Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.44 MB
2019-08-26 15:00:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
24
86
Rövid leírás | Teljes leírás (1.4 MB)

Zalai Közlöny 1941 251-274. szám november

Zalai Közlöny
Politikai napilap
81. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

81. évfolyam S5I, txám.
Nagykanliu, (941. november 3. hétfő
ára 12 «He*.
ALAI KOZL
POLITIKAI NAPILAP
gserkeaztóaég é* kiadóhivatal j Fűm L txan. íteorketfsWséjri éa ki adóhivatali teleloa 78. u. Megjelenik minden aétkösnap délntán.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klótizetéel ára: egy hónapra 2 Denoti 8© tuí&a.
negyedévre 7 penaÖ 30 tlltór. Egyxm azam : hétköznap 12 ílll., azombaton M H1L
Egy tegjvemflnet évfordulójára,
amely még biztosította volna Magyarország határált
Huszonhárom évvel ezelőtt, 1918. november 3-án kötötték meg Páduában az úgynevezett Diaz-féle fegyverszünetet, Az olasz hadvezetőség a szövetséges és társult hatalmuk nevében kötötte meg a fegyverszünetet Ausztria-Magyarországgal, Ez a fegyverszünet pontosan körülirta n demarkációs vonalat. A leírás azonban Magyarország történelmi határainál megszakadt. Az osztrák—magyar delegáció elnöke, Wcber gyalogsági tábornok ekkor kérdést intézett a szövetséges és társult hatalmakat képviselő olasz fegyverszüneti bizottság elnökéhez. Ba-doglio tábornokhoz arra nézve, hogy mit jelent ez ? Vájjon azt-c, hogy Magyarországra nézve nincsen demarkációs vonal megállapítva és igy a demarkációs vonal összeesik Magyarország történelmi határaival. Ba? doglio tábornok válasza határozottan igenlő volt. Ebből következik, hogy ha a négy éves. sikertelen kimenetelű háború után a magyar csapatok visszajönnek Magyarországra és teljesítik az entento által diktált fegyverszüneti szerdözést, akkor Magyarország határai meg-maradtak volna. Ehelyett egy hazaáruló forradalmi kormány Magyarország egyedüli erejét, intakt hadseregét széjjel kergette, tehát magyar részről nem maradt erő a fegyverszüneti szerződés megvédésérc. így történhetett meg, hogy a környező ellenségeink a fegyverszüneti szerződés határozott megsértésevei 1 bevonulhattak Magyarországra, A Károlyi-kormány nyilvánvalóan azért züllesztette szét a hadsereget, meri a pártpolitikai szempontokat előbbre helyezte az általános nemzeti szempontoknál. Áltól íélt. hogy a rendben és fegyelemmel visz-szatérő hadsereg a forradalmi uton hatalomra jutott kalandorokat majd egy kézlegyintéssel elmozdítja, tehát inkább »nem akart katonát látni*.
Az 1018. évi események keserű tanulságot szolgáltathatnak arra, hogy elkerülhettük volna a trianoni megcsonkítást, ha a magyar csapatokat nem züllesztik szét, hanem elfoglalják a íörténelmi határokat. A magyar hadsereg ekkor még képviselt akkora erőt, amellyel könnyűszerrel szembeszállha-lott volna a támadók seregeivel, A magyar erőt, a magyar hadsereg és az általános nemzeti érdekeket soha semmiféle mel-lékszcm pontból és egyéni ér-
Miközben gyermeke ravatalon feküdt, leszúrta feleségét a letenyei gazda
Megölte asszonyát, mert gyermeke haláláért őt okolta — Rendőrség és csendőrség széleskörű nyomozást folytat az Ügyben
Megrázó dráma játszódott le Letenyén. Mikó gyula letenyei gazda 1 éves gyermeke meghalt. A gyermek halála nagyon súlyosan érintette a kis családot. Különösen az apát bántotta a byennek elvesztése. Mialatt akis halott a ravatalon feküdt, Mikó Gyula egyre idegesebb lett, ami csakhamar borzalmas drámában nyilvánult meg. Mikó idegességében összeveszett feleségével és ennek hevében felkapta kését és a szerencsétlen 27 éves asszonyt fején és mellén bor zalmasan összeszurkálta. A tüdő teljesen kilógott testéből. Velőtrázó Jaj kiáltásaira csakhamar összefutottak a házbeliek, akik
kicsavarták Mikó kezéből a gyilkos szerszámot, majd a fiatal asszony kórházba szállításáról intézkedtek.
Mentők szállították be Mikó Gyuláué születelt Kovács Máriát a kanizsai kórház sebészeti osztályára, ahol azonnal műtétet végeztek rajta,
Ezalatt kiszálló...