Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
9.9 MB
2009-08-13 15:41:18
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
497
8646
Rövid leírás | Teljes leírás (1.32 MB)

Zalai Közlöny 1942 222-246. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
82. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

reUdó:
Obi:
2fs- .*\'»«» V
KMdlokoi.l: 82. évi, 822, %x. Ntqyk«nlita, 1948, okt, I, oOtOrlOk km 12 HUér.
Tibori poatíi ............................ \'\'^\'mmmmmmmmmim^mmmmi^m^m^mammmmmmmmmmtmmmmmm^mm^
ZALAI KÖZLÖNY
12
I»»>fl^>ll ía ki»d<5hiv.it»U Mák* 78. k
U<W]«leolfc mludni) hétkfanap délitáa.
> ÖLI III «1 NAPILAP
Felelői szerkesztő: Barbarlts l.ujua
HHIlMtfal in: cg, hónapra Z iwnri 80 Hit*
negyedévre 7 pengd 20 tUlér. Bfiye« nám: liétkoxnap 12 BIL, szombaton 16 OL
1 termésbeuolgáltatáBl rendelet
Annak fölismerése, hogy a inni háborús viszonyok kosfitt a közollá-tás biztosítását csak a készletek leg-sziuoiubh, legtakarékosabb folba *z-náfása mollott lobot olérni, a kor-mánvzatot árrá késztoti, hogy a közellátási rondolotokot ós intézkodú-fiókot a minden részletre kttorJodU
körül tokintéfl mollott togyo mi":. A minisstorolnők csak n minap hang-sulyozta, hogy óbból a halwrubói mindonkinok ki koll vonnio részét. A mai időkboit mar nom ólén az egyén lelki ismototéro, hazafias őrzésére és kötoleaségtudatára hivatkozni. A nomzot élot-halál harcában nomesak vállalni koll a különböző lorhokot, bánom mindazokat, akik ai önkéntos áldozathozatal és tohor-visolés alól önző módon kibújni akarnak, kényszeríteni koll arra. Hu tohát a kormány a közollátás bia-tositása céljából* néha Bzlnte kime-lotlonül veszi in Igénybe aa ogyoa tonnékojtot, ugy ozt nom abból a nzom pontból koll fölfogni,, .mintha az iniézkodéa a tormelés ós fogyasztás ollón irányulna, mórt a cól éppen hogy a háborúban való fokozott róazvétol mollutt mindoi. kőrttlmé-nvok között biztosítva logyon loho-tolog a tormolótt folytonossága ós az ellátás zavartalansága.
Ha na olmult évre visszatekintünk, ugy megállapíthatjuk, hogv számtalan osotbou hangzott ol íof-híváö a tormolókhöz ós a fogyasztókhoz ogyaránt, amolynok Korán a kormány, vagy a közellátás felelős vozotó*i mindig a közösségé rzotot, az áldozat hozatalt ós a rondolkezó. Bok szollomónok megértését kérték a nemeettél, Az idői évi tormésrondo-lot is a magyar gazda lolkiismoro-tót liivta segítségül, hogy sikerüljön mindönki számára biztosítani a m[in-donnapi kenyeret. A tapasztalatok sajnos azt mutatták, hogy móg mindig vaunak olyanok, akik nom értik mog a hálmrus idók intó szavát, akik az egyéni nyerészkedést és önzó céljaik\' kiolégitését a nemiét sorsdöntő érdekei olé holyozik. Az a számtalan kibúvás, umorvot az idoi gabonatermés számbavételénél oszlóitok, valamint a kedvezőtlen termés, csak ujabb bizonyítékát adták annak a körülménvnok, hogy az ország létfontosságú "kérdéseinek mogoídásánál nem olégségoa a kóró szó ós nom olégségoa a jóhiszeműség. A közellátási miniszter feladatát osak a készletek pontos iamoretében láthatja ol orod menyesen. Ennek a helyzetnek a fölismerése késztotto a kormányt arra, hogy a napokban ¦megjelent kukoricarendelottor i» be-Nzolttáltatási kényszert kénytelen élotboléptotni, amolynok az a célja, hogy az eddiginél szilárdabb és biztosabb alapra holyozzo a magyar közellátás második"nagv kénlését, h zsiiellátást. A hőszolgáltatási kényszer nom teljesen uj intézkedés a lormolék olött. Az idoi toiményrcn-dolot már mogvalosttotta ozt az árpánál és a zabnál. A különbség osak az, hogy tnig az olóbb omlitott ga-bonamagvakuál a tormés nagyságai után költött bizonyos saázalókot be-«olgáltatnL addig" a kukoricánál ezt n kat, hold száma után írják elé. Tormécizo lesen a rendelet, tunikor
Hogy bennünket valaha is megverjenek, az lehetetlen és kizárt dolog
A nemzetiszocialista Németország és szövetségesei ebből a háborúból dicsőséges győzelemmel kerülnek kl
Miller vezér és kancellár hatalmas beszéde a háborús télisegélyakció megnyitása alkalmából
Tegnap délután Berlinben u Sporl-nnlqlában ünnepi gyűlés során kezdődöli ínég a negyedik német háborús téli segély-akció. Az ünnepi ülést Göbbels dr. né-niet birodalmi propugandanii-niszlor beszéde nyitotta meg, utána Miller vezér és kancellár emelkedett szólásra.
A Führer beszéde elején pár-Imziuiiot vont Németország és ellenfeleinek gondolkodási és cselekvési módja közölt. Hiíinu-tatolt arra, hogy
az anyolok hiába próbálnak a második fronttal fc-in/i\'Qciőűii.., Németország minden eshetőségre felkészüli, bárhol válasszais magának az ellenség Dieppc ulán azl a pontot, ahol támadni akar. Nagy szercncsér/íl beszélhet, ha sikerül neki i&mél 0 .órán keresztül a szárazföldön megvetni a lábát.
A Fflhrer ezután rámutatott arra. hogy az elmúlt léi milyen kemény megpróbáltatásoknak tette kl a német népei.
A némát nép azonban megállta a próbát.
A had műveletek re Áttérve, ezeket mondotta :
Erre az esztendőre igen egyszerű hadászati progranuuot véltünk tervbe, amely a következőkbe foglalható össze :
1. Minden körülmények közöli tartani azt, amit tartfUii kell. Az ellenséget hagyjuk ro-
hamozni, ahol tud, de vaserővcl kitartunk és megvárjuk, amíg az ellenség teljesen kifárad.
L Mindenütt támadunk, ahol a támadás feltétlenül szükséges. A cél leljescn Úszta : a kapitalistákból, plutokratákból és bolsevistákból álló nemzetközi ösz-szecsküvés jobbkarának elpusztítása. .
A részletekre áttérve, Hitler
rámutatott arra, hogy az orosz fronton az első cél a Fekete-tenger feletti uralom biztosítása volt, amelyet a Krím-félsziget meghódításával szerezlek meg a nemetek és szövetségeseik. Ez-ulán következett a Don felé való áttörés előkészítése, amelyet az oroszok a cbarkovi sikertelen ellentámadással próbáltak ellensúlyozni.
A oharkovl ikoló az oroszoknak 75 hadosztályukba korúit.
ICzulán következett a nagy német támadás, amelynek hamvas célja volt:
4 l-v-Az- ollenségot megfosztani utolsó, még megmaradt termő területétől.
2. A kokszosftható szén megmaradt részétől is megfosztani az oroszokat.
\'í. Megközelíteni, elfoglalni, vagy legalább elvágni az orosz olajforrásokal. li mellett az utolsó nagy közlekedési u\'vonal-nak, a Volgának elvágásai véghezvinni.
AvFührer hangsúlyozta, hogy ez utóbbi tényben keresendő a Sztálingrádnál folyó harcok nagy jelentősége. Hámutatotl arra, hogy az óriási\'forgalmai lebonyolító Volga közlekedését máris megbénították.
Anü pedig Sztálingrádot Illeti, bizonyos, hogy Sztálin-grád cl fog esni: Meg lehetnek győződve úrról — folytatta w Führer —, hogy
nincs erő, amely minket innen ismét ki tudna szorítani.
A továbbiakban arról a hatalmas m un káró,- beszélt, amelyet 10.000 és. 10.000 kilométer hosszúságú vasútvonalak üzeni-bchelyezés/vcl megvalósítottak. A német nép törhetetlen bizalommal, viseltetik katonai vezetői iránt. A hatalmas kiterjedésű megszállt területek mezőgazdaságának kiaknázása, ami ed--dig történt, még csak kezdet volt, mert a jövő gazdasági évben még hatalmasabb mórtékben, folyik majd a gazdasági élet megszervezése. A bolsevista járóul alól felszabadított népek milliói részben már együtlnm-ködnek a németekkel, részben pedig már soraikban harcolnak.
A Führer ezután rátért Németország szövetségeseire, akik sorában az első helyen Olaszországot emiitette meg, megállapítva, hogy hiábavaló az ellenfélnek az a reménysége,\'hogy a szövetséget valaha is szél tudja
szigorú a bossolgáltatásnál, ugvaii-nkkor korüHokinté módon számot vot aszal, hogy a kfllohbOzÓ minőségű talajokon az országban «ok helyütt eltörd tormésorodményokjf vannak. Ezért n földművelésügyi mfl nisztérium legutolsó és hivatalos termésliecslépoi alapján járásonként állapították mog az egy-egy vidékről beszolgáltatandó kukorica tor-niésmennyiBégét. Ezon tulmonéon még ínyokozott, hogy a járásokon belül is mód logyon orra, hogy a rosszabb talajokon a kat, tiszta fövo-dolmot alapulvévo esókkentliotó logyon « Iwszolgáltatás mértéke. Sót számot vot az elemi csnimsokknl is, amikor az oloniredott földadó arányában C sokkon t he tó a kukorieabo-asolgáltatás.
A bovotott loriilotok nagysága utáni tormésboszolgáltatás n logigaz* Bágúsabb ós a logoóíravozotóbb in-lóakodésnvk látszik. Igazságos, mort
a termelőnek íebotővó teszi, hogy jobb gazdálkodás mollott több kukoricája maradjon vissza, mivel szaba,-don rendelkezhetik. Do cólazoiü is, mort a közollátáw számára olyan kószlotek begyűjtését koll hogy oVed-mónyozzo, amolyokkol a tervszerű zsirgazdálkodáfi éa ellátás megvalósítható és biztositható. A hizlalást kedv előmozdítását szolgálja a ron-dolotnok az nz intézkedése, hogy aa oií.vos háztartások zsirs/.üksé.iíU\'tének fiídezéso céljából a tiOQ néiryszÓRÖl-nól nom nagyobb kukoricával bevetett toriilotek és a gazdasági cselédek ittotményföldjei egy holdját nem voszi beszolgáltatási kötolozottsr^ alá. Ez a rondolkozéa a közellátási minisztornok azt a szociális olkép-zolését valósítja meg, hogy tohoto-ségot nyújtson ¦ n kisebb\' termelő /.siiszükséiítoténok saját hizlalás utján való biztositásárn. A bérhizlalást vállaló gazdáknak podig a hőszolgál-
tatási kötolozottség alól való felmentene módot nyújt arra, hogy a kukorica célszoru felhasználása mollott, a tormolŐ egyúttal a leggazdaságosabban értékosíthosso kukoricáját.
A közollátási miniszter a közol-multban éppen a szabadkai bőszé-débon mutatott rá arra, hogy a hatóság és a közönség közötti bizalom miiven nagy szoropot játszik a közollátáfl nyugalmának biztosításában. Amikor röviddel ozolótt a
ssirfojadagok átmeneti csökkentését bejolonlottók, ugyanakkor jolozték azt, hogy a közeljövőben uj\' alapokra holyozik az ország zairollutásái. Ez a kukoi\'icaroudolet, amely részlotoi-bon talán szigorú, do pohtos végrehajtása esetén\' biztosítékot nyújt arra, hogy a közellátás egyik Ipg-
é^otóbb nroblémáját,
lldjtlK,
zsírkérdóst
ZAJL\'Al KÖZLÖNV
1942. október 1
lépni,
Nagyon !61 tudjuk, mi történnék • német ét ti olasz néppel, hl ellenfeleik gyöznóiiBk,
hiszen orrol elegendőéi) tájékoztatnak bennünket ejlenwlo-ink célkitűzései.
i v.uhni u bührer a tengely többi szövetségeséi vette sorra, Magyarországot és a többi iáUo-mol. Rámutatott arra, hogy európai keresztes hadiárai indult meg, amelyhez a tel folyamán Japán is csatlakozott. LCÍ, a vi-lág-koalició elhatározta, hogy ebben a harcban győzedelmeskedni fog. (
A tengeralattjárók\' háborújáról szólva a l-\'ülirer megállapította, hogy bár az angolok már lii:iU-bcn clintézertnek mondották! u buvárhujó-ve-szélyl, a tengeralattjárók továbbra is mind sikeresebben működnek. Németország nem marad tétlen és nemcsak\'folytatja, hanem ki is fejleszti tengeralattjáróinak épilését. Németország addig még min-dtn héborue övben olyan fagyv«r«K«t gyértoti, amolyek m«»M« tulsjcurnynitflrt az «1-l*ntég fegyvereit és Igy lösz a jovében it. A leiigcralalljárú-háboriiról a légiláinadásoK ügyére tért át Hitler. Kemény szavakkal bélyegezte meg ChurolUlinek a j>oÍ-gári lakosság elleni támadásait^ nungozlatlü, hogy eljön az ideje annak, amikor Anglia választ kap bűneire, ^ ml ékez telelt ezután arra, hogy liKJ\'J szeptember 1-én a birodalmi gyűlés előtt két dolgot jelentett ki ;
1. Azt, hogy miulán ráKény-szerituUOk ezi a háborút Né-melországra, semmiféle legyvo-res erö, lehat az idő seg győzheti le.
2. Hogy ha a zsidóság nemzetközi világháborút szítana fel Európa árja népeinek kiirtására, akkor nem az árja népeket irtják ki, hanem a zsidókat.
\' Ma már látható, hogy egyik állani a másik után, mihelyt belép ebbe a háborúba, antiszemita állammá válik.
A Führer ezután a legnagyobb fokú elismerés hangján emlékezett meg a néniét és szövetséges hadsereghez larlozó katonák hősi teljesítményéről. Hangoztatta, hogy Nénu-ioVsziig-ban ma már csak egyetlen egy értékelése van a tériinak, a vitéz, híi, derék és lehetséges férfi értékelése, az elszánt akaralués merész férfiúé, aki egyedül alkalmas arra, hogy népének vezetője legyen.
Rámutatott ezután az otthon óriási teljesítményeire a front melleit. Hangoztatta, hogy amikor megnyugtatja az otthont, hogy a német katona mind a négy égtájon rendíthetetlenül \' áll, ugyanakkor nyugodt lehet a német kalona, hogy olyan otthon áll mögötte, amely sohasem hagyja cserben.
Beszéde végén Hitler kijelentette :
Ellenfeleink folytaihatják a háborút, amíg csak bírják. Az, hogy berniünkéi valaha is \'megverjenek, lehetetlfgn és kizárt1 dolog. A nemzetiszocialista Németország és a szövetséges államok ebből a háborúból dicsőséges győzelemmel kerülnek majd ki.
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör elnökválsága
Október 6-án nagy hazafias kegyeleti ünnepély az aradi vértanuk emiekére
Kelemen Ferenc, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör társelnöke tegnap este értekezletet hívott össze, amit szükségessé telt a tíz hónap óla húzódó elnökválság. Kelemen Ferenc rámutatott a fél évszázados multu Zrínyi Irodalmi és Müvészeli Kör nagy kultúrálta munkájára, utalt a vegyeskor országos fémjelzésére, majd vázolta azokat a nagy fel adatokat, amelyek a jelenlegi időkben a Kör-re várnak. Fontos missziója van az Irodalmi \'Körnek, ezért fontos, hogy az elnökválság is mielőbb megoldási nyerjen. Hurburils Lajos fölilkái\', tekintettel rendkívüli elfoglaltságára, színién lemondott tisztéről. A megjelentek behatóan megvitatták a helyzetei és elhatározták, hogy megkérik dr.
Krátky István polgármestert, hogy legalább a háború tartamára vállalja az elnökséget, líarbarils Lajos főtitkár lemondását nem veszik tudomásul, tisztségének további vállalására kérik, egyben a titkári tisztség betöltésére tesznek megfelelő javaslatot.
Elhatározták, hogy október fián az aradi vértanuk emlékünnepén a városháza dísztermében nagy hazafias ünnepségei rendeznek. Kétségkívül, uz értekezlet nem végzett meddő munkál. Biztosította továbbra is a nagy múltú Zrínyi Irodalmi Kör zavartalan munkásságát és fontos kulturális misszióját, fts ebben minden nagykanizsai tényezőnek komolyan össze kell fogni.
Szombaton és vasárnap. Kanizsán is gyűjt a Vöröskereszt
Az oiobz pokolban keményen küzdő honvédnek ad : akt a Vöröskeresztnek ad!
Még csak kél nap és -- Xagy-k inizsin is megindul a gyujlés utcán és házakban, persellyel és ivekkel a Vöröskereszt céljára. Most, amikor elsején még van pénz az emberek közöli, j most, amikor a magyar sziv különösen megmozdul a borzalmas sztálingrádi pokoli harcok tudatában. Es ha már többször is nyújtotta kérő kezét a Magyar Vöröskereszt, és ha már ismétellen is fordult szózatával a magyar szivekhez, lehelellen, hogy akadjon csak egyetlen magyar ember, aki elfordulna v kérő kéztől és a lestvéri szólói és ne nyitná ki szivét és erszényét és ne adna szívesen a Mttgyar Vöröskereszt számára.
Meri ez a gyűjtési összeg helyben marad. V.v. a pénz az itteni Vöröskereszt céljait szolgálja. Ezek az adakozások a helybeli Vöröskereszt-intézmények kiépítéséi, berendezését és felszereléséi teszik lehelövé. Ma, elsején .minden igaz és becsületes magyar legye félre már előre a szombati és vasárnapi gyűjtési napokra adományát és\' adjon magyar testvéri szeretettel, adjon magyar. lélekkel és igaz, cgyútlérzö áldozatossággal, mert a magyar honvédnek, a mi szent férfiainknak adja. Szívből és magyar szeretettel adjunk a Vöröskeresztnek ! Helyesebben: u Magvar Honvédnek, a Sebesüli Hős Magyar Kalonánnk !
A tábla nyolc évi fegyházra emelte fel dr. Lichtensteln Sándor büntetését
A vádlottat szuronyos fogházőr kísérte a táblai tárgyalásra a nagykanizsai fogházból
Ismeretes, hogy a nagykani- j a nagykanizsai fogházból.
zsai törvényszék büntető tanácsa az ulVsbbi idők egyik legnagyobb szélhámosát, dr. I,íeh-tenslein Sándor volt nagykanizsai ügyvédet összbfinlelésül hat évi fegyházra ítélte. Fellebbezés Folytán az ügy most került a pécsi tábla elé. A fellebbviteli, tárgyalásra szuronyos fogházőr kísérte dr. I.iehlcnslein Sándort
véd
vádlottal nagykanizsai ügy védte. A hatalmas anyag letárgyalása után a pécsi tábla dr. Lichtensteln Sándor büntelésct nyolcévi fegyházra emelte fel A vádlott semmiségi panaszt jelenléti he nz Ítélet ellen.
I.ichlcnsleint a legközelebbi vonattal visszakísérték a kanizsai fogházba.
Hofherr-Sciirantz gépik, viláfliíi petróleum
UNGER-ÜLLMaNJN elek
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSEIÉN Shell gázfőzék előjegyezhetek.
noi bundák
, NflflV AVQLflSZTÉKBAN
I
Kassa* István boldoggáavatási pöre
A múlt év októbere óla a kánon-jogban olöirt szabályok szerint a formaságok legszigorúbb megtartásával teljesen éerrondszoröen folyik a szentség hirobon elhunyt Kaszab István jézustársasági növendék 1k>i-doggáavalási eljárása.
A jpört, amely hasonlít n világi ibiróságok olótt folyó jxirökhöz, Bot alapszerüsógőben még szigorúbb is, fokozatosan több fórum olótt folytatják. Kaszap István ügyével el\'ő-ször a SUvoy Lajos megyéspüspök által-alakitott ogviiázmogyin bíróság foglalkozott. A bíróéiig olnöko dr. l\'otyondy Imro protónotárius kanonok volt.
A bíróság majdnem egy esztendőig csuk a boldoggáavatandóra, vonatkozó iratok és Kaszap István Írásainak vizsgálatával foglalkozott. A hivatalos ogyházmogyei eljárás olsó része ezzel végétért. Most a második rész következik, amely ugyancsak egyházmegyei, de nz ololibilól teljesen függo\'tlon.
Az ujabb bírósági oljárás során a boldoggáavatási por posztulátóra, P. CsávoHSv Iíloinér jézustársasági atya •151 cikkében foglalta összo a peres oljárás bizonyítási anyagát. Ez nyomtatásban mintegy 120 oldalt tett ki. A cikkelyek eísó része Kaszap István életét foglalja összo. A követkézé nagyol)!) rész a 48. cikkelytől a 283-íg hősies orényoit tárgyalja. A többi cikkolyekben Kászap István rendkívüli lolkl adományairól, utolsó napjairól és példaadó haláláról van szó, majd a zárórész élet-szentségének hírével foglalkozi\'-r. Itt van szó szó többek között hat olyan gyógyulási esőiről, amelyekről toljos értékű orvosi bizonyítványok vannak. A bizonyítási oljárás során több mint 150 tanúvallomás hangzott el. A tanuk között szcropolnok Kaszap István szülői, tanárai, osztálytársai, novieius testvérei; elöljárói, ismerősök, orvosok, ápolónők ás mindazok ,akik közbenjárására meggyógyultak, A gvógyulásí osotok tanainál, a szontszeki "bíróság ülésein, mint megbízott orvosBzakértő a magyar orvostársadalom egyik kiváló tagja szeropel. Minden tanú Ünnepélyes ós írásba foglalt esküt tesz és u kihallgatáson csak a bíróság tagjai lehetnek jelen. Nem vobot tollát részt a boldoggáavatási ügy szorgalmazója, a posztu lator.
Ilyen szigorú poirondszoiüségeol folyik most az ősi koronázó varos megszentelt falai között a fiatalon elhunyt Kaszap István boldoggáava-tásí porének ujabb szakasza.
1042. október 1
ZAUAl KOZLQNY
A kozák törzsek
\'Berlin, október 1 A német hadsereg volgai és( kaukázusi előnyomulása- egyre jobban á kozák törzsekre irányítja a világ érdeklődéséi, kiknek településeivel a Don, Kubán, Volga és Terek melleit találkozunk- Mn általában kozákokról beszélünk, nem gondolhatunk egységes, önálló nép-lömbre, mint ahogy kimondott kozák nyelvet sem ismerünk. Sókkal helyesebb, ha kozák csoportokról, vagy még inasáéul, kozák törzsekről beszélünk, amelyek népi jellemvonás és szokásokat illetőleg sokban különböznek az oroszoktól, sőt még az ukránoktól is.
A kozákok kél főcsoportja a doni és a zaporodi kozákok. Maidnem valamennyi kozák iörzs éhből a két főágból vezethető le. Volga, Terek, Kubán. Ural és Fekcle-lenger melléki kozákokat ismerünk. Mivel a •különböző csoportokat egyse-, ges nyelv nem köti össze. :i donj kozákok és a velük közelebbi rokonságban álló-törzsek orosz nyelvjárási, a zaporodi kozákok\' pedig az ukrán nyelvel beszélik,
A kozákok hossza évszázados történelme folyamán volt egy időszak, amikor szabad önálló államot alkotluk. Moszkvával kötött önkéntes szerződésük alapján ekkor is szolgálatokéi lellek a cároknak. Később elvesztették függetlenségüket, de eléggé kedvező helyzetük volt, amennyiben a cári Oroszországban több szempontból előjoguk volt. innen magyarázható, hogy a kozákokai általában cárhüsé-gükről emlegették.
Különleges helyzetüket tekintve, gyakran félre akarlak magyarázni magatartásukat és a ke\'leli lerülelek többi népcsoportjainak elnyomóit igyekeztek bennük felfedezni. Ez a megállapítás azonban époly egyoldalú, mint az a sokai emlegetetl romantikus szellem, amelyet a kozák népies láncok, kórusok és dalok alapján Európában a kozák-világ legjellemzőbb vonásának tekintettek. A bolsevista uralom idején a kozákok minden más néptörzsnél többet szenvedlek. Elmondhatjuk, hogv •talán csak a német telepesek érezték keservesebben a vörös terror véres kezét, mint ezek a népcsoportok. A Szovjet ugyanis örök elleulorrudalinárokul latolt n kozáksághan.
Ebből magyarázható, hogy a világháborút kővető\' zűrzavaros időkben nagyon sok kozáknak el kellel! hagynia otthonát, hogy idegenben találjon inene-. dékel. A jelenlegi körülmények közölt még megközelítőleg sem lehel megáll a pilani, mennyi azoknak a száma, akik a bolsevista uralom gyilkolásai, a keserves számkivelésék és az országol végig seprő éhínségek ulán mcgina/adlakr Annyi bizonyos. hógiV a kozákok mindenül! kitörő örömmel fogadlak az előnyomuló német esapato-kal, mert a mull reugeleg szenvedésének elmúlásai jelenleltV a felszabadítók megérkezése.
\' - ? <UPD)
Az ősember, meg mi..
Már jé néhányszor irigykedve gondoltajn az nsomlmrre." I«g-ulóhtt azért, Hogy inindon héten öl pihenő napja volt. Két nap teljesen elegendő volt arra. ho-iv élelmezéséhez én ruházkodásához szükséges állatokat agyonüsse. A lobbi nn|X)kon Slvozto a tökéletes semmittevést és a függetlenséget.
Ahogy nőttek az omlwri igények, egyre fogytak a pihenő napok. Hiába, nagy áldozatot kíván az életnívó. Hatványozottan többet kell dolgoznunk a fűszerekkel Ízesített ételeinkért, mint annak idején a nyers húsért. Az ősember szűnne ruhája, ha nem is volt szahókozek remeke, mégi* tartósabb lőhetett a selyemnél, meg a gyapjú szövetnél. A fonás-vízzel eom elégedtünk meg. Itagaszko-dunk a töményebb uolirokhoz, pl. a barack novai folyadékhoz, mely a kecskeméti köriek aromáját ogy-bosüriii. •
A pihono napok számát ritkította nz embor lelki száikségloto is. líjság nélkül ucry érezzük magunkat. mint a szárazra került rák; A telefoni se- lobot hikszns-nak nevezni. A rádió jvdig azzal népszorüsiti mayát, hogy - tauit, nevel és szórakoztat.
I la nagy ritkán megnézem a városban a kirakatokai, azt tapasztalom, különösen ruhatie-ínüoknél. az árakat nem lis/.lyi-solői zsobekhoz mérve állapitol--tál;1 meg. N\'ep*-. tudom az ókori bölcs szavait iainétohn, mennyi minden van itt, amire nekem szükségom nincsen, lianoni módosítom és agy mondom: -- mennyi minden vail még itt, amint nekem nagv szükségem volna, de - nem telik.
Megnyugszom, mert megdönthetetlen igazságnak mondják, az illotékosek. liogy az emberiség nem fejlődik ötletszerűen. Kgves eniber tévedhet, egyes ember kö-vethet ol ostobaságot, de a világ nem lesz bolond soha.
A tudomány 1)2 elemet ismer, . melyei további alkotó részekre, felbontani nem tud. lízoknuk az elemeknek .az az érdekessége, hogy a tudósok nom is ismertek jó/né-liánvat közülök. do |«)ntosan meghatározták, hogy milyennek kell lonniök. A törvényszerűség ni.\'g-Jtalározza az ismóretlenek lulai-• doiiságát. A csillagászokról hallottam, hogy előre kiszámítják bonyolult műveletekkel az égitestek útját és előre mogniöndjúk, hogy okkor és ekkor,-a napnak ezen és őzen az órájában hol lesz napfogyatkozás.
Az- emberiségnek a jövóiét a faj, a köruyozet és az idő határozza meg \' olvasom egy tanulmányban. Persze vannak még azokon kívül más tényezők is. De, Ifa valamennyi lényezól ismernénk, egy egyszerű algebrai képlettel meglehetne határozni a háború végéi, ogy nemzet sorsát és az oinlK\'i\'iség jövőjét.
Akad a tudósok közüli i:om Oíí.v, aki határozottan azt állítja, hogv \'— a nagy emberek formaijai; meg végeredményben a világ ké|iét. A hősök, a próféták,
a lángelmék irányítják az emberiség fejlődését.
Do arra is akad elismeri tudós, aki világosan bebizonyítja, hogy —• a nagy idők szülik a nagy emberekot. Azt magyarázzák,-amikor az emberiségnek szükségovolt a tougoron tuti dolgokra, el kellett indulnia fölfedező útjára Kolom-busnak. Amikor az emberek megunták a hazai-fűszereket és gyümölcsöket é.s a nyelvük uj iz után vágyott, felfedezték a vasutat, majd a távirdút, a tolefont.
Hogy a két állitás között melyik a helyes, eldönteni nem tudom, I)e ha elfogadjuk azt a mértani igazságot, hogy két pont között logmvidobh az egyenes, akkor kö-zolebb jutunk a megoldáshoz. Uuzzunk egy átlót a kél álláspont közölt, akkor odajutunk, liogy omlier és embor közölt különbség van és ez a különbség adja vég-oredményéboli az emberiség fejlődésének vonalát. Hogy ez a fejlődési vonal merni kanyarodik és milyen irányban halad, az nem a tömtigoktŐl függ, hanem a tömeget vezetők terveitől és elgondolásaiéi.
Kzl olyan világos szabatossággal irlam lo, hogy alig érteni. Talán ugy magva rázhatnám meg. hogy a gazdától függ, hogy a földjén mit termel, l\'gyan ebben a földbon megterem a huza acélos sikérjo, a szóló édes méze, n dinnye vérpiros zamata, a virág hódító illata és ha a gazda ugy akarja, szépen megterem a dohány mérge is.
A nemzetekből ugyanígy formálnak a vezetők\'uj célok és uj
eszmék felé haladó nemzőtől. Egyről azonban u gazdának nem sz.v. baci megfeledkeznie. Az Isten áldásáról. .Mórt a gazda vethet any-nyit. amennyit akar és az Islen annyi termést ad, amennyit akar.
Kzer éve él a magyar a Kárpátok medencéjében. Körülötte és szomszédságában népok és nemzetek tűntek el és tűntek fél. Módosultak a határok és uj meg n j érdekszövetségek létesültek. Hogv étünk és Iázó nzemekkel nézünk a holnapba, annak isloni rendeltetése van.
Nem frázis ez. Nem leinoso-lyogni való ez a Int. llelső meggyőződéssel vallom, - - magyarságunknak -isloni rendeltetése van. Ha nem lenne, ezer év alatt a többi nép sorsára jutottunk volna. Az isloni kéz nalottájiul, hol nemzetek sorsa dől el, régen letörölt volna a sors keze. Megéltünk tatár, török, dulást, sujyo-sabbnál súlyosabb csapást, gyöngített eleget ¦ bennünket belső lóVl-vérlinrc, Versenyre kollcit állnunk gazdasági, kulturális téron, azt lehetne mondani valamennyiünknek egyénenként.
Iligyjünk valamennyien a magyar jövendőben, melynek \' kormánya jelenleg ] is jó kezekben van, kik biztos cél felé vezetik Szenl István örökét, Mária országát.
VAND/IA JENŐ
Október VÁROSI MOZGÓ CsűtörtöMöf-/- 4ig . _„_ vasárnapig
Magyar filmbemutató !
AZ UTOLSÓDDAL
Főszereplők : Jávor Pál, Simor Erzsi, Sár dy János, Bárczi Kató, Mak»dry Zoltán
Aktuális „UFAU Hiradó \'*
KlftadáRok kezdete köznapokon 5, 7.+ jyrnfy~Knr 3. 5 4* 7 firnlror
MÉRLEQ
Ilnden méretben Biakiurfl larllái
SCHOLCZ JÁNOS I
mértagk**sHÖ-mestar I
SMTTltmliW*-, FntvbVMir 30. wáni. |
Ünnepélyesen fogadták a mfftsziósház uj főnöknőjét
Tegnap csle ünnepélyes keretek közölt fogadták a Szociális Missziótársulat és a Leány-klub tagjai u Missziösházhnn Manditklts Cötesztin nővért, nz Uj fönöknöt. Szép számban jelenlek meg mind a kél egyesület tagjai, hogy méltó kifejezést adjanak az uj főnöknő iránii szereiét íikiuk, ragaszkodásuknak. Mandukils Cölesztín három év cdötl már mintegy liz éven át volt Nagykanizsán. Az az idő még élénken él mindenki emlékezetében, aki Nagykanizsa katolikus éleiében rí sziveit\'. Az uj fönöknöt özv. dr. Szigelhy Ká-rolvné üdvözölte az összes jc--lenlcvök nevében, meleg szavakban adva kifejezési a főnök, nö iráni niegnyilváinill mély szerétéinek, aki nem idegen Xiigykanizsán és aki nem i legen helyre jöll, mert haza érkezett. Mandukils C.öleszlin meghatott szavakkal köszönle meg a vele szemben kifejezésre juttatott -őszinte ragaszkodást
Csntövtftk
6.40 Torna. Hírek, Kör.leménvok. Hant/lemezeit. — 10 Hir«k. — 11.10 NomzotkÖBi TÍzjolzőszolgálat. — 12 Harangszó. Himnusz. Időjárás jelentós. — 12.40 Hirok. — 18.20 Idő-jolzéfl és rizállásjelontés. —- 14.30 Hírek. — 14.45 Műsorismortotéa. — 15* Árfolyam bírok, piaci Arak, élolmiszorárak. — 16.45 IdÓi«lié«, hirek. — 17 Hirok szlovák és ru-SEÍu nytlycn — 18.C0 Hirck magyar nőmet és román nyelven. —, 21.40 Hirok. — 28 Hirok némot, ola*i, ana;ol ós francia nyolron. — 44 Hirok.
17 Kner Antal harmonikázik. — 17.15 Séta az Öszi Lakl)orondozé»si és Háztartási Kiállításon. A közvo-titést vezeti líudinszkv Sándor. — 17.:ir»Szól a katonabsmda. — 17.50 UáHv Bálint olóadása. — 18.15 Banua Kde gordonkázík. - - 18.80 Kállay Miklósáé olóadása. — 19.05 líádiózouokar, — 20 Külügyi no-gvodóra. — 20.15 Utry Ali na és Míndszonti István magyar nótákat énokol, kíséri Gáspár Lajos cígány-zoiiokara. — 21 Hálaadás a termésért. A közvetítést Üllőről vozeti Do-vényi-Nagy Lajos. —¦ 21.25 Griog: Poor Gynt, szvit. — 22.10 Az Ope-
Nem égeti el
fehérneműjét
a HipHIUaó szikul,
ti villamos vasalóval nni.
Kényelmet — tinta — olcaó I Grünhut Elemér
vlllamoiiáKI ii.kBilclc o.ik tír 1. -
ZALAI KOZLON*
1842. október 1
UTORT
HETTEI11RE
mártás bafnmaton|tban wven
raház Zenekara. — 22.60 Balatoni honvédest. KösvotitcB Balaton füledről. — 24 Hirek.
BUDAPEST II,
17 Dr. Pítrolffy Szabó Béla olő-adasa. — 17.16 Ruszin hallgatóinknak. — 17.40 Francia nyelvoktatás.
— 18.10 Budapesti Haladás Dalkör.
— 18.30 Mindenből mlndonklhok. Közreműködik Layor Mária, Koéry Panni, Péczely László ós a Melles Bóla-zenekar. Közben előadásra kerül: »örök ifjú*. Vígjáték egy Col-vonásban. — 20.15 Kovács Károly verseket mond. — 20.60 Chopin: b-moll szonáta.
Péntek i
BUDAPEST I.
5.40 Ozon az otthon. - 10.15 Szórakoztató zono. — 11.20 Ariik.
— 11.40 Felolvasó. - 12.10 A 2. honvéd Ryalosozrod zonekara. 18.80. Honvéoeink üzennek. — 14 Woidimrer Kde szalonzenekara. 15.20 Hogyoai Pál énekel. - 15.50 A Poroneosok legősibb magyarországi kínál romában. A közvetítést Gyöngyösről vezeti Budinszky Sándor.
17- A honvédolmi minisztérium légoltalmi csoportfőnökségének előállása. 17.10 t\'hapny-tánezono-kar. ..... 17.40 Kiss Endre előadása.
— 17.50 Sport köziemén vek. — 18 Némol hallgatóinknak. — 18.20 Dr. Molnár Imre előadása. 10.05 Japán est. - 20 A Légierők fuvös-zenekara. — 20.25 Pápay Klára népi verseket és meséket mond. — 20.60 Bura Sándor eigánvzonokara.
22.10 lládiózouokar. — 28.15 Balottzono. BUDAPEST II.
17 Kiss Tamás előadása. — 17,80
Mozoy Juilit énokol. — 17.50 Oyorsirotanfolvam. - 18.20 Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka. Melodráma. ~ 18.85 Szórakoztató zono. -. 19 Fellendült a házhiyul-tonyésztés. A közvotitést vezeti l\'o-mázról Budinszky Sándor. — 10.20 Qéczv Barnabás "zenekara. - 10.50 Kálmán Mária hegedül. - 20.10 Séta a magyar rádió mikrofonjával
Helsinkiben. A közvetítést vozoti báró Wimpffon Iván.
Tragikus almaszedés
Az őszi betakarítási idő elér-keziévei egyre több szerencsétlenség történik, és pedig különösen a gyüniölcsszedéseknél. Legutóbb Mód Ferenc 07 éves gelsei lakos, földműves járt szerencséi lenül. Családjával a gelsei hegyen almát szedett. Egy Vigyázatlan plíhüialbnn a fan megcsúszott és lezuhant a földre. A hegyen levő polgárok kocsira emelték és beszállították Cicisére. Itt a helybeli gyógyszerész telefonon érlesilcílc a nagykanizsai mentőket az esetről, akik azonnal kivonultak és a súlyos válltörést szenvedett idős gazdálkodót beszállították a nagykanizsai kórházba.
HILD
temet, exhumál, szállít.
Cíglulaldonos:
Dervalits József
1KÍ T«Moai M», 1J0.
Festessen
Tisztíttasson
Pálcsics
A keszthelyi országos vásáron tárcadobással gyanúsított vádlottak
a törvényszék előtt visszavonták korábbi beismerő vallomásukat és bfJntelenségüket hangoztatták
Mcfc i júniusi országos vásáron történt Keszthelyen, hogy a nagy sokaságban — ahogy a csendőr- jelenlés mondja Kozma Ferenc tarcali és Bnr-lusz János óbecsei lakos egymással összebeszélve, láreado-bással foglalkoztak. Régi trükk ez már, azonban még mindig kísérleteznek vele. Kozma is saját pénztárcáját dobta az egyik kapualjba, amikor arra leié haladt Eftenberger Mihály lesen-colomaji idős gazdaember. Bnr-lusz a közeledő felé kiáltotta :
— Nini, egy pénztárca, lelve pénzzel, Jöjjön, . osztozzunk rajtul
Effenbergcr még fel sem oi\'sudoll, amikor odalépett hozzájuk Kozma és rákiáltott Ef-l\'enheigerre :
— Fz az én pénztárcám ! Maga laláUa meg a pénztárcámat! Magánál van a pénzláreám ! — és máris motozni kezdte és el vette a gazda jól bélelt pénztárcája.!, amiből ügyes san \'.sorozással kiemelt vagy 000 pengői, majd elengedte öt azzal, hogy nem, ez mégsem- az övé-.
Az Idős ember csak akkor vélte észre, hogy agyafúrt módon megloplak, amikor tehenei vásárolt és fizetni akarté de a tárcája — üres volt. Azonnal jelenlétté kalandját a piacon\'cirkáló csendőrjávörnek, aki a ká-
rosultnak az őrsön bemutatta\'a tolvajok albumát. Efltenbergcr kétségtelenül felismerlek az \'albumban Kozmái és parluszt és így történt, hogy egy fél óra alatt már csendőrkézen volt mind a --kél fin*,\'akik a csendőri kihallgatáson mindenl beismerlek, sőt a helyszínen cl.is játszották az egész lárcadobási trükköt. Mindkeltöt behozták :t kir. ügyészségre.
Mikor a vizsgálóbíró elé kerüllek, ugy Kozma, mint líar-lusz visszavonták korábbi beismerő vallomásukat és azt*\'mondották, hogy -a kényszerítő\'körülmények hatása alatt lettek beismerő vallomást.
A inni tárgyaláson — dr. stur Dénes törvényszéki cgvesbiró elöli mind a két vádlott ártatlanságát hangoztatta és azzal védekezell, hogy olyan körülmények közé jutottuk, hogy kény leiének voltak beismerő vallomást lenni. .
Ennek azonban elleni mondott az öreg FITenberger gazda, akí a duóban felismerte a ííél lárcadobót és aki részt vett Kozma és Bnrlusz kihallgatásán is. A keszthelyi rendörök és csendörök kihallgatása után a bíróság a bizonyilás kiegészítését rendelte cl és a tárgyalási elnapolta.
Budapesti csapat lesz az NVTE vasárnapi ellenfele
Vasárnap délután ismét hazai pályán játszik az NVTE. Kllonfolo az egyik kitűnő budapesti NB 111. csapat losz. A Wolfram együttesét nem ismorjük, de ha a fővárosi csapatok közül ót is (Kiosztották az NB Hiba, akkor kiváló játékerőt kell, hogy képviseljen. Erdőkos és szép mérkőzés várható vasárnap, mert az NVTE formája is fölfelé ivol. A vasárnapi nagymányoki vorcségo som igazságos. A jálék és a küzdőszellem
után föltétlenül megérdemelte volna logalább az egyik pontot az NVTE. A tragikus és balszerencsés mérkőzés azonban sem szeglo kedvét a kitűnő játékosgárdánaki mort a szerdai edzésen már toljes létszámban együtt volt a csapat és meg fogadták, hogy vasárnap kitűnő játékkal és jó orodménnyol leiiik meg a közönséget.
Mi kisebb golarányu NVTE győzőimet jósolunk, bár az ellenfélnek is lohol egy szerencsés napja.
Játszva latinul"
„101 magyar népdal"
Schless Testvérek
DcAk léi 1 Horthy Mikloa-nt 8. Kijelölt iankönyvárusitók.
CIPŐI »loa: 488. csak ELEKESTŐL
(Dermal») Ff-it 13 n
Megjelent a földmlvelésDgyl
mlulszter dlrekttermö borokra vonatkozó rendelkezése
A Budapesti Közlöny sieptem-ber 23-án megjelent száma közli a Földmívelésügyi Miniszter 253.600. számú rendeletét, amelyben a direkttermő, amerikai szőlőből szűrt borok, mustok forgalomba hozatalát szabályozta és ezt csak ipari célokra engedélyezi. A rendelet azt is tartalmazza, hogy már" a termelő a direkttermő szőlőből szűrt bort (mustot) u hazai szőlőfajtákból seürt borttői (musttól) elkülönítve tartozik tarolni és a tartályon (hordó, slb.) meg kell jelölni, hagy direkttennő bort (mustot) ta\'rol benne. Direkttermő szőlőből származó bort vagy mustot hazai szőlőből származó musttal vagy borral házasítani tilos. A törkölyön erjesztett othello bort ugy mint eddig, 10% arányban szabod más hazai vörösbor háza-sitásihoe felhasználni.
Miután ezen rendelet 2. §-a a törkölyön erjesztett othclló bort kivéve az összes direkttermő szőlőből szűrt bort (mustot) zár alá veszi, egyben ugy rendelkezik, hogy a készletek birtokosa tartozik a rendelet hatálybalépésétől, illetőleg a szürettől számított 30 nap alatt az előirt bejelentőlapon a Magyar Szőlősgazdák Országos Borértékesitő Szövetkezetének (Budapest, VI., Eötvös-tér 25/a.) bejelenteni a keszletét és a házi szükségletének kiegészítésére felhasználható mennyiség kivételéve! megvételre felajánlani* A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
A Magyar Szőlősgazdák Országos Borértékesítő Szövetkezete (MASZOBSZ) a bejelentés megkönnyítésére a községi elöljárósághoz a bejelentéshez szükséges nyomtatványokai fog küldeni, amelyek a termelők részéről igényel-hetők. (:)
divat Ízlés minőség
olcsó ár
2ALAI KÖZLÖNY
di
ornala d\' Italia:
„& második arcvonal már nem mentheti meg a Szovjetuniót!"
Japán sikerek Uj-Guineán
iióma, októbor 1 ¦ OInsz lapértesülés szerint a bzov-jotorpsz kormány Lítvinovot viasza-reiidclto Moszkvába, hogv őzzel is nyomást gyakoroljon Washing-tonni a második arcvonal kárdéso-
1:011.
Roosevelt egyik fia Angliába érkezett
A ih ni enfant, oktúljor 1 UooBoroll egyik fia ropülójronon Angliába érkezett. Velo együtt a
kanadai hadügyminisztérium kiil-dottségo in Angliába utazott.
Taylor a rossz időjárás miatt visszatért Madridba
Madrid, októlwr 1 Myron, Taylor, Hoosovelt olnök vatikáni kulim kiküldöttjo, aki ro-pülógépon Madridból Lisszabonba utazott, ismét visszatért Madridba. RopQlőgépO a rossz időjárás miatt nem tudott leszállni Portugáliában.
Japán tisztogatási hadmüveleiek a kínai fronton
Tokió, október 1 A Uoinoi-iroda jelonti, hogv a régi Sárga folyó környéken szopiombor olejo óta a kinai esapatok ollón folyamatban lóvá tisztogatási harcok során a japánok szoptombor 28-ig 17.080 kínait ejtettek foglyul és
lil-18 ombor a vesztesége a kínaiaknak halottakban. A japánok a harcok során Ö40 puskát, 968 kézigránátot, valamint nagymennyiségű egyéb fegyvort és lőszert zsákmányoltak.
Ktletázilal harctér
, Vj -
1912. október i
napirend:
Gyógyszertári ügyolot: Ma Mog váltó gyógyszorlár Krziébot tér 21
Kiskanizsin az ottani gyógyszer tár állandó Ügyeletes szolgálatot tan
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel 6 órától este 6 Óráig. (Hétfő, nz«rda péntek délután és kedden ogész naj nőknek.) Telefon: 660.
Naptá i Október I. CiÜlÖrtök. Hóid. kat. ltomig pk. • Prolentanu Malvia - Izr. Tisrl 20
U/sdgot kér
hazulról a harctéren kii.dó honvéd. Aki kiolvasta a Zalai KötlÖnynek ezt a példányai, a tap/ejen található címke kitöltésével dobja be egy postaládába l
— (Októberi litánia a ferenceseknél)
A forencrondick templomában is megkozdódnok a mai napon az ok-tóbori litániák esto 6 órai kezdéssel, Kunok mogfelolnon a szokásos szombati és vasárnapi Utániakat is esto ti órakor tartják.
— \\ Tanári kinevezés)
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Frcivogel Margit oki.\'tanárnőt a lenti polgári iskolához tanárnőnek nevezte ki. Kroivogel\' Margit kanizsai leány, itt végezte tanulmányait a Notro Damu leánygimnáziumban, majd a szegedi tanárnő-képzóbon, kitűnő eredménnyel.
— (Áthelyezések)
Zala vármegye főispánja októbor 1 ")-iki hatállyal dr. líozuieza István szolgabiiót Poriakról átholyozto Zalaegerszegre és szolgálatiétól ro az, alispáni hivatalhoz osztotta bo. — Harmath Józsoí HÜmegi kir. járás-birósági irodai tisztviselőt a nagykanizsai kir. ügyészségre holvez-ték át. i
— (Névváltoztatás)
Plojor József vaspöri lukos, föld-iiiüvos csah\'uli novét a belügyminiszter ongedélyévol Péterire vúitostutta.
— (342 millió uj német könyv 1941 ben)
A némot könyvkoroskedök szövőt-M\'génok 194Ö-41-re vonatkozó statisztikai összeállításából kidorül, hogy u némot könyvtormdlés 1041-bon ujabb csúcspontot ért el. Míg lD40-bon összoson 242 millió könyv jelont mog Németországban, oz a szám 1941-bon a papír és munkaerőhiánnyal kapcsolatos nohézségok ellonéro 842 millióra omolkodott, a növekedés tohól éppen 100 millió könyvöt tesz kí. Az egy kiadásban mogjolent példányok átlagos száma ugyanezen idő alatt 10.000-röl 18 ozorro emolkcdott.
— (Pénzbüntetés széna-drlgltátért)
Tóth István rédiesi földműves os év áprilisában a szénát a mogongc-dott árnál drágábban adta ol. A bíróság árdrágításért 80 pongő pénzbüntetésre ítélte,
— (Tiltott határátlépés miatt megbantették)
Tomasics János, Troaztonyák József és Tiesok József nuiraközi fiatalemberek, noha katouakötolesok, engedély (és útlevél) nélkül átmon-t*k horvát torülotro. Visszajövet határőroink elfogták ókot. Bíróság olé kerültek. Tomasics öO, Troszto-nyák és Ticsek fojonként 80—80 nongó pénzbüntetést kapott. Jogorőa.
Hiulapest, októlwr 1 (MN; Az NST jolonléso szerint Uj-tJuinoa szigetén kodd dél óta ismét fellángoltak a harcok. A szövőt ségeseknoJt nz arcvonal középső szakaszán, alibi a japánok legjobban
(Saját tudósítónktól) Fényos és egyben l>onsóségos ünnepségek színhelye volt vasárnap és hetfon Keszthely, lízon a két napon osztotta ki i\\ iiérmálás szontségét a plébánia híveinek dr. C/.apik «Jyiila veszprémi megyéspüspök. A politikai és egyházközség nagy pompával fogatna a mogyéspüspokol ,aki ittléte alatt a herceg Fostotics-paiota vendége volt. A Két nap szakadatlan-ünnop-Bégekbon telt ol. A főpásztor mindkét nap szózatot intézett a plébánia lmoiliez s meglátogatta az összes filiali» községeket is. A megyéspüspök előtt az összes hatóságok, testületek, egyesülőtök tísztoleglwk, a rotonnálus ea ovangéljktis egyliáz-községek is. Klsó nap lOüO koszt-¦liolyi, máíodik nap 4Ü2 leányegybázi
mogközolitotték Port Morosbyt, oló-szor sikerült is a japán állásokba benyomulniuk, a japánok azonban nagy páncélos erőkkel azonnal visz-szavolették az ausztráliai a ka,t és a behatolt csapatokat körülzárták.
Íhívő részosült a bérmálás szontségó-bon. A inogyéspüspököt bérmautján dr. Languiiir Lipót kancollár-kaiio-, uok és dr. Megyesy .Schvarlz líó-bcil pápai kamarás, püs|«iki titkár kiséne. A kegyelotnok áldozott a főpásztor, amikor folkoresto a herceg Festolics-esalád mauzóleumát s néhai Vaszary Kolos hercegprímás sírboltját a keszthelyi temotóbon, azonkívül a hősök toiíiotójét. Ittléto alatt a mogyéspüspök négy karmelita növendéknek föladta a\' hajkoronát. A mogyésfópásztor Koszthojy-ról kedden roggol távozott ol Héviz-özoiitandrásrii. Ebben az uj plébániában oz volt az első bérmálás. Itt fojeztö be a megyéspüsix^k ószi bérmautját.
5
BÚTORT
ezaiBjJettiBi).
<3 A BON mQaezUIoanél
onnan pedig a lúrvényházba.
Ilyen előzmények után ült törvényt felette dr. Slur Oéne.s törvényszéki egyesbiró, aki előli Hosenheim beismerte csn-lásail és azt, hogy a kapott pénzeket saját céljaira fordította. A törvényszék ezulán a sértetteket hallgatta ki; akik megbüntetéséi kívánlak.
A bizonyítási eljárás beTeje zése után a törvényszék Hosenheim. Miksát- a 92. §. alkalmazásával négy hónapi fogházra és 3 évi jogvesztésre ítélte.
A kir. ügyész az enyhítő szakasz alkalmazása és a büntetés, siilyosbilása miatt fellebbez1\'lt.
Tárgyaidtok Németország és Anglia között a sebesültek kicserélésére
London, októbor 1 (Und. Tud.) Kdén az alsóházban közölte, hogy Sváje közvotiténévol tárgyalások folynak Néniotorszúg és N\'agybritania közt o súlyosan sobo-sültok kiesőié léséről.
Olasz lap a második arcvonalról
Róma, október 1 A (üornale d\' Itália a hadihelyzet vizsgálata során a .többi közölt arra a megállapításra jut, hogy a másodiK arcvonal immár nem tudná megmcnloni a Szovjetuniói, amely máris lényegbevágó területekel és állásokat veszteti el a háború folytatása szempontjából. A második arcvonalat akkor kellett volna megteremteni -- írja a lap —. amidőn a szovjet harciéren kialakulóban volt az általános támadás és amikor még azzal az eredménnyel járhatott volna, hogy megakasztja az európai haderők előrenyomulását és megmenti mindazokat nr értékes hadállásokat, amelyeket a Szovjetunió immár visszavonhatatlanul elvesztett. A második arcvonal, ha megteremtésére valaha is sor kerül, kizárólag az angolszászok hatalmi törekvéseit szolgálja majd és távolról sem vet számot n Szovjetunió szükségleteivel.
— (Éléskamrákat fosztogattak)
Három vándorköszörűs cigány Bo-latinc vidékén nnmkakérés ürügyo alatt sorrá mogváinolta az éléskamrákat. Fosztogatásukon azonban rajtavosztettek, mert a csendőrség Murafolsóbesztorcén olfogta őket os átadta oz ügyészségnek.
— (Szölöpásztor akart lenni egy fegyházviselt ember)
Biró Pót badacsonytomaji földműves szölöpásztor akart lonni. A pályázathoz azonban orkölcsi bizonyítványra volt szüksége. Tokinlvo, hogy szándékos emberölés, gyújtogatás büntette miatt fegyházban volt, hogy a\' bizonyítványt\'megkapja, a badacsonytomaji községi elöljáróságon jegyzőkönyvbe hamisan mondta bo, hogy büntetve nom volt. A bíróság ezért Öt 2 hónapi fogházbüntetésre itélto. , , _j
Aki előlegekből tartotta fenn magát
Fogházra Ítélték a kanizsai Iparosok csalóját — A kir-ügyész a büntetés aulyouDltasáért fellebbezett
rolni és adjon neki bizományba ingeket. Kapóit is ~- de azokat elzálogosította. Ugyanis Vadlva Alaióslól 200 pengő kölcsönL kéri és ennek biztosítékául adta neki oda a Schlesingerlöl kapott ingekel. \'Megvágta* Bán Alajos szobafestőt is, nkítőHOO pengő előleget szerzeltc No-•váízky Imrétől 250 pengői-kért > kölcsön1 azzal, hogy később "lalpbörl szerez neki. Próbálkozón Magasbázy Sándornál is, akitől 200 pengői szeretett volna kigombolnide Magasházy gyanúperrel ?11 és — nem adott neki. \'
ligy széf) napon azonban he-ílcll a mérték és Rosenheim Miksa a rendőrség kezére kerüli,
ItÖviden már foglalkozlunk Hosenheim Miksa nagykanizsai lakos, ízi\'., volt\'röfös ügyével, akii a rendörség^annak idején előállított. Hosenlieimi ugyanis beállított (tábor József asztalosmesterhez azzal, hogy részére enyvel tud szerezni. I*el is veit Gábortól erre a célra 160 pengői, de Gábor az enyv leszállilásál még mindig várja. Valentin l\'erenc cipőfelsőrész-készítői azzal fonta be, hogy lalpbörl Ind részére szerezni. A refrén ill is az volt: előleg! Kapott is kb. 228 pengőt. Schle-siuger Ignác kereskedőt azzal csapta be, hogy beállított hozzája azzal a mesével, hogy egy végrehajtó ingekel akar vásá-
A megyéspüspök másfélezer nivőnek osztotta ki Keszthelyen a bérmálás szentséget
A főpásztor befejezte ószi bérmautját
ZALAI K0ZL0NYI
1842. október 1
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
Nagykanlua megyei város polfármeílerétöl.
1320/ké, Í942.
Tárgy: Láb bolt készletek bejelontéao
Hirdetmény.
A 200.300/1941. K M. se. rendelet 11. §. 2. bekezdése értelmében minden iparos és kereskedő, akt lábbeli készítésével vdgy forgalombahoeataltíval foglalkozik, köteles a sieptember hó 30(;án készletében levő lábbelikről és zőldszinö utalványokról bejelentést tenni. A bejelentést legkésőbb 1942. évi október hó 8-ikáÍg a városí közellátási hivatallios-.-kell baadni, ugyanott kell előzőleg kérni a bejelentéshez szükséges nyomtatványt is. A bejelentésbe felszabadított lábbeliffljtákat nem szabad belefoglalni. Aki a bejelentés megtételét elmulasztja vagy valótlan adatokat vall, 6 hónapig terjedhető elzárással büntettetik-
Minthogy az eddigi bejelentések felülvizsgálata során megállapítottam, hogy a legtöbb iparos nehezen tudja kitölteni a kimutatást, a Közellátási Hivatal készséggel áll segítségükre e munkában. E célból azok, akiknek a neve A-N betűkkel kezdődik, október 7-én délután 3 órakor, a többiek pedig október 8-án délután jelentkezhetnek a Közellátási Hivatalban.
Nagykanizsa, 1942. szept. 30.
iíto Polgármester.
Nagykanizsa megyei várói polgárniMteréfÖl.
Ternyi Az \\9\\2. évi chövoB-tengari árának megállapítása.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a m. kír. Közellátásügyi Miniszter Ur 95.800/ VIII.—3. a. 1942. sz. rendeletével az 1942 év) termésű, egészleges, érett csöves tengeri legmagasabb termelői Arát Zala vármegye efész termetére bársaely feladó Altomison 1ÜÜ kg.-kint 13 P 40 fill.-bcn Állapította meg.
A megállapított ár az eladó által vagy költségén vasúti kocsiba rakva vagy a vevő raktárába (mor-¦solótclep, szárítóüzem) szállitott tengerire érvényes.
A fentebb megállapított legmagasabb csöves tengeri árát az esetben lehet felszámítani, ha a próbamorzsolásuál nyert szem viz-tartalmanemhaladja rnega 28%-ot. Minden % viztartalomtöbblet után 1-1% értéklevonásnak van helye.
Nagykanizsa, 1942. siefct. 4. z>ji Polgármester.
Ötcs/Sndsjjít pafiamezibm széwkczfíalik
TÓTH JÓZSEF VASEEBESKEDÉSE
Nagykanizsán,
Erxsr bot-tér 23.
árusít: Tatafon i 6B3.
Holherr-Sohrirntz gyártmányú tnozógazdüsARi Répokot, Kincsem zománcozott idíhelyokot, kályhákat éa háztartási olkkeket.
hogy nevét, Qzlatét.
portékáját Ismorjók a háború után is, amikor majd újra kínálni kell az árut és újra nehéz lesz megszerezni, megtar-/ tani b vevő-kört.
ezért hirdessen
a ZALAI KÖZLÖNY kiadásában az 6az folyamán megjelenő
MURAKÖZI
Szent István
NAPTÁRBAN
Mutijoiiinik 10.000 példányban.
II
!á!íg Autúbusz-menetrEnri
i\'.rrinyi,« IMI. auga.itiu 1-161 ¦ lov.ihbl intéikede.lf. Ha{jykanÍKaa--6a(\'at»ono—Zalaaaabap
17.15 11.08 16 25 1. 1. 4. Nagykanizsa Központi száll. Oarabonc Zalaszabar é. 1 1. 6.50 5.58 5.40
Nagykan 7.00 7.39 7.55 8.53 10.15 ... -1. I. 1. 1. é. haroabarény — Intta-—BŐM Nagykanizsa Központi száll. Iharosberény Inka Böhönye Kaposvár pu. nye— i. é. é. é. e. Capaavar 17.05 16.27 16.11 15.30 14.00
Magykanlzaa— Alaóland«Si—Muraaaombat X d X d 5101 14.C01 18.201 1. 1 Nagykanizsa pu. I 6. 1 10.201 U.tó 1 18.00 7.20 1Í.10 20.30 1. Alsólendva Korona Bzálló i. 8.25 12.40 15.55 8.551 17.45 1 21.45| é. | Muraszombat Korona, sz. | I. | 6.451 11.001 14-35
Nagy h.. tilsán—Lotanya
X c d c X c
5.10 7.30 14.--.— 18.20 I. Niflkintm p«. é, 7,15 —.— —.— 14 45 __
5.20 7.40 14.10 1630 18.25 I. Kantait.. Klip. é. 7.05 9.35 10.20 1135 1605
6 10 8.30 15— 17.20 1915 6. l.l.aj. I, 6.15 8.45 9.30 1345 1518 Ezenkívül még Letenyérfll Indul 17.00, Nagykanizsa pu.ra érkezik 18.00, csak hétköznap.
X Csak hétköznapokon közlekedik. . *
c — Héttön, szerdán és pénteken.
d — Nagykanizsa—Lctcnye között csak hétköznap.
DRÁVAVÓLEYI
jHUjMOS ÜllflWSZOLGwlTflTÓ R. T.
aznkszerO f eI vi Iátjo• i4 AtJ minden villamos kérdésben Csengery-ut 51, telefon 294.
Áramszámlák fizeiéue, reklamációk, hibabejelentések
Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Hirdessen a Zolái Közlönyben
6Y0BS
MEGftlZHATO
a i
ÁLLAS
PlaoAr-lanonooS azonnal felveszek. Díxit Lajos vendéglős, Magyar-ii. ö. 2943
KSmQvaa fs cierepei házmularnek ijlnikoilk. TetfllavlUit viliül. Ugyanott 1 drb M0X1M ikerablak eladó. Deák-tár 12. 293S
Kai rU»m un kában\' klisé Jáitat fírllmuiikiist kereseV állandó alka.tniuáiia, Petermann kertészet, Báthory- u. 22 Ugyanott kukoikaizár lábon eladd. 297i
Kifutáflul azonnal (elvestílnk. Ptank mírlegUiem. 2076
Tantálát azonnal Miksa, l\'a-ut 8.
Bir\'a 2975
Faaaarkaraakadiaaqédat ás tanoncát relveazek. Szabó József, lüMet-cs caemegekmikadö, Erzaébet-tér 1. 2980
Kiiiolgátó •agádat vagy leányt azonnal felveaiek. Kaulraano Manó.
ADÁS-VÉTEL
Haaanált ruhái, elpfit veizck éi eladok. Legjobb árat fizetek. Hívásra hiz-hoz megyek. Wuacher BélánÉ, Teleki u. 3.
S947
ElhöllŐaio mlalt játákalmat olctőn elaiuiitom. „tirzBíbci" Játék-klet, Horlby Mlklos-nt 2. 2927
Eladók i evőeszközök kazettával, egy ablakravaló keilmunks-lllggöny, kát női-ruha. Klnliil-uica 81. 2974
KÜLÖNFÉLE
Jii\'A\'o al olcsóbban rendelhet mott ba-hát Szent Imre berceg-u. 4. Sí 2981
Képeit "*s:
\' legolcsóbban keretezi
Horváth Lajos, Főnt 2.
ie moh pónzt lakarit mag, ha
n y ami alva ny-•xtlkaégletét és könyveit lapunk
nyomdájában, Fő-ut B. alatt rendali meg.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Közgazdasági R. T. taagykanlua". Felelöl kludíl: Zalai Károly. Nyomatott i -
a „Közgazdasági R. T. Nagyfcanlzaa"
nyondájábu Nagykaalzsán. (Nyomdáért felöl 1 Zalai Karoly.) \'
6?69336542?7
Feladó:
Clm:
Haaifokojat: Tábori posta:
82
L évi, 223. tx, N«gykanli.j «42, oki, 2. pontok . ám 12
ZALAI KÖZLÖNY
I fa klsdíhlv.tali Fdo! s. mti ¦n—wirtl *» kladíibl vatali talaloa 78. ¦
Mefrietaük uiltldou hetkBsnap délHUü.
POLITIKAI NAPILAP
Feleli, .xerkmto: B.rbarlt. Lajo. H^^%V»XTS/S,? "**
_ KliyMaxaro: iélkönuip U UIL. loombalon M taV
4 nagy. katolikus seregszemle
ma vette kezdetét Szent Istváji j király országának fővárosában. Országos katolikus kongresszus, amelyen a magyar katolikus világ vezérei és reprezentánsai emelik fel hatalmas szavukat, melynek hangja messzire elhallatszik a magyar határokon tui és hirdeti az Örök krisztusi igazságokat, amelyek nélkül nincs igazság, nincs megnyugvás, nincs béke. Izzó felkiáltójel ez, hatalmas figyelmeztetés min-í! denkl számára, hogy nincs \'más ut, — mint amit az első szent király kijelölt népe számára, hogy boldoguljon és naggyá le-gvciv: a kereszténység útja. Nagy nyilvános hitvallás és tanúságtétel ez Krisztus-király mellett. Mert mindazok, akik részt vesznek ezen a gyönyörű, grandiózus, lelket megkapó, hatalmas katolikus megmozduláson, egyben ragyogó nyilt hitet tesznek — liovatartozandó-ságukról, hogy ök a Nagy Király táborához tartoznak. Nagy családi tanácskozás ez a család fejedelmeinek vezfctésével és- a családtagok részvételével mindazokról az égő kérdésekről, melyek Vannak, amelyeket tárgyalni kell, amiket szóvá kell tenni, a nagy családi-tanács előtt őszintén feltárni és amelyek megoldásra, orvoslásra, intézkedésre várnak. Fórum ez, ahonnan elhangzik az Igazság szava, amit nem lehet elferdíteni, kificamítani, neki más értelmezést adni, saját képre és arculatra formálni vagy egyéni kényelemre szabni, Lobogó fáklya, amely szétárasztja a belle-hemi istállóból fakadt Szereletet és lobogó pünkösdi tűzként Ömleszt] a meleg piros lávafolyamot mindenüvé, ahol lenné-f kény talajt talál, amely befogadja. Nagy, mindent átjáró,erjedő kovász — munkaKészség-re. Orjási galvánáram —, amely erejével a sziveket magához vonzza, a testvéreket"eggj-é\'1 forrasztja, életerőt pezsdit, tevékenységre serkent, lendülelfct visz a tespedésbe. Rosta ¦¦— amely kiválasztja a nemes búzát és osztályokba sorozza. Varázserő — amely a tikkadt, elfáradt vándorba és kimerült harcosba az Aranykapus Város fhüdumát sugározza. Seregszemle, amelynek hadoszlopai felvonulnak, hogy bemutassák erőiket, harci készségüket,\' fel-vértezeltségüket és lássák hányadán vonnak : kikre számíthatnak. Fegyvergyakorlat — amely avatott vezérek utmutatá sú szerint folyik le, hogy crő-- Misék izmaikat, öregbítsék slra-
A német légierő teljesen uralkodik a Sztálingrád, Asztrachán és Szaratov közötti légitérben
A volgai utánpótlást teljesen megbénították
\'Madrid, október 2 Franco tábornok hat alom rájut á-snnak 6. évfordulója alkalmából fogadta a spanyol nemzeti ifjúsági arcvonal 60 tagú küldöttséget. A küldöttség kifejozto az államfőnek
Légiriadé Lyonban
a spanyol ifjúság ragaszkodását. A Caudillo ezután a nemzeti sport-palotába ment ,ahol a diplomáciai to&tülot kntonai ós polgári intézmények képviselőinek szerencsék ivó Divtait fogadtat
Állandó rladókészOttgég Gibraltárban
Róma, október 2 Az olasz tengorcszoti ós légierők legutóbbi támadásai óta Gibraltárban állandó riadókéazültség van. Szigorú londoni utasítás oredmónyo-képpon egészen különloges Őrszolgálati intézkedéseket tottok. Mogkot-tőzíék a légi őrszolgálatot is. Ezenkívül könnyű tongeri cgvaégek Szüntelenül cirkálnak Gíb\'ra.tArkörnyé-kén ós; vízi bombákat dobálnak, u tongorbo ,hogy az osetlogos olloiisó-ges buvárhajókat eltalálják. A Gibraltárba érkező hajókat erősön ollon-őrzik, \\ \'.
Nyugati Waltevéhenysáa
Berlin, október 2 A Német Távirati Iroda közli, hogy brit bombázók a mára virradóra katonai szempontból teljesen céltalan zavaró repüléseket végeztok észak-némot térülőt folott.
A szórványos bombázások kizárólag nem katonai célok ellen irányultak és csekély károkat okoztak. A földies vad ász-ol hárítás ogyüttos lové-konységo ismét súlyos veszteséget okozott a briteknek. Ezek a veszto-BÓgok ozuttal is aránytalanul nagyobbak a támadás eredményénél.
Berlin, október 2 A német harci repülőgépek tegnap széleskörű támadásokat intéztek a délkelet angliai katonai és ka-dijontottágu berendezések ellen.
Több holysegro nehéz ürmérotü
bombákat dobtak le.
Berlin, október 2 \' \' ArmVavfmidóra iiémefójfföakai vadászok, valamint a légierő és haditengerészet elhárító tüzérségo nz oddigi iolojitésok szorínt 20 brit bombázót lőtt lo a nyugat németországi partvidék folott.
Légiriadó
Lyon, október 2 (OFI) Lyonban a péntekre\' virradó éjszaka éjfél ulán fél keltőkor légiriadó volt. A légvédelmi tüzérség működésbe lépett, x
A keféli front hirel
Budapest, október 2 (Bud. Eri.) A Neue Züricher Zeitung berlini tudósítója jelenti, hogy nagy erővel folyik a német támadás Sztálingrád északi részében. A német rohamcsapatok már éket vertek a
Megkezdődött az Országos Katolikus Nagygyűlés
fíndapent, október 2
A Magvai- Kurír jolouti:
Ma kezdődött mog a Katolikus Nagygyűlés. Az egyotomi templomban "röggel 8 órakor a hercegprímás Voni Sanctet és szontmisét mondott. Ttána Apor Vilmos báró gvŐrí
püspök mondott szontboszé/ktt. Rámutatott arra, hogy o nagygyűlés célja a család mogmontéso és ozzol kapcsolatban a nomzoté is. Kifoj-totto, hogy mikőjppon lobot a csaladokat megerősíteni, hogy ezáltal mog-erősödjék Szőrit István országa is.
tégia tudásukat és kiépítsék a Katolikus Frontot. Erőforrás -a még előttünk álló messzi, nehéz, fáradságos ulra, melynek árnyéka felénk vetődik.
Milliók és.milliók lelke egyesül ma egy szent, nagy -családi közösségben, a Kereszt jegyében felniagaszlosuH tcslvériség-
b\'en és egymás kezét keresve indulnak a\'Király utján.
Nagykanizsa kalolikusságit lélekben olt van, részt vesz minden balározathozatalban, magáévá tesz minden elhatározási és bátor, kiálló, nyílt hitvallást tesz — hovatartozandóságáról.
Zrínyi népe — a Nagy Király mellett!.., (BJR.)
szovjet által még tartott városrészben.
Illetékes berlini helyen kiemelik a kaukázusi harcok egyre növekvő hevességét is.
Budapest, október 2 (Bud. Ért.) Berlinből jelentik, hogy Sztálingrád északi részében az erődökké kiépített három nagy ipartelep ellen fol-tarlóztathatatlanul halad előre a német támadás. Német részről még nagyobb mértékben \'alkalmazzák a nehezebb fegyvereket. A megerősített egységeket és épületeket a légierő hevesen bombázza, A német légierő teljesen uralkodik Sztálingrád, Asztrachán és a Szaratov közötti légitérben és a volgai utánpótlási teljesen megbénította.
Ma van n tatöponftan mm indusok szabadságharca
Tokió, október 2 Indiának a szabadságért folytatott .harca ma éri\'cl tetőpontját, amikor az indusok megünneplik Gandhi születése napját. Gandhi felhívására indult meg az utolsó küzdelem a brit iga egyszersmindenkorra való lerázására. Gnndlti elszánta magát arra, hogy amíg India rabszolga marad, nem lép ki szabademberként börlönéből. Gandhi születése napja alkalmából Indiában uj erőre kap hivei millióinak britellencs magatartása, hogy mindent harcbavessenek" a vezérük által kijelölt feladat megvalósítására.
Taylor Solaxárnát
Lisszabon, október 2 Salazar portugál miniszterelnök kihallgatáson fogadta Taylort, Koo-sovolt vatikáni kövotét, nki mindössze 20 porcig tartózkodott nála.
Meggyógyult a toruk kfllQgymlnlszter
Ankaixi, október 2 • Menemendzsoglu tőrök külügyminiszter, akin két ízben is műtétet hajtottak végre, betegségéből teljesen felgyógyult és elhagyta a kórházat. \' ,
ZALAI KOZLöNV
Mév- éa «xOletésnapoki-a
alkuim! ajándéknak
oserepas és lavágott virágokat, osokrokat
egéaz éven al vehet • r4fll
Petcrmaun kertészctktii
Ai utolsó tU
Van műrész, kinok művészete csak addig tart, amig él. Ilyon szóló műrész a zongora- ós a liogodü-virtuóz, az ói tokos ós a színész. A szóló művészek élotébon mindig nagy pillanat, mikor kiosik közükből a himovot biztosító hangszor, vagy mogürosednok és fellépésük tobbó nem vonzza a közönséget. A müvé-szot torén irgalmatlan, óldökló tusa folyik az elsőséiért. A beérkezett sztárt az utánpótlás egyik-másikja beéri. Az egyiknek a \' müvészelo napról-napra fogy, a másiké pedig kibontakozik. Egy pillanatra a két ólotvonal metszi egymást, Öntudatos művész ozt a pillanatot rundoson nem várja mog. Dicsősége zenitjén megválik a köznnségtól os ha nem is hal mog testileg, művészete halott. Az ¦emlékekből élni, a porosodó koszorúk kriptaszagát érezni és azon a téren szorozni tapasztalatokat, — milyen hamar felejtenek az emborok — borzalmas kin.
A filmbon a hírős é no kos elveszti hangiát. Egy gyönge pillanatban gyárán a revolver esüvVIioz folyamodik és mog akar futni a szenvedés elöl. Monodzsoro azonban élotro való üzlotombor. Felfedez, .egy bányászt, kinok a hangja nagyon om-lékoztot a borekedt niüvészéro. Ezt septiben kiképozik és ahol lobot, dublózként a nagy énekes belyott Bzerepoltotik. Modern könlösbo öl-töztotott dajkamose, az so hiszi ol, aki látja. A hangtalan énokosnok a merészségű még fokozódik. Udvarolni kozd és meghódít egy kislányt, akit megfogott gramoton-lo-mezen.őrzött haiigja. Megy ogy darabig a csalás, míg a lotört művésznek régre sikerül olyan kényes körülmények között kioltania az élotét, ami másnak is szenvedést és bajt okoz. A bányász-énekos megkapja jutalmát, hires lesz és a kislányt is megkapja.
A filmek hódító Jávor Pálja a hangját vesztett énokes szeropébeu nom találta mog som a módot, sem] az utat arra, hogy értékes művészetét megcsillogtassa., tíárdy János oporaénokes pedig mintha saját élotét játszotta volna el. A Dunántúl tanítójából Bgyik leghíresebb éno-kosünk lett. Az Ő kedvéért érdemes a darabot megnézni, mert éncko kivételes élmény. Bározy Kató is uj szereplő. Szépsége pótolja rutin hiányát. Egyedül Símor Erzsi áz, aki olyat nyújt, amit várunk. Mak-láry jelonlog is szollomoson nohéz felfogású, ami a darab egyik értéke, tíárdy éneke azonban az összes hiányokat sikerrel pótolja ós sikerre viszi a filméi.
(vf)
SÖ iskola
nyílik október 11-6n l Kaazlnó nagytermabdn.
VonUt;
Uu Vino* és Leon Mlkloi
3103 lán.Irtollók.
Október 6-án délután 6 órakor a város báza dísztermében kegyeleti emlék ünnepély az aradi vértaub tiszteletére
A hazafias ünnepély szónoka dr. Gerencsér Józseí piarista gimnáziumi tanár
A nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör vezetősége az idei öszi-téli-évud munkaprogramját az október ü-i kegyeleti ünnepéllyel \'kezdi meg. A Zrínyi Miklós Irodalmi Kör hosszú évtizedeken keresztül nagy nemzeti és kulturmisz-sziól végzett Zrínyi Miklós városában, amikor nz ország legkitűnőbb előadóit sikerüli megnyernie és olyan hazafias éskul t urális megmozdulásokat rendeznie, amelyek a fővárosnak is becsületére váltak volna. Ezeken n nyomdokokon halad, amikor most nz őszi munkaprogramjának bevezetéséül az október ü-i nagy nemzeti gyászun-nepélyét rendezi az aradi vértn. mik tiszteletére és emlékezetére léhdán (i órai kezdette] a városházit dísztermében. A kegyeleti emlékünnepély szónokául sikerült dr. Gerencsér József kegyes rendi gimnáziumi tanárt megnyerni, akit felettes rendi "hatósága csak nemrég helyezett át
Kolozsvárról a kanizsai gimnáziumhoz. Dr. Gerencsér József kegyesrendi tanár kiválóan képzett professzor, aki Mátyás ki-\' rály városának kulturális éle-lébe erősen belekapcsolódott és tudományos és irodalmi tevékenységével, közéleti munkásságával tekintélyes nevet szerzett. Különös súlyt ad azért a kegyeleti ünnepélynek dr. Gerencsér József tanár szereplése illetve emlékbeszédc, aki ekkor mutatkozik he elsőizben Zrínyi jMiklós városa közönségének a Zrínyi Kör rendezte kegyeleti ünnepélyen. Szerepel még zenfe és szávainiszám is nz ünnepély műsorán. A Zrínyi Kör \'Vegyes-kara isméi ki fog tenni magáért, a kitűnő Kelting Ferenc igazgató vezetése alatt.
Mintán október (i-a az idén a Zrínyi Irodalmi Kör őszi évadnyitása - legyünk ott minél többen és adózzunk kegyelettel az aradi vértanuk szent emlékének. - " I } ¦
200 felJilMtés iskolamulasztás miatt a nudörsógeo
Ugyanannyi büntetöparanceet bocsájlanak ki
feljelentés, érkezett be a rendőrségre. A. kihágást osztály a feljelentelek mindegyikének büu-telö(>>arancsot kézbesít ki, mely-ncií ősszegét 15 napon belül meg kell fizetni.
Ismételt esetben n büntetés súlyosabb.
Az egyes iskolaigazgatók jelentése alapján a város polgármesteri hivatala kötelességszerűen leijelentést adott be az iskolamulasztó tanulók illetve uzuk szülei és gyámjai ellen a rend örségen. hogy a szokásos klhágási eljárás indíttassák meg Itenük. midig több mint 20U
lit eredményezett az aknabftborn?
\'Berlin, október 2 Antikor az ellenséges hatalmak hajólérgondjairól beszélünk, elsősorban azokra az elsüllyesztésekre gondolunk, amelyek a tengeralattjárók és a lé-gihaderö erélyes közbelépéséhez fűződnek. Könnyen előfordulhat, hogy nem sok jelentőséget lulujdoniU.uk az aknaháboru-nak, a hadvezetés ezen módja is óriási veszedelmei jeleni az angolszászok részérc.
Néhány számadal, amelyet legutóbb hivatalosan közöltek, mutatja, hogy a tengeri háborúnak ez a formája eddig elképzelhetetlen eredményieket hozott. Angol részen is elismerték, hogy a jelenlegi háborúban már eddig ís háromszor annyi\'hajótér sérüli meg, mint a világháború alatt és a rongálások nagyrésze aknákra vezethető vissza.
Ezt az általános beszámolót ujabban kiegészíti Wakewalkcr, a brit admiralitás lordjának nyi latkozaln, melyet az USA számára tartott rádióbcszámolójábun hozott \'nyilvánosságra. Ezek szerint Angliában a háború kitörése óta nem kevesebb, mint 23.000 hajójavilást végezlek, vagyis összesen 11O.000.U0O tonna térfogatú hajó került be a hajógyáruk javítóüzemeibe. Ezek a számok cca 35.000 drb kereskedelmi bajónak felelnek meg.
Ha ezekre az adatokra gondolunk, nem csodálkozhatunk, hogy Wakowalker bevallása szerint Anglia hajógyárainak több mint fele javításra van berendezve. A hadi és kereskedelmi hajóhad javilása leköti a szakmunkások felét, jóllehet, mint lugyancsak angol jelentésékből tudjuk, ezen a téren amúgy is
Hofnerr-Sctirantz gépek, világit, petróleum
ünger-üjll,mann elek
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEBÉSÉBEN Shall názfézik •IŐJ«gyt>zh«t6k.
Mlnd»n aiOKaaiUtét olSr» rondái)* m*(l
1B4Ü. ottóbtr a
napon át
példányban hirdethet és csak
kell fizetnie, ba moBt túladja blrdo* kladABaban mefrlelenö
lüRaKÓZI
SZENT ISTVÁN NlPTÁRb.
nagy hiány mutatkozik. A hajó-gyárak szakmunkásainak sorát éppen ezért a brit hadfelszerelési ipar többi ágának szakmán, kásáival kell pótolni. A brit sajtó állandóan nagyhangú figyelmeztetéseket röpit világgá és követelt a hajóépítés meggyorsításai. Minden ilynemű kisérlel csupa teória. Az angol hajóépítési ipar ugyanis elsősorbajt csupán arra törekedhetne, hogy az :uj egységek építéseitek fokozásával elérje a bókeuíök hajó. termelését, amennyiben a gyárak teljesítőképességének nagyrészét egyelőre javítások kötik le- t ; |
Az aknaháboru okozta nehézségékhez mégcsak hozzájárul, hogy az amerikai, hajógyárak nagyrészét is angol kereskedelmi és hadihajók javítására kellett átállítani. A >New York Times* az angol szövetségesnek egyszer már számadatokban bebizonyította, miiyen hathatós támogatást\'nyújt az "Egyesült Államok azáltal, hogy gyáraiban lehetővé, leszi a brit hajóegységek javítását. Az amerikai segélynyújtás eme. formája az utóbbi hónapokban, vagyis az AUnnlik-caata kiéleződése idején egyre nagyobb méreteket öltött, ugy hogy az USA-ban véghezvitt hajójavitások száma általában évi íj.OOO-rc rug. Ezekben az üzemekben ma 400 százalékkal több ember dolgozik, mint 1910-ben. Eszerint Nagybritania sérült bajóinak javításához még az USA segítségére is rászorul, jóllehet az Atlan tik-csat a legutóbbi eredményei az Egyesült Államok hajógyárainak teljesítőképességét Amerika saját érdekében is rendkívül igénybe veszik.
(UPD)
NEM FÁJ A FEJE
a Síéngéilól,
ti villamos vasalóval mii
l;clvlláK0illa», clidli:
Grünhut Eleinél\'
vlllamonlgl Birtclílelc. Deik-Mf 2.
1042. október 2
ZAL\'AJ KÖZLÖNY
, Holnap, szombaton indul meg a kétnapos gyűjtés a Vöröskereszt céljaira Nagykanizsán
Egyetlen magyar sem vonhatja kl magát az adakozásból!
Holnap, szombaton indul mog az egész országban a kétnapos gyüjtés !l Vöröskereszt céljaira. Tehát Nagykanizsán is. A helyi Vöröskereszt vezetősége óriási hálózatot mozgatott meg a gyűjtés sikere érdekében, ami érthető is, hiszen a helyi gyűjtés a helyi Vöröskereszt céljaira fordítat ik. Leventék és a társadalmi egyesületek hölgytágjai perselyekkel és ivekkel gyüjllo.-nck. Utcán és házakban és mindenütt megfordulunk és kérnek a Vöröskereszt számára. Mit jelent a * Vöröskereszt ?« Jelenti mindazt, ami nekünk nagy, drága és szent. Jelmti az orosz hadszíntéren egy egész pokollal szembeszálló, legendás hösiessé-gü magyar honvédet. Jelenti az összeroncsolt, megsebesült, kíntól eltorzult vitéz\' magyar selie-sült katonát. Jelenti a sebesültek szenvedéseinek megrövidítését, az életnek visszaadását, a családnak, Övéinek való megmentését, a haza háláját, segítő kezét. Jelenti a belső frontot, amelynek nagylelkű és magvnr testvéri áldozatkészsége nélkül nem tudjuk alátámasztani a
harctéri frontot. Mit jelent a Vöröskereszt jelentős támogatása ? Jelenti saját megmentésünket az elpusztulástól. Igaz, becsületes magyar embernek nem is kell megmagyarázni: miért adakozzon a Vöröskereszt céljaira.
Létünkről van szó. Adjunk, hogy erősíthessük n frontot, megmenthessük a sebesült hőseinket és biztosíthassuk a bcllső frontot.
Mindenki adjon. Mindenki legnagyobb tehetségéhez képest adjon. Örömmel és szívből ad-adjnn. Hálatelt érzéssel adjon, meri a dicsőséges magyar honvédség nélkül ma már kő kövön nem maradt volna területünkön.
Holnap és holnapután persellyel Vagy gyűjtőiwel közelednek feléd a Vöröskereszt kedves munkatársai, nyisd ki szivedet, vedd elő erszényed^ és adj, adj. ndj, amit csak adhatsz, mert egy megf ize th elet Irüi adósság csekélyke kamatait adod csak a magyar hősök részére — a Vöröskereszt céljaira.
A nagykanizsai kereskedelmi és ipari világ reprezentánsai a lakásművészeti bemutatón
Vasárnap este zárul a művészeti kiállítás
Az Iparoskor olső emeleti din/tor- j mébon rendezett lakásművészeti bo- i mutatói és képkiállítás! a tegnapi napon ís élénken látogatták. így a hoíyi iskolák és intézőtök, amelyek növendékeinek Vályí Nagy Dezső rendező tartott magyarázatot és előadást. Vidékről is sokan koroslék fel, A kiállítás vasárnap esto zárul.
A lakásművészeti bemutatón igazi képét látjuk a fejlott, márkás nagykanizsai iparnak és koroskedói világnak, igazán Bommi szükség arra, hogy szükségletünket máshonnan szerezzük l>o. Nagykanizsa minden tekintetben megállja bolyét. Különösen van képviselve a lakásberendezés és bútoripar.
A, kiállitás főhelyét, a színpadot Ifj. Wodinák József torvezó lakberandezé
iparművésznek 1087-bon a német pergamen-anyagból készült, gyönyörű női szobája foglalja ol. Ifjú Wodinák ido3tova 20 óvo dolgozik Nagykanizsán. A művészi lakásbo-rondozés munkássága nyomán kapott |>olgárjogot a város ipari életében és közízlésének fejlődésében. Kiállított borondozésénok nomos izléso, művészi finomsága igazolása itthon is annak a jó novénok, amit fővárosi szakkörökben és a szakirodalomban is (Tér ós Forma, A liutor folyóiratolt közölték művészi értékű terveit) szorzott magának. A föltörő fiatalság és tehotség jogán két év-tizedon ót kifojtott munka\'igazolása volt ozon kiállításon minden látogató őszinte elismerése ifjú Wodinák kulturált művészi izléssol kiállított szobája láttán. ,
Melozer Janó üveg- ás poroellánkereskedö
(Horthy Miklós-ut 8.) fogalom egész Délzalábnn. A több mint 65 éves, patinás multu cég dísztárgyai finom müérzékkol az egész nagy torombon vannak olholyozvo, ugy hogy nagy-
ban emelik az egész kiállitás szépségét. Különösen a lakborondozósoknől van módunkban bonnők gyönyörködni. Fiatal párok nagv Örömüket fogják tolni a hatszemélyes Rosen-tfial-készlotbon. do ott vannak a tökéletes művészi finomsággal olŐálli-tott Braselio-szobrok, hörrondl i>or-eellán figurák, nippek, vitrin és asztal-diszok, kerámiai munkák, tor-rakotta-szóbrok. A csinos, izlésos kávé-készlet szinte kínálja magát megvételre. A kiállítást látogatók szomo gyönyörködéssel pihen a Melczer-cég kiállított áruin, melyeknek sok nézői vannak.
A főváros egyik olnő butorszalon-jában. érezzük magunkat, amikor
Kopstein bútor-áruházának kiállítása
(Horthy Miklós-ut 4.) ojŐtt állunk. Különleges munka .művészi tervezés, ami a szemlélőt az olsó pillanatban mogragadja. Sokan állanak mog a rönoszánsz-stilü diófa-obédlÓ előtt, amolynok finom, sötét szino, diszkréten vegyül bo a mollotto kiállított barokk-stilü intarziás kombinált szoba bordó garnitúrájába!. Uri tónus, olókoló miliő izzik ki az egészből. Legmodernebb az intarziás csoi-osznvofa-háló. amolynok szépségo a laikus szemlélőt is meg-
A dolmányotok
féeflak és nők - könnyen niegakac/á/yozfiat/ák fogaik etsxfne-sedését, fia azokat naponta rendszeresen ODOL fogpéppel ápolják. Ax ODOL-fogpép nemcsak alaposan lisxlítia a fogakat, fíanem fel is frissít s Üde tcfiet/e/et is biztosít. Tehát a mindennapos száj- és fogápoláshoz használjunk ODOL-foguépet
MAGYARORSZÁGI ODOLMÜV6K R. T. BUDAPEST
fogja. Szinte azt lehetne mondani a cég kiállított áruira, hogy főúri lakásokba valók. Pedig árainál fogva középosztálybeli és polgári családok részéit) vannak szánva. A régi, márkás, az ország számos bolyén fiók-üzlotokkol bité Kopsleiivcég ropro-zentáns kiállítása oz. amely mindon dicséretnél szebben beszél.
Pető ós Samu vsskereskedék (Frzsébot-tér 1.) méltán illoszkod-nok bo a laktxMondozósi kiállításba. Hiszen amire a háziasszonynak szükségo van, azt mind láthatja itt: egy egész háztartási arzenálként fölsorakoztat va. A logpraktikusabb és a tüzolóanyagot logjobban takarékoskodó tüzholyok. pompás sütóvol, fel-szerolésso!, a kozoledŐ tél céljaim logmogfololóbb kályhák, a legváltozatosabb konyhai segédeszközök, amire ]f*gy háziasszonynak a mai anyag-takarékos világban szükségo van, azt mind itt találhatja. Pető éa Samu értik a módját, hogyan koll a közönségot kiszolgálni. Gazdag választék, príma áru, szolid árak és logr\'Őzékonyobb kiszolgálás. A háziasszonyok öröme a Potö és Samu vaskoroskedés, amely minden Bzakmájába vágó dolgot is árusít.
Sokan nézik állandóan a Rabinak bátor-csarnokot (Erzsébet-tér 21.), amely dorokasan kitott magáért, mert a szakma egyik logszobb darabjait állította ki a látogatók gyönyörködtetésére. Ilyet tud
Csütörtöktőt-vasárnapig
Október VAROS! MOZGÓ
1- 4ig___
Magyar filmbemutató /
AZ UTOLSÓ DAL
Főszereplók : Jávor Pál, Simor Erzsi, Sárdy János, Bározi Kató, Makláry Zoltán
Aktuális „UFA" Kiradó
Előadások kezdete köznapokon 5, 7, vandmap 3, 5 4t> 7 órakor
a magyar ipar, a magyar bútorgyártás produkálni? — kiált fol mollot-t ünk egy holyos szép széke asz-szonyka olragádtatva. Hát igon. Kabinok-Bútorcsarnokának hálószobája mosoorezégba való; vágva mindon fiatal párnak, aki fészkot rak magának. Gondosan válogatott az egész ujszorü kombinált Bzoba in, amelyen pompásan érvényesülnek a kézimunka diszek és nip))ok. TJri ízlés, különlogoson finom tónus, fővárosi miliő, valami egészen varázslatos légkör, ami a látogatót a Iíabinok-bútorcsarnok kiállított tárgyainak láttán oda vonzza. Ugy tudjuk, m kiállítás hatása alatt több megrendelés is történt.
Halász Sándor fényképészeti mütarme
(Horthy Miklós-ut 11.) logszobb alkotásait mutatja bo. Amit a maí fényképészeti ipar fényképekbon produkálni tud, azt mind láthatjuk szobbnél-Bzobb fényképekben bemutatva. Különösen ki koll omolnunk Halász müvtftzi kívitolü szinos fényképeit, amolyokbon ugylátszik specialista. Sok kodvos kanizsai ismorós sikorült fényképében gyönjörkéehetünk. (:)
Külön Imádságokat rendel el a pápa a vllágvenzély megrövidülése érdekében
Róma, október 2 Az Ossorvatoro Homano közli, hogy a pápa októbor hónapban, a rózsafüzér hónapjának küszöbén fölszólítja a püspökökot, rendeljenek ol külön imádságokat, amelyekben a papok és a hivők a Rózsafüzér Királynőjének közbenjárását kérik, röviditso mog annak a szoronosótlon viszálynak a napjait, amely annyi idő óta szomorítja az egyházat ős ae omboriségot.
ZALAI KÖZLÖNY
1848, Oktober 2
BÚTORT
tzaklusletben, QÁBOH műasxtaloanál
¦ ¦BhwHlMttti. Mimt.*».. O»
Péntek
4liWó ««.«miiMnV hAtkSriopoko* .
Buil>poLt t. t.r-.oiÍR
0.40 Torna. Hírek. Közlomónvek. Hanglemezük. — 10 Hirok. — 11.10 Nomzotközi vizjolzószolirálat. — 12 Harangszó. Himnusz, Idő járás jolen-tés. — 12.40 Hirok. - 18.20 Időjelzés és vizálláajolontéa. — 14.30 Hirok. — 14.-15 Műsorismertetés.
— 16 Árfolyam hírek, niaoi arak, élolmiszorárak. — 16.45 Időjelzés, hírok. — 17 Hirok szlovák és ruszin nyelven-¦ 18.60Hirok magyar német és román nyolven. — 21,40 Hirok..— 28 Hirok német,, olasz, angol és francia nyolven. — 24 Hirok. ; J . MJDAPPJRT (.
17 A honvédőim i mii -?; téríum légoltalmi esoiwrt főnökségének olő-adósa. — 17.10 Chappv-tánczono-kar. — 17.40 Kiss Endro előadása.
— 17.50 S|>orlküzloinónvok. — 18 Német hallgatóinknak. — 18.20 Dr. Molnár Imro előadása. — 10.05 Japán est. — 20 A Légierők fuvós--Üenckara. — 20.25 P-ffoay Klára népi verseket és mosékot n\'iond. — 20.50 Hura Sándor cigánvzonokara.
— 22.10 Rádiózenekar. — 28.16 lialcttzeno.
BUDAPEST U.
17 Kiss Tamá> előadása. — 17.80 Mozov Judit énokol. — 17.50 Gyorsirótaii folyam. — 18.20 Vörösmarty Miltálv: Szép Ilonka. Melodráma". — 18j8fi Szórakoztató zono. — 19 FelloiidÜHi » házinyúl-tenyésztés. A közvotitóst vozoti Po-mdjsról 13udinszky Sándor. — 19.20 Géczy Barnabás zenekara. — 19,50 Kálmán Mária hogodül. — 20.10 Séta a magyar rádió mikrofonjával Höltiinltibon. A közvetítést vezeti báré Wimpffon Iván.
S.omb^t HttDAPBÖT\' I,
8.400zon az otthon. — 10.16 A Honvéd Gépkoosiszortár Lövészogye-sülolénok zenekara. — 11.20 8chu-mann-dalok. — 11,40 Si\'hirgor La-iosnó olöadása. —- 12.10 Sovinszky László szalonzonekara. — 18.80 Honvédőink üzonnok. — 14 Müvész-lomozok. 15.20 ,Csorba Dozbő cigányzenekara. — 15.50 Dr. líévay József olóndása.
17 Ünnepi ost Boris, bolgár király születésnapján. — 17.50 Honvédőink nótát kérnek. Közreműködik Vörösa Sári, liásthy-Iiadics Gyula és László Imro, kisér Farkas Jenő\'cigányzene kara- ~ 19.05 Poszkúrt-zonokar. — 20 Hungkéjwk innon-onnan. —20.20 Szörényi Éva csovogése. — 20.80 A Székes főváros i Zonokar szoptom-bor 5-i hangvorsonyo a Fővárosi Kontár kor tjében. —22.15 Az olasz rádió műsorából. — 22.50 Rádió-zonekar.
BUDAPEST II.
17.Ö0Í Szórakoztató zono. — 19.80 Div \' Hoffer József1 előadása. 19ilíraluns: f-moll zongoraötöse. -19.50 A dobreconi PeÓB Gyhti Gulyás Pál niogemlékozéso Oláh Gáborról. - 20.20 CornoliuS\': A bagdadi borbély, nyitány. - 20!80-kor »Ahogy To akarod«. Vígjáték\'.
A k^romkod*** laten
Festessen
Tisztíttasson
PdLlC&iCS-nM
A pécsi ügyészség szabadlábra helyezte Lettner Miauiét,
az eljárás azonban
Mcgirluk, hogy a rendőrség őrizetbe vette Leítnor Zoltánná szül. Pincze Annál, egy volt kanizsai borügynök feleségét, meri az voll a gyanú ellene, hogy inagyargyalázast követelt el és koholt híreket terjesztett
A rendőrség átkísértette a
tovább folyik ellene
l nagykanizsai kir. ügyészségre, [ amely az illetékes pécsi ügyósz-\'¦ Bégnek adta át.
A pécsi kir. főügyészség Leltnél\' Zoltánnél kihallgatása lilán szabadon engedte, de ügyében tovább folyik az eljárás.
Tudnivalók a kedvezményes gyepvetőmag igénylésével kapcsolatban
A földművelésügyi miniszter a legeltetési társulati, \'birloko3sági közös, községi közlogolók, valamint 500 kát, holdnál nom iragyobb birtokos gazdálkodó zöldmozószövolségi tagok tulajdonában lévő rétok és !o-golók gyepesítését az 1918. évbon is körülbelül 40 százalékos kedvezmény nyújtása molletl jóminóségü, hazai sz\'ánnuzásu;t tollát- fagyálló és szárazságtűrő gyopvotómagyák kiosztásával mozdítja oló. A kiosztással
a töldmüvolésiUryi miuiszteif az Országos Zöldmező ÖAÖvoteógot hiztn meg. Azokiiitk u legeltetési túrsuln-toknak, birto kórságoknak és közsé-goknek, amelyek a fenti kedvezményben részesülni kivannak, igényüket az. illetékes vármegyei gazdasági feHigyolóségnél, az \'600 - kat. holdnál nom nagyobb birtokon gazdálkodóknak pedig az illetékes kerülőt i zöldmező alakulatnál koll bojolontoni. .......
Termelési jutalmat kaphatnak a gazdák
A mozógazdaság fejlesztéséről I szóló törvényoikk hatály na léptetése most történt mog. tíánffy Dániel | báró földmüvolésügyi minisztor a i tórvénv alapján már nngvjolentóségü i leiuleietot adott ki 255.700/1912. | V. M. szám alatt. A rondolot. termo- I niolési jutalmat biztosit azoknak a I
gazdáknak a részérő, akik az alább közölt feltételek biztosításával a több tornielést olőmozdítják. Rendkívül nagyjolonlöségü ez az intézkedés, mert lohotóvé toszi a gazdák részérő azt, hogy költséget nem kiméivé már most biztosítsák mo"fololó mini hálátokkal a szántóföldi termelés
bAyaüt autóbusz-menetrend
Érvínyea 1942. angiuitiia l-töl * további Intexkedéilg. H a>ajy kani im~8b r a b j»no—Zu I (taxáiba r
TOT
18.0» 1825
Nagykanizsa Központi száll. éT Garabonc , I.
Zalaszabar I.
6.50 5.58 5.40
Hagykanlaaa—Ihtiroaberany—Jntar—SohcViya~-lfapMiawá,i.
7.00 7.39 7.55 8.53 10.15
Nagykanizsa Közponll száll. 1 é. I 17.03
IhBrosborény | é. 16.27
Inke I é. I 16.11
Röhönye é. I 15.30
Kaposvár pu. \\ é. | 14.00
a
510 7.20 8.59
NoQybanlxaa—Ala\'ilandva—ffiuraaxombat
14.C01 18.201 I. I Nagykanizsa pu. | 6. | 10.20;
18.10 20.30 I. Alsólendva Korona szálló I. 8.25
17.45121.45] 6. I Muraszombat Korona sz. | i. | 6.451 d — Nagykanizsa—Alsólendva közölt csak hélköznap.
14.461 18.00 12.40 15.55 11.001 14.35
5.10
5.20
Naoyka«l.:ao—.Lalonya
7.30 14.--.— 18.20 I. Huyk,mttt pu
7.40 14.10 1630 18.25 I. Nu.Mii. Klu. 8.30 15.- 17.20 1015 6. t.Un,.
7.15 7.05 6.15
X o
-.— 14.45 -.-
9.35 10.20 14 35 16.05
8.45 9.30 13.45 1518
Ezenkívül mág Ulenydröl Indul 17.00, Nagykanizsa pu.-ra érkezik 18.00, csak hétköznap.
Ü Csak hétköznapokon közlekedik.
c —Héttön, szerdán és pénteken.
d —Nagykanizsa-Lelcnyo közöli csak hétköznap,
Tfszfá\' gyapjú
férffszöveiek kapnátok szép mintákban a
Schütz Araházban
hozamának omolkedésőt és ozzol ,nr. ország közellátási holyzoténok további megszilárdulását". A háborús viszonyok igaorót ós munkáskozot vontak ol a mezőgazdaságtól,\' ar. omlitott teiiuolési jutalmak azonban Horkontőleg hatnak a gazdára, hogy igénybe vogyon és jól kihasználjon miiulon í-ondolkozéséro hcállithaló orót. A földmüvolésügyi minisztor rondololo orro a gazdasági évre szól, do kótségtelon, hogy a benne megnyilvánuló holyoa alapolvot mog-értvo, a gazdatársadalom levonja a tanulságot és gazdálkodásának ok-szorübbé tételével a jövőlwn is biztosítja magának a tormoléa minóai>gi és mennyiségi fokozásának előnyeit.
A rondolot 1. 8-a szerint »z n birtokos, aki az 1943. év tavaszán votott termények tormésorodmenyét fokozza azáltal, hogy a tava-szi tór-ményok alá őszi szántást oz év őszén legkésőbb az 1942, évi docomlror hó 81. napjáig logalább 15 contiinétor mélyen elvégzi, az őszi szántással megmunkált terület után kat.-holdanként 10 pongŐ termolési jutalomban részesül, foílévo, hogy az 1912. évi őszi votéslorüloto (őszi gabona, takarmánynövény, ipari növény) nem kisebb az oíőzó évi. vetésterü-loténél.
Az őszi Bzántás alapja a mennyi-ségi és ininŐBŐgi növénytorinelés-uok, mert a termelés hozamút fokozza, a minőségot emeli, do emellett az őszi szántásba votott növé-nyok jobban birják a azárazságot is, aniollyol szélsőséges klimák mellett szúinulni koll. Az eddigi őszi vetés-torűlolek fenntartására vonatkozó kikötés a közellátás érdekeit hatékonyan szolgálja, meri ezzel a kenyérgabonák szükséges mértékű termelése is biztosítva van.
A rondolot 2. §-a kimondja, hogy fitlól\'touioktalajon végzőit őszi szántásért a birtokos jutalomban nom részosül. Futóhomok talajon gazdálkodó birtokos pillangós virágú zöld trágyanövény, valamint pillangós virágú\' takarmánynövény tormeléséért részesül kat. holdanként 10 pongó tormelési jutalomban, föltéve, hogy az omlitott zöldtrágya, vagy takarmánynövényt az 19*42. évi augusztus \'hó 15." napjától az 1943. évi május hó 16. napjáig olvolotto és az 1912. évi őszi voféHtorülelo az olézó évi őszi votéstorülotnél nem kÍMíhb.
Az őszi szántásért és a pillangós növényok votéséért járó jutalmon kívül termelési jutalomban részosül az a gazda is, aki oz év őszén nagyobb lorületot vot be kenyérgabonával (búzával és rozzsal), mint tavaly. A jutalom a többlotvotés minden kat. holdja után 10 pengó.
A gazdáknak a termelési jutalomra vonatkozó igénylx>jolentésoiket a községi olöljáróságnál, illotólog a íwigárinostornői a rxmriolotlwn előirt iwjélentó lapon koll megtenni. A Iwjolontú lapot a községi elöljáróság, illetőleg a polgármester Inwsálja az érdokolt gazdák, rondol közősé ro.
ÉRTESÍTÉST
KrU\'.-ltem az Igon tisztelt köiöa* BÓgct, hogy
kötött-szövött
rövidáru-kereskedést
nyitottam. rst
Kórom Igen tisztelt pert fogasukat
TlisUUKe.
HEGKEtMt&T KAROLY
Nfilíj-kniilisii, S/.fc1iHi,l 10r II., 1. i.JiicK-1.
l-l__ZALAI KÖZLÖNY _
Kállay Miklósné rádióbeszéde a magyar nőkhöz
az önkéntes honvédelmi munkaszolgálatról
1942. .o.ktoW g _
Kis írások
A cukrászsütemény
Erdekei kis epizódnak voltom
szemtanúja a minap osto. Utam az egyik cukrászda olólt vozotott el, mikor figyelmes lottóm kót olóttom menő kislányra, akik valami dézaa-fólót cipóitok, ogy-ogy fülót fogva mindegyik. Nagyon n\'ohéz lohotott, uiert ogószon bologörnyedt mindkettő, mig végÖl totottók, Iioiív egv kicsit mogpihonhessenok a cukrászda előtti pndon.
Jobban szemügyre voltom a kis opróságokat. Egyik már nagyobbacska volt, körülbolül nyolc évea lohotott, do a másik még pöttömnyi volt. Figyeltem, milyon nagy vonz\'ó-orojo is van ogy cukrászdának. A nagyobbik szinte olbüvölvo betüz-gotto a kirakatban lévé hirdotóst: »Mindon sülomény 84 fillér!«
— llarmincnógy fillér? — jegyzi mog csodálkozva á kicsi. — Csoda-sok pénz lobot az. — Mond lluska, ozórt a pénzért hánvut adnak? — kérdi kósóbb.
— En nem tudom, — mondja lluska, a nagyobbik, ílogy. hát to még nom éttel cukrásztésztáiV Én?.., (szinte sől\'tvo érzi magát).. —Dehogy nom, a múltkor ssütotésna-pomra a Zsiga bácsi — tudod az a cukiász ,aki egy udvarban lakik vo-lünk az hozott ogyot. Hü, do csodajó volt. fis a nagyobb hatás kedvéért megnyalja a száját.
A klsobuik hallgatja Hzájlálva, szinte Hihetetlennek tűnik néki az egész. Nom mor hazudni orrol, hogy már ó is óvott süteményt, mórt tél, hogy a nagyobbik tán nom hiszi pl, vagy kinovoti. Sóhajt ogyot, megfogja n dézsa fülét, jelozvén, hogy menetnek.
fin, aki mindoddig csak titkos tanúja voltam önnek a kis párbeszédnek, odaléptem a kislányokhoz éH Hzóbaologyodlom volük. Kikér-doztoin okot" iskoláról, szülőikről, míg végül olérkozottnok láttam az idót arra, hogy megtudakoljam tó-lük, nom onnénoK-o egy-egy sülo-ményt. Eléggé ösazobarát köztünk már ahhoz, hogy a kisobbik rögtön rávágja:
— Ennénk mi bácsi, do nincs pénzünk! Az Iluskának nifl i\'oggol volt még nyolc fillérjo - mutat a nagyobbikra — do vottünk érte stílt gosztonyét. Elég sokat adtak — mondja olégcdotton.
Erro, nom is várva, hogy a nagyobbik közboszóljon, markukba nyomok 31-84 fillért.
— Most ónért vogyotok magatoknak ogy-ogy sütoniényt.
Nagy csodálkozás. Hzinto hiho-totlon "nekik .szörnyű nagylelkűségem, inig végre észhoz kapnak, megköszönni is olfolojtik és már rohannak is lm a cukrászdába.
IOzok után nom is csoda, ha föléledt bonnom az író, most már megvolt a témám ,do nem volt még meg a csattanó. Kíváncsi voltam a történet végére. Meghúzódtam egy fa* sűrű árnyékába ,ép időiében, mórt láttam, hogy már jönnek is. A nagyobbik kezében csak ogy sütő-\' mony van, amit mind a kettőn majszolnak nagy cuppogtat ások közo-pofcto. Bocsaptak! — gondolom magamban — csak ogyot vottok. Vájjon mit csinálnak a másik sütomény árával? — töprongtom magamban. Erro a vélotlon adta meg a felületet.
lluska éppen mog akarta fogni a dózsát, mikor kis rongyos kötényéből kiosik a második sütemény, so-lyompapirba csomagolva. Gondosan visszaesőmagolgatjá nagy áhítattal, parányi kis kezével leporolja a bepiszkolódott papirt és újra botcszi rongyos kis kötényébe.
— örülni fog ennek anyuka! — jegyzik mog szinte ogyszorro, majd megfogják a dézsát és lassan eltűnnek a szórnom elől a szürke alkonyatban ,..
Kin L.
Me káromkodj I
Kállay Miklós miniszterelnök hitvese tegnap délután 18 óra 30 perckor Budapest I. hullámhosszán nagyjelentőségű beszédet intézett a magyar asszonyokhoz. S t
— Habomban álló^ nemzet vagyunk — kezdte be*LftdŐty~-llivó szavam a háborús-nemzet asszonyainak .leányainak szói : Munkát kérni jöttem, áldozatos munkát a nemzetért!
—- Törvényhozásunk még t93lJ-ben megalkotta a honvédelmi törvényt, mely felhatalmazza a kormányt arra, hogy mindenkit be, lehessen hivni 14-ík életévétől a 70-ik életévléig a honvédelem érdekében, hogy lesli és szellemi képességeinek megfelelő munkát végezzen.
— En ugy érzem, hogy mi, magyar ntífcj ez utóbbi megoldást választjuk, vagyis önkén* jelentkezünk mindj akiknek csa-
ládi és fizikai körülményei ezt lehetővé teszik. Sokkal szebb, sokkal méltóbb dolog ez, mint a kötelező behívás.
i-i Most a modern időkben ez a- munka olyan sokirányú és annviféle, hogy rendszeres szervezés nélkül nem lehetne ellátni. Mi is át kell, hogy érezzük ennek szükségességét és nagy horderejet. Ezer év óta először történik meg, hogy olyan paragrafust iktattak törvénybe, mely a nőtől is háborús szolgálatot kövelel. , i
— Mérföldjelző ez a női kötelességek fejlesztésében, fis teljesen át is érezzük ezt a nagy felelősséget, ami reánk hárul a totális háborúk korában és nem j hiszem, hogy akadna közlünk j egy, aki ok nélkül ki akarná vonni magát e szent szolgálat ; alól.
s
Kellomoi msflapateaben less része, ha megtekinti a V
Schütz áruház
u] modoUJelt a konfekció-osztályban. Nfll átmenoti/;h szőrmés
télikabátok, bundák
u] Szabásban, cyorvötd modellruhák és blousok érkeztek raktárra.
Miklósné Őfőméltósága legmagasabb elhatározásából maga állt a női honvédelmi feladatok végrehajtásával megbízott társadalmi egyesületek élére.
— Magyar asszonyok. leányok 1 — így fejezte be nagyjelentőségű rádióbeszédét u miniszterelnök hitvese —, most
mutassuk meg a vlligrak, hogy miru kopás a magyar n<\\ hogy mennyire érti meg nz idők szavát és mennyire szivleü\'meg történelmünk nagy nőalakjat-| nnk most is fölénk/sugárzó példáját. Ne engedjük, hogy ezt a háborús szolgálatoL kötelezővé kelljen tenni.
— Mutassuk meg áldozatkészségünket éppen ugy, ahogy a múltban apáink és mcst fiaink, férjeink mindig és mindenkor megmulatták, ha a magyar hazáról van szó. Nagy és komoly teljesítményeket .várnak tőlünk és mi örömmel vállalkozunk, tudjuk, nagy szükség van ránk I Mindenki, aki jelentkezett, az katona lelt, felesküdött a szent ügyre és megállja bolyét rondtfc* let len ül. |
NA PIRKIVI):
Gyógyszertári ügyolot: Ma 8a. Márta gyógyszertár Király utca 40.
Kiskanizsán az ottani gyógyszerár állandó ügyelotes szolgálatot tart
A Q0ZF0BD0 nyitva. tan raggol 6 órától este 0 óráig. (Uótfé, szerda pántok délután és kedden ogéas nap nőknek.) Telefon: 660.
N»ptá t Október 2. IVntnk. Hon-, kat örangyulok. * Protestáns Pótra. - Izr. Tisrl 21,
- (Dr Malek László meghalt) Laptartókor kapjuk a hirt, hogy
dr. Matek Ldsilő karnisai Ügyvéd liussíflbb sienvedés után meghaltt.
— (A nagykanizsai könyves paplrkereskcdék)
üzleteiket este 6 órakor •> asom-baton 2 órakor zárják. (:)
UTOHT
| HETYEIIIBE
i ,,..,.**gy tmáM^ .cé—wnfwtia j
Kfüamczibm szómkoxTialUq
Hiszen nemosak a frontokon állanak egymással szemben a küzdök, de bent az ország belsejében Is (olyhat a rombolás.
Az ellenség célja, tönkre lenni
mindent, ami gazdasági, társadalmi vagy technikai berendezés és szervezettség, hogy\'gyengítse a belső front ellenállását. Egyik1- napról a másikra\' \'küzdőtérré válhatik a tanya, a kert, a lakóház, a gyermekszoba: ezért kell felkészülnie minden nőnek minden eshetőségre.
— A törvény nem\'\'kivan harcot a nőktől, nem akarunk amazonokat nevelni, de részt kell
vennie a munkában, vállalnia kell minden tevékenységet, mellyel az orcvonal mögött a munka zavartalanságát biztosíthatjuk.
— A női honvédelmi munkaszolgálat feladata nem más, mint a másfelé szólított férfiak munkahelycinek betöltése az élet minden vonalán.
— Ennek keresztülviteléhez kell, hogy •
minél oiöbb megszervszzílk egységes irányítás alatt a női Önkéntes honvédőim) munkát,
hogy. a háborús szükségleteket szükséglei szerint beosztani
idejében biztosithassuk
A női önkéntes honvédelmi munkaszervezet\'törekvése és lii-vatása, hogy minden nőt szakképzettségének,- tudásának és egyénj raiermetlségének legjobban megfelelő helyre álUlson.
— Az első háború tapasztalatai szerint sokféle ipari munkát képesek a nők kitűnően elvégezni, sőt vannak munkaterületek, ahol akárhányszor jobban megfelelnek, mint a férfiak. Eonlos azonbaii az -előzetes kiképzés, hogy szükség cselén azonnal\'kiképzett egyének legyenek beállíthatok a megfelelő helyekre. \'A kiképzés sokféle: gyárakban, irodákban, üzemekben, postánál, vasútnál már meg van szervezve.
— Az önkéntes jelentkező a kiképzés tartamára munkáján ik megfelelő ellenszolgáltatásra számiihat.
\' — Felesleges bizonygatni — folytatta a miniszterelnök hitvese —, hogy- mennyire fontos érdeke. az egész országnak, az egész háború kimenetelének, hogy mindenki olt és ugy álljon munkába, hogy legalább hasznára .váljon nemzetének.
— Ezt rendszeresen előkészíteni, a jelentkezőket felvenni, a
feladat: — ezért alakult a Női Önkéntes Honvédelmi Munkaszervezet .melynek élén az országos felügyelő áll.
A munkabizottságban helyet foglal Magyarország öt legnagyobb nöegyesületének egy-egy képviselője. Az ország két-két hadteste, területén mindig egy nagy "höegyesület végzi a felelős irányítást.
— Minden had testparancsnokság székhelyén kerületi mun-kebizottság alakult. Városokban, községekben helyi munkabizottság létesült. Budapest székesfőváros területén minden kerületben van. helyi bizottság. Ezek a jelentkezéseket felvteszlk s a szükséglel szerint a behívásokat a katonai hatóságokkal együttesen végzik.
— A jelentkezés .már megindult. Eddig körülbelül százezerre tehető az ónként jelcntkezfett nők száma. Vannak vidékek, ahol különösen nagy megértéssel és felelősségtudattal kémek részt a munkából az összes leányok, asszonyok. Szeretném, ha példájukat az egész országban követnék.
— örömmel jelenthetem be, bogi\', az ország legelső asszonya : vitéz nagybányai Horthjy
Játszva latinul"
„101 magyar népdal"
Schlass Testvérek
d«ák mr i. horthy mlltloi-ut 8.
Kijelölt Unkönyváruiltók.
zalai közlöny
1942. október 3
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
Nagykanlita megyei város polgármesterétől
Tártry: A tormoWk birtokában levő* huh, borsó, Iaiicbo, kcsi>rll-c;.l Mm RÍOl IniH lóhnh, hn]dlnr,, mAk és ciroklOBSkéatlfttek bejelentéit) 6a tar alA vétolo.
Hirdetmény.
Mindaiok a termelők és termeltetők, akiknek birtokában bab, borsó, lencse, keserüesillngfurt-mag, lóbab, hajdina, imik v«gy cirokmag van, kötelesek babból, borsóból, leneséből, hajdinából és mákból a saját háztartási szükséa-letükön Felüli készletüket, lóbabból, keserüesilt*üfnrtmnaból és cirokmagból egész készletüket a Magyar Hüvelyes és Olajosmaa-kivítelt Egyesüléshez (Budapest, V-, Alkotmány-utca 27.) október 8-ig bejelenteni. A bejelentésnél siQk-séges nyomtatványt a Közellátási Hivatalban lehet dijtatanul kapni. Saját háttartisi szükségletként hüvelyeseknél (bab, borsó és lencse együtt, és ezek hántolt, darált vagy őrölt termékeiből iMüiélyen-ként Összesen 25 kg-ot, hajdinából és terméseiből személyenként 50 kg-ot, mákból pedig némelyenként 5 kg-ot szabad száini-tásbfl venni, A bejelentési kötelezettség alá eső készleteket íár •alá helyeitek s azokat felhasználni é* forgalombahozni csak a közellátásügyi minisíter rendelkceései szerint szabad, li rendelkceéseket megjelanésük után azonnal közhírré fogom lenni. A jövőben havonként mindig a hónap 5-ik napjáig jelenteni kell a bejelentett készletekben bea\'llt változásokat és az újonnan szerzett készleteket is. Aki a bejelentést elmulaszlja \'vagy hamis adatokat jelent, 6 hónapig terjedhető elzárással büntettetik.
Nagykanizsa, 1942. október 1.
2t»j Polgármester.
A miniszterelnök a kormánypárt első őszi értekezletén tájékoztatót ad a Ház elé kerülő javaslatokról
Budapest, október 2 A magyar képviselőház u jövő héten, szerdán, októberién
mánypárl ezzel egyidölien ugyancsak ;t jövő hét közepén tártja nyári szünete után az.els
ül össze és megkezdi érdemi , párt értekezletét,; amelyéül liif
munkáját azoknak a törvény javaslatoknak a tárgyalásával, amelyekkel a kormány a tőrvényhozást az őszi napokban foglalkoztatni kívánja, A kor-
szerint, Kállay Miklós miniszterelnök részletes tájékoztatást ad a Ház elé kerülő törvényjavaslatokról.
DRAVAVDLGYI
viuawns üMMSzoLfiüimTO r.-t.
iiakiitpü ffci 1 vlléfloaltáo minden v i11o ni u s kérdésben C»en,gory-ut 51, teleién 204.
Aramaxnmtá& fíxeüése, reklamációk, hibabejelentések Suirár-uf 2, I. emelet, telefon 213.
Nóinot lovasliirvlvő ogysó^ok ÍPoto K. i). V 1 gL8 - ÜKS
Imim Részvénytírsaság Nagykanizsa
Könyv nyomdai könyvkötészet, vonalazó intézet, üzleti könyvek ós dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Késxitiiink;
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, íigy-édi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, rljegyzési és csketési értesitéeu-ket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállításit nyomlalványokal.
\'I TELEFON: 7>. j*
Gyáriunk:
Ozletl könyveket, ügyvédi naplókat, jegyz\'i-könyvekcl, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzíilzelckel és lombokét, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naplárlömbOkct, lati iiaplirakal, dob,zokni slb. elsöraii(!it kivileiben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőséé és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
FRÓHIfiDETÉSEK
állas
KBmDi.it éa cierepea háznualernek ajánlkozik. Telölavlláat válta]. Ugyanon 1 drb H0X1M Ikerablak eladó. Deák-tér 12. »39
Fasaarhiaraabaefáaaaádat éa 1«.
aionoat lelvaazek. Szabó Józael, lüezer-éa caeiiieiiekareekedö, Brziébet.tór 1. 2910
Kezdó „•Pli\'dna letvétetlk dr. Boda boikcreekedönél, Horlby M. ut 35. 2985
•Jagblihal* balápáaeSt lelveez.k. Sugárul 31). 2704
• aajAdn&t vagy aaaédat [elveazek. Horváin lodráaz.
AffÁS-VÉTEL
Haaxndlt puhát, olpöá veszek íi eladok. Legjobb árat fizetek. Hlváara lírához megyek. Wuachet Béláné. Teleki- u. 3.
2MT
Jókaiban levő mily, teher gyermek aporthooal eladó. HOivöa-tér 15. 27M
30 llterea ¦ Mlklóa ut, trallkbódé.
Lábon álló Ungariaaáp eladó Telekiül 6. alatt. 2719
Háló, ebédlí M.-ut I. aa.
aladá. Vodlnlk,
Hoithy 2795
HAE Ét WOATLAN
Nagyabb karfát bérelnék hoaazabb idöie. Clm a kiadóhivatalban.
KÜLÖNFÉLE
5ü°/o kai otcaébbaH rendetbet moat babái Szent Imre herceg-u. 4. 6a. 2981
Egy klz gyeimekclnö alveazrett a 101-lézen, Kiikanizsa télé. Kéten\\ a beciulctea meglaláli I, adja le Papp" Péter, Kla-kanizaa. 2791
találtát kereaek 10 lóra paliéval vagy nagy padlátaal. Mlbac.il azilllló, Horthy M.-ut 9. 2796
az apróhirdetés. Hajnaltól estéiig ezer és ezer ember olvassa! Fillérekbe kerül csak és ön helyeit elvégez mindent: járja a várost, a falut, bemegy minden házba s megszerzi Önnek a kívánt munkát vagy állást!
ZALAI KtÜZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Klad|n : „KSzgatdaaágl II T. Nagykanlzaa". Fololöa kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i a „KSzaazdaságl H. T. NaDykanlzla"
nyomdájában Naoykanizeán. (Nyomdáért teleli Zalai Király.)
Feladó:
CIo:
| BeudIoko«at: 82. «vl., B24.«, Nagykanizsa, 1942. okt, 3. szombat Arm 16 fllfér.
] \' Tábori puslu\' tt*s^ss*A*őMW»ai^ib^^
ZALAI KÖZLÖN
POLITIKAI NAPILAP
**w&mfoé*i éa kiadóhlvnuiU Meló* 78 <m Me*lolentk ralddon höUtözjinp cMutáa,
Felelős szerkesztő: Barbarltft Lajos
llllllMlltUllUeUMJI —
KlÖÜMltoú ftxa: ogy hónapra % Dongö" öö Süt**
uegywt&vro 7 [wngö 20 Ilííór. Rkvm wim: hólkflzűftp 12 IÍIL, Bzombfiloii 1« Bti
A Nagy Király Hírnöke
Irta: P. LabantiMtflinl III. rendiIgazg.
A XIII. század hajnalán, egy tavasai alkonyon, a« Isten dalnoka, Stent Ferenc, Gubbió felé tartott. Ab imént tépte ki marját édesanyja Ölelő karjaiból s visszaadta atyjának utolsó köntösét. Dalolva, a felseabadult síiv derűjével s egy angyal légies könnyedségével haladt ai illatos erdőn keresztül, mikor haramiák dobbantuk eléje vad kiáltással:
— Állj, ki vagy I
— Én a Nagy Király követe vagyok, - válaszolt a Secnt — s fáradtra szépült szeméből az apostoli lelkek szelídsége sug.írzott ae útonállók felé.
Sient Ferenc, a Nagy Király Hírnöke a szeretet üzenetével jött követségbe ae emberhez. A marakodó, önző, embervérben tipró emberhez. Elete, tanítása, megbi-fása betekiáltás a nagy világba, szunnyadó lelkiismeretek sivárságába, a testvértelenség zordon éjszakáiba, családba és utcába, egyéni életbe és társadalmi békétlenségek tömkelegébe: Szeressétek egymást emberek !
Amí a testnek a táplálék, at a léleknek és szívnek a szeretet. Ahogy a száj éhes a mindennapi kenyérre, ugy szomjas a seív a mindennapi szeretetre, mert csak ez tudja a könnyek vigasztalan völgyét verőfényessé varázsolni. A szeretet, amely lia megvan, pótol mindent, de ha hiányzjk, semmi sem tudja pótolni. A szeretet, amely az édesanya szivében luklet, őt áldozatra késeteti s arcát a boldogok dicsfényébe vonja; a szeretet, melv a hitvest hűségre készteti, akkor is, ha az életút eordonabb tájak fele kigyó-lik, hol hősies erő kell a becsületes kitartáshoz; szeretet, mely bajtársakat az önfeláldozás tiszteletreméltó hőseivé magasztosit. Ha szeretet nem volna a mennyországban, megszűnne a boldogság hona lenni, — ha a pokolban sióhoz jutna a szeretet, nem lenne a gyötrelmek országa többé : Igy az élet is keserű gyötrelmeivel csak akkor lesz elviselhetőbb, lm a szeretet árama járja át.
Asseiszi dalosajkű Szentje ezt a szeretetet hozta, sugározta hűlő századok kövülő szivébe s a Nagy Király embertboldogitó evangéliumát ugy beleénekelte a világba, hogy Róla valóban megírhatta a nagy Prehászka : » •a secnt, fölséges, boldogító seeretetet hozta s lehelte maga köré Szent Ferenc, mely messze-kimagaslott minden sBociális programm, minden okoskodás és reformtörekvés fölé*.
Szeretetének hármas lángolásában benn van ae Isten, ember és ae oktalan teremtmények. Szivével legelőszőr a Teremtő felé fordul. Eletében nem üres, kopott
Megszálló csapataink több mint 3000 foglyot ejtettek
Sztálingrád belvárosában tovább fokozódik a német nyomás
Berlin, október 3 Német részről közlik, hogy n inam virradóm angol repülőgépek zavaró támadásokat intéztek nyugat-nőmet területek ellen. A ledobott bombák a lakónegyedekben némi kiirt okoztak. A britek vállalkozásuk során több repülőgépet vesztettek.
Stockholm, október 3 A Svéd Távirati Iroda jelen-lése szerint Törnél tábornok, :i svéd haderők főparancsnoka, nki 1937. július l-e óta a vezérkar főnöke is volt, utóbbi állásáról lemondott. Helyéin\' Bres-berg tábornokot nevezlek ki a vezérkar \'uj főnökévé.
Többszáz embert vesztettek a kínaiak a csekiangl arcvonalon
Sanghaj, október 3 A japán hadsereg sanghaji
tájékoztatója a kihal harctéri helyzettel kapcsolatban kijelentelte, hogy a kínaiak megsemmisítő vereségeket szenvedtek o májusi és júniusi japán offen-zivábnn. A Csckiimg-lartomány-ban belekig tarlóit, amig a kiírni haderő kövelni inerté a harmadik hadizónában levő japán erőket.
Szeptember 20-án a japán
! csapatok ismét támadásba
merítek át. Az állásaik előtt gyülekező kínai haderők ellen intézett két napos harcban megverlek a kínaiakat, akik löbbsaáz embert vesztettek halottakban .sebesültekben és hadifoglyokban. A megvert klnnl egységek fejvesztetten menekülték1 és mint a japán tájékoztató mondotta —, mindmáig nem merlek a japán állások közelébe menni
Herriot-t, a francia képviselőház volt elnökét letartóztatták
Viehjft október 3 | cin kormány rendeletére leíar-
A Német Távirati Iroda jelenti, hogy Herriot-t,-a francia képviselőház volt elnökéi, aki hivatalától val ófelmentése óta Lyon környékén tartózkodott, a fran-
lóztatták. Illetékes francia helyen megerősítették a letartóztatás hírét, de további részleteket nem lehetett megtitíni.
A 23. számú magyar hadljelentés
BudaDest, október ;i
A honvédvezérkar főnöke ma kiadott 23. szánni hadijelentésé-bne a következőket közli :
Az arcvonal mögötti terüle-
ten megszálló csapataink nagy kiterjedésű erdőket kutattak át és tisztítottak meg orvlövész rejtekhelyektől. A szeptémbeír hó folyamán saját vállalkozás-
sal, valamint ellenséges támadások elhárítása során csapataink összesen több mint háromezer foglyot ejtetlek. 34\'nehézfegyvert, számos löveget és nagymennyiségű egyéb hadianyagot zsákmányoltak. Légvédelmi tüzérségünk összesen 50 repülőgépet, légierőink pedig 6 ellenséges repülőgépet lőttek le. Az elmúlt hét folyamán a honvéd-hadsereg arcvonalán a közös légi, tüzérségi, és felderítő tevékenység igen élénk volt Csapataink sikeres vállalkozásom kat hajtottak végre a Don keleti partján kiépített bolsevista védöállások ellen. E vállalkozások során több ellenséges tampontól semmisítettek meg, vagy foglyokkal, zsákmánnyal tértek vissza. Bombázó kötelékeink hatásosan támadták az ellenség csapat- és jármű-gyülekezéseit, valamint vasúti berendezéseit, i
Az angolok légierőt la használtak az Indiai zavargéaak elfojt iáénál
Stockholm, október ? A Stefani-iroda értesülést szerint az angol alsóházban Amcry miniszter egy kérdésre, válaszolva nyilatkozott az indiai; helyzetről. Elismerte, hogy aj brit légierő jelentős mértékben résztvett a lázadók mozgalma-; mik. leverésében és gépfegyvert is használt, A brit kormány eddig határozottan lagadta, mint] ha a légierőt is felhasználta vol: na az indiai felkelők ellen. |
szó volt Isten neve, hanem secnt\' édes, szívet felmelegítő valóság. Urát, Teremtőjét látta Istenben, de méginkább jóságos Atyját, aki élete egyedüli boldogság-forrása. S az ő lírai lelkével odaállt egész seivvel niennyyet Atyja, a Nagy Király mellé, hogy Ot hü lovagjaként hirdesse, szolgálja- És ott, Isten Szivének közelében, izzott át lelke, olt lett a legnagyobb apostolok egyikévé, a legnemesebb emberseeic-tővé. Ae evangélium kegyelmi sugárzásában élt, kihangsúlyozta annak lényegét, a seeretetet, azt szívta magába, — mint foszfo-reszkáló feszület a ragyogó napfényt — hogy kisugározhassa ae emberekre.
Szociális lelkével clmitotta a kiálló ellentéteket szegények és gazdagok közölt, az elnyomottakat védelmébe vette, Pe nem
volt álmodozó. Tudta, hogy a szegénység oly jelenség, amit végképp száműzni a világból nem lehet, azért azt a lélekfölény érvényrejuttatásával lehet csak megoldani. Vagyis a gazdag érezze, hogy a vagyon kötelezi Őt a sze-gények megsegítésére, a seegény-ben viszont ae evangélium alapján csökkentette a gaedagodás vágyát s fokozta a szegénység el-viseléschee szükséges erőt- De nem zárta kt nagy szivéből az oktalan teremtményeket sem. Trillázó madár, csillogó harmat, cirpelő tücsök, ragyogó napkorong, mind-mtnd az ő testvérei.
Szent Ferenc ugy sugárzik felénk az elsuhant századok ködéből, mint a szeretet fáklyájának hordozója. S bár nem volt feltaláló, mégis nugy, sőt nagyobb volt a kultnra hőseinél, mert megtalálta
a legmegfelelőbb eszközt a társadalmi problémák megoldására, nen, volt hadvezér, de nagyobb vol minden hadvezérnél, Iv-.s világr seóIó harcot vívott és nyert me; — fegyver nélkül, Karja kicsiny, d a végtelenbe ölelt s milliókat vil Kristushoe közel, arca sápadt, d szemében szent tüz égett, hang) gyenge, de fájó sziveket simogató teste törékony, de rajta kiverődté ae Istenseeretet rózsái.. • Hei parcellázott földeket, de többe tett ennél is, mert kiparcellázta -a szívét.
Alakja ma is felénk fényük, m is seeretetre tanít s szomorú jeli nünk és kilátástalannak látszó i vŐnkrc a bevált gyógyszert ajánlji Szeressétek egymást emberei lllö^és bietató, hogy ráhalgassun hisz O számunkra is a nagy Kirá követe!
ZALAI KÖZLÖNY
1Q42. OktdbtrS
Dr. Málék László
l~ ÜvíIk/\'iiIioj/iM leiu\'ot a i romom fliZÍ
¦nél. Dr. Mnlok László, » iotm nagykanizsai ügyvéd ögy jobh hazába költözött. Lapunk már RÓpbon tolt, ásóikor tegnap hírül hozták nekünk fi megrendítő eseményt, ÍRÍy cflflk három aorban tudtunk hamarjában róla megemlékezni. T)r. Málék lomziö kanizsai gyökér volt,, annak mindon lnkolpat Hot izmusával és vá-rűSBzorototévol. Rokat dolgozott a közőrt, a városért, mindon hazafias akcióban az első sorok kőzött tové-kenykodott. Mindig n nemnoti Rbn-dolat kipróbált katonája ,akí annak idejön lóikon vozotófórfia volt a Kállay-pártnnk. Mint a Polgári Egylet vözotóséfíőnok tagja, azokhoz a« élharcosokhoz tartozott, akik minden orojükból igvokeztok nnggyá-tsnni 6n kiépíteni a régi kanizsai bürgorak omo oroa TÁrát. Az Ogyrédi kamara nagykanizsai tagozaténak elnöke volt hoHHzabh időn At ós mint ilyon tovékenyon kapcsolódott ikj a kari érdekék védőimébe. Moggyózó-désos, ikícsümoh katolikus volt, egyhazának hfiséaoa fia, ez á BzeUen)
fütötlo családját ín. A kanizsai köz-élőt öiizollcn, jolkea ós szorgoi* ninn-munkasa volt, aki koövea közvotlon-eégóvol, moghiíl barátságával számos barátot és tisztolót szo . t. Az egóaz ihbgyétwn köztwesú\'^snok ör-. vendott. Halílóval egy igaz kanizsai magyar dőlt\' ki az élők -sorától. Kihunyta mindenütt nagy részvétet váltott ki. 62 évos volt. Holnap, vasáriul)) délután 6 órakor helyezik pihonőholyérc a rk. sirkorUwh fi teljes ügyvédi kar éa a város köeöntb aégónok íUurV részvótolóvol. A rok viomot lelkiüdv\'éért t^jjféat,.reggel 8 Órakor mutatják 1» a foronciek \' "templomában.
Vasárnapi Istentiszteletek sorrendje
Ferenceseknél: Vi7, Vi8, »/t9, ViIO, Vall (nagymlae), 12, d. u. 6-kor liiánla.
Felsőtemplom: 7, 8, 9, \'MO, \'/.U, »/4l2, d. u. 6-kor litánia.
Kórházi kápolna: V,6, 8, 9, Vi 11, d. u. Vi3-kor lllánla.
Piarista templom: 7, Vi», Vi9, VilO.
Kiskanizsa: 8, 9, 11 (nagymíse), 3-kor litánia.
Református: d. e. 10. d. u. 3.
Evangélikus: d. e. 10, d. u 6.
Izraelita: péntek d. u. 7, szombat d. e. 10.
Uovszby képviselő ebben a hónapban két ízben Is felkeresi kerületét
Mi ujBág a BudapesU-JÍlelrol-, szernagy vásártelepen ?
A Magyar Vidéki Bajtótudónitá tóvárosi íolontóso BBorint 1042 ttwp-tomber 25-től október \'V-ip^llK. éló\' éfl vágottlmromti, v.ilamiat» n (ojós-nincon a hivatalosan meqÁI lapított legmagasabb arak voltak érvéivl^n. — A apldséfr- é« fózolökíáték, piacim a tiaztitott karíiol ára 20 iluenvl csökkent, viszont a/, ápro\'\'lioíwa\' zöldpaprika éa a leveles Hárfioi ára 10, a vajbab 6a a töltonivalo zöldpaprika ára 15, a .zöldborsó ára jxxlifí 20 fillérről eniolkedott kilónként. ~ A üvimiölcspiacon a bira-alnia ára 20 fillérről csökkent, inig n hkóiií ára 10, a közönsógos fajtájú kórto ára 20, a liójaa dió ára 80, a nonioafajtáju alma ára pedig 10
.fii orrol emolkodott kilbnKSrfir,
.1 .vivt. 1
IlOvszky János, n nagykanizsai kende torszáígyülés] képviselője, ahogy illetékes helyről értesilenek, ebben a hónapban két izben is lejön kerületébe, hogv felkeresse a polgárságot és ügyes-bajos dolgaikban rcndel-
kezesükre álljon. így első\'izben október 11-Én és másod izben 25-én, amikor mindkét esetben kerületének községeit látogatja meg, 25-én délután a kisknnizsal körzetet látogatja.
A Zrínyi Miklós irodalmi és Művészeti Kör gyászakadémiája október 6-án délután ^ 6 órakor a városházán
Az aradi tizenhárom vértanú emlékezetén gyászlobogót (ÜzzUnk ki épületeinkre
A nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör mint mindén évben, az idén is megrendezi az aradi tizenhárom magyarimártir emlékére és tiszteidére kegyeleti inirvfpélyét október 6-án délután 6 órakor n városháza dísztermében. Ünnepi omlékbeszédet mond dr. Gerencsér József kegyesrendi gimnáziumi tnnár. míg nz ifjúság képviselői _ költeményeket
adnak elő. Szerepel a műsoron n Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör márkáé tHG&nVfn kara is Kelling Ferenct igazgató, karnagy vezetése melleit. \'
A magyar vértanuk iránti tiszteletünk és kegyeletünk külső jeléül lobogózzuk fel épületeinket gy ász lobogóval.
A városháza dísztermében rendezendő gyászakadómiáróJL ne. hiányozzék senki.,
Hétfőtől kezdve folytatódik a toborzás a" női HamvMeiml innnkaszolgálatra
Végleges hivatalos helyiség a Korona-szaftod* épfilétéhtrn
Eddig, mint ismeretes, a polgári tiuiskola egyik földszinti] termében nyert elhelyezést az önkéntes női honvédelmi mim-kdszolgálat intézményének irodája. Itt folytak le a toborzások és az eskütétel is. A polgári iskolában folyó átalakítási munkálatok miatt az iroda, mint a toborzás szüneteli. Most sikerült uj és végleges helyiséget kapni á Korona-szálloda fönti épületében (bejárat, jobb oldal, első ajtó). Ezentúl itt végzi munkáját a fontos honvédelmi szolgálat vezetősége. Hétfőtől kezdve rendes hivatalos órák : minden hétfőn, szerdán és pénteken délután 1 órától fi\'óráig, inig a női toborzás tovább folyik hetenként szerdán és pontokén dél-tután -1 órától 6 óráig. A .női.önkéntes honvédelmi munkaszol-}ui uí-fiiuvJol órt \' -9iLn»l ülouöca
gálát Farkas Vilma elnöknö vezetése alatt áll. ö az egész intéz-inénv .irányitója, vezetője, lelke. Mellette a lelkes és fáradhatatlan hölgygárda. Minden nő,-aki n lfi-ik életívét betöltötte, Önként jelentkezni tartozik a permanens bizottság elöli nyilván-\' tartásbavétel végett. Aki még nem jelentkezett volna bármi okból, haladéktalanul jelentkezzék a toborzó órák ideje alatt. Büntetés alá esik, aki a jelentkezést elmulasztotta.
TeleIoa:4ő8.
Cipét
csak EUE KESTŐL
(BeraataVifMMJ.»«..
SU
Vhágolhír
hazulról a harctéren küidö honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a pttdányit, a lapfejen latolható címke kitöltésivel dobja he egy postaládába I
lUÍIOTOTJ
mm
rum Brandy
gyümölcspálinka likőr
.kiváló minőségit!
-UendédlőUénv-€seMegeüzlethiei|-i
csák\' éaÉt kérje 1 w,í ÉamwÉmmmmwmwmm
liWi.wyi\'iw-1..\'
Ea?T/Inrl\'i"ifrTi!
~ t«w« j-»5. ii«
LegszébBét :: legolcsóbban I
mmái
VtTÉ? FARKAS ÖDÖN
nagykanizsai alezredes, a fronl gyönyörűen dekorált hösö, a budapesti kórházból hazaérkezett szerettei körébe. Nagykanizsa város magyarsága büszke örömmel köszönlölle felgyógyult hősét.

SCHLESS ISTVÁN,
nz európai sikereket elért feltaláló Berlinből, ahol állandóan lakik, feleségével közel két hetet Nagykanizsán töltött részben gazdasági természetű tárgyalá- í sok végeit, részben családi látogatás céljából. Nagy és rendkívüli jelentőségű tervek forrnak Schless István őrökké tervező agyában, s ha nem akadnak cl az\' itthoni közönyben, akkor Nagykanizsa és a Muravidék hatalmas fejlődési lehetőségeit elé néz a nem távoli jövőben. •
KEDVES VENDEGET
kapóit a frontról dr. \'Lengyel Károly kir. ügyészségi elnök fiatal veje —- Mesterhazy Gyula főhadnagy személyében, aki néhány napi szabadságra kedves családjához hazaérkezett. *
KUGLEB MÉRNÖKNEK
a Dráva völgyi telepvezetője-vei, a nyilvánosság előtt kezet szorilunk. Nagy szociális érzéssel állandó állást biztosított az orosz harctérről kézfej-amputá-cióval hazaérkezett knnzisai hős honvéd, Gerencsér Józsefnek. Brávó I \' *
KOVÁCS MARTON
ny. századost, a Foncierc nagykanizsai főnökéi, felesége a
UTORT
, HETYEI ISIRE
¦Vmltkli twtoruiionubjui w»
íjjj^iÉ&át.......;¦¦
ÜALAÍ KOÜLüNYí
SS* l^lskola
nyilik október 11-én a Kaszinó nagytermében.
f-olnöit-, dlík- ét b«bs-kuriuiok, összMnook.
Vszslők: *
Löök Vlnco és Lsax Miklőa
j-.nj tánctanítók.
városi közkórház szülészeti osztályán egészséges fiúgyermekkel ajándékozta meg. Anya és gyermeke egészségesek.
SEBESTYÉN KAROLY
a jeles kanizsai detektívet, aki már többször kitüntetésben részesült és a Nemzetvédelmi Keresztel is megkapta nemzeti hűségéért, most a honvédelmi miniszter a katonai közigazgatási szolgálat terén kifejtett Kiváló szolgálataiért okirati dicsérő elismerésben részesitetto. •
SOMOGYI MARILLA
nagy kanizsai iparmüvésznő Szentgotthárdon a járási Szociális munkaközösség és Bajtársi Szolgálat szociális értekezletén a háziipari, foglalkoztatás gazdasági és erkölcsi jelentőségéről tartott nagysikerű előadást.
A SZOCIÁLIS *MlSSZbÚ
nagykanizsai szervezetét az országos budapesti kongresszuson Berti Gizella állami tanítónő, a kitűnő nagykanizsai hölgy, szónok képviseli liivalalosan. Berti Gizella a nagykanizsai szervezet nevében beszédet mond a kongresszuson. *
A POLGÁRI ISKOLÁK
uj tanárokat kaptak Bontay Adél kézimunka és rajzszakos, valamint Nyerges Gyula oki. tanár személyében.
EZRED-INDUL.ÖT
szerzett a kanizsa ezred számára Király fal vy Tivadar nagykanizsai forgalmiadó tiszt. A parancsnokság most értesitette-hogy a Zrinyi-indulót elfogadta s azt a honvédzenekar szerdai térzenéiének műsorán már elő is adták. Előadta\'ugyanezt nagy tetszéssel a kolozsvári honvéd-zenekar is
kesz a, noi
bundák
, NftQV \\VfilRSZTÉHBftN
üzen ? fcant,
„Ugy érzem, mintha otthon lennék, ha ? Zalai Közlönyt aluasarn ..."" — „Kőzről-kézre lárt a „{luknál" ? Zalai Közlöny és rnégegyszer éa ujbúl Dluastuk" — R kanizsai „dcdtaa-csBlad" külön tábori lapnt szerkeszt künn a [rantnn
R Zalai Közlöny szerkesztőségének tábori leuelesládálábúl
Ezen a héten szép számmal kaptuk a kedves tábori leveleket és levlapokat, amelyekből a Zalai Közlöny szerkesztősége iránti szeretet oly meghatóan küzzott. Hát kedves, drága, jó kanizsai honvéd-testvéreink, köszönjük Nektek a meleg, szive-* lyos sorokat, mindegyiknek külön-külön. Örömmel állunk rendelkezésiekre. Szivünk minden érzéséi ,tlszteletét és szeretetet bírjátok, akikre Szent István országának népe oly bizalommnl tekint.
Ma kezdjük
A kanizaal „drótosok"
(Tp. 219/02) levelével, amelyhez a drótosok lábori újságját is mellékellék kedves ajándéknak, amjl Ratla-bombázások és ágyU füst közepeltc szerkesztettek és amit mi a nagykanizsai múzeumnak adtunk át.
— Olvastam kedves lapunkat. Nagyon jól cselt, hogy a kanizsai drótosokról* megemlékeztek. Üdvözöljük a nirólos-család hozzátartozóit. Jól vagyunk. Egészségesek. Üzenjük Perlaky zászlós urnák, hogy a frekvencia és a humor megvan.
Stróbl Lajos Örveaető (Tp. 245/23.) ina : Örömmel olvasom a Zalai Közlönyt a mcsz-sze idegenben, ho/gy városunk a legmesszebbmenő szerettettél gondol hősiesen harcoló katonáira, akik Magyarországtól pár ezer kilométernyire orosz földön harcolnak Magyarország jövőjéért. Hálás köszönetet mondok mindazoknak, akik részt vettek a gyűjtésben és azt támogatták — a téliruha- és" szerctelcsomng-akciöt. Külön dicséretben részesítem a Vöröskereszt minden egyes tagját. Am.ig otthon a belső front har-qol, addig künn honvédcink harcolnak közös boldogulásunkért. Üdvözlet minden kanizsai ismerősnek a Zalai Közlönyön keresztül. Aláírva még papp István szkv.
\' K«ufman Antal kp. örm.
(Tp. 191/23.) levlapján sok üdvözletet küld kanizsai ismerőséinek és jóbarátainak és a Zalai1 Közlöny küldését kéri szer-
kesztőségünktől. Azonnal intézkedtünk. PAnzes Lajos horw.
(Tp. 219/45,) a kanizsai KIOE egykori lelkes vezetője, sok üdvözletel küld szüleinek, egy Du-dika nevű kislánynak. Ne aggódjanak érte, jól van, egészséges. Rendesen olvassa a Zalai Közlönyt. • ..( ;
Horváth István honv. (Tp. 219/10.) örömmel olvassa a Zalai Közlönyt a messzi orosz földön ,lávol kis családjától, feleségétől. Ugy érzem, mintha otthon lennénk, ha a Zalai Közlönyt olvasom — iria. És akkor megnyugszom. Sok üdvözlet* t ismerőseimnek és Nagykanizsa városának.
Kováoa József örv. (tp. 253/25.) irja : Szíveskedjenek a Zalai Közlöny, utján közvetíteni üdvözletemet feleségemnek és Hegedűs István urnák és az udvari lakóknak Cscngery-ut 38. szám alatt. Jól vagyok\'és sokat gondolok kedves mindnyájukra. Köszönöm a Hegedűs ur szívességét, hogy a Zalai Közlöny példányaival gondolt reám és bajtársaimra.
Még egy üzenet rajta: En is szívesen olvasom a Zalai Közlönyt. Üdvözlöm szüléimet 11a-hóton. Kancsal Gyula honvéd.
Tóth Fareno azkv. (Tp. 219/01.) írja: Hálásan köszönöm mindazon ismerőseimnek ós jóbarátaimnak kedvességét, akik szívesek voltak, ide folyóiratokat küldeni. Sok örömet okoztak nekünk ezzel. Boldog viszontlátás reményében : Pas-qualetli Gyula tzds, Kozári, Ferenc honvéd, Gábor Jcnönon-véd.
Mlhaleoz Boldizsár honv.
(Tp. 253/51.)irja : Nagyon boldog voltam, hogy itt a messzi idegenben olvashattam szülővárosom lapjáig Itt voltunk több zalai fiuk és bizony nem lehet szóval leírni, hogy milyen jól esett a zalai híreket végigböngészni. Megköszönöm az Összes >fiuk< neveben. Üdvözlöm az összes futballistákat. Remélem,
A Október
, ,„ VÁROSI MOZGÓ ™r/-ff Magyar filmbemutató I AZ UTOLSÓ DAL
Főszereplők : Jávor Pál, Simor Erzsi, Sárdy János, Bározi KatO, Makláry Zoltán
Aktuális „UFA" Kiradó
Előadások kezdető köznapokon 6, 7, vasárnap 3, S é* 7 Órakor
Nem égeti el
fehérneműiét
a klpattm6 szikra,
ba villamos vasalóval mti.
Kényelmes — tiszta — olcsói Grünhut Elemér
vllliraoiiiKl iiakOtWM D«ák-»r2.
mire hazakerülök, méltó helyezést érnek el.
Petrloaioa Lajos tzds.
(Tp. 219/20.) irja : Hálás köszönetet mondunk annak a figyelmes Zalai Közlöny olvasónak, aki elküldte nekünk a lapot és nagy örömet okozott nekünk vele. Sajnos a betűk annyira el-mosódohuk, hogy nem tudtuk a levlap nagyobbik részét elolvasni, i 1
Dani Antal szkv. (Tp. 219/20.) irja: Ört állunk az orosz fronton és megvédjük a mi szép és nyugodt otthonunkat a barbárok ellen. Sok üdvözletet Lcitneréknek és Balázs Vilmos urnák és kétíves családjának.
Kaszás József hdp. örm.
(Tp. 219/60.) írja, hogy eddigi legkedvesebb élménye a harctéren elfogott négy orosz fogoly. Egyedül egy elhagyott majorban akadtam rájuk és csak lé-Ickjelenlélemnek köszönhetem, hogy a négy * komát- golyószórójukkal hátrakisérhcltem. Minden kanizsai ismerősömet szívből üdvözlöm.
Haraányl Mikhfcs hdp. örm. (Tp. 219/12.) a nagykanizsai Ü*I KM fiatal tisztviselője, aki nemrég könnyebb sebesülést kapott, de már jól van, egészségesen és friss.crövcl tovább harcol. Most kapta meg a magyar bronz Vitézségi Érmet. Boldogan üdvözli kanizsai ismerőseit.
Detrloh Dexaö hdp. örm. (Tp. 219/36.) irja: Hálámat ést köszönetemet tolmácsolom annak a kedves ismeretien jótevőmnek, aki részemre a régen olvasott hazai lapomat oly váratlanul megküldölto. Kanizsai újság érkezett ide, az égő pokolba. Nem liillem volna, hogy egy. újság oly örömöt okoz. Kézről kézre járt a fiuknál a Zalai Közlöny és mégegyszer és újból elolvasta mindenki. Hálásan köszönjük. Kérjük, akik Itt küzdünk künn, hogy
a város kedves közönsége
küldjön nekünk kiolvasott újságokat,
Nagy* szeretettel fogadjuk. Szüleinket, testvéreinket, ismerőseinket üdVözöljük. A leá-. nyokat és a bevonult bajtársakat külön üdvözöljük. Bízunk
Dj és basznál! mérlegek
minden célra kaphatók; j Javítások jótállással
frank
MERLEG-flxembm
¦ K*lv»*.tír 2/n. 1 \' Takfa: 500
ZALAI KÖZLÖNY
1942. október 3/;\'"
Kollemee raoglopeteabon low reme, tin megtekinti a.
Scbfltz Árabáz
ul tüodolljeita kontakcló-OB*talyban. Noi átrasnoli éa szőrmés
télikabátok, bundák
uj szabásban, gyönyört! roodellruhák és blousok érkeztek raktárra.
Baia-
Festessen Tisztíttasson
KISKANIZSAI ÉLET
legszebb kivitelben
Zrzsébcttér I. JEnaele/en."
benne, hogy rövidesén győztesen bevonulhatunk a kanizsai állomásra. Kardi tzds, Turkoly Milos, Gerencsér Sándor.
Marloa József Örv. (Tn. 253/30.) az orosz vörös pokol harcaiban megihletve a gránát és golyószórók tüzétől, megható .kedves verset irt kanizsai édesanyjának, amely telve van szülői szeretettel, Kár hogy helyszűke miatt nem tudjuk leközölni. Maricsnének két fia és a vője künn harcol a fronton, idős Maries József,\'az apa, pedig a világháborúban küzdött. Hős katonacsalád.
Samu Lajos hdgy. uj láboriposta-számról (194/23) küldi üdvözletét nagykanizsai jóbaráiainak és ismerőseinek, valamint üzletfeleinek. Egészséges, semmi baja nincs, gondolatban sokai időzik Nagykanizsán.
A Dani-fivérek, a kél együtt szolgáló szakaszvezető, Antal és Alajos (tábori postaszámuk 219/20.) hajnali í órakor rótták a sorokat u Zalai Közlöny llonvéil-posla rovata számára, hogy elküldjék azon kérésziül magyar üzenetüket ilt_ hon maradi szerelteiknek és ismerőseiknek. Éppen amikor Írják a táborilapot, zuhanik le égve egy (ülőit orosz bombavető repülőgép. »Mi őrt állunk — Írják — és az ellenség minden támadását mégsemimisitjük, Egy; más nlán szedik le vadászaink az orosz repülőket. Mi jól Vágyunk és Istenben bizva teljesítjük hűen feladatunkat.
Miklós Istvánnak, . I. honvéd Deutsche Keldpost 33231. üzeni felesége, hogy itthon mind jól vannak, csak nyugtalanok miatta, mert szop-l emberben még sem\'im hir nem! jött tőle. Kéri, adjon sürgősen életjelt magáról. írjon.
A legközelebbi napokban most már sor kerül a Vöröskeresztes nyugtázásokra és a front köszönő sorainak leközlé-sére, amiket a mi fáradhatatlan Vöröskercsztesoinkuck küldöttek, i
n káromkosláoft Irton *• m törvény Mintoti I
Kiskanlzsa a tüdőbeteg-szanatóriumért
A napokban Cserfőn, valamint Bogéhegyen gyűjtöttek u közeljövőben megnyíló losenaki tüdőbeteg-gondozó számára. Dr. Krátky Ist-vánné polgármoatorné, aki érinek a fontos egészségügyi intézménynek létrehozója és legnagyobb pártfogója, két lelkes munkaiamat. Szollár Józwfnét, a MANSZ kisknnizsui ügyvezetőjét és Godina Kntaébotot hízta meg, hogy n nomes célra gyümölcsöt gyüjtVonok a kískaiuzaai gazdáktól. A gvüjtés eroaményo várakozáson felüli volt. A kiskanizsai gazdák mindenüti n legnagyobb szívességgel fogadták a gyújtókét éa n hatalma* Kocsi csakhamar zsúfolásig mottóit n Bzép ószi gyümölcsök különböző fajtájával. Sok.kiskanizsai gazda szinlo megsértődött, hogy ö liozzá nem mentek — mikor ínár a kocsi megtolt — és hatalmas kosár gyümölcsöket ajánlottak tol. Eddig, rendben Is van. Adakozni, különösen nemes célra - akinek van, kötelesség. Azonban külön örülünk annak a szívélyes fogadtatásnak, ahogy a gyüjtókot minden pincéi on iogadtak és örülünk, hogy nokfink ilyen derék sáska gazdáink vannak. Á szanatórium vozclésé-génnk hálás kös/.önotét tolmácsoljuk
Kiskanízsánnk. A ml vitéz honvédelnkről
Farkas Antal hadapródőrmestor ír "Valahonnan Oroszországból" én üdvözletét küldi Kiskanizsának, valamint rajta keresztül üzonnok dőrék kiakanízsaí honvédőink a hozzátartozóknak és ismorősöknok. így: ütőre Ferenc, Patkós Foreiíe, Snrdv Ferenc azakaszvezetők, Vajda László, Pogányvár! László, Kovács Lajos órvozetok, Stron Kálmán, Horváth László, Varga Ferenc és Clodínok László honvédok. Tábori postaazániuk: 210/07. -
Ilarcz Lajos hndapródónnoHtor (Tábori postaszem 21681.) és Pó-kocz Rudolf karp. őrniostor üdvöz-
letüket küldik hozzátartozóiknak és az összes ismerősöknek.
tízijjártó József honvéd a Miaz-aziós Lcányegycsulotnck (Kiakani-zsa) és az öaazéa iamorősfjkuok, valamint a Zalai Közlöny szerkesztőségének küld üdvözlőiét. Sárdy Ferenc, Üurdáii János, Császár Jonő (Tábori postaszemük: 210/04.) üdvözlik a kiskanizsaiakat és könyvöket kérnek. Vítéz Szabó István hadnagy, aki a világháborúban is ki-tüníetto magát vitézségével, most jött meg ^ii messzi orosz földről néhány napos szabndságra. Ugyancsak rövid szabadságon\'vannak Csa-nády Ferenc órvozotó, akit föltor-
josztöttok ezüst vitézségi érőmre (legutóbb bronzot kopon) és nép-szorü mükodvolőnk, Strukla Forono tizedes is,
Ezüst vitézséd érmet kajwtt a liósi halált halt Horváth János Ja-kabkuti-utcai lakos, kinok hadiöz-vogye vasárnap délolűtt a nagymiso niám veszi át ünnopélyoa korotok között a szép kitüntetést, Az egyházközség segély bizottságának ol-nölto, P. Bánás A. Gyula éa az ügyvozetó elnök, Gozdán József ogv nagyobb összegű BOgélyt ía utalnak ki a szegény négy gyermekes hadiözvegynek.
A burgonyagyöjtés nagy crcdm/ihye
Kapok óta fátadhatntlanul járják Kiskunizsát kiváló vozotőink és lelkes apostolai a kiskanizsai szociális ügyeknok. Így Gozdán József városbiztos, P. Bánás A. Gvula plébános, P, Halmos Fortunát, Ipolyi Lajos, sth. dolgoznak fáradhatatla-lanul, hogy a szegényebb során had-havonultak hozzátartozóinak éa a kiskanizsai s/ogényoknok jultathas-wanak a *szegény ember kenyorébÓI«, — a krumpliból. Értesülésünk szerint az eddigi gyűjtés oredményo meghaladja közöl n száz mőtermá-zsát. A szép orodménv a gyüjtókot, da az adakozókat is dicséri!
—a—M-i-
Szombat
0*uUp*at I. mMtctim
6.40 Torna. Hirok. Kö2loményok. Hanglemezek. — 10 Hirok. — 11.10 Nomzotközi vizjelzóazolgálat. — 12 Harangszó. Himnusz. Időjárás jelentés. — 12.-10 Hirok. — 18.20 ldó-iolzéa és vizáltásjolontéa. — 14.80 Hírek. — 14.46 MüBOriamortotóa.
— 16 Árfolyam birok, piaci árak, élelmiazorárak. — 16.46 Időjelzés, birok. ¦ —M7 Hirok szlovák és ruszin nyolven — 18.60 Hírek magyar y német és román nyotvon. —\' 21.40 / Hirok. — 28 Hirok némot, oíftsz, armol és francia nvolvon. — 24. Hirok. " I .\' , iO.iUAPfSÖT 1.
17 Ünnepi ost Boris bolgár király azülotésnapján. — 17.60 Honvédőink nótát kérnek. Közreműködik Vőrösa Sári, Básthy-Badics Gyula és László Imre, kisér Farkas JenÓ cigányzeno-korá, — 10.05 Beszkárt-zenekar. — 20 Hangké^cok innon-onnan. —20.20 Szörényi Éva csevcgéao. — 20.80 A Székesfővárosi Zenekar ezoptom-bor 6-i hangversenye a Fővárosi Kéiilár kertjólien. — 22.15 Az olasz rádió műsorából, — 22.60 Rádíó-zenekar.
BUDAPEST Ih
17.50 Szórakoztató zene. ~ 10.80 Dr. lloífor József előadása. — 10 Brahma: f-moll zongoraötöse. — 10.50 A debreceni Peer Gynt. Gulyás Pál megemlékezéso Oláh Gáborról. — 20.20 Cornelius: A bagdadi borbély, nyitány. — 20.80-kor » A hogy Te akarod«. Vígjáték,
Vasárnap BODAPBBT 1.
7.30 Fohász. Szózat. líefígoli zeno. 8.15 Hirok. — 8.80 Őszinte ho-szód. — 0 Ünnepi .főpapi azontmíso a Szont látván Bazilikában a 80. Országos Katolikus Nagygyűlés alkalmából. — 10.25 Az Országos Katolikus Nagygyűlés diazülóso a Székesfővárosi Vigadóban. A köz-votitést Budinazky Sándor vezeti. — 12.15 Levonto-müsor. — 12.55 Tóth László előadása. — 13.10 Az Opora-ház zonokara. — 18.40 Időjelzés, birok. — 14 Művészlomozok. — 15 Dr. Sulyok Győző előadása. — 15.45 Portis Jonő cigány zonokara. — 16 Az Országos Közegészségügyi Intézet közleménye. — 16.80 Hirok magyar, némot, román, szlovák ós ruszin nvolvon. — 17 Buttola Edo tánezonokara. — 17.40 Felolvasás.
— 18 Itáoz Aladár cimbftlmozik. — 18.20 Hangképek vasárnap sportjáról. Bőszéi Pluhár István ós dr. Legonyoi Józsof. — 18.40 Rossini: A szovillai borbély, nyitány. —18,50 Hirok. — 10.05 Kádiózonokar. — 20 Sporteredmények. — 20.10 Bonyodalmak két pofon körül. Vidám zonés «/-crollili játék. — 22.16 Az Oporaház zonokara.. — 28.10 Bácz Berci cigány zonokara. BUDAPEST II.
17 Illyés Gyula elóadaaa. — 17.85 Szórakoztató zono, — 18 Az Operaház előadásának közvotitéso a Ma-
Sar MüvelÖclés Házából. »János vi-í«. Daljáték három fölvonásban,
hogy nevét, üzletét, portékáját Ismerjék a háború után Is, amikor majd újra kínálni kell az árut ós újra nehéz lesz megszorozni, megtartani ¦ vevő-kört.
EV. é liT Hl RdKSSEN
»«^ a ZALAI KÖZLÖNY
kiadásiban az *» folyamán megiolonö
MURAKÖZI
Sztnt István
NAPTÁRBAN
M.g|.l.nlk tO.000 póldínyb.n.
?93?11399834
1943. októbar 3
ZALAI KÖZLÖNY
MÉRLEO
, Hiúdon méretbei : Szíiksüoril |n»lto
SCHOl.CZ JÁNOS I j marl«gk*a*it6*maat«r
I fíngrfctml***- K6tv&B-t6r 30. MAm. |
Bég bolaap is gyfljienek a Vöröskereszt szamára!
Hangos volt sok kanizsai ház 01»! szombaton a lelkes gyűjtőktől, perselyezőklöl, akik núnd a Vöröskereszt szolgáln-tában odatartották perselyüket vagy a gyűjtőivel, hogy a Ma legfontosabb intézménye — a Vöröskereszt céljaira nyissák ki a magyarság szivét és adakozásra késztessék. A becsületes ás igaz nagykanizsai magyarság szívesen adott, nem fintorította cl arcát, hogyha a kedves fiatalok kétszer vagy háromszor is eléje tartolták a csengő perselyt hanem inasuk is mosolyogtak és örültek a lelkes munkán és fáradhatatlan agililásu tevékenységen és bizony adtak még másodszor is. Láttunk egy kedves tanárt, aki felváltotta a papír bankjegyét és valahányszor valamelyik Kedves fiatal gyűjtő odajött hozzá perselyével, jó szívvel adolt. Es ismét adott. Ilyenek is voltak, Voltak, akik1 keveset adtak, mert csak kövesük volt,, De érző,-magyar szívből került ez is.\'Meghaló\' volt a szegénység filléres apró adakozása, Akik a kevésből adtak, akik fillérjüket megosztották a fronltal és akiknek szemükben egy áhítatos ezüst könnycsepp gördüli alá, mert lélekben látták a kórházakban sínylődő, mogcsonkulí hős magyar honvédet és bibliai fillérüket is megosztották, mert a Magyar Vöröskeresztnek szólott.
Holnap, vasárnap folytatják a gyűjtést. Ne feledkezzünk meg sebesüli hős katonáinkról és adjunk, adjunk, amit csak tudunk adni és ami csak módunkban áll. A mi édes, drága fiainknak, sebesült hős honvédcinknek. Mert Nekik adjuk. Minden fillér az övéké. A Magyar Vöröskereszt annyi, mint a. hős magyar katona, a sebesült magyar vitéz, akit megmenteni, az életnek visszaadni, családjához visszavezetni akar n Vöröskereszt, a mely Nagykanizsán különösen példaadóan működik.
A legnagyobb áldozatkészségül adjunk!..,
divat ízlés minőség
olcsó ár
ruha
„Szimbolikus temetőklTilágltás" lesz az Idén Nagykanizsán
A máskor gyertyára fordított összeget az Idén a harctéren kDzdÖ honvédek hozzátartozóinak segélyezésére fogiák adni
A nagykanizsai katolikus szorvo-zet Hadbavonultnk Hozzátartozóiunk Segélvző Bizottsá™ tegnap délután ülést\' tartott dr. Wébor Elek kit, iárásbiróaági elnökhelyettes oliiök-loto blatt a fehértó rémben. P. Gulyás (Joliért plébános a segélyezés mérvűnek megállapítását tartotta szükségesnek. (Jozefán EmŐ, az egyházközség iiodulisztjénok bejelented kövotkezoíi, iiiöiy szerint eddig kb. 6000\'pongÓ folyt bo a havi hozzájárulásokból. A Segélyzé Bizottság kimondotta, hogy ö q babot, 10 q burgonyát szoroz* bo a téli szükségletekre. Nagykanizsán eddig ti vagon, KiskuniZriánnk 8 vagon tűt szoroztok bo a téli tüzolóro. A további faboszorzés folyik. Altalános fölfogás és határozat, hogy csak a való-
ban rászorult hadbavonultak hozzátartozói segélyeztetnok, vngyÍH csuk a viilóban szükséglien lévők, mert voltaképpen a kisegítésről, gyora-segélyezesról, megmentésről van azé.
Nagy totszést aratott Üozd&n Ernő iroduíiazt indítványa, moly szerint az idén csak szimbolikusan világ ittassának ki a tomotÓk, igy a lu>üök temetője is; egyrészt gyortyn-megtakaritás céljából, do főleg azért, hogy az igfy inogtakaritott .összeg a Imre télen küzdő hős kunizsai honvédek szükségben szenvedő hozzá-hozzálartozóinak fogélyezéséro adassék. Uozdán Kinő a bolaó front mogorósitését célzó indítványa országos példát állit,
Az indítványra rövidsaon visszatérünk.
ŰhI bevásárlásomról megárktztam I
Legszebb -1 legdivatosabb mo dall hala pákát,
Intézeti katapokat legolcsóbban árusltom.
ROTH LAURA PÓ-ut 8. Baacár-udvar.
k minisztérium tovább végezteti a keszthelyi öböl szelvényezései és a Zala Iszapáramlásáaak mérését .
Földváry Aladár: A keszthelyi bböl eliszaposodását semml-Uíp sem Ide/heti elő a Zaia-folyé \'Szakértői értekezlet Olt Össze Keszthelyen az öböl eliszaposodása kérdésében
i
H rondel|un u litotit •.•(•nett.
ISuchtár Bankház-i»
(
A közelmúltban ólos hírlapi vita folyt arról a kérdésről: fenyegeti-o a közöli eliszaposodás veszélye a keszthelyi öbölt s ha igén, mennyi-bon irható nz a Zala folyó szabályozásának terhére? A vitat dr. Chol-noky Jerió ny. o. tanár indította ol azziil a cikkével, melyben vészkiáltást hallatott Keszthely megmentésé
érdekében. A Cholnoky-cikkro Tavy Lajos min. tanácsos adott választ, aki szakszerű gyakorlati érvokot sorakoztatott fol Chohioky professzor obnéloti sikon mozgó állításainak cáfolására.
V./. a hírlapi vita i a köztudatba újra bevetett kérdés
eredményezte azt a szakértői értekezletet,
moly szoptomber 80-án volt Koszt- . helyen. Az értekezleten resztvettek ! uz eliszaposodás kérdésének elismert !
szakértői, igy Tavy Lajos min. ta- 1 nácsos, uerhauBor Vilnius vízépítési kor. fölügyelő, t\'ataky Béla min. o. tanácsos, llock Károly, a balatoni kíkötófolügyolőség vezotójo, Köld-Váry Aladár, u földtani intézőt osz-lalygooloffúsa, lloivinusz István ny. min. tanácsos, minisztori biztos,(Jas-
Zala szabályozás ellenes mozgalmat,
balatoni kikötófolügyelőség vozotóio J\'jyO-ban az olső vizsgálatokat vé-gozto a keszthelyi Öböl oliszaposodá-
tollí Árpád, a Kisbálaton Vizrendozó Társulat igazgatója, továbbá Búzás Béla dr. főszolgabíró a vármegyo képviseletében és Kosztholy képviselői. Moghivást kapott az órtokoz-letro dr. Chohioky Jonó is, aki azonban nom érkezett mog.
Az értekozloten Tavy Lajos olnö-költ, aki ismertette az oiözmúnyc-kot, a Cholnoky-oikkok nyomán kialakult
a miniszterium eddigi vizsgalatainak ós mérései nok ere<lményoit s megállapította, hogy a keszthelyi Bbö íszapolódása nom ui folyamat, tehát nom is a Zala-szabályozás az oka.
Az eliszaposodás múltját és gélen állapotát a kérdés leghivatottabb szakértője, Pntakv Béla min. o. tanácsos világította mog, aki mint a
sának kérdésébon. Az azóta végzett koiosztszolvényozések és a Zala áramlásának állandó mérése azt bizonyítja, hogy az eliszaposodás csak a mm tört részét mutatja, tehát
osak 50 60 év múlva lehet kimutatni a mértékét.
Nincs tehát ok aggodalomra. A szol- i Nagyon érdokos volt Földváry vénvezéfl és az iszap áramlásának Aladár szakértői nyilatkozata, aki a mérése különben továbbra is tart. I geológiai és kémiai vizsgálatok ered-
A Városi- és Népmozgó közleménye
Tiszteteltel értesítjük a t. mozilátogató közönséget, hogy f. hó 1-től kezdődően a mozihelyárak megváltoztak. Illetékes hely mérlegelte a körülményeket s főleg a filmkölcsöndijak aránytalan emelkedését s ezért elrendelte, hogy a mozihtlyárak az egész országban egyőntetüan százalékosan felemeltessenek.
Városi- és Népmozgó.
Budapaat, OllSI-ú! 8 fiat.Y »Am-«*lMBXlAkI
HAGY nyaráal «»éíjr I
löziWony iobonyolltáa 1 ., , ftiOnnull nyoroinínykUlíotán
ÜciíJíI*. : IcaloiSlapon. 31\'
menyeit ismortotte. A földtani intézetben megállapították, hogy
a Zala-folyó lobogö Iszapja
s • keszthatyl öböl Iszapja egyáltalán nem azonos, hisz a zalai iszapban 80 százalék organikus anyag mutatható ki, a koszthelyi öböl iszapjában jwdig nincs organikus anyag. A két félő iszapot szemléltetően 1» is mutatta az értokozloten. A keszthelyi öböl ol iszaposadását tehát sommiképpon so idézhoti oló a Zala folyó, hanem csakis más ok, talán az áramlás.
Azt, hogy a Zala folyó fonékiaza-)x>t nom visz a Balatonba, Costolli Árpád a saját vizsgálódásainak eredményeivel bizonyította bo.
A kérdés szalíszerü megvitatása után az a felfogás alakult ki az értekezleten, hogy bár a Zala-szabályozás és az eliszaposodás között
nom mutatható ki lényegi összofüg-gés, mégis a minisztérium tovább végzi a keszthelyi öböl szelvényesé-Bét b a Zola iszapáramlásáuak mérését is tovább végzik, egyúttal minden eszközt és módot felhasználnak, hogy a kérdést nyugvópontra juttassák. Így a Zala feiső folyása mentén a minisztérium tovább vó-
Soztoti az u. n. sáncolást, a csapa-ékvíz lokötését a szántóföldokon, a koszthelyi strandfürdő torülotén pedig külön szolvényekot készitonok, hogy pontosan meg lőhessen állapítani,
ml okozza ott az eliszaposodást?
Esen utóbbi iigybon nyomban az értokozlot után kiszállt a holysainra a *¦-......: bizottság.
Cholnoky professzor cikko s a nyomában mogíndult vita országos üggyé totfo a kosztholyi öböl elisza-poaaaának s Kosztholy mogmouté-sénok kérdését. A mostani értokozlot pedig bizonyság rá, hogy a minisztérium s a szakomborok. a gyakorlati hozzáértés mindon 08 z közé-vei meg akarják s mog is fogják oldani u kérdést.
Halatoni 0. Ixijoa
ÚRftT, ".VK,4" ÉKSZERT,
viiílruljun blMlomtnll srolld Árban
vekAsy otula
Ffl-ut Z. rMinml*, ttiitriuntl Ttl.i8-3T,
vl*ti*k, gumlbtlytgiSk olcid irbiu kctiilttitk.
ARANYAT , ItluifUtbb tupf Albán v*titk, r»gy bicmílcra.
¦UTORT
nakoaletbea, aABOR műaaztaloanil
vautoa ntj tm**Hm
ÉRTESÍTÉSI
Értesítem az Igen tisztelt közön-¦íóKot, hogy
kötött-szövött
rövidáru-kereskedést
nyitottam. vn
Kérőm iRin tliztelt pirttogaiukal
TI..t.l.tt.l
HECKEHAST KAHOLV
s.gjk.alí.1., 8»4íh.Bjlt*r 11., |..rael.t.
ZALAI KÖZLÖNY
1842. október 3
napirend:
Gyógyszertári .ügyelet; Ma, szombaton a Fokoto;- Bas gyógyszertár FŐ-ut 6., holnap, vasárnap az Igazság gyógyszertár Fő-ut 12.
Kiskanizs&n &¦/, ottani gyógyazor-tár állandó Ügyeletes szolgálatot tait
A GOZFOUDO nyitva ran reggel 0 Órától eato 6 óráig. (Hotfó, szerda péntek délután és kedden ogóaz nap nóknak.) Telefon: 660,
Naptári Október 3. Szombat. Rom. kat í.t/.lfll Teréz. • Protestáns Helga, - tzr. Tiwi 21 - Október 4. Vasárnap Rom. kat. A. Sz. Fereno, - Protestáns Fereno. - Izr. Tisrt 23
— (Hivatalos istentisztelőt október 6 án) r
As aradi vértanuk emléknapján délelőtt 10 órakor a róm. kat. vallásúak részérő a foroncos plcbánia,-tomplomban hivatalos szentmiso, a, protostáns vallásúak részóro a Cson-gery-uti evangélikus tomplonibau hivatalos istentisztelőt lesz, amely ro a város hivatalainak és ogyosülofoí-nok képvísolőít a m.kir. nagykanizsai honvéd ál lomásparancsnokság ozuton fiivja meg.
— (Tiszti értekezlet)
A nagykanizsai fŐszolgabilóságon ma délelőtt tiszti órtokozlot volt dr. Lontay Alán főszolgabíró olnökloto alatt.
— (A Polgári Egylet vezetősége)
kéri tagjait, hogy dr. Málok László alelnök teinotésén való részvéteire folyó hó 4-án (vasárnap) délután fél 6-kor az ogyletbon szivoskedjo-nek gyülekezni. (:)
— (A dr. Novai SzabO per \' ím főtargyelásiról)
irott részletes tudósításunk mai számunkból anyagtorlódáo miatt ki-Bzorult. Legközelebbi számúnkban közöljük. . •, .
— (Államsegély a Zala szabályozására)
A földművelésügyi minisztor 60 ezer pengő államsegélyt utalt ki a Zala szabályozási munkálataira.
— (Kirakatnak ment k«rek|»árjáva!)
Tegnap oste nyolc Óra tájban már komoly sötétség borult városunkra. Az ég most is olyan volt, mint ogy aranyszogokkel kivert bakacsin, do hiányzott a hold. A sötétben Héber Sándor 88 éves gyümölcskoroskedő, aki a Rozgonyi-utca 2. sz. házban, a Népmozi udvarban lakik, a Központ-kávéház előtt toszállt korékpár-jéról és boakart menni a kávéházba. A sötétben az ajtó helyett n kirakatnak mont és azt betörte, A véletlenül ott sétáló dr, Takács Zoltán kórházi igazgató-főorvos részesítette a kihívott mentők montótáskájából olsősegélybon. Beszállították a kórházba.
Tiszta gyapjú
férfiszövetek kaphatók szép mintákban a\'""
Schütz Áruházban
Kiosztották a szegény sokgyermekes föld-^műveseknek a felajánlott hercegi földeket
A parcellázásokat is foganatosították
Batthyány-Strattmann László her ceg hitb\'izoinanyánál bofojozódtok a föld leadások, önkéntes felajánlás utján illeték kiegyenlítés céljára az Országos jfőldhitelintézőt ígon méltányos áron 20 évi részlotfízotéssol kiosztott:
11, Nagykanizsa város határában 60 holdat.
2. Szopotnok község részérő 100 holdat.
8. Semjénháza község részérő 04 holdat.
4. Bajosa község részérő 45 holdat.
6. Sormás község részem 18 holdat. ¦
•¦\'•6. Homokkomároin község részérő 140 és fél holdat.
7. Hosszúvölgy község részérő 45 holdat.
Ezáltal összesem 487 és fái hold
kiterjedésű ingatlanok jutottak már az idén októoor 4-tól kezdŐdőleg az Országos Földhitelintézet által kijolölt sokgyermekes, frontharcos, katonaviselt, hiulbavonult igényjogosult földművesek kezére négyzet-ölönként Ígon méltányos, 56—80 filléres árukon.
A foldok kiosztása már megtörtént, uj igénylúkot már nem vesznek fel. Ezen földeken kívül szintén igen jutányos áron Önkéntes parcellázás utján eladatott Nagykanizsa város határában közlogolö céliára 75 kat. hold, földműves kisgazdáknak kis téleloklwn mintegy itX) kat. hold, Filyoháza községben 14 kat. hold és S"zo|>e(uok községbon mint-ogy 200 kat. hold, utóbbi parcellázása most van folyamatban, do a földek túlnyomó rámát már loje-gyezták. t
TÓTH JÓZSEF VASIEBESIEDtSE |
HafyktinlzttAn, Erzaébot-tAr 23.
r o a 1 tt Telefon i «83,
Hofhorr-Sohrantz gyártmányú mezőgazdáiig! gépeket, Klucamn zománoozott tűzhelyeket, kályhákat és háztartási cikkeket.
— (Tavasz az őszben;.
Az őszi időszakba belonyuló kánikulai hőség sok Helyütt második virágzásba borította a fákat. Pajor József Kinizsy-utca 37, bz. alatti lakos udvarában az almafa ogyik folo újra virágot hozott. — Ozvogy Plandor János né József főhorceg-utcai házában újra nyílnak az orgonafák és májusi illatot árasztanak.
— Hova alakiunk * uip Sík hátraUvf a«pJfUo?
Mindnyájan számoljuk azokat a szép napokat, amolyokkol a természet idén oly pazarul mogajándéko-. zott éa nem egyszer kérdozzük, vájjon hova mehotnénk rövid pihenőre? Mert azt csak ott találni, ahol minden kényelom, leggondosabb ollátás, sport- és turistalohotőségok várják az utast. Mindozt megkaphatja ,ha résztvesz az IBUSZ által október 4-tól minden vasárnap liadványba indítandó társasutazáson. Jolontko-zős az IBUSZ és MAV hivatalos monot jegyirodáiban.
— (Csetnlk kegyetlenkedés) Habacht Béla, csáktornyai tudósítónk bátyja Szlovonszka-KoTacflicán, bolovári járásban, Horvátországban tanítóskodott. Mintegy három hoto a városba igyekezett ,ntja ogy erdőn vozotott koresztül, ahol a csetnikek inog támadták és szörnyű kínzások között meggyilkolták. Holttestére másnap akadtak rá a járókelők. Oz-rogy édesanyját, több testrérét éa fiatal özvegyét ltoritotta gyászba tragikus halála.
— (Ujabb áldoiatot követőit a gylmölcs szedés)
Ozvogy Kovács Györgyné 50 óvos kisrécsoi lakos kortjében szilvát azo-dott. Nem tudta a földről lerázni a torobélyos fák gazdag termését, folmont a fára, hogy a gályákat egyenként mozgossa meg. Szerencsétlenségére mcgcsuBzott.es loosott. \'Esés köztien az ágak között mog-fordult és fojjol osott a földro. Súlyos gerinctöréssol hozták be mon-tőiiik a városi közkórházba ,ahol fólépuléséhoi nom sok a remény.
— (100.000 női vasutas Németországban)
A némot birodalmi vasút, moly mint a világ legnagyobb közloko-dési vállalata a háború kitörésekor korokon egy millió alkalmazottat foglalkoztatott, a háború óta mind nagyobb ezámbnn alkalmazott női Rcgédcrókot. Ma már mintegy 100 ozor női alkalmazott visoli a csinos kék szolgálati-ogvonruhát és számuk továbbra is emelkedőben van. Legnagyobb részük kalauznői, vonat- és tohorvonatkisérónói, vagy pedig jogy ¦kiadói szolgálatot toljosit. Különösen a jegykiadás ró rájuk súlyos föladatot, mórt nagyobb pályaudvarokon egyetlen munkamenetben gyakran több, mint 8000 menetjegyet kell korokon 18.000 különböző állomásra kiadniuk. Ezenkívül számon női alkalmazott áll teherautóéi pofltaautóvozotöi niinőségbon is a nemet birodalmi vasút szolgálatában, sót a lokomotir-szinok segéderőinek legnagyobb része is közülük kerül ki.
Bt* kAi-omkD<*|i|"
BÚTORAINKÉ
közismerten szépek, tartósak és mégis olcsók <¦ ..ív,.,.
KOPSÍEIN BÚTORÜZLET
Nagykanizsa ••
bőrdíszmű
KASZTLNÉ HOLZER ELLY
bazAr-udvar
FS-ut 8.
Izlósos kivitol! — Olcsó árakl
Rövid táviratok
A FOHRER 1
sziveshangu táviratban fejezte ki szerencsekivánatait Borisz bolgár királynak trónralépése évfordulója alkalmából. *
A DlICE
elnöklésével tegnap összeült az olasz tárcaközi közellátási és árellenőrzö bizottság.
*
GIBRALTÁRBA
három svéd vöröskeresztes hajó érkezett a Katiiéba, a Kormoz a és az Lrosz.
*
HITLER
a birodalmi kancellária uj épületében fogadta az uj bolgár követet és átvette annak ineghi-zólevclél. /
*
*A FASCISTA PART TITKÁRA repfllőgében a szovjetoroszországi légihaderő főhadiszállására ment, hogy személyesen ossza ki az otthonról küldött szeretet-csomagokat Az olasz légi-vezérkar főnöke üdvözölte a főhadiszállásra érkezett párttitkárt.
Szombathelyi LE-—Nagy-kanlzsal LE bajnoki ökölvívó versenye
Toljos csapattal áll fol a két egyesület és igon orőa mérkőzés fog kialakulni, Szombathely csapata néhol igen orős. Most azt koll megtudni, hogy hol koll nokünk orősí-teni.
Csapatunk ígon jó orót képviaol éfl minden reményünk megvan a győzelemre. Egyébként holnap 11 órakor a gimnázium tornaterméből! mindent megtudunk...
A legutóbbi Honvédnap .. gyűjteseredménye
Legutóbb * ZMNTE rendezett Honvéd-napi gvüjtést, melynek az eredménye 01.28 pengő. A ZMNTE vezctÓHégo dicsórotot érdomol, hogy a nohéz anyagi helyzetben lévő ogyo sülot íb gondol vitéz honvédőinkre.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Jóbarátalnk, Ismerőseink, valamint a repülőszázad tiszti, altiszti és legénységi kara, kik felejthetetlen fiunk, (eatvérUnk, illetve rokonunk
Honti László .....
r«plI6-6rni*ft*r , , , ,
temetésin megjelentek, fogadiák ezúton is hálás köszönetünk kifejezését
Id. Honti Ferenc •saláéja.
ki textilszakmában jártas, azonnali belépésre
felvesz
Grűnfeld ruhaház.
Az íw/íoI ktívet albán van Madrid felé
Madrid, oklóber 3 A madridi angol követ repülő gépen Londonból jövet Lisszabonba érkezett. A portugál fővárosból néhány nap múlva tovább folytatja ujját Madridba.
Keleti front
Barim, októ!>cr 3 A Német Távirati Iroda jelenti, hogy hőmet harci éa zub^iólwUiM-;, zó repülőgépek tegnap Bztaímgraa felott folytatták felőrlő támadásaikat a Sztálingrád északi részében még mindig ollonáltást tanusité bob BoviBta orőosoportok ollón. Nagy ős lognagyobb űrméretű bombákat dob-Ük a Bzpvjot ki sorod-Ali ásókra és ellenállási fészkekre Sok szovjet löveg;, amelyet a házak romjai közölt állítottak fel, a Bznkadatla.ii légitámadások után kénytelen volt megszüntetni a tüzelést. Ugyanakkor német harci én zuhnnólioiiibázó gé-pok kötelékei Sztálinii rád tó! keletre és délkoletro támadásokat intéztek ellenség mögöttes torülotén a bolsevista- utánpótlás és a vasúti forgalom ollón.
Budapest, október 3
Zürichbe érkezett jelentés1 szerint Sztálingrádban az ostromlott külváros elfoglalása után német nyomán a hol város északi torülotén még fokozódott. A szovjot csapatok a város nvugati és déli szakaszon több ollon-támadést kísérőitek meg .különösen a déli szakaszon, ahol Timosonko a gárda-csapatokat vetette harcba.
A kaukázusi fronton a német támadás a grozniji olajvidék foló ismét tért nyert. Egy fontos szovjet állás me»rohainozi\'inii után a védők dőlkoloti irányban visszavonultak.
Stockholm, oktőlior 3
Londonból Stockholmba érkezett jelentés arról számol bo, hogy a Sztálingrádért folyó csata döntéshoz közolodik. Több mint ozor repülőgép ős ezernél több ágyú zúdítja pusztító tüzét a városra. »
Budapest, október 3
(UN) Berlini jelentés szerint péntek reggel óta szakadatlanul fokozódik a Sztálingrád északi résziében levő ipartelepek ellen irányuló német ágyútűz. A légi bonvbázások a deli órákban olyan méreteket öltöttek, amilyenekre, még ezekben a harcokban 1 sem volt példoj A szovjet légierő megkísérelte, hogy tc-" bérmentesítse az ostromlott csapatokat, de a német j. magyar és horvát repülőkötelékek elzárták az utat, mig a Vorgfe felett heves légibarcokra kény szeritett ók őket. Miután 23 szovjet \'repülőgépet lelőttek, a többiek abbahagyták a további kísérleteket és elmenekültek.
..Öi*. dr. M4Uk Ui.lón. s/ill. Knhár Lu)u neje, dr. Sálak Klára és BHIak Unió gyermekei mélységes fájdalomtól lesújtva, bánatos szívvel, de a Mindenható s.ent akaralában való alázatos megnyugvással tudatjuk, hogy akli ativüttk teljes melegével szereltünk, a leggyengédebb férj, a máSMi szivü édesapa, testvér, vö, sógor, nagybácsi, illetve rokon *,. lvj\\,„
Df*B Afláldc i»siszló
ügyvíd
áldásos életének 62 ik. botdog házasságának 31-Jk évében, hosszas szenvedés után folyó hó 2-án délután 1 órakor vfatzaadia nemes telkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 4 én délután &¦ órirkör fog|uk a róni. kat. IcmetÖ szerlartáslcnuben a rém. kat. egyház szertartása szerint beszcnteltclni és örök nyugvóhelyére kísérni. .
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelki üdvéitől yó hó 5-én dclelőll 8 órakor tog a szenlíerencrendick plébánia-tcmplomaDan a Mindenhatónak bemulallalni.
Nagykanizsa, 104?. október hó 2-án.
Jóságos lelked mindig közöttünk éli
Hóbor ViutaS az, Htl«k Kárla (estvére; dr Knhtr Olló és neje szül. Próger Niria. A8gtaleky htván és neje s/ül. Kuhár Klára, Hóbor VJR<* Sógornői és sógorai; Hóbor BUrhka, LukAaiy Gyuládé, Agileloky Klára, Aggtoloky István és Kuhár Ferenc unokahugai, Illetve unokaöccsel
f\'i ti gyásioló rokoniájf.
A Nagykanizsai Bankegyesület és Délzatai Takarékpénztár R.T. igazgatósága, felflgyelőbizott8ága és tisztviselőkara fájdalmas megilletődéssel jelenti, hogy igazgatóságának évtizedek óta érdemes tagja
Dr. Málék László
Ügyvéd
folyó hó 2-án elhunyt.
F\\ megboldogult mindenkor meleg szeretettel, lelkesedéssel és hozzáértéssel karolta fel intézetünk ügyeit
Nagykanizsa, 1942. október 3.
Emlékét méltó kegyelettel és szeretettel fogjuk megőrizni I
Vásároljon
Horváth Lajos
üveg- ős porcallán-keraskedéaében
Nagy választék várja Önt I
Fó-ut 2.
Talafan: «47.
GYOOS
MSCIIXÜAT®
XX
második napja
Eucharisztikus nép éi ország
- vagyunk
Budapest, októbor 8
A Magyar Kurír jolenti:
A Katolikus Nagygyűlés második napja ünnopélyes főpapi megnyitóval kozdődntt. amolyot roggol 0 órakor Sőrédi Jusztiníáii hiboros-he-X-eegprimás mutatott bo n/. ÜllŐi-uti Orökíinádási tomplomban. A megnyitó után Drahos protónotáríuB kanonok, osztorgomi érseki altalános boly tartó mondott szonthoszédot arról ,hogy eucharisztikus nép és ország vagyunk. \' \\ •
Fontos török közellátáil Intézkedések
Anlnra, októlier S Tegnap összeült a török minisztertanács és több mint 5 óra hosszat értekezett. A megbeszélések legfontosabb tárgya a közellátás volt. A török kormány* — hlr szerint — Igen szigorú intézkedéseket lépteiéit élctb^. amelyeket rövidesen isnicrtfct. nek a nyilvánossággal.
Négy hollandot kivégeztek
7/rforf, oklóber 3 (NST) Négy hollandust, akik kommunista tevékenységet folytattak és megkísérelték fellázítani a holland lakosságot a megszálló hatalom ellen, kivégeztek.
Minden háztartásban akad felesleges holmi, amit ]ó lenne eladni, lm volna kinek I — Biztos vevőt házhoz szállít egy párfílléres apróhirdetés a Zalai Közlönyben.
FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
Nagykaniiia meg/ei vftroi polgármesteré löl.
83.33671942.
Tárgy\': A munkaidő tsltes kihasználása a moiőgaida-lagbaa.
Hirdetmény.
Tudomásomra jutott, hogy a folyó gazdasági évben a mezŐ-gasdasági munkások, idénymunkások és napszámosok több esetben a munkaidőt Önkényesen megrövidítették és ugyanekkor a teljes napszámét követelték és kaptak. Minthogy a háborús mezőgazdasági termelés érdeke, de a magángazdaságnak is érdeke az, hogy o termelés eredménye fokozódjék, felhívom ugy a munkaadók, mint a gazdasági munkavállalók figyelmét arra, hogy a mezőgazdasági munkaidőt, — amely napkeltétől napnyugtéig tart, csupán a három km.-tői messzebbről jövő munkásoknál rövidebb, ugy reggel, mint este \'/z—Vi órával, tartsák be. A munkaadók ai ellenszegülőket hozzám jelentsék be.
Nagykanizsa, 1942. október X 1013 Polgár mester.
Nagykanizsa megyei vAros polgárnieHtrrélöl-
1840/ke. 1942.
Hirdetmény.
Mindazok, akik előző hirdetményemre a gyümötcscsemagolóbttn burgonyát jegyeztettek, a burgonya átvételéért f. hó 5-én okvetlen jelentkezzenek a gyümölcscsoiua-golóban (Záraia-u.) hol métermi-isánként 20 P. vételár lefizetése ellenében a burgonyát átvehetik.
Nagykanizsa, 1943» október 3. soi i Polgármester.
Elsötétitéshez
papiros kapható
ain.
ZALAI KÖZLÖNY
Hofherr-Schrantz gépek, lifliíö petróleum
UNGERí-ULLM ANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN shell gázfőzők előjegyezhető!?.
Mlndan .zQknéglotít altira rendelj, magi _
mAtadt Autóbusz-menetrend
ErvinyM 1943. ingautai 1-tűi « lovAbbl IatJik«d*tlg. NagykanUaa—Q a ru bono—Za la axa bar
MAVAÖT
17.15 1. Nagykanizsa Központi száll. é. 6.50
18.08 1. Ovabonc 1. 5.58
1825 é. Zalaszabar \\ 1. 5.40
SsagykanlaaM— haroaborany—Inka—I^Ahflnva—Kapoavar
7.00 1. Nagykanizsa Kflzponli száll. é. 17.05
7.39 1. iharoaberény é. 16.27
7.55 1. Inka é. 16.11
8.53 1. Böhönye é- 15.30
10.15 é. Kaposvár pu. é- 14 00
Magyluinlxaa---A1aal«ndvB---)|RuraaBambat
d
S 101 I4.r01 18.20 I I. 7.20 16.10 20.30 I. 8.55\' 17.45 21.45 é.
Nnjîvk.iiri/sa pu. Alítólciidva Korona szálló Muraszombat Korona sz.
d — Nagykanizsa— Alsólendva között csak hétköznap.
X d ,
1 •¦ I 10.20 14 45 18.00
I- 8.25 12.40 15.55
1. 6.45 11.00 14.35
6.10 5.20 910
-.--.- 14.45 -.-
9.35 10.20 14 39 1605 8.45 9.30 13.45 15 18
Naaykanix»a—Latanya
c d
7.30 14.--.- 18.20 I. Hantold. é. 7.15
7.40 14.10 16 30 18.25 I. NuykL.lii.Kli,. é. 7.05 8.30 15.- 17.2« 1915 é. L.U.y, I. 6,15
Ezenkívül meg Letenyéről indul 17.00, Nagykanizsa pu.-ra érkezik 18.00, csak hétköznap.
5? Csak hátköznapokon közlekedik.
c — Hétlőn, szerdán ?8 pénteken.
d«- Nagykanizsa—Letcnyc között caak hétköznap.
DRÁVAVqiBYI
VILLAMOS HWRMSZOLChLTHTÚ R-T.
atsakazarO fplvllágoaltAa minden « i 11 a m o a kérderaban Csengery-ut 51, teleién 294.
Áramszámlák fizetéae, reklamációk, hlbabejelenftéaek
Sugár-ut 2, I. emelet, teleion 213.
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonaloze intézet, üzleti könyvek ós dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és biadóblvaiala
KészitUnk :
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, Ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyom látványokat, árjegyzékekel, müvekel, mcgltivékat, eljegyzési és eskclési értesítéseket, gvász]elenté8eket, névjegyet, falragaszo-kal, korlevelekel, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállilásu nyomlalványokal. \'
"I TELEFON: 78. j
Gyártunk s
üzleti könyveket, ügyvédi naplékat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzelekel és tömböket, minta-zacskőkal, zsákcédulákat, naplártömbőket, fali-naptárakat, dobozokat slb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
.Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fö-ut 5. szám alatt.
1942. október 3
HILD
trmet, exhumál, szalut.
Cégtulajdonos :
Dervallts József
ssra t*h. »•«.. I.U., H».
ÁLLÁS
KAmQvaa éa cserepes lin/.in?steinel< •Jánlkorlk. Telólavlláat vállal. Ugy.nolt 1 drb 140X150 Ikerablak eladó. DM. tér 12. 2939
Kezdő oapIrenS \'elvetetik dr. Bnda borkereskedőnél, Horthy M.-ut 35. 2985
SaraadnAl vagy aagadat felveszek. Horváth fodrász.
Magblahato be.Jar-.5ii8« felveszek. Sugárút 31. 2794
Xlfulelaányt felveszek. Rolli Laura. Bazár-udvar, Fö-ut 8. 3012
Fiatal ayarmaklaasiyt keresek hároméves kl.fli.iii mellé. Ballhyány-u 16. 8007
adás-vétel
EI.SIISi.. mlall Játabalmat oic.ín
elárusítom „Bnaéblt* lálékUzlet, Horlhv M\'klfi-ut 2. 2927
Haaanáll ruhát, olpö* veszek és eladok. Legtöbb árat fizetek Hívásra hashoz megyek. Wuscher Bétáné, Teleki u. 3. _MU
Etaoó egy ul, modern konyhabútor, Megtekinthető délelőtt 8 lói 2-lg. Rlko.lt-ulca 15. sz. 3009
Vonnék egy szoba körépstőnyegetjé állapotban. Megkéréséit Rákóczi u. 15. alá.
30C5
Lábon álló Lnaarlaiár eladó Teleki-ut 6. alatl. 2789
¦ atorkarabpár 350 cm> (AJS) lel-\' \'olva. 2ÍJ2
lesen ulonnan generáljavitva és dukkolva. eladó. Clm a kiadóban.
HÁZ ÉS INGATLAN
Magyar-utca 80; számú ház áladé. Érdeklődni ugyanott hátul az udvarban, tulajdonosnál. 28*0
Tobb adómentes m\'gán- éa bérházat, házhelyet, szőlőt éa földeket ko«».llt Papp, T.leklut 8. Telefon 670. 1312
Több kisebb-nagyobb kertes magán- és bérházat, szőlőt komnailt Mlkó Peler, Magyar-u. 6. 2804
Nagyobb kar-tat bérelnék hosszabb időre. Clm a Madóhlvatilban.
Eladó Kanizsához közel negyvenhol-dsB lanyeblrtok. Érdeklődni Horváthnil, Sugár-ul 42. 3004
KÜLÖNFÉLE_
latállet kereseti 10 lóra paltávsl vagy nagy padlással. Mlhácsl szállító, Horlliy M.-ut t5. T\\ 2196
s.ilanlakvnr belözéiéhes Uslök kölcsön kaphatok. Cs.ngery-ut 31. \' 3008
Vlaaaaatak és aamotte-kalyhak javítását vállalom. Széchenyi Lajos Iskatos éB szerelő, Koisulh-tér 13. 3010
Halgyalns 1 Legújabb, legszebb kéli-munkamlntákat HllérekértelJrs|zol Böhmné-Zárda-utca I. 2790
Szentképek
nagy választékban — logolosóbb
Horváthnál, Fé-uí 2.
ZALHI KéZLÖHY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: ,,KÖi!joi(JaBáijlH.T. Nioykanliu". Felelős kiadó: Zalai Karoly. Nyomatott i
I „KíigaidMÍQl H. T. Naoyknniiia"
nyomdijóliaq Nagyktolitnn. (NyomüAórt telel i Ziltl Káraly.)
D-B
?717
Feladó:
Clm:
Bendlokosat: \'fiibori posta:
82.
•vf., 826. tx. Nagykanliti, 1848, oki, S. hétfS
ára 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
twda^MMt «¦ kUutohiv.Uli ttni t mám. SSUMJtp t* UwUhtTatalt UUkn ra m. MegtolenlK minden hétköxnap delatan.
\'Oiltllil H « 1» t L A p
Felelős sierkesztfl: Barbarlts Lajosi ei6a*^awrtéFnbT°L^%tVSfitr\'U>\'
Bffyr* ttam: hétköznap 12 lilL, azombaton M
j Az aradi tizenhárom
Glóriás hősök, gyermekkorunk eszményei, a Hunyadiak utódai, a magyar sora\' megmmtázói. Ilyen élőt szomlélottol tekintettünk mindig iájuk, amikor a legtöbbször borús ok-tóborí nap olórkozott s mi a gyász-lobogók áradatában valóban vissza tudtuk idézni »azt« a napot.
Ma, a mind gyorsabban rohanó eseményekben., amikor éppen nemrégen jelentette ki a harmadik birodalom ittjárt képviselője, hogy Magyarország vissza fogja nyerni Nagy Lajos korabeli, nagymagyar birodalmi szerepét, az aradi tizenhárom emléke mellé testvéri féltéssol bI-nuilnak a jelenkor októberi hŐsoi, A Volga-menti harcokból talán éppen most repült fol az uj októberi Iiésök lelke az aradi tizenhárom molló s olmondják odafont, hogy a magyar a háború zajában is feltÓ szeretettel, soha ol néni muló emlékezéssel gondol reájuk. Azokra, akik az élőn, vezető szerepben is olyan fenséges példát mutattak, akikol ol nem tántoríthatott sonki és soinmi szent hitüktől, az igazságba votott meggyőződésből, a magyar ügy győzelmes tisztaságától.
Arad után évekig, később évtizedekig meditálhattunk azon, vájjon melyik magyar kor volt a szobli, a boldogabb, a nemzőt szellemének, légi hagyományainknak jobban meg-feloló? Do hiába meditáltunk, mert a liósi.;kor olmulott főjünk folől, az aOlmult * háború szükségszerűség és magyar becsület dolga volt, Trianon lecko a magyarság m aga fo led kezeséért, a hősi "kor négy évvel ezelőtt, éppon októberben kozdődött újból a magyar történelem bon. Lehet, hogy az aradi tizenhárom szollomo őrködött a komáromi tárgyalóasztal fölött s elŐrovototte a mozaikálhunijk mogérdoinolt sorsát. Lehet, hogy az akkor is verőfénnyel pompázó október egyszersmind azt jolontetto, hogy minden októborünk verőfényes lesz, amelyet nemcsak az éltető riap sugáron verőfénybe, hanoin a magyar szivek mélyén is megújult hit és reménykedés lesz \' úrra, a iövő-váráa immár nom boíoló tomotkoző, nom magyarhoz illó, dokadonsen fáradt nosztalgia, hanem zsendülő, állandó érzés, amely gyökeret ver., ogy nemzet házatáján.
A mai október gyászos hangulatát sokszor felülmuljaa tőrténósok áradata. A magyar hadsereg győzelmes előnyomulása mindon nappal a régi októberért fizet, amikor a magyar igazságot az orosz hadimasina gigászi hönipölygéae segített eltiporni, amikor Petőit nomzotét, amelynek mindon idegszálából a szabadság; áhítatos vágyakozása feszült ki, minden oldalról csak elnyomni, csak mocraemmisitoni ígvokozlok.
Mi, az idősebb "bátyák ós édesapák egyezer mér ott jártunk az ukrán mezőkön s elértük Etelköz lábát, ahol őseinkkel beszélgettünk a oRondofl, tavaszi éjtazakákban. Fiaink most még tovább menvo, a Volga mentén újítják fel a régi magyar dicsőséget, a mindig alföldi, .mindig síksághoz Bzokott lovas nemzet fiai megint viaszakor ültek a végtolon ^¦aztékra, ahol az októberi éjtszaka teret Ion fényű, öreg csillagai régi
A jogerősen halálraítélt Bogdán Imre megszökött a kanizsai fogházból
A második emeleten levő cellájának ablakvasát felfeszítve, leugrott az udvarra és az est sötétségében elmenekült — Meddő hajiévadászat a kerteken és földeken kereszti.! — Országos rádiókörözést adtak ki kézrekeritésére
Bogdán le akar ugrani. Lármát csapott és villámgyorsan lefutott n lépcsőkön az udvarra, hogy eléje kerüljön és elfogja, de Bogdán a nngy magasságból macskaügyességgel leugrott a pulin földre (ahol már kezdtek feltölteni és korlátot emelni az akasztás esetére). A következő villanásban a sötétségben tova-irainodoll, egérutat nyerve, átugrott a falon, ugy hogy az odaérő fogbázőr már hűlt helyét találta. A kiáltozásokra össze* futottak a fogházőrők, majd a közvetlen szomszédságban levő kapitányság rendőreit értesítették és most együttesen megindult a vadászat a megszökött halálraítélt kézrekeritésére. At a Mendlovils-kerten, keresztül az árkokon, Valóságos szerencse, hogy valamelyik fogbázőr vagy rendőr lábát nem törte a veszélyes hajrában, teljes sötétségben. Éjfélig tartott az üldözés végig az egész városrészen, tul a Transdanubián, végig Kis-kanizsáig, azonban hiába volt minden. Bogdán Imre rejtélyes módon, mintha a föld nyelte volná cl — eltűnt. Végül a rendőrök és fogházörök — teljesen kifáradva és elcsigázva — kénytelenek voltak visszajönni minden eredmény nélkül. Azonnal jelentést tettek az Uletékesfak-nek. Még az est folyamán rádió-
Nem mindennapi eset tartja izgalomban a nagykanizsai bűnügyi hatóságokat. Bogdán Imre 22 éves muraközi lakatossegéd, akit a nagykanizsai rögtönitélő-biróság jogerősen halálra itélt — mert az elsötétítés alatt Csáktornyán kétrendbeli lopást követelt el—, a törvényszéki fogházból megszökött.
Szombat este fél 8 óra volt, amikor a fogházőrők elvégezték szokásos esli ellenőrző kőrútjukat és utána néztek, hogy minden rendben van-e Legelőször a második emeleten kezdték szemléjüket, amelynek egyik cellájában volt elhelyezve a\'ha-lálratiélt Bogdán Imre. Az\'emeleten szolgálatot teljesítő Őr még benézett a cellába a kémlelŐIyu-kon és Bogdánt apriccsen fekve találta. Ugy látta,\'hogy Bogdán imádkozik. Tovább ment, Ekkor jött az ellenőrző szemle, amely szintén rendben talált mindent. Zárban sem volt semmi hiba. Lementek az első emeletre. Künn az udvaron már ekkor erősen sötét volt. Mig az ellenőrző fogházőrők az első emeletet végigjárták, és végigvették a cellákat, Bogdán felugrott priccséről, lerántotta az elsöté-tiíési célra ablakára akasztott pokrócot és hatalmas erővel széj görbítette, majd kifeszítette az egyik vasrácsot, villámgyorsan kivetette lábait a nyíláson, majd átbújt maga ís.\'Már künn volt az udvar felöli részen, egyik kezével fenntartva magát a rácson, amikor a fogbázőr ismét betekintett és látta, hogy
körözést adtak le, különösen a határmenti őrsöknek, a megszökött halálraítélt fiatalember kézrekeritésére.
Mielőtt szökését véghezvitte, azt gondosan kiagyalhatta. Gyakorlata volt már t benne, hiszen a zágrábi fogházból is megszökött, igy került Muraközbe, ahol testvérénél húzódott meg a Vashegyén. Ugyanis kabátját levetette és igy ingben, hogy köny-nyebben tudjon átbújni a rácson, gazdász-nadrágban és_ cipőben ugrott ki az ablakon, kabátját visszahagyván a cellájában.
Ugy tudjuk, hogy az összes batármenti községek őrsei még az éjszaka folyamán a legszéle-sebbkőrü intézkedéseket tették elfogatására. \'
Minden remény megvan kézrekeritésére.
A fogház udvarának egyik részén feltöltötték a földet és korlátot készítettek. Vagyis lassan megkezdték az előkészületet a Bogdán-ügy »végsö akkordjához*.
Bogdán Imre szökésével egy csöppet sem enyhített helyzetén. Sőt! Cselekményével lerontotta azt a kedvező légkör\'", amjt az emberi irgalom és kö-nyörület számára megteremtett, hogy visszatartsa — az életnek !
(B. B.)
Ősökről beszélnek hunyorgató, örogoa szomükkol.
Az aradi tizenhárom hőai áldozata utódokat szült ,ma is élő, nemes példaadás, huaunkba-vérünkbo hatódott, szent szimbólum, útmutató fáklya, amelyet nem tud elsötétíteni som orvul érkező légitámadás, som l>odig a dofotisták sotétbon bujkáló, aljas sorogo.
A gyaszlobogók molló odakerül immár "a hármas magyar bzíu, az áldozatos vér, az Ősi tisztaság és az Istonnol roménykedéa boldog azinoi.
Az aradi tizenhárom ma azt üzeni, hogy mindon magyarnak ki Uelt tartania a vártán a az átmeneti
szükségben is nemzeti hagyományaihoz illó fegyelmezettséggel, áldozatos türelemmel kell sogúonio inesszo küzdő katonáinkat. Ma nincs különbség vezér éa közkatona között s ha eddig valaki elkerülte az áldozatot, nom vetto ki vészét aom régen, sem most a háború valóságos átéléséből, igyekezzék legalább hallgatni, vagy próbálja magát beleélni a hősi szoropbo s adjon, áldozzon, ha mást nom tud: jó szót, szeretetet, molegségot, testvéri együttérzést azokkal szemben, akik ozt a hősi kort legjobban sinylik s akikkol szemben mindannyiunknak kötolos-ségoi vannak,
Az októberi gyászba bolecseng a magyar győzelem büszke ,ércos harangszava, hirdeti az egész világnak, hogy Nagy Lajos régi birodalmának népe napról-napra jobban órik a régi szerepre, a három tenger suttogó hullamain tovaszárnyal a hír megtalált önmagunkról, frissülő oiónkről s ha a sokat emlegetett öreg Hadúr ogy pillanatra rajtunk folojti szemét, sokkal különb, sokkal .edzettebb, sokkal Öntudatosaim magyart talál a réginél.
Kzt üzenjük az aradi tizenhármaknak, akik féltő gonddal, óvó szóróiéitól figyelték éa figyelik minden lépésünket. Sági Á\'dfAíis IstuÍH
ZALAI KÓZLONV
1842. október 5
Azonnali
belépésre
gép-gyorsírót
keres kanizsai vállalat naponta d. e. 9 órától 3-ig terjedő
elfoglaltságra. Ajánlatot a Zalai Közlöny kiadóhivatalában kell beadni.
Síonib-it
tViUudd ¦.-.Üívlílfi\'iiuil hítkaiuupodöu Badap»at t. liöíoíJb
0.40 Torna. Hirok. Közlemények, Hanglemezek. — 10 Hirok. — .11.10 Nemzetközi vizjolzószolgálat. — 12 Harangszó. Himnusz. Időjárásjelen-tée. — 12.40 Hirok. — 18.20 Idő-jolzéa éa vízállásjelentés. — 14.80 Hírek. .— 14.45 MüsorÍBmor<. \\ — 15 Arfolyamhlrek, piaoi í"\\k, éleimiszorárak;. - 16.45 Időjelzés, hirok. — 17 Hirok szlovák és rúnáin nyelven — 18.50 Hirek magyar német és román nyolron. — 21.40 Hirok. — 28 Hirok német, olasz, angol ée francia nyelvon. — 14 Hirek.
"\'BUDAPEST I.
8 Fohász. Szózat. iíeggjli zone. -r 8.45 Hirek. - l) líótn. kat. istentisztelőt. ..... 10 liofonnátus iston-
4iszteIot. - 11.15 Evangélikus is-tontisztolot. - 12.20 Idójolzcs. — 12.y0 Boszkárt-zonckar. — 14 I. rész; Magyiu- inüvéüzlüuiozek. II. rósz: Dolmányt Ernő: fisz-moll, szvit. — J5 Melághogyi Sándor előadása. 15.25 IVi-tw Pali cigányzenekara.
17 Aradi vértanuk omlékéiü. Közreműködik a budujxisti őrzászlóalj zenekarién n Vitézi Hond Zrínyi csopóHjániik énokkara. — 18 Ko-. húry Domokos előadása. - 18.25 Stoíáiiiaínó Lászlóffy Margit ós Sto-fúniai Imro kétzongorás hangversenye. — 18.50 Hirok. — 19.05-Liszt: Ad nos ad salutaroni, l>ovozotó és fuga. — 10.15 Magyar Tanítók Művészkörének efltjo. Közreműködik Hankiss János dr., Könnyű László, Nagy Móda, Cziráky Imre, Ollwy Irén és Gagyi László. ¦ 19.50 Tá-rogntónégyos, i-hnbalomkiséretíol. — 20.10 Kolozsvári ötvösök. Hangjáték ogy fölvonásban. 20.40 Itádió-zenokar. - 22.40 Székes fővárosi Zo\' nokarw. — 2ÍÍ.20 Zenekari müvek. BUDAPEST II.
17 Erdélyi János hegedül. — 17.25 Ruszin hallgatóinknak. — 18 Az 0(»raház olóadásánuk közvotitéso. »IIunyadi László". Dalmű három felvonásban.
:—I értesítés
Értesítem az Igen tisztelt közfin-séget, hogy
kötött-szövött
rövidáru-kereskedést
nyitottul.). 11,7
Korom Inon tinteli uiUltogaaukíit. TlMt.l.tt.l
HEOKUMST « AltOLY
NiiKíltaulMM, 3*íelio.yllír 11., I. .m.t.t.
Nagykanizsa: Zalamegye zeneknltnrálls központja
A kts mustármag 17 év után egy nagy megye zenei gócpontjává fejlődött — Zalaegerszeg, Keszthely, Cták-ternya utón Sümeg, Tapolca, Zalaszenfgrót fiókjai következnek — A kanizsai zeneiskola zongora-tanszakán eddig ISO növendék Iratkozott be
Hoyyari dolzjojcik a nagykanizsai városi z\'ene-Iskola ?
Nem arról az éles bírálatról | sá mángorolni — hanem arról,
akarunk ma írni, amely még nemrégen érte a kanizsai városi zeneiskolát, amely nem kulturális misszióját nézte, hanem bírálatában uz üzleti főkönyv tartozik-kővctel rovatának végösszegére volt tekintettel és a szeszfőzde, vizmü és egyéb városi közmüvek mintájára kívánta ivarosunk eme nagyszerű intézményét is< jövedelmi forráserőteljes lendületet nyert a nagykanizsai városi zeneiskola
az iskola legutóbbi éves küzdelmei és sovány esztendei után végre ahhoz a kulminációs ponthoz jutott, ahonnan már csak felfelé ivelhel. Sikerült intézetének hálózatát Mgy kiépíteni, hogy fejlesztésével kapcsolatban mérlege js kedvezőbbé fog alakulni, szilárdabb alapokra kerülni. Mert
felügyelője kidolgozott és kivitelre éretté lelt. Knzucsuy-több-izben felkereste vitéz gróf \'fellöki Béla főispáni, akivel közölte a nagyjelentőségű terveket, ami-kel a főispán a legnagyobb megértéssel fogadolt és támogatott.
Vanniiy János, u kanizsai zeneiskola ignzgalóju, nagy lelkesedéssel látott hozzá a terv kivitelezéséhez és igy történt, hogy Zalaegerszegen, majd szeptemberben Keszthelyen és október 2-án Csáktornyán meg-nyill a zeneiskola, amelyek a nagykanizsai városi zeneiskola fiókintézete!,
gyon szépen halad az ügy Csáktornyán, ahol Pet-somik Olló országgyűlési képviselölől kezdve mindenki ál van\'hatva a zeneiskola jelentőségétől és n.\'legnagyobb mértékben áldoznlké-szok és előzékenyek. A-csáktor-nyai zeneiskola jelenleg a le-venle-otthonban nyert elhelyezést, azonban máris tervbe van véve egy alkalmas uj épület erre a célra,
Es ha ebben az iramban folytatja, kétségkívül Zala vármegye zenek ulluráUs életének Nagykanizsa lesz a ecnlntmaés irányilója. Aminthogy eddigi tevékenységével is erre egyenfesen hivatott. 1
Ilégi terv, hogy a nagykanizsai zeneiskola Zalaország zenei éleiének köz- és gócpontja legyen. Vitéz gróf Teleki Béla kormány biz!os-főispán magáévá lőtte a kitűnő gondolatot, amit logmcüszebbmenöleg támogatod és Kuzuesuy Tibor tanügyi tanácsos, a zeneiskolák országos
nagykanizsai központi irányítással és vezetéssel. Három-négy hónap múlva még jobban kiépül a hálózat, mert sorra következik Tapolca. Ulánu Sümeg és Zalaszenigrót. A gondosan kiépitelt terv Keszthelynek fontos szerepet szánt, amennyiben alközponttá épiti ki, hogy széles vidéke hozzá tartozzék. Persze ennek előfeltétele, hogy az eddiginél jobban és megértőbben kell áldozatkésznek lennie. Na-
Nagy gondot okoz kétségkívül a tanári kérdés
Mindenütt a helybenlakó tanárokat veszik igénybe, hogy hicglegycn a helyi tanári kar, mig a központi igazgatás Nagykanizsáról történik, Eddig Nagykanizsáról szálltak ki vidékre-n tanárok, de a kanizsai zeneiskola mostani nö vend ék szádom-latavezl lehetcllenné teszi, ugy hogy .minden vidéki zeneiskola saját helyi tanári kart szervez és állit. |
Magasabb fállClSkOla
szinvonalu \'M
nyiiik október tl-én a Kaszinó nagytermében.
F«lnótt-t diák- és babs-kurzusok, attxtinook.
Vezetők:
Laaa Vlrtoa és Leax Mlklói
2)03 láníUtillúk.
nzonkivül a hegedüszakru I.o-mosilz Pál, a csáktornyai tanítóképző tanára, aki minisztériumi engedéllyel vezeti a hegedű tanszakot. Csáktornyán a legrövidebb időn belül felállítják a ruvózene tanszakát is, tekintettel a nagy érdeklődésre, nntf mutatkozik.
Hogy az idén mi a helyzet a kanizsai városi zeneiskolában, mulatja, hogy nz idén egyedül a zongora-lanszakon a mai napig 130 növendék iratkozott ibc, mely szám hétről-hétre növekedik." Az év végén ^edig 150 főre lehető. Az eddigiek szerint Nagykanizsán az év végén a zeneiskolában 200 nál több növendékre tehet számítani, Csáktornyán 100, Zalaegerszegen és Keszthelyen szinten 80— 80 főre. Keszthelyen sokkal löbb lenne a lélszám kedvezőbb légkörben.
Kzekbe az iskolákba bejáró növendékek (vidékről), felnőttek és gyermekek nyernek felvételt. Mindenütt felállítják a játékos zeneiskolát \'1—u éves gyermekek részére, amely eddig mindenütt olv kitűnően bevált.
Ilyen körülmények és jövőbeli kilátások mellett Nagykanizsának sem szabad tovább a szűkkeblűség eddigi polilikáját folytatni a városi zeneiskolával szemben. Szól ez a tanári kar illetményeire, szilárdabb állás biztosítására, de a dologiakra nézve is. Nagykanizsa fogja fel ennek a zcnokulrurAUs gócpontnak óriási jelentőségét, amelynek érdekében a legmesszebbmenő áldozatot inog kell hoznia, í (íi. II.)
A kanizsai zeneiskola munkája
óriási módon megnövekedőit, főleg az igazgató-tanárnak, akinek egy tanárt is kell pótolni. Hiányzik egy énektanár. egy gordonkaszokos tanár. A hegc-düsznkot betöltötte a minisztérium. A zongoraszakon a 4-ik tanár Podobják Ilona, aki a prágai zeneművészeti főiskolán veszett és nyeri tanári képesí-
tést,. Csáklornyárn kerül Jereb Magdolna kassiü zongorátánár,
Ünnepélyesen adták át a klskanlzsal I hősi halott özvegyének a klsezttst . vitézségi érmet i
Már megein lakoztunk arról, hogy Horváth János honvédsznkuszvozoló vitéz bátorpágával hősi halált halt. Legfelsőbb bolyról vitézségét elismerték ós a kieozüst vitézségi érmot küldték niog özvogyénok, alti négy apró magyar gyonnoknok édos-rinyja.
Vasárnap délbon a templom olótti sokrcstyoajlóban rövid, cto annál megHafóhb jolonotnck voltunk azom-tanui. A kiskanizsai közönség előtt ünnepélyes korotok között nyújtották át Horváth Jánosnónak a kitün-
Htoflterr-Schrantz gépeMlágitó petróleum
ungek-oljlmann elek
VAS- ÉS MŰSZAKI KCKESKEBÉSÉBEN
Sh*ll s*xf6z*k ©Iőj@gy®zh3tők.
_Minden aaflkaégletét alora randsljs rrléfl
Először P. Bánás A. Gyula, Kiw-kanizsa plobánosa mondott szívből jövő gyújtó beszedőt ahazaszorotot-ról, magyar kötolossógoinkról, majd Gozdán Józt>of kiskanizsai város-biztos moglmtódott szavak kiséroté-bon adta at a kitüntetést a inoghatott özvegynok. A kiskanizsai egy-házközsí\'g Hogélybizottsága novébon K. Nagy László i>ónztávos 150 íxm-gÓ ajándékot nyújtott át a hadiözvegynek s ozonkivtil még 100 kg. burgonyát is kapott aszegóny négy gyermekes családanya.
Csak azt láttuk, hogy az óriási sokaság a zsobkomiőkot húzza olö og.votlon szóm nommaradt szArazon.
Kiekanizsa magyareéga mélyon pgyütt -\'órzott a szogóiiy magyar ha-diözvoggyo), akiobbön a pillanatban érezte azt, hogy a nelióz Bor\'Bcaai*-Bok percotbon is van istoni goníÍTi-fcoléa és sok :nómoa, -tóstvóri \'magyar naiv, amely közösön dobban a jóban éa a balsorsban is--vele...
—.
1943. •któber 5
ZALAI KÖZLÖNY
A dr. Novai imre-Siibö Qynla perben még a harnadlk tárgyaláson sem került sor Ítélethozatalra
A törvényszék további tanúkihallgatásokat rendelt el — A legközelebbi (negyedik) tárgyalást november 6-ára tűzték ki
Péntekén d. c. 11\'órakor tár* gyalta a törvényszék dr, Al-mássy-tanáesa dr, Novai Imre tanácsnok és Szabó Gyula városi képviselő jsmeretes perének harmadik tárgyalását, melyen dr. Abnássy elnök bejelentette, hogy az alispán felmentette a polgármestert, a főjegyzőt és a többi városi tisztviselőket a hivatali titoktartás alól, majd ismertette a vádiratot,
amely szerint Szabó Gyula 1910 október 15-i városi közgyűlésen dr. Novai Imréről azt állította, hogy a családi segélyekben hozzáforduló asszonyokkal szemben gorombáskodott. Miután dr. Révfl\'y Andor biró felolvasta az elözö lárgyalások tanuvallomá. suit, Szabó Gyula kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek. A katonák hozzátartozói védelmében szólalt fel. Tehát
magasabb nemzeti érdekek vezérelték a polgármesterhez Intézett Interpalláolójában.
Kérte a valódiság bizonyításának elrendelését, amit a törvényszék cl is rendelt.
Utána dr. Novai Imre tanácsnokot hallgatta ki a bíróság.
— Nem haragszik a vádlott képviselőre, mondotta, ö is kéri a valódiság bizonyítását. A segélyezési ügynek külön előadója volt : dr. Szűcs László,\'mondotta. A Yádbeli időben Tegzes végezte -á dolgokat. A polgármester őt bízta meg a segélyezés felügyeletével és irányításával, mert pimaszok voltak. Ha val ki hozzá jött panaszával, mindig Tegzestől kérte a reá vonatkozó adatokat. Mintegy 20 főtől meg kellett vonni a segélyt, mert a
Ö mint városi képviselő Járt «1
megállapítottnál több volt a jövedelmük. Nem volt eset, hogy erélyesebb hangot kellett volna használnia. Gerócs György egy alkalommal felizgult állapotban jölt be hozzá és \'kijelentette neki : Legjobb, ha az ember agyonlövi a feleségét 1 Erre ő azt felelte vissza neki: Csodálom, hogy maga önálló iparos léiére ugy beszél, minyegy komin u-nista facér. Gerócs később\'visz-szajölt hozzá és bocsánatot kért.
Dr. Almássy felolvasta a jegyzökönyveket, melyeknek aláírói kijelentették, hogy velük sem^ miféle sérelem, gorombaság nem történt.
Szabó Gyula megjegyzi, hogy
azok ügyében, akik megkérték erre. Novaival soha semmi\'ösz-szekülönbözése nem volt.
Dr. Almássy elnök Szabóhoz : Nem lőhetne ezt az egész Agyleit békésen elintézni ?
Szabó: Én az asszonyok és katonák érdek\'ébenn jártam cl. Nem kérhetek bocsánatot dr. Novaitól.
Dr. Hegyi Lajos polgármes-tcrhelycttcs tanukénli kihallgatása következett, aki előadta, hogy ezekbe a dolgokba ö nem folyt be. Panasz őhozzá nem jött, hogy dr. Novai goromba lett volna. Egy alkalommal, \'mi-polgármesterhez belépett,
kor
hallottá, hogy az tárgyal Szabó Gyulával a Novai-ügyben. A
Sokan Jöttek hozz! és panaszkodtak és bonknrtak menni a polgármesterhez,
polgármester feléje fordult ma-gyarázólag : A Szabó-NoVai ügyről van szó. Egyébként az ügy részleteiről nem tudott, amíg az alispán rendel kezesére az ügyben kihallgatást nem folytatott le. \'
Polaí József számvevő nem tud arról, hogy a felek panaszkodtak volna, tény azonban, hogy az asszonyok ugy viselkedtek," hogy némelyiket\' el kellőit távolítani.
Biba Sándomé, polgármesteri titkárnő, tanúvallomásában elmondja, hogy amikor sok volt a panasz, a polgármesler azt az utasítást adta, hogy menjenek Novaihoz.
hogy dr. Novai goromb ás kódjait és kidobta őket — de tapasztalatból tudja, hogy egyik-másik fél olyan volt, hogy nem csodálkozna, há Novaikidobta őket. Szabó sérelmezte a tónust nz asszonyokkal szemben ,de voltak, akiknek nem járt segély. Szabó bement a polgármesterhez a sérelmekkel. Ö maga nem hallott goromba tónust Novaí-lól. Azt tudja, hogy dr. Novai szűkszavú ember, de hogy, goromba arról nem Ind.
Szabó itt több kérdési intéz Bibánéboz, aki kijelenti, hogy
BÚTORT HETIÉI IMBE máikta botorazatoíiti^vaawa
v«sy ttt>rW|ftt .CJwtgwy-a\' H
i tényleg annyian jöttek pnnasz-szal az asszonyok.. .s nogy Ő maga ís kijelentette: »mi lehet ennek az oka, hogy annyian jönnek? Voltak*asszonyok — vallja a (anu —-, akik mikor odajöttek hozzá, elpanaszolták, íiogy nlr, Novai kidobta őket*, de) ugyanúgy panaszkodtak Tegzesre is, mondja őszintén.
Gerócs Györgyöt hosszabban hallgatta ki a bíróság.
Ifjti-Cserép Józscfné dr. Novai \'kemény hangjai miatt panaszkodott a bíróság előtt.
Dr. Almássy elnök felolvasta még a-szóbanforgó városi közgyűlés jegyzőkönyvét; majd további tanuk — így a. távol levő polgármester — kihallgatása végeit a tárgyalást november B-rá elnapolja.
Valószínű, hogy most már ítélethozatalra is sor kerül.
TÖKÉLETES KONSTRUKCIÓ
KIVÁLÚ SZAKMUNKA
ELŐZÉKENY KISZOLGÁLÁS
Ez a három alapalv az OFMON-gyír mindertkori programja. Ezen az úton
MA IS TOVÁBB HALADUNK!
Moggyózik Ont orról új köazülék típusaink. MINDEN ORIONRAOlÓKfRESKEDÖ KÉSZSÉGEI BEMUTATJA
A rendőrség letartóztatott egy Vóosey-ntoal asszonyt,
aki ellen csalás gyanúja miatt számot feljelentés érkezett
A rendőrség bűnügyi osztályára számos feljelentés érkezeit Fésűs Istvánnó VécseyJnt-cai lakos, háztartásbeli usz-szony ellen. A feljelentések ugy szóltak, hogy Fésüsné áldozataitól ruhákat csalt ki azzal az ürüggyel, hogy jól tudja \'azokat értékesíteni, mikor azután a ru-
hákat kicsalta, eladta és a pénzt saját céljaira fordította. A rendőrség előállította Fésűsnél. Kihallgatása folyamán beismerte\' tettél. Mintegy 600 pengőre rug az igy kicsalt ruhák értéke.
Letartóztatták. Valószínűleg még a mai nap folyamán átkísérik a kir. ügyészségre.
300 q burgonyát osztottak ki a téli szükségletre a városi gyUmülcscsomagolóban
Nemrégen közöltük a polgármesteri felhívást n város lakosságához, hogy akik téli burgonya szükségletüket fedezni kívánják, jegyeztessék elő magukat a városi gyümölcsesomago-lóban. Valóságos népvándorlás indult az előjegyzésre. Sikerült is a megfelelő burgonya mennyiséget lekőliü Sólyom Mihálynak, a gyümölcsesomagoló vezetője-nek, ugy, hogy ma luintegy 300 métermázsa burgonya került az előjegyzettek részérc kiosztásra. Természetesen a gy ümőlcscsc-magoló vezetője annyi vagon burgonyát kőt lOj hogy a város
lakosságának teljes ellátását biztosítsa, Nagy áldás ez különösen a város szegénysorsu lakosságára. 1
j Na> kéuromfco*^ 1 í
NEM FÁJ A FEJE
a széngázlól,
ki villamos vasalóval imi
PélvIlicoiIMi, .Ildii:
GrOnhut Elemér
vlllimoiülgl KlMlMt Ueík-líi 2.
4
ZALAI KÖZLÖNY
184». oítóbv 8
Festessen
Tisztíttasson
Pálcsics-ndu
Ki az Ur?
Elsötétiiéshez
papiros kapható
lapít pili.
A TÉBE kefetmagyarország! körzete
a napokban Kolozsvárott ülést tartott Bodor Bertalan vezérigazgató elnöklete alatt, aki rámutatott arra, hogy a magyar hitélet azorroi közölt az erdélyi pémintézoMt mily fonton közgazdasági tovékonységot fojtőnek ki és hangoztatta, hogy szükség van az intézetek ogységcs irányítására, amit a TÉBE * kelőt magyarországi körzete már oddig in ellátott a Nfom-zeti Bank óa a Pénzintézeti Központ közreműködésével. Rzont-Iványi Gábor előadásában kifojtotto, hogy a bitolpolitika aikián nem ujabb Intézmények felállítására, bánom a meglevők megorősitéséro van szük-aég, pr, Krosz Károly, a TfiBB ÜRvvezotÖ igazgatója előadásában hangsúlyozta, hogy a hítolszoryozot mindon tényezőjének ma olsóöoVhan a hadviseléssel ka|>cHolatos pénzíuxyi célok szolgálatában koll állniok. Kifojtotto a tőkeképződés előmozdításának fontosságát annak érdekében, hogv a honvédelem szüksóglo-toi mcgfololőon kiolégithetőok lo-gyenck. Az ülés ezután határozati javaslatokat fogadott ol a hadtköl-caön-valorizációs törvénynek a pénzintézeteket érdeklő kérdései tokinto-tében ,a háborúval kapcsolatos váltó-jopfi kérdéfioklwn éa a ¦finanszírozott közszállitások engcdinényezéaévol kapcsolatban.
— (írógép egykaruak részére)
A bayrouthi nőmet gyors, és gép-i főiskola koziloményozéso alapján olyan irógéjwt szorkcsztottok, mo-lybn egykaruak in mindon népesség nélkül elsajátíthatják a gépírás tudományát. A sobosült gondozás ko-retébon most AuBsigbnn mogkozdő-dÖtt az első gépíró tanfolyam egykaruak részére. A gyakorlatban azután még számtalan praktikus újítást alkalmaznak. így pl. a nagybetűi; ro való átváltás ozon Írógépnél lábbal történik ,molyro csupán egy vékony drótszál szolgál. (MNK)
A káromkodást laton és a Mrvénv btlwUtl I
Alulírottak mély fájdalommal, de a Mindenható akaratában megnyugodva jelentjük, hogy a sieretett féri, illetve fin és testvér
üu József
a keleti harctérről kapott hivatalos értesítés sicrínt 1942. sreptember 16-án, ellenséges géppuskagolyóktői tüdején ta-lálv.-, hősi halált halt. Nagykanizsa, 1942. okt. 5. Emiekét örökké őrizzük!
öiv KHm Jóxsofiií, Siv. Adrim !l6bcrtaL, Ádám Gj&rgy.
Kettőn vitatkoznak otőttem az utcán. Meg is állnak, ki kell kerülnöm őket. Egy pillanatra iájuk nézők, rájuk is hallgatok. Az egyik dull arccal megkérdezi: — ki nz ur?
Magam sem tudnók hirtelen válaszolni a kérdésre. Hogy ki az iir, azon nyugodtan ol lobot vitatkozni békés szándokkal épnon ugy, mint indulattal fűtött lia-
°1$om is megyek vissza azokba az iilóklwí, mikor az ur a nagyúr fogalmáit is födte. Csák Máté élot-halál ina volt. fiaját törvényei szerint élt jó ideig.
Jókai azt tartotta innak, aki a saját lován járt és a saját borát itta. Azt, aki függőt len anyagiakban, aki iiqiu scontitsonkiro, Ezt ma nagyon kevés ember mondhatja ol magáról, még akker is, ha van néhány hold \'földje éa lovat foghat a kocsija ole. Nomea érlelőmben vett szolgák lőttünk valamonnyion. A miniszter a nem zet oIbó szolgája és utána jönnek a tölilüek, inig ol nem jutunk a cím óh rang emeletekről a földszintre.
Kétségtelen, hogy a régi tekintetes, meg nemzetes urnák még ma is olyan tisztolotot parancsoló zamata van, mint az ól>ornnk. Sajnálni való, hogy a cím licitaci ós világban íúlog az örogséggol járó gyöngeség miatt, nom huták az uamot a modern, uj cimokkel.
Az államhatalom is rondozto
. A vonatkésés miatt közel egyórás késéssel kozdődött a mindvégig iz-
1 galmas nagy bajnoki lovonto ökölvívó mérkőzés, amoly várakozáson
I fölüli nagy eredménnyel őrt véget. A versenyt mintegy 800 főnyi leikos közönség szurkolta végig sport-
\' szorü magatartással. A Hiszekegy elmondása után első párnak Ráez—
ozt a kérdést. Az érettségi és volo egyenrangú bizonyítványokat már az ur szóval állítják ki még akkor is, ha a fiiifaloinbornek nincs ín kékhasu bankó a hol bő zsebében.
A címek és rangok-labirintusában jó tájékozottnak lonni, különösön anniik, aki kérvényt szorongat a kezében. Ma nom a vagyont, nom a függotlonségot fejezi ki a cím, hanoin a hivatali hatalmat.
A régi nemesi kúriához, a gond dal szívott tajtékpipákhoz hozzátartozott n — tokintotöa ur. A rohanó idő, a haladás alaposan megcibálta ozt a szép cimot. Különösen azért, mert volo járt a Hzivjóság, az áldozatkészség éfl a szeretet. A régi urak, a régi urnŐk Bzemélyos sértésnek számították, ha valaki! a cselédjüket, az nlájuk tartozókat meghántotta. .Ma az a legjobb főnök, akinek nz arcáról nom lohot leolvasni a szándékot. Kövesednek az arcvonásaink és a mogkövosodolt arc nom sokat árulhat el. A szivünk so a régi. Soha a szivnok annyi botegségo nom volt, mint ma. A sziv is kövosodik. így aztán kö-vesedttnk kívülről befelé és belülről kifelé, do azért urak maradunk.
Hát igen, urak lettünk vnla-monnvion. Egészen addig, mig a hocsületünköu és a tisz\';Osségu]n-kön folt nom ősik. Mimién becsü-lotoa ember — úr, nfig az ollon-kozőjét nom tapasztalja az ember.
VÁNVÜAJENŐ
Némoth »lőg8uly« lép szorítóba. Vadász szövetségi bíró vezetésével koz-detét veszi a mérkőzés, amoly Rácz erőfölényes győzelmével ér" végot. Második mérkőzéslxm Szonta kömény versenybon fölényesen gyózto lo ellenfelét. Ez a két győzolom határtalan lolkosodéssol hat a közönségre. Harmadik pár Horváth—Mol-
BÚTORT
azak üzletben, GABOR műaaztaloanál
WIM VNET raniUlJea. IwbMbM, V«.«.h*«MWl«ta un
nár. Horváth kemény jobb horgától Molnár hamar >«lkészül«, sőt a földre is lokorül, majd orőfölőny elmen Horváthot kihirdetik győztes-hok. A közönség örömo éríási, egjyüttéroz a versenyzékkel. Negyo-diíc párnak Modor követkozno, do ellonfolo nom állt ki. Győz Modor ollonfél nélkül (legnagyobb sportszerűtlenség!). A nagy mérkőzés egyik naphŐsónok verspnyo kövot-kezik, akit a közönség ia Kedvencének fogadott, az Kasza. Ha azt tudta volna a közönség, hogy Kasza ogy közvet Ion korottyoi kerékpáros ut után lép a szorítóba, nagyobb szorongással a szívben kÍBérto volna mindon mozdulatát. Kasza kiütéses győzőimé oly kömény fiúval szömben, mint Énekes, igen nagyon értékos. Kasza igon kemény horgokat kapott, do győzött benne a kanizsai orós akarat, amoly mindon ombort áthatott. Következő pár ltoithoffor— Kovács. A hat kilóval nohozobh és rutinos Kovácsnak mog kollott dolgoznia a gyózolomért, Kanizsán azt az ökölvívót nom adják olcsón, egyébként ltoithoffor bocsülotoson mogállta az olsé tüzpróbát. Ez volt a szombat boly iok ogyotlon győzőimé. Kisnohézsulyban nőin volt versenyzőnk, így ollonfél nélkül jutottak azok két ponthoz. |
A nap másik igon nagy bajnoki győzőimét nohézsulyban Aca vivta ki, aki végro magára kozd találni éfl nz álla is kozd megorőflödni. Aca háromszor dobta földre igon kömény ol len felét, mig nogyodszorro kiszámolták, leírhatatlan öröm fütötto a közönséget, amoly nagy azoro-tottol Qnnepeltó fiaink győzelmeit. Mondják ís a fiuk, hogv ózt kőpoa-ségük fokozásával fogják honorálni a közönségnok.
A bajnoki verseny Iwfojozóaévol még két pár mérkőzést vívtak (barátságost) fítsy és Szekszárdi ökölvívóink, mind a ketten győztök is. fítsy éa Szokszárdí igon nagy reménységünk, mind. a kotté igon sokra fogja vinni, ha továbbra is szorgalmasan odzonok.
Vasárnap a Bzékosfohérvári MÁV\\ Előre losz Nagykanizsán, amely log-erősobb ogyiko a Dunántúl csapatainak.
(Sípos)
Eredmények
Foroncváros—-Rzogod 9:2 (8:0). Csopol—Törekvés 7:2 (8;l). Nagyvárad—Újvidék 7:2 (5:1). Diósgyőr—Ujpost 5:2 (8:1). Szolnok—-Kolozsvár 8:1(2:1). Vasas—Salgótarján 2:1 0:0). Eloktromos—Haladás 7:0 (8:0). Gamma—Kispest 0:0.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon JóbarAtabik ismerőseink, az Ügyvédi kar, a bíróság és testületek, kik felejthetetlen ló (érjem, édesapánk, testvérem, illetve rokonunk temetésén megjelenésűtek\'1 vagy bármi mis módon mélységes gyászunkban osztozni szívesek voltak, fogadják ezúton is hálái köszönetünk kifejezéséi.
özv. dr. Málék Lászlóni
és a gyájxoló csalid.
DKÁVAVDLGY1
tinuMos Áramszolgáltató r. t.
• mkuarl f e I w I légo ¦ i t é\'a minden villamos kérdAaben ¦ Ca»mary-ut SI, telefon 294.
Aramazémlik flaaUaet paklamáolAk, hibaba]alant**ak Sutár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Szombathelyi LE—Nagykanizsai LE
4:12
FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
ÍM. oictébír 5
ZALAI KÖZLÖNY
napirend:
Gyógyszertári ügyelet: Ma ör-ongynl gyógyszertár Deák-tér 10.
Kiskanizflín az ottani gyógyszer térállandó ugyelotoa szolgálatottart
A GÖZP0RD0 nyitra ran reggpl e órától oaío 6 óráig. (Hétfő, szords pontok dólatán óa kedden ogóaz nai nóknek.) Telefon: 600.
NtpU. i Oklóber ö Hulló", ltom. kat. Piacid vt - l\'rolfiHtAtw Aliról. - Izr. Tisrl 2-1
— A Zalai Közlöny lenhüze-hbbl száma az október 6ra elrendelt tapsztinet miatt szerdán délután a rendes időben fele-nik meg.
(Hivatalos Istentisztelet október 6-án)
Ab aradi vértanuk emléknapján délelőtt 10 ómkor a róni. kat. vallásnak részére a fcroncoa plébániatemplomban hivatalos azontmiao, a protostána vallanunk részérő a Oson-gory-uti ovangéiiktis templomban hivatalos istontisztolot lesz, amolyro a város hivatalainak és ogyosülotoi-nfik képviselőit a m. kir. nagykanizsai honvéd állomáöparancsnoköág •suton hivja inog.
— (A hazallas gyáazüi.nep)
alkalmából a város vezolőségo kéri a ház tulajdonosokat, hogy a házakra tűzzék ki a gyászlobogókut.
— (Adományok a klskanlzsal hadbavonultak hozzátartozóinak)
Liplin Józsof, Hogy falvi József, Varga Boldizsár Cigány-utcai lakosok, Kék György, Kurucz István, Muczor László, Tiszai István, Kiss János, Keinvald Károly, Kütner Ferenc, JnnkovicB Józsof, Dalos Sándor, Polai György, Haba Józsof Ürszág-uti lakosok, Bngonyai Mihály, Kiss Mihály, VörÖa István Homokkomároini-u. lakósok, Anok Józsof. Jámbor Józsof llajgató-utcai lakósok, Gyorgyák György, Némolh Györgynó, Anok György, Kunics László, Varga László Szent Itókue-utcai lakósok, Gémosi György, Varga László, Kálovics György, Novátli István, Szokol György, Kökényes Antal, Paaics Ferenc, Horváth János, Hegedűs Ferenc, Béki János Jakabkuti-u. lakósok, Baj Foronc, Kálovica János, Krisztián Józsof,
!Krisztián Györgynó, Fi Iák György, Major János Nagyrac-u. lakosok, Kadnai F\'erenc, Kanizsai László Kisrác-u. lakósok, Imrei Józsof ÍSzi-get-u., Kassai László Báb-u., Dolmányos Károly Pivári-u. lukósok, Marton György, Magyar József ör-torony-u. lakosok, KApőlriás Antal, Liplin Józsof, Gálos János Kozma-riug-u. lakósok, Imrei Józsof, Farkas Ferenc, Kálovica György. Bo-lovics Károly Szopotnoki-u. lakósok, Jágor ICrnŐ, Dubai László, Magyar Lááaló, Imrei Józsof, Nagy György Körmös-u. lakósok, Doutsch Károly lírzsébet-tér és Bukovícs Sándor Hunyadi-téri lakósok 1—1 pengőt adományoztak. 1
— (A balesetbiztosítás nemcsak), a hátramaradottaknak nyújt támogatást halálos balosotok bekövot-keztókor, hanem rószlogos, vagy tol-joa munkaképtolonség osetén magának a balosotot szonvédettnok, aÓt muló \'munkaképtolonség osotón napi kártéritéebon is részesíti. Az 1867-ben alapított legrégibb magyar biztosító magánvállalat, az ídeó Magyar Altalános Biztosító Társaság holybolí: Csongory-utca 3. Mam alatti fóügynúkséga készséggel ad fel világosi tást minden biztosítási vonatkozású ügyben, ! . ¦ .
A szovjet-front minden déli arcvonalán további tért nyert a német előnyomulás
Angol szárazföldi és légi ludeiők betörtek Afganisztán területére — A szovjet kétségbeesetten kevesli éfi sürgeti saövttségesei segítségét
Beállt az orosz tél, de ezfdén a tengelyt találta kedvezőbb helycetben
A Sztálingrád romjai között makacsul védekező bolsevista csoportok végvonaglása megkezdődött. Az elmúlt két nap alatt és vasárnap éjszaka pokoli pergőtüzet zúdítottak u német mélyzuhanók a még ellenálló fészkekre és háztömbökre. A jelentésekből kitűnik, hogy a meg ellenálló fészkek már nem képeznek egységes vonalat, bánéin egymástól elszakítva védekeznek.
A legutóbbi jelentések szerint a Don mentén hajlottak végre heves támadást a bolsevisták.
Ennek u támadásnak az elhárításában vitézül küzdöttek a magyar ősapátok is és nemcsak sziklaszilárdan tartották vonalúikat, hanem sikeres támadó vállalkozásokat is hajlottak végre a Don keleti pariján kiépített védöállások ellen. E vállalkozások során sokezer foglyot ejtettek és nagymennyiségű hadianyagot is zsák-
mányollak. Győzelmes harcukról a vezéri főhadiszállás jelentése is megemlékezett, líészl-vesznek a harcokban a magyar légikötelékek is. Erről szintén beszámolt a német véderő főparancsnoksága.
A vasárnapi jelentések szerint Voronyezsnél is ujabb lehermentesitő támadást hajlott végre a szovjet, minden eredmény nélkül. A támadó csapatokat szétverték, az ujabb csupatgyülckezésekct pedig megakadályozták a német I és szövetséges repülőkötelékek. Ugyancsak vasárnap kaptunk jelentést
ujabb kaukázusi győzelmekről is. A jelentések beszámolnak ar ról a harcról, amely őt nap óla folyik a Kaukázus legmagasabb hágójáért. Ezekben a harcokban Ü000 kíserödöt foglaltak el a németek és rohammal bevették \'Elholovo és Veiiinij-Kurp crö-dilésszerűen kiépített városokat,
Nagy tengeri ütközet folyik a Salamon-szigeteknél
Berlin, október 5 A Csendes-óceán délnyugati részén — mint a japán tengernagyi hivatal sajtótájékoztatója közli — különösen a Salamon-szigetek környékén súlyos tengőn harcok folynak.
Tokiói körökben nagy jelentőségei tulajdonítanak ennek a közlésnek és érdeklődéssel várják annak eredményét. Máris közlik, bogi\' az ellenség több amerikai repülőgép-anyahaj ót, több, mint 10 szállítóhajót és több más jármüvei vesztett.
Angol légi én földi támadás egy afgán város ellen
Berlin, október ö Az afgán kormány tiltakozást jelentett be a brit Kormánynál, mert angol légi és szárazföldi erők behatoltak afgán terület-
re azon a jogcímen, hogy lázadó mohamedánok ellen vezetnek bünlelö expedíciót. Egy afgán határmenti várost bombáztak, minek során a város épületkárokat szenvedett, a lakosságnak is veszteségei voltak. A városban lüzck ülőitek ki. A tiltakozásra nz angol kormány ígéretet tett, hogy az okozott károkat hajlandó megtéríteni, a szárazföldi csapatokat pedig visszavonni az indiai Sin fo-, lyóig.
GaydM mérleg* m beállolt orosz télről
Róma, oklóber 5 Gayda a Yoco d\' Itália hasábjain vezércikkel irt, amelyben megállapítja, hogy nz orosz tél az arcvonal északi és középső szakaszán megkezdődön. Moszk-
hogy nevét, üzletet, portékáját Esmsrjók
a- háború után is,
amikor majd újra kínálni kell az árut ós újra nehóz lesz megszerezni, megtartani a vevő^kört.
ezért hirdessen
5 a ZALAI KÖZLÖNY
kiadásában az ész folyamán megjelené
HDBAIÖZ1
Szánt István
NAPTÁRBAN
Müffjolenlk 10.000 példányban,
vtt aluli és egyebütt is a hőmérő már 0 fok alá szállt és május elölt már nem is emelkedik-ufóié. Megkezdődött a havazás és elzárta az utakat, ezzel megakadályozza a közlekedést. Ezzel a front középső és északi részén a háború megmerevedett. Az idei léi azonban a tengelycsapatokat találja kedvezőbb helyzetben, inig a szovjet hadvezetőségnek óriási nehézségekkel kell megküzdenie. Különösen súlyos lesz a szovjet élelmezési\'helyzete, mert legjobb lermőterüle[jetiket elvesztették s a középső szakasz élelmiszer-termelése nőni elég a zsúfolt nagy városok\'élelmezésének ellátására. Elvágták az oroszok olajellálását is és a szénvidékek is tengely-cl lenőrzés alá kerültek. A tengely előnyomulása a Volga hajózását is megakadályozta. Az idei télen \'a szovjet számára bizakodásra nincs semmi ok", mert Németország és szövetségesei sokkal jobb helyzetben vannak a telelés szempontjából. Amit a\'szovjet a tavalyi tél óta elveszített, az most mind a tengely erőit gyarapítja. to J
A szovjet kudero eseten le sürgeti ¦ nyugati partraszállást
Berlin, október 6 A NT1 a londoni rádió egy híradásával foglalkozik. Kazorínt Sztálin nyilatkozott újságírók olőtt s nyilatkozatában a második arcvonal kérdése áll első bolyon. Sztálin kijelentette, hogy a sogitséghoz képest, amit a szovjot nyújt n szövetsóge-soknek azzal, hogy magára .vonja az eiioiibég oróinok zómót,
a szövetségeseknek a szovjet róazére nyújtott segitaege osak kevéssé hatáaos.
A szövotségosoknok mindonokolőtt idejekorán » toljea mértőkbon kol-lone toljositoniuk kötelességeikot.
A második arcvonal kérdésóvol kapcsolatban Svédországban foltü-núuok tartják, hogy nng a szovjot azelótt fenyegető hangon kövoteltu szövolségusoitol a második arcvonal felállítását, addig most a szovjot-sajtó változott hangon arról értekezik, hogy müyon kod"ozó alkatom volna moat a nyugati partraszálláshoz, amikor Nemetorszag orojo keleten van lokötvo. Do a szovjot-aao\'tó sem áltatja a közvéleményt csalóka reményekben otekintetben, mert köz leseikből kicsendül, hogy a partraszállási kísérlet kudarc osotón ia haaznoB lenne a szövotBÓgosokre nóz-ve. Kamutattak, hogy Oroszország a télen nem tesz képea olyan erejű támadásokat Indítani, mint az előző telén tette. Már most számolnak azonkívül Sztálingrád elostónok Biilyos következményeivel. .- ,
Mindenütt előretörnek ¦ nemetek ¦ dáll szovjet frontokon
Zürich, október 5 Sztálingrád északi negyedében a német támadás további lóri nyert. A szovjet-csapatok^
0100310100303253
ZALAI KÖZLÖNY
1942 októbar 3
a németek fokozott nyomásénak engedve kénytelenek voltak több romban heverő háztömbből visz szavonni csapataikat. Nyugat és délnyugat felől a szovjet-erők! ujabD ellentámadásokkal kísérleteztek, de azok sikerre níím vezettek. A Kaukázusban a német csapatok a Terek tetyó déli szakaszán folytatták elönyomu-lásukat a Kaspi-tenger felé. A Kaukázus nyugati határán, No-voroszijszktől délre vasárnap tőbb orosz ellentámadást visszavertek.
zala vÁnMgY* koiigaxgataal LIköH sáriinak uleajstltáni alblzotuagátál.
im/hb. 1947. sz.
Tárgy: A m. klr. honvédelmi miniszter fi3.113.\'l9«. eln. 14. h?A- ii rendelete Nagykanizsa m. vAroa ban a Maort-üzemok coljaira szükságea Innatlan területek Hírszerzése érdekében kórt kisajátítási el|árás elrendelése tárgyában,
Határozat.
A m. klr. honvédelmi miniszter ur a vármetrye közigazgatási bizottságához intézett 53.113/1942. eln. 14 azámu rendeletével s Maort-üzemek céllatra szük-¦égsfl Ingatlsnok megszerzésére az ifSI. évi XLI. t-c. 83. §-a alapján a klsajá-Utast eljárást elrendelte.
A váxmegve közigazgatási bizottságának kisajátítási albizottsága erre valé tekintettel a klsalátitásl eljárás lefolytatására a klnajAtltAsl küldöttsá-gst felhívja. A küldöttség elnöki teendőinek ellátásával a vármegye alispánjának akadályoztatása esetén a vármejrye főjegyzőjét bízza meg, a küldöttség taglalni pedig n vármegyo t. főügyészét és az államéplteszelI hl-vatAl Mnokét rendeli kl.
Az albizottság a tárgvalás ideiéül 1*41. évi oktsbor hé 21. kuplinak 4. m, 10 aráját Kl/.l kl és az osRzeJfWetel helyéül Nagykanizsa megyei város városházát Jelöli meg.
Erről a közlgaígatásl bizottság kisajátítási alhlrottsága Nagykanizsa m. város polgármesterét a klflajállláat tprv és BsszelrAs egy-egy példányának, vala mint a határozat két példányának kiadása mellett oly meghagyással érte-Bltl, hogy a tervrajzot és összeírást azonnal és legalább 16 napon át közszemlére tearye kl. Erről, valamint a ttreyaláii. Idejéről a kisajátítási Ossza-Írásban felsorolt érdekelt feleket vsgy azok törvényes képviselőit tértt-vevéoy mellett azonnal értesítse azzal, hogy a küldöttség a kisajátítási terv megállapítása felett akkor Is érdemben határoz, ba a tárgyaláson nem jelonaének
Ügyben az albizottság a kisajátítási helyszíni tárgyalásra a m. klr. kincstári Jogügyi Igazgatóságot Budapest, valamint a Maori Üzemek nagykanizsai Üzem vezetőségét meghívja.
A közigazgatási bizottság kisajátítási albizottsága ezt a határozatot a kisajátítást kérelmező Maort Üzemek terhére égylzben a .Zalai Közlöny e. napilapban és a .Budapesti Közlönyben közzétételi
A kisajátítási albizottság e határozatáról a vármegye alispánját, a várme-
Sre főjegyzőjét, a vm. t. főügyészt, az lamépltcszetl hivatal főnökét, a m. klr. Kincstári Jogügvl Igazgatóságot Budapesten, a\'Maort Üzemek nagykanizsai üzem vezetőségét és megfelelő további eljárád céljából Nagykanlzaa m. város polgármesterét értesíti, az utóbbit azzal, hogy a kisajátítási Ösz-szelrást és terveket, valamint a kihirdetést és kézbesítést Igazoló Iratokat a helyszint tárgyalásra hozza magával
Zalaegerszeg, 1S42. október 3, Dr. líran-i Sándor s. k. alispán, mint a közig, bizottság kisaj. albizottságának h. oinüko,
A kiadmány, hiteléül: Olvashatatlan aláírás MIT vm. Iioditgtigttú.
Ekttufimit <—* Aki a kwtyl awra«kcdea«N I ...........f
Ma pártközi értekezlet elé kerül a törvónyhozásTpfogramja
mány célkitűzéseit, a benyújtásra kerülő javaslatokat és a iláz progrűnwár. Az első javaslatot már a Ház szerdai ülésén benyújtják és rövidesen érdemi tárgyalás alá veszik. Aítörvényhozás első teendői során megemlékezik méltó módon vitéz Horthy István hősi haláláról.
Budapest, október 5 A magyar törvényhozás legközelebbi programjának megbeszélése végeit a Iláz elnöksége ma délutánra pártközi értekezletet hívott egybe. Holnap délelőtt a Magyar Klet Parija tart értekezletet s azon Kállay miniszterelnök ismerteti a kor-
Egy álcázotton ám et ágyú; Irányzókészüléke (Foto R. I). V.)
IÁY1DT
nutúbusz-menetrensl
Ér.(.,«i mi. ..i.gnr»lu. 1-tal . további Intixk.d4.lg.
hAvaut
17.15 1. 1. Nagykanizsa Központi száll. é. 0.50
11.08 Oarabonc 1. 5.58
1125 6. Zalaszabar 1. 5.40
Ragykanlxsa—Iharoubei-ény—lnkc~-R6hany«—KaposvAr
7.00 1. Nagykanizsa Központi száll. é. 17.05
7.39 1, Iliarosberóny é. 16.27
7.55 1. Inke 6. 16.11
8.53 1. Mhönye é. 15.30
10.15 é. Kaposvár pu. í. 14.00
KBQyha.nIaaa—AlsélendwH—inuraHxombal
Nagykanizsa pu. Alsólendva Korona szálló Muraszombat Korona sz.
é — Nagykanizsa—Alsélendva közölt csak hétköznap.
510 14.C0 18.20 1 1,
7.2» 16.10 20.30 i.
8.55 17.45 21.45 | 6.
1 I 10.20 14.45 18.00
l 8.25 12.40 15.55
1. 6.45 11.00 14.35
X
5.10 5.20 < 10
NaeykMlsM—L.tenya
cd c Jí
7.30 14.--.- 18.20 I. >.„,.«» é 7.15____1445 _ _
8.30 15.- 17.21 1915 é. Litay, I. 6,15 8.46 9.30 13 45 15 18
hélk8znarnk\'V°\' Lítayér81 lndo1 17 00\' Nagykanizsa pu.-ra érkezik 18.00, csak X Csak hilk»znap«kon ktzlekedlk. c«-Hétfőn, szerdán és pinteken. d-Nagykanlzsa-Letenyo kozílt csak hétköznap.
Híiicsscn q ZeIqí Kozlönyüsn
Pusztító felhőszakadás Törökországban
Iatambul, október 6 A tegnap éjjeli felhőszakadások nagy pusztítást végeztek Törőkor-száü ogyos vidékein s a lapok most közlik n\' károkat. Az istainhul-ankn-rai vasulvonal töltését a víz több helyen elmosta, nagy a pusztulás végig* a pályatestén. Anatolia nyugati részélton \'több ház összeomlott és mogrongálédott. Az Ankarába vezető vasút hidját az ár ol&öpörlo. Részletek még nem isinorotosok, mórt az árvíz Bujtotta vidékkel a telefon és távirati összeköttetés megszakadt. Intambul város alnCBonyabl, részeiben a villamosok és gépkocsik forgalma időnként szünetel.
A n*Rykanlzsal ktr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
63*7/11142 tk. sz.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Kovact Bencze Jizfetaá Bot Irín kere-csenyi lakos vígrehajtstónak Kovács Józsit Bencze földművel keíecsenyi lakos végre-hajlisl szenvedett ellen Indllott végrehajtói! ügyében s telekkönyvi hitéiig a végrehajtató kérelme kövelkezléban sz 1881 : I.X t.-c. 144., 146. ét 147. § ti értelmé-ben a véürehajlási Arveréit ISO P töke, ennek 1P39. december hó S tél lárá 50/0 kamata, 14 P költség, UWAbbá 110 P lőkc, innék mlndcnkeil eiedékességtől |áró 5°/» kamata, 14 P költség, valamint 49 P 20 f. töke, ennek 1940. május 2-ttl |átó 5°/o kamata, 15 P 40 fillér kc-llBég él sz Ar-vtíóil kárvényért eiultal megAllapItott \'22 P 2Q fillér község követelés beha|tAsa végett Kerecieny köiségben fekvő, a kerecsen! 724. azljkvben A +2. sor 599/b. hrsz. 900 n-öi ieríllcttl nzÓIS a poglny-völgyl dűlőben lekvö és a vézirhaltiU szenvedi nevén álló Ingatlanra 942 P kikiáltási árban, a kirecsanyl 115S sz1]kv-ben A+l. sor 599/a. hrw. 9C0 p ölszőlé a pogácsivOlgyi dűlőben levő és a végre-hnjtáat azcnvedS nevén Ingatlanra 913 P kikiáltási Árban elrendeli.
A tkvl hatősAg az átverőinek Kcre-cseny közséKházanál leendő metitarlásita 1942. ávl október hó 30. napjának d. e. 10 órájátlüzikl éa sx átverés! feltáteloket az 1881: I.X. t.-c. ISO. | s alapján msgállc-
pHJB,
Az átveiétl follálelek a hlvatnioa órák alatt a telekkönyvi hatóságnál (TOrvény-hás, földszint, 2 ajtó) ás Kcrerseny k»z-lég elóljaióságánitl teklnlhetök meg. (1881: LX t.-c. 147. |. a) pont)
A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a telekkönyvi Iroda az átverés elrendelését akerecsenyl 724., U58. satjkvben jegyezze tel,
A telekkönyv! hatosig s hirdetmény egy példányát kifüggesztés, egy példányát pedig az árverést feltétetek megteklathetéie végett Kcrecseny köziég elölJáiósAgának, továbbá egy-egy példányát szabályszerű közzé-létül végett Orosztony, Ungjaksbla és Oelte köziég elöljáróságaimk megküldi, végül sz axveréil hirdetmény törvényszerű kivonatát a Zilál Közlöny clniü helyi lapban egyszetl közzététel végett a végre-hsjiató képviselőlének kiadja. (18811 LX. t.-c 152. §; 1908 :XLt. t-C 23. |.)
Az átverés! feltételek a következek:
1. Aa árverés alá kerülő Ingatlanokat a kikiáltási Ar kéthsrmadAnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 :XLL t. c 26. §)
Nagykanizsa, 1942. Július hő 15. napján. Dr. Csík s. k. klr. Jblió. A kiadmány hiteléül: Sárdyné
nudó.
_ÁLLAS
Kifutó, flu vagy leány, aionnal felvétetik. Kfrscbner, Főút 3 3018
BvJárónSt azonnal lelvesiek. Sugár ut
JoVe, földszint. 3015
ZALAI KŐZLÖHY/^s
fOLITIKAI NAPItAI*. \'
Kiadja: „KöiBwdasáslR.T. Nagykanizsa", Felelős kiadó: Zalai Karoly. Nyomatott: a „KBigaidaságl R. T, Nagykanliia"
nyonilAjábai Nagykaalzaás. (Nyemdáórt teleli Zalai Károly.) "
Feladó:
üim; ¦
Bendlokoiat: - — 82, évt,, 826. ti. N«gykanliM, t»42. okt, 7. mrii_krm 12 flttér.
................... ¦¦¦^¦¦¦¦ímmmbmbmbbbbmmbbbmbbmmbbmmbbiimmmbbbí
ALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
fcbifeeastoaftKl «¦ klaüóhl víiIíüi teieloa TU m. Megjelenik mimlea aétköxnap delata».
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
tUotteatetl Ara : «17 hó aspra t pengS S - wn&o 20 ül fór.
aagyedavre 7 i Bfrye* «am : hétköznap t
lll.. axombaton W I
m
k magyar nőkhöz,
n háborúban álló nemzet nsz-szonyólhoz és leányaihoz intézte a rádión keresztül hívó szavát Kállay Mlklósnó, a miniszterelnök hitvese. Áldozatos munkát kér a női társadalomtól a nemzőt érdekében. A haza szolgálatára KiVja a nőket önkéntes jelentkezés alapján.
A honvédelmi törvény felhatalmazza ugyan u kormányt arra, hogy 14 éves koráiéi 70 éves koráig minden magyar állampolgárt szolgálatba állítson s háborús szolgálatot követeljen a\' nőktől is, de a magyar nők vezetői ezt a nemzeti erőkifejtést önkéntes jelentkezés alapján kívánják megszervezni s éppen ugy, mint a történelem folyamán annyiszor, most is azt kívánják, hogy az élet minden vonalán töltsék be a másfelé szólított férfiak munkahelyeit, hogy vegyenek részt a belső arcvonal hagy munkájában, vegyenek részt a mezőgazdasági és közgazdasági termelésben, biztosítsák mindenütt a munka folytonosságát, s vállaljanak képességeiknek és képzettségüknek legjobban megfelelő adminisztrációs és fizikai munkát.
A női honvédelmi imtnka tehát nem harctéri szolgálatot kivan a nőktől, de igenis kíván háborús szolgálatot, mert a nőknek újból ki kell venniők részüket a honvédelem munkájából. He kell tölteni továbbra is azokat n helyeket, amelyek n férfiak katonai bevonulásával megürülnek a gyárakban, üzemekben, iskolákban, irodákban künn a földeken ós a magyar élet minden területén.
Ezt az önként és önzetlenül vállalt honvédelmi munkát néni. kívánja n nemzet ellenszolgáltatás nélkül. Nem akarja kihasználni senkinek sem a hazafias lelkesedését, hanem a jelentkezettek munkáját ós munkaidejét már az előzetes kiképzéseiéit is díjazza s alkalmazta-lásuk esetén az előre megállapított fizetési biztosítja részükre.
Zrínyi Miklós, a kői tő-had vezér és államférfi mondotta : ki-ki szolgáljon hazájának, amint leheli. Háromszáz évvel ezelőll hangzottak el ezek a ma is időszerű szavak s hogy mindenki ott és ugy álljon munkába, hogy leginkább a köz hasznára váljék, alakult még a női önkéntes honvédelmi munkaszervezet, a melynek irányítása mellett a megfelelő helyen mindenütt a megfelelő női munkaerő fogja nemes hivatását betölteni. Az így meginduló honvédelmi női munka kiterjed az ország minden részére ós az ország munkaképességének és biztonsága-
Sztálingrádban fokozódik a német nyomás
A tengely csapatai Sztálingrád északi részébea több helyen áttörtek és további területet foglaltak el — A vörös cár ulHmatumszerQ követelése szövetségeseihez „kötelességük vállalására" — Amerika csapatokat szállított az afrikai partokra
Faruk király továbbra la ellenáll az angol nyomásnak ós kívül marad a háborún
Berlinben utalnak a Vörös Csillag ciniü szovjet-lap cikkére, amely támadást intéz a hadvezetőség ellen.
Mintegy 15000 nankingi katona megadta magát, akik csak
a ííünap esküdtek fel a, nankingi kormánynak.
Madagaszkárban tovább folyik a harc. Az angolok kemény harcok árán elfoglalták Antira-vc városát.
A szovjet kétségbeejtő helyzete
A német sajtó foglalkozik a szovjet kétségbeejtő helyzetével. Sztálin ugyanis ujabban erélyesen kérte szövetségeseit, Így Churchillt a \'kötelességük vállalására^. Sztálinnak a szövetségeseitől való ezen ujabb követelése ~- hangsúlyozzák Berlinben — Valósággal ullimátum jellegű. Sztálin határozott követelésére kapott »válasz< után azonnal összeültek Moszkvában tanácskozni. *
Az USA tényezői kijelentették, hogy minden fölük telhetőt elkövetnek a Szovjet lámogatá-sára, aminthogy eddig is támogatták. Az USÁ-sajtó egy része is Sztálinok támogatása mellett foglal állást és követeli a\'második front felállítását. Másik részük azt irja, hogy
.a második arovenal felállítására semmiféle kSUIazettsé-tet nem tettek,"
Hangsúlyozzák, hogy a második arcvonal felállításának időpontját mein lehet megállapítani . Vannak azonban olyan orgánumok is, amelyek kijelentik, hogy
nincs véleményeltérés a szövetségesek közölt >a második arcvonal* felállítása kérdésében.
A londoni Times jelentése szerint Sztálinnak a követelésével kapcsolatban, hogy a második arcvonal azonnal állíttassák fel, a Times kijelenti, hogy ez inkább az USA-nak sjztSl, mint Nagy brit áiiíának, mert Angolország a haditermelés terén eddigi ütemét tovább nem fokozhatja.
Amerika csapatokat szállított az afrikai partokra?
\'Budapest, október 7 Az Uj Nemzedék irja : Afrika partjaira amerikai csapatokat szátŰtanak. Ez a szállítás a Dakar elleni támadást kívánja előkészíteni.
Sztálingrádban fokozódik a n4met nyomán
Berlin, október 7 Az NTI jelentése szerint a sztálingrádi arcvonalon a német nyomás fokozódik. A város északi részében több helyen áttörlek ds lentieteket foglaltak cl
A Ház ma délben formális ülést tartott
Budapest, október 7 A kcpviselőliáe a nyárig síünet után seerdán formális illést tartott, amelyet 12 óra után Tas-nádi Nagy Andra\'s elnök nyitott meg. Mindenekelőtt megemlékezett Haulik József és Pécsi Lásiló orseággyülési képviselők, valamint gróf Teleki Tibor felsőházi tag elhunytáról, akiknek emlékét jegy-BŐkÖnyvben Örökítették meg. Tas-
nádi Nagy András több bejelen-téste után Madarassy Géza meg-biíólevelét mutatta be, aki ai elhunyt Pécsi Láseló helyett tagja a képvisdoháénak. Ae elnök napirendi indítványt tett, mely sierint a 42-Ős orsiágos bieottság 1941. dec, 23-tól 1942. június 25-Í működésével foglalkojüék a Hói.
A napirend! javaslatot elfogadták.
Crips kiváiik a* angol kormánybél?
London, október 7 Megbízható angol körökben arról beszélnek, hogy Chrips angol miniszter kiválik az angol kormányból. Ezt a hirt hivatalosan cáfolják Londonban.
Egyplom továbbra ís MvUl marad a háborún
Berlin, október 7 Az angol kormány rendkívül erős nyomást gyakorol az egyiptomi kormányra, hogy kényszerítse a tengely elleni uzonnaü hadüzenetre. Faruk király határozottan ellenáll és kijelentette, hogy Egyiptom továbbra is kívül marad a háborún.
London, október 7 Erumban a kormánv csapatai — angol hírek szerint — indus tömegekre löltck. 25—30 Indus éleiét vesztette és 10—50 megsebesült.
London, október 7 A brit hírszolgálati iroda jelenti, hogy nem vonhatják ki a bányászokat a szárazföldi hadseregből, mert nem akarják a hadsereg egységét megbontani.
Eféültytaifefffik egy hadifogolyazálUtó gfatiat
Berlin, október 7 Tokiói értesülés, alapján közlik, hogy egy amerikai tengeralattjáró ja\' kínai vizeken egy 7 ezer tonnás japán gőzöst elsüllyesztett. Ez a hajó 1800lángol hadifoglyot szállított Japán felé, Kél japán hajó alielyszin-re sietett és sikerült több foglyot megmenteni. A foglyok kisebb csoportja a szomszédos szigetekre menekült.
nak egyik komoly támaszát fogja képezni.
A női honvédelmi feladatok végrehajtásával megbízolI társadalmi egyesületek élére a/, első magyar "nagyasszony, a Kormányzó Ur hitvese állt. Érthe-
tő lehal, hogy már eddig ís több. mint\' százezerre rug az önként jelentkezettek száma s egészen bizonyos, hogy a magyar nők milliói megértik az idők szavát és további jelentkezésükkel olyan nagyszabású önkéntes
munkát vállalnak, amely méltó nagy történelmi multunkhoz s méltó ahhoz az óriási küzdelemhez, amelyből most honvédőink annyi dicsőséggel és oly sok, véres áldozattal \'veszik ki részüket. t»—o—2
ZALAI KÖZLÖNY
"ÍM. október 1
Azonnali
belépésre
gé^.gyenirót
keres kaniisai vállalat naponta (I. e. 9 őrálúl 3-ig terjedő
elfoglaltságra. Ajánlatot a Zalai Köilöny kiadóhivatalában kell beadni.
ÉO ÉS FÖLD
Híres német.regény átdolgozása a film, amelynek\' mososzövéso állandóan a drámaiság; síkján mozog. Tartalma hosszadalmas, talán bonyolult, de kitűnő filintéma. Egy tradicionális multifüzlotembornek a két fia egy lányba szerelmes. A lány a kisebbikhez vonzódik. Boldogok mégsem lohotuok, mert oz édesapa nom tártja olég koinolynnk kisebbik fiát arra, hogy megnősüljön. Más városba küldi folojtoni. A fin azért utazik el, hogy ozzol sogitsou mony-asszonyán. A lány szegény, egy régi bánya a ragyona, amit az édosapja mogvásárolni szándékszik. A nomos lemondás hajtja ol hazulról és nom az érzelmoinok megváltozása. Utazás közben módosul is a terve, beáll katonának.
Odahaza álnok bátyja behálózza menyasszonyát és\'feleségül is vouzi. Az esküvé után lassan kiderülnek a titkok, az uj pár élotéro egyre több felhő borul. Az apa is megsejt valamit, számadásra vonja a fiát, aki nem vallja bo őszintén az igazságot. Az apát szerencsétlenség is én, olvoszti szomevilágát. Az idő-aobb fiu olindul a lejtőn. Házaa-éloto nem boldog. A múlatás nom ológiti ki. A vállalat, melynek vo-zetosébon egyro több n befolyása, képmutatésra kőzd borondozkouni.
Gyózolommol ér végot a háború, dicHOséggol tér haza a kisebbik fiu. Mogigéri bátyjának, hogy olköltöz-ködík & vidékről, hogy volt monyasszonyának életét jelenlétével tel no dúlja. Do hamarosan látnia koll, hogy bátyja .rossz utakon halad, igoroto oltonéro otthon marad, mort a bátyja cinikus durvasággal folvilú-gositja az édosapját. Az öreg ur a nagy izgalomhan>visBzanyeri látását, do aztttitokban tartja, hogy míndon-röl aaomólyosen igyózódhosson mog. Az Öreg ur aztán látja, hogy a kt-aobbik fia örökölto azt a vas kövot-kozotoaségot és szivósságot, amit vállalata vezetése megkíván. A drámai feszültségbon gazdag vég meghozza a fiatalok boldogságát éa az Önző testvér bünhódését.
Márkás, négycsillagos .film, mely ügy iró romokmüvónok nom a szavait, hanem a lényegét viszi vászonra. A ssinészek toljosiünényoi is rendkivüliok. A rondozáa némot alaposságra vall.1 v
IWm K KEZELHETI REUMAJJIT
iflniiiBJiDs mmm\\[\\
A hevlil rádiumot gyógylaup szárított állapotban is megőrzi rendkívüli gyógy-ha\'isát Vcgyitanalma nem vaiioziic. épen maradnak benne a Bpoiigla-iak es a finom góicsöví kristályok. Sugárzó energiája csodalatosán ga.dag rádium tartalmával hosuu-liomu lüora Iiató-ktpes. Fájdalmai csillapít, gyógyít i „hfivixl rád1ukos uyógyiszap" Kendcleii HRVIZ (Keszthely melleit) Oyógyfurdoigazgatotag Ki hü K*irih*ir.
4342 pengőt gyűjtöttek a két napórát Nagykanizsa® a Vöröskereszt részére
Ebben nem foglaltatik még a kiakanlssal gyűjtés
Kedves leventéink és n fáradhatatlan lelkes hölgygárda október 3-án ós 4-éu foganatosított gyűjtése alkalmával, ugy perselyekben, mint gyüjtöiveken Ösz-szesen 4342 pengő és 30 fillért gyűjtöttek. Készletezve: október 3-án a kanizsai leventék 3754.18 pengőt gyűjtöttek, Október 4-én a leánykák perselyekben 588.12 pengőt, vagyis összesen 4342.30 pengőt. Ez azonban még nem végösszeg, mert Kiskanizsán 30 Ívvel gyűjtenek még.
A gyűjtéssel kapcsolatban ki kell emelnünk dr. Bentzik Ee-rencné elnöknöt, Ofenbeck Mancikát, Knortzcr György titkárt, Ereyslinger Gusztáv főhadnagyot, akik az egész gyűjtési akció irányitói ós lelkes támogatói voltak, a lelkes levcnte-ifjakat
Ós leány-növendékeket, akik a gyűjtés fáradságos munkáját oly nagy lelkesedéssel és ügyszeretettel végezték a jó ügy érdekébon, a Magyar Vöröskereszt szolgálatában. A gyűjtés végleges eredményét közölni fogjuk.
A fűszeresek és röfősflk futballszakosztálya
általunk ismertetett és a Vöröskereszt javára rendezett mérkőzése összesen 280.42 pengőt eredményezett, amit Izsák Miklós át is adott a Vöröskereszt vezetőségének. Ebből 50 pengőt fa hadirokkant Gerencsér József kapott, a toi>bit felerészben o harctéren küzdő honvédek hozzátartozói segélyezésére, felerészben pedig a téli ruha-akcióra fordították.
Minden dicséretnél szebben beszél a cselekmény 1
80 vagon "tűzifától1 esik el Nagykanizsa, ha nem törtétlik azonnal intézkedés tároló-biztosítására
hely
A téli tüzolŐ-ollátás gondja ogyro közolobbról kopogtat a háztartások kapuin. Különösön nagy gond oz kisfizetésű, kis koroseta családoknál, amelyek még mindig igen nagy ¦ többségét teszik ki a városi lakosságnak. A közellátás sok problémája mollott oziogyik legégetőbb és éppon őzért kell volo kapcsolatban rámutatnunk ogy sürgős orvoslásért kiáltó nagykanizsai kérdésre,.
Nagykanizsának tűzifával való ol-látottsága köztudomás szerint nem tartozik a -legjobbak, do még csak a jók közé nom a vidéki városok Borában. S most mégis az történik, hogv ogy 80 vagonos tétol tűzifát a varos el fog vesziteni. ha sürgős intézkedés nom történik, hogy a fát valahol tárolni lohcsson. Már po-dig ezen nom nzahad múlni a mai faszüko világban 80 vagon fa Kanizsán maradásánnk, , \'Nagyon-nagyon azomoru fényt votno közollá-tásunk gondosságára, ha nom találnának módot onnok a jelentós tü-zifa-monnyíségnok a Hzétosztásig szükséges elbolyesésére.
A holyzot az, hogy Szabó Gyula fakoreskodőnok temérdek utánjárással, amihői egy egész kis mai közgazdasági regényt-leholno irni, sike-
rült lekötnie Nagykanizsára 80 vagon tűzifát. |A szállítás vasúton, már megkezdődhotett i volna, ha Szabó Gyula november 1. helyett már most telep-helyhez juthatna. Hogy ottól hogyan osott ol, az mo-gint érdekes ¦ fojozoto loimo a. fiatal keresztény koroskodolem / szorgos oröfoszi.\'ésoi ioló gördülő akadályversenynek. Elég az hozzá, hogy fa vohif., kisomborok fája, nom pedig azoxé, akik a hajmeresztő zug-árakat is könnyűszerrel mogfizothotik a tüzelőért, iCsak nincs hova lorakni a vagonokból; Ugyanakkor ott ált használaton kivül«gy ogész kanizsai fatelep, a volt Erdőbirtokosoknak líoloznai által bérolt tolopo, amelynek bérletoiugyan még csak november eleéjóíi.jár lo, do bérlójö az üzo-
divat ízlés minőség
olcsó áp
met már föladta. Tegyük fol azonban, hogy a bérlőnek szorződéso utolsó napjáig van valami szüksége a tolopro. Akar így, akár ugy, mog kell találni a módot, hogy az a 80 vagon fa azon a folopon i nolyot kapjon. ^Lehetetlen, hogy a közellátás mai hóbortra.problémáinak [világában barátságos ufón, vagy ha koll hatalmi szóval is, no (találják meg a formát és módot, amivel a ki nom használt fatelepen helyet .lőhessen biztosítani pár héttol a szerződés lejárta olőtt a különbon idegenbe-vándorló 80 vagon tűzifának, fínnok a kérdésnok\'jendozéBo a dolog\' természeténél fogva som* tür késedelmet, do mog azért «om, mort ha a mostani kouvező ószi időjárást a szállítással elmulasztják, akkor az esős, sároS\'későÖazi időben már bottal üthotik nyomát a ma még szállítható 80 vagon fa-menny fségnok.
A közellátásnak-ma rondkivül fontos érdeke kövotoli onnok a kérdésnek gyors! olintózését. Tüzelő-gondokkal küzdő kisjövodolmü csaladok egész soráról, bovonultak itthonma-radt családjairól van szó s a kéeo-dolom egyértelmű ozok gondjainak megsokszorozásával ós a 80 vagonoa szállítás lolwtetlenÜlésével. Ennek fololóssógét podíg a mai világban senkinek nom szabad vállalnia, sem hatóságnak, sem koroskedének, som a lebonyolításban.illetékeseknek.
viharban elszakadt villanyvezeték megölt egy gyermekei
Zalaegerszeg, október 7 Balatonszepezd községben még a tavasz folyamán az egyik
rum Brandy
gyümölcspálinka likőr
Vendéglőben, csemegeüzletben
ca«k$«zt kér fol .
vendéglő udvarán a viliar kitépte a villanyvezeték oszlopát és ciszaggatta a vezetéket is. Szabó Géza korcsmáros és Sclüffer Kálmán fűszer kereskedő az oszlopot a szomszédos ház falának döntötte, mig .a-vezetéket rácsavarták az oszlopra és otthagylak. A viliar elmultával a veselók mellett játszadozott Molnár Sándoif ;11 óves gyermek; aki megfogta a vezetéket és áramütés következtében meghalt. A bíróság most gondatlanságból okozott emberölés miatt vonta felelősségre Szabót ós Schjfíerts Szabót két-hónapj, Schiffert pedig kétheti fogházzal sújtotta. Az Ítélet nem jogerős.
alkalmi ajándéknak-oasröjses és< levágott virágokat; csokrokat
egoas éven át vehet a rárji
Pettírínauu kevtéróttbea
_agiwgamsw. ... m»
1942. október 7
ZALAI KÖZLÖNY
BÚTORT
szaküzletben, GÁBOR műasztatottnál
CstltÖrtök
aJUatU a*Sa*r«s*»»ok fa«tk8»«*{H^"»"
6.40 Torna. Hirek. Közlemények". Hanglemezek. — 10 Hirok. — ÍUO Nemzetközi Tizjelzőazolgslat. — 13 Harangszó. Himnusz. Időjárás jelentés. — 12.40 Hirek. — 18.20 Idő-jolzós és vízállásjelentés. — 14.80 Hirok. — 14,45 MÜHOriamor tetős.
— 18 Árfolyam hirek, piaci irat, élelmiszer arak. — 16.45 Időjelzés\', hírek. — 17 Hirok szlovák w ruszin nyelven — 18.50 Hirok magyar német és román nyelven. — 21.40 Hirok. — 28 Hirek német, olass, angol és francia nyelven. — 94 Hirok.
BUDAPEST I.
5.40 ÜxtMi az otthon. — 10.15 A Folyamőrök szalon zenekara. —11,2* Puccini áriák.*— 11.40 Felolvasás.
— 12.10 Itendőrzonukar. — 13.80 Honvédőink üzonnok. — 14 Ifjúsági énekkarok. — 15.20 Balázs Kálmán cigányzenekara, — 16 Ktslegényi dr. Nagy Dénos előadása.
17 Tarján! otmbalomhármaB. — 17.20 Méhészeti idóazeru tanácsadó. — 17.45 A rádiózonokar műsorából. — 18.06 Dr. fichütz Aulai ólŐadásó. — 18.30 Oriog: II. l\'oor Qynt, szvit. — 10.05 Külügyi negyedéra. — 10.20 Film- és táncdalok. — 20 Felolvasás. — 20.16 A Vitézi Hond Zrínyi csoportjának műsora. — 20.40 TÖlgyesy Júlia és I.ontay ltajnor László magyar nótákat énokol, kiséri Sáray Elemér cigányzenekara. — 22.10 Tánczene.
— 28 Toscaniní vozónyel. Í.Mozart: D-dur szimfónia. 2. Boothovon: VII. szimfónia.
BUDAPEST II.
17 Könyvöt kapnak honvédőink. A közvotitóst a Várból vezeti Bu-ilinszky Sándor. — 17.20 Eborharut Kató zongorázik. — 17.45 Dérnél Kleknor Emil előadása. — 18.05 Ituszin hallgatóinknak. — 18.80 Francia nyelvoktatás. — 10.05 Dr. Korosztury Dozaő olőadása. — 19.60 Csipkerózsa. Vinczo Ottó mesejátéka. — 20.05 Szórakoztató zono.
Hmm égeti el
fehérneműjét
s kipattanó szikra,
ta villamos vasalóval mii.
Kényelmes — tiszta — olcsó I GrOnhut Elemér
vm.tno..ágl uakflil.lo Dcik-tír 2.
Nagykanizsa magyarsága a hagyományos kegyelettel ünnepelte meg az aradi vértanuk emlékét
Dr. Gerencsér Jáoos kegyeirendi tanár nagyszabású ünnepi beszéde a városháza dísztermében
tJi és basznál! mérlegek
minden célra kaphatók. Javítások jótállással
frank
MÉRLEG-Özemben
HöívöB-ter 2/S. W Telefon: 5oa
Dacára a inni háborús helyzetnek, Nagykanizsa hazafias magyarsága Zrínyi Miklós vftro-rosának hagyom anyaihoz illő kegyelettel ölte meg az aradi tizenhárom mártír emlékezetét A város zászlódlszi 6V6ÍK Gyász-lobogókat, Vagy a trikolór\'mellet I ott volt u fekete szalag, vagy gyászzászló is. A ferenciek templomában hivatalos ünnepi szentmise volt, reouiem, amit dr. Pichler Emil föiskolni tanár celebrált papi segédlettel A szentélvben a délszaki növényekkel körülvett katafalk, rajta nemzeti díszítés. Kandcllábe-rek, gyertyatartók, A fenntartóit széksorokban a honvéd tisztikar; élén Helczlván ezredessel és viléz Sopronfalvy alezredes\' se], a hivatalos várost dr. Hegyi Lajos főjerr*zŐ, polgármester* helyettes képviselte, olt volt dr. Tinám Ernő törvényszéki elnök, viléz Rentzik Lajos klr, kor-mányfÖtanácsos. a vitézek járási hadnagya, dr. Lontnv Alán iárási főszolgabíró, ott láttuk a Baross-kerület küldöttségét vitéz Tóth Béla kormánytanácsos vezetésével, a rendőrség képviseletében Márton Fcroiie föfel-üuvelöt, a folvammérnőkséffet Tóth János műszaki fölanácsos képviselte, oll volt a fönosta főnöke. Kisfaludy József inazgntó, a MAV képviseletében NagvRe-zsö állomásfőnök-hclyellcs, az
állampénztár képviseletében Schermami Antal főtanácsos, dr. Tholway Zsigmond levente egyesületi elnök, a pénzügyőri kerüleitől Doniján János pénzügyőri főbiztos, Surányi Gyula, Ketting Ferenc. Polónyí Györov és vitéz Filó Ferenc igazgatók, olt volt a honvédség szép számmal és a többi testületek. A szentmise alatt Rácz János kántor az áhilat szárnvajn adta elő a gyász-zsolozsmáknt Majd a rekviem végén dr. Pichler mco-adla a natrv nbszolueiót, maid a Magyar Himnusszal fejeződött be h lélekemelőén szép istentisztelet,
A protestánsok részérő az I evangélikusok Csencery utcai templomában folyt le a hivatalos intenfisztelet, amelyen utívan csak szép számb\'au vettek részt. Oll láttuk a tisztikar küldöttségét a hivatalos várost, nz ösz-szes közhivatalok, testületek, egyesületek, stb1. vezelőit nagy számban. A templom megtelt ünneplő magyarsággal. A szent-szolgálatot Horváth Olivér evantr, lelkész végezte, aki magasszárnyal ásu beszédben adózott az aradi vértanuk szent emlékének és rámutatott arra, mire kötelez magyarságunk, A nagyhatású beszéd után az Istentisztelet a magvar nemzeti imádság akkordjaival fejeződött be,
Kegyeleti ünnepély a városháza dfoztrrreéeen
A városháza nagytermében délután 5 órakor ünnepi gyász-ülésre jött össze Nagykanizsa népe, hogy lélekben adózzon a magyar Golgotha hőseinek,
A vezetők nem hiányoztak. Megkapó volt a népes tiszti küldöttség, élén a helyőrség parancsnokával és törzstisztjeivel. Dr. Kráiky István polgármester a város tisztikarának az; élén, dr. Tholway Zsigmond ny. postahivatali igazgató, a gimnázium papi és világi tanári kara, a polgári leány és fiúiskola tanártestülete, Polónyi György és Ketting Ferenc igazgatók vezetésével, v. Filó Ferenc igazgató körzetének tanítóságával, dr. Takács Zoltán kórházi igazgató főorvos, dr. Bertin Ágoston ny. táblabíró, Kisfaludy József pos-tíűfíazgató, a Vöröskereszt és a női szervezetek képviselőinek tíz ólén dr. Krátky Istvánné, stb.,
A vendégeket nz ünnepséget rendező Zrínyi Miklós Irodal-
mi és Művészeti Kör nevében Kelemen Ferenc igazgató, alelnök és dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyetles, főjegyző fogadták. \'
Felhangzott a karzaton Kelting Ferenc karnagy vezetésével a magyar Hiszekegy. A tömött s érces szólamok a magyar holnapban bízók hitét erősítették.
Horváth Mihály VIII. girftn. tanuló értékes alkalmi szavalata ulán az énekkar gyászdalho kezdélt. Benne megcsillant n szabadságharc verőfénye, benne sirt a magyarság zokogó jnjsza-va. Fényt, árnyékot, érzést és fájdalmat hozott ki á karnagy varázspálcája a széles-skálájú, gazdag dinamikájú, fegyelmezett énekkarból. Könnyeket csalt a szemünkbe és eggyéforrasz-loltn a jelenlevőket.
Az ünnepi beszédet dr. Gerencsér István kegyesrendi tanár Ady-vers\'scl kezdte.
Október
VÁROSI MOZGÓ <¦*«* ma
__;_- szerdán
Werner Krauss világsikert aratott filmje
ÉS ÉS FÖLD
Főszereplők még: Qisela Uhlen, Uartin Urtel, Wolfgang Luksalty
Aktuális Magyar Kiradó SlBaddaok kendeta : B éa 7 urakor.
bazArudyar,
"T* *.T*l*f©"" 5—»5.
Legszebbet n" legolcsóbban!!
Rámutatott arra a vénzet szerűségre, amely vécigkisérí nz ezeréves multunkat. Magyar sors n küzdés, magyar sors a véráldozat és magyar sors a véí?sŐ célnál a sirbahullás. Olt volt ez Lehel visszatért vitézeinek lelkében. Szent Imre királyfi tragikumában, nem biánvzott Mohinál, Mohácsnál, a tőrök dulásban. Zrínyi összeomlásában. Rákóczi barcaiban, nemzeti felszabadulásunk csatáiban és Széchenyi döblingi életében sem. í "-.
H-tá-os, léiket ténő szavakkal kérdezte : — Miért nincs vétre a kísértésnek ? Miért nmük vadkanon, bitófán, öneyilkossáTon, kivándorláson a magyar jövő ? Miért ?...
Szomorú a magvar sors — mondotta, beszédében —, béna sirbahullás. Zrínyi temetkező belvét nem is tudjuk hol van. Székesfehérvárról is csak azt tudjuk, hogy oda temetkeztek Árpádház! királyaink. Romokon járunk, —- hol vár állott, most kőhalom van — a fcőllő szerint. Színmagyar nevek nemzetiséget takarnak és az illető alig, vagy nem is emlékszik magyarságáról. Statisztikát vizsgált a vagyon megoszlásáról és arra az eredményre jutott, hegy a maavarság közt találni- legtöbb cselédei. Kolozsvár környéki képet vetített, hol így búsong egy magyar : — Apámnak még ezer holdja volt, ma a sirja\'sc a mienk I
A nagy
Miért?
-re a magyar Ősmithpsszal felelt. A régi királyok a személyükben cgyesifették népük erejét. Álmosnak, mikor az őst örökség határához ért, meg kellett halnia, hogy népének ereje, hite ós akarata osztatlanul Ár-
Cipöt Telefon: 498 csak ELEKESTŐL
(Dermata) Ff-H 1) ti
ZALAI KÖZLÖNY
10«. október 7
BlricaJíus
m!, kapható Hein Andor
Horthy Mtktó«-u. 14.
pádé legyen. A vérben az erő. A vérszerződés áldomása erőt adott. Minden kihulld vér erőt ad annak a nemzetnek, melyért omlik. \'
Krisztus is meghall. A királyok királyénak önfeláldozása erőt ad mindnyájunknak. Az idő és a tér találkozása * kereszt. A vérből, az áldozatbél lesz minden érlek. Vér és\'áldozat nélkül nincs eredmény, nincs dicsőség és nincs győzelem. 1
-- Bitófákkal nem lehet kiirtani egy nemzetet — hangsúlyozta beszéde végén , mert az áldozat felébreszti és ebr.cntutija az öntudatot. Ilit és erő fakad a nyomán, mely nem ismer félmegoldásokat. • A halál akkor is érték, ha pillanatnyilag értelmetlen. Ha., seregekkel, ha túlerővel száll szembe és elbukik, akkor sem értéktelen, meri fele-lelet ad a nagy M!érl?-re. "
A mély halasi keltő, költői ¦szépségekben gazdiig ünnepi bc-s»M\\n>án Bokor József TIÍ. (felsőkereskedelmi isk. tanuló hazafias szavalata1 következett, majd az énekkar a Szózattal zárta be az emlékünnepet.
Mftglmkba mélyedve jöllünk le a lépcsőn. Ugy éreztük, az a harc, amely mos! folyik a Oöii-kunyarban és a Volga pariján* ott, ahol már őseink lova taposta a füvet, annak az ezeréves hágnák a folytatása, melyet annyiszor megkezdett n magvar, (le diadalra csak most\'viheti. \' ¦\' *
Vaudra- J.
A la ni n tejelek kegyeleli ünnepélyéről a mai nagy anyaglor-lódás miatt holnapi számunkban referálunk\'.
kész H-» nor
Festessen Tisztíttasson
I
\'Pálcsics-núi
A keddi nagykanizsai országos vásár
A koddi nagykanizsai országos vásár élénkségéi\' kétségkívül elómoz-rlitoftn a iiiigvon kedvező időjárás. Távoli községokbő] jöttek érdokiédók a kiuüzHii vájárra. Sok volt a fóze-lékfolhozatal. Itégólanem volt olyan Orős lúfelhajtás. mint tognap, a menn.vilicn több mint 1200 darab lovat hajtottak fel. Kzzel szemben
szniTüHiharliii, összesen ö65 darab volt. Pacára az élénkségnek és\' a forgalomnak, az állatvásár gyöngének mondható. ICgyébként a vásáron az át la tárak csökkenését lehetőit megállapítani. Az üzletekben még mindig nem láttunk jobb forgalmat lobon vol i taní.
NEM TÖKÉLETES ^
GrUnhut Elenrtr tzaküzlete, Deák-tér 2.
Három zalai gazdaságban pusztított a vörös kakas
ficliilinc, október 7 Nagy lüz. pusztítóit a Bola-tihe közelében fekvő Kislippa községben. Mialall a falubeliek a mezőgazdasági munkákkal voltak elfoglalva, legnagyobb* részben távol olthonuklól, a di\'l-utáni órákban kigyulladt\' Pál József földműves istállója. A szélben a lüz csakhamar a lakóházra és a szomszéd-Pál Mátyás házára is átcsapott. Lángtenger1 ré vált egyszeriben mindkét pprta. Minden, ami a házakban volt. a lüz martaléka lett. Elégett 7 hizoll disznó, minden termény. A károsullaknak nem maradi egyebük a rajtukvoló-nál. A lüz okát nem tudják. Szo-bocsán Ferenc az oltás közben súlyos égési segekel szenvedett.
\'*" Lefont/e, október 7 Pctriventén kigyulladt a dél-
utáni órákban Korcnlsy János kereskedő pajtája. A tüz gyorsan elharapódzott X/. emberek a mezőkön vollak, viz senv-igen állt rendelkezésre. A sze|)etneki és tóls/.enlmártoni tüznllók segítségével a nagy szélben négy órnj - munkával oltották cl a lű-zef. 1 lárom gazda háza, több istálló, sok kazal és pajta égett le.\'lV tüzet valószínűleg gyermekek játéka okozta.*
Znlaenerszcff, október 7 A Sntomvnrhoz laiiozó Kiírta pusztán, az Eitner-uradalomban tűz ütőit ki. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, leégett az uradalomnak egy 25 méteres, takarmánnyal tele pajtája. A tüzel a környékről kivonult tüz-ollók fékezték meg. A nyomozás szerint a veszedelmet a takarmány öngyulladása okozta.
Életmentő nagykanizsai rendőrőrszem,
attt\' szülésznői teendfiket végzett egy asKronynAi
lal rendőr — aki az ilyen esetekre is kapóit okíajást a rend-öriskolában — jlz\'^asszonnyal együtt odafutott az esemény színhelyére, ahol azonban már a fiatal anVa tul voll — a Bu> biconon. illetve az eseményen és erölelies sivít ás köszöntötte a rend éber űrét. Kélő voll, hogy a fiatal anya elvérzik,
Bendkívül érdekes ügyben járt el és mentett meg az életnek egy fiatal asszonyi a Petőfi utcai\' \'rendőrőrszem. Derék rendőrünk rendes cirkáló körútját végezte, amikor hozzá-fulolUegy asszony és segétségét kérte, mert az\' utcán egy fiatal nŐ várandó családi események utolsó perceiben leledzik. A fia-
TÓTH JÓZSEF VASKERESKEDÉS!.
Nagykanizsán, Erxsébet-tén SS.
r H II: Telofon , 683.
Ilothorr - Schrnntz gyArtmanyu mezOffftzdnsARl Kúpokét, Klncaem zomAncuolt tűtholyoket, kályhákat ós háztartási cikkeket.
L«g«iebb. ¦•(divatosabb
modell-kalapok, intézeti kalapok
ROTH LAURA-\'nil
Ffl.ut 8. BB..r.ud*ar,
MÉRLEG
" " Hlnéea méretben scholcz jános
m é r Iti^n I tfl- maitsr Natytaaitot, KfltvoXeT 30 axám
míg.szakszerű segítség érkezik. Azért .inig az asszony a mentőkért telefonált, rendőrünk gyors készséggel és Szakszerűséggel. bctö|tÖítc a szülésznők ilyenkor szokásos szerepét, annak rendje és módja szerint és — inegmen-tetle a fiatal anya, éleiét. Mikor a menlők mciíérkcztek. a rendőr már elvégezte dolgát, ugy, ahogy ilyenkor a segélynyújtás -megköveteli. Kár, hogy a szabályok nem engedik meg a rendőr nevének közlését A nyilvánosság elölt megdicsérjük a derék, fiatal rendőrt — ezért.
1 távozó leventnévlolyao búo*n«tatása
A N\'agykanizsa I. és II. kerület lovonfo egyesületébe, tartozó leventék mellé keretek között ünnepelték inog október 6-át a Hozgonyi-iilr.ií olemi iskola udvarán, ahol ez ünnn-nélvos alkalomra mogiolontok az\' 1921. évfolyamlioli leventék is. akik hazafias szolgálatra \'vonultak bo.
Az ünnepség a Híszokcggyol kezdődött, nmeivel a levente zenekar stílusosan játszott. Utána Szarja* István levontcoktató léleklK>maikn|rV költeményt szavalt el nagy hafássnl. Gazda Imre levente mondotta el ezután Hzépen cizelált Ünnepi beszédét. Közben a zenekar mdulókíil játszott, majd Nagy Miklós levente-¦féoklató buesiizott ol a 21. évfolyamlioli leventéktől, kifojozésro hittattá, hogy mindazt, amit mint loventék a loventekötolozettségi idejük nlntt tanultak, azt inindon k<V rülmónyok között tartsák bo. Kósu Károly s;iját Bzerzoniényü «szép költeményéi adta elö. Freyslingor Gus/. táv lovontoparancsnok vett ezután borsul a leventéktől, figyelmeztetvén őket arra, hogy teljesítsék kötő\' losségoikot ugy. ahogy őket orro kiképezte. Dr. Tholway Zsigmond, mint n lovente egyesület elnöke vett hticsuf a levontéktól. útbaigazításul mogl.agvváh nokík, hogv no folcd-kozzonok meg volt elöljáróikról.
lízt küiotóleg Lukács Miklós lo-vontooktató köszöntő meg a jolon volt olőliáróknak\'éa föllobbvalójtnak szeretetük megnyilvánulását, amelyei kifejezésre juttattak és mog-i\'gérto a távozó levontok liovélwn, hogy mindonkor és mindon idólwa a légnágyobb;szorotottel fognál: visz-szaoadékezni. . -s-
A lovonték órjásí éljonzisssol voltok bacsut, /
"Sfnjd a levontok elvonultak zono-szó molloU a piarista, gimnázium tomplomába, ahol hálaadó istentiszteleten vettok részt. Megható jelenet volt, hogy a leventék közül többen a szentáldozásban vottettvi\'észl. Miso végén P. Dávid Xavéu^fovontü-lolkész gyönyörű Iwszédhon búcsúztatta ol á bovonult lovontékot.
A lélokouielö egyházi aktus a Himnusszal l>ofejozést nyort.
\\m október 7
ZALAI KóZLONY
Éjjel-nappal dolgoznak a városi gyümölcs-aszalóbannés gyümölcsiz-főzdében, ahol a város lakosságának téli szükségletét biztosítják
Eddig harminc vagon nyersanyagot dolgoitak fel a munkások
Mi lalt * Transdanubi* elhagyott épületrészéből?
tiz métermázsa. Eddig liarmtnc vagon nyersanyagot dolgoztak fel. A jövőre már Bokkalta nagyobb arányokban 6a ¦ tervezett gyümölcs-gyüitéasel folyik a munka, megfeloló modern kifoj\'lesztott fözóbon és aszalóban.
Mikor a gyümölccsel való munka befejeződik, sor körül a zöldségfélék aszalására, télire való oltove-flőro. Ez már nom a jxjlgári lakosság számára fog történni.
Ha kívülről nézi az országút vándora, alig lát valamit abból, hogy milyen tevékeny élőt és szorgos munka folyik itt a város közöiiségé-nok ollátását^zolgálva. Jól jár mindenkeppen a közönség, de jól jár a munkásság is, amely napi b\'—7 P napszámot kap huzamosabb időn át. Dolgoznukis becsülotto! ós szorgalommal.
Sólyom Mihály, a gyümölcs-csomagoló vozotójo létrehozója onnok az ujabb városi intézménynek, a város közollátása torén olyan figyo-lomreméltó. komoly munkát vugoz, amely mollott nom lohot szó vagy elismorés nélkül elmonni.
Érdemos a városi aszalót és gyü-mölcfliz-f ózdét megtekinteni...
(B. H.)
A Tranadanubia épülettömbjének egy olhagyatott kis dülodozó részéből vékony füstfelhő omolkedik az ég felé. Az országútról szinte alig venni észre, hogy itt élőt uralkodik. Pedig ezorgos munkáskezek tové-konyaégo nyomájifolhangzik a fialal nők\' kellomos, caongő hangja, amoly ní-müegeloszlatiaaz itt folyó munka ogylianguaágat. A vastag, kormos falakon korosztül jutva, kísérőnk Sólyom Mihály, a városi gyümölcs-caomagoló melyreható . közellátási munkát végződelkos vozotőjúnek köszöntésére fölhangzik \'kóruaban az ismert válasz: Szebb jövőt! Mintha egy szénégető tolopen lonnénk. Vastag kormOB, szurtos falak, végig mindenütt hatalmaa űrméretű hordók, a földön hűtésre és szállításra kész ládákban a finom gyümölcsíz. A városi gyümölcs-aszalóban ós gyümölcs-iz főzdőlwn vagyunk, a moly még hónajwkkal ezelőtt ugy nézett ki, mint gróf Monto Crísto coliája, ma pedig 28—80 inunkásnó fölváltva éjjol-nappal.vkót turnusban dolgozik, hogy a város polgármoste-rénok gondoa kör ültök mtéso folytán produktumaikkal \'biztositsók a lakosság téü szükséglotét. Vagon és vagonszámra gyűjtik \'és hozzák bo ide a válogatott szilvát, molynok egyik részét ogy külön orro a célra alakított aszalóban a megkövetelt hőfokra luovitvén,>Bzakszorüon aszalnak. Itt Balog Józsof a vozotő. Nemrégon még kanizaai kőműves iparos volt, most az üzom szakszo-rüon kiképoztotto asz atom ostor ré és fölügyelővé. Az ó vozotéso.éa irányí-láaa mollott folyik a munka. Szép nézni, hogyan /olyik az aszalás az orro a célra konstruált komonco által Bzolgáltatottiinagas hőfok mol-lett. Az aszalás nagy vigyázattal éa gondossággal történik, hogy meg-fololó koroskodolmi cikké válván, a közönség ellátását iszolgálja. Itt is azűnot nélkül, ikótszori váltÚBsal dolgoznak a munkások. Az aszalóból még\' a Bzáritóba korülnok a szilvák, majd a mogfeloló faládikókba. Az aszalási, illetvo \'Száritáai folyamat h jluggyoraabb éa mostori módon törtemk. A behozott szilvák másik része a főzdélto körül, ahol hatalmas üstökben szintén egy bizonyos hőfok alatt főzik az ízlotos, húsos gyümölcsöt vasüstökbon, szüntolon keverés •közopotto. Hogy fáradsúgoa munka, a nagy fakanalakkal való folytonos keverés, mutatja is a leányok kihevülf arca. Mikor már annyira összesűrűsödött, ,hogy ki lobot öntoni a forró gyümölcsmasszát, hordókba vagy ládákba öntik, ahol hűlni hagyjak. 25 tiki. hatalmas hordóktól ítozdvo a kisobb faladákig töltik a már kész gyümölcsízt, amit kihűlése után különfélo munka alá vosznek ós becsomagolnak, maid raktárba helyeznek. iA azílva után sor kerül a birsre, stb., stb. A lakosságnak és derék hőfioinknok ia jut mindebből. A napi kapacitás:
Levente Élet A Deák Ferenc csoport
eredményei Oelsei Lev.-KIIiiHáiil Lev. 4:1 (1:1)
Bajnoki. Vezotto Cvotkó (Nagy\' kanizoa). Mindvógigiströairamu mérkőzés. Bodő romok szabad rúgásával Kitimán szerzi mog a vozotést. A félidő utolsó porcóbon .Magas ogyen-lít ki. A golsoi fiuk hatalmas győzni akarása az utolsó tiz porcbon a végső hajrában ruglák a gólokat. Góllövők: Magas, Linhárt, Gonot-rioi r 11 (2), illetvo Bodő, aki a mezőny logjobhjaivolt. Golsóből jó volt még Dovocsori.
Polöflkefől Lev.-Zalászent-balázsl Lev. 3:2 (2:1)
Bajnoki. VezottoiLonkovíts. Szép-iramu mérkőzés, a Bzoroncsé&obb csapat győzolmóvol. halászontbaláza lolkosen küzd, do ogy-két pontja még gyenge, Kocsin ügyes a kapuban, H\'zatai, Kis, Varga jól épitonok, Kocsis I. mindenütt ott van. PölÖs-kofóhon íb a fiatalok tűntök ki. Mohos, Papp III. biztató remények, jó mégi Németh, Kovács és Adorján
BÚTORAINK
közismerten szépek, tartósak és mégis olcsók
KOPSTEIN BUTORÜZLET
Nagykaniiaa _______
O D O
Bakonyi jól védte a kapuját, a gólokról nem tehet. Góllövők: Kovács, Méhes, Tóth,.illotve Kis és Szabó.
Meg kolt dicsérni a Zalaazontba-lázsi Levente Egyesületet azért a rendezésért, amolyet a sportszorü-eégnek niegfolotőon, a leánylovonték közreműködésével láttak ol. Igazán csak örülni tudunk annak a nagy sport lelkesedésnek,\' nmoly Zalabalázson van,kialakulóban. A leánylovonték méltán 1 megérdemelnők minden dicséretét.-Vasárnap volt az olső nyilvános szereplésük. Reggel fegyelmezett sorokban vonultak tomplomba, ahol mogáldoztak ós így mogtisztultan indultak a fiu lovon-tékkel ogy üt t a szebb magyar jövő folé. Roméljük, hogy oz eikorül is nekik, mórt vozotójük, Kiss Ili sok tapasztalatát, amelyet messze vidó-kon szorzott, adja a leány lovon teknők önzetlenül. Reméljük, hogy a környék levente-leányai követni fogják a zalaBzentbalázei levente leányokat. , *
Pölrétel Ltv.—Pacial Liv. Sll (5:1)
Nagy moglopotés a pacsaí járás volt bajnokának nagyarányú voro-séjpe Pötrétén. I*Ötréto lolkosen ós ssivvol játszott. Kiss irányitásáml szebbnél-szebb támadásokkal veszélyeztette a pacsaiak kapuját. Kiss okosan játszik, szépen épít ós irányit, gyors kitörésoi voszólyosok, a gólok közül négyöt rúgott. Dicsóro-tot érdomol Goroncsór ós Csoko (2-2 gól), jók még Ott és a kis Simán a kapuban. A pacsaiak közül mog koll dicsérni Pánzét, jók Pap és Iloncz, a utóbbi szerezte a pacsaiak\' egyetlen gólját.
LenkoritB
Kellemes meglepetésben leez rősze, ha megtekinti a
Scbfitz Áruház
uj modelljeit a konfekció-osztályban. Nfil átmeneti és szőrmés
télikabátok, bundák
uj szabásban, ^yőDyörQ medellruhák oh blousok érkeztek raktárra.
napirend:
Gyógyszortári ügyelet: Ms Sc. Mária gyógyszertár Király utca 40.
KiakanizBán az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgalatot tart
A Q0ZF0RDO nyitva van reggel, 6 őritől este 6 Óráig.-(Hétfő, szerda péntek délután ás kedden ogóss nar nőknek.) Telefon: 660.
Naptári Október 7. Szerda. Rom. itat. RóitalOiér. - Protestáns Amália. • Isr. Tlsrl 28 _
Uftagot kér
hazulról a harciéren küidő"hon véé. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányait a lapfejen található címke kitöltésevei dobja be egy postaládába í
jelentkezzetek * nöl honvádalmi munkaszolgálatra szerdán é% • xombslon délután 4 órától 6 i| a „Korona" udvari helyl-ségóbon.
— (Október 10-én szeutség-Imádás a fsreaceatkqil)
Októlwr 10-én. szombaton-egéss nap szentségimadás >a furunoiok plébánia- tom ploniában.
— (A polgármester Itthon)
Dr, Krátky István polgármontor hivatalos útjáról hazaorkozott éfl tegnap átvolto hivatala vezetését.
- (Meghalt a pálosok generálisa)
P. Przezdziocki Piua, a pálosrend általános fónöko moghalt a lengyelországi üenatochowaban. t
- (Telekkönyvvezetői kinevezés)
Az igazfiágügyminisztor Hargitai Géza nagykanizsai kir. járáabiróftági betétflzorkosztó segédhivatali \'gyakornokot a szi lágy somlyói kir. járásbírósághoz XI. fizetési osztályba sorozott telok könyv vozotő vÓ novoztoki.
is kabátok
6 éves korig
Erxsébtt-ltr 1.
Emeleten.
ZALAI KÖZLÖNY
1842. októbtr 7
ÓRAT, ÉKSZERT,
váaárelJoM blu\'oaall motIJ. árban
VÉK.ASY GYULA
f irUmmiu, iktutUatí T«l. i M>.
Ȓiiuk. pnlMImrtk olc.o i.r-ia kliigiaak. ARANYAT aj pl JrWi v. m ,i, , ,_y
— (Prohászka Ottokár emléke)
Budapest flzékeafőTáros Népművelési Bizottsága és a Szociális Misszió Társulat rendezésében október 8-án fél 4 órakor és fél 7 órakor a Magyar Müvolédés Házában nagyszabású emlékünnepélyt és emlékestet rendoz. Az érdekes műsor fóbb szereplői: Brisits Frigyes. Kosa Kálmán, Marcell Mihály. Pántol Márton, Puszta Sándor. Közreműködik Bárdos Lajos és a Budapesti Kórus és a Madách csorkész-csapat.
— (Holnappiarista rádlo-elóadás)
Holnap, októbor 8-án délután 18 órakor ochütz Antal piarista ogTO-témi tanár a piarista rend alapításának 800. évfordulója alkalmából a rádióban előadást tart, molyro olóro ia fölhívjuk a nagykanizsai közönség figyelmét..
— (Élouóval Bzennek honvédetek)
A magyar rádió közvetítésével oz-után élőszóval ís üzonnek a magyar honvédok a messze harctérről. Az olső ilyen közvetítés tegnap, kedden délután 4 órakor volt a rádióban Budapest I. hullámhosszán.
— (Tenyéizvad fuftntásl
A földművelésügyi miniszter az olmult keménv és rendkívülI hosz-szan tartó tolok Imii elpusztult apróvadállomány pótlására aprótenyész-vadat oszt\'ki. A tenyészvad juttatása iránti béiyogniontos igényléseket a nagykanizsai járásban Tamás János dr. ügyvéd, in. kir. járási vadászati tudósítóhoz logkésőbb ez év november 20-ig kell benyújtani, megjelölve azt, hogy a kérolmozó milyen vadfajtából fnyul, fácán) mily ivararányban, hány darabot igényeli Tonyószfogolv az idén sem körül kiosztás alá. A szükségos űrlap ón bővebb fölvilágosít ás a vadászali tudósító urnát kapható. A te-nyésznyul iHÍrja 86 pengő, a fácán-kakas darabja 11 pengő és ogy fácántörzs (1 kakas, 8 tyúk) 40 pen-gólio korul. A tenyészvad legnagyobb része 1048. évi január 15. éfl február 15. közötti időben körül teszálUtasra. A tenyészvad juttatásáról szóló részlotes rendeletet a Budapesti Közlöny, a Földművelésügyi Értesítő, az Erdészeti Lapok, a Köztelek és a Vadászlapok közlik.
— (A kéményseprőmesterek nem jogosultak a kéményseprési dijak beszedésére)
Egyes községek területén a kémény seprőmostorok maguk szedték bo a kéményseprési dijakat. A belügyminiszter most körrondolotot intézett a törvényhatóságokhoz és meg szüntette ozt a törvénytoloo állapotot. A kéményseprési dijakat ugyan is ugy koll előírni és beszedni* mint a közBégi adókat és azók az állami ogyonosadókkal együttesen kozolon-dók. Tohát a kéményeeprőmosterek nem jogosultak arra, hogy a dijakat közvotlonül a tolóktól Bzodjók bo, mivel az együttesen kozolt közadó jogérvóriyeson csak a községi olöl-járóöágnál fizethető.
HILD
temet, exhumál, szállít.
Ccp.tulaldonou:
Dervallts József
Hofherr-Schrantz gépev, filájilÉ petróleum
ünger-ullmann klrk
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKE1ÉSÉBEN Shell gáxiérék alőja^yezhatők.
Minden aiOHaagleW elOra randalja magt_
— (Dohányt csempészett)
két horvátországi lakos, s magyar Kovács János és a horvát WHIianee Ferenc, mindketten depkováci földművesek. MagvarorszáeWl akartak dohánynomüt átcsempészni a határon, azonban a csendőrség rajta kapta őket. Egy-egy hónapi fogházat kaptak jogerősen.
- (A talált grrfnálhtlveljt)
te kell szolgáltatni. Gyakorlatok utón többszőr előfordul, hogy egy-egy fel nem robbant gránát valahol rojtro marad s később tahiinak rá polgári személyek. Nem egy baleset származott már ebMi. Ha rájönnek, bünlclést kap az illető, így kapott a napokban 3 heti fogházat Molnár Ferenc csurgói földműves.
A zalaegerszegi m. kir. pénz-űgyigazgatÓ a níigykaniísaí forgalmi íidóhivatalhoz érettségivel rendetkez5 íow
kiaagitó dijnokokat
veji fel.
jelentkemi 1942. évi október hó 15 Jg lehet.
A jelentketők bővebb felvilrfgo-Sttást a zdUerjerszegi ni. kir. pénzügy igaigatós«ígniíl cs a nagykanizsai forgdlnii adóliiv a tolnál kaphatnak.
Bomba robbant a filmszínházban
a Juj Stil* olfladílil kftiban
Paris, október 7 Parisban nz egyik filmszínházban kedden este előadást tartottak u zsidókérdésről. Jizt kövei Öleg bemutatták a Jud Süss filmet E film vetítése közben bomba robbant; 20-an megsebesüllek, 7-et kórházba szállítottak, akik közül egy meghalt.
hogy novót, üzletét portékáját Ismerjék a háború után is,
amikor msjd újra kínálni kell az árut ós újra nehéz less megszerezni, megtartani a vovö-kört.
Rongyos
a telefonkönyve?
Siessen
megvenni a kartonra
nyomott /el/es fali telefon-névsort
1 pengőért
a Zalai Közlöny kiadóhivatalában
ezért hiiídk hse n
a ZALAI KÖZLÖNY
kiadásában íz *si folyamán mocjjoloné
MURAKÖZI
Szent István
NAPTÁRBAN
M.gjalanlk 10.000 páldányban.
II
DKÁVAVÖLGYI
jjlUgjjQj ftHWWSZQLCAlTflTO R.T.
aiakaiarO felvilágosítás minden * 111 a m o a kérdéaban Cmangery-ut Sí, teletan 284.
Áramszámlák fixálása, raklamáolák, hlbabajalantásak Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Tiszta gyapjú
férfiszövetek kaphatok szép mintákban a
Schütz Áruházban
lUTORT
| HETTEI IHRE
\' márkái bolomilr«i|ábsn wgym
»»EH» vuíirffllca .C4*aaja>T ail TI
APRÓHIRDETÉSEK
Állás
Egy Matal Mettfáoeuarjadfal telveazek. Magyar utca 60. 3029
¦atanltaaaal azövömunkézokat (elvének. Szr*nt ludak elfnyben. Marcur Biovide, Batlhyány-u. 6. 3027
rdző mlaefanaat niromtagu cealádhae felveuek. Caengiry ul 39 3039
Jaj aánafal tudó varrótráuyl unka. tzakmába l.lve.iek. 3027
Rlfutá-taaalólaáayt í. atyevea kiileánvom mell* .géazaise, teánvt aznn-nal lelveizak Wiidlithní, Fial 8. 3031
Baaaár~aaaáa°at k.reaak lehMdleg azonnali helipiere. Szabó Oyflrgy bojtnlr, OUIrc. 3035
ap 16 bá.ból való kHuMlaanyl fil-v.aiOnk. ierény, ákmriiz. 3034
KÍfatéflat azonnal felveazllnk. Frank mírlfgtlzern. 3C37
Kanvanaloa cielid lelvétetik. Hill-hyány.ulea 26. 3039
••¦jártat aionnal lelreaaek. Kannll, Horthy M.-u. 1. ¦ 3043
ADÁS-VÉTEL
Elklltaaaa mlalt Jétékalmal oiciín elirueltom. „Snaibel* lálakUilet, Horthy M\'kMa-at 2. 3927
Eluűé, kit utcai Mra\'-at. neay aalna ablikrolitla, 170 X 90, Oalell penilirau-lal aiékke), u| pelrólenullOzr] alllöyei, lebír vlragtll^inyok, székek, vlrigcaerepak, niegalhítu karoiazík, kit helyiaifelvé-laaaU dlaatllvánr. e|T »1 ablak 190 X 70, al.6, 72X50 lelaS, 133X50 ablakaaluiair-nyak, Zalavármegye . tetkepc. rd>ut 10. Háztulaldonoánál. 2033
Háromlámpia liálOzali rádió dlnanil-kua haa«zor6va! eladó. Caányl Láazló-
ulca 3/a. 3036
Jókaiban Iav6 káléaaraka-kulart
kereaek megvételre. Címeket Szabá Antal aporlllilelábe kirak. 3041
HÁZ ÉS INGATLAN
Tcbb adámCQtea migán- áa borházat, házhelyei, azftlil áa földeket kSa.alll Papp, Tcleklut t. Telefon 670. 1512
_KÜLÖNFÉLE
El.aaaalt egy klrkakál Zalgátdl major elolt. Kírellk a megtaláld 25 pengd Jutalom elleniben leadni a liladíban. 3040
Képeit ™%:
legolcsóbban keretezi
Horváth Lajos. Ffl-ut 2.
ZALAI KéZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP,
Kiadja„KOxgatdaSDgl H, T. Nagykanlm". felelős ktadő: Zalai Károly. Nyomatott: a „Kdioazduiil R. T. Naoykanlna"
«yaimlá]áhRű Hagykaiilmn. (Nyomdáőrt teleli Zalai Kirolyj
F«ladA:..........................
Cm: ..........-....................
Bnifoioiat: Tábori poiita:
B2.4vf.pB27,.«». MtoykirHiM, ms. okt, 8. osOtortSk Ara 12
O L I T I ¦ A I .. N • P I L t •
J m UadokilaUIi F*u í.-mim. eMfbadtKM él kludöhlvnlall tahlw Ha Megjelenti mbfden hétfctaaap delaUU.
Felelő, .«rkewtö: Bsrbarlt. L.Jo. ""^Ä^IÄSÄ"\'"^
_ >.K«y<» Hím rbétkSannp 12 ÜIL. aaombatoa Kl Ha.
ggfházés politika
(bl).Hirdettem nxindlgi\'s ma szo-letném, ha százszoros crojo lonno a hangomnak, amikor hirrlolom: hűn éket vomi magyar és magyar közé, mórt az egyik\'koreszténynek, a máalk ikerosztyonnok vallja magát. Ha valaha, ugy ma szükség van arra, hogy<egy magyar nyáj testvérközösségének ezellomo kovácsoljon Össze mindannyiunkat,, mort koresz-tény és korosztyén ollón egyaránt táuiadtak fol Ördögi örök, hogy lo-(töntaék minden ^krisztusi eszmény oltárát. Mindegy, milyen folokozote\'n ralijuk Krisztust. Akik ozt magyarul teszik, azokat mind szeretné olso-perni az istentelenségnek a világra zúduló, tébolya. A pusztító ár elöl való menők illésnek ónak ogyotlon utia van: — görcsösön kapaszkodni n koi\'osztbo, akárhol.mondjuk, írjuk is azt az ipszilont a hitünk nevében és végsó olszántságga! kitartani azok szövetségében, akik fölvették a harcot a vdágot olnyolni szándékozó istenlagadás ellon.*
Arról < ma nem.koll meggyőzni egy magyart sem, hogy Magyarország nem tehetett és nem toliot mást, mint amitiitesz: — vóro, éloto áldozata árán is küzdoni a bolsevizmus ollón,a.tengely oldalán. A nom-zet élotöaztöno, ezérévos történolom tanulságai, a nemzőti célkitűzésűk parancsa, az ui Európában holvét oh jogait kereső magyar lélek állította ezt a népot csatasorba, Önmagi} ellen vétkezett volna, ha másként cGolokodott volna és a kerosztot, az egyetlen örök élet-eszményt tagadta volna meg, ha pillanatra is megingott Yolna a sorsközösség érzésének biztosságában.
Bizonyosan ozok az érzések adták a lángoló szavakat Konkoly István fiatal kálvinista lolkipásztor ajkára is, amikor as Egyház és az uj rend viszonyáról bőszéit a peatszentorzsé-boti temploma szószékén. Furcsa is, nehéz is templomi igékhez hozzá szólni a nyomtatott botü világi jw-rondjén, do mort az egyik budapesti napilap mér hozzászólt s ahhoz a kereszténység lényogóvol vakmoróon ollontétcs megljogyzosokot fűzött, engedtessék meg, hogy egy gyökéren termett hitünk novébon holyroiga-zitauk vagy a tiszteletes ut vagy |»dig a beszédévol foglalkozó újság tévedését.
A szélsőjobboldali újság szerint Konkoly István<ezeket mondta: „Hiszek egy uj viliig eljövetelében A lelkésztknek kötelessége előkészíteni a nép lelkét ennek az uf reminek a befogadására. Ez pedig nem politizálás, hanem az egyetemes magyar nemzett érdek ápolása. Mert ha nem mi és nem így politizálunk, akkor politizálnak helyet* tlink mások, okik pedig Kilsztus nélkül rendeznék be ezt az uj világot: poll\'ltál-nának a zsidók. Az Egyház nem. száll\' hat ttlÉftbe a vajúdó uj .világgal. Az Egyháznak ..váltatnia .kelt mindent.ezértt meri ha az uj világ hívei elbuknak, elbukik az Egyház Is".
Ka itt van a szörnyű tévedés, amelyet semmilyen koreszteny fole-kozot papjának\' sem hagyhatnánk szó nélkül.
A\'isjj Egyház nem bukhatik ol! Fordulhat a történelem bárhogyan, rázhatják a világot akármilyon válságok, — ha-Krisztus szava nom °Iég, (myrt arra esetleg azt lobot
Waifiélentöségü jó-
formák Szmmtm:mKm$métomm
Sztálin, a rablóbél -leli vörös cár lemondott n főparancsnokságról —A vöröHhadísereg viszl.it a hatalmat? — Uj főparancsnok a bolsevlkl szoldateszka élén — Ml van a feszült dán helyzet hátterében ? — Berlinben rossz benyomást keltettek a (din
belső állapotok
Rohamléptekkel közeledik a végzet a vörös-patkányok rémaraima. felé
A keleti front eseményeiben feltűnés .tkcllelt az az egyelőre még meg nem erősített hir.\'hogy Szuposnyikov eddigi vezérkari főnököt Sztálin a Szovjet had-
sereg főparancsnokává nevezte ki. Hogy ennek az intézkedésnek mi az oka, -ez egyelőre homályos.
A hadsereg veszi át a hatalmat?
A svéd lapok feltűnő címek ulnlt közlik, hogy a hadsereg veszi ál ii hatalmat a Szovjetunióban. Erősen korlátozzák a
politikai biztosok hatáskörét. A" hadseregben még megmaradt biztosokat alárendülik a ¦ katonai parancsnokságoknak.
A belső állapotok élezték bl a helyzetet Dániában
Mint ismereles, Dániában kiéleződött a -helyzet. A német illetékes körök a* legnagyobb tartózkodást tanúsítják, bár sejtik, hogy Dániában nem minden ugy folyik, ahogy várható volna. A Wilhelmslrassén annak a meggyőződésnek adnak kifejezést, hogy a dániai német csapatok, valamint az ottani katonai és polgári halóságok minden tekintetben példás magatartása nem adhat panaszra alkalmat. Bizonyos dán körök azonban nyilvánvalóan félreértették és azt hitlék, hogy különböző dolgokat megengedhetnek maguknak. Ezzel kapcsolatban olyan szemtanuk állal megerősített eseteket jelentenek, amelyekből arra lehet kövelkezlet-ni, hogy bizonyos dán körök
kicsinyes gondolkozásmóddal Ítélik meg a helyzetet. Különösen az lett rossz benyomást, hügy azokat a dánokat, akik a bolsevizmus elleni harcban mint önkéntesek az életüket veszélyeztették, hazatértükkor semmibe se vették,.tiszteletlenséggel, sőt gúnnyal fogadták. Az ilyen események — hangsúlyozzák illetékes körökben — (alkalmasak a légkör .megzavarására.
Ben.ln ra*«xa!ja
neMMénylIitt
Kópeiihága, október 8 A reggeli sajtó értesülése szerint rendkívül rossz benyomiást kelleti Berlinben bizonyos dán körök állásfoglalása. A lapok egyhangúlag ugy vélik, a felelős
tényezőknek a megszállás alatt fenn kell tartani a nyugalmat és rendet. Semmiféle panasz nem merülhet fel a német véderő magatartása ellen, akik figyelembe vették azokat a nohózsé-goket, mellyel n megszállás jár. A lapok azt követelik, hogy a jövőben erélyesebben lépjenek fel bizonyos zavarosban halászó dán körök ellen.
Már Sztálin nélkül..-
\'¦Stockholm, október 8 A szovjet hadügyi népbiztosság — mint a Tagespost ankarai tudósítója jelenti — uj \'tábornokokat nevezett ki, akik alá egy-egy hadosztály tartozik. A-nép-biztosság ezen intézkedésénél a szokástól cltéröteg — már hiányzik Sztálin aláírása.
Róma, októbor 8 A. Stefan i-ügy nöksécr jolonti: Ro-déz iában, ahol a rézbányák vannak, a bányászok között zavargások törtök ki". A zavargók ogyüttmüködnok a korábbi időben megindult sztráj-kolókkal.
Berlin, októbor 8 A .Német Távirati Iroda órteaüléao szerint a Kaukázus északi részében olőnyonniló német jógi kötolékok szíves harcokban visszavetették az ol-lonségos harci erőkot és tért nyertek. MajivOp város elfoglalása után • FnWtfttáa a <i riMftlmtl
mondani, boixy sósak szó«) —..kétezer esztendő történőimé a gyakorlati bizonyság, hogy »rajta a pokol kapui nem vesznek orőt«. A botló-, homi csillag mogjolonéso óta hányszor alakult át a világ ké)x>? Hánytok, kntaaztrófalsöpört át a föld korokén? Hány eszme ilyen vagy amolyan forradalmában\' születőit újra mog újra az emberi élotküzös-ség minden formája, tartalmának, céljának értékeléso? Belefulladt a világ vérbe, tüzbo, idők zajlásába. Eltűntek országok, uépok, kultúrák. Megsemmisült hatalom, gazdagság, pumpa. Kártyavárként omlott összo hányszor, amit előző századok építettek, alkottak?,
Mi maradt mog a kétezer évvel ezolöttiből? Pár mohon rom,, pár penészes irás, kiszikkadt csontok és a történolom emlékezése.
fts megmaradt az — Egyház.
Kétezer esztendő mindon viharából az ogyotlon épségben mogmaradt, mindun hagyományát mogór-
zött, szorvozotbon, - tekintélyében, életerejében kiteljesedett intézménye a világnak, redig fontok rá a fogukat "Horédostó! kezdve a vörös cárokig sokan és igen nagy hatalmasságok, félelmetes orők^ Sorra pusztultak ol azok is és az Egyház áll és »állní fog az idők végozo-téig«.
Igen, igaza van Konkoly Istvánnak: — az Egyháznak is mindon orojévol aogitente koM a harcot az istentelenségnek a világ ellen bekö-votkozott rohamával szemben. Bölcsön tudja ezt az Egyház és aszerint csolokszik in. Amikor a müveit világ ¦még szédülten pihent az olőzŐ háború kábulttíágában,\\nom a katolikus Egyház hirdotlo-o mog a szociális átalakulás szükségességét, mint\'-ki-naifalat a minden-eszményt romboló vörös fertőzés ollón? Az uj ember, uj ólotformák, uj igazság, Krisztusi világborendozkodés alapjai nincBO-uok-o benn a Bibliában é» nom koltok-u uj életre a Quadragosjuio
anno igéibon? Volt-o bárkinek határozottabb, kövotkozetoflobb állásfoglalása a holsovizmussal szembon, mint az Egyháznak? A YÜágnak krisztusi alapon való átalakítása-terén az Egyház mindig megtette és most is megteszi a reá eső részt. Megteszi a katolikus Egyház éppen ugy, mint a más Jtoresztény- feloko-zoteké. Kétexorévos küldetése ez az Kgyháznak s hogy a világ,csak most ébredt rá, hogy á korosztény tanok alapjára koll holvoznio az országok, .uépok élotét, abban lóppon nom az Egyház a hibás, amolyot a .katakombáktól napjainkigugyokoznok az élőt nyílt toroirol visszaszorítani a tomplomokba s osak ritka,\'aki ki inon mondani Konkoly tiszteletes úrral, hogy nővén nevezve a gyoro-kot: — az Egyháznak igenis feladatai vannak, tehát szava, tero is koll legyen a politikában, a világ korosztény átalakításában. - Kár, hogy Konkoly tiszteletes, amikor, imuduzokot idézett szu.vu.tYal
ZAL\'Al KóZLÓNY
li)4ü. oklobar ;
Finom, meleg (•vaszAr.
átmeneti kabátok
divatos scinekben kaphatók SC&UÍX-nél.
olísineri, mindjárt szankciót is füz az Egyház politikai kötelességeinek az ni világ szellemében történt előírásához. A tisztolotos ur szankciója az uj világ hangján hangzik: — vagy... vagy! Szoszerínt: »Ha az uj világ tiivei elbuknak, elbukik az Egyház ia«. í
Akár keresztény, akár keresztyén ogyházak folé intézte a fiatat tiszteletes szavait, nagyon szomorú éa sivár dolOglonno kereszténynek vagy keresztyénnek lenni, ha emberek (j>az uj világ hivoi«) elbukása uz Egyház bukását ia jelentené. Ezt elfogadni egyértelmű lonno az Egyház isteni eredetének megtagadásával. Csak amit ember alkotott, pusztulhat el az emberrel. A logóazmé-nyibb földi életborondozkedósro irányuló törekvésnek som lehet azonban függvénye az Egyház léto és íövó fönnmaradása, még akkor sem, na az Egvliáz egész lelké-\' 1 támogatja azokat a törekvésekéi j még akkor som, ha azok a föléi ember-közösség emberi gyarlósága következtében kudarcot\'vallanának. Semmiféle emberi elgondolás hívőinek\', do még az ol gondol ásnak bukása Som döntheti inog a sziklát, amelyre Krisztus az Egyházat alapította, mort ha megdönt hotné, akkor a koroszténység lonno uj történőiéin legnagyobb, kéfoze rósz ion dós világ-csalása.
Az Egyház élt már a föld alá kényszerítve, élt fenevadak zsákmányául votvo. élt száműzve erdők mélyébe, sziklák odvába, élt oltárokhoz szogozotti papok hullái folett, élt a folvilagosodottsáfí nevében oltárra emelt liotérák vérgőzös napjaiban, élt gílotin, kancauka, géppuskák árnyékában, folporzsolt kolostorok, kirabolt tomplomok romjai alatt, élt meggyalázott apácák halálsikoltásában, \' koporsók ,\' szétszórt csontjai között. lís a keresztyén tost ve rogy házak nem éltok-o át hasonló próbákat s nom érték-o meg omborok, tanok bukását anélkül, hogy a nyomukban támadt történelmi örvények \'magukkal rántották volna bármelyik keresztény egyházat is?
Engedje meg laton, s ezért min-don krisztushivő\'imádkozzék, hogy a vajúdó uj világ valóban a koroszténység szollomélxm szülessék ujjá ö a világ népeinek lolko álljon készen a koroszt tanítására alaiwzott uj rend 1)0fogadására. Moft, igen, az Egyház és általában a hit ellon is fonokednok b sötét érők, ainolyok-kol harcban állunk szövetségeseink oldalán hűséggel, nemzeti becsülot-tol, tisztánlátó történelmi célkitűzés parancsával. Igen, özek az erők veszedelmesek Intro, egyházra, keresztény o]vekre és keresztény élotro ogyaránt. Kövotkozményoilien iszonyú lonno, ha a bolsevista pokol erői rászabadulhatnának a világra. Szenvedne "alatta az Egyház is. Es mérhetetlen lonno az emberi lélok szenvedése, magáé nz omboré is. Csak az nom igaz, hogy az Egyház elbukhatna! Csakiaz nom igaz, hogy az Egyháznak egy politikai párthoz koll kötnio a \'szoKoro rúdját, mort különben elpusztul. Mort az újság, amelynek hasábjai lelkes helyeslés szavaival jegyzik Konkoly tinztolotos szavait, már odáig ment, hogy ér-
UTORT
HETTEI ISIBE
uúxkia btrteiswüoirjábiui vegyen npmHéjm .Cétrntrnt mit
tötmezőse szerint: — »a magyar koresztyén én nemzetiszocialista világnézete nz, amelynok hívei ha elbuknak, elbukik az Egyház is.
Ne féltsék az Egyházat a politikusok ! Éljenek, munkálkodjanak, viruljanak vagy tünjonok lo a közélet szerfölött változékony színpadáról ta politikai pártok: — az Egyház Isten-szabta \'rendeltetéssel jár a maga utján s ki fog állni minden próbát, még azt is, ím valamelyik párt hívei elbuknak a |x>litikai küzdelemben.
Amilyen vakmerő és keresztény-telén a" kétezeióvos Egyház létét vagy nemlétét prófétálni egy politikai párt életének vagy elmúlásának k íné rójolon Bőgőként, annyira gondolkodóba ojt az is, hogy épjwn arról az oldalról, ahonnét legtöbbször halljuk, hogy az Egyházat és papjait vissza koll szorítani a templomok és kolostorok falai közé, — miért zendül most egyszerre hozsanna egy pap felé, aki ki merte mondani, hogy a papnuk is köte-losségei vannak a napi politikával kapcsolatban? Kőzöl esik a foltevés, hogy ugy szeretnék megrendszabályozni az Egyház magatartását a
IKilitikával szemt>en, hogy szabadon politizálhat, ha az ő portjukon\'te-szi, de lakalot koll tonni a szájára, miholyt nom a hódolat, hanoin a bírálat hangján merészel szólni, bárha az örök kriaztusi előtoltok magaságából toszi is ozt.
Az Egyház két évezred minden viharában, mogpróbáltatásában tudta, mikor mit kell tonnio, mort parancsait nom ember, hanem Isten irta elő. Ezt niogváltoztstni a harmadik évezred küszöbén sem fogja oinbori akarat. Az Egyház, éppen mert az idők végezetéig .kapta küldetését, nom gyepesedett belő sohasem a tegnapba, hanem élő réssé maradt mindenkor az emberiség élo-ténok. így van ez ma is, az uj világ vajúdásának éveiből), Az Egy-haz ma is él és a ma élotét éli. Csak egyben tart ugyanott, ahol kétezer ovvol ezelőtt: — a krisztusi igazságban, amely nem változott és nom fog változni soha. Ennek üL igazságnak jegyében áll az Egyház a ma politikiisiii mellett és az .Istentói kapott tekintély orojét adja hozzá a keresztény élőt igazságok alapján épülő uj világ megteremtéséhez.
Kiskanizsán a levente-ifjak 30 gyüjtőiven 7S4 pengőt gyűjtöttek a Vöröskereszt céljaira
A teljes kanizsai gyűjtés eredménye több mint L096 pengő
testiek összesen 5096.30 pengő, umi minden elismerésnél szebben beszél. <
A nagykanizsai szép gyűjtés után Kiskimizsa sem maradt mögötte. Sikerüli a lelkes levente ifjaknak mintegy 30 gyüjtőiven 751 pengőt gyüjleni. Azonban ezeken kívül, ugy lud-juk, lesznek még, akik adakozni fognak. A végleges eredménye a kétnapos Vöröskeresztes gyüj-
Meleg kézszorítás a - derék sásku-levenléknck, ugy, mint a fáradhatatlan P. Bánás Gyula ferences plébánosnak* a szép, magyar szívből jövő munkáért.
Megindul a nagyszabású népművelési auinka Nagykanizsán
Dr. Krátky polgármester: Biraennyire szólnak a fegyverek! a kultúra fegyvereit nem szabad hüvelyükben hagyni 1...
Szerdán délután n városháza tanácstermében dr. Krátky István polgármester elnöklete alatt ülést tartott Nagykanizsu város iskolánkivüli népművelési bi-zollhága, hogy a rohanó élet forgatagában munkájával segítségére siessen és hóna alá nyúljon mindazoknak, akik tisztán akarj mik látni. A most folyó \'háború mindennap uj helyzetet teremt. Pusztulását jelenti annak, aki nem készült fel erre a küzdelemre és győzelmet annak, aki testben és lélekben erős nrra, hogy a jövő élethez való jogot kivívja magának.
A totális háború totális védekezést kivan. A sorsformáló időkben nem közömbös, hogy milyen a magyarságunké A leszámolás utolsó óráiban egyenlő osztályosként ott kell len-
níuik a döntésnél, hogy méltó módon illeszkedjünk bele az uj Európa életébe.
A korszerű népművelés sikere a helyi adottságokon, a mult megbecsülésén és nem utolsó sorban népünk alapos ismeretén múlik. V. Filó Ferenc igazgató, népművelési gondnok, ezeknek a szempontoknak figyelembe vételével terjesztenie clft javaslatait. Az elemi ismereteken kivül háziipari, háztartási, főző, ügyességi, gyors- és gépíró tanfolyamokat rendeznek. Műsoros délutánok műkedvelő előadásokkal váltakoznak. Mcscdélulánok beállításával, tanulmányi kirándulások szervezésével és dalosversenyekkcl kívánnak lüklctö életet hozni a téli esték egyhangúságába.
A tervek szépek. A tervek
outi*\' „. VÁROSI MOZGÓ csütörtöktől-
8-llig___ ¦ vasárnapig
Az idei Svad legszellemesebb magyar filmje ÉJFÉLRE KIDERÜL
Főszereplők: Simor Erzsébet, Bulla Elma, RáaiVali, C8ortos, Lehotay, vitézBenkőstb. „VFA" híradó a világ legújabb eseményeiről
Előadások kezdete köznapokon 5, 7, vasárnap 3, Bél 7 órakor
UÓ6Z a.
noi bundák
, NBOV IVOIASZTÉKBÍIN
méltók azokhoz az erőfeszítésekhez, melyet hazánktól távol a nagykiterjedésű arcvonalakon a magyar hadsereg vív ádáz Húsában \' ellenségeivel.
Felmerült az a kérdés, hogy a városi lakosság közönyét mivel lehet legjobban megtörni ? — Jó és rátermett előadókkal, kiknek alapos felkészültsége hatványozottan vonzani fogja azokat\' akik eddig elzárkózlak.
Dr. Krátky István elnöklő polgármester megköszönve a megjelentek értékes javaslatait és hozzászólásait azzal zárta be az ülést: — Bármennyire szólnak a fegyverek, a kultúra fegy-vereil sem szabad hüvelyükben hagyni. Az iskolánkivüli népművelés is végezze hiven n feladatát. Különösen az aktualitás felszínen tartása a fontos, mert a csüggedökhen a hite! a végső győzelemig erősíteni kell.
cm
Vigyázzunk a kémekreI
Nem az a veazélyee elleneég, aki fegyverrel a kezében, nyíltan és bátran harool ellenünk, hanem az, aki földalatti aknamunkát ve-¦ez, az lameretlentég leplébe burkolózik éa bizalmunkba férkőzve, Jébarátnak adja kl migát, a hátunk mögött azonban beoaap, tönkre-teazl osaládunkat, házunkat, hazánkat.
EZ A KÉMI
A kém mindent lát, megfigyel, kihallgat, különösön katonai dolgok Iránt érdeklődik, rébeazél, beugrat, karmai közé kaparint éa végül megfojt. Óvakodjunk a kémüktől I Idegenekkel, külföldiekkel ezem-ban légy tartózkodó éa légy óvatos az eléd korülö vándorló áru-aokkal, ügynökökkel azemben la. De ugyanakkor tártad azemmel okol, figyeld mondanivalójukat éa ha gyanú ébred benned Irántuk, kéaedelem nélkül hívd leprájuk a katonai éa oeendSrparanoanok figyelmét I Vigyázzunk a kémekre I
CIPŐI Teleion: 498. csak ELEKESTŐL
(Dermata) Fl-it II n
\' lfltö ektóber 8
ZALAI KÖZLÖNY
Őszi
iskolacipők ós férficipők
érkejtek nagyon !6 kivitelben, biken (német; talppal
Miltényi clpÖűzletb >.
Csütörtök
AtUwH MlHrnlw.li U+Vlirm^oW, 8n <WjH.it l. nSsarta
fl;40 Torna. Hirok. Köiilomónvok. Hanglemezek. — 10 Hirok. — 11.10 Nemzetközi Tizjelzószoleálat. — 12 Harangszó. Himnusz. Idójáráajolon-téa. — 12.40 Hirok. - 18,20 Idó-lelzófl ós vízállásjelentés. — 14.80 Hirok. — 14,48 Műsorismertetés.
— 15 Arfolvamhírek, piaoi arak, élelmiszerérak. — 16.46 Időiekói, hirek. — 17 Hirok szlovák éa ru-ssin nyelven —18.60 Hirok magyar német és román nyelven; — 21.40 Hirek. — 28 Hírek német, olaas, áruról és francia n volton. — %4 Hirok.
TmTHPERT I.
17 Tariáni eimhalomhánnas. — 17.20 Méhészeti időszerű tanácsadó, — 17.4f> A rártiózenokar műsorából; — 18.05 Dr. Bchütí Antal előadása, — 18.80 Oricir: IT. Peer Ovnt, szvit. — 19.05 Külüayi neiryodóra. — 10.20 Film- és tánc dalok. — 20 Fölolvassa. — 20.15 A Vitézi Rend Zrínyi csoport iának műsora. — 20.40 Tölgyesy Julin és Lontay Itajnor László magyar nó tákat énekel, kiséri Sáray Klóméi cigány zenek nra, — 22,10 Tánczono.
— 28 Toscanini vezényel. 1. Mozart. D-dur szimfónia. 2. Beethoven: VII szimfónia.
BUDAPEST II.
17 Könyvet kapnak honvédőink A közvetítést a Varból vezeti Búrt inszky Sándor. — 17.20 Eborhardt Kató zongorázik. — 17.45 Dérnél Klokner Emil előadása. — 18.06 Ruszin hallgatóinknak. - 18.80 Francia nyelvoktatás. — 19.05 Dr Korosztury Dezsó előadása. — 19.50 OsipkoróíBa. Vincao Ottó mosojá-téka. — 20.05 Szórakoztató serte.
Péntek RrTBA\'PEST L
5.40 Ozon az otthon. - 10.15 A Rádiózonokar műsorából. — 111.20\' Áriák. — 11.40 Fololvasás. • 12.10 Ab 1. honvéd gyalogezred zenekara.
— 18.80 Honvédőink üzennek. — 14 Woidingor Kdo szalonzenekara. -— 16.20.Obei\'Iénó\' Páulovits Ersaé-l>ot zongorázik. —> 15.50 Tábori lol-készok katonai kiképzéso a Ludovika. Akadémián. A közvetítést vezeti Bu-dinszkv Sándor.
17 Ám. kir. Honvédelmi Minisztérium Légoltalmi csoportfőnökségének előadása. - 17110\'. Tánczene.
17.40 Fololvasás. — 18 Némot hallgatóinknak. 18.20 Adám Jonö népdal félórája. - 19.05 A ni. kir. Honvéd Haditudósító század holy-Hzini közvetítése. ¦ 19.20 A ko-\' lozsvári Nemzeti Színház szoptom-i»r 25-iki előadása. »Ibuy János". Daljáték négy kalandban, oló- és ulóíátékkal. 22.10 Gáspár bajos cigányzenekara. — 38 líádiózeno-kar.
BUDAPEST II.
17 Felolvasás. -- 17.80 Melles Béla-zenekar. — 18.20 Üyorairótan-folyam. - - 18.50 Budai Mandolin-/.onokax. — 19.20 Fololvasás. — 19.55 Séta oporottorazágban.
Óvóhelyei a kanizsai WsrnÉtesDkiak!
A közelmúlt tanulságai mindannyiunkat meggyőzhettek arról, hogy többé nem ibabra* megy a magyar légvédelem. Meg kell tehát tenni mindent, ami telik tőlünk, hogy hn eddig nem is tettük, .legalább a jövőre berendezkedjünk a drága magyar életek és magyar értékek védelmére. Nagyobb érték van-e. mint n gyermek ? Gyermekeink védelméről kell IcháX mindent megelőzve gondoskodni. S ezt meg kell tenniük a közületeknek is olt, ahol a szülő" a közület gondoskodására biztá gyermekét.
A nagykanizsai leánygimnázium intcrnálusábnn 80 gyermek lakik, az intézet tanulóinak lét-\'száma tudomásom szerint nunt-> egy 250. És ennek nőiskolának nincs óvóhelye. A múltkori éjszakai riadó alkalmával is a földszinti ebédlőben kereslek a gyermekek menedéket.
Sokkal fontnsabbnnk kell (ártani minden iskolának megfelelő óvóhellyel vnló ellátását, mint a magánházakét, mert hiszen az iskolákban a jövő ran-gynrsága forog veszedelemben s mig magánházakban alig van
lehetősége tömeges szerencsétlenségnek, addig az iskolákban, ha Isten ments, baj történnék, az tömeg-katasztrófát jelenthetne óvóhely nélkül
Még nem késő, mert Isten eddig megkímélt bennünket a légi-háborúval járó károktól Nagykanizsán. De a leckét megkaptuk és minden gondunkkal, minden törődésünkkel, minden áldozat-árán meg kell valósítani a lehető legsürgősebben az összes kanizsai iskolák légvédelmi berendezését s elsősorban azokét, amelyeknek interná\'tu-suk van, tehát a várható éjszakai légitámadások esetére leginkább veszélyeztetve lehetnek
Nem akarunk ijesztő külföldi példákra hivatkozni az iskolákkal kapcsolatban, de elbizakodottan a jószerencsére sem lehet bízni a kérdést 8 ezt mór csak azért sem lehet tenni,hogy az internálusban lakó diákoknak messze élő szülei ne legyenek folytonosan kitéve az idegemésztő aggodalomnak abban a tudatban, hogy gyermekeik védelmére nem történtek meg a megfelelő intézkedések.
Szimbolikus gyertyát használjuk a ttöri sírokra, a temetőben!
Kevertebb virágot Is az Idén, hogy minél több segítséget tudjunk nyújtani a harctéren küzdő kanizsai honvédek családjának
Az egész városban általános megelégedést kellett a katolikus szervezel segélyző bizottságának jelenlése, amelyből kitűnt, hogy eddig 8 vagon fát Nagykanizsa, 4 vagont Kiskanizsa rászorult honvéd-hozzátartozói részére sikerült beszerezni és egyben tíz métermázsa babot és, kétszáz métermázsa burgonyát kötöttek le eddig ugyancsalt a harctéri kanizsai honvédek rászorult hozzátartozói számára. A többi beszoerzés és anuakle-kölése most van folyamatban. Persze a burgonyát a megállapított áron alul kapták, mert a termelői a bizományos és a beszerző lemondtak minden haszonról és jutalékról. így mintegy 900 pengőre lehelő az u ju-
talék, amiről Sólyom Mihály és a többiek lemondtak a honvédek hozzátartozói javára. Ez olyan gesztus, amiért külön elismerés jár, de ennek volt köszönhető, hogy olyan alacsony áron tű került a burgonyát beszerezni. A bizottság mindent elkövet, hogy a honvédek hozzátartozóit, akik arra valóban rászorulnak, minden tekintetben segítsék és pedig vallásfelcke-zeti különbség nélkül.
Nagy visszhangot kellett az egész városban Gozdán ErnÖ, a Szent József egyházközség rendkívül agilis irodatisztjének eszméje : szimbolikus temető világítás történjék az idén, a virágokból is kevesebbet az idén, hogy minden megtakarított 111-
rum Brandy
gyümölcspálinka likőr
kiváló minőségül
Vendéglőben, esemegeüzletben
csak ezt kérje!
Fekete nöi kabátok
tiszta gyapjúból, valódi pensá-val diiíitve : ez konfeketó-osítályunk különlegessége.
lér a harctéren küzdő nagykanizsai honvédek hozzátartozóinak félsertésére fordíttassák. 1 Hogy minél több pénz fölvjon be a segély-alapra, amelyről a vármegye alispánja is oív meleg, elismerő módón nyilatkozott. \'
Ml a szimbolikus temető- illetve sirkivilágitás ?
Mindenki, aki eddig szerettei siriát akár a hősi temetőben, akár más temetőrészen vgyer-tya fénnyel vnrjy méccsel kivilágította, az idén papirosból készült ^gyertyát* helyez cl szereltei sírjára, azt szúrja be a kedves kis balomba, ezzel Is\'je-lezvén, hogy gvertya- vagy mécs-világit ás helyett a szeretet é.s Segítés oltárán áldozott elhunyt szeretteinek emlékére. Egy ilyen szimbolikus »panír-gyertya* dnxflbonkint 50 fillérbe kerül és az cfvházkÖzséW irodáiban. Horthy MIklós-ut 15, sz. alatt kapható. Vidékiek is itt szerezhetik be vnpy fedezhetik elő szükségletüket. Tekintettel az óriási érdeklődésre, mely megnyilvánult, jól teszi mindenki, ha már most jegyezteti le szükségletét. Ugyanez áll a virágdíszekre. Az Idén kevesebb virágot szeretteink sírjára és amit itt megtakarítunk\', adjuk a legnemesebb célra: egy egész pokollal küzdő hős kanizsai honvédőink hozzátartozóinak segélyezésére.
A seoélvezés már megindult és folvik. Persze — ismételten hanffsulvozzuk — az arra rászorultakról van szó, A katolikus szervezet bizottsága egyébként is mindenben rendelkezésére áll a hadbavonultak hozzátartozóinak, ha btaalommaJ hozzá fordulnak.
A szjmbolikus gvcrtva-nkoió a mai napnál megindult és azt egész Mindszent-ünnepéig nyilvántart luk és a közönség figyelmét reá felhívjuk.
Elhunyt szeretteink emlékének nem áldozhatunk méltóbban ós kerrveletfcliesebben, mint amikor Mindenszentek ünnepén a szokásos kiviláíritás és virág-özön helvett az idén adományainkat a kanizsai harctéri honvédek hozzátartozóinak felscgi-tésérc fordítjuk.
Sziv adja szívnek 1... A hős kanizsai honvéd rászorult hozzátartozójának.
Forduljunk bizalommal a Szent József egyházközség Irodájához. (Horthy-Míklós-ut 15; Telefon: 246.)
bőrdíszmű
KASZTLNÉ HOLZER ELLY
BAZÁR-UDVAR
Illése, kiviteli — Olcsó árakl
ZALAI KÖZLÖNY
1942. Oktober 8
A törvényszék két hónapi fogházra Ítélte FésOs Istvánnét,
de a büntetés végrehajtását három évi próbaidőre felfüggesztette
Megírtuk, hogy többrendbeli feljelentés érkezeit Fésűs Ist-vánné sz. Veres Eszter Vécscy-utcai lakos, öt gyermek anyja ellen, mert többektől ruhát vett át azzal, hogy azokat érlékesiti. Fésüsné át is vette a ruhákat és el is adta. de a kapott őszszeget saját céljaira fordította. A rendőrség íetarlóztaltn. majd átkísértette őt a kir. ügyészségre, A gyorsított eljárás alapján Fésűs Istvánné a törvényszék eevesbirája, dr. Hévffy Andor elé került, aki előtt beismerte teliét, de azzal védekezett, hogv férjének a lakáson kivül havi 199 pengő fizetése van. ebből a héttagú családdal nem tud
megélni, zsíbáruskodással foglalkozott, az elköltőd pénzt időközben meglériletle. megbízóival elszámolt. Súlyos anyagi viszonyok között volt A bizonyítási eljárás befejezése ulán dr. llirschler Jenő védő az összes enyhítő körűiménveket felsorakoztatta mellelle és enyhe iléle-tel kért. A bíróság bűnösnek mondotta ki Fésűs Istvánnét nyolcrendbelj sikkasztás és egy* rendbeli csalás vétségében és ezért összbünlelésül két hónapi fogházra ilélle. de ennek végrehajtásai a Bn. I &-a alapján .1 évi próbaidőre felfúggeszlclle. Dr. Takács kir. ügvész sulvos-bitásért fellebbezett
Vasárnap NVTE—Volfram találkozó lesz a Vasut-pályán
Vasárnap délután ImdapeMi csapat látogat ol Nagykanizsára. A íWolframt együttese kitünó játékerét képvitelé csapat és nem érdemtelenül jutott az KB III. osztályba.
Az NVTE is felkészült erre a találkozóra és érdekes mérkőzésnek lehetünk tanúi vasárnap. A helyi csapatnak nagy szükséi.\'o van a bajnoki pontokra. Így tehát kemény küzdelem is várható ezen a mérkőzésen. Az NVTE valószínű Csondor \'— Pischer, Horváth I. (Kosa) — Placské, Németh, Varga — juhász, Horváth II., Frisch, (Németh II.i,
Púm. Kesztyűs összeállításban szerepel. Minden reménye a csapatnak a jó játék utáni győzelem. Mi hisz-szük, heg)1 jő játékot is kap n közönség a győzelmet jelontó gólok
mellett.
A ZMNTE két csapaté idegonbon játszik, valamint a NVTE II. is. A ZMNTE legutóbbi nagy győzőimé dacára som elégítette ki a hivokot. Hisszük, hogy azóta rendben* van a csapat és szép győzelemmel lepik meg a ZMNTE biveket.
\' \' 11É\\ES mm mm mw
s GrUnhut Elemér szaküzlete, Deák-tér 2.
bemii(alja i
Hogyan vásárolhat földet a hadbavonult földműves?
A kormány elő akarja mozdítani a zsidók tulajdonában lévő és eladásra kerülő ingatlanokból való vásárlási azoknak a ucmzsidóknak, akik a háború folytán hadműveleti területen, vagy az ország határain kívüli egyéb területen katonai szolgálatot, vagy egyéb honvédelmi kötelezettséget teljesítenek s igy az ingatlan megszerzésénél a személyes eljárásban akadá-
mérleg
¦ Minden mérőiben I Szakszerű Javítás
scholcz jános i
mtriaBkeaslte-mester i
S—Vhaatiaa. Kőtvfl»t*f 30 Wáro [
lyozva vannak. Úgyszintén meg akarja könnyíteni ingatlanaik szabadkézből való eladásit azoknak a zsidóknak is, akik ugyanilyen okból akadályozottnak tekintendők.
A honvédelmi miniszter ezért rendeletei adott ki arról, hogy a honvédelmi szolgálat folytán akadályozott személvek hogyan adhatnak a legrövidebb és legegyszerűbb eljárással mcghataA
Festessen
Tisztittasson
Púlcsics
múl
mazást akár házastársuknak, akár más személynek ingatlan megszerzésére, illetve eladására.
A rendelet szeriül a íre.\'halal-mazás érvényes és okíratszerü bizonyításra "felhasználható abban az esetben, ha a meghatalmazást a honvédéin)! szolgálttól telcitö szemelv elöljáró o.z-lálvpnrancsnok jegyző könyvbe foglalta, vagy a meghatalmazd névaláírásai a katonai parancsnokság pecsétjével hilelesilelte. Az akadályozott személvek ugyanilyen módon adhatnak meghatalmazást a Pénzintézeti Központ tagjai közé tartozó pénzintézetektől, vagy az Országos Központi Hitelszövetkezettől való kölcsön felvételére, ille-
tőleg jelzálogjogi bekebelezésre is.
Zsidó tulajdonában levő in-gatlan vételére nemcsak ugy adhat az akadályozott személy met\'lntalmazást. hogv pontosan, telekkönyv szerint mcghalároz-za az illelö ingatlant, amelyet meg akar vásárolni, hanem e\'é.\'. ha csak általánosságban megjelölj azt a közsétrel, ahol ingatlant akar vásárolni.
A honvédelmi miniszter felszólítja az illetékes katonai parancsnokokat, hogy az" ilyen ügyek mindenkor soronkivül nyerjenek elintézési.
A rendelet 52.76 í/eln. 15-1912. szám alatt jelent meg.
A tejkereskedelemben is bevezetik a kijelölési rendszert
A közellátási minisztertől nagyfontosságú leiratot kaplak a napokban a kereskedelmi és iparkamarák. A leiratban a közellátási miniszter közölte, hogy további szakmákba^ is tervbe-velte a kijelölési rendszer meghonosítását. F.zeV t felhívta a kamarákat, hogy terjesszenek elő részlele\'-eii mégindokoll szakvéleményt arra vonatkozólag, hogv melyik szakmában szükséges még a kijelölési rendszerbevezetése.
A kamarák miniszteri biztosai a szakmai referensek bevonásával megbeszélést tartottak, amelyen az a vélemény alakult ki. hogy a fennálló törvényes rendelkezések értelmében a kijelölési rendszeri mindenekelőtt a leiiparban kell érvényesíteni.
Valószínű, hogy a kijelölési rendszernek a tej kereskedelemre való kiterjesztéséről szóló rendelet már a közeljövőben napvilágot fog látni.
A vonal kerekei lemetszették egy flatilembír lábfejét
A mentők súlyét állapotban szállították be a csurgói állomásról a nagykanizsai kórházba
Csurgó, október 8 (Saját tudósítónk tclefonjc-lentése.) Súlyos szerencsétlenség történt reggel a csurgói vas: uti állomáson. Zábó Béla dombóvári 25 éves szabósegéd az egyik vonaton utazott, amely hefutott az állomásra. Zábó a kocsi perronján tartózkodóit, hóna alatt csomagjával, amely lecsúszott. A kocsi ajtaja nyitva volt és Zábó előtte állolt. Mikor csomagja után kapott, hogy felvegye, kiesett az ajtón a pályatestté, ugy, hogy a haladó vonal kerekei alá került, amelyek a szerencsétlen fiatalember1 bal lábafejéi lemetszették. A vonat nyomban megállolt. a vasutasok kiemelték a kerekek alól Zábót, majd megérkezett dr.
TÓTH JÓZSEF VASKEBESKEDÉSE
¦aayfcanizaán, Erx«ébat-Ur 83.
Mii.*\' c Telefoni 683.
Holherr-Schrantz gyártraányu mezőgazdasági gőpoket. Kincsem zománcozott tüzhelyokeT, kályhákat es h&tak cikkeket
Kovács csurgói orvos, aki az első segélyt nyújtotta, majd az állomásfönökség betelefonált a kanizsai mentőknek, hogy siessenek a szerencsétlenül járt fiatalemberhez. A kanizsai mentők autóval száguldottak Csurgóra, fellelték kocsijukra és behozták a kanizsai kórház sebészeti osztályára, ahol nyomban műtétet végeztek rajta.
A csurgói csendőrség kiszállt a helyszínre, ahol megállapította, hogy Zábó szerencsétlenségéén senkit felelősség nem terhel.
Zábó állapota sulvos.
változatlanul
karomkodlt
Tiszta gyapjú
férft\'szövetek kaphatók szép mintákban a
Schütz Áruházban
2 AL AJ KÖZLÖNY
napirend:
Gyógyszertári ügyelet: Ma Főkötő Saa gyógyszertár, Fő-ut 6. az.
Kiskanizsán az ottani gvógyszor térállandó ügyaletoa szolgálatot tan
A GŐZFÜRDŐ nyitva tan roggol 6 órától este 6 óráig. (Hétfő, szerda péntek délután ée kedden ogósz naj nrtkuok.) Telefon: 560.
NapU\'t Október 8. Csütörtök. Kom. kat Hagy. N. A. ¦ Protestáns Etslua. - Izr. Tiert 27
Üfaágot ktr
hazulról a harctéren küldő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lapfejen található ctmke kitöltésével dobja be egy postaládába 1
ÖSZI DAL
Kis állomás. A réten zöld a fű Az Öazl táj csodás és gyönyörű. A szív, a szó Ib szebben cseni; talán A természetnek pompás asztalán
A ciacska szóval tartott vén gyerek Sdve, mint régi óra, ágy ketyeg. Nem, nem lehet, hogy máshol hln hörög, S az ágyúsióra a menny is dörög.
Csak kép elet a rossz, a bűn, a vér. Hiszen il( minden mirtusz ős babér Örökzöldjével hfvón hiteget S szelídíti i\'komor szíveket.
Tán gyermekkorunk régi nyara vár. Hogy ípiiliön a boldog mesevár, S a mai őszbe írjon új mesét: Az élet mégis néni újra szép...
Ségf Farkas István
— (Magyarok Nagyasszonyát)
ünnepelte ma a katolikus anyaszentegyház, különösen a Rognum Marianum, molynok szi ne-virága ma ádáz harcát "vívja a vörös pokol hadaival. Magyarok eiS\'agy asszony a, Magvarország védóasazonya1 terjeszti ki áldó, védő, sogitő szent közét a front magyar nonvédoiro, az ó kedves fiaira, hogy áldás legyen a magyar fegyverokon ós dicsőséges győzelem koszorúzza a hős zalai honvédek zászlaját... 1
— (A lölflpánnd kérelme a közönséghez)
Vitéz gróf Teleki Bélán*, főispánunk hitvese, arra kéri a nagyközönséget, a hatóságokat és vöröskeresztes szerveket,\' hogy akár a házi •betogápolási, akár a vöröskeresztes ápolónői tanfolyamok ügyeiben az érdeklődők, mint vármegyei vöröskeresztes főápolónóhöz, pölüs-kei lakcímén őhozzá forduljanak.
dívát ízlés minőség
Megállapítottak a nigykanizsal népiskolák tanító létszámát
A közoktatásügyi minisztérium az elmúlt napokban állnpi-\'tottn meg több évi statisztika alapján a nagykanizsai tanítói körzetek létszámát. Ennek alapján az első körzetben IS, p másodikban 19 és Kiskarűzsán 17 n tanítói létszám az igazgatókkal együtt.
A rendelkezés értelmében Kovács Miklós állami tanítót az első körzetből és Czeglédynó Hanti Julin állami tanítónőt
Kiskanizsáról a második körzethez osztotta be. , Értesülésünk szerint Czcglé-dyné Hanti Júlia beosztásával meg is szűnt a régi rendszer, mely szerint kinevezések sorrendjében kerültek Kiskanizsáról a városba tanítóink. A jövőben a felettes hatóság elsősorban szociális szempontokat fog figyelembe venni. Döntő körülmény lesz elsősorban a családi állapot.
A kanizsai intézetek kegyeleti ünnepélye
Az aradi márt Írok emlékezetét a piarista gimnázium önképzőköre a hagyományos hazafias érzéssel és kogyolottol ülte meg. Delolótt ünnepélyes rekviem volt, amit Lengyel János gimn. tanár mondott éa amelyen az egész tanári kor és at összes intézeti növöm)okok részt vottok. A gyászakadémián Takács\\János VIII. o. t. szépen fölépített omlékboszéd-ben adózott a magyar .szabadságharc bátor, kiálló, hós martinainak. Kiss Márton Elok I. o .t. alkalmi költeményt adott olő sok közvotlonséggol. A kegyeleti ünnepélyt énekszámok egészítették ki. Az iümopsúg a nemzeti Imádsággal-fojezódött be.
A kereskeaelmi középiskolában delolótt 0 órakor gyűltek összo a kegyeleti Ünnepélyre, amelyen részt vottok pi> nÓi tanfolyam hallgatói in. A magyar Himnusz olénokléso után Juhász - József III. évf. t. Bajza József: Apothcozis c. költeményét szavalta a márciusi ifjak tüzes lolkoscdésévol. Szabó Gyula IV. évf. t. ünnepi boszódébon ol-vezotto hallgatóságát a tizenhárom vártaiul szomorú drámájának azín-holyéro és szomoik előtt megrázó kép"bon vonultatta fel a nagy magvar drámamiindon szereplőjét. Bokor József III. évf. t. Székely: Októbor 6. című szorzoményét adta olő sok benaó átéléssel. A ltogyoloti ünnepély a \'Szózat hangjaival fojo-ződött. bo.
A Notre Dame , leánygimnázium önképzőkörénok hazafias ltogyoloti Ünnepélye hasonló szép korotok között folyt le az intézet tanári karának ós teljos számú növondékoinok
jelenlétében. A Himnusz bonsősétf-tolics eléneklése után Vandra Edit Vili. o. t. mondotta el költői szépségű omlékbeszédét, méltatván a nap jelentőségét, majd rámutatott a tizenhármak heroizmusóra és az ebből folyó tanulságot a magyarságra. Vandra Edit ünnepi beszedő nagy hatást váltott ki. Horváth Judit III. o. t. Ábrányi egyik időszorü költeményét adta olÓ sok bensőséggel. Majd az intézeti énekkar siko-rült éneltszúmaiulán Litvay Piroska 1. o. t. hazafias versének szép ol-szaval\'ása után Strebolovszky M. VII. o. t. intelligensen kidolgozott előadása következett ¦ a mai magyar diákleány honvédelmi kötolossegoí-ról. A szépen sikerült ünnepély a Hiszekoggyol ért,véget.
A polgári iskolák együttes, szé-pon mogrondozolt kegyoloti ünnepélyén a vegyeskar a Ihszekcgyot éne* kolto. Majd Gerencsér MagaUfl IV. o. t. Móra: Miénk a láng cunü költeményét szavalta kedves, leányos finomsággal. Dominkó József IV. o. t. ünnepi omléklxjszédóbon hallgatósága olő tárta októbor 6-ának mindon tragikumát és tanulságát a\'magyarságra nézve. A vogyoskar Gárdonyi: Gyászkánonjának stílusos olénokléso után Kánnár István IV. o. t. Molnár: Vértanuk álmodunk cimü szép költeményét szavalta el hangulatos olóadókészséggol. Az ün-nopély a Szózat akkordjai mollott ért veget.
Ugyancsak minden elemi iskolában méltatták október 6-ának jo-lentéségét.
— (A lomogyizentmlklósl levtnték a Vöröskeresztért)
A somogyszentmiklósidoTonték az általuk termőit napraforgómagért, valamint Folyomguboórt .kapott osz-szegot, összesen 168.68 pengőt a
öröskoivsztos-gyüjtőnnpok* alkalmával ogyhangu lolkosodéssel a Vöröskereszt javara adományozták, hogy ezzel ia segitHŐgéro sicssonok\' a ha rotoron vérüket ontott forrón szeretett
honvédeinknok. Utánzásra, méltó
|)óUla. i
- (A hulladékgyűjtés eredményt Németországban)
A némot birodalmi anyaghulladék-gyüjtók birodalmi biztosa a német sajtóban érdokos nyilatkozatot tett közzé, mely szerint a német ifjúság hulladékgyűjtése 1012-bon ismét rendkívül nagyarányú ivolt. így ozon időben 100.000 tonna különféle
anyagot gyűjtöttek éo ix>dig 7218 tonna csontot, 12.082 tonna rongyot, 80.193 tonna papirt és 1000 tonna színes fémet, 17.659 tonna hulladékvasat és 2025 tonna ogyéb hulladékanyagot. Ha ¦ elgondoljuk, hogy oz az oredmény a fogaprólé-kosnbh gyűjtés folytán jött lótro, molyot a magánháztartásokban a legkisobb monnyiségekbon gyűjtöttük összo, ugy * kitűnik, hogy az ifjak és loányok milyen lolkos szor-
falommal végezték munkájukat. A özös népiség ^gondolata a logifjabb gonorációt is áthatja. Az ollonségcs államokban, ahol olointo gúnyoson kisérték ozt a gyűjtési akciót, végül is be kellett látniok a gyűjtések fontosságát a háborús gazdálkodás szempontjából és kénytolonok voltak ezou intézkodósokot maguk is bo-vozotni.
Hofherr-Schrantz gépek, világi petrileum
ungbr-üjllmann elek
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázfSzék alőjagyezhatök. Mlndan oaQkoégioté! alsra rand.lj. m.gl
Magyar asszonyok, Itiifill
A Manyar Hasa hív benneteket szerető anyai azóval: Jöjjetek ós Jelentkezzetek az önkéntes \' női honvédelmi munkaszolgálatra. Jöjjetek el minél többen éa mutassátok meg, hogy Zrínyi Ilona és Dobó Katica leányai vagytok I A munka-bizottság minden héten szerdán éa pénteken 4 tői 6-lg toboroz ós hétfőn, szerdán ós pénteken délután 4-től 6-lg hivatatoa órákat tart a „Korona" udvari helyiségében.
— (Községházát és leventeotthont) ->
épít a község roskadozó, régi s most lebontott epületei helyén Marcali nagyközség. Az emeletes községháza munkálatait ,170.000 pon-góert adták ki. A fodozet nagyobb része 25.éves vármegyei kölcsönből történik. A leventeotthont lebontásra korült, utcanyitásnál i megszerzett épületek anyagából végzik és 800 lévente 2—2 napi munkáját ajánlotta fel az építkezéshez.
— Hotvendvea SckBpfllo Aladár
Schüpflin Aladár a század elején lezajlott irodalmi ólotünk vezető kritikusa októlwr 4-én töltötte bo hetvenedik életévét. JíbbŐI az alkalomból a Tükör külön flchöpflin-számot jolontetett meg, moly bon méltatja aziérdomokbon gazdag kritikus munkásságát. A Tükör Révay JózKof szerkosztésébon és a Franklin-Társulat kíudásábamjelenik mog.
BÚTORT
szak Ötletben, QÁBOR műaazitaloanAI wurse TBtr nsStHia-Hs«rfi«i»wi*t.-,. ******** m**m wm
A Ház ülése
Budapest, október 8 A képviselőház ma dólolőtti rövid ülésén I\'otró Kálmán a 86-os ós 42-ea országos bizottság működéséről szóló javaslatot terjesztette a Ház elé, amit tudomásul vottok. Az elnök javastatára ugy határoztak, hogy a logközolobbi ülést holnap délbon tartják. A miniszterelnök holnap fogja a Ház eló terjeszteni a hősi halállal halt kormányzóiul-lyóttes emlékét megörökítő javaslatot, ozt tegnap a MÉP-értekozloton iemertotto az igazságügyminiszter, amit a párt elfogadott.
A képviselőház gazdasági bizottsága október lC-ón ülést "tart, amo-lyon a jövő évi költségvetésről és folyó ügyokról lesz szó.
Megnyílt a kézműlparosok nemzetközi értekezlete
¦ _ Budapest, októbor 8 Ma nyílt mog a kézmüiparosok nemzetközi értokozloto Budapoaton. Varga miniszter védnöki boszódébon hangoztatta, már négy év óta folyik a világégés, do a romok alóli uj Európa felépítésében nagy része lesz a kézmű iparosságnak.
Azonnali
belépésre
gép-é. gyorsírót
keres kaniisai váltatat naponta d. e. 9 órától 3-ig terjedő
elfoglaltságra. Ajánlatot a Zalai Köalöny kladó-. hivatalában kell beadni.
ZALAI KÖZLÖNY
1943. október 8
FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
lFolyt»táj 17. 1 oldalról)
akna-mozókkol nwgoroailott úllúso-knt fofílultíik ol. Kilenc ropülogépot met{BommÍHÍtottek.
A in\'inot Imrei (•» zuhanó repülőd (í(-|>ok ok túltör 6-án ineglopoléaszo-röón megtámadták n Sztálingrádtól kelőire lovn ollonaégos repülnleroket, ¦hol híjIj: ropülngéiK\'í mojrsommmitot-lok. A liéinet néjH\'k sértői lenül tér. lok viss/.a támaszpontjukra.
A nemei csapatok Taapce t városa felé" nyomulnak előre
\'Berlin, október 8 A (léinél csapatok Mnlgóbck városának elfoglalása ulán előrenyomullak Tuapce városa felé. A gyalogság a légi erővel egy üti in üköd ve el kóseredet I harcok ulán visszaszorította a szovjet erőket és több magaslati erődöt foglalt el.
N\'ewyork, oklóbcr 8 Az USA lengerészcli minisztériuma közli, hogy egy tengeralattjáró a Karibi-szigeleknél el-süllveszlelt egy angol kereskedelmi gőzöst. *
„Idő" generálta nem vált bt
London, október 8 Lord Halj fax beszédében rá-nmlalotl arra, hogy az idő nem a szövetségesek oldalán van. Nem szabad azt hinni, hogy , Jiosszu, de kényelmes háborúra készülhetünk fel.
Olatx Jelentét az elsüllyesztett hajókról
A Popolo di Roma összefoglaló képel közöl a háború folyamán elsüllyesztett ellenséges hadihajókról. Eddig összesen 17 csatahajót süllyeszleltuk el. Ezek közül 0 angol. 7 amerikai és egy szovjet csatahajó volt. A la]) egyenként közli és névsze-rlnt felsorolja az elsüllyedt csatahajókat és végül kiemeli a Harbarigó olasz tengeralattjáró hőstettéi, mely két amerikai csatahajói süllyesztett el.
A Stefánl Igazgatójának előadása Budapesten
(MTI) Susler Itóberl. az olasz Stefanj-irödn igazgatója a niir-lamenli múzeum nagytermében előadási larloll a háborúsI 1 isz-ors?ágról a .Magvar Külügvi Társaság niéghivására. Az előadáson Anfuzó budapesti olasz kövei is megjeleni. Az előadás részlet csen ismertei le. Imgv Olaszország elsőnek emellé fel szaval a kommunizmus ellen. Elfiadása Végéi) kegyeletes szavakkal emlékezel! meg vitéz Hortlív Isi ván kormán vzötio-lyelles hősi haláláról KáMay Miklós miniseiéi elnök a kiváló előadói hosszabb kihallgatáson fogadia.
HILD
temet, exhumáí, szállít
Cégtulajdonos :
Dervalits Jézsef
MO tnlr.fob. 76<> Ukáf ÍM.
A 7al88geiszeel m. kir. péni-üfiyiítnífiiiló a nníjykflnizsíu forgalmi adóhivatalitól éretlsérjivel rendelkező im
kisegítő díj no kokat
vasi fel.
Jelentkezni 1942. évi oklóíer hó 15 ír lehet.
A jelentkezőit bővebb felvilúuo-sitiísl a lalaegersiegi in. kir. péni-ii[jyií!iii(niii\'>sií(iiiiíl és <i napykiinizsaj fornalnii údóluviitoluol kaphatnak.
Rendkivüli ajánlati
napon át
példányban hirdethet és csak

keli fizetnie,
ha moet leiadja hirde-tótóte ZalalKSalflny
kladAsaban meitjeleaá
HtDRiKÖZI
SZENT ISTVÁN S áPTÁR-im
Elsötétitéshez
papiros kapható
Jl fi.iN\'omkodArat latan A« • B..J*«» bOnta«! 1
DKAVAVDLGYI
müMOS ÉMMSZ9L6ALTBTÓ R.-t.
¦ xnkeierQ faIvi légó¦i t éa minden villemoe kérdésben Caengeryut 51, telefen 294.
Aramezamlek ffxetéae, raklamnoiók, hlbabejelenteeek Sugár-ut 2, I. emelet, telefen 213.
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, Ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, -eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokai és nvridenféte Ízléses kiállilásu nyomtatványokat.
TELEFON: 78.
Gyártunk s
üzleti könyveket, (IgyvMi naplékat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekel, rajzíllzelekcl és tömböket, minta-zacskókat, zsákcíclulákat, , naplártömbökct, fali-naptárakat, dob zokat stb. elsőrangú ki-Vitelben és legolcsóbb árakon,
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal FÖ-ut 5. szám alaít.
APRÓIII1ETÉSEK
ÁLLÁS
•agádat 110111111
Horlhy M.u. 2.
Kipotl, 3043
¦•Bit ár-• agadat karcisk leh«lö1eg n/oiuihll heléjiíite. Szabó tlyörgy bognár, Oltáic.__ 3031
Rendu, llszta ka|ár4nA délelőtti órákra felvételik, SOhmné, ZArda-u. 8. 3C48
nivalára-aegd*al fe\'.veazek, Kézzel holt ajánlatot kérem Berger Simon C»ik-tanya címre. 3045
(lyormok-ijondoxieiiben, beleg-ipolásban, h-ittrlái vezetésében jirtai no, éves bizonyilványokkal, alliil villái. Vidékre li elmegy. Cini a kiadóhivatalban.
_ 3032
így Állandó szállodát mosónőt ét kanyhal mlndanaslaányt keresek. Bafatonboglár, „Ba1aton"-itálfoda. 3063
Bojarónöi a délutáni órákra talveazek Horthy M.-ut 17. 11. 3063
ADÁS-VÉTEL
Kélajtóa szakrényi ebédlőasztal .zekékkel, íróasztal, Mg gonylartók eladók. Klraly-u. zS. 3050
Szentképek
nagy választókban — lügolcKohb
Horváthnál. Fé-ut 2.
Cfcs?n?ijLt ttäüamczibjan szórakoxnalUi
az újsághirdetés!
Egész nap, jó időben, rosszban, belterületen és a perifériákon, városban és falvakban útim van az njságliir-delés és dolgozik szüntelen a hirdető üzletéért!
—• mmwm
»indenU a MjI k«r«ak*d4ka« «a Iparoeoaaál mtttm bel -
ZALal KÖZLÖNY
fcíltflkal napilap. Kiadja: „KtízgazdaaÍBlR.T. Naoykanlju". FüIüIob kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: a „KBiaaidasági R. T. Nagykanlna"
íiyomdájnüaii Nagykanliaún. (Nyomdáért telel: Zalai Károly.)
5814
338991
FolBÍő:
ÍM.
Btidlokotat: 82. évt., 828. u. Nagylunlw, 1*42. oki, 0. pénUk_ára 12 Mér.
Tábori posla: . usmmmmmmti^mmmmtmmmmianammaKmaammmmMmimmmaimmammmmmmmmm
ZALAI KÖZLÖNY
,• .-. i.. ..,:.;,.•>.•.• i*v *—¦fjHiin\'ima.wi.Jiii>u unu
ftinfrwrtiltoátf te Ua46atr»UiU WorC k t& fjJMfcWÍÉWll 4% kiJuióftlTnüűl totaioa 78.
Vae vlcttel
Irta: lí etemen F««no
Több nvint kétezer éve annak, hogy Bronnus gall vezér, a szerencsétlenül végződött macedóniai betörés után világgá kiáltotta ozt a dermesztő igazságot, mely azóta közismert szállóigeként kíséri az emberiséget n maga göröngyös történelmi utján.
Jaj a legyőzött ne k 1« — süvít időközönkint a népek tudatába a megvert és elpusztult gall hadvezér figyelmeztetése, amikor vesztett háborúk után n győző kegyellen békcfcl tét cici porba-sujtanak egy-egy népet.
Csak a mai nemzedék is hányszor találkozott ezzel a kegyetlen Ítélettel, mely az emberiség igazi sorsát jelentő háborúk elmaradhatatlan utolsó akkordja.
A versajllesi, a trianoni békc-diktálumok történelmi bizonyítékok a »vae victis* mellett.
A háború s azt lezáró béko alaptermészete szerint ugylát-szik nem változott évezredek óta.
A harc mindig élet-halálra megy s Jgy valóban nem csoda, ha annak végével a győztes ellenfél képlelesen beleszúrja tő* rét a vonagló legyőzöttbc, s minden rendelkezésre álló eszközzel hosszú időre tehetetlenségre kárhoztatja ellenfelél.
A megtorlás eszköze területi veszteségek mellett, többnyire a hadisarc, mely a győztes háborús kiadásait részben nieglérili, az ellenfelet pedig hosszabb időre a pénzügyi tönk szélérc juthatja s így a\' gazdasági felemelkedés lehetőségétől elzárja.
A most duló világháboru végén eljövendő béketárgyalások során ujabb bizonyságot kapunk majd a »Jaj*a lcgyőzött-nek\' fájdalmas igazságáról.
Duló harcok között nem szokás megtorló lépésekről, anyagi vagy erkölcsi hadisarcokról Ikszelni, a túlsó oldalon az elmúlt napokban mégis olyan hallatlan tervről hallottunk," mely a legborzalmasabb megtorlás eszközeivel fenyeget.
Az angol Reiiler-iroda nemrég világgá kürtölte azt. a tervet, |-°gy .a]háború .győzelmes befejezése \'esetén a nőmet anyák gyermekéjt huszonöt évig távoli világrészekbe deportálni fogják.
Ha oz a hir nem egy hivatalos szerv utján áradt volna szél ;i világűrben s ha a\'német propaganda miniszter legutóbbi rádióbeszédében maga is nem foglalkozón volna vele, akkol* minden európai érzésű ember azt egyszerűen képtelen kitalálásnak tartotta volna.
Az említett hivatalos adatok azonban semmi kétséget sem
OLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
fU&nxctAsl ára: egy hónapra 2 penffA SO Mii
nogyodóvr* 7 peBgö 2o tlűér. Kftyca nátt" néUcöenap 12 tlil.. azomhaton Vé t
Sztálingrád sorsa végleg megpecsételődött
Nehéz tüzérség végez a romváros utolsó részével — A vörösek az élelmiszeradagok további csökkentését rendették «1 — Kormányzó Urunk kitűntette a hös magyar hegyi-zászlóaljakat — A tengelycsapatok lendületes kaukázusi előnyomulása — A bolsevik! betyárok agyonlőttek német hadifoglyokat
A német véderő főparancsnokságához beérkezeti jelentések szerint október 7-én a Kaukázusban csapataink ötven kis erődöt és ,25 tábori állást foglaltak el. A bolsevisták Xaupélól dél felé kiszélesedő völgyekben kísérletet lettek lovasság harcbavetésére. Felderítő repülőgépeink idejében észrevették és
teljesen szétszórlak az egy had-osztálynyi erőt, amely teljesen felmorzsolódott. A hnrcbavcteít repülőgépek Ö ellenséges gép lelövése után visszatérlek támaszpontjukra. 1 Malgobck városától délre katonáink benyomultak a bolsevisták állásaiba és tovább vissza vetették az ellenséget.
A német nehéztüzérség rommá lövi Sztálingrád még megmaradt terBletét
A sztálingrádi harcok szempontjából u némot kalonui körök véleménye szerint annyiban következelt be változás, amennyiben a gyalogság célját elérte. Fölöslegessé vált, hogy a gyalogság tovább támadjon. Ezután az utászok és a nehéztüzérség tervszerűen rommá lövi n még megmaradt és az ellenség kezében levő területekfct. Amikor tulajdonképpen a német hadsereg célját elérte, nem
játszik szerepet, mikor küzdik le a nagy gyártelepeken létesített ellenséges részkeket. A Sztálingrádért folyó harc kezdeményezése teljesen a német hadvezetőség kezében van.
A néniét véderő főparancsnoksága saját csapatainak előrehaladó támadásairól számol be. Ez azállal vált lehetővé, hogy kimerülésig hagyták rohamozni az ellenséges erőket és azután indultak tervszerű támadásra.
A szovjet lovába csökkenti a napi élelmezési fejadagokat
Szovjet jelentés szerint az J búza nem érkezik j meg idejé-élclmezésl népbiztos októberben 30 százalékkal csökkentette a napi fejadagokat. A kenyér fejadagját még nem szállították le. mint a hus, a cukor és a mar/ garin adagját, dc erre is \'számítanak. A kenyéradag is csökkenni fog, ha a Kanadában rendelt
búza ben,
Cmnkingbun Barma viasxa-hódifánát szeretnék...
Newyork, október íl Wjllkle csütörtökön 5 napi tartózkodás utón elutazott Csungkingból. Ez alkalomból a
kínaiak azt kérték, hogy az amerikai légierő nagyobb egységet tartson Kínában. Aztán amilyen gyorsan csak lehet, meg kell kísérelni Burma visszahódítását. Végül egyenlővé kell tenni katonai tekintetben a kinai harcteret az európai harcterekkel, Will-kio a második arcvonalra vonatkozó kérdésekre azt közölte az újságírókkal, hogy véleménye szerint haladéktalanul meg kell teremteni a második arcvonalat. Ez a saját véleménye, de nem szabad elfelejteni, — mondotta — a legutóbbi választásokon több mint 25 millió szavazatot kapott.
A magyar hegvl záaxtá-aljelí kimagasló UUalt-menye
Kormányzó Urunk Őfőméltósága a kcicti harctéren vitézül és hősiesen küzdő kárpátaljai egyes hegyi zászlóaljnak a bol-sevikiek ellen folytatott kimagasló magatartásáért a hadizászló szalagját adományozta.
A sxtaltn-kutyák agyonWvik a német hadifoglyokat
Német katonai helyről közlik. A német csapatok kezébe Írásbeli parancs került, melyet két szovjet tábornok távbeszélőn folytatott. A beszélgetés ju-
iFntvtatát az 5 nlriaJnnl
hagynak fenn a terv hitelessége tekintetében. S ha ez így van, akkor az emberi fejlődés két-ezerévcs utja céltalan, eredménytelen volt, mert a világ er-j kölcsi felfogása, büszke emberiessége nem egyéb, mint humbug, mint hipokrita öuámilás.
Jól tudjuk, hogy a győztes ököl ebben a háborúban is keményen le fog sújtani a legyőzött ellenfélre, dc sohasem hittük volna, hogy a megtorlásnak ilyen eszközére bárki is gondolhatott volna. Ez a borzalmas terv kegyetlenebb az .ösíudíá-nok skalpolásánál, mert Ők csak :i küzdő ellenfelet nyúzlak meg, dc a brit eltévelyedés ártatlan gyermeklclkekel* akar kitenni az anyák öléből sk-lszuki-laui a szülőföld rögétől.
Kinek bosszútól és tehetetlen dühtől megfertőzött lelke teremtette ezt a pokoli gondolától ? Ki volt az, aki ezért a lervéi-i vállalja a felelősségei 1 Nem
tudjuk, de az bizonyos, hogy ebből a megtorlásból, ebből az egész emberi civilizációt megszégyenítő erkölcsi hadisarcból nem* lesz semmi.
Az a nép, mely ilyen eszközökkel akar magának: elégtételt szerezni a harctereken elszenvedett sorozatos kudarcokéri, az erkölcsi eltévelyedésnek olyan fokáról tesz tanúságot, mely a minden nagy történelmi erőfeszítés nélkülözhetetlen alapját képező erkölcs hiányában képtelenné teszi a győzelemre.
Az erkölcsi igazság ebben a féktelen modern cataleunumi csatában a központi hatalmak oldalán van, a győzelmet számukra érleli a harctéri helyzet s a békét majd remélhetőleg Berlin \' fogja diktálni.
Bizonyos, hogy ez a béke\'ke-mény lesz. ¦
A porosz csizma- valamikor Sedán 1 után-rálépett a tehetét-\' lenül elterült francia mellre s
| Bismarck öt milliárd aranyfrank hadisarcot préselt ki he-; lölc.
Az angolszászok fizetni fognak lelkiismeretlen háborús uszításukért, de az angol anyák nyugodtak maradhatnak : egyetlen angol gyermeket sem fognak deportálni sehová sem.
A német békefeltételeket , üf-győzelem arányai fogják megszabni, dc a szellemet. mely azokat diktálni fogja, a compio-Lfni találkozóból már ismerjük.
Tisztelet rom él tó dolog a győztes számára megbecsülni a legyőzöttel.^
Ezt a német katonai delegáció vezetője mondotta a legyőzött francia hadsereg fegyverszüneti , bizottsága előtt, s ez a ; kulturcmberiség őszinte megnyugvására egészen másjtóp hangzik, mint a Bouter-iroda lesújtó fenyegetésé a diómét gyér- \' mekmilliók elrablásáról, ,
üAtJAi KÓZLóNV
1943. október f
Magyar szívvel kérnek..., magyar szírrel Tárnak... leventéink!
Szeretjük a leventéket! A torvény, inoly Öletro hivta ezt az intézményt, teljesen a magyar test u: van szabva.\' Az ési magyar erényeket kívánja kicsiholni, a magvar fajban élé rejtott erőket akarja valósággá ébreszteni,,mint ahogy le-vonto oüievezésük is nagyon találón, nagyon jellegzetesen kifejezi.
A. magyar élni akarásnak egyik kivétoloson szép megnyilvánulása a lovonto-törvény. »Ifjusagunkat u hagyományos katonai erényokbon való növelés utján, a haza Védőimének mugaszlos föladataira testben és lélek 5en olókésxitonR
Kzzol a törvénnyel u külföldöt is megelőztük. A most folyó háború qxxiig ozeuia téren uiindenben igazolta a vezetéket. A magyar katonának a személyes bátorságon kívül körültekintő óvatossággul, leleményességgel, a helyzetek gyors felis-inorésenok adottságával es a kuzdu-ményozéa merészségűvol koll rendelkeznie. Hogy ez birtokában legyen !1/ edzett szervezeien kívül, az eres idegeken kivül uz is szükséges, hogy erkölcsi alánja és vallási meggyózo-dóso szilám legyen, hogy nem csuk a katonáskodás.evőire bízzuk kiképzését, hanem ,mcgíololóun elő legyen készítve. A megoldás a lovonto n\\:t céltudatos kihasználásában rejlik.
A másfél évlizodcs nudlia visszatekintő lovonto intézménynek Bikc-rült loküzdoni\' u kezdet nehézségűit óh akadályait. .Leküzdötték uz anyagiak hiányát, a gyakorló terek és otthonok kérdését és megoldották a íolszorolést. A levente tuu nem egyszerű katona golült, ennél jöval több, A magyar nomzoti öntudat és eró képrisolőjo, amemzoti törekvések sugalmazója esővédő kardju, a magyar célok és eszmények katonája.
Láttuk fiúinkat különbőzé vorso-nyokon, különböző alkalmukkor. Jelenleg arra hívjuk fel Nagykuniznu város huzufius közönségének figyol-mét, hogy október hé Al-ón, vasárnap dútoiótt li érakor lovontéink kegyeleti váltó-futást rendeznek.
A dícsó uiultu có. és kir. -Jb. gya-logozrod omlékszobrától indulnak u Deák-tér, tizoutgyörgyvári-utcán át a Kossuth-tér, lusíuiudy-uteún út a Horthy Miklós-utig, innen a Fó-ut sarkún és a Fó-uton végig n -ib-as szoborig.
Októbor hatodikának húséit ünneplik u szabadsághősök uiódaí, az éviordulól követé elsó vasárnapon, Kbbú! az alkulotubúl BehÖÍfl líozsö nyug. 48. gyalogezredben ezredes u szobor loloplezésokor használt ezüst koszorút a -íö-os bujtáreak testületének részvételű uioJlolt ümiopúlyu-son ulhelyozi u szobor talapzatán.
A nagyszabású kegyeleti ünnop-Bégro kivonulnak a kutonai ulukula-tok, a város képviselői, u társadalmi egyesülőtök éa uz összoa iskolák lu-n u lói.
11/. csaput indul. Minden csupat-han nyolc-nyolc levente vesz reszt. Az ezüst ós bronz érmüket a győzteseknek Uhor Kruó m. kir. ozredeo, levente hadosztály-parancsnok ünno-iwlyes korotok kozt osztja szél.
A rendezóség megfelelő számú ülőhelyről gondoskodik, mig a lo-veute zenokufu stuléta verseny tartamán hazatiaszeneszámokkal fogja a közönségei szórakoztatni.
Városunk egyetemes ünnepének koll lenni a luvento kegyeleti váltó-lulúsuak. A város egyetemének, mert \\ alumouny íon magyarok , vagyunk. Ma olyan időket uiünk, mikor inul és rangkülönbség núlkúl kívánja a iiaza minden fiának Hzolgúlatát. Utt kell lennünk, hegy az ivünk megteljen iá kegyelet hóitt érzésével, hogy tizsiuünkoon megcsillanjon bevonté fiaink teljesítményén a dicsőség üröm*.
Magyar aiivvel kérünk, magyar feíivv*! varunk, mindenkit!
A megyéspüspök nj pásztorlevele
Egyházmegyénk főpásutora, a nagy ujságtró-püspők, dr. Ciapik Gyula legújabb püspöki körlevele most érkezett le a kani»«í plébániákra. A püspök szózatában a vasár- és ünnepnapokra imát rendelt el a hadbavonult honvédekért, majd a hercegprímás által
már közölt bŐjt-enyhltésre tért ki, A továbbiakban űtmutatá\'sokat ad papjainak a leventeparancsnoksá-flokkal való együttműködésre vonatkozólag. Közli ezután a fö-pasztori szőzdt a harangozási tila lom mefliiükítésére vonatkozó rendelkezéseket is.
Tovább növekedeti a Vörösbereszt részére gyűjtött összeg
A rendőrkapitányság 200 pengővel járult hozzá
Tegnapi számiunkban közöltük a Kis- és Nagykanizsán a Vöröskereszt céljaira gyűjtött adakozások végösszegét. A nup folyamán azonban további adakozások folytak még be utólag, amelyek 5102.85 P-re emelték a gyűjtés végösszegét, Ehhez jött a kámzsái rendőrkapitányság 200 pengős adakozása, ami-
vel a végösszeg 5362.85 pengőre emelkedett. Olyan eredmény ez, — a kanizsai viszonyokat " te-kinlva — amely a várakozáso kat felülmúlta!
Nagykanizsa hazafias ma gyarságának áldozatkészsége a Vöröskereszttel szemben — dicséretreméltó.
Egy nap Csáktornyán a tegnap emlékei és a holnap reménységei között
Valahányszor átmegyek Csáktor- | nyara, mindig,pirosl>otüs ünnepot és sok élményt Jelent nekem.
Ölök a vonatban, gyönyörködöm a rét kissé már hervadt zöldjében. A vonat lassú górd üléssel átsiklik, a Murán.
— Muraköz — mondom magamban.
Valami különös érzés fog el itt mindig. Másnuk, ismerősebbnek Iá- ¦ tóm u tájat, szobbnok a rét zöldjét, | magasabbnak a kukoricaszúrat.
»Az én Muruközöin« — mondogatom boldogan — megült a miénk.
Örülök a kotori fomplomnuk, a kotori tokákban uszkúlo libáknak, kacsáknak. Kigondolom, azaz ol sem tudom képzelni, mekkora vagyont jolcuthot a kotori legelőn legelésző sok-sok szarvasmarha.\'.Nomzoti\' vagyon. Milyen jó, hogy van, hogy van tej a gyerekeknek, turó, tojlel, vaj a lolnöitoknek.
Vonatunk gyorsan robog. Kitűnnek az állomusok. Már Csáktornya kövotkezik. Az izgulomtól nem birok ülni. Folállok, nézem u nagy sor uj húzat a kaszárnya körűi, liointok a képozdo parkjában sétálgató diákoknak.\'
»Magyar képozdésok« — gondolom, JL>o yajjon ók mit gondolliatmik felölöm, ki vagyok, mit inlegotokV Nem érdokol,-csak örülök, hogy magyar képozdo van s magyarul tanuló diúKok várniuk.
Amint betoló indulok a vasútról, szagolom a lovogót. Valahogy olyan jó, olyan itthoni, olyan tríss, — jaj üo jó — gondolom a megyek, megvett, kiérek a régi Uj-utra. Az Uj-ut, amely régen volt, nincs többe. Uiyun szép volt oz u fákkal szegc-lyozott ut. Jó volt, romuntikus volt. .Most házak állnak a szélén. Szépek, bolul bizonyára luk\'úlyosak. De bocsánatot korok u beimu lakóktól, — én jobban szorottem\\a régi Uj-utut í« hi.t/nélkül.
Olvasom a figyelmez totó táblát: *ítl lovagolni, korékpározni tilou«. Jól van, — mondom — hulyos! Kbben a pillanatban egy kerékpáros tűnik fel az\' uton. Vujjon ennek aaapad? Vagy nom olvasaa, vagy fütyül az iniotomre. A korekpikoa olszúguld muliottemjiköszön is, mert ismorÓB.\' lágyourulia van rujta. Talán flürgós neki — gondolom. Dq mái jón egy másik kerékpáros, szintén egyenruhás. Az egyonruhások tuláa kivétetek,,~ gondolom mort ók többnyit* »ürgó| ügyökben jár-
nak, Do miért nincs akkor a figyol-moztotés másként\' mogazövegozvu\'/ Például úgy, hogy: »ozon az uton csak ogyenruhábun szabad korók-púrozni«!
Mogyok, mogyek, Csikorog tal-pam alatt a kavics. Siótok le u mo-zoí uti;i, itt jó járni. Juj, kedvenc ödzi virágom, a lila kikorics! Nem bírom mogállni, lotépok pár szálat, kitűzöm.
.Megint egy hirdetés. Kzt is ol kell olvasni. Sorozásról szól. Nu, fiam nincsen. MÍ a inúáik hirdetés? Jáonoiakola. Kz igen! Örülök, hogy Csáktornyán zenoisLóla-is lesz.Csáktornya uzolótt is kulturhely volt. Fokozatosan tovább fojlódik.
Arnti* >|y »Lr Unit
Lassún kisélúlok a temotóbo, szo-roltoím sírjához. .Milyen jó nekik\' Nom kell tülekedniük, num búntja őket senki, do odaát talán ók is fűjén goudoluuk a mu sokat szou-votló, azegény, földön élő mindnyájunkra, akik.nem szeretjük egymást, öljük, tépjük, marjuk egymást s a végén csuk oz u méternyi hely mamii meg igazságosan, külön-külön mindegyikünknek.
Megállok ogy volt tanárom sírjánál.
— Kedves jó tanúr ur, milyen szép nagy házmui lukolt valamikor. Mostani núzu pedig bizony már kopott kissé. Falai rvixnloznok, uz arany betűk cliiomáiyosodtuk. Oo nem homúlyosodtak el azok a tanítások, amiket kedvos jó tanúr ur nekünk, polgárisul lányokuuk nyújtott. Még emlékszem, amikor azt mondotta, hogy egyszer nagy bajok lösznek abból, hogy sokan ugy szo-rotnek a kávéházban lükröt ua ablakot tömi s a föld kicsúszik a lábuk alól. Ks sok mindenre emlékszem, amit tanár úrtól hullottam és nem bal meg az, akinek szavai lelkünkben tovább élnek.
A mihovlyánl MnUmAl
Mindon jó tanítás örökké ét ób om tékozlót.
Visszatoló az uton megállok a régi íuibovlyáni Máriánál. Milyon fokoto már. Kopott is a mióta úll itt! Mennyi mindont látott, átólt, do ó áll, áll rouüülutlenül. Mária őrködik, Mária \'vigyáz ránk, minden magyarra.
iskolás-lánykák sietiwk az uton.
— Hová mégy? — kérdem az egyiket, ¦
— Templomba,\'— foleli.
— Jiany órakgr lesz, a miM?
Kgynegyod1 tizenkettőkor. - Háiiyadik oaatályha jársz?
— Nogyodikbe.
— Tudtál előbb is magyarul?
— - Nem.
Szépen, értelmesen folel, Ürülök a magyar nyelj sikerének ós őrölök a sok lolkos tanítónak, akik ott ál|. nak a tanítványaik mpllolt a templom olŐtt, várakozva, mikor indul.
hatnak bó.
Csak keveset ismerek közülük de volt tanítványaim azerotcttel közrefognak, kifogasolják, hogy ritkán jövök haza s az egyik ggész szigüru hangon szól rám:
— Miért nem költözik már visz. szú? Mit ül Kanizsán?
Örülök u korholnának, mégis an mondom:
— tize retem Kanizsát, második otthont nyújtott nokom. Majd talán ogyszor végleg haza mogyok, vagy nazalioznak.
Logyintunok, elhárítják a szót, megyünk diákmisére. Caak bont lé-tom, mennyi a gyerek. Elomiatík, polgáristák, koriBták, képozdészok. Csuk ugy zeng a templom az énektől. Milyon szépen énekelnek! (iato-nem, milyen szép lonne, hu Kanizsán is, most hogy a folsótemplom elkészül, az összes kanizsai diákok közös misén vennének részt.)
E|ITkw
Miso után a templom előtt a szokásos kép. Kisebb-nagyobb csoportok. Töbünyiro tisztviselők bcszél-gotnok. Kszonibo jut a üa óv előui Csáktornya. Akkor mi álltunk olt, vagy HÚtálgalva\'beszéltük jnog, ho^y un van és mit lőhetne és mit foguuk tenni Csáktornyáért. -Milyen szép társadalmi élőt volt itt. üizonyára a mostaniak is, akikből alig isiuorck valakit, arra törekednok, hogy u visszatért Csáktornya ¦bolilogulasúéri vúllvetvv és összefogva kozósou dol-gozzanuk: egy uj magyar jövóórl.
Az őszi nap elmaradt júliusi hór-vel tüzel, mikor a délutáni órákban myginduluk u vasúti állomás föléi Kujó szívvel megyok, Kz uz érzés mindig elfog, hiszen hazulról indulok. Lassún ballagok. Bucsuzodi az >;örog vártól", amoly ma már nom olyuu iiii^/,iiku3,: mint vulamikor volt. Csöndjét felváltotta a külső és boluó élet zaja. igy van ez jól.
Kolnézek a viziszontgyörgyi tomplomra. Istenem, do sok szop\' napot töltöttem a környékén!
Az uton egész csomó falusi lúny jön egy csoportban. Valószhiüteg iiúztaruisi alkalmazottak. Horvátul boszélgolnuk. Kzek még num tanultuk meg magyarul, do oz nem baj. Kik idoút vaunak alkalmazásban, például Kanizsán is sok van, ozuk egy éven belül mind mogtanuljúk uz édos haza nyelvét. Minden tan folyamnál a legcélravezetőbb nyolv-tunulúsi eszköz a közvetlen beszed.
Kgy padon húrom díákfiucska vitatkozik. Ok is horvátul társalognak. Eriiokol, mit beszélnek, do, hogy no logyoii feltűnő, odaállok olvasni a figyelmeztetést, amit úgyis kívülről tudok, hogy: .e/en az ulou«.--stb. (molloslog megint mollóttoui száguld ol egy kerékpáros). Az egyik diák állva magyarázza és u sapkujun Bzouilóllelvo mutatja, hogy kell köszönni:
— Szobb jövőt!
A másik azt mondja:
— HuttiszLologsz, ükkor nom koll semmitseiu uiouUani!
A harmadik közbovág:
— Igenis tisztelegni koll, meg zóval azt mondani: »8zobb jovót:<-
Imi is azzal tisztelgek: Szebb jövót Csáktornyánaki Szebb juvót Kanizsának! Szebb jövőt ogész nagy Nagymagyarországnak!
ÜÜU Cili
HETYKl mi
mirfcU butprsiAtpaJl^aB vcgyon
1942. október 9
H front köszönete a nagykanizsai Uöcöskecesztnek
„5aha el nem mulú hála azoknak, akik az ?tthnn szeretetét sugárzú csomagokban
részesítettek ..." —.....a gazdáját uesztett
század neuében köszönöm ..
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai Vöröskereszt, föleii az Ápolónői Szakosztály valóban olyan tevékenységet fejt ki, ami a vidéki fiókok kőzött egyedülálló. Harctéri hőseink méltányolják is ezt a szép magyar testvéri munkát, ami a magyar szív ragyogó kisugárzása és honvéd-tisztelete és soraikkal megköszönik a Vöröskereszt Ápolónői Szakosztálva kedves tagjainak lelkes tevékenységét katonáink erdekében\'.
Szalontsy Őrnagy irja (Tp. 253/20.) : A küldött szeretet-csomagokért, amelyek hiánvtnlnmtl megérkeztek, hálás köszönet az egész század nevében. Az otthon önfeláldozó munkája, mely ilyen liszla szívből fakad, meghozza és siettetni fogja la végső gvőzelmcl szereted Hazánk szebb lövőjének biztosítására; Tslcu áldása kisérje a nagykanizsai Vöröskereszt Ápolónői Szakosztályának becsületes és önfeláldozó munkáját.
Ruzséky Lészlé fhdgy.
írja levelében (Tp., 210/10.) Csak ma jutottam abba a helyzetbe, hogy megköszönjem a címemre kühlöll 3200 darab cigarettát, ugy a magam, mint századom minden egyes tagja nevében. Soha el nem muló hátával gondolunk azokra, akiknek szerelete és szorgalma lebír tövé lette számunkra azt. hogy ezekben a hazai izü és az otthoniak szereletét ós gondoskodását sugárzó csomagokban részesülhettünk, Az otthoniak ezen\' szerető gondoskodása
u) erőt ad számunkra ahhoz, hogy dicsőségesen harcolhassuk meg jövő harcainkat js, meri századom minden egyes tagja tudja, hogy az otthon gondoskodása és Islen segítsége kísér bennünket jövő útjainkon és a \'magyar honvédek dicső tettei, a magyar fegyverek kitűnő ereje mielőbb elősegíti azt, hogy feladataink maradéktalan elvégzése után egyszer majd személyesen köszönhessük inogj Nagykanizsán az otthonmaradottak kedves gondoskodását. Isten áldását kérve további munkájukra, stly.
Szabadkai József hnvd. írja (Tp. 219/22.) Kedves Vöröskereszt Nővérek, kaptunk mi is Kanizsáról egy kis szeretet-csomagot, amit bajlársiasan elfogyasztottunk. Mi, magyar ka1 ton\'ák mindnyájan megálljuk a helyünket és megőrizzük a népnek a nyugalmát. A magvarok Istene segítsen bennünket harcainkban. Ezt kívánja bajtársaival együtt (Muszka földről lassan jár a posta) Szabadkai (Ferenc) József, Szent Hórián-tér 18. sz.
Mándll Fareno őrv. irja (Tp. 299/18.) : Nagyon köszönjük a cigarettákat meg a könyveket, amiket kaptunk. Üdvözletünket küldjük. Két nagy-
kanizsai fiu ; Mándli Ferenc és Laczó Pál.
Várnsgy László hdp.-flrm.
írja (Tp. 219/28.) : A hősi halálb halt Harsai Ödön főhadnagy, századparancsnok helyett, a gazdá\'ál vesztéit század nevében én köszönöm meg az ÓnÖk adakozó szeretetét. Kemény katona leiünkre nem szégyeljük a 1 cií-nugyobhfoku tisztelet és hódolni glóriája! fejére fonni áldozatukért azoknak — akik lelkük mólvéig őszintén tagjai a Vöröskereszt nemes intézményének. Őszinte köszönet a küldeményért. Legkcménvebb, de győzedelmes csatáink után szívtuk el a cigarettákat, boldog\' percekre találva szerelel ükből. Szív küldi szlvnsk . ..
Az alábbi szeretet-adományok érkeztek be a nagykanizsai Vöröskereszt Ápolónői Szakosztályához a Vöröskereszt részére :
Baross Szövetség és kerületo 10,000 cigaretta. Dr. Plihál Viktor 2 drb pullover. egy pár szőrmével bélelt kesztyű és cgv\'drb fülvédő. Vitéz Bánky Bertalan alezredes 1 darab\' prém-bekees, .1 drb pullover, 1 pár irhakcsz-tyü, 1 pár fülvédő és több drb prém, Székely Dezső százados
1 drb teveszőr-takaró, FŐZŐ Éviké orvosi vizsgálaton volt dr. Fodor Aladár orvos urnái, a\\jó doktor bácsi, mint hadbavonult hozzátartozójától nem fogadott el díjazást a vizsgálatért és\'Évi-ke ezt az összeget, 10 P-t, eljuttatta a katonák részére. Köszönjük Évikéi Vaska Józsefné
2 pár gyapjú harisnya, Dr. Vit Fcrenené 1 drb nyaksál, Dr. Hegyi Lajos 5 P jegymegvál-lás. Segélyegylet Szö vei kezet eU nökük csehi Babocbay György ur elhunyta alkalmából kos o-rumegvúllás rímén 50 P-t a Zalai Közlöny utján juttatott el a Vöröskereszthez, Barabás Kál-mámié 15 kg. gyapjufonal, özv. Horváth Jenőné 5 P-t, Ideál kö-töszövŐ üzeni !1 kg. gyapjufonal, Szabó István fodrászüzlctéberf elhelyezett »Vöröskereszt* gyü]-tŐdoboz tartalma ¦12.36 P, Dr. Balázs Andrásné 3 pár zokni, 2 pár fülvédő, 1 nyaksál, Hóff-maQn Anny által rendezett divatbemutatón a Vöröskeresztes hölgyek összegyűjtöttek 75 P-t, Nádasi József vasutas 1 drb nyaksál, özv. Pétcrffy Pálné 1 pár gyapjuharisnya, líraim t Ti-vadarné 1 gyapjú kabát, 1 pár gyapjuharisnya, Twrdy Anna tanárnő 1 teveszőr takaró és 10 P, Major Kálmánné 1 pullover; Köö Jánosné 1 drb pullover, t drb prémkucsma, Farkas János 2 pár érmelegifö, Hahn Alice 15
OddM kezdjük a napot,
mert a száj és a fogak ezer veszéls kőzött egész napon át munkában vannak. Az ODOL- fogpép a fogakat tisztán él egészségben tartja és a szájal (elfrissíti. Tefiát a mindennapot «d/\'- és fogápoláshoz Használjunk O D O l - fogpépet.
ODOL
fogpép
MAGYARORSZÁGI OpOlMÖVEK R, T. BUDAPEST
dkg. gyapjufonal. Baján Fcrenené 10.40 P ára cigaretta, ifj. Halzsa Károlyné 2 pár érmele-tő, Méhes Józsefné 1 pár gyapjuharisnya, Horváth Istvánná 1 drb rókaprém, özv. Florck End-réné 1 drb prém, Májon Kató 4 pár érmelegilö, Pum Sándor 1 drb premi 1 pár érmelegilö, 1 drb nyaksál, 1 pullover,\'fierő Soma 2" P, SzaUer László 2 P, Frítz Györgyné í drb trikó Tc-hérnemü, 2 pár zokni, 1 pár harisnya, Bodzái Juliska 2 P, Hirschler Andor 2 pár érmelegilö, Jégcr ístvánné 1 drb kötött alsó. Szőke Poterne 2 pár gvap-juzokní és 38 dkg. fonal, Jazz-és cigányzenekarok a Vöröskereszt javára labdarugómérkö-zést rendeztek és ennek bevételét eljultattak a Vöröskereszthez. 37.91 P, Schullz Tibor és társai gyermek-szindó!*abol ren-
deztek és az itt bejött Összegeit 20 P-t, elhozták meleg sziwel hozzánk a katonák részére. Köszönjük a kis magyaroknak 1 És végül megható tanújelét adta hazaszeretetének egy kis mindenesleány, névszerint Szabó Mária ; 1 00 drb cigarettát ós 1 drb pullovert adott át a következő szavakkal: »Egy olyan katonának küldjék el, akinek nincs senkije.< Köszönjük Marika és reméljük, még nagyon sok követője akad !
A mi kedves lapunk, a »Zalai Közlönye utján köszönjük a sok-sok adományt az adakozóknak. Fís reméljük, nemes példájuknak sok kedves kővetője akad, hogy mennél több örömteljes percet szerezhessünk hős katonáinknak. ^
Nagykanizsai\'Vöröskereszt Ápolónői Szakosztálya.
Vakmerő betörik kifosztották egy csendőr-tiszthelyettes lakását
(Keszthelyi tudó-silónk jelenti) Jelentős kárösszegű betörés történt tegnap hajnalban a Keszthely melletti Gyenesdiáson. Ka-lota János nyűg. esendŐrtiszt-helyeltes a lakóházától mintegy nyolcvan méternyi távolságban levő melléképületben szilvát főzött be. Ott tarlózkodott az egész család s ott is térteknyugovóra.
Hofherr-Schrantz gépek, visiti petnleum
ungtcr-ullmann klek
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázfézék előjegyezhetek.
Minden «xQkaiclatat afflre rüiidaljo maci
Béggel megdöbbenve látták, hogy betörök jártak a lakásban s azt teljesen ícifoszottták. A betörők — minden valószínűség szerint többen voltak — feltolták a lakás ablakredőnyei s ugy jutottak be az épületbe. Ott aztán alapos munkát végeztek, összeszedték az Összes férfi és női ruhákat, még Kalotáék kislányának a ruháit is, és magukkal vitték. Az ellopott ruhák értéke 2700 pengŐ,\\ A csendőrség erélyesen nyomoz a tettesek után. Könnyen lehetséges, hogy a betörés még a légoltalmi elsötétítés ideje alatt történt; ez esetben kézrekeritósük esetén statáriális bíróság elé kérőinek a betörők.
D-B
«
ZALAI KÖZLÖNY
1942. októbw 9
Finom, meleg t«v*»0r
átmeneti kabátok
divatos szirtekben kaphatók
ScQUte-néi.
Hallotta már...?
• hagy Siumatra szigetén fekete ries is nő? A belül természetesen fehér rizsszem egy fekete külső hártyának kösiönheti fekete színét. Ee a fekete hártya még forró vízben sem vélik le. A fekete rizs ize és táplátóereje egyébként semmivei sem marad el a fehér riis mögött;
* 1 :
¦ ¦¦ hogy a „kakadu" szó a maláj nyelvből sfármtúik cs harapófogót jelept 7 Az elnevezés a papagájfélék családjába tartozó kakadu. csŐrénejt alakjára vonatkozik;
*
¦ ¦¦hogy a zsiráf már újszülött kordban is 1,55 méter magas? Testének hosszúsága a második ndpon hdrmiiic centiméterrel növekszik ;
... hogy a legtöbb ví«et fogyasztó fa a tölgy ? Napi vízszükséglete nem kevesebb, mint 85 liter. Utána következik az égerfa napi 66 literrel, majd a nyir mintegy 60 literrel A tűlevelűek sokkal kevesebbef is beérik: a lucfenyő napi 13, dz erdei fenyő 9, sőt más fenyőfélék csak 7 liter vizet »isznak* naponta;
.\'
...hogy a repkény a különösen hosszú élctü növények közé tartozik és nem ritkák aa 500 évre visszapillantó repkőnytövek sem ? Eísel szemben a nyirfa csak ritkán ér cl szűz óvos életkort is;
- hogy vannak fáramászó halak ís? etek a halak az amerikai folyótorkolatokban élnek és órákon át ís képesek a szárazon tartózkodni. Ssétágazó gyökerei miatt különösen a mangróve-fát kedvelik, melynek ágai közé erős mell-uszonyaikkal a gyökereken köny-nyon fölkapaszkodnak. Mig a nőstény a gyökerek között Fészkét épiti, a hím rendcsen az ágak között tölti ai időt és gyorsan őssiehaimosott ágakkal és levelekkel védekezik a ragadosóma-darak ellen; ,/
••• hogy a leggyorsabban usió állat egy sarkvidéki fókafajta, az úgynevezett tengeri leopárd, mely a vie alatt masodpercenkint 15 métert is meg tud iisami
¦ •¦ hogy a Csile és Argentína h.dárán folyó Rio Agrio folyóban pompás savanyúvíz folyik, melynek iae erősen emlékeztet a citroméra? A widék lukasíána valóban él is t\\i alkalommal és vödörszámra hordja a folyóból a vizet, mely cukorral édesítve a valódi limonádéhoz csalódásig haiouló izü üdítőitalt szolgába*. (MN)
Wów- *» *3tOr«té*ii«|iafcp|»
slkalmt ftláníWknak csflropos ós levágott virágokat, csokrokat
egéss övön át vehet « mé$i
Petermartn hevttezgttbm
Festessen Tisztíttasson
Páilcsics
núl
A felrobbait beniln súlyosan összeégetett egy asszonyi
Súlyos sérüléssel végződött balesetet okozóit a vigyázatlanság Szentpétcruron. Nagy Károly gazda a feleségével az éjszaka folyamán benzines hordói ürített ki. azonban a viharlámpát olyan közel állította a
hordóhoz, hogy a kifolyó benzin felrobbant. A robbanáskor keletkező lángoktól a gazda 32 éves felesége, a karján és lábán súlyos égési sebekéi szenvedeti. Az összeégd! asszonyi beszállították a keszthelyi kórházba.
Közel negyedmillió hektoliter bor kivitelét biztosította a kormány
Az ídei, mennyiségileg eV minőségileg egyaránt* kedvezőnek ígérkező bor tonnán értékesítésé re a kormány többirányú intézkedést foganatosított. Azolmultévckbon a magyar borexportot majdnem lehetetlenné tették a katasztrofális bortermés következtében kialakult mngaa borárak. Az idén a nágv termés küvetkeatéhbn olőroiáthniolag rtla-enonyahh áruk lesanok, aníí már egy magában is biztosítja az export louotŐBégét. A kormány őzen a téren is idejében ¦köabölépett és a múlt hónapban Németországban folvtalolt tárgyal ások-\' alkalmával ecvolóm 24O.0Ö0 hektqlitor bór ki- ? vit\'olét biztosította Németország felé. A közel nogyodmíllió hoktolltoroa oxiHirt jelentőben hozzá fog járulni a belföldi borpiac tchermontositjésé-lioz. Az alacsonyabb árak ezenkívül a svájci exportot is valószínűvé to-r Bzik, bár ezen a vonalon Olaszország, Franciaország és Spanyolor-
szág vorsonyévol is meg kell küzdeni. Kzek az országok közelebb esnek Svájchoz és a nagy termés mintl az árakat is mérsékelni tudják. Az exportot az is elő fogja segíteni, hogy ¦már eddig is gondoskodás történt mogfololé mennviségO
tartálykocsiról, mert a nmltbnn a nagyobb export kifejlődését a tar-tályknrsíhiány akadályozta. A jelöniéin szállítási umhézséirek a rsomego-Hzőlöoxjwi\'t kifejlődését-nagvon akadályozzák. Emellett a szóléikoroske-rlolcni is szervezetlen ós igv következett be az a. helyzet, hogy az utóbbi napokban kilónként 50—60 fillérnél jobban vidéken a csomo-goszólöt értékositoni alig lehetett. Így a tormelók nem szorgalmazzák a szólóként való értékesítését, úgyhogy az így elhelyezhető monnyiség ís a bortermést fogja növelni. Szűrőt niegkezdésóro egy-két héten bőiül lohot számítani sekkor megkezdődik a must értékesítése ia.
mAta.pt
Autábusz-tnenetrend
Ervtay.« 1942. aubjuhIu. l-t8) * iovábUt Í*tfek«|ásbt. Nayyhfuitxaa—6i«rafaanc~Z»lH»Ksibai>
mann*
•\' IMí 110« 1825 j. 1. é. Nagykanizsa Központi száll. Qarabonc Zalaszabar "é. \' 1 1. TB5- 5.58 5.40
Nagykun 7.00 7.39 7.1» a.53 10.15 — i. i. 1. 6. Nagykanizsa Közponll száll. Iliarosberény Inke Höhönye Kaposvár pu. I»M— é. é. 4. 6. é. 17.05 16.27 16.11 iiao H00
HaaiHkanle««—AlsotcnA*M^»ura<t*»mbat
X i
5101 14/01 18.201 i. I Nagyhinhaa pu 720 16.10 2030 1. Alsólendva Korona sialío 8.551 17.451 21.451 e. | Muraszombat Korona, 8t. d — Nagykanúsa-Alvílendva között csak hétköznap.
I 1020 1445 IBIK)
¦ 8.25 ia.40 15.55
i. 1 6.45 U.OO 14«
X
6.10 5.20 6 10
Magyhanlsaai—L«l«ny«t
c d c X c
7J0 14.- 1S.20 1. «wa»»-« K »¦ 7.15 r>--.- IÍ4S
7.4« 14.10 1630 18.25 i. iinkaim Kky. é. 7.05 9.35 10.20 14 35 1605
8.30 15.- 172« 1915 í L.t..,. I. 6.15 8.46 9.30 13.45 1518 Ezcnklvtll mbt LclenyórSI indul 17.00, Nagykanizsa pu.-ra érkezik 18.00 csak llílkOznap.
X Csak lií-ikö/iiapokon közlekedik.
c — Héttön, sterdán és pénteken.
d — NagyhantiM—Lotonye kocott csak Mtköanap.
ipaffiöiijün, leányok t
A Magyar H«ZS hlV benneteket szaretA anyai szóval: Jöjjetek *S jelentkezzetek « önkéntoa nöl honvédelmi munksKolgátatra. Jöjjetek el minél többen ós mutassátok mag, hogy Zrínyi Ilona és Dobó Katloa leányai vagytok I A munks-blzöttság min. den héten szerdán és pénteken 4-től 6-lg toboroz ét hétfőn, szerdán és pinteken délután 4-töl 6-ig hivatalos órákat tart a „Korona" udvari helyiségében.
Péntek
0.40 Torna. Hírek. KéKleménvek. flsnglemesek. — 10 Hírek. — Ü.10 Nemzetkösi viajelíósrolgilat. — 12 Harangszó. Himnuaü. IdójArásjelentéé. — 12.40 Hírek. — 18,20 IdáV-iolzés és vízállásjelentés. — 14.90 Hirok- — 14.46 Mfitwrismertstéa.
— 1B Arfolyamhirek. piaei árak, élelmiszerárak. — 16.46 Idéjalsós, hirok. — 17 Hírek szlovák és ru-sslu nyelven — 18.60 Hirok magyar német és remin nyelven. —. 21.40 Hírek. — 28 Hírek német, olaan, angol és francia nyelven. — 24 Hirok. p! . HDDAPEST 1.
17 A m. kir. Ilonvé<lehni MÍiuhk-térium béigoltalmi CBOpo\'rtfónÖKsé-génok előadása. — 17.10 Tánezono.
— 17.40 Felolvasás. -• 18 Német
hallgatóinknak. ..... !f*.\'_!0 Adám Jenő
népdalfólórája. — 10.06 A m. kir. Honvéd Ihuliludósitó század holy-szini közvotitése. — 19.20 A kö-lozsvárí Nomzeti Színház azoptom-lior 25-iki olóadása. »HAry Janosti, Daljáték négy kalandban* elő- és utóiátékkal. 22.10 Oáanáv Lajos eigányzonokara. — 28 Kádiósono-kar.
RnDAPBRT II.
17 FololvHfláa. — 17.80 Melles Béla-zenekar. --- 18.20 Gyorairótan-folyam. ~ 18.60 Budai Mandolin-zonekar. - - 19.20 Fololvasos. — 10.66 Séla eperétlorazágban.
Siombut
BnOAPKST 1.
6.40 üzen az otthon. — 10.16 A Gépkoceiszortár Lövés egyesületének zenekara. — 11.40 Folqlvaaás. — 12.10 Sovinszkv László szalonzenekara. — 13.30 Ylonvédoink üzonnok.
— 14 Müvészlomozek. — 16.20 Vi-dák Sándor oigáhyzenekara. — 16 Halász Gyula olóádáaa.
17 Tánczene. — 17.25 Kedák Agola vidám csevegése. — 17.46 Indulók és áriák. — 18.10 Tóth László olóadása. — 18.25 Hangké-pok innen-onnan. — 10.06 Bulla Klnui csovuf\'ése. — 10.15 A asop-temlwr 27-iki kolozsvári kivánság-hangversony mogísinétléao. \\— 22-15 Tánczone. -- 23 Szórakoztató zono.
BUDAPEST II.
17 Kololvasáa. — 17.80 Horváth Janctii cigány zenekara. - 18 Opo-nu\'ószletok. -- 10.15 Azonos Budapest 1. műsorával.
Tiszta gyapjú
férfiszövetek kaphatók szép mintákban a
Schütz Áruházban
mi októW Ü
2MM KOZLoNY
napirend:
Gyógyszertári Dgyolot: Ma Igazság gyógyszertár Bő ul 12. az.
KiakanizB&n az ottaoi gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatot tart
A GÖZPORDÖ nyitva van reggol 6 órától este 6 óráig. (Hétfő, Bzorda péntek délután és koddon egész nap DÓknak.) Telefon: 660.
HapU< i Október 9. Pántok, tton), kat. Dénes [ik. - ProtíHttAnn Dónes. - Izr. Tiarl 20 _
Újságot kár
hazulról a harctéren küzdő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lap fejen található címke kitöltésével dobja be egy postaládába!
— (Holnap izentségimádás a ferencestem eiomkan)
Holnap egész napon át szontség-iinádaa . a ferenciek plobánia-tomp-lomnban. Vegyünk minél többen részt hős honvédőinkért Talő kö-nyörgésbon.
— (A Szociális Missziótársulat)
Szent IlonaiLoényklubja folyó hó 10-ón, azaz .szombaton eato ü órakor r Mísaziösház kápolnájában Veui Sunclet, utána a klubholyiségl)en Prohászka-estot rendez, imolyro ugy tagjait, mint azok vendégeit a legnagyobb szeretettül meghívja. (;)
— (Gtp- és gyorsíró-tanfolyam)
A helyi iskolánkivüli népművelési bizottság a folyó lanévbon is meg-wndozí a gyors- és gépíró tanfolyamot kolló számú jolontkezó osutéji. Jelentkezni lohol vitéz Kiló. Fóreno igazgutó, népművelési gondnoknál a liozgonyí-utcai állami elemi iskola igazgatói irodábaiuoktóber 18-íg, (:)
— (Muraközben mindenütt kegyelettel ünnepeitek meg október hatodikát)
Október 6-án Muraköz legtöbb községébon magyar szentmisét tartottak a plébánia-templomukban. Ezt körotóon az. iskolákban a lovonték ós a tanuló ifjúság a falvak vozotőinok jelenlétébon hazafias umlékünnopot rendezett. Ezeken a kogyoloti órze-sokot ápoló ünnopségokon már magyarul szavaltak és énokoltok a kis muraközíek. Mindössze az ünnepi beszedőt tartották anyanyelvükön.
— (A kéményseprő mesterek a városokban jogosultak a keményseprési dijak beszedésére)
Szerdai lapszámunkban közöltük a belügyminiBzternoka törvényhatóságokhoz intézőit közrrondoletét, melynek alapián rendezték a kő-, ményseprési dijak beszedését. Hivatalos helyről nyort értesülés szerűit a városokban ezután is a kéményseprő moBtorok közvotlonül a háztulajdonosoktól szedik bo az osodé-kes dijakat és csak a vidéki falvakban kezelik közadók módjára.
Fotókópiát
(tónyni isolati
fontos iratairól, különös elírással 24 úr* alatt készít
Haláíz-műterem
Nagykaalua, Hoithy H.-ul II.
Telelőn; 415. *>>
A Wslhaláll ball Horthy István kormányzó-beiyeUes emlékéről és a nemzet haláláról szóló törvényjavaslatot terjesztették a Ház elé
A javaslat a nemzet hátijának és
Budapest, október 9 A képviselőház pénteki ülését 1 óra után nyitották meg. Kál-lny Miklós u hősi halált halt v. Horthy István kormánvzóhe-lycltesről és a nemzet hálájáról szóló törvényjavaslatot terjesztette be. A törvényjavaslat előadója l\'elró Kálmán, helyettese Hunyadi Búzás Endre. Tasnády Nagy András napirendi javaslatot tett, melynek értelmében a Ház legközelebbi ülését október 13-án, kedden délelőtt 10 órakor tartsa. A Ház keddi ülésén Horthy István kormányzóhelyettes és a nemzet hálájáról szóló törvényjavaslat tárgyalása szerepel.
A törvényjavaslat kegyelettel emlékezik meg vitéz Horthy István érdemeiről, aki fiatal életét a hazáért feláldozta. A kormányzóhelyetles emlékezetét mélységes fájdalommal, de a Mindenható végzéséhen hálás kegyeletiéi minden idők ragyogó példájaként iktatja törvénybe!
Az országgyűlés elrendeli a kor-mányzóhelyoltes özvegyo meghalt férje méltóságának gondoskodásában részesittossék. Ugyancsak díogyolot-ból és a Kormányzó iránt érzett hálából vezéreltetve és bízva abban, hogy a Horthy-ncmzotségnek mindenkor lesznek" elődeihez méltó fiai, az országgyűlés ohhől az ágból származó fiu utódokat Őfőméltósága Címmel és méltósággal ruházza tol és elrendeli, hogy a kormanyzóho-lyottes fia olyan gondozásban és növelésben részesittossék,.hogy nomzo-ténok hü és jeles fia lehessen.
A kiskorú Horthy István növelése tekintetében a gyámhatóság tör-vénvea jogait Kormányzó Urunk gyakorolja és esetleges megszűnte esetében egy vagy több személy veszi át. Mivel pedig u nemzőt hálája égyonló szóróiéitól fordul a kiskorú Horthy István és édesanyja folé, ItOgy áldozatos sorsában osztozzon,
kegyeletének ad méltó kifejezést
az országgyűlés utasítja a minisztériumot, hogy olyan intézmények létesítéséről gondoskodjon,\'melyek a kormány sóhölyettos emlékezetet mél tóan örökítik meg és a nemzetért hozott hősi áldozatát juttatják kifu-jüzésre.
Utasitja a minisztóriumot, hogy a mostani háború hőseinek emlékére bárhol az országban emelt emlékművön méltó módon megörökít tessék. Elrendeli az országgyűlés az emlékezetnek látható megörökítése végett, hogy a Horthy Mifcfosflüd
ÖiZl
iskolacipők és férficipők
érkeitek nagyon jó kivitelben, biken (német) talppal
Miftényi clpfiQzletbe.
budai hídfőjén a kormányzó-helyettest mint kivételes tehetségű repülőt méltóképpen kife-jező emlékmű álliltassők. Ezenkívül elrendeli, hogy az ¦Állami Vas- és Gépgyárak az Ö nevéről neveztessék el. A Horthy Miklós repülőakadémia ezután Horthy István nevét viselje.
(PolytaUui tu l oldalról)
nius 4-én folyt le. Az egyik szovjet tábornok közölte, hogy 11 német hadifoglyot kihallgatás nélkül agyonlövetett. A parancsnokol egy régebbi rendeletre figyelmeztetlek, mely szerint tilos u német hadifoglyok agyonlövése. Ezt a parancsot csak hébe-hóba tartják meg. így legutóbb is kiderült, hogy két német páncélos személyzetéből hármat foglyul ejtetlek, inig nyolcat minden további nélkül agyonlőttek. A tengelycsapatok ezek-ulán tudni fogják, hogy mit legyenek.
Az ellenség repülőgép-vesztüsé&e
Singlcr angol hadügyi államtitkár közölte, hogy a brit légierő a legulóbbi hónapban 10b\'2 repülőgépet vesztett. Az ango. \', jelentéssel szemben a nómetjgk 37öü brit repülőgépet pusztítottak el. Ugyanezen idő alatt a német erők Afrikában további 1400 repülőgépet is megsemmi-sitcltek.
Három hónapi fogházat kapott a pőlöskel tolvajnő,
aki kanizsai vendiglátóját meglopta
Már közöltük, hogyan járt üt egyik karnisai vendéglátó, akí befogadta magához Kovács Erzsébet pölüskei illetőségű, budapesti lakost, aki nem ismeretlen a budapesti rendőrség előtt, amely Budapest területéről már ki is tiltotta. Miközben a háibelickct az állomásra kisértc, Erzsébet vissf a-szökött d lakásba és .i háziasszony retiküljét megdézsmálta. Mikor a háiiak visszajöttek, nyomban tisz-
tában voltak, hogy a tolvaj nem lehet más, mint a „kedves vendég". Feljelentették. Elfogták Járásbíróság elé állították.
Eri ai ügyet tárgyalta a minap dr, Wéher Elek kir. járásbirósági elnökhelyettes, büntetőbirÓ, aki a biionyitási eljárás után Kovács Erisébetet lopás miatt három havi fogházra Ítélte. Az ítélet jogerős. Most Sólyom Kálmán fogházfel-ögyelÖ „vendége" lett.
Október
8- 11-ig
VÁROSI flOZGO
CsÜtörtÖktőf-vasirnapíg
Az idei évad legszellemesebb magyar filmje
ÉJFÉLBE KIDERÜL
Főszereplők: Simor Erzsébet, Bulla Elma, Búcz Vali, Csórt os, Lehotay, vitéz Ben kő stb.
„UFA" hiradó a világ legújabb eseményeiről
Előadások kezdete köznapokon 5, 7, vasárnap 3, 5 4* 7 Órakor
Az indiai szabadságmozgalom
áldozatai
Az angol hírszolgálat jelenti; Erameri indiai miniszter beszámolójában kijelentette, hogy az indiai zavargásoknak eddig 840 haloltja és ÍIIW sebesültje van. Az angol katonák és tisztviselők közül Ü0-an vesztették életüket. Az indiai helyzet rossz vágányra jutott. Anglia a szabadság és együttműködés alapján kell, hogy álljon. Gandhi lázadása pedig bűnös terv. Gandhival céltalan tovább tárgyalni, — jelentette ki végül Emimen indiai államtitkár.
A praktikus Liszt
Liszt Ferencet egy alkalommal Bécsben vacsorára hívták meg. Tekintettel a ¦nagynevű, művész magos korára, elküldték a ház egyik barát ját,hogy gondoskodjon Liszt kitérelérbl. Már az utcán álltak, amikor,a vendégnek eszébe jutott valami. Hirtelen megállt, bocsánatot kért kísérőjétől:
— Osak egy pillanat, kérem! Azonnal jövők. A fogkefémet véletlenül odahaza felejtettem.
•Sic/rí- visszament és ragyogó arccal hozta fogkeféjét. A jiatal-embernek nem- volt bátorsága megkérdezni, miért is van szüksége a nagy művésznek fogkefére, ha vacsorára hivatalos. •
Vacsora után természetesen haza is kellett kísérnie az idős ural. A fiatalember most már nem tudta visszatartani kíváncsiságát és hosszú udvarias bevezetés, előzetes bocsánatkérés után megkérdezte, ami-a szivén feküdt:
— Osak ezt szerette volna tud\' niT Hát tudja az a helyzet, hogy a kapunkra uj zárat tettek és a kulcs nagyon nehezen fordul benne. Rájöttem, hogy ha a fogkefém nyelét átdugom, a kulcs fején, minden megerőltetés nélkül megy.
§\\ ftutromkodéedt lotosi és a toVwéwy bHwWUl
BÚTORT
asakttsltTtbao, Q A BOR mfiM»rta.los.aél
ZALAI KÖZLÖNY\'
¦
ÉjMIre kiderül...
Adva van egy olókolő, több omo-lolon posti bérház;. Lópeaófoljárata modorn, lakásainak fala vékony, sok benne a tulrugalmaa csőbutor. Barabás Pál, a film irója keresztbe vágta a bérházat, a szórnunk előtt játszódik le, mi tórténik az egyik, mi a másik lakásban.
A darab tartalmát hosszadalmas lenno elmondani. Alapötlete azonban az emberiség Atka: — a féltékenység. Bokát és sokan vitatták ezt a kérdést. Olyan a kialakult átlagos vélemény, ~ hogy aki szorot, az féltékenv is. Ami az emberi szemnek érték, a«t féltjük ia. Ez rendben is Yolna, de az ördög sosem alszik. A legártatlanabb iembort is lie lobot állitani olyan szemszögből, hogy a gyanú árnyéka teljesen betakarja. A gyanú még nem bizonyíték, mégis a gyanú öl. A közvélemény azt tartja, — nem zörög a haraszt, ha a bsél nem fújja! A női becsületről pedig az a legideálisabb, ha nem beszélnek róla, ha szóha se körül.
Egv soffór azzal az ajánlattal koreai fol az olőkoló ház portását, hogy közös haszon roménvében keressék meg,a taksz-ijában feledt csomag gazdáját.\\A portás ezt elmondja a lakóknak. »Kint villámlik, dörög az ég, hatalmas vihar kerekedik. Az olókelő házban ia gyűlnek a felhők, villámok cikkázhak és tombolva kitör a vihar. Gyanú gyanúra halmozódik. Itt a férj, másutt a foleség játssza meg Otholló szerepét, mig végre kiderül, hogy a vihart költő csomagot a szomszéd házban lakók egyike feleddé >az autóban. Az olőkoló házban megszűnik a-vihar, kiderül az égis, hogy annál iszobbon ráfogjanak a csillagok. j Ks Otholló
helyett !tt a férj, amott a feleség mondhatná el: — óh te ló!
A filmben neves, nagy színésznők és színészek játsszák a legkisebb szoro|X)t is. Ez már maga nyereség. A darab-titkolt célja pedig az, hogy a néző ogyik vngy másik alakításban\' magára ismorjonós levonva a tanulságot, őrizkodjen a hibáktól, Ebbel a szempontból a film értékes írói munka. Határozottan mécsem merem állitani, hogy a férfiak és nők megjavulnak, ha megnézik a filmet. Mort az emberiség, akár férfi, akár | nő, fut a bűn után és legtöbbnél akkor kivetkezik be ;i javulás, ha |
nem ők hagyják «1 a bűnt, hanem a hün hagyja el az ombort,
Ke sajnálja a fáradságot, nett*
OfcsénÁsjjSt
1943. október 9
Cxanlk Lajos villanyszerelőmester a mafla, valamint fia Lajos és es égése rokonság nevében fájdalommal tudatja, hogy sí éretett jó édesanyja, nagyanya, dédanya és rokon
folyó hó 9-én reggel elhunyt.
A megboldogult hült tetemét folyó hó 11-én, vasárnap délután 4 órakor helyettük a református egyház szer-tartása szerint örök nyugvóhelyére. Nagykanizsa, 1942. okt. 9. Emlékét örökké őrizzük!
¦HnsiHHMa^MMa
A zalaegerszegi m. kir. pénz-Ggyigazgató a nagykanizsai forgalmi adóhivatalhoz érettségivel rendelkező toa
kisagit-ft dijnokokat
vesz fel.
Jelentkezni 1942. évi oklórer hó 15-ig lehet.
A jelentkezők bővebb felvilágosítást a zalaegerszegi m. kir. pénzügyi no igatóságnál és a nagykanizsai forgalmi adóhivatalnál kaphatnak.
mÓllIBETÉSEK
Állas
Batanltéaaal atovőmunkáaokat (elveszek. s7y.ni tudók ellnyban. Mercar azövéde, Batthyány-u. 6. 3027
J*l aéat«l«l tudó varróleány! sapka-szakmába felveszek. Batthyány-u. & 3427
Egy |ímurikfls nöl foé\'péas.«a||érlat
azonnali beléptire felveszek. Kocsek fod-rllz. Caengery-at 17. 30*1
KifulAliut íclvtix Slcrn Qvegkertike-clíi, Cacnsiry.nl 7. 3058
¦•lépé mindenét szakácsnőt keretek azonnali beleiéire. Ciengcry-ut 187a. 1083
Klfufé- ís gfapmakiiaéllyt azonnal lelvcazck. WlndTschnt, I\'ó ut 6. JOtiV
Klfulrtl.l.,,1 v.gy be Jiró faksrllóndt lelvei. Haláazmuterem. _ 3970
Kllulótlul (i tartalékai lUelliKl felveaztlnk. Idill kötígyár, Tatbai-álct 6.
3073
Tnnulannk Hat vagy leányt fizetéssel telvesz Halaiimtlterent, Horthy Mik. lós-ut 11. 3071
ai»As-vétel
tlaaé egy 350 cot> F. N. moteikerfk-pár |ó gumikkal. B.bocbsy u. 46. 3065
• lakás, üzlethelyiség
Oalathalylaig kiadd október 15-ere. Clm a kiadóhivatalban. 3062
különféle_
Ma a plaactn elvittek telem egy pár uj cipói. Mivel látták többen, amikor a kosárból kiemelte, saját erdekében Jelenl-kessea és adja le Kolcaey-u. II. alá. 3069
zai.ui közlöny
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Klligszdaságl ft. T. Nagykenlrsi". Felolös kiadó: Zalai Karoly. Nyomatott! a „Kszgaznaságl H. T. Nagykanizsa"
ayemdájábaa Nagykanizsán. (Nyomdáért (alai, Zalai K«r.i,o
.sötétítéshez
papiros kapható
I
hogy nevét, üzletét portékáját Ismerjék a háború után is, amikor majd újra kínálni kell az árut és újra nebóz lesz megszerezni, megtartani a vavö-ksrt.
bzért hirdbssen
wmm——mmu*—m^ „ ZALAI KÖZLÖNY
kiadásában az ész folyamén mogjolonő
MURAKÖZI
Szent István
NAPTÁRBAN
Megjelenik 10.000 ptldlnybsn.
DPgAVAVDLGVf
yiLLfiMOS HHWHSZQLfiHLTWTO HT.
•«•k»«pa fai»11?goaltt>* minden vilicmos kérdésben
Csangery-ut 51, telefan 294.
Aramtuamlak fücetéae, reklamációk, hibabejelentéack Sugár-ut 2, I. nmeiét, telefon 213.
Könyvnyomda, könyvkitésstet, vonalaz* intézet, Üzleti könyvek és dobozok gyára
a „Zalai Sozltay" politikai napilap szerkesztéseié és kiadóliivaiala
Készítünk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyOmtstványokát, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzést és eskelési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyei, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses, kiállítású nyomtatványokat.
"I TELEFON: 78.1
ltaaa>nsnHu
Gyártunk a
(Ízleli könyveket, ügyvédi napiakat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekel, rajzfüzcleket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
66693351???7
5814
335991
59
Feladó :
Uhu:
Bradlokoiat : Tábori posta:
Üzen a front.,.
.ffi- évl\' 22a «. Nagykanizsa, 1842. okt, K). szombat Ara 16 flllér.
ZALÁI KÖZLÖNY
*j ktedoktiatxii Mű a. „ akaatoiaxtfeafl éa UadoUratall teirt.a la UrarJaleiiJK aurktea Mlkösu.ip datata» nnwmi immun.....» mim
» u ma i NiMtaF
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
KldlUuléal ára: e«y 11 inapra apil M Hat
aegyadevra 7 poonö 20 ttllér. Ky.BzAm : hdtkoanap t2 tlll., azombaton W t
A magyar-}jfjuság megbecsülése
tehet-e méltóbb hallgatósághoz szólni, mint.az ifjúsághoz, a nemzőt jövendójéhoz? A miniszterelnök október fi-ikí boszédo a magyar fiatalsághoz fordult a nyugodtan mondhatjuk, hogy oz a beszéd a magyar fiatalság nagy megbecsülése volt. Megbocsüléso volt pedig azért, mert a miniszterelnök nyíltan és Őszintén megmondotta, hogy a nagy keresztény nemzeti megújulás, amelynek az útjára léptünk, csak akkor érheti el régaőskifoílódését és nagy céljait, ha ebben u hatalmas munkában az ország vezetőit a magyar fiatalság a maga lel kosod ősével, idealizmusával mindenképpen támogatja.
A minisztereinek ¦¦beszedő egv vallomással kezdődött. vBovallotta/hogy ugy az ezornyolcBzázhatvanhetes nemzeti újjáépítés, ¦ mint az 1918-at követő - nemzeti megújulás nem volt. tol jos, mert elmulasztottuk telt rekesz ifjúság növelését, amolv a nagy időklwn lendületével teljesen és tökéletesen kitölthotott volna minden hiányt. Do azt is megmondotta a miniszterelnök, hogy minden mulasztást pótolni,lehet és kell, hitte), erővel, lankadatlan nemzeti akarással.
Az az ifjúság, amelyre a nemzet élőiében ilyon nagy és megtisztelő szerep vár, azonban no a pártok előszobáiban ácsorogjon, mert az ilyen ifjúság logfoljobb egyéneiben érvényesül, do nom jelenti azt az egysó-gos nemzőti orót, amelyre BZuKsé-günk van. Az idoálís ifjúság leiké-bon bizonyos forradalmi érzésnek koll lonni abban az értolomlfon, hogy az ideálokért elszántan tudjon harcolni éa keményon tudjon szembeszállni azzal, lami a nemzőt jövőjére ártalmas. Aziuj országot csak titani munkával, rongoteg verejtékkel, könnyel és szcnvedéssol lohot folépi-leni, Sajnos nom mindenki érti meg az idők követelését, mórt, amint a miniszterelnök ozt őszintén megmondotta, az •öricőluságnak. az önzésnek, az idók megnomértésénok a BZellemétilátja. Ma nem engedhetjük meg magunknak azt a fényűzést, hogy ólotykúk, álhírek destruktív és sértő megjegyzések for-jedionok ezanaszéjjol, amelyeknek csak az ostobasága nagyobb a szörnyűségüknél. Az\'ogész ország tapsol a miniszterelnöki orólyhez, amikor kijelentette, hogy \'ha kiderül, kik özek, akkor a törvény kérlelhotctlon szigora sújtja majd okot. Az ifju-ságságra nagy szerep vár őzöknek a hazafiatlan olomoknok a leloplezé-Bénól. A minisz torol nők egyonosen fölszólította asliatalségot, hogy hallgattassa ol azokat, akik csak mocskolni, lerántani tudnak, akik alá-álássák a nomzoti hitet, lolkot s az olyannyira szükséges orót gyöngítik. A destruktív híresztelés nemcsak idobont mótolyozi a lolkekot, do azokra is.hathat, akik odakünt küzdőnek az orazág jövőjéért, pedig azoknak hitro.ilelkoBodésro van szükségük, hogy noliéz feladatukat tel jenit eék.
Szót omolt a miniszterelnök a hirtelen vagyonszerzés .láza ellen is, amely a magyar közönség egy ró-azén erőt volt. Nyíltan bőszéit. Kijelentette; hogy. nom antikapitalista
A német tüzérség a bolsevikiek héthullámos támadását visszaszorította és az ellenséget kemény harcban megsemmisítette
A vörösök csapatodat szállítottak át a Néván, de a tengely-erők visszavetették Őket — A német légierő meghiúsította az angolok légitámadás] kísérleteit északfrancia és belga területre — Az angoloknak nincs szerencséjük támadásaikkal — Moszkva megszüntette a „politika biztosok" hírhedt rendszerét
A német tengeralattjárók ujabb 22 ellenséges hajót süllyesztettek el
Berlin, október 10 Pénteken a brit légierő, kőztük számos négymotoros repülőgép, igen erős vadászgépek kíséretében támadást intéztek Észak-Franciaország és belga terület ellen. A brit bombázók, köztük több amerikai mintájú légierőd, nagy magasságban az erős felhőzet védelme alatt a part fölé nyomult. A német légi
és tengerészeti elhárító ágyuk tüzében támadásukat sikeresen végrehajtani nem tudták. A ledobolt bombák falvakra és szántóföldekre hullottak. A felszállt német vadászok több ellenséges gépet lelőttek, melyek a szárazföldre hullottak. A különben nagyarányú támadásnak a polgári lakosság körében több sebesültje és halálos áldozata van.
Két szovjet-hadtest megkísérelte a Néván való átkelést
\'Berlin, október 10 A német véderöfőpurancsnok-ság október 3-ról jelenti, hogy két szovjet hadtest kilörést kísérelt meg a Lftdoga-tÓtól délre fekvő területen. Az eilcnséc&s esapatokal pontonokon, tutajO; kon és csónakokon szállították ál,a\' Néván. Hat támadásukat á német erők visszavetették és megsemmisítették, de hetedszer sikerült a szovjet csapatoknak az innenső parton megvetni a lábukat és hidfől alkotni a Nóva Innenső partján. A bolsevisták az éjszaka folyamán ujabb és ujabb csapatokat leltek át a folyón. A német csapatok a kis hídfőn benyomult ellenséget körülzárta és méterről méterre kíméletlen harcban visszaszorította és a .nehéztüzérség tüzével megsemmisítette. A bolsevisták nagyszámú halott visszahagyásával kiüritetlék a hídfőt
VSrSsSkmíl metiaiünieittk a „politikai biztosok" intézményét
Róma, október 10 A Stefani stockholmi tudósítója a következőkéi írja: Mint Moszkvából jelentik, a szovjet legfelsőbb tanácsa megszüntette egy rendelettel a \'politikait
biztosok- intézményét a vörös hadseregben.
A politikai biztosokat helyettes parancsnokokként osztották be a csnpattcsteltbez. A politikai biztosok kiképzésére. szolgáló tanintézeteket bezárták.
London beismeri a Caventory cirkáló elsüllyesztését
Berlin, október 10 Német részről már jelentették a Caventory nevű brit cirkáló elsüllyesztését, melyet az angol hadvezetőség most beismer. A cirkáló vízkiszorítása •1200 tonna volt Tiz löveggel és 16 négy cm-es ágyúval rendelkezett. A hajót tulajdonképen légclhórilás céljaira használták. Legénységének létszáma 100 fö volt.
Ahonvéd hadseregarcvonaláról
Budapest, október 10 A honvédvezérkar főnökének 2í. hadijelcntése a köveikezőket közli:
Az elmúlt hét folyamán a honvédhadsereg arcvonalán helyi jellegű csatározások folytak, említésre méltó esemény \'nom1 történt. Mindkét fél állásainak kiépítésén dolgozik, Az ellenség
részéről csak kisebb tevékenység folyt. Tüzérségünk beavatkozására csak helyenként került sor. Járőreink néhány foglyot ejtettek és fegyvereket zsákmányoltak. Honvédkötelékeink hatásosan bombázták az egyik csomópontot Harcbavetett gépeink sértetlenül mind visszatérlek.
Sztálingrád utolsó napjai
\'Berlin, október 10 Berlini katonai szakértők megállapítják, hogy Sztálingrád utolsó napjait éli. A szovjet helyzete egyre reményUolenebb. A német csapatok túlrtydonké-pen az egész város területét\'kezükben tartják és csak egyes helyeken vannak a szovjetnek, főleg a falusias jellegű városrészekben a legutóbbi években épüli gyártelepein még ellenállási fészkei.
„Két szemet — egy sremért4\'
Róma, október 10 A Popolo di Roma rámutat, hogy a bábom már megmutatta, hogy az angolok mire képesek, mikor Tiiegtorpedóztak több kórházhajót és bombáztak iskolákat és kórházakat és gépfegyverrel lőttek templomokat. Az ilyen néppel szemben csak a megtorlás eszközét lehet alkalmazni, két szemet egy szeméri és egész fogsort egy fogért.
Utolsó Jelentés
Róma, október 10 A Fekete-tengeren nagy horderejű döntés várható.
vilagfolfogást hirdet, nem ollenségo annak, hogy a jól végzett munka megtalálja » maga jutalmát, sőt szükségesnek tartja, hogy a jó mód, a gazdagság a magyar ember törekvő munkájának elismerése lo-gyon. Do nom az ország érdeke, hogv az ország rovására egyesek gazdagodjanak és olyan vagyonokat harácsoljanak össze, amelyeknek amúgy, sem lohot nagy jövőt jósolni, mórt nom volt uiog az orkőlcsi
alapjuk: a tisztességes, jel végzett munka, hanem csak a spekuláció, a váratlan szoroncso, a stróbmannság, vagy a fokotopiac gyümölcsei.
A fiatalságnak mom az a hivatása, hogy világnézeti kérdések meddő tárgyalására vosztegosso erőjét és hiábavaló vitákban tagolódjék szét, liánom az, hogy a lóikét, a hitét, a bátorságát adja a magyar jövőért.
A minisztorolnök Kossuth szavaival kiáltotta az ifjúság falé: »Fia-
talok el6ro!« Klóro március 16-iko szollemében, amelynek vezérelni koll az ifjúságot. Ez a szellem a töretion hit. a soha ki nom alvó remény, a hü kelelnssógteljositéa, a nopiös mélyen átérzett hazafiság szellőmé, amelyre ma olyan nagy szükségnek van s amolynok áldozatos munkája nélkül nem érjük el vágyunkat: a szebb, boldogabb, na-gyohb Magyarországot. I
ZAUI KOZLON\'Y
1942. októbar 10
BÚTORT
txakflzletbeii, aAOBR MflamaáalOfliB
DB. HEGYI LAJOS
Polgarme»terlielyettes-fóiogyzo mi niszteri megbízás folytán hétfőn ismét Désre utazik, hogy köziffttKiíö-tási lanáoaadói tiíinUU folvuiBsu a város-Twatéaégénéh-Ür. Hegyi kb. Bgy hétig inorali távol Nogykanizsá-
A KATOLIKUS ¦NAGYOYüLlíSKN sokan vettek részt Nagykanizsád röl. így Oulyás Gollért foronooa-atya, plobáiios-házfónök, Lahancz Modorú haxmadrcndi igazgató, dr. Hogyi Lajosné főjcgyzóné, Vitla János harmadrendi oínők, Borti Gizella a Szoc. Misszió képviseletéből! és sokan mások.
*
DR. 8TUR DENB8,
a törvénymiék vizsgálóbiráju ham-fius szolgálatra levonult. Távolléte alatt dr. nÓftUU* László - törvényszéki liin\') végzi a vizsgálóbírói toendókat. •
DB. CSIK LA8ZLO
kir. járásbirót a törróny*Lék.teljos ülésén, folrondolték a kir. törvóny-székltoz4 birónak-j
* -
BZABÓ GYULA
fakitermelő, városi képvisolötostü-loti tag november elején vezeti oltárhoz Asohenbronner«Marika oki. zenotanárnőt, hegedümüvésznót, aki a városi, zenotskoláb&n a hogodü-tane zakót vezette./
lelképss slr-kWlágltás
lerasrldBB Kanlzsáa
Hfogy minél több anyagi eszköz jusnon a harctéren küzdő nagykanizsai honvédek rászorult hozzátar-tozói fol segítésére, tüzelővel ós élol-miszorokkol való ollátására, ta 8e-gélysÓ Bizottság mozgalmat\' incli-tott, amely a legszélesebb visssban-i got váltotta ki a társadalomból. Az idén jelképes kivilágítás lesz a to-motóbon. kövesebb virágdísz, hogy a mogtakarított pengék a hadbavonultak..hozzátartozóinak, folsegi testre fordittassék. A jolképcs sir-kivilá-
fritás abból áll, hogy az idén gyertya lolyott »jo)kópu8\' gyertyával\' világi-tanak«, vagyis j>apirból*crre a cri I\'.\'l készül és »A honvódokórt!« foliraeu pwpirgvertyát szurnakiszorottoik bív-jára. Perseo-lobot annyi jolképea papin-gyertyát a eírra" holyozni, umonnyit csak akarunk. Egy "darab 50 fillérbe körül. Knphato a Szont Józaof rk. ogyháxközség irodájában Horthy Mik!ós-ut J.6." szám vagy 446 tolofon hívószám alatt. Nem? csak a városban, hanem a vidékről is rondkivül élénk érdoklődés nyilvánult inog a jolkópos sirkivilágitási akció iránt, ugy hogy jól toszi min-douki, aki. olóre bojelonti, mennyi »gyortyára« tart igényt- Szebben nem ülhetjük inog Halottak-ünnepet, mint ha segítjük filléreinkkel a harcoló kanizsai honvédok családtagjait.
A jolszó most is: Míndent\'a magyar honvédért!\'...
T6leí*a.;498,
«jIT\'Kifc- unxr fii.
Ilofssky képfteelö ma este érkezik
HomokÉwnárom közsé* vasáwiap déhrfén ünnepélyesen adja át liovszhynak a díszpolgári eklevelet
llovselcy János orseággyülési képviselő, a Baross-síövetsén orsrá-gos vezére, ma este 2245 órakor crkcEÍk NagykanÍEsáYa dr. Domokos Lá"seló minissteri tanácsos kíséretében. A képviselő a fogadására megjelenő urakkal ezután Pannó-nia-sEÓllóbeli lakására hajtat. Vasárnap délelőtt fél 10 órakor Kacorlakon, majd Magyarsierda-
helyen látogatja meg a polgárságot. Utóbbi köíscgben a magyar-sEentmiklósiak és bocskajak is megjelennek a pártveEetős,égi ér-tekeeleten. Délután fél 4 órakor Homokkornárombri folytatja útját, ahol ünnepélyes keretek között átnyújtják ÍIovsEkynak a disEpol-gári oklevelet.
Sági Farkat- István:
Emlékezés 1938. október 11-re
Csodálatosan szép ősz volt. A levegőben liétköinaponidnt Ír benne ringott «7. ünnep, a szeptember/égi napok ize-l\'d enyheségében figant az uj Európa. A trianoni cionkaors/dc északt határán mír őrt állt a gyermekkorát ?10 nj mairyar honvédség, hogy alkalma* pillanatban meginduljon.
Ml, a* .ellőnek visszatért város\' .... óí, vidámabban néztünk a bör/sönyi \'..seytkre, amelyek mosott magyar motorosok dübörögtek éjiszakai gyakoriul n, ,i incgaiokölt csillagok minden éljcl uj titkokat\' suttoglak egvm*snak. München,. Qodesberg, a német csapatok október elejei megindulása, cgy-eey ujabbiállomás\'vo\'lak amiagyar reménykedést beteljesedése felt
A komaromi tárgyalások i clsó rövid negyedórájában Isten különös aiándéka-ként a ml sortunk dŐt cl elsőnek Az ipolysigi polgárok gyermekké >dlva tillongtak. egész* éjtseaka világos volt minden ablak, minden utca sarkán beszélgető, vidám csoportok\' álllak, az októberi \'éjjelen csak a teherautók dü-brtrgé\'C zavarta volna a hangulatot — ha nem a cseheket azállilotte volna északnak.
Kora reggel ~ tized két irlak — már kint volt a falragasz, amelyen az ideiglenesen megalakult.magyar nemzeti nács íelszólHlja a vimska lakosságát; hogy a magyar cmlékU< harangszóra Ulzzc ki mindenki a háromszínű magyar lobogót, s mlg a harangok félóráig ziigva, eseteve,- dalolva, hirdetik az örömöt, imádkozzék mindenki a nemzet szebb jövőjéírt.
Október tizedikén délbea csodálkozva Mi meg egy pillanatra a nap is az égen, selyemből, bársonyból, cgvszcrU vászonból, vagy színes papírból kéfl\'Ult háromszínű zászlóval volt tele a hétköznap is nagy ünnepet ülő város.
A harangszó jajongott, sikongott, mint a/gyermekeit hívó, " agáratalált édesanya, s a.régi főtér Maria-szobra alatt kései rózsák szórtak őszi illatukat;
Aztán jött a másnap: 1938. október II.
Nagyapák mesélik el majd unokáiknak,! hogyaai lett. az elmúlás évsza-
kából ax Igari, magyar fel\'ámadás tavasza. Hogyan várt, sírt, dalolt, Ölelt és csókolt ezernyi ezer magyara tiosz-szas távollét után, hogyan je\'entek meg egy óra (álban az első magyar honvedek (élükön a mostani Honvé delmt minisztcrr^K hogy látott caodát teremni a holt kő, az élettelen anyag, jiogyan született ujlá egy ország egyetlen halároszlop jciképs ledöntésével.
Vasárnap fogadalmi ünnepet ülnek a kisváros polgárai Én. a bötéjük tartozó, rnsssn került\' polgártársuk, az áldástbDző őszi esőben küldöm hozzájuk gondolatomat Négy évvel ezelőtt megajándékoztak életem legnacyobb ajándékávat: le^zebb ünnepükön a nevemet klállpzták, engem, régi kia örlzó\' bojtárjukat akartak hallani. A programm mis volt, de ezer. meg ezer polgártársam kívánsága ma is ott él a szivem1 mélyén; s gondolatban vasárnapi színekkel szólok hozzájuk akik magukra maradva Ünnepelnek, Ez az októheri nap a mí> ünnepünk, senki\' tőlünk cl nem veheti, s akik részesei voltunk, ml tudjuk mindig szent ünnepnek látni. Tudom, hogy még\' engem is ezren meg-ciren „hazavárnak"at Ipoly völgyébe, de azt üzenem nckk, amit utolsó beszedőm bon mondtam\': mlnd-anyian, mindenhol otthon vagyunk- a magyar, földön, raort. ezt üzeni és hozta nekünk október M.
Az eső halkan permetezve áldja a mgyar földet. Minden cseppje egy-egy vigasztaló szó a magyar paras-jt, a magyar, étet\'felé. Talán így szép ez az Ünnep ma, amikor uj életünk ujabb állomásain egyformán imádkoznak sze rcltetnk életéért é* a magyar föld \'ur-mekenyséféért. Isten jár fölöttünk a láitiataHan>ntaga«ságban, aki, ha számunkra talán néha későn — de mindig szivén viseli sorsunkat, s épen a okiőberi feltámadás ünnepére atlia ujabb lajándékát.
Permetezz, szelíd, áldó\' októberi cső. Igy permeteztek\' a magyar könnyek azon a napon,, amelyen megindult a miii;ii\',)hh.i!] termékenyillő, Istentől mindjobban megáldott, boldoc ¦ jövendőbe virágzó, igérotes magyar étet.
rum» Brandy
gyümölcspáünks Ufflk
kiváló minAségpilI
yendégiob«ii9cseni8§eiiz!efbeii
csak ©art kérje!
kész il-noi
bundák
, NfiQV
WöLnsZTÉKBPN
(Sajót tudósítónktól.)
Oúobú|ftráH a kesdhvtyi ksnrmlftáktíoí
A kartnoliták tcmplomhucsujám harminc, közéli és távoli holvségbő\' tizozor zarándok-érkezett Kossthely-rc. liOgnépesohb volt a balatonhog-láriak és a halatonlolloiok zarándok-osapata; ozok három gőzhajón ér-koztok zenekarral. A bogláriakst Vargha líéla.oruzáíígyüléfli képTÍwlő, plohános vozotto, a lolloiokot Horváth .TózRof esporoB-plobános, kor-mányfótanáosos. A hatalmán., békéért könyörgő körmenetet \'Bárthoss\' Pál dr. voszprémi kanonok- vezotto,
Kltuntotott zolnl hö*ök
A harctéren tanúsított vitéz magatartásukért a követkézé kosstholyi és kesutholyi járási honvédok-részed süllők kitüntotéslKm: a Magyar Kis Ezüst Vitézségi TÜrmet kapták: Barcza János tizodofl (Kosstholy), Zninkó Ferenc honvéd (Osorszogto-maj) ős Zsár Imre\' honvéd (Folső-zsid\\ akik hősi halált haltak," azonkívül Csordás-Sándor honvéd (Keszthely) éa Horváth János szakaszvezető (FólsÓpáhokl; n Magyar Bronz Vitézségi írmot kaptákfGondi Tst-ván honvéd (Koaztholyl és Pauza László őrvozofó (Kesztholv-ordós-lak), akik hősi halált haltak, lo-váhhn Katona Krnő honvéd (Készt-holy-Ujniaior)- Hbchsírsom Ferenc honvéd\' (Kesstbemí Hegyi Sándor tizedes ^Alsópáhplt) éa Tömpo Sándor Órvozotó (Afsópáhok).
A veröskeresxtgyüjté*!erírtlm,énye
Kesztliolyon a vöröskeresztes\' napokon — részbon gyüjtöiveken. részben perselyekben —2881 pangó gyűlt össze a \'Vöröskereszt részérő.
A Helloonit Famíliájának kötfl délutánja
A Heliconia Oorporatíójának Fa-miliája inindon szombaton kötódól-utánttarl 8—8-ig. A nagyasszonyok és kiBasaüonyok ozokon a délutánokon téli holmikat kötnek a harctéren küzdőihonvédok rószóro. A azük-ségee fonal-anyagot is a Família tagjai adják össko: Emelkedést mutat a kosztbolyi
strandélot forgalma
fjozávták a.közBégi Btrand- és s«i-gotfürdő számadáaaitj .Bár néhány-száz nj-aralóval ozídóív kevesebb volt Kesztliolyon; ;t bár a fürdójogyok árát a közsi\'g nom emolto, a fürdő-Iwvétol mégis emelkedést tmitat, ami a kodvozó augUBStuai és nzoplmihori időnek tulajtlonithaló. A községi fürdő ozidoi- hovótolo 17.5tlü pengő, urai meghaladja <u tavalyi bovótolt.
ÍÖ42, .október 10
tizen a front...
„Hz összes újságok között a legszluesebben a Zalai Közlönyt nluassuk" — „riagykanlzsa uócdb büszke lehet fiaira, akik megállják helyüket, ahnuá a Haza állította űket"...
¦B Zalai\'Közlöny szerkesztőségének tőtaorl ieuelesládálőbol
ZALAI KóüLÓRYi
Slmor Usaló hdgy.
írja (Tp. 219/47.): Kérem, engedtessék meg nekem, hogy a »Znlai Közlöny* kedves hasábjain mondjak hálás köszönetet névtelen barátomnak, jóakarómnak, aki személytelenül bár, nap-nap mellett elküldi nekem az otthon is szívesen olvasott újságot.
Bárki is legyen ez :i jóakaróm, talán nem is tudja elképzelni, milyen nagy örömet szerzett nekem ezzel, de .kivültofm Igen sok zalai legénynek is, ultik az összes újságok között a legszívesebben a Zalai Közlönyt olvassák. Hiába, a többi is hazulról jön, de ez ; Nagykanizsáról- Ebben olvashatjuk mindazt, ami minket legjobban érdekel és olvashatunk azokról is, akiktől már egy féleszlendcje elszakadtunk. Bajtársi üdvözlettel.
Ivinkovits Fereno hdgy.
írja (Tp. \'219/34.) : Egyik jóba-, ralora jóvoltából rendszeresen küldőit Zalai Közlönyt azon jóleső érzéssel olvasom, hogy legalább képzeletben ezáltal is közelebb jutok Kanizsához. Kérem a tek. Szerkesztőséget, hogy kanizsai jóbarátaim és isinerőseimnek üdvözletem tolmácsolják hasábjaikon. Nagykanizsa város büszke lehet fiaira: akik becsülettel megállják he* lyüket ott, ahová a Haza állította őket. Kiváló tisztelettel.
Kiss I. László hdgy. a nagykanizsai polgári iskola volt tanára, a\'tapolcai-polgári iskolaigazgatója, arról küld értesítést, hogy szeptember 24-én 3 üzbég foglyot ejtett, akiknek pár szavuk egészen hasonló a magyarhoz. Mindhárom nagyon örvendezett, hogy a magyarok fogságába került. Különben a Don-part egy nagyon elvadult helyén ivannak, lakott hely sehol a közelben, egy kolchoz a támpontjuk. A szomszédok németek. A tisztek kölcsönösen meghívták egymást egy-egy ebédre. A németek kétökölnyi gombócokkal és naradicsomsalátával kedveskedtek a magyar bajtársaknak a hus mellé. Aztán a njienkek sem maradtak adósak. •Szereztek csirkét és tejfelt, amit 5 hónapia ők maguk se látlak és paprikáscsirkére látták vendégül n 3 német tisztet, Teleki főispán ur suaKácsa főzte a *la-
férfi :és női
olcsó árban kephatók\'j mlg a készlet .tart
iffiámanaaraíz!
, Horthy Miklósit 1. ^
komát, és a kanizsai Central egyik piucére szolgált fel. A németek elismerték a magyar vendéglátás fölényes győzelmét...
Vidéky József szkv. ét Pilfy Janó Örv. hosszabb leveléből vesszük a következőket: (Tp. .217/00.)Kimondhatatlan öröm fogott el akkor, amikor .szívesek voltalt nekem a Zalai Közlöny: ama számát megküldeni, melyben az én üzenetem is benn volt. Alakulatunknál ez volt az elsőjlap-példány, amelyik a mi szülővárosunkból érkezett. Tessék elképzelni azt az örömet, amikor azt kézhez kaptuk. Bajtársammal, Pálfy Jenő kanizsai kereskedővel, alakulatom számvivő tisztesével
egymás közéből kaptuk ki sz újságot
és mohón olvastuk a zalai híreket. Mindketten ezúttal fejezzük kii a Szerkesztőség minden tagjának hálás köszönetünket azért a nemes fáradozásért, amelyben minket otthonunktól távol\' messze Oroszországban levőket részesítettek. Küldünk egy felvételt a Don-vjdóki orosz lakosság életéről. Kérünk üzenetet feleségünk és családunk hogy létéről, különösen Vidéki József szkv. bajtársunk felesége hogylétéröl, akit kórházba szállítottak. (Lakik: PctŐfi-u. 12. sz.) Szives közlésükért előre is hálás köszönet. Bajtársi üdvözlettel. 1
BÖloifÖldy István honv. levelében irja (Tp. 253/40.) : Itt a messzi idegenben, az orosz steppéken Őrömmel olvasom szülővárosom lapját. Nagyon jól esik itt künn olvasni, a zalai híreket. Nagyon kérem alanti üzenetemnek nb. lapjában helyet szorítani : — Üzenem feleségemnek (Eötvös-tér 20. sz.), édesanyámnak és testvéreimnek (Szemerc-utca 16. sz.) és az ősz-szcs rokonoknak. Jól érzem magam, egészséges vagyok, mindenkit-sokszor csókolok és az én kis feleségemnek ezer csókot küldök.
Kár, hogy helyszűke miatt nem tudjuk leközölni a küldött •szép és hangulatos verset, ami ágyúdörej és gránátrobbanás
azon az összegen, amelyet lakásában egy év folyamán
mám
között szüleiéit meg a harcmezőn. ,
Botos Tibor .fetőrzsérm. levlapján irja (Tp. 216/71.)\': Nem is tudom hálámat ós örömömet kifejezésre juttatni azért, hogy szívesek voltak ide, több ezer kilométerre eljuttatni a mi kedves hazai lapunkat. Vellák János postaföfelügyelő ur által kaptam kézhez -a lapot ós ugy -éreztem magam, mintha \'Nagykanizsa városát magamhoz ölelném,
éppe nezért kimondhatatlan hálával mondok köszönetet a szerkesztőségnek e nemes csclfeke-detért. Üzenem Vellák János főfelügyelő urnák és anyósomnak özvegy Filák Ferencnének, innen a frontról, hogy jól vagyok, egészséges, .-.szeretettel gondolok
Október
8-11-ig
varos/ mzm c%m^s^
...............¦,, > vaséi napig
.Az iáéi évad legszellemesebb magyar filmje
ÉJFÉLRE KIDERÜL
Főszereplők : Simor. Erzsébet, .Bulla Sima, Rdoz Vali, Osortos, Lehotay, vitézBenkŐstb.
„UFA" híradó a világ legújabb eseményeiről
•&JŐatt&90k \'k&rde&e köznapokon 6, 7, vaedr-nap 3,\'ő"é9\'7 Órakor
rájjuk és üdvözlőm az •összes kanizsai jóbarátaimat és ismerőseimet.
Fábián József Örv.
irja (Tp. 217/02.): Nagyon boldog voltam, amikor Városunk lapját megkaptuk és olvashattuk az otthon történt dolgokat. Nagyon köszönjük a Szerkesztő ur akcióját és a közönségnek, hogy szívesek az újságokat ido hozzánk eljuttatni, amit ml za-K lai honvédek oly -nagyon várunk. Mi -hála (Istennek jól-vagyunk. Miliálecz László őrv.. Fábián József Őrv. (Csengcry-ut 8, sz.)
Kőhalmi Ernő tzds.
irja (Tp.\'217/02.) : A hadműveleti területről a legmelegebb üdvözletünket bátorkodunk küldeni a rendőrség összes tisztviselőinek, tisztiéinek és őrszemélyzetének, a város vezetőségének és n nagyközönségnek! Méltóztassék megengedni, hogy az irántam aggódó és gondokkal megterhelt \'feleségemet (Rákó-ceimtea ;83.\'sz, alatt lakik) ez-
ÓRÁT, "5&* ékszert,
váíAtolJon bltaloKiMtil MSH4 4f**l
mékasv g\'vuml
rmtt. tű., !iu,,i(,.ii t.i.«j>.
2ALA1 fWXóNV
mi októjbwr iü
ÁGYTOLL OLCSÓN I
Tarkatoll 70 filter, jobb 1.(0, siOrke ve-gyc» 2.«, Jobb J.—, még jobb ÍM, ffnom szürke 4—, Fehéres fosztott tibitoll 5.5«, jobb fehéres b 50, még jobb fehér 7.50, kimondott jómmoségü t.50, pehe\'yesf 10.— P-tfil szállít 5 kilós papírzsák.csomagolásban, bérmeutvs. ntánvéttal. Tis! viselőknek 3o/o kedv. VARGA ANTALa«ytollvá!la!ata, Klik«.iFélojiyh4«i.. Szent Jaaos-lér 35
utón is megnyugtathassam, mert egészséges és jol vagyok, semmi bajom nincsen, legyen teljesen nyugodtan, forrón és szív-bííl csókolom. Hazafias tisztelettel.
Lakatoa Adam ós Guta István
irják (Tp. \'219/06.) : Kérjük üzenetünknek a mi kedves lapunkban való közzétételéi : Szüleink ne aggódjanak. Jól vagyunk. Az Összes ismerőseinket és jóbarátainkal üdvözöljük bajtársi szerelettel a keleh harc. lérröl.
Berecz Sándor érv. irja (Tp. 219/01.) : Igen szépen köszönöm, hogy a kedvei \'Zalai Közlöny*-I cimemre pontosan megküldik. A magam és bajtársaim nevében üdvözlöm a\' lek Szerkesztőséget.
Zalai Fereno hunv, (Tp. 219/02.) a Zalai Közlöny fiatal gépszedője, akit házasságkötése legelső heteiben éri a\'hívó szó, már hetedik hónapja harcol az orosz harctéren. A 219/02. tábori postáról küldi üdvözletét összes szaktársainak és a vállalat vezetőinek és liszt-viselőinek. Jól érzi magát, sémim baja nem történt, Gondolatai sokat járnak a munkahelyén és családja körül. (Zalai Ferencnek pedig a Zalai Közlöny szerkesztősége, kiadóhivatala, nyom dája és a vállalni vezelöi küldenek szívélyes üdvözletet és őszinte jókívánságokat, főként azt, hogy teljes egészségben, a jól végzett magyar férfi-munka diadalmas örömével mielőbb visszatérhessen övéi közé és az őt visszaváró szedögép mellé.)
Mikor e sorokat irom, lejem felelt egy Hala kering. Arra kérem a jó Istent, hogy hozza ide mind ezeket a fránya jószágokat és ne engedjen egyet se a mi szép országunk fölé, mert níi már megszoktuk és kellő érié-kükre leszállítottuk ökel. Csak íő a — nyugalom !
Tamás András honv. irja (Tp. 219/22.) : Kérem, hogy üzenetemnek helyt adni szíveskedjék. Először üdvözlöm a szerkesztőséget. Szüléiméi és testvéreimet Ölelem ós csókolom. Boldog szerencsét kivánok összes férfi és női ismerőseimnek, barátaimnak. Sok szeretettel gondolok rájuk n messzi orosz földről a kanyargós Don mentén. Szüleimet megnyugtatom, ne aggódjanak, a jó Isten őriz bennünket és keze őrködik rajiunk. Isten áldását reméljük harcosainkra. Üzenem ángyom-
Festessen Tisztittasson
PéllCSiCS-nai
nak : bátyámról nem tudok. Csókolom mindnyájukat.
Verhoveoz György szkv.
irja (Tp. 219/11.) : IVmiük Németh Rózsikának, a küldött regényt megkaptuk és nagyon köszönjük ; kérjük, a jövőben se feledkezzék meg rólunk. A regényt eddig elolvasták a következő zalai bonvédek : Verbo-vecz György SZkv., Marcbanek József SZkv., Fehér József őrvezető. Molnár Lénárd honvéd, Tóth István, Szabó József, Jc-lcncsics József honvédek. A szerkesztőségnek előre is köszönjük szívességét. Odv.
Dono József hoiw.
irjn (Tp. 217/40.): ¦ Örömmel véltük a Zalai Közlönyt. Jól eseti, hogy az otlhon megszokott lapot kézhez vehettük. líárszla-Ijngycrtya fényénél, orosz szimfonikus zene melleit kézröl-kéz-re járt. Egy boldog órái jelenten nekünk. Hálásan köszönjük, hogy annyi sok meleg léli bol-mil gyűjtöttek részünkre, mert itt bizony nagyon elkel, erős fagyok vannak már itt künn. Minden egyes adakozónak hálás köszönetünk, de a Zalai Közlöny szerkesztőségének is, aki mindig oly lelkes, melegszívű párlfogójn a magyar honvédeknek. Drága jó édesanyámnak és hozzátartozóimnak ezúton küldöm szeretetteljes üdvözletemet. \'
A 21945-ös tábori pos\'a legénységének üzenete
Most pedig álljon itt a mi 219/45. sz. tábori postánk kedves mőllen legénységének- üzenete : Nagy örömünkre szolgált nl>. lapjuk újítása, hogy a lap elején elhelyezett cimke Vévén, valamint felhívásuk alapján egyre érkeznek a jó ismerősöktől a -Zalai Közlöny* példányszámai. Egy ilyen eljutott hozzánk is. Lázassan olvastuk az Üzen a front- c. rovatot u IX. 12. számban, ahol láttuk, hogy nekünk is üzeni valaki, még i>edig
egy „bírna- kislány". Tudjuk, hogy nehéz a mai időkben szívügyeket a megterhelt lapban cikk alakjában vagy üzenet formájában elhelyezni, mégis arra kérjük, hogy a névtelen üzenőt is szíveskedjék felfedni, de bajtársunk nevét is, mert a 219/45. nőtlen legénysége kózött általános találgatás indult meg az illető kilétének tisztázására A kis ismeretlej)
magyar honleánynak pedig azt üzenjük, hogy fel a fejjel, egy magyar katonát sosem szégyen szeretni, még nyilvánosan sem, különösen, ha az a magyar katona messze idegenben a magyar érdekekért Küzd. Nagyon szeretnénk tehát tudni, hogy az a >barno kislány* valójában melyikünknek üzent. Hazafias üdvözlettel.
Kedves hős honvédőink soraiból a szeretet és uz elismerés
JWÉRLEQ
Biliden Biórotbea SmakiierD larilii
SCHOLCZ JÁNOS I
m*rl»gl<*aalt0-niMter I
Nagykanlw, KfttvoVlor 30. wam. 1
szava csendül kj. Megérzik soraink melegségét s a belső front szolidaritását és eggyéíorrósát a fegyveres fronttal. Magyar szivünk minden szeretetét és tiszteletét küldjük a vitéz, bátor zalai honvédeknek, kik a messzi orosz steppéken, a falszabadult pokollal vívják ádáz tu-sájukat az itthonmarodottakért. Zala földjén minden kicsi hajlékban, minden otthonban ösz-szekulcsolódnak a kezek, hogy. a magyarok jóságos Istenének áldásai és védelmét kérjék rájuk, győzelmet fegyvereikre ós dicsőséget zászlóikra í Üzenjük — a frontra!...
(B. R.)
Nagykanizsa LE—Székesfehérvár MÁ V Előre bajnoki ökölvívó-versenye
A mult vasárnapi nagy győzelem után még nagyobb az érdoklódés a holnapi Ökölvívó verseny iránt, amely a gimnázium torna tormébon délután 6 órakor kezdődik. A verseny a jolek után Ítélve igen kömény, küzdelem lesz, mert.a...MAV
Előre gyakorlott versenyzőkkel lép szőri tóba teljes nyolcas-csapattal. Kanizsa mindenesetre kollően fölkészülve várja Dunántúl egyik legerősebb csapatát. Jósolni nagyon nehéz, do moglejjotést készíti.ötünk.
(8.)
Az uzsorabírósig elkobozta az Árdrágító légráflt baromflkeresbedő libáit és a vásárlóktól kapott péizt,
őt magát pedig száz pengő pénzbüntetésre Ítélte
Rafael István légrádi baromfi-kereskedő srekerén 18 libájával behajtatott Nagykanitsárd, hogy ai itteni piacon eladja. Rafael, dacára, hogy a libák árat kg-ként 3\'60 P-ben állapították mea hatóságilag, darabonként 14 pengőért árusilolta a libákat. Éppen árrá ment egy detektív, aki felfigyelt és érdeklődött a libák árai után, majd lemérette a«okat. Kiderült, hogy 370—385 P a libák kg-ja ilyenformán. Nyomban előállították az eladót libáival együtt a kir.
ügyéseségre, majd egy órán belül Rafael már dr. Révffy Andor uisorabiró előtt állott. A biionyi-tási eljárás befejezése után a bíróság bűnösnek mondotta ki árdrágító vissfaélés vétségében Rafaelt, aiért —- figyelemmel gyermekeire és büntetlen előéletére, saegény-ségére — száe pengő pénzbüntetésre Ítélték, díonban 14 libát elkóboitak tőle és 4-nek ai árát 58 pengőt síintén, ahogy eit ilyen esetekre a törvény előírja.
Három pesll fiatalember kalandos utazása Csáktornyáig
Átszöktek a határon, de visszatoloncolták őket
Miksaitár, október 10 (Saját tudósilónktól.) Három kalandvágyó budapesti fiatalember vonaton leutazott Csáktornyára azzal a szándékkal,
stern J. kálmán
ÜVEO- ÉS PORCELLÁNKERESKEDÉSE Nau»«..l«a. Raktáron tarlók: SüiliBESi 7-
Blondal-karatakat miada» mératban. Karatazait azak-¦MrOan vagxak. Ovagaa munkaiatokul la vállalok, giara éa poalaa >la»olgáléa I
hogy más országba szöknek ós ott munkát vállalnak. Sikerült is átszökniök a határon, de mivel nem tudtak németül, csakhamar kézrekcrültek az els6 faluban. A határőrség a miksavári csendőrségnek adta át a három pesti fiatalkorút, akiket kihallgatásuk után kényszerutlevéllol visszaküldték Budapestre aggódé szüleikhez. Ettől függetlenül eljárás indult ellenük útlevél-nélküli határátlépés miatt,
FERENCJŐZSEF
keserűvíz
ÍÍALU KÖZLÖNY
öszi
iskolacipők is férficiDők
érkeztek nagyon jó kivitelben, biken (német) talppal
Miltényi clpoflzletbe.
Szombat
íl it 1. u"flt->.irJtn
0.40 Torna. Hirok. Közlemények. Hanglemezek. — 10 Hírek. — 11.10 Nemzetközi Tizjelzószolgilat, — 1% Harangszó. Himnusz. Időjárásjelen-lía. — 13.40 Hirok. — 15.20 Idé-jelaéB és vízállásjelentés. — 14.80 Hirok. — 14.46 Műsorismertet**.
— 1.6 Arfolyamhirak, piaci árak, élelmiszerárak. — 16.45 IdÓjeiiéa, hirok. — 17 Hirok aslovák m ruszin nyelven — 18.60 Hirok magyar német é« román nyelven. — 31.40 Hírek. — 28 Hírek uámat, olasij, angol éa franoia aTelven. — J4 Hírek. i
iiUDAPEST 1.
L7 Táncrenn. — 17.20 Kadák Ágota ridáin csevegése. - 17.45 Indulók és áriák. -- 18.10 Tóth László előadása. —¦ 18.25 Hangképek innen-onnan. •— 10,05 Bulla tílma csevegése. — 10.16 A szop-tember 27-iki kolozsvári kivanség-hangyersony megismétlése. \\— 22.15 Tánczene. — 2í) Szórakoztató sene.
BUDAPEST II.
17 Felolvasás. - 17.80 Horváth Jancsi cigányzenekara. -- 18 Ope-raréailetok. — 19.16 Aaonoa Budapest I. műsorára).
Vasárnap
HÜBAPK8T 1.
7.80 Fohász. Szózat. Reggeli zene. ¦ ¦ 8.15 Hírek. - 8.30 Őszinte beszéd. — 9 Görög katolikus istentisztelet. — 10 Református istentisztelőt. -— 11 órakor: Kómái katolikus istentisztelet, i— 12.15 Le-vento-müsoiv— 12.66 Dr. Suranyi-Unger Tivadar olőadása. — 13.10 Országos Postászonokar. — 14 Lily Poha, Auroliano Pertilo és Lawronco Tibbett énekol, — 16 Banké Antal és dr. Szodor Pál olőadása. — 15.46 A budapesti honvéd őrzászlóalj zenekara. — 17 Hádiózonokar. — 18 ílangképok vasárnap sportjáról. Bőszéi Pluhár István ós dr. Lcgenyoi József. — 18.20 Kossini: Tolt Vilmos, nyitány. — 18.36 Szoloczky Zita vorsokot mond. — 10.05 Egy pesti ház zonós keresztmotszoto. Hanglomozokkol. — 20 Klobolsberg Kuné gróf oinlékozcto. Dr. Kornis Gyula előadása. — 20.15 Nópszin-mürészletek. — 21 Sporteredmé-nyok. — 22.15 Légierők fuvószono-kara. —- 23 Tánczene zongorán. -23.25 Pertis Jenő cigányzenekara.
BUDAPEST II.
12.15 Schubert:<J5BZ-dur zongora-hármas. — 16 Szórakoztató zene.
- 17 Korányi Aladár cigányzenekara. — 18 Sötór István olőadása hanglemezekkel. —,18.40 Tánczene.
— 19.05 Hangkópek Háromszékből. A közvotitéat vezeti dr. Hosszú Zoltán. —- 19.40 ltádiózenokar. — \'20.30 Napos dólalótt. Vígjáték egy felvonásban.
lUYORT
B ~
WkW markié butonuudoni «bau wgy*n <nt& rawl*t|«i .OÍeaf*tT ¦* **
Hatodik érzék
A barátomat natív sérelem érte. Bizalmasan tövórőlhegyére, részte-IcMon elmondta az egész esetet. Visszaélni a bizalmával nom Illik, annyit azonban elánt Ihatok, csnló-dott egyik hl vai álnok társában.
Kotton ültünk a kerti vendéglőben, még a pinc6r sem lábatlankodott. A barátom beszólt. Az Iga műk titánul mogbantottfik meggyőz* hevességével. Pele olörehajolt, szemében belső tOz fényo villant. Melyen megszívta elgarettáját, hogy a párása a hamu alatt fellziott.
Türelmesen hallgattnm. Hallgatásom cifliaplló gyógyszer a csalódott számára, kt legszívesebben visszafordulna, a válaezilthoz, ahol el-hibázta a dolgot.
— Megmondta a feleségein előre, de nom hittem Bzegónynok. Maid kinevettem magamban érte. Asszonyi rövidlátásnak tudtam bo. 1\'edlg, mikor először bovezottem a hA zunkba, távozása után azonnal kijelentette :
— Üzzel az emberrel ne barátkozz!
— Akkor csak néztem rá és inog-kíséreltem meggyőzni. Képzolödés, babonás előítélet, aminek semmi alapja nincs. A telesegem mosolygóit es azzal lArta lo a vitát: — Na, majd meglátja 1
— Be kell Ismernem, — Igaza volt. Mennyi esalodájttól menekülök, ha ráhallgatok? Otthonllló vagyok, de azt te ta tudod, hogy nem vagyok papucs alatt. 111.:;. Is mouüjmu ? — ós pillanatokig koreste az alkalmas szavakat. — Az; ekosabb, a tapasztaltabb mégis ón vagyok,
líóvedezfla nózott rAm.
— Ha akkor a feleségemre hallgatok. De nil, tórtlak, nom hisxUnk a foledóg hutodli érzékében. Pedig van Ilyen órzókUk. Nem tudják, in-kAbb ülőre megőrzik az eseményeket.
Mcgtogta a kozem.
Ne szólj közbo! Nincs igazad! Figyelőm ozekot a Jelenségeket. Van hatodik érzékük. A logKö/.Ünsége-sobb euotot hozom tel. A mult hetekben tele voll a plau paradicsommal. Az Ara negyven Illlér alA esett Azt tanácsoltam, most vegye mog a télire való menoylsógot. Nem vette meg, vArt mostaniig. Nyolc fillért fizetett kílóJAÓrt. Hogy honnan tudto előre, hogy az Ar esni fog?
Szólni készültem. - Uég nem ícjozlein be. Ma a legtöbb háziasszony nem egy hen-
tesnél vásárol. Pendlizik egy kis tepertő vagy sertéahusórt. A feleségem megmaradt a réginél és szinte biztosra megy.
— Hihetetlen I... — szóltam közbe.
— Na, Jó a nőkre hallgatni. Nem vagyok se babonás, se képzelődő, dc megmagyarázni se tudom.
— Ha megkérdezel, — próbáltam tréfával elutal ezt a föltétlen nieg-hódoláat — én ta mog|ósolom a Jövőt. Bgyazorllott rosszat kell Jósolni, az rendesen be Is tollesedlk.
Tréfám hatására eloltotta cigarettáját és felállt.
— Nem hiszed, hogy a nőknek hatodik érzékük van?
Magamra hagyott.
Azzal a IUlónyos sajnálkozással néztem utána, amit a betegágynál érez az egészséges.
— Volna a nőknek hatodik érzéke? — kérdeztem magamtól.
elővillant néhány eset a Baját életemben la, amikor a saját feleségem elörelátóbbnak bizonyult nálam. Különösön a gyermekekkel szemben. A legmélyebb álmából felébredt nyöszörgésllkre. Ha megráztok, Bzlnte percnyi potossággal meg tudta moadanl, mikor éa hol hűltek meg. Ezeket sem tudtam mással megmagyarázni, csak azzal, hogy az anyák egy szikrát hoztuk magukkal az égből, amellyel ugyan mennyországgá nem változtatják a földet, de nagyon sokszor az égnek a tükörképét adják. Az anyát ezfv érzékenyebb a földrengést JolzŐ Ingánál, pedig az száz kilométerekre történő fölaraotgásókat lejegyez. Ami a sasnak a szárnyalás, a szellemnek a szabadság, a művésznők az alkotás, az a nőnek — az anyaság.
Elhessegettem magamtól a gondolatokat, melyek már-már levettek a lábornról. Megkopogtattam az asztalt.
— Fizetek!
Kint a friss lövegén megoldottam a gordlusl csomót.
— Az asszonyokban van az átlag embert értelmet meghaladó valami, amit nyugodtan lőhet hatodik érzéknek 1b nevezni, de ez nlnos meg a lányokban.
Tolul elém a kérdés :
— Miért?
— Egyszerűen azért, mert ha a feleségemnek leinykorában Is megvan a hatodik érzéke, biztosan uom Jolt volna hosxáitt feleségül...
Vondr* J*n6
Ösil btvisárláiomról megérkeztem I
Legszebb \'—\'— legdivatosabb :--" mode>llkalapokat,
Intézeti kalapokat legoloaóbban árusltom.
ROTH LAURA Fő-ut 8. Bazár-udvar.
KISKANIZSAI ÉLET
Egy hadiözvegy
néhány fájdalmas könnycsopjét tö-röllo lo vasárnap Kiskauizsa. Nem tudunk napironuro törni -*- a szűkszavú beszámolók keretein belül a dolog /olott. Valami furcsa jóérzés töltött ol mindönkit, mikor a kora október vasárnapi, déli verőfényben eltávozott az br szent hajlékából a családi asztalokon párolgó ebédekhez. Milyen jóérzés azt tudni, hogy embertársunk szaggató fájdalmat egy kis simogatással ehyhitottük, hogy kiötlőn magányát egyflttérzés-eoi kitöltöttük.\\A hadiözvegy; könny-csepjével ogyütt hullott néhány test-
véri könnycaop az áldott magyar rögre. A testvéri szeretet legszebb ragyogását láttuk vasárnap Kiakani-zsa együttérzésében és a nagy közös magyar sors áldozatos jövendőjének boldogulását reméljük és hiszünk az ittlioní összefogásban. Legyünk méltók vitéz honvédőinkhez, kiknek vitézt hiro nap-nap után eljut hozzánk. Minden cselekedetünk, minden megnyilvánulásunk — velük szentben — szívünk-lolkünk kötolesBég-loljositó föladatává erősödjék. Az oi-mult vasárnap rövid ünnepi pillanatai felemelnék bennünket a magyar történelmi sorstragédiák áldó-
és lué-áéúk
6 éves korig
Er/sébst-lér I.
Emo Itt tan.
BAZARUDYfl
Tel&foa 3—95,
Legszebbet legolcsóbban I
zátos, de lélokncélozó és ollonállóké-pes napjainak megtartására és a Kegyeleti ünnepünk \'fényén is ott csillog an Örök, ékes roménysógünk: — nem voszhot ol népünk, nem veszhot ol országunk sohasem...
A Kat. Ifjúsági Egyeifllet októberi nagygyűlése
A legutóbbi nsgysikorü közgyűlés én annak kitűnően összeállított Űgy-rondjo élénk egyesületi élotot hozott a Kiskanizsai Kat. Ifjúsági Egyo-süiot Szent Flórián-téri székházába. Az ifjúság megmozdulása örvendetes, mert az egyesületi élőt sok káros szenvedélytől vonja ol Kiaka-nizsa fiatalságát. .Bolymos ltozsÓ ügyvozotó "elnök, N\'ádai Józsof világi olnükkol karöltve példás rondot tö-romtott az egyesületi életben. A legutóbbi gyűlésen ismét sok szép munkatervet hallottunk, molyok közül legelőször az októborí irodalmi ostnek beillő közgyűlés kerül sorra 17-én este 0 órakor. A közgyűlés előadói közül vendéget is találunk kiváló plébánosunk, P. Bánás A, Gyula testvérének, dr. Bánás Arthur ÜTI fóellonór személyében, aki »Ma-gyar szociális íntézkodésok« címmel tart egy nagyobbszabáau előadást, inig Szollár József városi tisztvisoló ".Magyarország nyugat pajz3a« és Kovács Forane ^Egészségügyi intéz-kedésokö cimmol íog olőadást tartani. Majd Dolmányos Antal tohot-ségos szavalónk ad elő néhány verset.
Leventéink a hadba vonultak hazzátartazólért
Dicséretesen szorepoltok a távozó kiskanizsai leventéink, akik a-bucsu-ost- italpénzét, mintegy 40 pengőt a hadbavonultak hozzátartozóinak folsegélyozéséro átadtak a róm. kat. ogyházltözBég Segélyzó \'Bizottságának. Derék leventéink csolokodeto követendő példa. Megomlékozünk a
Uj ts basznál! mérlegek
minden célra kaphatók. Javítások Jótallaasal
frank
MÉRLEO-flztmb.n
EWTÖn-ttr Ml Telelőn : 500.
yattaw
ZALAI (KOiLONYi
i942..«ktob»r jQ
dtvaf klós minőség
olcsó ép
ruha
kezdeményező Pálffy Józaof tanító, leve nteok tatóról is.
Sportétet
Végre megindult Kiskanizaán !9 a nomzoti sportélet a lovontoifjusag kórébon. A logutóbbi bajnoki sor-.soláa szerint a Sáska-Lovonto csapat már vasárnap folvoazi a küzdőimet a bajnoki jxmtokért. Az olsó mérkőzés az NVTIí lovonto csapatával vasárnap délután 2 órakor a Vasút sporttolopon. A Wolfram—NVTE NB III. bajnoki morkőzésnok lesz előinérkőzéao a Sáska—NVTE lo-Tentebajnoki találkozó. Sajnos sok romónyo nincB a kiskanizaai ogyüt-tesnek, már csupán^ odzésbiány miatt som, bisjpn.a kjflkanjsBai Hunj-adi-tóri sporttelep.még csak most.készül •és meg mindig nineo-egészen használható állapotban. A csapat össze-átlitáea egészen bizonytalan. A ró-
Ssbbi játékosok közül azonban nó-ányan szóhoz jutnak őzen a mérkőzésen, do így sem lehetnek a Sáska-Levente -csapatnak gyózolmi remónyoi.
¦Vasárnap délelőtt kegyeleti staféta indul.a 48-as hősi szolwr elől. Ezen az atlétikai -viadalon Kiakanizea 10 atlétával képviselteti magát.
Ml újság « Budapesti Élaltal-
8Zerii«gyvás*rteUpan ?
A Magyar Vidéki Ssjíótudóaitó fővárosi jelentése .azorint október ,2-tÓl október 8-ig az 616- ófl vágotl-baromíi, valamint a tojáspiacon továbbra is változatlanul a hivatalosan mogállapitott legmagasabb\'árak voltak érvényben. ¦— A zöldség- és [özolékféléK piueán « kolkáposutiLáru 0, a leveles karfiolé pedig 10 fillérről csökkont; viszont a pctrezsolyom ára csomónként 10, a CBenicgopara-dicsom ára 11, a tölteni való zöldpaprika ára 15, ft zöldbab ára .20, a zöldborsó ára podíg 30 fillérre\' omolkedott kilogrammonként. E hé-ton megjelenti mint újdonság, a autótok 32 fülÓBCe kilónkénti kezdő-áron. — A gyümölcspiacon a héjasdió ára 60 fillérrel csökkent, viszont a,közönséges fajtájú alma,ára 10, a .közönséges fajtájú körit* ára 20, a magvaváló szilva ára 40, a szóló és a nquiosfajtáju alma ára pedig 60 fillérről emolkedott kg.-ként. Etsen a héten niogjolont, mini újdonság, a hazai gesztenye, 160— 220 filléres kozdó áron.
Hév- éa «Kttlat«bm|mka*N
alkalmi ajándéknak osaropas ÓS levágott virágokat, osokrakat egata ávaa At vattát m *ém* Petermann kg
Jövő hónapban ünneplik meg a nagykanizsai piaristák a rendalapttás 300 ik évfordulólát
A piaristák mindenütt nagy egy-háti ünnepiéjek keretében ünneplik meg rendjük alapításának 300-tk évfordulóját. A nagykauí-tsai rendhai is kivestí réséét belőle, azért november 19., 20- és ?1. napjaiban tridiumot tartanak a piarista templomban, mely alkalommal dr.Czapik Gyula megyéspüspök pontifikálja as ünnepi szent-misét, at ünnepi bestédet is ö fogja mondani. Délután a gimuá-sium tornatermében disrünnepélyt
rendéinek- A kaniisai rendházban nagyban - késtülnek a jubiláris ünnepség méltó megünneplésére.
fcttel kapcsolatban október hó 23-án 16\'15 órakor a rádióban Balanyi György előadást tart a piarista rend magyarországi szerepéről. November 8-án 1615 órakor Vass Péter tart előadást a rádióban Simái Kristófról. December 8-án délelőtt lt\'15 órakor a Piarista Diákszövetség jubiláris diseűnnepélye a rádióban.
I ÁMORT építkezési kórvénye az anyaggazdálkodási bizottság elöli
Rövidesen megkezdik a Horthy utl három-emeletet] lakóház építését
A MAO RT — mint ismeretes — építési kérelmet nyújtott be a város építkezési bizottságához, amelvben engedélyt kért a Horthy Miklós uton levő Futu-ra-telken agy háromemeletes alkalmazotti lakóház építésére a MAORT műszaki osztályának tervei szerint. A bizottság egy-
hangúan Javasolta az engedély megadását. A kérelmet felterjesztették az anyaggazdálkodásit bízottsághoz, amelynek engedélye után azonnal megindul a hatalmas lakóház építése.
Az építkezés költsége kb. há-romncgyedroillió pengőre fog rúgni.
i NEM TÖKÉLETES
a rádiója
ESSSjti firttithut Elemér «nkililete, Deák-tér 2.
A törvényszék elrendelte a Király-utcai grafológus elmeállapotának megfigyelését
Jelentettük, hogy Horváth Béla Király-utcai >grafológust< a rendörségen feljelentették. A vizsgálóbíró letartóztatta. Védője, dr. Hajdú Gyula kir. kor-mányfötanácsos, ügyvéd, védence elmeállapotának megfigyelését, kérte. Tegnap foglalko-
zott a kérelemmel a tőrvényszék tárgyalási tanácsa dr. Al-¦mássy Gyula elnöklete alatt és elrendelte ^Hargittai-mcster* elmeállapotának megfigyelését, amit a törvényszéki orvosok foganatosítanak.
Végzetes műkedvelői főpróba Tótszenfmártonban
Súlyos gyanúval vlugáiatl fogságba helyeztek -•py műkedvelőt
Annak időjén Tdtaaentmárton községben a helyi ifjúság műkedvelői előadást rendezett. A főpróbát sok »szurkoló\' nézte végig, akik a község fiatalságából kerültek ki. Ügylátszik ,1 szurkolók zavarhatták a műkedvelőket, mert azokat .kitessékelték. Eközben törlént, hogy Jan-kovics József 19 éves legény melj belökte Petrics József 21 éves fiatalembert, akinek a feje a falba ütődött, Petrics az eset után hazament, de nem tudott a lakásba bemenni, mert zárva
volt. Azért .beütötte az ablakot és ugy mászott be lakásukra. A szerencsétlen fiatalember az ablak alatt a szobában holtan esett össze. Felboncolták. A boncolás valószinüsiti, hogy a szurkolásnál kapott fcjséruléshől kifolyólag állott be a halál. Jnn-kovicsot ezért már korábban őrizetbe vették. Tegnap a tőrvényszók vizsgálóbirája elrendelte az ügyben a vizsgálatot, valátnint Jankovics József ellen fl vizsgálati fogságot.
V
ÍSÁROLJOM;
Deáky Ferenc
urí-nAi divatáru-üzletében
Nagykanizsán, Erxaébet-tér 1. -ffm
inni
MURAKÖZ
- mezőgazdáinak, áöattunyétztölnek, gyümölcstermesztőinek, háziasszony álnak, édesanyáinak, üzletembereinek,
MURAKÖZ
mindkét nyélven beszélő magyarjainak,
MURAKÖZ
aprajának-nagyjának, MURAKÖZ
rnladea lakőjának egész osztendőn At nélkülözhetetlen tanácsadója, útmutatója, segítsége, szórakoztatója a
amely a közöli hetekben mog-jelenik, <SO oídmton, sok olvasnivalóval éa képpel, magyar óm murukBil nyalván.
Ara t-SO P.
Ktphalő leu mfndttnUttl
Magyar asszonyok, Ml
A Magyar Haza hlv benneteket szeret* anyai szóval: jöjjetek ét Jelentkezzetek az önkéntes női honvódelmi munkaszolgálatra. Jöjjetek ol minél többen és mutassátok meg, hogy Zrínyi Ilona és Dobó Kation luónyai vagytok! A munka-bizottság minden héten szerdán és pénteken 4 tői 6-ig toboroz ós hétfőn, szetdán ós pénteken délután 4-től 6-lg hivatalos órákat tart a „Korona" udvari helyiaógéban.
Vigyázzunk a kémekre!
Nem az a veszélyes ellenség, aki fegyverrel a kezében, nyíltan és bátran harool ellenünk, hanem az, aki földalatti ^aknamunkát végez, az Isnioretlenaóg-leplébe burkolózik óu-bizalmunkba férkőzve, jóbarátnttk tidja ki mayát, a hatunk mögött azonban becsap, tönkreteszi osaládunkat, házunkat, hazánkat.
ez a Kérni
A kém mindent lát, megfigyel, kihallgat, különösen katonai dolgok Iránt érdeklődik, rábeszel, beugrat, karmai közé kaparint .és végül magfojt. Óvakodjunk a kémektől I Idegenekkel, külföldiekkel szemben lágy tartózkodó és légy óvatos az eléd kerülő vándorló .árusokkai, ügynökökkel tszemben Is. De ugyanekkor tortád szemmel őket, figyeld mondanivalójukat ós ha gyanú ébred benned Irántuk, késedelem nélkül hívd fel rájuk a katonai ós osendőrparanosnök figyelmét I Vigyázzunk a .kémekre!
Sáron tlatsat ló .-pttstaeHtíiifS
(állomás Bolhás) folyó hó 18-én délelőtt 10 órakor önkéntes árverésen eladásra kerül kis
teljéi gazdasági fel szerelés és élőállat.
Telefon: Nogyotíd 24.
35
19*2, oktefrftr 10.
Ujabb értesülések ilnpjnn a keleti harctéren hősi hatalt haltak: Gondl István keszt-helyi, Zslnkó Ferenc cser-szegtomajl és Zsirlmre felsö-II honvédek 3 Nagy Vince íaszvezelő, zeloszanlól
Oxtéber vége felé nyitja meg kapuit a pécsi Nemzeti Színház
A bcl.sö front egyik legfontosabb tűzvonala a hadiüzemek után a színház, — mondotta a napokban a Színművészeti Kamara miniszteri biztosa. — A színész, aki egy riadó alkalmával tovább játszik és megnyugtatja a közönséget, fontos és hazafias kötelességet teljesít 1
Eze knek a gondol a I okna k a jegyében nyitja meg október vége, felé kapuit a pécsi Nemzeti Színház Hlatky László igazgató vezetésével. A színháznak a kul-lurmunkán kivül az is a feladata, hogy elvonja a háborús gondoktól a nézőt, felderítse, szórakoztassa.
A társulat repertoárja változatos és gazdag. A művészi erők közötl pedig örömmel fedeztük fel a nagyiudásu és- széles já-tékskáláju Pintér Rózsit, a tán* cos lábu, Örökké vidám Csonka Endrét,v a kitűnő rendező és még kitűnőbb jellemeket alakító Deák Ferencet és a mindenre kiterjedő figyelmű Vékos István gazdasági főtitkárt. . Valamennyien kedves ismerősünk és kedvence a nagykanizsai kö zönségnek,
„ZALAI KftELWY
bőrdtskmű
KASZTLNÉ HOLZER ELI.Y
bjubAr^uovar
pa-ui s.
hlísos kivitel! — Olcsó árakI
Még a tél beálltv slőlS elkészfll tz állomás perrontettfBQte
A munka több mlnt>felerésze*e4ftésznU
A régi, hatalmas fedett perv ron lebontása után, a közönség nem csekély örömére; a vasúti állomáson erőteljesen folynak az uj perromtotőzet fedési imm-kólatai. A perrontetőzet teljes hossza 130 méter és a gyors-áru raktártól egészen a 2. sz. posta épületéig terjed. A tető-
zet munkálatai már annyira előrehaladtak, hogy több mint a fclcrésze! elkészült. A teljem befejezés még a tél-beállta felÖU történik. A pályaudvar további fejlesztési tervei a MAV elnötfé-nek dr. Krátky István polgár* mesternek tett ígérete szerint kerülnek kivitelre.
A vizsgálóbíró letartóztatta 1 magyarszerdahelyi gazdát,
aki egy 9 éves leányka elten durván viselkedett
A csendőrségen feljelentést tett egy magyar szerdahelyi asz-szony, hogy Varga Gábor köz-ségheli gazda, 3 gyermek atyja, fiz ö 9 éves leánykája ellon-durván viselkedett és megtámadta. A csendőrség a lefolytatott nyomozás alapján Varga Gábort őrizetbe voíle és beszállította
Nagykanizsára. Dr. Knausz* László vizsgálóbíró maga el\'é vezetette. Varga Gábor tagadta a terhére rótt cselekményt, a nyomozás adatai alapján azonban letartóztatásba helyezte. Varga felfolyamodott a törvényszék vádtan ácsához, amely ma dönt a felfolyamodós felett.
N\'VPimWT):
Gyógyszertári ügyelet:*M&, szombaton az Őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10., holnap, vasárnap n, MegVáltó\' gyógyszertár Krzsélxn-tor 21. szám.
Kiskanizsáo az- ottani gyógyszertár állandó ügyelotes szolgálatot tart
A GŐZFÜRDŐ nyitni van reggel 6 Órától este 6 óráig. (HÓtfó, szerda péntek délután és kedden egész naj nőknek.) Telefon: 660.
NapU. 1 Október 10. Szombat. Rom. kat Borg. Fer - Protestáns Gedeon.
- Izr. Tisrl 29 - Október II. Vasárnap. Rom. kat. Placldla. - Protestáns Brigitta, - Izr. llari 30.
— (Vaiémspdérken Credo gyűlés)
A nagykanizsai1 iCrodo-egyosülot vasárnap dili fél 12 órakor okióbor havi taggyűlését tartja a foronciok fehértermében. Klóadó.Makáry Vilmos nyög. törvényazóki olnokliolyot-töa,\' főtárgyalási olnök. Logyünk\'ott mindannyian! Elnökség. " (:)
— (Felhívás a 48 a* bajtársak testületéhez*
Schöffl Itezsö nyng. osredos- ezúton kéri fel a 48-as bajtársak tos-tülotéiwk tagjait, hogy a holnapi levente kegyeleti-válté-futáson toljos számban, pontosan jolonjonok meg.
— fL^vente kegyeleti váltó futás)
Holnap, vasárnap délelőtt 11 órakor a lovon te egyesülőt tíz csapata kogyoloti váltó-futást rondoz\'a 48-as szobornál.
— (Búcuísik a honvidteneksr)
A honvódzonokar vasárnap délelőtt fél 12-töl fél l-ig.a 20-as--emlókniü előtt -búcsúzik a vároa lay-kosságától. Buosuhsngversenye műsorából kiomoljuk a MOVE Hős vitézeink indulóját, Jó ójt drága kis hadnagyom, Viszont Játósra hadnagy ur cimü darabokat. A közkedveltségnek örvendő nagy tudású és fegyelmezett\' zenekar a Rákóczi indulóval zárja műsorát.
Hofherr-Schrintz gépek, íiláiiíi petnleum
ÜNGER-ÜI. LM A NN ELE K
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Siiall ffázfizCk elöjegyezheíék.
iVIfndün axOhBöBlotöí alflr* ronetarjei magi
Vásároljon
Üveg- és porcelíénr-kereskedésében
Nagy választék várja óntl Fó-ut 2. Talafan: «T.
Ufráfri kér
hazairól a harctéren htlniö honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lapfejen található címke kitöltésivet dobja be egy postaládába t
— (Oip- éS gVOfilrŐ tunloWam)
A helyi iskolánkirüli népművelési bizottság m folyó tanévben Is megrendezi a gyors- é« gépíró tanfolyamot kellő számú jelentkező esetén. Jelentkezni lehet vitéz Filó Forene igazgató, népművelési gondnoknál a 1 Rozgonyi-utcai állami olomi iskola igasgatói irodában loktóber 18-ig. (:)
— (A- gond mi rmb*r)
nem éli fol toljeson jövedolmét, hanem minden azökafiglotre félro-toaz bolólo. Van azonban olvanszük-séírlet is, niolyról1 nem tudni olöre; mikor kövotkozik be. Meírrokkan aa bmbor s nincs miből mogélnie. Mog-hal b hozzátnrtozói elvesztik oltartó-jnkat. Kgvodül az életbiztosítás ut-ián teremtheti olő o váratlanul hőálló szükaerrlotekot. Az 1857-bon alapított legrégibb rnnevar hiztoaitö magánvállalat, az Rlsó Magvar Álta,-lános Biztosító Társaság " héWholi: Csentrory-ut 2. szám alatti főOíry-nökséeo készsírrffelad fölvilágosítást minden biztosítási vonatkozású .ügybon.
— fUj pont* mraUr-
az HlBÓU-ndupl iKieHnV
A« alnólondvai poatsj élére Né-moth Rándor poatamoater került, akit KárpátaliárÓl helveztok ido.\'A négy tísztviselővo! dolgozó postahivatal vezetését már át is vette.
— fHábnru egy keszthelyi koe«iti*bsnV
Tudósítónk jelenti: A keszthelyi Góth-ffile korenmáhan otrv mulató társasáé és a tulajdonos között nézeteltérés támadt a fizetés körül. A vendégek indulatba jöttek és ösz-szetérték a korcBina l>orondo7.ósót. A verokodés során több selwsülés- történt. A sérülteket kórházba Beállítottak.
Vasárnapi laientlazícíetek sorrendje
Ferenceseknél: V*7, Vi8í V|9, VilO, Vili (nsgymlse), 12, d. u. ó-kor litánia.
Felsőtemplom: 7, 8, 9, V.10. t7.il, ViU, d. u. 6 kor litánia.
Kórházi kápolna: »/,6, 8, 9, Vili, d. u. Vi3-kor litánia.
Piarista templom-: 7, VssVVsP, V,10.
Kiskantzsa: 8, 9, 11 (nagymlseK 3-kor litánia.
Református: d. e. 10. d. u, 3.
Evangélikus: d. e. 10, d. u¦¦ %r
Izraelita: péntek d. u. 7, szombat d. c. 10.
i JÖTAbflfl kliflTtilk » öiikor-Biáajiíat-H»sWi«Wlt\'
Budapest, október 10 A bölügyjuiiiirtutor ronilo\'.elilog intézkedett, hogy azokat a tisztviselői állásokat, melyeket eddig az önkormányzati szervek.választással töltőt\' tok be, a jövőben kinovozés utján tölthessék be.
BÚTORAINK
közismerten szépek, tartósak és mégis olcsók
KOPSTEIN BÚTORÜZLET ¦
Nagykanizsai
ZALAI KÖZLÖNY
HILD
temet, exhumál, szállít.
Cégtulajdonos :
Dervallts Jézsef
no yoUíoh. UK Ukái, na.
Naf/tmaizsa megyei vAro* polK amica\'erétől.
21.099/1942.
Tárgy : l torto mién bojaltmtése.
Felhivom ai összes bortermelőket, hogy a város területén termelt vagy idegen községből a város területére behoiott ssjíttar-mésü mustkéaxletQket a izöret bofojozóaót kövotö 8 napon bőiül, de legkésőbb 1942. évi november hó 15-lg a városi \\ava-dalmi hivatalba i.(VáFOshJEa,Horthy Miklós-úti bejárat, I. emelet, 40. ajtó) jelentsék be.
Ugyanekkor a Nagykanizsa város területén, továbbá Homokkomárom, Nagybakónak, Nűfly-récse, Palín, Zaiasárszeg és So-mogysientmiklós körjegyzfíségé-nel területén szőlöbir tok Ital rendelkező gazdák a Nagykanizsa város területén a saját háxtartasuk áltsl elfogyasztandó borok után ÍSO százalékos kedvezményt kérhetnek.
Aki a város területén levő vagy behozott mustkászletét i fenti határidőin nem Jelenti be, ez súlyén kihágás követ el ás a fogyasztási idón felül az adónak 4—8 szerot ősszegéig terjedheti pénzbüntetésül sújtható.
Figyelmeztetem a bortermelőket, hogy felhívásomnak teljes égéséében tegyenek eleget, mert betartását közegeimmel — ae elmúlt évekhes viszonyítva sokkal nagyobb mértékben — ellenőriztetem.
Nagykanizsa, 1942. szept. 10. jsoű Polgármester.
Hirdetmény.
Az l-II. ker. köztemető kibővítésére vett földet október 14-en délelőtt 11 órakor nyilvános árverésen bérbeadom.
Nagykanizsa, 1942. szept. 22. sói* Polgármester.
32.783; 1842,
Hirdetmény.
A volt Bárány és a Dencsár-árok közötti 308\'6 négyszögöles seántót október 14-én a helyszínen nyilvános árverésen bérbeadom.
Találkozás « Király-u. végénél. Nagykanizsa, 1942 szept. 29. •Mi Polgármester.
23010/1041.
Hirdetmény.
A Telekt-u, 74. se. has kertjét a helyszínen október 14-én d. e. fél 12 órakor nyilvános érverésen bérbeadom.
Nepykaniesa, 1942. szept. 29. smü Polgár mister,
Lapzártakor érkezett
a német lengetalattjárók 22 ellenséges hajót süllyesztettek el
Berlin, oytóber 10 A főparancsnokság külön jelentést közöl, mely szerint a német tengeralattjárók súlyos csapást mértek ismét az angol-amerikai hajóhadra. A fokvárosi kikötőben 12 kereskedelmi hajót süllyesztet-
tek el, fl délamerikai portok mentén tíz további hajót, ezek kőzött nagy élelmiszerszóllitó hajót. A német tengeralattjárók ezzel ujabb 22 hajót 141,000 tonnatartalommal süllyesztettek el.
TÓTH JÓZSEF VASKEBESKEDÉSE
NagykAnizsán, Er»ébat-tér 23. \\
r u k | ti Telefon f 683.
flotherr-Schrnntz gyártmányú mezőgazdasági Képeket, Klncsam zománoezott tűzhelyeket, kályhákat ós háztartási cikkokot.
Járadék-birtok a vitézeknek
Iludapett, október 10 A/. Országos Vitézi Szék a földművelésügyi minisztérium illetékes ügyosztályával és a vármegyei vitézi székekkel knröltvo szabályozta a vitézi tiszti és legénységi juttatások foltétoloit u kisajátított zsidóbirtokokból. A vitézek a juttatásokat becsértékon, do kedvező fizetési feltételekkel járadék birtokként kapják.
Nagykanizsa nrcgyei vflru. polgármesterétől.
Hirdetmény.
A Jófsef főherceg-ut 74. sr. a. kerlet október 13-án délelőtt \' ,12 órakor nyilvános árverésen bérbeadóm a helyszínen.
Nagykanizsa, 1942. október 9. 3BI3 Polgármester.
23.415/1942.
Hirdetmény.
Ae erdőbirtokosok telepe mellett lévő kb, 1 hold 880 négyszögöl nagyságú szántót október 13-án délelőtt 11 órakor a helyszínen nyilvános árverésen bérbeadom. Találkozás a Király-u. végen levő sorompónál.
Nagykanizsa, 1942 október 9. ikh Polgármester.
Hirdetmény.
A vágóhídon lévő három halom sertéstrágyát okt. hó 13-án délelőtt 10 órakor a helyszínen nyilvános árverésen eladom.
Nagykanizsa, 1942- október 9 som Polgármester.
A rendőrség felhívása a gépjármű-tulajdonosokhoz!
Felhívom mindazokat ,a gépjármű-tulajdonosokat, akiknek gépjármüve forgalomban van .és a kötelező szemlén nem jelentek meg, hogy folyó hó 14-én, szerdán délelőtt 9 órakor a pótszemlén (tűzoltólaktanyái gépjármüvükkel együtt föltétlenül jelenjenek meg, inert ellenesetbon. ki-tiltatuak a forgalomból és a tulajdonos ellen megindul a kihágáái eljárás. Kovács Nagy Pál rendőr-főtanácsos, a, kapitányság vezetője.
A zilacgerszesel m. kir. péne-ögyigaegató a nagykanizsai forgalmi adóhivatalhoz érettségivel rendelkező. tw
kisegítő dijnokokavt
vese fel. >
jelentkezni 1942. évi október hó 15-Ig lehet.
A jelentkezők bővebb felvilágosítást a zalaegerszegi m. kir. péne-Ügyigaegatőságnál és a nagykanizsai forgalmi adóhivatalnál kaphatnak.
ArltÓIIRIETÍSEK
ÁLLÁS
Dlvataru-aeejMet (elveszek. Kiuel holt afánhtot kéiem Berger Simon Csáktornya címre. 8046
Egy jútnunkis női fodráatK-aatjéalat
azonnali beléptire felveszek. Kocsck fodrai/,, Csengery-ut 17. 3064
Egy állandó szállodai ttiDaonSt éi hanrhal mlndanaalaanyt keresek. Balatonboglár, „Balaton"-szálloda. 3063
Kifutófiú! és tanulókat (Izeiéinél felveizünk. Ideál köiögyár, Táihái-átca 6.
3073
Klfutótlut felvrai Stern tlvegkereske-dís, Ciengery.nl 7. 3058
DKÁVAVGLGYI
yiliaWOS HMMSZQLCfllTATÚ R.-T.
¦ i.kiiDrQ 1 e I vl lágoai táa minden » i 11 a m o a kérdésben
C«en«ery-ut 51, telelőn 2»4.
ÁramexamlAk fixatoae, iHiktArnaoacsk, hlbabejalan<éaak
Su«ar-ut 2, I. emelet, talafan 213.
1942. oítőbér 10
Kereskedelmi érettségit vagy kere.kt. delml Bi.klniitnlvfliiin! vét tó IrearJal (,)„. aaaaonr Irodába felvételik, helyben, Cini: Központi szalloiMban. |{ em.|et 37.es izoba. Érdeklődni lehet vasárnarí 2-111 4-1«, 3112
BralArrJnttt azonnal felveszek, S\'iwlr.
nl 167c.
3»)
Klfuldflu azonnal felvétetik a Polsi.) Egyletben, fö-ut 5. 3011
Sl.ml.lM.4o géphez ügyes hl., leányt lelveiick. Cin a kiadóban. 3999
atiSaetaiiért keresek lanuir hó t-é,, leendójbelépéare. Kinek lobb ívl gyekor-lala van és kisebb cealádoe, k0ld|e a|án-laiíl bizonyítványai, másolatával: Kótal Dlóskál, Pogányvár. 1011
¦*]4r. Inkarllónót aionnal felveszek. Sugar-ut 41/A. 1018
Baiali aaalgét, lehelfileff azonnali belépé.re, keresek. Unger vaskereskedés.
5074
Keresek 7 eve. gyermekem melle Idö-¦•bb aacKanvi gyermeknevelés 01 házrezelés céljából. Cima kiadóhivatalom.
3076
ABAS-VÉTEL
ElkfltSreaa mlalt lazabalmat olcsón elárusítóin „Erzsébet\' játéküzlet, lloilliv Miklósul 2. itt!
plr jó Riiinllkal. Babochay u. 46 3065
Eladó cg/ pár I hintó. Árpid u. 31
loaaarexAm és
FOU..I ktlfOnböat bútorok 4i callllrok eladók. BSvebbet : Ktnlzsl-u. lg. 3071
Vennék !0 állapotban levő abidta. ¦aans«o*t. Cini a kiadóhivatalban. L080
Hindelimsnn László téle üiletberende* zél árukészlettel rgytilt aledó. Bóv.b. bet: Molnár kantinos, barakkórház, 3030
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG
0<l«lhnt«la«a kiadó október 15-ír«. CIm a kladóhivatsíban. 3M2
EcjyaaabAa lakásomat ctcserólním béUaabáara. Cini • kladóhlvalalbin.
30T7
Bevezetett, harmlnchót év óta fennálló lOaaarttalat álidó. Teleki ut 90. 3093
hAz és ingatlan
Több adómentes megán* éa bérházat, házhelyet, azolSt és földeket bSxnlll Papp,Telekl-ut a. Telefon 670. 1512
Eladd hsa, Zalaegetezeg.n, Vőiöí-marty-u, 22. az. sarokház (Vűröimaity ¦ Apponyi u. sarok) 4 utcát szobival, mellékhelyiségekké), kerttel, benn. termo gyU* mölcatáhkal szabadkézből eladó. Felvilágosítsál art: Pangler Béla irvsaaékl lllnok ZaUegerazeg, VOrí.marlyu. 22. 3017
ElacIA mlndenléle ház-, lold-lngallant állandóan közvetít Horváth Ingatlaniroda, Sugár-ut 42. 5083
KÜLÖNFÉLE
Jaguaram, 400-500 szekér befogadó. képeaatgu, kiadó. Brzaébet-tér 15. 3064
Elégelt aanaalla kályha- éa vízvezeték lavltlaát lólilláasal unalom. Széchenyi Lf Jos lakatos-szerelt, Koasalti-lér 13. 3094
LakAat, áalj.a allAIAat adnák egy Jóházbót való urlliunak. CIm : Rozgonyl-utca 5. 3068
Képeit
legolcsóbban keretezi
Horváth Lajos, Fő-ut 2.
ZALHI KiZtÖNV
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja : „Közgazdasági R. T. Nagykanizsa".
Foleloa kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: a „Kűiamilasáfli H. T, Nagykanlna11
nyomda]abiiu Nagykailisaa. (Nyomdáért telel: Zalai Királya
93
feladó:
Oiw:
BcaMokosat: Tábori posta:
82
j &vl, 230. «z. Nagykanizsa, 1842. ok!, 12. hétfő
Ara 12 fillér,
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI H * P
iwiwii *» »d«dóhrr*Ua MHoa ra a*. Möffjdenlk latudau hétkóanap delatáa.
LAP
g ¦
Posí festa
,\\ csalód és vele együtt a nem* zcl védelme érdekében rendezett XXX. Országos Katolikus Nagygyűlés végetért. A világtörténelem legnagyobb és legvéresebb háborújában, Európa uj rendjének megvalósulása küszöbén, ia mikor valamennyi égtáj felöl pokoli harcizajt és halálhörgést sodor felénk az októberi szél, gyűlt Össze az ország sziveben seregszemlére a magyar kalolikusság. Az n kereszt (rányitotta a nagygyűlés munkájának rendjét, amelynek védelmében a magyar nemzet is fegyverbe állt. Ezért még a határo-, kon túlra is szárnyalt minden ott elhangzott szó. Amiről a nagygyűlés szónokai szóltak és ami\' határozatot ott hoztak, az mind annak az eljövendő . uj európai rendnek alapjául kívánkozott, amelyért a magvar vér is patakokban folyik. Két eszményt domborított ki a nagygyűlés. Mind a kettő*élő valóság. Mind.a kettő őrök értelmű és colli: Az egyik az Egyház, a másik a Haza. Egyiknek se. árthat vérszomjas földi ellenség, mert ha százszor kérészire feszítik, mindannyiszor újjászületik. Csak egy, ami Irthat mindkettőnek: a közömbösség. Ez ellen emelte fel szavát 11 "agygyülés, messzehangzóm hirdetve, hogy az egyházat és a hazát egész lélekkel, teljes szívvel kell szeretni. Enélkül hiába folyik Keleten a tengernyi vér. Ha közömbösség él a szivekben, hiába a győzelem, mert az\'eljövendő békének csak az Egyház bite és a haza szeretete lehetnek a fundamentumai. Ha a hit \\5s a hazaszeretet lesz n világégésnek a győztese, biztosabb és boldogabb lesz nz otthon és \'abban a család ls, A család és abban a gyermek Isten szándéka, a hit tanítása és igy az Egyház teljes védelme alatt ól 1. A\'szeretet pedig,a hit parancsa, hogy."utat találjon teljes áradásával a családokhoz. A Krisztus hitéből táplálkozó szeretet a világ legszebb szocializmusa. Ezt hirdet-\' te a nagygyűlés, hogy már most irányt szabjon a világ uj rendjének. Ez a világrend tiszta, jnss, ózondus levegőt követel. Ezért emelte fel szavát a nagygyűlés a lelket és ízlést mételyező ponyvairodalom ellen is és «ért követelte, .hogy a színház (\'sak a tiszta irodalomnak, a jó-lvaK a szépnek, az emelkedett pndohitnak lehessen a szószé-f?- A kereszt védelmében folyik uroopa szabadságharca. A kereszt jelében kell megújulni az
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klótíwte*! ára: r*7 hónapra 2 noa«6 OO tliW*,
DHgye46vro 7 pounó 20 ttlT&r. K«v<« nám: hétköznap 12 Ilit-, axombaiou te tUL
Elkobozzák az áron felül eladók vagyonát
A mezőgazdasági termelést Irányító és a rekvlrálást kikapcsoló rendelkezések látnak hamarosan napvilágot — Csak a nemzet árulói spekulálnak a háború Ilyen vagy amolyan kimenetelére
Nagyjelentőségű közellátási Intézkedéseket Jelentettek be a szentesi értekezleten
\'Budapest, október 12 (MTI) Az Iparügyi, földmüvelésügyi, belügyi és közellátási minisztériumok képviselőinek részvételével Szentesen megtartott értekezleten Bárczy államtitkár beszédet mondott. Mindnyájan katonák vagyunk — mondotta egyebek közt. A mostani háború vérzivatara eljutott hozzánk is. 1911. óta tart ez a háború, amely fegyveres té-ren akkor megszűnt négy és félév után, de gazdasági téréit tovább tartott a küzdelem. A gazdasági arcvonalon is mindenki katona és ezen az arcvonalon is állnunk kell a harcot. Nem szabad eltűrni, hogy megismétlődhessék az, ami 1918-ban. A gazdák bízzanak a Vezetőkben, akik tudják, hogy miből menynyire van szükség. Ezután a nemzet árulóiról és belső ellenségeiről emlékezett meg kemény szavakkal az államtitkár.
Nagyon sokat vállalt magára ez a nemzet, mondta, amikor
I cgyidőben kivan megküzdeni a külső és belső ellenséggel. Eb-| ben az országban még mindig | egy millió zsidó él, akik minden eszközzel a bizalmatlanság, a széthúzás szitásán, rémhírek terjesztésén dolgoznak. Még mindig élnek közöttünk, akik nem akarnak ráeszmélni arra, hogy háborúban élünk és arra spekulálnak, hogy a németek vagy az angolok és szövetségeseik győznek-e. Ezek a nemzet árulói. A magyar nemzet szempontjából csak egy lehetséges: — a tengelyhatalmak s vele Magyarország győzelme, , ami egyben a magyar faj győzelmiét is\'jelenti. Ezt a háborút mi fogjuk \'megnyerni és ebben az országban a magyar fajta fog vezetni és irányítani.
Bejelentette még Bárczy államtitkár, hogy rövidcsen intézkedések látnak napvilágot, amelyek megszabják a mezőgazdaság iránvitását, Ezek az intézkedések bizonyos fokú terheket
jelentenek a gazdákra nézve, de azokat abban a tudatban kell elviselni, hogy ebben az országban a kötelességeit mindenkinek nck teljesítenie kell.
Jurcsek államtitkár beszédében kijelentette, hogy enn,ek a háborúnak nem lesznek vámszedői. Minden nem tisztességes utón szerzett vagyont számoni tartanak és a nem becsületes munkával keletkezett vagyonokat a háború költségeinek fedezésérc fordítják. Erélyes szavakkal bélyegezte meg a feket\'<*-piac haszonélvezőit és bejelentette, hogy rövidesen olyan rendszabályok jelennek meg, amelyek végrehajtásával rekvi-rálásra többet nem kerül sor. A többtermelést jutalmak rendszerével fogják előmozdítani. Bejelentette, hogy a legközelebbi napokban megjelenik a rendelkezés arra vonatkozólag is, hogy az áron felül eladók vagyonát elkobozzák.
Japán tengeralattjárók az amerikai, német tengeralattjárók afrikai partokon
Washingtoni jelentés szerint az amerikai haditengerészetnek San-francisco partvidékén szolgálatot tel-jositó egységei jolontik, hogy a partvidéken ismét föltűntök a japán tengeralattjárók. Egy japán tengor-alfittjáró olsüllyosztett egy amorikai őrhajót, egy másik pedig a tenger fonókéra küldött egy amerikai tohor-gözöst.
Berlin, október 12 Az amerikai rádió jelentése hko-rint japán tongoralaüjáró Amerika nyugati partjain olsüllyosztett egy amorikai tartályhajót, i\'
Német tengeralattjárók afrikai vizekén elsüllyesztettek ogy 20.000 és ogv 23.000 tonnás csapatszállító hajót.
A Német,Távirati Iroda jolentéee szerint ma éjszaka német bombavetők hatásos .támadásokat intóztok Kolotanglia egyik ellátási kikötójo ollón.
*
Berlin, október 12 Torbovon német birodalmi biztos a Trendjein vidékére olrondolt kivételes állapotot ma hajnalban megszüntette.
egész életünknek. A magyar katolikusság vezéreinek ajkáról hangzottét erről a figyelmeztető szó, do mégse csak a magyar nemzet, hanem az ui rendben való megújhodást váró népek életprogramja csendült ki a szavakból. A XXX. Országos Kato-
likus Nagygyűlés ezért emelkedett európai jelentőségűvé, Mert amit a magyar katolikusság akar, azért harcol Keleten és a világ minden táján a Kereszt hűségében összeforrott népek elszánt akaratú és ereié.
Ankara, október 12 Az Egyesült Államok moszkvai nagykövete útban Amerika felé, Kujbisevböl jövet megérkezett Teheránba. A nagykővet cáfolta azt a hirt, mintha erre az útjára Sztálin ismeretes nyilatkozata miatt került volna sor.
Róma, október 12 Stefani: Csile elnöke az Egyesült Államokba tervezett útját elhalasztotta.
A hadmentességi
adótót szóló törvényjavaslatot és az állami költségvetést -október 20rán. terjeszti ii pénzügyminiszter a képviselőház olÓ. "\' ! \' \' 1
ZAlJAl KOZI-ONV
1944- október 12
Magyar jssiiijiI \\m\\,ú\\
A Miiyar Haza hfv benneteket szerété anyai szóval: jöjjetek éi Jelentkezzetek iz önkéntes női honvédelmi munkaszolgálatra. Jöjjetek el minél többen és múlásaitok meg, hogy Zrínyi Ilona és Dobó, Katica leányai vagytok I A munk«*bfzottság minden héten szerdán és pénteken 4 tői 6-lg toboroz é« hétfőn, szerdán és pénteken délután 4-től 6-ig hivatalos órákat tart a .Korona" udvari helyiségében.
Az 1943. évi Zöld-keresztes Kalendárium
Dr. Johan Uéta m. kir. titkos tanácsos, bolügyi államtitkár, a Zöldkereszt megteremtője .ajánlásával ismét -megjelent a Zőldkeresz-tea Kalendárium, melyben beszámol arról, hogy ft mult évben kiadott uImó kotot sok tiseirea példányban jutott el a magyar családokhoz, szorzott uj híveket a zöldkertwztea. munkának és terjesztotto az egészségvédelem gondolatát. A kalendárium sokszínű, Órdekos tartalmával
uj gondolatokat ébresztett, tanított, szórakoztatott, Uanácsot állott.
A most. megjelent\'kalendárium a naptéjri if\';./,liíin, hónapoknak .megfelelően adja.a terhes, szoptató, kis-gyormekes anyáknak, valamint a gazdáknak a tanácsot. Ezután időjárás és az egészség közti összefüggést tárgyalja,. Az egészség és népviseletről Zshulelviiu (TÜdŐB Klára ír, Schroy püspök c.ikkébon megállapítja, hogy vallási szompont)>ól is nagy jelontőségü a aöldkoresztes munka,-.mórt az erkölcsi élet szorvo-sen Összefügg uz egészséggel, és a szociális ,helyzettel in. Jó lakás, jó egészség; Miért-kell orvoshoz monni u terhesség alatt cimü fejtegetések után-a nomzotorÓflitésrél- Esztergái\' ír, ezt kövoti itavasz püspök értékes írása Fájdalom és vigasztalás címmel, majd a vérről Waltnor profess-azor, a< kisgyermek novolóséról Orose egyet,, m. tanár, a C vitaminról Tangl egyet. m. tanár, a tuberkulózisról líotso főorvos, a rák megelőzéséről Mahhuiger professzor, a szívről Faragó professzor ad ismertetést. A védŐnÓ munkáját Mezey fol ügyelő védőnő tárgyalja. A köTet-kező cikkoklwn ti házasság előtti orvosi vizsgálatról, a takarékos azap-psnhasználatról, a cukor nélküli beféiéeróí, a falusi ember ivóvizéről, a bél hurut és vérliaa ellőni védoke-zésról olvashatunk. Végül, még szó esik, hogy tegyük ol a töjáat, mit tanuljunk, mit együnk, hogy mü-roljüt » zöldkoresstes kiskertot/hogy használjuk fol a forniélvényékot, hogy tegyük el a főzeléket, gyümölcsöt és hasznos tanácsot ad a csecsemő és kisgyermek helyes táplálásáról. EmolíÓtfc Tamási Aron, Mérai Sándor, iSomogyvári Gyula, Bényt Adorján, Ignácz Kórsa: Qu-lácsi Irén, tízitnyai Zottán| ííorde -Mária, Puszta Sándor, Sik Sándor és sokan mások értékos irodalmi munkái .tarkítják az 1043. évi Zöld-korosztos Kalendáriumot, i
Kiadja aű prszágos Egészségvé-dolmi Szövetség Faragó professzor szerkesztésében, OOifillérért kapható a nagykanizsai Zőldkerosztos Anyáén Cwjt\'semóvédó \'Intézetben..
Dr. Székács Sándor
Finom, meleg Uvasxőr
átmeneti kabátok
divatos síiuekbcn kaphatók
Sc0(Ite»Ud].
Ilovsiky képviselő mélyrfható kormány intéikedések magtételét jelentette bet
melvek iz eresz országra nagy kihatással lesznek - Zala népe tnrndetrmtottvatr TS^H^^ é5 PartU mellet. - Ml teremtjük me^mWgÉ frontot- - A nemzet élete mindenekelőtt - „Életet kell vinni a m^r 1*1** és a magyar föld életet fog adni az ezeréves magyarságnak*\'
Vasárnap reggel 9 órakor indult el Kanizsáról autón Ilovszky János képviselő dr. Domokos László miniszteri tanácsossal és kíséretével, hogy felkeresse kerületének egyes községeit és tájékoztassa u pol
gárságot a helyzetről, örömmel meg kell állapitanunk, hogy a magyar falvak népe mindenütt a legnagyobb lelkesedéssel fo-gadtu képviselőjét és valóságos virágesővel halmozta el.
A magyar nép mindenütt a legnagyobb fclzalmát és ragaszkodását nyilvánítóba a nemzeti kormány és a Magyar Etet Partja Iránt.
ralnál Papp JózseMáiuló első
DéUulábun diadalmasan. lobog mindenütt a keresztény és magyar nemzeti gondolat zászlaja.
Fél üz órakor érkeztek az autók
Kacorlak közsógbs.
Leventék alltak sorfalat feszes vigyázz-állásban. A bejáratnál nemzeti trikolór. Szűcs igazgató meleg közvetlenséggel logadta Ilovszky képviselőt és kíséretéi, majd Slampf községbiró üdvözölte öt. 1-mk és leányok, kezükben virágcsokrokkal járultuk a népszcrü képviseló elé, aki meghatottan fogadta a szeretet szép megnyilvánulásáL Ha-lázs István pártelnök u MEPnevében köszöntötte llovszkyt, aki lelkes beszédében kifejletig, hogy az egész magyarságot közös nevezőre akarjak hozni. Az istenhivö magyarság nagy küzdelmét vívja az athelstű bolse-vizmussal. Beszélt arról, hogy mindenült, ahol idegen országokban- megfordult, mindenütt magyar katona kiválóságáról és elsorendüségéröl hallott dicséreteket. Az elismerés hangján szólott Kacorlak derék magyarságáról, amely jelentős szavazatával hozzájárult a MlvP győzelméhez. Az összeforrt
keresztény népi.gondolat
győzelmei\' hirdette.\' Életet kell vinni a magyar földbe — hangoztatta és a magyar föld\'.életet tog adni az ezeréves magyarságnak. Majd fegyelmezelIséget kért. a nagy egyetemes érdekekért. Az ifjú magyarsághoz gyűjtő, lelkes beszédet intézőit, Végül isten áldását kérte n község* lakosságára.
A1 akosság lelkesen ünnepelte a népszerű képviselőt, aki ezután fogadta a polgárságot ügyes-bajos dolgaikban. Kedves volt, hogy minden ház elküldte n maga virágcsokrát a képviselőnek, akinek autóját valósággal ellxxritották a virágok.
11 órakor Ilovszky és kísérete már
Magyarszerdahely községben
volt. Itt nagy sokaság várta, Ilovszkyékat. Levente-ifjak, levente-leányok, iskolások, a polgárság ¦ felsorakozva. A hejá-
nek üdvözölte llovszkyt, aki végigment a leventék diszszázadai elolt, akiket Sárav Gyula leven? le-vezető vezényelt. Ott volt Ma* gyarszenlmjklós és Bocska községek népe is. Bencze József IV. o. t. és \'lóth Mária leánylevenlc megható, kedves köszöntéssel, virágcsokrokkal kedveskedtek a képviselőnek. Nem > egy polgárnak szemében könny csillogóit a megható,, kedves fogadtatás láttán.. Gyutuy István \'körjegyző a löle megszokott szárnyaló beszédben köszöntötte a háfonv község polgársága nevében a kerület országgyűlési képviselőjét, aki elhozta a magyar vigaszt és felemelkedést a zalai falvakba. Ilovszky kedves szavakkal köszönte meg u meleg fogadtatást, líüszke vagyok rátok — mondotta --, ment látok ítL egy falut összeforrni a várossal, ^k-kor érkezett meg autón dr. Lon-tay Alán járási föszolgu\'/iró és dr. Kajlár István körorvos nejével. Az összes megjelentek ezután \\
templomba
vonultak, \'ahol megkezdődött a szentmise-,1 nmit Kovács Ferenci zalaszontbalázsi plébános celebrál!, majd utána nagyhatásti
szentbeszédet mondott. Nagyon szép volt a szentmise alatti egyházi népének. Itt mindenütt meglátszik, hogy szépen foglal-koznak a néppel.
Az értekszlet a szentmise után kezdődöli, nagyszámú résztvevővel. Németh Károly pártelnök megnyitója után Gyutay1 IstVánj 1 körjegyző beszélt hatásosan. Kámű-tUtott u leigázott orosz népre, ilhol az édesanyák táplálók, lüányábun ereik vérét -nyitják-meg csecsemőjük neki A csodálat és elismerés "szavaival \'\'beszélt a magyar honvédség dicsőséges fegyvertényeiről/ majd a iliagyarság .vezetőiről. Mi lelt volna1 ebből riz országbeli ; ha nem lelt1 volna egy Gömbös, egy Teleki, egy Kállay — vetette fii a kérdést. Mi volt ez az-ország — és mi ma? Mi lett: volna\'ez az-országi Horthy Miklós- hél-\'* kül. Porából tárliadt-fci\'ujbőla magyar\' nép. Üdvös tőrvények alkottattak, amelyek a földművelőt, a munkást, a kisembert
védik; hogy., a magyar föld- legyen a, magyaroké,\' hogy legyén\' munka, hogy\'legyen kenyér, hogy legyen-boldogabb magyar élet.-Majd rámutatott^- magyar kormányférfiak ¦ eredményes * munkájárít."MI itt a végeken haladunk1 -á keresztény magyarság 1 utján.
A „második frontot" nmjd mi torbrnijük meg, egy* oré**v\'kl-épitett belső fronttal,
fejezte be magyar hitvalló beszédét Gyulay. Büszke lehel uz a község, amelynek ilyen- jegyzője van. A községek egész vonalvezetése, belső élete, a lakosság -gondolkodásmódja, szelle-\' mc, lelkisége ; jegyzője lelkiségének tükörképe.
Nagy figyelem közepette kezdte meg geszédét 1
Ilovszky képylselfi, aki bekapcsolódott Kovács káplán prédikációjába és szép tanúságot tett isteninvösógéről. i Szólott arról, hogy most készül, az ország háztartásának költségvetése. A pénzügyminiszter elve, hogy a terheket\' az crősebb, ne a gyengébb\'viselje vállain. Nagy érdeklődés nyilvánulI meg, ami-
üngeraujl,i,mann elek -
VAS-ÉS MŰSZAKI >KERRSK EBESÉBEN
Shell Báxftsők •Ió]«gy»?h«t6k.
MIs^m siqluscttsés slor* vatíiíaljía maat
kor Ilovszky bejelentette,\' hogy. nem kell sok idő és olyan mély-1 í-eható tintózkedésekMörtérmekY melyek\'az egész országra nézve nagyi\' kihatással lesznek.1 Min-derddnagi\' megelégedéssel fogja., veiuii az elkövetkezendő kor\'í mányin tézkedóseket. \'Nov és nem\' 1 vagyunk boldogok, -hogy\'sike- . rült kiragadni & vörös ¦ sarlókalapácsot és a nemzeti\'gondo-latnak megmenteni egy szélos réteget V Hogy a nemzetközi pénzpiacon a magyar pénz oly kitűnő fizetési ¦ eszköz í Hogy Portugália után következik Svájc és - Magyarország-? Hogy.a magyar kormány népi politikája minden tekintetben védi a niagyargazd^közönséget\'\' Hogy ujabb kormányrendelet jön ki széles rétegek, nicgsegitó-sére ? Hogy .4 magymi-fcatontva legelső-a világon"? \'Nehé»\'\'volt a küzdelomí ezerés ezcflnagyaT embernek egycngettíeiíi .az útját, hogy biztos mederben haladjon az uj és biztos\'jövő\'felé; Vaaj\'
1042,. ofcftóber 12
¦ ZAL\'AI KÖZLÖNY
nak KWWft^v\'ftl nehérségek, de
02 csak átmeneti idő egy nemzet eletében. A kormány minden törekvése, hogy a felhők elvonuljanak a nemzet egéről. Nekünk azonban azt kell néznünk, hogy a magyar nemzet njból ezer esz-A jö Isten vezeti
tendőt érhessen el. Építsük *
legerősebb frontot: a lútet, a hazaszeretetet, a tostvérszerete-tet és akkor a jó Isten is segíteni fog bennünket céljaink elérésében. Ez a mi •második frontunk!¦•
rnsgyar nap sorsát, hát szabad nekünk akkor elosOggednQnk ?
Bennünket csak egy vezet: a nemzet élete! Mert csak egy van: 0 nemzet! Ha kisebb, ha
szűkebb a kenyér, ba megpróbáltatásban élűnk, onnan van, mert Istentől elpártolva, a zsidóknak engedtük ál helyünket. Nem engedhetjük, hogy ismét a Gonosz legyen nz urebben az országban. Erős belső frontot kivánok mindcnkilfil és aki kishitűsége! hirdet, aki megbontani akarná békés sorainkat,
azt verjétek kl közületek I Azzal fejezte be beszédét, hogy
szívesen jött el ebbe a derék községbe, ahol megbecsülik munkásságai és ahol díszpolgárrá választották.
Ilovszky beszéde nagy hatást váltott ki.
Az értekezlet után dr. Lontay Alán járási főszolgabíró tartotta, meg panasznapját a jvgyzől irodában. F
A homokkomáromi díszpolgári oklevél ünnepélyes átadásáról holnapi számunkban tudósítunk.
(B. B.)
Szent Ilona Leányklnb éfidnjltást
Fehér és píros szekfük díszítik az oltárt a Szociális4\\fisszió kápolnájában, ahol szombaton délután Veni Sanetére gyűlt a loánvífjuság. Száll az ének. száll és benne csengi\'a, lélek tisztasága. Mintha az első áldozók énekét hallanám.
Az Oltáriszentséggel adott áldás után a nagyteremben helyezkedik el a leányclub, hol a nagy püspök-atya szobra szolid lek intettel néz a jclenlcvőkrjo.
Halmos Inna ügyes, válasz? tékos előadással tolmácsolta llarbarits Lajos : Prohászkn című versének léiekinditó, komoly gondolatait.
A vonatjárás miatt a megjelenésben" akadályozott távollevő dr. Solymár esjwros-plébános helyett dr. Birkás hitoktató tartott nagyvonalú évnyitó beszédet.
— Minél gyengébb egy korban a hit; annál nagyobb szükség von hŐHökre —- mondotta beszéde elején —, annál nagyobb szükség van Prohászka-k övötökre.
Idézte a nagy püspök életét irányító gondolatokat.
\' Az ninber Istenből fnUadt szikra,
mely mint a forrásból kihugy-gyanó vízcsepp, addig nem nyugszik, mig. csermely, patak, folyam nem lesz belőle és a tengerbe nem ér. Mert a tengerből vétetett és oda tér vissza. Az emberi szív sem nyugszik meg addig, míg Istenhez nem1 talál. Prohászka püspökben nagy volt a szociális érzék, forradalmat hirdetett,
de az erkölos forradalmat. A szebb jövőt kikalapácsoló nemzedék csak az lehet, mely ezt a forradni, irat önmagán kezdi.
— Prohászka püspök, sokat
adott. De nem hidegen adta. Ha a társ zeke rcket elindítja és Ö maga fennmarad a rezidenciájában, az nem lett volna elegendő. Nemcsak adott, hanem vitt. Adni könnyű, de vinni nehezebb.
Tícszédében részletesen kitért a lemondásra, az áldozatkészségre, az aktiv és passzív szere tetre, majd azzal fejezte bc^nr-talmns, magas színvonalú beszédét : — A fák nem nőnek az égig! A fák nem, de — a lelkek igen !
Szavakkal leírni nem lehet azt a lelki tisztaságot, a szándékoknak azt a nemességét, ami a Szociális Misszió székházában első pillanatban megkapja a hivő leikél. Érezni lehet, hogy naggyá a világot csak nagy gondolatok formálják át. Azok között, akik nagy gondolatokat adtak a világnak, a legpazarabb jótevő a mi Prohászkánk volt.
Prohászka szelleme ott virraszt a Kék Kereszt kis székháza felett...
(»!¦)
Három nemzedék találkozása...
A Kereskedelmlsták lettek elsők a kegyeleti stafeti nemes versenyén
Az Őszi napsütés nioft arany ózza a 48-as hÖsi omlékmüvot. Lovonto-fiuk és lovonto-leányok állnak két oldalún dÍBzőrséget. Az őrség moz-flulatlanul áll, mintha hozná tartozna a szohorlioz. Három nemzedék találkozik itt most. 1918, — mikor rnegsziilótott a legszebb katonanév, — a honvéd, 1014, mikor a négy világtáj csatamezéin szorzott dicso-ségot a magyar és 1942, mikor a hősök unokái sorakoznak fel, hogy kegyeleti váltó-futásukkal adózzék az aradi tizenháromnak, soha nom hervadó dicsőségét.
Az ut két oldalán zsúfolt sorokban Nagykanizsa város iskoláinak tanulóifjúsága szorong, hogy tanuja lotfyon a foloiuoló )>iHaliatoknak. A házsor utmenti fáinak árnyékában dr. Tnplway Zsigmond leventeégye-süloti elnök mindomo kiterjedő gondossággal intézkedik. Mogórkozik dr. Krátky István polgármester, f]r. Hegyi Lajos polgánnostorholyottes, Bartn István gimnáziumi igazgató
Oyőíwhoea\'Utjáról vleatmtött o;riémet itMigenrlattjárú (FotoR: I>, V.)
több kogyosrondi tanár kíséretében Az olókolŐ vondégok közt látjuk Burányi Gyulaifolsókoroekodolmi iskolai igazgatót is.
Folvonulnak
¦ leventeleányok. Nyorsselyotu blúz, kék szoknya az ogyonruhájuk. Szemükből oro" sugárzik, katonásan ogyszorro lépnok, soraikban fogyohnozott igazodással. Balázs Ilona vezeti a csapatot.
Hangos vozónyazó hangzik. A lovonte díszszázad mogmorovodík. Nézőm okot, a holnap katonáit. A harc, amely most folyik nomcsak a fegyverek küzdőimé, hanem a szollomé is. Most kap uj értelmot a levente szó. Jeiontosége nom politikai, hanom szollomi és orkötcsi értékmérő. Lovonténok lonní annyit jolont n iövőbon — külöubnok ¦ lonní, küldetéssel birní.
Olyan élmény ocy ilyen ünnepély az ifjúságnak, mely nieegyőzi okét arról, hogy a hazáéit áldozott ólét ogy forrás, molyból a hazafias oré-nyok fakadnak, moly nemzetünk szániára az élőt vizét jolentí.
Uhor Ernő. ozrodee, lovontO\'hadosztályparancsnok érkezett meg. Fogadja a iolontésekot és olvouul a d iazH/.ázad arcéle olőtt. F\'roynlinger Gusztáv főhadnagy, járási lovontopa-. ..i,\'- intésére* a lovontozenokat a magyar Hiazokcgyot intonálja, MegSSUnik az ezron tömegek zaja, néma csendben száll nemzeti fohászunk az ég fotó.
Deák János gimnáziumi teatnovo-léei tanár
feleorekoztstje a versenyzőket. Vigyázz! Kéaft! Tíz lerontó izma mcgfosaül. A tömeg .szomo rájuk Bzogoződik, fónyké]»zógó|»k kattognak, majd oldörren az indító pisztoly, TIz levente hatalmas ugrássá1 szökik olőre és már az olaő lépéseknél megkezdődik az öldöklő iram
ZALAI KÖZLÖNY
1942. olrtóber 12
BÚTORT
tas.kaz.etbe.il.
OÄBOR műiuiarlalosnál
küzdelme. Pillanatok alatt oltünnok az utkanyarban. <
A percmutatók szaladását többon figyelik. Itt-ott meg jegy zésckot hallok. — A koroskedolmi győzelme biztos! Lcgtöbhjo 20—21 evos, mig a rivális-gimnazisták 16-^-18 évosok. Másutt a MAV csapatában biznak. Többon a kískanizsaí Sáska-csapat győzelmére várnak..
¦ Három-négy porclvA domboldalról lelátni a Horthy Míklós-ut sarkára. Izgalmas, foszolt pillanatok. Vógro hangosan felkiált valaki: JÖnnokI A vorsonyen olaő lett a Koroskedolmi lovonto-csn pata 20 métores olőny-nyol. Utána a kövot-kózó sorrend: 2. fliin- | iiázium. 8..NVTE. 4. Sáska-Levente. 5. I. Koresk. lov. 6. II. Kor. lov. 7. Polgári iskola lov. Versonyon kivül indult és harmadik lott a MAOItT lovonte-csapata.
A versenyzők beérkezésük után odakanyarodnak a hősi emlékműhöz és
letették koszorúikat a szobor talapzatára,
Kovács Miklós főhadnagy és Némoth Jenő hadnagy sorakoztatja fel a versenyzőket díjkiosztásra.
Ulier Ernő ezredes beszéde
Uhor Ernő ez redős szava messze hangzik.
— Levontok! üdvözlöm 8 nagykanizsai flnnépon megjelent lovonto-csapat vorsenyzÓit és versenyen kivül niegjolont\'lotonyoi járás levontc-csnpatát. Első\'lott* a folsókoresko-dolmi iskola, második a gimnázium, harmadik a lofenyoi járás és negyedik a MAV csapata, örömömre szolgál, hogy a győztes csapatnak az okot .megillotő sorlegot harmad-izbon is.sikerült mogszorezni. Ebből az alkalomból .rámutatok, az ilyen küzdoloninok mindig van győztoso és vannak elmaradóttjni. A gyŐzlo-sekot a gyózolom ne togyo elbizakodottá, mentsenek helólo uj erűt, A gyŐzolemhoz nem jutott csapatok pedig készüljenek a további kuzdo-lomro. Tőlünk távol, keleten orőa küzdolom folyik. A lovonto versenyben voltak győztesek és legyőzöttek, a távol keioti küzdolcmiw\'n csak győztesek lőhetünk, inert a nagy harc az ifjúság jövőjéért folyik.
A díjkiosztás katonás rendben történik. Uhor oz-rodes kezet fog győztes leventéivel Ós a yorsenyon kivül szoroplö loto-nyoi járás csapat tagjaival.
Néma csöndben indul Uhor Ernő ozredos, dr. Tholwáv Zsigmond lov. ogvosüloti elnök lés b royslingor Gusztáv főhadnagv a 48-as emlékmű oló, hogy .azt ünnepélyesen megkoszorúzza.
Ezokbon a pillanatokban ugy érzőm csnk annak a nomzotnok van orojo kivivni szabadságát, amolyik-nok azért koll a szabadság, inert föladatokat akar mogvalÓsitani. Aki élni akar, annak van feladata. Ez a harc, nmoly most folyik messze ko-loton a 48-as szabadságban; folytatása.
A szép kogyeloti ünnepet disz-monot zárta he. Jöttek lovento-fiaink kömény, feszes léptekkel. Szemükből hit áradt, karjukban orő foszült. Jöttek a lovonto-Ianyok, kik mogér-totték a komoly idők szavát és oda-soiakoztak tostvéroík mollé.
Az aradi mezőn a hősök vőro nem hullott hiába. Hzéchonyi szavát idézem lovonte-fiuk és loányok: - - \'merjetek nagyok louiií.! t (.,\' ¦ V a ml itt Jenő
Festessen
Tisztittasson
l*álcsics nái
Ösz van
Tegnap a nyitott ablakon három száraz falevél hullott iróasz-. taloin olé.
— Kopogtat az ősz! — mondtam hangosan, i
A sárguló lombokra gondoltam és hallottam a sétálók lába alatt a száraz avar zörgését.
A Bárga szin a haldokló természet ünnopi gyásznihája. Milyen gazdag oz a szin! Mennyi válfaja van a világossárgától ogészen a pirosig. Nem üti mog fájdalmasan az ember lóikét, mint a romény-tolenségot jolkéjwző fekete. Már ott van benn tavasz, n földek Ünnepié zöldjének csirája.
A halár is haldoklik.
A buzamozók esÖvorto szennyes tarlóin csak az ökörnyál, meg" a reggeli harmat csillog. A szét ogyro orősobben kergeti a száraz kórét és a krumplisiiok feldúlva nyújtanak menedékot a tél ellen moneküló bogaraknak.
A . szőlőhegyek lankás (lomboldalain még felcsendül pár napra a iókodv nótája, aztán az is elhalkul. A vonyigékről egyre több lovél porog a*földre.
Hűvösekké, ködösökké válnak a roggolek. Bogomboljuk.kabátunkat és Vállunkra dobjuk a folöltőt. A derült esték csöndjében egyro több csillag fut lo a világ legnagyobb kupolájáról.
Déllion a napsütötte helyet kc-rossük. Mintha telo akarnánk szívni magunkat mologgel. A nap késóblwn kol és koránnan nyugszik.
A vénasszonyok.nyara makacsul
tartja magát, az őszi buza porba hull és esőt remél.
A városban a szobába hulló falovél jelonti az őszt. Itt nom látni a gólvafiak sorozását, a fecs-Iío búcsúzást.,A városban élő kövi omboroknél a tavaszt sem a pacsirta énoko jelonti he, hanem a szinos farka >női ruha. Mikor az ogvik nő mogunja az egyhangú téli szürkét és a mozŐk tarka virágaira omlékeztctói ruhájában átszalad az uttoston, akkor van a városban tavasz.. \'
A városban az ósznok nincs romantikája. Itt, az ősz csak szómét, melvot gondosan\' összcsöpör az utca oro.
A földökén tavasszal és nyáron út komoly nagy munka folyt. Nappal és éjszaka iizomlxm voltak a növények gyárai, állandóan lár-va-ny!lv"a voltak.a föld éléskamrái, hogy mire Ixskojwgtat a nagy pi-hon\'és idojo.unindon munka, á legnagyobb rondlion elvégződjék.
A" virágok még diszlonck kort-joinkbon. Biznak a napsugár éltető erojélwm, inig váratlanul mog nom lopi okot a fehér dér.
A napsütöfto\'gomolygó bárányfelhők téli szállásaikra vonulnak"és előbújnak titkos u\'ojtokükból a nama osók fokoto felhői. A szél is hamar - megleli hangját és a fü-témbe sivítja: — megfagyasztlak!
Kopogtat az ősz\': Az ökörnyál pókutnssa sobasom éri el a melo-gobh hazát. Ember szállj magadba! No fuss anyagi emberi céljaid után! Kozd mog a .vezeklést. Egy késői őszi ostén mog-lop a tél. VANDIU JBNö
Három remek góllal győzött az NVTE
NVTE-Wolfner SC 3:2 (1:1)
Vasárnap szép időbon koriilt sorra az NVTE találkozója a Wolf-nor SC csapatával. A közönség soraiban ott láttuk dr. Krátky István polgár mos tor, kormány főtanácsost, Arató Károly fütóházi főnök társaságában.
A játok helyenként izgalmas és változatos volt, do az NVTE fölényo elvitathatatlan volt. így a gyózolom is megérdemolt, A YvoSC néhány szép és jondülotos támndást mutatott 1», különösön az olső félidőben, do a kapu előtt határozatlanok voltak a csatárok.
Az NVTE bolsÓ hármasa, élen a kitűnően játszó. Frischsol bolyonként izolitőt nyújtott az egyből gyorsan kapura törő londülotbóí. Hamm ritkán látott szép gólt lőtt ózonja mér-kőzéson Frisch. Kár, hogy szélsők\' hiányoztak a mérkőzéson, mert ezúttal in; két Hzélsófedczot is adott olöro néhány jó labdát.
Az NVTE Csondor Fischor, Horváth I. Pláeskö, Némoth, Varga, — Fenyvesi, Horváth II.,
Frisch, Pum, Kesztyűs Összeállitas-ban, mig a
WoSC Paulov — Bankó, Tóth - Polgár, Povák, Misojo — Gore-csényi, Nagy IV.. Ponczi, Vas II., Nagy I. összeállításban áll fol a kezdéshez.
Már ajiannadik porclwn gólt szo-roznok a vondégok. Horváth l. szabadon hngvja Gcrocsényit, aki tisztán, 5 méter előnnyel vcazi át a labdát, BZjólöoboscn loszökik és lö-véso a bal felső kapufa tövénél suhan a bálóba. 0:1. Az NVTE választámndása csak a 14. perebon credményos. Itomok akció szalad a bolsők között. Pum Horváth II.-hoz játszik, az öaszokötó ogyból villámgyorsan juttatja Fiiscn-hoz a labdát. Frisch lovogóból remek félfordulattal ogyból ló és a pompásan oltalált labda" védhototlonül vágódik a hálóba. 1:1. óriási öröm és tajis jutalmazza a romok akciót és a nagyszerű gólt. Bankó a kapu szájából vágja ki a biztos gólt jelentő labdát. A 27. pőrében vészé-
MURAKÖZ
mezőgazdáinak, állattenyésztőinek, gyümölcstermesztőinek, háziasszonyainak, édesanyáinak, - üzletembereinek,
MURAKÖZ
mindkét nyelven beszélő magyarjainak,
MURAKÖZ
aprajának-nagylának,
MUR»KÖZ
minden lakijának egész esztendőn ét nélkülözhetetlen tanácsadója, útmutatója, aegltsége, szórakoztatója a.
amely a közeli hetekben megjelenik, ISO oidaion. sok olvasnivalóval és képpel, magyar da mifafaSal nyalván. Ara 1-60 P. Kapható leiz mindenütt!
Íven Ponczi kitörése, de fölé sikerül a lövés.
A második félidóbon teljeson ho-szoritja az NVTE a vondégokot. A 8. porcben Pum, majd a vondégok-nél Nagy IV. hagy ki óriási holy-zotot. A" 15. jiorclion a kitűnően játszó Horváth II. ismét ogyből juttatja Fríseh-hoz a labdát, aki kapásból ló a hálóba. 2:1. Szép akció, szép gól. Néhány porc múlva Pum okos, morcdok labdával szökteti Frischt, aki pompás rajttal aik-lik át a védőkön, majd 20 motorról bombáz a kapuba, 3:1. Frisch-el nom lohef bírni, mát kézzol-lábbaí akadályozzák. A 84. perében Némoth huktatjá Nagy IV.-et, do a büntetőt — Ponczi rúgását — Csondor kiöklözi. A 44. perbon Némoth szabadon hngvja Ponczit, aki mog-szökik "és közolről hálóba lő. 3:2.
Csondor néhány kitűnő labdafo-ííássnl tűnt ki. A* két hátvéd közül Fischer ügyos és szép rúgásával, Horváth holyezkedésoivol , érdomol dicsérotot. Az utóbbi viszont hibás az ol§Ő.gólban. A fodozotsorban Némoth a második gólban volt hibás és a rosszul loadott labdái értékto-lonok. Varga hátul örökmozgó sze--ropét töllötto 1». Bzivvol-iélokkol dolgozott a g>\'ózolomért és oz alkalommal labdái is hasznosabbak voltak. Piacakó alig maradt Vái\'ga mögött. A támadósorban szélsők hiányában íb láttunk londülotot és néhány pompás, »l>ékel>oli« akciót. A kis FriBch játéka élménv volt a nézők számára.. Mozgott oíóre-hátra, kitört, lőtt, ogyból játszott és a moatorhármasát mogirigyolhotto volna ogy nagy budapesti \'közópcsatár is. Pum okos felépítései, Horváth II. gyors és Ötlotos játéka omolbotö ki. Kosztyüsön fáradság joloi mutatkoztak, a kis Fonyvosi csak a végo folé. mutatott valamit.
A vendégeknél,ritkán látott ügyes hátvédjátékot és ogészséges rúgást láttunk Tóth tél. ,A fodozotsor szür-ko. A támadósorban Gorocsényi lon-dülote és Ponczo igvokozoto dicsérhető.
Vitéz Adorján ozalkalommal is hibátlan volt..
—k—n—í—
Tisztei gyapjú
férfiszövetek kaphatók szép mintákban a
Schütz Áruházban
ZAJJAi K02L0NY
Civőiült a ZMNTE mindkét csapé, ta
ZMNTE-Ciurgft 8:1 (2:1)
A ZMNTE Farkas — Kovács II.. PilPP — Takács. Héjjá, Cser pi\'S — Talpai, Szabó, Kiss I.., Vellók, Tábori összeomlásban szerepeli és kitűnő játékkal jvö-zött.
ZMNTE levente—Fonyód 4:1 (t:0
A ZMNTE második csapata is fölényesen gvőzött a jól játszó ellenfele fölótt.
Levente Ifjúsági .bajaoki mérkőzés
NVTE teve«tt"Sí»k« Uvtnte 7:0 (3:0)
Vezette : Jerausek. A teljesen edzés nélkül kiálló Sáska csapat nem ¦\' volt komoly- ellenfele1 az NVTE amatőr második csapatának.
Eredmények
Ferencváros — Diósgyőr 5:2 (3:0)
Nagyvárad—Haladás 3:1 (2:0) Csepel—Szolnok 2:2 (2:2) Vasas—Eloktromos 4:0 (1:0) fiannna—Törekvés 2:2 (1:1) Ujpcst-Szegéd 3:1 (2:1) Kolozsvár—Kispest 1:0 (1:0) Újvidék—Salgótarján 3 : 3 (3:1)
SudftpMt 1. nttMráB
6.40 Torna. Hírűk. Köslamónyek. Hanglamesak: — 10 Hink. — 11.10 Nemsetkósí TJEjslaeazolBAlst. — IS HlrangHÓi-HimnUM. ldőjárasjelen-U».«*- 12.40 Hink. — il.20 ld»-jolzéa «• viaallaajoloiités. — li.su Iliink. — 14.46 Müsoriamertatés. — 10 Arfolyamhink, piaci árak, élelmiszerárak. — 16.46 ldájslzés, hink. — IT Hink eslotak és ta-síin nvelvevf— 18.60Hirek ffiaffyar némot éa román nyelien. — \'.II.41) Hink. — DI Hink német, olasz, angol éa franoia ayelvenl — 94 Hirek.
BUDAP1CBT >Ii
Í6.40 Ozon az otthon. — 10.16 Operoltrésílotok. —.11.20 Ariik.\' — 11.40 Divattudóaltos..— 12.10 Ká-\'hózenokar. — 18.80 Honvédőink üzennok.— 14 A 8. honvéd gyalog-o/rod zonokara. — 15.20 Puky Kdit zongorázik. — 16.46 Gyormokdél-ntán.
17.05 Szirmayné ,Doly Margit é» Ráday László magyar nótákat óno-kol, kíséri \'Sárai Blomér eigényzono-kflra. — 17.60 Felolvasás hnngolo-niotekkel. — 10.06 Báró Villani Lajos előadása. — 10.36 Tánczono. — 20.40 Népdalfeldolgozások. — 21.06 A ni. kir. Honvéd Hadihulósito zzázad holyazini közvotitéfto. — 21,25 Dohnányi: Szimfonikus porcok. — 22.10 Murái Blok cigány-zonekara. •— 28 Szórakoztató zono.
Budapest 11.
11 Az Oporaház olóadáaának közvotitéso. »Tannhäusor«. Müllor Mária ós Set Svanholm vendégíolléptó-«1. Dalmű 8 felvonásban. — 20.86 Mtzögazdsoági falóra.\'
Uj. Horthy Miklós hazaérkezik
Lisszabon, október 12 (Magyar Távirati Iroda) A lisszaboni kikötőbe szombaton reggel 7 óra 30 perckor futóit be a Bagé nevű brazíliai hajó, amellyel a Brazíliából hazatérő 27 magyar érkezeit, élükön vitéz ifj. Horthy Miklóssal, a volt rio de juneiroi magyar követtel.
A kikötéssel járó szokásos hivatalos formaságok után dél-elölt-11 órakor került sor az érkező magyarok hjvatulos fogi
dására. A lisszaboni magyar követ a követség valamennyi tagjával és a hazatérők fogadására Magyarországról érkezett hivatalos személyiségekkel a hajóra ment és ott üdvözölte ifj. Horthy Miklóst. Az érkezettek kíséretükkel előreláthatólag kedden október 13-án indulnak különvonattal Budapestre, ahová körülbelül a héf-vógéM érkeznek meg.
¦ «iM»s<aiaj»i*#M^^
Halálra gázolt a vonat egy vasúti segédtisztet a tiírjei állomásoit"
Tűrje, október 12 Halálos szei-encsótlenség toriéul a türjei vasúti állomáson.
Scmesi\' József 23 éves MAVV, segédtiszt szolgálata végzése közben, eddig még meg nem állapított módon egy tolató szerelvény alá került. A kerekek a szerencsétlen fiatal vasutast ha-
lálra gázoltók, csak élettelen, szétroncsolt teste került elő a kocsik alól.
A csendőrség azonnal kiszállt a helyszínre, de csak a tényállást vohettc már fol és bevezjotte a nyomozást n szcrencsótlenséfl okának kiderítésére
Boiwrel agyonütöttek egy zalaszentgróti szabadságos katoiát
Zalaegerszeg, okt. 12 Acs János zalaszoiitgróU lakos nemrégiben érkezett meg szabadságra a falujába. Nem sokáig örülhetett azonban az itthoni szép szüreti napoknak, meri minap éjszaka gyilkos ősz-szetüzés áldozata lett.
Szombaton éjszaka éjféltájban Acs János összeszólalkozott valami felett a fahijabeli Nyő-géri Károly napszámossal. A vi-
ta hevében Nyögéri a zsebéből bo\\ert rántott elő ós azzal oly hatalmas ütést mért Acs fejére, hogy az koponyatöróst szenvedett és magához sem tért többet, ott a véres verekedés színhelyén meghalt.
A vizsgálat megindult a halálos vita hátterének tisztázására. Acs holttestének felboncolá-sál elrendelték. A csendőrség Nyógérit őrizetbe vélte.
Internáltak egy zalaegerszegi gyógyszerészt és egy fűrésztelep-tulajdonost
Zalaegerszeg, okt. 12 Mándi JenŐ dr. zalaegerszegi gyógyszerész a zsidó munkaszázadban teljesített szolgálatot. A rendőrség most Őrizetbe vei te (és elrendelte internálását, mert mint a rendőrség megállapította, működése káros volt a köz-re, a mai háborús időben megengedhetetlen hazafiallanságot követett el azzal, hogy mint idősebb, müveit és gazdag ember, a munkaszolgálata alatt a mun-
ka alól mindig kivonta magát s ezzel rossz példát mutatott munkaszolgálatos társainak.
Varga Ferenc fakereskedő és fürésztelep-tulajdonost is őrizetbe vetlek és elrendelték internálását, mert a közellátás mai háborús helyzetében, a fennálló rendelkezések megszegésével, lovait kcnyérmagvakkal etette.
Mindkét határozat jóváhagyás végeit a vidéki főkapitány elé került.
NAPJRKNI>í
Gyógyszertári ügyelet: Ma ttsl Mária gyógyszertár Király utoa 40.
Kiskamzsán az ottani gyógjraeer-tár állandó ügyóldtas szolgétaíót toct
A ÖÖZFORDÖ nyitva .van.rsggei; 0 órától este 6 óráig. (Hétfő, szerda péntek délután éa kedden egész nap aőknek.) Telefon: 660.
Naptárt Október 12, Hétlfl. RonA\'kst Miksa. - Protestáns Miksa. - Izr. Mark. 1.
\' ******* Ntari h^^^Sít^^^^S^S!B^S^rB^fr
Újságot kér
hazulról a harciéren küzdő honvéd. Aki kiolvasta a Zalát Közlönynek ezt a példányát, a lapfejen található cimke kitöltésével dobja be egy- postaládába!
— (Usperesi kerületek AC értek ízlett)
Dr. Cwipik Gyula megtett püspök holnap délelőtt ö órára AO-órtokotí-lolol íiirott összo a foronciok fehér-Uirmólio. ítészt Tosznota1 AsgyÜnl* zsai, kiskomáromi, nagykapornak i/ pacsai, zákányi eapórea-kerülőtök
Eapséga. Megjoténik\'s megyéspüspök ápviselójo is.
— <Uj flzolgablrő ¦Csáktornyán) A főispán dr. Caik Béla tb. szolgabírót Zalaogorsivogról Csáktornyára holyozto át.
— (Leigeit egy hlz)
A zalamegyoi Nyirád községben ismeretlen okból kigyulladt osregy Némoth Joacbímné háza. Mire a tűzoltóság kivonult a a lakosság segítségével az oltáshos fogtak, már loétfott a háa tetózote. A jelok ase-rint gondatlanság történt « tüs ks-letkozése körül,
— (TÜztk a vármegyében) Szttptembor hónapban a vármegye területén 16 tüsoset volt. A tüz oka 6 esetben gyújtogatás, 6 esetben gondatlanság, 6 osetben kideríthető uom volt. A tüz által okozott kár 57.887 pengő, einoly-hól bistositáe révén 26.680 pengó térül meg.
Vigyáunk a kémeire!
Nam ix a vaaiélyas allantég,)
aki fogyvarral a kezóben. nyíltan éa bátran harool allerrílnk, liánom az, aki foldilanT iknaVnunkát végez, »2 litnorotlonaég loplsbo burkolózik és bizalmunkba férkóive,\' JóbarStnak adja kl magát, a hátunk mögótt azonban baosip, tónki\'a-taizl onládunkat, "házunkkt,\' ha-: zankat.
HZ A KÉM I
A kém mindent lát, megfigyel, kihallgat, különösen kltonal dolgok Iránt érdeklódlk, rábeszél, b«-ugnt, karmai közé kaparint és vé-gUI megfojt. Óvakodjunk a kimektSI I\' Idegenekkel, külföldiekkel esőmben légy tartózkodó és ISuy óvatos it eléd korUlő vándorló árusokkal, Ügynökökkel\' szemben Is. Da ugyanakkor tartsd izemmel ókét, figyeld\' mondanivalójukat él hl gyinu ébred bánnod Irántuk, késedelem nélkül hívd fai rájuk • katonai él oiendórpáranosnok figyelmét I Vlgyáuwk • kémekr* I
UL\'AJ KÖZLŐNK
1942. október 12
A rendőrség felhívása
a gépjánnű-tulajdenosokhoz!
FWIhirom mindazokat a gépjármű-tulajdonosokat, akiknek gépjárműre forgalomban van .és a kőtelező szemlén nem jelentek meg, begy folyó hó 14-én, szerdán dőlolótt 0 órakor a pót szemlén (tűzoltólaktanya\') gépjármüvükkel együtt foltótlónül is-lenjonek meg, mert ellenesetbon kitiltatnak a forgalomból és a tulajdonos ellen mogíndul a kihágási eljárás. Kovács Nagy Pál rondör-főtanáesos, a kapitányság vszotőjo.
Meggyilkoltak és kiraboltak egy MÁV föfolflgyelót Budapesten
Budapest október 12 I közőb«l font burkot tettek és A Margit-körűt egvtk bérlni- nieRfóitolták azután a lakást ki-zában meggyilkolva,\'boltun la- | ^É^K^F" °lfí"^Él
lUTORT
) HETTEIi1be
lóitok Figi József ih éves MAY nyugdíjas főfelügyelőt Az Í-s-mcrctlen tettesek áldozatukat Összekötözték, a nyakára lőrűl-
íapitólta, hogy "a gyilkosságot csak a helyszíni viszonyokkal ismerős egyénék követhették el.
A zalaegerszegi m, klr. pént-flgyigafpató a nagykanirsa! forgalmi adóhívatathoi érettségivel rendetkei6 iou
kisegítő dijnokokat
ven fel.
lelentkemi 1942. évi október hó 15-lg lehet.
A jelsntkorfík bővebb felvilágosítást a talaegcrsiegi m. klr. pém-ügyigaigatóságnál és a nagykanizsai forgalmi adóhivatalnál kaphatnak.
mm
B4S6MZHÄT0
I— imm —i
I «iDaéflU « lMtyt km*mk«UkmM I I ti iparaiilMii tmnm Wl I
öxv. Simonkovlts Béllntné szili. Sxokolai Marist neje mélységeit fajdalomtól lesujlva, bánatos szívvel, de a Mindenható szont akaratában való alázatos megnyugvással tudatom, hogy drága jó fítjrin, testvér, sógor, illetve rokon
Simonkovits Bálint
tiíjgyárténmter f •
áldásos élőiének 55-lk, boldog házasságának 2§-!k évében, rövid szoa-vedés után folyó hé I2én visszaadta nüiuoa lelkét Teremtőjének,
Drága halottink földi maradványait folyé hé 14 én délután t érakor fogju* a rém. kai. temető Hzertartáa termében a rém. kat tgytiáz szortartása szerint boszenteltotnl 6a örök nyugréhelyéro kísérni.
Az engesztelő szenlniteo áldozatot a nmgboJdoítult lelklUdvéért f. hó in-én délaldtt íí érakor foffjnk a izonttoroacrendlck plébániatemplomában a uladeabatonak benmtattatoi Nagykanizsa, 194?. október 13.
Szerető jóságos le-lkad Örökké élni fog szivünkként
IfMaSf Peraao és Boldlca Károly unokatestvérei; Boldlaa LÍ..I6 S*o-kolal VohJ.I és neje szül. Panyl Hona, Karmendy LáaaU és neje Ízül. Siokolay Eta), Aranyoiy András és neje szül Siokolay Agna>, Fűi.al Cn.itávaá sztll. Sukatal Ilonka, Srokolal János éfl neje Szül. Takács Roaálla, Beldfcs Károlyná azill. Vallák Mária ségornÖi, sógorai és ¦ gyásialé rnkensáf.
DEÁVAVÖLEY, VILtaWOS OKHMSZflLgflLTUTU R.T.
minden villamos kérdésben Caengery-ut St, talpfán 294.
Armiixámléh fizetése, raklamáolók, hibabejelentések
Suaér-ut 2, I. emelet, telefen 213.
Hiiisssti I Zului Közlönyben
li teráilíisaí
KSnyvnyomda, könyvkStészet, vonalezé Intézet, Üzleti könyvak és dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, név|egyet, falragaszokat, korleveleket, röplapekat és mindenféle Ízléses kiállítani nyomtatványokat.
"I TELEFON: 7S."|°
gyártunks
Üzleti könyveket, ügyvédi napiákat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mlnta-zacakekat, zsákcédulákat, naplártömbökct, fali-naptárakat, dobozokat slb. c!6írangu kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
íPRÍAIIIITÉSEK
ÁtLAS
Effy líiiimikÍH nel Vuilvauu-utiuéafoi
azonnali belépésre felvessek. Kocick tod-rátz, Csengery-tit 17. 3004
sTIfutdflut felvisz Stern fivegkere*Ve-dés, C»en«ery.ut 7. 3051
VlncalUrt keresek tanuár hé l-én leendő\'belépésre. Kinek löbb évi gyakor-tati van él kdeim családoi, küldje sjlri-latát bizonyítványai másolatával: KéUl DIóakál, PoRinyvár. S08I
0stla.tl súroló*!, lehelölcg atonnill belépéne, keresek. Unger vasktreikadés.
J074
ia>I4r4 mindenét szakácinöt keretek azonnali bclésésre. CMngery-nt lK/a 30Ü3
Két részből éltó kombinált nckrény 300 pengőért elsiile. Horthy M -ut 3fi,, délután 3-6 köztm. 3097
A volt Weltergyár hslvén lőkebeltkta-téire alkalmai olcsó hamtisttyek tladAk. Dr. Halzzer, Köles*y-u. 3. solfi
SarjédmunkAstt va^y Wfutéflut azonnal felveiE Muolos paplrnagykcreskedéi, Hrssébel-tér 4. 3101
íegblahailo szénklhordé munkátokat keresek. Sztvéry-azéntelsp, Zrínyi u. 32.
3101
ADÁS-VÉTEL
Hindelimann Léizlé féle Uilelberendezés ámkéazleltel együtt elatld. Bővsb-bet: Molnár kantinos, barakkérhlz. 30K)
Keveset használl ¦vstmélygéjikasai
0 kitűnő gumival, H bellivel eladó. Clm a kiadóhivatalban. 3100
HÁZ ÉS INGATLAN
Eladd hasa Zalaegerizegin, Vöioi-iiiiiiiy-u. 22. sz. sarokház (Vőrlimarty— Apponyl u. tarok) 4 utcai tiobéval, mel-lékhelvltégekkel, kerttel, benne termő gyümölcsfákkal szabadkézből eladó, felvilágosítást ad: Fengler Béla irvaaaékl Olnók Zalaegertíeg, Vöiíimarty-u. 22. 3017
KÜLÖNFÉLE
Elveszett a Pö-utón át a Sugii-ut végéig, szombaton i/zl órakor egy tőtét-sitltke matlinys Kérem a becsQletet megtalálót, adja le Horthy Mlklés-nt 6. BagUdi. 3102
Minden háztartásban akad felesleges holmi, amit jó lenne eladni, ha volna kinek! — Biztos vevőt házhoz szállít egy párfilléres apróhirdetés a Zalai Közlönyben.
ZALAI RéZLÖMY
l\'OUYIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KBzgwíaiáalR, T. Nagykanliu". Felelős ktudó: Zalai Károly. Nyomatott t a „Kézgazdasági R. T. Ntoykanlzta"
aysndálábaH NaBykaalzsán. {Nyomdáért teleli Zattl KiralyJ
2117
338991
retido:
Cin: -
\' éVf\'\' mlliii"\' \' Na8ykanllII,8» l942\' <*\'¦ \'3. kodd Ara 12 Altér.
KÖZLÖNY
f..MWIU| tt kla40klr.Mli 1..-.,,. ¦ _
O L I T I « « I N A P | 1. I
Felclfls srerkesitfl: Burbarlt» Lnjos
Győzelmünk alja
Irla: vitéz nemes nagyhaczonl
Nagy Vllmoi vezérezredes m. klr. honvédelmi miniszter*; ösejnk Hazánkat linrccal sze rezték és harcokkal tartották nn:« egy évezreden át. Nemzetünk ma ismét harcol. Dicsőséges küzdelmét a boldogsággal teljes mogynr jövőért vívja. Iiar col. hogy az európai nemzetek sorában ujrn elfoglalja azt n helyet, amely méltán megilleti
Ebben az óriási harcban nemzetünk minden tagja részt vesz. Megkérdezhetné valaki, hogy milyen elvek és célkitűzések Követésével szolgálhatjuk legjobban a Hazát? Válaszul azt felelném : azzal, ha vonalve:o síink minden téren magyar! Hassa át ez a fenséges parancs lényünket és ez legyen az egyetlen tanácsadója mindannyiunknak azokban a nehéz kérdésekben, amelyeket a mai nagy történelmi küzdelem elénk sodor.
Magyarnak lenni 1 Csodálatosan szép és magasztos dolog! Ez több, mint életszabály, ez tartalmasabb, mint egyszerű életelv, ez maga a beteljesült élei, Magyarnak lenni: minden cselekvést irányító érzületet jelent. Kiformálja a személyiségei, tetteknek, kis és nagy dolgokban megnyilvánuló állásfoglalásoknak legmélyebb ellenőrzőjévé válik.
Vizsgáljuk állandóan bensőnkéi. Kérdezzük meg magunkat: igazán magyar vagyok-e, vagy sem ? Teljes erőmmel, legjobb tudásommal szölgálok-e Hazámnak, fajomnak, népemnek, vagy sem ? Kérdéseinkre a választ megadja lelkiismeretünk. Ez a folytonos, soha meg nem szűnő önvizsgálat legyen a módszerünk és igaz magyar lelkiismeretünk a mérték, amivel önmagunkat és tetteinket ellenőrizzük. Legyen ez érvényes egész magatartásunkra, mindig, minden vonatkozásban.
Kis célok, apró, önző egyéni érdekek a nemzet egészének egységes életében és teljesítményeiben nincsenek, de nem is lehetnek. Ugyanígy nem lehet különbséget tenni foglalkozások és tevékenységek fontosságának kérdésébon sem. A nemzet egységes munkájában minden hasznos tevékenység egyforma, jelentőséggel "bir. . Az cgvüttcs, összhangban levő, egységesen a nemzet erdekeit szolgáló sok-sok apró cselekedetből, teljesítményből szövődik eggyé az az erő, amely a nemzet javát munkaija.-Minden magyar cin-¦\'Cr tevékenységének jelentősé-bán Megjelent a Magyar Katonaújság-
A Képviselőház egyhangú lelkesedéssel
elfogadta a Kormányzóhelyettes emlékezetéről szóló Körvényjavaslatot
\'Budapest, október 13 (MTI) A képviselőház keddi ülését délelőtt 10 órakor Tas-nády Nagy András nyitotta meg. Az ülés iránt rendkívüli érdeklődés nyilvánult meg. A képviselők ünneplő feketében jöttek el. Pctró Kálmán, a javaslat előadója beszédében hangsúlyozta, hogy a kormányzóhelyettesi intézmény teljesen összeforrt a nemzet érzésével. Megemlékezett a Kormányzóhelyelles munkás életéről, áldozatos hősi haláláról. Hangoztatta, bogi- a törvényjavaslatnak kellős a célja : — a Konnányzóhelyellcs emlékezetének közjogi súllyal való megerősítése, valamint özvegyéről ás fiáról való méltó
gondoskodás, egyben a főméitó-ságu címnek a Horthy István ágából származó ffu-utódok javára való adományozása. Ismertette ezután a javaslat szakaszait és azt elfogadásra ajánlotta a Ház lelkes tapsai és éljenzése közben.
Szöllósy Jené a nyilas-párt nové-bon deklarációt (erjesztett elő. Eszerint a Nyilaskeresztes Párt és a Nom r.cti szociálist a Népi Mozgalom, nmoly Hungarizmusnnk neveztetik, hozzájárul ahhoz, hogy a betorjosK-tott törvényjavaslattal a hősi halált halt Korníáuyzóliolyottes , emlékét törvénybe iktassák, valamint ahhoz is, hogy özvegyéről és árvájáról illó gondoskodás történjék, nem\' feszí azonban magáévá mindazt, ami a kegyelet én hála torrényboíktatasán
lul a törvény javaslatban foglaltatik.
Kéllay Miklós miniszterelnök oz-után beterjesztette a javaslatot ós azt kegyelotos szavakkal megindokolta.
A képviselőház tagjai folállval hosszan ünnepelték n Kormányzó Urat éa a törvényjavaslatot egy-hnngu lelkesedéssel olfogadták.
Szünet után a belügyminiszter botorjoszlőtte az önkormányzati városi, .vármegyei éa községi tisstTÍso-lök átmonoti alkalmazásáréi ssóló törvényjavaslatot, valamint Kaposvár és Szombathely törvényhatósági joggal való felruh ázásáról szóló javaslatot, amelyokro sürgősséget kért.
A Ház logközolebhi ülését csütörtökön tartja s azon a belügyminiszter által beterjesztett javaslatokat tárgyalják.
A karctereken balad tovább a nemet haderő — Roosevelt szövi tavibb a tervekéi
Berlin, október t3 A német katonai helyzetről a kö-votkozókot jelentik: Sztálingrád romvárosban tovább tort a harc. A német hadsereg lováhh tudott jutni és ogyos ollonséges fészkekot elfoglalt. A bolsevista tehermentesitő támadások a átérnetek előretörését nem tudták megakadályozni. ¦
A Kaukázus északi részében is tovább jutott a német hadorő. A német repülőgépek 15 löveget és több más ütöget harcképtelenné tettek. Német és horvát repülőgépek fodo-zeto mollptt
s gyalogság támadása ezon a harctéren tovább halad.
A németek két ollonségos gépot le-lóttok.
A bolsevisták a harctéren elszen-vedotl veszteségeik miatt bosszújukat a sebesülteken és fogságba jutottakon töltik ki, azokat kihallgatás nélkül agyonlövik. liogucsánszky fogoly orvos a kövotkozőkot mondotta:
. — Szobasztopolnál .foglyot nem
I ojtottunk, illetőleg
minden foglyot agyonlőttünk. Egy orvos injekciós tüvol lovegót fujtatott a sebesültök ereibe, mitől azok borzalmas kinok következtében haltak meg.
Berlin, október 18 Sztálinnak a második arcvonalra vonatkozólag nyilvánosságra hozott
nyilatkozatáról Franciaországban általános vélomény, hogy
Sztálin nagy zavart és elképedést okozott Londonban.
Az angol doininiumokbnn, így Kanadában is, ellenségesen fogadták a második arcvonal kérdését. Churchill nagyon könnyelműen íjért ol — állapítják meg —, pedig tudta, hogy az európai arcvonalon nem lobot partra szállni.
Német illotékos bolyról közlik, hogy a,hárombatalmi szövotség tagállamai mindig bátran, folkészülten várják a lojloményokot. Churchill nom válaszolt, csak az egyik vídéki városban mondott beszédében utalt
\'Fnlvut** a 6 oliHlont
gét az szabja meg, hogy \'az illető jól vagy rosszul végzi-e munkáját azon az őrhelyen, ahol őt a Haza szolgálalába állította.
Nemzetünk boldogulása és a krisztusi világnézet győzelme érdekében ezt a megalkuvás nélküli elvei kell szem elölt tartania minden magyarnak, katonának és polgárnak egyaránt. Erő pazarló vitatkozásokra, viszálykeltő megbeszélésekre nincsen idő. Ellentmondásokra még kevésbbé! Hősi küzdelmekkel teli történelmünk a példa és a lelkünkben élő magyar faji ösztön az a szigorú zsinórmérték, amely mindannyiunk számira megszabja a követendő utal.
Mi ez az ut Y Mi ez a mérték ? Ha szóval akarjuk kifejezni: a honvéd számára semmi más mint az, hogy dicső őseink hősi
hagyományaihoz híven, lehit a legjobb testi, lelki és szellemi erőkifejtéssel ~- ós ha kell — az élet készséges feláldozásával is teljesítse Legfőbb Hadurunknak és feletteseinek parancsait. A polgár számára pedig, hogy fegyelmezetlen, hűséggel szolgálja a honvédség céljait, mely célok mindenkor, mindenben azonosak a magyar Haza érdekeivel. Honvéd és polgár számára tehát egy az ut\'és a mérték, csupán az eszközök felhasználása különböző.
Egy mondatban összefoglalva : önfeláldozó harc és munka mindhalálig!
Ez a magasztos jelszó alakitolta ki hős katonáink harckészségét, büszke regyvertényeit, de ez a jelszó hívatott arra is, hogy a magyar polgári élet
minden vonalán a kellő felkészültséget méltóan biztosítsa. Ezeket az elveket foglalta össze Zrínyi, a magyar katona hősi eszményképe ebben a mondatban : »Ki-ki szolgáljon Hazája- . nak, amint legjobban lehet, ne válasszon magának könnyebbséget, könnyű hivatást, avagy életet, mert ezzel nem használ, sőt árt Hazájának.*
Ez a feladat nem könnyű, yi* szont a magyar embernek nem is nehéz, ha belátja, hogy oki egyéni érdekeit háttérbe helyezi a magasabb érdekekkel szemben és azt nem\'áldozatnak, hanem magától érlelődő kötelességének veszi, az ezáltal teljes inertekben hozzájárult a nemzet igaz ügyének győzelemre \' viteléhez,
ZAL\'AI KOZLÓNV
1942. oktőlw 13
8UTORT
íaaí*sMktsletben. GÁBOR műaaxtsüoanál
SncUpwt i. mO**rá»
6.40 Torna. Hírek. Kóilemóny«k. Hanglemezek. — 10 Hirok. — 11.10 Necozetkútfi |iÍKJe)?óezolgáiat, —,12 Harangszó. Himnusz. 1 dó járás jelentés. — 12.40 Hirok. — 18.20 Idó-jelzés és vizállásjeUantés. — 14.30 Hírek. — 14.46 MüsorUmortetés.
— 1&\\, Árfolyam hirok, piaoi árak, élelmiszerárak. — 16.40 Időjelzés, hirek. — 17 Hirek szlovák ee ruszin nyelven— 18.60Hirok magyar német és román nyelven. — 21.40 Hirek. — 28 Hirek német, olasa, angol és francia uyolveu. — 24 Hírek.
BUDAPEST 1.
17.05 Szirmayné Dely Margit és ltáduy Láazlé magyar nótákat énekel, kitéri Sárai Elemér cigányzenekara. — 17.50 Felolvasás hangolo-msvekkol. — 10.05 llái 6 Villanj Lajos előadása. — 10.85 Tánczene. — 20.40 Népdalfeldolgozások. — 21.05 A in. kur. Honvéd Haditudósító Bzázad helyszíni közvetítése. — 21.25 Dohnányi: Szimfonikus percek. — 22.10 Murai Klók cigányzenekar*. — 23 Saórakoztetó zene. BUDAPEST 11.
17 Az Operaház előadásának közvetítése. »T»nnh&ueer«. Müllor Má-ria és Set Svanholm vendégfollépté-vel. Dalmű 3 felvonásban. — 20.85 Mezőgazdasági félóra.
-Szerda 11UDAPK8T- 1.
5.40 Őzen az otthon. - - 10.15 A Honvéd Oépkocsi azért ár Lövészegye-. öületónek zenekara. — 11.20 llang-wzerszólók. 11.40 Felolvasás. 12.10 Müvészloniozok. --- 18.80 Honvédőink üzennek. —- 14 Weí-dinger Kdo szalonzenekara. — 15.20 Szórakoztató zene. - 15.50 Diák-félóra, itéholyi Oszkár olóadása.
17.05 Magyar líovü Tánczonokar.
— 17.40 Béta a Takács \'Menyhért cseppkő barlangban. A közvetítést Jászóvárról vezoti Iludinszky .Sándor. — 18 Honvédmüsor. — 10.05 Magyar nóták. — 10.40 JVéja üéza olóadása. — 20 Magyar-est. 21.10 Wagner—Liszt: Bolygó hollandi, fonódal. i— 21.20 Márai Sándor elbeszélése — 22.10 Toki-Horváth Oyula cigányzenekara, Cho-lényi Józsof magyar nótákat énokot.
— 28 Könnyű zeno.
BlíDAPEBT 11.
17 A kél barát. .Petőfi\'és Arany vorsoi, lovoloi, tréfái egymáshoz és egymásról. ElÓailja Bounár Jenó é« Ijngváry László. — 17.85 Kapi-Králik Jenő orgonál. — 18 Olasz nyelvoktatás. — 18.80 Az Oporaliáx zenekara. -— 10.20 Mátrai Betogh Bóla elbeszélése. — 10.40 Magyar i M.\'ii vQnósttármaa. — 20.26 Gerhardt Hauptmanjj 80 évos. Dr. Thione-mann Tivadar egyetemi tanár meg em lékozéso.
CifjaMSt Tolutoii: 498. csak ELEKESTŐL
„k magyar katolicizmus pályája felfelé ivei"
P. Gulyás plébános beázó mólója a Credóban a Katolikus Nagygyűlésről — Makáry Vilmos tanácselnök előadása a Credo feladatairól
Vasárnap délbea tartotta október havi taggyűlését a Credo-szervezet a foronciek fehér termé ben. A inog-jolont nagyszámú ,tagok sorúiban ott láttuk dr. Hegyi Lajos polgármester helyettes-főjegyzőt éa.dr. Almassy Oyula túrvényszéki elnökhelyettest is. P. Gulyás Gellért plébános\', elnök megnyitójában rámutatott a tíiai idők katolikus kérdéseim, majd tömören beszámolt 02 idei Országos Katolikus Nagygyűlés letol vásárét. Benyomásaiból, az előadók * beszédeiből, stb. azt állapította meg, — mondotta P. Gulyás — hogy u magyar katolicizmus pályája fölfelé
ível. Nemcsak a falvakban, hanem a városokban ía. .Majd összefoglalta a Katolikus,Nagygyűlés tanulságait.
Makáry Vilmos\' nyűg. törvényszéki tanácselnök előadása következett. Nagy Örömöt váltott\'ki, hogy a nagy tudású és elókoló térvényt széki fotárgyalási elnököt, aki mindenkor bátor hitvulló katolikus és lánglelkü magyar érzelmű biró volt, most teljesen a magunkénak vallhatjuk. Az előadói asztalnál vuló megjelenése kur lelkei ovációval fogadták.
Makáry tanácselnök előadásában a Credo feladatait ismertette.
A Credóban való tömörítés nem Irányul más felekezet ellen.
Mindazok, ukik a. Credo elveit vallják, az egyház és uz állaui hűséges és megbízható.polgárai, még ha nem is tagjai a Credo szervezetének. Makáry elnök előadása nagy tetszést aratett. P. Gulyás plébános meleg kosiónetet mondott a szépen felépített, uikerült előadásért. P. Gulyás loluivaatu dr. Varga \'leodurich tartományfőnök köszönő sorait, íllutvo válaszlevelét a .Credo elnöksége által ,,)ki írt üdvözlő sorúira tarlomány-1 ói luk Ló való .megválasztása alkalmával. Majd Hegyi József Credo-tag harctéri levőiét olvaata fel. Dr. Wé-bor Elek járúsbiróaági elnökholyottes a hadbavonultak .hozzátartozóit Segélyesé bizottság tevékenységéről számolt be. Altalános tetszést aratott Űozdán Ernő főtitkár jelképes sirklviligítssi mozgalma.
Akik eddig sok pengét adtuk ki Mindenszentekkor sirkivilágitásru, most nemcsak nugyobb összeget takaríthatlak uieg, hanem emellett erőteljesen olósegitik u hurctérun küzdő lionvédok hozzátartozóinak megsegítését. Nagyon bölcs gondu-iul volt a mostani nyersanyag- és g>ertyuhiúnybau, nem külön bon u tOniOM kivilágitasáuuk betiltásakor, hogy mindönki kegyeletét ilyen módún tudja, luróni elhunyt szerettei iránt "jelképes gyurtyugyujtúasal«. Örömmel vették, hogy sikerűit burgonyát a tiudbavonultak hozzátar-lozui részére olcsón beszorozni és a közvetítők lemondottak jutalékukról a segélyezettek juváru.
A Credo az idén Krisztus-király ünnepét inélló módon kívánja mog-üunopolni, mint u Credu uix>ciúLiu
ünnepét.
Amikor a „nagymama\'1 látogatja a zalai bakákat a Don partján
Heggel hétkor kell jelentkeznem a század parancsnoknál. ¦ Már negyed hétkor indulunk, mert bár rövid az ul, nem lehet tudni, mikor lép közbe »gútló körülmény kén t« az orosz. Az ut ugyanis, amelyen haladnunk koll, végig belátott terület és előfordul, hogy egy omberré ía ágyúval Iónoké Ilyenkor az ut-fólbo-szakad és a honvéd lehasal a rozstáblába, Ha a vörösök nzután megunják u lövést, újból ol lohot indulni. Do a repülök is zavarhatják az utal. Erro ujabban nem ritka a Kata és ha alacsonyan szállva végig-géppuskáz a terepen, az utonlevó megint csak a földre veti magát és várja a, voszedolem olmulósát. Utunkon mindössze kétszer hasaltunk le. A repülök másfelé vették irányukat és így pontosan érkeztünk meg kijelölt colunkhoz.
Az alacsony domb tetején valami szárnyék állhatott régon. Ma hiányzik a fala, a. tetejéből is csak egy kevés zsuppimarndt meg. Ezen az ellonségtól belátott vidéken azonban kítüuó szolgálatot tesz u földalatti
(Honvéd haditudósító század)
állás bejárutánuk eltakarására. Az orosz repülök mégis mogsojthottok valamit, inert az »ajtótól« alig öt méterre, hatalmas bombatölcsér tátong. Hátrább ügyoson álcázott fo-dozékok sorakoznak egymás mollé. Egy mogorósitott puskás század fó veuelmi vonalában .vagyunk. A parancsnoki fedozéklien négyen vannak. Amikor belépek, csendre intenek.. A százados ur éppen az egyik szakasz jolontosét hallgatja. Amikor befejezi azoniuiLfolhiv egy állomást.
Pancsova! Nyolc gazda kéri Pancsova gazdát...
ItÖvid szünot.után valaki jelentkezik a vonal másik végén. A százados ur megkezdi reggeli jolontését.
— Alázatosan jelentem, az éjszaka folyamán semmi különös nem történt. .Maca kettőn hajnalban mozgolódást vettünk észro/a pirosok elnémították. Bulcsú jolonti, hogy aknavetótüzot kapott, de sebesülés nincsen. Árpádról most jelentették, hogy !1 vonal a szomszéd folé megszakadt. A kiküldött vonalvizsgáló járőr erős tüzet kojwtt, mindkettő
Október varosiíiözsó K\'dd/n ,.
13—14___és szerdán
Sudermann világhírű novellája filmen
AZ ÖTVENÉVES FÉRFI
Főszereplők :. Neinrioh George, Ilse Werner, Paul Wegener, Susa Carstens
¦ Aktuális Magyar Híradó ások kezdete : 6 #8 7 órakar %
Telefou 3—95.
Legszebbet :: legolcsóbban Í\'|
niegüellesültek. Az egyik egészen ¦ könnyön, \\u másik súlyosabban, de saját lábún jött u szakaszhoz. Kocsi küldtem érte. Más jolontenivolém nincsen.
Csak a jolon testé tel bufojo26w után kerül sor a bemutatkozásra.
......százados.
...... hadnagy.
......hadapródőrmester.
A nogyedik a távbeszélő, aki csak a vonalat figyeli
— Százados-ur, alázatosan kórom, a század, védelmi harcairól és helyzetéről szorotnék tájékozódni.
Térkép körül olö, nyakunkba t6v-csövot akasztunk és kimegyünk a bűnkor elé, ahonnan rálátni a Donr és mossze az ollonség háta mögé. 1 -t~ A század védelmi vonala olt kezdődik a kis folyó torkolatával szemben és Dél fole n kanyarnál végződik. Itt, ahol állunk van a fó védelmi vonal, előUünk van a kolchoz, ahol egy aéppuskásszakasszsl mogorósitott szakaszolt. Onnan csak a figyolóörsök. vannak elöbbro a Don partján. TognapoIÖtt mindössze két figyelőnk állott, do oz olégtolonnok bizonyult és tegnap egy harmadikat is lolopitotlünk. A figyolók között aknazár biztosítja a teropot..
— Milyen erők állanak a századdal szombon?
— A kihallgatott foglyok vallomása szorint ogy-\'gyalogezred húzódik meg a szombenfokvó erdőben tüzérséggel mogorósitvo. .Mindonároű foglyokat akarnak szorozni sorainkból éa őzért egyik vállalkozásuk kö-votí a,másikat. A terep .nekik kodvoz és őzért az olórotolt órszemeknok íendkivül súlyos a helyzetük. Sohasem lohot tudni, mikor éri okot meglepetés. Szoroncso, hogy tüzéreink, akiknek íoldoiitéi is ott állnak a Don partján, sokszor megzavarják az oroszok szándékát. A vörösök nagyon rosszul állják a tü-zí-rségi tüzei és néhány gránát olétf, hogy az\'egész erdő oínémuljon.
— Milyen d legénység liangulata? 1— Hála.istennek, nagyon jévPedig a szolgálat bizony nehéz, kinw-
Ojéstaaiií merlegek
nlidni lilla kiptilH.
JavilUu<16l«IU>wl.
FRANK
i:olvös-tór ¦Un.
1-9í2l oktoter 13
ZALAI KÖZLÖNY
MÉRLEG
JMinden méretben Kzahemti jírt-itaa 5choucz jános I
mirlas-késxitö-mttstsr
ritó és hát persze veszélyes, Az oroszok nagyon .tovékonyok, látszik, hogy ozonia szakaszon akarják tehermentesíteni megingott déli arcvonalukat. Eddig azonban minden kiBorlotűkot visszautasítottuk, Ezt azonban csak mintlon orónk mcgfo-szitésévol úrholjük ol. Tiszt ón legénység kóixwségoik maximumát tol-jositik. Az altiszti aki a kolchoznál loljoait szolgálatot, négy nap óta iilig o-szik valamit.
Hatmik mögött retfüJóberrógős hangzik fol. A repülóíigyeló buldog mosollyal jetonti:
- ¦ Jön a nagymama!
.Mi meg alig látjuk, ó már tudja, hogy ogy kóttörzsü Foeko-Wulf kö-zülfiildoriló órkozotl mog vonalunkba. Slogrendíthototleu nyugalommal vígigjárja az ollonsóg állásait, gondosan végigrepüli az arcvonalat, megnézi nincs-o valahol valumt roudoNcncflaeg/, amit tegnap még nem tapasztalt, a/.ulán visszafordul, ledobja jelentését és megy másfélé, Talán ezért a jóságos gondoskodásért keresztelték ol zalai bakáink nagy-ma inának.
Ilyenkor, ha unjál gép van \'fölöttünk, biztosak vagyunk, hogy nom jön ellenséges repüld, Nem Mzives;!ii kovorednok légiharcba vonalaink felett. Ezért üdvözölnek a fiuk inindoa saját gój«i oly kitörő ürömmel. Egy negyodóréra tiszta az ág, nom jön a liata.
Érdekes, ¦ veszi át u Bitét » Itai-naarcu hadnagy hogy iútok
n rélolmetca hirü Unták és Martinok
tevékenységükhöz mérten aránylag kevés kárt tesznek. Itt vannak körülöttünk ónok a nagy bombatölcsérek, alacsony ténjadaat szinte naponként kapunk", do még csak wobos ülésünk som volt eddig. Igaz, hogy oz szo-roncse dolga ós ezt tudva, logénv-ségiink a ropülökot tiszteli legjobban. Bizony nagyon sok cigaretta fogy és oz a megfeszített idegmunka joio!
Visszufolé a fedezékek mollett vezet ol utam. Napbarnított csontos arcok lokintonok rám, nyugodt, biz-(oa n tokintotük. Arcukon ogy ko-uiéiiy vonás látható. Bzüito ugy ha-MinliUinak ogyináslioz, mintha test-vérok Volnának..
Míndogyik arcán ott tükröződik a komoly hit: az ellenség nom jöhet át a Donon!
Márkuit Pál hdgy.
noi bundák ,
, NBQV ¦ választékban
„Megfiatalította" magát egy fiatalasszony, — letartóztatták
A nagykanizsai rendörségen megjeleni egv fialala^szony, név-szerinl Győrit Dániclné született Marik Erzsébet és munkakönyvet akart kiváltani, Eközben* az eljáró rendőrtisztviselő anyakönyvi adatainak igazoló-sói kérte\' Gyürfiué igazoló könyvecskét adott be a rendőrség™, amelyen a születési évszámalát-liatóan ki volt javítva. Egy évvel megfiatalította magát. A.
rendőrtiszt természetesen mindjárt tisztában volt, hogy itt hamisítás történt, A kérelmezőből gyanúsított lelt. Győrfiné bevallotta, hogy ő javította ki az okmány szerit igazoló könyvecskében születési évszámát. Miután közokirnthnmisitás gyanúja forog fenn, Györfi Dánielnél azonnal letartóztatták és átkísérték a klr. ügyészségre . ift»»**»j»»j»iSs»s%ajt»^^
órát, "ak." ékszert,
V-siroljon biialommiil luolld Árban
vékAsy gyula
víiück, Hnrnlbily(«(flk oleto iibta ktuOlMk.
AHÁNYAT Uf mgiubb napi diiin vtutk, »igy btoiíiilaiai.
A falu keresztény egységéről, a falu és város háborús sorsközösségéről beszélt llovszky János Homokkomáromban
Átadták a kerület képviselőjének Homokkomárom
kfizség díszpolgári oklevelét
A magyarszerdahelyi pártértekezlet uláii Gyutay István kör-jegy zőék látlak* vendégül llovszky képviselői és kíséretéi. Majd folytatták útjukat Homok-komaromba, A polgárság éppen lilániáról jött ki, amikor IIovsz-kyék megérkeztek az ünnepi díszbe öltözött községbe. A községháza előtt már várta a sokaság a népszerű képviselőt, akit Wcisz Marika kedves szavakkal köszöntött, majd virágcsokrot nyújtott ál. A feldíszített ülésteremben Hozmán Alajos plébános, a kegyhely Őre, Czigány Ferenc főjegyző, Czifra László községbjró és a képviselő test filét tagjaj várták Ilovszkyl és kíséretéi, akit lelkes ÓljenzésseJ Ünnepeltek.
Czifra községbirő szép beszéddel nyitotta meg a Képviselőtestület díszközgyűlését.
Czifra kipróbált élharcosa a Magyar Klet- Páríjának és lelkes levékcnységévcl nagy érdemeket szerzeit. Beszédében ismcrtetf|c a község történetét.
Coblenz városiból Idekerült
telepesek alapították annak Idején a községet, akik később teljesen magyarokká váltak és beleolvadtak a magyar nemzet közösségébe, Any-nyira magyarokká lettek, hogy nem is tudtak máskén, mint magyarul beszélni. Békésen és
boldogan éltek, inig a község földje zsidókézbe nem került. Mikor ő lett közsógbiró, mondotta, látta a nép szomorú helyzetéi, hogyan lett a lakosság a-zsidó birtokos igavonójává, mindent megtett, hogy helyzetén változtasson. A magyar földmű-
velésügyi kormány azután nagy megértéssel lehetővé tette számukra a járomból való felszabadulást.
Ma béke és fejlődés van a községben llovszky képviselő támogatásával, ügyeik mindenkor kedvező elintézést nyertek. Örök hála llovszky képviselőnek azért, hogy annyi kisember házhelyhez jutott. A község önmagát becsülte meg, mikor llovszky Jánost megválasztotta díszpolgárának.
Zágorhidl Czigány Ferenc főjegyző beszéde következett.
Á meleg szeretet hangján elmondott beszéd után a díszközgyűlés lelkes éljenzése közben átnyújtotta Ilovszkynak a nemzeti szinü szalaggal átkötött díszpolgári okleveiet, Nemes Fekete László nagykanizsai festő-
i művész sikerűit munkáját. A kép zászlóval induló fiatal magyarokat ábrázol, háttérben a
I boniokkomáromi kegyhellye1
llovszky beszéde a keresztény gazdasági élet
megsegítéséről
llovszky János válaszában kitért a választási küzdelemre, amely azért volt itl olyan erős, inert benne nem a politikust, hantim a gazdasági embert látták. De mindamellett sikerült a nagykanizsai kerületet a Magvar Élei Pártjának megnyerni. Tiz év elölt a keresztény gazdasági élet levágott szárnyakkal küz-ködölt. Ha Ő nem csinált volna mást, minthogy a keresztény kereskedelmet segiíette^ tökét szerzett számára, hitet és erőt csepegtetett belé —• akkor is credménves munkál végzett. Ma 150 helyen ¦18.000 kereskedő mutatja?\'hogy mit tud a magyar keresztény kereskedő. Ha mi magyarok megértjük egymást, akkor a nemzet jövője biztosítva van. A községi bíró ur jó utón van, amikor sikerült 181 hold földet a zsidóktól a nép részére megszerezni. Nagyon örül a községben uralkodó össz-
idy
lölcspálinka likőr
kiváló minőségű!
Vendéglőben, csemegeüzletben
csak ezt kérjél
hangnak. Akkor voltunk rossz uton, amikor a zsidóság éket vert közénk. Be visszaütünk olyan erővel a zsidóság tulkapasaira, hogy a nemzet ámulni fog. Mi tudjuk, hol fáj nekik I Életem célja: — a nép boldogulása ebben az országbaja. ílogy a keresztény magyar faj legyen az uralkodó I Egységesen, összefogva, Álljon mindenki a magyar nemzeti kormány mellé, hogy egységesen vonulhassunk fel a szentlstváni Magyarország felé. Percekig zúgott az éljenzés llovszky beszéde után.
Hozmán Alajos plébános közvetlen szavakkal gratulált ezután Ilovszkynak ahhoz a szeretethez, amellyel a kerület népfe megbecsüli képviselőjét. A liberálisok most is azon vannak, hogy éket verjenek a magyarság közé. Ennek a világnak vó get kell vetni. Együtt kell munkálkodni a magyarnak. Majd ¦
a község kérését tolmácsolta képviselőjének : bekötő utak építése, a családi házak megvalósítása, egy levente-otthon építése mind a három község részére, legelőjavitás, a villanyvilágítás bevezetése, egy telefonvonal megépítése.
llovszky megnyugtató válasza után figyelembe ajánlotta, hogy s falunak ma fontos kötelessége van, élelmeznie kell a v A rost.
A falu népének éreznie kell a magyar sorsközösséget.
A díszközgyűlésből üdvözlő táviratot küldtek vitéz gróf Teleki Béla főispánnak.
Czifra községbiró ezután vendégül látta házánál Ilovszkyt és szűkebb kisérctét.
Homokkomárom község szívéi lárla képviselője felé...
ZALAI KÖZLÖNY
1942 október 13
Kiütéses győzelmek a Dunántúl! CsB asztályozó második fordulóján
Nagykanizsai LE ¦ Szókoafohér vári Máv Elére 10:6
A dunántúli ökölvívó csanatbaj-noksáir osztályozójánakiinásodík fordulóján isim\'t tolt házat vonzott n kitÜnó kanizsai öklözök jó hire. A sok előkelő vondég között ott láttuk városunk sportjának legnagyobb támogatóját, dr. Krátky István polgár inoatort is. A közönség bz alkalommal sem csalódott kitünó öklözöink-ben. A fiatal gárda nagyon kitett magáért és a három vereség íh csupán *tisztoletboIi« voreség volt, hiszen a kanizsai öklözÓ Hommivel rom volt rosszabb cllonfolénél. Ismét élmény volt HAcs, a közönség kedvenc .\'>CsibÍjénok« szereplése. l)o a kitünó Szenta és Kasza, valamint Horváth szoropléso is dicsérhotó. \' Kót bemutató számot nyernek meg a kanizsaiak. A kis Szekszárdi Balogh ollón, majd Étsy Tüttós ellen győz fölénveson.
Kacs szorítóba lópésőt óriási taps-vihar és krtkesedös fogadja. Kiss menokül a kitünó ÖklözÓ olól, de 20 másodperé alatt íöldrokorül egy Bzédfilofoa liácz-sorozataitán. Szinté alig látjuk a villámgyors sorozat heutésos találatait. 1A mérkőzés rövid volt. Kisst kiszámolják.
A Szonla Szabó párharc is rövid. A kitűnő helyi öklöző fél porcig .>dolgozzaw ollenfelót, niajd egy lengő gyomorazájütéssol földre teríti. Ismét kiütéses győzelem.
A szívós Horváth hárem meneten keresztül csépeli erős ellenfelét, Szakolczait és végül győztes it» lesz. Már nom veszthet a kanizsai csajkit. Modort orófölény címén Icléptotik Németh ollón. A székesfehérvári fiu nagyon tud, majd Kosza üti ki az első menet végén ellenfelét, Fóron-ezot. Büki Vihar ollón vészit, maid Reítboffor— Karácsonyi párharcból kerülnek ki győztesen a vendégek. Vadász ió vorsonvbiró volt. Az ifjú levente öklözómk dlcaéro-tes szoropléso figyolomroméltó. Mindont el koll követnünk, hogy oz a fiatal gárda erősödjék és az "ország egyik legjobb csapatává fejlődjék, lía a versenyzők részéről oddig azt tapasztaltuk, hogy erre minden remény megvan, csupán a vozotóség jóindulatú támogatása ssflkségóa még.
—k—n—l—
Szent László kupa mérkőzés Nagykanizsán
A kitűnő játékerőt képviselő nagykanizsai kereskedelmi iskola labdarugó csapata, mint ismeretes, benevezett a Szent László kupa idei bajnoki küzdelmeire. A kitűnő együttesnek minden reménye megvan arrn, hogy a kupa döntőiébe bekerüljön és egy győzelem esetén Kanizsára kerüljön az értékes dij. A legelső ellenfele a zalaegerszegi gimnázium csapata lesz a keristáknnk csütörtökön fél 1 órakor a Zrínyi pályán. A csapat Nagy — Horváth, Po-lay — Pózvay, Fischer, Bogén-
Festessen Tisztittasson
PÚlCSMCS-ntíl
rieder — Juhász, Töppfcl, Kovács, Túra Voinovits összeállításban szerepel. A kitűnő fiatal jálékosgárdában sok nagy
név is szerepel, de jók á többi játékosok is és igy főlényes nagyarányú győzelmei jósolunk a csütörtöki találkozón.
Széttépett egy bojtárgyereket a talál! kézigránát
Az öreg pásztor 40 sebből vérezve került kő-házba
Kaposvár, október 13 Borzalmas szerencsétlenség történi a napokban a bőszén fai halárban, a Beck-fóle bérleten, ;i legelőn. Szabó Mihály (!7 éves kondás olt legeltetett a 11 éves Oroszi István szenttamáspusztai bojtárral. A kis bojtár egy fel nem robbant kézigránátot talált. Odahívta a kondást és miközben az ismeretlen holmit né-
zegették, a gyerek azt bollal piszkálgatta. A gránát felrobbant. Oroszi Istvánt a robbanás ereje darabokra leple. Azonnal meghall. Az öreg kondást a légnyomás messze eldobta, egyik lába eltörölt, szemevilágát cl-veszitclte. egész testén több mint ¦10 sebből vérzett. Válságos álla-polban vitték a kaposvári kór házba. A vizsgálat megindult.
Több, mint ötmillió pengőt fizettek ki az idén a biztosítók a jégkárt szenvedett gazdáknak
A Magyar Vidéki S.íjlóludó-sitó budapesti jelentése szerint a Bizlositó Intézetek Országos Szövetsége most adta ki tájékoztatóját az 1942. évi jéghiztosilá-sí Idényről: A tájékoztatóból kiderül, \'hogy a tavalyi 60.200 darab biztosítással szemben ozidrn 63.600 biztosítás volt érvényben. A terményárak emelkedése erősen éreztette hatását a biztositolt összegek tekintetében, mert az 1911-es 231 millió pengővel szemben a bíztosilott Ösz-szeg ezidén megközelítette a 300 millió pengőt. A jégbiztosítás ez-idei liszla dija 7.180.000 pengőre mg. Az idei jégverés! szezon lényegesen \'. kedvezőtlenebb volt az előző évinél. Különösen su
lyos jégverés! károkat okrzlak a május 22-i, június 13-i *!s a julitus ll-i jégverést napok, amelyek közül az első fokéul Hajdú-, Bihar- és Szol no k-i negyében okozott 100 százalékos károkat a borsóban és igen súlyos kárt egyéb terményekben, mig a második és harmadik országos kiterjedésű volt és különösen a Dunántúlon jelentkezelt katasztrofális hatása. A társaságokhoz 13.300 jégkárl jelentetlek be, tehát minden ötödik bíz-tosilottat érte károsodás. A társaságok által kifizetésre kerülő károk Összege 5.220.000 pengő, ami kb. l.tiOO.OOO pengővel haladja tul az előző évi károk Ősz-szegéi.
Férfi és női
gyapjúszövetek
olcsó árban kaphatók mig a készlet tart
BRÓRYAI DIVATHÁZ
Horthy Mlklós-ut 1.
A zárolt téglakészletek
felszabadítást!
Budapestről jelenti a Magyar Vidéki Sajtótudósiló : Ismeretes, hogy még augusztus elején zárlatot rendelt el a fővárosban rés környékén termelt leglamennyi-ségekre az Anyaghivatal. A zár-
V
A.8ÁROLJON:
Deáky Ferenc
url-nűi divatáru-üzletében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 1. -"ffe
latra főként azérl volt szükség hogy sürgősen és Inindenekfö-löü biztosítsák az alföldi árviz-sujlotla vidékek téglaszükségletét. Ilyen módon mintegy hatmillió darab téglát vontak cl a főváros és körnvékc építkezéseitől és juttattak az árvizsuj-lotla területek gyorsan lcbonvo-
Jitamló építkezéseire. A szükségokozta zárlat egy időre megakasztotta a főváros és környéke építkezéseit.
Az Anyaghivatal most a zárlatot feloldotta és elrendelte, hogy az ipartestületek által ki-állílolt utalványokra a szükséges léglainciinyiség kiadható legyen. A zárlat feloldása következtében iiiinlcgy kétmillió darab szabadul fel a félbemaradt épil kezesek befejezésére. Azon-b.-in még igy is lakarékoskodni kell a rendelkezésre álló készlelek felhasználásánál. Az egy-emclelesnél nat\'vobb énületekre az Anyaghivatal nem biztosilj? a léglaszükséglct kielégítését.
Tíz százalékkal emelkedett a dohánytermőtertHet
A kormány erőteljes intézke-désekkí-1 igvekezelt már ez év-hon előseffiteni a dohánytermelés fokozásai, mert a modern háború a dohányfogyasztás n\'igvmérlékü emelkedésével jár együtt. Igen sok kedvezményi nyújtott :i kormány a kistermelöknek és a nagyi érmeinknek egyaránt. Elsősorban felemelték a holdpénzelőleget, dc felemellek a szárazdohány után fizetendő zsinőrpénzplöleget is. Továbbá 5 százalékos árpótlékra tarthatnak igényi azok, akik az idén 10 százalékkal nagyobb területet ültetlek bo doíiánnynl. Műtrágya beszerzésére a kincstár holdanként 50 pengőig terjedhető előleget engedélyezett. 3 százalékos kamatozású, liz éven ál törleszthelö építési kölcsönökkel lehetővé lette a Dohányjövedék az uj termelőknek ésíi régieknek egyaránt, hogy uj száritópajtákal. csomózóhelyisé-gokcl és kertészlakásokat emelhessenek. Különleges kedvezményeket kaptak azok is, akik áttértek a virginiadohány termesztésére. Igy emelkedett az idén Hz százalékkal a dohány-nyal bevetett terület.
FERENCJÓZSEF
keserűvíz
Képkeretezés üvegezés
EUSrenáfl - olttá - uakanntal STEBN üveges
Nagykanizsa
Csengery-ut 7*
liiia. október 13
ítíJtí KÖZLŐN*
NAPIREND:
Gyógyszerei ..ügyebjf; : Ha Fekete San g^ógyuzortar, PŐ-ut 6. na.
Kutkanizüá\'n az ottani gyógynzor-tfir Állandó ügyelotoa szolgálatot t»rt
A ÜÖZPORDÖ nyitra van röggel 6 órától <:.»(•, 6 óráig. (Hőtfó, szsrdo péntek délután és kedden egész uay nőknek.) Telefon: B60.
N«plí:i Október 13. Kedd. ltom. kat. Ede klr. • í\'rotetitana Kálmán. ¦ Iir. Mark. 2.
Ujaágot kér hazulról a harciéren küzdő honvéd. Aki kiolvasta, a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a tap/ejen található címke kitöltésevet dobja be egy postaládába I
— (Áthelyezés)
Csonka Istvánná b\'aludy Eiüsóbet áilftmi lanilónót u kultuözminjaitür S/áazkórőI Csáktornyáru Jiwlyuzto át.
- (Tanügyi hlr)
A szombathelyi .tankerületi kir. főigazgató Utia Lrasóbotot it uzopet--nek-gyótapussuii iskolánál kiwgító-tanitoként alkalmazta.
- (Városok előlépnek)
Szombathely ős Kaposvár megyei városok a törvényhatósági joggul felruházott városok sorába lépnem. A két városra vonatkozó törvényja-railat már elkészült és hamarosan a Ház olé kerül.
- (Meghalt a keszthelyi MA VAUT vezetője)
A koszthelyi MAVAUT kirondolt-fiég vezotójo, Medinay Szilvié MÁV főintéző 15 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 11-én volt Keszthelyen nagy részvét, mellett. A ravatalnál Feronccy főtanácsos ma. ríis szárnyalású .bucaubeazédot mondott, a airnál Ixmdvai gépkocsivo-zotó a-személyzet neveljen szép szavakkal búcsúztatta.
— (A vasárnapi munkaszünetet) az fl|ÜBpán a zalai vetési munkák
Hürgősflégéro tukintőitől a mezőgazdaság toron további intézkedésig fölfüggesztette.
— AMiiirgiifözl gyümölcs a sebesülteknek)
Murakőzi tudósítónk .irja: A Zalai
Közlöny jelentette > már, hogy Muraközben a Bajtársi Szolgálat, kezdeményezésére a leventék és iskolások n zalai soboaült katonákat gyümölcscsel látják ol. Az akció eredményeképp máris sok kocsi alma gyűlt össze, amiből 18 nagy láda válogatott almát már utnak indítottak Siouibatliolyro, az ottani katonai kórliázban gyógyulást váró Bobosült katonáknak. Az, ütódött almákat felszeletelve avfarkashogyi állami szóló is gyüuiölcslolouro szállították, ahol ¦negaszalják és így a eobesült katonák téli gyümölcs-ól látás át biztosítják. A gyümölcs-folajánlások az Sgyefl községekbon folyamatosan folynak, az első szállítás Drávadióa, Drávaszilas és Drávadollár köziiégok felajánlásából adódott.
Az e\'rősóbb
UTORT
HETYEI IBIBE
márkák öaterswIonhVban vágyta vasy íKsűríjer. Bimm BÚ*
Véttyrttich htraegnó egy alkalommal nagyszabású, jótékonysági ünnepélyt rendezett, ahol többek kr-zÖU lord, .Asburti Ja megjeleni, aki nemesqk rendkívül gazdagiá-gáról, hanem egyben hallatlan fotvényaégérbl , íi hires volt. A hercegnő azonnaljiozzá fordult ét megkérdezte:
-- _Sjem óhajtja (alán ezl a cigarettadobozt megvásárolni! f.ord Album megcsóválta a fejét: Nagyon kötaÖnöm, njim dohányzom. ,i
— Akkor talán vegye eut a szép
tollazárat 9
Lordunk ezúttal is nemet mondott:
¦- KöiZönÓm, leveleimet titka-rom szokta irni.
A hercegnő azonban nem engedett:
Talán ezt tt csomag bon-bonni fel tudja használni!
Lord Aabum dösvénysége azonban még itt is győztesen került ki.
¦¦¦ Sajnálom, — mondotta ud-varíűtan —- de az édességtől fogfájást kapok.\' •
Mielőtt azonban lord Asburn megelégedetten félrevonulhatott volna, Metternich hercegnő egy csomag szappant vett kezébe én még €01/ próbál tett:
¦ Mosakodni ózonban minden bizonnyal szokott, mylonU
Lord Aaburn megadta magát én elővette pénztárcáját.
tt, .(.A, piagyarszerdahelyí léánylaventék)
som maradnak a többi zalai levontok mögött. A leánylovontók több mint \'1 métermázsa gabonát gyűjtöttek össze u harctéren hősi hatállal elhunyt honvédek hozzátartozóinak. Büszkék vagyunk a magyar-Bzertlaholyi loánylevontékre.
— (Körzeti szappanfőző) működik már Zalaegerszegen, a
közellátási miniszter engedélyével. Ebben a,lakosság által összegyűjtött zsiradékot dolgozzák ío\\ szappanná. J Aki bead egy* kiló hulladék zairadé-kot, azonnal kap helyette egy kiló szappant.
— (Betörés Csáktornyán)
Minap éjszaka Jsmorotlon tottosok behatoltak a Zrinyi-kavófláz pincéjébe és onnét nagyobb mennyiségű palaok-bort és egyéb szeszes italokat elvittek.
Wtéw éta •xületófcnnpokr\'ai
alkalmi ajándéknak
osvropes ós levágott virágokat, osokrokat
égess éven át vehet * réa,t P«terniartn kertészítben iuikon-«tc« n. iá*
.Tű O P.E JP
Telelt Tior koromör imlttéiét udóKott m közigazgatási bizottság
Zataajerszey, október 13 Zala vármegye legutóbbi közgyűlésén belügyminiszteri felhatalmazás alapján a távollevő fő- és aljspán helyett dr. Sehrnídt Jenő főjegyző elnökölt.
A tanácskozás megindulása előtt felolvasták az alispán meg-; en^ékezését gróf Teleki Tibor koronaőrnek, főispánunk édes-alyiánnk haláláról.
Két tévtized alatt két koronaőr távozott az élők sorából. Mindketten szerették a zalai földet, megbecsüllek népét és mind ketten Széchenyi István hagyományainak voltak családi, és vérségi.leszármazás alapján is a képviselői.
Gróf Teleki Tibor emlékét; jegyzőkönyvben örökítették meg és a\' főispánhoz rész vét táviratót intézlek... Az ejhunyt koronaőr magas közjogi méltóságában istápolója volt. — közéletünkben talán a szociális korszakot megelőzve ,a szegényeknek és a gyámolitásra szorulóknak. Er-
kölcsi érzése, a közétet tisztása-, gában elfoglalt Állásponttá példaadó minden magyar számára,
.A napirend tár^yalája\'^orán a\'szeptember havi Itflcnws f .szerint, a\' k\'özbj.ttóns\'ágt ájtapof lít-cíégilö.. Az álluHegTsis\'egü®! jelentés kiemelte, hogy ú ragadós száj- és körömfájás a sümegi és balatonfüredi járáSl&n megállt de á tapÖlr*ái(1járásb!in a lakosságnhk a hMÓSSgl\'lfitéz-kcdésekkcl szemben tanusitott nemtörődömség?,, illetve., ^kijátszása miatt rouamosa\'ri tijrj^at.
A mulasztókkal szemben szigorúan eljárnak és október\' elei jétölkezdve kjkfildött\'rríinisWerí biztos . ügye] \'a ragályos állat-betegs\'ég\' iektiüdésére.
.A főorvosi jelentés ^reriiitnagyobb számban lépett ,,fél,:a gycrmékbétíulás a balatonfüredi járásban. Tizeh haltak még á líi ŐVdn nluljhlf közül.
sier; elöirá kes.
•rir.t a vi\'.ilt is.\',/ mrífy W6-urasának 52 srazaUka eWli!
A lakásművészeti kfátfífes epll%iísfa
A rendőrkápttanysé^felHi^* a MdnSÉg>riéií!
A ríarfWöíiízs\'al rendőrkapitányság bűiiügyi oszlálya felkéri mindazokat, akiknek a legutóbbi lakásművészeti bemutaló főrendezőjével, Vólyi Nagy Dezsővel szemben bármilyen bűnügyi panaszuk van, hogy haladéktalanul a rcndörknpiiányság.bün ügyi osztályán (első emelet, 31. ajtó, Sebestyén Károly detek-tjvnél) jelentkezzenek.
TÓTI
Telefon t 683.
Atailli , i T"\'*
Holherr-Schröntu fryártfntinyii mezőgHzdBBftgl RépéJiet,; Kt^cjwin
férfizoknik térdharisnyák
Központ szállovai szemben Emeleten
Váiyi\' Niíffy Dezső1 \'Wlíin\'tBb-^elí-külonböző \' telttilelltdsekeí tettek a rendőrségen: íny u egiyík szállódíi szobahsHiíbnya, akitől Valvi Nafe\' Dezső\' a kiállítás rendezésére 250\'pettgő kölcsönt kért, de Nagykanizsáról történt távozásakor \'nem\' fizette vissza\'.\' A hiztoslléláil adott Hal1 darab fesfriíényt á Szobaasszony libszolgSltátla a rendőrségnek. A rendőrség szerint alapos a gyann, hogy neVezeít\' ay általa visszahágj\'ölt\'fes\'tnléíiyék-
j re i sajál iHifísát jégyeAe. ami
: részéről "szabálytalan volt.
| A rendőrség ily irányban
>: nyomozást folytat le.
A *ht»<#eVské|!l út. ItirV pfti%-ilgyiiíálígatá n nabyConlíídl for-flaínii adóliivntalhoe éreítléoiwit\' rsndelkciő kos
hls^lia dtjHoMikat
vv.fl fel.
JeWhllí.\'.fii 1942. évi október hő 15-lg lehet.
A |cl«r,tk«\'iőK bSvebb feWIoio-sitást ó éalflefleiíseeni tn.\'kif. íyént-agyipaVfloi\'óitahít és a niuykoMrtiil forjjílmi addhivatdífVeTt ti(^>hiftfl4fei
(Si
¦hüm wgzhom
\\W. okt6b«r 13
dtvat ízlés minőség
(FoJyUláfl al I oldalról!
srra, nsm akar semmiféle felvilágosítást adni a németeknek a jővondó hadvezetéséről. Amémotok erro megjegyzik; nincs szükségük Churchill-re, ha értoaülésokot akarnak szerezni.
Roeaevelt még mindig ottk tervekkel akarja megnyerni * háborút
Berlin, október 13 . Roosevelt a napokban bőszedet mondott, melyről a Némot Távirati Iroda A kővetkezőket jolonti: Az n. célunk, hogy a háborút megnyerjük és • Németország, Olaszország én Japán vezoté férfiait, akik a szÖTotsó-gesok fölfogása szerint egyedül felelősök, bíróság elé állithassuk. Roosevelt beismerte,-hogy nz Egyo-BÜlt Államok még nem érték el termelésüknek legmagasabb szinvonalat. Amerika már két évvel ezelőtt mogkezdto hadigvárainak építését. Az Egyesült Államok lognagyobh problémájának a mezőgazdaságban mutatkozó munkáshiányt mondta. Amonrryibon az erőfeszítések nem mutatkoznának orodményeanok, kény azer rendszabályokhoz .lesznek kénytelenek nyúlni. A farmorokkel mog kell értetni, hogy tormolésük és munkájuk olongod he tétlenül fontos & győzelem szempontjából.
Utasította az iskolai hatosán gokat, hogy olyan tervet dolgozzanak ía, hogy a tanuló ifjúság a mezőgazdasági és hadi ipari munkáknál segíthessen. A sorozási korhatárt 18 évre tervezik leszállítani. A legnagyobb megértéssel van ő is, a felesége is a családok érzései iránt. Beszédében azzal is foglalkozott\' Roosevelt, hogy a háborút csak katonai sikerekkel nyerhetjük nieg. Ebből a célból közös katonai vezetőséget állítanak fel. A Imdmüveleti tervek kidolgozását katonai vezetőségre bízzák, mely Washingtonban székel. Ezek a vezetők szoros együttműködést fejtenek ki az angol és a szovjet főparancsnokságokkal. Máris vannak katonai döntések, melyeket nem árulhat el. A cél a német, olasz és japán erők megtörése. Az Egyesült Államok a hit, remény és a béke előkészítésén dolgozik.
Amerikai lapok fawéhh nagyítják « léajböl kapott angol híreket
Berlin, október 13 (NT1) A német véderő főparancsnoksága közli. Az amerikai lapok a franciaországi Lili város ellen intézett brit légitámadással kaposolajban nagy légi
győzelemről emlékeznek meg, melyet a németek fölött arattak. A riémet légierő főparancsnoksága megállapítja, hogy német részről összesei 30 vadászrepülőgép vett részt az elhárító támadásban, tehát lebclctlen. hogy 130 gépet lőjjön le az ellenség. A német veszteség egyetlen egy gép, míg ri\'többi sértetlenül íért vissza támaszpontjára
Amerika le kénytelen ke-Ismerni a veszteségeket
London, október 13 Az északamerikai tengerészeti minisztérium elismerte, hogv augusztus 8-án n Salamon-szí,L géleknél harorn nebéieirkáíóiuk süllyedt el. VJzkiszorilása mindegyiknek 9—10 ezer tonna volt.
London, október 13 Roosevelt szentszékj megbízottja, Klipperen visszaérkezett Amerikába.
Londonban a hafósdü da/ffa el a Mohortát
London, október 13 Az angol közélelmezési miniszter nar mennyiségű kenyérgabona támiásáí rendelte el Londontól távol eső helységekben, hogy megvédje n néinel támadások ellen.
Szívélyes a vt»z»ny AnnztráUa és a Szovjet hli.<HH
\'Berlin, október 13 A német hírszolgálat egyik jelentése szerint Ausztrália külügyminisztere kijelentetle. hogy a közel jövőben Ausztrália és a szovjet köveiét küld egymáshoz.
A külügyminiszter azf is közölte, hogv erre az Allanti-oceánon élő két baráti állam különleges helyzete ad okot.
„A megvár kafana nem marási el senki míteött sem"
A "Dna schaffende Úngnrn közli a honvédvezérkar főnökének nyilatkozatát honvédőink kemény védelmi harcáról. A nyilatkozat Igy szól:
As ¦ idén a magyar csapatoknak rövid és londűlotos előrenyomulás után a Don folyó mentén koll holyt-állni, ahol szivés védolmi harcokat koll vivníok. Ez a védolmi harc azonban nemcsak paisziv ollonállás-ból áll, hanem ütések és vÍBSzaüté-sek sorából. rKomény harc ez, amoly a magyar katona minden kiváló tulajdonságát próbára teszi. Hol lon-dülotot. hol kitartást, hol önállóságot, hol találékonyságot, hol elszántságot kővetői, i
A magyar katona ezoklxjn a harcokban megállotta n próbát és megszokta a hábornt. A békebeli katonából kömény háborua katono lett.
A magyar katona teljesitményeí ebben a háborúban különösen akkor tűnnek ki, ha meggondoljuk, hogv a magvar katonát a trianoni békés paeifizmus kényelmes és nyugalmas gondolatköréből és érzésvilágából szakították ki és a bár fegyveren, de harcnélküli mogazállánok \' látszólag könnyű katonai sikerei után komoly háborúba kollott lépnio a világon logjobban folfegyvorzott és logol-ézántabb ollonféf ellen, amely bősé-gos hadítapasztalatokkal rondelkozik. A magyar katona nem marad ol sonki mögött sem. Hüséggol harcol a szövotséges csapatokkal és volük a legjobb bajtársias ogyotértésbon tartlé)>éat. Ragyogó önálló fegyvor-ténvokot vitt véghez, amelyek bo-rsülotém válnának bármely inashad-sorognok. (MTI)
Hofherr-Schrantz gépek, filágiíÉ petnleum
DNGBk-ÜLIiMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN ¦ Shell gázfőző k előjegyezhetők.
Minden s*aks*s;let6t ulüro rendali» magi
Wohlráb Sándor, József, Lajos ós Gyula gyermeket tájdalomtól megtört szívvel, do a Mindenható szent akaratában való megnyugvással Jelentik, hogy a logjobb édesanya, tostvór, anyós, nagyaaya. Illetve rokon
özv. Wohlráb Sándorné
sirtU ítets isaMénie
áldáson életének 75-lk óvóben rövid szenvedés után tolyó hó Í2 ón visszaadta nemes anyai lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk Iflldl maradványait tolyó bó 14 ón délután J/16 érakor fogjuk a rém. kat. temoto szortartástermében a róni. kat. egyház szertartása szerint beszenteltetnt ős Örök nyugvóhelye re kísérni.
Az engesztelő szentmise-áldozatot a megboldogult letklUdvéőrt folyó bó 15-en délelőtt fél 9 órakor fogjuk a Jézus Szive plébániatemplomban az Egek Urának btmutattatni.
Nagykanizsa, 1942. október bó 12.
Szerető és Jóságos anyai lelked őrükké velünk marad I
M«tx J6i*«r testvére: Woklráb Síndoraí síül. Kummert LoJm, WoM-rib JÓMefMi BiÜl. W.I.* Oltilla, W.hlráb UJoué szül. Pécx* ftUrla, WeUráS Gyattní sztll Schaffor BfáiU menyei; Gtotfagu Fervne vele ¦ wohlráb UJw, Tlb#r, Mariba, Gyula, Tomik., Évlke h FwÜte unokái és * gyászoló rokonság.
f ... •. \'.^^a .- zalai hozlöw
HILB
(emett, exhumál, szállít.
Cégtulajdonos :
Dervallts József
k» TsUfonr Jé*. leírás • 1*0.
áPBélIBDITÉSEi
ÁLLÁS
Kereakeddml érettségit vngy kereiVe-rlelml íínktnnfolvfliTiot víptő Irodai Uia-muuxony Irodába fdvíIMIk, helyben, ~ Cím: Köznontí «raUodfban. II emrlct, 37-es szoba, érdeklődni lehet vasírntn 2-tfil 4-lff. . 3"82
Vlnoetleri heresek Innuar hd 1-éi Mentis belépé«re. Klnek Iflbb <vl pyaVor-lata vsn .\'¦;( kUehb cialtdoi, kUldje -i|(n. tatét blzntiyltvanvnl maeolntjval: K6\\*\\ Dléikal, Poglnyvar. 3081
Oliali axolaA*. leheléfeg STonnill belépÉire. keresek. Unger vaskereskfdft.
5074
A volt Wrfier-gyár tielvén tókebeteklp-físrr alkalmai olcsó hAxhelyak eladók. Dr. Hal-zer, Kölcaey-u. 3. 309*
Klfalóf lelveizUnk. Frank mérlegtlrtm.
3101
Bejáró takarltónSt atonnal fctvei>ieV, Sugar-ut lO/c. 3106
Kllutáleényt felveaz Vastagít fényképész, Csengeryut 1. 3111
BoMlaxolgat, lehetőleg (ryskorlattal blrút, fetvegzunk. Köztisztviselők Szövetkezeié, Ríiiébet-tér. 3113
ADÁS-VÉTEL
ElkfllISMea miatt JAlékalmat olcidn elárusítom. „Erzsébet- Játéküzlet, Horlhv Mlklóa-at 2. 7927
Handelsmann Láizlófélc Uilelberende-zéi áiukészlettel (gylllt aladó. Bőv«b-bet: Molnár kantinos, barakkírhíz. 30)0
Far4axpor-kályhát veszek. Cavetko, Fé-ut 4 szám. 3107
BÚTOROZOTT SZOBA
Butoroxolt külOnbejáratú utcai szoba két ággval kiadó. Tclckl-ut 29. 3109
fíAZ ÚS INGATLAN
Eíadó h*x, Zalaegerizeffcn, Vöröi-maity-u. 22. az. sarokház (VötSimarty— Apponyl u. aarok) 4 utcai szobival, mel-léKhctyiaégekkc], keiftcl, benne termő gyD-mfllcilákkil szabadkézül eladó. Felvilágosítást ad: Fangler Béla Arvissékf ülnök Zalaegerareg, Vörísmsrtyu. 22. 3077
Eladnim elköltözés miatt Klakoiná-romban levő gyógyizertéd Üzlethelyiségekből, 4 aioba, fürdőszoba, garázs, sok mellébhelyliégekbél álló cialádl házamit bérbeadási lehclőségíel. Cím : CJyóiysMr-tár, Kiikomaiom. 3104
Tülefoh t 647.
SzentképeH
nagy válusztékban — legolcsóbb
Horváthnál, Fő-ut 2.
OfcSJBiiAsjit
mtiamozibjafi szémkozfialik
politikai napilap.
ítiiuljn : ,,KtJiflazdasásl T. Naoyknnhia". t\'clelós kiadó: Zatal Károly. Nyomatott : n „Kdzflazdaaiü! R. T.*NaaykRnU»a"
oyonidajabaa NasykBnUaao. (Nyomdáért telel « ZataJ Kársly^
Feladó:......1................:..................... _ Péntektől 72B órakor elsötétítés I
82. évi, 232. ». Nagykanizsa, 1842. okt, 14. szarda ára 12 Hllér.
liuuillokoxiit :...................:............._ Tábori posta1
ZALA 11 KÖZLÖNY POLITIKAI NAPILAP
Mt*J«lenlk taludaa kétlfcnáp tUmtU
KUOsMM ira: efj btaapra Inul 10 »
Felelős szerkesztő : Barbarlta Lajost t mus 20 bűíi.
Dl termelési rend
Irta: Lot*OBDi.y litván
m. klr. küzellátáítlgyl miniszter A közellátás biztosítása meg-követeli, hogy mindazon termelői rétegek, amelyek munkájukkal a feladatok megoldását elősegítik és megkönnyítik, a háborús idők közepette fokozottabb felelősséggel vegyenek részt a termelésben. A magyar gazdatársadalom elsőrendű kötelessége, hogy n termelésben reá váró feladatokat egységesen oldja incg és minden feleslegét a megfelelő módon hozza a piacra. Amikor a nemzet fennmaradása érdekében élet-halál harcot viv. minden embernek honvédelmi kötelessége, hogy kivegye részét ebből a harcból. A magyar gazdaközönségnek, amely az ország legnagyobb és legfontosabb hadiüzemének tulajdonosa, irányítója vagy munkása, legfon tosabb kötelessége, hogy megfelelő termeléssel biztosítsa az ország közélel mezesét, mert fizikailag ugy állíthatunk fel követelményeket a munkással, az iparossal és a szellemi munkással szemben, ha az élelmezéshez szükséges táplálékot biztosítjuk számukra. Közcllátásunk eddigi rendszere a kenyér- és zsircllá-lást nagyjából biztosítani tudta. Békében is, de mégínkább háború idején szükséges, hogy a számitások során mindig előro figyelembe vegyük az előre neW látható tényezőket és azon kell lennünk, hogy ezeknek a tényezőknek a kedvezőtlen hálásait a lehetőséghez képest csökkentsük. A jövőben tehát olyan intézkedéseknek megvalósítására törekszünk, amelyek ezeket a kisebb-nagyobb akadályokat és zökkenőkéi lehetőleg megszüntetik és biztosítani tudjuk az állandóságot az ellátásban és a fejlődést a termelésben.
Az igazsághoz híven megállapíthatjuk, hogy a közellátás rendjének biztosításánál sok olyan intézkedés volt, amely nem váltotta be teljes egészé; ben a hozzáfűzött reményeket. Ennek több oka volt. Amikor az elmúlt gazdasági évben a katonai beszerzőosztagok segítségével vették igénybe a gabonát, akkor a pillanatnyi helyzet ezt ;i szükségmegoldást parancsol-bv A tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy ez az eljárás a lövőben mellőzendő. A folyó évben már a cséplésnél vettük száinb\'a a gabonát a cséplést ellenőrök segítségévei. Ez sein bizonyult tökéletesnek. Egyrészt liagy költséget jelent, másrészt •Jz ellenőrzésben is sok helyen ühák mutatkoztak, de legfőbb bibájuk, hogy a gazdák tájékozatlanságba,!, voltak, hogy mi a
Kemény kézitusában, ember-ember ellen küzdve,
törték meg a németek az ellenség minden fegyvernemével véghezvitt elkeseredett támadását
A sztalln-horda délről átkaroló mozdulatokkal akarta „felszabadítani" Sztálingrádot — Nem sikerült a bolsevlkteknek páncélostámadásaikkal a sztálingrádi német acélgyűrűt keresztültörni — A szovjet nem gondolhat többé nagyobb támadásokra
Óriási megdöbbenésit okozott Amerikában a három nehézcirkáló elsüllyesztése
A német ősapátok elérték a Fekete-tenger partját
, . Berlin, október 14 A német véderő főparanes-iroJís,ága szerint á bolsevisták Sztálingrádban október 12-én ellenl.am.ad ássál megpróbálták széttörni azt az acelkapcsot, amellyel a németek a várost körülveszik. Déli irányban a szovjet tüzérség minden fegyverével zárótüzet kezdett, majd a csa-
patok tankokkal ellentámadásra indullak. A páncélos kocsik megpróbáltak előre jutni, de a szétzuzott házak és pincék tankcsapdáknak bizonyultak és a bolsevista lövészek ismét magukra hagyatva maradtak. Végül kézilusában ember ember ellen küzdve, ásók és kézigránátok döntölték el a harcot.
Az ellenség páncélosokkal megindított támadása teljesen összeomlott.
több szovjet támadás omlott össze, így a sztálingrádi -Vörös
Német tájékoztató szerint a keleti harctéri helyzet a következőkben foglalható össze : Hétfőn csak néhány helyen került sor nagyobb * Összecsapásra,
október\' elnevezésű gyártelepről indított és páncélosokkal tá- ¦ mogatotl ellenséges támadás.
A sztálingrádi harookban ellanyhulás várható,
mert az ellenség a Volgán a legszükségesebb lőszert sem tudja szállítani. Az egykori munkások igénybevétele is azt bizonyítja, hogy ember-anyagban sem bővelkednek. A gyári munkások fegyverzete nagyon hiányos, pisztoly vagy puska. A torlaszok mögött valóságos hullahegyek láthatók, mert a bútorokból és más eszközökből felépi-
akadnak köztük 14-
is, akiket a szovjet erre a célra felhasznál. Sztálingrádtól délre a Volgán nagyobb mozgolódást figyeltek meg, ami támadó szándékra mutat. A szovjet délről átkaroló mozdulat okkal akarja felszabadítani Sztálingrádot. A német légierő sikeres támadásokkal gyengítette a szovjet csapatszállításokat és utánpótlási vonalakat. Egy fogságba került szovjet ezred-segédtiszt vallomása szerint a szovjet vesztesége emberanyagban meghaladja a ;it) százalékot.
A szovjet olaj-vesztesége is jelentékeny, miután elvesztette
lett torlaszok hamar lángra gyúlnak. A sebesültek elhagyatva feküsznek az utcákon, mert a- szovjet egészségügyi Intézmények már régen nem műkődnek megbízhatóan.
Szmolenszktöl délre a szovjet sietve egy hadsereget állított össze. Ezt a csendesebb arcvonalak ember-anyagából szedte össze, de
15 év körmi gyerekek
azokat a területeit, mely az olajtermelésnek több mint 80 százatékát dolgozta fel; így u szovjet kénytelen felhalmozott készleteit fogyasztani, melyet többé nem ípótolhat. Az Iráni olaja\' esak korlátozott mértékben veheti igénybe.
A szovjet légierőinek támadása az utóbbi Időbori feltűnően csökkent,
London, október M Londoni körökben foglalkoznak a szovjet katonai helyzetével a Jövő télen. Megállapították, hogy a szovjet elvesztette
legjelentősebb szénterületeít é;f a legfontosabb gabonatermő forrásait. Ennek következtében a szovjet uz elkövetkező télen mért többet szenved a hidegtől és az éhségtől és még nagyobbak lesznek e nehézségek. A német hadseregnek is át kell telelni az arcvonalon, de a németek mindent megtettek, hogy csapataik számára elviselhetővé tegyék a nagy hideget.
A szovjet ezen a télen nem lesz képet olyan arányú tá madásokra, mint sz elmúlt télen.
Az elmúlt télen végrehajtott támadásai is igen súlyos áldozatokat követeltek. A szovjetnek a következő hónapokban ismét még nehezebb lesz az utánpótlás kérdésének megoldása, ügy, hogy nagyobb támadásra nem is gondolhat.
Japán a végső győzelemig folylai/a a harcot
Tokió, október ti Tokióban a Kelet-Ázsiai értekezlet megnyitásán a japán külügyminiszter többek kőzött hangsúlyozta, hogy Japán eltökéli szándéka mindaddig folytatni a háborút, amíg az angolok és amerikaiak megadásra nem kényszerülnek. A Nagy-Kelet-Ázsia felépítéséért való harc erősödött. Népeinket eskü köti egymáshoz nagy céljaik elérésében.
A németek a kaukázusi arcvonatat is megtisztították ax ellenségtől
Berlin, október H A NTI részletes tájékoztatót nyújt a kaukázusi arcvonalról, (Fnlvtatáa a 6 oldalon)
közellátási szükséglet és termelésüket nem tudták ennek megfelelően beállítani. De nehézségek állnak elő annak folytán is, hogv akadlak olyanok is, akik
szavát és a beszolgáltatásra előirt gabonát a megfelelő időpontban nem szolgáltatták be, de annak a köz elől való elvonására törekszenek. A későbbi
nem akarlak megérteni az idők 1 elszámoltatáskor termesztésen
mindenkinek kiderül a bűne, de addig hiányoznak azok a készletek, amelyeket be kellett volna szolgáltatni és ha az előre meg-Allapitott számításokba liibák csusznakj ezek olyan nehézsé-
1942. október 14
OTTHOHII KEZELHETI REUMAJáT Miül MDKIIOI GYÚOYISZAPPAL I
A hévízi rádlumos gyógyiizap azdritott Állapotban is megőrzi remi kívüli gyógy-hatását Vegyi lartalma nem változik, épen maradnak benne a spongla-tflk ét a finom górcsflvl kristályok. Sugárzó energfája csodálatosan gaidag rádium-tarulniával hosszú hősim időre ható-kípes. Fájdalmat csillapít, gyógyít a
„hévízi radiuhos gyógyiszap"
Rendelés : HÉVÍZ (Keszthely mellett) OyógyíürdöigazgatrisáK X. l-til K»tith»i/.
geket jelenthetnek, mnjelyck *i zavartalan közellátási rendkívül megnehezítik. Uj utal kellett tehát keresnünk, hogy a termelés és nz ellátás kérdését összhan-goljuk. A kiindulási pont az, hogy minden gazdának kötelessége azt tennelni, amire uz országunk múlhatatlanul szüksége van. lln ez megtörténi, akkor az ország lakossága munkáját nyugodtan végezheti, hiszen ellátása biztosítva van, viszont a közellátás irányitói is nyugodtak lehelnek, mert tudják azt, hogy a szükségesek rendelkezésükre fognak állani. A gazda tehát előre tudja, hogy mi az a mennyiség, amelyet termelnie és beszolgáltatnia kell s cz fellétlenül hozzásegíti ől ulihoz, hogy termelői tevékenységéi a rendes gazdálkodás keretein belül nyugodt lelkiismeretiéi végezhesse, Amit az előirt meny-nyjsógen felül termel és a közellátás rendelkezésére bocsát, azért jutalomban részesül. Az uj termelési rend Ösztönzőleg kivan hatni a termelésre, amelyek melleit biztosítva láthatja a gaz-, da munkája és áldozata eredményéi.
A kataszteri tiszta jövedelem alapján megállapítandó gabona-beszolgáltatási kötelezettség nem jelent a jelenleginél nagyobb megterhelést a gazdára. Amikor azonban jutalmazzuk azokat a szorgalmas gazdákat, akik fetij. merve a nemzet érdekeit, segítségünkre sietnek, ugyanakkor büutctiú fogjuk azokat, akik a inai.idők közepette is elhanyagolják földjeik megművelését. Akik a megkívánt eredményt nem érik el, a hiány értékét többszörösen felülmúló büntetést fognak fizetni a köznek, mert nem gazdálkodtak megfelelően.
Az uj termelési rend keretein belül lehetőséget nyújtunk a gazdáknak, hogy az ügyesség, a tehetség és a szorgalom érvényesüljön.
Szilárd meggyőződésein, hogy az általunk elrendelt termelési rend, ha munkás és gazda, álér-zik a nemzet irányában szükséges kőtelességteljcsitést, minden irányban csak megnyugvást hozhat és egyúttal hatalmas ősz. (őrizője lesz a termelésnek. Lesz nek zökkenők, amelyek elkerülhetetlenek, de mindenki előre tudván kötelességét nyugodtan állithatja be termelési tervéi, amelynek alapján biztosítható lesz az ország közellátása és megtalálható a fejlődés ntja is. l : , (SÓ}
öt esperes-kerOIet papságának népes értekezlet* az Időszerű katoltkns lelkipásztori kérdésekről
A papi értekezlet meleghangú táviratot küldött a megyéspOspÖknek, a kultuszminiszternek ?8 Béldy tábornoknak
Kedden délelöll dr. Czapik Gyula megyéspüspök megluvására öt esperes-kerület papsága jött össze a ferences rendház feliéi-termében, hogy AC-érte-kezletet tartsanak. Xugyfontosságú az Ilyen pupiérle-kezlel, amely nem más, mint a papi és lelkipásztori munka lu-pusztulutainuk leszürődése, gyu-korlati tapusztalutuinak kicserélése és a további munkára való felkészültsége, íelvértozettsé-ge. A mostani papi értekezlet azért is birt nagy fontossággal, mert u lelkészkedö papság beszámolt a folyó év papi munkájának tapasztalatairól, leszűrte annak tanulságait és a jövőre való leendőit, Emelteit megállapította u jövő teendőit, munkaprogramját, célkitűzését. A megyéspüspök képviseletében dr. lioss József prelátus-kanonok elnökölt. Olt láttuk a nagykanizsai, fl kiskomái\'omi, a pacsid, -it nagykaponiaki, a zákányi, stb. esperes-kerületek papságát szép számban. Olt volt a ferences, bencés és jézuslársaságí rend is szépen képviselve. Qlt láttuk Csóthj Géza pápai prelátusl, a kerületek espereseit. » kanizsai plébánosokat, stb.
Az étlekezlel, amely a déli órákig eltartott, fontos munkát végzett. Végigvette mindazokat a napi kérdéseket, amelyek a ma papságát különösen érdek-
lik. Örömmel láthattuk, hogy a katolikus magyar papság milyen munkát végez a városokban és falvakban, a külső perifériákon. Együtt érez, együtt szenved, együtt dolgozik híveivel a közös és nagy szent cél ¦-¦ Magyarország és a magyarság boldogulása, előbbre vitele, szilárdítása, a lelkek megnyugtatása, a konszolidáció és az ország jövője érdekében. Örömmel hoHottuk a felszólalásokat, umelyeknu\'nd ti katolikus papság lelkes fáradozásáról, nemes népi munkájáról, a hívekért való áldozatos vártaállásárél szólloltak. ügy ilyen széleskörű papi-értekezleten láthattuk meg igazán, mit dolgozik a magyar katolikus papság, a sok névtelen épilö, aki teljesen eggyéforrolt híveivel. Az értekezleten letárgyalt kérdések intern természetűek, csak a papságot érdeklik. Szó. volt a katolikus sajtóról, pz \'AC munkáról, a jövő munkaprogramjáról. A magyar kaiolikus-ság büszke lehet magyar vártaálló papságára éj annak tevékeny munkásságára. Végül az értekezlet üdvözlő táviratot küldött dr. Czapik Gyula megyés-püspöknek, akinek fiúi ragaszkodásukat tolmácsolták, meleg tónusú üdvözlő táviratot Sziny-nyej-Mcrse kultuszminiszternek és a hitvalló katolikus ifjúsági vezérnek, Béldy lábornoknak.
Vármegyei kirendeltséget létesít Zalában is a Mezőgazdasági Kamara
Részeimtvetöknél 800 négyzetöl területnek megfeleld kukoricatermés beszolgáltatásának mentesítését kérte a kamara a közellátási minisztertől
Ölést tartott un Alsédunántuli Mezőgazdasági Kamura elnöki tanácsa. A Kamara anyagi helyzetéről beszámoló jolentéssol kapcsolutban olhatározta. us elnöki tanács, hogy a kamarai korülel földművelő lakosságával való szoros kapcsolatnak to-vátibi kiniélyitÓHo, illetve a Kamara különösön gyakorlati vonatkozásé munkásságának további szoros kiépítése erdőkében jánnegyéi kiren-
deltségeket létoait a kor ülőt hoz tartozó Baranya, Somogy, Tolna és Zala vármegyék székhelyén.
A létesítendő kirendeltségek alapjai voltaképpen meg varinak már évek óta a .¦¦vármegyék székhelyére kihelyezett kamarai intézők személyében. Az elnöki tanács megfololó átszervezéssel ezon külső tisztviselők inunkakészségénok fokozására \'és
O^r VAROS/ flOZQÓ K\'dd\'n
13—14__^ és szerdán
Sudermann vtlághirü novellája filmen
AZ ÖTVENÉVES FÉRFI
Főszereplők ; Heinrtch Qeorge, IIse Werner, Paul Wegener, Susa Garstene
Aktuálta. Magyar Híradó glöadúaok kezdete : 5 és 7 Órpkor*
inunkttkópesaégónek teljes kihaszná-lúaáro törekszik.
Tudomásul votto az elnöki tanács a mozÖgazdaság fejlesztési törvénv végrehajtásával kapcsolatban a mezőgazdasági érdokképvisolotro háramló föladatokat vázoló igazgatói jelentést, amely c&oportoBitva mutatta be a logközolobbí jövő idevonatkozó toondoit. A földmüvolésügyi minisztérium mogbizásából ésanyagi támogatásából folyanmtbatott mezőgazdasági gépakcióra beérkezett igény bejelentések olbirálásn-után tudomásul votto az elnöki tanács a terményértékositéBt ellonÓrzó kamarai szolgálatnak a következő gazdasági évre.történt kiterjosztóaóról, annak során a Somogy és Zala vármegyei Putura és Hombár huományo-sokat ollenórzÓ elsó kamarai körút kapcsán szorzott tapasztalatokról, valamint a szükséges intézkedések megtételéről szúló jelentést.
Az 1042. évi kukorica termelés beszolgáltatását szabályozó közellátásügyi minisztoriirondolottel kapcsolatos\' panaszok, orvos lásö erdőkében ez olnőkí tanács határozatából, a Kamara, nyomban ¦fölterjesztést intézett n kózollátásügvi miniüzterhoz a ró-azosmüvolóknel 800 négyzotöl ku-koricatorülotnok megfololó kukoricatermésnek a beszolgáltatás alóli montesitéso érdekében, lizzol kapcsolatban foglalkozott szolnoki tanács Jurcsok Jíéla .közellátásügyi minisztériumi állam titkárnak a ftoz-ellátáa uj rendjéről nyilvánosságra hozott tervezetével.
A .Kamara.által lefolytatott kukorica votésdíjazások eredményét ismertető jolontés után az elnöki tanács olfogadta a biztosítási ismoro-teknok a kamarai kerülőt..mezőgazdasági szakoktatási intézotoibon lo-onilö oktatására .vonatkozó torrozo-tét.
A moghírdotott állásokra beérkezett pályázatok átvizsgálása után ki-jelölto az olnőkí tanács azon pályázókat, akik a megüresedott őt kamarai tisztviselői állás betöltésénél fígyolombo jöhetnok.
Egyéb ügyviteli és személyi ügyök letárgyalása után az..elnöki- tapáco novoiiilwr hó második felére tűzte ki Kamarai óazixondoa kpzgyülé-aónek és az ezt mogolőző (osfülotí ülésnok időpontját.
Ellfintet ett BfiP-fe^eMk
Mtfl* választmányi értekeztetek «/ ZalasEenlgrót- paesal ^Uasztö-kerOIetben
Pacsa, októlwr U (Tudósítónk jelentése)- Dr. Ha-.szovasky I4ajos kormányfótanácaoi, országgá\'ütéfli képviselő ,folyó . hó 11-én korülo(ébon, .Kisrada, Nagy-rada, Zalaszabar, Bucsuezentlászfó, nagykapornak, Pacsa községoklwn n választmányi értekezleteken vott részt. Tájékoztatta a választókerülol polgárait az időszerű .politikai és gazdasági kérdésekről. Buzditó szavak kíséretében nyújtotta át a ftfÉtP elismerő sorait a" 1 párt vezetőknek. PártrtiunkáBflágnkért <dismorést kaptak: Deli Mihály DloakáT. Tóth János Zalaigrico, Gumbir Józsof Pé* lösko, Nagv János Noniosrádó, Clarai János Bzentpétorur, Németh József KorocBony, péroncséc János líubót, Ágoston József Pölööko, .Sinkovics Zsigmond Pölösko, Potó Kálmán Nagvrada, Dohry Sándor íálaSEB-bar; Kiss Kálmán Kisbucsa.Balárm Károly Nemoáhotés. Kaffai Pétor Nomoasándorháza, Megyesi Briw NemeSsrentandÁs,,, .Baiiicz János !Nagykapornak, i.Osallóné-.Szita Julianna. Padár, Pángor. István -Paci* dr. ToroVidy Bászló Pacsa, Qonibtw Károly .Pacaa, Kovács. Gyula /.als-
. apáti pártvezetők.
A nópazerÜ képvisolót Benedek Istrán, vármogwi titkár ós\' \'Ponc* István kerülotiWvézÓ-titkár kísérték »választókerületben. ^
im. október 14
Egyed János Károly ri8z. lóa aladrajkl kánlorlanlló Ii i-vala\'os értesítés szerint a Uon mellclll harcokban hísl j tialáli llall 29 c es korában.
Emlékét a hősöknek lljáró I ^kegyelettel Gral meg a ma-\' , gyarság.
k munkás szabadidő-mozgalom fejlődése
A Magyar Vidéki Sajtótudósitó jelenti Budapestről: A külföldön annyira bevált szabadidő-moigal-mak nyomán az illetékes magyar körökben már régebben kialakult a nézet, hogy valamely, at itteni viszonyoknak megfelelő hasonló sierveietet nálunk is ki kell építeni. Kőiben kitört a háború és ugy látszott, hogy a terv országos megvalósítása az illetékes körök más irányú lekötöttsége miatt a háború utánra marad. Ekkor lépett a porondra a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, amely meglepte űe érdekelteket a Gyári Szabadidő Szervezetek Központjának felállításával.
A Központ eddigi működése alatt ís bebizonyította már, hogy céljának megfelel. Komoly anyagi eszközöket mozgósított a gyáripar a mozgalom céljára és megfelelő hozzáértéssel és elmélyedő szociális gondossággal vette kezébe az intézmény irányítását. A gyáripar gesztusa becsületes, megértő kézfogás volt a munkástársadalom felé, aminek különösen a mai időkben van nagy jelentősége.
Ami azonban eddig történt, még nem minden. A Központ tovább dolgozika mozgalom kiszélesítésén. Uj fejlődési fok volt például a Szent tstván-napi gyáripari nemzeti sportnap, aminek sikerét mi sem bízó-nyitja jobban, mint az, hogy a gyönyörű verseny hatása alatt az eddig résztvevő vállalatokon\'* kívül ujabb száz vállalat csatlakozott a Központhoz. Természetesen elhatározták, hogy a Szent István-napi játékokat állandósítják, sőt arról is sző van. hogy a jövő évben három vidéki ipari centrumban is hasonló sportnapokat rendez.
A ^Központ kulturális programja is fejlődik. Budapesten olcsó seín-hár- és hangversenylátogatási lehetőségek mellett a szervezet saját műsoros ertjeit is sorozatosan megrendezik, (mégpedig az iparvállalatok alkalmazottjaiból kikerülő művészekkel és zenei, illetve prózai együttesekkel. „Munkás a színpadon" lesr az érdekes hangversenysorozat cime. A vidéket különösen érdekli, hogy ilyen műsoros, zenés esteket a vidéki központokban is rendeznek majd, neves fővárost művészek és a helybeli gyári művészek részvételével.
* káromkodasvt laton
ZALAI KÖZLÖNY
Kísérteties légi harc a végtelen felhö-óceán sötétjében
* Bzomoi a távolfelderl-
(Honvéd haditudósító század)
tói északkeletre eaÓ fontos ut én vasúti vonal forgalmát döntsük fel, 150 kilométer melységbon! A jolon-tésobl) gyülokozésokről, helységekről éa pályaudvarokról fénykopfolvéte-lokot koll készíteni. Erőteljes légol-háritássnl számoljatok. Ajánlatos tehát a nagy magasság!
— A dolog nem könnyű, — állapítjuk mog. Az olső felhőhatár 800 méter. Akik visszajöttek roggol, jo-lontotték, hogy a tel hővas tagság poriig a 4000 métert íb oléri bolyonként.
Néhány pillanat múlva érzőm, lo-vogőbo omclkodünk..Az óra 11-ot mutat.
A roüérki tők.
Sokszor többszáz ki lométor mó-lyon berepülnek az ellenséges légtérbe egy-egy értékes, nélkülözho-totlen nriat megszerzéséért. Útjaikra egyedül mennek. Föladataikhoz nem csak különlegoa képzettség, do a legnagyobb fokú személyes bátorság íb szükséges.
*
Eligazításra sorakozunk a gép olőtt. Az osztályparancsnok úr árija mog a föladatot.
— A nétnotok arcvonaláról kérnek bennünket, — mondja — hogy X-töl, az ismert nagy orosz Iparváros-
Nchi a 4 km. vastag felhő-tengernek
Ötszáz méteren már elte látható felhőfátylak jolontkoznek. Fölettünk, szinte kéznyujtásnyira, ott roskadó-sík a piszkos-fokoto s/.in minden árnyalatát játszó párarongotog. Nagyon komor, nagyon ijosztö. Or-kánszeiü szél van. A nehéz gép ugy táncol, mint valami lélokveszlÓ a viharzó-tengeren.
Csak gyerünk... gyerünk ... nógatom magamban a ziháló gépet. Törjük át minél oléhb ezt a mocskos folhótömogot, amely alatt az ember ugy érzi magát, mintha mázsás Bulyok foküdnénok a mellén. Mint valami börtönben, ahol sem fény, Bem 1 ovogÓ
A gép engedelmesen hu/, a vak íollégtömegbe. Felhőben Sokszor
fi szárnyak végit nem látjuk, ¦ oly sürü a g$z, _ Nincs föld, nincs ég, nincs láthatár, amihoz igazodni lobot, csak nyirkos sűrű sötétség. A ropüló inü-vészot magas iskolájából vizsgázik pilótánk:
a vak repülésből. A gép nyugodtan fokszik, csak a műszerfal csillogó, ugráló, mutató készülókoi »élnok«, »lólokzonok« ido-gos érzékonységgol... Do mindon a lognagvobb rendben.
Kesébb, mintha világosodni koz-dono. Kiérünk a vastag telhőrétog-ből. Azonban ntríce végo... Fölöttünk, alig valamivel, már vár hon-nünkot a másik. Magasságunk 2600 vagyunk. \\ motor. Tovább emelkedünk. Djra felhőben.
Az ellenség lég-
8500-ou körülünk ki a felhőkből. Lonyügöző látvány. Cnnopélyos méltósággal uralkodnak, itt a napfoliéri-totto, szikrázó follegfejodohnek. Minden csupa ragyogás, sugárzó, fénylő és bíztató, mintha nem ís az a Fol-hóanyng lonno, mint odalenn.
- - Ellenséges légtérben vagyunk — hallom Bánbidy főhadnagy hangját, az egymás közötti telofonon.
Mog kellono kozrionünk a feladatot. Néhány porcot röpülünk még, do látjuk nincs remény a felhők ritkulására.
— Alámegyünk! — szól az ujabb
IHirancs. A gép éleson tejre áll és :ogvoflon visítással vágódik a felhők közé.
400 kilométeres tehetséggel zuhanunk.
Másodpercek alatt az 1000-os számra száll\'a magasságmérő mutatója. Majd 800, aztán 700, 600... A folhő mégininriig nem ritkul. Ujabb 200 niélor lefelé. Most kezd világú
és tattengerében
sodni. Három éa négyszáz motor között látunk át a párán. Fényképo-zésról szó som lobot. Tul vastag a góz.
Egy nagyobb helység folott vagyunk. A mélyből máris
gyilkos torkolattüzek villámló-
uak felénk. Dühösen lÓnck bennünket. Tlyon tüzlwm lohotetlon 300 méteren kijönni a felhőből. Do nem lobot 5, osotlog 10 kilométerrel beljebb, a szovjet légkörbon som mogpróbálni ozt, meri végíg hasonló fogaritatásban lonno részünk.
KÍBértetiosen kőzöl
pattognak körülöttünk a légvédelem gránátjai. Pilótánk még időben megomoli a gépet.\'Irány: újra a felhő mélye.
— Nem megyünk távolabb! — hallom ismét a parancsot. — Ezzol a folhóvol kár kísérletezni...
Segíteni*.. Akárhogy, csak segíteni;
Mogmonokülünk, do vigasztalanok vagyunk valamonnyien. Nem vegoz-tünje semmit. Kellemetlen, piszkáló érzés, bármennyire nem rajtunk múlik a sikertelenség. A csendet a távírász kiáltása töri mog:
— Két ollonségos gép Imit ki a felhőből!...
Még o.l Bom halkul hangja, már is tovább kiabál:
— Tüzelnek ránk!...
Drámai pillanat. Tartalmát, feszültségét visszaadni nom lobot.
Először mogriormodok, majd ol-tonátlhatathu. orővol.azt érzem: tennem kell valamit. Tüzelni, védo-kozni, támadni!...
Segíteni valahogy! Akárhogy,csuk segíteni!...
A következő pillanatban hallom, hogy két géppuskánk bzóI ogyszorro. IdogositÓ, pokoli kattogás. Szinte érzőm, hogy még a gépot is rázza. Sürü kékos-fokoto füsttel telik meg a gép. Lőporgáz ... Fojtogató bitz ... Menynyi ideje tarthat f Tiz, huss, ötven másodperc. Nem tudom, fdőérzékem kiesik, a másodporcok órákká nyúlnak. A kattogás nom szűnik. Most már ogy harmadik puska is szól. Teljes a hangverseny.
Kegyollon dolog losz oz, érzem. Körülnézek. Mozdulatlan, feszült arcok...
HátraCBuszom az ülésből. Az ol-
Hofherr-Schrantz gépek, iilí,i!. petróleum
unger-ullma\'nn elek
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázf6z6k előjegyezhetek.
Minden MOkiegletéi előre rendelte megl
MURAKÖZ -
mezdgazdalnak, Állattenyésztőinek,
fyllinülCHti\'rim\'iiz tőinek, azlasszonyainak, ódesanyálnak, üzletembereinek,
MURAKÖZ
mindkét nyelven beszélő\' magyarjainak,
MURAKÖZ
apriiJannk-iinÉíy ]ö«ak,
MUR\\KÖZ
mtnden lakójának egész esztendőn At nélkülözhetetlen tanácsadója, útmutatója, segítsége, szórakoztatója a
amely a közeit hetekben megjelenik, i6d oldaton, sok olvasatvalóval és képpel,
m*aV*r Öa mumfaöai my •<*«¦.
Ara ISO P. Kapható tsax mlndonUttl
lonnégos gépot.akarom látni. A fölső géppuska tornyából pontosan figyo-Wm üldözőinket. Az olsó mögöttünk jön, körülbelül 260 méternyire. Alsó építésű, zömök szárnyai vannak. Törzso folfolő orőson domború. Lobot, hogy Itató, do loliet, hogy valami ujabb orosz vadász. Szünet nélkül köpködi lövodékeit.
A fossforcsikok egyre-másra a jobb oldatunkon suhannak tova. A másik gép valamivel hátrább és jobbról követi társát. Ez is bovoson tüzel. Fölónk lő.
Egy omsz géppel kevesebb...
A távírász hangját hallom. Kéri a pilótát, nyomja meg kissé gépünket. A gép farka onyhén omolkodik. A távírász csak ezt várja, azonnal a hátsó merev géppuska billontyüjo után uvul b ráereszti tüzét az olsŐ vadászra.
Ujabb ólos, kattogó sorozat. Mintha magasabb hang lonno, mint sz olőzők. A lövodékok biztosan ülnök a vízszintes vozérsikunk irányába korült ollonségon. Jól látszik n találat. A vadász, mint akinok az arcéba vágnak, folréntia orrét és ogy fölhúzott bal fordulóval igyokszik kitérni a tüz elől. Eloson Voszi a oközbon oldalával és hasával mutat kitűnő célt tovább is. Ez a folaő géppuskának »fokszik«. Most tüz alá kapja s lövodékoi ugy csapódnak a gép oldalán rikító vörös csillagba egymásután, mintha mindon ogyoa-nek külön Bzomo és küiön gusztuBa lonno rá.
Fölujjongunk a.romek sorozat lát-ványátoT. A szovjotgép nom bírja tovább. Tormészotol Ionos mozdulattal levágja fejét éa
elóbb füst, majd láng robban ki
belőle, ahogy a felhőbe zttfian.
A másik nem tétovázik, hanem villáin szer üon utána csap társának a felhők közé.
Egyszerre vége nyomott hangulatunknak. Busásabb kárpótlást nom kaphatnánk. Vicán és oly zajosan tartunk hazafele, hogv örömünk ol-nyomja a motorok dörgését.
Se végo, bo hossza a hiilogtotés-nek, amolvot a repülőtér folott ron-dozünk. Hazatérő gépnél a győzőiéin jolo oz. Nehéz abbahagyni...
v.tSzab\'ó István hdp. Őrm.
Tiszta gyapjú
fértiszövetek kaphatók szép mintákban a
Schütz Áruházban
ZALAI KOZLONV
1942. ottober 14
bőrdíszmű
KASZTLNÉ HOL2ER ELLY
BAZÁR-UDVAR
r*-«t a.
Üléses, kivitel! - Olcsó árakl
6.40 Torna. Hirek. Közlemények. Hanglemezek. — 10 Hírek. — 11.10
Nemzatközi vizjülzóh/olgáhit. — 12 Harangssó, Himnusz. Időjárásjelentés. — 12.40 Hirek. — 18.20 Idó-iolxés és visálláajolentós. — 14.80 Hírek. — 14.4S Műsorismertetés.
— 16 Árfolyam hirek, piaci árak, élelmiszerárak. — 18.45 Időjelzés, hirek. —* 17 Hirek szlovák és ruszin nyelven —18.60 Hirek magyar német és román nyelven. — 21.40 Hirek. — 28 Hirek német, olass, »n*ol ée franola nyelven. — 24 Hirek. *;] .
8TJDAPE8T I. 17.06 Magyar Revü Tánosenekar.
— 17.40 Sála a Takács Menyhért cseppkŐbarlangban. A közvetítést Jászóvárról vozetí Budinszky Bán-dór. — 18 Honvédmüsor. — 19.06 Magyar nóták. — 19.40 Féja Géza előadása. — 20 Magyar-est. — 21.10 Wagner—Liszt: Bolygó, hollandi, fonódal. — 21.20 q Marat Sándor elboszóléao. — 22.10 Toki-Horváth Gyula cigányzonokara, Cso-lényi József magyar nótákat énokel. —- 28 Könnyű zene. BUDAPEST II.
17 A két bárót. Petőfi ős Arany versei, lovoloi, tréfái egymáshoz ós egymásról. Előadja Bodnár Jenő és Ungváry László. — 17.86 Kapi-Králik Jenő orgonál. — 18 Olasz nyelvoktatás. — 18.80 Az Operaház zenekara. — 10.20 Mátrai Botegh Béla elbeszélése, — 10.40 Magyar női vonóshármas. — 20.26 Gerhardt Hauptmann 80 éves. Dr. Thiene-mann Tivadar egyetemi tanár meg-omlékozése.
Csütörtök HDDAPBST I.
6.10 Üzen az otthon. — 10.15 A Rádiózenekar műsorából. — 11.20 Részletok Verdi: Otelló című operájából. — 11.40 Kololvasás. ¦ -12.10 Az 1. honvéd gyalogozred zenekara. — 18.80 Honvédőink üzon-nok. — 14 Sovinszky László szalonzenekara. -- 15.20\' Mózsi Károly cigányzonokara. — 15.00 Bory István előadása.
17.05 Vivaldi—Bach: a-moll vor-senynégyos zongorára éa zonokarra,
— 17.16 Növényegészség ügyi időszerű tanácsadó. I)r. Urbányi Jenő előadása. — 17.10 Beszkárt-zono-kor. — 18.20 A m. kir. Honvéd Haditudósitószázad holyszini közvo-titóso. — 19.05 Rácz Elek magyar nótákat citnbalmozik. - 10.20 Külügyi nogyodóra. — 19.86 Szól a katonabanda. —¦ 10.50 Hangképek
Háromszékből: A káinoki templomudvaron. A közvetítést vezeti Hosszú Zoltán dr, - 20.25 Magyar film-muzaika. —- 22.10 Farkas Jenő cigányzonokara. — 28 Rádiózonekar. BUDAPEST II.
17 Felolvasás. - 17.25 Exotikua dalok éa táncok. — 18 Francia nyolvoktatás. - 18.25 Ruszin hallgatóinknak. - 18.50 Szórakoztató zene. - 20 Bella hárfaogyüttoa. ¦— 20.25 Thurzó Gábor előadása.
Festessen Tisztíttasson
PÓlCSiCS-nai
Kétszáz vagon téilrohit gyfljtölt az ország bonvédelokoek
A Szovjetoroszországbun hurcoló honvéd csapatoknak téli ruhával való ellátása érdekében a. Kormányzó Ur hitvese aug. lu^éni\'ádió.szózatot inlézelt a nemzethez és felhívta minden tagját, hugy ai értünk harcold honvédcsapatok számára nélkülözhető téli holmijai bocsássa rendelkezésre.
Alig néhány nap állott rendelkezésre, hogy a társadalom minden rétege lerója ebben a formában áldozatát a hazáért és mégis azt lehet megállapítani, hogy a gyűjtés nagyszerű eredménnyel zárult.
A leven\'tealakulatok, amelyek a gyűjtést szerte az .országban végezték, mintegy 200 vasúti" kocsit megtöííö férfi és női bundái, bundabélést, szőrmés bőrt és egyéb meleg holmil, nyersanyagként felhasználható fonalat, gyapjút, hulladékot, vagy fellépésre és felhasználásra al-
kalmas egyéb anyagot gyűjtőitek össze.
A léliruhagyftjlés során a vagyonikig tehetősebb társadalmi osztályon és a lisztviselő társadalmon kívül meghaló tanújelét adla hazaszeretetének és a magyar honvédség megbecsülésének a munkásosztály és a kisemberek tömege. Amint a gyűjtést végző leventék beszámoltak róla, kisemberek néha színié erejüket meghaladó módon adakoztak, hogy a kemény orosz tél elé néző honvédőink tesli épségéi áldozatukkal megóvják. \' Az Összegyűjtött anyagot az arra hivatott szervek most osztályozzák és dolgozzák fel. hogy mielőtt a korai oroszországi lé) beköszöni, minden darab téli ruhanemű rendeltetése helyén legyen és megóvja az életűket ériünk áldozó honvédekéi a (!e> niesztö hidegtől.
Hasznos takarmány a kukoricaszár
A kukoricaszár értékesítéséről a magyar gazdatársadalom nincsen valami nagy véleménynyel. A kukoricaszárat nem kezeli helycsen, ezért sok helyen több kerül abból a tűzre, mint a jászolba az állatok elé. Pedijf a kukoricaszár ériékes takarmány : 1.5 százalék a fehérjetartalma, a keményitfiórtéke pedig 26. Mázsáin 8.pengőt ér. 11a holdankint 20 mázsára beesüljük az átlagos szártermést, minden hold 160 pengő értékű takarmányt hoz a gazdának. A gazdák erre nyilván azt felelik, hogy a jószág nem kedveli a kukoricaszárat, Ez a megállapítás azonban Így nem egészen pontos. Mert csakugyan van olyan kukoricaszár, amelyben a. jószág csak turkál, amit a jászolból kiszór az atomba. Viszont
van olyan is, amelyet szívesen fogyaszt. Éspedig aszerint, hogy megvannak-e benne a fehér je-és keményítő-értékek, vagy sent Mort tudni kell, hogy ezek a lápériékek nincsenek meg egyformán minden kukoricuszár-ban, Ugyanis az a kukoricaszár, amelyet az őszi eső a határban ér, vagy amely éppenséggel olt is telel, tápérték szempontjából nem állítható egy sorba az októberi kukoricaszárral. Az ilyen szárból az eső már kilúgozta a tápértéket, ezenkívül el is kor-hasztottá. Az ilyen kukoricaszárat természetes, hogy nem kedveli a jószág. Ellenben uz októberben levágott és betakarított szárban még megvannak a tápértékek s azért takarmány-
l nak annyit ér, mint a közepes réllszéna. A novemberi kóró
1 már csak a szalmával egyenértékű, a decemberi pedig csak-
I ugyan nem való másra, mint
BÚTORAINK
közismerten szépek, tartósak és mégis olcsók
KOPSTEIN BÚTORÜZLET
¦agykanixaa
tüzelésre. Aki tehát azt akarja, hogy jószága szívesen fógyasz-sza a kukoricaszávat, vágja le még októberben, rakja kunokba, azután hordja be mielőbb fedett helyre. Ha ilyen nincs, rakja száraz alapra (szalmám, gerendára stb.) és fedje be\'szolmával. Nálunk kb. 60 millió métermázsára becsülhetjük az évi kukoricaszár-termést. Nem közömbös, hogyan használjuk fel ezt a hatalmas mennyiségű takarmányt. Háborúban vagyunk, a honvédségnek sok takarmányra van szüksége. Elsőrendű nemzeti érdek, hogy ezt a szükségletet kielégítsük. De ugyanolyan fontos az is, hogy állatállományunkat megtartsuk.
Olyan időket élünk, amikor minden felhasználható takarmányra szüksége van az országnak. Ezért nemcsak egyéni, dc egyúttal fontos nemzeti érdek is," hogy a gazda kellő időben, tehát még októberbon gondoskodjék a kukoricaszár betakari-lásáról.
Megkezdődött a badacsonyi szüret
A balatonvidéki szólővídékokon, igy Badacsonyban íh inegkozdódőtt a szűrőt. A .toraiéi mennyisége és minősége igen jó. A must ni hídon osotlwn 20 cukorfok felott áll.
Pacsal levente-sport
Pacsa—Folsőrajki Lovonto 6:8 (2:2). Barátságos mérkőzést játszott a két lovonto-csapat a pacsai sportpályán, melyből a nagy fölénnyol játszó íiacsaí lovonto-csapat került ki győzíoson.
Rendőrkézre került a budai rablógyilkosáén tettese
Budapest, október II A budai rablógyilkosság egyik letteséi, il\'j. Varga Istvánt a rendőrség elfogta, aki barátjával, Jakab Józseffel együtt kövedé el szörnyű teliét. Többször jártak Fricdl Józsefnél. Szombaton esle is pgyQtt voltak. Vacsora után Jakab, a 20 éves utazó lurkón ütötte az öreget, mlg Varga az ál Iára mért egy ütést. Zsebkendővel tömték bo a szájal és a nyaka köré csavart törülközővel megfojtották.
A gyilkosság 8 fél 0 között, az olsötétités előtt történt. A gyilkosok bőröndökbe csomagoltak,ós a Király szállodában saját nevükön voltok ki lakást. Másnap az ujsághírok hatására Jakab vidékre utazott, mig Varga a főváros forgatagában szándékozott megbújni. Jakab kézroko-rítése végett a rendőrség megtette a .szükséges mtózkedésokot.
FERENCJŐZSEF
KESERŰVÍZ *
1942. októbar 14
Rendet a zslrfrontra
Nagyságos Szerkesztőségi . Engedje mog kérőm, hogy becses lapjuk hasábjain — .amely már annyi jó közügyet szolgáit — szóra tegyem a háziasszonyok nagy többsége, nevében n zsirmizériákat, amikről mindönki tud és kívánatos volna, hogy Illetékes Hely fölfigyelne rá és |N lehetőséghez képest orvosolná i« azokat.
Amint tudjuk, a liszt- és cukor-ellátás körül nincsenek bajok. A jegyeket több vagy kövesebb áltdogá-lással megkapjuk, a lisztet, cukrot mindenki a saját kereskedőiénél bár-moly ¦¦időben beválthatja. Most ózon vau a hangsúly: a saját kereskedőjénél, ahol hatósági utasítás szerint előjegyezte tt ük a cukor- és lisatjá-randéságunkat
Vájjon mi akadálya volna annak, lm zsírigényünket téppúgy olóiogvoz-tethotnék egy-egy hentesnél, mészárosnál, aki kötoloa volna árinak a hétnek bármely napián, amikor eaodékos, kiadni a zsírt?
Mogszünnénok az ácsorgások az üzlotok olőtt, megszűnnének a kaján bemondások a »nagyságák«-ra, akik ssogények éppúgy kénytelenek sqrt állani, mint inas asszonyok. Mog-stüiüiéhek azok á bomojnaások, amiket a zaklatott hentesek éa mészárosok néha igazságoson, sokszor nom igazságosan kiojtenok, mort szegények azt som tudják, mit csináljanak, hogy a aok tőreimet Ion és\'.dögös igénylőt kielégítsék, fts hogyno lonno ideges és türolmotlon sz a szegény ötgyorraekos családanya, aki csak egy. vagy .két jegyet válthat bo, holott éppen tegnap találkozott ogy asszonnyal, aki nagy darab szalonnát vitt, mort mar az utolsó két hotot is sikorült noki teljesen kipréselni a jó kövér hontosbácBÍtóI.
Eb hogy szeptember havában a 8-ik jegyre \'.hányan nom kaptuk meg a kis zsirocskát, az is köztudomású. Éa ha áldozatot kell hozni esetleg azért, hogy a zsír koll a külső frontnak, mindönki szívóson hoz áldozatot, do a belső frontnak is egységesnek koll lonní, nem pedig egymás kijátszásával i mélyitoni az amúgy is olgyöngitett idogzetü em-berokot. \\
Jól tudjuk: nehéz időkot élünk. Mindenki 0/háború bofejezéao után roméli az" ólot mogjobbuléaát. Do monnyi fulánk, mennyi kosorü emlék marad a nom jól kiszolgált vevők szivében, akik elvégre többnyire nők és gyöngébb idegzotüok, fáradtak és.mégis tőlük kívánják az anyaság glóriáját, a jó feleség eszményképét, az áldozatos magyar né mintaképét. Ehhoz romosak saját oro-jükro, do a köz támogatására is szükségük van, hogy valóban azokká is legyonok és lőhessenek, amit tó-lük elvárnak. -
Kérjük az illetékes köröket, hogy a zsirkiosztás körüli bajokat mielőbb orvosolni szivoskodionok, nehogy a tél beálltával íb órákig kollíon várni az uteán a zsírra. Ea az¦ .Álldogálni* sok-sok idóvoaz tőséget, rengeteg munkaórát jolont, amelyet somnnrol som lobot pótolni.
De ozok az olvosztott órák nom-e«ak a nőt gyengítik, do kihatnak a családra, n. családi élotro, végored-inónybon az egész társadalomra. Pedig a magyar táraadalomtól sokat várnak, sokat kérnek. Ez a társadalom csakúgy adhat, ha a lehetőséghez képest 0 is kap.. Megkapja azt a segítséget,.amelyre asükségo van, hogy a belső front erős éa kitartó lohesson. Soraim közlését mockö-ízöiiyb, kiváló tiflztetettel: t m Káeiamoty.
A mlilsztertanáci elfogaflti a beszolgáltatást szabályozó kormány rendelettervezetet
Budapest, október \\4 (MTI) Tegnap délután a kormány tagjai Kálluy Miklós miniszterelnök elnökletével minisz tertunácsot tartoUnJk. Lossonezy István közélelmezési miniszter ismertette a mezőgazdasági és
beszolgáltatást szabályozó kormányrendelet tervezetét,, auüt a minisztertanács elfogadott, A minisztertanács időszerű kormányzati .ügyekkel foglalkozott és a késő éjjeli órákban ért véget.
Jelképes sir kivilágítás lesz Mindenszentek-finnepén Kanizsán
A (f8ztmbolikuB-gyertyaü országos hódító útra indult
Hogy milyen -szerencsés és praktikus gondolat volt Üozdán Ernő, a Szent József egyházközség fiatal iroduUsztjének eszméje : u jelképes sirkivilágítás papir-gyorlyával, mutatja, hogy u vidék egyre-másra magáévá tette és hasonló mozgalmat indított területén, ami .mind a harctéren küzdő honvédek szükségben levő hozzátartozóinak felsegjté^ét fogja szolgálni. Kanizsán a mozgalom órák alatt meghódította a magyarságot, egyre-másra siettek az egyház-i község Horthy Miklós ut 15. sz. nlntti ,\'rodájáhn, hogy már előre megrendeljék a szükséges mennyiségű ijclképes-gycrtyáU, amelynek darabja 50 fillér. Testületek, egyesülelek, irodák, iskolák, nem is említve a sok száz magánost, akik az idén mind jelképcsen világítják ki szeretteik sírját - siettek megrendelni, vagy elöjegyeztetni szükségleteiket. Kevés hazafias mozgalom aratott oly nagyfokú rokonszenvet, mint ;i jelképes sirki-
világítás, ami érthető, hisz nemcsak nagy-nagy megtakarítást jelent minden egyesre, a máskor oly költséges kivilágítás helyett, ami fokozódik még az idén a kevesebb virágot!\', jelszóval Ís (a megtakarítás itt Is a honvédek hozzátartozói javára), hanem igazi magyar szeretet-szolgálatot végzünk, amikor a jetképes-gyertyák vételével hozzájárulunk az orosz harctéren küzdő hős zalai honvédek szegénységben és szükségben levő családjai és hozzátartozóinak megsegítéséhez, tüzelővel és élelemmel való ellátásához.
Tekintettel az óriási érdeklő-désre és keresletre, ami nemcsak Nagykanizsa és Kiskanizsa részéről, hanem a széles vidék részéről megnyilvánul, jól teszi mindenki, ha* már most gondoskodik n jelképes-gyertyákról, mielőtt elfogynak. Kanhatók és megrendelhetők (vidékre is) a Szent József rk. egyházközség irodájában, Horthy \' Miklós ut 15. sz. alatt.«Nagykatijzst1n. (Telefon 416. szám.)
napirend:
Gyógyszertári ügyolet: Ma Igaz-"ág gyógyszertár FŐ ut 12. az.
Kískanizsán sz ottani gyógyszertár állandó űgyelotes szolgalatot tart
A GÖZFOIIDO nyitva van roggol 6 órától osfo 6 óráigi (Hétfő, szorda péntek, délután és kéddsu ogész nar nóknok.) Telefon: 660.
Niptái 1 Október H. Szerda. Rom. kat Kaillezt p. • f\'roiwtAnn Hcl*n. - tar. Markh. 3.
Ujaágot hir
hazulról a harctéren küzdő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lapfejen található címke kitöltésével dobja be egy postaládába!
— (UJmlsés ferencesek)
A ferences hittudományi főiskola ötödéves hallgatóit most szentelte pappá az anyaszentegyház Ósí szertartásai szonnt a megyéspüspök. Az uj foiences szorzotosok októborl8-áii mutatják bo első s zen tini ao-áldoza-tukat, mégpedig: P, Póoza Árpád Sopronhorpacson, P. Molnár líor-trand Vasalján, P. firdi Vazul Esztergomban, P. Szabó Ciriék Géza-vényén, P. Saabé Titusz Bzanyban.
¦ Mz IpurteutŰMről)
Samu Lajos, ,a nagykanizsai ipartestület elnöke, .tegnap hazafias szolgálatéról bevonult és ma ismét átvette a testület vezetését.
— (Nyugalomba m*nt< facsa főjegyzője)
Tudósítónk jolonti: Török Gyula, Pacsa járási székhely községi fő-jegyzőjo saját kérelmére folyó hó elsőjével nyugalomba .vonult.
— (Az Egyházi Vegysskar)
ma oste fél 8 órai kozdottol próbát tart. Kórom az eddig nom jelentkezett tagokat is, hogy fontos megbeszélés végett a mai próbán megjelenni szivoskodjonok. Kántor.
— (Muravldékleti vitézzé avatása)
A vitézi Bzékkapitányság ismét két miiravidéki,vitézt avatott. Az uj vitézek: vitéz Pintér-Pécsok Mihály Szent bíbor és vitéz Pálhogyi-lvOvo-nyék Sándor pálhegyi lakosok.
Legszebb, legdivatosabb
modell-kalapok, intézeti kalapok
ROTH LAURÁ-\'nál
FsVhi 9. BasAr-udvar*
Fekete nől.kabátok
tisfta gyapjúból* val^dj iperisé-vítI dinitve: es konfekció- , osztályunk különlegessége.
A W«W«r .H«a h(v.,bann*tfket szereti snysl,,szóval: Jöjjetek óa jelentkezzetek\' sz önkéntes női honvédelmi munkaszolgálatra. Jöjjetek el minél többen és mutassátok meg, hogy Zrínyi Ilona és OQbó Katica Jsánysl vagytokl A munkl>bizptttíg minden héten.szerdán és pénteken 4 tói e-ig toboroz és hétfőn, szerdán ét pontokon délután . 4 töt 6-lg hivatalos órákat tart a „Koroná\'-ban.
— (Renoválják a bucsosifnt-lászlól kegytemplomot)
Akik jártak Zala Ősi és kedves kogyholyón, Bucsuszentláazlón, bizonyára szükségét látták a kegytemplom renoválásának, újjáalakításának. Most, 1 hogy Miholcsok Miklós foroneos-atya lott a Bzontlásjlói ház-fónök, oIbŐ dolga volt a fiatal, tett-orós gvórdiánnak, hogy a renoválásra szorult.kogy templom újjáalakítását határozta ol. V. Miklós már mog is indította akcióját a templom renoválására, egész Zala katólíkus-ságának nagy örömére.
Az Otvefléveft férfi
A téma hálás. Ezt dolgozz&iel sok ötletességgel és a nézőt lebilincselően a német ¦filmgyártás, amely mesteri njupkát végzett. A scenárium-iró elyezet bennünket az 1870-es időkbe, annak légkörébe, megismertei annak alakjaival, amelyek vérből és húsból valók..-E^y kedves és bonyodalmas szerelmi történet keretében meglátjuk az ötvenéves férfi fel lángolásának minden tragikumát, olyan feldolgozásban és olyan művészi alakításban, amilyen csak Hein-rich George, Ilse Werner, Paul Wegen^r és Susanno Garsteris-től .telUk. A heppiend pedig :r— az ötvenéves férfi belátja, hogy az ifjúsággal versenyre nem kelhet, nemes gesztussal beletörődik, az idők múlásába és, utat enged — a bimbózó tavasznak. Ehhez a kisérő műsort, különösen a háborús bemutatott} fiaink a Don mentén, kell,.hogy kiemeljük. Akik egy,,jó,-,Illhet akarnak végignózni,iiiézzókmeg az ötvenéves a férfit.
^ HfflIIli
Zrlayl HIHi. Haiyk.alr.il Tarai «1)111.
meghívó.
A Zrínyi Mlktás Nagykanizsai Torna Egylet 1942. évi október hö 22-éB, határosalképtelenséa esetén pedig 1912. ívl október Hó 31-éu delntls 6 órai keirJettel a vtíros-Uág(x tanácstermeken
évi rendes közgyűlést
tárt, amelyre ai egylet tagjait van szerencsém tisztelettel meghivni. Nigykoniiia, 1M2. okt. hó 14-én. Dr. KrAthy István $. k. ¦ur polgármester, elnök.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyíló.
\'I. Alipxzsbály-módosilás.
8. A* 1941. évi zárszámadás. 4. Az 1042 évi költségvetés.
9. Tisztikar, a választmány, a gazdasági bizottság és a számvizsgáló bizottság megválasztása.
6 Eaellcgci indítványok feletti határozathozatal.
Indítványok az ülés kezdete elölt három nappal a titkárnál Írásban bejelentendok.
ZAIIAJ KÖZLÖNY
(Folytatás az 1 oldatról,
A !¦*• klxsáf «lSljár4iáia.
2kM. 194\'J. szám. 3118
Árverési hirdetmény.
Inke község képviselőtestületének menbifásából közhírré tesszük, hogy az 1883. évi XX. t.-c. alapján Inke község határiban gyakorolható vadAvxatí jogot 1942. évi augusztus hő 1-től keidfidő hatállyal 1952. évi július 31-io terjedi 10 évre Inke kőtségházén\'il 1042 évi október hó 31 én dél-ulán 2 órakor nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek bérbe-adjuk.
VadásiterOlet nagysága cca 1500 kai. hold.
Kikiáltási ár : 500 P, bánatpém i 100 P.
Egyéb árverési feltételek ae inkei jegyiői hivatalban tudhatók meg. .
Inke, 1942. október hó 8-án. Nádor s. k. , Bala Pál s. k.
vezetöjegyzfl. bíró.
Nagykanizsa, megyei város polgármesterétől.
Tárgy: Harotórról hazajövó katonák élolmozásl napijegye
Felhívás
a vendéglátó iparosokhoz!
A harotérröl hazajövő katonák részere élolmazésl napijegyet rendszere-sltettek, amit a határon n szeraelylrá-nyitó állomások adnak kl a részükre. E Jegyek kenyér- ós tésztaszelvényeit nagykanizsai vendéglátó Iparosok a Jogosultak és kötelesek beváltani, \'ha a katona útja utazást okmányával lgizoltsn Nagykanizsán At vezet. A légy xelr- és hússzél vényeit Nngyka-nliaán nem szabad levágni, hanem onélktil kell az ételt kiszolgáltatni. Csakis a névvel és a ktálittö személy-lrányttó állomás pecsétjével ellátott es a le nem Járt napijegyek érvényesek, a nelvényeket esak a vendéglátó Iparos vághatja le, előre lovágott szelve-ayeket aem szabad beváltani. A vendéglátó Iparosok a napijegyek beváltott kenyér es teszt iszelvényetvel ugy köteletek elsxámotnl, mint a rendes váltój egyekkel. A rendelet megstegált 6 hónapig terjedhető elzárással büntetik.
Nagykanizsa,\' 1942. október 18. ám ^ \\ Polgármester,
hol az előrehaladó hegyi vadászok október 12-én több szívósan védett magaslati állast és völgyet foglallak el. Az így kialakult katlanokat megtisztították és a szovjet foglyokban és halottakban nagyobb veszteséget szenvedett. A német légierő támogatta a gyalogságot és közben 3 ellenséges gépet lelőtt, A szovjet
• terek! irovanilon
megkísérelte kisebb1 csapatok partraszállítását, öt rohamcsónakban közeledlek az innenső parthoz,
Fényjelek segítségével érintkeztek i tengerpart szakadékaiban rojtizködfl partizánokkal, kik hátulról megtámadták a németeket.
A németek súlyosan megrongálták n csónakokat és visszafordulásra kényszeritették valamennyit, majd a környéket is megtisztították, bár a szovjet tüzérség állandóan lőtte őket. A németek felkutatták az ellenséges lövegeket és harci repülőgépeikkel addig bombázták azokat, amjg a tüzet beszüntették.
Vöröséknek az •fasz Attások-ndl sem volt nagyobb szeren-csé/Mk
Róma, október 14 A Stefani-íroda külön tudósítója értesítése szerint a szovjot csapatok az olasz, állások több helvén áttörést kiséroltek meg. Támadásuk mindannyiszor kudarccal végződött. Különösen súlyos vosztoségoik voltak a szovjot csapatoknak az olasz arcvonal balszárnyán, moly főbb támadási célpontjuk volt. A szovjot nagyobb járórkütönitménnyot kezdte meg te vékony ségót, majd teljes készültséggel vototte- harcba összoa erőit, hogy így a Donon való átkelést kierőszakolja, ami az olasz csapatok bátor.magatartása kövotkozté-ben nem sikorült.
ökölcsapásként érte Amerika közönségét a három cirkáló és legénységének elsüllyesztése
Berlin, október 14 A német aajtó foglalkozik Washington twismorésévol a Salamon-szigeteknél elszenvedett-Bulyos voro-sóggel kapcsolatban és szembo állítja a tokiói NÍőhadiszállás nyílt és őszinte jelentésével. A három nehéz cir- 1 káló olvesztése pótolhatatlan csapás az amerikai tongeréazot részérő. A háború előtt 18 nehéz cirkálóval rondolkozott Amerika,,m»ly a némot ; és japán támadások kövotkoztóbon ! meggyérültek. Ezzel szemben som- . mii som jolont a tengerészeti minisz I tórium vigasztalása, hogy a veszte- i Bégokot majd ópitéssol pótolják. Az j amoríkaí közönségot Ökölcsapásként \\ érto a hír a három nehézcirkáló ol- . vesztésévol, molynok 8000-nél na- I
gyobb létezámu legénysége is elveszett.
Az angolok hadliadománya: békés polgárok lakóházainak hombéxésa
BetÜn, októhor 14 (MTI) Az angol légi haderő inára virradó éjszaka támadást intézett f-szaknémotország partvidéke ollón. Az angol gépokot sikerült a némot vadas zgépoknok a tenger fölé visszaszorítani. A cél nélkül lodobott bombák főleg lakóházakban főttek kárt. A polgári lakosságnak selwsültjoi és halottjai vannak. Egy fogolytábor kigyulladt. A német gé|>nk a terror rsolokodotot végrehajtó ellenséges gó pok közül lobbot lolőttok.
Ufabb felenféseink
Az angol kormány ogy hindu küldöttséget küldött-a Szovjetunióba tárgyalásra. A tárgyalásoknak az angol hírszolgálat azorint az a cólitt, hogy olőmozdítsa a szovjot és India kapcsolatait.
Berlin, október 14 A Lap-föld arcvonalán a tevékenységet orŐson korlátozzák a megindult esőzések és havazások. A ko-letí front északi részéről heves osÖ-zésekot jelentenek. A doni arcvonalon a-szovjet érzékeny veszteségeket szonvodott és a szovjot csapatokat kiinduló állásaikba vetotték vissza. A középsó arcvonalon öt szovjot nehéz páncélos közvetlen a némot vonalak olőtt harcképtoIonokké váltak és mozdulatlanul ott maradtak. — Sztálingrádnál átmeneti tüzérségi tűzön kívül ,nom jolentonok nagyobb harctéri orodinényoket.
Berlin, október 14 ¦ A német\'Csapatok Tuapco környékén elérték a Fokolo-tongor partját, A németi csapatok mogkozdték Tuapco elfoglalására irányuló harcot.
A honvédelmi miniszter a frontra utazott
Budapest, október 14 Vitéz nngybaconi Nagy Vilmos bonvédelmi miniszter a frontra utazott, hogy tanulmányozza a hadsereg élelmezését ós ellenőrizze, hogy megérkezett-e a csapatok számára a\'téli holmi. A honvédelmi miniszter látogatást tesz a német főhadiszálláson. Előreláthatólag két hót múlva tér vissza a fővárosba.
1043. október 14
Pettó Kálmán tragikus halála
Budapest, október lí Petró Kálmán országgyűlési képviselő tegnap délelőtt mint a Kormányzólielyettes emlékének és a nemzet hálájáról szóló törvényjavaslat előadója nagy beszédet mondott Délután rósz-szul lelt és meghall. Régi sziv-
DRÁVAVÖLGYI
VILLAMOS *MMSZ8L(iflLTflTá R.-T.
nakixarO f • I vl licjosl téa minden vtllamoi késelésben
C»»tn;ery-ut Sí, lOlafon 2»4.
Áramszámlák flxatéM, raklatnáolók, hlbatoaJalantéMk
Smár-ut g, I. fjnglgt, falaton 213.
baja újult ki és agyszélhüdéj okozta halálát. Holtteslét a Kerepesi temelö halottas házában bcszcntelik és Egérbe szállítják Az elhunyt képvselöuck testvére az uj váci püspök, akinek a közeljövőben lesz a beiktatása.
Lapzártakor érkezett
A németek ujabb ellenségei csapatszálllt óhajokat sflly-lyesztettek cl
Berlin, október 14 A német vezérkar különjelen-tésben közli, hogy a német bu-várhajók Fokváros előtt ellenséges angol utassrállitóliaiót süllyesztettek el, egy másik helyen egy kanadai utasszállító hajót, melyek csapatokat szállítottuk. A délafrikai nyugati partokon mintegy 60.000 tonnányi hajóteret süllycsz-tettek cl. Ezenkívül 14 hajót fúrtak a tengerbe. A legutóbbi négy nap alatt <n ellenség ujabb 18 hajót vesitett összesen mintegy 143.000 tonnányi hajótérrel. Züh-ler fregatthadnagy egységei különösen kitüntették magukat, akik nyolc hajót lőttek ki alcaravánból.
A zaltegerszeal m. kir. péne-üpytgazgatő a nagykanizsai forgalmi adóhivatalhoz érettiégível rendelkező mm
kisegitó dijnokokat
vasi fel.
Jelentkeini 1942. évi október hó 15 lg lehet.
A jelentkezők bővebb felvilágosítást a zalaegerszegi m. kir. pénz-Qgyigaigatőságnál es a nagykanizsai forgalmi adóhivatalnál kaphatnak.
APRélIRDETÉSEI
ÁLLÁS
Kilátót (elveszünk. Frank mérlegllzem.
31CI
Bejáré takarítónál azonnal felveszek. Sngir-ut 4I/A. 8114
ADÁS-VÉTEL
Júkarban levő kdtaaflvat vejmék. — Pelerm.nfl kertészei, Hailiory-u. 22. 3110
Rlgyacxon ípülcIlH 4a épOlat-anyas
árlejléa utján eladó (kll[n.]o[nil) vaaafnap délután 2 órakor.
_ LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG
Egy o.obh vagy azoba-konyhis lakást keresek azonnalra vagy november l-ere. Dm a klaa6hlvat.lb.vi. 3113
Ket- vagy egyszobái lakéal keresek a.oanalra vagy november l-ere. Melnár, Maori. 3119
HÁZ ÉS 1NOATLAN
A volt Welter-gyár helyén Iflkebelekte-léire alkalmas olcaó héahalyak eladók. Dr. Il.l.zcr, HOlcaey-u. 3. 3096
ElarMsra kóivetltek belt.rlllelen azonnal bekSHOzhetS birliAzit. Horváth, Sugár- nt 42. 3116
ZALAI kSzlSHY
POLITlKftl NAniAP.
Kiadja: „Kizgiidaiánl H. T. Kagykaalita". Folulöa kludó: Zalai Király. Nyomatott: | a „Klziazdasáll H. T. Nagyk.nlz.a" ayoMdájábaa Nagyka.lz.an. (Nyomdáért Mali Zalai Kár.iy.)
Ml1
Feladó :
Holnaptál \'/29 árakor alaBtétltéatl
ám lfí IIMál
Utó:.................¦......----— .. .
Mfokoul: 82. évi. 233, u. Nagykanizsa, 1942.-oki. 15. otOtfirtOk -*r» 12 WMr.
tábori posta : \' ~^^* M IÍÉÉ l il-lÉEMÉ WlllllliflTll SÍM \' l* *
ZALAI KÖZLÖNY
ol1tiui napilap
Felelői sierkewtő : Barbaht» Lajo» ,u »»t«ií™ 7 gB «OflEr.
fifömbSs tyntó\'sIrJiánáS
|rta:-n»«**v Jíboi orszéfnry; képviseli
A lovas magyar, a harcias Ős, Örkény vezér a messzeségbe néz. Bronz-paripájának karcsú testén -szikrázik a kelő nap Fénye, karján pattanásig feszülnek az acélízinok, kemény arca merészen néz a látóhatár fölé emelkedő nap tüzest ábrásaiéba és szeme messze jövendőket kutat... így áll a sirdombon az ŐS\'magyar lovas,1 igy Őrzi éberen, igy virrasztja vigyázón, zimankós tétben és tikkasztó nyárban, éjsötétben és \' verőfényben annak az álmát, aki odalenn pihen. ,fHnt esztendeje inárj hogy porrá vált az édes anyaföldbon a kemény akaratú és "harcos magyar férfi, aki mig élt, igy virrasztott a magyar éjszakában, miként a sírját strázsáló Örkény vezér lovas alakja s igy kutatta éber s bátor tekintettel n jövendő kődéit... Ami halondó volt\'Gömbös Gyulából, az elvegyült odalenn, a, hűvös siri veremben azzal a drága földdel, azzal a vérrel áztatott és-verejtékkel táplált magyar humusszal, amely adta őt. Az ősi főiddel,\'melyet szivének utolsó dobbanásáig, vérének minden cseppjével oly rajongva szeretett... A \'gyászos nap évfordulóján hét \'magyar miniszter állta körül siri nyugvóhelyét, mintha a hét magyar vezér késői\'Utódai hódolnának a leghivatottabb előtt. De olt, voltunk mi is, magyar kereskedők és iparosok, a Baross-eszme láncával összefűzött nagy] dolgozó közössége-mélynek ő is tagja volt, mig élt: ÖV akt szeretett\'bennünket, sokszor eljött körünkbe, megértette céljainkat, segítette azokat és büszkén viselte ünneplő köntösén a láncot, amely tiszteletünk jele volt. Gömbös Gyula a jövőkbe láló és jövőket ¦munkáló államférfiú különösen nagy a mj szemünkben, mert Ö volt az, aki páratlan éleslátással és erős hittel elindította útjára a harcias és megalkuvást nem tűrő keresztény gazdasági gondolatot. Ö volt az, aki teljes nagyságában érezte; mekkora veszedelem az országra, ha a gazdasági élet vezető állásai nincsenek keresztény magyarok kezében, ö* volt az, aki egyszerűen eltaposta a régi s oly ostoba babonái, hogy ;* magyar nom való kereskedőnek és a magyar hem való bizonyos ipari foglalkozások üzé-sére, AMnegy gazdasági honfoglalást 6" Kezdte el, a \'nagy ipnri-keresTttsiehni őrségváltás az ő harsány kommandójára indult el. Államférfin volt, és katona. S mily páratlan érzőkkel nézte és Ítélte meg a kereskedelem és \'par rendkívül szövevényes kér-
A honvédség \'nagy *«rovel "Vétte vissza a vfirövBk támadását
A magyar flégíerők sikeresen bombázták az ellenséges tároaszporttekat — A BZtalfttfradl arcvonalon%\' nsgy esőzések dacára a németek további területet nyertek — A német csapatok sikeres átkaroló mozdulatai a Fékefé-tétíger partvidékén — "India ttépe türelmetlenül várja a leszámolás óráját elnyomóival szemben
A német «l6drftök már csak 20 Kilométernyire állnak TuapcetŐI
házasokban.
A német hadseregnek ügyes átkaroló mozdulatokkal sikerült u Fekete-tengeren fontos pontokat elfoglalnia.
\'Berlin, október 15 A keleti hadszíntéren állatában nyugalom van. Sztálingrádnál megélénkült a harci tetvé-kenység. Bombázó és zuhanó-repülőgépek veitek részt a bom-
Kát bolsevista századot tóljiseh fsif morzsoltak.
Olasz jelentéseik szerint német előőrsök Tuapétől már csak 20 kilométernyire vannak. A vörösök mindent elkövetnek a teugelyesupntok lendületes előnyomulásának megakadályozására. Sztálingrád mintájára házról-házra való védekezéssel akarják késleltetni a város elfoglalását.
ftrdokesck
a Don arovonalró! érkezctt\'jelentésck. Ezek szerínu az ellenség repülői alig jelentkeznek. Az olasz légierő zavartalanul végezheti támadásait és légi bombázásait.
India várta a vsetehvés arafát
Bozo indus vezér a 388 millió htndu-néínzet\' névétóén nyilatkozott és megcáfolja az angol hírverések hazugság-zuhatagait. személyével és az indiai "állapotokkal\' kapcsolatban. Az indiai nép ma teljesen egységes hangoztatja - függetlenségének azonnali kivívása érdekében. Semmiféle fenyegetés és terror eltol nem tudja eltántorítani. Ha üt az óra - India ifjúsága tudni lógja kötelességét.
Wdlkte visszatéri Washingtonba
Newyorki. jelentés szerint Willkie szenátor Visszatért Washingtonba. Utjának célja ¦--mondotta - az volt, hogy megállapítsa,
mily módon lehetne mennyem! a háborút. (Erre a tengely majd megadja neki a méltó választ ) Willkie
ezután Roosevelthez ment kihallgatásra.
A dél afrikai zavargások tovább tartanak.
Délrodéziáhan a munkások nyílt lázadásban törtek ki.
Álmagyar honvédek arcvonaláról
A szovjet harctér magyar arcvonalán lényeges harcok nem voltak. A bolsevik! csapatok több helyen támadást, kíséreltek meg,* amit azonban a magyar katonaság véresen visz-szaverl. Légierőink is sikeresen bombázták az ellenséges pontokat.
Hüattku kínai őrnagy 500emberével jelentkezett az egyik japán, parancsnoknál és megadta magát. \'
A tengely buvárno*zádjnt átiSrték az ellenség hálózatát
A német sajtó rámutatott a visszhangra, amit a 14.1.000 tonnányi hajótér elvesztésével érte az ellenséget.
A hangsúly azon van. hogy a német es olasz buvárnaszádok betörtek az ellenséges vizek ha-diövezetébe.
Valamennyi berlini lap elismerően ir a német buvárnaszádok ujabb sikereiről az Atlanti-óceánon az ellenséges ha-jóknrftVánok ellen,
Roosevelt legújabb kortesfogása
Az olasz sajtó behatóan fog^ lalkozik Roosevelt kortcsfogásá-val a közeledő választásokkal kapcsolatban. Eddig üldözte Roosevelt az olaszokat. hang-
—«—áJan li ......m iii\'i him^U,
súlyozzák - most, a küszöbön álló választásokra való tekintettel kijelentette, hogy »az olaszokat törli az ellenségek listájáról*. Ezzel a fogással biztosítani szeretné az olasz szavazatokat. Ez a kijelentése azonban nem változtat a tényeken, hogy minden olasz ellenségének
tekinti Rooseveltet ..... állapítja
meg az olasz Sajtó. Olaszországban ma a legnépszerűbb férfi annak az olasz buvárhajónak a parrancsnoka. aki kél ellenséges hadihajót elsflllyeszlett — irják az olasz lapok.
A sztálingrádi hadsrintéron nagy esőzések vannak
Sztálingrádnál és környékén nagy esőzések vannak, ami megnehezíti a- hadmüveleteket. Ennek dacára azonban a németek nagy erőkkel további teret foglaltak el.
»»l"fcisjt nélküli etffftfájíléfll-táftiattáaok -Málta\' alfán
Berlin, október 15 Mint a Kémet Távirati Iroda katonai helyréi értesül, a német létei haderő folytatta szüntolen súlyos bomba támadásait Málta, pilon. Harci és zuhanóbombázó répttlÓgépak oróa vadász rop iilripí\'-pköfolékok oltalmában nagy én Ibgmigyobb ürnieroíü bombákat dobtak a luccai, halfnri én ta-
renósiai angol repülőterekre. A nemét harci- éa vadásírfipűlógépköto-lékek ¦kíméletlenül áttörték a\'máltai tengerparti és a tengerpart fölötti olhárító gyűrűt.. A támadás olháti-- tására harchatetett ,a«gol Spltfire-kötolékok teljesen tehetetlenek voltak a támadásokkal szemben. Az eddigi jelentésele szoiint német vadászgépek saját tífesztoaég nélkül kóddon 19 angol vad ász repül ogépot lettek le. (MTI)
déseit. Megértő volt és elesén látó belátó és határozott, erős kezű és jószándéku. Nemcsak jelszavakat dobott bele a politika izgalmas levegőjébe, nem a népszerűség percnyi őrömét hajhászta, az ipart s a Itereskc
delmet, a mi dolgozó tömegein* íket s a "bennük rejlő erőket nem akarta kihasználni politikai célokra, hanem tiszta szándékkal és mindig a nemzet egyetemes érdekeit szolgálva, dolgozott a magyar gazdasági élet, a ma-
gyar ipar és kereskedelem föl* -\'viráflftrtiUásán: Emtétte él mintici! ígnz iYiagyar eüiber lelkében és ie.rij.leke előtt mélységes hálás ¦ kegyelettel5 hajlik\' -meg u \'keresztény magyar iparos- éí( kereskedő-társadalom.
ZajjaI KoztoNV
_ 1942, október jjj
Cinéit Te!e(oi:40«. csak ELEKESTŐL
(Bennata) Ifit 13 «
Törvényhatósági kisgyűlés
CsÜtÖrtö\'<
BuJ»|Htl 1. ruiaoian
\'1 iu Torna. Hírek. Köilemóuyek. Hwigloi.iu^k. — 10 Hir«k. — 11.10 Nemsatkösi rújetsóisolffilat. — 13 Harangszó, Himnusz. Idöj Írásjele illés. — 12,40 Hírek. — 18.20 Időjelzés óa vízállásjelentés. — 14.80 Hirok. — 14.46 Müaorismertetés.
— 16 Arfolyamhirok, piaci arak, ólolmiazerárak. — 16.46 Időjelzés, birok. — 17 Hirok szlovák és ru-sbíu nyal von — 18.50 Hirok magyar német és román nyelven. — 21.40 Hlrsk. — 28 Hirak némát, olasi, snfül i\\\\ francia üyelrea. — h Hírek.
BUDAPEST I.
17.06 Vivaldi Bach: a-moll ver-Benynégyes zongorára ós zenekarin.
— 17.15 Hévénys^étaségttgyi időszerű tanácsadó. Dr. Urbányi \'Jenő előadása. - 17.40 Besskárt-sene-kar. 18.20 A m. kir. Honvéd Haditudóaítószázad helyszíni közve-títése. 10,06 Rárz Klek magyar nótákat oimbalraosik. 10.20 Külügyi negyedóra. 10.35 Szól a katona bandit. 10.50 Ibmgképok Háromszékből A káinoki templom-
- udvaron. A közvetítést vereti Hosszú Zoltán dr. - \'20.25 Magyar film-muzsika. 22.10 Farkas Jené cigányzenekara. 28 Rádíózonokar. BUDAPEST II.
17 Felolvasás. 17.25 ExotikUS dalok és táncok. — 18 Francia nyelvoktatás. 18.25 Ruszin hall-gntóinkiiak. - ¦ 18.50 Szórakoztató zene. 20 Bella hárfaegyüttes, — 20.25 Thurzó Gábor előadása.
Péntek BUDAPEST I.
6.40 Oson. az otthon. — 10.15 Könnvü zene. — 11.20 Ariik. — 11.40 Felolvasás. 12.10 Jtondór-zonokar. 18.30 Honvédőink üzennek. — 14 Szórakoztató zene. -16.20 A kassai rádió műsorából. — 16.60 Honfoglaláskori Hirokat találtak Erdélyben. A közvetítést Kolozsvárról vezeti Budinszky Sándor.
17.06 Absíbí Szent Ferenc, a költő. P. Sohrotty Pál ferences rendfőnök előadása. — 17.26 Zitta Emma éneke). — 17.60 SportkÖzlemé-nyék. — 18 Némot hallgatóinknak,
— 18.20 Ur. Molnár Imre előadása. Közreműködik BaksatKaté én Csóka Béla zenekari kisérottel. — 10.05 Gyimoatól Kőszegig. Vorsaol éa muzsikával az országon keresetül. —¦ 20.06 Gitér-ost. 21.10 Schneidt Ottó dr. előadása. — 22.10 Bura Sándor cigányzenekara. - 22.40 Országos Postászenekar. - 23.40 Liszt: Magyar fantázia. flüDAPKBT II.
16.80 Az Operaház előadásának közvetítése. >\'bánata. Dalmű négy felvonásban. - 20.35 Gyornirótau-
foiyátn.
A uWburalr, ¦ MlTblUtatf Ik, a nlíiimak ai a Hlv1d«x«k mtg*«tag*déaaluk ktialé-
Mt>«a ¦ r.r.,,!!,...ii ,-u,!,íi, hald t«rm«u<t*i ..iV.e.-K JdiMt* kaMiQvli gyakfan nagyán Ionio» tagadtok**, mart reggel éhgyomorra mér «07 klf pohairal kavava la, • tapetatorna tartilmat tiitatan lalhlgtUa aa tgan konnyan lavatali. Kéfdaua mag «notiti
Zala vármegye t örvény Iwtóaáffi kisgyüléss vítéz gróf Teleki Béla főispán olnökloto alatt 258 tárgy-pontot tárgyalt 1«.
Nagykanizsa és Zalaegerszeg határozatai jóváhagyást nyertek azzal a kivétellel, hogy a kisgyűlés alaki okokból megaemm isi tette Zalaegerszeg város képviselőtestületének a Gábor-féle moziépület ^tolukitósa ellen való állásfoglalásáról szóló határozatát. Rendeződött a zalaegerszegi BÓdy-kilátótoronynük tulajdonjogi kérdése is.\\
Betöltötték az üresedésben levő millenáris ösztöndíjnak Nagykanizsán megüresedett helyét is. Három pályázó Itőzül u kisgyűlés a 200 pengős ósztöndijut líogenrieder József nagykanizsai Vll. gimn. osztályos tanulónak ítélte oűu.
Vité\'Z gróf Teleki liéla főispán bej elöntet te, hogy uz alsólondvai polgári iskola ügyében eljárt a kultuszminisztériumban és i*nlig eredményesen. Azóta már irúsbun is megkapta a müüsater elliat ározáöát iuiiii, hogy programúiba vették az iskola fejlesztését és uz internátus [
felépítését. Erre a célra 160.000 pengőt biztosítottak, i
Gróf Somssieh Antal és mások felszólalásaira válaszolva a főispán liojelontotte, hogy lépéseket tett a levente foglalkoztatásoknak.a sürgős mezőgazdasági munkák elvégzése céljából való szüneteltetése érdeké-bon. Ugyancsak ilyen lépést tett a közigazgatási bizottság határozatából kifolyólag uz alispán is.
Gyanú merült fel abban a tekintetben, hegy u kincstár számára leadandó marhák megvásárlásával megbízott kereskedők részéről némelyek visszaéléseket t követnek el ugy, hogy az állatokat polgári colokra adjak tovább. Ha kézzelfogható adatokkal alátámasztott esetek losz-nok, a legszigorúbb megtorlást teszik folyamutba, A főispán kifejezést udott abbeli felfogásának, hogy az állattenyésztés érdekeit jobban szolgálta uz a megoldás, amikor a vétől teljesen uz állattenyésztő egyesület révén bonyolódott lu.
Majd a vonatjárat, kedvezőbbé tetőiét kérték.
Elkerülte a nagykanizsai rögtönbiráskodást,
aki az elsötétítés alatt bemászott az ablakon a csárdába es két Üveg palinkat lopott
Még u mull héten történt
hogy az elsötétítés alatt, pontosabban éjféltájban Alsódombo-ru és Kotor között levő úgynevezett Golub-csárdába ismeretlen egyén az ablakon át bemászol!, behatolt a söntésbe és az italszekrényről elemeit két üveg pálinkát. A jelek szerint, az éjszaka ismeretlen lovagja, ahogy jött, ugy távozott is - az ablakon keresztül. A csárda tulajdonosa reggel észrevette, hogy mi történt az éjjel és jelentést telt a csendőrségen, ahonnan egy járőr nyomban a helyszínre szállt ki és megindította a nyomozást. Bravúros munkál végzett, mert rövidcsen sikerült kinyomozni, bog}\' az éjszakai látogató nem volt más, mint Ser-zsa József 33 éves kotori lakos, «kit nyomban előállítottak az jrsre. Serzsa kihallgatása alkalmával nem tagadta, hogy ö volt a titokzatos éjféli lovag, aki meglátogatta az ablakon keresztül Golubékat, ahonnan két üveg pálinkát magával vitt, Ittas álla-
potával védekezett. Mivel az ujabb slatáriátis rendeletbe ütköző cselekményről volt szó, a csendőrség Serzsát nyomban be-hcszállüotta Nagykanizsára és átadta a kir ügyészségnek, melynek intézkedni kellett volna n rögtönitélő bíróság Összehívása iránt. Ugyanja az ilyen eseteknél a gyan.visitott nem a tőrvényszék vizsgálóbirája elé kerül, hanem a kir. ügyészség köz-vetleni\'.V az ötöstanács elé állítja. A kir. ügyészség a gyanúsított kihallgatása és a csendőri jelentés áttanulmányozása után — mérlegelvén a fennforgó körülményekéi — Serzsát nem állítja a rögtönitélő biröság elé, aki igy a XE 101. §. alapján a legközelebbi órákban a törvényszék cgycsbiróságn elé kerül.
A kötéltől meneküli meg ilyenformán Serzsa József, mert a rögtönitélö bíróság az elsötétítés ideje alatt elkövetett lopásokat vagy betöréseket halállal bünteti, a statárium értelmében. ,\' _ {
rum Brandy
gyümölcspálinka likőr
kiváló min*»+sjül
Vendéglőben,tsemegeüzletben
csak azt kérje!
53.
Azon a meredek lépesen, mely az életből a balálba \'vem\' egy fokkal immár megint ffi! jebb jutottam.
Ötvenéves koron tul minden születési évfordulónak ez az t\\. sö rezignált megállapítása. Hlá> ha védekezik ellene az embfer Ahogy felfelé haladunk u l,w csőn, fokról-fokra közelebb érezzük magunkat az élet W. nagyobb problémájához, a halálhoz.
Itt fent a magasban kitágul a szemhatár, tisztul több a 1^. kör s az élet megtelik az őrök-léi misztikumával.
Fájdalmas ez a magasság)
Nem.
Van abban valami megnyugtató, hogy az élet robotos\' iájából, a kenyérharc gyilkos po. romijából fokról-fokra kiemelkedünk olyan lisztultabb régiók felé. ahol \'közelebb éFezzük magunkat minden Klet egyetlen értelméhez : az Istenhez.
Mert az Klet lépcsőjének ezen a fokain már érezzük Isten U> he]leiét, hisz a Halál nem más, mint Isten hívó szava az örök éleibe
S ép ezért az ötvenen tul Mors Imperátor már nem az a rettegett rém, amely a lépcső alsó fokain tülekedő, zsibongó, az élet örömeit mohón hajszoló tömeg duhaj kedvét sokszor csontokig ható borzalommal tölti még, hanem Isten küldötte, aki egyre közelebb enged bennünket magához, hogy aztán, ha > ütött az utolsó óra , átsegítsen minket az életből a halálba vezető fenséges hegyszoroson.
A halálfélelem az élethez való ragaszkodás kétségbeesett ösztöne, mely annál mélyebb, inon-nél közelebb állunk az életindi-tó bölcsőhöz. Minden lepergett esztendő tompítja ennek az ősz-tömtek félelmetes erejét, de csak az ötvenen tul kezdjük érezni kibékítő, megnyugtató hatását. Az ember ilyenkor már olyan magasan jár a túlvilág felé vezető utón, hogy nemcsak a föld, hanem az Kg szavát is\'hallja.
Nem öreg ugyan még, de már nem is fiatal,
Illúziókban él, az ifjúság illúziójában, valójában azonban a
kesz ii. noi
1042. októbor 15
ZALAI KÖZLÖNY
BÚTORT
**akOjdefbea, a A BOR mffawtaloanAI
szervezet belső és kikerülhetetlen elöregedését akarja letűnt évek szivárványszínű fátylával palástolni.
Miért ringatózunk ezekben az illúziókban, miért ámítjuk magunkat az ifjúság csalfa Tata inorganájával, amikor életünk virágos kertiére már ráhajol az alkony szürkülő leple ?
Szeretjük nz életei, mely pedig valamennyiünk számára annyi megpróbáltatást, annyi fájdalmat, oly sok keserűséget is jelent.
De hogy milyen szép nz élet, azt csak az ötvenes évek rezignált hangulatában, ott fenn a magasban, a halál kísértő közelségében érezzük, amikor lábaink előtt hever a i Hiúság vására megtévesztő szinorgiája s fejünk felelt integet a kristálytiszta mennybolt kupolája, a melyhez idefönt a lépcső ötvenharmadik tokán már végtelenül közel érezzük magunkat...
S mert ifjúságunkban mindig ;i magasba törtünk, most, hogy valóban ilyen magasan állunk, igazán nem szédülünk : A létra ötvenharmadik fokán kiegyensúlyozott lélekkel visszanézünk arra, ami volt s bátor sziwcl szembenézünk azzal, ami lesz.
Feltekintünk a végtelenbe, nyúló élcllétra fokain s azt kérdezzük magunktól: Meddig haladhatunk még felfelé ?
Ke.
A jelképes slrklvllágltó gyertyák
s inai naptól a kövotkozó üzlelek-1*0)1 kanhatók:
Szonl -lózHof egyházközség irodájában;
Peróhcósok sekrestyéjélwn;
Jézus iSzivo egyházközség plébánia-hivatalában;
Sznhó Antal sporlüzletél>oii;
Gozdán Kinőné kaUníüzlotélien;
Nchkws Testvérek jíapirkoreskedé-sébon.
MURAKÖZ
mezflgazdóInak,
állattenyésztőinek,
(t.vUmölostermesztdinek,
háziasszonyainak,
édesanyáinak,
Uzletemberetuek,
MURAKÖZ
mindkét nyelven beszélő magyarjainak,
MURAKÖZ
aprajfinak-nagyjának,
MURAKÖZ
minden lakéjának egész esztendőn At nélkülözhetetlen tanácsadója, útmutatója, segítsége, szórakoztatója a
luimisiTisiiflrt.
amely a közeli hetekben megjelenik, 180 oldaton, sok olvasnivalóval én képpel, magyar éa reurakSal nyelven* Ara VBO P.
Kapható letx mindenütt!
„Kéblngesnek lenni, ma apostoli küldetés..."
Tisztújítás a KIOE nagykanizsai csoportjában
István. Az egyes szakosztályok vezetői : Csépányi Elemér, Németh József és Kummcr János lettek.
A tisztújító gyűlésen I*. Dávid Xavér, a városszerte közszeretetnek örvendő ifjnsági ferences aj>ostol, a KIOE csoport helyi vezetője elnökölt, majd a fiukhoz lendületes beszédet inlé-zell. Különösen kihangsulyozla, hogy kékingcsnek lenni apostoli küldetés. Az egészséges ön-reform után
A Katolikus és Magyar Gondola! jegyében vett uj lendületet a KIOE nagykanizsai csoportja.
11-én este 8 órakor tartotta tisztujiló gyűlését a KIOE A nagy számban megjelent tagok egyhangú lelkesedéssel választóitok meg ifjúsági elnöküket Lelkes Jenő személyében. A tagok bizalma a tisztikarba még a következőket választotta be : jegyző Mihályi József, pénztáros nz ifjnsági elnök, könyvtáros Gazda ím re, háznagy Papp
bátor katolikus és magyar Öntudattal vállalnlok kell az apostol* kodás munkáját.
Kétszeresen kötelező ez a hlva-lásvállulás inost, mikor világnézetek szörnyű harca tombol körülöttünk. Ez a hivatás pedig nem más, mint a becsületes munka, fegyelmezett helytállás ott, ahová az élet álliloUn\'és férfias színvallás Krisztus-Király zászlaja mellett.
Az újonnan megválasztott ifjúsági elnök meleg szavakkal köszönte meg a tisztikar nevében a tagoknak velük szemben megnyilvánult bizalmát. Majd
gondolatokban gazdag előndást tartott ¦\'Herceg Ratthyány-Strattmaun László, a szegények orvosa^ címen, amely szép kidolgozásában nagy figyelmet keltett.
Az ifjú magyarság, n katolicizmus lelkes, bátor, kiálló, ifjai harcosai fellelkesülve oszlottak szél az elsötétített utcákon és mindegyik szivében vitte az apostoli öntudat meggyújtott mécsesét.,.
Egy narakiri ströman-per a nagykanizsai törvényszék előtt
Fejenként 600—600 peng*) pénzbüntetésre Ítélték a bét szereplőt
Horváth István muraszerdahelyi épületanyag kereskedő, valamint Steinitz István Csáktornyái izr. terménykereskedő állott ma a nagykanizsai tör-
vényszék dr. Almássy büntető-tanácsa előtt. Az volt ellenük a vád, hogy ia z 1930. évi IV. t. c. 26. §-ának»-6. pontjába ütköző vétséget 4tovettek el, vagyis
i zsidótörvényt kijátszották
azzal, hogy Horváth . nevére Slcimtz Hombár albizonyossá-got szerzett, üzletet is alapítottak Csáktornyán, a szellemi irányilója az egésznek azonban a zsidó Steinitz volt. A kir. ügyészség perbeiogtn mindkettőt és \'ezért kellett ma feleinlök a kanizsai törvényszék büntelőluná-,csa előtt. A\' vádhalóságot dr. Hirkás Géza kir. ügyész képviselte, mig Steinitz Istvánt dr. Kovács László ügvvéd védte.
Horváth Mihály vádlott előadta, hogy még a jugoszlávmeg-szállás alatt kapott építési anyag és terménykereskedői jogosítványt, amit gyakorolt is. Egy alkalommal eljött hozzá Steinitz azzal, hogy jó lenne Hombár nlbizományosságot szerezni.
Steinitz felajánlotta, hogysze-
_\'cz neki egy albizományossá-gol. Meg is szerezte, inert Ő adott Steínítznck egy felhatalmazást, hogy szerezzen neki egy nlbizományosságot. Steinitz irt egy Durüi nevezetű föbizományos-n:ik. hogy szerezze meg részére az nlbizományosságot. Utána, amikor már megvolt nz iQlbizo-mányosságc, csináltak egy
„oiendastars viszony! szerződést",
amit ö alá is irt. Később Steinitz azt mondta neki, hogy nem lehet csendes-társ, mert Ő — zsidó. Csináltak azért egy másik szerződést. Horváth 10.000 pengőt adott be az üzlethez Steinitznek. Majd megkezdték az "üzletet*. Steinitz és ö vették a terményeket. Steinitz volt az ¦ üzletvezető*. Később ő maga
Október VÁROSI MOZGÓ Csütörtöktől-75" 18 _,_ vasárnapig
Az uj ftlmszezon slágere t
LEÁNYÁLMOK
Főszereplő az olasz „Oreta Qarbo" : Alidts, Valit
Aktuális UFA híradó a világ eseményeiről
Előadások kezdate köznapokon 5, 7, vasárnap 3- S 7 őya>or
Férfi és női
gyapjúszövetek
olcsó árban kaphatók mlg a készlet tart
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Miklós-ut 1.
(Horváth) is átköltözött Csáktornyára, ahol egy hónaplgvolt.
Dr. Almássy elnök a továbbiak folyamán eléje tárja Hor-váthnak, hogy Steiniitz 10.000, Horváth 10.000, Luszlig Zsigmond 2200 és Steincr Jenő 10 ezer pengővel szerepellek az üzletben.
— Ez csak babra ment! — mondja erre Horváth Mihály vádlott, aki büntclcnségét hangoztatja.
Majd Steinitz István kihallgatására került sor.
A bizonyítási eljárás befeje-zéso után "a törvényszék mindkettőt bűnösnek mondotta ki a vádszcrlnli bűncselekményben, vagyis a zsidótörvény kijátszásában és ezért őket egyenként és fejenként 500—500 pengőre ítélték. 1
A kis Mozart játszani akar
Leopold Mozart, a salzburgi hercegérseki helyettes karmester egy alkatommal meghívta zenész barát ait.Wentzlt és Schachtnert, hoffif néhány u) művészi darabot el játsszanak. Az alig Öt éves kis Wotfgang Amadeus egy darabig csendben ült a sarokban és áhítattal hallgatta a három muzsikut remek játékát.
Rövid idő múlva azonban nyomtalanul eltűnt és hegedűjével kezében tért vissza, amelyet nemrégen kapott atyjától. Könynr-gőre fogta a dolgot és kérte, hadd jálsza a második hegedűt. Kívánságát természetesen nem teljesítették. Jóllehet a kis y>Wolfcrte rendkívül éles zenei érzékkel ren-\' delkezett és bármityen egyszer hallott zenei darabot eljátszott zongorán, hegedülni még egyáltalán nem tanult. Rendszeres oktatásban még nem részesült, csupán saját kezdeményezésre kísérletezett az atyjától kapott szokatlan hangszeren.
Az elutasított apró emberke csendesen állt. Szeméből patakzottak a könnyek\' és mégegyszer nagyon szomorúan és nagyon szépen megkérte atyját:
— Hadd játszak én is a k<a hegediicskémmelt
Atyja engedett a könyörgésnek.
— Na jo, hegedülj\'csak! Menj oda a Schachtner ur mellé és csak hegedülj, de olyan halkan, hogy saját magád se twld észrevenni.
Wolfgang Amadeus, az Ötéves apróság, játszott. Schachtner rövid idő múlva letette hegedűjét. Az ő szereplése feleslegessé vált. " Leopold Mozart ugyancsak felfigyelt, örömkönnyek \' jelentek meg szemében és boldogan nézte kicsi gyermekét, ö pedig játszott, játszott, zavartalanul.
Természetesen a következő triókban is szerepelt a kis Amadeus.
MÉRLEG
Minden méretben \' Buksiért Initti
scholcz jános i
mtrlogktixlia-meatar
NtpfauilMt, Mtrm-tér 30. tUm. I
«
ZALAI KOZLON.V
1942, október 15
A Magyar Hiza hiv benneteket aMrtté anyai sxóvai: jöjj-tek te jelentkeznetek iz ékikénioa női honvédelmi rmmkasao-lgálatra. JÖjjetok 6í\' mlnól többon ós mutassátok meg, hogy Zrínyi lton* éa Dobó Kitloa leányai vagytok I A munki-bizottság min. den héten szerdán te pénteken 4-től 6-ig toboroz ét hétfőn, •zordan te pénteken délután 4 tói 6 lg hivatalos órákat tart a „Korona"-bon.
A za&egersttgl állatváöárort
felhajtottak 1)108 szarvasmarhát (elózé hónapban 1846) és 647 lovat (előzÓ hónapban 781). Gazdút csőiéit 524 szarvasmarha (olózó hónapban 616) éa 128 ló (elózó hó-napban. 68). /
Heti labdarugó-műsor
Vasárnap idohaza látjuk a ZM-NTE kitünó csapatét a Zrinyi-pá-lyán. Kllenfeto^i .Szigetvart AC loaz, amely ió játékerőt képyisolÖ csapat ós inefpepotésekre is képos. A Z\'M-NTB legutóbbi jó szorcplésQ nagyobb gólarányu ZMNTE Kyózol-met ígér. Kétségtelenül kitűnő egy üt tee jelenleg a 55MNTK és bizonyára jobb óe órtókesohh lenne az NB csoportbeli szereplése, ami valószínűnek látszik, \'hiszen a somogyi alosztály-csoporton n jolenleg nmen komoly ellenfelo a jó együttesnek. A legutóbbi csurgói 6:1-os eredményt könnyedén, minden megerőltette nélkül érte el a csa)wt. A védelem jó, a fodezetsor egyenesen remek\'. A l Takács --Héjjá---Cserpoa együttes legjobb ¦réaze a csapatnak. A * támadósorban italáljuk a sáska Kisst, aki .hosszabban szünetelt, do ismét részt vett a Zrinn küzdelmeibon éa legeihó alkalommal itt három góllal terholte meg az ellenfél hálóját. Do jók a többi csatárok íu. Vsearnap.nem csalódik <a ZMNTE tábor a csapat játékában és oredmónvosségóbon. ,
Az NVTB Budapestre utazik a Feiten-gyár csapat&hos. v\\ csapat vasárnapi bzeroptéee legszebb remé-nyekro jogosít fel. fia a két pontot nem is, de egyiket megszerezheti a Vauul, ha szívvel-lélekkel küzd a ír-vózeiemórt1.
A ZMNTK II. levente csapata a. buzsáki lerontó csapattal játszik hunokí előmérközéet a Zrinyi-pé-lyan. A második csapat is jó, lehat bizte* győzelmet jósolunk*
Az NVTB második csapata Un-gyeitétibe. utazik. Valószínű gyöze-tem\'mol térnek vi«az» a kék-fehérek.
.Ma lesz a Szent I<ásztó-knpa elsó fordulója a Vasut-pályán a nagyka-nizsai keroskedelmi és a zalaáger-bzegi giaináaium csapatéi\' között.
Az értékes küzdelemről külön
HETIÉI 1IBE
*8HY iböd^jai4, tetagtvt^w H
Festessen
Tisztittasson
PálCSiCS-nai
Menjünk csak csinossági sorrendben!
Cigányember jön velem szembe. A vállán fejsze. Hirtelen oillanásu fekete szeme végignéz engem is, másokai is. Kern kerülik cl a figyelmét a kiniktttok árui sem.
Tiz lépéssel hátrább a felesége. Szhíes torka ruhájában ugy hat, mint egy hervadt mezei virágcsokor. Félkezével batyut rángat a vállán, míg a másik keze a körteevésnél van elfoglalva. Hátra-hátra néz. Nagyot kiált az utcazajba, mire felüti o fejét egy hiányos öltözetű kis szurtos és nyargalva behozza a távolság-különbséget. Ifikor tíz-tizenöt lépésnyire van, az anyja nyugodtan megfordul és síét férje után. Nem előrelátó és okos beosztású terepszemle ez, hanem rangsor. Elől a férj, tizlépisre az asszony, buszra a gyerek. Az egyenlőség az intelligencia fokmérője itt a távolság.
Az alföldi parasztnál ugy alakul ez a sorrend, hogy elöl-a férj, közvetlen mögötte az asszony, a gyerek itt is lemarad.
Az úriember felesége balján halad cgyvönalbav. Egyenlők, egyformák nemcsak jogokban, hanem kötelességekben t\'s.
A nők közölt is kevesen tudják, hogy egyenlőségüket, női értéküket a kereszténységnek köszönhetik. Az ókorban az asszony rabszolga volt. Igg van ez ma ís Kínában, ahol a felenég Itat lépésnél megy a férje után. Hogy a nőnek megkülönböztetett helyzete van a müveit világban, azt a katolikus vallásitok köszönhetik. A nőt vallásunk emelte erre a piadesztálra, ahol van. fíjt szétnézünk a\'mohamedán országokban, az indusoknál, a budhistáknál, nem i# szólva a félmüveit és a törzsekben, élő népekről, azt látjuk, oti aitiö ma is háttérbe van szorítva. A házasság terűn egyedül a katolikus álláspont nem engedett abból, • egy férj, egy feleség és a házasság sírig tartó, mely fel nem bontható.
Mert az évek múlásával; amikor
elhervad a leggondosabban ápolt virág ts és a legszebb nő ie elveszti báját, akkor jöjjön a kurta szoknyás gépíró kisasszony, —- ez nem katolikus morál. Ezt vsak azok szeretnék, akik szívesen szorítanák vissza a nőt a pogányságba, ahol élvezeti cikk volt, mint egy iülitö narancs vagy citrom.
Egy kicsit elkalandoztam a magam elé tűzött kérdéstől. A sorrendről van szó. melyet az íratlan társadalmi törvények szerint, minden jóncvclésü embernek kötelessége megtartani. De ez a sorrend sem állandó. Valamikor a kort tisztelték és előre engedték az idősebbeket. Ezt kiszorította, elhalványította a hivatalos, a méltóság szerinti rangsor. Az utóbbi többé-kevésbbé egybeesett a korszerinti rangsorral. Menjünk csak halálozási sorrendben/ — hallottuk még az elmúlt években is. Ez még tartja magát. Hogy meddig? Azt nem lehet megmondani.
Már felütötte fejét az uj versem/-iáre.
Parancsolj, menjünk csak di-nosságí sorrend szerint!
Az uj módszert különösen a hölgyeknél, kitűnőnek tartják. Tapintatos finomságával ¦egyesíti magában a kor, a méltóság tiszteletét. Egy fiatal lány lehet szép, lehet bájos, de gondosan ápolt és nagyon kiszámítva öllözködók csak a kellő lamsz-találtai rendelkezők lehetnek. Igán, határozottan ügyes újítás a csinos -ságt sorrend.
A hetedik nyakcsigolyán ful is, mindig tisztelettel hajoltam meg a női összetartás elölt. Mert különösebb szervezet nélkül is összetartanak, egyet akarnak és pártolják egymást. Különösen akkor jut ez az egység szép kifejezésre, ha a férfiakról és a férjekről van szó. Ezen a téren mi tanulhatunk a szép és gyenge nemtől.
Az elmúlt években valóságos hadjárat indult a napi és hetilapokban
"ataiit Autóbusz-menetrend
iirveoyc. IMI. nugoMlu. 1-181 » további l»tí<k«iH.lg, NagyHaaliiaa—sm*ab.m—Znlaaxabar*
bavadt
17:15 1. Nagykanizsa KO/.ponü szili 4. 6M
18.08 1. Garsbonc i. 5.58
IMS t. Zaliszabar 1 5.40
Nau|ki.nl..u tiaraahar4ay—laka— B6h9aya—KaBoavilr
7.00 1 Nagykanizsa KözpoitH szili. L 17.05
¦ \\ , 73» I. Iharaabetieny • é. 16.7T
7ja 1. fokéi 4. 16.11
SM 1. Böhönye é. 15.30
10.16 L Kaposvár, pu t- 1400
X
5101 14.CO I 1R20I
7.20 16.10 20.30
0.55 | 17.45 | 21.45 |
¦>g,kHilMu-«ls>«Unel«a—Murausnkat
Nagykanizsa pu. Alsúlendvs Korona szálló Muraszombat Korona sz.
X d
1 í- I 10.20 14.45 18.00
1. 8.25 12.40 15.55
I 1 6.45 11.00 14.35
5.10
5.20 610
¦¦¦yhümtem—Leteaye
cd c X c
7.30 14.--.— 18,20 i. tügjii,-,;,,! pj é, 7,15 _ _ 1445__
7.40 14.10 1630 18.25 I. N^i,,,^. é, 7.05 9.35 10.20 14.35 1605 &30 15.- 17.2# 1915 é. Ut*w J. 6.15 8.46 9.30 13.45 15 18
Ezenkívül meg UíenyérÖl indul 17.00, Nagykanizsa pu.-ra érkezik 18.00, csak hétköznap.
9€ Csak hétköznapokon közlekedik c<—Hétfón, szerdán és pénteken. 1 d — Nagykanizsa—Letcnye között csak hölköznap.
a címek ellen. Még a sajtókamara is állást foglalt. Neinsok eredmé. nye volt ennek a hadjáratnak, mert a háború közelebb hozta egymáshoz az embereket és így akaratlanul a ¦ ¦¦«¦/; sorrend híveinek nial. mára hajtotta a vizet.
Ezeket magyarázta nekem a un. pókban az egyik ismerősöm:
— Nézd kérlek: a beosztott tisztviselő és a főnök tudása kőzött, ha van ís különbség, azt a kötelező három lépésnyi tiszteletadással mfh-denkor át lehet hidalni. De a tisztviselő felesége és a főnök felesége közötti különbség csak kilométerei., kel mérhető le.
Azt akarta ezzel mondani, hogy a férj értékének, hivatali hatalmának Htityát a feleség magatartásinál lehet egyedül megközelítő hűséggel lemérni.
Azoknak az apostoloknak, akik az egyenlőséget szeretik (ennen hirdetni, ak/k a ciwek ellen hoznak fel itthoni és külföldi fél-láhat. akík a társadalmi válaszfalak lebontásom vállalkoznak, azoknak szeretettel azt ajánlom: - kezdjék a hölgyeknél. Ha még nem tudják, mí a villámháború, ha még nem tudnák, mi a totális vereség, akkor rövidesen fogalmuk lesz róla.
15n nem lázadozok az uj rend ellen, — menjünk csak esi nosságí sorrendben!
VANDkA JENŐ
VlwAnwk a kémekre!
Nem az a veszélyes •Mentég,
aki fegyverrel a kezében, nyíltan éa bátran htrool ellenünk, hanem ai, aki földalatti aknamunkát végez, ax ismeretlenség leplébe burkolózik és bizalmunkba férkőzve, jébarátnak adja kl magát, a hátunk mögött azonbtn beonap, tönkreteszi otatádunkat, házunkat, hazánkat.
EZ A KÉMI
A kém mindent lát, megfigyel, kihallgat, különösen kttonal dolgok Iránt érdeklődik, rébttzél, beugrat, karmai közé kaparint ét végül megfojt.
Óvakodjunk a kémaktfii I
Idegenekkel, külföldiekkel izemben légy tartózkodó ét tégy óvatos az eléd kerülfi vándorló árutokkal, ügynökékkel tzemben Is. De ugyanakkor tartsd szemmel fiket, figyeld mondanivalójukat és ha gyanú ébred benned Irántuk, késedelem nélkül hívd fel rájuk a kstonsi és osendőrparanosnok figyelmét I Vigyázzunk a kémekre I
A kiramliotUal latan éa m iométty Mnftati l
divat ízlés minőség
olcsó ár
1942. októW 15
napirend:
Gyógyszertári ügyelet: Ma Őrangyal gyógyszertár Deák-sár 10.
Kioltanizaán az ottani gyógyszer tár állandó ügyoletos szolgálatot tart
A GÖZFORD0 nyitva van regcol 6 órától osto 6 óráig. (Hétfő, szerda péntek délután ée kedden egéez rjat-nóknek.) Telefon: 660.
Kapt*" Október is. Csütörtök. R0q>. kat. Toréz n. - ProteatájM Toréz. ¦ Izr. Markb. 4.
UJBÓflut kér
hazulról a harctéren küzdő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányai, a lapfejen található címke kitöltésiül dobja bt egy postaládába!
— (Nagykanizsa nagyban kéizül a Krisztus király ünnepségre)
Örömmel értesülünk arról, hogy Nagykanizsán az idén különös me-legeéggol ünneplik meg az októberi Krisztus-király ünnepséget. így ol-aósorban a Credo férfiszorvozot, melynek egyik különös fóünnope a KrieztuB-kiróly ünnep, azután a Szociális Misszió szorvozoto, amely marin készül.méltó módon mogünne-polni, nemkülönberi a Notre Damo Icánynevolő intézőt, amoly különösen kitesz magáért. Akkor, amikor honvédőinknek annyira szükségük van az égi oonitségro, vegyük ki részünket minél töhbon a * Krisztus-király ünnep méltó megünnepléseién. * Részletes tájékoztató a Zalai Közlöny hasábjain.
— (Felhívás a hadbavenultak családjaihoz I)
Téli ruhaneműt fol lőhet adni a tábori pontaszámokra mindon külön bájolóntés vagy engedély nélkül 10 kilóig október 24-ig.
— (A hflséges munka jutalma)
A földművelésügyi miniszter Torma Lajos badacsonytomaji mozégaz-dasági munkásnak plisnuiró oklovolot és 100 pengó jutalmat adott. A kitüntetést és pénzjutalmat dr. Fehér Jánoa járáai főszolgabíró a badacsonytomaji jegyzői irodában a képvisel őtostüloti tagok jolonlétébon, ünnepélyos korotok között adta át. Méltatta a nevozott munkásságát, amellyol egy családnál mint vincellér 47 óvóit át mogsxakitáa nélkül működött.
— (Illtették a tlbskcsmcntpéterl betörőket)
Tüskoszontpétor községbon botör-tok Kutrováoz Kálmán malmába és onnan nagyobb mennyiségű gabonát és lisztet zsákmányoltak. A tet. tosokot olőállították éa gyors eljárással tegnap már bíróság olé is állították éket. Pál Pált és ifjú Köves Károlyt 6—6 hónapi, Lolbert Jó-zsofot 8 hónapi börtönnel, Köves Lászlót pedig 8 hónapi fogházzal Bujtotta a törvényszék. Az ítélet jogorőa.
— Internáltak egy hentest)
A zalaegerszegi rendőrség Sor-mann János hentes és mészárost internálta, mert a füstölt szalonná} és a kolbászféléket kótflzoros áron adta sl a vevőknek.
A törvényszék szabadlábra helyezte flyöríl Dánielnél,
aki azonnal elhagyta a fogházat
A rendőrség, amint megírtuk őrizetbe vette Győrfy Dáníelné szuletelt Murik trzsébet fiatalasszonyt, aki munkakönyvet akart kiváltani és az anyakönyvi adatok igazolásánál "könyveljen a születési dátumot egy évvel kijavította. Miután okirat-hamisítás gyanúja forgott fenn a rendőrség a fiatal asszonyt át-
kísértette a kir. ügyészségre.
A törvényszék nem látván közokirathamlsitás tényálladé-kál, hanem egyszerit hamisítást fennforogni, szabadlábra helyezte Győrfi Dánielnél, aki azonnal elhagyta n fogházai, de ügyében azért tovább folyik az eljárás.
A Szociális Misszió nagykanizsai szervezetének uj elnökasszonya Száva Nándorné
A Szociális Misszió nagykanizsai szervezete tegnap délután ülést tartott, amelynek fii pontja volt az elhalálozás folytán megüresedett elnökusszonyí szék betöltése. Eddig az elhunyt elnökasszony, Berlin Ágostonná törvényszéki tanácselnök neje Iránti kegyeletből nem töltöttek be ;iz elnökséget. Az elnökválasztás iránt a katolikusság körében élénk érdeklődés nyilvánult meg, ami érthető, hiszen a Szociális Misszió szervezete élénken bekapcsolódik a város szociál-karilaliv és kulturális éleiébe. Az ülésen az uj házfő-nöknö, Mandukjts Celesztin nővér elnökölt, akinek vezetése alatt folyt le az elnöknö és tisztikar megválasztása. Bérli Gizella állami tanítónőt, a kitűnő szónokot választották meg egy szavazattöbbséggel — Vegeié Károlynéval szemben — elnöknővé. \' Ilcrti Gizella azonban, utalással rendkívüli elfoglaltságára, nem vállalta az elnöksé-
get, ugy, hogy uj választást \'kellett megejteni. Ebből u választásból Száva Nándorné, magy. kir. vámszaki főtanácsos neje került ki győztesen. Az eredmény kihirdetésekor Száva N ondómét, az uj clnökasszonyt, hosszan és lelkesen megéljenezték. Száva Nándorné személyében a Szociális Misszió nagykanizsai szervezete méltó elnökasszonyt kapott. Megválasztása mindenütt nagy örömöt és megelégedést váltott ki. A tisztikar a következőképpen választatott meg : Ügyvezető elnökök : Vege-le Károly né (szegényügyi szak-osztály), Sólyom Kálmánná (pntronázs szakosztály), Ilerli Gizella ("szociális szakosztály), Farkas Vilma (sajtó szakosztály), titkár Bittren Gizella, jegyző Szerdahelyi Győzöné, pénztáros Barabás Kálmánné.
Ezután a szervezet 25 éves jubiláris ünnepségére megtette a szükséges előkészületeket.
A Dráva-partról csiszoltkőkorszakbeli lelet került a nagykanizsai múzeumba
Tőbbszö r l>eszá moltu n k a nagykanizsai városi múzeum értékes és komoly, tudományos munkájáról, a múzeum rohamos fejlődéséről. A gyűjtemény archeológiai részének külön ritka ériéke a délnyugatmagyarországi csiszolt kő korszakbeli leleteinek tömege. A Mura és a Drávavidék, de az egész Zalnmegye, sőt Eszaksomogy egyes terűié lén az ősember sok, településre alkalmas helyet szemelt ki magának. A leletek primitív élet-*j viszonyokról tanúskodnak.
A legújabb Gyékényes melletti drávaparti lelet egy ritka
nagyságú kőbalta, ami csupán u nevezetesebb magyarországi lelőhelyeken (Bükk hegység, Sze-leta barlang, Tisznkörnyéki leletek) rorduit eddig elő. A balta mintegy 30 cm hosszúságii és ritkán előforduló harántcsiszo-lásu. legértékesebb kőeszköze volt a kor emberének. Hogy a ritka kőkorszakbeli tárgy megmaradt az utókornak, Boka János gimn. tanulónak köszönhető, aki az értékes tárgyat eljuttatta Grujber József gimn. tanárhoz, a városi múzeum vezetőjéhez.
Elsuhannak az évszázadok és
Hofherr-Schrantz gépek, vifágitá petróleum
ungbr-üllmann elek
VÁS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell a;ázf6z6k alőjagyezhatfik.
Mlndan szOka«ct»t«t alűra randalja magi
művezetőt!
kereelmk 40 sű aaukáj vcutiii<«.
Silvógii- és nyenolalmotorok, iiilók, traktorok, gazdaiájíl »pck és iltalínoa eépszakmáoan, csakis kellő elméleti és gyakorlati tudáaaal bíró szakemberek ajánlatát íiietésl igény és eddigi működés részletes feltüntetésével kérjük „VlaUkl ¦épe.***\'" jeligére BletkMv J. kbáeUW, Budapaat, iv., váruahaz «. 10. hu
az évezredek felettünk, csak néhány buzgó tudósunk igyekszik megmenteni valamit a régmúltból, különösen azokból a korszakokból, mikor még uz Írott betű, a rajz és a művészet, mint halvány ködkép derengett az emberiség ukkori képviselőjének agyában. A kőkorszukbeli leleteink ezért ritka tárgyak és érdekesek is, hiszen az emberiség bölcsőjénél jelentették uz első kulturfokot és útmutatói voltak az utána következö\'ezre-dek jelenleg is kifejlődött kultúrájának, —k—n—l—
A Ház mai Ölés*
Budapest, október 15 A 11.íi: mai ütésén ai elnök kegyeletes sravakkal porentélta el a tragikus körülmények kóiött elhunyt Petró Kálmán képviselői. Majd beterjesstették a hősi halállal elhunyt Korményióhelyettes emlékének megörökítéséről ssóló javaslatot, amelyre kimondták > sürgősséget. Majd a tiseI viselők ügyének szabályozáséról siólÓ törvényjavaslat került a His elé, amit ai előadó ismertetett. A jeveslet-hos többen hosséisóltak.
Bövid táviratok
Róma ; Himler német birodalmi veiérhelyettet Rómába érkeiett. A Duce melegen fogadta.
Miskolc: Marton Léssió21 éves legényt, aki ai elsötétítés alatt betört és akit a rögtönitek bíróság haléira ítétt, ma kivégestélt.
USA btUmtrt* súlyos hajóv*MMtt§éiét
Az USA elismerte a súlyos hadibajóvesztcséget. A háború kezdetekor 18 nehéz hadüiaiója volt az USA-nak, tehát súlyos veszteség érte a három nehéz cirkáló elsüllyesztésével, amin nem segtf az a hivatalos kijelentés, hogy >majd épitenek ha. jókat.. F
Uj é. basznált mérlegek
talián rJlil .tfjtjlik. J a vt latson jóUhássaJ.
FRANK
WÉRLEU-OnmbM
Tttatoo: 509.
V
ásároljon:
DeákyFerenc
uri-női divatáru-üzletiben
Nagykanlzaán, Eraaébet-tér 1. -SJH
Képkeretezés üvegezés
Dilraita - tltit - tatsnrsli! STEBN üveges
Nagykanizsa
csettgary-ul 7.
2
temet, ex..u.H,U, tuállit.
OegtuUfdonoa :
Oarvállta József
kjét
11H2, október 15
ElsfitfitUéshei
papiros
kapható
Ufloan
Minden háztartásban akad felesleges holmi, •mit jó Itnne eltidnl, ha\' valim kinek I — Biztos vevőt házhoz szállít egy párfilléres apróhirdetés a Zalai Közlönyben.
SxAttlaton lép életbe az nj flKletl záróra-reidelet
A kereskedoltni es közlekedésügyi miniszternők a törvény végrehajtaná™ vonatkozó rendelete a Budapesti Közlöny koddi számában jolont meg. A törvény értőimében a nyílt árusítási üz lőlek nvitvatartáwának időjét Budapesten és u vele szomszédos megyei városok éa törvényhatóságok területén a kereskedelmi és köalokodésügyi miniszter, a többi város lerüloíén a i»]gánnoater, a kis- fa nagyközségek területén a várniogyo alispánja állapítja átég, azok kosött a keretek közölt, amelyeket a törvény II. paragrafusa roszletosen szabályoz. A rendolot a gépjárómüvok árusítására berendezőit üzlotekre. valamint a kizárólag továbháruaitőkat kiszolgáló üzlo-tokro délelőtt 8 órától délután négy óráig torjodé nyitvatartási időt és ozzol az osrtatlan munkaidót\'kivanja bcvozoti.í.
Szombaton azonban ozokot az üz-loteket az ország egész térülőién déli 2 órakor koll zárni. Lényogos változást jolont a törvónyos munkaszüneti napnak nom minősülő, Oer- [ gely naptár szerinti ünnepnapnak az 1 ország egész torülotéro szombaton ós \'Minden koroakodolml szakmára i kiterjodóon tartott déli 12 órai zár- ; Óra. A rOndolot az egész ország torü- I letón szabályozza nz üzlotok nyitva-tarta-sát ív oalyaud varokon, gyógyho-lyoken éa íürdőholyekon. Pgyanosak
országos hatállyal szabályozza a kizárólagos pálinküinéiésok\' éa bortor-melói kimérések nyitvafartását oly-Icépnen, hogyozokót az éleim iftforko-roskedésok nyit rátartásának ideje alatt szabad nyitva tartani. A kávé-Lnérésok és tojivócsaniokok az ország ogéaz terÜtOtén roggol 6 órától, a kifózésok reggel 7 órától oato 11 óráig tarthatók nyitva.
A fodraszüzlotek roggol 7 órától —- kis- és nagyközségekImmi roggol 6 órától — oato 7-ig. szombaton esto 0-íg. Gergely naptár azerinti ünno-pekon déli 12 óráig. Szilveszter napjai] este fél 10 óráig tarthatók\' nyitva. Un a Gergely naptár szerinti ünnepnap szombatra esik, a fodrász-üzlntok ezen a napon délután Ö óráig tarthatók nyitva. A kozmetikusok, maiiikün\'.sök os podiküiösök roggol 8 órától oato 6-ig, szombaton oato 7-ig, Oorgoly naptár szerinti ünnop-napon és nagy pontokon déli 12 Óráig tarthatók nyitva. Ezoket az üz lótokét szombaton az országos kirakodó vásár napját kivéve, dőli 1—2 óráig zárva koll tartani. A tórfény rondol-kozésónok\'ollonórzéso oóljából ogy-ogv niunkaadóból és alkalmozottból álló bllonórzÓ bizottság folállitását teszik kőtolozóvé.
Az üzloti záróráról azóló 1042.
VI. t.-c. októbor 17-én, szombatén lép hatályba.
TÓTH JÓZSEF VASKEBESKEDÉSE
Hngylmnízttén, Erit«*ijoMér 23.
A ni » i i : Telefon i 8n;i
Holberr-Sahrontz gyártmányú mezőgazdasági gépeket. Klnc-soin Kom&noozott tűzhelyeket, kályhákat és háztartási.-cikkekel..
DKÁVAVÖLGYl
jjuawos iRUMSzeieftiTATó n. t.
.ixkiiarD f a I vi lágoa 11 aa mlndasn villamoi k«rdé«bor< 8»«ngery-ut Sí, t«lef»n 294.
¦ Át-ammámiab fixelés», raktiamátiiAk., hibabajBleHiaiitsh
Sm?ár-irt », I. <m>l»t.\' talafxi 213.
K»nyvnyamda, kinyvMiészet, vanalazé Intézet, Üzleti könyvek és dobfczek igyára
a MM Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és klaáóbivatala
KéwÉitünk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, •ügyvédi, gazdaségi,-egyházi és Iskolai nyomtatványukat, árjegyzékeket, müveket, mcghlvékat. eljegyzési és esketésí értesítése-\' ket.\'gyészjkSlenté^ket, névjegyet, falragaszokat, korteveteket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
[ TELEFSN: 7i.|"
flssaaSSSkBWa91BBSBSBSSM
Gyártunk:
üzleti könyvekel, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfuzeteket és ttm&ökel, minla-zacskákal, Mákcédulákat, naptártömböket, t rali-naptárakat, dob-izokal stb. elsőrangú ki. vitelben 6s lagoltsebb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fö-ut 5."8ZÖrtr fclatt. \'
APRélllBKTfiSEK
AllAs
tlllutAt (elvestHnk. Frank mérlegtliim 3108
lejárt\'takartteNlt aaonn.l lehessek Sugár-ut (l/A. \' i 3114
PAM.taekeMe.6ie.> (cassaklasiszoiiy) és egy lrodakl.aa.iony felvétetik Vöröi Kálmán Hlsierkereskedéaében Ciáklornyán 3I2S
¦ elérAMBá keresek aaonnalra. K... llncay.. 31., II. I. 3150
A Nagykanizsai Köxtaklárak R. T. ke* raiztány ra»tar«ake. veaz lel mielőbbi balápé.re. Bev.bb felvllágosllá. a vállalat Irodahelyiaégíben, Csangery-ut 82. kap. bato. 313)
Jál utmol* klalaányt trallkba uoi-nat felvéslek, lloilliy Mlkloa-uti traltkbodt.
31)1
At)AS-VÉTEL
Rlgyáeion épületi, ás épat«t.an,.g árleltás-uljáif eladó {klafflsgtárflál) vaairnap diluían ¦/. órakor.
Lia»k«ha«Mff hs.znált, megvétellé keresltük Cm a klsdóban. 3129
feliét l««»,»«ufiti eladó. Fö-ut 22, II. itmelat, >. afló. 3127
Jókaiban\'levó halastáaba eladó. Ctm bl.dóhlvatalban.\' 31)2
LAKÁS, O^LETHELYISÉQ
Két- vagy egyazobái faké.l keresek aionnalra vagy november 1-ére. Malnlr. Maori. 3119
Vinnnék c,y Jókaiban levő 2- vaiy 3 Cabves •ukpAexk.m.noél illlöleme-zekkel. Clm s kiadóhivatalban. 3129
uilhory-ii. a szám alatt\'raktár, mólirlr udvanal lúuüé. 2131
sllade novembertől ^ esetleg\'eladó --Árpád u. 01. kétsiobás, adómentes u| háe. ami KlnlzBlu. M. 3135
(5UT0RÖZ0TT SZOBA
Egy w.oba, hsll metKkkelyUégekkel. batotoava \'klsHl*. Saáraa, l Sugár-ut lö/., 1. emelet. 1121
HAZ ÉS INGATLAN
A VOlt Wclier-gyái¦ tlcl)iil lókcheleHt-télre alk.lina. olcsó hauahelf.k eladok. Dr. Halsier, KOIcaeyu. 3. 3096
atfaslném elköltözés miatt Ktskumi-rombsn levó (yógyfiértárl dzlethelyisé-gekból, 4 Moba, tfrdószoba, gsráza. iu. inellékli.lylségekbti álló cialadl\'háumit bérbeadáal lehetőséggel. Cint: Oyógyster-tár, Klakomároni. 31CU
KÜLÖNFÉLE
eiw«Bkolt léén egy ílénzlírc. fontos Iratokkal. A bsctüklermeítalálól k(r|lk, adja le 10 P tntalom «frem!ben: ói«, Tóthné, Klrályu. 36. 3124
Képelt T\'wff,:
legoloaObbarl keretezi
1 Horváth1 tejos, \'Fö-ut 4
I uailnel a!M,l awn-dc«<)<.«M I MMbcu-Mtnaál akMtew twl
ZKLIal KiZLfiaV
rbLITIKAI NAPILAP.
Kladla: „Ktitgaiilaiátin,\'f. Nanka.li»"\' 1-..I.-1.W. klrnló:\' z.til tani,. Nyomatott: ¦ ,.li«uanlm«i|l II. T. Nagykanln."
ayaadálibBB Naaykaaliaaa. (Nyuiudíórt letel r lalal Kai e-ly.1
föladó:
Bsadiolojal :
Ma esrte \'/29 órakor eUfliétiiá»!
89
SSlíÉd^í^ . W>aylMiilM«,^ W42. pjrt,.». péntek Ara 12 fillér.
\' bfiS SSVSr^TéV
\'OLITI»»! ¦ i P I L « P
Pelelö* szerkesztő: Barbarita Lajos
KMttutM in: « tinti, t
20 aflér,

(bt) Irógépom ktilnkoliístH éles, hosszú epoügolés lármázta tul minap b hái ebédiuáni csendjében, A lány jón 6b mondja: — valaki koros, Kérdezőm, ki a csoda kofOfl ilyenkor éa olyan sürgősön? Nőni tudja, do uév-[./\'oriiit engem koron. Hát akkor csak isinoróa loliot, gondoltam, vagv hi-rntnlort ügy éa kénylolon-kollotlon abbahagytam aunbnciatot éa sohtilwn íVdíokaptain a házikubátomat, hogy illendően fogadjam a szokatlan .dobol, jolontkoző vendéget.
A vendég belépott. Nézőm: — ismeretlen, egyszerűbb iparos-legény fonnájn, kopott fiatalomból-. Trat-ttakával.
, — Jtitóhait? — kérdezem, h\'ni! már húzza ia oló az irat-táskából a hősi báláit hnlt Horthy Istvánnak igen kozdotlogos, falusi Ízléssel színezett arcké|)ét.
— Sziveakodjék ozt mogvonni a honrédsóg javára.
— Hogy, veszteget i ? — kérdozom.
— Pengé-husz, alázatos tisztolot-lel.
— fciokallom őzért a komisz nyomdai munkáért a pangé-husEat, — mondóin.
— Do\'a honvédségnek loaz, kérőm tiszteletté t!
— Hogy-hogv a honréclségnok? kivánffliskodom mont már komoly, do leplezett érdeklődéssel.
brro özószorint a következő választ kaptam:
— Oua megy, kérőm, ahol n legjobban szükség\'van rá.
— Mi megy oda?
— A\'pénz, tisztolettol!
— A katonaságnak?
— Igpnis. /
— Mégis, mondja meg nekóm ! közolobbrői, miivon .katonai azorv
knpja a pénzt? "
— Ahol a legjobban kell, kérőin tísztolottol.
Firtattam még egy darabig, jobbról ie, balról is iparkodtam mögéjo nézni, do részlctesohh fölvilágosítást nem tudtam kapni tólo a pongö-bufiz katonai célját illetőleg.
Nézőin a.képet. Egy pesti nyomdában készült, folelos kiadója egy közömbös név.
— Kijoz az ur? — böktem rá a névre.
— Attól kapom én a képokol.
— Ea kinek számol ol a pénzzel?
— Ennek az urnák.
— lís mit kap magé a pengé-huszbél?
— Harmino\'fillért] tísztolottol.
— És mennyit kap a honvédség?
— Azt nem tudom jjoütoann.
.Hát én jK)iitosan tudom: — somlait. Először azért nom ka|> semmit, mórt a maradék kiloneven fillért
Mobrotoezi a kéi»n fololós kiadóként ueYoplé ur meg a nyomda. Másod* MÖt azért nem kap a honvédség "."imit, mert a honvédség ilyen figeckodéiael nom puhipol sonkit, mtifs íh szükaégu effajta! aUmissna* U.viijtésn,.\' |
. — língedélvo vuu-o? — kéidoz-wrii végfin
« itt őrt a nagy meglepetés. "Zábályezorü ongodélyo volt a pol-Kán hatóságoktél. Pécsét\' Becsét hálán ilyen hivataltól, olvan hivataltól, ""hdoitfolöl, uhui megfordult ast m-
A németek mindent elsöprő rohammal elfoglalták a Dzsersinszky-műveket és három kilométernyi szélességben elérték a Volgát
Sztálingrádtól északnyugatra még csak egy kis háromszögnyl ferOlet van vörös kézen, a töbtti mind német birtokban van már — A német légierő, tüzérség- és rohamcsapatok Irtózatott veszteségeket okozlak a szívósan védekező bolsevik leknek
Argentína nem ha)landó az angolszászok nyomására megszakítani a diplomáciai összeköttetést a tengellyel
Berlin, október 16 Egy nőmet különtudósitó jelentése szerint Sztálingrád szerda hajnal óta már majdnem- teljesen német kézen van. A bol-seviki csapatok a nagy rom-vérOsKan már csak az északi
részen levő traktor-müvek utolsó maradványát és a hurokvágányt tartják,, a többi már mind u német csapatok birtokában van. Egy német rohamcsapat elérte\' u Volgát.
Aí utolsó vörös védelmi-fészek Is német kézre került
kat és bárom kilométernyi szélességben elérték a Volgát. Ezzel Sztálingrádnak- még szovjetkézen levő része is-német "kézre került. i
A szovjel-védetenwniost már csak a várostól délre fekvő Vörös Bnrrikúd.. ágyúgyár és Vörös Október< vasmüvek és egy hurokvágányra szorítkozik.
Az uj német áttörési arcvonal északnyugati részén még egy kis7 háromszög van a vörös *spar-tacusok kezén, ami • azonbap mór semmiféle jelentőséggel nem bir.
\'Berlin, október 1fi A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jelentése szerint n tegnap délutáni órákban a Sztálingrád, északi részén levő Dzsersinszky müvek, Vörös október, stb. ellen n német csapatok döntő hadműveletet vezettek be, amit a légierő boYvrbázása, a tüzérség hatalmas tüze és a rohamcsapatok lendületes elfíretöVése-támogatott, miután előre megtisztították a vörösök ellenállási fészkeit. A hatalmas támadás óriási veszteségeket okozóit n bolsevikieknek. Miután a németek elfoglalták a Derzsinszky-müvekét, folytatták támadásni-
Airgéntlna nem szakit a tengelyhatalmakkal
Buenos Aires, oki. 16
Az argentínai kormány érte sitetté az Egyesült Államok kormányát, hogy nincs szándékában a diplomáciai viszonyt megszakítani a tengelyhatalmakkal.
Guadakanal-stigetén a japánok tÓtték at USA támaszpontokat
Tokió, október líi Mint az angol hírszolgálat so-ronkivül jelenlétié, az amerikai haditengerészeti vezetőség közölte, hogy a Salamon-szigetek
hez tartozó Guadaleanal-szige-tén levő amerikai repülőtereiéi támaszpontot japán hadihajók lőtték és japán csapatszállítóba jókról erösiléseket telttkpa t-ra a szjget északi részében.
N\'iemilz tengernagy, az ume-rikoi csendesóreáni hadiflotta parancsnoka Pearl llarbourbnu fogadta a sajtó képviselőit és beszámolt szemleúijáiiak eredményéről. Kijelentette, hogy a repülöviszonyok épp olyan súlyos problémát jelentenék Ame-,
likának, mint Japánnak, mert mindkét fél egyforma távolsáj gokat kell, hogv berepüljön. A továbbiakban Nlemitz tengernagy igen óvatosan nyilatkozott\', bár célzást tett arra, hogy továbbra is hízik Amerika győzelmében, ez azonban nem jelenti azt, mintha a japánok harci ereje bármit is csókkent\'volna.
TempUtónB Croft vidékén kemény csata folyik
London, október 10 Mac Arthur tábornok főhadiszállásáról származó jelentések szerint Uj-Guineán ismét fellángollak a harcok. Az ausztráliai csapatok mindenütt heves ellenállásba ütköztek. Mac Arthur tábornok főhadiszállásának csütörtöki hivatalos jelentése szerint Templctons Croft vidékén rendkívül heves csatározások folynak.
A némttmk me) már arai a Kattkátasnak
Istambvl, október Ifi [hsán Sabis tábornok mérleget von a németek és n szövőtségosok-nok a koloti arcvonalon vívott nyári hadjáratukról és megállapítja, hogy a németek ma már urai a Kaukázusnak és a grozniji csata bafojseose után a hegylánc kelotí felének is urai lesznek.¦
Megtorpedózott brazil kereske detmi gőzösSk
Rio de Jnneiroi jelentés szerint tengeralattjárók megtorpedóztak két brazil kereskedelmi gőzöst, a Hosairio- -t és a Eago -t.
Már most két eset lohotségos. Vagy az engedély mogadásárs jogosult városi és községi hatóságoknál ia azt adta elé, amit nokom, hogy t. i. a honvédség javára árusít százalékos részoHodés-alupon primitív fal-diszoket, vágy l«dig félre vezette a bittéságokat, ha azoknak őszintén megmondta, hogy az egész egy alkalmi üzlet. amin keresni akar, mert élnie kell. Az első osotot nom* téte-lózhotom tol, mert nem : min!, cl-képzelni eo városi, so falusi hutó.n\'t-
got, amely engedélyt adna arra, hogy a magyar honvédség részére ilyen méltatlan módon gyüjtöcosso-nok ismomllou vtüidorlegényok. Viszont azt is nehezén tudom elgondolni, hogv pjgy ilyen túlontúl ogy-szofti értelmi színvonalon álló házaló végig utazhassa az országot és port tudjon hinteni tnindon polgári hatóság szemébe, amikor -lám! — pár poicuyí lieszélgoléslK) koiüll csak, hogy kiderüljön: — itt
valami nincs rendjén.
Hogy már most hogyan, mi cimon kan ogy élolmes posti vállalkozó on-gedélyt a nemzőt friason elsiratott vértanúja fctreképónok házaié torioaz-téséro s hogy az ügynökök milyon furfanggal szerzik meg mindenütt »\' holyi halórTftgdktrtl a »mfnrődéai«( otígcdélyt, — állapítsák mog az ille-tékoaeb.
Kgy tisztolottoljoa javaslatom min-dbnesetre lenne a dologboa: — ha kiadnak ilyen ongtMlélyoket, . azon nyomban mtúzkodjouek valutuí el-
ZAL\'Ai KÖZLÖNY
1943. október l(j
Finom, meleg
ÍÍIUSMIŐI\'
átmeneti kabátok
divatos 5ií.r-*bcn kaphatók
Sc§Uia:-n6i.
lonÓrzú megfigyeltetésről is. legokosabb volna azonban egyáltalán nőin kiadni ilyen engedélyeket, mert ildomtalan dolog egyéni nyerészkedésre, hazafias hazudozásokra felhasználni a nemzet nagyjainak nevét, képé;!, meg a magyar honvédséget.
Ugyanez a jelenség, amikor elibéd áll az utcasarkon egy jól Öltözött hölgy és szentkópet vagy hasonlót igyekszik a markodba\' nyomni, mondván:
— A katolikus sajtóért I
De van ugy is, hogy a sajtó bolyéit valami más kegyes dolgot mondanak, inog nemzeti szinü szalagon kis érmecskékot árulnak. Ezeknok is minden ongodélyük Ós nocsétos Írásuk rendben van. Csak az nincs rendben, hogy egy sem tud bÓYobb fölvilágosítást adni, hogy mi roilik közelebbről a "katolikus sajtóért* vagy egyéb általános célmogjolőlés J mögött, vagy hogy kívol számolnak el ós hogyan. Találkoztam mái-olyannal is, aki a hetirásároa forgalmú utcasarkon árult levetoző!a]>o-knt és csak annyit mondott:
— A sebesültöknek!
Vette a nép a lovelozől apókat. mintha ingyen adták volna. Pedig harminc fillért kértek értő tolom, többet vagy kövesebbet másoktól, ködmön es fojkondó szerint.
Se a sobcsült, so a katolikus sajtó, so a honvédség nom lát ogy fillért som az ofajta piaci és kilincselő árusításokból. Az emberi hiszékenységnek és a magasztos eszményeit olőtt megnyíló jószívűségnek szabadúszói özek, mögöttük egy-egy pesti üzleleinbor áll, aki mindig tisztában van azzal, hogy moly időben mi cimon a logalkahnatosabb mognyorgolni a tömeg-áldozat készség konjunktúráját.
Mi tehát a teendő?
A hatóságok rostálják inog és ellenőrizzék több gonddal az ofajta engedélyeket s akadályozzák meg a közönség jóérzésoinok ilyen és hasonló TAmszedését..
A közönség pedig ne dűljön bo minden jámbor azemforgntásnak és no adja alkalmi Tigéceknok a jótékonyságra szánt filléreit, hanem csak olyan, kezekbe adakozzak, amelyeket ismor 9 amelyoknok gyüj tó-jogosultságáról és a gyűjtés komoly céljáról az újságokból, rádióból, hirdetményekből tud. Az ilyen gyűjtések hivatalos vagy táraadalmi uton történnek. No üljön fol tehát sonki jó szájtehotséggel é.i jó százalékra dolgozó utazóknak: — se honvédség, se más hazafias vagy vallásos közülot nom fordul a napidíjas egyéni koldulás módszereihez, mert oz méltatlan is lonno hozzá, meg , áldás se sok lonno rajta. Ahol mog-jelennek az ilyen ügynökök, tessék rájuk felhívni a rendőr, csondór vagy más hivatalos személy figyelmet. Meg lehet ezt tonni feltűnés nélkül ís.^Es meg is kell tenni, mert többnek, eloronebb erónok kell lonni bennünk a honvédség tisztolotónolt, a hősi véráldozat becaüléaénok, az ísteufélolomnok és minden egyéb magasztos ombori eszménynok, semhogy eltűrjük ezok meghurcolását a csalafinta .pénzéhsóg és üzletszerző mohóság utcasarában.
Rádiókörözést Vály Nagy
A múlt napokban Nagykanizsán lezajlott és budapestiek által rendezett lakásművészeti bemutató epilógusa : u rendőrkapitányság felhívása u Zulai Közlönyben a közönség jelentkezésére, az egész városban feltűnést kellett. Különösen a gyanú, amellyel az eddigi feljelentések n lapjón ji kiállítás rendezőjét illették. Ugy látszik, a\'tlo-
bocsájtottak ki Dezső ellen
log komolyabb fordulatul vesz, amennyiben értesülésünk sze-ríni a nagykanizsai rendőrség a panaszok alapján rádíókőrö-zést adott ki Vály Nagy Dezső, u lakásművészeti bemutató főrendezője ellen. Ami azt jelenti rendőri nyelven, hogy Vály Nagy Dezső feltalálóba esetén őrizetbe veendő.
TIz perccel az elsötétítés előtt értek lopáson egy Telekl-ntoal lakásban egy fiatal asszonyt
így Kikerülte a rögtőnblráskodást A rendőrség bűnügyi Osztálya őrizetbe vette
UTORT
HETTEII1BE
Nincs nap, hogy a\' sajtó Va« lamely formában fel ne említetné, hogy a légvédelmi elsöté-. Ütés alatt elkövetelt lopás vugy betörés rögtönbiráskodás alá esik és az Ítélet: halál. Mindennek dacára akadnak vállalkozó szellemű bűnözők, akik mit sem törődve a statáriális rendelettel, lopnak vagy betörnek. Éleiével jálszott az a\'fiatal asszony, aki tegnap a sötétség-ben behatolt a Teleki-utca 67. számú házban lakó Iíreyer Má-tyásné I akásába. Ugylátszik, tud-batla, hogy Ureyerné nem tartózkodik otlhon, mert távollétében álkulccsal kinyitotta a lakást. A rozsdás zár nyikorgá-sára figyelmesek leltek az udvaron lakók, utána néztek, ki megy be ilrcyerné lakásába és mivel gyanús volt nekik a do-
log, rendőrt hívtak. A rendőr kinyittatta a lakást és a házbeli-ekkel együtt bement u lakásba, ahol összekuporodva, elrejtőzve megtalálták Csizmadia Já-nosné születelt balog Júliát, aki Rózsa-utca 6. szám alatt lakik. A rendőr előállította a rendőrségre, ahol kihallgatása alkalmával bevallotta, hogy azzal az eltökélt szándékkal indult el a Teleki-utcai lakásba, hogy minden áron pénzt szerez.
Érdekes, hogy Csizmadia Já-nosné Uz perccel a légoltalmi elsötétítés elölt követte el cselekményét és igy nem állitható rögtőnitélö bíróság elé. TÍZ perc mentette meg az életét.
A tettenért asszonyt valószínűleg még a mai nap folyamán átkísérik a kir. ügyészségre.
A rendőrség elkobozta, majd maximális áron kiárusította a fekete-piacon áruba-bocsájtott szárnyasokat
Hogyan fizetett tandíjat egy kanizsai baromfi-árusliónö
Tegnap délelőtt tőrtént, hogy detektívek a Kírály-u. \'10. számú ház előtt hangos baromfi kol-kodácsolásra és üfra-gágugásra lettek figyelmesek ,ebb|en a ba-romfi-szük világban. Nyomban utána néztek és látták, hogy az, udvaron sokan vesznek körül egy asszonyt, aki libákat, récéket és tyúkokat Árusít. Észrevették azt is, hogy az árak nem maximális árak, amelyeken az asszony szárnyas-áruját áruba-bocsájtja. Odamentek az eladóhoz és miután többen felismerték a közeledőkben a rendőrség emberei!, egymásra intetlek : 1U
vannak a detektívek I A következő pillanatban nagy izgalom ós döbbenet támadt a »feketepiac, körül. Eladó és vásárlók egy villanás alatt ugy eltűntek, mintha a légiriadó sziréna-jelé zésc hangzott volna fel. A de-tekljvek elvitették az egész baromfi-állományt a kapitányságra, ahol az eljáró törzstiszt intézkedésére a szárnyas-árut elkobozták és a piacon maximális áron való elárusításru kiadlak. Rövidesen azonban jelentkezelt a kapitányságon az ellőni eladó, ÖZV, Zab Zsígmond-Jié nagykanizsai kofa személyé-
omberjs js városi moksó csütörtöktőt-
\'<*--,- vasárnapig
Az uj fílmsxezon slágere / LEÁNYÁLMOK
Főszereplő az olasz „Qreta Garbó* -Alida Valii
Aktuális UFA hiradó a világ eseményeiről
Blőaddaok kezdete köznapokon S, 7, vaadrnap 3, 6 4*7 Órakor
ben, ukj elmondotta, hogy a sok baromfi az övé, bevallotta azt is, hogy a megállapított árnál magosabban volt kénytelen el. adni, inert Ő is csak ugy vette a szárnyasokat, hogy tovább ad ;ja. A legközelebbi pillanatokban az egész baromfi-állomány tu^ útban volt gágogva, kotkodá. csolvn a pinc felé, ahol \'n rendőrség közbenjöttével maximális áron a közönségnek ki árusítót, ták. Így szegényebb ember is jutott végre egy kis baromfi, húshoz. A rendőrség a baromfiért befolyt 205 pengőt is elkobozta.
Ozv. Zab Zsigmond né alapos tandíjat fizetett.
Okuljanak róla a többiek is.
Angolok német hadifogságban
Berlin, október 16 Ai angol kormány általában nagyon siófukar, valahányszor at angol haderő ember- és hadi-anyagvesitojégeiről kell besiá-molnia. Az események agyanltall-gatásának okát legtöbbször abban jelölik meg, hogy ai ellenségnek nem siabad semmiféle módon támogatást nyújtani. Néhány nappal eielőtt Sir Edward tfrímm brít hadügyi államtitkár at Alsóház előtt nyílatkoiatot tett, amelyben a nemet hadifogságba került brit katonák számáról tájékoztatta hallgatóságát-
Német résien ezzel kapcsolatban megállapítják, hugy a német fogságba került angoluk számáról közölt adat, 56.907, nem egyéb egyszerű kitalálásnál. A legújabb számadatok szerint ugyanis német hadifogságban levő angol katonák jiáma, beleértve a szárazföldi, tengeri éi légihaderő tagjait, ön-szesen 73.095, akik kőiül 3.500 tiszt. A brit haderő olyan tagjairól van szó, akiket különféle harc-siíntereken és a Birodalom elleni támadások alkalmával lelőtt repülőgépek életbenmaradt legénységéből fogtak el.
A karomkotféét totan én a toV«*nV bünteti 1
MURAKÖZ
mezőgazdáinak, állattenyésztőinek, gyümölcstermesztőinek, liazlaaezo nyalnak, édeaany álnak, Üzletembereinek,
MURAKÖZ
mindkét nyelven beszóló magyar Jutnak,
MURAKÖZ
ap raj auak-n ngy J ána k, MURAKÖZ
mlndon lakójának egész esztendőn át nólkülöihe-tetlen tanácsadója, útmutatója, segítsége, szórakoztatója a
HIIlffiíIllPÉ,
amely a körüli hetekben megjelenik, 180 oldalon, Bük 01-
Tasnlvatóval es képpel, magyar éa marakaal
Ara 160 p. Kapható leti mlndtnQttl
1942. stofosr 18
ZA1M KÖZLÖNY
Meglwzdődött a badikolciöa valorizációja
Budapest, október 16 A pénzügyminiszter 1800/1942. szám altvlt yendolctDt adott ki az 1014—1018. övi hadikölcsönök ion-dozósóról szóló 1042. évi IX. törvénycikk végrehajtásával kapcsolatban. A rondolet, amolyot a, hivatalos lap csütörtöki száma közöl, az olsö végi-óhajtási roodoloto a hadikölcsőnök rendozésóról szóló törvénynek 8 azokat a szabályokat tartalmazza, amolyek alapján-az általános osotok, vagyis a hadikölcsőnök átértékolé-eéro vonatkozó igények túlnyomó; része olbhálható.i
A rondolot elsősorban arra liivja fol a figyolmot, hogy a hadikölcsőnök líléitékoléso iránt nom koll külön kórolmot olötorjcsztoni. Az olbi-rálás ugyanis azoknak a bojolonté-soknok alapján történik, junolyokot az érdokol tok a korábbiul kibocsátott rendelőtök értolmélien hadiköl-csőnkütvényoik lotétlwholyozésokor, illotólog boiolontésokor már inogtot-tok. Ha ezekből a bojolontésekbÓl az átértékelési igény ol bírálása hoz szült ségos valamonnyi adat nom volna mogállapítható, auiotán hiányzó adat hojolonlesére az éidokoltokot\'a Pénzintézeti Központ\' hivja fel. Ha tehát
valaki u i ciizimezou Kozpoi ilyon felbiv&st kap, a maga erdekében haladéktalanul tegyen annak ologot.
Az útértékoléahoz való ÍRényjogo-stiltságot a-iJénzügyminisztor bírálja ol, még nodÍK abban a sorrondbon, amint a hadikolcsönkötvónvek lotét-boholyozéséról, illotólog\' bojolontésé; ről szóló Jegyzékek a Pénzintézeti Központhoz twérkozlok. A pénzügy-miniszter határozatáróbaz órdokollo-kot & Pénzintézeti Központ értesiti s ha u pénzügyminiszter az átértékelési jogosultságot megállapította, egyÍdojüteg gondoskodik arról, hoiry az\'a lotéti vagv átvételi boly, amelynél a hadiküíeaönkötvényokot unnak időjén loléllx) holyozték vagy boio-lontotték, az átérlékoléw címén járó készpénzt vagy az uj államadóssági
cimlotekot szolgáltassa ki. A kiszól gáltatás a hadikölcsönkötvényok lo-fétbobolvozésokor vagy\'bejotontéso-kor kiállított elismervény bevonása ellenében történik b oz alkulommal som miféle költség som számítható tfol s a hadikölcsönkötvényokon osot-log fönnálló kézi zálogkölcsön követelés nem érvényesíthető.
Hitte* e$tyMtfá üde. a $UaM$%Má&úH
PMdaadá munkáséletei ét a HUue
A lyoni 7 Jours cimü lap világszerte nagy feltűnést keltő alábbi cikkében számol be a vezéri főhadászállás munkájáról és Hitler kancellár napi tevékenységéről valahol Oroszországban.
Egy csonka vágányon vasúti kocsik körvonalai bontakoznak ki a reggeli ködben. A vonat közepe Iáján a lépcsőkön egy, emberi alak körvonalai bukkannak fel. A csöndben hallani a tisztelgő fegyverek. csörrcnését.
A Némclbirodulom Vezére és a haderő legfőbb parancsnoka indul sétára. Egyszerű egyenruhát visel. Sem paszomány, sem aranyozás nincs ezen a ruhán. Hasonló a békében ismert egyszerű barna, katonai szahásu kállaijához, csak most n színe más, tábori zöld. Kitüntetéseket most sem visel, csuk a vaskereszt első osztályának jelvényét, melyei az első világháborúban, káplár korában knpotl.
Hitler reggeltől késő éjjelig dolgozik, Nem szeret későn felkelni, bár éjszakánkint alig alszik négy óránál többet.
A háború kitörése óta maga szedi le szakállát kis zsiletjével. Gyorsan magára kapja öliözék\'ó nek darabjait és\\kis szobácskájában reggelihez- ül.
A szerény és gyors étkezés után Hitler reggeli\'sétára indul. Bélájáról visszatér a vezéri fŐ-badiszállás .sátorvárosába.
A sátrak közül kettő különösen fontos. Egyikben az orosz front, másikban nz afrikai és, az ullantióceáni térképanyag
Tánciskola fl Kaszinóban
Ertoaltem * n. ó. közönségat, hogy a
tánotanf oly a mot
1« én (hétfőn) este 7 órai kezdettel megnyílom. fii\'
Beiratkozok mindennap eits 7 órától. Minden vasárnap d. u. 5 órától Vitztáno.
Lesz Vince oki látlak.
van felhalmozva. Schmandt ezredes, Hitler egyik legbensőbb munkatársa, óráról-órára meg-
Í\'elöli a harctéri helyzetet ezc-:cn a térképeken. A Vezér napjában többször is megtekinti őket.
A vonatba visszatérve, a Vezér legelőbb is\'Jodl tábornokot, a vezérkar főnökéi rendeli magához. A szikár tüzérségi tábor nok igazi jobbkezé.
Hitler egyre jobban, gyarapítja katonai ismereteit. Minden számotlevő szakmunkát elolvas.
A délelőtti órákban szokta fogadni polgári munkatársait is.
Hitler legszűkebb környezetéhez tartozik még Martin líor-mann is. Ez a szőke, hallgatag ember régi küzdötársu a Vezérnek, ott voli mellette 1923-tfón a müncheni összeütközésnél is, amikor a katonaság sortüzet adott a nemzeti szocialislák kis csoportjára. A leipzigi törvényszék, amikor Hitlert várfogságra. Uormaunt 12 havi börtönre ítélte. Ma Murlju Hormunn Hess Rudolf helyébe lépett és már ugy szerepel, mint. B Vezér helyettese. Az ő szerepe külőnbfen a párt és a Vezér közti kapcsolat fenntartása.
Délben 1 órakor a napi munka, vagy a folyamatban levő megbeszélések "megszakadnak. Hitler az udvari vonat kis éttermébe megy ebédelni. Saláta, tojás, gyümölcs — ebből áll az egyszerű ebéd. Szeszt nem iszik.
Hitler a könnyű étkezések mellett szívesen fogyasztja olykor a zsírban sült burgonyát, diót és a husievesben főtt gyúrt lésztát.
A déli étkezés ideje rövid. Utána Hitler visszatér szobájába. Ez az úgynevezett nagy cl-
í
a kiégett TUNGSRAM
ható rozások ideje. A Vezér ilyenkor hosszabb-rövidebb ideig gyors léptekkel jár fel-alá, mintegy önmagával vitatkozva, saját magával megbeszéli elhatározásait, követendő cselekedeteit és jövő torvélt Néha egy-egy nor gyobb elhatározás előtt napokig sőt hetekig tartanak ezek a négy fal közti töprengések.
Gyakran diktál délutánonként gyorsírójának, Sohasem ismétel, mindig szabatosan és nyomtatásra készen röppennek" cl a szavak ajkáról. A legkitűnőbb gyorsírónak is igyekeznie kell, hogy lépési tartson vele. Amit diktál, az a legszigorúbb titok.
Az estét ha nem is szórakozásra, pihenésre fordítja. A vacsoránál jelennek meg a különféle fegyvernemek katonái és
tisztjei. Kedvenc témája a városok átépítése
EgY^Bgy vacsora vagy film-előadás után a kancellár vendégeit fogadótermébe hívja.
Eslénkint a rádió is sorra kerül. Maga csavarja hatalmas készülékének gombjait.
Hírek... Gyorson tovább.
Muzsika. Ez nem tetszik.
Hatalmas ha nglemczgyüj töménye van. Nagy része a \'harctérre is elkisórte\'gazdáját.
Egy kézmozdulat Mindenki feláll. Hitler visszatér dolgozószobájába. Minthogy a tökéletesen lefüggönyözött udvari vonat ablakain fény nem hatol keresztül, senki sem tudja, hogy a különféle harctereken harcoló csapatok legfőbb ura mikor tér nyugalomra.
i /ij-j-jij~jvijwiriiyin^
Öt napi szenvedés után meghalt a kórházban
a bőszénfal robbanás második áldozata la
Megírtuk, hogy a Bőszénfa községhez tartozó Szenttamás-pusztán Szabó Mihály 67 éves kanász Oroszt István 11 éves bojtárgyerekkel egy régi kézigránátot talált, amit a kanász piszkálgatni kezdett botjával. A gránát felrobbant és darabokra lépte a höjtárgyercket, ugy, hogy a helyszínen meghalt Szabó Mihályt beszállították a
Értesítem a n, é. közönséget, hogy „Dermata" cipőüzletemet e hó végén Budapestre áthelyezőm, helyben megszüntetem.
kórházba több mint ötven sebesülésével. A gránát mind a két szemét kiszakította a szerencsétlen öreg embernek A leggondosabb ápolás dacára, őt napi szenvedés után Szabó Mihály most belehalt borzalmas sérüléseibe, anélkül, hogy egy percre is eszméletre (ért volna.
Nów- és aUEOieté«napókra
alkalmi ajándéknak
oserepes és levágott virágokat, csokrokat egésa éven át vehet « régi Petermann kertészetben
_msoir-tw B._ia*l
ZALAI KOÍELOOT
a jelképet slrhivllágító gyertyák
h inai naptól a következő üzletekben kaphatók:
Szent Jóssof egyhéiközség irodájában;
Feraácesek sekrestyéjében;
Jézus Szive egyházközség plébánia-hivatalában;
Szabó Antal aixntüzlotébon;
Oozdán Krnóiié kalapüzlotébon;
Schlesfl Testvérek papirkereskrjdé-Bébon.
Péntek
áUamdt KtMimAMh t.A.kö — pohc
ieiiput 1. BiSsiiáH
6.40 Torna. Hírek. Köb lomén vek.-Hanglemezek. — 10 Hírek. — 11.10 Nemzetközi vízjel zőszolgátat. — 12 Harangszó, Himnusz. I dó járás jelentés. — 12.40 Hirok. — 18.20 Idó-letses Ós rizállásjelentés. — 14.80 Hirek. — 14.45 Műsorismertetés.
— 16 • Árf oly amh írek, pisci árak,
élelmiszerárak. — 16.46 Időjelzés,
hűek. — 17 Hirok szlovák és ninnili nyelven — 18.60 Hirek magyar német ós román nyelven. — 21.40 Hírek. — 28 Hirek német, olona, angol és francia nyelven. — 24 Hírek.
BUDAPEST 1.
17.06 Assisi Szent Forane, a költő. P. Schrolty Pál ferences rendfőnök előadása. — 17.26 Zitta Km-ma énekel. —¦ 17.60 Sportköslomé-nyek. — 18 Német hallgatóinknak.
— 18.20 Dr. Molnár Imre előadass. Közreműködik Paksa Kató éa Csóka Béla zenokari kísérőitől. —- 10.05 Gyhneatöl Kószogig. Vorssol és muzsikával az országon korosztül. —¦ 20.06 Gitár-est — 21.10 Schnoidt Ottó dr. olóadáaa. — 22.10 Bura Sándor cigány zenekara. — 22.40 Országos Postászonokar. —- 28.40 Liszt: Magyar fantázia.
BUDAPEST II.
16.80 Az Oixjraház előadásának kösvotitéBO. »l\'auBt«. Dalmű négy ¦felvonásban. —¦ 20.85 Gyorsirótan-foly am.
Szombat BUDAPEST I.
5.40 Oseu az otthon. - 10.15 A Foljamorók szalon zenekaré. -11.20 Dalok. — 11.40 Felolvasás, --12.10 A budapesti honvéd őrzászlóalj zo-nokara, —¦ 19.80 Honvédőink üzennek.:— 14 Müvésslemezok,.....16.20
Szórakoztató seno, — 15.50 Lukács József olóadáaa.
17.05 Tubativi Mihály iazz-nó-gyoao. — 17.20 Illés Endre két történoto. - 17.40 Hangképök innen-onnan. — 18.10 Művész-est. —, 20.10 Bsllsssy László caovogéao, — 20.20 Szüret a Hegyalján. Közro-mflködik Szilvtissy Margit, Kiss Manvi. Sárdy János. Bilicai Tivadar, a RádiÓzenokar és Oláh Kálmán cigányzenekara.-— 22.15 Szórakoztató zene. - 28.20 Tánczene. BUDAPEST II.
17 Mozógazdasági félóra. — 17.26 A Vas- és rémmunkások SzövotsÓ-génok Dalárdája. — 17.50 Szávai Nándor olóadása. -— 18.10 Táhc-zono. — 10.05 Pécsi-Horváth Dezső turisztikai olóadása. — 10.80 Nép-rokonsági óra. — 20.80 Uospighi: Rómái ünnepek, szimfonikus köi-lomóny.
Nflgyógyáai»tl megbetegedéseknél gyakran már egy Ma pohár termtuetes „i\'crcnc Joxsef" keaerUviizel Is na* gyón könnyti, lágy bélklUiQlés érhető el, ami Igen tok esetben rendkívül jótékony hatással van a beteg szervekre. Kérdezze meg orvosát I
Festessen
Tisztíttasson
PŐlCSMCS-nál
Eiferjiszlik az egész országra a szappanjegyreadszert
Körzeti szappanfőzőket állítanak fel az ország minden részében
A lugkötihilom következtében vidéken a lakosság zsiradékkészleteit, mint régen, nem tudja kifőzni. Ennek következtében a háztartásokban összegyűlő zsiradékokat a szemétre dobják s a közfogyasztás számára az egyébként felhasználható zsira-déknyersanyagok elvesznek.
A közellátási miniszter az Ö?z-szes törvényhatóságok első tisztviselőit felhívta, hogy a tör-vényhatóságok területén alakítsanak körzeti szappanfőzőket, ahol a lakosság szappancsere folytán felajánlott.zsirkészlcteit a körzeti főzök a közfogyasztás részére feldolgozzák. A szervezési munka ebben az irányban már meg is indult ós minden Vármegyében alakulóban vannak a körzeti szappanfőzők.
A szappanfőző körzetek felállításával elsősorban \'is -a, vármegyék lakosainak szappanéi-látását kívánják biztosítani. A vidéki lakosság ugyanis a beszolgáltatott zsiradékokért a
körzeti szappanfőzőktől egységes mosószappant kap és ki amilyen arányban bocsát rendelkezésre háztartási és hullu-dckzsiradékokal, olyan arányban kap kész szappant.
A közellátási miniszter felhívásában hangsúlyozta, hogy elengedhetetlenül szükséges hogy a törvényhatóságok vezetői megyéjük területén, lehetőleg minden járási székhelyen állítsanak fel körzeti szappanfőző üzemeket, mert ezáltal nemcsak veszendőbe menő értékeket mentenek meg, hanem a lakosság szappnncllátását is megkönnyítik és javíthatják.
A kÖZOllátási kormányzat terve egyébként az, hogy a ma még csak a fővárosban és környékén, valamint a törvényhatósági jogú városokban bevezetett jegyrendszert a sznppuncl-bszlás egyenletesebbé téiole érdekében fokozatosan/ az egész országra kiterjessze.
h
Fölényes győzelem a Szent László kupa első fordulóján
Kereskedelmi—zalaegerszegi gimn. 7:2 (4:1)
Az ogész országban megtörtént a sorsolás a Szont Wiszló-kupa küz-dolmoínok versenyére. Az olsŐ mérkőzés Nagykanizsán .volt a két mo-gyoi város középiskolái .között. Érdeklődők voltok, a munkaidő ellenére. Mogjolont a mérkőzésen városunk sportszerető.polgármostore, dr. Krátky látván m. sir, kormányfőtanácsos és a középiskolák tanári kara, a diákifjuság.
A mérkőzés bolyonként érdekes változatokkal, do\'iicha ötlotes »Kori« támadásokkal folvtdo, A tognap bemutatott játék alapján is esélyesek a kanizsai fiuk az értékos díjra. A helyezkedésben helyenként voltak hibák és ennek a gyenge fodozotsor az oka. Bogenriedoit kivéve a két másik fodezot soha nom tudta a
helvét és föladatát. A zalaegerszegi
fiuk néha ügyos lefutásokkal igyo-kostek gólt oíórni.
A KoroskodolmiiNagy — Fischer, Polay --- Bogenriodor, Szabó, Bálint — Juhasz, Töppfol, Kovács, Tara, Vojnovits összeállításban,
a Gimnázium Tarimi — Szulay, Bödov — Nagy, Va\'rasdy, Zsidó — Asbóth, Koráth. Török, Ratalics, Somogyi Összeállitáshan játszott.
Az 5. porolxm Juhász labdája jut a hálóba. 1:0. A 18.. perében Juhász ravasz fojosét Bödoy saját hálójába vágja. 2:0. Bogenriodor 40 méteres szép bombáját öklözi Tárnái Vojnovits olé, aki nom hibáz. !í:0. A 27. porchon Somogyi elszökik, ólé* beadásátRatalics gólba vágja. 8: 1. Tura szép labdával szökik a
Hofherr-Schrantz gépek, víláyitö petróleum
ungbr-ullmann elek
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gáx.főxők előjegyezhető!*. _Minden satOhséajlstet előre rendelje magi
1942. október 18
Tiszta gyapjú
férfiszövetek kaphatók szép mintákban a
Schütz Áruházban
94. porcbon, bár lökdösik, így a hálóba vágja* bőrt. 4:1.
A második félidő 0. |»rcébon Juhász romok beadását fojeli Tors, a léc alá. 5:1. Fischer szép labda-iával Juhász elszökik és nehéz szög-ból romok gólt ló. 6:1. Ugyancsak Fischer ad pompás labdát vojnovits. nnlc, aki olBzÖkik és közeli lövése védhetetlen. 7:1. Kovács löki Törököt a 16-oson bolül, Németh tul-szigorúan büntetőt itél. Török liom-baként vágja a léc alá a 11-ost. 7:2.
Nagy Győzó ügyos, ruganyos kapna, nagy jövőt jósolunk nokí. A két hátvéd közül Polay egy árnyalattal jobb volt, do Fisehor is \'ki-tünőon játszott. A fodezot sorban a kis Bogenriodor a mezőny egvik legjobb omborénok bizonyult. A két társa viszont gyongécsko, különösön a Iwlyozkodésokbon, A táuiadósorban Tura\'nagy úgyokozoto —¦ bár csoloz-gotésoit néhadulzásba vitto —i. a köt szélső londüloto és Töppfol jó játéka volt élmény. Kovács jól irányított, do lövésre "nom vállalkozott, lírényo a második félidóbon csillogott, mikor hátramont kullancs\'középhátvédnek.
A \'¦vendégek közül a kapna — a aok gól ollonéro ia —Bödoy és líatancs játéka tetszett.
Nénioth jól vezette az egyébként kcnnvü mérkőzést.
—A—n—1—
Gimnázium alsó vál.—Kereskedelmi alsó vál. 5:0(8:0)
Vozotto Horváth és Cseh. A gimnazisták visszavágtak a múltkori súlyos vorofiőgért.
lap isszoBiok. fiámrsk!
A Magyar Hm liiv benneteket azereK anyai sióval: jöjjotok éa jelentkezzetek az önkéntos női honvédelmi munkaszolgálatra Jöjjetek el minél többen él mutassatok meg, hogy Zrínyi Ilona éa Dobó Kalloa leányai vagytok I Mlvalaloa óra: hétfon, szerdán éa pénteken délután 4 tői e-ig.
& német nép élnlakarása
\'Berlin, október 10 A iiémcl anyák 1939-ben har-mndfélszer annyi gyermekei ajándékoztak néniket üknek, mint a francia nők. Angliában ugyanezen évben feleannyi gyermek született, mint a Birodalomban. Franciaország cs Nagybritannia születési számadatai együttvéve, még mindig 300.000-rel Németország mögölt maradnak: Burgdörfcr megálla-pitja, hogv n német anyák 1 f31 és 11)30 "között mcgközelilőleg \'2 és negyedmillió gyermekkel löbbct hoztak a világra, mint a házassági és szaporodási viszonyok figyelembevételével közvetlenül a nemzetiszocializmus hatnlomrajutásakor számítani leheléit. Burgdörfor a 2 és negyedmilliós .születési többletet jogosan nevezi n .bizalom gyermekeinek, és a német nép éhii-akurásámik büszke megnyilatkozásaként ünnepli.
2
1942 október <6
öazl
iskolacíoők ésférficipök
érkcitek nagyon !0 kivitelben, , biken (német) talppal
Miltétiyi clpöUzIetbe,
K római császárság emlékei Dalmáciában
Róma, október 16 A nemrég Olaszországhoz visszacsatolt dalmát területeken már nagy buzgalommal folyik « régészeti kutatás amely a római korszak sok értékes emlékét és tanúbizonyságát hozta napvilágra. Gsznk-Albániábnn Ha.san-ze kezeiében egy nagy márvány szarkofágot fedeztek fel, továbbá egy képekkel és feliratokkal (liszitett oszlopot, valamint egyéb töredékeket, amelyekJct Nonában, a régi Santa Croce templom régiségtárában helyezlek el. Risanóban, az ókori Rí-siniumban, az ásatások napvilágra hoztak a város monumentális középpontját, Egy tágas római házat is kiáslak, amelynek padozatát mozaikok díszítik, falai pedig freskók nyomait tüntetik fel. A falak csak kis magasságban maradlak meg. A legjelentősebb ásatásokat azonban Dalmácia egykori fővárosa, Salona vidékén folytatják. Sa-lonaban kiásták a színházat és az amphi teát rumot, s megkezdték ennek a két fontos emléknek a restaurálását. Továhbi ásatásokat is terveznek azzal a céllal, hogy tervszerűen felkutassák az ókori város nyomait. Ezeknek az ásatásoknak a befejeztével világos képet kapunk majd a város topográfiájáról. Eddig ilt az ásatások\'legértékesebb eredménye az, hogy napvilágra hoztak egy tágas épületet, amelynek szárnyépületei gazdag mozaikjaikkal vonják magukra a figyelmet. Érdekes, hogy ez az épület, amely fél évezredig állt és legalább őt átépítésen ment keresztül, csaknem épen megőrizte különböző mozaikjait. Az ujabb mozaikokat a régiek fölé rakták, anélkül, hogy azokat megrongálták volna. A legalsó réteg mozaikjai, amelyeket egyelőre még alig lehet felismerni, valószínűleg a császári kor elejéről származnak. A második réteg mozaikjai többszipüekj s ezeket részben már az ókorban restau7 i\'állák. Ezek közt egy gyönyörű mozaik középső keretes képe Orpheust ábrázolja a vadállatok közölt. A harmadik réteg-, ben hat mozaik van, ezek közül az egyik Apollót, egy másik Apolló fejét ábrázolja. A felső két mozaikréteg már pirosabb, ezeket földrajzi motívumok díszilik. Ez a két réteg az épület történetének utolsó két korszakából származik.
BÚTORT
noJtdtletbea, OAbOR mOuzUloinál
lUskl KÖZLÖNY
&
Lgy nagybakónak! asszony tragikus kalála
Megcsúszott a barotnflól létráján éa összeroncsolta tejét
Xagyhakónak, okt. 20
(Saját tudósítónktól.) Trimi-kus körülmények között tóit meg egy köztiszteletnek örvendő nngybnkónakl asszony Acs káborné, egy gazda felesége, !1 baromfiakat ment el.tni .Szerencsétlenségére a baromfj-Ol létráján megcsúszott és a ke-
rítésre esett, nbol fejét teljesen szétroncsolta. Rövid Idő alatt sérüléseibe boleba.lt. Az egész község mély részvéttel fordul a súlyosan gyaszbaborult család felé. Az esetet jelentették a hatóságnak is, de senkit felelősség nem terhel.
Bnzek Tibor a rendőrségi fogdában felvágta ereit
Intézkedés történt, hogy a kórházból ne tudjon megszökni
luzek Tibor! Van-e valaki Nagykanizsán, aki e nevet nem ismeri ? Már sokszor szerepelt a kapitányságon. Sokszor a Zalai Közlöny hasábjain. Volt nagykanizsai lakos, aki egy alkalommal egy műkedvelői előadáson mint főhadnagy is szerepelt és ebbeli szerepébe any-nyira beleélte magát, hogy az előadás után is a tiszti egyenruhában feszelgelt, amiért Ősz-szeütközésc támadt a fennálló szabályokkal. De akkor előhúzott zsebéből egy bizonyítványt arról, hogy beteg. így komolyabb következményei nem támadtak. Legutóbb Szatmárné-melln fogták el, ahol többrend-
beli lopás gyanúja miatt feljelentették. NÍost ismét Nagykanizsára vette útját. Itt a rendőrség őrizetbe vette és lekisértet-te a fogdába; Buzek a fogdában egy zsiletpengévél felvágta ere-Íl, ugy, hogv kórházba kellett szállítani. Mintán alapos a feltevés, hogy Buzek azért követte, el tettétj hogy a kórházba kerülvén, onnan könnyebben meg tudjon szökni, a rendőrség in-lézkedett, hogy Tibornak no legyen módja minden búcsúzás nélkül a kórházi ágyat otthagyni. Ha felgyógyul, ismét viszont fogja látni a rendőrségi alagsort.
napirend:
Ör végy Mertári flfnltt: Ma Mer
váltó gyógyszertár Eraábet tér n> KiakaniBsin az ottani gyógyszertár állandé ügyeletes szolgálatot tart
( A GOZFORDO nyitva van reggol 9 áritél este 6 óráig. (HétfÓ, szerda péntek délután éa kedden egész nar nőknek.) Telefon: 660.
Itaptin Október 16 Péntek. Rom. kat. 0A1 ap • ProleBtim Gál. - ízt. Markh. ;>.
Újságot kér
hazairól a harctéren küzdő honvéd. Akt kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lapfejen található címke kitöltésével dobja bt egy postaládába!
— (AC papi értekezlet Keszthelyen)
Tudósítónk jelenti: A veszprémi\' megyéspüspök képviseletében teg-nap Koszt holvro érkozott Hósa Józhof dr, prolálus kanonok és korii-leti Actio Catholica értokozlotot tartott négy esporosi kerülőt papságával. Az értokezloton a kcsztholyí, tapolcai, SÜmegi én nalaszontgróti esporosi kőrútotokból negyven plébános vett részt. A gazdasági akadémián tartott értokezloton az A. 0. uj munkáévének programmját bőszé Uék meg.
- (A Keszthslyl Raaoldsr-fntézet gyáiza)
Tudósítónk jelenti: A Jfíszthelyi Ranoldor Intézetnek gyásza van. Tegnap délután elhunyt a zárda legidősebb tagin, a fii érős I>oopol-dína nővér. í*gy ér híján 40 éro működött a koszt holyi intézet bon. Tfibb mint bárom évtizedig vezette Hévizén a kosztliolyi zárda Mária Oltalom,nevű nyári üdülőjét. A kod-ves »Pofdi néni«-t sokan gyászolják.
- (Halálozás)
Tudósítónk jolonti: Rövid egy boti Iwtegaég után, 80 éves korában, ol-htinyt Kosztholyon id. Bory Imrénó szül, Illy Imhiü.l, a kosztholyi kőzs. elomi iskola .nyug. igazgatójának fe-loségo s maga is nyug. községi tanítónő volt. 1880-tól 1020-ig tanított a községi elomi iskolában s nogyvon év alatt sok nomzedékot növelt fel. Az volt még a vágya az élotbon, hogy látliaaaa fiát, a Himalája alián internált dr. Bory Gusztáv volt teheráni ogyotomi tanárt; oz a vágya nom teljesülhetett.
- (Leventék Ingyen operálása)
Dr. Brand 6ándor vérmegyénk nagy szociális érzésű, kitünó alispánja rondolo,tot adott ki, amely ozo-rint minden olyan kisebb fogyatékossággal birö lovontót, aki fogyatékossága miatt katonai szolgálatra nom alkalmas, teljesen ingyen mog-oporálják, A kórházat inindon lo-rente maga választhatja meg.
Teljes cipűüzlfct-berendezés
aionnal eladó.
Érdeklődni „Darmatii" dpőÜKlatbur. Fő-iit 13.
— (felhívás a hadbavenultek ttaKdialhoz I)
Téli ruhaneműt fel lehet adni a tábori postaszámokra minden kálón bajelentes vagy engedély nslkül 10 kilóig október 24-ig.
— (Értesítjük)
a nagyérdemű fogyasztóközönsé-got, hogv vasárnap, október 18-án reggel 7* órától 10 óráig a VfiröB-marti-uteai, Arany János-utcai és Hozgonyi-utcai tranöformátor körze-tekben részleges áramszünetet tartunk. Drávavoigyi. (:)
— (Szetkasztfl Üzenet)
Egy családanya. Nom szolgátjuk a célt. ha nyilvánosság elé visszük. Levelét qzért illotékoB nolyro juttattuk intézkedés végot. Odv.
— (Zalaegerszeg gyUjtőae a Vöröskereszt javára)
A zalaegerszegi .leventék a Vőrüs-koreszt javára olrondolt gyűjtés al-kalinóval két napon át \' ÖBBzoaon 8263.01 pengőt gyüjtöttok. Fbból utcai gyűjtés 1102.73, házról-háma gyűjtés 2060.28 pengÖ.
— (Meghalt egy nyomdász)
Zakát lüíván volt zalaegerszegi nyomd ászsogéd 28 óvos koréban Csosztrogon hosszas szonvodós után elhunyt. A törokvó fiatalember buzgó tevékenységet fojtott ki a lovonte-munkában ée a KIÖE helyi csoportjának Tozotésében. Ma délután helyezték pihonőre.
— (Vlisznítéssel gyanúsított tisztviselői)
A csendőrség Őrizetbe votto és az ügyészségre kísértő Fonyódi Sándor és Németh Forono tapolcai községi tisztviselőket.. A közellátás érdokoit súlyosan sértő visszaélések gyanúja miatt előzetes letartóztatásba tiolyez-ték őket.
Leányálmok
Mi ís tohotno más a loányálom, mint ogy csinos, biztos állású, jó-modoru vőlegény. A loányálmok ebben az egyben régidő óta mogogyoís-nok.
Hiába a legmodernebb intézőt, a leggondosabb ollonőrzés, az álmok hősét távoltartani nem lehet. Mert a loányBziv olyan, mint a virág. Ki koll annak nyílni, ha öljön a kikolot. Csodálkozunk kora tavasszal, mikor ogy rögtől védott hajtásban kibújik az első hóvirág. Jönnio kellott a tavasz hirnökénok^a hideg szolok ollo-néro, nőnie kotlott n gyengo napsugárban.
A film egy elókolő loányintézetbe vozoti a nézőt, ahol az előcsarnok hármolyik angol lord családi kastélyának bocsülotéro válna. Az obédló valóságos terom és a lovaglótér, a játszóhely a legidoálisabb.
A téma az, hogy a leánynövondé-kek Bzerolmesok kémia tanárjukba. A Greta Garbóra oróaon haaonlitó Alida Valii harcol a legkitart óbban, hogy magának biztosítsa a tanárt. Szándékában zavarják a körülmények. Az osztály olsŐ tanutója ran-dovura mogy, hol társnői meglesik. A tények azt bizonyítják, hogy a kéinía tanárral volt líizalmaa kettesben. Erre folindulásában megszegi az iskola betyár bocBülotén íelépüTó dacszövotöégot és loloplezi társnőjét.
Kidorül a valóság, A szerencsétlen meglosett • leány az édesapjával volt randevún, akit tévedósból olitól-tek a bírósagok, do most rohabilitá-lás előtt áll. Leányát álnéven adta bo az intózotbo és titokban találkozhat relo. A kémia tanár nem Bzorol-niee a leányba, do olósegitotU) az apa és a leánya találkozását. Mire e» kitudódik, a szoroluies leánynak.
nem áll módjában megállítani a végzetet. Társnójo a gyanú elől a legnagyobb zivatarba monokül ós szakadékba zuhan. Sulvosan sérülve körül a műtőasztalra Óh a vérátömlesztés menti meg, amit volélytáxs-nőjo ajánlott fél. A boldog l>ofoje-i.őe pedig az, hogy az apa megkapja az elégtételt, a szóróimon leány pedig a vőlegényt.
Szórakoztató, kedves film. Az olasz filmgyártás (rendezői és téma kiválasztási) haladásának egyik legszebb bizonyítéka.
cm
A Kormányzó Ur avatta fel ¦ körösi duzzaaztit
\'Rékfaszp.ntadrás, nkt, 10 Magyarország kormányzója tegnap avatta fel :i Kőrösön. Bé-késszentandrás mellett épített duzzasztót, amit vitéz Horthy István nevéről neveztek el.
Csongrádon ünnepélyesen fogadták á Kormányzó Urat. Ott volt Kállay Miklós miniszterelnök is.
A Héft ütése
Budapest, október 16 A Hós mai ülésén általánosságban és részleteiben egyhangúlag elfogadták a Kormányzóholyottes Ur emlékének méltó mogörökitéséról szóló javaaJatöt. Elfogadták az 1948. évi költségelőirányzat olőtorjosztését. — Majd folytatták a megyoi tisztviselőkről azóló javaslatot, amelyhez számosan hozzászóltak.
„Anglia*elérte a német nép gyűlStetét"
, London, október 16 Több angol lap foglalkozik az angol háborúval és megállapítja, hogy Anglia propagandával, tengeri oat-romzárral és légi Immbázással a német városokra igyekezett "győzni". I)o mindon .hiábavaló volt. A polgári lakosság\' bombázásával Anglia elérte a német nép gyűlöletét.
Washington, október 16 Egy-előkelő\'sajtóorgánum szemre* hányást üísüj a kormánynak, hogy csak 6B\' nap\' mülva közölto a sala-monszígeti haj óolsülly osztást.
Ab abesszin-kérdésről irva, az a fölfogása a sajtónak, hogy az olasz uralom nagy javára van Abesszínia-nak, mort az olaszok egyik legnagyszerűbb úthálózatot épitottók.
Ahogy Madridban is látják
Madrid, október 16 Az itteni sajtó foglalkozik a háborús kérdéssel ós leszögezi, hogy bár a háborít még eltarthat hosszan, de annak kimenetele nem lehet már többé kétséges: Az feltétlenül a tengely-hatalnrak győzelmével ér véget;
Köszönetnyilvánítás
MUdazoD Jóbarétalnk sa iame-rfleemk, kik felejthetetlen drága-jó férjem, testvér, sógorunk, Illetve rokonunk temetésen megjelenésükkel vagy bármi más mé-don tájdabmrakban osztozni ízt-vetek voltak, fogadjak ezúton la hálás köszönetünk kifejezését. Özv. Slmonkovlis Bállntné ¦ és a gyászoló c.alád.
gAJUAJ KÖZLÖNY
Sxnkftitű Boriska, Lásiló és Tibor gyermekei, valamint nlullr ÍUk és az egész rokonság nevében fájdalomtól megtört szlvvol, de a Mindenható szent akaratában való megnyugvással Jolontlk, hogy a legjobb édesanya, anyós, nagyauye. Illetve rokon
özv. Szakálos Jánosné
• íöl. KouíioIí Etel
áldásos életének 66-lk évében rövid szenvedís után folyó bó 15ón visszaadta jóságos anyai lóikét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait folyó bó 17-én délután >/)4 órakor fonjuk a rom. kat temető szertartáalermében a róm. kat egyház szprtartisa szerint beszenteltetnl éa örök oyugvóbelyéro kísérni.
Az engesztelő szentmise-áldozatot a megboldogult lelkltldvéert folyó hó 19-én délelőtt 0 órakor fogjuk a szontferenorendi plébániatemplomban >v/. Egek Urának bemutattatnl.
Nagyksnlzsa, 1042. október hó 16-án.
Szerető ét Jóságos anyai lelked örökké villák marad t
Stabilét Lí.iUní ízül. Hofal Hitit, SiaWIot TlborW izfll, Kudkh •txelU menyei; Siakáltja Klárika ?3 Tibike unokái él et Vinti rokoawijf.
BEB Autóbusz-menetrend
I. .y«s IH1. «a«ae«t.e l-MI • (..41*1 latfaMMf RaciykaHiaaa—Qafabonti—Xalaastakaf
liTABT
1T.I5 1. Nagykanizsa K.zponti száll. é. 3.59
11.01 1. Oarabonc 1. 5.58
1125 .. Zalaszabar 1. 3.40
MagffcalSn\'asMa— h»r»«b«f.»J-lnk«— HSHänyo la.di.ar
700 1. Nagykanizsa Központi seilt. é. 17.05
7.39 1. Iharosberény *., 16.27
7.55 1. luk. i. 16.11
8.53 1. Bőhőnye t. 15.30
10.15 é. Kaposvár pu. t. 1*00
NaB.kania.a- Ala.lendva-Mura.kombat
X . Sí i
911
7.2»
11.55 17.45 21.451
14.c0i 18.2» I 16.10 20.3
Nagykanizsa pu. Alsólendva Korona szálló Muraszombat Korona sz.
10.20 8.25 6.45
14.45 12.40 11.00
a\\ —• Nagykanizsa—Atsélendva kíi/ött csak hétköznap.
18.00 15.55 14.35
Nagyhanfaraa—Latanye
X c d X c
6.19 7.30 14.--;— 18.20 I. Hóikul!!, í". é. 7.15 —.— —.— 14.45 — .—
5.20 7.49 14.10 1630 18.25 I. Biijk.»lm k(1(. é. 7.05 9.35 10.20 14.35 16.65 610 830 15.— 17.29 19.15 4. Utsays 1. 6.15 8.45 9.30 13.45 15 18
Ezenkívül még Letenyéről Indul 17!00, Nagykanizsa pu.-ra érkezik 18.00, csak hétköznap.
X Csak hétkíznapekon közlekedik, c — Hétfőn, szerdán és pénteken. d-.Nagy\'ranUsa—Letenye közölt csak hétköznap.
I
M JL\' H / cr*<3#^%wtL&vi o.
: .• »• ... l^.r.?jt>JL r ZALAI UÓZLÖNY
DKÁVfl VÖLGYI
yiLiaWOS sMMSZeLCfllTATO W.T.
ainkaarorO f a I * !1 a tj.» ni t la mind.n villamos kévdéraben G«»nf ry-ut 81, fleferr294.
Arasm-MB-érnlék flnUs., raklamáolAk, hlbab«jelen««sak\' Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Hirdessen a Zilttl Kózibnyben
164% október 16
Rövid táviratok
Budapest: Csók István, az országos nevű festőművészt egy motorkerékpár elütötte. Sérülései, súlyosuk, de állapota javulóban van,
Bukarest: LoreScu tábornok Bukarest polgármestere öngyilkos lett. t
Budapest: A budapesti gyűjtőfogház udvarán ma délben kivégeztek Halmi István és Kiss András munkásokat, akik a légvédelmi elsötétítés idojo alatt betörtök.
Szófia: A »VeCSOi"í< cíinii nupihm cikksorozatot közöl a bolgár ifjak magyarországi látogatásáról, moly Itujfszebb mognvilváuuláaa volt a 1k>)-gár—mngvur "barátságnak és népi ogyüttérzésnek.
KÖoxöneíhyílvAulMu.
Mindazon Jóbaréthlnk és Isme-rőselslr, k>k relejthstetlen drága Jó édösanvánk, testvér, ahyós, aagy-aHyi, Illetve rokonunk
Özv; Wohlrib Sándorné temetésin megjelenésükkel vmív bármi más módon mélységes fájdalmunkban osztozni szívesek voltak, fogadják ezoton ts hálás kii-stQnettlnk nyilvánítását.
A gyáSZolé család
APRélIIIETKSEI
ÁtUS
A Niuykanliskl K9zrakrlr.V II, T. ke-r.izUny r^fct.i .Art veft\'-lel tbtefflbbl balapÍKo. Blv.kb lelvIUgoallii a vallal.it trodihllylségében, Cs.ngery.ut 12. kap-tut«; , 3124
ABAS^VÉtEL
Megvételre\' keresek egy pfurilrlbí. Ctm a kiadóban. 3149
Olcsó allrlb és blrbalma kapható lötvörlér 6., StsM Antalnál. 3143
Kombinál* >axakr.n)yickamle, 2 lo-
lel, aastkl, (alipolc. 2 szék kilencszáz pengőért elsdö Horthy-u. 86. caté 7—9 közötl. 3146
...................Ji.....
LAKÁS, 0/LETHELYlSftO
llílliory-u. 3 szám alatt raktár, m\'trelv
udvarral kl.4»- ............2131
BÚTOROZOTT SZOBA
Kínád kétszobás butoloiolt ösuzkom-lortos lakás. — Bővebbet r Klein Inuénó, Holiös-téí 33. 3136
HAZ ÉS INOATLAN
A volt V/eher-cyát helyén tőkebefektetésre alkalmas olcsó SiésK\'aljfefe1 eladók. Dr. Hallzer, Költsty-u. 3. 30S6
wfammútan
ZALAI KŐZLÖNV
l-OLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „K0iB»dK)ÍB\'B-T. Nigykenht-". Fololóe kiadó: Zalai Karoly. Nyomatott i ¦ „KBigaiduiol R. T. Ntgykanlnt"
ayomdájábu Neiyksfllzaás. (Nyomdáért íeleli Zalai Kárai*)
mu-.
Cin:
Hisndlolioztil !.. Tábori posta:
Üzen a front...
82. »vt,, aes, u, Nagykanlaa, 1942. okt, 17. szombat Ara 16
ZALAI KÖZLÖNY
____________[...... ..... _* 0 *¦ ITI«AI NAPILAP
j <a Uadikl.afcüi Ktot ». nála. —"™\'™"^™,"^"\'"™~™^™~~
*-S5,S2^ * Felel** txerkcsztfl: Barbarlts Lajos
KUttMtitf Ara: egy hónapra 2 i
Bftgyodóvro 7 MOCO M fiííc-r. Rfi7M mam : bétkosuap 12 iílL, nouba ton M) m
Akiket a nemzet szivébe zárt
Ünnepi ülést tartott keddon délelőtt a képvísolŐház, nmolynok koro-tében elfogadta a hősi halált halt Kormáiwzohelyottos érdomoi megörökítésé ró 1 Bzóló törvényjavaslatot.
Kállay Miklós minisztorolnök bo-izédében kiomolto, hogy oz az elhatározás a magyar nép millióinak
¦ szivéből fakadt. A gyász ős vosztőség, amolyot ogy fiatal élőt elmúlása (előtt érzünk, mogonyhüt annak a felomolŐ áldozatnak a fényében; amelyet a Kormanyzóholyottes holott, amikor ólotót a hazáért áldozta b ozzol összoforrott a nemzet annyi (tárai, minden magyar hősi halottal. 0.yan>szentélyben nyugszik fiatal teste, amely \'foló csak áhítatos leiekkel, fedetlen fővel, megnomosült emberséggel lohot tokinteni. Magas közjogi méltósága nom tette volna Bíiiksegossó, hogy az olsŐ vonalban harcoljon hazájáért, do önként állott a küzdők közé, nem vezéri sí-fákkal, hanem szerény tiszti ranggal. Ez a törvény nemcsak a nemzőt háláját rója lo vitéz Horthy István iránt, hanoin tettének és példaadásának történelmi/értékét is megőrzi az utókor számára.-
Amikor a fiút a nemzői megtiszteli haló poraiban, ugyanakkor kifo-jszni óhajtja részvétét, hűségét- és aioretotét az iránt a férfi iránt, aki-nok fájdalma mindnyájunk fájdalmánál mélyebb volt, gondja mindnyájunk gondjánál súlyosabb és aki mégis a logorősobben\'viseli a fájdalmat ésia logmóltóságosahbnn hordozza a gond terhét, Szeretett Kormányzó Urunkról, vitéz nagybányai Horthy Miklósról van szó, akit \'az egész nomzot/a szívébe zárt s akinek már kétszer fejezte ki elismerését és háláját: tíz- és húszéves országlásának évfordulóján. Volo ogyütt szirébo zárta az ogész Horthy nemzetséget, mert nom folcdhoti o) azokat a halhatatlan érdomokot, amo-iyokkol Kormányzónk a legnagyobb magyar államférfiak "Sorába lepett 6« nemzeti hőseink díszes galériáját személyével gazdagította.
A minisztorolnök hangoztattál, hogy a.hála kifojezéséro nom korosto ujvközjogl formák lehetőségét, do nem is tartotta ozoket szükségosnok és kívánatosnak, mórt a Horthy nomzotség és a nomzot öbszoforrásút mindon külsőségnél orösobbon biztosítja a Kormánvzó hervadhatatlan órdonio és fia hasi halála. Szükaé-Koanok tartja"azonban, hogv a Kor-nianyzóholyottos fiuutódjátjés annak loszannazóit fójnóltósógu 1 cimmol tüntessék ki, nem azért, hogy ezzol
¦ család közjogi rangomoléset biztosítsák, mert erre a nemzetségnek auica szüksége, do azért, hogy a nemzőt cmléltóboi. mindig ébron nvarndjon a tudat s hogy az olódök példaadása iránymutató legyen az utódoknak. i
A térvényjavaslat gondoskodik a Korínánvzónelyettea Özvogyóről és lóvéjáról íb, iío ennek a gondoskodásnak a lényege nom az anyagiakon van, hanem célja inkább az, b«y kifojozzo a nomzot mogbecaü-¦éaét és háláját. Amikor az ország °\'»számu hadiárvájára gondol, cgy-"Wi gondol mindon hősi halott ma-RJ\'ar katona hadiár,vájára is a azok-
A magyar honvédség súlyos veszteségeket okozott a bolsevistáknak
A magyar csapatok kiváló fegyvertényei az orosz hadszintéren — Teljesítményeikkel nagyban hozzájárultak a tengetycsapatok elírt sikereihez —- Sztálingrádnál pokol a helyzet — Az angol hatóságok felszólították a brit alattvalókat India elhagyására
Franoiaország mindon eszközzel megvédi fenyegetett gyarmatát
Berlin, október 17 A Nemzetközi Sajtó Tájékoztató hosszabban beszámol a tegnapi lendületes német támadás ról,
amely teljesen megtörte a bolsevisták ellenállását Sztálingrád gyámegyédének utolsó részében és sikerült az •összes vörös fészkeket kifüstölni, ugy, hogy már csak egy alig számbavehető, jelentéktelen kis há-romszőgnyl terület van még vörös kézen* a lobbi mind a német csapatok birtokában van. Ismerteti a tegnap délután fellángolt erős harcot Sztálingrád birtokáért. A német tüzérség, pergö-tflze, a nehéztüzérség,- valamint a légierők hatalmas beavatkozása, a páratlan lendülettel\'előretörő rohamcsapatokkal
teljesen felmorzsolta iz ellenálló vörös-ősapátokat,
melyek nagy veszteségeket szenvedtek. Több nehéz liarcikocsi kidőlt, sok egyéb) ellenséges harcikocsi és tankok pusztullak el. Sokezer tonnányi bombazápor hullott az ellenfél oszlopaira és fészkeire. Különösen a német
rohamoszlagok teljesítették csodálatraméltó fegyvertényeket,, akik kézigránátokkal és egyéb
összeköttetést a védelmi pontok között.
Maga a szovjetsájtó azt Írja :
robbanószerekkel törtek utat az \' Sztálingrád helyzete pokollá
utánuk özönlő gyalogságnak. A bolsevisták megkíséreltek a vasgyári fedezékekből tüzelni, azonban minden elkeseredett beavatkozásuk hajótörést szenvedett a német csapatok mindent elsöprő támadásán, akik éppen most foglalták el a Spartacusról elnevezett mü utolsó részét is és helyreállították az
változott. Sztálingrád a" végét járja.
\'Berlin, október 17 Most már Sztálingrád egész területe az északi részen levő két gyár területét kivéve, a yé-met csapatok kezén van. Ezek a gyárak a Volga és a német vonul között vannak bezárva.
A magyar hadsereg ujabb dicsőséges fegyvertényei
Budapest, október 17 A magyar honvédvezérkar közli a. 25. sz. jelentést, amely szerint az elmúlt hét folyamán az ellenség több támadást kísérelt meg a magyar arcvonal ellen, amely azonban a magyar honvédség zőrótüzébeu összeomlott.
Honvédcink a túlsó oldalon összerombolltik vörös védelmi müveket ős szovjet foglyokkal térlek vissza. Honvédcink rendkívül súlyos veszteségeket okoz-
A városi tisztviselők beszerzési segélyügye
a jövő héten kerül a pénzügyi bizottság elé
Megemlékeztünk a STOSz helyi csoportjának mozgalmáról a városházi tisztviselők érdekében, amikor memorandummal fordultak dr. Krátky István polgármesterhez és utalással a nehéz helyzetre, megfelelő beszerzési segély megadását kértek. A polgármester a legnagyobb megértéssel fogadta a STOSz küldöttségét és a legmesszebbmenő támogatásáról biztosította őket, azonban a kérelem bizonyos okoknál fogva akkor még nem volt teljesíthető. Miután a felmerült akadályokat sikerült elhárítani, a polgármester a STOSz kérelmét a \\öv5 héten Összeülő pénzügyi bizottság elé terjeszti.
A városi tisztviselők és alkalma-
zottak olyan helyzetben vannak, hogy arra nem kell még külön rámutatni és igy méltányos, hogy kérelmük kedvező elintézést nyerjen. A beszerzési segély minden fillére úgyis a városban marad és különböző gazdasági véredényeken keresztül ismét visszakerül * városházára. Ha másképp nem, hát — adó alakjában.
Ugy tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban a magángazdaság munkaadói, a vállalkozók, főnökök, stb. között is hasonló mozgatom indult meg az alkalmazottak érdekében, ámít a mai viszonyok között csak legmelegebben pártpint tudunk.
tak nekik. Több ellenséges repülőgépet lelőttünk, kőztük kettő angol fel s égj el vény ü volt.
A honvédvezérkar főnőkének közlésével kapcsolatban magyar katonai helyen rámutatnak arra, hogy a vörösök ismételten megkísérelték fontos katonai támaszpontok elfoglalását. Ezek a támadások azonban honvéde-ink zárótüzébeu mindenkor Ősz-szcomlottak. Rámutatnak szeptember derekán német kötelékekkel együtt véghezvitt támadások során a magyar hadsereg kiváló fegyvertényeire, amelyen számos magyar tiszt és a legeny-sóg hozzájárult az elért sikerekhez. Különösen kiemelik Rosch Rudolf alezredest, vitéz Kár-páthy Tibor és vitéz Mészöly Géza századosokat, Kovács Albert hadnagyot és Csizmadia Já* nos őrmestert, akik az egyik német csapattal, küzdve^ kiválóan kitűntek és ujabb dicsőséget szereztek a magyar* honvéd nevének.
Franciaország minden eszközzel megvédi gyarmatát
Vichy, október 17 A Dakart fenvegeté voszéllyol kapcsolatban Madridban élénk diplomáciai tevékenység folyik a háborúban érdekelt államok képviselői között. Ugv hiszik, hogy 24 órán bolüt már határozatot hoznak olyan hatalmak, amelyek mem engedik (Folytat** a 7 oldalnál
rel is gondoskodni óhajt. Nevelésüket elősegíteni akarja, hogy méltó fiai lohossonok • halott apáiknak éa hasznos polgárai országunknak.
Magába szállott \'tisztelettel és mo«olégcdéssol veszi > tudomásul az ország a hősi halált halt Kormany-zólielyeltos erdőméinek megörökíté-
sét, özvogyóről és árvájáról vfeló gondoskodást s a megbecsülésnek azt a kifejezését, amollyol a javaslat a Horthy nemzetség érdemeiről megemlékezik. Vitéz nagybányai Horthy István hősi halála nagy példaadás minden magyar számára a köteJesBégteljoBités szentségéről\'rol-
mulaáának fensége enyhítheti csak azt a fájdalmat, amely az ország első fórfiának és folesőgének szivét lesújtotta, do amolyot oly példaadó akaraterővol viselnek, mert tudják, hogy szüksége van rájuk az országnak, a magvar jövendŐnok.
(Sr-Or-X
ZALAI KÖZLÖNY
1942. október 17
BÚTORT
naklxletbea. a A BOR mű«ft:tt«IOBt|41
Szombat
6.40 Torna. Hirok. Kőzleménvek Hauglemaiek. — 10 Hirok. — 11.10 N\'cin/*itku7.i vizjelzószolirálat — 13 Harangszó. Himnusz. Idő járásjelentés. - 12.40 Hirok. - 18.20 Idő-IeU&a és vizállásjolentéa. — 14.80 Hírek. — 14.45 Müsoríomorletea.
— 15 Arfolvamhirek, piaoi Arak, ólolmisserárak. — 16.45 Tdöiolzés, hírek. — 17 Hírek szlovák ó* ru-tiln nyelven — 18.60 Hirok magyar nemet óe román nvelven. — 21.40 Hirek. — 28 Hírek német, o!b*b, angol és francia nvolvon. — S4 Hirok.
17.05 . Tahánvi, Míhálv jazz-ne? gyese. — 17.20 Illés Endre két törtenete. 17.40 Hímekének in-nen-nnnsn. - 18.10 Művész-est. —• 20.10 Szilaasv liássló csevegése. — 20.20 Sxürot « Hogvalján. Kiv.it)-müködik 8rilráaay Margit. Kiss Manvi, Sárdy János, Rilicsi Tivadar, a RAdJózenokar és Oláh Káinián cigányzenekara.- - 22.15 Szórakoztató zene. — 28.20 Tánczono, BUDAPEST II.
17 Mezőgazdasági félóra. 17.25 A Vas- és Fémmunkások Síörolsé-génok Dalárdája. - 17.50 Szárai Nándor előadása. — 18.10 Tánczene. — 10.05 Pócai-Horváth Dezső turisztikai előadása, — 19.80 Nón-rokonpágí\' óra. — 20.80 Rofipighi: Római Qime|xikt A/.imfuiiikiiH költemény.
Vu sárnap
TinDAPBflT. 1.
7.80 KoIh\'ibz, Saózat, llunglomo-zek. -- 8.15 Hírek, 8.80 Őszinte l>oszétl. — 0 1. Előszóval üzennek harcoló honvédőink. 2. Boszól a front. —10 Róm. kai. istentisztelőt. 11.16 Evangélikus íídontisztolot.
— 12.15 Lovon te-műsor. —- 12.55 Szvatkó Pál olóadása. — 19.10 A Rádiózonokar műsoréból. — 14 I. rész: Magyar művészek lemezei. II. rész: Giahníni, Gigli és de Luca énekol. — 1.5 Dr. Jeszenszky Árpád olóadása. - 15.15 Boszkiiil-zonoW, —¦ 17.05 Honvédőink nótát kémek. Közreműködik Karácsonyi ..Margit és Vargha Imre, kisér Kárközi Gyula cigányzenekara. — 18 Nadányi Zoltán elbesséléso, — 18.20 Rossini: Szovillai (jorbolv, nyitány. — 18.80 Hangköjiek a N agy várad t—Ferencváros labda rugómérkózéaról. A közvetítést Nagyváradról rnzoti dr. I.o-gonvei József. — 18.50 Hírek. — 10.05 Rádiózonukar. — 20 Dinéi Mór osovogéso. —- 20.15 Chapny-tánezonekar. — 21.10 Az olvalna-tatlanok. Vígjáték egy felvonásban.
— 21.40 Hirok, sporteiedményok.
— 22,15 Mollos Réla-zonokar. — 28.20 Túuczono zongorán. — 28.80 Magyar nóták.
BDDAPKBT II.
11,16 Vidék József cigányzenekara. — 12.15 Nagyzenekari \'szórakoztató hanglemezek. — 15 Woi-diiigor Edo szalonzenekara. — 17 Gonthon István előadása. - 17.25 Beethoven: Esz-dur vonósnégvoa. — 18 Háromszéki hangképok. A közvetítést vezeti Oeanadv György. —-18.20 Szórakoztató zoiv. \'lfl.05 Dr. Pitrolffy Szabó Béla előadása. 10.20 Szegedi jjjrhfi zongorázik.
— lfl.fiO Bőszéi n íronl. 20.80 Pert is Pali cigányzenekara.
December bávában nyitják meg a lazsnak! tfldöbeteg-szanatórlumo!
a belügyminisztérium előkelő képviselőjének jelenlétében
Már előző hónapban kellett volna a tervezet sierint inegnyil-nia a latsnaki -tüdőbeteg-szanatóriumnak, de a technikát akadályok meglassították az átalakítási munkálatok teljes befejezését ugy, hogy az eddigiek szerint az átadás és az intézet ünnepélyes megnyitási december elején fog tör-énni. Minden valószínűség szerint
a belügyminisztérium egyik előkelő funkcionáriusa is érkezik le Nagykanizsára a miniszter képví-selelében, hogy részt vegyen a lazsnaki tüdőbeteg-szanatórium megnyitó ünnepélyén.
Nagy áldás és jótélmény lesz az uj egészségügyi intézmény a szegényebb néposztály részére.
Munkakerülő életmódja miatt a rendőrség Internálta
Rosenberg Andor ólfatkereskede Imi ügynököt
A nagykanizsai rendőrség tegnap előállította Rosenberg Andor in\', állatkercsked\'lmi ügynököt. Zrínyi Miklós-u. 50. sz. alatti lakost, majd kihallgatta. Utána az eljáró, rendőrségi törzstiszt Ro-senberner Andort munkakerülő életmódja miatt, inert kártyázásból tartja fenn magát és Im olykor foglalkozását is folytatja, azt
fáradékiiélküli igarolvánnyal üzí, — mint a közgazdasági életre nézve veszélyes egyént, — internálta.
Rosenberg Ügvvédje dr. Fodor Aladár utján fellebbezett a rendőrség határoielfl ellen.
Rosenberget aronn.d lekísérték a rendőr(SÓgi fogdába, ahol. a főkapitány döntéséig fogva marad.
Az egész országban átvették a kailzsa! jelképes slrkivUágltás! mozgalmat
a harctéren küzdő honvédéi* hozzátartozóinak fetspgélyezé^áre
Még egy hazafias mozgalom sem nü^} úgyszólván órák alatt oly szélosltorfi és népszerű, mint (iozdán líniö, a Szent József egyházközség írodnlisztjéuek eszméje : jelképes gyertyát Min* dcnszcnlck ünnepén a sírok kivilágítására, amelynek jövedelme teljes egészében :iz utolsó fil-iérig a bordéren küzdő honvédek rászorult szegény hozzájár* lozóiniik fehegélyezésérc fordit-tutik. Kiskanízsn hasonló módon kapcsolódott be már. A vidék egyre-másra rendfii meg a •jelképes gyertyákat a rk. egyházközségi irodában, Horthy M. u. 15. szám alatt, amely nem győzi a sok rendelést és után-
pótlás szerzését. Ugy tudjuk, hogy már Budapesten is \'hasoii-ló módon Igyekeznek ;* honvédek csj\'iátljiunnk felscgélyezésé-re. Tekintettel ;iz idő rövidségére, siessünk már előre jelképes gyertyákról gondoskodni. Nem áldozhatunk szebben .szeretteink emlékének, mint ha filléreinkkel segítjük kedves, htfp honvédeink hozzátartozóit. Kzt leszi a jelképes gyertyákból be folyó jövedelem minden fillére. Kevesebb virágot, a meglnkari-lást u honvédek családjainak. Miudcnl a magyar honvédért !
A belső frontnak teljesen egy-gvé kell forrnia rí külső fronttal.
w
m
Brandy
gyümölcspálinka llkör
kiváló minSségU!
VendéglőbeMsemegeüzletben
csak ezt kér*je !
Nyulat, fácánt
jegyeztessünk elő ,m Vida füszerüzletben. -,
KULCS1VUK,
DR. THURY ZSIGMOND,
kaposvári laptársunk, az Uj Somogy felolős nzorkosztójo érdemeiért megkapta a Nemzetvédelmi Korcsától, A kormányzói kitümbtéshoz knr-táisi nzoietettol és büszkoséggol kívánunk sok szoiencsét Zsiga halvánknak.

VITI3Z TÓTH BEL A
kormánytanácsosi kitüntetését vitéz gróf Toloki Béla főispán fogjn átadni mogfotolő korotok között a Baross nagykanizsai olnökónok.
GATHI-GRAF ERNŐ
ínikaavári vozotÓ-tanitó, a Zalaí Közlöny volt fiogéd szerkosz tő jo, mint a Zalai Közlöny olvasói o hasábokról is mog-mo\'ggyőződhotnok, nom lőtt liütlon\'a tollhoz. Erdokes muraközi riportját mollott a szépiroda-lonmak in jut időiéből és tehetségéből, [gv most joíont meg a Vitézi líond Zrínyi Csoportjának kiadásában, t\'j Regényes hós történőtök 9. füzeiéként Gáthi-Oiaf ilCrnő közel 100 oldalas kisregénye »Balogli Gábris, a hós huszár« eimmel. A kis regény énlokoson és gondos történelmi háttér-festéssel >nyul vissza a magyar, szabadságharc\' idejébe. Külön étdokességot ad a rogénynok, hogy zalai földön termett u témája: — az olsó muraközi regény a boldogságos országgyarapoaos óta. Nagykanizsa szeroteltebés örömmel tartja számon itováhbra is Graf.Evné irodalmi sikoroit.
DR. MEZŐ FERENC!
olimpiai bajnok tollából most jelöni meg sparttörténeti búvárkodásának egyik kedvenc torülotérŐI, a visszatért Erdély sportjáról szóló, .Adatok Erdély sportjának multjá-hoz« c. tanulmánya. Éz a 84-ik mogjolont müvo dr. MozŐ Forono-nok, mint azt a füzet hátlapján található felsorolásból megállapítható.
*
VIDA JÁNOS,
a nagykanizsai Katolikus Frontnak oz a kiváló harcosa, aki mint Szent Ferenc világi rendjének elnöke megbecsülhotetlon munkásságot fojt ki ogéezDélnyugat s kateli kussága körében és a szónak log-nomesobb értőimében világi apostol, polgári életébon fodrász Ős borbóly-moster, november olsojóvol a Horthy Miklós-uton, Adlor M^íkaa üzletholyi-ségében uj, modorn, gyönyörű fodrász éa borbélytormot nyit. Vida János, pz a l>cc8ulotcs magyar megérdemli, hogy a legszélesebb, körök támogassák." Vida János olBŐiondü munkaerői
ÉRTESÍTÉS!
Pi szentlászlói puszta hirdetett Snhéniou étmoriae — közbejött akadály miatt — bixtiQjiJtalan.idirtre elhHlM»«tatoU.
Í942..októtó 1?
2At\'AI KO\'ALOHti
?zen a front
„Idegen földön, táual a hczátúl, boldogan nluasom szülővárosom laplát.. /" — „Ezért az ürömért köszönetet mondok annak, aki nekem a lapot elküldi..."
B Zalai Közlöny szerkesztőségének tábori leuetasládájábúl
Ezen u héten mintha kissé megcsappant volna a front levélküldést\'. Áltáléban ezen a héten kevesebb levlap és levél érkezett — haza, ami a felélénkült fronttal magyarázható. Pedig ugy várjuk a postást naponta. ^Üt hoz nekünk a mi kedves, drága jó zalai fiainktól, akiket ugy szeretünk. Mert bizony mindjobban telik a szerkesztőség levelesládája ezekkel u nagy értékű, meleg sorokkal, amit a sziv Írja szívnek, inert tudja, hogy a szerkesztőségben nemcsak megértés, de igaz, testvéri szereletet és szolgálatkészséget talál, Szeretnők mindezeket a kedves honvédeket kehlünkre ölelni és megmondani nekik, hogy az »ottnon«, az úgynevezett ibelsö fronti állja a harcot, még ha kenyéren ós vizén is kellene élnünk, mert ma csak egy jelige lehet, csak egy parancs, amit á magyar szív diktál minden magyar leslvérnck ; Mindent a mi hős, vitéz fiainkért, mindent a magyar honvédért, akinek nevét ma minden magyar ajk szent imába foglal.
ünnepünk volt ma
délben. Az orosz front egyik nagyszerű hőse, Jeszenszky Elek honvéd főhadnagy látogatott meg bennünket — néhány napos szabadságra érkezvén — és elhozta nekünk a front üdvözletét és szeretetét. Nehéz volt könnyek nélkül végighallgatni a harctéren küzdő zalai katonák megértő szeretelét a Zalai Közlönnyel szemben, amely milliószor kárpótolt bennünket minden fáradozásért minden munkáért. És keblünkre öleltük az egész front helyett Jeszenszky Elek főhadnagyot, aki pirosbe-lüs ünnepnapot szerzett a szerény, szürke kis redukció szobában, mert elhozta nekünk a mi zalai honvédőink szerefetét.
Egyébként ezen a héten a következő postát kaptuk a harctérről :
Horváth Imre honv. írja levlapján (Tp. 219/22.) Köszönetünket fejezzük ki kedves lapjuk iránt, amelyei örömmel olvasunk itt a Don partján. Nagyon, jólesik magyar betűt és magyar híreket olvasni, amelyeket teljes egészében megtalálunk\' a >Zalai Közlöny -ben.
Üdvözöljük szüleinket és hozzátartozóinkat. OzénjÜk nekik : ne aggódjanaK, jól vagyunk Csillog a szemünk egy szebb jövő reményében, mint a Don tűk-
öszl
iskolacipők és férficipők
érkeztek nagyon !Ó kivitelben, biken (német) talppal
Miltényi .ipudeiw.
re, melyre Őrködő szemmel vigyázunk, nehogv átlépje — a muszka. Tiszteletiéi. Aláírások ¦ Sipos Lajos, Kovács István, Szabó S., Fekete István, Sebe-lics Elemér Örv,, Vizsy József örv. — »Fehér páncélvadászok.*
Nómeth Kálmán szkv.
irja (Tp. 501/1.) : Örömmel üdvözöljük aluliróttak a lek. Szerkesztőséget és Nagykanizsa város magyarságát. Kérjük ezen üzenetünknek b. lapjában helvét adni szíveskedjék, Hazafias tisztelettel ; Németh Kálmán szkv., Nagy György tzd., Mátyás László és Mátyás József örv., Németh Férena honvéd, Tóth Boldizsár honv., Szépud-vary István örm,, Kálmán Gy. szkv.. Virág János tzd., Megy esi Kálmán honv., Vincze József örm. nagykanizsai öreg honvédek . j
Böloaföld! István honv.
írja (Tp. 253/40.) : Ezúton kérem nb. lápjában helyt adni pár soromnak. Idegen földön, távol ahazá\'ól boldogan o\'vaia.n szülővárosom lapját. Ezért az örömért mondok köszönetet annak a kedves előfizetőnek, aki részemre n példányoltat me. küldi. A jó Isten áldását kérem a jóságáért. Meleg szeretettel kp-szöntöm Nagykanizsa város kedves közönségét az orosz frontról.
Vittagh L*jos honv. írja (Tp. 219/55.) : Hozzám is eljutott a Zalai Közlöny. Örömmel olvasom, hogy üzenetemnek helyet adni szívesek. — üzenem feleségemnek, családomnak, rokonaimnak, bajtársaimnak és barátaimnak : jól vagyok é» egészséges, sokat gondolok rájuk az orosz földön, Isten áldását reméljük itteni munkánkra. Örömkönnyeket fogok hullatni, ha eljön az idő a boldog viszontlátásra. Ne aggódjanak miattam, a jó Isten mindenható keze felénk hajlik. Üdvözlök mindenkit. A szerkesztőség niinclQn. tagját üdvözlöm,
Horváth Imre szkv. irja (Tp. 219/22.): Ismeretlenül jött rímemre a Zalai Közlöny. Lapjuk utján akarom meg köszönni annak a jószivü kanizsai kislánynak ezt a kedves gondosságát. Nem irta rá a nevét, csupán annyit:
„Egy kanizsai kislány". És ha sok ilyen kanizsai kislány van Nagykanizsán, ne féljenek odahaza, mert érezzük, hogy gondolnak ránk. és ez u
vé kűfdmi!
PHILIPS
VILLANYBOROTVA
CGYÍN-ÉS VAUÖARAMON MINOENFESZOltSÉGRi
!rhiliShave q;
MINDEN SZAKÜZLETBEN KAPHATÓ
szerelel megci*ösib minkéi harcinkban. Tisztelettel.
Aranyas József tds.
irja (Tp. 25$ 36) Tiszteiéitől kérem a lek. Szerkesztőséget, hogy nb. lapjának hasábjai utján szíveskedjék megnyugtatni feleségemet, anyámat és lestvéreimet, apósomat és anyósomat, hogy egészséges vagyok és számtalanszor csókolom őket. Szívélyes üdvözletemet küldöm a kir. járásbíróság minden tagjának, ismerőseimnek, a Zalai Közlöny olvasótáborának, továbbá Nagykanizsa város érdemes magyarságának. Hálásan köszönöm üzenetem továbbításai.
Kőhalmi Ernő tds. Írja (Tp. 217/02.) : A magy. kir. rendőrségnek a Zalai Közlöny utján is szeretném megköszönni, hog>\' ily nagy áldozatkészséggel ellátóit téu ruhaneművel. Mély alázattal köszönöm elsősorban a főtanácsos urnák, a főfelügyelő urnák, az egész tisztikarnak, az összes bajtársaknak kegyes ós odaadó munkásságát irántam. Az ilyen áldozat csakl közelebb visz bennünket a cél hoz. Isten áldása legyen munká-
Teljes cipőüxlet-berendezés
¦ionnal eladó.
Érdeklődni „Dermata" clpŐöxletban Fő-ut 13.
jukon. Minden kanizsai mozgó lelket bajtársi szeretettel üdvözlök. Feleségemet is megnyugtatóin, hogy jól és egészséges v(t< gyök, Lángoló szeretettel szívből forrón számtalanszor csókolom. Melegen köszönöm a tek, Szerkesztőség szíves munkáját.
Muther László Őrv. irja (Tp. 253/39.): Szívélyes üdvözletemet az orosz frontról a Szerkesztőségnek. Nagyon ké rem, szíveskedjék nb. lapjában leadni üzenetemet: . — Muther László őrvezető üzeni szüleinek, Márkusoknak, valamir*. Összes ismerőseinek,
divat ízlés minőség
olcsó ár
Tánciskola. Kaszinóban
SrtMltem • n. 4. köiBoseffflt, hogy a atanotanfolyamot
19 éti (héttőn) catu 7 Órai kezdőitől tH«Bnyllom. iui
Belnükoiósflk Mindennap ait« 7 órától. Mindnn.-márnnp d. u. 6 órától ÜiaitAno.
s,&f«; Un Vince iu fíadiair.
hogy jól van, nincs semmi baja, Különösen hálás köszönetemet fejezem ki Márkus pékmester urnák a hozzám juttatott Zalai Közlöny példányokért, amelyeket az utolsó betűig elolvasok szabad időmben és felolvasom többi zalai bajtársaimnak is. Szívélyes üdvözlet.
Kutsa! Ferenc honv.
írja (253/36.) : Tisztelettel kérem üzenetemnek szíves leadását a mi kedves hazai lapunkban :
— Üdvözletemet küldöm a ZK olvasótáborának. Nagy Örömet szereznek nekünk itt künn, a messzi idegenben harcoló zalai katonáknak a Zalai Közlöny bi-rei. Csókoltatom édesanyámat, testvéreimet, üdvözletei*\'.^, küldöm a házbelieknek és ismerősöknek.
Kováét Jenő tikv.
hosszabb levelet irt (Tp. 219/ •12.) i Megható, ahogy az éjszakai órákban, a Ráták félelmetes zúgása közben kis fedezékében irja beszámolóját a Zalai Közlönynek az orosz harctérről, csukhogy részletesen elmondjon mindent, ami az itthoniakat érdekli. Sajnos, lapunk szük terjedelme nem engedi mfeg nekünk, hogy egész terjedelmében leközöljük, ahogy mi szeretnők A többi bajtársnknak is kell, hogy helyet szorítsunk. De nagyon köszönjük a figyelmet és az egész szerkesztőség* meleg kézszorítását küldjük vitéz Kovács Jenő szakaszvezető testvérünknek, kisgörbői lakosnak. A kedves levelet aláírták még Fitos József Pórszombat, Papp Lajos Vonyarcvashegy, Horváth József Zalavár, Kelemen Lajos Zalaboldogasszony fa, Németh László Vonyarcvashegy, Kora-necz Ferenc RczL Körös József Zalavár, Gulyás Lajos szkv.
v. SzQ\'s Dextfi alezredes az orosz frontról, 251/01. tábori postáról küldi üdvözletét kanizsai jóbarátaiuok és ismerőseinek. Jól van, egészséges. — ^Szeretettel emlegetjük a kedves kanizsaiakat — irja onnét, ahol bőven van alkalom.az áldozatos hazaszeretet gyakorlására^. /
Móré Andor őrnagy *nagy Oroszország egyik kis piszkos falujából*, a 220\'tábori postáról irja, hogy jólesik -fol-elevenileni a régi kanizsai emlö-
Djéi basznál! mérlegek
— célra hiihalfk.
JftvlUUo\' Jolilidíflal.
FRANK
MÉRLEG-flnmtaan
fffllvüu-lír 2/B. Tslcloii : 509.
2AL-A1 RÔ2LUNI
újdonság!
Angóra-anyag és kötőit turbán már 6 pengőtől kapható
Róii) Laura
női kalapüzletében Battttr-uövar F6-ut 8.
I
I
I
keket. Szívélyes üdvözletét küldi kanizsai jóbarátainak, isnve-
rőseinek. Hála Istennek, semmi baja nincs.
Üzen az otthon (Ehelyütt díjtalanul közlünk minden hirotérre szóló üzenetet)
219/02. tábori posta számra Zalai Ferenc honvédnek küldik üdvözletüket nyomdász-karlár-soi. Szeretettel várják vissza.\'
253/53. tábori postára Balázs Vilmos századosnak üzenjük: — Olvasnivaló a honvédek részére (újság, folyóiratok, könyvek) a rendelkezésre álló tábori posta számokra címezve elment. M egér kezesről értesítési kérünk.
253/40. tábori posta számon Geiger János őrmestert üdvözli bátyja Nagykanizsáról. Itthon mindannyian jól vannak..
220. tábori posta számra Móré Andor őrnagynak tiszteletteljes megemlékezéssel küldenek sok üdvözletet a nagykanizsai filatelisták.
202/40. tábori számon Tóth János őrvezelőnek üzenet ; — A küldemény nem érkezett meg, közölje unnak eimét, akivel küldte.
Marton Józsefnek
219/30- üzeni édesanyja, hogy sokszor irtak már neki. 14-eii küldtek esomago lis, ruhaneműt Azonnal irjn meg, ha megkapja Különben egészségesek mindnyájan. Nincs semmi baj.
Kőhalmi Ernő Ida. (Tp. 217 02) részére)
Drága férjem, a kedves születésnapod alkalmával fogadd szívből jött jókívánságaimat, Azon a napon lélekben Veled leszek. Kérem a jó Istent, adjon hosszú életei, egészséget és boldog viszontlátást. Csókol szerető feleséged : Mária.
*
... Hál igen, ez\'az, Hatalmas erő kovácsolja eggyé a messzi frontot az édes, meleg otthonnal. Amely mindennél erősebb — a sziv kapcsa !..,
\' (D. R.)
KISKANIZSA1 ÉLET
Bíkevllégl
csend é» nyugalom honol a szóló-serrendek \'sárguló lombjai között. Az évszázados diófa és mellotte a fiatal szilvafa együttesen perget lo egy-egy sárguló levelet, Av hegygerincen puttonv emolkodik, maja eltűnik .a YÖlgyhajlásbun. Lent élénk hordópilka-verés zajn dóri meg az egyhangú esendőt. Őszülő gazda fordul be ;l présházba, ahol mézeden must szivárog eló a hordóalakra gu-zsozoU törkölyből. Messziről énekszó csendül a fiatalság ajkáról és óbbon a pillanatban azt érezzük, hogy — beko van. Szivünkbon log-alabb íb. A hogytotóról mossziro ellátunk én furcsa képzeletünk érde-koa történelmi távlatok valóságát állítja olénk. Valamikor talán innen dördültök meg először Batthyány Ádám fö] inon tó serogoinok ágyúi, hogy nozmán vad népénok« no lo-gyon többé maradása áldott magyar földünkön. Sok harei zaj, dübörgés harsogta át Wkés vidékünket, fis most, az uj vilagrongető küzdolmok titáni harcában l>ékés napfény játszadozik tomplomunk kiomolkodó tornyán. A házsoraink fölött az égszínkék légitér csendos és békés. Az Ur akarata, hogy a napfényes szü-reti délutánjaink a magyar gazda bizakodó reményeivel poregnok lo...
Kishanlzsal hírek
* Szombaton este 0 órakor kezdődik
n Kísknnízsaí Kai. Ifjúsági ICgye-sület októberi ünnepi közgyűlése, ahol vondégolöadó mutatkozik bo dr. Bánás Arthur OTI fíollonór azemé-lyébon. Az előadók között szerepel még Szollár Jázsoí és Kovács Fo-renc, Dolmányos Antal néhány vor-set ad elő.
A kiskanisaai Kat. Egyházközség Segély bízott sálának mükodvológár-dája ismét mükődéabo lépett a szegény hadbavonultak téli segélyezésének érdokólwn. A kitűnő gárda Ipolyi Lajos kozdomónyozéaéro és vezetésével felújítja az »Apátlan szé-ko1yok« cimü szép színmüvet a kís-kanizsai színpadon. Az olőadáat november végére tervezik, ónnak bevételét teljesen a hadbavonultak hozzátartozóinak folsogitésóro fordítják.
Az Egyházközség Sogélybizottsága korábbi leszámol ónk kai kapcsolatban annak a megállapítását kori, hogy a négy vagon fát a Segélybizottsag kiskanizsai gyűjtésének oredinénvénél .fizetto ki. Tohát az 1278*t>8 Ijongót kiskanizsai pénzből és a So-gólynizottság kiskanizsai pénztárából utalták Tti.
A kiskanizsai Egyházközség So-gólybizottsága a nogykonizsai úttörő mintára niogrondozi e »Hon-védoinkérU indult mindonszontoki jelképos gyortynki világítási \' akciót. A Segély bizottság ez alkalommal ugyancsak 50 filléres árban bocsátja a jelképos gyertyákat Kiska-
Képkeretezés! üvegezés
Elitei-oW-rataiiiifeal
STEIN üveges
Nagykanizsa On«>fl*ry-Nl 7.
1942. októfrar 1?
Totálon S-Í5.
Legszebbet :: legolcsóbban 1
nizaa magyarságának ^rendelkezésére Hisszük, hogy ogyotlon kiskanizsui síron som fog hiányozni a jolkújxis gyertya, moly Bok hós kiskuni unni honvéd családján segitoni losz hivatva.
A Polgári Olvasókör tatarozása bofojozéat nyert. A \'20-as érőkben épült szé]> emolotos középületot nagyon megviselté az ídó. A tatarozás után ismét Ízléses és f/ép formában emelkedik kí egyetlen középületünk.
Sportelet
A Sáöka-Levonto vasárnapi veresége mely nyomot hagyott a Iciska-nizsai szurkolók,keikében, Nom tudták megérteni o csapat gyenge ize-roplésőt. Mi azonban tudjuk, hogy nom a játékosok a hibásak. A pálya még most készült el és az elmúlt héten — tohát a mérkőzés után — kezdődtek ol az edzések. Do nem csu])án a fenti okok miatt szeropelt gyengén a csapat. Támadósora szánalmasan gyenge. Kincs középfode-zet! Potlig KiskanÍEsa mindig tv. utánpótlás follogvára yolt éa sok fiatol sáska játokos szorzott már dicsóségot nagycsapataink \'mérkőzésein is városunk szinoinok. Sajnos ezokot a súlyos hibákat marói-holnapra nom tohot kiküszöbölni, különösen akkor, ha egy csapat 8—IC hónapig nom szoropol labdarugó mérkőzésen. A Lovonto Egyoaüíot vozotóségo komoly • lópósokot tett » csapat érkedébon és az edzéseken komoly jntókoskorosén i indult meg. Rövid idén bolül ismót a légi Sáaku együttes játszik ji városi teatvóregvo-sűlotek ollón.és sokkal több győzelmi eséllyel, mint — legutóbb.
—k—n—l—
a jelképes öJi kivilágító gyertyák
a mai naptól a kővetkező Üzlotok-ben kaphatók:
(üzent József egyházközség irodájában;
Feroncesek sekrestyéjében;
Jézus Szive egyházközség plébánia-hivataléban j
Szabó Antal sportüzletébon;
Gozdán línjóné kalapüzletébon;
BohloBS Testvérek papirkoreskodé-¦ében.
CifUélt Telelőn: 498. csak elekestől
(Dannala) Fi-ai 11. a
ÍM. októW il
A Magyar Hm. hlv b.nn.t.k.t ¦i.r.tt anya! azóvah jOJjátok ia Jal.nlk.zz.tok az onkant.a nfll honvéd.lml munkaazolgálatra. Jójj.tak «1 mlntl tölibiin 4a muta.látok rn-iu. hogy Zrínyi Ilona •> Dobó Katloi I.anyai vagytok I Hlvataloa óra : hallón, azerdán ia p.ntak.n délután 4 tói e-lg.
Hallotta már...?
... hogy mar a régi Egyiptomban i« működtok fogorvoiok? Iliébe kőidében az ásatások alkalmával olyan múmiákat találtak, melyeknek fogai aranyplombákat tartalmaztak ;
...hogy a kifejezés: „A fáktól nem látja az erdőt" Wieland német kültőlől származik ? „A mu-sarrion vagy a gráciák lilozófiája" cimíl inűvéuen a költő két állítólagos bölcsről ezeket mondja: „Ai ilyenfajta uruok sieniét gyakran túlságosan sok fény vakitja; eiek a sok fától nem látják ai erdőt";
... hogy a csillagos lobogó országában egy idő óta uyyirólván a jó modorhoi tarloiik at indiánoktól való stármaiás? Ahhoe tiionban, hogy valaki vörösbőrü őseit utólag felfedcihesse, égésien tekintélyes mennyiségű apró-pénire van szükség. Legdrágább a legendás siiuktól való leszármazás bebizonyítása: egy ilyen leszármazási táblázatért a »szakér-tők* 20.000 dollárt is elkérnek. At nj divat inditóoka nem égésien világos. A rossinyelvüek tierint a cél csak ez, hogy ai illetők alkalomadtán büszkén verhessék mellüket : "Mi, vadak, mégis esak különb emberek vagyunk"; *
...hogy az afrikai törpenépek gyermekei születésükkor normális nagyságúak ? A növekedés meg-lassubboddsa csak később indul meg;
StSBSSBBHBfíl
Elilillíííi
MURAKÖZ
mezőgazdáinak,
Állattenyésztőinek,
gyümölcs termoiztnlnck,
Háziasszonyainak,
édesanyáinak,
üzletembereinek,
MURAKÖZ
mindkét nyelven boszótő magyarjainak,
MURAKÖZ
aprajának-nagyjánnk,
MURAKÖZ
mlndon lakijának egész esztendőn át nélkülözhetetlen tanácsadója, ,utmutatója, segítsége, szórakoztatója a
lllllllffiiiílííilillffllll,
amely a közeit hetekben megjelenik, 180 oldaton, sok olvasnivalóval és képpel, mauyai- ám itiurakBil nyalva*.
Ari 1*50 P. Kapható Isti mlndenött!
...hogy es ember súlya reggel felkeléikor állag 450 grammal kisebb, nünt este lefekvéskor? A súlycsökkenést ai erői viielpá-rolgás magyarásia;
¦•¦hogy Cato, Karthágó kien-gesithetetlen ellensége éi a régi római erkölcs isenvedclyei bajvívója a kápositát tartotta a legjobb főieteknek ? A kápossta egyébkén! Európában már a legrégibb időktől kcidve kedvelt táplálék éi a régi görögök Íi sokra becsülték. Plinius q káposztát olcsó éi egysierü, de nagyon tápláló ételnek magasitalja és Cato-hoi hasonlóim a régi jó idők hagyományaként állítja tsembe ai akkor már divatba jött komplikáltabb gasilronamiai találmányokkal. A mi káposita szavunk is latin eredetű. A latinban a káposzta-fej neve »caputa volt és ebből lett a ini káposztánk. (MN)
i
SIEMENS
RÁDIÓ
Ünnepélyes keretek között függesztették ki a keresztet
a Zöldkeresztes Anya- és Csecsemövédő Intézet termeiben
Síép, megkapó és a inai időkből illő ténykedés folyt le tegnap délután a nagykanizsai Zöldke-rcsstes Anya- és Csecsemővédő Intézet Erzsébet-téri sicklnízánűk termeiben, dr. Králky István polgármester és neje, dr. Hegyi La-josné főjegyzőné, P. Gulyás Gellért plébános, Morandiniué dr. Fodor Erisébet a bölcsőde vezetőorvosa, dr. Székács Sándor városi orvoi, a teljes védőnői kar és az anyák részt vételével Ugyanis az irodában, a termekben, rendelőben és at összes helyiségekben ünnepélyeién kifüggeiitették a keresztet, amit előbb P. Gulyás Gellért plébános megáldott és aiután kifüggesitett. P- Gulyás
plébános beszédet mondott, amelyben utalt a győzelmi jelvényre és «s uj világrend és magyar reneszánsz jelvényére, Krisztus keresztjére, amely diadalmasan ragyog és sugározia srét ai isteni és felebaráti szeretet melegét.
A városház után a posta, ai ipartestület, sok vállalat, intézmény irodáiban, helyiségeiben ott fagyog az uj keresztény világrend jelvénye: a kérésit. Most már illő, hogy a többi közhivatalokban, vállalatoknál cs irod.íkban, stb. ott legyen mindenütt Uj Élet jelvénye: a keresni. Sehonnan sem izabad hiányoznia a megváltás szimbólumának!
TÓTH IQZSEF VASKEBESKEDÉSE
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 23.
Árusít: Telefon i 6B3.
Hofherr-Schrnntz gyártmúnyu mezőgazdasági gépeket, Kincsem zománcozott tflzholyakat, kályhákéi és háztartási cikkekot.
A gyorsított eljárás alapján került i bíróság ele
a Itolo, I gazda, aki elkerülte a itatárlumot
Tegnapelőtti számunkkan inog irtuk, hogy a csendőrség beszállította Nagykanizsára Serzsa József 33 éves kotori lakost, mert a Golub-csárdából bemá1-szás utján két üveg pálinkái vili el az clsöté\'i\'é* ideje alatt n són-söntésböl. A kir. ügyészség mérlegelve a körül menyeket, nem
OMóber
15- W
állította a gyanúsítottul az ötös-tanács elé, hanem a törvényszék egyesbiróságánfak adta át.
A gyorsított eljárás alaivj{< dr. Csík László bíró tóí*,0\'i-... f*5#Bm\\* hogy tartozása /, \\\\v Muravídre, ahc^éjí8 va-indult. A kö ^->^".i^r
---
városi mozgó csa »*
Mikor estefelé visszatért, boros állapotban ismét betért n Golub-csárdéban, ahol egy ittas társaságban újból nekilátott az italnak. Mikor kitessékelték, Ő visszajött és Ismét inni akart. Nem tutlla, mit csinál, bemászott a söntésbe és onnan két szalmafonatos pálinkás üveget magával vitt. Reggel mikor felébredi, nagyon restclte a dolgot, de szégyellő már akkor visz-szavinni a ítét üveget a csárdába, így találták meg a csend-Örök a lakásán.
A bíróság figyelemmel volt a körülményekre és ezért mindössze négy hónapi fogházra itéU te Serzsát jogerősen.
ARAK lemondta a vasárnapi Ökölvívó bajnaki varaenyt
Pontokon táviratban arról értoai-totto az ARAK olnöko a Nagykani-esaí LK ¦ elnökét, hogy a folyó hó 18-ra kiirt bajnoki ökölvívó verso-nyon közbejött akadályok miatt nom tud megjelenni;
Tormészotoson ozt a versenyt mi 12:4 pontArényu győzolommol nyer- "t tűk meg — mérkőzés nélkül. Umi*v íe az ARAK taktikán, , nvorni az ÍKazgJjí**u\\v. ¦a\'**?
Ax uj filmszexon slágere l LEÁNYÁLMOK
FÖsxereplO ax olasz „Greta Oarbo" AJ Ida Valii
Aktuális UFA kiradő a világ ssemínyei
ElOadások kexclfíte kSxnapokon S, 7, vasárnap 3, 6 t* 7 Órakor
ZALAI SOZLONV
1942. október il
NAPIREND
Éjjeli gyógyazortári ügyelet: íomoaton a Sz. Marin gyögvszi
Ma,
szombaton a Sz. Marta gyógyszertár Király-utca -10., holnap, vasárnap a Felcete Öaa gyógyszertár Fő-ut Ö, KúIuuíebíu aj ottani gyógyszer-tác Aliando ügyeletes szolgálatot tact
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel fi ólától est* 6 óráig. (Hótfó, szerda péntek délután éa kedden ogési nap Bóknak.) Telefon: 060.
Naptári Október 17. Szombat. Rom. kat Al. Margit. - Protestáns Hedvig, - Isr. Markh. 6. - Október 18. Vasár-nap. Hum. kat. Lukács ev. - Protestáns Lukács. • lzr. Markh. 7.
Uftágot kár
hazulról a harctéren küzdő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lapfejen található címke kitöltésével dobja be így postaládába t
Vasárnapi Istentiszteletek sorrendje
Ferenceseknél: Yi7, 7i8, i/tQ, VilO, V,M (nagymise), 12, d. u. ti- kor litánia.
FeisŐtemplom ; 7, 8, 9, V*10, y,Il, *U\\\'i, d. u. 6-kor litánia.
Kórházi kápolna: »/46, 8, 9. Va 11, d. u. Vt3-kor litánia.
Piarista templom : 7, l/i8, \'/ifl, VilO.
Klskanlzsa: 8, 9, 11 (nagymlsa), 3-kor litánia.
Református: d. e. 10. d. u, 3.
Evangélikus: d. e. IO d. u fl.
Izraelita : pénlek d. u. 7, szombat d. e. 10.
— (Harciéri kitüntetések)
A Kormányzó Ur elrendelte, hogy vitéz Krasaay Pál alezredesnok, Be-uedok Miklós, Babinezky László éa Dusnoki Gyula főhadnagyoknak dicsérő elismerése a hadiszalag és kardok ogyidojü adományozásával tudtul adassék. — Dr. Révffy Zoltán orvos-századosnak dicsérő elismoréso a hadiszalag ogyidojü adományozásával tudtul adassék.
— (Nagykanizsa is megUnnsplt Zrínyi Ilona születési
évfordulóját)
Trfr^Qiszágos Rákóczi Szövetség az. idén Vszágoj} ünnopfló^ükot, rendez Zrínyi Ilona" hí illetékének 300 óvíoídiilója alkalmával, ögy tudjuk, hogy;, Nagykanizsa — mint Zrínyi-városa — méltó módon kívánja megülni Zrínyi Ilona születési évfordulóját. Méltó is Zrínyi Miklós városához.
— (Nyugállamányba helyezett törzstisztek)
A Kormányzó Ur Kozdorka László ozrodos, dr. Péri János orvos-ozredős 4s vitéz Ránk Bertalan alezredes aa-ját\'kérülmükro történt fölülvizsgálniuk oroduiényo alapján nyugállományba helyezését romlóito el.
34 aranykalászos gazdát avatnak
október 25-én Kanizsán
November közepetáján nyillk meg a téli gazdasási Iskola uj évadja — Befejezés előtt a Horthy Miklósul! uj Iskolai épület
még n Királyi Pál utcoj helyiségekben kezdődik. Amennyiben a Horthy-utt uj iskola ebben az évben elkészül és átadásra kerül, akkor az uj épületbe átköltözködnek. A mostani iskolai évad megkezdése az őszi vetési munkák és betakarítás után, november közepe tájára várható.
A most végző növendékek október 26 ón termelési verseny-karetében vizsgáznak
(12 növendék hazafias szolgálatot teljesít.)
L\'gy tudjuk, hogy a Horthy Miklós-uti uj iskola épülete befejezés relé közeledik és remény van arra, hogy decemberben átadják rendeltetésének:. Ünnepélyes felszentelésére azonban már
A nagykanizsai ni. kiír téli gazdasági iskolában a beíratá-sok befejeződtek, örömmel kell megállapítanunk, hogy az uj évfolyamra több mint hatván növendék jelentkezett, az elsÖ| évfolyam 34 növendékével szemben, a kevés férőhely és tanárhiány miatt azonban csnk\'40-et lehetett felvenni. Az iskolai évad
és számolnak be gyakorlatilag és ugyanakkor kerülnek az aranykalászos gazdák avatásit*. A földművelésügyi miniszter képviseletében gróf Somssich Antal ormándi földbirtokos, a járási mezőgazdasági bizottság elnöke vesz részt az -Ttnnepi aktuson, amikor 34 ifjú gazdái
Aranykalászos gazdává\'avatnak. ! csak a jövő évben,terni sor.
Az Idén csökkent a keszthelyi nyári idegenforgalom
A keszthelyi ndQIfihelyl-blzsttság beszámolója
bőrdíszmű
KASZTLNÉ HOLZER EIXY
tiJ4ZJtfl~lIBlf.áM
ra>ui S.
Üléses kiviteli - Olcsó Arak!
(.Saját tudósítónktól) Kosztboly üdülőhelyi bizottsága beszámoló-ülést tartott az idol nyár idegon-forgalmáról, a vendégforgalom alakulásáról. Hivatalos statisztika sza- 1 rínt fürdővendégok az idoiTiyáron 1 \'?0.675 éjszakát töltöttok Kosztba- I lyon; oz mintegy 20—25 százalék- | kai kevosobb a tavalyinál, A rondó- i gok nagyobbik folo budapesti volt. j
A jövó évi üdülóholyi költségm- | tést 85-10 i-ongóbon állapította mog i a bizottság. A politikai község 1603 i
pongo késziiénzzol. támogatja az udulöbe!jetj azonkívül az útépítés, utcatisztifás, közvilágítás, járdaburkolás stb. költségűivel, molyokro a község háztartási ¦ költségvetésé Imi n
•10.000 pengői van előirányozva,
Olrasotorom építésére, szabályozási torvok ¦ készitesero, szúnyogirtásra — az odáig tartalékolt összo-tjek mollo r- ujabb összogokot irány \'iott olő az üdülóholyi bizottság-, azonkívül boállitottaia koltségvotésbo a gyermekjátszótér ifelszorelésót is.
Eddig több mint 300 vagon gyümölcsöt szállítottunk Nagykanizsa-vidékéről Németországba
Ha lassan is, de évről-évre mindjobban szervezik meg a Kanizsa-vidéki gyümölcs-exportot, amelynek annak idején dr. Somogyi szolg ibiró különös 1 n,-dtl tel cdolt. Ma már ot< állunk, hogy a kanizsavidéki gyümölcs-kivitel erősen foglalkoztatja a pagykanizsai egészségügyi no-vöi.y-körzet nUomasvezetőjét, Mécs}- Béla gazdasági iskolai igazgatót, aki minden kivitelre kerülő gyümölcsöt elszállítás előtt megvizsgál és osztályoz és csak azután kerül sor elszállítására. Az idén váratlanul szé-
pen sikerült a gyűrni) les-kivi tel Kanizsa vidékéről, amennyiben eddig több mint 300 vagon nyári alma, szilva, szőlő, stb. került kivitelre Németországba, ahol a magyar gyümölcsöt szívesen veszik." A gyümölcstermés szakértői kijelentés szerint szép, de almák tekintetében még mindig van kívánnivaló. A gazdaközönség a jövő évben még fokozottabb gondot kell, hogy \' fordítson a gyümölcstermés minőségére és akkor a gyümölcs még az eddiginél is jobban fog fizetni a termesztőnek\'.
BÚTORAINK
közismerten szépek, tartósak és mégis olcsók
KOPSTEIN BÚTORÜZLET
Hstffy kanizsai
kosz ii.
noi
bundák
, NtJűV
\\VAlOSZTÉkBAN
— (Kanizsai nyerte, el az első dijat az országos fodrász-versenytn)
Több izben beszámoltunk már Hfthn László nagy kan izsai fodrán/, szakmai tudásáról, aki több izbon első dijat nyert a szakmai Terso-nyeken, Most n fodrászipari munkások országos versenyén, amolyon az ország minden részéből Összejöttek a-fodrászok és szaktekintélyek ós amoly az ipartestület disztormé-bon folyt lo, itahn László a vas-on-dolálásban az olsó dijat (arany-plaquett és díszoklevél), n viz-ond\'o-iálásban pedig n második dijat (aranyérmot és díszoklevél) nyorlo mog. Mindenkor örülünk, ha nagykanizsai iparos ilyen szép sikeréről tudunk boszámolni, vamely n kanizs\'a ipar olsó rend üségét bizonyítja.
— (A hadbsvonultak hozzátartozóiért) .
A nagykanizsai pínoí árusok Bza-kálos Jánosné elhunytával koszorú megváltásból fönnmaradt 69 pengőt a kanizsai hadbavonultak családtagjainak adományozták.
— (Ne sajnálja pőnzét,) melyet biztosításra, fordított. Tiíz
üthet kí lakáséban, házában, ingóságai elpusztulnak, értékei tönkre-ménnek, -—.ha van biztosítása, kára megtérül, Ne mulassza el: kössön tűzbiztosítást. Az 1867-ben alapított legrégibb magyar biztosító magánvállalat, az í\'jIső Magyar Általános Biztosító Társaság holylwli: Caongory-ut 2. szám alatti főügy-nöltsego készséggol ad folvilágositást minden biztosítási.vonatkozású ügyben. (:)
—- 1,115 százalékos pótadó Zalaegerszegen)
A i megyeszékhely Zalaogorszeg városi bizottságainak ülésén előterjesztették a jövő évi háztartásialap költségelőirányzatát,\'mely szerint az összes szükséglot 1,220.09!) pengő, fodozoto 909.899 poniró, n hiány 250.000 pengő, auiiro 115 százalékos pótadót javasolnak.
— (A postán szigorúan ellen érzik az életmtszercsomagok tartalmát)
Az utóbbi ídŐbön sokszor fordul oló, hogy a postai küldeményük feladásával ogyosok* a közyllátas érdekeit voszélyoztotó visszaétésokot ko-vetnok el ós olyan ó leim iseoroket íb
mam
BETTEIIEBE
\' r.j»fUi»- hntoísMtonlismi vegyen
m, fiiHWi.ii ev-.,,,., „i li
194g, oktdbcr 17
MÉRLEG
Mimim, méretben 1 Bzakneri. javítás
I SCHOLCZ JÁNOS I
] mérioarkÍHxIt^-nunAtQr
I__WwfyfctatEM. RClTB#-t6r 30. tmtmj
iikninak küldeni, amelyek korlátozán alá ostonk. A poat (.vezér ignzgató-iág
moat utasította a poaUhwawokat. hogy lohotőiog mar a küldőmén vek fölvételénél akadályozzák meg a viflnznéléwkol és. gondosai) figyeljék meg a csomagok tarfalmát. A feladó kötoles pontosan megjelölni a csomagok tartalmát, élelmiszer, ill. más általános megjelölés nom ölelendő. Öyanti \'osotőn a csomagot fol koll bontani. Olyan kWdeményo-kot, amelyoknok Uirtalnm tilalmazott őlolmiszor, csak,a megtorló eljárásra illotókes hatóság jolonlétóhon szabad kőzbositoni.
— (Felhívás a hadbivenultak saalldjalhor !>
Téli ruhaneműt fal lehet adni a tábori postaazámokrn minden külön l*jelentéa vagy .engedély nélkül 10 kilóig október 24-ig.
— (ÉrteaHJflk)
a nagyérdemű fogyaestékétönaé-get, hogy vasárnap, október 18-án roggol 7 órától 10 óráig n Verös-marti-utoai, Arany János-utcai ős Hozgonyi-uteai transformátor körze-takbon rószlogofl áramszünotet tartunk. Dráravolgyi. (:)
— (A Gazdák Biztosító Szövetkezete honvéd elnkért)
A Gazdák Biztosító Szövetkezete tisztviselői kani ogyüttérüzvo a ko-luü fronton küzdő és Soboaült hon? védeillkkól, a legnagyobb lelkesedés-bo! rendezte inog fusttélen napjait, amelyeknek eredménye volt 25.000 darab cigaretta, 500 Bulvár, 5 kilogramm pipadohány és !l kilogramm cigarettadohány. Bzl a tekintélyes debányinounyiségot a \'Magyar VÖ-röskérosst utján juttatlak cl honvédőinknek.
Nagykanizsa megyei varoa polgármesterétől.
Hirdetmény.
Az Eötvös tér 7. is. bázboz tartozó kertot a belyazlnoa október 20én d o. Vili órakor nyilvános árveréssn bérbeadom, y
Nagykanizsa, 1U42. októbor 12. 3iío Polgérmester.
Nagykanizsa megyei varos polgármesterétől.
tárgy; A vasárnapi munkásait-net teUüggesztése a mezőgazdasági munkák végzésére
Hirdetmény.
Közhírré teszem és felhívom a gaz. ii«\'ik ügyeimét, hogy a vetés és .-/.untán végzésére Zalavármegye alispánja 40073/1942. nz. rendeletével a vasárnapi muakaBzüoeiet a mezőgazdaságok bán további Intézkedésig fölfüggesztette.
Nagykanizsa, 1942. októbor 13. 313)
Polgármester.
Níigyíianiisa megyei varon polgármesterétől.
23680/1942.
Hirdetmény..
A Hagyar-utoát az Árpád-utcával Összekötő u] utoa délt részóu lévő körtet a helyszínen, októbor 20án d. e, 11 órakor nyilvános árverésen bérbeadóm.
Nagykanizsa, lfM2. október 15. sin Polgármester.
ZALAI K0ZL0NY
Értesítem a n. é. közönséget, hogy „Dermafta" clpőOzletamat e hó végén Budapestre áthelyezem, helyb.n megszüntetem.
(Folytai** az 1 oldatrAIt
m«g a nyugatafrikai Rtatusquo módosítását, i
Francia körökből .annvi szivárgott ki, hogy Franciaország öltökéit szándéka, minden eszközzel megvédeni gyarmatát.
Német bomháráh Anglia part fai felett
Berlin, októbor 17
Német légi kötelékek Angiin déli Ős délnyugati pnrtini ellen heves légitámadásokat intéztek. Számos bombatalálatot értolt el fontos hadi-\' támaszpontok és épületek ellen és nz ellenségnek-nagy károkat okoztak.
Berlin, októbor 17
Málta-sziirolőnok bombázása alkalmával a tengely vadászgépei nagyszámban lóitok le brit ténri[\'énekét. A németeknek és olaszoknak in volt vesz toftéaük.
Tíónini jelentősök szerint az olasz psanatok visszautasították a koleti hadszintéron s Pon-montén sz ellenség támadásait\'
TTSA-velontés szerint ¦Washingtonban befejezték a néger repülők olsó csoport jiínnk kiképzését. •
(A »niggorok« most bojdogan fognak meghalni\'Oncle Samérdokoiért.^
Atantfoloh elhagyják Indiát
Lofftijnbb jelentén szerint az angol ImtŐsá\'rek elrendelték,, hogy nz angol alattvalók hagyják ol India területét.
Az angol-csapatok naponta harcot folytatnak n folkolőkkol, különösön u »akarlát-ingosok«-kol, amit az öngólok orőson éroznok, mert a fölhasznált katonaságot •& hadszíntérről koll elvonniuk,
Az argentin elnöknek a háborúba való beavatkozás visszautasításának és a tengellyel való diplomáciai kap-csőlátók felmondásának megtagadásának nagy fontosságot koll tulajdonítani, irju a brazil sajtó. ^
Nincs külünbség sxov/et vagy angol hadifogoly között
\'Berlin, október 17 A német főparancsnokság közleményt adott ki, amely az angoloknak a német hadifoglyokkal való minősíthetetlen bánásmódjára mutat rá és hazugságnak bélyegzi az ellenség cáfolását. Ismerteti a hadifoglyokkal felvett jegyzökönyveket, amelyek kétségtelenné teszik az angolok brutalitását. A jövőben nem lesz különbség angol és szovjet hadifogoly között — hangsúlyozza nyomatékkal a német sajtó.
Róma, október t7 Grasano herceg az egyiptomi [ hadszintéron hősi balált halt.
Heves tengeri csata folyik
Heves tengeri csata folyik a Guadalcarial mentén. A japánok nagy hajóegységeket vonnak össze. Guaclalcanal elfoglalásának nincs semmi jelentősége — készíti elő a közvéleményt az angol hírszolgálat.
áfiéiiiiifisii
A1LAS
A Negykanlzaal Közraktárak R. T. kc-
r..7|íny p».,4.nnkní V.l. fel IttlHóhM
belio»,ra. Mvekb telvllájrrtaHá, a vállalat \'rodih.lyl.egében, Caengery-ut 12. kapható. 3134
p.^,i»SA,\'^..-«l«..H (rai.akta.za.onvl etrv Irodakl.z.tannv Mvé\'i.tlk Vórö\' Kálrnln Itlazerkeíeaked.aében Caáktornvin.
3125
Nflllen hí„.^™.mAd k.reatellk azonnali balenine az Ihafo.h.pinyl «r\'dalnmha t.l.ntk.znl az uradalmi bognárme.!.,"!\' Itmnaherénvhan.* 3153
¦ aláránS felvétetik. Slkálor-U. 3\'
fev iz.k-, vaa. betanult oamaa.-ma.k.at .-/nnn.l lelvtlzu\'nk, Totna.H* éa Kovát.. Klrálv u Jl. JI55
4 In.ír.l.Vnlat «\'«.\'Il l\'ut luidW \'elve,zek. rí ni 13 texUUzlet S162
T»fc«rii4nil azonnal lelvcazek Su-futr-ut I8/C. sin
Oayea hltavf«4*á«x aejiMnrtt talea. H.hn Rarnlbiane hSIfryl.\'lra-aiata. Knlney-u. 3 \' 3ITO
¦•|éi*dmla keletek, zlncay.ut 31. 11. cm. 1.
W.ldhauaer, ««-31M
KapAkniroanl ludó áfukibnrdot aznn. u.ll l,elí|,(.,e lelve... KözllszIvl.eMk Sibvetkeiele, Pálvaudv.i. 3111
KII..MI««««! Irallkba a.oanal )al»«. szek. Umiliv Mlklóaul, Itallkbodi. 3178
?•akorlnll Hrll- ••», nt ll.rt.l-
kareaünk azonnali belépé.re Alin-I.lókat .Vldíkie" Ifllcíre • kiadóhivatalba
kertlnk
ADÁS-VÉTEL
ElktetlIBxAa miatt Játékaimat nlc.dn etaru.ltoiii. „Erzaibel* |itiktlzlel, UoMliv Mlklda-ut 2. 3927
Jókaiban levd hAtéSMoba eladó. Clm a kiadóhivatalban. 3132
Olcsó alma é. blraalma kapható EStvOatér 6., Szabó Antalnál. 3143
Trag»* alada. Erzaebet tér 21. 3164
Haeyatékból egy kis sialongatnllura, varrógép, poriilvógép alada, Caenfrery ut 23. Hívebbet Oengeiy ut 9. 3161
Egy kcveael hiaanilt tállkabét é> <ey
baada eladó. Batthyány u 10. 3181
ISO bt. Sret, lókéiban lóvá boros-barda aladó. Oav. Koréin Jenóné. Paca. 3158
Malom fUréazlelenpel, napi 600 P. ka-tetettél, eladó. Brdekiódnl : Papp, Teleki, ut 8., telelőn 870. 1612
Fekete nói tállkabát eladó. Meg. leklntheló a délelólll ólakban. Pallót. I\'.\'-ztébet-léi 18. 3174
Eladá 2 dib nói l.kete kabát gallérral. Kóihlz-u. 6. 8172
Naaf aaadaaágl séaak ia eazkO\'-zók (ekék, vetógépek, aiatógépek, caéptó-gép alb) bhlokáiada. miatt aladák Tatzlló-puiztán u. p. Stapelk. Zalamegye. Teleion > Pakod 2. 31(0
14 hónapot német padlaráa törzt-kónyvezett kutya eladó. Clm a kiadóhivatalban. 3178
aSOPPÖR - ISKO LA
Államilag engedélyezett gépjárművezetői tanfolyam kezdődik folyó hó 19-én.
Kelemen autóüzem Nagykanizsa Zrínyi Miklós-utca 13. stám.
öhát, \'ZZ,* ékszert,
nii.Wolli.ii btiaiommal Molli Árban
vékAsy gyula
víiii*.. sumlMlytgxflc oUtt íilisn ktuOlatk.
. AHAN VAT : . lírfiuiüiiibl) nipl digiti va\'iitlt, v*i7 btuttUtm.
BÚTOROZOTT SZOBA
KladIA kétiiohas bui oro noli oíaskom-törlői uut, — Bővebbet i Klein Imf«n«, rotvUi-tér 33. 3138
Nyug. tlutvisíiö mugínyei nSaél keres hutoPMOll v«uy bti\'nrnílkütl ktllonhe-|«nlu nohát, teljes ellAUsiul. Jelige .VI-dekrAJ jött," 1165
KfV nrob>, hill mellékhetvtsígekWei, hutr-roív.i kiad*. Sziraz. Sugár-ut l(/e„ 9-12 lg. 312t
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG
Két- Vftry egYltehái lakAM ti-reidk sronnilra vsgy november lére. Moln-lr, Maori. 3119
Elaaaraln\'m egyazobie .h-késomat ké-etobsi lakáara, verv héttiob^i hUat cie»« nélkDt kertiek. Híjer rereoe, Petílfl. ut 47 8173
HAZ ÉS INOATLAN
Mnt?v.ir-utcn 80. stima biz «ladA> Brdek!6dnl ugyanott Mtut aa udvarhan, lulaláonosiiil. 2810
A volt Welter-gyér lidvén ISkebelckle-tétrü atkalinaB otciA hAxhalyak alsdAlc. Dr. Halszer, K01csey-u. 3. 309*
Eladném elknitozés mlall Klskomi-rotnban levő fyöü-axertlri flzlethelylaé- -gr.ki.oi, 4 noha, f\'Jrdffstoba, Rirfit, aok meliékbelvl»égek1i*i állá ma\'ádl hatimit bérbradíal leheti!íégieL Clm : Oyágyszer. (ér, KUkomirom. 3104
K\'rrsek ttiMenttermA\' Wltlklrlokol
13—150 kh. ItftiOH. tehHotegl tanvivat. — Goedy kertéizet, Sreged, Közvelltők dl-jaatatnak. 31159
EladA belterOteten áronnal bekOHOz-hetó hírliSz. Megbízott Horváth, SugJr-ut 42. w,__316S
Klrilv-ulra ö" HL * hit alad4. fir-deklodni tehet dr, Pttlöp Oyargy dzrvéd-ntl. 3177
KÜLÖNFÉLE
Olvain vanqS fta«almal kart So-mokTvIgai-daiitffhan PaHrj, «W etendr,r. «égt vajfv renrtrira\'iit nvomnclatirn: fc4l laAtiMaawafMiwétxa aa ffal*a|a meo-taléMaihoz bello sdatot stoleiltat. 3167
•amoHa-ké\'yht bélelétt, vlt«ieték stereléit, ntnlaklMat, JivEUst vitlalok, -Siéchmyl Lajoi lakatoa és iterelfl, Koi-aulh ter !3. 3173
Szentképek 1tMSí.
tiágy valaratékban — legolcsóbb
Horváthnál, Fi-ut 2.
I Hm braa-atnk^l I |
Of?í?n?&j?t m1íamczú>M
BIIlaD
temet, exhumál, szállít.
Cégluls|d.onoa :
Der val lis Jézaef
SM Tálalo., IV).. laki., 110.
s
ZALAI KÖZLÖNY
ma. »Ictdbflr 17
Nagykanizia megyei város polgár mes terétől.
Tárgy: Fóaorozás.
Hirdetmény.
Felhívom az 1033. óvbon született Al-HtáskO teleseket, továbbá az 1930. és 1071. években született azon állítás köteleseket, akik sí első, Illetve második sorozáson „Jelenleg alkalmatlan" oaztályoiáat nyertek, vó«(ll a vlssza-rsatiiit délvidéki Járásokba tartozók kivételével azokat ni 18W4 —ávek-bon aztlletett dllltáaköteleaekot, kik sorozáson még egyáltalán nem voltak, nemkülönben a családfenntartói kedvezmény szempontjából figyelembe vehető fórfl hozzátartozókat, hogy folyó övi november hó ifi-Ati ás 17-őn a Kct. Legényegylet Horthy Mlklés-nt I. sz. alatti helyiségeiben tartandó lőiorszá-¦on Jelenjenek meg,
A soroláson való mettjelenes kötele-zetteógének elmulasztása törvényes büntetést von maga után.
A sorozás mindkét napon reggel 8 órakor kezdődik.
Mimiim hadköteles abban a fotózó Járásban köteles előállni, melynek to rületén állandóan lakott akkor, amikor az Öeszslráson Jelentkeznie kellett A lakóhely megváltoztitása az állítást kötelezettség teljesítése szempontjából nn Illetékességet nem váltó),:, \'a meg.
Azok az állltáfikötelestlr kik nz fisz-szel rés óta Nagykanizsára költőitek, az Illetékes sorozójárás fószotirahl rajától vagya város polgármesterétől Nagy-kanlrsán vnlft sorozásuk engedélyezését kérhetik
Felhívom az álIItanköteleseket, továbbá a családfenntartó kedvezmény ezemnontjából flirveleTibevehető fórfl hozzá tartozékát, hogv a sorezás hej vén és Idején tisztán. Józan állapotban Jelentenek meg.
Akik a honvédelemről izélő 1080:11 t.-c. 42—41. fi|-albin meghatározott valamely kedvezményre Igényt tartanak, as Iránti kérvényüket a iognsuit-sánot Igazoló okiratokkal felszerelve Idejében nvujtsák be hozzám.
A tartalékos tiszti tisztviselői\' kiképzésre Jelentkezők kérvényüket színtan idejéhon tartoznak benyújtani hozzám. E kérvényhez mellékelni koll:
1. «aját születő*! anyakönyvi kivonulót, 3. szülők és nagyszülők születési anyakönyvi kivonatát, 3. Szülőkés nnpyeíOlók házassági anyakönyvi kivonatát, 4 tudományos képesítést Igazoló bizonyítványt 8. állampolgársági htzenvlfványt. I. erkölrsl bizonyítványt, 7. belépési bizonyítványt.
Azok az AliltáskCtolosek, kik Nagykanizsán Jelentkeztek összeíráson, a vá\'osl katonai nyilvántartótól sorozást Idézést kapnak ős tartoznak azon a napon megjelenni, mely napra az Idézés szól.
Nagyknufiss, 1942. szeptember 29.
Polgármester.
Pk. M39/1942, 1942. végr. 277. sz.
Árverési hirdetmény.
Dt. Hoch Oszkár nagykanUsal ügyvéd altul képviselt Nagykanizsai TakiTékpínztáí Ki Javára 3000 P töke és tObb követelés J\'r. erejéig s nsgyksntml klr. járásbíróság 1942. évi 1137. ii végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1942. évi szeptemr/er hó II.én lefoglalt 2610 pengőre becalilt Ingóiigokra a nagykanizsai klr. JáráaMróság fenti bz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1901. évi .XI.!. t.-c 20. I a alapján a lent \'megnevezett s s loglaláal jegyzőkönyvből ki nem tünö mii foglatlilók javára Is az árverés megtarláiát elrsndelem, da csak arra az eaette, ha kleltglté\'í joguk mais fennállás ha ellenük halaiztó halályu Igénykueset folyamaiban nincs, végr. szenv. lakásán, Nagykanizsa, Ma-eyar-utca 12fl. házai, alatt leendő megtartáséra határltléül 1042. évi november hó 3. napjának délelőtt t2 érája tüzelik kl, smlkor a bíróilag lefoglalt bútorok, lovak, szekér, szín, kocsi slb. s egyén Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kéuz-pénzHzeiéi mellett, esetleg beceéron slul la el fogom adni. Azon Ingó tagokra, amelyeknek a kikiáltási áia egyezer pengőn felül van, az 6610,031. M. E. siámu rendsiet értelmében ciak azok árverezhetnek, akik a kikláJUsI ár egyllíedréjíít bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1942. évi okt. hó 5 én. Elek László l|J/ klr. lilr. vlankajtt, mini t>trillát liniim,
Hofherr-Schrantz gépek, tiláüití petróleum
üngrr-ullmann elek
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEBÉSÉBEN Shell gázfőzfik előjegyozhetők.
Minden iiOl<...IM*! .lör. .\'ONílollu i.itiK 1 _
Vásároljon
Horváth Lajosk°.are. sksdéséban
Nagy választék várja Önti
P4-u< 2.
Talafen : «47.
Alulírottak mély.ÓROS fajdalommal, do I.lon mogváltozfutliatat-lan akaratában való aliíatos mr-línyugvéíaal Joteullk, hojry lorrón azerotott dra|í» Jó ddesonya, anyó., nagyanya, lllolvo rokon
özv. Plánder Károlyné
az. Skergula Ajnei
Áldásos élelónok 72 ik évében békotürőssel vlsolt hoiazaa szenvodés ntán a haldoklók szentségével megerősítve folyó hó léáneatell Órakor visszaadta Jóságos nemos lelkét Teromlájénok.
Drága haloltunk földi maradványát folyó hó iH-án, vasárnap délután ö órakor fogjuk a temető halottasházából a rom. kat egyház szertartása szorlnt beüzen tel telni én örök nyugvóhelyére klsórnl.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkfüdvéért folyó hó ll-en reggel \'/i9 árakor fog a Jézus Szíva plébánia tomplomban a Mindenhatónak heimitattiínl. Nagykanizsa, 1942. október 17.
Ki nem fogyó szeretetünk és hálás kegyeletünk mindenkor őrizze Áldott emiékát 1
PUncUr Mi,In, Anna, Terézia, Károly, Jóiaaf, Ilua fér| Zilfkovlca Pálné, Antal gyermekei; Putatal iFUn<Ur) Atvaln* sz. Bajor C itallá menye\' Kilfi<ovlca Pál veje; Z.lfWvIea Ágica unokája; 3xv. Pítorffy Pátné sz! „,J Plánésr juliaitna, Plánrlar Halán sógornői és m gyáiioló rokeaiág!
önkéntes tatárcsai»atok állva Imádkoznuk a végső gyözolemórt (FotoVR. D. V.)
JS»gI«SMl<MB»WWl^^
DRAVAVÖLGYi
WILiaMüS fiMMSZBLtjflLTATÓ R.T.
szakszeril feltfiltsocsaitév minden villamos kértjéében Cssjngory-ut 51, tetef«n 294.
Áramazémlék fizetése, reklamáolók, hibabejelentések
Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
íl.059/1912.
Tárgy: Bortermés bejelentése.
a
Felhívom ai összes bortermelőket, hogy « város területén termelt vagy idagen kösségből a várót tertllatére behozott ssjáttar-misü mustkészlatükat a szOrtt befejezését követő 8 napon ba-líll, de legkésőbb 1942. évi no-vembar hó tfl-lg a városi java-dalmihivatalbflnf Váresháza, Horthy Miklós-uti bejárat, 1. emelet, 40. ajté) jeltntsék be.
Ugyanekkor a Napykaniisa varos területén, továbbá Homokkomárom, Nagybakónak, Nagy-récse, Pűlín, Zalasársieg és So-inogysíentmiklós köriegyiőségé-nek területén iiőlőbirtokkal rendelkező gazdák a Nagykaniisa város területén a saját háxtartásuk által alfogyasitandé borok után 00 azizahikos ksdvazményt korholnak.
Aki a„virot tsrfllatén levő vagy behozott mustkésxlstit a fantl határldilg nam jalantl bo, az súlysa kihágás követ al és a fo-gyaaztisl adén fölül az adónak 4—8 szaros OsszsgAlg terjedhető aénzbüntatésaal aujtható.
Figyelmeztetem a bortermelőket, hogy felhívásomnak teljes egészében tegyenek eleget, mert betartását közegeimmel — ae elmúlt évekhei viszonyítva sokkal nagyobb mértékben — ellenőriztetem.
Nagykanizsa, 1942. szept. 10. jsoo Polgármester.
Pk. t232/lC42. sx. 1942. vglról 230. sz.
Arveréal hirdetmény.
I)r. Horhreilar Kornél csurgói Ügyvéd által képviselt báró Inkey Jézscf Iháiot-Lerényl földbirtokos javára 394 peneö lökt és több követeiéi járulékai erejéig a nagykanizsai klr. járásbíróság 1942 ávi 6252 uámu vágtáiéval alisndtlt kleléKlIésl vfgr«ha|lái loiytdn végiehagláBl tzanvedö lói 1942 évi jului hü 22-én itfoglalt i\'-rc becsiül incóvágokta a nsgykanlzsal klr Jsblróiig Isnll sz. végtéiival sz ár vérét elrendeltetvén, annak az 1S08. évi XI.t. törvénycikk 20. §-a alapján a fent megnevezett z a foglalási Jegyzőkönyvből ki nem tünö más foglaftalóii Javára Is íz érveiéi megtartását elrendelem, de ciak arra az eictre, ha kielégítési joguk tea Is fennáll és ha ellcnUk halasztó hatályú igénykereset folyamstban nlnci, vtgr. sienv, lakásán, Üzletében. Nagyka-nina, E zsébet-lér éi Bajzs-u. 9. házszám alatt leendő megtsrtáiára határidőül 1942. évi november bő 3. napjának délelőtt 10 órája ttizellk kl, stílkor a bíróilag lefoglalt bútorok, rádiók slb. s egyéb ingóságokat n leglöbbet ígérőnek kt»/.-pénillzetéi mellett, esetleg becsáron alul la, el focfom adni. — Azon Ingóságokra, amelyeknek s kikiáltási ára egyezer pengőn felUI van.ai átíI0/lS31. M, E. számú rendelet élteimében csak azok árverezhet* nek, akik a kikiáltási ár egytized rési ét bánatpénzül leteszik.
Nigykanizta, 1942. évi okt. hó 9 én. Elek László
1141 kti. bit. v<«rth*|td, mint blróilnl klkOtdflll.
A kéromkodést Isten é* a tAvnrénv bQnvwtH
ZALHI Ké2LÖNV
POUTIKA! NAPILAP.
Kiadja: „KtizBazdasáslR.T, Nagykaalzsa". Felelős kiadó: Zalai Károly. Nyomatott) s „KBztiBida&éQl R. T. Nagykanizia"
nyoudájáltai HagykaBlisás. (Nyomdáért felel i Zalai Károtyj
Feladó:
Cím:
Rmdlokosal: \'l\'alluri pusia:
Az idén is tilos a sírok kivilágításai
82. évf., tae. «, Nagykanlzu, 1842. okt, 19. hétfő Ara 12 fillér.
KÖZLÖNY
\'OLITIItl NAPILAP
¦cessai «. n»*é*it«aa w.,* tTí
mesjelfiollc mttfdoB sétkftauap débata*.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Wítllirifcil íja : r*j béupra I aaaki (W a*
owfcredé.re 7 peneő 20 Dilor. K&7ft* wAm: hétköznap 12 Mii. asorobaton M 1
EggTéforrnl a fronttal!
Egyek vagyunk nű itthonmn-radottak a fronton küzdő magyar hősökkel. Egy cél felé haladunk, és ahogy a frontiról, véráztatta orosz földekről, bombázott állásokból hazaszáll a sóhajtás, a gondolat, ugy száll innen u front mögötti országból az aggódó .szerelet mindenüvé, ahol magyar fiuk teljesitik hősies feladatukat, hogy megvédjék az otthonjuk békéjét és nyugalmát. A jobb jövőért folyó gigászi élet-halál küzdelem áldozatokat követel a fronton csakúgy, mint itthon. De míg a magyar bonvéd fegyverrel a kezében vérét és életét áldozza nekünk, itthon levőknek a köteles-ségteijcsitéslwm, az áldozatvállalásban kell az utolsó erőfeszítésünkké] helytállni. Terveinknek, munkánknak ŐS minden gondolatunknak nem lehet más értelmé és célja, mint megadni mindent a nemzet, u magyar honvédnek, ami a háború viseléséhez szükséges. Megadni mindent anyaginkban még akkor is, ha cz nehezünkre esne, ha lemondást és nélkülözést érlelne. Meri ha mindent odaadunk, akkor is csak keveset adunk azokhoz a szenvedésekhez, vér- és élet áldozatokhoz viszonyítva, a melyet fronton küzdő fiaink adnak, Kétszáz vasutj kocsira való léli ruhaunyag gyűlt össze a megindult országos gyűjtés nyomán. Gyönyörű eredmény. Az első jóleső \'bizonyítéka a fronton küzdőkkel való együttérzésnek. Elismerés és dicséret illeti mindazokat, akiknek adakozó készsége ezt a sikert és eredményt lehetővé lette. De ezaje.1 még nem zárult le az itthoniak kötelessége. Még igen sok megoldásra váró feladat hárul a társadalomra. Az áldozathozatal még nem merülhetett ki. Még rengeteg a tennivalónk, hogy megnyugtathassuk a lelkiismeretünket. Még közelebb kell kerülnünk a legnehezebb áldozatot viselő honvédekhez, még erő-sebben kell kihangsúlyoznunk a velük való együttérzést nemcsak anyagiakban, dc lélckbon is. Nem elég néhány ruhadarabbal, kisebb-nagyobb adomány* nyal megváltani a hazafias kötelezettséget hanem lélekben is össze kell forrni velük ugy, hogy itthonhagyott családjaik is megérezzók a feléjük áradó szereidet. Édes testvérünkké kell fogadni minden fronton levő hőst ós annak itthonli agyolt családtagjait. Édes testvérünknek kell fogadnunk n hősi hidalt haltak árváit, özvegveit és ezok irányában is tettekkel kell bebizonyítanunk a magyar sors-közösséget, a különbözés nélküli összetartást. Nem lehet ma más
Göbbels beszélt a háború állásáról, a német lélekről, a német ellátásról, az erők összefogásáról, az angol terror-támadásokról
Berlin, októbor 19 \'A vasárnapi müncheni népgyűlésen Göbbola miniszter beszedőt mondott. Hangoztatta, hogy Németország nemzőt i történolménok utolsó, de legnagyobb alkalma kínálkozik ebbon az évben s ha olvoazitoné ezt a harcot, elveszítené a jogot, hogy nomzoti történelme logyon, Rámutatott, hogy ostobaság volna most württemborgi, bajor.vporosz és egyéb érdekekről beszólni. Ez a háború közös nemzeti ügy. Itt fémről, vasról, olajról, a mindennapi kenyérről van szó minden német számára. Vázolta nz elfoglalt loiületok jelentőségét. Un Sztálingrád véglegesen a nemetok kezén lösz. a német haderő ura lesz a Volgának. Miholvt a Kaukázust egészen elfoglalják, Né-motország losz ura a világ legtöbb olajának. Holytolon az az állítás, mondta Göbbels, hogy n német birodalmi haderő védekezésbe ment át, do természetes, hogy nmit lenyelt, annak a inogom éaztéséro szükség van.
A bolsovlsta támadás veszedelme megszűnt
A ilomot lélek nyugalmát is sikerült biztosítani. Most mosr kell szervezni éa hasznosítani koll n meghódított torülotokot. Míg Németországunk módjában van kissé omolni nz élol-miszor-adagoknt, addig Angliában nz ellonkozőjo történik. Rámutatott a második front Jétositésénok nohézaé-geiro. Az ingol propaganda a halálos félelem Jeleit mutatja. Nem maradt más Anglia számára, mint a légi terror-támadások, Eznk fájdalmas károkat okoznak, do nem befolyásolják a némot nép erőjét. Nómotország kibírta a 80 éves háborút a,katolicizmus és protestantizmus között, ki fogja bírni ozt a sokkal rovidobb Wborut is a némot nép mindennapi kenyeréért. Németország nem intéz ogyelőro megtorló légitámadásokat, mert légi orojéro, fontoanbb célok elérésére, Sztálingrádnál, a Kaukázusban, Afrikában van szükség s nz erők Bzétforgácao-lása oktalanság lenne, amikor ered-
ményeket az orók öaazo vonásával gyorsabban lobot elérni, Az
élelmlazer-allatás terén a viszonyok lassan mag javulni fognak.
Ha pedig Anglia azt iiíbzí, begy Németországnak nincs ereje offenzívára, orról adott időbon lobot majd beszélni. Kijelentette végül, hogy a háború oddigi erőd menyeivel a német né]> rendkívüli módon meg lőhet űlégodve. .frank államtitkár Prágában beszélt
Frank birodalmi államtitkár Prágában mondott beszédet. Ismertette, hogy a londoni cseh emigrállak hozzátartozóit internálták, mert azok szabotázs-eso-lekményekre izgatták a népet. Mindenkinek az a feladata Cseh-és Morvaországban, amelyek erejére a birodalomnak szüksége van, Imgy a végcél érdekében
az együttműködést elősegítsék. A cseh és morva népnek is ereje legvégső megfeszítésével, erőforrásai teljes kihasználásával kell dolgoznia a birodalom győzelme érdekében. A csehekniek most nem lehetnek kówtelésie-ik, hanem a bűnhődés napjaiban is küzdeniük keli a jövő biztosításáért.
Churchill Is beatéit
A londoni légoltalmi szervezetek gyűlésén Churchill beszédét olvasták fel, amelyben fi-gvelmcztelte az angol népet
¦ulyot n61not légi támadások lehetőségére. Sürgette, hogy minden lehetséges módot és eszközt fel kell használnia a védekezésre, mert nem lehet tudni, hogy milyen nehéz és kemény támadásoknak lesznek kitéve.
A Sztálingrádért
folyó harc szombaton jutott döntő szakaszába a város északnyugati részében fekvő ágyúgyár s vele több négyzetkilométer terület elfoglalásával. A németek ezzel kedvező kiindulási pontokat szereztek meg a továbbj támadásokhoz. Most már tűz alatt tudják tartani n Volga nyugati partján még található szovjet állásokat is, valamint megakadályozzák a folyó keleti partján felállított szovjetütegek oldalazó munkáját. Vasárnap csto a s-zovjet hírszolgálat is a sztálingrádi helyzet rosz-szabborlásáról adott hírt.
A voronezsl hídfőnél vasárnap négy tehermentesítő támadást vertek vissza a németek tüzérségi támogatással.
A keleti front többi részén a rosszabbodott időjárás miatt
Hfrek a harcterekről
kisebb volt a
harci tevékeny-
ség.
A Kaukázu*
nyugati részén német és szlovák csapatok a hckerifcít ellenséges csapatok ujabb részelt semmisítették meg.
A llnn aravonalon az eső és havazás az utakat járhatatlanná tette, a harci tevékenység emiatt csekély. Észak-Afrikában heves homokviharok vannak.
Málta
északi részének ütegállásaira a németek heves bombazáport zúdítottak,
Madagaszkár
szigetén a franciák elkeseredett ellenállása még vasárnap délután is tartott, a makacs brit támadásokkal szemben.
bajunk, más gondunk, mint az Ő bajuk s az ö gondjuk. Senki se higvje, aki itthon az élet zavartalan nyugalmát élvezi, hogy már meghozott minden áldozatot, hogy teljesítette már kötelességét. Ha felállitiuk a mérleget, azt kell megállapítanunk, hogy csak megkezdte az áldozatvállalási és n kötelességtelié-sítést, do még nem mentette ki.
És talán olyanok is akadnak, akik abban a tévhitben ringatják magukat, hogy nélkülük, az ö áldozatvállalásuk nélkül is megoldódnak a dolgok, elintéződnek a problémák, mert hiszen a háború a\'katonák dolga. Elfelejtik, hogy ez a háború a nemzet háborúja, az igazságé, a kereszténységé, nz uj Európáé. Azért ne bízzuk el magmikatj ne
higyjük, hogy elegei tettünk a nemzet és hősiesen harcoló fiai irányában, hanem készüljünk fokozottabb áldozatra és még n agyobb kötclességtelj esitésre. Idehaza is ezer mód kínálkozik olyan munkára, amely méltó a honvédekhez és a magyar névhez. Eggyéforrás a fronttal !
ZAL\'Al RtmóNV
1Ö42, október 19
Tilos
a sírok kivilágítása!
Az állandó légoltalmi készültségre viUó. lekinlettcl Mindenszentek ünnepén, november 1-én, valamint halottak napján, november 2-áu az idén is tilos n temetői sírok kivilágítása, tehát sem gyertyákat, sem mécseseket nem szabad gyújtani.
Azért nagyszerű gondolat volt a tjei képes- sjrkivilágilás, a i szimbolikus gyertya* eszméje. Mindenki siessen már most beszerezni szereltei sírjának jelképes kivilágítására, hogy minél több fillér jusson ;i harctéren küzdő nagykanizsai honvédek rászorult nozzá tartozói felsegélyezésére és támogatására.
Szebben nem is lehet megülni Mindenszenlck ős Halottak ünnepét, mjnl amikor honvéde-ink szerelteinek nehéz helyzje-lén segít Cink.
.Mindenszentek- és Halottak-napján áll tehát mindennél jobban a Zalai Közlöny szerkeflztő-
séíjéuek jelszava
ért I..
indent a magyar honvéd-
6.40 Torna. Hirok. Kőaleménvak. Hangiamnak. — 10 Hirak. — 11.10 Nemzetközi tIzjoIzóskoI gálát. — 12 Harangbzó. \'Himnusz. 1 (lejárás jolen-téfl. — 12.40 Hirak. — 18.20 Idö-iolsóa éa viaállaa jelentés. — 14.80 Hirok. — 14.46 Műsorismertetés,
— 15 Árfolyam hírük, piaci árak, élelmiszerárak. — 16.46 Időjelzés, hirak. — 17 Hirok szlovák éa ru-azin nyalren— 18.60 Hírek magyar némát éa román nyalván. —- 21.40 Hirok. — 2b Hirak námot, olasz, angol ée franoia nyolven. — 2-1 Hirok.
11UDAPE8T I.
6.40 Üzen az otthon. lO.lö Szó rakó/, tató zono. (1,15 Szabó Pál gordonká/.ik. 11.20 Felolvasás. - 12.10 A 1. honvéd uyalng-ozrod zenokara. 18.110 1 lonvé-
doiuk üzennek, ..... 11 Partit Jonő
cigányzenekara. 15.20 Ki\'mnyü zono. — 15.50 Gvormekdólnlán.
17.05 RWiózonokar. - 17.J10 Dr. Koszlov Lajos oléadnsa. - 18 Dr. Péter firnó elÓadása. - 18.25 Aulikki Hautawnara ónokéi. 19.05 Hanglemezek. 22.20 Külügyi negyedóra. 20.25 Qriont-oxprosa. Hangjáték. 21.10 Dobusav: ICgv faun délutánja. Kiójátók. • 21.2b Nagy Adorján vidám előadása. -22.10 Bosskárl-zonokar. 28.10 .Magyar nóták.
BDDAPE8T II,
17.06 MozÓganduNági [félóra. —. 17.80 Wagnor: Istenek alkonya. -17.45 Ituszin hallgatóinknak. —-18.10 Heraaényj Bálint zongorázik.
— 18.86 Portsak Foronc oll>o9zóló»c.
— Kamarazene. - 10.50 FoloWa-8ás. — 20.20 Szórakoztató zeno.
Tiszta gyapjú
férf/szövetek kaphatók szép mintákban a
Schutz Araházban
Megalakult a magyar katolikus egyházközség Csáktornyán
• Csáktornya, október 19 (Tudósítónk jelenti) P. Zsá-lig Norbert usz Csáktornyái fe-rencrendj házfőnök elnöklete mellett megalakították Csáktornyán is a róm. kat. egyházközséget a magyar szabályok szerint. Az alakuló közgyűlést a ferenerendiek éttermében tartották meg. A közgyűlésen u következő vezetőséget választották meg: egyházi elnök P. Zsálig
Norberlus házfőnök, világi elnök id. Kropck Rezső, alelnöki dr. Brodnyák Imre kórházi főorvos, jegyző Szterbál Ferenc, pénztáros Kopjár Ferenc, gondnok Hubacht János, pénztárfel-ügyelök Kolarics Ferenc és Ben-kő István.
A vezetőség és a választnuíny tagjai az ünnepélyes esküi a gyűlés megnyitása elölt tették le.
Kondazabályozzák meg az esti refiaktor betyárokat
Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur!
Kérem, szíveskedjék alant következő közérdekű panaszomnak helyet adni a nyilvánosság előtt, amelynek itélöszékérc és hatóságiunk elbírálására bízom a döulést igazain tekintetében.
Amióta a háború kiterjesztette sötét szárnyait a mi kis hazánk fölé is, a köz és minden egyes ember jól felfogott érdekében elrendelték, hogy sötétben keli töltenünk estéinket. Zúgolódás nélkül tesz eleget mindenki az el sö telítési parancsnak, Fz természetes, hi-szen nincs, aki be ne látná annak életfontosságú szükségességét. Vannak azonban, akik az utcák esti elsötétitését éretlen csíny tevések re, felelőlien kalózkodásokra igyekeznek felhasználni s ezzel még azt a kevés mozgási szabadságot is veszélyeztetni,\'amit az elsötétített lit-eák meghagytak a járókelőknek, dolguk után lutkozóknak, vagy hazafelé síelőknek.
Amjnt egyre korábban besötétedik, minden este megjelennek az utcákon u teljes reflektorfénnyel szaladó kerékpárok, ritkábban autók is, At, erősen csök kerített megvilágítású utcákon valóságos veszedelem egy-egy ilyen\' éles reflektor-fény. Amerre az ilyen kerékpáros vágy autós végighalad a sötét utcán, minden szembejövőnek elvész a szemevilága, egymásnak ütköznek a gyalogszerrel járó-kelő emberek, hclebotlanak n járdaszélekbe, kirakatoknak ülődnek, a könyökök, parázs viták kerekednek összcdöceenö gyalogosok között és igy tovább. S mindez azért, mert egy ellen kerékpár-reflektor megvakít utja hosszán párszáz embert, akik a gyalogjárókon mennek a dolguk után. Ha csökkenteni kell az utcai villanylámpák fényét, akkor miért szabad ezeknek a kerékpároknak teljes fénnyel közlekedniük az elsötétítés! megelő-
ző utcai láiupagyujtáa; hjej íben ? Ezen uddjg kell segíteni, amig pár kirakat és oldalborda be nem törik az esti utcákon.
No és a reflektor-betyárok \'! Fzek pedig jókedvű kerékpárosok, akik valóságos kerékpáros karusszelt rendeznek est cukiul a sötétben lapuló utcákon. Ki-gyö alakban, hullámvonalban, összevissza kerenbózsálvn, az úttest egyik oldaláról a másikra \'bógnjzviu mutogatják megcsodálni való tudományukat. Természetesen teljes reflektorfénynyel, Akit ilyenkor a sötét utcán vezet a sorsa, legokosabb, hu megáll, amíg ezek a művészek befejezik mutatványaikat, mert amig H széjücljes értelmében ilkáprázlaló mutatvány tart, addig ember legyen a talpán, aki használ»ü tudja a szemét és az egyensúly érzékét a sötét járdákon\'
Aprő/csjuylevői is sokan vannak r.z esti csökkentett\'világításit utcáknak. Röhögve, kuncogva, ki-ki az izlése szerint, kisebb nagyobb zseblámpák fényét vil-
érkeztek
MILTÉNYI
cipő-üzletébe.
lanlják váratlanul a szembejövők szemébe. Nem hogy jelet adjanak, figyelmeztetőt, hogy szemközt is jön valaki, -- nem azért, hogy n kitérést biztosítsák —- oh. nem 1 HeccbŐl, jó tréfának. Mert lüszen figyelmeztetőnek lehelne a járdára villantani a zseblámpa fényét s faz untig elegendő lenne. Ük eltenben cgyeuest u szemközt jövő szemébe világítanak^ amitől az még vakabb lesz és .további 10—2U lépésen is összebollik minden szénibe jövő vei.
Azegycllon okos és célszerű megoldás az : — ha esténkint »¦/ eisöléU\'és kötelező időpontja elölt is fél- és negyedáruócon égnek az utcai lámpák, Jtkkor a kerékpáros is, az autós is köteles legyen tompított, fénnyel közlekedni. Akii pedig rajta csípnek, hogy szándékosan szembe-világil zseblámpával járókelőket, annak baját lássa el a rendőrség, oúut ahogyan megbüntetik azokat, akiknek az ablakán kiszűrődik a világosság.
Fzi követeli gz elsötétített estéink közrendje és közbiztonsága.
Abban a reményben, hogy panaszom illetékes helyen is megerősítést és orvoslást is nyer köszönöm igen tiszteit Szerkesztő Ur, hogy mindig a közérdeket szolgáló lapja hasábjait rendelkezésre bocsátotta s vagyok
teljes tisztelettel
cm.
Budapesten elfogták a nagykanizsai internálótábor szökevényét
Spielmann futásnak enedt. A cl*
Xéháuy nap előtt törtéül, hogy a nagykanjzsa kávógyár-ban rendőri Őrizet alatt levő, rovottmuttu, 21 éves Spielmann Mihály, aki más intcrnálótábo-rokban is vendégszerepelt már, egy óvatlan pillanatban bucsut mondott a kapufélfának. Spiel-manuak már gyakorlata volt az előző internálótáborokból az el\'ajta >.bucsuzA$«-ban. Nagykanizsáról egyenesen Budapestre utazóit, ahol az egyik Jókai-utcai korcsmában pihente ki fáru-dalmait. A körözés alapján detektívek várlak rá és amikor a korcsmából a sötélség leple alatt kilépett, nyomába szegődtek.
Október
19-21-ig
vArosi mozgó ***4
-¦ szerda
Izgalmas kalandorfilm / BŰNHŐDÉS
FŐssereplffk:
Dorothy Lamour és Tyrone Power
Aktuális Magyar Híradó
EXßaddsokkvxdfite ,
6 La 7 diakor.
lekljvek utána. Nyakon is. csípték. Bevitték a főkapitányságra, ahonnan nyomban órtcfiiüettek a kanizsai kapitányságot a sikerüli fogásról. Spíehnann rövidesen visszakerül a kanizsai ka-végyár falai közé. Élőbb azonban még számolnia kell -holmi apróságok* miatt a budapesti törvényszók előtt.
Mi ujftáf a Budapesti Élelmi-szcroagyváiái-tflltpen ?
A Magyar Vidéki Sajtótudósitó jolonti, hogy október 9-töl 16-ig az éló- és yagottbaromfi, valamint a tojáspiacon továbbra ,ia változatlanul a hivatalosan megállapított legmagasabb árak .voltak érvénybon, A Zöldség- és főzelékfélék piaoán a tölteni való zöldpaprika és főzótök ára 5, n gorozdos paradicsom ára ti, az apró bogyós zöldpaprika éa a BÓska ára 30, a zöldbab óra 20, a leveles karfiol ára 80, a zöldborsó ára 40, a tisztított karfiol éra podig 60 fillérrel omulkodott kilónként. A gyümölcspiacon a héjasdió éri 10, a közönaéges köito ára 80, u nemos-fajtáju alma ára 40, a hasai gesztenye és a nomosfajláju körto\' lxKÍig tiÖ ííllérml uraylkedaU kilénkénl. .
1042.. októbor Ii)
ZAjjAi KÖZLÖNY
Göcseji falu a zalaegerszegi vasútállomással szemben
Negyven ONCsA-ház épQI a megyeszékhelyen
A zalegorszogi-vasútállomás utn.„, ugyancsak nagy. mozgolódást figyol-hotnok mog, szemben az Állomás épülettel. Szokorok szakadatlan sora szállítja már második hónapja a téglát és egyéb építő anyagot a szolid lejtŐ meg zöld pázsitjára. Valóságos tégla és homokhaimok tornyosulnak, a domb aljától fel az egyenesig, végolátntlan <hosszu sorban.
Kuténitő oszlop-háromszögök, betongyűrűk az épülő kutakhoz sorakoznak egymásután. Mészoltó ládákhói száll a sustorogva oltódó mész gŐzo. Falak omolkednek mind magasabban. Egy részének n falazását már álványokon végozik a kómüvjosok, míg soknak csak földön állva rakják a tégláját katonás rondbon. Vidám nóta és füttyszóval megy a munka. Sok-sok. osaládrtak épül Itt most
meleg osalldl fétzok.
Zalaegorszogon jólönleg 10 ház építését kozdték inog, do még további 21 ház építését íb kezdi meg több vállalkozóval, .ugv hogv ha nz 10
Csupa sokgyermekes család vallja majd sajátjának .ezeket a házakat. A gvonuokok százainak vidám hangjától, hangos kacajától pozsog majd , , ,0i.«mu*wvUi, .wgy nugy in Í(t az élőt, ha beköltöznek a ma t időjárás engedi ínég az őszén még nyomortanyákon sínylődő uj 1 háztulajdonosok. Itizonyházat kannak itt sokgvormokos családok anélkül, liogv tőkéjük volna a házvételro.
A Zalavármogyoi .Közjóléti Szövetkezet épittoti Özeket a házakat és minden Onosa házat, ami csak Zala megye terülotón épül, — kivéve Nngvkani\'zsa városát(— mort annak Haját, külön közjóléti szövolltozoto van,
ház építését .teljesen befejezik, tohát 10 ház beköltözhető lesz még az Ősszol és,a 21 házat totó alá hozzák.
Ennek a 40 háznak építésé rész-bon a város tulajdonát képező tói-
kon, részben a Czindor örökösöktől megszerzett és Horváth István Ipartestületi elnöktől .megszerzendő telkeken történik. A három tolek tó-szomszéd és így
a 40 ház zárt telepet fog alkotni.
A pillanatnyi helyzet az, hogy 4 ház fol van falazva, kész az Összesnek az alapozása, a lábazati és fol-
menő falazat felrakása folyamatban van.
Kzok az állomással szomben fokvő házak mind göcseji stílusban épül-nok és a torvokot az Országos Szociális Folügyolőség miiszaki osztálya dolgozta ki. A házak nvolcfélo homlokzattal azonos mértékben és azQz. ifos folsó IxKtsztással készülnok. Az a négy ház, amely közvetlenül az állomással szembe néz, nemcsak oló-loniáccal épül délnek, hanom északról tiszta göcsoji megoldásban még egy tornác lesz díszes fafaragással.
Ez a göosejl falu Idegenforgalmi szempontból Is számottevő látványossága lesz Zalaegerszenek.
Ilondkivül olőnyo, hogy közvotlon a vasulállomás tőszomszédságában épülve inindon fáradság nélkül mog-közolithoté, do még az átutazók is gyönyörködhetnek benne.
A házak bolsó\\ Iieosztása idoális. Egy 25 négyzot motoros nagy szoba, ogv nagy.lakókonyha függönnyol elválasztható ol)éfllofülkóvolt egy mosó
MURAKÖZ
mezőgazdáinak,
állattenyésztőinek,
gyutnölOBtermeaztÖinek,
Dáziasszonyatnak,
édesanyáinak,,
üzletembereinek,
MURAKÖZ
mindkét nyolvon boszólö magyarjain ak,
MURAKÖZ
apraJAnak-nagyJanak,
MURAKÖZ
minden lakójának egész esztendőn át nólkWOzho-tetten tan&esadéla, útmutatója, segítsége, szérakoztatója a
amely a közeli hetekben megjelenik, IBO oldalán, sok olvasnivalóval és képpel, ttagyac áa mui\'ahOxI nyvlvati*
Ara 160 P. Kapható laju mlndaiíam
MA 13 UJ TÖKÉLETES, MEGBÍZHATÓ
lielviftég, 1 kamra én tornác. Egyszobás lakásoknál jobb megoldás már el som képzelhető.
A hamisítatlan göcsoji hangulathoz még csak az hiányzik, hogy a göcsoji falu középpontjában egy valódi göcsoji harangláb állitta\'ssék. Erre is mog van minden roméhy.
A Zalavármogyoi Közjóléti Szö-votkozot ozévi házépítési programm-járól fol kell ínég omlitonÜnk: Keszthelyen
14 darab 2 szobás városszéli munkásház épül ikerház megoldásban, így egy-egy ópülotben itt 2 darab 2 szobás családi ház körül ollioiyo-zésro. Már most totó alatt van mind beköltözhető állapotba jut.
Tapoloán
15 darab ugyancsak 2 szobás családi ház körül elhelyezésre Azonban csak most kozdték mog a földmunkát, niivagszállitást ós alapozást, do már olkcszült a szükséges ács és | jóléti Szövőtkozot.
Hét hónapi fogházra Ítélték a Rózsa-utcai fiatalasszonyt,
aki tlz perccel az elsötétítés elölt lopni akart egy Teleki-utcai lakásban
MINDEN ORION-RÁDIÖKERESKEDO KÉSZSÉGGEL BEMUTATJA
asztalos munka is, így a házak gyorsan totó alá jutnak.
Elkészült Zalaegorszogon 11, Zs-1 aszón tg róton 14, Sümogon 20 ház tol jóson. Folyamatban van az 1941. évi programúiból 17 ház épitéso Nyiladon. Monostorapátiban az oló-irányzott 20 ház holyott egyelőre csak 4—5 házat ópit a Szövetkezet. Balatonfüreden a tavaly épült 20 házat megtoldják még eggyel, amelyet a Széchonyi omlókháznak tor-veznok. Gyopükajánban a tervezett 1 ház épitéso szintén jövőre marad.
Több. mint fólszáz népes esalád-nnk^raoU már derűs, molog ós szilárd otthont a Zalavármogyoi Köz-
Mcgirtuk, hogy Csizmadia Já-nosné Balog Júlia fiatal asszony, ¦aki Nagykanizsán a Rózsa-utcában lakik, tiz perccel az elsötétítés előtt behatolt Breyer Mátyásné Teleki-utcai lakásába. A lakók azonban észrevették és rendőrt hívtak, aki Csizmád hí-nét elbújva megtalálta és előállította. A rendőrségen beismerte, hogy lopni akart, hogy pénzhez jusson.
A gyorsított eljárás alapján kerüli a törvényszék egyesbirá-ja, dr. Csík László elé, aki előtt
beismerő vallomást telt. Árral védekezett, hogy nehéz helyzetben volt. A bíróság lopás kísérletében mondotta ki bűnösnek és figyelemmel az enyhítő körülményekre, két hónapi fogházra ítélte.
ü/ságot kér
hazairól a harctéren küzdő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lapfejen talál-ható címke kitöltésével dobja be egy postaládába!
Hof herr-Schrantz gépek, viláoilú petróleum
ONGBR-ULLMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gáztfőzők előjegyezhatők.
Mlnaan MtQksésleMt előre rondella mtfl
A magyarországi BffW KarmemákJW m
Megjelent a Sarutlan Karmelita Rend magyar rondtartom anyának legújabb névtára, moly érdokcs adatokat tartalmazna magyar rondtarto-mánv zárdáiról és tagjairól. A kár-molitáknak Magyarországon vöt rendházuk ós három* apnoazárdájuk van. Az összes rendházak közül lognépe-sobb a keszthelyi, melyhon korokon 50 rendtag él. A fér fi rendtagok száma összoson 100. A magyar kór-moliták közül többen külföldön ól-nok, így Rómában, a szont földi Karmolnogyon, Bagdadban, Kairóban. A rendtartomány élén P. Pálvölgyi Ignác volt keszthelyi házfőnök áll, aki Budapesten székol: a két rendi tanácsos azonban (P. Hisz Brokárd és P. Szoghy Ern\'ó) a keszthelyi rendház ttgia. A rond-tagok között legnagyobb számmal Győr megye van képviselve; egyik győrmegyei község, Kunszigot, nom kevesebb, mint 6 pátert, 2 klorikust és 2 frátert adott a rendnek. Ujabban Zala mogyébŐl is mindtöbbon lépnek bo a karmelitákhoz. Érdomes meg megomlitoni, hogy a 26 laikus testvér közül.4 katonai szolgálatot teljesít.
(Dr. 0. L.)
a Jelképet ttlrblvtlágltó gyertyák
a mai naptól a következő üzletokban kaphatók:
Szent József egyházközség irodájában;
Ferencesek sekrestyéjében; \'
Jázus Szító egyházközség plébánia-hivatalában;
Szabó Antal sport üzletében;
Qozdáu Emónó kalapüzlotébon;
Scliloss Testvérek papirkoreskodé-seben.
ClpŐt teleion: 498. csak elekestől
(Dermal») Fű-ál 1]. c
D-B
i
ZALAI KOZL0jN.il
1042. október 10
4 külső és belstf ellenség* rőlP az ország rendiéről
beszélt Ültein- Reviczky Antal a győri (Dzharcos-cílaztáborozéson
A Magyar "Tűzharcos Szövetség vasárnap Gyérben disztáborozást rendezett, ahol a Szövetség társelnöke, I\'lloin-Roviczky Antal meghatalmazott miniszter nagyobb beszédet mondott. Hangoztatta, hogy 1918 tanulságéról nem feledkezhetünk meg. A hazát védeni minden magyar ombornok, de különösön minden tűzharcosnak elsőrendű kö-tolöBséííO. Hangoztatta, hogy a mai világháborúban Magyarország nem áll egyedül, barátaink, szövctaégo-soink mollottünk vunnak. A rozotés nagy és kiváló omborok kezébon van. Ilizzunk bonnük, de gondoljunk mindig arra is, hogy a ma\'íryar hazát minden körülmények között megvédjük, hogy idegen fajzat a magva rsátron ne uralkodhaasék. Hős honvédőink, amelyre hüszkow\'ggol, szeretettel én tisztolottol nézünk, a külső ollonséíoíol inojí is fog küzdeni, do a Ih-IbÓ ollonségekkol is"le kell számolnunk, amennyiben ilyo-nok vannak. A magyar Ököl lo fog sújtani kérlelhetetlenül- mindazokra, akik a mi hazánk vesztére spekulálnak. A vitézek, tűzharcosok éa n>y.;A-zetvédelmi koresztosok \'szövetkor\'.io olyan hatalmas orót képviael, amelyen megdől az orazág rendjo ellen irányuló kísérlet.
ip asszonyok, leányéit
A Magyar Haza hív benneteket szerető anyai szóval: jöjjetek éa jelentkezzetek az Önkéntes női honvédelmi munkaszolgálatra. Jöjjetek el minél többon éa mutassátok meg, hogy Zrínyi Hona és Dobó Katloa leányai vagytok I Hivatalos óra : hétfőn, szerdán és pénteken délután 4 tői 6-lg.
Vígyázxuok a kémeikre!
Nem az a veszélyes ellenség, aki fegyverrel a kezében, nyíltan éa bátran harool ellenünk, hanem az, aki földalatti aknamunkát végez, az Ismeretlenség leplébe burkolózik éa bizalmunkba férkőzve, jóbaritnak adja kl magát, a hátunk mögött azonban beoaap, tönkreteszi osaládunkat, házunkat, hazánkat.
EZ A KÉM 1
A kém mindent lát, megfigyel, kihallgat, különösén katonai dolgok Iránt érdeklődik, rábeszél, beugrat, karmai közé kaparint éa végül megfojt. Óvakodjunk a kémüktől I Idegenekkel, külföldiekkel szemben légy tartózkodó és lágy óvatos az eléd kerülő vándorló Árusokkal, ügynökökkel azemben Is. De ugyanakkor tartsd szemmel okot, figyeld mondanivalójukat éa ha gyanú ábrád benned Irántuk, késedelem nélkül hívd fel rájuk a katonai 6s osendőrparanosnok figyelmét I Vigyázzunk a kémekre)
F*ke!e női kabátok
tiszta gyapjúból, valódi pensá-val disíitve :"^eg konfekció-osztályunk külöfileoessége.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy „Dermata" cipőüzletemet e hó végén Budapestre áthelyezem, helyben megszüntetem.
város holnap olesó téli káposztát oszt ki a gyümölcs-csomagolóban
Több vagon burgonya útban Nagykanizsára
A j>olgármester gondos körültekintése folytán ismét nagyobb mennyiségű burgonya és téli káposzta van útban Nagykanizsa felé. Sólyom Mihály, a* kanizsai gy ümőlcscsomagoíó vezetőiének sikerüli löbb vagon lélj káposztái lekötnie a nagyközönség részére. Az első vagon már meg is érkezeti és holnap, kedden már kiosztásra kerül a gyümölcscsomagoló Zrínyi-utcai részén. Ara kg.-ként 30 fillér (lóhát olcsóbb a zalaegerszegi 36
filléresnél). Ulána jön a többi vagon.
Ugyancsak ulban vannak a többi vagon burgonyái:, amit sikerüli a város közönségének ellátására lekötni és biztosi! a ni. A mostani vasut-teohnikaj akadályok miatt a leszállítás csak lassabban történik, de a közönség legyen teljesen nyugodt, minden elöjegyzö meg fogja kapni az igényeli burgonyát.
A polgármester mindent elkövet, hogy e tekintetben semmi fennakadás ne történjék.
Magasszinvonalu játék, lendület nélkül
ZMNTE-Sdgetvárl AC 4:0 (0:0)
A gyönyörű őszi délutánon nagy Gredmenyt* várt a ZMNTE közönsége csapatától. Sajnos a szi\'m játék mellett a nagyobb gól arányú gyó-zolom elmaradt. Pedig a játék kepe alapján 14 gólt is lóhotett volna a ZMNTE. Ügyesen vódekozott>, a SZAK, néha bizony -.- kézzol-lab-bal — Németh játékvezető »nzivos o)nézé8e« mellott, do így is dicséro-fot érdomol a lelkes gárda, különö-non a\'.védőjátékosok. A mérkőzés közönsége akik között ott volt a ZMNTE oinöko, dr. Krátky István pol-gármestor is, aki csalódottan votto tudomásul, hogy a nugytudásu bsa-patban nincs iseínmi londület, senuni lélek a küzdőiéin iránt.
A ZMNTE összoállitása, mint legutóbb, csupán a sáska Kiss maradt ki, tollát
Farkas — Kovács, Papp — Takács, Héjjá, CsorpcB — Talpai, Szabó, Kiss II., Voltak, Tárnái,
A vendégek
Tankor - Dvurazky, Takács — Qőbölös, liaán, Betószerics --- Vot-ring, Balogh, Hoichfold, Tóth, Kzu-linian összeállításban szaladnak ki a pályára.
Szinte bosszantó az a lagymatag játék, ami az első félidőben folyik. Nagy technikai fölényt harcol ki a ZMNTE, do ez a fölény »ügyes tolu-gatáaban« nyilvánul tfheff. Egy gólra-töró londületct nem láttunk n csatároktól.
A második félidő fi. porcéi)?!, végre Kiss II. a nagy kavarodásban hálóba ló. Most mintha élénkebb lonno a játok. Sok a gólholyzol. Do csupán bűn tótéból ér el ismét gólt a ZMNTE. Takács kézzel rántja vissza a kitörő Kiss ÍI.-ót. A ll-est Héjjá léc alá vágja. 2:0. A )J0-ik perében végro látunk egy londülotcs támadást. - Héjjá romok koroszt labdát küld Talpaihoz, aki azonnal szökteti Kisst. A középcsatár mollcl a kapu mollé visszi a labdát. A védő-
BUTOR?
aaaktbtietbeo, q a bor mŰaextaloBnál
omankWBwmkWkwiËmmEkmmmEMmmEmfm
Egy lelőtt szovjet bombázó (Foto ít-Jü. V7j
lem mér vervo volt. A 40-ik percben Tárnái sarokrúgása Cserpeshoi; kerül, aki hálóba lő. 8:0. A 41-ik perchon Kiss lövi hálóba Talpai bo-adását. 4:0. Most nagy az iram, megélénkült a játék, do az eredmény nom változik.
Farkasnak kevés dolga volt. A két hátvéd fölényesen intézte ol a gyér 8ZAK támadások .elindítóit. A fodo-zetaorban három romok játékost csodáltunk mog. Héjjá pompás fölösei, pontos labdái élmény volt a kanizsai közönség száméra. Takács ügyes és jó építése. Csorpoa szédületes technikája csillogott a nagy-tudásu fodezotsorban. A támadósorról viszont nem sok jót hondha-tnnk. Almos, léloknélküti társaság játszott a púi vén. Meg Talpai igyekezete tüpt ki, do a kapu ölőtti határozatlanságával ő ia lorontotta teljosítniényót. Vollók formán kivül játszott, ez rányomta bélyegét Tárnái játékára is. Szabó igyekezett, do lassú elgondolásai lefékozték a támadoaor lendületét. Kiss ügyes technikás középcsatár, do nem folol mog a módom, jó lövő és gólratörő középcsat árnak.
A vendégeknél a kis kapus mutatott ogész kivőteloa, formát, a védelem éa fedozotsor lolkos játéka tűnt ki.
vAinnih íÁti\'ilíi\'ivwTó Jutaokat megengedett a vendegeknek és oz \'— a tárgyilagossága rovására ment.
—k—n—l~~
Kikapott az NVTE Budapesten
Felten-NVTE 4; 0 (3:0)
Bár elsörnngu játékvezető volt Buda)*cston, mégis .kikapott a megilletődött csapat. A Folton jobb já-tékerévol és nagyobb tudással rendelkező csapat. A gyŐzelom még ilyen arányban-is mogérdoniolt.
Nagykanlzaat MAORT- Budapesti MAORT 3:0 2:01
Vezette Joraueok, A kanizsaiak fölénveöon győztök. üóllövők: Tábori "(2), Voflák.
ZMNTE II. Levente-Lo viszi MAORT 4:1 (3:11
Vezette Kiss. Megérdemelt győzelem, \' V
Eredményeit
Nagyvárad- -Ferencváros: 3:0 (1:0). •
Vusns—Törekvés 2; 1 (2: l). SnlOTC—Újpest 8:8 (8:01. Csepel—Szegőd 4:2 (2:0). Gamma—Kolozsvár 7:2(8:2). Szolnok—Haladta 5:2 (1:1). DiMÁVAG—Elektromos 2:1 (1:1).
KíbixjsI—Újvidék 0:0. KBAC-SZTK 2:1 (0:0). DVAC—Zenta 8:1 (1:1). Korámia—PVSK 8:1 (0:1). BTK -Simontornya 4:1 (1:1).
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Jóbarátalnk éa ismerőseink, kfllöson a plaol kereskodök, kik felejthetetlen drága Jó éd°s-anyánk, anyós, nagyanya, Illetve rokonunk
Ozv, Szakilot Ji\'niosní
temetésén megjelenésükkel vagy bármi más módon mélylege. fájdalmunkban osztozni szívesek voltak, fogadják ezúton la há\'ás köszönetünk nyilvánítását.
A gyászoló család.
l.ilia.. qkMber li)
ÍIMA1 ROZLONY
NAPIREND:
Éjjeli gyógyezertári ügyelet: .Mu u ágúéig gyógyiaertar Fn-iil la,
KiakauizBan az ottani gyógyBzor tar állandó ügyolotoa szolgalatot tar;
A GŐZFÜRDŐ nyltra tan roggol t órától Mt» 6 óráig. (Héttő, inercia péntek délután ós koddon ogóaz nav níknek.) Telefon: 680.
Napta.t Októbor 10 HittS, Honi. knt. AU. Péter. • ProU\'atan* I.uolua ¦ Izr. Markli. 8.
4 keresztény uemzitl eszmét Iigyar-orszÉg hirdette utg elsőnek Európában
Kállay miniszterelnök ungvári bestédé
— (EBkövöj
Hollóst Itózaa én vitéz Kováce László (Kaposvár; folyó hó 17-én D kórházkáiiolnában déli i*il 12 órakor házasságot kötöttok. (Mindon kaién értesítésdielyett.) (:)
— (A Csáktornyái adóhivatalból)
Vass Foronc Csáktornyái Inkust a pénzügyminiszter Hóksagról Vissza-h»lyozto a esáktorpyai m, kir. adó-liivntalhoz* ugyunuzon minówúgbon. Vasa Ferenccel Csáktornyu egyik legjobb futballistáját kupiu- vissza.
— (A Icvxnle klképzás)
novembor 80-ig szüneteiből u jú-rási és városi loYento-paranesnoksá-gok intézkedése alapjón, olyan vidékükön, ahol a mezőgazdasági munkák elmaradása s azok elvégzése feltétlenül sürgóa. Az erre vonatkozó rondolotot ma adták ki. Mozó-[asdasági inunkéval foglalkozó le-vontékot lobot csak montesiteiti.
— (Silácak kOldiio a ftoalri) Katonai helyréi közölték, hogy ei-
léceket lőhet" kiküldeni a frontra harcoló honvédoinknok. A silécokot a botokkal együtt orőson öaszo koll znineggel kötözni, ^a cimot két holy-10, magóra a sítalpra és egy foloró-BÍtett liartonlemozie is alkalmazni koll. A szállítás a táboriposta cso-magdijszabása mellott történik. A föladás határideje október 24.
— (Halméreg)
A Búvár októberi száma uja: A hnlhua sokkal könnyobbou romlik, mint a többi húsféleség, mórt nagyobb a víztartalma és ez a baktériumok elszaporodására kodvezó. A baktériumok lerinolto toxinok teszik voszcdolmessó már a romlás log-kezdetén a halhúst. Sokszor megtörténik, hogy órzékszervoinkkol még nom ismerjük fol a romlást, do a mérgek mér tolomoson fölgyúltok. Rpp ezért legjobb élö állapotban j uisárolui a halat. A mórgekot tor-melő baktériumok többnyire rothasztók.
— ¦•fjalmt a Haivar Siámjral.,
a magyar repüléoügy Jánosy István kiváló szerkesztésében mogjo-lonfi képos folyóirata. A lap az utóbbi idóbon a magyar társadalom lészérói egyre nngyobb érdoklődésio talál érdekes és változatos, egyedülálló tartalmával. Ez ogybon íokmé-róje annak is, hogy a magyar társadalom lolkébón a ropülés ügyo én annak fontossága mogfelolé visszhangot ébreszt.
Kállay Miklós miniszterelnök elsöizhen látogatóit el Ungvárra, hol u Keresztény N\'einzeti Ügu nugygyülésén * beszédet mondott.
Utalt a minisztereinek arra, hogy a mugynr fajnak sok hibája között nagy gyengesége, de egyben legszebb tulajdonsága, hogy szereti embertársait, azokat a népeket, amelyeket itt talált, amelyeket beengedett, befogadott. Még u rokonfaju népeknél sem fejlődött ki ennyire u más fajú és vallású, más köntöst viselők iránti, szereiét, mini bennünk, magyarokban. S amikor ezt a felebaráti szerctetjet nyújtjuk nemzetiségeinknek, a legtöbbet nyújtjuk vele. Ez e szerelel teljes egyenjogúságot jelent a nemzeti életben, annak politikai, gazdasági és kulturális vonatkozásaiban, de jelent egyforma kötelességet is a teljes nemzeti hűség, a lelki összeolvadás, az egymás iránti bizalom terén. Vét a magyar nemzet és az állam egysége ellen az, aki nem találja meg a hangot és az utat, amely nemzetiségeinkkel az együttélést könnvüvé, örökkévalóvá teszi, - de különösen vél az, aki nem tekinti magára kötelezőnek k mngyar-ság ilyen irányú közeledését.
A miniszterelnök szólt ezután a keresztény liga hivatásáról. Kiemelte, hogy mi, magvarok voltunk megindítói és c\\sö harcosai az Európában ma u alkodó keresztény és nemzeti gondolatnak. Az összeomlás után ebben a gondolatban támadtunk
fel és ébredtünk uj életre.
Megteremtettük a keresztény nemzeti eszmét Európában, a mély okkor egészen másképpen gondolkozóit. Ha korábban szenvedtünk ezért, mn el kell várnunk, hogy ennek a gondolatnak ki ilnkuló jövőjében első hely jár nekünk.
Úttörői voltunk n keresztény gondolatnak és ha nem is tudtuk teljesen megvalósítani, ennek oka az volt, hogy mint egy csepp egyedül álltunk akkor az európai demokrácia, szabadkőművesség és zsidóság tengerében. a magyar igazságot 0 irö.iol igazsággá telték szövetségeseink, ma nem vagyunk egyedül\'és az o pozieió. amelyet \'megszereztünk, nekünk multat jelent, n kezdeményező multat, amelynek elismerését követelnünk kell.
a keresztény nemzeti ligának be kell fogadnia mindenkit, aki velünk együtt akar dolgozni a magyar nemzeti élet kiépítésében, be kell fogadnia minden hilet, akarást és közös munkára való készséget. Őrködnünk kell ma afelett, hogy a mai nehéz világb\'in mi folyik az országban Nem volt elég uz, hogy a zsidókai kiemeltük bizonyos pozíciókból, a szellemet is ki kell lennünk, amit csak egy társadalmi és nemzeti szervezel valósiihat meg. Meg kell teremteni a magyar öntudatot, amely clfí-jrja, hpgyan kell dolgoznia és milyennek kell lennie a magyar embernek. Ennek az öntudatnak a megteremtése a keresztény nemzeti liga feladata.
ágyonlőttek egy gazdát a szőlőhegyen
\'Nagyatád, október 19 Németh Lajos csőkölyi gazda kiment barátaihoz a szőlőhegybe. Mikor késő este sem tért haza, reggel hozzátartozói keresésére indultak és holtan találták meg az egyik pince ajtaja előli. A boncolás kiderítette, hogy Némethct agyonlőtték. A lövés a hasán érte, több mint
ötven sörétel találtak testében. A lövés olyan közelről történt, hogy a töltény fojtása\'ís a sebbe fúródott.
A vizsgálat megindult. Minthogy a gyilkosság éjszaka, fclsö-lélilés alatt történt, a tettes, ha kézre kerül, valószínűleg statá-riális bíróság előtt fog felelni tettéért.
A hadbavonult iparosok üzemeinek fenntartásáról és kisiparosok és kiskereskedők öregségi biztosításáról
beszélt az iparügyi mmiszter Szatmárnémetiben
Varga Józsof iparup,yi miniszlor vasárnap Szatmárnémetiben mondott beszédet, amolybon többek között a következeket jelentette ki:
— Semmiféle nélkülözéstél és áldozattól üe;u szabad visszariadnunk, hogy biftwsitsuk hadseregünk ellátását, másrészről, diogy biztosítsuk a haébevonultak hozzátartozóinak mogol hotését.
Közölío a miniszter, hogy a kormány mindont megtesz a iiadhavo-
nultak üzemeinek-fönntartása erdőkében, öva íntotto a társadalmat attól, hogy bárki is kihasználja mások BZórultságát és mások kárán megengedhetetlen hasznot .biztosítson magának. Felhívást intézett minden iparoshoz: no hagyják elpusztulni a hadbavonultak üzemét, sogitsók, támogassák mindon erőjükkel okot, mert szükség van mindon egyes üzemre, mindon egyes
teljes cípúüzlet-berendezés
assonnai eladó.
ÉrdeklSdni „D«rmnt«" clpöO*l«tb«n FS-ut 13.
iUTORT
HETYEI1EBE
\' rairkás btrtorsnlonlibjto veayw.
magyarra éa a jövőt jolontő mindon gye rmok re. Közölte, hogy ismori i> kézouivos-
ipárosság minden haját és\'fájdalmát és igyekszik is Baritoni. Nagff súlyt bolyoz a mogfolölö szakoktatoara, továbbképzésre, hitolró való ellátásra, a (vyorsanyag igazságos elosztására és mindent elkövet; hogy\'ttiog-
valösitso Hz iijaroíság régi vágyát, a kisiparosok .és kiskoroskodóV\'.vroif-Bégi és balosét biztosítását e az őrről szóló törvényjavaslatot minden akadály logyüzésu után a kápvioolÖilál sió Wrjeszti.
kállay mlnltzteretnok Ubz eojer képviselője
A Petró Kálmán tragíkus\'ha-lálával megüresedett egri választókerület mandátumát Kál-luy Miklós miniszterelnöknek ajánlották fel. A míniszlerelnök a kerülőt vezetőségéhez intézett táviratában az egyhangú nagy-választmányi határozatban felajánlott jelöltséget elfogadta. A miniszterelnök szerdán \'mondja el programbeszédét Egérbén.
Rövldjkek
A cincinnatii (Egyesült Államok) rádió UijelunUitte, hogy íW- angol királyné mogbivta Londonba Ilooso-volt elnök feleségét.
*
A Potomac folyó apadása washingtoni jolentés szorint mogkoz-dódött. Négy haloltja van és áradásnak, több partmohtí község károkat szenvedett.

Az angol és szovjet kormányok közt mogogyozés jött lét ró,-melynek alapján 10.000 lengyel esaláa engedélyt kai»tt, hogy olhagyja Szibériát ós az afrikai Ugandában Ülepedjék lo.
liOiidon külvárosában lezuhant egy angol bombavate. A házakra zuhant repülőgép 14 emberi nwgölt. *
A japán iiwmzotvódolmi főparancsnokság bejelentottó, hogy a fogsdgl«, esett ollonségos ropülőkot, akik a japán torülotok ollóni lor\'ror-táma-dások alkalmával ombortolonül jártak el, haditörvényszék olé állítják és halálra átélik vagy súlyosán megbüntetik, i
i
köszöaetnyilváaltáb.
Mindazok, kik mélységes oyásiunkban fájdalmun-\'kat jóleső rési vét ükkel enyhíteni ifly«keitek, eiuton fogadják kösiÖnetQnket.
özv. Adám Rébortná.
özv. Adám jézsefné.
keserűvíz
ZALAI KOZLONÍ
1943. «Irfébo 18
Nagykantea megyei város polRármcsterélöl.
K.áéaVilét
Tárgy: Fasorosát.
Hlrdafminy.
Felhívom as 1032- évben sztHetett Al-](t*sfc8teteseket, tovébbá az 1920. es 1031. Arakban született azon állítás kfitelaaakat, akik na alád, llletra második ¦orocasoD „Jflenlefr alkalmatlan" oaztálroaatt nyertek, vagol a visszásáétól! délvidéki Járásokba tartozok kivételével azokat az 1804-111». erekben asdlefatt ál II Iánk Ö Meséket, kik so-roiaton még egyáltalán nam roltak, nemkülönben a csabdl tan n tartat ked-vezménv ti/oinpöDl|rtT)Ai Hjryebirriba-veheW férfi hozzátartozókat, hogy folyó ért november ha irtán ég 17-én a K\'nt. Uffénvetryl»l Horthy Mlktés-ot I. íz. alatti halvtaetretben tartandó fösorozá-¦on Jelenjenek mej,
A sorozáson ralö megjelenés kotele-settséaénsk elmulasztása törvényes blntsfétt von maira után.
A sorozás mindkét napon reggel I órakor kezdMIk.
\' Ultidon hadköteles abban a lorezó Járásban kötelei etöatlnl, melynek te-rfllstén állandóan lakott akkor, amikor az bttralraton Jnlsntkeznfe kellett A lakóhely QjeBrráltoztifáaa az áltttáel kö-(elsieftiég teljesítése szempontjsból ai instékesseget nem változtatja meg.
Ások ai állitaskdtalasek, kik as osc-szetrái óta Najryksnlwára költőitek, as Illetékes iwrozöjáráe íflrzolpablrajától vagy a város polfármMterAtÓI Nsgy-kanlzaaa való sorozásuk eoRed*!yázását kárhallk.
Pali írom nz állltásköt eleseket, továbbá a családfenntartó ksdrozroAnr szempontjából floyelemaevehetó\' fárfl hozzátartozákat, hogy a sorazás helyén as Idején Untán, Józan állapotban Jelenjenek meg*.
Akik a honvédelemrsl szóló l»3i: II. t.-o. 42—41. $f-alban megbatározott valamely kedvezményre laényt tartanak, az Iránti kérvényüket a tognsutt-sairnt Igazoló okiratokkal felszerelve idejében nyújtsák bo hozzám.
A tartalékon tiszti \'tisztviselőt* kiképzésre Jelentkezők V érvényüket srlo-tén Idejében tartoznak hönyullanl hoz-zim. V. kérvényhez mellékelni kell:
1. Salát mfJiete*. anyakftnvvl kivonatot, J. h/Illók és nntrysztllrtk izflle-tésl anyakönyvi kivonatát, 3. Sztllfik és nagysznlfik bézsatáBi anvakfinvvl kivonatát, 4. tudom Anyoa képesítést Igazoló bizonyItvényt. fi. állampolgársági btzenyltványt. t. erkölcsi bizonyítványt, 7. belépést bizonyítványt
Azok az állItáskötfltesek. kik Nagykanizsán Jelentkeztek Összeíráson, a városi katonai nyllrántartótól sorozást Idézést kapnak és tartoznak azon a napon megjelenni, mely nspra az Idézés szél.
Nagykanizsa, 1042. szeptember 3*. i>m Polgármester.
« apróhirdetés. Hajnaltól estélig ezer és ezer ember olvassa! Fillérekbe kerül csak és ön helyett elvégez mindent: járja a várost, a falut, bemegy minden házba s megszerzi (önnek a kívánt munkál vagy állásit w
Már a következő gyár-tömböt rohamozzák a németek Sztálingrádban
A Kaukázusban hegycsúcsok sz.kla-erödel kerültek német kézre
Berlini jelentés szerint német gyalogság a Kaukázus északnyugati részében rohammal elfoglalt több erősen kiépített magaslati állást és megszállt szik-laerődökkel ellátott hegycsúcsokat.
Sztálingrádban tovább halad előre a német támadás. Most az ágyúgyár után a \'Vörös Október* íievíi vas- és olajgyárakat rohamozzák. Mindkettő rendkívül meg van erősilvc. Sztálingrádtól északnyugatra a városon kivül is harcok folynak, túlnyomó részbon német támadásokkal. A Kaukázusban a Mai-kup—Tuapsze vasútvonal áll a német támadások gyújtópontjá-
ban. A támadás itt is előrehaladt, több helyen betörtek a szovjet megerősített állásaiba.
Angol repülők szombaton este Lu Creusot vidéke, ellen intéztek támadást. A polgári lakosság kára nagy. 10 halottról és sok sebesültről számol be a NTI jelentése. A bombák egy kórházat is leromboltak.
A német haderő orosz frontján több mint egy és negyed millió lonna tóU ruhanemű, került szétosztásra. Barakk, szállás és öUásépitő anyagokat, tüzelőt is szállítottak az arcvonalakra és nagy élelmiszer-raktárakat létesítettek.
DKÁVAVÚLGYI
WLUHOSiMMSZIHaLTHTO HT.
¦ iikiierl fsl világosi tás mlsadsit villamos kérdésben
gaongery-ut Sí, jeléten 2e4.
Áramszámlák flseteae, reklamáolák, hlbsbsjslsntsssk
SukO-u« 2, t. «010101. telefon 213.
{ ¦ \'.-vrr-y - HALAI KÖZLÖNY
FiláSI Autóbusz-manctnei...
trvéajsa IMI. niganht I-tál a továbU latéikaaáaJi. aaaykaaixaa—fiapabeno—Zalaaaaaar
llYADT
17.15 11.01 1125
1. Najykanlzaa KSzpontl száll. I. Oarabonc á. Zalaaztbar
6.ST
5.58 5.40
¦aijkanlaaa-lharaabaráiqr-lnka- BOhBnya- Kasaaaar
7.00 7.39 7.55 (.53 10.15
Nagykanizsa Kázponl! sxáll. Iharosberány Inka
tülliöiiye Kaposvár pu.
é. I 17.05
í. 18.27
i. I 10.11
é. | 15.30
é. 14.00
519 I4.C0 18.3«| 1.
7.M 16.10 20.30 1.
8JS5 17.45 21.45 i.
HagyhnnUno Alaólandwa—MuraaiambBl
Nsgykanliui pu. Alsolcndva Korona széllé Muraszombat Korona sz.
1 *¦ 1 10.20 14.451
8.25 13.40
i. «.45 11.00
Nasyk«.l«.a-
X C t
5.1» 7.30 14.--.- 18.20 I. H.a)l..J.i. M.
5.20 7.4» 14.10 1630 lt.25 I. ll.s)l.,!,.. ki,p, «10 »^0 IS.- 17.2» 19.15 í. L.I.,.
L«iany«
e X c
4. 7.15 -.--._ u.45 -._
é. 7.05 9.35 10^0 14.35 1B83
I. 6.16 8.45 9.30 13.45 151»
. E^aKvol míg Ulanyéról Inául 17.00, Nagykanizsa pu.ra érkezik 11.00, csak hétköznap.
X Csak hétUznapekon Wzlekedik.
c HétfOn, szerdán es pénteken.
d — Nagykanizsa—tetenye kOzott csak faétkOznap.
líríissii o Zilei Rizliiii
mám
HIOsVIZHATO APBélIIllTllEE
Nítlcn hognéraagári kerestetik azon. nail belipiire at iharosbrrfnyl i-radalombi. Jclentkeinl az uradalmi bognármealernél Ibaroabcrenybtn. 3153
Jolilibíl valá kilul«laáa,l (elvesnek. Bárány áksieresi. 3118
Plaoaaiankáaak azonnal felváletneV. Jelenik.iis : llily, Etucbtt-lSr I. 31JO
A»AS-VÉTEL
¦aaf gaariaaégl flépak ás cazko-sok (skév, vetfigápek, sraíájjpek, caéplá-gép ,1b.) blitoká\'adís miatt alaaak Taizlló-puulán u. p. Sispetk, Zalamegys. Telefon i Pakod 2. 31S0
14 hónapo, német aarflaréa Kim. konyvezett kutya tladö. Clm a kladá* hlfaUlbsn. . 3176
Régi buter eladó ¦ ágy, éjlellazekréoy, aeatal, két képráma, ládlúazekiény. Cimi Klalzal-u. C6. 2135
2 drb. aalmát inegvélelie keics Ke-
resatény Temetkezési Vállalat, Fául 17, (az udvarban). 31H
hAz és ingatlan
Elunnám clköllo/.és liliali KlíkomS-romban levő gyög,*zuláil Usléthelylsé-gekbál, 4 sióba, turdOssobs, garits, ,ok niclléklielylségckbSi álló cisládl háeamlt bérbeadási lehelöiéggel. Ctm : Oyögyszer. tár, Klikemiioiii. 3104
KÜLÖNFÉLE
Olvas s«sflf hatalmat kap So-
mogyl-gszdaságban. Palló, akt dandár. ségT vagy réndfiraégl nyomosásboz kát l»éala.aaaraa*aa és lalvala incu-Islálásáboz kelló adatot szolgáltat. 8157
io sok pénzt takarít meg, ha
nyomtatváity-¦xOkaéglatét és kBnyweit lapunk
nyomdájAban, FS-ul B. alatt pondoli meg.
ZALAI KÖZLdlIV
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „K<z,azáasá|l ll T. Kasykailtla". Felelős kladá: Ulsl Káraly. Nyomatott i
a „KSiuatilasngl R. T. nagyksiilits"
aysadájábu Nsflykaslasas.
(Nyourdááil talál. Zalai KárslyJ
Az idén is tilos a sírok kivilágításai
82. évt., 287. ii, Na8yk«nl»t», 1842, oki, 20. k«dd_krm 12 Hllér.
ZALAI KÖZLÖNY
--------——-~r>v^wW«M
msáámstées* ó§ klwtojiivauii Ptfut *
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
BAnaeteri ára: egy hónapra X
negyedévre 7 Rgje* izajoTliéUröiauip
«m ****** «•
peníO SÓ iflléf. 12 rllL, axombatoa M» tft,
Hallgass!
(bl) Barátom reggel kinyitja n szamát, odanyúl a rádióhoz, fefknt-tintja a bűvös gombot, ami egyazonra Iwlokapcsolja az álom édes öntudatlanságából az ombort a föld-kerekség mindon gondjába-bajába ós hallgatja ajiirokot. Két ])orc mulra, mórt ma, ugy látszik, nem történtek nagy dolgok, »csak« pár hadosztályt semmisítettek meg, »csak« tiz-husz liombézót lóttok ,lo néhány nagyváros álmatlan éjszakájában, »csak« ét-hat hajó morült ol o tongor fonókén és ezűkot már »unju az ombor«, mert mindennap mond efajtákat u
rádió éa.— Imel —¦ már megint »nem tudnak mást mondani*, — ásitva odaszól a cselédlánynak, hogy zárja al\'a rádiót. 8 még liozzá teszi: — Mi a szesznek hallgassa az ember? Tegnap megjött szabadságra a hivatal altisztje. Áz egészen másként mondta ol a harctéri helyzetet. Pedig hát az ott volt... az csak tudja...
Barátom roggoli/boszód- és órtol-motIonség-gyakorlatát régig hall-
Í[atU a foleségo, a roggolí karójukat lörpölő iskolás gyormokoi, no meg a cseléd loány..
A foleségo egy óra mulra már a piacon inoséli, hogy nem ugy ran ám, ahogyan a rádió... Mért a Oáhor, aki mogjött a harctérrel... fis igy tovább. Tizpercben az iskolában a gyerekek fejtik ki véleményüket ugyanorról. A csolédleány is még a délolótt folyamán megbeszéli az ügyöt a tojossol, a ház-mostornévol, á villan v-leol vaséval, a lojos mog a szomszéd fűszeressel, a fűszeres a vovójévjol. fis így gyűrűznek a birok végig a városon, végig az országon. Porcról-porció száj: mog;száz ága-boga nÓ a Gálxír nevezetű altiszt harctéri meséinek, amolyokhoz képest, mikor igy már jól földagadtak, a londoni rádió is csak kismiska. Gábor, az ártatlan, bizonyára nagyot nézno, ha tudná, hogy a.kis háiijánoskodása, mint tó tükrére dobott kavics, mekkora hul-hímgyürükot\' mozdított az itthoni front lelkén, hány ember idogoi rándultak öaszo, Jiánv szivet szorított marokra a rémület, hányban ingott mog a hit, a bizakodás éa mennyi orő.mogy igy naponta vo-nzondóbo egyotlonogy\'-szószátyár hír míatt s mennyi belső ellonállás törik meg-azon, hogy barátom reggoli ásitás közben szükségesnek tartotta közölni a környezetével, hogy unja a rádió hitéit.
Se
igy megy oz egész
így
nap. ,„
az utcán, a hivatalban, az Üzletben, a vonaton, a pohár sör mollott, a mozi szüuotóbon, a telefonban, lo-roloklxm, mindenfitt. Igy az egyik városban, igy a másikban, igy az egész országban. 8 az eredmény? Egy ijodozo, bizalmatlan, feketén-látó, mindon métely befogadására alkalmassá botogodott közhangulat lenne az oredmény, ha nem kÜzde-nénk lépten-nyomon, minden érével, aifolvilágositás mindon oszközé-vol a foloslogos és karóé fecsegés el Ion. \\ ¦Mi u teendő?
(labor, aki hazajött a harctérről, ballgassontJ
A barátom, aki kihúzott egyet-tnást a Gáborból, hallgasson!
A Salamon-szigeteknél a világ legnagyobb tengeri csatója tombol
„Tél tábornok" keresitUihuzta u íiovjet ^ámításait - A kedvezőtlen időjárás lusznílhatatlanná tetU a vörBs-CMpalok felvonulási utvonalait
A zpori traktorgyár da . »Vöro« l()il»síi< noTü igyugyar tolopoinnk elfoglalása után csak a »Vörü3 októ-l«r« norü kohómürok tartink meg magukat Sztálingrádban, jelont
Német Tátirati Iroda. Sztálingrádot most a tisztogatási haro jol-lomzi. Ez a haro lépóarSl-lépésm halad előre. Mocosik, mint az offyik hasban megtörtént, hogy
----O-T----, ""ft.,
• plnoéban a námet ősapátok, az omeloton pedig a bolievlsták
hirooltak,
Ugyanabból a házból két irányban
tüzeltek. A rörös torlasz telepének bolsevistát a törmelékek alá körűitek, do még harcképesek maradtak. A námet támadó csapatok lángszórókkal füstölték ki maradványaikat. Az időjárás nagyon megrosszabbo-dott, ugy hogy a német légierő csak csökkentett mértékbon robot részt a ráros ellon intézett támadásban és feladatát nogymórtéklwn áton-godto a némot nehéz tüzérségnek. A zsori térségbon az időjárás any-nyira megromlott, hogy a tarlós záporok járhatatlanná dotték az utaltat és elöntötték a kiserődökot. A német harci torékonvsóg honi- szakadt mog. A némot légiorŐ a rossz időjárás, ollonére is tovább folytatta támadásait az utánpótlási vonalak ollón. A szovjet légvédolmí tüzérség ütogoi már csak akkor szólalnak mog. mikor a német repülőgépek föladatukat olvégozték. A Bmrjot utánpótlási vonalakban igov^u
fennakadások vannak
nagy
A lőszerhiány a szovjet utolsó reménységét ícr megszüntette
(NTI) A szovjot tüzér Qtegok naponta csak 12 lövogot lehetnek ki, állapították mog a német csapatok állal olfogott 822. számú szovjot-
parancsból. Egy elfogott szovjot tüzérhadnagy vallomásából kiderült éppon az idézett paranccsal kapcsolatban, hogy a szovjet tüzérség már olyan lövedékeket is fölhasznált, melyeket a gyárak 1942 augusztusában szállítottak, amiről a Bzovjet tüzérségnek ís megvolt a maga véleményű. A lÓBzorbiánv a szoTJot-gyózoiom utolsó reménységét is megszüntette.
A nemei csapatok a Volga további részét is megnzálletiták
Sztálingrádban a »Vörös torlasza norü gyártolop elfoglalása után tovább folyik az ipartalopok megtlsz-titása. A* nagy kiterjedésű tolopokon ogyotlnn ház so maradt épségbon, csak a gyár kémények, mog a házak égett tetőzete, gorondázat magaslik ki a törmolékokbol. Ennok ollonére a Bzovjot ellonállás a pincékbon még tart. A némot katonák többször bol-soviata lövészekre bukkannak, akikot elhallgattatnak. Iltmiár telkéén ro-ménvtolon, hogv a szovjot -lőszer-1 és élolmiczerszáHitmányokat i>ótol-basson a Volgán át. A" némot\'csapatok a Volga további részeit is megszállották. A némot repülőgépek támadása logorŐsobb a Volga alsó folyásánál és az Aaztrahánból jövő
rasutvonal ellon irányul. Ez as utolsó vasútvonal, mely vtí&ae a.Káe-ni-tengor és a szovjet között fennáll. Legutóbb ezen a vasútvonalon a német légiorő megsemmisített 12 hosszú tohorronatoi.
A bolsevisták már a téti tdSetakra rendezkednek be
A NTI közli: A koloti helyzeten, ha a jelok nom csalnak, »Tól tábornok., erősen korosztülhuzza a szovjot számításait. Az utóbbi időben a némot légvédelem kétséget kizáróan megállapította, hogy a bolsevisták arra készültek, hogy a német arcvonalat megtámadják. Zbot kör-nvókén néhány felfrissített hadosztályt vontak öasze, amelyből arra lehet következtetni, hogy harapófogóba akarták szorítani a némot csapatokat. A némot légi fegyvernem hatásos harcot folytatott a szovjet csapatgyülokozésok ellon. A legutóbbi napokban a rossz idő használhatatlanná tette a szorjot csapatok felvonulási utvonalait. A némot foldoritók több szovjot oszlopot fe-doztek fol, molv nehozen haladt az utón. Egyes holvokon traktorok vontatták az ütegokot, más helyen a teherautók konytolonok voltak a harckocsi-oszlopoknak átadni rakományaikat. Ilyen körülményok között, hz osőzés és az alacsony fol-hőzot ollonére a német felderítők élénk tevékenységet fojtonok ki és jó célpontokat találnak el. Sztálingrád északi terén a csapadékos idó-
iFolylatás a 4 ni dalon)
A feleség, aki az olt bon bizalmas falai közt hallott valamit a Gábor mosóiból, hallgasson.
A gyereket tossék arra tanítani otthon ós iskolában, hogy hallgasson.
Hallgasson mindönki, akinok tul élénk a fantáziája és hallgasson, akinok olyan szegény a szókincse, hogy csak" azt tudja szajkózni, ter-mészetoson mindon bírálat nélkül, amit mások összopapolnak. A szon-vedólyos hirharangok most hallgassanak. A bologosen hitt »jól értosül-tek« és »bonfontoaek« is hallgassanak, mert a legtöbb kárt a locsogásuknak adott hivatalos és egyéb tekintélyi Bzinozettol ők okoznak. Hallgassanak a közhangulat vámszedői, akik\'ilyen vagy amolyan számításból indítanak futnak birokot és lolkok, idogok romjai folott is csak egy szőnie! ísmornokr az önérdeket
Hallgasson mindenki; laki magyar, kiszínezett, nagyra fujt mesék, se naphosszat koropolt panaszok, se íogyofmozotlon lofotyolosokmom vál-toztatnak azon, hogy háború van é.s háborúban mindonkiro jut annak lorhéból, gondjából, |áldozatából és kötolosségoiből, Kiro iml jutott, ol koll viselni mindonkópijon. So ol-szökni a háború próbája olól, se azt átaludni senki nem tudja. Okta-
lanság íb tehát a folytonos kifogásolás, szünteloirbeszéd afölött, hogy mi nincs ugy, ahogyan szeretnénk. Attól nem lesz jobb sommi, do igenis rosszabb lesz tőlo a lovogő körülöttünk, gyengébb loez a közvélemény ellonállooroje, ingatagabb lesz a köz-létek ós szegényebb a haza, ainolvnck éppon ilyenkor koll leggazdagabbnak lonnío a test és lélek erőiben.
Hogy barátom mit nom hisz a rádiónak éa mit hisz a hivatalszolgájának, az ¦ nem a barátom magánügye ma. Higyjen és bitetlenkodjék magában s intézze el a magyar lolktisioorotóvol, ha tudja, a kétes értékű kétségeit s az azoknál íb kétesebb bizonyosságait, do ne for-tőzzo mog kishitüséggol, hiszterikiiB bíszékonységgol a környezetét s mindazokat, akik a közólóbo körűinek. Tobát hallgasson.
A folelótlon locsogok (elkoptatott, do igaz hasonlat) a szu szerepét töltik be\' a nehéz idők koroeztjót kömény derékkal hordozó ország előtoljon, Aki pedig ma fúrja, faragja, rágcsálja n nemzeti önbizalom gerincoszlopát, uz rosszabb az ollon-ségnól. komiszabb a lesből puskázó komitácsinál s .olyan elbánást is érdemel. Az erők, amelyek sorsunkat irányítják, nom függetlenek tolunk a szónak abban az érteimébon, hogy,
mi tehetünk, amit akarunk, ügyi* csak az történik, ami a sors könyvében mog vagyon írva felőlünk. Igen, amik velünk, körülöttünk történnek, akaratunk irányitásan kivül illó események. De ahogyan azoknak az eseményeknek közepette a bolyunkét álljuk, annak igenis irányító hatása van az események ki-monetoléro, cnms/mnk, családunk, hazánk viszonyulására az események nyomán kialakuló eredményekboz. A felém rohanó vonatot megállítani, útjából kitéríteni nom tudom. Do vigyáznom kell arra, hogy no kerüljek a vonat útjába s ha mégis oda körültem, akkor végső orőim megfeszítésével is ki kell korülnöm a roezodelomből. Olyankor nom lamentálni kell, hogy tul eobesen kö-zolodik a vonat ee nom jajgatni, hogy mi lesz velünk, hanem ol-ezánt erővel ugrani s ha lo is kopott közben a máz u könyökünkről, ha ol is orodt az orrunk téré, ha meghúzódott is az inunk, — hálát adni az Istennők, hogy Ólunk. Igy vagyunk a háborúval íb. Mindenkinek meg koll tohát tanulnia ösBzeezori-tou fogakkal, a végső oélra tekintő szemekkel, minél Kovosobb szóval, do minél több testi éa lolki összo-Bzodottséggol minden figyelmünket és mindon erőnket a körülöttünk tomboló pusztitás\'holyott a romokon ópitondÓ ólot foló iranyitani.
Faijai közlőn V
104.1 október 20
Minden olvasónkhoz!
A Háta mindenekfelett való érdeke áldozatok és lemondások sorozató\' kövtttll mlndtn magyartól ax e\' \'link mindtn vonalán. A Zalát \'Közlöny eddigi embérjeleltt erőfeszítések\' árán ugyanazt adta olvasól-nakt. ..„tt a háború elŐlt\'Mtg mindennek az ára fetszökftl, a Zalai Közlöny havi tlőjiztttsc mindössze 10 fillérrel "drágult. Mtg mlndefttttk a minősége csökkeni, i Zalai Közlöny hírszolgálata jtítseségében és nemzetvédelmi szolgalatban többet adott, mint búrmikor. Ezt akarjuk tenni a továbbiakban ist de a háború szüli* kényszerhelyzetben mától jogva csőkkent oldalterje-detembeh.: Mától, temetjük, rövid átmeneti időre, a Zalai Közlöny napi négy oldaton jelenhetlk\'dak meg. Ezt U a haza" min-denekjelett vqtó érdeke követelte Igy. Felelős sterkeszlShk után most segédszerkesztőnk Is hazajtas. szolgálatot kljesit s< igy a szerkesiuWg egyetteti tagja végzi á
lap mindennapi teljés munkáját, ami még a napi négy oldal mellett is egy •tmbtt erejét szinte túlhaladó jeladat. Egyik :ize-
Mmmhét 8-án szenteli fel a megyéspüspök a lózns Szive felső templomot
Már hétköznap ts vannak szentmisék aa uj templomban
Az ifltoni gondviselés különös jó-voltéból és n nagykanizsai közönség áldozatkészségből annyira elkészült a felsőteinpluni, hogy liétfótól kozd-vo már hétköznap is vannak szentmisék az üj templomban, A hivatalba, munkába és iskolába siotók újból betérhetnek egy-egy fohászra ahhoz, »Aki annyira szereti az emberekét*.
A főoltár ugyan még csak durva téglából van felépítve, az áldoztató korlátból\'csak^\'o csupasz botonváz látható, de reméljük, hogy- kara* csorrjrtí oiókrö\'is akrfd majd jótevő.\' A küt \'méter magas, fából faragott ,
Jézus Szive szobor már áldom tor- \' 8-án lösz b azt dr. t.zapik Gyula
vízmű hivatala minden tisztviselőiének is szivfigyo az uj felsőtcmp-
lom.
A vasárnap esti litánián a közönség már gyönyörködhetett a kivilágított Jézus Szíve folsótemplomban. Az ostí kivilágításnál a templom szinos ablakai Kívülről is nagyszerűen órvényosülnok. Milyen föl-omoló lesz a jövő vasárnap. Krisztus-király ünnopéniaz osti bzontség-imádás, ahol dr. Solymár István esperes-plébános vezetésével ívjlági férfiak fognak előimádkozni a hadbavonult katonákért.\'. A templomszentelés november hó
döeépünk lapszedője, az egyik gépmester, a lapszervezőnk is, Igy sorban jogyatkozlk a lapot előátlité munkázkezek száma. Nem panasz ez, mert a Haza szolgálatánál nincs ma semmi előbbrevatő. Csak indokolás ahhoz .a kérésünkhöz, hogy olvasó* közönségünk segdse hozzá megértésével \'$• hazafias \'jóindulatával a Zalai Közlöny tzerktslwtgét ü minden iparágban, minden foglatk\'ozásbán megnehezült idők költ-lességeVek\'teljesítéséhez. A Zalai KÖzlCny átmenetileg négy oldalon,"-\' ¦ .változatlan magyar küzdenlakarással ét u Usitességes magyar sajtó hazafias\'hlvatáaudátával ált a vártán akkor ts, amikor a minden\' magyar ujiáif.nál régen, bekövetkezett terjedi-tem-cstíkktntést, 0/ivásl hisszük, nem sok-időre, á hátórti\'negyedik évéberi, kénytelen\' végrsha\'jtönl. 1
Kai«Ö\'\',rngnW.Ursálhkí->;,; tuctóiltóinkat, kéilratolt\'&eküiUőff"kéf|üK \' kUldfenclí" bo továbbtnrM mindent,\'de s lehelő • regre*" vldebbretfeabvaV
HlrdetŐinkérfíírlüi.iSrb-eskedierieit\'lTteB-1 bliisalbdr a kora délelőtti ótákbHii\'leadril\' a kiadóhivatalban.
Név- és *»x0 leié ima pókra
alkalríil ajándéknak\'\'
08Br»po*,,és\',leváVjbtt\' virágokat;\'oaokrótfé\'t
egétó\'éíea\' át vehet a iáut ¦\'
PetetrliBdW ^ertítorfettoW
...........J.rT^gllte\'JtT . m\'
Vásártér détömf riyUVa lei*
a Városi MuMUffti**1
Október\' 26-étv vasárnap!délelőtt 10—12 éráig nyitva losz a városi múzeum regi Bég-ásvány néprajzi tára, valamint a hadtörténelmi gyűjtemény külön osztálya. A történelmi osztályon a honfoglalás-kor. Árpádkor, Itözép-korV torök-líory Rákóczikor, valamint*a 48-as időfc?\'\'és a későbbr hábovue Ülők anyagát \'ismor-tetni fogja Grüjber\'József; á városi múzeum1 \' igaz\'gátÓ-Öre,v Ugyancsak\' bemutatásra\' kerül \'az !uj háború*1 emlékftnyoga\' Is. Az \'\'ásV\'ári^tár\'/\'\' valamint-\'a régiségtái,:\'CcBÍszoltkőkor-\' szak, bronzkortíza\'k) \'és \' héprajztSr uj ós korábbi lölotatty.agátt\'iem\'or\'fetl K. Nagy\'László ¦^nuzeurni\' tisztviselő. Ez alkalommal\'1 e-Helépéfí\'díjtalan,1\'\'
A városi1 \'könyvtár\'\' miridén\'csü-tertökörl\'\'dóimén\'\'4—8\'óráig \' Van* nyitva\'.\'"
Iliit iiit
limíaiUbt MVAiulr \' kttvotktaitóbsíl koluibosklt boVkiaubiek sok cselben\' hamarább- elmúlnak;1 ha bélmflködé-" síinket1 reggelenként \'\'íhgyomorrft,egy-egy pohár (•rrhírfiet(í«;,,F«rta"ióf!Jf4««f"\' keiírö.lizef\'TB,mf«láHIí,íí:értlötóg\'rríég
OrV»S*t,l-\'»- .- ¦ ¦ -y - -
_-\' illl\'l
vitámljoii blwlomtatl nollt Árban\'
wLd*8V sruu í
Ffl-Bt V .jriira«rtW.\' ttwféáanr fehiufí.
josztl kí kozoit: A szobor ogyégy szorü Eötvös-téri házvezetőnőnek. Billegd\' Máriának %e adománya, aki Összes mcgtuktiritott pénzén. 1500 pengőért vette a szobrot. A korosz-ténység,lényegének, a megváltásnak a klofjözójö á művészi, éloínogyságu foszülot1 dr. Kőnig Józsof egészségügyi tanácsos, fogorvos áldozatkész-B&génok bizonysága:
Milyen az isteni gondviselés? A múlt vasáVHájH\' nagj\'tnisó ^tán bo-állit a sekrestyébe Horváth Márton Potófi-uti lakos a felöségÓTÓl s\'bojo-lontik; ¦hogy vállalják a lourdoai-kápolna költségeit a rögtön toíizot-tok\' 600 pongót. Egy sokat szonvo-dott úriasszony podi(r régi békebeli aranypénzt óa szülői ¦\'jogygyürüjőt ajánlotta fel a templom coljaira. A Magyarok Nagyasszonyának\'a\'szobra a jó özv. Bolf nórti áldozatkész-\' sógébol már szintén munkában vart.
Dr. Krétky István polgármester az orgonát hozatta rondbo, kijavíttatta a harangokat, bekapcsoltatta a vízvezetéket, elkészíttette * csator-1 názást e rendeztette\'\'^ terepet a taniplota\'körül.;A TároB"mérn6ki és
főpásztor, a mi nagy újságíró püspö künk fogja végozni. A tomplom-szontelés délutánján egyházi hang-vorsony lesz s ozon a bovozotó beszedőt ugyancsak a megyéspüspök mondja,
A templomra eddig 107.000 pongót fizettünk ki. Nap-nap után lűiidithotetlon hittel és bizalommal imádkozunk jótevőkért. Jiiszon rendszerint éppon onnan kapjuk a so-gítségöíj\'ahonnan nom !8 számitot-tunk^rá. Valahányszor elmegyünk az uj templom mollott, gondoljunk arra, hogy ez a templom a Bok-sok háborús nolrézaég mollott Nagykanizsa hitének és áldozatkészségének a bizonysága.
Longauer Imre *
Adomány
A Jézus\'Szivefolsőtomplonara Polgár László kewskodó\'OOO pengőt, N. N. 150 pongőt, dr. Radványi Viktor pápai prelátus Veszprémből 100 pongot, ifj. I>lask Foronc had-apróuőrmoster a harctérről, özvegy Krátky \'Józsofné, özv. Szigothy Ká-rolyne, N. N. 50—50 pengőt adományozott, Intőn fizoaso toogl"
80 éves volt, 120 hóW|á volt; — agySnlóttS mágal
Tóth LájiW főldraflvdi" o leo-uióilosíibb (jfiíftUjíi Volt \'á kis somogyi Síitvíisicnfmfftbn kö.séfl-nek. "Már liOJjiflbb idaje bfíteQsi^\' fjekkel küldött l aiok elől mo«t o holábd mcrtckült. \'
A napokbah1 « déli ói-LÍkb«n \'fl •icntmártoní lioláflíoh\' Icv8 Siottt-ivánveiavbeH" dtlölf\' fejjel/ holtán t.Ult4k",« 80 tiíWBaSÍTóth
Lás%\\6t Mellett* hevert • revolvere. \'
120 hold földje volt aj életunt Qflidanak, nem voltak tehát an^adi
Sondjai, amelyek miatt ai élettől aitott keráb.n menekülnie kellott volna. Ait hiselk, hogy epéliségl állapota\' felett\'kesérodbtf el any-nyira, hogy eldobta magától aa életet.
Értesit«rrV\'a n. t. közönséget," hogy „D»TtniSita[w,\'\' cIpöüsIatoirHiit e hó végén Budapestfir^át-tialyaxotvi, helyben megsiüntefe\'m.
ru itt-BtáW
gyümtksp\'iliiika
ItWiifti"
Telefon 3—«. \'*«\'
Legszehlyet r: legofesóbriftfit1
Szásx Lajos dr. az uj köz-ellátárf%.y. .íilitlü/Jfci
A Kormánysó Ur Loisondiy István kÖiellátá3Ügyl-minisEteVt;sfl-ját kérelirtére felmentetté állásától cs ez alkalomból érdéinél elismeréséül a m. kir. titkos tanácsosi mélfőzágof adományozta neki. Az uj közellátásügyi minisi-ter dr. Siáss Lűjos államtitkár-lett, amit iifí égési magyar kötélét nagy megelégedétsel fogadott.
mrjzi
Azelőtt sem tudtuk\' beleilleszteni a gangiter észjárást\' ótotUnkb\'e" éa fejcsóválva asztuk a feunaltó rend elleni .hatalmi erífüszüóöüket. Amerlsá azzal dlcsukszlk, hogy ej lebotóségek hazája. Ezzel arnonflyirool lehal „dicsekedni",
¦ ugyanolyan mértekben szegénységi ¦¦-"¦¦¦\'•-"\'¦\'la, \'Szomorú az, nogy \' \' ihol\'
blzoáyltváhy __
Amerikában pénzzel mindent «1 lehel\' érnlj ínég az Igazságnrta\'mefflénot\'Vole\'
reparáiin
Nálunk a vlückl lakodalmak -és b»-tyuabálDk adnak még néha alkalmat a bicskázásra Az ezekért kapott „heiz-szu hónapok\' nem bagynakj az ogy-Bicrll irón lolfogúpft ozorlnf, loítot az (iiubor beciUletéit. I)t Amerikában;\'akt kltölititte btlntetóiíór, az. olyaü\'flmatt tövei Jár, mintha serAral-sem\'1 történt volná. \'
, A Ilimet ennek cllonére érdeklődés*\' sel \'és figyelemmel lehet kísérni, elvégre a ml és az amerlktl felfogad közö\'.t — egy. hatalmas óceán (átojjg.
A ner.Ö figyelmét fordulatosságával a Ilim intnilvéglg leköti, Erkötosneg sem1 lohot ello\'nó Rifogáat onielnl. Ez a két\' tényező poHtg elegendő\' \'ahhoz, hogy a filmet azok la niognézWkl\'Afklk\' link ii filmvászon Iránt mHginAWy" lgó-\' iiyllk vnn.
(vj)
M\'ÉRLEÖ1
Blniioti"rjiBr6ttióu1 > SsítSüirt\'favItár1
SCHOtGZ JÁNOS- I
i*iöri9tif<ásfí:ií0 i\'rttjalyp \' |
Kae,*«flii!«il"Elllv»il-lai33. toini\'-|
temet, exhumál, szállít.
Cégtulajdonos:
Dervaltt\'s "Jéximf-\'
1942. októUr 3Q
zalai közlöny
A Vitézi Rend MindemxmnUk ünnepén avatja fel Zrínyi Miklós rendbehőxött sir/át
Ismeretes, hogy > a iierb megszállás\' alatt a Zrínyieknek a 5tent-jlonán, Csáktornya mellett levő temetkező helyet a szentségtörő vandalitmus feldúlta, Zrinyi Miklós sírhelye jeltelen, semmi sem mutatja, hogy a nagy • hadvezér és költő pihenőhelye. Ezen a lehetetlen állapoton segít;« Vitézi Rend Zrinyi-osoportja, amikor rendbehozatja Zrínyi Miklós pihenőhelyét és m\'sies \'emlékművet állit föléje. Szentilona kősség kép-
viselőtestülete temetkeiőhalyat é kápolnát ajándékosott a Vítési Rend Zrínyi-csoportjának. Nemes adakorók néhány ezer pengőt adakoztak a sir helyrehozatalára és emlékállitásra. A rendbehozott Zrinyí-sirt most Mindensien-tek ünnepen\' megfelelő keretek között avatja fel a Vitézi Rend, amelyen Nagykaníssa — mint Zrinyi városa — is kellően képvi-Iteti magát
1 Katolikus líjaságl Egyesület októberi taggyűlése
A Kiskanizsai\'Kat. IfjunAtçi Kgvo-liilat most tartotta inog októW hím yviilí-sét P. Sólymos Hozaé ílgyTa-??(0 eluökloto alatt, aki uu^oniléko-j)U as egyesülőt fronton küzdó tagjairól, akíket a közgyűlés oz alka-luinrnal külön üdYózöiti. Koráéi F«-itiic a közegészségügyről tartott értékes fololvasáat.
Dr, Bánás Arthur OII féollonór •leadása körotkozott. A nagytudásu [iutftl tisztrÍBelÓ nagy fulkószültség-gg| és oléadókórtzséggul ígyokozott a hallgatóság totazóÁét mognyorni. Mosdása a mai problémák logszilk-Bt^fosebb keretein bolül mozgott ós nagyban gazdagította¦ ifjúságiink tudását: "Tökéletes élotszonilélottel re-zatte keresztül hallját óságát a tar-
sadftloinbizlositns szociAliiolttikaS el-méletoin.
A gyűlés a KA LOT indulóra! ért Tirget. >
Már a múltban is inogom [ékeztünk arról, hogy a KIIG munkája mennyire áldásos a kiakanizsai ifjúság szamára. A havi gvülések olő-adá sanyaga a legidŐszorübb problémáinkkal, értékos ÍBUim-olekkol\' gazdagítja ifjúságiink lolki ón tudasboli szükríoglotét. Lassan,a tÍHzta magyar irodalmi murok IxmiutatásaTal kiborul n gyűlések ugyrondjo, ( szintén nagyon (áldásos lesz az eddig ponyvaregényt faló ifjúságunk éli téré.
—ft—n—1—
NAPIREND :
Gyűayasartári ogyalât: Ma Óradíjai íjAgjMitei Deák-tár lu.
Kiskantasán eva ottani gyóujasar-tár állania ttgyeletas asolgálatot tart
A QOZFOEDO nyitra ran regRol e órától sattf 6 fkáig: (Héttó, ssetda péntek délután éa keddea\'ogésE nap nSknuk.) Telefon: 860.
Haptir i Október 20. Kedd. Rom. kat. Vendel; ~ Proteatátia Iráné!Isr.
Mjrkli. <J. \'
U/tiíot kórhazairól a harctéren küldő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai\'Köilínfnek nt a példányai, a lapfejen ülői-haló címke kitöltésével dobja be egy postaládába I
— (A lőkapltinyhelyettes Nagy-kanlzáán) \' Dr. Petrányi Oyűrgy főkapitáriylielyettes, a ssombat-helyi rendőrkapitányság TeactSje, kerületi saemlélö, teflnap Nayyka-niiidra érkeiett, hogy o kapitányságon a ssokásos ssemlét megtartja.\' Dr. Potrányit dr. Zárjon Elemér\' rendőrtanáosQs, ő kapitányság helyettes veiettfje és Molnár Ágost rendőrfelügyelő fogadta a, állomáson.
- (A Szenl Jözael egyházközség lajtárai Szolgálata) sserdín délután 5 órakov « ferenciek fe-nártermében ülést tart. Pontos megjelenés kéretik. 0)
DUnMKT
HETYEII1BE
D
mifkia t™torsxslOTjib*trw«ye8
— (A nőt munk*tzolgálatogok eskütétele SQmeaM)\'Ások a sümegi assionyok és lányok, akik a női munkasiolgálatra önként je lentkeitek, a sümegi állami népiskola udvarán vasárnap délután tették le esküjüket, ünnepiéi for mák között. As esküt tévő mint •gy másféliiás főnyi hölgy kato nás alakulatban és festés vigyáii-áliáskan ismételte a nagyköiség főjegyzője áltat előre olvasott es küsiövcget. Eskü után Siabó Sándor esperes-plébános mondott alkalmi beszédet, amelyben a nőknek a történelem különböző stakasiaiban való megbecsülését fejtegette. Al ünnepély végén e Himnusit énekelték cl a jelen lévők.
— (Tcmeléi KUkunlziAn) Teg-gaD temették el Varga József ny. MÁV kalauit, dr. Varga Jóisef v. fogalmaió édesapját.\' A csendes, halksiavu Varga József nagy köitisstetetnek örvendett Kiskani ¦tán. A temetésen nagysiámu gyásioló közönség jelent meu, hogy enal ii kifejessék résivélüket. A temetési siertartást P. Bánás A. Gyula plébános végette.
— (Ahol nincs lorbanálldi) Siabadkán a köseltátási tanáos keideniényeiésére a honvédelmi Önkéntes női szolgálat tagjai as élelmisierütletekben segédkeinek a kisiolgálasban. Ennek következtében a sorban ál [ás esek előtt ai ültetek előtt égésien megstünt-
— (40 ONCSA-lakáet) adnak át 40 sokgyermekes családnak, minden háihoi 600 négystögöl telek-ke!. Boroson. Ai átadás november első felében len.
— (Uváfta lábát a vonat) Vessner János 2S> évei, nős molnársegéd kikísérte sógorát a síi-
getvári állomásra s maga is fel-siállt a vonatra, hogy ¦ segítsen a csomagokat elhclyaini. Már moi-gott a vonat, amikor lesiállt s •kGiben a kerekek alá került, amelyek bat lábfejét lovágták.
— (IzAizyná: Számum kerekedik) Siiucs, eleven tollal, friss irás-késiscgriel megirt utlraji et a könyv, amelyet azonban ídősierü-sége s siertŐjének stemélyo még azok számára is érdekes és élve-íetes olvasmánnyá avat, akik nem kedvelik az útleírásokat. A sserső \' férje: o magyar bírói kar egyik kiválósága, at uj világháborút megdőlő\'Időkben ai egyiptomi nem-zetköli bíróságnak volt tagja, s az irőnő a beavatott biztonságával szólhat a mai Egyiptom életéről, társadalmi ssokásnlról, polítíkaí törekvéseiről s arról * lelkiállapotról, mellyel Egyiptom népe a világháborút fogadta. Az egcst különös, seines, nyüisgő keleti világra már rávetődik ai Európában kerekedő háború roppant árnyéka. Igaii írói munka, ahogy a stenő sainte mellékesen, apró epizódokkal, kis ideges párbeszédekkel jalii a napról-napra növekvő feszültséget s megéresteti annak a félelmetes számumnak baljós előjeleit, mely ezúttal Európából tőrt rá a Nílus dus völgyére. (Singer és Wolfner kiadás.)
— (1EJ. Hegedűs Sándor: Ex«r-egyáj mesél) Á sienő legtermékenyebb novellairóink kőié tarto-lík. Etek ai etbessélések a végiét tréfái,\'a férfi és nő viaskodá-sának groteszkül jellemző pillanatai, egy-egy bitarr ötlet csupán a tartalmuk. A céljuk pedig, hogy meglepjenek és elgondolkottassa-nak. Az ird előadásmódja is ehhei a célhoi igaiodik: mondatai csak a lényeget köilik, idegesen kurták, sietősek, de tömörek és kifeje-tőek. Igy, kötetbe gyűjtve, különösen témáik változatosságával, .soksiinüségével és siokatlanságá-val fogják meg ai olvasót Hegedűs Sándor elbesiétései. Ka-leidoiskopszerüen siínei ez a kötet ; síinte minden oldalán uj emberi jellemek bukkannak fel, uj Fordulatok s meglepetések várják ai olvasót. (Singer és Wolfner kiadás.)
— (Ecetsavat Ivott és meghalt egy kisfia) Egyedül hagyták a lakásban a murasiombati járásban lévő Síéchenyikut köiségben Stib-ler Mátyás két és féléves fiúcskát, játsiadeiás kőiben ecetsavhoi jutott, amelynek tartalmát kiitta. Mire stülai haiatártek, már ess-
Tlljes cipőüzíct-bercndezés
•ionnal mlmáé*
Érdeklődni „Darmata" clp6dr!«tb»« Fő ut 13.
méletlen volt t a kórhásbanl mest" halt. A szülők ellen eljárás imSulí.
— (Nazarénusok — a legjobb helyen) össiefogtak Zalaegerseeg környékén öt, naiarénus elveket hirdető assronyt és egy férfit, aki siálláit adott egy naiarénus íiny nöknikV A nagykanissai táborna kerültek.
— (.TíMayagvonal*) A Búvár •któberi ssáma Írja: Frey-Wisstiuti, ismert élettahi kutató, végigviíi-gálta a kémiai elemeket abból a-siempontból, hogy melyak szükségesek a növények ssámárrt. Ugy találta, hoiiy a nélkülöihetetlan\' elemek a periódusos rendsierben a széntől az argonig husott vonal mentén heiyeikednek el. Eit a vonalat „tápanyaflvonal"\'-nak nevelte el. A tőle való távolsággal arányosan ésÖkken ai ilíetfi elemek jelentősége a növény Márnára.
KÖZGAZDASÁG*
Holnap kéi\'vagen kát>0U(a keröl az Erztébet-térí piacon kfoszfátra
Nagy örömmel fogadta a varba kÖKönöége dr. Krátky iBtrón\'polffár-mester gondoskodását, amely \'lena-tévé tetto a lakosságnak téli kápofc-táral Tálé ollótását. Hétfőn a (fyü-niölcBcsoiuagolóbnri órák alatt elkapkodták az aisÓ Tagxjft friss, egészséges,<80 filléres lapként! óni} kaposzmt. Ma tOrabbi kot vagon 6i-kezott, amoly,— tokintottei fiz óriási kereslotro — holnap, tzoidán délelőtt az KrraAl»t-tén piacon kerül kiosztásra. Iffy miiutenkinok módjában ran,háztartását olcsó áron egész Bogos téli káixíRztnral ollátni.
Dr. Krátky István polgármester Weiiett nagy érdomoi vannak etokm-tethon Sólyom Mihálynak, a rárosi gyüniölcBCBomagoló fáradhatatlan ta-rékenységü Tüzotéjónok, .aki m olc»ó burgonyaakciót is folytatja le.
dívát ízlés minőség
olcsó ár
ZALAI KOZLQNtf
\'¦m2. október 20
(Tolytaiá* m l. oldalion
Járás akadályom a szovjet*** pa tok W vonulását. A holasvisták mar a
téli időszakra, randeakednek ha. A német földerítek élénk elaáncolási munkákat figyeltek, inog. Ebbel arra körotkeztotnek, .hogy Timosenké a rossz idejárna tartamára kénytelen félre tenni támadéterveit.
Az NTI arról ad bírt, hogy a Fekete-tengeren folhukkant ogy azov löt tengeralattjáró és az egyik török hajét huzamosahb idén át kisérte. Rádióhiváara három török pepülé-gép érkezett a holyszinro, mire a szovjet tengeralattjáró elmerült és •1 távozott. í
A franoia gyarmatügvi minisztérium jolentése aserint Madagasekár szigetén az angolok három nap óta folytatott támadásaik ellenére se tudták elfoglalni41 franciák állásait. A franciák •..Hasaikban sikeresen tovább védekoznok.
Tetőfokán tombol a Salamon-szigeti csata
A Salamon-szigeteknél Jolyó csata, elérte csucatotjositményét. A japán csapatok, melyek erős ecgitségokot kaptak, uiegkozdték támadásaikat. Magán a szigeten a legnagyobb csata foly ik,t melyre eddig még példa nem tolt. A szárazföldi hadmüvole-tekkol egy időben nagy tengeri cauta dul. A japán légierők ellun angol eróket ia bevetettek a harcba. A cauta fontosságára jellemző, hogy a had müveié tokot u szövetséges csalitok főparancsnoksága irányítja.
sz ». noi
bundák I1
VfllQSZTÉKBflN.1
BÚTORT
•sakftsletben, OÁBOR rnűaaxtiiloaná!
**tj*M na? >oná»ii»n. entwlnMiMw, Tai<wkatt>a«i«iH
nis
Clpüt Teleloa:498. csak ELEKESTŐL
(Dermal») Ffti 13. u
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátalnk és ismerőseink, kik felejthetetlen drágs jó édesanyánk, anyósunk, nagyanyám, sógornőnk, illetve rokonunk
d«v. Pláader Káralyne
suli. 8 karfái* Ag*M
temetésén megjelenésükkel vagy bármi más módon mélységes fáidalmunkban osztozni »/ivesek voltak, fogadlak tzuton Is hálás köszönetünk kifejezését.
A BV*aKO)ú oaaléd.
BBvfdblrek
A képviselőház mai tilosén az elnök olpartmtálfa Tuzsa Gergely erdélyi képviselői. Hunyadi Buzaa Kadri Szombathely ós Kaposvár városok fejlesztőidről szóló javaslatot Ismertette, melyet Waldor Gyula helyeslő hozzászólása után egyhangúlag elfogadtak, *
Az október 20<lkl évforduló alkalmából kiadott királyt kegyelem rendelet következtében 22.000 btluös szabadul kl börtönéből ée további 20.Ö00-nok a büntetését bárom évvel megrövidítik A nagyfon(oonágu érforduló alkalmiból még további fontos intézkedések várhatók. Az olasz sajtő foglalkozott a fosalzmuz elmúlt húsz évével ós rámutatott azokra az eredményekre, melyeket Mussolini ezldelg elért.
a
Kállay Miklós miniszterelnök Egerbe utazik, hogy elmondja nagy érdeklődéssel várt prógrammbeszédét. Útjára elkísérik a kormány tagjai és a MEP nagyobb küldöttsége. *
A felsőház szerdai ülésén tárgyalja a Korményzóhelyottea omlókéról szóló törvényjavaslatot, melynek egyetlen szónoka lesz.
*
Antal István Nagysaöllósön nagyobb beszédet mondott. — Aa európai háború keletkezednek egyik fóoku uz a kisantant volt, mely 1918 után a uiugu mérhetetlen lialalutí tobzódásával és rossz lelkiismereté-
vel lehetetlenné tette * középeurépai népek együttműködését. • *
A magyar kormány csütörtökön tartja rendes,heti minisztertanácsát, melyen először vesz részt Szász Lajos most kinevezett közélelmezési miniszter,
Némát repülŐra/ok 12 angol várost bombdxiak
Német repülőrajok nagyobb támadást intéztek Anglia ellen. Londonból jolentlk, hogy a nőmet bombázók a felhők védelme alatt alacsonyan röpültek és súlyos károkat okoztak- Mintegy harmlno nehéz hombázó német gép vett részt a támadásban, mely 12 város ellon Irányult, A Jolcntésok nzo-rlnt eddig 111 halálos és 40 sebesült áldozata van a támadásnak, mely ezenkívül főleg hadiipari gyárakban okozott óriási károkat.
Dl éi használt mérlegek
minden {fin hpiallk.
weff Jftvllásot |ótíl!á»9al.
\\J/ FRANK
ml MÉRLEG-
y flxemben
Bötvőj-tér 2ta.
»s 9 T.lefon : 509.
Hofherr-Schrantz gépek, liliilti petróleum
ÜNGBR-ULLMANN EI/RTC
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázfőzök elójecyezhetők.
Minden aiQkaéglvtét «lör« randái]* magi
férfi inge k alsónadrágok zsebkendők
pAtAÍm. UVZ.S&HÍI
Erzsébei-tér 1. Emeleta».
0l,táb% *, VÁROSI MOZGÓ Héti6,k,dd
19—2l-/g__szerda
Izgalmas kalandorfilm I
BŰNHŐDÉS
Föszerepldk : Dorothy Lamour és Tyrone Power
Aktuális Magyar Hiradó F.JOaildRnk kezdete : S tfa 7 órakor.
TÓTH 1ÓZSEF VASKERESKEDÉSE
NngykanEzsj&n. Erxtebet-tér 23.
A r u i l i: Tatefoni 6B3.
Hothorr—Sohrantz gyártmányú mezőgazdasági gépeket, Kincsőm zománcozott tűzhelyeket, kályhákat és háztartási cikkeket.
Képkeretezés "*r
.. , STEM üveges
üvegezés
Nagykanizsa
OBangary-ul 7.
Llccálls matiné a zene-Iskolában
Vasárnap fél 12 órai kezdettől a Városi Zeneiskola meokeieli nagy érdeklődéssel várt liceális matinéit. Az első előadást Kerekes Irén tanárnő „Chopin, a zon-oora poétája" címmel tartja. Ae előadást Chopin-művek interpretálásával fogja élénkíteni ai előadó. Belépődíj nincs! (:)
SPORTÉLET
NVTE II. Lengyeltóti LE 7:1 (3:0) Vasárnap a Lengveltótl II o. csapattal j átszőtt a NV1P, második csapata és fölényes győzelmet aratott az egyébként Jó együttes ellen. A gólokat Ne-moth (3). Takács (2), Könyvest és Túra lőtték. Kitűntek: Német, nogonrleder. Séires és Gyula.
APRÓHIRDETÉSEK
ALUs
T.aatvIaalSnft, perfekt magyar német-romín leveltzönö. 5 éves Irodai gyakorlaltaf, sürgősen állást vállalna. Clm: Horváth Lajosne, Nagykanizsa. Telefon: 61. szám. 3115
HadlqondoHottat felveiz a mozi f egy szedőnek. Jelentkezel délelőtt 11—12 órífg a Városi Mozgóban. 319Ü
ADÁS-VÉTEL
150 hl. tiles, jókarban levé borsa-hordó áladba Oiv. Korcin Jenőné, Pacta. II SS
Trágya eladó Kist lalalenen, Arany Jánoi-u. 8. 3102
Fenxaxakrénir, 3-as, eladó Schltiln-ger Qyula vjs.ereikcdőnél. 3101
Slesaan a karáoeonyra szánt Játék, ajándékok, karácsonyfadlizek be-•zenátével, mert novemberben költözködünk 1 Erzsébet cukorka- és Játéküzlet, Horlhy M.-ut 2. 31».
E*6ei-nySk nagy válaiitékban kaphatók: Skerlák ét Radies, Horthy M.-ut 1.
3196
LAKÁS, 0/LETHELYJSftO
Albérleti szobát vagy sgytxobát fóbér-lell lakáat keres magános banktlszlvl-eelönö. Clm a kiadóhivatalban. 3108
BÚTOROZOTT SZOBA
Déllfekvéaü, szépen butoroaofl srobs
november; elsejére kiadó. Clm s kiadóhivatalban.
HÁZ ÉS INOATLAN
Kfrály-utca H. sz. a. ház atadö. Er-
dtklődnl lehet dr. Pülöp Oyörgy ügyvédnél. 3177
KÜLÖNFÉLE
ötven pen||5 Jutalmat kap Somogyi-gazdaságban Palin, aki csendőrség! vagy rendőrségi nyomozáshoz kél laáald-SKeraxam ás tolvaja meir-találásához kellő adatot szolgáltat. 3167
Képeit
legolcsóbban keretez! Horváth Lajos, Fö-ut 2.
ZftL.HI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KSzsuduigl R.t, Nagyksnltit". FolelŐB ktadó: Zalai Károly. Nyomatott.
a „KÖ/iiiiíilnHi\'ml li, T. Na;jyk:>. Jia"
nyomdájában Naaykanlitnn. (Nyomdáért felel i Zalai Károly./
feladó:
Clor
Rüiidtokosat : \'liburipoaia:
S»2a «Vf, 83a ss, Nagykanizsa, 1842. oki, 21. szerda ára 1SJ,
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
műxeli*i in: egy Mmipm % noiimS » m
negyeoeTre 7 mingo 3K> ííllőr. Síí «• «MJnToSUiiaip ÖU1L, «untatoti Ml
SzoTleMEfllOnbéke?
Trta: íídemcu Ferenc
Az európai közvélemény, do e, küzdő felok hadvozolŐségei is, már 11 mostani .második világháború kitö-résokor hosszú háborúval számoltak. A némot villámháború tihioményos sikoroí nyomán ogyidól>oii ugyan fellángolt a dorülátáa szinos fénye s voltak, akik 19-10 végéra jósoltál;\' a háború Iwfejozését, do a tárgyilagos szemlélő olőtt sohsom volt vitás, hogy a népeknek, aŐt világoknak oz az élet-halál harca bizony hosazu ívekig fog tartani.
A háború negyedik évónok küszö-l)őn megállapíthatjuk, hogy a hószín háborúval.számoló közvéleménynek volt igaza, hiszon maga az a három osztondő, moly eddig az igazi világháború jegyében tolt «1, is nagy idő a kimeríti a hosszú háború fogalmát.
A háború esélyoí, különösön po-dig annak időtartama, a hadtörténo-leiu tanítása szorint, a hadvozotés olŐro inog nem állapítható olomoi közé tartoznak. Váratlan fordulatok, olőro nem látott eBoményok máról-hnlnnpra végot vothotnok minden liáborunak.
Ezolt közé tartozik a különbőko lehetősége is.
Tla á küzdő folok közül vala-molyik, az erőkifejtés végéboi". ér, tartalékai kimorühiek, küzdószolle-nio megtörik, a katonaság .soraiban lázadások jolontkoznnk, vagy a há-boni céltalansága nyilvánvalóvá válik, kénytolen a különbékokötés esz-közéhoz* nyúlni, hogy a toljos mog-sommisüléslél megszabaduljon.
A modorú .szövetségi háborúk katonai ogyozményoi .arra törekszenek, hogy ozokot a \' különbéko-lohetősé-gokót ogymás között kizárják, do u háború dinamikája sokszor átgázol a paragrafusok élottelén formáin s a lotejwrt ollonfolot kényszerű elhatározásokra bírja. így volt kónytolon a mostani világhábonihan az angolokkal fennallö.ázorződósoaineg-állapodáfl ollonére\'Franciaország is különbekét kötni. ¦
Az, angolszász szövotsógosek és a szovjot között létrejött moszkvai megállapodásban isíbonno van, hogy a szerződő felok ünnopélyoson kije-Iontik, bog)\' egymás nélkül békét nom köthoYnok, onnok dacára ujabban egyro több azé ősik\' ogy szovjot különbéko lehotőségoíről. i
Ezok a<foltovéaok egyelőre inkább a laikus nagvközönségot, mintsem a hadvozotósógokot foglalkoztatják s alapjuk inkább a tömegok ösztönös niogérzése, mint a harctéri holyzot stratégiai mérlegelése. \\
Bizonyos, pusztán laikus szemlélőt mellett, ogy szovjot különbélto ajánlat a valószínű lohotóségek közé tartozik.
1941 június 22. óta áll harcban a szovjot a világ lognagyohh katonai hatalmával s vbár katonai folkészült-sógo az időközbon szorzott tapasztalatok szorint moha nom sojtott arányokat öltött\' s nyersanyag és om-Iwrtartaléka kimorithototlonnok látszott, tagadhatatlan, hogy a szovjot eddig egyetlen komoly ütközőtől meg nom nyert, területének és nyersanyagának hatalmas részét olvoazi-totto, Luidsorogénok milliós tömegei \' vagy fogaágba jutottak,
Tlmosanko hadosztályainak támadása a námetek tűiében össieomlott
Ellanyhullak a Sztálingrád tehermentesítésére Irányuló szovjet-kísérletek — Sztálin valóságos foglya szövetségeseinek, állapította meg az angol-amerikai sajtóértekezlet — A moszkvai sajtó Hess Rudolf bíróság elé állítását ég elitéltetését követeli — Hitler vezér megengedte, hogy a francia hadifoglyok asszonyai Németországija költözhessenek férjeikhez
Caval: „Ha Németországot a bolsevizmus elleni harcában legyőznék* valamennyi nemzet függetlensége véget érne I"
Az. elfoglalt sztálingrádi erődmüvek romhalmazai körül ismét fellángolt a harc. A németek nagy lendülettel folytatták a »tisztogatási munkákat^.
Kehiény harcok folytak az orőd-inüvekből kiszorított bolsovista ma-
radványokkal, főleg azokkal, amo-Ivekot a némot roham a Pzser-uzsinszky-müvekhól kifüstölt. Némot zuhanóbombázók jelontok.meg csakhamar a színtér folott, ahol a vörösök újból igyekeztek fölállítani, osztagaikat.
A némát orflk megsemmisítettek a vörösöket.
A vörös légierő síig jolontkozott. a németek igy csak két gépet tudtak letenni,
A némot támadás Sztálingrád északi részében a bolsevistákat a traktormüvokfől nom messze olte-rülő szakadékos terepre szorította összo. A város szólón rohamlövogok sorakoznak föl.-A szakadékokban ón a domboldalakon egyik üteg n, másik mollott sorakozik fel. A nehéz fogy verek eddig.még nom látott felvonultatása folyt. Az ágyuk tüzének felvillanása és a becsapódások égro-törŐ. szfirkés-fökoto tűzfala olyan látvány, amilyont halandó még nem látott.\'
Az egyik vörös író, EisoJiburg. KOS-kiáltást hallatt és rámutat arra, hogy az orosz katonák nagyon kimerültek és a gyárakban már a fejletlen gyermekeket állították ho a hadigyártáshoz.
A bolsevisták harcmádfa
A németek elfogtak egy vörös bandát, amoly a németek által elfoglalt területen alattomos mérgezési szándékkal közeledett a csapatokhoz éa lakossághoz. A mőrgot
gyufádohozokba rejtve találták mog náluk. Kihallgatásuk alkalmával a német parancsnok teljes képét nvor-tb a vörösbitangok ujabb pokoli harcmodorénak, amit sikerült megakadályozni.
Timosenko ujabb kudarca
Timosenkó három hadosztállyal indított támadást a tengolv vonalai ellon, azonban a logcsokólyobb si-korl som tudták olérni. A szovjot-páncélosok több mint a folo megsemmisült a némotok borzalmas tüzében.
SzmoloiLuktól délne a némotok behatol talfft vörösök arcvonalába és sok holsoriki fogollyal tértok vinz-sz\'a. Elfogtak egy vörös zászlóalj-parancsnokot, aki kihallgatása alkalmával elmondotta, hogy a lakosság hangulata nagyon nyomott én ugv a lakosság, mint a katonaság a békét akarja. A hadsereg ollátása nagyon elégtelen, bár még mindig jobb, mint.a polgári lakosságé, mert mogíizothototlon árak vannak.
Az USA és.Moszkva kőzött súlyosak az ellentétek. A közösség ér-
zetének szükségességét hangoatat-ják. • ,
Az utóbbi napokban ollanyhultak a Sztálingrád tohormontesitéséro irányuló kiaérlotok. Sztálingrád tél délre már nom állanak orőaebb csapatok a Volga-parton. A Vörös okto-ber-mü ellon a némotek igen orés támadást intéztek.
A Salamon-szigeti vizokon még mindig nagy japán hadihajó-egyaé-gok tartózkodnak, do partraszállásról még nom érkozott nir.
Az angolok Ötször kísérőitek meg, hogy elfoglalják Madagaszkárnál a francia állásokát, de súlyos kudarc után abba kollott hagyniuk vállalkozásukat.
Dakarban a helyőrséget és az erődövokot mogorősitotték. A francia nőket és gyermekeket már okté-\'bor elején elszállították Franciaországba.
Matténál a brit Uaterő etktrüll a német repűlátfépehkel valé HasxeBtkHzést
A Málta-sziget elleni német támndá-sok As bombázások katn^ztrófáHs állapotokat terpint"tMí as elfenségaok. Az angolok védekezési módHzerQket msg-változtatták. Az untról lőtrforő\'eirvségel elkerülik a nömot repülőkkel való Ösz-szpfltkő^őst
Wáshtngton és London napirendién t\'onót á Szovjetunió ellátásának kérdése szerepel. A szovjnt az élelmiszerekkel való ellátását továbbra fs kért éa utat elvesztett területei folytán előállott helyzetére.
tankjai ós repülőgépei ezerszámra pusztultak el, legújabban ltodig a Volga-vonal némot ellenőrzése folytán legfőbb utánpótlási vonala Ixj-nult mog s végid szövetségese ítél som komoly katonai, som ogyéh támogatásra nem számithat. A*háború ozok szorint a szovjot részére céltalannak látszik s olyan stádiumához érkezett, amikor\\kdmolyan mérlogol-hotő volna, hogy minden vállalt szerződés kötolozottség ollenóro nom volna-e tanácsos az orosz nép további tömogos pusztulásának olkorü-lcso érdokobon a legyőzhototIon ollón fölhoz különbéke ajánlattal fordulni.
Moggyózódésünk, hogy hasonló katbnai helyzet mollott a cári hadsereg már rég letotto volna, a fegyvert, mint ahogy 1917-bon liroszt-litbvszkban mog is totto.
Minden háborút -addig koll folytatni, amíg kilátiia van a gvőzó-lonuxi, ha onnok előfoltételoi oíveaz-nok, a hősi küzdolombót céltalan, omboráldozat, vagy tragikus öngyilkosság válik. * »¦
Mindon emberfeletti! orőfoszités dacára, kótségtolon, hogy a szovjet küzd Óké posségo a teljoa kimorüléa felé halad s a sztálingrádi eposz csak utolsó drámai fojozeto a vorős hadsereg teljes; összeomlásának, a molyot ozidőszorínt még cáak az angolszász sogitsőg csodaváró illúziójának lelki \'erojo tart vissza.
Ha ez a hit is megtérik, mint-afiogy a jelek szorint orro rövidoson sor korülhot, akkor valóban ninca kizárva, hogy, Sztálin kénytelon lesz Hitlertől különbekét kérni.
Tormészoteson ma még erről szó aem lohot.,
A vörös hadsoreg nom nemzeti oszmonyokért, nom birodalmi Ór-dekokért, hanoin kimondottan kommunista ideológiáért harcol.
Ez a küzdelem, pedig ólot-halal harcot jelent.
Egy osotlogos némot—szovjot kü-lönheko aazovjotrondszor toljos fölszámolását jelentené, még altkor is, ha — ami nom valószínű — a fogy-vorfoltétolokot diktáló iél ozt a maga részéről külön nom la kötné ki.
A csalódott tőmogek maguk gondoskodnának a rendszer kiirtásáról.
Érthető toháfc, hogy a szovjet-rend urai s a rendszer haszonélvezői a meggyőzés, a torror, a megfólorrii-tée minden.oflzközóvol további ellenállásra hajszolják a szovjet-téveszméktől* külőnbon ia megszállt e igy mindon fanatizmusra kópos tömegeket, hogy a drámai összeomlást mennél inoaszobbro kitolják.
Az ólomok oroiővol azonban a gyarló, ha még oly büszke, öntelt ember ia, sohasem tud eredménye--aen megküzdeni.
Jön a tél s -jőnnok az omberi orőt
A győzelem kilátása nélkül, utánpótlási zavarok s ellátási nehézségek meghaladó megpróbáltatások napjai, mollott s a tömogek fokozódó nyugtalanságának hatása alatt valóban nöm látszik kizártnak pár hónapon bolül a szovjot különbéke.
A rohanó idő, a száguldó osomé-nyok áradata ogy-kottoro mog fogja mutatni, vájjon holyos volt-e a tömegek ösztönös.mogérzésén alapuló ez a totszotőa foltovÓa?...
UUAI KÖZLÖNY)
IÖ42, október 21
Minden olvasónkhoz f
A Haza mindenekfelett való érdeke áldozatok és lemondások sorozatát követeli minden magyartól as életünk minden vonalán. A falút Közlöny eddigi emberfeletti erőfeszítések árán ugyanazt adta olvasóinak, mint a háború előtt, Mtg mindenikek az ára felszökött, a Zalai Közlöny havi előfizetési mindössze _ 10 fillérrel drágult. Míg mhiátnnek a mtnősige csökkent, a Zalai Kőz!Ö..y hírszolgálata frisseségében és nemzetvédelmi szolgalatban többet adott, mint bármikor. Ezt akarjuk tenni a továbbiakban is, de a háború szülte kényszerhelyzetben mától fogva csökkent oldalié\'je-delemben. Mától, reméljük, rövid átmeneti (dőre, a Zalai Közlöny napi négy oldalon jelenhetik csak meg. Ezt is a haza mindenekfelett való érdeke követelte Igy. Felelős szerkesztőnk után most segédszerkesztőt^ is hazafias szolgálatot teljesít s igy a turkesziőség egyetlen tagfii végzi a lap mindennapi télies munkáját, ami még a napi négy oldal mellett is egy ember erejét szinte túlhaladó feladat. Egyik sze-dögépünk lapszedője, az egyik gépmester, a lapszervezőnk és Igy sorban fogyatkozik a lapot előállító munkázkezek száma. Nem panasz ez, mert a Haza szolgálatánál nincs ma semmi etöbbrevaló. Csuk indokolás ahhoz a kérésünkhöz, hogy olvasóközönségünk segítse hozzá megértésével s hazafias fólndulatávat a Zalai Közlöny szerkesztőségét a minden iparágban, minden foglalkozásban megnehezült idők kötelességeinek teljesítéséhez. A Zalai Kőzifiny átmenetileg négy oldalon, de változatlan niagyar küzdeniakarássat és fi tisztességes magyar sajtó hazafias hivatástudatával áll a várián akkor Is, amikor a minden ma-
Ítyar újságnál régen bekövetkezett ,., ~*de-em-csökkentést, blsvásl hisszük, ner" sok időre, a háború negyedik évében, kénytelen végrehajtani.
KüiiÖ munkatársainkat, tudósítóinkat,
kéziratok bcWdőit keljük, küldjenek be
továhbra Is mlndeni, de a lehetó tegrö-videbbre szabva.
Hirdetőinket kérjtlk, szíveskedjenek megbízásaikat a kora délelőtti órákban leadni a kiadóhivatalban.
OniiilinGEllEIIBEBiJtl ftlUÉM GMYIIZMI
A hévízi rádlumos gyógylízap szárított állapotban is megőrzi rendkívüli gyógy-halasát. Vegyltarlalma nem változik, épen maradnák benne a spongta-luk él a finom górcsövl kria\'ályok. Sugárzó energiája csodalatosán gaidag rádium-tartalmával hosszú-hosszú időre ható-képes, fájdalmat csillapít, gyógyít a
„HÉviit rAduimos gyógyiszap"
Rendeléi: HÉVÍZ (Keszthely mellett) QyógvfürdőlgazgátoságX. l-iíiK*iithily.
Miniszteri biztos a frttermelÍB élén
A lö tdmtl veiéi ügyi miniszter az ország [as/.uHsegleteook biztosítása érdekébon a fa termelési és Bzállltásl munkálatok előmozdítása, különösen pedig a gyors végrehajtást gátló akadályok elhárltásu végeit szükséges intézkedések megtételére dr. Pogbltly Miklós mlnlsztorl osztály landoíost az egész ország területén kiterjedő hatáskörrel miniszteri biztosul reodulto ki ős minisztert biztost hatáskörében o megbízatásának tartamára, valamennyi m kir erdőlgazgatóiágot alárendelte.
A fatermeles és szállltán miniszter! biztosa hosszabb vidéki körútra Indul, a fakitermelő helyeken foganatosltja a szükségesnek mutatkozó helyszíni tüíözkódesékot.
Tiszta gyapjú
férfiszövetek kaphatók
mintákban a Sthütz Áruházban
A fóíspán és felesége a sebesfllt zalai honvédeknél
Vitíi gróf Teleki Béla főispán él felesége, aki a vármegyei Vöröskereszt társelnök nője, tegnap Szombathelyen félkeresték a ha* dtkórháiíit, ahol Zala megye minden járásiból — a visszatért restekről is — sebesülteket ápolnak.
A főispán és felesége {végigjárták a kórházi termeket és megértő szeretettel elbeszélgettek ex sebesült hős zalaí honvédekkel. A Vöröskereszt flyüjtéséböl 100-100 darab cigarettát adtok át mind-
egyiknek. Kifogytak a szórakoztató könyvek és képeslapok is. Bensőséges és megható volt ez a találkozás, hol sebesült fiaink előadták kívánságaikat a főispánnak, ki a legnagyobb készséggel megígérte azok teljesitését.
A zalai nép hőslclkü fiai látták és érezték, hogy a főispáni család milyen szerető gondosodással veszi körül mindazokat, akik hazánknak oly nagy szolgálatot tettek.
Nyolc bénapl börtönre Ítélték a hentes!
és Ip\'árjogosttványát egy évre elvonták tőle
TakáuH r.aJOH porrógfzériik Irályi hentes és mészárost feijeloritették, mort állítólag a ZBlrszatoniiát 3.43 peugŐs áron Árusította kg.-ként, míg a lUntölt Bzalonnát 4 — 5 pengőért, uz oldalast pedig 3 pengőért.
Takács tagadta a terhére rőtt cselekményt, do az uzsorablrösagl tárgyaláson kihallgatott tanuk alátámasztották a vád pontjait. A blréság a blzo-
nyitasf elfáráfl botejozéso után bűnösnek mondotta kl Takács Lajost üzletszerűen elkövetett árdrágítás bűntettében éa ezért nyolc hónapi börtönre ítélte, egyben kimondotta Jegosltványá-nak egy óvre való olvouásat. Súlyos-bitónak vette a bíróság, hogy az ár-drágítást mint a községnek egyetlen hentese követte el. Az Ítélet még nem Jogerős
BádlókMzóst adlak ki egy fakereskedő elles,
aki 00 000 pengéi csalt kl hiszékeny áldozataitól
A főkapitányság bűnügyi osztálya rádlókürdzcst adott kl Horváth István 32 eves\' barcsi fakerebkedő elioa, akt az utóbbi hótokban szóihámosaágok sorozatát követte el. Horváth, aki Harcson volt lakereskedó — a nyomozás megállapítása szerint — becsupta társát, majd egy JazzdobosnŐvel megszökött
Az ország minden részébon összeköttetésbe lépett részint telefonon, ró-s/.ini személyesen lakoresketíőkkel, akiknek nagy tételben fát ajánlott
megvótolre. Mindenütt nagy Örömmel fogadták ajánlatát és rendeltek nála. HorYátb hamis fuvarlevelekkel óh köl-levelekkei tévesztette meg áldozatait, akik luuü—ÖOŰO pengő előlegeket adtak át neki a fáru. Hamaroauu kiderült azonban a szélhámosság, mire a károsultak a csendörsóghez és a rendőrséghez fordultak.
Összesen 30 lakercskedő tett feljelentést a szélhámos oltón, aki több mint üü000 pengőt csalt kl áldozutaitól.
Aiörvéiiyszék örökre eltiltotta a kereskedéstől
és nyolc húnapl börtönre Ítélte az árdrágítót
A mult hetekben a zalaegerszegi rendőrkapitányság a kőire káros árdrágítás vétsége miatt internálta Korú Sándor iir. baromfikereskedőt. A kir. törvényszék uesorabírája most tárgyalta Ügyét éi a terhelő adatok alapján bűnösnek mondta ki árdrágító visszaélés bűntettében és \\nyolc hónapi böntönre, öt évi jogvesztésre, valamint 500 pengő kinoz-
tárí kártérítésre itélte, mellékbüntetésként pedig örökre eltiltotta a baromfikereskedéstől, egyben pedig arra kötelezte, hogy a jogerős Ítéletet egész terjedelmében a helyi lapokban közzétegye.
Ugy a kir. ügyész, mint a vádlott fellebbezett. Az ítélet jogerőre emelkedéséig Korn Sándort visszaszállították a rendőrségi inter-nálótáborba. Wei»J>Wf>ISeSl*l<M*é^
200 bűnügy vár tárgyalásra a nagykanizsai tdrvényszóken
Óriási szántban vannak a tiltott határátlépések
A visszatért Muravidék, amit legnagyobbrészt igazságügyüeg a nagykanizsai törvényszékhez csatoltak, nagyban foglalkoztatja a bűnügyi hatóságókat. A megszálló szerb-uralom laza erkölcsei még mindig érezhetők a lakosság között, amely csak lassanként idomul vissza a magyar édesanya tiszta erkölcsi légkörébe, maga-sabbrendü felfogásába és innen van a«, hogy nagyon iok\' a bűnügy erről a vidékről, ami cseUdőrséget,
ügyészséget, bíróságokat egyaránt foglalkoztat. De különösen sok munkát adnak bűnügyi hatóságainknak ai uttcvélnélküli, tiltott határátlépők, akiket a határközegek szállítanak be a nagykanizsai ügyészségre. Nincs nap, hogy et csendőrség néhány egyént ne hozna be Kanizsára. Emellett sok a ¦ vagyohellehi bűncselekmény. Ma ai a helyzet a nagykanizsai törvényszéken, hogy 200 bűnügy vár letárgyalásra, ami tekintve a
Október
19—Shlg
VARO& MOZQÓ **m
_- ......-¦ -¦ szerda
Izgalmas kalandor/ilm !
BŰNHŐDÉS
Főszereplők; Dorothy Lamoür és Tyrone Power
Aktuális Magyar Htrad\'Ő BMttófabkkelsatlb •: SUB*?,}t&&ffli
megcsappant bírósági és tiszlvi-selői létszámot, hatalmas munkál jelent. Ai óriási számn tiltott határátlépések ellensúlyozására az a felfogás alakult ki, hogy a büntetéseket erősen meg kell szigorítani, hogy elvegyék a kedvüket a szinte sportszerűen határátlépőknek.
Milyen lesz az Idei tél?
EUenté\'tDR Álláspontok * tadowiny vl iájában
Az elmúlt telek rendkívüli azigo-rusága sok találgatásra adott alkalmat, vájjon az idén is bokövotkoz-nok-c a rendkívüli hidegek. Egv elén tudós nyilatkozata alapján különösen a skandináv lapok foglalkoztak részletesen ezzol a kérdéssel. Eddig ugyanis norn igen volt példa arra, hogy komoly tudományos om-borok még n nyári hónapokban határozott jóslatokba bocsátkozzanak az elkövetkezendő tolót illótőón, mort a metoorológia mai álláspontja szerint ez nem lenno ogyéb puszta találgatásnál. Így annál feltűnőbb volt egy kepénhágai tudósnak a nyilatkozata, aki nyári kutatásainak alapján kijeloritotto, hogy n konti-nons — főleg azonban a skandináv éa balti országok — ujból rondkivül hideg télnek néznek olóbo. A dán tudós ugyanis a Koloti-tengőron végzett különböző megfigyeléseket a mérésokot, fóleg a viz hőmersék-lolóro vonatkozólag; a tongorviz hőmérsékletét különböző niélységokben megmérve azt találja, hogy aúgUBz-tus első hetében !10 métor mélységben a viz mindössze 2 0 fok meleg volt, ami-óbbon áz időszakion rendkívül alacsonyabb értéknek számit.
Bbból a megfigyolésból kiindulva a dán tudós arra "a kövotkoz totós re jutott, hogy,az idén a Keloti-tengor vizo nagyon korán fog lohülni és ez — folog a környező országok éghajlatára — döntő befolyással losz, pontosabban | mondva, a tél mégint, a tavalyihoz hasonlóan, igorl hidognok igérkozik.
Az egyik legnagyobb finn ujaág, az Uusi tíoumi is ioglalkozott a dán tudós nyilatkozatával. Mívol a finn újságolvasó közönség körében oz \\\\r. idójoslat nagy\' feltűnést keltett, a lap kikérte iilotékos finn tudományos köröknek a véleményét orról a szokatlan jóslatról. Az Uuai Soumi-ban nyilatkozva a finn tongorkutató intézet igazgatója, dr. Jorva kijo-lontotto, hogy nem oszthatja a dán kollégájának véloményéteblwn a kérdésben. Szerinte az a jolonség, hogy, a Koloti-tongor vize szokatlanul hideg nz idén, nem szolgáltathat nem-mifélo komoly alapot az időjóslatra, hanem csak azt bizonyítja, hogy az olózó tolok voltak rendkívülien ko-ményok. A finn tudós továbbá kí-jolontotto, hogy vélonionyo szerint a jövő tél időjárási viszonyai fólog a kolotourópai és szibériai légnyomási tényezőktől függonok, melyek alakulását tormészotosen előro megjósolni még csak megközelítőleg som lobot. Dr. Jorva mindazonáltal rámutatott arra, hogy az utóbbi évok időjárási adatainak atatisztikatí feldolgozása olyan jolokot mutat, mintha a légnyomási tényezők ol-osztásúbau valamiféle változás jo-lentkezne, amint oz az utóbbi bárom télen történt és a szokatlan hiÖogekot okozta, másrészt azonban oddigi tudományos statisztikák nem tudnak arról, .hogy bárom egymásutáni rendkívüli szigorú tél, után. még egy nogyodik is bekövetkezett volna.
Hogy, a-két tudós közül a dánnak, vagy pedig a finnek, losz-o igaza, azt majd csak a beálló tói fogja jogerősen eldontoni.i
Qs\\BÖ R m Ű»é**«fó«ri6l
27
1942. ¦ ©letolni 21
ZALAI KÖZLÖNY.
NAPIREND:
Eijoii gyógyszertári Ügyelet; Ma a , Megváltó gyÓgysMrtár .Erzsebet-101 21. azáui.
Kújkanizsén az ottani gyógyszer-tar állandó ügyeletes szolgálatot tant
A GŐZFÜRDŐ nyitva van roggol S órától este 6 óráig. (Hétfő, szerda péntek: délután és keddeu egész nap neknék\'.) Telefon: [!60.
Naptári Október 21, Szerda. Rom, kat. Orsolya vt. - Protestáns Orsolya. . izr. Markh. 10.
Ujaánot kér
hazulról a harctéren kUalő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lopfejen található címke kitöltésevei dobja be egy postaládába t
— (A peniOgyl blzotlstfg Ulaie) A varrni pénzügyi bizottsága ma délután föl Sorakor ülést tart, amelyen a legközelebbi közgyűlés tárgypontjal kordinek letárgyalásre.
— (Kitüntetett zalai hősök) Pál Lajos keazthol>l, Lőcze Imre alsópáhokl származású honvédek a magyar Ktsezüst, Kása Mátyás rczl honvéd pedig n magyar bronz vitézségi érmet kapták vitéz és hősi niogntarlásukérl. Hiis/.kí-k vagyunk zalai honvédőinkre I
— (Áthelyezték a psossl Állatorvost) A földművelésügyi miniszter Dénes Pál m. kir. tőátlatorvost Pacaáról Kékesre hülyozto ét. Helyébe Csorna János dr. perecsonyl m. kir. állatorvos kortllt.
— (A Vatikán lapja a budapesti katolikus nagygyűlésről) Az Owiírvatoro Ro-mapo vezető helyen többhasábos budapesti tndósltásban számol bo a buda-pesti;ka(oiikuH nagygyűlés ünnepségal-ról és mogállapltja, hogy az Ünnepség a magyar katolikussal! nagyszabású felvonulása és a kutollkns hitélet ragyogó megnyilatkozása volt- A Vatikán lapja bo" részi elosséggiű Ismertotl az Unnepsógekot én kiomol), hogy a magyar katolikusok ez nlknlommnl áhítatos lélekkel imádkoztak harctéren küzdő testvéreikért ős a győzelmes békéért.
— (Nagykapornak uj körorvosa\', A főszolgabíró Mangllr Károly dr. helyettes nagykapornak! körorvost állásától felmentette és a körorvosl teendők ellátásával Göbölyös János dr. orvost blzia meg.
— (Katonai kitüntetem) A keleti harctéren most folyó cHatábnn Tartó falván suoiogl honvéd fs kitünlotte magát hősiességével. Minthogy közbon megsebesült, u Jutalmul kapott ezüstérmet már nem adhatták neki át a fronton. Kórházi kezelése ős gyógyulása után most Sümegen adták át a kitüntetést, méltó ünneplés keretébon Az Ünnepély rendezői a leventék voltak, akik n végén dlszmenetbea vonultak el a kitüntetett hős honfitársuk előtt.
— (A Járási mezőgazdasági bizottság Ölése) A járási mezőgazdasági bizottság ma délelőtt a városháza tanácstermében Ülést tartott gróf SomBslob Antal elnöklete alatt, amelyen a Járás mező-KüztiiuiAK/inuk napi kérdéseivel foglal
— (Honvédkórház és Üdülő Fürödön) Ebben a hónapban nagyobbszabásu hoarédkérkázat éa üdülőtelepet állítanak fel Balatonfüreden a Orand Hoteles az Ipoly-szállóban.
Fekete nőj kabátok
tiszta flyapjuliril, valódi peresá-vul disiitve: ee iconfekeió-ojitályunk ktllőhleaosséoc-
Sc&Üíx.
Letartóztattál: Frldrich István hévízi szállodást és Blcder Mátyás keszthelyi nagykereskedőt
A hatóságok még tavasszal megállapították, hogy vármegyénk területén nagyszabású árdrágitó szervezet működik.
A zalaegerszegi rendőrkapitányság és a csendőrség bravúros nyomozással leleplezte a baromfit, gyümölcsöt és élelmiszert magasabb áron értékesítő szövetkezetet- Letartóztatásba helyezték és aióta már elitélték Farkas Imre zalaegerszegi hentest, Németh Lajos budai és héviiszent-andrási kocsmárost, akik ai internálótáborban várják ítéletük jogerőre emelkedését.
Az ügybenae ónban tovább folyt a nyomozás, melynek eredményeképpen most Fridrich István hé-vízszentandrásí szállodatulajdonost és Bíndcr Mátyás keszthelyi nagykereskedőt tartóztatták le, inert megállapítást nyert, hogy a visz-szaélésekben részesek és működésüket társaik letartóztatása után ís folytatták. Most mindkettőjüket beszállitották a kir. ügyészség fogházába. A nyomozás még 28 gyanúsított ellen folyik, kiknek nevét as ügy érdekeben nem hozták nyilvánosságra.
Kivégezték a szombathelyi fogház udvarán
a munkaszolgálatos!, akt a légoltalmi elsötétítés alatt lopott
Kuzma Ferenc munkaszolgálatos megsebesült és a budapesti kórházba k«rllll. Felgyógyulása után vonatra ült éa Slmontmnya állomás közelében az elsötétítés Ideje alatt több utsstól bőröndöket lopott, fczrevűt\'.ék, tellármáz-ták n közönséget, Egy a vonaton utazó csendőr lofülelte éa beszállította a szombathelyi ügyészségre. Statáriálls bíróság elé állították. Kiderült, hogy
már többször volt büntotve és nemrég a kőbldul tegybázban is vendégszerepelt. A rögtönltélő bonvédtürvóoyszék kötólálbűl halálra itólte. amit az Illetékes parancsnok golyó általi haléira változtatott, tegnap délután a fogház udvarán végrehajtották az ítéletet. Sortűz pillanatok alatt végzett vole. A honvédlelkébz Imát mondott a kivégzett holtteste felett.
Nagyszabású egyházzenei hangverseny
koronázza meg az uj Jézus Szive-templom felszentelésének ünnepét
Fölépült az uj, gyönyörű Jézus ! Szive templom. Büszkén hirdeti Is-ton díesóségét\'ófl azok áldozatkészsé-
gét, akik nemes szívvel lehetővé tették, hogy ez a többesei hírét kéivyolmoson befogadó templom fölépülhessen.
Az egyházközség nagy gonddal készül arra, hogy a novonilwr H-ra tervezett templom szenté lés méltó korotok között (történjék meg. Kimagasló eseményé lesz u napnak, do Nagykanizsa egyházzenei életének is az a komoly es művészi hangvor-sony, amely u szontelés délutánján hangzik ol a tomplom bah, Orgona, ónok. knrénok, hegedű ,sth. szamok teszik élménnyé es felejthetetlenné azok számára, akik azon megjelennek. Országosan, do még azon is tul ismert budapesti nevek és még mások, élen a kitűnő Kotting Ferenccel és Király díjas Vcgyoska-rával biztosítják a sikort és a komoly, művészi szinvonalat.
A* műsor egyik kiváló szerepleje Namoskéri Kiss Gábor, okit oló-bzür hallhatunk énokolní Nagykanizsán, különös meglepetés lesz n hallgatók számára. Ilyen gyönyörű, csongó magasbariton, .hatalmas vivö-orojü hang, tökélotes olasz énok-loclmika — ritkán hallható magyar oporaénokos ajkáról. Do szabad lógjon pár szót óróla is mondanom.
A zonoakadémiát Budapesten vé-gozto. 1987-beh Bonjamino Üíglí,
a legnagyobb olasz tenorista budapesti vendégszereplése alkalmával meghallotta énekelni, Giglinok any-nyira megtetszett a ragyogó hang 1 és művészi készség, l(ogy. azonnal kivitte mag&val Olaszországba. Itó-¦ mában Lmgi Ricci, n római kir. operaház fózoueigazgatójának tanítványa lott s lövidekon pedig mint a római állami rádió állandóan fizei-zödtotott ónok mű vészéi hallhatták szorto a világon. Ebben a minőségbeli négy évig szolgálta a magasabb énokmüvészotet és oz idő alatt neve fogalom lott ugy külföldön, mint idehaza. Németország;, japán, Spanyolország, stb. voltat koncertjeinek színholyoi és most a közoljövőbon Nagykanizsa gyönyörköd hot lk a kiváló énekművész nemes, kiforrott művészetében. Nomoskéri Kiss Gábort, aki éppen most Kanizsán tartózkodik, szeretettel köszöntjük. Nagykanizsa társadalma komoly érdeklődéssel várja szereplését.
Isten dicsőségét és az uj Jézus Szíve tomplom javát szolgáló hangverseny lobbi közreműködőjét és műsorát még ismortetní fogjuk. A rendezőség bízik bonno, hogy a no-mos célt kitűző nívós hangvoroony városunk társadalmának minden tagiét megnyeri és ogy omborként, lelkesen voazi ki részét ebből a nagyszabású, művészi meguiozdu-
látói.
(R. A.)
Angóra-anyag és kötött turbán
már G pengőtől kapható
Róth Laura
női katapüzlelében — Balárudvar Fő-al 8.
— (Négyéves azoolálle középiskola)
Négy középiskolát végzett lititui lányok szamára négyéves szoolálls középiskolát állítottak tel. Az Iskolába 16 éven leiül! leányok iratkozhatnak lm. A to-lyamodvanyekhoz csatolandó az anyakönyvi kivonat. Iskolai bizonyítvány, ujánlólevél az osztályfőnöktől, vagy .a lelklatyától. A felvételnél a sokgyermekes családok leányai előnyben részesülnek. Indokolt esetben 3t0—300 pengős tanulmányi segélyekét osztanák kl. Felvilágosítási ad szóban vagy fras-ben az Igazgatóság, Budapest, XIV;, Thököly-iu 67. Válaszbélyeg mellékelendő.
— (Leesett az eiaő hó Udvsrhsly megyében) Udvarhely mogyáben a bOü méteren lolUll magaslatokon hétfőre virradó éjszaka leesett az első hó és mog Is muradt.
— (Zsidótörvénybe ütköző kihágások tárgyalása a rendéraégen) A nagykanizsai rendőrkapitányság kihágást osztályán pénteken délelőtt zsidótörvénybe Ütköző kihágások kerülnek lutárgvir lásra, amelyen a kor\'máoybiztosság képviselője Uudnpesröl is részt tosz.
rlofhérr-Schrantz gélek, víiáoító petróleum
UNGBR-ÜLLMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKE»ÉSÉBEN Shell cázf6z6k elöjegyozhetók.
Mlndsn •«0k»««l«t«l «iar» rondollo moü i__
BÚTORAI
közismerten szépek, és mégis olcsók
KOPSTEIN BUTORÜZL
HanyknnUaÉ
NKÍ
tartósak I
PZLET I
Franciaországban óriást m felháborodás a Lc CroésoH támadás miatt
A 1« Creosot-ot ért angol lámádén halálos áldozataínak szama 57-re emelkedett A környékbeli kórházakban több mint 250 seliosültet ápolnak. 60 ház teljesen elpusztult ós !150 súlyosan megrongálódott. 1500 ember hajléktalanná vált. Laval ma rádiólttszcdot intézett a lakossághoz, t
A francia sajtó hangsúlyozza, hogy az Önkéntos francia szakmunkás jolontkozésok Németországba olyan kedvező légkört teremtettek, hogy Némotorszng több mint 600 ezer francia hadifoglyot bocsátott szubodon.
Vichybon óriási vfolháborodáet váltott ki az angolok támadása. Ugy-láUzík, mondják, hogy az angolok ol akarják pusztítani a francia ipari központokat. Az angol sajtó gunyoros malíciával emlékezik meg a brit gójiek jmis/tításairól Le Creo-sot-bsui,
Laval komoly figystmtsMéss
Laval tegnap eailbeszédéb\'ejnkemsly figyelmeztetést Intézett a francia néphez: hogy teljesítsék a kormány leltételelt h sza Km un kasoknak Németországba való küldését Illetően. Vannak olyan truncJak — mondotta többek közölt, — akik azt hiszik, hogy Franciaország üdvo „küllőidről Jön". Ba Németorazágot legyeznék a bolsevista ellones harcokban, valamennyi nerazet tUggetlenségo véget érne, ezért engedelmeskedjetek a kormány lelszóUtá-sának, tojezto be szózatát a 1111111-kásaaghez Laval.
Sztálin valóságos foglya szövetségeseinek
BUenos-Ayrésben folytatott angol és amerikai uj sági-róér tekeri eten foglalkoztak a helyzettel ój, nlegállapltolták, hogy Sztálin voltéképpen valóságos foglya a szövetségeseknek és ez az állapot teljes szabadságot ad a szövetségesek kormányának.
Az USA — ígérete dacára — továbbra Is korlátozza az olasz polgárok személyi szabadságát.
Migfir asszonyok, Hl
A Magyar Haza hív benneteket szereti anyai szóval: jöjj ótok éi Jelentkezzetek az önkéntes nfti honvédelmi munkaszolgálatra. Jöjjotok el minél többon ós mutassátok meg, hogy Zrínyi . Ilona és Dobó Katloa leányai - fagytok I Hivatalos Örs : hétfőn, szerdán és pénteken dálután 4 tői 6-ig.
Prias
hurka
állandóan kapható.
Rein Andor
Horthy Miklős-ut 14.
Nagykanljin megyei váron polCármeiterétol.
20468/1942.
Tárgy: rösoroiía.
Hirdetmény.
Fölhívom az W2. ttvhsm azllletett át-I (tanköteleseket, tovAjbinV az 1920. és években születait a?on állítás-kötelesekef, akik az első", Illetve második sorozáson ..Jelnnleg alkalmatlan" osztályozást nyertek, vóstll o visszacsatolt délvidéki tárásokba tartozék kivételévé! azokat az 1894-1919. években sztlletett Allltáskíft*leneket. kik so-rozéson még egyáltalán nem voltak, nemkülönben a családfenntartói ked-ve*ménv srí-mpontlából figyelembe vehető" fértf hozTaravtorókat. hogy folvó évt november hő Ifl-an és 17-én a Knt. Leirénvegvlpt Horthy Mlklős-nt 8. bz. alottl holvlpéirolhen tartnndé fősorozá* son Jplenjpnek mog,
A sorozáson valő metrlelen^s ktttctc-zetlférzénHc elmulasztása törvényes büntetést von miien után.
A soroz^n mindkét napon reggel 8 érakor kerdődlk.
Minden hfldktttelofl abban a "orozó Járásban kötelén előállni, melynek to Hlletén ál\'andónn lakott akkor, amikor az öR8Telráson jplentkoRnle kellett A lakóhely mppvattoztMáBa az állítási kö-telezettíéff teljesítése szemnnntlaból sz Illetékességet nem változtatja meg.
Azok az álllráBkötelesek. kik íz ö>z-szelrás Őta Nagykanizsára költöztek, az Illetékes sörözőiérán főwolgabírálatéi vagy a város polgármesterétől Nagy-kanl\'nán való sorozásuk engedélyezését kérhetik.
Felhívom nr. AllItAskötelesokot, továbbá a családfenntartó kadvpzménv szemoontjáhól flgyelembevfihntő férfi hozzátartozéknt, hogv a sorozás helyén és Idején tisztán, Józan állapotban Jelenjenek meg.
Akik a honvédelemről szóló 1939:1! t.-o. 42—4IÍ. tjs-alhan meghatározott valamely kedvezményre Igényt tartanak, az Iránti kérvényüket a togosult-sátrot Igazoló okiratokkal felszerelve Idejében nyújtsák be hozzám.
A tartalékos tiszti \'tisztviselői\' kl-képzésro Jelentkezők kérvényüket szintén Idejében tartoznak hrmvultanl hozzám. E kérvényhez mellékelni kell:
1. Onlát születési anvakönvvl kivonatot, 2. szülők és nagyszülők szüle-téBl anyakönyvi kivonatát, 3. Szülők ób nagyszülők házassági anyakönyvi kivonatát, 4. tudományos képesítést Igazoló bizonyítványt, 5. állampolgársági htzenylt vényt, 6. erkölcsi bizonyítványt, 7. belépési bizonyítványt
Azok az állltaaktiteleeek, kik Nagy kantzsán Jelentkeztek összeíráson, a városi kAtonal nyilván tartótól sorozást tdézést kapnak és tartoznak azon a napon megjelenni, mely napra az Idézés szól.
Nagykanizsa, 1842. szeptember 29. 2t7i Polgármester.
ÜlutlIllDi
«dulolu • tetri knmkmona \'mlpctwokaáli
ZALAI KÖZLÖNY
Nem lehet a német nép erkölcs! ereiét megtérni
Az angol liaditengeréézet ejsA lordiának, Atexandornok kijelentése szerint a helyzet nagyban mégrto-hozítotto a tenger veszélyeit. A hajóhad rendkívüli veszi ősegeket szenvedett, mondotta. A hadviselés sohasem linlloft áldozatokra késztette a brit loncerőszotot, A második arcvonal létesítése — hangoztatta -a légi és tengeri uralom fütrrrvénve. Egyszer már csapásokat í« akarunk osztogatni, nem csak — kapni.
Az angolszász sajtó beismeri, hogy a brit légitámadások célja, bogv a német nép erkölcsi erejét megtörjék. Az angol tábornokok bejelentették, hogy a német nép ellen hurcolnak, de az angolok nem fogiák elérni céljukat. Csoda, hogv az angolok n német légitámadásokból még mindig nem tanultak.
A flajtó azt írja, hogy az URA a világuralomért harcol, a vörösök a világforradalom ért, az angolok a birodalom megerősítéséért, nincs tehát bennök az a közösségi érzés,
mint a hármas szövetségnél, ahol mindegyiket egy erős kapocs fűz össze.
Londonban nagy feltűnési kol-left, hogy a Pravda cimü szovjet lan Hess\'"Rudolfnak bíróság elé való állitnsiít és olitéltotését követeli. Az angolok ezt visszautasítják. A háború végéig internálják.
Títlor kancellár hozzájárult ahhoz, hogy a Németországban levő francia hadifoglyok feleségei oda-költézhossonek férjeikhez, nmeny-nyihen szintén valnmilyon munkaszolgálatot vállalnak.
As\'-zonvnh 4e gyermekek a szfaHnaráJt arcvonal htirefében
Német jelentések szerint a megtisztított sztálingrádi arcvonal komiéban sok-asszony és gyermek tartóz kmlik még-, soknn sebesültön, ami megcáfolja a vörösök azon kijelentését, horrva Inkossarrot oltáro-litotlúk a badssin területéről.
A felsóház ünnepi ülése
A felsőház ms Unnnol ülést tart, «melven « Kormánvz\'bplvottcs emlékének méltó mocHriikltéBéről «zóló la vsalatnt tárgvalják. Az elnök meleg h\'neen emlékezett mt*R az olhunvt prof Eszterb^\'v PA\'ról én munkásságá-ról. Bethlen Pál gróf előadó Ismertette
a törvény In vnstfttot és hnssznhhnn méltatta a hősi halált Imit Kormányzó-helyettns nemzetépítő munkAniáiMt és h «»Ved hatatlan érdemelt. Majd Kállav Miklós mlnIsztoreti>ök mondotta el nagyszabású beszédét.
Nip^-kanlMít mwl város nolpármofi terétől
Tárgy: Szikvízgyártó ipari tanfolyam.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az Ipari Tanfolyamok Országos VcíelŐs\'ge a M. kir Iparügyi Miniszter Ur engedélyével i*ik-vltvyávtA Ipari tanfolyamot rendes.
A tanfolyam Ideje
A XV-fk tanfolyam 1942. novemher 2-án délután 2 órától és másnap rcgcel Sorától, naponta 6 elmetéli órával, 194?. november 12-ig bezárólag tart.
A XVI-ik tanfolvam 1942. november 16-án délután 2 órától és másnap reggel 8 órától, nanonla 6 elméleti órával. 1942-november 26-ig bezárólag tart.
A XVII-lk tanfolyam 1942. november 30-án délután 2 órától és másnap reggel 8 órálól naponta 6 elméleti órával, 1942. december 10 ig bezárólag tart.
Az üzemi bemutalások és Rvakorlatok mindenkor délután fél 4 órakor kezdődnek,
A tanfolvam helye:*
A m. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézel, Budapest. VIII. józscf-kÖrut 6 sz. épületében kiielölendö és a felvételi értesítésben közlendő tanterme.
Beiratkozás:
A tanfolyamon való részvételre csak írásban lehet jelentkezni F.r\'c szolgál a felvételi kérelem, ami Untával, olvashatóan, pontosan kitöltendő és a Magyar Szikvlz Szövetségnek (Budapest, VIII., Szigony-utca 32.)
a XV. tanfolyamra leokésóbb okt. 2fi lg, a XVI. lanfolyamra legkóbb nnv. 9-ití, a XVII. lanfolyamra leckésőbh nnv. 23-ig bekürdendó. A lanfolyamra felvételről a lelenfkezések torrendlében az Ipari Tanfolyam Orazáeos Vezetősécedftnl és ennek megtörtenléröl értesíti a jelentkezőket.
A fciiTi határidőn iul beérkező jelentkezések figyelembe nem vehetők.
Az Ipar! Tanfolvamok Országos Vezetősége fennt.irtja art a jósát, hogv azokat a hallgatókat, akiket a jelentkezés\' Időre — hclyaztlko .miatt — fel nem vehetőit, a következő tanfolyamra hívja he, Fizetendő dijak:
A tandíj felenként P 15.—, a bizonyit-vánv-klállilásl illeték P 2 10, öfiszesen P 17.10, mely összeg a fenti értes\'téa kézhezvétele után haladéktalanul átutalandó a Magvar Szikviz Szflvet\'ég 3fi977. számú postatakarékpénztár! csekkszámláiéra. Az ekként beérkező Haszegekel a Magyar Szíkvizgyári Szövetség fizell bc az ipari Tanfolyamok Országos vezetőségéhez.
Nagykanizsa, 1942. szeptember 30. 3137 Polgármester
1942. október 21
DRÁVA VÖLGYI
WiLlfiMQS flRflMSZOLGBLTflTÚ R.T.
¦xakazsrd f•Ivllágosltéa minden vEllamoi kérdéttben /Caangory-ut 51, telefon 294.
Aramazámlék finliaa, raklamáolák, hlbabejelenléaak \'
Sugár-ut 2. I. emelet, telefon 213.
APlélIlBITtSIK
ÁLLÁS
Nőtlen hoanAr-nerjed kerestetik azonnali belépésre sz Iharoshcrenyi uradalomba. Jelentkezni az uradalmi bognármcsternéí Iturosberényben. 3153
Hadlaondoxotteil felvesz a mozi jegyszedönek, Jclentkeiéi délelőtt II —12 éráig a VérosI Mozgóban. 31W
TlutvIeeianSg petfekt magyar-né-mot-romin fevelexönÖ. 5 évet Irodai fvflknr\'alMf, sürgős" Illáit vállalni. Clm: Horváth Lsjosné, Nagykanizsa. Telefon: Sl. BZim. 3195
Rő»Bnfa«<&r~r*á»vlt0ket, gyakorlottakat. kereaUnV. Jelentk«*« minden esfl. flrlökőn és liétrsn délelőtt 8-12-lg. Főül 4, az udvirban. 3205
HAsmaetlarl AHá«t kerea erdélyi menekült cg\'Hd. ha lehet: azonnal. Clm a kUdéhlvatalhan. S2Q1
adás-VÉTEL
14 hÓnapOf német pndlqpés t0ri*< kiiivvírit kutya eladó. Clm a klidá-hlvatalban. 3176
TrAnva eladó Klsi fatelepen, Aranv Jánoi-n. 8. 3102
Fehér leAityemabB éi fekete szalon-garnlhtri efadé: Fá-nt 22,11 emelet. 3. ajtó. Megtekinthető 8-10 és 2-4 lg. 1200
Zonriofáv, ptmilnot. penisszönveget filírfiőitn keresek megvételre ár és rvirt-minv megUlBIétevel, Pannonla-szlüod*. telefon ! 313. Qaál. »708
Alig hasznait faltai* ferfl télikabát eladó. Németh festékttilet. 3307
Fékeit* télikabát eladó. Üareé.
Kölcsey, u. 3. 3204
KarikahalÓB varpóoé|i*l vennék. — Kinizsi-utca 113. BZ. 8212
ÜMtatUout.AivhB eladó Klrlly-utc-30- emelet. Megtekinthető délután. 3213
BÚTOROZOTT SZOBA
Kétsxobóo komfortos buloffl-
¦alt lakául vagy két *o;ymáaha-nvllá bataraaatt aaabát héraaak. Clm a kladAhlvalalbatt. 3310
HÁZ ÉS INGATLAN
Eladnám elköltözés miatt Kfskoni-romben levő gyógmertárl tUletbelylsé-gekből, 4 iioba, lUrdŐezoba, garizs, sok mellékhelyiségekből álló cialádl báumit bérbesdáBl lchetőiéggel. Cím: Gyógyszertár, KUkomirom. 3104
KÜLÖNFÉLE
Elveszett egy gimnazista (annló tavaszi kabátja a sétatéren. Kérem 1 becsületes megtalálót, adja le jutalom ellenében a gimnázium inlcrnátusiban. 3303
Eleeaaatt ma a piicon 4 zairjegy. .Dr. Schiller névre 2 din, I Magyar Etel és 1 Sonkoly névre, Kérem a henteseket, bogy a fenti nevekre árut ne szolgáljanak kl. A becsületes megtalálót pedig kérem, hogy adja Szent Imre herceg-u. 8, alá. 3211
Samalt* kályhát Jótállással Javítok. Széchenyi Lajos lakatos és szerelő, KoV •utb tér 13. 3214
ftómíwzlialik
zalai kőzlfinv
POLITIKAI NAPI LAP.
Kiadja :,,Közgazdasági R. T, Ntoykinlru". Folelős kiadó: Zelel Károly. Nyomatott 1 a „Kflííiardasniil fí. t: Napyk;^ -an"
ayeadájábas Nagykanlzaan. (Nyomdáért felel: Zalai KárelyJ
Telalo:
Cito:
Hrwiloliozal :
\'labori posU:
, évf., 239. »!
NagyktHItla, 194«. oki, 22. osutörtök ilr» 12 Hllér. n—iiiiiiiiiiiiinim lumi i ii mi lm i MililátiÉhilÉtáMriWiiilMilitiillMMii
Feleli, uerketóö: Birbfcrtth ttfök W-T*
Feketepiac
A háborús ollátási nohézaégek leg-riwífiUszítóbb kísérője kétségtelenül n fpketopínc. Nom magyar sajátság, mindért országban jelentkezik, nbol n nyersanyag gazdálkodás következtében kormány in lézkodésokio, igazságos eloszlásra, a termelés éa a fogyasztás ogyonsulybahozalalára van szükség, minden nagy nomzotí oró-uwzilésnok voltak és vannak vámszedői és mindonütt akadnak, akik hasznot akurnak húzni a mások lo-mondásábói, nélkülözéséből, szonvo-déséből. Az államoknak kötelességük, hogy üldözzék ezeket az árulókat, ártalmatlanná togyék a háborús gazdasági élet parazitáit és onnok a kötelességének a magyar állam is elogot tesz. Pusztán hatósági bo-uvatkozással azonban a fokotopiacot megsz untot ni sehol sem lobét, mint ahogvan a legtökélototjobb rendőrség és a "legszigorúbb törvény sem tudja mogszüntotni, hogy a gonosztevők gyilkoljanak, lopjanak és raboljanak. Hitvány ombor mindig loaz és az állam az omliori gyöngoséggol Bzom-ben nom tohot mást, mint mogtorol és védokozik.
A magyar állam olvógzi ozt a munkát, uo hogv a fokotopíac ollen folytatolt küzdelom orodmónyos lo-gyon, ahhoz a közönség toljos mog-Crtósórjp és. támogatására is szükségo van. Ezon a ponton áll vagy bukik a fokotopinc ellőni küzdolom sorsa. A közönség, a magyar milliók elhatározása dönti ol, \'marad-o foketo-piac, vagy mogszahailul öttől a csu-nya, gyötrelmen ós igen veszélyes liotegségtöl. Nom kollcnok nagy szavak, lolkos buzdítások, egyszerű és világos emberi éríolom koll csak hozzá. Mog koll látni a tényeket. A fokotopíac a közönség ellen irányul, lóhát mindönki ollón személy szorint is. Elvonja az árut a közfogyasztás olól, azoknak adja, nkik-nok a |)énzükőn kívül orro soinmi-féto jogosultságuk nincs. Megkárosítja a lormolot, mórt rendszorml rossz árat fizol és tág teret ad a logközönBégosobh hocsnpúsnnk. Tönk rofeszi a keroskcdolom lohotéségeit, ióliiiét s a végső eredménye az, hogy néhány éléskamrában mont-hototlonül olromlik a folcslogoscn felhalmozott élolmiszor, amiből rászoruló magyar élotokot kollono meg montoni. orősitoni ós fojlosztoni. Meggazdagszik néhány ilelkotlon gonosztevő, az üzlotek olŐtt hosszabbak losznok a sorok, több losz a Megség, az olvégzetlon otthoni munka és nagyobb losz a jogos ol-kesoredés, amolv a közösség, az együttes lemondás idozortérjoi ollen irányul.
Ha valaki tolvajt kiált, az ogész utca nokürámodik Ós üldözőbe voszi a gonosztovot. Mennyivel inkább kell üldözni azt az ölvotómülíségot, a moly nem egy emborl károsít inog, bánom mindönkinek a szájától lopja el a falatot. Ninca/ostobább és sze-gyoiilotesobh érvoles, mint az, hogv engedjük etjak szabadon garázdálkodni a fokotopiacot, különben nom kapnánk eommit. Ez ogvszerüon nom igaz. A magyar föld ma is eltartja ozt a népot és ha valamiben hiány van. ha valamihez nehozon, fsak akadályokkal lobot hozzájutni: milyen apró, jolontéktolon kenyol-niotloniiég ahhoz kópost, amit hon-
KáMay miniszterelnök:
„Csak egységes némzétl politikát lehet folytatni!"
Kállay Miklós miniszterelnök tog-nap program mlioszédot mondott Egerben. Kállay kormanyolnököt és kíséretét Szmr\'ecsányi érsok Üdvözölte. A miniszterelnököt meleg bzo-relottol fogadta Egor város magyarságú. Kállav minisztorolnök pio-gramml>oszédélxin utalt arra, hogy ma csak az u jxilitika oiodinéuyos, .amely mögött ott áll az egységes "magyar nemzet. Ma csak egy |>o-lítikát lehet.folytatni; egységes nem zoti politikát. íVIig 6 a bolyén áll — csuk ezt a politikát lobot foly-
tatni. Ma mindönkinek katonának koll lonnío, hangoztatta Kállay. Egyik gond ma a. közellátás, ami szociális probléma ia. Nom engod-hetÓ ma mog, hogy az ogyiknok több logyon, mint a\' másiknak. Ma nagyobb" a fogyasztás, mint három év olőtt. Torülotok is jöttök vissza. Kemény kóazol koll belenyúlni, hogy mindönki megkapja a legfontosabb közszükségleti cikkekot.
A háborút meg fogjuk nyerni. Hogy a háborúból jól korüljünk ki,
első .föltétel, hogy a belaó front mog ne inogjon. Politikai prógramm ját már töhh izbbn ismertette, A szüléi házból hozta magával $s>gyár ogyéniaégét, szivőt és tőrhototlob hitét a magyar jövőbon. Erro szavazzanak........
Kállay tömör progra mm bőszedét nagy letkesodésftol fogadta a polgárság. Kállay ezután meglátogatta a tragikus lűilélenséggol elhányt Petró képvisolő özvegyót, majd tisztelőiét telto Szmrocsányi őrsöknél. Este visszautazott a fővárosba,
A Törösök átkelési kísérleteit a Don nyugati partját, az olaszok elkeseredett közelharcban tisiziferték
A német zuhanóbombázók összemorzgolfák a bpfseVtkl Mzéra-ég felvonulásit — A szovjet már utolsó haderejét véti harcba — A kaukázusi hegyekben két métere* hóban a németek tartják magaslati állásaikat
A némot főparancsnokság közlése szorint a némot csapatok ujabb /likőrt értek ol az újólag fellángolt harcokban. Három oldalról indultak támadásba a bolsovikí csapatok. A harcbavotett Imrei kocsik közül si-korült 40-ot kilőni. Sztálingrádban tovább folynak a tisztogatási művo-lotok. A sztálingrádi harcokban a némolok tovább hatoltak bo a város északi részéi*). A vörös légioró már alig avatkozott 1)0.
A sztálingrádi arcvonalon a Volga-parti tüzéi-állásokhóMiilni, hogy a vörösök hogyan on\'isítik meg ol-lonállnsi fészkeiket, oródjoíkol. Asz-szon.vokat is vosznek igénvlxi az erősítési munkákban. Egyofóio még nom lobot látni, hogy" mit akar a szovjot őzzel á niogorósitéssol. A Don-part orÓs szovjet támadásoknak volt Kitéve. Az olasz csapatok keményen víasziivorték a vörösöket. A nyugati partra igyokeztek átjönni, do az olaszok olkosorodott közclhai-cokbnn visszavetőtték okot.
A sztálingrádi gyárnegyed
romjaiban tegnap sikorült a vörösöknek kisebb orőkot átszállítani a Volgán. Borzalmas ágyútűz bovozo-léso után igyekoztok ütegoiket fölvonultatni nyílt holvön. A némot zuhanóbombázók csokhainar boavat-koztak és rottonotos pusztítást vittok végbo a vörösök és ütogoik sorában. Mikor n fÜBt eloszlott, csak vasfaszlányokat lőhetett látni. A vörösök hajókkal igyekoztok utánpótlást
vinni, do e némotok igyokozotukot a Volgába fullosztották." A némot légelhárító tüzérség döntéon avatkozott bo ozokbe a harcokba. Az ogyik némot üteg — Timoaenko ujabb próbálkozásai során — egymaga 18 ollonségos harcikocsif ptisz-titott ol.
A Ksukizusban
¦ ismét follángolt a harc. Novoro-| szíjszknál a vörösök kényfolenok voltak.ogy támaszpontot átongedni. Tuapszónál a némotek további si-korekot értök ol. A Kaukázusban kétmotoros hó osott, ami kizár mindon támadást a magaslati állások ellon, amikot a neonotok tartanak. A tengoly osztagaínak sikerült sok foglyot ojfeníük, özek között van 60 ÓTOsnol is idósobb, do vannak gyormokkorban lövők is, ami logioh-bnn bizonyítja, hogy a szovjot utolsó óiéihoz nyúlt.
A Le Creosot-j bombatámadás tníatt a folháborodás változatlan. Az angolok szarínt őzzel uj módszert kisóreltek meg, amoly lohotővó toezi a brit légierőnek a francia torülo-toknok nappal való támadását is.
Illotékos némot körök toljon mog-olégodóssol votték a japán mogtoríé intézkedésokot az ellenségos ropÜ-lékkel szemben. Valősziniílog a né-metok moggoudolás tárgyává teszik hasonló eljárás folytatását.
Az USA-nak a brazíliai kaucsuk olszállitására ropűlőgópbkot kellett
igénybe venni. Az USA ugyanis nom tudja elszállítani a gummi-anyagot. Az amerikai hsdiljajóhad ópifésénok bojelontésoiozok után va-lószinütlonnó válik.
A mogszállott francia térüjeték fónökoi és vésetei Láváinál órtekoz-lotot tartottak.
A csendosócoáni haditanács összeült Roosevelt olnökloto alatt, arbo-lyon a aalnmonszigoti hadihelyzetet tárgyalták. Ugyancsak Londonban is összeült a haditanács. USA-körök-bél jelentik, hogy a Salamon-szigeteknél két romboló oleüllyedt.
Az olasz tábornagy Mahsségc
A Stefani-iroda ismerteti Augus-tino Gero (?) ropülőtábornagy, parancsnok hősi ténykodését. A tábornagy ogyodül indult gépén cirkáló útra, amikor négy brit bombázó repülőgépet látott közeledni. A következő pillanatban föléjük emólko-dott és tüzelni kózdott az ollonségos bombázókra. A britek megnyitották a tüzet, aok találat érte az olasz gépet, do Geronak sikorült az egyiket lelőnie,.amely égvo zuhanj a földre. A tobbjekot is monokülésro kéez-tetto. Goro\'sértotlonül érkezett visz-sza elindulási holyére.
vtVloink vállalnak a amit más országokban látunk! Milyen könnyű ós egyszerű megérteni, hogv ha mindönki megtartja a rondolkozénokot s önként, készségoson aláveti magát a szükségszerű\'korlátozásoknak, akkor önmagán is segít, mig ha csuk a kibúvókat, csak a bűnös és tiltott utakat koreai, Tégerodménybon önmaga alatt Íh vágja a fát.
Az az intézkedés, hogv- az árdrá-gitók és a ztigkoreskeífók vagyonát olkolíuzzák, olovejióro.topmt a\'foko-tom\'ucnak. Akik itt dolgoznak, azok-uuk más bűn tété uzankció nom so-
kat jelont. A bocsülot ozok azomó-bón ismorotlon fogalom, a nohány hónapi vagy néhány évi szabadBág-vesz tés: űz tot i ri z i kó, am Í benne van az árban. Ezeket érzékonyon büntetni csuk ugy lehet, ha a n\\in-donokfölött állított, islenított a minden eszközzel megszorzott vagyontól fosszák mog okot azonnal és könyörtelenül. A Magyar Rlot Pártja arra kéri mindon tagját, logyon HOgítségéro a hatóságnak a fokotopíac kigyomláláöában.iRrtoíisük meg mindenkivel, hogy itt az olsőrondu namzoti kÖtolességen\\tul jólfolfogott
érdekről is szó van, hogy a fokote-piaccal való érintkezés nem jelenti azt, hogy valaki élolmos éa ügyes, honom azt, hogy bűntárs ós áldozata a leghitványabb luiuózóiíék. Adjunk a iiatóeág kozéro mindönkit, aki a fokotopiaoról jön és &z árun kívül elrabolja a termelő és fogyasztó bocsűlotét is. A közhangulat, az összefogás, a félro nom is-merboté ollonséggol szemben a log-fontosabh, talán ogyotlen méflja annak, hogyiii fokotopinc sötét árnyai-, tói tol jóson megszabaduljunk. í
ZAL\'AI KOZLONV
10-12. október
4 pénzflgyl bizottság nagy megértéssel egyhangúlag megszavazta a várost tisztviselők beszerzési segélyét
JÖvo héten városi közgyűlés
A Táros r^oztlgyt .bizottsága tegnap délután ülöst tartott Dobrovice Ml lén elnöklete alatt, amelyen az előadó beterjesztette a polgármesteri javaslatot a tisztviselők ée alkalmazottak részére beszerzési segély megszavazására. A javaslat szerint a VI—VIII. Hz osztálybeliek egy havi törzsfizetésUk lüü százalékét, a IX—X. Hz. osztálybeliek egy havi törzsiize tea ük 110 százalékát, ettél lefelé való Uzetésüek pedig a havi lömtlzelé* 120 százalékát kapnák, mihez még egy havi családi pótlók járul. A kórüáz, közüzemek alkalmazottai havi fizetésük bizonyos százalékát. A szükséges Összeg kb. 8OOU0 peogö. fedezet: természetesen pótadóomolea nélkül. Dr. Krátky iBtv&n polgármester rámutatott a fixIlzetóeU alkalmazottak mai helyzetére és kérte a nagyon ls Indokolt kérés teljesítését. Belekapcsolt a a Javaslatba a Javadalmi személyzet ruha-segélyét Hat íüuok személyenként óOO pengő ruhára, tekintve, hogy foglal koiásuk. olyan,/amely nagyon megviseli a rubst. Indokolt kérés ez In. Olyan fedezetet teperni niind-ezekre, mondja, hogy a pótadót nem lógja érinteni. A bizottság a legna-
gyobb megértéssel és szociális érzéssel egyhangúlag hozzájárult a polgáraiéi-terl Javallathoz, Polgár Vilma vároel tlsitvlaelónónek, aki hónapok óta köz-mugolégedéiire vezető ti.ztviselűnője a közeielmezöanek és rendkívül lelkiismeretes, előzékeny ée szorgalmas tisztviselőnő, a külön közellátási munkájáért szeptember eleejétól vieszamenöteg havi 1U0 pongő kUlon munkadíjat iza vazott meg a bizottság, lugteljénebb elismerése mállott Majd nagykanizsai művészembert pártolandó, megvásárolta Eőeze (öoemtiü) András szobrász-művész nagyon szép kivitelű .Szegény kUlany" c. bronz-szobrát, ami már bu-dspeati kiállítson la elismerőleg szerepelt A szobor egyébként igen Időszerű alkotás szoolálla témájánál fogva. 16U0 pengőbo került, ami — tekintve művészi értékét — nagyon kedvező mflváaárlás volt A váróénak lokálpatriotizmusból is kötelessége a helyi származású művészt támogatni. líraud Oyulánó váróul óvónő a KoBsuth-lőrí vároel bérházban kétszobás lakást kapott. Majd több kisebb Ugy került letárgyalása. Városi közgyűlés u Jövő héten.
A befutó vonat elütötte a kotort állomás-elöljárót
Beszállltolták ¦ nagykanizsai kórházba
Súlyos szerencsétlonség történt Kotor állomáson. Ujj Jézsof itt óvos MÁV intéző, az állomás elöljárója kőt sin között végozto ollonőrzó útját, nom votte észre, hogy egy vonatszerelvény közolodik. Viszont a szorolmóny mozdonyáról som látták, hogy a sinek mentén lépked a főnök. A következő pillanatban a mozdony elütötte Ujj Józsofet, aki elterült a sinek mentén. Valóságos
csoda, hogv nom került a mozdony korekoi alá. A vasutasok azonnal segítségére siottok, a raontókuok te-lolonáltok, akik autón szállították a nagykanizsai kórházba. Agyrázkódást, súlyosabb.zuzódásokat oa Iwlsó Bérülésekot szenvedőit., A csendőrség kiszállt a helyszínre a nyomozás lefolytatására, de a jolok szerint senkit fololósség nom torhol a szerencsétlenségért.
áz nzsorablróság nyolo hónapi börtönre Ítélte
árdrágításért Peruslcs Jözssf legrádt molnárt
vetélt. Mindkettő beismerte lekményt. Dr. Birkás Uez* vád-
A nagykanizsai uzsorablróság egyes-birája dr. iióvlly Andor most tárgyalta Perualei Józset légradt molnár esetét. Perualcinak a Dráván van a malma. A molnár, daoára, hogy a tengerlllezt arát az egéex ország területére megállapították, allogramjáért 7u, eőt 100 iliiört követelt Hónapokon át, üzlet-szerűen. Jobbára a szegény néposztály-aak, munkásoknak eladva. Veié együtt került a vádlottak padjára özv. Ml-chlmi lalvánné szül. Dudás Katalin, aki a kukorica mázsájáért 40 pengőt kö-
dr. Anek Antal védbeszédo után a bíróság Peruslcs Józaetet kétrendbeli folytatólagos árdrágító visszaélés bűntettében mondotta kl bűnösnek és őt ezért nyula hónapi börtönre, három ovi Jogfosztásra, Mlohlna Utvánnét pedig árdrágítás vótségéért 40 peagö pénzbüntetésre ítélte. Az Ítélet jogerői. Permise egy hónapi haladékot kapott büntetésének megküzdésére.
Eisötéiiléslg nem szabad teljes setéiben hagyni a kapualjakat!
Mint az igen tisztolt Szerkesztő Urnák hívatlan iródoákja, megint egy közérdekű panasszal joloniku-zom s megint az olsötétitéssol kapcsolatban.
, Napokban panaszkodtam ehelyütt, hogy az olsötótitéat megelőző csök-kontott viiagítáB alatt a teljos féríy-nyol rohangáló kerékpárosok és a zseb lámpa-betyárok voszélyoztctik aj esti utcák rendiét és közbiztonságét.
Most, több bolyról érkozott fol-kőrésro, ogyos háztulajdonosok vagy megbízottjaik ollón szól a panasz.
elsötétíteni hazafias kötolosség. \\v/á mindenki jól tudja külön magyarázat nélkül is.
De éppen ilyen hazafias kötelesség az is, hogy mindenki a maga hatáskörében a lohotőségokhoz merten s az c Lőiráaoknak megfololóon biztosítsa az elsötétités alatt a nzo-mélyi és vagyonbiztonságot. Aki oz
SiakuorKlásoknál él « exekkal játé felfavédáznál, légiiéi umtrnál isUdotMgáanál, exiáflleMril és IflUu-gáaaál a belek működését egy-két pohár ttrmcaietcs „Feteno Jeuef* ke-berUvlz cazkhamu renűbeliotie, a gyo-raorcméaztést elömoidilja, a vérkeringést leltrisslU ,i tiszte fejet éa nyugodt alvást teremt. Kérdezze meg orvosát.
ollón vél, aki mognohoziti embertársainak a szükség parancsolta s amúgy is nehéz helyzetben a mindennapi munkáját, előtét, az ím ha-zafiatlanságot rselokszik.
Nem ogy házban láttuk, hogy az olsőtétjjésre hivatkozva estenként egyáltalán nom világítják meg a kapualjakat, lépcsőházakat. Már im-dig a kapualjak, lépcsőházak kivilágítására vonatkozó rendszabályokat nom holyoztók hatályon kívül, azokat igenis ki kell világítani az olsotetir.es mogszabott időpontjáig s azután íb ugy, hogy kapunvitáskor fény az utcára no szűrődjek. (Az elsötétítés időpontjáig az so baj, ha kÍBzüródik fény az utcára, hi-Bzon addig az ablakok is toljes világítás mollott nyitva tarthatók s az utcai villanyok is égnek csökkentett világossággal.) A kapualji és lépcső-
e (te*
ha pedig kiégett,
« TUNGSRAM®
Ricái
házi világítást egészen kioltani csak akkor szabad, ha légiriadó van, do ozosetbon is csak pár porccol a szi-réna-jolzéa után, hogy a házboliok-nok időjük tegyen némi világítás mollott az óvóhelyre vonulniuk.
A foleslogosonitoljes sötétbe borított kapualjak és lépcsőházak «ok tMnosotnek tehetnek előidézői és alkalmai adhatnak besurranó tolvn-joknak, oktalanul megnehezítik a hál lakóinak élotét.
Azt mondják orro egyes háztulajdonosok: — tegyen mindönkinek zseblámpája éa kozlokodjék a lói>esó-házban azzal. Hát lm zseblámpával mindönki világosságot csinálhat a lépcsőházban, akkor miért volna tilos a csökkon tett erejű, rendes lépcsőház-kivilágítás? Azonkívül könnyű azt mondani, hogy legven mindonkinok zseblámpája. Do tessék ma a zseblámpákba olomokot szorozni! Sokszor az egéss városban egyetlen darabot som kapni. Ha meg kap az ember, hányszor iár uR.v. hogy a háborús anyagokból gyártott ólom, alig vették használatba, máris felmondja a szolga bitót. Mindonkinok a zsebében nem lohol két-három tarlulék-lúmpa! 8 még ha nem is járna oz l>eszorzésí nohézségokkel, do a házak lakói legtöbbjének krumplira ,ko!l ma a pénz, a harotéren ¦ küzdő apának, fiúnak téli holmira, az iskolába járó gyeteknek cipótalpra, tojro, kenyér ro, nom lehot tehát egy külön zsob-lámpa-adót kivetni a lakókra csuk azért, hogy ogy-ogy lépcsőházi villanyt megtakarítsanak,auh titulo el-sötetités.
A közbiztonság ós a személyi testi épség, valamint vagyonbiztonság erdőkéi követelik a kapualji és lépcsőházi kivilágításra vonatkozó sza-hályok pontos betartását. Do kövo-toli* a cél is, amiért az elsötétités egyáltalán történik. Tessék olkép-
Itelni: --¦ mi történik egy koromsötét lépcsóházban légiriadó esetén,
amíg ogv omolotos lián összos lakói a szükséges cók-mékkal, g^yorekek-kol, álmukból fölverve lejutnak s koromsötét lépcsőkön az óvóhelyre. Össze törhoti-zuzhatja magát mindönki, csak azért, mert egyes háztulajdonosok vagy megbizottaik teresen értolmozték az olBötétités k<i-toloBségét.
Minuozon is segíteni lehet. Ahogyan ellenőrzik esténként az ablakok kolló olsötélitéaét, ugyanúgy holt ellenőrizni azt is, hogy rondbon vannak-o a lépeséházak éa kajai-aljak.
Soraim közlését kérve s azt sokunk novébon mogköszönve maradtam teljos tisztelettel;
(öl)
Hofherr-Schrantz gépek, víláyitó petróleum
üNGJtSR-ÜJLJLMANJSl EJLEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEBÉSÉBEN
Shell gázfözők •I6J«gy«xh«tők.
Minden saakaéstetét alOr* rendelje mecl
SPORTÉLET
Vasárnap a Magyu\' Acélgyár ciapata jön Kanizsára
Vasárnap újra ogv érés budapesti ollonfolet kuji az NVTB a hazai pályán. A >IAS(\' játékerőjét nem ismerjük, do az NVTE legutóbbi szoropléso nem sok jóval biztat. A védelem nom állt helyzete magaslatán. A hirtolon bekapott gólok azt jetentik, hogy baj van a hátulsó vonalon. De hisszük, hogy a hazai közönség és a pálya előnye vasárnap az NVTB javára bilionti a mórlogot. Ennek ollonére döntetlent jósolunk a két csapat összecsapásából. Az NVTB valószínű Csondor
¦ Kosa, Klechev l\'lacskó, Németh, Varga -- Juhász, Horváth II., rrisch, Pum, Fenyvesi összo-állitá.sban szoropol.
A ZMNTE Kaposvárra utazik a KZRAG második csapatához. Az
elsőosapatbeli játékosanysg utánpótlása valésíinu moghozza az olső ZMNTK vereséget. Különösen akkor, ha a vasárnapi popecsolö és léleknélküli játékkal próbálkozik a /jMNTIí Kaposvárott.;
A ZMNTE II. I.ovonte Marcaliban játszik.
UTORT
HETTEIIIBE
1942. októb«r ii
ZALAI KOZt.ONV
NAPIREND:
Éjjeli gyógyszertári ügyelet: Ma ;í Öa. Maria gyógyszertár KirúW-ute» 40. uaáin. \' \' ,
Kiakanizsán ax ottani gyógyszertár állandó ügyolotes szolgálatot tant
Naptárt Október 22. Csütörtök. Kom. kat Kordula az. - Protestáns Hiúd. -Izr. Msrkb. 11.
Újságot kér <-
hazulról a harciéren klhdő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lapfejen található címke kitöltésével dobja be tgy postaládába 1
— (Hósök kituutoiáio) A Kormányzó Ur a .keleti harotáreo hósl balált balt Korbuly Imre m. klr. főhadnagynak és Harsai Ödön in. klr. hadnagynak az ellenség elótt tanúsított hal áll megvető bátorságáért a Magyar Érdemkereszt lovagkeresztjét adományozta a hadl-ékltményekkel és kardokkal.
— (Ilovszky kópvlflulő novemberben jön ku(üluiúl)u) ilovszty János országgyűlési köpvlüolő, íolyö hó y5ro Kis-knnizsán és Nagykanizsán tervozott pártártokezletét nem fogja megtartani, mivel mint a pénzügyi bizottság tagja, a költségvetés előkészítésével van elfoglalva, llovezky legközelebbi kerület-lAtogAtAsát november havának első felöljön fogja megtartani.
— lEtküvÓ) Beleznél Karola ós Rolf Eggert építészmérnök folyó hó 24 fin délelőtt 11 őrekor eséüsznek Örök hűséget egymásnak, Loipzlgbon, (Minden külön értesítés helyett.) (¦)
— (Ohopln) művészete képezi a zeneiskola vasárnapi matinéjának tárgyát. Előadó Kerekes Irén. (:)
— (Dalolva msntek... Oaáktornyáról Is...) Csáktornya hazafias közönsége Ünnepélyes keretek között bueauzott el attól u katonai alakulattól, amelyet a harctérre Indítottak utnak. Az Állomáson megjelent a hivatalos váron s a katonai parancsnokság. — A magyarság szeretettel búcsúzott a távozó honvédektől.
— (Rendőrblrói ítélet) Vitózdr. Jónás Károly rendőrkapitány, a kihágást oBztály vezetője Itosenberg Andor nagykanizsai volt állatkereskodelinl ügynököt (akit a minap egyóbkónt internáltak) azért, mert Igazoló-könyv nélkül kereskedelmi tevékenységet Űzött, h/M pengő pénzbüntetésre, nem fizetés esetén 10 napi elzárásra Ítélte.
— (Hol jelentkezzenek „híradó" szolgálatra s nők?) A Női Önkéntes Honvédelmi Munkaszervezet felhívására naponta százával Jelentkeznek a nők az önkéntes honvédelmi munkaszolgálatra. A híradó szolgálatra Jelentkezők közül aokau levélben lorduituk bővebb felvilágosításért u központi Irodához ée ezért félreértések elkerü-lóso vegeit illetékes helyről iBruót felhívják a. 16—26 év közötti híradó szolgálatra Jelentkező leányok és gyermektelen asszonyok figyelmét, hogy IV. középiskolai végzettséget és magyar állampolgárságukat igazoló okmányaikkal, bejelentőlappal a lakóhelyükhöz legközelebb levő Nöi üukéatea Honvédelmi MunkablzottságnAl Jelentkoz-zenek. Az EskU-ut 6. az. Hl. emeleti honvédelmi osztálynál csak a budapesti lakosok Jelentkezhetnek, hétköznapokon d. e. il-I-lg, d. u. ö-7-lg.
(s~o-)
— (Templomszentelés) Szőlcedoncs közság katolikus magyarsága a veszprémi püspök támogatásával a Magyarok Naiíyawzonya tiszteletére tomplomot emelt. A templomot dr. Darthos fái apátkanonok-Iőespsres szentelte fel.
MERLEÜ
. lütdeu méretbea 1 Sxaliierfl járttal
scholcz jános I
M4rl«gké««lia-n-i»Bier . NaaTksalasB, Mtroe-tár 3a ¦sim. I
A halál nem érdekel bennünket
Aki Kolozsváron jár a> mtgnázi az egyetemet, a klinika (alán azl olvashatja;
„Ti nevezlek engem Mesternek ís nem kérdeztek engem,
Ti neveztek engem Világosságnak ós nem Iáitok engem;
TI neveztek engem Utnak és nem jártok engem;
TI nevezlek engem Hatalmasnak én nem kértek engem;
Ti nevezlek engem Irgalmasnak és ntm bíztok bennem;
TI neveztek engem Igazságosnak és nem Isitek engem ?
Ha egyszer örökre elvesztek, — nc okoljatok engem 1*
Szinte felesleges minden további magyarázat ezekhez a gondolatokhoz, me-
lyek találó nyílt őszinteséggel vágják az ember fejéhez; — a lelked nincs rendben I
Igen, az embert legtöbbs/ör csak az. érdekli, amiből kézzelfogható haszna van. Lollink-futunk a vagyonszerzés rögös utjain, csak *i elérendő célt látjuk magunk elölt, aizal nem törédünk, lábunk hova lép. Azzal nem törődünk, hogy másokat talán megsértünk, vagy elgázolunk, rohanunk előre egyént bol-ilonuiasunk felé. Ebben a sietésben azl sem vesszük észre, hogy lábunk mikor Jár a mesgyc izéién, mikor kerti! a meredek szélére. Csak egy lépís hiányzik és — zuhanunk, esünk arra az útra, mely az énbe vezet, de vlsz-jzh kanyarod fiat a földre is.
Általános tapasztalai, hogy a betegségekből, a megpróbál tálasokból az ember keveset tanul A bensőséggel elmondott könyörgések veszítenek ¦allatukból, mihelyt talpra állunk és újra beleilleszkedünk az élei rohanó áradatába. Azok a fogadalmak, melyeknek szükségét beláttuk én önként vállaltunk magunkra, valahogy elmaradnak, megkopnak, mihelyt a régi erónk visszatér A halál nem érdekel bennünket. Fiatal vagyok, erős és egészséges, minek lörődjem vele? Ha néha rá Is gondolok, ugy érzem, mint valami tivoli bizonytalanságot, melyet nem fogok clkeiülm, de addig még a tudomány halad. A biztosító társaságok adatai szerint az emberi éleikor tíz évvel meghosszabbodott és állandóan kitolódik. Na, majd lesz valahogy, — vigasztalom meg önmagam és olyan mosolygó derűvel nézek a holnapra, mint az a kérvényező, kinek zsebébsn egy miniszter ajánlólevele van.
A halál nem érdekel bennünk*!, Egyro több a százéves ember, miért
később, ha már meguntam az élelí , ha már nem les/, semmi öröme számomra, majd akkor... I Minek venném
észre, kegy az ég nem földi években számol. Ai égiek nem ismerik az ével, a hónapokat. Ha azt látom egy temetésen, hogy a halott csak hét évig élt, emberi szemmel rögtön megállapítom,
— szegény még nem is éltl Ha hetvenhétevest léméinek, még a sajnálkozásom sem olyan ószinle, — hiszen eleget élt I
Valahogy Így vagyunk ezzel a kérdéssel valamennyien. Valami igazságtalanságot érzünk abban, ha valaki fiatalon meghal. Emberileg, véges számítással mintha valamennyiünknek [árna a hetvenhét év, vagy még több. Hiába mondja az irás: — .hajnalban gondolj arra, hogy nem éred meg az estét, alkonyaikor pedig ne merd a holnapot magadnak ígérni I"
Sorban állok a hentes üzletek elölt. Párosan állunk, párosával engednek be az üalelbe, Jön egy uj vevő, de nem ált a sor végire, hanem benéz a kirakatablakon és szeretne egy lelöllevő pár mellé állani. Pár perest előny az egész, talán joga is van hozzá az illetőnek, mert otlhon felügyelet nélkül maradi a gyermeke, vagy ápoló nélkül a betege. Nem, valamennyien felhördülünk, a türelmetlenek hangűtabban is kifakadnak. Vlgyáiunk a jogainkra, ragaszkodunk ahhoz, ami nekünk jár, dehogy mondanánk le a helyzet előnyéről Így képzeljük valahogy a halált is, hogy ott is van bizonyos sorrend, amit belarlani tisztesség,
A halál nem érdekel bennünket, pedig mihelyt bekövetkezik, milyen kicsik, milyen lényegidének lesznek a nagy dolgok éi milyen senki leizak én Kinézek at ablakon, a moziba síelnek a párok. Hallom a szórakozó helyek muzsikáját, dübörögve fúlnak tovább a vonatok és viszik utasaikat uj célok, uj munkaterületek fslé. A világ nem dől össze, ha én nem leszek. Néhányan megállnak az ulon, tisztességből leveszik a kalapjukat, az élők búcsúznak attól, aki elment, akit nem sokára mindenki elfelejt.
Pihennünk kell, a folytonos munkát nem birja a tesl. Szórakoznunk kell, hogy felfrissüljön a tesl, a léltk
jó pedig a halálra gondolni addig, inig élünk. Jó emlékezetünkbe vésni a kolozsvári klinika falának feliratát, nehogy igaza legyen az u ölné sornak,
— „ha egyszer Örökre elveszlek, ne okoljatok engem I"
A felksló nap lenyugszik. A virág elhervad. Az érett gyómőlcs a földre hull. Eliramlik az étet..,! Talán Időszerűtlenek voltak soraim.
i karthauslak egy régi szokását, köszöntésüket: — .memento mozi!"
VtndrM J*nö
ne\'tartoznék azok soraiba én ? Malájodé nem akartam mást, csak felújítani eleTT « 1
Nagykanizsa téli tüzelőanyagának biztosítása
Az agyra hidegebb őszi reggelek, n-közoh"tól gondját, a fűtés kérdését állították az érdeklődés előtörőbe. Városunk lakosságának ina legégetőbb kérdése — a téli tüzelőanyag biztosítása, i
A kérdés megoldása érdekében tegnap délután dr. Krátky István polgármester értekezletre hívta ösz-BZO a város tűzifa nagykereskedőit. Az értekozlot megállapította, hogy a város vozetójo március óta állandóan napirenden tartja ezt a kérdést. Kunok ellenére a legkörültekintőbb gondoskodással sem siko-rült a lakosság toljes tűzifa szükségletét biztosítani.\\K városban vannak készletek és vannak komoly tartalékok. A város a fakitermelést az idén az előző éveknél korábban
megkezdte és azt a legnagyobb őrével jolonlog is folytatja. A hiányt tóleg az okozza, hogy a tüzífakeres-kedoknok Somogy vármegye azon térülőiéről, moly Nagykanizsa életteréhez tartozik, a tavaly boszerzott famennyiségnek csak a kisebbik felét tudták biztosítani és beszállítani. Szeptembor éta teljesen elmaradt a somogy megyei kistermelők-kocsifuvarozása is, moly végeredményben jelentős famennyiséget képviselt.
Az értokozlot eredménye szoiint dr. Krátky István polgármester olÓ-roláló intézkedései komoly reményt nyújtanak arra, <hogy a ráros tóli tüzelőanyag még hiányzó mennyiségét meg idejében biztosítani fog-
0kmZ « VÁROSI MOZGÓ csertőktől-
22—25-ig _ vasárnapig
Magyar filmbemutató I LELKI KLINIKA Kedves, fordulatos magyar vígjáték Aktuális UFA Hiradú a világ eseményeiről
előadások kezdete köznapokon 6, 7, vasárnap 3, 6 ét 7 órakor
noi bundák I
\\VflLflSZTEKBflf*
11.000 főre emelkedett a magyar cserkészleányok száma
A napokban küldüj szét a csapat-tozo lóságok hoz évi niunkatorvezetót a Magyar Csorkészleány Hzövotaég központi vezetőségéből Lindonmoyec Antónia országos olnók. A vÍBBsa-tért országrészokkol jotontékonyen mognöfokodott a cserkés!lányok tábora. Északon különösen kiveszi részéi a munkából Kassa, liorogszász, Munkács, Fülek én Komárom, ko-loton Kolozsvár, Marosvásárhely, Beszterce, Szászrégen. Szatmárnémeti, délen podíg Szabadka, és Újvidék leány ifjúsága, Szerto az országban immár 302 csapat működik, 11.000 csorkészleánnyal. A nagykanizsai Notre Dame loány-cserkészok is igen szép munkát vé-goznok. i
Az olmult hetekl)on két központi táborozáson ujabb 66 rozotót és 140 családrozotőt képeztek ki.
Fölszólították a csapatvezetőket, hogy o jollomnovolésro különösen nagy gondot fordítanak, Éppon ezért a csorkószloány-csapatok dolgozza nak együtt nz egyházakkal s vegye-nek reszt mindon egyházi inogmoz-dülásban.
Az oddiginél is fokozottabban koll súlyt helyezni a honvédolmi munkákra, elsősorban a légoltalom, az olnésogélynyujtás és, betegápolás föladataiban való jártasságra, továbbá a csocftemőgondozásra,
Mindon cserkész leány-csapatnak minél több szociális munkát kell végoznio. Sogiteniök koll mindenhol és mindönkinek, ahol arra alkalmuk nyílik.
Az előmenetel és m unkatel joait-mény elbírálására pontozási rendszert alkalmaz a Szövetség.
A kisiklott mozdony eltorlaszolta a szentjakabl állomás bujámat
Könnyen végzetessé válható szerencsétlenség játszódott lo a zala-szentjakabi vasútállomás bejáratánál. Az állomáflra egy tolatómoz-dony akart \'.beszaladni, amikor a váltókezelő éppen az átváltást akarta megcsinálni. A késedéImoskodó váltókezelőé következtében .a mozdony, leugrott a sínekről ós \'eltorlaszolta a bojáratot.\'Azonnal segítségre siettek a vasúti állomásról, de a mozdonyt csak több órai megfeszített munkával tudták ismét a sínekre helyezni, aminek kövotkoztébon a buuapost--fiumei gyorsvéjfól holyolt csak roggűt tudott rioszaladni a csáktornyai állomásra.
líizottság szállt ki a holyszinre a vizsgálat lufolytatásam.
A aOZFOBDO nyitva van reggel 9 áritél ast» 6 óráig. (Hétfő, tmrda paatak délután ás kod da n egwa nay alknakO Táladon: 660, *
ZALAI K&ZLÜJVY
1942. október -22
Az angohzáazoh gangaziar-médra visslkadnak
Az angolok támadást intéztek e>rr német vöröskeresztes fcötözőhefy ollón. A nemet eajtó ezzel kapcsolatban rámutat arra, Hogy míg a hé-metok mindig betartották a genfi egjT"\'-lényt, addig az amerikai és angol csapatok gengszter-módra vi-p«lkodtok. Katonákkal szembon katona, gengszterekkel szem bon gong-eztor módra kell eljárni - - hangoztatják. Azért a német rédoió levonja a kövotkeztetést.
Japán haderők légitámadást intéztek Csarigkaicsok főhadiszállása, Csungking ellen.
Tiszta gyapjú
férfiszövetek kaphatók siép mintákban a
schütz Áruházban
BÚTORT
. saaaaxletben, GÁBOR maacxialoanál
Ui é. haszoáii mérlegek
niifn (fim kaejfaatúk.
Ja,vtiispV Jó(*!lflisal.
FRANK
MÉRLEG-ftátarMben
HfttvÖs-tér 2/a. Telefon f 509.
MT1/1.-1I42. 1 szám.
Árverési hirdetmény.
A sTh klricafár lútsjrjonát képeiő volt Ittenyei vamhlvnlali épület Leterrye köz-BCKhA/ái.ál 1941. Hovowber i6-i»i délután 2 éííiUat tnrtniulrt hyllvánot önkéntes árverésen eladásra kerül.
Részletes feltételek alulírott m. k|r. pénz-%ffia*ga télágnál éa Lelenye község elöl-láróiigánáí tudhatok meg.
Zelaefertxegt m. ktr. péazÜgyigasiictéaág.
temet, exhumál, özállit.
Céglulajdof lo.t:
bérvalhe József
W5C Telei«i W9.. laktUi 11».
Alulírottak mélyíéges Fájdalommal, de líteit megváltoztathatatlan akaratában való alázatos megnyugvással jelentik, hogy a drága jó férj, édesapa, a\'pés, testvér, nagyapa, sógor, Illetve rokon
Szálai Zsigmond
életének 60-ik, boldog házasságának H3-lk évében hosszas szenvedés után folyó hó 21-én visszaadta jóságos lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk (öleli matjdványalt folyó hó 25-án pénteken délután 4 érakor fogluk •\'• temető halottasházából a róm. kat. egyház szertartása szerint beszenteltetni és örök nyugvó-helyére kísérni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult Iclkiüdvéért folyó hó 24-én, szombaton réggel t/s9 órakor fojt a felsótemplómban a Mindenhatónak bemut altatni. Nagykanizsa, 1942. október hó 21. { A Te jó lelked nlnilg közöttünk éli 3nk6
Szigorított dologházba ntailák ámaráiirályt fótolvajt
Két napos monstre-tárgyat Äs *7. Alntassy-tanácR elölt
Muraklrályon és környékén hosszabb időn át lopás lopást ért. A baromfiadtól kezdve élelmiszertől a gabonáig mindent lontak. Igy például a malmokból Is any-nylt loptak, hogy az Üzemek további fennállását veszélyeztették. Eeyre-máara jöttek a telielentések a károsullak részérőt. A csendőrség szigorú és széleskörű nyomozást folytatott le, melynek meg is lett az eredménye. Számos tolvaj keríllt csendőr-kézre, köztük a főtotva] i Vak János mura-
tfirvénvs/ék dr. Almássy-tanacsa Számos tanút hallgattak ki. A hatalmas bűnügyei két napon át tárgyallak. A vádlottak részbeni beismerése után a törvényszék meghozta ítéletét. Vuk Jánost szigorított do-Inghárba utal\'a. melynek időtartama három évnél nem lehel kevesebb. Tiszai János egyévi börtönt kapatt Lisziák János háromhavi fogházat. Poszovecz Flórián egyhavi fogházai, Barlóvlcs Pálné lulajdon-ellcnl kihágásért halheti fogházat. A lobbi
királyi napszámos Is, aki már büntetve volt. I vádlóit, akik nem lelentek meg, legköze Most tárgyalta ezt zz ügyet a kanizsai 1 lebh kerülnek a törvényszék elé.
Ä tettenért orvhalász fegyverét használta a halérre
A Tarsny község határában és Bánsüky Mihály földbirtokos birtokán lérői halastóban engedély nélkül halászott öt közsógboli fiatalember: Bucskícs József, Mohácsi Lajos, Vida Mihály, Vida István és Fro-mon Lajos. Az orv hal ászokat totten-érto az uradalmi balőr, aki folszóli-totta őket, hogy kövessók a községi elöljáróságra. Ekkor az egyik orr-
Rövidhírek
Polró Sándort, az uj váci püspököt vasárnap szentelik fel Ünnepélyes keretek között.
*
A Ház ma délelőtt ülést tartott, amelyen az elnök felolvadta a felsőház Jelentését, bogy elfogadták n Kormányzó-helyettes emlékét megörökítő lavasln-tot. Majd az önkormányzati tisztviselők javaslatáról terjesztették be a bizottságok jelentését. Legközelebbi üláa holnap.
A MÉP ma délutánt értekezletén ismertetni fogják a párt munkaprogramját.
*
A közeit napokban rendelőt jelenik meg, amely november elsejével megszünteti a nyári Időszámítást.
halásn a nála léró puskával rálőtt a halőrre.
A csendőrségen tett feljelentés alapján megindult ellenük az oljá-j rás, aminők során mind az öt legényt őrizotl>o vették. A nyomozás van híratva tisztázni az esőt körül-ményoit, \'
Loliotséges, hogy <n balőr merénylője a rögtönitélő bíróság olé körül.
Dr. Szász közellátási mlnlhztor a tl«ztv!eelők mai tisztelgésén hangsúlyozta, hogy az Intézkedéseket ne előzze meg hosszú aktázás. A belső frontnak nem azabnd meginognia. I Százszázalékos odaadást kórt a tlszt-
I viselőktől,
Telelőn: 488. csak ELEKESTŐL
(Dermiáta) Ffi-ot 11 ti
r7 *n
TÓTH IÓZSEF 7ASKERESKEDÉSE
Nagykanizsán, Erxsébttt-tér* 23.
Annit: telefon: 683.
Hofherr—Sohrantz gyártmányú mezőgazdasági gépeket, Kincsem zománcozott (űzhelyekot, kályhákat éa háztartási cikkekot.
:es
üvegezés
STKBW üveges
Nagykanizsa
c»eng«ry.ut 7.
rum BratiéJV
gyümölcspálinka likőr
kiváló minisééiül
Igrtiréalőb^?dém6íéü2léleii
csak ezt kérjél
fal
A Magyar Haza hív benneteket szerété anyai szóval: jöjjetek és jelentkezzetek az ttnkéntea nfii honvédelmi munkaszolgálatra Jöjjetek el minél többen és mutassátok meg, hogy Zrínyi Ilona és Dobó Katlos leányai vagytokI Hivatalos óra: hétfőn, szerdán és pénteken délután 4-tÖI Ö-lg.
APSÓII1BITÉSEK
axüs
Nőtlen bognáraetaád kerestetik azonnali belépésre az Iharosbtrényl uradalomba, Jelentkezni az uradalmi bognármcilernftl Ihirosberényben. 3151
H/ixrtiDHtei-i állást kétes erdé\'yt me-neklllt csalid, ha lehet: azonnal. Cim a kiadóhivatalban. 1201
Nagykereskedő cég keres aionnall belépésre tle.xtvlea.ttn 61. Írásbeli ajánlatot a kiadóba kér)tlk leadni. 3217
Srösebe, ksrékpároxnl tudó áru-klbordól áronnal felvesz Köztlsttviselők Siöv,, Pályaudvar. 3221
ADÁS-VÉTEL
8 ¦•••¦» a karáoaonyra azánt Játék, ajándékok, karácsonyfadíszek be-ízen á lével, mert novemberben költözködünk I Erxiébet cukorka- és Játéküzlet. Horlhy M.-iit 2. 3184
M*M8Bamtfo>áttjl népek és eszközök (ekék, vetőgépek, aratégépek, cséplőgép stb.) bh luk át rután miatt alarfÓN Taszlló-putitán u. p. Siepetk, Zalamegve. Telefon : Pakod 2. 31!0
Trágya eladó Kist fatelepen, Arany JAimj-ii. S. 3192
Xmiyofáí, plantnot, perzsaszőnyeget BürgÖien kertiek megvételre ár és gyártmány megtelölésével, Pannónia-szálloda, telefon: 313. Claál. 320S
Alig használt leket* férfi léllka-
bél eladó. Németh leatéküilet. 3207
F*k«l« lé II hab ál eladó. Ümó. Kölcsey-u. 3. 3206
Jókarban levő féifi átmeneti és egy télikabát eladó. Sugár-ut 74. 3221
BÚTOROZOTT SZOBA
Délllekvésü, szépen bútorozott aroba november elsejéié kiadó. Clm a kiadóhivatalban.
Magánosnál 1c Ülőn bejáratú bútorozott sióba kiadó a város belterületén Clm a kiadóhivatalban. 3220
HÁZ ÉS INGATLAN
iílrály-ulca «. sz. a. ház aladá. érdeklődni lehet dr. Fülöp Oyörgy ügyvédnél. 3177
Szentképek T*ft;
nagy választékban — legolcsóbb
Horváthnál, Fé-uí 2.
Ofcsin&jjSt
ízémküzhafik
Z1LHI KÖZLÖNV
politikai napilap.
Kiadja: ,.KI:|tld.,á(lB,T. Nagykanlu.". FolelSs kiadó: Z.ltl Király. Nyomatott: a ,,k5igaill,s.|)l R. T. Nagy.Ki. ,.a"
nyoindájabaa Nagykanli.jn. (Nyomdáorl Mól; talál Király.)
Feladó:.............. -......
Óta: ....... ____________
Beíilökozol:
Tijtoii pui.,a;
M, *vf."i 240.». NaeykanbtM, »4«. oki, 28. péntek ára 12 fillér.
rinr-MimiiiiiiiiiMiiiifr^iiiiiiii^
-,Kl«\'«nl, látódén HuMhíte dftlKUfc.
Hallass!
n.
f*WJ Kimondtam a minap, hogyan járt barátom a rádióra), mert unta n lmokét b a megjegyzésükből, ami-kot oniiek kapósán tett, emberek egész sorának napját tetto nyugtalanná, olindított ogv hamis hir-gőr-geteget, fogyasztotta ezzol a bolsó arcvonal oróit. Mert nem tudott hallgatni.
Ugyanígy járt ma a barátom n telefonnal. Kimondom ezt is rendjén, legalább mások no járjanak ugy.
*
Kbéd utáni csend, Han\'ilom még U fogpiszkálót rágcsálja békás ojtod-zéa közben, ami óbbon az időbon egyetlen főfoglalkozása s csak ugy mellesleg átlapozza az újságot a nagybetűs éhnek erejéig.
Az álmosodó csendbon megszólal a telefon. A szobalány majd kiejti a közéből az éppon loszedott tányéraikat. Ugrik a szomszéd szobába s kisvártatva jön vissza:
— A Jáító Őrnagy ur kérési a nagyságos urat.
A lény tosz-vesz tovább az ebédlőben. A szomszéd szoba nyitott ajtaján hullani n nagyságos ur szavait.
Halló! Igen.., Szervusz! Parancsolj, kérlok... Szóval áthelyeztek Hollóvárra ... igen ... Már liol-napután indulsz? Kár... igen... Halló-halló!... igen! Es ki veszi át a három-jíer-ogyot?... A Fokoto százados?... igen, tudom, kérlok, aki most a kerékpáros zászlóaljnál... igen! ... Es tudod-o,, ki lösz ott a gazdád? Régi jó cimborám, Hollor ozredes. LAigy szíves átadni néki üdvözletemet\'... 0 ía nemrégen került oda Füzeidről a 88-as tábori tüzérektől.,. mult hólon az étke-zókocsiban találkoztam volo, Ilid-főról jött szomrovételezésból, valami raktárakat építőnek ott az ordőalatt. ...Hogyan, kérlok?... Igen, igen! Végtolenül kedves ur... Senki som tudifc egy ülóholyébon ugy elvoszi-teni akar az ogész havi gázsiját... Parancsolsz? JaVporeze, a oimedot... felirom, pajtás... egy pillanat.., No mondjad... igen... 16-os gépesített ... igen ... A frontra? ... Alikor?... Jövő hónap olején?... Hát majd küldjél egy tábori lapot!... Iften .. .Hallói igonl... Hát az nehéz losz pajtikám... lakás Holló-váron... DÓ várj csak! Van olt nokoin egy volt iskolatársam, Gor-zsón Pisla, mérnökkari, azt most pár hónapra felrendelték Pestre, inert egy találmányon dolgozik, valami harcikocsi-csapágy különlegesség. Ott lakott a Pista* a Kisvorom-"tca 8 alatt. Jó kis lakás volt, irta. Nézd inog azt...
így íliogy a boszélgotés tovább.
Tis igy molinók a Iwszélgotésok naponta ezor mog ozor telefonon és bálija azokat ezer meg ozer idegen fül, osotlog olyan is, akire nom is gondol a telefonáló.
fis ugyanígy Ivoszélgotnok tolcfon nélkül is omborok tizozroi a nap mindon órájában, mindenütt, ahol onilwrok hoszélgotni szoktak: ¦-- utcán, Vonaton, kávéházban, látogatóban, várószobában, cukrászdában, kiránduláson, piacon vagy kaszinóban.
Pefelfit szerkesztő: föarbártt* Ujo.
\' " ¦ ¦ l! ......MM ÜIHl.....I,,.,!,! I,*,i,É ,,).....iÉÍÉÍ^j,||,l
HMaetéÉl árt^ojfj bfeapr* z^peaij* 841 mm Egyes tJS- aéiköSao Síik, *»mbau.a lej ML
mm mimi mmmi mgámm mm
Kállay miniszterelnök nagy fontossági! bejelentései
A Ráftay-fcormány programja — \'mrwjmy Mttgyarorsfcág
A Mí!P tegnapi értekezletén Kállay Miklós miniszterelnök nagyjelentőségű beszédet mondott és Ikj-jolentéaokot tolt, amelyre az egész ország fokozott figvoloinmol és ér-doklődéssol rolfigyoH. Vázolta a magyar külpolitika iránvolvoit, amelyük változatlanok. [felpolitikai pro-grannnja: a keresztény Magyarország. A belső béko fenntartása, Uo-iolontotto, hogy olyan büntetések bevezetése kövotkezik, amelyek elveszik a kedvüket az árdrágítóknak, a hiénáknak. Kikészült a hadinon-losségi adó bevezetéséről én ;i /.sí-dók háborús hozzájárulásáról szóló törvénytervezet. Pdrszoiazoknak koll hozzájárulniuk, akik az utolsó osz-tondóklxm a legnagyobb haszonból vették ki részüket." A zsidók va-
gyoni Helyzete ne legyen nagyobb és kedvezÓbb, mint a polgárság többi rétegéé. A lakás-kérdést is ozen az alapon kívánja megoldani. A zsidóbirfokokból a Vitézi Szék-nok átadott kb. 120—180.000 holdat, a többit a Fölrihitolintézotnok adja, hogy magyar kozoltl>o kerüljön a magyar föld. fis vogyo tudomásul a zsidóság, hogy hagyjon fol mindon roméimyol, hogy özeket a földokol visszakapja. Nem vagyok hajlandó tovább tűrni, hogy a zsidóság ma jobban dostruáljon, ma jobban mérgozzon, mint máskor.
Majd a honvédség teljesítményeiről bőszéit. A harctéren küzdők hozzátartozóinak kötelességszerű megsegítéséről. A hadigondozottak és sérültök védelméro és biztosítására
ujabb törvények készülnek. Álláspontja, hogy az összes, hadkötelezettségben lévé zsidókat munkatáborba hívják, tekintet nélkül alkalmasságukra. Mindon eszközt ren-dolkozésro boesájtunk a honvédségnek munkájának mogkönnyitéséro. A parlamentarizmus alapján ¦ 411. Nom is lohotno máskép. A parii-ment utján kívánja célkitűzéseit ol-érni. Mindont kikapcsolni, ami ért az országnak, a nomzetnok, hangsúlyozta emelkedett hangon. Örül, hogy a magyar parlament tiagy mogórtéssol kapcsolódik bo a háborús munkába, fojozto bo beszédét Kállay nagy tetszés és éljenzés kö-zopolto.
s»»aa»»a»Ír»a«>w»a»%»«SfSisa^
k pasögffÉInlszfér beterjesztette az 1943. évi feOItségvetésft
Reményl-Schneller: Az a cél, hogy- kevés. Jól fizetett tisztviselő: jól sdrnTnl^Ktt-éijbn
A Ház ma délelőtti filéae iránt óriási érdaklódón nyilvánult mog. Rlnök ismorfotto Kállay jelentését, hogy az olhunyt gróf Teleki koronaőr utódja tekintetében megtette intézkedését. A köztisztviselői, javaslat után Szombathely ós Kaposvár törvényhatósági jogú városokká való emelését egyhangúan elfogadták. Itoményi-Schnolior pénzügyminiszter terjesztette l>o ezután az 1.048. évi költségvetést, majd a ház-adómon tességrŐl jelentését, azután
elmondta nagyszabású expozéját, amiből kiomoljuk, hogy a költség-voíós most már á visszatért íorülo-lokro is szól. Az egész Magyarország számadása. Átfért a költwgvo-tós ismortotéaéro, Összes kiadások 4247.4 millió pengő, bovótol 4.047 millió pengő;; hiány 2.1 millió, Ho-szélt a jövedelem fokozásáról, a hi-felpolitiKáról. Fokozni koll a honvédelmi fölszerelést. A lwvonultak hozzátartozóin sogitoni koll, a hadisérültokot ellátni,"Ipari téren a tor-
melón fokozásszükséges. A lemondást no érezzük áldozatnak. A köztisztviselőknél az a cél, hogy kevés, jól fizetett tisztviselők jól adminisztráljanak. A kormány háborús munkaátalányt fog rendszeresiteni, \'amely a fizetési \'osztályokhoz Jog igazodni, a családi jtötlékot emelni fogja. Rendezni kivánja a nyugdíjasok családi pótlékát is. Hadinöntos-ségi adót fog bovozotni és a zsidók háborús hozzájárulását, stb.
A legnagyobb légiütköztet zajlott le Egyiptomban.
A kedvezőtlen időjárás megnehezíti a kaukázusi hndmüvolotokot. Az oroszok képtelenek utánpótlásukat biztosítani. A német csapatok öszvérek segítségével zavartalanul végzik utánpótlásukat. Ahol a szovjot katonaságnak síkor ült \'betörniük a német fővonalba, ott a tüzérség ösz-szomorzsolta ókot, ¦
A Stofoní-iroda jolontéeo szerint az ollonség .hovos légitámadást intézett az egyiptomi\' állások ellen. Itoggoltől délutánig dartott a tüzolés, do a tengely bebizonyította- fölényét, Az olasz bombázók az ellenség támadását véroson •elhárították.
Angol—amerikai támadási várnak a francia birtokok ollón. Kőzépafri-kában erre öt hadászati utvonalat épitbhok.
Londonban \\ király aláirt ogy
rendeletet, amoly szerint mindon férfi, aki elérte á 18-lk életévét — katonai rendelkezés alá esik.
Az USA nagy voszlesége a Saiamon-sz\'geleknél: a két romholón kivlJl 1 nehéz és I könnyebb cirkáló is elpusztult.
Kallnin szovjet-elnök Is beismerte a szovjet súlyos veszteségeit.
A szovjet-csapatok tegnap is nagy támadást Intéztek a keleti arcvonalon.
Sztálingrádban tovább bombázzák a Vörös Október hadlmüvckct
Az egyiptomi Mrcvonalou október 20-án vívott diadalmas léglcsitában, amelyben mintegy 200 ellenségen é» ugyanannyi tengoly-repülőgép; vett ríszt, olasz vadászgépek 4Í, német vadászok pedig II olisnségffs repülőgépet toltok le. A tsniícly vesztesége 11 repülőgép. Egyéb ellenséges hadHevó-kenysógok következtében még kól gépet vesztettünk, mlg IS további repü-
lőgépünk többé-kevésbé súlyosan megsérült.
O\'ssz és német repülőgépek szerdán újból eredményes támadási Intéztek állásaink felé tartó ellenséges légi\'rajok ellen. Egy nagyobb vadászkötelékkel vívott heves harc során nyolc angol repülőgépet
Ruszlltoltunk el, mlg további négy gép a ¦gvédeml ütegek találata következtében zuhant le. Egy saját rrptlIŐgépQnk nem téri vissza támaszpontjára.
Az október 21-ére és 2.1-ára virradó éjjel olasz bombavető replllőgípek szem-mellátható eredménnyel támadták Gibraltár katona célpontjait.
Éjjel-nappal folytatiák légikölelékelnk támadásaikat Málla szigete ellen Is. Egyiptomban a legnagyobb téglcsata zajlott le, amelyen több mint 400 ellenséges repdlögép vett részt. 73 ellenséges repülőgép pusztult el. A tengely vesztesége ezzel szemben,igen csekély. Az angolok Ismét tapasztalhatták a tengely nagy fölényét.
— Hát o« is hűn? — kérdozi az olvasó. — Kínok mit árthat egy Ilyen boszólgotón?
Tehát nézzük meg, mit árthat?
Maradjunk csak az obédután telefonáló barátom osoténél.
A szobalány mindont hallott. A szobalánynak lobot s bizonyara van is (így barátja. Kz a barát lobot ogv strici, do lobot ogv ártalmatlannak liilszó legény is, alti tudja, hogy a nagyságosiiréknál tiszti lársasngok is meg szoktak fordulni. Talán ép-pon őzért választotta azorolmo tárgyául a nugyságoaurék szobalányát,
A falusi virágszál mitaom sojtvo kotyog el a szive választottjának mindent, amit lát, hall az úrék körül. Do az ía lobot, hogy a legény is ártatlan, van azonban egy barátja, akj nom akar follümu azzal, hogy megkörnyékezze önmaga n. szobalányt, hanom veszélytelenebbnek tartja a lány udvarlöjától kitudni, amire Bsukáégo van. Az is inoglehot, hogy bűntársak valamennyien. Doha ma születőit bárányok is mindahárman, még akkor is moglohet, hogy avatatlan, do annál kíváncsibb fúlok kihallgatják a
toló fon vonalat. Lőhet,\'hogy a szomszéd szobában, rogy a szomszéd lakásban ÍŰlol valaki mindon Bzóra. Lobot, hogy az ablak nyitva van óa egészen véletlenül megy el alatta valaki és hallja mog a hoszélgotés-bői értékosithotÓ adatokat.
Még százfélo lohotőség vun s ha özek közül egyetlenegy sem áll fonn a jolon pillahatban, akkor is van ogy százegyedik s ez a legbiztosabb: — lehet hallgatni is és akkor ozor lobot, a lehetőségek özáma, mégsem hall meg sommit sóin a szobalány, som a vőlegénye, som annak. a bo-
ZAfAI KOÜLÓNV
1941 o»tól:er 23,
Fekete női kabátok
tiszta gyapjúból, valódi perzsá-vnl díszítve: ci konfekció-osstályunk különlegessége.
ScőUtsi.
látja, som a szomszéd, sem az uteaí járókelő, sonki a világon.
— No és ba meghallotta? — kér-dozi az olvasó.
Hát ba meghallotta, akkor a barátom ewyetlonogy parporcoa telefonbeszélgetéséből mogtudliatta a világ mindön kémje altövotkozó katonai adatokat:
Megtudhatta, hogy
1. Jákó órnagyot atholyoatók Hol-lóvárra.
2. Az őrnagy holnapután indul állom ásholyóre.
8, Az alakulat szúrna, amelynél az Őrnagy oddig szolgált 8/1, Ez itt van a varosban.
4. Kerékpárosok is vannak a városban, még pedig ogv zászlóalj.
6. A kerékpárosok parancsnoka Fekete százados.
6. A 8/1. uj parancsnoka Fokote százados lösz.
7. Hollóváron Hollor ozrodon a lielyőrség parancsnoka. Tobát boly-őrség is van Hollóváron.
8. A 88-aa tábori tüzérok Füzór-don vannak. Ha ogy ozredes volt a parancsnokuk, nom nehéz kiszámítani, mekkora lehet a tüzér-alakulat.
9. Katonai raktár épül Hídfőn. Még podig az erdő alatt.\'
10. Az ozredoa kártyás, könnyol-mü ombor. Fontos oz, mort az el-lonBég éppen ilyeneket koros, ba meg akar tudni valamit. Pénzre könnyebben szédülnok.
11. Hollóváron a 16-os gépesített oz és oz állomásozik.
12. A 16-osok kimennek a frontra. A hónap olojén indulnak.
18. A magyar badserognok egy újfajta harcikocBÍ -a lkat része készül, oz és oz dolgozik rujt, itt és itt lakott (a liázbelioktól is meg lehet tudni egyotmástl) és most Pesten teljesít Bzolgálatot.
Ha kémnek ügyesebb lonnók, egész bizonyosan még több adatot és követko/,totóst is összeállíthatnék a barátom pár porcos tolofonboszólgo-téeéból,Pedig efajta Ijoszólgotés, társalgás mindennapos az élotünkben. Tessék csak a barátomnak ozt a rőpko, könnyed beszélgetését beszorozni az ogéaz országgal, minden nap minden percével, araikor valahol valakik igy és még igyebbül beszélgetnek, akkor nem lesz nehéz rájönni arra, hogy ogy nap oktalan focsogéso ologondő ahhoz, hogy ol-lonségoink raindont-míudont tudjanak a had se rögünkről, hogy hol mi van, hol mi készül, kitől mi függ, kit hol kell keresni, morro történik a haderő mozgása, hogyan szorvo-ződik az egész magyar hadsorog. mijo van, mijo nincs, iniro készül s hogyan ós igy tovább.
Mindent megtudhat az országszerte ozor mog ozor ezommol, füllel figyoló ollenség a saját magunk könnyelmű beszédéből, a folytonosan iáró szájak felolótlonségóból, Bzavakból... szavakból... szavakból, amolyok csak azért hangzanak el, mort hát az ember nom tud meglonni anélkül, hogy no foglalkoztassa a beszélő szervét.
Minden telefonkészülékre, minden ajkra, — nom isi — minden magyar szívbe oda kellene írni:
»Hallgaaa 1«
Hallgass a hazádért!
ElhUett, TMIBH, uxékroUoiliaűUlü él
arauyuioa báatnlnukr* hajlamot egye-ii»kuBk reggelenként éhgyomorra egy egy pohár természetes „foreae Jóiul" keserűvíz általában nagyon Jól tesz, mert tuthajtó hatása biztos, alapos és mindig kellemes. Kérdezze meg orvosit I
Nagykanizsa Is részt vesz a csáktornyai Zrínyi-Ünnepségen
A Zrínyi-sírhely ünnepélyes átvétele
Megemlékettünk orról, hogy a Vitézi Rend Zrínyi-csoportja nagy, évszázados nemzeti adósság tör-lesstósére váll alkotott okkor, 0111!" kor elhatárolta, hogy rendbeho-eatja a Zrínyi-sírhelyet, a Csáktornyától két kilométernyire fekvő Zrínyi-temetkeiőhelyen: Szentilonán és megfelelő emlékművet kíván állítani. A rendezőség nagyjában már megállapította a Mindenszentek ünnepi kegyeleti-Ünnepség sorrendjét. Az ünnepségen résit vesi Nagykanizsa, mint Zrínyi-testvérváros. — Kívánatos, hot,? minél többen vegyünk részt Nagykanizsáról az országos jellegű ünnepségen. A Budapestről jövők résiére a MÁV külön kocsit kapcsol a DV-ról oklóber 30-án induló gyorsvonathoz. A gyülekezés október -31-én 9\'30 órakor a Zrinyi-vár bejáratánál lesi. A vár megtekintése után kivonulnak Szentilonára. 11 órakor a Zrinyi-
sírhely ünnepélyes átvétele, majd kegyeletes megemlékezés Vezérlő Eszményképünkről, bálájának 278-ik évfordulója alkalmából. Közreműködik egy regőscsoport. Majd megbeszélés a Zrínyi-sírhely rend-beliozatala és emlékmű" felállítása tárgyában. 13 órakor körös ebéd Csáktornyán. 17\'30 órakor értekedet a városházán. 18 órakor ünnepi előadás. 20órakor bajtársi vacsora. November 1-én 9 30 órakor ünnepi szentmise. 10\'30 órakor ünnepség a Zrínyi-emlék-mOnél. Ennek keretében a Muraközi Szövetség zászlajának átadása a csáktornyai Zrínyi Csoportnak. (Kedvezőtlen idő esetében fárt helyen tarifák meg az ünnepséget.) Az emlékmű megkoszorúzása. 12 órakor ebéd. Majd víse-szaindulás.
Hisszük, hogy Nagykanizsa méltó lesz Zrínyi varosa nevéhez és hagyományaihoz.
Sávoly kézség díszközgyűlésen adta át dr. Sárközy Lajos kanonoknak a díszpolgári oklevelet
Sárközy felszentelte az uj plébániát
Szép ünnepség volt a közelí Sávoly községben, amelynek hazafias magyarsága díszpolgárává választotta volt kerületi esperesét, dr. Sárközy Lajos kanonokot, kifejtett papi és népvezetői lelkes munkásságának elismerésekép. Dr. Sárközy kanonok ünnepi szentmise celebrálása után felszentelte as uj plébániát, amelynek megalapítása és megvalósulása az Ő lelkipásztori tevékenységének és áldozatosságának érdeme. Az uj plébánia vezetője SzőllősyJ. Szent-
mise után díszközgyűlést tartott a község képviselőtestülete. Ott volt az egész környék intelligenciája, földbirtokosai, dr. Sárközy kanonok számos tisztelője. A község-biró meleg üdvözlése után a fő-jegyíő meleg és közvetlen ünnepi beszédben nyujtottd át dr. Sár-kődnek a díszpolgári oklevelet, irnit az meghatott szavakkal vett át., A díszpolgári oklevél Sándor Mátyás nagykanizsai festőmővési gyönyörű munkája.
Első segély a föld alatt és a föld felett
Látogatás s hirotár egészségügyi szolgálatánál
(Honvéti hadiludósitő század)
Zuhogó osóbon, tomboló szélviharban össze-vissza szeldolt teropon tájékozódunk a honvédok arcvonalában, a kísérő ütegok körül. Álcázó hálók alatt javában dolgoznak tüzéreink. Arrább erődítő munkálatokat végesnek árkászaink.
Lövésoinkro a vörösök is fölélni kezdenek. Nngyokat CBatlan, BZÍntO reccsen a föld. lecsapódáskor mindönki hasravágódik. Senki sora nézi, hová fokszik. Nom lőhet válogatni.
Aztán ismét dolgozik mindenki.
Ujabb ellenséges lövedékek jönnek, Ugvlátszik mozgást lát a megfigyelőjük. Máris fut a parancs:
— Ujabb intézkedésig mindenki
fedezékbei
Föld alá kell bújni. A horpadás szélébon fodozékbojaraKbojáratot ár. Egy fiatal orvos-százados integet:
— Erro gyere! Itt elég bolyunk van.
A felajánlott bolyét gondolkoz nélkül elfogadjuk. Csatakosan rág dunk bo a