Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
10.19 MB
2009-08-13 15:34:01
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
647
11610
Rövid leírás | Teljes leírás (1.37 MB)

Zalai Közlöny 1942 173-196. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
82. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Nagykanizsa, 1942. augusztus 1. síombat
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI MA
P I L A P
(bwkckwUMff 4« kiadóhivatal! Föet fi, aAa. imxUmUHép ée kiadóhivatalt teletoa 7a n. tfegjrteaifc minden hétköznap délután.
Pélelos szerkesztő: Barbarita Lajos
Klfltt*etóeí ár*: egy hónapra 2 penffÖ 60 fiUá*
negyedévre 7 pencó 20 öffer. Egyet raAm: hétkdMaap 12 till., axombataa W tUL
Vigyázat!
Szovjet gyújtó palackok zatal földön
Jelentettük elsőnek* hogy Gvőr közelében a szovjet által fetbocsájtott léögömböt foglak), amelyben gyujtópalaekot találtak, amelynek az a rendelteti.se, hogy tüzet okozzon, felgyújtsa a tertxBéSt és pánikot keltsen. Ma pnesai tudósítónk jelenti nekünk, hogy a pölőskeí hegy üközőiében szovjet léggömböt fogtak, amelyben petroleumos folyadékot, illetve gyujtópalackotj találtak. A szovjet alattomos fegyvere eljutott egész Zaláig. A zalai közönség csepjwt se féljen a vörös hordáknak ezen pokolian kifőzött módszerétől. Legyen nyugodt. Semmi ok\' a legkisebb ijedelemre, IIa valaki va. lahol lát és észrevesz egy ilyen leszálló szovjet léggömböt,.értesítse a legközelebbi csenddrör-sot. rendőrörszemei, tűzoltót vagy tolás hatósági közeget és jelentse, hogy idejében lehessen ártalmatlanná tenni.
Azéii újból és nyomatékosan felhívjuk a zalai közönség figyelmét arra, hogy az előirt Intézkedéseket ponlosan tartsa be. mert különben helyrehozhatatlan kár származhatnék belőle.
A fehér vagy halványsárga léggömb aljára bádogtarlály vau függesztve, amelyből petróleum szivárog ki. Alatta vannak a gyujtópalarkok elhelyezve, melyek a gyújtóanyagokat tartalmazzák, a földreért, összetört palackokból kifolyik a nehezen oltható gyújtóanyag, aintellycl a vörösbetyárok felakarnák gyújtani a magyar lermésl a magyar hajlékokat. A gyujtópalack tüzének megfékezése ráhányt földdel vagy homokkal történik. Leg célszerűbb a helyszínen egy mély gödröt ásni és a gyújtó-palackot vagy maradványait a ráhányt földdel betemetni.
Kun Béla elvtársainak akarása isinét csődöt ¦ mond, mint ahogy a dicsőségesen előretörő\' (magyar honvédség elöl futva menekülnek a vörös hordák. A pokol lakói.
Zalaiak, vigyázzunk az ellenséges léggöjnbőkre!
Agyonlőtték az Ir forradalmi hadsereg 6 tagját
Anistoi-daii), aujjusidiií1 1 Az angol katonai törvényszék halálra itélt© az ir forradalmi hadwie-jí 6 tagját, akik rovolvorlövésekke! inejroTtek pgy twlfnmi rondörtífiütot.
Churchill a Szovjetunióba repült?
A német csapatok már kétsziz kilométerre állnak a Dontól délre — A magyar seregtestek meghiúsították a bolsevistáknak a Donon való áttörési kísérleteit — 18 repülőgépet vesztett az angol légierő Németország teleti
Japán rövidesen támadásra indul a Szovjet ellen
a német támadó hadosztályok 200 kilométerre váhtiak már a Dontól délre. A Kaukázus hatalmas hegyláneolata előtt komoly természeti ilkadály nincs többé. f
Vichy, augusztus 1 (OFI) A tegnap este kiadott szovjet hadijclcittés szerint a szovjet csapatok a déli arcvonalon több szakaszon ismét visszavonultak.
Berlin, augusztus 1 A Néiwet Távirati Iroda ér-lesülése szerint angol Iwmlvavc-tökötelékek erős vadászkiséret-tel tegnap délután a Scine-tor-
kolat magasságában előretörést., kísérelt meg a nyugati terület partvidéke ellen. Német vadászgépek megállították és harcra-kénysxeritették őket ínég mielőtt snelyebbeu bcrepültekf volna a
aiyugati terület fölé. A neonét vadászok egyetlen saját gép elvesztése .melle II 11 brit gépel lőttek le.
Lord Alexander rádióbeszéde a tengeri csatáról
honi — mondotta — a legkeményebb, amelyet a brit hajóhad eddig viselt. Ez miiuk-nek előtt a szembenálló fél légiereje tevékenységének tulajdonitható. A légierők-iiagy változósokat okozlak a brit hajóhad harci
Amsterdam, augusztus í A Német Távirati Iroda jelentése szerint lord Alexander, a brit tengernagyi hivatal első lordja tegnap este rádióbeszédet mondott. Beszédében kijelentette, hogy a» tdtantióceáni csata most éppen olyan életfontosságú, mint azelőtt volt. Ez a bá-
ré ndszerében. Magyar hadljelentée
Budapest, augusztus 1 ttüagyar
íMTI) A inugyur honvédvezérkar főnöke ma tette közzé 1 1. szánni hadijclenlésél. A ha-tüjelentés szerint a honvéd-se-regtestek az ehn\'ult hét folya-hián az ellenségnek a Donon/fit való erőszakos felderítő kísérleteit meghiusílották, Különben mindkét részről tüzérségi és aknavető-tűzharc volt.
Nyugati légítewékenyaég
Berlin, augusztus t Ma kora hajnalhan Kelet-Anglia tengerpartjának több pontját német repülők bombázták. Német harci repülőkötelékek hadi szempontból fontos kikötő-és Ipari berendezések ellen in-léztek támadásokat. (NST)
Berlin, augusztus 1 Az elmúlt éjszaka angol bom-
bavető* repülőgépek romboló- és gvujtóbombákkaí a rajna-west-fáliai iparvidék több helységei ellen intéztek támadást. Az eddigi jelentések szerint IN angol gépet lelőttek. (NST)
10.000 japán van már ax Altatókon
Amsterdam, augusztus t Az Egyesült Államok tengerészeti minisztériuma közötte, hogy az Alcufi-szigcteken mintegy 10.000 japán tartózkodik.
Légiriadó Bernben
Bern, augusztus 11 Bernben, Svájc fövárosábaii ma hajnaü t óra. 15 perctől 5 óra 2 percig légiriadó volt.
KéteH front
Budapest, augusztus 1 (UN) Berlini jelenlés szerint
Kállay Miklós miniszterelnök- előadása vezette be a debreceni Nyári Egyetemei
.Ma dólolótt negyod 11 órakor nyílt inog a debreceni Tisza István \'rudományogyotem Nyári Kgyotemo. Dr. Kállay Kálmán, az ogyotom rokfor magnifieiisa meleg tizavukkal üdvözólto a mogjoloní Kállav Miklós nnnirii\'.lorolnőköt. Szinvoi-Moide Junó* kultuszminisztert, Losonczy látván közöl látás i miniszter, Fi-lippo Anfuso budapenti olasz követet, von StiuiM átlatatanáesoat, a Német Tudományos Akadémia be* lyotles elnökét és-ii német(birodaimí gytiléf) nlolniíkét, h kormány, tag-
jainak képviselőjét .valamint az egyházi, katonai és iwlpári előkelőségeket, továMiá a Nyári Ecyotoui kin- én belföldi hallgatóit. Az üdvözlő beszéd után a vállán- és közoktatásügyi miniszter mondott magyar, nomot és olasz nyolvon megnyitó beszédet, majd Kállay Miklós ni. kir. minifiztorolnök tartotta inog a Nyári Egyotem olsó olóadáaát •>Kuropa én ii magyarnág« cimmol. A nagy teteté&Sel fogadott olöadáa után az egyes tanfolyamok ve-zutői adlnk |>rogranunot.
A Szovjet ellen támad Japán ?
Budapest, augusztus 1 (P) Ankarai jelentés szerint a keletről érkező jelenlétekből arra következtet ne k, hogy Japánnak a Szovjet elleni támadására rövidesen, vagy még augusztus közepén sor kerül. Ezeket aifel-tevéseket arra alapítják, hogy az ¦utóbbi időben a japánok nemi igen küldenek erősítéseket a dél-kínai harctérre, ellenben annál, inkább ntennek a esapafmegerő-sitések és hadianyagszállitások észak felé. /
Carchlll Moszkvába utazik? Budapest, augusztus 1 (UN) Lisszaboni jelenlés szerint a portugál fővárosban olyan birek terjedtek el, hogy. Churchill angol miniszterclnőJc repülőgépen a Szovjetunióba Utazik. Állítólag magyarázatot akar adni az angol álláspontról a második arcvonal kérdésében. El akarja míagyarázni Sztálinnak a nehézségekel.
Az uj török nagykövet elutazott Berlinbe
Istanbul, auguaatus I Aridaan ,az uj berlini torökinagy-kÖTet ma olutazolt Németországba. Előde, Gerodo, volt berlini török nagykövet ma megérkezett Iatan-bulba.
á flórába fulladt tanítójelölt
Muí-í.íI-.ÍÍIuí, .iUii. 1
(Saját tu dós it ónktól.) Kövér Imre ll.-éves tanitótelölt, cséplést ellenőr Murarátka határában a Murába ment fürödni. Csakhamar beuseott a mély viebe, dbol ugy-tátsiik flörcsöt kapott és elmerült-A folyóba vesiett. Holttestét
! liMiy ,:!•,.•. íllifjtík, dhol hol
nap terpetik napy résevét mellett,
ZAL\'AI KOZLONV
1042, augusztus l,
BÚTORT
makdzlQtbfln, QAbOR tnűauiMlOMnál
Szombat
jat I. Mfioria
1.40 Torna. Hirok. KÖalomínyek, Hmglomozok.. — 10 Hirok.. — 11.10 Nomsotközi TinjolzőarolgiUat.
— Ifi HarangsiÓ. Himntisn. Időjá-r&iiolontés. — 12.40 Hirok. — 11.20 Idojolnós és TÍziUIésiolontós.
— 14.80 Hirok. — 14.45 Műsor-limortotés. — 16 Arfolyamhirok, piaci árak, élolmiszorárak. — 16.46 IdŐjoIzéa, hirek. — 17 Hirok nalo-rék 6» ruaain nyolron. — 19 Hirok magvar, némot és román nyoiren.
— 21.40 Hirok. - 28 Hirok né-mot, olau, angol éa francia nyelven.
— 24 Hirok.
BUDAPEST I.
17.15 Szórakoztató zono. — 17.50 A nzogodi Dugoaien Társaság irodalmi délutánja. — 18.20 Vidám hangloinozok. - - 18.85 Hanukiipok innen-onnan. — 1Ü.20 Liszt: Ma-Koppu, Hzimfónikus költemény. — 10.40 Farkasa Jonó umnogótto. — 10.55 Malcsinor líéla juzz-zongorü-számai. — 20.10 Hosszú Zoltán csovogéso. ¦ - 20.20 Itádiózenokar.
— Üzon az otthon. — 23.25 Portja •Pttli eigányzonokara. BUDAPEST 11.
18.85 Mozógazduttági félóra. — 10 Akom Lajos orgonál. — 10.25 Di\'. Koroknay István olóadúsa. — 10.40 Vass Margit únokol. — 20 Hirok. — 20.20 Sztára Kándor liangazorliánmiaa. — 20.50 (Csák^-tornyától (faonigc, Magvai- táj, magyar szó, magyar muzsika korosztül az országon. — 22.10 Tánc/.ono.
Vasárnap BUDAPEST I.
H FoIiúpz. Szózat. Heggel i zono.
— 8.45 Hirok. — 0 Unitárius istontisztolot — 10 Róni. katolikus istontisztolot. — 11.15 Evangélikus istontisztolot. 12.15 ixtvonto-mü-sor. —, 12.55 Szvatkó Pál előadása.
— 18.10 Szórakoztató zone. — 14 Oiwrárószlotok és hangszorszólók. - -15 ür. Hínfnor Kálmán olóadnsa.
— 15.45 Ixnkoy Kornélia és Szalay László magyar nótákat ónokol. kínén Oláh Kálmán cigányzonokara. — 16.40 i)r. Bacsó Nándor olóadáaa.
— 17.20 A honvéd haditudósító század rádióközvotitcso. — 17.45 Hollogi Tori ónokol jazz-kisércttol.
— 18.05 Márai Sándor olbeszclóso.
— 18.25 Légierők fuvószonokara.
— 10.20 Vécsoy Einó jazz-ogyüt-toso. — 10.40 Márkás László cse-vogéso. — 20 Bura Sándor fi\'gány-zoiiokaia. — 20.20 Hangfelvétel vasárnap sportjáról. — 20.40 Nyáresti könnyű zono. — 21.40 Hirok. 22.16 Szórakoztató zono. — 28.25 Magyar nóták.
BUDAPEST II.
11.15 Szalonötös. ¦-¦ 12.15 Országos Postászonckar. — 15 Künnéko-inüvok. - 18.25 Kololvasás. -18.50 Kolozsvári gyornickénokkarok hangvorsonvo. — 10.20 liársy Irma előadása. — 10.40Szogoti \' Kottor Ernő zongorázik. — 20 Hirok. ¦— 20.10 Vordi: Otollo. Dalmű négy fölvonásban;
Felhívás
Zala vármegye társadalmához, a Vöröskereszt íámogaláta céljából adakozásra
A vármegye területén fcllállitott vörÖs-keresit hadílcórhárak fel-sierelésének kiegésEÍtése, a vöröskeresztes véradó siolgáktt kiépítése fvércsoport-meghatiíroiási költségek), a vármegyében szer-verés alatt álló és folyamatban levő* különböző betegápolási és ápolónői tanfolyamok költségeinek előteremtése és a háború követ-keitében a vörös-keresrtre háramló siámos tij feladat megva-lósitáso céljából a múlt évihez hasonlóan újból a vármegye kö-EÖnségének odaadó áldoeatkéss-ségéhei kell fordulnom.
A mind kegyetlenebbé és ki-teríedettebbé váló háborús módszerek következtében ugyanis, az eddigieknél sokkal fontosabb feladatok megoldása háramlik ma a vőrös-keresitre.
Fokozott kötelesség tehát, hogy a vőrős-keresítet - adományaival is — tehetségénél mérten min7 denki támogassa. Ezért a vármegye
minden egyes lakosának Umofla-tását kérem.
A mozgalom elfíbbrcvitelét célzó nemes adományokat kérem a megyei vörös-kereset válasítmány-nak a Vármegyei Bank és Takarékpénztár R. T. zalaegersfegi péneintéietnél nyitott folyószámlájára, értesitő szelvényén »vörÖs kcreszt« felirattal ^ ellátott 30.454. számú postatakarékpénztár! csekkbefizetés! lapon befizetni, vagy a vörös-kereszt egyletek folyamatban levő gyűjtésével kapcsolatban, a gyűjtés során leróni.
A vörös-kereszt ügyének előbb-revítelét célzó nemes adományokért ezúton előre is köszönetet mond
Zalaegerszeg, 1942. évi július hó 18-án.
vitéz gróf Teleki Béla s. k. Zila varmegye főispánja, a rnsRyar vörös-kereszt egylet zalamegyei válasilmAnyának elnöke.
Előkészítés alatt a város jövő évi
melynek tételei a folyó évi keretek közölt mozognak
A városházán az államosított városi számvevőségen most készilik elő és állilják össze a város jövő évi költségvetését. Az \\ egyes ügyosztáIvolt összeirják szükségleteiket, a folyó év alapján várható bevételeiket, níajd\' íUlcszik a számvevőséghez, mely, a legpontosabban és a város közönsége leherbiróképességénel.\' figyelembevétele mellett állítja be a tételekel, amelyek még polgármesteri felülbírálás 6s rostálás alá kerülnek. Csak így
kerül a nyomdába és onnan a pénzügyi bizottság tagjaihoz, \'majd a képviselőtestülethez. Dr. Králky István poigáríincslerszerint a jövő évi köllségelöirány-zlit :i folyó évi költségvetés keretei között iinozog. ha esak nem ,\'^n ismét valamely előre nem látott szükséglet, vágy dologi kiadás, amit feltétlenül be kell á: Utam*.
Az 1943. évi költségvetés valószínűleg szeptemberien kerül a városi képviselőtestület elé.
Negyedmillió cigarettát eredményezett a nagykanizsai és járási leventék fflsttelen napja
Alig nrtilik el hét. hogy ne számolnánk Ik a Zalai Közlöny hasábjain a nagykanizsai és járási leventék valamely kimagasló hazafias teljesítményéről. Hol tüzet oltanak, hol aratnak a hadbavonultak helyett, máskor a vöröskeresztes kórházi ágyakra gyűjtenek országos viszonylatban is feltűnő eredménnyel. Mostunjcg a város*\'és(a járás le ventéinek füsttclen nvpja fejeződött be olyan eredménnyel, arnfi méltán sorakozik leventéink eddigi nagyszerű munkásságának álloiivasai mellé.
Nem kevesebb, mint negyedmillió cigaretta jutott a harctéren küzdő honvédőinknek abból a Nagykanizsa városban és a járás falvaiban rendezett füst-telén napból, amelynek keretében levente-fiaink imitálták meg isnuiét, hogy vezetésük, nevelésük, irányításuk izzó magyar lelAülclteí történik és hogy. ugyanez a magyar lélek él és dolgozik nva már a városi Ms járás levente-hadseregének\' mindenegyes kiskatonájában.
A negyedmillió cigaretta részben dohánynemüekben, részben
A káromkodást l«lon é* * tfirvény hOntmtS 1
Júliai 30-iál VÁROSI MOZGÓ CsütöHöktőf-auguszius 2-ig __ vasárnapig
LESZ, AMI LESZI
Szereplők: Ania Suli, Vaszary Piri, Timur Kató, Selmeozi Margit, fiajmdssy Miklós, Mdly Gerő, KŐváry Oyulá, Pethes Ferenc "Karády Kató aktuális énekes filmje : TÁBORI LEVELEZŐLAP „UFA" világhiradó a legújabb eseményekről
Slóadúííok kezdete köznapokon 5, 7 és 9. VOHrtr-rtav 3. S, 7 éa 9 Órako^
MÉRLEG
Hlideo méretben Szakszert javítás
SCHOLCZ JÁNOS
m«rleKkésxlta-m»titer
Nngyfc-aniMft- K0tv5t-t6r 30. ttátn.
készpénzben gyűlt össze s azt FrOysHiigcr Ágoston főhadnagy, a nagykanizsai városi és járási levente-parancsnok, részletes elszámolással most juttatta el illetékes helyre.
A leventék fiisttelen napjának községenkénli eredményei, amelyek az összes levente-vezet Ők lelkes hazaíiságál és fáradhatatlan ügyszeretetéi is bizonyítják, a következők :
Nagykanizsa 36.505 drb. Kis-kanizsa 18.000 drb cigarclta.
Szépeinek Ki.Sti\'El drb cigaretta, ltl csomag dohány, 15 csomag cigarettapapír.
Kiskonvárom 10.100, Magvar- : ázordahely 10.100 cigaretta.\'
Gelse 9880 cigiirctta. 80 cso- " mag dohány, 38 csomag eigarct-tnpapír, :it\'eson»iag gyufa, 2 drb szivar.
Komárváros 8753 cigaretta. 300 esoníag dohány, 20 esomng cigni"ettai)apir.
Legrád 7814 cigaretta, Zala-szenlbalázs 0010 cigaretta. 24 csom\'ng dohány. 7 csomag ci-garettapupir. Murakcreszlur 1533 cigaretta, 2 csomag .dohány. 2 eigareltnpapir. Hosszúvölgy 4641, Kszteregnye 1103, Xagyhakónak 4066 cigaretta.
Újudvar 4055 cigaretta, 4 csomag dohány, 3 {¦.igaretlapapir. Sormás 4021 cigai*e!ta. Korpavár 3000 cigaretta, 100 csomag cigarettapapír. PölöskefÖ 3545, líalatonmagyarod 2850, Higyáe 2000. delsesziget 2552, Gara-bbnc 2300, Kilim.án 2172 cig:i-i-elta. Galambok 2002 cigarclta. 100 cso\'mag dohány, 63 csomag papir. Zalaszenljukab 2000 cigaretta.
Bajcsa 1000. Kilyeháza 1833 cigaretta. líörzöncc 000 cigaretta. 31 csomag dohány, ,10 szivar. 32 papir, 32 gvufa, Kacorlak 768, Csapi 600 cigaretla. yalamerenye 500 cigaretta, 2 csomag dohány.
Nagyrécsc 1383 cigaretta és 38 pengő. Zalaujlak 46 pengő, Zalakaros 15.60 pengő, Gáspár-hegy 10.90 pengő, Ormándpusz-ta 8 ]>engö.
Mindez összesen :
182.209 drb cigaretta, 42 drb szivar. 399 csomag cigarcttado-hány, 106 csom;ag pipadohány, 180 cigareltapapir. 166 gyufa és 118.50 pengő.
*
Azl mondja a leventék elszámoló jelentése: i megtettük köíelességünketf.
Sokkal, nagyon sokkal többet leltek Icventéiiik a kötelességnél. Az anyagi eredmény is messze felelte van annak, amit bárki várhatói) A legfőbb értéke pedig ennek a levente füsttelen-napnak az a hitünk, hogy a holnap Magyarországa, anieiy ma ilyen fiakat nevel, csak boldog és erös lehet.
Ci|)Öf Telefon: «8.
csak ELEKESTŐL
(Dermata) M11 n.
t&jiaugusztüs 1, .. _ ^AÜAI KÖZLÖNY
?zent a front...
„Künn a [fonton ugy fellobbanlk az nmber szivében a haza Iráníi szeretet" ...
B Zalai Közlöny szerkesztőségének tábori leueleaiédájábúl
Ezen a héten a mozgalmas harctéri események folytán, érthetően — kevesebb labori lapot kaplunk a hadszintérről, kedves kanizsai honvéde-inktöl. így
Aos József hadnagy két levelet is küldött. Ezek a\'dr. Krátky István polgánnesler ci-mere érkeztek, amelyben részletesen beszámol az elindulás-lói, a tüzkcreszlségig és tovább. A nagykanizsai honvédség legendás előretörésének ragyogó fegyvertényeit ismerteti ésmrii-den ismerősének szeretelleljes üdvözletét küldi.
Vojnovio* Mihály tizedes
irja : Szívélyes üdvözletünket küldjük az orosz Ironlról a tekintetes Szerkesztőségnek és kérem nb\'. lapjnk által üdvözletünket családtagjaimhoz és ismerőseimhez juttatni és a Déripatika tulajdonosával tudatni, hogy János fia egészséges és jól van. Hálás köszönetem a magam és a hajtásaim nevében.
Aláirva : Boros Vilmos Alsó-rajk, Terdi István őrvezető Sormás, Vojnovics Mihály liz. Ma-gyar-u. 100, Kulcsár 1 Ferenc szkv. Hévízfürdő^ Kovács József honvéd Balalon\'niíigyaród, stb.
Györgydeák Károly honvéd
Király-ulvai vendéglős írja: K üldöjni in nen üdvözletem et, messze Oroszországból az ott-iionmaradottaknak, akik1 adjanak hálát az Istennek, hogy otthon vannak. Semini különös újság itt nincs, csak nemi tudjuk ezt a fránya \'muszkát megfogni, mert xigy menekül előlünk visz-szafelé, nogy no !... Minél előbbi viszonlátásra.
Csöngei Pál őrmester a kanizsai sport közönség kedvence irja : Összes kedves régi isportbarátaimat^es ismerőseimet meleg szeretettel üdvözlöm a »volt Oroszországból*. A csapatoknak szivböl gratulálok a szép sikerhez.
Ozspáry János Őrmester a 217— 9<l-es tábori posláról azt irja a szerkesztőségnek,
hogy suha irodalommal nem foglalkozott, de :
»itt künn a fronton ugy Fel-lobbanik az ember szivében a hazája iránt érzett szeretet, hogy a gondolatok pillanatok alatt születnek ezrével.
fís egy esendesehb pillanatban Czapáry János Őrmester papírra is vetett ezer gondolatából néhányat, rímbe ötvözte őket és elküldte a szerkesztőségnek. A vers hossza a közlésre, meg bizony a cenzúra is beleszólna. így hál üzenjük Czapáry örme\'slernek, áldja meg
megköszönték a küldötl cigarettákat :
Ujíaky Jenő ezredes
irja: A nwissze idegenben harcoló zaláinegyei honvédek nevében köszönöm a szerelctndo-mányként küldött sok cigarettát. Az otthon szeretete óv és erői ad további harcainkhoz. Böszörményi Géza alezredes ... az ajándékozóit cigarettákat a tisztek é.s legénység között itt Oroszországban sztft-osztottaim. A kedves csomagok itt általános örömet okoztak. Ugy a magam, ntíht a tisztikar és legénység nevében hálás köszönetemet fejezem ki s mindig szívesen gondolunk azokra, a-kik nekünk szcreteltel örömet okoztak,
Szalontay Lajos őrnagy
...az ajándék-cigarettákat itt a lettek mezején is külön meg-Icöszönömi a század nevében. Az egyesületnek további eredményes munkát kívánok és hazafias működésükért köszöneteimet fejezem ki.
Orbán József téborl-lelkéaz a címére küldött 3000 drb. cigarettát hálásan köszöni, bajtársai nevében, akiknek köny-nyebbé tette a harctér sok nehézségeit az otthon szolidaritása és együttérzése a frontfal.
Benedek Miklós főhadnagy
...a Vöröskereszt önkéntes Ápolónői Szakosztálya által századomnak küldött cigarettákat rendben és hiánytalanul nwejí* kaptam. Engedje meg, hogy hálás köszönetemet ugy a magam, mint századom nevében nyilvánítsam és kérem ezt az egyesü-
uz Isten a lelkes ntagyar szívét és mindnyájukét, akik ott künn érzik, írják, élik és haüjákf j magyar haza szeretetét.
Katona-nótát
irt ifj. Danes Ferenc. Budapestien él a szerző, de Kanizsához, fűzik családi szálai. •\'Ürágánt, itt állok a vártán- -a\'ríme a nótának, kelten szerezték a szöveget, harmad ik\'itk a muzsikát és a szép háborús dal már kiadót is talált, meg is jelent nyomtatásban Budapesten.
Wusoher Imre honvéd szorgalmas levlap-író. Különösen az egyik kanizsai kis lány kap tőle sok zöld-szinü levlapot. Ne küldjenek semmit irja, mert itt meg van minden, ami kell. Sajtot, cukrot, csokoládét, stb. kapunk, sőt pénzt is küldötr haza...
let igen tisztelt tagjainak tolmácsolni. Idekint, messze az otthontól sokszorosan értékeljük az otlhonmaradoftaknak együttérzését velünk. Antal Lajos karp. tiz. )\\ ... a hozzánk küldött szeretetteljes ajándékukat köszönettel megkaptuk, melyből az egész szakaszunk megkapott 20—20 darabot fejenkint. Nagyon jól esett a cigaretta a kis gyufával, mert ép szűkölködtünk belőle.... Nagyon köszönöm az egész szakasz nevében kedves megemlékezésüket.
Az egyik menet
nevében több aláírással:... a magyar határ .átlépése alkalmával ... tisztikara és legénysége meleg szeretettel köszönti a Ked ves Szakosztályt és figyelmességüket. Az aláírások sajnos olvashatatlanok.
„Jajkláltisukst"
liallatiák sok aláírással hosz-szabb levélben kedves honvédőink egy szakasza, amit derűs tónusban és víg kedéllyel írtak és amelyben SOS -kiáltásukat hallatják holmi ujabb cigaretta-küldeményért.. . Csak természetes, hogy azóta megérkezett az ujabb >mimició-ládikóí .\'.. Kil-chinger László örní., Somogy-váry Ferenc örhi., Horváth Bó-di, Kovács, őrinu, dr. ... olvashatatlan aláírás, Kálovics István, Fitos Béla, Schaeffer Antal, le-tenyei\'Bak Imre. Bomizs János, . Király Mihály, Pelő István, (iozdán József, stb.
Példának állítjuk
Pichler József, Fenyves János Gaál Gabriella kedves kanizsai
KERESZTELT
gyermekek hazafias szívből fakadó honvédszeretetét, akik szin hazat játszottak ismerőseiknek és az ebből folyó 14-\'pengő .jövedelmet, beküldték a Vöröskeresztnek. Brávó gyerekek, ezt jól csináltátok. Szeressétek nagyon a ani drágu magyar katonáinkat. A nyilvánosság előtt megdicsérünk benneteket! Büszkék vagyunk rátok I
További szoretetadoményok A nagykanizsai OMKE-kerület 1000 darab Levente-cigarettát, u MAORT lovászi telepének tisztviselői és itnimkásai 17.771 db Sintrphoniát és Levente-cigarettái, 10 csomag dohányt, gyufát, slb. (A lovászi MAORT-telep ezzel több mint 00.000 db cigarettát adományozott eddig a harctéren küzdő honvédeinknek.) A Magyar Megújulás Pártja 7000 db cigarettát juttalolff a Vöröskereszthez. A MAORT üzemek vezetnok A MAORT-üzemek munkásai és tisztviselői minden hónapban egy füstiden napot tartanak és az összegyűjtött adományokat a fronton küzdő katonáknak küldik. Az eddigi gyűjtés eredménye 55.790 db cigaretta, 40.150 gr. cigarettadohány, 3125 gr. pipadohány, 660 cs. cigarettapapír és 56 doboz gyufa.
Fentieket a szerkesztőség buzdításul a Magyar Rádiónak is le fogja adni közlés végett.
Vasárnapi Istentiszteletek sorrendje
Ferenceseknél: Vi7, Vi8, \'/,9, Vito, Vili (nagymlae), 12, d. u. 7-kor Ulani».
FelsOtemplom: 7 8, 9, VilO, t/ill, •/jU, d. u. 6-kor litánia.
Kórházi kápolna: >/,6, 8, 9, Vili, d. u. Vi3-kor litánia.
Piarista templom: 7, Vi8, Vi9, V.10.
Klskanlzsa : 8, 9, II (nagymUe), 3-kor litánia.
Riformatili: d. e. 10. d. u. 3.
Evangélikus: d. e. 10, d. u. 6,
Izraelita: péntek d. u. 7, szum-bal d. e. 10.
URAT, "\'.Vi\'.," ÉKSZERT,
váUroljon blinloimmil szolid Árban
VÉKASY GYULA
r»«t *. 4fÍMHtl*r, ík.Mriitnil Tyl. t vilitek, liiiiiillíílytiíOli olC40° iilisn kÍjiMntk. AHANVAT
Hpwpwtt ***** vmm, no immUm,
Megnyílott Tóth József vaskereskedése
Erzsébet-tét* 23., Központ széllé épületében
A Vöröskereszt Önkéntes Ápolónői Szakosztályának
4
UUA\\ KÓ2LÓNY
1942. augusztus 1.
Képek egy donmelléki fogolytáborból
(NM) Kcidetben cs*k néhány csoport volt etekből a földszinü alakokbői, alig Fintek fel aszembe-jövő fogalom áradatában, Szá-muk áronban gyorsan növekedett. A csoportból szakaszok, a seaka-sioldaól osiiopok tettek és most
már végeláthatatlan sorok igyekeznek at úttest két oldalán, hogy minél előbb kikerüljenek a harci zónából. Ugyanazok a képek, mint a mult nyáron, de mintha az alakok egy-két fokkal fiatalabbak és öregebbek lennének.
A nők száma Is meggyarapodott.
Ma is csak sapkájuk alól kígön-dörödő hossiu hajukról és rövidebb lépéseikről lehet őket felismerni, mint akkoribon. Egyébként mindannyian ugyanolyan fáradt emberek foszladozó egyenruhában, átvérzett piszkos kötésekkel. A fekete porral belepett verejtékező arcokról már mest-siíre lerí a szomjúság, melyet ai útszéli pocsolyák sárga vizével próbálnak oltani. Egy vert hadsereget semmisem szemléltethetne jobban, mint etek a hadifogságba menetelő szovjet csapatok.
P-ben egy páncélos hadosztály Ideiglenes gyüjtödogolytábort1 hevenyészett. A közeledő már kilométerekről megérzi azt a szagot, mely a szovjet katonákat és mindazt, au*. hozzájuk tartozik, láthatatlan burokként körülveszi. A dohánysrárból és a dohánylevelek erezetéből összevágott oroii dohány, a mahorka esipős bCie, utánozhatatlan keverékben az állott köleslepény álható Wa> űávaj. A leégett romok közölt, az alacsony gyümölcsfák árnyékában táborozó rongyos had, mely mégis csak emberekből áll, szivfaesaró látvány. Többségüket arcuk után legalább negyven évesre becsüli ai ember és a sok őszülő fej elárulja, hogy ez a becslés nem téves. Mig középkorúak na k nyomát is alig lehet látni, annál több fiatal suhanc sündörög öe Öregek kőzött. Szemükben még most is ott ül az a rettenet, mely rájuk tört, amikor kihajtották Őket a frontra.
A szovjet aitaxanyfíptihu
Egy kissé távolabb elkülönítve a nŐk kuporodnak kisebb csoportokba verődve. Esek is ugyanazt az olíviőld egyenruhát hordják. Férfias, robusztus alakok a nőiesség minden jele nélkül. Ez a szovjet asszonytipus.
A foglyok egyik csoportja egy lótetemet vonszol az utcáról a táborhelyre. Kis híjjá, hogy hajba nem kapnak, amikor megosrtoz-kodnek rajta. Mindegyik kanyarít magának belőle egy véres cafatot és olyan magát ól értetődőséggel esik neki, mintha ez tenne a világ legtermészetesebb dolga. Mellettük egy szakállas, szibériai hosszú »papyrossy«-t csavar magának egy röpicédulából. Lompos fekete bajusza miatt csak nagy üggyel-bajjal tud rágyújtani. A« i«fó üszőkdarabot csak ugy puszta , kézzel tartja. Gőzölgő buzakorpája i egy gránát tölcsérből előkotort autófényszóró bádogburkában fortyog. Egy .tüihellyel odább két zömök tatárképü óriási csontokon rágódik, majd napraforgómagot
gyömöszöl szájába. A táborban végigsétáló Őröktől minden csoport megkérdi, hogy vájjon már egészen elintéződött-e a bekerített csapatok sorra. Egyesek mindjárt saját fogságbaesésfik körülményeit is el akarják magyarázni, mások szinte lelkendezve mesélik, hogy milyen hatást tettek rájuk a stukák és ugyancsak erőltetik hangjukat a zuhanó gépek kísérteties üvöltésének utánzásában. Csak
a tisztek
ülnek némán félrehúzódva. Egymáshoz is alig van szavuk és semmiféle érzelemnyilvátütást sem mutatnak. A foglyok egykedvű-
Festessen Tisztíttasson
Pálcsic^nai
sége mögött azonban mégis a titkos remény dolgozik. Már tudják, hogy nem kell félniök attól, hogy a háttérben egy rejtekhelyen meghúzódó géppuska orvul lekaszálja őket és már sejtik, hogy sok más sem fog igaznak bizonyulni a politikai biztosok rémmeséiből.
Igy lassankint megnyugszanak és minthogy egyébként is könnyű belenyugvásra hajlamosán, nem kelt csodálkozást, ha alig tiz órával azután, hogy megszabadultak a nagy bekeritőcsata borzalmaitól, már balalajkához nyúlnak és kórusokat alakítanak.
KISKANIZSAI ÉLET
Meg a hit elején történt...
de most ,sól évek multán is szívósén 6b bünzkoséegol emlékezünk vissza arra a kijelontésro .nniít egy derék kiskanizsai gazda tott. Minif-öiflzű csak annyi törtónt, hogy a hadbavonultak nyaraltatási akciójában aktiv résztvevő Magdolna nővér gondozókat toborzott a gyermekek mellé Kiakanizaán. Hgvik Or-Bzág-uti "Horváth bácsi« Mariska leányára is szükség volt. De mi tudjuk, hogy mit jelentenek ma a kiskanizsní gazdaságokban a Horváth Mariskák és Kíhh Kozáliák, akik a kiskunizsai muimnnth-termo-lések legszorgalmasabb, lognélkü-lözlietctlonobb müveiéi. A szegényebb családokban egyetlen napra sem nélkülözhetők ózok a leányok, akiknek erőjük, ügyességük a férfiakéval egyenlő.
— Hiszen csak három hétről van szó - jelontotto ki félénkon a kedves nővér. Ha a hadbavonultak-ról van szó, akkor akár három hónapra is szívesen adom! - - adta a boloogyezését a gazda, megválva a legnagyobb munkaidőben egyetlen dolgon leányától.
Hát igenis, ezt a harcot mi nyerjük meg, ebből a küzdolemJ>ól kint és itt bent mi kerülünk ki győztesen, mert nekünk ilyen magyarjaink vannak. A kiskanizsai Horváth Forencokro ós a Kiss Jánosokra podig igazán büszkék vagyunk. Magyarok ők a szó legtisztább értelmében, derék magyarok. A magyar belső front gránitoszlopai.
Hősi halottatok ...
Vitéz fiaink hősi haláláról jött ismét hir. Haszon László (Jaksb-kuti-ulca), Oudlin Sándor (Alsó-tometó-iitca) és Krisztián Feronc (Orazág-ut) kiflkanizsai lakosok az oroszok elleni küzdotombon hazájukért hősi halált haltak. Megdicsőültek. A jobh magyar jövőért, a magyar családi tűzhelyekért küzdő orkán viharában eUwott bajtársaink
neve is aranybotükkel lesz beírva Kanizsa történetöbon. Nem feledkezünk meg rólatok fiatal magyar bajtársak.! Áldozatos kötolességtoljo-sítestek példát mutatnak nekünk, akik még itt maradtunk. Dicső emléketek szent lesz mindenkor előttünk !
Adományok a hadba vonul tak
és az országzászló részére
A hndliavonultak hozzátartozóinak fel segélyezésére és nz ország/ ászlór* legújabban » küvotkozök adakoztak: Varazsdi-uteábúl: Dolmányos Antal 20. szám ÍIO pehgoí. Varga Ferenc fiíí. szám 20 pengőt, Kal-csics Ferenc 64. szám és Kálorica László Hunyadi-tér 17. szám 15 pengét, l\'landor György 71. seám, KiKiiiHz János iíO szám, Kiss László 28, számí Polai László 27. szám, Müezor József 18. szám, Kiss Fc-rone ,-10. szám 10—10 Dongát, Baj-t-sai utcából; Folai György 2H. bz,, .Magyar FeronO 25 az., Kalovies Fo-renc 3-1 sz., Dolmányos József 17, sz., Varga József 62. sz., Bolf János 64, sz. 10—10 pengét, Cigány-utca és Hunyadi-tér: Knansz Kitolj 2. sz>., Horváth Józsof 05. az., Kovács Jó/fíof 51. sz., Horváth Fo-reno (Hunyadi-tér 20. sz. 10—10 pengőt, mig Varga JózBof Varazsdi-ut 11. sz., Kzmodies Eereno Baj-csai-titca -14. nz., Plandor Boldizsár Bajosai-utca 18. sz., Lenkovies József kőműves mester Nagyrác-utea iy. sz. 5—6 pengőt.
Minden dicseiéinél szobben buszéi a tott! c
ilZlíllíl
Kétmillió tehén takarmányozására elég a magyar vadgesztenye-termés
A vadgesztenye — mint takarmány
Asztalos-mühriycmet
Sxéobeayi-t ír W. «ám Blá (a Q*bon*pwctérnéi)
Kittek mi««l9Ufi|0 balort, űal6th„«udox<»l é* cptUaUwUloi-¦»*«*», valamint a stakmáaa Vágó mindenféle mÜM olsö-wndü kivliciiien 4b Jutányos áron.
61.
Ulm támogaUBt kér mKAP^ •YtH.ft mflasstatos.
Amint ismeretes, a pálnramag-ból és kókuszdióból kivonható kopra kitönŐ tápanyaga az állatoknak, beszerzése azbnban a nnostani viszonyok között teljesen lehetetlen, pedig erősen hiányzik, különösen a tehenészetben.
Magyarországon is foglalkoztak tehát a kutatók a koprát pótló anyag előállításával, de nem sok sikerrel. Most azonban egy magyar feltalálónak sikerült olyan takarmányt előállítania, amelynek tápértéke és felhasználhatósága messze fölülmúlja a koprát. A találmány (jelentősége annál nagyobb, inert olyan nyersanyagból készül, a mely az országban bőségesen található s amely eddig közgazdasági értelemben —¦ ily nagymértékben — nem volt hasznosítható. Ez az uj alap-nyersanyag a vadgesztenye.
Az uj taJálnsányi a legelőke-
lőbb magyar tudományos intézetek vizsgálták felül és ezek megállapították, hogy az uj takarmányanyag etetése következtében jelentősen emelkedett a kísérletre beállított tehenek tej-szolgáltatása, de nagymértékben emelkedett a tej zsírtartalma is. Megállapították, hogy ez az uj mesterséges takarmány ártalom nélkül etethető tehenekkel, juhokkal, tyúkokkal és olyan különleges \'jó tulajdonságokkal rendelkezik, hogy már az etetés kezdeti időszakában is jelentős eredményeket mutat fel.
A külföldi kopraanyagokkal etetett fejőstehenek a takarmányozás következtében csak néhány tizeddel több tejzsirt tartalmazó tejel adtak, mig ez az uj m\'agyar találmány etetése során 5—15 százalékkal több tej és 15—\'35 százalékkal több zsírtartalmú tej előállítására tettie
MsBxftsazdasági gépek
és S. K. F. svéd golyós csapágyak
PETŐ LAJOS ÉS SAMU LAJOS
Nagykanizsa, Erzsobat-tér 1. Talefom BBS.
1941 atlflimtus
ZAUAI KÓ2L0NY
ÜcletétheSyezésI
BŐRDÍSZMŰ
KASZTLNÉ HOLZER ELLY
BAZÁR-UDVAR
képessé a kísérleti tehenészetet.
A találmányt eme kétségtelenül óriási haszna mellett még értékesebbe" teszi az a tulajdonsága, hogy nyersanyagának, a vadgesztenyéből (előállítás so rán) kitűnő tisztítószert nyernek, ami kézmosásra, sőt — a kísérletek szerint — még ruha-mosásra is felhasználható és a szappannál olcsóbban juthat a fogyasztóhoz.
p.s ami az uj találmánnyal kapcsolatban talán a legérdekesebb, az a következő : Illetékes szakemberek megál lapították, hogy a Magyarországon fellelhető vadgeszlenyemennyiségek összegyűjtésével (mintegy két millió tehén takarmányozását lehelne biztosítani. Ilyen\' körülmények között nagy fontossági!1 gazdasági érdekké vált, hogy az országban egyetlen szem vad-ges/.leny se menjen veszendőbe.
Ml újság a Budapesti Élelmi-
szeroagyvásártelepcn ?
A Magyar Vidéki KajtótuclúMiló tóvárosi jolontéso uxerint 1942 juliuí 24-tŐl UO-ig az elő-és vágotíb.-nuiufi,
valamint a tojáspiacon továbbra is
a legmafíasidib liivntaloH árak VOltttk érvényben. - A zöldség- ca főzulék-lélék piacán a miigarépa és iX)lre-s\'solyein ára 50 fillérrel emelkedett csomónként, viszont a ímradicüom 15, a vajbab és a lovolös karfiol ára 20, a tÖltonivaló zöldpaprika 40, a tisztított karfiol és apró hegyes zöldpaprika ára pedig 60 fillérről csökkent kilogrammonként. — A gyümölcspiacon a kajazibarfick ára 40 fillérről emelkedett, míg a sáraadinnyo és alma ára 40, az őszibarack* éo a ringló ára 50, a körtéé 60, a görögdinnye ára 80, a nem magvaváló szilva ára pedig 90 fillérről csókként kilónként.
lUTORT
R
D HETYEI SÍBE
WmKW márkás bntorszalonfában tegyen
NAPIREND:
Gyógys aortán ügyelet: Ma szombaton Őrangyal jryócyszertár Deáktér 10., holnap, vaRárnap Megváltó gyógyszertár fírzsébot-tór 21.
Kiaknnizsán aa ottani gyófryMor-tú.i: állandó ügyelotoa szolgálatot tart
A GÖZF0RD0 nyHra i Aratói cute 0 orala. (II6tfú. penici délután ts koádeu mákunk.) T»iefon: 56a
ix nap
— N«pU*i Aiifiu.-wti.ia 1. Szombat. Rom. kmX. Vuh Peter. - Proto****» V. Péter. - Isr. Ab. 18. - Aufrtwatas 2. Vttrtrnap. Rom. kat. Ug. Alfonz -Protestáns Lehel. - tzr. Ab. 19.
A két nagykanizsai plébánia ierüteti beosztásának végleges rendezése szeptemberre várható
Dr. Hoss József prelátus Informatív tanácskozásai Kántesán
Nem\' ismeretlen a nagykanizsai katolikusság elölt, hogy a Szent József plébánia kettéosztásával kapesolatbun legutóbb bizonyos kívánságok merültek fel az uj Jézus Szive egyházíköz-ség Ül. plébánia részéről, nini ismételten napirendre került. A kél plébánia területi beosztása ugyanis szorosan összefügg az egyházi adózás (bevétel) kerítésével, tínxelynél\'fl Jézus Szive egyházközségnek bizonyos kívánságai voltak. Az ügy a megyéspüspök elé került, akinek [megbízásából dr. Hoss József
prelátus nemrégen Nagykanizsán járt a kérdés tanubnányo-zására és ínformlattv tanácskozásra. Ugy tudjuk, most készül az ujabb területi beosztás, amely bizonyos korrekt ivumökat kivan eszközölni.
A kérdés végleges rendezése - értesülésünk szerint — szeptemberre várható.
Mindenesetre a területi beosztás problémája nagyon mélyreható, komoly kérdés, amit csak 0 legnagyobb körültekintéssel és mindenre való figyelemmel lehet megoldani
A szeretet ujabb alapja :
Megvan a nagykanizsai gyermek, nyaraltatasl-telep alapja
„Magyar hősök gyenriek-fldultetésl alapja"
Örül a lelkünk, amikor ma, néhánynapi megmozdulás után, lezárhatjuk a harctéren küzdő nagykanizsai honvédek gyermekeinek nyaral talási akcióját«, juei\'l munkánk nem volt hiábavaló. A mi melegszívű, hazafias ¦magyarságunk megértettej a nagyszerű gondolatot és percek alatt sorakozott a I.ongauer Iin1-re püspöki tanácsos által oly apOStOH lelkülettel kibontníl zászlaja alá. Es nm hatvan Iiös kanizsai honvéd rászorult gyermeke nyaral Ilalalonberényben a kedves -missziós nővérek gon dozása mellett, fis hatvan kanizsai honvéd háláját és mosolyát szórja a sok kedves jótevőre.
A díszes adakozó gárda tagjai közé sorakoztak legújabban, kik egy-egy honvéd-hős gyermekének nyaraltntásál vállalták : Kelemen\' Ferenc bankigazgató, a Nagykanizsai Közraktárak, Jótékony Asztaltársaság, Úrasszonyok Mária Kongregációja, HáV-czay Ferenc aranysarkantyús vitéz, a MÉP országos ügyvezető elnöke, Honvédség pzlj., dr. Kunig József egészségügyi tanácsos, fogorvos, Arató Károly fü-tŐhazJ főnök. Magyar. Bank1,
Grósz Tibor. Stern Gyula, Gycr gyák és Parragí, Kapoli Ferenc ihcnlesmester, ezenkwfil a Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete 20," dr. Hajdú Gyula ujab ban 10, Fia la Antal szabómes ter 20, dr. Anek Antal ügyvéd 20 pengőt, amit ezennel a nyíl vánossag előtt a Magyar Haza köszönetével együtt nyugtázunk
Ezzel le is zárjuk a nemes mozgalmat.
Hala mindenkinek, -aki hozzá járult n szép sikerhez. Longrm-er Imre püspöki tanácsos ismét Megmutatta, hogy a sziv embere. Hála dr. Krátky István polgármesternek, nobilis és gyors támogatásáért. Hála a kedves, jó missziós nővéreknek, nevezetesen Vörös Michaela főnök-nőnek és Czövek Magdolna nővérnek, akik oly önzetlenül és készségcsen vállalták n nyarai-tatás lebonyolításának felelősségteljes munkáját. Hála Bíba Sandorné polgármesteri titkárnőnek, aki női szivének minden! melegségével állott a nemes ügy szolgálatába. Nevük a Karitász aranykönyvében kitörülhetetlen lángbctükkel van bevésve.
A szeretet akciója azonban
Kecskeméti, alföltli és &egyvtdéUi
íilMfMIt&ÓiBMi
Kap&a1óK
fafboraK
ini. sui iifiiif il n níiifioiíS
Milli: II
IIAGÍKAIIIZSA
cégnél.
Legszebbet :: legolcsóbban !
nenv maradt ennél. A gyermek-nyaraltatás adományainak fenn maradt összegéből a Szociális Misszió kedves Kék-kérész te-s nővérei megteremtették Fnnagy-kauizsai gyermeknyaraltatási telei) alapját és pedig Magyar hősök gyenriek-üdültetési alapja címen. És Nagykanizsa város társadalma mindent el fogj követni, hogy a nagykanizsai gyermekeknek meglegyen a sa-jÁtl üdülési telepük, ahová az arra rászorult szegény gyerthe-kek teljesen ingyen nyaralni fognak menni.
Az alap megteremtődött és anost lendülettel folytatjuk1 ami drága, kedves kanizsai gyermekeinkért, hogy minél töLben élvezhessék a Balaton közvetlen szomszédságában a Magyar Tenger áldásait
Metf vagyunk róla ayftttMtve. hogy az eszmét magáévá teszi a mi nagy szociális érzésű polgármesterünk, magáévá teszi a városi képviselőtestület és a jövő évi költségvclésben már hozzájárul megfelelő tétellel a terv rcíilizálásához.
Azok, akik a (mozgalmat ke-* zükbe vették, mindaddig dolgoznak most is, amig mag"ncitt valósul a kanizsai közönség régi terve : n nagykanizsai gyermek-nyara ltató-t*4ep.
A szeretet ujabb akciója I
HIZ* XI
le mei, extnrniil, »*á»lt.
CégffrttjOtHlOB :
Dervstltts éém^l
«mi tJMfééí J0- 1*kÍM i íiih
¦xörakOMŐhely.
_ 5Hnt3MH^ BRR
a> i«**iis Mlnden „,„ s 4r4U))t éjjoi l-ig
KIVÁLÓ VARIETÉ-MŰSOR • TÁNCI RAGYOGÓ SANGHAY GÖRLŐK.
Dlnc\'ritc: pl BELLA MOVftWA._Budipcat, Horlliy Mlliiaanl 80,
Augusztus 3-án nyillk meg
Deáky Fertmc a
uri-nói dlv«táru-ibel«to
Nagykanizsán, Srzsábttt-tér 1.
¦2AIJAÍ KÖZLŐN Yr
<3rujber József piarista tanár jubileuma
Szép jubileumi ünnepségre készül a nagykanizsai piarista rendház és gimnázium. Gruioer József piarista tanár, a mindig vidám kedélyű, napsugaras lelkű, der\'űs mosolyú paptanár és nagy természetimádó, a gimnázium nagytudásu latin-történelem szakos tanára, a Városi Múzeum lelkes vezetője és fejlesztője e hónapban üli szerzetességének W-ik évfordulóját. Mert Gruioer József tanár mnit fiatal diák vette fel Kalazanli Szent József egyszerű habitusát és teljesen feláldozta énjét nagy Krisztus-szeretetével a magyar ifjúság nevelésére, irányítására, formálására. Felelősség¦teljes munkakör, amit magára vállalt. Kertész lenni a magyar ifjúság kertjében, hogy gerinces, becsületes, vallásos és hazafias magyarokat neveljen a t/azanak. Ea Oruiber József piarista tanár ezt tette az ő lángoló fajta- ét ifjúság szeretetével. Szép magyar papi szivének gazdag kincseit osztotta szét a reá hízott magyar ifjaknak, hogy a Magyar Haza hasznos polgáraivá, támaszköveivé formálja őket. ItÖgös /fátyáján \'nem (erem rózsa és dicsőség, a hűséggel vártát álló harcon katona a sorsa; Névtelen hős. Csak tiszta lelkiismerete és szerzetes társai tudják, mit végzett hosszú pályafutása alatt, amíg elért idáig, hogy megülheti ^szerzetességének 40-ik évfordulóját. Oruiber József igazi piarista tanár, rcndalapitója szellemében, elgondolásában, hagyományaiban, magaadásában, várta-állásában. Paptársai nagyon szeretik, becsülik, egyszerű közvetlensége, csupa jóság és szívessége, kiváló tudása és nagy képzettsége, pedagógiai felkészültsége, papi erényei miatt. Oruiber József típusa a magyar szerzetesi paptanárnak, oki diákjaiért él és hal. Aki leszáll gyermeknek és diáknak, aki igyekszik diákjának szivét megnyerni és belőle az isienfiuság ragyogó alakját formálni, akt a nemzet épitó munkájában tevékenyen részt vesz és ahol csak megjelenik, puszta jelenlétével hirdeti az Örök Eszményitégét, a felsőbbrendű Embert, a Krísztofóruszt. Diákjai rajonganak érte. Szerzetesi negyven esztendeje az önfeláldozás, a szünetnélküli munka, a papi-lélek jóság-kisugárzásának negyven esztendeje. Sose gondol magára, énjére, csak mindig diákjaira, azokra, akiket a Gondviselés kezére bizolt. Szép lelke, egész egyénisége — egy lángoló magyarság, annak minden erényeivel, vonzerejével, gyújtó hatásával.
A piarista rendház és gimnázium készül a szép jubileumra. Augusztus 27-én lesz negyven esztendeje, hogy Gruibsr. József magára öltötte Kalazanti Szent József rendjének öltönyét és .elkötelezte magát utolsó leheletéig a magyar ifjúság\' nevelésnek.
A jubiláns paptanár közel 15 esztendeje dolgozik Nagykanizsán. Munkásságával az egész város tiszteletét és nagyrabecsülését érdemelte ki. Aa egész város részt vesz Oruiber József szerzetesi jubileumán.
Röntgenágyu, hangom szivhaíigató és számos egyéb meglepetés az augusztusi Nemzetközi Vásáron
Kilenc külföldi állam ós több mint szar kiállító résbvétólúvei az augusztus II —24-ig megtartandó Budapesti Nemzetközi Vasár egy holybo gyűjti mindazokat az ipari termékeket, amelyekkel Magyarország és Európa, \'sőt Áznia legfejlettebb ipari és nyersanyag-termo lé államai a háború harmadik évének végén is rendelkezésére állnak a fogyasztó tömegeknek.
A Vasainak emellett ft szorosan gazdasági célt követő ismertető és népszerűsítő akciója mellett desz azonban számos olyan látnivalója is, amely méltán bámulatba fogja ejteni a közönséget. Az egyik ilyen Kúfönlogosség ,amolyot minden látogató meg fog majd csodálni, a röntgonágyu, amelyet » levente
egészségügyi osztag mutat 1» működés közlion. A levontok ozzol az »ágyuval« dijmonteseu készítőnek
majd röntgenfelvételt a Vásár bármely látogatójáról.
Ugyancsak ipari teljesitményt jelent a hangosan szóló szivhaíigató, a magyar egészségügyi műszeriparnak legújabb csodája.
Lesz mindezen felül mozgöszin-ház, repülőgépkiállitás, szovjet-hadí-zhákmány bemutató, divatrovü, gazdag élolmiBzor-csoport, vendéglő.
Vidéken szinte kapkodják az utazási igazolványt. Különösen mióta hire ment, hogy csütörtök az utolsó nap, csak augusztus G-ig lehet a felárra jogosító váaárigazolványt kapni. (:)
Halálos szerencsétlenség egy csáktornyai darálómalomban
A gépszij elkapta és a fökerékhez vágla a tulajdonost
Csáktornya, augusztus 1 (Saiát tudósítónktól) Mako-vecz Károly 58 éves Csáktornyái lakos, tengeri darálógép-tulajdonos, üzemiben levő gépeit akarta olajozni, munkája közben azonban megcsúszott, ngy, hogy a gép főszijja elkapta és teljes lendületében a főkerékhez lódította. Makoveeznek a hatalmas ütéstől a koponyája megrepedt, uffy, hogy eszméletlenül elterült. Telefonon értesítették a mentő-
i kel, akik a szerencsétlen embert a közkórházba szálitották és bár I az orvosok inindent elkövettek i megmentésére, a sérülés olyan súlyos volt, hogy az esti órákban kiszenvedett, Makovecz Károly derék magyar ember volt, aki minden hazafias megmozdulásból kivette a részét. Feleségén kívül négy gyermekei hagyott bálra, óriási részvét mellett kísérték ki pihenőhelyére.
Egy délzalai nagyközség mindennapi életéből
Magyarszerdahely kelta és római településhely volt
Fonó kánikulai napfény tüzel ránk a mosolygó kék égről. A nyárfák halk, szófia eusogasa éa néhány gabonáthordó szekér korekénok zö-tvögéso adja a falusi nyári zajt. bíotós, szorgalmas magyar omborok köszöntenek bonnünkot, do beszélgetni nincs időjük, mort most van a legnagyobb munkáidé: a betakarítás.
Gyutay István, a község fáradhatatlan fojogvzójo kalauzol bonnünkot és az ö lelkes faluszeretotével foj-tegeti a falu néprajzi 6s egyéb értékeit.
— Mutassa csak Zsiga, mit raknak niaugk a ház oroszé alá? — kérdi az olsö háznál útjába akadó dőrék magyart, aki először restelkedve, do mégis megmutatja aifüst-tel konzervált zsuppíodolü ereszalj t, ahol a szenteltsonkacBontok és virágvasárnapi barkaágak védik és óvják — a néphiedolom szorint — a liázakat a villámcsapás és egyéb e-íoini károktól. Odébb a falu log-örogebb házán (800—400 éves) két gólya tekintget és kémlel a határba. Maid a falu legutolsó házainál állunk meg, ahol egy öreg mesemondó azámadójuhász lakik, aki néhány óv múlva eléri a 100-ik élotávét.
Az öreg Boncaik bácsinál. Már csak a háza öregebb, melynek vályogfala mindinkább aülyed a föld fele. A kiesi ablakok a földszinttől ogyonlök, a tornácoló talpfái pedig meghajolva az ég foló meredeznek. A természet romantikájának legza-matoaabb kifejezése, a hüs akác és füztombok között csörgedező patak, amely koressstülszeli a közaégot. A fejlődés szempontjából kishaszon-bérek által juttatott házhelyek éa a zsidóbirtok felosztása londitett a falu jéfletőn. Van remény, hogy a község a követkoző évtizedben még rohamosabban fog fejlődni.
Egy takácsmüholybu is belépünk. A mester, Szigetvári György munkájának bemutatása után, érdekes mintakönyvet mulat nekünk a délzalai népies diszitő-olomok saját-lervozésü tárházával. Elmondja, hogy édesapjától vásárolták a budapesti néprajzi múzeumnak egyik pompás es régi szövószékjét.
Minden udvaron dus gyümölcsfákat látunk gazdag terméssel és a köztük emolkedó osztagokkal. Vi-zesmalöm is van a faluban, do oz modernizálódott, mort villany hajtja a nyári hőségbon zakatoló malmot. A nagy fakorok csak néha lendül
Vásároljon
Horvsfh Ldjos
üveg- és porcellán-kereskedősóben
Nagy választék várja önti
Fű-ut 2.
T.Ufon: 047.
Ií)í2. augusztus \\
UJ ÜZLET!
X\'g" ónosnál, !„„,., „
egyet, a gát alól etóesobogó viz lökéseire.
A falu délnyugati határában ,az országút mentén, ahol valamikor a római légiók meneteltek Sabária felé.— húzódik ól a Némoth-féb birtok. Ezen a birtokon van\'Duuíin-tul egyik leggazdagabb és legértékesebb kelta-kori sirmezó lelóhohc. Díszes bronzfibulák, karkötők és női ékszerek, harnvasztóodényok, bronzkori harci eszközök, a történészek La léne kultúrájának, vagyis a magyarországi kelta élotnok éa műveltségnek legpompásabb példányai körűitek elő ezekből a .\'birokból (a Magyar Nemzeti Múzeumba és a Nagykanizsai Városi Múzeumba).
.Do a legutóbb foltárt diszos római BÍrkő patrícius családjának névsora som bizonyít mást .minthogy a rómaiak is értékesnek találták .Ma-gyarszordaholyt pannóniai népC3 »helységállásnak«, mint legtöbb ilyen kisebb erősséget,
A honfoglalás után a magyarság is megszerette ezt a holyot, mort már árpádkori időkbon népos vásározóhely volt Szerdahely.
Az évezredek harcának küzdőiméiből győztesen kikerült magyar, faj pompás ogyedoi lakják Magyar-\' Bzordaholyt. Dolgos, tisztelettudó éa hazájával, nemzetével szemben mindenkor kötelességtudó, családjának élő magyar nép oz. (\'
K. Nagy f/tszló
Szenzáció volt a cirkusz az Ipartestületben
így, ahogy írjuk. Szonzáció, »Cir-kusz«-nak nevezi magát ez az olsó-rendü magyar artistákból álló inii-véaz-társQsag. Igaz, hogy játék. Dt» inkább - - iwü. Esőz is a legelső fajtából való. Műsora — világvárosi műsor, amely nemcsak szórakoztat, do — gyönyörködtet. Élmény. Nagvkamzsa közönségének évek óta meg ilyosmibon nem volt
része. Minden száma egy-egy meglepetés, Egy művészi érzékkol átgondolt és előadott produkció, niolybo az artista ogész énjét víszi lie játékába, mutatványába. Csojta izgalom, szépség, varázslatos teljesítmény, amely ünnepi ontó avatja az előadást. 1
A tegnap esti megnyitó előadás valósággal írappirozta a közönséget, melynek soraiban ott láttuk a polgármestert is. Stilflzorü megnyitó után a Hungária-balett különböző táncBzámaival gyönyörködtotto a közönséget, amely nem gyózto tapssal a szebbnél-szebb mutatványt no-nurálni. Kosztümioi pompásak. Ficd-lor hasbeszélő bábuival egyedülálló produkció. Nagyszerű! Iticcardo bűvész az ügyesség non plua ultrája. Föltűnést költött Claris akrobatikus táncmutatványa. Eh milyon ogési\'. más, a sablonos cirkuszi tréfáktól elütő: Iloppi és Feri zamatos tréfái! Eh a két humoros akrobata. És a többi nagyszerű szám. Göndörök artista csoportja pedig páratlan teljesítmény. Porcoknok tűnt
fol a köt és fél órás gazdag műsor, amely egy foloithototlon szép estet szerzett a tombolva tapsoló óa el-jonzö közönségnek.
Aki a műsort végignézte, meg egyszer kívánja végignézni, mert nem telik 1» roló. Minden plw-meráaünk a kitűnő magyar artista-tárauaágnakl ( )
FERENCJŐZSEF
KESERŰVÍZ
1942. augusztus 1.
^.(Szabadságról — szabadságra)
Dr. Huání Ernő tör-vóuyszóki ol-nttk, Makáry Vilmos óa dr. Almása? Oyula törvényszéki tanácselnökök ?8 dr. Révffy Andor tfirvénjflíókl biró hétfőtől hal hoti nyári szabadságra monnok. Dr. Horváth István tanácselnök, dr. Kiiuuhh László üu^dr. Slur Dénoe törvényszéki bírók Bzabadsa-nikról haaaérkosvo, ismét olfoglal-ják kivatalukat.
_ (A vármegyei tisztifőorvos ellenőrző útja)
Tudósítónk jolonti: Dr. Takács UszlÓ Zala yarmoirye m. kir, tiszti főorvosa dl". .Miidós János in. kir. UsztioiTOa kjsórotóbon végiglátogatta » pacaai járásban a Napközi Otthonokat és olismoréssol adózott az abban folyó s/.éji, orodtnényoa munkáról.
-r (Nagykanizsaiak zarándoklata Vasvárra)
A vasvári Bzontdomonkoarondi templom és kolostor az idén Ünnepli licts/.áz évoa jubileumát. Ebből az alkalomból u kiskanizsaí plobánia is indít zarándoklatot Vasvárra. A zarándoklat 12-én roggol 7 órakor indul gyalog 1\'. Bánás Gyula kiskanizsai foroncrcrídi plébános vezetésével.
— (Orvosi hlr)
Dr. Endrei fogorvos özabadöátrá-ról visszaérkezett és rendelését újból megkezdte. Rendol 3—6-ig Horthy Miklós-ut 80.
— (Bucsti Fíírhéncen) Augusztus 0-én, jövő vasárnap a
[etilénéi hegyen bucaut tartanak, nmelyon Kanizsáról és Kiskani zsarol Bokán vesznek részt.
— (Holnap — Anyáknapja
Holnap tartják meg a sok gyermekes éuoaauyák részérő a szokásos utcai és poreelygyüjtéat, amit a\'Ke-leszlénv Jótékony Nóo»ylot lolkcs liölgygárdúja bonyolít lo.
— (Adomány)
A Jézus Szive felső tomplomban ogy-Ogy márvány szontoltvíztartóra
Milánka fiuk emlékére Dobrovics Kilián v. orBEag^űlösi képviselő es nője, Würth Olga 800 i>oiigót, a nagykanizsai gőrőgkoloti ojívházknz-séix\' Dobrovics Anasztáz, Pétor és Dömötör emlékéin 800 pongnl, egy padra özv. Pflanzor Peroncnó 250 pengét, BazsÓ József ipartestületi jegyző, Szabó Antal cgvliázkü/H^i gondnok 100-100 pengét, Paál Mária, vitéz Kziikoivyi Pétorné 50— KO pongót adományozott. Isten fizesse mog!
— (Lezuhant a toronyból egy 60 mázsás harang)
A világhírű salzburgi Szent Péter torony harangjait, lovotték és eközben á 6000 kilogramm aulyii legnagyobb harang lezuhant. A hatalmas harang átütötto a torony alatt levó püspöki palota tetejét és a püspök hálószobája fölött akadt mog. A szoroncBÓtlonségnél senki sem sebesült meg.
JZAJJAI KÖZLÖNY
ÜJ éS használt mérlegek
minden célra kaphatók. Javítások jótállással
FRANK
MÉRLEG-Üiemben
liölvös-tér 27a. Telefon: 509.
á MANSz „piros vérért febér tollat" akciója
• A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének vezetősége országos tollgyfljtést indított. A gyüj-tolt tollb\'ól párnák készülnek, :i melyeket Icatonakörházakban, vöröskeresztes vonalokon és segélyhelyeken használnak fel. Az
akció a npiros vérért hófehér tollat, nevel viseli. Az eddigi Mrcdmény szerint ll\'JÜ párnád gyűjtöttek össze, továbbá 360 huzatot. ,150 kiló tollat, 1320 pengő készpénzt.
Az Országos Hadlrobbantgondozó Szövetség mnnfeaprogrammja
Kállav Miklósnénak, a miniaztor-olnök feleségének olnökloto alatt álló Országos Hadirokkantgondozó Szövotség mn kezdi mog müködé-
BÓt. Togliap Ülést tartott QtSzÖVOtség
végrehajtó bizottsága, amolyon részletoson megállapították a munka-programmot. Az üléson résztvettük a minisztériumok kiküldöttei 1b. Az Országos Hadirokkantgondozó Bz6-votséir inogindulÓ munkája során a magyar közélof vezetőinek, olső-
lorban a magyar kormány tagjainak
fotosÓKoi. veszik kozükbo a hadirokkantak polgári élotbo való vissza-vozotésénok kérdését. Kózromükóílé-BÜk biztosítása annak, hogy a hazáért lostí épséjíükot föláldozó honvédok nemcsak a társadalom elismerését, hanoin a nemzet háláját is elnyerjék az által, hogy nokik és családjuknak a polgári életben Ior-alább olyan olholyozkodést ós élot-lohotőségokot biztosítson, mint a milyennel hadbavonulásuk olőtt ron-dolícoztok.
A vizsgálóbíró letartóztatta a muraközi tolvajbandát
Vuk János, Liszták József. Tiszai János. Barlosecz Pálné és Poszovclz Tamás nvurakirályi lakosokat letartóztatásba helyezte. Korén Istvánt, Matyosits Józsefet és Bizar Antalt a vizsgálóbíró szabadlábra helyezte.
A nyomozás tovább folyik ügyükben.
Megírtuk, hogy az egyik -muraközi csendőrörs járőre Nagykanizsára szálliloll egy nyolc főből álló társaságot, akit a nyomozás adatai szerint számosöe, töréssel és lolvajlással gyanusí-tanak. Dr. Almássv Gynla törvényszéki tanácselnök, vizsgálóbíró kihallgatta a gyamisitottn-kat, m!ajd kihallgatásuk után
A fás szekérről leesett az nttestre
A mentők szállították be a borházba
Pénteken délután történ t(. Günser Zsigmond szekerén fát szálliloll. A bakon a kocsis ült, a farakáson pedig Kremsier Lajos, a falatozó volt tulajdonosa, Mikor a lovak befordullak nehéz terhükkel a Báthory-u1: cába, egy zökkenőnél a fa néhány hasábja lecsúszott és vele
Kromsicr Lajos is, aki oly szerencsétlenül esett az \'úttestre, hogy fején nyilt sérülést, azonkívül hordatörést és lábsérülést is szenvedett. A szomszéd Tib\'olt Lajos azonnal telefonált a mentőkért, akik a Súlyosan sebesült, vérző embert \'beszállították a kórház sebészeti osztályára.
Nagykanizsa megyei vároa polcármesterétöl.
18.548/1942.
Tárgy: Ügynököknek (utalóknak, üzletszerzőknek, képviselőknek) arcképes ingazolókönyvvel való ellátása.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a ni. kir. minisztérium 3980/M. E HM?, száma rendelete értelmében mindazokat, akik iparosnál, kereskedőnél, ügynöki (utazói, Üzletszerzői, képviselői) minőségben alkalmazásban állanak, arcképes Igazoló könyvvel kell ellátni.
Iparosnak, kereskedőnek, ügynöki (utazói, üzletszerzői, képviselői) minőséitben csak olyan szentélyt szabad foglalkoztál ni, illetve üzleti körében csak olyan személy ajánlatát, (közvetítését) szabad elfogadnia, ügynöki munkát is csak olyan szentélynek
szabad végeznie, akiknél az illetékes Ipar liatósig által kiállított ügynöki arcképes (gazoló könyv van,
Ügynöki arcképes igazoló könyvet csak az kaphat, aki igazolja i
1. hory Ügynöki [utazót, üzletszerző, képviselői) tevékenység önálló folytatására iparjogosltványa van, vagy
2. hogy a hivatkozott rendelet hatálybalépésekor 1942. augusztus hó 5. (iparosnak, kereskedőnek) alkalmiíottí minőségben Ügynöki futazól, üzletszerzői vagy képviselői) munkát végzeit, vagy végül
3. hogy Iparon (kereskedő) vele alkalmazotti minőségben ügynöki (utazói, üz-lelszcrzől vagy képviselői) munkát kíván végeítelni.
Akt a rendelet halálybalépésekor iparosnak, (kereskedőnek) megbízotti minőségben végzeit ügynöki futazól, ügynöki vagy üzletszerzői) munkát csak mint Jn-állo IpsrüzÖ, vagy mint alkalmazott kaphat ügynöki arcképes igazoló könyvet.
Az iparos, (kereskedő) ha alkalmazott\'
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
UNGEK-ÜLLMANN KLEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Shell *ázfőzők i és I Unttal előjegyezhetek.
Háti kénporxók — Kapáló mkék
/ség (a szolgálati viszony) met-ick éi befejezésének Időpontját nyvet a bejegyzés megerősítése
(árat végeztet ügynöki (ut««ól, Oxletaxandi, képviielöl) munkát, az Ügynök arcképes
lgizoló könyvében a megfelelő rovatok kitöltésével bejegyeini köteles az ügynöki tevékenység kezdésének . _ és a könyvet a bejegyzés végett legkésőbb a tevékenység megkér désének. Illetve befejezésének Időpontjától számított I nap i\'att az Illetékes I. fokú Iparhatóságnak bemutatni kötetet.
Az iparos, (kereskedő) ha thrynöH tevékenység folytatására szóló fparjogoait-vánnyal rendelkező személlyel Ténezfet ügynöki munkát, az ügynök arcképei iga-toló könyvébe az Ügynöki tevékenyaéf megkezdésének és befejezésének időpontjai mindenkor 8 nap alatt bejegyezni kötelet.
Az ösrvnökl arcképes (gazoló könyveket az Igényjogosultaknak hivatalom állítja ki Az igazoló könyv kiállítására Irányuló s két pengős oktnánybélyeggel ellátolt kérelemhez s következő mellékletek csatolandók t
a) az ipar jogosítvánnyal rendelkező ügynököknél: az jparjogosltvány,
iij az alkalmazotti minőségben levőknél: az alkalmazóin minőséget Igazoló munkaadói JKazolás,
cl állandó ittlakást Ignotó m. kir. rendőrségi bejelentő-lap szelvény,
d) két pengős okmánybélyeg.
A kérelem benyújtásával egyldtjdleg beszerzendő a v. kiadónál az Igazoló-könyv, melynek ára 1.20 ponf$.
Nagykanizsa, 1942. Július 81.
s Polgármester.
Nagykanlwa megyei vároa rxilgármesterétöl.
Tárgy: Uaxáveraeny tartása, a városi Btrandldrdoben.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, bogy a várost strandfürdő és BportnszodAban f. 6vi auguez-tua hó 2-án délután 6 órai kezdenél, a Knpoavári Turul Rportegytet válom-íott uszó- őb vlzlpóló-csapatával mérkőzés lesz. — Ezen a napon a. rendes ItlrdŐJegyokon ós belépőjegyeken leltll pótjecyok véltandók ós pedig
belépőjeRyhez ülőhelyre Jogosító pótjegy dija 40 fillér,
íűrdőjetryhoz ülőhelyre Jogosító pót-Jegy dija .V) fillér,
fürdő- és belépŐJsgyhez állóbolyre Jogosító pótjegy dija 20 fillér.
Á pótjegyek, amennyiben a tOrdő-zők a versenyt megtekinteni nem óhajtják és a strandfürdő területét a versony megkezdése előtt, de legkésőbb V-iii órakor elhagyják, vleszavál-tatnak.
Nagykanizsa, 1942. július 31. ma Polgármester.
988 ké. 1942.
Tárgy : A varaőrlésre Jogosultak-
nál "levő" lisztjegyek" beszolgál-. tatása.
Felhivás a vámtírlésre jogosultakhoz I
A yámőrlésre Jogosultak közt számosan voltak, akiknek a múlt évben nem termett elég gabonájuk, Igy a vám-őrölt linzijük nem tartott kl az aj termésig s ezért mint ellátatlanok, az utolsó hónapokra lisztjegyet kaptak. Az elmúlt hetekben mindezek uj ke-n> órgabonajegydket la mnekapták. amely augusztus Ítél kexdfdőleg nz 1942/1943. gazdasági évre vámőrlésre Jogosltja löket. A kettős ellátás meg-¦ztlutotése végett felhívom az Ilyen vámörlőket, hogy lisztjegyeiket folyó bő 3-án és 4-én, béltőn \',éa kedden szolgáltassák be a Közellátási Hivatalhoz, amelynek egyik tisztviselője e célból ¦ népkonyhán az említett napokon délelőtt «-12 és délután 3-6 órátg szolgálatot tart; vagyis a népkonyhára kell vinni a lisztjegyeket. A lisztjegyeket legkésőbb 4-íf még akkor la vissza kell adni, ba az illőtök még nem őröltették m*g Idol gabonájukat s a vlsz-szaadott Itaztlegyao az augusztua l-l és minden .későbbi szelvénynek rajta kell lennie. Minden vánériéare Joro-aultak elloa, akik lisztjegyüket legkésőbb 4-Ig nem adják vissza, kihágásért feljelentést lógok tanul.
Nagykanizsa, 1042. auguaztua I.
aj* Polgármester,
Hai&&ft*!m,iu vár** r. i, nlrifát*.
2BW3. fetrfl 1«42, íssAra.
no#ii1ubu«« m. vAjos kepjselflteattl-lete állal megbizait rendőri büntető bíró- Kolayok. Jőzsafofl elleti Indítod. kihajrA»l Ügyben, melybea a -adat Király UMU Jár. wazrf. ralugyelfl, mint szskkáiwlswm képviselte, a. Nagykanizsán 1943. t>*i Juaiua hó ?. napján és íoly Utótag megtartott nyllváuort tár-gyaUa után k&vetkazó\'Iog
í t é 111
Keteyek Jóswelné ez. Sajói Anna so-mog^zsatralkloal saütotésti ti. o. 58. sz, a. lakos, 32 éves, rk. vallású, föld-mQvea !ogts)kosé«u, I- r. terheltet azért, mert 1943. március 20 •» április 17-én NagyttBöfeaSsara, eladási forgalomba hozatal cel|éböl behozott tejet a kaposvári m«íof(ai;dae*frl veayvtawaló állomás 206, 2S7, 298, 599, 600/1942. ez. eleawft* bteonyhrtai sierirrí 87—fSO°/o ra lefölözte, Illetve7—10o/ft-ban viza*! meg-\' hamtsitetta, honosnak mondom ki a 71000/1924. F. M. 85? rend. 11. éa 13. «-ába Ütköző 2 rend. klhágA«btin és az 1895: 46. t.-o. 3 §. a) pontja alaptan, az 1928. évi X. iVc 5, 4, 7. §-a alkalmazásával ecen Ítélet Jogerőre emelkedésétől astmttott lü nap alatt véftro-bojta*. terhe moUett:
1 r. terheltért napi önköltségen eltöltendő elzáráa helyett, behajthatatlanság esetén 10 napi önköltségen eltöltendő ehaáráarai átváltoztatandó 60 pengő pénzbüntetésre Ítélem.
Kötelezem terheltet 58 P veg s-gélall díjnak 15 nap alatt végrehajtás terhe mellett a kaposvári mezőgazdasági vegyvizsgáló állomás Javára a várost pénztárba leendő egyetemleges befizetésére éa az esetleg felmerülendő eljásáef. és tíiíláaL költségeknek ugyancsak IS nap alatt végrehajtás terhe mellett leímdő megfizetésére.
A klezabett pénsbfloíetés, \\ iamlnt az elkobzott tárgyak értékesítéséből befolyt öawsg az 1901: XX t-o. 23. §-a értelmében felérésében Nagykanizsa m, varost, fotetéazben az állam-klnoatárt Illett, a kárösszeg a sértettet llIeU, a vegyvlzcgálati díj a kaposvári törvényhatósági vegyvizsgáló állomást Illett.
Elrendelem végül az Ítélet rendelkezi réizének a Zalai Közlöny a. lapban terhelt költségőre való közzé-téteJöfc
Indokolás: etb.
Nagykanizsa, 19*2. évi Június hó 8. A kiadmány hiteléin: Qrábáfné s. k.
rb. kiadd h.
Si«nyl s. kl
3154 rtiHlír. bünlctÖ bíró.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18.550/1842.
Tárgy- Szaaa Igénybevétel a honvédség részőre.
Hirdetmény.
A honvédség részére leendő szóna-Igénybevételoéty&bél fetbivom a.gazda-közönsőget, hogy a szükségletét maghaladé szénámoaayisóget eladásra önként ajánlja r.-i. önkéntes felajánlás esetén a szán* tisioságilag megállapított, árán feáUl 2Qo/o prémium lesz fizetve, raig Igénybevétel esetén prémium nen jár,
A felajánlás a v. ga*da*«*i hivatalban mielőbb bejelentendő.
NagykanlaM, 1042. augnsBius 1-én.
Polgármester,
Tárgy i Koca atcserélácc búzára.
Hirdetmény.
Sok olyan gazda van, akinek csak rozsa termett, amíbwaz Ariét során nem Jön ki HnomHszt; Ezek ugy jutbttnsk finom-liszthcx, hogy a rozsuk egy részét, valamelyik gazaatárstikkat ennek háztertáei 3Lilk»*»letére vísKahagyott gabonájából elcseréli butára. A cserét azonban a suhr cs --abonalapjuk számának közlésével sz-o-val, vagy iráuban azonnal be kell Jelente-niök a közellátási hivatalhoz.
Nagykanizsa, 1947\' augusztus 1.
rrn Polgármester,
ZAJUAI KÖZLÖNY
ly<2. nttniissfiis i
ftnt)mt9RfRf.
Auia
Macal* Kis, latelepre felvitetik. 2169
Aauelaloatanono llzelézsel felvételik Lukácsy mflatrialoanál, Széchenyi-tér 10.
2146
¦•panol urhoK Idősebb mindenes eiskácsnó kereBlellk. Fó-ul 12, emeleten.
21*7
FUazer ctemagalteaaakedéa Mwwi
kjereekedöseiédet, tarrolót ?8 lillnt.it, Cim a, kiadóhivatalban. 2161
Irodai ?s üzleti gyakorlattal bírd keresztény aéattrónS aionnal lelvéletlk. Clm a kiadóhivatalban. 2184
Bajáur\'zaot íelveazek. Horthy M.-iil 47.
2187
aWIeWanes [elveszek 16 ere. Caarf-gery-at T., emelet. _^
Rltvfls-rövidáru éa Itlszerben lirias Bégért alínlkozlk. Címeket a kladőhlyafalba kérem leadni. 2223
Fämi tudd helaron", azonnal lelvéletlk. Klraly-u 6. 2222
aVOtU^tTH.
OarltitbarcndtiRéa eladd. Bővebbet EizaébeHtr I. aa., leatíkllalet. 2050
Egy (őkarban levő taharauló eladd. Ora a Hadiban. 2121
. ........„ eladó őtkllói tételekben
megillapltoll álon. Zrínyi Mlklótulca 26.. a)tÍ6 2170
Egy kufcorloBDdré, 60 t. Űrtartalmú. Magyar-u. 108. a\'att eladó. 2173
ElaMld. lélrflvld zongora: Teleky-ut 7 Megleklnlhet6 vasárnap és héllón. 2183
STERN J. KAIMAN
üveg-, porcoll&n- a s I Am p a k • r a a k est 6, ksrprkersjtsrsfi
NAGYKANIZSA, CSENOERY-UT 7. Bejárat Zrínyi Miklós-utca 41.
llOÖJÍCKP.,. ÍZKSrKN
BUTOR .nu
nixatt, Horthy MiklAs-ut 4»
BÁVABT
Autábusz-menetrencl
Erveaysa 1912. angtuites 1-tfll a további intéskedéiig.
MAVADI
17.15 1. Nagykanizsa Központi Bzáll. é. 6.50
18.08 1. öarabonc 5.58
1825 ó. Zalaszabar 1.\' 5.40
Nagyit ámha aa— harciabar\'Any~lit««~B4lke]n«»-Napaa*«aK
7.00 1. Nagykanizsa Közponli száll. 6. 17.05
7.39 1. Iharosberény i. 16,27
7.55 1. Inke t. 16.11
8.53 j. Böhőnye t. 15.30
10.15 é. Kaposvár pu. é. 14.00
Nagykanizsa pu. Alaolendva Korona szálló Muraszombat Korona sz. -Nagykanizsa—Alsőlendva között csak hétköznap,
I 14.C0 18.20 1 1
16.10 20.30 I-
17.45 21.45 1 6. 1
é. I 10.20 14.45 18.00
8.25 12.40 15.55
i 1 6.45 11.00 14.35
5C
5.10 5.20 610
W a u» kai n la aa - La>t« ny ¦
cd c X c
7.30 14.— —.— 18.20 i. KHykaniha pu. é. 7,15 —.-- t4.45 —.—
7.40 14.10 16.30.18.25 i. Higykialiia Kíip, é. 7.05 9.35 10.20 14 35 16.05
8J0 15.- 17.20 19.15 é. lataaya* i, 6.15 8,45 9.30 13.45 1518
•E-»ik.vul még Letenyérol indul 17.00, Nagykanizsa pu.-ra érkezik 1&08, csak hétköznap.
X Csak hétköznapokon közlekedik.
c«™ Hétfőn, szerdán és pénteken.
d=-Nagykanizsa—-Letenye között csak hétköznap.
Nagykanizsa.—Muraszombat közölt hétköznapokon rvl0-kor induló járat a to-íábbl intézkedésig 7.20-kor Indul.
Letenye—NasykanUaa. között hétköznap tiélfön, szerdán és pénteken, továbbá naponként la\\20ki>r imlnló járat ugyancssk a további Intézkedésig elmarnd<
BlaslA i zongora. Irodapoic, vendéDiAi vaiasztsltalpak, bldkll-állváuy. Csáktornya Zrfnyf-tér I. 2176
Almát a legmagaiabb napi áron (t-veszem Kinlzsl-u. 17. mám alatt. 2281
Egy hold luonmat eladó. Érdeklődni * Ofixág-ut 17. 2217
* UUCtó-OZUOTiELYISÉO •»
V»ndésjl8-ht»rlfjt hU*6. Balaton-tenyvann a „renyvesl vigadó" tel|ea be-rendezettel egyéb-el foglaltság miatt aiak-ember réazére azonnal bérbéadé. Erdei;, lödnt SzabŐ Antal sportUiIetében. 2216
MAORT ttnrtvlMlő szoba koayba kam> rla Inként keres 2 személy részére aaj;. 15 re, efetleg sieptember eliejéie, Clnr Ladecky hangsxetflzlet. 2724
Vidék! nagyközség főutcáién 70 éve fennálló, fő forgalmú InxUiaatlat Aludó Bővebbet s kladéban. 2232
BÚTOROZOTT SZOBA *\'
Klstaté ktllönbe|tratu, elegánsan Imto-rozott sióba. Kórhíz-u. 5. 2230
^ HÁZ ÉS INGATLAN >¦
yttfmtiwaanaaalar több klsebb-na. pvobb kertes-, bér- és irmgánházat. szokM Midet értélret és küivetil. — MlktV Píler. MagyaMU 6^_ 2144
Tobb adómenteB m\'afca- éa bértiázat, házhelyet, azólól éa földeket Maranatll Papp, Telekl-ut 8. Teleion 670. 1512
Attila-utca 64. satrnu «.«« és ]60oTTol Ibid eladó. 2175
Örhiz útra 7. sz. báz aladd. Érdek, lődnl lehet Kosaulb-tér 6. 2219
aatotvau
H. Hargitay Béla grafológus logad reggel 8 tói este 81?, vasárnap délután 3—6-lK.Klrály-ulea 37, IMriKlot I. Levelekre is felel.
T«alia.lllraaa<aUa< géppel vállalok" Palis," Árpád-utca 19.
Képelt. ™;;7[
legolcsóbban keretezi
Horváth Lajos, Fó^-ut 2.
Tárgy: Vetési célra nlkalmatlnn vetőmagok kötelező klcsorélése.
Hirdetmény.
Mindazok gazdák, akiknek a keuyér-gabona tortttesük aenyira fertőzött (UaBköa, vadboraős, vadócos, részeg-érpaa stb.),"hogy az ebből visszahagyott vetőmag votésre nem alkalmas, mort a Jövő évben ls csak szemetes ős fortözött gabona teremne belőle, ogy kilónyí mintával azonnal, de legkésőbb folyó hó 8-Ig Jelentkezni kötelesek a Közellátási Hfcvatalban, gabonalapjukat ls magukkal kell hozniuk i k gazdákat a hivatal nyilvántartásba vc87.1 és onuek alapján réaztlkre a vármegyei cséplést minisztert biztos a gazdasági tel ügy élővel egyetértésben a HOMBÁtínál, vagy valamelyik kifogástalan vetőmaggal rendelkező gazdaságnál csorevetőmagot fog engedélyezni, természetesen a rendelet engedte ráfizetéssel. A ferlősött vetőmaggal rendelkező gazdák kötelesek ebben az akolébazt reaztrennl, mert ollenkeaö esetben, vagy ha a kicserélt vetőmagot (előrölnék, a honvédelmi törvénybe ütköző kihágásért súlyosan megbüntettetnek.
Nagykanizsa, Hit.:- augusztus 1-ón.
Z2i Polgármester.
POLITIKAI NA PILÁF.
Kiadja ; „KligizaatAal fi. T. NagyktaiiM". Fslslóa kladé: Zalai KáfSly. Nyomatott -a J,itnn>ínta\\ fi. T. Nvgykii-ii liyesiiiKJálfá-f- Mat>V«MlIU«
82B\'flVfolyttmr174, Izém.
Nagykanizsa, 1942. augutztu» 3, hétfő
12 fillér.
fwkesstá&&í< 4sJÜadóhtv»t*lt Fótit 9, «sia. l^rju^UWaté* kiadóhivatalt telelőn -78, o. Megjcleáüt minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő ; Barbarita Lajos
Rlötlxeteat ari : egy hónapra 2 twagű tüiée,
negyedóvre 7 p«dkö. 2*J Hllór. , .. Kgyc* szAra : hétköznap 12 lill., szombaton 10 Hit
• ¦ "iiiriiTii" mm hé "t
A magyar munkás
A proletár fogalmának el kell tűnnie a magyar életből. A munkás .sorsa a nenrzet sorsával azonos -- hirdette Antal István miniszter a dorogi munkások előtt. A munkásosztály .szerves és kiegészítő része a nemzetnek. Ilus a húsából és vér a véréből, értékes és megbecsült rétege a aivagyar fajtának. A proletár szót a nemzet lelkétől és történelmétől messze álló idegenek kenték rá. A dübőrgóesemények nyomában száguldó korszellem\', hódító útjában mint a tisztiló vihar elsöpörte azt a sóiét és átkos szándékot, amely a magyar munkást szembe akarta állítani a nemzetlel, szörnyű éket akart verni közijük, hogy soha egymásra ne találjanak. A marxi sötét ideológiák jogán járszalagra akarták vonni a munkástömegeket, hogy játékszer legyen a kezükben és n szívós elnyűhetetlennek hilljár-szalagon ugy vezessék őket, a-hogy önző politikai és magáncéljaik azt megkívánták, füzeknek az időknek most egyszer-smindenkorra vége. Nem lesz protelár a miaga szégyenteljes fogalmában.
A magyar munkás belekerült abba a nagy szervezetbe, umely-be minden magyar tartozik : a nemzet egyetemébe. A magyar munkás ncni losz többé semmiféle nemzetellenes politika uszályhordozója. Erejét és értékét a nemzet összességének végzett beesületes, verejtékes níun-kája szabja meg. Zászlaja csak egy lesz : az áldott piros-fehérzöld, amely alá Krisztus hitével a lelkében áll sorba a haza minden fiával. Kéz a kézben, váll a váll mellett. Ha lesznek jogos kívánságai, azokkal a legszeretőbb édesanyához, a nem\'-Wthez fordul, amely nem az erőszak jogán, hanem a megértő szerétéi selyemkcndöjével törli le arcáról a gondkisajtolla verejtéket. , .
A munkás jogos kívánsága ezentúl a hetmfeét kívánsága lesz. A magyar munkás hazátlan se lesz többó a sajál hazájában. A liazáérl teljesített hűséges munkája jutalmául jogokkal feléke: sitve beleolvad a magyar nép-jmlliók soraiba ajkán"\'a nagy Költő szavaival : A nagy világon e kivül -nincsen számodra \'iely, áldjon, vagy verjen sors "Se, itt gined, halnod kell ! A szabadkőműves, marxi nemzetköziség hináros < mocsarából nemcsak a (kormány szociális, "Umkásvédö- rendelkezései ¦ e-¦aelték Mm nemzetközi\' szervezetekbe kényszer!lett munkásiö-"legeket. A\'saját ereje és akadta is sokat segített. A ntult fvlize<|ek fájdalmas emlékű ta-í^zlalalaiból napyili\'^o^sii lett
Sztálin a Szovjetunió elárulásával vádolta. Churchillt
„És a második arcvonal?"
Uj japán támadás indult Kinábam
A német véderő főparancsnoksága a szombati angol^légitámadások sikeres elhárításáról kiegészítéséül a következőket közli :
Egy brit vadászkölelék szombaton déli 1 óra után Franciaország északi partja felelt, Dieppető) mintegy 25 kilométernyire nyugatra repüli el. amikor a német légelhárító ütegek összpontosított elhárító tüzébe került. Három angol vadászgép kigyulladt és lezuhant. A német légelhárilók tüzelése következtében a szélszórt brit kötelék visszafordult a nyill tenger felé. Délután 5 órakor erős vadász-kisérettel Boston-mintájú; brit bombázók Vlissingor környéken
Tokió:
a holland pari fölé nyomultak be. A német légelhárító ütegek tüzelésbe kezdtek. Az ellenséges gé|>ek és a hat Hoston-bombázó közül hármat lelőttek, Az angolok által ledobott bombák csekély anyagi kárt okoztak lakónegyedekben és néhányan meghaltak a holland polgári lakosság közül. Német vadászok szombaton az Északi-tenger feleli lelőttek kél angol repülőgépet, amelyek a Német-öböl tengeri lerűlele fölé nyomultak be. Tegnapra virradóra a német légelhárilás lelőtt egy magánosan szálló brit bombázót. Az angolok 12 óra leforgása .alatt ÍI repülőgépet vesztettek. Egy német gép nem tért vissza.
A hajóelsflllyeBztéaek Angliára nézve végzetesek
Tokió, augusztus .1 A tokiói rádió állandó előadás-sorozatában legutóbb) az angol világbirodalom széthullásával foglalkozóit. Az előadás a hajólérveszfeségek ügyében tartott titkos angol alsóházi vitáiról is megemlékezetl. A hajólérveszfeségek ugyanis a néniét főparancsnokság adatai szerínö oly nagyok, hogy rendkívül megnövelik Anglia gondjait. Az előadó foglalkozott ezután a japán haditengerészet állal elsüllyesztett hajók kérdésével. Megjegyezte, hogy ezek a veszteségek Amerika számára most már el-viselhetök. viszont. Angliára, nézve végzetes következményiéi vaunak. Megszakították u Kelet-Ázsiából jövő angol ellátást és
nagy zavart idézlek elő Na^y-brilannia gazdaságában. Tekintve a szigetország hajólérhiányáf. nyilvánvaló, hogy Anglia a pusztulás felé rohan. Ha ezután még a hadihelyzetet is tekintetbe vesszük, mondotta a japán rádió előadója — Anglia helyzete méginkább reménytelennek látszik. Az Ázsia, Afrika és Európa közölli nagy víziül,, amelyet pedig az angolok 10 év-ve] ezelöxt még nem vettek komolyan, ma a megvalósulás felé közeledik-, Nem; a brit hajók szelik azonban majd a vizeket, hanem a hármascgyezinény hatalmainak hajói és nem angol lobogó leng az árbocon; hanem! a Icngelyhntaliniak lobogói- — mondotta a tokiói rádió.
A volt moszkvai török nagykövet agyonlőtte magát
Istanbul, augusztus 3 I követe ideg rohamába ni agyon-A Német Távirati iroda jc- lőtte magái. Öngyilkossága után lentcsc szerint Haidar Akfay1, nem halt meg azonnal. A volt Törökország volt moszkvai nagy \' moszkvai török nagykövet teg-
nap délután a kórházban belehall sebeibe\'.\' f !
Meghalt a salvadori külügy \' miniszter"\'4 j
Amsterdam, auguszlu/* 3 A brit hírszolgálat • jelentése szerint Salvador kü!ügymí,nis>:-tere meghalt. ,
Anglia légi bombázása
Boriin, augusztus ;8 A Némol Távirati Iroda jelenti, hogy német harci ropülógópok mám virradóra Közép-Angliában romboló- óh gyújtóbombákkal hadi fontosságú lerendezéseket bombáztuk.
A japánok visszaállították Burma önálló közigazgatását
Rangún, augusztus .\'i A 16 milliós Burma lakossága lolkcs örömmel fogadta Cturmu köz iwiiti szabad igazgatósának japán részről történt vuazaáJUUtésát. A la-kosaág molegon titntotott a \'japán csapatok mollolt nz alntt &r, iád alatt in, amíg a burmai japán csaljatok parancsnoka i\'mnojélyos külsőségek között átadta á-burmai köz-IgazgatáS ¦ főnökének a kinovozósé-rol szóló okiratot.
A délafrikai zsidók az angolszászok ég a Szovjetunió érdekében
Amsterdam, augusztus 8 (NBT) Az angol hírszolgálat jo-hannbsbann\' jolentéeo szerint a dél-afrikai zsidó képvimilók bizottsága tegnap olyan értelmű\' nátározatol fogadott el,\'hogy a dúkifrikai .zsidóság teljes mértékbon i kötolozi magát az aiigol-amerikat-szoviot nzö-votségosok háborús erőfeszítésének támogatására.
Elsüllyeszieti hajók
Stockholm, augusztus :i Az amerikai haditengerészeti minisztérium, bejelentette, hogy egy ellenséges tengeralattjáró néhány nappal ezelőtt a Ka-raibMcngereu megtorpedózott egy közepes" nagysága kereske- \'
előtte, hogy a marxi eszmék nem a munkások valódi érdekeit szolgálják. Hogy az egész ncni egyéb, mint szörnyű lélek-vásár, amelyből csak a nemzet lelkétől idegen muiikásvezénck húzzák a hasznot. Rádöbbenték, hogy a, marxi szociáldemokrácia előszobája a világot lángba boti tani akaró bolseviz-nvusuak szándéka nem épüö,
hanem romboló, célja nem a diadalmaskodó emberi élei, hanem a lélcknétküli, állati sorba való kergetés.- ¦
Ez a mcggyözŐdé-s és a, nemzet ölelő karja ragadta ki a magyar munkást a szörnyű vesze-dclciuliöl és emelte ki a nemzet egyetemes szerefetének, tisztele-lének és megbecsülésének kőz-ponljába. Nem lesz többé pro-
lelár - mondotta Antal István miniszter.ide lesz magyar munkás, aki ajkán a flimuús)? örök imádságával, a nemzeti zászlq alatt, Krisztus hitével a lelkében azérl dolgozik: HPségescti és becsülettel, hogy édes magyar hazája minél nagyobb; és boldogabb legyen és az ilyen élet-térben|a sajál maga jobb életét is megtalálja. ,
2AI3AI KÓZXÓNV.
1042, augusztus \'1
Uj kereskedési
ŰfiiÉiWiillailÉiÉils
uSS& tornál,Wm+U.,
delmj hajót. Az életben maradottakat egy keleti parti kikötőben tették partra. f Buenos-Aires, augusztus 3 Az atlanti óceáni partok mellett egy tengeralattjáró megtorpedózott egy brazil teherhajót. A háború kitörése óta ez a lÉíen-. hnrmadik brazil hajó, amelyet elsüllyesztettek.
Kínai arcvonal
Tokió, augusztus 8 A japán csapatok ujabb támadást indítottak meg Kingva környékén. A japán erők négy visszavonuló kinai hadosztályt üldöznek.
A azovjelhadtareg hangulata
¦Stockholm, auyuaztua 8 (tílefani-iroda) A Timoa külön-tudósítója igy írja le aiszovjot közvélemény jelenlegi hangulatát:
Tagad hatat! un, hogy szövotségo-aoink csaknom tol jóson olvosztotték az angolszász hatalmak sogitségébo TOtett bizalmukat. Csalódottságuk eddig csak niéraékolt és diplomatikus hangon nyilatkozott meg, must már azonban a szovjet sajtó is nyíltan kozd kifojozést adni a hadsereg soraiban mutatkozó olégodetleh-ségnok. Lehet, hogy ennek oka az ollenaógos repütögépokról az arcvonalon ledobott .röpcédulákbaii to-resondó, amolyokiiek uzövogo csak ennyi volt:, »Üs a második arcvo-nal\'/« A csapatok továbbá hangoztatják, hogy a Hzovjot 14 hónap óta teljesen egyedül állja a harcot és szövotuégoseink ezidoig csak ige-rőtökkel támogattak, minden konzol íogható segítség nyújtása nélkül.
Churchill és Sxtatin találkozója
Budapest, augusztus 3 (LU) A Popolo di Honin Stockholmból keltezett hirc szerint Szjalin és Churchill találkozója drámai körülmények kőzött folyt le. Sztálin állitókig szemére vetette ühurcldlluek, hogy elárulták a Szovjetuniót\'.\'
Egy kiváló angol repülői lelőttek
Budapest augusztus :í (P) Züriclii jelentés szerint a legutóbb Hamburg ellen megkísérelt légitámadásról az angol légiflotta egyik legkiválóbb repülője, Falton nem tért vissza.
Egy újságíró hősi halála
Budapest, augusztus 3 An Uj Nemzedék jelentése szerint Feliértájy Tibor, az Uj "Nemzedék munkatársa, a Tábori Újság felelős szerkesztője hősi balált halt, amikor utászszolgálatról a harctérről vi&azatérőbon gépkocsi szeren-csótlonség áldozata lett. Halálával a magyar újságíró társadalmat nagy veszteség érte, Emléko sokáig fog élni minden újságíró ós mindon magyar lelkében.
BÚTORT
ezakttuletbeu,
S3ABOH mŰMztiiloinil
Kállay miniszterelnök a kormány több tagjával vasárnap reggel érkezik Zalába
Nagykanizsáról nagyobb küldöttség vesz részt a magyar államférfiak fogadtatásán
Mint már közöltük, augusztus 9-én, vagyis vasárnap reggel érkezik Kállay .Miklós kormány-elnök Zalába, kíséretében lesznek Radocsay László igazságügyi-, báró Btínffy Dániel földművelésügyi-, Antul István nemzetvédelmi propaganda- és Lukács Béla lárcanélküli miniszter. A koilmányelnök minisztertársaival a >Lél« motorossal Zalaegerszegre érkezik, ahol fogadják a pályaudvaron, majd részt vesz a plébániai szentmisén, onnan a magyar államférfiak a (megyeházára vonulnak, ahol vitéz dr. Brand Sándor felispán a unegyei tisztikar élén. fogadja a kormányférfiakat, kik a fogadtatás után a főispáni lakosztályba vonulnak vissza.
¦ 10 órakor ünnepélyes fogadtatás a megyeház nagytermeben a törvényhatósági bizottság által. Kállay miniszterelnök válaszol. Majd küldöttségekéi fogad. .Nagykanizsáról nngyoluV kül-döllség vesz részt. Az előkelőségek ezután l\'ölöskére távoznak, ahol vitéz gróf Teleki Béla főispán vendégei lesznek. Onnan) \'Kehidára mennek a gazdasági iskolát megtekinteni, majd Tihanyba az apátság látogatására. Este Balatonfüreden vacsoráznak, onnan visszatérnek a magyar fővárosija.
Nagykanizsáról dr. Krátky István polgármester, a törvényhatósági tagok, a MEP-küldöTt-ség. slb. vesznek részt a zalai ininiszlerl\'ogadtatáson.
Mindent honvédéin kért!
A Magyar Klet lYirtórtesitójénck augusztus t-i számában Lukács Béla miniszter »Mindont honvédőinkért!" cimmol szózatot intéz a Magyar filot Párt szorvozetoihoz, amolybon többek közt a kövotkozókot mondja:
nApaink és fiaink küzdőimét segítjük oló, hazánk jövőjét alanozzuk meg, amikor fokozottabb erőkifejtéssel támogatjuk mosaze földön harcoló drága honvédőin kot, Tudjuk, hogy a kormány és a legfelsőbb hadvozetoség mindent olkövot a magyar honvéd jólétéért és hiányt tsom-mibon som szenved a második világháborúban résztvevő magyar katona, mégis felhívom a Magyar J21o,t,Párt szorvezoteit, hogy kötelessé\'biliket fokozott mértékben teljesítjük harcoló honvédőink iránt. .Szálljon mindon gondolatunk, féltő és szerető gondoskodásunk !1 barctéron küzdő magyar katona folé. Tisztában koll lennünk azzal, hogy a bolsevizmus végleges-legyőzésével nem ért véget Oroszországban á háborús állapot. Honvédőink föladata, áldozatos munkája, küzdelme tehát az embert és állatot egyaránt mogbénitó orosz télbe fog nyúlni. Jóelőro fel koll készülnünk árra, hogy verőink munkáját, küzdőimét a végtelon orosz síkságon olvisolhotŐbbé tegyük.
Kórom munkatársaimat, szervezeteink vezetőit, hogy haladéktalanul szervozzék inog az orosz harc-téron lévő honvécialakiilataink részére a téli ruhanomüok gyűjtését. Gyűjtsünk szőrmés kesztyűket, kötött-szövött alsónadrágot .érmoloei-től, szőrmés sapkát, hosapkát, szőrmés mellényt, tábszármclogitot hó-szemüveget, sífelszerelést, eicipőt, tábori takarót. Szervezeteink nőtag-jai ugyanakkor szervezzék mog a ki\'iti\'idétutánokat. Az összegyűjtött holmit a vármogyei szervezetek által megjelölt hotyro kell majd eljuttatni. Mutassuk meg harcoló
testvéreinknek, hogy a belső front
szorosan felsorakozott mögöttük, teljesítjük kötelességünket, mert ez a gyűjtés is kötelesség. Ma mindnyájan - - férfiak, nok egyaránt — katonák vagyunk. Azokat ,akik nom nélkülözik a családi otthon melegét, hassa át a kötelességteljesítés, az
áldozatvállalás gondolata. A belső front küldje a szórótól- mologét azoknak, akik a legnagyobb értékot, az életet kockáztatják értünk én kiáltsa minden magyar fülébe: Mindent honvédőinkért és a győzőiéinél\'t.«
Igen, mindont — a magyar honvédért!
Szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy a magyar sajtó (Irendjébon n Zalai Közlöny szerkesztősége volt az első az egész országbán ,amoly mogyai- szivének suggalatát követve megindította és szivével-lelkével támogatta a társadalmi akciókat a fronton küzdő honvédőinkért, itthon maradt hozzátartozóikért, gyor-mokeinok nyaral tatásáért. Hogy mi-lyon eredménye volt — arról majd külön .fogunk\' beszámolni, amikor kifejtjük a vidéki magyar sajtó csendes, névtelen, do becsülotos, tiszta magyar szívből fakadó nemzeti munkáját, amelybon w Zalai Közlöny szerkesztősége mindenkor vezetett.
Lukács Béla miniszter, a MEP országos vezérének szózata csak fokozni fogja a Zalai Közlöny szerkesztőségének eddigi munkáját és készségét a mi büszkeségünk, a mi klénódíumunk, a magyar honvédség és hozzátartozói érdokébon és szivének mindon lelkosedésévo! támogatja és előmozdítja honvédőinknek téliro való ollátását.
Mit is mondott Lukács miniszter?
Amit a Zalai Közlöny szerkesztősége az egész vonalon hirdet, amelynek érdekében leikosit, amolvnok sikeréért mindon emberi telhetőt olkövot, amit zászlajára irtí
, Mindont, minderit — a magyar honvédért!...
A budapesti rendőrség elfogta és Kanizsára szállította a kanizsai internálótábor két szökevényét
A harmadik Ónként jelentkezett a rendőrségen
Nemrégen történt, hogy a nagykanizsai férfi intern óid-tábor hárOm< őrizetesc, névszerint Milhoffer István, Méhes Oszkár és Juvecz Imre egy óvatlan pillanatban Őreiket kijátszva, megszöktek. ;
A nagykanizsai rendőrség rá-tUókörözést adott ki ellenük, Most a körözés alapján a (buda-
pesti rendőrségnek sikerült Méhes Oszkárt és Juvecz Imrét elfogni. Mindkettőt Nagykanizsára szállították, régi kedvenc tartózkodási helyükre, a — »Franck-gyárb\'R<, míg Milhoffer István önként jelentkezett a rendörségen.
Mindhoroml súlyos fegyelmi büntetésben részesül.
A rögtönitek eljárástól szabadni Bakács lános,
akit a csendőrség gyújtogatás gyanúja miatt beszállított az ügyészségre
Csáktornya, augusztus 3 minap tőrtént, hogy
úgynevezett Gyümöleshegycn\' a S inger Salamon tulajdonát képező földön mintegy kétszáz kereszt nyí levágott gabona meggyúlt, anajd lánggal égeti és félő volt, hogy a szélben lovaierjed, A szentilonai erdőben táborozó
Ausu»<u* VÁROSI MOZGÓ Hétfő-kedd-3—4—5-én _,_ szerda
Budapesttel egy időben I
TISZTÍTÓTŰZ
Főszereplők : Tito Schtpa, Uireille Bálin
A Tüzfűldtől-Budapestig játszódik a történet
Aktuális magyar világhlradó BIOa&daok kendet! : 6, 7 ta 9 órakor.
pcsli 13-as cserkészek az odaérkező tűzoltósággal együtt nehéz livtmka árán végül \'eloltották.. Sikerült is a gabona felét megmenteni, ami a derék cserkész-il\'jak erdeme.
A csendőrség azonnal megin-ditolla a nyomozást, mert a jelek gyujtogatást valószínűsíted tek. A nyomozás eredményeként Bakács Jánost a csendőrség őri-zelbe vette és beszállította a nagykanizsai kir. ügyészségre.
A gyujtogntásra slaláriális eljárás van előírva.
Lapzártakor arról értesülünk, hogy Bakács János kihallgatása alkalmával annyira különösen\' viselkedett, hogy a vizsgálóbíró elrendelte elmeállapotának megvizsgálását.
így minden valószínűség szerint szabadul a rögtönbirásko-dási eljárástól. i(j
1912; augusztus 3
ZAÜAI KÖZLÖNY
Az •Ivesztett élelmiszerjegyeket nem pótolják
Az utóbbi időbon mind töb-ken fordulnak azzal a kéréssel n Közellátási Hivatalhoz, hogy elveszeti élelmiszerjegyeik! helyett uj jegyek kiállítását legye (ehetővé az illetékes hatóságok utján. A Közellátási Hivatal ezekéi a kérelmeket a fennálló rendelkezések értelmében úgyszólván kivétel nélkül kell. hogy elutasítsa. Az érvényben levő rendeletek értelmiében ugyanis az elveszeti vagy megsemmisüli! élelmiszerjegyek helyett uj élei* niiszerjegyek kiadása esak akkor engedhető meg. ha a jegy tulajdonosa hl toll érdemiden bizonyítani tudja, hogy jegye a sajtit bih i.|an kívül sennmsiilt meg- A pótlás csak abban az esetben lehetséges, ha a tulajdonos felmutatja az elégeli, elánod, tehát használhatatlanná váll jegyekel. vagy ennek elvesztéséi más módon bizonyítani tudja. A jegyek pótlására vonatkozó mindennemű indokolatlan kérelem tehát esak az illetékesek munkáját szaporilja. de a kérelmezőre eredménnyel nem jár.
A Közellátási Hivatal nyomatékosan Felhívja tehál a közönség figyelmét arra, hogy a gondatlanságból elveszett vagy megsemmisült éleimiszerjegyek pótlására nincs lehetőség és ujabb éleliniszerjegyeket a legközeleb Iá kiosztásig nem kaphat.
Illudo mftior»uÍBMk>UlMM*r«k*« tiudatiojt I. mftotáa
1.40 Tornát Hirok. Közlemények. Hunglomozok.. — 10 Hirok.. — 11,10 Nemzetközi vizjolzŐszolgálai
- 12 Harangszó. Himnusa. Idöjá-rásiolontés. — 12.40 Hírek. — 1820 Idöjolzés és vízállásjelentés.
- 14.80 Hirok. — 14.45 MÜnor-umortotéa. — 16 Árfolyam hírek, Diaci árak, élelmiszerárak. — 16.45 Idójolzésj hirek. — 17 Hirok salo* rák; 6a ruszin njolven. — 19 Hírek: tnigyar. némot éa román, nyolvon..
- 21.40 Hírek. — 28 Hirok némát, olaaa, angol ős francia nyelven*
- 24 Hírek.
BUDAPEST I.
10.15 Egyvelegek és korinp;ök. — li.20Hochsira8Bor Ilugö gordonkáik. — 11.40 Felolvasás. — 12.10 A 2. honvéd gyalogezred zenokara.
- 18.80 Honvédőink üzonnok. — H líádiózenekar. — 15.20 Akaasai rádió\' műsorából. — 16.15 Oyor-inekdélután.
17.15 Kisdy Pál előadása. — 17.80 Suki Tóni cigányzenekara.
18 Kovrigné Mattyók\' Klára él-bélése. — 18.20 Szol a katona-banda. — 18,40 Dr. Kishady Gábor előadása. — 19.20 Dobiuisy: ^ongora-hogodü Bzonáta. — 19.85 Miolloy Itáliában. Bovezoti dr. Sy.o-"otka Tibor. A vorsokot elmondja Tímár József. — 20 Kellov Anna énekel, kiséri a Magvar Kevü.Tánc-waokar. — 21 liátlió afcádióról. — Murai Klók cigánvzonokara.
- 22.10 Oson az otthon: — 28.25 tánczene.
Budapest il
tH líuszin hallgatóinknak. — h*-80 Mezőgazdasági félóra. — 19 ^¦ékusrövárosi iíonekar. — 20.80 Hirok. — 22,10 itádiózouekar.
Amiről ma sokan bMeétmk
A Dom
2000 kilométere* hosszával a Don Európa harmadik legliossznbb folyója, Moszkvától délre egy kis tavacskából ered. Partjai mindenütt laposak és mintliogv oséso csak igon csokély - mindössze ogy háromszázad n\'azo a liajna esésének —, -lassan és szélos mo-dorbeu hömpölyög a Fokoto ton-gor folö. Nyár időjén, amikor normális a vízállás. Voronozatől nem messne 850 motor a azéles-ségo, mig a folyásának legkeletibb pontján 500 méter. Késő ésszel, különösön azonban tavasszal, valóságos tengerré szélosodik, amely a környozó vidékokot sok-sok ki-lométor szélességben olárnsztja. A magas vízállás 14—16, do néha 20 motorról múlja fölül a rendeset. Ez okozta azután azt, hogy n Don mentén város nem épült. Egyedül torkolatánál kor lotkozott néhány nagyobb tolopü-lés, igy olsoaorban Rosztov és az annál jóval kisebb Azov és Novo-cserkarszk.
A Don vidéko a Szovjetunió úgynevezett Feketeföld torütoíé-
hos tartozik. Ez nz ország log-tormékonyobb ,í vidéko, aminők folytán a loginlonzivobb gazdálkodás itt folyik. Különösen a gabouatormolóa áll magas fokon és az itteni búzatermés a log-fontosabbak egyike az ogész Szovjetunióban, Itt van a fóterüloto azonkívül az ipari burgonya, napraforgó, cukorrépa* kondor, főzelék és dohányterinolésnok is. Az állattenyésztés az utóbbi iclóbon szintén erősön kifojlódött.
Valamikor mcsszo sloppo terült el itt, amely a különböző nomád törzsök otthona, vagy átjáró utja volt. Azután mogjoloní a paraszt, lekaszálta az ombormagasságu fü-vot, oltévolitotta a fügyökorek összoíüggó vastag takaróját, szabaddá tetto a termékeny földöt és óriási szántóvá alakította át az egykori Btoppot. Ez a nagyarányú embori Iwavatkozás azonban megzavarta a táj természetes ogyon-sulyát is. A tavaszi olvadások időjén a mosszi síkságokon felhalmozódó víznek lofolyásra van szükségo. Utat váj toliát magának a laza humuszon át, amelyet térdigérő iszappá változtat. Ezok a víz által vájt utak az ovragik, nyár időjén szárazak. Ilyenkor emlékestetnek az afrikai véd ikra, a kiszáradt folyók medrére. A Dnyeper éa Volga közötti tájra jollogzotesek azok a vízmosások, amoWok kitűnő páncélosapdák is ogyultal, oldalfaluk könnyön omló, laza földtömegből áll.
Amig a földön, a középső Don menten úgyszólván kizárólag mezőgazdasági térülőtöket találunk, a hatalmas folyó alsó folyásánál és legfontosabb, a Donoonek (oz annvit jelent, hogy: Kis-Don) folyamvidékén az ipar és koroske-delom. is tanyát ütött. így min-donokotótt a vidék mezőgazdasági termelésén alapulva, széleskörű élelmiszeripar fejlődött ki. Nagyobb Üzemek képviselik itt
vidéke
a cukoripart, a malomipart, az olajsajtolaat éa a margarinipart. Ezonkivül sok gyár dolgoz fol állati nyersanyagokat! mint pl. a bőrgyárak, A középső Fokoto-föld területek jelentőé ásványi kincsokot is rojtonok magukban, noha azoknak kilormoléso és. ipari hasznosítása mégcsajc a kezdőt kezdetén van. így mindonokolótt épitőanyagokat találunk itt, így márgát, mésakövot, különböző anyagfajtákat, krétái, kvarohomo-kot stb., stb. .IclciilÚM, bár még caak . csokély mértékben feltárt vasolóforduláat rejt magában, az u. n, »kurspki magnetikus uno-múlia.« Az olmull század közepo táján kozdtók a Donoc folyásától, detro található szénorekot\' kibányászni. A Donoc-medonco azután rövidesen Oroszország »szénbun-koro« lott. Amorikai gyorsasággal nőtlok ki itt a földből a többszázezer lakosú, városok, mint Szta-* lino (az azelőtti Juazovka), Makor jevka, Artcmovszk és a többiek, amolyokbon ogyüttoson többmillió ember lakik, a 8zovjot által is gyatrának mondott olholyozósi lo-notŐBÓgok között.
A Don torkolatánál már a törökök építettek orődöt, a mai Azo-vot, hogy ilyen módon akadályozzák meg a Don-kozákokat abUaiii hogy ovozős hajóikkal a tongorro kijuthassanak. A XVII. század közepén azután a Don-kozákok, olfoglalták az orődöt éa 6 éven át tartották azt a török megszállás, ollonóro. A XVIII. század.vége-foló alapították líosztov városát. Itt keresztezte a MoszkváJ- avKau-kázusuat összekötő fontos országul a Dont. 1080-ben már 600.000 ember lakott Rosztovban.
Az ókorban az iránival rokon szkíta nép lakolt a Don stoppe-vidőkón. Az ő nyolvükbon volt a folyó novo Don é« oz az egy Szó az ogy kori szkita-nyolv ogyotlou. nyelvemlékeként napjainkig mog-maradt. Az évezredek során mogr Hzámlálhatatlan népfajta özönlött át ezen a stoppe-videkon és Ázsiából iövo ogyszor egyik, másszor másik helyen lépték át a Dont. A XIII. század olső fölében a mongol roham volt a népvándorlás utelBÓ lökéso. Azután észak folől a párasatok vándoroltak bo. A parasztok előtt azonban a kalandor kozákok jártak, a Don alsó folyásánál tolopedtek lo és Innen indultak el hadjárataik a tatárok, a törökök ollón, akik annak ideién a Fekete tenger partjain laktak. Hogy a Dnyopor és Volga alsó folyásánál lakó hasonló kalandor törzsektől megkülönböztessék magukat, Doni-kozákoknak nevezték ol magukat. Kő-üúIiIj ülismertök a uioeukvai cárok fönnhatóságát és a cári hadsereg irreguláris lovaecsapataiként osztották bo őket. Az oleó világháború olőtt kb. 1 millió kozák élt a Don vidékén. A bolsevizmus idején azonban legnagyobb részük kivándorolt.
Koporryaalapi törést és hátgerinc sérülést szenvedett
a fúrótoronyból kiesett
líáza-Kerettyc, augeszlus 3 Súlyos szerencsétlenség tör-tént u Kiscsehi és Szenttimrgit-falva közötti fu ró toronyban. Eddig még meg nem állapítható módon Németh Jenő fiatal btíza. kereltyei községbeli munkás a magas fúrótoronyból leesett és (eszméletlenül terült el. Társai azonnal segítségére siettek. Né-
flalal kerettyel munkás
meth Jenő többrendbeli borda, úgyszintén koponyaalapi törést és súlyos hátg^rínctárést szoji-vedett. sőt agyvelejénck egy része is kiloccsant.
Válságos állapotban szállították be a kórházba. \'
Szigorú vizsgálat indult a szerencsétlenség ügyéüeu.
Nagy f&Mfoagé* pMZÜtOtt Ujzélan4on
Wellington, augusztus 8 Etezak-Ujeélami dőli rőaftóiX tegnap reggel nagy földrengés volt. Az anyagi kár igen nagy,.Az eddigi jelentések szerint áldozata nincs a földrengésnek. Július 24-én már rengett a föld Ujzólandbau.
Ujabb jol©nté*»k;sije»Ínt a tegnap reggeli földrengés. Wellingkmban tőbbsiásezer fontot meghaladó kárt okozott. Bár a földrongós nagy-körzetben éreztette hatását, logjobbati mégis UjzéJand fővárosában pusztított. Igen sok házból kollott kiköltöztetni a lakókat.
(Műn, í sxlaházbaü
Htába, a logjobb reklám maga a közönsóg. A szombaX esti. uh\'-adás- után futótüzkónt torjedt olvvá-roeunkban, hogy Göndör igazgató revüjo szokatlanul kimagasló telje-eitméoyével, óluiényazerü olóadasá-val olyat) nyújt, ami- sokkal tóbbot ér a jogy áránál. A? Ipartestület nagytormo és karzata szápan meg is telt\'közönséggel mind a két vaaár-napi előadáson.
Az esti előadásnak külön megle-potóso volt, hogy a társulat a nyilt színen üdvözölte G5-ik szülotéso napja alkalmából igazgatóját. Ez a mcgkvpotéa annyira frappirozta a konferánsz tisztét) is betöltő Qpndöi: igazgatót, hogy első bomondáaának csak holyoabitéBekkol tudott ologot tenni.
Ha fölidézzük a látottakat .nem tudunk kiragadni ogy számot, hogy azzal a többnyire halvány árnyék no essen. A tudós, a művészet, az emberi képességek csúcsteljesítményeit nyújtották izee, színpompás randozésben. Talán a Göndör világhírű akrobata csoportjáé a pálma, kík morész, izgaluiaa, do a másodpercek részlotoibon is pontos repülő forgásaikkal, dugóhúzó csavarjaival, kottós tandemjével érdemelte ki a közönség tomboló elismerését. A" balett rumbája, egyiptomi, hindu, csikós és mézeskalács tánua nemcsak pazar ruháival költött méltó föltűnést, hanem fogyolinozottségó-vol ós tudásával dicsérte Baja Bono-dekné. Soproni Lili szólótáncoanŐ és balottmoster magas kultúrájú. mozgás mflvészotét. Sing, Tílcard ószáz cigarettás mutatványa ,labda zsong-lőrösködéso kivételesen ügyes tolje-sítmény. A Göndör ikrok bájos stepp táncában mindon mozdulat iker volt. H. Fiodler a hasbeszélés mesterének bizonyult, hogy négy különböző hangon mutatkozott bo. Ezonkivül szollomos, fordulatos és meggyőző maradt. A két Edwino mutatványai a humoron kivül aibra-vurosságnak a példaképei. A három Balaton sjorep\'éfle osztatlan feltűnést költött. A négy szfinx: kifejező szoborcsoportjai mozdulatlanságukkal a legtöbbet mondók.
Ritmus és ólot ,iz és zamat, szin és hangulat párosult az olóadásban magyaros londülottel és virtussal, örömmel hallottuk, hogy hétfőn és kedden még városunkban szerepel a társulat és Így alkalma lösz azoknak is megnézni az előadást, akik még nem látták. A közönség általános véloményo különben az az olő"-adásről. — nagyon ,de nagyon sokat tudnak! Mind, mind olsóiondn teljesítményi
M)
ÖTÖST
BOTÉI ím
mirká. birtMraUotijib.il wwn ittf roi^ldlwi Timii, ?111«
I
ZAÜAI KÖZLÖNY
A keszthelyi Nyári Egyetem ünnepélyes megnyitása
Brand alispán: „Zala megyében minden a történelemről, kultúráról, hazaszeretetről beszél..."
Zala megye mindenkép ki fog állani a péoal egyetem teljeaeététele érdekében
Keszthely, augusztus 3 (Saját tudósítónktól.) A j>éesi Erzsébet Tudomány Egyetem Keszthelyi Nyári Egyeteme augusztus 2-án ünnepélyes formák között \'megnyitóttu — három évi szünetelés után — VIÍ. évfolyamát\'A\'Yuegnyiló ünnepély, melyet :Veni Saiictc előzött meg a plébániatemplomban, déli 12 órakor kezdödötl a gazdasági akadémia dísztermében, melyet zsúfolásig megtöltöttek az előkelőségek és a hallgatók. Meg-(jelent a megnyitó ünnepélyen herceg Festetics (íyörgyné is. A földművelésügyi minisztert dr.
Herkély Tibor miniszteri tanácsos, Zala vármegyét di\\ Timiid Sándor alispán, Somogy vármegyét gróf Széchenyi Endre főispán képviselte. Képviselve volt a •megnyitón Keszthely minden hatósága, főiskolája, tani idézetei, hivatalok, intézmények, süy. Az egyetemi tanács, dr. Vargha-Doniján Rector Magnificussal az élén, díszben jelent meg a megnyitón ; de ott volt a pécsi egyetem számos rendes és magántanára. Külön szint és diszl kölcsönzőit az ünnepségnek az egri jogászok 30 tagu Emeneauás egyenruhás csoportja.
Dr. Vargha Dámján megnyitó beszéde
A megnyitási ünnepségen dr. Vargha Doniján Héctor Magnificas dunántúli lélekből fakadó és Ősi dunántúli szellemtől izzó
beszédet mondott. Megnyitójának az volt a mottója : a pécsi egyetem\' az egész Dunántúlé! Viszont
egész országban legősibb kultúrájú Dunántúlnak joga van hozzá, hogy teljes egyeteme legyen;
mén a bölcselclliidományi kart. A reetori megnyíló másik alapgondolata Készthely dicsérete volt, Idézte grór Klcbclsberg Ku-nó \'megállapítását:
az egységes dunántúli kultúra és dunántúli lélek kifejezésére szükség van a teljes egyelőmre. Kérjük tehát és követeljük, hogy állítsák vissza a pécsi egyeíe-
Péos a magyar Heidelberg s hozzátette: Keszthely ennek a testvére.
Az ősi kultúrájú zalai város az újból életre hívott\' Nyári Egyetemmel fényes bizonyságot adott életrevalóságáról és élniakurá-sáról. Volt még egy harmadik kiemelkedő gondolata is a rce-
lori megnyitónak :
mteleff, szerelő üdvözlel a fvonlon kiizdft honvédeknek,
akiknek a megnyitó ülés felállással is kifejezte tiszteletét.
Dr. Brand Sándor alispán beszéde
A rectori beszédre gyors és találó válasz hangzott cl dr. Brand Sándor zalai alispán ajkáról. Az alispán kijelentette^ hogy a Nyári Egyetem1 nemcsak Keszthelynek, de az egész mc-feiyének kultiirftnncpc. Zalábün minden a történelemről, kultúráról, irodalomról, hazaszeretet-
ről, polgári kötelességekről beszél. Keszthelyen magában is a Helikon és (íeorgikon emléke és szelleme él. Ebben a történelmei idéző hangulatban a teljes felelőssége tudatában azt a kötelező Ígéretet telle a vármegye alispánja, hogy
Zala megye mindig kf fog állni a pécsi egyetem teljessé tótele mailett.
Altalános magyar szempontból a pécsi egyetem1 elévülhetetlen érdemeket szerzeit a kisebbség-jogi kutatás terén ; zalai közigazgatási vonatkozásban köszönet jár az egyetemnek, mert a vármegyének tisztult szellem-erkölcsi felfogásban nevelt és
képzett tisztviselőket ad. Azután mindhárom balatoni vármegye üdvözletét tolmácsolta az alispán, de különösen melegen köszöntötte Zída vármegye nevében a pécsi egyetemei, tanácsát és az egyetem\' keszthelyi nyári tanfolyamát.
Dr. Óriás professzor előadása
Dr. Hauser János akad. igazgató és Lang József városbíró finyőzlö, szavai után dr. öriás Nándor egyet, tanár, a nyári tánfolyom igazgatója tartott áttekintő előadást a Keszthelyi Nyári ügyelőmről. Ez n nyári tanfolyam minden felsőbb támogatás nélkül, Keszthely önbizalmából és áldoz fl (hozásából jött tétre. A város melleit a herceg Festetics-uradalom és a helyi intézmények szívesen hoznak áldozatot a kuliura oltárán. A tanfolyam vezetősége csak hal-kilőtt propagandával dolgozott, meri az újraindulás első évé-
ben csak bizonyos létszámú hall gatót akart elérni. Ez kis propagandával is sikerült. A hallgatók száma ugvis 20 százalékkal felülmúlja a "legutóbbi Nyári Egyetem belföldi hallgatóinak létszámát. Legnagyobb
1942. augusztus 3
Festessen Tisztittasson
Pálcsics
-núl
visszhangol Fgerben nyert a Keszthelyi Nyári Egyelem felhívása ; önnél 30 hallgató jeleni kezeli dr. Tóth József professzor vezetésével. Kiemelte az igazgatói lájékozlaló Keszthelyi példái mulató önbizalmát és közönségének kivételes érdeklődéséi. Dr. Óriás Nándor proi\'csz-szor, akinek főérdeme vau a Keszthelyi Nyári Egyetem feltámasztásában s aki a szellemi előkészítés nehéz és szélágazó.
¦mimikáját végezte, az egyetemi nyári tanfolyamot jogos derűlátással indította el a nniuka ul. ján. . i
A felemelő érzésekben bővel-kedÖ és nagy tanulságokat feltáró megnyitó ünnepély emléke sokáig élni fog a megjelentek lelkében.
A Nyári Egyetemen az előadásuk ma, hétfőn reggel megkezdődtek.
Dr, Gárdonyi Imjos
k vizes vödörbe fojtotta, majd a trágya dombba elásta gyermekét
Nagykanizsáról törvényszéki bizottság száll ki a dráma helyszínére
Rövid telefonértesítés érkezeit a nagykanizsai kir. ügyészségre, hogy Kispelend-Adorjánban kegyetlen csiTsemögyilkosKág történt. Állítólag Bicsak Teréz egy gyermeknek adott életet, amely élve kerüli a világra, azonban Bicsak Terez ¦--vizcsvödörbe Eoj lotta és a kis holttestet! a trágyadombon ásta el.
A szűkszavú értesítésre a kir. ii^yeszseg elnöke, di lengyel Károly azonnal intézkedett. Indítványára törvényszéki bizottság száll ki a bűntény színhelyére a kis liolllest felhoncolá-s\'ára. |
A csendőrség nyomozása lesz hivatva teljes fényi deríteni a súlyos bihicselekményre.
Skopál Antalt az nzsorablróság szabadlábra helyezte,
egyben elrendelte elmeállapotának megfigyelését
Az árdrágítás gyanúja miatt őrizetbe vett Skopál Antal mu-rakereszturi (volt nagykanizsai) lakosi a rendőrség álkisérlelfii a kir. ügyészségre, amely biró-ságjo\'Jé állította és szóbeli,tindit-váunyal vádat emelt ellene, amiért a vajat a megállapított árnál drágábban árnsilotta Nagykanizsán.
Skopál Antal kihallgatása során beismerte bűnösségét. Elmondotta, hogy az 1039. évi IV. te. rendelkezései miatt üzletéi fe] kellelt hagyni, borügynök leli, de innen is kicsöppent és mivel fenn kellelt magát tartani, élelmi cikkekel, vajat, tojást vásárolt és azt adta cl nénvi haszon melleit. A vádlóit beismerő vallomásával szemben a ki;hallga-lolt tanuk — akik jobbára ismerősei, sőt rokonai voltak Sko-pálnak kijelentenék, hogy
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
UNGKR-ÜLIiRIA.NN KLEK
VAS É5 MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Shell gáxiőzök I és 2 Ilinél előjegyezhetek.
Háti kénporzók Kapáló akék
nem felel meg a valóságnak, hogy Skopál a \'maximális áron tul kövelelt volna, hiszen akkor nem vásároltak volna nála. Egyesek azt vallották, hogy Sko: pál nem normális, azért vállalta n bűnösséget. Dr. Báron Pál ügyvéd kérte védence elmeállapotának meg vizsgál ás át. Dr. Itévffy Andor kir. törvényszéki bíró helyt adott a Védő kérelmének, miután gyanuok van arra, hogy a vádlott elmezavart, elrendelte elmeállapotának megvizsgálását, egyben azonnal szabadlábra helyezte.
Skopál nyomban elhagyta a fogházat.
Gamma— Kispest 4:2 (2:2, 1:1)
A Szent István Kupa első ide\' mérkőzését a Gamma és Kisp^1 játüzotta óriási érdeklődés mollon-A játék a flamina 4:2 aránya |Oj /elmével végződött. Az, olróroiww [¦Hiipat t) emberről hnrculta la 8 megérdemelt győzelmet.
\'194S. «wnwtus 9
«AtJAt KOZLöNV
NAPI li END :
Gyógyszortárí ügyelet: Ma Sz. Maria gyógyszertár Király utca 40.
Kiokanizsán az ottani gyógyszertár állandó ügyolotos szolgálatot tart
A GOZrOROO nyitva v«n reggel 6 érától este 6 óráig. (Hétfő, wa>. péntek dó\'ulán és k«d<lfln egész n«p ofikneJí.) T*KrfOD: 660.
_ Naptári Augusztus 3. Héttő. Horn kat. látván er. - Protestáns Hermina. - hr. Ab, 20.
— (A klr. ügyészségről)
l)r. I-engyel Károly, a kanizsai kir. ügyészség elnöko nyári nzabad-búgáról bevonult és ismét átvette az ügyészség vezetését.
-~ (A Japán követ Balatonfüreden)
Joshitaka Okubó Ijudtij^sti jupún kövot néhány napos pihenésre titkára társasagában Balatonfüredre érkezett és az ottani szanatóriumban szállt meg.
— (Áthelyezés a bencéseknél)
Kólómon Krizosztom, a Szent Bo-
riodok-rend főapátja Logényl Norbert balatonfüredi szanatóriumi igazgatót augusztus 1-i liatállyal Pannonhalmára helyozto át űz ot-tani olasz gimnázium tanárának. Utódja Szoposy Valter lett.
— (Házasság)
l)r. Duz Klára és di\\ Sárkány György 1942 augusztus 2-4n Budapesten házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) (:)
— (A Zala vármegyei Gazdasági EgyesDIet felhívása)
A Zala vármegyei Gazdasági Kgyosülol elnöksége felkéri az egyesülőt tagjait, úgyszintén Zala vármegye egyéb gazdasági alakulatainak vezetőségét és tagjait, hogy folyó bő ö-én délelőtt 10 órakor Zalaogorszogon a vármngyoháza nagytermelőn megjelenni szíveskedjenek, ahol a vármegye gazdakö-zönségo küldöttségileg tiszteleg Kállay Miklós miniszterelnök olőtt.
— (Pályázat a Ludovlkán létesített zalamegyel alapítványi helyre)
Dr. Brond Sándor, Zala vórmogyó alispánja augusztus 8-i batáridővel
pályázatot írt kr a Zala vármogyo törvényhatósága által a Ludoviken létesított alapítványi helyre az 1942
— 48. tanévié.
— (Festetics Oyörgy herceg halálának évfordulója)
Néhai horcog Festetics György halálának olső évfordulóián, aug. 4:én délelőtt í) órakor a kesztholyi
Az országos levente-parancsnokság dicséretben részesítette a kanizsai és járási leventéket ^
A polgármester köszönete leventéinkhez a Vöröskereszt nevében
Eddig mindegyre arról irt !1 Zalai Közlöny, hogy hol, mit csináltak a kanizsai és járási leventék olyasmit, ami messze kimagaslott az országos levente-nvunka legtöbb vidékének átlagából. Közléseink nyomán a szomszéd megyék sajtója, a budapesti lapok és a rádió is megemlékezett a kanizsai és járási leventék sok szép teljesítményéről. Meg is érdemlik, hogy a honvéd-szellemben való ifjúság nevelés példájául álljanak vezet ü i k kel egy ült az o rszá go s nyilvánosság előtt.
\'Most arról van módunkban hirl adni, hogy leventéink munkájára éz vezetőik lelkes ráter. Imellségére felfigyeltek illetékes helyen is és további munkásságra sarkaló elismerésben részesítették a kanizsai és járási levente-vezetőket és a levenlékel.
Fiainkra büszke örömmel jelentjük, hogy az országos levente parancsnokság legfelsőbb el-
ismerésben részesítette a nagykanizsai városi és nagykanizsai járási leventéket. i
Ugyanakkor Nagykanizsa város polgármestere a Vöröskereszt nevében intézett meleghangú köszönetet a levente-vezetőséghez a sebesült-kórházak ágy-akciójában elért nagyszerű, minden várakozáson felüli eredményes munkásságukért. A polgármester azt kéri. hogy a vezetőség tolmácsolja háláját és köszönetét és azt kívánja, hogyl a magyar leventék nemes gondolkodásáért, fáradallan teltrekészségéért, áldozatos \'magyarságáért áldja meg az Isten a szebb és jobb magyar jövővel.
Amikor mindenegyes levenle számára hirfil adhatjuk az elismerésnek és köszönetnek ezeket a mélyen átérzett szavait, a Zalai Közlöny is büszke arraj hogy hangadója lehel a holnapi magyar nemzedék testi és szellemi kiválóságának.
Budapestre toloncoltak egy idős külföldi házaspárt, aki Nagykanizsát véglgkoldnlta
plébánia-tom pioni han tartanak.
gyászmisót
— (Megbízás)
A bel ügy miniszter Üala megye lorülotén az Országos Nép- és Családvédelmi Alap tevőkénységévul kapcsolatos adatfelvétel és gondozási ügyök ellátásával Kemonczv Imréné zalaogorszogi eü. védőnőt megbízta.
Meg motozásuk alkalmával találtak
A rendőrség őrizetbe vette l-\'isehma 1111-Farkas Márton izr. férfit és nejét. Mindkettő már idősebb korit és Nagykanizsán, a zsidó-családokat végigkoldul-ták. Megmolozásuk alkalmával különböző héber-nyelvű ajánlásokat talállak náluk, amelyek segítésre és adakozásra liivják fel a hitsorsosokal. Ugylálszik
nagyobb pénzösszeget náluk
a könyöradoniány-lurné nem VQlt hiábavaló, mert a rendőrség a házaspárnál tekintélyes összegei talált. A jelek szerint a könyöradomány-gyüjtö házaspár külföldi. Személyazonosságuk .megállapítása és a továbbiak miatt Budapestre toloncoltak Őkel. 1 ( \\
— (Csapatzászlót kapnak
a tüzérek Szombathelyen ls)
A nagykanizsai tüzérok csapatzászlaja a város, vármogyo ós a társadalom adományaiból már készül. A szombathelyi lüzórok most fordultak csapatzászlóért n vármo-gyélioz. A zászló 800 ]x!iigől)o fog kerülni a köreiéin szerint. Vas vármegye kisgyülése a 800 pengőt egyhangúan megszavazta a szomba\'t-holyi tüzéreknek.
— (Fogház és pénzbüntetés árdráffltáaért)
A zalaogorszogi törvényszék uzso-rabirósága Vöczkondi Mária szopotki füszerkereskedót 80 pongó pénzbüntetésre és sogédjét, Itosonthal Józsefet 10 napi fogházbüntotós ro ítélte, mort a bors dekáját 10 filléres ár helyett 80 és 82 filléres áron árus itot Iliik.
— (Elvesztette kenyeres lisztjegyét)
ós néhány pongó (minden) pénzecskéjét ogy nagyon szegény nsz-szony, akínok honvéd férjo a fronton harcol. Magyar-utca 128. számú háztól ogész a Koronáig (terjedő útszakaszon vosztetto ol a jogyokot. Becsületes megtaláló küldjo be szerkesztőségünkbe, novét a nyilvánossággal is közölni fogjuk. No hagyjuk szenvedni a kanizsai harcos szegény foloségőt,
— (Botrányos részegség miatt állították elÖ)
Klausz Stefánia grácí íllotőségü líortésznót botrányos részegség miatt előállították a kapitányságra. Miután utlovél nélkül lépte át a magyar határt, átkísértek a királyi ügyészségre.
Hálók, kombinéitsiobék
és mindennemű lakberendezések
nagy választékbn
a változott árviszonyok dacára is mag mindig olceó árakon várják .
KOPSTEIM BÚTORÜZLETBEN
Horthy Mlhldawnt 4.
— (Államsegély Iskolaépítésre)
x A vallás- és kőzök tatáé Ügyi miniszter a zaUhéahágyi róm. kat. iskolának 8000 pongö építési *o-gélyt utalt ki.
— (Rendörblról ítéletek)
A nagykanizsai rendőrkapitányság kihágást osztálya Király Bandor Sikátor-utca 1. se. alatti sütÓt, mort 218 kg. liszt után járó jeggyel nem tudott olszámolni, 100 pengő pónz-büntotésro (nemfizetés esetén tiz napi olzárásra ítélték. — Merte Gyula Magyar-utcai lakost, mert a zöld rozsot lekaszálta, 801 pengőre, Bagonyaí József Bajcsai-utcai lakost 80 és Jámbor Józsefet hasonlóért szintén 80 pengőre Ítélték.
—- (Köröznek egy voltjugoszláv állampolgári)
Nóvák Antal jugoszláv állampolgár, 40 éves, drávaváaárhelyi születésű, anyja Dollár Mária, nőtlen, katolikus vallású, Csornán kapott lakhutási engedélyt, onnét azonban eltűnt s lakhatási engedélye i>. lejárt már június 1-én. Most körözik.
— NépfSIakoUk, i*x*Ub«i1 lakÉlik L:> tanfolyamok, uipmüveU*> veMiAk
f ijryiUnéb*
A:- közeljövőben kerül kiadásra a BÍOSZ propagandafüzeto, amely népszerű logalmazásban ismerteti és magyarázza valamennyi biztosítási faj föltételeit. A népies füzet bárkinek rendelkezésére all, aki a nép növelésével ,a nép iBmeroteüook bóvitésévol foglalkozik. A füzet előreláthatóan lel becsül hetet Ion szolgálatot fog tenni azáltal, hogy csökkenti a biztOBÍtó váltalatok éa a,biztosított felek közötti súrlódási felü-lotet, amoly azáltal fordulhat elő, hogy a felek a biztosítási .feltételekről nem birtak kolló tájékozottsággal. Klsősorban a biztosító közönség érdeke, hogy a népfőiskolák, gaz-daszági iskolák és tanfolyamok, valamint a népművelési bizottságuk vezotőí a biztosítás tanítását a tananyagba fölvegyék. A BlOtíZ áltat kiadandó itítneietterjesztó füzet tankönyv céljaira ós romi kívül alkalmas és szinte egyedül hiteles.
A káromkodást latost ém ¦ torvooy oüntotl I
Az olasz testfllelOgyi bizottság értekezlete
Kóma, augusztus 8 A központi olasz tcstülotügyí bizottság tegnap órtokozlotet tartott Kómában, A Duco megbízásából itieci tostülolügyí miÜiszter elnökölt. Két albizottságot alakítottuk, az egyiket a könnyű fémek ós ötvözeteik ,a másikat a nehéz fémek és ötvözeteik ülótercnitéso és fölhasználása örködében. A mochani-kui tostülot órtokozlotón a habomnak a drótnélküli táviratozási iparra vuló kihatását tárgyalták én határozatot hoztak az olaszországi nyors-anyagkészlot felosztásáról.
Tárp akoli
: Nemesített tenyészkakas-
Hírdetmény.
A Baromfitenyésztők Országol Egye-
sOletu Utján rlKHlo-fBltíiiU é« iiojeimIioU
zárttá magyar tenyészkakae kerti kiosztásra.
A kakasok Ara 6 pengő, elére Hzatve, melyhez a kiváltassál járó összeg külön hozzászámít andó.
Felkérem a varosom gazdakbzőasé-gét, hogy bsazerzeal azáadékukat 3 napon boltit (tehát csütörtökig) ¦ varos-brtziiii |i. em, gszdisAgl hivatal) közölje ahcl bővebb !ei világoaltas V nyar-
Nagykanlwa, 194?. aufusttus 3. Mi Polgármester,
FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
ZAUAI KÖZLÖNY.
1942. »iigiuzhn 3
Nagykwiiu megyei, várót
- .1 diUMlUt: -
ÜI.IIWUM\'.
Tárey: A líglorokhoi önkínt |e-Icnlkfiíi icr>IH6|í<im\'zclr)k leWítell
Hlrd*tffit#rw> „,
A m«gnöYeked,ct( követelmények |c^vr"tkeflíc^Bq,Alea!>rÖ,-réV s«érc ^üks.ítics Sfárou hajóxő sse-méIyio|*.l>í\'dosUása i > vált ssöksé-
LessévA légierő kiegésaitésci;meg-övctcKí hogy minél aeélcscbb körből-lefíesscn kiválogatni a. repülőnek- alt almásabbat. A minél ssélessbb, k0rböl- történfl kiválogatás lehelőségét a honvédelmi iniiiisüícf in- iijjy kíyánja. bistosi.-tani, huny a jeltmlkr^í. Mu:to\\v tesii a , táraadfljflp) flma . rétegei siámára is.nielyck.a kb,1.QQ-120 pengőbe kerülő , felvételi, .költség vállalására nem kppese,^,^,
A léflierjSySö^^nkont iéjentke-lök anyagi,, megterhelésének elr kerülése végett kiadott rendelőié, a felvétel^ eljárással, kapcsolatban a köveJlJp^cfc.UrUlwflaíA;..
1. a , l(!|i\'n:(\'öliőt; niik.-iil ii\'.lcnt-keiő hajótok . (repíilögépvesetők, megfigyelők -sth.) előzetes -orvosi viisgálataM jelentkenő lakőhélyé-heB legközelebb csÖ honvéd-orvos által a ROVl^áltai meghatározott módon, L .végsendö,,, A felmerülni, utalásiJ^Jts^fltóiftUj o, viisgálfltot teljesítői, honv^nQryos.. illetékes Udüdnsjíjji hivdtald. a jelentkezőnek ktfíieti {muu-
2. a Budapesten, tartandó kői-ponti rep. ojvosi ¦ 1vieso4lat;rai(ií|í elŐie te,$,öry qsí viipj^tyim:.. megfeleltek; J^uy^sa 3ehiy jeggyel\'1 tőrténikvÁ behivóiegyekei.MAESí. bejelentése alapján n légierők parancsnoksága, -állitja iki és küldi meg a ¦ kÖfpontj viesgálatra be-rendelteknek-;
3. a kosponti rep. orvosi vizsgálaton megjelenőket . behtvóje-gyük alapján, a ROV1 illetékes siámadóteste (gasdaságt hivatala) vesií élelmceési állományba. A« előbb teroJitett-gaidasági hivatal gondoskodik ..az, orvosi viis-gán levők lak tanyáséért) elhelye-íéséről\'\' is - és ae orvosi viesgán résefvett siemélyek visszautazása-hoi szükséges, vasúti jegyeket is kiszolgáltatja a* igényjogosultaknak ; \'" .\'
4. a kösp». rep. orvosi „vizsgán mepfeleUek.itovábbi, összes...(utazási, elhelyesésí, .élelmeeési, -ru-háeati, felsieralési s(b.) költsége a haderőn kívüli előképzés tartamára, illetve a katonai szolgálatra való beveinujásig a Horthy Miklós Nemzett Repülő; Alapot.,terheli. Ugyancsak a HMNÍ?A-ot terhelik ama egyének visseautazási költségei is, kik a kiképzés alatt bármilyen okból kifolyólag kiképzé-süket megszakítják vagy befejezik. A költségeket a kiképzőke-retek firetik ki;,,
5. amennyiben a haderőn kívüli előképzés- befejezését valamilyen oknál fCtúV4,I}pm követné közvetlenül a katonai szolgálatra való behívás ,6%< az előképzésen levőket behívásukig szabadsájojni,. illetőleg ^^honukpA visszaengedni kell, a , vissímtt.iüó.s költségei a HMNRAw^í terhelik!
6. a ka^pnai ^otgálatra yaló bevonulás is\'behivő|eggyel történik-
NagykanieMj 1942: ."juh\'hs 30. . cm Polgármester,
STERN J. KAIMAN
flvaar., poroiílln- ém I * m p ¦ k ¦ [•« k a d B, ké p karat•*4
NAGYKANIZSA, CSENQERY-UT 7.
Bejárat Zrínyi Miklós-utca 41.
¦Iüsj, .,. Autóbusz-menetrend niwn
Éntnjv IM2. anjuilm MM • lo.ibbl laUikaMili, K.....\'»I». Baralioao Zulaasabai- ,
17.15 I. 18 0« I. 18 25 í.
Nagykanizsa Központi azáll. Garabonc
Zalaszatutf y ,__
I.
6.50 5,5« 5.40
Pla|iykanlxM-4ttar«altat.4nir—Inka— BllhaKjf«-:K»po»«*r
7.001 I. I NaBjkanlisa KOzponlI száll. I 4. I 17.05 7.391 Ii Iharosborény I é. IMT 7.551 I. I Inke I í. I 16.11 «.53 I. I BöhOnyc í. I 15.30 10.151 6. I Kapoavar pu, _I t. I 14,00 _
5 101
7,ai
8.5S!
NaovkanlKaa rAlaólendwa -nturnasombal
I4T0 1S.20 16.10 20.30 17.45 21.45
Naßvkanlzaa pti. Alsóleriílva Korona szálló Muraszombat Korona sz.
Jí d
1 *• I 10.20 14.45 18.00
1. 8.25 12.(0 1555
1 1. 6.45 11.00 1435
ti — NagykanizBa—Alaólendva kozOlt csak hctköniap.
NBoyhatltktBU - Letnnyo
5C c d c 5C c
15-10 , 7.30 14.--.— 18.20 I. Sitjkwlüi p». t. 7.1.5 —.--.— 14.45 — .—
"«.50 7^0 1.4.10 1fi30 18.25 i. HWkMÍ»« Ktof. é, 7.05 9.35 1O20 14 35 1605 6 10 Ö.30 15.— 1720 1915 i. lHnjé* l. 6.15 8.45 9 30 13.45 1518
•fizcnkivUl még Lclenyéröl Indul 17.00, Na(fykanizsa pu.-ra érkezik 18.00, caak hétköznap.
Csak tiélköznapokon közlekcílik. c*-Héttőn, szerdán és pénteken. d=»NagyVanlzsa—Lelenye közölt csak hélköznap.
NaKvkznlzis—Muraszombat között hétköznapokon 5.10-kor induló járat a további intézkedésig 7.20-kor Indul.
Lelenye—Nasykanlzsa között tiéiköinap liéllón, szertián és pénteken, továbbá naponként l«.30-kor induló Járat ugvancfak a loy.lbbl iri\'ézkedésig elmarad.
Nóraet syalogság elönyomuIAsa a keleti fronton (Foto R. D..V.)
• lakizapt ,felvIIAgosltás minden •lllimoi kérdésben
Csengery-ut 51, telefon 294. i iw whj «»Ii»¦¦¦¦«¦ w *
ApamsxémlaSk fixetésa, peklamáoloti, hibiibojelentések r
Sugár-ut 2, I. emelet., telefon 213....
ánftHMBiTtm
aépU-ónti telfes ellátás és havi 60 P Iréiioéniltzef énei azonnalrz alkalmatást nyerhet. Belépi íz elUtirt 100 pengővel felcserélheti. Az alkalmas** községében a legmaaassbh ftzetéa havi 130 pengő, Pifi-ter|eiztett kérelem •setenktnt figyelembevétetik. Horvát nyelvben [ártas elfinvbett. Pályázat a meg|elen*atöt 7 nap alatt felár, Cfm a kiadóhivatalban. 2237
¦ooala azonnal felvétetik. Ktssöihsz-vendéglfl, Nagykanlzta. 2239
Ojakoilolt háxlarlét.1. tziacltta, «I-lást keres. Magyar-s. 16. 2243
Azennalf belénésre keresek fiatalembert h«nl««i««0Adii*sk vagy mindenes fca-e>«f«nalr. Simon István hentes, KI*. k«ul/í«. 2242
Egy |ók*rban levó Seharauió eladó. Clm a tüsdábsn, , _2121
Elaetá i zongora, frodipole, vendéglői vaiaaztaltalpak, bletklt-állvány. Ctáktornva. Zrlnyf-tér 1. 2176
Hullait almát a legmagasabb napi áron átvessem KInIzsl-u. 17. statu alatt.
2218
t drb teljesen u| maajr,atft|iép és íoai6q«5p eladó Amper-Órával és 6 ni, gumicsövei. Megtekinthető, és megvehető: Hóbor Rudolf épltéll vál., Uténye. 2235
Egy használt karéktiár eladó. — Rákóczi-utcs 55. 2244
Trágya alado Rlaa fatolepsn.
2245
*» LAKÁS-02t*THELYISÉO *
VandéglS-báHat kiadó. Balaton-renyveisn a BPenyvesl vigadó" te!|es be-rendwéiiel egyéb eltoglaltsB^miatt szak-emMr részére azonnal bérbeadó. Érdek-löánt Siabó Antal apoitUzletében. 2216
BÚTOROZOTT SZOBA »v
BularaaoH kétszobás, Osstkomtor-i lakás kiadó. — Cím ; Klein Imrénél llvflí-tér 33. 2236
H. Hargltsy Béla graffalánua fogad reggel 8 tói este 8 lg, vasárnap, délután 3-6 lg. Király-utca 37, löldizfnt t. teve-lekre l\'f felat íví.í
Nflgykanlwa, megyei .yárps polgár ni eflterétőh
Tárgy: Sertés trágya-elad ás.
Hirdetményi j,,
A városi sertéshiclaldában folyó |*iévi július hó 31-ig össeegyülenilő stirtéstrágyát f. évi augusztus hó 4-én d. e. 10 órakor a,.helyszínen tartandó nyilvános árverésen eladom.
híagykaniesa, 1942. Julius 29. 2940;. Polgármester.
I Mtkdaiikl
mm
» fcetyl kerfróe4öto-a1 ipiiTO»CÉÍ»flU ni\'saiafu |hf I
ZALAI RŐZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. -Kiad]*.: „Klzaaz4aiá«l íi. T. Nagykaalta-A Ftlalós klsdó: Zalai Ksraiy.
Nyomatott: -i „Kllfliia-s>fl P, T, Nag-ykuiliaör •yawaäJAp^^iyXMMaMtav-i««-
04
82. évfolyam, 175. szám.
Nagykanizsa, 1842. augusztus 4. kedd
ára 12 fillér.
róni i i a I Ha p i l a p
IHdMtrtM* *« kiadóhivatal. Mlul V aia. tttrcWttéed <• klmlóíil»«l»ti telető. 78. « líeglelMüí minden hétktawp Bélntan.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Blítlietóal ára: tfj hónapra 2 penjí OO 1114»
negyedévre 7 pengő 20 ttlTér. I Lgy,ea azatn: hétköznap 12IIIL, •zombaton i® BB.
KözeUátásI Intézkedések
A híjat helyzetben és mai körülmények közötl nemcsak a leghálátlanabb, de, egyben a leg-fclclösségteljesebb őrhely — a közellátási kormányzat Őrhelye, munkatere. Óriási perspektíván át kell, hogy nézze a dolgokat, mert intézkedései egy egész országra vannak kihatással, egy egész,ország népének szólnak\'. Roppant felelősség nyugszik a közellátási kormányzat vállain, akinek arról kell gondoskodnia, hogy minden magyarnak jusson a föld terményeiből, az összehozott készletekből, hogy mindenki megkaphassa azt, amire szüksége van. Olyan szemüvegen át kell, hogy nézze a dolgokat, amjbe nokünk nincs és alig lehet betekintésünk. Azért nem! is lehet és nem\' is tudjuk\' elbírálni a közellátási kormányzat intézkedéseit, rendelkezéseit, amelyek imundcnkor az ország ösz-szcsségénok szólnak, annak érdekében történnek. Azért a közellátási kormányzat munkáját mindég ugy kell\' felfogni, mint a magyar közösség érdekében végzett nagy felelősségű tevékenységet. Az előforduló korlátozások, vagy úgynevezett adagolások bevezetése, végrehajtása és minden intézkedése az egész ország érdekéhen történik. A megszorítások, korlátozások, adagolások még a legkisebb áldozni hozatalt jelenlik számunkra egy olyan háborúban, mint a mostani, amikor országok kerülnek le a térképről estimnek el a történelem\', a feledés tengeréhen. Nekünk, akik a belső frontot alkotjuk, szorosan együtt kell működnünk a harctéri fronttal, hogy közös harcunk! teljes célt érjen. És ez a mi számunkra is áldozatot és megszorítást kíván. Azért haiíi közellátási kormány szükségét látná a magyar összesség érdekéb\'cnf egyes cikkeknek adagolását, ha esetleg ugy látná, hogy további szabályozások szükségesek: a közellátás terén, akkor az azért lörlénik, mert az összesség érdekében ezt nemcsak kívánatosnak, hanem1 okvetlenül szükségesnek tartja : mert mindannyiunk javát szolgálja. Szól ez minden téren és minden tekintetben. Nagy, egyetemes és országos .szempontok vezetik a közellátási kormányzatot minden intézkedéseiben] minden Icttei-Ügy, hogy mindenkor legteljesebb bizalommal legyünk a fogjuialósitott vagy teendő in. tézkedósekkel szemben.
Mielőtt a közellátási kormányzat intézkedne vagy rendeleteit kiadná, a legkomolyabb és leglelkiismeretesebb tanácskozások és szakértők bevonása történik és csak ha már minden
A német csapatok a Kiiban-foSyőn átkelve elfoglalták iorositok, Ipari várost
Az .angolok a Kaakázasböl Egylplomba ssiáliitofték csapataik egy részét
London sem tartja lehetetlennek az Indiai felkelőét
Berlin, augusztus 1
A Német Távirati Iroda jelenti katonai helyből :
A német és szövetséges csapatok a nagy Don-kanynrulat-ben szétverlek a "bolsevista csapatokat és páncélos különítményeket. Kalácstól északnyugatra a bolsevisták július 23-a óta.507 páncélos harcikocsit vesztetlek\' és a legsúlyosabb \'véres vesz-
teségeket szenvedték anélkül, hogy a legcsekélyebb eredményt ís elérték volna. Az egész\'északi Don-szakasz, a Yoronczsen tul terjedő térségig, szilárdan német kézen vau. Ezzel az" a bolsevista részről terjesztett hír, amely szerint Timosenko az egész Don mentén támadásba ment "át, mint a megvert.bolsevisták vágyálma, összcomloll. r
Az USA csendeaóceánl helyzete
Tokió, augusztus i
A japán haditengerészei által június elején a Csendes:óccán keleti részében indított támadás a japán tengeri uralom további inegerösilésére vezetett — jelentette ki a császári főhadiszállás sajtóosztályához beosztott tájékoztató. E \'nagyszabású hadmű-veletek folytán, amelyek a Mtd-way- és i\\z Alcuti-szigctek elleni támadással kezdődtek, pár-íhuza\'mosun az Atlanli-óocájion dulö nagy tengeri csatával, az Egyesüli Államok immár két oldalról van támadásnak kitéve.
Japán hadlirlivételeivel az Egyesült Államok reményét, a Csendes-óceán nyugati részének vjsz-szaszerzését is szJétzuszta &i ezenfelül .nuég a keleícseiides-óceáni állásait is. komolyan veszélyezteli. A mrdwayi csata eredményeként amelyét az Egyesült Államok propagandája amerikai győzelemnek) kísérelt meg feltüntetni, megállapítható, hogy az amerikaiaknak az e szakaszon \'még megmaradt tengeri hadereje egy bizonyos támaszpontra pihenő állásba vonult vissza. -4
Titkos hadgyakorlatok kezdődtek az USA-ban
Amsterdam, augusztus i A newyorki rádió jelentése szerint az ligvcsüll Államokban hétfőn titkos hadgyakor.lalok kezdődtek. A hadgyakorlatok1 során a korszerű hadászat legújabb módozat aíl tapasztalják kí.
Amerikai lap Timosenko helyzetéről
Amsterdam, augusztus 1 A Daily News eimü newyorki lap közlése szerint, mint\' a Német Távirali Iroda jelenti, ha Timosenko nem kap sürgős segítséget, ugy még az eddigieknél is nagyobb lerüloteket kell kiürítenie.
Szaradteagtu nyifathozik
Istanbul, augusztus 4 Szaradzsoglu miniszterelnök
a lörök közlársa«ágiiiéppárl országgyűlési csoportjának\' uuaí ülésén tájékoztatót mond arról a nyilatkozatról, amelyet a legközelebbi országgyűlésen készül tartani. Szarudzsogh; nyilatkozata elé nagy érdeklődéssel tekintenek. [
A háború keleten njár ií d&nBÖ azakaazaba érkezett
Amsterdam, augusztus -t A londoni Sundy Tínuw külon-tudóáítójö a Szovjetunió \'helyzetét rendkívül válságosnak itéli. A tudó-aitó mogllápitia, hogy a háború koloten.már döntó szakaszába érkezett. Ha nom is vesszük szó szerint Sztálin parancsát, hogy »Bgy lépést acm szabad hátrálni", mégis nagyjolontóségü oz a- kijelentés — irja a lap. A helyzet tényleg az, hogy a legutóbbi: némot si-
kerok után a kaukázusi azovjot &o-rogok ós a BzOTJoUiuió egyéb torü-lotei között márcaak gvongo összekötő vonal áll fenn. Ez a vonal a Volga. Azonban a folyón lobonyoló-dó hajózást is támadják már a némot bombázók é» /.uhanógépok és a Kaukázusból már .csaknem semmi utánpótlás nom érkozhotik a Szov-jotunió északi arcvonalára. Mint a tudósító iqogáj lapítja, ogyonosen bámulatos, hogy- a németek mekkora támadó orot tudtak délentöasz-\'jún tusi tani. Ha már, a j)on-kanya~ ralatban olazonvedott terülolTeszto-ségek ia fájdalmasak voltak a (Szovjetunióra, a Dón több bolyon történt átlépése, katasztrófát .jelent a szó szoros értőimében. A helyzet kétségbeejtő. A szovjet, hadsereg részérő nyomott röpiratok , tartamúi ia a Szovjet válságos holyzotéról tanúskodik. Ezoknojt a röpiratoknak a haugja napról--napja kétségboej-tóbb. .
Az
ai tűrök tjgöyk/wbt elindult
Istanbul, augusztus I Törökország újonnan kinevezett moszkvai nagykövete tegnap elutazott állomáshelyére. Ankarából. Bagdadba, onnan pedig . Teheránba jtnegy, ahonnan repülőgépen utazik Kujbisevbe.
Az angolok kivonták a Kaukázusból csapataik egy részét
Budapest, augusztus í Zürichbe érkezett jelentés szerint egy róumii- lap megállapítja, hogy az angol katonaság egy részét visszavonták a Kaukázusból\' és az egyiptomi hadszíntérre szállilotfák.
Újból kiéleződött *z indiai lielyxet
Tokió, augusztus -1 (Btofani-iroda) A/. Asahi eimü japán lap azt irja, hogy az indiai végrehajtó bizottságnak húrom nap múlva határoznia kell és hogy Anglia már mozgósítja iníndon erőjét és Bogitaégül hívja az Egyesült Államokat éa Csangkaisekot is. Ezck-nok a fonyogotéaoknok — irta a lap — nincs semmi jolonlóségük, mórt
(FolyUtái az 5. old-Jon)
a legaprólékosabl) részletekben ki van dolgozva.és haladásának titiránya \'megjelölve, kerül végrehajtására sor.
Azért ha-legközelebb ujabb Intézkedések szükségessége merülne lel, fogadjuk azokat ugy,
mimül mm " ¦ii!||i\'iiiiiinuji jiui
mint ahogy egy gondosan körültekintő és családjai szerető édes. apa intézkedéseit fogadják !amik az egész család javát szolgál* ják. I.együnk legteljesebb bizalommal mindazokkal sze\'nrhvn^ akik-áinagyarnép sorsát á leg-
nagyobb lelkiismeretességgel és .fajtestvéri sacpetettel intézik és vegyük azokat, mint az ország jérdekében ős javára történt-szükséges intézkedéseket. .)
Aliink a belső frontot — magyar becsülettel! " {*V
ZALAI RöZLöNY
10-12. augusztus i
Név- és sxOletésnapohra
alkalmi ajándéknak oserepas és levágott virágokat, osokrokat
egész éven ál voíiet *-- ¦ igl
Petermann kertészetben
HAtljory ulra U. IBM
Kedd
tedApwt I. múurám
».4U Torna. Hirok. Közleménye*, flangiemozok,. — 10 Hirok.. — 11.1U Nemzetközi vizjelzŐszolgaJat,
— 12 Harangszó. Üimausi. tdója-rtajeltmtéa. — 12.40 Hirok. — 11.20 Idójolzós én riBallaejolentéa.
— 14.8U Hirok. — 14.46 Müsor-lamertetés. — 15 Aflülyauiliiriík, piaoi árak, élolmiszerárnk. — 16.46 idéjolzéa, birok. — 17 Hirok szlovák és ruszin nyelvon. — 19 Hirek magyar, német és román nyelven.
— 21.40 Hirek. — 38 Hirek német, olasz, angol és francia nyelven,
— 24 Hirek.
BUDAl\'JEBT 1.
17.16 K isdy Pá 1 olótul úsa. — 17.80 íSuki Tóni eiganvzonokara.
— lö Kovrigné Mattyók Klára ol-bessélése. — ltí.20 Szól a katona-banda. — 18.40 Uh Kishady Uá-bor előadása. — 19.20 Debussy: Zongora-heged ü szonáta. — 19.85 Kholioy Itáliában, bevéteti dr. Szo-botka Tibor. A versüket elmondja Tímár József. — 20 Rolloy Anna énekel.-kiséri a Magyar Kevú Tánczenekar. — 2) liádio u{rádióról. — 21.10 Murai ELok cigányzenokura.
— 22.10 Üzen az ottlion. — 23.26 Tánczene.
BUDAi\'EST II.
18 Kuszin hallgatóinknak. — 18.8U Mezőgazdasági íólóra. — 19 Székesfővárosi Zenekar. — 20.90 Hirok. — 22.10 Kádiózenokur.
Szerda BUDAPEST 1.
10.15 Sovinszky László szalonzenekara. — 11.20 Hernich Schlus-nus dalokat énekel. - 11.40 [\'\'elolvasás. — 12.10 Szórakoztató zene.
— 18.80 Honvédőink üzennek. — 14 A 8, honvéd gyalogezred zenekara. — 16.20 liultola Edo tánczenekara, — lb.lű Zug afcséplégépj Omlik a buzaszoui. A közvetítést u gyömről gróí Xoleki Tibor uradalmából vezeti Puszta Sándor.
17.1Ü Itádiózonokar. — 18 Kol-olvasás. — 18.20 Uonvédmüsor. — 19.20 Mecsoky iíudolf és Szónyi Jené kétzongorás jazz-müsoia. — 19.40 Külügyi negyodora. — 19.56 Szalonötös. 20.15 Felolvasás. — 20.25 A bukovinai székelyek lörté-oelmJ játékának közvetiteso liács-Józseffalváról. A ke-zvetitést vezeti, líudinszky [Sándor. — 21.15 Indulók. — 22.15 Üssön a?, otthon, —
28.25, Pert is Jonó cigányzenekara. BUDAPEST II.
19 bárközi Uwila cigányzenekara. U— 20 Hirok. - 20.10 Einbor. Nándor zongorázik. — 20.40 Dr.. Dányi Károly előadása. — 21 Beethoven: VI. szimfónia. — 22.10-Woidinger Ede szalonzenekara.
D] ?1 hasznait merlegek
minden célra kaphutok. J.vluwok jótállással
FRANK
MERLEG-iizamban
EOrvös-tír 2/a. Telefon: 509.
aaaa^sV
A Magyar Élet Pártja nagykanizsai szervezete küldöttségileg tiszteleg a magyar államférfiak előtt Zalaegerszegen
A Magyar Llet Pártja nagykanizsai vezetősége tegnap este ülést tartott dr. Thohvuy Zsigmond pártvezetö\' elnöklete alatt, amelyen a vasárnapi miniszter-fogadtatást beszélték meg. Elhatározták, hogy a Magyar Élet Pártja nagykanizsai kerülete küldöttségileg képviselteti magát és tiszteleg a magyar kormányférfiak előtt, akik vasárnap délelőtt Zalainjegyébe érkeznek. A pártvezetőség ezért felhívja a M agy 11 r Elet Párt j a n agy ka iü-zsai kerületének tagjait, hogy Iminél nagyobb számban vegyenek részt a zalaegerszegi fogadtatáson, Kállay Miklós miniszter elnök és a többi intiniszterek ¦ér-
kezésén. Akik részt akarnak vennj, legyenek vasárnap reggel 7.1Ö órakor a nagykanizsai pályaudvaron. A gyorsvonat indul reggel 7.47 órakor, a motoros-vonat pedig reggel .8 órakor Zalaegerszegre. ^ (
.Miutéun fa magyar kormányférfiak fogadtatásán részt vesznek az összes zalai képviselők, Ilovszky János országgyűlési képviselő is lejön Zalába és részt vesz Zala vármegye nagy ünnepnapján.
Minden, a zalaegerszegi fogadtatásra vonatkozó felvilágosításokat készséggel ad a kanizsai pártvezet őség.
A kanizsai honvédek gyermekeinek köszönete Balatonberónyböl kanizsai jótevőikhez
Kedves sorokat hozott nekünk a posta. A Üalalonberény-ben a kedves Kék-Keresztes nővérek gondozása alatt álló kanizsai honvéd-gyermekek köszönete a jótevőmhez, akik lehetővé tették számukra a háromhetes balatoni nyarultalásl.
Szól pedig az Írás a következőkép ; f iJi.igt jp Szerkesztő bicsi í Mi, a kanizsai hadbavonult honvédok gyermekei^ hálás köszöntótünkeL küldjük a gyönyörű \'magyar tenger partjáról. , 1 Jó Szerkesztő bácsit kérjük, legyen\' szíves tolmácsolni] azoknak a jó néniknek, bácsiknak a hálás köszönetünket, akik szívesek voltak hoz? zájárulni ahhoz, hogy aninket a drága \'jó Magdolna kedves , nővérrel ide küldtek üdülni. Nagyon jó helyünk van. Enni sokat kapunk, nagyon sokat is essünk. Un megnövünk, j jóságukat megháláljuk. Xu-., gyón köszönjük jóságukat. Uazíafias köszöntéssel —,-uz a sok gyerek, akiknek az. édesapjuk a Magyar Hazaéri küzd a fronton j
I Kanizsai katona-gyerekek.
Így, szórói-szóra. Leközöltük. ÉS átadjuk a gyermek-szivek háláját mindazoknak a valóban nemes szivü, magyar érzésű lelkeknek, akik lehetővé tették | anyagi hozzájárulásukkal, hogy hatvan kanizsai hős honvéd gyermeke a Balatonvidék áldásaiban részesüljön.
És ti, drága kanizsai honvédek, akik a vörös pokolban fegyvertényeitekkel egy világ csodálatát vívjátok ki : idézzétek lelki szemeilek elé nyuraló-ü< 1 ü 1Ö gyermekeílekel és örüljetek örönvein, lelki és testi gyarapodásán, amit a magyar, sziv szeretete nyújtott számukra.
Ti pedig, kedves katona-gyerekek ne csak büszkék legyetek jé^lesapálokra, de magaviseletetekkel méltók is arra, hogy liös magyar honvédek gyermekei! vagytok.
A szerkesztő bácsi sok-sok szeretetei küld nektek líerény-be. Fogadjatok szépen szól a kedves Magdolna nővérnek.
Üzenjük!...
Gyilkoltak a tettenert tynbtolvajok
Kegyetlen gyilkosság egy somogyi községben
\' Kegyetlen gyilkosság tartja izgalomban Kapospula község lakóit. Hallá János kapospuliu gazdálkodó udvarába a minap hajnali három órakor ismeretlen tettesek behatollak és fel-, törték a lytikólat. A zajra az istállóban alvó gazda felébredt és kiment. Balta rájuk kiáltott, hogy megzavarja őket. Azok azonban nekitámadlak és egyikük kalapáccsal, a másik pedig furkósbottal hatalmas ütéseket! mért rá. Bullát csakhamar elborította a vér és sogitségér! kiállóit, A kiabálásra a tolvajok elmenekültek. A felesége bekötözte a Dejét és Ballá is hozzáadott a lyuk tolvajok üldözésé-
hez, de a fáradozás hiábavalónak bizonyult. Heggel hét óra leié Ballá rosszul lelt, elvesztette eszméletét. A hozzátartozók ekkor a inieutőkért telefonáltak, akik beszállították a kaposvári kórházba. Az orvosi beavatkozás azonban már nem segített,1 Ballá délután ;i órakor belehall sérüléseibe.
A csendőrség a gyilkos tyuk-tolvajokat elfogta Kis József és Kis Jenő személyében. Mind a keltőjüket bekísérlek a kaposvári törvényszék fogházába, majd a kihallgatásukkor lelt beismerő vallomásuk után a vizsgálóbíró letartóztatásba helyezi*, ökel.
BAZÁR UDVAR.
Tokion 3-95. Ml
Legszebbet :: legolcsóbban!
0VJA SZEMÉT I
t\\ vUsnrúljoii billiómmal egy Jól ura a*amUvs««i l*ts*«r-M«ikUKf«t»rnb,n.
ZSOLDOS GYULA
irfaiiüf, ttaifü ii lAtsxgrósMiieiliir,
lilltiilUilMal HUHU MENETRENDJE érv.nyc. 11142. msjue 4-től.
ftr*.4b«t-tér— tfuuutaltom.B
Vasutállomáira liizjcbti-tíiic
530 a cs 7 la 11-20 1400 14-2« 18 CB 183» 20« 2236 | i 3 8 31 ¦ s ¦ > s «
Magyar tisztviselő
Legendás erények tárháza volt mindig a magyar tisztviselő lolko. Egyformán tárolva volt boimo ajw-csiilotosfiég, a szorgalom, a kitartás és a hit. Fanatikus, magyar hit.
A magyar\' tisztvieolö megállotta a hülyét mindem1 vonatkozásban. Tol lal, vagy karddal a kezében; mindig egyformán. A magyar, tisztvisokit is hőssé avatták a trianoni ihóhérok. Szenvedett a múltban, szenved a jo-lonbon és szenvedni fog a jövőben. Emberi sors ma szenvedés nélkül ol sem képzelhető. 13b a tisztviselő megállja a bolyét akkor is, amikét már szinte az utolsó porcok fövény-szemeit pergeti a rohanó idő, a keménykezű sors. Mort hisz émna emberi vonatkozásoknál fogva szükséges a kitartás a szonvodesok egyformán való visolésébon, a [okozá* kibirásiíhoz. Eh állni tudja a legtöbbször ádáz harcot mindaddig, amig szellőmé és fizikuma apró őréinek tartalékjaibél is igénybovo-hot valamit, mihelyt azonban öw az apró energia-források kiapadnak, az ömua^át emésztő fizikumnak óa (tzfillönuiBk oím/.u kell roppannia.
19*2. augusztus 4
A magyar tiszlvi&elének a trianoni gyaéaéif»k alatt a lelki összetörtéét! mollott összeszorított fogakkal kolkilt raogmaradni a rónán, koilolt longvoskoduia, fél falattal élnie, semmiből gyormokokot, katonákat novolnio a magyar föltámadás boldogságos hajnalaira. A legkisebbre csökkentett Bzeuéiyzotü hivatalokban, óhbérro csökkentett ri-fotésse) dolgozni, várni, kínlódni.
Lb o magyar tisztviselő várt. Pedig legtöbbször a/, ajkába mé-Iviísztott foga nyomán kiserkent az önuralom piros vére. Ks amikor ap ésaaki, a kololi ós dőli végokon felvirradt a feltámadás szent reg* Külu, a/, olkövot kezesükben olyan inélysógoson hívó lolko a hutoljosiilés alázatával borult lo a Mindenható olólt, mert kozdottól fogva bittó, tudta, hogy az Urislon a kitartást nem hagyja jutalom nélkül.
lliöaon Trianon olótt a
la-:v;n
[isztvisoló számított valakinek. Tiszt viselőnek ... Magyar tisztviselőnők, akinek 11 munkaadója tiszloBségos kényeiét is tudott adni. íla ogy kisobb városka utcáin ümiepó Ívesebb alkalmakkor feketébe öltöxötton vénig vonult, rnindig esemény számba ment. A város polgárai \' mindig büszke megelégedéssel »l«rgoltottók« végig rajtuk a szemüköt. ita Trianon alatt... és Trianon után?:Ma? A .nyomorúság sainto kihovorholol-lén évtizedei után kirójtoaoclott ru-liákban, olvasott lúlokkol csak árnyékai lohotnénok a Múltnak. Lo-hclnónok... ha notn volnának magyarok és ha akarnának lenn ti..-, Do nem akarnak. Az Ínséges esz-tondők alatt felnövőit gyormdkoik koiokronyilt, kérdő szomoi ojött nem akar őzöknek a magyar tiszt-?isoló-apáknak leszegett fejük még mélyebbre süllyedni. Nom akar... Ha »átvószelték« a 16—20 évig ogy fizetési osztályban hagyottságukat, ami pedig borzaaató nagy idő,\'mórt ¦a csecsemő is fölnőtte serdül onnyi kló alatt, ha a mindig »ogyforma« jövedelem- és a »folyton« emolkodó áinivó é« életszükséglet mollott ki tudták (hogy hogyan: csak az Úristen tudja) a fejlődés törvényszerűségénél fogva szaporodó igényeket (már, ahogy...) olégitoni, akkor Ma, a magyar reménység ós jóvátétel egyre jobban lombosodó icro-bőlye alatt koll, hogy a magyar tisztviselő lol kében törötten maradi ión a régi hit ,a magyar erény, ol koll, hogy folojtso a trianoni hóhérok minden kínzását... Lankadó közében újra dacos barázdákat koll szántson a munka okóio .hogy kalászba* szökkenhessen, nojg^lnogér-liosson, hogy lo lohessoh "aratni a magyar votce könyáztntott, vérrel harmatozott minden kalászát.
A magyar tisztviselő-anyák, a sok névtelen asszony szobrát fökélotcsro mintázták a trianoni óvok. A lo-niondás, a nélkülözés ,az igénytelenség nomos vonalaiból konstruált szürke márvány-alak olólt ma \'minden magyar csak hajtott fojjol állhat meg.
Ma, a jogyrendsKer küzdelmes napjaiban is minden anyát a nehéz losti. munkások olhíUuti rondszoiúbo kollono sorozni. Műiden magyar anya ma kétszoros adagot érdo-nioliio... Mert nemcsak a háztartás \'minden nehéz munkáját végzi, hanem a háztartás minden áldatlan anyagi gondja is az ó,vállát nyomja. Gyermekei sorsa felőtt is legtőbb-szoi; ó virraszt remény tolón éjszakákat... 0 az, aki mindennek dacára a családban a legkevesebből I boéri, aki falatjának ogy részét is H gvorokoi szűkös adagjához csempészi; , A magyar tisztvisclö-anyák nóvte-lon bősei ennek a kornak ...
Magyar tisztviwüök, fel a fojjol! Akiknek ilyen anyáik vannak, azok még no panaszkodjanak! Ha kibírtátok a trianoni éveket,\'ha ol tűd-Iátok szenvodni, tűrni 8 knnesukás \'\'vöket, gonosz emberek mellőzéseit, \'ttogalaaááait ,ugy most a felderengő magyar hajnal \' fénypászmáé dél-oléttjoin nézzotok bizalommal a jö-
ZAÜAI KOZ/LONY
venriŐ napnfittWbft .fogjátok meg gyermokoitok türolmotlon kezét és no engedjétek éket a meggondolatlanság, az olkesoredős szántotta ugar göröngyös csapásaira. Mert nom eaokon az utakon jutunk el a megbékéléshez, a magyar együvétarto-záa magasztos eszméi hoz, hanoin a szerelőt, a mogboosájtás és a tö-rotlon hit keskeny, do magasraívolő hidiáira lépjetek ós no tülokedjelok: ki lopjon elsőnek erre a hidra, hanoin ballagjatok magyar kitartással, szón egymásutanban", morl szent az irás szava: »Az olsókböl lesznek az utolsók s az utolsókból\'az olsék«.
Higyjotok önmagatokban és akkor velőtök marad az Isten ...
BBÁB8ANY1 UWI.A
O D
OGPEP
Nagykanizsai szemmel a visszatért Szabadkán
Szabadka, augusztus í (A Zalai Közlöny tudósítójától.) Két-, két és félméteres gyönyörű kukoricások, meg .\'l méteres hatalmas napraforgók közt rohan a vonat. A bácskai föld élénkbe tárj a már gazdagságát A gabona már a malmokban őrlődik, do a tarlók is imitálják, hogy a bácskai föld
Dr. SzÜos László főispáni titkár kalauzolásával
ismét -jól fizetett A lábonálló termények még különösen nieg-\'nVutatják a föld gazdagságát. Muraközben is szép a kukorica, de itt ínég hatalmusr.bb, szebb. Alig látszanak ki a kukorica ínég napraforgótáblákból a szerb bunkerek. Mert itt Szabadka elölt a vonatablakból sok betoncrőditménv látható.
angol felügyelet mellett építették
de nem sok hasznát vették, mert egyetlen lövést se adtak le a legtöbbjéből, vagy ha adtak is, csak addig tartott a Védők »hus-ködése , míg a magyar honvédek meg nem jelentek.
Szabadka \'maga tipikus alföldi parasztváros. Az ország
második legnagyobb kiterjedésű városa, 153 ezer hold földje ugy terpeszkedik a város körül tanyáival, hogy félóráig megy a vonat s még mindig Szabadkán van az ember. Persze dunántúli szemnek sok érdekességet nyújt ez a város is.
A szerbak által szétlőtt pályaudvart már teljesen ujjáépltették.
gynrvonatkozásit színes ablaküvegeit. A gyönyörű, faragott\' fabútorokkal berendezett\' közgyűlési és tauácsLeriniek ablakait ugyanis a magyar királyok és a magyar nemzeti nagyok! arcképei díszítik. János bácsi a főispáni altiszt — e színes
a bunyevéo lányok érdekes ruhája,
A parkon át az első szembeötlő épület a Levente Otthon hatalmas vöröstéglás épülettömbje. Ez ;iz egyetlen középület, amelyet a szerbek Szabmlkán építettek. Persze ezt som! a leventéknek szánták, hanoin a szo-kolisláknak. De idejűk uem\'volt már a befejezéshez, az épület nagyterme meg ma is vakolatlan." Még egy nevezetessége az épületnek : külső felén meg láthatók az egy év előtti harcok nyomni.
De látható még a lövöldözés nyoma a városházán is. Pedig1 ez a remekbeszabott tornyos épülői valóságos műremek. 1008-10! li) 10-ig épült és még ma is az eredeti magyaros festés, faragás és díszítés látható a folyosókon és termeken egyaránt A jugoszlávok nem merlek az épületen változtatni senv-mít. mintha csak tudták és érezték volna, hogy ehhez az épülethez, csakúgy imjnt ehhez a földhöz, nincs .semmi közük és joguk. Az ősz főispáni altiszt,\' méntéllé meg a városháza ma-
ahdaküvegeket az összeomláskor elrejtette a városháza padlásán és agy év előtt kerültekki csak elő újból — teljes épségben.
így irm is ugy díszlik ojgyő-\' nyörü városháza, — amJelynez hasonlóval talán egy vidéki város sem dicsekedhet — ahogy azt a magyarok 32 év előtt megép itelték.r-;>
A városháza gyönyörű termeit (nagyterme szinte kis parlament)
dr. SztloB László
mutogatja nagy őrömmel. A főispáni titkár őrül a kanizsai ismerősöknek |6s őrül, hogy ilyen szép helyen folytathatja pályáját. Mert Szabadkán müKoaní valóban élvezet lehet. A fásitotl utcák, a kedves és szép parkok hamar megszerettetik magukat és a második héten ugy sétálsz mór itt, mintha otthon lennél. Persze azért itt is van sok érdekesség. A belváros városiassága nem\' terjed messze. A külvárosok felé sok nádfedeles házat látni, s nem1 egy utcában (találni géuieskutat is. A vizhordók csoportja különben is gyakori látvány, Az utcákon ugyanis mindenütt vas kerekes-kutakat találni, körülöttük állandóan nagy a sürgés-forgás. Itt figyelhető meg leginkább
Hosszú, bokáig érő élénkszinu szoknyához ugyanilyen színű bluzté s fejkendőt viselnek, de az élénk, virágos ruhaanyag elveszi az Öltözet egyhangúságát. Csinosak, kár hogy már fiatal korukban festik magukat valami ártalmas házi kendözöszer-rel, ami arcbőrüket idöelött tönkreteszt
A parnsztrnhához\' vasárnap inagussarku cipőt hordanak és büszkén sétálnak végig a szabadkai korzón. Igaz, van is hokik mire büszkének lenni. Egy-kétszáz hold mindegyikre vár, lellik hát selyemruhárn, pirosi-tóra is.
Tóth József vaskereskedése
irnim—™........—.......¦*¦——»—¦.......»..........mi minim.....imi........i.....
Erzsébet-tér 23., Központ szállá épUletében
Jólesik látni azonban i tanyát magyarokat
is. Gabonával megrakott szekéren jönnék be a városba s zsiV ros. ffickete pörgekalapjuk alól, mosolygós gömbölyű magyar arc tanúskodik a megelégedettségről és jólétről. Kínt a tanya körül párrucut lánc föld, (itt még láncban beszélnek, cgv lánc 2000 négyszögöl; egy lánc: 10 kapa) de itt a városban is van házuk, Gazdag város ez, bár a külvárosok feló épp olyan a kép, inint Kunizsán n Honvéd-uteábau vagy az Attila-utca végén. Csak épp, hogy villamos is szalad benne. De ez a kes-kjenyvágányu villamos is csuk méreguck van. .Maguk a szabadkaiak hizlalnak, hogy akinek sietős n dolga ne menjen villamoson. Hacsak nem a
eslnos, fiatal vlllamoskalauz-
nők
miatt. Mert, hogy mégis annyi utasa van a szabadkai villamosnak, abban bizonyára része van
BÚTORT
Bzak&zlstben, Q A BOR műasxtiÜMIlál
ZADAI KOZLONYI
1042. augusztus 1
UJ kmrmmhméém I
X^bb «i Jánosnál, fcmf-iH.
e rövidnadrágos csinos kalauz-nőknek is.
Most jártain; itt Szabadkán először, de akik még a »béké-bői- isinferik, mondják, hogy nem változott itt semmi. Külsőségeiben egy-két uj épület tanúskodik csak\' az elmúlt 22 évről. Az ifjúság lelkében inkább mélyebb nyomói hagyott a Kétóv-tWdes elnyomó uralom. De a felszabadulás őszinte öröme és az elmúlt év céltudatos munkája máris szinte maradék nélkül eltűntette ezeket a nyomokat. S m\'a már újból boldog, szabad magyar élei lüktet a SZe-lesutcás, f ásított, fejlődő szép Szabadkán. > „
;. . O\'áthi Gráf HrnÖ
Tisztítótűz
Nagy film. szép film TltétSohipa és Muoillo Bulin szereplésével.
A hiros énekes a színpadon túlfűtött féltékenységi jolonolo után az öltözójélxm tetten orl a feleségét. A esábitét a színpadról magával hozott kaiddal leszúrja. Az esküdt-széki tárgyaláson azt vitatják: a férfi volt-e gyilkos, va^y a szerepét átérzö színész? A halott monyasz-szonya liatásos iolonotbon bosszúért kiált, mig a feleség ennek hatása nyomán bevallja, hogy nom volt érdemes férjo szerelmére. Tizenkét évi kényszermunkára ítélik a gyilkos színészt, aki ezt a büntetését részben ki is tölti. Vezokléso után visszatér az álotbo. Kiérteiéit kiuál
a halott menyasszonyánaki akiazon-bau holsmori, hogy sohase füzlék igaz érzésok hozza, csak szinészko-dotl a tárgyaié tcroinl>on. A folo-ségröl kiderül, hogy férje megmentene érdokélwn vállalta magára a megalázó eédaságol. A férj Bzoropol a rádióban, majd fellép az oiwrá-han. A közönség felismeri, ttolsó tartalommal telitolt müvészoto gyóz a válságos pillanatokban és az oladó sorba serdült kis lánya is m\'nutalálja boldogságát.
A film elítéli, igen helyesen, a gyilkosságot. Józan ombori fölfogás szerint nincs és nom is lobot mentsége. l-ogroljebh enylntó körütménvei vaunak. Újszerű, hogy az olitéit bűnös, ki a\'lojtéro korült, nom csúszik tovább az örvény folé, hanem megindul meredeken fölfelé, hol tisztább az ég, hol az igaz-sátr és boesület napja süt. Igen, fölfelé haladni a lejtőn orős akaratot, kitartást igényel, Meggörnyed -vo. lohaitotl fejjol kell ezt elvégezni. Társadalmunk a bűnöst még akkor is elitéli, ha levezekelte bűneit. Az oinHoi! társadalom moeboOS&jt, do nem felojt. A rehabilitációs törvény, moly nem régon lépett életbe, nagyon síik mentéiének adja vissza lelki nyugalmát, A film azt kívánja igazolni, hogy a legnagyobb oml>orí bűnből és a legnagyobb emberi otosottségböl is vau visszatérés.
A film második értéke a szereplő művészek éiiektudása, moly kónv-\' nvedségével az énekművészet kristálytiszta gyöngyszemeit nyújtja. A harmadik érték a nagyszerű rendezés. Sajnos a feliratok nem minuo nütt Világosak és érthetők. Aki a filmet megnézi, egy értékes lelki élménnvcl lesz gazdagabb.
Festessen Tisztittasson
Pálcsics
nőtt
Kerékpárbaleset érte Fonyódon i csurgói mezőgazdasági Iskola Igazgatójának feleségét
Tragikus szerencsétlenség lóriéul Fonyód-Sándortelopon. A csurgói mezőgazdasági iskola igazgatójának, di\'. Jankó Józsefnek fiatal felesége a fonyódi Várhegy szerpentinjén jött le a sátldortelcpi strandra kerékpárral. A Drcchsler-szálló előlli kanyarulatnál nem1 Indoli elfordulni és kerékpárjával nekiro-
han! az ulmenli kökorlálnak. A fiatal asszony oly szerencsétlenül eseti le a gépről, hogy a kő-Jtorlálon keresztül az ulmenli árokba zuhant, ahol eszméletlenül IcrüU el. A járó-kelők nyomban segítségére síellek és orvosi hívlak, aki elsősegélyben részesítette, majd beszállították a keszthelyi kórházba.
MÉRLEG
Eludei uiéretben SsakiserS Javltits
SCHOI.CZ JÁNOS |
mérl»Kkéflxlte-m«st«r | Nagykanlisa, Eotvoa-tér 3a wAm. |
Nagykanizsai L. E.—IH. P. S. C. 8-8
Gerencsér volt a nap hőse
( A Zalai Közlöny tudósítójától t Ujiwston a Magyar Pamutinar Spon Clubjának vendégei voltak ököl vívóitik és kemény küzdelem után 8:8-as eldöntetlen oredraóny-nyol tértek haza.
\' Kél téves hirói ilélet fosztotta mog. a győzolomtÓl ökölvívóinkat.
1. Karkas Nk. Szigoti [I. MPSC, győz Karkas. 2. Szokszárdí Nk.
- Bodnai MPSC, győz Bednai. 8.
Hácz Nk. Paula Ml\'SC, gyóz Itácz. liácz sérülten egykézzel verte a ¦három monoton keresztül Paulát, 4. Modor Nk.—Síjkih 1. MPSC, győz k. o.-val Si]K)s 1. A fiatal Modor nem volt Níjhis I-nok konioly ellenfél, 5. Lövik Nk. Ilovanyocz MPSC, győz Ilovanyocz, Kz a mérkőzés botrányos búé ítélettel végződölt. 6. Szeiila Nk.—Szigeti l. MPSC. gvóz Szigeti I. Szonta keményen küzdölt és megérdemelte volná a győzelmet, bár bolyonként szabálytalanul fejelt, de megintést nem kapott. 7. Kasza Nk.- Imrei MPSC, gyóz Kasza - ellenfél nélkül, Imrei a mérkőzésen nom jo-lont ineg. 8. Gerencsér Nk.—-Mailer MPSC, győz Gerencsér. Gerencsér
volt a nap bőse. Bllpnfolót, Müllort löbbször roggvantú vorle kemény horgaival, de Müllcr mindig tudni*, oróból ujitani és igy kihúzta a három menetet.
Lövik az augusztusi Ürsxágés Vidéki Ökölvívó Bajnokságon még az anynogyosület szineibon versenyez és azután a WMTK-ban. Budanoa-ten kapóit állást a YVeisz Manfréd gyárban.
Most már nem múlik ol ökölvívó vorsony Nagykanizsán, hogy buda-|xtíti egyesületektől megfigyelő no jelenne meg azon. Nagykanizsáról mciíindult a »szipkázás«. Legutóbb az KTC-tól és BKS/vKRT-tól voltak figyelők. A BB8ZKRT ftáez I-el szeretné.
Most már tudjuk, hogy miért oly erősek a budapesti egyesületi1!;. Mi Itt Kanizsán tehetetlenül nézzük, hogy hogyan tesznek lehetetlenné Ixmnünket. Mi nem tudunk adni jó állásokat szép fizetéssel, mi csak becsületesen tudunk dolgozni, hogy másnak a készet odaadjuk.
(Bipos)
Szépen sikerült a Kaposvár—Nagykanizsa városok közötti úszóverseny
(Saját tudósítónktól) Ovönyőrü idóeen, kb. 1000 néző nézte végig
a két város my.óvmdnlút. A .kanizsai fiuk bár szépen küzdöttok, mégsem tudták az erosoli!) kaposvári úszókat legyőzni. A pót versenyt Kaposvár csapata nyerte 86:20 pontarányban.
A versenyszámok a következők voltak:
100 m. gi/oisuszás: 1. Karácsonvi K. 1.10.4., 2. Ilaasz lí. 1.13.1, 8. Bogom-iedor Nk. 1.17.6.
?00 in. gyorsúszás: 1. Karácsonvi K. 6.02.2., 2. Karácsonvi II. 6.17., 3. Szabó Nk. 6.38. • \'
100 m. ijj. mellúszás: 1. Szerafin K. 1.20.0., 2. Várfalvi Nk. 1.82.7., 3. Tarnai II. Nk. 1.33.
Mezőgazdasági gépek
és S. K. F. awéd golyós oaapágyak
PETŐ LAJOS ÉS SA1D LAIOS ......
U Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. T«iafon;69s.
vas-
kereskedésében
00 kétharmad m. n6i mellúszás; 1. Simon Zsuzsa K. 1.04.6., 2. Szitái- Zsazsa, 3. Pálfalvi E.
200 m. mellúszás: 1. Szerafin K. 8.11.2., 2. Tóth L. Nk, 8.17., 8. Várfalvi.
00 kétharmad gyermek guon:
1. Kovács Nk. 48.2., 2. Hanoii K. 52.6., 8. Latin Nk. 62.8.\'
100 m. hátúszás: 1. Sáfrón Nk. 1.28.8., 2. Hiczó K. 1.82., 8. Sas K, 1.33. !
00 kétharmad m, gyorsváltó: 1, Kaposvár csaanta 8.02.8., 2. Nagykanizsa csapata 8.08.4.
100 in, ifj. (fi/ors; 1. Karácsonvi K. 1.12.8., 2. Bogonricdor Nk. 1.13., 3. Tarnai 1.15.8.
60 kétharmad «t, gyermek mellúszás : 1. Bogon riedor f 1. 1.04.2,
2, Ilahólí K. 1.07., 3,\'Galóe 1.08.2. 00 kétharmad m. gi/ermek hát-
úszás: 1. Latin Nk. 57.8., 2. Kovács Nk. 1.07.8., 8. Hahóti K. 1.07.8.
3x100 vegi/esváltó: 1. Kaposvár 4.11., 2. Nagykanizsa 4.12. i
A vizimérltőzést Kaposvár csapata iryorto mog 8:0 arányban.
Gáspár Endre
ki n| záróratOrvénv
Az Országos Tőrvénytárban julíus 10-én jeleni meg nz/líU2. évi VI. te. az üzleti záróráról. A törvény a kihirdetés napját követő 90, napon lép hatályba és ezzel egyidejűen hatályai veszti az e tárgyban intézkedő 1913. XXVI. le..\'az 1021. XXXVII. te, az 187!). XXXX. te. 71. ft-a és az l»22. XII. te. 62, S-a harmadik bekezdésének mondata,
Az uj törvény szerint nyill árusítási üzletel kis- és nagyközségekben köznapon reggel Ci óra elölt kinyitni és este 7 órán tul. szombaton este 8 órán lul nyitva tartani nem szabiul, Törvényhatósági jogú és
megyei városokban olyan nyílt árusítási üzletet, a melyben kizáróan vagy liilnyo-\'nVóan élelmiszert vagy tüzelőanyagot árusítanak, köznapon reggel 6 óra elölt kinyitni és este 7 órán tul, szomhalon esle K órán lul nyifvalartani, egyéb nyilt árusítási üzlclet köznapon reggel 7 óra elölt kinyitni és esle ti órán tul, szombaton esle 7 órán tul nyitvatartani nem szabad.
A törvény midclkezéseí szem-pontjából nyilt árusítási üzletnek kell tekinteni azt az üzletet is, amelyben kizáróan tovább-árusilók részére szolgáltatunk ki árut, de az ilyen üzletet reggel 7 órn előtt kinyitni és este ti órán tul nyitvatartani nemi szabad.
Gergely-naptár szerinti ünnepnapon, ha az nem munkaszüneti nap és nagypénteken a nyill árusítási üzleteket déli 12
ÓRÁT, \'ZZf ÉKSZERT,
vitáról jon blwiotnmal uolld árban
vékAsy gyula
rO-ut l. íritmMler, ikiigrtuntl Tel i S-37. véidek, Ki>mlMly>fiBI( ol«ű iíbíii ktuDIticlc.
ARANYAT l*)tra*itiiit)t] napi lib.iti Vdich, viLy bectcitlcn.
i\'M\'i. auginatiit 4
ZAL\'Al KÖZLÖNY.
(Íg)őt Tolulna: 498. csak ELEKESTŐL
(Dermata) Ff-il 13. u.
órán lul nvitvalurUni nem szabad.
Zárórán tul
az üzlflhelyiségbe uj vevőt beengedni nemi szabad, olyan vevőt azonban, aki a záróra előtt érkezeit az üzlethelyiségbe, a zárórán tul legfeljebb 15 percen belül szabad kiszolgálni. ,
Nyílt árusítási üzlet nyitásának és zárásának időpontját az illetékes hatóságok a keret szűkítésével vagy tágításával is meg állapithatják\'. Egy-egy vármte-gyén belül azonban\' a kis- és nagy községek területére az üzletek nyitásának és zárásánaki időpontját azonosan kell meg-állapitani.
A megállapítottnál korábbi üz-lelnyitási és későbbi üzletzárási időpontot csak abban az esetben lehet megállapítani, ha egyidejűen az üzleteknek a déli érákban legalább olyan hosszú időn át való zárvatartását rendelik el, amelynek tartama megfelel a törvényben megállapított árusítási idő alalt és után lehetővé tett árusítás időtartamának. Az Üzletnek a déli órákban II óránál hosszabb időn át való zárvalarlásál nem szabad elrendelni. A zárvatartás idejének a déli 12 óra és délután 4 óra közötti napszakba kell esnie.
Az üzletekben a kölelezö zár. vatarlás ideje alatt
a zárórát kövati 15 peroen tul az üzleti alkalmazottakat foglalkoztatni nem szabad.
Megengedi a törvény, hogy —¦ a munkiudökoiiátozúsok kivételeihez hasonlóan — kivételesen, az elkerülhetetlenül szükséges mértékben az üzlet kötelező zár. vutartásának ideje alatt is szabad foglalkoztatni az alkalmazottakat, de ezt indokolással, köteles a munkaadó 24 óra alalt az elsőfokú iparhatóságnak bejelenteni. Egy-egy naptári évben azonban összesen legfeljebb M napon át szabad az alkalmazottakat az üzlet kötelező zárvatarlásának ideje alatt foglalkoztatni.
Külön intézkedik a törvény] a kizárólagos pá Link amór esek és bortermelői künérések, nyilvános étkezőhelyiségek zárórája-, ról, valamint a géperejű jármüvek üzejnbentarlásához szükséges unyagoknak piacon, téren, utou vagy utcán való árusításának idejéről. A törvény hatálya a kizárólagos dohányárudákra nem terjedki, ezeknek az Intézeteknek zárórája tekintetében a pénzügyminiszter intézkedik. A törvényt egyébként n kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter, a vendéglők, a kocsmák és kávéházak tekintetében a belügyminiszter az ügy-kör szerint érdekelt miniszterekkel egyetértve hajija végre.
Nagykanizsa első helyen áll a női honvédelmi mnnkatoborzás terén
Felsőbb dicséretet kapott a lelkes nagykanizsai munkabizottság
Meg kell hagyni, hogy a női honvédelmi munkabizottság nagykanizsai vezetősége, élén l\'elsönyéki Farkas Vilma vezetővel, nagyon szép munkát fejtfki irtAr hosszú hetek óta. Ennek a munkának eredménye, hogy az önként jelentkezett nagykanizsai női honvédelmi gárda létszáma most már túlhaladta a szomszéd testvérváros Szombathely létszámát is. A toborzás mindamellett még mindég folyik. A Magyar Hazának szüksége van mmél több női munkaerőre\' hogy adott esetben azonnal igénybe lehessen venni a számukra kijelölt helyen és, \'munkakörben. Nagyon fontos szerepe van a női honvédelmi \'munkatábornak. Azért a nagykanizsai toborzó és nyilvántartó iroda állandó pei\'manenciáb\'an van. Tovább folyik a toborzás és a jelentkezők felvétele. Jól teszik mindazon magyar nők,
akik eddig bármi okból nem jelentkeztek honvédelmi női munkaszolgálatra, hogy a Haza hivó szavának feltétlenül tegyenek eleget, mert a nyilvántartásnál úgyis kiderül, kik azok, akik nem jelentkeztek.
Itt emiitjük meg, vitéz Balázsfalvi Kiss Lászlóné, kerületi vezető Farkas Vilma vezetőhöz intézett soraiban kijelentette, hogy a kerületben Nagykanizsa első helyen áll női honvédelmi munkaszolgálatosok toborzása tekintetében, utána jön Zirc és azután Szombathely. Az óriási munkáért és lelkes fáradozásért, amit a nagykanizsai munkabizottság végzett, nemcsak legteljesebb elismerését ,do köszönetét is kifejezte a kerüleÜ{Vezetö.
Aki még nem jelentkezett volna, jelentkezzék mielőbb a "délutáni órákban a toborzó bizottság előtt.
NAPIREND:
Gyógyszortári ügyolot: Ma Fekoto Baa gyógyszertár Fő ut 6. az.
Kiskanizsán aa ottani gyögyssor-tár állandó ügyoletea szolgálatot tart
A GÖZFORDÖ nyltv* v*n reggw 8 érától cáte fl óráig. (HétfÖ, s»rda, pént«)i délután és kedidea egész DSp söknen,) Telefon: Ő00.
— Naptár i Augusztus 4. Kedd. Rom. kat Domonkos - Protestáns Domonkos. - Izr. Ab, 21.
— (Katonai kitüntetés)
A Kormányzó Ur Bajnok Ferenc tart. hadanródőrmoalornek, a keszthelyi gazdasági akadémia gyakornokának a szovjet fronton tott kiváló szolgálataiért a Magyar Bronz Itrdomérmet adományozta,
— (TanDfyl hlr)
A keszthelyi községi\' iskolaszók dr. Medve István tanügyi tanácsos, m. kir. tanfelügyelő ohiokiotóvol Szekeres Margit eddigi kisegítő tanítónőt rendoe tanítónővé választotta. . .
— (Schadl törvényszéki tanácselnök halála)
Az országos novü birö, dt\'.Kchadi Ernő tőrvényszéki tanácsolnék hirtelen elhunyt. A törvényszéki tárgyalás után még bont maradt hivatalában, hogy a poros aktákat tanul ményofcza. A rak> ogyütt. bont maradt "altiszt lürolmotlonkedni kezdett ós bonyitott a szobájába és a tanácsolnököt az asztalra borulva találta. Klosztgetni próbálta, majd amikor látta, hogy nem mozdul, telefonált a mentőkért ós a\'rendőr-
hógro. Mint megállapították, a hir-noves birót agyvérzés Öltő mog. Haláléval a\' bírói kart nagy veszteség érté.
— (Hősi halottak)
Kaszás Kálmán ördöghenyei lakos, honvéd, Anda Fábián sümegi lakos, kain. órmestor és Sznbó József zalaegerszegi lakos, honvéd a koloti harctéren teljesítőit kötolosaógük közbon hősi halált haltak. Emléküket kogyolottol Őrizzük mog.
— (Becsülete* ember volt)
aki a Zalai Közlöny felhívására visszaadta a honvéd foloségénok ol-vosztolt konyórjegyet. Annyira bo-caülotos, hogy még a novét som mondta mog az örvendező asszonynak. Névtelen maradt. A nyilvánosság előtt szorítjuk meg érte a kezót.
— (Meghalt a fúrótoronyból leesett munkás)
Mint már mogirtuk, a házako-rottyoi olajforrásoknál lévő egyik fúrótoronyból loosott Németh Jenó napszámos és agyrázkódást ós hét-gorinctöréa szonvodett. Mint órto-sülünk, a szoroncsétlonül járt ombor azóta meghalt. ,
— (Kénes hőforrásra bukkantak Zalában)
* A zalamogyoi Pueztaszontlászló közstéglKMi kútfúrás alkalmával 48 Celsius hőfokú kénos vizro bukkantak.
iUTORT
BHETYEIIIBE márkás bútorai* km ja bra vegyen vagy t(p<toHen ."
ASÁRO LJON:
Deáky Ferenc
uri-női divatáru-üzletében
• Nagykanizsán, Erzcóbet-tór 1.
(folytat** ai 1. oldalról)
az angolok mindeddig^ nein tudtak semmiféle fenyogotéseket beváltani. Ha meg is próbálnák, a határon jelentékeny japán orók állnak koszon,
Budapest, augusztus 4 Zürichbe érkezett jelentés szerint brit politikai körökbon nem tartják lohototlonnok, hogy Indiában felkelést szorveznok mog, azt azonban nem tartják biztosnak, hogy a brit katonaság lo tudja verni az indiai megmozdulást, mort a japánok ott állnak.
Jtx afasoluássnknatk * ffi-paranoanok kérdésében nem •Ík«PŰIt a m#fg-•gyvjcé*
Htockholm, auguflstu* 4
Svéd lapok tudósítói szerint a közös főparancsnok szomólyének & kérdésében elkeseredett vita indult
mog a.\', angolszász hzovoüj között. Anglia Ai/.ehinloek vagy Wavell mollott van. Ezt azonban az Egyesült Államok a logorólyo-aebben ollonzik, mert a két tábornokot »kudarc-tábornok« névvel om-legetik. Amerika becsvágya, hogy. a generalisszimusz amerikai állampolgár logyon, ami azonban Angliának sehogy sincs kedvére. A kérdést Churchill ós KoosoYolt log-utóbbi tanácskozásukon íh megvitatták, anélkül azonban, hogy megoldást találtak volna. Amerika jelöltje Mac Arthur ós Marahall tábornok, vagy Leahy tongornsgy. Roosevelt Loahy mellett van. Lord Halifax brit nagykövet azonban kijelentette, hogy amorikai tengernagy kijolöléso sértené Anglia tengerészed hagyományait. Az utóbbi na|>okban Newton kanadai tábornok no ve bukkant fol, akibon kottós olóny ogyosül: egyrészt amorikai omber, másrészt az angol király alattvalója. Nowton kinovozését az Egyesült Államokban is mogológo-(lóssol fogadnák, mort végotvotno az angolul beszélő országok között óbbon a kérdésben fölmerült ollen-tétnek. Litvinov a legutóbb Roosevelttől folytatott tanácskozáson oross tábornokot javasolt. Roosevelt azonban, s iolontéeok u ser int, oat Bér-
tésnok fogta fol.
Állítólag az Egyesült Államokban és Angliában tárgyalják az angol-ainorikai-szoviot tábornoki triumvirátus lohotósőgét, utalva a római konzulok hasonló esetére. A ielok arra vallanak, hogy a közös Jépa-rancsnok kérdésében nem aubmUt a megegyezés.
Szentképek
nagy valantékban — l»golo«61>b Horváthnál, Fő-ut 2.
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
ZAI2AI KÖZLÖNY
1042. _M.gllS7.tuS I
Lapzártakor érkezeti
A német csapatok átlépték a Kuban-folyót és elfoglalták Vorosl-lovkot
Berlin, augusztus 4 Mint a Ffihrer főhadiszállásáról jelentik, a német hadosztályok megtörték a helyenként makacsul védekező bolsevikiekj utolsó ellenállását az Azovi-tenger keleti részén. A német/ kötelékek több helyen elérték afKu-b\'an Folyót. A uéiinet csapatok heves harcok közepette elfoglalták Vorosilovk ipari várost. A1 német lógihaderÖ megscinmisitő csapásokat mért az ellenség vasúti berendezéseire és utánpótlására az egész Kaukázus térségében. A tengelyesapatok tovább törnek előre kelet felé. Egy szovjet tartályhajót a Volgán el süllyesztettek. A Don-ká-ny áradatban a.bolsevikiek eredménytelenül folytatták támadásaikat. A visszavonuló szovjet ¦csapatokat mindenütt üldözik a ^éjfjet repülők.
temet, exhumál, szállít.
.Cégtulajdonos:
Dervallts József
tno T*4rf«*. Wt.. Ultái¦ 1».
y: Nemesített teoyeszkakas-
Hlrdetmény.
A Barom (Kényem tők Országos Egye-¦attlete utján rhodo-lfllanii és nemesített iaárga magyar tenyészkakaa kerül kt-Otötáara.
"A kakasok ára 6pepgő, slőre IJzetve, aiejyjbez s kiváltással Járó Összog kii-¦Jön libzzaszámtiándó.
Felkérem a városom gazdaközönsé-géf, hogy beszerzési szándókukat 3 napon belül (tehát csütörtökig) n vároB-bázán [I. om , gazdasági hivatal) köiöl--lólr, ahol bővebb (elvitagosítás la nyerhető.
i Nagykanizsa, \'942. auguailus 3. mi Polgármestert
NagykftniMa jegyei város pol^ármesteréíől.
17.784(1942.
Kölesöa-árauíBzamlAló átköltözés esetén.
Közhírré teszom, .hogy 8 Drávavöl-
Éítllanioa, Aramazolgáltató Rt. köl-iqép csatán, amennyiben ngy az uj riokufry a réRl.\'vatarnlat elloíí-dfr likasában az előirt szerelék-kór1 fiatalt,\' bekapcsolt kolosOa-áram-exámíálóle vannak felszerelve ós a.régl, . valamint.\'aa uj .bóriö a. logyasatott .í«ata.msM»ak|(aaoéUiim lujeujse, watt-óraazamláló éa tartozékai, valamint a lakáshoz tartozó csatlakozó-vőzétók épsége és aéttetlensÓKO teklntotóbon a .Brtoyölgyl altel kívánt nyilatkozató Xnf álálrjií, aj 4rampí*mlálS átszerelésétől és kikapcsolásától eltekint eaeéraniltóle dijat nem azámlt fel. Nagykanizsa, 1W2. aoguaztua 2.
ijf Polgármester,
FIQVELEMI
MEGNYÍLT
riOVKl.K«S «
HORVÁTH JÁNOS
„Erzaébet" Divattlzlete Sjrövat-, selyem- és viaxon-ujdonitgok
Erzsébet-tér 1. szitu alatt.
¦augusztus VÁROSI liOZQÓ Hétfő-kedd-3—4—5-én__szerda
Budapesttel egy időben .\'
TISZTÍTÓTŰZ
Főszereplők: Tito Sohlpa, Mtretlle Bálin
A Tüzföldtől-Budapestig játszódik a történet
Aktuális magyar vildghiradó R]fiadőnok kezdete : 5, 7 fin 9 órakor.
STERN J. KALMAN
Ovo, ,orotllán- és lampakereakedő, Káaksritaio
NAGYKANIZSA, CSENQERY-UT 7.
Bejárat Zrínyi Miklós-utca 41.
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
UNGBR-ÜLLMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gézt őrök 1 és 2 lánggal előjegyezhetek.
_Háti kanporiók - Kapáló, okak
fl\'nökGB\'tn^izKsBíN
Nagykanizsa, Horthy Miklóa-ut 4.
DRAVAVDLGYi
WILiaMOS ARAHSZOLGflLTATÓ R. T.
¦ nkaiarO f eI vi légo*! tAa mlndan v i 11 a m o a kérdésben
Csengery-
Aramaaáinlék fizetése, raklamaolók, hlbcbajelentéaak
8^frut,2\' ,\'¦ ffmelet, ^eleton 2.3.
AllAs
Qyakorlott liaartaptéal, ímeitta, állast keres. Magyar-it. 16. 2243
Azonnali belépetni keresek fiatalembert han1eaae0*dn»tf vaev mindene* ka-omlanak. Simon litván hentei, Kl«» kanlzta. 2242
ÉkaMar-mühelyemben 16 hAsfaél
való tanoncot (elveszek. Berény, ékszerész.
. . 2243
Egy aVIuabA l^d f\'helvfzkcdiM knes sieptember l-re. Clm : Rákócil-u. 25.
2214
. Eav Uíyei, erős biciklista kifutónak felvétetik. — Horthy Miklóo-ut 4. Hlrtno-Iroda. 2750
Üeyee varróleány (elvétetik Buksi varrodába, Ktrály-u. 34. 2252
Kfinyva\'at keresek (lehet cink a délutáni órákra). Unger vaskereskedés. 2253
Meghlzhafó bajdtrónót én 16 éven aluli klfutóleánvt feiveBrek. QAbor, bútor-szaküzlet, Horthy M-ut 1. 2259
Mecblsható keraBkatloaegéa\' vagy kli/oIaAlnl tudó kifutó felvételik. NémHh
Johh házból való tint kifutónak lel-Kmm Nándor. T>fllt-tér. 22fit
adAs-vétel
Egy lókirban IlíÖ laherauló eladrt. Clm a kladában. 2!2l
Hullait almát a legmagaiabb napi áron átvessem Klnlzsl-u. 17. stám. alalt, 2218
Traoy« aludé Klaav fatalenan.
2245
1 drb teljesen u] ttiesxet6gép éi laalőoiép eladó Amper-Atával éi 6 m. mii\'ilCHrtvel.iMegtekinthető éa megvehető: Hóbor Rudolt épltéit vál., Utenye. 2235
Jókaiban levő mély gyermvkkooal
eladó. Megtekinthető Ladcczky ttlSgaier-üzletben. 2249
Fiatal, Jármot bUalyfaflat eladó. — Sieizfözde, Újudvar. 22Ü2
lyadó, így F, N. 3 50 lóerős mator-ttmfálkpér lóVarban levő gumlkkaL Meg-tektrlthctö : Babóckayii, 46. 2254
gróf Zlohy-ur*ri«lam, Zákány
keres négy Okor-.éa egy Ió>zeketet, s»on-Itlvül 8 pár magyar ökröt megvételre. 2257
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG
. VAurtéalS-bérlat kiadó. Balaton-lenyveíen a „Fenyvesi vigadó" teljes be-renduéi<el egyéb elfoglaltság miatt azak-ember részére aionhat bérbeadói Érdeklődni Szabó Antal sporlü ti etében. 2216
Keresek agya^obárs konyhás lakást lehetőleg aíonnálra vagy rioveraber\'1-ére. Clm a klsdóhjvatatban. 1 2251
Elcserélném s város beltettlletén levő egysióbás-konyhls lakiiBomat szintén ckv-siobáara. Clm akladóhlvatalban. 2255
Idősebb házaipár keres novomber 1-érc kétszobás etösiobái lakást. Címeket kér|Uk. Mimóza kézi mit fika-szak üzlet ben, Csengery ut 4. leadni. 22G3
BÚTOROZOTT SZÓBA
Két elegánsan bütoroarott ajtóba
lürdószoba-, eietlcg kd-iyha-has^iálalial azonnal kladl. Citti a kiadóhivatalban. 2258
KÜLÖNFÉLE
H. tjargitay Béla . gr#fo,lóo>*a fogad reggel 8-tol este 81«, vasárnap délután 3—6 íg. Ktrály-utca 37, földszint I. Levelekre is felel.
TOÉlffa-iaráajielAat géppel vállalok. Patzs, arpáttútcá 19.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja : „Xliguásjáil R. T. NBoykislaw\' Fslaloa kiadó: Zalai Káraty. Nyomatott: a HKligaiáuá|l n. T. Naavkaaliaar ¦yaaasjálHUi KaBykBalxaáa.
82. évfolyam, 176. tzám.
Nagykanizsa, »42. augusztus 5. szerda
Ára 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
ImtmMttl éa UttdóMvatali Ftat i. «alia. SKikenUat»1 &i ltlliil6Ul»»(,ill telolon 78. m Megjelenik minden hétkfonap dolutoli
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
KlMkoitoi ára : egy hónapra 2 pengi 50 UU4» igó 20 uflér.
negyedévre 7 r Egyei azam: hótktanap 1
ÜL, tzombaton 16 01L
Papok a nemzed érzés szolgálatában
Irta: BSltat GyoVffy plébános
Vallom, hogy a hazaszeretet anyagon, véren, gazdasági éa szociális vonatkozáson fölül oisósorban a ló-lek müve! A szollomé! Lehet ogy nemzőt tiszta fajiségu, lehotnok ol-sórangu gazdaságpolitikusai, kiváló szak iparosai, muiópai hirü tudósai, maga a nemzet lelke még mindig földön hever, ha nincs Öntudata, ha nemzeti érzését nom munkálják, ha nincsonok fanatikusai lionBzoroímó-nek!
A nomzot lelkéhez lélokkol koil nyúlni!" lízórt oisósorban erre azok jogosultak, akiknek hivatása ez a lélekkel foglalkozás: a lelkipásztorok! . .
A papoki
A pap a szószéken és oltáron az Isten emberei Lolko\' horizontja nom állhat mog ogy mostoraégos határokkal körülzárt területen! Túllép söj-tésok ködén és a hit szemével az őrökké valós ág kapuiát nyitogatja a földi nyomorúságtól fáradtan megpihenni akaró lélok olótt! Maga a Kereszténység, is minden fajon és nemzőben folülállva hirdoti Krisztus ogyolehíoB\' megváltásának azont hajnalfiasadását! Hirdoti á mindon szociális kiogyonlilődcst, családi biztonságot, társadalmi békét éa világbékét magában rejtő azont evangéliumát!
Do!
Az ombori colnak közösségo: laton országa, a mog vált ás eszközeinek egyotemcBségo nom borítja fol azokat * a természetes oszközöket, amiket ugyanaz az Isten alkotottl Az Isten önmagát nom cáfolhatja! Már poilig az Isten családba teremtette az ombort. A vérségi kapcsolatokat szentsöggol szentolto mog a házasságban és a családi kötéléi: szétbont natutlanságát még egy külön paranccsal: a negyedik parancscsal totézto! Atyádat és anyádat tisztoljod, hogy hosszú élotü légy a földön! .
A papnak, mint -isten" emberének is ebben az Isten mogszentollo azont családi érzésben kell szolgálnia laton ovangéliumát! Nom szabad nemzeti érzését elfojtania! Az Isten mindon papot nom az ogyotemos világba, hanom egy lnogl tatarozott tonilolro küldött. Stopon fojozi ki ozt a C. J. C. jurisdikciója. Az ős: egyház olgondoiása viaszavozothotő «z üdvözítő szent rondol kezesére, moly mindon nagyobb városnak külön^ püspököt szón telt. Tohált a\'.misz-szíót egészen szük, szinte családias közülotnek szánta. A jó püspöknek és jó papnak tehát az Istentől .noki adott családias közíilotbon számolni kell az illotó »család«, »nemzot« mindon érzékenységóvol,: azellomé-V(d. sajátságos borondozkodésoivoi és szokásaival és az örök Isten Örök evangéliumát az illotÓ nép, nomzot nyelvén, gondolatkörén, érzőiméin korosztül koll azivéhoz vinni! Krisztusban az laton öltött toatot. Ez az «ton mogtalálja mindon nóphoz a aziv utjét, hiszen azt az omborszivot (\' alkotta! Az igazi apostolok "egy szent Pál, ogy Xavori szent Forenc mzoI az ogyüttórzó szivvol hirdették Krisztust a görögnek és rómainak, japánnak és hindunak, fizztyl a sziv-
Két részre szakadt a kaukázusi szovjet hadsereg
A bolsevisták a Kaukázus előterében ellenálni már képtelenek LéggOmbzárat létesítettek az Egyesült Államok nyngaU partján
Izland katonai berendezéseit támadta a nőmet légierő
Madrid, augusztus íí A Stefnni-iroda jelentése szerint Serrano Suner spanyol külügyminiszter kihallgatáson fogadta Olaszország cs Németország nagykövetét.
Amsterdam, augusztus 5 (Sicfam-iroda) Londoni je-
Anglla hadi fontosságú a német
Amsterdam, augusztus 5 A Német Távirati Iroda jelentése .szeriül mára virradóan esekély számú angol bombázók repültek N y wgirt ^M^nrororsz főíó. A ledobott romboló- : és gyújtóbombák néhány község épületeiben károkat okoztak. Az 1
Gandhi:
lentés szerint a lordok háza hozzájárult az angol és amerikai kormánynak ahhoz a megállapodásához, amelynek érteimében az amerikai katonák angol területen elkövetett vétse-geiben kizárólag ószakamorikai törvényszékek illetékesek,
berendezéseit támadta légierő
eddigi jelentések szerint egy angol bombázót lelőttek.
Ugyanezen idő alatt egy német harci repülő-köt el ék ered-^lérnyeaen-támadta; Nagybritannia nyugati részének hadi fontosságú kikötő- és ipari lerendezéseit, t. , i
Ha India szabad lesz. első lépése az lesz, hogy tárgyalni fog Japánnal
Amsterdam, augusztus 5 (NST) A brit hírszolgálat je-dentése szerint Gaitfllii a pánin-diai kongresszus végrehajtó bizottsága elé terjeszteti javaslatiban hangoztatja, hogy Angolország nem tudja megvédeni Indiát és India érdekei, valamint az angol érdekek közöli örök időkre tart a hnre. Gandhi á továbbiak során hangoztatta, hogy Indiának a háborúban va-
ló részvétele nem találkozik az indiai nép helyeslésével és hogy a háborús részvétel kizárólag a brit lefolyásra vezethető vissza Ha India szabad lesz, első lépése valószínűleg az lesz, hogy tárgyalni fog Japánnal. Gandhi határozati javaslatában azt ajánlja : a bizottság hangoztassa azt a kívánságát, hogy legjobb, ha a britek visszavonulnak Indiából. Kérje a bizottság Angol-
országot, hogy a saját biztonságának érdekében és India érdekében is. valaníijít azért, hogy a világ békéjét szolgálja, hagyja cl önként Indiát. A pánindiai kongresszus végrehajtó bizottsága biztosítja Japán népét arról, hogy India sení Japán, sem valamely más állam irányában nem viseltetik ellenséges érzülettel.
Izlandot támadták a német repülők
^ ..... Lisszabon,, augusztus 5 A Stefnni-irocía.értesülése szerint az Izland szigetén állomásozó északaiiierikai katonai hatóságok jelentése szerint nagy hatósugarú német bombavetők bo\'mbázták Izland katonai berendezéseit.
Az angolok sok egyiptomit letartóztattak
Istanbul, augusztus 5 Kairói jelentés szerint a brit hatóságok sok egyiptomi embert bert tartóztattak le angolellenes érzelmeik nyilvánítása miatt. A" letartóztatottak kőzött jeleníts politikai szerepet játszó szemé-(FnlTUtfe az 5 oldalon)
vol lépték\' át Hazánk küszöliét azok a tiaztolotremélté"\'idegen papok, kik szent István hívására idojötiok, elhagyták nemcsak országukat, . do mindon emlékét is és egész szivvol a magyar népen csüngtek és mog-tanultak magyarul és szívben maguk is magyarok lellek/
Ha ogy igazi apostol igy működik idegen földön, akkor milyen szivvol, milyen együttérzéssel és honszere-lemmel kell itt minden magyar papnak működni!í Magyar papnak, aki vér a vérünkből, /ivjs a húsunkból! Lélek a magyar lelkünkből f! Akinok bölcsőjénél magyar dalt dalolt a dajka, akit magyarul tanított beszélni az édesanya, akinok lóikéban a Btoppék szabad harcosának vóro buzog fel, ha a ringó alföldi kalásztongort tátja, akinok. szívóbon a gyönyörűséges magyar múlt minden édos emléko fol viharzik, ha csillagos nyári éjszakában tárogatót hallgat.
Isten akarja, hogy minden nép-nok saját véréből szülotett papjai logyonok! Isten akarja, hogy nz ő
szent üzonojét: az ovangélimnot minden nép a saját nyelvén hallgassa és mindon tomplom szószékét nemzőt-i lobogó, takarjál Isten akarja, fiogy a magyar népnek magyar papok prédikáljanak és minden magyar szószékről magyar honszere-lemmel telt sziv kiáltsa Jézus igéjét és minden magyar templomon magyar lobogó tengjen!
Felismerte a papság nemzothor-dozó Bzeropét a magyar miniszterelnök, mikor Nagykalló ősz papját köszöntötto! Do fol koll ísmorni ezt ma mindon magyarnak és óboron Őrködni, hogy mindon magyar faluban ízig? vérig magyar érzésű pap hirdesse Isten igéjét! Mert a falut a jtap neveli! A szellomot a pap adja! Nemcsak az a pap vét a nemzete ollón, aki idogonvérőségében másfélé huz, hanem az a magyar pap is, aki nem mer beszélni a magyarságról! -
Csak ogy pár lapot koll lapozni a magyar törtenolonibou ... Maa nemző lok papjai hogyan dolgoztak! Nem szorénykodtok! Nem vonultak féjrol
Nyilt sisakkal álltak ki és ók lobogtatták meg olsónok nemzetük lobogóját!...
Papok a nemzeti érzés szolgálatában ... ollenünk!
Nekik szabad volt... és nekünk bün volt magyarnak lenni!...
Ok irtak, cikkeztek, agitáltak... és mi hallgatásra voltunk ítélve!
Drága magyar népem, mogér-ted-o; amit írni akartam?!!
Országvesztők!... hátjátok-e az Öntudatában ólaiéit magyarság betegágyánál ébresztgető orvost: a magyar }>apol!? Fölkarol iútok-o?! So-gititok-o?! Viszítok-e?!
Drága magyar népem! Ha kis falud templomában egy ilyen izzó magyar nap megy a szószékre ... és tüzes lóikétól lángra gyulBz bocsüld meg! Légy büszke rá! Mert nagy érték! Kevesen vannak! Kevesen, akik Almos és Csaba \'t népét látják a Szószékről\'ina iVéal.. akiknek Lelkében ott viharzik !1 \'magyar mtilt minden -dicsősége és akik nem tudnak feledni! ^<r^
\\
ZALAI KflZt.OMV
1912. nugnszluB L
uTotrr
hetyei mm
niirUn l»il<in<»lvn|aluii veayen
Szerda
AlloKlé MlBorniiaok hélk&iMpokM
íiud.ip nl 1. i.iu.oi.,íi
•.40 Torna. Hirok. Köitemeuyok. HsDglomezok,. — 10 Hirok.. — il.io Nemzotközi TiajolBéBBolgálat
— 12 Harangsaó. Himuusa. IdÓjá-raajolontés, — 13.40 Hirok. — 1«.2U Idojolzé* ós vizállasjeloötés.
— 14.80 Hirok. — 14.46 Mflsor-lamertotés. — 16 Arfolyarahirok, piací érák, élolrniszorárak. — 16.46 idójolcés, hirok. — 17 Hirok sbIo-
•vék éa ruszin nyolron. — 19 Hirok magyar, német ós román nyolron.
— 31.40 Hirok. — 38 Hirok neműt, olasz, angol és fratiüia mulrutu
— 24 Hirok. BUDAPEST 1.
17.15 Hátliózeiiokar. ¦ la •.•\'elolvasás. ¦ 18.30 rlOiivédaiüaor. — Hí.20 Meösoky Kudolí és öjsőliyi
JoiiÓ kút zongorás jazz-miisora. — 1U.40 Külügyi negyedóra. 1U.55 Sselönötös, 20.15 Felolvasás. — 20.26 A bukovinai ezckolvek törté-nolmi játékának közvetiteeo IlácK-Józaeffalvárúl. A közvetítést vozoti liudiiiRzky .Sándor. 21.15 Indulók. -- 22.15 Ózon az otthon. — 28.25 Portis .fonó u igény stenokitra. .BUDAPEST II.
ttf Bárközi Gyula oigányzonekara. G— 20 Hirok" 20,10 Ember Nándor zongorázik. 20.40 Dr.
Hányi Károly előadása. 21 Beethoven: VI. B/.imtóniu. --- 22.10 Weidinger Ede szalonzenekara.
Csütörtök BUDAPEST I.
10.15 Szórakoztató zene. 11.20 Mészáros Erzsébet énekek 11.40 ¦felolvasás. --- 12.10 Az l. honvéd gynlogozrod zenekara. - 18.80 Ilon védőink üzennek. 14 Vidák József cigányzoiiokaia. ¦ 15.20 Szórakoztató zono, 1 ti. 15 Uukzíii hallgatóinknuk.
17.16 llncli-müvok. L7.30| lzsák-GvnrimUliy László olőudása,
— 17.50 Kiaházy Bár! és Toloki Sándor magyar nótákat énokol, kí-Bóri Sárai Elemér pigánysenokara.
— 18.45 Dr. Juhász dönti előadása hanglemezekkel. 10.20 VVoygnnd Tibor értekei, kíséri a Kádiösenokar.
— 20.20 Honvédségünk vizsgálja & falu egészségét. A közvetítést líu-dinezky Sándor vezeti. 20.15 IJornhard Hamnian hegedül. 21.10 Kádár Gyula alezredes előadása. 21 ..\'10 Gounod: Faust, batóitzene. 22.10 Ozon az. otthon. — 28.25 llniczkv László tánczenekara.
BUDAPEST il.
11) niagyar tarogatóegyüttee, — 10.25 Szánthó Károly előadása. — 20 Hirok. 20.20 Veress Endre magvai\' s/^rzök dalmüveiből énekel.
Ü0.60 Felolvasás. 21.10 Ke-loti hangulatok. - \'22.10 Horváth Jenő jaKa-egy iitlese.
* kármnkudéet letér. én a iBrvény bűntcrtl I
SJj kfn««3fjikedéwl
W Fái Miw»iiil|;iul|tr.li H
Holnap még néhány gyermeket visznek kl utólag Serénybe
A harctéren küzdő kunijai honvédek gyertrWkei már elindultak volt Bnlatorrberénybe, :t mikor még utólagosan jelentkeztek szulök, hogy vigyék el az ö gyermeküket is. A Szociális Misszió ezeknek is tanulmányozta körülményei! és megállapította., hogy rendkívül súlyos hely* /élben vaunak és ;t nyaraltat ás-ra a legnagyobb mérvben rászorulunk. Nyomban intézkedtek, hogy megtelelő ruhával elláttassanak, hogyr részt tudjanak venni n balatoni üdültetésen. A kedves szociális missziós nővérek sok utánjárással lehetővé tették, hogy ezek is már (holnap útnak indulnak Hnlatonberény-be. Nem lehet leirn- a gyermekek őrómél és a szegény, fiz fii Ők háláját. Nincs is nagyobb őroin és nagyobb boldogság, mint másoknak örömet szerezni, mások, nak boldogságot teremteni. Ezt telték a kedves adakozók a honvédek gyermekeivel. A környezettanulmányon tapasztaltak határozták cl, hogy a kanizsai szegény gyermekek rend-szeres balatoni üdültetését véglegesen még kell szervezni, és egy nagykanizsai üdülőtelep részére
szükséges telkei megvásárol ni. Az alap első összege megvan. Most jön ítn\'ajd a képviselőtestület, a vármegye, a Vitézi Szék, n honvédelmi minisztérium és ü többi inlézmények és testületek, akiknek anyagi hozzájárulásá-vel megvalósul hosszú esztendői; vágya és kívánsága : a nagykanizsai szegény gyermekek üdülő telepe. A mozgalom Isten nevében megindult Hősök gyermekei üdültetési alapja* ennen és a nyaraltatási akcióból fennmaradt összegecskét — mint alapot — a Szociális Misszió kedves nővérei már az egyik kanizsai pénzintézetnél »Honvéd hősök gyermeküdültetési alapja; eimen\' kamatozó hétéiként elhelyezték.
Tudjuk, hogy az egész nagykanizsai lársadaloini ismét mellettünk lesz é» diadalra lógja segíteni a niagyar szívnek ezt a szép akcióját, amit a honvéd-szeretet indított útnak.
Utólag nyugtázzuk még Bertin Ágoston törvényszéki tanácselnök 2Ü pengős adományát a honvéd-gyermekek nyaraltatására, amit azonnal átutaltunk a Szociális Mtsszío nővéreihez.
Több mint 1800 pengőt, eredményezett a íüstteien nap Csáktornyán
Tudósítónk jelentése szerint i Csáktornyái önkéntes tűzoltótestület íüsltclen napot rendc-zcll a fronton küzdő honvédek javára. A községben ót helyen voltak asztalok, amelyeknél egyenruhás tűzoltók és a Bajtársi .Szolgála! vozetőségénok tagjai végezték 11 gyűjtést. Mi-
ntán Csáktornyán éppen az év legnagyobb búcsúja volt, a lus-lelen nap eredménye meghaladta az 1800 pengőt és körülbelül 60 pengő értékű dohányáru gyűlt össze.
A tiistclcn nap eredménye a Csáktornyái tűzoltók szép, nemes magyar munkáját dicséri.
Jelvényt a katona-feleségeknek os karona-anyálmaK
Az élet jn\'a nem gyönyörűség. Tele van gonddal, bajjal, nehézségekkel. Terhei azonban mégis azokra nehezedik legfájdalmasabbá!., akiknek hozzátartozói a keleti harctéren küzdenek. Kzok közül is
a feleségek és anyák
viselik a mondhntatlamil nehezebb részt.
A atlagukra maradt katona-feleségeknek, katona-anyáknak gyenge nő létükre egyedül kell ínrkózniok az élettel, legtöbbször nem is önmagukért, haneni gyermekelkért.
Hány katona-feleség, kutonu-
anya dolgozik? hivatalokban, gyárakban, üzletekben, műhelyekben és háztartásokban, hogy megkeresse, amire a családfő vagy eltartó, gondoskodó nélkül maradt famíliának szüksége vnn ? I
igaz, a nagykanizsai társadalom megértő szeretettel karolja fel a hadbanlévök családjait, cz nzonhan nemi elég. Lehetnek és vannak a családnak olyan szükségletei, amiben sem a bajtársi Szolgálat, sem a társadalom nem járhat el. Hivatalos dolgok elintézése, napi bevásárlás, üzletek látogatása és több cféle.
Augusztus
3~4~5-én
VÁROSI MOZGÓ "étű-kedd-
. ,.T, , ,! , . szerda
Budapesttel egyidőben !
TISZTÍTÓTŰZ
Főszereplők : Tito Sohtpa, Míretlle Bálin
A Tüzföldtől—Budapest tg játszódik a történet
Aktuális magyar vildghiradó Klöadúíiitk koHdets ; öt 7 ás ti órakor.
Kzekhen rt katonn-feleség, a \'kalona-anyn sok időt pazarol, amit vagy gyermekeitől és ház-tarlásálö\'l kénytelen elvonnia, vagy munkaalkalma mik kell megszenvednie, mert hiszen tudjuk, bármtely hivatalban a jelentkezés sorrendjében\' tárgyalnak a felekkel, péknél, hentesnél, fűszeresnél ugyanesak! sorjában szolgálják ki a vavö-ket.
Az a feleség, akinek férje édes miudannyinukért magára vette a harc minden terhével annak súlyos kockázatát is, az az anya, aki fiát a haza szolgálatára adta és igy legerősebb, néha egyetlen támaszát nélkülözi az elnehezült éleiben.
megérdemel ezért a köteles áldozatért valami viszonzást azon I tiszteletén kivin, mely egyébként Is megilleti.
Az övéké kell, hogy az elsőbbség Jegyen mandenben, amit hosszabb várakozással^ türelmes áscorgásfnl esetleg csak; sorbauállássiií lehet elérni. Idejük drágább, mint bármelyikünké, hiszen ki tudja, nem-e csomó gyermek, beteg szülő vagy égetően sürgős munka vár reájuk otthon 7 1
De ezektől eltekintve, feleségében, anyjában is tiszteljük és becsüljük azokat a hősöket, akik az otthontól távol vívják az egész neaírzet élet-halál harcát, tízért ,
legyünk a katona-feleségekhez, a katona-anyákhoz szívesek, előzékenyek, szolgálat kének, szeretet és tiszteletteljesek és ott juttaisek velők szoni-ben kifejezésre megkölöhböz-tof j magatartásunkat, ahol csak arra mód és alkalom kínálkozik.
Igen ám, de honnét tudjuk ebben u nagy városban, ki katona-feleség, katona-anya ?
Itt lyukadunk ki arra, amiért a lennebbiek íródtak és ami szivünk mélyéből kívánkozik tollúnkra, ;
Gondoskosdjék n város — esetleg miiga a kormány az ország egész terűidére vonatkozólag — olyan
JelvényrAI,
Imielyet a\' katona-feleségek, katona-anyák a hazáért hozott áldozatuk jeleként keblükön viseljenek és amely jelvény viselése számukra hivatalokban, üzletekben, ügyük, dolguk elintézésénél
elsőbbséget, soronkívüliséget biztosítson.
Annyit megérdemelnek a katona-feleségek, a katona-anyá*k mindannyiunk ré-széröl, akik mifegszokoU polgári életükben alig háborítva élvezzük azt a nyugalmjat és biztonságot, amit az Ő férjejk, az ő fiaik legendás hősiességgel párosult áldo-zatossága ajándékoz nekünk. 1
Üaletáthelyezéii.
BÖRDISZMÍJ
KAS2TLNÉ HOLZfeh EULY
.e-ut a.
1042. augusztus 5
ZAL\'AI KÖZLÖNY
A Don vő/gyében
Mondák, regék bűvkörében, ml tőrlent a Don völgyében, Őseinknek ösfészkében ?
Honnan Indult a magyar,
a sok erős férfikar,
ezer évvel eitlött,
bont szerezni mielőbb ? Megérkeztek a keresites vitézek I Qyőztes, hős magyar honvédek! Krisztust hozzák vállukon Ők a testvér népnek. Ellenük gigantikus rémek hasztalan gyülekeznek. Feldúlt kis faluk, harcterek, ellopott templomok felelt győzelmet¦ hirdet újra a kereszt! Körülátijd a meghatóit sereg... Ortg donvötgyi parasztok sírva csókolják a késő unokák iabanyomát, hogy templomaikat kitakaríthatták. .Krisztust akarjuk/..." száll az ének reszkető ajkáról a gySzteseknek... Beleénekel frténk-biznnytalan, — ismerős a dallam egy régi kánlor... néhány. ifon völgyi i öregasszony... A (tatátok nehéz szívvel csak néznek, dk most tesznek hitet a keresztnek.
* A sok lelüzöit kereszt mutatja, merre van a magyar hadak útja. A pogány orosznak nincs ktut, mert keresztek nőnek bJrmerre fúlt
Barbarlts Mária
Könyvismertetés
-Sóhaj-szárnyakon
(BftMnyal (.;<S*a oóUalUlnyve)
Mii, amikor n műkedvelő nóta-költőknek so szeri, bo száma, jól esik ugv igazi »bóko-hoü« noViakőnyvot fol-lapozni, bolo dúdolni n kottafojoi kőző, végig suhanni dallamukkal a hegedű húrjain és megállapítani: — ez igen! őzöknek a nótáknak van ize, zamata, lüktetése ,a szó, a muzsika él őzökben a nótákban. Harmincöt szépnél szebb nóta sorakozik líaranyay Géza felsŐrajkí tanítónak »S6haj-sziirnyakon« cím alatt Budapestoh megjelent aótáakönyvóbon. A gazdagéit termő zalai nóta fa hajtásai között kanizsai vonatkozás is akad. A HKÖvögök legnagyobb része is liaianyay Gézáé, aki ozekon keresztül megmutatja, hogy mélyen érző költői lélek lakik benne s abból fakadtak a mai dalköltés tömog-portékái közül messzire kimagasló nótái. Csupa épkézláb szövog, a dal-irodalom bájos, finom, moleg-rényü gyöngyszemei. Szép, jó, a iiótaflzeruséget mindig megérző, találékony, könnyed zenei megszerkesztés jellemzi Baranyay Géza zenés költeményeit. A ma vadon\'burjánzó nótaköltés világában ogy hivatottat, a nótaszerzés miivészél találtuk meg a kis zalai falu virágosán zengő szivü-szavu tanítójában.
(A nótáskönyv 2.40 P-ért a ka-, nizsai könyvkereskedések hon is megszoroz hetö.)
l:!égett a kigyulladt sertésólban egy "kisleány
Tragikus szerencsétlenség történt minap a som ogy megyei liölle községben. Eddig ismeret -len okból kigyulladt Szentpáli József Oittani gazdálkodó serlésólja és abban bentégett három elves kisleánya. A csendőrség szigorú nyomozást indított a szerencsétlenség ftjytében.
BÚTORT
waköitotben. GÁBOR müaazblounél
Ujabb halálos áldozata van a Balatonnak
Értesülésünk szerint a pápai Lo-vonto Egyesület 23 főnyi csoportja két hétig táborozott a Balaton melletti Szigligeten. Az utolsóelőtti napon a lovonték éppen a\'Balatonban fürödtek, amikor egyik társuk,
Szabó Lajos 18 óvoo pápai koroskod óta nono olraerült a vizboti. Társai eegitségéro siettek, do amire odaértek, vlzbefult. Az orvosi vizsgálat szerint a levénteíiu halólát szivbőnulóa okozta.
Tüzet okozott egy látssadoso gyermek
A falu legszegényebb lakosának háia égett le
(Koszt helyi tudósi tónktól) A Keszthely mollotti Gvnnesdíá-son tüzet okozott ogy játszadozó kisgyormok. Horváth " János háza végében egy kis szalmakazal volt összorakva. nzl gyújtotta inog a szomszéd kisgyereke s a kuniról a átharapózott a fakóházra is. Kivo-
nult a tűzhöz a gvenosdiáai, a vonyarcvashegyi tűzoltóság és a koszt-helyi tűzoltók ogy Örse is. így sikerült a tűz továbbterjedését megakadályozni. A ház azonban leégett; A tüzkárosult Horváth János a község egyik legszegényebb lakosa, akinek a háza so volt biztosítva.
Leesett az asztagról és szörnyethalt
Nagyrészt már behordták a gabonát, sót sok helyen mér is csépelték. Zsigmond Pál zalaszogvári lakos ia a gabonáját takarította lx-. Rppon az asz tagon volt, amikor megcsúszott és soiuiuíIkj sem tudva kapaszkodni Jozuhant a földre. Oly
szerencsétlenül csott lo, hogy_ toijo-son összotörto magát és rövid idő múlva Iwlohalt sérülésoibo.
A esondórségnok az ügyben inditott vizsgálata azorint a azoroncsét-lenaégért sonkit sem torhol folo-1 ősség.
Czájáné elvesztette 6500 pengi! tartalmazó kézitáskáját
A megtaláló 60 pengő futaimat kapott
A nemrég Nagykanizsán szereplő C.zájn-eírkusz Dombóvárul! játszóit éppen, amikor a pesti vonal sok Utassal befutott a dombóvári állomásra. Ezzel a vonattal utazott Horváth Ferenc kaposvári házmcsler is. 0 azonban nemi szállt le a vonalról, hanem1 lovább utazott hazafelé. Egész Haláig kinézett azt ablakon, csak akkor ült le, ami kor Hátából elindult a vonat. Ks ekkor meglepődve vette észre, hogy egy szép női kézitáska
van az ülésen. Horváth felvette ós kinyitotta : 6500 pengőt talált beiméésegy vásárlási könyvet özv. Czája .Tánosné nevére. Azonnal tudta, hogy a táska a cirkusztulajdonosnőé. Amikor hazaért, örömjmel látta a hirdető\' oszlopokon, hogy Czájáné cirkusza Dombóvárról Kaposvárra j megy. Amikor a cirkusz megérkezett Kaposvárra, Horváth megjelent Czájánénál és átadta neki a táskát. Jutalmul 00 pengőt és — egy csókot kapott.
megkezdődött a mnnkáslakébázépltósl kölcsönkérelmek elbírálása
A nemrégen kiadott kormány- | rendeletek lehelövé lelték, hogy az Iparvállalatok kölcsönöket kapjanak a (rrfunkások által egyéni tulajdonul \'megszerezhető családi házak építésére, Ezenkívül közvetlen egyéni kölcsönt is ad a kormány az olyan munkásoknak, akik telekkel és némi készpénzzel rendelkeznek. A rendelkezések szerint a nyújtható kölcsön a telekérlek és az építési költség együttes összegének 70 százalékáig terjedhet. Az iparügyi minisztérium a beérkezett igénybejelentések alapján a
besorozásokat már meg is kezdte. Igen sok munkás jelentkezeti kölesönért a visszatért és visszafoglalt országrészekből is.
Az iparügyi minisztériumban működő Lakásépítő Állandó Bizottság besorozása után meg is kezdik a tényleges kölcsönfolyósításokat, ugy, hogy m\'ár ebben az évben is sok munkás rfsnládi ház éjiül fel ilyen kölesönnel. Ezzel kapcsolatban a Lakásépítő Állandó Bizottság felhívja mindazokat az ipari, kereskedelmi és bányavállalatokat (vállalati nyugdíjpénztárakat), arne-
Hálók, kombftiáltsxobák
&kb^L&« nagy választékban
a változott árviszonyok dacára is még mindig olcsó árakon várják
KOPSTEIN BÚTORÜZLETBEN
Horthy Mlklót-ut 4.
liwkrtnwjg\'^ébben azrévben-mun-líáslakóházakat kívánnak\' építeni, hogy a részvételre irányuló szándéklukat (Budapest, Lánc-htd-utca 2.) jelentsék be. A bejelentésnek tartalmaznia kell az építkezés helyét, a felépülő lakások szarafát és a szabályszerű beiídvánv\'előterjesztésének-várható fdőpontját. A mór mtost jelentkező vállalatok a rendelkezésre álló hitelkereten helöl^elsőbbségben részesülnek a később jelentkező vállalatokkal szemben, amelyek azonban a fennmaradó hitel erejéig természetesen szintén részesülhetnek kölcsönben.
A zülrellátás fllftbb
szabályozása
A helvzet józan megítélése segítette át az országot a kenyérgondokon. Elméletben Magyarországnak soha nem\' lehetnének kenyérellátás] zavarai, azonban kenvérjegyekre nem1 lehet elméleteket adagoltatni. A kornvány őszintén, becsületesen feltárta a helyzetet : kisebbek voltak a készletek, tmtnt gondolták, nagyobb a fogyasztóterület, több a szükséglet. Azt akartuk, hogy uralásig legyen kenyér az asztalunkon, zúgolódás nélkül vállalta mindenki a kényszerű tnkn-. rékosságot. A kormány nyílt kártvákkal játszott, megmutattfa a nehézségekét és a közvélemény méltónak bizonyult a bizalomra. t *
Ma arról van szó, hogy a zslr-ellátásban írrtór hónapok óta észlelhető nehézségeket kell megfelelő körültekintéssel rendezni. Az ország egyes tájain simán biztosítani tudták a szükséulc-tet, -más lielveken azonban hiányok Mutatkoztak. Az ilven<hi-ány — háborúban élünk, amikor az összes szállítási eszközöket a végsőkig ki kell liasználnV a háborús gazdaság szolgálatában : azonban erfísebb igénybevétel az egyik oldalon, szükségszerűen ideiglenes hiánvt idéz fel a gazdasági élet m\'ásik területén— sokszor egyszerűen sz?T. lilási problémákból fakadt, másutt viszont a sertésállománv könnyelnru kezelésének következményeként Jelentkezett. Nagy egészében azonban ép ugv a tavai vi természeti csapások kö-vetkezménve volt. mint a liszt-szűke.
Bossz volt a tnkarmánvter-més, a közvetett utón előállított takarmányok, például a korpa, a szokottnál kisebb m\'cnnyisétí-lyen álltak rendelkezésre, külföldről nem! hozhattunk be kukoricát, amire szükség lett volna. A hizlalás visszaesett, sőt a kornványnak a sertésállomány teljes kiirtása ellen kellett védekeznie. A maga körében igen sok ember egyszerűen oldotta volna meg a takarmányhiányból származó nehézségeket, azonban ez az .egvszerü megoldás* súlyos kővetkezjnényekeV vont volna maga után az egész országban.
A kormány korlátozta a sertésvágást, a szükséges mértékben beavatkozott a készletek elosztásába és ilymódon mindez-ideig sikerült biztosi tani Budapest zavartalan zsircllátását, sőt vidéken Is csak átmeneti znva-
ZALAI KÖZLÖNY
1942. augusztus 5
rok mutatkoztak. Most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, amikor a szemtermést már betakarították, zöldségféle korlátlanul áll rendelkezésre, a .kenyeres lisztadagot valamivel emelni lehetett, a burgonya, bab, kukorica jelentős (eret Ind kitölteni a közellátásiján s könnyebben tudjuk vállalni a zsirkérdés rendezésének átmeneti hátrány alt\' \'\'
Beosztást kér tőlünk megint a kormány, hogy ellátási biztonságot, nyújthasson. Az egész gazdasági évre biztosítani akarja az életfenntartáshoz szükséges zsiradagokal és ezért bejelenti, hogy a zsirkészlelekkel szűkebben kell gazdálkodni mindaddig, amíg sikerül áthidalni az átmeneti nehézségeket.
Becsületes, őszinte fellására ez a helyzetnek. A kormány W zalotnanal fordul a közvéleményhez és eddigi eredményeire hivatkozva, bizalmiul kér.
Bizalmat és kis áldozatot a győzelem érdekében, amelyért nemcsak fegyverrel keli harcolnunk .hanem — a magunk fegyelmévé/ is.
Gelsei Vasút—U|udv?rl MAORT 4:2 (2:i)
Barátságos. Vozotto. Lonkovits, Mindvégig szép\'és izgalmas játék. A geleoi Vasúiban a NUTH játék-sorsiból szerepel tok egynéhányan, akilmok szép játékát a nagy fü nom ongodto érvényesülni. Mind megálltak azonban a holyiikot Pór kivé-lolévol, aki Udvari szoinélyélKtn méltó ellenfélre talált. 0 volt a mezőny legjobbja Túrával (NUTIO) együtt. A vondégok közül jó volt még Boko, aki ügyesen védett. Hot, Kis, Takács, Németh. Mog koll említeni Dovecsorit, aki méltó társa volt pptnak. Kncz azonban nom váltotta be aí tőle várt játékot, inkább durva, mint jó.
A MAOHTIiOh kitűnt Medgyosi, aki a kapuban is jól működik, biztató kapus remény. Jó az örog líö-dör, aki mindenhol ott van Magassal együtt, ahol nagy a veszély. Horváth ismét a régi, mint (mindig, most is a kapu olótttohotollon. Lin-hart jól mozgott és minden lövéso veszélyes.
Góllövök: Takács (2), Némotb és Pór, illotvo Linhart (2).
Magyarszerdahelyi Lev.— Újudvart Lev. 1:1 (1:1)
liarálságos. Vezette Varga, Két kezdő csapat összecsapása sok akarással, némely bolyon szép játékkal, lízeknél a csapatoknál inkább az akarást lobot mogdicsérni, mint a játékot, amclvot ezután koll mog-lanittalni velük, ttcméljük akadnak agilis vozotók, akik fölkarolják a s|M)itoi ebben a környékben, ahol ily nagy akarással indul az ifjiiBág, sajnos ezer akadállyal küzdve, hogy f*|K)rtolhass(ni, hogy\' honvéd lohos-iion, mort hiszen mindnyájan tudjuk, hogy az elvégzett munka méltóit, amelyet naponta olvégxünk, a mjkui is honvédelem.
(i.. .1.)
Festessen Tisztittasson
Pálcsics-núi
Ujabb áldozata-van a Drávának
A Hnrcshoz larlozó Nagyin-káposztáról a Drávába uvenl fürödni Ferlendics Júlia Ki éves leány, Sánta Krzséhet és Mitai György né társaságában, lílső-nck Ferlendics .InNa meni a vízbe. Társai ligychnezlellék, hogy ne menjen a "mélyebb helyekre, A leány azonban nenv hallgatott rájuk. Néhány pillanat múlva elkapta a víz sodra és elmerült. \'Társai segítségért kiabállak, de a közelben nem
tartózkodóit senki. A leányi még háromszor dobta fel a víz, azután nem\' lállák többé.
Tóth Károly barcsi tisztviselő ugyanaznap a Dráva partján sétált és észrevette, hog$ egy női hulla úszik a vizén. Szóll Grósz Aulai és Dobor Jenő barcsi villanyszerelőknek, akik a hullát kivcllék a vízből. -Tckinlvc, hogy bűntény nem áll fenn, az ügyészség a temetési engedélyt megadta.
A keszthelyi csendőrség elfogott egy elitéit csaló ügynököt
Átadták a nagykanlfsal ki>. Ügyészségnek
Keszthely, augusztus 5 j Keszthelyié. A mosonmagyaróvári (Saját tudósítónktól) Veszedohnes szülotésü Orünwaldot a győri törülte) laKtuál !8 bűnözőt fogott el a | venyszek » rendbeli csalás büntette keszlliolyi csondórség. A balatoni | fa 8 rendbeli csalás vétsége miatt parkban, séta közbon őrtzotbo votlo koröíp.
az ír.\'gyik járőr Grünwald Henrik Az elfogott ügynököt a csendőrség
50 éves ügynököt, aki nemrég jött i átadta az ügyészségnok.
Felboncolták a bestiális fiatal anya áldozatát
A csendőrök véglgjátszatták a gyilkos leánnyal megrendítő bflncselehményét
Lispc-Szcntndorján. alig. ő (Saját tudósítónktól.) A nagykanizsai törvényszék bizottsága kiszállt a községbe, hogy a vizsgálóbíró állal elrendeli törvényszéki boncolást megejtse a kis csecsemőn, akii sajál édesanyja, a 1!) éves Bicsak Teréz állati kegyellenséggel egy vizes vödörbe fojtott, hogy szabaduljon tőle. Dr. Billera Béla és dr. Székács Sándor hatósági orvosok végezték a boncolási dr. Almássy Gyula kír. törvényszéki tanácselnök, vizsgálóbíró közhenjötlc-vei. A boncolás is mcgállapilol-ta, hogy a kis csecsemő élve jött a világra, halálát fulladás okozta. Bicsak Terézt, a fiaiul anyát a csendőrségen kihallgatták. Bészlelesen bevallotta tcltfcfl Ismeretségét, majd annak követ-
kezményeit. Szülei semmit sem tudtak és azért bántotta ötViny-nyira a dolog, mert restellő magát a szülei elölt. KImondolla hogyan végzett a kis ártatlan csecsemővel, akinek holUtestét nem a trágyadombon ásta cl, amint eleinte mondotla. hanem szülei házának udvarán. Meg is találták oll elásva a kis \'áldoza. lot. A csendörök végigjátszatták Bicsak Terézzeí az egész bűncselekményt, ugy ,ahogy elkövette. Kihallgatták szüleit is, de azok csak akkor értesüllek szerencsétlen gyermekük ollévelye-! déséröl, amikor a kakastollas csendőrök bejőllek az udvarra, hogy a kis áldozat hol Bestének kiásása iránt intézkedjenek, j Bicsak Teréz még mindig a . csendörörsöii tartózkodik, inig ! további sorsáról döntenek.
kecskemé/i, alföldi és ßegyviaeUi
áUandóan kepüa/ék
tájborok.
0«. UN IIIILT Ii- El FflÉRTÉKESITfl
Ttliloa : 59.
nagykanizsa
cégnél.
fanjeu ül ifi.
Panaszok a klskanlzsal ut börfll
Tekintetes Szerkesztőség I
Kérem, szíveskedjenek alanti panaszomnak a Zalai Közlönynek mindannyiunkért prókálor-kodó hasábjain helyet adni. Tudom tapasztalatból, hogy az itt közölt panaszok sokszor találnak jóakaratú illetékeseinknél meghallgatásra, hiszen \'természetes, hogy ők sem láthatnak mindent és a néma gyerek szavát .meg sem érthetik. Ezérl * adok hangol sok kiskanizsai, polgártársán* itt következő kívánságának.
A Nagykanizsáról Kiskun M zsűra vezető ul a feltöltés folytán ugy nvegmagasodolt, hogyl az ut mentén elhelyezeti padok mosl egészen a földbe, süllyedve állnak. Ezekre a .már szinte\'hit-halallan padokra csak talajtornász niutátványok segítségével tehet leülni, nvég inkább felkelni róluk, Tisztelettel kérjük illetékeseket, emeltessék meg ezeket a padokat, amelyek, amig elég magasan álltak, valóságos jótétemény számba mentek a sokszor nagy teherrel gyalogló és közben percnyi megpihenést kereső kiskanizsaiaknak.
Másik panaszunk az úttal kapcsolatban, hogy a feltöltés után az ul nagyon göröngyös \'m\'nradl, ugy, hogy a járás rend-, kívül bizonytalanná és nehézkessé vált egyes szakaszokon, lókéul olyanok számára, akik fejükön kosarakkal a piacra vagy onnét haza gyalogolnak. A im\'ai eipö-szüke világban a rendesnél is többen járnak mezítláb, akiknek azután még terhesebb a járás az éles rögökön. Tisztelettel kérjük, szíveskedjenek az utal porsalakkal egyenletesre felhinteni, vagy a kemény, éles göröngyöket hengereléssel lczuzatní.
Biztosak vagyunk abban, hogy akinek ügykörébe kérésünk tartozik, a dolgos, sokat fányló kiskanizsai nép érdekében még fogja hallgatni panaszunkat és lehetőség szerint mielőbb segít is azon. annyival is inkább,mert hiszen ezen az útvonalon bonyolódik le a nagykanizsai piacnak ¦in\'a annyira fontos élelmiszerekkel való ellátása is.
Sokan leszünk hálásak illetékeseknek kívánságunk leljesifé-séér.l és köszönjük a lek. Szerkesztőségnek, hogy hangot adoll panaszunknak.
Aláírás
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ *
mi2. augusztus S
•ZALAI KÖZLÖNY
NAPIREND:
Gyógyözovtári ügyetót: Ma Igaz-flág gyógyszertár Fó ut 13. bz.
Kiskanizsán az ottani gyógyszertár áílaridó ügyelolos szolgálatot tart
A GOZFOHDÖ nyitva van reggel 6 órától esto 6 óráig. .(Hétfő, szerda, pintek délután és kedden egéaz nap nőknek.; Telefon: 560.
ít\'olyíattVi az 1. oldalról)
— NazrMf t Auttusttuz 5. Szerda. Rom. kat. Havas B. A. - Protestáns Oszvald.
— Izr. Ab. 22. m
— (Zeneiskolái ka jJCrtkförny*)
Csáktornya nagyközség kópvisolö-lestüloto elhatározta, hogy zonoisko-lát állit fol. A tanámkftt\'a nagykanizsai zonoiakolu udja. Az iskolu már szoptomborbou megnyílik.
— (Kórdljnokl állás)
A káptalanfái körjegyzőséghez tartozó Káptalanfa, Gvopükajún éa No-meshany községek képvisolótostüloto elhatározták, hogy a bolügyminlBz-tcr engedélye értolmélwn a közellátási tooiulők olvógzófióro kürdijnoki állást szorvoznok.
— (Ouzdutiági Iskola Csáktornyán)
A földművelésügyi minisztérium kiküldötte » minap Csáktornyán
iáit gazdasági iskola lótosiléso ügyó-lien. Az állam az építési költségekre G<X).000 ]Híiigót ad.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az olmult hólon az alábbi Anyakönyvi bojogyzébok történtek: Szülolott C fin éa 0 leány: Strazsok Géza MAO RT gépkocsi-vozotő és Bakonyi Máriának rk, leánya, Méhes Főrend földműves ós l\'irlnis Irénnek rk. leánya, Hegyeshalmi József szobafestő moslor én Bognár .Máriának rk. leánya, Páli István városi utcaseprő és Bárdos Annának rk. fia, Szomerédi József m. kin romlói- és Sifler Ilonának rk. fia, Bognár Kálmán napszámos és Antal Ilonának rk. loánya,.Réeéei János gazdasági cseléd és Fillér Jtozáliának rk. ieánya, Dozsényi János géplakatos segéd és I\'impör\'Annának rk. leánya, Takács Lajos kötő-szövő segéd és Fekete Rozáíiá-nak rk. fia, Bakó István magántisztviselő és Szélig Ilonának ág. h. ov. leánya. Szlávocz István gazdasági esőléd és Horváth Rozáliának rk. fin, Végvári Jenő magántisztviselő és Szendén Erzsébetnek rk. Jcánya. Házasságon kívül szülotelt 1 íiü és 1 leány. - Házasságot kötött 4 pár: Nagy Lajos MÁV mérnök és Fábián^ Honn rk., Csonka István úllnmi népiskolai igazgntó-lanitő és Faludy Erzsébet állami népiskolái tanítónő rk., Németh Uyörgy kőműves mestet ós Ktinics Katalin rk., Vajda Zoltán mérnök izr. és Molczor Klára izr. Meghallak hatan: Kalmár Lajosné Po-zsogovits Anna rk. 68 eves, özv. Havid Györgynó Szálai Juliannii rk. 81 évos, Tóth László rk. 7 éves, Horváth József rk. 2 hónapos, özv. Major Istvánná Török Terézia rk, 75 ŐVOS, Horváth Vadász Ádám nyűg, po&taaltiszt rk. 80 évos.
lyek ís víinnuk. A letartóztatottakat gyűjtőtáborba viszik.
Laval Párizsban tárgyalt
Vichy, augusztus (OFI) Lnval francia minisz. lerelnök tegnap Párizsban tartózkodóit. Megbeszélést folytatott a megszálló hatóságok képviselőivel a közellátási kérdésekről. Délután visszautazoll Yíchybe.
Svéd terület felett lezuhant egy angol\'repülőgép
Stockholm, augusztus 5 (NST) A svéd hírszolgálati iroda jelentése szerint a svéd nemzetvédelmi szervezet légvé-
delmi osztálya közölte, hofcv e*y angol i^epfflfigSp tegnap délülfln Yetlaud-tarloiuányon kérésziül repült és kisvártatva svéd területen lezuhant. A pilóta ejtőernyővel kiugrott és a svéd katonai hatóságok őrizetbe vették.
Ujabb titkos ütést tart az angol alsóház
Stockholm, augusztus i> (Stefnni) Cripps az alsóházban bejelentette, hogy a kormány ujabb\'képviselőházi titkos ülés megtartására határozta el magát, amelyen a szovjet helyzetet \'és a második arcvonal kérdését tárgyalják meg.
Keleti front
Berlin, augusztus 5 (NST) A német védő ró főparancsnokság közlése szerint az Azovi-ton-gertól kelotre lóvé térségben folyó harcokban n némot csapatok augusztus 8-án o bolsevisták olkesc-redott védekezését megtörve egészen Jokaterinojszka városáig nyomultak olöro, amelyet rohammal elfoglaltak. A német gyalogosok, hogy a Jojszk-Öbölben fekvő támadási célpontot elérjék, merész előrotÖ-réssel átkoltok a Joja-folyón.
Budapest, augusztus 5 Az NST jelentése szerint a>némot
előnyomulás h Kaukázus felé tovább tart. A támadások az Azovi-tongót-tól kiindulva délnyugati, dőli ós koloti hányban folynak, A kaukázusi hadsereget két részre szakították, ugy hogy a Szovjet a Kaukázus előterében ellenállni már képtelen.
A némot hadserege • előretörő éko már olyan mélyen\' hatolt bo a Kaukázus középső részébe, hogy az egész védelmi rendszert Összeomlással fenyegeti. \\
Észszerűden dolog a Szovjet kimeríthetetlen tartalékairól beszélni
Amsterdam, augusztus 5 (NST) Erederich Kuch amerikai újságíró a Szovjet helyzetéről szólva, a londqni rádióban kijelentette, hogy észszerütlen dolog a Szovjet kimeríthetetlen tartalékairól beszélni. A Szovjet sajátmaga 5 millió főlien állapítja meg veszteségeit, Ezenkivül még a Szovjet eddig olyan nagy területet vesztett, mint\' Anglia, Franciaország és Németország együttvéve. Ezzel n területtel elveszett gabonaföldjének legnagyobb része és nyersanyagának javarésze, vn sterillel és ének fele, alumínium-termelésének pedig háromnegyede.
Léggömbzárat létesítettek az USA nyugati partján
Budapest, augusztus 5 Egy lisszaboni NST-jelent és .szerint az Egyesült Államok csendesóceáni partját léggömb-zárral látták cl. Hir szerint n léggömböket brit műszaki személyzet kezeli.
Az „egyesült nemzetek" 40 napja
Newyork, augusztus 5 A francia hírközlő iroda jolonti: Amerikai vélemény szerint az egyesült nemieteknek 40 napjuk van, hogy megnyorjék a háborút. Az Egyesült Állomok és Nagybritannia abban n közvotlon veszélyben forog, hogy elveszti a háborút, lia az elkövetkező 40 napon belül a szövetségesek nem vorliotik meg Némotországot és Japánt. Anglia én Amerika a jövőbon nem számíthat
STERN J. KAIMAN
poroallAn- és IA m p a St • r e » k • d 6, klpkarltlil
o vég
NAGYKANIZSA, CBENQERY-UT 7
Bejárat Zrínyi M lkló»-utca
44.
a hatalmas szovjet hadseregre, ha saját orói nem mennek a Szovjot mogsogitéséro. Ha az amerikai és angol főparancsnokság nyies abban a helyzetbon, hogy haladéktalanul közbelépjen, akkor 00 százalék az osélyo, hogy elveszti a hátterűt 40 napon belül Japáhnn! és Németországgal szemben.
Három restre szakadt ue emigráns szerb kormány
Szófia, augusztus 5 A szófiát Utro cimü bolgár lap azt irja, hogy az emigráns szerb kormányban szakadás állt be. A londoni szerb emigráns kormány három részre szakadt. Az egyik része Londonban vaii) a másik Amerikába költözött, mág a harmadik Kairóban telepedett le. Ez az utóbbi, mint hírlik, ¦szeretne visszatérni Szerbiába, de a jelenlegi .viszonyok ezt nem teszik lehetővé.
Teherszállító tengeralattjárókat épit az USA?
Berlin, augusztus 5 Az NST jelentése szerint az Egyesűit Államok szenátusi bizottságában az egyik szenátor azt kérte, hogy a nagy, teherszállító repülőgépek helyeit nagy teherszállító tengeralattjárókat építsenek.
(Miért fontos tápszer
A hal fogyuftafésat
hal?
köfinW
thetoHég*\'miatt már réffcn ajánlják az orvosok, most & MABI folyóirata közit, hogy a legrfjabb kutatásuk szerint a halak jelontó-Bég© táplálkozás özem pontjából-nem meTQl ki abban, hogy fehérjét, őa zsiradékot rizolgalíát: A hál szr emberi táplálkozásra nélkÜIözru>létk#í anyagokon kivül áavAhVftwtfcfekHt ós vitaminokat is tartalmaz, amik rend kívüli fontosságúak uz omberi teat anyagcseréjének szabályozása szórri-pontjaból. E tekintetben a hal huss mcsszo fölőtto ált a háziállatok húsának. A halban 3ö--4Ó-szor akkora a jóatartalohi, mint a níarliéhusban. Aránylag nagy mennyTségbeft¦ van bonno az angolkortél\' mbgóvó\'B-\'vittt-min, valamint tekintélyes mennyiségű A és C-vitamin. A halhús
egyiké az emberi HKervozot loórnofr-fofelóbb tápszereinek, mott nolyos arányban tartalmazza azokat uz anyagokat, molVok a szervezőt anyageserejét szf^b6lyoílfák,.
— (Tüzet oKOZött áfZ: eldobott cigaretta)
ü\'zvogy Bódis Oábbrnó sttüieff-; mojzortányai lakos széna boglyája a mezőn teljesen leégett. A tüzet a környéken játszadozó gyerekek vot-ték észro. A kát\' biztosítás révén loljoson\' megtérült Minti n- megmdi-. tölt nyomozás mbgUlv^itolta! atÜ-zot a közöli ut menten olhetadótT által gondatlnuul oldobott cignreMa okozta.
— (Nemlrovsky: Ketten)
Könnyed és érdekfeszítő nyári olvasmány: szerelmi történét/ melybon a játékos szorefómnok és a. társaságnak kópoi peregnek le filmszerű egymásutánban-. Milyen óHo-másai vumiak két fiatal lólok szo-i-olmónek a felelőtlen rendozvoustól kiindulva a házasságig és onnan u családi összetartás vállalásáig: ozt az örökké idószorü kérdést vizsgálja érzékeny női tapasztalattal a regény világhírű francia szeriójs. Olyan oz a regény, amily volt szin-holyo Paris a nagy háboaú után: lágy fények váltakoznak Bzomóru ófí>,i effŐH ntiiíokkn! és\' Bsfrdőa lilddg téli estékkel, amikér a izeWuwi lány hiába vár a kedtéeér*: Az olüöó\' szérakoztdtó irodalom .javébét való könyvára 8,40 pdngó.\'Dbrtubia Könyvkiadó kiadása^
Sctweltzer látván vtséfecre* dei körmányzój kitüntetés*
Budapest, aíígUSztüfl 5 A Kormányzó Ur* saját kóréséni folmentetto hadseregparanosnoki állásától Schwoitzor István vozórozro-dozt, egyúttal — mint a kormányzói kézirat mondja — kimagasló ér-domoiőrt, amolyeket a békében éa a háborúban szorzott, a Magyar Érdemrend nagykeresztjét adományozta neki.
Zágrábban bevezették a vaj- éi cukorje^í
Zágráb, aügttsztus 5 Zágrábban --bevezették a v«jn» és a CUkOrfa á jegyét é$p#}ig 10 deka vajra és 50 deka cüL korraiogosttltmindottki egy" hónapban, I
FIQVEtdEMI
MBGNiYILT
HORVÁTH JÁNOS
,,Ea**s>*bet" »iwsitaxl«i«r S<6vat-t s«ly*im- és\' vás*on-uJt)onftágok
Erzsébet-tér 1 szám < alatt.
" ZAIíAI KÖZLÖNY
1942. auguszfus 5
Schlrach birodalmi helytartó
fogadta a török ajság-írókat
Berlin, augusztus 5 Baltfur von Schlrach birodalmi helytartó tegnap fogadta a török újságírók Németországban időző küldöttségét.
490 spanyol munkás ment Németországba
Madrid, augusztus 5 Tegnap 490 spanyol nninkás utazott «1 Németországba, ahol irtunkat vállaltak.
Szaradzsoglu beszámolója a török néppárt Illésén
Istanbul, augusztus 5 A török néppárt országgyűlési csoportjának tegnap esti ülésén Szaradzsoglu miniszterelnök ismertette Törökország és a hadviselő felek viszonyát, valamint a Törökországot érintő legújabb politikai eseményeket. A\' miniszterelnök felolvasta kormányának munkatervét, amelyet a párt a hozzászólások után elfogadott. A törők nenvzeígyiV lés ma ül össze, hogy meghallgassa az nj kormány programját.
Nagykanizsa megyei város adóhlvalaiálól.
K. 1933/1942. «ám.
Tárgy; Roscntcld Miksa, Jctiö és Radó István és PenilC nki Szí iiere u. 14. sx alatlt házi. Ingallan árverése.
Árverési hirdetmény.
Köehirré tessíük, hogy Kosenfeld Miksa, Jenő és Radó István és Ferenc nagyk-amisai Siemere-u. 14.se. háiingotlanaköitartoiás miatt (Usd a lalaegersfeflí in. kir. pént-üoytgaigatóság 44.566/2-11 -1942. sí. rendeletét) a nagykaniisai kir. Járásbírósiíg, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Törvényhál, földsiint 9. se. ajtó) 1942. évi auguntus hó 14. napján délelőtt 9 órakor elárvereitctík-
Nogykaniisa, 1942. július 25-én. mi Városi Adóhivatal.
Nagykanizsa megyei váro« polgármesterétől.
Tárg aketi!
: Nemesített tenyész-kakae-
Hirdetmény.
A Barom litenyésztök Országos Kgye-BOTeto utján rhode-Island éa nemesllett sárga magyar .tcoyészkakas kerUI kt-otratáara.
A kakasok ára 6 pengő, etöre flzetvo, melyhez a kiváltással Járö Összeg: külön höízány-Amllandú.
Felkérem a városom gazdakÖzönaó-gét, hogy beszorzest szándékukat 3 napon belő] (tehát csütörtökig) a város-hAaán (I em , gazdasági hivatal) közöljék, ahol bővebb felvilágosítás 1b nyerhető.
rlagykaolna, 1942. augiutit.ua 3.
im
Polgármester.
EWOEÍM «—i «u a Utjl t~ntnmtM I lnwwtail una— >.| j
Csépléshez nyersola\', benzin, petróleum
ÜNGBR-ÜLLRÍANN KLEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Shell gázföxők 1 és J Itatta! előjegyeihotők.
Háti kénporaék — Kapáié akék
¦Atídt Autóbusz-menetrend
bAyaut
ííi.. 1941. „,„,.....in., l-tíl • további Intáikedé.li Naaykanlaaa- Qai*abona--Zalaa*abar
17.15 18.08 18 23 1. I. é. Nagykanizsa Központi száll. Oaraboitc Zalaszabar 1? I 8.50 5.58 5.40 Tokió, augusztus .r A legutóbbi tokiói minisztertanácson n japán róldtnüvelés-tigyi andnlszter bejelentette, hogy az idén a gabonatermés-hozunía rendkívül kielégítő.
Pfagykanlaaa— 7.001 1. 7.391 1. 7.55 1. 8.93 1. 10.15! 6. hiiroabairány" lnk«—BflhSnya— Nagykanizsa Központi száll. 1\' é. Iharoabcrény I 6. Inke 1 é. Böliönyc é, Kaposvár pu. [ é. Kapaavér 17.05 16.27 16.11 15.30 1400
Nagykaulsaa Alaalanri.a Mura.k.nib.t 5Í d 5C d 5101 14/01 1R20I 1. 1 Nagykanizsa pu. 1 6. j 10201 14.451 18.00 7.20 1610 20.30 i. Alsólendva Korona szálló i. 8.25 12.40 15.55 atJS! 17.451 21.451 c, | Muraszombat Korona fiz. | í. | 6.45 11.00 i 14.35 IFlOlflBKTtSR
X
5 10 P.70 810
7.40 8,31)
Magrkanlaaa—Lotanya
d c X c
14.--.- 18.20 i, Mnjlul.li pu. é. 7.15 —.— —.— 14.45 —.—
14.10 1630 18.25 I. haknim Klip. é. 7.05 9.35 10.20 14 35 16 05
15- 17 20 1915 é LilMiy. , I. 6.15 8.45 9.30 13.45 15 18 Ezenkívül még Letcnyéröl Indul 17.00, Nagykanizsa pu.-ra érkezik 18.00, csak hétköznap.
X Csak liélköznapokon közlekedik, c^-Hélfön, szerdán és pénteken, d — Nagykanizsa- Letenyc közölt csak liélköznap.
A keresi csata sűnhelyo [Foto R. D. V.)
1ta^tó o, ZALAI KÖZLÖNY
DRÁVAVDLGYI
tflLiaWOS ARflMSZQLQftLTATÓ R. T.
•»kii«rO f«1 «1 légosités minden villamos kérdésben Csengory-ut 51, telefon 294.
Áramszámlák fizetése, reklamáolék, hibabejelentések
Sutár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Hirdessen o Zolái Közlönyben
Százezer Ítéletet lioilak eddig az amerikai katonaszökevények ügyében
Stockholm1, augusztus 5 (Stefanl) Washingtoni jelentés szerint az északameríkaj kivizsgáló bizottság eddig százezer esetben hozott ítéletet katonaszökevények ügyében.
Kielégíts a japán gabona-
Oyukorloll héatarléal, izraelita, állást keres. Msgyar-u. 16. 2243
Megbízható halárénál és 16 éven aluli kllutóleányt (elveszek. Oábor, butor-eiaklWef, Horthy JVL-ut 1. 2259
Konyaal*! keresek (lehet csak s délutáni érákra). Unger vsskereikedés. 2253
Plut vagy leányt tanúiénak felvess Tülta ténykénén, Csengery-nt 2. 2269
lobbhásból való Hu mUsiaríis. tanúiénak (elvétetik. Itusttl, Erzsébet-tér 16. 2266
a.jái-dnSt falfaautlnk. Sugárút 30.
2272
ADÁS-VÉTEL
Egy jőkarban Icvé taharaulé eladó. Cini a kiadóban. 2121
Trégya áladé Klaa falelopun.
2245
1 drb teljesen u| maaaaléaéjB és faatoqép eladó Ampcr-órávsl és 6 rrj. gumicsővel. Megtekinthető és megvehelő: Fióbor Rudoll épllésl vál„ Lttenye. 2235
Fiatal, Jármos bls-alyfaaat eladó. — Sscszfözde, Újudvar. 2282
rard, l/l t, kllllno kaiban, 6 ]ó gumival áladé. Cím a kiadóhivatalban. 2263
Akéoméa kapható áron. Baboehay Oy.-u. 26
megállapított 2271
Üres ládák aladék Tolti Józsel vas-kereskedőnél, Erasébel tér 23. 2273
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG
VandésIS-bérlal kladé. Balaton-fenyvesen l .fenyvesi vlgsdó" teljes berendezéssel egyéb elfogultság miatt szakember részére azonnal bérbeadó. Érdeklődni Szabó Antal sporlüzletében. 2216
HÁZ ÉS 1NOATLAN
KBmOz..nr.st.r több kisebb-nagyobb kertes-, bér- és magánházat, izólöt, lóidét értékel és közvetít. - Mlkó Péter, Msgyar-u. 6. 2144
KÜLÖNFÉLE
II. Hargllay Béla grafaléaua fogad reggel 8 föl este 8 tg, vasárnap délután 3-6-lg. Kfrály-utca 37, loldialnl I. Uve-lekie "s felel.
ZMUtl KŰZLOHV
fOLITIK/H NAPIUIP. Kiadj. : „Klltjazáasáal R. T. Nagyka.liM*. F.lelós kiadó: Zalai Karai,. Nyomatott ; a HXlzgallesa|l lt. t. Nagykaalzsa"-
ayaaááJálMul Naiykaalzsa^ KrWli.tUl.1, lau UauM
82. évfolyam, 177. szám.
Üzent a fronti,..
Nagykanizsa, »42. augusztus 6 oaUtörtök
^3
Ara 12 fillér.
___I kladóhlv.ul i Pöul &, ntm
ftort««iK>^(|i «• kludólilvnliill iolel.m 7». ». tfegielealK mimimi hétköinap délután.
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
1 öíj tiiLéa
,.,Tv«l6V.\'» 7 1k:"„k6 20 Kkv!•»»/¦*m : liélkdaunii Milli., azombaton >B mi.
i\'.iftiiiotéai rjónapia *
& „második front"
Irta! Kelemen Ferenc
A háború kérdésével foglal-közti világsajtó figyelme hetek óta az u. n. -második front < felé irányul. Izgalmas tudósítások számolunk be arról, hogy a probléma .megoldása milyen fórumokat, mely államférfiakat s az angolszász közfvéleinény minő rétegeit tartja lázban s hogy \'milyen tervek biztosithatnák\' az óhajtott cél megvalósi-tását.
Ennek a kimondottan katonai kérdésnek a nagy nyilvánosság •elölt való ilyetén tárgyalása1 élénken rávilágít arra a tervszer üt len ségre és stratégiai di-lelantjzmusru, amely az egyesült hatalmak egész eddigi hadviselését jellcmfei, de rámutat arra a kapkodásra is, melynek lélektani okait a keleti front legújabb eseményei váltották ki az angol-amerikai pépből.
Alig őt hete annak, hogy a német és szövetséges haderők elindultak a charkovi térségből, hogy a világ által oly türelmetlenül várt tavaszi offenzíva nyitányával megindítsák azokat a luulmíüveletoket, amelyek teljes egészükben csak a legközelebbi hctekl>en fognak kibontakozni s amelyeknek kimondott katonai célja: a szovjet haderő térdrekényszerilése.
Hogy ez milyen nagyszabású feladat, azzal nemcsak a német hadvezetőség, hanenv mindenki, aki csak félig-meddig járalos katonai dolgokban, tisztában van.
Eellünö, hogy ugy az orosz .hadvezetőség, mint az angolszász közvélemény szinte hisztériás ¦türelmetlenséggel követeli a második frontot.
A iiK)St;ini német sikereknek nagy jelentőségük van és bizonyos, hogy a németek offenzív tevékenysége még nem fejlődön ki teljesen s hogy a mostani győzelmes csaták és a kijelölt katonai célok elérése ulán további nagyszabású had műveletek várhatók, dc már az eddigi sikerek is lehengerlők az egész orosz hadsereg számára.
S itt nemcsak az elveszített és az ellátás szempontjából nagyfontosságú, sőt. szinte pótolhatatlan területek, az elpusztult hadianyagok, a kilőtt és foglyul esett ellenséges katonák százezrei, a kaukázusi olajjne-zök Tenyegetése játszik döntő szerepel, hanem* elsősorban az a lélektani tényező, mely a mostani nénret győzelmek nyomán toljes morális összeomlással fenyegeti a szovjet\' hadsereget,
A hadsereg,szellemét a sorozatos kudarcok előbb-utóbb ki-
Az indiai kongresszus végrehajtóbizottságának ultimátuma Angiiéhoz
Gandhi átvette a nemzet vezetését
A japánok hadászatilag fontos pontokat szálltak meg az Arafura-tengeren Ausztráliától északra
Szaradzsoglu bejelentette, hogy Törökország kész megvédeut terdlete épségét
megadná a szabadságot, azt sem szabad Indiának elfogadni, mert az azt jelentené, hogy Indiának Anglia oldalán bele kell avatkoznia a háborúba, anri India mégsem mi si lését is jelentené. Bose hangoztatta, hogy az indiai nép tömege Gandhi mögött áll s ezért érlhetö az angol pánik-hangulat. Bose rádióbeszé-dél a következőkkel zárta : Toljes bizalommal, India jövőjébe vetett hittel akarunk Gandhi köré sorakozva előremenetelni, ínig kivívjuk a teljes .szabadságot- . !;" I
Párizs, augusztus ö De Brinon nagykövet, a francia kormi\'my megszállt területi főmegbizottja tegnap sajtónyilatkozatot telt Franciaország helyzetéről. A sajtó munkatársai előtt a többi közölUa következőket jelentette ki: Mint tud. iák, a kormány elnöke Párizsban tartózkodott, majd visszatéri Vichybe, hogy jelentést tegyen a tábornagynak arról az előrehaladásról, amelyet lassan és. keservcsen, de megvalósítót!
Franciaország felemelkedéséhez. A kormányelnők hatalmának gyakorlása közben a 1 tábornagy legteljesebb bt-
zaíniát éhezte. \'. Áthidalta azokat a nehézségeket, amelyek közül nem egy siiryfbs akadályt jelentett volna. Tanuja vagyok az elnök tevékenységének — hangsúlyozta a nagykövet. Majd szólóit még azokról is, akik nem ismerik fel a realitásokat és a bűnös propagandának a szolgái
Bose rádióbeszéde a hindukhoz
Bangkok, augusztus C Bose, az indiai függetlenségi liga elnöke tegnap rádión keresztül beszédet intézett indiai ta : Japán \'megingathatatlan aku. néptársaihoz. Bose hangoztat-rata, hogy az angol-amerikai támaszpontokat elpusztítsa. Fin pedig a hinduk néni\' tudják Indiában az angolokat ,akkor azt Japán végzi el. Hangoztatta Bose azt a meggyőződését, hogy Anglia kétségtelenül elvesztette a háborút. Mint mondotta, Japán Kelet-Ázsiából kiűzte az angolokat, Németország nyugaton megsemmisítette.
í Ánipvika segítsége sem tini-fa \'Anglkít megmenteni. Ha Anglia Indiának azonnal
Az olasz nép csodálatra rnélló fizlvóssággal viseli a háborút...
Róma, augusztus 6 Pavolini olasz, nénnovoléaük\'yi miniszter tofíiuip rádióbeszedőt intézett a Különböző arcvonalakon küzdő katonákhoz. Rúílíóboszédébon a többi kö/.étt ezeket mondta:
- A háború tovább folyik eu minél inkább eltávolodtok hazátok határaitól, annál inkább közolodtok a győzcloníhez. A rádióadás colja:
mindnyájatok egyesitóso a közös gondolatodban. tíz a háború — folytatta a miniszter — BzÜkségossó teszi Olaszország részvételét mitidon arcvonalon: száraz földön, tengeren, levegőben egyaránt. A hazáról,\' !1. családról, az otthonról van szó. Do szó yan Olaszország és az olasz níip biriiovóról is. Az ollonség egy-¦ FnivtatAu sz 5 oldal ont
kezdik, a morális erő először meggyengül, aztán meginog s utána elkerülhetetlen a front összeomlása.
A németek moslani hadműveleteinek nyomán máris jelent-kezik\'ez a lüuet. Elfogott orosz tisztek leveleiből és jelentéseiből egyre sűrűbben bontakozik ki az a komor kép,\'amely megvert hadak lelki összeomlásának kétségbevonhatatlan jele.
New vitás, hogy a szovjet hadsereg morális ereje kezd megtörni. S cz nagyobb veszedelmet jelent, minden területi, vagy ellátási veszteségnél
Az orosz hadvezetőség tisztában van az orosz milliók lelkében gerjedő letargiával s épp ezért s/Jnte túlozza a pillanatnyi harciéri helyzet komor képét szövetségeseivel szemben, hogy azokat egy kalandos második front felállításával a ne-
ttnél nyomás csökkentésére bírja.
* Egy komoly második front volna az egyetlen módja annak, hogy visszaadja a szovjet katona bizalmát, megőrizze fegyelmét s megakadályozza lelki ösz-szcomlását.
Ezért s csakis ezért olyan sürgős a második front kérdése.
De a német hadvezetőség akkor is felkészült volna erre a lehetőségre, ha az angol vezérkar s az egész angolszász? közvélemény nem az utcai szenzáció eszközeivel, hanem a stratégiai gondolkozás titokzatosságával készült volna elő erre a bizonyos második frontra...
Minden erreirányuló kísérlet ezekszerint máris szembetalálja magát a német hadvezetés komoly ellenintézkedéseivel s igy meglepetésre, a katonai operációk sikerének egyik elenged-
hetetlen előfeltételére már nem számithat.
A\'mtg ezekszerint a tulsóolda-lon lázasán készülnek arra a bizonyos \'második frontra, a németek már meg is csinálták a maguk második frontját abban a szakemberek által legyőzhetetlennek tartott s minden eddigi védővet messze, felülmúló »Wostwallban<, amelyben, .azonban- egyelőre*-csak a német hadsereg- \'katonái és fegyverei tanyáznak.
A kétségbeesett szovjet s u megrémült angolszász közvélemény által sürgetett második f$mV: már ké$zen várja az atlanti óceán megerősitett partjain az egyesült hatalmak által oly nagy vásári zajjal reklamált második\' front támadását.
A vé(Í&k már hely ükön "vannak, jöhetnék a nagyhangú támadók.
ntu kóZtóNV
1942. augusztus -g.
.KUICSIVÜSL
M AGY Alí 1UCPÜLÚGÉP
eikkázott morész iveléaaol Nagykanizsa folott. A gépmadárban vitéz ílogedüs György néhai letonyoí országgyűlési képviselő és nagyikanizsai ügyved, a keresztény 0» nemzeti gondolat lónglolkü harcosának fia, vitóz llogodÜH Nándor ropüló-liudnagy ült, aki legutóbb harctéri szolgálatot toljosilotl ós vitóz bátorságával kitűnt az orosz harcmozón. Most gépével szülővárosának magyarságát üdvözölte
A SZOCIÁLIS MISSZIÓ
jelenlegi fónöknójo, a vallásos lira jolos müvolójo: Vörös Micliaola nó-vór egy hónapi szabadságra megy. Távollétében Kóró Cecília növór he-tyottesili, aki nomrégen a leánygimnáziumban letctto az órottsegit és most a budapesti egyeloiuro készül. Vörös Michuola nzoptom\'Hírben hatalmas munkaprogrammal yo-szi át a kanizsai misszió vozotósét. *
GALETTA FEKENC
társiilalu Újvidéken tegnap nagy sikerrel adták oló Bónyi Adorján Milliomos c. vígjátékát Turay Ida budapesti művésznő vondégfoílépté-vol, aki Piri szoropébon brillírozott. A tolt ház tombolva tapsolt és ünno-jxjlto Galottáókat és múvésiu jáléku-kut. Nagykanizsa müórtó közönségo ószinto ogyültórzéssol örül (ialettíick ujabb öikoiL\'ii. Nagykanizsa szivébo zarta Galottáókat.
KEDVES VENDEGE
volt Nagykanizsának dr. Cseriéi (llilzolborger) Sándor szekszárdi kir. járásbíróság! ulnok személyébon, aki nyári szabadságának egy részét itthon, édosaty jónál töltötte. Csőriéi Sándor dr. jViráHbirósági oliiőknok Bzámos tiszlolójo és jóuurátja van Nagykanizsán.
BOGNAK ELEK
Nagykanizsán a Kodor-társululnál szoropolt jolos színművész a székesfővárosban kitűnő novot vívott ki magának művészi teliotségévol. A kitűnő szónokkópzó most harora napos szónoki tunlolyaniot tart Budapesten, amelyro az ország minden részéből számosan jelontkoztek. *
HÜLL CILI
ny. óvónő, akinek sok jó cíkko jylont már mog a Zalai (Közlöny hasábjain, dr. vitóz Józsof Eoronc főherceg érdoklódéséro mogküldlo Írásait a fönséges urnák, aki most sajátkezű iovulbon köszöntő meg Hull Cili figyelmét az alábbi Hurokban:
—¦ Kedves Kisiisszony\' Nagyon köszönöm, hogy Írásait elküldette nekem, örültöm a szép és értékes cikkoknok és szorulnom azokat könyvtáram részére megtartani. Őszinte tisztelettel dr. vitéz Józsof Eoronc.
IIülI írásai a Zalai Közlönybon uiogjolont cikkei voltak.
.*
A DETEKTJVT10STÜLET
egyik legértékesebb és legképzettebb tagja, dr. Boko Ferenc most érkezett vissza Újvidékről, ahol egy hónapig megbízást toljositott felettes hatóságának kirendelésére.
Pécsi miit fliííÉ
kapható
BELEZNAINÁL
Vár-ul 3. ja,
á polgármester ma meglátogatta a szombathelyi kórházban fekvő kanizsai sebesült honvédeket
Két láda gyümölcsöt és nagymennyiségű cigarettát osztott ki sebesült hőseinknek
Kedves napjuk volt ma szombathelyi kórházban fekvő sebesüli hős nagykanizsai honvédeknek. Dr. Krátky István kir. komiáiiyfőtanácsos, polgármester, Knortzer György Vöröskereszt-titkár kísérőiében Szombathelyre utazott, ahol meglátogatta az ottani kórházban fekvő sebesüli kanizsai honvédeket. Nagy volt az őrön* a kanizsai sebesüli hősök között, akik boldog mosollyal köszöntötték polgármesterünkéi. Dr. Krátky István minden egyes kanizsai sebesüli honvédet meglálogalotl.
teremről-teremre járva, érdeklődött hogyléte, családja, sitt. felöl. Kgyesck kérését felírta, amiben intézkedni fog. Majd a kedves nővérekkel kiosztatta a magával hozott kél láda t\'rís.s gyümölcsöt és nagymennyiségű cigarettát, amit a Vöröskereszt ápolónői Szakosztálya juttatott a kanizsai hősöknek, akik nagy örömmel és megelégedéssel vették dr. Krátky polgármester figyelmét. I Dr. Krátky i>olgánnesler és Knortzer titkár a délutáni órákban érkeztek vissza Kanizsára.
A zsirfejadag módosítása
A hivaifttofl lap mai, csütörtöki száma kőim a közellátásügyi miniszter roimolotét a zsír forgalmának és fogyasztásának módosításáról. A rendólot értőimében Budapest területén, valamint azokban a köz-ségoklwn éa városokban, ahol a zsir-jegyioiids/orl bevezették, ezéví augusztus lió 8-ától november 30-áig bezárólag a zsinulog fojenként és havonként (K) dekagramm zsir vagy 72 dekagramm háj, vagy bórnélkuii szalonna, illotvo HO dekagramm kőrös zsirszalonna.
A nehéz loslimunkások fejadagja a rendelőt szerint havonként és tojónként ÍHi dekagramm zsir, 108 dekagramm háj, vagy bórnélkuii zsirszalonna, illotvo fiiO dokagramm bőrös zsirszalonna.
A július olsojévol kiosztott zsira-nékjegyek otlenében tollát csak a feni mogállapított inonnyiségot szabad kiszolgáltatni függetlenül attól, hogy a zsiradékjegy milyen mennyiségre szól.
A rendelet augusztus tí-án lép életbe.
A Nemzetközi Vásár vidéki látogatóinak kenyér-, liszt- és zsirellátása Budapesten
A jövő hét szerdáján, pontosabban augusztus l\'2-ének Ö órájával
ólotbo lop a Budapesti Nemzetközi
Vasal\' leiáru utazási kodvoznlénye. Ezzel ogyidŐben fel vetődött az a kérdés, mi módon jut a Vásár látogatására utazó közönség a Budapesten érvényes különböző ólelmi-Mzor-jogyokhez, illotvo váltŐjogyok-hoz. I
A vidéken bárhol kiadott állami kenyér-váltójogyok épp ugy mint az állami liszt- ós zBirváltójógyek Budapesten minden vendegiató-üzomoen ós igy torméazoteson a Vásár étkezési űzomoibon is érvó-nyosek. A \'Vásár területén akonyér-vöttójogy bármely más elárusilónál, illotvo elolmiszorkiállitónál is bo-váltható, amit azért fontos tudni, inert Budapest \'egyéb területén az ólolmiszor-árusilók, például a pókok és a fűszeresek vidéki állami élelmiszer-váltójegyokot, nom válthatnak be. A vidéki Kenyér- és lisztjegyekot a közönség kényelmére kivételesen u Vásár területén is át lehet váltani vúltójogyekre, még pedig a líp. Szfv. Elolmiszerjogy-Központ vásári kirendeltségénél. Usoportosan érkezek a résztvevők nevét és lakcímét foltüjitoté jegyzékül kötelesek
jegyeik átváltása alkalmával ennek a kirendeltségnek átadni.
Vidéki nyaralásból a Vásárra utazók hozzák ol nyaralási közellátási igazolványukat és vidéki élolniiszor-jegyoikot, amelyekot az Élelmiszer-Központ vásári kirondollségo érvényesít Budapoetro, még pedig akként, hogy azok bármely budaposli péknél, szatócsnál, bontesnél is beválthatók lösznek,
önellátók, akik tohát villákon élolmiszorjegyet nom kapnak, két-töio módon gondoskodhatnak magukról: vagy elviszik az elgondolásuknak megfelelő mennyiségű finomlisztet, kenyérlisztet es zsirt lakóhelyük községi elöljáróságához ill. polgármesteri liivalalához, ahol a beszolgáltatott élelmiszerről igazolványt kapnak, vagy természetben búzzák el ezeket az élelmiszereket a Vásárra, ahol a fővárosi Községi filolmiszorárusitó Üzem kirendeltsége (illotvo vásári beváltóhelyei) a kilogástalan minőségű lisztet és zsirt nagykereskedői napi áron váltja l>e, az átveti élelmiszerről pedig igazolványt állit ki. Ugy a vidékről hozott, mint a Községi Elelmiszorárusitó Üzem által kiállított igazolvány a budapesti Élelmi-
Augpsztus VÁROSI MOZGÓ Csütörtöktől-6-9-íg__vasárnapig
Budapesttel egyidőben I Csak felnőtteknek /
BŰNÖS VAGYOK S - " $g|^
Főszerepekben a magyar filmművészet kitűnőséget
„UFA" híradó a világ legújabb eseményeiről
Előadások kezdete köznapokon ő, 7 ós 9, vasárnap 3, őt 7 é» 9 órakor
szerjogy-Közjwnl vásári kirondolt-ségénőT nyújtandó bo, ahol az utas a megfelelő momiyíségü élohuiszor-jogy-, illotvo váltójegy-szolvényt átveheti. Ezek a váltójegyek Budapesten az összes vendégi átóüzomokben, a Vásár területén pedig bármely élelmiszorárusnál is érvényesek lesznek. Fontos tudnivaló még, hogy Budapest vendéglátó Üzemeiben cu-korjogyot Bohol sem kérnek, (:)
Béldy altábornagy a magyar ifjúsághoz
Mint ismeretes, augusztus !?9. szeptember 8. között rendezik meg a Második Országos Uszóhetet. Ebből az alkalomból vitéz Béldy Alajos altábornagy, az ifjúság honvédelmi nevelésének és ^testnevelésnek országos vezetője az alábbi szózatot intézte a magyar ifjúsághoz:
Magifar ifjúság!
A Duna-medencét uraló. Örökkévaló magyar faj létfenntartási ösztöne legparancsolóbban sürgeti hagy ne csak ósi. feledébe menő eszménykép, hanem tömegeiben is újra élő valóság legyen a testileg erós és egészséges, a szellemileg ragyogó, a világ legkiválóbb népeinek fiaival is teljesen egyenrangú alkotó magpár ember.
Az úszósport ta, miként minden más, helyesen irányított sport, ezt az őst magyar eszményképet szolgálja, mert egészséges, cros, a sporton keresztül fegyelmezett x szilárd jellemű és erős akaratú ifjúságot képez és állít Vt nagy nemzeti célok szolgálatába.
Ezért örömmel üdvözlöm a Második Országos Úszó Bét megszervezését, amelynek legfóhh célja az uszástudas általánosító- * sán keresztül az egyetemes magyar úszósport megteremtése és felhívok minden magyar fiút és leányt ezúttal is, hogy az úszás-tudási mielőbb sajátítsa el és vegyen rész( a \'Második Országos Uszó Hét Üsz^napján\'t.
LetörOtt a faág egy telefonszerelő alatt,
akit kórházba szállítottuk
Keszthely, augusztus 6 (Saját tudósítónktól) Oláh Lajos telof on szó roló a keszthelyi régi városháza udvarán a fal mollott nőtt fa ágait nyeste, mórt azok felnyúl" lak egészen a telefonvezetékekig. Gallyazás közben a faág, molyon a telefonszerelő állt, letörölt ós a szerelő 4 méter magasból leesolt. A telefonszerelőt, aki a csípőjén sérült meg, beszállították a kórházba.
1942. augusztus 6.
ZALAI KÖZLÖNY
?zent a front,
„Hz ürömtől áthatua, szinte remegő kézzel uettem kezembe hosszú három hú után a Zalai Közlönyt és minden betűjét szinte külön akartam megtanulni, itt a fronton" — „meg Kell emlékeznünk a „Zalai Közlöny" szerkesztőségéről, aki nem feledkezik meg a zalai honuédekről...11
H Zalai Közlöny szerkesztőségének tábori leuelesládájábúl
Hál kedves, drága kanizsai hbnvődcink .bizony nagyon vártuk mar halványzöld színű levlapul skáilokal. hiszen annyira várják már üzeneteteket a Zalai Közlöny nagyszámú olvasói Zalában, Somogyban, végig a Balalonmenlén, mindenül! ahol csak olvasói és clöfizelöi vannak a magyar vidék legré- j j-ibb napilapjának — a Zalai i Közlöny -nek. F,s annyira örü- 1
n mi Szent Édesanyánk hangji, ölelése: édes fl
fís nagyon nagy öröm\' nekünk tudni, hogy varjaink a Zalai Közlöny példányait; hogy kezelek a puska ravaszán, szemetek a Zalai Közlöny hasábjain és boldog őrömmel olvassatok az otthon eseményeit, a harcterek hireil és gyönyörű, legendás fegyvertényeiteknek visszaadásai a belükön keresztül, büszkeségére Zala megyének, Zrínyi népének. Mi itlhonmaradolták aggódó szeretetlel és rendithe-lellen bizalominal kisérjük minden lépteiteket és kérjük a jó Istent, hogy a legjobb erőben és egészségben mielőbb üdvözölhessünk benneteket, a dicsőségesen hazaérkezőket, a nagykanizsai országzászlónál...
A belső front üzenele ez a messzi orosz harctérre...
Km lássuk kedves honvédőink üzenetét :
Hnjmássy János őrmester
irja: ... Az örömtől áthalva, szinte remegő kézzel véltem kezembe ma hosszú íí hónap fután először a »Zalai Közlöny -t. Minden egyes betűjét szinte kívülről akartam megtanulni, oly mohósággal merültem olvasásába. Nem volt olyan apróhirdetés sein. ami nem esett volna jól nekem, mint bennszülött kanizsainak. Talán több rezgés-hullámot indított meg bennem, mint a háborús híradások. Hiszen jómagam is »azt« csinálom. Köszönöm a magam és kanizsai és zalai bajlársai/iv nevében a rímünkre érkezett kedves lappéldánvokat. Hazafias liszielelteli
Orbán Antal honvéd
h*jii : Valahol Oroszországból... I\'ek. Szerkesztő Ur ! Igazán minket kanizsai honvédeket oly melegség öntőit el, mikor olvastuk n július 11-i Zalai Közlönyben ül cikket. Igazán meg kell.\'hogy emlékezzünk a mi Zalai Közlönyünk szerkesztőségéről. Hogy acin feledkezik meg a zalai honvédekről, akik a muszkát addig.
Ci^öt telefon: 498. csak elekestől
(Dermtta) FMtiln.
lünk mi ís. a redakció asztala mellett, hogy sikerült lapunkkal a legszorosabb kapcsolatot teremteni a fronl és a kedves otthon között, különösen pedig, hogy szivetek megfogta a szeretet melegét és a magyar\'testvéri együttérzés hangját, ami sorainkon keresztül mindegyikünk szivéből kicsendül és ami nem \'más, mint az édes Magyar Haza.
szavs, üzenete, kézszorítása, ¦Ival szemben.
kergelik. amig a parancs és a Magyar Haza kívánja. Bizony a jó Isten segiti, hogy mi magyarok, kanizsai honvédek elűzzük a bolsevista hordákal, a szebb magyar jövő megvalósulásáért, a Magyar Haza megnagyobbodásáért. Egyben igen köszönjük a borbély és fodrász szakosztály cigarettáit, amit igazán mély lélegzéssel . szívunk el Ödv Nagykanizsának. Maradtam hazafias üdvözlettel.
Szar|as Fereno őrvezető
irja : Valahol a Don poriján Szívélyes üdvözletünket küldjük az orosz frontról a lek. Szerkesztőségnek és kérjük uh. lapja által üdvözletünket családtagjainkhoz elj úttal ni. Köszönjük, hogv a rózsaszínű lapok mellett a Zalai Közlöny\' is pontosan megjelenik a tábori postával és igy mindég tájékoztatva vagyunk az otthoni eseményekről és a helyzetről. Üdvözle\'lünkel küldjük egy Magdus nevű sánei kislánynak is. Hazafias liszlelet-tcl: »Kanizsai rádiósok/ Aláírva a következők : Szarjas Ferenc őrvezető, Zalai Ferenc. Po-gányváry S. őrv., Klein F. örv., Jakab József liz.. Boda Ferenc Őrv., Stcrn Kálmán (Kiskani-zsa), Tartó Gyula tiz., Darázs szkv., Milei Lajos szkv.. Szabó István.
Kőhalmi Ernő tizedes
irja : Tisztelt Szerkesztőség ! Kérem önöket, hagy a ni; kir. rendőrségei a Zalai Közlöny utján értesíteni szíveskedjenek üdvözletemből. Üdvözlöm a szerkesztőségei a harcok mezejéről. Sok jót kíván Kőhalmi Ernő m.\'-kir. rendőr, jelenleg honvéd tizedes. A város közönségének is sok meleg üdvözlel.
Csikós Sándor zászlós
irja: Oroszország... Többen, a nagykanizsai lakosok közül, a kik a SZ...-Í híradókhoz bevo-
nultak ős a szoyj«t fronton k(ü,z; do bajtársak kérését tolmácsolom, amelyben hazafias üdvözletünket küldjük a i Zalai \'Közlöny « szerkesztőségének, valamint a Zalai Közlöny utján szeretteinket, jóbarátainkat és ismerőseinket szeretette! üdvözöljük. Bajtársaim\' nevében. Aláírás. \' i
Szullmán András tizedes
Írja : Azon kéréssel fordulok önökhöz, hogv szeretnék messze Oroszországból üzenetet küldeni a »Zalai Közlöny utján fclesé-ségemnek és kis fiamnak. Szíveskedjenek az alábbi soraim\'al a legközelebbi számukban leközölni :
— Kedves kis anyukám és kis fiam! Üzenetet küldök nektek messze Oroszországból. F.n hála Istennek jól és egészséges va-gvok, értem ne aggódjatok, nincs semmi bajom, nektek is jó egészséget és minden jót kívánok. Üdvözlelcmet küldöm az összes- kanizsai ismerősöknek, írjatok. Sokszor csókollak benneteket, r *
Magyar Lajos honvéd
irja : ... nagyon megkérem*, ícöz-velilse pár soraimai városunk kedves helyi lapiában : Macynr Lajos üzeni szüleinek, Vadlyá-éknak Nagykanizsára (Kinizsiit. 59. sz.), hogy jól van és nincs semmi baja. Pénzt két ízben küldött, csomagol vár. Csókolja menyasszonyát és szüleit a messzi orosz földről, szerető szívvel, fiuk ----- Lajos.
Főző Ernő törzsőrmester
irja : Most érkezett csapatunkhoz az első cigaretta-küldemény amil a Vöröskereszt Ápolónői Szakosztálya küldött nekünk. Kiosztása azonnal megtörtént a legénység között, akiknek nevében igaz és őszinte köszönetemet fejezem ki. Köszönöm\' az adakozók minden egyesének, a kik jó szívvel járullak hozzá 6z1 adományokhoz. Nagy örömet keltett mindnyájunkban, hogy az otthonlevő szeretteink és az egyesületek nemi feledkeztek meg a "messze idegenben a Magyar Hazáért és a kereszténységért küzdő háziezred hígjairól. Ezen adomány lelkünknek ujabb erőt adott a további feladataink sikeres megoldásához. ígérjük, hogy ezentúl még jobban fogjuk teljesíteni a reánk ről feladatunkat, mert tudjuk, hogy vannak szivek, akik nem feledkeznek meg rólunk nehéz napjainkban senv. Isién áldását kér ve Magyar Hazánkra. Isten adja, hogy mielőbb dicsőségcsen láthassuk mindnyájan szeretteinket. Igaz bajtársi tisztelettel.
Zábolyl Béla tizedes
irja : ... Ámbár nem vagyok kanizsai katona jelenleg, de vol-lam és ezúton én is "Jogot érzek ahhoz ,hogy soraim megjelenhessenek a lap hasábjain. Sok üdvözletet küld a frontról. Egyben egy kedves, meleg tónusú, közvetlen, saját szerzeménvü
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
ÜNGER-DLLMANN ELEK
vas- és műszaki kereskedésében Shell Rázfőzők i és 2 lánggal előjegyezhetek.
Háti kénp«<6k - Kapáló ok«k
Hulla almát, szedett ak.iát
vagontételben v.SsÁrulok.
iWiá Lipót ssMlrapiilíi
S*ombalholy. Telefon: 173.
versben ad kifejezést hangulatának orosz földön...
Üdvözlet a .Napraforgó* szereplőinek
Üdvözletüket küldik Nagykanizsa társad almának, különösen a >Napraforgó« kedves, lelkes szereplőinek : Harsányi Miklós, Harcz Lajos. Gereben László, Temesváry Károly hndnpród-őrmesterek, akik kérik a kedves kislányokat, hogyha nvajd hazaérkeznek győztesen, sok virággal várják őket.
Hegyi József honvéd S
írja : ,.. Minden Gredo-telstvért szívből üdvözlök, innen a távol keleti harctérről. Ma vasárnap van. A harangszót az ágyuk dörgése, a géppuskák kattogása, tankok dübörgése helyettesíti. F.s mégis vó\\C tábori niisénk az egyik donmenli faluban, amelyen honvédek és oroszok vettek részt. Megható volt az orosz nép áhítata. A fiatalság előtt persze »U\'j volt« az Istentisztelet; Ők ilvent még soha sem láttak Az idősebbek cgy-egv érmeeskéért. szentképért, imakőnyvért vagy rózsafüzérért bármit Is hajlandók lennének megfizetni. Sajnos azonban nom áll annyi rendelkezésünkre, hogy tudnánk nekik is adni.
Blazsek Imre honvéd
irja : ... az idő nekünk kedvez, a hadiszerencs melleltünk van és a kocsim eleje állandóan ítélet felé áll. Ma van három hónapja, hogy eljöttünk otthonról és remélem, hogy ha ilyen tempóban imiegyünk előre, akkor már nem kell még három hónapot itt töltenünk... Mindenkit üdvözlők.
Gábor Jenő honvédet
ágyúzás és gránát harcok közepette megfogta az ihlet és hangulatában verselésre adta magát. ^Bajtársat temetnek\' című meleghangú versének első strófája :
Hideg esti ímIIö lene az orosz lá|on, Mlg bus ágyúdörgés rezg olv tompán, fá|ón. Mn(d fféppiiskazutás, s/Ivir; ható nóta Hallszik mind jobban egy kis IdÖ óta; Bajtársat, temetnek ...
Csak7 folytassa, kedves bajtárs, még egész csinos kis verseket fog költeni. Sok megértéssel és együttérzéssel olvastuk.
Csnlló András főtörzsőrmester
sziv-hurjait a «Rózsika« rezdíti meg, akire meleg benső érzéssel gondol ott künn, a messzi m\'uszka főidőn :
Üzenet e. versében arra kéri Bózsikáját, hogy ne szomorkodjon érte, jól van ö ottan ős ha vége lesz a nagy harcnak, haza inegy hozzá, áldotl zalai földre
UTORT
HETTEIIMRE
márkás butorazalonjában vegyen Vlgy rendeljen .C4«*f*rr«* 14
¦,-
ZALAI KÖZLÖNY
1942. augusztus 6,
i és ujty élnek ketten, mint egy turbékoló gerle...
Csnlló bajtárs már tervezi a puha fészket, áldott zalai tóidon, fiatal galamb-pár számára ...
Hál átadlak isméi a íróul üzenetét a kedves otthonnak, ahol aggódó szivek leslk-várják a tábori posla híradását, a Za-
lai Közlöny levelesládáját. Szellők szárnyán küldjük az otthon melegségét, a kedves, szerelöszivek minden érzés-megnyilvánulását, imafohászát bős kanizsai honvédőinknek, hogy érezzék övéik szeretetét és minden igaz Magyar testvéri ölelését.\'..
(II- Ii.)
A II. osztálya Vaskereszttel tűntetett kl a Fflhrer egy keszthelyi huszárőrmestert
Kosztholy, augusztus 6 (Saját tudósítónktól) A keszthelyi honvédok közül az első némot.kitün-totést Poriiecz László huszárörvozo-té érdomelto ki, akinek a csapata már a tavasz óla némát kötelékben harcol a keleti frontot? »takí a szovjet ellőni harcokban magyar hu-
szárhoz illően vitézül verekedőit. A II. osztályú vaskereszt adományozásáról szóló okmányt a katonai parancsnokság most küldte moií Keszthelyre a kitüntetett honvéd-huszár szülőinek- A Führer nevében kelt igazoló okmányt Koilel gyalogsági táltornok irta alá.
Zsebtolvajlások az országos vásáron
Előállítottak egy muraközi nőt, aki egy vásárló zsebébe akart nyúlni
Dacára a gyongo országos vásárnak, mégis garázdálkodott ogy-két vásári tolvaj. Ugyanis panasz érkezett töbl>ok részéről, hogy kiömölték a pénztárcájukul. Az egyik asszony, amint kosarával végigment vásu-rolni. egyszerre csak azt érezte, hogy valami a kosarába röpült. Egy pénztárca volt, amely csak néhány írást és feljegyzést tartalmazott. Minden valószínűség szerint ogy tolvaj kivette belőle tt pénzt és a
tárcát, hogy ne tajálják inog nála, nz asszonynak a kosarába dobta. — Telten értek egy asszonyt, amint egy vásárló zsobébo akart nyúlni. Szándékát nem vihetto\'vógbo, mert nyomban előállították. A kapitányságon elmondotta, hogy Táródi tin-rónónék hívják, bolicai (muraközi) lakos, de tagadta, hogy lopni akart. A rendőrség erélyes nyomozást indított ügyében.
Megtagadta a községi kirendelés végzését, a szolgabiróság megindította ellene az internálás! eljárást
Kilák Lajos osxtorognyei gazda most végzi a cséplés] és egyéb gazdasági munkákat. Eközben törtéirt, hogy a hatóság Ól ís kírendollo fa szállításain. Kilák a hatósági ki-rendolésnok nem tott eleget. Kérdőre vonatván, kijelontotto, hogy a saját mezei dolgát kellett elvégezni, így nem volt idojo a kírendolésnok
oleget tenni. A nagykanizsai fószol-gabiróságon az eljáró dr. Sebestyén szolgabíró Fílák Lajos ollón megindította az internálasi eljárást, ami ellen Fílák fel folyamodott a vármegye alispánjához.
Az alispán dönt most, hogy Fiiakét internálják, vagy (wdig szabadon hagyják\'.
Apácajelölt-riibában széibámoskodott egy fltyebázal leány
A piacon felismerték és előállították a kapitányságra
ßrdokos ügybon nyomoz a nagykanizsai rendőrség. Ugyanis a Főút 8. nz. alatti divatszalonba amoly-
nek Fraknói Katalin a tulajdonosa, Iwlópott ogy apácajelölt ruhába öltözött nő ós vásárolni okait. Különösen rotikülök iránt érdeklődött. Végül is az ogyík jobbfajta rotiküll>on állapodolt meg. Az apácojolölt azt mondotta a lulajdouosnónok, hogy a főnÖkásszonyt várja. I)o »aföní\')k-usszoifyti csak\' nem érkozolt meg. Végül" is »már nem győzte mojj-vámifi » főnöknél és\' ö rotikült magához véve, illő köszöntéssel eltávozott. Persze Fraknói Katalin még most is várja a 85. pengőjét, amibe á. rotikül került, de som pénzét néni látta, sem a főnöknő nem jött többé üzletébe. Ugyancsak ez az apácajolöl.ti ruhában operáló teremtés beállított Khronstoin Károlynő
Horthy .Miklós-utí Üzletébe, ahol bőröndöt akart vásárolni és persze megint »a íőnÖknöt« várta. Ehron-steinné azonban okos volt és nem adta oda fizetés nélkül a bőröndöt. Tegnap a piacon fol ismerték az nnácajelölt-ruhába öltözött ltot és előállilotlák a kapitányságra, ahol megállapították, hogy alélok ErzBÓ-botnok hívják, rityoházai lakos, tÓld-lien született. Az apacnjelöltí-rubát Vitlószinüleg csuk azért öltötte magára, hogy bizalmat keltson személye iránt. A nagvkanizsaí rendőrség most igyekszik megállapítani,
nem kövoteti-o el még más szélhámosságokat és azután intézkedik ügyében. Addig a rendőrség foglya.
Málék Erzsébet kihallgatása során beismerte, hogy több ilyenfajta szélhámosságot követett el.
STERN J. KAIMAN
Qvag-, porcili*»- él I A m B a k • r ¦ ¦ k • d fi, képkarataxfi
NAGYKANIZSA, CSENQERY-UT 7.
Bejárat Zrínyi Miklós-utca 41.
Festessen Tisztíttasson
*PáLl<2SÍC& n*i
A nagykanizsai rendőrség internálja a tulárat követelő fuvarosokat
Ismételten több panasz érkezett I a kanizsai rendőrségre a tulmagas t fuvardijak miatt. így tegnap is | egyos vállalkozók panaszolták, hogy t olyan magasak n fuvardíjak, hogy I néni lehet azokat megfizetni. .Mivel a panaszosok konkrét formában non) tettek panaszt, illotvo feljelentést, a rendőrség nem járt el ellenük, hanem várja a panaszosok ténylogos 1 foljolontését. Illetékes bolyon kijo- ; lontotték olőltünk, hogy a helyzet
ma Nagykanizsán az, hogy a megállapított napi 24 pongővo] szemben 60, HO, sőt ennél is több fuvardijat követelnek a közönségtől. A mony-nyibol) ilyen panasz foljolontca formájában \' érkezik a nagykanizsai rendőrségre. ha a feljelentés vádja bebizonyul ¦— a fuvarost internálják.
A rendőrség orélyos kézzel fog 1 rendot teremteni a fuvardíj "kövoto-lösok dzsungoljébon.
Az elmúlt évben 3224 halálosvégtl baleset történt Magyarországon
A Magyar\' Statisztikai Szemle legutóbbi számában Mozo-lovszky Sándor dr. ismerteti a halálos végi magyarországi halesetek elmúlt statisztikáját. Fszc-rinl tavaly IÍ22 í halálos kimenetelű baleset történt az országban, míg az előző évben csak 288« halá o baleset volt. Aszím-szerü emelkedést a visszacsatolt területek adatai magyarázzák. Ha az erdélyi adatokat figyelmen kívül hagyjuk, akkor tavaly 18-cal kevesebb linlúlo.n-é-gü haleset fordult elő. inlht az előző évben.\' Korszerinti megoszlásban a halálos balesetet szenvedők közül (122 volt 10 éven aluli gyermek, 11—20 közötti korban 1218-un szenvedlek
halálos balesetet, inig a többiek magasabb korban voltak. A leg-, több. balesel. számszerínl 25 szú- % zalék utcán történt. 22.8 százalék hazákban. 1(1.7 százalék vízen, vagy víz partján. 12.7 százalék gyárban, műhelyben. A halálosvégü gyennekbaleselek legtöbbjét, számszerűit \'.i\'M esetet vizbeltillndás, vagy más fulladás okozta. 211 gyermek égés, forrázás következtében lelte halálai. Kzek az adatok arra nyújtanak következtetést, hogy a gyermekek felett nem gyakorolnak elegendő felügyeletet. A villanyára in ülés 10, villámcsapás 71, megfagyás 56 esetben követelt tavaly halálos áldozatot.
A házasság megkötése előtt kell a házasodási kölcsönt kérni
A kérelmet elutasító határozat ellen fellebbezés adhafó be
Az utóbbi időben egyre többen érdeklődnek házasodási kíl-esőn iránt olyanok is, akik a a házasságot már megkötőitek. Más kérelmezők pedig megkötik a házasságot, mielöll ügyükben nz illetékes halóság dönlene.
Ezekkel ti jelenségekkel kapcsolatban inosl illetékes helyről ezúton is nyomatékosan hangstt-lyozzák, hogy házassági kölesé nben csak jegyespárok részesülhetnek és csakis olyanok, akik lámogulás nélkül* nem tudnának házasságid kötni. Kérelmei lehal csak n házasság lineg-kölese elölt lehet előterjeszteni és a házasságkötéssel ez esetben
is be kell várni a halóság döntését.
A házasodási kölcsön célja a házasságkötés lehetővé tétele, elősegítése és nem pedig a már megkötött házasságok anyagi alátámasztása. Kivételt tehet azonban a hatóság esetenkénti egyéni elbírálás alapján azokkal szemben, akik katonai szolgálatra történt bevonulásuk nihilt kötöttek a tervezett időpontinál korábban házasságot s emiatt a házasodási kölcsönt időben nem kérhették. Méltánylást érdemlő esetekben az ilyen házastársak részérc kivételesen lehel kölcsönt engedélyezni, ha a Feltételeknek egyébként megfelel-
I
Mezőgazdasági gépek
és S. K. F. svéd golyós osapógyak
PETŐ LAJOS ÉS SAMU LAJOS
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. T.i»ton, ass.
1312. augusztus fi.
ZAUA1 KÖZLÖNY
nck. Fontos tudnivaló míg az js, hogy 8 házasodási kölcsön erlrjedéTyezóse iránt előterjeszteti kérelmet elutasító haltározatl ellen ugyanúgy lehet fellebbezéssel dini, »nlnt a közigazgatási ha-hlrozat ellen. A fellebbezést a lielüfíyminiszterhez kell ciniezni és az elsőfokon eljáró hatósághoz kell a törvényes lő napi haláridőn belül benyújtani.
NAPIREND:
Gyógyszertári Ügyelet: Ma Őrangyal gyógyszertár Deák tér 10.
Kiskanizsán az ottani gyógyszertár állandó Ügyeletes szolgálatét tart.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel 6 órától este G óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután ó» kedden agcBK nap miknek.) lelefon: CGO.
- NapMíi Autfusztus 0. Csütörtök. Hom. kat. Ur eztnvált. - I\'rotefltAna Berta. - Izr. Ab. 23.
— (Szentóra és elsőpénteki ájtatosság)
Ma este 6" órakor Szentóra a fo-wmcestemplomban, a kitott Oltári-laenteég előtti Ezen idő alatt gyó-náöi alkalom a holnapi elgépelitek alkalmával. Vegyünk minél többen részt a holnapi Jézus Szive-ájtatoa-ságon: a magyar fegyverek dicsőséges győzőiméért,
— (Segélyt kapnak a jegyzők gyermekei)
A belügyminiszter a jogyzők!iöz és más községi tisztviselőkhöz felhívást intézett, hogy gyermekeik uniíliiiásának megkönnyítésére segélyt kérhotnek az 1042/48-aB tan-ívre, i
— (Baleset a nyirádl bauxitbányában;
A nyii-ádi bauxitbányában dolgozott ifj. Csalié Jonő csabrondok-uyirospusztai bányász. Ejjoli munkába tillásii olőtt fol akarta akasztani ii bánya mennyozotére egy létrán állva" a lámpáját. A létra azonban elcsúszott alóla és a bányász a már fölakasztott lámpába kapaszkodva tenyérével, addig függött a kampón, amíg a tenyérizma ki nem szakadt. Majd a létrával ogj\'ütt a körülbelül négy motoros mólyséfflHi zuhant. Súlyos kéz«úrü-léHokkol és zúzód ásókkal szállították bo a sümegi kórházba.
— (Elitélttk egy vasull tolvajt)
A sümegi járásbíróság Hajdú J>-nos bazsi bunyamunkast 8 napi fogházbüntetésre átváltoztatható 10 l»ngő pénzbüntetéssel ítélte, mórt a MA-Y sümegi bányatelepének vas-iitállonu\'isán a vasuti kocsikról góz-fóktőmlőkot vágott le és lopott el. A bíróság egyben kártérítésre és a lopott tárgyak visszaadására is kötelezte \'
tolvajt.
Csütörtök
AiUhJó MBawnáMok hlUtCuupoko
•.40 Torna. Hirok. Közlemények. Hsngleroozok.. — 10 Hirok.. — 11.10 Nomzotköai viajolzőszolgálat. ~ 12 Harangszó. Himnusz. Időjá-rásiolontés. — 12.40 Hirok. — H.20 Időjelzés éa vízállásjelentés.
— 14.80 Hirok. — 14.46 Műsorismertetés. — 16 Arfolyamhirok. piaci árak, ólolmiszorárak. — 16.46 Időjolzés, birok, — 17 Hirok szlovák éa ruszin nyolveu. — 19 Hirok msgyar, némot ós román dvoIvoq.
— 21.40 Hirok. — 28 Hirok nőmet, olasz, angol éa francia nyelven.
— 24 Hirok.
BUDAPEST I.
17.15 Baoh-müvek. — 17.!iUt Izsék-Űyarmathy László előadása,
— 17.50 Kishegy Sári ób Teleki Sándor magyar nótákat énekel, kíséri Sárai Elemér cigányzenekara.
— 1U.4Ö Dr. Juhász Jonó előadása
hanglemezekkel. - 10.20 Woygand Tibor énekelj kiséri a Hádiózonoknr.
— 20.20 Hon véd Bégünk vizsgálja a falu ogészségét. A közvetítést Bu-dinszky Sándor vozeti. — 20.45 Bornhard llamman bogodul. — 21.10 Kádár Gyula alezredos oló-adása. — 21.80 Gounod: Faust, baletizene. — 22.10 üzen a/, otthon. — 28,25 Ilniczky László tánczenekara.
BUDAPEST II.
10 Magyar tárogatóogyüttes. — 11»,25 Szánthó Károly előadása. \'— 20 Hirok. 20.20 Veress Endre magyar szerzők dalműveiből énekel. --•\'20.50 Felolvasás. — 21.10 Keleti hangulatok. — 22.10 Horváth Jonó jazz-ogyütteso.
Fentei BUDAPEST I.
tO.lfi Székesfővárosi Tűzoltózenekar. 11.20 Olasz italok világhírű
énekesek előadásában. — 11.40 Felolvasás. ..... 12.10 Wuidingor Ede
szalonzenekara. — 18.80 Honvédőink üzennek. - 14 Szórakoztató zono. 15.20 Folyamerők fuvós-aonokaia, — 10.15 l)r. líiaztray Gyula olőadása.
17.lő Pósz József szájharmonika és gitáregyüttoso. ¦ 17.85 Sport-közlomónyok. 17.45 Géezy Barnabás zenekarának műsorából. • -18.10 Német hallgatóinknak. 18,00 Magyar népmuzsika. — 10.20 Rádiózonokar. - 10.40 »Az asz-szonyt nem lobot otthagyni". Hangjáték egy fölvonásban. — 20.1tádió-
zonokar. -•¦ 20.25 Szörényi Eva és Lohotay Árpád verseket mond. — 20.00 "Kinek a nótája, kinek a prímása. —- 21.15 llaugképok a Fényes-cirkuszból. - • 22.10 Ozon az otthon. 28.25 Tabányi Mihály jttzz-ogyüttose.
BUDAPEST II.
10 Ualáry József hegedül. •— 10.80 Felolvasás. — 20 Hirok. -20.10 Dr. Ilaraszthv Elemér előadása. - 20.25 »Don Pasqualétf. Opern három felvonásban. — 22.20 Tanozene.
ÉRTESÍTÉSI
NBpyaUul gyógyfürdőik flay.lM.b. I
Van ezerencsóm a nagyérdemű kbzlinaég azlvee tudomaeara hozni, hogy
m Nagyatádon, a Korona-szállodában,
közvetlen a gyógyfürdő mellett, kényolmea azobékkal éa liltllud elMlásaal állok rendelkezésére.
Napi poualó 7 pengő.
TeHoa megelégedést biiloalt Nagykanlzain nzerzelt 1» *»•» •»¦>¦¦ képnttoégam éa gyakorlatom - Bornagykerwkedéaombon elaö-ronda eial«uo«»lraéUi borokat tartok raktáron.
TAKÁCS JÁNOS asellodáa éa bornagykereakedd.
Minden csto B órától, ójjtil 1-1«
•Kör«Ko>6h«ly.
KIVÁLÓ VARIETÉ-MŰSOR • TÁNCI RAGYOGÓ SANGHAY GéRLÖK.
Dfrcc\'rice: LA BELLA NOVOTHA. Budapest, Horthy Mlklós-ut 60.
t.\'olylutaa az I, oldalról)
re-másra azt híreszteli rólunk, hogy elment a kedvünk a mosolygástól, mórt kénytelenek vagyunk uzombo-állni angol és amorikai barátainkkal.
ICzek a barátok azonban bele akartak fojtani bennünket a Földközi-tengerbe. ol akarták vonni afrikai szabadságunkat, ki akartak éheztetni bennünket és a Balkánon lotíprásunkra vonullak fol. Amikor mindezzel Bzomboszál ltunk, azt híresztelték, hogy hajóhadunk értéktelen, hogy ellentétek vannak köztünk éa almr-ínas egyezmény többi hatalmai között. Ezzel szemben igazság, hogy az olasz hajóhad uralkodik a Föla-közi-tengoren és
íi hármas egyezmény halalmai között a legszorosabb bajtársiasság van,
Szaradzaogla:
inig az ellentáborban napirenden van a pörpatvar minden kördósben. fis mit szóljunk ahhoz, ami a két plutokrata tábort kommunista azö-velsógosétől olválaeztja?
— Az utóbbi a második arcvonalat követeli, ami megvalósul, d« az, illető szövetséges országok belsőjében. Azt is híreszteli az ollen-BÓg, mondotta Pavolini miniszter, hogy az olasz nép ée katona idogoi fölmondták a szolgálatot. Ez^ol szemben az olasz nép csodálatra méltó Bzivóséggal viseli a, háború nehézségeit, a katona pedig csodálatra méltó hősiosséggol harcol, ami által az ollonsógefl hírverés nemcsak hazugnak, hanem nevotségesnek itt bizonyul. Az olasz katona mindenütt az első vonalban harcolva adja meg a választ, az olasz nép pedig hideg nyugalommal válaszol.
Törökország ma egyetlen szilárd egység
Ankara, augusztus (> SzaradzSOglu török miniszterelnök beszédet -mondott a nagy nemzetgyűlés elölt. Kijelentette, hogy kormánya minden erejével azon leszj hogy kivül maradjon ezen a háborún. Törökország nma egyetlen szilárd egység. A török nep megelégedett és ez azzal magyarázható, hogy az, egész török nép vezére, Izmct Inonü köré csoportosul. A török kormány minden igyekezétével távol akarja tartani az országot a háborútól. Ha azonban egy napon minden fáradozásunk ellenére országunkat, függetlenségünket mégis támadás érné, abban az esetben életünket egyet, len eszme szolgálatába állítanánk : harcolni a végsőkig — mondotta Szaradzsoglu. Ezután hangsúlyozta, hogy a török hadsereg hatalmas es fel vau készülve. Az uj kormány mindent meglesz, hogy a hadsereget még lobban megerősítse. Lausannc óta Törökország tevékeny és erőteljes külpolitikája a török népet sok szenvedésen és megpróbáltatáson át a mai állapothoz vezette. A török külpolitika állandóságának és mérsékeltsé-
gének köszönhető Törökország inai ereje. Törökország sohasem fog seminiféle kalandba bocsátkozni határain kivül — hangsúlyozta Szaradzsoglu — éta egyetlen vágya, hogy ebbe a háborúba bele ne sodorják. Tőrök, ország be akarja tartani tudatosan és tevékenyen semlegességét. A török semlegesség álta- \' lános politikai, megnyilatkozása, hogy (minden téren nyugodtságról, őszinteségről és nyíltságról tesz tanúbizonyságot. A török semlegességi politikának egyik példája — mondotta Szaradzsoglu miniszterelnök — a tőrök—német egyezmény, ainelyl a két nép közötti kölcsönös (megértést és barátságot ismételten megpecsételte. Egy ¦ másik példája a török semlegességi politikának az angol—tőrök szövetségi megállapodás. Ez a két egyezmény bizonyítja Törőkország tevékeny politikáját és mutatja, hogy Törökország a két íőhadyiselö féllel egyformán barátságos és lojális.
A törők ncaszetgyúiés egyhan*, guíag bizalmat szavazott a Szaradzsoglu-kormánynak. Az ülésen 381 képviselő volt jelen. f
Horl Ismertette felfogását az Indiai kérdésben
Hon,
Tokió, augusztus 6 Japán kormány tájékoz-
tatója Japán állásfoglalásáról Indiával szembon a kövotkezőkot mondotta:
— <lapán őszinte rokonszenvvel éa toljos mogórtéssol visoltotik az indiai függetlenségi mozgalom iránt. Japán meg van gyózódvo arról, hogy az indiai függetlenségi kérdést csak maguk az indiaiak oldhatják mog.
Japán azonban sohasem tűrheti el, hogy a szövetségesok Indiát katonai célokra használják ki, tokintet nélkül arra, hogy India függotlen-o vagy nem. Ha India rnogezerzi függetlenségét és az -angolok kivonulnak Indiából, biztos lohot abban4 hogy nem keveredik bele a háborúba és külföldi államok nem fognak beleavatkozni belső ügyeibo. Az indiai nép, a jövő nemzedékek
Raktáron tartok
fehér él rózta oukorkás él keksxos-zaotkókat; falvédó , állvány, át ajtőnyeg papírokat; kenyér-, vaj- éa huuaoma-Qolókat; fehér- é* azlnea tzalvettikét; * LY WC-paplrok«t »tt>. Ly EISJégyiéil-, fali- éa zaabnaptérak I \'vy A Diadal-gyér ösazaa gyártmányai I Oaakla vlazonteladökuok I AOK-trak I
ZAL\'AI KÖZLÖNY!
1942, augusztus 6.
BÖT38T
if.í !!: ! ! i cím ,
GÁBOR mű^sattftloarill
sorsa attól függ, hogy mi less az eredménye a bombavi értokozlotiiP1, éa suttól,, hogy India milyen utra 1&>\'-axntih.\' India., népének, tudnia keíL .hog}\' a. íüggótioru5óg és szabadság öohkínok Kein huli ingven bz\'öióiw — mondotta még Ilori.
Kéhtii froni
Berlüi, augusztus 6 (lí.fíT) A néniét légioró szerdán folytatta a T)blaovÍBta oszlopok leküzdését én szünot nélküli támadásokban dobta lo bombáit a Kuban-ridéken összolőfiuirüli bolsevista osztagokra. A bolsoviaták súlyos vonz tőségeket szonvodtok. A némot repülők bombáitok a bolsevista csapni- (\'& járniü-oszlopokat, sok jármüvet mogsomiiiÍ8Ítottok._ Más némot göpok a szovjet szállító for-Hajjnjat rongálták mog, valamint a .Sztálingrádtól délro és nyugatra fekvő vásutf célpontokat bombázlak hatásosan. Szovjet pályaudvari üzo-mi ih>rondózésokot rongáltak mog.
A csenéeaAaeéni httyzet
igen fenyeget/f
Sanghaj, augusztus fr (Stefaui) Az előző világháború, alidt volt. ausztráliai miniszterelnök, Wugues beszédében ki-, iejentctte, hogy a csendesóceáiii liely\'fít\'t igen fenyegető és napról-napra súlyosabbá válik. Ausztrália népét nagyon izgatja, hogy a japánok megvetették lábukat a pápuák földjén és Uj-\'luint\'u fővárosától már csak szaz kiVÓuiéteri-e állnak. jijí ¦itqolofc nisn|li»»dtéte llNllábam m Htartóxta-
Budapest, augttsztus 6 Bei\'Unlwn az indiai escnié-nvekkcl kapcsolatiján kijelentették; Mogv legkésőbb a jövő hétig Irtdia belpolitikai életében íiíégl epet esek re lehet számítani: \'Az\'a tény, liogy az angol hatóságok a kongresszusi párt helyiségében házkutatást tartottak, arra enged következtetni, hogy áz\' angolok ürügyet keresnek (Vandhí letartóztatására. A kongresszusi párt munkabizottsága szerdai ülésén ugyanis Gandhit téfjhataloimnal ruházta fel a pfrrgárt engedetlenség keresztülvitelére. Ennek keretében egész Indiában egy napon keresztül bezárják az összes üzleteket, utána pedigrtueftszervezik az ál talános sztrájkot, hogy megakadályozzák az angolok hadi felszerelését. Az angolok megkezd-ték-a-letartóztat ásókat. 1
JU
ivhüal. nomxatí feűRgresx-
S»«ttSlimuMS(<JlfjÍ3ECBfliSA.|fálr>mk
Sanghaj, augusztus 6 Az indiai kong rossz usi párt csütörtök reggel ujabb fölhívást intézett Nagyliritáimiához. A fölhívásban hangsúlyozzák, hogy a munka-bizottság nem érzi magát foljogo-eitva.aria, hogy elnyomja az indiai nemzeti függetlenség kivívására irányuló kiftérlotokot. fíppon ezért a bizottsáíT elhatározta, hogy a füg-gottóunég ÉS a szabadság* kivívása érdétóbon kihirdeti az oneedot-lonaéffi hadjáratot. A fölhívás, azt mondja továbbá, hogy az ongotlon-ségi hadjárat Gandhi vezetési alatt all és a munkabizottság felkéri Oaiidhit, hogy vogyo át a nemzőt vezetését.
Lapzártakor érkezett
A magyar csapatok szovjet támadásokat vertek vissza
Budapest, augusztus 6 A Magyar Távirati Iroda jelenti :
Mint jól értesült helyről közlik, a Jttagyar honvéd had sereg arcvonalán az elmúlt napokban az \'ellenség többizhen megkísérelte a Don-folyón való átkelést és számos felderítő különítményt hajtott előre vonalaink ellen. Próbálkozásai azon-ban \'itrijidon esetben meghiúsultak. Lógvédehmlnk két szovjet repülőgépet lelőtt. Saját légierőink jó eredménnyel bombázták az ellenséges csapat-gyülekező helyeket. Valamennyi génünk visszatért. Megszálló csiv paláink a legutóbbi napúk so-
rán I löveget, továbbá golyószórókat, gránátvetőket, géppisztolyokat, nagymennyiségű lőszert és irtás hadianyagot, valamint lovakat és vágómarhát zsákmányollak.
Keletázsiai Harctér
Tokió, augusztus 6 (NST) A japán főhadiszállás közölte, hogy japán tengerészeti egységek július 80-án a Kei-, Aru- és Tonimbor-sztgotekon az Araíuta-tongoron, Ausztráliától északra, hadászatilag fontos pontokat szálltak meg.
níLD
lemet, exhumál, szállít.
Cé(rt"laJdonoa : DerveJus József
K0 TAImHI. Uká. . I».
MÉRLEG
«itifiwi méretben üvüliraaii javítás
SCHOLCZ JÁNOS
m*rjaikésxltö*m«at«r
mugyltanlat, eth>8«-tér 3a wUm.
MEGNYÍLT "P\'EUewi
HOmniTH JAMOS
„Erzsébet" DivatÜzlete Sxôvet-, selyem- és vászon-u]dons&gok
Efzíébettér 1 síáta alatt.
Megnyílt Téth József VBskereskedése
mEaOiiEEmmimEammEmmmmmammEmmaxmMBKmmEtmmamm
Erzsébet-tét- 23., KfizHpont svát Ró épületében
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
üvegkereskedésfisket
is Irodánkat Horthy MlklAs-ut 2-ről ™hf*ré|,iiaHtaiie)|tlilklbB ,
Irinyi H.-a 31. wa. alá
helyeztük át. 7m WEISS Owagkaraskedés.
ÁLLÁS
Me?bt»hfitö kefeakadttaegAd vaev
kt«olealnt tudó kilátó felvétetik. Németh Icsteküilet. 2260
Jobbháaból való tlu tnClaxaraas-asnulónek felvétetik. Hutztl, Erzsébetté 16._ 2266
Kereskedelmi tanío\'yamot végzett Halai bvois- él géplré-laány illáit k*rei Cím : Hunyadi utca 24 2277
ADÁS-VÉTEL
1 tirb Jókaiban levő nöl karékpér léét gumikkal aktáé. Mígyar-u. 2, kováci-mriiiely. 2274
Telábalo, ebédlő kombinált cie-
rcaaye szoba áladé. Vodlnák, HoHhr
M.-ut_8l Ú,___ 2282
AUg hstiaált .•)!/¦ ló.ri.-..-! iblfiia^ vla^mator eladó. Clm a klsdúban. 2234
KÜLÖNFÉLE
ta*lffav-farés»lent géppel vállalok. Oaál, Eölvöi tér 2., telefon: 688. 2279
II. HarKitay Béla grafolégua fogad reggel 8 töl este 81?, vasárnap-Jílulin 8—ö-lK..KlrAJy-otca 37, földiriat I, Leve- • Iekte r: feleL
T—»* Ittréaawléat géppel vállalok. Paita, Arpád-utca 19.
legolcsóbban keretezi
Horváth Lajps, Fő-ut 2.
A oagykaaisut klr. járAsblróa&g, mint telekfaSayvl hatóság.
3437/1942. tk. síim.
Dr. öiley György klr, köílegyaő nagy-kantXBal lakoa végrehajtatónák Pint Jinoi, Imre, István, Róaálla és tártai nasykani-¦sál lakosok véirehajláit axenvertök ellen Indított végroliajláfl! ügyében a telekkönyvi hatóság a végrchajtáil\'átverést 74 P ö4 I. tokekdreteléa és .járol&al twhajUta végett a Nagykanizsa valósban. fekvfi a a nagykanizsai 392. szljkvben 444/a. hrw. a. foglalt liázy udvar kerttel Ingatlannak B. 10r-H„ 14-16. és 19. 80182. szerint Pint János. Imre, Józaeí, Juli, Sicaieciky Dánlel éa Özv. Pint Imrénö Andii K&lalln nevén álló l/a részére 350U P kikiáltási áibanclrendeltc.
At árverést 1S42. évi augusztus bó 31. napjárt d. e. 9 órakor a tkvl hatótág helyiségében (Eiiaébttt-tér 7. sx. 8. ajtoj nlatt fogiák megtarlanl. ¦
Azárvcidsrc keilllö íi^aiianta klkUIUs! ár felénél alataonyabb áron ,nem..jetiét.eladni.
Bánatpénz a kiklállásl ár lOO/O\'a, amelyet a májasabb Igéiét ugyanannyi o/o ára kell klegéizltenl.
Nagykanlisa, 1942. ápillls hó 92-én. Dr. Wéber Elek i. k. klr. Járásblrá. A kiadmány hiteléül: Sárdyné
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja : „KligaiiMáal R. T. Naaykaalt^ Felatóa kiadó: Zalai Kt/tiy. Nyomatott ¦ „KlzsatdaiáDl ft, T. Nioykanillar*
ayaatdájiasa Nagykialzaáa. fjyirus\'élrt\'laáati Itíéi Um^j
82. évtolym, 178. tiém, Nagykanlm, »42. augusztu$ 7. péntek
Ara 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
rharkaaalűaait ta kiadóhivatal i Ftat a. aaaa. aaerkeactoaéffl «a kiadóhivatalt teleion 78. n Megjelenik mladou hétkóanap dilatan.
POLITIKAI M A I\' I L A
Felelős szerkeszti: Barbarits Lajos
l\'JSIkut&il ára : agy hónapra 2 pengő 00 túlin
negyedévre 7 pengő 20 Uller. Egye. aaám: hétkoanap 12 Illl., aaotnbaton W HU.
i nemzetiségi kérdés
A debreceni Nyári Egyelőin nemzetiségi tanfolyamának megnyitó előadását Pataky Tibor miniszterelnökségi államtitkár tartotta. Mindenek előtt utalt arra, hogy a miniszterelnök parlamenti bemutatkozó beszédében is az egyik legfontosabb kormányzati kérdésként jelölte meg a nemzetiségi kérdést.
- - A megcsonkított Magyarországnak ez a kérdés nem1 volt nagyobb\' problémája, de az 1938-ban bekövetkezett terület-gyarapodás felvetette a nemzetiségi Jíérdést.
- - Újjászületik és ujjárendc-ződik Európa. Az ujjárendező-dés tartósságának egyik légnél, kfdözhctetlenebb követelménye erős, kiegyensúlyozott magyar állam a Duna-völgyében, — mondotta az államtitkár. Nagy világégésben vagyunk, de ez nem akadályoz meg bennünket abban, hogy tovább munkáljuk és erősítsük azt a s zintézist, amely testvéri összefogást jelent az egységes m\'agyar állam keretében, a magyarság és Magyarország nemzetiségei közölt és inelőzhetctlen alapja, a magyar államiságnak és biztos garanciája a békének Európa délkeleti részén. Történelmi és természeti adottságok határozzák meg a magyar állam hivatását. Nemzetiségi politikánk a-
\' lapjai: Nemzetiségeinkkel szem-" ben fenntartani azokat a bázisokat, amelyek történelmi alkotmányunkban gyökereznek. A nemzet is éghez tartozók a politikai magyar nemzet tagjai, jogilag is tényleg egyenlő Jogú állampolgárai a magyar államnak, ugyanolyan szabadságjogok élvezői, mint a magyarság tagjai, .foguk van kulturális, \' szellemi és gazdasági erőik megtartására, fejlesztésére. E cél-be* iskolákat, kulturális intézményeket, szociális célú egyesüleleket stb. tarthatnak fenn. •loguk van a nyelvük használatára, ntind a magán-, mind pedig az egyházi életben, vala-, mint a gazdasági életben és — lehetőség szerinl — a hatóságokkal való érintkezésben is.
Nemzetiségi politikánk további alapelve az — mondotta Pataky államtitkár, — hogy a nemzetiségi jogok minél teljesebb érvényesülésnek tonnáját és módját sajátos viszonyaink, sajátos történelmi fejlődésünk szabják meg. Ez azt jelenti, hogy nj helyzetek által kivánt teendőknek tartalmi és ídŐbeU \'Hegállapításánál történelmi módszert követünk. A gyakorlati teendők nagy része a közigazgatás szervérc hárul. Elsősorban nekik kell ntagatarlá-
Ma vagy holnap eldől India sorsa
Angliai hadi fontosságú üzemeket támadott a német légierő
A német előretörés célja Majkop és Krasznodar
Amsterdam, augusztus 7 (NST) Az angol hírszolgálat araerikai jelentése szerint ellenséges tengeralattjáró elsüllyesztett egy közepes nagyságú, az Egyesült Államok szolgálatában álló kereskedelmi ihajót. Az amerikai tengerészeti minisztérium közlése szerint a hajó július második felében süUvedt\'cl. A ha-
jótörötteket egv mexikói kikötőben partraszállitották.
Az ni Bxtmdardblal tSrSk hlivsi átnyújtotta megbizAUiwlát
¦Jstanbul, augusztus 7 A szaudarábiai külügyminisz. ter fogadta Tőrökország újonnan kinevezett követél, aki átnyújtotta megbízólevelét. (NST)
A bolsevisták általános visszavonulásba kezdtek 450 kilométeres arcvonalon
Róma, augusztus 7 A Slefani-iroda jelenlése szerint a keleti arcvonal harcait néhány na]> óta az jellemzi, hogy szovjet részről minden rendelkezésre álló tartalékot harcbavetnek és haladéktalanul a legveszélyesebb övezetbe küldenek. Sztálinnak azt a parancsát, hogy a katonák inkább haljanak meg, semmint területet engedjenek át, még a friss csapatok harcba ve lésével sem tudták végrehajtani. A német és szövetséges hadak délfelé irányuló előnyomulása tovább tart.
A német hadijvlcnlésck nap rál-napra ujabb éa íjjabb fontos JieUjséaek elfoglalásáról adnak liirt. Ellenséges forrásból származó — egy angol tudósító által közölt — értesülés szerint a szovjet csapatok általános visszavonulásba kezdlck 150 kilométeres arcvonalon. A német hadműveletek célja további nagyfontosságú célpontok elérése. A német tek ezt a tervüket annak ellenére is végrehajtják, hogy \\ szovjet parancsnokság kétségbeesel! ellentámadásokat inditottj. Ezekkel sem* tudta a tengely haderőinek nyomását csökkenteni, söl ezek az ellentámadások
a Szovjet ujabb gyengülésével járlak.
A 21, olasz reptíltioHztáty nagyszerű toijeaiinuhiyo a halait fronton
Roma, augusztus 7 A Slefani-iroda jelentése szerint a keleti arcvonalon harcoló 21. olasz repülőosztály augusztus t-én uj és dicsőséges lapo-
kat irt az olasz légihaderő történetébe. Egy olasz kötelék, a mely német bombavető gépeket kisért, szovjet terület Tclett, 72 kilométernyire az első vonaltól, harcba bocsátkozott egy háromv-szor erősebb síváyjet alakulattal. A harc hosszú ideig tartott. Az olasz repülők heves és a végsőkig elszánt támadást intéztek a szovjet gépek ellen és arra kénvszeritették azokat, hogy fejvesztetten elmeneküljenek. A\' német bombavető gó]>eknek. . a melyeket egy pillanatra sem zavart ímleg a támadás, sikerültbe-fejezniük támadásukat. Az olasz repülők 5 szovjet gépet lőttek le, hárnríat i>c<Iig addig üldöztek és lőttek, amig azok lőszerkészle-tük kfniierülé.se miatt kénytelenek voltak a legnagyobb sietséggel elhagyni a harc színhelyét. A 21. olasz repülőosztálv ebben a küzdeleníhen 55-ik légi győzelmet aratta.
London minden reményről letett az Indiai kérdésben
Berlin, augtiHzhiH 7 Berlini }K>litikai körökben rendkívül nagy érdeklődéssel kisérik az indiai caoményokot. Ugy tudják, hogy Bombaybán ma vagy holnap oldal India sorsa. Gandhi az orodoti forvvol ollontétbon már ina elmondja nagy beszédét London lótott minden* reményről — mondják Berlinben. A londoni lapok célozgatnak
Gandhi lotart őz tatásának lohotóaé-gére ,bár tudják, hogy milyos ós icon voflzéiyos kövotkoz monyok kol járna oz. A kormány azonban eltökélte, hogy mindon körtllményok között keresztül viszi akaratát. Roo-sovolt állítólag nzométyoa üzonotot akar intézni Gandhihoz, hogy en-gedékonyaégre bírja.
Katonai tanácskozások Moszkvában
Ajnsterdam, augusztus 7 Newyorkl jelentés szerint Moszkvában katonai tanácskozás folyik. Az ülésen a szovjet hadsereg nvagasrangu tísztjeiu kivül — hír szerint — résztvesz Bradlcy amerikai vezérőrnagy is, a brit és az északamerikai nagykövettel együtt. Bradleyíve-.. zérőrnagy, egy északamerikai légihadtest parancsnoka, tegnap Rooseveltnek Sztálinhoz intézett
személyes üzenetével Moszkvába érkezett, Rradley kijelentette, hogy Roosevelt azért küldte Őt Moszkvába, hogy fokozzák és megkönnyítsék a bolsevistáknak szánt észak amerikai segítséget. Amsterdam, augusztus 7 (NST) A brit hírszolgálat jelentése szerint a brit nagykövet csütörtökön Moszkvába érke-
\'Fnlvlatá* a 6. oldRlnn)
sukkal és közvetlen közreműködésükkel közrehatni oly irányban, hogy a többség és kisebbség között a kölesöu/>s bizalom, szeretet erősödjék, teljes legyen. A magyar állam funkcionáriusaira hámi elsősorban a megfelelő lelki.beállítottság megerősödésének kimunkálása. Kiemelkedő jelentősége van annak, hogy a nemzetiségi vidéken működő köztisztviselő jól birja és használja az illető nem-
zetiség nyelvét, továbbá tudatában legyen annak, hogy ö működésével hivatást, küldetést teljesít. Fegyelmezettséget kivan a feladat a tudonvány,\' a publicisztika és a sajtó munkásaitól is. A feladat nem könnyű, de a terheket elbírja az élettől duzzadó erős magyarság, az erős Magyarország; A nemzetiségek érdekeiben is kell azeros magyar állam, mert a magyar állani sorsa az ő sorsuk is. A\'
inSagyar állami főhatalomnak inándenkor érintetlennek és egységesnek kell maradnia, azt atomizálni, felparcellázni nem lehet. A nemzetiségekhez tartozóknak minden élclmegnyilvá-nulásukbau feltétlen hűséggel kell viselkedniük a magyar állam, a magyar állam hatóságai és a (magyar állam minden polgára iránt
ZAL\'Ai KOZI.OMV
- M$. augusztus
Üvegkereskedósflnket
és Irodánkat Horthy Mlklós-ut 2-ríl. raktárépületünkbe ¦
Zrínyi B.-a 31. sz alá
helyeztük át. m$ WEISS OvegkaNakarié*.
Péntek
A)Uhi)6 anfliorsiituok bélkoiMapokon liuttai/osl I. wlutáH
c.jo Túrna, Hirok. KúslumBuybk. Hiuglomozok., — 10 Hirok.. — 11.lü Nemzetközi Tiajolzószolgálat.
— 12 tiaraugaaó, Hioiuusz. időjá-r&ijolontéa. — 12.40 Hirek. — 18.20 Időjelzés ós málléajoloütes.
— 14.80 Hirok. — 14.46 Műsorismertetés. — 16 Arfolyamhirok, piaci áruk, élolniiozorúrak. — 16.46 Idójolaéa, birok. — 17 Hirok aulo-vák és ruBüiu nyelven. — l\'J llifok migyar, uómot és román nyolvoo,
— 21.40 Hirek. — 2B Hirek német, olaaz, angol és francia nyalván.
— 24 Hirok.
BUDAPEST I.
17.15 Pósa József szájharmonika és gitérogyüttese. -- 17.35 Bport-k.\'jziomónyek. 17.45 Uéezy Barnabás zenekarának műsorából. 18.10 Némot ha!Igalóinknak. lö.ítO Magyar uépuiuzsiku. tö.20 Kádiózonokar. 10.40 »Az us/,-saonyl nom li-liot otthagynia. Hung-játólí egy felvonásban. ?0 Itádio-zonukar. 20.25 Szörényi Bva és I .fiiüün a rjüld verseket oioud, 20.60 Kínok u nótája, kínok a prímása. 21.15 Hangképek u i-\'ó-nyes-cirkuszbói. 22, lü Ózon uz otthon. 28.25 Tabányi Mihály juzz-ogyütlotw.
iJUDAPEbX 11.
11) Batáry József bégedül. 10.30 PoIoIvuhoh. 20 Hívok. 20.10 Dr. Haraszthy Elemér eló-udáaa. — 20.25 »Don Pasquale*. Opera három felvonásban. - 22.20 Tánczene.
Szombat BÜDAPB8T 1.
10.15 Szórakoztató zono. - 11.20 Lásstó Hndra hegedül. 11.40 Felolvasás. 12. iü Országos Pos-táasenekar, 18,80 1 lonvúdoink üzennek. —14 llniczky László ,sza-lonxenokara, 15.20 ftfóasi Károly cigányzenekara. - 16.15 Pócliy-
llorvúth Ho/.só előadása.
17.16 Tarjáni-Tótli Ida oimba-lomhármasa, • 17.86 Dr. itedvay István előadása. 17.50 Liszt: lt. magyar rapszódia. - 18 Gyft-kössy ftndre verseiből ad oló, 18.10 Szomolányi -János kalonanóta-kat únokol. 18.45 Hangkrpok inuon-onnan. 10.20 Zongoramuzsika gyermekeknek. ---- 1U.50 bzombathy Viktor csevegése. — 20.10 Könnyű zono. 22.16 Őzen az otthon. 28.26 Tánczene, HODAl\'JSSX U.
18.35 Mozógszdasági félóra. 11) A Honvéd Gópkocsiazertár Lö-vószegyesületén zenekara. 20 Hirok. - 20.10 S/.athmAiy Lajos előadása. 20.86 Pécsi boboatytu orgonál. -: 21 Dr. vitéz Langyol Kndro előadása. — 22 Mellon Béta zenekart,
UTORT
„ HETYEIIÍBE
mgm mái ká& h uto. o tál óniáb ah vegyen
Hovszky János a vasárnapi minlszler-fogadtatáson
llovs/.ky János, országos Baross-Vezér, a nagykanizsai választókerület Országgyűlési képviselője táviratilag értesítette a nagykanizsai kerületi pártvezetőséget, hogy a vasárnapi mi-njszterfogadtatásra lejön Zalába és résztvesz a többi képviselő-
¦ ¦ alafia-^rt
társaival együtl a kormányférfiak látogatásán.
Az egész nagykanizsai kerületből számosan vesznek részt a fogadtatáson a MÉP-szer vezet! vezetői és élenjárói. Nagykanizsa és a nagykanizsai kerület impozáns szambán lesz képviselve.
József Ferenc kii. berceg ós neje, valamint Badocsay miniszter Keszthelyen
Keszthely, augusztus 7 (Saját ludósitönklól.) Előkelő vendégei voltak e bélen Keszthelynek, Több napig itl tartózkodóit mint herceg Festetics Gy-Örgyné vendége, vitéz József Ferenc dr.kir. herceg és felesége. A kir. hercegi pár itt tartózkodása alatt szentmisét hallgatott és megáldozott a plébánia templomban.
A másik előkelő keszthelyi vendég dr. Radocsny László m. kir. igazságügy miniszter volt, aki egy- rnagasrangu német vendég társaságában lálogatott cl Keszthelyre. A magas vendégek hajón érkeztek s nagy gyalog-sétát tettek a Balatonparlpn, iría\'jd kiautóztak Héviz fürdőre.
A honvédelmi szolgálatot megtagadó eszteregnyei fuvaros a rendőrségi fogdában
A^nagykanlzsai főazolgablróság példás intézkedése
Fllák Lajos eszteregnyei lakos , akiről megír luk, hogy megtagadta a hatósági honvédelmi kirendelést, a nagykanizsai rendőrségi fogdában van már.
Megállapítást nyert, hogy Fiiak Lajos fuvaros, földje is van. A község jegyzője a kanizsai fő-szolgabíróság utasítása alapján a községben honvédelmi munka, szolgálatra rendelte lei a lakosság egy részét, így Filák\'Lajost is. fuvarozásra. Fílák, mikor a kirendclési jegyet megkapta, indignálódva ment a községi jegyzőhöz és nemi telt elegei a hatósági kirendelésnek, noha hon. védelmi munkaszolgálatról volt szó. Bánfalvy József községi jegyző ismétellen udvariasan
kérte és hívta fel kötelességének teljesítésére. Azonban hiába. Ezen idő alatt azonban Filák másoknak teljesített fuvart a községben niagas áron.
Mivel igy (megtagadta a kötelező honvédelmi munkaszolgá-lalol (kirendelést), dr. Sebestyén József tb. főszolgabíró internálta. F.ilákmrár a rendőrségi fogdában várja az alispán döntését. ,
A nagyközönség a legnagyobb ¦megnyugvassal fogadta a járási lőszolgabiróság erélyes intézkedéséi.
Aki nem akarja kivenni részét a sorsközösség köveiéi le nlagyor munkából, annak éreznie kell a balóság böntelö kezét.
Újból felülvizsgálják a kijelölt kereskedőket
A közellátásügyi miniszter legutóbbi rendeletével intézkedett a kijelölt kereskedők általános felülvizsgálásáról és ennek lefolytalásával a Kereskedőim;i és Iparkamarákat bizla meg. A felülvizsgáld az összes kijelölt nagykereskedők mellel! ki fog terjeszkedni az egyes kiskereskedelmi ágazatokra is, így a tü. zjfára, szénre, cipőre, valamint a cukorra és petróleumba is. Ez
alkalommal ujabb felülvizsgálat alá kerülnek a kijelölt textíb nngykorcskedők.
Az a törekvés hogy a (kijelölt kereskedők sorából el kell távolítani az oda nemi való elemeket ; a kijelöli kereskedők számát egyes túlzsúfoltnak bizonyult szakmákban apaszLmi kell és ímeg kell vonni a jogosítványt azoktól, akik nem váltották be
Hálók, kombinóltszobék
ukb^VnV.zéT.k nagy választékban
a változott árviszonyok dacára is még mindig olcsó arakon várják
KOPSTEIM BÚTORÜZLETBEN
Hui<tl.y MlklAawal 4.
a kijelölés alkalmával hozzájuk fűzött várakozásokat.
A kereskedelemnek ez a meg-rostálása ...Jár a harmadik sfazt a megbízott kamarák nagycrély-lyel és körültekintéssel végzik. Már az előzetes megbeszélések során is szóbakerüllek olyan esetek, hogy a kijelölt nagykereskedők es kiskereskedők egy része ínég csak irodát, illetőleg üzlethelyiséget sem1 nyitott, így lehal komoly üzleti tevékenységet nem folyósíthatott. Beható vizsgálatra szorulnak a stroh-mann-gyanus összeköttetések, a melvekre egves kereskedők szert lellek.
Bűnös vagyok...
Nagyon igaza van a sajtó cenzúrának, — eaak folnöttoknok való.
A fiatal építészmérnök egy villát tervez ogy jegyespárnak. A vilin beosztását olyan hovvol magyarázza, nogy a menyasszony olóazör a villába, aztán az építészmérnökbe szo-rolmoa. A jogyoapár élote háromszöggé alakul, molybon ogyro töljb jolontóségot nyor — a harmadik. Miolött a döntés moctörtéime, a legválságosabb pillanatokban a fiatul épitéaz ogy görbo éjszakára indul. Lcri cgénü valójáró), csak orúsza-kolja magára a oufolojtésnok ozt a módját. A kutya harapást szokták a szőrével gyógyitaríi s oz atlja u film bonyodalmát. A lokálban, ahová bo-mogy, ogv vámpír kezébe körül. A nő bohátózza, majd megpróbálja a nyakába varrni magát. Közbon a jegyesség felbomlik, a villát most mar a saját részérő építhetné a mérnök. A bajok azonban tornyosulnak. A vámpír nem hajlandó otthagyni a logénylakáat, ezivósnn ragaszkodik a hálójába korillt ós ezen a téren tapasztalatlan férfihoz. AH öngyilkosság meg játszásával, maid az anyaság meséjével szédíti ol áldozatát. A vámpír azonban nem kerülheti ol a sorsát. Kitör bolólo az éjszakai pillangó élőt vágya és amikor rondoo jönne a fiatalok élote, utoljára csónakázásra kényszeríti a Dunán a fórfit^Az építészmérnök még egyszor jiovotaégosaó válik, do az okosabb ongod-olvo alapján a vizbo ugrik és úszva monokül. A dómon még tovább^szo-rotnó játszani kisdod játékait, a vizbo voti magát, segítségért kiabál és botrányt okoz. Miro a BOgiteóg mogórkozik addig olnyoli a Duna hideg vize. i
Ami ezóp, tökólotes van őzen 11 világon, amit a kivételes lángelmék a költészetben és a művészetek boa , alkottak, azt legtöbbször a nőért hozták létro. ^^ogtoatositették az ideális ,ezópot, földhöz rögzítették az Örökkévalót. Do nora lobot letagadni, hogy sok bün van a földön, annak rugóit is legtöbbször a\'nöben koll koiesnünk.
A film ozt igazolja. Valósággal iskola példája annak, hogy koll kitahit&ni a nőt arra, hogy visszaüljön a férfi bizalmával és helyzetével. A törvény védi a gyöngét, do az ilyet, mint aminőt a fűmben megismertünk, ma is a máglyán kollene mogégetni. i
A film valamennyi szoroplójo nagyszerű játékával tűnik ki. A rendezés is tökélotos. A darab tartalma azonban erkölcsileg kifogasol-hntó 6a kiai&rólag — csak i/olriQttek-nek való. i i
A UrarnkmUat Man éaa t«r>ény baniialll
19-12. augusztus 7.
ZAL\'AI KÖZLÖNY *
A mag#<M> UfiádékeH, aUd m%d, UmU^tmsá^, nyugalom is béke,
i4MÍicOCUk UíuMíuh is tcMUoxtain rvaw-
UaHuzsai ismeiásöUUd - A tntQveáUá* ZZ ts*U*di\\t alatt is rnoau&L (divatok uoUak a UatoUUus U*uj\\ío*noU-fatt - UjuidéU Uanaa^M ntutxeUsséat
Újvidék, augusztus 7 (A Zala! Közlöny tudósítójától) Újvidék még annyit sem mulat, mint Szabadka, ha az állomás tolói közelítjük meg, Üres tolkokon lul, egyedül áll a vasútállomás, akárcsak Nagykanizsán.
Do amint a város felé\' visz a villamos, egyre inkább
Itt Is találni kanizsai ismerőst.
Xyorky László népmozgalmi nyilvántartóval találkoztunk itt összo, bizonyságául annak, hogy nincs az országnuk olyan távoli városa, ahová kanizsaiakat no sodort volna ol a sors. Itt van Vujkóezv György is, a Nemzoli Bánk újvidéki fiókjaim!; főnöke, aki évokkol ozolőtt a kani" zsui mi társaság egyik közkodvolf tagja volt 6s aki ezúton\'is szerotet-loljes üdvözlőiét küldi niindon kanizsai ismerősének.
Do térjünk vissza az állomás előtti térre s nézzünk bo\'pár porcra. h gyönyörű, gótikus magyar, plébánia-templomba.
Hogy i
Újvidék Is mennyire magvar, mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a nlobánia-tomplom-ban minden felírás az olmult 22 év alatt is magyar volt. A gótstilü, gazdag aranyozású faragott fa főoltár két oldalán Szont István és Szent László élotnagyságu szobra áll. A szentély éa az (oldalhajók színes üvegi iiliijitn a magyar szentek
életének egy-egy jollogzotos mozzanatát .ilovoiiililí meg. A szép dom-hont \'keresztul-képok felirata is végig magyar.
l)o nemcsak a magyaroknak, hanem a esorbeknek is van itt szép templomuk. Epp Istentisztelőt volt,
amikor arra jártam, llomontom,
mert becsalt a kíváncsiság meg az énekkar kiszüromkodő éneke. El kell ismerni, hogy ilyon romok kórust alig hullottam még fiietemben. A kololi cifraságok és gazdagságok közt álló pópa énekére a.doni kozák kórusokra emlékez totó, érdekoson furcsa dallamu fololotokot adott a templomi vogyoskar, do oly tökéletes összotanuláslmn, oly kidolgozott oló-tuláBban, hogy énekük meg ma is fülömbe csöng és aligha fogom egyhamar olfolojtoni.
Újvidék legnagyobb nevezetessége terméséé tősen
a báni palota. Mi tagadás, gyönyörű építmény, líivül-belül tiszta \'márvány. A hatalmas márványcsarnok foketo-fohéi
kibontakozik Újvidék városiasaága. Jóval kisebb, mint Szabadka, mégis városiasabb, a városháza oló érve már szinte fŐvórosias.
Városháza azonban közöl sem olyan szép, mint a szabadkai. Ki-Bohb is, öregebb is ,mint amaz, do azért
kockaköveinek \' ragyogását, a négy oldalt fölvezető niá\'rvanvlépesókot es azok ezüstfehér fémkorlátját, a mu-gásbatöró vörös márványoszlopokkal nem lohol olfolojtoni. Az utcai\'fronton 360 hatalmas ablak van, nom számítva á toronyrészt. Az egész épület csupa fénv\'és csillogás, még a mosdók njtóféífájti ÍB márványból van, Khhoz hasonló romok ópüfotet csak líorlínbon láttam, az uj Kancelláriára emlékestet.
l)o a szoibok gondoskodtak arról i*. hogy ez a palota méltó környezetien legyen.
A Duna-partot itt végig 8—4 omolotoH motlorn
bérházak, középülolok és villák szegélyezik, mintogv körülvevő az angol pénzből épüli óh tagadhatatlanul kérkedő szándékkal omolt luxus-paloták. Erro van a bolül ugyancsak gazdagon márványos, do kívül a. szabadkai és Csáktornyái Szokol-házukra omlékoztotő vöröstéidás modern épülettömb — az újvidéki
Leventeotthon
Hégobbon ez is a szokolisták háza volt, ma már a magyar mÜvolődés ós akarat otthona. A magyarság minden vasárnap nagysikerű matinékat rendez nagytermében olökolő és neves fővárosi művészek follénté-
VOI. ;
Porszo a Duna-parton is talál az ember látnivalót. A folrobbanlolt hidak vasaikat részeinek kiemoléso még mindig nom fejeződött bo. A csonkán álló pillérek egyikén magvar, másikán horvát zászlót lenget a szél. Túlról
Pétervárad erődje intogot át a kanyargó Duna felett. A part mentén ott is, itt is sok a kíváncsiskodó, akiket drótkerítés tart távol a mérhototlon tömogü, roppant hidalkatrészek mögött dolgozó hid-munkásoktól.
Tul, a 15.000 lakosú Pétorvárad házai húzódnak meg a vár alatt. A jiitíOHzláv uralom alatt o városka Újvidékhez tartozott, igy lott 00.000 lakosú nagyváros. Ma határváros lilát1, fejlődésében talán korlátozott, do Újvidék aligha bánja. Túlról ugyanis
inon ma reggel is hallható volt az ágyuszó ót a gépfegyver-ropogst.
A hogyokbon meghúzódó csotnikban-dákkal és kommunistákkal még mindig nom bírtak végleg leszámolni a horvátok. Ugyanakkor Uj-vklékon, a januári nagy tisztogatás óta, mér ismét helyreállt a rend, a nyugalom és a béke. liz pedig nagy szó. Talán éppen az újvidék Kok tudják ezt legjobban, akik saját bőrükön tapasztalták a szerb hordák garázdálkodásait és akík most kétszeres örömmel élvezik a \'magyar rendet, biztonságot, bókét, boldogságot és szabadságot.
Oátlii Gráf Ernő
fHMfm Utasak
az egészséges vidám gyermekek különösen, fia tiszta tcfjellelük üdeséget érezzük A száf és a fogok ápolása éppen olyan fontos, mint a bőré. Szoktassuk leüát a gyermekeket már kora íffu-sdgaktó! kezdve rendszeres fogápoláshoz — mégpedig ODOL fogpéppel.
Uj kereskedési
Ifaíiséslitililaittlí
\'\'"ÍV,™" Pó« Jánosnál, Ingig 18.
fíugusitus VÁROSI MOZGÓ Csütörtöktől-6-9-ig__vasárnapig
Budapesttel egyidőben ! Csak felnőtteknek !
BŰNÖS VAOYOK
Fősserepekben a magyar filmmüvésxet kitűnőséget
„UFA" híradó a világ legújabb eseményeiről
SlOaddeok kemdete kőxnapokon B, 7 is 9, vasárnap 3, ti, 7 rfs .9 órakor
Nincs többé luxusára gyártás
A textiígyárak termelésének uj rendje
a raktári és Irodai adminisztrációra is.
Az uj textilrendelet jelentősége közellátási szempontból abban áll, hogy a gyáraknak {elsősorban olyan textilárukat kell gyártaniuk, amelyekre a polgári lakosságnak minden körülmények között szüksége van.
A rendelet életbeléptetése után tehát az uj textiltipuscikkek rövidesen tömegesen kerülnek a piacra annál is inkább, mivel az nnyaghivntnl a textiígyárak nyersanyagszükségletét nvár biztosította". Főleg olyan nyersanyagok, fonalak, stb. kiutalására kerül sor. amelyeket n rendeletben gyártásra engedélyezett . néjm\'iháznti cikkeknél szabtad csak felhasználni.
A textiígyárak máris erősen dolgoznak a tipuscikkek előállításán, amelynek végvélja a szé-los néprétegeknek olcsó, jé textil cikkekkel megfelelő mennyiségben való ellátása.
Ezzel kapcsolatban az a rendelkezés is, amely szerint u jövőben a gyáraknak nem1 engednek másfajta fonalakat importálni, csak olyan minőségeket, amelyek a rendeletben meghatározott minőségű tipuscikkok előállítására alkalmasak.
A legfontosabb ruházati cikkek és ;uiyagok kellő mennyiségben való előállításának biztosítására a közellátásügyi és az íjnirügyí \'miniszter rendeletet adott ki. Az uj (extilrcndelct részletesen szabályozza a polgári lakosság céljára szolgáló textiláruk gyártását és forgalombahozatalát. A rendelet megjelenésekor onfunkában volt anyagok feldolgozhatók. A rendelet előirjn, hogy a ttjnis-cikk jellegű árukat minőségi megjelöléssel, illetve típusjellé és eégnronogrninmal kell ellátni.
A hazai textilipar gyors tempóban fogott az átállítással kapcsolatos leendők ellátásához. Minden számottevő ipari üzemnél szorgos uninkával folyik a gépberendezések felülvizsgálása illetve a Upuscikkek, mürostos anyagok gyártására való átszerelése, valamint az egyéb technikai problémák megoldása, változások keresztülvitele, ami éj>p-ugy kiterjed a kikészítésre, mint
Pécsi
kapható
BELEZNAINJIL
ViW-lil 3. „.,
ZAJJAI KOZLÖNS
1B42. augusztus 7.
A keszthelyi ONCSA-házak megvalósulása felé
család kerDl elhelyezésre
vámnegyei közjóléti előadó s a \'Vármegyei Közjóléti Szövetkezet kiküldöttje, akik megállapodtak a a herceg Festetics-uradalom képviselőjével az alkalmas telkek megvételére, ügyelőre 11 sokgyermekes család részéibe épül 2 szobás lakás ikerház-szerit elhelyezéssel.
Egyelőre 14
Keszthely, uuguszlus 7 (Saját tudósítónktól.) Már rég óta húzódik Keszthelyen az ONCSA-házák ügye. Nom1 volt ugyanis alkalmas\' terület, ahol u házakat fel lehetett volna építeni. Most végre megvalósulhat a régi terv, ínért létrejött\'az elvi tnwgállapodás a házhelyek " ügyében. Kiszállt Keszthelyre a
Megérkezett a bírósági vegyvizsgáló Intézet értesítése a klskanlzsal
Megírlak, hogy a nagykanizsai\'kii\', ügyészség a legutóbbi kískanizsni gomb a mérgez és halálos áldozatainak, Pető Anna és Pető Teréz gyermekeknek belső szerveit a l>oiicolás után felküldte a budapesti bírósági vegyészell intézetnek, hogy állapítsa\'meg. hogv a halálozás mérges gombától, vagy pedig duvu. dak elpusztítására használl arzéntől eredt, amely a gombákba beszívódhatott.
Most érkezett meg a vegyészeti intézet értesítése, mely szerint az ügy irataiból megállapítható, hogy a két kis áldozat gombamérgezésben szenvedett, azonban a mérgező gom-
bák ható anyagál vegyi eljárás, sai kimutatni nem lehet. Hogy egy egyén gomb-imérgczésben halálozoil-e el, csuk ugy tudják nicgállnpilnni, hogy ha az általa fogvasztoll gombából pár darabkát, vagy egész gombái rendelkezésre boesájt,inak. Gomba mérgezés esetén nem a belső szerveket, hanem, a méií nyers és meg nem főtt gombát kell felküldcni. hogy meg tudják állapítani, hogy a mérgező gombák közé tartozik-e vagy sem. Kérik azért, hogy az étkezésnél használl nyers gombát foglalják le és azt küldjék fel vegyvizsgálata.
Ha a kormány közellátási korlátozásokat léptet életbe, mindig . a közösség érdekébén teszi
Az európai háború gazdasági szempontjai szükségessé tették az egész vonalon a közellátás kormányzati irányításai. Nálunk a közellátási minisztérium hatáskörébe tartozik nz a felelősségteljes iiiunka, amelynek célja, hogy ¦ az ország lakossága a közszükségleti cikkeket egyenlő arányban szerezhesse meg. Ha u kormányzat közellátási rendszabályokat vagy korlátozásokat léptet életbe.\' nkkor azt mindenkor a köz érdekében teszi. Mert így lehel biztosítani azt, hogy a habarás gazdálkodás közepette mindenki megkapja a neki szükséges anyagól, viszont senkinek ne legyen módjában feleslegekel felhalmozni mások rovásárn.
A korlátozások szükségessége nemcsak Magyarországon lépeti fel, hanoin már jóval korábban a világ minden államában, akár résztvesz akiive a háborúban, akár csak semlegességi alapon állva, gazdaságilag működik közre a nagy harcban.
A .magyar kormány intézkedéseivel mindenkor messzemenően szenielőtt larlolla a fogyasztóközönség érdekeit, ügyeli arra, hogy a nehéz testi munkások, leendő anyák fokozottabb szükséglete kieliégilést nyerjen. A fogyasztóközönség meg is értette mindenkor azokat uz elsőrendű nemzeti szempontokat, a melyek elkerülhetetlenné leszik a közellátási korlátozásokat. A
kormány ezt jól tudja és méltányolja is azt az áldozatkészséget." amtellycl a lakosság a korlátozásokat vállalja.
A közellátás vezetői intézkedéseiknél nemcsak rövid egy-két hónapra tekintenek előre, hanem hónapok, ÍÓlesztendők távlatúba nézik a közellátás helyzetét. A korlátozásokat aszerint ál-lapitják meg. amiül a lely. e\' ép pen szükségessé teszi. Ma tehát egyes éleltuicikkek ismételi korlátozását rendeli el, akkor ezt az előrelátó gondoskodás indokolttá is teszi.
Például a kormányzat mindennapi gondjai között szerepet a zslrellatás kérdése is. A múltban ezen a vonalon nem voll egységes országszerle az ellátás, [lelyeukinl több. tiltásul ( kevesebb zsírhoz. jutott a fogyasztóközönség. Budapesten példán! több zsjr járt, mini vidéken Ebben az elsőrendfl fontosságú közellátási kérdésben is elöréTáló gondossággal sznbá-Ivozták az ellátást. Kzekel a közellátási inlézkodésekct a nemzet érdekében mindenkor megnyugvással kell fogadnunk,
Festessen Tisztíttasson
PdJcsIcs-iidi
4 macskáméi mint gyógyszer, müvatla halcsontból, szer az étvágytalanság előidézésére és más érdekes gyógyszerészeti újdonságok
A Magyar Tudósító jelenti : A gyógyszervegyészet terén egy-más\'ulán lepik meg a közönséget a tudósok és szakemberek érdekes újdonságokkal. A szaklapok számos ilyen újonnan feltalált gyógyszerészeti cikkel foglalkoznak. A legérdekesebb ezek közöl! az a kísérlet; amelye! a muesknnyál gyógyászati célokra történő felhasználása érdekében folytatnak. A modern orvostudomány megállapította, hogy nem véletlenségből nyalogatja a mnesku sebes lestrészeit, hanem a macska nyálában különleges vegyület van, amely gyorsan és hatásosan elállítja a vérzést, Kísérletek történtek más állatok nyálával is és az eredmény ugyanő*!volt. A vegyészek mosí azon fáradozunk, hogy kivonják a nyál egyelőre ismeretlen halószerét és azt gyógyszerül alkalmazzák. —¦ Egy nénvcl biológus hnlrostból gyapolgyógy-
szert, helyesebben mügyapolot állit elő, amely teljesen pótolni fogja a \'gyapotvattát, sőt még az az előnye is van,\'hogy jódot, lipoidokut. továbbá A. és D. vitamint is tartalmaz, A halrostból még sebvarrófonalal is készítőnek. — Eddig csak az étvágytalanság leküzdésére készüllek gyógyszerek,, de a iikú idők éppen ellenkező hatású szerek előállítását tetlék aktuálissá. Már feltalálták a szert, >mely \'vúgylalanságol idéz elő és egy \'ranc.ia éle Ind szergyár a tablettákat már forgalomba is hozta. Állítólag egy-két szem; bevétele után az éhségérzet teljesen megszűnt. — Brctte francia orvostanár a nehezen gyógyuló sebek kezeléséi alumínium lemezekkel végzi. Megállapította, hogy az alumíniumnak gyógyító hutása van és kísérletei nagyszerű eredményiekkel járnak.
Minden élelmiszernövény! lehet aszalni
Hogy miként történjék az aszalás, erre ad jótanácsokat a Közo!látásÍ lírtesitö. legújabb számú:
A burgonya aszalását töhbfélo módon végozhol-jük. Karikára vagy csíkokra, vágva megszáríthatjuk vagy burgonyalisz-tet készitholünk bolólo. Aszalni csak a főzésnél szét nom esé, egészséges burgonyát lehet. Meghámozzuk, 11 -
4 mm. vastagságú karikákra vagy csikókra vágjuk s ezután puhára pároljuk. Az így elkészított szeleteket, karikákat a már említett módon megaszaljuk. Ezeket a csonl-koménységiho szárított burgonya-szeletkéket azután lisztté törhetjük vagy őrölhetjük és a fölhasználásig zacskóba téve őrizzük meg.
A zöldbab fajták közül az aszalásra a sárga* hüvelyi] viaszbab a lcgnlkalmásabb, lehetőleg csak egészen fiatal, szál-kanélküb babot tartósítsunk. Fol-szeletolés után, aszalás előtt 8—1 peréig kell gőzölni.
A zöldborsó csak akkor alkalmas aszalásra, ha a szeme még toljoson gyenge, puha. liohetőlog egyforma nagyságú borsószemeket válogassunk Össze, hogv a párolásnál egyszerre puhuljanak meg. Ugyanannyi ideig pároljuk] mim a zöldbabot. Utána kövotkez-,. hetik az aszalás.
A fejenkáposzta aszalása előtt a torzsát kivágjuk, lo-
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
UNGKR-ULI,JVI ANN KI*EK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázfőzök 1 és 2 lánggal előjegyezhetek.
_H«l KénporxQK - Kapáld okok
szedjük a külső lovoloit, mujd\'meggyaluljuk. Aszalás olótt kovés időig gőzöljük. A vöröskáposztát ugyanúgy nszaljuk, de gőzölni nem szabad, mort. színét olveszti.
A kelkáposzta aszalása Ugyanúgy történik, mint a fojoská|)Oflzfáé. Meggyalulni azonban nom kell, mort levelekre szedve is megaszalható. Külön kotl aszalni n szivlovoloit és külön a rostosabb bontó lovolokot.
A kalarábé csuk akkor használható fel, ha még nom fás. Kockára vágjuk és\'• annyira átgözöljük, hogy könnyen szót tudjuk nyomni. Aszalás közbon csak gyöngén rakjuk a tűzét, mort a nagy hőség megbarnítja.
A sárgarépa felvágása olótt alaposan lemosandó, sót nem árt, ha gyengén\'lekaparjuk. Az egyforma vastagságú cBikosal vagy karikákat rövid gőzölés után az aszalóra rakhatjuk. A potrozeolyom-gvökéret gőzölni sem kell, mort a gőz mogsárgitja. Ugyanúgy aszaljuk, mint a sárgarépát.
A zeller
usak akkor jó tartósításra ,hu még nem pudvás. A meghámozott gumókat fölszeleteljük, puhára főzzük, hideg vízzol lehűtjük és csak-ezután aszaljuk.
A tök
aszalt állujjotbun is akkor a legjobb, ha siiárgatökből Bzáritjuk. Ugyanúgy készítjük oló, mintha főzelék-
BÚTORT
szaküzletben,
GABOR maa«xtaio»nál
vényei) no readeljtn.
1942. aügueztus %
ESALAI KOikONY
Név- esexOletéanapotirM
alkalmi ajándéknak cserepes és levágott virágokat, csokrokat
egóws éven át vehet w r4gt
petermann kertészeti&en
II41 lt..i v-uH.1 n. ián
uok fűznénk. Meghámozzuk, felhasítjuk, kibelezzük és meggyaluljuk, majd gőzölés nélkül megaazal-jiik a száriion.
Paraj és sóska A páráiról és sóskáról a szárukat le-csipkedjttk, a levelekot jól kiöblögot-jiik és mosás után göaölés nélkül lukjuk az ászaiéba.
A vöröshagyma aszalása hasonlóképpen egyszerű. Bármelyik fajtája alkalmas.\' Külső Bzaraz lövőiéitől megtisztítjuk, felaprítjuk és gózöléssol vagy gőzölés nőikül aszalhatjuk. Csak abban az esetben gőzöljük, ha el akarjuk vonni cBÍpőa izét, így azonban aszaláskor kissé megsárgul.
Balatonlellén szerepel a Levente-válogatott
A nagykanizsai levente labdarugó válogatott vasárnap Balalonlollrn síoropol a helyi válogatott ollón. Üoroncsér Pál szövotségí kapitány az -alábbi játékosokat jelölte ki oz alkalommal; Németh II., Némoth I., Kiss, Placsko, Kriseh, Munkácsy nvtb, Farkas, Kovács II., Ozin-risch, Cserpes, Várady, Vilcsok és Wohlnor ZMNTE. Vasárnap reggel 7 órakor kötolosok mogjolonni a kijolöll játékosok alsó fölszerelés bon az állomáson.
A fonti kitűnő játékosgárdának nagyarányú gyózelmot jósolunk.
Tenyésztői jutalommal fokozzak a tejzsir-iermelést
Annak érdekébon, hogy a kiváló lejzsirtermoló képességű állatok a jövőben a tonyésztésbon fokozott Bzorophoz jussanak, a földművelésügyi miniszter elrondolte, hogy a köztenyésztés céliára a iövóbon különleges állami támogatás ós árked-vozmény mollolt csak olyan bikát lohossou mogvásárolni, amelynek az anyja 3.7 százalék zsírtartalmú tojót és abban ogy év alatt legalább 100 kb. toizsirt termőit. Ezenkívül azoknál a köztenyésztésre megvásárolt tenyészbikáknál, amelyeknél az anya a toizsirhozam tokintotébon a fokozott kövotelménynok is mog* folol, a miniszter külön tenyésztői jutalmat engedélyezett. Ez a tenyésztői jutalom 8.8 százalékos, 3.9 százalékos, evőnként logalább 120 kg-os tojzsir hozammal darabonként 100 pongó, 3.Ü százalékos, -í százalékos és óvónként logalább 140 -160 kg-os tojzsirhoznmnál darabonként ICO pongó és a 4 százalékot meghaladó ós evőnként logalább 160 kg-os tojzsirhozamnál darabonként \'-!00 pongó. A gumókor loküzdéso coliéból özeket a tenyésztői jutalmakat a miniszteri rondolot az államilag gumókor mentőssé nyilvánított tenyészetekből származó ós köztenyésztésre megvásárolt tenyészbikáknál még további 60 pengővel egészíti ki.
Nem fog győzni Idő Tábornok!
Az orOSZ tél az angolszászok és a •Szovjet-Vutó minden biaodalma a németek leverésére. Amikor az a«-yuluk számára a háború kétleszten-de.je után Idő Tábornok már-már elveszett, hirtelen Tél Tábornokban látták megmentőjüket. Kétségtelen, hogy az orosz tél nem\\egészen alaptalan bizakodás volt Chíirchillék es a szovjet vezérek számára, mert a végtelen hómezőkőn 30—40 fokos fagyban való helytállás emberfeletti megpróbáltatásokat jelentett a középeurópai katonák számára. A szovjet haderőnek a sarkvidéki hidegben megpróbálkozó előretöréseit elhárítani uizonu nem volt könnyű és a harctérről hazajött katonák\'so-kai tudnak mesélni az orosz fél borzalmairól. A német hadsereg és a magyar honvédek azonban legyűrtek minden akadályt, kivédték a rohamra hajszolt bolsevisták minden támadását, mert a hadvezetőség és a társadalom jóvoltából a tél megpróbáltatásainak elviselésére megkapták a szükséges eszközöket, lla visszaemlékezünk a hihetetlen gyorsasággal és teljes eredménnyel lebonyolított német téli ruha-akcióra, avagy a mi katonáink téli ruhával (való ellátásúra szervezett tavalyi mozgalmat visszaidézzük, akkor még utólag, is teljes elismeréssel kell megemlékezni a magyar társadalomról is, amely szerető gondossággal és nagy gyorsasággal sietett orosz télben
honoló honvédeink segítségére. Az elmúlt tél megmutatta, hogy hasztalan a Szovjetnek a tél elviselhe-tetlenségébe vetett minden bizodalma ennek erejével nem érhet el sikereket. Kétségtelen azonban,hogy a legtökéletesebb felkészülés szükséges az orosz pusztaságoScon vivőit téli eilháritó vagy támadó harcokhoz.
A Szovjet ma már tuljuiott\'erejé-nek tetőfokán. Emberanyaga és hadianyaga egyaránt megkevesbedett, (i lakosság lelkiállapota az irtózatos veszteségek és az ujabban bekövetkezett sorozatos vereségek miatt meggyengült. Mégis: a második orosz télben váltig bizakodnak a szovjetvezértk éppen uyy, mint Churchill vagy Roosevelt, hasztalan azonban minden reménykedésük: a németek és a velük * szövetkezett nemzetek most talán még korábban, mint tavaly és még tökéletesebben felkészülnek a télre. Derék honvé-deinknek a legkevesebb, ami kijár, hogy a legkitűnőbb és legmelegebb ruházattal lássuk el őket. A magyar, társadalom ludja, hogy mivel tartozik a hós honvédeknek, akik a hazát másfélezer kilométer, messzeségben védik és ezért teljesíteni fogja — mint mindig — velük szemben kötelességét. A Szovjetet nem fogja megmenteni Tél Tábornoki \' ; .
Az ügyészség Győrbe kísértette a Keszthelyen eilogott körözött ügynököt
Grünwald Henrik magyaróvári ügynököt tudvalevően a keszthelyi csendőrség elfogta, mert a f&Őri kir. ügyészség többrendbeli csalás mriatt körözte. Grün-waldot beszállították a kanizsai ügyészségre. Dr. Lengyel Károlyi
ügyészségi elnök intézkedésére a körözött magyaróvári ügynököt — akit eddig még nem Ítéllek el — szuronyos fogházőrrel a győri kir. ügyészségre kísértette. , j Sorsáról ott döntenek.
Tűz pusztított egy somogyi községben
Gyújtogatás történt
A minap veszedelmes tüz pusztított Somogytur községben. Éjszaka a falu egyik gazdájának kigyulladt a behordott, cséplés., re váró gabonája. Fellármázták az egész falut, mert tartani lehetett attól, hogy a tüz végigpusztítja az egész községet, mert a legtöbb háznál mór cséplésre várt a gabona. Az egész falu
résztveti a tűzoltásban és sikerült is azt megfékezni.
A csendőri nyomozás megállapította, hogy gyújtogatás történt, őrizetbe vettek egy helybeli földművest, akit bekísértek a fogházba.
A gyanúsított tagadja, hogy ő követte el a gyujtogatást.
A vizsgálóbíró rövidesen dönt sorsa felett.
Megindult az eljárás Légrádi József mura-keresztúri hentesmester és segítőtársa ellen,
akik hosszú időn át hússal, vajjal és tojással láncoltak
Már röviden megemlékeztünk arról, hogy a rendőrség tetten ért láncolókat a vasúti állomáson, amikor csomag élelmiszereket Budapestre akartak szállítani. A csomagok tartalmát: vajat, tojást, húst a rendőrség lefoglalta és a gyanúsítottakat elő-
állította a kapitányságra. Az illetők : Légrádi József murake-reszturi hentesmester és egy budapesti állástalan háztartási alkalmazott, Horváth Anna. Légrádi kihallgatása alkalmával beismerte, hogy huzamosabb időn át 25—30 kg.-os csomagokban
FIGYELEM! MEGNYÍLT P\'OVELEW"
HORVÁTH JÁNOS
„Erzsébet" DívatOzlete Sxovet-, selyem- éa váscon-ujdoneágok
Erzsébet-tér 1. szám alatt, na
! 1 I—
¦e/MHi
hust, vajat és tojást szállítóit Budapestre zöldséges kofáknak, akik azután az árut tenirészete-sen tovább adták; Légrádinak három esetben volt engedélye szállításra, de ez csak Nagykanizsáig szólt. Innen Nagykanizsáról már Horváth Anna vitte tovább a láncolatos árut Budapestre. Egész futárposta-szerűén ment a dolog, migia rendőrség rajluk \'nem ütött. Légrádi és segítőtársa, Horváth Anna több napon át a rendőrség őrizetében voltak, de tegnap szabadlábra helyezték őket. Ügyük a nagykanizsai kir. ügyészségre kerül.
NAPIREND:
Gyógyazortári ügyelet: Ma Megváltó gyógyszertár Eriiébet tér 21,
Kiskanizsán az ottani gyógyszertárállandó ügyeletes azolgalatotíart.
— Naptár i Augusztus 7. Péntek. Horn. kát. Kajetan hv. • Proteatána Ibolya. - Ur. Ab. 24.
— (Kalmár Zoltán cég munkásai a hadbavonultak hozzátartozóiért)
A városi parkból kiszakított to-rttleton épülő MAO RT-villák építési munkálatait, mint iamorotoa, a Kalmár Zoltán-cég végzi. A cég itt dolgozó építőm uiucásai a haza éa felebaráti szeretet példáját nyújtották. Valamennyien fölajánlották egy órai korosetükot a hadbavonultak itthonmaradt hozzátartozói javára. Az összeg 138.76 pengőt tesz ki. Ezután minden héten egy óra kore-sotükot adják erre a célra. Példájuk követésre való.
— (A Klskanizsftt Polgárt Olvasókör)
folyó hó 15-én, határozatképtelenség esotén folyó hó 28-án délután 4 órai kozdottol székházában rendkívüli közgyűlést tart, melyro a tagokat tisztolottel meghívja a Vezetőség. Tárgy: Szókház tatarozása, (0
— (Elkészült a nagykanizsai tclefonelőflzetök jegyzéke)
A nagykanizsai tolefonelófízotők ogylapra nyomott jegyzéke nyomdánkban olkészült és kapható kiadóhivatalunkban.
— (Talpbői í kapnak a postások)
A közellátási minisztor a postai kózbositók és távirdamunkábok részére talpbÓr.t utalt ki. A szétosztást a szolgálati szompontek figyelőm bevételével végzik. Talpbért csak úz a postai kózboeitő ésvtávirdamun-kás kap, aki szolgálata közben a bőrtalpú cipőt nom nélkülözheti.
— tVadászfájdalom)
Mint értesülünk, a lőszergyáruk csak 6—8 hót múlva tudnak söré-tos vadásztöltényt gyártani, illetve szállítani. A »kacsázáa« az idén nem jó aratással koceogtet. A nyulva-dász-szozonban majd kielégitlietik a vadászok szenvedélyüket.
— (15 napi fogház csalásért)
Ángyán János kmgyoltóti lakos még tavaly Nagybajomban átvett dr. Igmándy Aladártél öt darab tinót 2700 pongó értékben azzal a kikötéssel, hogy helyettük fiatal tinókat szállít. Kötelezettségét nem teljesítette és ezért Öt a kaposvári törvényszék most cealás vétsége miatt tizenöt napi fog ház büntetet raj Ítélte.
KESERUVM
ZAIiAI KÖZLÖNY
1942. aiTgtttttug 7.
— (Egy placche becsapott a viUám)
Bölatonudvari község határában a villám belecsapott egy pincébe, amelyben laktak is. Elóge/Ut\' apad-láflűn lévő nagymoruvyiséfrü azóna éá három sortés. Emborélotbon szo-rehcwro nem esott kár.
A aaaykaufiBst hír. Já rá ab íróié*, mint telekkönyvi hatósáR.
6369/IB«. tk. uám.
F-alhivAn 11
A tkvl halósAg Góiony latvánné Síül. Koller Izabella morgánypuszla! lakosgazdáidon kérelmére a 1400071933. M E. n, rendelet 18. 9. 2. bek. ?8 a 10000/1935. fii. b. az. rendelet 31. § a alapján a getse-•ilgetl 103. Bxtlkvben felvett 327/5. b. 2. hns., Bt u. ű. 109. sítjkvbeíi felvett 32*8. hrir,, az u. 0. lO.i. azljkvbcn felvett 32cv5. a. 3., 826/3. a. 2. hm., az u. 0. 105. aitjkvbín 327/2. b.,2.c hraz., 3 hold 794 D-öl, 3 hold 522 Q-öl, 6 hold 400 D-Öl, 3 hold 200 rj*öt « 133n-öl lerilletü a Oézony litvAnné bz. Koller Izabella mor-glnypuBztal lakos nevén illó Ingatlanokra Oölcnkínt 35 f„ öasresen 9517*55 P vételarat lecnetö árverés Joghatályával bírói eladását rendeli el.
felhívja az Ingatlan tulajdonosát, a Jelzálogos hitelezőket, hogy a felhívás kéz-bealféftítól számított 15 nap Blatt észrevételeiket terjesszék elö.
Egyben a tkvi hatóság közhírré teszi, hogy n vételi ajánlat 10°/o-át kitevő bánatpénz bírói létéibe helyezése mellett legkésőbb 1942. évt rnupt«uber hó 14. »atja «18111 nap déli 12 órálf bárki tehet a megajánlott vételárat legalább l°/o-kal meghaladó magasabb vételi ajánlatot.
K Ikvl hatosig a felhívás egy példányát kiluggesités végett Gelse, Oelse-atlget, Újudvar községek elöljáróságainak megküldi a egy példányát a Zalai Közlönyben leendő egyBzeríbBzzététcl végett dr. Kovács László* nagykanizsai ügyvédnek kiadja.
A felhívás a hivatalos órák alatt a tkvl hatóságnál és Qelse, Gelseszlget. Újudvar közbégek elöljáróságánál megtekinthető.
Ak egész vételár |5. 30, illetve 45 nap alatt 3 egyenlő részletben fizetendő. A vételár teljes\' idsgyéhlitése után kertit az ingatlan a vevő nevére.
Nagykanizsa, 1042. június hó 30-án, Dr. Btntzlk Psrstic a. k. xlr. jb. elnök. A kiadmány hitelem: Sirdyné
»W kudd.
durai naoykoiaép «IBIJaroitgatél.
1
Ctttrfó nogykőiséfl elölfáróstÍBa nyilvános verse nytárayalást hirdet a csurgói állami népiskola és óvoda épület emelet ráépítési munkátatdirtt.
Ai egyes munkákra külön-külön is lehet ajánlatot tenni.
A kiirts rcsiletci: ajánlati űrlap, hőltséflvetési űrlap, tervek Csurgó köiségháián a hivatalos órák alatt megtekinthetek és ugyanott önköltségi áron meg-siereihetők.
Ah ajánlatokat 1942. augusztus 24-én délelőtt 11 óráig kell benyújtani.
Bánatpénit te kell tenni.
Csurgó, 1942. augusitus 1. 2M4 A községi elöljáróság.
Emm -—1
(Folytatás as I. oldalról)
zett. Mint a brit hírszolgálat egy J másik közleményében mondja, az Egyesült Államok nagykövete is Moszkvába érkezett.
Keleti front
Hudnpest, augusztus 1< Zürichi jelentés szerint az északkaokázusi helyzet komoly aggodalommal tölti cl az angol sajtót. Megállapítják, hogy a nénijét támadás iránya Mnjkop, a Kaukázus legészakibb olnjvi-dékc felé mutat. Viszont a másik német előretörés célja Krasznodar.
Sztálin 38 ttf tábornokot nevezett ki
Amsterdam, augusztus 7 (NST) Az United Pressz moszkvai jelentése szerint a német előnyomulás feltartóztatása egyszerűen lehetetlen.
A helyzet kontóti/sdffit vilá-
gosan wtegállapithatá az orosz harctéri jelente\'séféből
A bolsevista hadsereg az északkaukázusi arcvonal minden szakaszán visszavonulóban van. A Pravda közlése szerint Sztálin 38 uj tábornokot nevezett ki és szigorú figyelmeztetést intézett a lisztekhez, akik körében a fegyelem meglazult.
Nyugati Ugi tevékenység
Berlin, augusztus 7 A Némot Távirati froda íllotékos helyről nverl értosüléso szerint nőmet harci repülőgépek B mára virradó éjszaka ogv északangliai kikötővárost és a midiandi hadi fontosságú üzemeket bombázták. Minden némot gép visszatért támaszpontjára.
Angol ixmülöm\'imk a mára virradó éjjelen néhány raj na-wostfallai helységet támadtak. A rombolóén gyújtóbombák némi károkat okoztak.
Élénk vita az angol alsóházban a palesztinai zsidó hadsereg felállításáról
Amsterdam, augusztus 7 (NST) A brit hírszolgálat bzo-rint az angol alsóházban vita folyt a palosztinai hadseregre]. A munkáspárt szónoka hangsúlyozta, hogy Palesztinéban egyre orósbödő zsidóellenes hangulat uralkodik. Szo-rinto a hangulat növekedését meg lobot no akadályozni azzal, hogy a zsidóságnak alkalmat adnának a vé-dokozési-ó. A konzervatív párt képviselője, aki nemrég jött vissza Angliába Pálosai-inából, megállapította, hogy egy kizárólag zsidókból álló
hadsorog Palesztinában voazodol-mas lenno és foltétlen visszahatást váltana ki az arabok között.\'A füg-getlenségi párt szónoka, aki maga is zsidó, kijelontetto, hogv a zsidó-hadeorog felállítása nem állna erdőkében magának a zsidóságnak som.
Azok — mondotta ..... akik ilyen
zsidókból álló hadsoragot ezorotnó-nok felállítani, a tűzzel játszanának, mert ezzel bebizonyítanák, hogy a zsidók minden országban idegenek ős/olyanoknak is tekintendők.
Lapzártakor érkezett
Német sikerek a keleti fronton és az Atlanti-óceénon
Berlin, augusztus 8 Német értesülés szerint a német és szövetséges csapatoKtctí-nap rohammal elfoglalták Tl-mosovszku fontos vasufi csomópontot a rosztov-krasznodari vasútvonal mentén, továbbá Ar-
mavír és Jejk városokat.
A véderőfőparancsnokság jelentése szerint német tengeralattjárók az Atlanti-óceánon elsüllyesztettek 15 hajót 103.000 tonnatartakunmal. valamint egy rombolót és egy őrhajót.
STERN J. KÁLMÁN
"*•«¦, porosilAn- óa I & m p m k o r o » h o d «, kdpkarataxö NAGYKANIZSA, CSENQERY-UT 7. Bejárat Zrínyi Miklós-utca 41.
DRÁVAVÖLGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ R.-T.
iiaksisrQ falvi lagosi tán minden villamos kérdéaben
Csengery-ut 51, telefon 294.
Ara műemlék fizetése, reklamációk, hibabejelentések Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Hirdessen
nZoIni Közlönyben
GYÖflS
HtOBtZHATO
¦fú/\'
Xllás
Plut vagy leányt tanaidnak felveti T0II8 fényképész, CMngery-ut % 2289
Intelligens középkorú utlamony elmenne falum Is Idősebb mbox hé«v«. MalanSl v.ij-y pyermekek mellé Ryermtk-keité.mönek. Zongoiaml, kéilmunkáinl tud. FS-ut 7, I., 2. rm
Egy fő«B b«JAron6r felvetlek, KI. rály-utca 30., emelet. 2287
<?MegbUható kopaokodBoagéd vaey kluolgilnl tudó klfalA felvételik. Németh lestéktilet. ím
Halomnunká. a lllxvölgyi vám. malomban axontul felvétetik. Posta Koiiiu. völgy. 2296
ADÁS-VÉTEL
Talahals, abédie kombinált cie-
resnye szoba alarlo. Vodinák, Horthy M.-ul 8. sí. 2282
Egy szép dtöfaháló és gyermekágy cl-utaiás miatt fttlrgőren átadó. Csengery-nt 56. 2286
Tél hálészűba-butor altrgQsen aladö elkollttzéa miatt. Etdeklodnl lehel : I\'o-ut 7, I. emelet, 2 2289
Egy futdkoal, jiUtó és séblls kaoal aladd. Nagy raktár gabona, gyümölcs lab. részére kiadó. Magyar-utca 12«. Telefon : 223. 229S
LAKÁS, ÜZLETHELY1SÉO
Vidéki nagyközség főutcáján 70 éve fennálló, Joforgalmu taxtlIUalat átadó. Bóvebbet a kiadóhivatalban. 2232
BÚTOROZOTT SZOBA
Bútorozott utcai sióba kiadd, ugyanott egy azekrény eladó. Csengery-uf 31. _2291
HÁZ ÉS INOATLAN
SxentgyfJrgyráron a második hegyháton 2 hold azólöul pincével, télies felszereléssel szabadkaiból aladd. Bal Károly liciilca. Klakaulzaa. 2294
KÜLÖNFÉLE_
II. Hargltay Béla or-afoldaiia fogad reggel 8 tói este 8-iff, vasárnap délután 3-6-lg. Király-utca 37, toldazlnt 1. levelekre Is (elei.
TU*lla-<ur«*aal«at géppel vállalok. C3aál, EOtvtW-téf 2., telefon : 81». 2279
EluaaaaH kék fehér retlktll Vannty Jánoa néven beváiírliil könyvvel. Felkérem a keraskedóket, hogy árut ne szolgáljanak kl, a könyvet Juttassák el a szer-kesilótégbe. 22D8
ZALAI KOZLŰMV
PdLITIKAI Ní.f-iu.f. Dúlja : „KIZ|U<atá|l II. T. Nagykaal».".
Faltlóa kiadó : Isis! Mrsiy. Nyomatott: s HKlz|aiáaai,l il T. Hsirykaaliaar
ay.aaájáaai, Nalykaaltsaa. giysdadtlrl aaVtii laW Untfi
Mindent — a magyar honvédért 1
82. évfolyam, 179. szám.
Nagykanizsa, 1942.
augusztus 8 szombat
Ara 16 fillér.
ZALAI KÖZ LÓ
POLITIKAI NAPILAP
mtoartnafg A
wrkemitoaógt é» ktadóhlvutall ti-Jeton 7» Megjolenlk minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
Klőlizfltcöt ára: egy hónapra 2 pengő 50 Mtiéfk
negyedévre 7 pengő 20 ttflér. Ugye* szAin ! bótköznap 12 lill., szoaibaloa 16 IUL
Honvédelmi nevetés
h l,i: dr. SaárI Ferenc, egyetemi magántanár
Valamennyi magyar napilap megemlékezett arról a korszakalkotó fontos kultuszniiniszlcri rendeletről, amely bevezeti közép és középfokú iskoláinkban a honvédelmi ismeretek tanítását.
Kevesen tudják Magyarországon, hogy ennek a kérdésnek milyen érdekes és nagy történeti aivultja van.
Kereken 3G0 esztendeje járt hazánkban egy híres pápai diplomata, Possevino Antal, aki könyvet irt Magyarországról. Könyvében \'megállapítja, hogy ¦A védelem-szükségessége a magyarok tenné szelének harcias vonását oly erőssé telte, hogy ezt még a magyar papságnál is lehetetlen nem* észre venni. A-zért, ha igaz, hogy minden eszme asszerint fogadtatott be, ahogyan befogadó képességgel az ilielö bír, akkor rendkívüli jelntöségü az a kérdés, hogy az ifjúságot a tanulásra akkép szoktassuk rá, hogy katonai tanulmányokra fogjuk*.
Röviddel ezután Apáczai Cseri János sürgeti a honvédelmi nevelést : vtudoníányos alapra kell helyezni a katonai pályát is — mondja. — A német azt leszi, azért fog győzedelmeskedni. Tudományoknak, elsősorban matematikai és csillagászati tudomány szellemének kell áthatnia egész erkölcsi, szociális, katonai és ipari életünket*.
Kossuth Lajos kész tervvel jön a honvédelmi nevelést illetőleg : »Ln a honvédelem1 ügyét a közoktatási rendszerbe foglalnám bele. Már az elemi tanodákban bcletaniltatnáml a gyerkőeökel a honvédelmi kötelesség teljesítésének elemeibe s begyakoroltatnám! a katonai mozdulatokba, miként azt nem egy helyen gyakorlatban is láttam, fin a honvédelmi képezte-lést a m\'agasabb tanfolyamokon ál is, mindenütt részévé tenném a közoktatási rendszernek*.
A kiegyezés után [kórszakban jelentek meg rendeletek és készüllek törvényjavaslatok a tanuló ifjúság katonai gyakorlatairól, az akkori idők azonban nem voltak alkalmasak a honvédelmi nevelésre, pedig nagynevű emberek foglalkoztak a kénléssel, mint Szemere Miklós, Májláth Károly, Gusztáv erdélyi püspök, SáYői Szabó Lajos vk, s zds.
A Magyar Pedagógiai Társaság 19154Ő1 kezdve foglalkozott ¦i honvédelmi nevelés gondolatával, különösen azzal, hogyan oktassa az iskola a háhoru eseményei).
n támadástól tart Moszkva
Lezárták a török-sziriai határt
RiadókésxUltség a norvég partokon
Budapest, augusztus 8 A honvédvezérkar főnöke ma telle közzé 15. számú hadijelentését. A Uadijcleutés igy hang zik :
— Az elmúlt hét folyamán megismétlődtek az ellenséges átkelési kísérletek. Repülőink hatásosan bombáztak egy útcsomópontot a Dontól keletre. Re-
pülőink közül különösen kitüntette magát egy távolfelderítő\' \'repülőgépünk, amelyei mélyen bent a szovjet arcvonal mögött 8 szovjet vadászgép lánvatloM meg. Ezekből három gépet le-löll és feladatának sikeres elvégzése után 60 találattal visszatért. f
A szövetségesek egyik „legfontosabb" értekezlete
Amsterdam, augusztus ft Az angol hírszolgálat jelentése szerint Moszkvában a szövetségesek nVcgbizottai a háború egyik legfontosabb értekezletéré jöttek össze. Az értekezletnek az) lesz a célja, hogy megvizsgálja, milyen módon lehetne a leg-
sürgősebben segíteni a Szovjetunión, amennyiben ez egyáltalán lehetséges. Mint a hír közli, nemi lenne meglepő, ha itz értekezleten a szövetségesek közös főparancsnokságáról is döntenének.
Mekkora Vorosllov hadserege?
Kóma, augusztus 8 A Gazella del Popolo a keleti katonai helyzetről megállapítja, hogy nemi lehet tudni, vájjon mekkora a Vorosilov rendelkezésére álló hadsereg. Minden jel arra unitul, hogy ezt a hadsereget a Kaukázus közvetlen előterére összpontosították különben már harcbaveluék. Ez a kö-
rülmény amellett szól, — amit egyes katonai szakértők is állítanak — hogy Vorosilovnak egyáltalán nemi áll rendelkezé-j sérc nagy haderő, mindössze néhány egység a kaukázusi és turt készt áld helyőrségekben, amelyek a magas begyeken folytatandó harchoz mcgrelelő klkcp zésben részésültek.
Gandhi szükség esetén
Bomb\'ay, augusztus 8 Az angol hírszolgálati iroda szerint ugy tudják. Gandhi pénteken arról értekezett a kongresszus Végrehajtó bizottságának tagjaívnl, hogy hozzájárul-nának-e ahhoz, hogy szükség esetén éhségsztrájkba kezdjen. A bizottság tagjainak legnagyobb része Gandhi egészségi állapotára való tekintettel ellenezte czl, de a döntést végül is magára Gandhira bízták. Látták, aminl
éhségsztrájkba kezd
Gandhi a kongresszus bizottságának emelvényén levelet irt. Azt hiszik ,hogv az alkirályboz\' intézendő levélről van szó. ntt\'Iy-ben utolsó komoly felszólítást intéz az alkirály hoz a polgári engedellenség hadjáratának meg kezdése előtt.
BudajKJst, augusztus 8 Istunlmli külÖnjolontés szoiínt a kohgreeazuei párt ülésén most tárgyallak Gandhi határozati javaslatát. Valószínűnek tartják, hogy azt
egyhangúlag elfogadják. A javaslat elfogadása után az engedetlenségi mozgalom Gandhi vozotésévol azonnal megindul.
Újdelhi jelentés szerint uz engedetlenségi hadjárat tartama alatt Gandhi hivatalos címe »gonoralisz-Bzimusz«. Gandhi mint »gonora-linnzinniHz« fogja vezetni az ongo-dutjonaégi mozgalmat.
Hombnyi jelentén szerint Nohm is beszédet mondott a kongresszusi párt ülésén és hangsúlyozta, hogy az angolok ellenségéé érzelmeket táplálnak az indiai néppel Bzemben éa ellonségeson kezelik a/, indiai nép szabadság iránti akaratát. Nehru lltán Palai Iwazélt é» támogatta Gandhi határozati juvuslatát, azután pedig a kongresszus ülését elnapolták.
A eziriaHBrUk határt íezdríák
fstanbul, augusztust) Megbízható értesülés szerint kizárták a törnk-Bziriai halárt. Az
intézkedés oka nem ismeretes.
A norvég partokat riadókáezütteégbe helyezték
Stockholm, augusztus 8 (OPI) A svéd sajtó jelentése szőriül augusztus olsojo óta az egész norvég tengerparton riadókészüítség ál! fenn. hogy az esetloges partraszállási kísérletet megakadályozzák.
A Szovjet japán támn.dást vár
Basel, augusztus 8 (Bud. Tud.) A Basler N\'alio-nalzcilung stockholmi jelentése szerint bár megbízl iló hirek nincsenek Ghurcbillról, Stockholmban az a felfogás, hogy napok óta Moszkvában tartózkodik. Olyan hirek is elterjedlek, amelyek szerint a moszkvai meg beszélésekre elsősorban azért kerüli sor, hogy megállapítsák :
\'FoItUUb a 7. oldalon)
Döntő fordulatot adott hazánkban az ifjúság honvédelmi nevelésének a honvédelemről szóló 1939. évi II. t. c.« melynek végrehajtási utasítása szerint a leventeképzés -- bár elsősorban a katonai előképzés! szolgálja szerves kiegészítő része az egységes és egyetemes magyar nemzetnevelésnek .
Az ifjúság honvédelmi nevelésének és a tesi nevelésnek Országos Vezetője most kezdte
meg hivatalos működését és a kultuszminiszternek azonnal javaslatot lett az iskolai honvédelmi nevelésre és a Ilon védelmi ismerétek oktatására vonatkozóan. A nagy nr kuli ura minisztere történelmi alapon kezelte a kérdési és elrendelte a részletes munkálatok megindítását, tanújelét adva ezzel annak, hogy az iskolai nevelés a rendkívüli idők követelményeihez rugalmasan alkalmazkodik.
Ugy tudjuk, hogy nemcsak a tanterv készült el, de a törvények tekintélyes részéi is megírják. A tanterv összeállítása alapján minden reményünk meg van arra, hogy a magyar diákok ezt a tantárgyat fogják legszívesebben tanulni, mértebben a jelen husba-vérbe vágó kérdéseivel foglalkozhatnak és igy már gyermekkorban alkotó munkásaivá válhatnak-a nemzeti társadalomnak. \\ ,
ZALAI KÖZLÖNY\'
1942, augUMtua 8,
Pécsi ioni diószén
kuohaló
BELEZÜHiüáL
Vár-ui 3.
Szombat
allude wlMtoAmok kítkérm»j«ko» BicUpMi I. alMria
¦.40 Tom». Hirek. Konleményok. Henglemezok.. — 10 Hirek.. — 11.10 Nomi\'.utkrtzi viajolzőazolgálat.
— 12 Harangsaa. Hlanuss. TdójaV rsBiolentés. — 19.40 Hirek. — 10.HO Tdójolzés és vízállás jolontés.
— 14.80 Hirok. — 14.45 Müaor-tamertotés. —- 18 Arfolyamhirok, oiaei árak, élolmiBzerárak. — 16.46 TdÓjolzép, hirok. — 17 Hirok ailo-vAk éfl ruszin nyelven. ~ 19 Hirok magvar, német éfl román nyolvon.
— 21.40 Hirok. — 38 Hirek német, olasz, angol ép \'"ancia nyolven.
— 24 Hirek.
BUDAPEST I.
17.15 Tarjáni-Tóth Ida cimba-lomhármasa, 17.85 Dr. Hédvay Is\'lván előadása. — 17.50 Liszt : II. magyar rapszódia, — 18 Gyö-kössy Endre verseiből ad elÓ. — 18.1*5 Szomotánv* János katonanótá-kat énekel. — 18.45 Hangképek innen-onnan. — 10.20 Zongoramuzsika gyermekeknek. — 19.50 Szombathy Viktor csevegése. — 20.10 Könnyű zene. — 22.15 Üzen az otthon. — 28.25 Tánczene. > BUDAPEST II.
18.35 Mezőgazdasági félóra. — 19 A Honvéd Gépkocsiazbrlár Lö-vószcgyesülot zenekara. — 20 Hirok. — 20.10 Szatlunár.y Lajos előadása. — 20.85 Pécsi Solwstyén orgonál. — 21 Dr. vitóz Lengyel Endre előadása. — 22 Melles liólu zenekara.
Vasárnap
BUDAPEST I.
8 Kohász. Szózat. Reggoli zono.
— 8.45 Hirek. — 10 Itoformátus istentiszlolot. II Hóm. kftfe-listen-t isztelel. - - 12.15 Lovonte-müsor.
— 12,55 Vitéz Héry László olő-udása. — 18.10 LégJorók zenekara. • • 14 Miivészleniozek. — 16\\Kolb»i Károly előadása. —\' 15.45 Bura Sándor cigányzenekara. —- Ifi-kor Kgészségi Kalondárium. —• 16.40 Tóbiás László előadása, -r 17.20 Szórakoztató zono. — 18 Ignácz Hozna elbeszélése. — 18.20 Harmónia-együttes. — 18.50 Dr. Szendy Károly előadása. — 19.20 Hádió-zonokar. — 20.10 Lukács Margit cseyegétO\' — 20.20 Dr. Berzsenyi László és dr. Villa* István magyar nótákat játszik kétzongorán. \' — 20.10 lhmgl<é}»k a vasárnap sportjáról. Vezeti dr. Logenyoi József......
21 Tenger, nanfónv, szerelőm. Hang játék egy fölvonásban. — .21.40 Hirok. — 22.16 Az olasz rádió műsoréból. — 28.26 Lovászi Perone cigányzenokara.
BUDAPEST II.
11.15 Szórakoztató zono. — 12.16
Szalonötös......15 vécsey Ernó .jazz-
ogviitteso. - II) A Miakolei MAV Mühclyi Dalcgvlot. • 19.80 Dr. Hankis János előadása. 20 Hirok, sporteredrjiények. -¦- 20.16 Kamarazene. —¦ 21 " Anka János elbeszélése,— 21.16 Tánczene.
BÚTORT
szaküzletben, Qáboíü fntíauaíutoynél
•«wiHwr1"»»"¦.V****fc*#H»"\'*l»t.. ¦ "\'I
Vasárnap reggel Indul a nagyksnlasal küldöttség a kormányférfiak fogadtatásáboz .
A miniszterek látogatásának programja
rémben. Vitéz gróf Toloki Béla főispán és dr. Barcza László örökös törvényhatéaégi bizottsági tag mondanak megnvitÓt. A kisgazda-társadalom részéről (V Darab József tvh. biz. tag, az iparos és keroskedő-társadalom részéről vitéz Tóth Béla a kanizsai Baross-kerülőt elnöke. Kállay miniszterelnök válasza következik: Egynogved 12 órakor a mí-niaztorolnök küldötlségokot fogad. Ezalatt dr. Hadocsay László ignz-ságügyminisztor az alispán fogadójában a bírákat, közjegyzőkét ós ügyvédeket fogadja. Béré Bánffy Dániel földművelésügyi niiniazfor a mogvoháza kistermében Zala gazda-közónsécénok képviseletét fogadja. Vitóz Lukács liéln miniszter meglátogatja a MBP iMUtholyiségél és fogadja in vezetőség tagjait. Antal István nemzetvédelmi miniszter a iiemzotjmlHikai társasáé: tagjait fo-gadin a főispáni hivatalban.
12.45 ómkor indulás autón Pólus-kére, ahol SfffikUftrit családi ebéd lesz. Onnan Kohidnia a gazdasági iskola és a Deák-knrra megtekintésem. ÍR.80 érakor Badacsonyba. 20 órakor látogatás a fihnnvi apátságnál. 20.45 órakor tovább Balatonfüredre; a szanatórium elé. Vacsora,
A tisztelgések alkalmával a nagykanizsai küldött sémiket is fogadja Kállay Miklós minisztorolnök.
A nagykanizsaiak a délutáni vonattal \'érkeznek hnza.
T
Jelontettük, hogy n nagykanizsaiak küldöttsége vasárnap reggel 7.47 órakor indul a pályaudvarról Zalaegerszegre, hogy részt vegyenek Kállay Miklósés minisztereinek ünnepélyes zalai fogadtatásán. Nagykanizsáról indulnak dr. Krátkv István polgármester vozotéso alatt a, képvisolótestülot tagjai, a törvényhatósági bizottság tagjai, részt voaz-nok a Magyar filot Pártjának küldöttsége dr. Tholway Zsigmond pártvozotővol, a Baross-kerület ve-zetóségo és a városi közélet kiválóságai.
A minisztorfogadtatási progrnmm a kövotkoző:
Vél 9 órakor érkezik « »LfiL« motoros a kormány és kíséretének tátijaival Zalaogorszogre. Az állomáson a főispán és alispán fogadják Kállay miniszterelnököt és a kormány többi tagját. A szokásos lojelontkezésok után vitéz Támásy polgármester mond üdvözlő Ijeszé det; mif a MKP nevében dr. Farkas Béla ínűlvezofö üdvözli a kormány-férfiakat. Magvai- ruhás leányok virágcsokrokat nviiitanak ál. 9 órakor a miniszterelnök és kisé-roto a templomba vonul szontmiaéro, 9.50 órakor fogadás a megyeház kapujában. Brand alispán a tisztikar ólén üdvözli Kállayt és kisáro-tét. akik a főispán lakására vonulnak. 10 érakor Zala vármegvo közönsége Unnepélyosen fogadja a miniszterelnököt a közgyűlési to-
Levente vM-Mképző tábort létesítenek Keszthelyeii
Kesztholy, augusztus 8 (Saját tudósítónktól) A honvédelmi minisztérium Keszthelyen levente vizi-kikópzö tábort szándékozik létesíteni. A BZÜkségos 2.....8
holdnyi torületet a község hajlandó mogvonni a herceg Festetics aradalomtól. A közöli napokban szakértő bizottság érkezik a minis/.tériuiulx\'il.
hogy a helyszínen a község és Ko-iiék-puszía közti vízparton ki válasz* sza a megfololő bolyét. A lovonto vizi-lábor megépítésére félmillió pongo van előirányozva. Amennyiben a tábor helyérő nézvo mogtörté-n ik\' a mogegyozés, az építkezést még obben a hónapban megkezdik.
A Vöröskereszt hölgyei megindították mozgalmat a honvédeknek téli holmival ./ való ellátására
Oly szépen dolgozik a nagykanizsai Vöröskeix\'szt Ápolónői Szakosztálya, hogy országos példát állil. A múlt hetekben megkezdte az akciói a mi kedves, drága honvédeinknek téli holmival való ellátására. Igy különösen sál, fej (arcvédö), pullo-ver, érmeiegitö, stb. készítésére van szükség. Akár kész állapotban, akár nyers anyagokban: mindent szíveskedjenek közvet-
lenül a \\VajdilsiOFenbeck;-léle könyvkereskedésbe Oi\'cnbeck Manci szakosztályi helyettes vezetőnek leadni. Mindenl nyugtáz a Zalai Közlöny szerkesztősége.
Milyen szép lenne, ha a különböző női egyesületek/tagjai, vagy a magánosok a mai naptól kezdve szabad idejük egy nagyobbik részét ilyen télineinü
Augusztus VÁROSI MOZGÓ Csütörtöktől-
o-S-lg vasárnapig
Budapesttel egyidőben! Csak felnőtteknek I
BŰNÖS VAGYOK
Főszerepekben a magyar filmművészet kitűnőségei
„UFA" hiradí a világ legújabb eseményeiről
BlSaddsok kendete köznapokon 6, 7 és 9, • • vasárnap .9, 5. 7 éa 9 órakor
Telefon 3-95. \'W
Legszebbet :: legolcsóbban 1
kölesére fordítanák ¦— honvédéi nk részérc.
Nem tudunk eléggé hálásuk lenni és nekik megköszönni, amit a mi hős férfiaink olt n vörös pokolban miérettünk tesznek !
Minden ház, inindien család alakuljon egy-egy háziipari munkaközösséggé, amely szívének minden melegével készíti honvédcink részére a téli ruha-néniül a harctérre.
Nagykanizsai magyar— nők! Mulassátok meg, hogy méltók vagytok a mi legendás hirü. vitéz honvédőjükhöz!
Kösselek, dolgozzatok, készítsétek a lélínenvűt a mi hős férfiúinknak* a harctérre\'!;.,
Mindenl nyilvánosan nyugiázunk.
Szív küldi — Szívnek ...
Vasárnapi istentiszteletek sorrendje
Ferencesüknél: >/t7, v18, \'/>9. VilO, V|4l (nagymise), 12, d. u. 7-kor titá ia.
Felsötemphm: 7, 8, 9, "AlO, »/|Ui Vil\'A d. u. 6 kor litánia.
Kórházi kápolna: 3/*6. 8, 9. ViU, d. u. Vi3-kor litánia.
Piarista templom: 7, l/«8, \'/i9, l/ilO.
KiskanUsa: 8, 9, 11 (nagymise), 3-kor litánia.
Református: d. c. 10. d. u. 3.
Evangélikus: d. e. 10, d. u. 6.
Izraelita: péntek d. u. 7, szombat d. e. 10.
Ujé* hmmaii mérlegek
minden célra kaphalúk. Javítások jótállással
\'RÁNK
MÉRLEG-
a»mben
iiiilvíts-lér 2/a. 1 cltloii : «B.
1f)-l4. augusztus &
ZAL\'AI KOZLONYi
üzent a fröní.
„H kanizsai fiuk mellűn tarthatnak Igényt az otthon szeretetére, mert a harcokban kltünű módon úilüttak meg helyüket és nemcsak a honvédségnek, de a kanizsai csapatoknak Is dicsőséget szereztek..."
H Zalai Közlöny szerkesztőségének tábori levelesládájából
Csütörtöktől vasárnapig a kővetkező levlapokat kaptuk :
Vtaszik Q6za tizedes
Írja : Kéremi a tck. Szerkesztőséget, alant felsorolt üzenetemet nl>. lapjukban leközölni szíveskedjék :
— Vlnííziik Géza tizedes üzeni testvéreinek, kedves, jó ismerőseinek ,birkózótársainak és tanítványainak. Én hála Istennek, egészséges vagyok, jól ér-zeni magamat, amit kedves mindnyájuknak is kívánok. Birkózóimnak üzenem, hogy amíg én itt Oroszországban!, az Uj Kurópa jövőjéért harcolok, ők otthon — Isten segítségével — dolgozzanak egy szebb és boldogabb .magyar jövőért. Hazafias üdvözlettel.
Denos György őrvezető*
írja : örönüncl olvasom a Zalai Közlöny honvéd-rovatát. Azon kéréssel fordulok a lek. Szerkesztőséghez, hogy ezen pár soraimat leközölni szíveskedjék, hogy megcáfoljam azon híresztelést, hogy megsebesültem :
ípzenem feleségemnek és szüleimnek Nagykanizsára, Magyar-utca 7. szám alá, hogy jól vagyok, semmi bajom, no aggódjanak, csókolja fiuk — Gyuri.*
Qozdán József honvód
Írja: Tisztelettel kérem, hogy sy>i\'ajjrjinak nb. lapjában\' helyt adui szíveskedjék.
— Edes hazánktól távol, mi, volt Zrínyi-fascisták ezen számunkra nagyra méretezett pályán is aratjuk fényes győzelmeinkéi. Az az érzésem, hogy a zalai bakák jó hírnevéről az oroszok is ludoimtst szereztek, mert futnak előlünk ész nélkül. Mi méltók akarunk lenni apáinkhoz. Kérjük a Mindenható segítségét célunk eléréséhez, hogy ugy Európára, mind édes Magyar Hazánkra egy szebb jövő virradjon.
Üdvözletemet küldöm testvéreimnek : Horváth Ferehenénok, í\'.undrich Fereneéknek, Sor-
másra: tiozdán I.ászlóéknak és húgomnak, Jolánnak.
Soraim közlését megköszönve - tisztelettel.
Növik József honvód
verssel üzen haza szeretteinek, az Ihletettség órájában emígy :
f\\ fronton
píiiögnek a trotilon a harci fegyverek, Üicnetct irok, ló anyám lenéked. Azt üzeni neked. a te harcos tiad Nlncicn perc, hogy rád ne gondoljak.
Ne aggód) miattam, hál\' letennék jól vagyok, A tűzkeresztségen én mir lul vagyok Nehéz volt a helyzet? de most mar megy, Mctt a nehéz uian a könnyebb ered,
Téged pedig, kedves Jó testvérem, Kérlek, légy jó édes anyánkhoz, Mert i!( érezni, mit ér egy anya Mcssie a hazától, Idegen országba
Mosl pedig tenéked Üzenek, Marikám, Ü-enetcm küldöm a .ZK" uljin Azt Oienem né*ed : ild|on meg a\' isten, Rád gondolok én minden nlilolt percben. Itt n messze messzeségben, zárom
[Üi enetem.
ElÖre is hálás köszönetcin és hazafias üdvözletem.
Arídl József Őrmettar
Aradi Antal ny. pályamesliy egyik fia (jelenleg kettő van u fronton, a harmadik készülődik ...) uzt irja haza, hogy—] együtt van Tóni fivérével és jól érzik nvugukat, semmiben hiányt nem szenvednek. Messzi benn Oroszországban járnak már. övéit szeretettel üdvözli.
Dlaak Fereno had. őrmester --- Dlusk, a Teutsch-rég kitűnő osztályvezetőjének fia, aki nemcsak az Íróasztal mellett, hanem a fronton bátor kiállásával is megállja helyét, bajtársaival együtt azt irja, hogy az otthon-béliek ne üljenek fel minden kósza hírnek, amit terjesztenek otthon, mert ugy ő, mind bajtársai a legjobb egészségben vannak\', semmi bajuk nincsen és nagyon örül annak, hogy mindenütt kanizsai arcokat, kedves ismerősöket lál. Fel is sorolja azokat név szerint.
Hornmmi látván honvód
köszöni uz ipartestület elnökségének, hogy édesanyja! oly készséggel segélyezték, anfi/\'n messzi földön megnyugtatja Öl szerető édesanyja sorsáról. Hogy u magyar szivek gondoskodnak a hadbavonultak hozzátartozóiról az nfigy megnyugtatás számukra. Összes ismerőseit üdvözli.
A hős kanizsai honvédek köszönete a Vöröskeresztnek
A nagykanizsai Vöröskereszt önkénles Ápolónőt Szakosztályához a következő köszönő iratok érkeztek a mai napig, legutolsó közlésünk óta
Vitéz Qóthay Arthur a\'ezrerfet
leveléből : A ... ezred nevében hálásan köszönöm azt uz adományt, amit a kanizsai Vöröskereszt Önkéntes Ápolónői Szakosztálya küldött a messzi harctérre a zalai tüzéreknek. Kitartást és erőt ad a vörös rénv ellen küzdő honvédeknek az a tudat, hogy nehéz harcait élénk figyelemmel kisérik az otlhon-ln[aradottak és lelkes honleányok fáradhatatlan munkával dolgoznak és gyűjtenek a harcoló honvédek számára és ezzel is kimutatják, mennyire együtt éreznek velünk.
Fornay szakadós
leveléből : Ütegemhez eljuttatott, számunkra igen értékes cigarct. ta-küldeményt megkaptuk, ine\'y-ért tisztikarom és legénységem nevében legőszintébb köszöneteméi fejezem ki. Hála Istennek, mindnyájan a legjobb egészségben szívjuk ezen nemes küldeményt, melyet a legjobb idő-
ben .küzdelmes napok után kap lunk kézhoz.
Az otthonért, a hazáért. Euró pa.békéjéért küzdő magyar bonvédek mindenkor szeretettel gondolnak az értük dolgozó Vó vtösteereszt munkájára és Isten áldását kérik a nagykanizsai Vő röskereszt mozgalomra és an nak nemes célért dolgozó vezc tőségére.
Papp-Kökányesdy őrnagy
levelében : Hálás köszönd lel vettem a négy esomagban kül dött cigarettát, amíelyet alakúin töm tisztikara és legénysége közölt szétosztottam\'. Midőn megköszönöm a nagylelkű adományt, a magam részéről is an nak a reményemnek adok kifejő zést, hogy feladatunk mielőbbi győzedelmes befejezése titán Nagykanizsa város falai között köszönthetjük Jótevőinket.
Fodor Zoltán főhadnagy
levlapján irja : A részünkre fel-adotl cigarettát megkaptam, azt; lisztjeimnek és legénvségemnek1 kiosztottam1. Fogadjíík mind a miagam, mind embereim nevében legőszintébb hálás köszönete met. Isten áldását kérve a nagy
Tóth Józsc vaskeresked -r-—..... ±
rf lése
Et>»sébe|.lér 23., Központ sxálló épületében
áruk vozotö márkái:
RE08NHARDT * RAVMAnN CAHL EtUWO. SCIUÍOLL, WILtV ARANYBULLA ~ FEJEDELEM
Polgilombl tlOIM VtrukíJJli ttttétt:
zOrqö janos
EXPORT TEXTIL IMPORT Budipm, V, ErníbíMít IS.
Bvmntatta 4f daiUs II VAaáron is.
y iKOiöii pivlllon Ipnciiraok ftl|itö|iníl).^
kanizsai Vöröskeresztes Apoló-nöi Szakosztály további munkásságára, hazafias üdvözlettel.
Vitáz Orbán Nándor százados
irja : A dohány ; szerété (-csomagokat ütegem nevében hálásan köszönöm. Iparkodunk az otthoniak szeretetét a továbbiakban is kiérdemelni. Szent Ilor-bála segítségével eddig még — dacára annak, hogy az üteg mindig a legelsők között harcolt, ~ még sebesültünk sincsen.
A következő harcainkhoz tmindnyáj\\ik imádságát kérem\'.
Vitéz Kraisay alezredes
írja : Fmgcdje meg, hogy az alakulatom részére küldőit cigarettákért mindnyájunk nevébéui.há-lás köszönetet mondjak. Mcgir-hatomt, hogy a küldemény a lcgalknlm|asnbb időpontban érkezett.
Katonii parancsnokság levlapon : Az ezredes ur cimére feladott cigaretta mai napon megérkezett és kiosztásra került. A küraeiu)ónyej-t a legénység nevében őszinte köszönetemet fejezem ki. Isten áldását kérem a Szakosztály hazafias tevékenységére. Lékai Gusztáv e. st.
Csathó Egon hadnagy
levelében: Tiszteiét tel értesítem, hogy az öt csomag cigaretta inegerkczctt, amit ki is osztottam. Honvédeink nevében hálásan köszönöm értékes adományukat. A küldeményükből meghatottan érezzük a szerető otthon gondoskodó kezét és ez az érzés felfokozza kemény akaratunkat, hogy otthonunk érdekeit mánden áron és legjobb tudásunk szerint v&ielmezzük, hogy győztesen hazatérve, népünknek szebb jövőt biztosítsunk. Külön köszönetet mon-dunk a kanizsai összfodrászok egyesületének és a magyarszer-tlnhclyi levente csnpntnnk, hon-
0vegber«6kedé8tlnket
és Irodánkat horthy Mlklón-u* 2-ről
Zriuyl l.-i 3!. re¦ Éá
hl/—sas mm iwaakaraakedéa.
4
tkMKl KÖZLÖNY
Hulló almát, \' szedett almát
vagontételben vásárolok.
Szombalhaly,
mm u bőséges küldemények javarészét kaptuk. A kanizsai fiuk méltón tarthatnak igényt az oU-hnn szeretelére, mert uz elmúlt napok hurráiban kiváló módon megállották helyükei és nemcsak a honvédségnek, hanem azon belftl — külön - a kanizsai csapatoknak is dicsőségei és megbecsülés! szerezlek, Hálás köszönet, stb.
P#p Árpád százados
irja: ... a század részére küldöd cigarettát turltnimnzó csomagokat megkaptuk, hálásan köszönjük. Vadon Zoltán főhadnagy megsebesült és Így holyél-,1c, mint uj száz idparancsno\'í ,é i osztottam ki. Hálás köszönetet és üdvözletet a ... század lisztjei és legénysége.
Szalontay Lajos Őrnagy
írja : ... a leghálásabb köszönetemet tolmácsolom a század tisztikara és legénysége nevében, úgyszintén a jó kívánságokat és üdvözleteket. Hiszem, hogy az a nagy áldozat, amit fiaink hoznak, meghozza a sokat szenvedett magyar népnek a várva-várt szebb jövőt.
Egyed János zászlós
Írja : A Palkovtts József főhadnagy százada részén\' küldött dohány szerelet-csonv.igokul ugy u magam, mind legénységem nevében hálásan megköszönöm, Jóleső érzéssel tölt el az a tudat, liogy nem felejtettek el és gondolnak ránk, az istentelenek ellen harcoló magyar honvédekre. Sziv küldi szivnek :
Megható gyermekeink honvéd szeretele, segitö készsége.
Polgári iskolai leánykák, honvéd utcai lakosok, a magyar honvédek iránti szerMotlöl áthatva, színházat játszottak, hazafias darabokat adtak elő. amelyen 12 főnyi közönség vett részt. A leánykák közül többnek édesapja künn van a harctéren. A kis színészek munkájának eredménye 8 pengő. 10 fillér, amil a
HA BUDAPESTBE jö*
nézze mefí okvetlenül i margitszigeti
(PÁRISIÉN GRILL)
káprázatos kiállítású
REVÜ.TÉT.
Nyilas est« 10 órakor.
Telelőm 11S-B09.
KO.I.k.dé. !
Teleion: 120 905.
vülamoion, propelleren és laxin tilt í||el od«-vliizi.
A nlgotl POLO BÁRBAN KEREKES BÉLA olginyianakiri munlkál.
Festessen Tisztittasson
IPáLlcsics
-nál
következő sorok kíséretében küldtek be szerkesztőségünknek:
»Kedves Szerkesztő bácsi !
A harctéren küzdő kanizsai katonáknak mi is színházul játszottunk, az ismerősöket meghívtuk és 20 filléres belépődíj melleit 8 pengő 10 fillért gyűjtöttünk össze, ami\', kérünk a Vöröskereszthez eljuttatni, hogy a pénzen cigarettát küldjenek .a kanizsai katonáknak a harctérié. Pnhocsa Etelka, Sípos Magda, Sípos Ilona, Kálcsles Rozália, Kövesdi Ilona, Vajda Irén és Horváth Gizella.
Kedves gyermekek, nehéz volt nőni elfogódottan végigolvasni a ti kedves jráslnkal, amely becsületes magvar szívelek vissza-lükrözése volt. A jó Isten meg fog benneteket áldani, mert szerelitek a magyar katonái. .Mi büszkék vagyunk arra. hogy ilyenek a kanizsai magyar gyermekek, Gratulálunk PolónyJ direktor bácsinak - növendékeihez !
Hasonlóan ennivalóan kedvesek voltak Acs Erzsébet, Németh Ilona. Helesy Manci elemi iskolások, akik szintén előadási rendeztek és annak jövedelméből 700 drb cigarettát juttatlak a honvédeknek. — Bánfal vy Etelka és kis társai, polgári iskolás leányok színién színdarab előadásából szerzett 8 pengői juttattak a Vöröskeresztnek.-
További adományok ;
Özv. Rus/,\\vui1n Sánlha .Iá-nosné 22 db frolír mosdó-kesz-lyül adományozod, a kacorlaki levenle-egyesület öt és fél kg. lollat adott a Vöröskereszt céljaim, Kern Zsuzsi l pár émvclc-gilöt, Sárecz József levente 2.50 pengőt ,stb.
A Magyar Haza köszönete legyen minden adományozó legszebb jutalma,
Mindent, mindent —¦ a magvai\' honvédért !...
(13. Ji.)
KISKANIZSAI ÉLET
Kiskanlzfl&i hírek
Vasárnap. augusztus 0-én buc/Ái U\'>/. [i förhéncí nogyon, ahová Kis-kanizsáról sokan zarándokolnak. Dél olfltt P. llánás Á. Gyula kiskanizsni plébános mond ünnepi szentmisét és Bzonl beszedőt. A hegyi búcsú azonban a kiskanizsai misorendot nem érinti
Augusztus 12-én. szerdán roggol 7 inakor indái Kiskanizsától a vasvári kegvhelvio zarándoklat P. Bár uás Gyula plobános vezetésével. IC/, évben szintén nagyszaliásu zarándoklatra) lesz szo, mert nagyon sokan beiélentotték réssrételAkoi. A zarándoklatot P. Bánás A. Gyula plébános vozoti. A szerda rog-
•goll indulás előtt szontndse lesz a
kiskanizsai plébánia-templomban. A zarándoklat 16-én, a nagytniso után indul vissza én másnap, vasárnap eato 7 órakoi1 lesz az Ünnepélyes fogadtatás, i
Bz évben is megrendezik Kíh-
kanizsán
a kenyér- ós terménybetakari-tásl Ünnepélyt.
Az ünnepély Bzeptember 6-án lesz, melyen részt vesznek az összes kis-kanizsai egyosületok. A rendezés
keretei tulnnlndják az olÓzö érit, az érdokos fölvonulási ünnepélyt még más bemutatók i» kiegészítik. Kilátás tan arra. hogy a Magyar Film Iroda folvétoleköt készít\' az ünnepélyről.\'
Mozgalom indult meg Gozdán József, a sogék bizottság agilis ügy-
vezetőjének kezdeményezésére, hogy Mikszáth Kálmán örökbecsű müvet, n »Vén gnzcml)er«-t újrajátsszak a kiskanizsai műkedvelők szeptember olsó vasárnapján. A Vén gazember szereplői a régi kipróbált műkedvelők soraiból kerülnok ki. Az Olvasó kör színpadán már rég láttunk értékes éa irodalmi müvot, ezért bombasikert jósolunk a színműnek, amelynek teljes bevételét a hadbavonultak hozzátartozóinak segélyezésére fordítják. A homoa cél megérdemli n méltó síkért.
Adományok a hadbavonultuk hozzátartozóinak
A porlaki^-szágzászló ügyo már rendben vanWp bizottságnak rendelkezésére áll a toljos ósszog. öo dicseiét tol koll megemlékeznünk » segél vbizoltaág működéséről, a mennyiben a hadbavonultnk szc-génysorsu hozzátartozóinak ügyeit is ti lognagyobh lelkiismeretességgel szivén visoli. Ki kell omolnunk iQoz-dáu Józsof városbíztos, segély bí-/oiiöásí Ügyvezető elnök nagyértékü munkáját, valamint két munkatársának. Kiss László városi díjnok és Ipolyi Lajos városi alkalmazott fáradhatatlan buzgalmát a gyűjtéssel kapcsolatban.
Ujabb adományok érkoztok: Kiss László Ország-u". ö5. 20 {lengő, Szokol Ferenc Homokkomáromi-u. 118. 16 pengő. Szent Flórián-tériéi: Anok György 15. szám, Horváth György 14. ezám, Sneff Fo-reno 24. szám, Kísn László 21).
Augusztus 12-én nyílik meg ÁGH ÉS NÉMETH
vaskereskedés* |!M
¦soylmiiusaw, krarsébst-mr bt. (a filléres bolt mellett)
Kemény kartonlapra nyomott
elkészült
és kapható
szám, Polai Antal 20. szám, Anek .Sándor 28. szám, iiali Ferono Ü5, szám 10—10 pengőt, Orozág-utró): Polai József 64. szám, iíaj UyÖrsy t)6. szám, Bagonyaf György ö1/, számj Szmodics Fereno 54. "szám, Szilajka Ferona 7ü. ezám, Kiss György 77. szám 10—10 pongót, Ojgány-uteából: Mátés György 14. szám, Kálovk\'h János 28. szám, iiolf György 41. szám, Kiss Foionc 52, szám, Üudlin György U3. szám, Kuti Józsof ö. szám 10- -10\'pengőt, Szent Hekus-utcából: Dávidovin István 12. szám, Níkloaz Ferenc,18, szám, Plandor György 8. szám, Varga Foronc 7. szám 10—lO\'pou-gót, Homokkomáromi-utcából: rolui Úyőry László 80. szám, Horváth György 14. Biám 10—10 pengőt, Szokol Sándor Templom-tér 4. érám 10 pengőt, Plandor László Zsigáali-köz 2. az ám 10 poiigót, iTörök Jánoa Ortorony-u. 16. szám 10 pengőt, Mátés Józsof llajgató Sándor-u. 14, szám 10 pengőt, Mujzor Foroot) Hunyadi-tér 5. szám 10 pengőt. Cigány-utcából: K. Nagy László 88. szám, Varga Józsof 20. szám, Ja-kabffi János. 10. szám ti—13 pengőt, Horváth László 82. szám, vitéz Kiss György 48. szám, Liplín László 87. szám, Kunics Sándor 25. szám, Kálovica Józsof 54. szám, IJo<lii Sándor 80. szám 5—5 pangót, Or-szág-utiól: Muozer György ti4. sz,, Muezer Sándor 64. szám, Muczer Józsof 44. szám, Muczer Foronc 28. száol, Kuzsnor Foronc 12. sz., Hegedűs Józsof 50. szám 6—6\'pengőt, Homokkomáromi-utcábél: Bácskai György 0. szám, Ilogodüs László 20. szám 6—5 pengőt, özv. Anok Foiononé Szent Flórián-tér 22. uz. 5 pengőt, Lonkovies Józsof kőműves mester ujabban ismét 5 pengőt adományozott. (Folytatjuk.)
k—n—l—
A gazdasági akadémián uj állat-tenyésztési tanfolyam kozdődott, aoi-lendbon a XVIIÍ-ik. A tanfolyamnak, moly 8 hónapig tart. 60 hallgatója van ,köztük 12 oraólyi éa 8 délvidéki.
*
Büki Gyula cserszogtomaji lakos a cséplőgép mellett dolgozott. Munka közben a gép lánca olkaptu a jobb közét és a középső ujját loaza-kitotla. Boszállitották a keszthelyi kórházba,

A keszthelyi piacon nagyon drága a burgonya. Hogy a drágaságot lo-tőrje a község elöljárósága, maga rendolt olcsó burgonyát. Az olsó vagon már a napokban megérkezik; a burgonyát az elöljáróság kb. 80 filléres áron kereskedők utján juttatja el & fogyasztókhoz.
Pacsaüittóaén két gazdasági esőléd összeszólalkozott. Az egyik cseléd ököltől ugy rávágott Pompor Józsof nevü társa alkarjára, hogy M eltörött. A tÖrÖttkaru gazdasági cselédet boszállitották a keszthelyi kórházba, \'
Ii)j2. augusztus :
ZAUA1 KÖZLÖNY
A magyar honvéd és a magyar^ társadalom készül a télre
Téli ruhagyűjtés gondolata járja be az egész országot. Mindnyájan tudjuk, hogy az orosz síkságon igen kemény a tél. A (frontról haza-jött katonák sokat meséltek az orosz télről, melybe a szovjet minden reményét vetette. De hiába volt,, a német és magyar csapatok kiáltották ezt a próbát is.
Most is jól tudjuk, hogy a szovjet számításában megint szerepel a tél. Azonban ezúttal is hiába. Egy bizonyos, hogy a magyar fiuknak Mrmilyen minőségben, helyi kell állniok az idei télen ís a szovjet főidón.\'
Ehhez a helytálláshoz pedig segítséget kell nyújtania mindenkinek, különösen pedig azoknak, akik odahaza meleg kályha mellett töltik a telet, A magyar ^katona a legkorszerűbb felszereléssel veszi fel a harcot, az ellenséggel szemben, de az időjárás sajátosságai sokszor különleges védőfelszerelést kívánnak. H ezen a téren kell a magyar társadalomnak megmutatnia szeretét, ragaszkodását honvédéi iránt.
Amint ez a gondolat felvetődött
máris visszhangra talált a társadalomban. Levelek érkeztek a szerkesztőségbe, melyek javaslatot tesznek, hogy miképpen lehetne a téli ruhaakciót lebonyolítani. Máris történtek felajánlások. Az általános elgondolás, hogy nagyszabású társadalmi akciót kell inditani, melynek keretében aztán mindenki odaadhatja egy-egy meleg ruhadarabját a honvédeknek, vagy köthet, horgolhat meleg pullovcrt, érmelegitöt, al-sónemüt a téli időre kinnmaradó honvédeknek.
Ezt a gyűjtési akciót a társadalom maga kívánja. Mire sor kerül magára a gyűjtésre, arra a társadalom előkészUlhet, Mindenki előkészítheti azt a ruhadarabját, amit oda kivan ajándékozni. A társadalom ezen a téren ki fog tenni magáért és bizonyságát adja majd áldozatkészségének. A gyűjtők most is liátról-házra járnak majd. Mindenki fogadja őket szeretettel, de adjon valamit a honvédek téli ruha -akciójára, ezzel segítse a nemzetért, családért harcoló hős fiaink küzdelmeit.
A szombathelyi kórházban fekvő
kanizsai sebesült honvédek üdvözletüket küldik szeretteiknek
A polgármester és neje 10.000 cigarettát osztottak kl köztük
Röviden már beszámoltunk a polgármester szombathelyi útjáról, aki Knortzer György vöröskorosztes titkárral moglátogatta az ottani kórházban fekvő kanizsai sebesült hősöket. Krátky Istvánné polgármes-terné Iíalatonberénybői bejött Kanizsára ós csatlakozott a polgármeH-torhos, 10.000 darab cigarettát ós két mázsa gyümölcsöt vitlok magukkal a polKarmesteri pár a;honvédek közt való kiosztásra. A kórházban a tiszti parancsnok kalauzolta okot. A cigarettákat a sebesült kanizsai hősök részérő a Vöröskereszt Ápolónői Szakosztálya szolgáltatta is-
mét. Ofenbeck Mancika vezetőim-lyottos és munkatársai nagy ügy-buzgalommal segítőnek mindenkor a honvédőknek és eoltesültoknok do-hényneniüvel való ellátásával, A cigarettákat minden sebesült hós részéin külön-külön csomagolták és a polgármester és neje osztották ki azokat.
A kanizsai sebesült hősök a polgármesteri-pár utján üdvözletüket és azorototÜkot küldik haza Nagykanizsára hozzátartozóiknak és is-merőseiknok ,amit özönnel átadunk hasábjainkon keresztül...
Jövő héten nyílik meg az újjáalakított tüdőbeteg-rendelő a Király Pál-utcában
Valószínűleg már szombaton megkezdődnek a rendelések
A Király Pál-utcai tüdőbotog-gondozó rondólo intézetének ujjáala-kitási munkálatai a befejezéshez közelednek. Jövőhói vége felé minden elkészül, úgy, hogy a rendelések valószínűleg már a szombati nappal megkezdődnek. A laboratórium is uj holyiséggol bővült ,itt történik majd a tüdőtöltéa. A mo
eszközökkel felszorolve. Mindenütt ott látszik dr. Krátky Istvánné elnökasszony körültekintő, gondos keze. Nagy nyeresége az intézetnek, hogy vezotóorvosnak dr. Hiodlmayor Istvánt, ezt a mologszivü orvost, sikerült megnyerni. Az uj ciklusban intézőt széleskörű programmal
"wionitt majíi a luuoioneiJ. a hiu- «* «. u*""juru\' " 1 7^-• •
dorn Köntgon-készülék is külön he- | indul. Így elsősorban végigazurik lyiséget kap. Minden a modern or- i az összes* olomi iskolák tanulóit vostudomány követelményeinek mog- mnfrvi*»wnliak okot. nom-o szómul .felelően. Igazi áldása oz az intézmény a szogóny tiidóbotogoknok, akik csodálkozással fogják szemlélni a teljesen uiiáfoatott, renovált és széppé formált intézményt a legmodernebb és legfontosabb gyógy-
mogvizsgélják ókot, nom-o szenved valamelyik tbc-ben, mely esetben kigyógyitására mogfeleiő gondoskodás\' történik.
A logmesszobbmonó pártfogást érdemli, meg ez a szivvel-lólokkel vozotott intézet.
papíráru nagykereskedés.
CEOT. : MUSTOS FERENC KER. KÉPV. ÉS BIZOMÁNYOS
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ if:u I. (STEFANIA BEJÁRAT]
VISZONTELADÓKNAKI TELEFON 470. AOK-ARAK!
RAKTÁRON TARTOK :
lehér- é. rózsa, cukorka.- és kekazes-zneskókat, falvcdo-, állvány, és szőnyeg-paplrokal, kenyér-, vaj- és huicsomagolókat, fehér- és azlnea azalvellákat, HliHlilil-. Iill- li UÚU0ÚI wc to\'" \'">¦ I MA Hit Hím nirtidinil I
VIDÉKRE 18 PONTOSAN SZÁLLÍTOK I
{) tel|esen Sai kéizlilten, nagy örömmel varjuk Budapestre érkező t Vendégeinket.
CORVIN
AJO HIHQStCf k ?ftUKÁtA
¦ Nimitll lilnhii mellett
Zalai honvédek rohama a vörös állások ellen...
fM. ktr. 1. honv. haditudósító szíizad kiütést. - Ktxúk László fhdgy.)
Dunántúli kemény magyarok, acéliimu zalai legények rohamozták a vörös állásokat. Hullott a gyilkos orosz gránát, kelepelt a bolsí géppuska, seórta az dlom-tüiet íi vörös golyósióró. De mindhiába. A dunántúli magyar gyerekek rohamra indultak és nincs hatalom, nincs emberi erő, ami visszatarthatná elsöprő lendületüket. Félelmetesen fölemelő érzés volt látni őket, at ősi erő, a magyar virtus lüktetett ereikben és mindannyiunkat diadalittas büszke értés kerített hatalmába . . Büszkeség magyarnak lenni... Fut at orosí, menekül. . ¦
Bartay Ferencnek hívták az első magyar sebesült tísitet. Zászlós és egy rohamseakasznak volt a parancsnoka. Kis csapiitát az erdőből éppen rohamra akarta veietni, amikor
vállábs tépett egy muszka-golyó . ..
A mí autónkon vittük hátra. Amikor fellépett a hágcsóra, ködös tekintettel még visszanézett at erdő felé.
— Mi lesz a fiukkal ?... — suttogta kiszáradt torokkal. Igy véresen, sebesülten is az embereire gondolt.
Azután elvesztette eszméletét--. A hadtestparancsnok az első vonalakban Villámháboruk korát érjük. A front ott van, ahol az ellenség futtában éppen megáll ... A korszerű hadviselés uj követelményeket támasztott. Mind gyako-
ribb, hogy a
hadtestparancsnok hadtestünké is —
— tgy a
szűkebb törésével együtt as első vonalakban üti fel harcálláspontját, hogy a harc helyiéinek megfelelően azonnal a helyszínen személyesen intézkedhessek.
A harcjárőrökkel és rohamjár-őrökkel együtt elől megy ai aknakutató utász is, a híradók közvetlenül mögöttük már építik a nehéz kábelt és biztosítják a gyors és pontos híradást. A küzdőcsapatok nyomában pedig at utjavítők jönnek. Az oroszországi hírhedt uttalan-ulak hazájában fontos szerep hárul rájuk... A harc még cl sem ült, amikor már megjelennek a civilruhás, karszalagos zsidó munkásszázadok és javítják, építik az utat az utánpótlás számára. Arató Pál főhadnagy
A Tim előtti harcokba sebesült meg Arató Pál főhadnagy, egy magaslat áttörésénél. A bolsi golyó sisakja széléről lecsúszott s a fiatal tiszt vállába fúródott. Mikor hátravitték a kötözőhelyre, igy szólt helyetteséhez:
— Vigyázz a századomra, minden emberemre !... — és elfutotta szemét a könny. Kemény aroélü bakáinknak Ís könny csillogott a szemükben. _ <é— Isten vele főhadnagy ur, jöjjön vissza közénk mielőbb I
Arató Pál főhadnagy szívébe belemarkolt ez a pár szó. Miután orvosi segélyben részesült — szerencsére nem súlyos a seb -nem birta ki tovább egy napnál:
ÉRTESÍTÉS!
Nagyatádi gyógyfBrdfliOK flgyilwihz I
Van szerencsóin a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, hogy
»«7 Nagyatádon, a Korona-szállodában,
közvetlen a gyógyfürdő mellett, kényslmes szobákkal és kitti níi ellatassal állok rondái kezesére.
Rapt pensló 7 pengő.
Teljes megelégedést bUtoslt Nagykanizsán saentett 1» a*ao kéaaattségam és gyakorlatom — Borungy korcs kódosom Íj en ektö-randti bs.ls.tonvidéki borokat tartok raktáron.
_TAKÁCS JÁNOS ssallodas és bornagykereskedő.
¦ } .
2AUA1 KOZtÜNV
1642, atlgUSzIlls
MÉRLEG
mérőiben Usataorí javitán
SCHOi-CZ JÁNOS I
mér lea;késx Itt-mester \\ NB^ktudwA, Efltvoe-ter 30. nám, |
orvosi tilalom ellenére visszaszökött századéhoz ós átvette újra a paranasnokstfgot. Azóta százada egyik hőstettet a másikra halmozza — emberei a pokolba is követnék ...
A vörös harcmodor alattomos és gyavi.
A bolsi katonai »erények* leginkább a védekezésben éi orvtámadásban nyilvánulnak meg. Termésietesen, annál veszedelmesebbek. Elbújnak a föld alá, pincékbe, fák lombjai kőzé s onnan szórják a tözet... Egy-egy falu vagy város védelmére a nők is fegyvert ragadnak. Az orosz az utolsó pillanatig tüzol az előrenyomuló honvédre, amikor pedig már látja, hogy megállítani nem tudja, eldobja puskáját és feltartja két kezét.
Kedvenc fogasm.: jól kiépített földalatti fészkeik elé asszonyt küldenek ki, aki gyermekkel a karján közeledik a magyar baka felé. A honvéd gyanútlanul megy előre, amikor pokoli tűz árasztja el hirtelen a bunkerből és háta mögött az asszony is géppisztolyt ránt elő kerülője alól-.. Ilyenek srámára ninoi irgalom ...
„Sztálin — orgonál"
A magyar baka nehezen illetődik meg, de amikor először hallotta a »SztalÍn-orgonát*, bizony pillanatra megtorpant előrenyomulásában. A »5zta! In-orgona** egy nagykalíberü ágyú, amely állítólag 32 vagy 36 lövést ad le. A lövedékek szalagon futnak és a monstrum-ágvut sinekro építik be. Ha igazak a hírek, minden lövéssorozat után szét kell szedni, így csalt minden két órában tüzelhet-Messzc a vörös állások mögött foglal tüzelőállást, igy ezideig még nem sikerűit zsákmányolni ilyen »Sztalín-orgonát«, ahogyan a magyar baka elnevezte. A hangja különösen vészes, sivító, remegőn búgó, mint ai orgona és ha meg-sióitil, bakáink rögtön megjegysik:
— Orgonál már Sztálin I... Viszont bakáink erősen kötik
iiuiyiikíit, hogy ha Sztálin ennyire ^zenekedvelő*, feltétlenül megtanítják - kesztyűbe dudálni is . -.
Magyar kenyér --orosz kézben...
Hosszú sorokban menetelnek hátrafelé az orosz foglyok. Piszkosak, tépettek, riadtak ... Magyar bakák kisérik Őket. Egyikük, könnyebb sebesült, vajaskenyeret eszik. Mellette éhes tekintettel nési a fogoly. Majd kicsordul a nyála ... Odaszól neki a magyar, kettétörve a karéjt:
- Nézze, egyél, le nyavalyás ... Ilyet még úgyse/ ettél.
Magyar kenyér...
a káromkodást laton ásva tao ¦ *sii>ls<^ttotl I
UTORT
HETTEI UH
msricAs butorsislo^itwvseven
Ünnepélyes rekviem a megdicsőült kanizsai hősökért
hétfőn és szerdán reggel 7 órakor a ferencíJSrteraplomban
A nagykanizsai Vöröskereszt Ápolónői Szakosztálya a hazafias cselekedetek sziv-gárdája. Annyiszor bebizonyította már ezt. Legújabb elhatározása, hogy megkérték a ferences plébániái, hogy a mostani harcokban megdicsőült kanizsai hős honvédekért \'mutassanak be engesztelő szent-knjtsét. A ferencesek a legnagyobb készséggel leltek elegei a megkeresésnek:. Az első ünnepélyes rekviem augusztus 10-én, hétfőn reggel 7 órakor, a második augusztus 12-én, szerdán
reggel 7. órakor lesz, kizárólag az orosz harctéren eleseit kanizsai (zalai) honvédekért.
Nagykanizsa közönségének tömeges részvételével meg kell mutatnia együttérzéséi, amikor arról van szó, hogy lerójjuk kegyeiéi ünk adóját azokkal szemben, akik miérettünk áldozták fel Ifjú életüket. Kanizsai magyarok ! Legyünk olt mindannyian az ünnopélycs rekviemen — a megdicsőüli kanizsai hősökért !
Megvan a nagykanizsai gyermeküdülő telke Berényben
A honvéd-hősök gyermekeinek nyaraltatástt valósította . nieg a gondolatot
dolat testet öltsön. Sikerüli
A kis mustármag útnak indult... és a legszebb terméssel kecsegtet.
A nagykanizsai honvéd-hősök szegény gyermekei üdültetésére megindult mozgalom nem maradit annyiban. Azt akartuk, hogy egyidejűleg meg legyen oldva a kanizsai szegény gyermekek üdültetésének Kérdése is, hogy évente száz és száz arra rászorult szegény, vézna, beteges nagykanizsai gyermek felfrissülést, gyógyulást, uj erőt ós egészséget nyerjen az áldott magyar tenger Ölén. Ezért teremtődött .meg a begyúlt többletösszegből a * Hősök gyermekeinek üdültetési alapja". Polgármesterünk is áldott jó szivének teljességével magáévá telte az eszmél és azon volt, hogy a gon-
egy üdülő részére megfelelő lelkei találnia a KALOT-soron, szép akácossal, 800 négyszögölnyi terjedelemben, amely egyenesen arra van predesztinálva, hogy a kanizsai gyermekek üdülőtelepe legyen. Králky polgármester most azon fáradozik, hogy a telket a szegény kanizsai gyermekek üdültetésére megvásárolja, fis meglesz jövőre a nagykanizsai szegény gyermekek üdülő-telepe a missziós rjö-vérek vezetése alatt !...
Hála és köszönet ezért a mi csupa szociális-érzés polgármesterünknek,
OnömJniel jelentjük N\'agykani-h zsa kedves, hazafias magyarságának.
Mezőgazdasági gépek
él 8. K. F. avéd gólyán osapAgyak
PETŐ LAIOS ÉS SAMU LAJOS
Siereskeűéséteu
Nagykanizsa,
187B
Erzsébet-tér 1. Telefoni 603.
I
Országos viszonylatban 47 tanonc int 100 önálló iparosra
A tanonchjány beszélő számokban
A magyar iparostársadalmát ma két kérdés foglalkoztatja különösképpen. Az egyik a magyar iparosság szociális helyzetének javítása, a imteik az ipa-rosntánpótlás biztosítása, vagyis a katasztrofális méretekéi öltött lanoncbiány leküzdése.
Magyarországon sohasem volt akkora tanonchiány, mini nap-
jainkban. Egy ujabbon összeál-lilott statisztikából világosan kitűnik az a szomorú állapot, amely a lanonefronton ma uralkodik.
Budapesten a kézművesipari tanoncok száma 1940-ben mindössze 17.189 volt. Ugyanokkor az önálló iparosoké 31.319. A-mig az elsfí világháború elölt
Vásáraljon
üveg- és parcellán-keresksdó&ében
Nagy választék varja Önti
Fí-ut as.
Talafon: «47.
csak ELEKESTŐL
(Dermata) ftot 11 n
Budapesten minden száz önálló kézmüvesiparosra löhb mint száz tanonc jutott, addig most csak 56 tanonc jut.
Vidéken még szomorúbb a helyzet. Országos viszonylatban a békebeli száz önálló\'kéz-nvüvesiparosra eső 70 tanonccal szemben ma mindössze 37 tanonc jut száz iparosra.
iizek a számadatok félreérthetetlenül mulatják, hogy az egész magyar kézművesipar jövője forog kockán, fis itt nem is annyira a háborús szükséglet kielégítése a főcél, hanenvaz egész iparosjövő fejlődésének a biztosítása.
ÓRÁT, rSS* ÉKSZERT,
vaiiroljon bírálómmal stolld irbitn
VÉKÁSY GYULA
F0m 6íáim*il«r, fktitfíwníl tel. 13-gt. vtitleh, gumlbilytgzok okid árban kmülruk.
aranyat lajfoiigitibb mpl atluu v*»iik. v«gy b*tiníiem.
A keszthelyi Nyári Egyetem előadásai
A hallgatók Kisfaludy Sándor emlékünnepélyt rendeztek Badacsonyban
Keszthely, augusztus 8
(Saját tudósítónktól) A Keszthelyi Nyári Egyetemen egész héten folytak az oióadosok. Kitűnő előadok változatos tárgykörökből tartottak előadásokat. A hallgatók szorgalmasan jártak az előadásokra.
Az olsó hót olőadói között szerepeltek : dr. Molnár Kálmán pécsi e. ny. r. tanár (A felsőház), dr. Tóth József egri jogakad. r. és o. magántanár (A társadalomtan vázlata), dr. Vargha Dómján e. ny. r. tanár, a pécsi egyetem rektora (Boldog Mór püspök mint író), dr. Darnay-Dornyay Béla, a keszthelyi Balatoni Múzeum igazgatója (Koszthely-végvár a törőkvilágban), dr. Angyal Lajos egri korosk. középiskolai igazgató (A pénz és bolyotto-sitói, Bel [öld i és küjkereekedolem), Horváth Antal keszthelyi premontrei tanár (tízombatholy), dr. tíáa József e. magántanár (A kenyér hiológiai és gazdasági szmopa a magyarság életében.)
A Nyári Egyotom hallgatói csütörtökön hajókirándulást tettok Badacsonyba. Ott felkeresték a Szeg-gedi-kuriét és Kisfaludy Sándor emlékünnepet rondoztok. Dr. Angyal Lajos kercsk. középisk. igazgató om-lékboszédot tartott a környékbeli várak regeköltójáról, Lénárd Mária és Hzalontai Béla pedig Kísfaludy-rorsokot szavaltak.
Vasárnap déli 12 érakor Keszt-liely fótorón, a Festetics szobornál tart ünnepélyt «¦ Nyári Egyetem. A Georgicon-alapító nagy férfiú szobrát ünno]>ség keretében inog- • koszorúzzák.
Üzletáthelyezési
bőrdíszmű
KASZTLNÉ HOLZER ELL.Y
bazar-udvar
10)2, augusztus 8,
NA PIlíííNl) ;
Gyógyszortiii-i ügyelet: Ma, szombaton a 6j!. Mária gyógyszertár Ki-rAly-utcÁ 40., holnap, vasárnap !1 Feketo -Sas gyógyeaortar Fő-ut 6.
Kiskanizsáu az ottani gyógyszertár állandó Ügyeletes szolgálatot tart.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van \'raggal 6 órától este 6 óráig. (Hétfő, szard*, péntek délután ás ksdden egész nap néknek.) Telefon: 560.
— Nnplir 1 AuRUBJtus 8. Szombat. Rom. kot. Clrjék ví. - ProtMtAnn Lftuzló. . Izr. Ab. 21*. — AuRURítus H Vasárnap Rom. kai. V. János. - Protestáns líiuöd.
— Izr. Ah. 26. _
— (A vidéki főkapitány Nagykanizsán)
T)r. Jeszenszky Andor, a m, kir. idudáiHÓtr vidéki főkapitánya tegnap autón Nagykanizsára érkezett. A kapitányságon Kováus Nagy Pál ron dór főtanácsos, a kapitányság vo-zetŐjo fogadta. Dr. Joszoiiszky megszemlélte a kapitányságot, majd u kót internáló tábort, végül magánja togntasokst lott. Majd folytatta vidéki Bzemloutjét,;
— ÍA klr. járásbíróságról)
Dr. Bentzlk Forono klr, iárás-hirósági elnök hétfőn megkezdi hat heti nyári szabadságát. Távolléte alatt dr, Wéber Elolt járásbirÓ vezeti a járásbíróságot.
— (El|egyzés)
Szanyi Annát eljegyezte Németh János ipariskolai tanító. (Minden külön értesítés helyett.) (:)
— ^Szolgálati beosztás)
Dr. gróf Széchenyi György tisztelőt boli főszolgabírót, aki nemrég hosszabb időt töltött a harctéren; a főispán augusztus 1-i érvénnyel a balatonfüredi főszolgabírói hivatalhoz osztotta be.
— (Ülésezések a vármeftyán)
Kida vármogyo közigazgatási bizottsága augusztus lö-ón, hétfőn délplétt 10, a kisgyűlés podíg aug. 12-én. szerdán délelőtt fél 10 órakor ülést tart.
— (Hősi halottak)
A Szovjet elleni harcokban ólotokét áldozták a hazáért Kasza Gyula zalaszegvári ciltész, Fokocs Ignác bodorfái földműves, Donnán Ferenc zalagalsai utÓr és Kiss Mihály csabrondekl kőmüvos. Emlékük érőkké áldott.
— (Községegyesltés)
A belügyminiszter rendeleti uton cgyeaitotto Potőhenyo és ördögho-jiyo községekot. A* község jollogo kisközség, végleges nevo Potohonye.
— (A rendőrség felhívása)
A Ö6.0OO/1012. B. M; sz.mndolot értelmében fölhívom a hadiüzemok, valamint az ily célból olÓkészülotro witolozett űzőinek alkalmazottait, hogy a nevükön nyilvántartott ama fWmélygópkocsijaiK részérő, amo-l.veket a Központi Iiizott^ág( 65.000/ 1080. II. M. hz, rend. 4. S-a) a henvédolnii szolgáltatás kötelezettsége alól az említett üzemek rémtém
tKVM KÖZLÖNY
m.ats8its).t, f«bár színű »H« msg-különbÖKtstö jelizésüket 1942. íti szeptember hó 16-ig bezáróan »pl-ros« szinü »R« mogkülönböztotő jol-zésro kölolosok kicsoréltotni a gép-jáiómükerüloti elsőfokú iondórhatóságnál. Az az üzembentartó, aki a fonti időpont után fehér szinü »F,« luéstkülönböztotŐ iolzéspel rósz részt a kflzuti fÓrealomban; kihágást követ ol és 16 napi elzárással kell büntotni. A kapitányság vozotŐje.
— (Levente UdMŐtábor Bsl«tonberfnybpn>
Negyven levente tnrt üdülőtábort Balatonborénybon. A táborban főként előadások tartásával, sportolással foglalkoznak a loventék.
— ÍMígnylIt a zalaegerszegi női gazdasági és háztartási tanfolyami
A in. kir. földművelésügyi minisztérium által rendozott hathotes háztartási tanfolyam most nyílt inog a zalaegerszegi Gazdakörbon Kiss Szilvia és Jeszenszky fiva m. kir. gazdasági tanárnők vezetése mellett, akik legutóbb Nagykanizsán is legteljesebb mogelégedésio tozoUék a gazdasági tanfolyamot.
— (Milyen régi a Balaton?)
Az ismert nevű földrajztudós, dr. Hulla Béla egyetemi tanár a Balatoni Tudományos Bizottság megbízásából kutatásokat folytat a Halálon mentén annak a megállapítására, hogy mikor kelotkozptt a Balaton.
282 pengőt ajánlottak fel a hadbavonullak hozzátartozói Javára a Kalmár Zoltán-cég épltőmunkásal
A Hadbavonultak hozzátartozóit segélvczö bizottság ügyvezető elnöke, P. Gulyás Gellért fcrencrendi plébános és az adminisztráció vezetője. . Gozdán Ernő egyházközségi titkár, személyesen vették ál a Kalmár Zoltán eég irodáiéban a cég MAOBT-villákat építő munkásai által a hndbavonullnk hozzátartozói javára felajánlott összeget, ainély 282.02 pengőre emelkedett. A munkások minden héten felajánlják munkabérűk egy részét a nemes célra. P. Gulyás Gellért köszönetét tolmácsolta a hazafias és felebaráti szereiét szellemében gondolkodó munkásoknak és a harctéren katonai szolgálatol leljesitö cégfö. nőknek, Kalmár Zoltánnak sok szerencsét kivánt.
(Folytatta » 1 oldalról)
a leggyorsabb-uton milyen-ui6t re\'tfl iiatásos segítséget nynfísíi-nak a Szovjetuniónak, amellyel az a japán támadás veszélyével szembeszállhat. További értesülések is ilyen veszélyről szólnak. Ügy tudják, hogy az esetleges hadmíiveletek parancsnoka Ya-mashita tábornok, a szingapúri győző, Japán egyik leghíresebb hadvezére lesz.
A Főméltóságu Asszony rádió- szózata
Vitéz nagybányai Horthy Miklós-né, Magyarország kormányzójának hitvese Budapest I. hullámhosszán augusztus 10-én 18 óra 35 porckor rádiószózatol intéz a magyar társadalomhoz. A Főméltóságu Asszony szózatában n háborúval kapcsolatos különböző segítő akeiókra hívja fel a figyolmot, különösen a sr.oTJot-orosz fronton küzdő honvédok érdekébon a közeljövőben indítandó téli ruha gyűjtésre".
IMéiilSftfiü
"allá*s~
malomban azonnal felvétetik, l\'osta Homu völgy. 2296
Hint vagy irínvt tanulónak felveti lütto fínyképísx, Caengery-ut ?. L269
Meeblsható karaakadó••ned vagy kluolgálnl tudó kffato felvétetik. Némelh tcHtókttílct. 3260
őakereaitény utasót nagy kémkedés azonnal felveti. Anniitokat .Najykefeake-dét" lellgéré a kiadóhivatal továbbit. 2305
Tanoncot villany- et rídlőnerelflnek (átveszek Deutsch Lánló vlllamosiígl ét rádlŐ-szskUdet, Deák\'tér. 2302
BtjárénBt felveszek. Király-utca 3a, emelet. 2314
nóM«afQsArt kénzltö hölgyeket felvesz .Szent Erziéhtt" Rónafürér Hfzl-Ipar. Iclentkeiéa hétfőn reggel Ciengerv-nt 6, Üzletben. 2311
Fiatal, Ugye a kopashodoBeciédea
azonnali belépéira keresünk. Valica it Deuttch. Nsgykanlata. 2)17
Kerékpárral rendelkezd 16 éven aluli klfutoflul keres azonnsH beléptire a DíávavÖlgyI Vili. Rt. 2134
FSxnítudd mindenen vagy belárőnöt Iclvcaz Brónyai Divatház, Horthy M.-ut 1
ÁSÁROLJON:
Deáky Ferenc
@ uri-nfil divatáru-üzletében
I BST" Nagykanizsán, Erzsébet-tér 1. *aB|
DRÁVAVÖLGYI
tfILLJHOS hRHMSZOLGOLTATO R. T.
szakszerű fs 1 világosités inindar, •illamoi kérdésben CsewK»ry-ut 61, telefon 294.
Áramszámláik fizetést., raklamáolók, hlbabejslsntésak Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
ADÁS-VÉTEL
llldó ttj t. N. I SO IferOs malor-fa«r4hpér Idkirbin lov.l gumikkal. M.K-
IcklnlluW : Bibochiyu. <n.
l\'av lulókocil, pliló «i iiílilU ki«l m\\tnáé. Nigv r.klár gabona, avUmfllc Uh. rfakém ül.do. MHgyar-titca 13t. Tel6-lon : 713. MM
KUSmo-Mlo irika.lilMp clailó. — Zlloyl Mlklo»-ulc« i. rm
KMaill Mlőratl- <t t.lapM MM,«. hat magas ívérl veatak. Dautach Láaüó vlllamoaUgl- í» tidU-nakUilat, B.íli-tfr.
____ 23*1
H.a.aíll ai<«rm>lik«o>l »latM. Otti a kiadóhivatalban. ^ 2320
Egy 3 00 in boaazu waiaaa)|.«ndai ol-
add. McpIcklnllitU : Kiihát-u. 7. in. alali.
2293
Faraioa kaohaló Sirtez l.fvln t^illa-és azcnlftreekeddnél, Zrínyi M.-u SO.
]& gumikkal egy Valvar! kmrékpAw
eladd. — Molnár, lodriai, EOIvda-Mr 29.
2319
Nagjykajau oartonokkal él egy ac<p maajrarruha ö 10 evea kisleánynak, eladd. Hunyadl-u. 22. 23IÖ
LAKÁS. OZLJbTHELYISÉO
Vldlkl nagyk(tsi«c ISulclltn 70 ive lennálld, |ólorgalmu laxlilaalál áf.do. ¦dvebbel a kiadóhivatalban. 2270
Egy azép axoba-konyhae lakáat keres azonnslra varry azeplamber l-fu> agy Iratát hizaapir. cini : Jordanld, Magyar-u- SS.
2301
Klrily-u. 35. az. alall falalat, Irodára! azonnal bárbeadd. Érdeklődni lehet a N.gv-
ksnli.nl Takaróknál. 2322
BÚTOROZOTT SZOBA
Kétszobás hutaiMiaiott rjetzkomtortm lakás kiadó. Clffl l Klein Inrréné, EBtvöa-lér 33, 2307
HÁZ ÉS INOATLAN
Tóbb adómentes rn.rán- éa bérházat, házhelyet, aztlit és tóldeket kSnatlt Papp, Tdckl-ul I. Teleion 670. 1512
SzentgyOrgyváron a máaodlk hegyháton 2 hold azólö 1.1 pincével, teljea felszere-léaael azabadkézból alatlo. Ba) Károly
hentes, Klakanlzta.
2294
Kflmflrraamaatar több klnűbb-jm-gyobb kertes-, bér- éa magánházat, azdlot, földe! értéke! ét kSzvelll. - Mllró Péter, Magy«r.rr. ». 2M4
Nagyldrhéncen 1 holdas príma atdlO lelsrereléssel áladé. - - Csengery-tr! 49.
2303
Balatonmárián, közel az állomáahoz,
vlzhaz, 240 [ I 111 lelken Stazobia «Illa
berendezéssel |utányoian aladö. Clm a
klacldlilvnlnlbi.il. 22SS
Jólmenfl kocamával Oalelbáz aladá. Azonnali bekSIIOzéssel. Crdeklódnl lehel : Szepemekl-ull29. 2311
KÜLÖNFÉLE
Ta<lfa-Hlraaaal«at géppel vállalok. Palzs, Arpld-utca 19.
H. Hargitay Hóla grafaldgaa fogad reggel 8 tol eate 8 it\', vasárnsp délután 3—6 lg. Klrily-nlca 37, loldttlnt !. Levelekre Is felel.
TOalfa-faraasraléat géppel vállalok. Oail, EOtvöa tér 2., telefon : 886 , 2279
leMwtraozatt\'ld. Kfrchknopf névre azóló kenyérjegy. Kérem a megtaláld!, adja te a Közellátás! Hivatalba.
Elnaaxall ] drb. (ha.leld ftdollní nárre szóló kenyé^jtgy. Kéretnek t pékek, ne izolgájanak fri e Itgyefcre, hanas ad* Ják le Aagyar-u. 2S.
Szentképek ™s,\\
nagy választékban — logolosóbb
Horvathnil, FS-ut 2.
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ !
ZAUI KÖZLÖNY
1042. augusztus 8.
Nagy tűzvész Tormaföldén
Lapunk leírtakor kapjuk ai értesítést, hogy a nagykanizsai tílar— ottóság Vecsera Antal parancsnok veietésévcl kivonult Tormafölde kőiségbe, ahol nagy tűzvész pusitit. Ugyanis Lovászi községben a MAORT telepén vette ésíre a nagy lángokat Tolnay mérnők, aki azonnal jelentette az esetet a karnisai (Utóitoknak, akik percek alatt útban voltak a vése színhelyére.
Bővebbet lapunk legközelebbi
\'.i\'.iiiiiíh.m.
temet, exhumál, szállít.
Cégtulajdonos:
Dervallts József
no lafí ,-. H%, UlOai 1X0,
Nagykanizsa megyei varos polgármesterétől.
18.983/1942.
Tárgy;
Rémhírterjesztések meg\' akadályozása.
Hirdetmény.
Felhívom a katonai szolgálatot teljesítők hozzátartozói figyelmét arra, hogy hadműveleti területen történtekről nyert magánértesüléseiket bárki előtt is szóvátenni tilos.
Azok a polgári személyek, akik rémhíreket terjesztenek, akár sebesüléssel, vagy hősi halállal kapcsolatban is, a legszigorúbban lesznek megbüntetve, sőt ha szükséges, internáltainak-
Nagykanizsa, 1942. évi augusztus hó 5-én.
33» Polgármester.
Tárgy! Az 1922. évtolyambelt 41-lltoskö telesek összeírást lojötro-malnak közszemlére tétele.
Hirdetmény.
Az 1922. évtolyambeli állltáskötele-íuik Összeírást lajstromait t. ovi augusztus hó Btól i-i lg, tehát 8 napán át, a városi katonai nyilvántartó hivatalban (városház, földszint 33. azobs, régi adóhivatal) közszemlére teszem.
Ezen Idő alatt a lajstromokat bárki betekintheti s azok, kik
a) kihagyást vagy helytelen telvó-telt vesznek észre vagy
b) óvást akarnak emelni az Illetékes sorozó járáson Mvill való álllttntáa engedélyezése vagy n Bzolgálatl kötelezettség teljesítése tekintetében való kedvezmény megadása vagy a tartalékos tlsxtt (tisztviselői) kikópzósro való
IBlontkezés elfogadása Iránt bonyujtott ;érvény ellen, felhívom, hogy ebbeli feljelentésüket nálam tegyék meg.
Nagykanizsa, 1912. eugusztus 6. ijuo Polgármester,
üREDrlEtlYT
trt ^ \\^jJ^ü^i^^^Í
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
ÜNGER-ULLMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gá-fözők 1 és 2Ht«íal előjegyezhetek.
HStl k.nporidk — K»p«l6 «kék______
FIGYELEM! MEGNYÍLT
FIGYELEM 1
HORVÁTH JÁNOS
„Erzsébet" Divatd-Iete S*ftvet-, selyem- és vá«zon-u]don»ágok
Erzsébet-tér 1. szám alatl.
Hirdessen n Zalai Közlönyben
STERN J. KALMAN
Q v • se-, poroell&n.. éa 1 A m p • k • r • ¦ k É d ö,
képktritiie
NAGYKANIZSA, CSENQERY-UT 7.
Bejárat Zrínyi Miklós-utca 41.
BfiVAÖ\'f
Autábusz^menctrKnd
Érvényi i 1942. auguutui l t«l a további Inté-kedéilg Nagyban txan- -Gora bu no—Z-laaxabar
liláVáll\'í
17.15
18.08 1825
Nagykanizsa Kíi/.pojill száll.
Oarabonc.
Zalaszabar
íi.50 5.58 5.«
Napjykaniiaat—Ihairoaborény — Infa*—BBhflnya—Kap?¦vir
7.00 7.39 7.55 8.53 10.15
é.
Nagykanizsa Kttzponll száll. Hiarosberény Inkc
Ilőliőnya Kaporzár pu.
C. I 17.05
é. 16.27
í. I 16.11
é. I 15.30
é. I 14.00
Naaykanlx,-j—Ala.6lendva—KlMraaisombBt
5101 14.(01 18.201 I. ; Nagykanizsa pu 7.20 16.10 20.30 i. Alsólendvs Korona szálló 8.55 f 17.45 | 21.45] é. | Muraszombat Korona sz. d-—Nagykanizsa—Alaölendva közölt csak hétköznap,
é. 1 1020 14.45 18.00
825 12.40 15.55
I< I 6.45 11.00 14.35
Haoykanlxaa— Letanya
X c d c K c
5.10 7.30 14.--.— 18.20 I. Niokubii pu. é. 7.15 —.— —.— 14.45 — .—
5.20 7.40 14.10 1630 18.25 I. Kagvktnlui Kíip, ó. 7.05 0,35 10.20 1435 16.05 6 10 8.30 15,- 17 20 1915 é. L.Imj. I. 6.15 8.45 9 30 13.45 1518
Ezenkívül még Letcnyéről indul 17.00, Nagykanizsa pu.-ra érkezik 18.00, csak hétköznap.
?C Csak hétköznapokon közlekedik. cm Héttőn, szerdán ís pénteken. cl=-Nafly/anlzsa--Lctenyc között csak hétköznap.
ninö5<tcB<n^izLCB<N
KOMÉ!
BÚTOR VIZIT
Mauykanixaa, Horthy Miklóa-ut 4.
artufenU • Wfl ¦-mikiln^ «. lp.raaaa-.il mntm UI
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
1061/ké. 1942.
Tárgy: Leszerelt kalonák vám-őrlése.
Hirdetmény.
Mindaeok, akik a yámőrlésrc joflositó kenyérgabonajegyek ki-osrtásának befcjeiése után szereltek le, legkésőbb augusztus hó 10-ikéig jelentkezzenek leszerelési igazolványukkal a KözelUtási Hivatalban, mert Felhatalmazást kaptam, hogy kenyérgabonajegyüket pótlólag kiadhatom.
Nagykanizsa, 1942. évi augusztus hó 7-én.
2joí Polgármester,
Nagykanizsa megvel várót polgár mesterétől.
ad. 1060/ké. 1942.
Tárgy: Qabonalapok kiváltási.
Hirdetmény.
Mindazok, akik gabonalapjukat még nem váltották ki, legkésőbb f. hó 10-én, hétfőn d. u. 5 óráig jelentkezzenek e célból a Közellátási Hivatalban, mert később már csak 10 P lefizetése ellenében kaphatnak gabonalapot és kihágást eljárás is indul ellenük! Gabonalap nélkül csépelni nem lehet. Mindazok kötetesek gabonalapot beszerezni, akik saját, vagy bérelt földjükön búzát, rozsot, zabot, vagy árpát termeltek, továbbá a részes bérbeadók, ha a részes bérlőjük termelt gabonát.
Nagykanizsa, 1942. évi augusE-tus hó 7-én.
m, Polgármester,
Nagykanizsa megyei vároa polgármesterétől.
1060/ké. 1942.
Tárgy: Kenyérgabonalegyek kiosztása azon vámörlésre Jogosultak részére, akik késöl jelentkezésük miatt elutasítttttak őrlési jegy kiadása bánll kérelmükkel.
Hirdetmény.
Felhívom mindazokat a termelőket, bérbeadókat, mezőgazdasági munkásokat stb., akik vám-őrlésre jogosultak, de későn történt jelentkezésük miatt nem kaphatták meg a vámőrlésre jogosító kenyérgabonaiegyeiket, hogy legkésőbb f. hó 10-én, hétfőn d. u. 5 óráig jelentkezzenek a Közellátási Hivatalban, mert felhatalmazást kaptam, hogy részükre legkésőbb csen időpontig pótlólag kiadhatom a kenyérgabonajegyeket.
Nagykanizsa, 1942. évi augusztus hó 7-én.
no Polgármester.
XALAI ttOZLONY
POLITIKAI NAPILAP. Klsdja: „KliaaitatáalR.T. Kagy ka Fsloló* kiadó : Zalai Karaiy. Nyomaton ¦ • „Migaisatial R, T. Ntíyk"1"*"
ayeMáiJáhM Niiykaalxsáa-UXrwaaMri t*M i l* \'
82. évfolyam, 180. izém
I nemei gforg-osapatok elfoglaltak Platylgorggk városit
Nagykanizsa, 1942. augusztus 10. hétfő
Ara 12 fillér.
_ mm mm
ALAI KÖZLÖNY
oliti ka 1 napilap
«lo» 78. |
i liílHtilli.
Felelős «zeik«üt(5 : Barbarli» Lajos
negyedévre T
1-, «Bombatoli fitt.
Daák ,F«r.ortp yj^rm^ey^Jéwok najiy OfflCWPa: « .kormányférfiak .látogatása
„Mindenekelőtt és mindenekfelett a legszélesebb néprétegek nehéz helyzetén teH segíteni..
A konuájiiyelnök Zala megye történelmi értékéről — A nagy nemzeti nrabléinájk — Nlocsnagyobbjtf.oWÁBia, mint a szociális kérdés — Közelebb kell hozni az állami köz.|ga2LaüMt az egyes emberhez — A búza áremelésének kérdése — Vitéz gróf Teleki Béla íölspan nagy beszéde a Teremtő istentől kivételesen megadott vármegyéről
A nagykanizsai Baross-kerUlet nagy szerepe a gazdasági átállításban
Nagy ünnepe-volt Deák Ferenc yánnegyejo ősi földjének KálUy Miklós nttiuszterelnö!> országjárása aikuhnilból egyik első vidéki utja volt a kjpróbáit hűségű, renííithcíctlcn kenosz-tény és tmjagyar zalai föld meglátogatása. Ezzel .kifej ozómUi kurván adni mélységes megbecsülésének, ¦¦amelyet /ala földje és iromzeti érzéstől átitatott népe lirántíérez. Zala szíve szeretettel dobbant J<állay MikJós nmu\'sz-tcrelnöik .és a babbi ,kotfiuáiiy-férfiak fo\'lé, ju»fcr.t tudjak, hogy az uj vuág ojcudiónok megalapozó harcosai, akik fa-jsL«rete-tük (mamién lelkesedésével igye-
keznek kiépíteni az uj Magyarországot, amelynek térképét künn a,z orosz mezőkön a zalai hős honvédok rajzolják. Nagykanizsa város, Zrínyi népe különös .szeretettel köszöntötte a \'magyar államférfiakat. A polgármester, a képviselőtestület, a törvényhatósági bizottsági tagok, az egész MfíP-kerülct nagy •számban veit részt, hogy szeretetéi c\'s ragaszkodását nyj.tyáiüt-sa a Zala földjére Jópö magyar kormányférfiak iránt.
A :inúúy.tyu*ü,lpök és minisztertársai zalai látogatásáról az alábbiakban számolunk be ;
A korjnttoy-Jtérfiak érkezése
Kállay Miklós.minisztoi-oluök tegnap roggol fél 0 órakorivitéz Lukács Béla tárcanélküli miniszter éa Antul István nemzőt rédelmi-propaganda-m in isitor társaságában Znlaogor-bíii^ro érkozott. l.Wdposay László ígazsagögvmiipsztor és báró Bánffy Dániel földművelésügyi miniszter gépkocsin már korábban megérkezett Zalaogorazegre. ök Ih részt-
vettek a miniszterelnök ünnepélyes fogadtatásán. Nagykanizsáról nagy küldöttség vott részt dr. Krátky István iwlgiVrmostor vozolésévol ; a M15P küldöttségét \' dr. Tholway Zsigmond pártvosotö vezette. A za-laogorazegi pályaudvaron hatalmas tömog élén válta a miniszterelnököt a vármegye polgári éa katonai haté-nágának a vezetősége. Az egész
Dunántúlról összesereglett felsőházi tagok és országgyűlési képviselők Ín ott voltak. A nagykanizsai ikoriilot képviseletében Ilovszkv János országgyűlési képviselő, "Baross-ólnak. Az üdvözlések után a míniszloroluök a római katolikus pjebánia-lomplom-han szentmisét hallgatott, amit Pehrh József prelátus celebrált, inaid kisérotévoi átsétált a vármo-gyonázéra. Közben megtokmtetto a város novozotosségett.
A vármogvohiiza,45lótt a tisztviselői kar nevében dr. Braiul Sándor alispán lelkes, gyújtó beszédben üdvözül to a minieeíepelnököt, aki ezután a közgyűlési terepibe ment.
Itt vitéz Tolokí Béla gróf /őÍB,pán mondott üdvözlő beszédút.
„Itt a loAowág 94%-a magyar. ..
Nagy kitüntetés számunkra, hogy & mhiiHntorolnök ur qIső dunántúli "tjául jZala várrnogyót választotta, mondotta a foiBpáji, majd igy folytatta: — ügy vélem, hogy ozi a Kitüntető látogatást annak köszönhetjük elsősorban, hogy 10-11 április 16-a óta Zala vármegye Dunántúlnak ismét legnagvobb vármegyéje ott és egyben azt hiszem, annak (OMinRKv-ftrabb vávmeg\'YOJQ b», inert »t a .Takoswig 04 szfaftjéjíttimagyar-Jtók valtja magát. Do másodsorban \'alán annak in köszönhetjük* o ma-Roe látogatást, hogy megmaradt a "mnisztoi\'olnök ur omlékezotébon an-««k a látogatásnak az ouijéko, .«ino-«pi mint a (lombos-kormány föld-
\'hüvolésilgyi niiuisutoro yármogyűnk
földjén szorzott. Azt hiszoiu, )iem tévedek, ha azt mondom, hogy mind máig megmaradt Nngyméltoságod emlékezetelten zalavúrmegyoi látogatása és ennek az eredménye az, hogy most itt üdvöziilliotjüll. llgy hisszük) o látogatás nyomán meg" szűnik Zala vármegyéről az n\'tudatlan, némileg azonban indokolható roliogás, hogy elfelejtett váiniogye Zala vái\'iftiMyo, imielyet Budapostön
.lötét Qöcsej"
néven ismernok, Az !1 baj, hoav mindkét fél a másikban vélte u hiányokat meglátni és önnel; következ-télHin u.te/\'etntÓ Útóntól ejiivótoln-sen megáldott vármegye, amely ter-méflzotí líinvaukkol ,\'töiténuliiii éa
kulturális .érlékokkel, .valamint tei ipolési .lehetőségben ÍK011 «»zdag, mégis ^ülÖnöjpn .köz.tíazdasági vo-liatkozásokban szexéü.VQu njaradt ,és sok fiának nem luci luutféiliotésl biztosítani. Do atniófa itt már ráeszméltek aura, hogy csakis össze-
fogással .ée ^yakarással, .nqrn .pedig gáncsolodáasal téj nom fondorko-dá$sal lehel sorsunkon javitani .és ki >kell vonnunk az ópitó -munkából a részünket, azóta sok máidon történt, ugy hogy most
Zajában is őrös [Itumlxm (olyik az épltö, termelő munka.
műves és kisgazda társadalom vészéről Cs. Darab Józsof tvh. biz. Inc;, a megyei mezéaíutiae\'áffj bízottság alulneko. Táfíül pedig az iparos és kereskedő társadalom részéről vitéz Tóth Béla, a nagykanizsai Baross-kerület olnöko mondott .üdvözlő beszédet.
A magyar tradioiókat oröson Őrző hivatáSiVinagqslalán áll. Fiaink toltak, az olaqk, akik ülnjonUik ajáyoli harcjnoiíokro, hogy ¦ a IhiIsovízuius olloni harcban hazájukért dicsőséggel küzdjenok és vérozzonok.
Dr. Barcza László öi\'ökös törvényhatósági hizottsíígi tag, a föld-
VJtfc Tóth BéJUi 8 rtmw# ktm&em
A magyar koresztény kcn\'ü^keilő és iparos társadalom az erős jobboldali fajvédő kormányzatnak kö-szönhoti eddigi gazdasági térnyerését — mondotta vitéz Tóth boazé-débon — és igy nem lobot előttünk közömbös annak további egoszséges kiboutakíjzíisa a .magyar gazdasági életlwn. Jól tudjuk, hogy ounek meginditma megboldogult vítéz Gömbös Gyula, Magyarország egykori miniszterelnöke volt, azóta utódai folytatják azt lépéaról-lénési-o.
Zala vármegyo volt az első Dunántúlon, amely megindította a matt maayar gazdasági feltám\'da* ségével
azt is tutijuk, hogy a gazdasági átiilütíÍM érdekében még .nagyon sok a tennivalónk. Klsósorban a zugke-rcskcdelomiiek mielőbbi letörése, mert ez gátolja és megmételyezi a tisztességen és becsületes magyar kereskedelmet; másodsorban\' e\'kereskedelemnek mielőbbi kópesitée-Iiqz yaló llötéso és luninadaoulian taiionvoMljunolt reJáUitásft. 13 résen (liszqm iéis (uegv^gyok arról gyó-zödvo, hogy erős akaratú kormányunk mindezt meg is fogja oldani.
- Nagyinéltóöátíodban mi #fljjv-csak Magyarország miniszterelnökét üdvözöljük, lumom azt a ihagyar embert, aki az erős jobboldali tevékenységnek ütemét hathatósan mqg-gyorsitotta. Köszönjük Nagyméltó-Ságotlnnk gyors, egéB»eége» intéz-kodéííoit, molyokkel olőbbru vitto
éyftr, koreíjztóny kereekudó és.iparos társadalom ogynovozőro való .hozását. Zászlót bontott és megalakította a Baross HzÖvotaégot Nagyka-niüaán, molynok ógiszo alatt felvette a harcot a zsidó térhóílitással Baemben. E munkánkban hathatós támogatásban lúsiioHÜltünk \'Vármegyénk Jiagvrabecaült főispánja részeiéi. Iűppon a .vármogyélien választottuk meg Nagykanizsán képviselőnek a Baross Szövetség országos elnökét.
—- Tudatában vagyunk annak, hogy /
oaakls. jobboldali kormány .seglt-.Ivihotoó\'joft,
gazdasági -életünklien a magyarság térnyeréséi és ezzel meghatározta a zsidóságnak jövőbeni állomáshelyét is.
— Nagy uui Itó.\'jágüd mondotta a nemzetvédelmi .ériekozjeton-: >>beg-nagyobb kqtelesaéjí ebben az országban megóiúzni a nemzet lelkének rendiŐt«, It)z a harcrahívás szól mindou lieesüiotes magyarnak, do szól a gazdasági hadseregnek is, a magyar kereszténv kereskedő és iparos társadalomnak, amely most honfoglalás utján, ".\'.íségc jiqm-hoimttutóajUiik, mindannyian oly büszkék vagyunk és .amelyről az lOgósz világ ismét ineggyóződhotott, hogy állja
van a gazdasági honfoglaláé Két hailseregro van snüköég zoUmkuek. ííígyik hen\\ét!
a helyét. A másik a .\'gazdasági hadseregünk, tunolynok egéscségos kiépítése csakis rajtunk múlik.
— A Baross Szövetség zalamegyoi s/üi vozotű egészBÓKOaou megazorvoz-
ÍÍAt\'Al KÓ2LÓNV
vo áll itt. hűen a iK\'iiizi.\'t eszméihez és hüeii NagyíU élt óságod programm-jáh\'oz.
Az üdvözlő beszédekre válaszolva, a miniszterelnök emelkedett szólásra:
Kállay miniszterelnök beszéde
eljöttein a nyugati határra, ahol nincs ellenség, de ahol Bulcsú vezérrel ört áll a magyar, önt áll magyarságával ,két magyar szempontot tartva szemelő! t és kettős hivatási teljesítve. Az egyik az. hogy álszürí a nyngali civilizációi, elveszi, ami megtelel neki és utána beboesátja a nemzeti éleibe. A másik, hogy
A beszéd elején utalt ara-a, hogy neki az ország nehéz pontjait kell elsősorban felkeresnie. Ezért járl az erdélyi részeken, majd azt követően ezért búcsúztatta el a magyar honvédeket. Legutóbb — mondotta •— Debrecenben kulturális s.!iní-vallóst tettem a magunk és Európa helyzetéről. Most pedig
itt olyan színmagyar megyék vannak, amelyek soha mások, mint magyar, nem voltak ét nem lesznek.
A miniszterelnök utalt ezután Zala vármegye és a Dunántúl történelmi es kulturális értékére, Kisfaludy, Széchenyi és Le.ik l*erenc szerepére.
Majd a felszólalók kérdéseit, kijelentéseit letle szóvá. Mosfc a mindennap néhány kérdésevei szerelnék foglalkozni. Az országol jártomjban többször elmondottam már felfogásúmat
a nagy nemzeti problémákról,
a nemzeti erők kifejtéséről, a háborúról és mindazokról a ké- \'ésekröl, amelyek napjainkban dominálnak.
ilyen: a harc künn az orosz fronton. Ilyen: a kiilpoblikank. Elsősorban a körülöltünk levő államokról vau szó. Ilyenek a nemzetiségeink kérdései. Ismertedéin mar felfogásomat a zsidókérdésről és a magyar élet sok más problémájáról — inon dulla a j ni íiisz terel nők. Most néhány, a nemzet széles rétegeit érdeklő kérdéssel kívánóit log-lalkozni. ,
Leiünknek, társadalmunknak, egész állami életünknek alapja >
a közigazgatás.
Sokat heszélnek szociális kérdésekről. Nincs nagyobb probléma, a szociális kérdéseknek nincs jobb megoldása, mini a jó közigazgatás, amely a nagy állami célokat és a legkisebb
ember érdekeit is egyformán szem előtt tartja. Utalt a miniszterelnök a trianoni békepn-raues következtében beállott centralizáció szükségességére, majd örömmel állapította meg, hogy a mcgnagyobbodoll országban más, újszerű szempon-tokul kell a közigazgatásnak figyelembe vennie. A közigazgatásnak ma közelebb kell jutnia az egyes emberhez,
meri az éleinek olyan problémája merült lel a magyarsággal szemben, amely az eddiginél jobban és erösebben szükségessé leszi az egyénnek az állaimmal való érintkezéséi. Ez az egyik ok, mniért közelebb kell hozni az állami közigazgatást az egyes emberhez.
— Dc oka, hogy megváltoztak viszonyaink is. (..sonka-Magyarország úgyszólván egységes volt lakosságban, annak összetételében, talán még tájképében is, Ma az ország megnyúlt távolságban, különböző nemzetiségektől lakolt vidékeket szereztünk vissza és másféleképpen gondolkodó emberek vannak már azok közölt a magyarok közöli is, akik az elmvJl busz évben tőlünk elszakítva éltek.
l-\'oglátkozott ezután a miniszterelnök a közigazgatás refortin-jávabinvajd a következőket mondotta ; , : I
lom alkalmasnak arra, hogy ilyen nagyjelentőségű reformot teljes egészében kereszt ül vigyünk. Vannak azonban olyan részei, amelyek megvalósít halók.. l>e a kozígazgalás más ágazataiban is közelebb kell jutni a néphez. Ilyen a földművelésügyi igazgatás reformja. Lchc-teilen, hogy ugyanarról az asztalról .intézzék a Göcsej és a Háromszék ügyeit. Ezt a céllszol-gálja a földművelésügyi igazgatás átállítása, amely elsősorban a vármegyei kirendeltségek for imájára decentralizálja a közigazgatást. Hasonló megoldásra van szükség a közellátás terén is. Mindennapi vonatkozásban elsősorban ,
a munkaközösség az, amelyet szintén deoentrallzalnl kell,
A földművelésügyi Igazgatás reformja
A háborús időket ncni) tar- i amelyet ki kell építeni ebben az országban. Elsősorban a gazdaközönséget ,de a nemzet má> társadatanti rétegét is sokat foglalkoztatja az árszint kérdése. Gazdapanasz volt a búza árának nem emelése. A közönségnek pedig az a panasza, hogy sok árut nem lehel a lűvalalos áron megkapni. Utalt ezután a miniszterelnök arra, hogy néhány évvel ezelöll itt jártában arról beszélt, milyen nagy erő feszítéssel tudjuk csak feleslegeinket értékesíteni. Ezzel szcnÜK\'n ma sokan azt mondják, azért változóit meg a helyzet, meri szövetségeseinknek sokat exportálunk Sajnos, csak nagyon keveset exportálunk. A mnlt évben gabo-nanenvüt alig. vagy csak egészen jelentéktelen tételt vittünk ki, Az
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
UNGER-ULLMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shall fázfőzők 1 ós 2 1ól#ü elöjagyazhetők.
_HAtt kénpormók - Kapáló ekek
1942. afomsztus i(j
gálnunk n gabonatermés meny. nyiségél, mert — hogy erre a szükséges \'megsegítésre gondolhassunk, —
idén szeretnénkKsegilségflkrc sietni velünk küzdő barátainknak és harcos társainknak. Nagyon tmfeg kell azonban viza-nem lehet az alá a fejadag alá nyúlni, amelyet mi biztosítunk a magyar népnek.
gére sietni azoknak a gazdák
A miniszterelnök ezután foglalkozott a mezőgazdasági arak kérdésével. Hangoztatta, hogy a mnlt év őszén a tnazőgazdasági árak 30--40 százalékos emelésével sikerüli az ipari és mezőgazdasági árak indexének kiegyenlítése. Nemi szabad azonban azt gondolni, hogy megoldaná a kérdést az, ha a buza árát ;í0 pengőről 40 pengőre emelnénk fel. Ez ugyanilyen arányú tisztviselői fizetés- és ipari munkabémnelést jelentene, nem is szólva az adóról.
Óvatosnak kell lenni. A kormány igyekezett segilsé-
nak, akik fokozták tejtermelésüket és fejlesztették sertésállományukat. A segítéssel arra akarták ösztönözni a gazdát, hogy a nemzet számára több értékel produkálhasson. Egyik legfontosabb leiadatunk a unezőgazdu-sági áraknak az ipari árakkal való Összhangba hozatala.
Felemlítette ezután a miniszterelnök azokat az intézkedéseket, amo-lyokot a kormány a szegényebb uiép-létegek ruházattal való ellátása tarén tett. Október 16-ig a bovált gyors és fokozott munkatempóval
katonásig ós a hadiüzemek munkásainak bakinosszukségletén
felül 350.000 pir bakancsot tudunk gyártani.
Ennél az akciónál elsősorban a gazdasági cselédek, és az állandó munkások jönnek számításba, lizok részére juttatja a kormány ozt a Ü60.000 pár bakkancsot 525- -87 pengős, csak nekik járó áron. Ezenkívül a kereskedelmi forgalom részére
elkészül 2 millió pár tipus-olpő,
amelyet csak utalvány ellenében lehet beszerezni; Ezenkívül megmarad az eddigi mennyiség is. Gyártanak továbná gyapjúszövetet, kü-
lönféle in ha anyagokat, 220.000 méter lepedőt éa törölközőt. Müidozt a nepruhaxati akoló
keretében. Bzoket a cikkokul log-elsósorban a rászoruló néprétegek ellátására fordítják, külön utalvány-szelvénnyel. Hangoztatta ozután a , miniszterelnök, hogy nem tűr semmiféle szabotázs! vagy a munkáié! való vonakodást, ami a nemzetet nehéz pillanataiban nom óléra viszi, hanem hátráltatja.
A kormány további lépései
Kállay Miklós miniszterelnök ezután a mezőgazdaság fejlesztéséről szóló törvényjavaslattal toglalkozott. Kijelentette, hogy még ebben oz évben 1Í00U vagon, elsőrendű votő-mogot és 40.000 tenyészállatot oszt ki a kormány. Azonkívül a műtrágyagyártás kapacitását is fejlesztik us erőteljes léi>é8okot tesznek a szakoktatás torén. Hangoztatta annak a jontosságát, hogy óbból a törvényből azt hajtják végre, ami a legsürgősebb, s
Mindenekelőtt és mindenekfelett a legszélesebb néprétegek nehéz helyzetén kell segíteni
és ugyanezen gondolat vozoti a kormányt a közellátás torén is. Hangoztatta a miniszterelnök, hogy abban az esetben, ha a liszt-, a zsíros a burgonya-fejadag mindenkinek rondolkozésóro fog állni, boldogan mondhatja azt, hogy föladata nehezebb es jelentősebb részét olvé-gezte. Majd
a feketeplao ellen
kelt ki élosen a miniszterelnök. Hangsúlyozta, hogy goromba kézzel nyut a kérdéshoz, ha másként nem megy.
— Nem festettem rózsás képet a helyzetről — mondotta beszedő végén a miniszterelnöki Az ország ma nehéz helyzetben van. Törekvésünk azonban mégis az koll hogy legyen, hogy utódainknak jobb ólol jusson osztályrészül.
Küldöttségek fogadása
A miniszterelnök beszéde után, amelyet sokszor szakított meg az éljonzés és a lolkes taps, a különböző küldöttségeket fogadta. Ugyanezen ídő alatt itadocBay László,
báró Bánffy Dániel és Antal István miniszterek is küldőttsógokot fogadlak. l)r. Tholway Zsigmond pártvozolő a MBP szorvozotet vo-zotto éa törhotetlen ragaszkodásáról és bizalmáról biztosította a kormányt. Majd vitéz Lukács Béla miniszter mogtekintetto a MÉP za-laegorszogi parthelyiségét.
a miniszterelnök ezután kíséretével együtt tovább folytatta dunántúli körútját. Meglátogatta Pelüskéii a főispáni csaladot, majd onnan Kehidára, Badacsonyba, Tihanyba, majd pedig Balatontürodro utazott, ahoiuHtn az est folyamán visszatért a fővárosba, Zala népe szoretotétól kísérve.
Az uj mezőgazdasági árak
Dr. Iloreczky Endre minisztori titkár és dr. líardps Tibor miniszteri s. titkár 70 oldalas gyakorlati szempontból igon áttekinthető kézikönyvbon dolgozták fol az uj mezőgazdasági torményárakra vonatkozó rendelőtöket. A kézikönyv magyarázatokkal ismerteti a gabonaárakat, a hüvelyesok, magvak, takarmányrépa, komló, kondér, Ion, hagyma, szálastakarmány, szalma stb. árakat, do tartalmazza a tej, vaj, iluró, sortésok árait is. A kis kézikönyv ou-nélfogva nélkülözhetetlen minden gazda, kereskedő, molnár ós a mezőgazdasággal összofüggó iparos részére, de a fogyasztó közönség is nagy hasznát veheti. A közérdekű kiadvány megrendelhető az 1.20 1\' ár előzetes boküldéso mollott Az uj termésrondolot kiadóhivatalánál; Budapest, V., Katona József-utca SS/a. Telefon: 111—098.
STERN J. KAIMAN
po res 11 An. és lámpsksraihsdö, rstt-i*
Ovag., r......................
k A p k e r I NAGYKANIZSA, CBENQERY-UT 7.
Bejárat Zrlnyt Miklós-utca 41.
10-ia. augusztus 10
Újra megjeleni az írott kö
Kél osztondón út, 1036-ban C-s 1087-l>en a Dunántúl szol lom iaétíé-nitk, kultúrájának .lolkénok hangjával jolontkezott 6« ólt az,írott ko c. Kzóphodídmi ós tudományos folyóirat. Szombatholyon jolont meg, ott készült a Dunántúl királynéjának, Suhannunk ősi falai között h onnót iiulull ol most újra. Havonta jolonik inog, kiadója Vaavárruegyo óh Szombathely város KultiircKyosülotn, n/,orkcsztöjo Németh László", a Vaa-váintogyo cinúi laptársunk fiatal, tiszta íolkü, okus itólotii, tdhotségos szerkesztője An ujra-tnduláfl óta kót száma látott napvilágot, :i júliusi óh az augusztusi, Llőkoló ízlés jol-lonwi a megjolonósi formájút. Tiszta magyar szándékok, a toll mÜYÓszetó-nok áhítatos ós Önzetlen Bzolgálata, a dunántúli irodalmi műveltség meg jdonitéso ós fejlesztése adják a vál-lalkocáa eszmei tartalmát ós célkitűzéseit. Nom műkedvelők hiúság-vására az írott kö, hunéin komoly Órték-gyfijtőjo az ÓHÍ kultúrájú Pannónia Bzollomi kincHoinok ,a toll tudományának ós művészetének, öröm mol üdvözöljük hz írott kó uj számait ós lolkos gárdáját, valóban ér-(lomosök arra, hogy ogész- Dunántúl nyilvántartsa ők©l ós olholyozzo a bonno megnyilatkozó magyar kul-tiu-javakat az egyetemes magyar művelődés kincstárában, i (bl)
IÜTORT
BETYEI IBIRE
* martian butnrwralnnUbarr vcsven
Kedd
ltóMÍI&&.,i«Vi.iMiÉ>
Bnd*B«it 1. nfiiMáB
t.40 Torna. Hírek. KO* lomén vek. Hsngloraozok.. — 10 Hirok.. — 11.10 Nemzetközi rizjolzöazolgálat.
— 12 Harangszó. Himnusz. Idójá-rasiolontés. — 12.40 Hirok. — 18.20 Időjelzés és vizállásjolontés.
— 14.80 Hirok. — 14.46 Műsorismertetés. — IS Arfolyamhirok, piaci árak, "élelmiszerárak. — 16.46 tdőjolséa, hirok. — 17 Hírek szlovák és ruszin nyolvon. — 19 Hirek magyar, német és román nyelven.
— 21.40 Hirek. - 28 Hirek német, olass, angol éa francia nyelven.
— - 24 Hirek.
BUDAPEST I,
10.15 Szórakoztató zono. — 11.20 Hubert! Lajos gordonkázik. — 11.40 Felolvasás. — 12.10 A 2. honvéd gyalogezred zenokara. — 18.80 Honvédőink üzemiek. — 14 VYeidinger Kdo szalonzenekara. — 15.20 Csorba Dozaő cigányzenekara. —• 16.16 tlyonnokdólutáii.
17.15 Tánczene. — 17.80 Hang-képok a labdarugók orcái táborából. A közvetítést vozoti Pluhár István.
— 18 Fololvasás. — 18.25 lialya Ibolva magvar nótákat zongorázik.
18.15 Dr. Varga Józsof iparügyi miniszter olőadása. — 10.20 Ruca Vali énekel, Mnrtiny jazzegyüttos líÍHÓrotével. —- 19.46* Felolvasás. — -0.10 Az Üporaház zonokani. — 22.10 Ozon az otthon. - 23.25 Szórakoztató zono.
BUDAPEST II.
17.16 Ruszin hallgatóinknak. — 18.35 Mezőgazdasági félóra, ¦ ¦ 19 C\'sizmáakaudur. Mesojáték. — 19.35 lk«thoven: F-dur vonósnógyes. — \'20.10 Fololvasás. — 20.40 Szórakoztató zene. — 22.10 Rádiózone-
luir.
ZALAI KÖZLÖNY
Jövő hónapban üli meg a nagykanizsai Szociális Misszió szervezete fennállásának 25 ik évfordulóját"
háromnapos egyházi Ünnepségek keretében
25 év előtt történt, hogy lelkes kanizsai hölgyök buzgósága folytán megalakult Nagykanizsái] a Szociális Misszió szervezete, amely évekig csendben, Zfíjtftlaiitil, de annál intenzivebben dolgozott a kiielölt egyház] keretekben. Később dr. Kállnny Gyula rcndörrőtauáesos buzgósága folytán otthont nyertek a Szociális Misszió Krisztina körúti nővérei, akik a szabadkőműves vakolok Hozgonyi-utcaí házal kapták Gömbös Gyula néhai miniszterelnök jóvoltából. tts ahol valamikor a jöUpconyság égisze alatt vógigmórgczlók alel-kckel és a destrukció ködével bevonták az egész várost: ina naponta konszckrálni.k papjaink. A pokol szolgálata beíveli ma fcv Legtöbb Urat szolgálják áldozatos lélekkel ós önfeláldozással a Kék-Kereszt kedves gárdistái, tts csakhamar megteremtődött a Leányklub. a Napközi Otthon, az egész vonalon való nővédeleuv. a szegények is-lápolása, a fogházgondozás, a fiatalkornak Felügyelete és megmentése, a katolicizmusnak a
családokban való felélesztése, erőteljes, öntudatos katolikus hitélet kímélyitése az otthonon keresztül.
15 éve lesz, hogy a Szociális Misszió nővérei letelepedtek Nagykanizsán, itt polgárjogot nyertek nemes emberbaráti mimikájukkal és köztiszteletet vívtak ki érdemes tevékenységükkel.
A pionir-munkát a Szociális Misszió szervezete, végezte. 0 volt az uttÖrő, az egyengető, az alapvető. Ennek a szervezetnek 15 esztendős fennállását üljük inog a jövő hónapban megfelelő egyházi keretben, hároinl napos ünnepséggel. A \' \\;v
Méltó, hogy visszaemlékezzünk azokra a lelkes, bátran kiálló, meggvözödéses, hitvalló katolikus hölgyekre, akiknek önzetlen ós ügybuzgó magvető munkája elindította Nagykant-zsánt^rat a mélyreható, az egész városra kiterjedő szoclál-karitatív munkát, amit ma a \'Kék-Kereszt: Nagykanizsán kifejt.
Jubilálunk. Elismerünk. Köszönünk mindent...
Egr blrbedt budapesti zsebmetszőt fogtak el a böbönyel vásott állomáson
A minap történt, hogy n bö-höuyei .állomáson sokan várlak ti balatonszentgyörgyi vonalra. Közöttük volt Grőczi GyÖrgyné höhönyei asszony, aki 58 pengői tartalmazó pénztárcáját a kabátja zsebébe helyezte el. Amikor megérkezett a vonat ŐS Grécziílé beszállt, csak akkor vette észre, hogy a pénztárcája hiányzik. Ugyanabban n fülkében volt egy böbönyci gépész, aki közölte vele, hogy ö látta,
amikor egy ember kivette zsebéből\' a pénztárcát. Grécziné a legközelebbi állomáson kiszállt és vissznUienf líöhönyére, ahol jelent el te az cselét a csendőrségnek. A csendőrség a nyomozás során elfogta Németh Mihály budapesti lakos, hírhedi zsebmetszőt, aki beismerte a lopást.
A zsebtolvajt beszállították az ügyészség fogházába.
A gépből kipattant szikra óriási tűzvészt okozott Tormafölde községben
Tizenkét tűzoltóság sietett a veszély színhelyére segíteni
(Saját tudósítónktól.) Szombaton délután, lapunk már a gépben volt. amikor a tűzoltók kivonullak Vecsera Antal tűzoltóparancsnok vezetésével Tormafölde községbe, ahová a MAOKT-üzem egyik mérnöke hívta segítségül tűzoltóinkat. Mikor odaértek a vész színhelyére, már több község tűzoltósága a falu népével együtt igyekezett a
tüzet eloltani, amely hatalmas lángokkal égett. A tűz a község cgyifk gazdájának udvarán ke-1 [étkezett, ahol Gaál Gyula cséplőgéptulajdonos, községi lakos csépelt. Á jelek azt valószínűsítik, hogy a gépből kipattanó szikra gyújtotta meg a kazlat, amely tüzet fogotl, majd onnan átterjedt a többi szénára és szab míára és a nagy szélben, amely
Hálók, kombinaltsiobik
^ktrVn-^és^ Mg? VálMltékbfln
a változott árviszonyok dacára is még mindig olcsó árakon várják
kopsteim bútorüzletben
Horthy Mlklós-ul 4.
Rongyos
a telefonkönyve?
Siessen
megvenni a kartonra
nyomott tclfes fali telefon-névsort
1 pengőért
a Zalai Közlöny kiadóhivatalában
akkor uralkodott, csakhamar tüzet fogott az istálló, pajta és valóságos lángtengerré fajult. Meg kell hagyni, a község lakosságú nagy igyekezettel sietett segítségre. A falu népének nagy része künn a mezőn dolgozott, másik része otthon volt. a falu közepén levő házakban folyt a cséplés. Az oltási munkák azonban a terjedő vésszel szemben gyengéknek bizonyultak, minden ember-/telelti munka dacára. Félő volt, hogy az egész község a vész: martalékává válik.
Egyre-másra jöttek a szomszéd községek tűzoltói segítségül .mert a lángtenger messze bevilágította a láthatárt. így Alsó lendva. Nagykanizsa, Tornyi-szentmiklós. Pince. Páka, Dob-rí. a MAORT-üzemek. Kerka-szenlkirálv. Lovászi, Tormafölde, Kútfej, Szécsisziget, Csör-nycföld, stb. tűzoltósága kivonult az oltási és mentési munkálatokhoz.
Időközben a mezőröl ízgatof-tan .sietlek haza az emberek, hogV megmentsék, ami menthető. Elsősorban az állatokat mentették ki az istállókból. ugy, hogy mindössze csak bárom sertés égett el, de rengeteg baromfi veszeti oda. A vész egyik istálló nláu a másikba, pajtákba, ólukba, magtárakba kapott, cgvik kazlai a uiásík után emész tette fel. Sok takannuánv pusztult el, gabona kevés. Eközben ideges jelenetek játszódtak le a nép közölt, akik mind menteni akarták kis vagyonkájukat. Körülbelül lí) gazda szenvedett kárt, ukínck vagy az istállója, vagy gazdasági épülete, pajtája vagy más valamije leégett. Gazdasági felszerelés is pusztult el. Szerencse, hogy az oltási és mentési munkálatok a vészt el-hárifoHák a lakóházaktól. Egyetlen hajlék sem lett a tűz marta, lékává. Csakhamar több községből ott termeli a csendőrség járőre, aki fenntartotta a rendet és vigyázott a nép vagyonkájára. , „
Órákig tartott az cmberfeletli munka, inig sikerült a vész felett úrrá lenni. Egyik-másik tűzoltóság a késő órákig még a helyszínen marad őrszolgálatot teljesíteni.
A kár nem csekély. Most folyik annak összeírása.
A tűzvészről jelentést tettek a vármegye alispánjának.
Oltás közben két gazdaember, névszerinl Boa József és Ráunt József égési sebeket szenvedtek, akiket a nagykanizsai lüzoltók kötözlek be és láttak el dsö segéllyel. i
ZALAI KOZLONV
19 la. augusztus 10
Üvegkeresttedésönket
és Irodánkat Horthy Mlklóg-ut 2-ről
raktárépOlaianhbei
Zriayl H.-n 31. sz alá
htlyazfük át. i«5 WEISS a«eak«r*Bfc«dés.
Ml újság a Budapesti Élclml-szernagyvdsér ülepen ?
A Magyar Vidéki SajtótudOsitó fővárosi joloníéso szerint 10-12 Julián 80-tól UUgUSiitUS 6-íg HZ ólö-
és vágottbaromuntacon a közellátásügyi miniszter legújabb rondoloto értelméből, a tyúk és a csivko legmagasabb nagykoroskedolmi óra igv lott megszabva: óló tyúk 8.70 [wngŐ, csirke 4.90 pengő, vágott, tapasztott tyúk 4.20 pongő, csirke, 5 pengő. A többi b» rom fiúrak változatlanok és podig nz óló Ind 8.4ő pengd, ruca 8.15 pengő, pulyka 2.75 pengő, gyöngytvuk 2.86 pengő, vágott, tisztított- Itid 8.70 pengő, ruca 3.40 pongő, mdyka 8.10 pengő, gyöngytyúk 3.10 pongő kilogrammonként. A 3050/1012. M. B. számú rondolot értőimében ozóv szeptember 15-ig klói koltetésü libát ős kacsát fogyasztásra levágni tilos. - — A tojáspiacon továbbra is változatlanul a hivatalosan megállapított legmagasabb árak voltak érvényben. — A zöldség- és főzelék-félék piacán a burgonya nagykoroskedolmi ára aüg. 8-fűl 4.20 [xmgővel csökként s így
az árak jolonlog a következők: nyári ¦rózsa és GQlbaba 81.15, Klla és sárga 26.05 niétortnázsánkénl. A lovolos karfiol ára 10 ,nz uborkáé 15, a tisztított karfiolé podig ,50 fillérről omolkedott, viszont a tölteni való zöldpaprika ára 10, hz alma-paradicsomé 15, ii vajbabé pedig 20 fillérrel csökkent kilogrammonként. — A gyümölcspiacon a ringló ára 80 fillérről emelkedett, viszont az őszibarack és n sárgadinnye ára 10, a közönséges alma és ribizko ára podig 20 fillérről ősökként. B.héten újdonságként megjelent a szőlő 8.50 pengős kozdóáron, ami már 1.40 — 2.20 pengőre lemorzsolódott! A magvaváló szilva kozdő ára 55—70 fillér kilogrammonként.
22 filléres burgonya a nagykanizsai piacon
A polgármester előrelátását éa gondoskodását bizonyítja nz ujabb Imrgonyaboszorzés. Ma reggol ugyan is nagy mennyiségben piacra vetőt te a gyOmoles-eeomagoló 22 filléres kilogrammonkénti áron az ujabb rakomány burgonyát, aminek nagy kelotjo volt. Az országban egyedül álló esőt, hogy 22 filléres burgonyát sikerült a fogvasztóközönség-nok kiszolgáltatni. Hálásak vagyunk a polgármester nagy kör ültök intő munkájának.
Festessen Tisztíttasson
PŐlCSiCS-nál
A keszthelyi kórház-igazgató kérelmére bizottság vizsgálta felül a kórház teljes ügymenetét
t)r. Mngyury (leni keszthelyi I A vizsgálat ti kórházbizoílság, kúi\'ház-igazgalú azzal a kére- | valamint Ozorai Keretié nagyka-lemmel fordull a vármegye al- nizsai kórházi ellenőr és Törő [ ispánjához, hogy vizsgáltassa fe- \' Imre zalaegerszegi számvizsgáló lül a keszthelyi kórház teljes közhenjöllévcl folyt le, akik kél ügymenetét napon át a kórház üzemét, figv-
Dr. Hrand Sándor alispán vitelét, stb. a Icgbehatóbbau le-helyt adott a kórház-igazgaló lül vizsgálták, majd észleleteikről kérelmének és elrendelte a kör. ház általános és részleteiben való felülvizsgálatát.
Halálos kimenetelű kerékpár-összeütközés a felsőszentmártoni országúton
BÚTORT
nzttktlzletbiMí,
GÁBOR m utazta lóinál
vauié" <*KT retnialjcu.
lapaszlalataikról jelentést lesznek a vármegye alispánjának.
Antal .Nándor drávafoki lakos kerékpáron haladt éjjel az országúton Folsfí szentmart oh felé. Ugyanezalall az idő alatt Kecskés Vendel rclsöszcnlmárloni lakos szintén kerékpáron tartolt Drávafok felé. Egyikük Iterék-párj-i sem volt kivilágítva és így következett be, hogy a két nagy sebességgel haladó kerékpár összeütközött. Antal Sándor
nagy ivben repült le a kerékpárról és ply szerencsétlenül cselt az úttestre, hogy koponyaalapi törési és az egyik lábán nyill lőrést szenvedőtt és azonnal meghalt. Kecskés a halálos végű szerencsétlenségei jelenlétté a csendőrségnek, amely meg-indította, a nyomozást, hogy kit terhel, a felelősség.
A Szent István-heti ünnepségek és a Nemzetközi Vásár kapcsolódása a Magyar történelem jegyében
Erdekos ós figyelem remélté módon kapcsolódik a Szent István-heti ünnepségek egyik parádés része az augusztus 14-én megnyíló »haborus« Budapesti Nemzetközi Vásárral. A »Magyar Haza — Magyar Kard« cimü külön történeti kiállítás, ame-
lyet a Szépművészeti .Múzeumban es a Műcsarnokban rondoznok aug. 14-től 24-ig a magyar történelem múltját eleveníti meg a Magyar Szent Korona pontos másolatának kiállításától kezdve a torténolmi lo-vólváltások okmányain át az eredőtI
bAyaot Autóbusz-menetrend
Érvénye. 1942. «dShuIui 1-töl * további Inldzksdéi.g. Haaykoniasű Gurubono -Xolnojííibar
51 á VAUT
17.15 i. Nagykanizsa Köznc-nll száll. é. 6.50
18.0» 1 Oarabonc 1 5.58
1825 í. Zalaszabar 1. 5.40
Naz,,lianlx»— h*p«iib*rény—lnW«— BAhflitya—KapoavAi*
7.00 1. 1. Nagykanizsa Közponll száll. é. 17.05
? 7.39 Iharoabcrény é 16.27
7.55 1, Inke 6. 16.11
R.53 1. Btlhönyc 6. 15.30
10.15 i. Kaposvár pu. í. 1400
NagykanliM— Alaátanifv*--Muranxomfaat
X d
5101 H,fO| 1H.20I i. I. Nagykanhsa pu 7.20 16.10 20.30 I. Alsólendva Korona szálló 8.55 l 17.45] 21.45 [ é. | Muraszombat Korona sz, d-« Nagykanizsa — Alaólcndva közölt csak hétköznap.
4. 1 10.20 14 45 18.00
1. 8 25 12.40 15.55
1. 1 6.45 11.00 14.35

ö.lü
5.2Ö 6 10
¦agykanlsaa—Latanya
, o.........d . ... . - •.
7.30 14.— 18.20 i. Kwkulm p». é. 7.15
7.40 14.10 1030 18,25 I. HWkMltu Ksip. é. 7.05 8.30 15.- 17.20 1915 é. littny* |. 615
C X c
-.--.- 14.45 -,-
9.35 10.20 14 35 16 05
8.45 930 13.45 15 18
FizcnklvUl meg Lctcnycröl indul 17 00, NagykanUsa pu.-ra érkezik 18.00 csak hétköznap.
Csuk hétköznapokon közlekedik. ¦ Héttőn, szerdán és pénteken, d — Nagykanlisa-Lclciiyc köpüli csak hétköznap.
magvat1 törvényiJÓldányokig — az Aranybullától a mostani kormáuyzó-holyo\'tios megválasztásáig. A kiállítás holyö a hzópművészoli Múzeum lesz és\' szembon yolo a Műcsarnok, ahol a magyar \' hadsoreg fóiiyos haditottoit ísmorlioti meg a közönség, ^"o-
Magának a üudapotiti Nomzetközi Vásárnak igou sok csoportja alakul kí az »KgyBÓg— Fogyolom—Munka —Győzolcin« jog vében. Stílszerű és líyönyöi üen kivííelozott puyillonok-ban különböző intézményeink do-monstrálják a magyar egységül, a |x>mpás fogyolmot, a szívós és kitartó munka, oredményoit és azt, hogy özek az eredmények végül is a biztos győzelemhez vozotnok. Kormányzónk családi cimerébŐl vott motívummal ékesítik a győzetem pavillonját. amely ogősz borondozé-sóvol mind-mind azt a munkát éa azt az akaratot demonstrálja ötlolo-sen és lonyügőző módon, aninly munka éa akarat valóiban csak a gyózelcmhoz vezothot. (:)
Nagykanizsa Lev. vá!.— Balatonlelle
Lev. vál. 5:4 (3:1)
Vezetto Somogyi. A kanizsai lo-vento válogatott kitűnő játókkal szép győzelmet aratott a posti játékosokkal mogorósitott hnlidonlclloiok ollón. Góllövők: Munkácsi (2), Frisch (2), Wohlnor, ill. Jakab ÓS) és faigosi. Kitűntek: Csoi\'pos (a mo-zöny legjobbja), Váraily, illptvo Jakab ós Lugosi.
Atlétáink sikere Zalaegerszegen
Varuunii|» a zalnofíei\'azoííi MOVIi rotidozősébofl tartották uiují Zala vánnofíVO atlétikai bajnolíBtWát. Kanizsáról a MAOHT is a Levonto KgyosfilOt lovonfói vottok réeíit. Kt\'az lotöa orodniönvok: 100 motoron 2-ik NíiiKítl, (NI.\'H) 12.2 iilóvol, 8-ik Farkas (MAOKT), 4-ik Tóth (MAOHT). 200 m-oii 8. Szabó (NWS). 400 in-on 2. Farkas (MAO ÜT). 1500 m-on 2. Molnár (NLI3) 4.48, 8. Bán (NLU). 8000 ni-on 2. Kassai (MAOHT) 0.69.4. Súlylökés 2.-ik Varga (MAOHT) 11 motor. Díbz-kosuvotés 2. Varga (MAORT). Távolugrás 2. Szabó (NLB) 667 cm. OoroivYolésben olső Szabó nagykanizsai lovonto 44.35 m-os dobásával. 0 hozta ol az egyetlen bajnokságot. A többi eredm\'onyek is dicsé rotosok.
Ferencváros—Elektromos 5:0 (4:0)
A Szent István Kupa elődöntőiében a Ferencváros ragyogó játékkal verte az Eloktromos csapatát. A gólokat dr. Sárosi (21, Sárosi III. (2) és Gyetvai lőtték.
Nyílt-tér.*)
TŐIem klilün élő törjnimtek commltóle adósságáért telelősségot nom vállalok.
Tisztelettel P^tilot Ujom4
\') Az c rovatban közlölttkérl sem .i szeikesEtójéiT. sem a kiadóhivatal nem villái felelősséget,
FEREKCJŐZSEF
KESERŰVÍZ
1942. mipiwtu» 10
ZAL\'Al KÓÜLÓNY
8
Még mindig csak a második front „biztosítékánál" tart a moszkvai haditanács
Az Aleutl-szlgeteknól Is nagy amerikai tengeri támadást vertek vissza a Japánok
Egyre közelebb jut India a forradalomhoz
A véderőfőpurancsnokság; jelentése szerint a német csapatok tegnap elfoglaltuk Krusznu-dar városát. A német és .szövetséges csapatok 100 kilométeres szélességben elérlek már a kau-
kázusi hegység északi nyúlványait.
A véderő főparancsnokságának egy ujabb jelentése szerint német gyorskötelékek vasárnap esle Tél 7 órakor rohammal elfoglalták Majkop városai
VéreB zavargások Indiában
Bombay, augusztus 10 A brit hírszolgálat újdelhi jc-lenlése szerint vasárnap Bombayben zavargások törlek ki. A rendőrség beavatkozott. A lakosság köréből több halott és sebesüli áldozata van a zavargásnak. Vasárnap délután Indiában a lelartózlalotlak száma MO-re emelkedett. Eddig az időpontig 15 .sebesültei szállítottak kórházba. A rendőrség öt különböző körzetben adott le sortüzet a fenyegetödzö tömegre. Az indus tömegek rohammal elfoglallak egy gabonaraktárat és egy rendőrállomást. Az indusok megtá-riiadtak több rendőrtisztet Ot körzetben vasárnaptól kezdve bizonyos időn iul tilos és veszélyes az utcákon való járká-lás. Ahiuadabadban a tömeg fel akart gyújtani egy rendőrörszo-bát. A rendőrség erre fegyverét használta. Egy ember meghalt, egy megsebesült.
A brit hírszolgálat jelenti
Ahniadabadból, hogy a rendőrség házkutatást tartolt a kongresszusi párt oltani helyiségében és azt birtokba vélték. A rendőrség Allahabadban bezárta a pánind^u. kongresszus bizottságának irodáját.
Nyugati Mgihábora
Berlin, augusztus 10 A Német Távirati iroda értesülése szerint német harci repülőgépek a mára virradó éjszaka egy délangliai várost bombázlak, továbbá Midland valamint a kelcli partvidék hadifon-tosságu üzemeit Angol bombázók a mára virradó éjszaka Nyugat-Nómclország felett bombákat doblak le. Egy nagyobb westfaliai városban néhány helyen tüz keletkezett. Az eddigi jelentések szerint 4 bombázót sikerült lelőni
Berlin, augusztus 10 (NS\'i\'J Német harci repülőgépek vasárnap és hétfőre virradó
Ünnepélyes reqnlem a barctéren elesett bös honvédekért
Szerdán reggel 7 órakor ünnepi Istentisztelet a magyar fegyverek győzelméért
éjszaka is felderítő repüléseket végeztek Anglia felett és eredménnyel tértek vissza támaszpontjaikra. Angol repülőgépek vasárnap a megszállt part rőlé próbállak berepülni, a német vadászok és a légvédelemi azonban visszafordulásra kényszeri-lette őket. Egy angol vadászgépet sikerült lelőni. I Amsterdam, augusztus 10
(NST) Az angol hírszolgálat jelentése szerint a brit rendőrség Bombay ban vasárnap délelőtt és délután 5 ízben avatkozott bele fegyveres erővel a kongresszusi párt híveinek tüntető felvonulásaiba. Bár az angol rendőrség ismételten felvonult a tömegek ellen könnyfakasztó gázzal, helyenként gyújtogatás is történt. Az Üzleteketj sok városnegyedben bezárták. Az angolokat és amerikaiakat mindenütt felszólították ,hogy hogy hagyják el Indiát. Ezenkívül felhívások jelentek meg, a melyek az angol és amerikai árukat bojkottálják. A városbán 5 embert megöltek és 20-at megsebesítettek. 15 rendőr kődobas következtében megsebesült
Berlin, augusztus 10
(NST) Az Associated Press bombayi jelentése szerint India K> városa ban a tüntetők angol-ellenes röpiratokat osztottak szét, még mielőtt a rendőrség beavatkozhatott volna. Gandhi röpiratban felszólította honfitársait az crösznknélküli hadjáratra.
NAPIREND:
Gyógyszertári ügyelet: Ma [gaz-Bog gyógyszertár FŐ ut 12. sz.
Kiskanízsán az ottuni gyógyszer-tárálhmdó ügyeletes szolgálatot Urt.
A GÖZFOBDÖ nyitva van reggel 6 órától este 6 óráit;. (Hétfő, szerda, péntek délután útt kedden egész nap nőknek.) Telefon: 660.
— Naptári Augusztus 10. Hóitő Rom. kat. Lőrinc. - Protestáns Lflrlno. - Izr. Ab. 27.
- (A főjegyző Ismét Itthon) .
Dr. Hegyi Lajos polgármester-helyettes-főjegyző, akit a rn. kir. bolugyminisztor azzal a feladattal tisztolt meg, hogy Déa városában mint közigazgatási tanácsadó a város polgármestere és főtisztviselői mollé álljon és bevezesse a hazaérkezőit magyar város vozotóségót az anyaország bevált városigazgatósába
- befejezte misszióját és hazaérkezett. i)r. ílogyi főjegyző a mai nappal átvette hivatalát.
- (Halálozások)
Súlyos csapás érte a város társadalmát, Lófeó Székoly Némoth Mihály nyug. polgári iskolai igazgató t\'lntVnok 7Ö-ik evében elköltözött az ílrtk sorából. Némoth Mihály ogy életet töltölt á magyar ífjuségnovo-\\én szolgálatában. Nagy lészo van a polgári fiúiskola fejlesztésében és ktápitésébon. Mindenütt részt vett a hazafius mozgalmakban. Mint a M0VJ3 oluöko tevékeny részt vett unnak nemzeti töiek vésőiben és munkáiban. Fáradhatatlan ügy- és fsjiaszorotottol dolgozott a közért, a magyarságért. Gyermokeit is eb-bon a-hiv magyar szellemben növelte. Két fia vitéz katonatiszt. Halálát kiterjedt rokonság gyászolja. Szordán délután\' -1 órakor tömetik a rk. temető szertártásterméból az egész varos osztatlan részvéto mellett. ! f *
Nagy veszteség érte , "• zalai Kporttorsadalmat. Kollaritn Géza borbély mester életénok 68. évében hirtelen elhunyt. Kollsrita Géza neves atléta volt, aki iskolát loremtelt 6s nagyban hozzájárult a zalai isport fejlosztéséhez és kiópitéséhoz. Sok szép győzelem és elismerés fűződik nevéhez. Sporttársai nagyon szerették. Azonban ugylátszik » folytonos erős sport mogartolt szivének, az utóbbi időbon állandóan baja volt szivével. Szombaton este munka-közben hirtelen szivéhez kapott és, elvágódott. Szivbénulás érte, amely percok alatt végzett vele. Mint iparos is a legjobb hirnévnok örven-dott. Becsületes magyar, jó hazafi, igaz férfin volt. Ma délután tömöttek el óriási részvét mellett.
- (Ki akarták siklatni a vonatot)
Balatonedorics és Raposka állomások között eddig ismeretlen totte-sek sindarabot fektettek a pályán keresztül. Szerencsétlenség azonban nem történt, inert a mozdony.félrelökte a vaslécet ós baj\'nélkül tovább haladt. Erélyes nyomozás indult a tettesek kézrokoritésóro.
- ^Vasvillával dobálództak — kiszúrták egy legény szemét)
Pókafán a cséplőgép mellott több fiatalember tréfából vasvillával dobálózott. A tréfának azonban szomorú vége lott, mert a vasvilla a 17 éves Kovács Ernő fejének vágódott és kiszúrta az egyik szemét. A fiatal legényt súlyos sérüléssel szállítottak a ualaeg*r#z*gi kórházba.
Mint a Zalai Közlöny jelentette, a Nagykanizsai Vöröskeresztes Ápolónői Szakosztály nua reggel \'misét mondatott a ferene-rendiek templomában az orosz harctéren elesett hős honvédek lelki üdvéért. Nagykanizsa közönsége nagy számmal vett részt az ünnepélyes istentiszteleten. A szentély délszaki növényekkel feldíszítve, hatalmas katafalk, óriási kandeláberek, gyeríyaer-dö, nagyszámú hazafias közönség, élen a Vöröskereszt lelkes gárdájával, amelyet minden ült ott találunk, ahol a magyar katonákért dolgozni kell. Az ünnepi istentiszteletet P. Gulyás Gellért plébános mondotta\' Kar-
kas Horváth Valér és Jehoda Manszvét ferences lelkészek segédletével. A kóruson ifjú Rácz János kántor szebbnél szebb gyászzsolozsmákat énekelt, amelyek megragadták a templomiban összegyűlt sokaságot. A szentmise után általános felöl-dozás következett. Mind olt voltak, akiket szivük hajtott, akik eggyé forrtak a fronttal, ugy, hogy a Vöröskereszt ismét nagyon szép munkát végzett
Szerdán reggel 7 órakor ünnepélyes szentmise lesz a harctéren küzdő honvédek fegyvereinek győzelméért. Egyetlenegy kanizsai magyarnak sein szabad hiányoznia onnan.
Riadalom Londonban az indiai hirek miatt
Róma, augusztus 10 (Stefaní) Londoni táviratok szerint Gandhi és a kongresszusi tagok letartóztatása nagy riadalmat keltelt Angliában. A lapok igyekeznek igazolni a kormány intézkedéseit, bizonyos körökben megjegyzik azonban, hogy a Mahalm\'a és más hindu államférfiak letartóztatása kihívja a lakosság ellenállásál.
A második strowuKul „biztosítékul"
Bern, augusztus 10 (Bud. Tud.) A moszkvai rádió közölte, hogy jelenleg a szovjet fővárosban ülésező szövetséges haditanács biztosítékokat adott arra vonatkozólag, hogy a második arcvonal megteremtése közoledik. Londoni birok. szerint az angol fővárosban még nem fűznek megjogyzésekqt a tárgyalásokhoz.
Amerikai támadási periek visexa a Japánok ax AieuCáknál
Tokió, augusztus 10 (NST) A Domei-iroda jelentése szerint a japán légi- ós tengeri haderők erős amerikai tengeri had* erőket vertek vissza, \'¦\'¦-«•«
ffus""Áus,a, VÁROSI MOZGÓ Hémtei-
10 - 12-lg _ szerdáig
A virágzó ifjúság önfeledt boldogságáról készült remtk film Nagy sikerI
DIÁKÉVEK
Mosolyra deríts és könnyekig megható film
Aktuális magyar híradó a világ legújabb eseményeiről
Slőaddaok kezdete : 6, 7 4a 9 órakor.
ZAUM KÖZLÖNY
1342. augusztus 10
Ai 1850/1942. M. E. számú jen-delottcl zárolt bornflny kételkedői felszerelési tá\'jyak és a inofj&si.nt
bornagykereskedések pincehelyi-•^flei között méfl vannak olyanok, amelyeknek részére leendő igénybevételét egyetlen borkereskedő sem kérte.
A soproni kereskedelmi «s ipar kamara .erre a .körülményre aital hívja fel * tpé,nzügyi hatosam\' engedéllyel rendelkező vagy ai ily engedélyért folyamodó bornagykereskedők figyelmét, hogy ai igénybevétel kérelmezése terén követendő eljárás tekintetében ai érdeklődőknek részletes Írásbeli felvilágosítást ad.
A pénzügyi -uatótsqyi ennedély-lyel rendelkezői illetőleg ily engedélyért . .folyamodó bornagykereskedőknek sfliát erdekük, hogy a inefiszünt por..,0flyke*e5ked6k pincel^pséíiekeéiS ftoqi>agykeres-kusiői ,feli*efeiéjii (tanyaira jgépv-iésükqt inielőbk .WU.tsák be. (:) —<Nem*etl -munkásspOF-tnap a \'Szent hívón héten)
A Gv^rJ iSzajbftö^ö Szervezetek Központja, ez a fiatal, de anua;! .syteresepben .n.\\iködó\' in-tfouiény az ünnepi Szent Ist-vAu-b.ét keretéhen puguszlus 16-án rendezi ,az ,eisö nagyobb szabású szabadidő-sportbemutatóját Budapesten n BiíSzKRT-sportpályáján. A »N\'énTgejU >uinkás1Sporb\\ia.p.\' néven az fin-nepi hét keretébe illesztett sporli esetnéuy iránt igen nagy az érdeklődés a vállalatok .körében, miután ez Icsi az első démon-s.tráoiója .a .nemzeti közvéleJ n>ény előtt a szabadidő mozga-lcuni ;keA-pléh belü\' éjért gyári spp.rte.sou^i.yqly.Qk. (MVS)
u nMml rakaton és a kámáncsl fűrésztelepen
A MAOItT ujudvari töltótolopén olajat \'tőltflttok a vagonokba. A tank-koofiik-tolatása késben Totin Mihály MAG1ÍT íjaunkéa ns ütközők közó korült, idejo .nem vvolt már félreugrani. ,Súlyos ,ütódoeaket azonvo-dolt. lílotvoszélypö állapotban szálli-t o 11ák a montók a nagy k a n Íz eai kórházba.
Németh Józaof nagykanizsai Ma-gyor-utca 68. bz. alatti lakosnak Kémáncson van fürésztelepe. Németh géppel fát fűrészelt á(telepén. Munka közben ogy ,lofyrészolt hasáb a fejének vágódott. Némoth az ütés orojétól oszmélotlonül osott Öaszo. A nagykanizsai montók súlyos Állapotban szállították a kórházba.
Elemit W tunv/e.i iwx,éKŐnMHly
Budapest, augusztus 10 (Öud. Tud.) Miaukov Sándor vo-zórótuAtf.v, az olsó .jövészgáida-liad-oazfaly parancsnoka, aki flz ob^ult ósszol volt Moszkva védóio, harc
kosban ipleaajtt, t
A% amerikaiak beismerik vafamo&í&tfilítti •veszteségeiket
Bogiin, augiisfltus 10 .Ajuoríka aulsM veszteségeket ¦ ismer bp .a öidaiumw/.igoti esatá-vsi kapcsolatban. Készlotoket még nem közöltek.
á^gnii;fys IS-ért Hfl ük mm^
AGH ÉS -NÉMETH
>nik«riijk*déte 2t.,
tUtotfiinUoAn, L**0*»utér- 99. (a Filléres boíl incito».)
FWVEUBWI MEGNYÍLT
HORVÁTH JÁNOS
.S*äv©4-, .s»«BjMBm- ás vás*ot««ujd0i.tí#guk
Eresébe t-t ér 1. szára,alatt. W7
A nagy csapástól 4t mélységes fájdalomtól lesújtva, bánatos szívvel és .könnyep AíqniOftwAgMl, de a Mindenható wijat ajfaF.atAbi,n való .alázatos^ ¦megnyugvással tudatjuk, hogy akit mi szívunk.egész mc|egévcl azcrcllljnk és akl.érlpnk egész éleiét .szorgos munkába állította, a leggyengédebb (érj, a jóságos szlvtl szerető édesapa, nagyapa, vő, sógor, nagybácsC illetve rokop
lófei SíékaMlénett
nyűg. All. polg. lak. Igazgató
IV
áldásos -áletéiick 77-lk évében lioaizu belegiég és nuHvíéges Ilire viselt szenvedés ufan az Ur sient testével és a haldokló" SíenU ájtatos .felvételével megerősítve, yUwíaadta nemes telkét Terem ifijének.\'
Clil|IWl
génejc
Drága és mcRbsIdogult\' halottunkat folyó \'ho"l2\'éö| Verdin"délután 4.órakor .fogjuk a temető lis|oi|a8tiázib,ó| a rórn-. kfltji. .-egyház .szwtatUtsa Meriot .böíwoítliolni és Ötök nyuavóhelyérc Jjlaérnl. . . A« wgínUIÖ szentmlíie-áldQzat a megboldogult lelklpdvéért folyó hó 13-án, C4(ltörtÖkön d. e. y órakor fog a szeriiferercrcndiek plébánta-templo-mában a Mindenhatónak bemutattatnf.
Nagykanizsa, 19á2. augusztus hó 10>én.
KI nem fogyó izerefatqnk éi tiihU kegyelsUlak.mlnassksiri órliie áldott smlékét l
öiv. lófcfl Síikely.NíwcJh MlhíJyniJ ii.Wnn. Ilona átlfc ldl.il SrikcIyNémath ZolUn"
\'.kJ\'- t M»4am. Iftloö Siík«ly-N4iBolh Mnita
fed Síiuelir-Ntojelh e\\tmér m klr. 6tt>nk >nk (luTvUrlfjr. töfefl Srik.ty-Nímcth tíuqks
!bet, Károly, lrnu.fi,]. BiuauwlMr Mlhft/iHé, Wifl.lh Ar^d t, An
MBS
írnjjri\'i
. . 5olI«rIt< gixiai sí. tímuoúyl K.t.ltn neje, ugy a maaa, vala-
U taii Jika»líbai,..ai6 alános inegnyufvlnal hlenll, l.oKy drí!í fó Sír e, a leíiobb leslvér, vöm, •¦ígwnnk.iiasybAqí^k.kcree^nk, Illetve rokonunk
KolJarjis
boibályomlsr
-éiulétiük l\'ú ik, /boldog Iifoassagáiiak tS HwívlMuii rövid.szoiivodés-után folyó hó 8-iu.eitc ö.orakQr vis,;a.\'itti;i jóságos tülkei \'ruc^iiiiojéuek.
Drága flottunk földi maradványait Iplvó hó 10[éa dciniáa i> ói.Oun-fogjuk a temető halottasházából a róm. katrt. egyház 8ze.r;ia.táaa ,lierin,t ¦bes zentel lelni és Ideiglenes nyugvóhelyérc kísérni,
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult ¦ I. Ikllldvéért folyó hó ibéa, kedden rejfgel 8.órakor [og a kórtiáakápolnéban a Mindenható\'\' nak íjflniMíalífltol-
Nagy-kiuil/ss, ,1912. auyinílus lió ü-ci).
t« T» 10 (atkád .miiidiK .kexMtdHk ai I
KotUíIU Etwibot, Boldltmir, OáiU férj S«v Uvik JóxmÍdí, Lbío»,
Ihu testvérei. Swnníflyi J4n««f z\\n\'mi. K>H«»itii Boldbuiutví sz. Vu-
virt .Kovád Uéu, .KaU>>1U L«jo»nú ez. },muirt Hil^wUd, Sovupgyi Jiswf, Ferenc, HárU férj. Scbloii Li>x|?at, Suumüyl Ji^ofué sz,
sógornői, !11. sógorai, unökatmgai, Hl. öccsei és a gyászoló rokonság.
8MJrtrput.2, I, ejm^sjt, JpMon aja.
Lapzártakor érkezett
A németek elfoglalták Pjatylgorszk városát
Berlin, augusztus 10 A Néinot Távirati iroda jolentéso szerint a német gyors-csapatok tog-nap dólkolot folé történt olÖrotöré-6Ük sorén olfoglalták Pjntvigiirn/k városát a Kaukázus északi nyúlványainál.
alias
HnlomniunfaáB a fUzvölgyl vám-malomban azonnal felvétetik,Poajn Htwsw-i. völgy. 2296
Kerékpárral rendetkexó 16 éven sfull hUutófWl icerea azonnali batépaire ¦ Drávavölgyl VIII. Rt. 2134
Fiatat, Ügyet k«r«nkadO«eu<äüot
azonnali tbtíipiuo Jíetesituk. Valles ?i D,íul(cr...!Sagykantiía. 2117
¦ SoIM^leAnyiMk elmaniie egy IS öve* szorgalmú kiny. Levelet „Munka" (el-Igare a kiáiléliiwatnlOii. 2320
ADÁS-VÉTEL
Kt%hM«»IÓU iakaazáUgép «lado. _ ayi MiMóaiUtca 2. Kjno
ZtUtyl
BÚTOROZOTT -SZOBA
agg _
\' "SiAz És iwatlan"
lUWidnUtM ^11,91,1^.28., tlnt|e|. 23!3
H. Hmilay Jila «mtow^w Jogid i«Sel,B Iái ale ,8,u<. itttoup dílntin
a»4l, Eolyűi Wr 2., lal.íon: 686. L279
íörhíncl ulon. ,......
vl,8za Slbilof-u. 9, alatli
JuJíl»|ilíit,ííl«
üttykérsm az liniert éjjeli látogatót, jf UppaiHt megette, (,fa«J«u> a
Ä l,S»T"ír"
»«it«í ylwia.
Nögytiaiiiií»a -líKgypl t^roa polKBIIUMlcrítfll. IB.SM/19ÍI *
Mm: ^ oindDtt,tflzllák el-rz&llttAsa az erdőről.
Htrdet«)ény.
Foltíjvotn .ieuk.it a fav^súllókol, akik aü aUrjnyiresi erdőn clőaőeii brfwnilyen tüaifát vö.siiniltnk, — és aat még nem s,eá|lit.«tták el -hogy aiiníik elftivarojásett F. hó 22-ig okvetlen (eieezqV.b.e, .(nert ha 23-án a itiegvásaroll fájuk oe erdőterületen lenne, ea időpont után már nem «fá,l|t<hatfák r^nnan e! ők és e célból ,ae erdőbe be-bppsátást nem nyernéiiek. a város Redja ,u: ptt maradt, fáért felelősséget nem vájfal.
blafiykauiasa, 1942. augusatus 8. 2H/ Polgármester.
r«ki,r.l«Äi*»r.tiu«r. Wie: .ittoWMttUi,*,. «a>WMa«rN
y,:l-!la tIful.í : í.i..i US,..,!,.
Nyopiatotl, *..*imvtoh*i »¦ :T-.KíarJlMU*»"
.< laaal Um*4
56
A japánok megsemmisítették a Salamon-szigeteken partraszállt amerikai csapatokat
82. óvío|yamí ISI. szám. Nagykanizsa, 1942. augusztus 11. kedd . Ara 12 fillér.
::JS35SS!&
Meffjolenlt
..-4 klfiilfthivatali Fönt IX nim.
.....---^««ltÍí4oWT«Ull tclöton 78. §*.
Megjelonhi minden hétköznap délután.
• Felelős szerkesztő: Barbarlts. Lajos
Lgyea syXni ;¦ hétköznap Vt I11L, Ezombaton W QU.
^sttWerjtén...
.- Irtll : K etemen. F.r.B.
^Magyarok a, pultaucllott. cl-jnü ne év,,január jO-.éu,megjelent.cikkünkben (miár<faglalkoz-tnnk\' azzal a szinte, kirobbanó vállalkozási kedvvel,\' aanely a gazdasági átállítással kapcsolatban szinte miáról-holnapra jelentkezett a társadalom1 széles rétegeiben s a\'melynck credmé-nyeképen egyre sűrűbben találkozunk a i »pu.lt melletti olyanokkal, akik, csak. egypár évvel ezelőtt féltok volna a..boltosok, sorába lépni.
Most lujból foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, nvert az azóta eltelt liét hónap alatt annyi uj eég. alakult .Nagykanizsán is, hogy cz a sorozatos, lázas üzlet-alapilás Intár,.nemcsak a gazdasági iólet>..vcz«töinek, hanem az Mttca •einihtonének*, -lebát a leg-szélosebb közvéleménynek is felhívta a figyelmét.
Ha az ember végigjárja a Fiiul, az Erzsébet-tér. a Horthy Miklósért -vonalát, tehát városunknak azt a részét, .amelyen a forgalom,lcguagyobb.része lebonyolódik, üiikéulelenül is ész-reveszi.hogy imtennyi uj cégtábla - -került a. portálok fölé.
Valób\'im4ömlegesen alakulnak az uj cégekv -különösen egyes sziikjniákban.
Üzleti uzlot.m\'ellc,sorakozik a az uj .cégtáblák és a nagyrészt még. ismeretlen nevek, .mutatják, hogytitt egy.egész sor uj alapításról i van szó, Mindez\' természetesen örvendetes igazolása annak, a.imfegállapitásnak,. hogy már .hónapokkal ezelőtt foglalkozott a keresztény társadalom felébredi vállalkozási- kedvével s amely Íme oly rövid idő alatt letugedhatatlan tényekben nyilvánult .incg.
Ez ármegállapítás, nem nagykanizsai különlegesség, hasonló jelenségekkel találkozunk az ország minden más városában is, s magyarázatát kél körülményben találjuk: a kereskedelmi foglalkozástól, balliitből és Plöilélel-ből távol állóit keresztény lömc-éJ-Uflklődéso nz,eddig >le-nézelt. pályuiuiráut, másrészt a liálxu-us.iviszonyojo között jelentkező vagyonszerzés lehetőségének kihasználása. A kerosz-lény társadalom érdeklődése a kereskedői foglalkozás felé önmagában örvendetes és kivána-"atos„jelenség s igazolása annak a tasgvájtozott társadalmi lel fogásnak, amely a kereskedőben a * társadalom egyenrangú, lagjál, értékes munkását látja s helyei biztosit számára az u. n. közéi>o8atály soraiban. Ezzel inegdől.flzaz^yiitélfll, mely ebben a rétegben csak az *j|"óasz-«al-tekSntélyt«i s a sokszor kétes értékű Iskolai bizonyítványt ér-
mmm mm
:^néfit€it téiftsctás
A Szovjet, njegkezidte Anapa és Novoros^ljszk kiüritósét
. angolok mar sorkatonaságot is .felvonulttal;, indiai,.zavargások elnyomására — Nagyarányú munkabeszüntetések Bombaybau és- Ahmadabadban — A. vallásos hinduk vezetője a domlnluml alkotmány azonnali, megadását követelj ftiitfUatól
?93 terroristát agyonlőttek Párizsban
Berlin, augusztus 11 A. nónwst-véderő főparancsnoksága közli :
Krasznodar és M aj kon elfoglalása titán a nénuet légitáiha-dások Majkop és Tuapsze között több kilométer szélességben vjsszaözönlő ellenséges hadosz-lopok ellen irányultak, -mialatt
Krasznodartól délkeletre néniét páncélos kötelékek gyors támadással áttörtek a in\'ajkopi olaj-vidéken. Más páncélos csapatok délkeletnek Fordultak erőteljes iramban. Német harci repülő-géjtek ,szétboiid>áztak egy cso-
.tnópontol az annuvir—-bakuivo.
. italon.
Ujabb 1600 lelartóztutás Bornbayban
Budapest, augusztus lt A,\'botn!>ay tartományi kor-/nvány, közlése szerint a rendőrség és a katonai csapatok, megnyitották a tüzet a zavargó tö-;megre. Tegnap délután, mintegy JQOO. letartóztatás történt Bonr-bayban. A zav.afgások több; env-.beréletet is .követeltek. A .részletek nrég hiányoznak. Több városnegyed erősen megrongálódott. A vasárnapi zavargásoknak 8 halálos és 158 sebesült áldozata van. H<5tfőn..au«gkisé-reltókj.hogy .Bombay egyik v/t-rosnegyedét felgyújtsák. A kö-zépindiai vasúti társaság dam\'a-niállomását fclgjaijtptták. Több távlKíSzélővonalat elvágtak\', tehergépkocsikat és villamosokat felborítottak és felgytijt<dtak. Az űlnníadabadi,. rendőrség g tüzelt egy (liákgyülckc/.otre. , ISéJiány sxcjnÓly tucgbalt, többen nieg-
sebesültck\'. Ah\'nia(J;d,iudban egy gytdogos hadosztályt szállásoltak el. Az cjsölétitési intézkedéseket felfüggesztették,, hogy a .rendőrség zavartalanul ..vdgez-hcsse köteK\'sségét.
Amstonlam, aumisztus 11 (NBT) A brit birszolgólnti iroda jolonté>:e szerint a ronuérség több bolyon léfogworét Iiasználta. A legújabb megállapítás szorint to^nap kózol 60 oml>ort azállitoltak kórházba, legtöbbjüket lé^obM. Ismét 4 oinber Ixtlobalt Hérülésoil>o. A zavargások kitörése óta ogyodül. Bom-bayban 1.5-ro omolkedott a halálos áldozatok száma., írétfón délután szaporodtak a miinkahoszüntetésok. ,,...Amsterdam, au(ínszttis 11 Újdelhi jolontés szorint a bom-bayi rondóicsaimtok tűzoltók az eddig legnagyobb tüntotá esoportra. Több omlwr moghalt, 150 mo(íso-)>wiült. A Benősültök között huszonhét rondor is van..
Veszélyessé vált íu^n^lszaaxokos^eítöí^íéae áusztcál}ával
Tokió, aiiííuszlus tl . Uiraide.kapilány, a japán ha. itti lengerész et szó\\ivöjo rádióbeszédében, liangoztalla, hogy az a vereség,, aniclyct í^z angolok és. niu\'crjlíaiak ,á.,$alanwn1$zigc-teknéj;.!e|fizenvödtek, ne^ncsak katonai. Jianem .erkölcsi .szem-
pontból is nag^F jelentőségű. Washínglon ugyanis azérí szfn-ta ej ptagát erre a tápiadásra, Iwgy ezzel emelje az.egyre.cs6k-kenq b|zalmwt és harci,,készsé. get az aínjerikai: népben,. Hjraidc rá^Wujtatott .ezuíán arra, hogy az amerikai lengerészeif szakértők
a Salamon-szigetek ellen intézel! .támadást ugy álljtotliák be, min tamcly az anterjkai tengeri haderő legnagyobbszabásti lépése volt az eddigi háború fo. .lyamjín, Waslüngton .\'kétségbeesett kísérletet telL arra. hogy a szerencsét a. maga Javára for-ditsa. V. eój érdekében - amerikai közlés szerint ~( felhasználtak ,;nun.dcn .rendelkezésro álló eszközt. Bár a ^japánok gyengébbek voltak, , ütőereiülc nagyoi)b volt. A katasztróíalis vereség után veszélyessé válik az. angolok és apiej;íkaiak össze-kötletése Ausztráliával.
A japánok elfoglalták Siahovdt
. 1,\'pkió^ augusztus 11 A cfjckjangi arcvonalról..érkezett, jcle;itések.szerint a. Siakovu környékén, hurcoló.japán csapatok bekcri(c!fck\\kétczer. főnyi
. kiuai katonaságot.. A, bekerilett kínai csapatok a, Í.5Ö-ik, csung-kingi hadosztályhoz .tartoznak.
,Siakovát,bevelték. A japánok elfoglalták a.Ucnvnjsangj. övezetet is, ^i^után az ottapi, kinai csa-pídoktd, nv\'egYíírték.
; Amsterdam, augtiszlus fl Washingloni jelentés szerint Wilkic haladéktalanul Kínába utazik, ahol Csangkaisekkel tárgyal. Onnan Indiába és Szovjetoroszországba folytatja útját.
Köln, augusztus 11 . Üöbbols dr. birodalmi miniBztor a , naiwkban.jollájogatott a köln— ,Haolioit—düssoldorfi kówotlx), hogy flwmélyos tajjasztplatokkal és az
... (Kolvtatáa az 5. oldalon)
tékelle ,dc nenv volt Imjlandó elismerni az élet iskolájának, a Munkának, a tehetségnek, az érvényesülésnek erednionye&csak akkor ,ha ezek a .mindig, ,tekin. télvl parancsoló vagyon színvonaláig értek fel.
A kereskedő előtt,ma már valóban nyitva az uj a társadalmi egyenrangúság felé, de téves volna\' azt hinni, hogy minden kiakasztott uj eéglábla már ön-
111......." , .¦ -. I l
.ipagáhan.-.szabnd. belépő, jegy az n. n. középosztály eddig elzárt te rrü létére.
A^i kereskedői * nevel beesti-U\'U^.munkával., a. hivatás •etikai tarlalinával, a kiszolgálás hagyományos udvariasságával, a közönség igényének és izlésjének tiszlelelbcn tartásával s bizonyos tiri szellemmel\' kell kiérdemelni, Ez sokszor npin könnyű feladat és az őiurjfüve-
¦X\\,-,.......i fflwmriBW MAMiF.
lésnek, a tanulásnak, megfigyc> lésnek, valamint az ember veleszületett . természetes kéiwsségé-nek teljes és állandó felhasználását kívánja meg.
Ezek a kereskedői pálya ¦ > autodidaktái-\'akiknek társadalmi érvényesülése előtt teljesen szabtad az ut az ti, n. legfelsőbb körökig.
/^íiitílen uj kereskedőnek erre az íe^zmíényi érvényesülésre;.
ÜAL\'Ai KÓÜI.ÓNV
1542. gtlgttszlus If
Név- és •zOletéanapokra
alkalmi aJAmiöknak
oserepes és levágott virágokat, osokrokat
egész 4veo At vehet a, r«0l
Petermaon kertészetbea
kcü törekednie s ¦»" nem is iul cl mindenki u teljes érvényesülésig, maga a törekvés, a jó-szándék fokozatosan fogja előrevinni ennek az uj renditek tagjait a teljes társadalmi elismerés felé..,
A konjunkturális liaszon kihasználása az a másik tényező, amely az uj üzlelalapilások ára-dásszerü jelensége mögött áll.
A haszon, a kereskedői munka tisztes jutalma éppen olyan ellenszolgáltatás, mint a dolgozó tőke kainsilliozania, a konjunkturális haszon azonban »már részben spekuláció, amelyben a játékszenvedély elemei is szerepet játszanak.
A Lisztes haszonra minden kereskedőnek igénye van, u konjunkturális haszonra való spekulálás anár eltérés a foglalkozás hagyojuányailóü\' s épp ezért nom képezhet állandó üzleti alapot. _ , m<^>
Konjunktúra Jua viszont a legtöbb szakmában van s igy ncuri marad más hátra, mint annak előnyeit biztosítani.
Senki se mondjon le a viszonyok által teremtett különleges helyzet lehetőségeiről, do sona nem lehel egy üzlet alapításai, vezetését egészen a konjunktúrára bizni.
A konjunktúra átmeneti gazdasági állapot, egyensúlyi helyzetéből kimozdult gazdasági élei liöemelkedésének elmaradhatatlan kisérő jelensége s igy valóban nom szolgálhat tarlós üzleti •számátás céljaira. Mindazok, kik ilyen motívumokból fogtak hozza uj foglalkozásukhoz, egy percre se feledkezzenek meg erről az igazságról s üzletvitelüket, kereskedői tevékenységüket a konjunkturális előnyök minden kihasználása mellett az előbb-utóbb bekövetkező normális viszonyokra méretezzek, annyival inkább, mert a konjunkturális lehetőségek könnyen veszélyes illúziókba ringathatják az uj kereskedőket a kereskedői foglalkozás komolysága és közismert megfontoltsága kérdésében. A kőz érdeke azt kívánja, hogy azt a területei, mely sorozatos uj alapításokban, uj cégtáblák jelentkezésében jul kifejezésre s amelynek örvendetes eredményeképen.i üzlet üzlet után nyílik meg a város szivében, ne törje lo semmiféle könnyelmű spekuláció a megnevekedett vevőközönség emelkedő soraira, vagy a konjunkturális látszathaszonra, hunom erősítse azt meg a kereskedői pályán most elindult keresztény rétegnek az a törhetetlen akarata, hogy uj vállalkozását u régi bevált hagyományok szellemében, a tisztult kereskedői erkölcs és alkotó munka jegyében Átmenti a jövő számára, melynek komoly megpróbáltatásaival minden foglalkozásnak és minden társadalmi rétegnek már piost saját érdekében fel tólleuul számolnia ?«11,,,
A Zala vármegyére felvetett 3000 vagoo széna ügye a közigazgatási bizottság elült
67 százalék az adóhátralék Zala vármegyében
Az állategészségügyi jelentés szerint
!1 sertésbénulás a Muraközben számbavehstö módon ke-vesbedett.
Zalaegerszeg, augusztus 11 Zala vármegye közigazgatási bizottsága megtartotta havi rendes üléséi vitéz Teleki Béla gróí főispán elnöklete melleit. Az illésen felolvasták Thomku János dr, J\'öjegyző levelét, aki közigazgatási biróvá való kinevezé-e miatt bejelentette állásáról .aló lemondását és levélben búcsúzott el a bizottságtól. A bizottság dr. Thomku János érdemeit jegyzőkönyvben örökitel-te meg.
Az ülésen löbb felszólalás hanzott el a Zala megyére kivetett 3000 vagon széna-beszolgál-tatás kötelezettségének arányosan való elosztású érdekében. Végül is ürömmel fogadták a főispán indítványát, hogy ezt a kérdést az alispán a szakközegekkel megtárgyalja és ennek alapján intézkedést tesznek, hogy\' a löbirák a kivetéseket az egyes járások területén felülvizsgálják. A fölösleges szenamennyísógnek a vármsgye területéről .való kiszállítását megakadályozzak, b\'elir u bizottság továbbá a földművelésügyi miniszterhez, hogy mivel az államtól juttatott 45 pengős köles és jő pengős hajdina nom vetőmag minőségű, a gazdák kártérítésben részesüljenek. Kívánták a bizottsági tagok azt is, hogy a jégverés által sújtott gazdáknál tekintsenek el a 22 százalék árpa és a 30 százalék zab beszolgáltatásának kötelezettségétől. A főispán azt az igéi-elet kapta a tegnap itt járb ioklimoxlésugyj minisztertfii. hogy az ügyet a mai minisztertanács elé viszi.
ellenben Zalaegerszeg vidékén emelkedett. Megállapítást nyert, hogy a betegség terjesztői a kóbor cigányok, akik a hullákat kiássák és kóborlásaik alkal mával a fertőzést széthordják, A halóságok a kihágási eljárás megindításán kivül a cigányoknak rendőri őrizetbe való vételét is kérték.
A közegészségügyi jelentés szerint a mult hónapban 91 nyári gyermekotthon működött Zulábuu.
Az előadói jelentés szerint a közbiztonsági állapotok kielégítők. A nagykanizsai államrendőrség július hónapban 01 esetben teljesített bűnügyi nyomozó szolgálatot, míg a zalaegerszegi 31 esetben. A nagykanizsai 41, egerszegi 27 esetet deritelt ki.
A tűzkárok 43.515 pengői tesznek ki, amelyből 22,837 P ineglérül.
Az előadói jelonlés szerint az adóhátralék 5,146.682 pengő, anvcly (!7.31 százaléknak felel meg. . (
A jelenlésekkel kapcsolatban felszólalások következtek, amelyek során Gyö-imöi-oy István és Csóthy Géza a széiiafelajánlásokat, majd Gyön-.órey István a cséplés ellenőrzését tette szóvá. A felszólalásokra vitéz gróf Teleki Béla főispán és dr. Brand Sándor alispán. valamint Sziebcrth Guszfáv helyettes gazdasági felügyelő válaszoltak.
Ismeretien kezek 150—200 pengőért rutén pillátokkal vásároltattak a maraközi kukoricát
A ruténeket kitiltották a muraközi falvakból
i\'ciiak, augusztus 11 ^Suját tudósítónktól) Az egész Muraközben igen nagy- kukorica termést várnak. Végeláthatatlan sorokban és táblákon áll a tengeri é-s már régen ígért ilyen szép termést, mint most. A buza közepes, a rozs rosszul fizetett, Az anyaországból ideszáUito.tl rozs-vetőmag nem váll be és gyakori az eset, hogy egy hold földön 50—60 kg. termett, tehát még a vetőmagot sem kapták meg. Az árpa és a zab közepes termést hozott.
Kárpátaljáról hatalmas rutén tömegek lenték cl Muraközt, hogy itt kukoricát vásároljanak.
A kukorica mázsájáért 150—200 pengőt is ígérlek és fizettek is. Nagy \'mennyiségű kukoricát tudtak ezen az áron összevásárolni és cl is szállítani. A hatóság azonban, uhukor megállapította a hatalmas árdrágítást, a Muraközben levő összes rutént kitiltolla a községekből. Bizonyos, hogy ezek a szegény rutének jómódú megbizóik részére vásárolták a tengerit, ezidőszc-rint ismeretlen kezek követték el tehát tulajdonképpen a példátlan árdrágítást, egyszerű és tudatlan rutén parasztok utján, Az ügy kivizsgálása folyamatban van.
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
UNGERUJLLMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Shell gázfözők i u a itcutl elöjegyszhetök.
_ Héti kénporaék - Kapáié ekék
UTORT
HETTEIIIBE
márkás bútora/akutjában vegyen
Diákévek
A földön a legboldogabb élotet a diák éli, csak as a baj, hogy nom tud róla. Gondtalanul tolnék napjai okiméról, ruházatáról szülői gor> doskodnuk. Benno ól az iskola igazságokkal telitolt közösségében, hogy átvegye nz elődök \'tudását és tapanz-lalatát a jövÓ szamára. A diák kapocs a mult éa a jövő között. A diák a jövó szobrásza, mórt néhány tovaröpponó év után ott úll az éiot porondján.
. Visszagondolni a diákévekro még azoknak is kedves és kellemes, kik nohozen szőrözték mog a szilkeegw anyagiakat. A diák óvok a <tavaauhoz biiaonlithutók, mikor minden uiog-szépül, minden emlék virággal sa illaital ékos. Az angol film, melyet élvezettel és mogbutódva néztünk, bizonyítéka annak, hogy az iskolai nyvoles korotébon nemcsak n tudásszerzés a fontos, hanom a jolloniea ombor novoléso ia, A tudós, az ósz kimüvoléso különösön az oIbó" világháború olőtti idókbon volt cél. Mit értek el voloV Azt, hogy ,oljütöttünk a forradalmakig, a trianoni szorzó-dúsig, az örökkévalónak birdolett ór-dokhatárokig. A tudással ogyoman-g 11 mik kell tartani a vallásos, a ha- ! zafias jolleumovolést. Mig tudósát az élotbon bárki kíogészithoti, addig a jolloui hibáit az iskolaévek után olyan könnyön Bonki\'üom pótolhatja.
Valamennyiünk élotébon, kik Yfl-Iaha az iskola küszöbét tapostuk, vannak közös emlékűink. bzek a közös omlúkok az ogyik iskolában volom, a másikban a szomszédommal történt mog. A film vásznon gondosan öaszogyüjtvo látjuk moat ozekot az omlókokot. Mások a ;diák-novok, az épülőt íb isinorotlon, dn ami történik, az velünk is^iogosolt. Mi is használtuk a oauzlit, mi i» megpokrócoztuk a bűnöst, mi köztünk is íratlan törvény volt a hallgatás, mí is elitóltük az .árulkodót.
A napok, az óvok porognok, A diák évokot bolopi a múltnakdinoni pora. iíovonja okot az idó patinája, do ogybon mog ia Örsi. hogy legszebb omléküiik maiadjon. A szigorú tanár, a fólolinotea igaagató hideg, kömény arcvonásairól az idó follobbonti a fátylat ós azt állapítjuk mog, a szivük tele volt meleg, ogyüttérzó szeretettol, olyan benső szorotottol, moly annál ertékosubb, minél tobbot osztott szót belóio u* illetó.
A film mestori rendezéso, a uzo-roplók önmagukat nyújtó játéka határozottan mogérdomh, hogy niog-nézzük azt a filmet, moly »aj«* élotünk logboldogabb korszakát olo-Yoniti fol. Azt mondhatnánk időtálló film, mely akkor is értők marad, ha majd a hangos sikorokel aratott divatos darabokra már senki sem emlékszik.
(vj) ¦
és Irodánkat Horthy Mlkl6s-ut 2-ról raktárépületünkbe ¦
Zrínyi 1.-n 31. fiz alá
halyMlQk At. a* WE1S8 av»flk»mk*cié».
liMa. augtw\'rfu« 11
ZALAI KÖZLÖNY
Hulla almát, "" szedett almát
vagontételbcn vásárolok.
L113111 Llpít P|MI[!lMl8[6!„8i1í
Sx óm bat Ii oly.
Telefon: 173.
iUuiU MÖ»o>«í«nok hitktiiMapokcu. RutUpeit I, aultorín
6.40 Torna. Hirok. Köziemén vok. Ilanglomozok. — 10 Hirok. — Í1.10 Nomzotközi vizjolzőszölgálat. —-12 Harangszó. Himnusz. ItlÓiárásjelöntés. — 12.40 Hirok. — 13.20 Idő-, jolzés és vízállás jelentés. — 14.80 Hirok. — 14.45 Műsorismertetés. -- 10 Arfolyamhírók, piaci árak, élelmiszerárak. — 16.45 időjelzés, hírek. — 17 Hirok szlovák és ruszin nyelven. — 10 Hirok magyar, német és romén nyélven. — 21.40 Hirok. — 28 Hirok német, olasz, angol és francia nvolvon. — 24 Hirok.
BUDAPEST I.
17.15 Tánczene. — 17.80 Hangképek a labdarugók orcsi táborából. A kőzvotitést vozoti Pluhár István.
— 18 Felolvasás. — 18.25 Balya Ibolya magyar nótákat zongorázik.
— 18.45 Dr. Varga Józsof iparügyi miniszter előadása, — 10.20 Ráca Vali énekol, Martiny jazzegyüttes kisérotóvol. — 19.45\' Felolvasás. — 20.10 Az Üporaház zonokarn. — 22.10 Üzen az otthon. — 28.25 Szórakoztató zono.
BUDAPEST II.
17.15 Ruszin hallgatóinknak. — 18.85 Mozógazdasági félóra. — 10 Csizmáskandur. Mesejáték, — 10.35 Beethoven: F-dur vonósnégyes. — 20.10 Fololvasás. — 20.40 Szórakoztató zene. 22.10 Kádiózono-
Szerda
BUDAPEST I.
10.15 Bovhisaky László szalonzenekara. — 11.20 Hangszorszólók.
— 11.40 Fololvasás. — 12.10 Országos Postászonokar. — 13.80 Hon védőink üzonnok. — 14 Szórakoztató zono. — 15.20 A kassai rádió műsorából. — 16,15. Fololvasás.
17.15 llniezky László tánczenekara. — 17.65 Dr. Passuth László előadása. —• 18.20 HonvédmQsor.
— 10.20 Eádiózonekar. — 20.10 Uri muri. Színmű két részbon. — 22.15 Ozon az otthon. — 23.25 Horváth Elomér cigényzonokara. BUDAPEST II.
10 Marik Irén zongorázik. — 10.80 Középkori tomotó föltárása. A közvotitést Nagytétény határából vc-zoti Puszta Sándor. — 20 Hirok.
— 20.10 Juforov: Szvit—sex tett. — 20.40 Korvig Emil vorsokot mond.
— 21 A Légiorők fuvószonekara. — 22.10 Oporott és filmdalok.
ü) és használt mérlegek
minden célra kaphatók. Javítások jótállással
FRANK
;VüV-V^ MÉRLEG-
Balatonujhelyen vetette partra a viz az almádi cukrász holttestét
Horváth István balatonalmádi lakos cukrász még a muU vasárnap Halatonalmádínál fürdés közben "belefulladt n Balatonba.
Azóta hiába keresték a vizbe-fulladt cukrász bolttestét, nem találták nneg. Pénteken délután jelentették a balatoivujhelyi hatóságnak, hogy a Balaton egy
hullát sodor a part felé. Kihozták a vízből n holttestet és akkor \'mfcgállupifották, hogy a Balaton vize Horváth István balatonalmádi cukrász holtlestét vetetik ki Balatonuj helynél. A kir. ügyészség kiadta a temetési engedélyt.
örrénybe torölt és a Dráfába fulladt egy fiatalember
Nagy István Sótonvi vasvár, írtegyej lakost Pécsről drúvala. másiba vezényelték kszolgálat-télelre. Mikou megér kezeli drá-vatamási állomáshelyére, a fiatalember délulán társaival a Drávába fürödni ment. Társai
figyelmeztették, mivel úszni nem1 tudott, hogy óvatos legyen. Bel jebb \'merészkedett, elkapta egy örvény és belefulladt a folyóba.
Holttestét még nem találták meg.
Ahogy a humorisia látja:
Cs*odasz6rumok
a küszöbön
(illr a napilapokból: „Az n«\\i\'; franci* ételmlszer-gyAr étvágytalanságot elfl-Idezfl tryóayszert hozott tor-galoniba.")
Rendkívüli idők rendkívüli eszközöket kivannak. A meg nem ne-vezett francia élei mi szergyár kezdi már pödzeni a közellátási nehézségek megoldásának útját. Kevés az élelmiszeri (hökkenteni kell az ét-r ágyat.
Bár a módszer veszedelmesen emlékeztet a cigányéra, aki annak idején le akarta szoktatni lovát az evesről és az majdnem sikerült neki — az eredetiséget még sem akarjuk elvitatni a francia ötlettől, fíőt, éppen arra akarunk rámutatni, hogy ezen az alapon számos más nehézség is kiküszöbölhetőnek látszik. A sör terén már nálunk is sikerrel kecsegtető kísérletek folynak. Az egységesből alig kivan az ember második pohárral...
J)c ez csak a kezdet.
Mert például nincs cipői
Lesz majd valami kenőcs, amelytől cipőcllenszciivet kap az emberi bőr és nem kiránja a lábtyiit. Sőt, a kenőcs javított kiadásától vgy
megedződik és megvastagodik, hogy télvíz ideién is mezítláb járhatunk
Lesznek ruhanemkivánó inhallá diók. Egyben szőrnővesztők, fis mire leesik az első hó. dus, meleg gyaji-jak födik a testet és nem kell télikabát.
Papirlu\'ány? \'
Beadunk a nyájas olvasónak eqy-kétyinjekciót, amitől betüundort kap és nem kell neki újság, csak előfizetési raggal érez szakadatlanul.
Lesznek pilulák, amiktől heves va\'memszeretés lép fal, lesznek csöpvek. amik a rizzsel szemben teszik tagadóvá a szervezetet és lesz kanalas medicina, amelyből ha esténként beveszel egy evőkanállal, megrázkódsz a tojásos nokedli láttán.
Vége-hossza nincs a nagy lehetőségeknek. Ilooscvelt például dollármilliókkal fogja jutalmazni a zsenit aki feltalá\'ja a nyerő szérumot. Azt amcli/iktől — ha beoltják az Írországban állomásozó jenkiket — ellenállhatatlan harcolhatnékjuk támad és üvöltve követelik a második frontot.
(Kiss József)
Százezres vidéki tömegek
áramlanak augusztus hónapban Budapestre, hiszon nemcsak a hagyományos Szont István Hét vonzz* a látogatókat, hanem a Nemzotközi Vásár is, amelyet ozévbon kivétolo-sen augusztusban rondoznek meg. A budapesti programm kiemelkodó esemónyo természotoson a 20-Í Szent Jobb-kórmonot lesz, ugyanaznap Pobí két lognagyobh fomplomában, a Koronázó h átcmplomban és a Bazilikában zenés egvházi misék lesznek. A külföldön élő magyarok omlókünnepségóro augusztus 16-én a Halászbástyán korul ser. 20-án Országos Levonteloány-nap lesz a Vérmezőn, maid műsor után lam-pionos felvonulás a Királyi Várba. Ugyanaznap zenés Őrségváltás losz a Királyi Palota udvarán s ugyancsak ünnopí órségváttáera kerül a sor az Eroklyés Orszégzászlónál,
Budapest székesfőváros is ünnopi műsort állított összo a Szent István Hétre. A Magyar MÜvolődés Házában Bulla Elma fószoroplésévol 14., 16. és 16-án játsszák "Szent \'Margit Logonda« cimmol Újházi György misztérium játékát. A Rzékosfóvárosi Zonokar Kodály Zoltán vezényloté-vol, Iíéthv Esz\'tor oporaénokosnő és Kérolvi Ovula zongoraművész közreműködésével 10-én Liszt—Kodály estet rendoz a Magyar MüvolÓdés Házában. Ugyanott 17-6n, 18-án, 21-én, 22-én, 28-án és 24-én a Gyöngyösbokréta mutatkozik bo s a bökrétások előadásokat 10-én osto és 20-án délután a Margitszigeti Szabad Színpadon is bemutatják. Valnmonnyi poati színház mognyitja kapuit s részint uj műsorral ,re-szmt a tavalyi műsor logsikorosobb darabjaival kedveskednek a közön-
V
ÁS ÁR O WON :
Deáky Ferenc
uri-női divatáru-üzletében
¦ Nagykanizsán, Erzsébat-tér 1. "VTt
BAZAR UDVAR,
Toícfoa S~*5. " <W
Legszebbet :: legolcsóbban!
ségnok. Tormészetoson valamonnyi muzoum is nyitva losz s a nyári szórakozó üzomok is toljos felkészültséggel várják a publikumot. A Székosfővárosi Zenekar a Székesfővárosi Képtár kortjébon 18-tól 27-ig szabadtéri hnngvorsonyokot ad, míg a fúvószenekarok a város különböző pontjain najmnkőnt többször is térzenéket adnak. A kiállítási fronton is nagy a mozgolódás. A ^Nemzetközi Vásáron kivül a Műcsarnokban 14-én nyílik a smagyar haza, magyar kard« kiállítása, a Szépmüvé-szoli Múzeumban a »Szont Korona ozor évo kiállitásíí, nz Országos Széchenyi Könyvtárban 12-én nyit a »Magynr!Cimor kiállítás«, A nül-formoklien kiváló festők állítanak ki, a Magyar Vasúti és Hajózási Klubhan .18-án kozdódik a »Nom-zotközi Művészi FototárlaK A sportok hivői is bőségos csemegéhez jutnnk. 15-én a KÍSOK-pályán kerül sor az Országos Loveniébajnokí Vorsonyro, 22-én és 28-án *h;dig a BSZKltT-pályán az ország legjobb atlétái indulnak az ogvéni bajnokságokért. A MOVR céllövé-bzoí 10—20-án mérik összo erőjüket országos bajnoki vorsonyl>en. A koréknárosok a Millenáris pályán 15—16-án kflzdonok az országos bajnokságokért s ugyanott 23-án nomzotközi motorvozotéscs versnny losz. Labdarúgásban a Szont István kupamérkőzésük elődöntói 14—15-én lesznok, 10-én pedig a döntőmérkő-zés zajlik b a Latorca-utcai Elok-tromofl pályán. 20-án losz különböző pályákon a* Nemzeti Bajnokság olső fordulójának 4 mérkőzéso- Ugyancsak 20-án futják lo a Magva"\'I*o-varogvlot pályáján a Szont István nagydijat. 18-án és 10-én rondozik a Nemzeti S*>ortcsamokban az or-Bzágos ökölvívó bajnokságot. 16-án losz a BSZKTtT-pályán a Gyáripari Nomzoti Sportnap. A tokézók 10-én Ős 20-án korülotok közötti váloaatott mérkőzést tartanak a BSZKUT sporttolopon a Szont István serlegért. 14—16-án a svéd—magyar nemzetközi tonnisz-niérkőzés csá-bátja a sportrajongókat, 21—81. között pedig a magyar bajnokság küz-delmoi folynak majd lo a Margitszigeti pályán. Az uszóaport rajongói 16—lo-én élvozhotik a férfi és női uazóbajnokságok küzdolmoit a Nemzoti Úszócsarnokban s ugyanott körül döntésro a Magvar Kupa vízipóló mórkőzéa is. Vidéki érdeklődők számára szóban, vagy írásban min-dennomü folvilágosrtást dijmonto-Ben és Bzivosen ny-ujt Budaix\'st székesfőváros Idogonforgalmi Hivatala V., Doák Foronc-utca 2.
ZACAI KOZLONÍI
Fél év alatt 10 millió pengő
hitelt kapott a keresztény kereskedelem
Mint ismeretes, Reményi-Schnellcr Lajos dr. pénzügy&iS\' niszter még a múlt évben bejelentette, hogy a kormlány bárom vezető budapesti pénzintézettel megállapodott, amely szerint e bankok 20 millió pengős keretijén vállalták n keresztény kereskedők indokolt hiteligényeinek kielégítését. Már a megállapodás előtt is rendelkezésre állt az Önálló kereskedők és iparosok részére ugyan egy hitelakció, de ennek keretében csak a legkisebb egyedek részére nyújtottak anyag-, vagy árubeszerzésre 500 pengőig terjedő hitelt.
Azuj hitelkampány keretében a hitelfolyósítások már a év végén megindultak s az menyek elbírálására külön bizott-zóttságot állítottak fel. A Magyar Vidéki Sajtótudósitó budapesti értesülése szerint az eltelt félév alatt a három nagy budapesti bank mintegy a felét fotyó--siloita-a 20 millió pengőből az igénylőknek. Egy-egy igénylő állag 10 ezer pengő hitelt kapóit, ínég pedig a be nem jegyzeit cégek fi száazlékos. a bejegyzett cégek pedig fi és háromnegyed százalékos kamat mellett. Hír szerint legközelebb a borkereskedői kategóriát is bevonják a hitelellátásba.
155 affilláclós Intézete és fiókja van vidéken a {Óvárosi pénzintézeteknek
/A vidéki hitclszorvozot egyre fokozódó jolontőségo kajwsán órdokos /szemügyio vonni o szervozot összetételét, illetve rétegozódését, A Magyar Vidéki Sajtótudósitó jolentéeo szerint a vidéki pénzintézolok száma ajfiókokkal együtt ozidószoriul 608. A vidéki fiókok száma 285, ebből /6l a fővárosi intézőtöké, míg a fővárosi bankok affiliációinak száma 94. Ilyképpen a budapesti bankok 165 vidéki, intézettől állnak közvétve, vagy kőzvetlonü) összeköttetés bon, ami azt jelenti,, hogy a fővárosi bankok a vidéki ihitelintő-zetok összlétszámának negyedrészénél vannak Órdokolvo. Szakkörök véleménye szerint oz a 25 százalékos érdekeltség egyáltalán nem mondható tulmagasnak ogyrészt azért, mert ez ogészségoB vorsonyt toromt a vidéki nitolélotbon, másrészt pedig országos viszonylatban nemcsak ogyonlotcssé teszi a tőkeképződést, hanem a kihelyezési lo-hotóségokot is anélkül, hogy a.fővárosi bankoknak a vidéki piacokon való megjelenése Ilz önálló vidéki intézetek számára káros konkurron-riát jelentono, A fővárosi intézőtök affiliációs törokvésoí valóban a ¦ banktóko decentralizációját valósítják meg, amoly általános és országos viszonylatban igen nagy pénzügyi érdek. Különösen nagy szore-pot vállaltak a posti bankók a.visz-szatórt térülőtök pénzintézeteinek talpraáilitásánál, hiszen, legtöbb vidéki bank o terütetekón löKoorőbon nagyon elsorvadt s így a gazdasági vérkeringés mogínditasához jelentékeny összegekre volt szükségük, amit a fővárosi pénzintézetek rondolkozé-sükre is bocsííjtottak.
Festessen Tisztíttasson
\'Pálcsics-nM
Meghalt, mert egy 17
Korosa András 17 éves nagy-aládi fin pár hónap óla udva-rpll egy nagyatádi lánynak, akibe szerelmes is volt Korosa ugy beszélte meg a Icánnyal, hogy majd elveszi.
Ügylátszik a leány érzelmei megváltoztak, mert egyik este
szerelmes volt, éves fiu
kijelentette a fiúnak, hogy már kmtst s/.erel és ahhoz is fog menni feleségül. A leány elhatározása Korosát annyira elkeserítette, hogy felakasztotta nragáff. A hatolt fíura szülei (utállak rá. A hatóság kiadta a temetési,engedélyt.
\' Kútba ngrott, kihozták, felakasztotta magát
Xémelh Lajos molványi ut-őr reggel azzal távozoll cl lakásáról, hogy az ulra megy dolgozni. N\'emi meni a dolgára,hanem a legelő kuljába ugrott. A közelben dolgozol! vitéz Horváth Ferenc inolványhidi ésKn-í tona János ló tszontgyö\'rgyi lakosok, lállák Xémelh \'halálugrását. A kúthoz rohantak és kimentették.
Xémelh Lajos ekkor hazament. Délfelé felment a padlás-
ra. Felesége kis idő mlulva felkiáltott utána, de nem kapott feleidet. Benárik Pál birkapásztor felment a padlásra és látta, hogy Xémelh kötélen lóg, a szí ja habzik. Azonnal levágta, mesterséges légzési ulkahiíazolt, de már nem tudoll segiteni rajta.
Xémelh János utőr felesége és apósa állítású szerint idegbeteg volt.
A nyomozás megáll api toll a, hogy bűntény nem történt.
NAPIREND:
Gyógyszertári ügyelet: Ma őrangyal gyógyszertár Deák tér 10.
Kiskanizsán az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatot tart
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel 6 órától esto 6 óráig, (Hétfő, szerda, pontok délután cs kedden egész nap nőknek.) Tclofon: 560.
— Naptári Augusztus II Kedd. Rom. kat. Zmiítiumia. - Protestáns Tibor. - Izr. Ab. 28.
— Luttor Ferenc hazajön)
Luttor Foronc dr. apostoli proto-notáríus, a vatikáni magyar követség kánonjogi tanácsosa hazajön Kómából és a külügyminisztériumban folytatja munkásságát.
— (Esküvő)
Kumánovics Teréz és Szabó Jó-zsof fűszer- és csomogokereskedő augusztus 15-én 6 órakor tartják esküvőjüket a nagykanizsai ferences-templomban.
— (Megyei Ba\'oss-értekezlet)
A zalavárniegvoí Baross-szorvozo-lek 15-én, szombaton megbeszélésre jönnek össze a keszthelyi Hungária-szálló nagytormébon..
- (Halálozások)
Súlyos csapás érte Száva Nándor nyűg. vámszaki főtanácsost. Fivére, akinek számos tisztelője és ismerősei vannak Nagykanizsán is, szész-crnyoi Száva Aladár \'dr. m. kir. egészségügyi tanácsos, l)ég község nyűg. orvosa, gróf Festetics Sándor uradalmi orvosa, a Signum Laudis tulajdonosa .élotének 78-ik évében Budapesten elhunyt. Holttestét Leányfalura szállították s az ottani rk. temetőbon holyozték pihenőhelyére. Dr, Száva Aladár nagy emberbarát volt, aki orvosi hivatását eszményi szempontokból fogta fol, a szegény nép áldotta, ainoflott kiválóan képzőtt orvos, akinek olis-mort novo volt. Igazi tóról metszett magyar, derék katolikus férfi. Elhunytál az Urmánczy és Száva-csaladok gyászolják. — Szigothy Ödön nyugalmazott háziipari főfelügyelő", a tapolcai rk. ogyházköz-ség 81 évig volt tanítója, a Tápolca-vidéki Gazdakör egyik alapítója, a Tapolcai Lapok 15 éven át volt
MJEG NYÍLT
TÓTH JÓZSEF VáSKEBESKEDÉSE
Erzsébet-tér 23., KBzpont szálló épületében
1)042, nugusütus 11
ÓRÁT, •,•;.,<• ÉKSZERT,
vásároljon bliiiiomiiml ¦io11d Árban
vékAsy gyula
FJ-nt 2. íritmcilír, thlirftlflft Tel, i &-3T. viiíitk, gumlbílyegifllt OlctÓ áibin kíHQIntk.
ARANYAT ItgutiglMbb mpl íibm vtíitk, VJgy bicimíícm.
szorkosztőjo, Pécsett 78 éves korában elhunyt. Holttestét Tapolcára szállították és ott tömöttek ol nagy részvét mollolt.
— (Kottarlts Géza temetése)
Tegnap délután nagyszámú közönség jolonlétébon helyezték örök nyugalomra Kollárite Géza nagykanizsai borhélyinestort, az ismort sportembert. A hivatalos város képviseletében a városi tisztvisolőkar élén mogjolont dr. Pottyondy József városi tanácsnok és dr. Paizs Fo-vonc városi aljegyző. Az Ipartestület küldöttsége zászló alatt vonult ki a tomotésro. — (A temotést Horváth Géza temetkezési vállalkozó végezte a tőle megszokott nagy gondossággal, körültekintéssel és* szakér te lom mol.) ,
— (Anyakönyvi hírek) Nagykanizsán az olmult hétén
az alábbi anyakönyvi bojogyzésok történtok: Szüloiotl négy fiu és hét leány: Spitzor Norbert gépkocsivezető és Elwnspangor Katalinnak izr. leánya, Kurucz József távirdamun-kás * és Fülöp Annának rk. fia, Jancsi Lajos kereskedő sedéd és Vörös Erzsébetnek rk. ¦ loánya, Márton László távirdomunkás és Molnár Annának rk. leánya, Zelay Tamás in. kir. tüzérszázados és Kronnor Györgyinek rk, leánya, Németh István kőműves segéd és Tóth Annának rk. leánya, Kiss Ferono m. kir. órmostor és Farkas Etelkának rk. leánya, Steindl József \'gyári-immkág^és Horváth Rozáliának rk. fia, Modrovits József szobafestő so-géd és Horváth Ilonának rk. fia, Szabó István távirdamunkás és Bonko Katalinnak rk. leánya, Tóth János távirdamunkás és Gérusz Margitnak rk. fia. — Házasságot kötött 4 pár: Folhahni Ferono tanító és Bárdos Mária Vilma ta-nitónó rk., Dárdai Zsigmond\' m. kir. rendőr és Mot-z Erzsébet rk., Tarlós Lajos m.- kir. rondőr- és Huszár Rozália rk., Pozsgai István gépkocsivozotő és Lukács Katalin rk. — Meghaltak hoton: Rittor András szabó mester rk. 76 évos, Farkas Sándor nyug. tisztviselő ág. h. ov. 75 évos, Kállovics József rk. 26 éves, Sipoa Károly, munkás rk. 60 éves, Kurucz Foronc rk. 5 napos, Voll Antul halászmcstor rk. 75 « éves, Foketo Kálmán nyug. MAV altiszt rk. 54 éves.
liUil. ttilgUMtm H
MÉRLEG
, Elita Béretbea ) Szakaiéra jatttajj
I SCHOLCZ JÁNOS I
I mérlBKkésiElta-moBUr
I Nfliykanlw, ltttvös-tár 30. ssám, I
— (Megszűnt a Tapolcai Lapok)
Mint értesülünk, mogszibitették
II Tapolcai Lapok otmű Tapolcán megjelenő hetilapot. A megszüntetés oka, hogy a lap a cenzuratilalom rendelkezéseiről ollenkozó cikkekot jelentetett meg én a fololós szer-kesztő távollétében a zsidó származása kiadó folyt bo a hotílap irányításába,
— (A Perlaki Vöröskereszt)
nzombaton eete — mint tudósítónk jolonti — jól sikerült táncmulatságot rendezett a Kaszinó helyiségébon, a mugyar honvédek javára. A táncmulatság tiszta bevételét a zalai honvédek részér* küldik el. \' ...
— (A perlaki országzászló Dgye) Tudósítónk jolonti: Poriak\' nagyközség képvisoIőtostüloUi a kiakani-zsaiak által felajánlott országzászló ügyóbon közgyűlést tartott. Megválasztották az országzászló bizottságot, molynok olnöko dr, vitéz Ilertelíndy Ferono lott. Az országzászló alapzatot a porluki ITórián-téron építik fol, mely terot azután Jlósök-torónok nevoznok ol. A fol-avatási ünnoi>ségot 1U4Ü április 10-re torvozik, a magyar katonásai,\' bovonulúsúnak második évfordulójára.
— (Meghalt egy zalai repülő)
Pácsonyi Jolié 26 óvoa kisszont-gróti származású pilóta-szakasz vezető Hzékoöíohérvárótt kötolesaégo toljositéso közbon meghalt. fipi>on fel nkart szállni ,amikor a gép hír-tolón olyan erós gázt kapott, hogy folbukfoncozett ós a bomio ülé Pácsonyi JonÖ társával együtt moghalt.
— (Egységes lett és drágult a szeszesital)
A közollátásügyi minÍBztor log-ujabb rondoloto, —- mint iömeroles
— - mogállapította az ugynovozott kommoisz rum, likőr és egyéb égo-
¦ tett szeszesitalok logmagasabb gyári én kereskedelmi árát ós szabályozta nzok eladási foltótoloit. A rendelőt a gyakorlatban rnintogy 7 százalékos áiomolést jolont, továbbá azt, hogy özeknél az italoknál a kommersz minőségűk ozontul csak standardizált minÓBégbon készülhotnek. To-kintottel arra, hogy ozidőszorint különböző gyári ós koroskodói raktárakban a régi típusú árukból mintegy 100-—120 vagonnyi mennyiség található, a szoszitali vállalatok most azt kérik az Ülotékos hatóságtól, hogy a már legyártott és olaaott ital-félék íorgalombahozatalát a jelenlegi minőségekben ongedólyezzo s arre türelmi időt jelöljön mog.
^AL\'Al KQZLQNY
- (Elitéltek egy árdrágítói) "
Magyar Gyula ?4 évt» fcalulovói míB/ái\'os még 1910 nyarán »k-kori töivónyos árnál 1)0 fillérrel drágábban árunitotta a hunt, valamint kolbászt és szalámit. A törvényszék u zso rab Írósága most busz napi elzárásra átváltoztatható 100 pengő pénzbüntetésre Ítélte jogerősen.
— (Elvesztett pénz)
Ma, kedden délelőtt 10 órakor a vajgyár pénztáránál maradt ogy fekete pénztárca 170 pengő tartalommal. A károsult kéri a becsületes megtalálót, adja le a rendőrségen vagy a szerkesztőségben illó jutalom ellenében. (0
<D D O L
FOGPÉP
(folytatás ax 1. oldalról)
tak, Valamennyi bevetett német repülőgép visszatért támaszpontjára.
Vichy,augusztus 11 Az angol hírszolgálat hivatalos jelentése szerint német bom-bavetögépek a mára virradóra támadási intéztek Anglia délkeleti vidéke ellen. A hajnaliórák-ban légiriadó volt Londonban.
(OH)
Cartin legnehezebb döntése
•Melbourne, augusztus 11 A brit hírszolgálat jelentése szerint Curtin ausztráliai miniszterelnök tegnap közölte, hogy hozzájárult ahhoz a kéréshez, hogy az eredetileg Ausztráliába küldött vadászrepülőgépeket máshová irányítsák. Szerinte ez volt a legkomolyabb veszteség, amely Ausztráliái érte a szövetségesek legutóbbi vereségeit illetően. Azl mondják Curün környezetében, hogy Curtinnek ez volt a legnehezebb döntése politikai pá-lyáján. A vadászrepülőgépek hiánya esökkcnli az offenzíva lehetőségét és módot adott a japánoknak arra, hogy támaszpontokat állítson fel Ausztrália közelében. Mint Curtin mondotta, a kormánynak be kellett látnia, hogy Ausztráliának részt kell vállalnia a totális háború veszélyeiben és hogy az angolországi, az oroszországi és kő-
érintott lakossággal való közvotlon érintkezés utján bepillantást nyerjen az angol terrortámadások kihatásaiba. A bombázással sújtott lakossággal folytatott megbeszélés során mindenütt megnyilvánult a nyugatnémetorazágl polgári lakosság szilárd elhatározása és törhetetlen gyózniakarása. Üöbbols dr. ogy Kül kernyíki ipari üzem tairnekaban 15.000 hadiflzomi munkás éa sok BeboaÜlt katona olótt Ítészedet mondott. Hangoztatta, hogy Némotor Hzág hadvozotőségónok nom szán dóka a napi sikerek kivívása. Köb lakossága értse mog, hogy a had vezetőség legelső föladata a keleti hadviselés és éppen őzért nyugaton bizonyos fokig lábhoz telt fegyverrel koll állnunk. Ismorlotto ezután a miniaztor a német véderő koloton ólért páratlan tüköréit és a világ-tongerokon folyó csaták liolyaotet
amolyok Óriási sikort hoztak a né motekuok. Churchillnok az az állítása, hogy semmit som számítanak a nemetek katonai sikerei, mert az utolsó ütközetet úgyis az angolok nyerik mog, — nevetséges. Kitért ezután Oöbbolfl miniszter a második arcvonal kérdésére, amolyot az ollonségos hírverés olyan élőnkön tárgyal. Nagyon ís érthető, hogy Moszkva valamiféle vállalkozásra ösztökéli szövotségosoit. A pluto-kráciák rossz helyzetben vannak A Moszkva által uszított nép egyre erőteljesebben áll a Kreml szolgálatába. Washingtonban éa bondon ban azonban kOszüljonok fol orra hogy esetlegéé partraszállási kísér lotük az olsŐ Dünkircliounól na-gyobbszabásu Dünkirehonnó fog majd válni. Ilyon körülmények között értbotó, ha Roosovolt és Churchill Nyiigal-Néinotország és a német parti torülolok ellőni niegfé-lomlilő támadásokban koros menedéket. Ezoknok a tcriiloloknok lakossága Bulyos időkot ól át ,do épp ugy, mint ahogy az elmúltdolen, amoly voszodolmes mcgtorholóst jo-lontott a némot hadvezetőségnek, — most in találó Nietzsche mondása: »Amí nom végez el velünk, megerősít l>onnünkot.«
Nyugati légltevéhenység
Bériig, augusztus 11 Mint a Nemei Távjrali Irodának jelentik, német harci repülőgépek a íöára virradó éjszaka dél- és délkcletangüai hadászatilag fontos célpontokat támad-
""\'""tn\',0., VAROS/ MOZGÓ Héttőtől-
70 - 12-ig _ szerdáig
A virágzó ifjúság önfeledt boldogságáról készült remek film Nagy sikerI
DIÁKÉVEK
Mosolyra derítő és könnyekig megható film
Aktuális magyar híradó a világ legújabb eseményeiről
SlOadások kezdeti : Ő, 7 éa Q órakor*
zépkeleti arcvonalak mogerösp téso Ausztrália mcgcrősílésél is jelenti.
Ü/abb háborúé hitetek Angliában
Stockholm, augusztus 11 (Sto?ani-íioda) Cripps közölto az alsóházban, hogy a kormány, a\'par-lamont közöli, nyári szünete utáni ülésén ujabb háborús bitótokét kér majd körülbelül egymilliárd fontsterling értékbon.
Loval tárgyalásai
Párizs, augusztus 11 Lava! kormányfő tegnap fogadta Oathala j^nzügyminisztort, valamint több más vozotŐ francia szomélyi-séget. havai mogl>oszélést folytatott Ahetz némot nagykövottol Ís; a megszálló hatóságok képvisolójévol.
Amerikai beismerés a salamonszigeteki veszteségekről
Washington, augusztus 11 (Bud. Tud.) King tongornagy a aajtóértokozloton közölto, hogy az amorikai flotta támogatta a BhI«-mon-szigoloknél végrehajtott partra-rizálirisi hadmürololokot. Kzoknok a hadmüvolotoknok a célja a Salamon-szigetek logdólkolotibb szigetének, a \'J\'ulakinak megszállása, inort onnok birtoklása az Kgvcsült Államok és Ausztrália közötti forgalom fönntartása szempontjából fontos. A tongornagy szerint súlyos természetű hadmuvolotokról van szó, amelyeknél sulvos vosz tőségek re koll számítani. King közölto, hogy a harcok során egy amorikai cirkáló elveezott és ogv cirkáló, valamint öt romboló, továbbá ogy szállítóhajó megsérült.
Az Indiai demokrata párt vezetője háborús kormány alakítására szólította fel az alklrályt
Bombay, augusztus 11
(Bud. Tud.) A kongresszus párthoz nom tartozó nacionalista körök és az indiai alkirály között hétfőn megbeszélések folytak arról, hogy India kérdésében átmeneti megoldást találjanak, Boy, a demokrata párt vezetője felszólította az ál-királyt, hogy Crípps javaslatai alapján létesítsen háborús kormányt. Savakár, a vallásos hinduk vezetője arra szólította fel a hindukat, hogy ne teljesítsék
a kongresszus rendelkezéseit és ne vegyenek részt a tüntetésekben, tigyjdejtileg felszólítást intéséit Angliához, hogy azonnal adja .meg Indiának a doininiu-mi alkotmányt.
Amsterdam, augusztus II (NST) Bombayi jelentés szerint az angolok már katonása-\' got is felvonultatnak, hogy a zavargásokat, elsősorban Bombay városában, elnyomják. Egyedül Bomhayhan a munkások \' 18
Ha a HerHzetU&vi l/ásácca BudapwUe (Sh :
cl ne mulassza meglátogatni a Vásáron
titétyus Hláúa ^a^ac-f^wa
Igazi élményben lesz részel
vároal ötleti v., ntemt-utca 10. hagyar-pmrmea mmönyegeu unatiilfifitauua.ua.
ZADAI KPZLOLNT
i942. augusztus 11
ClpSt
"ftfofoftt 498. csak elekestől
ílenmifa, ff-ií 11 rr
gyapotmalomban szüntették meg a munkát. A malmokat megszállták. Bombay vaIamennyi piacán szünetel a kereskedelem1, az abm\'adabadi nagy szövő-fonodában hatalmas sztrájk tört ki.
Keleti front
Budapest, augusztus 11 Zürichi jelentés szerint moszkvai katonai körök arra számítanak, hogy a n éhnél krimi hadsereg közvetlen harcbavetése a kaukázusi arcvonalon kÖzvetlciN küszöbön áll. Állítólag a Krinv-félszigctről niár megindullak az első kötelékek.
Budapest, augusztus tt Berlini joléntos szerint a német hadsereg támadása mogindult Sztálingrád ellon. Valószínű, hogy a Szovjet nagyarányú tábori erődítéseket épített, de berlini katonai szakérték kifojozéat adnak azon nézetüknek, hogy a néniot hadvezetőség minden kétségot kizáróan oléri a kitűzött célokat.
Zürich, augusztus 11 Stockholmi jolentésok szerint a Szovjet már mogkezdto Anapának és Novoroazijszknak, a két fokoto-tongeri szovjet támaszpontnak kiürítését.
Az amerikai téaiorlík parancsnokénak elhatározása
Budapest, augusztus 11 (MN) (NST) Az Angliában tartózkodó amerikai légiorók parancsnoka kijelentette, hogy amerikai repülőgépek n legközelebbi jövőben részt fognak vonni a Németország elleni támadásokban.
Erélyes német intézkedések Párizsban
Párizs, augusztus H. A párizsi megszálló csapatok parancsnoka közölte a lakossággal, hogy a legutóbbi időben több kommunista merényletet követtek cl a német megszálló csapatok ellen. Ennek következtében 93 terroristát agyonlőttek. A felhívás figyelmezteti a lakosságot, hogy ha a terrorcselekmények nem szűnnek meg, olyan rendszabályokhoz nyúlnak, amelyek az egész lakosságot érintik.
A káromkodás* i«teri ém m tAevény bQnteÜ 1
n telefonkönyve? Siessen
megvenni a kartonra
nyomott tel/es fali telefon-névsort
1 pengőért
a Zalai Közlöny kiadóhivatalában
W
i Japánok visszaverték az amerikaiak partra-f szállási kísérletét a Salamon-szigeteken
Sanghaj, íitigtisstus 11 A Német Távirati Iroda jelentése szerint a Salamon-szigetcsoporthoz tartozó Tulaki-seigeten az amerikai csapatok partraszállást kíséreltek meg. A sziget helyőrségéhez tartozó (apán erők a portrasrállt amerikai csapatok legnagyobb részét súlyos horeokban
megsemmisítették. De mégsem-\' misitették az amerikai csopatszál-litó hajókat is. A Salamon-szigeteknél vívott tengeri ütközet véglenes mérlege mág nem ismere-teh, dc már most megállapítható, hogy a csata az amerikai és brit légi- és tengeri erők measemmi-sitő vereségével végződött.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tárgy: A konyértejadag. felemelése, a fohérkanyér elitesének beszüntetés*.
Hirdetmény.
A renrlea-liszt- 4s kfnyérjoiryek egy-eay szelvényére felyó hé 17-én-\'reggel-tfll kezdődőiéit 20 űk«, konveret vairy 13 dkg. kenyérllsztet kell kludul. Nullás lisztből kenyeret alltnl. nullás lisztet konyérsütés céljára klizolKAItalni csak folyó hé Ifiig szabad. Nyomatékosan figyelmeztetem a tdazerkereake-döket és pókokét, hotry kenyérazetvé-nyok elleniben 18 tg la csak azt a u-no m I tsz tmenoyJ séae t \'SzoIgAltetlinlJék kl. amlt.aJKÖzellátAsi Hivatni kifejezet-ten kenyérsütés céljára utalt üzleteikbe. Mimién lüffzeres es pék a ifí-án estig beváltott1 össze* Joavszclvénvt 17-én Yagyít-án a KOzeflitasl Hivatalban leszámolni tartozik, a flnomltsztro bo váltott szelvényeket külön lapra kötelesek Tol ragasz tnnf.
A\'barna-szint) rondea-kenyérjegyek bhliiKi ilAn levő „F" szelvények a mai naptól kozdve folyó bó ifi-áiiiesllff bo-válthatók s a pékeknek 70 dkg. fehér *aRy egységes konyorot. a tllízeresok-nok portig 42 dkg1 kenyériItztet vaey finomlisztet kell rájuk klszotítAltntnl; a Nnomllaztet (orniészeteson csak abból a finomliszt mennyiségből adhatlak kl a Illtzaresok az ,P* szelvényekre is. amely kenyérsütés céljára utalta tott üzletükbe. Az ,F* szelvények la külön lapra ragaszt a ndók a teaz/ino-léskor, aszerint, hogy konyórlisztre vajiy finomlisztre lettéit beváltve, Az „V" szelvényok boválrásával tnlyó
hó 3-AIk vlHSzamonŐleo biztosítottam a kÖzöneéH rénzére a felomelt kenyór-rojRdsRot. amiként ozt 998;kő. 1942. az hirdetményemben- klfAtAaba\'helyeztem. A\' (linzeresek ós pékek a kttzftnséítot az „F" szelvények beváltására figyelmeztetni tartoznak.
Nagykanizsa, ItiikV augusztus 11. nm "Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polpAr mesterétől.
Táríy: Az eladott tűzifák elszállítása az érdéről.
Hirdetmény.
Felhívom azokat a ¦ > favdsárlókat, akik az alsónyiresi erdőn előzően bármilyen tűzifát vásároltak, — és azt még nem szállították el *•* hogy annak elfuvarozását f. hó 22-ig okvetlen fejezzék be, mert ha 23-án a megvásárolt fájuk az erdőterületen lenne, ez időpont után már nem szállíthatják onnan cl ők és e célból az erdőbe bebocsátást nem- nyernének, a város pedig az ott maradt fáért felelősseget nem vállal.
Nagykanizsa, 1942. augusztus 8. 2317 Polgáf mester.
at* kási*orttko<iJ I
M E G N Y I E TOm ÁGH ÉS NÉMETH
vaakoreakedéae »«,
Nagikanlnán, Cr>.«b»t-I«r aa. (a Fllléroa bolt raollett.)
KGNIDN
BlITCR.,,,,
magykanixsa,\'horthy mflclós-ut 4.
FERENCJÓZSEF
KÉSER\'JVt:
temet, exhumál,, szállít. IDepvalits Jéseof
¦00 ¦ »Jrfo«l MÍ^UkfaHM.
xttás
KcrMoárul ..ifliidolkflzfi 19. íven ,|u|| «if«l4llul kctc..rbíoti[iflU bclípíife . DlÍYavílsyl VIII. Rt. \' 3I3(
Ö#lwMMt*ny.,*l*««l -IMHylttKikedfi nzonnal tetvul. AJtnlatokat .Nagyketclie. dél" Icllcétí I kl«tohlíJI«l továbbit. 2303-
ADÁS-VÉTEL "
K0hn»-féla ttlkatzélogén eladd. -/ilnyl imim.:-11u-.1 1, 2308
Jókaiban levő uyermottfafdflkédat
vennfrk.. Poatablvala1t. 0/Bx«K.ut 7. 2339
LAKÁS, ÜZIETHEIjYISÉO
NéavaKobaa fls»ikomlortoa II. cmelell tabaa november 1-ére kiadó a NagYka^N zeat.\'Takaiéfc\'kekhimtban. .2341
.. Bzaktlsletbeo, , gábor maaaztaloantl
¦ usik«.l..a, v«tp«b*..|».r»1a mi
¦ BÚTOROZOTT SZOBA
[» Kéláey.a (.htoysaol, fizobát ktrc.ck konybahaazaüatUI. Caeogery-ut 33. 2343
• Alsóteiaploni kömyékín kittkoraxott
aaakát keieaek. mm.Et.oíbtt, Klnlzil-útra S6.
HÁZ ÉS\' INGATLAN
•ataatiiaia- . kiadó, 5 kat. hold. (?.-deklSdnl lehet EdtvJi tír28„ tmiltt. 2333
, Kaaaali. ilaaj a vlkmilamglaiyáibant
23.2
"". .KijtÖNfÉLE
> ITUal<«,ta«.aa«aU«t*íppel .yillalok. Palza, Arpidutca 19.
H. Haraltay Béla gratfalaoua. losid
regftel 6 tói eale íl Ik. .....1.m.íj. .liMuifln
S-S-h-.- KMIy-»tca37/ lokUllnt 1.. Uve-lekie la leleL
TQslla.iaréaaal«al Képpel .villáink. Oaál, EölvOatír 2., teltfbH: 686.\' 227í
.\'iCtaamaatl. Ozvj Bérei (.lniren6 iiívic azóló a drb. zairjegy. Aki mubílálta, ad|a le . a* íllomáaon a porta.n.il, (eklntellel arra, hogy aprógyermekes takalltónö a veaatea.
.<EWaaa«H.«zombaton a Sugár-llt 38. s>. alól,.Rakóczlv.-Magyar,, Ezaaabat-tír ét Fó.uton;al egy aWílkík i alapon virág-mkilii kaaak. Beciületea megtaláló ad)a le Sngár-ut 38. alá, hol Illó lulalomban riaieiul. 2343
Képeit ¦
i legolcsóbban keretezi
^HorváthvUJos, Fő-ut 2.
1 XALMI KŰZLÖMY
. , POLITIKAI NAriLAP. K\\%d\\f ..Kargar.iiiiirr.T. M*oyVi»l.**\'-ma-Islales kl«rtói i*l*LK»rtiy
Nyomatott:
- ayt-Kl-jisaa N«|yk*Iliit*.
82« *<rfolyw, 182. Mim, Nagykanizsa, 1942. augusztus 12. szerda
Ara 12 fillér.
ALAI KÖZLÖNY
P O UTIIAI NAPILAP
$sut**ü6**ft *• altóflMvataU ttdefoa 78. ám MöftJeléblk míadea hétköznap -tfeiatia.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
BtőUwjté*i Ara: egy hónapra 2 peafriS SO tül
nűjfy*dé»re 7 peana SÓ. Ül tér. EflYC* "/-Ahi: luilkft\'/.uan t2 HU., sz«R>batOO 10 í
i zataegerszegt tatáéi
Kállay Miklós miniszterelnök zalaegerszegi -beszédét - azznl az elvi megállapítással kezdte, hogy aüütgyarság örök hivatása : ma-gyárnak és egyben európainak lonni. Átszűrjük a írnjagunk nemzeti egyéniségén a baráti nyugat gondolatait, átvesszük mindazt, ami jó és szép, ami emberi és európai érlek, de osak a magunk népi egyéniségét hozzáadva tesz-\'-szúk sajátunkká ezeket az értékeket. A Dunántúlon lakó, nyugati \'magyarságnak még: az a külön hivatása is van, hogy színmagyar vidékein továbbra is megőrizze \'különleges népi és szellemű\' kincseinket és Őrködjön azon, hogy ezek a területek mások, mint magyarok, sohase legyenek.
Beszéde- nagyobb részében a miniszterei nők időszerű kérdésekről szólott, hiszen nehéz időket élünk, nem\' kis gond az ország szükségleteiről való gondoskodás, pláne amikor még a napi ügyek elintézésén felül elvi jelentőségű reformokkal is foglalkozni kell.
Ezen a vonalon emiitette meg Kállay Miklós miniszterelnök a zsidó birtokok elvételét* és felhívta a figyelmet árra^ hogy egymillió holdon felült földterület- auég sohasem jutott gyorsabb temfpóbau a magyarság kezére, mint most. A tőrvényhozás alig két hete szavazta irtieg-az erről szóló javaslatot s a végrehajtási utasítást a közel napokban imái* le is tárgyalja a földművelésügyi miniszterrel,
Ismeretes, i hogy a mai magyar élet egyik nehéz, folyamata a kereskedelem és az ipar keresmény- kezekhe-való juttatása. Sajnos, m\'iht minden átmeneti időitek, ennek is megvannak- - a maga huligánjai, akiket a kc-reskod el dinnek és az iparinak magának ,kell mugúból kitaszi-taniv Annak-ainMJggyözödésónek adott kifejezést, hogy a-megfelelő védekezést könnyen és hamar megtalálja a kereskedő és iparos társadalom\'.
Igen\'lényeges része volt a mi-\' ntsztertlQöW\' beszédének az, a melyben, a decentralizáció szükségét hangoztatta, A csonkaor-szágban a centralizmus vérvényesült, ma azonban -más a helyzet. Az orsvtág- megnagyobbodott, .nentóetiségek kerültek1 vissza-Szent\'\'István \' koronája alá s igy nciirfc\' lehet mindent a központból -.irányitani: az álla-«n -Közigazgatásnak oda kell mOnni a vidékliez. Számolni kell a pajtUguláris és dokáíis adott-\'ságoktoal-a.ezek -hatása -alatt kell\' kialakulnia. Bejelentette, hogy a bolftgyimfinlszter^elkészjtelfe a közigazgatás nagy átalakulását
Zavargás tört ki Sztálingrádban
A németek megsemmisítették a 62. szovjet hadsereg zömét és 57.000 foglyot ejtették, 1000 harckocsit és 750 különféle löveget megsemmisítettek, Illetve
zsákmányoltak
Légiriadó Svájc különböző helyein
Amsterdam, augusztus 12 (NST) Az angol hírszolgálat washingtoni különjelcntése szerint a -salunionszigeti ütközet tovább folyik. Pillanatnyilag nemi közölhető egyéb — fűzi hozzá a \'jelentés. \'
A sanghaji indasok gyűlése
Sanghaj, augusztus 12 A Sanghajban élő hinduk tegnap haialmas tömegben gyűl-
tek össze, hogy követeljék India függetlenségét. A sanghaji különböző indus szervezetek elhatározták, hogy az indiai függetlenségért folytatandó harcra egységes táborba tömörülnek. A gyűlésen egy sanghaji indus vezér hangoztatta, hogy 70.ÜÜ0 indus\' áll készen India szabadságának kivivására és csak a jeladásra vár, hogy a harcol megindítsák.
Delhiben válságos a helyzet
Amsterdam, augusztus 12 Az angol hírszolgálat bombayi jclimtése szerint a zavargások kezdetétől tegnap délutánig 31, hindut öltek meg. Több mint 200 -ember megsebesült, a letartóztatottak szánva pedig meghaladja az ötszázat. Tegnap este zavargások voltak Alrnmdabad-ban, Agárban, Madrasban és több más helyen.
Az angol hirszolgálal egy másik jelentése szerint Delhiben a helyzet válságos. A lázongó hinduk megrongáltak több középületet és a városházát csaknem! teljesen lerombolták. Több gyújtogatás is történi. Sok llunárl! és diákot letartóztatnak. A rendőrség többször rálőtt a lünletíök-rc. Az újdelhi hely őrségei, megerősítették. A városban járőrök portyáznak.
Amsterdam, augusztus lo. Londoni jetenlés .szerint a Dálly Telegraph ugy tudja, hogy a brit kormány egyelőre nenr hívja össze a parlamentet, litert erre nem tartja alkalmasnak az időt. Indiában ugyanis félremagyarázhatnák az intézkedést és az a hit alakulhatna ki, hogy az indiai kérdésben ellentétek \'merüllek fel a brit közvéleményben.
Amsterdam, augusztus 12 A News Chronicle a lobbi kőzött közli, hogy a brit kommunisták nyilatkozatot tetlfck közzé, amelyben helytelenítik Gandhi letartóztatását.
A Daily Mail azt ajánlja* hogy száműzni kellene a kongresszusnak azokat a tagjait,!
akik megszavazták a •Hagyjátok el Indiát\' ciuvü határozatot.
KeUti front
Berlin, augusztus 12 A német véderő főparancsnoksága a keleti arcvonalról a következőket közli:
A, bolsevisták, miután ellenállásukat Majkop vidékén megtörték, a hegyekbe miének ültek, ahol a német csapatok tovább üldözték őket. Majkoptól északkeletre szétmorzsolták a bolsevista^ ejíyik bekerített erőeso-pdrlját. A légi hadevő bombákkal árasztotta el az északkauká-zusí országutakat, vaiauttnt azo>\' kat a megvert Ijolsevista csapatokat, amelyek a feketetengeri partokon hajóra igyekeztek szállni. A Don és a Szal között a Szovjet helyi jellegű tánvadá-sai során megsüininisituttflk 7 ellenséges páncélost. A légi haderő bombákkal árasztotta el a bolsevisták kiserŐdjeit és táborf állásait. Kalácstól északnyugal-| ra tovább folyik a bolsevista egységek megscmipisifése. A-Don-arcvonal többi .szakaszán csak helyi jellegű harci tevékenység volt. Voronezs vidékén német zuhanóbombázók meg-senVmisilctték azokat a csapatokat, amelyek egy erdöj>en készenlétben állottak, llzsevtöl délkeletre meglUusult a bolsevista gyalogság és páncélos kötelékek
jelentő reformlörvényja\\ aslalof, amelynek a mai háborús időben azonban természetesen csak egyes részeit lehet megvalósítani. Hasonlóképen törekvés nyilvánul . tnjag a földművelésügyi igazgatás decentralizálására, a mely vármegyei kirendeltségek formájában történik meg.
A földmíúvelés, ipar és kereskedőiéin egy pillanatra sc felejtse cl, hogy ma nem a vagyono-sodás, hanomt a többmunka idejét éljük, örüljnnk, ha meglevő Vagyonunkat tudjuk átmenteni és ne siránkozzunk azon, ha notn gyarapodunk tovább. Ma az a derék m\'agyar, aki minden vonalon többet termel és szerényebben ól még akkor is,, ha esetleg nagyobb a jövedelme.
Most,\'hogy a friss gabona betakarítása folyik, nagyon érdekli az embereket az ex]>ort kérdése. Az igazság az, hogy a múlt évben nagyon keveset exportáltunk, az idén esetleg valamivel
többet tudunk szövetségeseinknek juttatni, de semmiképpen sem mehetünk az alá á fejadag alá, a\'melyet ma biztosítunk a m\'agyar népnek.
A .gabona árát nemi lehetett ;Í0 pengőnél magasabbra szabni, inert a magasabb színvonal más oldalon jelentett volna olyan terhekel. hogy amit meg-\' nyertünk volna a gáton, elvesztettük volna a réven. Mindenesetre az iparnak is figyelembe kell vennie ezt a tényt és alkalmazkodni az általános nemzeti érdekekhez azzal, hogy a gyár-lási hasznot egész -minimálisnak szabja mícg, vagy épen a semmire állítja be. Ugyancsak mi-uiinálisjmk kell lennie a kereskedelmi haszonkulcsnak is. Az ipari termelés kérdését komplikálja az. a tény, hogy nyers-anyagliiáunyal kell számolnunk és igy uz árak sokszor tőlünk függetlenül alakulnak. A gazdákat a viszonylagosau alacso-
nyabb gabonaáréri a tej és a hízo\'t sertés árának felemelésével kárpótolták.
Igen megnyugtutólag halottak a miniszterelnök felvilágosításai a szegényebb nópoiaályok cipővel és ruhaneművel való ellátására vonatkozólag. Olcsó áron cipő és ruhanemű kerül forgalomba olyan mennyiségben, amely jópárszázezer ember ollátás\'ál"teszl Lehetővé, még a tél beállta előtt
A miniszterelnök bofojezésül azt hangsúlyozta, hogy amikor a kormány\'mindent megtesz a nép széles rétegeinek erdőkében, ennek fejében azt követeli,-hogy mindenki íoljusüse a. rászuboití munkát lelkesen és örömmel, mort ez a nehéz .idők megszabta hazafias kötelesség s legközelebbi jövőnk függ attól a helytállástól, amelyet a háborús viszonyok közepette mutatunk.
ZALAI KÖZLÖNY
.19-12. aunnsztus 12
BÚTORT
•saktstetben, rjÁBOR műusrlalosnál
VS0M Itaátilt*.
támadása. Feljebb északra is tovább tartanak a védekező harcok. A légihaderő eredményesen avatkozott bele a földi harcokba és elpusztított 12 páncélost, 8 ideget, 3 kompot és sok jármüvet. Az llmen-tótól délre íolyó védekező harcokban egyetlen nap alatt 8 ellenséges páncélost pusztítottak el. XémeP harci repülőgépek több telitalálatot érlek el olyan helységekben, ahol csapatok tartózkodtak és a bombák nyomán több néz kigyulladt. A volchovi hídfőnél is hiába támadtak a bolsevis. ták. Volchovtól keléire a német légihaderő hatásosan bombázta a bolsevista csapatuvülekezé.se. ket. Német vadászok lelőttek 7 fiolscvista repülőgépet.
Az USA-ból katonai küldöttség megy Bolíviába
Amsterdam, augusztus 12 WashingtoiA Jelenlés szerint Hull külügyminiszter és liolivia követe megállapodást irt alá, a (melynek értelmében az Egyesült Államokból katonai küldöttség megy Bolíviába.
Nyugati légitevékenység
Berlin, augusztus 12 A német légierőnek hétfőről keddre virradó éjszaka Dél-Angiin ellen intézett bombntámu-dásai több helyütt óriási károkat okoztuk. A londoni lapok szerint ez volt a leghevesebb bombázás hosszú idő óta.
A Német Távirati Iroda jelentése szerint brit bombázók a mára virradó éjszaka eredménytelen zavaró táinadásokul intéztek az északnyugati német partvidék ellen, majd egy nyugat-németországi városra gyújtó- és romboló bombákat dobtak. Károkról még nem érkeztek jelentések, A támadó repülőgépek közül halót lelőttek. Német harci repülőgépek a mára virradó éjszaka támadást hajtottak végre Dél- és Közép-Anglia -hadi-íontosságu berendezései ellen.
Légiriadó Londonban ée Svájcban
AtjisLüi\'daui, augusztus 12 Londoni jelentés szerint az angol fővárosban ma kora reggel légiriadó volt.
Bern, augusztus 12 A Svájci Távirati iroda jelentése szerint Közép-, Kelet- és Dél-Svájc különböző helyein a mára virradó éjszaka légiriadót rendeltek el.
Afrikai harctér
Basel, augusztus 12 (Bud. Tud.) Londoni illetékes helyen kijelentették, hogy mind Auchinieck, mind pedig Bőmmel előkészületeket lesznek mjabb akcióra. Az ellenségeskedések lujrafelvételo a legközelebbi időben ímegmdulhnl. Angol részről megállapitják, nem sikerült megakadályozni, hogy a német és olasz esaputok erősítéseket és hadianyagot ne kapjanak. Bowanel ismét használ-
ll-ülytatáa az 5. oldalon)
A Főméltóságu Asszony szózata
— Kérő axóval fordulok isméi a magyar társadalomhoz, do ezúttal nem ssupán a keresztényi szeretet és az irgalmasság nevében, hanem azért, hogy mindenkit személyileg érdeklő, szinte családi magyar kötelességre emlékeztessék. Kérek a messze keleti arcvonalon küzdő magyar honvédnek, aki szent kötelességet teljesít; aki távol családi tűzhelyétől védi otthonunkat és biztosítja mindnyájunk zavartalan életét a aki testvérünk, férjünk, gyermekünk... \'Kérek az itthonmaratlot-(aknak, hogy megmentsük őket a rájuk nehezedő gondtól, amíg szeretteik az ősi magyar helytállás vitézi kötelességét teljesilik. Kérek azoknak a gyermekeknek, akiknek édesapjuk, családfájuk és eltartójuk a háború véres kényszerűsége miatt a legtöbbet adja érettünk es a hazaéri: kérek a hadiárváknak.\' Meri ők ebben a magyar hazában nem lehelnek számkiveleltek, elfelejtettek, hiszen ők a nagy áldozat terhének igazi hordozói, akik megbecsülést, támogatást érdemelnek és — tudom! — kapni is fognak.
— Magyarország háborúban áll s a nagy küzdelemnek bizony következményei is vannak, amelyeket kivétel nélkül erős lélekkel, segiló akarattal és becsülettel kell vállalnunk. Ugy érzem, hogy minden igaz magyar szivében hordott kívánságot teljesítek, amikor szükségét érzem annak, hogy az általam eddig eddig is minden évben megindított és ezidén is megindítandó segítő-akción kívül élére álljak a háború ¦pusztítását jóvátevö mozgalomnak és minden magyar testvéremhez, mint egy nagy családhoz forduljak, megmondván, hogy mikor mivel és miképpen tudunk a legjobban segíteni, at felejtsük el, hogy a nemzetünk tétéért folyó háborút
két arcvonalon vívjuk meg:\'a honvéd odakünn, az ilthonmaradottak pedig a polgári kötelességteljesítés arcvonalán, fis ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a belső arcvonalnak ugyanolyan szent megmásíthatatlan és elodázhatatlan feladatai vannak, mint a harctéren küzdő katonaságnak.
— Kérek mindenkit, hogy érezze velem együtt és fogadja meg a segítés kötelességéi!
— jS\'oA" és sokféle tennivalónk van. Elsősorban gondoskodnunk kell a katonák itthonmaradt hozzátartozóiról tehát adakoznunk kell a megindítandó
háborús segélyakcióin. Második mélységes erkölcsi kötelességünk pedig azt követeli tőlünk, hogy biztosítsuk
s hsdlirvák neveltetését, még pedig ugy. hogy ne érezzék pótolhatatlan veszteségükéi, hanem emelt fővel foglalhassák el a dolgozó társadalomban a tehetségüknek megfelelő helyet, mint olyan emberek, akiknek elévülhetetlen jogcímük van az egész nagy magyar család testvéri meleg együttérzésére ée támogatására. Vegyünk tehát részt a második akcióban is, amely némileg kárpótolja a
hadiárviikal édcuatyjuk, gondviselőjük elvesztéséértI
— Végül felhívom a figyelmet a honvédség közeli
tél/juhagyüjlő mozgalmára, amely a három akcíó közül időben a leghamarabb kezdődik. Az ezután elmondandóímban erről a téliruha gyűjtésről kívánom tájékoztatni kedves hallgatóimat.
- Kérőszavam mindenkinek szól de leginkább azoknak a férfiaknak, akik itthon nyugodt kényelmet biztosító polgári környezetben és nem a minden percben rájuk váró veszedelmek között végzik napi munkájukat. P.s szólok minden anyához, hitveshez, asszony- és leánytestvéremhez is, hiszen mi nők ismerjük legjobban azt az aggódó szeretetet, amellyel hozzátartozóinkat az élet veszedelmeiből, de különösen a harctérről visszavárjuk. A megérzés biztonságával mi tudjuk legjobban: milyen boldogító hivatás segíteni, megóvni őket a kegyetlen téltől és azzal a meggyőződéssel gondoskodni róluk, hogy gondoskodásunk el is ér hozzájuk, mintha csak itt volnának mellettünk.
— Az állam minden emberileg lehetői megadott az itlhonmarudot-taknak, a hadiárváknak és a\\Jiarcoló katonák nak. II on védségünk és — különösen annak most is odakünn tartózkodó része — kitűnően felszerelt és az ország teljesítőképességéinek határáig lehetőleg minden szükséges holmival ellátolt hadsereg. De egyeden katona, még a nálunk hatalmasabb nemzetek katonája sem nélkülözheti a társadalom támogatását és a szerető szivek gondoskodását, meri ez a tolhatatlan erő kiegészíti és lebirhatattan lelki fegyverekkel gazdagítja felszerelését. Ezenfelül tény az, hogy a háborús beszerzési nehézségek miatt hptttid-ségünk még a legnagyobb áldozatok árán sem tudja teljes mennyiségben beszerezni a szükséges teli holmi-
i kat, meri ezen a téren is nyersanyaghiány van. így nagyrészt azokra a téli holmikra is szüksége lesz a honvédségnek, amelyek ma — talán fölös mennyiségben és használaton kiviil — a polgári társadalom tulajdonában vannak. A nehézségek nagyok, de ha a,magyar társadalom megfogadja kérő szóinál és eleget tesz felhívásomnak, akkor már rövid idő elatt és aránylag könnyűszerrel kiküszöbölhetjük ezeket a nehézségekel.
— Es Hl mindjárt meg\\kell mondanom: nemcsak az a fontos, hogy mindenki minél többet és jobbat adjon, hanem az is, hogy
helyesen és okosan adjunk s olyasvalamit juttassunk katonáinknak aminek vitéz honvédségünk valóban hasznát is veheti. Ezért szeretném élő szóval is tájékoztatni kedves hallgatóimat arról, hogy mii és hogyan adjanak.
— Elsősorban szükség van bármilyen huzattal ellátott egy- két-, három-, vagy Öt-ujjas szormekcsz-lyüre. Megjelel a gyapjukesztyü és a sikesztyü is. Csak • az a fontos, hogy a kesztyűk hét és fjeles nagyságnál kisebbek ne legyenek.
— Ezenfelül kötszövótt, meleg
Augusztus
10 - 12-ig
VÁROSI t10Z<SQ HHtrn-
__szerdáig
A virágzó ifjúság önfeledt boldogságáról készült remek film Nagy siker!
DIÁKÉVEK
Mosolyra derítő és könnyekig megható film
Aktuális magyar híradó a világ legújabb eseményeiről
Klőaddsok kendéié: 6, 7 éo 9 órakor*
aleófehérnemü kell, minél naeyoU szambáit; Ezek közül leginkább 0J úgynevezett jáger-aleóuemÜ, pulii, ver, szvetter, ujjas vagy ujiitfíküii kötött gyapjmneüény alkalmas „ célra. Gyűjtsünk továbbá szőrrnetap. kákát. A honvédségnek megfelel minden szőrmés sapka, leginkább pedig az Alföldön és Erdélyben viselt szőrmekucsma. Eféléből tok vidéki házban akad fölös darab • így még a szegényebb ember i, értékes adománnyal járulhat honvi. deink egészségének megvédéséhez. Fülvédők, nyaksálak,, hósapkák 1% ér melegítők minden családban fa. tálhatok, ahol a fiatalság téli spór. tot Hz. Nézzünk utána, mennyit adhatunk ebből a holmiból az éret. tünk harcoló katonáknaki
— Gyűjtsünk össze minél löbb lábszármelegttöt, vadászharisnyát ét hasonló lábszárvédöt is — akár lábfejrésszel, akár anélkül. Megfelel erre a célra a vadászok és turisták lábszárvédője éppenugy, mint a labdarugók lábszárharisnyája, fiifel. szereléseket és sicipöket is kérek katonáinknak/ A sítalpak 190—220 cm. nagyságúak legyenek t bármilyen fából es kötéssel, a sietpók pedig legalább 42-tn számúak.
— Az orosz téli éjszakák hidege ellen tábori takarókat is kérek! Adjatok bármilyen színű é« méretű gyapjútakarókat! Mind fel tudják használni. Nagy szolgálatot tesz a szent ügynek az is, aki a nap és hó ellen védő szemüvegeket — napszemüvegekel, motoros, aulós szemüveget es szemvédőt — szolgállat be harcoló csapataink részére.
— Vég ül szőrmés m ellény ékkel kell ellátnunk a katonákat. A szór-mebélések éppen olyan jók erre a nemes célra, mint az úgynevezett míkádá-kabátok, vagy az Erdélyben használatos bor- és szőrmemellé-nyek a rövid bekecsek, egyéb bundabélések, egyes szőrmés bőrök ét más hasonlók, amelyekből mellény, kesztyű, vagy sapka készíthető. Tudom, sokat kérek magyar nőtestté-reimtöl, amikor elvárom, hogy esetleg mondja nak le a nekik ked vet egyik-másik, vagy talán egyetlen télibundáról, de gondoljátok meg asszonyok és leányok, milyen csekély és könnyen elviselhető lemondás ez a harcoló férfiak \\áldozaiáhoM képest!
— Nagyon fontos, hogy a páros holmit — cipőt, érmelegitót, harisnyát, kesztyűi, sítalpat, lábszárvédöt — párosan összeérösitve, illetve összevarrva, szolgáltassuk be, mert ezzel felesleges munkától és késedelemtől kíméljük meg a gyűjtőket.
— Honvédeink legszívesebben olyan cikkeket fogadnak ,amelyeket lehetőleg már nem kell átalakítani vagy jaoitani, mert ez a\\leggyortabb segítség. Az se tartózkodjék azonban az adakozástól aki csak javítható vagy újra feldolgozható cikkeket tud adni. Ilyenek a különféle gyapjufonalak a fellépés és fonás reven*uj fonalak előállítására alkalmas használt vagy akár kopott gysp-juruhák (szövetek) és gyapjú kötszövótt áruk (pullóver. szvetter, kötőit riüiák) és a többi. Kétszer ad, aki gyorsan ad, de károjnszor ad, akitliasznátliatót ad!
— Adjatok, mert
semmi nem vész káros és minden darab eléri rendeltetésének helyét. A rögtön felhasználható téli holmit haladéktalanul tOTábbit-ják, a többit pedig szakszerűen átalakítják vagy nyersanyagként uj ruhadarabok készítésére használják fel. Ami esetleg a honvédség céljainak nem felelne meg, azt az arra rászoruló szegények kapják meg. Egyetlen deka fonálnak sem szabad elvesznie, hiszen minden meleg holmi életet és egészséget jelent, magyar emberek eletét és egészségét.
¦Az adományozók minden egye* tárgy után elismervényt kapnak * a gyűjtést végző szervek a,legszigorúbb ellenőrzéssel biztosítják a manapság annyira értékes téliholmt bssadjlitásál, kiválogatását, elinti
1942. augusztus 12
ZALAI KOHLONY
fását a csajxttokho*. szóval a minél teljesebb eredményt. Egyébként megjegyzem, hogy a gyűjtéssel megbízott katonai és polgári szervek az újságok és falragaszok utján még részletesebben fogják a közönséget az augusztus 25-töl szeptember l-ig megtartandó téliruhagyüjtémől tájékoztatni.
— Szentül hiszem, hogy a magyar társadalom most is ugyanúgy meg fog érteni engem, amint megértett eddig is, amidőn segített letörölni a könnyeket és enyhíteni a szegénység keresztjének terhét. De most
még nyomatékosabban
kérek mindenkit, hogy adjon, mert ennek a gyűjtésnek az eredménye ugyanolyan fontos, mint egy meg-liijert csata. Gondoljatok azokra, akik most ezer vagy kétezer kilométer távolságban arra készülnek, hogy a legzordabb télben ís Adél uitidon megálltak a helyüket, mert ezt kívánja tőlük a nemzet érdeke és a keresztény világ védelme. Gondoljatok rájuk, akik mindennap szembenéznek a halállal, amely fegyverekből és az ¦ orosz síkság fagyos árnyékaiból leselkedik rájuk. Gondoljatok magyar hazánkra, a melynek biztonságát és területét most odakint kell megvédeni, hogy a győzelem ünnepén együtt örvendhessünk visszatérő katonáinkkal. Hazatérnek, mert most a szeretet moleg ruhájával védjük meg ókot az
elemek viszontagságai ellen ...
— Adjatok, mert csak az a nemzet remélhet boldogabb jövendőt, amely tettel, áldozattal, adakozással és önzetlenséggel is tud harcolni!
— Adjatok, hogy viéltök legyünk Hozzájuk, akik vérükkel váltják meg a magyar népet! (MTI)
A fegyverszünet óta most tűzték kl elfiször a francia zászlót a párizsi miniszterelnökségi palotára
Párizs, augusztus 12 A fegy versz tiuet Ótü elsöizben tűzték ki a francia lobogót a miniszlerclnökségi palotára. Az ünnepség tegnap zajlott le La-val, valanvint kormányának Párizsban időző tagjai jelenlétében. Ezután a francia zászlót mindig kitűzik a miniszterelnökségi palotára, valahányszor Lávái Párizsban tartózkodik.
Leszállítják az olasz állami kiadásokat és bevételeket
Róma, augusztus 12 A Ducc elnökletével tegnap Összefllt az olasz minisztertanács és fontos pénzügyi intézkedéseket hagyott jóvá. A többi közöli rendclettórvéuyl fogadott el. amely a jövő költségvetési évre előirányzott állami kiadásokat 1(101.3 millióval, a bevételeket pedig 735 millióval szállítja le.
Bolgár küldöttség jön a Nemzetközi Vásár megnyitására
Szófia, augusztus 12 Tegnap bolgár gazdasági küldöttség indult el Szófiából 13u-daj>estre, hogy résztvegyen a Budaiiestí Ntímtzetkőzi Vásár megnyitásán. E/. az első eset, hogy bolgár részről hivatalosan részt vesznek a Noinizelközi Vásár megnyitásán.
300.000 pengő a mirakózi és muravidéki közoktatásügy fejlesztésére
A Muravidék és á Muraköz közoktatásügyének fejlesztése gyors ütemben halad tovább a háború ellenére is. Már az elmúlt esztendőben számos iskolát javítottak át és löbb uj is-koluépüiel építését kezdték meg a vallás- és közoktatásügyi miniszter segélyével. Ezek\' közül tető alá kerüli a szentbibori iskola, befejezéshez közeledik az őrihódost, x mér az uj iskolaépület emelete készül a szentgotthárdi járásban felszabadítóit Marokrélcn.
A tavaly megkezdeti munka bevégeztével uj feladi.lok megoldására kerül haladéktalanul sor. A vallás- és közoktatásügyi miniszter máris gondoskodott a gyors eljárásuk lehetővé léteiéről és anyagi segélyt juttatott: legújabban a következő iskoláknak: Zalanjvár 180.000 pengő, a Eestelicli-kaslély megvásárlására és iskolává való átalakítására, Mátyásdomb 10.000 pengő, Adorjánfalva 7000 pengő, Drávaólűd—Édesktit 12.000 pengő, Hársliget 0000 pengő, Kristóffalva 18.000 pengő, Per-
lak «000 pengő, Murahely 12ÓQ0 pengő, végül Lendvarózsavólgy 600 pengő bővítésre, illetve javításra.
Ha ezeknek az államsegélyeknek az összegéhez hozzászámítjuk még a muravidéki és muraközi hatóság részére rendezett harcim tanfolyam költségeit, amelyek mintegy 60.000 pen-gőretehelök, akkor látjuk csak hogy isméi közel 300.000 pengőt áldozott az állam1 a muravidék és muraközi közoktatásügy fejlesztésére. \'
Az állam áldozatkészségével együtt meg kell azonban állapitanunk azt is, hogy e két felszabadult térület lakossága száz százalékig magyar érzelmű, — amit éppen a közoktatásüggyel kapcsolatban mutatott meg.\' — Tavaly ugyanis, amikor arról döntöttek, hogy magyar legyen-e a felszabadult területeken a tanítási nyelv, vagy nomzetiségi, a lakosság megszavaatatásakor •a tankötelesek szüleinek 95 százaléka kérte, sőt követelte a magyar nyelvű oktatást.
Súlyos cséplési baleset történt Zalaszántón
Egy 21 éves lengyel fiatalembernek letépte a karját a cséplőgép dobja
Zalaezántó, augusztus 12 (Keszthelyi tudósítónktól). Zalaszán. tón súlyos cséplést balosét történt. A cseplósnél alkalmazva volt Ruznyanszky Mihály 21 éves lengyel polgári mano-ktllt In, aki a kóvóket metélte. Amikor
az i\'iíylk kéve után nyúlt,\' a dob elkapta a Jobb kozót éa\'azt — m6g • felső karját Is — leszakította.
A súlyosan serfllt lengyelt a keszthelyi kóiházba szállítottak, ahol azonnal ápolás alá vették.
Ma hajnalban lépett életbe Budapesti Nemzetközi Vásár 50%-os utazási kedvezménye
A Vásáron közel 1.000 kiállító vesz részt a magyar ipar lcokü-lőnfélébb szakmáiból. Fokozza a felvonulás érdekesséflét, hogy a síűkmák majd mindeflyíke külön-leaes, a kereskedők és fogyasztók szempontjából újszerű árut mutat be. Rengeteg az országban még alig látotr műanyag, at olyan pótanyagbői késiölt áru, amely nemcsak minőségévei, de tetszetős külsejével is meg fogja hódítani a közönséget.
At ipar kötél 200 szakmára terjedő bemutatkozása mellett teljesen ujseerü képet ad a Vásárnak a különféle hatóságok és köEÜEe-mek rendkívül látványos kiállítása, mely a Vásár köípontjában, épületekkel körülsEcgctt két hatalmas teret foglal el- A közellátás, a gái- és villany, a MÁV és MFTR, a Csepeli Kikötő, a Háiiipari Kőé-pont, a Posta, melynek épületé-
ben a harctéri rádióíhenetkÖEve-tités lese, a Vitézi Szék kiállítása, a Lábbeli-, a Papírhulladék- és a Textil-Központ mindmegannyi érdekes mondanivalóval lépnek a közönség elé.
Tekintettel a Vásár »háborus« jellegére, tágas teret foglal el « repülŐgépkiállitás, ahol a közönség feje fölött lebegő nehéz bombázótól kezdve ja vadas E-gépekig és könnyű sportgépektg a közönség meg fogja ismerni a repülés minden katonai és polgári lehetőségét. A magyar nehézipar motorizált üteget állit ki minden kellékével. A honvédek dicsőségét hirdeti a szovjet hadÍE*ákmány-ki-állitás.
A Vásár fétáru utaiásí kedvezménye ma hajnalban lépett életbe és a kedveiménnyel augusitus 24-ig lehet Budapestre utazni.
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
UNGIÍR-ÜLLMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Shell gáz főz ők 14s 2 Itafíal előjegyezhetek.
Háti kénporiak — Kupüió aMk
Üxletáthelyezésl
BŐRDÍSZMŰ
KASZTLNÉ HOLZER ELLY
bazár-udvar
Szerda
ilIaaM wflwwijMök hótki,*»aiioL«ii
Bndapctt I. mönaián
6.40 Torna. Hirok, Közieménvek\'. Hanglemezek. — 10 Hirok. — lt.10 Nomzotközi vizjolzószolgálat. — 12 Harangszó. Himnusz, hlóiárásjolon-tós. — 12.-10 Hirok. — 18.20 Idő-jolzóa és vízállásjelentés, —- 14.80 Hírek. — .14.45 Műsorismertetés;
— 16 Arfolvamhirok, piaci árak, élelmiszerárak? •— 16.45 Időjelzés, hirok. — 17 Hirok szlovák éa ruszin nyelven. — 10 Hirok magvar, német és romén nyelven. — 21.40 Hirok. — 28 Kirok német, olasz, angol és francia nyelven. — 24 Hirok.
BUDAPEST I. .
17.16 llníczky László tánezono-kára. — 17.66 Dr. Pasauth László olőadésa. — 18.20 Honvédmüsor.
— 10.20 Rádiózonokar. — 20.10 Uri muri. Színmű két részben. — 22.15 Ózon az otthon. — 28.25 Horváth Riomér cigányzonckara. BUDAPEST II.
10 Marik írén zongorázik. — 19.80 Középkori temető föltárása. A1 közvetítést Nagytétény határából ro-zeti Puszta Sándor. —¦ 20 Hirok-
— 20.10 Ju/orov: Szvit—soxlett, — 20.40 Korvig Emil vorsokot mond.
— 21 A Légierők fuvószonokara. .— 22.10 Oporott ós filmdalok.
Csütörtök BUDAPEST I.
10.15 Szórakoztató zono. — 11.20 BükköSBy Ovulánó énokol. — 11.40 Fololvasás. — 12.10 A 8. honvéd gyalogezred zonckara. -— 18.80 Hon védőink Üzennek. — 14 Buttola Edo tánczenekara. 15.20 Itondőr-zenokar. — 16.15 Ruszin hallgatóinknak.
17.16 Tölgyessy Júlia és Varga Imre magyar\'nótákat énokol, kíséri Gáspár LnjoB cigányzonoknra. —¦ 18 Fololvasás. — 18.25 A kassai rádió julíus 26-iki műsorából. Falusi lakodalom Vajdácskán. Iíoszéló Pa-lumby Gyula. — 19.20 Horror Pál harmonikaszámai. — 19.45 A szombat helyi Faludi Foronc Irodalmi Társaság ostjo. —- 20.10 A Székesfővárosi Zenekar bangversonyo. — 21.10 Dr. Antal István m. kir. nemzetvédelmi propagandaminisztoc előadása a Budapesti Háborús Nomzotközi Vásárról. — 21.25 Indulók.
— 22.10 Üzen az otthon. — 28.25 Tánczene.
BUDAPEBT II.
19.10 A SzékoafÓvárosi Zenekar, hangversenye. — 20 Hirok. — 20.20 P. GyoniE András előadása. — 22.10 Rádiózonokar. .,
és Irodánkat Horthy ívnklós-ut 2-ről raktárépOletQnk be i
Zrínyi St-n 31. sz alá
helyeztük át. tm WEISS 0«regk*r«sk«déti.
ZALAI &OZLONB
1012, augusztus 12
Adni akarunk
Még Imelegcn süt a nap, még a vékony vászonruhát is sokallja uz ember, így hát kinok jutna ezsébc&nbst a munka, a lábzsák, a hócsizrim és a tél egyéb rok-vizituinai, amelyek békés nyári áhmikut álmodják ? Más esztendőkben talán jogos volt ez a szemlélet ,dc most .amikor az Apokulipsis zord lovasainak pal-kócsattogására ébredünk napnap után, annak a régi igazságnak, bogy ^kormányozni annyi, mint előrelátni\', sokkal tágabb értelmezést kell adni. A magyar honvéd kemény léptei ma még a nap hevétől tüzesre forralt homokon dobbannak, dc holnap már reá szakad a nyirkos orosz ősz és a steppéken szabálytalanul száguldó szelek elhozzák az első hófelhőkel is. Csikorog a zúzmara a bakancs alatt, á hó-förgeteg millió apró tűje szúr-, kálja a viharokban kicserzett kalonaareot. a jeges szél bebújik a köpeny alá, süpped a lát) a hófutta kátyúkban. Gondolnunk kell \'már ma. gondoljunk is erre már ma, amikor a kánikula verejtékét töröljük az arcunkról.
Kormányozni annyi, mint elő. relájtni. Százszorosan igaznak kell lennie ennek és százszoros san igaz is ma. amikor a magyar hönvé1\' kemény keze mindnyájunk tündérországának, Magyarországnak jövőjét és sorsát hordozza a végtelen orosz pusztaságban. A honvédség raktáraiban \'ma már ott van a könnyű zubbony [mellett a bekecs, a szellős ing mellett a prémes mellény, a nyári bakancs mellett a hócsizma. De... valahogyan ugy hisszük, hogy az a szeretet és hála, ami minden gondolkozó emberben szükségszerűen benne él a honvéd iráni, jogokat követel a maga számára is. Ha valaki ugy érzi. hogy kötelessége áldozatot hozni azért, akinek a békés éleiét, a biztonságai, önmagának és családjának védelmét köszönheti, ám teljesítse kötelességét. De aki igazán mélyen magyarul érez, az nem kötelességet cmiit, hanem jogokat hangoztat. Jogot ahhoz, hogy áldozatot hozhasson, bár csak nrillioniodrésznyi áldozatot is azért, aki fiatal életét kínálja az ukrán mezőkön, a Don mentén, a Volga dombjai között, fis ehhez a jogunkhoz ragaszkodunk ! A honvédnek adhatunk eleget, adhatunk mindent, de sokat nem adhatunk. Es ha a rakta* rákban elegendő is a léli holmi, mi — akik náluk sokkal könv-nyebb körülmények közöli tartjuk a hátsó arcvonal állásait -azt akarjuk, hogy a mi bundánk melegítse az északi hóviharban őrlálló honvéd testéi, n.tfii meleg kesztyűnk simogassa meg a kezét, a mi hőcsizinánk tegve biztosabbá lépteit. Adni akarunk. Nem azt. ami a feleslegünk, nemcsak azl, amil nélkülözni tudunk. Azl adjuk, ami hiányozni fog nekünk, amiből csak egy van. Ne válogassunk a bundáink közöli, hanem adjuk
Festessen Tisztittasson
oda az egyetlen szőnm\'eknbálunkat, inicnjeii vele a bélelt kesztyű is. Jó lesz magunknak a vékonyabb kesztyű js, vagy sdmilycn. Csak a valódi áldozat adhatja meg azt az érzést, ami melegítőim (mindennél : a kielégilelt lelkiisim\'eret érzéséi, fis ha majd átfúj vékony kábelunkon a hideg téli szél, gondoljunk arra, ukil a bundánk, a bekecsünk melegít és bizonyosan nem fogunk fázni. (s—o—)
PÚlCSiC&nai
Cséplés! töz volt Pallnban
Cséplés! lüz volt Paláiban. Wolí Lajos falubeli gazdánál csépéit a gép, amikor egy óvatlan pillanatban szikra pattanti a gabonakazalra, amely rögtön tüzet fogott. A jelenlevők és a közelből segítségre síelők azon-
nal hozzálátták az oltáshoz, Hü-víd. megfesziteU munka után sí került a tüzel megfékezni, még mielőtt a kazal teljesen leégett volna. A kárt eddig még nem állapították meg.
Terményeit tűzkár ellen átalány biztosítás karalábén biztosíthatja legolcsóbban I
A Nagykanizsai Vasutas Testedző Egyesület augusztus 9-iki vándordifas kispuska-versenyének eredményei
lludapcsd Vasutas tíSO; Nomos kovász Elemér 270, Komáromi György 267, Tollár Sándor 278, Liíjszcr Kdo 251), Itárz Mihály 271.
Székcstcticeeáei .l/.ll\' ctapata: Csuka Józsof 263, .Mohai József 288, Pcesvári István 211, Süveges Foronc 251, Bjolay Géza 280, i)ó-mőtöi-i László 220, Sünön Viktor 217 pont.
SzombathelyiMAVHaladás: Csákány Ferono 251, Vida Józsof 23-1, Pintér Islváa 242, Hazafi László 253, BzaM Józsof 256, Kocsis Illés 258, Hargittav Imro 268.
Oytkimai MAV: Tóth Gyula 241, Bogdán Frigyes. 241, Lásslé-falví Józsof 263, Forrogi János 221, Nagy Sándor 252, Solti István 253, Dénos Vince 240.
OelUUhfíötki Vasutat 813: Várbíró Józsof 285 jwnt, Londvai Ferono 287, Ovörök István 286, Bognár László 230, Szahó Károly 283, Kovács Jenő 211), I\'alkó János 220.
Soproni Vasutas iS/i\': Agg Pál 278, Garami János 238, í.ohoí .Antal 258, Linka Gusztáv 270, Szulav Jonó 248, Szontkatolnay István 272, Taaay Józsof 270.
Bitdapetti Törekvés Sporieai/esU\' ..... 272. Hídvégi
lot : Farkas László János 258, Zalavári Ferenc 236, .Molnái- Elek 256, Romvári László 245, Arnold Forono 210, Varca Gyula 242. *
Náffi/JcáHizsa MAV Vasutas Testedző hgi/esiilct ».-1«, !>B« »0« csapata: Iiogátli.v Forane 270, Némolh András 271, Jugovits Lajos 258, Vnslta István 256, Horváth Sándor
248, Dolli Zoltán 247, Csíliv Józsof 240, Hagilra József 235, Szépítgeti Józscr 235, Várfalvi János 238, Péntek Józsof 282, Soliók István 281, Szontltuti Ágoston 218, Pajor Józsof 210, Magyaróvári Józsof 204, Toré György 200, Wilcsok Józsof 227. \' \'
Xai/iikanizsai MOVE: Honrik Józsof 286, Tóth Jáaoa 250, Farkas Józsof 288, Horváth Gyula 265, Tóth Forane 219, Major Józsof 250, Gyarmati Józsof 249.
Egyini ered ménnel::
l.—ll. osztéli/: I. Tollár Sándor Hiidaiiest MAV\' 278. 2. Hácz .Mihály lladaiiest MAV 274. 8. Agg Pál Soproni Vasutas 274. -I. Szontkatolnay István Soproni Vasutas 272. 5. Németh András Nagykanizsa .MAV 271, 6. Nomos Lovász Eternar Budapest MAV 270. 7. Linka Gusztáv Soproni -Vasutas 270. 8. Taaay László Soproni Vasutas 270. ti. Komáromi György Budapest Vasutas 268. 10. Hargittay Imro Szombathely MAV 268.
III. -IV. asztali/: 1. Uogálhv Folcile Nagykanizsa MAV 279. 2. Faikas í.ászló Budapest Törekvés 272. 8. Szalav Jonó Soproni Vasalás SU 243.
I\'.— VI.- VII. oszlat:/: 1. László-falvi Józsof Gyékényes MAV 268. 2. Csuka Józsof Székesfehérvár. MAV 268. 8. Jugovits Lajos Nagykanizsa MAV 258. 4. Kocsis Illés Szombathely MAV 258. 5. Vaska István Nagykanizsa .MAV 256. 6. Molnár KÍo\'k Budapest Törekvés 256. 7. Solti István Gyékényes.MAV
értesítés!
Hpgyntaül nyogyfilrilSioh figyelmébe I
Sz"aM°őgyC8ím * ""K írllemU koz°a»\'K szíves tudomására
n« Nagyatádon, a Korona-szállodában,
MB«S».» gyógytani!! mollatt, kéuyolines szobákkal és kltlloé ellátással állok roiulolkozósire.
Sápi penslo 7 pougö. 1
TBllea mogolégsdásl biztosit NagykanlzsSa szorzott is 4»«. „.k.
?«rSlvl?líS;S iíikYyf k0,ll,0í". r , ""\'"ngykoroskedosombim olsO-rondtl balatonttldékl borokat tartok raktároo.
TAKÁCS JÁNOS szállodás 6a bornagykereskedő.
253. 8. I.0I10I Antal Soproni iVasutas 258. 9. Hídvégi János Dudapest Törekvés 253. 10. Nagy Sándor Gyékényes MAV 252 ponttal.
Kisalak eeescni/: X. Némoth András Nagvkanizsa MAV. 2. Tóth Foronc Nagykanizsa MOVE. 3. Horváth Gyula Nagykanizsa MOVÍ\'J.
kiadlak rerscn.i/: 1. Horváti) Gyula Nagykanizsa 5IOVE, 2, Ilo-gáthy Nagykanizsa .MAV. 8. Várfalvi János Nagykanizsa MAV.
15-től kezdve a közkedvelt
11 izalaki Gyula
cigány - zenekara „« muzsikál a
SZEIfER ÉTTEREMÉ

A mezOréndőraég figyelmébe
Tekintetes Szerkesztőség !
Engedjék meg, hogy az illetékesek figyelmei felhívjam azokra u Vandái pusztításokra, melyeket szomorúan kelleti tapasztalnom tt József főherceg-ullöl a lelekuli erdöslakíg vezető mezei nton.
Ugyanis azokat a napraforgókat, amelyeket a guzdák a vonalkázó rendolelek értelmében i szántóföldjük szegélyén vCgig elültettek, az irt mindkél oldalán bűnös kezek egylől-egyig mind letörlek és elvitték. Nem kiméllék meg az u\'t "Széléről könnyen elérhető\' kukoricafejekel sem, amivel — mondanom sem kell — mindnyájunkat súlyos károsodás ért.
Minthogy felteszem) hogy más mezei utakon is fognak garázdálkodni, a nyilvánosság utján kérem a mezőrendőrség fokozottal) ellenőrzését és a bűnösöknek megfelelő helyre való Internálását. Tiszteletlel:
Aláírás.
jUTORT
\\ HETIÉI ISIBE
" niirkáj twtorazalon|ábin vegyon «KV nwMft-n .Cé4*(ur «i ll
FERENCJÓZSEF
keserűvíz
liHÜ. nllgwztiu li
NAPIREND:
Gyógy szertári ügyelőt: Ma Meg-váltó gyógyszertár Erzsébet tér 21.
KiBkanizBán an ottani gyógyszertár állandó ügytltks szolgálatot tart.
A GŐZFÜRDŐ nyitva yan reggsl 6 órától «Bt« 6 óráig. (Hétfő, iz«rd», pentsk délután éti ksdden egész nap níknsk.) Telefon: 560.
_ Naptá, ¦ Augusztus 12. Szerda. Kom. kat. Klára sz. • Protestáns Klára. ¦ Izr. Ab, 29. ,_
— (Aranymlsés jezsuita)
P. Dre-bítka Ferenc ti. J., a pécfli Fiús-kollégium nesztora most mutatta be aranyidejét.
— (TaaDgyl hírek)
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Fork László kísrécsei, Németh Béla nagykanizsai, Ivancaíts Teréz zalaszontgróti helyottea tanítókat rendes tanítókká, Tauay Jené csuljrendoki, Arató Boldizsár nagykanizsai tanítókat podig a Vll.fizu-tí-wi osztály 8. fokozatába novozto ki. — A tankorüloti főigazgató Ágoston Lajos palini községi, Tiha-nvi Gyula lovászi községi, Rndnai Gyula rígyáci rk. községi tanítók n logválasztását jóváhagyta. -- Július hónapban a kövotkoző választásuk történtek; Borbély Gyulát a borsfái rk., Havas Rózsát a diós-káli rk. iskolához választották meg.
— (A megyéspüspök a Napközi
Otlhonokért)
Dr. Czupík Gyula veszprémi mo-gyétípüapök 4000 pongőt adományozott a voszprémi Napközi Otthonok részérő.
— (A Baross Szövetség)
zalavármogyoi azervozolo 15-én a keszthelyi Hungária szállóban vezetőségi értokezlotro jöimok összo, molyen a vozotőségi tagokon kívül a Baross Tostvérokot is szívóson látják. A kirándulás két nupos lcn-no. Jolontkozés a Baross irodájában 18-án otrto 7 óráig. ¦ (:)
— (Névváltoztatás)
Kozíea György fítyoliázuí MAV pályamunkás családi nevét a bol-, ügyaiinisztor engedólyévol Kondo-* losira váltoatatta.
I — (A klikanlzsal hadba F vonultakért)
A kÍBkaiüzsai iparosság és kereskedőtársad alom dicséretes módon votto ki részét¦ az adakozásból. Bár még az alant fölsoroltakban nincs benne a város azon kereskedőinek és iparosainak névsora, akik köz-vetvo érdokoltok a kiskanizsai vásárlóközönségnél, mégis szép eredménynek mondható a sogélybizott-"ag legújabb gyűjtése. Hisszük, hogy J kainZ8aj órdokolt kereskedők is.ki [Ojuék vonni részüket az adakozásból, hiszen okot is támogatja Kis-\' kámzsa ée nem ia kis mértékbon. Adományok: Batioza Józwf kádár-
\'ML\'AI KOZLONY
á szlovák közellátási hivatal a „fekete" kereskedelem ellen
Pozsony, augusitus 12 .í?u.daPÍ?íi Tudősitó) A legfelsőbb köiellíHsi hivatni ismét fi-" pyelmeitetéit. bocsátott ki, amelyben lesiögeii hogy a jövőben még fokoeottabb ellenőrzést fog gyakorolni a »fekete« kereskedelemmel és siallitással siemben Mive elekkel leginkább vasutasok foglalkomak, telintve, hooy ne-
kik kedveiményes, ingyenes utalási lehetőségül van, a hivatal a legkomolyabban figyelmeiteti a vasutasokat, hogy larlóikodjauak ai ilyen tevékenységtől, mert ai ei ellen vétőktől elvesiik a kedveiményes vasúti igaiolványt súlyosabb esetekben pedig álla\'suk-tól is megfontják fik«t.
összeroncsolták az ujjait a cséplő szekrény felvonó kanalat
Sümeg, augusztus 12 Döbröce községben is történt cséplési szerencsétlenség. Horváth Ferenc 30 éves gazda, ottani lakos cséplés közben ucsíp-lőszekrény felvonó kanalai közé
mester, Erdélyi János kereskedő 20 —20 pengő, Ziegler György hentes lö .pongŐ, Bánfalvi Foronc, Gárdonvi JonÓ, Czoinor Józsof, Koszorú Józtíof, Bodő Gyula, Tóth Péter, Imrei József, özv. Blasko-vich .Józsofné, Tíiró György, From-nior Pál és Btorn Janka kereskedők 10-- 10 pongő, Kapoli Foronc, Haj Károly, Vágó László liontosok 10— 10 i\'engő, I\'app Péter, Soóa Józsof korcsmárosok 10—10 pengő, Flórián János cipész, özv. Doroghy Kálmúnné pék, Faragó István vaskereskedő, ílolezor László fakores-kedö, .Szekeres Vilmos gyógyszerész
10—10 pangÖ, Kellermann Foronc kereskedő 2 pengő, Szorocz Pál koroskudó 1 pengő, (.Folytatjuk.)
— (Elveszett kenyérjegy)
Andrt Józsof nóvro szóló kenyérjegy olvoszolt. A becsületes megtaláló adja la lapunk szerkesztőségében, .„i
— (Tehetségkutató versenypályázat)
A Keresztényszocialista Szépmi-vesok Csoportja »Dimántuli tohot-Bógkutató vorsonypályázatotff hirdet írók, költők, zonoszerzők és olőadók részérő. A pályázat jolentkozésí, ill. bokültlési határidője 1042 szeptember 15. A zsűri tagjai elismert dunántúli és fővárosi művészek. Elő-
adók részérő előreláthatólag Sopron, Szombathely, Pápa, Győr, Szél fehérvár, Pécs.
Pápa, Győr, Székos a, Kaposvár, Nagykanizsa. Zalaegerszeg és Vossprém városokban losz a vizsga. Részletes felvilágosítást nyújt a Keress tény-szocialista Szépmivesok Csoportja Budapest, VIII., József-utca 61.
— (Pénzbüntetés engedély nélkOU bőrcserzésért)
A főszolgabÍróság 2 napi elzárásra átváltoztatható 20 pengő pénz-büntetésre itélío engedély nélkül valialt bőrcserzés miatt KŐkk Imre sümegi tímárt.
A káromkodást Isten am m ifirvány bdntstl I
papíráru nagykereskedés.
CÉOT.: MUSTOS FERENC KEH. KÉPV. ÉS BIZOMÁNYOS
ERESÉBET KIRÁLYNÉ TÉR 4. (STEFÁNIA B1JÁRATJ
VISZONTELADÓKNAK! TELEFON476. AOK-ÁRAK I
RAKTÁRON TARTOK:
fehír-es rözss, cukorkáa- és kekizes-zacskókat, falvédfl-, állvány- és szőnyeg-Paplrokat, kenyér, vsj- ás huscsomagolókst, fehér- és sziaes szalvcllákat,
tjjtoimi-, fiii- jj \'tíágjM! wc papl" *tb- 11SÜJÉ !S2 ®miml 1
VlfiiKU IS PONTOSAN SZÁLÚTOK I
nyúlt. A vigyázatlan ember ujjait a kanalak összeroncsolták. A közelben levők azonnal orvost hívtak, aki rögtön kezelés alá vette a szerencsétlenül járt ember kezét.
(folytatás a 2 oldal roll
ható állapotba helyeztette Tob-ruk kikötöjél és kisebb hajók kélségteleiűil Marsa Matruh kikötőjét is használhatják. SxiftHngt*ádból menakul • lakosság Bukarest, augusztus 12 (TP) Ideérkezett jelenlések szerint Sztálingrádban az anar-
chiával határos állupotok urul-kodnak. A lakosság rendetlenül menekül kelet felé, Elképzelhetetlen éhség uralkodik, A kenyér ismfcretlen fogalom. Ilus- és főzelékfélét már régótn nem lehet kapni. A gyermekhalandóság 58 százalékra emelkedett. Az egyik pályaudvaron zavargís tört ki, amelyet a rendőrség csak gépfegyverek segítségével tudott elfojtani.
Sztálin-ellene* partizánok működése
Berlin, augusztus 12 Konslantinoszkája szovjet városban Sztolin-ellenes partizánok a város egyik terén nyilvánosan felakasztották Sadukovol, a pályaudvar katonai parancsnokát.
A bombayi kormányzó beezéde
Stockholm, augusztus 12 (NST) A Botmbay-tartomalkormányzója beszédei intézett a brit hadsereg géppuskás lövészeihez, akikkel megérősitették a rendőrséget. Utasította őket!, hogy habozás nélkül lőj jenek, ha másképp nem lehet a tüntetéseket elnyomni. Mindenáron leverem a felkelést — mondotta a kormányzó.
Lázadás az egyiptomi indiai csapatoknál
Budapest, augusztus 12 Ankarai NST-jelentés szerint a Kairóból érkezett jelentések azt mondják, hogy az Egyiptom -bah állomásozó, illetve harcoló indiai csapatok egy része fcllá-zadl. amikor megtudták, hogy a kongresszusi párt vezetőit letartóztatták. Hgy indiai ezred 2"> katonáját agyonlőtték. \'Minden tisztel eltávolítottuk az indiai kötelékekből. A brit főparancsnok megtillollu az indiai katonák számára a rádió hallgatását és a rádiókészülékeket elvonták. I
A Thamee torkolatáig tudnak lőni a norvégiai erődök menete-hordó lövegei
Zürich, augusztus 12 A németek által olfoglalt olajvi-dékro műszaki csapatok órkoztok, hogy a szovjot csapatok által véghez vitt pusztítások és gyújtogatás tovaterjedését megakadályozzák és az olajkutak üzem behelyezését biztosítsák.
Német műszaki csapatok érkeztek a megezállt ola/vidékekre Stockholm, augusztus 12
(Bud. Tud.) Most folynak Norvégiában a legnagyobb hadgyakor-
latok, amelyekét a németek eddig itt tartottak. Azok az újságírók, akiket meghívtak, arról adnak hírt, hogy az erődök messzshordó lővogoi ogéBzon a Thamos torkolatáig tudnak lőni.
Miért nem szabad a friss gyümölcsre vizet Inni?
Több halálos kimenetelű eset kapósán a német lapok ismeretterjesztő cikkekben világosítják fel a lakosságot, hogy miért nem szabad a friss gyümölcsre viiet vagy sört inni? A folyadék következtében megduisadt gyümölcs « bélfalra ingerlő hatást gyakorol, melynek rendszerint hányás a következménye. Ha különbÖBŐ okokból hányás vagy másféle megkönnyebbülés nem kővetkeiik be, akkor a bél felfúvódásnak bélbénulás lehet a követkesményc, ennek pedíg a rckesiiiom feltolása, mely a siív és tüdő munkáját akadályona. Különösen kis gyermekeknél ez könnyen halálhoz is vezethet. Viite v**gy másnemű folyadékra eieel szemben nyugodtan lehet gyümölcsöt enni, mort a folyadék a felső békésieken gyorsan áthalad és így a gyümölccsel már nem kerül érintkezésbe.
e/ ne mulassza meglátogatni a Vásáron
Igeil élményben leu rétztl
Vántl Uriel: V., í«.). »l-uf.IO. Magyar-permma anönyegeH dllandd kldlll/dsa.
Minisztertanács
Bydapest, augusztus 12
A kormány, tagji-n ..tagnap délután Káliay Miklós miniszterelnök elnökletével minisztertanácsot tartottak. A mínisitertanács, amely időszerű kormányzati ügyeket tárgyalt, a késő esti órákban ért véget. (MTI)
P. Varga Theodorik dr. a ferencesek uj tartományfőnöke
A ferences rend nntrykápt alánja tartományfóuökkó P. VniRíi Thoo-dorik dr.-t, holyettos tartouiányfó-nökkó P. Burka Kólómon dr.-t választotta inog.
"Rongyos
a telefonkönyve?
*»¦
Siessen
megyém, i kartonra
nyomott íel/es fali telefon-névsort
1, pengöéri
x Zalai Közlöny, kiadóhivataliban
•mami kozloot
¦4
1943. augusztus 12
önkéntes árverési r hirdetmény.
•uganln IO-ikán délelőtt Szekeres Jóasef utca 60. .süííinti adómentes
családi házunkat
önkéntes árverésen a legtöbbet ígérőnek eladjuk. mi
Nagykanizsa, 1942. aug. 11.
ízhakQxTiediíi
Hálok, kombinéltszobák
Kkbe^Kf-M67 falisatékban
a változott árviszonyok dacára is még mindig olcsó árakon várják
KOPSTEIN BÚTORÜZLETBE!!
Harth. MIM««...! 4.
eAtaut autóbusz-menetrend
Bi víuyn 19«. uuguiitii. 1-tU • további Intézkedésig. Nag*kai<laaa--Bai<al»aa—Zalaaxabar
17.15 I. 18.08 1. 1825 6.
Nagykanizsa Központi száll. Qarabonc
Zalaszabar _
6.50 5.58 5.40
BJafj. karaid aa-
7.001 I. 7.391 I. 7.551 1.-8.53 I. 10.151 é.
• barany-lnae- BSMa.a—Kapoauar
Nagykanizsa Központi azáll. Iliaroaberény Inke
Röhönyc Kaposvár pu.
17.05 16.27 ] 16.11 15.30 14.00

5 10 7.20 8.55
Haiuaanlaaa- *l«a1.na>a~a1tiraaxcat*a<
d X d
I4.r0118.201 I. I Nagykanizsa pu. I t. I 10.201 14 451 18.00
16.10 20.30 I. Alsólendva Korona szálló I. 8.25 12.40 15.55
17.45| 21.451 é. | Muraszoinbat Korona sz. | I. ! 6.45! 11.00] 14.35
— Nsgykanlzsa-Alsólondva közölt csak, hélköjnap. *__
Magyk.Kl... Lataoja
ü c d c X c
6.10 7.30 14.--.— 18.20 I. KaiikinM. n 6. 7.15 —.--.— 14.45 —.—
5.20 7.40 14.10 1030 18.25 I. KvlVailtl. Klia. é. 7.05 0.35 10.20 14.35 16 05
610 8.30 15.- 1720 19.15 4. Wn>. I. 6.15 8.45 9 30 13.45. 15 18
Ezenkívül meg LolonyérSl Indul 17.00, Nagykanizsa pu.-ra étkezik 18,00, csak hétköznap.
X Csak hétköznapokon közlekedik.
c~ Héttőn, szerdán éB pénteken. ,
d ¦* Nagykanizsa—I-etenye közölt csak hétköznap.
DRAVAVDLGYI tflliaHOS hHAMSZOLGÜLTATO r. t.
¦ iikiiarO falvllájjaaltá* iHisidu» a lllamoi fccta-iléabiíiii
Csengery-ut 81, takklon 294.
AramazámltVk fl*»léae, reklamációk, hibabeJelenMtaek
Sugár-ut 2, I. amelct. tetofon 2t3.
Könyvnyomda, könyvkötészet,\'vonatozó Intézet, üzleti könyvek ús dobozok gyéra
..a „Zalai Közlöny" pollllkal napilap szerkesztőség.) ah kiadóhivatala
Készítünk:
TELEFON: 78.
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti. Ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és eskelcsi érlcsllésc-ket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körlevelekéi, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
GyArtunk a
üzleti könyvqketi ügyvédi. naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlásit köm/* veket, rajzfllzfleket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptárlömböket, fali-naptárakat,, dobozokat slb. elsőrangú :tgV vltelbe.ni és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal FfiHit 5. szóin alatt.
Lapzártakor érlelett
A német ősapátok mégse mmlsltettók a 62. szovjet hadsereg zömét és az első szovjet páncélos hadsereg jelentős részelt
Berlin, aug. 12
A német véderő" főparancsnokságának különjelentése szerint a nagy kanyarulatban, Kalácstól nyugatra megsemmisítették ú é2. szovjet hadsereg zömét és at első szovjet páncélos hadsereg jelentős résreit. E megsemmisítő csatában eddig 57.000 foglyot ejtettek, több mint 1000 harckocsit és 750 különféle löveget meg-semmisítettek, illetve zsákmányoltak. Az ellenség nagy és véres veseteségeket srenvedett. A harcokban\' a horvát- csapatok is kitüntették magokat.
A Szovjet veszteségei a. tavaszi* -harcok megkezdése óta
Berlin, Bugueztas 12 A tavaszt harenk megkezdése,- a ker-oal IéJ«tlfr*tl-c«ata dtaf a Don-kanyar-bmi i lazajlott Ütközet büíoJezíiBáijí a néiaet ea izövetaégea aaapa4ok a keleti arovom!on 1,044 741 foglyot njtet-tek, 6.271 harckoeilt éa 10.Kii különféle Ittvoget zsákmányoltak, Illetve mog-aemmlsltettek. Ugyaneien Idd nlatt 4960 azovjet repülőgépet tettek le. légi-faarcokban 664-et a légvédelmi lüzér-wéfj puaztitot. el, 4321 pedig a töldön fletnmlaltettek\' meg.
I
_ÁLLÁS
Egy ló munkás, komoly url fodrABa-»»B«I» l.l<«« KoUarlte fodiászlizlel, Nagykaidsia, I\'íl u|. 8, 2347
\'- HÁZ ÉS INGATLAN
alla.Qaaarwaatai.."tobb" kisebb-nagyobb kcileíi., .bér- é. iiinn/a.íhiaal, szólót, tőidet Lilike! is köswlll. _ Miké. Ptter, MagyjUrUi 6. 2144
S«4M«»M kiadó, 6 kat. hold. Érdeklődni lehet KOM. lér 28., emelet. I33S
KÜLÖNFÉLE
H. Hargltay Bála ejrafológua togad reggelétől este 8lg, vasárnap délután 5-6 lg. Klrály-tttca 37, löldialnt I, Uve-lekrc Iá telel.
TU«Ha-H«>.éB««!黫. aáppel. Vállalok.
Oaál, Eölyös-tír 2., telefon: 686. 2279
ULKtKflZLŰltrV
politikai NAPILAP. Kiadja: „Klzgszáa.áal ti T. ««wlu,i>ii(.,". ralalía klctd«: «mim«. Nsoxulotl i
. ,,il»,ä«>:<».>8l II V. M«r,í,Ml>»\'-\'
(Hr««4MH kW, talál\'
¦tlnáa,
88b évfolyam, 183. szám.
Nagykanizsa, 1842. augusztus 13. oiutörtok
Ara 12 «Her.
¦Zi JE^La> \'1 í( Ls^^í IN^F
Megjeleni k mindea h6UtÖanap délután.
POLITIKAI HAI-IL
Felelős szerkesztő: Bttrb\'arlts Lajos
KiŐUjM)tó.a ara: egy hónapra 2<aeiig*J BO LU4
negyedévre 7 pengS 20 MUér. EgytMi ti/.Aiti^liötfcÖ/iüip IS tili., stóiiiímtr.iriö í
Dl vSag -o|«Bbw«k
(Pl) Már.régen kezdődött erjedésben von a világ. Hogy mikor forrja ki magát, senk isem tudná, .írvegpioudaiu. A háború, amely most körülöttünk folyik, gvorsitó, sőt, talán eldöntő hatással lesz a végeredményre. I nézve.
I Gyakran hallottuk és halljuk, liogy o háború célja —• (az ösz-szoscé\'okattalán most még nem is látjuk, csak utőlag tudjuk megállapítani) —, helyesebben : egyik legfontosabb célja : a világ javainak igazságosabb, méh tányosab!) elosztása, az. egyes emberek és összességek élelle-hetőségéaefc Iriztositása, a társadalmak közötti vagyoni eltolódottságok csökkentése: szóval az osztályharcok Imtegszüntetése.
Az uj világ halvány körvonalai UVár nálunk i is felrajzolódtak a horizontra. Megtörténtek az első lépések, intézkedések, cselekedetük js feléje. Az állom* halálom az eddigieknél fokozottabb szociális politikát folytat és akar folytatni a jövőben is. Kötelességének tartja a közjóiét minél nagyobb arányú érvényesítését, a kis emberek felkarolását, imcgsegitésól.
Ez a politika .inlár eddig is jó: tékonyan éreztette hatását. Azt; mondhatnánk, szinte gomba módra nőitek ki a földből egymás után az uj üzletek, külöii-föie vállalatok és alapozlak lirc^ lélükei kisebb-nagyobb ogzisz-teneiák. Velük uj vér korüli a gazdasági,élet ónhálózatába, fel-frissitette a régit, több erőt; életet, életképességet hozott magárai, aminek nomcsak ők, hanem az egész Magyar társadalom látta, illetve kell, hogy lássa majd a hasznát.
De e remi csak ugy valósulhat meg toTrélctosen, ha annak létjogosultságát és helyes voltát a társadalom elismeri. Ennél Még fontosabb, hogy a teljes Megvalósulást meg kell előznie W, a lelkekben végbemenő átalakulásnak. Az uj világ, az uj rend uj embereket is követei, aklk nem azért hivei e rendek, utert hasznot remélnek be-
lőle
haneiir azért, nícrt ők ma-
gák is szebb, jobb, ¦kiegyensúlyozottal) és igazságosabb alapokon nyugvó társadalmat szeretnének*
Az átalakulásnak uj .embereta is kell hounia -magával, akik Ronclolkodásbnn. életszeinlélel-bcn teljesen megváltozónak Mert igaz, hogy azért nem érdemes levetni a régi-ruhát,hogy "lég rosszabbat vgyfvünk fel, he-, \'lelte Ez az uj világ tehát nont-jsak jogokat jelent, hanem kotc-""\'\'•[cket is, sőt, elsősorban
Szovjet hadihajók török kikötőbe menekítek
Kiterjedt német légitámadások angliai katonai célpontok ellen
Egész India forrong A tüntetők már lőfegyvereket ls használnak
Vichy megvédi semlegességét angol -partraszáHás esetén
Berlin, augusztus 13 A német csapatok Kulacsnál kivívott sikereivel kapcsolatban a Német Távirati Iroda katonai helyről a következőket közli :
Az eddig német fogságba került 57000 szovjet katona közötl van n 181. szovjet lövészhad-oszlály parancsnoka is. A harctér rrrcgtiszlttása során az el-
esettek között megtalálták a 3.3. gárdahadoszlály parancsnokát
Jtwtacwft Btmhivta a caendetóceánl hadUanáctot
Amsterdam, augusztus 13 A brit hírszolgálat washingtoni jelenlése szií\'int Hposevell tegnap összehívta a csendesóceáni \'haditanácsot.
NyugaleurópairélílteVélienyBég
Berlin, augusztus 13 A Német Távirati Iroda katonai helyről ugy értesült, hogy a írtára virradóra német harci repülők romboló- és gyújtóbombákkal árasztották el\' az északkeletnnoliai tengerpert hadi célpontjait.
Angol bombázók az éjszaka viszont több nvugatnómetorszá-gi helységre, elsősorban Malnz város lakónegyedeire dobtak bombákat. Tüzek és az épületekben károk keletkeztek. Az. eddigi jelentések szerint i angol repülőgépét lelőttek.
3500 -hindu áldozata van eddig az angol eínyomfístmk
letartóztatása és az angolok erőszakos intézkedései tnintt Sanghajban lömcggyülés voll, amelyen elsőizben vettek részt az indusok összes ázsiai szervezeteinek, képviselői. A szónokok a legélesebben megbélyegezték az angol durvaságot, unrely-Ivel védtelen tömegükre géppuskával lőttek, hogy kiirtsák az indiai szttbndság-utozgulmivt.- Xz amerikn—angol-ellones társaság alelnöke kijelentelte az értekezleten, hogy ha Japán, India és Kinn ncnr működik szoros egyelérté ben, Kelet-Ázsiában soha nöm lesz tartós és áldásos bóko. Sikraszállt az angol-amerikai befolyna mogszüntolé-sc Mellett. A nagygyűlés határozatot fogadott el és azt a bangkoki indiai függetlenségi ligának \'küldötte cl. A határozat a többi között igy szól i A sanghaji indusok elilélik az angolok kegyetlen eljárását és a hindu vezérek letartóztatását, noha ezek tníndent elkövettek,
Berlin, augusztus 13 Bombayből érkezett hirek szerint az angolok elnyomó intézkedéseinek eddig több mint 3300 ember esett áldozatul Indiában. Ebből eddig ötszáz a halolt ós 3000-nél több a sebesült. Ezek a számok azonban valószínűleg kisebbok a valóságnál, minthogy több indiai városból csak az angol cenzúrán koresztül érkeznek hirek. De számítani kell arra is, hogy a kórházakban fekvő .sebesült hinduk,közül sokan meghalnak. A, sebesülések tulnyomórészétaz angol géppuskák, de még inkább az ólommal töltött bambuszbotok ütései okozták.
Amsterdam, augusztus 13 Az angol hírszolgálat jelenté-\' se szerint Kalkuttában letartóztatták 5 kongresszuspárt! veze-. tő férfiút. t>
A tantháH indusuk halárotato Sanghaj, augusztus 13 A\' Vezető kongresszusi tagok
hogy helyroáIUtsák Indiában a békél és\'rendet.
Amártha hadihulyívlr
Amsterdam, augusztus 13 (NST) Nfiwyorki jelentés szerint az Egyesült Államok helyettes hadügy/minisztere a hadiipari munkások előtt mondott beszédében a következőket jelentette ki: I — Szeretném, ha azt mondhatnám önöknek, hogy hadihelyzetünk jó. Sajnos azonban nőm ez a helyzet. Még mindig védekezőben Vagyunk. Kót választás előtt állunk : \'győzelem!\', vagy halál. Vagy mi ölünk, vagy bennünket ölnek meg.
* leírtai front tlaztopató hadmfiueletelnek kéthavi mért aga
Tokió, augusztus 13 (NST) A Dömei-irodn jelentése szerint a japán csapatok a kina! tartományokban végzett tisztogató harcaikban június és július hónapban több mint 18 ezer foglyot ejtetlek. A kinai csapatok vesztesége ugyanakkor 3000 holott volt.
II kpnaraaavuapértl vaza-tHk latartéxtataaénak »oka«
Amsterdam, augusztus KI A Daily Mail szerint az indiai kör\'nrany birtokába jutott a kongi-esszusi párl axita terveinek, melynek célja a polgári étel -jinopflyénitása volt. A tervek szerint nagyszabású munkabeszüntetéseket kellett volna rendezni, kezdeményezni kellelt volna nz üzletek bezárását, az igazságszolgáltatás szüneteltetését, valamint a láviró- és távbeszélő-forgalom megakadályozását. Ezeknek a terveknek telep-
¦I\'íi\'.u l,l.| ,,v !>. oi.lal-.üV
n?okíit. Az
cserAK ¦ *Wa& gyarapodásért lsercl>e is kell adni. valamit a |
nemzet összességének. Nagyobb közösségérzetről, közösségi "szvl-leniről kell tanúskodnia minden-kiuek. .Iiárimlyon , elcséjvelliiek hangzik iiívmrir : közérdek a magánérdek elölt. - Ennek kell ünR\'-gvalosulnia a legkisebb közösségtől a nemzet egyeteméig. l?s cz szól nűndenkjnék, leginkább pedig azoknak, akik aíog-(Öbl>C| kaptak a közlel, a nomí-zollöl, akik tehát ennek ellen-
értéke fejében többet kötelesek is visszaszolgáltatni.
A^t uj világ embereinek emberségesebbeknek kell lenniük caniwrtársaikknl szemben. Mindig szem előli kell tartaniuk, a mások érdekéi is, mások rovására, kárára nem működhetnek, jieiu1 folytathatják vállalkozásaikat, mert akkor oda kerülünk vissza. iijtomian elindultunk, vagy ínség oda sem.
Az emberekkel szemben megértőbbeknek kell lennünk, de nekik\' sem szabad elbizakodniuk, lauert ezzel veszélyeztetik az előre beléjük helyezett bizalmai!. Ki kell érdeinu\'lniük azt, amit kaptak a köztől - és azzal ugy kell sáfárkodniuk, hogy liamajd eljőr az idő, a köznek és ön.nagyiknak elért erettményekkel adhassanak számot cselekedeteikről. . ,
¦ÜAL\'AI KÖZLÖNY.
19-11 augusztus 13
UTORT
HETTEIIIBE
Bárkái bulorsxalonjában vegyen
| Dr. Villanyi Henrik |
Dr. Villányi Henrik nyűg. felsőkereskedelmi iskolai igazgató életének üli. esztendejében ma éjjel elköltözött az élők sorából. Dr. Villányi igazgatóval egy nagy emberünkkel iámét kövesebb lett. Gene-rációkat nevelt. Tunitvúnyui » leg-nagyobb hálával emlékeznek viasza dr. Villányira és büszkék arra, liogy é volt 11/ igazgatójuk és tanáruk. Európai műveltségű és kivételes tudású volt dr. Villányi, aki nemesük kiváló pedagógus, de elsőrendű történész, nagyszerű újságíró volt. ilSgy darab Nagykanizsa*\'. Mert dr. Villányi nemcsuk szívből szerette Nagykanizsát, hanem történetének éló ismertetője és historikusa volt. Hatvan ér olótt szereplő Bzomólyok re ugy vissza tudott emlékezni, mintha ma játszották volna le életüket ós szoroplésükot előtte. Kevés ember ismerte ugy Nagykanizsát és múltját, mint dr. Villányi, Hond-kivül sokoldalú volt. Minden téten bzolgáltu a közt, a várost, .Mint a képviselőtestület tagja komoly felszólalásaival, hozzáértésé vei, város-Kzorolotévol mindenkor tekintély, volt. A pénzügyi bizottságban, majd különösön a kórházi bizottságban nagy szolgálatot tett nemesük a városfejlesztés, do különösön a kór-liázfojlesztés és kiépítés érdekében. A kórház ügy és egészségügy nagyon sokat köszönhet dr. Villányinak, bziv-ügyo volt mindenkor u kórház. Az újságírói tollnak mesteré. Olvasóink bizonyára még visszaemlékeznek a Zalai Közlönybon a log-utébbi esztendőkben napvilágot látott cikkoiiv, amelyek a dolgok (alapos isinoroléról és a közügyekbon lettek tanúságot. Mint a Zalai Közlöny egykori szor-koszlójo mindig kapcsolatot és barátságot tartott feiui a jelenlegi szerkosztóséggol, aki mindig tisztelte és nagyrabocsülto dr. Villányiban a nagytudásu újságírót és volt lapszerkesztőt. Humanista volt, érző szívvel és nemes érzéssel. Ka bár elvei és világnézete más volt, mint a mienk, a városért folyó nagy, közös munkában mindenkor ogy megértő harcost találtunk dr. Villányiban. Elhalálozásával nagy veszteség érte a várost. Hosszú esztendőkön át visolto nagy férfias, fegyelmezettséggel és példás önuralommal betegségét, különösen vílág-talannágát. Emlékét kegyelettel fogja mmdonkor mogőrizni Nagykanizsa, melynek dolgos, szerető, nagy fia volt, Temetése holnap délután öt órakor történik a Horthy Miklóa-utl temető halottasházából.
Vármegyei kisgyűlés
Zala vármegye törvényhatósági biiottsága teanap tartotta kisoyu-lését vítéi gróf Teleki Béla főispán elnöklése mellett. A kisgyűlés ts melegen bucsuiott el a volt vármegyei fŐjcgyiőtől, dr. Tomka János köiigargatási bírótól. Utána jóváhagyták Nagykaníisa és Zalaegerszeg m. városok, valamint sök köiség határotatait. Ai egyes tárgypontokból nem seólt hoieá senki sem. A kisgyűlés módosí-
totta egyes muraköii köiségak haíároiatát, amelyben a halott\' kérni díjaiéit ai elhunyt életkora sierint állapították meg. A kőssé-geket egységes díjszabás megállapítására utasították. Gróf Sonusich Antal a tatai gaidatársadalmat igen érzékenyen érintő síénabe-Siolgáltatás ügyében kért megfelelő intéíkedéseket, nehogy ai állatállományban vissiaesés áílíon be. Kérte továbbá
a osákfornyai mauyar feronootok jogi helyzetének rendezését.
Kérte, hogy a Kískomárom környékén kitermelt tüiifát a lakosság sérelmére ne engedje a földművelésügyi minisiter más vármegyékbe elsiállitatní. A főispán a felszólalásra válasrolva kijelentette, liogy uj kivetési eljárásra utasította a fősiolgabirákat, hogy a szénatermés körülményeinek és a* állatállomány figyelembevételével honának intéikedést. A kivetésnél elsősorban art vegyék figyelembe, hogy ai elŐrő években feleslegként at illető gaidaságokban mekkora szénamennyiség mutat-
kozott, továbbá ait, hogy a sióbajövő gaidaságok mennyi más takarmánnyal rendelkeinek. Egyben megtiltotta a vármegyéből való iiénakisiállitást. A csáktornyai magyar sierietesek jogi helyietének rendelése érdekében a kormánynál már személyesen eljárt, aminek eredménye már folyamatban ís van.
Megígérte a főispán, hogy lépéseket test a komárvárosi tüiifa-szállitás ügyében is. ugy, hogy ar mindegyik Félnek megfelelően intéztessék el.
Ünnepélyes szentmise és könyörgés a magyar non?ódsógért a íerenclek plébánia-templomában
Nemzcll zászló a templomtornyon — Zsúfolt templom, a honvéd tisztikar es a hivatalos város részvétele — Ima a Magyar Hazáért és a magyar honvédért — A Vöröskeresztes Ápolónők mlsemondatasa a magyar honvédekért
Ci|etͧi \'l\'eloíou: 488. csak elekestől
(Bérmált) Mim
Hétfőn az elesett hös zalai honvédekéri volt ünnepélyes rekviem a ferencieknél, limit ;i nagykanizsai Vöröskereszt Ápolónői Szakosztálya mondatott] hőseink lelkiüdvéérl. Olyan megkapó\' volt, hogy nemi maradt szem szárazon.
Szerdán reggel a ferenciek templomtornyán hatalmas nemzeti színű zászló hivla fel a magyarság ügyeiméi, hogy valami rendkívüli készül a templomban. Milyen gyönyörűen lengett a szégséges trikolór a szelíd szét-fuvallomtól körülesókolva, És dacára reggeli óráknak, — hogyan sietlek a mi kedves magyarjaink az 5Ü0 év óta Kanizsán lelkigondozó ferences barátaink meghűl templomába. Nem kevesebbről volt ismét szó, minthogy a Vöröskeresztes Ápolónők ünnepélyes szentmisét mondattak a harctéren küzdő honvédekért, hogy a jó Isten segítse őket haza, kedves kis, meleg otthonukba ismét, győzedelmesen és dicsőségesen, hogy a kanizsai országzászló elölt örömkönnyek közfitt és büsz-
keséggel fogadhassuk a viktóri-ás ;„alai Fiukat, a nti édes, drága testvéreinket, akik jéggel dióval, tűzzel, vérrel, •vassal és a pokol aainden fenevadjával állták a hősi í rontó l és lángpaios. sal kezükben végezték Európa büntelőexpedícióját a vörös nihil hordáival szemben. Kértük a magyarok jóságos isiének,, hogy tekintsen a heguum Maria-uum fiaira, akik nem akarnak mást, csak kicsi hajlékukat, kis családjukat védeni a pokol du-vadjai ellen. Kérték, könyöröglek a jóságos Istenhez, hogv áldja meg a magyar honvédeket hogy isten és liurópn szolgálatában diadalmasan végezzék el küldetésüket. Mert Küldetés, amit a magyar hős most a harctéren végez líéliál fiaival szemben. Es inegtclt a kedves, meghitt franciskánus tomplom, amely az évszázadok alatt nuy-nyi megtöri léleknek gyógyirt és felemelést nyújtott. Utt voltak mindnyájan, akiket a magyar szivük hozott oda — spontán. Olt volt a mí délceg, vitéz honvéd tisztikarunk, ott volt a
Augusztus
13~1frig
VÁROSI MOZGÓ csütörtöktői-
vasárnapig
FRÁTER LORÁND Hangulatos magyar film Főszerepekben : Ooll Bea, Páger Antal, Szilassy László, Tőkés Anna, Mály GerŐ, Makláry Zoltán „UFA" híradó a világ legújabb eseményeiről
, Előadások kezdete :
csütörtök, pénteken 6, 7 é» 9, Mzombat, vasárnap 3, 6, 7 és 9 órakor
MÉRLEG
Kiadón márotbez Sxakaieti javitái
SCHOLCZ JÁNOS
mérl»§;ké»»ltő-m»«t«r Nagykanizsa, EOtvos-jér 30. nám.
hivatalos város, ott láttuk a testületek képviselőit és ott voltak derék Vöröskeresztes Ápolónőink, akiknek önzetlen ós fáradhatatlan munkájára az illetékes hely figyelmét kell, hogy fei-hívjuk, mert olyan szép magyar munkát végeznek csendben, zajtalanul. Es ott volt a mjagyarsag nagy számban. A szentély díszítve, mint ünnepélyes alkalmakkor szokás. Az ünnepi szentmisét P. Gulyás Gellért plébános celebrálta P. Farkas-Horváti. Valér lll.-rendi igazgató és p. Jchudu Manszvél ferences káplán asszisztenciájával.
Szentmise elején könyörgés volt ,a sebesült hősökért, hogy a jó Isten segitse és gyógyítsa meg őket és vezesse vissza szeretteikhez. Mise végén könyörgés a Magyar Hazáért s a magyar honvédekért, nevezetesen a mi zalai honvéd-fiainkért. Es szállt, szállt az jjma, a sok száz és száz magyar alázatos könyörgése az ligek Urához ; a Magyar Hazáért, a in-agyar honvédért, a magyar győzelemért, a magyar Vik-toriáért. Az édesanyák, a hűséges menyasszonyok, uz ártatlan testvérek könyörgését a magyarok jóságos Istene neuui hagyja meghallgatallunul. Es a főoltártól lovaszállt a celebráló pap áldása ki a harctérre, u honvédek állásába, ahol csak egy magyar katona állja a vártát: bog}\' Isten áldása és védőpajzsa Őrködjön minden egyes magyar honvéd élete és küzdelme felett. Hogy hallgassa meg u zului magyar édesanyák fohászát és segítse egészségesen, épen, győzelmesen fiait szerelő karjai közé.
Es az a sok-sok összetett kéz, az u sok ezer könyörgés nem volt hiábavaló.
Es a szentmise végén, amikór felcsendült ifjú Rftca János kántor avatott kezei ulól » gyönyörűséges : Isten áldd meg a imiagyart..,
hát igen, valami fenséges, isteni — a katolikus istentisztelet, amely megfogja a szivet, megsimogatja a lelkei és érezteti Isten közelségét.
És milyen szép, milyen gyü-nyörü — magyarnak lemül/..
Dr+ Jteményi-Schneller Lajos elnökletével ülésezett a balatom sport\' hét rendezőbizoltsága. Algya Pap Sándor nyűg. altábornagy, dr. Pöí-tzel Jenő, a 11IB vezetóje, dr. Arató Oóza, az Országos tiport Központ igazgatója, gróf bzéchenyi Endro főispán, dr. Borky Miklós Léa Stopodon Pái alispánok, dr. Buda látván, dr. tíclmudt Jenő és at. Kondoressy Ferono fószolgabirók és Tóth Lajos BIB fótitkár voltok részt a Balatonföldváron megtartott olnöki ülésen.
Az órtokozloton dr. Roményi-Schnollor Lajos megnyitója után nz érdokoltok ogyonkónt szóltok hozzá a felmorülö kórdésokhuz. A rondezóbizottság slhatároztA, hogy, a zportlwtet a szokott üiuwpélyos-Bággol augusztus 80-án déloIŐU 1U órakor Siófokon nyitják meg,
ZAL\'AI KÖZLÖNY
rjtTTftOOMlt Balatonfüredéin. Balaton-fólélvÁron éa Siófokon a helyi bizottságok augusztuB 15-én értekoz-|Plnt (áriának a legsürgősebb teendők olvőgzéBO miatt. A balatoni gnorthőton résztvovó 12 sportág n\'ncv olókószülolokot tott a vorsonv gilíoro erdekében ós a rendezőbi-í0HsnKÍ értokozloton a nagyszabású „tokéssületek olvégzésóről számol-nak bo.
A honved ropulonap ugyancsak augusztus 80-án les/, líalutonkilitin.
75 éves a Királyi Magyar Yaekt (Hűli- A Bnlatonfürodon székelő Királyi Magyar Yacbt Club, az 1867-bon alakult Batthyány Ödön gróf alapította Balatonfüredi Yaehl Egy? tol utód jaként, most ünnepli szeptember B-én fönnállásának három-nogvedszázados óvfordulójút. A Club pzcÍi ünnepségek alkalmából folszon-leli » Hősi emlékművét, a Clubhoz falában emléktáblát hóhoz ol, megörökíti az alapító Stefánia (őher-f^iu\'t balatonfüredi tartózkodását fa megíratja a magyar vitorlán
gpOii történetét.
A Club balatonfüredi székháza\' mar eddig is müaoiimszerüon megőrizte a magyar vitorláaBportra vonatkozó Bzép emlékeket és most, uuiícoi\' ?R ővoe fordulóját ünnopli, i sportklubok óa sportfenhatóságok meleg ünuopléslxm fogják rószesi-teni. Az üimopségok alkalmából a magvai\' vi torláss port társadalom nagy vitorléa szemlét, vltorláspará-dél\' rondó* Balatonfüreden,
A tihanyi autokörpálya kijavítása, A zalaegerszegi állámépitészeti hinta! a Királyi Magyar Automobil Club öa a Balatoni Intéző Bizottság a tihanyi automobil körpálya kijavítása érdekében helyszíni szemlét tartott, amelyen az ídei verse-nyekkel kapcsolatos javítási munkálatokat bőszeitek meg. A versenypálya három és fél kilométer hosszú 6a a forgalom nagyobb zavarása nélkül teljesen lezárható.
Nemzetközi vitorlásverseny a lia-latonoii. A Magyar Vitorlás Yacht Szövetség moghivására magyar, német, olasz és svájci csapatok részvételéről szeptember 8., 4., 5., G. napokon német-olasz-magyar vitorlásversenyük lesznek Balatonfüroden versonyiollo, olimpiai jollo és kalóz-hajékkal. Ugyanézen idében rendelik inog a magyar vitorlás bajnokságokat. Kzoptomlwr 8-án lesz a Hoai emlókvorsony ós a vitorlale-luiKÓ ünnopség, valamint a díjkiosztó ünnopseg. Nevezések vitéz Scl>ák Sándor Ügyvezető elnöknél) Balatonfüleden.
A miniszterelnök a Balatonnál. Káliay Miklós miniszterelnök dunántúli kőrútja alkalmából megtekintette ft badacsonyi Kisfaludy ná-ttt, utána a tihanyi apátságban tott látogatást. Körútja végeztével 3 balatonfüredi Gyórffy étteremben vacsorázott kiaérotévol. A miniszterelnököt utján báró Bánffy Dániel földművelésügyi, Radocsav László \'pzságügynunisztorokén kivül dr. Antal litván propagnnduügyi mi-iiiBztor és vitéz Lukács Béla\' tárca-nelkuli ininiBztorok kisérték ol. A Balaton ügyei szempontjából nagy JojcnfÓK\'giinok látszik, hogy a mi-maztci-elnölc szernélveson is\' kodvozÓ benyomást nyert n balatoni kultúra utolsó éveinek nagy fejlődéséről.
15-tai kexdve
a közkedvelt
Vizaiaki Gyula
cigány-zenekara ím muzsikai a
SZEVER ÉTTEREM Ml
P. dr. Varga Teodorloh: magyar ferences tartományfőnök
P. Teodorlch egy hatalmas, nagy munkaprogramot jelent
Tegnapi számiunkban lapzártakor néhány sorban megemlékeztünk a nagy eseményről : A Boldogságos Szűz Máriáról nevezett ímbigyar ferences-tartomány összeült káptalanja P. dr. Varga Teodorich római egyetemi tanárt választotta meg provinciálissá, vagyis turtományfő-nökké, inig helyettese P, dr. Burka Kelemen — szintén egykori kanizsai páter — lelt. Aki egy-két hét előtt elolvasta u Zalai Közlönyt, bizonyára visz-szaemlékezik még reá, hogy elö-re •megjósoltuk . kik számithalnak a provinciálissá való nieg> választásra és n végén kljelcn-tellük, a választás dr. Varga-és dr. Burka között fog lefolyni. A jóslás helyesnek bizonyult. Dr. Varga lelt a larlé>mány főnök, dr. Burka a helyettese. Soha \'még oly kedvező és általános megelégedést keltő választás, mint ez. Mert nemcsak Nagykanizsa, hanem) mind ama városok, ahol a szent ferencrend nagy Szerepet tölt he a város életében, nagy- várakozással tekintettek a provinciális választás elé. Két irányzat volt képviselve Ugyanis a választáson — a régi rendszer htvei és az ujabb, a fiatalok, akik uj vérkeringést, friss életet, lendületet éstintenzitást irtuk zászlójukra. Akik nagy munkaprogramot kívántak megvalósítani, fís a káptalan meghozta a maga verdiktjét. Méltó a nagy Asszi-szl fiaihoz. Mert P. dr. Varga
•peodorich megválasztása nem jelent mást, mint egy hatalmas nagy munkaprogramot, amelynek kihatását és áldását az egész vonalon érezni fogják.
Nem jelent mást, minthogy újult erővel, friss vérkeringéssel, pezsgő életkedvvel, nagy munkabírással, pünkösdi tűzzel és lélekkel, telve tettvággyal folytatódik a nagy szeráfi níunkn, amit a Szent Hendalapitó kitűzött. Nem1 jelent \'mást, minthogy P. dr. Vargha Teodorlch kezét, munkásságát, lendületét érezni fogja Nagykanizsa katolikussága is.
P. dr. Varga Teodorichot nem kell külön bemutatnunk Nagykanizsán. Éveken át élt itt a rendházban, mint főnök és plébános, itt bontakozott ki nagyszerű kvalitása, noha már akkor az ország egyik legnevesebb biblikusa volt, amire a legmagasabb helyen is felfigyeltek és csakhamar ott látjuk Őt, mint római egyetemi tanárt., majd dékánt, aki mindenütt súlyt és tekintélyt szerzett a níagyur ttu-dOníányos névnek. P. Vnrga Teodorlch kedvelt személyiség lett a rómiai szentszéknél ós sok esetben jótékonyan interveniált, ha mtagyar ügyről, ha magyal kérdésről volt szó. P. dr. Varga Teodorlch az örök Városban és [mindenütt, ahová megtisztelő \'jneghivást kapott, mindenkor hnlagyarnak vallotta magát és
a Magyar Hazát, a magyar kórdóst, a magyar ügyet szolgálta.
Csak nagyon kevesen tudják, hogy Szent Ferenc alázatos fia, hányszor végzett crcdlménycs magyar munkát, névtelenül, leeresztett sisakrostóllyal és hogyan örült, ha valamilyen kííZ-bcvelése sikerült. >
P. dr. Varga Teodorlch ismeri Nagykanizsát, tudja mire van szüksége az illeni katolikusságnak, ismeri az itteni hitéletet, annak kívánságait, és ezért nagyon sokat várunk az uj tartomány főnök tői.
P. dr. Vnrga Teodorich provinciálissá való választása egész Nagykanizsán óriási örömet Váltott ki. Senki nem felejtetne még el az apostoli lelkületű, nagy munkabíró és disztingvált intelligenciájú, tudós biblikus ház-
Nagyboldogasszony ünnepén iktatják be ünnepélyesén Keszthely uj plébánosát
főnök-plébánost. Dr. Krátky István polgármester sürgönyileg üdvözölte ozxíj ferences provinciálist, hasonlóan dr. Hegyi Lajos főjegyző, dr. YVebcr\' Elek járásbiró, a Credo ós a Legényegylet világi elnöke és számos tisztelője.
Nagykanizsa katojikussága őrömnapnak tekinti P. dr. Varga Teodorich tartomány főnökké való megválasztását, * ¦ mert tudja, hogy nagykanizsai viszonylatban is sokat, nagyon sokat jelent — az őrségváltás.
Nagykanizsa katolikussága ¦mély szeretettel köszönti és üdvözli P. dr. Vargát a tartomány-főnöki szókben és helyettesét, P. dr. Burka Kelement.
Koszt boly, augusztus 18 (Saját tudósítónktól) Nagy ün-nopro kéflzül Koszt hely katolikussága, do egész társad a Imii, s a nagy plébánia minden hivójo. Augusztus 16-én, Nagvboldogasszony ünnoi>őn iktatja 1x3 tisztségéi*) Kosztholy uj Slebanosát a veszprómegyházmegye
zalai főesporoso. A keszthelyi plébániát s a vele kapcsolatos haíióti apátságot — mint ismeretes — dr. Szerecz Imre premontrei kanonok, a keszthelyi gimnázium volt igazgatója nyerte ol. Az apáti méltóság ba a veszprémi székesegyház püspöki kápolnájában szóméi veson
TÓTH JÓZSEF VáSBERESEEDÉSE
Árusít:
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 83.
Hotberr-Solirantz gyártmányú mezőgazdasági gépiket. Kincsem zománcozott tűzhelyeket, kályhákat és háztartási cikkeket.
iktett* b» dr. Caapik Gyula megyéspüspök; az augusztus 1.6-iki beiktatáson történik meg a plebánosi jogok toljes ünnopélycs átruházása.
A beiktatásra vidékről a a fővárosból is sokan érkeznek.
Találékony takarékosság
A közvélemény takarékosság alatt rendesen csak a pénzzel való .takarékosságot érti. Évezredekre visszamenőleg kí lohot mutatni a pénz-gyűjtés nyomait. Kétségtelen, a pénz olyan ideáliB csere eszköz, moly csöndben meglapul belső zso-bünkbon és ha akarjuk élelemmé, ha akarjuk bútorrá változik. A . pénzért, ha kell, szórakozást, ha szükséges, ólotmentő orvosságot kapunk.
Aki kevosebbet költ, mint amony-nyit koros, már a gazdagodás útját járja. Ha naponta húsz fillért teszünk félro és azt évtizodokig folytatjuk, kamatos kamataival\' ozro-sokro dagad pónüünk. Ezou alapulnak az élofbiztositó társaság knlku-láeiói. Azt pedig iv bankok igazolhatnák a legjobban, hogy békoidó-bon és talán ma is, nem a nagy-összegű Üzletek jelentették számukra az igazi hasznot, hanem a közép ős munkásosztály által botonként megtakarított és botétk<>nyvre elhelyezett kis összegek.
Takarékoskodni nemcsak pénzzel lobot, hanem mindennel, ami bon-nünkot körülvesz. Amit ina jobban kihasználok, mint a múltban, az már takarékosság. A háború kény-szoritó körülményei állították oló-térbe a takarékosságot ós mogtanit-ják rá azokat is, kik mogszokták a bőséget. A jogyrondszor nemcsak az arányos es egyenletes olosztást biztosítja az országban, hanem a takarékosságot is szolgálja. Egv doka kenyér például alig észrevehető mennyiség, nemzetünk szempontja? ból azonban, első pillanatra nehezen elhihető mermyiBÓget iolent; Ha 16 millió magyart számítunk egy-egy dókával, az ezerötszáz métormázsát, vagyis 16 vagon mennyíségot jelont, ami már nem megvetendő.
Szándékosan kozdtom a takaré-kosaágot az élolmon, mert nom az a palenk ,amit mogosztuik, hanem amit niogomésztünk. A kettő között pedig különbség van, amit nngvon liolyos megtakarítani. A mai világban a legtöbb ember tisztában van azzal, hogy mennyi kalóriára, mennyi tápértékre van szüksége, mégis arra törekszünk, hogy u\'gy mennyiségileg, mint minőségileg többet fogyasszunk. A régi héko-idŐkben az egyik orvos kísérletei alapján azt mondta, — az omborok kétszer annyit fogyasztanak, mint amonnyiro szükségük van. Szóval két ember megélhetett volna abból, amit egy elfogyasztott.
Amerika üzemeiben a taylorlzmus nem volt más, mint a munkások mozdulataival való takarékosság. Megállapították, molyok azok a fö-löslogos mozdulatok, molyok az időt pocsékolják. Ezekről leszoktatták.rá-novoléssol a munkásokat és az átlagos napi teljesítményt, i ásfélszo-resro fokozták. A többletet megkereste a gyár és a munkás vagy pénzben, vagy időben. Ujabban a németországi gyárak csúcsteljesítményei ránevelt és összeszokott munkáscsoportokkal Őrnek ol hihofet Ion teljesítményeket. Nemcsak a fő-löslogos mozdulatokat kerülik ol, hanem egyesitik az emberi erőt és azt célszerűen kihasználják,
örömmel olvastam a Díákkaptár jelentésében, hogy tag csak az lobot, akí arra kölolozi magát, hogy egy óv alatt a saját erőjéből (nem
Retorta-faszén
91X1 KISS FATELEPEN
lir/»ci]»tlír 13. Telelőn: 6-39.
ZALAI KQZLÜNfl
1942. augusztus 13
a szülök ós nagylácsik jóvoltából) tiz pangói Iker**. Valósággal jnog> ható a diáKfmt.áziámik u sokfélesége, mely | kihasználja a lohotósé gokot. Megenlonúlto a jutalmat ai a- kis diák, aki szerződést kötött három nyugdíjsa, himzéasol foglalkozó idóeobh néfiivel, hogy havonta kő\' pongót kan, ha naponta száz tübo befűzi a sólymot. , • •-
Ma takarékos!; Aliink a ruhával. Fölhasználjuk a régit kifordítva és átsaabva. A régi kopott, szakadozott gyapjú anyagok szőlrbjtéeo és uirakötése sem tartozik ma a ritkaságok közé. Egvik isniorósöm régi, oldobott hóicipojét megmutatta cipészének éa megkérdezte, — lobot bolólo valamit csinálni? A cipész nagyon találóan ezt válaszolta, — rossz bórciiK) uram ma nincsen!
A takarékosság nuv nomvsak azért fontos, hogy gazdagabbá, togyo az egyént, hanem igazi jelentősége nomzetgazdasági Bzompontból van. Amim van, az elsősorban az enyém, do a nomzotomó is. Ha védoiii én óvom, magamnak is haszon, do nyo-roség a nemzotnok is. IkAkoidóhen az járt jól, aki addig takarékoskodott, míg a bugyellárisa telo volt, nem j-sdig akkor, amikor kongott az ürességtől. Hála Istennők, aratás után kőznünk lenni, húgnak a\'cséplőgépek, évülnek a zsákok. A szán-(Óiömekrol rövidosen magtárakba korülnok a termények, tele lesz a padlás és pince istonáldásával.
Azt hiszom, nom is fogunk csalódni. A takarékosság ma ogy a haxafiassággal. "Nem hangos, nem kiabál, de nokkal értékesebb a szónokló magyarságnál. Hogy a takarékosságnak milyen esetei vannak ma, annak igazolására fölhozok egy pár példát. Egyik asaaonyismerősömnél ujabban ugy isszák a szódavizet, hogy a poharat félig rendeB vízzel töltik meg, A másik feléhez engedett szóda kellemes itallá változtatja az egészet. Ez egy fél pohár megtakarítást jolent. A másik háziasszony a mosogatóiéról njság-papirrnl itatja lo a zsircsüpiwkat és azt a zsiros papirt másiwip gyújtásnak használja. A harmadik helyen a tűzifát gyújtásra aprítják fel, igy kétszeres a fűtőértéke. Nem tartós a tüzo, do élénkebb, hamarabb kész volo az étel. Lehelne folytatni azt hiszem csaladonként, inert a legtöbb háziasszonynak van valami egyéni találmánya ezekben az időkben.
- A lényeg az, hugy avatás után vagyunk, a végleges termény betakarítás olótt és özekben a 1 napokban jó arra gondolni, hogy addig koll takarékoskodni, amíg van és lobot, nem pedig akkor, amikor muszáj.
VAA\'ÜJtA JJ3NÖ
Festessen Tisztíttasson
\'PálCSiCS-nai
Kimagasló gjjjgéMJI esemény HévtatBfdgn:
Hangverseny a Vöröskereszt javára
Koszt boly, augusztus 18 (Raját tudósítónkból) Hévizgyógy-fürdő disztorménok aranykárpitos falai augusztus 11-én esto" kíomol-kedő művészi esoménynok voltak 1 tanúi. Akkor rondaste a gondos és fáradhatatlan fürdő igazgatóság — Záborszky Jonő fürdőigazgató irányításával — művészi osoménv-szárnha menő hangversenyét a Magyar Vöröskereszt javára. A velencei csittárok fényében tündöklő disz-tennot egészen megtöltötte a gyógyfürdő válogatott közönsége; a nézőtéren, Bzépasezonyok tündöklő galériájában, csupa számottevő, küz-szoroplő és történelmi név viselője foglalt holyot.
A művészi műsor legkiemelkedőbb szereplője Sándor Erzsi ka-maraéhékosnő, a m. kir. operaház tiszteleti és örökös tagja volt, aki világhírű hangiának kristálycsengó-sévol és művészi tökéletességgel énokolt áriákat, Gounod és Tatilwr művöket, majd bugával duetteket. A másik kimagasló énokszoreplÓ Sándor Mária oporaénpkesno, a Kolozsvári Nemzeti Színház tagja \'J\'arnai, Szabados, Huszka, Lehár művök előadásával gyönyörködtette
a közönséget. Megérdemelt stkoro volt Iliiszka-Toörcök Máriának, aki
Chopin és Liszt műkőket interpretált zongorán teljes megértéssel és művészi készséggel,\' valamint dr. Berzsenyi László koszthelyi kir közjegyzőnek, az országoshu\'ü ina* gvarnótu-zongorantűvénznek, aki ma gával ragadta a közönséget ufolérhe-tollon tochnikájával, Szorepolt még a műsoron Válván Etelka írónő, olóadómüvészhó, aki saját vorsoinok előadásával aratott sikert.
A hangverseny rövid, do fölvillanyozó bevezető beszédét dr. Berkes Kóbort koriminyfötanácsoH, a Központi Sajtóvállalat ügyv. igazgatója mondta a fegyverek és világnézetek harcáról, melyből\' a mi világnézetűnk körül ki győztesen. Ugyancsak ó vozetle Iki szikrázó szol lom ősséggel az egyes számokat, nom egyszer egészen önálló műsorszámmal.
A taps és ünneplés aranvfolljéi
ölelték ál az összes szoroplőkot. A hölgyszoiOpMkel virággal árasztották ol; Sándor Erzsit valósággal virág-ordő votlo körül a színpadon.
A\' hangrorseny tekintélye* üssz.;-get jövedelmezett a Vöröskeresztnek.
liálatoni G. Lajos
Széleskörű nyomozás egy renűör-lanácsos elint ékszerei ntán
Valószínűleg a vonaton topták el a vakmerő tettesek az értékes aranynemQt
Sándor Jenő dr. budapesti rendőrtanáesos néhány nappal ezelőtt Balatonlellére utazolli családjával. Az állomásra érkezve, észrevette, Iiogy feleségének a necesszerje hiányzik. Azonnal
sejtette, hogy a vonalon loplak el. A necesszerben ériékes ékszo rek voltak : egy arany karkölíi, egy líránálkészlet, amely csillag-alakú brossból és karperecből, valamint gyürilból állolt, lo-
¦Atabt autóbusz-menetrend
Érvénye. 1942. nugupilu. t-Ul • további Intfakodé.lg HanyltaalBaa—Baraaono—ZalaBaabar
17.15 I8.0S 1825 1. 1 t. Nagykanizsa Központi száll. Garabonc Zalaszabar & 1. 1. 03} 5.58 5.40
ttaeykanataa— 7001 1. 7.39 i. 7.55 1 8.53 1. . 10.15 • é. Itaroabarénv—Inkc—Bflhd Nagykanizsa Központi száll. Iharosbereny Inte Böhönye Kaposvár pu. n,a— é. é. 6. i tapaavái* 17.05 16.27 16.11 15.30, 14 00
SjSffBjkaataM—AlaMnri »*v—Ifi urauomb«.
Nagykanizsa pu. \' i
Atsolendva Korona szálló Muraszombat Korona az. j d—Nagykanizsa-Al tétendva köxött caak hétköznap.
I 14.00 18.20 1 <- 1
16.10 20.30
1 17.45 21.45
X d
I 10.20 14.45 18.00
1. 8.25 12.40 15.55
1. 1 6.45 11.00 14.35
X
0.10 5.20 610
¦¦¦Oy«""\'«"»—Látaara
7.30 14.--.- 18.20 I.
7.40 14.10 1630 18.25 I. 8.30 15.- 17 20 19.15 t.
(Ugvklnlii, pu. tUggltUlilli K(ip, LttMJ.
X C
14.45 -.-0.35 10.20 14 35 1605 8.45 9.30 13.45 15 18
Ezenkívül míg Letenyáröl Indul 17 00, Nagykanizsa pu.-ra étkezik 18.00 csak Hétköznap.
X Csak hétköznapokon közlekedik.
c — Hétfőn, szerdán és pénteken. ...
d=- Nagykanizsa -Letenyo közOlt csak liélközuap.
vábbé égj\' korall nyaklánc és egy korall gyüril nag>- kővel aran.vfoglulatbaii/cgy zöldköves mélllii araoyWl, asonkivftl „ ncccsszerbcn volt a cendőrtaní. csos feleségének fiiam vasún igazolványa és valamelyes kész. pénz. A rcndörlanácsos a bsla-lonboglári csendőrségen azonnal jelentette a neocsszer eltűnéséi. Sándor Jenfi dr. remlür-lanácsos jnlalmW tűzött ki a megtaláló részére.
A [nyomozásba a nagykanizsai rctidörség is bclokapcsolódoit.
ffifásvlrVii,, C\'n,B\',8l!
,i:-l,m>t«..t I. t:l Ü HO i li 11
6.10 Torna. Hirok. Rözleménvek, Ilanglomozok. — 10 Hírek, — Í1.1Q Nemzetközi vizjolzószolgálat. — 12 Harangszó. Himnusz. Idójárásjelen-lés. — 12.40 Hírek. — 18.20 Időjelzés és vízállásjelentés. — 14.50 I lirek. — 14.45 Műsorismertetés,
— 15 Arfolvamhirek, piaci árak, élelmiszerárak. — 16.45 Idóiolzés, hirok. — 17 Hirok szlovák és ni-bzíii nyelven. — 10 Hirok magyar, német és román nyelven. — 21,40 Hirok. ¦ 28 Hirok német, olasz, angol és francia n voi von. — 24 Hírek.
ííPDAPEST I.
17.15 Tölgyessy Julia ós\'Varga Imre magyar nótákat éneke), kIBéri (iáspár Lajos cigánv/ciiokara. — 18 Vololvasás. ~ 18.25 A kassai rádió július 26-iki műsorából. Falusi lakodalom Vajdácskán, líoszéló Pá-luraby Gyula. — 10.20 Horror Pál harmonikaszámai. — 10.45 A szombathelyi Faludi Forano Irodalmi Társaság estjo. -- 20.15 A Székesfővárosi Zenekar hangversenyo. — 21.10 Dr. Antal István m. kir. nemzetvédelmi propagandaminiszter előadása a Budapesti Háborús nemzetközi Vásárról. — 21.25 Indulók,
— 22.10 Üzen az otthon. — 23.2Ó Tánczene,
BUDAPEST II.
1,0.10 A Székesfővárosi Zenekar baiicvorsenvo. — 20 Hirok. --- 20.20 P. Gyonis András olóadása. — 22.10 Rámozonekar.
N Péntek
BUDAPEST I.
10.15 Szalonötös. — 11.20 Rnvol: Daphnis és Cbloé, szimfonikus szvit.
— 11.40 Félolvasás. — 12.10 A. Nomzotközi Vásár tmnopőlyos "ios-nyit&sa. Beszél Büdinszky Sándor.
- 12.50 Szórakoztató "zone. \'— 18.80 Honvédőink üzonnolt. — 14 Folyajnorók fuvószonokara. — 15.20 Portis Pali cigánvzonokara. — 16.15 Kádár Géza előadása.
17.15 Ohappy-tánczonokar. — 18 Spnrtközlomónyok. -- 18.10 Géczy Barnabás zonokara. — 18.80 Német hallgatóinknak. — 18.60 J3ódás János verseiből ad oló. — 10.20 Adám Jonő népdal félórái a. — 10.50 Gitár-est. — 21 Külügvi nogyodóra.
— 21.15 Tabánvi Mihály jazz-ogviittoso. — 22.10 Oson az otthon.
— 23.25 Bura Sándor cigányzeno-kara.
BUDAPEST II.
10 A Honvéd Gépkoesiszortár Lövész Egyesületének zenekara. — 22.10 Az ember tragédiája. Drámai költemény két részben,
BOTORT
HzakÖzletben, GABOR mű«sxt»iounál teav «aar nmtmim.
Mtutthaiahivtt, V«rnka».tmtirtii mi
ZAL\'Al KÖZLÖNY
is
ODOL fogpéppel Áeü fogóikat ápo/nt. Ax ODOL fogpép megörxi a fogok szépségét és egészségét.
fogpép
MAGYARORSZÁGI ODOLMÜVEK R. T. BUDAPEST
NAPIREND:
Gyógyszortári ügyolgt: Ma Bi. Maria gyógyszertár Király utca 40.
Kískanizeán az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatot tart.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel 6 órától este 6 óráig. (Hétfő, ezerda, pétttslc délután éa kedden egéBz nap nőknek.) Telefon; 660.
NapUt> Auguzitua 13, Catltörtok. Hona. hal. tpoly és K. Protestáns Ipoly. Izr. Ab. 30. _
— (Káliay miniszterelnök nyitja mLg a „Magyar Kard" kiállítást)
Az egyeaületközi együttműködés által a Hősük terén rendezett kiállítás, amely »Magyar haza, magyar kard" címmel az ozorévea magyar államhatalom nagyságát és az azt biztoaító ezeréves magyar kard éa az örök magyar katona orojét, dicsőségét mutatta bo ,olkészült. A kiállítást pontokon délolótt fóltizon-egy órakor nyitja meg Kéllay Miklós iiiinisztorolnök.
— (A ferencesek uj kormánya)
A Szűz Máriáról nevezett Ferences Kend tartomány tegnap tartotta választókáptalanját, amelyen P. dr. Vargha Theodorikot rondtartomá-nyí fónökkó választották. Tarlo-iiiáuyór lott 1*. dr. Burka Kólómon, tartományi tanácsosok \\ pedig 1*. PethÓ Lénárd, P. Süly Szaléz, P. Vados Pál ős P. Marké Manxll lottók. Az. uj tartományfőnök, P. dr. Vargha Tlioodorik 18Ö2-bon szü-lolott Balonyban s lí)lö Imii bzoii-telték pappá, lüytl óta a Kond római egyetemén a biblikum tanára s lU-10 március óta a hittudományi kar dékánja is.
— (Németh Mihály temetése)
Tegnap délután helyezték pihenőre lófeó bzékoly Némoth Mihály igazgatót. A temetésen nagyszámú közönség volt jelen. Kivonult a vá-ros tisztvísolókara dr. Krátky István polgármester, kormányfótanácsossal és dr. Ilogyi Lajoa fójogyzővol az élén, a honvéd tiszti küldöttség vitéz Lédoczy Nándor őrnagy vozoté-bóvoI, a papság, a piarista tanárok, a törvényszék, a MGVE küldöttsége, Kisfaludy József postaigaz-gató vezotéaóvol a posta küldöttségo, dr. Tholway Zsigmond a MÉP\'képviseletében, vitéz Bentsik Lajos kii*, kormány főtan ácsos, járási vitézi hadnagy a vitézek képvisolotébon, valamint a polgári iskolák tanári kara, stb. és nagyszámú gyászoló közönség. A temetési szertartást P. Gulyás Gollért foronaondi plébános végezte -papi asszisztenciával. A két polgári iskola nevében Kotting Ferenc polgári fiuÍBkolai igazgató mondott búcsúbeszédet. A tanítványok szülői nevében Aradi Antal mondott utolsó »Iston hozzád«-ot. *
A temotést Horváth Géza temot-ksiési vállalkozó rendezte nagy hozzáértéssel, gondossággal én tapintattal. (:)
Temeütezést költségeinek megtéritúsAröl biztosítás utjáu goiuiosltodlial!
— (A Baross Szövetség)
elnökeégo értesíti az igon tisztelt vásárló-közönséget, hogy a kereskedők üzloteikot augusztus hó 16-án 6* 16-án (szombaton *• vasárnap-a két ünnepre való tekintettel ,«géM . nap zárva tartják. Elnöksége (:)
— (Délvidéki tanítók átképző tanfolyama)
A muraszombati közoktatásügyi kirendeltség elótorjoBzUaére a kul-
tuszininiaatériiun a délvidéki tanítóság, részére több átképző tanfolyamot rendezett. A tanfolyamok közül kettő a Csáktornyái tanítóképző intézetben folyik. Az itt folyó muraközi tanfolyamon az anyaországból a vendvidékre és a Muraközbe került tanítókat k^ptzik ki négyhetes nyelvi tanfolyamukon. A Jugoszláviától átvett tanítók éa tanítónők részérő Pápán nyílt meg háromhetes átképző tanfolyam.
— (Az V. Balatoni .Kékszalag"-verseny)
startja szombat reggel 8 órakor lesz Balatonfüreden, a verseny távja 16U km. Eddig Ugrón Gábor, Ko-váts (kétszer) és dr. Kultsár Istvánná nyerték meg ezt a legklassaiku-sabb vitorlás dijat, amelynek érdekes jutalmazása az, hogy a győztes hajó két évig viselheti a megnyert Kékszalagot.
— tEgy hűséges kocsis temetése)
A minap történt, hogy Vörös Ferenc kocám, aki 26-ik évo állott a rinyatamási uradalom szolgálatában, az egyik ló, amikor 1x3 akarta fogni íojborugta. Azonnal orvosi kezelés alá vették és tetaiuis ollón is beoltották. Az oltás ollonéro megkapta a totamiszmérgozést. Súlyos szenvedések után néhány nap alatt meghalt. nazdája, özv. gróf Széchenyi
Alaoárnó szernél vonón intézkedett temetéséről. Felravataloztatta a hűséges kocsist a gazdaság közepén álló kereszt és harangláb előtt éa uz ogész csolédséggel együtt kisérte utolsó útjára volt kocsisát a görgő-
togi temetőbe.
— (Háromnapos szónoki tanfolyam)
Bognár Elek színművész szónok-iskolajábiin (IV., Kocskométi-u. fi. I. emolot, telefon: 456-900) a.Nom-zotközi Vásár idején i) napos gyorsított, tisztán gyakorlati részből álló, szónok- és olóadóképzó tanfolyamot rendez augusztus 17., 18., 19-én azok számára, akik a közönség előtti biztos fellépés torén maglikat tökólotositeni óhajtják, vagy üsotloges lámpalázuktól inog akarnak szabadulni. Előadások naponta reggel 8—10 éa délután 6—8._0sz-szesen 15 óra. Első előadás 17-én, hétfőn reggel 6-kor. Részvételi díj 60 pongŐ. a jelentkezések megkezdődtök.
Történelmi kiállítás Szent István hetében Budapesten
A Magyar Vidéki Sajtótudósitó budapesti jelentéséé szerint at EgyeNÜletközi Együttműködés Sít István-Hetében ünnepi történelmi kiállítást rendet a Hősök-terén. Augusilus 14-én a Szépművészeti Muicuniban állítják ki a Magyar Szent Korona pontos másolatát, továbbá azoknak a történelmi dokumentumoknak eredeti és másolati példányait, amelyek ai ezeréves magyar állami élet legfontosabb mozzanatait ismertetik. Régi magyar krónikák, ősi törvények, királyi bitlevelek vérszerződés legrégibb leírásától kezdve a legutóbb visszaszerzett orifágré-
siek vissiaeiatolásának törvénybeiktatásáig meggyőzően idciik majd az eieréves. magyar-birodalmi gondolatot. A történelmi hangulatot keltő kiállítást történelmi képtár egészíti ki. -Ugyanakkor a szomszédos Műcsarnokban az »Örök magyar katona* eieréves dicsőséges küzdelmeinek végtelen sorozatát mutatja be a rendezőség • honfoglaló ősöktől a szovjet-fronton küzdő honvédekig. Művésii szépségű lesz az a terem is, amely Magyarországot, mint a Nyugat védőbástyáját ábrázolja s illusetrálui fogja, hogy mit nyújtott az ezeréves magyar katonai szellem az európai katonai fejlődés számára. A kiállítás legünnepélyc-lyesebb része a Műcsarnok oszlopcsarnokában elhelyezett »ma-gyar hadvezérek terme« lesz, amelybei csatlakozik a legfényesebb magyar haditettek szemléltető ismertelése, köztük at otran-tói tengeri-ütközetnek modelek-kel való bemutatása.
és Irodánkat Horthy Mlklós-ut 2-ról raktárépületünkbe i
Zrínyi M.-u 31. sz. alá
helyaatük át. iau WEISS üwegkereskedés.
(folyt-iiu az 1. oldatról)
lezése vezetett a kongresszusi párt vezetőinek letartóztatására.
A moszkvai rádió vészkiáltása
Rónia, augusztus 13 íSlefaiü-iroda) A moszkvai rádióban tegnap este vészkiáltás hangzott el, amely így szól : Országunk rendkívül válságos pillanatokat él át most. A helyzet igen súlyos és döntő jelentőségű. Egyetlen napot sem szabad késlclkedni a végső erőkifejtéssel. A szovjel haza sorsa forog kockán. i
Miért nem fogadta Sxtalin Bradlavyt ?
Rónia, augusztus 13 Bradley amerikai tábornok .szovjeloroszországi útjával kapcsolatban a Popolo d.i Roma a következőket írja: Washingtonban nem- értik, hogy a szovjet diklátor miért nem fogadta Bradley tábornokot, akt Rooseveltnek Sztálinhoz intézett személyes üzenetét hozta magával és akinek fogadása érdekében uz amerikai nagykövei, hir szerint, közbelépett. Ehhez járul, hogy, Sztálin nemi tartja érdekében állónak, hogy Roosevelt levelét sürgősen elolvassa. Annyi bizonyos, hogy a világ semmiféle, levele sem; pótolhatja a második arcvonalat. Sztálinnak ma olyan gondjai vannak, amelye-
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
UNGER-ULLMANN JELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázfőzök 1 és 2 liltfil előjegyezhatők.
N*tl MnporiO - Kgptjj mMk_
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
ma/a kpzlwh
RILD
temet, exhumál, szállít, t ;*ftuiajdono ¦ • Dervalits József
i*» TvUTmi H9H UUn ÍM.
kct egy RoosevelUevél^iektt oszlathat «1.
Legújabb hírek a lázadó Indiából
ItÓlllft, hOgUBltUS 13
(Btofani-iroda) Bombay) jolontée szerint brit csapatok tűzoltók egy tüntető tömegre, amely kázáport Euditott az angol katonát gépkocsikra, A zavargásnak több áldozata van.
Allahabad, augusztus 18 (OPI) Az indiai rendórség tüzelt egy tűntető tömegre ós wok embert letartóztatott. A" tüntetők tegnap délután megtámadták a rendőrséget. A rendőrség a torlaszokat emelő tömőére Hi/olt. Később ősapátok érkeztek a herysainre és szétoszlatták az omborekot. A város távbonzélő-hálózatában nagyobb károk kolot-koztok. A külvárosok rondörallomé-snit megtámadták és felgyújtották, Több rendőr mog^ol^esült.
Amsterdami augusztus 13 (N8T) Az Unitod Press újdelhi és ödolhi ielontése szerint az indiai nzabadaágharcoSok megrohamoztak és folsrujtottak ojrv postahivatalt. A rendőrség itt is rálőtt a tüntetek\'*\', re Ős több embert megöltök. A szabadságharcosok felgyújtottak hat adóhivatalt.
Az aanxtráliaí kormánv 70 mttUAa betnö kölcsönt bocsát ki
Sanghaj, augusztus 13 (Stofani-iroda) Molbournoi jelentós szerint az ausztráliai kormány 70 millióé bolaó kölesén kibocsátását terrosi.
Nagy német légitámadások Anglia ellen
Berlin, augusztus 13 A jiónietek nagyobb szabású légitámadásokat intéztek Anglia ellen, ügy tengerparti város hadi célpontjait bombázták. A város belső területe, főleg az elosztó üzemek lángba borullak, középületek rombadöltek. Erősen bombáztak egy repülőteret is. Több keletangliai tengerparti város katonai célpontja ellen is heves támadásokat intéztek a nemietek.
Egyre nagyobb-arányokat Bitének az indiai zavargások
Stockholm, augusztus 13 (NST) Indiai jelentés azorint az angoloknak a zavargások elnyomására, irányuló erőfeszítése teljesen eredmény tolón maradt. Az utóbbi 34 órában a tüntetések mindinkább fokozódunk. A tüntetők használnak már lófegyvarokot is, különösön pisztolyokat.
Szovfot hadihajók futottak be török kikötőbe
tstonbulj augusztus 18 (0F1) Klsobb szovjot hajóhnd-
egvség futott 1» egy foketoíengeri kikötolw, ahol a török hatóságok a logónyBÓgot internálták.
Amerikai csapatszállító hafók érkeztek agy egyiptomi kikötőbe
Kairó, augusztus 18 (OFI) Az ogyik ogyiptomi kikötőbe amerikai csapatszáUitó hajók érkostek,
A Bndapestről elutazott tűrök nfság-írók távirata a minlszteretattkHöz
Budapest, augusztus 13 A Budapestről elutazott török újságírók Kállay Miklós miniszterelnöknek a magyar határról a kővetkező táviratot küldték : — Ebben a pillanatban, amidőn elhagyjuk Magyarország földjét, újból kifpjczz.dk Nagy-
rníllóságpdnak hálás köszönetünket azért a szeretetre mélljó fogadtatásért, amelyben minket részesíteni szives volt. Köszönjük a iXt. Itta kormány jóleső vendégszeretetét, amelyért őszinte, mély bálánkat fejezzük ki.
MÓIy tajdulomntal Jelentjük, hogy
Dr. VILLANYI HENRIK
nyűg. feisft kereskedelmi Iskolai írattató
1042. nu«. 12 .\'\'ii éjjel hoBszna itzrnvcdéa után 85 eves korában eWronyH\'l ToroeHse nug. 14-cn d. u. 5 órnkor lesz az Izr. temető hatottasházabé!.\'\'!
Dr. Villányi Henrik né ií. Sildonl- !.-Jc-Villányi Ulván,
Vili,,,yi Anti), Dr Baitha Jóiiefné sz Villányt Agát* gyermekei. Dr.. Bnt-tha JóiibÍ vŐ|c, Villányt AnUlná az. Flich« Sa.dHa menye, ii.n ti.., ].s. Villányi Évi unokái ?3 a kiterjedt rokonság.
Pihenj békében l
(Minden kSIOn éiUt\\U* Wlye**,) •
Bitositson tűzkár ellen, káraraegtérül!
A Nagykanizsai Városi Kereskedelmi Középe iskola tanari testülete mély megilletődéssel jelenti, hogy intézetünknek 36 éven át volt tanára, illetőleg g]
igazgatója
Br. ViHányi Henrik
ny. kerep\'.edelml Iskolai Igazgató
folyó hó 13-án éjjel 1 órakor 43 évi tanító, nevelő munkában eltöltött áldásos életét befejezte.
Földi maradványait folyó hó 14-én délután 5 órakor helyezzük a helybeli izr. sírkertben örök nytigvóhelyére.
Az ifjúságnak mindenkor szerető atyja, kartársainak megértő barátja volt, akik emlékét mindenkor kegyelettel fogják megőrizni.
Nagykanizsa, 1942. augusztus 13.
DRÁV A VD LGYI
tllLLAWQS UltnMSZQi-SflLTATu R. T.
SK^kazcrü f eUi lAgoei tá« míitfltan "w Illám oa kéndésben Cs+wgory^ut 51, telefon 294.
Áramaxámlék fixetóse, rektatmAcfók, hf kasba! j bí SM^eAaraífc
Sutár-ut Z, I. emelet, telefon 213.
Hirdessen o Zolol Közltinyben
1Ö42. augusztus 13
Franciaország, megvédi semleges* ég ét
Vichy, augusztus 13 (NST) Amerikai részről -a.it a hirt terjesztették, hogy angol csapatoknak francia ; földön való partrasrállása esetén a francia kormány és hadsereg semleges magatartást tanusit. Eít a birt nyomatékosan megcáfolta a francia kormány. Az amerikai külügy. minisEtériumba jegyzéket is juttatott el ebben az agyben.( A francia kormány \'hafiflóztatia, ¦ tipgy éppúgy, mínt öakar és S eh ra esetében, a semlegességet minden kürülmények köíött megvédi és ci vonatkotik ai anyaországra is.
Diákhadsereget szerveznek Indiában
Stockholm, augusztus 13 Svéd lapjelontóe (Szerint Indiában azázozor főnyi diákhadsorpgot szoríttattok. A zavargások állandóan fo-kezódnuk.
Ml
kerti többe
ha\' befelentl\'nyaraló nmét. A kiátrölilvatal\' poflómén-tesen küldi1 utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
W*o bm W dl m Wi 43* flM 41 M3 WrWmmtm
ÁLLÁS
él .HW^. InrMIMH.
¦segédet azoitn.l alk.tm.2 Knpoll, Horthy Mj-ul 2. 2354
r.n.láro.nBt kulrólag a píniláí kKtlílde Idvesi Haitiét óífladtr. 2349
Bgy negypolgáritvéKMlt luAnyt>aion-
nai Í.IvwaUok. Sehleaa, Hofttiy M.-ut 8.
I Egy Jó nmrikás, komoly utl totlrA.k-••B\'Mfat \'IcIvcia\'KollaTlIi\' fodráaiuzpi, Nagykíltllia\',\' Pff ut\'í. 2347
BÚTOROZOTT SZOBA
Bulowrtrtm azobat ktieatk aaonalra, vaatitailottiírtöi-nem ¦ «(Mryon mcawe. Gim a Madohlvalalb.ii. 2391
KÜLÖNFÉLE
i\'a«i(i>.iaro»»aiéni nenritr villátok. Palit; AlpidntorlS. •
H. Hargita/ Béla. Qraloláttutt togad regacl ít tói cate 8 lg, vaairnap . delulaa S-6 lg. Király-utca\' 3J, lóWiilnt t. Ltvc-lckie Is leld.
TQ.»^<o,il»iwrlé^.g«iiii.l vallatok. Oaál, Eotvd.Hr *, .tal.fon : 680. 2279
T.l.ton i
647.
Szentképek
flagy vátKWftektjdii —• legolcsóbb (HörvátttiWH, -F«»tlt "fi.
Musumetmtm* ¦
¦ w»l.m«M\'NAP*wi*\'. lUMJa: T..N«oy«.»l.»v
P.!»ló» .Uiuló: z.iuair.i,
a .Kii..KantiT. N*iyk»IIM*
.y.ndijik.. Ka.ykMli.aa. UVniJIIrt kW. IaW UM,|
Üzent a front!
f$2. évfolym, 184. Mám.
Nagykanizsa, 1942. augusztus 14 péntek
Ara 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Meftjelénlk
4» kiadóhivatal t F&at a. wiAm. ém kiadóhivatalt telelőn 78 n.
minden hétköznap délatAo.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
tílőtlzetöal ára: egy hónapra 2 peneö 50 \\Wtk%
nfigyedövre 7 penpő 20 liner. Kftyea szám : botköznap 12 Ilit., Bzombaton 10 HU.
a
Nincs kérésük, ami parancs nc volna a számunkra. Milliónyi magyar szív szeretet-antennája öleli maflához a frontról érkező üzeneteiét, kéréseket. Akik küldik, testünkből való test, vérünkből való vér: a magyar honvédek. Ami juhon békés biztonságban a miénk: at életünk, az otthonunk, a mindennapi kenyerünk, örömünk és mosolyunk, mind ae ő gazdag ajándékuk. Lelkük minden hitével, szivük minden rajongó szeretetével és testük ezernyi megpróbáltatásával, nélkülözésével,^ szenvedésével feszitik éles, kemény fegyvereiket, hogy sok ezer kilométerre távol tartsák tőlünk a minden magyar életet elnyelni akaró siennyes áradatot. Szavakkal nem tudjuk kifejezni hálánkat és büszkeségünket, a legendás honfoglaló munkáért, amellyel ezt a boldog magyar szigetet ugy biztositolták a számunkra, hogy ugyanakkor uj, szélesebb útjait ís váglak a magyar történelemnek. Ezért minden kincsnél drágább, minden kedves, üzenő szavuk és parancs a legszerényebb kérésük is. Meg-ositott szívvel figyelünk messze kelet felé, amerre a dicsőség útját járják. Mert szivünk másik fele atoltc, akiket itthon hagytak: a szülőké, hitveseké, gyermekeké és testvéreké. Ugy osztjuk szét szeretetünket köztük, hogy pótolni tudjuk, ami most hiányzik nekik. Ai övék minden aggódásunk és bátorításunk, Megosztjuk velük mindenünket, amink van. Minden áldozatot vállalunk értük. Édes a lemondás és könnyebb a munka, bármily verejtékes is, mert tudjuk, hogy azokért tesszük, akik legközelebb állnak a honvédek szivéhez. Jönnek es mennek az üienetek. Sziv küldi őket a szívnek. Kérések érkeznek és aeok teljesítése a visszhangjuk. A harctér és az édes otthon forró ölelkezése ez, amikor a Gondviselés faár érleli vetéseinket a harcterein és itthon is. Magyar szivek és <rös magyar lelkek őreik ezt a [oppont egységet, amelyet a poklok kapui sem dönthetnek meg. Iáján már döntés előtt áll a nagy erőpróba: Ki legyen az ur a föl-wnf Krisztus-e, vagy Mái 7 Ki-l-esedjék-c a diadalmas emberi ?\'«( vagy baromi sorba süllyed-,cnj legyen-e békés, napsugaras Jelen családi fészkünk, vagy földönfutókká váljunk, tovább ápol-l°n-e ez a föld, vagy örökre eltemessen ? Ne legyen hát magyar 5 drága magyar földön, aki ne "nyelne minden üzenetre, kérésre, Jjely a frontról érkezik. Meg-h\'IPi V1,ndent\' amit kérnek, mert yikQlÖk ugy se volna magyar clcll>nk. Gondoskodó ölelő ka-
A japán tengerészeti haderők 13 angolszász cirkálót, 9 rombolót, 3 buvárnaszádot és tiz szállítóhajót süllyesztettek el a salamonszigeteki tengeri csatában
Nagy fengely-győzelem a Földközi-tengeren
A kanadai légügyi miniszter és a kanadai légihaderők vezérkari főnöke Nagybritanniába érkezett 1K
Aímslerdum, augusztus 11 A Daily Telcgraph -szerint Ausztrália volt miniszterelnöke a sulamonszigeleki tengeri csatával kapcsolatban kijelentette, hogy Curtin miniszterelnök ós Ewnt külügyminiszter idevonatkozó kijelentései ntínJ irányadók, mert gyakran kísérletet tettek arra, hogy Auszlfrá-lia lakosságál megtévesszék. A
japánok ugyanis annyira megszilárdították állásaikat a Sa]a-mon-szígefek környékén, hogy egy nagy hajóhadnak sem sikerült őket elűzni. Bármilyen is legyen u tengeri csata további lefolyása, a japánok tovább carlják támas/.pouljaikul Pápuában és onnan egészem- köny-nven inegtámadhatják Ausztráliát.
Nagy támadás a Földközi-tengeren egy hajókaraván ellen
Róma, augusztus M
Az angolok mindenáron Igyc kéznek élelmiszeri és u Ián pollasi szállítani Málta szigetére. Utoljára június utolsó napjaiban kísérőitek meg, hogy több hajóval eljussanak Málta szige-lóre. Kisórlclíik akkor meghiúsult. A brit tengernagyi Invaiai tehát kénytelen voli újra u Szicíliai csatorna u keresztül élelmiszeri és utánpótlást küldeni Máltára. Ezért az angolok, hogy vállalkozásukul siker koronázz.\'!, ezt a hajókaravánt a legerősebb kíséret védelme alatt indították útnak. Sorhajók, cirkálók, rombolók, I repülő hordozó kísérté a szállító hajókat. Augusztus 10-én egy olasz tengeralattjáró elsőnek támladia meg a hajókiséretet és torpedói lőtt az egyik, közelebbről meg nem nevezeti hajóra. Valamivel később a Hosenbamn sorhajóhadnagy parancsnoksága alali álltó némtet tengeralattjáró cl-süllycszlctte az Eagl repülőhor-dozót. Ennek elsüllyesztése után a hajókiséret folytatta útját ke-lei felé. Most már több csoportban haladtak a hajók. Ezek a csoportok egymástól nem nagy távolságra folytatták útjukat, s auguszlus 10-én eslc német tor-
pedóvető repülőgépek támadást intéztek a hajókiséret ellem Az első támadás alkalmával ezer kilós bombák eltaláltak egy repülöhordozót
és egy nagy kereskedelmi hajói, felgyújtottak egy ismeretlen típusú hajóegységei és torpedóval megrongállak egy cirkálót.
Augusztus 11-én este és 12-re virradó éjjel az angolok a tengely támas/ponljai\' elleni légitámadásokkal megkísérelték a légihaderők figyelmét a hajfjki-sórctröl elvonni. Mindez hasztalan volt. Augusztus 12-én n felderítő repülőgépek ujból fel.ették az érintkezést a hajókiséret-lel és 10 órakor 1c is fényképezték a brit hajókat, amelyek akkor körülbelül 50 mérföldnyire voltak az algíri partok előtt fekvő La Galile szigetlöl keletre. A hajókíséret Gibraltár elhagyásakor legalább 21 kereskedelmi hajóból állt. A hajókat ;i csatahajó, 1 repütögéphordo-zó, 7 cirkáló, valamint több tucat torpedóromboló és akna-szedöhaj óki.sérle. Augusztus 12-én az olasz légihaderő is megjelent a színen Ós nyomban támadásba kezdett. Bombázók é.s zuhanóbombázók az első hul-
runkba zárva itthon hagyott öveiket, ugy tekintünk a magyar honvédekre, mint akiknek egyedül lehet ma kérésük, amit kötelességünk teljesíteni. Mert a magyar
honvéd Őrzi dicsőséges multunkat, küzdelmes jelenünket és örökszép jövőnket.
Mindent, mindent a magyar honvédért!
Iámban augusztus hó 12-én 11 óra 10 perckor megtámadlak a hajókiséretet. (3 órakor egy \'másik hullám, amely torpedóvető k és romboló gépekből állóit, megismételte a támadást\'. Ezek bevezető támadások voltak. Két kereskedelmi hajó és egy romboló elsüllyedt torpedótalálat következtében. Légi torpedók egy csatahajót, háro\'im kis cirkálói, egy nagy rombolóhajót és kél teherhajót eltaláltak. Negyedik támiadásukut a repü/löhordozók és egy cirkáló ellen összpontosítottak. Az ellenséges repülőhordozókról felszállóit vadászgépekkel harcbabocsátkozva,
az olasz vadászok 17 Ovit gépet Wttek le. Augusztus 12-én délután 5 órakor Szardínia szigetén*! a légierők egy harmadik hulláma érkezett. A repülőgépek eltalállak egy kereskedelmi hajót és géppuskatűzzel árasztottak el sok hajót. Az elszenvedett veszteségek és a támadások állandó megismétlése a hajókaraván szétszakadásához vezetett. Több súlyosan megrongált hajó vissza fordult, ;m!ig a többi kisebb csoportra oszolva folytatta útját a SzicilKii-cs/Uorna felé. Itt érte az ellenséges hajókat a negyedik támadás. Torpedóvető repülőgépek vetették rá magukat az ellenséges hajókra. A rendkívül heves negyedik támadás következtében a torpedók telibe találtak egy kereskedelmi hajót. A hajó nyomban a levegőbe repült. Találatok érlek három másik\' hajót is,
Torpedói irányi tollak egy cirkáló ellen, amely elsüllyedt és megrongáltak két másik hajót. A kisérö vadászok ezúttal is harcba bocsátkoztak angol repülőgépekkel és nyolcat lelőttek közülük.
.1 néniét léf/ihaderő VJ-én
szintén hatásosan vett részt a hadműveletekben (Foljtatáa a 7. oldalon)
A CSAKXOBNVAI POSTA » Muraköz visszatértekor teljesen
használhntatluuná rom hot t bnrondG-zésaol és liilii\'totlonÜI elhanyagolt, piszkos hajlékával lott újra részié a magyar közvagyonnak. Az újraépítés lelkes lendületének nagyszerű példája azóta a Csáktornyái ]x>sla. A mai nehéz anyag-viszonyok ós a liivatal-Bzorvozéa nulvos gondjai mollott ia aikorült Perjés István
Íwataf énüknek (n kanizsai postáról :orült oda, tehát a legjobb iskolából!) a hivatalt ugy berendezni, megszervezni, hogy az ma már mintaszerű. Csak egy adat: — a visszacsatoláskor volt lift előfizetős
telofonkospont, ma Ugyanott 187 olöfizolónok kapcsolnak. Sajnos, közvetlen budapesti vonata még mindig nincs, pedig a nagyforgalmu városka és vidékének gazdasági érdekéi ia erősén kívánják már. Fo-lyomatban vnií az épülőt átalakítása is, már csak kisebb munkák vannak hátra, mog aztán butér-boron-dozés kellene, líom kétséges, hogy a híj \'alvozotó rátermettsége a még hálinicö korszerűsítés mai akadályait ia elhárítja hamarosan. *
KISREGÉNYT
ir alighanem az ólot, amelynek szereplője egy kanizsai kislány és egy népiét fin. Tizen kanizsai loá-n-ok olvastak egy hirdetést egy német újságban. Magyar lovelexo-tórsat keresték német fiuk. Mind u tíz kislány irt a (megadott németországi címiv, olkftldték fénykó|»i-kot is, A« cgyík kislány kapott is már választ. Egy némot ujságiró let t u lovolezó-j tajtasa, akivel elég süriin váltanak levoloket. Eredmény: — a némot ujságiró már\'.lelkoa né-m\'et versekét irt Mjigvnrorazágról, amit a kanizsai kislány léteiéin át szeretett meg. Sfog is zenésítette^ saját rersoi egyikét .amelynok rof-rain-jo: »l)us bánd am Plntonsoe, mohi Ungarhmdu éa: »liríisst mii\' das Land am Thoiss, das hanti uni Donaustnind!# A kislány ,üki eddig ogy kukkot sem tudott németül,\' most szorgalmasan tanulja a nyelvet, mort a dolog ugy áll, hogy »Hans« rdvidoaen szeretno ellátó.* gatni szép Ungarlaml.-jába.
DK. MA LEK LÁSZLÓ ügyvéd moffbotegodéséról kúpunk
hírt. Nagykanizsa közönsége aggódó
szeretettéi kiséri dr. Malek egészségi állapotát ás mielőbbi íoljes folgyógyulúst kíván noki.
*
A VÁROSHÁZÁN
a polgármester uj l>eosztásokat eszközölt. így dr. Pálffy Gvula városi közgyáín, az ONCSA-ugyek vezotójo az árvaszékot votto át, egyben kihágásí hüntotóhhó és anyakönyv vozc tő-he lyottos, nzonkivüf a Inká.ihivatnl vozetójo lett, míg Szórni Sándor a népjóléti ügvosztálvt és ONCSA vezetését vette át.
LUKACS JÓZSEF
volt kanizsai káplán, :iki jelenleg balatonmonti plébános, ogy napra ismét meglátogatta régi működési helyét. Egyik volt tanítványát eskette a templomban, *
DR. KOVÁCS LASZLO
ügyvéd ha/afiaa szolgálatából löszeiéit. Lukasán, Horthy Miklós-ut 15. szám alatt minden hadba vonult hozzátartozójának toljobon ingyen
jogi tanácsot nyujt.
Óriási kereslet lakások iránt a városi lakáshivatalban
Minden üresedés alá fcetfll&lakás azonnal bejelentendő
A fcatv-omkodáat 8»f »» k
A Zalai Közlöny annak idején közölte n miniszter rendeletét, amely felhatalmazza a polgár-mestert ai üresedés ala\' kerülő lakások igénybevételére és oiok-nak kiutalására. Az üresedés alá kerülő lakásokat áronnal be kell jelenteni büntetés terhe alatt a városi lakáshivatalnak. Sajnos, a közönség ebbeli kötelezettségének nagyon csekély mértékben tesz eleget, mondja nekünk a lakás-hivatal vezetője, dr. Pálffy Gyula, akinek hivatala a városház Horthy MiklóVutí (második kapu) felőli bejárat, első emeletén van (árvaszék és kíliágásí bíróság ügyosztály). Ilyen körülmények közölt a
hivattriijak nagyon nehéz a helyzete. Oría\'si. a kereslet a lakások iránt nap-nap mellett, ezzel szemben alig történik bejelentés. A közönség saját jól felfogott érdekében jól teszi, ha minden Üre-sendő lakást azonnal bejelent a lakáslüvatalban. Aki ennek nem tesz eleget, kihágást követ el és a magánúton kötött megállapodás is semmis, ha nem járult hozzá a lakáshivatal.
A lakáshivatal vezetőjének komoly figyelmeztetése ez a város közönségéhez.
Minden,megürcsendő lakás, haladéktalanul bejelentendő!
Szeptember 7-én kimagaslói esemény lese ligflfiiitoái
Országos nevO művészek hangversenyt adnak a Vöröskereszt javára, a Városi Színházban
A nagykanizsai Vöröskereszt-választmány vezetősége páratlan lendülettel dolgozik. Alig múlik el nap, hogy valamely ujabb tevékenységéről \' ne számolnánk be. Most nagyszabású művészi hangverseny rendezését határozta el, melynek bevétele a helyi. Vöröskereszt céljait fogja szolgálni, amire oly nagy szükség van. A hangversenyre sikerült [ több országos nevű művésznőt és mű-
vészt megnyerni, .melynek mindegyike egy-egy fémjelzett márka és fellépésük a legnagyobb művészi élményt jelenti- A hangversenyt szeptember 7-én este a Városi Színházban tartják meg. Az előkészületi munkák már nagyban folynak. Tekintve a. ritka műélvezetet és a fenkőlt-célt: szeptember 7-ére már előre felhívjuk Nagykanizsa város és vidéke közönségének különös figyelmét.
Nagyban folyik az téren feflzáő nagyi
Teljes erővel folytatódik járulások
Az a hatalmas társadalmi, mozgalom,, amely a fchérteremből Indult \'ki, a város minden rétegében a legnagyobb uiegéitésre és visszhangra talált. Mindenütt siettek havi felajánlásokkal és hozzájárulásokkal egy olyan alapot teremteni, amely méltó Nagykanizsa magyarságához és haeafisó-, gához.
A niult tél azonban megmutatta, mily nehéz, volt az élelmi beszerzés, ami arra indította a harctéren küzdő kanizsai honvédek . hozzátartozóiért fáradozó mozgalom vezetőit, hogy az idén különösen nagy súlyt fektessen ai élelmicikkek és a tüzelő beszerzésére, hogy a honvédek hozzátartozói a beálló rendkívüli esetek alkalmával egy pillanatra se
előkészítés a harc-kanizsai bongédek í téli. el
a felajánlások é» hona\' KytJltése
maradjanak tüzelő, meleg otthon, vagy élelmiszerek nélkül.
Azért ily irányban tette meg széleskörű intézkedésit
A gyűjtés — ami a vármegye alispánjának engedélyével és legmelegebb ajánlásával történik — tovább folyik az eddigi lendülettel, A tél hosszú és nehéz és a rászorultak száma sok lesz. Azért magyar testvéri szeretettel* fordulunk n város magyarságához, hogy akik elfelejtették volna havonkénti hozzájárulásukat felajánlani, vagy bejelenteni, szíveskedjék ezt most már mielőbb megtenni.
Egyben utcai gyűjtés, is indul az alispáni által -lebélyegzett gyűjtői veken és számítunk a magyarság legszélesebb megértésére és támogatására a harctéri honvé-
ÉRTESÍTÉSE
hraal^oKS^^ 3 ns8,fSrde!nU kö^ODöék.wtvoa.ludet&afléra Nagyatádon, a KP\'On*n***M*ci4b*a,
[ft2le"f. npR«WtJ mellett, kónyelmea szobákkal ós kitüaö ellátással állok renilolkozeaáre.
Hapi petifló 7 yougö.
TeljMmegelágedést blztoalt NaRykanlzsAn szerzett 1B 4a*a,twalu !™pin^l VV—ill RyakíTlfitom - Honiagykereakedéaeraben .elaö-rondü balalonvItféM. toroii»,t ,tartokMrnkta,rQn.
\'v<\'_TAKÁCSi-JÁMOS. BEdliodaa 6n bornagykoieakeae.
1942, flufusztus U
Um^htt , legolcsóbbanj
dek, hozzátartozói megsegítése éi-d(;kébcn.
Az akcíó vezetősége: Horthy Miklós-mt.15. szám;.a!ottÍ egylia\'e-községi iroda, telefon 446- szám, ahoyá. a felajápláswkat be lehet jelenteni,,, vagy a. pénzadományokat beküldeni. Minden felvilágosítással és útbaigazítással ugyanott készséggel szolgálnak mindenkinek.
A magyar szív akciója ez: a fronton .küzdő magyar hős nagykanizsai, honvédek , hozzátartozói érdekében,,
Fráter * Loránd
Ugy hal az egész film, mint «z őszi napsütés,, mikor az ember niée utoljára mogmolegiti fáradt ta^jníl és (írót gyűjt a télre. A közönség a pár szaa métoros előzetes darab-ismovtefééböi megérezte, hogy niit fog kapni 6s már a» elaó előadáson zsufoláaig inogtöltötto a mozit.
A darab azzal indul, hogy ogy vidéki színtársulat, hogy anyagi helyzetén .javítson, ogyik Bzmpati-kua, jólmngu tagiét .rráter Loránd nevével lépteti,tol. A nötaköltó va-rázaának hasznát nyugodt lelkiismerettől zsobolí be, Ezért a csalásért, őzért a visszaélésért arator Loránd, mikor tudomást, szoroz róla, nom índit pert, írem köpetei. > kártérítést,-még caak noni .is fonyegotózik. Sói annak a fiatal ombomok,, aki nevével ilyon csunyáp visazaélt, még az ügyét egy kis lánnyal rendbe is hozza. Fráter .a filmén \'9 lir» gavallér, aki mindönkinek csak\' adott. Rlmény 11 Pannónia Fráter Loránd törzáasztala, ahol: mégis-mort ük. Gárdonyit, Kosztolányit, t\'j-házit, Ilródyt.és a töblii nagyokat) kiknek kincsei ma is nagyérUJkűok.
Págpr az olhamvadó Iwlsó tűz utolsó ft\'Uániíolásának mogéieztotc-sévol, CIoll, Bea porzsoló fiatalságának szépségével, Szilnasy nomos érzései vol omolkodik jóval az átlag fölé. Tókéá Annát kar, hogy ritkán látjuk. fihnazoiDpImn.. ¦ Mnlv Gor«; emdoti humora, Maklétvy nókebeÜ főura gazdagon ogénziti. ki a/, együl* toal.
KlHÓrendü film!
(VI).
ZAbU KÓZLÓNYi
?zent a ftnnt.
H kanlzaol tüzérek,köszöntik Hagykanlzaa közönségét, az otthoni ba]táraakat éa szeretteiket éa a harctéren gyűjtöttek a 5züz máriás csapatzászlóra — Orbán aózaef tábori lelkész érdekes leuele
H Zalol Közlöny BzerkeBztÖBégének tábori levelesládájából
Elsőnek szólaltatjuk raleg nin Németh azobafailómasterl,
aki háromcsillagos tiszlesként végzi hazafias kötelességét olt vrlahol künn Oroszorszá) ban ... és aki most néhány napi szabadságra hnznérkczett, övéihez. Kftnnyes szemmel mondotta el nekünk, hogy mily őrömmel várják n harctéren a mi\' kedves zalai honvédeink a Zalai Közlöny!, az otthon üzenetét és hi-reit fis a Zalai Közlönyből kiáradó honvéd-szeretetet...
Kedves Miagyar katona-testvérein, akt ezt a rovatot ina még szerelteid körében olvasod, az a kézíogás. ajiíelyben benne volt szép magyar lelked néma, de annál bes\'zédcsebb hálája, szemed csillogása, amelyhői "kiol-vashatlami. hogy sorainkból ki-írezted bajtársaiddal egj\'filt a Zalai Közlöny .Szerkesztőségének szive-dobbanását, melegségét — ha a zalai katonákról, a mi kedves, dédelgetett fiainkról volt sző -- intindennél szebben beszél. Mi tndjuk, hogy megértitek a lestvéri sziv szavát és ezért nem! szűnünk meg soha egy pillanatra értetek és ügyetekért, kedves hozzátartozóitokért dolgozni, hogy erezzelek az foles Magyar Ilaza szeretetét, öleléséi, kezének simogatását és elismerését.
Meghalva olvastuk a trójai postával kézhez kapott alábbi levelet, amit
a nagykanizsai tüzér legénység
nevében Hnzinkny1 főhadnagy ii t hozzánk a harctérről:
— Köztünk közszeretetnek örvendő lapjuk által értesültünk arról az örvendetes tényről, hogy a nagykanizsai tüzérek részére készítendő Szűz Máriás lobogóra gyűjtést folytattak le. Ehhez um, akik az orosz fronton harcolunk, szerelnénk hozzájárulni, tekintve, hogy mi is ka-nizsni- tüzérek vagyunk. Feladunk cintükre 119.00 ¦ HKK-l,\' azaz 198.3» pengőt a¦ mellékelt gyiíjlőivekkcl\'együtt. Kérjük ezt az összeget a fent említett nemes célra eljuttatni.
Fogadja a tek. Szerkesztőség ezl az összeget olyan szeretettel, ffliiilyen szeretettel mi azl adjuk.
Magyar katona köszöntéssel üdvözöljük Kanizsa város közönségét, otthon maradt bajtársainkat és szeretteinket. Mellééivé két gyüjtőiv.
Kedve* drága kanizsai kalo-* I Nagy az örömíink, hogy a zalai Közlöny sorai\'buzdítottak Wnncleket arra, hogy sziveteket •myissatok és szeretetetek és "ohdaritástok megnyílvánulá-
BÚTORT
uzaközletbeu,
0 A bob műmnttdtnméi
snként gyűjtést rendeztelek h szép Szűz Máriás tüzérzászlóru. Nagyon értékes és nemes minden adomány erre a nmgnsztos célra, de a tiétek, kedves magyar testvérek, a legértékesebb az összes nemes és tiszta szivü adakozók között. Ti a vörös pokolból küldtetek rü\'iéreilekel; ahol lángpnllossal véditek Szűz Mária országát és népét, szubn-ditók és küldöttek vagytok egv Felsőbb¦ Kéz rendelkezésében. Büszkék vagyunk rátok, zalai hős tüzérek! A zászlószentelés sen ezt élőszóval is meg fogjuk nektek mondani Kanizsán.
Az adakozók névsorát legközelebb részletesen közöljük.
Szy István őrmester
irja tábori levlapján : *Az eddig hozzám küldött Zalai Közlöny példányait hálásan köszönöm. Nagyon jól esik olvasni Zalában, de különösen Nagykanizsán történő eseményeket.1 Nagyon jól érezzük magunkal és a hála jeléül nagyobb ambícióval pusztítjuk ennek a sok tmiuszkának és partizánnak a férgessel-, hogy minél hamarabb rogyjanak. Üdvözöljük az összes ismerősöket, a dicső győzelem reményében maradiunk hazafias tisztel ott el: Pokecz Rudolf kp. őnnr., Zentai kp. őrni., Gyöngy József őrm., Csaba György honvéd, Jeszek József honved. i
Klskanizssl honvédek Üzenete
T-evél. Szép, szabályos belükkel irva :
... Mi kiskanizsai honvédek Örömmel olvnsluk lapjában a harctérről küldölt üzenet-sorozatokat. Ehhez szeretnénk pár sorral \'•mi is hozzájárulni. Higy-iék el odahaza ,hogy ebben a borzalmas országban, ahol a bolsevizmus többet rombolt, mint a háború, ahol lélek és villás né\'kü\' állati sorsban sfiy-lödnek az emberek : minden hazai szó, minden hazai hir nagy örömet okoz az ül küzdő honvédek között, ügy érezzék, hogy érdemes és fontos volt kijönni, mert megismertük, milyen szörnyűségektől védjük meg drága szent hazánkat. Hálát adunk a jó Istennek, hogy épségben és egészségben ludjuk\' folytatni a
háborút — a gvÖzelmes befejs-
ZÍSÍg\' V
Hozzátartozóinkat értesítjük/p
hogy értünk ne aggódjanak, mert élünk és jól vagyunk. : Soraink közlését előre is kü-< szőnjük. bajtársi .szerelettel : Turzó István őrvezető, Hegyi, József és Birkás György honvédek.
Gábor JenÖ honvéd írja négy oldalas levélben ; Kezeimbe Került a Zalai Közlöny példánya, amelyben örömmel olvastam, hogy" közlik a leveleket, amelyeket városunktól oly messzire elkerült bakák küldenek, örömmel ragadom meg ar alkalmat én is, hogy szívélyes üdvözletemet küldjem a Szerkesztő urnák és az Összes nagykanizsaiaknak, külön üdvözletem édesanyámnak, ül*. Hoff-manu Jánosoknak és a kollégáknak a Schü|Z-áruházban, Farkas Erzsikének és. Buzek Dénesnek.
Majd leirja Gábor barátunk az első légi támadási, amit a haditudósító század közleményeiből Lsmför a közönség,
Azzal feje/i be sorait : előttünk csak egy" cél lebeg i győzni !
Orbán József tábori lelkész
leveléből azt vesszük ki, hogy mkár többet küldhetett, de mi esak u imlásodikat kaptuk meg.
..,mikor bokorba verődnek a szolgálattól felszabadult bakák, csak ugy árad a hazai dolgok emlegetést\'. De megszépül az a sokszor íinegmorgott i otthon ¦. Édesanyáról, feleségről, gyermekről, menyasszonyról, üzletről, műhelyről folyik a szó, míg az egyetemes honvágy gyönyörű magyar nótákba össze ncní
Szeretétjtel várjuk
Zongora harmonika rád tó
i>\'.> mindon hangszer bam utálata
UófáTíkban i
olvad. Amit nem lehel elmondani szóval, azt elmondja a honvéd dallal...
Honvédeink újságja a Zalai Közlöny. Hogyan várják annak megérkeztét ! S Alakulatunknál van Károlyi Gyurka, a nemrég Kanizsán megtelepedeti gégészorvos, hadnagy. Nagyon.leedvélik és szeretik. Itt van Fekete György sáska\'katona és Gréger Károly, aki nemcsak a vörösök ellen harcol, hancmi mint a hajdani Zrínyi futballistája, most egy kis városkában a német sógorokkal szemben olyan jól játszott, hogy neki köszönhető a magyarok diadala. Találkoztunk jKalmár Zoltán századossal, Spinogyl Bogyó századossal, akinek piros parolinjárói friss sugarakat lövel a nemrég rákerült f hiimtíulik . Beszéltem Kc-tnunes Pista hadnaggyal is. Mind a legjobb egészségnek és legjobb kedvnek örvendenek. Szeretettel gondolunk az Otthoniakra. Sok-sok üdvözlet mindéi, kedves kanizsainak ..,
A
leke: köze jük.
Vöröskeresztnek Irt leve-helyszüke miall egyik.leg-ebbi szám\'unkban közöl-
UjsáKokat, folyóiratokat
Báláit Vilmos százados
súlyos harcok ulán a Dont elérve, szeretedéi küldi köszöntését és lelkes szavakkal emlékezik \'m\'eg a szerkesztőhöz irott táborilapján -foldicink dicsőséges munkájáról-. Azt kéri, hogy minél több újságol, folyóiratot küldjünk a legénység közt leendő szétosztásra. *Itt - irja — mindenkit még jobban érdekel az otthon akár szövegben olvasható, akár képeken lálható.
A szerkesztőség készséggel lesz elegei -mindent a honved-érE jelszavunknak megfelelően a kívánságnak és közvetítjük azt olvasóinkhoz. Küldjenek be hozzánk kiolvasott lapokat, képes folVoiratokat, vagy küldjék azokat közvetlen a 21.9/01 számú tábori postára Balázs Vilmos századosnak, aki azokat honvédeink között szét fogja osztani. A szerkesztőségbe érkező olvasnivalót mí haladéktalanul ki-
Augusxtus VAROS! MOZGÓ Csütörtöktől-
73- TG-tg __________ vasárnapig
FRÁTER ¦ LORÁND Hangulat08 magyar film Főszerepükben : Ooll Bea, Páger Antal, Szilasey László, Tőkés Anna, Mdly Qerő, Makláry Zoltán
HVFA" hiradó a világ legújabb eseményeiről
Előadások kezdete ; osütörtök, pénteken S, 7 és 9, szombat, vasárnap- S, C, T 4\'** 9*őrakor
—-
kérünk honvédeink részére
küldjük hős fiainknak, mint az otthon üdvözletét. Dr. Károlyi György, orvoa-hdgy.
a szombathelyi vármegyei kórház volt fiatal orvosa, aki nemrégen telepedett le Nagykanizsán, de onnét amiét a Katona-kötelesség a harctérre szólította, irja:
»sVjkat gondolok a kedves uj és miég kedvesebb régi kanizsai ismerősökre. A múlt hetekben meglehetősen sok dolgunk volt, de most négy napi pihenőnk van, hogy újult erővel tovább vándoroljunk kelet felé. A Zalai Közlönyt gyakran olvasom, Orbán J ö s k a lá bd ri lel k éss z e l együtU ¦
A Dsnl testvérek
Antal és Alajos, mindkellö szakaszvezető, miind a kettő \'egy tábori posta-számon, három hónap után újból jelentkeznek az orosz frontról küldött üdvözletükkel. »MJ jól vagyunk mindketten. A jó Isten megsegitelt bennünket sok veszedelemben s , kérjük, hogy továbbra is védjen imieg mmdnyájunkat, hogy. ezt az istentagadó, barbár népet végleg legyőzzük, Istenben bízva, továbbra J,s hősiesen harcolunk.; Dani Antal »Szi"cIemkhezt c. verset is irt, annak közlésére azonban itt nincs helyünk, de fliküldiük a Dani-családnak, t
ÜAllAl KöZLÖNS
19-tl augusztus ll
Ma pénteken nyilt még a Budapesti Nemzetközi Vásár
Ma, augusztus Hón reggé] 0 árakor a mai helyzethez iflö komolysággal, du mégia üimopőlves kei-etek között nyitották inog- a.»há-boru<« Nemzetközi Vásárt, ainaly Magyarország és kilenc külföldi állam \'háborús iparának én háborúi ellátásának csodálatos erőfeszítéseit és pompás eredményeit tárja ország-világ szeme. elé. A háborús csoportok csak uj és romok azinok-kul gazdagították azt a látványosságot, amelyet évről-évre fejlődve, egyre káprázatosabb kérőiekben nyújt a Budapesti Nemzetközi
A féláru utazásra jogosító vásár-
igasolványókat ebben az évben — bár legújabban még csak u dunai hajójáratokra érvényes újfajta vú-•wrigatolrányokkal ogésziiotték ki azokat — a rendkívüli viszonyok miatt csak korlátozott számban bocsátották ki, de ez cseppet sem csökkentette az általános érdeklődést: ¦ máris igou sokan jöttek fel Uudajx-chx) olyunok, akik nem tudtak már vasai-igazolványhoz jutni.
A hivatalos megnyitó ünnopség után a nagyközönség részére lantokon déli 12 órakor nyílt meg a Vásár, amely ezúttal is tiz napig tart és augusztus ü4-én este 7 ómkor zárul. (:)
247 pengőt eredményezett az ntcal perselygyüjtés
a sokgyermekes kanizsai szegény anyák jutalmazására
Közöltük, hogy a Keresztény Jótékony Nőegylet lelkes gárdája at idén is perselyekben gyűjtött ae utcán a sokgyermekes kanizsai szegény anyák jutalmazására, A gyűjtés úr idén 247 pengő 28 fillért eredményeiéit, — Budapesten és a legtöbb városban a sokgyermekes anyák ünneplése és jutaTmatása rendszeresen Szent
István nemzeti ünnepén történik, megfelelő ünnepi keretek között. Nagykanizsán a polgármester a jutáimázandó sokgyermekes anyákat névseerint már felterjesztette a vármegye alispánjához, akinek intézkedése után Nagykanizsán is megtartják a sokgyermekes anyák megtiszteltetésének és kitüntetésének ünnepélyét.
Megindulnak a sáncolási munkák a Zala völgyében
Államsegély a munkák elvégzésére
A szombathelyi kultúrmérnöki hivatal közlése szeriül a földmüvelésügyi miniszter a /Zala völgyében az arra rászoruló területeken sáncolási mvnkálatok végzését határozta el és e munkálatok költségeinek fedezésére államsegélyt bocsátott a szom-
elvj kulin rendelkezésére. A sáncolás végrehajtásához szükséges sáncoló ekék kiutalása már meg is történi. A kiadott földművelésügyi miniszteri renddel módot nyújt a sáncolási munkálatok legmesszebbmenő támogatására.
Hogyan fiatalította magát a fityeházi leány,
aki apácajelölt ruhában szélhámoskodott Nagykanizsán
Hövidon mogirtuk, hogy egy apácaielölt ruhában beállított az egyik
kalapsznIonba -Malck Erzsébet nevű fityohá/.i leány és rolikült »vásárolt« 86 pengéért, amit azután azzal az ürüggyel, hogy nem biria már megvárni az apácafónnknőt, magához vett es amit még mindig elfelejtett kifizotni". Égy másik üzlothen is próbálkozott a kodves, de ott okosabbak voltak, ott nem adták ki az árut pénz nélkül. Hosszú orral távozott. A piacon felismerték és olöállítotttik U kapitányságon, ahol bo is isinorto szélhámosságát. Tiz napra ítélték, amit móat tölt ki a rendőri fogdában. A rendőrség ózonban érdeklődött h fityeházi hölgy egyéb dolgai iránt is és nem hiába. Megnllnpitotlu, hogy Malek
Erzsébet fölvételét kérte ogy zárdába és mivel a megkívánt koron lul volt már, iskola bizony itváhy át, keresztlevelét és más okmányai megliamisitotta. Azonban ilyetén fiatidítő műtéttel som sikerült célt érnie. .Mikor egyik testvére a Zalai Közlönyből olvasta, hogy mit csinált az Erzsébet és hogy fogva van a rendőrségen, bejött a kapitányságra és torholéen vallott ellené. A rendőrség most arra törekszik, hogy esetleges más bűntényeit is ösnzo-állitsa és utána a kii*. Ügyészségnek átadja.
Ma* h éramkotfj I
BÚTORAINK
közismerten szépek, tartósak és mégis olcsók
KOPSTEIN BÚTORÜZLET
Nagykanizsa
Festessen Tisztíttasson
1
JPálCSlCS-nm
KISKANIZSAI ÉLET
Készül Perlak Ország-zászlója
Kiakanizsa bazufias közönsége — mint ismt\'iotes — a visszatért Mu-rukoz második nugyközségéiiok, Per-laknak egy szép országzászlót ado-niányoz, hogy a zului végokon hirdesse az örök mugyur feltámadást, Az országzászló most készül diszes kivi te I ben és iz leses a nyűgből. A nu|K)khan jött értesítés\' szerint Poriak község vezetősége azonban nem most, hanoin tavasszal, a felszabadulás emlékünnepélyén avatja fel a Kiskanizsa által adományozott országzászlót, amely a régi Klóríán-léron lesz fölállítva, amit egyébként I lésük-terének novez el a község vezetősége. i
Termény és betakarítási ünnepély
Kiskanizsán as idén ismét megrendezik a gabona, termény és betakarítási Ünnepélyt díszes" koretek között. Az (innopélyt szeptember ti-iira tervezik, mely alkalommal az összes kiskanizsai egyesületek részt vesznek a rendezésben P, Bánás
A. Gyula plébános vezetésével. A tavalyi országos bírii kiskanizsai kenyér, gabona és terménybotaka-ritó ünnepély műsoránál gazdagabb lesz az idoi, mert a felvonuláson kívül egyéb műsorszámok is vannak beállítva*. Pompás lesz uz esti olú-adás, amit az Olvasókör szinpatifin adnak elő a kiskanizsai miikedvolík a hadbavonultak hozzátartozóiunk fel segélyezésé ro. A mükedvolögárda Mikszáth—Harsányi: Vén gazember e. színmüvét újítja fel a kia-kanizsai színpadon. A színműnek
nagy síkort jósolunk.
Adományok a hadbavonultak hozzátartozóinak
Horváth László kőmüresmoetsr, Kovács JózBof kőfaragó, Woísz Ignác szikrizgyáros 20---20 pangót, Németh György kómüvoaineator Szigot-u. 26. sz. 15 pongőt, Szabó Gyula városi képviselő 10 pengőt, \'Alsótomotő-titeóból: özv. Fluinlwrt Józsofné 18. szám, Qyorgyák l\'o-i-enc 15. szám, Varga Forenc 10. szám, őzt. Varga Karolynú 20, sz. 10-vl0 [lengőt. (Folyattjuk.)
—k—n—l—\'
Péntek
aliando mImminők hilliflimapokoa Budapftit I. mÜMlii)
6.40 Torna. Hírek. Közloményok. Iianglomozek. — 10 Hirok. — 11.10 NemzotkÖzí vízjolzőszolgálat. — 12 Harangszó. Himnusz, Idójárásjelon-tés. — 12.40 Uirek. — 18.20 Időjelzés és vizállásjolontés. — 14.80 Hirok. — 14.45 Müsoriamortotés.
— 15 Arfolyambirok, piaci árak, élelmiszerárak. — 16.45 Idóiolzés, hírek. — 17 Hirok szlovák és ruszin nyel von. — 10 \'Hirok magyar, német és román nyelven. —- 21.40 Hírek. 28 Hírek német, ¦ olasz, angol és francia nvolven. — 24 Hírek..
budapest 1.
17.15 Ohappy-tánozenekar, — 18 Sportköslemenyek. — 18.10 Űéezy
Barnabás zenekara. — 18.80 Német hallgatóinknak. - - 18.50 Bódás János vorsoibŐI ad e)ó. - 10.20 Ádám Jenő népdalfólórája. — 10.50 Gitár-est. — 21 Külügyi nogyedóra.
— 21.15 Tabányi Mihály\' jazz-együttesa. -22.10 Üzon az otthon.
— 28.25 Bura Sándor cigányzenekara.
budapest ii.
10 A Honvéd Gépkocsiszertár Lövész Kgyesülotének zonokani. — 22.10 Az embor tragédiája. Drámai költemény két réBzbon.
Szombat
bodapest i.
5 A szeretet hullámhosszán honvédőink családtagjai üzonnok n llti-liorus Nemzotközi Vásárról. — 8 Fohász. Szózat, líoggoli zene. — 8.45 Iliivk. - 10 Hóm. kat. islcn-tísztolet. —- 11.15 Görögktitolikus istentisztelőt. — 12.20 ldojob.es.
- 12.80 TiádiÓzonokar. — 11 Orsolya Erzsi Mária-versokot mond.
Majd müvészlomozek. — 15 Cir-kuszparádé honvédőinknek. Az 1042 július 7-iki adásunk mégis inét lése.
- 16.46 Griog: I. Peor.Gynt, szvit. - 17.20 Kiss Judit zongorázik. -17.40 líabay Józsof nyári csevegése.
— 18 Tánczone. — 18,85 Hangké-pek innen-onnan. —¦ 10.20 Horváth Jenő jazz-négyose. - 10.85 Bárd)" János csovegése. — 10.46 Farkas Jenő eigányzonokara. - 20.10 Al Operaház zenekara. — 22.15 Hang-kéjwk a Szent István Kupa elődön-
papiha.ru nagykereskedés.
CÉQT : MUSTOS FERENC KER. KÉPV. ÉS BIZOMÁNYOS
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ 1ÉR «. (STBPANIA BEJÁRAT)
VISZONTELADÓKNAK I TELEFON 476. AOK-ARAK!
RAKTÁRON TARTOK: fehér- és rózsa, cukorkás- és kekszes-zacskókal, íalvédö-, iltvány- és azönyeg-papírokal. kenyér, vaj- és hulcsomagotókat, fehér- és sxlnes walvelUkat, MlUllill-. Ilii- tl CTtllUtlM I WC paplrl tlb. ^ Mjj „j, Hím tjjjfojWJ VIDÉKRE IS PONTOSAN SZÁLÚTOK 1
1042. augusztus U
2A1JA1 KŐZLONV
tómérkózéeról, — 22.85 Magjai\' nóták. .— 28.25 Szórakoztató zene.
, BUDAPEST II.
11.15 Szórakoztató zene. ~ 18.85 Mezőgazdasági félóra. — 10.25 Far-kun Jené eigánvzonuknra. -— 10.45 Felolvasás. — 20 Hirok. r- 20.10 A német lira száz esztendője III. rész. Közreműködik Lukács Margit és Altonyi Géza. — 21.10 Danyi Ferdinánd gürdonkázik.
Vasárnap
BUDAPKBT I.
5 A szeretet hullámhosszán honvédőink családtagjai üzennek a Há-lioriiö Nemzetközi Vásárról. — 8 Fohász. Százat. Uoggoli zene, h.4G Hirok. — 10 Koformátus istentiszteleti -- 11 Róni. kat. istentisztelet. - - 12.15 Levente-műsor,
- 12.55 l)r. Hankiss János eló-adása. — 18.10 Szórakoztató zene.
— 14 Művész lom ezek. — 15 Dr. Tóth Tibor előadása, — 15.45 Melles Bóla-zonokar. — 16.40 Dr. Kisieti Nagy Dénes olóadáaa. — 17.20 MalcHÍnor Béla jazz-zongoraszámai.
17.40 Torsánszky Józsi Jonö imszói Nagybányáról. — 18 Hondáink nótát kérnek. Közvetítés a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Közreműködik flzecsódi Irén és Orbán Sándor. Kisér Farkas Béla cigányzenekara. — 19.20 Fürdés, gyógyulás. A közvetítést Hajdúszoboszlóról vozoti Budinszky Sándor. — 19.50 Indulók. — 20.10 Hangkópok a vasárnap sportjáiól. Beszél dr. liCgonyei Józsof. Majd m>or tered menyek. — 20.85 Népszerű, kodvolt lomezek. — 21.40 Hirok. — 22.10 /onéfl közvetítések a Margitsziget különböző szórakozóhelyeiről.
BUDAPEST II.
11.15 Lovászi Forcnc cigányzenekara, — 12.15 Országos Postúa-konokar. —» 15 Szalonotös. — 10 A Lágymányosi Szabadság Dalkör.
— 10.25 Brahms: Sextott (B-dur).
- 20 Hirok. — 20.10 Dullion Miklós olboszélés*. — 21 Bocskai Imre olÓadása.
VI «a Használt mérlegek
minden célra kaphaUk. Javítások jótállásául
FRANK
MÉRLEG-flzemban
EOtviJa-lér 2/a. Telefon\'. 509.
A visszatért Perlikon Is megalakult a Női HonTédelml Munkaszolgálat belyl munkabizottsága
Az első jelentkezők már letették az esküt
Perlak, augusztus 14 Perlak is bekapcsolódott az Országos Nőj Honvédelmi Munkaszolgálat hazafias tevékenységébe. A minap megalakult Perlakon a NŐi Munkaszolgálat helyi bizottsága. Az ünnepélyes alakuláson jelen volt az Országos Női Honvédelmi Munkaszolgálat III. kerületi szervezeténekelnökasszonya, a főszolga-biróság, a járási hatóságok ki-
küldöttei stb. Az alakuló ülésen a (munkabizottság vezetőjévé dr. Legényi Józsefnél, a perlaki tisztiorvos és dr. Sebestyén Mátyásáét, a perlaki közjegyző nejét választották meg. Az alakuláson már szép számmal jelentkeztek női honvédelmi munkaszolgálatra. A jelentkezők a kerületi elnökasszkony előtt mindjárt fel is esküdtek az elsőrendűen hazafias cél szolgálatára.
Egy brlllláns gyürli rejtélyét kutatja a kesztbelyl csendőrség
Egy nagy ékszertotvajlás nyomában ,..
Ezt a harmadikat nem sikerült elfogni, mert közben megszökött Keszthelyről. A többi lengyel vallomása szerint a megszökött lengyelnél több aranyékszer is volt." A gyűri, és az ékszerek is lopásból származnak. A csendőrség tudja, hogy az ékszeres lengyel merre szökött, azért remény van rá, hogy hamarosan kézrekerül és kiderül az 1000 pengős gyűr fi és a többi ékszer eredete.
Hátha dr. Sándor rendőri a-nácsos ékszereiről van szó?...
Keszthely, augusztus 11 (Saját tudósítónktól.) Tudomására jutóit a csendőrségnek, hogy egy háromtagú lengyel polgári menekült társaság eladóit Keszthelyen egy brüíiáns-gyürül. A csendőrség néhány órán belül már meg is találta, a gyürül Klein Ferenc szabónál, aki azt 1000 pengőért vette meg kél lengyeltől. Csakhamar elő-keri tették a lengyeleket is, ezek azonban vallomásuk szerint — egy harmadik lengyel megbízásából adták el a gyürüt.
Nagykanizsán a posta ikerállomások felállításával elégíti ki a telefonigényléseket
Szó sincs egyes állomások leszereléséről
A huii körülmények között a posta sok helyütt nincs abban a helyzetben, hogy a mostani sok telefonigényléseknek eleget tudjon lenni, azért több nagyobb városban ugy segitclíek a dolgon, hogy leszereltették az ügynevezett kényelmi telefonokat- és ezekkel elégítették ki a jelentkező üzletembereket és irodákat.
Miután Nagykanizsán is egyre több a tolefonigényíö, különösen a gazdasági átállítással kapcsolatos uj üzletemberek, akiknek foglalkozásukhoz feltétlenül szükségük van telefonra, megkérdeztük Kisfaludy József postahivatali igazgatót, a főposta
érdemes főnökét, mi a helyzet e tekintetben Nagykanizsán. * — Nagykanizsán egyetlen egy állomást sem kell leszerelni azért, hogy más igénylőnek telefonállomást állítsunk fel. — mondotta Kisfaludy hivalaligaz-gató. Egyetlen igénylőt sem! kellett visszautasítanunk. Aki akar, mindenki kap telefonállomást Nagykanizsán, noha a telefon-előfizetők szánla a 680-ik számot már jóval túlhaladta. Ezt ugy sikerült elérnünk, hogy egyes állomásokat ikerállomássá alakítottunk át. amit nz előfizetők — helyzetre való tekintetűéi — Initindemitt nagy megértéssel fogadtak. így mindenkinek nz
V
ÍSÁROLJON:
Deáky Ferenc
uri-női divatáru-üzletében ¦ Nagykanizsán, Erzaébet-tér 1. *^pt
Nyaraljon HÉVIZÉN és megszabadul reumájától.
HlVIZGYÓGYFÖRDÖ jot?tSS
fürdője, amellett Ideális nyaralóhely. KllUnŐ konyha. Diétás étkezés Is, diétás nővér vezetésével. Elsórendtl, valamint szerényebb Igényeknek megfelelő szállodák. IVÓKÚKAK gyomor-, bél, epe-, vessbántal-mak ellen. Elé- és utósalsoni kedvezmény. Felvilágosítással
BZOlgál Vüráöií-axgnt&e\' lt
Hovix, Zalamegye Telefon 4.
igénylését ki tudjuk elégíteni; anélkül, hogy egyetlen állomást leszerelnénk. Ha a helyzet javul — természetesen visszaállítjuk ismét.
Nagykanizsán e tekintetben semmi baj nincsen — hangsúlyozta megnyuglatólag a főposta főnöke.
ÁGYTOLL OLCSÓN I
Tarkatoll 70 filter, jobb 1 W, sz. vegyes fosztott 2.—, Jobb 260, mégjobbS.-—, finom szürke 3 60, Fehéres fosztott llbatoll 4.50, jobb fehér 5.50, mégjobb «50, kimondott jóm nöségü 7.50, pelic yeat 9 — P-tÖl szálút 5 kilós papírnak csomagolásban, bír-iHüntvu. utánvéttel.Tlstviselőknek 30/o kedv. VARGA ANTAL ágytollváltatata, KUkHtiféiügyháM, Szent János-tér 35.
Hetn lehlünk!
_. Péter Lajos volt ka-
1314 ÍM. íV POBvári 44. közös gyu-logozredljoli szakasz-
vezető o napon Sábáénál különböző zászlóaljak szétugrasztott omboroit példás vitézséggel ismételten az ol-tonségig olórovozotto éa századának Saliáe község szegélyéig olreiulolt visszavonulását saját kozdoményu-zéséro az est leálltáig hósieson fedezte.
Józsof kir. herceg hadosztályparancsnok ugy Péter szakaszvezető vitéz magatartását, mint a 44. oz-rodnok augusztus 19-én a Száva áthajózása alkalmával teljesített bravúros harcait különösen kiomol to. Péter szak asz rozetőt nz arany vitézségi éromniol tüntették ki és\'késöbb vitézzé is avatták.
Vasárnap! Istentiszteletek . sorrendje
Ferenceseknél: Vi7, vi8, t/,9, valft vsll (nagymise). 12, d. u. 7-kor litánia.
Felsőtemplom: 7, 8, 9, \'A 10, \'/iu, v.12, d. u. 6-kor litánia.
Kórházi kápolna: 8/.6, 8, 9, vall, d. u. v>3-kor litánia.
Piarista templom: 7, vi8, vi9, valo,
Ktskanizsa: 8, 9, 11 (nagymise), 3-kor litánia.
Református: d. e. 10. d. u. 3.
Evangélikus; d. e. 10, d. u. 6.
Izraelita: péntek d. u. 7, szombat d. e. 10.
Retorta-faszén
11« KISS FATELEPEN
ErzseboMér 18. Telaton: 6-30.
TÓTH JÓZSEF VASSEBESKEDÉSE
Nagykanizsán, Erxaibat-Up 93. v
a r.u a t ti.
Hotaerr-Sohrantz gyártmányú mezogpda»4«l Bélieket Klnoaen tománcoiott tüxhelyaket, kályhákat ea háztartást cikkeket.
SHHBMHVf BHR
Mimiim este fl órától, éjjol Mg
¦mörakoeóhaly.
KIVÁLÓ VARIETÉ-MŰSOR • TÁNC! RAGYOGÓ SANGHAY GéRLÖK.
Dlru\'rlce. Lk BELLA NOVOTHA. . Budspwt, Horthy Miklós ut 60.
IBflifftl. kezdve
a; kkakadvelt
Ifizalaki < Gyula
oigányzanakara »n muaaikál a
SZEVER ÉTTEREM-bBD
(Saját tudósítónktól.)
A Keszthely Nyári Egyetem
olioti előadásait a kövotkozők t«r~ tották: dr. Ztfindely Sándor e. magántanár, dr. Gárdonyi Lajos szerkesztő, (ír., Orias Nándor o. riy, r. tanár, dr. Hermán János e. "magántanár, dr. Tóth József e. magántanár, Kolbai Károly gazd. akad, tanár, dr. llolub József ». ny. r. tanár, dr. Faluhely! Ferenc e. ny. r. tanár.
A Nyári Egyetem augusztus hó 10-én délelőtt 10, órakor tartja zá-róünjiopélyét a gazdasági ukadémia disztorinéwm.
Festetics György szobrának megkoszorúzása
A koflztholyi Nyári Eg>;otem hallgatói ünnoj>elyos-on mogkoszuruzták gróf Festetics" György szobrát. Dr. Tóth Józsof o. magántanár mélyenszántó beszéd twn emlékezett moff a Goorgicon-alapitó főúrról, majd kegyelettel olholyozto a szoborra a Nyári Egyetem babérkOBzoruját.
Megdicsőült keszthelyi hősök
A koloti frontnak két ujabb keszthelyi hősi halottja van. Az egyik Pauza László őrvezető, polgári élotúbon alordész, a másik Farkas Imro honvéd, polgári életú-l>on kocsia. Nevük bolo van irra a magyar dicsőség aranykönyvébe.
Életjelt adott Éuakamerlkábél
A keszthelyi származású dr. Polgár Andor egyotomi adjunktusról —: akit. evőkkel ozolőtt meghívtak Eszakamorikába a pasadonat (Cali-fornia) cgyotomro — a Vöröskei-oszt utján értesítés érkozolt kosztholyí hozzátartozóihoz Eszakamoríkából. Azt irja, hogy ott maradt Fasadoná-ban és sorsában nincs változás.\'
A Balatonba ölte magát
Székoly Anna kesztholyi szánna-zásu leány ,nki a fővárosban áll alkalmazásban, hazajött Kesztholy-ro. Nővérével azonban összeveszett, ami annyira olkosoritotto, hogy & mólónál beleugrott a Balatonija. A vizbon mégis nioggond\'olta magát s kimászott a partra. Szegyeit hazamenni s éjszaka a rendőrök találtak rá az utcán. Egy ismerős családnál helyeitek el.
Űvegkereskedésünke!
és Irodánkat Horthy Mlklói-ut 2-r6T raktárépületünkbe i
Zrínyi ffl.-a 31. sz alá
halyaztak át. WEIBS dmmkeraakadée.
á Kormányzó Dr és hitvese jelenlétében nyílt meg ma délelőtt a Nemzetközi Vásár
Budapest, augusztus 14 Ma délelőtt\'fél 10 órakor nyílt meg a Budapesti Nemzetközi Va-
iar. A Kormányzó Urat éa hitvesét Szendy .Károly polgármester és Varga József kereskedelem- éa-ipar-ügyi miniszter fogadta és | üdvözölt*.
A Kormányzó Or ezután megadta az engedélyt a Vásár megnyitásárai majd a megjelent előkelőségük kel végigjárta a Vásárt. .Meg tok intése után nagy olismeréHöol nyilatkozott róla. v.\' ¦ \\
NAPIREND:
Gyógyszertári ügyelat: Ma, pénteken a Fekete Sas Fő-ut 6., szombaton az Igazság Fő-ut 12., vasárnap az őrangyal Deák-tér 10.
Kiskanizsán az ottani gyógyszertár állandó\' ügyeletes szolgálatot tart.
A GOZFüUDO nyitva van reggol 6 órától ostw 6 Óláig, (Hétfő, a/orda, péntek délután és kedden egész nap nőknek.) Telafon: 660.
!1 Naptárt Augusztus 14. I\'iinluk. Rom. kat Özséb vt. - FroíeatAna\'özséb. - lír. litui l. -- Augusztus IS, Szombat. Rom. kai Nagy B. A. - Protestanti Mária. -Izr, i;iul 2. — Augusztus Ki. \'Vasárnap. Rom. kat Joakim.Protestáns Abraham. - fzr. Elul 3.
-Lapunk\' legközelebbi száma hétfőn a rendes Időben jelenik meg.
— (Nagyboldogasszony Ünnepét)
, egyik legnagyobb Alúría-ünnvix.»l üli meg holnap a, katolikus anyaszentegyház. A templomukban mindenütt nagy ünnopí szentmisék éa egyhazaaénoklatok.
•>- (Szcntóru holnap- este 7 érakor)
a .foroncíek I tomplomában i kitolt Oltáriazontség olótt a. sebesült hősökért és a hnretéron küídÓ magyar honvédokért. íjegyünk ott mindannyian!
—- (Szabadságon)
Dr., Zágon Kloméruondórtanácsoi, a kapitányság bűnügyi osztályának vozütójo rövid nyári azabadságra utazott.
Dr, Lontn-y Alán, a.nagykanizsai járás fószolga bírája 17-tól," Hétfőtől kezdve 2!l-ig bezárólag azabadságra megy. Hivatalát ismét 34-én foglalja él. ¦ -,
- (Esküvő)
Németh Ilik* *s Gál Imre folyó hó 16-én délután 1 órakor tartiák esküvőjükot a huszti r. kat. plobá-niatemplombsn. (Minden kfllón értesítés Helyett:) * (!)
Megdicsőült kanizsai honvéd
Tanczonberger Lajos nagykanizsai lakatosmester fia, Tanczonberger Sándor hadaprőd-Őrmostor, életének \'22. évében Tim városa mellett folytatott ütközetben a hősök halálával megdicsőült.
Tanczenborgor hadaprod-érmeatoí édesapja vitéz 4tí-as baka volt, aki 27 hónapig harctéren küzdött. Fia méltó volt édesapjához. A vörös rém elleni harcokban mindig az olső sorokban küzdött és példát adott vitéz bátorságról, a magyar katonai orényokról.
Büszkék vagyunk a Tanczenbor-gerokre. Szent az emléke minden magyar hazafi előtt Tanozenborger Sándor: a hós hadapród-órmester-nok!
— (O/vosl hlr)
Dr. Krajuer Zsigmond közkórházi főorvos 3 heti szabadságra utazott. Újból rundul szeptember 6-én.
— (Megyei Baross értekezlet .Keszthelyen)
Holnap Kosztltelyen mogyei Baross vozotói értokozlot losz, amolyon az időszerű koreskodelmi problémák korülnek Itttárgyal ás ra, amit az elnöki tanács elő torjosztonok. Nagykanizsáról nagyobb számban vosz-nok részt vitéz \'Tóth Béla* a kerület elnökének vezetésével.
— (Holnap szentelik fel
* Csáktornyái postások zászlaját) Holnap, Nagyboldogasszony ünnepén szentelik fol a Csáktornyái ixjstualtisztek OgVOSÜlQti zászlaját nagy ünnopség köretében. Zászlóanyák vitéz gróf Toloki Béláné fő-ispánnéji Lengyol Sándorné főigazgatónál ós Férjé* Istvánná jwsta-f önök né.
— (Mindig, de különösen)
a jeionlegi nehéz időkben nagy csapást jelont a családra nézve valamelyik tagjának halála. Fokozott szomorúságot és bajt idéz elő-azon-ba"h az, ha a korosé családfő hal meg. Ez igen gyakran nyomorba dönti az özvegyet" éa\' árvákat. Legelemibb kötelességül .mimlon\' családfőnek, hogy még munkaképes korában gondoskodjék családiáról. Ez pedig kizárólag élőt biztosi fás utján történhetik. Forduljon az 1857-bon alapított legrégibb magyar biz-
_ 1011 ¦rit<ffli_szhis 11
HRLLÓ1 FIGYELEM!
Magyar Király
ÉTTEREM
ajgwátni 20-Jn nyílik meg.
Dlaznötoras «aosorti\'l
Hangulatos ztne I. Dobos Énekesnő !
— Bondatjatnk azokra, okik táual a hazátúl a legzordabb télben Is helytállnak magyamtszagértl Hdjatak téllcuhát a magyar hanuédeknekI
tosiíó intézethez: az Első Magyar Altalános Biztosító Társasághoz, mely hármoly módozatú biztosítást legei Ón vöfohb foltétolok mollott köt. Helybeli föügynöksége: Csongor v-utea 2. szám. (:).
— (A Baross Szövetség)
olnökségo értesiti az igen tisztelt vásárló-közönséget, hogy a kereskedők üzloteikot augusztus hó 15-én és 16-án (szombaton éa vasárnap-a két üunopro való tekintettől egész nap zárva tartjuk. Elnökség. (:)
— (Az BUtékerOIet vezetőségének felhívása)
A 4.620/1942. M. E. bz. -rondolot alapján 1042; évi augusztus hó 21, napjától kezdődően benzin és nyersolaj üzomü gépjárművök osak korlátolt sobeascggol vohotnok részt a kózuti forgalomban. A megengedett sebesség a szomély gépkocsi és motorkerékpárnál óránként 60, az autóbusznál óránként 40, a toherkpesi különleges gépjárműnél [xxlig óránként í)0 km.-nél nagyobb sebesség nem lobot. Ozomboiitartója köteles a gépjárómü motorjának teljesít-monyt szabályozó- Bzorkezeto mozgását (benzin-motoroknál a folytó-szolop, nyorsolajmotoroknál a gázolaj adagoló dugattyú mozgását) oly módon határolni, hogy a fonti sobosségot tül no léphesse. A^rendelőt nem vonatkozik az állami -szervek, a honvédség kötelékébe\' tartozó, a mentő és tüzoltótostületek használatában lévő, valamint a kül-földi rondazámu gépjárómüvokro. A rendelet megszegői 2 hónapig, háború idején 6 nónardg terjedhető
zárással hüntotondök
A vezérkari fönök\'ltélő-blrösága 12 évifegyházra itélte-Békefí Lászlót
Budojiost, imguaztiis 14 A magvar honvédvezérkar főnökének itéfó bírósága--Békoti Lászlót hűtlenség bűntettében bűnösnek mondta ki ós1 ezért ót 12 évit fegyházzal és az ezzel járó Összes moi-1 ékbfinlett\'sokkol sújtotta.
66.000 embert zartak ki a i\'asdsta pártból
Róma, augusztus 11 A faseistá párt igazgatótanácsa a Duce olnöklotével ülést -\'tartott. Beszámolt a jótékonysági és tisztogatási akcióról, amolyet a párt keretében véghez vittek. A jiartból 66 ezer tagot rekesztettek ki. Több párt tng megvált tiastflégétél.
Cipőt Telefon: 498. csak elekestől
(Dermata) fi-nt 13. u.
Cséolésiiez nyersolaj
ÜNGER-ULLMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
SK0II gáxfőx6k i is niitfil mWw*h***k.
Hált KénporzŐK - Kapáld akék
J\\l E G N Y 1 L ÁGH Ét NÉMETH
«¦ikarnkgdiit !;M
Nuuvliaol.oén, t...ili.|.Hr 33. (a Villíron buli mollotl.)
1012, augusztus 14
MÉRLEG
hinflea méretben bsataarlt jattíis
SCHOLCZ JÁNOS I
NagykwnlMia, KfltvóVtér 30, tzam. |
Nagykanizsa megyei város polgármesteréiül.
19.821/1942.
Tárgy: A. városi alsóerdel köx-logelö es a nagyrécsei erdő alma-6s körte ez övi termésének értékesítése.
Nagykaniesa város eladja ae alsóerdei közlegelőn levő alma-, mint a nagyrécsei erdő alma- és körtefák ez évi termését.
A vételár a helyszínén azonnal kifizetendő. >.
A szóbeli árverés ideje és helye: 1942: évi augusztus hó 18-án délelőtt 9 órakor a városi alsó-erdei kŐzlegelŐo, — ugyanaznap délelőtt 11 órakor a nagyrécsei erdőben.
Találkozás i mindkét helyén ae erdŐŐriJaknál.
Bővebb felvilágoiUiíil a garda-sági hivatal ad.
Nagykanizsa meeyel váron polgármesterétől.
1092 ké. 1942.
Tárgy: Lábbeit keszletek bejelentése.
Hirdetmény.
A Budapesti Közlöny augusztus 13-iki számában közzétett 108,800 1942. sz. K. M. rendelet értelmé* ben minden lábbelikereskedő, cipész, csizmadia és cipőgyáros köteles a tulajdonában levő lábbeliket és zöldszinö lábbeli utalványokat az, 1942. augusztus 15-ik! állapot szerint 1942. augusztus 24-ik napjáig a Lábbeli Központnál (Budapest, V- Falk Miksa-u. 30.) bejelenteni. A bejelentést két példányban • kell\' beküldeni s űe ehhez szükséges nyomtatványt az ipan-testületnél lehet kapni. Aki a bejelentést elmulasztja, 6 hónapi el-rrfrással. büntettetik.
Nagykaniesa, 1942. augusztus 14 i3 o Pol Karmesteri
Nagykanizsa megyei város * polgármesterétől.
19.409 1942.
Tárgy: Az 50. 20, 10 Illlőres nikkelérmék acólórmí-krovaló Átcserélése.
Hirdetmény.
Felhívom a közönség figyelmét, Hogy a birtokában levő 50, 20 és 10 filléres nikkelérméket saját érdekében minél előbb szolgáltassa be átcserélés végett a Magyar Nemzeti Bank fiókíntéieteibez, kirendeltségeihez vagy a postahivatalokhoz, mert a Magyar Nemeeti Bank csak 1942. augusztus 31-ifl cseréli, át ezeket-aoélérmckre.
Nagykanizsa 1942. augusztus 11. ihs Polgármester.
**«- é* axOIetéanapokra
alkalmi ajándéknak
cserepes ós levágott virágokat, osokrokat egész évea át vehet a régi
Petermann kertészetben
MgjWttea st. • «m
gAJÜAI KÖZLÖNY
ha nyaralni megy, vagy hosszabb Időt tölt távol otthonától, _biztosítson batöróaoa-lopAsI kár ellanl
(polyl.ti» >i 1. oldalról)
és két hatalmas támadást vili véghez. Az clsö támadás során a német repülök eltaláltak cuy oirkáliH és kél kereskedelmi hajót. A ínásodik támadás alkalmival elsüllyesztenek 1 hajót, a továbbiakban megrongáltak
torpedóval \'1 hajót, kettőt pedig bambákkal rongáltak meg. A győzelmes napon 32 ellenséges repülőgép pusztul- tel, .miig az olasz veszfeség csupán 13 repülőgép, »i«ely nem tért vissza táuíaszpontj ára. (StefanJ)
FERENCJQZSEF
KESERŰVÍZ
Japán jelentés a salamonszigeteki nagy tengeri csatáról
Tokió, augusztus U A Sulnmon-szícretek mellett lezajlott tengeri ütközelrfil a lupán főhadiszállás Ujabb közleménye megállapítja, hogy a\'Julián hadilcngerészeti haderők összesen 13 angol és amerikai cirkálót. 0 rombolót, 3 búvár-naszádot és 10 szállítóhajót süllyesztettek el. Ezenkívül megrongállak egy cirkálót. II romr-holót és egy szállítóhajót. A japán veszteségek t, csekélynek mondhatók. Két cirkáló szenvedett kárt. de harcképes maradt. 21 repülőgépi nm\'elvnek legénysége önfeláldozóan, emberi holmimként vetette rá magát célpontjára, elveszeit. (NST)
11« usa indiai reményei
Róma, augusztus 14
(Stefani) Az északamerikai kormány hivatalos k-ülönjelen,-téste szerint az indiai am\'en\'kar helyőrségi csapatok parancsot kaptak, hogy no avatkozzanak bele India belső rendiének kérdésébe és ne vegyenek részi a lakosságot sújtó megfóriásokban, kivéve a törvénves védelem\' eselét. Az Egyesült Államok ugyanis óbban reménykednek, hogy alapot talál India mérhetetlen gazdagságának megszerzésére abban az cselben, ha az angolok India elhagyására kény-
szerülnek. Anglia \'és físzak" Amerika vezető osztálya között ebben n tekintetben eírvetértés áll renn, amely Churchill politikájának alapja.\'.. Szükségesnek\' tartják, hogy az amerikai csn-palok ne szántsanak véres barázdákat India és az Kgycsült Államok között.
Német UfiUőuunláti Norvich etten
Berlin, augusztus 14 mint - katonai helyréi közlik a Német Távirati Irodával, az elmúlt éjjol német harci repülök rombolóén gyújtóbombákkal árasztották el az angliai tnngorparlon fekvő Nor-vioh várpnát. A támadásban részt-vott néniot ropülöcépok énségbon tértek viasza felszálló helyükre.
a kanadni léffjfifjyl mlniav* tar ém • Ia>zjlha«lar5 < wazeér-karl fAntlre Anqllába érkezett*
Amsterdam, augusztus 14 (NST1) Mint az angol hírszolgálat jelontl, a kanadai légügyi miniszter a kanadai légttmrióró vezérkari fé-nfiko. valamint a brit légibaderö főnöke N%gybritannfába érkozott.
RuatiavoH ma „nyilatkozik\'\'
Washington, auguHztim 14 (OKI) KwsevoU nem jeleni inog az aniorikai sajföérlokosloton, mórt nngyobb nyilatkozatra készül a inai nnpon az Xtlnnti Lárla aláírásának olsö évfordulóján.
ADÁS-VÉTEL
Egy 1000 kilométert futott 100 köbcentis Mftra moterkardkadr olcsón elido. ítdelttSihil Klifafudy-uIcH 15. 2S71
Tratta eladó Erzstbet-tir 21. ex alatt
llrtroiiiráüjteu, irattárnak la megfelelő szekrény «laddi Cini a kiadóhivatalban.
2371
HaaKwdIt hálózati- és telepes rádld-hal magas árért veszek. Deutech Látiló villamossági- is rádió iiakuzlct, Deák-tár.
2311
BÚTOROZOTT SZOBA
Buloroxatt axoba fürdőszoba liaae-nálsttal kiadó Batthyányi!. 24.\'«. 2382
kÚlön-2372
Kiadó ctfnoian bulorovall bejáratú szoba Kórháa-ulca 5.
órát, ékszert,
váiároljon blntloninal aiolld árba*
vek-A8Y gyula
Pft-ni 2. jrltmtittf, Ut<w*«»íl Trt. t S-«,
vii itti, K;imil..ílyc5íiflh ói* ű árban kéuülntk.
ARANYAT UgmtgiMbb nipl irbm VCTitk, vigy btticrilci»
HÁZ ÉS INGATLAN
Több adómentes nugin- éa bérházat, házhelyet, szilit éa földeket kdavatll Papp, Telekl-ut t. Telefsn 670. 1S1Í
Eladd. Batthyany-utca 10. az.iarokház. EideklÓdnlKlalaludy-utca 18. sz. alatt. 2363
Város területén 9 hold földia baratale telesbéilöt, nagyobb csaliddal. Lakit, felálló van. Cím Attila-u. W/a. 2353
Lapzártakor érkezett
A magyar csapatok megsemmisítettek 32 szovjet harckocsit és 8! repülőgépet
tekintet nélkül folytatta támadásait. Csapataink 32 harckocsit és 31 repülőgépet semmisítettek meg. Ezek Icözíii nyolcat a légierő kötelékei, 23-at pedig a légvédelmi tüzérség lőtt le. Egy magyar repülőgép nem tért vissea.\'
Budapest augusztus 14 A hovédveeérkar főnökének 16. seámu hadijelentése seerínt augusztus 8-a óta a bonvédhadsereg arcvonalának egyes siakaseain kemény harcok folynak. Az ellenség erős repülőgépegységek támogatásával ember- es anyagaldozatra való
Pk. 5780/1942. sz. 1942. vghtól 212. sz.
Árverési hirdetmény.
Or. Saller litván nagykanizsai Ügyvéd által képviselt dr Bert\'n J^itel kk kOi-ff(>y/-ö volt OgyWd lávára 748 P tóke és több követeiéi láiulékal erejéig a na&y-kanJzial klr. Járásblróiág 1942 évi 550. számú végiéiévet elrendelt klelégtléal végrehaltál folylin végrehadiat ixenvedÓ-(öl 1942 évi JiiIIui hó 11-én lefoglalt 2960 ptngóre becsült Ingóiágokra a nagykanizsai klr Járáabfróiig fettll sz. végzésével az érvéréi elrenleivén, végr. szenv. lakásán, Siepelnek könégben leendfi meg-(artáiára halarldóuf 1942. évi nuguaztus hó 24. napjának délután 6 úrija lüzet.k ki, amikor a bíróilag lefoglall calkó, flszö s egyéb Ingóiigokata legtöbbet Igérónck kéazpónzllietéa mellett, esetleg btcsiron alul la, el fogom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn Idii! van,az 5rJl"/l*3l. M. v. siámu rendelet élteimében csak izok árverezhetnek, akik a kikliltáai ir egylliedréeiit binatpénzUI leteulk. Nsgykanlzta, 1942. évi Július 21-én.
lilák Uazló 299/ klr. ülr. V^rtk.jt*, mlat bhMgl UkitIJOll.
ippáifuvimn
Állás
Tanonoet villany- éa ridló aicrelónek felvcizek Deutsch LÍialó vlllamosiágl él ridló-szaktlzlet, Deák-tér. 2302
Pjxllaetés és jutalékkal aKlalaaarxfi-
Itat alkalmazunk. Tritali Allatánoa Biztosító Társulat nagykanizsai fóügynöksége, Erzaébet-tér 14. 7
Aaxlalaa-aaaltl felvételik. Aibolh Lajoi aiztalót metter Nagykanizsa, Szent Rókus-u. 9/a. 2364
Lakatoa-tctnonaol egyéb javadalmazásokkal felveszek. Tancicnberger, laka-tot-mcsler. 23)7
Kezdő keretttény gyora- ét aéplro-nit (elvesz Hungérla kelegyár, Szemerc-
ulca 4. 2276
FAtucar- éa oaaaaaaaarfeaiHmfcadfi-aagédat azonnal alkalmaz Knpolf, Horthy M.-ut S. 2314
75 magyartiold azántó, rét szól*,: baltelek lakóházzal ét gazdasági épületekkel 5 évre B*rb**rié. Nagykanizsától 23 km.-re fektzlki p Vttflmag ót gazdaiágj- elszerelés- átvehető. Cint: vlléz \'Balitaa, Klrily-utca 8. Teleion 5-64. 2357
Szabadkézből aladd hiz a malomnil. 2 azoba, konyha, elötzoba, vtranda,\' iléa-kiimra, \' Málló, pajta, 1C00 D-öl telek,
gyümöic tessei. Rísrécfe;\'
Horvith Pál. 2368
Hllastéldülóben 1600 D-Öl főid aladd Attila-utca 54. 2169
Balatonmárlin, kőzet az álloméihoz; vízhez; 240 ? -Öl lelken Ölizobás 1 «Illa \' berendezettel Jutányosán aladd* Clm a kiadóhivatalban. 2256
KÜLÖNFÉLE
T(UHa«l(lrda*aléat. géppel vállalok, l\'alni, Árpád utca 19.
3 éves kis fiamat jobb ctaládhoz nap-pali ffKiapyalalraklndnám\'Cím Hunyadiutca 18., délután 6—7 közölt. 2*63
Hargllay amfoldtjNd\' Király-utca 37., fogad reggel 8 tói eilc S-Ig.
Elveaaatt kedden egy fiéz színit gyermek kötött kabátka ax egylet-kertben,vagy a sugár-ut! sarki teletonátlomátban. A megtalálót kérem, Jutalom elleniben adfa le Klnlztl-u. 9. 2374
Taalffa.ffardaaaldal gép
Oail, Eötvös tér 2., telefon; 6)
•el vállalok. B. 2279
Képelt *"•&\'
legolcsóbban keretezi
. Horváth Lajos, FO-ut 2.
ttéfiaiioxTiaiik,
zalai közlöny
1842. augusetus 14
I
ÖTÖST
HETTEIIMRE
márkái buiorsi*Iontáb»it vegyen
flgy t«n(1«I|*TI . Cs*B|-in V \'i! 14
3101/1942.
Hirdetmény.
Az 1942. évi eb-bárcákat folyó hó 17-étől a városi adóhivatal 28. se. helyiségében a tavalyi eb-bárca beadása és a folyó évi eb-adó befizetést igazoló befiietési lap felmutatásával egyidejűleg átvehetők.
Nagykanizsa, 1942. augusztus 13. tul Városi Adóhivatal.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tárgy: Tudnivalók a inpraforgó termesztéséről
Hirdetmény.
A napraforgómagot sregélyként termelő gazdák a jó terméseredményt igen károsan befolyásoló termelési hibákat követnek cl. így különösen szembetűnő, hogy sok helyen a napraforgó nincs kellően megkapálva, fŐ\'eg pedig igen sok helyen a növények ritkítását elmulasztották s a növények nem állnak a fejlődésükhöz szükséges 60—70 cm. távolságra, hanem 20—30 cm., sőt sok helyen ennél kisebb tenyésztérben sínylődnek. Igen sok fészkesvetésnél még ma is 4 — 5 növény van meghagyva, melyek természetesen egymást akadályozzák a fejlődésben.
Eh utóbbi esetben a növények közül a feleslegesek kiszakitasa ma már nem is lehetséges, azo-kat csakis minél alacsonyabb an clnyesni tanácsos. Tekintve, J-ogy a napraforgó megfelelő tenyése-tér nélkül nemcsak hogy kellő termést nem hoz, hanem beérése megkésik és az aratott mag minősége ís silány lesz, ezen hibák sürgős kiküszöbölésére felhívom a
fazdákat. Ai emiitett hibák lü-üsEÖbölése után a fejlődés további során igen fontos lesz gondját viselni a napraforgónak abból a szempontból is, hogy a szélviharok a növényekben majd kárt ne tegyenek. Erre semmi esetre sem alkalmas a napraforgó tövének töltögetése, amely művelési mód a talaj fokozott kiszáradását eredményeit, hanem éréskor 4-5 szár sralmakötéllel való Összekö-tözése ajánlatos.
Nagykanizsa, 1942. augusztus 12. mt Polgármester.
19.309/1842.
Tárgy: Az eladott tözifék elszállítása az erdőről.
Hirdetmény.
Felhívom azokat a fnvásárlókat, akik az alsónyíresi erdőn előzően bármilyen tűzifát vásároltak, — és azt még nem szállították el -hogy annak elfuvarozásót F. hó 22-ig okvetlen fejeizék be, mert ha 23-án a megvásárolt fájuk az erdőterületen lenne, ez időpont után már nem szállíthatják onnan el ők és e célból az erdőbe {kibocsátást nem nyernének, a varos pedig az ott maradt Fáért felelősséget nem vállal.
Nagykanizsa, 1942. augusztus 8. 3W Polgármester.
Vásároljon
Horváth Lajos xx^wz
Nagy választék várja Önti Fő-ut 2. Talefon : 647.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy felejthetetlen, szeretett Sándor fiunk folyó évi július hó 1-én Tim várostól délkeletre, a legszentebb feladat teljesítése közben haslövést kapott.
Kurksz tábori kórházába való szállításakor július hó 2-án reggel 7 órakor hősi halált halt.
Folyó év julíus 3-án Kurksz hősi temetőjében helyezték ideiglenesen nyugalomra.
Tanczenberger Sándor
gyalogsági hadapród
szül. 1918. január 17-én meghalt 1942. jul. 2-án, élt 24 evet.
Az engesztelő gyászmise az Urnák folyó hó 18-án, kedden reggel 7 órakor lesz a fereucrendí plébánia-templomban bemutatva.
örökké vigasztalhatatlan, bánatos szülei és fivére, valamint az Összes rokonság mélyen gyászolja.
HÁVAÜT
Autóbusz-menetrend
Érvényei 1942. augnisfut 1-Uíi a további lntíikedíilg, Nagykanlxsa-~flarabono—Zalaaiabar
HÁfAüT
n.15 1. Nagykanizsa Központi száll. í. 6.50
18.08 1. Qarabonc 1. 5.58
18 25 é. Zalaszabar .!. 5.40
NnQykanlM.M— h.roab.riny— Inkc—BHhöny.—K.pa.vár
700 1. Nagykanizsa Központi száll. é. 17.05
7.39 f. Iharosberény 6. 16.27
7.55 1. Inkc í. 16.11
8.53 1. BőhBnyc í. 15.30
10.15 é. Kaposvár pu. í. 1400
Naaykan.xaa-Ataolai.tfwa—Muraszombat
d
5 101 14.C01 18.20 1 i. I Nagykanizsa pu. 7.20 16.10 20.30 i. Alsólendva Korona szálló 8.55 | 17.45 | 21,45 | é. | Muraszombat Korona sz.
X d
! *• 1 10.20 14.45 18.00
I- 825 12.40 15.55
1 6.45 11.00 14.35
Nayykunlxaa —Lslenye . .
H c d " K c
5.10 7,30 14.---.— 18.20 i. N^ikulii! p«. é. 745 —.— 14 45 --
5.20 7.40 14.10 1630 18.25 1. Nigykuum u,p. 6. 7.05 9.35 10.20 14 35 16 05
6 10 8.30 15.- 1720 19.15 é. UImji I. 6.15 8.45 9.30 13.45 15 18 Ezenkívül még Letcnyéröl indul 17.00, Nagykanizsa pu.-ra étkezik 18.00, csak hétköznap.
\')q CBak hétköznapokon közlekedik.*
C»Héttőn, szerdán és pénteken. «
d — Nagykanizsa—Letcnye között csak hétköznap. ,
DRÁVAVDLGYI
yiLiaMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ R.T.
¦ iikutrO felvilágosítás minden villamos kérdésben Csengery-ut 51, telefon 294.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hlbabejelentessk Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Hirdessen o Zalai Közlönyben
Üxletáthelyezésl
bőrdíszmű
KASZTLNÉ HOL.XER ELLY
BAZÁR-UDVAR
BIXáiD
temet, exhumál, szállít.
Cégtulajdonos:
Dervallts József
mm tolbfohi .69.. Ukázi 120.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon [óbarátalnk és ismerőseink, kik felejthetellen drága jó térjem, a legjobb édesapa, vőm, após, nagyapa, nagybácsi, illetve rokon -lofaö Baákaly-Nárnath Mihály iiytiK- áll. jinlg. lik. fungáló
temetésén inegjelcnésükkel vagy bármi más módon mélységes gyászunkban oszloznl szívesek voltak, fogadják ezúton Is hálás köszönetünk kifejezéséi.
A ByaaaolA oaaléd.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarálaink és I-merÓ-seink, különösen a Levente zenekar tagjai, kik .clelleMetlen drága jó férjem, a legjobb testvér, vöm, sógorunk, nagybácsink, illetve rokonunk
Kallarlta fiéaa borbélymester
tímeléaén meg\'clenésükkel vagy bármi más módon mélységes gyászunkban osztozni sHvesek voltak, fogadják ezúton is hálás köszönetünk kilejc-léa6t* Ö«v. Kollarlla Qéaátiá it n gjiuoló cialftd.
önkéntes árverési hirdetmény.
Auguaxtitv 16-Ikan délelőtt Szekeres József utca 60. számú adómentes
családi házunkat
önkéntes árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladjuk- úsi
Nagykanizsai 1942. aug. 11.
"Rongyos
a telefonkönyve?
Siessen
megvenni a kartonra
nyomott teljes fali telefon-névsort
1 pengőért
a Zalai Közlöny kiadóhivatalában
XMi.nl KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. »MI« : „K.i|U..lá|l !1 T. K.jyk..lzJ..\'\\ l\'»iul(.a kl.do: Z.lil Kim, Nyomatott . „Kllp.z.alagl it T. N.gyk.nlzM^ .y.«.á|i.«» N.gyk.slz.á.
kKr~-4aki w«i> uu "«ij*S
19 cllenaégea hajét enilyea«tettek el a német buvarnaasádok
Itu^Mlwúm^ji^n^ NagykanUsa, 1942. augusztus 17. héttő
Ori 12 fillér.
_ _ J 4a süuióutratiili Mtot a. aaai MrkMitMfl *> kiadóhivatalt telolon 78. ¦
ifcgjolonlK uünden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klollzetéiil ára: egy hónapra 2 ponoé SO ttU
negyedévre 7 penge 20 Ullcr. Bftyea azAm: hétköznap 12 Ilii., azombatoa M E
Bajtársi toborzó
(bl) Fáradt .vórvoritókos szív minden hazatért magyar honvéd szivo. Nomrégon még ólt romogolt M n ítziv a Don-parti pokolban, ffetotto, alatta, körülötte a halai mindéit borü-ulmát ontotta föld és to. A pusztulás losott rú a vizmouti íáából, úttalan utak kerokcsapáihól, háztolók félrolőtt kontyaiból, fado-rclífl mögül, dübörgő acólssörnyók torkából. A honvéd mégis állt a helyén, mórt tudta, ini a férfi-kö-totcsség. Tudta : — azokért áll, akik rjoki otthont, családot, konyorot, barát jolontonok. Tlídta: — a kin faluja imiskátlivirágoa ablakai mö-KÖ in benyúlt-.volna véros -körmeivel a világra leselkedő rém, a tagadás, a routás vöros-dn Ilagóff szollqmo, ha a magtár\' horved -nom állt volna a elébe és nom ÖJífo Volna vissza odraiba diadalmas csatákon. Állt a ©agyar honvéd a történoloinnok világoltat elhatároló keresztútján, ahol tt egész emberiség!: sorsa dói ol, állt keménv ököllel, magabiztos wivvol, acél idogokkol, állt, mint a katona-fogalomnak élÓ hunba miniázott szobra. Állt, mórt a nemzető állította oda; állt, mórt aímága asz-wfrjűyát, a maga gyormokét is védte. Alit ,mort igy áll onnok a földnek á\'jiépo ezer öaztehdő óta;. Állt, mert — magyar.
Aztiin sebet kapott. Mosszo idegen föld rögét festette pirosra, a;vére. 8 niOBC itt felraziK a kórházi igyon. Valahol messze, ogy kis falu határában, ahol szolid dombok lankáján, mint oltévodt urikisasszo-iryok, fehéren méláznak a napaü-tötto nvírfatörzsok, dombnak föl, dombunk lo asszony szorítja az oko-warvát. Mog-mogkoppan kozébon az öaztöko vasa és na kicsit görbén is ,do hasad a barázda, mögy uj előtét toromjon. Btirbánkó gyorcknép eteti sa\'éíot muzsikáját zoiigö csép-löeépokot. Térül-fordul a vondég-olualns azekér, pendelyes anrónep jár a bánatos szemű ökrök előtt.,. A mmtka kemény harctorein sincs pihenés...
A sebesült honvéd szomo odáig lát ountlon nap -minden órájában. )an-e idejében, mag, háznépnek, jószágnak botovö ? Van-ó még a kiscsizmának talpa, miro boliava-iik az iskola útja ? Rendjén van-e inadon jegy, segély, a kamra télire, az adó, «iog a Hzélbontott totón ceor$ó ószró a folt ?/Ezor gond, tenni-veiini való, azázfajta után-J\'ras, elintézés... Az asszony, a röírek biria-o mind ésszel, erővel-, Wiwloskodással ?
Otthon inog asszony, gyerek szo-•so réved napszálltakor, "a pihenés P ólaiban belo a messzeségbe, jjegen város kórházi ágya folé... Jeresi a fáradt tekintet a* honvedet, J, család támaszát, akinek jó lenne uttél vert homlokát megszíkkasz-ttni simogatással, a közét késbe JSíva megnyugtatni: - »édoa> ?.ra»i ¦.. édesapám ... minden rend-f" ni°gy, ha nohozon megy is oda-birjaa koztuxk, a vállunk, a wivunk maga holyott is...« s.-t. f S5SOr«tnék mondani a sebe-lionvédnok, hogy könnvebb lo-won a gyógyulja, szolidobb
piheuése
«wivetléso; mologebb a pi *,™*m kórágy párnáin. ..\'BJ dobog ogytnásfolé odakünn és "¦iiiwtt egyuiánt harcos éj hós ma-
Nem vezettek eredményre a moszkvai tárgyalások
Az angol-szászok a Kaukázus megvédéséi, Sztálin a második frontot követelte — A kaukázusi kudarccal Szuez is elveszti gyakorlati jelentőségét — Bradley tábornokot nem engedték ki a sztálingrádi arcvonal meglátogatására
Az angolok nem tudják elfojtani az Indiai szabadság-mozgalmat
Boriin, augusztus 17 A rédorö főparancsnoksága közölte, hogy a Kaukázus vidékén a német és szövolségos csapatok támadása kömény liegvi harcokban föltartóztathatatlanul halad előre; A hogységtól északra fokvó
Georgijavszk városát
a. rosztov—hakni vonal moiítén elfoglalták. Bközbon huss nehéz ágyul zsákmányoltak.
Stockholm, augusztus 17 (NS\'f) Az augusztus Í6-Í éjféli szovjet hadijolontés boisuiOri Maj-kop városának elvesztését.
Ainstordam, augusztus 17 (N\'ST) Az angol hírszolgálat jelentése szorint n natali Durbauban tegnap este 14 poréig tarló légiriadó volt. A város közelében ugyanis meg nem határozható nomzoti-ségü repülÓKéiMfk jolenlétél észlelték, v Ní
Kalkuttában
tegnap este ujhól összetüzósok voltak. A brit rendőrség tüzelt egy, az indiai szabadságért tüntető íö-megro. A város másik részén pedig \'inegbotozták az emlwrekot. Az ősz-szotüzések során 9 embor olyan sulyonan oio^SOboSült, hogy kórházba \'kollotl szállitaní.
Churchill augusztus 13-a óta Moszkvában van
Berlin, augusztus 17 A Néniül Távirati Iroda érlosü-léso szorint Churchill augusztus 18-a óta Moszkvában tartózkodik. Elkisérto útjára néhány angol vo-zotő katonai személyiség és Harri-mann, Roosevelt képvisolójo is. BzonkivÜl Moszkvába érkezett az Egyesült Államok ankarai nngvkö-voto, Stoinhardt is. Churchill Kairón és Teheránon koroszt ül repülőgépen utazott Moszkvába és mindunt mogtott, hogy utazása titokban maradjon, Fáradozása érthető, hiszen csak o háború továbbfolytatása fölött érzett tanácstalansága és a su-¦ lyos gondok kényszorithették arra, hogy Moszkvába utazzék. Utazásának okai és céljai a kövotkozők : Churchillt komoly aggodalom tölti ol amiatt a súlyos helyzet miatt, umolybo a Szovjoíunió került a né-mot \'csapatok feltartóztathatatlan
előnyomulása miatt éa őzért sürgősön szükségesnek tartotta, hogy pzemélyoson közöljo Sztálinnal a második arcvonal . helyzetéről és kérdéséről alkotott nézetét. Végül Churchill saját szomóvol akart meggyőződni a szovjet uralom szilárdságáról és már most olyan orók után kutat, amelyek abban az osot-ban, ha a Szovjetunió válságba ko-rülno, készek és képesek leiménok arra, hogy Anglia oldalán folytassák a háborút^
BullU az Ír mlntszlerelnHknél
Amstordam, augusztus 17 A newyorki rádió jolontéso szerint William Dullitt, az Egyesült Államok hadi tengő részoti miniszterének rendkívüli < követe szombaton Dubtinban mogl)eszélést folytatott D(í Valóra ír minisztorolnökkol.
Berlini lap az angol-amerikai invázió lehetőségéről
Berlin, augusztus 17 (Búd. Tud.) A Berliner Borsén Kurír Lisszaboni tudósítója jelenti, hogy hosszú hónapokig tartó tanácskozás után nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok újonnan léto-sifott hadserege ínváziós vállalkozással akar átesni a tűzkeresztségen. Amerikán kívül sehol sincs olyan sok amerikai katona, mint Angolországban. Szeknok Észak-Írországban, London-Dorwi mellett van az átvonuló táboruk. Lisszaboni semleges körökben a csapatok erőiét 5 hadosztályra becsülik, melyekből kettő páncélos. A géposilelt tüzérség egy részét már Skóciába
helyezték át Gbisgow és Eidinburg közelében. Ugyanitt van a francia és legyei, valamint a cseh egységek hadiszállása. E birrol kapcsolatban rámutatnak arra, hogy a némot lap e hírének közzététele hangsúlyozza, hogy német katonai kötökben számolnak az angol—amerikai in-váziÓB hadsereg Európában való be-vetésének lohetöségével.
Közelheleti angol-amerikai főparancsnokság ?
Szófia, augusztus it (N8T) A közolkeloti brit éa amerikai vezérkar között napok óta
tanácskozás folyik közös főparancsnokság folállitusa érdekében.
40 hálátipa. áldozata van " " ilhl lŰataléMek
Istanbul, auguaztua 17 Ido érkezett jolontéa szerint az angolok a legvéresebb tororral- .som tudják elnyomni az indiai szabadság mozgalmat. Knlkiittán kivül Új-Dol-hilwn a vasániapi ttmtotésnok 40 halott és 55 sebesült áldozata van. Bbmbayban egy brit gőzös hthdu logénységo mogtámadta a tisztekot és az olső, valamint a másodtisztet megölték. Brit körök Sápra libo-rális.vezérrel tárgyalnak, hogv te-gyon kisérlotot \\\\ Ooudhival való nieglHíszélésre.
Feszült légkörben folytak le a mostkvai tárgyalások
Boriin, augusztus 17 (NST) Csungkingból érkezett értesülések szorint ott annak anézet-nok adnak kifejozóat, hogy a\'moszkvai tárgyalások nom * vezettek eredményre. A inoglwszélés igon feszült légkörbon folyt lo és Bradley tábornok, amerikai rendkívüli megbízott azí a kövotolést terjosz-totto olŐ, hogy a szovjet hadsereg minden körülményük között tartsa a Kaukázust, mórt ollonkoző osot-Iwn a Szuozi-csatorna gyakorlatilag olvoszettnok tekinthotő. Bzzel szembon szovjet részről a második arcvonal felállítását követőitek. Igon jellomzó ,hogy a mogbeezéléaok ido-jo alatt Sztálin Sztálingrád városában maradt és Bradloy tábornoknak megtiltotta a sztálingrádi arcvonal meglátogatását. ;¦\'¦
100 ellenséges hajói süllyesztettek el a Japánok Ausztrália körül
Tokió, augusztus 17 (N8ÍC) A japán főhadiszállás jolontéso szerint az ausztráliai vizekén hadmüvoletoket végző japán tengeralattjárók július második fc-lében éa (augusztus olső felében 10 ollonségos hajót süli vesztettek el kb. 90 ozor tomiatartalommnl.
Anglia is beismeri a aagolssaszok salamousilgfltl azörnyö vesRteaégelt
Amstordam, augusztus 17 (NST) Angol hivatalos\'körökhon ¦™ mint az angol hírszolgálat jelenti — egyoneson szörnyűeknek rtóvezik a Salamon-szigoteknél bevetőit angol-ainorikai vcszlo,sógeket.
gvarok szivo. Da a dohogó szivek között ott ásít a távolság tehetetlenségű, az emésztő messzeség. A kozok egvmás felé nyúlnak, do forogja egvikel a hazáért ln>zu(l v.-áldozat gyöngeségOj
katdiíft-sore
parancsa, a másikat az itthoni munka sürgető irama, az itthon-maradottak helytálló kötöttségo, a ház, föld. gyerek, hivatal kötolosöé-ge, meg sokszor, nagyon »okszor ti szegénység és a járatlanság a
mai élei sok újfajta cainja-hinja között. \'
Pedig a magyar, front <erojéhez és végső győzelméhez nom elég a harctereken való helytállás acélfala. Es nom olég hozzá az itthoni bolyt-f
Á
2AÍ.-A1 KÖZLÖNY
Vasárnap délután nagy tűzvész pusztított Pölöskefőn
Nyolc gazdának a kára megközelíti a 29.000 pengőt
. Pölöskefő, nugttsztus 17 (Saját tudósítónktól) Tegnap délután nagy tűzvész pusztított! Pölöskefőn. A. tüz özv. Soós Lajos és özv. Szalui islvánné közös házánál ülött ki. Legelőször a gabonakazal kapoll
lángra. Nagyon meggyorsította ¦ sikerüli a hatalmas tüzel ineg-a tuz terjedését az észak felöl 1 fékezni, anrelv i«y is óriási l\'ujó szél, amelynek hatása alatt az egész kazal csakhamar óriási lobogó fáklyaként égeti. A szél átcsapta a tüzet az istállóra is, amely szintén lángot fogott.
A dühöngő tüz láttára összefutott úgyszólván az egész falu, hogy elfojtsák a tüzel, még mielőtt belekap a szomszédok belsőségeibe is. Bárhogy is igye-" kéziek, a tüzet nem sikerült eloltaniuk, sőt belekapott a láng a szomszédok istállójába és kazlába is. Gyorsan segítségül hívták a környékbeli falvak lüzol-lóil is. Lsak^amar megérkezett a gelsei és a zalaszcnlbaláz^i tűzoltóság jegyzőikkel együtt, továbbá a pőlrélci, a kacorlaki ós hahóli tűzoltók.
Hatalmas erővel látlak neki az clomi erővel dühöngő tüz oltásának, do a vissza-visszafszo-rjlolt lángok mindig újult erővel kaplak lábra és borítottak lángba mindent. Kerékpárost küldtek a néhány kilométerre levő Duzsnakra, özv, Cserián Klckné földbirtokoshoz--és telefonon segítségéi kérlek Nagykanizsáról. A kanizsai lüzoltók
1G óra 17 perekor kapták a telefonértesítést és pillanatok alalt felkészülve, szédületes iramban szágutdlak Pölöskefő felé. Rövid idő alatt kiértek és ők is hozzáláttak az oltáshoz. Kstefelé megfeszített inunkáv
fékezni, amely így pusztítást vitt véghez.
Leégeti özv. Soós Lajosnc és özv. Szálai Islvánné istállója, gabonakazla, a gazdasági felszerelések, Tislerics József pajtája, istállója, a gazdasági felszerelésekkel együtt, Gyöngy István gahouakazla, l\'íslerics hajós istállója, pajtája, gazdasági felszerelései es nagy gahouakazla, amely legnagyobb volt az egész faluban, továbbá Dominkó József szalmakuzla, Lakatos György gabonakazla és Györkös József szénakazla. Az eddig megállapított kárt mintegy 29.000 pengére beoiüllk.
A kár nagyon érzékeny veszteség a falu számára, inert több gazda kenyérgabonája veszett oda. — A csendőrség rögtön mcgindíloll nyomozásának eddigi eredménye szerint
a tüzet valószínűleg játszadozó gyermekek okoztak.
A helyszinen megjeleni dr. l.onlay Alán járási loszolgabiró is és meglelte a szükséges intézkedéseket.
Terményeit tűzkár ellen átalány biztosítás keretében biztosíthatja legolcsóbban l
Hatszázezer embernek ad kenyeret Magyarországon a Kézművesipar
MEGVESZEM
mladeDnapI levelezésről levágott, fiókok, padlások zugaiban hányódó, régi és uj. használt vagy használatlan
bélyeg-tömegeit.
Csak hibátlan Ievélbólyegek érdekelnek. Aug. végéig aapoata dclulán 6-7 óra közön a Zalai Közlöny szerkesztőségében.
állás hazafias áldoznia seui. Mind-akottót össze kell kapcsolni. A kettő között ásító fizikai és lelki távolságon út inindukettót egybe kell ölelni a minden magyart egyetlon csatárláncba fűző bajlársi szellemnek. Egyetlon magyar kéz, egyetlon magyar s/.iv som maradhut ki óbból a esatárláneból. A kis falusi tornác ulól ismeretlen messzeség felé kémlelő tekintetek melegét fel kell fogni és eljuttatni ahboz> akiért azok a szemek toló vannak imádságos aggodalommal. Az aggodalomra felelni kell. Felelni kell a jóság, szeretet, törődés lelkiismereti igazságával. KI -kell mondani néki, nogy minden sebesültnek, bo-tegnok jut jó szó sintoiíatása, ápolás mologo, testi, lelki ellátás ri-gaszu és gondvisolóso. így les/, erejű a lánc ogyik végén rizenvednio és gyógyulnia annak, akitől a haza mindonokfolott való parancKa ozt követőbe. Es igy lesz kitartó hite,-megbonthatatlan orojo a lánc másik régén azoknak, akiknek az itthoni bolytállás áldozata műrclott ki magyar kütolosuégül.
Ez az összekötő kapocs a Bajtársi Szolgálat. Behálózza az egész magyar társadalmat, pusztától a nagyvárosig, harctértől a kórházi ágyakig, szivektől u zsobokig.
Egyetlen honvéd és egyetlon itthon küzdő hozzátartozójuk sem maradhat ki a Bajtársi Szolgálat gondoskodásából. Oo egyetlen magyar som maradhat ki itthon, a Bajtársi Szolgálat munkájából, sem áldozatvállalása bók \' A lÓlok kincsoibon mindig gazdag Nagykaanizsa, amelynek kétezer éves-múltjában római légiók lépéso dobbant, nonfoglaló önök lovainak patkója szikrázott, Krisztust hirdeti; papok saruja kopogott, — Nagykanizsa városa is vállalta a történelmi idők parancsát, amikor megszervezte falai között a Bajtársi Szolgálatot. A szombathelyi és más kórházakban ápolt zalai sebesültökért, a zalai bakák hozzátartozóiért megindult nemcsak az ün-noplŐ részvét és hazafias fájdalom, hanem a valóságos, áldozatos munka is. Ennek ogyik állomása városunk asszonyainak a hadbavonultak hozzátartozóiért vállalt önkéntes gondviselő szolgálatot. Ez a szolgálat és a bajtársi munka százféle ága hív mindönkit. Mindenki\'jószándé-ka, mindönki munkakészsége, mindenki jószivo értékosithotő a sebesültek és a hozzátartozók társadalmi gondozása torén. A hívó szó a történelem mosgyéjén járó, az uj Európában bont foglaló nép hurcolt fiaiért száll mindenkihez r/^ no logyen ebbon a városban magyar, aki nem rója le a Mboruban étié haza nevében kért áldozat adóiát a háború sebesültjei és azok hozzátartozóiért.
Üvegkereskedósflnket
ía Irodánkat Horthy Mlkl6i-ut 2-rfil r-uktárépUletUnkbo ¦
Zrínyi B.-u 31. sz. alá
lielytxtük át. WEISS avapkaraakodéa.
A Magyar Vidéki Sajtótudósító jelenti Budapestről, hogy most tették közzé a kézműves-iparos-társadnlom számbeli főjlödésére vonatkotó uj statisztikát, amelynek örvendetes siámadatai megdöntik diókat a korábbi aggodalmakat, mintha gyáriparunk nagyszabású erősödésével párhuzamosan a kézművesipar háttérbe szorulna. A trianoni Magyarországon a mesterek száma 1935-től 1939-ig 162 ezerről 188 ezerre emelkedett, a segédek siáina ez idő alatt 129 ezerről 155 ezerrel gyarapodott. A
tanoncok száma 51 ezerről 71 ezerre nőtt, ami arra vall, hogy az if|abb nemzedék érdeklődése alaposan megnőtt az iparospályák iránt. Lzck a számok Csonkama-gyarorseágra vonatkoznak, de ha hazánk égési mai területének kisiparosságát összeszámít hat nók, a szakértők szerint valószínű, hogy 1942-ben a mesterek száma meghaladja a250.000-1, a segédeké 200.000 fölé ugrik és a tanoncok száma megköacliti a 100 ezret. Nem esik tehát messze a valóságtól ai a feltevés, hogy ha számításba vesz-
1942. augusztus-17
BÚTORT
szaküzletben, GÁBOR mosás Satuénál
rttrt* vaay miSeiJea. Huik»i»». Wrtaj tan
szük az iparosságnak azokat a rétegeit is, amelyek iparukat at ipartestűleteken kívül folytatják, ugy jelenleg Összesen 300 eier főre rúghat az Önálló kéemfíves-iparosok száma s munkájukhoz ugyanannyi segédszemélyzet is kapcsolódik. Kétségtelen tehát, hogy mintegy 600 ezer embernek nyújt kenyeret a kézműves-ipar, igy világos, bogy ha ehhez a számhoz at eltartott családtagokat is hozzászámítjuk, ugy legalább kétmillió létek sorsa van szorosan siorosan összekötve kézműves-iparunk helyzetével.
Beiktatták Keszthely n| plébánosát
Keszthely, augusztus 17 (Saját tudósítónktól) Keszthely uj plébánosát, dr. •Szorocz lmro volt premontrei gimnáziumi igazgatót Nagybolgodasszony napján bensőséges\' ünnepség keretében iktatták iw plébánosi tÍHztébo. A beiktatást — n veszprémi megyésfópásztor mag-bizásából — dr. Langniár Lipót kancellár-kanonok, zalai fóosporxw végoztc. A szertartás délelőtt 10 érakor kezdődött a plébániatom-plomban, A megyéspüspök loiratá-iiak felolvasása után nz uj plébános letette az esküi a fóosporea kezébe, majd átvotto a katekizmust, az evangéliumot és a tomplom kulcsát, mint a plébánosi jogok szimbólumát. Szertartás után uz uj plébános nagy papi óogédlottol — ezúttal először apát-süvoggol — i\'iii-nopí szonlmisét celebrált. A hívókhoz a n logyés főpásztor képviselője magasan szárnyaló boszédot mondott. A l«iktatási szertartáson megjelent horceg Fostotics Györgynó is. A hatalmas plébániatemplomot zsúfolásig megtöltötték a hivők, soraikban az összes bolybóli és sok vidékről érkezett olókolós,ég. A beiktatást követő ebéden lüntotó mádon nyilvánult inog a hivők szoro-tete és ragaszkodása az apát-plébános iránt. Az ebéden számos felköszönte hangzott ol. Az elsőt dr, Lénárd János kormány főtan ácsos, hercegi fótitkár mondotta uz egyházközség és a kegyuraság nové-ben; utána a város, az osperesko-ríilot papsága, a bolybeli evange-likns és református lelkipásztorok, a Keszthelyi Premontrei Diákszövetség és az ipatőstársadalom részéről hangzottak ol üdvözlésok és szoiclot-mcgnyilvánulások.
Esténkint ¦ kSzkedwelt
11 izalaki Gyula
cigány - zenekara muzsikál ¦
SZEVERIÉTTÍREM kei
1M2. Mi<tf»rt« 17
r-
"7iu~Yiii i; I A Csői novietöl koletro jjli""- \'M loyó Dolzsok körül vívott harcok Boron Bizsó János volt uagykanizsí 20. honved gyalogóz-redholi tartalékos hadapród tüntette ki magát.; Biczó a 2. csondőr-. zászlóaljhoz. volt booeatva ón oson a napon járóro élén mogkőzolitotto az oroszok álláflait. Amikor odaéri, járóiét biztos holyon táinasz-kópen vissaahagyva, két honvédjo kíséretében még olőbhro kúszott. Egy orosz járőr észrovotto és tüz alá fogta ii vakmorókot. Bizsó hadapród mogsobosült, dum-duin golyók két holyon is borzalmas sebet szakítottak a testén, de leküzdve bz óriási fájdalmakat, lieesülottol megírta század parancsnokán a k szánt jelentését, majd a támadó oroszokat járórévol addig tartóztatta folt míg orésitósok néni érkoztok. Bámulatos loikterével leküzdve sajgó fájdalmait, cmlwroi ólén támadott ekkor és az oroszokat mosszo-visszavetette. Csak azután vonult 1» járómról. A harc alatt ogyollon ombo-m som. sérült Iioií, do Biczó had-iipród aebosfilésoinok áldozatául esett _
Kiváló magatartása és külónöské-poti az a lény, hogy súlyos soboi dacára is vitézül a helyén maradt, tanúsítják, hogy Biezó hadapród a keménykötésű vhézok közé lottózott és boaként adtu életét hazájáért. Áldozatos emlékét megörökitol-ték elöljárói, akik bátorságát Binagy oziist vitézségi érőm odaitélésóvei jutalmazták es novót az ozrod legvitézebb harcosai kőző iktatták.
álkwdó ihuwi*«n»h MlMhstaaafcas
•adaSMt I. műioráa
6.-10 Torna. Hízok. Közlemények Hanglemezek.— 10 Hirek. — il.10 Nomeotközi vizjelzószolgélat. — 12 Harangszó, Himnusz. Időjárás jolón-tés. — 12.40 Hírek. — 18.20 Idő jelzés és vízállásjelentés. — 14.80 Hirok. — 14.45 Müsorismortotés.
— 16 Árfoly amh írok, piaci árak, ólolmiszerárak. — 16.45 Időiolzés, birok. — 17 Hirok szlovák és ru-bzíu nyelven. — 10 Hírek magyar, némát és román nyolvon. — 21.40 Hirok. — 28 Hirok némot, olasz, angol és francia nyelven. — 24 Hirok. " I
BUDAPEST I.
6— 6;80 A szeretet hullámhosszán Honvédőink családtagjai üzonnok a Nemzetközi Vásárról. — 6.40 Ébresztő. — 10.15 Szórakoztató zene.
— 11.20 Milinkovits Gemma énokol.
- 11.40 Felolvasás. — 12.10 A Szont .latvén 8. honvéd gyalogezred zenekara. 18.80 Honvédőink özonnok. — 14 Buttola Edo tánc-zonokara. — 15,80 -Itácz Zsiga ci-gáuvzonekara. — 17.15 Ellioszélés.
- 17.80 Skolil Ottó gitározik. — 18 Kelolvasás. — 18.20 Szórakoztató zeuo. — 10.20 Közvetítés a margitszigeti .Szabadion Színpadról.— 2210 Üzen az otthon. — 28.25 Csorba Dozbő cigányzenekara. BUDAPEST II.
Ul Ruszin hallgatóknak. — 18.80 A földmüvotóaügyi minisztérium mozágaitdasági félórája. •— 10.80 Hlbasxózáe. — 20 Hirek. — 20.10 filoaríáa. -- 2Ü.30--21.20 Koniara-»ene. — 21.20—21.40 Felolvasás. ~ 22.10-23 Hádiózonokar.*
S.\'Uami ¦MMJUKI tetan 1
*•¦ m raéavJdlatolil |
ZAJÜAI KOZLONÍ
A keresztény kereskedelem Időszerű kérdéseivel foglalkozott a zalai Baross-kiküldöttek keszthelyi értekezlete
Megalakult a zalai Ivaross-szcrveztetek Intéző-bteottsága
Égetően sürgősnek tartja az
Keszthely, augusztus 17 .(Tudósítónk jelenti) A zalai Baross-szervezetek kiküldöttei Nagy-boldogasszony 1 napján megbeszélést tartottak Kesztjhe-lyen. Az országos központ a szabadságok miatt nem képviseltette magát, de jelen volt a zalai Baross-szervezetek 21 kiküldöttje. Az értekezletet Németh Ferenc, a keszthelyi Barnás üv. elnöke nyitotta meg. Bárány Gyula (ZalnszcntgróO felszólalásában kérte, hogy a megbeszéléseket állandósítsák.
érdekes, hogy az értekezletnek nem volt előre megállapított tárgysorozata, hanem; a felszólalások során pillanatnyilag felmerüli kérdéseket vitatták meg. így a Baross-élei minden területét illető fontos és időszerű kérdések kerüllek egymás után" szőnyegre.
Kimond t a <^íz értekezlet, hogy az áruellátás mai helyzetét ,egészségtelennek tartja, kívánja minden termelő üzem, gvár, pénzintézet stb ál latrai felügyelet alá helyezései. Az áruk elosztását Baross-ellenőrzés Imiellett felerészben vidéki tagokból álló szakértő bizottság végezze, ugy hogy árut elsősorban Baross-tagok, másodsorban noiiv Baross-tagok kapjanak, zsidók seuVtníl vagy a maradékot.
Kívánja az \'értekezlet az az egyedárusitfla tárgyát képező árucikkek forgalmát kizárólag a Baross-ke-rwskéd elemre bízni. Közszükségleti cikket, a magyar föld lennelvénycit csak Baross iparos és kereskedő dolgozhasson fel és hozhasson forgalomba. Az egyedárusitási cikkeket ne a péhz előre beküldésével, hanem utánvéttel szállilsák a kereskedőknek.
Állást foglalt az értekezlet a nagy- 6s kiskereskedelem határozott szétválasztása mellett. Nagykereskedő elsősorban Baross-tagokat szolgáljon ki. 1
Az értekezlet elismerte a szövetkezőt! eszme nemzeti fontosságát, dc a Hangya terjeszkedését kifogásolja, miért az, a határozat szerint, tönkretevője a keresztény kc-resked eleimének.
Állást foglalt; az értekezlet a gyorstalpaló kereskedelmi átképzés ellen és
a kereskedalem képesítéshez kötése
érdekében sürgős törvényes intézkedést sürgeted. Egyetlen kereskedelmi érdekképviselet a Baross legyen.
Iparengedélyek ós Ipirlgsxol-ványok felülvizsgálását,
amely téren beleszólást követel a Baross Szövetségnek. Sürgette a cégtáblák felülvizsgálatát, a zsidóktól a telefon és az üzlethelyiségek átvételét.
Á Baross-szellem! ápolása és fejlesztése érdekéhen szükséges propagandával, társadalmi működéssel, tanfolyamokkal, előadások rendezésével is behatóan foglalkozott az értekezlet.
Az értekezlet megállapította, hogy
a kereskedelmi utánpótlás
terén nehézségek vannak, a képzett kereskedők szánva csökken, a konjunklurás kereskedőké erősen emelkedik, a színvonal rovására. A urai fiatal keresztény/ kereskedelem1 részben a tökehiány, részben hozzá nem1 értő. szinte zaklatás szerű ellenőrzési rendszer kővel kéziében közprédája a hatóságoknak, ál-lapifolta meg az értekezlet egyik\' határozata. A hatóságoknak is módot kellene találnj, hogy fi-
gyelmeztessék a közönséget: — ne a kereskedőben keressék (mindenre a bűnbakot Sürgették mindenütt tanonootthonok
létesítését és azokban megfelelő keresztény nevelést.
Erélyesen foglaltak állást a keszthelyi értekezleten
strohman-rondszsr
és az abban közreműködők el-f~ len, társadalmi megbélyegzést követelve azok szániára. Követelték az
OMKE azonnali feloszlatását,
ingatlanainak a Baross részére átadását.
Az ftgynök-kérdéshen ki-uvondiák, hogy megoldása nem kielégítő az arcképes igazolvánnyal.
A tudakozó Irodák kereszténykézbe juttatását az értekezlet \' sürgős feladataként jelölte Inog.
Megalakította az értekezlet a Zuiuvánmcgyei Baross Szervezetek Intéző Bizottságai, amely negyedévenként a megye különböző helyein fogja tartani üléseit. Az alj Baross-szerv elnöke Czobor Mátyás ny, polgármester, zalaegerszegi Baross-elnök, ügyvezető társelnöke vitéz Tóth Béla nagykanizsai Baross-elnök, főtitkár Landi Ferenc keszthelyi Baross-főtitkár.
Városi bizottságok ilaknlnak az fizletl záróra ellenőrzésére
Elkészült az üzleti záróráról .szóló törvény végrehajtási utasítástervezete is, amelyet hozzászólás Végett megküidöttekaZ érdekeltségeknek. A már eddig nyilvánosságra hozott rendelkezéseken kívül a végrehajtási utasítás az üzletek zárását és az alkalmazollak foglalkoztatását illetően a következőket tar-tahiiazza: A záróra elölt az üzlethelyiségbe uj vevőket még 15 percen át lehet kiszolgálni.
Ez Jdő alatt azonban az üzlethelyiségbe Uj vevőt beengedni nőm1 szabad. Közvetlenül a záróra előtt csuk annyi vevőt szabad beengedni az üzletbe, almennyit a zárórát kővető 15 perc alatt ki lehel szolgálni. — Ugyanez vonatkozik a déli zárórára is. Az alkalmazottat a zárórán tu| foglalkoztat ni nemi szabad, csak annyiban, ameny-nyiben a záróra előtt beenge-dell vevőközönség kiszolgálása azt megköveteli.
A foglalkozási (ilalomr nemcsak az árusításra, hanem*mindennemű munkára, rendezésre, takarításra, az áruk eJrakásária is kiterjed.
E szemípontbÓl üzlcti-alkal-iniüzottaknak kell tekinteni az üzletben foglalkoztatott kihor-dókat, szolgákat és kocsisokat is. A záróratörvény végrehaj-
Csépléshez nyersolaj, benzin, pefrileum
ÜNGKR-ÜLLMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázfőzők 1 és % lanttal előjegyezhetek.
Hatl kónpsrxOk — Kapáló ekek
tásánnk ellenőrzésére a bafály-balépésétöl számított két honn? hon belül iminden városban ellenőrző körzeteket kell megáll av pitani és munkaadókból, munkavállalókból álló cllcnörzöbi-zoltságokat kell alakítani.
Az ellcnőrzőbizottság tagjait három1 évre a polgármester nevezi kí. A bizottság tagjai n polgármester kezébe fogadalmat tesznek és igazolólappal lesznek ellátva.
Ml újság a Budapesti Élelmi-szernagy vásártelepen ?
A Magyar Vidóki Sajtóludő-siló fővárosi jelenlése szerint augusztus 7-től 13-ig az élő- és vágollbaromíi, valamint a tojáspiacon továbbra is az előző héten közölt hivatalosan megállapított legmagasabb árak voltak érvényben. — A zöldség- és főzelékfélék piacán a fokhagymái legmagasabb nagykereskedelmi ára folyó hó 10-föl kezdőrtőleg a következő: I., rendű 65.22 P, középrendü 57.11 P. II. rendű 50.81 P mélcnnázsánkinl. A\' lobbi árucikkek közül a leveles karfiol ára 10 fillérrel emelkedett, — viszont a paraj és az uborka ára, 10. a lisztilott karfiol és a zöldpaprika ára 20 fillérrel csökkeni kg.-kint. — A gyümölcspiacon a magvaváló szilva ára 10 fillérrel emelkedett, Miiig a közönséges alma és a sárgadinnye ára 10. a ringló és a görögdinnye ára 20, a kaj-szinbaraek\'30, a szőlő 10. a közönséges körte 100, az őszibarack óra pedig 120 fillérrel csökkent kg.-kjnt.
4
ZAL\'Ai KOZLQN.l
1942. augusztus 17
Ai úszás hadisport
Irta: Dr. Bárány Ulvin
Nem szőreinek abba a hibába esni, hogy érieken felül dicsér-\'jen* a magam kedvenc sportjai, azonban relléllcnül inog kell állapítanom\', hogy a mai háborús világban az úszásnak uras sportágakkal szemben elismert előnyei igen \'megszaporodtak.
,Még egy félévvel czeh\'Ht is az volt az általános vélemény, hogy az uszás egyáltalán nem katonai sport. Ebből a szempontból a régi idők óla a lovaglást, vívást, cél lövési tartották elsőrendű fontosságúnak, majd a legújabb időkben a kerékpár, a si, a vitorlázórepülés, a motorozás lépet! elő elsőrangú katonai sporttá.
A világ legelső uszóncmzelé-nck, a japánnak, kalonnNai azonban Honkongb\'an és Szingapúrban alaposan megmutatták, hogy úszással is lehet hadisi kerekei elérni. Igaz. hogy ehhez olyan különleges fel ad a" lókra van szükség, mini amilyen ennek a kél támaszpontnak megvívása volt.
Mi, a szárazföldi háború részesei le kell, hogy maradjunk -— legalább is egyelőre — annál n háborús emléknél, amelyei az első világháborúból,hoztak haza apáink, akik vá\'.ig azt \' hangoztatták, hogy ha katonáink úszni tudtak volna, sok folyami átkelés kevesebb áldozató! szedelt, vplna soraikból.
Xefnv is czl az előnyét aka-ro\'m én dicsérni az úszásnak, „mini hadisportnak, meri hiszen ilyen szempontból legfeljebb csak egy jövő háborúja előkészületekén! kívánhatnánk1 a mennél nagyobb mértékű uszás-tudást. Inkább a belső fronl megerősítése érdekében szállok síkra az uszás melleit és rámutalok arra, hogy ehhez a sporthoz kell a inai anyaghiány melleit a legkevesebb felszerelés. Már a bajnoki uszóversenyek-nél is háborús gazdálkodásra rendezkedtünk be, amikor nem kívánjuk meg az egész törzsei elfedő itszóruhákal versenyzőinktől. Manapság az uszóruha ismét olyan, mini a mi. gyer-
HÁLLÓI
FIGYELEM!
Magyar Király
ÉTTEREM
aagmlgs 20-án nyílik meg.
Dlasnotores vacsora. I
Hangulatos zene I Dobos énekesnő I
_^Mí;\'Dé«l Lajos
mekkorunkbnn voll, amikor megindult a magyar uszósporl újjászületése.
Az úszásnak nincs cipőgond\' ja, mint a labdarúgásnak, nem hiányzanak a különleges szerek, mint az atlétikában, vagy tornában, ennélfogva mindenütt, ahol valamire való kis vizecske akad az országban, egy leleményes vozctoNiagyszCrüen le tudja kölni az uszósporl tál a gyermekek figyelmét.
Talán sokak elölt kissé komolytalannak látszik az, hogy az Úszásnak erről a pillanatnyi előnyéről írok, azonban kötelességünk manapság mindenül! kihasználni a legegyszerűbb, legolcsóbb. legkézenfekvőbb
Festessen Tisztittasson
\'PÓLlCSiCSnm
megoldás/ lehetőségeket ahhoz, hogy feladatainkul maradéktalanul ellássuk.
Nekünk pedig, az úszósport vezetőinek az a feladalunk, hogy a most felnövő magyar fiatalságot edzettebbé, egészségesseb-\' bé, munkabíróbbá, fegyelmezettebbé és igénytelenebbé tegyük, mini akár mi voltunk, akár elődeink voltak. Erre pedig az u-szás a napfény, a levegő és a víz sportja — kiválóan alkalmas. ¦
Kaposvár—Nagykanizsa uszómérkőzés
Vasárnap Kaposvárott rendez-ték meg a Kaposvár — Nagykanizsa városok közötti usió- és vízilabda visszavágó mérkŐrést. A mérkőzésen a kanizsai fiuk jól szerepeltek és kijavították azt a csorbát, amelyet a múlt héten ütöttek a kanizsai úszók hírnevén. A fiuk mind tudásuk javát adták, de külön ki kell emelnünk Bitlera Laci 200 m. mellúszásban felállított uj helyi csúcsát.
Az eredmények: * 100 íu. gyorsúszás: 1. Karácsonyi 1. (K) 1.10, 2. Karácsonyi II. (K) 1.122 3. Tarnaí (N) 1.15*8.
Tarnai jól küzdött, de az országos ifjúsági bajnok ellen jobb eredményt nem tudott elérni.
200 m, mellúszás : 1. Bittera (N) 3.106 (helyi csúcs), 2. Szerafin (K) 3.13, 3. Tóth (K) 3.14.
Bittera a táv közepétől vezetve biztosan győzött.
100 m. hátusrás: 1. Sáfrán (N) 1.32, 2. Kecskés (K) 1.32, 3. Szabó (N) 1.34-2.;
Sáfrán nagy küzdelem után, be-" nyúlással verte meg ellenfelét.
4x50 m. gyorsváltó: 1. Kaposvár 2.12*4 mp. (Karácsonyi I.,
Karácsonyi II., Haus, Bánhidi, 2. Nagykanizsa (Szabó I.. Szabó II., Kovács, Bogénrieder I.) 2\'14 mp.
3x30 m. vegyesváltó: 1. Kaposvár (Bánhidi, Szerafin, Karácsonyi) 449\'4, 2 Nagykanizsa (Sáfrán, Kelemen, Tarnai I.) 1.50 2 mp.
A kanizsai váltóban különösen Kelemen II. (úszott jól. Ideje 50 mp., mellúszásban helyi csúcs.
50. gyermek gyorsúszás : 1. Kovács (N) 352 mp., 2. Hahóti (K) 36.0, 3. Latin (N) 372.
100 m. ifj. mellúszás 1. Szerafin II, (K) 130, 2. Tarnai 11. (N) 1.33, 3, Várfalvi (N) 1.34-2.
50. gyermek mellusrás: 1. Tarnai II. (N.) 39.2, 2. Hahóti (K) 40,2, 3. Bogenrieder ll. 42.4.
50 m. gyermek hátúszás: 1. Latin (N) 42.8 mp., 2. Kovács (N) 46.8. 3. Galai (K) 48.2 mp.
50 m. nŐÍ mellúszás: 1. Simon (K) 43,6, 2. Szitár (N) 44, 3. Pálfalvi (N) 45.2 mp.
Vízilabda : Kaposvár—Nagykanizsa 5:2(3:1). Góldobók: Bánhidi (2), v. Adprján (2), Karácso-csonyi I., !11. Kelemen II. (2.)
Szeptembertől bevezetik a mindennapos testedzést a fiu középiskolákban
Egymásután jelennek meg azok a nagyfontosságú rendeletek, amelyeket az ifjúság országos vezetőjének előterjesztésére ;i magyar levcnieifjuság érdekében hoznak.
A budapesti és debreceni tankerület közép és polgári fiúiskolái az cl mull tanév tavaszi hónapjaiban a naponkénti félórás lest nevelési próbaképpen bevezették, erről szóló összefoglaló jelentésükéi mosl ismerteti a Levente Hírközpont, A naponkénti félórás testnevelés a gyakorlatban nagyszerűen bevall, a lauulók szívesen végzik, az ulána kÖvelkczŐ órákon felfrissülés tapasztalható. Célját
eléri, s minthogy lelki hatása Igen nagy, fenntartása feltétlenül kívánatos.
Most készüli el az idevágó rendelet a mindennapos testedzés kísérteiének tapasztalatai alapján.
Szeptembertől a fiu polg. iskolákban, fiu gimnáziumokban, gyakoriali irányú fiu középiskolákban, tnnítóképzöintézclek-l>en, felső ipariskolákban és fiu ipari iskolákban — a naponkénti félórás testnevelést a szabadban végeztetve bevezelik. A gyakorlás időpontját az iskola igazgalók állapítják meg a reggeli 8 órakor kezdődő vagy a második, illetve harmadik órát
követő félóra közül.
A téli hónapokban december hó 1-től m\'árcius hó l-ig — ¦minthogy a zárt helyen végzett gyakorlás ellentétes hatást vált ki a tamiloknál — szünetel.
A Levente Hírközpont jelen-lése szerint a szabadgyakorlatokon kívül a testnevelés más ágait is larlnlm\'azza a - havonként külön összeállítóit gyukor-lalanyag. Társasgyakorlalok, akadály-, szergyakorlatok, játék és vállófutások stb. bevezetésével gondoskodnak arról, hogy a gyaftorlalauyag ne váljék \'m\'egszokottá, unalmassá.
Hangos, jókedvű énckszótxd vonulnak a tanulók a mindennapos testedzésre, az egész gyakorlási a jókedv, élénkség, vidámság jellemzi.
Megfelelően a m\'a követelményének valamennyi iskola igazgatósága és tanári kara példás buzgalommal törekedett zökkenőmentesen végrehajtani a mindennapos testedzés kísérletét, bái* nem egy iskola kénylelen volt \'megfelelő hely Inján az utcán, közeli sétatereken, ligetben tornáztatni ifjúságát. Több iskolában mjaguk a tanárok is résztveitek a teslet\'-lelket üdiltfi mindennapos lestedzésben, ter-imlészetcsén a. vezénylésbe bevonták a levente Ifjúsági vezetőket is. \'<
Kedvezőtlen idő esetén is okosan használták ki az időt: hazafias dalokat énekeltettek, Hőseinkről emlékeztek, misére vitték a fiukat, stb. Ez a félóra mindenképpen az ifjúság jel-le nvnc vei ésénck eszköze. Honvédpolgárrá nevel a mindennapos lestedzés és szintén szeptembertől bevezetendő honvédelmi ismeretek oktatása.
Szerdán Ferencváros—Szolnok Szent István kupa döntő
Az elődöntőben Koláth góljával 1 :0-ra győzte le a vidék legjobb csapata Szolnok, a Gamma csapatát. Miután a Ferencváros -5 : 1 arányban verte a Törekvést szerdán este a Latorca-utcai pályán, villany*1 fénynél sorra kerülő döntőn a legjobb pesti és vidéki csapat összecsapásának lehelnek tanul a nézők. A Fradi isméi kitűnőé* játszol! a TörekvéíL ellen Különösen a relgyógyini Sárosi dr., aki egymaga négy goll löt, valamiint a nagv klasszis Sárosi 11L, Gyetvay és Lázár,
\\UÍ. augusztus 1?
NAPIREND:
Gyógyszertári ügyolot: Ma Megváltó gyógyszertár Erzsébet tér 21.
Kiskanizsán az ottani gyógyszor-(Ar állandó ügyoletos szolgálatot tart.
A GOZFÜltDÖ nyitva van röggel 6 órától este 6 óráig. (Hétfő, izerda, péntek délután és kedden egész nap nőknek.) Telefon: 560.
Napiid Augusztus 17 HétfC. Rom. kai. Jaclet tav. - Protestáns Anasztáz ¦ lír. Elul 4. _
— (Ezren a hősökért való szeniorén)
Megható volt Nagy boldogasszony ünnepén oste a nagykanizsai Szent-óra " sebesült hősükért és a harctéren küzdő hősökért a ferences atyák templomában. A tomplom zsúfolásig megtolt ájtatos hÍvekkel. P, CluIvás Golfért forences plébános végezte a könyörgést a bobcsültok-ért, majd a harcterén küzdő.honvédekért.
ifi. Hontl Kom gyásza)
Dr. Baksa Oézánó Hon ti Ilona nagykanizsai városi zonoiBkola tanárnőt súlyos gyász érto. lídosátyja, dr. Honti Hozsó ügyvéd, nyug. árvaszéki Ülnök, Nógrád vármegye th. ügyésze, tart. főhadnagy 7ü" óvea korában Budapesten mOífhaJ*. B. Honti Hona gyászában részvéttel osztozik a nagykanizsai társadalom 6s széles baráti kör.
- (Halálozás)
Hamvas (Horror) József 111. éves nagykanizsai papnüvondék tüdőgyulladásban moghalt. Tometéso kedden délután fól öt órakor lesz a nagykanizsai tomotólwm. A temo-tóní szertartást dr. Sárközy Lajos kanonok, a veszprémi hittudományi főiskola igazgatója végzi. Hamváé-Józwf Krisztus katonájának ké-sníilt. Az örök Főpap azonban már a pappá szontolés olótt magához szólította. Bár héttol ozolőtt még segi-tott a folsőtomplom épitkozésénél.\' .Mi papok is épültünk a\'Szent Alájön lotkülolü kispap buzgóságát.. A jó édosanyja hálát adhat az Istennők, hogy\' ilyon fia volt. Nyugod-, jék békebon. A toraotéaro jövő papokat kérjük, hogy kar ingót hozzanak magukkal.
ToDUtkeif sl köitsö^üliiek ineglórltísaröl biztosítás utján goudosKocUiat !
— (Dr. Villányt Henrik utolsó útja)
Nagyszámú gyászoló közönség réazvételóvol kisérték ki utolsó utján) dr. Villányi Henrik nagykanizsai nyug. folsókoreskedehni iskolai igazgató, volt lapszorkosztőt. Olt voltak az iskolák igazgatói és tanárai, különösön egykori tanítványai szép számmal, akik koszo-"\'it holvoztok volt igazgatójuk és tanáruk ravatalára. Abramovics ¦Márk főkántor gvászzsolozsinai után
tlr. Winklcr Emi Mrnhlii méltatta w elhunyt kösoloti, pedagógiai és irodalmi munkaasógat szivln\'/. »*ólo Ityáízbcszcdbon. Majd » tnonot Megindult, a Birluut, ahol a »zoka-wa? halotti ónok után dr. Burányi Gyula koix>sko(lolmi iskolai ignzgHtó niomlott iatenliómidot a rfroe ér-Kfliifs Hátink. A temotóeon róazt «tt a Zalai Közlöny iwrlMejitóség*
ma káromkodj 1
2AUAI KÖZLÖNY
Magyar Haza-Magyar Kard kiállítás
Sok tenger mosta hajdan a magyar föld határait és ai akkoriban ismert kerek világnak félelmetes vitézségü, bámulatos tudású katonája volt a magyar. Bit a valóság-tanitást szolgálja a héten ünnepélyesen megnyílt Magyar Haea -Magyar Kard kiállítás.
A trianoni csonkaság-bénaság sok nyomorúsága megviselte a gyászos kor magyarjait és a temérdek szenvedés mellett, amit ránk mértek a kegyetlenség pillanatnyilag felülkerekedett hullámai, legsúlyosabb volt az a belső lelki rázkódás, mely már-már kikezdette
a nemietí nagyságunk ősi erejébe vetett önbiiahnat. Ai a jeliő, hogy kicsiny nemiét vagyunk, rombolóbb lehetett volna a békediktátumnál, ha az őserő meg nem mozdít a feltámadásra.
A Magyar Haza —Magyar Kard kiállítás ennek a küidelmes korszaknak a hatalmas erőfesiitésre hivatott nemzedékét tanitja.
A mai nemeedék az igaz nagyság kiállított bizonyítékait látja. Csodájára járhatunk, hogy tanul-juk szolgálni a régiekhez méltón* \' a noggyáemclkedést.
A szalmakazalról a boronába esett egy munkás-gyerek
Kollátszeg községben a mezőgazdasági munkák kőiben ni egyik s#a mokazalhoz létra volt állítva, mellette pedig egy borona feküdi. Horváth Antal 14 éves gyerek felmásiott a létrára, de meg-csusiott és oly szerencsétlenül esett le a sraímakazal tövében fekvő boronára, hogy annak sze-
gei felhasították a fiu gyomrát.
Azonnal telefonáltak a nagykanizsai mentőknek, akik a súlyosan sérült fiatal gyereket beszállították a nagykanizsai kórházba, ahol nyomban ápolás alá vették.
Vizsgálat indult, nem történt-e gondatlanság valaki részéről.
MEGNYÍLTBA . ÁGH É8 NÉMETH ]
vaskereakedése
Nagtfkanliaán, Erjcaahat-tar 88. (a Ftlltrei bolt mellett.)
Lapzártakor érkezett
105.000 tonnányi ellenséges hajóteret süllyesztettek el Ismét a német tengeralattjárók
össiesen 105.772 tonnatarlalom mai, továbbá 2 srállitó vitorlást
Berlin, augusitus 17 A német véderő főparancsnokságának külön jelentése:
Német tengeralattjárók az Északi tengeren, Észak- és Közép-Amerika parti vizein, Afrikától nyugatra és az Atlanti-óceán nyílt vizén biztositott hajókaravánból 19 liajót
elsüllyesztenek. 3 hajót torpedó-találatok súlyosan megrongáltak. E hajók alsüllyedését az azonnal működésbe lépett erős elhárítás miatt nem figyelhették meg.
— bonddljatök azokra, akik túuul a huzatul ? legzordabb télben Is helytállnak rrjagyarországértl Adjatok téllruhát a magyar honvédeknek i
J
01 N
ERDÉLYI
0 VÁSÁRTÉRRE
J
0 N
UTORT
HETTEIIIBE
márkás bútorai*!ónjában vegyen
VIST r*nda]|«1 . Cd—yrr-art U
— (Kitüntetett keszthelyi honvéd)
Tamás János koaztliolyi honvédet az orosz harctéren tanúsított bátor magatartásáért a bronz vitézségi éremmel tüntették ki.
— (Leventék orvosi vizsgálata) Szeptember 1-tól az ország ogész
térülőién megtartják a levontok orvosi vizsgálatát, amely alkalommal az 1080., 1027. és 1923. évbon születőit leventéket vizsgálják meg.
— (Tüzrendészetl felügyelői értekezlet)
Zala vármegye tűzrendészül i felügyelői augusztus 22-én Készt bolyén értekezletre jÖnnek össze.
— (Uj állatorvosi kör Zala megyében)
A muraszerdahelyi, muraszent-mártoní, murasíklósi és bottornyai körjegyzőségek határozatot hoztak a tnuraszerdaholyi körállatorvosi kör felállítása tárgyában. Határozatukat a várniegyo pártolólag terjeszti-fel a földművelésügyi mlnisz-torhoz. I
— (HusvAsárlók ügyeimébe)
István király Ünnopéro való tekintettől a husárusitás szerdán ygóaa nap történik. Csütörtökön zárva. (:) Haaipari Szakosztály.
— (FOsttelen napok a biztosítóknál)
A Biztnsitó Intézőtök Országos Szövetsége keretébo tartozó biztosító magánvállalatok elhatározták, hogy a harctéren küzdő honvédok do-húnyszükséglotélioz, való hozzájúiu-lás céljából »füsttelen napok«-at tartanak s az összegyűjtött dohány-monnyisógot a Vöröskereszt utján bocsájtják a honvédség rondolkezé-sóre.
— (Az autókerület vezetőségének felhívása)
A 4.620/1942. M. E. sz. rendelet alapján 1042. évi augusztus hó 21. napjától kozdődóon Iwnzin és nyers-olajüzomü gépjárművök csak korlátolt sobosséggel vohetnek részt a közúti forgalomban. A megongodolt sebesség a személygépkocsi és motorkerékpárnál óránkónt 60, az autóbusznál óránként 40, a teherkocsi különleges gépjárműnél pedig óránként 80 km.-nél nagyobb soi>osség nem lehet. Üzombontartója köteles a gépjárómü motorjának teljesítményt szabályozó szorkozeto mozgását (benzin-motoroknál a foly tó-szelep, nyersolajmotoroknál a gázolaj adagoló dugattyú mozgását) oly niódon határolni, hogy a fonti sobesnégot tul no léphosso. A rendelőt nem vonatkozik az állami szor-vek, a honvédség kötolékébe tartozó, a mentő és tüzoltótestülotok használatában lévő, valamint a külföldi rendszámú gépjárómü vökre. A rendolot megszegő) 2 hónapig, háború időién 6 hónapig terjedhető eliárással büntetendők.
FERENCJŐ7SEF
keserűvíz
...-----áa*
Nagykanizsa megyei várói polgármesterétől.
Tárgy: Belözéet cukorulalványok bováltael Idolénok meghosszabl. tana.
Hirdetmény.
A befőzési cukorutalványokat július 31-ifj lehetett beváltani. A 109.250/1942. sí. K. M. rendelet értelmében mindazok, akik ezt a határidőt elmulasztották, jogosultak utalványaikat f. évi augusztus hó 17. és 22. nnp|aközt beváltani. Hangsúlyozom, hogy nem uj utalványok igényléséről, hanem a kellő időben kért, de jnlius 31-ig be nem váltott utalványok beváltásáról van szó. A kereskedők az augusztus 17. és 22. közt beváltott utalványokat legkésőbb flun. 29-ig a Közellátási Hivatalban elszámolni tartoznak.
Nagykanizsa, 1942. aug. 17.. mi Polgármester.
zárni mozvwt
1943. augusztus 17
¦ÁTADT
Autóbusz-menetrend
trványes 1942. augntttu.. 1-M1 a tovább) iDtexkadátJg-Kaujkanliaa— BarabcHio—Zalaaiabar
~§sr
.\'1.58 5.40
ÜglBT
17.15 I I. 18.08 I I. 18 25 f c.
Nagykanizsa Központi száll. Oarabonc Zalaszabar
I.
»agjka»l«aa-lhar>oabara»y-ln««-B«hBai«-Kapaa«\'ár
7.00 7.39 7.55 8.53 10.15
Nagykanizsa Központi száll. Iharosberény Inka
Böhönye Kaposvár pu.
é. I 17.05
6. 16.27
é. I 16.11
é. 15.30
é. 14.00
5101 14. 7.20 16. 8.55 I J7.
¦ag»«anI«aa-»laoUii<l«a-»1iii\'aa«<imbal
d
18.20 I 20.30 21.45
Nagykanizsa pu. Alsólendva Korona szálló Muraszombat Korona sz.
Nngykanizsa-Alsólendva között csak hétköznap.
í é. 1. 1 10.20 14.45 18.00
825 12.40 15.35
1. 1 6.45 11.00 14.35
Rongyos a teletonkOnyve?
Siessen
megvenni a kartonra
nyomott /el/es fali telefon-névsort
1 pengőért
a Zalai Közlöny kiadóhivatalában\'
Önkéntes árverési hirdetmény.
Aiiimpzztua IB-ifcán délelőtt Szekeres József utca 60. számú odőrnentes
családi házunkat
önkéntes árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladjuk. 3337
Nagykanizsa, 1942. aug. 11.
nsgykenlsaa—leitanya
5Í c d c
510 730 14-----.— 18.20 1. Hig>liniii» pu, i. 7.15 —.— —.— 14.45
5.Í0 7.40 14.10 1630 18.25 1. rl.jjtaim K6.p. t. 7.05 9.35 10.20 14.35 16 05
610 8.30 15.- 1720 19.15 í. I.L.J. I. 6.15 8.45 9.30 13.45 1518 Ezenklvlll míg Lclcnyéröl indul 17.00, Nagykanizsa pu.-ia étkezik 18.00, csak hétköznap.
Csak hétköznapokon közlekedik, c —Hétlön, szerdán és pénteken. döNagyVanizsa—Lclcnyc között csak hétköznap.
L!-,*-\' ^kxuZALA! UÖ2LÖW
DR AVA VP LG Yl
tfiiiaM&s hmswiGkimu r.-t.
¦ zakizerll f al vllégoaltéa minden » i 11 a zn a a kérdésben
Caengery-ut 51, telefon 294-.
Áramszámlák finteas, reklamációk, hibabejelentések
Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 2*3.
Hirdessen a Zaini Közlönyben
Könyvnyomda, könyvkötészet,; vonalozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk :
TELEFON: 78.
mindenféle kerc6kcdcltni, ipari, pénzintézeti ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és eskelési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses klállliásu nyomtatványokat.
Gyártunki
üzleti könyvekel, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyvekel, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzftlzeleket és tömböket,\'-minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptárlömböket, fali-naptárakat, dobozokat slb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
liianiimiitti mia» Ninni
MENETRENDJE
érvényes 1942. malus 4-től. Eraaabat-tér—Vaaolállomáa
Vasútállomásra
TJ30 !1 Oli
710 10\'SÍ
11-20
14 00
14128 18-05 19 36 20-45 22-36
L\'izsébet-lérre
il
ir
> 2
vÍLLÁS
Fixílzetéa és jutalékkal Oaléteatapsfi-ket alkalmasunk. Tritali Általános Biztosító Társulat nagykanliiar főllgynökiége, Brttébet-tér 14. 2
1mmmoo< villany- it rádló<.«relönek lelvmek. Deutsch (inaló -vlllamosiágl é. rádló-szaktUlet, Deáktér. 2302
TamoitoDt naonnat\'fctvcflztk. — Klia azabomeiter, FÖ ut 8. 2382
h ösii üti rata [éa csereped házmeileinek ajánlkozik Tetőjavítást vállalok. Deáktér 12 . 2389
ÉfaHtóédlaelft iClrAmi leányt múriiöW Irodába fttvtjiek Osengery-ut 33 . 238G
Jól tföaB 87.orLalimi8 nö magányos uraő iií/.tartásinak ónálló vezetéaíic Jó llzcfiísscl (elvétetik. Kérem Jelentkezni délután 4 8 között dc\'ngeiy-ut 23. 2388
ADÁS-VÉTEL
Ho huhu li liilózalí- ét lelépés rádiókat magaa áiéil veazek, Deutsch László vJllaniOBságl- és rádió uakUclet, Deák-tér.
230!
BW\'JOOO kilométert\'futott lOü kobcen-tlfl .Mítta .motorkerékpár olcaón eladó. ÉrdealSdní KUIaludy,utca 15. 2371
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG
JSgyszobáB ifikAnomnt elcieréltiéin keitiWobáa iakásru, IcIicIöícíí a várói belterületén, - BrxsebcMci 18. Szama udvar. 2385
HÁZ ÉS INGATLAN
75 mrtVarhoId azántó, rét wÓIŐ, bel\' teleklakótiázznl éa gazdasági épületekkel 5 évre .Mrfaaatl*. Nagykanizsától 2\'í knweíekazik, Vetőmag éa gftzdarági fel-szereién ¦ attwhetÖ. Cím: vitéz Ba!*«8fl, Király-utca 8. Teleion 5 04. 2357
Kintzflt-utca 69. axámu családi lián el" ¦dó. l.\'.íi-!.:TílOtlitJ Ugyanott lehet 2384
KÜL-ÖNPTÉtE
Hargllay cjrafatlAana Király-utca 37„ " "\' eiTe 8-Ig.
fogad reggel 8-tól )
tckail fatála r«aur«l«lat g?J
Oaál, Eötvöitér 2., telefon: E
¦cl vállalok.
6. 2279
¦UVMiMtt Magyar-utca 11-tól\' Eresé-bet-íér 10-Ig terjedő útvonalon Webet Rupifftné névre azólAkét keayArfegy. Meg-taUlót kéri: Tiazat péknél leadni. 2380
¦•Bkérem a kereskedőket, hogy ha valpkt felentketne Tábori Rozália névre ssóló (Zrtiifi M.-u. 22.>légiekkel, ne\'szolgálják ki, a Jegyeket fcarem leadni a fenti dmre. 2383
Elveszett Kováca Jinoa névre axóló két darab, 5332. azámu xalfjatgy. BecaUletei meg^talAló adja le Cftányl Lásiló-u. 8. Sí.
P4LITIKAI NAPILAP. 11*4J« : „Klisu\'itjAgl n. T, Fí.».iv;i.it,-i,. .". ¦ r*4*16# Mártó : lartal Ká/aiy
Nyomatott i a. J(liaaziuá|l H. T. HaoykaaiiiáT" ¦yamriájátmu lUfjykuizaáa,
33
¦lémet tengeralattiénak elsüllyesztettek 14 hajót
B2» évfolyam, 186. »itm.
Nagykanizsa, 1842. augusztus 18. kedd
Arm 12 fillér.
\'Olli IVB!« I NAPILAP
¦i_kjiMlWg t* kladóhlvwtiili l\'öut ß. .za». SSSSSSi «• kiadóhiialall telofoi 78. 3 jlegJelenlE minden hőlkdznap delótao.
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
KlOUzetisl ára: uny hónapra 2 ponuS 00 UHto
negyedévre 7 pangö 20 Uílór. Egye, azAtn: hétköznap 12 lliL, szombaton MJ tlU.
t// tengeri és légi csata készül Ausztrália partjainál i
Súlyos sérüléssel futott be a gibraltári kikötőbe a Nelson angol csatahajó
A tengelycsapatok több helységet elfoglaltak a keleti fronton
Kóm\'a, auguszlus 18 , A Churchill és Sztálin moszkvai találkozásáról szóló hivatalos jelentés »nii megállapítja) bogY az egyesült nemzetek elhatározod szándóka a háború folytatása -jelenti a Stofani-íroda, Ez a megállapilás bizonyos meglepetést kellett a tengely államaiban, minthogy a háborít folytatása a dolgok természetes rendje szerint való ós non értik, milyen rejtelmes ok-hál larlolták szükségesnek ennek ujabb hangozta tanát. Miért volt erre szükség ? — veti Tel a kérdést a Slelani-jroda. Talán
valamelyik szövetséges kélelke-dcll a másik ezirányu feltétlen elszántságában. Talán éppen ezért telt Chtircltftl ilyen hosz-Vzu utat
A moszkvai értekezlet egyéb határozatai is nemleges jellegűek,
tervezgetések abban az irányban, hogyan lehetne a tengelyt megakadályozni elhatározásában. Egyetlen tevőleges határozatot sem leheléit hozni, mint) hogy nehéz is leheléit volna ilyenre jutni, tekintve a lényeket — fejezi bc fejtegetését a Slefani-iroda.
Ujabb zavargósok Indiában
Berlin, augusztus 18 Indiából érkezeit jelentések szerint Bombayban és Kalkuttában ujabb zavargások voltak. A rendőrség kénytelen volt fegyveréi használni és a tüntetők közül többen meghaltak vagy [megsebesüllek. Madras-bati és Bangalorcban hasonló tüntetések voltak. E két helyen 27 katonát megöllek, vagy megsebesíteti ek, sok rendőrt\' szín-\' lén Megsebesítettek,
A teheráni szovjet ria/iyhövet Moszkvába utazóit
Istanbul. augusztus 18 A teheráni rádió jelenlése
szeriül az oltani szovjet nagykövet Moszkvába utazott, Tartózkodását mindössze néhány napra tervezik, hogy olt bizonyos ügyekről tárgyaljon.
A brazíliai szénbányák „erélyes" kihasználása
lítienos-Aires, augusztus 18 A buvárhajóhnrc kihalásaképpen Argont ina, Brazília és Uruguay megállapodást kötőit a brazíliai szénbányáknak az eddiginél erélyesebb kihasználása ügyében. A három ország ig.v igyekszik pótolni az angol szenet.
24 Japán bombázó támadta Port Moresby repülőterét
Molbourno, augusztus 18 24 japán bomoavetó gép támadásit intetett Port Morosbv ropülótoro ellen. A bombázás károkat okozott L néhány ember élotét vesztette. Kz a vállalkozás —- mondja ass ausztráliai hivatalos közloménv irrn vall, bogv a Salainon-azigetek-f\\ folyó hadmüvolotok nem kötik w a japánok egész légi erejét.
Anglia megint m&voh fo»*»%« iBireretno kik*r rÜlní a ünjból
Tokió, augusztus 18 A -Doaioi-iroda jolontéso szerint Churchiil moszkvai útjával kaiicao-ktban japán politikai körök ama AfeetÜknek adnak kifojozést, hogy Churchill már ötödször alázkodik ^cg idegen fővárosban és ozzol közvetve, beismeri, hogy a brit bi-waloni hosszú (Örtóiielmónok l«g-"uíyosabb válságát éli. Tokióban ki-
jelentik, hogy abban a pillanatban,
amikor Churchill hazájából elutazott, nyilvánvalóan volt valami tor-
vo, amellyel saját országa válságos helyzetét mások rovására igyekszik megoldani,
, A cenzúra rettenetes hibájából. . ."
Stockholm, augusztus 18 Churchill moszkvai útjával kapcsolatosan a SvonBkn Dagbladet londoni levelezője azi jolonti, houy Londonban Churchill útjáról akkor adtak ki hivatalos jelentést, araikor az amerikai cenzúra rettenetes hibájából az utazás biio az Egyesült Államokban már jó néhány érával előbb nyilvánosságra került. A Bvenskn Dagbladet tudósítójához hasonlóképpen i,r » Stor.k-holms Tind ingen londoni tudósi-tója is, amikor megállapítja, 1>°!{V Churchitlnok valószínűleg az volt a fé szándéka, hogy személves l»-folvása teljes latba ve lésé vei ráve-
gye Sztálint arra, hogy a nyugat-oüröpai partraszállásra ebben az év-bon no kerüljön sor. %
Angol szakéytö a Szovjetunió helyzetéről
Budapest, augusztus 18 Kgy N\'ST-jolontés szerint az egyik ismert angol katonai szakértő a németek keleti olónvonnilá-sával kapcsolatban megállapítja, hogy a .Szovjetunió <isnzeumlasávnl kell számolni. Bz az összeomlás még !kz idén boküvotkeahotik, akkor, amikor Angiin és az Egyesült Államok még nem tudják kifejteni katonai erojükot.
A tenoeli/T-upülÖk tevékenyvége a köteti fronton
Berlin, augusztus 18 A Német Távirati Iroda ér-lesülése szerint erős nemei harci- és zuhanó hareikölelékck lám\'adásai a keleti arcvonal déli szakaszán hétfőn is mindenek elölt az ellenségnek a Fekete-tenger vidékén vnlóvjsz-szavonulási utvonalai, valamint fontos célpontok ellen irányullak. A horvát és olasz kötelékektől támogatott vadász- ós romboló gépek tovább folytatták az eredményes küzdelmet a Kraszuodartól délre és Maj-koplól délnyugatra levő saját hadseregkütelekek támadj*\'élei elöli álló ellenséges Összevonások ellen. Némtet harci- és zuhanó harcigépek ismétel támadásaikban nagy űrméretű bombákkal árasztották.él a Sztálingrád térségében lévő bolsevista tábori állásokat, zsúfolt és inieg-erösitetl helységeket és az után? pótló oszlopokat. Voronyezs térségében hétfőn a hatásos német bombatámadások isméiéit célpontjai a bolsevista tábóri-és tüzérségi állások, valamiül csapat- és páncélos készenléti állások voltak. Lízeklven a támadásokban a ifín\'gyar és olasz vadászrepülők és egy repülőezred vett részi. , Berlin, augusztus 18 Néniét katonai helyről nyert értesülés szerint az elmfult 21 órában Krasznodártól délre a szovjet csapatok ellenállása némileg megerősödött: A Kubán alsó folyásától délre az elmúlt 21 farában heves harcok voltak
\'Folytatás a 0 oldalon)
Postások zászló-szentelése Csáktornyán
Csáktornya, augusztus 17 A visszatért Muraköz fővárosában, az eleven életű Csáktornyán a m. kir. posta volt ac első magyar közhivatal. Az első volt, ahonnét a jugosilávoknak azonnal és végleg távozniuk kellett s habar össaerombolva is, mindent vandái módon összetőrve-zuzva is, de át kellett adniuk ae épületet, berenderést Ós hivatalt a „honfoglaló" magyar postásoknak, Perjés István hivatalvezetőnek és a nehéz körülmények kőzött, a bizonytalanság senyvesztŐ napjaiban is derekasan helytálló kis postás-hadseregnek. Azóta a csáktornyai posta, vezetőjének ügy-bingóságából ujjá született s nemsokára be is fejeződik az a\'tdlaki-lii.Mí és korszerű berendezése-Ebben a munkában, az ujraépit-kezésben is első volt a posta Csáktornyán. Most meg első volt abban, hogy zászlót szenteltek, az első egyesületi magyar zászlót a 23 éves rabság után. . A M. Kir. Postaaltisztek Orsiá-gos Egyesületének csáktornyai csoportja sz\'erezle be és adta át jelkép-hivatásának, az .»egység, barátság- szeretet" eszményeinek a magyar színekkel ékes, posta-kürtös zászlót, amelyet Nagyboldogasszony napján nagy ünnepélyességgel szenteltek meg. A védnökök sorában ott voltak vitéz gróf Teleki Béla főispán, dr. Brand Sándor alispán, Kaltrőy Antal és Horváth Károly alezredesek, Pebm József pápai prelátus, Lengyel Sándor postafőigaz-gatő, dr. Kráiky István nagykanizsai polgármester, Pecsornik Ottó képviselő, dr. Vída Ferenc főszolgabíró, Korentsy Endre főjegyző, Pélerffy Andor Őrnagy, dr. Antal Pál járásbírósági elnök, Szabó Sándor állomásfőnők, Perjés István postafőnÖk. Zásilóanyák voltak: vitéz gróf Teleki Béláné, Lengyel Séndorné és Perjés Istvánná.
Ae ünnepség előző este zenés takarodőval kezdődött, az ünnep reggelén pedig zenés ébresztővel. A megszentelést Gazdag Ferenc kiskomaromi esperes végezte a plébániatemplomban zenés, mise keretéiben. Ott volt Csáktornya és a környék ve-zefő társadalmának és hivatali, valamint közéletének nagyon sok képviselője. Este nagyszerűen sikerült műsoros est volt a levente-otthonban, díszes közönség jelenlétében. Itt a poslafőigazgatő mondáit emelkedett hangú ünnepi beszédet. A műsoron a kanizsai honvédienekor számai is sikert arattak. Nagy tetszést ara-v tott a csáktornyai Csáki Lili énekes tánc-seámaival. Véber Vera és Szentiniklősi Marica szavalataikért kaptak sok tapsot.
2
2A1JAI KÖZI.ÖNV
iiifiiii ltudka Czorevi szezonéi áttör ték a 0. lovashadosztály állásait és azok egy részit elfoglalták. Az elvosztott állások visszaszerzésére az egykori lúgos! 4. közös huszárezred kniwtt parancsot. Az ezred lö-vészosztályu - hangos »hurrá« kiáltással tört erős drót akadály okon kőlisztül az ollonség állásába. Ez alkalommal különösképon Mát hú Gyalu tart. zászlós tünt l.i bátor és otszánt- magatartásával. Szakaszát vitézül és kiválóan Ügyesen vezette. Az ollonsógos állásba való betörés, ltudka. Czei-eviszcze elfoglalása, íi tisztnek és 120 embernek foglyul-ojtéso, nemkülönben 4 géppuskának zsákmányolása nagy teszt neki volt köszönhető. A példás kötelesség teljesítésnek ez a vitéz harcosa súlyos seliekkol hadifogságba korült. Máthé zászlós, akit vitézségéért ozt mogolözóleg inár az arány vitézségi éremmel tüntettek ki, ez alkalommal a nagy ezüst vitézségi érmei nyerte jutalmul,
Adományok a hadbavoutlak hozzátartozóinak
Felsőtemető utcából ; Horváth Juli István 85. szátn, Kálesios Ferenc
4 szám, Tislér Józsof 83. szám 10 —10 pongőt, Jukabkutí utcából : Mózsi József üti. szám, Knatisz László 10. szám .10—10 pengőt. K is rác"" u teából : Varga György-8. szám, Vnrga Ferenc 28. szám 10 —10 pengőt, liulai György Őrtorony ii. 11,, Török László Nagy-rác ti. 85., Kálovics Józsof Cigány ti, 18. szám 10—10 1-engőt, Marton Josse!1 Őrtorony u. 18. szám 8 pengőt, Horváth László Folsótometó li- JiU, szám, Miliői László .Szent Flórián-tér 21. szám, Zjoglor Fe-roi.0 KÍBráo u. 4*2. szám 6—6 pengőt. FolsótomotÓ utcából: Kálovics Károly 17. szám, Dolmányos Vonttal 28. szám, Mihalccz Józsefire 26, szám, Polai György 1). szám 6—5 pengőt, Hóbor György Körmös u. 14, szám 5 pongót, Török Józsof, Kálovics Sándor ózont líó-kus u. 6—Ö pengőt, Anok Ferenc Tomplom-tér l./b 6 poitgőt, llotkai György, Dévai Antal, Tarabó Józsof Ország u. B—Ő óongőt, Wald-mann Miksa, Hegedüli József Kíh-ráo u. 5—5 pengőt, Gerely Gyula Bzopotneki u. 81. szám 5 pengőt, özv. Szalui Láazlónó Hunyadi-tér
5 pongőt, Dovvalics Foronc, Pola-nocz János Pápai ti. ő- 5 pongőt, Kiss Ferenc, Kovács László Rozmaring u. 5 5 pongőt, Kocsin Foronc Pivári u. ö pongőt, Vidovies Foronc, Mátén Vonttal llomokkomá-romi n. 5—5 peiigót, Kuzsncr János Zaigardi-kőz 5 pengőt, özv. Tonik György nó, Schwarz László Őrtorony ti. 5-6 pongőt, Jámbor Fo-rono.Szopotnoki u. 5 pongőt, Frank Géza Malomkor! ti. 5 pengőt, Bago-uyai György, Fekete Ferenc Szent liókus u. 6-5 pongőt. Sneff József, Kuzsnor József, líolf György, Gudlin József Kisráo u. 5—6* pengőt, Dani Mihály, Varga József, Xíoneze László, " Krisztián Péter, Nagyrác u. 5—5 pengőt, (Folytatjuk.)
D] éi baszoÉlt mórlegek
minden célra kaphatók. Javítások jótállással
FRANK
MÉRLEG* Uxomben
liötvöa-téi 2/a. TolBlon: 500.
Hogyan öltözködjék a honvéd a 30—40 fokos orosz télben?
Mit ét mikor adakoizunk a harctéren kthdö hon verteinknek?
Oroszországban szélsőséges kontinentális időjárás uralkodik, amiből ránk nézve a legszokatlanabb és legfenyegetőbb a tél. Hónapokon keresztül 80—40 fok hideg uralkodik hófúvásokkal és hatalmas szelőkkel váltakozva. Azokra, akik az időjárásnak ozt a szeszéíyossé-gét nem ismerik, az orosz tél katasztrofális lőhet. Mindannyiunk olótt ott lobog Napóleon téli háborúja, mely ezrével szedte az áldozatokat és mondhatni puskalövés nélkül pusztította ol a francia hadsereget. Az orosz nép évszázadok folytán kitanulta, hogyan lohol vé-dekozni a télnek kogyotlonségo ellen s igy választotta meg ruházatát, ;i kik hulla át életmódját tétoil 8» időjárásnak megfolelóen.
Ha oroszokat látunk téli öltözőiben, önkénytelenül az a véleményünk, hogy a ruhájuk nagyon rosszul van szabva, s a hundu pedig osotlenül nagy. Pedig
¦ hideg ellőni védekezésnek legcélszerűbb módja
s talán a legegyszerűbb módja is a bő, laza öltözködés. A test fölmelegíti a lövegét maga körül, ez a meleg levegő megreked a ruha redói-ben és védő molog rétegéi létosit B tost körül. Minél több ráncban van a ruha rajtunk, annál melo-gobh. Fokozza a ruha melegségét nzf hogyha a nyilasok körül, kézfejnél, nyaknál,* lábnál beszűkül, tohát nom engedi, hogy a molog lovogó kihúzódjék a ruhából. Milyen legyen tehát az öltözködés V Vegyünk alsóruhát, ez legyen bő, likacsos, puha anyagból, kötvo, vagy horgolva, eeotfóg lazán szővo. A merev, kömény vászon nom mota-
Í;it. Kiszorítva a toston sehol so ogyon, mjit akkor a vérkeringést akadályozza, főleg tehát a kéz és lábfejnél no legyon szoros, éppen csak a testhez simuljon. A felsőruha is legyen puha, ritka szövésű, no szorítson sehol- Jó. ha a nyak jó magasan gombolod ik, a kabátujjak és nadrágözárak csuklónál, illetve bokánál hoszükülnek. Fotsókabátnak logmegfololÖbb a bunda, belül prémmel, mert itt is a szorzót között mogroked a lovogó és felmelegíti a testet. A prém fölé legmegfelelőbb* ha Bzól es osóálló vitorlavászon réteg korul. Ez nom engedi átfújni a szolot, tollúit a test által felmelegedett lovogó nom távozhat ol, a tost nom tud lehűlni.
A foj védéséhoz legalkalmasabb a szórrol bóléit bő sapka ,vagy kucsma. Minél töblwl fedjen ol a\'fejből, csak óp|wn a legszükségesebb rész maradjon szabadon, szom, fül, orrnyilasok. HÍM—18-bán sok hósap-kát kötöttek, do ozok nem váltottak l)o a hozzájuk fűzött reményeket, mivol rosszul alkalmazták azokat. Porózus, kötött, vagy horgolt gyap-juanyag, szélbon nem tartja a "mo-loget, mert a szél átfúj rajta, az esőt pedig lioszívja. Tehát uz akkori típusú hosapka csak alíban az esethon használható, ha ogv külső széles vízhatlan réteggel borítjuk. No legyen ennek a sapkának rodőjo,
gyűrődése, mert a hó mogfokBzik benne, megolvad, jéggé fagy éa nagyobb kárt okozhat, mint amonnyi meleget tárolna. A sapkának legmegfelelőbb a jó, vagy kivül-belül prémes kucsma, fülig behúzva. Itt Is az a fontos, hogy bő legyon ,no feszüljön, no szorítsa a fojot.
A kesztyű bő legyon, egy vagy kétujjas, prémmel bélelt, kívül vízhatlan vászonnal fedve. A szűk kesztyű rosszabb, mint a moztolon kéz, mert olszoritja a hajszálorokol a bőrben, a bór lehűl és hamar megfagy. A nicgfagyásnak az oka az, hogy nz érző idegek ingorlékony-ségo a hideg kövotkoztében alászáll, igy nemcsak a hideg, liánom a tapintó és fájdalomérzés ís tompul, egészen elvész ez az érzés, tehát nem védekezik* a szervezőit a lehűlés ellen,, inert hiszen már nem érzi azt és igy fagyhat lo kezo, lába, orra, füle," stb, i
Lábbelinek egyedül alkalmas a hó csizma, vagy "bőrből, vagy még jobban nemezből való. Ugyanis a nemez még rosszabb hővozotő. Fontos .hogy a csizma jó.néhány számmal nagyobb legyen, no tudjon feszülni sohol, a csizma pa a tost között levő részt pedig lazán ki kell tölloni puha ruhanoinüvol. Km lé-künkben van még az olső világhá-boru, amelynok olső telén igon sok katonának lába fagyott ol a szük bakancs és feszosre csavart láhszár-véd Amiatt.
A katonaság sokat tanult a világháború alatt és még töblwt a már elmúlt tél hadjáratéban, hogyan kell védekezni az orosz )>Tél tábornokukul szeniljoii. A nómot hadsorog meglette a maga intézko-
Í9Á% aügnsztusjg
Holefon 3-95. "it.
Legszebbet :: legolcsóbban 1
désoit, a magyar hadsereg ís ellátta magát n szükségos télíl anyagokkal. Mindonosotro azonban nom tudjuk, hogy mekkora tél következik ránk és sok magyarnak kell kínt Őriznie az országot. Ezért kötelességünk, hogy már most mogszorrozzük a téli ruha-akciót és észszerűen, a szükséghez mérten, do a szükséget bőségesen fedozvo, teremtsük elő katonáinknak ii téli molog ruházatot.
Mi az, amit a katonaság használni tud?
Fehérneműből minden kötöttáru megfelelő, a vászonnomü is jó, do puha és többször mosott legyen. Jó a vastag harisnya és a;jégzo"kni. Fehérneműre jöhet gyapjú, vagy pamut pullovor, vagy szvetter, lehetőleg csuklóig érő, vagy csuklónál visszahajtott ujjakkal, magas nyakkal. Jó uz érmolegitő is, ha az puha és a kabátnak a nyilasát eltömi. 11a azonban a kabát ujja oláll tőle, sommit som ér, mert mollolto léghuzat támad és hűti a testet. A katonai zubbony mogfololŐ iv téli időjáráshoz, a buggyos nadrág is jó, csak arra vigyázzunk, Hogy térd alatt no tegyen szoros, no no-hc/.itso a vérkeringést. Tohát a nadrág alsó szárát is bŐvon hagyva öltözzünk. A polgári lakosság sokban támogathatja a hadsereget, ha prémárut ad. Lobot könnyű, puha
prém, vagy podig vastagabb, merevebb is. Ezt a hadsereg mind Tol tudja használni. A puha prémliól zubbony alá bakácsot csinálhat, a morevehb prémet pedig bundának, vagy hundalwlésnok használhatja fel. A puha prémből kesztyűt, fül-védót .sapkabóléat lehet készítőm. A kötött gyapjú vagy pamutáruból ugyaniiyon ruhadarabok készíthetők. Mennyit adjon a polgári ln-kosság ? Mindont, amire múlhatatlanul nincs szüksége, mert kötelességünk, hogy toljos biztonsággal és 100 százalékon fölül ol tudjuk látni katonáinkat. Mindenki előtt az lo-begjen, hogy a hadsorog holyottcm és helyetted vigyáz odakint és hogyha egy omhorünk is szükséget szenved, abból roánk, a bolsó frontra ia hátrány származik.
Mikor adakozzunk?
Kezdjük mog az adást már most, hogy míro szükség van rá, minden ruha\' készen legyen.
A szervezet vódokozik a hideg ellen először ügy, hogy nom engedi a testet lehűlni, tohát izolálja a külső Iwhatántól, viszont védokozik azáltal in, hogy több moleget tor-
au>uW,9.*n MfiW MOZGÓ
Vérbeli ffanoia film I SZÖKIK A KISLÁNY
Saerepiek : Oenevieve Roger Troville és esténkivül 80 ragyogó párisi nó
Aktuális magyar vtldghiradó SlöaddBok keudeta ! 6,7 4» 9 órakor.
inul, fokozza nz nnyngcsoicl. iliiloK teli időhon több kalóriát koll liio-KUllkhOü vonni, főlog olyan anvn-ffokbö), iiniolvoknok hagyobb 6gísi moloso. Tólon toliít nn({vol)b nionn.vÍKóglton van szükségünk \'zsírra ú» liusrn. A zsírtartalmú ólotok közül fószoropet játszik a szalonna, a husétolok közül podig a zsirOHüii olkészitott kolbászfélék és a különbőzé füstölthusok.
Az italok közül számításba jön a különböző molog ital, novozotcsou a forró toa, a forró fokotokávé. Az alkoholnak is van mologitó hatása, do pz csók rövid Weig tart, utána tompultság, fásultság Tép fol.
BÚTORT
szaküzletben. (
GABOR maaa«Ulo«n*l
1942, augu&\'ztus 18
Káért tehát hidog időben alkoholt használni noui ajánlatos frissítőül, mórt sokkal súlyosabb kövotkozmó-nyoi lösznek. Az izgató folyadékok (tévé ,toa) olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek o vérnyomáet fokozzák, a vérkeringést élénkítik. Tehát iv bór felületében avérkorin-géat javítják: megakadályozzák a test végeinek lehűlését és így meg-fagyásM. Ha nagy hidog én a azor-rezótol, az ember- önkénylolonül is kövoeobbet mozog, önnek következménye az lesz, hogy elálmosodik, ilyenkor a bórerok szükülnok és mén jobban hozzájárul a tost lohfi-léséhoz oz az állapot. Ezért célszerű tehát koffeintartalmú forró folyadékról gondoskodni.
Bzokot kötolosségo tehát az itthon maradott aknák előteremteni, hogy azok közül, akik értünk harcolnak, wnki so kerüljön mostoha kürülmó-tuéuyok közé közömbösségünk an\'att.
Allnodó MÍMMS*»nk MtMtaapekon Bodapoai 1. íikÚMQli*
6.40 Torna. Hirok. Közloménvek. Hnnglomozok. — 10 Hirok. — .Í1.10 Nemzetkosi vizjolzöszolcálat. — 12 Harangszó. Himnusz. Idójárásjolon-tés. - 12.40 Hírok. — 18.20 Időjelzés és vizállásjolontés. — 14.80 Hirok. — 14.45 Műsor ismortetéa.
— 15 Árfolyamhirok, piaci árak, élelmiszerárak. — 16.45 Időiölzés, hirok. — 17 Hirok szlovák és ruszin nyolvon. — 10 Hirok magyar, néniot és román nyolvon. — 2-1.40 Hírek. — 28 Hirok német, olasz, angol és francia nyolvon. — 24 Hirok.
BUDAPEST I.
17.80 Skolil Ottó gitározik. — 18 Felolvasás. — 18.20 Szórakoztató zeno. —¦ 10.20 Közvetítés a margitszigeti Szabadtéri Színpadról. — 22.10 Üzen. az otthon. — 23.25 Csorba Dozső cigányzenekara. BUDAPEST II.
18 Ruszin hallgatóknak. — 18.80 A földmüvolésüpi minisztérium mezőgazdasági félórája. — 19.80 KllxMzélés. — 20 Hirok. — 20.10 Előadás. — 20.80—21.20 Kamará-zouc. — 21.20-—21.40 Felolvasás.
- 22.10—28 liádiózonokar.
Szerda
BUDAPEST I.
5—6.20 A\'szeretet hullámhosszán Honvédőink családtagjai üzennek a Nemzetközi Vásárról. — 6.40 Reg-líoli zene. — 10.15 Wjeidinger Ede szalonzenekara játszik. — 11.20 O|xmirészlolok. — 11.40 Felolvasás. — 12.10 Molles Béla-zenekar.
— 18,80 Honvédőink üzennek. — 14 Folyamőrök fuvószonekara. — 15.20 A\'Kassai Szaloftzonokar játszik, — 16.15 .Kuszin hallgatóknak.
17.15 A Rádiózonokar műsorából.
- 17.40 Előadás. — 17.55 A mezőkövesdi loventoénokkar. — 18.20 Honu\'dinüsor. — 10.20 Vidák Sándor cigányzenekara muzsikál. — 10.50 Az órszágépitó. Korrajz tizon-<*Y kőpbon. — 21.40 Hirok. — 22.10 Üzon az otthon. 23.25 Tánc-zeno. ,\'
BUDAPEST II.
18.30 A kassai rádió műsorából, r 10 Felolvasás. — 10.30-21.40 pnaopi magvar ost. — A szünetben kb. 20.20 Hirok. - 22-28.15 Hondőrzonoknr. — 22.30 Hangké-pok.
Retorta-faszén
!!w KISS FATELEPEM
Erzaébettér 18. Telefon: 6-39.
Nagykanizsán cserkészek és leventék járnak házról-házra téli ruhaneműt gyűjteni a honvédek részére
Készítsük el előre a frontra szánt téllneinüt
Alig hangzott el a Főméltóságn Asszony szózata a magyar társadalomhoz, a honvédség részére megindított téli ruhagyűjtésről, máris nagy lelkesedéssel készül minden igaz magyar eleget tenni a nemzeti önérzet védelme alá helyezett mozgalomra vonatkozó felhívásnak.
A mozgalom — téli ruhák, meleg holmik gyűjtésére indult.
Pénzzel a gyűjtést nem lehet megváltani.
Meleg ruhára, prém, ruhadarabokra, kötött holmikra van szüksége a magyar honvédeknek. A pénzzel meg nem vásárolható
nyersanyaghiányt kell leküzdenünk: azért kell a meleg ruha. És ez a legsürgősebb feladat most, amely mindemnél fontosabb és elŐbbre-való!
Nagykanizsán is megindult a szervezés. Készítse elő tehát mindenki már előre a téli neműt, a meleg ruhaneműt. Cserkészek, leventék és lcánylév«nték házró-házra mennek gyűjteni a harctéri hőseink részérc télincinüt. Amit csak nélkülözni tudunk, adjuk oda jó szivvel, magyar lélekkel: mert miérettünk harcolnak, miérettünk küzdenek katonáink.
Uzsorabiróság elé került egy kiskanizsal és egy magyarszerdabelyl asszony
Marcin lózsefné magyarszerdahelyi asszony egy napon nagy titokzatosan bejött Nagykanizsára és itt a piacon tojást árusitott. Azértmondjuk »nagy títokratosan«, mert a tojásokat a ruhájába rejtette és mikor valaki érdeklődött tojások után, Marcin-mama egyszerűen odasúgta neki: — van tojás — és sebliben ruhájából varázsolta elő a manapság nagyon keresett tojásokat. Persze nem >7 filléres áron, ahogy a kormánybiztos megállapította, hanem 20 fillérért. A szemfüles rendőr azonban észrevette a dolgot és Marcin Józsefné az uzsabíróság elé
került. Árdrágító visszaélés miatt 30 pengőre Ítélték. Jogerősen.
Hasonló sors érte Kurucz Józsefné kiskanízsai assszonyt, ki kacsákkal próbált szerencsét a kanizsai piacon. O sem okult még eleget az eddigi ítéletekből. 2 kacsáért, amelyeknek súlya összesen három kg. volt, 12 pengőt követelt és fogadott el, holott a megállapított ár kg.-ként 2.50 pengő. Az uzsorabiróság 40 pengő pénzbüntetésre ítélte.
Mindkettőtől elkobozta a bíróság az áruért kapott pénzösszeget ís.
Ahol zalai iparosok „lelket vernek" az orjosz harcmezőn megsérült harcikocsikba Szovjet harokooslk(
páncélosok és gépkocsik magyar szolgálatban
(A honvéd hadilitdósdó századtól)
Rugó törési kaptunk. Megállunk. Néhány órára le kell maradnunk harcálláspontjára siető egységeinktől/ Autónkat gyorsan magára kapcsolja egy vontató és a közelben lövő gépvontatású szerelőoszlophoz, az úgynevezett »Szoro -hoz huz.
Motorok zakatolnak, \'énekelnek* az esztergapadok, üllő zengése hallalszik és csattannak a hegesztő pisztolyok. Ipari élei zajlik !11, de ebből alig látni valamit,
áloázva van minden. Az ellenség felderítése nagymagasságból dolgozik. Ide ugyan nem nézhet he. Mi a földön állunk és egészen közelről ís alig látunk valamit.
Az erdőszőltől 10-12 lépésre szerelőműhely, raktár és javításra váró kocsik löinegc lapul
a fák a Iáit. Mindenhol dolgoznak. Lelket vernek\' az elképesztő orosz utakon elromlott\'
kocsikbaf.í.f. TöhbszÓJ; szakember gondoskodik egy egészhad-tesl gépjármüveinek karbantartásáról. Ellenőrzés, biztatás nélkül teljesítik kötelességüket, ftg a munka a kezük alatt, mert tudják : minden kocsira, motorkerékpárra, vagy vontatóra szükség van.
Most éppen két szokatlan formájú
orosz I harckocsira festenek magyar felségjeleket.
Ilorválh Győző gépészmérnök műhely vezetőtől értesülünk : szárazon ás vizén járó zsákmányolt orosz harckocsikat háziak teljesen rendbe. Ezek a könnyű harckocsik négy lon-t nások. terepen óránként 55, vizén 1() kilométeres sebességgel haladunk. Fegyverzetük : nehézpuska és golyószóró. Kezelőszemélyzetük : két fő. Az angol Wickors müvek szabadalma Útán, orosz gyárban készüllek. Hol naplói kezdve - egyelőre kályuba jutott magyar gépkocsikat vontatnak ki,
Egy fa alatt hatalmas, Ifi tonnás. (50-70 milimóter között váltakozó) páncélzatú, amerikai gyártmányú WicfcSsrs harckocsi áll. Az oroszok egyetlen helyen öt ilyen harckocsUhngy,-tak el, sok ,saját gyártmányú
- közlük 21, 32, sőt 52 tonnás
— ormótlan gépekkel együtt.
Az első fogságba került amerikai harcikocsik
Magyar fogságban találkoztunk először amerikai harckocsikkal. Óránkénti sebességük 21 kilométer. Fegyverzetük\': páncéltörő és repeszhatása ágyú, géppuska, aknavető és kjödpisztoly. Teljesen használható állapotban kerültek magyar kézre, nagy mennyiségű lőszer van hozzájuk, A külső ősin szempontjából kell kisebb javításokat végezni rajtuk, Az tán, ha a hadvezetőség ugy akarja, unagyar legénységgel, magyar kötelékben indulhatnak támadásra...
Orosz tüzérségi vontalók, gép-
TÓTH IÓZSEF VASKERESKEDÉSE
Nagykanizsán, ErMébat-tép 23.
Áruilti
Holherr-Solirantz gyártmányú mezőgazdasági gépeket Kincsem zománcozott tűzhelyeket, kályhákat és háztartást cikkokot.
kocsik állanak a m\'agyar »szc-ró s ezen keresztül a honvédség rendelkezésére.
Tlzonkót szovjot egyenruhában Járó, fehér karszalagos orosz Is dolgozik
a vontatók és gépkocsik körül: A nagy tátmidást megelőző éjszaka. B. Lozov közelében jöttek át hozzánk ezek az ipari munkások. Azóta együtt dolgoznak a honvédekkel. Mindannyian Magyarországra akarnak jönni, ha a honvédség itt befejezi küldetését. • Végtelenül örülnek az emberséges bánásmódnak, a nagyszerű élelmc-
órát, ékszert,
viiarol]oti bírálómmal itolld Árban
vékAsy gyula
L?3* 2- dráimttUr, ílmríiíníí Tel. »5-37. vtitttk, KumtMljrtgiOk cició irt>m MuDtnik.
ZAUAI KOZLON»
HALLÓI
FIO VELEM I
Magyar Király
w * 331}
ÉTTEREM
ananazlas 20-án nyílik meg,
Diosnótoroa unosora 1
Hangulíto* irae I Dobos ínelteanő !
zcsnek és a — zsoldnak. Ezen a téren egyforma elbánásban részesülnek a honvédekkel. A műhelyvezető így jellemzi ükei:
— Olyanok, mint a kutyák, El sem Icliel verni ökel.
Kél hnlulmas Sztalincc (nagy teljesítményű, de igen lassú járású orosz vonlaié) u-jobb zsákmánnyal fordul he az egyik alig észrevehelö bejára-Ion. Néhány nap múlva ujabb, leljeseu üzemképes orosz gépkocsik állanak majd a honvédség szolgálalába.
Amoll, gondosan rejteti tisztáson zsákmányolt gépkoesinb-rones áll halomban. Tönkrelötl ellenséges gépkocsikról szedlek le őket. Tulnvnmó részben ujak.
Egyik fa idalt itl lapul a népbiztosok gépkocsijainak egyike. Hatalmas, nyolchengeres
szép kiállítású, amerikai gyárt-máuyu és formájú (íillys-kocsí. Kisebb hibával kerüli magyar kézre.
Ugyanebből a gyárból egy másik, vadonatúj könnyű felderítő koesi is van !11. Amerika szállította !1 vörösöknek még békeidőkben Ilolnap-holnapu-tán löszeprei magrakva rohan majd az első vonalak leié...
Felírást látunk ;
¦IPAROSKOR
Szabadidejükben Vadóez bácsi elnökletével ilt. árnyékos helyen gyűlnek össze a hon? védruhábnn kölelességludóan dolgozó iparosok, Zala és Somogy fiai, s élcelődéssel, olvasassál, levélírással löllik el az időt.
Különböző lak rolirások következnek. Mind egy-egy műhelyt jelenlenek. A ¦ R aga szílak gumiabroncsokat, belsőket hoz midbe. A Tnlpan-lnk\'-ban cipészek, a Nyír-lak.-han borbélyok dolgoznak és így tovább ... Kedélycsen, igaz haj. társi szeretel jegyéhen végzik ilt a munkál. Korszerű szerszámokkal gyorsan dolgoznak. Németek is gyakran befordulnak az erdőbe a kölcsönösség alapján. A német iavifó-mühe-lyck ís soron kívül megcsinálják a bizalommal hozzájuk forduló magyar bajtárs kocsijai...
A kovácsműhely vezetője jelenti : gépkocsinkba beszerelték az uj rugót. Indulhatunk.
Kifordulunk a munka szabadban berendezett nrühclyle-lepéröl és nckiváguilk az orosz pusztáknak kelet felé.
Távolról ágvudörgésl hoz felénk a szél.
Magyar inesszehordók verik az ellenséges állásokat.
Ferenc Gyárfás hadapród örm.
Festessen Tisztittasson
Az életébe .került egy kis gimnazistának, hogy segíteni akart özvegy édesanyja munkájában
Zalaegerszeg, augusztus 18 Tegnap délután temették el Zalaegerszegen, igen nagy részvét mellett Vizsy István harmadikos gimnazistát. A kisfiú halála egy láncszeme volt a családot sújtó tragédiáknak.
Vizsy István zalaegerszegi fa-kcréskcdŐ meg egy eve sincs, hogy örökre itthagyta családját. Most pedig a kis Pista hagyta itt mindörökre özvegyédesanyját
A 13 éves íiucskn az édesanyjának segíteni szokott az üzleti munkákban, a ház körüli dolgokban. Így volt pénteken Ís. Egy
szekérről fát raktak le éppen és a kis Vizsy István ís ott igyekezett hasznosítani magát. Egy hatalmas hasáb fát akart ledobni a szekérről. Nekiállitotta a súlyos hasábot a kocsioldalnak s ebben az erőfeszítésben ő maga előbb esett ki a szekérből, mint a Jadarab.\' A fiúcska a földre esett, a hatalmas hasáb fa pedig a fejére.
A kis gimnazistát azonnal kórházba sí állították, de segítség nem volt már számára, szombaton meghalt.
A szokásos vizsgálat megindult
Gondoskodjon családjáról, kössön életbiztosítást, háború esetére Is érvényes!
A MEGLEPETÉSEK HÁZA
Értókes aranykarköto fekszik BolyempArnAjAn ogy nyitóit üvegvitrinben. Felette felirat szólítja fol a látogatókat, hogy kíbóreljék mog kedves vAsárflakónt magukkal vinni. Ha aztín az omber érte nyul, a karkötő* eltűnik. Egyszerűen. bzertefoszilk a lovegóben. Még mngunklioa mim t^rltlnk az Ámulattól, amikor egy apré ajándék hull az üresen éppen vlsszohuzédó kezünkbe, amely megvilágítja a rojtülyt. A Philips biztonsági bert-ndozésok elektronokkal védik aklncs-tArakat, jelzik az lllotóklolen behatolást- De azaz ós száz más, ötletes szerkezet, megannyi modora csoda bizonyltja a Nemzetközt YAeár Philips ElektronházAban, hogy ez a vltAghirü gyAr a lAngolmo legtrappánaabb műszaki elképzeléseit tudta valóra vAltanl és a takarékosság, kényelem, kultúra szolgálatába állltanb Amtt pedig rádiókészülékek terén mut t be a vaaAron a „PhlllpsElektronhAz", az méltán Illeszkedik ho a Meglepetések Háza IAtntv<stóI közé! Az 1943. évi rádloupusok, amelyeket most a vásáron mAr bemutat a Philips - a mogblzbató tiszta hangvisszaadás és könnyű kezeién tökélyéi nyuJtJAk. Külön meglepetés a PhtlIpa PhtleliA, Az egész gép alig nagyobb egy BzIvardoboznAl és négy lAm-Pálával a külföldi állomások jjompás hangvIsszaadásAt halljuk belőle. A PhllJps-Blektronhízat messziről fellsmorhetővó teszi a tetején elhelyozelt óriási Palllps-védlegyábM... és az a tömeg, amoly reggeltől estig folyton folyvást ellepi. A Philips méroműnerek hemulntAsa a vásir legnagyobb közÖUBógsikoro OrfAal szív nagy hangerővel közvoiltl az emberi bílvek dobogAsát. Egy mé-lk toremtien misztikus szellem\'vonat robog át egy hldim, hogy érzékeltesse a PM-Hps-osclllográt rozgésmórőnek meghökkentő teljesítményeit. Megint mAf-utt a szappan ós víz nélkül borotvAló Phlliehave vili/mos borotvAlogépot mulatják bo munka közben. Ahány terem, annyi meglepetés vArJa a látogatókat a Füliips hatalmas pav)tlooJAban, amely ötszázötven négyzetméter alantorüiotou a magyar Ipar óa a vAsár káprázatos teljesítménye. 3i„
1,942. .augusztus 18
I
ál
N
ERDÉLYI
r r
A VÁSÁRTÉRRE
i
N
MÉRLEG
f binden méretk,, schoj.cz jános
mérjebmsalta-mestor
NMTfcaotw. bbfrr9»-t6r 30. njm
Pölöskeföl Lev.—Paltnl Ltv. 6:1 (1:1)
Vezette Pocak. A tartalékos pd-lini levente csak ai első félidőben volt komoly ellenfele a lelkes Pölüskefői gárdának. A paliníak kapusa nagyon benne volt a nagyarányú vereségben. A vezetési Palin szerezte meg, Szűcs értékesítette a büntetőt. Ezután IV löskefő feljött és uralta a mezőnyt. Papp 1.—Hajmási bekkpár megállta a helyét, Papp 11 jól mozgott. Palinbó! ki kell emelnünk Szűcsöt, aki mindenhol ott volt, ahol segíteni kellett a tartalékoknak. Rákos ismét jól mozgott, azonban a tartalékokkal nem tudott er\'dményes lenni. Külön meg kell dicsérni a kis Ihászt, aki nagy akarással küldött. Jó játékos lehetne belőle egy kis törődéssel. Sajnos azonban a palin! vezetőség, ugy látszik, nem nagyon törfídik a csapatával, mert csali honi pályán tud igazán veszélyes lenni ae úgynevezett un játékosaival, akik nem vágyódnak a vidéki játékért; Meg kell dicsérni a Pölöskefőn játszott kis csapatot a lelkes küzdelemért, amelyet a jóformában lévő PölÖskefŐ ellen végtg küldöttek.
Góllövők: Papp II. (2), Kovács, Vékási, Tóth ós Németh illetve Szűcs (n-eshől).
Póoak, a kisebb hibáktól eltekintve jól vezette a játékot. Kis gyakorlattal jó játékvezetőt kap személyében az alou\'áty. (L- ))
Indul a levente labdarugó bajnokság.
Kedd este 8 órakor ül össze a Levente Labdarugó Szakosztály, hogy az 1942M3 évi bajnokságot kiírja és letárgyalja. A levente-válogatottunk pompás szereplése, ami nagyban Gerencsér Pál szöv. kapitány érdeme, feljogosít bennünket arra, hogy a bajnoki mérkőzésekbe szép. eredményeket és jó teljesítményeket jósoljunk. Nagyon értékes eredmény a Levente Testnevelés részéről, hogy a vidéket sikeresen beszervezte. A ka-níbsa-kőrnyéki levente labdarugó csapatok is részt vesznek az uj bajnokságban a Szakosztály vezetése mellett, mint külön afosrtály-csoport.
MEGVESZEM
mindennapi JovolezésiÖl levágott, fiókok, padlások zugaiban hányódó, régi és uj, használt vagy használatlan
bélyeg-tömegeit.
Csak hibátlan levél bélyegek érdekelnek. Aug. vógólg naponta délután 6-7 óra között a Zalai Közlöny szerkesztőségében.
1942, aiigiiszliis 18
NAPIREND:
Gyógyszertári ügyolot: Ma Ss, Mária gyógyszertár Király utca 40.
Kisknnizsán az ottani gyógyszer-tér állandó ügyelotos szolgálatot tart.
A ŰÖZF0RD0 nyitva van reggel 6 órától eato 6 óráig. (Hétfő, izerda, péntek délután éa kedden egéaz nap nőknek,) Telefon: 660.
Kiptiri AugusEtui 13. Kedd. Rom. kat- Hona ca. - Protestáns Ilona. • Izr. Elul 5. _
— (MlnlszterkÖzl bizottság)
működik a vármegyeházán a yísz-szatért zalai községek költségvetésének felülvizsgálása céljából. A belügyminisztériumból Csanádv Béla dr.\' min. osztálytanácsos és ősiJSza-bó István számollenór, a pénzügyminisztériumból Iványi János p, ü. fótanácsos, a várniogyo részéről nz alispán és a számvevőség vesznek részt a bizottságban.
— (Lemondott a domborul főjegyző)
Tudósítónk jelenti : Péntek Géza nlsédomboriii vozotójogyzó állásaiul lemondott. A porlaki főszolgabíró Iiolyollesként Kőröshegyí Pál murnvidi vozotőjegyzót novezto kí » lemondott Péntek Géza helyérő. A Diuiiividi jogyzóség vozotéséio Kelemen László volt niklai, jelenleg porlaki sogédjegyzőt rendelték ki helyettesi minőségbon.\'
— (KoszorumrgyalUs)
Dr. Villányi Henrik, a napokban elhunyt nagykanizsai kereskedelmi iskolai igazgató volt tanítványai gyűjtést indítottak önmaguk között, hogy koszorút helyezzenek Hzerotott tanáruk és igazgatójuk sírjára. Így ICrJ pengő jött összo, ebből UŐ pengééit voltok koszorut, a többit pedig, 188 pengót Brandl József twlvisoló átadta a Zalai Közlöny szerkesztőségének a Főméltóságu Asszony téli honvéd-segély akciója részére. A szorkosztőség az össze got rendeltetési holyéro juttatja.
Erdélyi Cirkusz
- (Kanizsai siker a Nemzetközi Vásáron)
A /.nlavúruiogyoi Közjóléti Szö-volkczol háziipari kiállitÓBát a ncin-wlközi vásáron megtekintette vitéz SróL Teleki IMla főispán, dr. 80-mogyi l-oronc, az országos szociális felügyelőség ügyvozote elnökének Wyoltoso és Uadnóti István, a luizi-\'löri ügvok szociális folugyolöjo. tlínk feltűnést koltottok Somogyi ¦\'lurillii nagykanizsai iparmüvésznó "Hal terveiéit Muhe-cipók. A házi-ipari központ mogvásárolt több ili-Bjs fafaragást a Tcidllitott tárgyak-
Erdélyi Cirkusz
Üvegkereskedósflnket
ís irodánkat Horthy Mlklé«-ut 2-r«l raktárépületünkbe ¦
Zrínyi l.-n 31. sz alá
halytstűk «1. ím !j*E(Ba a»eBk.r«mk«dé«.
,\'MliAl KÖZLÖNY
— (OrsiágzísilílBelatincon) J
Hzoptembor Háti leplezik lo Be-lalim-iin az országzászló!, amoly egyúttal hősi emlékmű is lesz, rajta a öolatmei, murabaráti és ndorián-falvi körjegyzőségek l?,(j hősének nevéiel. Az" emlékmű a templom előtti téron áll.
Erdélyi Cirkusz
— (Razzia Csáktornyán)
A csáktornyai csendőrök razziát tartottak és ezok során 12 egyént kaptak rajta tiltott szerencsejátékon. Mindannyi ellon megindult az oljá-rás. Elfoglak nyolc csempészt is. A társaság egyik részo muraközi, másik" része túloldali. Átadták valamennyit a bíróságnak.
— (Gépszijat, fát loptak)
A MÁV feljelentést tolt, hogy Csáktornya és Kisszabadka között a vonatról fát loptak ol ismorot.cn tottosok. A muraszerdaholyi olaj-telojwn a gépszijlopások ismétlődtek az utóbbi időben. Mindkét ügyben a csendőrség nyomoz.
Erdélyi Cirkusz
— (Baleset az olajturásnál)
Juhász Islvár-.\'ÜO éves kerottyoí munkás az olajtelei»ou dolgozott a fúrásoknál. Eközben eddig inognom állapított okból a fúrótorony vas-rudja ráesett a munkásra, ugy.hogy az súlyos külső és bolaó sériilé-sekot szenvedett. Kórházba szállították és megindult a vizsgálat a felelősség megállapítása végott.
— (MurakOzi bokréta Pesten)
Tudósítónk jelontí : A Csáktornyái iskbh\'tnkivülí népművelési kirendeltség egész Muraköz területéről eredeti népvisoletlw öltözött leányokat és ifjakat visz fol „Szent latvan ünnopéro lludapestro.
Erdélyi Cirkusz
— (Börtönre ítéltek egy mészárost)
Sormann János zalacgorszogi liontos- és mészárosmostert foljo-lonttotték ogy évvel ozolótt, hogy 10-10. január I. óta, vagyis amióta iuslotét megnyitotta, minőig 100 szá zalékkal drágábban mérto a hust és ogyéb hontosáiut. A nyomozás igazolUi a foljolontésl. A törvényszék Sormannt 6 havi börtönbünto-téssol sújtotta és kötolozto az itélot közzé tetőiére. Az itélot nem jog-orós,
— (Az aulókerOlet vezetőségének felhívása)
A 4,620/1042. M. E. sz. rondolot . alajiján 1942. évi augusztus hó 21. I napjától kozdódóon benzin és nyora-olajüzcmü gópjárrnüvok csak korlátolt sobességgol vehotnok részt a kózuti forgalomban. A mogongodott flelwsség a személygépkocsi és motorkerékpárnál óránként 60, az autóbusznál óránként 40, a teherkocsi különloges gépjárműnél ltodig óránként UO km.-nél nagyobb sebesség
nem lohol. Üzembentartója kötetes a gépjárómü motorjának teljesítményt szabályozó szerkezete mozgását (benzin-motoroknál a folytó-szelop, nyersolaj motoroknál * gázolaj adagoló dugattyú mozgását) oly inódoii határolni, hogy a fenti BebosBégot tul no léphesse. A rondolot nom vonatkozik az állami azor-vek, a honvédség kötelékébe tartozó, a menté és tüzoltótoatületok használatában lóvó, valamint a külföldi rendszámú gópjárómüvokre. A rendelet megszegői 2 hónapig, háború idején 6 hónapifl terjed,!*!* Elsirassál büntetendők. * ,
O D O L
FOG RE P
P. Gnlyás Gellért egy személyben plébános és bazföaök
Megtörténtek a szentferencrendi áthelyezések
A szontferonerondi káptalan mog-ejtette a szokásos évi változásokat. Ezek során Nagykanizsát is érintő intézkedések történtok. Ezok során leglényegesebb az, hogy a káptalan megszüntette Nagykanizsára néJtvo uizt az egy idő óta fönnállt gyakorlatot, hogy a pléhánosi és liáz-fönökí tisztséget külön-külön szemelv viselte. A káptalan határozata értelmében most P. Gulyás Gollért plébános kapta meg a házfónöki megbízatást is. P. Símicza Bobos-tyén eddigi házfőnök Székesfehérvárra korüli házfónöknok.
A nagykanizsai rendházat illotő változás még, hogy P. ¦ Adorjáni Kisekuivarra helyezték hitoktatónak, r. Valér harmadrondi igazgató ]>edíg Pápára korült házfónöknok. t
A kanizsai rendház két uj pátert kap a távozók lielyébo.
A kískanízsai rondliázlmn nem történt változás. Csáktornyán ís marad a régiben P. Murai Frigyes és P. Horváth Athauáz dr, ottani megbízatása.
Pestre járt szórakozni a keszthelyvidóki lakások besurranó tolvaja
\', Keszthely, augusztus 18
(Tudósi tönk jelenti.\') Nagyúri kedvtelései voltak .Szabó Kálmán soregélyosi fiatalombornok. Hogy szórakozásai köllségoit fedozní tucí-ja, a hün útjára tévedt. Működési területül a falusi házakat választotta és azokat ravasz módon fosztotta ki. Moglosto, amikor a házlxdíck eltávozlak hazulról és azt is, hogy lakás kulcsát hol rojtotték ol. Az orosz alatt, az istállóban, a tyúkólban sth. megtalált kulccsal könnyű szőrrel bement a lakásokba és ott Összoszodto a pénzt és ékszorokot.
Ilyen módon Kcsztholy mollott a Cserszeg-bogyón három lakást fosztott ki Szabó Kálmán. A nyomozás uorán azt is havallotta a fiatal besurranó tolvaj, hogy óhid községbon hasonló módon 16 darab hzóz-pengós bankjegyet lopott. Az ösz-szelopkodptt pénz és ékszerek értéke meghaladja a 8000 pongót. A bűnös uton szorzott pénzen a,tolvaj JJudapeston szórakozott, színházba és moziba járt, de Kesztholvon is rcndozotl hangos mulatozásokat. Szabó most kézit) korült és bűneiért felölnie koll. i
Lopott tojások árából cigarettázó gyerekek okozták a pölöskeföí tűzet
• ^ jvreureiis, wk
J, vasárnap délwtá * PőlöskefŐn nrtg tűzvész pusztítót H A nyomozó hatősá
! Pölöskcfő, augusztus Í8 \' (Saját tudósítónktól,) A Zalai Közlöny tegnapi számában ki „ már jelentette,.hogy ifypv vasárnap délután
«y
tolt.
nyomozó Hatóságok azonnal hozzáláttak a tűzvész okának kiderítéséhez. Mint értesülünk, a csendőrségnek sikerült megállapítania, Hogy a tüzet gyermekek okozlak. Néhány 8-10 éves gyerek tojásl lopoll és azt eladta, A tojás árából cigarettát vettek és elbújtak özv. Soós Lajosné és özv. Szálai Istvánné kertjében a gabonakazal mellett, ahol rágyújtottak a cigarettára. S amint a kazal tövében játszadoztak és cigarettáztuk, vigyáznllanul a szalmára ejtették le az elszivoll cigaretta ituaradványát, amelytől tmteggyulladt a kazal és csak* hainarHangolni kezdett.
A tüzet azonnal észrevette az egész, falu, unnál is inkább,
mert vasárnap délután volt és csaknem mindenki otthon volt. Rögtön a tűzhöz szaladt a falu I apraja-nagyja, hogy igyekezzék 1 a liizet megfékezni. Kivonultak a községi tűzoltók is, valamint a község leventéi Ilajmasi János leventeoktaíó vezetésével, akinek irányítása mellett fegyelmezetten, szorgalmasan végezték írniunkájiikat. A környékbeli leventék is a hely szinére siettek, hogy segítségére legye-
Esténkiht
¦ közkedvelt!
lfizalaki Gyula
cigány - zenekara mt muzsikál m
szekér étterem*
IfERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
nek a községnek a tüz eloltásában. .
Mint már tegnap is megírtuk, több környékbeli község tűzoltósága kivonult, valamint a nagykanizsai tűzoltók is. A kanizsai tűzoltókkal együtt kiment a községbe (ír. I.onlay Alán ?1 agy kanizsai járási fö.szolgatyif-ró. aki éppen .szabadságon volt. Személyesen irányította\'a nagykanizsai tűzoltók munkáját, mindenütt ellenőrizve az oltási munkálatokat. Személyes köz-nomíüködésének nagy szerepe van abban, hogy a tűzet sikerült irtegf ékezni, habár az igy is elég jelentékeny kárt tett.
Mint a hivatalos vizsgálat \'megállapította, a tűz í órakor keletkezeti és este 8 órakor sikerüli eloltani.
Hivatalos helyről nyert értesülésünk szerint 220 kereszt buza és 380 kereszt rozs vészelt oda. A károsult gazdákat állatállományában nem érte veszteség. Sikerüli az égő istállókból az állatokat kimenteni, még iiviolőll azok eléglek volna.
Azokat a .szegényebb sorsú gazdákat, akiknek a kenyérgabonája a tűzvész martalékává vált, társadalmi ulon segítik meg. A falu kötelességének tartja, hogy segítsen rajtuk. Ennek\' érdekében gyűjtést rendeznek* A tehetősebb gazdákon is segilenek. A hatóságok velőnia-got "utalnak ki a részükre.
Cipőt Túlélőn: 498. csak ELEKESTŐL
(DermdM Ftot ». n.
A fetenyel klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi IiatdRág.
708/1942. Itt. »im.
itató iiiiűÉiíní-ntaiat.
Uukssi Ferenc vegreliajlatónak Ternlci V ii« végreha|láil szenvedő tllen Indított végtthijtísl Ügyiben a telekkönyvi hatóiig a ven.reha|tail árvereat 294 P 07 I. löké-kdvcielós éi jirulekal behi|(iia végeit i Becaehely köíségben (ekvo ti.\'a beeiehelyl 1001. hil|kvbcn 130/0. hnz bátra, 66791. ¦i. niait a belttlekben 1500 P, fli u. o. 1941. siljkvben 1531. hrs«. aiantóra a Kövecses diliében 180 1\\ as u. o. 1C00. sit.kvben 69/a. htsi. hiira 30 sr. alnlt udvar kerttel 1500 P, az u. o. 1000. sitjkvben U85/b. tusi. siánlóra a Kövecses tllilóbcn 100 P kiktállial árban el-rendelte.
A telekkönyvi hatóság az árvereznek BecMhelykOziéftbiiánil megtarUsata 1942. évi .szeptember hó 5, napjának délután 3 óiálát fost kl ét ai áiveiésl teltételeket ac 1881 :LX. t.-c. 150. §-a ahpjiti meg-alliMHá.
As átveréi alá keiütó ingatlanokat, ba az árverés meaUrtáiá, a végrehajtatok kö-lüt Id.\'PIichl üyörgy csatlakoztatott végre-hajtató kéri a klkiáltáii át Vs-ánál, ha dr. Poisogar Reisö ciallakoztatotl végrehajtató kéd/ a kikiáltási ái 80°,oání(, .Hl Kouloíltz Ignác caallakoztatolt végtebal-tató\'kéíla beeiehelyl 1041. axtlkvben felvett 1531. hisz. ingatlant a kikiáltási ár *3-áuál, ii u. o. 1C00, 1001. azl|kvben felvett 60/a., H8!/b„ 60/b. hnz. Ingatlanokat pedig a kikiáltási árnál, ha Dufaász Peiene csatlakoztatott végieha]tatató kéri, ai ámrétre bocsátolt Ingatlanokat a kikiáltási á: 1250/o-ánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (661071931. M. 1\'. iz. rendelet 21. §.)
Id. Plachl Üyörgy és dr. Pouogár Reisó cutlakoslalott vésrcha|taldk kérelmire megtartandó árverés esetén a becschelyl 1941. szljkvben 1521. bisz. Ingatlan ár veiéire nem bocsátható.
Bánatpénz a kikiáltási ér luo ...a, amelyei a ma.asabb ígéret ugyanannyi o/o ára kell kiegészíteni.
Letenye, 19)2. évi februir hó 9 in. Dr. Korposs s. k, klr. .blró.
A kiadmány tuteléUl: Balassa e k,
?M> \'ttltkkBiiTfvvMttt.
Anya és leánya fosztogattak\'a kanizsai piacon
Egész Dunántúlon „dolgoztak" a szabadkai zsebtolvajok
ptlanin, Imgy t\\x elfogott »/.Hebosek«. az ország más városaiban is »tové-.\' konykodtok«. Igy Szombat helyen, Sopronban. Zalaogorszogon, Keszthelyei), ahol különfélo zsebtolvajlásokat köröttek el. A rendőrség mind a kettejüket őrizothe votto ós BZO-niéh azonosságuk niogálhi|)itása, valamint bQnlajstrpm|ik összeállítású után átadják ökot u nagykanizsai kii-. ügyészségnek,
Vasárnap korit röggel a nagykanizsai piacon több zsebtolvajlás történt. A rendőrség azonnal nyomozásba kezdett és rövid félóra leforgása alatt sikerült elfognia a lot-iesokol Vágnor József né és fiatalkorú leánya személyében. A zsebtolvajok vallomásuk szerint Szabadkáról jöttök Nagykanizsára, ahol többrendbeli zsebtolvajlást követtek ol. A kítünöon működő nagykanizsai rendórségnok síkorült mogálla-
Az Onxágos Egéwiágvédelmi SiSvstiég uagykanltial flókiiBveUíge.
Pályázati hirdetmény.
Az Országos Egészségvédelmi Szövetség nagy karnisai fiókszövet-sege négy gondozónő-jelölti állásra pályázatot hirdet.
Javadalmazás: teljes ellátás (lakás, élelmezés, fűtés, világítás, mosás) és havi 20 P.
A gondozőjelölti szolgálat ez év szeptember havának 1. napjától a következő cv augusztus havának 31 napjáig tart.
A jelöltí év letelte után a fícSlt-szövelscg gondoskodik a jelölteknek ingyenes gondozónőképző tanfolyamra való felvételéről. A gondozónőképző tanfolyam elvégzése után a gondozónők alkalmazása biztosítva van.
A sajátkezüleg irandó pályázat! kérelmekhez a következő okmányok csatoladók:
1. A pályázó születési anyakönyv! kivonata é; a keresetény származást igazoló iratok.
2. A négy középiskola sikeres elvégzését -gazoló iskolai bizonyítvány.
3. Rendőrhatósági erkölcsi bizonyítvány.
A pályázati kérelmeket az intézet nagykanizsai fiókszövetséfléhez kell benyújtani és pedig személyesen, vagy posta utján.
Pályázati határidő 1942..évi augusztus hő 31.
Bővebb felvilágosítást ae intézet (Nagykanizsa Erzsébet-tér 3—4.) nyújt.
Nagykanizsa, 1942. augusztus 15. 2i93 Elnökség.
ifolyltuau az 1 oldalrólI
a szovjet védelmi vonalak előtt. A néinel csapatok több támaszpontot elfoglallak és a bekeríteti szovjet csapatokat megseiu-mísílellé\'k. A Kaukázus térségében német és szövetséges csapatok ujabb térhódítást érlek
el. ( : í
A Nelson brit csatahajó súlyos sérülésekkel futott be a gibraltári kikötőbe
Budapest, augusztus 18 Berlinbe érkezett jotontés szerint a Nelson áligeí csatahajó igen súlyos sérti lések ltol befutott a gibraltári kikötőin). Fedélzetén mintegy 200 súlyosan megad wsült tengerészt s/.úllíloit és ezenkívül az elsüllyedt angol hadihajók tengő részei nek kimentett legénységét.
UJ csatára van kilátás Ausztrália, körül
Budapest, augusztus 18 Az NST jelontéso szerint japán foldorítő röpülök hétfőn a Tasman-tongoron crósobb amorikai hajóegységet figyeltek meg északkeleti irányban haladva. Valószínűnek látszik, hogy Ausztrália partjai mol-lott nagyobb rnérotü tongon és légi csatám körül sor.
Két kémet tartóztattak le Stockholmban
Stockholm, augusztus 18. A svéd fővárosban letartóztatlak két honosÍtolt oroszt idegen líata-lom javára végzett kémkedés miatt. Megállapították, hogy rádióadóállo-tnásaal .x-ndi\'lkozlek, amely egy város környéki ordóbon volt ol rejtve és ninolyot állítólag nszovjot ügynöküktől* * kaptak,
Csépllsriez!ípr50li!^en^v.petfűletim
UNGER-ULLMANN KLUK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN.. Shell gázfdzSkltsS lánffial előjegyexheíők.
Hi.il kínponók - K«p*ló ul<6k
DRÁVftVÖLBYI
vhiumos HRAMSZOiGftLTRTÖ R. t.
¦ llkimrO falviléflanitAs minden a III « m p a kirdéabsn
C»«ngeryrut.51 i teletori 294-
aramiiémuli fixeras, raklam^plálf, hibabejolon^aek
Su«Af»ut 2..I. emql»t. taleUw 213. ^9KJSl,s^mm\',m
Lapzártakor érkezett
Német buvárhaJÓk ujabb sikere]
Berlin augusztus 18 A német véderŐ.főparancsuok-ságdnak külön jelentése:
Német tengeralattjárók a legutóbbi 24 óra alatt najőkarava\'nok elleni támadások és egyéni portyázásoksorán At Atlanti-óceánon, ae Északi-tengeren és a Földközitengeren 11 hajót süllyesztettek el 72.000 tonnatartalommal. Ezenkívül elsüllyesztettek.in,é;0 egy 12.000 J tonnás seflédcirkálót és 2 csapa-j tokkal megrakott vontatóhajót.
IITORT
HKTYEIIBRE
máruá. bi^fonulonlibin vezéri
ÁLLÁS
WxIlicKi <> lulalíhkal a<laln>ir>i. k«l llkfllmiiunk. Trkall Állnlínoa Bli-loaltó Téiaulit.n.gykanliial íő(lt;yii(íhsíi\'c, Eutíbtl-lír 14. 2
Rubavanást és Javltaat váltató háil. «¦rjn4aa,At, kereaek. Kalmár Zollinní. Sugár-ut16/a. 2402
Kcrcaek lözni tudó mlntjenonleánvt
Budapestié. Cint a kiadóhivatalban. 2393
Ogycs kla>ola«ló-l«in,t tiallkba atonnal klvcazek. Jelentkezni tehet; Ki-tlly.u. 1. llódi-liallk. 2400
\' ADÁS-VÉTEL
Egy,1000 kiloinélcit futott 100 kobcen-tla Mrttrá mfflork^rakpukr olcsón eladó, l\'ükklödnl Klifaludyulca 15. 2371
Nól keteskulelntl Mtoyouh eladók. Rlkóoi.u 22/a. 239S
Egy pír törpe papáméi eladó. Meg-Icklnlkctó: ro-ut 10., fodílaaszatott. 2404
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG
RaMArt keresünk legkesóbb november bó elaeiíre. lehetóleg a vaaulboz kó-«el esi utcakbsn. Hofthy H.-UI 23. 2392
PetSU-ut 5. azlmu habán liMlló bérbeadó. 2403 .
KÜLÖNFÉLE
Hargllay.>naicm4aaia Klrily-utca 37., fogad-reggel Stój.eate 8-fg..
TÜ.H«-IOrí.».j«.l géppel villátok. 3aál, EóttOi tír 2?lt"efori : 8«. 2279
Szentképek T"e\'6°í,:
nagy választókban — legolcsóbb
Horvátnál. F«5t*it 2.
HILD
lemet, exhumál, szállít.
Cégtulajdonos:
Dervalifö József
1KO iclofou, !6».. Uki.1 IN.
E«Lt)l, ktwmjbli;
POLITIKAI NAPILAP. JLlAdjA : ,,Xli|.i«ak*|! R. T. N.gyk.aliu^ r.l.lóa kiadó: 2.lal klr.li
Nyoraatolt • „llnaiaaiagl It. T. Il.jvk.ain •\'
pbvauhMM-laiati bú «4n*í
jg, évfolym, 187. «im. N.gykanliaa, 1942. ,u„u«tu» » »erd.
Arm 12 tlllér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NATI
^iMJelenlí min
{ da kiadóhivatalt Főút e. eaaoL I kiadóhivatal! telelői 7a ns "líegjeieulí minden hétköznap delntan.
Feleifis szerkesztő: Barbarita Lajos
SO BUtft
KföUzutóal Ari : egy hónapra 2
negyedévre 7 penso 20 Ill\'íór. Bgyea szám : hétköznap 12 lill., azombaton te
Hol ?sgy-István Király...
Irta: dr. Simoa György
ilt. püspöki holyoök, nagyprépost
\\ «S/.ont István Einlékóv« c. ki-udvúnvhó! mogillotÓdéssol olvasóin f^eltósájfU Kormányzó Urunknak 1086. augusztus 20-án, az emlékévet két evvol mogolózóon az akkori m|ni8ztot«ÍrtÖkhöz intézett szózatát, molvbon felhívja a magyar kormányt, hogy Szont István király enilé*kéiiok az ó kivétolos ogyóm-sÓL\'élioz h n nomzetnok nagy kirá-]va iránt érzott tiaztelotéhoz méltó köretben\' leendő megünnepléséről gondoskodjék. A magas leirat Így kozdóklik :
ulíaorévcs történetünknek a honfoglalás tuollott legkimagaslóbb mozzaniitu Szont István király nl-laniszorvozó munkássága. A kereaz-lénv magyar királyság, a magyar nemzetállam megalapítása, 11 nemzet alkütmányos önkormányzatának alapul szolgáló intézmények, a királyi lanács, » székosfohérvári törvény-nap, a királyi vármegye ólotrolíi-rása, az egyházi, világi, katonai közigazeató-s és a törvénykezés mog-szervozfoo, a gazdasági és kulturális fajiadén megalapozása eaytöl-egyig «i honfoglaló Árpád aíjodo-lein nomzolségéből sarjadt első nagy király luüvo. ¦Hatalmas ogyénisé-eo és a nemzőt történeti élotébon betöltött sorsdöntő szerem kötelességünkké toszi halóla 1)00. évfordu-Ictjónak mélységes tisztelőiünkhöz ós el nem m\'uló hálánkhoz mindenben méltó mogOnneplését,« „\'
B magas fölhívás tömören is-mertoti a nagy és szont király egyéniségét, hatalmas alkotásait 8 országalkotó munkásságát. j»y
A Szent István oinlőkev örezágos bizottsága a magas narancs foíy-lúii megromló zto orszngüzorlo a fényes üimopségokot 1988-ban, amint erről tudomásunk van.
A bizottság legfelsőbb védnöke vitéz nagybányai Horthy Miklós, országunk" kormányzója, a főbb ün-wpkjÉÉiulogyikón- mogjolont fó-iiwllósfflpi hitvesével, Magyarország icgolso^nagyasszonyával, így ama fényes körincnoton is, amolv az Országháziéi, Pacelli Jenő biboros-allamtitkár tábori szentmiséje után, indult a Szentjobb olővitolévol a iMök-torőig. A káprázatos fényű (elvonulást az Eucharisztikus Kon-Stomzub után itt maradt külföldiek őszinte csodálkozással s mogillotó-*W nézték végig. *
A fényes körmonotnél azonban nHVkatóhh volt a Bzentjobbnak az °rszag nagyobb városaiba vitolo az SynoYozott Arany vonaton. Felomo-|" volt, s mindönkinek szive meg-\'"(hilt, amikor meg pillantotta az ezernyi uéptömog az érkező Aranv-loualot, abban hazánk legszentebb [ttiizoti ereklyéjét, a Szontjobbot. wpökünk megbízásából egvbáz-%\'yeiik területén kísértem a Szent-^öwt az Aranyvonaton. Soha olvaij W«wan nem hallottam az étloe-ww magvar éneket : »Ab, hol vagy pfvarok tündöklő csillaga...", Jf" ez«" nz uton. Könnvozvo, tér-jwa várta, fogadta a hép- a dija* kápolnává alakított kocsiban a 3V?.V !,/\'0lltkorona őreinek védohyo WMtett utazó nomzoti kincsünket. * \'állásos és nomzoti éizésnok\\talán
Wllíl
"cm tuimsztnlt~jögy_l)ofoitédása
Partraszállt angol csapatokkal kemény és eredményes harcok folynak a csatorna francia partjain
Berlin, augusztus 19
(NST) A britek szerdán a kora reggeli órákban erős tengert is légi harcierök bevetésével partraszállást kíséreltek meg a csatorna francia partján A gyalogosokkal és páncélosokkal partraszállt britek a német csapatok kemény és eredményes ellenállásába ütköztek. Az azonnal megnyitott német tüzérségi tliz több brit páncélos harckocsit megsemmisített. A német ellenintézkedések tervszerűen folynak,
Berlin, augusztus 19
Az angolok partraszállási kísérletével kapcsolatban közlik még, hogy az angol támadás nyugatra és keletre Dleppetői következett be sa város és a kikötő ellen Irányul. Azonnal német elhárításba ütközött a partraszállás. Az angolok egy részét megsemmisítették. Sok páncélost kilőttek. Több csapa\'-száltllót elsüllyesztettek. A teljes tisztogatásra Irányuló eltentámadás folyik. Hóma, augusztus 19 .Mértékadó olasz körökben ismertették a földközitcngori katonai bolycotel. Megállapították, hogy augusztus 0-e és líí-o közötti beton a helyzetet a nagy angol hajékaravánnak o Földközi-tengeren történt mcgseminisitéso iollomozto. Az a tény, — mondják őzökben a körökbon — hogy az angol—amerikai hatalmak a hajókaraván biztosítására főbb hajót használtak fel.
mint ahány kereskodolmi hajót útnak indítottak, nzt bizonyítja, hogy n hajók szállítmányára Bürgőson szükség volt. Kiemelik még a\'némol és olasz légi- én tengeri erők harmonikus együttműködését. A tengelyhatalmak köteléket a számukra kiielölt pontokon toljositotték föladatukat. Együtt működésük kiváló volt, ugy ,hogy az angol—amerikai Jiajőbal.\' útjukban szakadatlanul tá-
- iludí.ailái;. •**-: ,• y \'
További német előnyomulás a Kubán alsó folyásánál és a Kaukázus északnyugati részén
Boriin, augusztus 10 A keloti arcvonal harcairól a német véderő főparancsnoksága a kŐ-votkozőkot közli :
A Kubai, alsó folyásánál (és a f Kaukázus északnyugati részeli német és szövetséges csapatok az pl-
lenség Bzivóa ellenállásának megtörése után tovább nyomulunk előre. Kgy nómot. élcsapat hétfőn botso-vista cllontiunadás olliáritáaa során H páncélost ¦ lőtt szét. Sztálingrád vidékén német ropüló-kötolékok ¦nogkönnyitotték a hadsereg további elÓnyomulását, Több találattal mogsémm isi tettek l vonatot éa 2 mozdonyt. A déli arcvonal felett légi tevékenység biztosítása során nemet vad ász repül Ók leláttok !18 ollonségos\' ropiilógé|xtt. A Don északkeleti kanyarulatában német
esnpútok megtisztították a harci fo-rülctot a szétszórt bolsevistáktól. Voronyezs -hídfőjénél, az ollonség támadásai az olózó napokon szenve-dott súlyos vesztoségoi kövotkezté-ben ollanybultak. Vjazmától kolet-vc a német örök páncélosoktól támogatott támadásuk folyamán mocsaras teiüloton vívott szívós harcokban kibővítettek ogy hidfó-ál-Itást. IízbOV vidékén a bolsevisták támadó tevékonységo rövid harci szüno lutáll ismét folélodt; Rzáovtól északnyugatra mogsemmisitottek két ellenséges páncélost. Az Ihnen-tótól délkelotro a lKjlsovisták holyí jellegű olöretörési kisérlotoit visz-szavorték. Volchovtól délre az ollou-ségnek a hidfó koloti része ollón
irányuló elóretöréso a német ollón-támadásokban összoomlott.
Tovább tartanak m heves harcok honvédelnk arcvonalán
Hudapost. augusztus 10 Beavatott bolyról nyort értesülés szerint a koloti hadszíntéren küzdő honvéd-hadsereg arcvonalán változatlan bovosséggol tartanak a harcok. Noha az ollonségos légierők tevékonységo éazrovohotőon csökkent, a\' földi erők küzdclmélxm a támadások és ellentámadások még sürün váltakoznak. Az ellenségnek a l>ovotett nagy tömogok ellenére sem sikerült áttörő torvét megvalósítania. E harcok során hősi balált halt Franco Vollanl-DIonisi, a novos olasz író és publicista, aki a bonvéd haditudósító század kötc-lékébon a magyar soroglcstok arcvonalán működött. Vollani-Dionisi az egyik olőrotöréat végrohajtó osztag mugsolxmült honvédtisztjétél át-yotto ,az osztag, raroiiosnokságát és annak élén esott er nőflios lendülettel végrehajtóit roham közbon. Rendkívül kitüntette magát a legutóbbi napok küzdelmében Laky Dezső százados, aki ismét példáiéi adta vitézségének.
A légi háború hírei
Boriin, augusztus 10 ¦A Német Távirati Iroda értesülése szerint könnyű német harci repülőgépek tegnap Angolország ollón végrehajtott támadások során bombázták Délkolot-Angliu egyik parti városát és jelentékeny károkat okoztak a hadigazdálkodás lw-rendezéseiben. Más német harci repülőgépeket felderítésre vetettek 1k> a tenger folott. Valamonuyi német gép visszatért támaszpontjára.
A britek tegnap megközolitotték a l>olga és u francia partokat, do még miolótt elérték volna, német vadászok visszafordulásra kényszo-(Folyfatt* az 5 oldslon)
¦volt ez "a diadalul. Boldog volt, aki látta.
Szükséges is volt olsó nomzoti szont kitályiink emlékének ily ün-nopélyos. fölidézése, iránta érzott hódolntultk és hálaérzésünk folelosz-jtéso. Roinélíük, hogy az érzés nem ;losz szalmaláng, liis\'zon a jubileum óta szinte napról-napra idézik kormány férfíaink, politikai, társadalmi életünk vezetői a*, szontistvání gondolatot, védik törvényeit, egyházi és emberbaráti alapításait es intézményeit.
líondilhototlenül hisszük, hogy Szent Istvánt nekünk az istoni Ciondvifeléa adla s nemzotünk, országunk ozorevos fennállása bizonyítja, hogy !\' Teremtő, aki minden embernek és minden népnek-elrendelte hivatásai, az életszolgá-latnt, a magyarnak egyik legiiehe-zebliol léiuielte : az órtállást. Ort csak az tud álLai, aki nemeeak
élwr, bátor és orós, do tudja, hogy drága kincs ,amit véd és őriz s bíznak is bonno. A magvar ember örizeteié bízott kincs" pedig;, molyot védőnk) kell a földarabolna ollciij fajtánk lelkesülése, a" hitotlenség, rcmónylolonség éis szorototlonség ollón, melyért többet, sót mindent kell adnia, mort nekünk az .mindént adott s o kincs : — az édos haza. Ez tehát u magvar nemzet szolgálata.
De vájjon ki a magyar ?
Manapság sokszor emlegetik a magyar s magyar közti különbségűt: a magyarabb, a legmagyarabb magyart;. \' K fokozás holyíolöii, mort igaza van Hóiuan Üáfintnak, hogy csak magyar van ésv nem-magyar. A íunn-magyai olncvozéat nem \'hazánk idegen .nyelvű j-olgáraira ériem. Aki ezek között ragaszkodik a a éleiét adó s fenntartó Magyar-oruzághoz, aki hü törvén\'yoilioz,.
őszintén akarja éa munkálja an-i\\ak kedvező sorsát és foilődését, az megbecsülésre méltó polgára az országnak.
"Ném-magyar pedig az, akiben nincs mog"nemzőti hivatásának, magyar mivoltának öntudata, aki npm akar megállni ott, ahová Isten rendelte, aki nem akar a hazáért dolgozni" a szebb, jobb magyar jö-vondő\'érdokélwn, aki nem akar terheket vállalni\' és viselni, ha kell, az előtét is feláldozni ftUiazáért.
Iiogy minden magyar méltó-o a névre," arról lieiü akarok c szont magvar ünnepén szólni, de hogy a jövőben minden magyar megordo-bieljo o nevet, arról; nemcsak szólni, hanéjtn teniii kell1 á jövondő Magyarország, az ifjúság céltudatos és hazafias szollctnliou való hevo-lésévol.
Nagy, vétkes mulasztása volt a lotiint évtizedeknek^ Hogy az isko-
2AÜA1 KOZIONV
Hnst, szeget, gnmlt akartak/mozdonyon kicsempészni Nagykanizsáról
Aniig nagy kan íz síi n hosszú sorokban áidogálnak asszonyaink kicsi darab hu sért. addig vannak lelkiismeretlenek,- akíx a husi ós egyéb árukat kicsempészik a városból azzal a célLal, hogy zugban tovább adják azt. Csak nemrégen fülelte le a kanizsai állomáson Galambos Ferenc rcndőrőrm estet*, I.égrádi murakeresztúri hentes-mestert és budapesti segítőtársát. Horváth Annát, akik féke-
ién élelmi szVekcl\' szállítottak Budapestre. Most meg Galambos őrmester 112 darab gumi-sarkot. 12 csomag szeget, 9 kilogram disznóhúst taFált egy mozdonyban elrejtve a nagykanizsai állomáson. Mindezt ki akarlak szállítani a városból a zguforgalom számára. A rendőr a talált árul lefoglalla, a .szükséges igazolásokat megejtene és megtette feljelentését.
lAJLMuuvuij-uvuvrivrrri\'i- -i......................*******
Leszakította a cséplőgép dobja egy 16 éves garabonci munkás lábfejét
Garabonc, augusztus 111 (Saját tudósitónklól) Gara-bonc községben most folynak a cséplési munkálatok. A faluban most történt az első cséplési szerencséllcnség ebben az évben. Szabó Lajos garabonci cséplőgéptulajdonos gépe tegnap détulán az egyik gazdánál csépelt, amikor a 1(1 éves IA-geh Ernő napszámosfíu alatt beszakadt a deszka. A fiatal in\'unkás bal lába belecsúszott
a dobba, amely a lábfejét teljesen leszakította. A közelben levők haíiuu* elszaladtak a helybeli orvoshoz, az- azonban tá-. vol volt. Ekkor elhívták a \' gyógyszerészt, aki a helyszínre sielelt és elsősegélynyújtásban részesilelle a munkásl, A garabonci körjegyző telefonon kihívta a nagykanizsai mentőket, akik bcszálilolták Nagykanizsára a szerencsétlenül járl fialal munkást. ,
meghalt
Leesett a szalmakazalról.
Oly szcrencséllenül cselt, hogy súlyos sérülésekéi szenvedett. Még élt. amikor beszállították a kórházba, de segíteni már nem leheléit rajta, meghalt.
Harangozó György földműves, karádí lakos, a cséplésnél a magasra >akoll szabnnkazal tetején dolgozott. Munka közben megcsúszott és lezuhant.
Mi újság a felsőtemplomnál?
Hév és szflletéanapokrt)
alkalmi ajándék nak oserepes ós levágott virágokat, osokrokat egész éven át vehet n régi
Petermaon kertészetben
HiUjorf-ólra II. \'iSjMt
Iákból, főleg falun ,korán kimaradt ifjúsággal az orro ittotékos vezetőség nem foglalkozott, nom nevelték valláserkölcsi alapon öntudatos állampolgárrá, már pedíg vallás és orkölcs nélkül nincs jollom.
A nomzet élotébon a jövőt-az ifjúság jelenti. Amilyon a nemzet ifjúsága, olyan u jövójo. Századunk elején mindenütt a gyermek, az ifjúság felé fordult a figyolem. Az ui nevelési lendszer az ifjúságot társadalmi és osztólykülönbség nélkül kell, hogy foglalkoztassa, tost-hon és léloklíen erösohb, nemesebb nemzedékot adjon a hazának.
A novolésnok határozottan és foltétlenül korcszténynek és magyarnak kell lonnio. A Szivgárdák, a nagyobbaknál a Mária Kongregációk a kegyelmi élet szükségességére 8 a holófo" kiáradó áldásokra hívja fel a tagok figyolmét. Ezek nyomán fakad a szociális igazságé rzós, n krisztusi áldozatkészség és felc-baráti szeretőt. A bajtársi érzés, a jel lem fejlesztés eszköze immár 80 évi tapasztalat azorint a cserkészet. Ez fejleszti ifjúságunk lelkében az erős közösségi érzést. Cserkészeink nagy szolgálatot tesznek a lovente-ség\' átszervezéséIkiu is. A lovonto-ogycsülotckiwn le Kell bontani azo-ka\'t a válaszfalakat, amelyek ma az cgyos társadalmi osztályok között fennállanak. A falu no nézzo ellenszenvvel a várost, a város\'no kicsinyelje lo a falut. Az újból harcoló\' magyar honvéd páratlan hő-siosaégo íolkesitŐ példával szolgálja ifjúságunk hazafias érzésénok fo-hozását és elmélyítését. Az ifjúsági ünnepélyek mindenkor a hazafias érzés ápolói logvenok.
A vallásos és hazafias érzés ájw-lását szolgáló h fentebb elsorolt egyesülőtökkel szemben — fájdalom — sok alkalmat ad a módom társadalmi élet íólog a loánvifjuság szellőmének megrontására. A túlzott tcstkultusz, az önmegtagadás hiánya, a divatnak a jóizléat és szo-méromérzéat sértő szortolonségoí. A spanyol belügyminiszter éppen most bocsátott ki igen szigorú rendszabályokat a strandokkal kapcsolatban. Ezók szerint tilos olyan fürdőruhák visoléso, amolyok a jóevkölcsökot, s szomérmot sértik. A fürdőzők a vi-zon kívül nom járhatnak fürdőruhában, hanem kötolosok fürdőkö-ponyt vagy más mogfotolŐ ruhadarabot folölloni. Férfiak és nők csak olkülönitvo napozhatnak. Szi-goiSian tiltva van a strandokon való tánc is. ,
Porszo, más ma az élet és más a. divat, mondják. l)o ha , ilyon fölfogásunk van az élőiről, annak értelméről és értékéről, akkor no csodálkozzunk, ha leziillik a családi élőt, megromlik a társadalom.
Nagy, óriási a szülők s nevelők felolösségo Iston és Haza előtt.
Ezekkel a gondolatokkal foglalkozzunk szent királyunk ünnoiHÍn. Kiáltsuk szont nevét" és kérjük hathatós pártfogását annál, akinok buzgó apostola volt, nemzoto és országa jobb jövőjének megszervezésében. Bizalommal lomóljuk, hogy a jóságos Iston torvoíbon továbbra ís eszköz marad az órtálló magyar nép s továbbra is a szontistváni gondolat irányítja országunk mindenkori kormánvzását.
Szont Istvánról, a magyarok tündöklő csillagáról, mondjuk a költővel :
.Méltó, hogy Áldja, tisztelje Magyarország, Ünnepe napját ülte egész ország, Dicsereteket — kívánja igazság — Hogy néki mondjunk.-
(Kiadatlan intk a fancsó . Btntdek-ködtMt.)
Aug. 24-én lesz egy éve, hogy elkezdődtek a nagykanizsai felső tejirplom bontási és bővítési munkáinlai. Az egyéves évfordulóra sok-sok nehézség utána aivükö, mázoló- és festömun\'ka kivételével nagyjából elkészüli a templom. A templomszentelés végleges idejét a Zalai Közlöny utján inajd közöljük a közönséggel.
A jó és áldozatkész hiveknek szent István napjára kedves meglepclés lesz. hogy a szentmiséi már nem keli vágig állni. A l\'Öhnjóban a padok elhelyezése is megkezdődött. Buday János kanizsai asztalosmester a lölgyfapudok elkészilésével szép inukat Végzett. A padok teljesen sima modern stílusban, rög-zilclt és felhajtható térdeplővel készültek. A régi fels/> tetup-lomban 50, az újban 320 ülőhely lesz. A jólevök nevei kis lábián lesznek megörökilvc.
Ai uj padok elhelyezésével kapcsolatban kér-
jük a kedves híveket, liogy az egyházi szokásnak megfelelően a jobb oldali padokba a férfiak, a baloldaliakban pedig a nők foglaljanak helyet. Aki elsőnek ül a padba, az a pad közepére üljön. A gyénnekek helye a padok elölt van. Fcnntar-tarlolt helyek a diák- és kalona-jnisék kivételével nincsenek. A fiatalabbak adják át helyüket az idősebbeknek és az áldott állapotban levő édesanyáknak. A templom művészi •zinet ablakairól anjcgkapluk a számlát, ami 211.560 pengőt lesz ki. A Közel-lálási Miniszter 51.071 — 1912. sz. rendelete értelmében munkabér emelkedés címén abla-konkint 20 P felárat* kell fizetni. Az fivegfeslő. csak ilyen kevese! számítolt, meri az ablakok jótevői közül a legtöbben előre fizették ki az ablakok árál. A 150 jwMigös ablakok Ui\'ai ára «00 P, a külső drótbelélos ablakodé pedig 200 P lenne.
1912. augusztus íj)
A carraral márvány szenteli-víztartók jjebben a hónapbav szintén elkészülnek Kovács Ja. nos helybeli kőfaragó inesler-nél. A márvány áldoztatókor-látra és a főoltárra
még ntnoa jótevő,
A főoltár fölé kerülő több mint 2 méter magas Jézus Szive szobor egy háztartási alkalmazott jó\'vollából már munkában van Közel 20 évi megtakarítón pénzét, 1210 pengőt ajánlotta reI a Jézus Szive szoborra, A tomp, lomra
eddig 160.00 P-t fizettünk kl.
Az isteni Gondviselés bámulatos módon segit minkéi. Kj nem adott még a felső templomra ? A szó legszorosabb értelmében hárman hagyták válasz nélkül kérő levelünkéi. Ez is talán inkább feledékenységből történt. Akik már adtak, azok adnak ezentúl is s ami a legfontosabb, jó szívvel és minden kérés nélkül adakoznak. A vasárnapi perselyezésbői Állag 200 pengő jön össze a tomp-loiiíra. . ,,
A kanizsai honvédek még a fronton sem feledkeznek meg a Jézus Szive felső lemp-lomj\'ól. A sok közül pld: a na: pókban az egyik hadnagy \\V1 pengői küldött hálából Isten segítségéért egy tízszer olyan ortfs partizán csoport legyőzéséén. A Zalai Közlöny utján köszönjük honvédeink áldozatkészségéi, ök tudják a legjobban, hogy a vallás és Islen nélküli nevelés milyen állati sorba süllyesztette az emberekel.
A Jézus Szive felső templom egész Nagykanizsa temploma lesz, .mert egész Nagykanizsa áldozatkészségéből épül.
A templomnak Buday János asztalosmester, a padok készítője egy padot, Szabó Antal egyházközségi gondnok 100IM, Tusnádi István, Tordai Irén, N. N. 50—50 P-t adományozóit. Isten fizesse mteg I
Longauer Imre
Üzletáthelyezés!
bőrdíszmű
KASZTLNÉ HOLZER ELLY
bazár-udvar
Fd-ut 8.
AU°"T,9.<n VAR0SI 1101(30 "\'"ferdén SZÖKIK A KISLÁNY
Mltaddsok koxdete : 5, 7 ét .9 arakor.
Aug. 20-S3^tg. Csütörtöktől—vasárnapig A 2000 PENGŐS FÉRFI
Előadások osütörtökön és vasárnap 3, 5, 7, 9, pénttktn ís szombaton f, 7 és 9 órakor
. ZAL\'AI KOZLOMYi
_ az apáca-ruhában szélhámoskodó filyeházl leány ellen
Nemrégiben jelcnlelíc a Zti lai Közlöny, hogy a nagvkaní zsat rendőrség elrogla \'Múlok Erzsiből
zsebet ilyeházaí leányi, aki [ fogta a kanizsai rendc\'irsé, 1 llll\'.iéa arróluiái- | azonnal őifízetbc helyezte
nője ininjd bejön és kiegychlili a számlái. Szélhámosságán azonban rajtavesztett, mert éles
beszámoltunk1 — több szálliá ínosságol követeti el » nagykanizsai üzletekben. Az egyik helyen bőröndöt, a másik helyen pedig rctiknlt slb. vásárolt,\' és mindenütt apáelljelőltnak adta ki magát. Öltözéke is az apá-cajelöllck ruhája volt. Mindenütt azl mondta, hogy a fönök-
Kgyik kalapcsaláséri 10 napra ítélték, amely büntetéséi már le is töltötte. Azóta ujabb feljelentések érkeztek ellene a rendörségre. Mos! teljes bünlujslro-fmának összeállításán dolgoznak, amely előreláthatólag hosz-szurn fog nyúlni.
Kedvezményes belépőjegyek a Budapesti Nemzetközi Vásár vidéki látogatói részére
Ismeretes, hogy :i mostani háborúd Nemzetközi Vásárra a kormány csak korlátolt számban ongo-(lélyozelt fóláru utazásra jogosító vásár igazolványokat. ICzek a vásárigazolványok, molyokot minden ino-netjegyiroda ós a Vásár minden tb. képviselete árusított, már-nagyit-s/t olfogytak ós már esak néhány olyan bolyon kapható, ahol a régi készlet még nőin fogyott ol toljOtjOil. Igen sokan vaunak azonban olyanok, akik nem a vásáriga-zolvány kedvezményével utaznak fol Budapestre, hanoin á Szent István ünnepi kedvozményl veszik igénybe vajry más ciiium van vasúti utazásra kedvezmény ük, sót sokan egész vasuti-jogyot váltanak, csakhogy felkoressék Buriu]wsf ünnepi eseményeit. A Vásár vezetősége mindenkinek, aki Buíluposlro érkezik a Vásár ideje alatt, lebotóvé akarja tenni, hogy 9 külföldi államnak és a magyar iparnak ozl a.
nagyszerű seregszemléje! könnyön tokinthosfo meg s éppon őzért ugy intézkedett, hogy a vidékről folji")-vők - ha balépőjogyiikot.. Budapestre érkozvo a városban eloro beszerzik - kedvezményes áron válthassák meg a vásári bnló|)ójogvet. A vásár az ugynovozott »elóvé.íeli« jegyok érvénvét tollát meghosszabbította. Az ilyen kedvezményes jo-sAekel, amelyeknek ára 2 pongö;5& filléres liolé|hrijeítyekk(d szemből, csupán ;1 pengő\' 50 fillér, Buda-|h\'sten lóbál városi elővételben továbbra is lobot boszerozni. Ilyen jegyet Budapesten bárki válthat magának a Stádium irodájában, (VIII. József körül ">.), a Kütturjegyirodában és annak fiókjainál, valamint a Népszava irodájában (Conti utca •1.) és az IlU\'Kz összos kirondelt-ségoinél és az utcai pavillonjaiban, mégi>edig egészen a Vásár zára-»áíg. (:)
öt éves kisgyerek az antó alatt
A rendőrség előtt álló autó alá mászott egy elgurult gomb után
¦1042. augusztus 19
JBaboohay flyárgy [
Hosszú betegség, sok\' szenvedés után átköltözött az mVik-hónába Ilabochay. György, iki nemcsak a lőnlénehui név kólclczellségével. hanem az ősi kanizsai-voltának minden rög-szcrrlctcvel és lelkületéből rakodó érdeklődéssel volt életén ál harcosa a nagykanizsai és tálai közélelnek.
63 éves volt.
A lassan kipusztuló régi Kanizsa egyik törzsökös hajtása voll, előkelő liptisa a régifajta városi urnák, méltóságteljes viselője az ország történelmében is rangra emelt és Nagykanizsa éleiéhez minden Időkben hozzá nőtt névnek.
Amig egészségi állapota birla. inlyos szavú tényezője voll n város és a vármegye közéletének, az önkor\'in\'ányzat és a ps-lilika arcvonalán egyaránt, liléiéi puritán zárkózottság jellu-iticzlc. elvekben fl soha meg-neiu alkuvás, céltudatosságban kilarlás és határozottság.
Tisztelet, tekintély és barátság övezte, éleiében, inegyeszer-le megnyilvánuló őszinte részvét kíséri sírjába.
Temetése holnap, csfilörlö-köli délulán fi órakor lesz a r. k. loneelő. halottasházából.
Leszúrta, mert nem adott tüzet
Kcsztlioly, augusztus 10 (Tudósítónk jelenti) Szóváltásból keletkezett veszokodésnok szurkálta lett a végű a kögztholyi vásárléron. Piali József kosztholyi fiatalomból\' durva módon tüzot kért Méhn János csosztrogi logénytál. A falusi legény a durva hangot kikérte magának, tüzol ixxlig nőni adott. Físli orro kést rántott s Méhnt ősszo-BínrkAlta. A több sebből vérző lo-gényt a kórházban votték ápolás alá.
Egészségügyi ellenőrző körnt Zalában
Dr. Sajó bolügymini.szlériu-. ini osztálytanácsos, dr. Takács vármegyei tiszti főorvos és dr. (jyiinesi vármegyei liszti orvos kíséretében egészségügyi ellenőrző körúton járl a minap Zalában. Nagykanizsán megtekintette a dr. Kesztler Istviín vezetése alatt álló egészségvédelmi intézetet és nagy megelégedéssel nyilatkozott az elért eredmény belett. Majd dr. Krátky István polgármester, valamint neje, a Tüdőbeteggondozó cl-nökasszonya és dr. Ricdlm\'a.vcr István kórházi orvos, a Tüdő-beicggondozö Szanatóritoml or-vosa kíséretében kimentek Eazs-nakb\'a, a* Tüdöbeleggondozó Szanatóriumi mcglekintésére. Itt a legteljesebb megelégedéséi fe-J°zfe ki a láloitak feleli\' és elismeréssel, adózoll annak a munkaiak, atnelv a szanalóriuniot a megvalósulás stádiumába hoz-ta Dr. Sajó oszlálvlánácsos. v;iluíninl a vármegyei liszli fogorvos és liszli orvos Nagykanizsáról tovább fólyfattaTc \'ellen- j m\'Zn köruljiikaf Zalaegerszegre. \'Hajd Csáklornyára.
Egy öt é|ves kisfia játszado-zoll tegnap délben a nagykanizsai rendőrségi palota előtt. Szaladgálás közben a gomb, ami a kezében voll, egy !1 rendőrség elöli álló MAORT.aiilóalá gurult. A kisfiu a gomb után inteni és az álló autó alá mászott Az autóban bent fii I itsof-íörje. de az a körülölle jáfszó-dó eseményről semmit .sem sejtelt. Jóhiszeműen elindítót l)i a kocsiját; amelynek kerekei ke-
VÁSKEHÉSZTET
kapott Kovács Nagy Endre nagykanizsai. Mnort-tiszl viselő, Kovács Nagv Pál rendőrfŐta-nácsosnak a harctéren küzdő unokaöccse. A magas német ki-lüntetés büszke lanujele a magyar hősi erényeknek.
reszt ülin\'entok a kisgyermeken. A kisfiu balvállát a kerekek összeroncsollak és súlyon belső sérüléseket is szenvedett. Beszállítónak a nagykanizsai kórházba. Állapota válságos. A kisgyermek szülei részéről gondatlanság forogsfenn, meri ilyen apróságot nem1 lelt volna szabad magára hagyni, legkevésbbé a város forgalmas helyén. A szülőkön kivítI felelősség mást nem terhel.
FŐHADNAGGYÁ.
léptelte elő a Kormányzó Ur dr. Baksa Géza l. hadnagyot, a nagykanizsai I. sz. poslahiva-tul főnökhelyeílcsél. aki jelenleg is hazafias szolgálatot teljesít Nagykanizsán. Az előléptetés örömében ősziule érzések-
s
kai osztozik a város társadalma, amely katonai és polgári üuinöséghen egyaránt lelkes, kemény, kötelességtudó magyar ural tisztel dr. Baksa Gézában. *
A FERENCES BABÁTOK
körében történt kanizsai változásokról mér tudósított a Zalai Közlöny. Most értesül a Kulcslyuk az ország nrás vidékeire szétszórődolt kedves ferences ismerősök áthelyezéseiről. P. Cirfusz Viktorián Szom-b\'atlvelyre U\'erült házfönöknek. P. Miholcsek Miklós esztergomi házfőnök liucsuszentlószlón lett ]>lébános és házfőnök.
IiAHBARITS LAJOS
a Zjtlai Közlöny felelős szer-kesztöje két heti szabadságra haza érkezett és átveíle hivalla-lál- Iíene<lek Rezső szerkesztőnk erre az időre szabadságon van, hogy legalább egy kicsit kipihenhesse az évek óla szabadság nélkül végzeit s alaposan "megtorlódott háborús szerkesztőségi iivunkn fáradalmait. *
VÉLETLENEK
\'mindig vannak és sokszor érdekesek. Ilyen ti következő "is, a pölöskeföi tűzzel kapcsolatban. Dr. Mező Ferenc budapesti áll. gimnáziumi igazgalö fcsak a hivatal a hiida]>es(i, sziveJelke \'mindig kanizsai marad") pár napra haza érkezell kislányaival Nagykanizsára családi látogatásra. A ketlős ünnepeit ki akarlak menni Pölöskeföre. a-hol dr. MczŐ Ferenc szüleiéit. A kirándulás azonban valami miatt elmaradt. Ugyanazon a napon támládt a nagy pölöskeföi lüzvész. De nem1 az az érdekes. Hanoim\' az, hegy 1Í101-ben pontosan "ugyanezen a napon égelt le dr. Mező Ferenc édesapjának pölöskeföi háza,-amely szemben voll a mostani, lüzvész színhelyével, fis érdekes az is, hogy dr. Mező Ferencnek ez volt az első újságírói tevékenvségc. mert a\'z 1001 auguszlus tfi-iki lüzröl Ő ludó-sitotta a Magyar Pajzs cimü Zalaegerszegen \'megjelenő ipar-uiságof. Borbély Gyurka bácsi pártoló hetilapját.
»
ZALAI VADASZOK
nagy örömérc a visszatér! Kotor községben telepedet I le Miskey Lajos ny. MAV főtiszt, az Országos Vadász Szövelség főtitkára. A főtitkár feleségét,, Pataky Ilonát ugyanis Rotorba helyezlek át, mint tanítónői1.
* * A CSÁKTORNYA!
King-gyár egyik társtulajdonosát, Tesslcr Józsefet, dr. Schwnrlz Lajos esáklornyni ügyvédet és Strnuss Miksa voll nyomdatulajdonos! a megszállás alatt tanúsítóit példaadó magyar magatartásuk elismeréseként a zsidótörvények hatálya alól HVenlésIletlék\'.
MÉRLEG
Minden mérőiben Szakszerű javítás
SCHOLCZ JÁNOS in*rl*gké»lts-m««t*r
Waijkanliaa, Eatyót-tef 3a aiam.
TÓTH JÓZSEF VASKERESKEDÉSE
Nagykanizsán, Erxsébet-tér 23.
Árusít: |
Hottierr-Sohraatz gyártmányú mezŐRazdasági gépeket. Kincsem 1 j zománcozott tűzhelyekéf, kályhákat és háztartási cikkeket,
II^ULCSIYUK,
ZAJJAi KOZL0TO»
1042, augusztus lg
BÚTORT
azaközletben, GÁBOR műaaxtalosnál
Um»¦»¦!—. v*t«ká»»pni»t<i un
Szerda
bttdapoit i. tufliorío
6.40 Torna. Hirok. Közloménvok. Hanglomozok. — 10 Hirok. — 11.10 Ncmzotközí vizjolzószolgálnt. — 12 Harangszó. Himnusz, Idójárásjolon-tés. — 12.40 Hirok. — 18.20 Időjelzés és vizállásjoloníés. — 14.80 HirÓk. — 14.45 MüsorísmortoléB.
— 16 Arfolvamhirok, piaci árak, élelmiszerárak. — 16.45 Időjelzés, hirok, — 17 Hirok szlovák ós ru-nzin nyolvon. — 10 Hírek magyar, némol ís román nyolvon. — 21.40 Hirok. — 28 Hirok német, olasz, angol én francia n vei von. — 24 Hirok.
BUDAPEST r.
17.15,A Kádiózonokar műsorából.
— 17.10 Klóadás. — 17.55 A inoző-kQyoad i lövonteénokka r. — 18.20 HonvédmÜsor. — 10.20 Vidák Sándor cigányzenekara muzsikál. ¦ — 10.50 Az országépitŐ. Korrajz lizon-ogy képbon, — 21.40 Hitek. — 22.10 üzen az otthon. 28.25 Tánczene
BUDAPEST II.
18.80 A kassai rádió műsorából.
— 10 Felolvasás. — 10.80 21.40 Ünnepi magyar esi. —¦ A szünot-ben kb. 20.20 Hirok. 22—28,15 Kendórzonokar. — 22.80 Ifangkó-pok.
Csütörtök;
BUDAPKST I.
5—6.20 A szerelőt hullámhosszán Honvédőink családtagjai üzoimok a Nemzetközi Vásárból. 8 Hirok.
— 8.80 A Szont István napi körmenet a Várban. 12.85 Zenés őrségváltás. ••• 18.20 Dr. Horédi Jusztinián bíboros horcogpriimut rúdiós/ó/.ata. —- 18.86 Szórakoztató zene. — 14 Magvar müvészlomo-zok. --¦ 15 Foloívasás. — 15J0 Hangfelvétel. 15.25 Légierők fu-vózonokara. 16 Klóadás. - 16.25 Szórakoztató zene.
17.20 YVoidingor Kde szalonzenekara. 17.55 istván király logöit-\' dája. Felolvasás. 18.10 Magvai-nóták. Karácsonyi Margit és Cse-lényi József énekéi. — 10.50 Beethoven : István dirály - nyitány.
— 20 llangké))ck a\' Szont Istváii-naj) sportosoményeiról. --¦ 20.25 Halló ! Itt rádió Budapest. Rádió-ábránd. 21.10 Hirok. 22.15 Vidák József cigányzenokara. 23.25 Könnyű zeno\'. BUDAPEST II.
18 — 10 Magyar nagv z.:nokari müvek. 10.80 Dilroí Csibv József zontíonzik. 20 Hirok 20.10 21.10\' Felolvasás.
Esfénkint
a közkedvelt
lfixalaki Gyula
cigány-zenekara ItVj muxeikál a
szever étterem ben
Festessen Tisztíttasson
\'PÁlCSiCS-ndl
Elkülönítették a fink ós leányok tan-Idejét az iparostanonciskolában
A nagykanizsai iparos tanonciskola fclügyelőhizollsága tegnap délután ti órakor tartotta óraadó tanár-Választó ülését dr. Hegyi Lajos polgánnes-lerhelycllcs\' elnöklése melletI, ukí a tankerületi főigazgatói is képviselte. A íelügyelöbízoll-sághoz 30 pályázati kéreleinér-kezctl be. aniely pályázók közül a következőkéi váluszlol-ták imcg :
Iparostanonc fiú-tagozatban" Andris István 1, Hörvári József 4, Fiüh-wirth János I, Kcmonósi István, 10, Koronczv Hczsó 4. Kovács J. András 3, Nagy Miklós 8, Némoth Béla H, Óvárí József 4, Kugler Sándor 4, liéthi Lajos 6, Széptidvary; László I. Téli tanfolyam : Németh Jené 4, övári József 4, líáoz Alajos 4, liéthi Lajos 4, Szépudvary László 2 óra.
Ijíarosloány-tagozatban : Balogh Arpádné 8, özv. vitéz (.\'sete Antal-
né 10. í\'soto Foronciié 7, líátkai Kdil 12, líátkai Ágota 4,\'Kió Mária 12 óra.
Koroskedó-laííoztttlmn : Sági Far-\' kas István 4, Kovács J. András 1, Márk Borlalah 5, Nagy -Miklós 2 óm, A megválasztás 3 tanévre szól,
Az _uj tanévtől kezdve :» leányok délelőtt, a fiuk pedig délutáil járnak iskolába. Leveliié kedden délutáil.
Az iskola levente-csoport janiik irányítását az iskola tanárai lálják el. Az énekkar és a liu-önképzökör vezetője, valamiül a felügyelöbizollság jegyzője Németh János. A leány-önképzőkör vezelöje Hátkai Kiüt. \' i
A bizottsági ülés az ifjúsági könyvtár- és tanszerdijat az eddigi 5.50 [>engö helyett 7.50pengőben állapította meg.
NA PI RUND:
Oyógyszortári ügyelőt: Ma Sz. Mária gyógyszertár Király utca 40.
KtBkanizsán az ottani gvógyszor-tár állandó ügyolotos szolgálatot tart,
A OÖZFÜ1ÍD0 nyitva van reggol 6 órától osto 6-óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és koddon ogéaz nap nőknok.) Tolofon: 660.
Napié i Augusztus 19. Szerda. Rom. kat. Lajos pk. - ProtestAnn Huba - lir. Elul 6. — Augusztus 10. Rom kat. Szt. ibiván. - Protestáns Szt. Istváb - Izr. Elul 7.
— (Dr. Czaplk Gyula megyés püspök)
holyozto el egyházi ünnopség köretében az uj ha laton földvári tomplom zárókövét s benne az alapító okmányt. Földvárról Kőröshogyro ment a főpásztor, ahol a ronovalás alatt álló ősi templomot tekintette meg.
— (Hivatalos Istentisztelet)
A nagykanizsai szentferencrondi plébániatemplomban Szent István
ünnepe alkalmából augusztus 20-án délelóll fél 10 órakor hivatalos szcnlmiso lesz, amolyre a hatóságok, hivatalok, stb. vozotőségoi meghívást nyortok. A hivokot ozulon lmja meg ú Plébános.
— (A R, k. EgyhfizkOzség)
elnöksége tisztelettől kéri a képviselőtestület tagjait, hogy ¦ Ba-bocliay György alolnök temetésén holnap, rsütörtökön délután liá-roinnogyod 6 órakor a tomotó szor-tartási termél>on mogjoleniu szives-kotljonok. (:)
— (Értesítés)
Krlositom az igen tisztelt hölgy -közönségot, hogy kül- ós Iwlországi kala|x)k bemutatójáról a logazobb modellekot magammal hoztam és <uckkol szívóson állok n. h. rendel, kezésükro. flozdán Krnóné Benczo Tori kalapszalon, Horthy Míklós-Ut 1. <i);
— (Országzászló avatás Alsótendván)
Tudósítónk jelenti : Alsólondva és környéko készül az alsólondvai országzászló szontístvánnapi fölavatására. Oda yárják vitéz gróf To-
BÚTORAINK
közismerten szépek, tartósak és mégis olcsók
KOPSTEIN BÚTORÜZLET
Nagykanizsa
Nyaraljon HÉVIZÉN és megszabadul reumájától
HÉYIZGYÓGYFORÜÖf0;b"l:*
fürdője, amellett ideális nyaralóhely KUüiiö konyha. Diétás étkezés !1\' diétás nővér vezetésével. Elsőrendű valamint szerényebb Igényeknek\' megfelelő szállodák. IVÓKÚRÁK gyomor-, bél, epe-, vesebántal-mak ellen. Elő- és utóulsonl kedvezmény. Felvilágosítással bzolgál F&rdfllL*if atótig hóvik, Zala megye Telefon 4.
leki Béla főispánt és dr. Brand Sándor alispánt is a niOgvo tőhh olőkolóségévol. Az ünnepi l>t\'szédot dr. Országh Pál országgyűlési képviselő mondja.
— (Halálos szerencsétlenség)
történt Andocs, az isimül biican-járó holy közolélwn. A falu elején egy személyautó korülni akart orv keÁ\'sit s eközbon olgázolta az au-docsi búcsúra ígyokvó Olccssk ji»-nosné 42 éves értényi asszonyt. Az asszony azonnal meghalt.
— (A kötelező szavatossági)
biztosításra vonatkozó rendelkezések csupán a holyközi szokérfu-varozásra lorjednok ki. A holvköíi szokérfuvajoziífl mogongedetl iávol-sági határa 50 kilomélor annak a községnek vagy városnak )>e!ti;iti-ieti szélétől számítva, ámoly|)on n i[)aiesnak üzlete, tolejw van. tStiiiek a körzetnek a határat, ha a helyi viszonyok mogkiváuják.iaz olsöfelin iparhatóság a kercskodolmí és köz-lekodésügyi miniszter hozzájárulá-aával bővithoti. A vonatkozó biztosítási kötvények kiállítását a loui-ö-vidohb idő alatt vállalja az Első .Magyar Altalános Biztosító Társaság holylffili, Csongory-utca 2. sz. alatti fóügynökségo.
— (Az uj mezőgazdásági Arak kézikönyve)
molyot dr. Horoczky Endre fa dr. Kardos Tibor miniszteri titkárok állítottak összo, megjolont. A 76 oldalas kézikönyv ára 1.20 poiiiié. Megrendelhető az összeg olőzelM IttküldÓso mollott AZ ŰJ TElt-5rfí811ENDRLET kiadóhivatalánál : Budo|>cst, V., Katona József utca 28/aí
— a monyát tíriadalom
népszorü ropülőlapjának, a Magyar Szárnyak-nak augusztusi második példánya megjolont. A lap ezúttal is hu tükre az ogész világ lepühxsseményoinok, de o|sőh0rbati honvéd roi>ülóÍnk harctéri tevékenységéről számol lx).
— (Anyakönyvi hírek) Nagykanizsán az elmúlt héten az
aláhhraivyakönvvi bojogyzésok történtek : Szülotett 8 fiu és 4 leány; Bozzaí István műköszörűs és Fehér Margitnak rof. leánva, Muczor József földmüvos és Kovács Annának rk. fia, Czippán Sándor gazdaság esőléd és Horváth Toréziának rk. fia, Bányai József gazdasági cseléd és Gvula\'i Máriának rk. leánya, Ho-tvoi Lajos fogházét- és Thoísz Emt-llri«ak rk. fia, Házasságon kívül szülotott 1 leánv. — Házasságot kötött 6 pár : Hajas Lajos mapszáino* és Békési Ilona rk„ Bolla Antal Jo-zsof MAORT-tísztvisolő és Csíki Ida rk., Gvulay László borbélyso-géd g. kat. és Szolo Kózbii fod-
Hulló almát, szedett almát
vapjontétetben vásárolok-
Elim Lipti
sxombfllhqly,
Teleion: 173.
1012. nugus.ilns tfl
rásíBOgéd *k" Kuglor Elemér ék-tZOi-én/. é« Koroza ltozália magán-tiézlvisoW rk., Szabó Józsof kcres-Lw)3 6a KumHiioviifl Toiézia rk. — Meghaltak tlíen: Kóllarita Géza íotlrasznieflíor rk. 53 évos, özv. Rosta Forenoné Gelencsér ltozália rif 82 öves. Németh Mihály nyűg. rtoigárj iskolai igazgató rk. 76 éves, holland János nyűg. MAV BOgéd-(isüi rk. 09 éves, -Gazdag Antal rk. o-i éve-\', i zv. Takács Forononé Kauipor Anna rk. 7tí éves, Fried Rolnié Schiller Maliid izr. 71 éves, dr. Villányi Honrik nyűg. felflékoreskodolmi iskolai igazgató \\zr, 86 ÓVOB, Anlauf János földmü-rcs-napszatnos rk. 47 évos, özv. Fődét Janosné Király Mária rk. 53 éves.
Hazajöttek a Balatonról « hadbavonultak gyermekei
A nagykanizsai Missziós Nővérek gyermeknyarullníási aknája végelért. 100 hadhavonult-aflk a gyermeke élvezte az idei nváron a város, a Sa^eiália Missziótársulat és a társadalom jótékonyságát. A második, ;>0 hígból álló csoport tegnap este érkezeit meg a Balatonról Nagykanizsára. Az állomáson a Missziós Nővérek és a gyermekek szülei váriák Őket. A szülők kórusban mondtak köszönetei a nővéreknek a szívességükért és a gyermekekkel szemben megnyilvánult szeret > bánás-Utódjukért. Valamennyi gyermek kipirult és élettől duzzadó arccal jött vissza a nyaralásból.
Felborult egy pesti motoros a keszthelyi határban
Keszthely, augusztus lí) (Tudósítónk jolonti) Dr, Hollós Pál budapesti lakos motorkerékpá-ro nutazotl vidékre. A motorkerékpár Keszthelv határában eddig még meg nem állapított módon felborult és vozotójo az országútra zuhant. |)r. Hollós Pált agyrázkódással fa fojsériilÓHsol szállították 1)0 a keszthelyi kórházba.
ZAL\'AI K0ZLŐNV
ivalogozied Babáétól délre Mali
vranjska-nál olkosoredetten harcolt, moly alkalommal Kriodrícb Korenc Őrmester, a II. géppuskás osztag parancsnoka, kiválóan, vitézül és hősiesen viselkedott. Az ozred bal-szárnya ei\'óson veszélyeztetve lévén, * géppuskás osztag a logpusztitóhb tűz ellenéi-e is olóro ment, hogy az ezred balszárnyát HOgjitso sa\'fanvo-Bötó átkarolást olbáritsa. Amikor Bionhan a géppuskák az^uj állásba Érkéztok, az ozred egyes részei már "icgkozdték a visszavonulást. I\'Vicd-ncfi őrmester, jól lehot több seb-Mi vérzett, a válságos helyzetre való tok intőitől géppuskáival \' még (¦lobbit) ment és azokkal szakadatlanul tüzelt. Gépfegyverét, súlyos ^besüléso ellenére, a harc bofojoz-Wlg nem hagyta ol s az ellenségnek nagy voöztoségokot okozott. Unk igy volt lobotségos, hogy az »rod balszárnyi! megtarthatta álla-«*¦ Vitéz és önfoláldozó tóttól az íaV vit*Z8^\' éremmel jutalmaz-
UTORT
HETTEIIIBE
martai butorazaloolábu vegye-n
irolj-tataa »í 1. oldalról)
nlotték ákot. A németek lejöttök kél Spinűé- én egy \\Vlokore--Wel-lington mintájú bombilzogépct.
Szovlet repülők Nimstorstái ftlett
Berlin, augusztus lt) A N\'éinet Távirati Iroda éi-totm-lówo szorint Bzovjot ropülógopák ti mára virradóra torvszoruttoji zavaró repülősük során bombákat uol>-tak le Koloi- 60 Nyugat-Poroszország különböző helysőgoiro. A polgári lakosság lakónegyedeiben károk keletkeztek. Két \'támadó géj>ót lelőttek.
Gandhi fiái kturtóttatláh
Hem, augusztus líj Az angol hírszolgálat újdelhi jelentése szerint Gandhi ííál letartóztatlak.
A folkolö hinduk talgyuj-tolták az újdelhi vásár uaurnokot és pénaagy-iga>ga<6sagot
Budajiest, augusztus li) Újdelhi XST-jelentés szerint hindu felkelők megrohanták a Vásárcsarnokot és a pénzügy-igazgatóságot. Mindkét épületet fölgyújtották. A mulnmiminkn-sok sztrájkba léptek. A rendőrség és a hril katonaság sorlüze! adotl le a tüntetőkre.
VI álfátokat ipltomh az anLo-loh Egyiptomban
Budapest, augusztus 19 Uadow német ellentengernagy, ismert katonai iró, rámutatott arra, hogy az angolok a Szuezi-csatorna déli részénél az egyiptomi hadsereg szániára ttj állásokat építenek ki.
CipŐt Telefon: 498. csak ELEKESTŐL
(Dermata) Fl-it 1]. ti.
AlUs
UöniűueB és cserepes háimtiternek «lii.llio.il! TelóJivItált vállalok. Deák-l«r 12.__2319
Ügyei klaaolgéló-laanvt trafikba Honnal felveszek. Jelentkezni leltei; KI-rály-u. I. Bódélisllk, 2400
Keresek főzni tudó mlndeneale-Anvt
Bulapealie. Cini a kiadóhivatalban. 2393
lízy mólt arabaduit varrónő bármilyen llrl.lbl klaialgólónak ajánlkozik. — VIesrák, Bsgolssinc. 2407
Urlctalid Budspeslre mlndaneat ke-
rei. Jelentkezés: Nsgyksnlssa, TeleVI-ut 20.
V
A8AHOUON:
Deáky Ferenc
uri-nfii divatáru-üzletében
\' Nagykanizsán, Erzsébet-tér 1. -^pm
A Nagykanizsai Bankegyesület és Dél-zalai Takarékpénztár R.-T, igazgatósága, felOgyelőblzottsága és tisztviselőkara fájdalmas megilletődéssel jelenti, hogy igazgatóságának érdemes tagja
földbirtokos, a róni. kat. Szent József egyházközség alelnöke, törvényhatósági bizottsági, Nagykanizsa megyei városi képviselőtestületi tag, stb. stb.
folyó hó 19-én elhunyt.
Pi megboldogult mindenkor meleg szeretettel, lelkesedéssel és hozzáértéssel karolta fel intézetünk ügyeit.
Emlékét méltó kegyelettel és szeretettel fogjuk megőrizni.
Nagykanizsa, 1942. augusztus 19.
FIGYELEM I
HULLÓ I
Magyar Király
ÉTTEREM"
satatztiii 20-an nyílik m«»,
Dlaaaóforaa vaoaora I
Hangulatos zene I Dobos énekeanő I
AaolónSnak a|ánlko>lk klIUnö blro-nyltvánnyal rendelkeró tiOlffy. — Clm a kiadóhivatalban. 2 41 u
Karaakarifiaagadal telveai Kör-
llMKIaelók SzOv. Píljnuduar. 24Z«
BaJtrOall felveiiek. Klnlzil-ulca 02.
2410
ADAS-VÉTEL
Haiialll MelKr-kalvba éa hasiul,l 0 lóeróa motor oladó. Miffteklnlheló c,ak dilelóll Epplngernól. 2416
Sxakr4n«ak, karoasrákek, antal, eld-irobalal, latióra. oleanderok, azavek itb. elkoltórái mlitt áronnal eladók. — Öir. Meohnel Ediní, Kliály-u. 14. 2412
Eladó 2 nagy sienlkíp, 10 6a tál évfolyamú U| lilók, éflákea konyvaoiozatok óa klKbb reaányek, fekete ás barna nól bunda Orailg/ut 13/d. alatt, dálntán 2—4-lg. 2409
Trérjaa tladó. Krulbet tér 21.
Eladó egy jó srekár. Balcaal ul 53 sr.
] 2408
Ta.aaal «s tált 10-14 íves leánykl-ís nólkabálok ló aaovelből, csillár ti ámpolna eladó. Megtekinthető délután l/M— \'/ro-lg, Sugár-ul 16;.., 1. emelet. 2103
Haszaált, Jókarbln levó kát ttis atsur-gtp aladó. Clm a kiadóhivatalban. 2429
lakAs, üzlethelyiséo
Raktórt keresBnk legkásdb^, november hó elsejére, lehelóleg a vaauthoz k,i-zel eső utcákban. Horthy H.-ul 23. 2392
BÚTOROZOTT SZOBA
Csinosan balaraxatl asobát keresek szeptember léio. Zongorával előnyben. Clm a kiadóhivatalban. 2420
Etaaóaaaa bútorosok szoba fürdőszoba-, esetleg konyhattassnálatta! azonnal kiadó. Megleklnllieló O-lO-lg éa 5-0 lg. Clm a kiadóhivatalban. 2424
hAz és ingatlan
Kinltsl-utca 69. aaimu családi his aludó. Érdeklődni ugyanott lehet. 2364
Kisrécsán, autóbuaz-megállónál 2 szobiból, Oiszes mellíkhelylaegekből álló hit pajtával, télállóval, cca 1000 a ól •"autóval, gyümölcsössel aladó. 1\'eMlágoslláit r.d: Dr. Rspoch Alsdár tlgyvád, Csen-gery ut 7. 2423
KÜLÖNFÉLE
Hsrgltsy prafalógua KIrály-ulca 37., fogsd reggel 8 tót este S-lg.
TOalfa-ftlpóaaalóal géppel vállalok". Oaál, EölvOs-Hi 2., telefon\'. 686. 2279
Elvaaaall 1 drb Oiv. Tsdler Ijlvánné névre szóló kenyérjegy. Kéretnek a pékek és kereskedők, ne ssolgáljanak ki e Jegyre, hanem sdják le Eórvői-tér 28. sz. 2419
Képelt T*fe:
legolcsóbban keretest
Horváth Lajos, Fö-ut 2.
FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
rami kozlonti p
I Retorta-faszén
1 a«° KISS FATELEPEM
j Erzsébottór 13. Tololon : 6-39.
A NagykaDUiai Kmniuó választmánya az Őiszea tagok nevében mélységes fájdalommal Jelenti, hogy szeretett, naKyrabocsUlt alelnöke
csehi
folyó hó i\'j-i\'m meghalt.
A megboldogult hosizu óvókon koroa/.till nomos buzgósággal, nagy szeretottel és önzotleu lelkesedés sel vett részt egyesületünk vozotó-aébon ós kltünó* munkássága megérdemli, hogy követendő" poklaképpen állítsuk a kövotkoző go-neráclók elé.
Em lakát bálát allimeráMal í* őiilnte kagyalöttel fogjuk mogÖiUol
Nagykanizsa, 19J2, augusztus 10.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik apánk Dr. Villányi Henrik elhunyta alkalmával részvétüket nyilvánították vagy a te-netésen résztveitek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Villányi család.
Az Omágoi Egáaiiágvádolml Sxüvetiág iintíyltaiilr»nl tIóklz8veUág«.
21/1912.
Pályázati hirdetmény.
Az Országos Egészségvédelmi Szövetség nagykanizsai liókszövet-sége négy gondozónő-jelölti állásra pályázatot hirdet.
Javadalmazás: teljes ellátás (lakás/ élelmezés, ffités, világítás, mosás) és havi 20 P.
A gondozójclölti szolgálat ez év szeptember havának 1. napjától a következő év augusztus havának 31 napjáig tart.
A jelölti év letelte után a fiók-szövetség gondoskodik a jelölteknek ingyenes gondozónőképzfí tanfolyamra való felvételéről. A gondozónőképző tanfolyam elvégzése után a gondozónők alkalmazása biztositva van.
A sajátkezülcg írandó pályázati kérelmekhez a következő okmányok csatoiadők:
1. A pályázó születési anyakönyvi kivonata és a keresztény származást igazoló iratok.
2; A négy középiskola sikeres elvégzését igazoló iskolai bizonyítvány.
3. Rendőrhatósági erkölcsi bizonyítvány.
A pályázati kérelmeket az intézet nagykanizsai fiókszövctségéliez kell benyújtani és pedig személyesen, vagy posta utján.
Pályázati határidő 1942. évi augusztus hó 31.
Bővebb felvilágosítást az intézet (Nagykanizsa Erzsébet-tér 3—4.) nyújt.
Nagykaniesa, 1942. augusztus 15. ¦im Elnökség.
Csehi én nagyaxarvl ösv. Bfibochay Oyörgynet sz. Futár lrm« neje, un B maga. mint nz alulírottak novébou fájdalomtól megtűrve, do Isten megváttoziaUiataUan akaratában való alázatos moijnyagváisal Jelenti, hogy a forrón szemlét! drága jó férj, édesapa, após, vö, nagyapa sógor, nagybácsi. Illetve rokon
csebl és uagyszarvl BflBOCHRY GYÖRGY
életének 63-Ik. boldog házasságának 17-lk óvóbou hoaszu betegség és milyaégea türelemmel viselt szenvedés után az tlr szent testével és n haldoklók szentségének AJlalos folvélolóvol megerősítve, visszaadta Jóságos, nemes lelkót loremtőjótick,
Drága halottunkat folyó hó 20 án, csütörlöktín dőluján 6 órakor fogjuk a tömető haloImaházából a róni. kath. ogyház iizortnrtása bzo-rlnt beizenteltetni és ideiglenes nyugvóhelyóro kísérni.
Az engesztelő szontmlse áldozat a megboldogult lolkltldvóétt folyó hó 21-én, pénteken reggol 0 órakor fog n szenlleronorendlok pléhárila-tomplomábjn u MIndonhatónnk bemutettatnl.
Nagykünlzaa, 1842. augusztus hó 19-én.
KI nem fogyó szeretetOnk és hálás kegyeletünk mindenkor őrizze áldott emlékéti
Babochuy Gibilella férj. dr Ladányi Bál Iné leánya, dr. Ludányi Bála veje, Ladányi Gabriella unokája. Gyászolják még Medvay, Hauár, Keaoiiey ís Falár oialádok.
A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet, mint az O. K. H. tagja igazgatósága, felügyelőbizottsága és tisztviselői fájdalmas megilletődéssel jelentik, hogy az intézet igazgatóságának érdemes elnöke
csehi Babochay György ur
folyó hó 19-én meghalt.
A megboldogult nagy körültekintéssel és buzgósággal intézte egyesületünk ügyelt és ezzel hervadhatatlan érdemeket szerzett.
Emlékét mély tisztelettel és hálás kegyelettel fogjuk megőrizni.
Nagykanizsa, 1942. augusztus 19.
Bitosítson tűzkár ellen, kára megtérül!
MBGNYI LT ÁGH ÉS NÉMETH
vaskereskedése S!W
agykanlvaán, Erzsébet-ter 82. (a Filléres bolt mellett.)
MEGERKEZ
ERDÉLYI
CIRKUSZ
Vásártéren í ríja 5 napos vendégjátékát
Előadások kezdete:
Csütörtök 20
2 elíadís
6, </»8
Péntek Szombat Vasárnap Hétfő
21 22 23 24
1 előadás 1 előadás 3 előadás l/,0 buosu-
>/i8 V>9 4, V,7, >/tO előadas
1942, augusztus 10
HILD
temet, exhumál, szállít.
Cégtulajdonos:
Dervallts József
k,í Talafoai M»., lakáj i 1».
Nagykanizsa megyei vaio» polgármesterétől.
Tárgy: Ipari növények kötelcíö termesztése.
Hirdetmény.
A 4730U942. M. E. sz. rendelet érelmében mindazok, akik 15 kataszteri holdat nteghaladó szántóföldi művelés alatt álló Ingatlanon Gazdálkodnak, kötelesek a szántójuk 7 o/o-ának megfelelő nagy. ságu területen fölerményként ipari növényt termeszteni, éa pedig N\'flgykanlzsán hzója-babol, olajlent, vagy repcét. A gazdálkodó termeiéi! nerittáfi alapján a kijelölt ipari növények helyett cserenövén/kent más Ipari növényt, vagy mákot, vagy flsii lent is termelhet. Ha a repce, vagy az őszi len április 15. előtt kipusztul, helyette a gazdálkodó más ipari növényt köteles termeszteni. A gazdálkodó köteles szeptember 30-ig a Közellátási Hivatalhoz bejelenteni, hogy a jelen rendelet alapján milyen Ipari, vagy cserenövénvt mekkora területen kivan termeszteni és hogy költsön-vclömagol igényel c? A bejelentéshez szükséges nyomtatványt a Közellátási Hivataltól kell kérni. Azok, akik termelési szerződéi a\'apján termelnek, Jogosullak a vetésterület minden kataszteri holdja után 30 kg. péll sót igényelni hatósági áron, jogosultak továbbá minden ICO kg s ója-bab, vagy repce után 40 kg, minden 100 kg. napraforgó, olajlen, ricinus, magkcnilcr, rozslemuag, vagy tökmag ulán 25 kg. olai-pogáciát igényelni; végtll holdanként 50 V kamatmentes termelési előleget is kaphatnak.
Mindenki, akinek olajosmagvak szántására alkalmai ipari, vagy mezőgazdasági szárítóberendezése van, ha a napi teljes ló-képessége a napi 5 mázsál meghaladja, köteles azt a Futurához (Budapest, v, Vigadó-u. I.) ajánlott tevéiben legkésőbb augusztus 24-lg bejelenteni. A bejelentésben részleteién lo kell irnl a szárítóberendezés!, 8 meg kell Jelölni annak helyéi, teljesítőképességét, esclleges szállíthatóságát, valamint azt, hogy az Üzembentartója mekkora területen termeszt olajos-magvakat. A rendelet megszegőit ti hóna pig icrjedhelö elíárásial büntetik.
Nagykanizsa, 1942. augusztus 18.
uu Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől,
tttl/Ké. 1942.
Tárgy: Tudnivalók a napraforgó termesztéséről és betakarításáról.
Hirdetmény.
Akik kukoricát termeltek, kötelesek voltak seélnövényként napraforgót termessteni. A Fut urának most megjelent egy kis tájékoztató füzete, amelyben nemesek a vetésre, hanem a napraforgó betakarítására és cséplésére vonatkozó tudnivalók ís bentfoglaltatimk. E füzetet minden termelő díjtalanul megkaphatja a Közellátási Hivatalban, vagy a kiskanizsai városházán.
Nagykanizsa, 1942. augusztus 18. S4is Polgármester.
XALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: ,Kligtiá«lá|l B. T. N »gyk. ¦!!*•\'-felelős kiadó: Zalftl Kár»iy. Nyomatott: " l „Migaztfilágl II. T. NagykanliuT •yindájáiaa Mapykaalxeá*.
?211
82> évfolyam, 188. izém.
N«8ykanlzia, 1942. augusztus 21. pintek
Ara 12 fillér.
SPILA\'
aaakuait»»*» *• kiadóhivatal, Vőat 6. Mm. SSSS» *» ktadóblvolalt telefon iTm.
Megjelenik mlndon hólköznop dílulán.
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajo
BlóllMtéal itt : egy hónapra 2 pengi, SO mm
nogyedóvro T pcjwó 20 111 lír. Euycn Dzám: hétköznapi"
A legnagyobb áldozat..
(l/l) Mialatt szerié az országban magyarok tízezreinek ajkán, szuí meg száz. templom gyci-lyafényes ivei alatt szállt az ősi magyar ének az Egek Urának trónusa elé, keresni >livngynrok tündöklő csillagait, azalatt ijesztő árnyékként szaladt végig az országon a hir: — vitéz Horthy István, Magyarország kortirányzóhclycltcsé a keleti harctéren hősi halált hall.
Megdermedi az ünneplő áhítat a lelkek millióiban. Megfakult pillanatok alatt a harangok ünnepi gingnllója és végig borzongott városon, falun, sikolt, hegyen a gyász komoran kongó harangszava.
Szent István ünnepének napfény-pompás délelőttjén, mia-la|t a mtagynr hazára vigyázd Szent Jobb diadalmenete végig vonult a főváros diszbe öltözött utcáin, hogy erősítse, áldja, védje ennek a népnek minden) fiái a huszadik század uj európai honfoglalásának véres megpróbáltatásaiban, azalatt szakadt az országra a mérhetetlen veszteség keserű fájdalma; — Szent István nenrzelc az államfő-helyettesét, a legelső tn\'agyar édesapa és édesanya pétiig a gyer-mekét veszítette el.
S hírig könny és fájdalom árja öntötte el az országot a budai várlól a messze vidék bogárhátú házaiig, addig a Szent Jobb ezer esztendő rendilhclel-len biztonságával mi\'tattu tovább az \'ti,lat, mintha csak azt inondla volna :
— Ez a jobb is kardot markolt a pihenést is csak kardon isiuerle. Hz a jobb tűzte fel a kérésziéi a magyar égre. Kard és kereszt : — hősi vér és örök áldozat jele E keltő alkotlla W¦nép hazájává a Duna-Tisza táját. E keltei biztosiljotJíi létét. E keltő szabja meg helyét a most vajúdó jövendőben!
fis mintha azt is mondta volna: ¦ *
— Hullasd ... hullasd csak könnyedet népem és hullasd je is, néped nagy Vezére ! Áradjon a fájdalom\' a szivetekből, norilsa gyász a házaitokat, lelkeiteket! Sírjátok el a kegyetion veszteség marcangoló kínjait, megriadt panaszait 1 Aztán\' !l Könnyektől fényesre mosóit szemmel nézzelek\'a messze teg-[Wpokba és nézzetek a küszöbeiteken kopogtató holnapok ¦ele. Ez voll St magvar sors egy \'oi\'léncloin öla. Mindennel, ami a legdrágább kincsetek, vérrel,
élettel ugyaniig}\', mint Wiyérrcl, arannyal \' őrséget Nyugat és. Kelőt ütközőjében. Ebfíöl az őrtálláspól letl jussotok az ezeréves örökség.
[
Gyászba borította az országot vitéz Horthy István kormányzóhelyettes hősi halála
Szent IsÉvan ünnepén fél 1 ómkor a következő szomorú hírt közölte n magyar rádió:
»Vii6z nagybányai Horthy falván Magyarország kormányzóhelyetlese ma reggel az orosz harctéren repülőgépen honi halált hall. A( tragédia mélységéé gyászba bort-^ tolla az egész magyar nemzetei. Vitéz nagybányai Horthy látván hősi magyar halála nagy és nze.nl áldozzál a léiéért és \'lövőjéért küzdő haza oltárán. A Kormányzóhelyette* Ur Öföméttóüága hősi hatot/ja az igaz magyar köfelességleljesHésnek. Alkoln élete én bátor katonahalála legyen világító példaadás mindnyájunk számára a haza iráni tartozó kötelességeink áldozalos és önfeláldozó teljesítésére.\'
A hir nagy megdöbbenést keltelt szerte az országban. Gyászba borult az egész ország, melynek minden városában köz- és magánípülclokrc egyaránt felvonták a feketeszi-nu zászlói, a nemzet egyeteme érzésének kifejezéséül.
A bécsi rádió tegnap este Inugyar adás keretében meg-emlékezetl arról a súlyos veszteségről, amely a kormányzó-lielyeltes hősi halálával érte Magyarországot. Kegyeletes szavakkal méltatta vitéz nagybányai Horthy István kiváló harci cselekményeit, amelyekre élete feláldozásával tette fel a koronát.
A rőltíai rádió, legnep eslc ismertette vitéz Horthy István konnányzóhclyeltcs hősi halá-
lának hírét, majd ünnepélyes hangon ezekéi mondta : Az olasz
nép, amelyei a legőszintébb barátság kötelékei fűznek a magyar nemzethez, megrendüli szivvel és őszinte fájdalommal vesz részi a magyarság nagy gyászában. A magyar kormányzó helyettes hősi példája a kö\'i zös ellenséggel folytatott harcban az olasz noinizetet mélyeir \'megrendítette. Horthy István \'nragasztos példája nemcsak a iiVagyar ifjúságra hal lelkesítőén, hanem\' buzdítás az olasz Ifjúság szántára is, amely eszményképét látja az ilyen hősben. Az olasz né]) a gyász pillanatában \'megrendülve nyilvánítja rokonszenvét, minden együttérzését Magyarország kormányzójának, akivel mélységesen cgyülléroz gyászában.
A miniszterelnök szózata a nemzethez
Magyarország míniszlcrelnö-ke tegnap este háromnegyed Kikor a rádió utján a következő szózalot intézte a nemzethez :
Isiván király napján, az ezeréves dicsőséges magyar mull ünnepén Bzflrnvu csapást mért i» sors noui-zetünkro: Vitéz Hortby István re-pülófóbadnagy, Kormányzó Urunk fis, 11 magyar kormanyzól.olyotlos, az első arcvonalban bési balált balt. A dicsőséges történelmi napon * magyar jóvá reménysége élőiét áldozta a dicsőség meséjén. Mély
gyászba borult az ország, fiatal öz-vegyo, kicsi kisfia, minden magyar, oiíéaz népünk. Kok anya rcinogvo félti mostan fiát ,do minden magyar anyának, embernek a legnagyobb veszteségét szonvodjük. István király, a szent, az országala-piíó jobbja intésro omolkodolt mindnyájunk folé. ö is olvosztotte fiát, do nemzete megmaradt és naggyá lott. A csapás napián jolké]»t koll látnunk, hitímkkol a megnyilatkozás magaslatáig koll emelkednünk, bogy KŐtfllosséeünkot a nemzetért, a Jövőért, a többi kint bar-
És mos! ez szentesíti a magyar élet örökjogál az idők végtelenéig. Nagy a tót, amekkora soha nőm volt, amióta ez a jobb az örök magyar kard-stafétái elindította s a kereszt a tét mosl. Nemcsak a li kardotok, nemcsak a li templomaitok keresztje, haHenr az egész földrészé, az egész világé. Mosl veletek áll vagy bukik minden föld, minden nép, amely c kellős szhníholunibun fogadóit vezérlő tnrlahn\'al. céll a belőle, rnjla sarjadt élet, müvellség, emberség számára. Félelmetesen hatalmas a lét, megrendítően nagyok az áldozatok, amelyek kiméretlek reátok érle. Minél nagyobb az áldozaf, nnnál acélosabb legyen a lélek ! Minél könyörtelenebb a veszteség súlya, annál tiszláhbun ragyog a (magyar kard becsülelc és an-*
nál biztatóbban tündöklik feleltetek s az egész emberiség felett a megváltás jele, a szeretet jele, az igazság jele és az egyetlen, legfőbb isteni akarat és\' törvény örök ígérete : — a kereszt,
így mondta cl vigasztalását és ta/iitását a vérzivataros szcnl-istváni ünnepen az első nagy király örökkön élő Jobbja a tegnapi augusztus 20-án, amikor az ünneplő piros-fehérzöld mellé odakúszott a házak ormaira a gyász fekele döbbenete s az útmutatás erejét könyörgő áhítat mellé oda borult a lelkekbe, mint fekete köd, a nemzeti gyász mélységes szomorúsága.
Meg kellett tanulnia ennek ti népnek, ha előbb nem, 1942 fájdalmas Szent István-ünnepén, hogy akit legtöbbet láto-
gat a Mindenek Ura, azl fogadta: legmélyebben a szeretetébe, Magyar népét sokszor látogatta kemény, ostoros próbákkal s most megint, minden harcban álló népek közt a Icgsulyosab-h;d, az államfő helyettesének és fiának \'magyar vértamt-halálá-val. Amikor a nemzet és az uj honalapitásbau dicsőséges Vezére leteszi ezt a végtelen nagy áldozatot is a történelmi magyar hivatás oltárára. akkor kell a legerősebb hittel hinni, hogy az áldozat felfelé szálló füstjében a Végtelen Alkotó hajol ic a hősök hazájának vér-ázlatla földje fölé, hogy elfogadja az áldozatot és érle adja rendelésének minden földi akaratnál szentebb biztositékát: — az áldozat, amit-a magyarnemzet és ősz Vezéré hozóit, ncmj történt hiába.
«AUA! KÖZLÓNV
coló bajtársért itthon — akik pedig kint vnnnak, az országért 6a a maguk Iwcbülétéért - ugy teljesítsük és mindenki ugy lelioírite*, ahogy azt n, niagábaözulll, áJ inog nom tört, nom csüggedő, örök ólol-ro hivatott, csapásban, balsorsban ujrukoményedó nomzet minden fiúnak most* méginkább teljeaitonio koll. Példa van előttünk. A nemzet pedig a gyász napján még rajongóbb, szoiettóhb, könnyes szemmel néz kormányzója ós liilvoso íolé. Kiezzók. lio.;y milliók vnnnuk volük gyászukban és borulnak le az áldozat elölt, amit az apa és anya adott nemzetének. Mindnyájan ós ogyon-kónt járulunk Kormányzó Urunk elébe, kőrvo, hogy mint" az ország-
Vitéz Horthy Islvanné útban kapta meg
Budapest, augusztus 21 Vitéz nagybányai Horthy Ist-vuu kormányzóhelyeltes halála körülményeiről részletes jelen: tés még nem érkezett, csupán nz az cisü hivatutos távirat áll rendelkezesre, hogy nz orosz harctéren repülőgépéi- hősi halált hull. Hu a részletes jelentés megérkezik, rögtön közölni lógják. A Kormányzó-helyet les Ur özvegye vöröskeresztes vonaton útban volt u front fejé és kórházvonaton kapta meg a lesújtó hirt. A fiatal Főméi tó-ságu asszony nenv látogathatta
1943. augiiwrfus ?1
alapító Szent István, maradjon órÖSj vezessen, meri 6 » nemzet hite, hizalnia, biztoiuága, ereje. Horthy .Miklóst nehéz órákban adta nekünk a (londvisolés. Azóta ia mint ogy omtor, áll mellotto a nemzet, ma jobban, mint valaha, líd mert ilyenek az apák ős ilyenek a fiuk : — örök a magyar I
Nyolc napig országos gyász
A kormány tagjai Kállay Miklós miniszterelnök elnökié sével tegnap rendkívüli minisz tertanácsot tartottak, amely az egész országra vonatkozóan í napos teljes gyászt rendelt el
a front felé, kórházvonaton a gyászhírt
meg a hadműveleti területet, ahol férje hősi halált hall és ezért repülőgépen pénteken fővárosba indult.
A Kormányzóhelyettes és hitvesének utolsó találkozása
Budapest, augusztus 21 Az U. N. felentése szerint a konnányzóhelyeltes hitvese néhány nappal ezelőtt u fronton találkozott férjével. Mindössze néhány porcos volt ez a találkozás. Két kötelességét teljesítő fiatal találkozása volt
A Kormányzóhelyeltes távirata az Actio Catholicahoz
19-én kelt a keleti fronton és igy szól: s-i
\'^Tudomásomra jutott, hogy as Actio Oatholica elnökségi meghi-vott, hogy az augusztus ¦¦iO-i üzent István-körmeneten veycek részt. A meghívást hálásan kódzúnöm, azon~ ban harctéri szolgálatom miatt részt venni nem ált mórTómban, de lélek\' ben az iinneyló\'.kel fogok érezniA
Budapest, augusztus 21 A Pest jelentése szerint iuiá»J tegnap az- ünneplő tömegben terjesztetlek egy kézzel irolti, \\ sokszorosított táviratot, amelyet íureghatollan olvastak. A Kor-imányzöhülyeltes Ur távirata volt az Actio Calholicához. \\íz
Kisiklattak a belgrád zágrábi gyorsvonatot
Zágráb, augusztus 21 Hivatalos közlemény szerint, a melyet most adtuk ki, szombatról vasárnapra virradó éjszaka a Zág-! rabból Belgrádba induló éjszakai
gyorsvonat Kriza közolébon a megrongált pályán kisiklott. 21 omtor azonnal meghalt, 22 súlyosan, 10 pedig könnyebben megsebesült.
Elvittek ós kirabolták egy falusi református egyházközségi Iroda bárom-mázsas pénzszekrenyót
Minap éjszaka isuiervtlcn betörök jártak a szennai (Somogy in.) református ielkészlakban. Az óvutosr tolvajok mindenekelőtt kiteregették a padlóra az ágyterilöt, a vankosokat, dunyhát és azon jártak, hogy minél csendesebben végezhessék munkájukat: így előkészül™ feltörték a paróehia íróasztalát, annak fiócljából kivettek 745 pengőt. Aztán elcipelték maglikkal a három métermázsás páncél" .szekrényt. Mindezt az ablakon át bonyolították le. Ezután a paplak szomszékságában ellop-
ták az olt lakó gazda félszcré-böl az egyik szekér elejét s igy kél keréken elhúzták a pénzszekrényt a falu határába s ott fejszével felfeszítették. Ez amü-velel 3ÍÜU pengőt eredményezett. Az üres szekrényt otthagyták a helyszínen, másnap meg is találták.
A nyomozás megállnpitotla. hogy a betörők már két héttel ezelőtt is lettek egy kísérletiét a paplakban, ngy látszik, a terep szemrevét élezés ét ejtetlek meg akkor. Most keresik a betörőket,
SoUaywtxUti; mafy*e családok tekpu-ká&ai éfttŰtttli asaafadkai
h»,7.^Dn?Dl)D,ak ^Qkcn, okik tauül a haznldl a legzotdabb léiben la helytállnak magyaracBzágéctl Hdjatok téllruhat n magvat hanuBdeknekl ie,KU™
•Szabadka, augusztus 21 (A Zalai Közlöny kiküldött tudósítójától.) Míndenókolúit a szabadkai állomásról írottakat kell helyesbíteném, Mórt a Szabadkától 7\' kilométerre lévő Palics-fürdüio ís villamosok visznek ki és ezok u villamosok a városon kívül egész rendesen robognak. Tizuereenkint indul egy-egy három kocsiból álló villamos a város belsőjéből, do ozok szinte mindig zsúfoltak. Szomhat-vasarna-ponkint bizony még várni is kell, mig helyet kap az ombor. Forró napok szomorú emléket között A 25 perces villamosút kellemesen telik el a nyitott kocsikban, mert kézben akad\' látnivaló bőven. Mindjárt az állomásról u felrobbantott vasúti aluljárónál \'vezet át a villamos. A sínek még mindig fa-gerendákkal vannak alátámasztva.
Do innét kezdve lépten-nvomon Iát hatók még a jugoszláv erfilködíS nvoinai. Az ut mentőn a kukén easok és komié-földek közt h0| hol ott bukkan elő ogv-egv oiőd Persze mór össze vanna\'k lovo \\oo\' többjében a békák .ütöttek tanvat" A város határában oikk-caklcoa vonalú, a város ¦ folé lévő oldalon meredek-falu, totón vizesárkok von mik tankcsapdaként, A vizesárkok törési pontjain kis fedezékük, uhtm nét jólíilövéa van ft^iztükör feletti toropssakaBsra. Kíméletton jó |0[t volna a vizosórkoknál megrekedi tankok és a vfe f0|ett átvonuló gyalogság leküzdésére, ha a j,l(ai. szlávok egyáltalán bevárták volna o bunkerekben n magvarok érkez&íét l>o ók innét ol iszkoltak és csak a már átvonult és a városba bevonult honvédségié mertek lövöldözni orvul, hátulról a padlása Makókból
Amig egy tankcsapda eljut odáig .
Az utou elhelyezett totón spanyol lovasokat és egyéb akadályokat is" látni még. Az ut\'mellett levő katonai gyakorlótérén vannak sorba felállítva eredeti akadály-pályaként. A tankcsapdák és bunkerok mollott itt egyébkent rengeteg tégla és homok látható. Itt épülnek a sokgyermekes, telepes családiházak. E pár hét alatt, mig itt voltam, három már totó alá korült o magyaros stílusú, totszetős kis családi hátakból, do ugy hallom, hogy közel izáz épül majd itt fol.»
Palícsra érve a magyaros stílusú parktojúratot képező* víztoronynál is láthatók még a páncéltörők nyomai. Innét is orvul lőttek a bevonuló
magyar csapatokra, do a páncéltörő ágVúk két lövése elég volt a csetnikek kifüstöléséro.
Innét már árnyas fűk alatt, villasor között vezet a villamos útja a paliesi ló szélélioz. A halszag mar olore megüti az ember orrát, ilo a víztükör az egy-két vitorlással és a csónakázókkal jóleső látvány. Kicsit a Balatonra emlékeztet. Do esak kicsit, mert vizének tisztaságát ogy napon se leliot említeni.
A fürdő bejáratúnál is egy szorh hunkor kézigránáttal kibővített lőrése * tátogat fölénk. Hátsó kijáratát ís tolopto a fü, egyébként hzo-inótgödörnok használják már.
Csakugyan „hullákkal" van tele t paliesi tó
A fürdő nom drága. 20.40 és 60 filléros jegyek vannak, a különbség csak annyi, hogy a fovonlék, diákok 20 filléres joggye 1 kettőn mon-nok ogy kabinba. A viz azonban nem valami csábító, mórt moglo-hetösen piszkos. Eszembo jut az angol rádió propagandája. »A paliesi tó toló van hullákkal!« —- je-lontctto nemrég London. El koll ismerni, hogy óbbon van valami igazság. A .paliesi tóban valóban Bok á nulla, — csakhogy ozok halhullák. A sok döglött hal^nom gusztusos, annyi bizonyos. Általában ráférne ogy Itis nevelés a fürdőzőkre, mert a inmolókról és napozókról cigarettavéget, almacsutkát, lerágott kukoricafejet, mindont a vizto hajigálnak. Szerencsére oz csak a szólókon van így. 20 méter mélyen már 1.80—2 méteres viz van, ahol más élvezetesebben lehet úszkálni.
A szabadkaiaknak mindonosetro nagy áldás oz a tavacska, a parti homok és a napozók csuknom mindig toló vannak. A partmenti vendéglőkben és szórakozóhelyeken o»-ténkint vidáman áll a tánc. A romantikus lelkeknek meg ott van a gyönyörű nagy park, amelynek padjai mostanában Szerelmes párokkal vannak telo. . A lenyugvó nap már aranyhidat ver a túlsó nádas partról a tó tükrére, mire buceut mondunk a paliesi tónak. Ha nom ia .Balaton — (ilyenkor látja csak oz ombor igazán, hogy milyen páratlanul gyönyörű ís a mi Balatonunk !};— arra jó, hogy a) város \'forró házai közül kimenekülhessen partjaira a fáradt ombor, vagy a gondtalan nyaraló és a torméazot ölében élvezze a csöndet, nyugalmat és pihenést.
Oáthi Gráf Emi
Rövidesen megkezdődik a szántód! mocsarak lecsapolása
A Szántód és Vidéke Balaton Egyesüld a napokban tartotta lis/iujiló közgyűlését A tisztségek viselői egyanazok invaradtak, csak egy háromtagú bizottságot küldtek ki az ügyek vitelére. i
Ennél fonlosabb, hogy alia-latonpartnak ezen a mocsaras részen, a balatoni szunyog-vi-lári lenne üstaluján, rövidcsen megindul végre az évek óta tervezgetett, sürgetett, igértt uiö-csárl«csapolás. A fóldm>üv«lés-
I ügyi \'minisztérium hozzájárnia-| sa megérkezelt, valamint megtörtént az érdekelt part-IJUlaj-(lonosokra kivetett költség-részesedések befizetése is. Megrendelték níár .a lecsapolás inlunkájához szükséges gépeket is, ngy hogy inlost már se lor-ínai, se anyagi akadályok ncia állnak útjában a Balaton cuie kedves vidékén az olyannyira szükséges rendezés megvalósításának s a lápviláu végleg«s felszámolásinak.
Fekete Szent István-napja
ZAÜA1 KÖZLÖNY
fíng\'/ogó, napsugaras reggellel tőszóid öt t ránk »Szent István napja- A /«•/\'«"* feleH az ?0 kristálytiszta kék kupolája, körülöljünk az augusztus* nyár illatos, szagos reggeli levegője.
ünnepre virradtunk, az orok ma-ünnepre.
Évszázadok ota áhítatos lélekkel borulunk le ezen a napon az ország-alapító ttzcnl király emléke elölt.
Zsúfolásig megtelt vonatok robognak ezen a napon Budapest jelé, százezrek iparkodnak a Várfia, hogy részt vegyenek a szentistváni ha-guoinángvs körmeneteit, amelyen a ézeidfohb vezeti a magyar népet az örök magyar haza zarándoklatai
¦ Rákapcsolunk « rádióra, mely évek óta közvetjfi a nagy körmenetei, hogy részt vehessen abban mindenki, aki nem lehet olt személycsen a magyarság hódoló félvonulá-iáiult nagy királyának emléke előtt, majd leülünk az írógép mellé, hogy megírjuk szokásos ünnepi cikkünket.
¦ Egyhangúan kopognak a betűk $ zárt sorokban sorakoznak fel a cikk címe alá: »Mikor lesz vége a háborúnak t;<
Dél felé pontot teszünk az utolsó mondat után is.
Tekintetünk átsiklik a belük sorain, még . egyszer végigfutunk a cikk gondolatmenetén, majd reflexszerű mozdulattal utánanyúlunk a rídió kapcsolójának, anélkül, hogy valami határozott programot keres-
DÚllk. 1 1
Rémület szakad a szivünkbe.
Csak annyit hallunk : »o hősi halált halt kormányzóhelyettes-\' s a sorstragédiák lesújtó hangulata zúdul ránk, a híradás többi része már tzlnte elmosódik « lélek megdermedt utjain.
eg a magyar fejek
Kínzó sejtelem emléke szorítja össze bensőnket.
Pár nappal ezelőtt olvastuk a knrmáuyzóheh/eltcs harctéri sikereírói szóló jelentéseket, majd elkaptuk a rádión a most lesújtó gyászba szakadt Apa megindító üzenetét a front felé : ^Isten segítsen vissza hozzánk. Fiam f* s ak-*or mini valami gonosz felhő árnyéka suhan cl feletlünk a Végzet szele, ne add Isten, hogy valami baja tegyen a hős pilótának.
fis ma. Szent István ünnepén a magyar rádió tragikus hangú szpíkere kénytelen bejelenteni a megrázó hírt : vitéz nagybányai Horthy István kormányzók clyelles légi harcban hősi halált halt az orosz fronton.
lieborult a: fölött.
Szent István ragyogó ünnepe a magyar sors egyik legfájdalmasabb gyászává változott ál.
Fekete Szent István napjára virradtunk.
Ucnne van ebben a magyar nép ősi tragédiája, az ezeréves magyar sors, mély legszebb ünnepjeinkbe belecsöpögteti a fájdalom keserű cseppjeit.
De minden megpróbáltatás az élniakarás uj útjait tárta fel elöltünk. Minden nagy áldbzat uj erőfeszítésre serkentett bennünket.
Horthy István halála a maga megrendítő tragédiájával az örök magyar sors tükörképe, amelybejt nagy fájdalmak és ragyogó dicsőségek tükröződnek vissza.
Fekete Szent István ünnepének megpróbáltatását ezért a Magyarok istenébe vetett alázatos hittel kell elfogadnunk és elviselnünk...
Á\'c.
Vlgyáxatl
Ezután mindenki könnyebben kaphat bűntetőparancsot!
A közigazgatás racionalizálása terén nagy haladást jelent a belügy mini sí temek az igazságügy-miniszterrel együtt 6000-1942. B. M. sz. alatt kiadott legutóbb megjelent rendelete. Ez a rendelet a rendőri büntető eljárás egységes szabályozásáról szóló 65000-1909. B. M. számú rendeletnek a büntetőparancsra vonatkozó rendelkezéseit a mai idők kívánalmainak és az eljárás egyszerűsítése elveinek megfelelően lényegesen módosítja.
Lényege az uj rendeletnél^ ae, hogy egyrészt a büntető parancs alkalmazási terét tetemesen bőviti, amennyiben többek kőzött az úgynevezett pénzbüntetéses kihágási ügyeket korlátozás nélkül ide vonja és az elzárásos kihágási eseteket is akkor, ha a rendőri büntetőbiró pénzbünte\'és alkalmazását látja indokoltnak, másrészt oly esetekben, ha a bűnösség kérdése nem
MEGVESZEM
niimiYnm.pl levelezésiéi lovagolt, \'¦okok, padlások zugaiban hányódó, régi éa uj, használt vagy használatlan
bélyeg-tömegeit.
Csak hibátlan levölbólyegok érdekelnek. Aug. végéig naponta délután 6-7 óra között a Zalai Közlöny szerkesztőségében.
vált vitássá, lehetővé teszi, hogy a büntetŐpdrancs ellen érvényesített kifogás fellebbezésnek minősüljön és az ügy az elsőfokú tárgyalás mellőzésével közvetlenül a másodfokú fellebbezési fórumon nyerhessen végleges érvényű elintézést.
A most kiadott rendelet üdvös hatása különösen abban fog mutatkozni, hogy az eddig hosszadalmas tárgyalási időt igénylő ügyek nagy tömege és számos mellékkérdés — amely eddig a büntetőparancs alkalmazási körén kívül esett — az eddigi bonyolultabb eljárás helyett egyszerűbb elintézés alá kerül és igy az Ügyek nagyrésze gyorsabb befejezést nyer anélkül azoban, hogy az érdemi elbiriílás rovására esnék
Végül az az előny sem hagyható figyelmen kívül, hogy az ujabb szabályozás az amúgy is túlterhelt közigazgatási apparátusunkat munkájában lényegesen tehermentesíteni fogja.
férfiak és-nők _ könnyen megakadályozhatták fogóik elszlne-sedésél, Ha azokat naponta rendiemen ODOL fogpéppel ápoliák. Ai ODOL-fogpép nemcsak alaposan llalll/a a fogakai, fianem fel is fríssll s üde leüel/e/el Is biztosit. Tefíál a mindennapos száj- és fogápolás fioz fiasznál/imk ODOL-fogpépei
MAGYARORSZÁGI ODOLMÜVEK R. T. BUDAPEST
ii mmmm^m^^aanm»nmma^^nBaamaaamtá»^^aam™^m&mnmtt^mw\\mmii\\mni\\T\\ huhu—iifi
Egymást érik Zalában a legszörnyűbb gyermek-szerencsétlenségek
madikas gimnazistát agyonütötte egy hasáb fa. Ma ujabb zalaegerszegi és két vidéki tragikus gyermek-halált kell jelentenünk. ,\'
Pár napja csak, hogy — mint a Zalai Közlöny is hírt adott róla — Zalaegerszegen az özvegy édesanyjának a fáüzlclé-ben segédkező Vizsy Islvánhar-
Agyontitött egy gimnazistát a villanyoszlop
Tislér István zalaegerszegi szabómester 16 éves, hat gimnáziumot végzett fia a szünidőre a városi villamosmüvck-nél vállalt -mainkat. Az üzemből kézikoccsin villamos oszlopokat vittek ki a Bíró Márton-utcába kicserélés végett. Amikor a kétkerekű kocsiról a nvunkások
leemelték a villanyoszlopokat,! az egyik oszlop kicsúszott a kezükből és olyan erővel esett a amtnkában segédkező Tislér Pisla fejére, hogy az a helyszínen meghalt. A \' felelősség lisztázása végett a vizsgálat megindult. ,
Megfulladt egy szem cukortól
•megakadt ott. A gyermeket a sümegi kórházba szállították, de segileni már nem lehetett rajta, meghalt. (
A csépifigép dobja lefejezett egy gyermeket
bás Gyula fejét és mindkél karját is. A vizsgálat megindult,^ hogy kit terhel a felelősség a 11 éves gyermek borzalmas haláláért. \'
Somogyi Vilmos két óvcssü-megcsehi fiúcska cukrot szopogatott. Eközben egy szem\' .cukor a légzőcsövéhe szaladt és
Kork\'ab<arab\'áson a cséplésnél segített a munkásoknak Barabás Gyula 11 éves falubeli gyerek. A délutáni órákban a gyertmek fejjel\' beleesett az üzemben levő cséplőgép dobjába. A gép nagy zökkcnésscl megállt, de mire a fiu véres testét kihúzták az alkatrészek közül, élet már nem volt benne. A forgó dob leszakitotla Bara--.\\-
Csépléshez nyersolaj, benzin, petreleum
UNGER-ÜLLMANN EL.EK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázfőzök í ós a lánggal előjegyezhetek.
tuti kénponAk - K«p«ló »kék__
Nyaraljon HÉVIZÉN és megszabadul reumájától.
HÉVIZGVÓGYFÜRDŐ üf%S*
fürdője, amellett Ideális nyaralóhely. Kitünfl konyha. Dlélás étkezés Is, diétás nővér vezetísévet. Elsőrendű, valamint szerényebb Igényeknek megfelelő szállodák. IVÓKÚRÁK gyomor-, bél-, epe-, vesebántal-mak ellen. EUV és utósalsonl kedvezmény. Felvilágosítással szolgál FOrdótgiigateiAg
rttMs, Zala megye Telefon 4.
ZAjjAl koecon«.
¦1048, augmttua 21
4 fúrási közellátási -ellenőrök megkezdték arankáinkat
A közellátásügyi miniszter, hogy az orsÉŰtj közellátási problémáinak el re n deresét megnyugtatóbban biztosítsa és hogy közvetlen szervekkel rendelkezzék vidéken, az egyes járási székhelyeken, valamint árokban a megyei városokban, ahol közellátási felügyelőség nem működik, 1 — 1 közellátási ellenőr ki-neverésével fokozottabb mértékben építette ki a Közellátásügyi Minisztérium vidéki szervezetét.
Folyó hó 15.-ével 306 járási székhelyen, illetve megyei városban kezdték meg á közellátási ellenőrök működésüket. A közellátási ellenőrölt a területileg illetékes m. kir. Közellátási Felügyelőségeknek vannak alárendelve. Feladatuk állandóan figyelemmel kisérni a helyi körellátás alakulását és az intézkedést kívánó megfigyelésekről jelei., \'vt tenni. Járásuk területén ellenőrzik a hatóságilag megállapított árak betartását, figyelemmel kísérik a közellátással kapcsolatban kiadott rendeletek keltő időben történő végrehajtását. A helyi hatóságok, valamint a magánosok kői-ellátással kapcsolatos kéréseit, problémáit és panaszait .egyrészt közvetlenül j intézik el, másrészt azek levezetésére megfeleiŐ-intézkedést kérnek.
A közellátási ellenőrök alkalmazása minden tekintclben a gyakorlati célt kívánja szolgálni és a kőz-¦ ellátás adminisztrációját kívánja ^ közvetlenebbé és gyorsabbá tenni.
A közellátásügyi miniszter vidéki srerveretének fokozottabb mértékben történő kiépítése szükségessé tette, hogy a minisztérium kebelében Körellátási Igazgatási Főosztály néven dr. Szabó Jilek Jenő .miniszteri tanácsos vezetése alatt külön főosztály szerveetcssék, amelynek hatáskörébe tartoznak a közellátási kormánybiztosokkal kapcsolatos ügyek, a tájegységek közellátási problémai, a törvényhatósági székhelyeken működő M. kir. Közellátási Felügyelőségek, valamint a járási és megyei városok körellátási ellenőreinek tevékenykedésével kapcsolatos Feladatok ellátása és végül a helyi közellátási hivatalokkal való közvetlenebb kapcsolat fenntartása, ilymó-don a Közellátásügyi Miniszter vidéken rendelkezésre álló szerveinek közvetlen irányítása.
A közellátásügyi miniszternek a körellátási igazgatás gyorsabbá.tételére irányuló törekvése áronban csak az esetben járhat credmény-nyel, ha a termelő és a fogyasztó egyaránt megérti, hogy a jelenlegi háborús viszonyok közepette milyen honvédelmi érdekek fűződnek a köafogyasztás Zavartalanságának biztosításához. A miniszter elvárja mindenkitől, hogy a járási közellátási ellenőrök munkáját támogassák, mert csak a hatóság és a közönség példás cgyüllmüködése esetén sikerül elérni a kitűzött célokat. Mindazok pedíg, akik a mai nehéz időkben is egyéni érdekeiket érvényesitik a köz rovására, számolhatnak azzal, hogy a kormány a közérdek védelmében kénytelen lesz oly megtorló intézkedéseket kőzni, amelyek alkalmasak orra, hogy egyes lelkiismeretlen nyerészkedőknek elmenjen a kedve a közellátásellenes cselekményektől.
(S-0-)
Festessen I Tisztíttasson
beszéljünk magyarul! Aki mindenáron beteg akar lenni
Egy apróhirdetést olvastam a napokban az egyik vidéki újságban. Valaki egy Jótmenő Üzletet" kínált kedvező feltételekkel átadásra, mint a hirdetés szövegéből kitűnt: — „betegség végett".
Hogy valaki gyógyulás végett elad egy üzletet, mert mondjuk, pénzre van szüksége, vagy mert a gyógyulást hdtrál/alná az üzlettel járó munko, gond — azt minden további nélkül elhinné a hirdetés olvasó/a. De hogy valaki azért akarjon megválni egy üzlettől, hogy beteg lehessen, — az legalábbis szokatlan.
Már pedig, aki „betegség végett" adja el az üzletét, annak az a célja, hogy beteg legyen, lévén a „végett" kliárólagosan a cél kifejezésére alkalmatos szava a magyar nyelvnek.
Más az, ha valaki „betegség miatt" szándékozik megválni az üzlettől. Akkor az ember, már t. i. akinek magyar a nyelve és a füle is, rögtön megérti, hogy az Üzlet átadásának oka a betegség.
Oka és nem célja: — ez a különbség! Még pedig meglehetősen
nagy, lényegbevdgóan nagy különb\' lég.
A végett és miatt Ilyenfajta össze-cserélése szerfelett gyakori a mindennapi beszédben és a pongyola Írásban. Láttunk már lehúzott üzleti redőnyökön cédulát: „Haláleset végeit zárva". Mintha bizony azért zárták volna be a boltot, hogy valaki szép nyugodtan meghalhasson s nem azért, mert valaki meghall.
„MegbüntetUk sikkasztás végett", — hallottuk, holott majdnem bizonyosan nem azért büntetlek, meg, hogy sikkasszon, hanem nyilván azért, msrt sikkasztott.
írtam ezt a pár sort tanulság végett. De Írhattam bosszúság miatt is, amit e szavak- helytelen használata okoz.
Tehát: — a cél, amiéit valami történik: „végeit", az ok pedig, ami ért valami történik: „miatt".
Nem nagy ördögség l Csak egy kis figyelem Mint ahogyan ügyelünk arra, hogy tojásra ültessük a tyúkot és ne megfordítva.,.
(bl)
K1SKANIZSAI ÉLET
Megjöttek...
pirospozsgásan, életerősen, a naplói megedződve gyermekeink a Magyar Tenger parijáról, ahová az áldozatkészség legszebb megnyilvánulása jut-lalla el őket. Á am néhány kis kanizsai gyermekünk is köztük volt a 60 kőzött, akiknek az apjuk Valahol Oroszországból* kultl egy csendes sóhaj lást, halk, símogaló szól gyermekének, —¦ .szerény és egyszerű volt oz áldozatunk velük szemben, akik odakint vannak, de mégis örömmel és szívesen teltük, — mondják azok, akik a:sok gyermekkel három héten keresztül vesződtek, anyjuk helyeit anyjuk voltak és minden kívánságukat teljesítetlek.
Bar kötelességszerű áldozatj mégis nemes tetl azok részéről, akik közvetve részt vetlek a nyaraitatási akció minden bonyolult nehézségében. Ali ez elsősorban a város első asszonyára, dr. Králky Istvánná, polgármeslcrnéru. aki igazi magyar asszonyi lelkülettel vclLe körül n legszegényebb sorsra jutott hőscink gyermekeit. Minden dicsérő oklevélnél ériéke; sebb ezeknek a családoknak a hálás \'köszönete, akikhez lí le-ereszkedett. Nem\' feledkezünk el n város polgármesteréről, dr. Králky Isi vauról som ; aki a mai nehéz munkája melleit is nagyon sok időt szentelt arra, hogy a híulbavonullak gyerme-
kei legjobban érezzék magukat Iíalalonhcrénybcn. Magdolna nővér, Szollár József né, No-váth Annus, Baj Ilus fáradozása és áldozatkészsége dicsérc-lel érdemel. Az ők eddigi szociális Munkásságuk koronája a bnlutonbcrényi "munkavállalás*, i Külön megemlékezünk Zieg-ler György kisknnizsai hentes-mester áldozatáról, aki a neUéz időkben is egy egész napon keresztül vendégül látía a 00 kis apróságot.
Nincs öntözés az országút elején
Nagyon ^>ok panaszt hallottunk, hogy az Országul kanizsai része mindennapos porfellegbe bu rkol 1, teljesen ellia nyagol I, nincs soha öntözve. Bár a kiskanizsai öntözőkocsi egész nap működik, ez az útrész egész nyáron kimarad. Mint, hogy a legforgalmasabb útrészről van szó, hisszük, hogy az Ország-ut Kanizsa felé eső részére is elkocog legközelebb az öntözökocsi.
Sportélet
Máris megindult az élet a Levente Labdarugó Szakosztály részéről. Azonban egyetlen szót, Vagy nyilatkozatot nem hallottunk a Sáska Levente többszörös bajnokcsapat szerepeltelésével, vagy sportpályájának elkészítésével kapcsolatban. Nem érijük az illetékeseket. Tudató- I
san akarják, hogy Kiskanizsán ne-legyen sportélet? Akkor viszont nem jól értelmezzük az nj ifjnsxgt és különösen levcn-lésportkönyveinkel\'! Most már igazán követeljük, hogy tegyenek valamit » leventéi!juságunk sportjának érdekében 1 Ezt nem szűnünk meg hangoztatni, sem most. sem a jövőben.
Felavatlak alsolendva országzászlóját
Alsólondva, augusztus 21
(Kiküldött munkatársunktól.) A szerda délutáni zivataros időt, ony-ho. nyárvégi alkonyul í napfény vallja\' fél, amikor autónk olkanyarog a zöld szólökoszoruztu londvai ho-gyok alatt. Leventéink zonoezóval köszöntik a község lakosságát, amely pillanatok alatt kínt van a forgalmas és erre az alkalomra ízlésesen földíszített főútvonalon.
Szép, városias házakon long a nemzeti zászlóordó míndonütt. Az ul két vonala a nemzeti színek \'ízléses diszőbo öltözött. Eslo 0 órára hatalmas tömeg gyűlt össze. Nöm hisszük, hagy valaki maradt a házakban is. A kanizsai, lovontozeno-kar zenés takarodójára felvonulás következik hosszú végtelon sorokban. Előkelőségek, magyarruhás leányok, tűzoltók, levontok ügyen századai, egyesülőtök gyülekeznek ;t Hősök tőrére. A nomzotí imádság elhangzása után gyönyörű tűzijáték következik a pompásan kivilágított, történelmi Bánify-várból.
Röggel korán zenés ébresztővel járja a közséfíot a kanizsai zono-kar Routor János karmostól\' vozo-tésővolí Pompás magyar indulók zengő\' akkordjaira nyílnak az ablakok és üdvözlik a »közkedvonc« zenekart. Délelőtt fél lt órakor küldöttség várja az állomáson a vendégekét ós a zalaegerszegi MOVE által ajándékozott orszügzászlót. 11 óra olott 4 perccol szalad bo a vonat és egymásután szállnak lo az egerszegi vendégek, majd díszes magyar visololbon öltözött leányok kísérőiében a szép ország-zászló. A mohot hosszú sorokban a Hősök (térére érkozik, ahol Tivadar Dénes plébános tábori misét és szent beszédet mond. Szontbeszédjébon megemlékezik olnő szent királyunkról, kinek csodatevő keze megmozgatta azokat a határkövekot, molyok egy idogon államhoz kötöttek bennünket — mondotta beszedő köz bon a plébános; Mise után a MOVEtvoze-tójo átadja az országzáazlót Üovo-cfleri Elomér városbírónak, aki inoghatott szavak kÍBÓrotébon veszi át a szent ereklyét,
Dr. Országi* Pál országgyűlési képviselő mond avató bőszedet, mi-közbon köszönti a vármegye főjét, vitéz1 gróf Teleki Béla főispánt, valamint dr. Brand Sándor alispánt és az egybegyűlt hatalmáé,ünneplő közönséget. Vitéz Horváth Károly az Országos Országzászló Bizottság nevében ooilékozik mog a visszatért Alsólondva uj ország-zászlójáról, majd Shipsi Hona tanítónő szavalja el Völgyosi József szép költeményét nagy siketről. Utána valóságos koszoruprdó veszi körül — az ogyosülotok és testületek által elhelyezett megemlékezés zálogául ..... az országzászló!, melynek öleién aranybotukkel .díszeleg: Alsólondva fölszabadult 1941. április 16-án. Csodás, áhítatot költő liarangzugáa ós a Himnusz hangjai közbon szökik Fel a zászló az
HETTEIIIRE
mi rkás-butorsulontibsn vcfryo» vftKY roiiíliiijüti .Cic*f»»yct ÍZ
1943. aütfusztuft 21
\'/ALAI KÖZLÖNY
árbocra, majd utána tisztelgésf és díszol vonulás következik. A vitézek ,-.!> fi ontharcoeok pompás choikiiI -iái, ft kiváló tűzoltók díszes meneti!,\' majd az ortaházi loányloYon-té\'k disznomoto valóságos látványosság szúmbn megy. Do ki kell omolnunk az alaólcndvai és környéki leventék diszmenetél is, ami\' kiváló vezetésre mutat. Külön emlékezünk meg a magyarruhas leá-jivokról, valamint Kapca község noi küldöttségéről, amely u legpompásabb néprajzi (Göcsej és Hetes) viseletben vonult el uz ország-gáazló olótt.
Alig hangzanak ol az örömünnep utolsó akkordjai, amikor mint valami dermesztő hideg szél száguld szét a megdöbbenté hir: logfóhb Hadurunk szőrétőlt fia, f őrnél toságu Korínányzóhelyéttes Urunk, valahol tt Szarmata síkságon, legondáshirit vitéz apjának erényeivel, nemzetééit IiÓbi halált halt. A néma megdöbbenés úrrá lesz a lelkeken éa Buintt* csüggedve kérdezgetik mindenütt : Talán nem ia igaz V De mégis... Alsólendva lakosságú szomorúan, do nem kétségbo osvo, fogadta a gyászos birt. és a község végén felállított hatulmag győzelmi jelvények még nagyobb elhatározásra és harcra késztetnek bonnün-< ket uz örök igazságunkért, a log-iiiagasahb áldozat történelmi nevezetességű napján.
Az ünnopély Alsólendva ritka óh firökonilókü ünnopoi közé tartozik. A i-endozési korotok túlhaladják sok városnak effajta munkásságát. .Megemlékezünk az Országzászló Bizottság, do Külön annak két legértékesebb vezetőjének és munkásának, Nagy János polgári iskolai tanár éa Nádai Géza tanító lolkos éa páratlanul Ügyes munkájáról. Ki koll emelnünk a nagykanizsai Leyente-zenekar pompás számait, amelyek a hozzáértő Reuter János karmestert dicsérik.
-k—n—l—
A Ferencváros nyerte a Szent István kupát
A szerda esti mérkőzésen 3:1 arányban győzött a kitűnő Szolnok ellen a még ragyoflóbban játszó Ferencváros. A gólokat Füstös (2), Sárosi dr-, Gyetvai és Kolátb lőtték. KitőnŐen játszottak: Sárosi dr., Sárosi III., Nagy 11., Lázár, Csikós, Gyetvai, valamint Fazekas és Kolátb.
A földeken megindultak az fiúi munkálatok
A nagykanizsai járás tenderen; Bűnt a föszolgabiröságtól értesülünk, «ivár folynak az őszi juezögazdasági nnmkálatok. A kedvező Időjárás következtében ™K jó lalajiMmkálatoknt lehel JjlegOíni, ami arra enged következtetni, hogy a jövőre etekin-létben jobbak lehetnek a terméskilátások.
«UTORT
uakftxletben, OABOR mű*a»Uloinél
Amerikában igen mély csalódást okozott a dieppei partraszállás kudarca
Indiában kiújultak a zavargások — A hinduk és mohamedánok szétválására vonatkozó tárgyalások Indulnak
\\ brit hírszolgálat wnshing- \' toll a csapatok felett és lelkes beszédet intézett hozzájuk.
toni jtientés szerint Willkie tegnap közölte, hogy néhány hétre n Szovjetunióba és a közel keletre utazik. Wilkiü Jinegbeszé-lést folytatott Cordell Hullai és LUvinoV washingtoni szovjetorosz nagykörettel.
Az ofasx főbiztos a .Uaztoga táti" hadműveletek vidékén
Ljubljana, augusztus 21 A Stal\'aui-iroda jelentése szerint u főbiztos meglátogatta azokat a vidékeket, amelyeken tisztogatási hadműveletek folytak és megbeszélést folytatott az olasz hadtest parancsnokával. A főbiztos azután szemlét tar-
GibraUárbói kifutott az angol floita egy rézzé
Amsterdam, augusztus 21 Nelson brit csatahajó, két repülőgépanyahajó és I rouv-boló tegnap elhagyta Gibraltár kikötőjét és a Földközi-tenger felé vette útját. Egy cirkáló és a romboló ugyancsuk tegnap Angliába indult, hogy egy ottani kikötőben kijavítsák. Egy brit repülőgépanyahajó és egy brit cirkáló Gibraltárban maradt. Ennek a két hajónak a legutóbbi földközitengeri csatában jelszenvedett sérüléseit Gibraltárban javítják ki.
Korán örültek Ameilkában a partraszállásnak
Paris,.augusztus 21 A Német Távirati Iroda jelentése sierint a rendőrség letartóztatott két terroristát. Egyikükre rábizonyították, hogy meggyilkolta Doriot pártjának Seinne et Oise-megyei főtitkárát.
Buenos-Aires, augusztus 21 (Stefani-iroda) A dieppei angol-amerikai partraszálló kudarc mély csalódást keltelt az Egyesült Államokban, ahol szerdán reggel az amerikai lapok különkiadásának ez
volt a cime: »Az Egyesült Államok és Anglia behatolt Franciaországba. (MTI,) **
Berlin, augusztus 21 (NST) Szovjet bombázók a péntekre virradó éjszaka zavaró repüléseket végeitek Kelet-Németország felett. A bombák, az eddigi jelentés szerint, csekély károkat okoztak. Német repülők
Eéntekre virradóra ismételten bontást ák Port smuth angol hadikikötőt, ahol tűzvészeket okoztak. (MTI.)
Nehrut és Azadot Dél-Afrikába deportálják
Róma, augusztus 21 (Stefani-iroda) Bombayi hir szerint Pandit Nehrut és Azadot, a kongresszus elnökét Dél-Afrikába deportálják.
Uj-Delhi, augusztus 21 (OFI) Három napi tanácskozás után a muzulmán liga határozatot fogadott el, amelyben hajlandónak nyilatkozik olyan javaslatok megvizsgálására, amelyek elválasztják a hindu és a muzulmán nemzetet. (MTI)
Berlin, augusztus 21 Az angol hírszolgálat bombayi jelentése szerint
Midritban kiújultak a zavargások
és hatalmas tömegek gyújtogatnak és fosztogatnak a városban. A zavargásokról szóló hivatalos közlés szerint háromezer főből álló tömeg megtámadta az akivi-dóri postahivatalt, Godavari környéken és mind a hivatalt, mind
bayabt Autóbusz-menetrend
Ervinje. 1942. «u«u..lu. 1-tfl • további InMikuUsif. H«a»li»r>ln»«-B»r»4oB<i-Z«l««««b«p
"" Nagykanizsa Központi száll Qarabonc Zalaszabar
HAVAÜT
17.15 18.08 18 25
6.50 5.58 5.40
NanlislnUu-lh>ro>b<r«ny-lalíc-BBh8>I>-K«po»ár
. . »t___l/M.„„„II ...Il I f. I
7.00 7.39 7.55 8.53 10.15
Nagykanizsa Közponll száll. Iharosberény luto
Uöhönyc
Kaposvár pu.
I 17.05 16.27 I 16.11 I 15.30 14.00
X
5 10
7.20 8.55
14.(0 16.10 17.45
d
18.201 20.30 21.45
Nagykanizsa pu. Alsúlendva Korona szálló Muraszombat Korona sz.
d« Nagykanizsa-Alsólendva közölt csak hclköznap
X d
1 *• I 10.20 14,45 18.00
I- 8.25 12.40 15.55
1 1. 6.45 11.00 14.35
NagykamlsM—L«Uuy«
cd c X c
7 Tű u___18.20 t. Hiííktiiliii fii, é. 7.15 —.— —.— 14.45 —•!--
740 14 10 1630 18.25 l. HwMm Mip. é. 7.05 9.35 10.20 14 35 16 05
?30 15.-- 1720 19.15 é. iXy. L 6.15 8.45 9.30 13.45 1518 Ezenkívül meg Leíenyéről indul 17.00, Nagykanizsa pu.-ra érkezik 18.00, csak hétköznap.
jc Csak hélköznapokon közlekedik. c — Hétrön, szerdán és pénteken. dr-NanykanlMR- -belenye közölt cuk hétköznap.
5.10 5.20 610
a szomszédos lakóházakat kifosztották. Egy másik, ötezer főből álló tömeg megtámadta a tiro-vandi kormányzósági hivatalokat és kifosztotta a pénztárt, azután betörtek a helyi börtön épületébe, szabadon^engedték a foglyokat és összetörték a hivatalok berendezéseit. Godavari környékének nyugati részéből érkezett jelentés szerint a tüntetők nagy károkat okoztak a polgári javak elpusztításában. A rendőrség a fegyverét használta.
A Japánok megsemmisítették a 27. kínai hadtestet
Tokió, augusztus 21.
(NST.) A japánok a Szanzi- és Ilonán-tartomány határán teljesen /negsemmisitették a csunkingi kormány 27. hadtestét- A kínaiak gazdag hadifelszerelése sértetlenül került a japánok kezébe.
Tokió, augusztus 21
(NST.) A japánkormáy szóvivője újságírók előtt megerősitette azt a birt, hogy a Salamon-szigeteken partraszállt amerikai csapatokkal a harc még folyik. Hivatalos jelentést akkor adnak ki, ha a szigeteken már nem lesz amerikai katona. (MTI.)
NAPIREND:
Gyógyezortári ügyelet: Ma Őrangyal gyógyazortár Deák tér 10,
KiskanizBán az ottani gyógyszertár állandó ügyolotes szolgálatot tart.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel 6 órától eute 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és kedden ogész nap nóknok.) Tolefon: 660.
Naptárt Augusztui 21. Péntek. Rom. itat. ti. Kranclalui. - Protestáns Sámuel. - Izr. Elul 8.
-r (A szentistvánnapi hivatalos Istentisztelet)
Nagykanizsa váron zászlódiszben köszöntötte első szent királyunk, István omlékozotét. A foronoiek zsúfolásig megtolt templomában ünnepi istentisztelőt volt. A szentélyből, ott volt a honvéd (tisztikar, élen Papp János állomás parancsnokkal, a hivatalos város élen dr, Hegyi Lajos polgármofltorholyottos-fójogy-zővol, olt láttuk a kir. törvényszék, a kir. ügyészség, fószolgabíróság, rendőrkapitányság, pénzügyőri kerület, kir. állampénztár és Kir. adóhivatal, a kir. főposta, a MAV, a Baross Szövetség. I partostület, az Összes testületek ós egyesülőtök képviselőit, ott volt a honvédség, s> Mária Kongregációk, a Crodo, Har-modrond képvisoloto, frontharcosok, ntb. Az ünnepi isténtísztelotot P. Gulyás Gellért ház főnök-plébános mondotta papi segédlettel, raig a kóruson s, zenekar és Rács János szolgáltatták az egyházi zenét és énekoket. Evangélium után P. Gu-lvás plébános ünnepi ogyházszónok-\' látábsn méltatta gasüF István. IU>.
mata BBgffig
rály jelentőségét, aki m*b»Uvpozta
a Magyal; Birodalmat éa dienofléget szorzott a magyar névnek. Az istentisztelőt a hazáért és honvédé-, inkért való köiwöwéflíol, majd a Himnusz hangjaival ért véget.
— (Papi Athelyexések)
A Muravidék apostoli kormányzója, Orosz József szombathelyi püspök bölényére helyezte ál Erja-
votz János vizlendvai káplánt hasonló minőségben. Helyébe Viz-londvára Jamhiics Ignác ujmisés került. Poathy Sándor zalalövói hitoktatót káplánnak Sárvárra helyezték, helyébe Bütö Máté alsóbagédi káplán került. Alsóbagodi káplán Fodor Antal ujmisés lott. A mura-helyi uj lolkészöétt elsŐ papja Korén István oladi káplán.
— (Babochay György temetése)
Tegnap délután temették ol óriási részvét mellett Babochay György városi képviselőt, Nagykanizsa néhai polgármesterének fiát. Tomotó-bóu ott láttuk a közélet minden ólonjárójút, akik eljöttek iatonhoz-zádot mondani annak a férfiúnak, aki nagyon szorotte szülővárosát. A ravatalt pompás koszorúk diszilot-tók. A temetési szertartást P, Gulyás Gellért plébános vógozto dr. Pichlor Emil tanár és P. Johuda Manszvét lelkész segédletével. A gyászolók sokasága, a díszes ravatalt boritó virágok tömege is megmutatta .milyen általános tis/.lelet-
nok, tokintéíynok Őrvondott Nagykanizsán ,de messze azon ttil is, vármogyo-szorto Babochay György. A temolén, amelyet Horváth Géza temotkozési vállalkozó rondozotl, ogy kanizsai rögből szakadt, ahhoz élete utolsó porcéig ragaszkodó élet befejezése volt.
— Majdnem „kémeket" fogtak a vonaton
Minap kél szakállas ur utazott a dombóvári vonalon, fiát el Is indult ai állomásról a vonat, amikor a hét jókedvű nörtgar\' huncutkottva tiucsut Intéseiéit a pdlyandvaron szolgálatot teljesítőknek. Azoknak pedig gyanús lett iiiben a sio-katlan barátkozás és mire a két szakállas utas megérkezett o kaposvári állomásra {különben Is oda utaztak), rendőr várta őket. Igazoltatás, slb. Kiderült, hogy két jókedvű pesti egyetemista dl-szakált ragasztott s ugy kelt útra, hogy megtátogassanak egy kaposvári kislányt anélkül, hogy ő tudna róla $ ugyanúgy fényképet is csináljanak róla ottlétük tgatolásáüt. A hatóstgt beavatkozás azonban a bohókás tervet keresztülhúzta, mert az /gazoltatásnak a nagy műgonddal felragasztott álszakálok áldozatul estek, ligyttlen eredménye a kalandok útnak az a ludat, hegy — van még ifjonti kedély a világon...
— (UJ megyei főjegyző)
A belügyminiszter dr. Bohmidt Jenő balatonfüredi főszolgabírót Zala vármegye főjegyzőjévé novozto ki. Az uj főjegyző 47 éves, zalaegerszegi szülotésü, 22 óvo áll a vármogyo szolgálatában.
¦ (Bezárlak a kesithelyl Nyárt Egyetemet)
!f Tudósít ónk jolentéso.) A Koszthelyi Nyári Egyetemen ezon a héten tartották a befejező előadásokat. Hétfőn dr. Deák Jáiion ogye-teini ny. rendes tanár és dr, Zso-dénvi fiéla ogyotomi ny. rk, tanár, kedden dr. Vasváry Forone ogyo-temi ny. r, tanár voltak az előadok, dr. Darnay-Darnyay Béla múzeumigazgató podig bemutatta a Balatoni Muzeumot, A zároünnopólyt szerdán tartották a Gazdasági Akadémia dísztermében, a ihícsí ogyotom ta-
Héw- é* ttxületéanapokra
alkalmi ajándéknak
oserepes ás levágott virágokat, csokrokat
Agcsz éven at veket « rénl Petermana kertészeiben
ti*ü*>.( i- =.i.- n. 18M
nárainak, a tanfolyam előadóinak « a helybeli hatóságok képviselőinek lelonlétéhen, Az ünnepi olőndó dr. Bognár Cecil, a Bzogedi ogyotom
tudós paptanára volt. aki a nőnevelésről tartott érdekfeszítő előadást. Az ídoi előadásokra dr. Óriás Nándor Igazgató tekintett vissza összefoglaló ismer leté.sé bon. Felállította a Nyári Elvetem tudománvos és anyagi mérlegét, Milldkotté erősen aktív. A célt tökólotoson elértő a vezetőség it mogszakadt tanfolyamok ujiáéleszlésével ; a jövő évi HZélo-BobbkÖríl tanfolyam előkészítésére pedig máris megfelelő anyagiak álnak rendelkezésre (Koszt holy pénzbeli hozzájárulása\'), A lelkes professzor a viszontlátás remén vében bucauzolt el Keszthelytől. Keszthely részéről Lang József városbíró
mondott búcsúszavakat.
Ma OSte,—mmimmÉmeeáimem
fia harmat a)»ar vacsorázni.
JflJIÖn a "\'
Magyar Király
ÉTTEREMBE
Nagykanizsa, Magyar-u. 9.
He+n fetcilÜHlc!
l.llY wim 51 I Káhiún Sándor a volt 11"1 ™Li!:| dehreeeni 2. honvéd huszár ezred tizedese múr a háború eleje óta megszakítás nélkül n harctéren volt. Bátor és elszánt vállalkozó Bzolloino bajtársainak ]>éldáut szolgált. A I iuir mei lotti Juszew-nál a folyót önszántából átúszta, llOgy iiz ollonséi; helyzetét foldorítse. Vállalkozása ígon eredményes volt, az Oroszokról értékos adatokat szolgáltatott. E iuijhui GhorOStOWnál, parancs bováráaa nélkül, saját olhatá-rozásábó), rajával mint utóvéd ma-/ radt vissza. Helyzetében rendületlen akariiteróvol mindaddig kitartott, amíg századának elvonulását biztosítani szükségesnek véllo és a visszamaradt Hobosüttokot összeszedve ogy vÓdottebb holyro nem vitto. A dőrék tizedest S nagy ezüst vitézségi érőmmel jutalmazták.
Hulló ülni, szedett alít
vdoontételben vásárolok.
Szambalh.ly.
1942, augusztus 21
Cttténkint
a hSxkadvelt lfizalaki Gyula
cigány-zenekar* „,„ muzsikál a
SZEtfER ÉTTEREM-B8Q
A kereskedelmi miniszter 93.900\' 1942. K. K. M. számú rendeletével az alábbi tankönyvárusitókat iclölte ki Nagykanizsa város területére :
Mair Margit
Sohloss János
Sohloss Testvérek
Ifj. Wa\'jdlts József utóda Ofenbook Vilmos .1
Az Omigo. KhÍhíiójívédelmi SíüveUéK nagykaniital flók»»ltYeUtJge.
21/194?.
Pályázati hirde!mény.
Az Országos Egészségvédelmi Szövetség nagykanizsai fíőkseővet-sege négy gondozónő-jelölti állásra pályázatot hirdet.
Javadalmazás r teljes ellátás (lakás, élelmezés, fűtés, világítás, mosás) és havi 20 P.
A gondozójelölti szolgálat ez év szeptember havának 1. napiátél a kövelkező év augusztus havának 31 napjáig tart.
A jelölti év letelte után a fiók-szövetség gondoskodik a jelölteknek ingyenes p/öndozÓnőképzŐ tanfolyamra valé felvételéről. A gondozónőképp 3 tanfolyam elvégzése után. a gondozónők alkalmazása Kiztositva van.
A sajátkezülcg írandó pályázati kérelmekhez a következő okmányok csatoladók:
1. A pályázó születési anyakönyvi kivonata és a keresztény származást igazoló iratok.
2. A négy középiskola sikeres elvégzését igazoló iskolai bizonyítvány.
3. Rendőrhatósági erkölcsi bizonyítvány. *
A pályázati kérelmeket az intézet nagykanirsai fiókszövetségéhez kell benyújtani és pedig személyesen, vagy posta utján.
Pályázati határidő 1942. évi augusztus hó 31.
Bővebb felvilágosítást az intézet (Nanykaniesa Erzsébet-tér 3—4.) nyújt.
Nagykanizsa, 1942. augusftusl5. 2i íj Elnökség.
DRÁVAVDLGYI
tfiLtaMOS Áramszolgáltató r,-t.
• iiktiard felvilágosítás minden villámot kérdésben Caanftory-ut 51, telefan 294.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibabejelentések
Sugár-ut 2, I. emelet, , leletftti ,213.
FERÉNCMSfcr"
MQnoyos
a teletonkönyve?
Siessen
megvenni a kartonra
nyomott\' jfel/es fali telefon-névsort
1 pengőért
a Zalai Közlöny kiadóhivatalában
APRÓHIRDETÉSEK
Állás
Klintoffut és tssasoot felvesz : Rlltercég.
Ogres, nísv kotéplskolát végzeit kim. latAaryt tanulónak ti.ivl 40 pengó flzelés-¦el felvessünk, — Exeelalor-harlsnyatiáz, Fó-ul ii
Pohérnamu vanodába léiltlnitvarrái-ban |ártas flegéd, valamin) tanulóleáav (elvétetik. Klnlzsl-u. 4. 2443
MéariKolga Invi 115 P Uieliisel lel. vílellk. KibotsUlídt, Zrínyi M.-u. 42.
2432
adAs-vétel
HannJll Meleor-kllvha ca baasnill 6 lóerős niolor eladó. Megteklnlheld cuk dclelSü Epplngeinil. 3416
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG
Raktárt keresünk legktsAbb november hó elsejére, lehctóleg a vasúihoz kó-zel eső iilcékban. Horlhy M.-ul 23. 2392
KÜLÖNFÉLE
Harglliy SMtaMSaa Klrtly-ulca 37, fogad reggel 8 tél esle 8-fg.
Tastfs«.far>sx«lést géppel vállalok. Oail, EOtvSS\'lér 2, telefon: 2279
Sawrd<> deleiéit nl>cék-lérl fasorban Így kis llu kUcsHtikéile i mlslklól az alig használt rollert. Mivel nem adta vlsiza, kérem, aki tud róla, szíveskedjék lulalom ellenében leadni Kovács j. András tanárnál, Ciengery-ut I., II. em., 11. 2430
El.atsvatt egy nól arany karóra a téglagyári mezei ttlon vagy a vasutpsrton. Kérem a megtalálót, szíveskedjék leadni a kiadóhivatalban Jutatom ellenében. 2434
DlátMai kosztot kinél lehet kapni ? Clm a kiadóhivatalban. 2432
Zongorát vagy pianlnot sárba vennék. Címeket a kiadóhivatalba. 2429
• Urlili *—
mindenki « helyi kvrotihe-ABtaM 4i lptu«*akaát m****»» ui i ¦iimiiii ni m i m h insili 11
ZtkLM KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Klaüja: „KŰigudiuágl R. T. Nsoyn*nlni>". Felelős kiadó: Zutal Király. Nyomatott: • „KSigiidtzigl R. T. NigykanUin"
nyomilajábaii Nagyksiiliüjn. (Nveiml.Wil telel: ZtUI Rmuly)
82. évfolyam, 189. szám.
Nagykanlzw, 1842. augusztus 22. szombat
Ara 16 fillér.
* O L ITIItl NIPI.L.P
¦MiinwIlMf «¦ kladóblvuuűi l\'óot a. tUm. ÜBMtamtóíógi *» kiadóhivatal! Uilolon 78. n.
Megjulonlk mfudon hétköxnap delutAo.
Felelői szerkesztő: Barbarlts Lajos
KISUKteai ára: egy hónapra 2 pengi SO ttIMft
iiogyedóvre 7 pengő 20 lilíór. Kgy ea tsam: hétkSznap 12 Ilii., azombaton 16 BtL
Nlior lesz vépe a háborúnak...
Irta: Kelőmén Ferenc
Alig van kérdés, amely ¦ oly közelről érdekelné a közvéleményt, mint az, hogy meddig tort \'míg ez a második világháború, de bizonyára senki sínes, aki erre pontos választ tudna adni.
Minden hálxmi tartalma és kimenetele löbbé-kevésbbó — bizonytalan. Ha valamire, ügy elsősorban a háborúra áll a Szentírás találó bölesessége : Kiindult a nagy kő, ki India; hol áll meg. kit hogvan talál meg.
Itt valóban .céltalan minden találgatás, hiábavaló minden jóslás.
A kínlés mégis az egész világ érdeklődésének előterében áll s éppngy foglalkoztatja a nagv történelmi sakkjátszma szembenálló feleit, mint azl a nárinillió bábut . mely a sakktábla fehér és fekele\' korkáin engedelmesen követi a játékosok akaratait.
Ez az érdeklődés leljesen érthető, hiszen a háború jelenlegi kiterjedése .mellett a világ minden földrészét, m\'aidnom valamennyi országát, de bizonyára a föld "minden lakóját közvetlenül, vagv közvetve érinti, azonkívül olyan\' anyagi és er-kölesi áldozatak\'at követel mindenkitől, hogy ennek a rendi kívüli [megpróbáltatásnak tartama csakugyan általános érdek-< lődésre tarthat számot." . Az is. természetes, hogy bár a habom sorsa éppúgy, mini minden ezen a földön, li Gondviselés kezében van, a háború vége a közvélemény minden legkisebb sejtjét, .még az -uteaein-bcrél is állandóan foglalkoztatja s a kérdés eldöntésénéi a legszélsőségesebb végleteket állítja egyintóissul szembe.
Egyéni felfogás, világszemlélet, vérmérséklet s különböző lelkiadottságok küzdenek itt egymással sokszor egyenesen drámai feszfilésscl s lievitik a vitát a vélemények forrpontjáig.
Kinek van és kinek lesz igaza éhben a világtörténelmi vitában, . azt esak a Jövő fogja eldönteni. A jövő pedig kiszá-tailhalatlan és bizonytalan va-lani. Értelmiünkkel, emlékezőlc-helségünkkel fölmérhetjük egy emberélet minden átélt pillanatai, évét s evtizede.il, de a legközelebbi pere titokzatos misztériumába nem áll módunkban belekinteni. Azt lehal, hogy mi-Kor lesz vége ennek y háborúnak, «»( senki sem mondhatja ¦»eg előre,
A kérdéssel mégis lehel foglalkozni, mvert előttünk állanak az első világháborúnak erre vonatkozó tapasztalatai,
A hősi halált halt vitéz Horthy István holtteste útban van hazafelé
1
Az egész ország gyászba borult a Kormányzóholyottes Ur boai halála folott. A hom-édöég ia gyászolj a tisztek óh a hasoidó állásúak szol-gálaton kívül a tomotós napjának estéjéig balkaijukon gyászszslagot tartoznak visolni.
A kormány tagjai Kállav Miklós minisz torol nők omöklésévol tegnap ujabb
rendkívüli minisztertanácsot tartottak. Mint tegnap már közöltük, a Korín ányzóholyottos Ur öz-vogyo; amint féi-jo hóái haláláról értesült, ropülógópon Budapest felé indult. Hitler vezér és kancellár saját gépöt bocsátotta a Főméltó-ságü Asszony rondolkozéséro. A
gépet a kancellár pilótája, Bauer ezredes vezette. A Főmóltóságu Asszony tegnap megérkezett a mátyásföldi repülőtérre.
A Kormányzóholyottos Ur hófli halála alkalmából a" külföldi államfők óh államférfiak
részvét táviratokkal komátok fol a Kormányzó Urat. Táviratot intézett hozzá- Ilitlor Adolf, a Német birodalom vozéro és kancellárja, Viktor Emánuel olaBz király ós császár, Borisz bolgár király, Gusztáv svód király, a Duco, ltísto Itytti finn államelnök, Izmot ínonü török köztársasági elnök, valamint FJttor svájci szövetségi ol-nÖk, stb.
Hivatalos jelentés a hősi halál részleteiről
A Magyar Távirati Iroda jelenti í
Vitéz nagybányai Horthy István kormány zóliolycttos hósi halála akkor kövotkozotl l)o, amikor az ellenség fölötti huszonnegyedik vn-dássropülése után, kapott szolgálati parancsához kójwst, ropülószol-gálatát ideiglenesen megszakítva, a» arcvonalon küzdő i-sapatok látogatását kozdto volna inog. Utolsó felszállása során érte őt röpülőhalála.
A koloti harctéren küzdő honvéd hadsereg parancsnokságától a, kÓvotkozÓ távirati jelentés érkezőit Magyarország kormányzójához :
»A Kormányzóltolyottos Ur Ofó-méltés&ga augusztus 20-án 5 órakor felszállott azzal a föladattal, hogy ogy közelfokloritésro rondelt góixjt oltalmazzon ogy: alája \\ rondelt .pasik vadássgéppel együtt. A közelfeldoritónok az volt a kívánsága, hogy alacsony magasságban közel logyon hozzá a véné vadász.
Őfőméltósága harcfeladatát min-
dig példás lólkÜsinoi-etességgel bujtotta végiti, molyhöl nemcsak osztálya, hanem mindannyian tanulhattunk. Ez alkalommal* is kívánság szerint alacsony magasságon tartott. A lassú földerítő géphoz visszafor-dultáhan azonban gópo a kanyarban esni kozdott. Az esésből n vizazin-tcsbo akarta a gépet húzni, oz azonban csak akkor s ikerül holott volna, lm nagyobb niagus»ágl)an vau. így gépét fölvonni már nem tudta, 5 óra 07 perckor lesuhant, motorja ekkor állott inog. Ofóméltóflágát a bósí halál harcfeladatának hűséges toljositóso közbon érto.«
A honvédség gyász-parancsa
Budapest, augusztus 22 A Magyar Távirati Iroda jelenti :
A Honvédségi Közlöny augusztus 20.-I különválna
gyászkerefhen a következő parancsot közli:
Honvédségünket szörnyű csapás érte. Ma reggel 5. órakor a Kormanyzóhelyettes Ur öfö-•mléltósága, vitéz nagybányai Horthy István, iránt repülőfőhadnagy, szolgálata teljesítése közben hősi halált halt. Július 1-én vonult ki saját elhatározásából a harctérre, ahol mint rtepülŐ-rajpnrancsnok, az arcvonalon szolgált, Magatartása uni\'nd a harcban, mind a harcon kívül példás volt. Fclülmul-• Ihatatlan volt kötelességtelje-sitésc és szolgál a tkősz/ségc. E-tnJellett kitűnő hajtárs és melegszívű elöljáró volt. Alárendeltjeivel bajt és Örömöt egyaránt mfegosztotl. Egyéniségévél, kiváló szaktudásával és egyéni teljesítőképességével messze-tmiessze kimagaslott. Példás éle-télből és hősi halálából merítsünk erőt és hitet, hogy kötelességünk tgljesitésébcn hozzá és hősiesekéhez méltók lehessünk. Emlékét a honvédségben örökké Őrizzük, fiijen a legfelsőbb Hadúr, Magyarország kor-iniányzójn és éljen az örök magyar haza I
A gyászparancsot vitéz Bart-
Igaz? a kél világháború közölt óriási különbség áll fenn, de vannak közös vonásaik is. Mosl is, mint ezerkileneszázli-zonnégyben, emberek milliós tömegei állanak egymással szemben s a löiuegmözgásnak megvannak a maga lélektani törvén vei.
Világok egymáselleiu" küzdelmei! legtöbbször nem a fegy.ve-rek. hanem a lömegek lelki ereje dönli cl. ezt a lelki erői viszont a fegyverek győzelmei tartják ébren,\'
Ott, ahol a tömegek erkölcsi ereje megtörik, a fegyverek lüze is elsorvad, A végső győzelem hite a leghatásosabb fegyvere minden háborúnak, ezt a hitel a tényleges győzelmek táplál* ják.
Ezen az alapon lélektanilag elfogadható magyarázatot ad-
hatunk a felvéteti kérdésre: A háborúnak akkor lesz vége, amikor a küzdőfelek egyikének erkölcsi ereje megtörik s a tömeg az egyes emberek sejtjetre bomlik szél.
A bomlás fizikai folyamat, de vaunak élettani-kisérő jelenségei is. Kórokozói ragályos betegségek módjára bomlasztják a Szervezetet,
Az orosz hadsereglömegek lelkében az utóbbi időben világosan felismerhetők ennek a bomlásnak kétségbevonhatatlan tünetei.
Mindazok a katonai rendelkezések, amelyek- a fegyehn és a katonai erények ébrentartásának céljai! szolgálják, élénken rávilágítanak azokra a jelenségekre, amelyekből a tárgyilagos szeinléléö az orosz ko-
losszus lelki válságára következtethet.
Kétségtelen, hogy a szovjet-tömegek lelki\' erejét í. sorozatos vereségek kikezdték s hogy az orosz vbelső front* egysége ingadozni kezd. Már pedig, mihelyt megmozdul a föld" a tömegek egységes akarata alatt a belső összekötő erő széthull s a tömeg alkotó elemeire esik szél.
A szovjelhadscreg erkölcsi erejét megtörik a német győzelmek.
A löim-olélcklan megdönthetetlen tanításai szerint az orosz puszták felett nemsokára a csalódott, a irricgtőrt lelkek sóhajai fogják hirdetni a háború végét, (inert ha az orosz front összeomlik, akkor rövid időn belül, valóban vége is lesz a hábortr nak... |
ZALAI KÖZLŐN?
1942. augusztus 22
Pormentes parkban páradús
pompás emanáclóvat telített napfényjárta levegőn
szabadban hurázik HÉ VIZI gyógytóban !
fí rádlumos lápos Isxap, a rádióaktív kénes víz
fetserkentl s
felfrissít/ a
fáradt szervezetet s Idegeket!
ha Károly vezérezredes, honvédelmi miniszter és vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezredes, !1 honvédvezérkar főnöke irta alá.
A határon bizottság fogadja a tfvrtNZ-vonatot
Budajust, augusztus 22 A Fóméltóságu Kormánvzólio-Ivottofl Ur holttestét a hősi halál után a vadász-szálláson helyezték ol és ideiglenes ravatala a vadász-szálláson volt. A katonai tmztolot-
adás4után a Kőméi téságu Ur földi
maradványait vitéz Kzabó László ivzérőrnagy vezotésével katonai diszkisérot gépkocsin vitto a hadszíntér mögötti területié, ahol augusztus 21-én tették vonatra, amely hazájába hozza.
A pénteken tartott mínisztorla-néos döntéso szerint a FéméltéeágU Kormanyzóholvottos l\'r földi maradványait a határon bizottság fogadja, amely Radocsay László tgnz-ságügyminísztor vezetésével utazik a határra,
Angol katonákra tüzeltek a fellázadt Indiai csapatok
Amsterdam, augusztus 22. Mint a brit hírszolgálat jelenti, ujdbn zavargások történtek Kalkutta Howraw negyedében, ahol a rendőrség tüzelt egy izgatott ember-tömegre. Chetlában is összetűzésre került sor, amikor fuvarosok kövekkel megdobáltak rendőröket, mire a rendőrök lőfegyverüket használták. Mint a brit hírszolgálat a továbbiakban jelenti, 13\'kalkuttaí nacionalista lap péntektől kezdve beszünteti megjelenését, mert a kivételes állapotról szóló törvények és a kormányrendeletek következtében nem tudják többé feladatukat teljesíteni.
Stockholm, augusztus 22 (Londonból jelentik) Bombayből érkezett jelentés szerint Mée-ruthban lázadás tört ki ai indiai csapatok között. Az indiai katonák nem akartak tüzelni a nemzeti indusokra és az angol katonák ellen fordították fegyverüket. Többen meghaltak és megsebesültek.
Amerikai partraszállási kísérlet a Clibcrt-szlgeteken
Tokió, augusztus 22 (OFI) A japán császári főhadiszállás jelenti:
A Gilbert-sziget csoporthoz tartozó Makin sziget japán helyőrsége augusztus 17-én hajnalban visszavert egy mintegy 200 főből álló amerikai köteléket, amely partraszállást kisérelt meg. (MTI),
UTORT
HETYElIHRE
márUi butorBMÜ<m|lbjn vegyen
Nagykanizsán szeptember 2-án és 3-án, Kiskanlzsán augusztus 30-án rendezik meg fronton küzdő honvédőink javára a téliruha gyűjtést
A Fóméltóságu Asszony moghir-detto a harctéren küzdó honvédok részérő télirtiha-gyüjtési akcióját.
Alighogy elhangzott a fölhívó szó, Nagykanizsa karitativ vozotŐ rétege hozzálátott a szorvozkedés-hoz. A gyűjtési akció könnyobb ko-nesztülvitolénok céljára bizottságot, azon bolül szűkebb körű inlézőbi-zotInairól alakilottak, amolvok tog-nap délután tartották idősüket it városháza kistanácstermében. Az intézőbizottság 6 órakor tartott ülésén dr. Hegyi Lajos nolgármostor-holyoltos-fójógyző elnökölt. Jolon volt Zsigmond Józsof olomi iskolai igazgató, dr. Tholway Zsigmond nyűg. poslaigazgató, Kroyslhigor Ágoston járási lovon topa ránca nok, ifj. Knortzor Oyörgy, a Vöröskereszt holyboli titkára,* valamint Ooz-din Mino, a Római Katolikus Szent-József Egyházközség i írod a vezetője. Az intéző bízott sáír ülésén dr. Hegyi Lajos oléterjesstette javaslalát, .;;iiolyct Miatóan és iészlotoson tnogvltattak.
Ftána 6 Órakor az intézőbizottság, együttes ölést tartott a szélosebb körű bizottsággal. Az üléson mog-jolentck a társadalmi, valamint bit-buzgulini egyesülőtök képviselői, a többek között dr. Hogyi Lajosné, P. Gulyás Gellért ferences pléhá-nos-házfónök, Ungor-Ullmann Klek kereskedőim i tanácsos, Dobrovits Milán volt országgyűlési képviselő, a Baross Szövetség és a Vöröskereszt képviselői, stb. .
Dr. Ilejí.vi Lajos polgármcstor-holyot los-főjegyző olólorjesztotte az intézőbizottság áltál már elfogadott indítványát. K szerint a téhmha-
gyüjtést Nagykanizsán sseptomber másodikán és harmadikán, Kiska-nízsán pedig augusztus 80-áu tartják meg. A gyűjtést ft lovontoifju-aég végzi, Ilelovonják az Összes kö-zépiskolt\'tsokat. A várost, illetve az ogyos utcákat a majd rendelkezés ro -bocsátandó kocsikkal járják bo, házról-házra.
VékásHV Károly, a Baross kép-vísolöjo bojolontotto, hogy a nagykanizsai líaross-tagok már mog-kozdték maguk között a gvüjtést. Erre a célra több ezor pengő értékben 100 kg. namutfonalat igényol-tek, amolvot ,lia megérkozik és még losz rá idő, megköt nok, vagy podig pamutfonál formájában adják erre a célra.
A bizottság az olőtorjosz-tott javaslatot olfogadta és a kérdést minden réssletébon megtárgyalta.
Itt felsoroljuk azokat a tárgyakat, amelyeket a honvédek részére a megjelölt napokon gyűjtenek :
1. Ét*melegUő.
2. Gyapjú harisnya (rövid).
3. Lábkzáruédő. Vadászok, természet járók és labdarugók által használatos u. n. vadász-harisnva, láb fejrésszel vagy anélkül.
1. Szőrmés kesztyű. Bármely a polgári életben használatos fejes. egy-, keltő-, három}- és ötujjas, huzattal (bőr vagy vászon) ellátott, szőrmével bélelt kesztyű. Alkalmas a gynpiuvjtl (teveszőrrcl) bélelt, továbbá a
síelésre használatos u. n. si-kesztyü.
5. Sífelszerelés. Bármely 1Í10 -220 oni hosszú, bármely rabol, kötéssel, valamint bottal ellátott sikészlet megfelel.
6. Sáivipö. 42-es mérőitől felfelé.
Ezekéi a cikkeket egy-két öltéssel páronként összevarva, a sdfelszerelést és sicipőt összekötve kell leadni, hogyha páros (IaralM>k el cserélése eleve elkerülhető legyen.
7. Kőtszöüött alsánadráff. Legjobban vnfegfelel az u. n. jáger alsómba.
8. Kötsz öt lőtt ujjas. Bánmely szab\'ásu és szinü pullóver. szwctter, kötött mellény, kabát stb. megfelel.
í). Fülvédő, nyaksál.
10. Hószéníüveff. Erre a célra imlegfelcl a gépkocsi- és mo-torkSerékpá rvezetői szc\'nvüveg, vagy a nyáron viselt bármely szinü nanszeínVüvoí?.
11. Szőr*fíiés mellény. Uij és gallér nélkül báránybőrből készült mellén v. E célra megfelel a szőrtnteb\'élés, rövid bekecs, imtikádó kabát stb.
12. Szöi\'nté.s sapka. Bármily szŐiínijóvcl bélelt sapka, Igen al-karmíns az Alföldön és Erdélyben használatos szörmekucsina is.. ,
13. Efflléb szöl\'nfés cikkek és szörméscíkkek elkészítéséhez anyaa. Feslett és termesze les szinü bárány, vagy juh. macska, házinyúl, szörtiíésbőr, (eg^yes bőrök is) egyéb bunda, bunda-bélés, szőrmés lábzsák, kortsii-takaró, kárlrramtyu (muff) és boa megfelel.
11. KiVönfé.lc gyapjafonalak. Újra feldolgozás- (fellépés és fonás) révén fonalak elöállilá-sára alkalmas használt gyapjú-
BAZAR UDVAR/
;relefoiLS 95.
Legszebbet & legolcsóbban!
ruhák; (szövetek) gyapjú köl-szövött ámk (pullóver, szwet-ter, kötött ruhák stb.).
15. Tábort takaró. Megfelel bái\'in\'ilyen szinü és méretű, lehetőleg gyapjú takaró.
Az itt felsorolt tárgyak közül bizonyára mindönkinek van valamilyen, és reméljük, hogy Nagykanizsa hazafias közönsége most is kitesz magáéit, mint eddig mindig. valahányszor1 omberhsráti cselekedetről, mozgalomról volt snó. Különösképpen elvárható oz most, amikor honvédőinkről van szó, akik az életüket kockáztatják értünk az orosz pusztaságokon és hegyvidékeken, azért, hogv nokünk nyugalmasabb, boldogabb és melegebb lo-gyen az otthonunk. Mindenki tartsa számon a napot, amikor gyűjteni fognak és adjon jószívvol, megértéssel, mertessél nemcsak másnak okoz örömöt, bánom önmagának ía biztosítja, ha közvetve in. a védoft otthont.
Apró szenzációk a „háborús" V Nemzetközi Vásár rengetegében
A száreeer főnyi látogató már a Vásár elején meghozta azt a teljes közönségsikert, amelyre a rendezőség joggal számithatott és amelyet büszkén könyvelhet el.
Ezernyi uj találmány a feltalálók kiállításán. Köztük egyetlen szem krumpli szerénykedik. Tele van apró hibircsókkal, akár egy kaktusz- Egy zseniális ember rájött arra, hogy különleges eljárással a szem krumpli minden egyes csiráját — „kiugratja" — hogy aztán ezeket ti csirabibircsókat ültesse csak cl. Ez országos viszonylatban annyit jelent, hogy nem sokezer métermázsa burgonyát, hanem csak néhány seái mázsát kell vető krumplinak elhasználni. A jelentős találmány iránt a Kormányzó Ur
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
¦ÜNGER-ÜIXMANN ELEK
VAS ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázfözök I ós 2 láncai előjegyezhetek.
Háti kenporxék - KapAlú okok
is behatóan érdeklődött és természetesen mindenki megnézi. Valósággal sorbaáll a közönség a Vásár stúdiója előtt. Csupa asszony, leány, gyerek! Érthelő, hiszen va-* (amennyien a maguk hangján akarják üdvözölni a harctéren küzdő szeretteikét. A studiókőzelében van a Háziipari Központ egészen nagyméretű kiállítása. Ha tökéletes gépek és hatalmas gyárak készítették volna azt a formagazdag és színpompás árutömeget, ami itt kápráztatja a szemet, akkor sem
MEGVESZEM
mindennapi levelezésről levágott, fiókok, padlások zugaiban hányódó, régi és uj, használt vagy használatlan
bélyeg-tömegeit.
Csak hibátlan lovúlhúlyuguk érdekel-?ek. Aug. végéig naponta d\'-lután 6-7 óra között a Zalai Közlöny szerkeaztőségébea.
ZAL\'Al K02L0NV
üzen ? front...
194Ü. augusztut \'ií_
illó aliit, " szedett elit
vagontételben vásárolok.
EH Lipöl SíMltsiwtaMS
Szombathely. Telefon; 173.
lehetnének aa egyes tárgyak tőkéletesebbek. Pedig egysrerü falusi emburek keiemunkája valamennyi. Ai egyik bódéban háziasseonyok dagasitjók és sütik a hamisítatlan Mkürtöskalácsot" -— mondani sem kell, hogy — páratlan sikerrel. Amott gép kis motorja forgat egy-sierre tii nyársat: mindegyiken 5—5 csirkét pirit ai ötletesen el-lielyeiett paráistenger.
Kötetek telnének ki ai apró sien-lációk leírásából, a fentiek, csak sierény iielitŐül szolgálnak. (:)
AZ ÉDESAMYAK KÖtitiYtl
Azt kelfen* törvénybe frnl, hogy édestnyák szemén könnyek soha ne fakadjanak s hogy bölcsők felett nem axabad soha mást, csak mosolyt látni. Ezer tömény rácsa mögött élilnk, elférne köztünk még egy parányi. Nem tenne hosszú, ennyi csak : „Bűnös mind, aki miatt \'¦¦ anyák szeméből könnyek hullanak."
Vagy az édesanyák könnyeinek égy külön tengert kellene ásni. (Annyi Igazgyöngy teremne abban, hogy a csillagos eget akárki gyöngyökből kirakhatná százszor.) S ha a végső elszámoláskor az Örök B/rő anyák könnyével törölné le a nagy rovásról ... a fiáktól Járó penltenc/ákat, akkor száz életre Jutna minden emberfiának bűnbocsánat. És akkor törvény se kellene*\' az édesanyák a könnyeik mögött mindig... mindig mosolyognának.
A keleti harcterén liosi halált halt Csaihó Egon in. kir. hadnagy, a tavaly hirtelen elhunyt volt keszthelyi postafönök (ia. •
Szeptember elején ujabb Ö hetes vöios keresztes önkéntes ápolónői tanfolyam kezdődik Keszthelyen.
*
Keszthelyen, mint már közöltük, szintén építenek ONCsA házakat. A Vármegyei Közjóién Szövetkezet egyelőre M lakás (T ikerház) építésére irt ki pályázatot. A versenytárgyalást hirdetményre feltűnően sok ajánlatot adtak be a keszthelyi Iparosok ; kilenc pályázó az Összes munkára adott be ajánlatot. A munkamegblzásókat még nem adta kl a Közjóiéi! Szövetkezet. *
Szeptemberben megnyílik a kenthclyi
zeneiskola; mígpe*11!! a tangón-, hegedt!-,
jcneszerzés- és ének-taiiszakokkd Az előzetes érdeklődés nagy.
Uj éi hasznait mérlegek
minden céba kaphatok. Javítások jótállással
FRANK
MÉRLEG-Oitmbati
Eötvös-tér 2/a. TslefoM: 509.
Naponta sok-sok példányban küldjük u Zalai Közlönyt a különböző táboriposta számokra. Ezeknek a példányoknak legnagyobb része nem előfizetésben megy odakinn harcoló hon-védeinknek, hanoiin bajtársi szolgálatul, az itthon meleg kéz-szoritásául küldi a Zalai Közlöny szerkesztősége és kiadóvállalata. Az itthOnt a messze frontokkal összekötő idegszálak ezek az ujságpéldányok és amikor oda érnek hős katonáink kezébe, minden betűn, minden soron olt érezhetik az itthoni szivek dobogását, az itthoni kezek simogató szeretetét. magyar testvéri ölelését. Ezt érezte meg az ujsághetükön át
Jeszenszky E\'ek fhdgy. amákor a következő levelet intézte n Zalai Közlöny szerkesztőségéhez valahonnan Oroszországból :
Tekintetes Szerkesztősén !
De jó is magyarnak tenni.\' Erezni áldó simogatását mindnyájunk édes Anyfának. Most olvastam felhívását Nagyasszonyunknak. Hál hogyne lennénk mi idekinn szívesen, amikor nemcsak feleségünk és gyermekeink, hanem édes magyar Hazánk édes jó Asszonyának csillogó, féltő tekintetét erezzük felénk áradni. Istenem, de. boldog emberek vagyunk mi itt, sokan deresedő fejjel. Erezzük tízmillió magyar sziv felénk áradó melegét, féltő aygi\'xlását. De mi olyan szívesen állunk őrt itt a Don partján. A víz csobogásában a Tiszát ¦halljuk, a gránát robbanásában az alföldi vihar égzengését érezzük s ha elhullik valaki mellőlünk,
megsiratjuk könnyes, bánatos férfi-sírással. Olyan lentiének vagyu nk és olyan büszkék ma -gyarságunkra! Bízzanak bennünk es nyugtassanak meg mindenkit, hogy kemény karunk már acéllá változott és aludjék otthon mindenki nyugodtan mert szemünk kelet felé néz, karunk meg fogja védeni nyugatot.
A Kanizsai Drótosok
aláírással a frontról a szerkesztőség címére érkezett táborilap a következőket mondja. (Schott János őrmester a feladó, aláirta Szendy főhadnagy is,)
A Kanizsai Drótosok nevében momiunk köszönetet a t. Szerkesztőségnek, hogy a Halai Közlöny számai, amelyek bennünket az ujthonnal összekötnek, pontosan érkeznek.
Ezúton mondunk hálás köszönetei a nagykanizsai Vöröskereszt Egyesület vezetőségének mindazért a sok jóért, cigarettáért és otthoni munkásságukért, amivet bennünket elláttak, illetve hozzátartozóinkat segítik. Nem tudjuk, kik rejtőznek a Drótosok bizonyára jókedvű társaságának gyűjtőivé alatt Akárkik : ériünk küzdenek olt a messze északon s magunk és a Vöröskereszt nevében is csak azt üzenjük : - szivünk, iiivunkánk, gondunk értük és ílthoimvaradl övéikért a magyar érzés parancsszavára mindig rendel ícezésre áll. Olvassák olyan szeretettel a naponta hozzájuk megérkező Zalai Közlönyt,mint amilyen őszinte, lelkes igyekezettel áll lapunk mán-| den sora a nagy magyar ügy I szolgálatában. |
t
MÉRLEG
Hlndeu mérőiben Sr.aknert Javítás
SCHOLCZ JÁNOS
mér I *f kési Ita-mMiar Nagykunját*. RCtvOt-ter 30 sitta.
Bentzik Ferencnéhez: "Elnézését kérem/, hogy szíves soraira csak most tudok az események nvjatt válaszolni és csak most tudom az ezredem tiszti, tiszthelyettesi kara és legénység^ nevében megköszönni a ciga-\\ relta-küldeményt. Kérem hálás köszönetünket a Szakosztály Hölgyeinek is tolmácsolni. A cigarettákat éppen a legjobb időben kaptuk kézhez hiánytalanul, amikor elértük a Don folyót és a nagy távolságok miatt utánpótlásunk ínég nem tudott teljesen kiépülni... N\'emtes és áldozatkész munkájukra Isten áldását kérjük...*
Lomnlozy Vilmos f tölgy, köszönő levele a harctérről igy szól : »Az ütegem! részére küldőit t csomag clgarelta-szere-letadományt hálásan köszönöm, 2(1 darab jutott minden főre. Jól esett látni a derűs, örömtől csillogó arcokat. A fiuk megé-resték az otthon kedves figyelmességét, róluk való gondoskodását, aggódó szeretetet. Átérezték a szóban ki néni fejezhető, lelkekben jnHélyen szántó szeretetet, mely kölcsönös s melyet az ehnfult napok dicsőséges, de kemény harcaiban, ütközeteiben nyilvánítottak ki diadalmas, vitéz tetteikben, — az otthonéri). Ezek a láthatatlan szeretet-szá-\' lak tartják a rettentő nagy tá\' volságban is acélsodrony-erö-sen a kapcsolatunkat az otthonnal és segítenek Isten kegyelmivel győzelemre bennünket.*
Tóth Tivadar hdgy. irja a harctérről: »A címemre küldött szeretet-csonwigo kért tisztikarom és legénységem nevében Örömmel lelt szívvel küldőim hálás köszönetemet. Ezen nemes tevékenységükért Isten áldását kérem! az Egyesület Ápolónői Szakosztályának minden egyes tagjára. Mondhatom, bogi\' igen jólesett tisztjeimi és legénységem iránt tanúsított szeretetük kinyilvánítása.*
A szeretet szálai a harctér és az otthon között
an emberi és mélységcsen magyar szeretedéi kezdődik. Polgárista kislányok
színdarab-előadást rendeztek a maguk kis körében és annak bevételét, 7 pengőt a Vöröskereszt bajtársi céljaira adományozták. Mattorsdorfer György, Sáfrán Eva, Siklósi Ili, Siklósi Rózsi, Scblesinger Rózsi és Varga Mária gondollak eblwn a foriníában a katonákra.
Egyéb adományok is érkeztek a Vöröskereszthez. IVrtermnnn Józsefné 5 pengőt küldött a honvédcinknek cigarettára. Szabó István fodrász-mester 1G00 drb cigarettát küldött olymódon, hogy minden vendégétől 2 rillért kér a Vöröskereszt coljára. így két hét alatt 32.94 pengő jött össze s abból lett az 1600 cigaretta.
Vitéz Major Ottó ezredes a Don partjáról a következő sorokat intézteVá nagykanizsai Vöröskereszt vezetőségéhez, dr.
A nagykanizsai Vöröskereszt szüntelen munkában áll a Bajtársi Szolgálat érdekében, .löl-esik látni, hogy a társadalom szive \'milyen találékony, amikor arról van szó, hogy a harctéren küzdő honvéd vagy azok hozzátartozói iránt kell megmutatni az itthon szeretetjétj. Egy
klskanlissl menyasszonylino jövedelme érkezeit a Zalai Közlöny szerkesztőségébe a következő sorok kíséretében:
»A lakodalmi menyasszonytáncomat a harcoló magyar honvédekért táncoltam. Kérem a t. Szerkesztőséget, hogy ezen csekély összeget, 26 pengőt, mini első szerzeményemet, a Vöröskereszt utján eljuttatni szíveskedjék olyan zalai honvédnek, akinek senki hozzátartozója nincs. Szeretettel küldi Németh fíyargy-né sz. Kttnics Katalin. Islen áldása lesz azon a házasságon, amlely ilyen meghaló-
Vásároljon
Horváth Lajos
üveg- és porcellán-kereskédesében
Nagy választék várja Önti
Pő-uí 2.
Talafon i 647.
?73206?75347
í/tUAl KÖZLÖNY
l!M2, nugus/lus 22
Festessen Tisztittasson
&&1CSMCS
ntíl
Ami két hir között van..
A Magyar Kupában ls szerepe! a Vasút
Köszöntjük a derék és kiváló kék-fehér kanizsai vasul asgárdát a Nemzeti Bajnokság ttl. osztá-
ly.ili.i való bejutása alk.ilniciv.il. De
külön megemlékezünk a Magyar Kiipiíhrin való szerepléséről Ez a legértékesebb labdarugó trófea kisebb csapatok számára elérhetetlen messzeségben van és mégis volt „mersze" a NVTE-nek benevezni a ritka srép és értékes küzdelem résztvevői köré. Már es magában véve legszebb dicséret és önbizalom jele. Külön érték ez úi önbizalom, a fejlődés egyik legfontosabb kelléke. Mert in\'sífii lehet, hogy Csáktornya után még nagyobb csapat is jön és akkor... És egyébként sem szégyen tanulni, aioktó\', akik nálunk jobban tudnak. Csapataink teljesít inni vének színvonala pedig csak akkor ernel-kedhetik, ha már kitűnő ellenfeleket látunk a kanizsai pályákon. „Szerzett" nagyságok és Itires edzők nem fogják megjavítani soha. Csak a szorgalom, igyekezet fölfelé! Hz az egyetlen útja van csapatainknak. NVTE megértette ennek sürgősségét és az eredmény nem is maradhat el-
-k—n-t~
Jól szerepeltek ököl vívóink nz Országos bajnokságon
Az idegölő kettő napig tartó emberfeletti mérkőrésen a kanizsai ökölvívók megfelelően szerepeltek. A bajnokságtól Rács I. és Szenta kézsérülése ütött el bennünket.
18-áig Ráöe I. három ellenfelét győzte le, de a harmadik versenyén súlyos sérülést szenvedett. Szenta ugyanezen a napon kettős ellenfelét győzte le és az is megsérült. Kaszát erős vérzés miatt leléptették. Gerencsér kikapott as 3 kilóval nehezebb ellenfelétől; egy súlycsoporttal feljebb indult, mint a súlya. Ács nehézsúlyban az érsekújvári Schrammert az első menetben.kiütötte és ezzel az egy győzelmével bekerült a döntőbe, de a döntőben kikapott.
Csapatversenyben a 9 helyen végeztünk és egyénileg 3 helyezést értünkéi: Acs, Szenta és Rdcz I.
Magyar kupamérkőzés
OiSK—NVTE I.
Holnap, vasárnap délután* Viő órakor a Csáktornyai Sport Klub és a Nagykanizsai Vasutas Torna-Ügylet l. csapata magyar kupamérkőzést (Chonntian5 rendeznek a vasutas pályán. Ezt megelőzőleg \'/i4 órakor a Gyékényesi Levente, Egyesület és ai NVTE II. csapata játszanak. A belügyminiszter a mérkőzést kivételesen engedélyezte. .A játék ideje alatt azonban a játékosok gyászsialagot viselnek.
BÚTORT
ezak Üzletben, ÜÄBOff mOaax Uta anil
w "w restem*
Furcsa dolgok adódnak,\' ha a» ember elkezd játszogatni as egy-ugyanaznapi újsághírekkel és egymás mellé rakosgatja őket. Ártatlan játék, de érdekes. /Idekapcsolódh a -
a napúkban adta tudtul az újságolvasó miiveit világnak, hogy Portugáliában as ftjyik város hatóságai rendeletét adtak ki, amely szerint a város minden macskájának a nyakára kis csengőt kell kötni. Árért hozták tzl a\' rendeletet, mert a macskák sok éneklő madarat elpusztítottak.
Az ember megdörzsöli a szemét, forgatja az újságot, keresi, nézi;
— Úristen! Mikori újság ez!
Xem, nincs tévedés! Az újság mai. Ezek szerint 194$ vérzivataros nyarán van még egy sarka a világnak, ahol a hatóságok legjobb,gond-}<*, hogy a cirmosok partizán-vállalkozásait ón működő riasztó szolga-
egy hasábbal odébbf ugyanabbaji az újságban jelent meg. futankamen jaraa arany koporsóját az egyiptomi múzeumból a kairói nemzeti bank páncél pincéjébe, szállít oliák, hogy biztonságban legyen a légitámadások bombái elöl.
Szegény... szegény Tutankamen!
Ezer meg ezer esztendeig pihent békességben az árnyak birodalmában. Ezer meg ezer évvet ezelőtt azt hitte, hogy megvívta minden har-. cát és elnyújtózott, mint akinek semmi köze. többé hadakhoz, háborúkhoz, emberekhez, aranyhoz, vérhez, rabszolgák jajához. Szemét, fülét örökre behunyta fegyverek csörgése, baljós tüzek villódzása, földi gondok, égi jelek előtt. Nem érdekelte, többé semmi, me.rt beleolvadt maga is a Semmibe, míftftn lótuszvirágok hideg illata, mint a .\\\'ihis
tik az ember a nyomtatóit betli valóságérzetébe és mégis a fantázia-ja hintakötélen lendülhet, ha hiszik, akár az egyik végletből a másikba 10, V
lat megszervezésével ártalmatlanná tegyék és biztosítsák a dalosajkit sármányok, buzgó pintyőke\'!;, fürge barázdabillegetői; légi felderítésének zavartalanságát.
Ezek után nem lenne csoda, ha egy másik portugál városban meg azt rendelnek el, hogy minden dalos madárnak a nyakúra is csengőt kell kötni a méhek, szöcskék, hangyák, tücskök életbiztonsága érdekében ...
Talán nem ártana arra is javaslatot kérni a portugáloktól; — mit kellene az emberek nyakába kötni, hogy egymástól biztonságban legyenek !
hajnali párája mint az utolsó lélek-zel, amivel rabszolga-sors év kírá\'yi élet egyformán ömlik bele a sídia többé meg nem zavarhr\'.ó csendességbe.
S most mégis...
1942 pokoli világégésében a földgolyón minden etet megbillent S otthontalan milliók járják a világ Htjait, menteni a puszta élet egyetlen nyomorult kincsét. De most az arany szarkofágban pihenő fáraónak is be kellett állnia a menekülök végtelen sorába és idegen utakon bolyongva menteni az egyetlent, ami az övé maradt ezer meg ezer év csendes poriadása után, cipelni városról varosra, pincéből pincébe az egyetlent ami megmaradt még a békéből ezen a világon : menteni bombák, pusztulás, vérözön elöl a halál békességéi. (bl)
r ^M"*aMMswjwi»ii.>*,«ar-*w>w«pu\'g-
I.....-• V I lélokjelenlétévol és kimagasló bátorságával tűnt ki Kubua Mihály volt veszprémi 7. honvéd tábori ágvilBozrodltoli fÓtüzmoater h 41. honra! gyalog hadosztály harcaiban. 10 zen a napon, amidon ütego a BresBt-IdtOwszK környéki Kolera Ütközetben nyílt tüzelőállásba ment, Kubns fötüzmóstor hősies és körültekintő magatartásának volt köszönhető, hogy a mozdonyok a leghevesebb ellenséges tűz ellenére sem szenvedlek nagyobb veszteséget. A mozdonyokat egyenkint vezette a tűz alatt álló területen át és amikor
uz ogVik félsznkasz lova gránállövés
következtetőn elhullott, saját hátaslovat fogta be holyébó, Fúradozá-sának oreitményeképpeji valanumv-nyi mozdonyt sikorult biztonságba hoznia. A dőrék fótüzmostort a nagy ezüst vitézségi éremmel tüntet téli ki. ;
Gyógyszertári Ügyelet: Ma, szombaton » Megváltó gyógy szórt ár, Kr-zsébot-tér, holnap, vasárnap a Márai gyógyszertár, Király-utca 40.
Kiskanizsán az ottani gyógyszertár állandó Ügyeletes szolgálatot tart.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel 6 órától este 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és kedden egész nap nőknek.) Tólofon: 560.
Nnpii i Augusztus 22. Szombat. Rom. kat. Tlmót. - ProteiriáM -Menyhért. • Izr. Elul t>, — Augusztus 23. VaHárnap ltom. kat. B Fülöp. - l\'rot. kIAiih Farkas - Izr. Klul 10. _
Vasárnapi istentiszteletek sorrendje
Ferenceseknél: V>7, Vs8, V|9, 7t10, Vili (nagymise), 12, d. u. 7-kor lila ia.
Felsőtemplom;7, 8, 9, \'A 10, </|U, yt\\2, d. u. 6 kor litánia.
Kórházi kápolna: V*6, 8, 9. »/il I, d. u. >/|3-kor litánia.
Piarista templom: 7, Vs8, \'/i9, \'/,10.
Klskantzsa: 8, 9, 11 (nagymise), 3-kor litánia.
Református: d. e. 10. d. u. 3.
Evangélikus: d. e. 10, d. u. 6.
Izraelita: péntek d. u. 7, szombat d. e. 10.
— (Petim prelátus magyarosított)
Pohm József pápai prelátus, zalaegerszegi apátplébános magyar nemesi; de ideiglonos novét szülőfaluja után Mindszonty-re változtatta a belügyminiszter engedélyével.
- (Tanltógyülés)
A Zalamogyoi -Tanítótestület nagykanizsai já\'iásköre évi rendes közgyűlését szeptember 7-én tartja Nagykanizsán n. városházit diss térin éhen. Gyűlés előtt, 8 órakor szent-
A Városi- és Nép mozgóban az előadások holnap, vasárnap megkezdődnek.
— Bcmdoljatak azokra, akik táual a hazatál a legzordabb télben Is helytállnak magynmrazrtgűrt I Hdjatak télimhát a magyar .honuédeknek I
Mi\'KH\'tiiiml.ltült oroaz páncélos (Foto lí D- V.)
A vilig legzordabb hire
A )MágJegJ>föfyosabb hire\'
IIM2. nugustliis 22,
Üzletáthvlyexésl
BŐRDÍSZMŰ
KASZTLNÉ H0L2ER ELLY
bazár-udvar
fű-mí a.
ZAIJAI KÖZLÖNY
Bendíjri őrizet alá helyezett az alispán négy internált munkakerülőt
¦ Köiveszcryes munkakerülés, do- I tette internálásukat és mind a Síí1!?^ köíp? Wrtíkpny.-.élet- Négyüket rendőri felügyelet alá
nüso lesz a relaőtouiploiiibu 11, Vitéz I Kiló Fotóim elnök megnyitója ufoRE! Vmiclia Jenő nagykanizsai tanító 1 !1 rujz tanításról, Murkos Jonó vár-liicgyoi népművelési titkár a nón-iiiüvolósról tart előadást. Vitéz Filé ismerteti n tanítói ogyeaülotokot éa jóléti intézményokot. Pénztári jo-Icntésok ós indítványok szerepelnek még a tárgysorozaton.
- (Házasság)
Dr. Pottybndy József vórosí-\'ta-nácsnok és Kiss Julin f. lió 22-én HuduposUm házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés uelvott.)
(0
- (Koszorúra egváltái)
A Nagykanizsai Takarékpénztár llnhochay Oyürgy koszorújának megváltásául UO pengőt küldött i Zului Közlöny szerkesztőségébe a Vörőskoroszt céljaira. Az összeget rendeltetési helyére juttattuk. - A Nagykanizsai Kaszinó ugyanorre s célra ugyanazon koszom-megváltásul 60 pengét adományozott * Zalai Közlöny utján.
A Városi- és Nép mozgóban az előadások holnap, vasárnap megkezdődnek.
- ítéletek a zsidótörvény be nem tartása miatt)
Két pagyknnizsai keresltedé került a rendőrség oló a zsidótörvény -Iw ütköző kihágás miatt. Az ogyik Kiss István liolylmli tüzelóanyag-nngy koros kod ő, a máaik pedig Kohn Árpád. Mind a kotton a zsidótörvény romlel kozósoivol o-llontétbon üeidót alkalmaztak értelmiségi mi-nöségbon. A törvény ellen vétókot dr. Jónás Károly rendőrkapitány, rondöri büntetőimé, n kibágási osztály vozetőjo hallgatta ki és,szabta ki rájuk a büntetést. Dr. Jónás Károly Kién Istvánt 300 pengő, Kohn Árpádot ugyancsak 100 pon-gó pénzbüntetésre itólte. Kohn Árpádnál mérlegelte azt n körülményt, hogy rokkant ós kisebb jövedelmű.
- (Az Emberbarát Temetkezési Kgyeaület)
tagjait tiszlolottol értesítjük, hogy az országos gyász miatt a küzgvü-tést f. hő 23-ról, f. hó SO-ára, vasárnap délutánra Imlasztottuk, mikor ih azt a már ¦ közölt időben,, délután !í órakor, a ltoxgonyi-uteni iskola tornatormébon tartjuk niog. Klnökség. (:)
- (Feldöntötte ¦ víz — kificamodott a válla)
A szerdai nagy osózésnok áldozata- in volt Nagykanizsán. Moliá-«»i bajos Kiiály-utea 27. aaám alatti lakos nz udvaron megrekedt *"i/ot akarta szabaddá tenni. A hirtelen, nagy erővel elssabadult viz feldöntötte., ugy, hogy az ogyik vilin kificamodott. A azorencsétle-inil " járt embert beszállították a "agykanizsai kórházba.
mJÍAmigtl ö közelmultbflu internálták Baranyai János, Horváth Jenő Horváth Gyula és Baka József bocskai lakosokot. Zola vármegye alispánja most mégse
helyette, abban a reményben, hogy ez is elegendő lese a számukra és esetleg több eredményi ér el ezáltal velük szemben.
Összedőlt a bontott ház, egy halott és három sebesült a romok alatt
káromkodj.
Zalaegerszeg, augusztus 22 Csúcs községben halálos szerencsétlenség történt háibontás alkalmával. Világi József földinivesnek vályogból épült háza lebontásánál dolgozott a tulajdonossal együtt három munkás. A tégla alapokat szedték ki. A kellő elővigyázatos-ság hiányában azonban a fal megcsúszott, leomlott és valamennyién" a romok alá kerültek. A legsie-
j rent-sétlenebbül járt ifju Mágel István ács, akinek borzalmasan ösz-seecsonkitott holttestét tudták csak kiliuení a romok alól Világi József súlyosabban megsérült, a két másik munkás könnyebb sebek árán megmenekült. A szerencsétlenség ügyében törvényszéki bizottság szállt ki Zalaegerszegről a helyszínre és a halálos áldozatot is felboncolták.
Agyonütött egy fuvarost a felborult szekér
b,ri József sümegi fitvaros udvarán a kocsija tengelyét és kerekeit kente. A tengelyénél megtámasztott kocsi váratlanul eldőlt és az éppen alatta tartózkodó fuva-
ros fejére esett. Agyrázkódást és koponyaalapi törést szenvedett, majd rövid idomulva belelehalt sérülésébe.
Halálos szerencsétlenség a balatonszentgyörgyi vasúti átjárónál
KeBztliuly, augusztus 22 (Saját tudósítónk Jelenti.) A Bilaton-nealgyttfgy molleltt vasúit Átjárónál halálos lUaMBetelfl KázoJás történt.
A Hattyán pusztul gazdaság kocsiul nuguHzluB I9lkén ójazuku gabonát szál* litoltuk fel Keszthelyre, majd onnót kővel rargrukodva (ártok vissza, ríjuk a Balatonszentgyörgy teBstlyán puszta közötti vasúit átjirón vozetelt At. Már több kocsi áthaladt az átjárón, amikor vonat kőzetedéit. Hetaftr JózbcI 21 óves koc-ls éssrovette a vonulót s lovult
viB\'zu uVarla rántani. A lovuk áronban nem hátráltik, hanem előro ugrottak egyenesen n vonat nló. A mozdoy elkapta a kocsit h mlulogy ss-áz motorén (Olts maga otőtt. A kocBla közben | csukzoU a kocsiról, a slnro vágódott s i\'i.---/.\'vn/in a lejéi ós oldulAt
Az eszméletlen ős löhb sobből vórző kocsist először a balttoniMDtffyflrgyl álloiiáson veltók ápolás alá, majd a mentők bevitték a kesztholyl kórházba. Molnár Józaot a kórházban még aznap dólulán meghalt.
Ha nyaralni megy, vagy hosszabb időt tölt távol otthonétól, biztosítson betöréses-lopási kár ellen I
BÚTORAINK
közismerten szépek, tartósak és mégis olcsók
KOPSTEIN BÚTORÜZLET
Magykanissa
!5* jíHhí.^r
Bolsevista foglyok (Foto 11. D. V.)
Cipőt Telelőé :4»8. csak elekestől
(Denoata) tt-m 13. n
— Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság)
felhívja n nagyközönség .különösen 11 háztulajdonosok figyelmét a szavatossági biztos kasokra, melyeknél a háztulajdonos áthárítja a biztosító társaságra mindazon károkat, melyeket megtéríteni tartozik a háza előtt, vagy, házában mulasztásból, hanyagságból vagy gondatlanságból kifolyólag embereket, állatokat ért sérülésekért, halálozásokért, vagyontárgyak \' megrongálásáért, vagy ol pusztításáért. — Aa löŐT-bon alapított logrégibb mug\\ur biztosító intézet, az Blaó Magyar általános Bi/.tositó Xársaaágj készség\' gel nyújt fölvilágosítást minden In/.-tösitasí Ügyben. Helybéli fóügynölc-sóge : Csongory-utca\' 2. (:)
- Kérelem a Főtisztelendő Plébánia Hivatalokhoz)
Koresem Papp Katalin keresztlevelét, szül. : 1880—1860 évek között. — Ilerczog \'Ferono koroszt-Icnolél, Született : 1813. év körül, továbbá líedi Katalin halotti lövőiét, meghalt 1870 körül. Megtalálás eseten durabonkint 20 P utánvéttől cimomro elküldeni szíveskod-ionek. Pöpp István csendértiaztbo-lyottos, Kúrád, Somogy m. < i
— Lchámoxott cnlőU
- a oime a Búvár legujujjb szá-luáhun megjelent cikknek, melyben a szerző olmondja, bogv miképpon készül a parafa. A közkedvelt lapban cíkkot irtak még Tbioring Oszkár a technika alkotásairól, Dfbá-nyi Jenő a kÖWmnnéregvőI, Knapp Oszkár a mérlegekről, bzaluy liász-ló a férogatkákról, Tonolli Sándor a római lietbnlomról, lláaky Klára a fahéjról. A Búvár a Frankhh-Tar-sulut kindásábnu jelenik mog.
OHAT, ÉKS2ERT,
rátároUoB bliaJomnaJ uaUd Mm
WÉStttSV GVftliLft
Ffl"t iritamtf, *l.«írí»i«»l Tel.\'Srg?.
víiínii, í«uillj(lytji((lk ulciú lrb«Q ktitllhitk.
ARANYAT l«ini«DMibb mpl iibla vuitl, vi|y bitscidlciu.
FIQYELEil
KÍHÍülelen. hagy lakftubiui, r«kt«rbin piaciban u
egerek és patkányok
míilKtellcii kárt okoiiuk. UJHENüaZEHÜGAZZ«L
tökéletesen kiirtjuk
I\'cIvIUkoiüíi íi clöl-jyid : l\'Ól\'A i\'Al. htég; *gér- is iiHtkftnylilö v.tlIalíUii, QudaptSt, líiviiy-u. 35.
Tctilon: Itó-uSO *¦ IK—B2V. 2*ii
lliirlnlMiiMUI tilJten HUHU MENETRENDJE érvényes 1843. mtjtu 4-líl.
.ru.lH1.Mi- VaautAllomáo
VMulíllom«ni Gruibel-Kitc
5 30 BOB 7-10 10» 1120 1400 14!» 18 CB 18 s» 20« 22-3! • il S 2 3 S * > s •
i!M2. nugiiszlus 22
Bezárul a sztálingrádi katlan, ahol rövidesen döntést várnak
A szövetségesekre váró kétségbeejtő, nehéz hónapokat jósol az amerikai sa\\tó
ellenséges repülőgépet lőttek le. Egy bombázógépünk elveszett.
Róma, augusztus 22 (NST) A Popoio di Roma péntek reggeli sióméban a keleti had-saintér eseményeivel foglalkoiva, részletesen leírja a Sztálingrád elleni támadási hadmüveleteket és megállapítja, hogy enel egyidejűleg
¦ németek Orel ellenit téma-dúsba lendültek.
A német támadó kötelékek Vo-roneis és Brjanszk kötött. Vjaz-mától keletre nyomulnak előre a legsűrűbb vonathálózat ellen. Ai oreli arcvonalszakasz eseményei ilyen körülmények között igen nagy kihatással lehetnek Moszkvára.
Különös figyelembenrészesülnek még ai Őreitől északra folytatott nehéz küzdelmek. Rámutatnak arra, hogy Orel környékén számos kis erődítést építettek ki, ahol csak lépésről-lépésre lehet előrehaladni, mert minden egyes erődítményt gyalogsági rohammal kell bevenni. Ai itteni terep alakulása ugyanis nem alkalmas páncélkocsik és nehéz fegyverek bevetésére. Ügy Őreinél, mint Sztálingrádnál kihe-tetleuül erősen kiépített állások vannak. A német hadműveletek mégis tervszerűen és kielégítő gyorsasággal haladnak előre -mondják német illetékes katonai helyen.
Teljes nyugalom a meghiúsult angol partraszállás színhelyén
Paris, augusitus 22 (NT!) Alig ért véget a francia parton megkísérelt angol partraszállás teljes visszaverése, Dieppe városában ismét a megszokott módon folyt az élet. Délután hat órakor már valamennyi üzlet ismét nyitva volt. A mintegy tii órán át tartó harcok alatt a francia lakosság kifogástalanul viselkedett. Magatartásából keidettŐl fogva látni [ehetett, hogy a lakosság a legteljesebb bizalommal van a német megszálló erők iránt és ai angol akciót csupán mindennapi élete kellemetlen megzavarásának tekinti. (MTI).
Berlin, augusztus 22 Az angolok, amint ai előrelátható volt — a súlyos vereséget és kudarcot aiial ígyekeinek szépülni, hegy a támadást csak kísérletnek tüntetik fel. A tény enel szemben ai, hogy egy teljes hadosztállyal támadtak és az volt a tervük, hogy hídfőállást építenek kl Diepptnél.
Ei a hídfőállás lett volna hivatva arra, hogy biztosítsa a további csapattestek partraszállását. Miután már at első hadosztályt néhány óra alatt szétverték a németek, az angolszászok terve csődbejutott és csak ezután kezdték rádiójukon