjaiul választotta : ügyvezetőül : Zoltán Gáspár kir. tc-I ok könyvvezetőt^ ügyész lelt :dr. Málék" László ügyvéd, titkár: dr. Saller István t\'myvéd, jegyző : Kósa Lajos felsőkereskedelmi iskolai tanár.
A balatoni törvény lelárgva-lására alakított 30 tagu jogügyi szakbizottságba Nagykanizsáról 10 tagot, a közlekedési, közellátási és termelési szakbizottságba 12 tagot választottak. A mü-. szaki bizottság vezetésére Ke-nedi Imre mérnököt, a közlekedési, közellátási és termelést bizottság vezetésére Ilovszky ,lá nos országgyűlési képviselőt, az országos Baross Szövetségeim") két választolták meg. Megvá laszlollak ezután még 25 tattol t balatoni törvény és kultusz megoldására alakított előkészítő bizottságba.
Felhatalmazta a gyűlés az el nökségel arra is, hogy tegye me_> mintlazolíjd átlépéseket, a melyeket\'jónak lát a Balatonéi látásának, közlekedésének és kiépítésének megvalósítása érdekében.
A szakbizottságoknak pedig feladatává tette, hogy mindenik szakbizottság dolgozza ki ügyrendjét, azt mulassa be, hogy ennek alapján kezdje meg mielőbb működését.
A rendőrség őrizetbe vette a tengerit összevásárló kiskanizsai kovácsot,
aki a nála megjelent hatósági közegekkel is szembeszállt
Premeez József .\'11 éves kiskanizsai. Szent Flórián-tér 18 sz. alatti lakos, kovács, üzletszerűen foglalkozott tengeri vásárlással. Drágábban vásárolta é.s drágábban adta el a tengerit, így Francsies Márkné muravidi asszonytól 12 mázsa szemes tengerit vásárolt. A városi közellátási szerveknek tudomására jutóit Premeez összevásárlása és azért lefoglalták a Francsies-
n\'élöl vásárolt tengerit. Mikor a városi közegek és a rendörök megjelentek lakásán a foglalást eszközölni, Premeez szembeszállt velük és nem akarta kiadni a tengerit, azonban a hatósági közegek végül is eleget lellek megbízatásuknak.
Premeez a tengeri lefoglalása után elment a murnvtua asz-szonyhoz, ahol azzal a trükkel, hogy ő több pénzt adolt neki,
Újból megnyiSt
Elekes (Dermata)
oipöHzlote
Naiykanlzia, FŐ-uü 13. szám alatt.
Őszi és téli cipők nagy választékban!
mint amennyi járt, visszakérte a pénzt, hogy -megnézze és átszámolja az összeget^, de amikor az asszony odaadta neki, azt egyszerűen zsebre vágta.
r-NtncS tengeri, ninrspéaiz! — jelentette ki az asszonynak.
Vagyis, ha lefoglalták nála a tengerit, akkor az asszonynál se legyen meg a vételár.
Premeez a lefoglalt tengeriből \\ mázsál eladott.
A sokoldalú kovácsot előállították a kapitányságra, ahol mini a gazdasági életre nézve káros egyéni - - őrizetbe vették.
Leánynapok a kórházi kápolnában
A mai élet olyan anyákat követel, akiknek van erejűk és bátorságuk az anyaságot minden terhével és kötete, zcttségévcl együtt az Isién kcréböl adományként szívesen elfogadni. Az egyház köveleli az anyáktól, hogy a hitünkért mindig bátran kiálló, a hitüket az élet minden vonalán bálran mCgvnlló és minden körülményeit között megvédelmező, a hitünk szerint élő ifjakat és leányokat neveljenek Istennek. A haza megköveteli az anyák lói, hogy a hazájukért dolgozó és ha kell vérüket is áldozni kész gyermekeket adjanak a hazának. Kimak &t. anyaságnak e| vállalása hoz és becsinV-lea betöltéséhez lelki felkészfrltség ős lelki dispozu\'ió kell elsősorban. Hogy az anyák ne a kényelemszeretetet néa-zék, ne a több fáradtságot és küzdelmei lássák, ne a modem Krfsztustalan szólamok után menjenek, hanojnl \\V. Isten parancsát és az Egyház és Haza szükségéi vegyék észre, elsősorban, a mikor az anyaság- elvállalásáról van szó, ehhez lelki :erő kell. lízt az Islen-löl kapott hivatásuk betöltéséhez szükséges lelki készséget akarta I\\ Huzay lazadsta atya három napon keresztül a kórházi kápolnában tartott lelkigyakorlatos szentbeszédeilxii a nagykanizsai leányok és anyák telkében megalapozni és megerő&Uení.
A tőle már megszokott szónoki leii-dülcllel és nagyszerű felkészültséfJHJdl vezette a hallgntósáff le\'két közelebb az Istenhez és ezáltal közelebb az Is-lentöl kapott hivalásuk lelkiisinea-tes clfogadásáluiz és teljesiléséliez
Rámutatott nrtn, luigy Jajj annak a léleknek, amelyik nz Istentől kije. lölt élet vágányról kisiklik. Jaj;, liogyha n tilosra állított szemafor jelzését nem akarja figyelembe- vonni, mert Bzőmyü katasztrófába rohan. Hallgatóságának szeme állította az istenes élet indító-kait: az örök kárhozat szt\'iniyüségét és az örök boldogaág végte\'en örőniét. Követendő )>étdaképnck utiltatta.-be a Boldogságos Szent Szüzet, aki mint leány a makulátlan -tisztaságával örök eszménye a lisztn erkölcsösség után kiálló inni kor.leányé létének és mint anya oka minden örömünknek, taf.-rt az igazi örömök forrását: az (Jr Krisztust ad la » világnak és így örök eszményképe a mai anyáknak, hogy ök is a jövő örömét és reinéfiységát adják n katolikus egyháznak és ¦ magyar hazának
A telkigyakorlat keretében a Mária, leányok megújították fogadalmukat és a hallgatóság minden tngju megkapta a Szűz Anya csodálatos érmét.
Méllo befejezése volt a lelkigyakorlatnak n vftsárnup esti gyertyás körmenet, melyei pápai áldás és Te l)eum kövelelt.
Hisszük, liogy a lelkigyakorlat meg lu)zza méltó gyümölcsét és a lelkigyakorlaton ré-sztvoll kanizsai leányok és anyák lelkileg felvértezve és ine#eFö-slt.vO állhatnak bele ujm az éJet "küzdelmeibe é-s teljesillietik egyháznak és hazának javára. Istentől kttjxdt magasztos hivatásuktat. t*
SCHWEITZER\'JOZSEP köi ház" lelkész
ZAUM kozl.on*
.1941.,Oktober 7,
ÄLs SMBÉ*0\'1
U*> imillltva álumdóui kaphart.
TIfiQLT LáJOS
iuím : «TtltMaKjftenaknU
én HISZEK...
Hittem és hiszek most Is abban, hogy a most folyó gigául Harcban az 01* hofi fajtáin nem pusztulhat e 1 S hogy majdan a viadal vegén hazátlan magyarok halott reménven sálán sem Ülhet győzedelmi tort 1...
Hittem és hiaiek azűiilttlisbbau : Acélos karral sülétlelkü ellenünk ihiáa\'ékára olyan nagyot vágónk,* hogy alkotó békéé nyugvásunk többi soha mea nem 7avarjal... ttárhogy is rikolt most a népek sok salakja : ElveszeiUhazáért búsongó sok- matejarja Nemilesz. többé stilui a Nagyvilágnak I...
Hiszek, abban .Is szentül és szjladan, hogy plpönk;sem változhat meg noha! Sem vbioa,sem kék, sem zöld nénileaz, sem semmiféle más: Cnakaz egyvéai, örök alkotás < • marad megAtkAnk: « piroa-fehér-zöld K.. c>>. >*i ékcskeehet szivünk ífllölt, házunkon is csak eL.Jaboghati,,.< b hfl magyat^sziveket magyar imára más sohase, mindig, csak ez. dobogtat l:..
ílíiiuiti 6t hiizík-zzenltH abban (bármit [rikoltott, a v;má(tok)iitii: ml n«iRuaknakt niajwniVi^«ar<mlunk .. és győzünk.la ebbema harcbanlw t Tegzes Lajos
Orsxágo»an körözött büraÖKÖt fogtak «(yLala» égerszögen
Halál tíyula 21\' éves za\'akuj>pRnyi sziiieféáűf^csavargót órsiágosm köröz;, lék különféle -tetöféíWk\'\' és kvrflkpAr. lopások miatt. Most sikerült elfogni. Kihallgatása során elmondta, hogy jimhisban Kőröshegyen megfojtotta szerelmesének, l\'armg tiize\'Iának ;. nat. pos gyermekét, az asszony beleagyet$-sével. A holttestet a balatoni nádas-banrejtelte e!.\'litökoríilt közheu l\'anag Gizella is, mindkettőjüket kihallgatát suk után <örÍzeuV .vették.
HKTEI\'HHE
rraaa batorazabmjábebveeyen y vagy rendel|cn. C«eaRwy-»rt-.14.
i IMS\'. l.Vr\\Tioki fi8: kfliös. jjyalogos--
-- retl tartalékos zászlósa a
bábom ki lőcsekor K inában tartózkodott, amidőn? az mban tátta, hopy aa egén világ \'elknünk támad, hamis útlevéllel\' hazaszökött\' és önként jelentkezett ¦ a1 68 gyalouezielnél. i\'ár hónap mulvSf zászlóssá léptették e!Ö és vitéz magatartásáért a- nagy ezüst vitézségi éttnttvftb tüntették.-ki. Ezen a napon hatalmas tüzérségi tüs feküdt\' l.uektól .délkeletre 21) km-re .fekvő koí. Kwelínownál- az ezred á\'lásán, amelynek szomszédságaiban az otoaabk
agy keskeny rései, telörlek a >zonutzéd ezred védelmi vonalába iu el enláuKii. madásrá küldóll II. zászlóaljban Mpln nár zászlós szakasza élén, .kiinagi\'sló bátorsággal harcolt és kézigránátokat vetve, elsőnek tört be az ellenséges
vonalba. Az á\'lást sikerült Ugyan visz-szafogla\'ni, de\'ti ltő-s zászlós szivében szuronnyal, fejen puskahwlúl credö halálos filés-wlr fekndt az .álla*. «Mlf Kimagasló • vitézségéiért. megité\'.l leg. szebb katonai kilünMfcv,"az arany vitézségi ért\'m már tí-\'nk a hös ha| dl emlékének ..szólt, i
Magsrihit a nagykanizsai mnkir. fővámhivatal
Te«»«* a hivatal Wsi^láiii tr*eMJé*ödftW
.1921 március havában toriéul, hogy Száva Nándor, a legszélesebb korben kitűnően ismeri vámszaki tanácsnok Nagykanizsán felállilotlti munkatársával. Dolmányos László fel-Ügyelővel a nagykanizsai vámhivatalt. Száva Nándor vámszaki főtanácsos olyan munkást ságöt rejtett ki Nagykanizsán, a miért a legmagasabb helyről ismételten a legnagyobb dicsérc-fet és elismerést kapta. A nagykanizsai vámhivatal löbb mini 20 éxtm át jelentős szerepel töltőit be a városban és vidékén. Magas vámpolitikai és forgalmi, érdekek most azl követelték Murakőz visszacsatolásával kap csolatbon, hogy a kanizsai fö-váiníiivatalt beszüntessék . és azl Csáktornyára telepítsék, a nii már szeptember 20-án megtörtént. A tisztikar egy részéit Csáktornyára helyezték, másik
részét-más vámhivatalokhozosz tollak be. Perédy, Vésey, Wein-ricli főtisztek, illetve ellenőrök Csáklornyára kerüllek, mely vámhivatalnak Farkas \'Lajos lett a főnöke.
Megszüld a rédícsi és lelc-nyei vámbemondó is.
Dolmányos László vámszaki ellenőr és Hajba Kálmán végezlek a nagykanizsai föváinhtva-tal felszámolását, amivel tegnap elkészültek. Kzvolt az utolsó hivatalos aktus.
A nagykanizsai m. ]-J", fővám hivatal megszüld lenni. A polgármester és az érdekeltségek-mindent elkövettek, hogy megmentsék Nagykanizsa számára, azonban magasabb érdekek ezt az áidozatol megkövetel téli Nagykanizsától, amely Így most már mindenképpen \' megszűnt - ha tárváros lenni.
VJISTJIGH BÉLA fényképészeti és>
- festészeti múterfv. e
Naarykanixaa, Csengery-ut 1. sz. (az udvarban1.) Telefon: 138,
FenyHép«KSfl«&P*k, 4Hmak, lamnsnit legötosóbSaara traanaraabalflk*¦
. Anut5r-kép«k «uknctrS kl(felg4aaw. VhnoBteladékaak Axmnfdwtaj t — T*fT«" agy prdlMB«)(r«mdfllo«t.
Rövidesen kiosztják a ki nem jelölt keres* kedoknél lefoglalt ibbbmillió pengő értékű cipőkésztetet
Az Áruellátást Bizottság a ki nem jelölt cipőkereskedők rak-lárntban maradt készletüket rövidesen szétosztja a kijelölt kereskedők között. A ki nem jelöli kereskedők árusítási joga,-már szeptember elsején meg-szüul, 8 ezt követően leltáiiizás-rá IkeríiltüTt\' a szabad1 árusítás során el nem adott összes cipő-ké«zl.ctek.. Kzck értékét országszerte több millió pengőre becsülik^
A készletek széloszlásánál az átvételi árakat az árkormány-biztosság állaiiitja meg. A tö-rekvés> n eipőkercskedeletnbeu az, hogj- az összes, kijelölt cégek egyforma\' arányban részesedjenek a raktáron maradt árukészletekből, a lehetőség szeriül olyan módon, hogy egy-egy ki nem-jelölt oég árukészletét\'egy
vagy két kijelölt cég közt osz-száíc fel. Ilyen módon akarják elkerülni, iié^y az elavult raktári darabok álvélelénél nehézségek álljanak elő.
Megéu\'keziek az aluminium-talpu cipők is.
Olasftországbmi már huzat mosabb ideje viselik az alumi-níum-lalpu cipőket, amelyek kitűnően beváltak, Magyar részről is érdeklődés mutatkozik c eipők iránt, mert n talp előállításához szükséges nyersanyag bőven rendelkezésre áll. Az olasz alunitnium-lalpu cipők miutaszállitmánya mosl Buda-pestre érkezett és nyomban meg történt az inlézkedés, hogy az állatni kísérleti állomások meg-, vizsgálják e cipők anyagát, úgyszintén a készités módját) is.
VA^osi Mozgé. Méq csak ma, kedden!
\\ Budapesittol egyidőbeoj,. Ug^^
Karatdy Kafaiiri ü
.ragyogó, uj, hatalmas, érdekes témájú, különleges filmje
Ne kérdezd ki voltam
Szerepelnek a legjol-j) magyar művészek. ViMghirAdó.
BlftMMaok kOinapokon »,7. 9. vasirnmp é» ünnepnap 3. », 7. fl kor.
ÉflTESITÉS I
l tírt^llciw nagykanlisa és környéke
megnyitottam, ahol
! sezlont, matracot, rekamlét, ágr-tiotet\'t, fotójOket legolcsóbb napi áron készítek. Javítást, átdolgozást váll: lek.
¦SSEflí Orsit Lajos
Horthy Mlkloi-atS.; • Ui*|Hl»«a«ater.
Több vidéki város a sertéshizlalási kampány kezdetén
criSücniárjlyal fókároí*! és vidéki nagy. bankokkal hizlalást hile\'kerelak folyó-silása tárgyában..-A tava!yi Ikedveafi tapasztalatok alapján általábmi mindenhol kibíívitették a \'kereteket. Szelel, nebrvi-cii, Nagyvárad és Miskolc többmilliós kölcsönt kaptak sortéshizlalát céljaira. (MVS) \'
A belső kölcsön nyvremény-.t kötvényeinek
kibocsájtására. ogész rövid időn Iwlfil hx>r kerül. A kíbocsájtás parin történik, a kamatozás 4 üzozft\'ék lenÉ; í^ztlnsági körök a kölcsönnek\' nagy sikert jó-solnait (MVS)\'-"
A baromfiállomány takar-itiutiyszükségletének blzto-hltása érdekéhen
több mezőgazdaság\' kamara aszal a kéressél fordult az ilWlékes hatósághoz, hogy vegyes gabona-, kor[>a. é-s kuko-ricaniciinyi-iégekkel ke\'!orie o sziikség-tet Fedezéséi biztosítani. A kamarák szerint az adagot élősúlykilogrammonként lehelne incgahapitaiu és- l>0ilig "\'«y. ,l<>*iy jövő évi Július 31-ig 3 kg. büía, oc-sn, árpa, köles, vagy zab, .1 kg. korpa és 8 kg. kukorica, fliawimn lehal 18 kg. takannány biztosittossék a baromfink részéi*. (MVS)
szép csillár iziésés csillár
ioícsó^intár
««•ullhua .EifimAlr*
W<y villamosmárlszakuzlotében
boriin és a diplomáciai kapcsolatok megazak!-tása IráriTiBrtrV
¦RtírKn;\'október 7
Az Iránnal fenntartott dfplt> nníciui viszony megszakításával ka|K-solatban, amely az iráni követség bezárásában jutott kifejezésre, ííerlin politikái * köreiben ismeretessé vált, hogy Irán\' követét német részen ki-fejrzcllen bizlosilotlák, hogy :i böepdahni kormány ezen hiléz-kedéfsében egyáltalán neni\'Né-motország az\' iráni néppel szemben tanúsított magatartásának megwtttebrását kell lálnia. EzPn eljárást az iráni kormány azon ismert cselekedele \' tette tette szükségessé, hogy eddigi ígéreteivel ellentélben a németeket kiszolgáltatta a bolsevistáknak.
1941, oh\'dber 7,
ZAfAt KOZtONV
8
FERENCJŰ7SEF
KESERŰVÍZ
(A postáról)
Kisfaludy József pos(a-iávinh)i fű-felüpyt\'l", a főposta főnöke nyári szabadságáról bevonult ós ismét átvitte hivatala vezetését. I)r. Baksa Géza helyettes főnök megkezdte szabadságol.
— (Az uj levente-parancsnok)
Vitéz Hánky fierlalan, a dandár nj lemiteparahisneka Nagykanizsára érkezett és átvette hWataiát.
- (Serák József kanonok) |
Serák József \\«3Xprétnt kationaV-pIC\' bános fíudapesku elhunyt Nem ine. Ildiink el eme lett u gyászos hír mellett szótlanul. AWgliail pfly ÍŐjwp, uo nemes papi leikével óriási vesztesége a katolikus egyháznak. Meghall lgy fÖpap, aki elégeti O hhutásánok oltá-láu u Idvelért. Már év.\'k óta gyilkos kéri hordóit a le.sléűen é« mégis ot[ volt minden katolikus IncUriipziulás¦)!). Hiába próbálta kömyezi\'le tele izé ni, de ö mégis fáradt, öcteg testtel, de Istenért é* n "lelkekért izzó lélekkel teljesítette utolsó percéig kötelességét. A szegények, a nyomorultak, az <.-lha-gyalolíak igazi éuesatyjn yoll. Magárnak nem gyűjtött, hanem a rászorulok között oszlottá szél mindenét A kon> muuizuuis sötét napjait FápAu töl-lölle, ahol hőstrjs magatartásával az
egész ország figyelmét magára vonla.
A világ liáboruíwiil hazáját szolgálta mint tábori le.kész és számos katonai kitüntetés tulajdonosa. Tízenkétéve-s \\eszprémi kunonok-plebánosi működése nlati szciénységóvel és áldozatos, munkás szivével inúidenkinck szeielctél megnyerte. Az egész \\cszipreim egy-házmegyc gyászai az ö hala-a ¦ azeit mi kanizsaiak is küldjüjílk cpy fohászt a Mindenhatóhoz,\' nogy ez a drága papi lé.ek nyerje el küzdelmes földi életének méltó jutalmát az örök Isten ixine előtt, Scnweltzer Józ*of (voH káplánjoj.
- (Olczy Béla dalhöltfl),
akinek szerzeinónyttll a magyar rádió is hozta, számos vidéki lap munkatársa ,ina Nagykanizsán terjeszti sajál szerzeményeit. Legmejegebben ajánljuk a nagyközönség szíves figyelmébe \'és
jóindulatába\'.
- (Az IparoskOr mulatsága)
A nagykanizsai Iparoskor vasárnap kitűnően sikerült mulatságot\'rendezett a köri helyiségek ben, unutnagyszámú közönség \\ctl részi Volt is olyan hangulat és szórakozás, amt a békebeli mulatságokra emlékezte let l*- D* « rendezőség is derekasan kitett magáért. MolnárCyulu e.nök" nagy előzékeny-séggel 63 melegséggel fogadta a ¦veu-dégekel, akik eg[y nagyon ke.lv«; iS meghitt mulatság cfcuk-ke.il vitték magukkal. . ,
- (Zalaegerszegen bevezették a zsirjegyet)
Zalaegerszeg" zsirszükségic lének bíz-losilása céljából a polgármester nevezette a zsirjegyel ós inegtiUoUa vidéki lakosok részéin zsjr ós zsirezalonna el-\' adását vagy elszállítását. A fejflilftg szcmélyfí\'jiköiit \'tfy héhre 2a dkg. zsir, vagy 2ű dkg. ;ydrsznlonna.
- (Uj utcanevek Csáktornyán)
Csáktornyán mcgválloztattak a régi utcai neveket. Az ujak között találjuk Petőfi, Zrinyi, Kossuth, CÖmbös, Jókai, Deák, Bercsényi. Kisfaludy. Arany nevelt, utcát neveztek el Hitler kam«l-lárról, Mussoliniről, Casparich Márkról és a bevonulás napjáról is.
- tAgíp-éigyfrslrŐ-Unfolyam)
október 8-án, akjaVdán este 8 órakor kezdődik a Hozgonyi utcai iskola földszint 3. sz. termében. (:)
(Folytatás a/. 1 oldalról!
utóbbi napok során megsemmisítették a görög térit-tétről bolgár tetMe.tte áthatolt bandákat
A szófiai rádió* ezzel kapcsolatban kijelenti, hogy ezeknek az ősszel (ízeseknek eredete teljesen nyilvánvaló s az idegen tényezők befolyása sem szorul bizonyításra, örvendetes módon csupán az idegen elemek körében járt sikerről a külföldi hírverésnek az a fáradozása-, hogy romboló cselekményekre izgas-
son a bolgár nép biztonsága*és függc.tlen.ségo ellen. Egy bolgárnál sem találtak meghallgatásra azok a befolyások, amelyek kül földről rádión keresztül és más utakon jönnek.
Az égeUengerj területek kormányzója n zavargásokkal kapcsolatban látogatást lett löbb városban és faluban. Megállapította, hogy
a rend és nyugalom helyreállt.
A lakosság folytatja rendes foglalkozását.
Hatlfax: A szovjet háborúja Anglia és Amerika háborúja egyaránt
Berlin, október 7 IIalifax, Anglia nagyköveié nek Newyorkban monrioll be szédéböl idéz a Német Távirali Iroda érdekes részléteket.
Halifnx kíjelcntelle, hogy a szovjet háborúja Anglia és Amerika háborúja egyaránt\'. Angliának1 minden erőfeszítést meg kell lennie, hogy mí[hnma-rabb a védelemből a támadásba mehessen ál. Ez szükséges annál is inkább, mert csak igy nyerheti meg a háborút. Amerikának nagyobb arányú segítséget kel! nyújtania. A haditermelés fokozására hívta fel ezután a figyelmet és1 harigoztat-ta. hogy az angol népnek szívesen kell áldozató! hozni a győzelem\' érdekében.
VoroBitöv fia német fogságba került
Moszkva, október 7 A Kievlől keidre folyó hadmüveletek során a németek fogságba ejtették Vorosilov tábornagy 24 éves fiát.
Átadták Roosevelt válaszát Konoye üzenetére \'t
Tokió, oklóbcr 7 A Corriere della Sera tokiói jelentése szerbi! az Egyesült Állániok nagykövete átadta Ko-
noye hercegnek Roosevell válaszai a miniszterelnök személyes Üzenetére. Roosevelt válaszának tartalmáról eddig semmit sem \'sikerült megtudni.
Megérkeztek az iráni magyar menekültek
Budapest, október 7 Románia felöl két vonat fűlött be tegnap a késő esti órák-hm Budapestre, a ferencvárosi pályaudvarra, Teheránból ki-üldözötl l magyar és 180 német érkezett a két szerelvényen. A német és magyar előkelőségek melegen üdvözölték Ertl József teheráni követet, a német csoport vezetőjét és a követség többi tagjait. A menekültek a pályaudvaron lévő barakkokba vonultak, ahol meleg vacsorával várták őket. Egyébként a mer.ekülteket egész utón a • német jólétügyi intézmény látta cl élelemmel-és ruhával, mivel a szovjet nemcsak értéktárgyaiktól, hanem ruháiktól is megfosztotta Őket. A négy- magyar menekült neve : Hatlak Imre festőművész, Dictrích Borbála, Horváth Antal.és Hock Teréz. A magyar menekültek rokkö* naikhoz meritek, a németek rövid tartózkodás után tovább folytatták útjukat Németország felé.
Katonáink hőstettéit méltatják az olaszok
Róma, október 7 Mojnardi ismeri olasz közirö érdekes előadást tartott Hórnáboi*. u rasiszta párt icndezé-sébe-n Előadásának cime: Magyarország és Olaszország hírca a bolsevizmus ellen-. Mamnrdi utalt a kél ország évszázadokra visszanyúló történelmi kapcsolataira, isniertclle a háború utáni Magyarország harcát a bolsevizmus ellen. Majd rátéri arru, hoj-y a magyar honvédség az olasz és némel liadsereggel vállvetve küzd a közős ellenség el en. Mcgeuilékc;elt katonáink höstcltelröl, melyek nemcsak a barát, hniieyi az ellenség I á imilalá! is mé\'láu kivívják. Mikor beszédében Kormányzó Urunk tievéi i\'m-lilclte, a nagyszámú hallgatóság helyéről fe:á!lva percekig ünnepelte. Magyarország konnányzóját. j
800 magyar Perzsiában
A Magyar Tudósító jelenti: A Magyarok Világszövetsége nyilvántartja a külföldön élő magyarokat. Az első világháború után Törökországon át Spk magyar szivárgott be Perzsiába, köztük kitünü iparosok, akiket u perzsa uralkodó pártfogásába veit. A sah 6sz-talosgyárábau és »iagysz*l>ásu építkezéseinél magyar munkások dolgoztuk. A perzsa rendőrség 800 magyart tart nyilván, bár eddig csuk 207 magyar
ilitilld, nnnlumtt, Mii aalíltaHfít BzakszarUtm és legolcsóbban
KOVÁCS JÓZSEF
kőtaragémeaternól, Klráíy-utoa 83. Mftgy sa-eaUfh-r«ktár. Telefon 615.
jelentkezeti, amidőn a perzsiai magyarok megszenezéíe kez.lödölt. Az iráni mairyawk már ittunk ás dalárdái íb szer-\\czk\'k, magyar otthont létesítették és Teheránban nu\'ga\'aku\'t a Magyarok Világszövetségének csoportja, amelynek elnöke Sliasny Ján.is rtgyésit-mérnök. (,
Márkén Féril-Nöi-
Bőr-
A Magyar Vörös Keresit-gyöjtés
nagy le\'kesecféSsel folyt le Nagykani-z^án Az ügj\'bn^ó hölgygárrja, akt\' házröi-házra járt a nagy és nemes rél érdekében, mint az ífjtl magyarság, a diákok ós dtákicáíiyok, akikj \\\'égigj>crsel^tck az ulcákat, valóban dicséieles szép tmmkát\' fejtettek\'ki. A közönség is megértéssel \' fogadt*\' a lelkes gárdái mindenült és igyekezett a lehetőséghez kéi>est adonjányaU*! hozzájáatlui a szent cél megvulósilásajnos. Most folyik az őss*cszi\\mtáhU, ami nagy munkát igényei, ugy liog>\' e:edmény közlése csak 1\'2 nap múlva történik. A Zalai Közlöny szerkeszítö-ségéhez beküldte adományát dr. (ládányi Riemér és üadányi Margit 2, ErdŐssy Báliul 5 pengő, Miltényi Gyula 5 drb orvost csipOii, amit ezennel nj-ugtatnnk.\' f
TEMET
EXHUMÁL
SZÁLLÍT
jkpo; Talefo.i «*. lakisi JzO.1 .
— (A németnyelvQ tanfolyam)
október 13 án, hétfőn este \\«sz; kez-detél a Hozgonyi utcai iskola földszint 1. számú termében. (:)
— (liét és legelógazdasigi tanfolyam Kehldánt
A földműio\'ésügyi múiLszt\'r n télen a keiiidai iírzögíizdaiági szakiskolábtiu 10 iinpos rét- és lege tógazdaság tan. folyamot iendez gazdák, jegyzők, péoz-lárosok, valamint rét- és IcgelŐteiülettel remle kezű kisgazdák részére.
— (A halott asszonyt kóborkutyák ödsxeuiarUkj
Alsónem.\'siipáti község luitÜrábnh, mint mC({irluk, holtan\' találták1 özwgy Bácsi Károlynél. Az asszony teste- te% volt sérülésekkel és sebekkel. Eaéft felbomollak, hogy m\'cgállanilhassáv, rtefal forog-e fenn bün\'rNOlbkinérty. A vizsgillAt megáll api tolta, hogy az^nsz-szonyl azivssfélhiidés érte r kö/Ség határában, seliei [i«dig onnan• származnak, Jiogy kóbor kutyák összemarták a néhány nap óta kint heverő Imitál.
AUSZTRÁLIÁBAN tiszta munkáspárti\' kormáily alakult.
A BUKAHHSTl Iiivalalos lap 1018 kéíiySzerlRrtózkodásra Utasítóit szentély nevét közli. Csaknem valairíénnyieen zs\'idók és komnnmistólí.
Fit ANCI AOHS2A0BAN,\' mint a Malin írja, a munkanélküliek 1 száma fél millióról 120 ezerré\'csökkent.
ESZTYUK
baváskrlásl helyé:
HBiBUR 63
UOrdlliműtru »»«kÜElo! Ho.lbr «IH6.ut 1.
1<Í41. okfiVw 7,
220.000 asszony dolgozik a német flzemekben
iV.egsxámhilh italian német vasutas, postás, vt^ftmöska\'QuZ meg kocsivezető isorélle fel szolgálati ruháját a német hadsereg tábori szürke egyenruhájával. Helyűket a legtöbb e étlen asszonyok foglalták el. Amint most a Númf.*l Munkafront (ÜAF) energia és közlekedési szakosztályának vezetője közli, a birodalmi vasutak 69 000, a birodalmi posta 120 000, a közüli villamos társaságok pedig 20 000 asszonyt alkalmaztok ezideig. Ehhez! a 200.000 asszonyhoz számithatjuk azt a 12000 asszonyt is, akik a különböző árnni-szolgáltatási üzemeknél teljesítenek szolgálatot. i
Rövid táviratok
A KORMÁNYZÓ UR táviratban fejezte ki szerenesekivána-tait Hí. Boris bolgár királynak trónrulépésének évfordulója alkalmából. Az -Ivözlésért meleghangú táviratban mondott köszönetet a bolgár uralkodó kormányzónknak.
GOMBOS Gyula halálának ötödik évfordulója alkalmából barátai és hlyei nagy számban keresték fel síremlékéi, a MfiP és a kormány is lerótta kegyeletét s koszorút helyeztek a sirra.
EGYMILLIÓ foglyot ejtett a a bábom eleje óta a Kleisl német páncélos-csoport.
SVÁJCBAN több kommunistát tartóztattak le, akik a feloszlatott kommunista csoportok tagjai voltak és különböző propaganda tevékenységei fejtetlek ki.
GOBBELS birodalmi propagandaminiszter legutóbbi beszédében hangsúlyozta, hogy a harmadik háborús év kezdetén a német nép elszántabban álla iMihrcr mögött, mint valaha.
PÉTAIN tábornagy, francia államfő kijelentette, hogy a vcrditni csata hősi halottainak\' nagy, közös cintermiében óhajtja eltemettetni magát.
OLASZORSZÁGBAN kétmillió ifjú Tascistát avattak fel,
RŰI.I.IT, az USA volt párisi nagykövete élelmiszercsomagot küldött a fogságban lévő Rey-naud volt miniszterelnöknek s kísérőlevelében többek között eteket írja : Sajnos, nem küld-hetek Önnek ágyúikat, fogadja hát tőlem szívesen ezt a kevés vajat és teasüteményt.
AZ ANGOL királyné unoka Öccse, Joh Patr^ck Rowes-Lypn koppenhágai hirek szerint keféli harctéren eleseti.
A FINN kormány válaszolt az angol kormány jegyzékérc, melyben a finnek kikapcsolását követelte a bolsevizmus ellem harcból.
MEGÁLLAPÍTOTTA az ár kormánybiztosság a tipus-cipök árait, az* egyésges cipők október végén kerülnek forgalomba
Pályázati hirdetmény.
A csurgói Hangya SzSvetkezel
1941. november hó 1-151 kezdve Bérbe velle a cswgól „Korona" nagyvendtglót és 14 *zobáLÓIalló aiáilodá|át. — Ennek kezelésére keresünk egy kilünó modorú és feltéllen szakpincér kezelöt, aki a konyha vezetéséhez is ért, jó jövedelemmel. 4—5 000 P óvadékot megkívánunk. Az állási 1941. nov. hó 1-én el kell foglalni. Bemutstkozás uját költségen előnyön. Qlmnázlum és Iskolák helyben.
A csurgói Hangya Szóvetkezet in» Igazgatósága.
El\'Aiutimi «—| mai a helyi kertaked okáét I Iparotoknál aserezz* bel I
Ntígykeniisa megyei város po\'gármeslerclől
818/1941"
Tárgy: Leventekötelesek bo-Jeleníéao.
Hirdetmény.
Folhlíom azon helyi munkaadókat, kiknek leveuteköíetezettség alá eső 1918—1910. években született tlszlvlse-htjuk, alkalmazottjuk, segédjük, tanon-ouk stb. van, hogy ezeknek a személyi adatokat Is tartalmazó névjegyzékét {születési hely, születési Ideje, lakhelye, anyja neve) 8 napon belül a városi levente nyilvántartó hivatalhoz küldjék be. .....
Figyelmeztetem az. órdokolteket. hogy a honvédelemre szóló ttfrvénv büntető rendelkezése értelmében pónzbilnteteásét büntetendő kihágást követ el az a munkaadó, kl megszegi a leventeköteles bejolentésére vonatkozó rendelkezett
Az f9*8—1919. évben HzUIetett egyének közül leventeköteles az. kl katonát szolgálatot még nem téliesített.
Nagykanizsa, 1941. október 3.
„ Polgármester.
Német gyalogság előretolt állásban. (Foto BDV.)
2*319/1941.
Tárgy: 1021. övfoljambell állítás-kötelesek Összeírása.
Hirdetmény.
Felhívom azon 1921. évben született hadköteleseket, kik t. évi szeptember 1 és 30 között jelentkezési kötelezettségüknek eleget még nom tettek, hogy Bzemélyl okmányaikkal a városi katonai nyilvántartó hivatalnál haladéktalanul Jelentkezzenek
Azok ellen, kik Jelentkezési kötele-zettséRÜkot o hó 10-lg nom toljeeltlk, a honvédelmi törvény büntető rendelkezései értelmében eljárást Indítok.
Nagykanizsa, 1941. október 3.
ts Polgármester.
Mázható, rádiókészüléket L"„•„\',?
forduljon bizalommal
Szabó Antal
Fö-uti Üzletéhez,
ahol válogathat:
Orion. Philips, Standard, Siemens", Eka, Telefunken
gyárak legújabb szebbnél-szebb kivitelű modern készülékeiben. Díjtalan h»mut«tá» I
Résxletffizetési kedvezmény I
APftOHlROETÉSEI
Oayea má»»*l*k, "kik megfelelő gr«-kotlattil rendelkeznek, (elvettünk. Horthy Mikié, ut 35. _._3160
Bejáré takarítónál azonnal lelveazek. Betlbyany-utca 3._3168
¦•Jirónat keresik. Clm a kiadóban.
3171
Csillárok,
falikarok,
éllellszekrény-lflmpiiK
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRAVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2.
Ötéves fiam mellé délulínra Jobb flllal l.én,l keresek. Dr. Knaussné, Pó-nt 21.
u .T 3161 \'
Gyakorlati aaiasabo segédet (elvesz Bettíhelm Una, Csengery-ut 27;a, 3163
Mindene. aaatttaaaflt keresek Buda-peslre azonnali belépésre. Bővebbet dr. Dlikalné, Fó-ul »..... 3162
AD ÁS-VÉTEL
Mlndenoemí haaaaalt ruhát, cipói
veszek, hlvásia hailioz megyek. Wusditr BÍUné, Teleki ut 02. 3081
Naponta friss libavi gai, libatimi ol-
csín kapható. Wclssné, Klnlssl u. 15. 3166
Eladó 46 q azéna, egy anyagöbe és 9 drb 4 hónapos sdldó Megleklnlhetó Bi|-c.Jn, a koziégl Is.olánal. 3167
BÚTOROZOTT SZOBA "
KlIIOnbelsrslu bútorozott atoal aaaba 3 ággyal kiadd. Telekt-ut 25. 316)
HÁZ ÉS INGATLAN
Eladók 2X2 asobás kofnlwtos, egy 3 siobSs adómentes hsaik Papp köavetlló-nél, Telekt-ut 8. 30"
Qratalóaaa — Irlsszskerló minden-[ól InloimtIJa. Eotvostér 28. 3164
ZULUI KÖZLÖNY
l-OI.IYIKAl NAFllAr*.
Kiadja: „Kizjumeéal H. T. NagykasUie". Felelős kiadó: Zalai Kár.ly. Nyomatolii \' ; a „Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
nyoaaájákaa Majrykaalzsfln. (Nyomdáért\'feleli Zalai KszslyJ
81« óvfolyam 130 tiim.
Nigykanlua, »4L október 8. szerda
ára 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
gterkeazlőfeóg ée kiadóhivatal: Föut b. uAdl SaerkeezWíéöl és kladóhivatall telefon 78. aa. Megjelenik minden hétköznap délután. /
POLITIKAI\' HAI* ILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
-I ára: egy hónapra 2 Denurö 50 fillér, negyedévre 7 pengő 20 ttUér, Bgyea szám: hétköznap 12 fül., szombaton 10 ílll.
Reményt, Uiiel, támogatási
ni, kir, közellátási miniszter
Háborúban vagyunk. Június 27-iko óta bonvodeink vállveteti erővel küzdenek a németes olasz hadserog oldalán az emberiség legnagyobb veszedelme, a bolsevizmus ellen. A háború löbh munkát, nagyobb kitartást és sok lemondást kíván : negatív gazdálkodás, közvetve, vagy közvetlenül csökkenti a gazda, sági erőt ós ezért elmondhatjuk, hogy mindannyian a küzdőtéren vagyunk. A háború elsősorban gazdasági kérdés. Hogy ezt megnyerhessük, politikai és gazdasági rendre van szükség. Ezenkívül szervezésre is szükség van, világosan kitűzött tervek szerint való szervezésre.
Mindenekelőtt meg kell állapitanunk, mi áll rendelkezésre nyersanyagból és élelmiszerekből. A meglévő készleteket be kell osztanunk és ez a beosztás csak -a\'takarékosság figyelembe vételével történhetik, de igazságosan fog történni. Vasakarait al, következetesen kell dolgoznunk. A munka csak akkor lehet eredményes, ha abban az egész nemzet, a nemzet minden polgára résztvesz. Nemcsak a mának kell dolgoznunk : a jelen munkája mellett gondolnunk kell a jövőre is. Emelnünk kell a termelést, biztosítani az árakat a belső piacokon és növelni a gazdatársadalom vásárlóerejét. Gazdasági erőnket minden irányban fejlesztenünk kell, liogy á kialakuló tíj európai gazdasági rendben a tengelyhatalmak oldalán a háború szempontjából is . fontos feladatókat teljesíteni tudjuk. A Keleten elért nagy katonai ered menyek biztositiák a magyar mezőgazdaság és ipar termelésének zavartalan fejlődését és éppen ezért zökkenőmentes közellátásra van szükség, hogy a nemzet életét belső kérdések ne zavarhassák,
Ismerem és látom a nehézségeket, látom azokat a törek-vésckeL\'is, amelyek csüggedést és beftö zavart akarnak felidézni, de btzóm abban, hogy a magyar élniakarás, a magyar hazaszeretet és a magyar kitartás legyőzi a nehézségeket és a megkezdett ulon továbbra is előrehaladunk.
Vegye tudomásul minden magyar, hogy az országban van annyi élelmiszerünk és közellátási anyagkészletünk, hogy azokból a nemzet minden tagja igazságos mértékben, fennakadás nélkül ellátható. Gondos kod ni fogok arról, hogy az ellátatlanok minden rétege a falvakban és városokban egy-
aránt: a gyárak és kézműves-iparok munkásai, a terhes és szoplatóanyák, valamint a gyermekek hozzájuthassanak
mindahhoz, amire feltétlenül szükségük van, Gondoskodni kívánok a gyárak, a nagyipari vállalatok nyersanyagszükségleteiről is. hogy zavartalanul folyhasson a termelés. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a hadianyagokat, képező cikkek, különösen a bőr, gumi, valamint az élelmiszerekkel való gazdálkodás terén, feltétlen ta-
karékosságra van szükség. Az. árdrágításokat, az áruuzsorát és az áruhalmozást ellenőrzöm és kegyetlen szigorral fogom megtorolni.
Ne felejtsük el, hogy két arcvonalon kell harcolnunk. Az. egyiken honvédőink fegyverek gyilkos ropogása, zuhanóbombázók és harckocsik haláltosztó dörgése közben küzdenek a.ha-
A németek elfoglaltok Zaporozsjet és az Azovi-tenger két fontos kikötőjét
MarlupoIJ és Oszlpenko megszerzésével ért véget az Azovi-tenger melletti nagy csata — Clark szenátor szájkosarat kíván Roosevelt elnöknek és háborús uszltólnak
Összeomlott a szovjet arcvonal a magyar csapatok előtt is
Keleten ujabb tengelysikerek bontakoznak ki. A német véd-oröfőparanesnokság közli, hogy az Azovi-tengertől északra eső térben nagy csata folyt le, a mely hátamra? nómet\' győzelemmel végződött. A szövetséges államok csapataival karöltve üldözték á megvert ellenséget. Az előrenyomulás során
foglyul ejtették a kilencedik szovjet hadsereg vezérkarát. A támadó hadműveletek a keleti arcvonal többi szakaszán is terv szerűen folynak.
A légierő Moszkva, Leningrád, Gharkov és Koslov ellen intézett hatásos támadási.
Rosztov. fontos rakodó kikötő ellen először Intézett támadást a német\'légierŐ.
Ez ujabb nagy veszteség a szovjetre, iíostovnak különösen mezőgazdasági gépgyára hires, vasöntödéje, zománcgyára is van. Munkásainak \'száma 25 ezer. Rostov a Don torkolatánál, a Fekete-tenger mellett fekszik, innen vezet az egyet lett vasútvonal a Kaukázusba, Moszkva s a Káspi-tcnger melleit Bakuig.
A keleti arcvonalról a MTI a következőket jelenti:
A szovjet ellen küzdő szövetséges haderők támadása egyre fokozódó lendülettel halad előre. Erinek során rendkívüli eredményeket érlek el s egymás után szakítják részekre az ellenség eddigi arcvonalát.
A Dnyeper és a Donec közötti szakasz déli részén az ellenség az Azovi-tengeren át való szállítással igyekszik erői! a szövetségesek átkarolásából ki vonni.
Az általános helyzel hálásaképpen
a magyar eref>testek előtt állott szovjet arcvonal Is összeroppant
s az ellenség megkezdte vissza-
vonulását. Kisebb honvéd köle-lékek nyomban megszállottak néhány fonlosabb pontot a Dnyeper keleti partján. Eközben többszáz foglyot ejtettek.
A honvéd légierők rendszeresen bombázták a visszavonuló ellenség összekötő vonalait.
Egyébként Moszkvában a helyzet igen siralmas. London a szovjet főváros bekerítésétől fél. A moszkvai amerikai nagy-
A német repülök használhatatlanná tették a szovjet utánpótlási vonalakat
kövelet jelen lést éleire hazahívták.
Az Anglia elleni harcokban hadi fontosságú berendezésékek, I bombáztak a németek Délnyugat angliábau. físzakafrjkábun Tobrukot és Marsa Matrubot támadta a német és olasz légierő nagy sikerrel. A Szuez, elleni támadásnál
két angol kereskedelmi hajót semmisítettek meg.
A NTI összefoglaló jelentést közöl a némel légihaderönck az elmúlt három napban a szovjet utánpótlási és szállitóvona-1 ni elleni támadásairól. A jelentésből áttekintő képet kaphatunk arról, hogy a szovjet utánpótlási nehézségei akkorák, liogy a veszteségekel pótolni lehetetlen. Október l-e és 6-n közölt
91 szállító vonatot semmisítettek meg, 128 at megrongáltak,
mégpedig olyan súlyosan, hogy azok használhatatlanná váltak. Ezenkívül elpusztítottak 23 mozdonyt és a Moszkva Gharkov közti vasutvonalat több szakaszon megszakították.
A szovjet munkája Észt országban
Talin, október 8 A szovjet pusztító munkájának nagysága csak most. vált teljesen ismeretessé. Mint közlik, a szovjet 1G0.000 észtet gvilko.U meg vagv hurcolt cl. Magából Tallinból 40.000 embernél többet gyilkoltak le, vagy száműztek. A kivégzettek közt van több ászt államférfi, agy magának az államelnöknek ji-vére ís, valamint a görőgkatoli-kus püspök é.s más egyházi előkelőség. Az észt hadsereg vezetőségi tagjai nyomtalanul *el-
tüntek , ugyanez a sors érte az észt színészeket és egyete-mltanárokat ís.
Frontra küldi a Btovfst a spanyol gyerekeket
Helsinki, október 8 Ismeretes, hogy a spanyol polgárháború idején a szovjet ezrével szállította. a spanyol gyermekeket Oroszországba, hogy ott agitátorokká képezze őket. Ezeknek a spanyol ifjaknak sorsáról érkezett most jelentés. A finnek ugyanis fogságba ejtettek egy csomó ilyen spanyol gyermeket, akiket a szovjet a frontra küldött. Pct-rovszkynál például 70 spanydjt küldölt a szovjet ti . frontra. Moszkva, Leningrád, Gharkov és más nagyobb városokban kb. még .1000 ilyen 17 évesnél fiatalabb spanyol ifjú vau. Mint a finn fogságba esett spanyol ifjak elmondották, egy neszüket katonai kiképzésben részesítették, másik részükei pedig.csak ugy, polgárt ruhában sorozták be a szovjet hadseregbe. A leányokat frontmögötli h^tsó szol-\\ gáláiban használják fel.
(i\'olytuhV-i az 5. oldalon)
A legszebb női fehér* nemjí és! pápktno^
W/2
záért, a magyar jövőért ésnyo? múlnak élűre életük kockázta-liisiWal. A névtelen magyar honvédek áldozatos, hősi teljesítményéhez képest, igen szerény követel mony eket igényel a másik harc, amely biztosítani kívánja a hátországban verejtékező ellátatlanok tömegeit Ezek a követelmények főleg abban csúcsosodnak ki, hogy az itt* hünmaradl, jobbmódu polgárok tanuljanak nu>, lemondani kis mértekben békebeli-igényeikről. Hiszem, hogy ezzel megszűnik az ellátás körüli aráivytalanság, mert a fölös\' "mennyiség eljut az ellátatlanok minden egyes tagjához.
Tudom, hogy a lehulld, a melyre vállalkoztam, nehéz. ígérem, hogy minden munkuérő-met és minden tudásomul a nehézségek elhárilására fogom felhasználni. Leküzdhetetlen nehézséget nem ismerek. Mindént meg fogok tenni, ami eml>eri-leg lehetséges. Közvetlen kapcsolatot akarok fenntartani a termelőkkel és a fogyasztókkal és ha szükségesnek látom, személyesen győződöm meg a valódi helyzetről é.s á kormány rendeletének végrehajtásáról. Nehéz helyzetben nem elég, hogy aktákkal és paragrafusokkal dolgozzunk, hanem cl kell mennünk azok közé, akiket a háborús viszonyok a legsúlyosabban érintenek. Kzért mentem el a tojás kereskedésekbe és ezért megyek el a jövőben máshova is. Erezze u magyar közönség, hogy ismerjük és figyeljük a bajokat és igyekszünk segíteni a nehézségeken. Khhez azonban nem elég a kormány munkája, bármily körüJlokjw-téssel dolgozik is, ha a uenizet minden Cgyes tagja nem támogatja a nehész munkát teljes erővel, teljes akarattal. He-ményl, hitet, támogatást kérek, ebben az esetben az eredmény néni maradhat el.
A gyomor és a bélcsatorna alapos kitisztítására igyuim heten-kéflt legalább egyszer reggel felkeléskor egy pohftr természetes „Ferenc Józstf" ¦eieraviist, mert ez gyorsan és biztosan takarítja ki az emésztés salakkal lelt útjait és az egéjz anyagcserét előmozdítja. Kérdezze meg orvosát I
BÚTORT .
tUklWlMbttl
Gábor niaaax««lt»ridl
^ . ,kaffy|»>^Wl^ j y ^resa h ynl<4>.
A nagykanizsai Magyar Élei Pártja Gömbös öytiSa emlékének
Díszülés az aradi vértanuk emiékezetére
A nagykanizsai Magyar fílet Pártja Kölesey-utca 2 szám alatti helyiségében tegnap este pártvezetfíségi illési tartott, a
melyen a teljes vezetőség és tisztviselők részt vettek.
l)r. Tholway Zsigmond pártvezető mindenekelőtt .
az-aradi megdicsőült tizenhárom tábornok-vértanúról
emlékezeti meg, diszüléssé alakulván át. Az aradi Golgota mondotta dr. Tholway ébren tartja a nemzeti elszántság, hősiesség felemelő érzéseit. Méltat? la Damjanich János, az igazi hősök hősének nagyszerűségéi aki a hadbíróság előtt csak eny-nyit mondott :
Mindazt, amit tettem, meggon dolva tettem és vállalom érte a felelősséget!...
Majd végig vette a vértanú tábornokokát sorra, az első felélő, s magyar miniszterelnököt, Hallhvány Lajos grófot, suti, stb.\'.uegrázó szavakban vázolta z akkori nagy történelmi, ese-.lénvekel. A magyar nemzetnek valóban nincs mii szégyenkeznie azért, liogy a szabadságharc ig>\' éri végei. Kél nagy -batalonnual és a fellázított ösz-szes nemzetiségekkel vívott harcában nyolcszoros túlerővel ál-loll szemben a magyar honved-ég. A líl vértahu Kiontott vére
hozza meg nekünk a mugyar Arad felszabadulását... .
A pártvezetőség állva hallgatta végig a lelkes magyarságról átiltatolt beszédet.
Ezután dr^Tholway
vitéz Jákfni Gömbös Gyula,
Magvarország nagy, miniszterelnökéről emlékezett meg, halálának 5. évfordulója alkalmából. Gsupa-sziv szavakkal futait arra, mi volt nekünk Gömbös Gyula, az ö Iiamisilatlan, tiszta magyarsága. Mit alkotott miniszterelnöksége alatt. 0 volt az úttörője annak a nemzeti politikának, amely nekünk egymásután visszaszerezte a régi magyar területeket, amelyet a hóhérok vésztő r vény széke a vérbosszú jogán tőlünk elrabolt.
A díszülés / az emlékbeszéd alatt állva tisztelgett az elhunyt nagy Vezér emlőkenek.
Majd a szokásos jelentésekre, belső és szervezeti ügyek . le-tárgyalására került a sor.
A hercegprímás záróbeszédével véget ért a Katolikus Nmggggülés
A magyar katolikusok nagy sereg-Ünléje légnap dr. Seréül Jusxtintáa Btboros hercegprímás záróbeszédével végBil.\'ért. A záróftnnepéiy délután r> órakor volt a Vigadóban. A termet zsúfolásig i néniül töltő a közönség. Meg^siéni u FÖmeltóságu Asszony is Erzsébet és (iahrit\'lla királyi lierteg-\'nök társaságában! A kormány kí-pvs-sotetében dr\'. Hómarj Dálini -vallás.
közoktatásügyi miniszter jelent niCg. Dr. Zsehtbéry István fekilvasla u nagygyűlés hódoló táviratára a pi bától és a Kormányzó Úrtól érkezett válaszokat, mc yeket a közönség áhva hallatott végig
A megnyitó bőszedet Tóth László) dr,, u Nemzeti TJisáá főszerkesztője mondotta, h*nngozuHv&
a katolikus hivatástudat is az apostoü lelkiség nagy fontosságát.
Szokulay Leó árvaszéki elnök a magyar knlollkusság szociális tevékenységéről beszélt. Mlhalovlcs Zsigmond prelátus, ii/. A-Uo Lathollm országos igazgatója a mugyar \'katolicizmus <«o-dálaíos reneszánszáról szólott. Kzutáti a biboros hercegprímás beszélt, hangsúlyozva, hogy ne a kenyvlm.es, a megalkuvó katolicizmust vá\'osszirk, mert
a megalkuvás előbb-utóbb k\'tepáezj azokat, aki\'i\'et a közvélemény hűséges katolikus >kjiak tartott. A cse\'.okvő, a tettleges kato\'Lizmusl válasszuk, amely nem az érvényesülés, nem a szttflJÓ\'yj boldogság útját keresi, hanem valóssággal az Isteim.rl működik körre hűségben, bátorságban é-s áldozatos munkát ban. Maj<l u szeiilislváJii\' politika méltatására tért át a báboiTO Arogpii-műs. Bölcs szcnuslváiil poliuxával — mondotta —, keresztényi szerelot\'el halhatjuk meg j/t, amit Nagyasszonyunk kőzbeiijArisára visszanyertünk, azt, amiről sokan azt hitték már, hogy végleg elveszett.
Csak Isten segítségével, Szent István szellemével szerezhetjük \'Vissza országunknak, hitünknek, erkölaíségUnknek, államunknak integritását.
EZ legyen záró©i\'«édem lényege a XXIX. katolikus nagygyűlés alkalma-bó], [eejezte be beszédét a heroagpri más. Majd főpásztor! áldását adta, melyet ;i megjeent hívek térdcgiállva fogadlak. A Himnusz eléneklésével fcjezcidöll bv az ünnepség.
Ekkor a kínt várakozó és benllévö tömegek gyertyáa körmenetre gyüle-
Elekes (Dermata)
oipABsIete
Niiykinlm, Pő-ui 13. nim alaU.
őszi és téli cipők nagy választékban!
Ii\'i.. _______
aáabea aaátiKm áUaztdéan kapható.
TIBOLf LAJOS
acen : teztortan-keretkedó IW.->. • EWvoa-tér 33. Teleion 299.
kéziek és Gfűsz .lóz^ct «zombatlieiyi megyéspüspök \\e»Oeséy<i. a. galJért-hegyi Sziklatemp\'ómhoz Vonultak. ]lt Dudás Miklós püsixik beszélt és moa-doll Te l>tumot.
A katolikus cagygyülésen NagykRni-zsóról szép számban veitek részt, iniud a papság, mind a hivek részéről. A nagykanizsaiaL m» délután érte*, nek huzu. r <
Szerda
AlUadA mlHn>i«i«k tiélk8*«uHoko« BvAapMt 1. atSsoráa ¦
Ö.IO Ébre.itő, tomn. — 700 Mirek, közlemények, étrend, hanglemazeli -1000 Hir«kF, — 11.10 Nemzetkött viz-j«:sö»olgála\'t. — 12.00\' Dili hanteg. saó. - 1140 Hírek.. - 13-20 IdŐjaUé*, idójárás- in vhtálUUieMiitéí. — U.30 Hirek. — 14.45 A ráoiainüaor iimedc tésp. — 15.00 Arfolyanihirak, p|aa árak, éienusjeexárak,. — 16.45 Idökliés, időjárás jelentés, tür,*. - 17.00 IIirfk salovák és ruszin nyelven. — 10.00 Hírek magyar, német és román nyelven. — 20.00 Hírek (Budapest -H.) -21.40 Ilirat,. idájáráajcieutés. ~ Z3.00 Hírek iiúinel, ol;is», ango) és fntntit nyau-ea, — 24.00 Jlii-vk. BUDAPEST I.
17.1."> Hórömpö Janku is T«lclti Sándor magyar nótákat énekel, kiséri Farkas Béfei cigányz6rKk«ra. — 18 Dr, Tarr László eióadáí*. — 18.20 Honvéd-műsor. — 10.20 Az,Operaház október 7-i előadásának közvetítése haDgtelvé-teh/öl. \'A boiygo hoilandL. Dalmű három lehonásban. — 22.1.1 Cüorha Dezső i-igány/A-nekara és Bultola ICJt tánctenekáfa,
C>ülörlÖk aUÜAPBST u
10.20 1-eiolvasás, — ia45 Rkilvu^ás. — 12.10 A 15. Ivoiivéd gyalogezaxl rfi-nckara. — 13.30 Oláh Kálmán cigányzenekara. — 15.20. Magyar Revü Tánczenekara 10.15 RUKrai hallgatónik-»ak.
17.15 Dr. Wéixclgárbier tígofl zongorázik. - 17.40 Balogh Bálint előadása, — 18.10 A WekerleleJejii Társaskör Dalkörének vegye»kartL — 18.35 Dr. Kamrás Antal *mlékezéae Srhuikel halálának 100, évfordlilóje«i. — lfl.aO Ármány és cselszövés«• Almássy PáJ és Thurzó (labor ősszeállitás\'a hang* |Cnte«tikkje,l. — 20 Küfiigyi negyedóra. -- 20.15 Az operett története. Könr* műkődnek Orosz Júlia, Kőszegi Teréz, Maictzky Oszkár és Hösler Endre t* a Hádiözenekar. — 22.10 Hangieme-z«k. ~ 23.30 Gáspár Lajos cigányzenekara, i BUDAPEST IL
a rendkívüli események miatt niu> •ort agjeUní Mui ad.
A s-tokásoi levente félóra így ezentúl Budapest |. iiiusorá" igtombaioa Uieiatt fél 12 órakor tesa.
ESEftNYŐT
LACKENBáCHER-nAI
wagyan t
Berthy HUiUmI.
t^MtMbt* 8._____TMi/a KTSZLOm "\' \' ~_ , ............ >
Perlaki kaleidoszkóp......
Irta: Katámén Ferenn
Gaspancs Márk emlékkővé-nck visszaálíílási ünnepe felejthetetlen marad mindazok számára, akik uzon részt vetlek.
Ragyogó Őszi napsütésben hatalmas tömeg gyűlt össze a perlaki plébániatemplom udva-fán felállított tábori oltár kórul s áhitalos lélekkel hallgatta végig a szentmisét, melyei Mura kö?. nagy barátja. Pe.hm prelátus ^oetebráll, majd szorongó lélekkel\'ott zsongott a hitig le-pelb^ takart szobor körül, ahol a tulajdonképpeni ünnepség lezajlóit.
A fildósilo dolga, hogy ennek a szép ünnepnek minden részletéről \'beszámoljon, a mi feladatunk csak az, hogy egy-két jeliegzelesen muraközi képet megrögzítsünk az időkor számára.
Alig pár hónapja. hogy Muraköz, visszatéri löbb minlhus/, éves idegen megszállásból, a inngvnr\' tanerők csak egynéhány tiéi óta folytatják a népnevelés^ nehéz munkáját s a szenlniise alatt máris megka-pöan kedves magyar előadásban hnllnnttunk sok szép egv-liázi énekel. Az énekkar felnőtt leányok és asszonyokból alakult. -Karmesterük az olt lévő szlovén származású kántoruk. A nem inasai* ajkú leányok óly tökéletes magyarsággal énekellek, hogy mindenkinek a csodálatai vivlák ki. A knrmes-ler valóban dicséretes munkát vészeit.
Egy ]>erlaki kislány kedves szavalata - A ledőlt szobor, PelőrilÖl -.- volt a másik niCifc k|u.*lés. Kiejtésén megérzik még a muraközi dialektus ize, de belső Izgalomtól égő hamvas arcocskáján egy tíj, nagy ér-zéít árumíi lüktet, büszke volt, hogy magyar nvelven szavalhatott.
A tábori mise alatt egy meglepő műsoronkiviili számban Is volt részünk. Egy középkorú muraközi asszony a dalárda egyik száma ulán magyar dal-lozásba lógott s áhitalos átérzéssel énekelte végig önként vá-laszloll műsorszámát Az ünnep után megtudtuk, hogy igazi magyar szív* ragadtatta el erre a tüntető rögtönzésre.
Egy másik inagvarérzésiimu-rak,\'izi asszony is szeropelL a szolxjf leleplezésen, de később a bankét Lob is. Enpek az asszony nak meg kell emlilenünk\'a nevét ír : Pávesee Eerenenénck I. ivják; lány nevén Kolhirits Ilka. ,Kz njp asszony határozott U-betscV- Már a szoborlclepie-zési ünnepségen luondoll hír-más inagyair.-beszédével is nagy sikert aratott, a küzebéden isiiig rögtönzött felszólalásaival és IiuláLus énekszámmal lünt t\'.l Ig.-izi.. "iiiLy" SZ1V \'akik eb-ben a\' üniruKözi asszonyban. Nem estida. hiszen a Győző bácsi, JÖ^SgVjfl tanitolln x Szabó lluby volt az osztálytársa. Ez a muraközi asszony ugy is-iíhtí fiiv.(vii\\iiftv*>»* nólál, mint va-Uimi. uóUtköltö s annyi meleg mag^vai- érzés sugárzik ki minden traöValióI, hogy szinte azt hinne az ember, hogy csak egy
rövid álom volt a 22 éves idegen megszállás. Pedig az akkori 13 éves kislányból azóta bizony 35 éves menyecske lelt, de milyen menyecske ! Nagy sikerei voltak, megérdemelte. Bizonyára sokat fogunk még hallani róla. egyelőre a harmadrend kebelén belül működik, díc hangja bizonyára csakhamar cl Fog jutni más területek felé is.
A szobrot Perlak község bírája vette át a szoborbizotlság elnökétől. Csak annyit mondott, hogy a község nevében átveszi és megőrzi a szobrot. Ezzel a derék muraközi emberrel mégis foglalkoznunk kell egy kissé.
Kon József bíró deputáeió-zolt a küldöttségekkel Pesten,a honvédvezérkarnál és a miniszterelnökségen ís. Akkoriban ez nem volt valami könnyű feladni, de még kevésbé volt népszerű. A bíró ur mégis vállába a nehéz szerepet, sőt egy al- \' kálómmal térdreborulva könyörgött Muraköz visszacsatolásáért. Derék ember cz a bir<ó, az iskola óta nem sokat térdelhetett eddig, de most leborult valaki előtt, akinek elhatározásától sok függött, leborult/hogy visszahozza Muraközi a magyar hazába.
Ezr.a lénia valamikor még meg fog ihletni egy festői, mert valóban vászonra kívánkozik. Mi esak egy kedves kötelességet teljesítünk, amikor Perlak ün-t népével kapcsolatban rá hívjuk* a közfigyelmet, égy egyszerű muraközi emberre, akit magyar szive térdrekényszeritell a magyar gondolatért...
A leleplezési ünnepen értékes beszédek hangzottak el. Az ünnepi szónok dr. Brand Sándor alispán volt. aki Pebm prelátus/ egyházi beszéde után meleg szavakkal és emelkedett érzésekkel adózott a nagy mártír emlékének.
Igen nagy hatást ért el Gas-paries Márk későí rokona, Gáspárt cs György esperes hamisítatlan muraközi nyelven tartott szép beszédével, melyet Perlak népe igén nagy figyelemmel és zajos lelszé-sseí hallgatolt végig. A főtisztelendő ur több év-. lízed óla távol van Muraköztől, annál meglepőbb, hogy nagyhatású beszédét mindvégig hamisítatlan muraközi nyelven larlotla meg. A nagy Gasparies rendkívüli képességei ugy látszik a késői utódokban is csillogtatják erejüket.
A murakőzi hallgatóság nevében szívből gratulálunk az esperes umak ehhez a megérdemelt sikerhez.
Egy másik muraközi bestéd
is elhangzott. "ÍFrlízi* pátertar-tottn, akinek tökéletes muraközi beszédét és kitűnő \'hazai-kiejtését mái- több ízben volt alkalmunk megcsodálni.
Nagy hálást ért el Németh M. Magdolna líceumi tanuló, aki Zsigmond Józsefnénak erre az alkalomra irt hangulatos >A tüzes baráthoz\' c. versét szavalta benső átéléssel.
Szeiuelgyön.vörködtclö voll a díszmenet Muraköz nagy \' fia, Horváth vezérőrnagy előtt. A honvédség élelel. erőt és fegyelmet sugárzó ülemes elvonulása lilán megkapó volt a tűzharcosok diszmenete, a muraközi levenleifjuság menete, a közeiszáz tűzoltó ritmikus ellép és©, majd a muraközi falvak: küldőiIségeinek nemzeti zászlókkal való tiszteletadása.
Zulu vármegye. Iskolinkivóli Népművelési Bizottsága október 7-én délelőtt lll ómkor turuilta évi beszámoló közgyűlését dr. Szűcs Andor niílsod(f(V-jüpyzó clnökíájtévcoi a vármegye kisgyűlés, termében. Markos Je«ö vm. népminclési titkár részletesen bCMZá-
IIIOH 11E élmUlt IlkUIlkaeV llépIlnlVelési
tevékenységéről. (A beszámoló nda-liánuk ismertetcséne még nwjd visszatérünk.) Kíemolte a járáson kiint megszervezett központi előadások nagy sikerei.
187 községben 52 központi vdn-dorelőadó tartott előadást,
zsúfolásig megteli lennek baligatósáya elölt. Win egy belyen 4—500 fAnyi közönstV fíyiiit óss/a: a i.<»/|)..ntt előadó ínCtíhaUKuta.sára Kólón kiemellc a beszámoló a jnlhis \' 1-tól ö-Í(( meg-leiuh\'z\'íll készt helyi elöttdói<épz<v tan-folyuni jeVntös «:rc(lmonyéit is, moly-iicíi hntiísa már ü vármegye haliir.\'ni
tul is mutatkozik, a tanfolyam bufejc.
rX\'xC ót:i nagyon sok-énioklodíS jelent-liczell más várnn.\'jiVi\'-kböl, s<K a Fel-vinckröl é* KixlviytKil i« kéHék felvett-lüket n jóvíl ovi tanfolyamra. Mejíjemlékezett a bcszá\'moló azokról
a nagysikerű 4 hetes kisgazdaasszonyképző tanfolvomokrál,
számszerűit lll köÜség lakossága előtt
zajlotlak le a aepótelniezéa szempontjából olyannyira fonlos Umfoly.\'Unf)k.
fíléru állt a\'Bizottság annak a mozgatómnak ÍS, mely a lelkek nuMycn régóta nonnyaUd kívánságnak tett e[c. , get, amikor feladatául tnzte kl, hogy összegyiijü a köniyék, külóuösen Gíö-(soj teríllelén méfí feholhotÖ s a vármegye lórlénctévcl\' is szoros kapcsolatban álló réjíészeü\\tortcneli, föhiUuii, őslénylaui, valnmint muzeális szem-jxmtbol jelenlős érlékAct 6S néprajzi tilrpyakal. , ¦
Igen S2i?p credinéiiy mutatkozik mtlr-a RyüJ\'es IcréJi, ugy lidgy
TSrt •»n»t5t> régi czflst pénzt és tSrt aranyat
magas napi áron veszek BÁRÁNY ékszerész,
Hortfay MlklAl-Dl 3. (í\'oiUvnl nmibin.)
Szivbemarkoló látni ezeket a magyar zászlókat ott, ahol 22 éven át idegen lobogó lengeti.
Ezek a zászlók a murakőzi nép magyar érzéséről, ragaszkodásáról, igazi lelkéről beszélnek s azt mutatják, hogy ez a nép nem törött meg a \'22 évi rabság alatt, hanem megmaradt annak, ami volt és anu lesz, szívben és lélekben magyarnak.
Perlakon épp ezért ugy. éreztem, hogy felemelő dolog magyarnak lenni, hát még \'muraközi magyarnak...
a színes és értékes Táj- és Néprajzi Gyűjtemény számára már Is ujabb helyiségekről kell gondoskodni.
Czobor Mátyás nyugalmazott po\'gár-mester őszinte örŐmé.nek adott kifűje zést az eredményes népművelési mVm-ka halfatára és a maga, nevében is köszönetet mond a népművelési titkárnak a nagy gonddal megszerkesztett és minden részletre kiterjedő ér. lékes jelen lésért. A1 népies építkezés irányítását ajánlja a Bizottság figyelmébe.
¦ Felszólallak még Tnbbly .Madár föhlbirlokos a háziipar fejlesztése és nyersanyag biztosítás, dr. Knkiiljevieh Józser ny. akadémiai tanár « madárvédelem és gyilmölcster|m!elés propa-jíálása érdekében.\'Kazoy (iyula városi röintézö , (
a sikerült népművelést szakelőadások sokszorosítását sür- . gette.
Dr. Szílt-s Andor eiuók köszönetet mondott a népművelői titkár és mfuli-kalársm fáradtságot nem isinerö lelkes munkásságáért, amellyel a korszerű megye népművelés szinvonalat vármegyénkben is sikerült a megkívánt magaslattá ojnemi. Teljes olishierésscl kell ilt szólni Markos Jenő vm. Hép-mmoiéai titkár munkásságáról, akínvk eredményes működését Iegszobi>cii a vészelt biilalnuis munka dicséri ón-magában.
A Kat. Legényegylet keszthelyi vrindégszereplése
A Katolikus Legényegylet csapóba 3:2 arányban vereséget szenvedett a keszthelyi bibdarugóklól. A legényegylet Oencs — Dávid, Dérfalvy — Borbély, KOdbaiim, Molnár — Karanyai, Fenyves, Amin, Taródt. Péter össze-álHIásban szeL-re^ll. A játékvOzotö gyenge volt. Cóllóvök: Illés (2), Sál-anion, illetve Taródi é-s bérfalvy.
FERENCJŐ2SEF
KESERŰVÍZ
Városi Moggé. Szerdán, csak egy nap!
Kelten agy JegaV"\'1 Vidám magyar katona-vígjáték
Bercsényi huszárok
Szereplők 6 nagyágyú: Szeleczky Zita, Szllasty László, Csortog Gyula, Vaszary Piri, Mlhályffy Béla, Makay Margit és Hldvéghy Vall. Aktuális MaByar híradó
ElOadások kCtnmpokoa S,7,8, vaaarnap és ünnepnap 3, S, 7, 8-kor
Hatalmas és eredményes munkát végzett ezidén ís a zalai Isholánkivüti Népmüve\' lést Bizottság
FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
A repülőtér hőse
(A nz kir. 1 h i dl
tudosiio siavid közlés*)
Zúgva suhan a gépiink, vissza a tábori repülőtér felé.
Felderítő fe\'adaltmkal sikere «n megoldottuk; értékes adatokat szerezjönk a Dnyeper sze.oicsés fekvésű szigeté-nek: •orosz [.ondonnak. helyzetéről. Vidáman és elégedetten várjuk a periét, amikor kétüléses relderilö gépünk földet érhet, Már láttuk az ismerős hajlatokat Ebben a\'pillanat hali Jelenti rádiósunk a gép r>aran(Siiokának n most fairen rádióparanisot
— Bt. miatt\'leszállási til«k»m!
A katonai rövidítés azt jelenti, Iwgy ellenséges bombátok közeiéinek a re. pülotér felé.
Erős IvbCn fordulunk inog és ellenkező irányba tartunk (iépüuk níin-x annyira felszerehe, hogy nniihi irrtll hasson nagyobb, bombázó egységekkel. Észszerűnek látszik tehát a harc elkerülése |
Közel negyedóráig repülünk, erei-séf,es erőknek azonban sehol semmi nyoma
f\'jabb rádiojeizésl kapunk: leszáll-halimk.
Alig érünk földet, máris körülvesz-nek bajtársaink, Az első rövid monda, tokból kiderül, hogy. öt szovjet bogra bázö látogatott el hozzánk
— Az utolsó pillanatig azt hittüK: szó^lsége* gép*k kövednek felénk, mesélik a r.\'púlők. — Mert az el\'cn-ség részéről megszoktuk már, hogy mindig nagy kötelékekben jöttek. I.eg. alább hi annak idején, amikor még sok gépük volt, máiÜV jellegzetessA-
gük a tömegben való mej^eleuésen
kívül az Kokott lenni, liogy r.-ndszp-rinl két-három c^er méter magasságban, a (elhök fölött Jöttek ránk Most másként lórtént McgiéveszlŐ jelzésük védelme alall hal-hétszáz méternyire közélteitek meg bennünket és .sorban ejtették K bombáikat. Légvédelmi tüzérségünk nyomban működésbe kezded és vadászaink felszálltak üldözíé-súkie Addigra azonban már eltűntek, l\'gylálszik, kezdik m.\'gtanu ni tölüuk a villámtámadást — rrvmdja az egyik\' rcpúIOttstt,
Az orvtámadás különbéi iK\'m sok kárt okozóit Néhány gépfegyvergolyó megsebesítet te hamm tttiVnuiket, át. ly ugatta egyik földön álló gépünk szárnyát, megsérült égy b-\'nzíntartály-komi és elpusztult kél ló. Az ut mellett lágernek, köze ükben u l.omlia bersapéKlásának helye; a fekete ukrán földbe fúrt tölcsér.
A rádióst keressük, hogy megköszönjük oeu az Idejében érkezeit figyelmeztetést Már megfő írná EÖd lak bennülik a hála szavai, amikor szemünk In Iá kötik a iCpülötér parancs* nokáuak tekintetével:
— A rádióállomás sálrát találat érte, — hajtja le fejét a repülő százados. —¦ Szegény rádiósunk nagyon sulyoS sebet kapott.
Hősként leljealtettta leiadaiát Miközben ellenséges gépek zuglak körülölte és hullott a bomba, kez/a műszerén dolgozott és közölte.\' bajtársaival a *«szélyl: ,
— Bt. miatt leszállási tilalom.
A mai háborúban nemcsak az első vonalakban vagy feni a levegőben teremnek hősök. A jelző-műszerek névtelen krzclfti is hősökké válnak: a kötelességteljesítés ónleláldozó hőseivé
Utolsó beszélgetésem Aba Novak Vilmossal
Itta: Tihanyi Jánoa Lajos
lamin vasalók lilln resók Villiius testtneiegltők
QrOnhul Elemér
3in vUtaraoatágl szaküzletében Deák té> 1.
Megint lehullott »\'gy magyar meteor A képzőmű ve»K ti tórtrnviinis a kellő távlatból majdan megátb-pitja he\'yét a magyar festózsenik sorában, nekünk élökn \'k, barátodnak és kollégáknak ő volt a leg. nagyobb. N\'égy évvel rzelőtt a,Ham közre egyik beszélgelésemet Aha Nóvák Vilmossal, amerikai útjáról számolt t>e é> a newyorki (lüy> Collcgé-ben tartott előállásairól 1>c. szélt, amc"y,-ket William Egge/S dékán felkérésére tartott TennészeUs S*0 főleg a tempera festésről. Töbl>-SZÖr megisméU\'ltették ve e előadását, majd arra kérték fel. h-jjry mulassa be mnek a festési módnak gyakorlati alkalmazását fUmfekvcvö gép előtt Nevetve mesélte, hogy JÖarcU kiuisági magyarokat váz dt rc| egy falemezre 50 perc a\'atl é.s az egész aktust színes filmre vet-ték fe|.
Aztán a művészeiről beszélt álla\'ánosv\'igtan, majd érintette a lekvteiehér --ziiie\'mé\'etet, a ma&a sajátos lestői vi\'ágát. m?ly már annyi vitára a ¦.toll okot Rámutatott arra, ho-íy korokon és társadalma, kon íclül Mk olyan állandó erő van, me\'y fizikai és .lelki é\'elünket nemcsak irányítja, hanem mégha á-rozza Pl. így: a nap fc\'k\'l és le-nyugszik, éjjel és nappal, fehér és fekete. Az impresszión izmus i-:eje alatt a színek viharosan izgató rolni ezt a fekete ichér igényünkéi nem érintette, vagy háttérbe szoritotTa I.ehet a legharvogóbb szrngazdagság-gal alkotni egy festőnek anélkül, hogy a fekete-fehér igényünket elhanyagolnánk
Mivel a közönség igen sokáig értetlenül álH Aba Nóvák Vilmos művészetével szemben, incgkérU-m\', beszéljen valamit arról, liogy nem vezeti e az átlagembert a konnüvé. sz«t elismerését, vagy megértését illetően valami lelki rugalmasság-hiány, maradi világában való kellemes elnterengés, a rnlcgszokjtluak
kényelmet biztosító mozga\'tnal fa
mi van álla\'ábf-iji a közönség el\'. n-szcuvével az uj tónk vések ke\' szcmí-ben?
— A tehetetlenségi erő - fc\'e\'tc Aba Nóvák Vilmos — á szelkmiU-k.\'-ben is érvényesül és nyntjodlan állil-hatjuk. hogy az emberes túlnyomó része ilyen szellemi kénye\'emb*"Ji szeret megmaradni Xohn vesz tudomást arról, hogy a művészetnek ís propagálni kelt a maga korát és a nemzet eszményeit Mert minden iilötcn propagált valamit. Az ókorban a dcspotp liatalmát, a bálvány-islc.i félelmetes voltát; a 1 etlénUzt\\ kus korban az anyagi és szellemi é\'.cl tökéletes kiegyensúlyozottságát, a keresztény -korban az egyház ha. ta\'mát, stb A mai művészetnek a nemzeti erőt kc|l propagálni, Cíért tárgyiasnak kc|l 1-,-niiie.
Aba Kovák Vilmos munkabírása-nak, erejének teljében volt, amikor ezeket mondotta, Aztán jöttek a nagy állami megrendelések ha mo-
numentális müvekre volt szükség,
Aba Nóvák Vilmos kapta a meght. zásokat. Dolgozott, magát nem kimébe, egyik halhatatlan művet a másik ulan alkolla Müvé-sz uthütak zenitjén volt, amikor megbetegedeti. nyomorát fúrást kapott, \'»r\\í>sai ft
legnagyobb mávéssettoi tudták csak visszapcreini a lialál torkából. I-tt-épült, de fe\'c \'clt régi Önmagának Soványan, sápadtan ájlt közös tfráta barátunk koporsója előtt, ott találkoztam vele utoljára. Patkó Ká-oty temetésén. Hazafelé menet beszéi-ticttünk Szomorú volt, lehangolt.
— Egyszer azt mondtam neked — mondta halk, erőtlen hangon —, hogy a fiatalon \\a\'ó c\'pusztulás a legnagyobb emberi tragédia Látod, most elment patkó Kansi, ki tudja meddig élünk un. iKtni követjük c öt nemsokára\'! A fejlődést szolgáló nagy versenyben m m-l annyian (*aV stafélák vaayuuk, futunk Cgy (]n-rabig a lM)ttal, aztán átadjuk másoknak, a következő generációnak;
SAIétenlátása nem VoU nlap nélküli. Pár hónapra iá halt meg. Must. A legnagyobb magyar festőzseui.
I\'ótolhatat\'on ürt hagyott maga uláu.
óriási tűzvész pusztított Egyeduta községben
17 Istálló, 17 pbjta a teljes takarmánnyal és gazdasági felizereléssel és egy lakóház lett a tOz martaléka — A kár meghaladja a 200.000 pengőt
Letenye, októbfer 8 (Sajál ludósilónktól) Nagy tÜzVésÍE puszlitott tegn;ipKg>\'Cd-uta közscgl>en. amely most Letenye IV, kerületét képezi, özv. Nagy Mlhályné kamrája a nagy szárazságban kigyulladt és csak hamar lángba borította a házat, a szomszéd épületeket és félfí voll, hogy az egész utcasor elpusztul. A láaigtengcrbcíi izgalmas jelenetek játszódlak le. a lakosság igyekezett menteni, a mit. csak tudott. Az istállókból még idejében kihajtották az állatokat és ennek volt köszönheti, hogy* azok nem pusztullak cl. Négy község Ifizolfóságn sietett segítségére a helyi tűzoltóknak, de igy sem sikerült a borzalmas vészen úrrá lenni, ugy, hogy a községi főjegyző a nagykunái-sai lüzollöság segítségéi kérte\'telefonon.
A kanizsai IfizÖrség teljes felszereléssel sietelt segítségül és ennek a vállveteti munkának volt köszönhető, hogy a vé-sz tovaterjedései incgakad.ályoz-Iák.
Elpusztult azonban 1 lakóház, 17 pajta a teljes takarmánnyal, gazdasági felszereléssel, számos kazal, 17 istálló, stb. A kár az eddigi becslés szerint meghaladja a 200.001) pengőt. A csendőrség szigorú vizsgálatot indított a tüz keletkezésének kikutatására.\',
Míg a kanizsai tüzoHóság Egyedután volt elfoglalva, az i tt hon lévő készültséget Sormás községbe hivták ki telefonon, ahol ugyancsak tűzvész pusztított. Iu egy istálló és két pajta lelt a tüz martaléka. A Községi tűzoltóság és a kanizsaiak csakhamar úrrá leltek a vészen.
Élénk volt a tegnapi országos vásár
Az állatárak emelkedő tendenciát mulatlak
A Icguapi nagykanizsai országos vá sár élénknek mondható. Erezhető volt Muraköz népe ugy mint eladó, úgymint vásárló. Jó Volt a kínálat, de erős volt a kenea\'ett ís. Felhajtottak 003 szarvasmarhát és 1120 loval. Mind jóminöségü állat A\\ kca\'-slett folytán az árak emelkedő tendenuát mutatlak Egy jó lohérért ÍKK)—1000 pengőt Is fizettek, nug jó borjú \' élő súlyban kg.-ként kb. 1.50 pengőbe került. Jó (belga: hidegvérű lóért 1200-1400 peu. gőt is adtak. Szép számú állat eseréit gazdát. " ^^^^
A közraktárakban elhelyezett árukra,
közlük a nem romlandó élewnfsze-lekrv, mini Urocreleí, a pfazioténetek lombardokai folyósítottak. Miután azn bán a lombardok nyujtáfa spekulációs áruhalmozásra is vezethet, aZ utóbbi időben, ha közfogyasztási cikkek meg; tlölegezt^sér/il van szí!>, a legszükeb), térre korlátozzák a lombardokat és rsafc olyan cselben leljeiitik a kérése ket, amikor ez a készletgazdálkodás érdekeit szolgája Egyébként a közraktári készletekről eddig kél liftenként készítendő pontos klmubitás U-kinteié-b*n is uj, sriíombh rendelkezésedet léptetlek é\'elbc\' (MVS)
Élénk kereslet a mák piacán
Uj mák iránt az utóbbi idübdi élénkebb kereslet nyilvánul nteg A dunántúli termés ugy mennyiségileg, mint minőségileg jó, a tiszántúli azonban közepes alatti. A kínálat egyelőié mérsékelt. (MVS)
Bisrtosllson TŰZKÁR ellen. KARA MEOTÉRUL1
— Naptár: Október 8. szerda. Rom. kat Magv. N. A. Protestáns Etelka. I". Thlsri hó 17.
a*sítráf nyitva raggal fi őritől est» « áriig (hétté, szerda, péntek délatán ée kadiaa ***** »a» ríkt«H
Angol shaaaplon 6a aimtt Barmclster
ősöktől származó, nagyhozamu
ANOOBANTULAK
tvaréreft emsék és bakok, valamint süldők HlnUtenr<u«t»»b*» elSnySisa keuerubatSk. Fonást, fonslklkészitést tökéletesen tanítok. Kártolás! vállalok Btooh l(t*án Zalaegerszeg, Rákócil-u. 11.
UNGER-ULLMAMN ELEK És TÓTH
VASKERESKEDÉSE — NAGYKANIZSA. na
S4amaiaaAfÍ Magyar Kőolaj RaazvinyUraaaag nagy-lOaUH kanlwalk*pvla«late*«bl«omanyl raktára
Kedvezményes adótételt! mezőgazdasági olajok.
i(Ui. október 8. -Su ÜK- ,\'.¦\'!¦
2aJ.\'AI KüZLONY
Ito» fcieittiHk
__ . . , Az 1916 november végett
ISIS-M- 1 végrehajtóit sútqviTiu.ua..
átk*lé-s előkenése alkat mával u köivetje-nül SlsUjv mellett a Dunán fekvő" tlingliinarole szigetel kel. ictl uiinueockelötl elfoglalni. A sziget elfoglalását a ví»JI pozsonyi V. uUisfc zászlóalj 2. száVadám bizlák, amely eaeft a napon n«gy/lelkesedéssel\'in-\' jull a szificlet\'megszállva tartó roma,-uok elJen, MegleiWtés-SzerCi kikötés és traszáí\'áS "\'in "a süni erdőben
[•su k hamar szurony Ita rem került a Jluüvay Lajos tnrifl\'ékos hadnagy a 2. stakassaal fciajgrohjamorta a nohuln. icngerészutcget és legázolta azl, tst-\\ áiiffy Joxser hadnagy pedig u 3. szakaszul liátba lámajla íu ellenséget Hosszas harc után a századparancsnok rotiamo t fúvat s az utászok dörgő hurrával törlek az ellenségre. Az vad futásban korcs menekülési, t fiie^, 2 liszt és 110 közember az utászok kezén maradt.
llalállmegvclö txitórsággaj véglmz-vill I egy ver lényeikért Islvánffy hadnagy a 3- oszt, katonai érdem kei esz let, llósvay luuf/yiay pedig a brodi kato. imi érdcmérn«rkapta.
- (Egyházmegyei hlr)
I)r CzapUi Gyula megyéspüspök Lesz Jáiio* csurgói plébánost saját kérelmére n lielycttcs esperesj és kd-rűieti bui felügyelői hivatal nJóT felnién-lelte és lb. esperessé nevezte ki. Az uj lie;yeltcs esperes és kcr. tajifelügye-iö a főpásztor kinevezése folylin Ando milialy ihaiosi p\'obáno-s, jmspöki lank-riga tett. 1
- (Népszámlálás u Délvidéken)
A visszacsatolt délvidéki terulolek.cn az t041 október 10 és n. kQXÖUi éjféh állapot alapulvételével attal/foios népszámlálás iesz. lígyidi\'jülvg össze kctl imi az önálló iparosokat, k\'rvsip.\' dukeL földbirtokosokat, a haszon- i ?8 igd sál tatokat.\'
- (Befutott a* *laö vonat Aliólendvára)
Tudósítónk jelenti: 22 év után tegnap délután I órakor futott be az első magyar személyvonat Alsólemlvara. Magyar ruliás leányok, könnyes sxermi nénikék és örvendező gyermekek \' és férfiak várták jiagy izgalommal 11 vonalot. A leányok virágokkal díszítették M !1 mozdonyt. (Viszonzásul a leikese-itok ingyen ulut tehenek a Muráig és vissza,. A vonaljárat megindulásával Alsolcndva szorosan bekapcsolódott a magyar gardasági élet vérkeringésébe.
- (Zalai Ua hírek)
!\':i[:isUiy Lascio sümegi gimnúziukn* lunari Szabadkái* helyérték. — I\\>s-fulvi Horváth Ferenc bocfóldei kórjegyző 00 éves korában elhunyt — Nyirádon a székesfeliérvári pnsjxHség által adományozóit tc.ken 17 házat épít a .Nép- és Családvédelmi AJpp.
- (HUhelyJuttatta Sömtg-prágán)
k, sL|m«gprúgai bázholymo7ífpil<4n( \'\'n\'duiényvkénf IV8 házhelyígénylö jenként 500 négyszögöles házhelyet kap majd a sümegprágai urbéres közbirtokosság tulajdonában lévő legelő-teniletböl I
Mindenkit érhet baleset, ezért « bataelbisteiltiit
senki sem nélkölöshetf !
ZZI *v.;u\';frj;iríí
fPolylatAa IM oldnlrfttl
Roosevelt pártolja, a kereskedelmi hajók felfegyverkezését
..\'^Washington, -október 8 Hopsevelt közölte a kongresz-szusi pártok vezetőivel, hogy pártolja a semlegességi.törvény módosítását és a kereskedelmi hajók felfegyverzését és az amerikai hajóknak a háborús övezetben .való hajózását és a hadviselő felek kikötőinek felkereséséi.
Cfarú;
„Szájkosár fár Rooseveltnek I"
Pillsburg, október 8 Clark szenátor pittsburgi be. szédében kijelentette, hogy a semlegességi törvény módosításával az elnök háborúi akar elő idézni, meri háborús kihívásra törekszik. Ha az elnök ugy látja, hogy Amerika jóléte megköveteli a háborút, akkor kérje ezt nyíltan, a szenátushoz intézett üzenetében. Ha ezt elutasítja, akkor Boosevehick és társainak szájkosár jár, mert állandóan háborúra uszilanak.
N\'ewyork, október 8 Ilalil\'ax tiszteletére rendezett vacsorán Wjlkie kijelentette,
hojü a semlegességi törvényt haladéktalanul meg kell szüntetni. Követelte a kormánytól, hogy ne engedjen a népnek, hanem vezesse .azt,
Knox 300 millió dollári követel hajóépítést*
Washington, október 8 Knox tengerészeli miniszter 300 millió dollár megszavazását köveleli, amely összegből 100 kis hadíszolgálalos hajó, Őrhajó, aknaszedő hajó. slb. építését kívánja.
Roosevelt enged Panama tiltakozására
Newyork, október 8 Panama tiltakozoll a panamai lobogó alatt hajózó gőzösök .felfegyverzése miatt. A panamai kormány határozata szerint a tilalmat megszegő hajókat törlik a panamai hajólistáról, í Roosevelt elnök most kijelentél le, hogy ha Panama kívánja, eltávolíthatják a fegyvereket a panamai lolwgó alatt hajózót amerikai gőzösökről.
Marlupolj, Odzipenko és Zaporozsje nemét kézen
Berlin, október 8 reggeli német lapok
részletes tudósításokat közölnek a keleti arcvonalról és megállapítják, hogy a szovjet front balszárnya teljes összeomlás előtt áll. A német csapatok feltartóztathatatlanul göngyölítik fel a Dnyepertől keletre lévő frontot es az időközben összevont szovjet kötelékeket ni, nagy csalóban scmmisítelték meg. A németek most hatalmas támadással a Doncc ipar-
medence ellen támadnak és ezzel a szovjet elveszti legfonh> sabb ipartelepeit. A németek e sikerekéi a szövetséges csapatokkal karöltve vívlak ki.
Berlin, október 8 A NTI legújabb jelentései szerint a német csapatok elfoglallak a feketetengeri kikötők közül Marlupolj és Oszipenko-grnd kikötőit, valamint a Dnyepertől keletre elfoglallak Znpo-rozsjel.
diuaiáutlttUítttdifC
»31
Afganisztán kártérítést követel a németek és olaszok kiutasításáért
Istambul, október 8 Olyan hirek érkezlek Afganisztánból, hogy az afgán kormány tárgyal az angol és szovjet hatóságokkal a némel ős tolasz állampolgárok kiutasáiásu ügyében. A kormány szerint súlyos pénzbeli károsodás éri Afganisztánt a kiutasítások miatt, ezérl Angliától 3 mÜliónyi kölcsönt kér a kiutasítások fejében, i Manherheim kttüntetéee
Helsinki, október 8 Jlyh finn államelnök október 7-éu a minií-zlcrelnók és államvédelmi mi-niszlcr kíséretében Manuerheim hu homok főhadiszállására ment és át-nyujiolta neki az 1. oszt. Manncrheim kereszt e|sö kitüntetését, kószöaeiét fejezd lu a lábiimagynak hősiesség géért.
A láboniagy válaszában megköszönte « kitüntaiést és liangsulyozttt, hogy
rinnország a gyöielem bzi is ludalá-bíui menetet nagy barátai oldalán.
Propaganda céljaira akarta felhasználni Anglia a sebesültek kicserélését
Borim, október 8 német és angol sebesült hadifog-
lyok kicserélését váratlanul
vlhnfjas*
ÜTORT
HETYEI1BRE.
márkán butorszalonjftban veayen vagy rendeljen. CMn^wyot 14.
lották annak ellenére, liogy miaden elókészüíet megtörtént már. A brit liad ügy minisztérium közölte, Jiogy a sebesült hadifoglyok kii-sx-réléséiTe kedden nem kerül sor. Későbbi félhivatalos je entés soerint a sebesült németeket a kórházlutjokról visszaszáll ujaik a fogolytáborokba. Német illetékes helyen ezzel kapcsoUlbAp me^áHapitják, liogy Anglia csúf ,uszitó proj>ogandai\' hadjárat céljaira akarta fe\'.hasznáhii a sebesüllek kicseréltsét. Hangsúlyoz-zák azonkívül, hogy mint sok más embcrtei cselekedet eí hetében ezúttal is néinel részről volt a kezdeményezés. A tárgyalások e kérdésben továbbra is diplomáciai utón folynak.
London, október 8 illetékes lielyen közlik, hogy u aobo-sült foglyok kicserélé-séju* ügyéi ezentúl nem a hadügy miniszteri ujja hanem a kormány intézi.
ZÁGRÁBBAN befejeződtek a horvát— finn gazdasági lángyalások és a nemzetközi vasutügyi értckezTel tanácskozásai.
Síremlékeket,
tíi\'MlliL mtéumi ÍM talíínüü!
ezakazuiUen és le^olcsobbiul
KOVÁCS JÓZSEf
koinragómeeternél, Kfrály-ntoa 83. ifija Mf«Mk-raVUuf. 1 Telefon Ö15.
— (Huszonötezer pengő
az egerazegl munkanélküliek foglalkoztatósára)
Zalaegerszeg vános vezelöséaf- a léü hónapokban esetleg joenlkezö munku. nélküliség megoldására 35 ezer pengős pöllülclkcrct kibocsátását kérte a kormánytól Most jötl meg a belflgytnfl. iiiszlcr leirata, melyben értesKi n pj|. gátmestcrl, hogy Z? ézér pengőt bü-csát a Nép- és Családvé<tehni 1 Alap rendelkezéseié azzal, hogy a munka-nélküliek foglalkozatására haiziii\'dják fel. A 2"» ezer pengni valószínűleg aZ újonnan nyilaudó utcák fö|dmuníkái-iiak elvégeztetésére fordítják
— (Csoda iörtént egy spanyol apáca hollteatavel)
Sevillából Jelentik: A városban néhány napppul i\'xehfti meglelt egy apáca. A linlál után azt ff meglepő fölfedezést tették, hogy a holttéstop nem jelentkeznek hullafoltok\'. A halottat nem temetlék «1 azonnal é» ekkor még meglepőbb dolog történt, Eltelt már báiom-uégy nap is és a holttesten az enyészetnek semmiféle jele scfni mulatkozott. Az esetről érintették at egyliázi liatóvágokat és orvosok sietlek a ravatalhoz, akik megállapították, hogy a holttest még a hatodik napon i» ép állapotban \\tiit. A titokzatos esel egí«z Spanyolon-zágbím nngy fcllünési kelteit. .
Temetkezési, kOltsegelaek uie«térlt6-léről burlosltas ut{óu ooadoskodhalfj
ESZTYUK
bavásárláal helye:
HAMBURG
mrdlumotru •»ak(l>l*t
\\94\\. október 8,
A magyarság folhábo rodottan utasítja vissza Eckhardt Tibor kiált-ványai
A magyar közvélemény megdöbbenéssel értesüli nrról, hogy EckharrJt Tibor, mini a »Filg-r/otlcn Magyarországért* ctmfl mozgalom iDtfeőbjzottsa^ánaV Wnöke, Amerikában saját hazája és annak bevált külpolili-kája ellen kiáltványt bocsa tolt ki. F, kiáltványban közli, hogy küzdeni fognak a kifelé" független, befelé szabad Magyarországért, inert a jelenlegi kormány elhatározásai háci kényszer alatt születnek. A kiáltvány végén Eckhardt felhívja a szabad országokban élő magyar polgárokat, hogy faii és felekezeti különbség nélkül csatlakozzanak a mozgalomhoz.
Magyar politikái körökben Eckhnrdl amerikai s/.erepldse nagy megdöbbenést váltott ki. Illetékes magyar helyen hangsúlyozzák, hogy Magyarország világos és liszta politikát folytat és ez a Dolftika máris megkétszerezte Magyarország területét és tflbh mint kétmillió magyart felszabadított az idegen Tga alól.
A magyar kArvéiamény egysegeseon áll a szabad Ós függctlön Magyar<»r-szag gondolata mellett és tudatában vau nnuak, liogy Komuioyto Urunk és a feleifis ni ko lm Ányos kormány mmdent elkövettek, hogy az ország év-ezredes jogait és dicsőséges történelme sorén kivívott rangját n nemretek közölt biztosítsák.
Rövid Járhatok
SEBfiDÍ JUSZTINÁN blbV>ros elnök-leiével ma megkezdődött a budai pri. mási palotában a rnMgyftr püspöki kar őszi konferenciája. \' ¦
DR. CZAPIK GYULA \\cszprénu megyéspüspök állapota örvendetesen javul. /
ELIAS tábornok, volt cseh mlnisjj. tcrelnők halálos ítéletének végrelKij-lá?át azért Imlasztoti&k el, mert kegyelmet kérlek számára.
A SZOVJETBEN, mint egy fogságba esett lengyet parancsnok elmondóttn, csak minden negyedik katonaiunk vart cipője, minden luitodiknak inge fc minden huszadiknak köp.nyc.
NAGYK1K1NDAN ezentúl magyarul és németül is cl kell készítem a közgyűlési jegyzőkönyv-eket. 4
KIRABOLTAK Budapesten Carlícr francia ékszerész Tárnok nlcui palotáját. Sok értékes ékszerl vittek ci, de a páncélszekrényt nem tudták meg. fúrni. \' l ¦
ELFOGTAK Budapesten a tápiósze-lei gyilkost, Horváth János személyében, aki elismerte, liogy 1039-ben is gyilkolt: akkor csavargó társát fojtotta meg.
BUKARESTBEN Antonescu rendé, leiére eljárást Indítottak az árdrágító kereskedők ellen.
ÁTADTAK az angol kormánynak a rinn kormány válaszát az nngol tiltakozó jegyzékre.
RÓMÁBAN tárgyalásokat folytai a német birodalmi postafőnök.
NügykanUsa megyei város polgármesterétől.
24918/1941^
lárgy: Leventekötoleaek bejelentése.
Hirdetmény.
Felhívom azon helyi munkaadókat kiknek le ven főkötelezettség alá eső 1918—1910. években született ttszlvlae-lőjük, alkalmazottjuk, segédlUk, tanoncuk, stb. vau, hogy ezeknek a személvt «4atok.at is tartalmaió névjegyzékét
(születési hely, születési Ideje. lakhelye, anyja nave) % napon belül a városi Invento nyilvántartó hivatalhoz küldjék be.
Fifyelmeztelem az érdekelteket, hogv a honvédelemé nzóló tíirvénv btuttetO rettdelke^éte értelmében pénzbüntetéssel bÜntetendA klttájzAst követ el az a imutktimi.s. kl megszegi a levente-kft teles bojolontésóre vonalközé rendelkezést
Az 19IÖ-I9I0. évben szülotett egyé-nek köztll levon le kft leles «z, kl katonai szolgálatot még nem teljesítőit.
Nagykanizsa, 1841. október 3. in* Polgármrster.
Biliül-
Pk. 7313-7314/1941. sz.
1841. vghlól 390. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Dómján Oyula najryksnlzsal ügyvéd álUl képviselt ozv. dr. Dómján Ujosné és dr. Hondán Oyula nigyksnlmt lakosok lávára 100 -j 409 P töke és több követeiéi járuléka) ereiéig a nsgykanitaat sir. Jirát-blróság 1941. évi 229—1200 sz. végletével elrendelt kielégítés! rérrehajlái lolytán végrehajtást szenvedőtől 1941 évi saguu-tus hó 16 in lefoglalt Uttti P re becsült ingóságokra a nagykirrizssl klr. Járásblróitg lenti siámu végzésével az árverés elrendel-telvén, Zalasientbalázihoz tartozó Pusits-patakuitöt puatlán leendő meglarUiira hatáildótll 1941. évi október hó 18. nar>-JSnak délelőtt 12 érája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt titnt, buu, rozs, szalma, stVdők, tinó stb. és egyéb Ingóságokat a legiöbbet igéidnek kész-pémllielés melleit el fogom sdnl.
Nagykanizsa, 1941. évi stept. hó 23 árt. Elek László
ri ktr, bir. Wmlulto, nini blrdo.trl klkaidoli.
őrtllos Szentrnlhályhegy-kftzségben mintegy 1000 katasztrális hold
vadászterület
az 1941. évi október hó 20-tól számított 6 évre nyilvános árverésen bérbe^ tesz adva.
fi feltételek a hegyközség elnökénél megtekinthetők.
fiz árverés ideje 1941. évi október hó V>0. napján délután 4 óra a szentmihályi templomnál. an
Ai Országos Egéaiaígvédelsil 8z9vet,éo Nsgykanlnal FlokiiBveleége.
Pályázati hirdetmény.
Az Országos EgészBégvédelml Szövetség Nagykanizsai Fiékszövetsége
három gondozónöjelöltl
állásra pályázatot hirdet, Javadalmazás: az intézetben való
Meg™. r*diókésxí!!éket ffií
forduljon bizalommal
, Szabó Amtml
Fö-uti iizletého*,
ahol válogathat:
Orion, Philips, Standard, Sietnem, Eka, Telafunken
gyárak legújabb szebbnél-szebb kivitelű modern készülékében.
Díjtalan bumutatáa I
Részletfizetési kedvezmény I
Uillomos híztortúsl készülék
mindenkinek erőmet szerez!
T«a.kannák
Vasalók
Kenyérpirítók
Gyorsfőzök
Kávéffixók
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Madara falikarok Olvasó lámpák
Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVŰLGYI-nál
Sugár-ut 2. "*>
természetbeni lakás és étkezés
Egyévi jBlBltt US lettlltéso után, „ Intézet gondoskodik a Jelölt tanfolyam, ra való boosájtáta Iránt. A tanlolyam Ingyenes. A támolyiru elvégzése után a jelölt gondozónői oklevelet nyer -és alkalmazást kap.
A salátkezüleg Írandó pályázati kérelmeknél! a következő okmányok csa tolandók:
1. II életév betöltését Igazoló anya-könyvi kivonat
2. tíény középiskola elvégzését ltl. zoló bizonyítvány.
3. [gazolandó, hogy pályázd nem esik az 1939. évi IV. t.-o. Joghatálya alá.
A 2. éa 3. >. teltételek utólag la im. zolbatók.
A pályázati kérelmeket az intézői helyi llókezövetségénél isii benyújtani és pedig személyesen, vagy posta utján.
A pályázati batáridő: 1941, évi okié-])«r bó 15-lk»,
Mngykantau, 1941. október bó 4 én.
Dr. Palzs Ferenc
ttu Intézeti Ugyv. lőtltkar.
Pályázati hirdetmény.
A csurgói Hangya Szövetkezet
1941.. november ho I—röl kezdve Bérbe vette a csurgói .Korona" nigyvendéglfll éi 14 tzobibóUlló aráliodáiii. — Ennek kezeléttre keresünk egy kilüuö modorú és (eltétlen szakpincér keielOt, ulti a konyha vezetéséhez is ért. jú jövedelemmel. 4—5 000 P óvadékot megkívánunk. Az állást 1041. nov. hó 1-én el kell foglalni Bemulitkozli saját költségen elónyOs. Olmnázlum és Iskolák helyben.
A csurgói Hangyaszövetkezet m-i Igazgatósága.
Mindenes axakusaanBt keresek Buda-pestre azonnali belépésre. Bővebbet dr. Kakilni, Fó-ul «.__31«
SeJÉréHsVt kereatk. Clm s kiadóban.
3111
a.«l.l..l.«.rn. felvételik Helyei móaaitalosnál.__.....3174
atafaikft«UaaBia>l telveszDnk. -Hungária kelagylr. _3\\1t
Qyskorlolt IrMHstaaaf nagykereake-déabe lelvéieUk. A)lnlstok „Szotgslmai" jeligére a kladétMjtéretnek.____3176
Millerembe takarítanál kerea Haltra, Honby Mlklól-ut II.__3184
¦ejároaa azonnal lelvéullk. Cun-gery-ut 44. 3IS2
áj) AS VÉTEL
Mliioeiiiitmll kaaaaált rakat, cipói vessek, hlvtsia háihoz megyek, waschtr Béláni, Telekl-nt Bt_3MI
Eladó 45 q széna, egy anysgöbe éa 9 drb 4 hónapoi aűldö Meglellnlbeló B.|-cain, a községi Iskolánál. 3167
HAZ ÉS INGATLAN
A vároa toigslmss utvonalán nagy Ba-latkéa, 29 eve fennálló koesmt.al ía hen\'eiUalettst, azonnal eladó. Cim a kiadóban. .3091
atXtWfcut
SrafaíéBaa — Irásáaakérló mlnden-röl lnlormál|i. EOlvöatél 28._3173
Kérem az Illatot, kinek katarat-amat kölcsön adtam, szíveskedjék viiazahozn!. Déri Jóastl gyógysmtss, 3183
Elwaaxatt s teherpálysudvsron bélién eite gubacaoskocsinil 18 üres zsák. Meg-laláló kéretik jnUlom ellentben adla le Csengery-ut 7., Oünseraél, vagy detekttr-oizlilyou. 3180
ZMLMI KÓZLONV
rouiTIKál NAPILAP. Kiadja: „KtlgudaatglR.T. Hagykaaliaa". Felelés kiadó: Zalai Károly.
Nyomatott ., i . a „Kérgaldasagl K. T. itagykanlraa-
nyaadájábss Nag^ykanliaaa. (Nyouuliérrteloh Zalai ItírtW
81* évfolyam 231. szám.
NaoykanlMa, »41. október 9. osütörtök
Ara 12 fillér.
ZALA
ÖNY
POLITIKAI NAPILAP
gxerlcesztöeég í-íi kiadóhivatal: Főni b. tzám. g^rkeaztöaéffl és kiadó hivatali teleion 78. sx. Megjclonls minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
Előltzotéel ára: egy hónapra 2 nenso OO niláe.
negyedévro 7 pengő 20 lillér. Egyes Bzém: hétköznap 12 tlll., szombaton 16 !111.
„Itt, a határszélen
Irta: Láposi-Hallar Jenő dr.
Élt I.égrádon az én boldog ifjúkoromban egy, Kovács Gyula ncvfl, daliás-termetű^ eszes, óvatos és fanatikusan nemzeti érzelmit községi \'jcgyr ző, akit fagyos és rátarti modora miatt sokan nem szeretlek. Akik azonban belepillanthatták meleg szivébe, inesszire-nézfí kék szemébe és kissé da-hes lelkivilágába, azok eltilt egy vallásos, izig-vérig magyar, öntudatosan gondolkozó és sokoldalú egyéniség kórvonalai bon lakoztak ki.
Ez a már régóta porladó Toldim eredetileg tanítónak készült. Csakhogy már idejekorán ráeszmélt, hogy ez a szerény, töviséé pálya Őt, a niagasratörö férfit nem elérti ki. (Ámbár azt ís rebesgették\'akkor róla, hogy a menyasszonya kívánta meg tőle a pályaválasztást.) De az is lehet, hogy nem érzett hozzá rátermettséget. Ekkor elvégezte a jegyzői tanfolyamot és a \'falu pennájáé lett. Határozott fellépése, szónoki készsége és vármegyei összeköttetései révén csakhamar álláshoz jutott és nemsokára elnöke lelt a zala-tnegyci jegyzők egyesíilelének ós ennek; következtében befolyása és tekintetve egyre növekedett. Hivatali\' állása és társadalmi kötelezettségei arra kényszeri-tellék, hogy gyakran szónokoljon. Szónokolt is! Beszédében igen gyakran ismételte meg ezt a három szót: »itt, a határszélen...*:
Ezzel a közhellyé fakult mondással mindig arra eéizott és azt igyekezett kidomborítani, hogy Eégrád község vezetőire és értelmiségére fokozott feladatok várnak. Ezeket szigorú óvatossággal kell kezelni Ős végrehajtani. Itt a kettőzött éberség: parancsoló hazafias kötelesség. Éppúgy, mint annak, aki puskaporos hordók mellett végez szolgálatot.
Akkor, sihederkoponyával még megmosolyogtam ezt a banálissá koptatott frázist. Természetesen azért, mert gyakran elpti ffogtatott szónoki tölténynek tartottam és mert röfrén-ként meg-megismétlődött. Ma már jól tudom, hogy ennek a gondoláinak célja, magva és átütő ereje volt és hogy sokkal többet jelentett egyszerű retorikai képnél. Ma már átérzem, hogy Kovács Gyula nyelvén ez !1 mondás állandó figyelmeztetésként csendült lel. Olyan volt, mint a vezérdaru vészkiáltása, mikor ellenséget szamatol. Olyan volt, mint a dűlők szélén égnek ágaskodó fakereszt, a mely Istenre utal és megr.áz Itennünkel, hogy szürke napi-
munkánk végzése közben se feledkezzünk meg vallásos kötelmeinkről.
Ez az intelem abban a gondtalan korszakban, mikor a I>ég-rádra és Muraközre éhező ember-farkasok még csak nyelvöltögetéssel, tollal vagy rö]>-irattal fenyegették ezl a félszigetei, talán felesleges volt
De hál az ördög nem alszik. Egyes riasztó hlrkarvalyokmár özei ölt 10 esztendővel is azt vijjoglak az éber magyarok fülébe : \'Vigyázat! Legyünk résen 11 * Igen, ezt a ihf éless/.emü és eleveneszü nótáriusunk bölcsen tudta, azért kongatta meg a vészharangot már előre és olyan sokszor. Viszont mi törpe halandók nem latiunk tovább az orrunknál. Mi esak azt láttuk, hogy süt a nap, vagy havazik, vagy szántani kell, de már
azt, hogy tőlünk néhány kilométernyire ordasok üvöltenek, vihar szele bőg. vagy jegeseső fenyeget, nem is sejtettük.
T.égrád helyzete ma sokkal súlyosabb, mint hajdan volt. Földrajzi helyzetéi kél körülmény nehezíti meg. Az egyik az, *hogy a Dráva jobb partján van és hogy természeti akadá-« lyok és erők nem védik nyugatról. (Igaz, hogy ez a kedvezőtlen körülmény azelőtt is megvolt, csakhogy akkor a szomszédokkal fennálló közjogi kap-
«rW(»aaa>wawwaa<wt^^
Berlin olyan győzelmet vár. amely felülmúlja az eddigi sikerek mindegyikét
A vörös hadvezetőség és tisztviselők menekülnek Moszkvából — A polgári lakosságnak az utolsó pillanatig ott kell maradnia — A vjazmal harapófogóba kerített szovjethadsereg az egyetlen még ép vöröshadsereg — Knox USA-miniszter nagyon sötétnek látja Anglia helyzetét — Roosevelt az orosz emigránsokból nemzeti kormányt akar alakítani, mert nem bízik többe a szovjet sikerében — Az angolok nem a Kaukázust, hanem csak az olajat szeretnék védeni
Sztálingrád a szovjetkormány uj székhelye
Hitler vezér és kancellár legutóbbi beszédében célzóit arra, hogy nagyszabású hadműveletek folynak a keleti arcvonalon és hamarosan ujabb hatalmad német győzelmek alakulnak ki. Néhány nap után máris itt az eredmény : külön jelentésben közli a véderőföparancsnokság, hogy a front középső szakaszán
A tengely csapatai teljesen megbénították a szovjet hadmozdulatalt
V/azma térségiben több szovjet hadsereget bekerítettek
és megsemmisítésük megkezdődölt, Ugyanakkor a keleti arcvonal déli részén, Ukrajnában több hatalmas gyűrűt zárlak he a szövetségesek.
Ugyancsak a bekeríteti vörös csapatok megsemmisítéséről ad tájéköztatást a MTI :
Az Ukrajnában harcoló szövetséges hadseregek, miután számtalan helyen elszakították egymástól az ellenséges sereg-testeket, több hatalmas gyűrűi alkotlak, amelyekben a szovjet hadsereg igen jelentős tömegeit sikerült körülkeríteni.
A bekerített szovjet csapotok
megsemmisítést megkezdődött
Az ellenségei teljesen meglepték ezek a rendkívül gyors mozdulatok s jellemző, nogjy még az ellenséges légierők is csak feltűnően gyér tevékenységet fejlettek ki a bekerilett földi hadseregek támogatására.
A magyar csapatok arcvonala elölt átkarolt szovjet hadak (féli irányban igyekeznek kitörni. A Dnyeperen át irányuló harclc.-vékenységük megszűnt.
A honvédkölelékck mosl a folyó mentében, valamint a keleti parton létesített erős ellenséges műszaki zárak eltávolításával foglalkoznak.
A német légierő szakadattá nul folytatja támadásait a szov-
jet katonai berendezései, vasulvonalak és egyéb hadi fontosságú berendezések ellen. Megsemmisítő\' légitámadások voltak Moszkva, Charkov és Leningrád összekötő vonalai ellen.
A NTI a hadijelentés kiegészítéseképpen közli, hogy a Vjazma körüli megsemmisítő csatának egyik következménye:
a német arcvonal most már kereken 200 kilométerre van Moszkva középpontjától.
A keleti arcvonal közepén most hasonló sorsra jut a szovjet, mint Kíevtöl keletre.
Természetesen tovább foly-\'
nak a hadműveletek Anglia ellen is. Különösen Délangliát támadta a német légierő sikerrel. Afrikában a Szuez rakpartjaellen Intézett légitámadások során bombatalálatokkal megrongáltak egy nagyobb kereskedelmi hajót. Az olasz repülök Málta repülőtereit bombázták, hatalmas robbanások voltak megfigyelhetők.
Szorosan beszámolónkhoz tar tozik a
török-német közös cáfolat.
Ugyanis a napokban különböző idegen forrásokból származó sajtó- és rádió jelent esek azl híresztelték, hogy a német birodalom követelésekéi támasztolt Törökországgal szemben és hogy a bulgáriai csapatfelvonulásokkal Törr.Kország megtámadására készülne. A török és német kormány megállapítják, hogy az ilyen minden alapot nélkülöző közlemények semmiképpen sem alkalmasak azoknak a bizalmi, és baráti kapcsolatoknak megzavarására, melyeket a két ország június 18-i egyezményében leszögezel!.
A német sajtó behatóan méltatja a vjazmal áttörés Jelentőségét
Berlini október í) A német sajtó részletesen foglalkozik a keleti arcvonal legújabb eseményeivel. A lápok teljesen a keleti front középső szakaszán bekövetkezett hatalmas bekerítő hadműveletek há-
lása alatt állnak. Hangoztatják, hogy
ezek a hadműveletek ujabb, óriási győzelmekkel Öregbítik a német katonák hősiességét és bátorságát. ll\'olytatáa az 6, oldalon)
TSrt sjr.at.tot, régi ezüst
pénzt és tört aranyat
magas napi áron veszek BÁRÁNY ékszerész,
Horthy Mlklúsm 3. (PoiUv«l »í*tnt*u.)
csölal az esetleges súrlódásokat kiküszöbölte.; A másik nehézség pedig az, hogy Légrád és Muraköz még most is Idegen egyházmegye függvénye és hogy ezekről a területekről még nem távolították el sem az ide beszivárgóit szerbeket, sem azokat az egyéb betolakodott elemeket, akik 1ÍJ18 előtt másüti laktak.
Kétségtelen végül az is. hogy azqk a szélsőséges idegenek, a kiknek olyan hosszú fogat, és jó étvágyat csinált Lég rád és Muraköz megszerzése: sohase nyugosznak bele ennek a paradicsomnak elvesztésébe, ennélfogva folytonos izgatással kísérlik meg annak visszaperlé-sél.
Kovács (jyűla vészkiáltása lehal . .1 is időszerű ; sőt ma sok-\' kai inkább, mint valaha volt.
Aki tehát itt, a határszélen él és dolgozik : nyissa ki a szemét éá a nyúlhoz hasonlódra nyitott szemmel szunnyadjon ! (Joiidol-jon arra, milyen súlyos felelősség kolonca nyomja a vállát. Fontolja meg, mit jelent egy ilyen végvárban lakni, és figyelni. Mit jelent benzinnel meg töltött edények és kigyótojások közölt járni-kelni. Mii jelent pásztorkodni olyan nyáj felelt, amelyben jnélelyes juhok is találódnak. Mit jeleni meg-íerUizötl lelkű gyerekekéi nevelni, akikéi volt oktatóik nia-gyargyülölelre és idegen csz-niények lisztelelére tanitollak és magyar szüleiklöl elvadítottak.
Jusson eszünkbe, hogy !11, a határszélen jnindeji jó és igaz magyarnak apostolkodnia, jóidat mutálnia kell.
Ezek az együgyű sorok nem azért íródlak, hogy önérzetében bárkit is megbántsanak vagy vaiakü megleckézíessenek. Korántsem ! Csupán azért, hogy felidézzék egy józanul gondolkozó, körültekintő és jó hazafi emlékét. Jót tanulni pedig nem szégyen soha.
Nem szabad elfelednünk, hogy egy lerülelet könnyebb elfoglalni vagy elveszileni, mint megtartani, mit is mond a költő Zrinyi Az török áliumában ! — Hallgass meg engem, élö magyar! Ihou a veszedelem-! Nagy Isten ! mindent, amit csak tudok kikiáltok, hogy éntőlem olaluvásoinérl nemzetem vérét ne kérd számon ... (inert) *lla az őrálló nem jelenti meg a közeledő kardot (veszedelmei), az Ur az Ö kezéből kéri Számon az elveszel! lelkek vérét. (Kzékhiel próféta szavai.; - Pipáljunk, de ne asztag mellett! Szunnyadjunk, de csak félszemmel ! — iiz legyen uj jelszavunk I
Nagysikerű tüzoltónap Alsólendván
A céltudatos egészségápolás
egyik legfontosabb szabályt az, hogy az ember hetenként legalább egyszer, reggel felkeléskor, egy pohár tenné--szeles „Ferenc József keiértlvizel Igyon, mert ez a gyomrot és a beleket alaposan kitisztítja és az egesi anyagcserét előmozdítja. Kérdezze meg orvosát I
Nagyszabású lüzollónapról ad hirl aísóleiidvai tudósítónk. Az alsólendvai járás tüzoltóegyesii-lelei ugyanis testületileg belép -tek a vármegyei tüzoltószövet-ségbe. Ez alkalomból fényes ¦ ünnepségei rendeztek. Heggel 7 órakor zenés ébresztő volt. A l.evenlollhon udvarán mintegy 500 tűzoltó jött össze az egész járásból. A dis/gvülésen .Veinél hy István elnök örömét fejezte ki. hogy a 22 évi elnyomatás illán a járás tűzoltói isinél magyaroknak vallhatják magukat.
Az alsólendvai járás IS községének M egyesül etében ÍISO ködö tag van, 4i kocsi és .\'1 egyéb fecskendő, ti lüzollóoll-
nori. Az alsólendvai tűzoltóság szerkocsiját a jugoszláv hatóságok Zágrábba vitték s ezádeig még nem akadlak nyomára.
Bubics Tivadar megyei tűzrendészen felügyelő buzdító beszédet intézeti a tűzoltókhoz. Délután a sportpályán tűzoltási gyakorlatok voltak, melyen Alsóiéiul va. Lendvabosszufalu. Mániiitsmalom. Pelesháza, Yöl-gyjfalu, Felsőlakos, Pince, Gyertyános, Kapca. Göl tér-háza, I.endv avásárliely. Kámaháza és Gsesztreg tűzoltói,vettek részi. Este jólsikerült szüreli mulatságot rendeztek. Az alsólendvai lüzollónap teljes sikert eredményezel t. ^
Legújabb
illetményjegyzék
hadfelszerelési adóval kaptató
SCHLESS
0«áfc-««r 10.
TESTVÉREKNÉL
Horthy s.-ul ».
Börtön és azonnali internálás jár a közellátást veszélyeztetőknek
A törvény kérlelhetetlen szigorral csap le a közellátás hiénáira
A közellátás zavarlo\'ansága a mai |
hátnnis viszonyok kőzött :t ICgflsŐ-
i\'ikiú Feladatok «gyike, éppen ezért a konnény határozott- törekvéssel biztu-silanl jji.vek-s7.iii azt. liogy mindenki ¦hozzájusson megfelelő áron a fonti >s életszúkségleü (ikicekhcz.
illetékes torok fokozod figyelemmel kísérik azokat a loiekvésekvt, amelyek] a lakosság körében árdrágítással, áru-lia|mozá^t>al, vagy más hasonló vissza, élésvei Villányt és zavart akarnak okozni
Az IfMI évi X. 1. c, aincly a IcOZcs-maliban Ié|tcl1 hatályba, ni gadj" ¦ < módot arra, hogy u kormány kérlelhsv leilfiifii lesújtson a közellátás érdekeit sértő sirvkuliítisokra.
A közellátás erdekeit veszélyeztető bizonyos i se le km ónyeket már ueti* ki-liagátnak lekinUk, mint régcbK-n szokás volt, hanem vétségnek és bünteti, iirtk és ennek megfelelően szabják mezt a megtorlást. \' f
Az országban van annyi élelmiszer és egyéb közellátási anyagkésztet, hogy azokból a szükséglet kellő beosztás mellett ellátható.
Komoly fennakadást osnk rossz szándék okozhat és czérl érthető, hogy a törvény büntető rendelkezései szigornak A törvény szerint vétséget követ ci »z a termelő, aki a lenne.es kerstér b«n rendelkezésére álló termelési eszközöket nem a törvény, vagy middel
Városi Mozgó. CsUtörtöktöl-vasártiapig
Budapesttel egyidöben!
A magyar Irodalom leghíresebb, vesebb alakja;
legked-
IHARY JÁNOSI
Szellemesség, ötlet, humor, szív és a legszebb muzsika. Szereplők: Oayha Marflit, Págor Antal, Bároxy Kató, Juhaax József, Mayjyasaay Vilma, Pathss Sándor, Makláry Zoltán, Pothes Ferenc, Mihály Ernő, stb., stb.
Aktuális világhiradűl
Előadások\', köznapokon 5, 7, 9 órakor, Ünnep- és I vasárnap 3, S, 7, 9 órakor. f
BÚTORT _
szaknál eibeo
Gábor mOaeztaloonél
vegyen vagy rendeljee.. Hagykaok**, Vártjskáx a,W
állal elrendeli termények ellátásán, fordítja. Vétkes az a termelő is, aii terményeit nem az előirt terjedő t\\xixn termeli Ha va\'aki készletéi a totp. lo inba hozatal lói visszatartja, vagy más célra liozza forgalomba, u tftr vény értelmében vélséjel kövei c.
Uüiilelendö az is, ha a rendelkeiésr,. álló készetél nem a rendes gazdálkodás szabályainak niegteUlö módon használják fel, vagy n.-m gaido-skod. nak ké.sa:ettjneli használható \'állapotbi való tartásáról. A büntetések kozoh 3 ívig terjedhető bőrtón, hivatal ve qtji iwlílíkai jogok felfüggesztése és vt! gyónj cléKtétel kiszabása is szerepel Itünlelendö cselekményt kö\\et cl, nkj a hatóságuk álhil elrendelt bejc4entés| elmulasztja, haniis, Mányos ad*, lókat jefcn.1 s jwry a lialóságtól ü titkolja Büntetik azt is, aki zár alj iell kész\'.etét elidegeníti, vagy hau. nálja, vagy inegsemfaiksili, vagy thíl\\ módon az igénybevétel elöl elvonja. Vagy ficdig átadásra, clsrállháua Tr> iiatkoz<\'> lialAsagi relhivásjyik rum tf« eleget, Himlctik nemcsak a éievgi menyi, hanem a kísérletei is llárotn évig terjedhető börtön a büntetés ak. k«r is, Iia a bCmletl elkövetésénél 30 ezer pengői ineglialadja annak a ler. menynek, vaay lerméiiTirrtmyiségnek, Illetve a kész\'eliiek az értéke, amellyel kapesolalban a lent említett bűncselekmények valamelyikét elkó>xttc A ai. róság iiiCltékbiuitelesként minden WW-ben luvatalwszlóst és politikai \'jogot ÍClfüggi\'Sztését is megállap\'lja Bilnlett
esetén vagyoni <"légtétet áiapithai n.c. a bíróság az álptnkim-ílár jávíra. líit szabailsAgve^ziés bflnletésn- átvalHoE-talnl nem lehet.
A temlőrség enénkivúl mimhn-kür-eilátás ellett vétőt-azonnal eVVilütW és internálja öt.
Megjelent a Zalai Közlöny kis zsebmenetrendje
Jelenléti ük kedves .olvasóinknak, hogy a Zalai ^Közlöny ikis zsebmenetrendje hamarosan megjelenik. A Magyar ÁUflinvas-utak vonnlnin -ugyanis életbe 16-jKílt az uj Őszi és téli menel-rend. Nagykanizsai vonatkozásban több jelentős változás történt s pz szükségessé ¦tette.-h.Qgy olvasóink a megtelelő tájékoztatást megkapják. Olcsón, 10 fillérért mindenki megkaphatja-a mai naptól kezdve kiaaóhivata-htnkhflii a Zalai Közlöny kis zsebmenetrendjét. Nemcsak B kanizsai érkezéseket és indulásokat közli a kis zsebmenetrend, hanem az egyes állomásokra való érkezés, valamint in onnan való indulás idejét is. Tájékoztatást knp ezenkívül a közönség a helyités ^déki anlé-buszjáratok menetrendjéről is.
-\'Naptár: Októbor a uslltÖrt. !!«¦¦ kat Dénea pk. Protestáns Dénes. í«a*L Tlilsrt hó 18
nflaldrdfi nyitva reggel 6 órától «U \' *rétr \'hétté, axarda. nénlak ifélnlés a* vojítw tétté tua) aékaak)-
Ékszer-átalakitási, javítást .és felújítást
szaksxerfl.eD végze11-•bawa\'lMV\'ékszerész 1
1 horthy mlkiss-al s. fpwmt.i
|»41, oktétiet 9.
uftt"»>>> SZEM \'
, TŰZIFA ?**"\' *<*>><••
bl>bm MáUilra alltuidóau kopható.
TIBOLT LAJOS
uéfl ! tStlUfiagykeretkedé
nw EötYÖ*-tér33 Telefon 259.
Mit vógzett az elmúlt évben a zalai iskolán-kívüli népművelés?
A /nlavámiCfíjTi Isko\'ánklvöli N\'ép-művelési Bizottság közgyűlésének leg. itapi beszámolójában mar Ickfn|,»ttflh
azt aX eredményes szép munkál, ajme-Ml Markos Jenő vm. népművelési (Tikár vezetéséül a za\'ni népművelők végeztek Az alábliiaklmn közöljük a litkári jelentés számadatait, amViy liü tükörképet ad u végett hatalmán munkárol, í ,
Az viimi\'t Iskolaévben Zalában v*rlt Sllíí népművelési éa közműveltségi előadás, 4 analfabctatanfolyain 254 óraszámmal, 117 hallgatóval, 17 alap-isiiiowlU\'rjeszWí lanfolyain 8!lí) Aru-számmal, GU ha\'lgíilAvai, ) néprniüve. ],\'-.m vs közműveltségi tanfolyam 220 óraszámmal) 150 hallgatóval, ;i mü-vüszcli 6*s kedély képző tanfolyam S2 óraszámmal, 218 hallgatóval, A férfi jcllcmképzö tanfolyam 102 óraszátml-inal, 104 hallgatóval, 11 nettevdkSal és nfii jeilenikípz-\'i tanfolyam 178 ó10. számmal, 1j5 lia\'lgató^a\', l egészség Agyi tanfolyam 20 Araszánnmnl, :to hallgatóvá\', 1 gazdasági tanfo\'yom 20 óraszámmal, 2(1 liaU^a tóval, 3 lJCgen-nyelvii tanfolyam (2 némát, 1 olasz1. 120 óraszámmal, 50 Imllgatóval, 2 Ogyességl tanfolyam (gyorsíró, gépíró) 80 óraszámmal, 73 hallgatóval. ,\\ mtii soros délutánok, esték, hazafias és ah kalmi ünnepélyek száma 1020, q mft-kcdvelő előadásoké 52.">, a i.épinúvulé&i liaugvcrseuyeké 31, a mesédéi titánoké
873. a tanulmányi kirándulásoké 102, a rúdióclfiadásoké 548 W>U. 1212 nép-nimelésTelöadó működött, akik kőzött roHlalkozáSra nézve icgtobb (102; ka.
tolikus lelkész.
HÉRLEG
Minden mérelbeo SmilisaerUlasIláB
SCHOLGZ lANOS
mérlegkészitő- mester Nagykanizsa
Eötvös-tér 30. szám
A kiakanlzsal hősi halottakért
llozmaring utca. Gyűjtöttek: Horváth Vendel és Geróc« Ferenc. Ada-kosták; Horváth Vendel és Kiss Ferenc 5—5 p ogöt, llerórs Ferenc és Kuzma László 2—2, plandw József 1Ő0, Vmeze Ferenc, özv. GerÓcs pe-lenené, Bakon László, Borsfai János. Liplin Józser, Bartel Károly, Bartol lászló, Hegedűs József, Horváth Imre. Magyar Ferenc, Domboroi Ferenc, vlntte Zsigmond, Sándor Katalin, Horváth Péter, rács József, Simon F«-icnc, Biliege József, Savanyu József. Szulay József, Szabó János, Kápolnás Antal, Gödinek Ferenc, Geróes Antal, Horváth György, Kovács János, fct-Szalay József, Kovács Mária I—1 P-t,
Németh József, wüd Károly, Dani György, Vadász György, nnranjfU Jó-Zsef, Nagy József, Nagy Józsefné. dalos János, Szűcs István, Simonka FC «íie, Osvald János, Sxukovtcs György, Nagy Józsehié, Nagy György, itj. Bil-lege József, Szalay János, Dani Ferenc. SxnkOl Károly, Horváth József, Vaiga Ferenc, VJno** Józsefné, Po*ZOVB<*< lánosné, Kovács László, írj. Kápolnás Aulai, Kovács IJlSzló,-Flander tiyörgy bojtár, Xylresí János 50—50 fil\'ért.
(Folytatjuk)
1 templomperselyeket kifosztotta, mlnlslránslnget Oltott és a fogházból megszökött a mereny el templombetflrő,
akit a kanizsai törvényszék három évi és három hónapi szigorított dologházba utalt./
Nagy meglepetésben volt része Láoer Miklós zalamercnysi cspéres-plebánosnak, amikor a nyáron misézés előtt jelentették neki. hogy gonosz kéz feltörte a sekrestyét, azon át bemászott a templomiba, ott az oltárok előtt lévő négy perselyt feltörte, a benne, lévő pénzt ellopta, majd a sekrestyéből három minisztránsinget lopott és igy megrakódotlan távozott. A csendőrség még azon órában elfogta a tettest, aki zsákmányával az egyik korcsmába ment, otl beborozott és az egyik szőlőben elaludt. Így talált rá a csendőrség, aki vasraverve szállította be a nagykanizsai ügyészségre
A templombetörő Szálai József, vései földműves, nős, családos evang. vallású, többszörösen büntetett ember, aki most tölti más büneselelrtnényéért 7 havi börtönbüntetését. Egy alkalommal megszökött a fogházból és az egyik kanizsai vendéglőbe ment borozni, amikor fize-lésiv kerül a s:or, nem tud\'t\' \'t-zetni. mire a vendéglős maga vitte el a rendörségre, ahol tárt karokkal Fogadták vissza a meg szökött rabot. Azóla tovább töl-li büntetését.
Tegnap tárgyalta a törvényszék Makáry-tanácsa a templom fosztogatás\' ügyét. Szálai mindent beismert és bevallott. Labor Miklós esperesplebánost tanuként hallgatta ki a bíróság, aki kijelentette a biróság előtt, hogy katolikus pap lévén, megbocsát a tettesnek, megbüntetését nem kívánja, azonban okuljon és máskor ne kövessen el ilyen bűncselekményt és legyen tekintet tel gyermekéire. Szálai erre bocsánatot kért az esperestől és igérelet tett a bíróságnak, hogyha- kiszabadul, soha többé nem fog lopni.
Dr. Birkás Géza kü;, ügyes?, súlyos büntetés kiszabását, illetve szigorított dologházba utalását kérte. Védője, dr. Krausz Aladár családjára utalt és enyhe büntetés kiszabását kérte.
A törvényszék rövid tanács-
kozás után bűnösnek mondotta ki Szálai Józsefet a vádirat szerinti bűntettben és ezért az előző 7 havi börtönbüntetését ha-tályonkivül helyezve, szdgori-
•b- ém karórák mgy vál,m/-tékban t« uolld Árban
i Bárány ékszerésznél
Horthy Miklósul 3 (Pollival Kernben.) A MiHyai Tcldon IHimoiMlú í. KidIA Rt. ponto* IíS óf. üiemíntk lnlyl ktpvlHltt*.
lott dologhizbn utalta, amelynek legkisebb mérve 3 eszlcmtíi 6s 3 hónap, Egyben 5 évi jog-[os/.IAsra Itélfé. Az ilélet jogcríis.
A iavitóintézetbfil megszökött és a vasúti kocsi alatt utazott trió izgalmas kalandjai
Csáktornyától Győrig, Kesithelytöl Veszprémig és onnan a nagykanizsai fogházig
Két fiatalkorú suhanc Gyenesdiáson kifosztotta Jözsof főherceg; főtisztjének villáját
Különös Irió Wálkoz-iU ösazc a minap. Az egyik Tiatal suhanc ;l kacsai, a másik \'az aszódi j^vitolnlötolMl szökött meg. FI határozták, hogy l\'iu-ini\'i;; vnlami iniódon kijutnak és onnan lovábh folytatják útjukat és valahol cllK\'lyfzkednek. F.l is menták. Neht kelk-tl sokat ii/. liúük a voóaton, mert
a kooal alatt a tengelyen utaztak,
Igy juioitnk cgfci; Csáktornyáig, azonban u határőrség észrevette ökel ú.s a \'föszolgabtröságro kísérte öket. ot napi lezárás után kiszabadulván, folytatták nljukiil a megszokott koc-M. alatti uIon
Zalaegerszegre. OU éhségakban kimentek a Nzölöklic
és « koritésiti átmászva ,B gyiimölcs-fákról esiIlapitolták éhségüket Majd ii pincékbe hatollnk, ahol apróbb lopásokat követtek el Za\'iie^ersze^on cfey garázsban t
egy. nagykanizsai főhadnagy kerékpárját loptak el,
ezen egészen Bakig karikázlak, olt faképnél hagyták a biciklit és gyalcg-szerivl folytatták útjukat ¦
Kaazthaiyre.
De nem nutradlak ott. Haniiiv Gyenesdiáson a hegyre mentek, ott ogy nyi-Inti abltku villáira másztak, amely
Simányi Sohram Antal, József foheroeg főtisztjének tulajdona
és onnan ruhaneműt és sok egyebet loplak el ( I |
lilásról Vonyarcvashegy, majd Tapolca volt állomásuk. Amúgy .feketéit\', szabadjeggyel.: a tengelyen a vasúti kocsi alatt) folyt*tták útjukat
Alsóörsig és onnan Veszprémbe tX ösi ]iüs pök városba.
Itt oisö dolguk volt a kÖ*el 300 pengő értékrt lopott zsákmányt Weisz .It\'in\'i Ó5zer4isnok eladni, aki potom 23 pengőt fizetett a diszes duónak, por-szo a pénzen első dolguk volt korcs-mába menni.
Megjelenik a harmadik társ.
Ili találkoztak össze SzámedÜ János nuirarátkai születésű fiatal napszámossal, akinek életlehetőségei szintén problematikusak voltuk.
Moll már hármasban dyörbe gyalo. Holtak llajmáskórlől wnaton Székes, fehérvárig folytatták k(ijutazi\\siikut, azonban végre ott a régi koronázó városban \\\' \\
leosapott rájuk a végzet.
Klfo^yoU a jtóizük, ebesek volhrk, ke. nyérhez nem jutottak, találomra bementek egy lakásba kenyerei kérni, ahol történole.Srfin egy a\'ozitdos lukott, akinek gyanús volt a szánalmas külsejű Irtó, rendőri hivatott, igazol lat lo őket és akkor lep\'ezödótl le a három Eeiwlyen fon kéjiduzó inkognitója.
A knpilányságra kerüllek és onnan leszálliUilták őket
Nagykanizsára.
A fiatalkorunk a fiatalkornak bírája elé kerültek, aki most megkereste a kassai és aszódi javító intézetek igaz. galóságát a kél őrizetben leyö fiatat személyazonosságát és mulljukut ilk--löleg, nevezetesen miért kerültök B javítóba. l>s cáak azután fog dönteni további sorsuk felett.
A harmadik, y^zámedli Jánosi tegnup bíróság e|é állltollák, amely >a fekela
Kábáit
1941. dkiabtt 9,
lUTORT
BHETYEIIIRE márkás bulorsiaIonját .n vegyen vagy rendeljen. Cie»fery-ot 14.
fuvarért- Imsz napi elzárásra rtélh\' öt.
Sitale filnisziviKÍrimniiak való anyag, ariiit a Irió sailgálbituti kalandos utazásáról a koiM lenge\'.yítn, mig a rend-őrség karjaiba fuloltak A javítóintézet hívogató falai várnak rájuk ismét. Most reinéllielőteg jobban fogják Víket
<ill őrizni
Az MLSZ labdarugó hlrel
Al Országos Sport Közponl hatá mzata s/erint a zsidó egye.MIleleV működésére vuiialk (Zólag a NVmzeli Sport Bizottság dóul a jövőben
Az lítljes évi ifjúsági edaolábontk-bail 300 IfjUaági labdarugó vesz részt az urszág összes kerületeiből
Külön :pá\'yáz:ilot írtak ki 200 . igíls julnl.midijjai Wt ödtblábor szi-l\'emi és gyakorlati inmikaprogramlhiij\'ának kidolgozására
Balatoni alosztály limine\' uj szöwl-ség alakul a fa al.m környéki csapatok bevonásával.
Az őszi MhJahlgO idényben llöcs— Riitftkposl, Sváje—Magyarország, Olaaz-brszág—Maxya\'oiszátf, Magyarország Németország közli vátogatdtl m\'érközé-í.elwu kivü] több kölCczellséget nem
vállait az mi.s/.
Versenytárgyak, alkáliul ajándékok szolid árban
Bárány ékszerésznél
Horthy M.-ul 3. (postával szembon)
Mit várhatunk a Zsolna-csapata ellen ?
Vasárnap ismét oltlwnáWan, a zrínyi
pályán jálszik a ZMNTK. Hisszük, hogy jobl> csapattal és több szerencsével.* A Zsolna jó kis középcsapat, a mely etksn lelje* erőbe h>bás és kfjoés játék szükséges A vasárnapi hibákon okolva lemóljűk, hoj/y a ZsSK elleni mérközésb\'vl győztesen kerül ki a \'ZMNTK Valami hiba v«n, amit ki ke|l küszöbölni a ZMNTK védelméből Nem akarunk rvndi\'W\'riitálOit foly-tatni, de nyomatékos megjegyzSsünk; a jálékiis játszi sziwel-lélekket azt n
icndszerl, amit köveiéinek tőle Hiszen ellenkező télben nmis a csapatban összhang, megétté**, Sem mondjuk korszc\'rülleniKk az olasz rendszeri, t\'c ahoíiyail asl a ZMNTK vértől jálszák
nem fejel mez a\'kö\\ete^niényc:u!€rk.
A ZMNTK második csapata Csák-tornyára utazik a OSK II. ciU-ni mérkőzésére.
Az NVTK Dombóváron jálszik a ZMNTK vasárnapi győztes ellenfelévé\'. Mint tudomást szereztünk, az NVTK is folyton iscrélgi\'ti a játékosokat fiatalokat nem szerepeiéül, innco \\»n a gyengébb leljcsihnény. Az NVTK öruiliel, ha egy pontot elhoz I);>mb©~ varról. f f
_k-.n-l-
. száraz í
6b száraz forgács
kapható
Sarecz Islván SÜSÜ
Zrínyi MlklÓi-ntea 22. ÍW
15 zsebtolvajlás a mostani országosvásáron
A rendőrség szigorú intézkedéseket tett a vásári tolvajlások meggátlására
A rendőrség, főleg ;i delekliviest ftl él tagjai az ulóbbi években elég gyakran elöroi\'dnll piaci és vásári zsebtolvajlásukul annyira lehelellenné Ielle bevall intézkedéseivel, hogy szinte már alig lóriéul egy-egy vásári zsebtolvajlás. Az ntőhbi két-három hónapban azonban ismét erőre kapott a tohajlás, főleg a zsebtolvajlás, hogy a rendőrség ma a legszigorúbb intézkedéseket lép tett e életbjQ a vásári lolvajok lehetetlenné lételére. A keddi országos vásáron különösen dolgoztak a zsp-besek , ugy, hogy egyre-másra jöttek ti károsullak a kapitányságra teljelenlésl lenni, Több,
min! í-l zsebtolvajlást jelenlellek be a mostani országos vásár alkalmával. Több gyanúsítottal elő is állították. Az egyik szegény asszonynak í)(i pengőjét lopták el a szoknya zsebéhói. A rendőrség már tudja, honnan származunk a lolvajok, akik a kanizsai piacol ellepik és meglelte drákói intézkedését.
Figyelmezteti a rendőrség az asszonyokat azonban arra, hogy erszényüket és pénzükei ne Iártsák a szoknya vagy kötéf-iiyfik külső zsebtiben, inert a tolvajok elsősorban erre vetik magúkat.
A közönség is vigyázzon a piacon és vásárokon a pénzére.
jG
g-amofowafci hanglcmeatek: stb.
megbízható, szolid beszerzési helye :
Grünhut Elemér MtsSgrTl*
A tolvajnö a földreteperte és megtaposta a gazdája tulajdonát védő asszonyt
A rendőrség rablás címén letartóztatta azerőszakos tolvajnól
Érdekes t\'eltVdezést tett tegnap Kolnvek Kerenené. akiíle-renesér .lánosné Baboehay-utcai birtokosnál van alkalmazásban. Amikor a temető melletti földeken olhaladt, észrevette, hogy egy nő a inunkaadónöjc földjén nagyban szedi a kukoricát és egy kosárba dugja. A kosár már jól tele volt rakva az igy szerzett csöves kukoricákkal. Odament az ismeretlen lolvajnőhöz és rászólt, miért Ionja gazdája kukoricáját és felvette a kosarat, hogy a lopott kukoricát onnan kivegyó.
de az ismeretlen nő nem engedte zsákmányát, ellenszegült, Kolnyekné hajába kapaszkodott, összekarmolta, a l\'őldre-lepcrlc és megtaposta. Szerencsére nem messze az izgalmas női közelharc színhelyétől tartózkodott az rendőrőrszem, aki meghallotta a dulakodást és segítségére sietelt Kotnyeknénak, a tolvajt zsákmányával együtt bekísérte. Kiderült, hogy a tolvaj nő Sunienyák Piroska Kos-sulh-tér 10 sz. alatti lakos.
A rendőrség rablás miatt le-Inrlózhilósha helyezte.
Csalás miatt Ítélték el a két pesti kereskedelmi utazót,
akik „n kisvárdal izr. hitközség nevében" az „Internált zsidók és hozzátartozóik részére" gyűjtöttek Nagykanizsán
Már ismoi\'leltük a két pesti kcieske delim utazó karrierjének letörését.; Nagykanizsán* akiket a rendfic eiöáDj-lotl a kapitányságra, nii»| kiderült!, hogy a kisvá\'rdui izraelita hitközség pártfogó irodájának gyüj lökő ily vével felkeresték a padokat és az internált zsidók és hozzátartozóik felsegélyezíí-séic\' gyűjtöttek — a -saját zsebük részeié. Kihallgatásuk alkalmával azzafl védekeztek, hogy a gyüj tökön wr.t Győrijén találták OH volt az izr. hit-"község tozc lőjenek aláírása is, azonban sem a kisvárdai izr. hitközség, sem pedig a felhívást segítsünk a zsidó-
testvéren! aláíró hitközségi , wzrtü nem tudóit a dologról semhiüt Alapos volt lehal a gyámi, hogy a kél p\'sti ember nem laiálta, de maga készit. hclle a könyvel, aláírást és Igy uyüj-löllek a maguk számáru.
A lendőrség átadta a kél emb-rl, névszcrinl Narlutmrovics Dávidul (-s
i.ejchner Sándori az ügyészségnek, a
mely a járásbíróságra kísérletié.
fgyükcl most tárgyalta le dr. I.p-kacs Béla büntetőbiró. aki előtt Ivosz-szasau védekeztek. l>r, I.ukáes Végig-vette a gyüjtÖkö)iyvb\'"n szereplő np*. ket, Szombathelyen, majd NagykOjú. j
UjbéB meqnyilt
Elekes (Dermata)
oipötlzlete
Nagykanizsa, Fő-ut 13. szám alatt.
Öszi és téli cipők nagy választékban!
Pontos úra,
megbízható ékszer, alkaiml-és nászajándékok szolid árban
Bárány ékszerésznél
Horthy MlUia-at S. (postával szemben). Javító- éa kásaltS faM,
zsán. Kiderüli, hogy Sok név fiktív & ahol összegeket Írlak be, ott rendesea több volt beírva, mint amennyit ada. kozlak.\' A bíró kérdésér* ezt aízai magyarázták, liogy nzérl lelték, ltogy a többiek .aliová mennek) a nagyobb összeg miatt szintén többel adjanak, i r.elohner íjudignálódva r mondj a a bíró felé: ¦
— A rhitsorsosauikkal szOmbcu kö. vettük el a tselekméoyt, nem v0lt szép tőlük, liogy fel jelen lellek ben. nünket.
Mhidkeltö kiUyl amellett, liogy ne-héz helyzetben voltak, nem tudlak már mi i esiuáln i, amikor hirtelen GyörbCn ii Dniia-parlon egy papír, csomagot tal&tak, anielybteu a gyűjtő, könyv és a Jiyugták voltuk. Ez indi-lotta ökel arra, hogy gyűjteni próbáljanak. Csuk Saombathelyen és Nagy. kauizsán gyüjtötick, de.m-m meo\'.ejt sokra, csuk keveset tudtak össze Kzed-ni. Kaalas&n peaíg elfogta őket a rendőr. (
¦ I)r. -.Dómján Gyula ügyészi ntfgbi-zotl szigorú büntetés kiszabását kírtc. MIK a bíróilag kirendelt védő, Krlesz límil dr. utalt arna, liogy édcíanyjukai tarioHák cl és azért enyhe biinleiís kiszabását kérlo. <
A libiróság mindkettői hétix-ndhcii csalásban mondta ki hnnö»ek és azért pNai\'huuiTOvKs Dávidot néjü\' hónapi fogházra és három évi Jogtosz-lásra. Ijeii-hner Sándort pedig II heti fogházra és Jiároin évi jogfosztásra iléllo. Az itélel jogerős.
Ilünletosük kitöltés;\' ulin\'m\'n.lkeltüi álkisórik a rendőrségre, amely köziffiz-gatúsi elbánás alá vonja öket.
Az uj árkormánybiztos
Hozváezi Kozváczy « -Lajos hatll)izlos-vezérörnag>\' lett az uj ár kormánybiztos.
Megkötötték a német-tórök gazdasági egyezményt
Ankara, október II Dr. piodtus német követ befe^zte törökoi-szági tárgyalásait. A Í1TI !eg. MjabÜ jelentése szerint hamarosan s;>r kerül a némcl törők\'gazdasági egyezmény aláírására. A megbeszélések a legszívélyesebb hangu\'atban fo\'yhilí Ift Papén ankarai német nagykővel isz-hunbulból teguap este Ankurália utazott, hogy az uj egyezmény aláírásánál részt vegyen. _ /
TEMET
EXHUMÁL
\'. SZÁLLÍT mi Wniui Mk,m
~---. Szabó Zsigmond; a •¦ volt
\'1S1M.9- | dobwoctu.2 honvéd hu-száiezredbcli tioedcs
roimüiok\' eiVuti luutjiiralbaiiaiiKimix»-luugtói é-saikkeietre.ifek\\ő 3070 mél«r Sleniuiína tnagasfat elleni..ü*r™kban tflnt kubt\\tor, ugyeseu * vezutett-.járőr harcivitl, melynek er*tlméjryí\' * \'Uil-Cfejü\' vleitség visszavonulása voli.
¦ Kiválóan véghesvilt fbgyvi\'rléiiyééi\'t, inintáii már eioz,V«g> a bronz vitézségi órrnel kiérdemelte, a Mk-czXisI vitéiséfS\'
étemmel iünl*ttók.-ia
1941. október 9.
ZAX\'AÍ KOZLüNV
— (Holnap pénteken: íxentséglmádás a ferenelek templomában)
Holnap, pénteken egész nap szent; ségúnádás a fférenoiek plebán Ujtemplomában. Reggel ti órakor b*entségkité-lel, déiÜtán 0 órakor íBtentiKrtelet, ogy-liazsíónoklal és belólol. Kgyetien katolikus hivő kJ IflányoBrék a sssentség-imádásrél. ;
— (A Szent Ilona Leányklub)
október 10-én, Prohászka Ottokár síüietésnapi évfordulóján "turtjii éYnieg. nvitóját. Hzuton Is szeretettel meghívják a varos leájiyifjúságát u Missziós, hszba pénteken este (1 órára. (:)
— (A Bili \'köszönete
a Zalai Közlöny szerkesztőségének)
Mai postával kaptuk az alábbi sorokat; Zalai Közlöny 1, Szerkesztőségének Nagykanizsa. Nagybecsű lapjának a -VII. Nemzetközi sparthél a \'B»:a-lonon* alka.mából nyújtott megértő és nagyon értékes támogatásáért, amely az elért xikeniek leghathatósabb eló-inoztiilója volt — a rendezőbizottság nevében őszinte 6s hálás kőszönelemet fejezem ka. A Balaton-kőnayék és a iíululon-kullusz lej lisztesére irányuló bármely törekvés csak a magyar sajtó megértő támogatásával érhet «1 igaz sikert. Az a\' készséges jóindulat, amely-lyei a sajtó az idei »VH. NeiiiZctköüi Sport hét a Balatonom ügyét fCikarolla, igen alka\'-mas volt arra, liogy az eddiginél nagyobb mértékben\'népszerűsítse -a Balatoni Sporthét gondoltát. Őszinte kószönck-m tsméíelt kiiojeíése O*iioit fogadja a t. Szerkesztőség .Igaz liszfte-lelem nyilvánítását. M. kár. Halatom Intéző HizQltság nevetem dr. PöHzl Jenő miniszteri tanácsos.
— (A tanonciskola tanulmányi útja Csáktornyára)
Az ipaws tanonciskola hétfőn tflnul-ntányí útra megy1 Csáktornyára ez.ottani lextiigyár, konzervgyár,és a helyi nevezetességek megiekjjixésétet Az útiköltség 1.20 pengő. Kérjük a munkaadókat, liogy tanoncaik emo utazását mcgkönnyilení szheskedjenek. Igazgatóság, i
— (Lehúzta vállkendöjét es kifosztotta pénzétől
n kislányt)
SosUrrics Mária Csáktornyái ileáay csak nemrégen mull 18 éves. Minap a Csáktornyái piacon látott egy 12 éves nyjrcsfalusi leánykát, akihez liozxaszo-gödött és kijelentett©\'»eki, liogy majd ö elkíséri. Am araikor a nyílt miczőrp érlek, Sostarics Mária\'lehúzta a leányka vállkendöjéi, derékon kapta öl es elvette a.nála levő. két pengő, és néhány fillérjét és azzal tovább állott. A leányka sírásra (akadt, amire figyelmesek lettek az embeiek és a gonosz leány csakhamar csendőrkézre került, llablás gyanúin miatt letartóztatták. Ogyét tegnap tárgyalta a nagykanjzs.d törvényszék, ahol I-\'aWidy igazgató,\'horvát tolmács segítségével hallgatták ki a horvát leányt, aki ¦ beismerte teliét. Iib uzwgcsz tárgyalás,folyamán oly eltompult erkölcsi ériekkel viselkedett, l>ogy mosolygóit a fogbázöre mellett Valami nagy lelki és szellemi prihulUv-ségröL teli tanúságot. A bíróság figyelemmel volt afkörü#nVnyekic és ezért dr. (íaer.lner Antal városi tiszti ügyes/., ügyvéd védelme után nem rablásban, lianem egyszjeni "lopásban mondta k* ői bűnösnek ós egy hónapt fogházra és *gy év* jogvesztésié iléltc. Makáry *lnók komolyan megintette, hogyha \'"égegysrer a birósájj eló kerül, akkor már borion vár-ieA. A Szociális Miszt-szió szíves figyelmét hivjuk fel reá, talán sikerül védőszárnya alatt még a becsületes dolg0*0 tájaadakHa számára megtuemenl. \\ , \\ .11
(Folytatás az 1 oldalról)
lilóhajók, ellen intézlek tátuadá sokat. Egy 1800 és egy 1500 tonnás szállilóhiijól elsüllyesztettek. Eredményes támadáso-kut intéztek a néniét repülők szovjet hadoszlopok ellen is.
Több mint 100 motoros is foga-tos jármüvet semmisttettek meg.
Máris több szovjet hadsereget göngyölítettek fel a Yjazmn térségében s más bolsevista csapatok megsemmisítése is küszöbön áll. Kiemelik a lapok,hogy inig a világ és mindenekelőtt a szovjet hadseregek vezetőinek figyelme a keletf arcvonal déli szakaszára irányult,
n német véderő meglepetissze-
rüen a középső részt törte át.
Száznál több szovjet jármű pasttalt el
Német katonai részről közlik, | hogy német harci repülőkötelékek az Azovi-tenger északi részén különösen a bolsevista szál
Knox amerikai miniszter is sötétnek látja Anglia helyzetét
Washington\', október 9 Knox tengerészet ügyi miniszter legutóbbi beszédében fejje-leuteíle, hogy a német lenger-alultjárók sokknl több angol hajót süllyesztenek el, mint a mennyit Amerika pótolhatna. Az USA-nak igen erősen kell fokoznia a hajóépítési, ha legalább valamennyire is pótolni
akarja a nagyarányú hajólér-veszleségel. Knox hangoztatta, hogy
Angliának fŐ/eg bentlnre van ! szüksége. *
Ilyenformán a tartályhajók építéséi kell különösen fokoznia és gyorsítania Amerikánk.
Ujabb bütsevihi ejtőernyöaSk szálltak le Bulgáriában
Szófia, október 9 Illetékes helyen közlik, hogy a szovjet repülők ismétellen megsértették Bulgária felségjogait. Ezzel kapcsolatban az olasz lapok közlik, hogy
Ujabb bolsevista ejtőernyősök szálltak le bolgár területre. A bolgár csa-
patok azonnal bekerítették a hol se vikieket, közben tűzharc fejlődött ki é.s két bolgár katona életét vesztette.
A szovjetkatonák legnagyobb részét ártalmatlanná tették,
csak néhánynak sikerüli elmenekülni. Ezeket a bolgár kálónak üldözik.
német Vlctoriámdt kezdőbetűje, a „V" betű, amely ma már ott lengedezik a párisi Eiffel-toronytól végig Európa minden városának zásdajén és ez a ,,V" betű ragyogja be neonfénnyel a békééit áhítozó emberiség éjszakáját.
„V" betűs jelvényt minden európai kultúrember viseli, aki hisz az igazság diadalában.
Kapható Bárány ékszerésznél.
Bulgária nem kért engedélyt a vásárolt torpedó-rombolóknak a tengerszoroson való átszállítására
Ankara, október 9 A török kormány közölte az angol kormánnyal, hogy Bul-
&árhi nem kért engedélyt az ilnszországbun vásárolt torpedórombolóknak a tengerszorosokon való átszállítására.
A Vjaimánál bekerített vörös hadsereg a szovjet legnagyobb épségben maradi hadserege
Boriin, október 9
hA német közvéleményben lagy figyelmet keltett a hivatalos jelentés, amely a vjaznai hatalmas bekerítő csatáról szól. Moszkva és Szmolenszk közötti térség közepén folytak a harcok, itt Tmiosenko feladata volt, hogy mindenáron ellentáll-joií a németek támadásának. Vorosilov és Budjenni csapatainak szétzúzása óla ez volt a leg-
nagyobb hadsereg, amely még épségben volt. EzT az óriási tömeget a Kievnél bekövetkezett katasztrófa már meggyengítet le és a mostani vjozmai áttörést átülő sikerré teszi.
A szovjetvezetőség menekül Moszkvából
Sanghay, október 9 A nagyarányú német győzelmek a moszkvai helyzetre, döntő csapást mérnek, Érdekes határozni rrtl-érkezeti most hir, teljes iramban folyik Moszkvából a legfelsőbb szovjet katonai had vezetőség és tisztviselők el költöztetése.
A .polgári lakosság parancsot \'kopott, hogy Moszkvában kell maradnia és az utolsó pillaualig védekezni. Sztálin Sztálingrádban jelölte
Előkelő családi szálloda olcsó árakkal. Egy agyas szoba 0 t\'-íöl, két ágyas szoba már 12 P-től. Kitűnő étterem és kávóház. Előzékeny kiszolgálás. — A Zalai Közlöny előfizetői az utolsó havi ulőlfzetósl nyugta felmutatásával 20°/o ked-voxminyben reeaoetUnek.
meg véglegesen a kormány uj székhelyét.
Az angolok nem a Kaukázust, hanem csak az ota/katakat *k*rHk védeni
Róma, október 9 A Gazella Popolo isztambuli jelentése szerint török körökben élénk megbeszélés tárgyát képezi a teheráni és b;tgdadt katonai tárgyalások. Ulaínwk arra, hogy ii brit ós szovjet hadvezetőség kőzött lényeges eltérések állanak fenn. Az angolok az olajkutak véideliuél tartják a legfontosabbnak és nem sok lelkesedést mutatnak az" iránt, hogy a Kaukázusba angol,katonaságot küldjenek,
Hír szerint Wawel rávette a szovjet csapatok parancsnokát, hogy Tebríslől délre szervezzék meg a szovjet ellenállást vonalát. Az angolok nem Kaukázust, hanem csak az olajkutakat védelmeznék,
.Room«welt mx orosz awf-B cérnától* fa ól akar> wmiigiM kormányt alakítani
Vichy, októl>cr. 9 Francia részről közlik, hogy ,az angol erőket itsztiksz-iriábaM összpontosilotlák. Nagy figyelmet keltenek hivatalos körökben Roosevelt tárgyalásai az orosz emigránsok vezető embereivel. Az amerikai elnök .ugyanis azon fáradozik, hogy az ottani szovjet emigránsokból nemzeti kormányt alakítanak, amely folytatná a harcot Németország ellen.
Ezzel kapcsolatban megjegyzik, hogy Ilyenformán már maga Roosevelt sem blzik-már a szovjetellenállás sikerében Természetes ezekntán, jogyzák meg francia körökben, hogy nz orosz emigránsok minden alkalmat megragadnak, hogy visszatérhessenek u Szovjetunióba ós hatalomra kerülhessenek.
- (Megheidödött a gép- fa gyorslrastanfolyami
Az Iskolánkivüli Népművelési bizottság gép- és gyorsirási taiifolyasn*) tsg-iwp este megkezdődött A résxt*avő igen sok. ¦ ( \' [
Eckhatrdt Tibort és társait megfosztották magyar állampolgárságuktól
Budapest, október 11
A m. kir. nmilsztéríuín\' 10.19: XIII. I. c.8 szakasíábaa foglal fel. halalmszás a,apján Erkbardt Tibor, l\'Clényj Jáiais, Halásy Anlal, Zsillnizkj-Antal, Itátor Viktor küiróldőn tartózkodó személyeket n magyar netn«et érdekeit súlyosan sértő és az iSBQrXHI. 1. c. H szakasza (n bekezdésének 5. pontjéba ülközö Icvükíny.tégi\'ik miatt a magyar ál am polgárságtól uvegfosztpi.
Az állantpolgárMiglói való megfosztás a Hudapesli KOzlönyov-n vuló közzététellel válik iiatályossá
A Bt. ktr. nmiisztériiÉrt Rí 1939: XIII. t. c. 8 szakaszában foglalt fel-liatalmaziis a apján gróf Ahuássy KaJ. mán, «zid.fiszerint , külfól\'ti lakost az 103!»: XIII. t. c. 8 .szakasza (1) bekcü désének 4. pouljában \'UHgluitároaoU tevékenység foBalomkörébé vágó mag*-lartása mUU magyar álliin^k>lgár&A|g. lói megfosztja.
Az állainiTolgárságlól vuló megrontás a Iludape.sU KözlŐiiyb«\'\'n való, kóz-zétátallcl yáJik hatáíyoVá \' (MTlJ
0363
76
1341. oltfoher 9;
Nagykanizsa rrjegytl várói polgármetlcrétö!.
I liierlcitiriÉ Nsleise, 1 íiloriciifásárlás márJjai.
A 6990/194). M. K. az rendelet értelmében mindenki, akinek a hdyó év bon
kllkni I«¦ 1 I a Itil .....II. n íillklll il\'.\'ltlll l\'1 : 111!
fejtréeétől azAmltnll 8 n«p alatt k«te In a VAroaL Knxnllálésl Hivatalhoz bejelenleni ar. Ide! tormés eredményét, a termőterület nagyságát éa a inult Avi termeiből netán mAg meglevő ku-körtei készletét, A bejelentési kötele-lettsóg alól oeakla a konvenclós oitló-dak étt a részes munkások mentesek, mert ezek Járandóságát Aa az Illetményföldjeiken tercelt kukorica mennyiségét a munkaadó köteles bejeleuteal.
Ások az 50 holdnál kisebb gazdák, akik oem részesokkel, hanem macuk művelték a földjüket, a bejelentést személyesen, élőszóval kötetesek megtenni; a bejelentéshez el kelt hozniuk a gabonalupjukat. hogy abba n Krtt-olIÁtAst Hivatal a ,tí/rmés eredményét bejegyezhesse. Akiknek még nincs ga-bonalapjuk, mert kalászosokat nem termeltek, most fognak gahonalapot kapni. A terméseredményt a kl«gazdAk-nak csövesen és nem morzsoltan kell Jolentotil.
Az 30 boldnAI nagyobb gazdák és azok a kisgazdák akik nem macuk művelték a löldjtlkot. hanem részesekkel műveltették, a bejelentést írásban kötelesek megtenni olykép, hogy az ehbez ezüksögee űrlapot n Közellátási Hivatalban kiváltják u otthon gondosan kitöltve azomélyesen elhozzAk a Közellátási Hivatalba,
A Közellátási Hivatal mindazoknak a lakásán, akik n helybeli átlagtermésnél kisebb terméseredményt Jeleni tőnek, vizsgálatot fog tartani.
Ugy az Idni, mint a tavalyt terniésU kukorica zár alá van helyezvti, utnl azt Jelenti, hogy 1. a kéailetót mln-dankl gondosan megőrizni a a romlástól megóvni kötelén h abból ktltőn engedély nélkül c*nkta aotult használhat el, amennyi a aaját Igazolt háztartási éa gazdasági szükségletére nélkülözhetetlenül szükséges és nem etethet fel a készletéből az állataival többől, mint amennyit ugyanolyan állatjával a múlt években la telotetolt, 2. a zár alá helyezett készletből eladni külön enge\' doly nélkül csakhi a HOMBAlt-nak és a bizományosainak részére szabad, minden más személy részére pedig csak Hkkor szabad a készletből eladni, ha as Illető tol tudja mutatni a Köz-ellátáal Hivatal, vagy valamely községi (elöljáróság által kiállított vásárlási engedélyt, vagy vásárlási utalvány t..
Megfordítva a dolgot, kuíorloát ceák-^ Is a HOMBÁR ób blzományoasl vásárolhatnak, továbbá azok a személyek, akiknek van vásárlási engedélyük, vagy vásárlási utalványuk
A vásárlási engedelyok serlóahlzla\' lás céljára való beszerzésre Jogosítanak éa már lehet értük Jelentkezni a Közellátás! Hivatal termenyosttályáD. A sertések JArlntlovelolt el kell hozni az Igénylesboz I A aajAt háztartási szükséglet klelégltésóre.hlzlnlt hortesok ototősére elég kukoricánál több kukorica azerzeeóro csak az kap vásárlási engedélyt, aki • kötelezettséget vállal, hogy az Igy vásárolni engedőit többletből minden 10 mázsa csöves kuko-ilsa után egy-egy aortést hízóba állit, azt a közellátás céljára felajánlja a klhiztnlás után. de legkésőbb 7 hónapon beint legalább 110 kg-os óléauly-ban leszállítja.
B vásárllsl engedélyekkel a HOMBÁR közbejötte nélkUJ lehet vásáraiul a ku fcorlcát közvetlenül a termelő kisgazdáktól,, vagy föld tor Ul dl tel nem rendelkező olyan egyénektől, aktk a kukoricát járandóság fejében kapták, de csakis olyanoktól lőhet venni, akikoek már mogvan a gabonalapjuk a abba a termelt, vagy keresetként kapott kukoricájuk mennyisége már bo van Jegyezve. A vásárlási eegedélyek 30 napig érvényesek a a vovó köteles az engedély „elszámolás\'* clmlt rovatába minden volt tételt nyomban a vásárláskor; bejegyezni, ugyanakkor köteles beírni én-aláírni as eladónak a gabonalaplába la a második oldalán a B) rovatba n vasárolt mennyiséget s amikor az engedélyezett ku kori oa menny 1-aéget Igy egy vagy több gazdától megvette, de legkéiőbb a kiállítástól atá-mltott «3 nap alatt, az engedélyt köteles a Közellátási Hlvuiulhoz vhiszivluni,
ahol majd nyilatkozik, hogy a hízóba ábttott sertések mikor lesznek készen, A vásárlási utalványoké azok kapják, akiknek nem sertéshlzlaiás, hanem állattartás céljára van szükségük föltétlenül kukoricára, Idoórtve a baromfiakat la. A vásárlást utalványok igénylőnként legteltebb egy mázsára ^ól-hatnak éa csak a Közellátási Kormánybiztos részéra megállapított kereten belül adhatók kl Hogy ezekért a vanarlas! utalványokért mikor lehet Jelentkezni, majd kllíön fogom közhírré tenni, ralhely a közellátási Kormányblztoa főispán ur közölni fogja n megállapított keretot Utalványokért tehát egyelőre; ne Jelenlkczzék a közönség.
Ugy a vásárlás! engedélyekért, mtot az utalványokért mázsánként 10 Iliiért kell fizetni.
Kukoricát vasúton, hajón, vagy tehergépkocsin csak szállítási Igazolvánnyal, szabad száll I la ni.
Akik a rendeletet bármi tekintetben megszoglk, vagy kljátazák, 6 hónapig-terjedhető o 1 záráab 11 ntolésben iéazeaill-
nek. I
Nagykanizsa, 1941. október 6-án. | 1 Polgármester.
r— IlUSijlltlIt *—-1
I Mindenki a helyt kereskedőknél 1 i és Iparosoknál aure» bal I
lapzártakor érltaxett
A német véderöföpanmesnok-ság rvmlkivöU had i jelenttóit aduit ki, amelyben közti, hogy a mélyen benyomult uéinctesu. palok ujabb nagyszabású bekerítő csatájának eredményeképen most már Brian körül is niegsemutisitós alatt áll 9 szovjet hadsereg. Tiinosenko itt az utolsó harcképes hadseregét ál-dnzla fel.
CsÜüVtök
BUDAPEST h
17.15 Dr. Welxelgartner Egon son-gorázík. - 17.40 Balogh Bálint előadása. — 18.10 A Wekerletefepi Társaskör Dalkörének vegye&kara. ~ 18.35 I)r. Knmpis Antal emlékezése Sclunkel halálának 100. évfordulóján. _ 19.20 • Ármány és cselszövés.. Almássy pál es fhursó Gábor összeállítása hang-
Zamatos, na wt
SIntrox kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható: \'/4—\'/a—1—l\'/a literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRAVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. \'*°
S i remlákaikct,
HUM. umlaut, Sil ala-Bini
tí/tikhzitrüon 6e liíKOU^aóbbilu
KOVáOS JÓZSEF
k-Ma nigómes törnél, Klráíy-utoa 83, ;(* jjy klramláh-nktár. Toletea 615.
lemezekkei. — 20 Külügyi negyedóra
— 20.15 Az operett története. KóziV működnek Orosz Julia, Kőszegi Tíréa Maletzky Oszkár és Hosier Endre át a Hádiózenekar. — S22.10 llan^cm*. z*k. — 23.30 íiáspár Lajos cigány, zenekara.
Péntek
BUDAPEST I.
10,20 I-elolvasás. - 10.45 (k-llért Anikó előadása, — 12.10 Ik\'.szkárk zenekar. — 13.30 Szórakoztató zene
— 15,20 Bokor István hegcdüL — 15.40 Háziasszonyok beszélgetnek. — 15.55 Szalmán Aranka énekel. — 10.15 Cin. d«li Bálás Aiuia meséi.
17.15 Hádtózeockar. — 17.10 Sport-közlemények. — 18.15 Halász Gyula előadása — 18.J0 Magyar nóták liaug. lemezről. — 10.;W Az Operaház előadása. Salome.. Wikle O^zkiír Jrá. mája e^y Mvonásban. 21.20 Fel. OlvaSáS, — 22.ip\'nura Sándor cigány-zenekara, Kéczé Antnl zenekara és a Megyén tánczenekar.
BUDAPEST 1L
a rendkívüli osemények tnlatl mü. sort ¦.--,.(v^iöi-..! nem
A szokásos Leveti hi félóra Így ezea. tul Budapest I. műsorán szombaton \'UlelAtt fát 12 érakor Üass.
APRÓHIROETItSEK
if
siirxas»JrartóS5
huj*.
¦•l*r4a<l keirxk. Clm a klidótan.
3171
53 Ave« réf. ufermekteteo, homea bir-éb m.ginniâmgi gylkorllttal, jô bUo-nyllványokkkl rendelkétfi qmméa BionnlH belÉpÉHO íllíst k.rM. — KlMbb g.irf«ig ínilló veitt6iíl vilWom. — CiönklU Oyörgy, Bak. 31W
¦•l*ra fo <ó mlndenut keieMk^t^|-
min. Hechln«, Hoilhy Mikldml emelet, aitö 8
3184
RaklArl munkainak, caomayúlónak il-menne B7 aves Ufll,Jil |4I Ir, »i«mol. Cln a kiadóban.
Klint«, |6I, It íveiét, atomul W-vettek. — Süllel Qynla «ai- ía festik-kereikcdO. 3190
apAs-vStbl_
Mindennemű houaéll ruhái, clpíl vesxek, hlvásia bálhoz megyek, wutener Beline, Telekl-ut 52. 3081
namrDsIeit beiendeiittel *¦ lm«l azonnal eladó. Clm > kiadóban. 3179
Megvételre keretek mAeuiárauiék be-
rendete.!. KOivelltít díjaz. Szabó Anni iporlüzlela, 3189
CM* kit todronr Ágybetét matracok-kai vadonatn) Allapolöan. Horthy M.-ut 2, elit emelet, |obbra. 3192
aOaJwrtLa ___
UrMfolAguat — Irífliiakíílö mlnden-iSI Inlormálla. E0l,o«.ler 2& 3173
ZULUI KÖZLÖM*
a-OLITIKAI NAPILAP.
Klad|n : „KeigudaláglR. T. Nagykanlrl*"-Folelóa kla.l,\',: Zalai Király. ¦ Nyomatott: a „KBiaardaBial R. T. Nanyk.n!itaa
ayondA]ábaa Nagykanlitáá. (NíomtüAíl\' lolol l Illat Király.)
8
81« Avfolyam 232 uám.
NaoykanlxM, 1941, október 10. péntek
Ara 12 filler.
KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
toKesMl él kiadóul vatali Wut 6. nlm.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
KlSfbsotesl éra: egy hónapra 2 DüiurÖ SO tllléav
nogyedavre 7 pobaö *0 fillér. Egye* szám: bfitközaap 12 till, szombaton «1 B1L
i ntmtí hrtwm és m mm% tél
Bécs, október 10 A Jiéjiict vezérkar egyik ismeri tagja kimentő módon foglalkozik azzal a kérdéssel, nn-iyejt inertekben tud az »orosz Úir fi német hadvezeljésre hatást gyakorolni, vagy esetleg Id-etseges-c, hogy olyan követ-kezneényeket idézzen elő, mint 1812-ben. A fejtene Lésnek különösen nagy jelentőseget ad, hogy majdnem valamennyi néniéi lap leközölte. Mindenek elíjtt arra mutat rá, hogy a^iéV met előnyomulás a fekete-tengertől a Ladoga tóig áradat-seerüen, feltartóztathatatlanul haladt előre. A német nép és szövetségeseinek nulliós hadserege, szakadatlan táncot alkotva tőrt előre, amelyet nyomon követeti a pompásan meg-szerszervezeU utánpótlás. A\' • partizán-háború-., amelyre az ellenség olyan nagy súlyt fektetett, az utánpótlási organizáció munkáját a legjobb esetben csak imegzavarhatta, de meg; nem szakíthatta. A német utánpótlás mindenféle közlekedési eszközt, vnsutRt, repülőgépet, teherkocsikat teljes mértékben latba vetélt, ugy hogy a leggyorsabb előnyomulás mellett sem léphetfitt fel semmi nehézség. Ezzel egyidejűleg azonban a némtít légthaderő rendszeres és .szakadatlan Teld érttesd vei sziszte makkosán rombolta az ellenséges hátország berendezé-seftés ez.zét a,z ellenfél mozgási szabadságát igen nagy mértékben korlátozta. ••KJaiségtolen, ahogy a . \' nagy hangon beharangozott rorosz tél a német operációknak megállást p^ranosol. Ez ntonbau egyáltalán ;,uom jelenti, hogy .a német Jja{|sor<»gnek esetleg kellemetlen fordulattal kell számolnia. Már 1914—18-ban -is llóbb iöLet átélt orosz földön a -roómet hadsereg, -még hozzá a ¦aélkül, hogy szükséget kellett volna szenvednie. Mn a helyzet .sokkal kedvezőbb. Németország tiia -nincs ajfcrm\' \'kényszerhelyzetbe tartoztatva, hogy erjejétszét-forftá.e.sn.lü .kátftcmtu háborút >v(v.QHS«n, ;uuely .köi]plmfl>y ,« csapatok megfelelő ellátását öss^ha.sonlitbatfttlanyl tökéletesebb -formában engedi meg, mint annakidején. -Aet is -nyugodtan mqntíHfttjnk, \'hogy a némítok ionban kibírják az orosz telet, mint maga\' a.szovjet hadsereg. Az a nép, \'amely az aulóujtnk, ,a, Westyvnll,, óriási ipar.és, hatalmas .hadsereg fel-állifásában megmutatta s\'zervc-zöké,]M!sségét, az -orosz tejet •is.-Ujrv^er^ch-át fogja hidalni.
A következő év eleje azonban »"*g fogja\' mutatni, hogy az
Befeiezés előtt a szovjet elleni hadiarat
A világsajtó érdekes megállapítása a legújabb német sikerekről — Moszkva beismeri, hogy a válság tetőfokra hágott — Londonban felkészítitek a legrosszabb hírekre — Hadianyagért ércet kapnak a németek Törökországtól
Véres zavargások Irakban éa Észak-Szlr Iában
A kelcíi arcvonalon nagyszabású események vannak kialakulóban. A N\'TI legutóbbi jelenítése hangsúlyozza, hogy az egész keleti fronton Összeroppanás előtt áll a szovjet haderő. A vjazmai térségben a legjobb szovjet hadosztályokat zárták körül. Érdekes, hogy már a moszkvai félhivatalos Pravda is beismeri a hatalmas némel sikerekel.
a lap előkészíti a közvéleményt a teljes összeomlásra.
Azt irja, hoity néhány napja különösen Vjazma és firjanszk környékén folynak nagyarányú offenzívak, most komolyra fordult a helyzet.
Díetrich dr. birodalmi sajtófőnök tegnap a külföldi újságírók elölt nagy feltűnést keltő tájékoztatást adott a keleti arcvonal pillanatnyi helyzetéiről, Bejelentette, hogy a keleti hadjárat a Timosenkó hadseregrész szétromlKilásával eldőlt. A keleti arcvonal katonai helyzete
Megkezdődött a* év utohó döntő nagy csatája
A I* üli re r, mint a véderő<>leg-főbb parancsnoka, október 2-án napi parancsot jntézott a keleti arcvonal katonáihoz. Mikor Ju-xyhys 22-én fcJbÁvtalnk benneteket, hogy elhárítsátok hazánkról a szörnyű fenyegető veszedelmet, — mondja napiparan-csaban Hitler —
szembeszálltatok minden Idők
legnagyobb katonai hatalmával.
Azonban hála a ti bátorságtqk-nak, bajtársaim, alig három hónap $iajf siktuilt egyik szo\\jet dandárt a másik után szétverni és megsemmisíteni és a világtörténelem leghatalmasabb győzelmet kivjyni. Ma kezdődött meg az év utolsó nagy döntő csalója
ugy fog alakulni, mondotta — ahogyan mi akarjuk-
Szovjeloroszország az általunk ráméri utolsó csapással, katonailag elintézettnek tekinthető.
A kéi-arc vonalas\' háborúról álmodott angol ájom egyszer s mindenkorra véget éri. Utalt dr. Dictrioh a Fünrennek -azoktóber 2-ára virradó történelmi éjszakán adott napiparancsára, amelyben közölte, hogy a küszöbön álló csapás
már a tél előtt szétzúzza az ellenséget
és ennek az esztendőnek rtzutolsó nagyszabású döntő ütközete megkezdődött. Bejelentette, hogy 70 hadosztályt zártak körül Moszkva előtt a német csapatok. .
A Volga forrásától az Azovi-tengerig mindenütt menekül az ellenség,
fejezte be nyilatkozatát a birodalmi sajtófőnök,
— úgymond. —¦ Ez a csata megsemmisítőén fogja érni ezt az ellenséget s igy az egész háború okozóját, Angliát is. A német nép ezért az elkövetkező néhány héten még inkább Veletek lesz. mint eddiig.
Uf hadműveletekbe kezdenek a magyarok
A MTI a keleti arcvonalról o
következőket jelenti:
A. szövetséges csapatok ukrajnai hadműveletet során a bekeríteti szovjet erők megsemmisítése gyors ütemben halad előre. A gyűrűbe zárt ellenség kitörő kísérletei általában erőtlenebbeknek mutatkoznak, mint a szovjet elleni hadjárat régebbi hasonló helyzeteiben tapasztatható volt. A hadifoglyok tömegeinek és a hadizsákmány tömegeinek még hozzávetőleges méreloí sem bccsü.lholök meg.
A gyürüképzésbeu és a .bennük.\'levő ellenbég megseuuuisi-tésén kivuü. feladatokkal megbízott szövetséges erők egy része az A\'zövi-tenger partját vette birtokába, más részük pedig a gyürülöl keletre állolt ellenséges erők- üldözése közben közeledik a Donéc vonalához.
A magyar seregtestek befejezték a Dnyeper-szakasz védelmét és uj hadműveletekre készülnek fel.
Az Anglia elleni harcokról a véderöfőparanesuokság közli, hogy az angol sziget körüli vizek elaknásítása tervszerűen folyik. A német repülök sikerrel bombázták Tohmk, Marsa Mat-ruh és a Fukai angol repülőtereket, az olasz rupülők a pa> lesztinai Haifa kőolajfiuomitóft és üzemanyagraktárait. Condar-tól északra egy erődítményből kiűzték az olaszok az angol csapatokat.
A világsajtó hangja:
Bettin ¦• „Anglia európai kezde ményezéue csak\'kudarccal végződheti"
Berlin, október 10 A német sajtó részletesen foglalkozik a keleti front legújabb eseményeivel Kiemelik,
Dielrieh birodalmi sajtófőnök a külföldi sajtó előli teli kijelentéseivel megsemmisítette az angolok reménységét, hogy a .keleti hadjárat az egész némul vőderŐi a legnagyobb mértékben lekötve tartja. Németország hogy | csak katonai erőinek egy részé-
a távolság, amelyre az ellonsé-g .vágyálmait építi, maga a védekező szovjetsercg számára is rengeteg árnyqldaíat rejleget, ftér és tér önmagabán véve is nagv különbséget jelent. A te-irüifit szervezett kialakítása, vagy szervczéüi.lahctgsége igen nagy szereiét játszik. A némel
hadsereg a tél beálltával már olyan mélyen áll szovjetterületen, hogy a bolsevista hatalmi tényezőknek, ha (kedvezö helyzetben lévén, á jövő év elejére uj miUi,ós hadsereget tudnak felvonultatni, ezt a nagyszabású felépítési munkál olyan területen kell megvalósíturöok, amely
közeledési lehetőség és szervezettség terén egyáltalán nem mutat egységes képet. A német hadsereg ezzel szemben az ellenség legjobban megszervezel! területeire íámaszkodhalik, . a ijiéiyet szükségletelnek megfelelően megerösitliel és, szolgálatába állíthat. (UPD),
.._axuAi közlőn*
Ilovszky János képviselő Holnap este érkezik Nagykanizsára
Vasárnap látogatja meg területének köiségelt
*
Szép ruha csah jo* szövetből készül
Legszebb szöveteh
legnagyobb választékban
, legolcsóbb áron
JÍpuáázBaa
vei visel háborúi Keleteti ésJha Anglia Európa bármelyik pontján katonai akcióba próbál kezdeni, egészen biztos, hogy véres vereséget fog szenvedni.
Róma: „A szovjet összeomlása ~" elkerülhetetlen
Róma, október 10 A Slefani-iroda jelentése hang súlyozza, milyen nagy örömet kéltették Olaszországban a szövetséges hadsereg legújabb győzelmei. Részletesen foglalkoznak az olasz lapok a Kührer napiparancsával és a birodalmi sajtófőnök nyilatkozatával. Meg állapítják egyúttal, hogy a Szovjetunió összeomlása immár elkerülhetetlen. Angliának és csatlósainak be keli látniok, hogy Európában már egyetlen nép sincs, amely hazugságainak felülne.
Newyork; „Egymillió embert kerítettek bel"
Newyork, október 10 Az amerikai sajtó is a keleti arcvonal legújabb esemféf-nyeinek hatása alatt áll. Kiemelik, milyen mély benyomástkeltett az amerikai közvéleményben a keleti hadjárat. .^Óriási címfeliratokban közlik a német véderöfőparanesnokság legújabb jelentését, közlik Dielrieh nyilatkozatát ék Hitler napiparancsát. Leszögezik, hogy a német csapatok kb. egymillió embert kenteitek be.
London: „A kés a szovjet ütőerénél!"
London, október 10 Londonból az Associated Press jelenti, hogy az. angolok aggódva figyelik az eseménye-kei. A lapok rámutatnak arra, hogy a történelem legnagyobb csatáját vívják és azt arvélemt*-nyüket fejezik ki, hogy néhány hét múlva befejeződhet a háború. A ké.s közel vonta szovjet ütőeréhez, - állapítja meg az egyik angol lap. Angliára nézve ez igen szomorú és végzetes, i
Madrid: „Közeledik a végső leszámolás Angliával!"
Madrid, október 10 A spanyol sajtó nagy nyomatékkal liaiiRsulyozza a szovjet elleni csaták győzelmeinek nagy jelen tőségéi.. A mostani német győzelmek során » szovjet katonai ereje teljesen összeroppaiit és (Folytatás a 6. oldalon)
Ha gyomrát túlterhelte és ennek kóvetkextében émelygést én hány Ingert érez, Igyék minél előbb egy pohár természetts „Ferenc József
keseruvlzct, mert ez az egész láp-csatomat gyorsan ín alaposan kitiss-titja ái csakhamar kellemes közer-ittet teremt Kérdezze.meg orvosátI
Ilovszky János, Nagykanizsa országgyűlési \'.^pvjselöje, az országos Baross-vezér, holnap, SZpmbatoa este 22 óra 23 perekor érkezik Nagykanizsára. A pályaudvaron a párlvezetőség és a Baross elnökség fogadja, majd egyenesen a Cenlrál-szái-lodába, \' szállására hajtat. Ilovszky János mostam* látogatása alatt nem tart fogadóórákat Kanizsán, hanem vasárnap reggel kerületének községeibe hajtat és még délután a 17.55!
a sorozatos merényletek elkövetése után.
A Novo Vrenie -Közmegmen-lés akciója és a nemzet szeme-le címen vezércikket- közöl, a melyben hangsúlyozza, hogy a világtörténelemben még nem volt arra példa, hogy a hatn-lom ilyen kesztyűs kézzel bánjon a földalalti ellenséggel.
Nemcsak testvéri, hanem em-InTséges érzelmeket is táplálnak irányukban, pedig ezek a földalalti csoportosulások a törvényes halalom és a nép érdekei ellen esküdtek össze Ez a kisebbség azonban vak maradi azon horzuhnak előtt, amiket az ország különböző részciben-oko zoll, nem akarta észrevenni, hogy működésével a halálba sodorja a szerb népet, ezért kényleien volt a kormány a.legradikálisabb eszközökhöz folyamodni.
A Novo Vreme dicséri Nédies
a mltrovloal azékött fegyenoek
épp ugy, mint a félrevezetett emberek nemzeti jelsznvaikkal. Nem lehet azt állítani, hogy két Szerbia birkózásáról van szó, nem lehet azt állítani, hogy az egyik oldalon vaunak az igazi szerb hazafiak, akik sajál éle-
órás sebesvonattal visszatér n fővárosba, hogy hétfőn a minisztériumban folyó tárgyalásokon részt vehessen.
Ilovszky és kísérete vasárnap reggel Zalauilak, Kisrécsc, Nagy récse. Nagybakónak, Petriven-te, Sormás községeket látogatja meg. Kíséretében lesznek dr. Tholway Zsigmond párlvezetö, dr. jLontay Alán járási föszolga bíró, Mester Kálmán Baross-litkáf. Czulek József kerülelí párttitkár, stb.
emberséges eljárását, hangsúlyozva, hogy
a történelem elfitt Nédloa éa társai világító fáklyák lesznek a aötét égbolton,
bár az. is Lény, hogy nemzetvédő lőrekvésciket nem minden kortárs fogja elismerni De nem az elismerés fontos, hanem u szerb nép egyetemes érdeke, — állapítja meg a lap, mely a továbbiakban hangsúlyozza, hogy nem mindenki bűnös, aki a lázatlókkal tart. Vannak közöttük rablók és szökött fegyencek, vannak kommunisták, de vannak félrevezeteti emberek is. Amikor ezeket büntetik, ne büntessék az egész népet és a városokat, ahol ezek a bűnösök esetleg meghúzódnak. A bárd csak annak a nyakára hulljon, aki valóban bűnös.
— Megállapított tény, — irja a lap -~ hogy
kommunista jelszavakai működnek ¦
tűket is készek feláldozni és a másik oldalon azok, akik meghajoltak a hóditók elöli.\' Csak egy Szerbia van és ez az, amely a szerb nép érdekeiéri harcol. Ez n Szerbia az, amely ma
1641- október ifi
BÚTORT m
eöUítUtlatben \' %!v
Gábor mű asztalosn*j
vegyen vagy rendelten.
az illegális destruktív erdei erők allén küzd,
melyek bármilyen jelszavakat használnak, mégis az internacionalizmust szolgálják. Ez az internacionalizmus mint a vadvizek, arra törekszik, hogy ut_ talán utakon betörve, elárassza az országot. Ez az internacionalizmus perszonifikálja az Antik Szerbiát és ez a harc tulajdonképpen
Siarbla ás Antik Szerbia harca.
A Novo Vreme végül meg. állapítja, hogy fi szabadcsapatok a XIX. század Szerbiájában valóban nemzeti és szociális célokért küzdöttek és n szerb erdőségek a múltban valóban vitézeket rejtegettek.
— Ezeket a szerb erdőket ~ írja a Novo Vreme — szentség-teleniük meg mosl a sötétség lovagjai, akik egy pusztító vörös világ szolgálatába álltak. Szerbia a hamis istenek és idegen eszmék áldozati bárányká-ja, az igazi szerb hazafiakazon-ban tudni fogják, hogy mi a kötelességük.
A Novo Vreme azzal fejezi be cikkét, hogy remélhetőleg észretérnek azok, akik mindenáron aláásni akarják Szerbia jövőjét.
A vándor szól
ügy lőttem Ide, bda Idegen, Várakozón él hűs, hidegen Éltél Volt épp, hogy Ideértem, Két csillag vezetett az égen.
Hegyek álmodtak mindjárt vissza, KI u Ipolynak vitát itta. Mennyi ember volt, annyi szem, Nem tekintett rám senki sem,
Azóta ocb tett már a nyárból. Szivem felvidult éa nem gyámtól, Üzemem már másnak szeméi látja: Az Idegennek akadt párja.
négy templomban egy az Isten, t szerettem és Benne hittem Az Isten egyszer rám nevetőit 8 azóta tudom a nevedet.
Ssgl Fark** /«íVi/t
Jóváhagyta a kisgyűlés az u) plébániaiak céljaira megszavazott 4000 pengős bölcsönt
Zalaegerszegen á töi-vényhatósagi kisgyűlés vitéz gróf Te\'ekí BéJn főispán elnökletével kétszáznál több ügybeu t» izotl liatúrozaiot. Érdekesebbek: B^-IalonmaRyh.no d jegyzői. lakás épité-sére 0180, KotnáTváros a rk. fcmploW javilási költségeire 1500 pengőt szavazóit meg. Korpavár a helyettes «• nitó illetményeinek biztositásóra 254 pengői ad. I^kraénypolya a kororv>s» lakás céljaira 1380 pengőn telket vaséról. Nagykanizsának ; ez ujomnin szervezett plébániaiak céljaira megi szavazott, valamint Alsóiéndvw községnek ingatlan vásárlása, és nz ehhez szükséges 105.000 pengő kölcsönnek felvétele tárgyában hozott határosait jóváhagyták.
- Kaptár- Október 10 péntek. Hó«-kat Borg. Fer. Protestáns Gedeon. 1«. Tlitod hó 19.
IMaftrd* nyírva reggel 6 órától s étái* tháttt, szerda, pántok dalától te WI« asáas M9 ¦»«**•)(>
Újból megnyiit
Elekes (Dermata)
oípöOzlete
Nagykaiilssa, Fd-ut 13. szám alatt.
Oszi és téli cipők nagy választékban!
Szerbia véres harca
a vörös nemzetköziséggel
Megtizedelték az erdőkbe menekült kommunistákat — Büntető-expedíció irtja kl a vörösbetyárokat — A Nedics-kormány a szerb nép megmentése érdekében
A Szabadkán megjelenő Délvidéki Magyarság irja;
Belgrádból jelenlik : A legutóbb érkezett jelentések szerint Szerbiában ugy látszik némikép javult a helyzet, mert az erdős vidékekén az összes falvakat és
•árosokát katonaság, valamint önkéntes csapatok szállták meg és napok óta az erdőben tartózkodó kommunisták és más fegyveres alakulatok nem adnak életjelt magukról.
Ezeket az alakulatokat
az elmúlt kát hát alatt valósággal megtizedelt* ax i expedioló, ameiyat ellanOk vezényeltek ki
büntető
8
mi. otiótwr 10
ZftUAI KÖZLŐNK
A gazdasági átállítás további mnnbáfa a nagykanizsai Baross kerületben
Mindjobban erősödik a keresztény gazdasági front — Rövidesen zászlót bont a Nőitábor ls Nagykanizsán — Kereskedői Ügyek, szakmai\' kérdések — A városházi Üzletfél mondások és iiztet igény lések — Ezentúl minden Baross-Üzletet táblával jetölnek meg a kirakatban
Az 1939: IV. t.-C.-nek megfelelő őrségváltást követelnek a pénzintézeti ügyészeknél
Élénk érdeklődés melleit tartotta tegnap este választmányi ülését a nagykanizsai Baross-kerüict, a tagok nagyszámú részvétele mellett. Vitéz Tóth Béla elnök tömör megnyitója után
az uj tagok felvótete és fogada-lomtátele
következett, ismét jelentékenyen mcgnövckedelt a kanizsai líaross-lábor. Horváth Lajos i\'ő-
legyenak büszkék arra, hogy
hogy a keresztény gazdasági front harcosai. Miiulenl a hazáért! — ez a Baross-elv. Fi-gyelmeztetlc őket a bujtató-rendszer kerülésére. A bujtató az ellenségei szolgálja. Dolgoz-1 znnak a magyar hazáért, a keresztény frontéri és a maguk boldogulására, majd kézfogással üdvözölte őket, mint a turulmád uras-lobogó uj harcosait. Majd a napirendre tértek át.
A nagykanizsai fővám hivatal
megtartása és ittmaradása érdekében a. Baross-kerület mindent elkövetett. Megkérte a fŐM ispánt is, hogy illetékes helyen eljárjon, A főispán most éri\'esi-lelte az elnökséget, hogy eljárt i\\ miniszternél, aki kijelentette, hogy fontos vámkezelési kérdések tették szükségessé a nagykanizsai vámhivatalnak Csáktornyára való áthelyezését. Nagykanizsa közönségét\' nem érinti a dolog, mondottuk illetékes helyen, Nagykanizsa, hála Istennek, megszűnt határváros lenni. A tett intézkedések egyébként is olyanok, hogy a kanizsai kereskedelem és ipar nem fogja érezni a vámhivatal át-levését Csáktornyára.
A Baroaa Női-tábor
megszervezése és megvalósítása érdekében az országos Női-tábor leirt. A választmány örömmel fogadta a Baross Nőitábor megalakítására vonatkozó javaslatot ős segítő készsé-get Dr. Herjavccz Sándor. Sáf-rán Ferenc, Papn Oszkár, Horváth Lajos felszólalásai után kimondották, hogy a kérdésben érintkezésbe lépnek- a kanizsai
titkár felolvasta a Baross-fogadalmat, amit az uj tagok utána mondtak esküként : hogy mindenkor a keresztény és nemzeti gondolat hűséges harcosai lesznek és a Baross-eszme sziv-ben gyökerező törvénveine.k eleget fognak lenni. Vitéz Tóth elnök a szép ténykedés után, amit az egész választmány állva hallgatolt végig, lendületes szavakban üdvözölte az uj tagokat, hangsúlyozván, hogy
a Baross-táborhoz tartozhatnak,
vezető hölgyekkel és megindítják az elökészilö munkát.
Az egyík HOMBAH-bizomá-líyos nemkeresztény alkalmazottjával kapcsolatos ügy, került ezután tárgyalásra, umil vitéz Tóth elnök ismertetett és a választmány tudomásul veit.
Az Izgató .Leókéról
Sziklai felszólalása ulán víléz Tóth hangsúlyozta, hogy ne azokat üssék, akik engedélyt kaptak és becsületlel megállják helyüket az uj keresztény gazdasági fronton, akik dolgoznak, hanem a bujtatókfól beszéljenek, a -strómanok.-ról. Kell. hogy kellő tőkével rendelkező kereskedők, textilesek legyenek, akikéri egyébként is garanciát kelUíll vállalni. Óvást emelt a felelőtlen szájhösködés ellen. Ne üljenek fel azoknak, akiknek hátuk mögött a Leók izgatnak.
Sziklai a keresztény kiskereskedők megrclelö boldogulása érdekében szólal fel,
Több Baross-Hók megkeresése következett.
Ugyanis a kanizsai Barosskerület már korábban mozgalmat indított
a kereskedői haazon-kulos fok, emelése
érdekében, Zalaegerszeg, Keszthely, Csáktornya, Alsólendva, stb, fiókjai mind csatlakoztak á mozgalomhoz. Az egyik testvér-fiók javasolja, hogy az országos zsib- és kirakodó vásárokat ne töröljék el.
Vitéz Tóth itt rámutatott a holyzetre. A jelenlegi haszonkulcson feltétlenül változtatni kell. Nemcsak a füszerszakmá-
Marosi Mozgó. CsUturtSktöl-vagárnapig!
Budapesttel egy időben I A magyar Irodalom leghíresebb, legkedvesebb alakja;
BARY JÁNOS
Szellemesség, ötlet, humor, I A legjobb magyar sziv és a legszebb muzsika. f művészekkel I Remek «rflkh-film é» HlrtuáH. tHléeMreeé.
Elfadíaok kBznapokon 8,7, í, vssánup és flimepMpa i. 7, 8-kor
&arázscsípé$ túrával
A hobMra kever?*. onMrt hassá- , adjuk a cukrot k+W *• «kM tétff, a restek héjot veaon <J tűtoborral ve^Aeé •** Rtttet <
A roUthtt a cwkrot Meuel es HM feWe-oAjük, o bómorc* se fele Árok, («(e durvára vógott mandulát ée vorútSncukrol beWktve*iuk. .lehűtve, a lortolormabon simára elomlott tóra kenjük\'
íüfépoí, V. cürom htja ét leve. KthUv* IV Otker krémmel lokhesjíik i V,
airrr. t mtftmtilorW, 2 •y*.*vM csomag mméétk****, 3 <k*»
cukor, a—0 deka vas.
T>r.Öik&rZ
arrcU és
c/d&fiierit ?3 6e/o*jcr teceplkóni/tW- kivtx^taiyra inoyw küed: Z>K öifr** Ct. SixGla&ást. vm. Qon±t- rj.ic.ee2Lí.
hun. hanem általánosságban. Ezérl memorandumot készítetlek és ezt nemcsak az országos központnak terjesztették fel, hanem mcgkfildötték az összes társ-egyesületeknek, hasonló állásfoglalás végeit.
A kérdésben legközelebb küldöttség indul a főispánhoz.
Szakmai Ügyek
Sátrán. Ferenc szakoszlályi elnök beszél azokról\' a cikkek-rhl. amelyek vannak,\' de nem lehel őket forgalomba hozni (csak zug -ha lehet őket kapni).
A debreceni szövetség átirata : hogy a lálszerészek tiltassanak-el a rádiókereskedéstöl és annak javításától. A jövőben rádió eladási engedélyt csak műszerészek és szakemberek kaphassanak. Vagyis a rádióeladás is szakképzettséghez tcöt-tessék,
Sáfrán szakosztályi elnök itt felszólal : ha keresztényekről van szó, szerzett jogok no hántassanak. De a képesítéshez kötést ő ls szükségesnek (ártja.
A választmány a szerzett jogok épségben tartása és a szakképzettséghez való kötés mellett foglalt állást.
Vitéz Tóth bejelentette, hogy
a várottházl üzlet-kiadások
ügyében legközelebb összeül a bizottság. Csakis olyanok kapják meg az üresedés alá kerülő üzlethelyiségeket, akik arra érdemesek. A hercegi házakra vonatkozólag is kedvezően haladnak előre a dolgok.
Többen a november elsejétől való felmondást követelték azok számára, akik az 1939. évi IV. te, rendelkezései alá esnek, t
Papp Oszkár itt rámutatott
urnh hogy sok igénylés futott be már az üzlethelyiségekre és ezek Telelt most már dönteni kell.
Muraköz magyarhüságe
Vitéz Tóth elnök bejelenti a csáktornyai fiók (az uj harcos) megalakítását és az ott szerzett kellemes tapasztalatokról számol be. Hétről-hétre, napról-napra izmosodik és erősödik, nagyobbodik a Baross-tábor,— hangsúlyozza. A Baross-tábor- ¦ rnl nitt, mindekiuek számolnia keli. Beszélt a perlaki horvát gyermekekről, akik a legutóbbi ünnep alkalmával oly zengzetesen szavaltak magyar verseket. A volt megszállás alatti területek lakói mind hűséges magyarok Muraközben a Zalai Közlöny hasábjairól értesültek arról a munkáról, amit a kanizsai Baross-kerület kifejt Zalában és Déldunánlulon és. szeretettel csatlakoztak a keresztény nemzeti gazdasági fronthoz.*
A pénzintézeti Qgyászek év az 1639, ájd IV. to.
A választmány foglalkozott ez után a nagykanizsai pénzintézeteknél lévő ügyészek kérdésével. Kimondották, Hogy nTöst már komolyan kell a gondolattal foglalkozni, hogy a nagykanizsai pénzintézeteknél ügyészi őrségváltás történjék. Hogy min den nagykanizsai pénzintézethez keresztény ügyészeket válasszanak, Kimondották, hogy utalással az 1939. évi IV. tc-ré, megkérik az összes nagykanizsai pénzintézeteket, hogy az uj világrend és kornak megfelelően minél előbb hajtsák végre az Őrségváltást az intézeti Ügyéf-szeknél is.
Többek felszólalása után a választmány elhatározta, hogy a
Nép Mozgó. Péni«ktai-»»sérn«pig -ajaj
a fekete lovas II. része.
"a korbácsos ember
Lehullik a titkok fátyla. — A fekete lovas leleplezi
önmagát. Gyóz az okol és a korbács mestere. Az idegek filmje. Izgalmaiabb mint az I. rész.
Előadások kSnutpekon 5, 7, 9, vasár- ét Onnepttap 3, 5, 7, 8kor.
ZALMi KOZLOMI
1941. owanw 10
SZL« «• TŰZIFA St?8,""
Ultra ürtllllva Állandóan Uplintó
TIBOLT LAJOS
esiti: HhifaMgykereskedA EC-triH-rér 33 Tekfonm
Boross-tagok részére láblát kifr szilének
Keresztény magyar üzlet!
felírással, Hogy a közönséget tájékoztassák, melyik üzlet tulajdonosa Baross-tag. A tábla a nemzeti és a Haross-,s/,i,uekel t\'ogia viselni.
Sziklai javaslalára elhatározlak, hogy "áiirnak a polgánnes-lerhez, hogy csak azok a keresztény kereskedők árusíthassanak lisztet, akik eukorkeres kedésre ki vannak jelölve.
Számos panasz hangzott cl ezután
az OMTK vijklosztása
miatt. Akkor, amikor a keresztény kereskedőknek kevés vajai szolgál ki, a nemkeresz-tény kereskedőknek jul — hangoztatták. Igazságos elosztást követeltek a sérelmezők, mert a jelen viszonyok mellett nem tudják a vevöközönségel kiszolgálni. Ha az OMTK nem tudja a megfelelő kontingenst kiszolgáltatni, akkor
legalább Igazságosan ossza «1 a vajat,
— hangsúlyozták. Azért ktmon* dollák, hogy a Baross ál Ír az OMTK telepvezetöségéhez, hogy a zsidóknak kiszolgáltatott vajat osszák ki a kereskedőknek, hogy a vevőket ki tudják szolr gálnt.
Az ülés este 10 óra után ért véget, amikor a füszerszakosz-ésél.^fl. R
BÚTORT HETTEI IMRE márkás butorszalonJAban vegyen vagy rendetlen. CMagMry-st 14.
Együnk sok szíüíit !
A rádium csodatevő halasiról so. kai hallani. Ez a titokzatos kisugárzási! uj ¦ctoni nr. életműködést elfi-mozdító erejénél fogva a gyógyásmt körében igen fontos szviepet lölt l.e. (iyógyitó és fájdalomcsillapító, képessége kútdnöson az olyan bántalmak,: nál megbecsülhetetlen, ahol az ©miben szerveiéi mélyében keli megfóMö hatást gyakorolna. így például daga. nulokiiAÍ, gyomor- & béJhánUlmalmál Az m-on betegségek lekQrdésímSI a rádiumé az eisftség minden más gyógy, szerrel és gyógymóddal szemben, meri sokoldalúsága következtében elvégii inindazokal az éleiiani behatásokat, amelyek a betegség megszüntetéséi cf szükségesek és nagy előnye, hogy-nem járnak vele nxók a káros befolyások,
amelyek a kémiai gyAgyszc.eknél el.
marad ItnWloiwk;
KbiiOn a nagy és szml luirehan, \'amelyei az emberi élet mjcghosszuhbti
insáórt\'folytai ar orvosi\' tudomány, n
rádium- a legerősebb tégyver,
Mindezt a/Ort m.imljuk Itt el, inert ¦ ne gál lapítani nyert, liogy a szóló
s Lniuimiiiui minden ivuis lápsz -i n
ünzdugabh- .
A MESÉS KELETRŐL,
az elűzött iráni sahról, a perzsa politika különös fortélyairól beszól Győrfy István, a világjáró magyar — a perzsa diktátor udvari építésze
— A VNQE lapkonoern eredeti tudósítása —
Szép lie;y, jó hely Teherán- — nvötli a dzsesz Uikálszerle, pedig az egzotikus zengésű iráni főváros, am\'ly a mesebeli Kcol egyik icylélyos, Tis-ré«i mclrojKitisukénl éli köztudatunk\'-ban, ujahlKtn talán nem is o\'yOji -jó he.\'y.: A nagy, Ivltágot tengető és na kiló események hullámzása a mteséa fővárosi é-s az egész országol az érdeklődés középi*intjába sodorlak, ami-kor az nngol-és orosz megszállók bir-i i,.i vették a kincses tartományt
[jennlinkel,\' magyarokat logfVikJpen az érdeke), hogy az i\'zeicgyéjszJka birodalmában igen sok magyar él Milyen vult Olt az élet, niily-\'n voll az ű éleink s fiiként, na Ússz velük V
liogy u titokzatos Kejet elöltünk ismcielleu birodalmáról érdekes rész-•eleket kapjunk, itein ke I nagyon nieM szire meimritik ,<«iipáii a Csillaghegy egyik csinos villájáig, ott keleti pompával fcovmlt\'tcit szobákban Pfí érdekes arcú magyar, (iyörfy István él békés családi kidben.
A kis villában nom is olyan \'régóta tartózkodik, mindössze néhány hete, a konfliktus kipatÜMiása cJi.ll elhagy-la Perzsiát, am -lynek köze\' hal esz-leinkig volt lajtosa.
Qyőcfy tiitván a sah „udvari" építésze
(iyörfy István építési vállalkozó. Még B 020-as rossz cszleadőkb-\'n volt kénytelen eiitegyni az országot, hogy mesterségének élhessen Luxenburgba szerződött le egy nagyobb építési vál- 1 lalalboz Hét csKl-ndeig dolgoKill it[. LOgutODb a háborúban sokat emle. gelcll Arlonbiui épilett hidal.. A hül.
megtetszett a perzsa kormánynak s UgyailOzzol a céggel fe\'épittctték Irán- . h.iu a tud másat. A munkálatokat (iyörfy István verette, Közbon u sah palotájának hlrdeUtábláján megfs\'ent egy pályázati hirdetmény. A sah fe\'c. sége paiofájáuak re\'.épttésére. . Mit lesz ilyenkor egy vállalkozó szellemű magyar ?
Mivel a szerződése a be\'ga céggel anjugy is lejárt, gondol egy merészel, önállósitju magát ticadja jiályáaíitát, meg is nyeri éa a kitűzőit határidőre a saji legendás oi)i\\ patoIájának udvarában felépiti nz awzyny uj k\'sl;-. lyát A sali annyira meg \\0.n elége.if. ve a munkájával ,hogy rábízza a többi épilkezéseit is. 0 végzi az uralkodó minden építkezését egészen napjainkig. Orata pcrstaw lett az udvarnál és ítl a jól értesüli körökből a&ráett tafor-mátióinak köszönheti, !i,^y Idejekorán vlsszajohetetl hazájába.
Hogy kormányoz egy keleti uralkodó ?
Valódi )iCrzsa-leát SZÜttatAlgetve hall. gátjuk (iyörfy Islvant. A távolktk\'fi fanláziadiis ,f«om művészi arabeszkjeivel diszlletl ezüst toakaimá mellől kissé idegensWrü klcjtéssol mesél élményeit Szavai nyomán elölá\'ul Irán egé-sz élete, népe
A kb. 12 millió lakosú Irán ázsiai állam, a szónak szoros crtelmében. I)e linlol, életerős népe esrrgikus kOzQ autokrata uralkodójának vezetése alatt néhány év óla rtrtósí lépéseket tett a icjiddés utján, fiai niagai kulturáltnak épségben tartásával. A ah, aki a
Itiza Khán Pah:c\\i sah n v«\'l viselte, i^iizi kcleli uralkodó volt, minden hv gCildás erényé\\<\'I i\'s árnyoldalával- Kizárólagos in* az országiitxm. l:gysz:ill ván minden vagyon az ö kezében Tut össze. A bányák, leiinötenVelo\';, nyers* iüiya^forrásiik rsiiknein mind az ö ma-gántulajdotiái, Az európai mintára té-tcsilelt parlaiiK\'iii és ni:ui.^tériumok v«i!iaképen átpartirménl és &\' minis*?, leri felelősséget hordozó iiítéznu\'nyok. Csupán végrehajtó szervei és jóváhagyói (T) a sah parancsainak.
rje ken is az eröa kéz. Az ázsiai
i\'lmaradottságtaii é\'ö, tfc rendkívül te-helséges perzsa fajlát csak így lehel a kultúra és a civilizáció felé kény-szeriteiii. M\'nttO nalkbiásra leliál a :oli nyom ja rá onéntfidge bélyegét. Kormányzatának\' joliege Urnwiisztikiii és palrianhális. Jcllemz\'ik rá 0 következő kis lörlélK\'leJi.
A sah meglátogat egy kisebb városkát, rellüuik neki. hogy a főtéren ojíy rendkívül e\'egáns uj palota ál ,Mi\\ei a sah majja- is épilk\'zik, jól tinlja, hogy a ház testvérek közölt w megér- 150000 tomán-t. A b*nán perzsa értékegység, kb. 1 p-iigíÜ ér.) Megkérdez ilcliát n derék polgámie.>. tért, akinek inel\'eso^ :J00 toinán havi lízetésc van, hogy-kié ez n i*:ola Felei a polgármester, bogy nz övé.
A sali szem.\' villámokat szár -éa afelől érdeklődik, hogy vajfon menynyibe-került? A polgármester rögtön látja, hogy ha bevallja "z építkezési költségeket, eset cg valami panamák után fognak kutatni, mórt a fiz-tis-séböl nyi\'.vímvalóan nem ve.het!e meg a házal ,lehal lemegw hazudik egj\'cl :
- líz az ócska vityilló, oh fí>.s?gvs snh 15000 méltatlan tornán 6ni>a ke. rótt. /
A ravasz uralkodó máiis Int kincstárnokának :
— I-izosd dl, fjpknL a Jli embe-Áiak a 15,000 tománját. A liáz inától kezdve az enyém, Ö pedig majd épít mpgá-nak egy ujat.
A polgármester keserű vigyorral, persze, WréftyugSZik az uralkodó dfin> lésébe.
*
Világszerte * Ismert uz a Kzeuzáciée .,lrfikks amciryet az iráni o\'ajfor.á w>k koin-e-szfójáiui\'k megujitásnkor In lalmas összeget sikerült kicsikarn\'.o az angol válla\'attól. Tufán már kcw-sen emlékeznek rá, azért elmondjuk.
Még hadftgj\'ininiszler korában Iá-logatist tett a sah ar olajmüv.\'knét. Kkkortájt valami bagatell össz.\'get,
\' mondjuk 20.000 angol fontot fizeh;lt a társaság az olftj kiatóiázásiíérl. A sah látszólag\' nngyun szeszéllyel azt azt óhaját fejezte ki uz olajjmüvek angol igazgatójának, hogy a kutak csövei, nek csapját engedjék meg és hagyják nz olajat kifolyni a fötdtc. Miután itzl is kijelentette ,hogy 0- számlát ter-inésztít.-sen fizeti, az Igazgató tdljft.
i siiettte az óhajait. MOííába-i pírszo azt gondolta, hogy ez valami távol-kéteti nábobi pazarló gesztus, itizo Khán nézte az óráját. Egy Jjra leforgása után lezáratta & c«ap--»kal és tizelett, mini egy katoualiszt «igy ezer fontot. i
pár hónap mtilva, amikor a koncesszió megújítására került a sor, ak-
Legujabb
illetményjegyaök
hadfelszerelési adóval Mató
SCHLESS
Doák-Ur 10.
TESTVÉREKNÉL
s^p csillár
ízléses csillár
oicsó csillár
QrOnhut Elemér
siö ¦-¦ vtllamoaságl sZakoztetében Deák tét >.
kor döbbent rá az igazgató, luigy a fortélyos khán nem pizarló szeszélyből, hanem üzleti célhói tékozolta i% ax olajat. Amikor az uj koncessziós övszeg megállapítására * kerüli a bot uz angol vállalatot saját szántlajáyal fogták meg és a kouoessztós e]!on;. értékei néliány uitlüó fotilbun szabták meg.
*
Keleti ravaszságára egyébként ml sem jel.emzöbb, hunt az, liogy amikor uralko<lásánák eVjén, éK\'tében é\'ö. szőr elhagyta országát, (Komál pasái látogatta megj miként váUigaUta ösz-sze kíséretét. Más uralkodó a közíxrt-len környezetét, az udvari inéltósá;. g<iknt, kormányának tagjait, tehát a hozzá közelálló személyiségevei villa volna magával. A sah azonban fur. rangosabb volt. Kíséretét politikai el. len Teleiből válogatta össze. Azzjfl a szelleme* indokolással, hogy mialatt fi távol von, ellenségei vnkdtogy le no legyek n trónról.
A sah palotáját tilos fényképezni
íiyörly látván közben mígmulatja a lakásán összegyűjtött •kincseit.. Csoda latosan szép Itjazi jierzsa szőnyegek, kashánl, lebris/i nmii&ák A diszos fafaraifvuíiyok siraszbun készüllek. A réz és szineznst táltákon, edényeken, ovííe-szközököu mösés különös virágok hullámzónak, a "keleti ornamentika jelle.zeieS geonictriai Tormái között A faiakon érdekes, egzo-likus ké])Ok vgy egy.sah élctíbíit. \\\'é-giil egy IfilíVjíy ríagyvágu kövekből \' összeálitolt eszményi szépségű mozaik dobozból ;\'3oo éves munka, megér vagy pár ezer peugőt) e:;ikerü\'nei( a fényké-.-fJk sziizai \' Köztök a legérdekesebb a sah oii-x pa!<it;iját ábrázolja. Ezt a ké|iOt valóságos detektív ügyességgel kéiszitello UyőrT>\' István, mert a pa!olál az uralkodó szigoni tilalma védi a profán folognarlouese «lől. lílb>\'szé!ése.it most inár (iyörfy István kepékkel illusztrá\'jiáp
A re-zsíába .s/aknit magyarok éle-léről és sorsáról szóló beszámoló a köiélkCZo riport lárgya lesz.
Df. Vámos Kálmán
h
Vasárnap Zsolna játszik Kanizsán
Vasárnap a ZsSK csapat ciiín játszik a ZMNTE, mint értesülünk, uj crösebb összeállításban. A mérkőzés fél :i órakor kezdődik.
(0
Ifjúsági mérkőzések
A vasárnap sportjához tartozik míg. hogy nz Ifjúsági mérkőzésekben az NYTE pályán 1 órakor az NVTE 1» csapata a I.egényegylclltt\'i, :i órakor az NVTE A) csapata a Tanonciskola A) csapatával játszik- A ZMNTE pálya" pedig a Kereskedelmi—Tanonelskokt lijés n Miwrl—Sáska A) mérkőzések kerülnek lejátszásra. A TanoncisVola ezúttal szerei*! egyszerié két csapati*1-
Tetaatkexés! kolUégelnek megtérlié* lárál bialosltáü állán goudűtkoábal\'
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
1941. október 10.
Angol (battplon ?1 nímet Burraaliter
ősüktől származó, napyhozamu
ANOOBANYDi
jvsrtrett enisék és bakok, valamint güldók »intuteuyóiiclombon etflayiinen ^«r»*h*tflk. Fonást, fonnlklkíszitost tökéletesen tanítok. Kártolást vállalok Sloeh litotn Zalaegerszeg, Rákócii-u. II.
Háry János
Aktuális \'témájú magyar fi\'fty van jelenleg műsoron a (Városi Mozgóbon : Háry János .imdabmuik legkedvesebb i$ leghíresebb alakja, a legvitézebb magyar huszár élete pereg le eiflt. lünk, Honvédeink a c«at»Héren har-tolnak s Wtorsiguk .hősiességük még uz eilenfe\'et & csodálkozásra készt leli, A Háry János círaü rilmbcn ugyancsak ii magyar .¦katona, a délceg, büszke huszár hőstettei, vitézsége tá-níl szemünk elé. Még ma is niniden magyar nő sá\\e hevesebben dobog oz egyenruha láttára s bizony a gyönyörű Mária Lujza, N\'apoLeoo hltve-se szive is tüzel fog. .
Háry János, aki egyszerű környezetben nö fel, bevonul katonának, sze. teteti Orzséjél is elhagyja, hogy hirt, dicsőségéi szerezztBa. S*ívé az./nban « gazdagság, pompa és a rang c[t<v nífe is hü marad Orzséjéhez. A császári udvar liölgyci valósággal tu jonganak érte, Mária Lujza sem lud ctleiitál\'iu a daliás,-.kék srtfflás huszár, műt, sflt a felesége szeretne -etini Hiábavaló édes mosolya, bájossága, kedvessége, minden figyel ine>ség!a, Háry inkább ÍCm.,n.l a csábitó gaz-diigságról és fejedelmi pompáról.,. Választása örzséjérc esik... Valószínűleg tz alábbi sorok Ihlették rrríg a mi Hárynkal: Nem lettet azl purttnesolni senkinek, tiogy azt szeresse, kit a\' szi*e nem szeret... ;
Páger Háry János szerepítoon valóban délceg huszár. A gyönyörű iíár-«y Kató pompás \'alakítást nyújt Nem rajta mullk, hogy nem sikerül Háryt elhódítania, öayka Margit bájos pa. raszllánykája valósággal élmény. A két pethes és Makláry humora, bár-gyusága sok derűs percet szerez. A mindvégig szellemes és váratlan ötle-tekve], Unom muzsikával téli, pazar kiállítású filmet bátran és %römfn|.\'I ajánljak. A hölgyek semmörépon el ne mulasszák n ragyogó egyenruhás, délceg, fess lutszárokat megnézni
Aki Amerikát és m krumplit adta Európának
Szentté avatják Kolumbui Kristófot
Négyszázötven éve, 1492-ik esz\'.cn-ilfi október I3á» szállt partra Kolura-boa Kristóf Gaunahoi-bain, San Salvador szigetén, l\'j utat ment keresni a tengeren és felfedezett egy nyersanyagokban solt& el Tiem, képzet gaz. dagságu világot. A sokgyermvkes se-lyemtakács fia eleinte együtt dolgo-\'"lt édesapjával u takácsniiihelyben. Kevés voll a kenőset, elment tehát tengerésznek. Mit adott a világnnk Amerika felfedezője? .Nemcsak aa •iranylázas aranymezökcl, lumem ínég-terítette az asztalát inassal is Európának. Nem volt krumpli, ir-hn volt nigeri, nem volt dohány, nem volt petróleum és így aonolhatoánk fel mindazt, ami nélkül mti sem1 a koldus, sem a ditsgazdog nem tudja elképzelni életét. A kimerít hctelfe)i "-énbányák, az őserdők és az a. sok-\'zer és ezer hektá> föld, ame\'yik még ma is várja, ,hogy odaadhassa km-a* embernek. Kinyitotta a végéten tehetőségek kapuját a szegénye* •lőtt. M«wuta«a1 hoaywn tehet a
ZAIíAI KOZLONV
rikkancsból, a cipőtisztítóból, a j*p-^Vmosból dúsgazdag, ha van benne kitartás, szorgalom\', vállalkozási kedv és U-iietség, Bebizonyította; hogy az. rmuer teszi a munkáját és ~l a „mitko Wsn az embert. Nem a hiborágy a romos, hanem az ,hogy ntt lakik az emberben, .v hite, kitartása, eüita. tuitságn millió és millió ttab--rnek
\\«rl hidat a nyomorúságból h boldogság feli. Kolumbiis Kristóf nekivágott ai úttalan tengernek és hazahoz: >tt a hajóján e,^y ujj vi\'ágol R* \'-g\'s/. emberiségnek. A1ég többször is n.e^ járta az utat, volt ugy, hogy láncra, verve hozták vissza hazájába Szentté fogják avatni A példája m» is bízta, tás és reménység.
Nemzetvédelmi
Kereszt fénylik sok derék magyar szive fölött. Lzfek a kc:eszlck SÍIK*-
bolizálják azok \'erényének elismerését, akik talán más úton, más eszközökkel, de tiüséggel szolgállak a közösségi érdekel, a magyarság győzelmes elöietőrésének szent ügyét. A nemzeti gondolat, amelyet a szociális eszme o\'y natalmassá tesz minden időkben, most is uralkodó a világon Két küzdőre) áll szemben.
Az egyiket miemadonális ehnéletek lázítanak oszlá yliarcio, a másikat a nemzeti és szociális igazságjk kettős ereje tesz képessé arra, hogy az
osztályok szembeállítása helyeit kibékítse a lökét é» a munkál, n^\' tűrje a pluUikruUzmust, hanem uj megoldással a munka Ihdyezze a gazdasági élei alapjává. A bolsevizmus félvad tomégetvel széniben a művelt, tudatos, harcra, kitartásra jobban felszerelt tengely hátainak állanak. A bolsevizmussal a szavakban és kenetes elvekben tulszuigö demokrata államok szövetkeztek és ezzel órök itélelct mondtak ki maguk felelt a történetem Ítélőszéke eiötl. Nem lehet kétséges ma nLr, ki győz cbbai a harcban, mert nap. ről-napra lialulmusabb tények igazolják az Istenbe vc\'.elt luitél kíiZ-dök fölényét az istcnle.ct.eVkel BdOat ben. Akik a Nemzetvédelmi Ke,e.>z-tet kapták, azok inár évtizedekkel ezelőtt a diadalmas erök edzí\'ii és cselekvői voltak. A végső győzelem hozza meg teljes diadalukat, é.etűk (élját, örömük zengő lüninuszál ÍW-gilse őket az igazság Istene arra, hogy czl a himnuszt etíjiekelhessé-k és áladlia-isák örökül fvaikiwk.
— (Papi gyűlés)
Az alsóiéiulvai felső espcresi körű-lei papsága Szentgyörgy völgyön tartolta tendes ö&zl koronáját Zienz "páter csesztregi espcios-plébános e/nók-ictévcl.
— (lanltúválaaztások)
A znlaszombalfai rk. iskolához Simon Margit okievces laaítónöt, a gá-borjánliázoi rk. iskolához k&ntoria-liitónak Sokoray József sziiitgyörgyt-völgyi kántortanítót a rcsznekl rk. is.
kólához kántollantfonAk Kocsis László bajánsennyei landót, oszlályLajiilónfik Kertész Mária okt. lanitóntil vákttzk tották. t
— (A MOVC elnöksége)
felkéri a város közönségét, liogy -i hősi sjrok kivilágítására szánt a-loiiuif nyokat Slampf /sigmond főutí őz.e. téten szíveskedjenek leadni,
— tAdomány>
Bicsak György poiijü lakos Ilorbéiy
Gyula taniió nyugolonibavonulása al-ka.miUiói 50 iK\'iigÖl adományozóit a pauul kápolna építésére,
— (A zalaegerszegi polgármester eltiltotta a tégla és cserép kivitelét)
Zalaegerszeg környékének lakói, liogy pénzüket befekle.vsók, reuijelcg téglát és cserepet vásárolnak össze. A városi építkezések zavartalan folytatása céljából 0 jwlgánncster október 20if| megtfltottS a tégla és cserép kivitelét. 20-án tul t>C(Utí csakis építési engedély felmu látása mellett szabad a kft. vitel.
— (A Szent Ilona Leányclub)
október 10-én. ProhA*zka Ottokár
születésnapi évfordulóján larlj:i évn;eg-nyitóját. BzatOn it szoretettel uieghlv-luk a város leányltjuságát a Missziós-
ir\'i.\'liii péntoken este 6 érára. ( )
— (Tapolcai hírek)
Tapolcán a főjegyző renJkivüli munkadijára évente 2400 pengői adnak, a tűzharcos csoportot éveukint :KJU, « Stefániát pedbj ítiiw pengővel lámogatják - Toapolcán 2000 pengőn uj hídmérlegei szereznek be, a \\itveUá.-lék fconlartására év>nkint 1Ü0U jKti-göt, a ifldöbctegbondözó lámögKlásál-m évenkini IMH), a református egyház támogatásain ii»o, ;| gyulakesxi iit csaló mázasára ifiOO, a községi állatorvos jutalmazására pedig ensnkinl 8t)0 pengőt fordítanak.
— (Édesanyja megszidta — mellbeszurta mását)
Szmodies Antal jankahegyi legény egész nap mulatóit a környék líorcs-niáibirn s éjjé; illaJin meni liaza Édes
anyja emiatt szemrehányást tett imki
és összeszidta, mír.- a fiu konyhakési-
^cl RKllbessuria tnarjtát Kórházba szál.
¦kották A vizsgálni niefiatiiipiH.lt\'-\', hogy ál\'apeta su yos, de n-in éct\\c széi.vcs.
RÖTidjávIralok
PANAMÁBAN államcsíny volt Elűztek a volt elnököt, aki megtiltotta n panamai lobogó alatt hajózó amerikai gőzösök felfegyverzését. Az uj elnök De I.n Quardiö, az USA barátja.
VICHYBÖL elindult a szovjet frontra a francia önkéntesek harmadik csoportja.
SCHLEGELBEBGER. német igazságügyi államtitkár többnapos látogatásra Budapestre érkezett.
HELSINKI ellen támadást kísérellek meg az éjszaka a szovjet repülők, de a légelhári-tók visszaűzték a támadó vörös gépeket.
HULL megcáfolta, hogy oz usa és Japán modus viveridi-bon egyeztek meg és hogy be-tillollák az olajkivitelt Japánba.
Rádióműsor
Szombat aUDAPEST u
10.20 Pelo\'-vasás. — 10-4:i Felolvasás, - - 12.10 Melles Béla zeneka.a. - 1240 Ilitek. -- 13.30 Hanglemezek. — 14.30 Hirck. — 15.20 Farkas Jenő cigányzenekara. —
17.15 A Itádiő postája. - 17.40 | József nádor 2 lumvéd gyalogezred ze-i nekara — 18.35 Felolvasás. ¦ 1P.20 llangre.vék\'l. — 20 Hanglelvétel. — I 21.40 Iliruk. -.-22.10 Tánclemezek. — j 2325 \'l\'óki Horváth Gyula cigáuy-| zcueknrn.
Még
e hó végén forgalomba kerülnek a íipus\'cipok
A cipőgyára és clpŐkeroske-dclmí erdekcllségck megkapták az ár kormány biztosság értesítését a forgalomba került\'í úgynevezett tipüs-cipÖk ánncgálln-pitásáról.
A férfi munkásbakancs ára 38 .számig 28.60 pengő, enné! nagyobb bakancs 29.10 pengő, fekete férfi félcipő 35.60, barna félcipő 3li pengő* férfi magas fűzős fekete cipő 37.50, ugyanilyen fiucipö 31 számig 27.(10, annál nagyobb 32.80 pengő.
Női magas, fűzős fekete cipő 20.10, barna 30 pengő. Női fekete félcipő 27.90, barna 28.30 pengő. Magas fekete loánvcipö 31 számig 25.20, barna 25.00 pengő, annál nagyobh^fekele 30 pengő, barna 30.50 pengő. Ma-
gas gyermekcipő 20 számig 17.50, barna 17.80, annál nagyobb fekete 19.40, barna 19.80 pengő.
A tipiiscipők mind bőrtalpúd készülnek és csak utalványokra kaphatók. Az egységes cipők október végén kerülnek forgalomba. Sem a gyárak, sem a kisiparosok nem adhatják cl szabadon az előállított egységes cipőket, hanem kötelesek a keszletekel a Kereskedelmi Hivatal által kijelölt cipőkereske-dőknek átadni. Miután a tipus-cípők elsőrendű élctszükséflleti cikknek tekintendők, az árkor-mánybiztosság azok forgalombahozatalánál a kereskedők használ 25 százalékban állapította meg.
UMGER-ULLMANN ELEK és TÓTH
VASKERESKEDÉSE — NAGYKANIZSA. ,oa
Hofherr-Schrinb - Clayton - Shuttleworth
ftfagyar Qépgyári Müvek Rt. NsgykaniiM és környéki kipvitelcle.
Nagykariltta megyei váró* polKármeslereto!.
II tiliipít és hiiliittn, i iiliriciwarlj! nádjai.
A 6000/1941. M. E. «*. rendelet fti jóiméban mindenki, akinek a folyó évben kukoricája terraott, n kukorlcatőróa be-tejerésétöl számított 8 nap alatt kött-ÍM a Városi Közellátási Hivatalhoz bejtltntenl ai Idői termén eredményét, a teraŐlerület nagyságát *« a mult ovi termésből netán még meglevő ku-korlo-készletát, A bejelentési kötelezettség alól oukli a konvenclós ohoIó-dtk ét a részes munkátok mentetek, mert erek járandóságát áa az Illetményföldjeiken ttíi\'rvett kukorica mennylsá-gét a munkaadó kötelet bejelenteni.
Azok az S0 holdnál kisebb gazdák, •kik nem részetekkel, hanem magtik művelték a földjüket, a bejelentést személyesen, élőszóval kötetetek megtenni ; a bejelentéshez el kall hozniuk a gabonalapJukAt, hogy abba a Köt-ellátási Hivatal a termés eredményét belegyezhette. Akiknek még nincs gabonái apjuk, mert kalászosokat nem termeltek, most fognak gabonalanot kapni. A terméseredményt akt»gazdák-nak csövesen és nem morxsoltan kell Jelenteni.
Az 50 holdnál nagyobb gazdák és azok a kisgazdák, akik nem maguk mtlvelték a földjüket, hanem részesekkel műveltették, a bejelentést írásban kötelesek megtenni ofykép, hogy az ehhez szükséges űrlapot a Közellátási Hivatalban kiváltják s otthon gondosan kitöltve személyesen elhozzák a Közellátás! Hivatalba,
A Közellátási Hivatal mindazoknak a laVáaán, akik a helybeli átlagtermésnél kisebb terméseredményt Jelentenek, vizsgálatot fog tartani.
Ugy az Idei, mint a tavalyi termésű kukorica zár alá vau helyezve, ami azt Jelenti, hogy 1. a készletét mindenki gondosan megőrizni s a romlástól megóvni köteles s abból külön engedély nélkül csakis aonvit használhat el, amennyi a salát Igazolt háztartási é<i gazdasági raüksőglotóre nélkülözhetetlenül szükséges ós nem etethet fel a készletéből az állataival többet, mint amennyit ugyanolyan állatjával a mult években la feletetett, 2. a zár alá helyezett készletből eladni külön engedély nélkül csakis a HOMBÁR-nak éa a bizományosainak részére szabad, minden más személy részére pedig esak akkor szabad a készletből eladni, ha az IlletÓ fel tudja mutatni a Közellátási Hivatal, vagy valamely községi (elöljáróság által kiállított vásárlási engedélyt, vagy vásárlási utalványt.
Megfordítva a dolgot, kukoricát csakis a HOMBÁR és bizományosai vásárolhatnak, továbbá azok a személyek, akiknek van vásárlási engedélyük, vagy vásárlási utalványuk.
A vásárlási engedélyek sertÓBhizIa-láa céljára való beszerzésre Jogosítanak ós már lehet értük Jelentkezni a Közellátási Hivatal termenyo&ztályán. A Bertesek Járlatlereieit el kelt hozni az Igényléshez I A saját háztartási szükséglet kielégítésére hizlalt sertések etetésére elég kukoricánál több kukorica szerzésére ónak az kap vásárlási engedélyt, aki kötelezettséget vállal, hogy az Igy vásárolni ongedett többletből minden 10 mázsa csöves kuko-rlea után egy-egy sertést hízóba állit, azt a közellátás céljára felajánlja n klhlzlalás után, de legkésőbb 7 hónapon belül legalább 150 kg-os ólésuly-ban leszállítja.
B vásárlási engedélyekkel a HOMBÁR közbejötte nélkül lehet vásárolni a kukoricát közvetlenül a termelő kisgazdáktői,, vagy földterülettel nem rendelkező olyan egyénektől, akik a kukoricát Járandóság tejébea kapták, de oaakJs olyanoktól lehet venni, akiknek már megvan a gabonalapjuk e Rbba a termelt, vagy keresetként kapott kukoricájuk mennyisége már be van Jegyezve. A vásárlási eegedélyek 30 napig érvényesek s a vevő köteles az engedély .elszámolás" clmü rovatába minden vett tételt nyomban a vásárláskor bejegyezni, ugyanakkor köteles hulvnl és aláírni az eladónak a gabona-tapjába is a második oldalán a B) rovatba a vásárolt .^mennyiséget u amikor az engedélyezett kukoricamennyiséget Így egy vagy több gazdától megvette, de legkóiőbb a kiállítástól szá-jpnltoU 33.nap alatt, az engedélyt köteles a Közellátási Hivatalhoz visszavinni,
ahol ma]í nyilatkozik, hogy a hízóba állított sertétek mikor Itsznek kéazan.
A vásárlási utalványokat azok kapják, akiknek nem serteshlzlalát, hanem állattartás céljára van szükségük föltétlenül kukoricára, idoért«e a baromfiakat fs. A vásártól utalványok igénylőnként legfeljebb egy mázsára szólhatnak és csak a Közellátási Kormány-blstet részére megállapított kereten belül adhatók kl. Hogy ezekért a vásárlási utalványokért mikor lehet jelentkezni, majd külön fogom közhírré tenni, mlhely a közollátlsi Kormánybiztos főispán in- közölni fogja a megállapított kerttot. Utalványokért tehát egytlfirt ne jelentkezzék a kösönség.
Ugy a vásárlási engedélyekért, mint a/, utalványokért mázsánként 10 fillért ktll fizetni.
Kukoricát vasúton, hajón, vagy tehergépkocsin etak szállítási Igazolvánnyal szabad szállítani.
Akik a rendeletet bármi tekintelbta megszegik, vagy kljátszák, 6 hónapig terjedhető elzárásbUntetésben részesülnek.
Nagykanizsa, 1141. október 6-án. íín , • Polgármester.
Nagykanizsa magyal város polgármesteréi öl.
HffdEtro^ny.
A Nagykanizsai Városa Közjóléti Szövetkezet október lü-ón délelőtt 10 órakor tartja az alakutó közgyűlését a városháza tanácstermében.
A Közjóléti Szövetkezet célja, készpénz és anyagaitól révén a megélhetésükben veszélyeztetett sokgyermekes családok önálló gazdasági létének megalapozása, vagy kedvezőbb gazdasági viszonyok közé helyezése és ezáltal a népesség szaporodásának előmozdítása, továbbá Ilyen családok részére családi házak építésének elősegítése. A szövetkezet közérdekű céljára való tekintettel felkérem a város közönségét, hogy mindazok, akik a szövetkezetnek taglal akarnak lenni, az alakuló közgyűlésen Jelenjenek meg.
Nagykanizsa, 1041. október 7.
3113
íPolytatáa a 2 oldalról!
czwi is uj kudarc érte Angliát.
Megjegyzik a lapok\' ,hogy angol kötökben a megkötött1 német—tőrök gaz. rjasági egyezmény iá n«gy Aggodalmat keltett, lusc Anglia mindent elkövcWtt, hogy Törökországot háborúba sodorja.
Nagy c;égict<dlci átttpftják é& „ ,
pok, lioyy Európában ma már lep állani sincs, amely katonai
rciáldoaia az angoltt&Kftjfc érdvkeSv Közeledik teliát ö végső lewáinoii ideje. M
Moszkva : .A váUAg most érte sl tetőpont/át!"
Moszkva, októbor 10 A HdiUT-iroda Jelentése szOrint szovjet katonai korok nem titkolják* hogy a németek újból közelebb értek Moszkvához. B^iSWerte Moszkva Oioi elvesztéséi is és nio^jo^-czttík o \'apok, hogy Oid elvesztése az iparvidékre is imgy veszteség.
A I»ravda szerint a néimiefc átkaro-lásd nOnicsak a fővárost, hanem a szovjet haderő mt^mmllsitósét is fenyegeti. A lap szerint a középső szaka. «ion liaxaieső eatk, de szovjet kőrök\'-bcii nem ringatják magukat ilhiziókf
bon, lioijy ez lényogesen bcfolyátoW a ItaJmuteldek kimenetelét. \\ váltig nwsl érlc cl tetőpontját — írja a L —| a szö^tóégcs német haderő oríls. ».
Moszkva, október io Szovjet körökbvu nem szépítik a .helyzetet és figyoliiiníziotik a #koss4. got, hogy álljon készen a feuyegolfi \\<szt(lc.emmcl siOntheiQ. A gyújaktm éjjel-nappal ilolgPznAk, gyártjuk a liudianyagul és a polgári cgyiwin is fcyiaszwálják a cwpalszáilitáfca-hoz.
Véres ztvargások Irakban és Szíriában
Polgármester.
5i ramlékeket.
lirbtltrt. bíitiölíüiiiol. btil ttlttatot
szakszerűen és legotcsőbbaa
KOVÁCS JÓZSEF
kőfaragómé*térnél, Király-utca íR frigy ¦lreial4k-»ktir. Telefon 615.
Róma, október 10 Irakból és Sziríáliól foriadalmi jelenségek Mre érkezik. A lie\'yzet dgyro ni-sszabbodik. Moszul vidékén cgyirtíki külön!Imény ineglíiki^iklla az egyik angol őrséget, 16 embert inególüek, n liareokban 3 katona is életét ves^. lettv. Bosstliarábaii is véres harcok játszódtak le. Az irakirfk itt 8 ungol katonái öllek meg *Vz egyik jorör.megtámadása során. Több sebesülés is lörtcnt.
Sin el n.íb.uii repülöteio cllo,) is támadást intéztek. Itt az örök legyil-kolösu után nógy ouíidI repÓJfifMpet gyújtottak fel.
Sziria északi liolárvidékén is véres za\\«rgások vaunak- Itt egy tisztet és 10 francia katonát öltek rn.\'g De Gaulle luwí közül.
[ keneskcrielmi szerzőüés. Az | Irt egyezmény értelmiében Tö. rökország érceket íjzállit Nénjet-oi^zágnak é.s azért cserélR1. hadi anyagot kap. A 260 millió m,k-kás tórök—rtéitnct gazdasági egyezmény nagy kudaroot jeleni Anglia számára.
APRáHMKTÉSEX
jttfjjjrfAti i öorün. esős Idő.
steiibb
esernyőt vásárslal LICKESBACHEE-IÓI
HeTtky atlklát at
Aláirtak a némeMSrdk gazdasági sgytzményt
Ankara, október 10 Az nj német—törők gazdasági egyezmény \'83 nappal hosszabb ídőrc szól, mint a török—angol
Zamatos. lólzü kivit
Sfntfax kávén
készíthetünk.
Kapható: 74-72-l Vli literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVaiGYI-nél
Sugár-uí 2. ,K
¦ aaléfőatlt ketsek. Clm s mmm
kulatostanono ttlvílelik llityíl i)0s«!l>!oaii61. 3174
2(1 díluléii :l-lor Józitl fölieicigut 5!
m
tutnbil itta üüfl fcl|iil«l««.»t
luoiimil (cIveMck. Tojlvó, i-Jculhy -4"-\'^
takarimiim, ül, IMWul Ulvmrt SOtl.I Oyiclii »«.-fa fe»14lk«ie.ktilí. 3SJI
r:r.<! k.jt^.dt kot* iwíri Bü-losllő intiztt,. cünueiyul |. m
WAS-VÉTEL
faasaraaub berendezel él Aiuvj! aioonal eladó. Clm a IiUulólian. 3179
Megvítclre kelesek mtaiaaanuulk be-
rendtiíal. Kímlllót dl|ac SmM Anlil iporlDileta. 316)
Jókaiban levő níi karékautrl k««X* megvttdre. Kopitcln Butorllzlcl. 31«
BÚTOROZOTT SZOBA
CUInoaan bütororott MicuM — lOrdínobalnaiiUlaluUovarabei 1*»,"; adó. Usaló htmt-a. 7/a. «¦
srafaloava ~ IriSMakérló mln*«-r«l InlorrnillB. KOlvö.ilfr 28. 31B
lr<sépal kaantlak Mrlje Meiő^azdik SacWetkcialc ({VUmdícl oíi-l«ly», lloillly Miklós-nl 33. 31B
ZSLHI KOZLÚMr
for-iviiíAi rífli.i.mf. Iil«.l|i.: „khjautaaijl 41. T. na»yk»>l\'»"
VolMóa Mmló : 2al>l Ural,. Nyuiiiatolt i * „KAmidasajI r. t.jkwyliaiiti"""
(Nyunidftíi\'l li.lt.l: lalll 111...oly.)
01. .évfolyam 233 iz*m.
Ntgykan
október 11. szombat
Ara 16 fillér.
ZALAI KÖZLŐN
politikai napilap
SserkMzMaeg ét kIxdúlilvntnl i l\'öul [.. Ma. BaerkwatflaéEl én kiadóhivatal! teleloa 78. & MugJ«lorJk aludta hétkóinap riólulAn.
1 111111 11 1111,11 1 ""\'i""\'!"!/l<.......\' »
Felelős szerkesztő: Barb&rlts Lajos
RUMtetfel ára: orr hónapra Z doas* W UJJfc
nögyadétro 7 wngü 20 Illlör. Rayea szám: hétköznap 12 Ilii, szombaton te 8U.
Eckhardt Tibor
hosszú politikai pályafutása ülati nem egy meglepetéssel szolgált. Mjg itthon politizált, lassan-lassan .átkerült a szél.ifj-. jobboldalról a baloldalra és
, iiieggyíizvidesének olyan mértékű váltogatásával .kápráztattacl iá magyar közvéleményt, nogy az utóbb minden beszédét, minden cselekedetét gyanakvással fogadta és nem hitt szándékainak őszinteségében. Azoknak a politikusoknak, akikkel valaha együtt küzdött, utóbb halálos ellensége lett és-.ellenük intézett támadásainak alaptalanságával és1 kíméletlenségével meglepte az ilyen modorhoz\' hozzá nem szokott magyar ..politikai közvéleményt. Tipikusan terméketlen pöHtikus volt, nem ugyan elméje, szellemi képességeahiá-nya, mint inkább erkölcsi álha-tatlansága. miatt. Jelentékeny szellemi képesség párosult az ö cselében olyan- gyenge moralitással, hogy ebből a szeren osét-len szövetkezésből jő nem fakadhatott.
Egy idő Óta itthngyto az országot és Amerikába távozott. Különböző suttogó híresztelések keltek szárnyra tiltani szerepléséről, amelyek a magyar embernek .annyira hihetetlenek voltak,-hogy nem is. igen hittük • "el. \'Most azonban ö maga süti stijál homlokára az árulás bélyegét azzal a nyilatkozatával, .amelynek állításai előli csodálkozva állunk meg. Mi, akik itLéJjük át a nagy európai
¦ .mérkőzésnek minden változását
¦és nem vonuitunk el az esetleges megpróbáltatások elöl egy biztonsagot és jólétet nyújtó hatalmas állam területére, tudjuk,. lifOgy mennyire nem igazak: Eckhardt Tibor állításai. Szerinte a,népek szabadsága ellen irányitolt náci támadás meg semmisítette Mngyarorjszág füg-getllenségét, Hitler bevonuló hadserege megfosztotta a magyar kormányt cselekvési képességétől; áinadk állal kikény-
• szeritelt\'uj rend szellemileg és testileg kizsákmányol bennünket és Magyarország, a szabad\' ságszeretetősi csatatere újból a német csizma sarka alá .terült. Eckhardt mint,egy uj hnnmen-tö. hivatást érez magában arra, feOgyT- Magyarországot mindezek tol; a >szörnyü>ségukUíI. meg-
i mentse és.tatkra ,szálljou krisz tusi- eszményeinkért, emberi ingáinkért és nemzeti függetlenségünkért. Eszményei: Roosevelt ós Churchill, akiknek legutóbbi nyilatkozatára hivatkozik, elfelejtve azt, hogy az előző világháború befejezése előtt is hangoztak el nyilatkozatok éppen az előbb említett oldalról, amelyekből egy szó sem valósult meg s a győzelem bnilali-
Zárt ajtók mögött hétfőn kezdik tárgyalni az amerikai hajók felfegyverzésének ügyét
Megtiltották a raagánépitkezéseket Amerikában — 0razllla háborús bonyodalmaktól fél — A szovjet Távolkeletről szállít segély csapatokat — Már plhagyla Moszkvát a kormány — A pipa akciót indltett az asszonyok jég gyermefcek érdekében — A finnek átlépték az Onega-csatornát
A tengely-párti és tengely-ellenes sajtóban egyaránt mélv benyomást keltettek !1 legújabb német győzelmekről szóló hírek. Már a szovjet félhivatalos lapja, a Pravda is beismeri a német sikereket. Megáll apitjá, hogy nemcsak Moszkvára jelent nagy veszélyt a németek átkaroló hadművelete, hanem a szovjet haderő zömét ts pusztulás, fenyegeti A német véderőföparuncs-nokság legújabb jelentése szerint Moszkva előtt 500 kilométer szélességben a német csapatok áttörték a frontot és a szovjet főváros felé elvágták a fő közlekedési utvonalat. A bekerített szovjet hadosztályok körül egyre szűkebbre szorul a hurok. A Moon és Osel-szjgetek körüli harcokban 12.531 foglyot ejtettek és 161 ágyút.
valamint több páncélost zsákmányoltak.
A > német légihuderö a Krim-félszigoten repülőtereket bombázóit sikerrel és Szentpétervár hadifontosságu berendezéseit támadta.
A MIT a keleti arcvonalról a következőket jelenti :
Az Ukrajnában körülzárt el lenségcs erők összemorzsolása s ezzel a Dnyeper és Donec közöli i szovjet ellenállás felszámolása befejezéshez közeledik. Más szövetséges részek a Donec felé menekülő szovjet csapat-töredékeket verik szét. imköz. ben nagy lendülettel nyomul-uak előre e medence legfontosabb pontjainak birtokbavételére. . ;
A honvédseregleslek., körzőiében \'
semmiféle harctevékenység nem volt. Anglia ellen is változatlan sikerrel folynak a harcok. Észak-Afrikában az olasz és német légi
alakulatok egymást követő hullámokban támadták Tobruk ki-ki tőbe rendezéseit és hajóműűie-lyeit, továbbá Marsa Matrub vasúti pályaudvarát) valamint Haifa olajfinomítóit.
Többezer kilogramm romboló és gyújtóbombát dotftak te.
Hatalmas tüzeket és füstoszlopokat figyeltek meg.
Keletafrikában egyik ola>z fel deritÖ osztag a Tana-tó szaka-
szán megfutamított egy ellenséges osztagot.
Finn sikerek
¦ Helsiijki, október 11 l-inn katonai részről közlik, hogy a keleti arcvonalon tervszerűen Folynak a hadműveletek. A finn csapatok átlépték már az Onega-csatornát \' és gyors ütemben törnek cjöre ,KontipoIja felé.
Anglia Amerikától, az USA Londontól várja a segítséget
met offenzíva a legnagyobb és legsikeresebb. Riasztó cikkekben mutatnak rá a lapok a szovjet válságos helyűiére A New Croniclc megjegyzi, hogy kérdést kell intézni a kormányhoz ebben az utolsó órában, vájjon tehet-e még valamit a szovjet megsegítésére. A Daily Mail óva inti a lakosságot és felszólítja, hogy minden erejével dolgozzon és kövessen el minden lehetőt a haditermelés fokozása érdekében.
Róma, október 11 A világsajtónak a keleti, arcvonallal, kapcsolatos mcgállapi-tásai kö?ül ki kell cmclnmikUaz olasz St ampáét. Gúnyosan jegyzi meg a lap, hogy
az USA szemrehányást tesz Angliának,
meri nem támogatta kellően a szovjetet. Angliának mindenáron meg kellett volna kísérelnie n partraszállást Európában, hangoztatják az amerikai lapok. A.Stampa megjegyzi, hogy Churchill nagyon jól tudja, ez a terv lehetetlen. Ezért hallgat az angol sajtó is. A Fehér Ház Angliát szerelné veszélyes akcióba sodorni, s London ugyanezt akarja Amerikától. Érdekes megemlíteni, hogy a szovjet vereség hírére áiiesés volt anew-yorki tőzsdén.
New Cronlcle: „Mit tehetünk még \'a szovjetért ?"
London, október «10 Az angol sajtó nagy izgalommal foglalkozik a keleti front eseményeivel. Az angol rádió is elismerte, hogy a mostani né-
Tofrló; „Már Anglia és Amerika sem spglthet. a szakéten*
Tokió, október 11 A japán lapok bő tudósításokat közölnek a keleti arcvonalról. Részletesen foglalkoznak Hitler napiparancsával és a német birodalmi sajtófőnök nyilatkozatával. Utalnak arra* hogy már Anglia és Amerika segélynyújtása sem mentheti meg a szovjetet az Összeomlástól. Olyan nagy győzelemről van szó, - irják — amilyenre a történelem folyamán még nem volt példa.
Hétfőn kezdi tárgyalni az amerikai képviselőház a hajók felfegyverzésének agyét
Newyork, október íl Az amerikai képviselőház külpolitikai bizottságának elnöke közölte, hogy Rooseveltnek kö-
vetelését a kereskedelmi hajók f$fegyverkezésére vonatkozóan hétfőn tárgyalják. A megbeszé-(FolyUULs a 7. oldalon)
tását nem enyhítette egyetlen megértő, a legyőzött népek érdekeit és önérzetét kímélő gesztus sem.
Tulajdonképpen felesleges egy szót is vesztegelni Eckhardt képtelen állításainak a cáfolá-
sára, mert* piszén mi, itt tólő magyarok Sudjuk a legjobban, hogy semmiféle náci hadsereg hozzánk be nem vonult, legfeljebb átvonult, hogy harcoljon azok ellen a népek ellen, amelyek nekünk magyaroknak ha-
lálos ellenségeink, bog}* nem vesszük észre, mintha kormányunk cselekvési képessége bármilyen mértékben is akadályozva lenne, s nem érezzük, hogy szellemi és testi rabszolgák lennénk. Az igaz, hogy nálunk is
ZAJJAI kozuaw*
A Szent Ilona Leányklub óvadnyltása és Probászka-emlékllnnepélye
Dr. Solymár esperes; „Páxmány Páter óla nem élt olyan főpap, mint Prohászka Ottokár.. "
Programotok ez\' legyen — mondotta n leányokhoz: — még jobban összekapcsolódni Krisztussal. Szeressétek az Eueha-risztiát, éljetek a szentségekkel, mert ez a katolikus élet alapfeltétele.
A nagyhatású, bestéd utón Kovács Magda szavalta Prohászka egyik meleg tónusú költeményét/majd Ring Mária ifj. elnók tartott beszámolót az elmúlt gazdag és változatos munkaévről, majd a fegyelemről hallottunk igen tnrtalmasés élvezetes előadást,
Krisztus-királyért harcoljunk
fegyelemmel, hőséggel és kitartással, hangsúlyozta.
Majd a lemondott hciyeltcs-elnök helyérc egyhangúan Szerdahelyi Győzőnél választották, aki a múltban Is* lelkes munkása volt a Klubnak. Iliró Zsuzsanna; S, M. ezután buzdító beszédet intézett a leányokhoz.
A szeretet legyen cselekedetünk rugója,
— hangoztatta.
Berlin Gusztávné zárószuvai-val, majd a Himnusz fenséges dallamaival fejeződött be a leányifjuság kedves, családias év megnyit ója.
A német Vktorlílnak kezdőbetűje, a ,,V*a betli, amely ma már ott lengedezik a párisi Eiffel-toronytól végig Európa minden városának zásdaján és ez a ,,V" betli ragyogja be neonlénnyel a békéért áhítozó emberiség éjszakáját.
A „V" bellis jelvényt minden európai kultúrember viseli, aki hisz az Igazság diadalában.
Kapható Bárány ékszerésznél.
KfiKFSY ANTAL
érsekújvári gimnáziumi tanár, Kí-kesy Antal, a Caolák Rirfosttó Stfhet kcnlc szombathelyi %*zlérképviwi!e!o | niivazRatójának és felesége, Csarvtaka , Ida fin minap tartotta esküvőjét a budapesti \'Thnkőiy.utl sxeiituomonw rendi plébánia templomba*-) Kerekes Krzsébcl ffímn tnaiárnővel, dr, Kereket MikhVs \'iiyiirf jnríWjiM 6» felesége, Stíl. 100 Kornélia leányával. Tanuk voltak a vőiegóuy rtószéröl dr. l>áobeaba<h Béta kőrgazd. cgyelemi nyilv. r. tanár, az Orsi. MezŐgaxxI. KóltségYizNg 1». létei igazgatója és ° mcuyosszíuiv rí-széről ár; Fuita Íé4^f, ¦ b .budapesti Irgalma^rcndl kórház* alorvosai" Ar Vetést a vőlcflény iskolatársa gy^. mekkori barátja, dr. Caertő (\'.yórgy set. ilomonkowendi atya végezte.
SASS. FKRENC
fc.slőmiivósz, a Sau>~Bnnmer miV vész-csulild képefeat szépen átkerüli képkiállítás! rendezeti az elmúlt „j. iv.iktxm Siime-gen, *l>ova sasa Ferenc immár évek lytssru »>m óta áttette Mikiiéivel. A kiállítás iv ni. ak eik.,1. esi. lancin anyagi tckniirtben ís : j.i coltn a kanizsai múvéA^-fimiilifi itthoni megbecHllMét * a btyaktatapt, nnKlIyet a m\'ai kultnrelet élenjárói Sass I-fiwiiet és isaiáJjat, valamint egyre, clmélyedőblt, egyie értékesebb mii vésze tílket maglikénak tekint >V.
A rendőrség őrizetbe vette Singer Sándor és Pál nagykanizsai rőfőskereskedőket
árdrágító visszaélés és a zsidótörvény átjátszásának gyanúja mlalt
l>.i°íj"o.oi\' ÓRÁTp !,\'?0^ ÉKSZERT, i*"JJS SZEMÜVEGET <*3!Mfcí ZSOLDOS GYULA
I-M al S (. Korona-utlIOiMral u.omt*i*t etidraogu ín-, Mutr- v;> 1.1:.i>rji«<\'¦<\' >-¦\'\'¦ • <i-
vannnk korlátozások és kényszerintézkedések, de nem német nyomásra, hanem abból a ól feifogolt érdekből kifolyó-ag, amely kötelezően előírja egy ilyen óriási háború hullámaitól kör01 csapkodott ország szamára az óvatosságot és elő-< relátást. Mi nem élünk a biztonságot nyújtó óriási Amerikában, nekünk, itt maradt szegény magyaroknak, vigyáznunk kell, hogy népünk jövőjét biztosítsuk és a magyar kormány intézkedéseinek nem külső kényszer, hanem a legmélyebb hazafias érzésből fakadó kötelességteljesítés a magyarázata.
Amióta iHMiiumket Németország a ^csizmájával tapos*, azA óta országunk területe és lakos-* ságszáma épparí kétszeresére1 növekedett és függetlenségünk legerősebb biztosítékát éppen abban a szövetséges és baráti viszonyban látjuk, amely bennünket Németországhoz és Olaszországhoz kapcsol. Ne fájjon tehát Eckhardt Tibor feje olyan dolgokért a kényelmes Amerikában, amelyért nekünk, a Duna-medence exponált vidékén élő szegény magyaroknak nem fáj. Nem hihetjük el és nem méltányolhatjuk hazafias aggodalmait, mert Telünk, hogy ezeket az aggodalmakat valami egészen más tényező ébresztette fel és tartja életben. Hogyan hihetne a magyar nép egy olyan valakinek, aki megpróbál látásos esztendeiben egyszerűen fákén* nél hagyja s kivonja magát minden esetleges veszély lehetősége alól, Amerikából osztogatja \'jó tanácsait" és honfi-\' bútól gyötöri fejét bánatosan földnek ereszti.
Az az intézkedés, amely öt és néhány gyaszm agyart megfosztotta állampolgárságaiul, kifejezése annak a ténynek, hogy ;i magyar nép ezeket az urakat nem óhajtja többé a nemzet testéhez tartozó egyéneknek tekinteni, mint ahogy nem is tekintheti magyaroknak azokat, akik a Jászy Oszkárok és Károlyi Mihátyok példáját utánozva, olyan tetteket követnek el, amelyekre nincs bűnbocsánat. Ezeknek az uraknak a nevét a magyar közvélemény annak a Dénesnek a nevével kapcsolja össze, akit nemrég melegen üdvözöltek. Ez pedig mindennél többet mond. . ;
Romlott ételek okozta mérgezések leküzdésénél a gvorsan és biztosan haló természetes .Ferenc József" keserűvíz azonnali igénybevétele — egy vagy két ivópoharral — gyakran rendklvOl fontos segédeszköz. Kérdezze meg orvosát 1
BOTORT .
n/-itkii/.!elbi.-ti
Gábor műasztalosnái
vegyon vagy rendtíilea. N*,(yk*MÍa-t* VfawUa Fwlaht.
Bensőséges ünnepség volt tegnap este a Misszióshazbnn. A Szent Ilona Leány klub tartotta évmegnyitőjá! i^sProhász-ka-emlókünncpólyót..,
Dr. Solymár István esi>crcs-picbános .lelkes cmlékheszédet mondott Prohászka püspök áldásos életéről.
— Eljöttünk ide, Prohászka püspök szobra elé - kezdte — hogy megemlékezzünk a magvar nemzet fényes, ragyogó csillagáról. A katolikus magyar légnek tündöklő csillaga volt, mert oly fényesen ragyogott, ahogyan mostanában Magyarországon sím ki ! Nem Idába mondják, hogy Pázmány Péler óta nem élt oly főpap, akinek lelete annyira példaképül szolgálhat nekünk, mint áldott emlékű Prohászka püspöké. A hála és köszönet szava száll az Ur Istenhez, hogy öl adta nekünk. Szerelném, na minden magyar ember érezné Isten e jóságos nagy ajándékát. A magvar nemzet vezérlő csillaga ö, akincle-világit mindnyájunk lelkébe és megmutatja az utat, amerre mennünk kell.
Sókon csak okukon hangoztatjuk u kerwtJnvsfaet, de fnriieusl életet élnek.
A nagykanizsai rendőrkapitányság nagynhbszabásu ár-drágiló visszaélés ügyében néhány nap óh) nyomozott és ennek eredményeként Singer Sándor és Singer Pál Erzséhct-fédi rőfőskereskedőket ismételten kihallgatta, majd Őrizetbe vette.
A nyomozás eddigi adatai szerint Singerék alaposan gyanúsítva vannak, hogy Steiner Andor nagykanizsai szahóipa-ros iparengedélyével Budapesten drágább áron összevásároltak árut, amit azután még drágábban adlak el. Gyanúsítva vannak azzal is, hogy összes zsidó alkalmazottaik a megállapított fizetésen kívül, amit
!1 Le cujabb
bejelentettek, még külön fizetést élveztek és igy kijátszották az erre vonatkozó törvényt.
Ugy tudjuk, hogy az Ügyből kifolyólag á rendőrség bűnügyi osztálya pénteken délután ui-Cézkedest tett telefonon is. A rendőrség ugy a két cégtulajdonost, mint több alkalmazódat több izben kihallgatta, majd vallomásukról jegyzőkönyvet vett fel. A nyomozás sikere" érdekében egyelőre többet nem közölhetünk, a jelek szepint azonban további fejlemények várhatók.
Singerék őrizetbe vétele az egész városban nagy feltűnést kelteti.
1941. október n,
TSH enOstSt, régi etflsj pénzt és ISrj w^wysrt
magas napi áron veszek BÁRÁNY ékszerész,
Horthy Mtkt**-at 3. (PMUral utnbta.)
SAtil FARKAS ISTVÁN
a nftf(ykanirsai állami polgárt fiúiskola tanára, ar or&zágos nCvű W, kapunk munkatársa, imáét szere(»olt a kasíai rádióban, aliol .Tájtipu-sok i bzlovák irodalomban• dmü taaulhui-uyát (klták clö. sági Farkas lst\\án Szeptemberi nagykanizsai tartóz4u)dáLi óla már harmadszor szewpel a rádv^-bftii éa eddíjf a budapeáU, kassai t!s pozsonyi rádióban WW» mk)t százszor szerepelt lanutmáxtyokkal, ebcszélé^4í-kel és hangjátékokkal.
VBB.EBBLYI ISTVÁN
segédjegyzó t, honvédhadoagy és \\*ar^á Mária körjcgyzííségi üsrhiseló-nfi ma délután tartotlák cskrtvfíjYAct a za\'flszcnlmiliáyi p\'.íbániatcmplohiban. \\ fiatal párt elhalmozták szerencie-ki vána tokkal
BBKF.PFV GABRIELLA
tcteiiyei tanítónőt Csálctomyára ne-^C7.t?k ki. F^Jész Utenye sajnálja a kilúnó tanitónö U\\»záflát A nagy. község őszinte stivvel b*tcsui»tl KŰe.
SOMODY ISTVÁNNAK,
a Magyar TávíraU Iroda és a Magyarság kiváló munkatársánatc a Kormányzó Ur a N\'cmzetvédeína Keresztel adományozta. SonuKty fsU-an országosan ismert ujságiró, oki a uáv-mngyarositáai mozgölofcl egyik megindítója és lolkes hwoosa. Az elten-
ESERNYŐT LftCKENBACHEft-nál
Horlty aUktte-at.
illetményjsgyiék
hadfelsserelési adóval kapható SCH l.KSS TESTVÉREKNÉL
ÍJ.:,.,!.. Sí,.- 1u. li.tlh, Ml.-„l 8,
194). oHobtr 11.
\'/mail koz-lomm.
arat, "vx" ékszeht, vékásv qyula
fj-mt z, mnwttw, ikatrUiMI tel. i í.m. v(**4t*, gnmlmljcgiok okiűiibio kíiiqlco.
aranvat ....
ugoufuibb alpi *ib*n viutt, itj^ b*tt<4l<m.
!orrntl«!mi me&ubzdiLlAsbaii vezető! sz»-rtpet vitt és értékes levekvnysáfíévet érdemelte ki a kormányzói kftttÉfBStést.
KüVACS-SBBESTENY ALADÁR
it NBgyfaaüzsárél lluttni>e-s.lrc költözött a*. Kovilcs-SobestéHy Tilwr földr birtokos nagyobbik fia, méltökípiien a ,solnd íenei hagyományaihoz ís a kanizsai ze^bkolAban mcgál lapított el-|ii\\ntottságáhot, mar komoly zene-jjcrzöi inuiikássagol Ls fiijt ki. I.eg. utóbb Barbaríts I fosnak .Tegnap után. c. >*rsét z^nésAtotlc meg, boz-íifrtö szakvélemények szériát nagyon szépen és iiiélyérlelmü elgondolásban.
SZUNVOGH JANCSI,
n !. nu i \'i zeneiskola második kiváló tanítványa, e<ridöszerá)t ed élclo pro-du oldalának megalapozásával, v^n elfoglalva. A parsai községházán töltőit szolgálat után Budapestéit, kapott illést egy \\áÍjtűflaWú s most « hegedü-TOno hWy«tt «-.-német szótárt forgatja, mert ez szüksége* a ^^IjOi^itóriéJiffzt
ss» mém
6, tozífm r^ts"-
bíb&ss caátíttva áfiamttaa kapható.
f ibolt iai0s
tóim : rfe^EgyfetreelrtxM ws KötvöB-téraa Te*eto«2».
a vörös kereszt yyujtése
a jelenségek .szerint elég ked vésőnek mondható. A végösz-szeg még miridjj? nem állupit-haló meg, mert a Hölgyek egyik-másika még mindig nem adta lo ii gyütöivét. Eddig mintegy 2(500 pengőt olvastak össze. Az elnökig felkéri a város közönségéi
Cserzett fatálp — a bőrtalp pótlására
Aradi Antai érdekes találmánya
Több ízben foglalkoztunk Arndi>KAnsorgc) Antal ny. pályamester érdekes találmányaival. ¦ Aradi u mai cipőtalp-Ináílyos\' világban egy nagyon figyelemreméltó ujabb talóím:,-nyát mutatta be nekünk niszcr-kes/.tösógbcn, ami széles érdeklődést vált ki: a cserzett falalpot. Amely ngy van preparálva, hogy egészen hajlékony, a lábhoz idomul, viselele könnyű és a lábat óvja a!megfázástól. A: talpalás pedig legegyszerűbben eszközölhető. Nem is omlitve rendkívüli olcsóságai. Mégcsak ii fa minőségének meghatározása és a cserzés tökéletesítése vár megfelelő szakemberre.
Aradi Antal találmányát bejelenti ti szabadalmi bíróságnak. Szakemberek nagy jövőt jósolnak az időszerű találmánynak.
Naptár: Október It szombat Rom. knt. Plooldla. Protestáns Brigitta. 1 " THarl bó 20 - Október 12. vasárnap, ltom. kat. Miksa, Protestáns Miksa Izr. Thlsrl hó 21.
OAaltrda nyitva regS*l 6 órától wt. r é-Ats (hétté, saerda, péntek délatan
hogy akit esetleg nem kerestek volna fel gyftjtóivekkel, legyen szíves és aclja be adományát a szerkesztőségbe, amely nyugtázni fogja. A végösszegei valószínűleg már hétfőn módunkban lesz közölni. 3000 pengőre letiető a ház- és pcrselygyfljtés összege.
Itt emiitjük meg, hogy a Zalai Közlöny szerkesztőségéhez a inár közölt adományokon kivid Somogyi Lajos 1 pengőt küldött" !>e a vörös Kereszt coljaira. Az adományokat eljuttatjuk a Vörös Kereszt helyt vezetőségóhöK.
bliaisd
temet
exhumál
SZÁLLÍT
tm Tetstasu Ukási ti%
szombat
Aliano* HlMmimok bitkStuiapokM JMsflSt L BlNrii
cui i or* ,¦¦> toma. — T.OO Hirok, kóil*mény«k, direi ni, lumgitraSMk — 1000 Hm*k, — 11.10 Nsmsetkós» vu-jalsOsaolyiint — 12.00 Deli IkVtWf, ¦SO. — 12.40 Hiitsk. — u20 Idójeurfi, idfiJirAs- i* vlséllasjeleiitós. — 14.30 Himk. — 14.» A radióniuaor ismeri*. t**s. — 15.00 Arfolyiiinliirek, pM arsk, 4l«lmisier&mk. — 10.45 [dOjelsés,
itujavaajmaatey hir^k. - 17.00 iiirek
sclovsk ia Mutui ojo\\,«ji — HM ,Dir«k mBgysr, m\'jiu\'l é* rottiAn oyt\\-
van. — 20.00 lHr«k (Biidapas) H.) —
21.40 Ilirtk. IdOjarasJeicntes. — 2300 Ilirak néntsl, olass, angui 4* fraocia ny«tt«u. — 24.00 11 Irei.
17.15 A lladió poslija. - 17.40 J6zs«f nador 2 honvéd gyak^jc/red W nckara. - 18.33 Irlolvasafl. ~ 10-20 Ilangrsivélet. - \'J0 MongPelv<?lel. -21.40 Htrek. 22 10 TinrknieK*. -23.25 \'l\'élp Horvath tiyul» dB»ny-¦eiKkara. ,*
BUDAPBST IL
a readkivoll «seniények mWtt mfl-¦ort agj)al<as oem ad.
A «zokasoi fjtvaats Tólór* igy ezsn-tul Budapest I. mOsorAn ^mbsrtoB ¦lAtelMl fot 13 órakor t«aa.
^kHsosilteen TŰZKÁR mtírntt,
is ara wbotéruli
1 ORION
ŰPRLHCK
mert az italt két nap — két éjjel forrón és frissen tartja. Kapható 522 sz. 1 1/2 literes és 544. sz. 1 literes nagyságban
főz a viil osztály!
Megnyílt a Rozgonyl-utcai főzőtanfolyam
Éppen délben nyilunk bc a régi népKpnyha .\' Helyiségéi)©, Kiló Ferenc íl\'azgalóval, Iioíü\' megnézzOk a .\\é|n»rivelési Bizottság által rendezeti főzőtanfolyamot, amit Martincsevics Lenke eltíadónö vezet. A tanfolyam résztvevői az elemi iskola VIII. osztályának leánytanulói. A 10 löböl álló osztály növendékeiből — miután 8 órától 10-ig elvégezték u szokásos tananyagot — 20 a főzőtanfolyamra Indul, míg a másik 20 délután elméleti oktatást nyer. Mert a VIII. osztály a gyakorlat é-s az életre való nevelés iskolája leányok részére. Filó igazgató gondoskodik a szükséges • anyag* -rói, zsirról, cukorról, lisztről, stb., a növendékek is hoznak főzeléket hazulról, igy azután egy hónapon át meg-
tanulják, hogyan lehet olcsón és jól főzni. Fjló igazgató két var-rógéjyet is szerzett be a varrás elsajátítására, hogy a leányok a szükséges ruházatot megtudják maguknak varrni Most nagyban sürögnek atakanéktüz-hcly körül ós oktatónőjük útmutatása szerint készítik uz ebédet. Majd asztalt terítenek. Mosogatnak. Jó kedéllyel és tanulási vággyal. Egy hónapi tanfolyam után jön a nagy esemény, a vizsga a polgármester jelenlétében, ki, hogyan tanulta* meg a főzés tudományát ós mindazt, mit egy fiatal leánynak tudni kell, hogy boldogul-
jon.
Főz i
VIII. osztály I...
p....... 11 1. \' 1 11
FERENCJÓZSE
KESERŰVÍZ
•Mai iléf.lüm
imi, oldobe» 11,
KISXANIZSAI ÉLET
Klskanlzsal hírek
Vasárnap délután i órakoi tartja u tolBftf] Ulvasókör kegyeleti OszaSpét, aatojjncd Kuronya [ftvAn kcttnbed* mi
bkouli tanár muudj" «1 uiiu«jii be-Ué-del. Snnttmuk Hennai-Antal és Vajda Károly.
B*fejUé*fc<K ki\'./*-;--, [ik A kiskatú.
vm plébánia templom freskóinak fas> lésével u kllwiö HUfikci Karlo mester, A templom ümvpély** megáldása á* istotctén K tutin-. Kirá.y Au»ep..\'n,
.:!.l..t •¦: ..\'.¦,.;;[ U\'S* AiiAkOiSUIlk H hl-
átiyzó összeg teljes kfcsgéuitésére I
( "jni megerrJikttónk a 1jertzile Kgyesúfct vasárnapi előadásáról |)U iü^icM u a randetó* munka, Imgy nem nigrdtek fólósk^uus tok>ngá>l és zsúfolt termet az Otatsókorben. Inkább megismétlik oi előadási vasárnap 7 árui kezdettel. Aiok, ufcik már «t Olvasókor bejárata elolt kfuy-leR-nrk voltak tudomásul ¦•¦-.mi, liogy a iVén baki és fia u huszár,
előadására tiUtideo i\'-.o\' elkelt, vasár. D*f) jöhetnek, oc a kellő időben, hogy •gysser már vége ingyen annak a sok tolungiKiak. az előadás Usitu fó. védelme a Magyar VórA^kVte\'szt jjavám fcsi fordítva.
November közepén kerdódJtk a* 01-vasoknrbea A UU^Bvaa^ági tanfolyam, ainerwt 21 értél m ariti kiskauikpai pufiUl lésíére u\'jn!i*..í \'.-ti.ím( tVUV-sy .i iguj ű iló A tanfolyam ingyen ¦¦¦ H-S2 ós ai oTt .¦•;i^!i^-\',\'t e/öudások, egyenlők bámta\'y (|aiJa\\ágí szakisSaihi, eladásaival.
.Szombattal este *ck Jirartu cvíor lyaiubcli levetek, üírtanak lAn>1*»tet a l.ev.i\'ile Otthonban.
Sportélet
A lléUÚi beszatuoUiuik arról » sifp Utiidéiomr.Ü, amelynek litt^tói ft Sáska Leii\'iüe FC <^ár>>Ui 4:3 arányban gy0zod<UiiH*k>4Íetl ,fUabftS», a Kjct leskeucInM L*ye«t" vc. fölött VaUV-mo^döbWíve. vfaltflk UíddmMil, liógy (Sít n\'dilrriiságataiuci, a közwtség ré^zénM Svin zavart ritffk<aesl » 1^>-^enie labdarugó S*11^^zlAly ejjysia. rileíi m-gseildr&itótte leiig nuwtt í-éin a klstanizuu fcózonsíft, sem a jrtte-koMjk nei» >oitak hibásak A] ffw\'dai
Aléscu clka-eredeil liáuguk UVu l.ik a Sáska l.eviiite(FC *JiW, valamim n kiskaiiiriAi pálya és a Vdzoáffég ellen. E«t nem irtjuk I Azt azonban 1<\'sbV gtCiQlC, bamu lórténU is más loudztfvi s!!1..:-\':\'....;l\'.\'|..l:.yiiij, sotia még cmUtést
ma teasnek u Szakosxtálj uiíitt a* ejebrjból M,iérl » a ki.-*k*nizíia ei:». nes liaiigoiat ? Talán mert mt adunk
Atv-lATek jAtékí^oVat (Minaferr, szol-lár, Kiss II. slb,), a város caskpalsá-rtkk 1 lAircsSk kil*>ejsé» a hálának. KlifcnnhPSVl Mhlarugó iewatek műiden ellonszolgáltatás nfilkiYJ, s»V*t3-W!e4\\el kózdóttek csapattdc siianiért és már akkor \\«liík föl ¦ $sk« l>r \\«n|e FC QOVSt, amikor még eri« Vport tönViiy nem kötelest* >¦\'...-t 1 Miért l.;!¦..!¦ \'K Ök ablAil, hogy hü:.-. Kiska-, icv\'-.i-. i k reji(l«a pályád t Miért lelt tAlQK rnegvonoi « pá\'y*nrál*wrtó jogot t Mai kérdezzük ore uj tenesztéiry inagynj NportsxelU-m novébOa és érdekében. Nem kAváuoi a axakosztály ajia, liogy a [clctles \'.|...iili:iti\')\'..-Vii-- mit uxt^uiak ahhpa, laW Október Un csak a SAüka Leesni FC («T^ta küzdött a bajnoki pontokért, ^«iatn1nt vasárnap ., etry <*«paúit kólifenek lavrbb. i in, ^ veietUn, hogy «tnét n Sáska Levente játsxlk v> bajnoki kütdtsU-ur-beu, ainikor tudoojá>ua_k sjerint 9 -10 egyesAlot kusd « »sv«|it» bajTioksáaétt.
_U~*-1-
Börtönbüntetésének kitöltése után javítóba utalják a katonaréti menyasszony tolvajnőjét,
aki 18 éves múlt, kétszer volt bflötetvé élj most tizenkétrertdbell lopási követett el
Általános fethál>orotlást váltott ki az u vakmerő tolvajlás, ami n Kntoun-ríten, u Szekeres-utt-áhiin törtönt, amikor egy éj-szukáji betörtek Huszár Mária menyiisszony frissen bebutorozott lakásába és elvitték a ke-lengyát és a menyasszonyi m-hát. A rendőrség azonban csakhamar elfogta a lettest Horváth Ilona 18 eves leány személyiében, aki nemrégen megszökött a rákospalotai javítóból és akinél a zsákmányt hiánytalanul megtnlálták Letartóztatták
>!ost tárgyalta bűnügyét a törvényszék. Horváth Ilona elmondotta, hogy amikor Iniza-ment a javitóbol, az apja nem l\'ugadta bo házába, kózsé^fWÍI-
közs&jre inent és eközben 12 loüásT követett el, anűkel részletesen felsorolt. Pénzt, rulia-iélél; élelmiszert, stb\'. lopott körútján. A kalouaréti menyasszonyhoz Iinjnalbmi tört be, amikor senki sem volt otthon. Azzal védekezett, hogy a kényszerűség vilte a lopásra. Dr. Birkás ügyé-sz szigorú büntetés kiszabását kérte. Mig dr. Kovács Ferenc védő nevelő hatású iWletet kárt\'. A biróságl az enyhítő1 szákasz alkalniazása mellett Ősszbuntelésul H hónapi börtönre és 3 évj jogvesztésre ítélte Horváth Ilonát, egyben elrcittrelte, íiogy a büntetés k1-löllése ttlán utaltassák vissza a javítóintézetbe.
Dr. Boái Karoly Bor- és FiértékssHÓ cégnél maximális áron kaphartá
és f&ayő-ttfciifa; a4«ti <ojá>n*>. tatai Mksii, aajryMtMyl attkstt, ajkai áarsli**-ssáw, kHtufMH fAstiaatai U k»»Iöi ImáeuKfo, Wismlnt elsörefida mloéeégtl é é» S>j BW*
Iroda és botpfecéki Csssysi a* M. - Fatelep: Vfewy-atta 4. - Tdafoa: *#.
Hár ami ftataáeikoáiek a ktottezá télre tn t«4daaya«- szaksé«letérél I
sTáfVávMft éa lat«tal«ir«k agéaa *kákáe>l«léa4^
ifm t*íi!*ff |«!^mstaa«Bk kvdvvfS fettAtélftk BWUeftl
Az uzsorabiróság hat hónapi börttínré Ítélte a láncoló, árdrágító kistttini&di kovácsot,
akta efráffán összevásárolt tengerit 34 pengőért adta tovább
Megírtuk, hogy a rendőrség örisdtbé vette és az ügyészségre kisértette Szabadkai (Premecz) József kiskanizsai, Fldttájh-wi hiko*, kovábsöt; akiről kiderült, hogy noha az árkdrínány-biztös o .tengeti árát Sl.öOfpen-göben állapította meg, Premecz sokkul magasabban vásárolta össze az áídt és azután rendesén 94 pengős áron adta tovább. Legutóbb Muraviden egy asz-szoujHói 12 mázsát váSálx>lt. Mikorn városi közegek lefoglalták nálit, elliíriszegüli, mdiil az szonvtől, nkilől a tedgerdt vásárolta, egy trükkel kimuzsikálta a ríénzl, amit a tengeriért neki adott és azt zsebrevagta.
Többrendbeli cselekményről lévén szó, először az uzsorabiróság egycsbiráia, dr. Révffy Andor vonta felelősségre árdrágító visszaélés miatt. Pre-
mcez beismerte, hogy üzérkedett, de azzal védekezett, hogy mint kovács, nincs munkája, nem. tudott elhelyezkedni és azért »tengerivel pr6lMÜt« keresni. 30 i>engöl kért a tengeriért. A tantik azonban a szeméibe moíidták, hogy 34 petigőt fizettek neki. A perbeszédek után a bíróság láncolatos árdrágító visszaélésben mondotta Öt ki bűnösnek és ctért 6 hövi bőrtönre és 3 évi jogvesztésié Ítélte.
A lobbi cselekményei miatt a törvényszék büntctötamk\'sa fogja felelősségre vtJnitl.
Gondostkodjon oaaSAd-Járói, k8««8ti élatbixttt-sitáftt, háború usietéiHi is érwényesj I
SARTA miksa díisátdr*u*i»te Bazár-udvar Telefon 396,
Hm Kairtlamám 1»* »M na fBttt]t«i> el bél
\' Gbndüitésben a m
ÖOIÖ\'Ölff vezet,
rriért gondját elűzni jól csak ott1 lehet\'1
Vatáf *• nnntpup mar 3 úraUl iena.
A HanuyH uj elnöke DÖmOtOr tászló lett
lü-ni.\'illi IsU-áa i\'ik,.-. i.-.-.í^.,a,
nmigya\' szö\\*n*fz#u Központ\' o\'^wske,
né&e korirrft <*r \\ßth0ty(in való tat kiutaltét IttAbsidott1 UsclféMlt Ar. Iftas. kBto*ág éWebatikM* stisussssktMli tu«.
elnökké választolta meg ós immkáűb. gát jegyaökönyvbeű őrókítestó m^j. — UJ emókké Dömötör lastia dr. aloksa-köt választották meg. Itómölör lászló a Hangyanöt aa ohrt években josi tat. náesadói minftsájjbeii dolgo sott ís a Szövelkezet vozelésétJSji három évfiza-den át ved részt G*ór Klrolyi Sandoa ral násD* érdeme vao a HAvetkeaete4 ini-X,i\',-M"^.\'i\'-\'tb-i:i. (:}
J
a XMN^-~Zsi>l««-inér&Ő5íéö Iránt
Holnap fél 3 órakor sorra-kerütö Xsoinu—ZMNTLinéi-kfi-zés iránt nagy az érdeklődés. Kíváncsian várják a ZMNTB uj Összeáll itását. Elő mérkőzésen Levente csapatok játszanak, szbatén levente bajnokságért.
lßM\\ lípiÉli!
Vcraeny tárgy ük, «Ihnhul
ajábdékok szolid árboa BA ráity ékszerésznél
Horthy M.-ut 8. (PostAval ecembeo.)
Ml újság a Budapesti Élelmi-sztrnagy vásárt elepen ?
A M«f0*f VWéki S*}t<Mo(tó*rtö f(v városi jelenlése szerint az október 5-Wi \'J-Jg terjedó liéten rtó élö és vágoUf-barom D piacon ai árcsökkenés tovább folytatódott és álmában 20-40 UHért, az élö ludnál 60 niiui leU ki, víszout a lisiUtott eairke dm \'JO (Ulérn-lemeU kedetl Uiíónként. A tojispisíoon továbbra 13 váKoaMlainil a hivatukoain m<V ál\'apitolt i*gm»gas«bl> árak votta* érvényben. A töldeésj- é« fözetékféleW-pél a lArnoi éa az uborka ára 10 fillérrel csökkent, visxont a zöldpaprika ara 10.1«, a vajbab ára 30 Üilérrcl emelkedeu. A többi árucikknéL csapáu a szokásos lű fillérig terjedő árhullánt. zás volt tapasztalható, A gyi\'miött^-pákoon a birsalma iára 10, a «ÓW és a liéjis dió Ara 20 fiUérrel oSókkMt, mlg iv. östibarftek ám 20, a nBnK«&$-UJu köt te ara |>edag 30 flttérrej a«nel-kedett kilonkkit. K héáen újdonságként magjelent a ItaaaÁ neszteiiye 120— UH) tílláres k^dóáron.
UTORT
HETTElI1BE
rhírkíibirtoraxalonjaban vegyen vagy Mattalie». *««*g»sr*» I«-
1941. okltSber ll.
ZALAI Roy^OJjV
9
Október* Í4~ém iranepli alapitá- • sasiak náxéves fordulóját a Pesti Magyar* Kereskedelmi Bank
utójában nen-ris- áz .lumenv wue-liz outaidoVel k»4 v4stá»k^iűl©ru, h múltba, hu azokat a* okokat és köriil-iiiényekrl rn*g akarjuk Hm*rni, urnjt-Ijek nrcttfl iiia«yaf bitnk, u f«*Ü M* ¦.-,.¦.] h--\'\' ftil it.-iüi. meg.
köteteitek. Az, ezemyoluMázta évek
•|Sfl rllU ¦!.¦:!.;::! JÓZS- I Ji/nl,,,\' fÖt*r-
cíf megértő szeretettel dolgozott H«. zánk- fejlődése ?8 boldogulás -, érdeké* ben ón gróf- Széchenyi István ro\'.vüá-gOXttá; nlttt.mutatói ó» áldozatos CM-lekede\'.ei nyomára egyie IöWwmi ók töb-ben eszméllek rá .hogy u mogyui- jo-vMrl i-selekedni kell. Pesti kewakAWta ís pulnrina polgárok rontarozták el, It^y az- egftiiséges hitelélet megle. rendese, érdekében tankot aWiiiuuiaV. v...-.uk is eleget saenvcdtBk lübj ItlA-nyában, nniit a kereskcdelein fts az i]flTon kívül ii mezőgazdaság k* megértet*. Un vetakaiek pánirre volt\'ÉH» ségw, akkor a- li»z«* vagy beosi uzso-ráaikhoc kellett rormilnja, aVik méregdrága kamat mellett folyósították n kölcsönöket Ctrtt az dhjattan U-y. ,. akartak nogtteni tuk a luttres forttak, akHt ax etaő magyar bmk alapszabályait, úEtettervét kfdolgoetak és eljuttatták kérvényüket József ruk dórhoz ,kérva, hogy rrfrtfogóuV lováb-Ulsa Bécsi* ax udvari katicerládátioz\'.
r/Wrenesco. a szükség hivta. hát éiel-(e n bankot ós. j. i^n,.,;. hogy ** alá iiásl ivekirn, Bttiolyeket töt* MtU hk> iftilwMBél >i*rt»* to*i »ii« f*t e*vs
Imrtö ..v.,: Kvutl Ólszat d irab
r»Oü" frt. n. é. résivóny j*t(yzé«*; ei. sőnek Józsel "n&áor-\'^BBrGpel a sorban, ahol Twtyct íoglaü ffíA Saéchenyt litván is. A ruagyar élet irgy*zö*váfn nünttm k\'hetowabb ívti-vö «k*a\'t részvényt jegyezni, de az engedélyokirat Ugye ókuntabakoo Járt. 1835-ben, ól rvvel aaután, liogy o> •¦•¦¦n,:uyu -i. eljuttatták beadványuk*! a uáiiorlioz. szomorúan ál\'api,k>tták meg, hogy tiajadtak eUkw. Béeabeu akadályokat emellek a tanka\'aptlAü wlc, olyan ér-.1, hogy iv-.l mág uam is ulóg erős atihoz, liogy mt\'gbirjon egy bankot, avról s«ni is axolva, hogy az igazságszolgáltatás lassú menete, o v.U-tótörvány éa n kerc^deltm \'tArVeey luányn lohetet\'eunó . teszi o<y Hyep bank\'működését. A féflaívéaiyesJk Borából bizottság alakult ekkor flrrtf Sztáray Albert vezetésével. Nyolcan voltak. A* volt a leáudatuk, ltogy ne< tnélyes befolyásukkal sirrgessék: ki Bécáben az ügyöt. Ubbe a ityotctagu bizk.)llságl)a bová^szUitták gróf S«í-eJwnyi fstvánt 1» B konyára minJany-nyi.\'ii Imlteaen fáradoitak a alkar érdekében, trrfgts ujabb hat esztendő t»lt el —.\' a az atapitok első megmoz-dnlása óla mmutr tizenegy év ~ »tnPg 1841 október 14-én V. Fertlcflftud király a\'áirto a bank szabad.iloinlow-iít. (
A tnagj-ar kereatetie\'.tnn. az ipar és a m«zog»z,l*Jg mr^órmyebbullen lélek, rrtt fel j mag volt vette a Jjawu hitelélet alapja. A azer^ezós és a bemru deikedfa után 18426en megindult a bajik mnaódete, hogy feladatának
eleget legyon Ettől .tattdva ugySzóiván alig volt közgazdasági megmozdulás az országbau tiogy a banknak szerepi ne lelt volna benne Kölcsönt adott a Központi Va^nitársaságnak, mely az elsrt magyar gŐZ"Osutat épttettto, HL telt nyújtóit uz első magyar gőzmalomnak, a pcaU Ht\'flgennakl&j "Tar. ntiUiüiak O-sszCköltoté-sbc került Ko*-
*uUi Ujo*. tiyáraiapitó, Tfiméw/liiw
(¦a a keroskedclem (&, fla ipar. tájuo-gatátarói akkor se0» felgdkcaptl taeg, amikor Kossuth Jjijo*, iniitt p.\'nzügy-minis2ter, .sztiződévt kötött a, hj^hkoi, nz, cltiő inagyur, AJlii<l.\'UiiU. péufjt\'gy," az uíryitcwzett. Kojüiith-baifliíó kiljo. csálá-saru. Aiujak a tizenkét és félmit-lióiiük tgy, rószél, mdy egy ós két-forintos bankjegy formájálüii igy forgalomba került, uz iitézet a ptatúftf* niiiilnztenx\'1 egyetértésben az ijsir és u kereskedelem támogatására sziinta.
Az eikörtlkozö óvtizOtlek során a bank üzletköre bővül, működése állandóan tágabb kea-lek kőzött mozog. A nyolcianas években már a hankszjaknui minden ágában széle-sköru tevékenységei rejt ki és váiWatokut alapa; melyek kőzöl 02 egyik lcKnovexeteseb1> n Mjigyar Helyiérdekű Vasutak llószivény-társa-ság létrehozása 18<j2-4**41. Ez a társaság az ország, elhanyagolt vidéki Ín vasutakat épített, hogy á távoli op-zúgrészek is bA\'kapiMiIódhas^uLak a termelő munkAba Nyugat és kc\'et feló egyformán kiépüinpk a bank kap-caolnm. Az 1814-es esztendő Jagszebb virágzásában találta, működését attól kezdve a világltábonis köttpöla-ság irányítja a vUágháboru végéig, A |*sli Magyar Kereskelülnu Bank1 épitetl« ki azt a szenxzetet, amely pénzt juttatott el a magyar hadifoglyoknak fi távoli li\'»ii.tnjl;ki. s ez a szervezete olyan jól b^ált hogy a szyvetségeii külföld is igénybe^lto. A vlIághaboiM\' követő esemújiyek ulái) ísrm\'-í alkalmazkodott a kor szelleméhez és lel. Ismerte ujabb hivatását. Budapesten kislakásokat épit, Ivogy, a lakásinségcu ovyhilscii, orszásai.lak építéséhez Bz érdekkörét*\' Utftyz# kőbányák uljáti is hozzájárul ós a messze terujeren-lultól, Amerikából szerez iwgyaninyu köUsönókel a mezőgazdaság és a vidéki várowk sxániáíini s az elszakított tcrü:elckie terült iparvállalatok póft^ sára, különösen a texliüj>ar terén, ujabb válíajalokal alapiC \'
A* első magyar bank, l^-alásn. uW-gcKfttán álll az uj magyar élei beköszöntése után is, amikor az ebW* kitol* lerülcteii visszalének az oxiyaor-Blághoz. A hazatéri országrés iPkboii nyomban kiépítette kapcsolatait és fel. vette régi összeköttetéseit.
Kgy Civázasad munkássága ugyúnr abban a jegyben zaUott 1«: az elío mapyar banknak a mugyar közgazdasági ét«tet kell ssolgáltua, sorixn öncélúan, áUaadóan a közösség, a nemiét öss*ességén«k érdekeb\'.\'n. A aeéx éves pe»ü Magyar Kereskedelmi Bank u jől végzett munka öntudatával indul fenniHáaiiuA II századában uj fei-adabu felé... (0
Ugyan, ugyan — [obi; öltöny hogyan lenne ojojóbb? Lohotollon ^plog e?, De q vjlágltáe torén Ilyesmi bizony, lohotsóges 1 Softfral
)obb tényt adnak sOjHkal olc3.ébbg.n q. nemesgdztoltésü Tungsiam Krypton. laappúkb Tud|uk: olyan csokúly ni újwniiogyasitaAulfc. hogy saját iiukal meglakantják Agós. kp>b«tt.
Arciítterttí to« íremefc tetntt
A*, ntóbld időién iftimi a fAyáro.v ban, mind ft vidéken bizonyos rikkelí. bc(i árvldány üipastfaihatő. áru-hiányt íuAssal, mint lelketlen sjwkuii-cióval njsgyarárai «en> lehyt A köz-eilálásA \'m\'.niSJíter és az Ai\'tííenörzÖ HiíVjAl nyomatékosan figyelmczJeU az érdckellek^l, lioffy »* áraV emeJésére
ne caámitsattAk, mert iwtni liogy ár. emelés nem :esz, hanítnx ery-irí áru-cikijeknpk. inas A/wr^tk áíP\'NÍ* W" színire vájó eioa.áMr écdekíiieu
;U\'.v-.a;iit:í,v..k kóv^owíjií by.
Az áru rejSp&ái a köz^lá>fei mi; rdsilériinn a líB^OPí*!\' VK»c
toroUtf
Bévld táviratok
A KORMÁNYZÓ UI! távirat-bim ffijezte ki legmagasabb ol-isnieresót és köszönetét a gyors hadt«sl paponcsnokonak a magyar csapatok minden tagjónak hősies magatartásukért.
Kí AZÖRI szigeteiire ujabb csapatokat szállitottdK l\'ortugá-Bálláböl, a helyőrség megero»-íésóre. . i ,f
CLODIUS nfjnct kóv^t aukij-
sopO «*eki)t a megíSl.lwwlások; cs!,k kezdetet jelentpne^.
HPHVATÖIISZAGBÁN elkg-bozzák a zsidó vagyonokat, mindéit zíijiö vSUalfltbl, Jelenet az elinni vesz át. \\\\Ojp kvMÍhh liqf-vát ké»b* jultassj.
Rádió!
1941—1942. U) típusok K«phM6k é» m*(tekli«||i«tfk
>\'" rádió-, kerékpár, im epertáau.
0»WB«r»-H» S. Tültí fotó műtermiben
¦mm Ktmmm.
Ml. otrtAVr II,
A papirkorlátozás miatt
sem köiölhttjuk 1« u u] •aztálysors-játék 10,6X0.000 pengős egata láték-(•rvét, mart ex ntm keveaebb, mint 48.900 nyereményt 4a I Jutalmat
foglal magiban.
CSAK EGY KIS IZELITÖ: Szerencsés esetben nyurhető:
700.000 P
Jutalom:
400.000 p
Főnyeremény ak:
300.000 P 100.000 P továbbá 70.000 P 60.000 P 2X50.000 P 2x40.000 P 30.000 P 2ix2O.000 P x 10.000 P ^ stb. stb.
HÚZÁS MÁR [OKTÓBER 18 ÁN
— (Ulklpásztorl értekezlet) &
A nagykanizsai, pac-sai, csurgói és kiskomáromi cspercskoriUet papjait a* egyházba tóság ezen Oz utón xs meghívja lelkipásztori értekezletre A megbeszélések kedden, f. hó 14-én if. e.
11 órakor lesznek Nagykanizsán a ferencesek foliér_U\\nnébe«.
— (Magyar Utániak Csáktornyán)
Tudósítónk irja, hogy a csáktornyai ferences templonibnn az: októberi áj. lalowágokftl egyik nap magyarul, a másik nap muraközi nyelven tnondják, A magyar Utániakon mindig tőin(vo va^i,a/ templom.
— (Credo gyűlés)
Holnap, l2-éc,\'\\«sárnap délelíítt fél
12 órakor n Efihértc rémben n Credo gyűlést tart. A gyűlés előadója Barta István gimnáziumi igazgató. Előadását, nak tárgya: iSzéahenyi István vallásossága-. A lagok kéretnek minél számosabb megjelenésié. Elnökség. (:)
— (Menetrendváltozás)
alkalmából iniudonkínok tudnia kell, hogy a nagykanizsai állomásról induló és ide érkezíi vonatok ügyesen összeállítót1 rendjét t-sek a Zalai Közlöny Kis Zseomonctrendje közli. Ani az a iitóbusz-mcnc trendekkel együtt rís»k 10 fillér. Küplialó n kiadóhivatalban.
— (A MANSZ elnöklége)
kén aj összes tagokat, hogy a hét-Tön, 13-án délután 6—-7 óra között tartandó barátságos összejövetelre minél számosabban, a polgári leányiskola emeleti rajztermében, megje\'etmi szíveskedjenek. Névre sxóló megliirókut nem kflldtfmk 10. (:)
— (a Kat Ltf<ayefylet szarett mulatsága)
A Katolikus I-egényrítylet október 12-ch, vasárnap este fél 8 órai kez}-deltel tartja meg hagyományos szü-
réti mulatságát az [páros Körben, A
rendező gárda leljCM-n felkészültön Ízléses prognunmat várja az Egylet barátait és a rezértc megnyilvánuló ér. dcklődés máris sejteti, i liogy " I.ogény-egylet jó nevéhez méltó vigasságba;\'o l«sz r*sz« ásóknak, akik olt lesznek\', (j)
— (Szigorúan Qldözlk az elharapózott meztl lopáiokat)
A földművelésügyi miniszter felhív-tu valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjét, liogy az ujabban nagyon elltorapódzotl mezei lopások végett
¦! k .! K\' II Ili:!:.Ili UZ ÖSSZCS
mezőőröket, hogy tanúsítsanak fokozottabb éberséget a mezei lopások uiegakadályozására.
— (Mflvészest az Iparos körben)
A Nagykanizsa és Vidéke Ipartestületek |041, évi október lió 25-én eslo fél íí órai kezdettel az Iparoskör disz-termében müvészesiet rendez KÓZnoV müködnek a M. kir. 0 per ház és u Budupesb Nemzeti Színház művészei. A projtfiganda munkálatok a mai nappal kezdetét veszi. (:)
Ki kötőit érmdegltőt ?
A VÖTős Koreszt nagykanizsai vezetősége felkéri mindazokat a hölgyeket, akik a hudbavonull magyar katonák részére ér-inelegltöket kötöttek, hogy azokat adják le Offenbeck Máriánál, ahpnnan a Vörös Kereszt együttesen küldi el a központi gyűjtőhelyre.
Pontos óra,
megbízható ékszer, alkalmiéi nászajándékok szolid árban Bárány ékszerésznél
Hortky Mlklés-at 3. (postával szemben).
Javító- és kétiitS flven.
A M4fT»r T«liloa Hírmondó <ii Ridlé Rt. ponlot M flíá-Bitniíiitk htlyl HpvUtlcH .
— (Cserkészparancsnoki értekezlet)
A nagykanizsai cserkészcsapatok j>a-rancsriokai tartották a polgári fiúiskolában szokásos ószi vezetői érlokez-leiÖket. Részt vülei ü 74. sz. Törekvés c&. rj9. részéről Medvígy Mihály, u 75. i sz. Árpád cs. cs. részéről Kiss István i László és Jeney l\'crenc, " :175. sz. Kisfaludy Károly cs. rs. részéről Kovács Sándor parancsnokok és tisztek. A vá.
UjbéB nraegnyiit
Elekes (Dermata
cipAOzlete
Nagykanizsa, Fő-ut 13. szám alatt.
űszi és téli cipők nagy választékban!^
— (Egerszegt diáklányok Csáktornyán és a Drávánál)
Tudósítónk irja • A zalaegerszegi Nolxo Dame zárda száz növendéke nagysikerű kirándu\'áM tett. A kiránduló dhikeányok Alsólendván át reggel érkeztek Csáktornyára, ahol ünnepélyesen fogadiák őket, majd megtekintenék u város ncv0zctesséi,0il, a Zrínyi várni, a Zrínyi szobrot, a hősök szobrát, a harisny agy árat, a szövődét, stt*. Ebéden a tanítóképzőben voltak, májd délután u Dráva IddjAhoz nUidullak (a. A határörök átengedték ökel a hídon, sfll az usztasa linlárőrök is szí-vesen fogódlak a, lányokat fa együtt |efényképeztélték inasukat. A növendékek a tegjobt) hangulatiam, egy kellé-, mesén eltöltött nap emlékével Also-JOndváp át eslo utaztak vissza Zala-cgeiszegie. • |
— [Gyomron rúgta a ló — eszméletlenül esett össze)
Cservenkn Mihály 58 éves labi gaa. dálkodó lóbb társával ftr uttestén haladt, amikor csoportjukhoz ért egy kétfogolu kocsi. Ax egyik ló hirtelen kirúgott és gyomron rúgta Cscrvenka Mihályt, nki eszméletlenül esett össze, A kajxiSvAn kórházban mCgo|>erálták, a gondos orvosi IrCzelés azonban hiábavalónak bizonyult, mert a bíeren. esétlcu ember .magluilt.
rosJ vczetötiszl röviden vázolta a csapatok őszi munkatervéi. A kiképzők móllett október 19—áftja közötti rendez, ttok egy, a Szövetség állat kiirt CO— 100 kilométeres kerékpáros versenyt, nie|y 24 órás tartamávul magában fog* lal falukutatás! feladatokat, Széchenyi megemlékezést a [a\'.u részére, szabadtéri, jelmezés-álaroos játékok lanulár s.1t, táncot, csU tábortüzet, Az őszi folyamán lOndeznok egy cserkész Iiadi-játékot is a csapatok, melyben katonai ügyességükről lesznek tanúbizonyságot. Nagykanizsán jcieneg 4 cserkész és 2 apródesaj)at működik, kb- 150 főnyi cserkésszel, Nagy vesztesége a kanizsai cserkészetnek Kaltróy Antal várttt. társelnök cltá,\\xkzásá, aki nagy tudásával és szeretetével hjrvtttoti cserkész-vezelöje volt n városnak.
- (A MOVE elnöksége)
felkéri a város közönségét, hogy a hősi sirok kivilágítására sránt *donvár nyokal Slampf Zsigmond föuli ü«l»-lében sziveskodjeiick Leadni.
- (Utazni akar?)
Szeremé tudni, mikor indul vonata ? Megkérdezheti telefonon <- vasútállomást, de cz 12 vagy 20 fillérjébe kerül. A Za;ai Közlöny Kis zsebmenetrendjé-böl viszont nem csak egy, Iiftnem minden vonat érkezési és indulási idejét is megtudja — és ez csAk 10 fillérbe kerül. Még ma vegj-e meg.
| Váo-oai Mozgó. Cslltörtöktöl-vasárnapig 1
Budapesttel egyldőben I A magyar irodalom leghíresebb, legkedvesebb alakja;
HÁRY JÁNOS
Szellemesség, ötlet, humor, I A legjobb magyar szív és a legszebb muzsika. | művéuehkel! Rámák trakk-film é. IIMuáll. Viléghlr.dó.
Eltadások kBinapok(in ti,\'!, 9, vu&raap is ünnepnapS, ii, 7, >-kof
vasalók resók
testmelegitők
GrUnhul Elemér
villamoaságt asakHalatébeo Deik tár 3.
— (A magyarság fémjelzettjei)
A mult nnijokbon közzétettük a Kormányzó t\'r által a nemzeti hűségükért a Nemzetvédelmi Kereszlial kltűmbs^t nagykanizsaiak neveit A legújabb Us. tán a következe neveit olvassuk¦ Horsy Béla dr. rendőrségi fófelügyelgj örszemélyzeU parancsnok, Deák János gimu. lestnevelési tujiár, ilenendy Ara«. ka rendőrségi kezelj Moháosi hélau MAV Mügyelfl, Morötey Gábor vám-szaki tiszt, P»pp József QzleUeflatö Pogány Frigyes dr. nyug. állaintilkár| Tóth ErtiŐ hivatáson lüzoltó, dr, Tői. gyesy l-erem- ginmáziuini tanár, A magyarság femjelzettjei ök, akik a nemzet legválságosabb idejében b»-.wüieilel ahták u\'magyar vártáti
~ (Az EliÖ Magyar Altalános Biztosító Társaság)
ügynökei közül n m. kir. PónzügY-müúszter ur önagyméllósága az alábbi-nkat részesítette, dicsérő OiisiucrésbCíi, mivel társaságuknál több inint 25 évig fejtettek ki. kiváló buzgaíomroat úg>-. nöki tevékenységet: Szendey Ferenp, Toimi megye, Bölcske j F. Takács Sán. dór, Veszprém megye, Sikátor; Szabó Ferenc, Veszprém megye, Alsóiszkáz; Jászay József, Sopron megye, Hába. tumási; Tóth András, Györ megye, Mérges; id. Maráz Sándor, Sopron megye, Sopronkövesd; M"yer János, Tojna megye, Halászék: Pál Koisús István, Baranya megye, V\'ásárosdoiivbó; Szabó János, /uja megye, Nemesnép • Padár Károly, Hóvea megye, SzuiW; Si>«idl Ferenc, Baiotnya megye, Szajk; Gteh Pál, Veszprém megye, Lnjoan komarom ; Bálint József, Pest nwgje Zagyvörékiis ; /. Czigány László, Zala megye, üutorfóide; Prkritek Antal, Tolna megye. Nagydorog, Molenu Pál, Veszprém megye, Sxápár; Kovács I*-josdjplevca megye, Apo; Löffler F«-mic, Nógrád megye, SzendelAy. Petró János, Esztergom megye, Dny; He-gedüs Sándor, Zempiótt megye, Tisza-
Ékszer-átalakitást, javítást ós felújítást
szakszerDen végzek. BÁRÁNY ékszerész
1 llorniy MikiűB-tii 3. [l\'oiiflväl titnbtl.)
— (Halál lelt a játék vége)
Kaposvárott Szabó József 10 éves fiatalember barátaival puskaporral tömött meg egy 10—12 mWÜinsteies vascsövet, A puskaporral meglönióU csövet kezében tartva gyufát gyújtott. Abban a pillanatban, amikor a gyu-fá.\\ei a puskaporos csőhöz ért, liatal. mas robbanás történt. A, vascső Szabó József gyomrába fúródott oly szerencsétlenül, liogy » puskappor nágyré-szc már a fiatalember gyo*njráb*n
Nép MOM^á. Pénteinai.w.*rn«piu 1H 2" A fekete lovas II. része.
\' a korbácsos ember
Lehullik a titkok fátyla. — A fekete lovas leleplezi önmagát. Qyöz hí ököl és a korbács mestere, ax idegek filmje. Izgalmasabb mint sz I. réu.
Elfedássk MnupokOB », ^. >. vuár- it ttunepnap S, i, 7, Mor.
78
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
1941 oktnbtr 11
MÉRLEG
, Iluden mérelbou \' Süaksneiülavltás
scholcz jános
meríegkészltö- mester Nagykanizsa
Eöfvös-tér 30. szám.
ígell oí. Áronnal korházba szállKották ?5 miitét alá, vették, líz azonban már „cm járhatott eredménnyé], mert a robbanás orejo szétrombolta a fiatat-ember belső rósj(e«t s a unitöasztiüoii meghalt, i ¦
_ (Zalai kis hírek)
Sfinicíícschiii IfJOO pengő kóllsé«gel lti(a!ozzák n körjegy&li lakás előtt lcvfi árkot. — Ba\'aloiirüivrfon kivilágítják n községhez tartozó Esterházy-telcpct- — A tnpolfjavidéki körjegyzo-ség részérő a liozzálttrtozó 3 kütóiég 600 pengős Írógépet szerez he.
„Junghans" •¦*\'¦».
*h*h- 4b h«-oi-*t< nagy választékban és flzoUd Árban
i -Bárány ékszerésznél
Horthy Mtldóa-ut 3 (Postával szemben.)
a miitytr tclííon hlrmomló ti mili rt. pűnul fU iim-bíemíri«k helyi mpvetfltu.
- VlssxaQltatkaijfik-e a kiütött fogat V
A Búvár irja : Legtcrmésztetesebl en azt válaszolhatjuk,.\'hogy nem pedig már történt olyan eset -f igaz : csak fiaiai korban, liogy sikerük. Egyik ame riVai ökölvívó fogát küzdelem közben kiütötte az ellenfele. Az ökölvívó segédje erre gyorsan megmosta vízben u fogát és visszadugta a helyére. Csodálatos; ez egyszerű műtét sikerűit, a fog visszanő t és húsz esztendeig szolgált.
miSelée i borús, eaöa jdg.
Sioaaen
esernyőt vásárolni
LftCSENBACHEB-től
Horthy Mtktós-ut.
JKerenHk megvételre
szalagfűrészt
ujat, vagy üzemképes jókarbau lovö haaználtat, 70—60 cm. nagyságban. Ajánlatokat Kirohf.td Károly oki. építész Csuakiomya íj i . cimro kérek.
Eladó:
Balatonberény csendes, pormentes helyén 615 I i-ölcs termő gyümölcsös és szőlővel négyszobás, télen Is lakható Villa. s:oo
ím: Bnrglos Tilson, BalalonlBréay.
a Zalai
KÖZLÖNY
hmdttä
. ZALAI KÖZLÖNY
¦ Mraarrvawi :; \' vásárolnak!
ZALAI KÖZLÖNY
(Folytatáa oz 1 oldalról)
leseket két napra korlátozzak és zárt ajtók mögött folytatják lo a tárgyalásokat. A republikánus képviselők máris tiltakoztak a zárt ajtók mögötti tárgyalás ellen, mert a fontos megbeszéléseket a demokratikus kormánvforma figyelmen kívül hagyásával tárgyalnák így lé;
Síremlékeket,
Illiíllll, »Clltint bili IflltkBlTft
aziikezerlien ta legolcsóbban KOVÁCS JÓZSEF
k.itiir h Romos térnél, Klrály-utoa 83, ftf.gy »iraail ?k-raktár. Telefon 815.
Megszavazták a segítséget a szovjetnek
Washington, október 11 Az amerikai képviselőház 162 szavazattal 21 ojicnében elutasította Rich rcpitblikánus képviselőnek azt az indilványáti. hogy az Angliának nyújtott* segítségből zárják ki a szovjetet.
Később 328 : 67 arányban megszavazták azt az összeget, amelyet Roosevelt követelt legutóbb Anglia megsegítésére.
Hogyan került nyilvánosságra a Roosevelt-levél?
t Washington, október It Amerikában nagy megütkó* zést keltett, hogy Németországban előbb hozták nyilvánosságra Roosevelt Sztálinhoz intézett levelét, mint Washingtonban. A tegnapi sajtóértekezleten az újságírók megkérdezték Rooseveltet, hogyan kerülhetett nyil-ványosságra Sztálinhoz intézett levele s milyen mórion jutott ez a dokumentum a németek kezébe, Nem lehetséges-e, hogy Sztálin hozta nyilvánosságra; — kérdezték oz újságírók.- Az elnök azonban nem volt hajlandó válaszolni erre a kérdésre.
Megtiltották a mmgánépitkezést Amerikában
Washington, október 11 A Bud. Tud. jelenti, hogy Amerikában azonnali hatállyal megtiltották a magánépitkezeseket. A rendelet értelmeben csak is a katonai és nemzeti jellegű építkezéseket szabad folytatni, mást nem engedélyeznek. Az intézkedés célja az acél megtakarítása, ilyen utón ugyanis évi 50 millió tonna acélt vélnek megtakarítani.
50 millió gázétarc
Newyork, oktölier 11 A polgári védelmi bizolt ság elnöke közölte, hogy a hatóságoknak 50 millió darab gázálarcot kell kiosztani az amerikai partok mentén lakó polgárok részére. (
Arrias: „Nem vagyok Amerika\' ellenes, csak nacionalista
Newyork, október 11 Arrias, a lemondott panamai elnök nyilatkozott a- Chikago Tribüné munkatársának arról, hogy mi késztette lemondásra. A washingtoni kormánynak Panamával szemben tanúsított súlyos politikai és pénzügyi követelése volt a lemondás oka, — mondotta. Nem engedte meg a panamai hajók felfegyverzéséi és hadianyagszállitását és ezért személyes biztonsága megvédésére is kénytelen volt menekülni, mert élete is veszélyben for-
Í[oU. Egyébként kijelentette, íogy nem Anlerika-ellenes, csupán nacionalista.
•<
Roosevelt a tegnapi sajtóértekezleten kijelentette, hogy a panamai ügyhöz nem füz megjegyzést, az uj kormányt alkotmányosnak tekinti, ezért Ameii ka elismeri
Moszkvát már elhagyta a szovjetkormány
Róma, október 11
Sanghttyból érkező jelentések szerint a szovjet kormány a Moszkva elötli front összeomlása miatt kénytelen volt aftávol-keleti első és második szovjet hadsereget nyugatra szál Utáni. A jelentések szerint már szeptember elsején megkezdték a
mongóliai csapattesteknek nyugatra való szállítását.
A Stefani-irodának a keleti arcvonalra küldött különtttdósi tója jelenti, hogy Moszkvát már elhagyta a szovjetkormány és követte a diplomáciai testületeket. A moszkvai kormány távo zását már angol hivatalos kö rökben is megerősítették..
A Szentatya akciója a hadviselők uszonyatért és gyermekeiért
ciót indítani a háborús vidékek asszonyainak és gyermekeinek élelmiszerellátására, illetve annak biztosítására, másodszor i kötelezzék magukat a hadviselő államok, hogy mindennemű vegyi anyag használatatói tartózkodnak.
Róma, október 11 XII. Pius pápa a hadviselő államok fővárosaiban lévő megbízottai utján lépéseket tesz a háborút viselő államok asz-szonyai és gyermekei érdekfé-ben. .A pápa lépésének célja kettős. Először: lehetséges-e ak~
Brazilla háborús bonyodalmaktól fél a Csendes Óceánon
Rio dO Janeiro, október 11 A NST jelentése szerint a brazíliai kormány a Csendes Óceánt, az Indiai Óceánt a 31. liossz. foktól keletre, valamint flr lbero Amerika Atlanti óceáni partvidékét Bachfci Blankától délre veszélyezlelett Derűiéinek nyilvánította. *
A brazil tűpok abból, liogy a esett-des Óceánt is veszély** övezetnek nyil-váuilolták, arm kötettotetoak, hogy
«. kormány hábbruj bonyodalmaktól tart.
Eladó :
háromszoba, hallos komfoitos
I u X u s- V111 a
Keszthely legszebb részén. rekele, Keulhsly,\'Helikon-liget.
APRÓH«0€lt8EX
Boiirónöt keresek. Cím a kiadóban.
JÓI fözÓ mladaiiae-szakácsnflt felvesz november léte Adler hentesüzlet. \' 3165
Bejárónőt felveszek, kflayveeaelo
ét eilllárok elidók. Horthy Mlkloa-at 47.
, 322T
Bejárónőt, kl főzést Is vállal felvesz Horthy Miklós-ut 15, L emelet
Héxmaeiart kercsek^Sugir-nta. 9218
I\'inbil beJArónSi aerea Fondera Biztosító Intésit, Cscnseiy-ul 1. 3203
adás-VÉTEL
Megvételre keresek m«aaórBVék be-
rendezéil. Közvetítőt díjaz. Szabó Antal s po! til zie te. 3189
FOaaarllKlet berendezéssel és áiuval azonnal eladd. Cím a kiadóban. 3179
Eladó egy barna cserépkályha, egy nagy magyaros télikabát, egy sítalp, két piros leander Németh Józsefnél, Plviri-bt 51. 3208
Nagy kapu oszlopokkal eladó Huny adi -utca 22. 3208
Eladó egy kltogástalan állapotban levő SalpntatlAnl gyártmányú kétaknb Perpetuum Öntöttvas, 152. nagyságú aaán-kályha. Érdeklődni lehet Kinizsi u. 58., délután 3—5 óra közöli. 3139
Sárga h«lóa*obaÍiutor eladó. Királyutca 32.
Törzskönyvezett angoranyulak helyszűke miatt eladik. Khály-u, IS. 3228
Vasaak használt nói varrógépet, hó-gépet, prizmái látcsövet. Husztl István, Kmiml-u. 70. 3225
Liszlcsládát [vennék. Sligár-ut2. 8217
Egy nagy pálma áladé. Kölcsey-u^ 7.
Jaofnthaajyma és birsalma kapható. Szabó Anlaliié, EÓtvóa-tér 6. 3220
BÚTOROZOTT SZOBA \'
kulöube]irara batorexett swaba lür-döizobival november elsejére kiadó Sugár-
út 16/B.
?07
KulönbejAialu bútorozott uloal autébai 3 ággyal kiadó. Telekl-ut 25. 3215
HÁZ ÉS INGATLAN /
Eladók 2X2 ixobái komlortos. egy 3 szobás adómentes házak Papp közvetítőnél, TeleU-ut 8. 3033
Kert gyümölcsöm., nagyob belíűsíaRcI novcmbeitől kezdve felesbe vagy bérbe kiadó, Kertésze^ előnyben. Bővebbet Ma-gyar-Utca 44, a háztulajdonosnál, 8318
kolbtfrtlm
Bparloldga* — Iráeizakérlö mindenről Informálja. Eötvös-tér 28. 3214
Héthónapos keae lajgflbét felea haszonra kiadnék. Paulin, Kölcsey-ti Q. 3X22
Kedves icnd eleimet értesítem, hogy dlvatauaalanomat Batthyány-utca 16 alá helyeitam át. Lehocsky Lajoaoé. 3229
Oukerjagyat elveutettcm, kéíem a becstllelei megtalálót elmemre Némelh József ,KIsfaludy-u. 33. leadni. 3224
ZALAI KOZLON?
1941. akitbet 1
é» száraz forgaoa
Sárecz "István
Zrínyi Blkló.-nte« 32. i«w
Nflgyfranizía megyei város
pOlrfrmeaferÁtA!
Tárgy: Városi strandfUrdö-Uzem folyó övre boezüntvtéae.
Hirdetmény.
: firte^tam a vávóa\'közönségét, hogy a vftrosl strandfürdőt I. *vro szotiterri-ber 20-ávaI bezártam, Felhívom mind-uzblr.it, akik fürdőruhájukat mbgőrzéa végett átadták, azt f. hó 15-1« vitessék el,\'mert a további msaőriéíért teleloa-sénet neiü vállal az üzem.
Kfíyhi\'.n értesítem a közönséget, hogy mindennemű folyó évben váltott jegy — kie- vágy nagybérlőt — érvényét Veszd még abhan az esetben Is. ha ham használták kl teljesen. A 10vA évi szezonban a folyó évben váltott Jegyek érvénytelenek.
Nagykanizsa, 1941. október 2. roq Polgárra ester.
24391/1941.
Hirdetmény,,
A közvágóhídon folyó évi október hó l-tfll 19*2. évl\'márctua hó 3 Mb; tertadő Időben tfsazegy Ülendő trágyát eladom. Az ajvorés\'határidejéül f. hó 13. napjának d. e. 10 óráját a holyvztnro kitűzöm.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdaaágl hivatal ad.
Nagykanizsa, 1941. október 3. tol Polgármester.
24.438/1941.
Tárgy: Ebek veszettség elleni pótoltass 1Ü41. évben.
Hirdetmény.
A tn. (dr. Foldmlveléstlgy] Minlstter Ut 241.500/1941. ss. altit elrendelte az ebek -veszettség elleni kötelező védőoltását. Ennek folytan felhívom sz eblulajdonosok figyelmét az alábbiakra:
véóooHasra kótelezett minden eb mln-dáit övben, amelyik s három hánspos kort elérte. Az oltást az eb tulajdonosa, Illetve goodozó|a minden év októberében (függetlenül attól, hogv az előző évben mikor védóoltatottj bármely szabadon válautott állatorvossat beoltathatja. Ha eít elmu-
JtwaxtJa,Tlfr-az-ofM8l tröltaégek behajthatók, ugy a hljó*ág sz ebtuleldooos költségére éíT\'véazeryéfe \' hivatalból1 védőoltalja az ebet, ha a költségek nem hajthatók be, (így ai ebet a hatóság leflletl. \'
Az ebek évköil szaporulatát (azaz, ha m eb a három hónspos kort \'évközben írte et, vagy ralakj uj ebet \'szerzet!) sz
"eh Intájdónttifl köteles 3 napon belül vc-asenaés \'\'felfen \'vMoolfásban réázeilltetnl. Az oltáf megtörténtéről az oltó állatorvos bizonyítványt állit kl. Ilyen bizonyítvány nélkül rb\'bírca ki nern \'aaolgáltatható. Veszettség elleni védőoltást Igazoló bizonyít-.¦.Íny I évig érvényes. Kihágást követ el az, aki Veszettség \'ellen I éven belül be nem oltott ebet tart/ \'aki az ebek évközi
\' szaporulatát vagy apadását be nem Jelenti, yégtll nki ebét oltáshoz kellően meg aem
\' fékei I.
Figyelemmel az ollóanyag árira és a mellékköltségekre,, a" folyó évi állatsnus ollásokon as oltás ólját «z alibblákbarj ál lapítom meg:
1. Az ehlulafdonos kívánságára vé/tztlt egyes otiátókndl:
a) az állatorvos lakásán ebenként 2\'30 P
b) az ebtulajd. lakásán ebenként 3-30 P
2. Tíiniégoltíítiá! cbcnkénl 150 P. -Aki az ebét ezen tömegoltáakor óhajlja védő* oltatni; f«1étrtie\'\'be a1 városi állatorvosok
! egyikénél és í. ívi október 18 án (szornba-i....) 8—11 óra közölt a városi kflztlázta-ságl telepen (Zárda-íitca, rendórlitálló] ál-tftsaeW\'az ebét. az oltái di|át az oltás előtt ken -az oltást végző állatoivotoknak kltlzctnl. Nagykárdtia,\'fS41. okfénu 8.
Polgármester.
BRISTOL Sül
Előkelő oaftládiazállodaolcaö Arakkal. Egy ágyas Bzoba 6 P-tfll, kőt Agyas szoba már 12 P-tfll. Kitűnő étterem éa kávéház. Előzékeny kt-¦BKdtgAIAfl. - A Zalai KÖxtöny előfizetői az \'utolsó havi előllsetéei nyugta felmutatásával JW/o Aarf-vetményben róezeaaifiek.
ír
UNGER-ULLMAHN Eí-EK És TÓTH
VASKERfeSKBDÉSE - NAGYKANIZSA. m
•r-Jt^ _,_„.,\', í Magyar KflolaJ flesívónytarsoaag nagy y|5tZISaUcB kanlaaal képvlíiolcto éy blxomínyl raktára
Kedvezményes adótéíelll mezőgazdasági olajok.
VASTAGtt ÉtÉLA fényképészeti é»
ii""" - ¦ FESTÉSZETI MŰTERME
N>(ykanlz«a, Osangary-ut 1. az. (az udvarban.) Telefon : 138. F4nyk«p«icfii黫k, filmek,\'temestek 1egeleeft«ib«n^beekerexhelfik.
AnutAr-kip,k .uk.icrfl ktaoljtolulm.
VUloiiloUdakiuk ár«f «tetay l — Tojyea agy pribjra^readelfat.
Töfo \' \'kidolgozd fíímrk
\\ÍlÍl
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti <>a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRAVAVDLGYI-nÉI
Sugár-ut 2. <*°
Köszönetnyilvánítás
Mindazon rokonok, Jóbarotok íj Ismerősök, kik szeretett Édesanyánk
öxv. Kohn Vllmoan* elhunyta alkalmával fajdalmunkat a temetésen való megjelenésükkel vagy részvétükkel bármi módon enyhíteni Igyekeztek, ezúton Is (<>. gadják hálás köszönetünket.
a aryausaoló család,
NagrksntsM ¦¦megyfl-irirog 1 iiotRármestcrclÖI.
21742/1041.
Tárgy: Bajrtaiméa belalentéíí.
Felhívás i korterielötböi!
. Felhívom \\\\v. üw. i bOrtermsKket, hogy a vároa - tertlletéa Ürmeit, tirr Idegen körzetből a város tértiéiért behozott aajáttarméatl\' muatkésxlatakel a szttret belojezéeét követő a naoou belül, de legkésőbb 1941. november 16-lg a vároal Javadalmi hlvatslbto (Városház, Horthy Miklóa-utl bejáiti I. emelet, 40. ajtó) lalentaék be.
Ugyanekkor a Naarvkanlz^a várra terulotén, továbbá HomokkoraároB, Nagybakónak, Nagyrécae, Pulin. Zalv •árazeg éa Somottyezentmlklós körjat*-zőaégelaek terlllotén a anlát és háztartásuk által elfogyasztandó borok ntia rjOo/o-ot adókedvezményt kérhatnik. Aki a kedvezményre Igényt nem tart, aonak a teljes adótételt, vagyis lltsrtii-ként 9 fillért kell Uxetal.
Aki a vároa területén ¦ levő. vagybt hozott muatkéacletét »• íuutl határídilí nem jelenti be. < az aulyoa Jövadíkl klhágáat követ el és ft togyasztásl adía felUI az adónak 4^-6-azoro8 összeKet, terjedő pénzblratetéaael aujthaló.
Figyelmeztetem a bortermeléket, hogj felhívásomoak teljes egéakében tejrye-nek eleget, mart bolartánát közefélőiméi az elmúlt évekhez viszonyítva sokkal - nagyobb mértékben ellenőrizteted éa a mulaaztólcoak hozzám Intézett mln-dennemU kifogásait már eleve eluta-altom.
Nagykanizsa, 1941. szeptember 30. aioz Polgármeiter,
Tárgy: Lé-aladái
Nagykanizsa m.-vároa tulajdonát poző Kacér nevil lovat 1941. évi október hó 13-án délelőtt 10 órakor a köz-Uaztasági telepon larlahdó nyilvánw árverésen eladom.
Nagykanizsa, 1641. október 11. Mit ; Polgármester.
Tárgy* Az 1941/42, évi reodM lóhaaználall fatömog eladása,
Verseovfániyaiásj diÉtiij.
Az 1941/1942. övi rendes 3i75 k t erdői fóhasználati tertlletről kitermelésre kerülő tölgy, gyertyán stb. mii-fák eladására nyilvános zárt Irasbri verseny tárgy aláat hirdetek.
A zárt Írásbeli alánlatok, melyeknrt borttókju .AJárlat az 1941/1942 éri rendes főhasználatból azármazó múIi mogvételóro" Jelzéssel látandó el, foly* évi október üó 22-én déli 12 óráig adso-dók be a polgármesteri hivatal Iktatójába. Bővebb rel világosi (ás és a v* senytárayalás részletéé feltételei a «¦ rosl erdohivaialban azerezheték be.
Nagykanizsa, 1S4I. október 8. 333t PolgármBBter.
ZAt-itB tf.&zuom
• íJLtVIKfil napilap.
Kiadja : ..Közgazdasági R. T.\' Magyksalrt •Felelős ktadó: 2alsl Ksroij.
Nyótnatott:
¦ a,;»(6iflnilaRHgl ll, T. NagykíimM" rtyucidajnbaa Nagykaglitun. (Nyomdáért felel t Zalai aszály.)
ItegykMtiM, »41, október 13. hétfő/
Ára. 12 fillér.
ÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Bwrkcsz-tösóg én kladóhlvuUtl; b\'ŐuL 6. szaia. Szerkesztőségi éa kladóblvataü telefon 78. ex Megjelenik minden hétköznap délután.
Pélelos szerkesztő: Barbarita tajos
Előfizetési ár«: egy hónapra tMÍug »0 rüláa.
negyedévre 7 pengÓ 10 fillér. Egyea szám: hétköznap ű HÜ., szombaton W* tUL
A KORMÁNYZÓ Urnák a gyorshadtest parancsnokához Intézett elismerő táviratára köszönő táviratot küldött vitéz Miklós Béla vezérőrnagy; amely hon közli, hogy a gyorshadtest csapatni büszke örómniel és nagy lelkesedéssel fogadták a legmagasabb elismerést.
nARDOSSY László minisz(ei\\\'lnók-nek a .Donau Európai folyóiratban Magyarország dmiainedfm\'ei szwvpA. rítl ínegje\'ent rákiét a /ária cfenO bolgár lap is közli-
A HIVATALOS LAP vasárnapi száma rendeletet közöl a piotalkófogyasztás szabályozásáról és a..burgonya legmaga,-sabh termelőt áráról.
HATMILLIÓ akta vár foldol-gpzásra az újvidéki volt báni palotában.
VARGA JÓZSEF kereskedelem és iparügyi miniszter vasárnapi Pétfürdőn a gyártelepi ktith. templom felszentelése alkalmából nagy .beszédet mondott és Örömének adolt kifejezést, hogy a telep- mellett templom is épült.
. KASSÁN Széchenyi-emlékünnepélyt rendeztek, Antal István államtitkár volt az ünnepi szónok.
A KOLOZSVÁRI Ferenc József Tudományegyefem tegnap tartotta megnyitó ülését, a melyen a Rcetor Magui finis a jövő feladatairól beszélt.
SZEKFíSFEHIínVAit 2(t liáaat atjotl ít sokgyermekes családoknak.
A BOLGAH lapok meleghangúi cikkekben foglalkoznak a magyar katonák hőstetteivel,
MEGMÉRGEZTEK több németbarát cseh főszerkesztőt, Laznovszky Károly, a Ceskc Slovó főszerkesztője a mérgezésbe belehalt.
AZ IRÁNBAN tartózkodó japánok 40 főnyi csoportja elhagyta Teheránt, még 10 japán maradt az iráni fővárosban.
A BERLINI török nagykövet teijes megelégedését fejezte ki a megkötött német-—török gazdaságai egyezménnyel kapcsolat-bjjíí és kijelentette, hogy már Nagy Frigyes, óin szoros baráti kapcsolat volt a kél nép között.
BUDAPEST polgármestere, Szrndy Károlv falragaszokon hozta tudomására a székesfőváros lakosságának, hogy a harctért szolgálatot teljesítő katonák, hozzátartozói ellátási kedvezményben részesülnek
1.300.000 látogatója volt a budupesti. Nemzetközi Vásárnak. .\' 1
Timosenko utánpótlási serege Is a német gyűrűbe került
A legszörnyűbb megtorlás vár Angliára — Iránból kivonták a szovjet csapatokat — Gayda szerint megnyílnak a Kelet felé vezető utak, shol a brit birodalom legérzékenyebb pontjai vannak
Ujabb 356.000 foglyot ejtettek. 219 páncélost, 692 ágyút zsákmányoltak a németek
A Német Távirati Iroda tegnap uj részleteket közölt a ke-leli front nagy sikereiről. Meg. állapította a Jelentős, hogy az egész front mozgásban van és a szovjet minden ellentámadása kísérlete véres kudarcba fulladt. Jellemző, hogy a szovjet hadsereg lapja, a \'Vörös Csillag- maga is azt irja, hogy a veszély rendkívül nagy.
Londonban továbbra is teljes fejetlenség uralkodik,
hangoztatják, hogy lenni kellene valamit, de senki nem\'tudja,\' mit. Az angol és amerikai [sajtó azt irja. hogy az angoloknak meg kolleue kísérelni a partraszállást físzaknémetországban, yagy Délolaszországban. Ez a tanács azonban inkább gúnyos hangú, bár Angliában mindenki egyetért abban, hogy valamilyen módon helyre kellene állítani ítz angol tekintélyi, legalább Amerika felé.
A harciéri sikerekről a véd-erőíőpnrancsnokság külön je-leulésben számolt be. Eszerint az október első napjaiban meg kezdődött támadásból egy 1200 kilométeres frontális támadás alakult ki az Azovi-tengertől kezdve északra a Balder hegységig.
Vjazma már messze az arcvonal mögött fekszik.
A bekerített csapatok és a zsákmány számbavétele még folyamatban van, de
a foglyok száma máris meghaladja a 200000 et.
Az Azovi-tengertől északra is befejeződött a nagy csata. Itt a í). és a 18. szovjet hadsereg semmisült meg. A foglyok száma 64.000, a zsákmány eddig 125 páncélkocsi és 519 löveg. Runstadt vezérezredes csapatai a szövetségesekké együtt a déli szakaszon már 106.000 foglyot ejtettek, 212 páncélost és 672 ágyút zsákmányoltak az egyéb számbavehetellen hadianyagon kívül. \\
A német légierő vállozaUau erővel folytatja támadásait a szovjet hadiipari célponlok ellen, Leningrád, Moszkva célpontjain lavül az összekötő vas-
utakat is bombázták nagy sikerrel. /
A tengereken eredményesen támadták az -angol hajókat. Az Atlanti-óceánon három hajót süllyesztettek el 23.000 tonna-
tartalommal a tengeralattjárók, a repülők hat hajót küldtek a tenger fenekére. Támadták ezen kívüt Angija katonai célpontjait i,s. i 1
VJazmától keletre már 256.000-re emelkedett a foglyok szárnsv
Berlin, október 13 A N.TI ujabb részleteket közöl a keleti nagy esaláról. Kleíst páncélosai Dnyepropeirovszktó) törtek előre keletre és azigyelö álloll átkaroló mozdulat vezetett a 9. és a 18. szovjet hadsereg bekerítésére. A Kievlfíl keletre elért sikerek folytatása kép, a bekerítésben
már 356.000-re emelkedett a foglyok száma, zsdkmápyoltak 219 páncélost, 692 ágyút
és rengeteg egyéb hadianyagot.
A zsákmány állandóan nő. Az ujabb harcokban egy páncélos osztag H szovjet löveget zsákmányolt, egy másik osztag pedig 80 ágyul. A légierő 13 vasúti szerelvénvl, 9 pályaudvart, 1 vasútvonalai. 211 jármüvet, rengeteg vasúti kocsit pusztított el. í
Berlin, október 13
A német repülök tegnap a csatorna partján Hollandiadon
2 angol bombázót éy t vadászgépet lőttek le. . f
Helsinki, oktöbjor 13 A finn csapatok is tervszerűen folytatják előretörésüket az Onega-csatornán, hal.
A légierő a Murmanszk vasutat bombázta stkerrei
HHler é» Franco meleghangú tévtratpáüáta
BerÜu, október 13 Franoo spanyol államfő meleghangú táviratot intézett Hitler kancellárhoz a kututi sikerek alkalmából, amelyben a spanyol nép jókívánságait fc-jezte kl ós tovább* NÍkeroket,(,ki-ván a néniét és szövetséges csapatoknak.
Ugyancsak meleghangú táviratban köszönte, meg az üdvözlést Hitler kancellár.
Sunner spanyol és BsifeJten-trop német külügyminiszterek is baráti hangit táviratot váltottak.
Roosevelt kész odadobni Amerikát Anglia érdekeiért
Róma, október Í3 Az olasz sajtó amerikai lapszemléjében idézi a Chikago Trimma cikkét, amelyben a lap élesen támadja Roosevelt elnököt. A lap azt irja, hogy Roosevelt kész odadobni Amerikát Anglia érdekeiért. Az angol segítségért máris nngy árat fizet az amerikai nép, mert
a tej, tojás, vaj, zsir> és egyéb cikkekben tapasztalható 20—50 százalékos areuifiikedés. csakis angliai, szállítások miatt történt és mint a minisztérium egyik vezetője bejelentette, még további áremelésekre lehet számítani. A lap szerint Amerika névpét feleslegesen terhelik, mert Washington politikája\' úgyis eredménytelen marad,
Mit jelentenek gyakorlatban a német sikerek?
Róma, októtör 13 Az olasz sajtó a keleti arcvonal legújabb sikereivel behatóan foglalkozik. A lapok mérleget állítanak fel a gazdasági és katonai helyzetről, valamint a jövő feladatairól. A két legnevesebb ohm publicista:
Virginio Gayda és Mario Apeb Hus nagy cikkekben mutatnak rá a szovjet menthetetlen helyzetére. ¦¦ \' 1 \'•* {
Gayda 5 pontban foglalja össze véleményét: \'-;!"*s^1
1. Németország és szövetsé-
(FolyUtás a ü. oldalon)
\\ \\
ZAL\'AI KÓZLŰm
m\\. október 13
Országos Protestáns Napok Budapesten
október 24-től november 7-ig
Az Országos Bethlen Gábor Szövetség az idén is megrendezi az Országos Protestáns Napokat. KŐünnopségek : Evangélizá-ciu trUlnuségi híva4>köri kun lerenciák. Egyházvédclnii, konferencia. Protestáns irodalmi és müvészest a Városi Szinház-buu. Protestáns Irodalmi Társasági irodalmi estje. Egyházzenei ünnepély a Zenekadémián. Ünnepi istentiszteletek. Koszorús staféta protestáns jiagyjatnk emlékmüveihez. Munkás konfo-i-encáa. Soli Deo Glória köz-gyüljéűe és Délvidéki estje. Evangélikus Nőszövetség kézimunka kiállítása. Heformátus emlék ünnep a .Vigadóban, a Deák-téri, a Szilágyi Dezso-téri és a Bakos-utcai templomban.
.VJdékről felutazók részére 50 százalékos vasúti kedvezmény, továbbá Budapestről kiindulva egy ízben bármely állomásig oda és vissza további kedvezmény ! Vasúti igazolványok vásárlása a lelkészi lúvata lókban, .illetve az IBUSZ fiókirodáiban ¦\'és bizományosainál, vagy az ál-\' lomási IBUSZ-payillonokban és u Hangya fiókintézeteinél. MFTR 50 százalék, IIÉVIII.osz tályon oda-yissza utazásra II. oszt. ijegy érvényes. Kedvezményes elszállásolás.
Htm UUftühk
vwi\'.wry i w w wp P *PI WWW
ist*j. 1.13- 1Suhw György vo11 ¦s
-\'¦ \' kssfehérvári 10. közó*
szárczredb*b örmcslier, aki önként \\tí1-lall járfiitevékeiiységéve! már nem egy esetben kivívta elöljárói elismerésit, c napon felderítésre\'rendelték ki. Feladata véürehajtásábaji lúrtelen egy meg szállt ellenséges ái&m bukkant. A vitéz Őrmester járőrével lialáltmegve-lo bátorsággal nekilovagolt, k-gázolui uket ,sot 27 foglyot is ejtett. Nagy személyes bátorsága és vállalkozó kedve jutalmául »z arany vitézségi ércm\'-m«l tüntették ki.
Agyvérzésre hajlamos Idősebb embereknek, akiknél Igen fontos, hogy erőlködés nélkül mindennap könnyű béluiüléiuk legyen, a természetes „Ferenc Józsat\' keserűvíz — reggel éhgyomorra egy kis pohárral bevéve — gyakran a lehető legjobb szolgálatot ttszl. Kérdezze meg QrvotáU
Gróf Széchenyi István - a hitvalló katolikus
Barla látván piarista gimnáziumi Igazgató nagysíabáau előadása a Legnagyobb Magyar katollcltásáról a Credo októberi taggyűlésén
A nagykanizsai katolikus férfitábor: a katolikus Széchenyi emlőkének
Vasárnap délben tartotta október hjarl taggyűlését u nagy kanizsai credo férfi-szervezet* 1». Gulyás Gellért plébános elnöklete alatt, a szép számú ríllvéteJével, akiknek soraiban ott láttuk dr. Hegyi Ixijos tÓjogyzó, egyházközségi elnököl, dr. Hévffy Andor törvényszéki biról, dr. Arató Antal jóráshirót, dr. Székács Sándor városi orvost, stb
P. Gulyás tömör megnyitója ulán Barla István piarista Iiázfön5k, gimu. igazgató, a Zrínyi Miklós Irodalmi ÓS Művészeti Kör elnöke tartotta nagy.
szabású előadását gróf Széchenyi Istvánról, katolikus scempwtból méltatván a l.egnagyóbb Magyart.
A Indós előadó mindenekéit I kiiért a szeptember 21-í országos ünnepségekre, amikor a magyar főváros zászlódiszt öltött lós v. Kormánya l\'r meggyújtotta B fáklyát, unüt o staféta országon keresztül hordozóit a Legnagyobb Magyar sírjáig. Ebből a fáklyából pöltunjon néhány szikra u magyar szívekre is, hangoztatta. Majd felvetette « kérdést:
MII mond nekünk a katolikus Széchenyi?
Széchenyi István nagy Volt, mint polilikus, mint magyar, mint alkotó, de nagy volt,-mint katolikus is, hang. súlyozta, Széchenyi mindig mély vallásos érzésű volt. Az egész Széclteiiyi család katolikus hitéletet élő, vaWáSos érzőieiü család volt. István bendések-hoz és piaristákhoz járt iskolába A szülői házban és db iskolában szívta magába &z\\ u mély vaWasosságol, arn» egész eletét jellemezte
Tudta nagyon jól Széchenyi, hogy
egy ország biztos alapja " művelődés, azért beutazta Európát, mindenütt a gazdasági vívmányok, a lótenyésztés, a gépek iránt érdeklődött. Maja a né. pek lelkét tanulmányozta Minden nemzettől tanult, sajátított el valamit. Ita-zaérkezvén a külföldön élő mágnások részérő megalakítja a Nemzeti Kaszinót, B \'nidományos,Akadémiát, rájön arra, hogy gazdasági \'elmaradottságunknak egyik "oka a tuUl hiánya uzt kell megteremteni, llírdeti, ltogy
minden ember egyenlő,
szűntessék meg o jobbágyságot, a ki. váltságokat. Megvalósítja lobbi alko-tásail. Ellenfek Kossuth, uki Szóclie. nyivel szemben «zt hangoztatja, hogy függetlenségre vau szüksége a nem-zelnek és azután jöjjjö" a kultúra. Széchenyi megteremti a LánchidA*, a Lóverseny egyesületet, n gőzhajókat a Dunára, a vasutat, nnioly a vidékei összekapcsolja a fővárossal. J>e ugyanokkor kicsúszik a kezéből a vezető-
szerep, lilölérov kerül Kossuth. SzÓ-clicnyl lálnoki szemmel látja lolőrc, mi következik. A vérőzön. Töprengése > liogy a -lo-As eszmék bukásának ő az oka, ltogy amit <> alkotóit, az okozta ft nemzet pusztulását. És elborult\' az elméje, A folytonos zaklatás, a fel-ügyelet — ei kese rí lelte éiotét, tigy,
hogy — végzett\' bmefitm.
Bartft igazgató ezután iMvetetle u kérdést: ; < ! i
— Az öngyilkos Széchenyi tud-e nekünk katc\'rikuaoknak valamit mondani?
Válasz: Igen I linnek ellenére is sokát mottdhat a müveit katolikus rér-riutuik. Nagyszerű gondolatai vannak, amelyek minden tnngyarázat nóikfil mulatják azi, hogy Széchenyi, milyen
gerinces katolikus férfi volt,
a legnagyobb katolikus mevelÖ.
Barla igazgató ezután idézi Széohe<-nyil, munkáiból, amelyekből legtisztább és leghűségesebb kotoUcilása csillog, így többek közölt:
«... Én szigorúan .megtarbom \\-aila-soin sswrtartásíUt..., \'azort Jöttem mii-séie, nzért gyóntam : mert katolikus vagyok.. r, •
Széchenyi göthei lejek, n(ncly veszedelembe áodorjá őt. Szenvedély, fegyelmezetlenség, íie a hit és épen a kutolicit/isn jui túlsúlyra lelkiségében.
Atyám, csak ekkor tartsd meg éleleméi, Iva hasznos- — fohászkodik Istenta-z. MJWden munkája előli ls. lenhez fordult.
A balatonfüredi Széchenyi szobor ugy áll ott, mini egy boldogabb jL»-vöb« veteti lüt megicstiosiicse ! — re. jezte be nagyhatású és a ic.kek melyén járó előadását Barla igazgató, okit a nagyszámú ImllgaUWig .eikestm megöl j«iaett.
lilöadását p. (iulyás plébános meleg szavakkal köszönte meg. Majd in-ditványozta, hogy u fcsziüelnck a városháza közgyülösi lertni-biTi való ki-
függesztéséért, amely a Credo akciója volt, o gyűlés mondjon
köszönetet a polgármesternek.
Amit lelkesen elfogadtak. Majd P. \'L lyás plébános tinzafias leikesedéssei
méltatta i
az aradi vértanuk
hei-oizmusát, amelyek áldozatos liozu-fisAgru taniuiii;ik minden nuigyart. Méltatta a TlzBnhárirtak példáját n mai nuiagyarságm. r \\
A taggyűlés meleg testvéri üdvöz-leiét küldi
dr. Almassy Gyula
törvényszéki tanácselnöknek, a Credo diszeliiőkónek, oki az egyik pesti klinikán betegen fekszik. f> mielőbbi gyógyulásalioz Isten segítségét kéri. Yiezenly Árpád szóváleszi, hogy
a kegytárgyak,
nevezetesen n ke^ylwk, feszülclok rózsafüzérek, nem kcreszlényOk álbilám-sitlatuak. finnek az állapotnak végre véget kell vetni, hangoztatja. Megie. leld erélyes intézkedési kér az egész vonalon Majd kijelenti,\'hogy a Credo hasson oda, hogy ne csak a feszület kerüljön u város közgyűlési termébe, hanem a Credo tagjai is kerüljenek be, mint
a katollkusság képviselői
UNGER-ULLMANN ELEK És TÓTH
VASKERESKEDÉSE — NAOYKAN1ZSA. m
Hofherr Schrantz - Clayton - Shuttleworth
Magyar Oípgyári Müvek 1(1. Nagjfkanliu é» környéki képviselete.
BOTORT »
<\' BZAküzletben
Gábor műasztaloAfiAi
vegyen vagy rettdesle*.
Kasvkaaiiaa, Várwfcfa p ¦>¦>¦.
a város parlamentjébe, l\'gyls köze-lednek a választások.
p. Gulyás megnyuglaló válasza után u taggyűlés déli 1 órakor véget ért.
Barla igazgató előadása úntr?ppé avalla a Széchenyi-méltatást.
A hulladékgyűjtés hazafias kötesség!
A bányák mellett a legfontosabb gazdfliági fonások egyes termelési Agakban éppen a lomtárak. A lomtárba ugyan mindenki olyan tá-gyakat -he)y«z e\', ome\'yek már nojnt liftiznál. m lialók a háztartásban Fz az/jnlwn @ nem jelenti nit, liogy nemzetgazdasági szempontból is hnsznállm tat ionok és értéktelenek volnának. A papírgyártás például évszázadokon keresztül kizárólag az eldobott és összegyűjtött rongyok m támaszkodott, az ócskavas pedig n XIX. század közepétől a vas. szükséglet lényeges százalékát e\'égíti ki Németországban külön birodalmi biztos vezeti ezt a mérhetetlen fon- • tossAgu hulladékgyűjtő szervezőiét, u mely elér a legkisebb liáztertásig ös igyekszik leküzdeni 0 nemtörődömséget, ntert nemzeti kóte".Otóégnek tart-ja, hogy a lomtárok fontos anyagának összegyüjlésövei számos iiehéí\'igtöl mentosilsc az" országot az ünyogbe. szerzés U\'rén Még a nyersanyagban gazdag Amerika is szükségesnek lálja u ]]U|úrhulladékok és gumifélélk ősz-szegyüjtésém.\'k megszervezéséi.
Nálutik különösen az ipari acél. és vns ellátásának biztosításábon \'játszik nagy szerepet a hulladék gyűjtése, inert szükséglelfűiknek több mint egy harmadét lehel ezzel \'fedezni.
A Ivadigázdálkodás különben is uj feladatok elé állitotta az országot. Az eddig rendelkezésre állott nyersanyagot száz százalékig igénybe kell venni és luizafins kötelesség a fokozódott szükséglet elöleremtcsét megkönnyíteni, főleg ha ez csupán a nemtÓrVWŐinség léktitdésebcn áll. A liadkótelezettség és az álla\'ános termelés mellett talán a legfontosabb feladata minden magyar állam polgárnak a lia digazdálko dás tá-mogatása. Fz a támogatás netal is kíván áldozatol, csupán Ozt kéri milHlen-kitől, liogy kutassa végig lomtárait s abból a magánháztartásban használhatatlan anyagot gyűjtse össze, hogy a gy ü j lések atkalmáfvo l azt beazolgil-t tassn. >. * I I
A beszolgáltatások lelsetövé teszik, liogy a közönség -ujabb korlátozásokat hárilson cl, amelyek talán érzékenyen érintenek nemcsak a kénye^mazere-tclél, hanem igényeit is. Különben l\\ magunknak adunk, amikor a hulládé, kokal uj feldolgozásra beszolgáltatjuk, meri minden rongy, rninden daiob pa-pir, pléhdoboz vegy más hulladék érték, om€]y rn\\idesen mint uj áru kCrül elénk. \' !
A lomtáruk mozgómtásával .netnesuk hazafias kötelességet teljesítünk, hanem szociális mteziuidésbcn ls részt-vCszünk, mert nyersanyaggal látjuk ol (^árainkat, s így \'megtartjuk a munkaalkalmai számos etarbvrnek. Fgylien emeljük a nemzői teherbírását is, mert olyan nyersanyagok beszerzését tcsz-szűk lehetővé, amelyekéi külön külföldről kellene behozni, vagy egyáltalán nem lehelne megszerezni,. Fontos, liogy ebben uz akcióban mindenki résztvcgj-eii, mert most a hulladékok gyűjtésével íu-mcsak egyes vállalatoknak adunk kereseti lehetőséget, hanem magát ¦.]/. államot is tá«ik)gatjuk, nme>y ezekből a javakból a közjót a így mindenkinek előnyét szolgálj*. (\'•. «>.)
ZiUM K02L0N.3
. TŰZIFA V** «•»*¦
,??101 asáiUtra aUaadóan kapbató
TIBOLT LálOS
«éa: ttattansjj kereskedő
MiO Eötvös-tér 33 TclHi.n2W.
A kanizsai Kolping család szüreti Ünnepélye
A iiartykinuícsai Katolikus Legény-, (•K.vlct vasárnap eslc lai-tol\'n liat,yiiiiii-iivos *züicu mulatságai ac l|*ar.>skör an-leti lo\'yiségeit*u, air.«lyek ebből :u a;kn!oniból Icijcwu ir.cglul\'.ok u-dáni te .oksággal. KlhAn^uIyosEtik u l.t\'jíi\'jy\'cífylet rníiii.\'cukor niDjgyar szellemű, magyar\' vonatkozású rendezését, üssreáilitásál. Szemetgyonyörködlolő Vli|t a sok pompás, magyar ruliáju, szebbnél-szebb fin/a! leány, ?«11 lc-géiry. Milyen ragyogA szeps^n is a magyar ruha, a magyaros viselet. Hifi keret volt a fővárosi miliőbe illő uj dlszlcnm, amely nagyban ctnJctlu az fimiopség fényét. A magyarmliás rá-rok az Erdélyi induló szép ütemes /.Biiójdnét vonultak lw n teiamN;, majd liciomilt a itogybiráaé, Tiboít [.ajos-né o hegybírótól, vitéz Tóth Bélával és a l-ogyközség elöljáróságávl és né-akiket .\'elktteii megél jonezlok. A licgybirói i>ár ktsérelükVl w. nne.l-véiiyen lielyezkcdtck «1, majd Sza-konyi Oyörgyiko talpraesett szép kő-szóulésscl pompás rózsacsokrot nyuj-lolt át a begybirójiénak. Nagy I,ajos ki-biró znmálos magyar szóval nynj-loltá dl a hegybírónak tiszte jelvényét, n szőlAvo! és gyümölccsel úlé-sesen rddiszüoit bírói pálcát, majd az egész ivcgyuípséfí olltelyxízksjclett. Ott láttuk Solymár István dr. esperest, a Kolping.csölád cgyliázl elnökét, Orbán József alelnököt, dr. Kovács és dr. birkás káplánc/kat, Meizli hitoktatót, l\'app Oszkár alelnökül, HR6 Ferenc igazgatót, suj. A zongoránál Goldf* Nclimiedtné finom letihnikáju jáléká-vai vezette be * tápom, majd játékára megkezdődön a dUzpalcdás, umil szabó István tanított Le nagy árÜvószi érzéssel és szinte költői íüiomságguJ. Mert klóban szép és rugyogé volt az ifjú magyarokból összeállított kotozt, A párok könnyen és ritmusosra, sok érzékkel és grarJozilásnal lejtették tán-(Ukal,amlt ntegiípzátoltek, Caupá báj és kedvesség, fiatalos \'endülct és le-c&cgsjg, Tündéri volt. Volt is taps és éljenzés elég. A legények rózsacsotí-rokkal kedveskedtek bájr>s pVtncmd-jükiick. Majd ajtAdria.jazz kezdte mOg a luipalávaló muzsikát és ezzel megkezdődött a hangulat, :> vigasság és kedélyesség, hogy öröm volt Übm n stik vidám, kedves arcot, akik szinte a Karneválra emlékeztető kedvderítő luuigulaual nekiláttak Teipsichore. a-sz-s/onynak hódolni miudadUig, "inig a záróra áljt nem parancsolt ós a kedves fiatal párok " ruhatárba vonullak hazafelé készülődni
Orbán József hitoktató baszk* lehet fórendezésére, valóban olyan munka roll, amelyet a nottcnbillcr.utca is mcfiirigyeiheiBtt. Ez \'egyen a legszebb jutalma is, Mellette Szakonyi István dékán tett lu magáért derekasan éi mindazok a kedves lotkek, oAiki s lúdping-csa\'ád iráuü szereiéiből vállalták a sok időt és fáradságot igényi* ¦szerupléati,
Sok derültséget telteit a furfangul si(dő!opáit, « hrcgybir«\'\'ék közbelápásst n iiu\'gbirsájíolá^, de\'nehéz volt « hegy népének eszén túljárni..
KcdsVri( moglilll (t»uládi űst Volt, míltö a nagykiiuiisai Kolpin Mataláú> lioi . , C)
Jl nemzetek oeodáletllil edóxnék a magyar honvédeég hőstetteinek
Ilovszky képviselő élménye a szép szőke finn hölggyel a Bécsi Vásáron — Az északi államok népének Inváziója ¦ várható Magyarországon — Ilovszky azokról, akik mindent a saját számlájukra könyvelnek el — A MÉP-tábor folytonos Izmosodásáról és gyarapodásáról
Ilovszky a kanizsai pártvezotőség tagjai között
Szombat éjjel érkezeti Nagykanizsára Ilovszky János, Nagykanizsa országgyűlési képviselője. Mester Kálmán Baross-titkár kisérctébeiv Az állomáson vitéz Tóth Béla társkerületvezető, dr. Tholwny Zsigmond pártvczctŐ, Samu Lajos főtitkár és Czulek József kerületi lilkár fogadiák. Meleg üdvözlés ttl.\'ui Ilovszky kíséretével a Központszállodába, szállására hajtatott, majd később fogadta a helyi pártvezetőség tagjait.

Ilovszky János beszámolt a Bécsi Vásár élményeiről, amikor a keresztény magyar gazdasági front képviseletében-hivatalosan Bécsben tartózkodott, ahol Európa népeinél\' képviselői adtak egymásnak találkozói. A Bécsi Vásár rendezősége meghívta a különböző országok gazdasági reprezentánsait. így Őt ís a pazar kiállítású és berendezésű \'Tivolú-ba, ahpl néhány magyar úrral helyet, fogfiait Egyszerre csk asztalukhoz léi>etl egy ragyogó szépségű szőke finn hölgy, aki, amikor megtudta, hogy magyarok ülnek az asztalnál, nagy entuziazmus-sal és mégWjosabb szeretetre-méltósággar kijelentette : Szeletem a magajokat !... Ezt nem lehetett félrcérleni. Am a következő percben ott termeli Tan-ner finn miniszter és kíséreli töltőit poharakkal és azokat a magyarok felé fordítva megismételték, amit a szépséges szőke hölgy mondott:
*— Szelelem a magajokat!...
A magyar urak összenéztek, de csodálkozásuk tetőfokra hágott, amikor a szőke hölgy hirtelen az egyik magyar ur jobb, majtl bal orcájára csókot nyomott, utána a férje és a többi fínn ur. Kísérőnk oda súgta nekem, - mondotta Ilovszky — ez Finnországban szokás. Akit meg akarnak tisztelni, azt megcsókolják. Azonban ez kölcsönös. Tessék azonnal visszaadni.
Nyomban beleéltük \'magunkat a finn helyzetbe, felálltunk és először a szőke hölgynek, utána férjének és a többi urnák visszaadtuk a kettős csókot.
Szerencsére a finnek között voltak olyanok is, akik perfektül tudtak németül és csakhamar megtudtuk különös meg-lisztelesünk okát.
Magyarok ? — hangsúlyozták. 0, a magyar katonák csodásan
verekednek. Nagyszerű, ámít a. magyar katonák\' végeznek a harciéren. Hősök mind, ezek a pompás, vitéz katonák, akije maguk elölt hajtják, üldözik a szovjel csapatokat.
Its se szeri, se vége nem volt a magyar katona dicséretének.
likkor jöttek a svédek, a norvégek és a többiek, akik a csodálat hangján beszéltek a magyar katonák vitézségéről. Alig várjuk a háború végét, mondották, hogy eljöjjünk szépséges országukba, a gyönyörű Budapestre, amiről annyit hallottunk és megtekintsük a ma-\' gyár hősök országát... üs gazdasági összeköttetésbe lépjünk. Hiszen annyit olvastunk Magyarországról. F.s most a katonák...
A háború befejeztével valóságos inváziót várhalunk az északi államok népétől. akik annyira megkedveltek bennünket, hogy tömegesen felkeresnek és gazdasági összeköttetést létesítenek velünk...

Majd a kereskedelmi kérdésekről folyt szó. A kötött gazdasági programról. A nagykehes-kedelcm választassák el a kiskereskedelemtől; Az országos mozgalom Nagykanizsáról indul ki. Mert ez a rend : aki nagykereskedő, az marad\'jón nagykereskedőnek, aki pedig kiskereskedő, maradjon meg az eddigieknél.
*
Ilovszky foglalkozóit czitláu a pesti sajtó egy kis töredékének szokatlan beállítású cikkeivel, amit egy idő óta alkalma volt megfigyelni. Ugyanis mindaz, amit a nagykanizsai MfiP megvalósított, ami a MlvP-hőI indult ki vagy annak gondolata volt, mindiga maga (pártja) javára könyveli cl és állítja be, ugy. hogy a gyengébbek előtt mint a sajál szerzeményét vagy alkotását sorolja fel. Legutóbb n kereszlény gazdasági átállv-tással kapcsolatban a városházi üzletfelmondásokaf is a saját számlájára könyvelte el. •
Örömmel állapította meg kerületünk országgyűlési képviselője, mily óriási ma már a MÉP országos hálózata. Mindenütt ott vannak a MÉP őrhelyei, kis várai, mozgékony csapatai. De különös melegséggel beszólt n MEP nagykanizsai
Legújabb
ISSetményjegysék
hadfelszerelési adóval M>t<s SCHLESS TESTVÉREKNÉL
Horthy ¦.-«! S.
UTORT
HETTEIIRRE
márkás butorsialonjában vegyen vagy rendeljen. CsengetT-ut 14.
kerületének intenzív munkájáról a kerület minden községében. Arról a pezsgő életről, ami mindenütt folyik a déizalai községekben. Különös elismeréssel szólott arról az önzetlen és buzgó munkáról, amit a párt-vezető, dr. Tholway Zsigmond folytat, aki nap-nap mellett a\' közönség rendelkezésére áll és vezeti a M L P párlirod á j á t. Ilovszky hálás köszönetet mondott ezért dr. Tholway Zsigmondnak a jó ügy nevében, a melynek szolgálatában áll. •
Valahogy ugy vagyunk, valahányszor Ilovszky képviselő Nagykanizsára jön, mintha a családfő családjához hazaérkezik...
Kerülellálogatásárót Jegköze-lebb.
s^p csillár ízléses csillár oicsó csillár
GrOnhul ElamAr
3ií3 vlllamoMáRl szaküzletében
Kedd
Alisadé ¦
Badspest I. ataaaráa
«.40 Ébrasttő, torna. - 7.00 llirek, közlemények, étrend, tiangltmezek. 10.00 Hírek. — 11.10 Nemzelkón vir-jaliőszolgálut. — 12.00 Déli harang-ntf. - 12.40 Hirak. - 1320 Időjelzés, időjárás, és vízállásjelentés. — 14.30 Hirek. — 14.45 A rádióműsor ismertetés-e. — 15.00 A r folyam hirek, pi«ei ámk, élelmiszerárak. — 18.45 Időjelzés, Időjárásjelentés, hirek. — 17.00 Hirck szlovák és ruszin nyelv«n. -~ 10.00 Hirek magyar, német és román nyelven. — 20.00 llirek (Budapest II.) — 21.40 Hírek, iddjárásje.entcs. 23 00 Hirak német, olasz, eugol és francia nyelven. — 24.00 Hírek. BUDAPEST 1»
1020 Felolvasás. 10.15 felolvasás - 12.10 Kiss Lajos cigány zenekara, . -1330 I\'ostászenekar. — 15.20 Bocskai Imié zougorázik. — 15.40 Háziasszonyok beszélgetnek. — 15.55 Petry Kató az Opeieház tagja énekel. —
1715 Előadás. -- 17.35 Tánclemezek. - 18.30 Stalonötös. — 10.20 Hangfelvétel. — *2l Zsiga Jenő cigány-zonekma. — 22.10 Magyar uöi kamarazenekar hangversenye. — 23.25 Hanglemezek
BUDAPEST DL
s rendkívüli események miatt motort egyelőre nem ad.
A szokásos Levente félóra igy ezentúl Budapest i. műsorán szombaton -liíf.istt fél 12 órakor less.
- Naptár: Október 13- héttő Rom. kat Ede klr. Protestáns Kálmán. Ui. Thlsrl bő 22.
Qasttrdi nyitva reggel 6 óráiéi eata 3 érAlK (bétte, szerda, péntek délután "ét kaMaa tgáca sas aSkaak),
ZALAI KOZLOMS
1941, JÉjéhH 13
FERENCJOJSEF
keserűvíz
Vámbéryt is megfősz-tolták a magyar állampolgárságtól
A Magyar Távirati Iroda je-Icntése szerint a m. kir minisztérium az lí>30 : Xff f. tc. 8. %-ában foglalt felhatalmazásalíij>-ján \\amlvéry Busztem. Buday György és Révai Kndre Zsigmond külföhíön tartózkodó szentélyeket a magyar nemzet érdekeit súlyosan sértő és az 1039: XIII. tr. 8 S-a (1) bekezdésének 5 pontjába ülközö tevékenységük miatt a magyar állampolgárságtél megfosztja.
Üzenet a Dnyeper partjáról
Anyám 1
A vörös cár nagy birodalmából, A Dnyepe- partjáról Ozenek Neked.
Anyám 1 itt ette hűvös szelek Járnak S a dnyeperparfi. Őszi, orosz tájnak A tenger felöl hoznak bús hahókat, Anró eaast-telnők takarják a Holdat Kit orosz házunknak Szurtos iblakára
ReászáJI a nedvet, ködös óazl pára S éjjel, ha az ágyak bömbölve ugatnak. Nehéz sóhajtások szállnak el nyugatnak.
Nyugatnak, a messze dunaparti tájnak. Honnan emlékeink kísérteni járnak; Reánk köszöntgetnek arcok, álmok, képek : Kanizsai óströl meséket mesélnek
Otthon a sélaktrt tele van avarral, Unt a Sugár-uton, bájos gyerek<arcca1 Gimnazista lányok síelnek órára 5 át-átlraciratcalnak a tulió járdára.
Kis kullptnfyödba Ismerősök jönnek, Kosaras asszonyok szépen beköszönnek ; Tábori-lapot vagy kézimunkál nézni. Benéz egykét percre a Btttera néni.
Este, ka, a téren kigyúlnak a lámpák, Kis zuaucciinkat diák-párok Járják; S mikor a cslHagok kinyúlnak az égen, Eati harangszókör Imádkozol értem.
Minálunk ilyenkor gépmadarak járnak, S a drtyeperpartf nagy orosz éjszakának, Embertlpró tűznek, jaj, nem örül senki. Kanizsára, haza, JÓ volna elmenni.
De ha kall, mi álljuk tovább fs a vártát, Hojjnk tovább Lenin vörös birodalmát, Keresztes csatákban legendák születnek, S őseinknek mján elmegyünk Keletnek.
Anyám I Azért este Imádkozzál ériem, S fia nézed a holdat hideg ösz-eatéken, Amikor az éjjel a halált siratja, Gondolj minden eate katona-f\'adra.
Anyám I ^-
A vörös cár nagy birodalmából, A Dnyeper partjáról ) Ezt üzenem Neked. ^ ,
Sxo/fár László karp. tíz.
Bövldjávlratok
MEONYILT Budapest™ a Női Nem zetvédolmt vezetAI tanfo\'yím, mrílyie az egész országból nyolcszázam jelent. kezlek, Százötvenéi becsatoltak közülük vizsgára s « most megindul! tan. folyamra Ötvenet vetlek fel.
ÉLETONKKEL és vérQnkwl állunk a kereszt és a korona szolgála-táttan, mondotta Mngasházy I-ászió veíérömngy « Nemzetvédelmi Keifezl
ssegc\'dl iiiuiepségén.
LOSONCZY István államtitkár ih*. remiben nagy lrt»zédcl mondott, mely ben kijelentette, hogy az ámhalmitzók. i.i kötiyflrlcifnűl lesujunwk,
Vasárnap délelőtt megalakult Nagykanizsán is a Közjóléti Szövetkezet
minél több Snilló kisegilaítencU megteremtése
Cél!
Vasárnap délelőtt 10 órakor a városháza tanácstermében értekezlet volt. ahol összejöttek mindazok, akiket az uj magyar rend nagy alkotása a Közjóléti Szövetkezet — érdekel és akiket a szervezőbizottság meghívott. [)r. Krátky István elnöklő polgármester mellett ott láttuk dr. Gaertner Antal városi
tiszti ügyészt, Mócsy Béla gazdasági iskolai igazgatót. Sziliért Gusztáv gazdasági felügyelőt, Filó Ferenc igazgatót, dr. Fülöp György ügyvédet, Perjés László városi főkertészt, stb.
Dr. Krátky István polgármester behatóan ismertette az ONCSA terveit, célkitűzéseit, a Közjóléti Szövetkezel munkaprogramját !
készpénz és anyaghitel nyújtása révén • megélhetésükbon veszélyeztetett flokgyormokca családok önálló gazdasági laténak megalapozása vagy kedvezőbb viszonyok közé telepítése
kifejti hogy a szövetkezet
és ezáltal a népesség szaporodásának előmozdítása, továbbá ilyen családok részére családi házak építésének vagy tatarozásának elősegítése. Munkaalkalmak biztosítása. Közös munkák megszervezése és igy gazdasági, erkölcsi és szellemi felemelés utján az életviszonyok javítása és a társadalmi kiegyenlítődés elősegítése. Termelő üzemek létesítése, jobb értékesítés eIŐr mozdítása, gyakorlati szakembereknek a szövetkezet üzemeiben vaió kiképzése.
A szövetkezet működését olyan személyekre ís kiterjesztheti, akik üzletrészt jegyezni nem tudnak és igy a szövetkezetnek nem tagjai.
Dr. Bán hídi ismertette ezután.az alapszabálytervezetet, a
mely ....
a nemzet erkölcsi és anyagi meg erősítését szolgálja. Nagykanizsa városa is bekapcsolódik i\\ magyar kormánynak eme nagy szabású és nagy horderejű akciójába, A város maga 300 üzletrészt jegyzett. Egy üzletrész 2 pengő. A város döntően folyik be az ügyekbe. Igazgatósági *e! nők a polgármesteri
Majd dr. Gaerlner Antal vá rosi tiszti ügyész az alapszabályok jogi részét ismertette.
Az értekezlet ezután kínion dotta a Közjóléti Szövetkezet megalakítását, amit az elnöklő polgármester határozattá emelt.
A mai nappal tehát megindul Nagykanizsán is a »minél több önálló egzisztencia akció hatalmas szociális munkája.
h
Nagy szélviharban, igazságos döntetlen
zmnte-Ztotna se 1:1 (1.1)
A sok szép őszi vasárnap délutánt viharos időszak váltotta fel. 1*>. a szélvihar telicsen tönkretette a játékot, pedig a ZMNTE most igazán jobb formában van, mint az elmúlt hetekben. Ezen a mérkőzésen nem sok hibát láttunk. A csapat minden tagja meglette kötelességét. Az első Félidőben kitűnően védekeztek a viharral szemben, de ugyanezt tette a Zsolna is, tehát az eredményt igazságosnak kell mondanunk.
Az első félidÖl>en a vendégek kellemetlenül leszorítják a ZMNTE csapatát. A védelem-jól működik, Istenes vezényletével. Mikor kiszab-aduinak a gyűrűből, Kiss II. tör ki szér pen és lő messziről, de eredménytelenül. A 15-ik percben Várady remekül viszi a labdát. Szabóhoz kerül, kinek keresztlabdájával a kitűnő formában játszó Farkas 1. ellenállhatatlanul tör kapura. A lövésejfjól sikerül közelről, de Kiss fi, két lépésre még megtoldja. 1:0. A zsolnai Kiss lövését remek vetődéssel fogjít Farkas II. I.obik győnyöríl labdáját Gtijcsi fejeli szépen hálóba. 1:1. \\ .
A második félidőben a ZMNTF ostromol, de a ZSSK kitűnően védekezik. A 2.r>-ik percben a zsolnai Kisst durva
játékért kiállítják. Majd a .Ti-ik percben Dómján büntetőt ítél a ZMNTE javára, amit Istenes nem tud értékesíteni. Valcz óriási gólhelvzetet ment Önzetlefr*be-vctésscl. Támad a ZMNTE, dc nem nagy sikerrel.
Farkas II. formája megnyugtató. Az Istenes—Kiss I. hátvédpár jól játszott. Istenes mellett Kiss is megnyugtatóan játszik. A fedezelsor ezúttal szerencsésebb összcállilásban szerepelt. Oserpes jó, a kis Czindrícs is megfelelt, Babos kielégílelt. A támadósorban (Wohlner, Szabó. Kiss II., Farkas I.,-Várady) a kis Wohlner tetszett, ezenkívül Farkas I. jó játéka, Kiss II. okos irányítása és kitörései, valamint Szabó lelkes játéka érdemel említési. Várady nagyot javult.
Bárdos a kapuban. Lövik a középfedezet helyén mutatott egész kiváló játékot, dc az öreg Krumjiach és Valcz is \'benne van* az 1 : l-es eredménv kialakulásában. Zeida és Takács szorgalmas. A támadósorban a két összekölő, TadieK és Gajcsi játéka tetszeti. Tarai adós maradt a lövésekkel. A két szélső gyenge.
Doniján né.ha egész érthetetlen módon mérlegelt. Ezl is ritkán IáUuk tőle. ——/i_a._
Hév* éa> sxfllettBttapoIrr*
alkalmi ajándéknak cserepes ás levágott virágokat, csokrokat
egi-sz éven át vtbet m régi
Pcierrnann kertészetben
Btnt*rj-«*tti V. is.i
Vereaéggel jött haza az NVtE Dombóvárról DVSE NVTE 4:2 (fi: 1)
Vezette: KőltaL A Vasút csa-patának sem sikerült a jó formában lévő dombóvári vasutas cgyfdlest legyőzni. Góllövők: Bánhelyi (3). Vincze, illetve Szűcs és Csáki."
CsSK H.-ZMNTE II. 5:1 (3M)
II. oszt. bajnoki. Vezelto; Czvctkó. A ZMNTE második csapüla még mindig nem teljesen összeforrott. Győzelmet Ugyan nem vártunk a csapat-tói, de\'szerényebb vereséggel is jöhettek volna haza Csáktor. nyáról. _
Levente bajnokságért
Kereskedelmi I.cv.—Ipariskolai I.cv. B, 8:1 (5:0).(Vezette: Lieb. A »Kerfc okos. lapos játékkal megérdemelten győzött még ilven nagy gólaránvban ís. Góllövők : Zalán (3), Kovács I., Fischer. Kovács II.. Tőppfel, Péter, illetve Molnár.
Kovács I., Tura, Juhász és Fischer játéka kiemelhető.
NVTE A-Ipariskola A 7:0 (1 :0). Vezette : Izsák. AzNVTR főlényes győzelme megérdemelt. Góllövők : Kelemen (4), Placs-kó. Takács, Tihanyi (Öngól).
Eredmények
WMPG - Ferencváros 3(2
(2 : 0)
Szegeti—Újpest 2:2 (1 :01 DiMAVAG SalBTC. 1:2
(2:1)
Nagyvárad — SZVS15 7:0 (3 • 0)
Szolnok-^Gomma 4:0 (1:01 I.ampart-MAVAG 1 :D (1 :0) Elektromos ,— Újvidék í: 2 (3:0) . ,; „¦¦."¦ •
Kispest — Kolozsvár 2 :1 (2:1) 1 .
SVSE-DVAC 4:3 (2:0) KTSE-KRAG 4:1 (2:0) NSE-Csáktornya 1 :0 (0 :0) Hangya-PVSK 2 :"0 (2:0) KSE-TSE 5:3 (2:1) SBTC-PBTC.3:2 (3:0) BZTE—BTK 4 :1 .(3:0) PEAC-CFC 6:0 (3:0) MSE-- DPAC 3: 2 (2:1).
Magyarország-Németország
11:8 (8:4)
A német kézilabdaválogalolt pcsli vendégszereplése nagy érdeklődést keltett.
Asgol .h.mpkn ét tiémet Burmel.tef
ölöktől Mármazó, nagyhoramti
ANGORANYULAK
ivarérelt emsék és bakok, valamint süldők mlntatenvéssetvmban n\'ö\'"v""1," botzerexhetflk. Fonást, fonal kikészítést tökéletesen tanítok. Kártolást vállalok Blooh IsttáaZalaegerszeg, Rákéctt-u. H.
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
1041. október 13.
ESERNYŐT
LACKENBACHEft-nál
««gfan I
Horthy HlkloB-at.
_ (UJmlsc)
f,elcnc"»ér Pál premontrei kamunk a kíizlln\'l.v p\'ébániatempplomban mutálta b« elsfi szent misé jétt. Az ujmísés papnak szónoka Palaky Benurdin préposti titkár, prefektus, u kézvezCLője pedig dr. üetvay Mihály perjel volt,
— (Tovább javul Czaplk pQipok egjsztágl állapota)
Czapík Gyu\'.« veszprémi megyés-püspököt, mint ismeretes, legutóbb Butosgercncaétlenség éne a főpásztor egészségi állapota, környezel éböi nyert értesülés szerint .kie\'égilö és tejein megfelel !,z orvosok Várakozásának.
_ (Athelyezéa)
A közoktatásügyi m\'nisztcr Kisfaludy 7mjm állami tanítónőt — Kisfaludy Júrzscí kanizsai postafőttők leányát — Slriilóváj-rrtl relsőpálfárn. helyezte át.
_ (Kiskanizsai beszámolónkat)
a mai lieiyszüke miatt holnapi számunkban közöljük.
— (Motoros komphajó-Járat Révfülöp és Balatontwglár között)
A révfülöpi QdttlLhely] bizottság kérelemmel fordult- a kerudkeJe\'ieknf-Wgf} miniszterhez, hogy Révfülöp és Itu;aionbog:ár közöli áluindó motoros komphajó-járat létesíttessék. A kérelemhez 14 tapolcai és balatonfüredi járásbeli* község is csatlukozott. lltoté-fcet helyen ugy nyilatkoztak, hogy « konipjámt m«gS«losilásn időszerűvé vált, mert jelenleg csak Tihany—Szán-tók kőzött von. a Bnlutonm komphujó-jírat, OzonbAn ez nem alkalmas ni-flrobfa autóbuszok szállítására. Egyébként is kívánatos volna, liogy az évszázadokon át használt és tgen aIkaJ4 mas révfülöpi átkc\'.ési hely is bekapcsolódjék n Halaionon átmenő autóéi koosiforgalomba.
- (A MÓVE elnöksége)\'
felken a vároa közönségéi, hogy a ík-\'M airok kivilágításaim etánt adomár ayokat Slampf Zsigmond fóuti úaat*-Hbsn aaveakédjeoek leadni.
- (Zalai kis hírek)
A vallás- és közoktatásügyi minisz-t*r Oltány Lajos tanítót a tapolcai polgári iskolánál alkolmoxtu. — Acs Imre u. osztályú vigyázót a tft oegex-srtgi pénzügyőrségtől pacsái« helyez., ték. — A\'pénzügyminiszter n tapolcai OTBA ellen Őrző-orvosi locniőkkei ideg lenesen dr. Fábxy László Alajos orvost Mzla meg. i
~~ (A Balatonpart legszebb részén épdl fel a révfülöpi katolikus templom)
Dr, Moss József pápai prelátus, kanonok, országgyűlést képvtve.ri, mint püspök] biztos, oz építendő révfülöpi katolikus tempóm helyének kiválasz, tiiira kiszállt Hévfülöpre Ji*.\'elitesének •neghallgalása után dr. Czapik Gyula veszprémi ppüapök ugy döntőit, hogy ü \'empIom a Balatonból M töltött] j*ieslári terület legszebb részén épüljön, i-z a icrütcl 5000 négyszögöl Itt-krjedésben a tó portján terül el » ¦*on a révfülöpi fürdöegyesülel ös üdülőhely] bizottság közparkol létesít. A tcmplom elheJyezéae nehát páratla-""l szép lesz a Balaton mellett. A
Crkositás mindenben a lemplobvtioJi *>dik.
Uüms orgyilkosok
(A m kir, honvéd rndi-tudósitó s«ác3d közlése}
A ling festői saépségü völgyében, ahol a petschanu régi gróf Potodzki-koslély szé>s lépcsői le vezet ivek u folyó halkan síelő vizéhez, u lejtős part-oldalában magyar kúton tslr-domboip-dik. A faragott InkCroszton lionvéd sí-sakol simogat a bágyadt őszi napsugár, a halmot tarka virágszönycg takarja és kétoldalt, két hófehér már. vány vázából sötétzöld pálmaágak jolnok védőén reá. Köröskörül néma, templomi csend csak a Bug vize o>o-bog csendcsen.
Megliatva olvassuk a kérésziről a Bug partján őrök pihenőre tért höfc bajtársunk nevét •
Rack Ferenc Őrvezető.
t\'-gyik gépkocsizó dandárunk törzsében szolga.t Ruek Ferend.
Amikor a gépkocsizd dandár elfog, lalta i>eischarát, és a Bug portját, a daadártórza « szovjet, kultúrházai züllesztett Polocki-kastéiy parkjában épüli vörós.szanatórium üres épületéi, ben helyezkedett e\'. ismerve
az orvtámadásokat kedvelő szovjet harcmodort, amely a veszteti csata után is rejteti nknákkni, orgyilkos módon igy«kszik| folytatni a pusztítást, gondoson átkutatták az épület minden zegét.Zugát. Szokás szerint szél volt rombolva, zúzva minden, de seuáuii gyanúsai nem találtak. A parancsnokság az egész törzsével bo is költözött és innen folyt tovább a linrc irányítása,
Közben igyekeztek nx épületei is ugy, nlíogy rendbehozni. A bolsí sn»-natorium fel vo\'l sz-reive vízvezeték, kel is, de eunCk szivattyúját
a meneküléskor szintén szétrombolták. Az olLtartózkodás linnnadik nap;ám a honvédek ezt is helyrehozlak. ¦viigtiák az elrontott szivattyút és et-kczdtwtiék felnyomni aiyiuei a nadlá. son lévő Uu-láybíi.
Alig szivattyúzták húsz pero? ft vizel, amikor
hirtelen tövis dördült el.
A lövés a háztelő irányából Itallal, szőtt, ahol n légi tlgyeiö kis deszka, emelvénye állott. A ngyc^iemclvény üies voll
De n következő \'másaidpercekben már látták oz őrszemül, aki véres zubbonyában lassan kuszotl \'.efelé n* cteiz. bf knpaszlcodvfl.
— Mi történt?\' faggatlak, amikor leért.
Nem tudott mást inbndmii, mint ftzt, liogy
rálőttek a padlásból
pc] kell menni nzonna\' » padUsns ! A padlásnyilás, amit nyitva liagy-lak, amikor a figyelő őrszem rclműnl,
most — osukva vol*. Va\'ati van li.it oda fent. L (
A szük pajláslépcsön fcliuászui, fel. nyomni u nyílás ajtaját és bcluttolni a padlásra ugyancsak
veszedelmes feladat volt.
De egyénen szó parancs várása nélkül egyszerre löbb«a is ugrollak a létrá-Imx. llolényi Zoltán fül»dn»gy 6s Huek Ferenc őrveze\'.ő kuszlak fel e\'aa-nak. Nem tórődttu a v«;zéllyel, a láthatatlan ismeretlen el^nséggei, csak arra gondollak :
veszélyben a parancsnoksági Felnyomták a padlásajtót. Még egy ugrás étf fent lesznek. Kbbeu a piliy. natbau él«s oauttaná&sal
három kézigránát vágódott közéjük.
Mind n kelten véreién zuhantuk vissza.
A ]>adlásajtó újból lecsapódott.
A kővetkező percben már mások kúsztak fel a létrán. De a pudlAsrói uiubb kézigránát és sortűz fogadta Őket. Most már ők is bi tudták dobni kézigránátjaikat, de a n-jlélyeí e kmség védett, biztos fedezékből tüzelt.
Alig tízperces luu-d után négy sebesültünket kötözték az egyik fóldWntl
teremben,
Kz u helyzet ige.i előnyős volt nss ellenségre néz,\\o így nem ieiieieti ár. Inlmailunná lenni őket. Bxért rövid harci szünet után — amelyet több sortűz zu\\«rt meg a padlásról —
gépágyukat húztak elő és elkezdték lőni a háztetőt.
Rendszeresen, alaposan. Szinte méter, röl méterré átlyuggatták
Negyedóra múlva, amikor ujabb járőr kúszott fel a létrán, a padláson már liulá\'os csend volt.
A földön három ingujjos térfi véres liolllcslc feküdt. Melóit ük puskák, revolverek, kézigránátok és egy Ita\'-oui töltény. A he\'.yszita11kutatás bamaroaan megábapholla, int történt,
A\' visszavonuló szovjet u%aputok u szititatórium-épüL^t elrontott vizvezető. kének inrlályábau
három kommunistát rejlettek el
fegyverrel bőségesen jelszerelve. Rábaijukat .sapkájukul elvitték és így nem teltételt kideríteni, vájjon katonák, vngy polgári partizánok vollak-o. Titkos megbízatásukat azonban nem ludlák végre luijtflni, mert .A* o.hagyott épületbe magasabb parancsnokság kői. tözött, almi éjjol-naj>pal mozgás volt és nem leltelctl észrevétlenül kisurranni. A harmadik napon azután Ömleni kezdett a viz tartályrejtekükbe és lia nem akarlak megfulladni, kénytelenek voltak Tényea nappal megkísérelni » kitörési.
a hősieikü aebesúlbak közül Ruok Ferenc félóra\' mutva hősi halált lialt. A lübbfeket korházba vitték. ¦
EZ a Bug parti virágos lionvédsir
tőrlénete,
— (Rekorderedmény egy rév-íiilílpi szölóbirtokon)
A korai szőlőfajták szüretelése Hév-rúlópvilékén m-\'gVczdődötl Ságliváry Béla szőlőbirtokos, aki u ba\'aionfüredi kiállításon klvállóan kezelt MőSőjéért
ananyénnet nyert, 400 négyszögőlles ezerjó szőlő-parcellájáról 1825 Uter 18 tokos mustot szűrt Kitűnő eredmény,
- (A balti államokban Ismét vannak katolikus Istentiszteletek)
Az olasz sajtó hirt «d a bolsevista iga a\'.ól íe\'szabaditott ba\'ti álftmijk birodalmi megljízottja és a kaunasi hercegérsek ,s-alamint a többi egyház, fejciieem megbeizélésőről. A birodnhui megbizott ki jelei let le, Iwgy a ba\'.ti államokban B katolikus egyház újjáépítéséi a legnagyobb érdeklődéssel kíséri és minden erejévé; támogatja A jelenlés további része beszámol ár-ró|, liogy ezen országok e! nem puszi. tilo.lt lemp\'.omaiban bvár meg is kez;. dödlek a katolikus istentiszlejeVk.
Síremlékeket,
Mm iraiiieiail. Hil talüiiSfil
BzitkozsrUen te legolosöbbao
K0VÁ08 JÓZSEF
kőfaragémeatemél, Klrály-utoa sl
Rí.«y 6lromWk-Mhl4r. Tolotun ÖIÖ.
— Heij*]«nt U Orizágia SsocUlU FelfigyBlísin
. folyóimIának, a -Nép. és Oa\'ád-véde;emi-,eki második szájain. Am uj szám a társadalom szoidáiis rnunkú-j jának szenteli értekezéseit.
— Steaiáelók luiunilu
a Film—Színház—Iroda\'om o heli száma. Egyed Zolién, Htmyady Sán-dor, Dókay János, Iiabay József, Megye iy Jüa, IX-ák Zoltán, Edelsheim tiyulny 1-lla, gróf Batthyány Gvula, Horvátit Béla imsai, Németh Antul jiyiiatkozaía, Muráll Lili lewle, pipi ujabb kalandjai, bőméről mozikrlU-kák, mi^ dJtvalrovnt, Tarka-ohrka, óriási keresztrejtvény, filipképek Ar* csak 40 fillér.
FELLOBBANT Alaszka szi-
f;etén a vizirepüb\'Sgéptámaszpont tíszerraktára. A lámaszj^>ont Barronov szigetén van, egyikén azok közül az ót sziget közül, amelyet legutóbb 25 millió dollárért vett Amerika ¦ Alaszkán. A robbanásnak ó haloltja és 12 sebesültje van.
DARLAN tengernagy ismét Parisba utazott. A hét végéiig folytat t & rgy áfásokat a i lémet lialöságokkal.
Ez a tfzovlet tankcMpda Mm tudta a német tlűnyotnulatt Wlmtózlalul. (Foto HUV.)
NAM 4
d.lU
átfikaaaW\'O
(WriytsM I ü* 1. -í-Mköíl
gesei kezébe óriási hadinak -mony korült, melyet azonnal, használni is lehet. A^ felbecsül-hetetlen értékű zsákmánnyal a hadianyaggyártást táplálni le* het.
2. A mezőgazdasági és ásványi kincsekben gazdag szovjet területek gyors megszervezése folyik, s rövidesen a legkiválóbb önellátási területet nyerik, melyet közömbösen hagy az angol ostrom jíár.
3.\' A\' Fekete-tenger vidékének elfoglalása hamarosan érezteti hatását.
¦í. A szovjcíkolossziis levenóao után megnyílnak a Kelet felé vezető utak, ahol Anglia legérzékenyebb pontjai vannak.
5. Németország már nem tarthat sehonnan sem oldaltáma-rfástól és igy az összes hadi\'gé-pezétének súlyát a brit szigetek 6s hajózást vonalak? ellen vetheti.
Mario ApelUus a Popolo di Italiában azt irja, hogy döntő szakaszhoz értek a keleti front hadművelet^ s a szovjetunió végleges kiküszöbölése folyamatban van. Németország feltétlenül rákényszeríti akaratát Sztafinra. Vagy feladja a szovjet a harcot, vagy teljesen megsemmisítik. Leszögezi az olasz publicista, hogy Anglia elárulta a szovjetet, akár többi szövetségesét. Az áldozatok változnak, Anglia azonban ugyanaz marad. A jövőben Anglia és a Fehér Ház egyedül lesznek és Németország biztosan halad a végső győzelem felé.
¦aazkvai „török nyomor 6« átok annak, aki m aiow-Jotet oaarbenhagyja"
Berlin, október 13 A Völkischer üeobachter a keleten elért német sikerekről írva rámutat arra, hogy a német győzelmek már előre vetik sötét árnyékukat. Most már hiába igyekszik a propaganda szépíteni a dolgot, Churchillroa tiltakozások özöno zúdul. Legújabban az angol propagandái már azt találta kí, hogy Timo-senko uj tartalékcsapatokat vet harcba. Ezzel azt akarja a propaganda jelezni, hogy a nemet gyűrűn kivül is vannak még felhasználható nagyobb egységek. Ezzel szemben az igazság az, — állapítja meg a német lap — hogy mint a toglyok számából máris megáll apitható, Timosenko utánpótlási serege is a német gyűrűbe került.
Az angol propaganda hírein kivül • való helyzetet a moszkvai vészkiáltások tárják (61. A szovjet sajté már azt kja, hogy >örök átok és íiyömor legyen amiak a oomztotnek a sorsa, tftneiy elhagyja rnost őrhelyét és cserbenhagyja a szovjetet.*
Irakból is kivonták a szovjet serefíeket
A nagy veszélyre mutatnak azok & llirek is, amelyek speriut a szovjet csapatokat kivonták Irakból és u. Kaukázusba vitték: A, kivont szovjet csapatok helyére uj aangol géppasilett csapölokat rendeltek Pa esztiilábol.
London, október ?3 Az angol kommunista párt kiáltványt lelt közzé, amelyben, lüBogpa-lyoiza, hogy az angol nép becsülete forog. raoJt kockán. A legszörnyűbb megtorlásban lesz része Angliának, ha most cserbenhagyja szövetségesét. A konuminista párt ugy véli, hogy most itt az Idö » második arcvonal megteremtésére. „ .
Német gyalogság barátkozása aa Ukrán lakossággal. (Foto RDV.)
foto kic/o/gozos Gépek f/fmefc
Csillárok,
falikarok,
mxmxxm.-mim\'nmimwmtmmitiwriwi«
éljeliszehréng-lúmpáh
egyszerű és díszes kivitelben kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜ LG Y I-nél
Sugár-ut 2. \'*>
APRÖWWItTÉSER
]ű „s-h M filtóí, MlMtea fa-rabbi n« 4 -¦¦¦!:.
BajaránAt keresek aionnstrt. Jcltnt-keiét délután 3 éra uurn Hoilhy Mikiéi-, 17- sz. 3171
•Btfjflrenef, Jót, azonnal ¦ felveszti. ~ Sűiiet Oynta vas> és iísttkköeikedö.^
TaatataesMl** ŐOO.OCO tégla vetésére (elvétetik. CImi\', pacaal Első TégUíyár, Pacaa. 3136
Keidé ej*»lrénftt aionnsl alkalmaiol Rosgonyi-u. 8, 1« eaelet. S2M
ADÁS-VÉTEL
Vajasak hiiznilt nAI vairőgcpef^liá. répet, ptlzmás liteiö«eL Hunli Ufvii, ChiUit-u. 70. » 3223
HEIadŐ egy kifogástalan sltipotbsn levő lcketeíéilltállk<itt«t Kinizsin. 77. 32*3
BÚTOROZOTT SZOBA J
Nagyon elegén* bútorozott noba a vi. fos kői pontjában kíméé aionnatia. Cin a kiadóban. 3237
HÁZ ÉS INGATLAN
Uj családi ház és bJtbily eJasU. Cin ¦ WwJóbsn. 3232
etvafolágus — frássxakériÖ minden-rőt infonnél, csak rövid Ideig. Eötvös-ttf 28, 3232
az újsághirdetés!
Egész nap, jó időben, rosszban, belterületen és a perifériákon, városban és falvakban uton van az újsághirdetés és dolgozik szüntelen a hirdető Üzletéért!
\' zului közlök 1
l\'OLIVIlíftl NAPILAP.
KladJ»: „R»H«»if"»«lB-T. mjykuUM". Felsloa kliitln: Zilál Karely. Nyomatott: ¦ „Kliluduigr It. T. Na(yk»«IH»"
ayoatoajilua litgyki)U»°. (Nyomiíert\'lelílt Zalai KtrtW
„St": +«frly«"" 235. tum.
NigykanllM, |94|. október 14. kedd
12 «H*r
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség é* kladóhlvatali F6ut 6. szám. B*©r ke«tő*égi éa kiadóhivatalt teleton 78 ix Megjelenik: minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
ElóÜzetéel fka: egy hónapra 2 uoncő &0 ttUéa.
negyedévre 7 peagá M\'tlllőr. Egyen sr.am: hétköznap I2 ntLveaátnbaton 10 tili.
& keleti hadjárat eldőli
Boriin, október II Dl*. Dietrich birodalmi sajtó* N\'inök 0 nemzetközi sajtó képviselői előtt tett határozott kijelentéseivel oly módon vázolta h keleti hadjárat jelenlegi állásút, amely nz egész világon óriási feltűnést keltett. Első alkalommal történt meg, hogy a sajtófőnök, aki Hitler legközelebbi munkatársainak egyike, a vezéri főhadiszállásról Berlinbe utazott, hogy a nemzetközi sajtónak felvilágosítást adjon a katonai helyzetről. Kzen eljárás jelentőségét csak aláhúzza és emeli az a körülmény, hogy az eddig szokásos közleményeken tulmenőlcg a keleti hadjárat fejlődését alapvelő módon \'világította meg és azon megállapításban érte el tetőpontját, hogy keleten már megtörtént a döntés. A győzelem.
A keleti hadszíntér katonai eseményeinek döntő szakasza az okt. 2-án megkezdett német offenzívával indult meg, mint a birodalmi sajtófőnök megállapításaiból világosan kitűnik; A hadjárat uj, döntő fázisát a német hadvezetőség már hetekkel ezelőtt pontosan előkészítette. Az első felhívást, amelyet Hitler Adolf a keleti hadseregJicz intézett és az uj nagy: támad&t bejelentette, okt. 2-án éjjel hozták a fámadó csapatok tudomására. A felhívás világosan mu-tatja a közvetlen megkezdés előtt álló migy offenzíva óriási hordereje! ds biztos győzelmet hozó karakterét. A közben elért katonni sikerek oly módon igazolták a Fnhrer szavait,. a mely — különösen az idő rövidségét tekintetbe véve —még á német várakozásokat is félülmulta/ Szeptember 2-án a Waldai;magaslatoktól a front legdélibb szakáig általános támadás indult, amely a jelenlegi nagy vállalkozás lehetőségét ki-kristályositotta. Ma pedig a Wjasma és Brijans melletti harapófogók, valamint a front ¦ azovi-tengeri és más szakaszán történt előnyomulás mindennél világosabban beszélnek. . Vég/égés vereség. Azon ..német megállapítás, hogy a keleti hadjárat már eldőlt természetszerűleg azon kérdés iránt keltett érdeklődést, hogy a több helyen megtört és széjjelszőrt, helyenként körülzárt és mindenütt súlyos vereségeket szenvedett visszavonuló szovjetseregnek sikerül-e inég-egyszor tnlpraállnia. Dr. Diet-11 neh ezzel kapcsolatban leszögezi, hogy .katonai dilettantizmust árul cL-aki.még csak mérlegeli is ennek lehetőségét. A vörös hadsereg .óriási ember-
A szovjet Moszkva eleste után a Volgánál akar uj védelmi vonalat kiépíteni
Berlin szerint a vörösük katonai ereje végleg megtört — Kétségbeesés Londonban — Amerika még a szovjet megsegítésén fáradozik — Mtm&kvábóS elszállították a gyermekeket, asszonyokat és Lenin holttestét
Knox beismeri, hogy Amerika a háború kltflróse óta sohasem volt .sem leges
A véderő Főparancsnokság legújabb jelenlése szerint a Vjazmánái hezárt erők mégsem mi sitésc befejezés előtt áll. Az ellenség1 Szentpétervár előtt kitörést kísérelt meg, amelyet igen snlyos veszíeseget okozva vertek vissza a németek.
A német légierő sikerrel bombázta Moszkva hadifontos-sStfu berendezéseit, az arcvonal déli részén pedig fontos szovjet repülőterek ellen intézett hatásos támadásokat. Az eddigi jelentések szerint 15 szovjet repülőgépet a földön megsemmK siteUek é-s sok.,találatot értek jet\' szállásokban és csarnokokban.
a br/anszkl katlanban erős «a-patgyülekezéseket sikeresen le-kürtöllek. -
Számos vasutvonalat tettejkf használhatatlanná és 5 vonatot megsemmisít ettek.
A Magyar Távirati Iroda a következőket jelenti a keleti frontról.:
Az ukrajnai bekerítő csata befejezésével a szövetséges erők egy része még a gyűrű volt területének megtiszUtasával foglalkozik., inig a zömök hozzáfogtak uj hadműveleteik végrehajtásához, Bár az időjárás helyenként megnehezíti a csapatok mozgását, a hadműveletek tervszerű pontossággal \'haladnak és a narccsoportok mindenütt elérik napi céljaikat.
A Donec-védÖvonal legfontosabb
sarkpont fainak szétzúzása folyamatban van.
A magyar csapatok körzetében nem történt jelentcnivaló esemény.
Változatlanul és sikeresen fo-
lyik tovább a harc Angliaiéi len
18. "S ¦ \' > \'[ , •
Eredményesen támadták a német repülők Manchester ipari közporttot, vatattttát Hall "kikötő-\'¦ várost. \' ¦ Azonkívül Kelet- és Délkeletanglia repülőtereit és. kikötö-berendezésett bombázták hatásosan. Afrikában a német-olasz repülök Tobruk városát
és kikötőjét, valamint Marsa Matruh vasúti berendezéseit és repülőtereit támadták".
A finn hadmüveletek is sikercsen folynak. Keletkarélia fővárosának felszabadulásátmost ünnepelték meg a finnek nagy katonai díszszemléivel. Ez volt az első ünnepség, amely az anyaországhoz visszacsatolt ke-lelkarélíai területen lezajlott.
Berlin: „A szovjet katonai ereje végleg megtört"
, Berlin, október 14
A keleti háború legújabb fejleményeivel még1 mindig behatóan foglalkoznak a lapok. A berlini sajtó kiemeli, hogy a mostani megsemmisítő hadműveletek a szovjet végleges leverésére döntő hatásúak. A Völkischer Beobachter hangsúlyoz za, hogy a brjanszki és vjazíhai kettős csatában eddig több, mint 350.000 foglyot számoltak ösz-sze, mint ezt a nagy sikert tegnap a Zalai Közlöny elsőnek jelentette. A Deutsehe Allgemeine Zeitung? azt a következtetést vonja le, hogy a szovjet katonai opeje végleg megtört s a katonai döntés a keleti arcvonalon immár megtörtént. Ameri-
Amerlka mindent megtesz; hogy a szovjet ellenállóerejét fokozza...
ka és Anglia segítsége már elkésett és kilátástalan. Semmiféle tehermentesítő hadművelet nem segíthet már a szovjeten.
London: , A helyzet egészen roazzT
London, október II Az nhgol lapok is elismerik már, hogy a szovjet helyzete kilátástalan. Egyöntetűen hangoz-talják, hogy sürgős tennivalóra lenne szükség, de kiérzödik az angoi közvélemény megállapítása : a szovjet helyzete any-nyira kétségbeejtő, hogy sem Anglia sem Amerika nem változtathat. A Sunady Times ezt irja. »A helyzet rosszy egészen rossz U
Amerikában is válságosnak Ítélik meg a szovjet helyzetét. Különösen a szovjet főváros kiürítése keltett nagy izgalmat.
Egyébként Roosevelt a tegnapi sajtóértekezleten bejelentette, hogy nagy szállítmányokat indítanak útnak a Szovjetunióba. Mindazt a hadianyagot el-
juttatjuk a szovjetnek, mondta az amerikai ^elnök, amit a in o s z kvai h árma sértekezl et cn megígértünk. Főleg\' harckocs". "kát és repülőgépeket.1 Mindent megteszünk, jelentette ki Roosevelt, hogy megerősítsük a szovjetben aZí ellenállást Roosevelt <Folyíat&e az 5. oldalon)
és hadianyagvesztesége, számos hadseregének, hadosztályának szétverése, körülzárása és megsemmisítése német felfogás szerint a éizovjctfront szervezetét, valamint ember- és hadianyag-tartalékát oly mértékben kimerítette, hogy erről a részrőlkeleten ;i végleges döntésben semmiféle változás be- nem állhat. Német megítélés szerint a szovjet katonai vezetőség teljes csődje.szintén egyik, momentum, amely a bolsevista
hadsereg és ellen ál 16c relének helyreállítását lehetetlenné teszi. Budjcnny tábornok már saját tehetetlenségének áldozata, amint dr.\'i Dietrich megállapításából kitűnik, mert senki sem tudja a- vörös >táborttok tartózkodási \'helyé*,*5 az- azonban világosan látszikt hogy már nem ioparaficsnoka a reábízott hadtesteknek.
A biztosított Kontinens.
\\ most bekövetkezett keleti
fejlődés asT általános háborús helyzetre annyman nagy jelentőségű, mert megszüntette a kétfrontu háborút és a kontinensen ártalmatlanná tette Anglia utolsó szövetségesét is) A szovjet katonai vezetősége akaratlanul is megkönnyítette a német hadvezetőség ezen,céljának elérését, amennyiben már kezdettől fogva felvette a harcol és a nagy orosz tér nyújtotta lehetőségeket kihasználatlanul ejtette ki kezéből, nüiáltal a
ikiikt KÖZLŐN.*
1941. oUöber 14
BÚTORT U
wakllzleHwu
Gábor műasztato&nád
»etfyon vagy reodHteau RftifkuafaLu, VárM>á» pabta.
szovjelhadsereg ellen megsemmisítő csaták egész sorát tette lehetővé. Ezzel kapcsolatban említést érdemel a birodalmi sajtófőnök azon megállapítása, hogy a német hadsereg a \'keleti fronton felsorakozott ellenséges erőkkel szemben csapatainak csak egy részét vetette harcba, ugy hogy a Birodalom szárazföldi pozíciója ellen irányuló minden elképzelhető angol kísérlettel szemben megfelelő erők állottak volna rendelkezésére. A birodalmi sajtófőnök ezen utolsó kitérése annyiban jelentőségteljes, hogy ismét Angija felé irányítja az érdeklődést és emlékezetbe idézi azon néniét thézist, hogy a keleti hadjárat, mindeneseire jelentős és eredményes, de mégis csak kiegészítő része az Anglia elleni bábomnak.
Allaadé mtMmtmok hélk5aa*pekon Buda pesi I. nBiotáu
6,40 EbrewtŐ, toma. — 7.00 Hirek, közlemények, étrend, liangUrnezek. — 10.00 Hirek. — 11.10 Nemzetközi vU-jei*-ö«olgálut. i» 12.00 Déli lauaof-aaó. — 12.40 Hírek. - 13.20 Idöjelee», iüüjárái- ét tízállás jelenté*. — 14.10 Hirtk. — 14.45 A rádióniüxír itmerW-té»e. — 15.00 Ar folyam hirek, pa*d árak, éie:mls*eri.r*k. - lft.4S IdÖJ«l*e», időjárás jelentés, hirek. - 17.00 llirek szlovák í-s ruszin nyelven. — 19.00 Hirek uuigyar, német és román nyel-ven. — 2O.00 Hirek (Budaptit II.) — 21.40 Hirek, idöjarásjeleiitós. ~ 2300 Hirek német, olasz, *ngnl és fr*nnka nyelven. .— 24.00 Hirek. OVDA^EHT U
17.16 Előadás. — 17.35 Tancieme-¦ek. — 18.30 Szalonötős. — 19.20 Jleugfelvélel. - 21 Zsiga J«nö cigányzenekara. — \'??.10 M*fiyar női kamarazenekar liaugversenye. — 23.25 Hang. lemessk.
Szerda
BUDAPEST I.
10.20 Fetolvasáa. — IO.45 Felolvasás.
— 12.10 Hanglemezek. - 13.30 Szórakoztató zene — 15.20 A. m\'. kir. honvéd gépkocsÍ!>z«rtár Árpád fejedelem lövészegycsülcl zenekara. — 16.15 Előadás. - !
17.15 Kiss \'Ferenc szalonzenekara.
— 17 35 Előadás. — 18 Dr- Balázs üyiUB zongorázik. — 18.20 Honvéd-műsor. — 19.20 iltúdiozeiwkar. — 2215 Battola Ede tánczenekara. — 23.35 Csorba Dezső oganyzenekara.
BUDAPEST IL
a rendkívüli események miatt mű-sort egyelőre nem «d.
A szokásos Levente tyát* így ezentúl Budapest I. musoréP Baotnbaton kt iél 12 órakor kasa. . .
Fájdalmas szckelésbcn szeave-dők, akiknek a végb.l megbeíege-aeaei — mint aranyerea csomók, berepedéseit, viszfcetegfég stb. — teszik az életet nehézzé, a természetes .Ferenc József keserűvíz rend-szeies használna által csakhamar enyhülést talilhainak. Kérdene meg Qrvosátl
i főispán fontos nyilatkozata a közellátás biztosításáról
Zala vármegye közigazgatási bizottságának mostani ütésén vitéz gróf Teleki Béla kormánybiztos-főispán a zulaí közellátásról nyilatkozott. Hangsúlyozta, hogy az október 1-től egységesen bevezetett liszt jegyrendszer megnyugtató hatást váltóit ki és meggátolja a halmozás!. A lakosság ellátása biztosítva van, mindenki teljes nyugalommal nézhet a téli hónapok elé. A takarmányellá-tá.s azonban nehéz, mondotta a főispán, az árpakészlet ugyan is kevés, csak a kukorica bc-érésétől lehet javulást várni. A főispán egyébként előterjesztést tett a közellátási miniszternek, hogy a Vas megyében feleslegben lévő 10 vagon árpát Zala megyének adják át, Nagy gon-
dol okoz a lakosság zsírral való ellátása is, Épp ezért előterjesztési teli ai főispán a közellátási miniszternek, hogy a sertésvásárlásra jogosult szervek bizonyos százalékot legyenek kötelesek leadni a vármegye zsíréiba tusának biztosítására.
Mnlalinszky Keretié bizottsági lag indítványozta, hogy a vármegye tegyen ujabb lépésekéi a Celldömölk — Zalaegerszeg csáktornyai vonalnak a harmad rendüsogböl való kiemelésére. A főispán örömmel tette magáévá a felszólalási és kijelentette, eddig is mindent megteli az elsŐrangusitás érdekében. Indítványára feliratot szerkeszt a vármegye a kereskedelmi miniszterhez az elsŐrangusitás meg valósítására.
Jelentkezzünk vértadóknak !
Lelohadt a hölgyek lelkesedése, leventeifjaktól veszik a vért
Rámutattunk a vértadás fontosságáéra és jeleztük, hogy Nagykanizsán is megindult a vértadás mozgalma. Kezdetben elég élénk volt az érdeklődés, különösen a hölgyek részéről, akik elmentek a hatósági orvoshoz és felajánlották vérüket beteg ember test véreik megmentésére. Egy idő óta azonban azt kell tapasztalni, hogy a nagy lelkesedés és áldozatkészség ezen a téren lelohadt, alig jelentkezik elvétve valaki a Hölgyek részéről. Pedig nemcsak az cmbertcstvéreknek, hanem a nemzetnek lesz szolgálatot, aki vérét adja. Ugy, hogy a hatósági orvos, dr. BUtcru Béla elhatározta, hogy most máshonnan szerzi be a vért, Ugyanis most folyik a kötelező levente (egészségügyi) vizsgálat és ez-
zel kapcsolatban a hatósági orvos mindjárt vércsoportba osztja a fiatal magyarokat. Akik alkalmasak lesznek a vértadásra, ezektől történik majd afvér-vélel. Persze a 15—-19 évesekről van szó, akik az orvosi tudomány feltételeinek mindenképpen megfelelnek.
Hazafias cselekedet a vértadás, különösen most, amikor houvédeink a harctéren küzdenek, hogy nekünk biztosítsák a függetlenséget, az országhatárokat, a békés élet zavartalanságát és mi kétszeresen le vagyunk kötelezve küzdő, harcoló, nős fiainknak a fronton.
Aki vértadásra akar jelentkezni, mindennap !) és 10 óra közölt a városi orvosi hivatalban dr. Bittera Zoltánnál szíveskedjék jelentkezni.
Fadöntés közben a zuhanó fa ráesett a munkásra.
akit életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba
Súlyos szerencsétlenség történt az alsócrdőben. Az erdőben most nagy erdöirtásí munka folyik, amelynél kirendeli internáltak is dolgoznak, \' igy többek között Bukovics Dávid ljubinaí születésű, 32 éves lakos, aki rendőri őrizet alá került. Éppen több fa került döntés alá, ahol Bukovics is dolgozott. Bukovics figyelmét kikerülte az
egyik zuhanó fa és igy történi, hogy a hatalmas fa teljes súlyával reázuhant. A szerencsétlen ember véresen terült el. Társai hozzásiettek és bekötözték, majd kihívták hozzá a mentőket, akik a szokásos elsősegély nyújtása után beszállították a kórház sebészeti osztályára, a hol nyomban műtét alá vették. Bukovics állapota komoly,
Marosi Mozgó. bw* Kedden és szerdán
Az Idei évad elismerten legjobb vígjátéka
sokszor megnevettették a közönségei, e film azonoan minden eddigit tel filmül
In Honís liiryM Közbelép a feleségem
Enyhén sikamlós, roppant bájos, szellemei, mulatságos Sikongó kacagás 2 órán átl Aktuális Vllághlradó!
ElOndáwk kOraipokon 8,7, », wuarnap tg aanepiupi, ö, 7, »-kor
BAZáRUDYflfb
;Tel*feO—95.. \'»•»
Legszebbet ;: legolcsóbban 1
életveszélyes. Azért vizsgálóbíró száll ki a kórházba, hogy, kihallgassa. A nyomozás szerint senkit nem terhel felelősség a súlyos balesetért.
A 75. sz. Árpád-cserkészcsapat
Ipolysági emlékünoepélye
Három éve annak, hogy aj trianoni rabbilincs cLsö laiKtaemc leszakadt az ország lesléröl. 1938. október U-én vonultak b« a magyar csapjtok az öa líonünegye széklielyéi*!, Ipolyságba, az k\\hö visszaszerzett magyar városba.
A nagy nap emlékének hódolt n pol gári iskola cscrkOsztt*Upala vasárnap délutánt ünnepségével. Az emlékbeszó-det Sági Farkas István iró, tanár tartotta, aki a felszabadításkor az Ipolysági polgári iskola tanára volt. Beszédében elmondta az Ipolyságiak lwl-dog, nagy ünnepéi, az álélés \'szúks visszaemlékezésével. Mit élt át a váixis azokban az órákban, mikor Október 10-én várták a déli harangszót, hogy pillanatok alatt zászlódiszbe öltözött™ szabad magyarként énckelliessék a magyar Himnuszt. Beszélt/arról a máfnto-pqs lelkesedésről, omolflyeS az első, bevonuló kerékpáros osztagot fogadták október 11-éu. Sírtak, mosolyoglak, ölelkeztek az caiüwiek.csókollak, simogatták a Horthy-bakálcat. Megemlékezett az Ipolysági kis polgáristákrol, az iskoláról, «hoi Benes és MBsaryk képe függött a faion és tilos volt viselni a háromszínű magyar kokár. dát,
A gazdag cs színes emlékbeszéd után Kiss István László parancsnok beszélt a megnagyobbodott haza ifjúságának kötelességeiről. Milyen jeladatokat ró a mai fiatalságra az uj átalakulás, a szebb < jövőben vetett hit, hogyan szeretheti igazán a hazát a magyar cserkószifju. A Haza a tellek liazafiságál várja, kívánja lölúnk. Aid, amit 1018-ban vitéz Faragé Ede cserkésztem t vérünk mutatott, vagy anut most a keieU harctéren harcoló magyar véreink adnak példaképül nekünk. Csak önzetlen, áldozatos munkától vihetjük előre a magyar életet a szebb jövő utján. A oserkészncvelís ezt a célt szolgaija : élni, különb ember és különb magyar módján.
Az ünnepély magyar katonádnak énekléséül, csaiaidáltásokkal, majd a szokásos kiképző számokkal éri Vég^
1941. oMŐber U
További 6r Ezetbevételek a Singer-Ugyben
Singerék könyvelője és utazója is a rendőriégre került — A hivi 1000 pengős Jövedelmű utazó, aki mint „kifutó-szerepeit — Nagykanizsai detektív több napon át Budapesten la nyomozott — Singerék saját bevallásuk szerint az üzleti könyveket Is hamisan vezették
A négy őrizetbe vett gyanúsítottat átadták a klr. ügyészségnek
Szombati számunkban röviden már jeleztük, hogy a rendőrség Öriíetbc velle Singer Sándor és Singet* Pál nagykanizsai kereskedőket, az .Erzsébet-téri divatház tulajdonosai! árdrágítás, a zsidótörvénybe ütköző cselekmények, stl>. gyanúja miatti Közleményünk óriási feltűnést kelleti, hiszen nemesik Nagykanizsa, hanem egész Délzalaegyik legnagyobb üzletének tulajdonosairól volt szó.
Időközben a Singer-ügy egyre, jobban dagad. Es ma, amikor e sorokat írjuk, a rendőrség a két cégtulajdonoson kívül az üzlet könyvelőjét, Kohl. Feren-cet, valamint budapesti megbízottját, Bauer Dezsőt szintén őrizetbe vélte.
A rendőrségi jegyzőkönyv szeriül Singéi* Pál 1897-ben születőit Kiskomáromban, nős. ízi\', vallású, Singer Sándor ]>edig 1891-ben született, ugyancsak Kiskomáromban. Kohn FcfetiC könyvelő 1913-barl Zala apátiban szüleiéit, nőtlen, magántisztviselő, Bauer .Dezső pedig 1911-ben Keszthelyen született, budapesti lakos, nőtlen.
A nyomozás során megállapítási nyert, hogy a Sínger-oég tulajdonosai, — mivel a zsidótörvény rendelkezései értelmében nagykereskedőktől, vagy gyárosoktól árut vásárolni nem volt módjukban — hogy üzletüket Fenntartsák, megbízottjuk, Bauer Dezső utján — számla nélkül — a rendes áron felül, sokkal drágábban vásároltak textünemüeket és azokat a megállapított és előirt törvényes hasznon felül, sokkal nagyobb haszonnal árusították.
Ezenkívül Siciher Andor kanizsai, szabómester iparengedélyével is vásároltak kisebb mennyiségű textilárut az üzletük részére.
Az így eladott árul a feleknek nem számlázták, a befolyt l>énzösszeget zugáru ismételt bevásárlására fordították.
Ugyancsak ebből fedezték az 5 nemkeresztény alkalmazottjuk nagymérvű fizetésemelését is.
Kihallgatásuk alkalmával Singerék beismerték azt, hogy az üzleti könyveket hamisan vezették, ezáltal a magyar kincstárt is megkárosították, mivel az adózás szempontjából a jövedelmet illetően megtévesztették.
Bauer Dezső — a Singer-cég budapesti megbízottja -¦- a forma kedvéért mint kifutó- szerepelt heti 25 pengő füzetessel, azonban a zugárus manipuláció folytán havi 1000 pengő jövedelemmel rendelkezett. Bauer Dezső, illetve (Fforidor) •kifutó-utazót a textilszakmában meg-. lehetős összeköttetéseket szerzett é.s rendes .szállítója volt*1 a Siugcr-céguek.
Mikor a rendörségnek a szükséges adatok rendelkezésére állottak, felküldte Budapestre, egyik kitűnő detektivjét, alti végigjárta a szóbanforgó kereskedőket és olyan bizonyítékokat szerzett, hogy ezeknek alapján Bauer Dezsőt, a havi í000-pengős jövedelmű ¦kifutói Nagykanizsára kísérte. »
A rendőrség emberei Singerék üzletében is végezlek kutatást és megnézték a könyveket é.s számlákat. Érdekes, miként
•z* a rswdÖrüBfjrj rrtmüiryi oezti-lya megállapította, hogy Singerék letépték a szövetekről az-árjelző cédulát, és helyette más, saját jelzésű jelzörédulát alkalmaztak.
A rendőrség a legszélesebb körben tovább folytatja a nyomozást és illetékes helyre is meglette jelentését.
A két üzlettulajdonost, mint két alkalmazottjukat, akik előzetes letartóztatásban vannak, ina, kedden délelőtt átkísérlek a nagykanizsai kir. ügyészségre, amely mind á négyükre vonatkozóan megteszi indítványát.
A rendőrség megkereste a kir. ügyészséget, illetve a törvényszéket, amennyiben neve-szetteket szabadlábra helyeznék, kisértessenek vissza a kapitányságra, hogy az illetők a szokásos közigazgatási elbánás alá vonassanak.
A jelenségek azt mutatják, hogy a Singer-ügy még egy jó időre nem kerül le a\'napirendről,.. (IUI)
Magyar asszony levele Svájcból, a békesség elsötétített szigetéből,
ahol novemberig tilos a fűtés, nincs autó, nincs idegen, nincs áru, de van - jegy
Manapság, amikor úgyszólván a világ minden népének pol-, . gárí élete be van ~ zárva a saját országának határai közé, jó olvasni egy-egy külföldről\'"érkezett levelet ;, megtudni belőle, milyen ott az élet; emlékezni, hogyan is volt, amikor még minden határon átrobogtak a vonalok uj, friss élct-szineket kcrgeltji emberekkel. F,s jó tanulni i^b-jok mindenből, amit más országik példája mutat a mai változott élet elviselése és eddig ismeretlen kényszerűségekhez való, köteles idomulás terén. Meg aztán — mi tagadás ? - vigasztalódni is jó, látni, hogy nem fenékig tejfel máshol sem, mégjlu Icgirigyeltebb országokban sem.
Ilt van Svájc. A természet zavartalan szépségének, még ma is a békességnek, utazni vágyó emberek álmának országa.
Most egy Svájcba szakadt magyar asszony levele került az újságíró kezébe és tollára.
Virágzó szép asszony irja levelet. Még apró diáklány volt, amikor kikerült "Bécsbe. Olt fejezte be a kereskedelmi iskolát, majd egy bécsi magyar újság kiadóhivatalának lett a tisztviselője. Jómódú család gyermeke, jól is ment férjhez.\'mindig módjában volt sokat utazni, megismerni fél Európa elegáns helyeit, szép országait. Férje egy zürichi pénzintézet cégvezetője, svájci születésű, nem is tud magyarul, de feleségével többször jáii már Magyaix>rszá-gon, szereli a mi hazánkat és ha majd.nyugdíjba megy, itt is fog. letelepedni.
Ennek az asszonynak a napokban érkezeit levele mond el egyetmást a béke szigetének, Svájcnak háborús életéről.
Október elején még gyönyörű őszi verőfényben uszík Svájc is. Az emberek uira előszedtek a nyári ruhákat. Nemcsak napsütés van, hanem meleg is.( De jó is, hogy így van, mondja a levél, mert november előtt, akár
ŐtiT.tf-a^ZERT, i- ULJ SZEMÜVEGET ^S&Stt ZSOLDOS GYULA irisoistír, Hrarfai b litoirtaatrítritt
F4-Kt a. (* Koiona-itillocUYíl u«mb«n). EWflSíU IkitK- íi liUitrJivliamUtlj.
mii yen hideg 1 e n ne. is ad di g, nem szabad fűteni a lakásokat*
Autót alig látni Svájcban. Egy valamire való kocsi ritkaság számba megy. Ehelyett, mióta húborn van, minden épkézláb ember kerékpározik. Soha eny-nyi kerékpár nem futott Svájcban, mint a mai benzin-.szük napokban. A háziasszony kerékpáron jár bevásárló körútra, a férj n hivatalba. Esténként elsötétítés van, de azért a házaspár kerékpáron jár a kávéházba. Idegenforgalom alig lévén, semmi sem zavarja az utcákon, utakon a kerék páros forgalom nyársi>olgári kényelmességót.
Az élelmiszer-árak magasabbak Svájcban, mint Magyarországon, az egyéb közszükségleti cikkek árai körülbelül egy szinten mozognak. A háziasszonyok feje Svájcban is ezer gondban fő, hogy el tudják látni mindennel a háztartási és a családot. Sokkal több árura vezették be a jegy rendszert, mint Magyarországon és Svájeban is egyt>en van bőség: - jegyekben.
Kiutazni Svájcból sem lehet egykönnyen, legritkább eset, hogy megadják a kiutazást engedélyt. Nőknek sem. A levél* írója\'sem u l>écsi vásárra, sem magyarországi utazásra többszőrös kérelmezésre sem kapott engedélyt. Az édesanyja beteg. Hévízre kellett volna mennie, azt sem engedélyezték.
"Amint vége lesz a háborúnak, megyek pár hónapra Magyarországra, — irja. Addig már hiába próbálok akármit, pedig minden vágyam, hogy mehessek megint egyszer — haza. Mert nekem mindig olt van a haza és és nem iíl...»
így ir a hazájáról valakit aki kislány-korban korüli kt idegenbe, akí megismerte messze országok minden csábító szépségét, élte nyugaton, délen, észa-szakon a legirigyeltebb életet s akit a hazájához 12 éves gyermek kora óta nem köt . más, -csak az. hogy — magyar.
(bl)
Elegáns kész női
Kábái
Kábái
Kabát
Kábái
4
ZMW K.0ZLON»
KISKANIZSA! ÉLET
: «¦ tűzifa
«*llltv« ttudtaa ktpkttö.
" TTIBWiT LáíOS
«*» BMvoe-ter 33 Telrfon 2»,
Ahogy i.i humorista látja:
Öszi divatlevét
az urak viseletéről
" A P*sti Posta és egyéb divatforrn-sok egyre-másra küldik ludősitásaikat azokról áz"ujdonságokrül, amikkel a
> *z*lóuok tépik még .» hölgyeket és amikkel a hölgyek üópik meg — a féjrf. jeket.
Megtudjuk a levelekből, hogy az tdéol divat a bukjeiszoknya, a kos*-lümökón sok a prém; a j>rrtit»ík közt új sztár a vörös macska és a SZormé. bélések kőtt o rehérbárány vcifit.
Minthogy Hk divetievelck az urak öltözködését Oltiiovyagoljék, szükséges, hogy TÖnden vázoljuk; miféle újdonságok-várhatók c téren.
Máríslshicgal lapítható, hogy az urak vonala az idén feltűnő eltéréseket fog 1 mulatni. F,a pedig foglalkozási agak\' szerint; Mig egyes nrtt\\*1ési ágak reprezentánsai tovább férfiasodnak, gömí-bölyödnek és • \'különösen\' zsebtájékon ¦lesznek szerfe elt-dogadtak, adttjg mii sok meglepően-noieíednev. így legfö-kéní a fjxfizetéses páriák. Noha ama bizonyé* 15 százalékos hiz\'-alási segéJy-lyel fel akarták flkfel javítani, ^ívitluí, fátlanoknak bizonyullak és egyre job. basi átveszik a hölgyek pár év előtti iieszka-alakját Vj és"«j lyukat vágnak » nadrágszijjukb* és i formájuk meg, hökkenlöcn kezd- emlékeztetni a. kér-dőjejrft -S vajjjón mit kérdeznek «z ártatlanok t Megannyi ekként füstölög ¦ . liejuramisUu, hát a mi fizeté-siriikköl ml lesz í?? , ,
Arm a szineket illeti, a\' nfit estélyi ruhákban «z idén a sötét színeké a jövő. A férjük arcán szkatéu. Esetleg a dühsárgtt és- a rákvörös. \'Ül sanck fogták uralni azonban a fűesekőset divatját. Az idén nagyon kethelt ssin lesz a -nyüttborna éai** kojxitlkék. Továbbá az itt-ott színe, hagyott. Sötét öltönyökön — könypkl ben -és liátul — igen elterjedt fény-tintás lesz a tükörzötd.
A formákról beszélve, társadalomi szerte viselni fogják a derekben nyak\', folt és* könyökben dióppedt zakói. A nadrág térdben elugrrt, szárl>an cío és - kon--alatt kiült. — A zsebviselet a multb* nyúlik vissza. Szerte elterjedt ¦a világháború nagy divatja: a szivarzseb átkerül a jobboldalra., Járvány lesz a fo!tdiv«t, különösen könyökben és térdben. A nadrágszár j alján díszként ízléses bélésrojt fityeg kl. Hátul, törzs középen, a merészen áttöri ritka, szövés lesz a favorit, A Ctpödivatnál a nyárias jelleg., uralkodik. Az urak talpszél töztetö pikkelyekkel vtoÜM majd lábtyüjüket.i-Továbbilag, ha igy halad, karácsonyra már mindenki tavaszt érez. Kisujjaiuk — mind meg. aktnyi bohó rügy — sorra kidugják u fejüket, (K. J.)
— NantAr: Október |M ketíd; Roto, kat KalllBzt p.^ ProteBbtOB Hetén. I i. Tblsri hó 23.
Oesitrda uyíivu recgeJ 6 Órától est* « ereia- (hétfő, eserde, péntek dffluMu im k*4**» mmu« ¦>« MlkuVV
Villamos vasalók •ian resók
lliostestmifégitfik
gronhurl elemér
-nu villamossági szaküzletében Deák tér 2.
Klikanizsariiwenték bucfittzisa
Szombaton este ünnepélyes keretek között), búcsúzott ?1 az 102O-as évfolyam" a kwfonfzsai Levente Otthontól. Ott -voltak a fiatalok egytöU-gylg, vidám hangulatban. Szépudvary László főoklató búcsúszavai meghatóttták a távozó leventéket. Szépudvary beszéde nagy tapsot és lelkes éljonzé-st váltott ki rtalogh György •"mondóit köszönetet n távozók -nevében, ¦majd Pálfy József oklaló búcsúzott 0 leventéktől. Dicséretesen emlékezünk meg a 20-asokról, i nkik pillanatok alatt szép összeget gyűjtöttek a Magyar Vöröskereszt javára.
Vasárnap reggel p, Bánás A. Gyula pléWnos a leventék szentmiséjénszép beszéddel -emlékezett meg a \'evente-hivutásról. maj<| utána a 20-as levvnf-ték átadták a Wskonir<ai fowntezássí. lói az i!)21-cs óvrolyamb*.\'li leventéknek.
A kiskanlKsal plébánia első bucsuiai
A Magyarok Nagyasszonyáról c!n^-\\«zett uj klskanizsni plébániánaV va-sámap volt az első buesuja. A nagy-misén. P. Bánás A; Gyula plébános mondott szép ünnepi egyházSzonokle.-tot. A-t szentmisét P. Halmos Eorfnnát celebrálta. Kiskanizsa knUtUklis nfi» örömmel ünnepelt a plébánia első bucsuünnCpén.
Ünnepély iz Olvasókörben
A--vasárnapi sáska műsorhoz még hozzátartozik az Oh-asókör állal rehf dezett kegye>eti ünne]iély, amelyen szépszániU közönség \\-ctt részt. Az! ünnepi nlka\'ommal a Kör elnöksége nevében K. Nagy László köszön tölte a vendégeket ,majcí HeTmai Antal lelkes szavalata aratott sikert - KArohya István kereskedelmi isftco\'ni tanár először mutatkozott be KJskanizsán izig-vérig magyar és szép ülüiCpí beszédben. Kiskanizsa népének nagyon\' szivén liCz nőtt a fiatal tanár, akit máskor is szívesen látunk. Vajda Károly szavalata kapott tapsol, uéijd a Hnnnussziil ért véget az ünnepély.
{A ra.lrlf. honvéd hadl-¦iv« tudósító szazad közlése)
A \'közelmúltban lefolyt Dnyeper-menti harcok egyik érdekes epizódjáról számol bö ej a je\'jentés :
/Mély sötétségben állunk a Dnyeper partján, néhány száz lépésre a ko-.f menai hömpölygő folyamitól, A hold olykor kikerül a felhők fogságából, ilyenkor finoman rezgő ezüstös fény hull a fájni. ¦Különben olya" sArü feketeség borul körénk ,hogy csak a neszek után tájékozódiuik.
Dupla éjszaka van ,mindja mellettem valaki. A homokon puha lépéseket hallunk. •• ,\'
Vállalkozás készül a Dnyeper partján,
egyik járőrünk készül a másik oldalra. Már. Ma süppedős, iszappos részre érnek és keireslk a vaksötétben az elő-késztteti csónakot, «mikor evező csapásokra ftgyelüuk fel. i\'cszülten meredünk előre
ladik közeledik.
Az adegeu csónak partot ér, pontosan olt, ahol a mivizijárniűvünk várja a honvédeket Az isiutteticn emberek kiugranak és néhány lépést tesznek előre. A következő pülaualban \'lövések fénye vil\'ttn az éjszakában, hörgés szakad Wl mellcttiuUt: \'az egyik orosz cl^rül a földön, alakok surroDnak^el a sötétben., utánuk tövünk, viszon^lk a tüzelést, kézigránát robbao.
-- Négyen voltak, ¦ - állapítjuk meg. Egyikük holtan maradt az Iszapon, a többiek eltűntek a Ixjzótban, . :«*»
A téli gazdasági tanfolyam
Vasámap délután a népes és forgalmas orvasókóri nagyteremben először mutatkozott W Móosy Héta. n a mezőgazdasági szakiskola igazgatója a kískanizsai gazdáknak A kiváló tudású gazdasági Kzakotöadó november végén lanfolyamot lart a kiskunzs.ii gMdák részeié A fognapi ismerlcle.se után tömegesen jelentkeztek a kískanizsai gazdák a gazxlaí-ági bmfolyauii\'u. I\'XlIiivjuk a gazdák figjclmét arra, hogy leliclölcg 21—10 év közötti gazdák jc:cnikcz7enek az Olvasókörben K Nagy. Lászlónál.
A MANSZ háztartási- és főzőtanfolyama
A MANSt gazdasági htótartáal és főzőtanfolyama leányok részén* csak november 10-éii kezdődik KisktuiizSí\'ui, így icliát még lehet jelentkezni a MANSZ chiőkasszonyáiiál, dr. S*W& Islvánnénál, Kiskanizsa, Ország-ut .17. sziiin alatt, ahol -osiii>áii toskanizsui leányokat vesznek fol az idei tanfolyamra. I 1
KlskanlzsaPléventék * a. Magyar Vöröskeresztért
Vssámap este ismét szép szánni kö-
zönség nézte végig u Polgári Olvasókör izhipadán a leventék által meg-ismételi .Vén bakancsos és fia n hu-szár* című szinmüvclr Pálfy rendező ügyes és humoros bemondása előzte meg a színjátékot .melynek sikene. rntég a legutóbbi előadásnál is nagyobb volt. Hcrczog Józscr, Bagonyui GyolttV és Horváth Károly, humoros alakításai. Vajda Károly kellemes hangja és szép jálókn. valamint az Öreg bikmcsos, Pfltak^ Ferenc alakllásn éJtóény volt. De kivette a részét a nagy sikerből a, kát női frwicreplö, Klsgergely Mattan és Szmődics Mária is Az elő-»dás után (láfcorék zenéjére kilfluő mu-lalsátí volt A tiszta Jövedelmet a Magyar Vöröskereszt javára fordulják.
j-k-n-l-
Partizdnok próbáltak átlopóznt aialsó partról
Kominunisla szabadcsapatosok, :ifé|c komitácsik igyekeznek néhány mp óla álsurramu hozzánk. Mindig éjféltájban jönnek, a mély fekete orosr éjszaka védelmében. Rendszerint kettesévé!, négyesével eveznek kdeszlül, Megköny-nyiti Iwlyzelüket a Dnyeper »eg.Zug»w l»aiija, a \'csiipkézett szélű, ágas-bogas kiiigazások, szakadékszerü mélyedéseik: a liorhosok. A süni bozóttat, vadnövényekkel boritolt mélyedésekben bújnak meg partra szállás után. A, szamukra ismerős vidéken könnyen ki-j uhuik a mezőkre, a, napraforgó ós, kukorica táblák sűrűjébe. Munkásai-hát viselnek, igy nappal feltűnés nélkül beállliamak a földeken dolgozó emberek közé. A megféleSníiteil munkások nem merik eláru\'ni
a mindenre elszánt banditákat.
Ilyen előkészületek után egyre beU jebh merészkednek a-, megszállt lenV\' léten és megkezdik alattomos, veszélyes munkájuknt. Az elfogott szabadosa-
Cipót
a, Elekesföl
(Dernala)) Ff-tí 13. a.
pálosok vallomásaiból és \'fclderitő jir őreink jelenléí*B)3l kiderüli : h.,nm
Irányítják őket és milyen rela,t.tt0i kan nak, Az egyik Duyepeicn.tuli várw! bau működik a (parUzán^purancsnoV-ság. Kettős feladatúd küldik ál a jci_ megbízottakat ;
Elsősorban kémek.
Meg kell tudniok ;\'m\'jlyen erők állnak a meghódítóit részekeh í Másik s(ere. pük a reudbontiis, .zavarkeltés, aprtibti rajtaütések vágjx\'lioajtilsn, a kőz\'dh). dós mcggátlósa, állaUiban, nyuglalm. ság keltése.
Eleinte fegyverre.! jöttek át : gip. pisztollyal, kézigránáttal. Ujabban fegyvertelenül próbálkoznak, meri ro. inélik, hogy Igy kovésbm\'- leplezi \'e őket.
\'Minden cselben polgári •ruhában set. Icnkediiek előre. - Előfordul, hogy
nőknek öltöznek fel
és igen gyakori a leány és «ssaany pathzán. Tizoniiat\'-titiiiiiét éves lej-nyokat .dobnak\' át, reahftzeiinl \'egy. egy idősebb .tapasztalt, fanatikus íu-azonyogilátor vezetésével, A cél érdekében mindent és mindenkit leihasi-nálnak. Jellemző leset derült ki a tu-pókban. A swvjeUigikltpr megkérdezte, cjty fiatal leánytól:
— Nincs kedye kicsit koefiikázni} Elviszem a Dnyeper jrtirljára
A\', tizenlwt, eve*,, gyanútlan gyertk-lány örőm\'me! liiíjlolt a hjvó szikra ís felült a kocsira Estefelé\' megálltak a parton egy csónak előtt, nmelybc.1 három férfi és egy asszony ült.
— Olj be U is! ~ kiáltott,a fiatul deányra a sz-bad-CSápat pJuVnejBnokM és belökte s csónakba, A férfiak az evezőkhöz kap. l.ik és a ladik megindult a <¦ >:¦<¦. pari felé. A társaságot elfogták a mz-gynr lionvédek éa" a szerencsét\'.e.i us-lány bevallott mindent.
A partizán vállalkozásokat áJtaUIM nem sok siker kíséri. Úgyszólván minden cselbon
lecsapnak rájuk fionvédeink.
Amióta megkezdődött a szabadcsap i-kis banditák rendszeres üldözéso, cg\\«l len napon ttzenkel férfit és íiény foglak el.
Különösen izgalmas körül menyek közöli teltek ártalmatlanná négy eisűtal banditát. i
Az egyik Dnyeper-menti kiűrilell ki* faluban; elhagyatott,\' magányos hiz padlásán bújtak meg o"purtizáuok. UgJ látszik azt hitték,-mindössze két hon-: \\-éd inárad a ikörnyéken és
biztos fedezékük mögül, a padlás attakon ke fesztül rálőttek szállás-őreinkre.
A kerékpárosok nyomban viszonow a tüzet.. A parancsnoki törzs és abir-talék is rcgywrt fogott a lövések **¦ jára. Néhány pere m\'ülva kézigránáttal kifüslólték n szabndcsapa^solcat Kit pttrözáh lioltait-mamdt, keltőt elfogtak-¦lEgyiküki ¦ tizenkileno.-tives suhepö Vo", n másik húsz lehelett.i- Beismerték, hogy
Legújabb
illotméityiegyxék
ff .hadfelszerelést adlówal
SGHLESS ¦TB8TVÉRBÍS.NÉL
Datt-Mr 10. « " Mrtky ¦.->! «.
Harcok a város partizánok* ellen
FERENCJŐ2SEF
KESERŰVÍZ
isti. o*lete< U.
OÜTORT
BETYEI IME
márkás butoraialonjibsn vegyon vagy rendeljen. Cungeiy-nt II.
le akarlak lőni az őrökéi s azután a falu belsejébe Igyekeztek. Alt gondolták, liogy nincs lübb hxp vtij h községben. Mért általában mindig akkor támadnak, amikor sgy-Vél
rmbcnel kerülnek sg*).nk« Miidswrak : [tsből, aljasul rátörni honvédőinkre (.cjij.is.tollyal, kézigránáttal egy \'Szál puska ellenéből
Eiért nem érdemlik meg a bátor, siikjot és hősiességet jelen us szabad-i>aputos lU\'vet : bauditák ök, a Lsirn fmk méltó lestvérei.,.
_ li napon Hakovsziy
MniU*- I György volt kassai 5.
I-:- honvéd huszárezredbe)!
zászlós az ezred 1. lovas lövészjoxzlá-lyánál inint éljárör parancsnok, szakaszával egy félszázad erojü román, [(ri.rsöt visszavetett és azt u Doma-Walra.lól délre I>ar Neagru-n ál ül-dúilo. Később egy félszázaddal a Ru-sultu hegységtől délre, egy román századul megtámadott és azt elkese:«-ilttt kézilusában nK\'gseiufaiiisiteite. liz-ulán nevezett a Mt Verde magaslatot vitte birtokát^ és a jobb szárny biz-toiitásávttl ichetövé tette, bogy a KustiU-i magaslatot csap-itaúik végleg elfoglalják. 1
ICzért a kiválóan bátor és credmé-nyes inűködéséért az arany vitézségi (rémmel ICintelték ka.
— (Kórháil hlr>
A nagykanizsai kórhúz cilálmájiyál, mint értesültünk, a bel ügy 10111*52*.* lfifme\'te. liiuuWogva a.kóriiáz ezentúl nagyobb szám)>aji vehet fel ápolásra szoruló szegejrysorsu betegeket.
— (Nemzetvédelmi Kereszttel kitüntetett kanizsai detektív)
Sebestyén Károly nagykanizsai detektívet u Haza éruekflbcn és a* ellenforradalom u.att kűejtett hazafias műn* kásságáért a Nemzetvédelmi Kérészt-tei tűntetitek h. \'
fa% [Pénzügyi kinevezés) ja*A pénzügyminiszter Paraicz Dizsö állampénztár! tanácsost, a novai ál. Umpénztár főnökét Zalaegerszegié lie-lyeitu át az állampénztár vezetőjének, dr. L\'széki Jenő pénzügyi segédtiUtárt I*dig a novai álampénztár ideiglci.e-i \\Ci«te.sé\\e| bízta, meg
— (A zalai rendőrség munkája;
Az államrendőrség a miiit hónapban Zalaegerszegen 32, Nagykiuuzsán 7\'j esetbe,, Uajjesiiett bűnügyi nyomozó szolgálatot és 28, ibelvv 63 esetben n">-riteitek ki.
— (Ne menjen utazni)
a Zalai Közlöny Kis Z^mcnetm id-\'}* nélkül Csak 10 fillér. Kapható a kiadóhivatalban, I-ő-ut 5.
BILI*
TEMET
EXHUMÁL
SZÁLLÍT
¦** TsUImi M», lakást 1».
2AKAI KpZLONV
(Folytatás 11 I «Mnlrél)
kijelentésével kapcsolatban meg I ra a szovjefnek aynjUtuJó «e-jegv/ik, általános feltevés szc- gUséget, "iert ezzel fokozni rml azért hozták nyilvánossal?- 1 vétik ellenállóercjét.
Roosevelt azeriat a Volga lesz a szovjet uj védelmi vonala
Budapest, október M A Fest newyorki jelentése szerint Roosevelt elnök ugy vélekedik, hogy Moszkva eleste
után a Volga les/, u szovjet védelmi vonala.
Hull amerikai, kültigyminisz-ter kijelentette, hogy a történelem még soha sem látott oly
hatalmas méretű hadigépezetet, mint a német hadseregé. Knux tengerészet ügyi miniszter egyik beszédében többek között hangsúlyozta, hogy elismeri, miszerint Amerika és Anglia a szovjettel együ11 a közös elle11-ség ellen küzdenek. Amerika nem semleges és nem is volt az a háború kitörése óta.
A moszkvai radió beismeri a német sikereket
London, október 1 í A Reuter angol hírszolgálati iroda jelentése szerint a moszkvai rádió ma reggeli hiradásá-ben beismerte, hogy a Vjazmá-nal bekerített szovjet hadseregek helyzete igen súlyos. A német csapatok áttörték a szovjet védelmet löbb egymástól különálló helyen és lúdfőkeL alkottak a szovjet állások között. A harc éjjel-nappal tart, íTdsikcUtö
ágyúdörgés hallatszik szüntelenül. Végül megemlítette a szovjet rádió, hogy u. szovjet\'csapatok uj állásokba vonultak visz-sza. Ugyancsak a Reuter jelenti Moszkvából, bőgj\' az asszonyokat és gyermekeket már elvitték a szovjet fővárosból. A németek rendkívüli jelentőségű hadmüveleteket hajtottak végre az Azovi-tenger mellett is, ahol szintén igen sulyos a szovjet helyzete.
Már Lenin holttestét ls elszállították Moszkvából
Róma, október H A Popdo di Romit közli, hogy n szov\'el vczctöséae elszáUUtatta Moszkvából Lenin be balzsamozóit holttestéi. Az eiszádilás a legnagyobb titokban ment végbe, neliogy a Lakosság ész-revegye, mert liu ez nyilvánosságra kerülne, Lenin lioltloilénck elszá,Irtása ejöre vetné u bukás sötét árnyékát. Lenin belmlzsaniozott liolttesto az egyik Ural mvrtelti városkában kap:>lt uj tiCíyet.
így akar a szovjet bátorságot önteni hmtonáiba
Róma, október u A Pop^Io di Rónia kőzi a Pravda oklóber U-iki wzéxeikkénűk néluiny mondatát. A lap ugyanis ezeket moiHl-jtt: .AZ C|leuLég áhundóan folytalja előny omu tilsát országunk élelíonUjs-ságu központja I«té. Mégboc&áihatatlan könnyoinüség volna szemethunyót
u valóság e.öll, de azért nem kell kétsébe esni.<
Más lupok is igyekeznek fokozni «\' szovjcilukosság erkölcsi cliciiáfcociejél. A Lapok egymásután jelennek meg különkiadásokban ós Liyéil címeket.ad-Italt: .Köze.edik az Órátok!- -Uálor-ságlokkal\' éi)ilscU-k acélfaal az e".ioii-ség o;é,,
Hiába bizakodik a axov/et a Wben
Zürich, október 14 A Neue Züricher Ze:iung bcrluu tudóxtlója a keleti arcvonal katonú
helyzetével foglalkozva, utol a Vóiki-selier UeobacJilor tegnapi megjegyEé.. sebe és rámutat arra a berlini véleményre, miszerint a kórüizárás megtette a magáéi és\' mosi fn4r itt a na^ry támadás ideje. Hangoztatják, liogy bár az idő rosszabbra íorílult, bz orosz léi nem befolyásolja a liadmü-veielck kimonel«él és a dóutésl, amely minden kétségei kizárólag a németek\' juvára döl el.
Londonban folytatják a moszkvai értskexislef
London, október l-l líerlini hirek szerint a közeljövőben nagy küldöttség érkezik Londonba, ahol folytatják a Moszkvában megkezdett meg beszélésekct. Az értekezlet célja a szovjet megsegítése. A szovjet küldöttség vezetői Litvi-nov és Molotov. Egyben közlik a német hírek, hogy Churchill angol miniszterelnök az alsóház legközelebbi ülésén kitér a brit—szovjet együttműködésre.
Síremlékeket,
ílitoitfl, uiaM. Mii ralttsifiitl
szakszerűen és legolosébban
K0VÁ08 JÓZSEF
kőfaragómesternél, Klráiy-utoa 33. Iftgy sirMŰék-raktár. Telefon 615.
Holnap érkezik a í\'ilov bolgás
l-\'ílov bolgár minuzterelnök és köz. oktatásügyi miniszter fclcségóve\' luil-liap, szerdán délelőtt hlvala!os lit«-galásra HudapOsuv érkezik. et alka. luiiimal nagy ünnepségeket ría.leníei; a magyar fövárosb-.m. A LitogUtás ki-cnielkcdö programpontjai ieznek a magyar—bolgár kulturális egy<zmény inegerösitö okiratának kieSerélésO,
magyar fővárosba miniszterelnök
i valamint Fi\'ov miniszterelnöknek disz. doktorra, avalása a mngy.ir királyi I»áz-mány Péler Tiidományegyc\'.cfcncn, a bolgár lapjk részletcson foglalkoznak l-\'itov mmisile.Y\'nÖk budapesti útjával és kiemelik, liogy a magyar és bolgár nép között a töiténeiem folyamán mindig baiáti kapcsolatok voltuk
UHCTAfiU R^LA FÉNYKÉPÉSZETI é> VASTAfaH PtLW festésZETI MÜTERM
Nagykanizsai Caengery-ut 1. »z. (az udvarban.) Talafon : 138.
rén»hép«ÖB*P«1\'. l«»«a«* leooloaóbban be»«re>hat0k.
Amatfc-kéjwk MaksserÖ kldolgesása.
VbzMtsUdoksak armt*iminr > - T#gy« hj pré*az»ir«Jsl*«t.
— Nemesapáti hősi halottja)!
A ks\'eU arcvona\'on dúló nagy osa-ta- a bolievuanus végleges megs<tntrd-silósért .természetesen magyar áldoza-iot M kivan. Sz«bÖ Károly nemesapáti legény, aki mint kerékpáros teljedleit katonai saolgá\'atot, a szovjet elleni harcban most hö*i h>0á\'t Iu*it.
— (Mindent megtudhat)
« Zalai KÖz\'öny Kis zsebmenet-rendjóböi, amit uUuásrót tudni kell. Tíz fillérért még kapható a kiadóhivatalban, Fö-^it 5 .
— (100.000 pengő állami támogatta az állattai tó zalai gazdák kárpótlására)
Szeptember végén Zalában lépfe-ié-\\el 2, sercegő üszőkké\' 1, rülikórra1 i. sertéspestissel 20, iertésorbáiiocül 21, baromfikolérával 2 és fertőző sertésbénulással 87 község volt fcrtÖzöU. Aránylag a betegség a csáktornyai és pcr\'.aki járásban van legjobban e\'terjedve, aliotman most érkeztek meg az adaalok. Eddig mintegy százezor pen-\' gőt fordított a beteg és rertozesna gyanús állatok megvásárlására a \'föld. müveiésúgyi kormány. 1
1É8LEI
V Mliulou mórolben íizukíütril jiivitáii
SGHOLCZ IÁN0S
mérlcgkészltö- mester
Nagykanizsa
Eötvös-tér 30. szám
— (A MOVE elnöksége)
f*lkén • város köconségét, liogy a hősi Sírok LiUlágiUsÁm i«.nit BioCOáV nyokat Stampf Zsigmond föuli 0m\\: lében latveakedjenek Leadni.
— (Btlaton Madonnájánik szobrai
í:z»pik (iyula dr. veszprémi me-gyesp&Spök kezdeményezéseié ¦ és kérésére Iklódy-Szabó János kincstári fölunáoos gyűjtést indított Balaton Madtiimája szibiánnk foiáJitására f¦"¦ I-dig 1000 pengő gyüll össze erre az itfízÁii szép és nemes célra. A szobrot Iteiaionfüred és Titiany között fogják felállítani a ba\'aloni Hajógyár közelébe.!, hogy ujabb helye és bizonyítéka tegyen Mái ki.tiszteletünknek ¦ líiNje-zöje nnivak a gondolat&ik , liogy Szűz Mária a balntoni hajósok pártfogója.
— i lift uj trachoma-kezelönd)
A tiClügyrninisjiter Hénics Margit, Horváth Ilon*, Kósi Erzsébet, és ptH-lér Marin le\'enyei, Pal ér Piroska és Pintér Mária aisó.endvai, Róz-ia Katalin duoapcntelei lakosokat Zala vármegye visszafoglalt részein a trachoma kezelőnői szolgálat ren-isíiercs e.-látá\'-ávavl biila meg az uj kexx-iónők szolgálati körzeteinek kijelölése később történik mefj, a kezelőnőknek előzetesen Itudop*slcn 0 haléi tanfolyamdű
keli resztvenniök. .,
— (Is^olaszente)és Teskándon)
T*skánd községben most szenlalték meg oz uj katolikus iskolát kedves ünnepség kéjeiében Csoknyai Emő kle-rüieli tanfelúgye\'í méltatta az "Iskola jelentőségét és örömének adott ktfeje-zést, liogy a lakosság összefogása Ilyen szép eredménnyel járt. No* JáPos boncodfóldei plébános tábori szentmisét, ulána sjontbeszédel monuott, ismertetve az iskolaépítés történelél. Az ünnepélyt követő ebéden Modv* István dr. klr .tanfelügyelő és ICfryed József szólaltak fel. Délután nagy sikerű simielöadást rendezlek, >j p«< dig tüioltóbál volt. i ^
Háttá mmvam
Rövid táviratok
A SZOVJETFRONTnoT. * Wbeafllt magyar katonák hazaszálHtása roptllö-Bfpeken történik\'.
A KELE\'fWDfíít holland hadsereg főparancsnoka repülősbe lairaél\'iaiség ián é\'ctét vesztette.
A VATIKÁN és a columbiai kormány konkordátumot kötött.
LOSSONCZY István közellátási ál-lamtilkár szerdán 18 óta 10 percdor Budapest f. httllámhossrán fölhívást intet a snrdatársadalomhoíí.
UJ FRANCIA zsidótörvény késről amely szabályozza a zsidók részvéte-tét a" mezőgazdaságban, kézművességben, iparban és keraskedc\'eYrihen.
A TOROK benkiefíyoket ttldig Angliában nyomiák. erentul Németországban fogják késjtiteut.
A VISSZAFOGLALT délvidéki területen mindazok az időszaki lapok és hirlaptudósitó újságok, amelyek szeptember 1-én megjelentek, deoejniher 31-ike után csak akkor jclenhetndkí meg, ha további megjo\'.enésüket no-\\Cmber 15-ig engedélyezik.
4» HONVÉDELMI MINISZTER rendeletet adott ki, amo\'y szerint a délvidékiek is megkapják a vi\'ághábrtíus . sebesültek érinét.
a Felsőház aiése
A Felsőház urai ülését Széchenyi emlékének széniéitől. Széchenyi Bertalan elnök kegyeletes szavakkal emlékezett meg a legnagyobb magyarról.
— (A némelbírodalm! vendégek Balatonfüreden)
Dr. Schlcgelberger Ferenri német birodalmi igazságügyi államtitkár és kísérete Radocsay László igazságügy-miniszlerrcl Balaton fúreden jártak. A vendégeket i^eu meleg fofjadtatásbait részesltelték és ajándékokkal kedveskedtek. Délután Pannon ha Imára utaltak, majd a kisbéri állami rnléiicst tekintették meg. A alémet vendégek vitéz gróf Teleki Bé\'a főispán és felesége kíséretében Tihanyt is meglátogatták. . \' ;
Nagykanizsa megyei város pplgárroasíerétOl.
1 zsírvásáríós mMmi
A zslrállátás terén néhány hót éta zavarok mutatkoznak, jóllehet at a zslr-mtnnylsig, ami d havonta leölhető sertésekből klkerSf, reltéllufil fedezi az egész váras zsirszüksigletét I Minthogy most som ölünk kevesebb sertést, mint az elmúlt hónapokban, amikor pedig mindenki megelégedésére,teljesen zavar-tni\'iii volt az ellátásunk, sót szeptemberben és uost októberben jelentékenyen töbh sertést ölhettünk, Illetve ölhetünk, uitiit azelőtt, továbbá minthogy hlzlalasl szerződéseink folytán most Is épp oly prltna árut, jól kfhizott, nehéz sertéseket bocsátok a heutesek rendel* kezesére, mint azelőtt, kétségtelen, hogy a zavarokat csakis visszaélések okozhatják
A zslrellúlás zavartalanságát biztosítandó, november elsejével elrendelem a zsír-jegyek bevezetését. Hojry a Jejrycket ml-\' kor és hol osztjuk kt, kellő Időben külön hirdetményben fogom közli rró tenni RJssj.Mg mindenki kézhez \'fogja kapni zslrjegyót
A ztlrjegyrendszer hatálybalépéséig, lehal a mai naptól november l ig terjedő időre a következőket rendelem:
i Xstrt éu szalonnát csakis nagykanizsai lakosok részére Szabad kiszolgáltatni:
2. A nagykanizsaiak közül (s csak azok szolgáthatók kt, akik tel tudják mutatni a volttiszlvásárlási levelezőlap-Igazolványukat. A hentes a kiszolgáltatás dátumát s a kiadott zsír mennyiségél a levelezőlap-Igazolványra ráirni tartozik.
3. Van Nagykanizsán 1200 olyan család, aki nom rendelkezik o levotezőlap-tgazo Iván nyal, mert gabonájuk termett n maguk őrlőitől, lisztet, Ezeket u csa-
ládokat taak gabonalapjuk felmutatása ellenében szaluul ESirril kiszolgálni s a hentts a gabonalap számát, tulajdonosának nevel, a kiszolgáltatás dátumát s a kiadott zttr vagy szalonna mennyisigél magúnak feljegyezni tartozik a feljegyzést a hentes n hónap végén tiottlrt\'ndbo Bzedve letisztázni és november 5-ír a Közellátási Hivatalhoz beadnt tartozik, hogy mamái lapíthassam, nom-akadt-e köztük olyan, aki több hentesnél ls telvottn n Járandóságát; az Ilyenek természetesen szlizorn büntetésben részesülnek. Az atyán levelezfllap-ffrazolványokra, amelyük csnkts finomliszt vásárlására voltak kiállítva, nem szabad /.Irt kijutni. — Olyanok kapták ezt, akiknek csak rozsuk termett, amiből tudvalovő-leg nem flrlfidik kt finomliszt, Rzckot ls esak a gabonalapjnk ntapján szabad zsírral kiszolgálni 8 az előbb említett adatokat a hentes feljegyezni tartozik. Hogy a gnbonatspoB csnládokban hány személy Jogosult fsl\'el\'átásra, a ga-bonalap .c Vámörléflt tanúsítvány" clmtl részéből állapítható meg; ahányszor 200 kiló gabona őrlésére bzói az őrlési engedély, annyt személyre adható zsír. a vámőrlésl taDUsllvány utáni .4. B. Változások* clmü\'részen piros Untával Irt\'adatokat a létszám megállapításánál nem szabad figyelembe venni I
4 A zsír kiadását husvásárláshoz kötni nnm szabad s a vevők érkezésük sorrendjében szötgátandók kl. Zsírt tehát senki részére se szabad félretenni l
JV, Október második felérő nzemólyrn-klnt 40 dkiir. zsírt. vHEy46dkgr. hájat vagy 40 dkgr. börnélküll zslrszatonnát, vagy 62 dkgr. bőrös zstrs/alonnát kell kiadni, de ezt a monnylsöget legalább két egyenlő részletben kell kiadni s a második részlet ^október 23-a előtt nem adható ki.
6. a hentesek készleteikről a m al naptól kezdődőleg számolni tartoznak s o célból az Ölesek dátumát, a leölt sertések élő- \'8a holt súlyét a husvlzsgáló állfttorvoaok Igazolásával ellátva, továbbá a leölt altatókból\' kikerült szalonna; zilr, tepert*, hua és aprólék hu-lyát fetlegyeznl tartoznak. a további tudnivalókat és utasításokat szóbelileg fogom velük közölni.
7 Akiknek készletük van, nem vásárolhatnak zsírt, vagy szalonnát. Még mlnd\'g hatályban van a Január 12-én megjelent 280/1941. M. E sz rendelet, amely szerint nem őstermelő családokban senkinek se lehot másfél kilónál löbb készlete s akt ez ellen vét, 0 hónapig terjedhető elzárással büntettetik A rendelet betartását szigorúan ellenőrizni fogom én a Közellátási Hivatal élni fog a rendeletek adtn házkutatást Jogával. A másfél kilós késztet ugy értelmezendő, hoiry bb otthon levő készlet a< u] vásárlásssal együtt sem haladhatja meg a mástél kilét.
I. B hirdetményemet a hentesek üzleteikben lói látható helyen kifüggeszteni tartósnak. a hirdetményért azonnal Jelentkezzenek a Közellátási Hivatalban.
a zslrjegyek kiosztásakor fogjuk kiadni a csecaomők darajegyeit In. Kérem addig in az érdekelt anyák türelmei; az októberi darnjogyek november 7-lg beválthatók lesznek.
Azokat, akik rendeletemet bármi módon megszegik, vagy kijátsszák, valamint a készlethalmozókat a közollátáH zavartalanságának veszélyeztetése of-mén Internálást eljárás alá vonatom.
Nag>kanlzsa, 1941, október 14. 9»i Polgármester.
A gazdák panaszait.az Alsódunántuli Mez$. gazdasági Kamara küldöttséggel juttatja a földművelésügyi miniszter elé
Az Alsodiuiánlolf Mezőgazdasági Kamara elnöki lanácsánok legutóbbi ülésén Asztalos LAJOS h igazgató előterjesztése alapján letárgyalták a kJmora anyagi helyzetéről, adminisztrációs ügyeiről szóló Jelentési és fogkilkoz-tnk a luunarai "nyugdíjalap részérő eszközölt házvásárlással.
Helyeslőleg vette tudomásul az elnöki tanács a kamarai körzethez tartozó Baranya és
Zala vd\'tr.ffiyf\'he? vis$?ac$nfo!t délvidék iréazek törvényes gazdu ér. dekképvise>lének megszervezését. A községi, járási és vármegyei mezőgazdasági bizottságok panaszaival foglalkoztak ezután, így a gaboiuifejadag fel eiik\'lésének kérdésé o\\ a tiiczőgazdasjí.-gi munkások kQnyér-gátwna l-2szorzésé-
ve.l, a vetőmagéi látással, Q liibLefi h ruházati akcióval, az építkezési an-j gok hiányával és a gazdasági lItr_ szánvjk, foiszcrclési tárgyak ^járiUti hoz szükséges ipari anyagok tutoli, sáliak kérdéséivel \'
A gazd«pannszokat a kamara kének, dr; Mirböch Antalnak rettt*. séyol a knmana alchiökctből és a h, maral körzet országgyillési képviaelGi. bői álló küldöttség fogja átadni i földművelésügyi miniszternek,
Foglalkozott az elnöki rlauács n mt zőgazdoság fejlesztését célzó torréqjj tervezette], o kamarai rcfornénal lap. osolatosan jjedlg az az áhásponlji, liogy a kamarai autonomia és coi*i során a mezőgazdasági bizottságod VBÚÓ tagozódás érintetk-nül lasum-radjon
n^wwY,w»Miw^a>iw<»asa^\'«
S85/Ké. 1941.
Tárgy: Zab Igénylése fuvarozó lovak részére.
Hirdetmény.
Felhívom azokat a ló tulajdonosokat,1 akiknek földjük ér Így fiablennéaük nincs, hogy ¦ Zablgénylésüket 2+ órán belül, tehát szerda esüa; terjesszék elő a Közellátási Hivatalban, ifliemélyeami kell Jelentkezniök ét lóleveleiket magukkal kell hozniuk. Kizárólag az Ipar-Igazolvánnyal rendelkező fuvsrozók, hentesek és fakereskedók Jelcntke/.ze-nek, mert csak azok részére lesz vam dómban zabot utaln1, akik közhasznú fuvarozást végeznek.
Nagykanlna, 1941. október 14. sut Polgármester.
Keresők megvételre
szalagfűrészt
ujat. vagy üzemképes Jókarban levő használtat, 70 - 00 em, nagyságban. Ajánlatokat Kirohfelfl Károly oki. építész Osafcrtomya
,vjii oimre kérek.
Eladó:
háromszoba, hallos komfortos
I u x u s - v 111 a
Keszthely legszebb részén. Fekete. Kesalhely, EeIlkott-llLet.
Megbizhaw rádiókészüléket
forduljon bizalommal
Fö-uli Ozleféhez,
, ahol válogathat:
Orion, Philips, Standard, Siemem, Eka, Telefunken
gyárak legújabb szebbnél-szebb klvltaltl » - modern készülékeiben. Díjtalan b»mut«té»l
Héssrltstfizetési kedvezmény 1
Eladó:
Btlatonberény csendes, por-rrfentes .helyén 6\'25 D-öles ter-
i mő gyornölcsoa és szőlővel négyszobás, léten is lakhali villa. m
dg: Bui\'gics Vllmo*. ialntoulioiíiiy.
¦•lArdntft keieatk azonnalti. Jtknl-tud 0Ílul\'in 3 «m útin 1 loilhy HillS).. 17. »i. 3171\'
\' Hujíu-ánö uonml tclvétetlk. CiaéM-tért l«|tva. Krtm.lcr._\' :-"32«|
¦ •|6rdn» .lomul felvételik. Jíiu! HhtiMii-ut 9«. 3511
AD AB VÉTEL
AakaJUu tilHkKri oludé. -
Sclileah.utr vankciaikedét, tiiMbtl-ltt \\l
_3M
Naponta Irha libahuo kapható RÍ-ntilt u. 15. Wel.iní. 3241
BÚTOROZOTT SZOBA \'
KGIIOnbejíratu bútorozott uioui aaoba 3 iggyal Hado. Ttltkl-ut 25. .....32li,
Egy axép ulcat butoroiolt szoba hindit. Mirta-u. 2. 32»
HÁZ ÉS INGATLAN
Ktrily-utca 41. 8z ház azonnal bépba-múé. FelvJtasoiltas Fflketeaas r:,<W11"-Urban. __3?»
Eladók 2x2 RObáa komlortoi. tg 3 sjobls adömenlca hazak Papp kcmU»; nél, Ttlckl-nt 8._____*5
U| csalirll tuti éa Mzfaely oluild. ü-i a kiadóban. ¦ \' >B ~--—--\'
GrafoldguD _ frauaakéilS rnln4»> röl Inlormál. csak rövid Idcta*. EOtröH* 28, _ . - " 3231
¦•h.i.bh beteget idoacbb Mmp"; hoz kiadnánk, elmesél a kladőba. %»
ZKLatl fct.ZL.ONY
politikai napilap.
Kiadja : „KSzgaidaaágl lí. T. N»gyk«nlz»"-; Felotoa kiadó : Zalai Karol). NyeimntoU: a „KOrgardaBágl II. T. Nagykanlria\'
oyontfajibu Naoykaalzaaa. (Nyomdáért\'tutiili Zalai KaralyJ
81« *.Uy-.. 139. ttém._Ntflykíní"*, »41. október 16. szerda
árm 12 filler.
ZALAI KÖZLÖNY
SaarkeaztótéK éa kiadóhivatal! Fflut fi. bxáih. ¦gartUHtOMSi e« kladdliivataü telefon 78. n. M0Bj«l«nlC MladM kitkOainp aalutan.
POLITIKAI NAPILAP
ielelős szerkesztő: Barbarita Lajos
MOinouui árm: egy hónapra 2 domio M KUáa.
Dc^yedevrfl 7 peDSÓ 20 lltlor. Egyei szám : hétköznap 12 MII., «zombato» 18 UL
Egy eszfendé munkája
A modern élet egyik legnagyobb kérdése, hogy miként hozzák közelebb az államot az emberhez, a nemzetet a közigazgatáshoz. A most kialakuló uj rendben ugyanis sok tekintetben más a viszony a kettő kőzött, mint eddig volt. Régebben az állam megelégedett azzal, hogy gondoskodott polgárainak vagyoni és személyi védelméről és lehetőleg csak olt avatkozott be az emberek életébe, ahol az élet folytonosságát kellett biztosítani, vagy különösképpen kirívó visszásságokat megszüntetni. Amint azonban a társadalom fejlődött ós szaporodott, mindinkább szélesebb terűiéire kellett az állam gondoskodását kiierjeszteni. Nem volt elég a passzív védelem és a jóindulat. Ezer és ezerfon-tos kérdés merült fel, amelyet másként1, mint állami kezdeményezéssel megoldani nem is lehet.
Azzal együtt pedig megnő vc-kedett a hivatali gépezet — sokszor feleslegesen és rossz irányban, de sokszor az élet-kő vetélte módon —t és a közigazgatás egyre fontosahb szerepet játszik mindennapi gondjainkban. Ez az átalakulás nemcsak megnem állott, hanem még gyorsul is. Ma már a modern állam arra is igényt tart, hogy polgárainak magánéletét ellenőrizze, beleszóljon még a házasságkötés kérdésébe is, mert a nemzet és a faj magasabb erdekei ezt kívánják De ezen tul is többet kivan az állam polgáraitól. Ne\\n elég az engedelmesség, a tör-lények tisztelete, hanem szükség van arra is, hogy minden ember lelkében támogassa a nemzet közös törekvéseit, azokért áldozatot is logyen kész vállalni, vagyis-minden egyes állam polgár a nemzet akaratának hordozója és végrehajtója is legyen.
Az így folyó átalakulásnak egyik jelensége az, hogy a közvélemény is lényegesen nagyobb érdeklődést tanúsít a kormány munkássága, nemzetpolitikai tervei és tevékenysége iránt, mint hajdflnában.\'ígaz, hogy ma igazán sok a \'politikus csizmadia*, aki azt hiszi, hogy mindent jobban tud és ért, mint az arra hivatottak, aKonban tagad-hatatlaiv hogy a\'politikai közvélemény, szorosabn benső kapcsolatot keres az á l la m vezetéssel és erre joga is van;.
Éppen ezért helyes és célszerű, a közönséget időközönként nagy vönásoKhan tájékoztatni a Ttormátíy munkásságául- Ehhez nincs szükség ffá-\'Zisokra, nagy szavakra, elég a tények felsorolása, amint ezt a Magyar filét Pártja jólsikeriilt
Sztálin ultimátumban követeli az angol katonai segélyakciót
Száz kilométerre közelitették meg a német csapatott Moszkvát, amely már felkészüli; áz utcai harcokra — Leningrádban még dühöng a GPU, e*e a lakosság egykedvűen várja a város megszállását — A szovjet attól fél, hogy az amerikai szállítmány német kézbe kerül
Német kérők 9—10 millió főre teszik » szovjet eddigi veszteségét
A keleti arcvonal legkiemelkedőbb eseményéről a némot véderőföpanuicsuokság tegnap este külön jelentésben számolt be. Eszerint a vjazmai térbe bezárt bolsevista erők teljes megsemmisítése befejeződött. A brj\'anszki katlanban körülzárt szovjet haderők megsemmisitó-sc is döntő módon folyik. A kettős csatában ejteti
foglyok száma Ötszázezerre emelkedett
s számuk óráról-órára növekszik.
a szovjet-habom kezdete óta ejtett hadifoglyok száma a
hárommilliót messze felülmúlja. A front középső szakaszán a német tüzérség már tüz alatt tartja Moszkva legkülső védelmi vonalát
A Magyar Távirati Iroda a következőket jelenti a keleti arcvonalról:
Az Azovi-tenger mentén kifejlődő uj had műveletekkel kap csolatosan
magyar katonai körökken tar-
tózkodnak mindennemű részletesebb tájikoztatástót.
Ufóinak azonban arra, hogy a szövetséges csapatok a kedvezőtlen időjárás nehézségeit leküzdve, ismét hosszú szakaszon vágták el az ellenséges erőket a tengertől. Ezzel az Azovi-tenger partja — az utolsó rövid szakasz kivételével — a szövetségesek birtokába került.
A honvéd seregtestek tevékenységéről egyelőre még nincs jelenteni való.
Az Anglia elleni harcokról a
ujabb kiadványa hEredmények, céloké) mutatja. A legutolsó ilyen jelentés, óta hazánk megnagyobbodott, hála Istennek két izben is. A habom megközelített bennünket a jugoszláviai válság idején és az Európa ellen tervezett bolsevista támadás óta magunk is hadviselőkké lettünk az uj világrend frontján. Azt hinne az ember, hogy ilyen rendkívüli és háborús körülmények közepette, amikor fl hivatalos szervek minden munkaerejét éniberfe-
német vezéri főhadiszállás szintén nagy sikereket jelent, Német gyorsnaszádok hat angol kereskedelmi hajót süllyesztettek el összesen 18.000 tonna űrtartalommal. Változatlan sikerrel szerepel a német légiorö is. Az elmúlt három napon összesen 64 angol repülőgépet lőttek le. Légiharcban pedig az egyik legjobb angol repülőtisztet, R. S. E. Aid-ridge rcpülőhadnagyoi lőtték le a német vadászok.
Eszakafrikáb\'an sem szünetel a német—olasz tevékenység. Különösen Tobrukot bombázták hatásosan. A Buq és a Sol-lum feletti légiharcokban német vadászok 5 angol repülőgépei lőttek le.
Az olaszok egy tízezer tonnás angol csatahajót megtorpedóztak a Földközi-tengeren
Micabba máltai repülőtei-et is sikerrel támadták és 5 ellenséges repülőgépet löttok le.
24 hasznáfbaté szovjet repülőgépet zsákmányoltak a németek
Berlin, október 15 A NTI katonai részről szerzett értesülése,szerint a német csapatok október 12-én a keleti arcvonal középső szakaszán váratlanul lecsaptak egy még üzemben lévő szovjet repülőgépgyárra és 13 használható álÍai>oU)an lévő repülőgépét zsákmányoltak. Ezzel a németek, október 2. óta 24 használható repülőgépet szereztek.
Ugyancsak érdekes részleteket közöl a NTI a németeknek a Ec ke te-tengeren végrehajtott bátor vállalkozásáról. Igen merész támadással egy világító tornyot foglaltak el. Rövid harc után sikerült a németeknek hatalmukba keríteni a világító tornyot, amelyet a bolsevisták minden rendelkezésre álló eszközzel megerősítettek.
Az amerikai tisztikarból hiányzik a vezetésre való képesség
Nfewyork, október 15 Az amerikai lapok behatóan
foglalkoznak az USA hadseregével. Mcllov, ismert újságíró azt irja, liogy az északamerikai hadsereg sem kiképzés, sem felszerelés tekintetében nem megfelelő- A lisztikarbóihiány-zik a vezetésre való képesség, s különösen az egyetértés, Nagy hiány van géppuskákban, harc* kocsikban és repülőgépekben.
Kereskedelmi egyezményt kötött Argentina és az USA
Washington, október 15 Ney szenátor legutóbbi \' beszédében kijelentette, hegy Roosevelt, a kormány, a kommunisták és zsidók mindenáron bele akarjak vonni Amerikát a háborúba. Egyúttal hangsúlyozta, hogy téves az a hír, mintha 3 zsidóellenes volna.
Hull külügy miniszter a tegnapi sajtóértekezleten kijelentette, hogy Buenos Airesben kereskedelmi egyezményt kötött (Folytatás tir 5 oldaton)
letti mértékben lefoglalják árháborúval kapcsolatos kérdések, nem lehetséges a békés ország-építés és nem is helyénvaló arról most beszélni, amikor annyi fontos kérdés megoldását kényszerűségből a békeidőkre kell halasztani.
Magyarország mégis bebizonyította, hogy háború ellenérc is\' folytatja a nemzet életének megújítását. Egyetlen percre sem állott meg a reform-munka és nem áll meg továbbra sem. Meggyőző és becsületesen
szerény szavú beszámoló erről a Magyar Elet Pártjának jelentése, amely egyetlen kérkedő, vagy öndicsérö szó nélkül, szinte ridegen mondja el annak a hatalmas munkának a mozzanatait, amely itthon egy esztendő óta folyt.\' Érdemes beletekinteni. Hitet és bizalmat ö,nl u lelkekbe és büszke megnyugvást arra nézve, hogy ez a nontóet tudatosan és tervszerűen intézi sorsit s halad a kereszlénynépi politikának a jobb eutfópai rend. felé vezető utján. (s—o—}
ZÄttAt KÖZLÖN*
1941, október lS,
A fogszebbfönői fehérnemű én paplanok
eAuiiÉüazSa/x
Szerda
.\'íünmiú híÜbük/AukjU lirtlkó\\.in(?0kun bsoapmt I, mqíoríli
(Mii Ébresztő, torna. — 7 00 Hirek, közlemények, étrend, hanglemezek. — 10 00 Hírek. — 11.(0 Nemzetközi vízjel zőszolgálat. — 12.00 Déli harang-Mö. — 12.40 Hirek. - 1320 Időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. — 14.30 Ilink. — 14.45 A rádióműsor ismertetése. — í. T Arrolyamhirek, piaci árak, élelni\'-^rárak. — E6.4Ö Időjelzés, időjárás jelentés, hirek. — 17.00 Ilire* szlovák és ruszin nyelv«ü. — l\'.I.OU IMrek magyar, némel és romáu nyelven. — 20.00 Hirek (Budapest II.) — 21.40 Hirek, idő járás jelentés. — 23 00 Hírek német, olasz, angol és ímneis nyelven, r- 24.00 Hirek.
BUDAPEST I.
17.15 Kiss Ferenc szalonzenekara,
— 1735 Előadás. - 18 Dp Balázs Gyula zongorázik. — 18.20 öllonvéd-müsor. - 19.20 Hádiózeueksr. - 2215 ilutlola Ed« túiioKuekOra. — 23.35 Csórva Desso cigányzenekara.
Csütörtök ¦UDAJPBST I.
10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás.
— 12-10 Hendőrzeuekar. - 13.:«) Ve. ress Károly tigány zenekara. — 15.20 Ihiiczky László tAncseiK\'kjana. —
17.15 Előadás, ~ 17.40 Készletek Ko dály : Háry János c. donnúvóből hang. leméiről. — 18 Elbeszélés. — 18.20 Tabányi Mihály jazzhármasa. — 10.20 Az Operaház előadásának ismertetése. 22.10 Hádiozenckftr. — 23.30 Gáspár Lajos cigányzenekar.
kern (eteHühk
_ Bojsáki János a volt gyű-
1IU-X.IS. I ri i9- közos gyalogczred-\' béli gyalogos ónként je-
lentkezett arra, liogy a St&wktnál egész napon át duló ütközet utáni tisztázui-lan helyzetban a sötétség leple alatt előremegy és kifürkészi az oroszok erejét és szándékát. Az ellenség !eg. hevesebb puska- és gépppuskalüzél>eii kúszott előre járőrével. Nemsokára alkalma volt arra, liogy bátorsságáu kívül elszánt kitartásáról is tanúságot legyen. Az oroszok ugyanis ujabb tá-madusra indullak s ennek visszautasításából Bozsáki alaposan kivette részét abban ,liogy egy táboríőrs-álláí*. buu járőrével huzamosan fcltarlóztattt az oroszokat.
Bálorságának és kitartásának Juhit. Dia a bronz vitézségi éi«m lett.
A szívbetegségek és az érelmeszesedés kezelésében gyakran kilünö szolgálatot tesz a természetes „Ferenc József" keserűvíz azáltal, hogy már egy fél pohárral bevéve is Minden erotkooes nélkOJ igen könnyű székletélet biztosit és az anyagcsereforgalmat jótékonyan befolyásolja. Kérdezte meg orvosát t
„A pap ne pusztán a sekrestyére szorítkozzék, hanem ott legyen mindenütt az
élo.ben" - hangoztatta dr. Hoss József pápai prelátus, a zalai és somogyi papság nagykanizsai lelkészi értekezletén
K«dden délelőtt 10 ómkor kezdődött az a -pappi értekezlet, mit a megyéspüspök hívott össae a lelkipásztort kérdések megtárgyalására, Nagykani-»sára. Az értekezlet a feliérttremben folyt 1« és rósal vettek azon a nagy-kanizsa, kiskomárouii, pacsai és csűr. goi etiperesi kerületek papjai nagyszámban. A beteg megyéspüspök képviseletében a nagykanizsai születésű dr. Hoss József pápai prelátus, országgyűlési képviselő jelent meg. A megjelent papság soraiban ott láttuk Audő Mihály iharosi esperest, kerületi tanfelügyelőt, Berkóvics Imre zákányi etipcnes-plébánost, Gosztoly" János balAlonberényi esperest, 1\'. Kát Adorján OSB aalaopáti esperest, Kiss István zaiasicaibaláisi esperes-plébó-[.<;-.!, I^esz János csurgói kerületi esperest, Láber Miklós nicreoyei espe. pás.plébánost, padáuyi Sándor inkei esperest, dr. Solymár István nagykanizsai esperes-plébánost, P. Gulyás GoJ-lért kanizsai fejenccs plébánost, a plé-bánusok, káplánok, hitoktatók sbldásá-gát, ott voltak a kanizsai ferences és világi i>apok, slb.
A főpásztor üdvözlete
Dr. Hoss József prelátus megnyitójában * zegj és püspök üdvözletét tolmácsolta, mttjd nyoknbao áttértek a papság plébániai adinmisztráeióti ügyeinek, a templomi rendre vonatkozó gyakorlati kérdések, Mb. tárgyú, lásája. r
in dr. Ho*t prelátus ItangoitatUi, hogy a plébános dolgozzék
együtt hivelval
Isten országáért. Eehetődótl a kérdés : Ki vezesse az cspeiesi kcrüle-lboji uz AC ügyeit v Az AC vezetését elválasztani az csjH\'resj munkakörtől — volt aj állaJános felfogás, az egyes keiü-letekben megbízó Kukat álaszlani (púpokat), akiknek kezébcai tösszefui a\'teljes AC ínunka, azonkívül a KALOT és a KALÁSZ ügyoinek munkája, a kérdéshez sokon és ltosszubban huzzá-szóllak. Sok érdekes felszólalás hí\'iig-xoll ci. Kimondottak, hogy
az öszi koronán
döntsék cl a-kérdést, amikor mindjárt megválasztják uz ac-megbízó ltokat.
Dr. Hoss prelátus ezulán igazi mély papi leiekből fakadó saózatol inléfiett a iclkószkedö papsághoz.
Az egyházközség életo — mondotta — nem a paj>ok élete, de aa egyházközségi tagok élele.
A papság nsm prsfi-oeapat
— hangsúlyozta nagy tetszés és helyeslés\' közepette —, míg a papok mérkőznek, a hivők nézzenek, l\'j idö3r elölt állunk, amely mást követel, m/nt-liogy a pap pusztán a templomm és sekrestyéje sjoriUiozzék, o pup mai-deuütt ott legyen aa életben, ott le. gyen a községházán, oll > városházim. és mulassuk meg, hogy — vagyunk Elindulni, az ugart megtömi, álálli-lani, ezen van u langsuJy.
Majd végigvette u mai papi élet követelményeit az oltáitaslvor megértő, együtt holadó és ve.e küzdő lelkiségével. \' | , Leag csurgói esperes kifejlett*, hogyan leliet inegterexatiMii ».a kapesobi-lol uz egyliázkóiségi AC-.vczetők közölt. Igen értékes felszólalások hangzottak el. f f
Dr. Hoss prelátus ezután Vilért a katolikus sajtó kénlésére és kifejletté, hpgy a katolikus ügyek lelkes liarcosa a kutolilkus sajtó és uiinak önzelleD, hitvaJlö munkásai megérdemlik a i>a[>sag mjesszo. menö áldozó lliozuta\'.ál. Majd — mint a gyakorlati é-et embere — nagy szak-uvatottsággal vázoibi a "katolikus t-ajtö küzdelmét és neliézségeit és u j>apság melléje állasát kérte.
Itt * papi gyűlés lelkesen éltette a Zalai Közlönyt.
Hozmán Alujos (HomokWtn|art>ni), Láber Miklós (Merenyoj, I>. Xuvéi és löbbcn szólallak még fel. \'
Majd a papi értekezlet töbl»i Ulrgy-ixwiljaira kendi Kor. A Télig zárt lelkigyakorlatok megszervezése, as esi>e. rcskerütelí előadók ¦szituá/u rendezendő egy»ai>os tanfolyamok létesítése. A munkaév AC előadásainak megszervezése. A KALOT és KALÁSZ ügyek. A további munka megbcszéléso.
Aa értekezlet ismét meyJnJutuLta, milyen nagy szükség van uz ilyen papi összejőve1 telekié, ulujl a papság maga közólt megtárgyalja az időszeni leendőket és u saját gyakorlatából szolgál útmutatással o<táxlcslvérének.
Itt cmiitjok meg, liogy dr. Hoss József prelátus (Veszprém) most másodízben 500 pengőt adományozott a kanizsai Jézus Szive.templom építési költségeihez. Dr. Hoss prelátus, mint a megyés püspök,\'dr. Czwpik Gyula — újságírók, a sajló gyakorlati miuiiuV
Mint papok és főpapok is korlali élet embertú... ,
gya-
Jobb vasúti összeköttetést kér Alsólendva
Alsólendva, oklóbcr 15 TudÓsitónk jelenti: Alsólendva ké^ni se ló testülete ülést tartott, amelyen több időszerű kérdéssel foglalkoztak. A képviselőtestület megadta a felhatni mázast az előliáróságnuk 105 ezer pengő" kölcsön felvételére, melyet a volt Eszterházy alsó-lendvat ingatlanok megvételére fordítanak. Az indítványok között szerepelt a vasútállomás kibővítése, mert az állomás Alsó-
lendva jövő forgalmának és fejlődésének nem felel meg. Már előre tiltakoztak azon terv ellen, hogy az állomást másod-rangttva degradálják, tehát főnökségből felügyelőséggé. Elhatározták, hogy illetékes helyen panaszt emelnek, hogy a vonat, amely kijár a Muráig, nem várja meg a Csáktornyáról jövő utasokat, azzal a megokolással, hogy nem\' várhal a kompra. Több megértést kívánnak a magyar vasúttól.
UNGER-ULLMANN ELEK És TÓTH
VASKERESKEDÉSE — NAGYKANIZSA. Iw
Stenn»"
Migyír KőoluJ \'RiuvtnyUrtitig tiasy-kaniM«l képviselet© én blaományi raktára
kedvezményes adótételt! mezőgazdasági olajok.
BÚTORT m
Hnküzletbea
Gábor mű asztalosnál
vetareo vagy rendeljen. HtgyluMftuu, VitedkiU imWa,
52.
Tavaly ilyenkor még az ötvenegyei axám szerepelt ewn a he\'.yen. ma eggyel több ason az utoo, melv ki-felé vezet.
Mi történt ez.aiatU az egy év alatt, mert minden uj száknt egy lemorzsolt ével .hánomszazhotvanöt robotos napot jelent ?
Mí történik egy élet alatt ¦?
Egy élet, vagy év ; olyan mindegy.
Minden egyes napban benne tükröződik az egész élet. A liajnalpírka-dása, a csecsemő rózsás ébredése, a reggel azúr fénye, az ifjúság bíztató elindulása, a perascJö dél, a férfikor verejtékes munkája, az alkony béke. teregető liangulatá az öregedés mék) rezignációju s az éjszaka komor só\', tólsége, az élet .szomorú kimúlása.
Keresem ebben az ogy napban egész élelem tartalmát.
A gyermekkor keserű derűje, bz ifjúság tomboló előretörése, a férfi, évek lázas munkaxolianáSa s -«z élet delén tnl jelentkező néma szemléfcv dés megbékitő órái ugy rejtúbiek el ill meUettem, hvuitlia valóban egyeVen egy nap álomszerű eseményei volná, nflk.
Ötvenkettedik évom kíisz^bén {sme. rétien mélységekböí feltör lieJőíPm ¦ kérdés : Hová lett ennyi év, ennyi munka, ennyi gond és aggodalom ! Mi lett mindoblxil, amit egy éiel lázas feszüléseivel, vágyaival, küzdehneivei oly mollon kerestem, hhol vwn a fvivár-váiiy, melyei egy élet szjies áiuotirai félszázadoíi át kergettem ?
Persze, az áUnokból sok megvalósult, de még több elveszeti a riifcg élet kegyet\'en utvesztöifcon.
Keresem ezeket az álmokat.
S az ut mellett, ainelyon éldehj szekere elrolun, ott lieíBrook a por. bau az ifjúság legszebb illúziói, mint vttlaml eldobált rongyok, de ott vannak a sikerekre áhítozó férfilé\'ek el. vétett darabjai is, csak a békés szemlélődés közelgő óráinak nyugalma kísér életem további utjain.
A szemlélődés, a magány fe!oh*lo órái, az élet delén tulhnjló emberpálya legértékesebb e\'emei. T-ehn erf kell hozzájuk, valami belső adottság, vagy hajiam, titokzatos emberi élctfmk ki fürkészi iclct len tényezői, űmelyBk nél kül élctimk nem tud kieineikedni az ösztönök fngoványniból.
Boldog vagyok, -liogy fel tudok emel. kedni a sxemlél/klés ^tiszta niagaslfttal-rn. Az ember megpilion itt a begy ormán, ahonnan olyan jól esik ilycír-kor, az évforduló megindító \'óriSt*n visszapillantani n^ndajrra, ami vo\'l 1 «mi elmaradt ,sőt jól esik arra felé tekinteni, ahonnan az ismeretlen holnap ködös árnyai integetnek Ménk.
Mi lehet ott, «z«k mógöttt az ár. nyak mögött ?
Az életem kiteljesedett, ötvenkét év alatt az ember mindent elérhet é* minden álmot elíctnfethet. \'Ami meg hátra van, p,z csak reflexfényc lebukó étet tűnő napjának, Az a bíbor fény, mely napnyugtakor oly megbékitő színekkel koszorunni a lioii-zontot, s amely után mar actnl jöhet semmi miás, mint...
De egyelőié még itt vagyok. A gép betűi egylmnguan kattognak, a "szóm1-széd kzobáhol áthallatszik a rádió .fülbemászó magyar nzuzsikája, odakint tombol a szél, még nappal van. Elek, de már várom az éjszakát... Ugyan mikor taiálfcosom vele 1- -K.
kai Teréz as- ProtesUna Teréz. W-Thiarí hó 24.
cHMSxaé njirra reael S écálf (hétté, azerda, péntek áéJatai él kMHss atéss as» a^ask),
1941, O\'tótw 15
Z*UM KOTRÓN*
a
Jk üéíb lesz d hdborunnh - m Pórt lesz az orszúfiban, amely nyuialmaf, lobblétet. Wíotiw tót teremteni..."
Ilovszky Jőnos országgyűlési képviselő látogatása karületének községalban — Mindenütt a magyar honvédség lagendás hősiességéről emlékezett meg - A Magyar Élet Pártjának és a magyar nemzeti kormánynak nagy tekintélye van a külföld előtt - A nemzetek elismerése az ópitő magyar politikának — A rlgyáol földhözjuttatés és a sormási iskola — A községek népe mindenütt nagy szeretettel fogadta képviselőjét
Ilovszky november első felében Ismét lejón Nagykanizsára
Mini jeleztük, Ilovszky János országgyűlési képviselő, az országos Baross-vezér, vasárnap reggel kezdte meg kerülclliito-gatásál. Dacára a kedvezőtlen időnek. Ilovszky kíséretével végiglátogatta a programba felveit községeket, hogy mindenütt meghallgassa a hozzáforduló polgárság kéréséi és tudjon raj-luk segilcni. Az, első állomás
Zmíattlhk
volt, ahol nagy szeretettel fogadlak Ilovszkyt és kíséretét, dr. Tholway Zsigmond pártvezetőt, Mester Kálmán Baross-titkárt és Gzulek .lózser kerületi Ulkárt Antal József községihiró üdvözölte a népszerű képviselőt és főrömének adott kifejezést, hogy olv gyakran keresi fel kerületét és érdeklődik a polgárság sorsa iráni. Ilovszky válaszában kijelentette. hogy már 11 mull alkalomkor akarta a község népét meglátogatni, de fontos pénzügyi tárgyalások Budapestre szólították, ezt akarta most pótolni eljövetelével. Ez után magyar ruhás lányok virágcsokorral kedveskedtek a képviselőnek, aki ezután rövid értekezletet tartott. Zalaujlakról
Kitrécsér*
szönlőlle ilovszkyt és kiséretét. Takács Mária és Köves Mária iskol-isk írniuk g\\envórü rozsa csokrokkal és értelmes, kedves üdvözlő beszéddel köszöntőitek Ilovszkyt, aki a szeretet szavaival válaszolt, Megígérte, hogy az iskolaépítés ügyében eljár illetékes helyen, meri a községnek fellétlenül szüksége van uj iskolára. Majd rövid összefoglalót adott az általános helyzetről és ki fejlet le, hogy a dicsőséges honvédcsapatok a német és olasz bajtársakkal rövid időn belül el fogják érni kitűzött céljukat.
Nagybakónmhon
éppen a szentmise vette kez-delél. amikor a képviselő és kísérete odaérkezett. Mindany-nyian részi vettek az istentiszteleten és együtt éjiekellék a község népével a nemzeli imádságot.
A i) á rt vezet ö tömör szavakban üdvözölte Ilovszkyt. akit arra kért, hogy vegye pártfogásába a község becsületes magyar népét.
Dr, Tholway Zsigmond haza\'-fias érzéstől áthalott beszédben emlékezett meg a nagybakóna-kiakról és kifejezésre Juttatta a község lakosságának hűséges magyarságát, akik nemcsak a világháborúban lellek elegei kö-lességüknek, hanem
folytatták útjukat, ahol Takács István kisgazda, pártvezető kö-
az ellenforradalom Idején li höséges magyarok voltak,
Ilovszky képviselő szívélyes
amit legjobban bizonyít a magvar nemzeti eszme bárom bakónaki vértanuja. akik töretlen magyarságukéit életükkel fizettek a vörös hóhéroknak. Örömére szolgál, hogy ebben a derék magyar községben üdvözölheti Ilovszkyt, nki uttörőjt volt a nemzeti gondola! hamis táborának és akii a Kormányzó Ur nemzeti hűsége jutalmául a Nemzetvédelmi Kereszttel tüntetett ki.
mondolta dr
Ilovszky János, Tholway, bárhova la állította őtot a tora mindenütt becsületei magyar hűiágget állotta a vártát.
szavakkal kös/önte meg a községi, valamint a kanizsai párt-vezető üdvözlését és megemlítette, hogy a Kormányzó Ur nemcsak Öl, hanem dr. Tbjol-way Zsigmond pártvezetőt, aki a székely hadosztálynál téliesített szolgálatot, majd az erdélyi karhatalmi ezredben, úgyszintén Mester Kálmán Haross-lil-kárt, aki a felvidéki harcokban tüntette ki magát, — a Nemzetvédelmi Kereszt adományozásával fémjelezte. Ennek kapcsán kifejezésre juttatta a képviselő a magyar honvédség iránti határtalan nagyrabecsülést és szeretetet, mert
óriási beoiülete van ¦ magyar katonának,
hennek. Nagybakónak derék népe csatlakozott a nemzeti mozgalomhoz és meg fogják látni, mondotta, hogy ha vége lesz
egy világ . oselekmé-
- hangsúlyozta csodálja harctéri nyeit, hőstetteit.
Majd kifejtette, hogy Magyarország keresztény szellemének, a Magyar Élei Pártja célkitűzéseinek és a magyar nemzeti kormány munkásságának milyen tekintélye van a világ előli. Majd melegen emiékezelt meg Ilovszky a nagybakónakiak bátor és hűséges magatartásáról az ellenforradalom idején és a három nemzeti vértanúról, akik a kanizsai mauzóleumban pi-
ti háborúnak, egy párt lesz az egész országban, amely párl nyugalmat, jobb létet és !>ol-dogságot fog teremteni ebben a sokat szenvedett és meggyötört országban.
A község népe mélységes ragaszkodását fejezte ki képvisc !6 ci
t«fdou> ftargrffig .TŰZIFA LW
MUllrn ilU.ii.iiui iiptuui.
TIMIT LAJOS
M*t: tadtM«ty*cr«*kc4A
EÖtTÖ*-ttra3 T«l«íon2!»
löjével szentben.
Nagyréctén a helyi párt vezető köszö a kerület képviselőjét és lentette, hogy a magyar
Magyarországon oéltudatoa, komoly kormányzati politika folyik
tujo-nóp
tisztában van a Magyar filét Parija célkitűzéseivel és reájuk mindenkor számit halnak. Ilovszky válaszában kijelentette, hogy ebbe a községbe is mindig örömmel jön el, mert népe mindenkor magyar gondolkodású és érzésű és valamennyien egv jobb. boldogabb Magyarországot óhajtanak. Elmondta, hogy Németországban alkalma volt számos nemzetbeli férfiúval beszélgetni, akik mind a legnagyobb elragadtatással beszeltek a magyar katonákról és a magyar népről és megígérték, hogy közelebbi kapcsolatot akarnak teremteni a magyarokkal. Szóvá tették az idegenek azt is, hogy
nevezetesen az ország külpolitikája, a kapcsolatok más nemzetekkel. Ilígyjétek el nekem, kedves magyar testvérek, fejezte be beszédét Ilovszky ha ki fog alakulni a nemzeti öntudat, minden talpalatnyi terület, amit \'elraboltak tőlünk, ismét vissza fog térni a magyar édesanyához.
— A Magyar Klet Pártja hangoztatta Ilovszky tekintélynek örvend a müveit külföld előtt, mert a katonai fegyverlényekkel karöltve igen fontos a magyar kül- és belpolitika. A nemzet boldogulása csakis a helyes politikai irányzat melleit valósulhat meg.
A község népe hosszan és lelkesen Ünnepelte Ilovszky képviselőt és kíséretét, akik \' ezután visszahajtottak Kanizsára és a Központ szállodában mcgelié-doltok. Rövid pihenő után a képviselő és társai folylatták kerületlátogatásukat. Első állomásuk
Pmirhienfa
volt, ahol Kém .fózseT bártve-zetö fogadta és köszöntötte közvetlen szavakkal Ilovszky képviselőt. Itt egy küldöttség is várta Rigyác községből, mely a piirivenliekkel, együtt arra kérte Ilovszkyt. hogy a néhai gróf Batthyány Pál földbirtokos közeljövőben eladásra kerülő földjéből juttassanak nekik is és tegyék ezt amortizációs kölcsönnel lehetővé. Ilovszky a legnagyobb készséggel tette macáévá S polgárság kérelmét és ígéretet tett arra, hogy ebben a fontos kérdésben el fog járni. Egyben intézkedett, hogy Czu-lek kerületi titkár vezetésével a két községből küldöttség induljon az Örökösökhöz és tárgyalja meg a községek népének ké-
Legújabb
illetményjegyzék
hadfelszerelési adóval
SCHLBSS TESTVÉRIEKNÉL
Horthy ai.-al 8.
relmét. Majd kitért az általános helyzetre és a politikai eseményekre.
Sormás
községien a párthelyiségben Pite Latos kisgazda igaz magyar szívből jövő üdvözléssel köszöntötte a kerület képviselőjét és a nyitott ajtó mellett látható, fedél alatt lévő uj iskola falaira mutatva, bálás köszönetet mondott Uovszkynak közben járásáért, amely lehetővé tette, hogy Sormás községben uj iskola épülhetett. Dr. Tholway Zsigmond pártvezetö szeretettel emlékezel t meg a derék sorolásiakról, akik az első titkos választás alkalmával majdnem százszázalékig a Magvar filét Pártja melleit foglaltak állást, majd méltatta Ilovszky bálorés hűséges magyarságát az ellenforradalmi idők alatt, amikor az \'egész férfiak* mentették meg a Hazát, Majd kifejletté, hogy az uj iskolában ífl ennek megfelelő, nemzeti szellemmel telített ifjú magyarságot neveljenek, \'hogy méltók legyenek apáikhoz.
Ilovszkv képviselő ezután válaszol! Pitó gazda, mint dr. Tholway beszédeire, méltatta dr. Tholway pártvezető és Mester Baross-titkár munkásságát, amiért mindkettő a Kormányzó Úrtól a Nemzetvédelmi Keresztel kapta kitüntetésül. Beszélt Sormás népének nemzeti érzéséről és az általános helyzetről adott tömör tájékoztatást. Majd megtekintették az iskolát, ahol Ilovszky képviselő a legnagyobb elragadtatás hangján nyilatkozott a szép, uj iskoláról, a magvar nemzeti gondolat uj erősségéről és Isten áldását kérte a község népére.
Az idő előrehaladván, a képviselő kíséretével visszatért Kanizsára, majd az 5.50 órakor induló sebesvonaltal, titkárává* visszautazott Buda]>estre.
Elutazása előtt igérelet lett arra, hogy november első felében ismét lejön Nagykanizsára és akkor itt fogadja a polgárságot és párthlveit.
Beszámolónk nem lenne teljes, ha nem emliteuők meg,
4
zaum kozlowi
1941. olrióbet is.
FERENCJÓZSEF
ktstrüvii
hogy Ilovszkv képviselő megérkezésékor $00 pengőt adott i\\t dr. Thohvay párlvezetőnek Bertalan Imre. a (2 éves borzon-co| fin Iskoláztatására és neveltetésére. Dr. Tholwoy már el is járt Németh Dezső polgári iskolai igazgatónál a bőrzönrei fiu érdekeljen. Olyan cselekedet ez a kerület képviselőjétől, ami tollhegyre kívánkozik, amit nom lehel véka ulá rejteni, meri legszebben bizonyítja, hogy a nagykanizsai kerület országgyűlési képviselőjének helyén van a szive...
Mert Ilovszkv János képviselő — a szív embere.
i (8. ff.)
Közbelép a feleségem
A Városi Mozgó tegnapi uj műsorából ki kell eme\'uünk a híradót, arh»)y- |»ompás fclvélolekrl közöl Kormánya l\'runknak Hitler vezér és kdncellár vezéri főhadiszállásán lelt látogeráiáról.
Közbelép « fe\'eségem< a ellne az ttj filribi*k, amely le\'e van kedves, szejleines ,muíatwiuVvs, váratlan ölte. lekkel, freiio\'fmniie, » fitirr¦ hősnője egy-tengeri utazás alkalmával orüaJ* a liajö ugyanis eisülyed s mindenki azt hiszi, liogy a Icugvrbe veszett, -Az asszonyt holttá nyilvánítják, férje \' pedig megnősül. S ekkor váratlanul \' föltűnik a holtnak vélt asszony.,. Ki-derűi, hogy 7 évig élt egy lakatlan szigeten — egy retíivel, aki szintén hajótörött Egy ¦¦véletlenül. ¦ arra járó !<portugál Mwjóli azután hazajönnek. S Itt kezdődik u\'bonyodalom. Az asz-azony férje (ímy Orant — n viszontlátás boldog inámoráljan ttVegre-ledkezik második fefeségérdl. Rendkívül érdekfeszítő jcenctek Játszódnak le emitünk, mint csillogtatja meg a két nö minden Hssu:myi báját, kedvességéi, szépségét, tibgy snatoának Szerezze meg atSuisitteH férfit Két nő hatra egy férriért I S a Szegény férj bensejétmi \'vad? viharok -\'dúlnák: •Olyan megoldást szeretne, hogy mind a két1 asszonyi kielégítse, Szerelme első felségéhez huzn cl\'éuál Ihatatlan erővel, de második asszonyát sem akarja intt-j gára haragítani s a vi\'ág előtt \'névét-\' séResse íenni. KVÚbm^gen mulatságos jei*nelck peregnek \'e elmtnuk.\'Végül mi más választása lehetett a Térrinek — hallgatott\' a szive \'Sugallatán .: s első fe\'eiége melleit •döiitött, ameltycl a rendező-egyúttal ^icgnytigtató erkölcsi\' befejezést is ftdott a filmnek
Ne vrtö izmainkat ugyancsak próbámtelte a vigjájték s a csaknem 2 órás állandó kacagásért, az Itt—Mrt előforduló sikamlós jc-enelek \'en*rléro is, ajánljuk. A nyal\'gondterhelt Q«et kő-\' z*iM\'lle jól esik egy kH vídfim szóra-\' koteás
, -ter.
Mák
LACKEHBACHÉfi-Hál
1 Borik, Mlklí.-ul.
BÚCSÚLEVÉL
uf^Y szsrkosztőségl. Íróasztalhoz
I\'loljára ülök iltmoi\'ctled, \'8 ko-potl, öreg jószág, de bánncunyiie is elvesztetted színedet, bármennyire is szegényes külsőd, mi tagadás, megszeret le"efc, Iiisz nyolc esztendeig szolgáltál hűségesen, becso\'ettol
Igén, éppen az elmúlt hetekben volt nyolc esztendeje, hogy először fdleltek melléd.
Emlékszem rá, nagyon boldog voltam akkor. Hogyne, alig husz •íves voltam, te\'e duzzadó munka-kedvvel, nagy tervekkid, tüze; l(Ín-golSSökkal — és máris önálló lm-a-izlnlt kaptam Nagy szó volt ;-z, mert társaim ml-tí tucWával jártuk nkkortájl ál\'ás után, -amikor » Te Mizdád már, mínt ruhntflák, bon-lógatta szárnyait > Azóta bizony sok-ezer hir .cikk, párszáz riport kritika, jönéhány rá.ti-ielöudás, sőt még egy regény is szüleiéit mc\'ot-Icd s Té iQMKnWn tartottad hétadat, bánni szüiolett is rajtad.
Sokszor már ugy "éreztem, hogy meggyüké re öltem moteltól é-s nem* tud már elszakítani Tüted soha többé síiiim.. \'MoSt nvégis buestiz-nutik kell, mert a sors keze más-hová rendeli Hidd eV nem könnyű a vá\'ás. gazdádnak sem. Talán élete legszebb nyolc esztendeiét töltőt o melletted, ne csodálkozz hát. h« elfogult kíssé és neh-.\'jtfre esik kimondani az utolsó. -Islcn vc>d«U.;
Igaz, zajos ,lázas, állandó küzdelmes munkában le\'t évek voltak ezek
Nem volt könnyű, mégis szép
volt.
Szép volt küzdeni, harcolni, néb\'i csak magunkért, egy kis családi otthonért, egy kis édes gügyögő gyermekért, de l«#izebb volt talán küzdeni minden kiért. Dolgozni és bar-coüii a közért, másokért KoSxooetet sem vnrvfl, minden harcra mi\'odig készen álho.,.csak dolgozni, dolgozni
másokért:
De hidd el, Amilyen szép, o\'yu. hálátlan mesU\'rség is ez állandó rohanás az Eseméjmyel, — percnyi megállás né\'kfll. De nem. ne hidd, liogy őzért hagylak cl meri be\'e-fáradtain a küzdelembe, meguntam\' az áOandó rohamot a pihenni vá-
gyom 11» a .meilSlled eltöltött nyolc esztendő ki is koptatott beft\'cm sok fiatalos tűzet, áhnoknl kerge.\'ö Idealizmust, még elég erősnek ér-zem rnagatn) az uj feladatokra. Mert az vár rám : uj, magasztosán szép, de nagy feladat. Muraközi lestvéreink gyermekeit kell megtanítani - magyarra. Egy Idegen nyájra té-vedj, nemzc:Iékel kel! njra nevelni : magyarnak, Ez sem lesz közFiyfl, elhiheted. Ne vádold tehát gazílá-iint hfltjenséggel, ha most e\' Is bu-rsimik Tőled, dÓJgOZó laRja akar Ö maradni 8 magyar társidlonun ik. Tollát kQlonbon sem akarja elciini. és igérl Neked, hogy nem enged) berozsdásodni.
Most azmban búcsúzni kell. ."Az Idő sürget és ilt nincs megállás, l\'j szenzációk JflfliKkfes n közénség türelmetlen : késedelem nőikül ki kelt szolgálni Helyemé; léhát át kérj adni. A telefon nem az t\'n ftVembc súgja már ezután 11 KTrisobb s?en-záciökat (Istenem I Hány világ, szenzációt, hnl\'olhiin elsőnek a marseiiesi klráygyiikosságtól « mos-tani háború nagy győzelmeiig az elmúlt nyolc év alatt i) (ie éppp ugy ontja majd a hircket ,m:nt etdlg Csakhogy itl mcleltel más ú\' rnAjd és hátadon más szántja majd papírra a tegfrisebb hírek szBnzációs elmeit Bev^l\'om tnbst azt is, azt reméltem, hogy én lítótnl meg majd melletted o németek londoni bevonulásának híreit és én a kun majd egyszer a nagy b>ke-eimel is. Dehát a so rs nok ün k a vál ás l Kit -le! é s lentélein, Te is hnte-rnyugszol ebV-On és a régi barátsággal gondolsz majd öreg gazdádra, aki most elfogult szívvel bUcsüZik . Tőled és rnjt-\'d kérésziül muidaltől a zajos, tarkít világló!, etn«<Yet Te jelenléttel számára. [
Isteni veled hát, To kopott, öreg iroetzlal\' Közös multunkat re, htláo hfemar elfelejted, de a mei\'cited el-lőltőtt nyolc esztendőre mindig szívesen fog visssakcnilékomi uj é ot. pályáján Is volt gazdád :
Filov bojgár miniszterdlnök ma délben megérkezett Budapestre
Iludopcst, október 15 Kllov bolgár miniszterelnök és köz-oklnlásüpyi miidszter feleségével és kíséretével ma dé\'bcn menérkezett a magyar fővárosba a pályaudvaron Hárdossy lAszlö minlszlere\'nök üdvözölte a bolgár vendéaeket Teljes számban megjelent a m kír. kotvntiny, aa. orszéggyülés két házának elnöke, Tiudopcst székes főváros; képviselői és más előkelőségek
Délben Hómon Bálint vallás* és közoktatásügyi mudsztcr és felesége a Goilért-srálióban vendégül látta a bol-" gár vendégéket
Délután a bolgár minlszlere\'nök ünnepélyesen megkosjjnmzZB a hősök
emlékkövét, majd « Koitnányző l\'rnál jelenik meR kihallgatáson a késő dél-uláni órákban a mhdszlerc\'niYkségi pS-lotábim mCRbeszélésl tartanak ItAr-ilossy t.á&zló miniszterelnökkel.
Este a mlniszteiielnök és felesége estebéilel ad Filov miniszterelnök és kiséicle tiszteletére.
— {Mindent\'meetudhutl
a Zalai Köz\'öny \' Kis Zsebmrnot-rendjéböl. «mtt utazásról tudni kell. Tiz fillérért még kapható a kiauVilvijva-lalban, Fö.ut 5 .
VAnosí Mozgó, wr Még ma, szerdán
Ai Idei éved elismerten "legjobb vígjátéka
írem Dimtie is Gary Eriit ..rr^^S^S^ Közbelép m feleségem
enyhén slksitilós, roppant bájos, szellemea, mulatságos Sikongó kacagás 2 órán átl Aktuális Világhiradó!
feitterTás^k^flsnapokon S,7. 9. vsmárnap és Brmepnap3. 5. 7. Ö kor
kőriyvihtíiertetés
Vitéz Csikós Jenő:
A másik front
Sem vüéz CsUcéa Jené finaagy, ^ nouysikerű kényre nem evnbtel)Bj| i nagykanizsai és zalai közönség, etatt lopunk hasábjain is már ibglalkov lünk könyvével, túrnak első nwgje.
lenesekor, Most mégis újból meg kéli emlékeznünk erről a ponjpáa és lia^ nos kis könyvről nbból »z a\'kUombAL Iwgy ;ta filléres népszerfl kladAsban je. lent míg.
Vitéz Csikós Jenő szakavatott t»). lal ismerteti n másik front , a i^ frontjámik eszközeit, regyveroil és i szellemi harc mödszcrcil. Biz my iga. za van, hogy a lé\'ek ri\\>ntj:\'mak ép|] olyan keménynek, épp olyan megln-j,ulhntat|aim ik és töretlennek ke\'l lea. ni, mint á regyverea frontnak n»gy mennyire nem szabad ietwcsfiln;utk a szellemi harc eieuményességét. m vtlágosail mutálja 1918, amikor et\\ a bizonyos másik frontot törlek he és ezen kenaszlül szedték e! karmainktól B inindenkor győzedelmes fejr*. véreket De a mostani háború is \\i. lágosan uiulutjü a propagünda jc. leiitöségét és fontosságát és a tóiiKg-lélek hangulati hullámzásait is jét megfigyelhetjük. Ezért katoaé***] ér-dekes ós időszei-ü olv-asmány moi| vitéz Csikós jcui\'í étvezeéasen megírt könyve, amely nemcsak a pnmagmji lörléiietét mulatja b.-, nemcsak a propaganda eszközeit és anyagát ismer, teli, de rámutat az«mial a rejteti í* bomlasztó pro|>agunda e\'lenl vétlrlta. résre\' is, amely\' \'»a nvinden magyar-nak elsőrendű hazafiul kötelessége.
Már csak azért is a legme\'egobl en ajánlhatjuk olvasóinknak vitézi C.sik\'>s jené pompás kis könyvét
(s- a- «¦)
lUTORT
BHETTEIIRBE márkás butorszalnn)ában vegyen vagy rendeljen. C««Mi«y-at 14.
Vadáaxlovaglás
A m. kír. nagykairizsai honvéd állomásparancsnokság a mult évekhez hasonlóan azidén is október és november havában a szokásos vadászlovaglásokat megtartja, melyre a polgárt társadalmat ezúton hívja meg.
A vadászlovaglást hetenkent két izben és pedig szerdán és szombaton folytatják le.
íilső nap>: október 18-án.
A gyülekezés helye és ideje minden alkalommal a Gábor Aron tüzér-laktanya udvarán 11 órakor.
A Hubertus vadászlovaglás kedvező idő esetén november 15-rc van tcrVbevéve.
A MLSz cajtódöxleméayei
Csupán az ifjúsági válogatottak Venetnek*r«$zt a Szent Ko-, róna Kupa küzdelmeiben a* egyes alosztály keni letekből
Az olasz szövetség a rendkívüli helyzetre való\'tekintettel lemondta a magyar—olasz labdarugó\' mérkőzést.
\'Az Iflll—42-es ifjúsági edzőversenyre — az anyagi természetű jutalmazás és dijazás ellenére is — esak öten --jelentkeztek. .
ferencjó2sef
KESERŰVÍZ
1941, oUiibjr IS.
Arak
melyek szilárdak és nem változnak
Egétz ... Fél ... Negyed Nyolcad
28.— P 14.— P 7.— P 3.60 P
Ezek az uj 47. osctilysonjatók fillérrel sem drágult Arai.
— (Hivatalos rendelet)
jelent mefl a tti\'-lvitli-ki gazdasági éleitől kapcsolatban éspedig a visszacsatolt délvldaö taraiéban ¦ gözgép-Lezelő és gozkazanfülő képesítési bizonyítványok érvényesítése ttrgyábwi, vVlamint « legjiiagasabb buja. és rozs-őriemény, va\'nmínt a mülmi meHék. .termék, továbbá & péksütemény, ke-/ nyer és száritült tészlűArak mcgálla. piLása tárgyában. Kormányrendelet szabályozza továbbá M o^szorsztágból beliozott ugynevésett japán és KaroDfl-rizs ]eginng:isflbl> inőwi nagykereskedői és fogyasztási árát. Kitexj^szteL léi a Délvidékre, az ársrabályo*tsi nen. .[•leteket, alaminl a meaigazoasági termények és IcrméMk leg^gasabb Arát megállapították 1941. és 19«, gazdasági évr«.
— (Szabályozták a fag|yu forgalmát)
éS a fiUijyu gyűjtésére a* iparügyi mlniszler szervezetet állíttatott\'"I*!. Budapesten 6s a tőr vény hatóságit váró-sokban a vágolűdak, megyei városoi1-ban és kózségeklxm a vágatóJC és lm*, iparosok szolgáltatják bc a nyers vagy kk)lvasziott faggyút a zsinuiéigyüjtó és eloszló megbízó ttaknak. A rendelet nem vonaikozik a magánliáz tartásokban és gazdaságokban saját szükség-l*trc levágott állat íeggyujáuak be-saolgáltaláítíLra. A faggyú egyes iparágakban nélkülözne tétlen keltik :. mi. vei hz orsrág szükségletét egyrészt külföldről hozott faggyúval elégítették ki, amely források most nagyrészt eldugultak, ezért iwmzeigaxdasági szempontból fontos a jelenlegi rendo;*t pontos vógrelvajtása. A szervezőmunka már befejeződött és több mint 300 megbízott utján megindult a gyűjtés. A beszolgáItatott faggyút « zsiradék-gyűjtő mindenkor az árkormánybizlos állal megállapított maziknöíis áron veszi át, ¦ i .»
— Iparoskör táncesiélyét VóiŐs Kereszttel kapcsolatban /. hó 19-én, vasárnap este tartja. (¦\')
— (Az uisorablrósigi eljárást meggyorsították)
Különösen az árdrágító visszaélések és a közellátás érdekeit veszélyeztető bűncselekményei esetéi* vonatkozik az iiBsorubiröságí eljárás egyszerűsítése és ineggyorsitása. An uzsorabiróság "tár-i gyalásál nem kell elhaiasztaui, h:t a tárgyaláson az ülnök nem jelenik meg, mert az ülnököt Ítélőbíró helyettesíti. Tettenérés esetében a l»rhwll°t a királyi ügyészség nyomozás nélkül három nap alatt aa uKorabirosag •lé állitbfttj*.
— Bánk (Blaguu) Blek
dimáiitui leg jobb tánctanára a Vadászkürt vendéglő termában folyó hó 21-én, kedden tánalakoláját megnyitja. (0
Argentin* és az USA. Az «gy«z-m«ny - úgymond — nem hozta hioy azt, amire törekedtek
még ;t imill évb*u maukezdett tárgy alá Mkon, d* to4gy* némi haladást jíslöiil.
9—10 millióra teszik a szovjet eddigi veszteségét
Berlin, október 15 A német sajtó nagy címfeliratokban közli a véderöföpu-ranesnoksúgnak azt a jelentését, hogy a brjanszki és vjazmai csatában ejtett szovjet foglyok száma meghaladja az 500.00U-1, inig a szovjet háború kezdete óta ejteti hadifoglyok száma messze túlhaladja a hárommilliót. A Völkischer Beobachter szerint hozzá kell számítani még rengeteg sebesültet és a Lenin-
grádnál bekcritelt csapatokat. A sebesültekéi ugyanis már sem. miféle hadműveleteknél nem használhatja fel a szovjet. Alap szerint a szovjet összes vesztesége a sebesültekkel, foglyokkal és halottakkal együtt 9—10 millió emberre tehető. Ez n bolsevisták támadó haderejének zömét teszi ki. A még küzdőképes szovjet sereg gyorsan összeszedett hadosztályokból áll, ezeknek harci értéke igen csekély.
Leningrád lakossága egykedvűen várja a város megszállását
Newyork, október lő A Chikago Tribüné helsinki jelentése szerint a finn arcvonalra érkezett szovjet foglyok beszámoltak a leningrádi liely-zetröl. A lap közli n menekültek érdekes beszámolóit. Eszerint a városban a lakosság teljesen össze van zsúfolva és a belvárosokból is mindenkit a külvárosokba visznek, ahol lövészárkokat ásnak. Kezdetben 25, most már csak 15 kilométerre ássák a lövészárkokat a belvárostól. A legyengült lakosság csak egy íél font kenyeret és sós hallevest kaj> naponta. Konyér már csak zugforgalom-ban kapható, de egy kiló kenyérért egy szakmunkásnak két napi bérét kell fizetni.
A lelkesedésnek sehol sincs nyoma, bár a kommunista agitátorok hangszórókon át végső kitartásra buzdítják a lakosságot.
A GPU székházában most is tömegkivégzések vannak. Tízezrek vesztették már életüket és százezrek néznek még szembe a balállal, - mondották a foglyok. A nép zugolódiky de a
GPU a zugolódókat elszállíttat ja, sorsukról aztán semmi lűr se érkezik. A piactereken a nép nyíltan beszéli ennek ellenérc, hogy a legyőzhetetlennek hitt szovjet sereget minden arcvonalon megverik. A beígért angol segítségen keserűen mulatnak s tréfáikodnak Telelte. A németektől való félelem eltűnt, a leningrádiak a keleti ember nyugalmával várják n város megszállását.
Moszkva készül mz utcai karcokra
Stockholm, október 15 A lapok helyzetképet adnak Moszkvából. A jelentések szerint a szovjet fővárosban min-dekinnek, még a nőknek és gyermekeknek is fegyvert osztottak ki, hogy a végső küzdelemben reszt vehessenek. A polgári lakosságot is kirendelték a torlaszok építéséhez, a háztetőkön gépfegyverállásokkal készültek fel az utcai harcokra. A pályaudvarokról egymásután indulnak még az asszonyokkal és gyermekekkel teli menekültvonatok.
A szovjet attól fél, hogy az amerikai szállítmány német kézre kerül
Istambul, október 15 A szovjet főváros már a német messzehordó ágyuk tüze alatt áll. Maguk a nemet csapatok.is már száz kilométerre meg közelítették Moszkvát.
ide érkezett jelentések sze-
rint Moszkvában már lemondtak arról, hogy a Perzsa-Öbölbe érkező amerikai tankszállitmá-nyokat használatba is vehessék és félnek attól, hogy az egész amerikai szállítmány német kézre kerül.
Sztálin Tlmosenbohoz utazott a főhadiszállásra
Rómtt, október 15 A Popolo di Roma jelentése szerint Moszkvában futótűzként terjedt el annak a híre, hogy Sztálin találkozott Timesmkoval. A találkozás Timesenko főhadiszállásán történt és azon elhatározták, hogy Ulücher keleti se.wgót, amely félmillió <mberra tehető, nyugatra szállítják át.
t\'gy tudják a szovjet fővárosban, hogy Molotov és Litvütibv a napokban Jxtndonba utaznak és ott átnyújtják ¦z angol kormánynak SztnKn ultimátumszerű kiáltványát, amelyben » sxov
jelcár haladéktalan katonii akeíió kee-désél követeli nyugaton. II" e» elmarad, Moszkva elhárít minden k- alöeé-gel a történendoTtcrt.
Következik Angliai
i Róma, október 15
Az olasz lapok a keleti, front esa. menyeiről Írva hangsúlyozzák, hogy a németek győzelme. mjlr 99 százalékos. A Volga és om Ural vonala már n*m jeieut komoly elJOnállAst éa nem tudja megakadályozni, hogy Németország ne forduljon Angit* ellen.
«UvatíUukeusUe4iu ft»^^fc»»i«*a fi-ui 74. teám
U** 44?.
Nagyságos asszonyom,
nem fontos , liogy leánya esküvője fényes külsőségek maletl felyjoa 1«. A templomi ábilatat iKtnl fogja 1«. rontani, ha a menyasszony iwm ko-tzoruswji-fátyolosba, hanem egy*i*rü uccui ruhában térdel a pap eló. Bizonyos, hogy szép \'látvány a teljes fa-hér díszben pompázó luenyasíaony, de talán a praktikusságí szempontok mégis figyelembe ve«ndök. Fontos w, liogy a leánya és a vőlegény alkui, niazkodnak a helyzethez*, a lanuxadás szomorúsága nélkül alkatmnzkodnalc, uo neliezlts* meg tehát eiliutárorásulcat uzza), hogy állandóan megoldásokat keres. Megértjük leányát, hogy ninos kedve kölcsön fátyoloon.koszorúbűn esküdni és Inkább választja a saját uccaj ruháját Emiatt még nagyon boldog lettet és reméljük Is, hogy ilyen józanul gondolkodó, szerény leány, aki \\ulóban magáhoa itlű társsal uulul el az uj élet elóba, meg fogja állni helyét mindenben, mindanűlt, békés, csendes otthont teremt férje 6s önmaga süámára.
- (A MOVE elnöksége)
falkén a város közönségét, hogy • höai airok imi\'ániuWm saánt adomaV nyokat Stampf Zsigmond fönti Orte-Mban Mve«k4dj«p»k laadoi.
— (Ne menjen utazni)
a za!ai Közlöny Kis Zaebmenatna,)d%
i« nélkül C.sak 10 fillér. Kapható a kiadótilvatíibau, Fö-ut 3.
segód
fűszer- 6b esemagés
fiatal, perfekt munkaerő, lehetőleg német vagy horvát nyelvismerettel
magas kezdöfizetéssel
lift,
— (Zógrábban ráírják a néző nevét a színházjegyre)
Zágrábl»an minden stinltázlátogaló jegyem1 ráirják az itelíi nevét Este ugyanis ttlo\'j n» utcai közlekedés i a szeméíyazono.iság igazoása im\'l\'ett ezzel a jeggyel mehet lakásáré.
— (Rézkígyó)
A Búvár irja ; Kevesen tudják, lwgy a nép között rézkígyó néven ismert kigyóa\'.aku állat luajdonképon gyík. Lába nincs, tchál csak felboncbU-a tűnik ki gyik volta Harminc oenümé-lerre is megnő, scine külónbózö Ar-nyalalu, az üregek hátán elszórta)) \'égszínkék folt v»B Magyarországon elég gyakori. v i
CINCINATi érseke 30 000 liaitgató előtt óva intette az ainatrikaíukat attól, lajgy bileU adjanak az Latexttea;) kommunizmusnak.
A NEMET li«dsereijföj)amncanolcság elrendelt*, liogy aa clszás*i»k, aküi •ddig ki voltat aárvu a katonái srol-gAlaiból, mint önkéntesek !>«16ph4tM4k a német hadseregba.
síremlékeket,
«WM. isnilnl, Uií nljtalnt
¦ukicratn 4a lBg«l(w4bB«a
kováoa jözser
kOfaragemeateraél, Klrály-tttea 83. í»zy abWAk-raktár. TalaloaSlS.
\'mmttmmm
1941, otfflm, 15,
Nagykanizsa megyei vtrof polftármt* terétől.
1 zslrvásárlás sipít
A isirál látás tereli néhány hőt éta zavarok muUtkoznak, Jóllehet az a zslr-minnvlség, ami a havonta leölhető serte sekból kikerül, felKtluBl fedezi az egész vári* ztirszükségletit I Minthogy most lem Ölttnk kevesebb sertést, mint az elmúlt hónapokban, amikor ncdlg mindünk! meffeleged étiére teljesen zavartalan volt az, ellátásunk, sói "reptom-berben és most októberben lolentéke-nyen Wbb sertést ölhettünk. Illetve 01-hatfJnk, mint azelőtt, további minthogy hhtlaláai szerződéseink folytán most ts épp oly prhna árut, Jól klhfzott, nehéz Hortftaeket bocsátok a hántattok rendelkezésére, mtnt azelőtt, kétségtelen, hogy a zavarokat caakls visszaélések okolhatják.
A xslrelldtds zavartalanságát biztosítandó, november elsefével elrendelem a zsír-legyek bevezetését. Hotry a Jejrynkot mikor éa hol osztjuk kl, kollő időben külön hirdetményben tanom közhíré tenni Hímjéig mindenki kézhez fogja kapni islr] egyét
A tslrjegyrendszer hatálybalépéséig, tehát a rhal naptól november l-ig terjedő iáért a kővetkezőket rendelem:
l. Zsírt éa azalonnit csakis nagv-kantzsal lakosok részére szabad kiszolgáltatni.
Z. A nagy kan Izsalak küzdi Is csak azok szolgálhatok kt, aktk fel tudják mutálni a volt llszivdsártdsl levelező-tap-lgazolván\\uka< hentes a kiszolgáltatás dátumát s a Vádolt zsír mennyiségét a levelezőlap-Igazolványra ráírni tartozik.
3. Van Nagykanizsán 1200 olyan család, akt nem rendelkezik e ievolezölop-igszolvánnyal. mert gabonájuk termett ¦ maguk őrlettek tisztet. E/okot & családokat etak gabonalapjuk felmutatása ellenében szabad zsírral kiszolgálni i a hentes a gabona! >p számát, tulajdonosának nivél, a kiszolgáltatás dátumát s a kiadott zsir vagy szalonna mennyisigét magának feljegyezni tartozik A feljegyzést a hentes a hónap végén betürendbo szodve letisztázol éa november 5-lg a Közellátási Hivatalhoz beadni tartozik, hogy megállapíthassam, nem akadt-e köztük olyan, aki több hentesnél Is felvetto a járandóságát; az Ilyenek torméezotn-sen szigorú büntetésben részesülnek. Az olyan tevelozőlap-tgazol vény okra, amelyek csakis finomliszt vásárlására voltak kiállítva, nem szabad z?lrt kiadni. — Olyanok kapták ezt, akiknek csak rozsuk termett, amiből tudvalevőleg nem őrlődik kl Tfnomltszt. Ezeket Is csak a gnbonalapjuk alapján szabad zsírral kiszolgálni a az előbb említett adatokat a hentes feljegyezni tartozik. Hogy a gabonalapos családokban hány szemily Jogosult zal tol látásra, a ga-bonalap „C. Vámörlésl tanúsítvány" otmü részéből állapítható meg ; ahányszor 200 kiló gabona Őrlésére szól az őrlési engedély, annyi személyre adható zsír. A vámőrlési tanúsítvány utáni „4. 8. Változások" clmü részen piros tintával irt adatokat a létszám megállapításánál nora Bzabad tlgyolombo venni I
4. A zsír kiadását husvásárláshoz kötni nem azabad s a vevők érkezésük sorrendlében Bzolgálandók kl. Zsírt tehát senki részére so szahad félretennil
5. Október második felérő síomélyon-fclnt 40 dkgr. zsírt, vogy 46 dkgr. hájat vagy 40 dkgr. böraélküll zsirszalonnát, vagy 52 dkgr. bőrös zsirszalonnát koll kintiul/ do ezt a mennyiséget legalább két egyenlő részletben kelt kiadni s a második riszlet október 23-a előtt nem adható kl.
6. A hentesek készleteikről a mai naptól kezdődőié? számolni tartoznak s o célból az ölesek dátumát, a leölt sertések élő- és bolt bulyát a huavlzsgáló állatorvosok Igazolásával ellátva, továbbá u leölt állatokból kikerült szalonna, zsír, teperte, hus és aprólók súlyát\' [eljegyezni tartoznak. A további tudnivalókat és utasításokat szóbelileg fogom velük közölni.
7 Akiknek készletük van. nem vásárolhatnak zsírt, vagy szalonnal. Még mindig hatályban van a Január 12-én megjelent 280/1941. M. E. sz rendelet, amoly szerint nem östermeló családokban senkinek se lehet másfél kilónál (Öbb készlete s akt ez ellen vét, 0 hónapig ter-jadhető elzárással büntettetik A rendelet betartását szigorúan ellenőrizni fogom és a Közellátási Hivatni élni fog a rendeletek adta házkutatási jogával. A máslél kiles késziet ugy értelmezen-dl, hogy az otthon levő készlet ai u] vAsárlásssal együtt som haladhatja meg a másfél kilót
8. E hirdetményemet a hantewk üzle-tslkhen Jól látható helyen kltdggesztenl
tortoznak. A hirdetményért azonnal Jelentkezzenek a Közellátási Hivotalban.
A zalrjegyek kiosztásakor lógtuk kiadni a csecsemők darajogyelt Ifl. Kérem addig Is az érdekelt anyák türelmét; nz októbert darajogyek novoniber 7-lg beválthatók lesznek.
Azokat, akik rendeletemet bármi módon megszegik, vagy kijátsszák, valamint a készlethalmozókat a közellátás zavarta)ansácának veszélyeztetése elmén tnternálésl eljárás alá vonatom.
Nagykanizsa, 1941. október 14. M41 Polgármester.
Rövid Táviratok
A MOSZKVAI rádió beismerte, hogy az Azovi-tenger partján is kénytelen a szovjet vísz-szavonulni és beismerik Mariu-polj elestét is.
RUSZCSUKBAN razziát tartottak : kél titkos nyomdát fedeztek fel, 200 embert őrizetbe veitek.
HALÁLRA iMlték Emápeom
volt vezérkari főnőkét hűtlenségre való felbujtás rímén. A pasa még júliusban szökést kísérelt meg, de repülőgépe kényszerleszállást hajtolt végre és öt elfogták.
A NÉMET—FRANCIA kapcsolatok megjavítása érdekében diplomáciai missziót álliitnnak fel a két Fővárosban és 3—3 nagyobb városban konzulátus-ságot is.
POZSONYBÓL eddig 10.000 zsidót telepitettek ki, a még ott lévők külön gettót kapnak.
(\'¦OHHIJ.S néniét propagandám!-niszter sebesüli katonákat \'átoh vendégül és kijelentene, liogy a nernraü szocialista állam bocsQletbeU kólojos.
segéllek ICkinU a jövőjükről való gon. doskodást. \'
PHILLIPS, az Egyesüli Államok római követe jelentéstétel végeit New-yorkba repült s megérktaésokoi\' kije. lenlelte, tiogy ve\'e 0!asz.)rszágban a .legnagyobb udvariassággal bánnak, mind hivatalos, mind ar, olasz nép részéről.
Uitlamos Itúztartűsl készaiÉh
mindenkinek őrömet szerezi
Teakanuak
Vasalók
Kenyórairitóh
GyorafSzttk
Káwéfíífeötí
l.\'ómsztali [ampák Hangulatlámpák Mattorn falikarok Olvaao lámpák Tanuld lámpák
Nagy választókban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. I2»
Alulírottak fájdalomtól megtört ml,, ve) tudatják, hogy felejthetetlen (érj apa. apói, nagyapa, tettvér. tógor ét JóbarAl 6
SIMON JÓZSEF
hsntii és mészáros
életének M-ik évében október U-én délután \'/i2 órakor az Úrban elhunyt
A megboldogult hűlt tetemét oM 16-án délután 4 órakor kitérjük * kitkanlztal haloltasháztól a r. kath egyház szertartása szerint Örök nyugvóhelyére.
Az engesztelő szentmlic-áldoiat október hó I6-án délelőtt 7 órakor lesz a kitkanlztal plébániatemplomban az Egek Urának bemutatva.
Nagykanizsa, 1941. okt. hó 15 én. Áldott legyen amiékai Nyugodjék békában I
BenkS Vilma felesége. Mária és
ÍíxmÍ gyermekei. BaiballU Antal, loehárd Julin vóje és menye. Uj. Barballti Antik* unokája István, r»rpád testvérei. Héaiároi Pál sógora és a rekeasáf.
OícsénhjiSt mfiamcxlfm
mxá»
¦ ejarónos kercack axonnalra. Jelent-ke.él délután 3 óra után Horthy Miklós n.
ír. ». sin
¦wMshalé bejáró takarllónót lehre-eiek. Sugár-ut ál/A. 3357
_AŰAS VflTEL
Ktiuck megvétellé hatos fldbart. Mlfrar-Dtca 237. bástalajctonoa. 3266
Kát nép likai alaal*. Klnlat-ulca H,
3261
Keieaek Jókaiban levő Mota.karák-
•árt. Eilesltáat: Poilahtvatal Nagykanl-i» 3. elnue kárek. 3263
lakás-OzliTüetiiSÉO
Tiatlkbelyltás isánylogocultnak axonoal klmté. Ktály-n. 33. 3262
HÁZ ÉS INGATLAN \'
Ul csaláill hit tt báibely .ludet. Clm a kiadóban. 3231
Sráloblrtok, aiántó 4a kaazáló bérba-mt& S«eoliy»rgy«áil begyeit, a volt Éden mellett Éideklódnl Svaiba Aladárnál, Hild Egylet, Deák tar 3. 3258
tíXJOWtLt
Orafctldpua — Iráatzakárló mindenről iniormál, caak rövid Ideig. E0Tv5> «r
n. 3232
ZAUtl KÖZILuNV
politikai napilap.
Kladjn: „KOiaardaaáBlR.T. KJoykaalna". Fololóa kiadó: Zalai Király. Nyomatott i a „Karaeideaagl R. T. Hagykenlzee"
nyoadálábaa Nagykáaliiaa. (Nyoimlfiórl tolol i Zllal KaralyJ
flln. évfolyam 137. tiam.
Ntgyk—lm, KML október 16. csütörtök
Ara 12 mtér.
ALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
ggetkeaztoaég Ab kiadóhivatal; Föut fi. szara. Bserkesítosesl «¦ kiadóhivatala tekíoa 76. ml Mesjeleolk aüadeu aétkomap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Kloiirete»! ini: »17 hóoapra 2 muufo SO HU**.
negyedévre 7 penge 20 Hllír. Bgyw Hsam : hétkflxnap 12 Ini., «zombatoa tO tttL
Két világháború .
Irta: Kelemen Fereno
A mö élő nemzedék számára bizonyára legnagyobb élménynek az a két világháború számit, mely alig negyedszázadon belül sújtott le a világra. A háború sohasem lehet meglepetés az ember számára, mert az a történelem tanítása szerint az életnek-, éppen olyan állandó formája, mint a béke, s a történetírás bizonyos vonatkozásban nem egyéb, mint királyok uralkodási évszámainak s a háborúk dátumainak módszeres nyilvántartása. Azon tehát, hogy egy generáció élete alatt két háború tör ki, tulajdonképpen nincs is semmi csodálkozni való, bár az első nagy világháborút 50 évig tartó fegyveres béke előzte meg, de hogy egy negyed századon belül két ilyen hatalmas méretű fegyveres összetűzésnek legyen- tanúja a világ, arra eddig- valóban nem volt.)példa a yiláglústóriában.
Nekünk, e kor gyermekeinek jutott az a megtisztelő feladat, hogy az emberiség fejlődésének e nyugtalan korszakában egyszerre két ilyen gigantikus méretű mérkőzésnek legyünk cselekvő és lehelünk szemlélő tényezői.
Az ember cselekvő szerepét ebben a két világháborúban majdan százakra menő kötetekben fogja méltatni a hadtörténelem és az emberi teljesítőképesség rejtekeit kutató lélektan, a két világháború közöli mutatkozó lényeges eltéréseket azonban.az éles szemlélet már most is leszögezheti, mert hogy a két háború között és pedig főleg a háború techuikai.eszközei és a hadvezetés\'módszerei között lényeges eltérés van, azt a háborús tudósításokat, rádióhireket és hadijelentéseket figyelmesen olvasó polgár is megállapíthatja.
Már az 191:l-es világháború is forradalmi változási jelentett a hadviselésben. A felsorakozott milliós tömegek mozgó hadműveleteit-csakhamar az állóharc, a földbe ásott hadseregek merev harcifrontja váltotta fel, a mely nem volt egyeli, mint a-régi várrendszemek száz és száz kilométerekre ál futó földárokrendszerré való kiépítése, (Irótsővényekkel, aknamezőkkel. A repülőgép, mint a technika egyik legcsodálatosabb eszköze, többnyire csak mint felderítő eszköz került alkalmazásra, a tüzérség pedig újfajta, messze-hordó anyukkal és nugykah\'bcrü lövegekkel szolgált a világnak meglepetésül. Lángszóró csak lütft rehruárjában.-jeleni megt a harctéren, gázfelhőket pedig
ugyanez év májusában használtak először a németek. Szenzációs meglepetés volt a tengeri hadvezetésben a tengeralattjárók szerepe, míg a Zeppelinek csak alárendeli fontosságú harci eszköznek bizonyullak s 1Í117 tavasza óta csak mint tengeri felderítők működtek, nemsokára azonban megjelentek a bombázó gépek, melyek főleg Anglia keleti partvidékéi bombázták állandóan. Tankok csak
a háború második relében jelentek meg a harcieszközök között, bár erről a borzalmas fegy vernémről már a dél afrikai háború után sok szó cselt különböző katonai folyóiratok-bán. A hadvezetés régi módszereihez ragaszkodó szemlélet azonban érthetetlenül tartózkodott attól, hogy ezekéi a modern hareiszörnyckel megfelelő mértékben alkalmazza Wlnstm
előkészületek természetesen az első háború technikai tapasztalatai jegyében folylak le s a legnagyobb titokban gyártották azokat a modern fegyverekét, n melyek hivatottak voltak az uj és már az előkészítés idejében technikai háborúnak nevezett eroniérközés sorsát eldönteni.
Két Telfogás állott Üt egymással szemben.
A francia álláspont a földerődrendszer korszerű kiépítésében s egy a határmentén húzódó modem várövvédehni vonal erejében látta a jövő •háborúra való előkészítés feladatát. Ebből a felfogásból szülelett
Churchill kövclclle elsőnek tankok építését s csak a katonát\' vezetők élénk ellenzése után kerültek Franciaországban első alkalommal a frontra.., , A második világháborúra valö I
A budapesti rendőrség csalás gyanúja miatt őrizetbe vett egy kanizsai ügyvédet
Kanizsáról detektív utazott Budapestre, akt az ügyvédet Nagykanizsára szállítja
Érdekes ügy foglalkoztatja a nagykanizsai renuörség bűnügyi osztályát - -.......-- - -«¦Y,•-¦
Ugyanis a nagykanizsai Zalamegyei Gazdasági Takarókpénztárnál a Lenkey-család érdeklődött cégjelzéses papírján, hogy kaphat-e kölcsönt. Felemlítette azt is, hogy a kölcsönügylet lebonyolításával dr. Lách-tenstein Sándor nagykanizsai ügyvédet bízta meg. Miutáu a szóban forgó család megfelelő tárgyi fedezetet nyújtott, azin: tézet a kölcsönt rendelkezésére
hotsvtotU \\ k~zji.gyz;nltg hitelesített okmány alapján ki is fizettetett Budapesten.
Véletlen folytán kiderült, hogy csalás tőrtént. A pénzintézet ugyanis megállapította, hogy a cégjelzésen feltüntetett •címen a cég fel nem található. Ez gyanút kelteit és a csekk kifizetésével megbízott intézetnél azonnal lépések történtek, de már késő volt, niert a pénzl felvették. Nyomban erélyes intézkedések történtek. Sikerült ís a cselekmény\' gyuiiusiloltjalíént
még tegnap esle a budapesti rendőrségnek dr. licitienstein Sándor nagykanizsai ügyvéde*\' elfogni, akii bevittek a főkapitányságra és ott kihallgatása után őrizetbe vették.
Nagykanizsáról detektív utazott fel Budapestre, akí dr. Lichtensleiul leszállítja Nagykanizsám.
Lapzártakor értesülünk, hogy az összeg megtérüli és így semmi kár nincsen.
A nagykanizsai rendőrség az ügyben tovább nyomoz.
Moszkva torlaszokat emel és milliókat dob a biztos halálba — Sztálin parancsára
Három Irányból, óriási eróvel támadják Moszkvát a németek
A német véderöfőparancs- j nókság tegnapi külön jelentése, mint ismeretes, hírül adta, hogy a szovjet Vjazma körül bezárt erőit véglegesen mégsemmísilelték. De feltartóztathatatlanul folyik az ellenség megsemmisítése a brjanszki üstben; is.
Ugyanekkor szakadatlanul bombázzák a német harci repülőgépek Moszkva háborús fontosságú berendezéseit, hadi-anyaggyártó üzemeit. A legújabb jelentések arról számolnak be, hogy a moszkvai csata a végkifejlődés stádiumába jutott.
Angol laptudósítók moszkvai jelentései szerint a szovjet hadvezetőség! védekezésre készili elő Moszkvát. A legfontosabb utvonalakat hidakat aláaknázták, a polgári lakosságot felfegyvereztek és utcai harcokra képezik ki.
A moszkvai rádió nem titkolja már a menthetetlen helyrelet Legújabb kiáltványában ezeket mondja: -Elérkezett a perc, a mikor minden szovjelpolgárnak meg kell hoznia a végső áldozatot. Az ország szörnyű veszedelemben van. Az ellenség a szovjetunió élelközpontjait fenyegeti. Most már mindenkinek utolsó leheleléig kell harcolnia Ebből a kiáltványból is láthatjuk világosan, hogy
Moszkva sorsa megpecsételődött Már Londonban is kezdenek
[ belenyugodni abba, hogy a \' szovjet főváros hatásos védelme aligha 1 chetségcs.
Meg kell emlékeznünk beszámolónkban dr. Göbbels propagandaügyi miniszter legutóbbi beszédéről, melyben kijelentette, hogy , keléiről fenyegető veszély végleg eltűnt. Semllyen tengerzár sem képes már a Birodalmat kiéheztetni\'.
A ként lenti
keleti arcvonalról egyéb-a MTI a következőkéi je-
A magyar csapatok ujabb hadműveletekre készültek fel
részen hátráló ellenséges csapatok mozgását a kedvezőtlen időjárás és számos közlekedő vonalnak már bekövetkezett elvágása egyre szűkebbre korlátozza. A boncé medence ípar-
A Donec mentén folyó had-műveletekben a szövetséges erők u/abb fontos pontok kézbevételével megteremtették a folyótól még nyugatra levő ellenséges erők megsemmisüléséhez szükséges feltételeket. Az-e.
(Folytatón az 5. oldalon)
ZAL\'A\'I KÖZLÖM
meg :i bevehetetlennek tartod JMuginot-vonul, amely a i\'rau-oía hadvezetést az abszolút biztonság érzetével töltötte el.
A németek ezzel szemben a támadó technikai háborúra készültek fel s bár közvetlenül az uj háború megindulása előtt maguk is kiépítették a hatalmai1 Síegl\'ríed-vonalat, melyet az ellenség a búboru folyamán meg sem közelitbetett, minden gondolatuk mégis a támadó szellem alátámasztására alkalmas fegyverek tökéletesítése volt. Ebben az elgondolásban a legnagyobb szerep elsősorban a különböző rendeltetésű repülőgépeknek $ az újfajta hareikocsiknak jutott. A német felfogás ezúttal is eredményesebbnek bizonyult. A háború eddigi legszebb eredményei a német repülőflotta és az ellenállhatatlan harcikocsik át-ütőerejének tulajdonítható. Nagy szerep jutott a tengeralattjáró háborúnak is, melynek során eddig közel 15 millió tonnányi ellenséges hajótér süJy-lyedl el s a blokádháboruban bízó Anglia maga került szinte pusztulás mégis elmaradt.
íírdekes és ujszer.ü fejezete a most folyó háborúnak a rcpülö-gépok és csatahajók viaskodása, melynek során a repülőgépek kétségtelen fölényről tanúskodhatnak. Elszorult szívvel gondolt az emberiség a technikai háború borzalmas pusztításaira, bár fájdalmas is mindaz, a mi ezen a téren eddjg történt, meg kell állupitanunk, hogy a világ mégis megszabadult attól a megsemmisitő pusztuláslól, mely az emberis-ég álmaira évtizedeken ál fojtogató lidércként nehezedett. London bombázása ,és .Varsó pusztulása megrázó képek a modem légi-háboruból, de a rettegelt vég-puszultás mégis elmaradt.
Érdekes eltórés mutatkozik a két háború között a hadvezetés kérdésében is. Az első háború az emberanyag óriási pusztulásával járt, a most folyó háborút éppen az emberanyug gondos kímélése jellemzi. Újszerű a stratégia is, mely a német hadvezetés abszolút fölényét s korszerűségét jellemzi. A hadvezetés súlypontja a gondos előkészítésre s a villámgyors megoldásra esik, mig az óriási hosszúságú frontok ellenálló-erejét a harcvonal felszeletelése s az eUenségnek zsákokba való szorítása töri meg, amelyhez azonban a támadó és a védő taktikának egészen szokatlan formáira is szükség van, ilyenek például a bekerített csapattestek mögött kél-három vonalban tagozott tartalékcrök. Lényeges fejlődés mutatkozik a küzdő hadseregek élelemmel és munícióval való ellátása terén is...
I me, a két világh ál >o ru között jelentkező eltérések, a melyek felett azonban ott ragyog a minden, problémát megoldó, a legnagyobb nehézségekkel megküzdő, mert mindenható emberi teljcsitőképesség, ott áll az Ember, mint a teremtés koronája, hogy Ösztöneivel kihívja és szellemi felsőbbrendűségével legyőzze az Klet gonosz elemeit. Mindakét világháborúnak épp ezért a megüöbbentö gépi technika mellett az Ember uz igazi hőse,,,
Az első rómhir-tárgyaia m nagykanizsai iSrvénysKék^tra
Scheln Ödön hahót! földbirtokos esete
kifejezésért leint.
Nemrégen közöltük, hogy * pacsuli járási főszolgabíró el járult
folytatott le Sebein Ödön 4,\'> éves ha-lióli birtokos ellcu ,mert atc a gyanú merült fel el.\'eue, hogy a községben rém híreket terjeszt. Sebein űdón ügyében lefolytattak a bűnvádi eljárást, a kir, ügyészség perbe fogta és tegnap volt eblx-n az ügyben a lőtárgya.ás ti uagy kanizsai törvényszék Makáry-U. náesu elölt. A vádat* dr. Lengyel Károly kir. ügyészségi elnök képviselte, mig a védelmet dr. Vit l-cianc ügyvéd látta cl. a. |
Makáry elnök kérdéseié Sclicin Ödön, « vádlott birtokos eljnoudt-tta, liogy 4 középiskolát és \'A felsői parisaiul végzett, uötlen .izraelita valiásu, vagyonos, osztatlan birtokú, van, amelyen hárman testvérek gazdálkodnak, Ingatlana 15.000 peugö értékű.
A vád
Makáry elnök felolvasta ezután a vVil, amely szerint Sebein Ödön azt mondotta volna a községben, hogy
uazt nem közölték a magyar rádióban, hogy az oroszok 200.000 németet elfogtak és lemészároltak, csak az angol rádió mondja
az Igaz híreket, stb."... Schcin bűntelennek vallotta magát I\\l mondót In, hogy a szomszéd jiinúl, a llakoiryl suszternál szokta hallgatni híreket. Xem mondotta a neki tulajdonított ki jelentésekéit.
Bakonyt tanú azt vallotta, hogy Sebein beszélgetés közben niil mondta, hogy Úgy hírlik, liogy
200.000 németet fogtak el az orostok és azokat lemészároltuk.
Scheln azt szokta volt mondani, vallotta Bakonyi, hogy
hallgassák meg az angol rádiót, a magyar rádió nem mond Igazat, annak nem szabad mondania, csak azt, amit u német diktál...
Sebein údön tagadta ezt. Azt mondotta. — vallja — hogy éppen ellenkezőleg olyan kijelentést tett, hogy ¦ lehelellen hazugság az, hogy ilyen híreket terjesztenek, hogy az. oroszok
200.000 némelet lemészároltai:...\'
Bakonyi tanti azonban a szemébe mondja Schcinnek : Maga uzH mondotta, hogy a magyar rádió nem mondja meg az igazat.
-- Hazugság! — |kiáitja B tanú felé Schcin indulatosan, ugy, hogy Makáry
elnök ezért vádlottat.
Dr. Hévfty biró kérdésére Bakonyi elmondja, hogy azután későbben tényleg azt mondotta ; micsoda marhaság a hir, liogy az oroszok 200000 németet fogtak el.
Bakonyi ismételten hangsúlyozza a bíróság elölt, híjgy « hírt ;. elsőkben Seheinlűl hullotta. Korábban azt mon-oofta neki Sebein, hogy .« Éiagyai\' rádió nem mond igazat, annak azt kell mondani, "mit a uémt.\'t diktál.•
Bakonyi az elnök \'kérdésen.* kijeJeo-lelte, liogy Scheln kijelentéséri ü*m ugy mondolia. mintha ennek u hírnek örülne.
Dávid Lajos hahóti lako-s tanú szerint ö a hirt a mezőről Jövet Tóth Józseftől hallotta, aki elmondotta, liogy ö lovácsmühelyben niond-jtták, liogy az oroszok 200.000 németet fogtok el. 0 elment erre a kovácshoz, aki kijelentette, liogy « hirt Sebein Ödöntől hallotta. Sebein szájából már korábban hallotta, — vallja o tanú — liogy • hallgassák meg az imgol rádiót, i De Sebein tagadja ezt. Dávid azonban a szemébe mondja Sohie.n-nek. (.
Tóth József hahóti gazda szintén a kovácsmühelyben hallotta a hirt.
Különös volt Pácxa István hubóti röldmüves vallomása, aki a bíróság elölt azt a kijelentést telié, liogy « csendőrök előre mondták iwíki, hogy mii mondjon, ömtni mondta azt, ami u, csendőri jegyzőkönyvbe foglaltatik, luigy ő nzt vallotta volna Sch.ein.ra, hagy ha igazai akarnak hallani, halK-íVJB-ssák meg uz tu ngol rádiót., mert ö nzt nem vallotta.
Horváth József gazdasági cseléd (Sebein Ödönnél) nem hallóit semmit Schcin itt íizt mondja, hogy Horváth tanú vkriviUát fogott egy Ízben
BÚTORT .
íxaktttletbon
Gábor mOasztalftsnAl
vegyen vagy reűdeljea.
reá, mire elboosálotl*, később pejig visszafogadta.
MuJcáry elnök felolvasta a jelentést, amely szerint Sebein, art mondotta volna, — liogy lesznek tnég megszorítva a magyarok., .leszne* még a magyarok fejbnstyát a zsidóknak., de Horváth tagadja uzt, liogy Sebein ilyen kifejezésekéi mon-dóit volna. *~ ¦
Mokáry elnök a tanúhoz : Hát a csendőrök honmin vették akikor ezt ? Csak nem szopták az ujjúkból ?
Mnkáry elnök ezután megesketi az összes tanukat vallomásukra.
Dr. Lengyel kir. ügyészségi e\'aük fiTükségesnek látja még Kölsky Jóiset tanú kihallgatását, aki szerinte szinléu hullotta Sche\'in kijelentéseit.
A bíróság azonban mellőzi.
Dr. Lengyel vádbeszédéLon fenn., tarlotta vádját Schein Ödönnel szem-ben. Utal Bakonyi eskü alatti vallomására és u vádlott részbeni beismerésére. Hogy milyen vesz»Jelm»t az ilyen hirterjesztés, — hangoztattta — mutatja, hogy mar fl ,rniezön beszélték az eniberek és hozták a hirt : t...baj wm 1.
Dr. Vit Fenne védő védence bün-.teleusógét Imaigoztatttb, védenoe semmi olyant nem mrmdolt, Bm5 o köz-hangulatot veszélyeztetne. Az egész egy butmrék, nhiit feisaineztck. Felmentéi kér. Majd az utolsó szó |ogán még-egyszer a vádlott Sebein szólal fel, hogy éppp«n ellenkezőleg azt mondta, liogy ilyeneket nem szabad mondani, mert még kellenjjoucjiség ifcsz boltfje
A törvényszék rövid umáoskozásra vonult vissza^ majd klldrdotte végzésé^ amely szerint a tárgya\'ást elnapolja és elrendeli Kötsky Józser tanúnak kihall, galását. - \\
Két évi fegyházra ítélték
a Nagyrác-utcai Káint,
aki két kéiBZuráSMl megette 28 éves testvérét
KisJoninta » Ka«yWic-iil<4tan lakik KíJovils Jtoct *2 éia róldmüvos, két Rycrmek atyja, a nií-lini ídesopjitól Srökölt liizbau. Vclo lalklk csaladj» ís kit tivéro, költuk| it 20 6\\«s nőtlen György is. József 6» György közössel! . gazdálkodtak, ogy kenyöixm éltek a kis birtokon, ami
tiép Mozgó. o«ntartnhtsi - »«»*rn«p»q«
Nagy magyar filmpramiar I
N01 főszerepben Turay Ida nővére: Tabódy Kiéri, aki Hiost érkezett meg nigyilkerO kfllföldl útjáról. A többi főszereplók : Jávor Pál, Berhy Lili, Makláry Zoltán, Vaamry Piri, Mály Qer6 és Sároaay Andor.
H/eiiklvUl a legaktuálisabb film napjainkból:
Légfiliálboru
Előállások köznapokon 5, 7, 9, raaár- éa ftnnepnap 3, &, 7, 9-kor,
édes-apjuk után maradt Azonban ugy-látszik, a kellő nem ignrj tudott egymással megférni.
Ez év jimius liavában történt, Ingy
a kettő tfaizeveszart aQymáaial
a permetezőgép núatt ós Kálóvá* György állilólaű rojszéSel akarta az uj permetező gépet összevágni. Jóüfit tiltakozott ellene és szóváltás közben György, aki nagyobb és testalkatra nézv« is eröaebb volt, rnegjwfoxtH Józsefet, aki a kezében levő
zaabkésával két ízben meg-azurta testvérét,
ugy, bogy az a kapott séi"ulésokb? belehalt. Az egyik\' szúrás a vállán hatolt be, mig a másik a lapockán. Ae első szúrás megsértette a tüdőt is és cmboliál áll, hükést Idézett elé.
Kálovits Józacret, aki testvérét leszúrta. Őrizetbe vették de később sza-badlábra helyezték. A kir. ügyészség szándékos crnberölés miatt fogta perbe. A szabadlábon lévő vádlott \'ügyében
tagnap volt a főtárgyalás
a Makáry-tanács előtt. Védője dr. Fft-lőp György kisknjdzsal ügyvéd volt
Kálovits buiite\'ennek érezte magát és jogos önvédelemmel védekezett, majd elmondotta a halálos tragédia lefolyását. Szőlőt kötni küldto a *Jst vérét, ©z azonban ellenkezett és nzl ví-laszolta, hogy ilyen hitvány ember nem páranosol nekj, A dologból komoly veszekedés lott, imwlynjek hevó-beu Öt a testvére megpofozta, majd a kezében levő fejszével össze akarta törni a permeUaőgépert, ö ant
4666
1941, oMdbfr 16.
aggá KozugN.?,
szén
„TŰZIFA
ktekn MéUttrm áUuMu Inpton,
TISOLT LAI0S
wé»: tfcWMitajliiiiifcidfl MTI EotvOMér 3S Tettéoa 290.
hogy 111 fs mcgtainoKija, étiben a gondolatban ¦-i-.il
védekezéséül megszúrta testvérét,
aki hátra felé cselt és eközben l.ale-
cscM a kezében levő nyitott késébe (ellentétben a korábbi vallomásával\',.
Makáry elnök felolvasta Györgynek a haláta á«yán leit eskü alatti vallomásai, incjy szerint
ö nem bántotta teslvóret,
;iki házsártos természete volt József szitrla flt meg késével — valluita.
A kői étkező tanuk ~ ózv. KAIovits Józsehté, ¦ vádlott édesanyja, majd KátoviU László, a vild!olt 22 éves test-vére és KálovilS Józsii, a yádlolt 15
éves ria, —
nem villának,
utalással a vérségi kötelékre.
Qr. DJesscö Mihály tisztiorvos, törvényszéki szoiíértő orvos, a btmcjcgy-zükönyvcl ismertette. A sebből származó vérzés okozott szivbénulást, mondotta. Az első szúrás halálos sín-rás volt.
I)r. Fülöp védenc orvosi megvizsgálását\' kérte, de a lörvónyszék met-]iir.lo azt.
A perbeszédek elliaugzása ulán a törvényszék a vádtól ^téröeii KAIovils Józsefei a Btk.,270. ft-ába Qtkörö és a 281 g-a szerint nunösíilö erős felindulásban elkövetett szándékos ember-\'
ólésbon mondotta ki bűnösnek és éteri két évi [egyházra\'és öt évi jogfosztásra ítélte. Az ité\'et jogerős.
UTORT
HETYEl HRE
márkás birtorszalonjában vegyen vagy rendeljen. C—agfyat U.
Vadászlovaglás
A m. kir. nagykanizsai honvéd állomásparancsnokság a nmlt évekhez hasonlóan a/, idén is október és november havában a szokásos vadászlovaglásokat megtartja, melyre a polgári társadalmat ezúton luvja meg.
A vad ász lovaglást hetenként két izben és peoug szerdán és szombaton folytatják le.
Első nap: október 18-án.
A gyülekezés helye és ideje minden alkalommal a Gábor Aron tüzér-laktanya udvarán 11 órakor.
A Hubertus vadászlovaglás kedvező idő esetén november 15-re van tervbevéve.
— Naptár: Október Ift cstltört. Rom. kat. Gál ap; — Protestáns Gál.,- 1«. Thlart hó 25.
WhdlrM\'Krttvr raggal* 2g
6 éíáig thótW, sserda, péntek délután
Az epekövek, u IdŐsOIt epr-hólyaggyulladát és a hurutot sárgaság kezdésében reggelenként éhgyomorra ^ egy-egy pohár természetes .Ferenc Jőzsef" kcterflvU, Revét íorrövlziel keverve és lassún, kortyonként elfogyasttva, gyakran rendkívül Jótékony hatást fejt ki. — Kérdezze meg orvosát I
Hát ember szeméhe csali könnyeket a magyar nóta egg londoni szobalány kicsi szobájában
Amit egy magyar levét mond el a földalatti Londonba szakadt idegenek életéből
Imádkozni a tengeren, a hazái szerelni pedig idegenben tanul meg az ember igazából. Aki Idegenben utazgatva feldobogó szívvel kapott cl az utca forgatagában egy magyar szót, egy magyar újságot, egy cégtáblán magyar nevet, — érezte, hogy magyarnak lenni több, sokkal több, mint a születés véletlene, sokkal több, mint ;.z otthon melege és biztonsága. Magyarnak lenni : —. semmivel el nem szakítható, Indáiig egyazon érzés, a vér közös ritmusa, a léleknek valahova örök tartozása:
A világot ma fenekestül felforgató tüzözön emberek millióit kavarta össze. Megzavart szomszéd hangyabolyok tudnak így összekeveredni, ahogyan ma az otthonaikból kiszakított ember-tömegek járják a világ idegen ország útjait. Dél lakói az északi féltekén, Kelet napsütésének szülöttei a messze Nyugat ködében, a puszták népe kőfalak rengetegében, az örök hó gyermekei a sivatagok homok-tengerében, a sziklák szerelmesei a vizek végtelenén bolyongnak, élnek és mind — mind haza vágyódnak.
Haza...
Paradicsomot lehetne építeni a Földből, ha össze lehetne fogni egyetlen erővé mindazt, ami ma idegenbe sodródolt lelkek millióiban feszül, amikor mondják, Írják, érzik : - haza... *
Kicsi vasi faluból hajította ki a sors pár évvel ezelőlt azt a leányt, akinek a németek bomba-zivatara alatt remegő angol szigetország adott kenyeret, otthont, barátokat, sőt azóta már férjet és gyermeket is, csak hazát néni,.
A kis\\magyar úrilány még a háború kitörése előtti nehéz időkben vette nyakába a világot, amikor Londonban divat lett a magyar háztartási alkalmazott és százával mentek ki DLagyar leányok, uri családok tanult gyermekei is, mert itthon elmultak azok az idők, amikor
a leánynak nem volt más dol-ga, mint várni a mesebeli királyfira.
finnek a leánynak egy levele fekszik előttünk.
Nehéz aoTMok...
M Vasárnap délután
— van. A London-kőr-
^WT^ nyéki angol család, a kis magvar leány munkaadói, a kertben sütkéreznek. A gyerekek vídám hanem ozása behallatszik a magyar szobalány szobájába, ahol sorokat ró haza, mésszé Magyarországba, mert ezen a vasárnapon a szintén külföldről \'Angliába vetődött szakácsnő a szabadnapos.
Ma itt kivételesen igen szép; idő van, még a nap is süt. Ha tudnátok, hogy 0? miiven ritkaság ebben a ködös, folyton esős országban...*
A szakácsnő valódi perzsabundában mpnt a kimenőjére. Mert a szakácsnő ís látott jobb-napokat. A háború szórta szét. a családját. Amit megtakarít a keresetéből, a 9 éves kisfiának küldi, akit londoni intézetben neveltet. Jobb időkben na^y üzlete volt férjének, igen jó módban éltek. De erről már csak a sznkácsnö-szoba ruhaszekrénye beszél, ami vetekszik ízlésben és finomságban az úrnőével. Angliában ezen nem akadnak fenn az urnök, sőt n ház színvonalához tartozik, hogy a ház körül szolgálatot tcN jesjtők is minél jobban öltözőt-
flnmloslsmák «• gyermek hócipők
(Utílványmontesín, bevárlM kínyvr»)
fckntak
Miltényi, Fö-ut 2.
lek legyenek.
• Nehogy azt hjgyjélck ám,— írja levelében a Icis szobalány — hogy ez itt édenkert! Igen sok önuralomra van szüksége az embernek, hogy meg tudjon alkudni a sorsával. Furcsa helyzet ám úrból szolgának lenni. Ezt már csak akkor tudja meg az ember, amikor a saját bőrén érzi.*.
London, az éjszaka vár—m
Londonba, akinek nem okvetlenül kell, nem szívesen megy be a környékről. A magyar szobalány azonban nem ijedt meg nz árnyékától és egy alkalommal megtette a félórás autóbusz-ulnt az angol sziget fővárosába, amelyet naponta látogatnak meg a német égi-madarak. »London ma egy hatalmas földalatti város, — írja haza — egyetlen bombazitos menedék, amibe minden élet visszavonult.* A vasi kislány, akinek édesapja az előző világháborúnak magyar es német kitüntetésekkel az egész országban legszebben dekorált őrmestere volt, félelem nélkül járta a londoni rom-utcák kísérteties világát. -Sokkal kevesebbet láttam, irju, mint szerettem volna. Mihelyt beesteledik, pedig itt a kődben egykettőre este van, London olyan, mint egy elvarázsolt, koromfekete éjszaka. Fény sehol semmi, csak a jármüvek tompa, színes reflektorai szűrnek csekély fényt az utcákra.e!
„Nem a hegedű szólt, hanem a lelkünk húrja síri
Annát több azonbair a fel csillanó fény melege a szemek ben, szivekben, ha honfitársak
vagy egysorsu hazátlanok valahol idegenben összeverődnek.
»Az én úrnőmnél — irja a kis magvar szobalány — volt egy alkalommal látogatóban egy londoni barátnőié. Magával hozta, mint az itt szokás, a szobalányát is, aki egy német leány. Az urnő nagyon megkedvelt engem,-mi meg, lányok.
mély barátságot kötöttünk cgy-j mással. így kerültem hozzájuk i látogatóba Londonba. A Waterloo-pályaudvaron várt a barátnőm, két lengyel orvos, egy miskolci ügyvéd fia, meg annak az unako testvére. Hatan; voltunk, három messze ország gyermekei. Barátnőm úrnője nagyon szívesen fogadott ben-> nünket, meghívott mindany-nyiunkat toara, amit a barát-
4
ZA\'L-AI IÍOZI.ON*
1941. Qkt6b«r 16
FERENCJQZSEf
KESERŰVÍZ
Csónakon csempésztek át éjfélkor a Dráván Horvátországba két nőt a határvizi molnárok,
akiket a perlaki csendőrök tegnap beszállítottak Kanizsára
nőm szobájában fogyasztottunk el. Utána az egyik magyar fiu ^* hegedűn rhagyarrió-.<>r\'Í3pK tákat játszott. S mi ott ültünk egy ide-
i©p^# gcn városban, egy * * idegen házban, három nemzet messze szakadt árvái. Ugy sirl az a hegedű, hogy nem is volt fontos, mit játszik, csuk ültünk szótlanul, lehajtott fejjel és ugy éreztük, hogy nem is a hegedű szól, hanem a lelkünk húrja sir, kié magyarul, kié németül, kié lengyelül, mégis mind egyformán... Gondolatban irtindegyikünk haza röppent, a hazájába..- A német leány fájó szive egy berlini ház körül dobogott, ahol öreg szülők minden gondolata egyetlen lányuk.... A lengyel fiuk, akiknek már hazájuk sincs, i::tvé-reiket ölelték át gondoltaik szárnyaival... Az egyik magyar fiu rég nem látott Özvegy édesanyját, a másik öreg apját kereste a távolságon át... Es én... Én megálltam egy kedves, öreg falusi háznál, ott, ahol nekem a világon legdrágábbak élnek, a szüleim, a kis testvérkém és az édesanyám ölébe hajtottam a fáradt fejemet... Vége lett a dalnak és amikor pár pere múlva egymásra néztünk, mindegyikünknek könny csillant meg a szemében...e s-
"Nagyon keményen kell itt megdolgozni minden falatért, — irjá a magyar leány levelében — ne higyjétek, hogy könnyű kenyér, bármennyire megbecsülik itt a munkánkat és magunkat is. A gazdáink szeretnek bennünket, társaságukba is befogadnak, magukkal visznek szinte egyenrangúként, de — mégis csak idegenek vagyunk és a hazánk messze.., nagyon messze van... Elég erre gondolni, hogy kicsorduljon a könny a-szemünkből...*
Ez a könny, ez a kibuggyanó melegség a szívek körül, ez áll útjában mindörökké annak; hogy embertől, akiben él a lélek, el lehessen benni a hazáját. A bolsevizmus megkisércl-te, a szuronyok rémülete ideig-óráig a látszatot el is érte, de még a legnemzetközibb máz alá kényszentelt emberben is megmegrezdül a lélek, ha hazájától távol fülébe csendül egy dal, egv szó, megmozdul egy gondolái, egy emlék. Hogyne rezdülne, hogyne mozdulna a romlatlan lelkű kis vasi magyar lányban, akit csak kenyér, sors kénvszere ragadott el a szülőföld meleg öleléséből. Drágagyöngy ennek a londoni magyar szobalánynak a könnye... drágagyöngy, aminek a fénye visszasugárzik az édes haza minden röge felé és erősíti a hitét a vihar közepén Őrtálló nihiden magyarnak abban, hogy nemcsak az idegenbe szakadt magyaroktól nem lehet elvenni a hazájukat, hanem a magyarságtól sem az élele, a földje jogúi — soha.
(60
A -perlaki csendőrség egy járőre tíniambos Vince és Hajdinák Mátyás perlaki határvizi molnárokat tegnap beszállítót-, ta Nagykanizsára és átadta a1-kir. ügyészségnek. A két határvizi molnár — a nyomozás\' adatai szerbit — embereknek a; határon ál való csempészésévels foglalkozott Most is két nőt\'
Apró képek a
(A m. kir. honvéd haditudósító szisad közlése) A liug menti dicsőséges harcok ide-jéu történt. 1 v ,
A 3. szovjet.löveswzreJ » folyamon akart átkelni, Kapítanovkánál be\'cüt-közőll « magyar gépkocsizó gyalogságba és megtámadta.
A támadást megállítottuk.
Másnap egy portyázó vörös külö. nitniény megrohanta kerék párosaink bizlosító részét, lígyik luiszarézrodmiktől kérlek segítséget. A j>araucs«o»f-sagon tartózkodó G. Gy. százados kap. la azt a feladatot, hogy s-.\'ninil.slSs)i> meg az ¦,\']!cnséges küionihnényl. G, ;-zázados századival és egy megerö-silclt felderítő szakasszal nyomban Kapilanovka vidékére ügetett. A lovas él zavartalanul haladt az ulou, alig ért azonban a parancsnok az otl «1-terülő nádas szélére, ,
géppisztolyt(ti csapott fel a sü-_ tüböl.
—\'Jóról ! fis a következő pillanatban már harchoz rcjlődlek a husrá-rbk.
Megindult a lüzharc. G. század-.ys közben parancsol adott vitéz U, K. fö-liadnagynak, hogy a felderítő szakasz egyik rajával kerülje me^ a nádast és kőzolilse meg o> vörösöket. A nádas szélén boros harc fejlődött ki. (i. hirtelen észrevette, hogy a zizegő sűrűből
egy kaukázusi fej emelkedik ki,
közvetlen közelében. A szovjetkatona kézigránátot tartott a kezében, dobásra készen. Ebben a pillanatban lövés dördült el és az ázsiai liarcos ösz-srerogyott. A százados mellett álló kür lös adta le a lövést. Q. százados nri-gálioz\' rendelte a lovakat, nyeregbe szállt és ataádasba nyomult huszáraí-v*l. Kemény percek következeik, a kommunisták orkesciedet.len véddkez-lek ,d« végül ls a huszárok kerekedtek felüt : / Harminc vöröst felkoncoltak és tizenhetet foglyul e/tettek. A nádasban folyó harc alatt U. föhut-nagy bekerítette az cTerjséget, két golyószórón pisztolyáml ledőlt.
A portyázó különítmény teljesen megsemmisült
A huszárszáz&d efutáh helyreállította
éjfélkor a Dráván egy csónakon átcsempészlek horvát területre. Mikor azonban visszaérlek, a határközegek rajtuk ütöttek, így kerüli a keltő escndőrkézi-e, és behozták ökel a kanizsai ügyészségre.
Mindkettőt szabadlábra helyezték, ügyükben azonban tovább folyik a bűnvádi eljárás.
Vendéglősük figyelmébe!
Balatoni édes must
kapható
Dr. Boda Károly
bor- ei laérlóktslta cipíl
Nagykanizsa, Cstngtry-ut 56
Tolofon : 09. SOT
ulou. A hiíliilsó mozgókonyha szeren, esésen biztonságba került, de
az első konyha lomit kilőtték a vtröstk,
nagy háborúból
Qfy összeköttetési !1 birt;wiitóvonul hé. zogai között S-G. százados jelenthette, hogy a parancsol végrehaj tolta. *
Csak a harcoló honvéd tudja igi ián : milyen nagy dolog a konyha.
Mennyire várfák at arcvonalban a gulyásdgyat,
súlyos órák, cset\'cg [napok után « párolgó ,in«\'eg ételt. \'Mozgókonyhák harcos kalandjáról szó\' ez a beszámoló :
Egyik huszárezredünk kél kikulönl lett szánda néliány ütközetet vívott A konyha csak a solélség beálti nlán jöhetett a küzdőkhöz. A tájékozódás a vaksététtwn, a zi/egn, cgyfonmuvip-raforgó- és kukorícatáblák közölt íui-gyon nehéz volt, A harcoló csapaljk helyzetét jó! ismerte $i. I. tartalékos l\'nli.i.[ii;iL-y és énként vál^a\'koBoU arru, Iiogy odnirányitja a mozgók.->nyhákat. Vcbclésével meg is indullak « küzdő száza dokttoz.
A főhadnagy ulközbeu észrevette, hogy
a kukoricatáblában szekerek állnak és a kocsikon emberek fekszenek.
Azt hitlc, hogy uz egyík század fo. galajra bukkant és köselcbb lépett, Ijogy érdeklődjék a csapatok felöl. Feikellollo a legközB.tfjh eső ajvó kálónál. A iwkrócba csavart eml>er dl. mosan kidugta a fejét fis valamit morgott. Olyasmit, hogy i ] — Chto ? i \'
, — Ez bíz vörös Iralona ! - gmdolla a főhadnagy. Ugylálszík este körűtek id«. Gyorsan kelteit e»!ekediii.
i Előkapta pisztolyát, lelőtte a feltápászkodó és fegyvere után kapó szovjet katonát.
A következő percben másik kél fej emelkedett fel a pokróc-halomról: ha* bozás nélkül ielötte őket is. Kzután közelebb ment a szekérhez s aickor látta, hogy mindhárman tisztek voltak.
A lövöldözés zajára azonban felébredtek a többiek is
és megtámadták a magyarokat.
A helywt válságos lett. A vörösök he-vCscn lüzeltek. A főhadnagy kíséretében levő fe\'.véto\'ezö tisztes és a íza. kacsok is fegyverre kaptak. Kemény harc fejlődött. Eközben sikerült a kony <Co;jjjs»5t ii imtirpjojezssiA unisoonmj
Ifáremi Woazgé. Csütörtökön és pénteken
MT Caak felnőttek részére anaadélyene I
Gorkij Maxim világhírű regényének filmváltozata:
Éjjeli menedékhely
A francia filmgyártás remekműve. — Főszereplök : Jaan Gabit., Loiiís Jouvet, Susy Prim. Wfnd. Bokolotf és Rohart la Vigain. — Fox híradó.
Előadások ktanapokon Ü.7, fl, vasárrmp és nanepnep a S. 7. S-kor
[o kellett mondani arról, hogy meg. mentsék. -
Ekkor már szúzttdcrejü sz;)vjelkö-telék vette körül a magyarokat.
A főluidnagy es huszárjai
átvágták magákat az ellenségen,
o"c az egyik súlyosan sebesült szakács nem tu.loll mefínbzdulni. Visszanöi. radt «z egyik kocsis is, nem esett vein-mi baja, dc lialóttnak tetettie magát.
Másnap reggel ti. főhadnagy egy járőrrel visszatért a kukoricásbo. Megtalálták a háiuin lelőtt szovjet tisztei s a többi halott katonát, a scbísüU magyar szakácsot és alhatott huszárt. A kocsis sértetlen vélt, csak z.tfx\'X Forgatták ki a vörösök. A lemaradt mozgókonyhát sem viltók * 1, de
a huszárok vacsoráját megették.
A bátor főhadnagyot kit(ju(eiésn terjesztették tol.
Igazi huszárbravur
hősei 1„ J, zászlós\\ Sz P- szakasz^ \\^tő és P. A. tizedes. A Hug mPnUn teljesítőitek folyam nwgrigyölósí megbízatási. A tulsö |>arton állandóan tüzeltek a szovjet aknavetők. L. íftJüisZ-parancsiuk elhatározta, hogy felderíti az ellenség veszélyes átását és rajta-űtésse] mcgsemh^siU A vállalkozásm önként joK-ntkézott Sz. szaluisjrveí^ai ós P, tizedes. Az átkelés legfontosabli kelléke, ; r ;
a csónak azonban hiányzott.
A másik oldalon az ellenség birtokában sem volt ladik vagy más alkal-nwtosság. Ilyenmódon "a vörösöktől sem tudlak csónakot \'szeívzid. Mü lesz ilyenkor u magyar ?
— Ha nincs ló, jó a szajnár is, eKóf nak hiányában megfelel az ajtó is ! — gondolták és elhatározásukat tett követte. Előszedtek egy heverő nagyobbfajta ajtót és a jótékony sötétben levitték a partra Miután azonban ax-gyón ingatagnak látszott a huszár-tutaj és áltól tartottak, hogy a vízbe pottyannak i levetkőztek s csupán fegyvereiket tartották meg. így töltőit karabéllyal és bátor lélekkel ráülleV a néhány száll deszkára es megindullak az ellenséges part felé.
Így tutajozolt a "három huszár a. Búgon. A folyó közepe táján bekóvet. kezett az, amire számítottak :
az ajtó süllyedni kezdett. A helyzet egyre kellemVrtTcncbb lelt. A zászlós kónyiteni akart a tulaj terhén és fejest ugrott a vízbe. Hatalmas korcsa pásokkal igyekezett kiúszni a túlsó oldalra A huszár-tutaj is megemberelte magát ennyi elszánlság láttára és elvitte utasait az ellenséges Tőidre. Mindhárman szerencsésen partot ís értek, észrevétlenül felderilBlU* z uknmctő állásokat, majd dolguk égeztével visszatértek. A inegsenénnsílest már a tüzérség végezte cl ; n :e\'eniényt8 liösíesiég-í;\'\'l megszerzed adatok birtokában
hatásos tüz alá vette a szovfet-aknave tőket.
A huszár-tutaj három vakmerő utaséi kitüntetésre terjesztetlek tol.
JíLsMslIL.
MÉRLEG
Bluden mintha* 1 Bulrawl|nlUi
SCHOLCZ IAN0S
mérlegkészltö- mester
Nagykanizsa
Eötvös-tér 30. szám.
(Folytatás til •Makrái)
A bajtársiasság s*Sp példája N M. tmaár esel*. , \\
Támadás közben mint hírvivőt elöV re rendelték ez egyik liarooló szakaszhoz Amikor a támadó szakasz! elfogta!ta az elrendeli íVJásl, más í«J. sdalo. i;;i]init X. M. megtudta, liogy ez egyik bájtársa sebesülten visszamaradt az előbbi tájon, gondolkodás HéJkűi nyomban visszaindult. Keresztül gázolt egy mocsaras patakon, hátára kapta a sebesültet és ax Íngo\\á-nyon átj majd pedig erös elUwséoes tiniben, biztonságos helyre vitte.
, _,—, li wipon Dengi Jáaus a
MM. III. w>U mgosi 31. tábort tű-zérezjtdbeü tart. .sasztós
üteg távbeszélő tisztet egy ellenséges gránát a levegőbe röpítette. nongi lettől egy napig el volt kábulva, másnap azonban már önként visszatért beosztásába. A következő \'napon egy gránAl isméi [elrepítette és földhőzvágln. I>en-git a megismétlődő balesetek Mtnl térj-telték el attól, hogy helyén maradjon és kötelességét híven <ne teljesítse. Kiváló példája az üteg legénységére oly buzdilólag hatott, hogy azok még>se. bcsültcn U tovább kiszolgáltok löve. geiket. .
D«ngi zászlóst kiválóön tncrés* és kötelességtudó crJBgatarblsáért az arany vitézségi éj«nimel tüntették U
- (Az erdatelflgyelOieg keszthelyi kirendeltségének vezetője)
A földművelésügyi miniszter atz er-dőfelügyelőség keszthelyi kirendeltségének vezetésével André Bé^o zalaegerszegi m kjr. erdőmémököl biztn meg, André Béla most vett buOSUt Zalaegerszegtől és rövid szabadság után elfoglalja uj áHoraáshUPyét
- (Tanügyi hír)
Jokabffy Júlia okleveles tauitónő, fiébárti lakost, a sagodi római katolikus iskolánál üresedésbe kerülő ál lásra megválasztották.
- (Találkozó)
A 23 éves jngbSZufr uralom alól felszabadult alsólendvai ált polgári iskola öregdiákjai jövő hónapbon bt-lálkoxót tortának. Szeretette! meghív-nak mmdenkit, aki az iskola fennállása óta az iskola .tanulója volt, Kérik mind azokat, akik a találkozón részt akar-v*nni, hogy cimükiet november l-ig közöljék Küronya JeoŐ rab. igázna Wval.
- (A bocföldel templom alapkövének szentelése)
Káuzli Gyula, csatári esperes-plébí*. nos most szentelte meg ós helyezte fl a bocröldei templom alapkövét. A templom göcseji stílusban épül, •""tny nélkül, beépített haranglábbat.
- (Öngyilkos 70 éves gazda)
N\'emesnép községben C.aát József 70 éves gazda felakasztotta m igát, mire rátaJáltak, már ha\'otl volt. IC* évben N\'emesnépüii ez már a negyedik öngyilkosság,
Toaetkuétl költeógelaek megtéri te-Bőről Blitosltái atjáa aoaáoskodböll
vidékének a folyótól nyugatra törlénö fedezése a szovjet erók szántára lényegében lehetetlenné vált.
A magyar seregtestek ujabb hadműveleti feladatok megoldásához felkészültek.
Az Anglia elleni háború is változatlanul folyik. Egy német tengeralattjáró Gibraltár előtt elsüllyesztett egy brit rombolót. Afrikában a tengely repülői különösen Tobruk ellen intéztek sikeres támadásokat. A gondari harctéren Amba Ghiorghis körül vívott harcokban az angolok súlyos veszteséget szenvedtek : 250 halottjuk maradta csatatéren. Az oJasz haditengerészet légi erejének bombavető repülőgépei eredményes támadást hajtottak végre a máltai La Valelta tengerészeti támaszpont ellen.
Fontos Hzovjet vasa ti csomópont német kézen
Berlin, október 16 A NTI jelentése szerbit a német és olasz csapatok a keleti arcvonalon egy igen fontos helységet foglaltak el. Némi. harcok árán sikerült a termó-szetcs akadályokat, igy többek
közölt egy tolyót is leküzdeni. A szovjeTitt súlyos veszteségei szenvedett. Német illetékes h<> lycn ezzel kapcsolatban kijelentették, hogy a helység, amelybe sikerült behatolni, igen fontos vasúti, csomópont, uhonnun A fontos vasútvonal vezet.
Finn sikerek
Helsinki, október lő A finn főhadiszállás jelentése szerint a hadmüveletek sikeresen folynak. Különösen a .Murmanszk menti vasutat bombázták nagy eredménnyel. Szállító-vonalokat 3 telitalálat ért, 4 mozdonyt pedig használhatatlanná tettek.
A szovjet hadljalentés is visszavonulást jelent
London, október Ki A Reuter angol hírszolgálati iroda közli a szerda éjiéikor kiadott szovjet hadijelentést, a mely szerint a keleti front nyugati részén a helyzet rosszabbo dott. A német csapatok nagy gér esitett erőket es nagymenynyi iégü harckocsit vetéltek harcba és áttörték védelmi vonal úkat. — hangzik a szovjet hatlíjelentés — csapataink kény telének voltak visszavonulni.
Utalvány kötetes . . ,„
bfirtalpu elpfik
ét utalványmentes oipSk ls kaphatók
Elltényinél, Főni 2
November 3-An ünneplik Halottak napját
Mivel M Idei évben november 2-ü»
vasárnapra esik, Halottak\'-a ipját a katolikus egyház november 3-an, hétfőn fogja megülni. Ennek következtében az elhunyt le\'kekért végezni szokott és Halottak-napját megelőző esti ájtntosságot nem a szombati napra eső Mindenszentek ünnepén, hanem vasárnap, november 2-án este tartják meg a templomotokban. Ekkor van a temetők kivilágítása és a &irok mécsekkel való ellátása is, másnap pfl. d\'.g aa összei elhunyt bivek leikelért mutatnak be mindenült gyásándsöket.
Angol lapvéleméoyek a bolsevisták kilátástalan helyzetéről
Jondon, október 36 , brjanszki német siker erősen
Az angol lapok már nem palástolják annyira a szovjet tarthatatlan helyzetét, mint kezdetben. A Daily Mail azt írja, hogy azok a heves harcok, amelyek kezdettől fogva folynak, csak a szovjetnek árthatnak. A németek vesztesége össze sem hasonlítható a szovjetével, — Arja a lap — jelentősen kisebb, mintsem gondolnánk. A vjazmai és
korlátozza a szovjetet abban, hogy az utánpótlást harcba dobhassa. A Daily Tbelegrapka tohai tudósilója is ugy látja, hogy a szovjetunió helyzete igen komoly s csaknem kilátós-talan. Utal arra a lényre, hogy a szovjet igen súlyos csapást szenvedett az arcvonal középső szakaszán és Ukrajnában is sikerült a németeknek éket verni a szovjet állásokba.
Mire van szüksége a brit birodalomnak ?
Jlóma, október ÍR A Popolo dl Roma teheráni tudósi, tójának jelentése Szerint Kaukázus védelmének kérdését lázasan lárgyaljn az angol hadvezetőség. Wavel is Te. heránbOn tartózkodik és a szovjet kaukázusi had vezetőségével tárgyal. A moszkvai értekezleten is sZóbu került n Kaukázus vékclmenck kérdése s megállapították, hogy három dologra van szüksége Angliának a gyözetem\'-bez: ember, fegyver és idő. Megállapították, iiogy u fegyvereket Ameriku
szállítja, az emberekről a szovjet gondoskodik, mig Angliának esadc az idő adása marad.
Az olasz lap ezzel kappcsolatbau megállapítja, hogy Ang!iu most is csak más nCmzeleket igyekszik töiekvéseiliez fetliasznáíni és másokkal szenemé megnyerni a liábonit.
Sok gondot okfw & britcknvk Irán helyzete is, jegyzi meg az olasz lap-A Dnily Mail-t idézi azután, amoty szerint, tia,.Anglia elveszli iránt, meg-pytlík flz ul a németeknek India fe!ó.
Ellentétes hirek a szovjetkormány új székhelyéről
Istambul, október l(> Itteni jóIéxte.TŰlt közökben kijülejiibV, hoK>\' Moszkvában erős iramban folyik
a népbizío-sságok iratainak clszáltiuLvi. t\'gy tudják ,hogy a szovjet kormány nem az Uraj vidékérv és nem ls n*is keleti vidékre távolik, hanem Tif-líszbe.
Szófia, október Ili A NTI jelentése szerint a ZORTA elmü bolgár !ap közi az ankarai rádió jelentését, amely szerint a szovjet kormány elliagyja Moszkvát és a 600 kilométerre fekvő Kazánba költözik. Ankarai diplomáciai körök moszkvai jc;entés alapján megerősítik a lörök rádió hirét. A szovjetunióban lévő diplomaták nagy rész? már el. hugyla Moszkvát.
3 irányból támadják már Moszkvát a németek
London, október 10 A szovjet főváros ellen inditott nagyarányú német támadás Kaiininoél történt eiőnyomulássál tovább folytatódott, A németek most tnjár abba*
helyréiben vannak, hogy három irányból támadhatnak.
Sztálin rendelete
A Messagero szerint még ismeretlen az útvonal, amelyet a szovjet végleges megsemmisítéséig a diadalmas seregek követni akarnak. Sztálint azonban, már rossz előérzetek gyötrik. Sztálin parancsára a szovjet vezetői a Volgán és Urálon túlra menekülnek, hogy tovább lobogtassák Lenin fáklyáját Szibériában. A népnek azonban olt kell maradnia, hogy tovább kükdjön haláláig. Lázasan készülnek Moszkva megerősitésé-re,! torlaszokat emelnek, barni-kadokat állítanak fel. Áldozatul ajánlják fel a szovjet fővárost és a népet 1 Milliók rohannak a bÍz.los halálba, kénytelenek cl-
Gusztulni, — ez Sztálin rendeltel
HILD
TEMET
EXHUMÁL
SZÁLLÍT
imo TalvfMi 2W . lakási 1H.
— (Sxélkárok bejelenlése)
Az idén az országban Ismételten óriási szctvihArok vonultok végig és a Dunántúlon a szőlőkben pusztított a vihar. Ezért a pénzügyminiszter kivételes intézkedésében elrcnde\'te, hogy a szélviharok okozta károk a Iöldadó mérséklésére, illetve elengedésére alapul szolgáljanak. A kárt szenvedett gazdák joientsék a kárt és annak megállapítására való Igényüket u községi elöljáróságnál. (,j
— Iparoskor táncestélyét VórOs
Kereszttel kapcsolatban f. Hó J9-én,
vasárnap este tartja. (:)
- Blnk Elek,
kl városunkban Blaiusx néven elé-nyösen Itmsrt, f. hó 21 én az Ipsrot-ssékhás földizlnti tormében (ánclakmát nyit. i:>
— (Adózási helyzitkép Zalában)
A pénzügy igazgató jelentése szerint vármegyénkben szeptember végén a mult évi Itelyeabbltati adóhátralék 2.2115.229 pengő, a folyó évi Ivelyes-bitoll előírás ő.r>8í).7«4 pengő volt. Januártól axtytember végóig 2.417.176, szeptemberben ^;t8 1HI |>cogu adó folyl be. Az esedékessé váll tényleges hátralék 3.7Ö5.Ö87 pengő, \\-agyis 67.30 százalék.
- (A MOVE elnöksége)
fslkén a város kösönségét, h.^ a, hősi sirok klvtlagitásána Mánt a.lotn*v nyokat Slampr Zsigmond föuli öat*-tában Ma\\wk*djenek leadni.
— {Sümegen életrekeltlk az óul fszekaslpari)
Sümegen mozgalom\' indult meg * hires ősi fazekasipar éleliekeltesc érdekében. EgYuttal tanfolyamok tartását is lenbe vették. A háziipar veje. tősége eljár az iparügyi miniszternél, hogy a korszerű cserépégető lemenőn minél «!őbb felépülhessen a község által már évekkel ezelőtt ftuajánSotll telken. Az ogyagiparl tanfolyam rendezést Is időszerűvé válik ugyanekkor, ívig}\' a korszerű égető kemence mOllett a fazckasme-slenek az égetés éa a ab-máneotás ujabb eljárásai tnínél előbb oi sajátít hassak.
- (BOrtfin lett a múlatás vége)
Nagy István és Németh Andris bc-zerédl legények a csáíordi Zrinytosi^ dában együtt mulatlakKertai Károly gazdával. KerUí alupos;m felöntött a garaüa s tiazafelé menet a kót le-gény, kihasználva az éj sötétjét, elvetitek aé ittas *mber pénztárcáját Keriaj oj|
\\Q4\\, OJrWW 16.
állatvásáron marhákat adott el « így nagy összeg volt a zsebében. A legények 860 pengőt talállak Kerlai tárcájában, A csendőrök azonban elfogták «z útonálló legényeket A biröság most vonta felelősségre őket ósNagy Istvánt 6 hónapi bortönre, Németh "Andrást pedig bflusegédi bünrészes-ségórt 3 havi íogliázra Ítélte jogerősön.
— IZalasientgyöríryÖ\'n mef-alakult sut Esészséfvédolml Szövetség Ilókja)
7alaszont)íyörgy községben mo^a a-kiill az Országos egészségvédelmi Szövetség fiókja. Gosztolya László plébános mondott megnyitó beszédet uz alakuló közgyűlésen. Gyön- Józser dr. a Szö\\eiség alapszabályait Ismertette, majd Thassy Kristóf dr. földbirtokos, országgyűlési képviselő, rámutatott azokra a fontos, feladatokr.i, melyeiket az egészségvédelem kerelétei teljesíteni kell, De!i Károly dr. tisztiorvos a Szövetség eélját ismertette EcuJán nagy lelkesedés.-*! kimondották a |iök megalakulását F.hiökké dr. Thassy Kristóf képviselői választótllák.
— (Ne menjen utazni)
* Z«lai Kóalőny Kti Zsabmensbeod-j» nélkül. Csak 10 fillér. Kapható a kladóldvatalban, Fő-ut 9.
— (Üzletek furcsa látogatója)
(•old f inger Ferenc zalaegerszegi ke-reskedösegéxl az utóbbi napokban Igen furcsán viselkedett. Bement több dohány tőzsdében, minden szó nélkül belemarkolt a dölmzukba s jócskán gyömöszölte zsebélw n cigaicttákat. I-izelés OclkÜl azután eltűnt Egyik nap megfürdött a Zalában s csuroní-vi. zesen b<!álittolt egy dpöüzlctie, kéne engedjék meg, hogy ruháját megszáríthassa. Az üzM tulajdonos azonban a furcsán viselkedő fiataléin! ert kiutasította. Több helyen próbálkozott még ruhflszííritással — eredmény nélkül. Házalása közben figyelmes lett rá az ép|>eu orm haladó Pécsi Karoly delek ti vgyafcornok, telefond t azonnal a kapitányságra, ahonnan rendőrük jőt-lok és a kapihínyságra vitték Coldf.n-gert. Ilt annyira furcsán viselkedett, hogy szükségesnek találták orvost meg-Vizsgál tatásét, I)r. Németit János raidörorvos megállapította, hogyGiiId-finger ön- és közveszélyes őrült s rögtön beszáll ittnttu a kórház etrne-oszlályára. f
Magyar-bolgár kulturális egyezmény
Budapest, október Ili A magyar fővárosban tartózkodó Ftíov bolgár miniszterelnököt tegnap délután a Kormányzó Ur kihallgatáson fogadta. Este Iíárdossy miniszterelnök és felesége vacsorát adott a bolgár vendégek liszteletére.
A pohárköszöntőkben a két nép siilárd és életerős barátságát hangsúlyozták Ma dé\'elött a Magyar Nvuí-zctí Múzeumban kicserélték a magyarbolgár kulturális egyezmény megerősítő okiratait, majd Hóraan HáUnt kultiiszmiiiiszter átnyújtotta Filov ml. niszterelnöknek a Magyar Történelmi Társaság dlszoklevolót.
A Délnyugati Bajnokság állása
1. 8B1C 8 5 1 — 23 : 7 11
2. PB1C 6 5 — 1 23 : 11 10
3. DVSK 0 4 2 - 19 : 11 10
4. KSR 6 8 — 3 14: 21 6
5. Z*SE u 2 2 2 10: 11 8 6 «FC 5 2 I 2 8: 11 B
7. NVTE 6 2 - 4 17 i 19 4
8. DPAC 6 2 - 4 11 : 19 4
9. MSE 6 l 2 3 5 : 11 4-10. FKAC 6 1 1 3 10: 12 3 lt. ZMN1B ß l 1 4 II :2S 3
4 1 - 3 7. 10 2
Csütörtök
KIJOAPliST !.
17.15 Előadás. - 17.40 llési\'aiek Ko dály : Háry János c. dalművéből hang* [•mezről. -- 18 Elbeszélés. - 1820 Tttbányi Mihály jazzhármasa, — 19.20 Az Oii.itf.lni/. előadásának ismertetőié. 22,10 Iládiózenekar. - 23 30 Gásp*c Lajos ciBánys«nekar.
Pintek
BUDAPEST I.
10.20 Felolvasás. - 10.45 Előadás. — 12.10 Wöidinger Edo szalonzenekara, — 13.30 Rádfozenekar. 15.20\' A József nádor \'>. honvéd gyalogezred zenekara. — 10,15 Diák félóra.
17.15 Kóczé Antal cigányzenekara muzsikál. - 17.50 Előadás. — 1820 TáncICmczek, — 19.20 Furka Gizella zongorázik. 19.15 Ktőadás. - 20-10 Napraforgó Vígjáték 3 felvonásban. — 22.10 Tóki-Horváth Gyula cigányzenekara. — 23.25 A. Ijotidoai Szimfonikus zenekar, I
Nagykartlisa megyei város nolgármeaieretöl.
síremlékeket!
iliiüllil. muAtml Uli lalüallnt
gzakszorQon ós legolcsóbban
KOVÁCS JÓZSEF
kótitrogómostemél, Király-utca 33. f«í.rfy .iro...lák-í«ktir. Telelőn 015.
Tárgy! A gabonakészletek raejr-romlasáosk megakadályozása.
hirdetmény.
A Közellátási Minisztériumhoz oly Jelentének érkeztek, hogy egyei termeinknél, sőt ogyos Hombér-blzományo-snknál Is a gabona mog\'elelfl kezelés hiányában átmelegedik, ttlntöl, megromlik Nyomatékosan figyelmeztetem a kéazlottulaldonosoknt, hogy gabona jukat megtofelfltm kezeljék, mert sít-goru ellenőrzést topok tartant s a malasztókat az 1941 :X. t-o 1 fának 8. pontjába Ütköző vétségért feljelentem, aminek egy évig terjedhető fogház a hdntatéso, a Hombár-hízom Ányos szerződését pedig ezontelfil tel Is bontják.
Nagykanizsa, 1041. október II. mi Polgármeater.
Tárgy: Búzának rozsra való cserélése
hirdetmény.
A Közellátási Miniszter Ur hozzájárult ahhoz, hogy olyan gazdaságok, amelyek rozsot nem termeltok, de szflk-aégUk van rozara, mert pld. konvenció feJAben rozsot kell kiszolgáltatniuk, a Hombárnál búzájukat rozsra becserélhessék A cserét csak búzának rozs ellenében történő beszolgáltatása esetére engedélyezte a Közellátási Miniszter Ur olykép, hogy a Hombár, Jutalék lelszámltasa nélkül, a beszolgáltatott
*«....,,«. rádiókészüléket
forduljon bizalommal
Szabó Antal
Fö-uti üzletéhez, ahol válogathat:
Orion, Philips, Standard, Siemens, Eka, Teleffunken
gyárak legújabb szebbnél-szebb kivitelű modern készülékeiben. Díjtalan barnul.taal
kósxletfizetési kedvezmény 1
ZaaaRR, lólza Hduét
Sintrox hnuéfózön
készíthetünk.
kapható: \'A-Va-l-l\'/í literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRAVAVÜLDYlnel
Su«*r-ut 2. ™°
buaa ellenértékének meftolalö mennyi aegü roiaot ad U. Amwinyíben b kl
rzolK«ll«loll üieulljiíííek. olMimolC ¦orAQ Ttlamllyen különbözet merflíiiB tol. uey aí a gaida rtaiéröl klzártlu, pénzb™ rágj búzában «íyenlílb,|j Kl. Unnii\'UIlyozniu, hiíűy ciaktl bbiit
lehat rozara becaerAlDl, rozaot bazár, awrélal nem lebtt.
Najrykanlzaa, 1041. október 11. i« PotgárraMter,
Segéd
fa*z«r- és CBBmagéa
fiatat, perfekt munkaerd, tehotölög néinot vagy horvát nytlvlamorettel
magas kezdöflzetéssel
j„4 felvétetik.
MII [HiiLÉlef, [lülgnrji
eladó:
Balatonberény ciendes, pormentei helyin 6ii O-bles termő i;y(lm0!csö3 éa uölfivel iiégyazoljdu, télen li lakhali
villa. ,„
Dl: Bsrtiei Tllao\', lilatoatariiy.
Iprilolt. száraz iiíi
ém száa-az torgaoa
kapható
Ssreo? István IX;^
ETÉ8EK
i m tuw>. mmwém ti-.uti mó 4 ntiác.
fcjujöi\'óíiöu keresek izotmshi. Jelent-kcHés délutén 3 éra után Horthy Mikién u. 17. sz. 3171
jtahtattaiiaeiiétl és tanonc felvitetik Oüiiíici- isttalosnál, Nasyksnizss, Attila-stca 4. 32M
•llavglta mosogatóaibzonyt tclvemek-Olmnáilum. 3271
Fiatal lak«t«tt-»t>ffétfs«t felvetxFunk
mérleg Üzem. . 3273,
AŰÁÍi-VÉTKL.
Kertiek jóksiban levő mQtat>karés>
Hárl. Erteeltest: Poitablvatsl Nagyítani-zss 3. címre kérek. 3263
Ha&inált 9VarmaK-fQrd***tlal tennék. Siabé Anlalné, liöivüa tér ö. 32(30
BÚTOROZOTT SZOBA "
KUlOnbejtrata bútorozott uteal 3 ligyal kUdó. I\'eleki-at 25._3215
artJCOWrtEUI
Öeufolóau. — Itanmnhéiló mfitdea-rél inloiffiál. tiötvöa-tet 2ii. 3232
ZMLAI KÖZLÓRV
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja : „KtJzoazdaaft«! R, T. NagykaaliW".
Fololöa kiadó: Zalai Karaiy.
Nyomatott)
a „kliiazuajabl H. T. nanykanlim" nyomdájábaa Nagykaaliaas-
(Nyomdáért felel i Zalai Kárálj
0J« érioiytm 238. uám.
IfaflyfcMliM, »41. október 17. péntek
Arm 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
8ierk*wzl<5*ea 6« kiadóhivatal; Főút fi. azj„u g^rkösaítoóst Se kiadóhivatal! telelőn 76. a. Megjelenik miodea aétkomoap délatán.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előhzetéat ara: egy hónapra 2 dühítő SO ttUéa.
• ¦ negyedévre 7 pengő 20 flllcr. Egy w szára: hétköznap tZ Ml., szombaton M ílli.
i migyar föld védelme
A kormány a földbirtokpoli-tikai [örvénynek (1940. évi IV. I. c.) uiabb igen fontos rendelkezéseit léptette életbe. Az annakidején nagy belpolitikai hullámokat verő főldreformjavas-latnak eddig csak a házhely-szerzésre vonatkozó része lépett életbe, illetve csak errenézve adta\' ki a kormány alapos előkészítés -után a végrehajtási utasítást.
Az igazságosabb és helyesebb földbirtok megoszlásra irányuló intézkedések azonban ezzui korántsem álltak meg s a kormány a háborús viszonyok ellenére is ázon van, hogy a reformmunkát minél szélesebb kórben, amennyire csak a körülmények és a ma döntő jelentőségű termelési szempontok megengedik, folytassa.
Az uj intézkedések közül különös figyelmet érdemel az, a mely megnehezíti az idegen állampolgárok birtükszerzését. E szemit nem magyar állampolgár csak előzetes engedéllyel szerezhet Majü\'arországonföld^ birtokot. A rendelkezés vonatkozik jogi személyekre is, de nem vonatkozik örökősödéjs esetére. A magyar közvélemény bizonyára őrömmel üdvözli., hogy nemzetünk legdrágább kincse, a föld az eddiginél crö-sebb tulajdonjogi védelemben részesül.
Az uj rendelet kimondja, hogy idegen községbetíck mező gazdasági ingatlan szerzése tekintetében\' elővásárlási jog illeti meg az államot és az ügylet tudomásulvételét az elővásárlási jog gyakorlása nélkül is meg lehet tagadui. Ez a rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy 4 földbirtokpolitikai változások irányAtása egységes legyen és elő ne fordulhasson, Hogy valamely idegen község lakosai egy másik község lakosai jogos igényeinek kielégítését vásárlásaikkal lehetetlenné tegyek.
Intézkedik a rendelet a kár-tatanitáási összeg tekintetébon. Eszerint az átengedésre kötelezettet a\'telepitési alapból az egész becsérték, illetőleg a teljes haszonbér megfizetésével kell kártalanítani. A kártalanítási Összeget búzában vagy rozsban állapítják megi és felereszben pénzben, felerészben 1 százalékkal kamatozó kötvény-nyél fizetik,. Bizonyos indokolt esetekben, ha az átengedésre kötelezett ipari vagy, egyéb vállalatot akar alapítani, vagy megmaradt birtokrészén a gazdálkodás szinvonalat emelni, ugy a teljes összeget is lehet pénzben kifizetni.
Nemzetvédelmi érdekeket
Pár hónap alatt lO\'.OOO pe figőt kártyázott el a Budapesten letartóztatott kanizsai Ügyvéd
Hamis iratokkal kölcsönöket vett fel különböző Ingatlanokra
Budapest, október 17 A Mai Nap írja : Dr. I.ich tenstein Sándor nagykanizsai ügyvéd ügye oldalakon foglalkoztatja az összes budapesti újságokat. A nyomozás során meg állapították, hogy Liclvtensteín Lonkcy álnéven lakást tartott fenn Budapesten a l\'odmaniez-ky-utcában, xigyanekkor azonban ii Boyal szállóban lakolt, a hol a detektívek egy táncosnőt találtak lakásán. A kutalásered menyeként 11.000 pengőt találtak nála, valamint egy ugyanekkora összegről szóló feladó-
j vevényt. Ezt az összeget Nagykanizsára küldte régi adósságai rendezésére. Bűnös üzelmeit hónapokon át folytatta. Három unokatestvére házaira hamis bekebelezési nyilatkozattal és
| hamis meghatalmazás alapján nagy összegekel vett fel. Két íz ben vett fel kölcsönt Bergcr Lajos ügyvéd nagykanizsai ingatlanára. A nyomozás megállapította, hogy az elmúlt hónapok alatt 101.000 pengőt szerzetl bűnös utón. Barcs Imre közjegyző névre egy nagykanizsai vésnöknél pecsétnyomót csináltatott, ezzel\' hitelesítette a bekebelezési
| nyilatkozatot. Beismerő vallomása során kijelentette, hogy a I pénzt elkártyázta. A nyáron j több ízben kártyázott a siófoki -i kaszinóban, ahol eleinte nyert, majd nagyobb összegeket vesK-j szított. Ilt is egy táncosnő társaságában látták. Postautalvány-bélyegzőt is hamisított. Ma délelőtt két detektív kíséretében útnak indították Nagykanizsára. Valószínűnek tartják, hogy a bevallottakon kívül egyéb csalásokat is követett cl.
Az Esti Újság értesülése szerint Liehteiistein ellen fajgya-lázás miatt is eljárás indul.
Moszkvában ostromállapot van, a német haderő zöme is elérte a ssoviet-főváros védelmi vonalát
Óráról-órára közeledik a kifejlődés felé a japán-amerikai feszültség
Ankara, október 17 Illeni értesülések szerint Moszkvában egyre fokozódik a zűrzavar. Az asszonyok és gye-rnickűk egy részét e-i akarták száilitaul| de az a hjr tor. jcklt el, hogy a németek mór közvetlen Moszkva közelében vannak,- mire ¦\\ak rémület tört ki. A kormány már ncni Ind úrrá lenni a fejetlenség fe\'ett. A rcud telje;.cji felborult, vörös katonaság vélte át arendőri szolgálatot és kihirdették az ostromállapotot.
Holsinkiböl származó hír szerint Moszkva utcáin torlaszokat emelnek lázas siclséggel.
A moszkvai rádió rcilnvást adotí közre a város végső védelmi.\' érdekeiben.
Ixmtfoni hír megerősíti, hogy a moszkvai diplomáciai [cslnkd és a szovjet-kormány egy része elhagyta a szovjet.fővárost és Kazánba utazott. Moszkvával minden közvetlen litrösz-szckölletés megszakadt.
Nagyfontosságú diplomáciai kérdéseket hoznak felszínre a szovjet-front eseményei
megjavul az álla\'ános európai gazdaság ihelyzet is A katonai események rövidesen nagyfontosságú diplomáciai kérdéseket veinek fel és azoknak döntő .befolyásuk lesz elöre\'áthatólag a semleges államok további mOgatartái. sára is. ( t (
nincs abban a helyzetben • ¦
része német kézen van s hogy a megmaradt szovjet-ipar nem elegendő arra, bog)\' a szovjet haderőt téli hadjárat esetere hadianyaggal lássa el. Sem Anglia,- sem Amerika nincs abban a helyzetben, hogy a szovjet pillanatnyi helyzetén változtasson.
Berlin, október 17 A német hadsereg itömc is
Viehy, október 17 A szovjet.fronton elért német sikerek hircit nagy érdeklődéssel kisérik Franciaországban is. A szovjcl teljes kudarca az angol gjzehsági zár. lat végleges összeomlását is jelenti és remélik, hogy ennek következtében
„Sem Anglia, sem Amerika
Amsterdam, október , 17 A londoni rádió magatartásában a szovjettel kapcsolatos események miatt érezhető változás következett be. Kijelentette, hogy a német hadvezetőség az események tanúsága szerint nem bizza magát véletlenekre. Elismerik, hogy a szovjet termelőképességének kétharmad
elérte Moszkva védelmi vonalát. Az időjárás kedvező. Moszkvából most már csak kelet felé van lehetőség a menekülésre.
Nemei és román csapatok bevonattak Odesszába
Berlin, október 17 A román főhadiszállás közlése szerint a negyedik román hadsereg csapatai támadáspa\'üí-dultak Odessza ellen és áttörték az utolsó ellenállási vonalakat. A délutáni órákban megtörtént-a bevonulás Odesszába. A lakosság lelkesedéssel fogadta a román—német csapatokat.
JTvolt had8ayminiaxt«r alakítja mag Japán uj kormányát
Tokió, október i7 A japán kormány a nemzeti politika módszere tekintetében fennálló véleménykülönbségek miatt lemondott. A csásíár a lemondást elfogadta és új kormány megalakításával a lemondott hadügyminisztert bízta meg, aki a megbízatást elvállalta.
A moszkvai japán nagykövet-(FolyUtáa a 6 oldalon)
szolgál az a rendelkezés is, a mely szerint háborús időkben és a gazdasági válságok idejében szerzeit ingatlanok ellenértékéi és haszonbérét a jogtalan nyereség mérvéhez képest a valóságos és teljes becs-
értéknél, illetőleg a haszonbérnél alacsonyabb ősszegben is meg lehet állapítani Nemzetvédelmi jellegű intézkedés továbbá az, amely szabályozza a zsidók és nemzsidók közt ingatlan tekintetében fennálló tu-
lajdonközösségei*, megszüntetésének kérdését.
Az uj földhirtokpolilikai ren--delkezések október 15-én már Hatályba léptek.
2AÍ3AI KÖZLŐN*
1941. oki
?ota 1?_
Szép ruha csoh jo* szövetből készül
Legszebb szöveteh
kgnagyobb választékban
, legolcsóbb áron
Meghtasaltak a FőtdkóxHenge-ren való átkelést kísérletek
Tanger, október 17 A Stefaiii jelentése szvrinl « Pftl* közi Tenjgi\'j- keleti angol tiíinnszpont-jalról egyre érkeznek a sürgető kérések, liogy küldjenek nyersanyag*&xi(,, Gibraltár parancsnoka elhárította h földközi tengeri hujökAravánok üorsa. feietU felelősséget és azt bmáasolta, liogy a kőzelkclet felé tartó liajók és karavánok kerüljék ineg Afrikát. A legutóbbi szicíliai légi ÓS tengeri csata. lüMi történt angol veszteségekkel kap. csolslban ugy vélik, hogy meghitt-sul. tuk a Földközi lengeren való átkelésre irányuló utolsó kisérlclek.
Péntek
BUDAPEST 1.
17.15 Kóc»é Antal cigA«yaw fkára imwsikál. — 17.50 Elöadá*. .18.20 Tánoiamezek. — 19.30 hurka Gixalla zongorázik. — 19.45 Előadás. - 30.10 Napraforgó. Vígjáték :t \'ítlvouáfibaű. — 22.10 Tóki-Horváth Gyula cigány sene-kar*. — 23.20 A londoni Saiinfomkus senekar.
Utatvónyköteles
bfirtalpu cipőit
éi utdviaymenteB aipSk is kaphatók
lilténylnél, Főnt 2.
Szombat
BUDAPEST i.
10.20 KIöadK — 10.45 Felolvasás. — 12.10 Melles Béla zenekara. 13.30 Hanglemezek. — 15.20 Pwlis Palj ri-gányzeneknra - HUO Ifjúsági rádió.
17.10 Magyar Revű tánczenckar. — 18 Előadás. 18.25 Hanglemez. -18.40 Hangfelvétel. - 19.20 Zenei részielek a . Naplopó, crmíi opcrelt-
bél. — 21.10 Hangfelvétel. - 22.15 Bcsjkárt.zenckflr. — 23.25 Vidék József dgányzezjekara.
BUDAPEST IL
a readkivÜJi esemény** miatt mu-sort egywlftr* nem ad.
RENDOKI FELÜGYELET alá helyezték Macsek dr-t, a horvát parasztpárt volt elnökét s az intézkedés célja, hogy tá-váltarlsák az államellenes elemek befolyási kísérleteitől.
Ha belei el vannak dugulva e* gyomra rossz, ugy folyamodjék lehetőleg azonnal a természetes .Ferenc Józatl" heserüviztiez, m:rt ez már csekély, alig egy pohárnyl mennyiségben Is gyorsan, biztosan és mindig kelleratssn tisztítja kl az emésztés útjait s ló étvágyat és friss közérzetet teremt. — Kérdene meg orvosát I
Nagykanizsa adófelszólamlási bizottsága
Az uj összeállítású nagykanizsai adófelszólamlási bizottság a következőkéj) alakul :
Elnök dr. örley György kir. közjegyző, kormányfőtanácsos (.Nagykanizsa), rendes tagok : llabóchay György háztulajdonos földbirtokos, Hitler András divatárukereskedő, dr. Sarlón* Zsigmond ny. járásbiró, földbirtokos (Nagykanizsa), póttagok : Száll inger József szitás-mester, Németh Mihály ny. polgári iskolai igazgató, Kalmár Zoltán mérnök, építési vállalkozó (Nagykanizsa). A mezőgazdasági kamara kijelölése alapján rendes tag: Somogyi Gyula löldbirtokos (Palin), póling : Csinát Gábor földbirtokos
(Nftflyrécse). A kereskedelmi és iparkamara kijelölése alapján (Kereskedelmi osztály) rendes tag : Teutsch Gusztáv droguista, póttag : Ungcr-UHmnnnElck vaskereskedő (Nagykanizsa), ipari, osztály : rendes tag : Samu Lajos rézmüvesmester, póttag : Márkus Károly sütőmester (Nagykanizsa). Az "ügyvédi kamara kijelölése alapján rendes tag : dr. Kovács László ügyvéd, póttag: dr. Tamás János ügyvéd (Nagykanizsa). A törvényhatóság saját kebeléhői kiküldött rendes tag : gróf Somssich Antal földbirtokos (Komárvá-ros), póttag: dr. Kajtár István orvos (Nagykanizsa).
A bizottság október 27-én kezdi meg tárgyalásait.
Várakozáson felül sikerült
a Vörös Kereszt gyűjtése
A nagykanizsai magyarság szép áldozatkészsége
A Vörös Kereszt gyűjtés pontos összegszerű eredményét még mindig nem lehel megállapítani, mert egyrészt egy-két gyütöiy még kézben van, másrészt pedig még bizonyos akció folyik a gyűjtés összegének gyarapítására. Annyit azonban már meg lehet állapítani, hogy a gyűjtő hölgyek és a pcrselyezŐ iijuság lelkes munkájának meg lett az eredménye. A nagykanizsai magyarság ismét megmutatta áldozatkészségét, ha a honvédségről, a mi, drága, hős fiainkról van szó. Mert a magyar Vörös Kereszt gyűjtésénél a magyar honvédségről és annak szolgálatáról volt szó.
Ugyanis az eddigi kimutatás szerint eddig befolyt Összesen 3000 pengő, amivel persze még nincs lezárva a mostani gyűjtés, ugy hogy a jelek szerint a gyűjtés végleges eredménye meg fogja közelíteni a 4000 pengőt. Olyan eredmény ez a mostani körülmények között, ami felülmúlja a várakozást és a legszebben kifejezésre juttatja a hazafias magyarság megértését és áldozatkészségét, amikor a Vörös Kereszt, amikor a magyar honvédség támogatásáról és melléje állásáról van szó.
Nagykanizsa magyarságának a szive mozdult meg ismét...
A kir. ügyészség letartóztatta a lét Singer-testvért
A cég köayvcléjét és utazóját visszakísérték a rendőrségre — Singerék felfolyamodtak a törvényszékhez
Mini*megírtuk, Singer Páltés Singer Sándori, valamint a cég könyvelőjét, Kohn Ferencet és budapesti megbízottját, íiauer Dezsőt a rendőrség átkísértette a kir. .ügyészségre, ahol azonnal megkezdték kihallgatásukat. Átadták az ^ügyészségnek a rendőrség által lefoglalt kchmét, valamint a számlákat azon cégektől, ahonnan Singerek vásároltak. Singerek kihallgatásuk alkalmával részletesen elmondották, hogyan bonyolították le vásárlásaikat, kijelentetlek, hogy az adózásban kiegyeztek és igy bűntelennek érzik magukat. Kihallgatásuk csütörtök délután véget ért, amikor á kir. ügyészség kihirdette hatúroztt-
I lát, Singer Pált és Singer Sándort letartóztatásba helyezte, mig- Kohn Ferencet és tíauer Dezsőt szabadlábra helyezte, azonban a rendőrségi megkeresés folytán fogházőrrel átkísértette mindkettőjüket a rendőrségre a további eljárás lefolytatása végett.
Singérek és védője a Ictar-tóztatasi végzés ellen fel folyamodást jelentettek be a törvényszékhez, amelynek uzsora-bírósága a legközelebbi órákbari összeül, hogy határozzon Singéi-ék szabadln.br a helyezése kérdésében.
Arra az esetre, ha a törvényszék szabadlábra helyezné őket, a rendőri megkeresés sze-
BRISTOL SZÁLLODA
Előkelő oaaládl szálloda olcsó árakkal. Egy ágyas szoba 6 P-tfll, két ágyas azoba már 12 F-töl. Kltiluő étterem ée kávéház. Előzékeny kiszolgálás. - A Za/af Közlöny előfizetői aa ntotaó havi oióíWóal nyugta fefcautataaéval J0°/° vezménytum
BÚTORT Kl
¦zakozJetban
GAbor mŰMsztalo«nál
vegyen vagy rendéi)*; a-. Nsjiykaafctaa, VáreaUx ptd«U,
rint, valószínűleg vissza fogják Őket kísérni a rendőrségre, « hol akkor --- ugy tudjuk — a szokásos közigazgatási eljárás alá vonják őket.
Függetlenül mindezektől, a rendőrség Síngerék ügyében tovább folytatja a nyomozást.
töm
\\Y?\'<¦>:>¦¦¦¦
Éjfélt menedékhely
Gorkij Maxim világhírű regényít mesterien dolgozták át filmre a fran. ciák. Kisértelies ösendben, lázas irgalommal figyeljük a fi\'fcnl mindenegyes jelenetét. Nyomortanya áll » film meséjének középixmtjában, bor-andva látják 0 kísérteties arcokat, u tolvajok, börtöntöHelékek\' szennyei szállását. Fertő vonul el előttünk a mégis annyira lenyűgöz bennünket a film, hogy cgy pillanatra sem fordítjuk cl tekm létünket, gondolatnak sem kolandoz másfelé. Mily jól esj* Ját. niiuk, liogy a szeretet még itt i9 beférkőzik a szívekbe. Kellemes biz-fSr. gést érzünk bcnsőnklK\'O, nraikor Pepel igércle * lesz Natasának, liogy rnfljWr, lin segít neki «z tfict nehézségeit ál. hidalni. S Natasa boldogan egyezik belő szerelmének kérésébe, ott hagyják a iiyomortanyát és elindulnak a — jóutra, u jólétet kezdeni. S mindez miért ? Azért, mert két sreretö szív egymásra talált. A szeretet ki is vivja ezután diadalát, mert & szeretet rate-d«nt legyőz...
_ BocxicS Vaiul volt sff&í-
: 1114.117. di i6- 140x08 e^tofi"-
redbeli
oroszok ejlcni Sombor—Chyrbv-i caV tábnn a Kövess tábornok harefflo-portjában \\-olt beosztva a tábori rendőrséghez.
Ezen a napon 30 orosz rogságba jutott bajtársát egyedül szai>adÍtotta U s fogságból olyképen, hogy azok őrzésire rendelt öt oroszt és egy tisztet lelÖU. Mikor kiszabaditolta társait hátra kísérte ós átadta, ujabb parancsot kapott, hogy egy 140 főből álló fogolv-szálÜlmányt a hftdtostparancsnoksAg-hoz kísérjen. A foglyok körött Jeve orosz százados Bocsirtiirn mutatva, Így szólt : .Ilyen emberek és Galicíában nem volna orosz<. ¦
Példátmutató rettenthetetlen bátor-ságá^l és erélyével Vé^hezívitf teliéért nemcsak elieaaégo elismeréséi *r-demclte ki, bannn Magatartásáért m-ronktvül őrmesterré léptették e\'-ö (* •> arany vitézségi éremmel tüntetlek *">
— (Ne menjen utazni)
a Z*lai Köalöny KU ZMbmen*lr*iá-j* nélkül. Csak 10 fillér. Kaphaté s kiadóhi^-atatoan, FŐ-ut 9.
— Naptár: Október 17. péntek. Rom-kat Al. Margit. Protattáni Hedvig, hr. Tbtíirl hó 26.
CHWtídfi nyitva ngxel 8 órától s«l« « éráit íhétM, aserda, péntek délután éa kaééea egéea aap aééuMkk
1941, oHiher 17.
Az utolsó figyelmeztetés
hangzik el az illetékes körök vészéről az ország lakosságához nz egyes helyeken némely cikkbeli tanasztulhaíó áruhiánnyal kupcsotatbatu Az áruhiányt a hivatalos közlemény lelketlen spekulációval magyarázza, ami tol jes mértékben megfelel az igazságnak, hiszen közszükségleti cikkekben komoly fennakadásról és hiányról Magyarországon még n mai súlyos viszonyok között sem lehel szó. Ha van áruhiány egyes cikkekben, ugy ezt lelkiismeretlen és haza-\' fiatlan elemek okozzák azzal, hogy az árut összevásárolják és elrejtik annak reményében, hogy az árak emelkedni fognak és így busás hasznot vághatnak zsebre*
Aki á mai véres és könnyes idők gondjaihói sajtolt becstelen profitra éhezik, most az egyszer alaposan tévedni fog. Aki csak kissé belelát a mai gazdasági rendszerbe és .ismeri a kormány rendelkezésére álló eszközöket, nagyon jól tudja, hogy a drágításra speku-lálókra csalódás vár. Nem áremelések következnek, hanem ármérséklések. Pontosan ugyan ugy, amint azl éppen az utóbbi . időben a német birodalmi kormány Sikerrel tette, a magyar kormány is megkezdi bizonyos árucikkek árának tervszerű és méltányos leszállítását.
A spekuláns, az árurejlegelő és a drágító, a mai gazdasági háborúnak ezek a sötét alak-in i, a kiket hova-tovább a kémekkel és a hazaárulókkal egy sorban emlegetünk, ma talán még fölényesen vállal vonnak az utolsó figyelmeztetés Felelt, Rövidesen azonban máskénl fognak gondolkodni! Törvényeink rendkívül szigorúsággal üldözik a gazdasági bűncselekményeket és a közel jövőben számos meglepő iféletröl fog a közvélemény értesülni a folyamaiban lévő spekulációs bűnügyek befejezéseként. A napok-bán már súlyos fegyházai szabink ki árurejtegetésért, a törvény pedig még három étyi fegyházbüntetés kiszabását, továbbá a hivatalvesztés és politikai jogok elvesztésének kimon dását, valamint a vagyoni elégtétellel való büntetést, tehát a vagyonelkobzást, sőt ipurjogo-sitvány elvonását is lchetövéte-szi ilyen esetekben.
Az ellenőrző gépezet, készen áll, a független magyar biró pedig nem fog kíméletet ismerni. Azonban a spekuláns szánalmas csalódása nem is fellétlenül a megtorlás utján fog bekövetkezni, hanem gazdasági téren, mert egyszerűen elszámítja magát, amikor azt hiszi,
ZftílAlI KÖZLŐN*
hogy a gazdasági élet és a nemzet magasabb érdeke ugyanolyan szabad préda marad, mini volt valaha.
Az a lelkiismeretlen ember, aki haszonéhségből piszkos vagyont uknr gyűjteni akkor, a mikor honvédcink a keresztény európai civilizációért távoli harctereken küzdenek és véreznek, rendszerint nem tudja, hogy manapság már a gazdaság politika is érvényt tud szerezni a magasabb nemzetgazdasági érdekeknek. Ma még nem is sejti, hogy az árak színvonalának megtartása, sül bizonyos cselekben az árleszállítás/ könnyen
lehetséges és végrehajtható intézkedés, nmely nem egyszer szinte egyetlen intésre romba-dönti az üzérkedés légvárait.
Az utóbbi hónapokban különféle fclhivások és figyelmeztetések láttak napvilágot az ár-spekuláció ellen. A mostaniról azt mondhatjuk, hogy sokak számára ez már utolsó figyelmeztetésnek tekinthető, nmely után már csak n spekulációnak gazdasági eszközökkel való letörése és az üzéreknek kérlelhetetlen büntetőjogi üldözése következik.
Ezt tudomásul kell venni mindenkinek 1
H mesés keletről,
a sah 13 palotájáról, az Iránba szakadt magyarokról, a perzsa gazdagságról beszél a sah magyar származású udvari építésze
— A VNQE lapkonoern eredeti tudósítása —
(Qyórfy István, az iráni iah Építésze, aki különben kaposvári szirmaiéin magyar ember, pár héttel az Iráni konfliktus kipattanása elétt hagyta el Perzsiát. Élményeiről és a perzsa életről mesél.)
A trónjától fosztott nem sah halai*
mas iramban kezdte mjog országaink euröpaj színvonalra való emelését, — dO jó iránihoz méltóan, félté kény <n őrködött az ösi kultúra épségben tar. tásán. A szőnyegekbe é.s u perzsa kézművesipar más- wfawaelre kiviteli
liláimul rendelt ol, csak ritka, kivé-lelezelt emberek hozhattuk ki szünye. gi\'t, b-gyvcrt, vpgy más egyebet. Kény-, sserllelte a gazdagabb Murait, Imgy átvegyék a .tempóti, építkezzenek, modernizálják az országot. 0 maga Járj e|ö jó példával. Intézkedéseiben teli mészetesen kissé egyéni módszerrel)
Járt cl. A perz.su szövőipar riirnolynuk egy része exportra is dolgozott) egy alkalommal valami egészen isléstcCvn zöld és kék selymüket gyártott. A sah kény leien volt országa Iparának jó hirnove érdekébon megtiltani u kivitolt, szellemes módon azonban gondoskodóit arrójö hogy ne érje károsii-dás o munkásokat, ElromMle, hogy az összes köztisztviselök nejei kötelesek egy zöld és egy kflk szinü ruhát csináltatni így aztán elfogyott az
ízléstelen SZlnfl selyem-tömeg, Azrfil már uzláu nem törődött, hogy senkinek sem volt lelke n perzsa asszonyok közül felvenni á rikító szinü öltözéket,
A sah mindegyik gyermekének ktllün palotát építtetett
— A sah feleségének épitett palota annyira megtetszett ar. uralkodóink, — mondja Győrfy István - hogy cz-uláu még 13 idiótát épitleU\'tl w\'om. Hét íiának ,négy lányának és két sógorának külön-külön egyetegyet A A kastélyok az államfőt onts palotát ve-szik kórul.
Megmutatja a fényképeket. Hendftci-vül érdekes keteU molivumokikál és építészeti .sajátosságokkal kevert modern alkotások az épületek:. Az első"
Vérééi Moiaé. Még csak ma. pénteken
mr Csak felnőttek részére engedélye*™ I
Gorkij Maxim világhírt! regínyének filmváltozata:
Éjjeli menedékhely
A francia filmgyártás remekműve. — Főszereplök: i Jaan Gabii!. Louie Jouwet, austy Prim, Wlad. 1 SekaloH és Babért le Vigan. - fax híradó.
i EJSrtáMfc ka.naK.hOT ».7,». v^rn.? é. Inwwí S. 7, t-tar
ami megragadja a flgyellmet ;ir, Iwgy ififia széles, nagy téglákból épülnek a házak.
Hja, az iráni tégla négyzebjUáku — magyarázza (lyörfy — és jóval nagyobb az európainál. Etőnyc- az, hogy elsőrangúan védi n szobákat a honi érsekiét, ingadozások ellen. Iránban ugyanis igon nagy a különbség a nappali és éjszakai hőmérséklet között. Néha 20-22 tok a differencia. Megesik^ liogy n nappali 30 Tokos meleg leesik a—10 fokia
Magyar építészek és kőművesek Iránban
Klmcséli a továbbiakban, hogy "kb. 20 villát épített még Semeránbab, Te-horántól 14 kilométernyire a hegyekben. Ez a perzsa főváros Svábhegye.. Ezen kívül épített égy csodálatoson szép hatalmas árvomázat bM Iráni katonatisztek árvái számára. Négyszáz, gyermek befogadására alkalmas hatalmas épület ez. Legutoljára egy repülőtér építkezésén dolgozott, amely egyúttal pílótaiskolu is lelt volna Ext az építkezést befejezetlenül liagyla ott. Egy rendkivüt elegáns, meseszép luxusszálloda fényképét mulatja meg végre, fa szálloda, persze, szintén a sahé). A keleti és a mai nagy térhatású nyugati építészet elemei pompázatos harmóniában találkoznak az impozáns épületben. A főépület márványszobrokkal diszilell, lépcsőkké! összekötött kcrt-lerrnszok veszik körül. Ta. Ián éppen érért sikerült olyan tokfci lelesen a kél stílus Össznangbáhozása, meri Q tervezés munkáját magyar épi-tósz-raÜvéSZ végezte. A keiet—nyuga* összocgyczteiés pedig nemcsak poHU-kni ,dc az építészetünknek is alapvető léloktani gyökerű sajátossága. A mérnök már meghalt. Az az épitószánifr-nök, aki a szállodát tervezte, már mog-lialt, megölte a honvágy.
— Szóval a szakmát nem egyedül képviselte Magyarországból ? — kérdeztük. X
— Nem bizony - válaszolja Győr-fy _ söt, Iw. a szakmáról van szó, meg kell állapítani, liogy a legtöbb Iránba szakadt magyar a kőműves
Gumicsizmák * gyermek-hócipők
(uUlványmtnteiin, bevárlásl tónyyrt)
Miltényi, Fö-ut 2.
mesterséget gyakorolta Kózúluk pedig a legtöbb bálaszéki volt A Mtaszéld kÖmÜves, tudniillik, elmegy a- világvégérc is dolgozni A kőműves hu-mor szeriül a bátaszéki kőműves Ku-lombust Is megelőzte Aincrikábun.
Hány magyar élt Iránban?
— OSSzesen hányan voltok magyarok Perzsiában 1
~- A magyar követség nyilvántartása szerint keüöwázliaUauötcn Magyarország legkülőiibözöbb részeiből. Sajnos, a kőművesek után számszerűleg a Mulatóhelyek szórakoztató hölgyei, görijoi voltak legtöbben, Persze, akadnak más foglalkozásúak is. Egyikük! másikuk kiseblMiagyobb karriert Is befutott Lnadesx Károly knllunuér-nök a perzsa kereskedelmi minisztérium építésügyi osztályának főnöke, lelt. Bgyééként pesti ember. A kecske, uiéti Ufváry Béla állatorvos — szerződéses alapon az iráni hadsereg lovasságánál teljesített szolgálatot — őrnagyi rangban. A Kiskunféiegyhát* melletti Jakabsziilláson mcgtcftcpCdelC Gyöngyösi Mátyás dr. orvos is hosszú
éveket töltött Perzsiában
Ahol aranytartalmu kövokböi építik a házakat
Sok érdekeset beszól még C.yörfy Keiéinek erről az országáról, jó sxjvü, művészi érzékű népérő], arról hogy n világhírű iparában egyes család évszázadok alalt kifejlődött, kifinomult technikája szigora, kizárólagos, mesterségbeli titok. Egy-egy szőnyegszövő család nemcsak a saját moUvutnoit, rajzait alkalmazza, hanem speciális íestö-eljárássat készült, különleges szinczési\'i fonalait is. Megtörténik, liogy ha egy ilyen család kihal, — elvesz az enibe. riség számára egy szin, amelyet nom\' lehel utánozni és B család tagjai még a km padon sem árulnák el. Mesél a lüzimádókról, akiknok s/áma egyro joblian fogy, mert már régóla a mohamedán hit az államvallás. Végűt az ország nycrsaaiyag-gaztlagságáró!, a még ezulán feltárandó kincsek forrásairól, arról n szintű elké|>eszlö esetről, liogy nz épitkezesekhez a sah nélia araiiytartalmú tonnéskövet adott. Az arunyturtalmu kózeteknok a kiter.
meiése egyelőre még tilos. A sahnak — ugy lálszik - még más céljai voltak uzfl rannya], vagy talán nem aknrla hin\'t költeni és ezzel * kapzsi szomszédok mohóságát fclébresa-leni.
— Szép volt az élei és jól ment a sorsom — fejezi be mondanivalóit Györfy — lia ejmulnak a háborús idők .visszamegyek oda dolgozni.
Dr. Vámos Kálmány
lUTORT
B m«
WkW márkás butorsistonjiiban vegyen vagy rendeljen. C»«ngerrat 14.
Nép MoxgÓa C«atartgkt5l ¦ wArnapig I
Nagy magyar filmpremfer!
BALKEZES ANGYAL
Nöl főszerepben Turay Ida nővére: Tabódy Klári, aki mnst érkezett meg nagysikerű külföldi útjáról. A ifibb] szereplők mind a legjobb magyar színészek. Ezenkívül a legaktuálisabb film: Légihébóru.
EMiidások kSinapokoa S, 7, 9, vasár- és fliuiapnap 3, 5,7, B-fcor.
1941. oM6ber 17,
ää& szem
káiint Itimi > Mi^Mu hsplmtó.
filiti UJOS
heh IMhMerteftiälK^
PESTI POSTH
Vajon ki in-\' Ismémé art a vidéki 1>61 gyei, vagy ural, aki azzal a* elszánt elhatározással »i otthon vonatra, hogy ezért, \\agy amazért felutazik ugyan peslré, de öt olt nem fosztják ki uz álnok fővárosiak, 0 fogához ver majd minden garast, mert fent is lehet átn, spórolni, csak érteni kell hozzá.
Hogy aztán máskául mulal kőiéiről ez az ádáz takarékosság az étkezéstől kCXdvd a liotclváltisztáson Ve-resztül a szórakozási frontig, arról egy héten belől liz vígjátékot és húr rum tragédiát tmluék imi, ha lenn.\', aki ejdlvflaaa. Mosl a ¦bolyból csak egyeCeu ogy plcurka témát eme ék ki, liogyait lakarit incg egy iem,emyi pénzt Huda|ieslen a jámbor vidéki utas a közlekedésen.
Vcrstc ,kérenr, mert a Pestre lop-l>aitó> vidéki épen « köz:ekedétC;i kezdi. Miért, is dobná ki a |>énzt a közi-érdekű járművek használatára, mikor kél erős lába van a gya\'oglásbóz. hisz otthon sem Jár hu in, annyi s«.>at 1 Ikaz, Iwgy SárfOiejen nüics is még taxi, de ha lenne, akkor sem venné igénybe i Gyerünk csak gyalog I Las-san járj ,lovábi> éraz 1
lía elindul Imleljébtíi Misen, kora-i«Hgel. Még Budapest utoa-térkéjHSt ¦Piti \\-Ciixi meg. fcnierl et kerek 2 r.eiw-gőbe kerül. Majd kérdozöskiodi3( inkább a nyájas iicsttektől, i»gy#l is megmondják amk, hogy twsrrc v*n a Kecscge-utcfl.
A hetedik de\'ikions ,¦>Ji 11 az utcán faggat, végre tudja s már is magya. rázza : \' \'
— Méltóztassák át ¦ . Unehidon bajra, aztán ffi\' a Iwgyriok* a KarVa\'y-köz mellett, onnan át srégen az Hpe-köesiszohta rt. gyárteVp? menten « Kteskegálig, meri attól B Vauászerdő irányában inár csak egy rövid Óra.
Ha a vktékt hölgy vagy ur makacs jellem, akkor csakugyan uaki vág az útnak égő napon, szakadó e^őbeu, jeg?s szélben és déltájt — húsz ujjahb kérkeiősködéi nttn -- végrv Célhoc ér porosan, ctapenttan .végkhneriilleiL Percek alall elintézi itolgát s mivel még Hl e|inléí»*ndŐ ügye maradt oz-iiflpra, most márnetní YdlanV>«VMi in-ih.ilt viasza, - nehogy véglegesen el. késsen — lument \'taxin. Kz 6 pengőbe kerül. Ha már * startnál villamosra ült volna és azzal térhetne vissza, cakkumpakkl 60 fillért kóstált vota* az egész
Délután újfent neki véq a váróinak. Most már siet ,m délelőtti gyaloglással megégette a száját és a pénztárcáját, hát enged a 48-ból és rezignáltán villamosra ül, Ez rendben li lomé, ha csak egyszerűen se\'ne. De nagyon síel. Már pedig, aki Pesten nagyon tiicl, az in.<iii>//...¦ a \\-i> amost és legalább aulóhuszra üljön Mert a villamos különösen a főforgalmú órákban csak ugy cSosa-mosz, zílycg-zölyög, térül-fordul és a lolongó néptk ugy döfködik, tapossák «z ártatlan vidékit, mini a répát Hát még az átszállások, estefátok, felszá\'.lások. besztfff-lások, kiszáUáeek | Pokoli kin és izgalom Az id Őrohan, a villamos cJtai-inog, i. tmre a vidéki óéihoz ér, bezárták már az üz\'ofat, lelakatoltok az irodát, megkezdték uz előadást, bele-joziék az oiK\'rációt, megkOresz\'.eiiék a csecsemül, ellenvettek a lialottai, fírj-liczadták • menyasszony1, 6lhala&4-tollák a tárgyalást, szóval, akármiért indult .mindenről ekéseit
Másnap szegény jó viliékink. uj éle-lei kezd. Már megtölt. Kiszára magáit az autóbuszra Már herdálja :i pénzt, «e*k ltogy cnhj végessé*, és vo#dra
ülhessen. Am, már a busz teknj f«git. M«rt akinek uagyo" sürgős dolga van, aimak épen megfed, de (ikín«\'k rettentően Sietős az Útja, az tavira iZo* szonii. Az utétnm ugyan kónyo\'mea, tiszta és fürge bestia s aránylag alig drágább a villamosnál, de van egy végzetes baja j sose fin. \\o, e/ lu\'zás, mert Jón ám azért, dc csak iíinigy-tmugy, inénPl-ánVtual, hébe.korba, mrilt-amott, hellyel-közel, néhMtap-ján. Vagy épen az orrod elötl robog el a tovatűnő messtzeségbe Olyun, nririt a kőil : mire megfognád, wítirf-mi sem tntíi\'ud a tnárkodboii béléle. Csak »1 orrodnak jul legfeljebb l.elöle
Illclókcs helyen tárgyalások folynak annak a kérdésnek a megoldására, hogy miképpen lehetne a fővárosban Fölosszam ban élő fiatal orvosokal rábírni a faluban való* letelepedésre.
Az öllállósitási Alap kölesönök állásával igyekszik ezt lehelövé tenni. Eddig is szép számban adott kölesönöket, a jövőben pedig még jobban fokozni kívánja scgilö munkáját. A visszatért erdélyi és felvidéki részeken a kis oivoslétszám miatt hiányok mutatkoznakaz egészségügyi ellátásban.
k Szombathely, október 17 Érdekes büuözö-karricr ért véget a napokban u szombalhe-lyt törvényszék ítéletével. Az ügynek zalai és a szomszéd somogyi vonatkozásai, is vannak.
Olajos Róbert 3.\'1 éves pécsi kőmüvessegéd kiadta magát fos-tőmilvésznek és ebbe a szerepébe ugy l>eleéltc magát, hogy már azzal is lépten-nyomon büszkéi keilelt, hogy a képzőművészeti főiskolát\' Belgiumban végezte s ezt egy útlevél fclmult-FáSával is gyakran igyekezett alá támasztani, amelyben belga vizűm volt. Különben komáromi illetőségű volt és Budapest területéről örökidökre kitiltották már korábban különböző szélhámosságok miatt.
Olajos -ícsíőmüvész ur az utóbbi években specializálta magát n zárdai betörésekre. Csak plébániákat és klastromokat tisztelt meg látogatásával s ennek emlékeit a bűnügyi iratok egész sora őrzi a városok és községek egész sorozatában. Bécsben. Budapesten, Balassagyarmaton is elitéeiték már egyebek között, mindenütt kisebb-nagyobb börtönt kapott különféle lopásokért. Ezeken ki vül se szeri, se száma az olyan besurranásainak, mind apá-
cgy kis jnolalkóbfiz és idegeidnek nó-mi Össze roppanás.
így történik légyen, hogy a vidéki harmadnap mégis laxiba üt. lioh^ni ]í:ínikliaj]giilnl,-ifcnu most már nand\'\'n-hová gépkocsin megy, oda Is, ahova nem kelemé Megduplázza j.Oiti tar. iózkodáí-át, időt és pénxt vesztett, mindent elhamarkodva intézett el s még jó eset, lm nem utánvéttel utazik ha. zn.
Kzért van az, hogy Pesten módosult n közmondás, mert itt Bfcnklyjk vi-deki lassan jár, az nem tovább ér. luuiCrn a deficitig jut el.
Vidéky Lajos
A falu orvosellátásál azonban mindenképpen b\'izlositani kell. Ezért a belügyminiszter egyrészt faluszociális alapon, más* részi az OTI és a MAUI utján orvos-lakásokat épillcl a falvakban. Az építkezés állandóan folyik és már sok kifogástalan és minden igénynek megfelelő orvosi lakás készült el. A tapasztalat szerint abban a faluban, ahol orvoslakás van. orvost is lehet kapni. Tavasz óla illetékes helyek foglalkoznak a községi körorvosok államosításával, mert a jó közcgéözségűgyi szolgálat a nemzet sorskérdése.
rákhoz és papokhoz. — ahol a> látogatás credn\'.énylelcn maradt.
Sárvárolt belopódzott az apácazárdába, a főnökasszony szobájából, annak távollétében, a lezárl szekrényből 554 pengőt vitt cl. Celldömölkön az apácazárdában oda helyezett adőtiszlnck adta ki magát, aki a bugát akarja elhelyezni. Itt nem sikerült az üzlet, üres kézzel kellett távoznia. A diósgyőri vasgyári plébániára a nyílott ablakon át mászott be és ellopott egy vaskazetlál. A plébános rányitott, mire Olajos a félreeső helyiségbe zárkózott be nagy hirtelen, később pedig a belga útlevelével igazolta magát. Eltávozása után a félreeső helyen a kazettát megtalállak, még nem volt ideje a •festőművésznek*, hogy feltőrje.
Más alkalommal Jándi Bernardin celldömölki bencés apát szobájának zárt szekrényéből lopott el 450 pengőt. Vasvárott az apácafőnöknőnek az uj já-rásbirósági elnök fiaként mutatkozott be azzal, hogy a bugát a zárdába akarja adni. Itt kétszer is járl, de eredménytelenül.
A somogymegyei Mosdóson egy aranyórát és 25(1 pengőt lo-
Cipót
...Elekestől
(Dermal«) M-it Un.
pott el a plébános lakásából. Csepregen az irgalmasok zárdáját látogatta meg és onnét 215 pengővel lávozott. ¦ Keszthelyen a karmeliták női zárdájába lopódzott be ésegyéb hiányában egy 500 pengő értékű női bundái akasztott le a Fogasról. Balatonszepezden a plébánia hivatalos helyiségében 677 pengőt lopott el.\'Sziget váron a kórházi lelkész 135^ pengőjét vitte el. Szentbalázson betört a körjegyzői irodába, de oü csak 7 pengő volt a zsákmány. Igaion álkulccsal behatóit a tanítónő szobájába, feltörte a szekrényt és 45 pengőt zsákmányolt, Ugyanitt a plébániahivatal iróasz\'talfiökjából 40 pengőt emelt el.
Ismételt vasvári kalandozása alkalmával a domonkos plébános rajfacsipte Olajost, amint a plébánia előtt ólálkodott. A plébánosnak gyanús volt a szökni akaró fiatalember, rá is szólt, mire a művész ur vőlegényként mutatkozott be és házassági tanácsot kért hirtelen. A plébános azonban felismerte benne azt, aki egy hónappal azelőtt, a női zárdában kísérletezett és átadta a csendörségnek.
így került hurokra Olajos Róbert festőművész , aki ha a festéshez nem is sokat, de a
• rajzoláshoz ¦¦ annál jobban értett.
A szombathelyi törvényszék Olajost bizonyítékok hiányában 8 rendbeli lopás és 2 rendbeli kísérlet vádja alól felmentette, ¦1 rendbeli üzletszerűen elkövetett lopás bűntettében bűnösnek mondotta ki és ezért szigorított dologházra ítélte,amely nek legrövidebb időtartama négv esztendőnél kevesebb nem Ujhet.. . .
Az ügyész, megnyugodott az ítéletben, de Olajos fellebbezett, kijelentvén, hogy az itélelct
* elfogultának- tartja.
Vadiszlovaglás
A m. kir.\' nagykanizsai honvéd állomásparancsnokság a múlt évekhez hasonlóan azidén is október és november havában a szokásos v ad ászlo vagi ásókat megtartja, melyre a polgári társadalmat ezúton hivja meg.
A vadászlovuglást hetenként kél izben és pedig szerdán és szombaton folytatják le.
Első nap : október t8-án.
A gyülekezés helye és ideje minden alkalommal a Gábor Aron tüzér-laktanya udvarán 11 órakor.
A Hubertus vadászlovaalás .kedvező idő esebén november 15-re van tervbevéve.
TetnefeMéil keitflégeuwk negtériteléről blxtwitá* utján gonioikoáaatl
UNGER-ULLMANN ELEK És TÖTH
VASKERESKEDÉSE — NAGYKANIZSA. im
Hafherr - Schrantz - Clay ton - Shuttleworth
Magyar Gépgyári Müvek KI. Nagykanizsa is környéki képviselete.
OrvmlaMmk százai épülnek a maggar falvak egészségének biztosítása érdekében
Végét ért a plébániák és apáca-zárdák látogatójának kalandos pályafutása
A keszthelyi karmelita\' apácák, a Zalai, somogyi, vasi kolostorok betörője dologházba kerDIt
FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
r 17.
Vendéglősök figyelmébe!
Balatoni édes must
¦^flttH\\wv\\mKmmwwtm ihmmlh -kapható
Dr. Boda Károly
feor- él Ísóvlél<6»ll5 eóíjir-.l
I Nagykanizsa, Cscngery-ut 56 Telefon; oo. khj
— (Ma este pénzügyi bizottsági ülés)
A városi képviselőtestület péosugyi büoltsága ma este ról 7 órakor ülést tart a városháza tanácstermében, melynek tárgya a oagyrécsci erdővé!*! jierfekluálása.
— (Hélffln városi közgyűlés)
A polgann.eslertöl vell, érte-iüiésünk szerint » varos kép viselő testülete bét, főn délután közgyűlést tart.
— (A nagykanizsai törvényszék Kesathalyan)
A nagykanixsai törvényszék büntető Uuácsa kiszállt Keszthelyre, ahol liá-rumnaikos tárgyalásokai folytat.
— (Költözködik a MANSz siövömöhelye)
A nagy kanizsai MANSz Szovőrnüh*-lyc, amelyet a polgármester a SW-fánia régi helyiségébe helyezett, liogy oa ipari minta műhelynek adjon hajlér kot, már a legközelebbi napokban köl-lózködik uj helyiségeibe, amiket most alakítanak át. Ugyancsak lejidbelioZ-sik » MAiNSaJiAk a vixu ,l,I ].,, thy Miklós nii rószének -második qneWu lévő helyiségeit, liogy az ijMirl minta-nruhslyek részére megfeielök legyCiieflí.
— (A zirci apátság nagy par-
CCUázáM)
Mint értesülünk, a zirci apátság a tulajdonát képező elöszállási uradalorrt-ból 5200 hoktat eladott telepilési célokra Minden dicséretnél szebben be-uél u telt. | \'
— (A Ksraskedelmi Bank Jubiláris évkönyve)
A Pesli Magyar Kereskedelmi Bank fennállásának százéves jubileuma al-kalmábél az intézet igazgatósága gyönyörű emlékkönyvet adott kl Nemcsak • Kereskedelmi Bank, hanem Magyarország és Budapest főváros százéves fejlődését reprodukálja «t ¦ icndkivül értékes emlékkönyv, amelyhez dr. La. uvolte Károly vezérigazgató \'irt előszót.
— (A kivételezettek kérve-nyelnek (elszerelése)
Az utóbbi időben gyakran előfor-ault, hogy aj 1939 : IV. l.-c. alól ki-véte\'.ezeltscg elismerését kérő •gyének kérésükei a rendeletben foglalt ok-niányok csalolása nélkül terjesztet ttok clö, igy ax.iratok a harctéri kjtüntetó-«k igazolása céljából a Hadile-víA-tárlioz küldettek. A honvédelmi miniszter most elrendelte, liogy az okmányok csatolása nélkül benyújtott kérelmeket exentul vissza k*JI adni a kérvényezőknek azzal, liogy a liarctérí , kitünicléseiket igazoló okuiányokkíil tartoznak feiazere-ni kérelmükéi, « M iralokal saját maguk szerezzék be a Huduevóltáinan. ,
- (A MOVE elnöksége)
f*lkén a varos tttLn*éo4t. iwgr ¦ hosi sUok Ui világi tanán* asant adomá--ojokat stampf Zrfgmond fouti ú Se-b*n \\nv««]i.«djS<>«k Msuni.
~ ("Nép- és családvédelem")
Az Országos SaociáUs Felügyelőség ,Jyónalának, a -Nép- és Családvéde-lem i-nek második ezátmA megjelent.
uj szám a társadalom szociális —Unkájának szenteli értekezéseit. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, \'\'ri.ntcü 3J),
— (705.051 a magyar rádté-elÖHzelflk száma)
A szeptember 30-i, teliát legújabb kimutatás szeíinl hazánkban ma ősz,-siesen 705.031 rádióelöflzOtő van, "* ingyenes jogosultakat js beles iáin itva. Az előző hónaphoz mérten 4300 előfizető « szaporulat.
— (November 15-én megnyílik a muraszombati járás téli gazdasági Iskola)
A visszatért muraszombati járás mezőgazdasági iskoláját megszenezték.
Az iskolát nem Muraszombatos, lia-
m\'m u közelében \'Ovö Baltyánd köz-ségbeji állították fel. Itt 200 luddon oktatják a gyakorlati földművelésre a visszatért területek gazdaifjait. A 200 lioldból 120 hóid Szántó, a többi erdő, öntözhető rét, faiskola. Az iskolát november 1-én nyitják meg.
— Iparoskör tdneestélyét Vörös Keresztiéi kapcsolóiban f. hó 19-én, vasárnap este tartja, (;)
A törvényszék elitélt egy kereskedőnőt,
aki pénzügyi összeköttetésben állott az üzlet nemkeresztény volt tulajdonosával
Ax ehő bujtató per
Miesner Margit vegyeskereskedő Kéthclyen ez év júliusában átruházta üzletét Onódi Mária kétluiyi varrónőre, 5Ü0Ü pengőért. Az\' uj tulajdonos Miesner Margit rokonának, Weisz Gizella keszthelyi nem-keresztény lakosnak az üzletvezetés terén vezető szerepet adott, sőt az üzleti haszonból is részesedést kapott a megállapodás értelmében. A hatóságok, a mikor tudomást szerezlek arról, hogy az üzlet volt-tulajdonosa most a keresztény uj tulajdonosnak csendestársa s a
kinek a nem keresztény üzletvezető rokona, mindhármuk ellen megtelték a feljelentést az 1039. IA. t. c. rendelkezésébe ütköző vétség miatt.
A törvényszéken a vádlottak azzal védekeztek, hogy tudomásuk szerint cselekményük nem törvényellenes.
A bíróság Miesner Margitot 200, Onódi Máriát 150, Weisz Gizellát 100 pengő pénzbüntetésre ilóltc.
Az ügyész tudomásul vette az ítéletet, inig a vádlottak fcljcb-Ireztek.
iDzsras
& termelő a tényleges gabonaszfikségletet megtartást]*, a felesleget azonban október 31 lg vételre lel kell ajánlani
Fontos rádiószózatot intézett az országhoz a közellátási államtitkár, Losonczy István volt főispán
Az elmúlt gazdasági évben súlyos nehézségekkel kellett meg-küzdenünk, - mondotta többek közt. TVz akkori közellátási miniszter kénytelen volt a háztartásokban tartható készletek nagyságát megszabni és a feleslegek igénybevételét\' az egész ország területére elrendelni. Ennek eredménye nem volt teljesen kielégítő. Liszt- ős kenye.r-hiány mutatkozótl, amelyen csak a legnagyobb erőfeszítéssel lehetett segíteni. Hogy az el-
Akik gabonafeloalsaolket elrejtik gabonáját
A közellátási halóságok a be-szolgáltatási határidő letelte után minden gabonatulajdonost egyenkint köteleznek az elszámolásra, igy tehát az eldugott készletek is napvilágra kerQlnek.
Országunk épp\' Ügy, mint a többi európai állam, most döntő órákat él át és nem kívánhatja senki a kivételes bánásmódot és ezérl az egyenlő elbánás elve alapján a felesleget mindenki köteles bejelenteni Sajnálattal állapítom meg, —
osztásban zavarok ne legyenek, arról a lehetőségek határain belül gondoskodni fogunk. A termelő a lényleges szükségletét megtarthatja és felhasználhatja, a felesleget azonban október -11-ig fel kell vételre ajánlani. Aki október 31 ulán jut gabonához, az is köteles leszi 30 napon belül feleslegét beszolgáltatni. Az október 31, után felajánlóit gabonáért az átvevő bi/.cmányos már 10 százalékkal kevesebbet fizet a termelőnek, tpliál annak elsőrendű érdeke, hogy gabonafeleslcgót a határidő lejárta előtt felajánlja vételre.
és nem szolgáltatják be, azok elkobozzák.
| fejezte be szózatát az államtitkár — hogy a feleslegek beszolgáltatásának igen solt gazda niég nem tett eleget, pedig a rendelkezésre álló idő már rövid.
Ezért egyelőre kérő szóval fordulok minden gazdához, siessen a kormányzat segítségére és a legsürgősebben jelentkezzék a Futura bizományosnál a készlet felajánlásával, mert nem szeretném, ha csalódnék a magyar gazda áldozatkészségében ós ha a kormányzat kénytelen lenne szigorú eljáráshoz folyamodni.
- (Találkozó)
A 23 éves jugoszláv limlom ufói felszabadult alsólcndvni áJD polgári iskola öreg diákjai találkozót tartanak az ttlsó\'.Cndvai áll. polg. iskoCi\'-ban. Szeretettel meghívnak mindenkit, aki az iskola fennállása óta a Jugoszláv megszállásig nz alsólendvai in .kir. polgári iskolának volt a Uuiti-lója. Kérik mindazokat, okik a-találkozón meg akármik jelenni, ciműtot november l-ig közöljék Küronya Jenő alsólendvai polgári iskolai mb igazgatóval. A találkozó pontos idejét és műsorát liléjében közöljük mindazokkal, akik november l-ig je\'entkezneki A magyarság végvára szeretettel vár minden keblén felnőtt öreg diákjára. Szervező bizottsága I
- (Jótett helyébe jót ne várj!)
Hamliei [gnác balatonszentgyörgyi lakos még « nyáron kölcsönkért Hor. váth Józseftől egy öltönyt azzal, liogy NajrykHnizsáin kell utaznia és nincs ruhája, ámít felvehetne Horváth kölcsön adta ruháját, amit azonban Idába várt vissza. Ezért feljelentette a feledékeny barátot. A törvényszék Ilandioi Ignácot csalás miatt egy hóna. pi fogházbüntetésre Ítélte.
- (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán legutóbbi Úrinltatáj, sunk óla összesen 20 gyermek szüle, telt, Ebből II riu és 12 leánygyermek volt. Lásxlé György géplakatos és Nagy Eleikának rk. Tia, MáhSs József földműves és Szokni Annának rit
lánya, Galambos Ferenc napszámos
és Kosa Rozáliának rk. leánya, Nádoi Jenő MAV nlkalmazoll és Varga Máriának rk fia, Tarsoly István keresj. kedő és Jobbágy Ilozáliának rk. fia, Németh .József városi vlzvi-z»léJcsxe,e. lő és Szalay Irénnek rk. fia, Sárecz Károly int-\'clianikus segéd és Szabó Máriának rk. leánya, Hajdú János föld műves és Marton Ilonának il<. leánya, Varga Boldizsár földműves és tíud\'in Juliannának rk. leánya, (iönlér Pál napszámos és Horváth Máriának rk. füi, Baranyai János gyári segédmunkás
és Harmados Katáimnak rk. leánya, Kunná János asztalos segéd és Ötvös Erzsébetnek rk. fia, Kolui l^ajos kereskedő és Kohn Klárának izr. leánya, Pepp Káioly géppkocsivezető c« Jordán Erzsébetnek rk. leánya. Major FeronC napszámos és Varga BozálUk. uak fia, (iyim\'-\'si (iyula MAV gép\'aka-los ós SchnábOl Kruiici&kilnak ág h. Ov. fia, Kummer József napszámbs és SzmodlCS Teréziáinak rk fia, Bedének József földműves és Matés Annának rk. leánya, Sükel Jánjs városi utcaseprő és Ifjú Ilozátiánok rk. fia, Hor_ váth Dezső földműves és RHecZ Er-rsébeinek rk. fia. Halva szfllcletl 2 fiugyermi-k. Házasságon kivül születeti 3 fin és 1 leánygyermek. — Halálozás 15 esetbe ntőrlént \'técs Ffircno kőműves segéd rk. \'00 évi*s, özv. Dani Győrgyné Dávidovics Katajin rk. 71 éves, Kovács Jánosnó \'Garai Zsófia rk. 45 éves, Mnkics Slavka g. kel. 1 éves, özv I\'rickler Gyuláné Gzirk Ka-lalln rk 70 éves. Ábrahám Zoltán rk. 5 napos, Virrasztó Zsuzsanna rk. 8 hónapos, Kummer Ferenc rk. 10 na. pos, Orsós István rk 23 nappos, özv. Kohn Vilmosné Kohn Janka itr. d> éves, Kök Ferenc rk.: 18 uSpos, Bánki Mária rk. 3 éves, Magica János szabómester rk. 00 éves, I\'lánder Ferenc rk 3 hónapos, Caltlíui Mile tanutó g.
Síremlékeket,
Ihtlllí1, Uüi/l!tunsl. kiil HllíMnl tzaktzerllen te legolMÚbbui
KOVáCS JÓZSEF
kőfaragómé*térnél, Király-utca 93. áágT sirwKk-TBktAr. Telefon 615.
1941, oMóitar 17.
k-i 11 ívi, - Hittuaágot kötött 8 pár. Németh József (óxv.) MAV lakatos és Nagy Aram rfc.; Tiira Lajos MAV tiszt rk. és Márkus Márta Ilona rk., IVdgár Géza János pékséged i<k. és Frűhwirlh Mária rk., Marczin Aolal IJijos (óaV.) fuvaros rk. és Ihász Juliánná (órv.) rk., Várfalvi Gyula i,a-Jos (órv.) MAV Mpályamosioi- rk. és SxttiCMk Anna magán tisztviselő rk., Dávidovics József MAV pályaműn kás rk. és Iiegvdús Juliánná rk„ RBfcEaf nyl György, Sándor m kir, tiizér0>-Iwdnagy ág. ti. Ov. és Szabó Magdolna rk, Parsaiig János asxUUos segéd rk. és Huszár Mária rk., Szép Jáuos téglagyári muakás rk ím SzA-kony Erzsébet
Bövld ,á?lratok
HI.OV bolgár miniszterelnök ina megtekintene a budapesti Árpád
gimnáziumot, n«ajd Aquincumi)\'\' utazott I lóman Balült ku\'tiiszniiiiimltürvi, ttliol niegtekhtetlék az ásatásokat i;z-után Ksz.orgom.baii látogatást tetteik dr. Serádl Jiiszlinlán bilxjro-s hercegprímásnál. 1U is megtckiiUolUík az ása. lásokat. - l
A NYILVÁNOS étkezési üzemeiben (kávenáaaj&an) beUltJáU " \'SexUU imyagból készült teritök használatát ós kötelezővé teszik a pappU^abroatbK és szalvéták használatát
GÖ1UNG Péter, a birodalmi marsall 20 éves unokaöccse hősi halált halt az
Anglia elleni légtharcbast.
KNOX, imierikai tengerészet-ügyi miniszter közölte, hogy két tengeralattjárót átengednek Ang Mának, ezek az Atlanti-óceánon teljesítenek most is szolgálatol.
TÍZMILLIÓ dollárt irányozlak elő a Chikngo Tribüné was-hingUmi jelentése szerint az Írországi amerikai támaszpontok építésére.
J-t
Heti labdarugómúsor
V«sáni"p az NVTEvJátarik a Vfceutr sporttelepen 3 ónakfor a Mecatajxtbbt.
est SiE csapatával bajnoki mírki\'i-zést. A viadal valószínű az NVTK fölényes gyöselmével vegtódlk. KKiinv kodásra iizonban nincs ok, bár az NVTK a hazai mérkőzéseit — bármilyen erő-sek Is; — rtadsjerjiit saját javára dönti el. Az összvállilás kérdése meg nem végleges. A v^lelcfnj marad, csupán a lámadósorban le-sz némi változás,
A ZMNTic csti|>ata Pécsre utáak. sajnos aemmUéle esélyt nfftnl jósolhatunk a ZMNTE-nOk, a kitűnő PBTC-vCl swmbeu. lLgy tisztes urá-
nyiw vereség hizoigö esi a ZMNTE
Mániára ¦ (
A I.ewnle bajnokságban a Zrioyl pályán 1 órakor a Legényegylet— Ipariskola 11), min 3 ómkor a ZMNTií -Ipariskola A) mérkőzés, a Vasutí-pályán pedig a NVTK—Kereskedelmi mérkőzés lesz t órakor.
KiskanUsáo a két Sáska LQtwte csapat játszik egymás eUen 3 órakor.
Hirdetmény.
Bohár Lajos kereskedő sármelléki lakos családi okból sürgősen eladja kitűnő forgalmú Dxtetét és tinrAt. Csak trafik havi készpénzforgalom 900 pengő.
Vasútállomás és posta helyben.
Keszthely, BalatonfÜrdÖ közel.
Keresztény, kezdő kereskedők előnyben.
Érdeklődni a keszthelyi fűszer-nagykereskedőknél lehet az üzletem forgalmáról. „,M
(iWytatáí is 1. oMakan
ség elutazott a fővárosból
A japán parlament külügyi bizottsága mdilváu.vl terjeszteti a miniszterelnök elé, amelyben azl Kívánja, íiogy tanúsítsanak határozottabb magatartást Az ÜSA irányában.
HUrt bukott m»a * lapén kormány ?
A Popolo di Róma new-yorki jelenlése szerint a japán —amerikai viszony egyre romlik é.s a két állam közöli! kapcsolatok mindjobban kiéleződnek. A japán közvélemény kifogásolja, hogy Konoye herceg személves üzenetét már 50 nap-
Í\'a átadták Rooseveltnek, de az JSA azóta ís tervszerűen folytatja japánellenes politikai hadjáratát. Roosevelt tegnapi haditanácsa is Japán magatarfásával foglalkozott Az amerikai kormány állítólag nem tartottá el fogad hatónak a japán javallatokat, mert azokban említés sem történik Szibériáról esnem helyezi kilátásba, hogy Ja|>án felhágj\' a tengelykarát"politikával. Hir szerint az amerikai kormány vísszaulasító magatartása miatt bukott meg a japán kormány Más hírek szerint a kormányválság azért következett be, mert a japán közvélemény
tartja elfogadhatatlannak az Amerikának tett javaslatokat.
-Washington, október 17 A* amerikai eJnok két órás megbeszélést folytatott katonai é« Külpolitikai tanácsadóival. A killügymiuffs^-ter újságírók előtt kijo\'entcUe, hogy nz értokezlct részt\\evőinek miadenfe-a nyilatkozattóiolt mcgUUoKak. A. mog-beszélés ulán a haditanács ült össze.
Nagykanizsa meiryei várót polgármesterétől.
3&3S4/1041.
Tdrjry: Oépjáróművek mentoal-tecn a iintiv. Igénybevétel alól aa 1942/43. előkénQteU évre.
Hirdetmény.
KÖrhtrré teazero, hoaya m. kir Honvédelmi Mlnlaxtor Ur f évi október hó 2áo kelt 66 000\'eln. 18. b.—19(1. st. rendeletével fmpRlelent a Budapesti Közlöny t évi október hé 4-1 225. számában) a BÓoJármövek mentesítésére Iráovulö Igények bejelentését újból ezabályozta.
Az 1942—43. előkészületi évre irá-nvuló kérelmek legkésőbb f. évi október hó 20-lg nyújtandók be az Illetékes mtrítsztérlum 0. H. osztályához.
A rendeletben megkívánt uj előírás szerint Igényüket újból kell bejelenteniük azoknnk ts, akik azt az előző szabályok alapján eaaUeg már előtérjél" tették.
Illetékesnek azt a minisztert kell tekinteni, akinek Ügykörébe a mentesítést kérő természetes vagy Jogi személy foglalkozásával vagy gazdasági
Philips, Orion, Standard, Telefunken, Siemens, Eka
radiok
1942. újdonsága
nagy választékban ?11 vevőim rendelkezésére.
SxaJbó üntal
rádió-, foto- és sportdzletében, Fő-ut 5.
Villamos
tűzhely és sütő
¦aaaswmmdnaatsk^^
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÜLGYI.nál
Su«ár*ut 2. ,wo
tevékenységével ÖssxeWgfÖ tln«l általában tartoznak
Az lllttékes mtntstteHiei benyújtott kérvénvuket a hadteétpsriincHnokiéff [elmentő bizottsága fogja végleg bírálni.
Igényüket elsősorban izok latentho-hotlk be, kiknek gépjármflvét s hon-védelmi Igénybevétel alól a tolyó évri In tel mentették, ezeken kívül még *[. vetélésen azok, akik részére a Kép. Jármű mentesítését Igazoltan footoi közérdek teszt Indokolttá.
Jelen reudolkezések asm érintik u Időközi változásoknak ugyancsak »7. Illetékes miniszter 0. M. osztálya utján történő bejelentését.
Gépjárműveknek az 1942/43. olékó-szülstl óvro vonatkozó raontesUÓBérs Irányuló és az Illetékes miniszter utján .Kérdőíven" történt Igény bejelentess-kot a Jelen rendelkezések alspján nem kell újból benyúl tani.
A tolyó évi október 20-a után beérkező kérelmeket az Illetékes miniszter tárgyalás alá nem vesz. \\
Fentleket azzal hozom az érdekellek tudomására, hogy részletes felvilágosításért\' és a bejelentéshez sztlkiégN nyomtatvány-mintákért dr. Haha Jéue! várost aljegyzőhöz forduljanak (Vároi-héz. anyakönyvi hivatal.)
Nagykantssa, 1841. október 17. 3l7fi Polgármester.
25322/1941.
Hirdetmény.
Folyó évi október hó 18-án d. e. 9 órakor a Pick-erdö csemetével beültetett területének 50 kg-ra becsült szőlő", termését a városi erdöhivatalban ué-boll árverés utján eladom. ¦
Nagykanizsa, 1941, október 17. aw, Polgármester.
902/Kó. 1911.
Hirdetmény.
A Ktízollátáal Hivatal holnap, izom-baton telekot nem fogad.
niikykunlmii. 1941. október 17. m Politármester.
B.jAráHfit keieack azonnali.. Jílent-Icmíi dílulau 3 úra után Hoilliy Mlklöt u.
17. n,_3m
RWJAréMftl acotualia lelvaizak. Kl.-filady.utca 1\'7/a. 3276
Jobb leányt ttaafaaMAnjrnafe v*iy
btiírónínek lelvetnk. PS-nt 17, tl»S
emelet. _3288
B.jaronS azonnal felvétetik. Fillem teJlvO. Kieinaler Lajoa. 3284
Höii»»ölsalit»j í« gioialilahu Jáilaa Képlió küauzoá; fölvétetik. Cim a u-ídbban. 3285
¦ejaréaSI lelveazck. Jelealktiaa deleiéit KOIcaey-u. 18. 3282
ADAfVVtTEf- _
Mlndennema haauaaiaUI ráhat, elpdl veazek, hlváafa házhoz megyek. Wazctwr \' Tel«kl-nt 52. 3288
10 dib Iwznalt 80 cm. aluicio|n beloa-cad, vlrágállvAny, koiiyliaazeKiény, nagy moaóleknö alaalA. SKmer«*a. 3. 3267
BÚTOROZOTT SZOBA *
¦átéréseit izoba kiadd, klllön IUiJí-ezoheval, november elaelére. Sag4r-ul lh/^
KOUaWSUt..
Qrafelésue — Iráslzakérld mlnden-zSl Informál. Eolviu-léi 28. 3233
El.eeaest. Egy azegigy muakáa a Magyar ulca M- 40. 82. házak kOiotl el-vezzlelt 40 pengil. Kerl a beeaUleto meg-találót, hogy idta le PálcaleB ICttzIitoe. Korona-ápukl jjjo
. záuu «űzlonv
. politik*! Nftriuka. Klárija : „Ktigaiáaaáal n. T. Nagykealrn".
Folelőa kiadó: ZalaiKarely. • < Nyomatott i
. „MBigazrlaaágl R, 7. KaDykaalzaa"
ayomdáltkaa KaByklatlzaáa. (Nyomdáért lefel i Mai Kar.W
3Í» éyfajljun tjg, »um.
Nagyltanlisa, mi október 18. szombat
Ara 16 Hilar.
ZALAI KÖZLÖNY
iUikwiUMK 4« kiadóhivatal! i\'őui r,, ™!,„. STriMstfrigt é> kiadóhivatal! tataloa 7a?* Hafjalaaií miados Mtkftma» diluían.
POLITIKAI UPIU
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
BlöthwttW ara : egy hónapra 2 űuiiüő SO miao.
noryodOTre 7 pateó 30 filler. Bayea azam: hótköímap 12 tilt-, szombaton 18 SIL
Magyar-bolgár
kapcsolatok
Igazi régi baritok melegségével köszöntötte Bárdossy László niioiétereinök Kilov bolgár miniszterelnököt lés közoktatásügyi minisztert, aki a magyar—-bolgár szellemi szövetség megkötésére, a két nemzet Közötti kulturális egyezmény megerősi-10 okiratoisaak kiraei^&érc érkezett Budapestre.
Üdvözlő besz)édében rámutatott a miniszterelnök arra a régi szilárd és életerős barátságra, ami a magyar és a bolgár népet évszázadok óta összetűzi s amiben őseink vérnokkonsá-gát látja élő tudattá emolni. A magyar—bolgár kapcsolatok visszanyúlnak történelmi életünk közös őskorára. A fajiösz-szetartozás melleit nagyrészt sorsközösségben éltünk azután is.a hogy a két tostvénicmzet a népek országútjain földrajzilag eltávolodott egymástól. Közösen viseltük el a törők igát, közös volt a sorsunk Függetlenségünk kivívásáért együtt harcoltunk az első világháború sok diadalmas csatájában s az 1018. évi aazrlasági összeomlás utánsors-közösségbo kovácsolták a két államot, a reánk erőszakolt pá-riskörnyéki békék. Együtt küzdöttünk megcsonkít ott s ágiink ellen s együtt yivtuk ki a hárojn-hat a Imi egyezményhez való csatlakozással a két nemzet feltámadását, népeiuk felemelkedését
A két nonuet történél mének ez a csodás párhuzama érvényesült a kulturális kapcsolatok fejlettségében is. luindkét nemzet egyaránt kereste a felemelkedés útját a kultúra fokozottabb ápolásában is sezeu az nlon mindketten eljutottak a kulturális kapcsolatok intézményes fejlesztéséhez és tervszerű kiépítéséhez. így jött létre a magyar—bolgár művelődési és szellemi eg^ttmüködósi egyezmény, amit a két állam kultusz minisztere Szófiában ez év februárjában aláirt s aminek úgyszólván megkoszorúzását jelenti Filov holgár miniszterelnöknek, mint Öujgária Itultuszminiszte-ránek .mostani ittléte és az fföxzraény.-Kikmány kicserélése.
A kulturális kapcsolatok és mindkét államnak az európai igazságos ujjárendezesért küzdő "agyhatalmakhoz történt csatlakozása még közelebb hozza ríiymáshoz a két testvérnépet s elősegíti a további felemelkedés \'"unkáját
Sorsunk, történelmi hivat ú-sunk ozenlul is egybefüzi a két nemzetet s — mint ahogy arra nárdossy László mimsztcrcl-IU)k liatározottan rámutatott együtt kell haiadhuuk, hogy a
A szovjet teljes összeroppanását és Japán háborúba lépését várják Londonban
Az u] japán kormány megtartotta első értekezletét — 259:188 ravazat-aránylum módosították az amerikai semlegességi törvényt — Háborúra kész&l Ausztrália, Holland-India ?g Hawai lu
Moszkva nappali bombázása alsHstl a szovjet főváros sorsának
betttljessdéaét
A német védenőfő parancsnokság jelentése szerint- az Azovi-tenger és a Donec között a német, olasz, magyar és szlovák csapatok tovább folytatják megvert ellenség üldözését. A. s-panyol légió kötelékei eredményesen vettek részt a keleti arcvonal északi szakaszán folyó harcokban. A keleli hadműveletek tervszerűen folynak. A német légierő hatásos támadásokat intézett Moszkva hadiion-tosságu berendezései ellen és sikerrel bombázta Szentpétervárt.
Odessza elfoglalásával kapt-csolatban a véderő főparancsnokság jelentése kiemeli, hogy Odessz-ával az ellenség egyik legjelentősebb ipari központját, egyik legnagyobb városát és legfontosabb rckeletengeri kikötőjét vesztette el. Az Odessza előtti tengerrészbn a német repülők telitalálattal hat szovjet kereskedelmi hajót süllyesztettek el minteg^Q 000 tonna tartalommdt, Nyolc \\ további hajót súlyos találat ért, ¦ egy szovjet gyorsnaszád pedig elpusztult, A keleti arcvonalról a MTI a következőket jelenti;
Az Ukrajnában küzdő szövetséges erők a legutóbbi 24 Óra alatt még szűkebb térre nyomták Össze a Donec-folyó alsó hajtásában összezsúfolódott el-lonségcs erőket és azoknak ellentámadásait visszaverték. Az ezek ellen folyamatban lévő hadmüveletek tervszerű pontossággal haladnak előre.
A.honvéd kötelékek ezeknek a hadműveleteknek végjehajtásában működnek közre.
A szovjet ellen harcoló magyar seregtesteknek október első harmadában kifejtett teve- \' kenységérŐl Összefoglaló jelentést\'közöl a MTI s ismerteti a honvédcsapatok ki-emelkedó szereli a dnyeperi megsemmisítő csatákban.
A brit birodalom elleni harcokkal kapcsol a tban közli a német vezéri főhadiszállás, hogy a német repülők bombazáporral árasztották el Anglia nyugati és keleti partvidékének kikötő-berendezéseit. A Humber torkolata előtt elsüllyesztettek egy nagy angol kereskedelmi hajót, és egy 1500 tonnás másik hajót.
Az olasz főhadiszállás közU, hogy a légierő hatásos támadást intézett Málta szigetén a lnvalcitni haditengerlészeti támaszpont ellen. Északafrikában Isméi meghiúsították az angolok kitörési kísérletét Tobruknál. — Keletaf rí kában Gondartól északra tehergépkocsi oszlopokat ered mén vesén, géppuskáztak.
Japán szorosabb együttműködését várják a tengelyhatalmakkal
Tokió, október ÍR Beavatott körök véleménye szerint az uj japán kormány várható összetételét még nem lehet tudni határozottan. Német politikai körökben . *ig[y tudják, hogy Berlinben sem foglalnak ezzel kapcsolatban előbb állást, csak majd az uj japán kormány teljes megalakulása titán. Azt hiszik általában, hogv Tokió uj kormánya még szorosabb együttműködést fog keresni a tengelyhatalmakkal. Konoye és kormánya bukásának okát abban látják Amerikában, hogy egyes japán körök türelmetlenül voltak a japán—amerikai tárgyalások menetét illetőleg és lassúnak tartották Japán háborús beavatkozási előkészületeit.
Róma, október 18 Olasz illetékes hely véleménye szerint a japán kormány-
válság kizárólagos belügye Japánnak eV az olasz közvélemény nyugodtan várja a japán kormány megalakulását valószínűnek tartják, hogy
az uj kormány fenntartás nélkül helyeselni fogja a tengelybarátságot és a totális államrendszert. Amerikai hírek szerint nem tarfják kizártnak, hogy
"Japán és Amerika közölt a legrövidebb időn belül kitör a háború.
A megbeszélések eredménytelen ségének oka, mini mondják, a kinai kérdés volt. Wasliingtoni hír szerint az északi japán és kinai vizeken tartózkodó amerikai hajók máris felszólítást kaptak, hogy hagyják el ezeket a vizekel. A Csendes-óceánon tartózkodó amerikai haj^k azt a parancsot kapták, fussanak be Honolulu kikötőjébe
Megalakult Toyo tábornok kormánya
Tokió, október 18 Toyo tábornok, akit a császár ma altábornaggyá nevezett ki, szombaton délelőtt megalakította kormányát. A miniszterelnök magának tartotta fenn a belügyi ós a hadügyi tárcát, míg a külügyi és a le n ge r e n I u h ügyek tárcáját Togo volt moszkvai nagykövet vállalta. A császár kihallgatáson fogadta az ujkor-mányT, amely azután mindjárt
hármafíegyezmény szellemében közös nagy barátainkkal együttesen kiépíthessük az uj, igazságos .Európát, amely awilúu
hosszú időre biztosítja az itt élp mépek függetlenségét, nyugalmát éü szabad fejlődéséi.
megtartotta első ülését. A kormány-értekezlet után a miniszterelnök fogadja a sajtó képviselőit.
Zürich, október 18 Lapjelcntéxck szerint
Vladivosztok ellent japán támadással
számol az angol sajtó. Ugy tudják, hogy a mandzsu határon összevont japán haderő létszámát félmillióról egy millióra emelik fel. A Mandzsúriában lévő japán hadsereg nagy része a szibériai halár közelében helyezkedett el.
(PolyUtáH a 7. oldalon)
2AUAIK0ZL0N*
1941. október 18.
rt lővaros és a vidék egyaránt kedvelt kávéházát, a budapesti
KÁVÉHÁZAT ÁTVETTEM
Törekvésem, hogy ennek a népszerű kávéháznak a közönségét minden igényt kielégítően szolgáljam ki és Öregbítsem a világhírű magyar vendéglátás hm júhirét.
f elsöörsi Kövessy Géza
Szombat
klumái niMroámok hétkÍh-«[wko» , BatUpwt I. moaoia*
«.40 ÉB**nrlö, toma. — 7.00 Hirek, körlemények, étrend, hanglemtetó. — 10.00 Hirak. — 11.10 NOinecUiozi víz-jelzö»íolgílat. — 12.00 Déli h*r*ng-nó. ^- 12.40 Hirak. — 1320 Idöjelréi, ídöjáráí- 4e virfllás jelenté*. — 14.» Mfaiik. ~ 14.45 A rádióműsor iwoerte-tésa. — 15.00 Arfolyamlürtk, piád ártk, élalralueráiak. — 16.45 Idöjelzé*, WÖJáráijelentés, lúrek. — 17.00 Hírek Bílovik &-s ruszin nyelven. — -49.00 Hírek nrsgyar, német és romín- nyelven.- — 20.00 Hírek (Budapeit II.) — 31.40 Hirak, időjárás jelentés. - 2300 Hírek nemet, olasa, *n$o\\ és fr*tt ri.» nyelven. - 24.00 Hírek.
BUDAPEST L
17.10 MA#yar Revü lájiceeoelcar. — IS Előadás. — 18.25 Hanatotar* — 18,40 Hanflíelvétel. „- 10.20 Zenei részletek a . N»plopé< cimű opaiett-Ml. — 21.10 Hmgfilvétel. - 2215 BesrkárLíítMkiu1. — 23.25 Vidék .ló.
Vasárnsp
BUDAPEST I.
10-lí.lO Egyházi ének és attlni-beszéd. — 11.15-13-10 Evangélikus lslenlászte:et. — 13.15 Rádió to\\«ttt». fflóre, — 1.245 Sándor Anna és .Or-twin Sándor magyar nótákút é»ek«.. — 14 HanglentezTJk. — 15.45 Beszkért uenakar. — 16.40 Elftadas. — 17-20 Tettes én vagyok. Humoros hangjáték egy felvonásban. — 17.45 VécSey Jenő jazz-együtlese. — 18.10 Előadás. — 18.35 Schumann : Szimfonikus etűdök. Előadja Dohnányi Rrrtö. — 19.20 Honvéd kivánsighangvei-seny. — 21 Hangképek a vasárnap sportjáról ~ 22.15 Székesfővárosi Zenefaj. — -23.25 llniezky László linczHw*ara.
BUDAPEST IL
« rendkívüli események miatt máiért egyelőre nem *d.
A aaokásos Lavante félóra így ezen. t»ü Bud*peat I. műsorán saombalon •l.".-\'."!! fél 12 órakor l*u.
A kritikus életkorban . eggelen-ként éhgyomorra egy-egy pohár teí-mészetes „Ferenc Józse!" keserűvíz réges-iégóta bevált kitűnő házi-szer, amely rendkívül enyhe hsihajtó halála következtében buismosibb hasxnálatra Is igen alkalmas. Kérdezze meg orvosát I
A nagyrécsel erdővétel még egyszer i pénzügyi bizottság előtt
A miniszter 40.000 pengő ftwlnlsdó részesedést utalt ki a városnak
A város pénzügyi bizottsága tegnap délután Dobrovils Milán v. országgyűlési képviselő (elnöklete alatt ülést tartott, a melynek összehívását szükségessé lette a nagyrécsei erdö-vétcl ügye. Ugyanis, mint ismeretes, a polgármester tárgyalás sainak eredményeként sikerült a nagyrécsei, kb. 726 holdnyi crdöbirlokot (négy évi részletfizetésre) megvásárolni. A vételhez a mirusztérium is hozzájárult. A város időközben olyan megállapodást kötött az eladó uradalommal, hogy egyszerre fizeti ki a teljes vételárat. A polgármester azért az ügyet
újból a pénzügyi bizottság elé hozta, me/vnek tagjai egyhangúlag hozzájárultak a 186.000 pengős\'vételárnak 15 napon belül való kifizetéséhez.
Bejelentette a polgármester, hogy a pénzügy miniszter 40.000 pengő forgalmiadé részesedési segélyt utaltki a városnak, amit a bizottság köszönettel vette tudomásul.
Majd több kisebb ügyet lár-gvaltak le. \' Hétfőn délután I órakor n város rendkívüli közgyűlése, a melyen a jóváhagyott városi költségvetés is a plénum elékerül.
A nagykanizsai Vörös Kereszt szeretet-csomagokat gyOjt honvédőink részére
Sziv kűldl szívnek.
A Vörös Kereszt részére való társadalmi gyűjtés befejeződött. Akik adtak, a Hazának adtak. Mert a Haza ügyéről volt szó. A Vörös Kereszt vezérkara most ismét a magyar társadalom szivéhez appellál : a magyar honvédek érdekében. Hősiesen harcoló és egy egész világ csodálatát kivivőit katonáink részére szeretet-csomagot gyűjt, hogy ezzel is kifejezésre juttassa áz itthonmaradt társadalomnak a sebesült és a harctéren küzdő magyar katonák iránti szeretetét cs együttérzését,
Küldhető: Ruházat: pulló-yer, sál, harisnya, érmclegitöí. kesztyű, fülvédő, gyapjú feliér-nemü, meleg ing, stb. Különféle felszerelési cikkek a bicskától az trónig, dohánynemüek, élelmi-szerek, amelyek elállanak, szórakoztató cikkek, társasjátékok, hangszerek, stb. és sajtótermék.
Egy csomag megváltási ára 5 pengő.
Lelkes gyűjtő hölgycink legközelebb ismét házról-házra járnak a mi kedves fiaink re szérc gyűjteni a fenti cikkeket, abban a biztos tudatban, hogy ismét megmozdul a magyar sziv és Nagykanizsa ismét kilesz magáért : honvédéi részérc.
A lelkes gyűjtő hölgygárda hétfőn délután 6 órakor a városháza kis tanácstermében ösz-szeöl a polgármester elnöklete alatt, ahol megbeszélik a gyűjtés tervezetét. Félköreinek a gyűjtő hölgyek, hogy szíveskedjenek pontosan megjelenni.
Adományokat n fentt célra le lehet adni a Wajdits (Ofenbeck) féle. könyvkereskedésben vagy a Zalai Közlöny kiadóhivatalában. Az adományokat nyilvánosan nyugtázni fogjuk.
Sziv küldi szívnek...
Városi Mazgá, Szombattal—keddig ! Budapesttel egyldűben
Legszebb melódiák ragyogó operettje filmen
A legújabb magyar filmoperett. A szezon kimagasló filmeseménye. — Szereplők i
SxelccscUy Zita MaUlary Zoltán Catabár Kálmán Bllfcsf Tivadar Sárai János Mi&álytfy Béla
Kiss Manyi Vasxary Vlri
A kísérő műsorban; Aktuális Világhiradó. Előadások: köznapékor) 5, 1, 9 órakor, ünnep- ós
vasárnap 3, 5, 7, 9 érakor
telefcu S-M. IM
Legszebbet :: legolcsóbban!
A kanizsai Ifjúság 1 kegyelete a magyar hősi halottak Iránt
Az lf|u magyarság mindenkor nagv kegyeletlel viseltetett eleseit hőseink iránt. Oltára a honsxeretetnek egy. egy hősi sir. Nagykanizsán Is mindig nagy szeretettel vették gondo. záíba a magyar Iiíjsíik sírjait. Közeledvén a kegyetet nagy napja, ugy tudjuk a kanizsai iskolák és Intézetek ls felkészülnek arra, hogy mindegyik kivegye részét a hóiok Iránll nagyrabecsülésből és kegyeletből éi Igyekszik a hósök sírjait szépen felvirágozni, díszíteni, gondozni. Nagyon szép gondolatot vetélt lel a polgári fiúiskola igazgatója, Németh DezbO, aki növendékeivel a temelí egy részén a sírokat feldíszíteni, gondoztatni fog|a. Ugy, hogy minden növendéknek juf egy vagy kél hosi sir. És mindegyik növendéknek lesz egy ilyen hősi gondozottja. Az egyik fogla a .Magyar János", s másik a .Horváth Péter" sírjál gondozni, díszíteni, rendben larlani. Büszke lesz rá, hogy neki is van egy hósl gondozottla. Milyen szép ls ez a gondolat. Tudjuk, a többlek Is ezt fogják csinálni. És nem lesz egy hOsi sir a hösflk temelójében, melynek ne lenne a maga llju gondozója. Milyen szép és milyen nagyon magyar egy ilyen kegyeleti aktus. Minden iskolában megindul az akció és virágerdöben pompázik majd a hösl temetóben a kegyelt! Ünnepén a sok hosi sirhalom.
A magyar testvéri sziv kegyeiele ez...
— NaptAr: Oklóbor 18. «zombai HoB. k»t Lukaca ev, Proteatins Lnkao. W. Tatari ho 27. — Október 19. vasaraap. Bora. kit. Alk. Peter. Protestai)» Lu°lui Izr. Thisri ho 21.
Mirarti mirra r*n<l 6 Oratói «¦<-\' 1 «Mix (netta, mid», péuuk ilolot»" éa kw44e» t«tM n»« aekaeVi
BÚTORT .
¦Kök tizi et bon
Gábor mű asztalos né\\
vegyen vagy rend< !J:
hkxykovhutu, Várs^há. pillili
?06457
IMI. október 18.
Muraközi-est, anyagbeszerzés és a tanoncotthon-ügye
a kanizsai Ipartestület októberi előljaróságl ülésén
A nagykanizsai ipartestület elöljárósága most tartotta elől iárósági ülését Papp Oszkár alelnök elnöklete alatt, aki utaltan a murakőzi iparosság mag-var hűségére egy Muraközi-est megrendezését javasolta a muraközi iparosság felsegélyezésére; Nagykanizsa szivéhez nagyon közel áll Murakőz. Dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, iparbiztós azon reményének adott kifejezést, hogy ebbe a mozgalomba az egész város társadalma belekapcsolódik, A Baross Szövetség Erdélyi-est inintájára egy Muraközi-est rendeztessék. Bazsó József azt hangoztatta, hogy az élőijáróság átérzi a muraközi iparosság 23 éri szenvedését és rabságát a megszállás .alatt és mindent el fog követni a mozgalom szép sikere érdekében. Ennél az ügy uél az egész társadalom ércle-dekelve van, mindenkinek ki kell vennie részét. Egyhangúlag elhatározták a Muraközi-est megrendezését az ottani iparosság részére. A pénztári jelentés beterjesztése után Samu Lajos elnök az anyagbeszerzés kérdésére tért ét. Az elnökség állandó gondoskodás tárgyát képezte az anyagbeszerzés ügye. Majd a eérnakiosztást tette szóvá.
A szobafestők sérelmezték, hogy ha feltüntetik a költségelőirányzatban a i-pótanyag* jelzést, nem kapták meg a munkát. Miniszteri intézkedés van
arra, hogy a pólanyagokkaj való költségvetést is el kell fogadni. A cement kiutalásokat az ipartestület fogja eszközölni.
A Baross Szövetség értesítette az ipartestületet, hogy a tanoncotthon kérdését teljesen magáévá teszi és az ügyet az iparügyi miniszterhez tette át. Ilovszky képviselő is eljárt illetékes helyen ebben a kérdésben. Samu elnök utalt Győr városára, ahol tanoncotthon céljaira egy emeletes házat vásároltak és ezt a város tette lehetővé. Pécs tanoncotthonának teljes fenntartásáról is a város gondoskodik.
Bazsó József hangoztatta, hogy az iparosságnak is hozzá kell járulnia a tanoncotthon fel állításához.
Megyimoreez Tamás utalt az iparosok nehéz helyzetére. Dr. Hegyi Lajos főjegyző hangoztatta, hogy Nagykanizsán meg kell oldani az iparos ta-noneotthon ügyét. A mai fiatalság valahogyan elidegenedett az ipari pályáktól. A varos foglalkozik a kérdéssel, de elsősorban kell, hogy az érdekeltek foglalkozzanak vele, nekik is kell áldozatot hozniuk, az otthon fenntartásához hozzájárulniuk, a város szívesen mozdítja elő az egész dolgot és nem zárkózik ol az áldozathozataltól, de nem hozhatja egyedül.
Majd segély ügyekre került sor.
legvisilTi szállították Nagykanizsára dr. Lichtensteln Sándort, akt a kapitányságon Is beismerő fallomást tett
A kanizsai detektívek házkutatást tartottak dr Lichtensteln lakásán és fontos bűnjeleket talállak
Már régóta nem volt érdekes és nagyszabású
olyan bűn-
ügyi cseménye~Nagykanizsának, mint a.dr. Ldchtestein-ügy. Kanizsán az emberek nem is beszélnek másról, mint a *Lách-tensten-ügyrŐk. A fővárosi sajtó hasábokat szentel a bűnügynek. Azonban egyről megfeledkeznek, arról, hogy ha az egész csalás oly gyorsan kiderült és hogy a tettes úgyszólván percek alatt rendőrkézre keitült, az a kanizsai, rendőrség gyors beavatkozásának és kitűnő munkájának köszönhető, amellyel segítségére sietett a budapesti nyomozásnak is. A nagykanizsai detektivtestület ismét elsőrendű munkát végzett.
Mialatt az egyik fővárosi detektív megjelent a budapesti >RoyaL-baxi, hogy előállítsa a gyanúsított kanizsai ügyvédet, a kanizsai rendőrség házkutatási tartolt dr. Lichtensteln Sándor helybeli főúti lakásán, ahol fontos tárgyi bizonyítékokat talált dr. Lichtenstein manipulációjához. Megtalálták a közjegyzői bélyegzőt, valamint az egyik zalai község bélyegzőjét, amit dr. Liehtesbeojt bűnös manipulációjához megrendelt •*$ ralhxszuál*.
Ott volt egy csomó »Lenkeybor kereskedő cég* nyomtatvány, a mellyel dr. Lichtenstein »opc-rált*. A detektívek mindezeket, valamint feljegyzéseit, naplóját, könyveit lefoglalta ós a kapitányságra szállította. Elhozták Lichtenstein revolverét is, mely-
1
Európa és a tengerentúl 244-es Orion kisszuperen. Hangszingazdag j,és szelektív vétel,
KAPHATÓ MINDEN RADIÓKERESKEDÖNEL
Fenti készüléket díjtalanul bemutatja: Szabó Antal rádló-Uxtata, Nagykanizsa, F6-ut I.
bői a töltényeket kiszedték.
Úgyszólván éjjel-nappal folyik a nyomozás a Lichtcnstein-ügyben. A rendőrség megjelent a telekkönyvi hivatalban is. hogy megállapítson bizonyos körülményeket. A jelenségek szerint a Ldchtenste in-ügy továb dagad. A rendőrség azon van, hogy az egész manipulációt fel-göngyöljo és teljesen tisztázza. Napokig fog tartani, mig az óriási"anyag teljes feldolgozás-
ra kerül. Számos kihallgatások is eszközöltetnek..
Dr. Lichtenstein Sándort, a gyanúsított kanizsai ügyvifidet az egyik kanizsai detektív tegnap este a budapesti személyvonattal lehozta Kanizsára. AoéJbi-lincsekkel megvasalva, nehogy az utazás alatt megszökjön kísérője elöl. Az állomásról azonnal a kapitányságra vitte és a földszinti cellában helyezta el.
Elegáns kész női
Kabát
Kabát
Kabát
Kabát
¦ •»aéíL
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
fcwatí Kamim
\\M\\. október 18.
A súlyosan megtévedt ügyvédén meglátszott, hogy erősen meg van törve.
Ma szombaton délelőtt a bűnügyi osztály vezetője maga elé vezettette Lichteiistein Sándort, hogy megkezdje kihallgatását. Naetonálejánnk bemondása alkalmával elmondólta, hogy nőtlen, izraelita vallású, foglalkozására nézve ügyvéd, majd részletes vallomást tett. Nagyjában ugyanazokat ismerte be, mint a budupesti főkapitányságon.
Lapunk zártakor kihallgatása még tart.
A rendőrség a legszélesebb apparátussal folytatja a nyomozást u dr. Liehtenstejn-ügyben.
ee^í,. órat> VlkU ÉKSZERT, \'^SZEMÜVEGET \'"p&tfr. ZSOLDOS GYULA Wnwttr. itonta ti HtusfámiímU,
rO-uIS-l- Korona-MWÖéanl mmbu.) Bk&iafn óra-, ttme hí MuojiTiKiMikelj,
._,_. A 41 honvédhadosztály
IÍ1M.II- 1915 őszén VollilniAban
1-——-1 hamuit. Aa e hadosztály
kólalékéb* tarlosö tou nagyk-.mLmi 20. htínvéé \'gyalogezred tlsíthélyeluv*, \'iükáo. István, vw.\\a a napon az oroj-szoknai BoguslavkB •llcui lámadásdl-n:.ii GiiúcatsiAt a leghetfteetjn tüzérségi Ui/lüjn 6s Mulyózaiwrbtta mérés* lendülettel vezette ellentámadásra. Az állásba behatolt ellenséget Téres kó-
2*]liarcban visszaverte, majd |«tlig, "2 orosz pergötüz ellenére, 100 \'épéaré orosz AJLwoktol mindaddig kitArtott^ irrig frdsitíst Win Warpott, «hifelyne\\ &$Wftfrvcl ntfán a- többszörös tnl-erében levő eAlensétat megadása kéoyf suBriU\'rt«, Súlyos sttx\'-súl&a elleném mindvégig m elsíl\'\'*orf3lbwi \'maradt, a«\' önfeláldozó hős -katona példáját iiytijtva otó rendeltjeinek. Méltán Érée-incsiu-tte inogál n Legszebb kitüntetés, m ^rauy vitézségi érem, eluyerésápo
B
ÜTORT
lUHErriRi,
márkái botorázalonjábim vecyqn vagy rendeljen. CMngary-ut 14.
Ml újság a Budapesti Élelmi-azeruugyvátíái telepen ?
.A Mfcjfynr Vidéki SöjtotiidkViiWi, bu-dápestl jelentésé szerint hí- októb«r
10-161 10-ig terjedő hétért wa és vttgoltbsromíi piacon áltaüno-s áreinrl-fedés voll tapasztalhatö, umi 30—50 fillért lelt ki kiiÓJikint. — A toJAs piacon továbbra is a hivatalosan ms\'fr állapított legmagasabb árak voltik ér-Kényben. — A-zöldség és föaclék-télék piacán « burgonya Ara csökkent, miután nz Arkonnánybiztoaaág 132.700 t!Kl. siamu rendclelé\\«l » burgonya árát újból -Lpii.iit.i és .-iinrW
kéveocatében október ía-tól » nyári
i.14 10, l\'.ülbaba 13.25, öszirüísa 12.80, lüla 11.45, WollniRnn 10 WX Kritger 1010 pwigö métcnnáisaflként. A többi árucikkek közül tv porai és a sóska ám (10, a vajb*.d»S 25, a zöld ttorsoé 40 Miiénél emelkedett kflón-kmt. — A gyümölcspiacon u saölő ám 10, a* alma ára pedig- ,\'JO lillérrel ernelkedelt. Visaont u nctMHfnjtáju kért* ám 20, a hazai geMlcnye int |* ÜJB 10 tUlénal cmjluiii kilo^kint.
Slugerék letartóztatását a törfényBíék nzsorabirósága Is helybenhagyta
Az ngy aktái Ismét viisiakerOltek az Ogyéizségre
Tcgnurji számunkban meg-irtuk, hogy a kir. ügyéízségugy Singer P«*. núnt Singor Sándor kímizsai kcreskcdíikol lelartiiz-talásba helyezte, mely határozat ellen ugy Slngorel, mint védőügyvédjük felfolyamodást jelenteltek be.
A felfolyamodással még tegnap foglalkozott a kir. törvény-szak uzson&irdCága, amely
helybenhagyta a két Singer letartóztatását.
Singorék tehát ügyük tárgyalásáig, illelve a ¦ törvényszék, határozathozataláig fogva maradnak.
Az ügy aktái visszakerültek a kir. ügyészségre, amely a továbbiakra vonatkozólag intfc-Udlk.
Ur vagyok !
Ur vasyokl
Ai árát mindtnntk mtgfiititm. Ingyen egy mosolyt, egy miatyánkot, csókot, jó szót, szál virágot nem kaptam senkitől sohasem.
Ha nagyritkán ünnepre virradok, flsetek érte sok keserves, kentlltn döcögá hétköznapot. Ha szivem olykor víg taktusra ver, tudom, mtjár érte: — kemény deres és zord meakutpa, tiáitxtr. H* néha rikkantani esik kedvem, fissitk érte; — addig hallgatok,
tmig a Ugstelb nótámat elfelejtem.
"Ahol egy txúl vlrághot lehajoltam, ott reggelre mindent belakar a dér ét megfagynak a kii vlrág-uivek ax áldott, nagy tavtsx-akolban.
frla: Barbsrits Lajos
Szikra meleget a Vermen vettem, egy álomért egész életlel fizettem. A nap ha percre rám sütőit, akkor vetttm iszrt, hogy milyen . tOmtőC\'tlStét van a szivemben. Pár ritka pillanat fó in sohse volt ingyen\', — érte adtam emlékek mézét, hit kalácsát, mindent... két készet, számolatlan.
Nehéz sor ex l De amikor
a rongyos étet-ísárddt itt hagyom,
filte vigom hetykén a kalapom
(mint aki tudja, hogy nem megy tl
senki onnét nála ssebbsn)
és bele kur/antom a süket semmibe \\
ur voltam, at árát mindennek megfizettem.
A Balatonba ölte magát egy jobb napokat látott keszthelyi kereskedönő,
klaek holttestét partra sodorta a víz
Keszthelyen ismeri, íjónevö kereskedŐnő Pénzes Ferenci.é, éliílmirikk, gyümölcs és baromfi kereskedő, akinek a város legforgalmasabb helyén volt az üzlete. Pénzesné nemiségén egyik nap ünneplő ruhába öltözötí^el-huesnzott az üzletében ¦ segédkező -leányától, aktunk azt mondott.1, hogy In1, vásári ásni indul.
Mint n nvomozús\' nwgállapi-tolt\', Pénzesné Keszthelyről Fonyódra utazott, ott egyenesen kiment a U a laton parijára, levetette a felső ruháit és miután néhány buosu sort irt egy papírlapra hozzátartozóinak, a lóba vétette magát.
PénzosmH sokáig keresték, kutatták, hiába. Nem tudtak ráakadni. Különböző verziók ke-
ringtek. Egyesek szxrint bűn-lény áldozata lett. Most Balaton edcriesnél a viz/partra vetett egy női hoítte/let, amelyről nu\'gállapitották, hogy az eltűnt Pénzesnével azonos.
Állítólag egy négi követelés kielégítése nehéz anyagi körülmények közé sodorta és azért követte cl végzetes tettét.
Balatonedoricsen helyezték pihenőre,
ESERNYŐT
mmk
LACKENBAGHER-iiál
we*yraail
Legjobba n |Bít ha nohai-szőlőjét
beszállítja Nagykanizsán
Mezőgazdák
hoz
Átviteli talap: Horthy Miklós-ut 35 és a nagy-malomban.
tmkt, ÉKMttíRT,
VÉKASY OTULa
EfcStJb tthmitittf ftu«í*«M« T«j. 1
víttn\\. gnt»tb«j**«ök aicxí, «ib«a ké*.iiqj" ARANYAT
Tilos ügynököknek győgysxert árusítani a falvakbsin
Aa egyik iia^kapatzsai nvdéaMk iviiüni egy táskAs ombfer, .aki a k;1. nizsai utcákat járta. Igazolásra s&üí. lotta fel és akkor kiderült, hogy ffrogy. szereket arusit.
M«>{álIapitott6k, liogy Braun Gyu1* krr. vPlUAsu bud«p<sri lakos, ¦ aü ^ lcn\'eg N«gyk»UiÍzsá» lakik, két nigy. kanitsfli lako&sal végigjárják a koi-ségsket, é«a ott ahol nincsen gyógy-axerlár, a keteskedotoíOk- gyogysar-árut «dnök el, .Nagykanizsa: minlcgj központja vtjU a három gyogysreníru. ultónak, innen indultak - ki Vidékre Az egyiknek a Hajtásán egy csomagot találtak, amely tee vott gyógysrer. óruval. Lefogyták.
Mindhárom ei*o¦ tnejkadul a-kihágás l ejjAráfi.
Illos ügynököknek i^éjgy«aert árusítani.
«11*1»
TEMET
BXHUMÁL
SZÁLLÍT
:m ttlefeatmfj ukási ím.
Hstzatérisk abessza-
rábtal magyarok
lUíviiiiráUiuii.k a saovjet által történt eiroglalása i.nuJiinVv.Lí Jiok un. gyár uf.iiuL-UséKii, ru.U roxnán katona és munkaszolgálatot teljesítő polgári Bicmély rekajt ezjBn a WűJBten. l«w* urábiának u lengelyhntalinnk által történt viatao fogtttláw után a loagyar konnány >tángyaiáaokat ke^oVtt a m. inán koJ-mAaiiyfl *ízeitii«k a magyaroknak twissxAlltlása - (érdekében
A tárgyalások ereJményrtépen a román Mtéaágbk a bowzajábiaí ma-gyarokHt pénficeo Kosiia biilAiálkt-máson átadták a magyar bizottságnak. A hazatérő -magyaiokat külön vasúti szerelvényen Désnc KláltttjAk
A bolsevizmus harca a misszionáriusok ellen
Ezekben a napokban, amikor a bolsevista propngnndn\'isniér telten kísérletet tett a bolsevizmus í kereszténybarát* bcállí-tottííágának bizonyítására, nekünk is-rá kell mutatnunk azon rendel kezesre, amellyel a kom-mirftern a színes fiíjokkal lakott országokban megszervezett kom muntsta* párt tagjait a Iceresz-tény niissBióstevékonység elleni küzdelemre hivta fel:
A i\'endelkezes a következőképen hangzik :
A keresztény misszionáriusok meascmmtsitíétío -és ¦¦•murtleAjnlí szétrombolása\'.ezen nlapszab:.-lyok szerint törtéitik : 1. vVullás-ollenes tevékenység szavak, W -pek és-.rádió utján. 2. A színes ifjúság i számára ktüőnbózo vallás-ellenes álbísok iiueg-teremtésével. 3. A.;htthárdetőket és tnindazolcat,\'akik a keresz-ténv-ségre játtérnek, üwvctségcs-sé kell-tenni. 4. A- marxista tanok \'.vallásellenes r ffilfortáflának magyarázatára és ádfcdtéaere iWdazeresenuiiilfjg^ei-vezett os/. swfjövcteiakcti Jtell tartani.
_."nll
KISKANJZSAI ÉLET
A Missziós Leányegyesület lelkes munkássága
A inuU napok gaadag kíslraonzNui müwii\'ábót kíilöu ki kell emelnünk u kdskwjiizsfti Missziós L«4nye«Tesít> \'ni* in*gnyiló ünnepségét. A. nagy meg-ayilóp « Uigok teljes SBuiíutai) je\'pa\'nk ia*g. Nagy wainban voltak v.\'oié&ek is, p. Bánás A. Üyula egyházi umiics adója székfoglalójában szép bcsg&jpi jiilAzcIt a leanyttiye.su:«! tagjaihoz. Kámutatott *4 egyesület sjkjres munkájára, bessjéU » Troliá-szvaj^llomről, melynek szociá\'is érlékeiio, mint la\' nuiwíerAra a j«l«n korban van lcg-oagyobb .szűkség Külön uüsznyréssel sióit «A«gyosöt>l kulturális ós lArsft-cWini-.szerepléséről, "tnalyakbeii iis-\'J hülyén áll, ftt •gyesü\'et KÍ*^Ujjsftn. ntagdoüw ínisSjüós nővér kúszónle m.y a plébános ma. **ivböi .jövi fcZHvait. Szollár íéjzseftióy a* egyssüiel -kisuia-mjj-ts évi b$si4raolát Untolt, üjjjly. i*k iCTkölpsi é* anyagi mérlege.vegjr-arául dioséil a^ ogy^aűJ«liBt,.JKóir«tljR. i*tt »z Asszonysxö. vétség megalakítása a Missziós ügyesük! k«r*Tén belül, majd a Kistcstvto-egyeauiet létre liofzásu. Mindkét moagolom uluak indilásáhoa nstgy l#lksedéss«! járulUk ho»/á Nóvák Anna > egyesületi elnök jarasjalol lett a tóli • társadalmi. -SMraplésfckkel karxwl*tt»an.. Az uj kulturális mun-kál*tokMn< sok irodalmi értékű, mü-Líil^l\'i y\'.<ánlAfi, ku.\'-kla\'mi í,s fias ünnepélyek, mulatságok, ÚalUtá ¦ sok stb, szöMipoliiek, melyre Kisknni-*» közőiiségenok nugy .tstükséga raa.
Az egyesület gomoly\'ós értékes repiését ismételten méltattuk. . |
A leventék BZÜretl mulatsága
A levanték az a\'mult vasanoapok sikerei után a.kislumiz^í közó)Uk\'g»eki áldoznak. K itüiu\'.i műsorral \'és gondos-. ságg»i készülnek »z október 25 j, szüreti mutat-ságilkra, flmelytat. e»e«$bcn. a Levente Ottlion hejyiso^jibtf\' -tartanak. A Lovdiio Egyesülel OnképBŐ-köre, elém Szépudvary László főoktatö. vW, mindent elkövet, hogy a leventék uj szereplése mege\'ég* lé.vi váltson ki Kisktkntwsén
Sportélet
Legutóbb emlitést tettunk KÁskaaii-zsa loferfanigósportjárói. Most TtUirünk ¦> sportte:e|> illetve » labdarugópály; kérdóséro. Munkai Önzés nélkül állit baljuk, hogy a KkskanizsAról kikerüli labdarugók sziv-lélck játékosok \'és « Város sjwrljának fejlődése érdekébein nem lehet őket ni«!lorm. KisWOiisa ez a, nagy városrész, sem maradna teljesen sport nélkül. íligésxsé^s sport í:et P«Jifl. »»k olt indullmt, ahol Hí arra atknlmas lehetősége* sem hiány-ouiok, Ijtb<tflriigo-s[)ortle.ep nélkül nem. ilehet labdanigó-sport Kiskani-»sán, Ncm.js Wpezi vitatárgyat, Imgy egy .rassz iteWa,rugó>pályÍn a játékos nem tud játszxmi, nem tud fejlődni \'hiszen a labda rugója téknak is vanitJK törvényei, szabályai Liba\'egelÖn, kof esijáriajsertósiurta u^.eleiinin^ iab-ifamgás. Labílamgó pályát, de fninél clőbb. Klskiinilzsa sporljAnak fej\'eszf tése ,é^(1k.é^l.és« ér<i<fce>eíi\'«z. még nagyon .szerény ikívánság
A aáSka Levente psapat ..isinél otl|-
li, jáluik, oíuüui tm A) és B)
csapat kerül a^niássfll sianibs. T*r-niészulescn oz első osapatnak r.ui n»gy győzelmi esélyna, hiszen « má,so. dik esaj>at folszerá-\'é-s lUanyában, gyakorlat nélkül még nem képvisel olyan értéket, hony komolyan beJaizólbaUia a, bajnoki inérkózéseklio. Meg Jwli sm-Lltenünk, lujgy a fjj esapalbán is tjd e>)0\'.két egészen tehetségen futtái, akik később jó labdarugók lelieliusk. A va-tiániapi mérkőzést, amely :j órakor ke*dödik, szenlis játékvs«*lÓ rsaNni.
A klikanlzsat leventéit a Vörös Keresztért
A kiskwil^ La>é^télí ^puiirary Ü41I0 föoktaU) -veiflléséval ininJcu aikalinal niegrog^dnak úrra, liopy a Magyar Vöröskeíeszt javáia gyűjtsenek, A legutóbbi gyűjtések eieiménye 358 pengő 87 fiitér. A foglalkozás szún Idejében az uzsonapénzek, valamint tt cJKaretta pénzekből pillanatok alatt összegyűlt 34 pengő 79 ftller. A ,log-ulóbbí mulatság Usjta bOvéte\'H, 81 I>eiigÖ 72 fillér szintén leljftsea R,Vörös kereszt céljait szolgálja Kzenkivúl \'l\\\'í pengőt gyöjtötlek derék sásku leveta-lóiuk. ,
v-k-u- l-
Huzái
la •satalynrBjétak mai tm«d*ÍJti • íőfcb a^mrtniényaaHt a kövalM ss«-m« K>f«j«gT«é: sryartéki
30.000 lengőt nyert a 60.Ü97 számú sorsjegy, 10.000 pengőt 23.446, 5000 pengőt 87.350, 3000 pengőt 34.281, 1000 pengőt 49.232. (A közölt számokért felelősséget nem vállalunk.)
3Jobb is, olcsóbb is egyben? tyehóz g elképzelni. És mógiü — az elektromoa -.technika teién bizony jna már Így yoa. í A nemesgáztöltésü Tungsram Krypton ^lámpák sokkal olcsóbban a okkal ¦tjobb tényt adnak, plyap g^z^ságoi íaz áramlogyasztásuk, hogy saját áruikat inotj la karit ják égós köveboa.
A magyar csapatok heroikus t^íjpgitméflye
A bonvédek részvétele a Budjcnuyi-sereg beketltéaében
Bécs, október 18 A német sajtó sokat foglalkozik azon dicsőséges sikerekkel, amolyeket a iinagyar csapatok u Dnyeper mellett, Jiudjenny se-.regéuek , hekerilésében végeztek és ít legnagyobb csodálattal és .megelégedéssel ir a szövetséges, magyar csapatok heroikus teljesítményéről. A honvédek n Dnyeper mellett azt a feladatot kapták, hogy a szövetséges csapatoknak Dnjepropctrovsknál lervezctl áttöréséről és a be-.kerÜö .operációk clőkészilésé-röl tereljék el az ellenség figyelmei, Szamos bolsevisla tánia-,<fvjst és felderitökjusérletet kelleti visszaverniök. Emellett állandóan aktív vállalkozásokat is végeztek, amennyiben erősössz
Nagy magyar fiimpremíer I
NAi\'iőazerepben. Turay ídm nővére; T^bóaly Klá^i, «W*m«st érHezett meg{ nagysikerű kOlföldi útjáról. A többi .szereplők mipd M legjobb magyar sxlnészek. " Ezenkívül *\\ l<g«fcl.«l)lf bb film: LégihAliTU.
pontosított bolsevista erőkot tartottak sakkban, ugy hogy a teiTbevett..átkaxojó. inozdulat sikeres befejezését lehetővé tették. (UPD)
-játékvezetők a vasárnapi lutnlztmi mérítézéseken
-Vasárnap a Vasút Sporltelepen fél 3 órakor lej Vlszáara kerüli) NVTE - MSE mérkő\' éb vezetője Te-,mesi (Trerika), míg áz \'előrnérközé-s n (ez.Js fél l" órakor I) Flumbort yezeti a,NVTE—rjereskídclmr mérkőzést. A ZMNTE-ifpariskola A) mérkőzést (3 órakor) Rónáit, míg
az 1 órai Legényegylet—Ipariskola B) mérkőzést Gcrenceér vezeti a Zrínyi pályán. KiskanlzsAn Szenté lesz a.játékvezető. \'
Az MLSz sajtóközleményei
Október 26-án a Báca-Buda-pest mérközé.t Miess vezeli.
A Ferencváros—KolozsvAr mérkőzésről készült filmet az MLSz kikéri a Magyar Film Irodától és a Magyar Labdarugók Szövetségének múzeumába helyezi.
Az MLSz székházában emlékláb-Ját állit a hÖs) ha tatáknak az. OSK.
Az MLSz kiírta a Szent Korona Kupát az 1941—42 évre.
Az MLSz a nemzetkőzi mflsor kiegészítése érdekében dán, finn éi svéd labdarugó szőveIségekkél tárgyal.
(Bennata) fl-iM3: n.
div«HH>fk<**thtdést Ha^ff.k(tHÍ<s»a ft-td 14.
j^j, Xa4#*VkH .i4^?^,.
¦mota gewgaw
190. oiWnt 18,
!zbl SZÉN
i^tÓzifa "•""*
TIBOLT LIJOS
BU»*» Mea* T*fcfoa29ll
— (Czaplk püspök «ffydryu-ÍU utján)
Dr. C«pik Gyula veszprémi megyéspüspök állapota örvendetten javul. Budapesti lakosáról rövideden hazaszállítják Veszprémbe, ahol még további borom bélig k«U f*küun>
— (MÉP gyflielem zalai községekben
FelsŐpáliok községben kőUcgbirór mik egylwngulog Varga Jánost, helyetles bírónak pedig Protár Lajost választották inog. i; választassál a Magyar Elet pártja jutott \\exető szci*pne.
— Ugyancsak a Magyar L1*1 pártjaitól tartozók győztek a sármelléki kóiségi tisztújításon i*.
— (Kitüntetett kanizsai tflzolté)
A kormányzó \'Tóth Ernő nngykanizsai liivaláaos tüzolW Vésaé/o a tusol-tás és mentés terén 25 óv*n át kifejtet* érdemes tevékenység jutalmazására alapitult amlékénnet Rd< m:>-uyojttt. ( j i
— (Csak október 31-1« áivényas a Ilma peremű acél kétflltsrcs)
A Nemzeti Bankban csnk október 31-ig váltják b^ a simasiéla acél A filléreseket, azontúl érvényüket \\*szUk,
MÉRLEG
Hlndtn wírtlbeű SiakntrOliTltti
SCHOLCZ JÁNOS
mérlegkészltö- mester
Nagykanizsa
Eötvös-tér 30. siám
— (Munkasztlnet felfüggesztése)
A hivatalos lap ronde\'etet közöl, mely szerint október 19-Uil nov.«inlar lft-ig bezárólag terjedő időre eső vasárnapokon a szőlő, cefre és szőlőd must összevásárlásával, clszáílilásávaa és értékesítésének előkészítésé tel kapcsolatos kereskedői, valamint fuvarozó-ip»rl tevékenység ogésa napon ál vé. gezhető. ;
— (UJ véltóOriapokat bocsátottak forgalomba)
A pénzügyminiszter rendeletéi* éj 15, 30, 45 és 75 fUtóres. 1.50, 2.25, 3.—, 4.50, 7.50 és 15 pOiigös kincstári váltóürlapokot bocsátottak forgalomba. A* eddig forgalomba levő váltóürla-pokat, amig a készlet tart, továbbra is érvényesen iöl leljat hasznáini.
— (A MANSz Leánycsoportja)
október 21-én, kedden délután 5 órakor megkezdi összejövetoieit a polg. l*áuyiskö\'ában. (FÖldsaint, utcai .\'sarok-szoba.) a megnyitó előadást dr. pozs-gaj János hitlanár tartja. Szaval Malmos Irma. Az összejövetelekre a \'e-anyiijuságot szeioeltol maglüvjb a V* ¦•tőség, i
— (A MOVB elnöksége) tttfean a -ráró* koaOnMkjat, kbt> •
k<M sin* WivtigítáMm aamt Mc ¦yekat Stampf ^«,««1 fonti í&m-\\mm Wtv^djeaak Hadai.
— (Kfstarcsáa némáéi! larlndok-
Imly Utufttll)
Kiitonau község összes egyházi
vflágt hatóságai, valamint intézményei és egyesülőiéi Kis Szánt Teréz ünnepeli közös értekezletet tartottak, amelyen egyhangúlag kimondották, hogy a trianoni bilincsektől való megszabadulás alkalmából a község középpontjában, a Budapasi— kassai állami ut mentén neinzeli kegytemplomot ytt ito. nak fel, amely mása :«oi a cs&sornl. Jyói F*rem*s.templom szentélyének Aj uj szentély főoltárát Szent István királyról nevezik «1, a négy további oltárt pedig a visszatért országrészek álUtják fal hálából. A mWIlé kopárokat Szent László kbály, Szent Erzsébet, Lz*nt Imre herceg és Boldog Margit magyar szentek képei diszitik. Az uj szentély nemzett zarándokhely ícsz, ahol Kisasszony napján hálaünnepet rendeznek. Kislarcsa község a oicnt cél sxolgálatáia felajárfloltu a szükséges üigatlont, u kegytemplom építése céljából pedig országos mozgalmat ¦terveznek.
— (Találkozó)
A 23 év*f jugoszláv uralom alól felszabadult alsotauivai áO. polgári iskola öregdiákjai tolálkozót tartiuutk az alsólandvai m .kir. állami polgári iskolában. .Szereleltei mcgliivnak mindenkit, az iskola fönnállása óta « jugoszláv megszállásig az alsóiéiul-v«l m. kir. polgári iskolának volt a tanulója Kérik mindazokat, akik a találkozón megakarnak jelenni, íimü-ket úo\\«mb*r l-ig közöljék Kürunja Jcmi aisó\'endvai polgári iskolai nu>. igaigatóval. A találkozó pontos idejét és műsorát időjében közöljük mindazokká), okik november IJg jelont. kéznek. A magyarság végvára lattel vár minden keblén l« n-itM oieg diákjára. Szervező bizottság.
— (Missziós vasárnap)
XU. Píus pápa rende\'.elérc holnap, október lO.én aj egész világon missziós vasámaiwt rendeznek az összes katolikus templomokban, ornclyre már az e|mult vasárnap felhívták a szószékekről a hivek figyelmei,. Ezen a
Vendéglősök figyelmébe!
rámol on lemeaeek "W
elismert legjobb választéka
grünhut elemér —kss1,^"
Nagykanizsa tUzifaszükséglete biztositva van
A polgármester az egységes faárakat felterjesztette az árfcormányblztossághoz jóváhagyás végett
jeleztük, hogy a polgárYnester « ta* árak egységesiléséi* törekszik, miért is bekérte ti különböző szállítási helyei!, rfll (távolságról) voíó beliozalal fuvar-tlijait és ezeknek alapján olyan ¦egységes faárakat állított össze, amelyednél figyelemm«l volt ugy a közönség, Vnint « fakeneskfldök\' rértUtkeiro. A ool-gármester javaslalát most felterjeisa. tette az országos ArkoiTnnáiiybiztosság. hoa jóváhagyás végett és unnak le.
érkezte után azonnal liatályba. lépnek az egységes faárak az egésa város ,\'le-rületére. i
Megállapitásl nyert hogy \'Nagykanizsa tűzi fa-ellátása biztositva van, a készletek a la\'ko\'^ag szükségletét fe-dezik, de csa>. ugy, hogyha megfelelő saéukésant is jön még hozzája. A polgármester ily irányban is még-telte a szükséges intézkedéseket.
A Rlmamurány—Salgó-Tarjánl R.-t.
most tartotta igazgatósági ülését é* megállapította az 11)40—41. évi zér-számadásokftt, amely szerint na üzleti forgalom 00 4 millió pengőt tett ki P a mérleg a szükséges leírások és tartalékolások után 2,627.482 i>cng.i tiszta nyereséggel xánüt Az ignzgatóság az október 30.1« egybelŰTOlt közgyűlésnek (wriaiékiil részvé^yerikiónt 5 pengő kifizetését fogja inditványoziU. Ugyancsak inditványozzu majd aZ igazgatói-;ág a közgyűlésnek, liopy a társulat alaptőkéjét Ofí.720 darab, egyenként 50 pengő, óssrescn 4,83(1.000 pengő névértékű, bemutatóra szóló uj rész* vény kibocsátása állal 24,180 000 pengőre emeljék fel. \'Valamennyi uj részvény a régi részvényasckiick ajánllalik 1*1. ugy, hogy 4 darab régi, részvény 1 darab uj részvény átvételére jogosít. Az alaptökeémelés kerosztülvüe. lének sikere érdekében a resti Magyar Kereskedelmi Bank közrx\'müködéscbii:-tosiltatott. (MSV)
Biztosítottat a sertéshizUló Cazdák tengeri ellátását a közellátási miniszter
Ennek során olyan mtezkedé«ak történtok, amelyek Jelioicticuiié teszik, l»ogy dxután ilirgáiis kezekbe, vagy pedig aielókteten ipari liizlaaókhoz kerüljön a tengeri. Aki hizlalni akar, annak a közélelmezési hivatalttoz kcil fordulni a szükséges tcngcriváKárlási engedély e.Wiyeréso iráni. A gazda kő-lolezö nyilatkozatot ad arra, hogy minden csöves lengori-meiniyiség 10 mé-lermázsája, vagy szüine!>I\'lengerl>fnfíny-nyiség 6 mélermázsája után 1—1 sertést állit be hizlalásra, azokat legajább 150 kiiogranüg felhizlalja\'és a áertése. ket az cjigcdély kioocsájtásától számitolt hét hónapon beiül *V közellátás céljaira rendet kezes m boosajtja. A \\ú, vásárlási engedély tennészBkaJen szári-tott tengerire nem\' vonatkozik. (NVS)
Biacto»IUon TŰZKÁR ellen, KARA MEGTÉRÜLI
Ör. Boda Károly Bor- és Fiérlékesllé oégné! ^^ximális áron kapható !jg^JS.
és foiyő tiuifa; ,,L«iil tojiiixéo, taUi brikett, u«uykát«uyl hrikutt, ajkai daraboi-«x*a, klUMfMlt fakilmila, la kwW kováewia, vRlimlnt atofirendll mmeségü ó éu IlJ bor* \'
Iroda és bocpiacék: Cnwgiry-w* 5é. ~ Patetep< v*m^-mtm 6. - Talefoa: »9.
Har amt aMdeskeáték a Utefteaft télre tfaiiáatiyag-iaikiiglelérOl\'
Bipaateakia? fc*tt—it«iih ta tiltil tím nil 1 i liirkk i i \'mim tmmm
MNal CelUtalakjMaBtttl
Balatoni édes must
hapható
Dr. Boda Károly
bor- él fiirtékeilto cégnél
Nagykanizsa, Csengcry-ut\'56 Talafon: 00.
vasárnapon szentbészédton fogják [!4. világosítani a Iiiveket a katolikus kül. földi missziók ügyéről és többek kő. zölt a bennszülött papok nemléséj Ezorgalmazó apostoli műről, hogy 11 hívek imádsággal ós alamizsnával tű. mogassák az egyháznak eme iayfon-tosabb ügyét. Az • napon berolyéi templomi gyűjtéseket manden tempkftn egyházmegyei főhatósága utján juttatja ei rendel letési helyére.
— (Az ember élete)
egészsége gazdasági érték a meg. rokkunása kóU\'tfkeztében nem tud tovább gondoskodni magáról; halála vagyoni szükségletet jeltmt másoknak. Az egyetlen intézmény, amely képassí leszi az előrelátható gondosságra, a» élelbizlosilás. Az 1857-ben alapitolt legrégibb magyar biztosító magárnál lalaí, az Első Magyar Általános Híz! tosiló Társaság helybeli; Csangery. utca 2. szám alatti föügynökségc kéá-séggel ad íelvilágosilásl minden biztosítási vonatkoiásu ügyben. (:)
— (Legazebbea)
és leggyorsabban Bánk Etak tánciskolájában tanulhat tánoolul. Nyitás kedden a Vadiszkurtbea.
Apíiíoll, száraz liía
és szára* forgAos
kapható
kersikeilnél Irinyi Mikié*-*tx» 2Í. iw
— (Kaizthelyl tflzharcosok Összejövetele)
A Keszllielyl Tűzharcos Szövetség most lartotta havi ülését a Docskii. féle vendéglőben. Szenlgály "Jenő *l. nok, nyűg, a;elredes,\'az ujubb tiizhsr-cos eseményeket ismertette, Közülte, liogy az országos központ Bognár Kálmán nyűg. igazgaió-tonitól vezető tisztté ncvcxle ki. A szövetség meleg pár-tolással karolja fel a Baross Szövetség kezdeményezéséi a harcoló hős liai-védemk részére küldendő szereletoso-magok tekintetében. Végül clhatárorfák, liogy november 5-éu a Prill-féle vendéglőben lartják meg a havi ülést.
— (Ne menjen utazni)
* Zalai Kőalöny Kii Za*bta«n«tT*iiJ-i« nélkül Catk 10 fii léi-. k«ahtM a kiadóhivatalban, FŐ-ut 9,
— (Megjelent a repülök lapja)
A Horthy Míklóa Nemzeti Repülő Alap támogatásával szerkesztett Magyar Szárnyak u\'j száma most jelen1 meg. A légiháboruról Bisils Ttpoí repűlöömugy ir, míg a világ repülő-hiivil Udvary Jenő százados togl^j" össze. A Légierők repülő betegszobájáról, a nyolc- fekvő és hat ülő sebesüli 1500 kilométeres, légiutjáról érdekes riport szól. A lap közli ezenkívül a Tomor vadászszázad naplóját, etb. JánoSy István szerkesztésében m*ft*-lent Magyar Szárnyak mindenütt **P" ható. Ara 50 fillér. MuUtváayszAmot a kiadóhivatal (VII. Kirily-uloa 95.) kívánatra ingyen kuU-
FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
1941 oltlóbtr 18
pflov miniszterelnök és kísérete ma elutaznak Budapestről
Filöv bulgár miniszterelnök DID Hóinun Bálint kultn.sy.nu Dísztőrrel Székesfehérváron telt látogatást. A bolgár vendégek ma délután elutaznak Budapestről. Az ünnepélyes búcsúztatáson Bárdossy László mi-iiiszlcrelnökkel az élen a teljes kormány részlvcsz.
STIMSON amerikai hadügyminiszter bejelentene, hogy szovjet tiszteket is meghívtak a legközelebbi egyesülfállnmok-beli hadgyakorlaton való megjelenésre, t
APRdNRDCTÉ8EX
ZAUAI KÖZLÖNY\'
BaJérénSl keresek axonnalra. Jelent-k«tés déiufáa 3 óra után Horlhy Miklóau. 17. ix. 3171
Aasrtal«»««gé«1 ét tanonc felvétetik (lllnscr asztalosnál, Nagykanizsa, Attila-utca 4. 32Ö8
Fiatal bajérénO azonnal felvétetik. SíéchenyMér 7. Jelentkezel délulén. 32S1
ÍÍRV fóliáiból való Hu lakatos tmaono-itíiíí felvétetik. Tctekl-ut 4 3301
BlajjáfónBt keresek. KtiUludy-ulcs IH. izém. 3303
Tanulót vagy lanulélaényl aron-ml felvettek. Rózsás, fodrász. 3305
Bajárónll keresők azonnalra. Jelentkezés délelőtt. Csengcry-ut 7„ emelet. 3312
Bejé rón fii aionnalra (elveszek. KIi-Uludy-idcs 17/a. Kerékné. 327«
Jól izimoló. jélriiti, gépeiéiben jártas kexdö IrsHllatanS pénztár- kezaléihei kivétetik, Ajánlatokat .Komoly munkaerő" jeligére a kiadóba kerunk. 3306
fiatal, Ügyel vlltanpaxaralfl-angé"
M felveszek, (liihil.nl Elemér, Deik-tér 2.
3313
tté pasa hm A bam koresztíny tlelot-tzeizé űgynökék felvétetnek. Clm s kt-
ADAS-VftTEL
Mindennemű hnaanált ruhét, cipői veszek, hívásra híihoz menyek, wittener Beline, Telekl-ut 52. 3298
Tralik-butor Jutányos Jion áladé. — ^s>utc*J3.__^ 3306
Vtizek máhasalédot kaptárral. Bővebbet Epplnger, Zrínyi Ml-u. 47. Ugvsa-oit haunáll bútorok eladók. 3304
LAKÁS- Ü2XJ3TniELYISÉ O
, Oalathalvlaéa kiadó. Klrály-u. 19.
Bővebbet 3316
_ HÁZ ÉS INGATLAN *
Eladók 2X2 szobái kom tortili, eey 3 szobás adőmtntei házak Papp közvetítőnél, Telekl-ut 8. 3033
Szőlőbirtok, szántó és kaiziló bérba-¦dö Szén tgyorcy vári heayen, a volt Éden mellett. Érdeklődni Svaiba Aladárnál, Hlld Egylet, Deák-tér 3.. . 3258
HAxel.dáa. Nagykanizsán, Petéft-ut \'3. az a. ház él udvar osztatlan fele része ehermenteien izabadkéxből dr. Hoch 0» sir ügyvédi Irodájában eladó. 3265
BrafoléBHa — IráBiiakéflö mindenül Inlotmál. Eötvöstéc 28. 3232
Kóma, október ÍR Az olasz lapok megállapítjuk hogy az Egyesült Államok és Japán között a szakadék egyre mélyebbé válik. Roosevelt felszólította a külúgymiriisztert, hogy
(Folytatta az 1. oMafrél)
Japánnal szemben hajthatatlan magatartási tanúsítson.
A szenátus külpolitikai bizottságának elnöke, Peppcr szenátor kijelentette, hogy Amerikának mozgósítania kell Japán ellen és szétszuzni a japán hajóhadat.
Módosították az amerikai semlegességi törvényt
Washington, október 18 Az amerikai képviselőház 2.r>í) szavazattal 138 ellenében elfogadta a semlegességi törvény módosításáról szóló javaslatot a kereskedelmi hajók Fel f egyvérzésével kapcsolatban. A javaslat ezután a szenátus elé kerül.
Az USA tengerészeti minisztériuma hivatalosan közli, hogy ¦ néhány lávolkeleti vizeken hajózó kereskedelmi gőzös utasí-
tást kapott, hogy baráti államok kikötőjében vessen horgonyt. A
Csendes-óceánon gyors ütemben folyik a légi és tengerészeti iá-masipontok kiépítése.
A Honolulu és Yokohama közötti támaszpontot már kiépitel-ték. A tengerészeti miniszter ezzel arra akar rámulatni, hogv Amerika esendcsóceáui hajóhada mindenre készen áll.
Ausztrália, Hawat, Holland-Inslla Is háborúba kerül
fejlődése felett. Egy másik szenátor kijelentette, Hogy Amerika rövidesen hadba száll
Egybehangzó hírekből meg lehet állapítani, hogy Ausztrália, a Ilawai-szigetek és Holland-India \'áUaíinai is készülnek n háborúban való részvételre.
Washington, október 18 A Kearny amerikai torpedóromboló megtorpedózása nagyon mély hálást gyakorolt amerikai parlamenti körökben. Nye szenátor ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy tekintettel Rooseveltnek az idegen hajókra kiadott utasításaira, nem lehet csodálkozni a dolgok ilyetén
A Daily Mail írja: „A szovjet Összeroppanása küszöbön áll"
jfs erűvel halad előre A Wovjel seregek már olyan kemény csai>ásokiit Alltak ki, hogy nem hídnak gyorsan magukhoz térni Minién pilláim lb in he. következhetlk « néniét átlőrés, am»iy borzasztó veszedelmet rojt magába a szovjetre nézve. Ha a német támadás ereje nem csökken — írja * T>ally Mai], — a szovjet o&iwropponási kü-XgobÓn áll.
G«nf, október 18 Az angol lapok utalnak arra, hogy a keleti arcvonalon a helyzet válsá,-ságosra fordult, nemcsak Moszkva kö-, rül, hanem az arcvonal déli részén is. A németek előretörésüket nagyobb alapossáíuíal hajtják végre, mint bármikor. A Times .a^t írja, liogy a SZotv<-jet számára most kezdődött meg ¦ kritikus időszak. A német támadás tej.-
Heves harcok Mozsajazk és Kalinin környékén
Berlin, oktöbr 18 A Moszkva fejé irányuló német hadműveletek, katonai körök kijelcn/. tése srerint, legmesszebbre Mozsajszít környékéig jutottak oh Megerősítik: azokat a külföldi credót a híreket is, hogy Mozsajszk é.s K állnia környékén különösön heves harcok folynak.
RendklvflJ nagy liaU\'tst váltott ki Moszkva első nappali légi bombázása. A németek nappali támadása! lénye-gosen meggyorsítják «z előrenyomulás ütemét. Moszkva már netu! íiolgári város joilcgét viseli, hanem erőddé vált
Az amerikai külügyi hivatal elismerj, liogy moszkvai nagykövete és a diplomáciai személyzet egy Moszkvától koletre fekvő városba költözött.
A moszkvai rádióadó, svéd hlr szerint beszüntette a működését.
London, október 18 Angol katonai szakértő körök egyöntetűen annak a véleményüknjtík ad. nak kifejezést, hogy Angliának Ara*. rikálól nemcsak hadianyagot, hanem
embert is kall kapnia, lia azl akarja, hogy Anglia lámadóig lépjen fel.
Litvtnov Londonba utazik
Róma, október 18 Az olasz sajtó erősen ostorozzfe Angliát és Amerikát Tovább folyik a szemérmetlen koknféd\'*, irjAk a l«poV, muidont meglesznek, lipjgy a szovjet vereségél el]>alástolják. Moszkva pedig most Litvinorot Loxtdbnbu küldi, liogy az angol kormányt felvilágosítsa a való helyzetről. Feladata, hogy rávegye a brit kormányt, létesítsen uj arcvonalai Európában a szovjet érdekében. Ezzel kapcsolatban megjegyzi az olasz sajtó, liogy ennek a"tervnek keresztülvitelét még Angliában ia nevetségesnek ós teljesen lelwLeUonaek tartják.
MAGYARORSZÁG és Galícia közölt rövidesen megindul a vasúti forg»~ lom-
A SVÉD KORMÁNY elhatározta, hogy ebben az \'évben nem osztja ki a Nobel-dijakat. \' \\
UNGER-ULLMANN ELEK És TÓTH
VASKERESKEDÉSE — NAGYKANIZSA. ,«
Ca#aBa«BiBiBi *mÍi Magyar Kőolaj Részvénytársaság nagy-9 mOsH U « katileaal képviselete és bkományl raktára
Kedvezményas adótételll mezőgazdasági olajok.
VASTAGH BÉLA fényképészeti és
WaSBiHMn PUsUW FESTÉSZET| MŰTERME
Nagy kan Ixssta Ctangary-ut 1. az. (az udvarban.) Telefon: 138.
Fényképaséflépak, fllmak, Itimtxek laooloaóliban baasiaruhalQk.
AmAtSr-kéask njduKsrfi fcUtliexáH.
VUu>ntel»éékaak ár—g-tániéay I — Togyeu egy fnrébau«gvouáet6at.
A NEMETEK október l-től 10-ig 16 angol kereskedelmi liajót sülyteazk tettek el, 25 hajót pedig megrongáltak. \'
HÚSZÉVES a magyar leveiilemléí-mény. Vasárnap, ar. évforduló nlkalmá,-ból Budapesten fényes ünnopségeket tartanak. y^-^
A MAGYAR alUtmlwlflVtrságátol megfoszbilt, külföldön tartózkodó Edkí-hardt Tibor országgyillési képvise\'Ö ügyében szerdán összeül o Ház összte-rérhetctleaséízl bizottsága. Egyébként Kislarcsa község képvÍsolőtestü1\'ete Eckhardtot amerikai bazifiatlan tevékenysége miatt dbzpolgárságától megfosztotta, i
tllN SZAt^n «rab kuály a próféta sírjához Medinába zarándokol. \' Aí uralkodó zarándoklatát fontos állami eseményként ünnejjk meg.
minden maf^ac kézte.
Most jelent meg I
Rokonok és ismerősök
Mai iró uj, nagyizsbAsu társadalmi regínye: a Ars 8 pangó mai nagyvárosi életről.
R Frimont-paiota
n kiváló erdélyi Iró uj. hatalmai regénye, az erdélyi unió előkészítésének Izgalmas koráról. Ara 560 pengó
Ina Seldci
Hívtalak!
i\\ német regényirodalom nagy értéke. Lenyűgöző 740 oldal korkép a napóleoni Idők
Ara 9 pengó forrongó Németorszégéról.
Európa története
Most megjelent harmadik kfltttével teljes a modern történetírásnak ez a klasszikus remeke. Ara 10.80 pengő
Alaszka
Alaszka múltját, jelenét, 16 képtábla. hivatásét világítja meg
Ara 5.60 pengő érdekesen és újszerűen.
Megtekinthetők minden könyvesboltban I Singer is Wolfner kiadás,
ZALAI KOZL\'OTTfl
1941. Oktober 18.
Mindazon Jóbarétok, Ismerősök, | kik felejthetetlen Édesapánk
SlraoH \'Jésaaf
Isenicii é* mttxkni
\'elhunyta .lkaiméval mely gyánun-kat részvétükkel erv\'.áeni fgyekez-telc és a temetésén megjelentek, fogadják ezúton Is hálAs köszöne-tQnket.
A 0yá«ol6 oktalAtf*
Hirdetmény.
Bohár Lajos kereskedő sármelléki lakos családi okból sürgősen Klárija kltUnó forgalmú UalazeSS ísháaé*. Csak trafik havi készpénzforgalom 900 pengő.
Vasútállomás és pöstá helyben.
Keszthely, Balatonfürdő közel.
Keresztény, kezdő kereskedők előnyben.
Érdeklődni o keszthelyi fűszer-nagykereskedőknél lehet az üzletem forgalmáról. sin
Nagyteinlísn megyei város polgármestereid.
24556/1941.
Tárgy. Darákt földek bérbeadás...
Hirdetmény.
Barakt tóldekré október 22 én d. e. 10 árakor\'a helyszínen árverést tartok.
Nagykanizsa, 1941. október 15. i,:o Polgármester.
ad. S9S/K6. 1941.
rÉéleiiipt imán
Apetröleumjtgyek kiontass Kleka-nfssán október 20-án. Nagykanizsán oktébtr 21-án kezdődik. Felhívom a fogyasztókat, hogy az egyldelflleg kibocsátott fal ragaszok rét tájékozódjanak, hogy mikor, hol, moly órában kell jegyeikért lelsntkeznlök ¦ az előirt na-
Kt éa Őrit mindenki pontosan tartsa , mart a várakozást és tolongást osak Így lebet elkerülni.
Nagyktmt-w;, október 18. tv* Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterét 01,
21742/1941.
Tárgy: Bortermés bejelentése.
Fölhívom az Összes bortermelőket, hogy a város teitlletén termelt, vagy Idegen körzetből a város területére behúzott saj&ttermésU mustkészletüket a azüret befejezését kővető 6 napon belül, de legkésőbb 1941. november 15-lg a városi javadalmi hivatalban (Városház, Horthy Mlklós-utl bejárat, I. emelet, 40. ajtó) Jelentsék be.
Ugyanekkor a Nagykanizsa város területén, továbbá Homokkomárom, Nagybakónak, Nagyrécse, Palin, Zala-Bérszeg os SomogyBzeutmlklóa körjegyzőségeinek területén a salát és háztartásuk által elfogyasztandó borok után 600/0-os adókedvezményt kérhetnek. Aki a kedvezményre Igényt nem tart, annak a teljes adótételt, vagyis literenként 0 Iliiért kell fizetni.
Aki a város területén levő, vagy behozott muatkéezletót a fonti határideig nem jelenti be, az Bulyoa jövedéki kihágást követ el és a fogyasztási adón felül az adónak 4-8-ezoroa Összegéig terlodő pénzbüntetéssel sújtható.
Figyelmeztetőm a bortermeléket, hogy lelblvasomnak tollas, egészében tegyenek eleget, mért betartását közegeimmel az elmúlt évekhez, viszonyítva sokkal nagyobb\'mértékben ellenőriztetem és a rűolasitóknuk hozzám Intézett mln-dehnömö kifogásait már eleve éluta-altoai.
Nagykanizsa, 1941. szeptember 30,
Megérkezett
a várva-várt való dl
TlNTENKULI
p)ros> gyűrűvel
TESTVÉREKHEZ\'
Harth, aj.-ut a.
D0QÄPEST.
Előkelő családi szálloda kileső árakkal. Egy agyai szoba 6 P-től, két ágya* saoba mar 12 NÉ Kítttnő étterem éa kávéház, Sboaakaar kl-Bzol«álá«. - A zélat Wr% «40-tlzotőí az utolsó kavl olÖttMOéel nyugta falia a tatásával xpfo kmé-vaiménybon *"
0l v/m ntmtmw*
Konzerv-, aszaló-, ecet-, mustár- stto. mester
kalkulációs munkákkal, évtizedes gyakorlattal állást vállal. ""
Megkeresést a kiadóhivatal „KoiwérV" jelige alatt továbbit.
Philips, Orion, Standard, Telefunken, Siemens, Eka
rádiók
1942. újdonsága
nagy választékban áll vevőim rendelkezésére.
Szabó Antal
rádió-, foto- es sportOzletében, Fo-ut 5.
Polgármester,
aiiKaro
éjjgllszehrény-lúmpáh
egyszerű es díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
D RÁVAVŰ LEYI -ítél
Sugár-ut 2. ,a°
S i remlékekst,
tlrbsIW Hialanit. kH ttKMnl
szakszerűen éa letfoloaóbban
KOVáCS JÓZSEF
kófarairórneeternét, Kliály-ntcft 33. fogy »fae«alák-nü\\tit. Telelőn 615.
Gondoskodjon Oasasléd-Jéról, kSssSn élotbiztto-sitást, habarta esetére is érvényes I
wHamcziban
Nagylunlisa megyei vátoi polgármesteritől.
2*441/194t~
Hirdetmény.
A Józael-laktanya északi oldalán levő* 378 nágyasliíöl azántóiOldet l évi ok-tóbor hó 21-án déleUtt 10 érakor a belysilnen tartandó nyilvános árvaré-san S jzazdaaágl övre bérbeadóm.
Nagykanizsa, 19H oktéber 13.
m Polgármester.
26449/1911.
Tárgy: A vásártéri szántóföldek bérbeadáaa.
Hirdetmény.
A vásártér éazaknyugstl sarkánál kb. 200 néjryszogöl szántót október hó J2-én déli 12 órakor nyilvános árverésen a halyszlnan bérbeadom.
Nagykanizsa, 1941. oktéber l>.
„ Polgármester.
Nagykanizsa m. város verseny tárgyalási hirdetményei
KIVONATOK.
25439/1941. Nagykanizsa város elad;
tlsstilóvágáiból asármasó 1275 tudom kevert tualfát 02Í halmos, a rendes lö-lusznllatlal kitermelt 5 halom gyOkér-lus-kálit 1, I halmos tételekben.
A kllráa tirgyjegyzákét a hivatalos diák alatt a kiikanlisal városházi ügyeletnél, a viroil kiadóhivatalban, mlg as anyagot si Illetékes védkerülttl erdóornél Is meg tehet tekinteni.
Teltételek: azonnali kéazpénzliietés, elszámlál! határidó 2 hét.
A szóbeli árverés lde|e éa helye- 1941. ávl október hó 21-én, kedden délelőtt 9 ára, a városi Fetséeidobeu.
T.lálkozáe az 1940/41. évi vágáslertUeten.
25440/1941. Nigykaalsas város cinciin:
a v. Píck-erdő csemetével beültetett területének so kg.-ra becsült szSlóterméiel.
Feltetelek: azonnali kéiipénztlzeté,.
A szóbeli árverés Ideje és helye: 1941. október 21-én, kedden délután I óraker.
Találkozása Pick-erdcl erdáori laknál.
25438/1941: Nagykanizsa város elsdls: I a v. kertésztelepen létesített, erdei ea* metekert (apácák kerti földje mellett) ei évi iüzvesszó-terraéiét.
A szóbeli árverés Ideje és helye: 1941. ávl október hó 23.é,i, cslllüitoko.i deleiéit 9 órakor a helysziaaa.
ZAUU K0ZLÖHV
SKSUTIKAI HaPILAP.
I Kiadja: „Mzsazáasáal R. T. Nagykaslisa". Felolós kiadó: Zalai sirály. Nyomatott i s „KSzaazdasáot lt. T. Nagykanizsa"
ayonsajáaaa Ha^ykaslzsás. (Nyomdáéit letol. Islai »i"W
81. évfolyam 240. izém.
NagykanlzM, »41. október 20. hétfő
Ara .12 fiitér.
KÖZLÖNY
POLITIKAI N A P I L A
Kzorkceztóséíí és kiadóhivatal : Főút 5. «xana. gzíii-koeztöséKi 6s kiadóhivatalt telefon 78 u. Metíjelenlk minden hótkösnap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajc
BlóUzotésJ ára : egy hónapra 2 Denoti BO tülae.
negyedévre 7 peneó 20 Hllír Rio«* nnrn : hétköznap 12 fili., szombaton 16 üli.
Hadbavönult
hozzátartozója
Idestova négy honapja küzd u magvai* honvédség Európa és az emberisig legnagyobb ellensége ellen .olyan hősiességgel, kitartással, eredménnyel, ami az egész\'világ megbecsülését és elragad tatásat megint kivívta a magyar névnek. Nincs szó, t mely ki tudna fejezni azt a hálál szeretetet, amelyet a végta-teien messzesége se ken harcoló honvédcink Érint érzünk, de ugy gondoljuk, ezeknek a hő-hősöknek nem is szavakra van szükségük. A magyar általában nem bőbeszédű fajta és tartózkodóan bánik az elragadtatott kifejezésekkel. A szavakat nálunk nagyon is mérlegre teszik, — annál jobban értékelik és megbecsülik a telteket. Ha tehát valamiképen kifejezést próbálunk adni annak az érzésnek, amely honvédségünk iránt lelkünket eltölti, nem beszélnünk kell, hanem cselekedni.
Ilyen cselekedetet végzett a közellátási miniszter, amikor körrendeletben elrendelte, hogy a hadbavónultak hozzátartozóit kivételes elbánásban kell részesíteni és a közellátás terén soron kivül kell kezelni.
Ha egyszer gondos történetírók kutatják majd, mi adta az erőt a mostani háború hőseinek ahhoz a helytálláshoz, amely minden fantáziát felülmúlt, az okok között alkalmasint ott lesz az a ludat is, hogy az otthonvalók, a hozzátartozók sorsa felöl nyugodtak, lehettek. Nem kellett félni áltól, hogy amíg ök a legnagyobb emberi áldozatot hozzák, addig itthon nehéz csapások szakadnak a hozzátartozókra eV keservesen kell érezniük a háborús gazdálkodás szükségszerű nehézségeit. A katonai szolgálatot teljesítő honvédnek szüksége van arra a biztos tudatra, hogy az otthoniak felett őrködik az állam, hogy segít rajtuk és igyekszik elsimítani homlokukról a gond felhőit. Honvédelmi szempontból éppen ezért végtelenül fontos a közellátási miniszter rendelete, mert jól harcolni csak akkor lehet, ha otthon rendben van minden.
Nincs Magyarországon egyetlenegy ember, aki ne fogadná legteljesebb megértéssel ezt a rendelkezést. A szeretetet, amely » honvédség iránt a lelkekben lobog, már régen kiterjesztettük :i harcban álló honvédek hozzátartozóira és természetesnek találja mindenki, hogy nekik nem szabad és nem lehet sorban állmok, hivatalokban előszobáz-niok. Lépten-nyomon érézniők kell n megkülönböztetett jóságot, amellyel az állam és tár-
Törökországba menekülnek a szoviet-vezetök
Kara városában gyfljtötá&ort létesítenek a vörös menekültek részére — Wiikie aggodalma: „Ha nem cselekszitek gyoraan — mindenről tekésflnk" — Japán folytatja tárgyalásait az USA-val
Serrano Sunner : „Egész Európa a tengelyhatalmakkal áll vagy bukik . . ."
A német véderő föparanes--nokság jelentése szerint .afegyveres SS kötelékei házról-házra vívott utcai harcokkal elfoglalták Taganrog kikötővárost. (A kikötőváros az Azovi-tenger keleti részén Fekszik, Hosztovtól 55 kilométerre.)
A német véderő főparancsnokság egyébként rendkívüli jelentésben közölte, hogy a vjaz-mai és brjanszki kettős csatát győzelmesen befejezték. Megsemmisítették Timósenko nyolc hadseregéből, 07 lövész-, 6-lovas-, 7 páncéloshadosztályból és G páncélos dandárból álló szovjet hadseregcsoportját. Ezekben a harcokban
eddig Összesen 657948 foglyot ejtettek, 1241 páncélos harclko-cslt. 5396 mindenféle löveget,
valamint ál tekint hetetlen hadi. anyagot zsákmányoltak vagy megsemmisítettek
A berlini lapok a brjanszki és vjazmai iker-ütközetek befejeztével kiemelik, hogy egymilliós szovjet hadsereg semmi-\' sült itt meg s a legjobban kiképzett szovjet csapatok pusztultak el. Megsemmisítő csata folyik egyébként a Donec medencében is.
A német, olasz és magyar c$a patok által beszorított szovjet-c: apatoknak semmi reményük sincs a menekülésre.
Az Anglia elleni harcokról közli a véderöföparanesuokság, hogy különösen Anglia délkeleti kikötőit bombázták a német repü 1 ő k ered mény e s en.
tiraath Jarmont kikötőjében nagy tüzek keletkeztek.
Az olasz hivatalos közlemény-\' szerint l\\szak- és Kelelafrikáhan előőrs harcok folynak. Málta repülő tereit löbb hullámban lámadták az olasz repülök. La Yaletta kikötöberendezéscit bpm batalálalokkal megrongálták.
Japán folytatja az USA-val magházáéit tárgyalásokat
Washington, október 20 Vakalszuki wasliingtoni japán nagykővel — mint hivatalo-
san jelentik - felkereste Sum-ner-Welles külügyminisztert és közölte vele a japán kormány óhaját, az Egyesült Államokkal megkezdett tárgyalások folytatására. Washingtoni hivatalos körökben őrömmel vették Japán óhaját, de nem táplálnak különösebb reményeket az USA szempontjából kedvező ei\'ednnV nyék iráni a tárgyalások során. A Toyo-kabinet kormánynyilatkozatát Amerikában általában Japán és a tengelyhatalmak közötti együttműködés élénkülésére az első jelnek tekintik.
„Az uj kormány teljesíti a japán nép kívánságait
Tokió, október 20" A . japán kormányválság gyors áthidalásai örömmel üdvözli a Yormiuri című újság. A vasárnapi vezércikkben Toyo kabinetijét a tettek kormányának nevezi s azt írja, hogy
kínai konfliktus kitörése otti most alakult meg a hetedik japán kormány, mely a japán nép kívánságait teljesíteni fogja. Az újság egyébként sajnálkozását
fejezi ki azért, hogy ilyen gyakori kormányváltozás; váll szükségessé. A vezércikk fejtegetései során a Toyo-kabinelcl nem tekinti a lap kifejezetten háborús kabinetnek, de hozzáfűzi, hogy ez a jelleg nem any-nyira a személyeken jmilik. A legfontosabb tényező a tökéle-les egység, a rendithetetlen bátorság, ezek a jellemvonások pedig megvannak -az uj kor-\' mányban.
Wilkle: .Ha nem cselekszünk gyorsan — mindenről lekésfink"
Newyork. oktéber 20 »Fcl kell számolnunk a hamis semlegességi, törvény látszatát és csalását. Fel kell adnunk a béke iránti reményeinket — mondotta Wendcli Willkie, a volt amerikai elnökjelölt szombati beszédében az amerikai rá-
dióban. A szovjet kasztrófális veszteségeivel kapcsolatban így nyilatkozott : »A tengelyhatalmak biztosan nagy előnyhöz jutnak, mi pedig, ha gyorsan nem cselekszünk, — mindenről le fogunk késni*.
rPolyUtás az 5 oldalon!
sadalom feléjük fordul. A Magyar Klet Pártja elsősorban értelte meg az államnak és társadalomnak ezl a kötelességél és mindent elkövetett, hogy az ne csak a szivekben éljen, hanem tettekben és kormányzati rendelkezésekben is kifejezésre jusson. A közellátási miniszter nemcsak a saját katonaszive sugallatát követte, hanem n Magyar Élet Párna haiározotf kívánságát is, amikor intézkedett a hadbavónultak hozzálar-lozóinak ellátásáról és meg-
adott egy tartozást, amelyet szívesen, örömmel vállal minden mag var.
Nehéz léi elölt állunk és a magyar sors a közeljövőben előreláthatólag nem lesz köny-nyü. Áldozatokra, megértésre és lemondásra lesz szükség, amelyet csak ugy lehet emeli fővel, nyugodt lélekkel vállalni, ha ¦ érezzük, hogy sorsunkban egyformán osztozik mindenki és az állami vezetés\' iránt mélyen átérzett bizalom van a lelkekben. Ezt a bizalmat meg kell
érdemelni Megérdemlik pedig az olyan intézkedések, amelyek nemcsak a pillanatnyi szükségleteket tartják szem előli, hanem a jövő szempontjait is, s melveken megérzik, hogy szociális lélekből és a legkisebb magyarral való teljes együttérzésből fakad. Ilyen rendelkezés a hadhavonullak hozzátartozóinak ellátása, amely/ nem kivételezést jelent, hanem éppen a közösség és a legszentebb célok szolgálatát mozdítja elő. ,
ZAJJAl ROZLöNfl
IMI. otttóber 20
AlUatt ¦iHraiitk Ulkoxupokok
BuilK|Joat I. utíUoráu
6.40 Ébre.ztő, tomi. - 700 Hírek, köliemínyek, alrend, lianglemMPtk. — 10.00 Hirek. — 11.10 Nemzetközi vii-j«U>1«olui!«l — 12.00 Doli h«i«ng-ató. — 12.40 HirOk. — 1320 Időjelzés, ksVSjárii- *« TUállás jelen lé*. - 14.10 NH*k — 14.45 A rádióműsor ismerta-té*. — 15.00 Árfolymnhirek, j^cá •tok, éie!mU*T»rérek. ¦ 16.45 Idöj*lié«, ÍsMJárésjel*nt*a, htok. — 17.00 Mir«k ssSerák és ni Min nyelven. — la.OO Mitek rrsagyar, unnol és román nyíl vtu, — 30.00 Hírek (Uudapest II.) -21.40 Hírek, átlAjánfsjeientés. - 2300 Nkak nemet, olusa, angol ** (muoia nyelvett. — 24.00 Hirek.
tO.20 Felolvasás. — 10 45 I-elolvflsás. — 12.10 Kiss I.aj«s cigányzenekara. — 13 30 I^stáSíenekar. — 15 20 Bocskai Imre zongorázik - |5,55 l\'elri Kató, az operahéz tagja énekei. — 10.15 liyei-mekdéluWu.
17.15 Előadás. — 17.35 Tátic\'emc zek. — 18 Előadás. -- 18.30 Statoli. Old*. — 10-20 Hangfclvéle . 21 /sign Jenő cigányzenekara — 2Í.10 Magyar női kamarazeDOk.ir. — 23.35 Halig lemérek
BUDAPEST 11-
a raadklvuli események miatt uni. »ort egyelő\'" neu. *d.
A ajekasoi Ltwt« félór* így alantul Budapest 1, műsorán saombexoa ifaUeistt Ut 12 ómkor tosa.
— Naptár. Október ia hétfő Koiu. kai Vendel — Protestáns Iréné. U aet* Thtíri bő 29.
-. Ezen a napon Tamási
|\'1IU.I.2fl. András (a Szanyl JitO*
1-1 a voli egri IH), közós
gyalogezredbe! i örmesie.vk nudliiknál mini önállóan mákodé géppu8k*oaxv-
lag pnriinnsiuikok nagy körilllok tn léssel helyezlek cl géppuskáikul, hálás vs lil, zclésiikkel az c\'\'enség»l visszaszorították és nagy vtoszleségetrt\'t okoztak. Eleseti géppuska osztag.pirancNiioknikat maidén tekintetben kiválóan l.elyelljcsi. lelték és luzvenetésukkel nagyban s«-gih\'llek hozzá harci sikereinkhez
tízért a fegyvertényért mindketten az arany vitézségi érmet kapták.
A bélmüködés szabályozása és a gyomoramésztéa előmozdítása céljából n|Aiilntos Időközönként néhány nspon át reggel felke\'ískor e»y pohár természetei .Fatene József" keseravicet inni. — Kérdeize meg Orvos&t I
Agyonlőttek egy sokat üldözött muraközi magyart a viziszentgyörgyi szőlőhegyen
Csáktornya, október 20 (Tudósítónk jelenti) Kreszín-
f«er György őtl eves drávavásár-lelvi lakos a napokban a vizi-szentgyörgyj szőlőhegyről szil-rétről hazafelé tartod kerékpárján. Útközben találkozót! Safaries István 28 éves dráva-óhidi fiatalemberrel, akivel elbeszélgetett. Safaries megkérdezte Kreszingerl, hogy menynyi bora lett. Kreszinger azt a választ adta. hogy valamivel több, mini tavaly. Erre Safaries nem felelt semmit, hanem előrántotta revolverét és Kreszingerl hátbalőtte.. Kreszinger még megkérdezte tőle. hogy miért lette, mire Safaries másodszor
is rá lőtt és elmenekült a Dráva felé. Valószínű átszökött Horvátországba, meri ugy tudják, hogy usztasa körökkel is voltak Összeköttetései. Kreszinger még az utolsó erejét összeszedve felüli kerékpár/óra és egészen hazáig elhajtott, majd a vérveszteségtől összeesett. Azonnal beszállították a Csáktornyái körházba, ahol rövid időn belül belehall -sérüléseibe.
Kreszinger -Györgyöt még a \'jugoszláv éra alatt is üldözték, mint nagy magyarl. Most az egész niagyarérzelmü lakosság gyászolja, Családja, amely 10 tagból áll. Kreszingerben édesapát és nagyapát veszteti.
Internálták a Singer-cég könyvelőjét és budapesti megbízottját
Az ügyben a klr. ügyészség pótnyomozást rendelt el
Mini ismeretes, a kir. ügyé.sz-ség Kohn Ferenc nagykanizsai lakost, a Singer-félc divatcég könyvelőjét es Bauer Dezső budapesti lakost, Singerék budapesti megbízottját kihallgatásuk után szabadlábrahelyczte. A rendőrség megkeresése folytán azonban logliázör átkísérte mindkettői a kapitányságra, a hol a bűnügyi osztályon ismételten kihallgatták őket,
A rendőrség adatai szerint alapos a gyanú, hogy Kohn Ferenc könyvelő Singerékk^l egyetértésben közreműködött abban, hogy Budapesten .magasabb áron összevásárollak a c/g részére a textíliákat. Kohn ezúton egész szép mellékké, esetben részesült. A nyomozás szerint Kohn Ferenc Singerék vásárlásainál a közbenső vásárló szerepét töltötte be és a manipulációk leleplezésére a cég .üzleti könyveit meghamisította,
Bauer Dezsőt Singerék annak dején az 1939. évi IV. te. alapján elbocsátották, később azonban minden, bejelentés nélkül mint ügynököt újból alkalmazták. Ebbeli minőségében ameg-megengedettnél sokká/ maga-
sabb áron vásárolta össze a textilúrul, amit azután kb. 5 százalékos haszon mellett tovább adott Singeréknek. Bauer ily módon tekintélyes jövedelemre lelt szert havonta. Saját beismerése szerint ezer pengői keresett igy havonta. Világos, hogy végeredményben a vásárló közönség fizette ínég ezt is.
Bauer \'közgazdasági tevékenységének- leplezéséül kifutói állást vállalt egy Szluvi-CSÓÍf Richárd nevü budapesU szabó cégnél, azonban tényleg kapcsolatban volt Singeréknél, akiknek szolgálatában dolgozóit. )
Miután Kohn é.s /Bauer tevékenysége a közellátás érdekét súlyosan sértette, a rendőrség mindkettőt u fennálló rendelkezések alapján őrizetbe vette.
Dr. Zágon Elemér rendőrkapitány, ,a kapitányság helyettes vezetője ma mindkettő előtt kihirdette jnternállalásukat és azt, fellebbezésre való tekintet nélkül, azonnal foganatosította.
Singerék .ügyében a kir. ügyészség pótnvomozásl rendelt el.
Jogerős a várföldei árdrágítók hat havi börtönbüntetése
A Kúria helybenhagyta a kanizsai törvényszék ítéletét
Annak idején megírtuk, hogy a nagykanizsai törvényszék uzsorabirósága ti fi havi börtönre itéiie Behkcs Pál varföldel kereskedőt és annak feleségét, meri a vád szerint Bon-kesék a mull év decemberében a petróleum literjéért fiO fillért, a kockacukor kílogramjá-érl pedig 1.16 pengőt kértek, noha az árkormónybiztosság mindkét közszükségleti cikk árát olcsóbban állapította meg.
Fellebbezés folytán az ügy a Kúria elé került, mely most
helybenhagyta a nagykanizsai törvényszék ítéletét.
A jogerős Ítéletet a kanizsai törvényszék a legközelebbi napokban hirdeti ki a kéj vádlott előtt.
Ä azÉM
« TŰZIFA Z-aS»-
Mihu máltttn l»u*ia> IwpknM.
TIBOLT LAJOS
atee : tazAuMsykereakedö n» Eölvö#-tér 33. Tetefoa 290.
A kétnapos zalai szociális tanfolyam
Többizben foglalkoztunk már a kormánynak az Országos Nép- és. Családvédelmi Alap létestlése úllal megindított nagyfontosságú szociális akciójával. A Nép- és Csuládvédelmi Alap célkitűzéseit mindnyájan jól ismerjük ; gazdasági, szellemi és erkölcsi felemelés utján az életviszonyok javitásu és a társadalmi kiegyenlítődés elősegítése. Felkarolják a sokgyermekes \' családokat,, készpénz és anyag-hitel nyújtása revén megélhe totósukét biztosítják és kedvezőbb viszonyok közé igyekszenek juttatni. Feladata nünjél több önálló kisegzisztoncia megteremtése, a népesség szaporodásának előmozdítása.
Ezzel kapcsolatosan a minap alakult meg Nagy kanizsait a Közjóléti Szövetkezel dr. Krátky István polgármester legfőbb irányításával, mely az Országos Nép- és Családvédelmi Alap támogatásával működik.
Most, október 22-én és 23-án Zalaegerszegen a vármegyeház közgyűlést termében a Nép- és Családvédelmi Alap.szociális ismeretterjesztő tanlOly amo trendez. Az előadások sorrendjében október 22-én délelőtt 9 órakor viléz gróf Teleki Béla főispán tartja a megnyitót, majd dr. Somogyi Ferenc orsz. szoc. felügyelő,, Rohm József prelátus, valamint dr. Krátky István polgármester tart előadást. (Dr. Krátky polgármester előadásának címe : A szociális munka a városokban, különös tekintettel Nagykanizsára.) Ugyanaznap d. u, lel 4-től kezdődöleg dr. Józsa Fábián közjóléti előadó, Fe-renczy István gazd. felügyelő tartelőadást, majd szeminárium szerű megbeszélés és uz egerszegi inunltásházuk és háziipari telep nlegtekintése. - Október >23-án dr. Taiuúsy István polgármester, dr. Kónyi Mánia szoc. gondozó, dr. Takács László t. főorvos, délután Markos Jenő népm, Ijlkár tart előadást. Megtekintik az egészségházat is a délután folyamán, majd dr, Brand Sándor alispán déluUin l> órakor bezárja a tanfolyamot.
OaaiardS nyitva tegfel 6 úrétól osu s atálf (hétté.- Bsexda, péntek delutia
** k*«4a* attU* aa» »4knakl.
Megérkezett
a várva-várt valódi
SCHLESS
».U.U. I«.
TlNTENKULI
piros gyárával
TESTVÉREKHEZ
. Harth;.M.-al ».
FERENCJŐZSEF
KESERŰVÍZ
IMI. oHobtf 20.
BÚTORT „
szaküzletben
Gábor műasztatosná)
vegyen vagy rendeljen. Nr.xjtüiüiaí,!, VitotjVAa i ,1..; .
Leányvásár
Felületes szemlélő előtt komolynak lálszÖ néhány fővárosi kritika után ugy ment el az ember .megnézni a Leányvásár-t n filmen, hogy no, mi lörtón-lu\'lik velem ? a muzsikája azért csak jó lesz...;
A végén meg ugy kell fel az ember a mozi székéről, hogy azt kérdezte; -mi történt azokkal a pesti kritikusokkal, hogy egyikmásik ugy íekutyalerenUetlézle ezt a magyar Filmet \'í*
Eredmény : — nem a Leányvásár és nem a magyar film ós nem is a magyar filmszinész-garnituro veszuotlc el hitelét a ihoziközÖn.ség elölt, hanem az a néhány nagyképű és nagyhangú kritikus, akikkel nem először eselt meg, hogy a filmen kívül álló okok nagymoguli ködéi mögül döröglek ül véleményüket darabokról, emberekről és a\' magyar filmgyártásról egyaránt,
Tanulság: — amikor szinle szokásból szerelünk gáncsoskodni a magyar filmművészet termése felelt, (s ezt nem is mindig ok nélkül tehetjük) olyankor gondoljunk arra is, hogy annak a termésnek fel-j a vitása terén egyik elsőrendűen fontos feladat volna a bírálat érdektelenségének, őszinteségé nek, becsületes szándékainak biztosítása, röviden: a kritika megbízhatósága. Az ilyen bírálat lehetne csak előmozdítója a magyar filmtermelés színvonalának, nevelője a fiatal magyair filmgyártásnak és a mozAkö-zönség igényeinek, ízlésének és ítélőképességének. Amíg a kritika érdekszövevények szab«d vadászterülete, addig ennek-ép-pen ellenkezőjét éri el; — akadálya a magyar filmművészet és filmipar komoly fejlődésének.
I\'ontosabb volt ezt elmondani a Leányvásár-ral kapcsolatban, mint taglalni magát a filmet. Arról legyen ezek után elég esak annyi, hogy a kedves, öreg operett a vásznon is kedves, de szinte megfiatalodott a derűje, a meséjének nergése és gazda-Kódolt a feltálalása. Ennek a műfajnak legjobb film-neve* csupa jó alakításokkal viszik sikerre a vidám jeleneteket, a jól mozgó rendezést, a mindigszép muzsikát. Kiemelkedik azegyüt lesből a bonviván-szerepben Sárdy, gyönyörűen csengő tenorjával,1 rokonszenves játékával. A Leányvásár filmváltozatának javára kell írni, hogy „a filmen sem akár más lenni, mint operett s ezért sikerült szinte a színpad frisseségével Telérö hatást elérnie/az egysíkú vászon keretében is.
A Leányvásárt a filmen som kell szégyenlenie a magyar színpadi irodalomnak.
.... w
ZftLTVI KOZUON??
Dr. Lichtenstein Sándort átadták az ügyészségnek
Az országos port felvert Lichletisloin-ügy mai cscmeV nye az, hogy a\' kétlaki nagykanizsai ügyvédet, aki 190 f-ben Paesáu születeti, a rendőrségen újból hosszasan kihallgaüák s ennek eredményekén!, mintán mindent bevallott, átadták a kir. ügyészségnek. Négy ujabb esetet is bevallott ezúttal dr. Lichtenstein, ezek is az eddigiekhez hasonló csalások ésok-iralhainisitások. A rendőrség
most már az egész bímlajstro-mot összeállította. Van ezek közt az 500 pengős hamis vallótól a 20.000 pengős, csalárd nton megszerzett kölcsönigmin-den. Az összeg felül van a 100 ezer pengőn. A hamisított, okiratokon szereplő l)é!yegzök ügyében azt a vésnököt is kihallgatlak a rendőrségen, gyanúsítottként, aki Lichlcnslein-nek a bélyegzőket készítette.
Honvédeink vadászata partizánokra a Dnyeper-partján
A laboráns-liny izgalmas kalandja az udvarló szovjettisztttl
tudósító seásnri közlése) (A m. kir. liouvéd hadi.
Helcekc.n iU va.tásztak honvédeink a partizánokra, ligész \'éjszaka járőröztek a kornyéket és rendszerint hurok-m akadt egyjegy bmda.
Kik e/ck a parlizúiiok f Hol toborzódnak össze f Hornion Jolink* és
inti akarnak » \' ¦ ¦ i
A szies.gárdák, a escbiik-baiidák sö-UM emléke kisért. A módsroníV, a céljuk, a íe!ndaluk, migyjnoun ugyanazí. n.int azoké volt, de átszövi- a fanatizmusnak és a terrorn-Jk valami szörnyű vegyülékével, amely nekünk, európai kultúrán felnevelkedett emberett nck szinle érthetetlen és fel foghutat. lan.
Az éber honvéd őrségek éjsza-kdről-éjszakára ártalmatlanná i tettek egy-egy csoportot
Aliiig a szovjet n I>nye|>er mentén állott minden éjjei uj bandákat pi\'ó-báll AUemii a nyngali partra. fis a kii ml Igáiul! foglyok vallomásaiból Ias. san kibontakozik ciiuok az ájftlaj szoi-lcmlségü szervezetnek u belső élclo és rendszere, / *
A partizán szervezet lu|ajdonkv|K*n innn katonai, do fegyvems
terror-alakulat.
A terror azalpcKe a betsö élőiének és lermr a feladata is. A partizánok célja ugyanis az, hogy polgári ruhában, tehát észrevétlenül a/, e!ouség által elfoglalt leniéire jussanak, otl magyar és német katoáiák elleni
orv-merényletekkel
állandó idegességet és nyugtalanságot keltsenek, a hclyzelct el viselhet .-tíen-ié tegyék, továbbá, Iwgy *z elfoglalt to. rületek béké-s lakosságát különböző le-iryegclé-\'ckkei, - hftflceil megfélemlítő ¦ büntető i gyilkosságokkal — ugyan-ilyen morénylctekiO kényszc\'ilsék.
[)e - mint eiuliiettúk ugyanígy a terror tartja fenn a partizán szervezet belső é.olél is, A banda magját a bolscviki fanatikusok csoportja alkotja Hz a keret. Ebben a kcietlien kényszeritik azután be a különböző feladatokra kiszemeli embereket. Fér.
fiakat, nőket, gyermekeitől válogatás ilélkQt.
Európai gondolkodású ember, ha Czt olvassa, jogosan kéUilkoaik ; hogyan luhelségos az, lu,gy ha én nem nkaivim, i\'nHOin arr.i kCinysroriLsenOk; liog>\' pisztollyal ó-s kiVi^Viiiállal a zv»-b<1nl>en éjsztika átkeljHík a Diiycpeicii az ellenség sorai mögé ?
Eírc elég ,ha c^y cíícIcI elmoiuluuk.
Az .t\'Kylk éjszaka fesztífogott p.irli-zún csoportban
több fiatal nő is volt.
A leglóbbjük nyárias, \\-agy oltlionl kis ruháhön, huri-jiyál>Jn, cipíi nélkftl. W a rullájuk ülalt és a reÜkíiljnkbCíi ott volt
a kézigránát.
Elsőnek ogy bWli^ans arcvt, égés* .ősiében remegő csitua-s loáJiy TWűlt kiha]li;alilsi-a. I-iboráiumü volt Zapo> roxsje eg)-ik gj-ógi\'szert;ír.ibiut. ,U!ilás.t szerint soha scmniifélo politikai szer-vczkeilésben mnn veti részt.
Nemrég egy szovjot tiszttel isincrko-dett meg a patikj\'tiKUi. A üszt oste mOg Várta .sétálgattak és udvirolt neki. Már a liannadik napon előállt az/al
az ajánlattal, Iwgy a lány lépjen be a partizán szervezetbe.
Hosszt] politikai fejlogelé.sekel tartott arról, hogy ínindon elvtárs kötelessé, gfi vállalni a ráeső aSszl u (VégSö hörd-ból«. Méghozzá nOm is Ijlgyon kívánják. Minden oeszervezCII parlizi\'m havi ötszáz rubel állandó fizetést és vállalkozásonként külön száz-száz rubelt kap, \'• |
A laboráns leány szabadkozott, \'hogy rt íicm érz !i|mag;U ilye-íni\'irc alkalmasnak és már ugyjátszott, liogy a szovjet tiszt ezt meg is értefjo és már belenyugodott, hogy nem sorozhatja bc partizánnak
Ilyen e\'özmények után este Ismét felkereste a tiszt. Vidáman, jókoJvfion egy kis autózásra lii\\-ta.
— Látom, magával nttnal lehet Ko-meiy dolgokról beszébU -- mondolla növelve — \' 1
gyerünk hát egy kicsit kocsikázni.
Városi Mozgó,
Szombattál—keddig!
Budapesttel egyidőben
Legszebb melódiák ragyogó operettje filmen
A legújabb magyar filmoperett. A szezon kimagasló filmeseménye. — Vílághiradó I
BWsviáasJjí WTiayswfl B,7,t, vsseárstap ét tasapiwpgL 5,7, 9 kor
A Kény éppen Csak egy könnyű ka. bátot kapott fel az otthoni robajára és beüllek a ház elölt várakozó autóba.
Jó félórát kocsikáztak, amikor ogy
elhagyatott iic\'.yűa, a Dnyepipr egyik mocsaras áginál, megállott az autó.
A tiszt kiugróit és revolvert fogott a leányra:
Most pedig azonnal beszáll abba a csónakba é-s :izt csinálja, amit a többiek mondanak, különbén vagy én lövöm agyon, vagy agyonlövetem.
A szerencsétlen leánynak oda kellett mennie a parton kikölütl csónakhoz, i4ne|yt>en már tobliOn ftltck.
Egy asszony négy kézigránátot és egy forgópisztolyt nyomott a kezébe.
Hiába próbálta ijedi suttogással meg-mBgyarasnl, liogy «cm ért a kezelésükhöz, senki sem baH^aloH rá. Majd mmdent, megtud odaát, csinálja csak azt, amit a többi, - mondták neki.
Az asszony, akiről ugy látta, liogy a főnökük volt. indulás előtt még ,cí-magyorázta, liogy csak két napra mennek át., akkor a csónak újból értük jón.
Azután a csónakon áteveztek egy kit szigetig és onnan egy g-ázlón át az innenső parira. A sárban és iszapban a félcipő is lemaradt a lábáról.
így kerüli a szerencsé tk\'ii, mint folfegyverzeti partizán, magyar fogságba.
*
A megígéri visszatérés és éilükjövé.s is csak félrevezetés. Volt e^l, amikor "z elfogott parUzáook elrapndpt-
lák, liojty három nűp múlva éjjel két órakor értük jón a csójittk. A jeladás : egy gj\'ufagyujbVs a megadott liel.wn.
A pontos időben, a pontos liolycji ott is volt a partizánnal
egy honvéd osztag.
Fellobbant a gyufa, de a túlsó oldal néma és mozdulatlan mf.midt A meg-igért csónak nem jött.
Akii egyszer átdobtak a Dnyeperen, annak számára nem volt többé vi-sz-sza térés.
A beszenozelt purtizánokat, Okikéit a zajKirozsjci központból lnditatt ik ulba, cgyöiiletüon fclsuonelték, — de csak a ruha alatt. A felső [wlgári giuvya alatt volt a
partizán „egyenruha".
A civil ruha és a szürke orosz ing alatt, bélelt, ugynosezeU papim-anyagból készült egyforma, kéksznm, meleg nadrágot és rövid kabátot hordanak. Honok « belső lejtelt ziObc-ban vannak i kézigránátok és a pisztoly. A paplan-ruha alatt kö\\«lkezik egymás fölött három rend rchéruohvü. Legalul pedig
egy kék filrdőtrlkó.
így aztán a legnagyobb hidegl>én, vagy esőben is kiskabátban Járkálhat-nak, mintha most Jöttek volna kl va-lomolyik békés házlwM. A meleg Cgyonruhátí semmisein! árulja el rajtuk. *
A fürdölrikó pedig az egyetlen támogatás volt, amellyel a Dnyeperen %u|ó visszatérésükot biztositolták, tor-mristn főnökeik.
lUTORT
Q HETTCIIMRE
WSSmW márkás butorszalonjábsn vegyen vagy rendeljen. CMBiwy-at 14.
ZftEAI KOZI.CWI
1941, okUttwi 20,
Egy muraközi asszony volt a kanizsai vásárok tolvaja?
Sok gyanút holmit találtak a házkutatás során
s**p esili*? ízléses csillár oicsó c8inar
Orflnhut Elemér
vlllHMHiMÍgl ¦XKkllKlBt«b«U
D«U Ur 1.
& 21 wa\\enU* levante-lnléxménil
flanepették az fpiros-lavtaték
A ^«msimbi»éz*ttléiiy cbt«n az évben tölti te alapitésán"l( 20-lk esztendejét. A Tittsz esztendő határkövet jelQnt « .megnagyobbodott MapyíU\'országbu. Uj feladatok várnak az ifjú imagyar-ságra.
A huszadik évfordulót vasárnap un- i népeitek meg ijiaros-lcvCntébik. A Hozgonyi-utcai toraatcroiufce-i a Je\\en*e mise titán lelkesedésíJOl .pilonrtottak visszB ii lefolyt busz eszlendőne ipa-wrsOeveMtómk, (Ott voX IWtogh Árpád Ipariskolai igzgató, az oktatói kar, a tanítók, stb. Dr, ¦ Tholway Zsigmond ¦If^-ísrtlc.wíO^-íü\'tt\'! -\'nők hazafias be-«z*lbeii tnéltatta a húsz esztendős é.v-\'ídrdtflflt. \'Rámutatott ami, \'hogy az összeomlás után, mikor teljesen ki voltunk szolgáltatva dölyfös tífctosé. geüikkKk, «bl»n a megalázó lialyact-ben a nemzet mnényiéga az ifjú mli--gyarság pete :forduH és -mefín^fktloUúk a levente intézményt, amelynek 1021. évi 23. tc. szerinti eredeti ie;adata voltaképen csupán a magyar ifjúság nemftü levtne\\e;«í* voU, azonban ma->gára vállalta aaokdt a fe«dal©kat, \'amelyeidet a tiÜncsotMBPl magyar lum-vedség nem oldhatott -meg