Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.87 MB
2019-08-26 15:03:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
40
324
Rövid leírás | Teljes leírás (1.47 MB)

Zalai Közlöny 1942 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
82. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

82« évlolytm, 1. uám.
Nagykanlm, 184C. Január 2. péntek
Am 12 fillér.
mitum «ifiup
^!*^!!XÍ!L!!^iS^L^1S^" FeW«» «nateado: Barbarli» Lajos ^^L^?^?5^!°™\'\'\'"*\'
Manila eleste küszöbén
A japánok elfoglalták Kuantant és Saravaket ?8 a Berak-siakaszl brit vonalak áttörése után benyomultak Szeiangor-államba — Ciangkalsek öt hadosztályát üldözik a japánok
Róma, január 2 . lenőrzése alalt tartja a roppant A S te fa iii-iroda katonai meg- I harctér minden be- és kijáratát, figyelője foglalkozik a japánok A hadműveletek általános menete megerősíti az első napok benyomását, azt tudniillik.hogy a japánok felbontották az egész angol—amerikai katonai ésten-gerészeti tervet.
maiakkai hadműveleteivel ezeket írja:
Kaanten elfoglalita súlyos csapa Szingapúr védelmén,
és előreviszi a japán jobbszárnya* is, amely immár Ipohnál szintén etönyomulásba kezdhet dél felé, A mindenütt megvert brit csapatok Eszak-Borneoból és Sarawakból való visszavonulása a délkinai tengeren előállolt helyzet további javulását hozti: a japánoknak. Maiakká, Borneo., Szumatra, Fülöp-szige-tek és Celebesz, valamint a hozzájuk tartozó övezetek elfoglalása nagy harcászati jelentőségű, dc egyúttal olyan hadászati helyzethez vezet, amely teljes megvalósulása esetén egészen relboritja a katonai és politikai helyzetet a Csendes- és az Indiai-óceánon. Egyes helyekon az az angoloknak ós amerikaiaknak még volna kis idejük szembehelyezkedni az ellenséggel, de a japán hajóhad és légierőéi-
At anpotoknak és amerikaiaknak nincs elég hődére/Ok a harcok stlnhelyén ét beldlhetó Íde% nincs Is módjakban oda w-zényelnl.
Az*1 angol—amerikai csapatok szétszórtságukban nem tudnak szembeszállni azokkal a hatalma? támadásokkal, amelyekot a japánok jól kiválasztott helyen indítanak. Az angolok és amerikaiak másik hibája, hogy a védelmet sok s/.inü és nemzetiségű csapatokra bízlak. A. mozaik sohasem olyan ellenállóképes, mint az egyforma téglából készült fal. A Csangkaisek ellen indított támadás azt mutatja, hogy Japán mindenütt hatalmas erőket mozgósított és mindenütt magának biztosította a kezdeményezést.
Manila elesés előtt
Tokió, január 2 Manila eleste minden órában várható. A Fülöp-szigetek fővárosa most már a japán ágyuk hatáskörében van.
Róma, január 2 A Popolo di Róma tokiói jelentése szerint a Fülöp-szigete--ken partraszállt japán erők főhadiszállása megadásra szólította fel a luzoni amerikai csapatok főparancsnokságát. A japánok itt is, mint Hongkongnál..
cl akarják kerülni a felesleges vérontást. A Fülőp-szigtetekrŐl érkező összes hirek arra mulatnak, hogy Manila eleste közvetlen küszöbön áll. A szigetcsoport fővárosában már tisztán lehet hallani az ágyuk dörgését. A fülöpszigeti előnyomulás gyorsabb üteniben csak az aszfaltos országutakon történhetik, mert a sziget lobbi részét őserdők borítják.«A szigeteken az amerikai csapatok létszámát 50.000-re becsülik. (MTI)
Az afrikai angol csapatok ciak ujabb tartalékok hurcba vet énével tudják elfterflitif a bekeríteti
szali jelentőségét\'. Ennek különösen a Szingapúr elleni további hadmüveielek szempontjából van nagy fontossága
Am USA behlv/a valamennyi tartalékosát
Washington, január 2 Az Egyesült Államok hadügyminisztériuma uj év napján utasította valamennyi hadtest parancsnokságát, hogy hívják bc mindazokat a tartalékos álló? mdnybcliekct, akik még nctn voltak tényleges szolgálatban. A hadügyminisztérium jelenle.se szerint a tartalékosokat a lehelő Leggyorsabban behívják. Egyéb-
Róma, január 2 Az olasz sajtó az északafrikai hadműveletekről megállapítja, hogy az angol támadás leküzd hetetlen ellenállásba ütközött Az angol parancsnokságnak fel kell használnia középkeleti tartalékait; hogy folytathassa támadásait és .
ujabb tartalékokai kell bevetnie a tengelycsapatok ellen, hogy elkerüljék a bekerllést
— irfa a Stampa.
Foglalkoznak az olasz lapok japánok távolkoleti sikereivel és hangsúlyozzák Kuala Lumpur eJfoglaiáMuak- hada-
ként az Egyesült Államokban tovább folytatják az önkéntesek toborzását.
4« amerfftmi UapUaliumus hlhutíxnálja a nii munkaerőket
Róma, január 2 Az Exchange Telegraph jelentése szerint Kaliforniában felfüggesztették a nök éjszakai foglalkoztatását eltiltó rendelkezéseket, mert a repülőgépgyárak ban több ezer munkásra van j szükség. A jelentés szerint ez azf i Intézkedés nagy mértékben nö-\' ! veli majd a repülőgépgyárak termelését. Hir szerint" ugyancsak felfüggesztették annak a törvénynek hatályát, amely meg tiltotta, hogy nők heti 48 óránál löhbet dolgozzanak.
Ezekkel o hírekkel kapcsolatban a Messagcro a következő- i ket írja : Igaz, hogy mindén ország válságos időben olyan rend | szabályokat hoz, amelyek neki I
tetszenek. Mégis érdekes ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban megállapítani, hogy a háború és Roosevelt ismételt felhívása ellenére az Egyesült Államok kapitalizmusa mégis Igénybe vesxl a női munkaerőt és eltörBl fontos s*o-cldlts térvényeket Ennek oka abban keresendő, hogy a női munkaerő lényegesen olcsóbb, mint a férfi munkaerő. Az amerikai kapitalizmus tehát kihasználja a kivételes helyzetet.
A nemei nép áldozatkéexeége a harctéren kűxdő katonákért
Berlin, január 2 Az NST értesülése szerint o keleti arcvonalon küzdő katonák meleg holmikkal való ellá-tá.ít célzó gyűjtés során már 1(1 millió ruházati cikket adományoztak. A cikkek között többszáz szőrme vau. Berlini politikai körökben ezzel kapcsolatban hangoztatják, hogy már ez a részeredmény is\'bizonyítéka a német nép fanatikus\'győzelmi akaratinak és áldozatkészségének.
Hitler:
„A moat kiömlő vér az utolaé lesz"
Hitler tegnapelőtt felhívást in
tézett a német néphez, amelyben vizsgálat alá vette azokat az okokat, amelyek Németországi ellenségeit arra kényszeritették, hogy Németországot megtámadják." Kijelentette, hogy nem áll fenn az, hogy Németország a világra akarta kényszeríteni elveit és világfelfogását . és az sem, hogy meg akarja hódítani a világol. Inkább a békét választolta volna, mint a háborút A jövő év hatalmas igényeket támaszt majd — mondotta —, dc a német nép a legnagyobb áldozatokat is meghozza. A frontok számára eljön az ujabb sorakozó órája annak beteljesítésére, amit elkezdtek. Arra kérjük a Mindenhatót, hogy a német katonáknak adja meg az erői, a bátorságot, kitartást, hozza meg az IÍM2-es év a döntési népünk és a velünk szövetséges nemzetek megmentésére. Az a vér, amely most kiömlik, Európában a nemzedékekre utolsó lesz, ¦— fejezte be a Ffihrcr kiáltványát, (MTI)
A japánok üldosih Csangkaisek hadosztályait
Tokió, január 2 CsjanL-tartományban a Csian tmig folyótól délre a japánok1 5 Csungking-hadosztályt üldöznek. A kínaiak dőli irányban menekülnek,
Tokió, január 2 Pagsanhál .sikeresen., partra-szálll japán oszlopok déli irányban törnek előre. A Manila \'felé vezető vasutvonalat teljesen ellenőrzésük alá veszik.
Ai angolok Sarawakból Holland Borneaba menekültek
Tokió, január 2 Az angolok Sarawakból teljesen visszavonultak és Holland Borncoba menekültek. Sarasaknak japánok által történt hevétele a világ egyik leggazdn-gahb kőolajvidékót juttatta japán kézre.
Nem alakit Anglia a Ssovfet-janióban brit arcvonalat
Washington, január 2 Szerda óta nem érkezett jelentés a Fülöp-szigetek föpa-rancsokságától. A sebesültek elszállításáról szóló legutóbbi jelentés nem tesz említést a város helyzetéről, sem arról, hogy a japánok müven távolságra vannak. (MTI)
Sxerda éta nem kapóit jelentéét Washington a FÜlSp-szigetekről
Washington, január 2 Egy amerikai hírszolgálati iroda jelentésű szerint Nagy-1 brltanniá elvetélte a Szovjot-oroszországban alakítandó brit arcvonal tervét, hogV összes erőit h kölctázslyi \'állásoknál
V. ¦ ZAt.At ftóííl.öNY
A minisztérium kiutalta az államsegély első részletét a zalaegerszegi zeneiskola felállítására
osszpontpakhasaa. A Wrtt híre. fiaimi ősapátokat, amelyeket a vőPÖshadsnrcg mc^eWÍMtésérc S/.ovje.toroszorszóghu a kariak küldeni, most a maláji és más kclctu/.stai lámas/pontokra vV zényelték, MTI)
A Japánok benyomultak Sa«lemgar maláji államba
Tokió, január 2 A jajiún ősapátok a iwraki szakaszon áttörték a/, an^ul állásokat és benyomultak Sze-liuigor-áltamhu. (MTI)
Xulaegor«sctfi jamrir 2 A zalaegerszegi zeneiskola ügye ismét jelentékeny mértékben haladt a megnyitás felé. A vallás- és közoktatásflgyi miniszter már kiutalta az iskola felállítására az államsegély első részietát Vannay János igazgatónak. Ezzel ujabb és jelentős
lépés történi az iskola közeli megnyitása felé, mely most már csak a helyiségek átadásától függ- A jelek szerint ez a legközelebbi jövőben megtörténik é- igy az iskola még január hóban megkezdheti ez esetben mü-köiiésót.
...........1341 lahuát | .
Az újraépítés nagy munkája
Irta : Baurády Margit iCiákloraya)
Ha épületek, városok összeomlanak, ismét fel kell építeni azokat, hogy újra használhatókká, lakhatókká váljanak.
Hazánknak is nagy újjáépítési munkára van szüksége, nogy megfelelhessen kitűzött céljainak és a reá váró feladatoknak.
A nagy újjáépítési munka ni ix m\'ejí kezdőd ölt, de hogy teljesen befejeződjék, ahhoz még sok erő kifej tésre1 erős akarat rla van szükség. A visszatéri Muraköz pedigí különösen nagy, nehéz és hosszantartó munkát igényel. 23 év kissé hosszú idö volt nekünk. Szűkebb hazánk olyan, mint egy nagy beteg, a kinek az arcát hosszantartó, súlyos betegség elváltoztatta, eltorzította.
Amíg odakint katonáink hősiesen küzdenek, életüket és vérüket áldozzák íel jobb, szebb, boldogabb jövőért, addig mi, gyenge nők, sem tölthetjük tétlenül a# időt és megragadunk minden kináikozó alkaimat, hogy mi is szolgáljuk hazánkat, amit nemcsak karddal, fegyverrel lehet szolgálni, hanem kitartó, nemes, önzetlen, szorgalmas munkálkodással is. A mostani nehéz időkben különösen sok alkalmuk-terük van a magyar nőknek, hogv. teljesítsék kolelesscguket, szolgálják a hazái, mint például a Csáktornyán is megalakult MÁNSZ, a mely nagy, nemes munkára hivatott egyesület, sok könnyet törölt már le és töröl le még ezután is az emberi arcokról. Igenis, segítsük a szegényeket mindannyian, ki-ki saját tehetsége szerint, igazságosan, minden részrehajlás nélkül és csak azokat, akik a segítségre valóban rászorullak és azt megérdemlik.
Tehát mi, igazi, jó magyar nők is álljunk be a haza újjá-építöinek szorgalmas munkásai közé, rangkülönbség nélkül és járuljunk hozzá mi is legalább egy-egy téglával az uj ország felépítéséhez,
üc mi az uijáépités fö kelléke ? Mindenekelőtt, legelőször az igazi hazaszeretet, az önzetlen, jó magyar szív és lélek, a lankadatlan, kitartó, szorgalmas munka ; az önző érdekek, dics-és hatalomvágyás és nyerészkedés helyett a több megértés, mie-legséfi egymás iránt, testvéri szeretet ós összetartás.
Sajnos, az utóbbi időben sokszor szemtanúja voltam sok muraközi, igazi magyar ember keserű panaszának, akik tcsttel-lólekkel Örüllek a visszacsatolásnak, elsőül bátran ki merték lüzni a magyar lobogót, őszinte, magyar lelkesedéssel fogadták a bevonuló magyarokat és 23 éven át is hűek maradtak igaz magyarságukhoz, — és ez a pa-
Mmnila «/«•/# után ax amerikaiak gutrilla harcot folytatnak a Un gyekben
Manila, január 2 Manila Wvúu-y esetén aj wnerikai
exapatok l.uvoti hegyeibe vonulnak
vftMtfi "OgY gnerill«.iijl;«ru< u.iiyki\'i. sanak. (MTI)
KÖMfft tzérasMdl ét Ungtri parancanok
B»is, január 2 londoni körük száriul a brit, amerikai, ausztráliai, Itol\'AiidíiKliai és u|-zélandi tengeri egységeket amerikai \\>->-i \'.iuikvn; A\\ ItOlj-Czik, amely pa. rancsilokság székhelye Ya!ószÍDAtk*g PÜdrt Mattxmr lesz Ereidet umtOo v.i(;liiiCiiii\\ i szárazföldi haderő brit főparancsnokság alá korul Londonban ail bhiik, hogy a szárazlóldi •róknek főparancsnoka wauel tábornok l*»t.
(MTI)
A Bvédtk vwtxUtég*
Stockholm, j;atiár 2 Hivatalos I árira tok szerint a svéd tengerészet a háború kezdetétől V22 hajol veszteit, fWim-.;.. tonna tárta," lomnuO. 7Í» tknberfttl* hafeUál. (MTI)
Szuts íviüra haxasiaga
Zsigral Julianna hasonló <lmü rc. géoyénck film változata. Kedves lelténél a nemesi kiírják éleléliől. Át et*. menjek Mara él Kó, a kél Szűcs fcattty körül csoportosullak. Kó a vUlámnhli, Mura a mélyebb Wtkuhtd\'i, aki olki érzékenységében h IrajjBroWn »Hiányt Katalin iWókoajQvérdrt hasonlít s már-már azt hittak, liogy a sorsa is olyan lesr, mint amazé. 1)« a Mindenható nem engedi,**!, hogy mindenki ónkc. lével wss*n \\(%e\\ az piciének. Egy is elég volt. A tJLii párbaj_i*űs\'-n*lc kifogás ;lá esik vaJUserkotr.si Os emieri szempootlHil egyaránt, nmety nem más, mint a középkor illmaraot isöke. vényt s amolytt egynéhány magyar Író, — aki a gCnlry-vitág imgrajzof-lásál lüjele ki célul — ringj\' olösier*. lelte1! 1i,ismi.\'.í müvében.
Simoi" lirxsi MArtjft és S/őréiiyi fiva Kója aagjon Irojvés voll. Simor Bml játékán néhol kis erftltfetttttég; iieliézkísség látfizolt, mi\'.; Szörényi Em :ilakitása nagyon Q\'Xv*n, könnyed volt.
A pethes-fivér* k, i b.tuc ís Sándor lioliem.szeie.pukb* n Qzullil is jók voltuk, mini mindig.
Páger AoM játéka múvészi Volt. Nyilvánvaló, hony őneki a komdV témájú szeivp v.dó, alibnu btd o\'tlio. wisubbnn, [eszteb uiil nK>LOgox Mostan) szmreposzUM meg *te\\\\. inúvészi ado\'t-sag«iinak, IcopeaSégMoek, an-.eljeV aE emberi 1*1\'k érzés»iuek kiíaje/ésél en nagyon jól 4rvéay*sfJ»ek.
Kétszáz pengőt fizetett egy csizmafejelésért a kacorlaki cipész
UxsorablróságI tárgyalás a nagykaaizsai törvényszéken
Alspoian mcgjáTla Kondár Lajos kasotlahl cipészmester. Egy «sizma fe]e!éiéért 70 pengőt kéit és fuga-dott el. Ugyldlszik m^tga is soknak tartolta, mert később htisz perigőt visszaküldött a rendelőjének. Ani ez sem volt rest, iiau.-m feljelentette a 70 pengJs cs\'zmifejelöt. így került Kondár mester a kanizsai tőrvényszék uzsora efyesblró: dr. Himory Zoltán elé, aki előtt azzal védekezett,
hogy ennyibe keríllt neki a fejelés. Ki Is szlmilotta pap;ron. Szabály-szeitl árkalkulációt végzett, de sc-hogysem akart kijönni a 70 pengő, csak pénze az egyes teleteknél, a meg nem engedett ár magasabb beállításával.
Az uzsorablróslg btlnösntk mondotta kl Koidír Lajost árdrigí:ó visszaélésben és ezért 200 P pénzbüntetésre iléltc. Az 1 élet jogetöi.
Méhészkedjünk
A kaptár mint raehlakás
Irta: Tatai Gynin murakereszttul tanlló
11. költemény
A m6hé*ik«dés alapja, fundanien-tuma a kaptár, Ahány méhész, annyi kftplár van rortfilomban s jnfnt nbo^j-mlnden rigány :i maga lovát dicséi), épp«n iigj- minden méhész a maga megszokott, csite,! lulrekWmozott kaptárát Inrtia tejtjoblmak, íegmeg.*«i\'tól)|). nck. Nagyon kénjes kérdés,- do iujt. ke-Mii fogok a kaptárlipusok s v(lc egjúil inéhészlilrs.im mjegséíUse nél. kill megkeix\'sni azt az nranjos középutat, amelyen a kezdő méhésznek haladnia ko.i, hogy epedjnéiiy«a, gya. korlati, élvezetes fogtaBtozáí l*gj\'«n a méoésrk«dé>.
A tnpaszlalat s a mai méhési.eU tudomány azt hizonyjtja.íhogy a nagy, keretes, iekvó. kétaoyáü ix-ndszem, dtipIaTalu, höszigeufo\'jv*! oHátolt kap-LArak a legjobbak. Nagykerel nlalt i.em Uilméieezvit góüál.le clol t\'riek, ha. nem hosszában belmért 1 -18 rjn., szé. lességl^\'-n :t\'2 cm. ;i legjobb l.e.elim\'iei. (Még lesz szó róla.; POJívíJ kaptár gjcn, mPrt ti a tipns Mel mo,í a legjobban a méhek cJC^öKAnény^nck, li& család heij-czbttö <s. bonno, de azok oly meascc vioinak Cgymásto^ tiqgy miínk.i közLvn egymást ocm zu-varják.
Szállításnál lo^jobb.\'ii ki U\'lul wle a teret használni, mert a bU.ak k húzhatók és fgy egymásra rakhatok a kaplárak mtaden Vttzoly aükcA.
Kétanjiis Jegyen azért, hiogy (Óbor. d;ískor az egyik anya olvéU-lévOl ftl. szabadul nz ogj\'ik csatád köitő lerfl s nbbói lesz a méztér. Az anyát 2—a ke. rclcn tartalékolva, a kaptár oldalsó kijáratánál helyezem <*, mert ré szükség van. A magány áttanított családot
a másik családdal egyesíteni s ekl or egy ángyon né-uca családot kapok, ami in van nilbt 1 bord is. l\'Oiszabadiúhuk a IíilsíIrs kiketéM után az összes iné-bek s egyéb dolguk, gondjuk nincs, mint hordani
Dú|tlafaitu legyen. A l*lsö, hasáb-alnku tlérbek termOsa- l*son l cnü vas-tagságú, 3-t cin. szelep gyajirluilna, száraz d«zkából kel kácziAnie, a
végeket fnj\\»/ni, csapptni <s szíttal kell! Erre a ;ii cm. szé*s tv.szkáia [elül Is, iflial is, oldaW és 8 cm. széles keret jón, arai falcolva roni mei i cbl>c a faíchn jön a szigC\'oW, ami, nem egyéb, mint közönséges, külső ;c\\tiV.il(.\'l iientisztitolt\'Qád. Nem szabad Ofele-j «nl « í«!iék(\'Cszka "nái!o-zásal sem, imrl erre is feltét\'.en szak-st^g van. lízen munkák elvégítSW nbln a telő következik, an.Oly \'föl rallos deszkáitól készíí, ItöiDcmcziOl vagy káiránynaplrrál, vagy vas\'.omczzeí ©1-Utva tókó-ctes Utó. A letö áU a fedő-deszkára papirost, szalmav;ínlLost kefet még helyezni s készen vrn a dupla. I.\'lu mehlakás.
VégezCtflí az egész\'káplár egyszeri! legjtin. Ha kitontom, nzoan:<j\' álWldat-lictö lcgyfo. KitontAs a tető koa-.olésé. \\ \\«1, a fedödeszka iOtcn.oDísével gyorsan történik. Ne, legj^u darab i\'e.zkák il\'.csziésév** komplik.\'.lva, meri az a munka zörgés, atöceies, rázkódás n{4 kírl nem végezb* líí, ami p*ilg a mé* beket felcsíe^Bscai iii;.e Ili, Kilátáskor m" kelljen a mél ocskékel agjonnyoinoi a hrflytelon tetőszerke/e4 mialt, meri ez a puszWá.s TtAr s Ofta épfiMCs t!o-log elpusztítani szorgalmas kis munkásainkat. ; i 1 .
Az elmondottakat igazolom bárki kívánságára. P.rdöklÖdőket sziyoscj] fai-lok s tcrmé-szete^On mindent m»g-mulalok. Értesítést kérek csak, hogy otthon legjrk. \'
UHGER-ULLailASiM Ei-MM És TÓTH
VASKERESKEDÉSE — NAGYKANIZSA. «»
Hofherr- Schrantz - Clavton-Shuttleworth
Magyar Oépgyiil Müvek Rt Nagykinlzu é» Uövnyíkl UpvisiilUc.
A l9g$*ébb női fehérnemű és paplanok
nasz az, hogy néhány kevésbé magyar érzelmű lakos szereplés ás hatnlomvágyása őket háttérbe szorítja, elnyomja, ami végtelenül raj igaz mdgyar szivüknek.
Bár csekély személyiségem ezzel nem- akar senkii sem támadni vagy védem — és tekintve, hogy semmi érdekem sem Fűződik a szereplésekhez, mert azon tul vagyok már koromnál fogva is — de mjUlt igazi magyar, a velem születeti igaz-sAgszerelö voltomnál fogva is nagyon szeretnék ezeknek a jó magyaroknak segédkezet nyújtani és kissé megvigasztalni őket.
A megszállás 2,\'i éve alall állandóan Muraközben éltem. S bár sokszor fájó szívvel sírtam vissza a multat, de mégis némán, nagy lelki erővel viseltein a sors eme játékát, a bennünket éri sérelmeket és soha nem izgattam, agitáltam a megszállók ellen, teljesen visszavonultan él-lem, de mindezek mellett rendületlenül megmaradtam ízig-vérig magyarnak.
Kedves, jó magyar testvéreim ! Ti so csüggedjetek, ne keseregjetek és semmiért ne engedjétek hazafias lelkesedést c-ket lelohadni, mert amint a* isteni Gondviselés és igazság, bár hosszú idő mulvai de újra visszaadta nekünk szép hazánkat, ügy ezt a kisebb, sötét felhői is el fogja vonultatni Muraköz egéről, mert az igazság mindig győzött és győz és ez a kis sérelmetek is orvoslási nyer majd.
így aztán Összetartva, karöltve, egyesült erővel foghatunk hozzá az újjáépítés nagy és nehéz munkájához, amelyben ne a hiu dicsőség- és szereplésvágy vezessenek bennünket, hanem az igazi, őszinte haza- és testvéri szeretet. Ne csak színleg legyünk magyarok, hanem belsőleg, lelkileg* is, mert csak így remélhetjük a jobb, szebb és boldogabb jövőt, csak Így állhat újra helyre a rend és nyugalom mindnyájunk részére és a most még kissé, beteg Murakőz csak így nyerheti vissza régi. kedves arcát. Lankadatlan türelemmel várjuk be a nehezen várt békét, hogy boldogan élvezhessük nagy és nehéz munkálkodásunk édes gyümölcsét az újjáépített magyar hazában.
De hogy ezt a nehéz munkálkodásunkat mielőbb teljes siker koronázza, kérjük a Mindenhatót, hogy adjon hozzá kitartó, lankadatlan testi és lelki erőt és hozzon egy jobb, szebb, boldogabb jövőt mindnyájunk számára,.;\'-
Z?J;ArKOLLONY
A drávadiósi csendőr eileni orvtámadás a rdgtfinitélő bíróság előtt
Délután 4 órától este 9 óráig tartott a tárgyalás zsúfolt terem közönsége •lőtt — A vádlott „nem emlékszik a történtekre" — A tanuk látlak a sújtó ttést, sle nem tudják, kitől eredt — Mit mondott a csendörazáiados — Bakai csendőr, ha ftl is épül, nyomorék marad életére
Ax tttSatanacii rendes biróaág alé utalta Klineox látván bűnügyét
A minősíthetetlenül durva és alattomos támadás, amit adrá-vadiósi korcsma bejárata előtt egy kötelességét becsülettel teljesítő magvar csendőr — Bakát József - ellen intéztek, a legszélesebb körben a legnagyobb felháborodást vallotta ki. \' Az
eseményt a nyomozás a következőkép rekonstruálta :
Drávadiös községben a Velen-csics-korcsmában táudmulatság volt. amelyen a falu legényei és néhány magyar határközeg is részt veti. A bens/ülöttek ugy-\'látszik kiadlak a jelszol, hogy-
hogy nam tngadnak át táncosnőt i határközageknek
Mikor az egyik egyet* ruhás fiatalember azután elkérte a falubeli legény táncosnőjét, az megtagadta azt. Az eset, érthetően puskaporos hangulatot provokált, annyira, hogy a nagy túlerőben levő legények borospoharakat dobáltak *a határközegek felé, akik csakhamar kiszorították a duhaj társaságot a korcsmából. A kivert társaság karók és lécek után nézett, hogy
magrohamozza a korosmát.
A helyzet veszélyessé vált, ugy, hogy valaki a községi bíróhoz futott, akinél épen a perlaki csendőrség egy járőre tartózkodott. A csendőrök a helyszínre siettek A korcsma elöli néhány karóval felfegyverkezett\' legény cirkált, inig a korcsmába ve-\' zető lépcsőkön színién két alak tartózkodott, az egyik karóval, a másik baltával felszerelve. Sötél volt már. az alakokat nehezen lehetett kivenni, tény azonban, hogy a csendőröket a sötétség dacára fel lehetett ismerni. Bakai József fiatal csendőr néhány lépcsőfokot felment
és már azon volt, hogy kinyitja u korcsma ajtaját* unukor a sötétségben egy hatalmas ütés érto a fejét, amely a kalpagját egészen behorpasziotta, ő nmga pedig .
aazmalatletiQI fissxarogyott.
Fegyvere kiesett a kezéből, a init az egyik elöljáró hirtelen fel kapott, majd az eszméletlen csendőrt bevitte a községi biró házáoa, ahol az előhívott orvos az első segélyt nyújtotta, majd intézkedésérc a súlyosan sérüli csendőrt beszállították a csák\' tornyai kórházba. A másik csendőr, a községi biró és egy elöljárósági tag a merénylő után kutatlak, akit a lépcső jobboldalán álló Klinecz István lí) éves legény személyében a gyanu-okok\'alapján elfogtak. Mikor kihallgatták, KItnecz eleinte tagadta, hogy neki bánni része lett volna a csendőr megtámadásában, de később kijelentette, hogy nem emlékszik már a történtekre, mert ittas volt; de, lehet, hogy ő ütött a esend-
Klínaotat magblllnoaaltik et baszállitották Kanixiára.
Miután a cselekmény slatáriá-lis eljárás alá csík, intézkedés történt, hogy Szilveszter délutánján összeüljön a nagykani zsai tőrvényszék rögtönitélö bírósága.
A stitárlállt tárgyalás Az Ötöstanács elnöke Ma-káry Vilmos törvényszéki elnök helyettes volt, a vádhatóságot dr. Lengyel Károly kir. ügyészségi elnök képviselte, védőül dr. Vit Ferenc ügyvédet rendelték ki. A fölárgyalási terembe annyian kértek bebocsátást, hogy több rendőr tartolta fenn a rendet. így is nagyon sokan kiszorultak a tárgyalási teremből, amely zsúfolásig meg-
telt. A teremben végighallgatták a tárgyalási dr. Haam Ernő törvényszéki elnök és dr, Lonlay Alán főszolgabíró is. De ott voltak a vádlóit legény szülei is. Maga a gyanúsított, KItnecz István -- noha életéről volt szó -- a legkisebb izgalmat vagy idegességet sem tanusitotta.Ele-jélöl végig példátlanul higgadt volt. Mintha nem is őróla lett volna szó. Makáry elnök komolyan figyelmeztette a hallgatóságot, hogy tartózkodjék minden fegyelmezetlenségtől, mert kénytelen lenne eljárni.
Dr. Lengyel Károly ügyészségi elnök jsmertette a vádbeli cselekményt, majd bejelentette a tanukat. A bíróság kivette az
VÁROSI flOZQO
Január 2-4~ig PéntektŐX-vasárnaptg A legnagyobb magyar filmtiker t SZŰTS MÁBA HÁZASSÁGA
Előadások köznapokon ő, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor*
orvosszakértö dr. Desseö \' Mihály tisztiorvostól a szokásos esküt. :
A gyanúsított legény az elnök (kérdésérc elmondta, hogy nenv (érzi magát bűnösnek- Készség volt. nem tudja, mit\'csinált. Elmondta a korcsmai összetűzés részleteit. Az egyik határközeg elkérte tőle a táncosnőjét,
amit fi nem angsdatt mag,
mire az arculütötte öt. A le-génvek kiszorításuk után karókkal \'felfegyverkeztek. Toplck nevű társánál balta volt. ö is [szakított magának egy karót. Nem lálta, hogy a csendörök megérkeztek, csak érezte, hogy va-iaki hátbaütötte és amikor err° hátrafordult, látta meg a csendőröket. Erre elmenekült ahely--színről. 1
Makáry a vádlotthoz : Akkor ütötte le a csendőrt ?
Vádlott: Hogy ütöttem volna, hiszen nálam csak egy léc volt.
Makáry: A csendőrök előtt beismerte, hogy karó volt a kezében. Ittas volt ?
Vádlott azt mondta, hogy rét-szeg volt. Lehet, hogy valakit megütött, de nem emlékszik már reá.
Bucsí Ferenc csendőr (a leülöd áldozat bajtársa) látott két alakot a korcsmai lépcsőn. Az, amelyik feljebb állott, ülöt-tc le társát, de nem tudta kivenni, hogy ki volt. , Toplek István látta, hogy Klinecz valakire ütött és a esendői-kalapon a kakastoll megingott. (Tojdek a csendörök előtt azt vallotta, J\\ogy látta, amint Klinecz a csendőrre ütött, most ezt módosította, hogy nem látta.) Dr Hámory biró kórdésérp a tár u azt mondta, hogy Klinecz a csendőr felé ütött.
i)r. Knausz László biró : Mi-érl ütötték volna meg Klíne-ezt* hiszen ott mind azonos érdekű emberek voltak ?
Toplek • Látta, hogy valaki megütötte Klineczet. n Kovncsics Jakab községi bíró, akt a csendőrökkel együtt jött a helyszínre, látta, hogy Jcét alak lézeng a korcsmai lépcsőn, de nem tudja, kik voltak. Látta, hogy ütés éri a csendőrt, aki összeesett. Mikor Klineczet ki-kihallgatták, azt mondotta, »lehet», hogy ő ütötte meg a csendőrt.
Dr, Hámory biró a tanúhoz :
Utalványkötcles a
bőrtalpú cipők
és utalványmanU»
műtalpu cipők
aiLTÉNTINÉL, Fó-ni 2.
Hogyan terriödölt. a. gyanú, Kli-neczre ?
Kovacsics ; KUneíTz s.ajáti vallomása alapján és hogy ¦ Toptuk látta az ütést...
Lesztoveoz Antal előljáró lát-, la, mlkqV] a karó loziihajUl a csendőrre és az összerpgyoll. A kővetkező pillanatban mindenki-eltűnt. A csenílőrókíCÍŐHiToplvVt azl vallotta, mondta, hogy
lattö, amint Kllneo* ülötto a- osöndŐrt.
Berté«yÍ, csend"rszáfciMlos , ta: nuvaUwua« ab-a j >. • e4 utowlta. a. nyomozás megállapítását, aese^-lely^é^iy. reikojistr-utoáóját. -Méff-: állapítást nyflrt. hojjy az, ütés. csak Klinec^cLül. történheteJU Kiincfüz eleinte, tagadott, kér. sőb,b,,aít vallotta, hogy, ^nem-tagad jui lehet, hagy Ő ülöU\'< — mondlavnekí .kihallgatásakor, Ki hallgatta Bakait a kórházi ágyon; aki-elmondotta, hogv felszólította,a U>me^et az oszlásra, a harmadik lépcsőfokon érte öt az.ütés. Bakai ^se i idő r. koponya repeiUVsbsz/envcílett, ennek.foly-tán baJU karján, béna marad, a csá&tornyai; kórház-ban- ipütéitet\' végeztek- rajta.. Az. orvosok, szerint— iia^jiildoUa, a. százados. —, nam lehetojlün, hogjy, n kiváló iuín(ősj,lÍYiü-c.sejil(rlőr sérülése, aki belső agyvérzést is szenvedett, ejni|éjérc\'i$. kihat. Klinecx-beis-merte és isméifi-iw fenntartotta előtte,- hogy, az ülés előtt megismerte a,sötétben a csendőrt..
— Ötölt, de ivenv\\ tudja a sötétségben, kire. ütött — mondta most Klinecz István. Egyébként iiem tüdjn biztosan, hogy ütött-o, vagy. senii t
Bertényi; százados még elmondta, hogy megvizsgálták1 Klinecz főjét*és semmiféle sérülést nem talállak, rajta.
Makáry elnök, Kovacsics községi bjutához.: Ki van függeszt\' ve a kőzségbejij a-statóriáüs rcn^ delet ?
Kjoyacsics-: Októbertől .kezdve.-magyarul éssmuraközi nyelvűn ki, van függesztve éa. többi szór ki,lett,dobolva-
Tóth i István: csendőralhad-r nagyvbeszánioi a -. nyomozás ered menyéről n LcsjutovecK- határon zoUan^. állította* hogy- a, lépcső fokárh,KHnec\'z állott ikaróvalke-i zében, Toplefe. kezében padig balta volt, Top lek. láttaj. amint Kliuecz lesujtolti I-oa.es acias azt mondolia neki, hogy, hallóit a, a mikor valaki, elkiáltotta magát a csendőrök közeledtére;
EzekrtOMfttftkli
Loncsarics \'Mátyás hosszú vallomása- következett. Látta,-hogy jobbról; valaki két\' vagy-három • ütéssel sujt a csendőr fejére. .
Dr.i Düsseö\' Mihály kir. tisztiorvos\' tenjesatette- elö szakértői véleményét.
Majd az esti vonattal érkezett Vclcnesics kor\'osmárnsli hallgatták! lakj de az -sem ,tudjü| .(kikivol-tak a lépcsőn álló, karókkal felfegyverzett alakok.
A bíróság kétszer is szüneteli rendelt cl.
Fél- í). órakor ;t perlwszédckre. kerüli sor. I>r, l-engye-l Károly-, hatalmasan lelépdeli vádlleszé <léhün.,igj\'fke/.fU a vád pontjait bizonyítani. Kérte., a gyanúsított \' legény bűnösségének megállaph tatót; Di\'. Vil Kerenc védő titaltt védence ártatlanságára és fel-t
, mentést, kért.
I A* birőséfí tanácskozásra. vo~ pult vissza. A folyosóni IffS\'ö tő?
[iacgf izgid inasan\'kérdezi\' ogyc
\'mástól : Mi lesz ?...
!) óra elmúlt, mikor a i-őgtön-itélŐ bíróság bevonult a 1 erembe, ahol halotti csendben Mft-MAriY. elnök kihirdeth a bíróság
ijudározatát ;
A lefolytatott vallomásokból1
•nem1 léljn; hogy olyan eselek-inéjuy követtetett. volna el, a mely rögtönhiráskodás alá esik, asérl.az ügyet rendes bíróság elé utalja.
Fejlélvgzik mindenki. \'Tehát nem...
Megkönnyebbülten sóhajt fel
a vádloUr háta mögött ülőkét szülő is.
Miro fél 10 órái ütött az óra, n(törvényszéken minden villany lámpa kialszik. Csend borul a | komor épületre. Csak néhány fiatal párt látni az utcán a kávéházba sietni, llogy le ne kés-soneki a Szilveszter-estről. Mert > minden asztal foglalt.
A Csáktornyái kórházban a • kötelességteljesítés áldozata. Ba-( kai József csendőr vivja az életért tusáját. Hízzunk benne, hogy az orvosi, tudomány megmenti öl. A magyarság osztatlan cpyültérzóse és részvéte veszi | körül betegágyát,
___lKfttjMUfr,a,
| A, YÖrfi.s «b*,4H"Ő Kfc^íU/* Tárt, hogy adott.pltWainthaji\'ABfjKa.YaJ, egyfltl mak$d,yC kLfic*ntrikus támadást \'intézzen a Birodalom tfíftií. Június 22-*61 dci-eirild\'rig n ImlsOvista sereg zöm* egymást követő un-gs»n«nA8it6 csalik torán megsemmisült, a Szovjetunió q. \\eszitette Iparilag ós njczfigazdfisiigibui iegtbirasabb t*ro!Meit ós a tiímol ka. tonák niólvcii orosz. fáWön ápllelt^k ki tóli állasaikat. A kelctj liadUrat i kétsógtelejiúl a koentinootáais Iiaboni j csúcspontját jolenti, akár o harcok nuj. relét, szívósságát és a megsemmisítés formáját, akár az déri t^rt**! és stra-tégial eredményekéi nézzük. 1 A keleti hadjárat katonai esBményei. I nck haUflmas düiamikújátűi ós tkunk i megtácM szokattan c-ükirejiés\'tíl majd
; iiCm Ufljí\'sCn érin:ct(onííl hzíflnet RéUfll továl)!) fo&ytatódotl uz aogoj sziget, hajózás és fontos hadi céiponUik elleni támadás. Ne-mcxok a hilt k<rfis-kooMniI és hídi ftotta &z*ttY»;lctt 0;ek-l»en a harrokhoo .sulyos ve«zt«ségekci, ameljek a szig«A\'jOjUUásl egyro. ligíjasz. Vdjh méieleklK\'n lúuWik Tel, |ianeni az angol kísérlet is meghiúsult, hpgy nagyolíb - légi köteíókek harcbia-vclésévél könnyilsenek ri bajbajutott szovjet szövt\'tségt\'s n«héz IielyzeU\'-n. *
1841 katonai márlafját
amely a már vázntt re)tödé«h(>t adódik, a kovotkewö sx>1nppntokból fog. - íalbaljnk össceC:
f. i-lurópü Anfíia számára torjesfn mc^lámadlialatlftji. Az: angol hadveze lés számftni nincs egv pont, aliol a Koulincnsen mógegyszer ntogT*Uwt|ié a lábát.
2. A keh\'h frcml a hadjárat efcio suídiumában az európai állmok Kantira biztonsági övet húzott, amelyet a Szovjc! többé írem tud kciOsziúltónii, teliát a líolse\\isla veszély Kurópa számúra ma már ténvogéJ>en nv\'gszoiil A u.ig>- mc^jiuiüsitö csaták a bolsevista liatierőt olyan mértéklxii m*g-gyönRilelték, amely minden jogot megad úrra, hogy ezen eittiség végjoges leverését biztosr.t vegyük.
.1. Németország eli^\'n a Szovjetunió bevoHiásiiv il aaigobiziisK részon. tme. tett konrentrjkus támadás. ínég. ennék megvalósulása oVUl csödót niobtlott. A/, á kísérlet, hogy Németországot több front ii lii bomba kényszerítsék, é.piicn ehvnkezíi eredmenvt ért eBf. Japán közlfClépéSí!\\*I AngSblnak és az Kgvcsoli Áramoknak MB. ilyen há-borUVOl mcgbipkózniok. lirm fejiödés cgyl^ i/oii anjjolsiÚKz céJkiUizést is korfsztczle, hogy a háborús j termelés lob\'.\'UiKég szt-\'riuti iejlesztést-vdí uriási niOnnybícgO liadiiinyn^o1 konrentrahiak a Hii\'odulom CTiH\'n Az Angliába, Afrikába vagy a .Szovjetunióid BB"t\'\' h;i<ti;inyngszálU\'mányoknak azonban az uj foji\'iiiéiiv^\'k kó\\«tkeztéhen o\'Jgy-részl irányt kell váitoztitniök.
A bábom 1041-i szakasza: OsWel a Blrodiilom javára <t\\yan heSyactüt te. lomtett, autely jer.ct(>vé loazi.Hh\'áinára, hogy összef<yöjtse erőit\'ós a nagy ke leü lmdipave-H\'tck újra felvételeié mindén elflkészQlclot megtegyen, amely l»ia-1>*in a leli szftnel beflOJezéN nagy sikciekel igfir.
(UPJ))
Ml újsága BiiclapeHtl Alalonl-izernitgyváaártelapan ?
A Magyar Vidéki .Sattptudfóttd bit. diipcsli jelentése szerint deccmlfer lió 23ltéi M-ig az élő- és váRoltbaromfi, valamint u tojás piacon továbbra is vállii/.atlmiui it tüvatalosan megáUtipi-tott1 legmagasabb\' áraki voltak érvéiiv-ben. — A zöldség, é»; főzMékfoVk jiiucán u tö\\*lís karfiai ám 10. nUén«l tsökkttnt, ezzel üxemhen .u.. r«jes- ká. poazVl ára 8, a kolkáposxta áru 10. a
tisztított paraj ára no mtórret «"ni<-kedett. A többi árucikknél nem hu, ladtu meg a 0 fiüort az árváltozás.
- A gyiimölcspiicon 10 fiién"e| em<í. kedclt a neniPsfajtáju aluui áru, vi-szoul a sárgahéla uurancs ára és a gesztenyéi 10 fillúvixl csökkenti
A lefolyt esztendő katonai mérlege
Ml történt 1941-ben
lí)41 elején, cSiekínUe nz otas^-göröií Iwrcoktót, Rurópábtai tulajdonképpen nem \\VR számzíötdi front. A nvúfcaU euRópai harci lírmu\' eles<inrl«se<lett. A háború második :-lk;tHHinn:íi téli nyugalmi fázisába lépelt. A szűkség szeraségés a-nyuRoloin kttfisfí\'j<*c mcl. lelt tz- az időszak tulflfdonkéii)p<ín n*in volV niás, mint, erötílífOs eflőké. szilftt az uj é \'őre még nem, látott-nagy, feladatat\'-r- Az rís^aki Sarktól a laskával ÖbMig-a Jelyet/lséií hatánllg felkészalt I frool ŐrtcfldöU bz. angol sil-g*t\' friéi eső lengerp,irlokon. Innen indult ki az Anglia effeni vizi, mess*, tengeri és légi támadások szakádatbin láncolata. A német hadsereg, zöme-azonban tél1 száHásán-liclyezkcdcU d A nyugati hadjárat tapasztalatail»ól merítve minden veszélyre. fslflgyctÜ, minden feladatra feUcé-szefll, hogy **. knlom adtán megfeMR erővel fel. leplen.
A miísodik év végén a háborús s/.inj.ilék oIy módon megváltozíiU, drainatizilódott és. világncfttikai táv-lalaíban npnYira kiterjedt, aiiMdy nz éy elején. táphVtt. leginerészebb clképzeüé. s*Ioet is felalmuflta. Az Rszaki Jeges Tengertfii a Fekete Tengerig Oroszországon! . keresztül szinte Tűim érhetetlen távolságban húzódik az a front, almi német vezetés alatt líurópa harri ereje mérkőzik a IjoLsCvizmus két évtlaed óta fegyverkező láiáadóferepévej.
A japáiu\'.aoigólszásr. tfümségcskedís. kirobbüDÍsávai az év utolsó . hetei , a háború történőiének uj ^jezetc.t nyitották meg. Keletázsla partjai és »¦ Csendcs-őrcán szlgotvttága harcszin\'ér^ réváHozott; nhot számzfÖMön. ten«c-raa és- 1«v*gŐten oíyín méretű küz. delein körvooíűoi Ix>ntakpznak ki, u mely e lávoEi ratdrész. sorsát ületőleg fontos események csiráját \'hordja nw-gáhün.

A helyi jeleotfiségfl
danwigi ¦¦probléma
kit! év alatt az egósz világol kőroft-
szánlrt háborús kérdéssé fajul1. Az angol és később az amerikai inier. venriónuk köszönhető; liogv a Kn\'í>«l-ném«t konfliktust nyomon kövitte a nyugati és a keleti liadjárat, majd pedig, a szó legszorosabb értőimében vett óriási méretű világivál»ru. A há-lx>ru térbeli kiterjesztésének, amelvet IÍÍ41 hozott, természft\'\'!J6n végsőkig fokozott erőfeszilés ft<et meg, ámíjy. nek az európai és tá,%vilkeí}eu tér ujjá-rend«zésének kérdé-e nagy horderejű világpoÜUkni jeürulőséffct kölcsönöz.
\\Ml elején a német vezetőség legfontosabb feladatának Wkintcite, hogy :iz e-íldigí hadjáratokban n>erl po/.i-clóil megerősilse, sőt, tovább. Idépilye,1 egyben a/, alakulóban J^vŐ Uj Európa minden kívülről Jövő támadással setmben-bb> tosltti,
Az. iiflgré.amerikai haditerv ezzfll ei-lOntétljenv mint iföctékOí szemelvek!<| nyilatkozalailíói UUhattuk, arra irá-nytiU, liogy 1912-ben Németország és ífiirópa elleni a lehető legnag\\*ol»h tá niadó erőket vCssík tatba.
A Birodalom efleni harcnkban már olöre biztosra vették a Szovjetunió szöA\'elségél A német vezetőségnek ihen kömlniényok között úrra kctlclt törekednie, liogy ti\'már leivonult
bolaevlata dadarővol »zimben
legukibb hátulról biztosítsa, inagiit.
Ezen célból (fts&«rbáu a jugosztáv-gőróg hndjárat állal Aji«&ia utol ó szárazföldi Uinaszupntjait és .f^vonulási Icrűk\'lét sCnunlsiteile nwg Os veric szét rö\\-id pár hói leforgást alatt A ragyogó hadJUlrt-rteteket a krétai, győ-zWm fejezte I*,\'umely a német záró-és támadófrontot a kőzölkíítii angol haderő rovására a Köldközi Tengeren messze t\'lőtetolta.
Ilyen prelúdium uláu, június 2J-én széles. íiTOTton kez-dődött,meg a már ffílvonuat
|||oolsevitt»{t tárriadóaerog \' ol-leni-nkaíóbalAp6a.
A német legyYores US paramjiaokal tigyollk r harc, menetét tf-\'plo H.,I>, V.J
1941 |imiiri.
*
BÚTORT
szakflslelben, GÁBOR műaaztaloanál
víu»oii mit rtBíeljen. Mn»»l«iinl*«o. VárMhai.palota, 1131
Egy kiskanlzsal szekér elgázolt egy gyermekei
Szerdán délelőtt súlyos gázolás-történt a Cscngery- és Zrinyi-utca sarkán. Mujzer (?) József kiskanizsai földműves szekerével lassan arra felé haladt, arai-1 kor.egy kb. ti éves gyermek át akart szaladni a székéi- olött. Mujzer már nem tudta a lovakat visszatartani ós igy történt, hogy a szekér elgázolta a gyermeket- Az eset nagy csődületet okozott. Csakhamar ott termett a rendőr, aki mentőkkel kórházba szállította a gyermeket, akinek kilétét lapzártáig még nem sikerült megállapítani.
A rendőrség meglnditotta a nyomozást.
Kijelölést kéraek a szalámi-és kuifeldolgozó gyárik
A. Magyar Vidéki Sojtútudósilö Mgy értesül, hogy a tarlós húsárak készi-lésévei fogtoSVozó Y.\'Mhlatok SOrtjáA kérik ot frrc vonatkozó kij<iölést. Ugyanis a közelmúltban iradel*! jelent m«g és «z a tartós húsáruk készítését kijelöléshez kötötte, egyutt-t megszabta, hogy a szolaniigyrtrtiis csuk miniszlcri engedeti)*. fotyUUutó A miniszleri engedély csak gyártási jo. gosHást jelent, ahhoz, hogy a gyáriAa tényleges* n megkezdődtessék, katón engedélyre lesz szükség.
A szaláinigyárta.s eddig még n*m indiai meg. Ennek oki a scrléslws ellátással kapcsolatos inléAedés-s*! magyarázható.
Szombat
AIU.kIó milíofi*iátok 1,jtkSumpokou BudapMt I. t.iUioioti
6.40 RfcmiW, torna. - 7.00 Hírek, koilemények, étrend, hatnuemexek — 10.00 Hirak. — 11.10 NemzetkőH vls-jelíÖMolBálat. - 12.00 Déli har*ng-(SÓ. ~ 12.40 Hirak. - 1320 Időjelzés, időjárás- é* vízállásjelentés. - 14.30 Hírek. — 14.45 A rádióműsor iwnertc-tésa. — 15.00 Árfolyam hírek, piad Arak, élelmiszerárak - 16.« Időjelzés, Idöjarásjelentés, bJpfek. - 17.00 Hírei iilovák és ruuln nyelven — 19.00 Hirak magyar, német ps romáu nyel-\\án. — 20.00 Hírek (Budapest 11.) -21.40 Hirak, Idöjarásjelentés. — 2300 Hirak német, olnss, angol és ír*nda ayaivao. - 24.00 Hirak. BUDAPEST I.
10.15 Szórakoztató z*n«. — 11.20 Magyar nó\'ák hanglemezrA). — 11.40 l\'etorvasát, — 1210 B*szk;^.zrnftkur. - 13.30 Hanglemezek 15.20 A Főtt-<*rt Fuvóíroiwkar. — 1U 10 Ifjuslgi rádió. , i .
17.15 Hanglemez, k — 17.55 Győri Aliért katonai előadása. - 1815 .Sarai Valéria és IgniUt\'Gyula magyar nótákat énekel, kíséri \'{Gáspár t^jo1. rig\'ny. zeockara. — 19.20 innen-onnan. H«ng-képek. — 10.50 Ismeretiem zeneszámok lemutalója. — 20 45 Szombathy Viktor vidám csevegése. — 2Í Solymoasy Lajos jaxz-zongoraszinial. — 21.20 \'AsKreny vagy tvloség\'. jelenet. — 22.10 pai\'Ut Pali dtfáijvwkara és Srabó Kálmán jaía-hánnas*.
Van, aki lassan megy
Van, tiki lattan intgy, bút, tihojlott jijjel és ntm ét mással, mint sovány bánatU/jtl.
Van, ki a itrmitttl szilit ágyán alszik t ttltlagutmpiltdkkai takaróútik ajkig,
Van, aki olyan némán bámul fii a holdra, mintha halálszérum volna biteoltva.
Van, ki ctUlagcukrot
iszik vacsorára
t u hold hordójábíl
jó bori iszik rája. ^ .
P&rraQl Istvin
— (Egy év óta miniszter Blnlly Dantei)
Egyért* fordulója volt báró "Ri\'in Hy Dániel, cz európai nevű erdélyi löld-bir\'okos miniszterré Vütö kinevezésé nek. Tirfu\'két hon.ipos működésével máris nagyértékú topokkal nazjugiiotta mezOguzdusági dfc\'&ak törUmtét, Ed.
digi \'énykedéso is l.izonyitja, Iwgy a g;izdasors a legjobll kezi-kli* van leiévé.
- (Ujtvl tl»ltl(itek)
A nagykanizsai törvényszék biról és legyiöi kira tegnap dtfMötf jijfiv «1-kí.lmáv&L tisiWiyelt dr. Haám Ernő elnök ctfill. Makáry Vi^nos lörvény-s/xki oliiükii^i>vtte^, Lnt\'bcí9(biök a birói kar üdvözletét i Mraácso3ta, majd köSiíöncU\'t mondott n^lki u lörvényszék IC\'it\'sziév*.\' érúokében VLeJiett WUks munkísságrtérl. I)r. Haám törvénytzéki elnök stivéiy** száviíkban jímttioV és u magyar jogszolg&\'aiás lo\'adataira mulatott rá. — Ugyancsak a város UuUkara tisztolgeit dr. Krátky Utvún kir. konuányiöUnácsos, polg.iraiester elölt, akinek l^gsrivilflö<weub iókiván-ságaikal lolitiát-Kolitiik uz uj lísit-ndü alkalmiból — A íőpostán a bljt-a liszlikar dr. Ilalísa Géza főtiszt, fö-nóki.elytlks vezeléM! vfíaH (isziol^ett lüsluludy Józ^í íöi«iúgy*lö, luvaUl-fönók előtt, u1ü dr. Uaksu üdvözlő s/a-Vüba és jókivanságairu kösveiU\'n, meleg \'óniisii ln\'.s/t;dn; Jl vált.iSZolt.
— (A tOrvényszék teljes IHénc,
Tegnap délben a nagykanizsai kir. törvényszék Ie4j«s ntfrst tartolt, ann-ry-ntk ki-retélen HorváUl István az uj törvényszéki UnAc&nolf ícUtkc a Ili. rateU eskat, unit dr. nvai Usztó jegyző olvasott fta. Dr. Haám Ernő elnök ezután közvi-fen t>cszédlen ml vózótle az uj i,:d i, n.,kut, aki a mai nappin oi is fot^ulU í\'JÜ&W a törvényszéken. Majd megválasztottak a fegyelmi bíróság tojjjull. l-.luök tett dr. Haám l-:rnő, <agok Makáry Vilmos, dr. Almássy Gyula, Horváth lilTán és dr. KBauta László.
— (üijegyzis;
Sáfrin Irma éti Szabó Ferenc je-g>vsck. (Mfodm külön érl««ités be-\'>•«.) (:)
— (A Szanatórium EgytlQlet)
Felkérem a választmány igm tisz. tolt tagjait, hogy folyó hó 3-in (szom-Ii.iUjii délután a városháza lunáe&ter. mél.en váLisztmányi olésl tait, lek d. ¦eltel a táfgy fontosságúra U\'t.előtkg Icijes számban iiwgjeiimU szivajűlu* jenek. Dr. Krá>ky !m..uiiü elnök, (:j
— vVann*y nifl a nagyvaiadl IhhaimuniKuavk mA.ur*t>aii)
A felszabadulás után erős alemben indult meg Nagyváradofi a nrKi éi\'ei megszervezés* Az ujoon.n ielaíü-¦otí városi zom-iskoli imJCeti blnar, utonikus zenekar is alaauil, m- iy a közel jóYŐben Larlja eHŐ liaug>«.»-iiyél. li h;;ngvOrscnyre Vannay János-tói, zeneiskolánk országos ncra z*tic-szerzó igazgalójátöl Mosaique Nini-- c. zenekari múv^ 4 eogedoset Ké\'té», me. tjet \'4 év elölt az oj>eraliüzi zd-oekar mutatóit be a budapesti rádióban és uir.ely azóU a Hudo^\'sii llan^vj »¦ ;iy ¦ zenekar koDci\'rtjén, lovabbá /iiiskotoun sin. is előadásra keru\'il. A mintvg^\' 7 kgrut ki evö.teljes i>nyag;i már ulbun van Nagyvárad, léié.
— Jcgpancei íjuiIijh a iiamiontj
A 15—20 cm-e« Jégpánoél lehetővé leszi, hogy megkezdb«ssék a jégim-nepsó^ekci a i.-i.ii.nn túü szitukat Kár, luygy nem szop simán la^yoti b* a viz, ue a fa>rcaolyapaiyálíat bizonyára egy-két Bajion UeUU r<ndbelioz. zák. Jég>iloilazasi\'j a/onnan kiUnó « jeg- i .:.»
MLM CSALÓDIK, IÍM
HA Dl ÚJ ÁT
LUKÁld LA«LLÚ L^;rv^
Csengery ut 2.
\'1 hité toló-műterem." ;
ül
ni
HIKI IKIIKI
tan
tekintse meg raktárunkat !
Javításokat jótállAftsal vállalunk
Telefon; 508
Frank ^
Bölvöfrtér
Nöraot nehéz tü/óreég oroes lö\'dön (Foto ». D. V.)
- (Juci Tente)
hétfőn, 5-/n várja sz*ret*tm kicsi-nyeit jó mVieg teiylséggel. C0
- <IíevfÜHli> vrndéglűrKBlmn)
az 1941. évben 1051 belföldi (* 15 kfllrőldl személy volt. E«k egyuHasm 40.141 éjszakái töltöttek el az adÜÚ-helyen. A vendégek közül 390 suemBly a nyaralóval rentfiKkvzó v^iuiajV\'öno. sok éa családtagjüik kfiz\'al kertit ki, a lobbi.penziókban és mag&Dfaltátok&aa megszálló venáég Tolt.
— (Alaólfndval seprékéazltfl flztm)
Uorválh Iludolf alsóVndvai seprű-készitő .Mura Seprőké-siitö Qaeni\'AI-Kólendva ¦ néven séprŐkésaitöaiWaiet nyi\'olt. Az azem egyífeie uTmUBna-sfll dolgozik, de rövldewn kil-lvitjk a keroUit, Nagy ^elentőBége von ¦ fx újonnan\'léfesílt flzemnOí, ite.-t a-aü-rún takott vidéknek ¦ nagy ims/aiám le*a munkflalkatom ¦ Mremtéaeiaí.\'
— (Adakozások,« klikaul^sal aaegenyek részére)
SzomoMuyi Gyida 250 pengőt, dr. Szabó István 38,\' P. IlánM\' A.: Gyula 25, Wenner Sándor Horvrtlh i László Laszti köinü\\-es s. 20—20, dr. iHeria-vecz Sándor, Gárdonyi Jenő 15—15, Gozdan Józter, Varga Károly UJ\' Papp Pé\'er, őzv. iícsict Józaeftté 12—12, dr. An«k-Antal 11, An-\'k Jó*«ef, Kovács József, Tisctiler József,:\'KétcsUlt Ferenc, Mujzer FOfenc, HorváUi Juli István, Varga Ferenc, Kálovics Sándor, Zledkr György, Koszorú Jówcf 10—10, Berke Lászlónó 7^0, dr. KArp;\',ti József 7, Sl«:n Kálmármé, idb. pupp Péter, Kiss Ti-una Ferenc, özv. Mikó Gyórgy-né, Dolmányos Anta3i őzv. Varga Fa. rencoé, Szokol Gjörgyné 6—0, Hegedt* Józier, s&keies Vionos lrw«i Jóxief, Tóth Péler, Horváth József, CxsioOc József, Szokol Ferenc, Pbao*C BoUÍ-zsár, Kúlcslcs József Faragó [itvúWj Hotcter l.ászflói Marton József, Ilor-váth lo\'e.- l-ennc, iíj. Mátés Józuef. Halicza Józ.seí, Jáger Sándor, Tiszai Józ^e^, \\idovics Ferenc, Nóniotb György 5-5, K. Nagy l-ászló, Piander László, Mticzer József, Horváth. Poter József, Kálovk-s [.ás/ió, lt«.ii jánys 4—4, NoviAh György, .Ínyei Anta^ N. N., Pieifrer András, Anck György, Horváth György, Jámlwr FeATnc," tiplin József, jámbor József, Mátes György, planiler József Barbalits ]n-tal, llolf László, liedö Gyula, Varga Fe.cnc, N. N. Baj Plc György, Bun-Mvi I\'e.enc, Bolf Szim\'k I.ászSó, Ban-kuti l\'eirnc, Bagonyai József N. J. zászlós,\' Arlner Sanitor, Hól»or György, Hajnali József, PlcJader György, Anék György, Aznlt Si\'adof, Polai György, Bukovics Sándor, Go-dioa Józsei, Horváth Fvrxnc, IVUi György, Kuzsner Jínoe, Piander Boldizsár, Burtol László, - Anek LaszBóv Bagonyai László, Baj Koroly hentes, Fui-men László, ltorvAth léituc,, ÖfT. Varga Karolynó, Sne/Í József, Özvegy Szmodics Józsofné, Jakopanecx Jó-zse;né, Polal György, ófv. Anek- F»-lOncné, Kuzsoer. t"»i«nc, Frommer Pál, Németh Józsefné 2-2, BtkfM U\'ván, Üávidovic* József, özv. Kuniét György-né, özv. Jl\'otváth Roldizsámé, özv. Savanyu Józseiné, Kofató tílilílo, MÜia-iccz Károiy, őzv. Inirel LásaVJné, \'Boif György, Sniiii János, l^lai Klituúi), Tótli KároJyné, Öxv- Vajda (iyörgjTie, Paur János, Kővesdi (iáspár,. IJorráth János, Aiáiés László, WibjlW György, Dervalics LászJÓ, Szoktfl IsTyVn, A*zv. Vincié M.miú.-né, iHOrgooi sámioc Szjnodics i\'e.enc,-Kiss Lfci-.tó,Horvátit György, liorvith László, Bo»r Gyórg^ Varga József, Vajáa\'lWisc, nölf Úr
ZALAI KÖZLÖNY
to*t, Dini Józsefbe, Kálovic* Kuu.lv. lilef Jósaa&ie, Kutsoer Jóiseftaé Gazdag Latos, Fülöp Józaer. Ország Györgyne, lVUmáuyos Józyolné, Hajdú József 1—í pengőt, i-aeu az úton ti "köiiónjúk. a nemesen pondolkoró klskaniualaktiak a sreretet ünnepéit kioutott adományukat. Ktskanirsai Egyházközség SegelybizoUsága.
— (CtradAikiirc kertit murnkflil tolva])
A Csáktornya melletti Szentrókus községijén fiorlraánec gvárl munkái •gvik szomszédja észrevette, liogv fio* rjrsane-zen mnKn valós/Inu^ég szerint nem egveuB-t utón szeoe\'t télikabát van, ezért ftjjeaentette a eacnd-ÖrsAgen. A rsáktomval csendőrség Cpriesane. z lakásig házkutatást tar. iott *s a télikabáton kival mintegy 100 méter bnrisnyakfltrt gumira akadt, «mil CorirsiineT. a csákhvnvai Grúner gyárból lopkodott már hosszabb ldete. A, yullatásnál GoricsájpOrc l*v.inotí«, hogy a már ré"*bbeu lopáson rajta, knpolt l.opn-ics bandájához lapított, aki szintén a Gráner-gvárhóI lopko-doti hüisnvákat lle^z\'uVítolUk a nagy kanhsui kir. ügyé«sogro.
— Három havi fogházat kapott a betörő)
Kitartó nyomozás után hurokra került ziuppányi Ferenc MAV rekeeö, a zalaegerszegi lakosság reme. A 2I óv-.s belorö eddig már int betörést valioU be. 0 tflrt be háromszor Tar cipészhez, kéUzer Lakatos István cipész-műhelyébe Kgy alkatointnal pí-dlg Németh Józs*r kirakatának líkörkéaríe. tét fosztotta ki. A betörő a lopott holmit feleségével értékesítette, akinek azt mondott*, hogy oIcaó árou alsó. lendval cipészektol vette u cipőket és a bórt. A readŐrsé«nük erős a gyanúja, liogy a MAV fé-kezőnek még ;ok nündon nyomji a lefkót, azoniiftn laak ......k.i! »r, a^yeket lujlandó rt*k«
gáru vállEŰui, amelyeket a rCndórség blnojiyiiékokkil együtt tárt eléje. Zsúp-pányl Fereucwl u törvényszék luiiom havi fogházra itelt*.
A Zalamegycl Oazdaiágl Eífaaülct kőzgyuléie
A Zaiamegyei Gazdasági l-^yeaalot most tartotta évi közgyrtlé-sét Tarányl F«reoc dr. nyűg. fóisjuhi, felsóhári tag elnôklelévet Ax elnök megnyitó-Jiban örömének ado» kifejezést, hogy a közgyűlést már ai egyesület uj székházában lehetett megtartani. Ke. ihé-juk — moüdotta -, hogy Murakör gardáit is tagjaiként üdvözölheti rövides«n az eoyosalet. námutatott arra, hogy a mezőgazdasági élet sors* ar. orsííig létkérdése, ei9rt az orsaág vezetői mlmKnt mentésinek a tenne-lés \'\'előmoadltánáért, most már csak a1 gazdáktól fogg, hogy megmutassák, luite képesek.
A urtgn.vitólíCsz6d után a beteges, kedéüf miatt lemondott líody- Zoitiin nyűg alispán, egyesületi alelnök be. iyóbe gróf Somsairh AntiU választották\' meg.
Az uj alelnök indítványára a közgyűlés (oiwnttaA fordult a könrifláLáii-tVgyi miniszterhez, ho«y a fér fiald ioz hasonlóan a nőkre is álfiajntsák meg a oeliezmunka teljesiiményé-t ás ennek urányában uWjáV ki a gabonái.
PttUralot intéztek a kuiMJÜtási ml-njsrferl*e-fc ., takarmányának egysófflsi-té*e agyében ü>.
L\'rekep kivut még nuis gftcda*ági kerdéceket u megvitattak, m.ijit & köz-gyuléa elhatárorta, IMft a Uvaaz fo íy«máo Csáktornyán gaidagyttWst trtr-
Újévi tisztelgések a Kormányzó Urnái
: I BudupOst, január 2
A Kornn ii\':/j.\\í\\ I újév napjín megjelent üárt\'o sy László mtnlsthiictnfik aki a kormány, Szécltcnyl Dcrlaion g.-óf a felsői,áz,\' ¦I\'utii.iiiy-N:tk)\' András i képylsciaiiáz, vHíje, Bavttn Károly
_ honvédség neve fia tofato ki Jó kívánság il Délután a Komuinyzó » pápil min i\'isl fo 1 ult i aki a diploma cial teslutet jókivánahnait lotmá* csolla. ¦ : . I
(MTI)
Marika,
Rózsavölgyi. Nádor zenealbumok, előjegyzési naptárak
kaphstók
SCHI.KSS TESTVÉREKNÉL
Daik.Ur Horth, Kl.- i.« S.
DRÁVAVDLGYI
VILiaiM S URBMSZO!GftLTATÚ RT.
tiaksierl felvilágosítás mindan willamos kérdéabsn Csengery-ut 51, telefon 394.
Áramszámlák flxetása, reklamációk, hibabejelentések Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Átkaiéi a Doyoporen {Foto II II. V.)
1642. I.nuir 2.
Hirdessen alZalal KSzlinykn
áPlOHIlOETSSEI
¦¦«¦¦¦iliik ¦ KOsrplikoUI végiell, ke-reeitény, moigékony tiiiivhelflt. Állandó !ilk«lmas»Hio, havi 100 P Hx, \'() P napt* dlj, utlkfllleég éi mi«aa Itttalék dljazlnál, Zala mrgye terlllelén BMrvuO munkira. Jetentktiéa a Zalai KŐilony kladöhlvafi-Uban.
Ntftr kőiépUkofával l\'itatemher alka-lyaaheriM*. — Megkereiéet .rörfkvo-jellgére kiadóim kér. 403T
Vidálííől |obb tiut lo-ta-i.nonnk falveaiek, ellátásul, \'obli, futó. Ntgy-kanlzia, Zrlnyl-u. H. 3
KÖmUvm hNimaBltiruak alfnlkoilk. Cliu a kiadóban.
¦¦]*r«nat dllílűlheaionuil felveszek. Kfcály-ulca m, emelet. 8
ADÁS VtTZL
Kélk«rek(l tragaio**! vennék. RAkocil-utci 2/g., (akcrcikEdés. 4
NAIkabAtra való fekete gyapjuiiövet aladó. BOtvöfttt 0 1
BÚTOROZOTT SZOBh
KttiaNbaJáralei utcai szobi Z ággyal kiadó. Teleki ut 25. I
Köihiiré testem, hORv Letenyén, Koiiuth Lajog-utcs 66. iz alatt levő Kamat Lé»l6-ffél« fö-¦x«raal«t«t átvettem.
Ezúton hívom fel a céw esetleRC* hitelezőit, hogy követeléseikkel legkésőbb 1942. év január hó 11-L; jeleni kezzenek.
Kéiöbbi jelentkezőket nem vehetek figyelembe.
Letenye, 1941. december Üt7. iái, SzOkrOnyOs István.
kOlöhtűla
K4pa.ll Icttoletóbbin kercttul Horváth La)0> Umlhy M. ni 23. 8
OfcsanÂsjjoî aáftamox&m fzéfiakozâaîik
ZALMI KOZLOHV
fOl ITIKal HACIIAH,
Kiadja: ,,K«t|aiaui|IR.T. Magykaahu*\'. FeleJöa kladá : latal Kárely. Nyom atoti a „KBiqaidasaQl R. t. Nagytanná"
ayamdájibaa Maaykaa\'ua^a (NyouUáért t*l«li laia) Kartll»
82. évfolyam, 2 szám.
Nagykanizsa, »42. január 3 szombat
Ara 16 «Hip.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Swerkaextóee? *s kiadóhivatal, kmc*x t, ss*m
\'T^^SS\'iSSi&iraSJí m P^0» ¦ Barbarli. Lajo.
KtólliötaW Ara: egy nőnapra X rnvorf M Olla»
jwgyodovro 7 usuro 20 tiller. Kfryee sxAm : betk&aiap12 rm., «zombatoti w mi
Irtflt BífttOii, Lintó
m. kir. mlnlsKterolnök
A > Láthatár- kisebbségi k.d tnrszemlc fennállása tíz esztendejének ünnepét üljük. Tiz ellendő rövid idő, dje ez alatt az idő alatt a ^Láthatár ezeresztendős ősi politikai gondolkozásunk változatlan elveit kutatta és hirdette. Ez ad ennek az évfordulónak jelentőséget.
A magyarság politikai gondolkodásának formái még azokon a tágas, beláthatatlan tájakon alakullak ki, ahonnan harcos lovas népünk több mint ezor évvel ezelőtt a Duna völgyébe költözött.
A tágas, gazdag síkságokat ön tudatos; bátor nép járta, amelynek lényéiül távol\'állott amin-<liR gyengeségből és félelemből lukadó idegengyűlölet. A magyarság a bizalmatlanságot, gya-uakvást és aggodalmat az idegen fajunkkal szemben sohasem ismerté, A vándorlásában körébe érkező idegen vendégnek számítolt, élvezte a vendégjogot és védte ís a vendégjog.
Ennek az őshazából magunkkal hozott természetjognakorŐs, tartós gyökeroi voltak. E gyökerek tövéről fakadt államalapító nagy királyunknak. Szent Istvánnak (Iához intézett támlása a vendég-- és jövevényné-pekröl .
Hagyom, fiain, adj nekik táplálást jóakarattal és tisztességes tartást, hadd éljenek nálad örőmestebb hogysem másutt lakoznának...
Szent István támlásában a széles térségeken élő ember magabiztos nyugalma nyit kapui annak, aki kívánt és várt munkásként érkezik, de annak is, akit valamilyen megrázkódtatás, vész, pusztulás sodort jövevényként országunk határára.
S a történelem során mindig többen és többen húzódtak és menekültek ide a magyarság ka-loiiai erejévé! védett területre, jobb életviszonyok közé, idegen vendégek és jövevények.
Hogy szerelettel fogadtuk ökel, kenyerünket megosztottuk velük, védelmünket kiterjesztettük rájuk is: az fajtánk jellemző tulajdonsága, amely a magyarság politikai gondolkodásmódját irányítja
Pedig a feladat, amit ezzel vállaltunk, nem egyszerű. A történelem sokféle, egymástól teljesen különböző szellemisé gü és lelkületű népelemeket sodort ide, akiknek életformáit a magyarságéval összehangolni sokszor komoly nehézségeket jelenteit.
De nén és nép közöli mindig van mód arra, hogy élelvi.szo-
Kavite tengerészeti támaszpontot megszállták a japánok
Rladóhészuitség Alaszkában és ax Aleutákon — Szolidaritási nyilatkozatot Írtak alá Washingtonban a tengelyellenes államok — Altalános japán támadás Kína ellen — Moszkvából a vörösök kiutasították a kOlfotdl sajtótudósltókat
Manila megszállása teljesen befejeződött
Lapunk tegnapi számában megírtuk, hogy Manila elfoglalása a japánok által küszöbön áll. Lapunk megjelenése után következett be a nagy jelentőségű esemény. Valamennyi japán rádióállomás első hírként Közölte Manila elfoglalását. A* tokiói rádió tegnap közép-európai időszámítás szerint 22 órakor közölle a Manila bevételéről szóló jelentést. ¦
Manila bevételével a Fülöpszigetek ellenőrzése gyakorlatilag biztosítottnak látszik ;és ennek a ténynek mindenek előtt hatalmas hadászati jelentősége van, — irja az OFI \'lokióból.
A Szingapúr felé történő előnyomulás rendkívül merész vállalkozás volt, mert nz előnyomulás oldalát nem fedezte senv-ini az esetleges amerikai tengeri- és légitámadások elől.
a Fülöp-szigetek fővárosának bevétele azonban moat tehetővé toszl, hogy a japán tenger) hadarok teljea biztonságban közlekedjenek a Fülöp-aaigotek, Borneo, a maláji fólazigot ón a Kína közötti terKjarréaxen. >;..-
Ennek igen nagy jeleutöségo 1 van nemcsak a Szingapúr elleni támadásokkal kapcsolatos ja- 1 pán csaj)atszáIJitások szempontjából, hanem a déli tengerek és a Japán közötti kereskedelmi i
forgalomban is. A japánok bevonulásával az eddig amerikai fennhatóság alá tartozó szigetvilág gazdaságilag is Japán érdekkörébe került.
Az angolszászok és szövetségeseik nyilatkozata:
„A tengelycflenes államok nem kötnek külön békét"
Washington, január 3 A Fehérház közőlle, hogy a/. Egyesült Államok, Nagvbritan-nia, a Szovjetunió és Kínának Csnngkuisek uralma alatt álló része, továbbá a száműzetésben lévő holland kormány és 21 más tcngelyellencs nemzet közös nyilatkozatot Írtak alá. Arra kötelezik magukat az aláírók, hogy minden scgédeszközl teljes mérlékben harcbavetnek a tengely ellen és nem kötnek kü-lön-békét. A közös nyilatkozat aláírói kőzött — mint a brit hírszolgálat ujabb washingtoni jelentése mondja - a következők
foglalnak helyet: Ausztrália,az elmenekült belga kormány, Kanada, Costarica, Kuba, a volt Csehszlovákia, S. Domingo, San-salvador, a menekült görög kormány, Honduras, Haiti, Indiai Uj Zéland, Nicaragua, az elmenekült norvég* kormány, Panama, a volt lengyel kormány, Délafrika, az egykori jugoszláv kormány, a luxemburgi rhene-kiill kormány és Guatemala,
A nyilatkozatot az Egyesüli Államok részéről Roosevelt, az angolok részéről pedig Churchill Írta alá.
Az aláíró felek a következő
formális nyilatkozatot tették :
Valamennyi kormány kötelezi magát, hogy minden katonai vagy gazdasági segélyforrását .harcbaveli a háromhatalmi szer zödés tápjai és azok párthívei ellen, akikkel az aláíró kormányok harcban állanak. Valamennyi kormány kötelezi magát, hogy e.gvütlímiködik a többi aláíró féllel és nem köt az ellenségei külön fegyverszünetet vagy békél.
Caanakalaeb-esanAtok mennek Barma ¦egltaésére
Delhi, január II Wawel tábornok, a távolkeleti, brál haderők föparunesnoka Uj-Dclhiben lévő főhadiszállásán megerösitették, hogy esung-kingi kinai elitcsapatok vannak útban Burma felé. hogy részt vegyenek Burma védelmében.
A FOlttp-ulaefek elfóala* támm súlyost fenyegetés Holland-Indiára névvé
Róma. január 3 A ma reggeli olasz sajtó rész-lelesen foglalkozik Manila elestével. A l\'fllöp-szigetek elfoglalása ujabb súlyos t\'enyegelést jelent a hollandindiat szigetek re, — írja a Stampa.
nincs az ax erő, amely kl tudnd űzni a Japánokat a Filtp-szigetekről,
amelyeket az északamerikaj,ük aiuiak idején a spanyoloktól raboltuk el. A l-*ülöi>-szigétek el-
nyaikal őszinte szavak és őszinte kézfogások rendezzék.
A magyarság — bármelyik szellemi vezetőnk tanításait nézzük - mindig elismerte minden nemzetiség jogát arra, hogy n> elvéi, sajátos faji jellegéi és népi tulajdonságait szabadon ápolja és íejlessze.
A -Láthatár tiz esztendejének munkája is ezt bizonyltja.
Méltón ezeréves politikai hagyományainkhoz, ina is a megértés vezet bennünk;-! és nem a gyűlölködés.
A gyűlölködés ma is idegen 10lünk, pedig az elund! húsz év
alatt megismertük és megtanultuk, mit jelent a kisebbségi sors idegen uralom alatt.
Huszonkét év keserves tapasztalatai meglőni tollak bennünket arra. hogy lemérjük, mi a különbség a magyarságra jog-lalunul é.s minden igazság elte nére rákénvszeritetl kisebbségi sors és a Magyarországon élő nemzetiségek önként vállalt, a vendégjog alapján nyugvó életformái között.
De ez sem változtat álláspontunkon és magatartásunkon. Csak nzt valljuk, hogy az idegen impériumok aluli jogtalanul,
sokszor erőszakkal szerzett javak, hasznok és előnyök sohasem lehetnek a kisebbségi jogvédelem tárgyai.
Európa igazságos éleiének megteremtésén dolgozunk. Ezért hoztunk a maliban is annyiszor áldozatot,
Ezen az uton haladunk tovább és mondjuk Széchenyivel : (Országunk minden lakosa hazafiak, akiket a sors, idő és a történelem eseményei egy testbe forrasztottak, nyújtsatok ba rálságos kezel. . Igazítsuk el természeli jogain kaJ férfiakhoz illő igazsággal és mérséklettel.
ZALAI KOZI.OyVL
Nagykanizsa mait évI népmozgalmi kimutatása
Országos viszonylatban megüti a kedvező mértéket
A nagykanizsai anyakönyvi Hivatal most adta ki jelentését a lefolyt esztendő népmozgalmi adatairól. Ezek szerint Nagykanizsán az elmúlt esztendőben összesen 001 gyermek szüleiéit, az előző év 63f) szülelésével szemben. Halálozás történt ösz-szesen 501, az előző esztendő 008 halálozásával szemben. A házasságkötések száma az elmúlt évben 2.11 volt, az előző esztendő 210 házasságköléséve! szemben.
Összesítve a kimulalásl, 20 lélek-számmal visszaesett a születési szám az előző évinél, ellenben a halálozások száma kedvezőbb, amennyiben 57 Kivel esőkként. Ugyancsak kedvezőbb a házasságkötések száma, amennyiben 15 párral több kölöll házasságot az előző esztendei házasságkötéseknél.
Az elmúlt esztendő népmozgalmi statisztikája országos viszonylatban is kedvezőnek mondható.
Tettenérték a mozgóposta csomagdézsmáló altisztjét
amint zsákmányát a „Kiskorona" csaposnöjének eladásra kínálta
* rend6rség mindhsiliii! clftállitoHa és Si-izatba ntta
BÚTORT
fiKaktlzlultioii, GÁBOR inflaaxtatusnál
ngjw VMT rtadaljn. N-Oh.nl.i-. Vár—hfa-pa !»*».¦ U3i
foglalása történelmi jelentőségű esemény, amely fontos döntést jelent Kelet-Ázsia ujjáren-dezése szempontjából.
fix amerikaiak kloVItetták Kawltat
Hio de Janeiro, január 3 A washingtoni tengerészeti hivatal megerősíti Kavítc tengerészeti támaszpont kiürítését.
(MTI)
Amsterdam, január 3 A brit hírszolgálat jelenti Washingtonból, hogy Manila eleste 18 nappal azután követko-kezett be, hogy a japánok oz első csapatokat partra tették a Lingaycn-Öbölben.
ftszakamerikai tengerészei! körökben nem igyekeznek kisen biteni Kavite tengerészeti támaszpont elvesztésének jelentőségét. Az amerikai tengerészeinek most uj támaszpontot kell keresnie, hogy gondoskodjék a lengeralatl járók kijavításáról, valamint élelmiszer- és üzemanyagokkal való el tálasáról.
(MTI)
Általán™ japán támadáa Kína ellen
Csungklrig, január .1 (OFI) Kimi katonai szóvivője kijelentette, hogy a japánok minden előjel .szerint általános támadást terveznek Kína ellen.
(MTI)
Washington, január 3 (OFI) A szenátus pénzügyi bizottsága pénteken fontos intézkedést hagyott jóvá az árel-lenörzésre vonatkozóan. Az intézkedés Rooseveltnek hatalmat ad, hogy a háború idejére az árakban változásokat létesíthessen, (MTI)
Ajk USA a eaendea-ooeán-menti hadlOxemeket ax eraxag faelaajábe helyexl
Washington, január 9 Roosevelt a pénteki értekezleten közölte, hogy tervbe vették a csendesóeeáni partvidéken lévő fontos hadiüzemek áthelyezését az ország belsejébe. Első sorbán a repülőgépgyárakat helyezik át. (M."(}
A Japánok elfoglalták Csemgcsa tartomány fővárosét
N\'anking. január 3 Mint a japán hadsereg szóvivője közölte, Csangcsa tartomány fővárosa teljesen a japánok birlokába került, Aja-
(FoiyUUui n 7. oldatai)
6ftAT, ÉKSZERT,
wékAsygyula
T***- liiwnlaf, tkuuUoM Tel, i Mg.
K-wiMlyt^iOv olMAitban ktuaiu.fc. ARANYAT
A mozgóposta már hosszabb idő óta észrevette, hogv -kutya van a kertben . hogy egy ismeretlen, agyafúrt tettes megdézsmálja a posta-csomagokat, ugy, hogy azok nnegvámolva* kerülnek a ciInzertekhez. A világ-hírneves postát erősen érintette a dolog. Igyekeztek házilag kéz-i-ekeriteni a hűtlen embert, ez azonban oly ügyesen végezte manipulációját, hogy nem sikerült nyomára akadni. A posta végül is kénytelen volt a rendőrséghez fordulni, a lettes kéz-rekerilése végett, fis a nagykanizsai rendőrség deleklivjeí is* mél kilettek magukért.
Hosszaid) időn át Tigyelték a szóba kerülhető személyeket Azokat, akikkel érintkeztek, a mikor Htjukról hazaérkeznek. Hetek leltek el, amíg egy napon teljesen leleplezték a bűnös embert, aki nem volt más, mini egy budapesti mozgóposlás, akí Budapest és Nagykanizsa relációban a postacsomagokat feltépte, azokból tárgyakat szedett kí, azokal a saját táskájába rakta és amikor Kanizsára ért, itten azonnal cinkosának tovább adta.
A tettes Madarasi Lajos nős, budapesti mozgó postás altiszt, aki a postát kisérni szokta. De-tektivjeink már jó ideje figyel lék, gyanújuk megerősödött, a minap, amikor ismét Nagykanizsára érkezett, utána mentek,
majd lelten érl-\'k, amikor a főúti -Kis koroi.a- vendéglő csaposnöjének, özvegy Lukacs Ln-losnénak cgv vég textíliát akart eladni. Nyolnhan előállították ugy Lukácsnét, mint Madarasil és azonnal kihallgatták őket.
Madarasi a rendőrségi kihallgatás során beismerte, hogy ti mull év május óta folytatja üzelmeit. Elmondoltu. hogv jobbára a sérült csomagokból szedte kí a különböző dolgokat, ami ket azután eladóit Lukácsáénak. Madarasi az \'árucikk- ér-tekének egy részét pénzben kapta meg. a másikat italban. A továbbiak során elmondotta, hogyan zárta podgyász-táskájá-bá a lopott zsákmányt és hogyan értékesítette.
A posta szerint Madarasi Lajos altiszt 1938 óta követhette már cl bűnös manipulációját, mert azóta tapasztalják és panaszolják a felek a csomagok megdézsmálását.
Özvegy Lukács Lajosné ahogy.a nyomozás megállapítottá — az ily módon szerzett dolgokat nyomban eladta. így a szolgálat adónőj ének, vagy a házbelieknek, vagy pedig más kanizsai lakosoknak. Orgazdaság, illetve tulajdon elleni kihágás miatt czeít ellen is megindult az eljárás.
A rendőrség ugy Madarasi Lajos budapesti mozgóposta al-
_1942. laouir 3
CIPŐI Telelőn: 468. csak ELEKESTŐL
(Dermata) M | ti
tisztet, mini özvegy Lukács Lajosnál ismétellen kihallgatta, majd őrizetbe vette. Valószínű, hogy még a mai nap folyamán átkísérik nuudkettöjükel a kir. ügyészségre; «
A nagykanizsai orgazdáknál folyamatba telt házkutatás során többszáz pengő értékű lopott holmikat szedtek össze.
A nyomozás — ugy tudjuk -tovább folyik ebben az ügyben
& hábomUlselő államok ellátása 1942-ben
Berlin, január 3 11)11 utolsó pár hete Jelentékeny változást hozott a háborút viselő államok ellátását illetőleg. A távolkelcli japán győzelmek közvetlen kihatásairól minden további nélkül meggyőződhetünk. Japán növelte ón-ellátási területeit, illetőleg olyan vidékekethódilott meg, amelyek bizonyos szükségleti cikkekből többel termelnek, mint attieiiv-nyi saját ellátásukat biztosítja. Ide lartozik a japánok fő élelmiszere, a rizs, olaj növények, továbbá kaucsuk, cinn, wolfram és nyersolaj. Ugyanekkor az amerikai Egyesüli Államok, valamint az indiai- és a csendesóeeáni angol felségterületek hasonló mértékben veszítették el önellátásuk előfeltételeit. Az egyik német lap rámutat, hogy Eszakanyerika a háború előtt wolfrainszükséghv lénck 85 százalékát a keletázsiai hadizónából, Kínából és Rrit-Malajából szerezte be,
A japán sikerek arra kényszerítik az amerikaiakat és az angolokat, hogy a Pacifik nyugati részein megmaradt pozícióik felé irányuló forgalmukat tovább erősítsék. Mivel azonban az anyag éppenugy, mint a hajóiéi- korlátolt mértékben áll rendelkezésre, ez csak a többi hadszíntér felé irányuló szállítás rovására történhetik. Különösen a Földközi-tenger, Közép ázsia és Osunking-Kina érzi ennek kedvezőtlen kihatásait. Az északamerikai és angol hadi-anj agszállitások hiányát a Szovjetunió szempontjából még nem tarthatjuk annyira nélkíV lö/,lietellennek, ha a téli szünet befejezése után az európai szövetségesek uj offenzívája ellen ismét fegyvert kell fogni azoro-
ín mmm
ajánlja HX
minőségi borait i
OalambokI •nlali fehérbor
utcán ét P 1.3«, vtndegUben P 1.40 iá inlnötéfiU vörösbor
ultin át P 1,1», vendéglőben P 1.3« Kiiiinő badarke
utcán át P ÍM, vendéglőben P 14« BalalonmellékI fdiíibcr
utcán át P 1.70, vendégifiben P 1.S0 Príma badacsonyi rizling
utcln át P 2.», vendéglőben P 2.M
4
|gg január 3
W;.i8" ÓRAT. S."W ÉKSZERT,
"üfj SZEMÜVEGET ZSOLDOS GYULA
ÉiíiRSiiíí. tbzcfez h iííiitíiííinifilíifiil.
szoknak, Ehhez Sztálin panasz-kodásQ és segély kiáltása kissé tiiUotl voll. A viszonyok ismerőié azoubari megállapíthatja, hogy a Szovjetnek az ukrán gabonatermő\' területek elvesztése után nem .sok remény marad önellátásának biztosítására. A déli határterületeken, elsősorban Irakban és Iránban, szintén felütötte fejét az éhínség réme miután a több százezerre menő angol - szovjet megszálló hadsereg a készletek nagyrészéi Felvásárolta, a Perzsa-öbölben tartózkodó -hajóteret pedig elsősorban hadfelszerelési anyagok szállítására állitotlák be.
Az Cszakamerikábnn foganatosított gazdasági intézkedések napnál világosabban bizonyít ják, hogy az ország kimerilhc-letlen tarlatékairól terj észleli állítás nem kisebb túlzás, inínl az amerikai hadiflotta feltétlen fölényének hangsúlyozása. Mivel a javításra váró kereskedelmi hajók számát csak növelik a súlyosan sérült tengeri egységek, a két nyugati nagyhalalom hajóépítési programja any-nyira visszamaradt, amely még a pesszimisták várakozását is messze felülmúlta. A javítási műveletek egyben súlyos n-i-adatokat rónak Nagybritanhia és Eszakamcrika vas- és aeél-gyáráíra is. A belső vonalon közdő konünentáleurópaí államok bizonyos értelemben korlátolt, évek óta rendezett éleimi-miszcrellátósában —¦ az ellenséggel ellentétben — semminemű változás nem állott elő. lit-lenkczőleg. a keleten megszállt területek élelmezés szempontjá-ból érezhető javulást hoztak. A konünentáleurópaí csapatok Ukrajna nagy részét már oly időben birtokukba vették, hogy az őszi vetés minden további nélkül megtörténhetett. Végeredményben meg kell állapitanunk, hogy élelmiszerellátás szempontjából az európai államok számára IÍM2 csak javulást hozhat, mig az ellenség különböző, egymástól távolesö területein szemmel látható rosz-szabbodás áll küszöbön.
(UPD)
Naptár: Január 3. Szombat Rom. kát Genovéva. ProteatAna Benjámin. la». Teb. 14 — Január 4. Vaaárnap. Rom. kat. Jézus neve. Proteelana Leena. brr. leb. 15.
Évadnyitás a Szociális Misszióban
Utalványkotelas 1
bőrtalpú cipők
<¦ utalványmontM
műtalpu cipOk
IILTÉNTIHÉL, Fé-nl 2.
A Szociális Missziótársulat szervezeti tagjainak most, Jézus Szive pénteken felejthetetlenül kedves karácsonyi meglepelésben volt részük.\'Azt hitlék, januári gyűlésükre mennek, de amikor átlépték a Missziósház küszöbéi, a lest véri szeretet újévi öröme várta őket. Kitűnt a havonkénti értekezletek zöld asztala s a missziós hölgyekegy szép karácsonyfa köré gyülekeztek. Pontosan fél (i órakor megkezdődött a hangulatos, értékes műsor, amelyet Szerdahelyi Győzöné, mint karácsony angyala nyitott meg. Szavaló kórus, újévi énekszámok és Bíró Zsuzsanna missziósnővér kőzvétlenhangu évmecnyjtó beszéde után nagyon kedélyes, kacagtató műsorszámok következtek.
A missziós hölgyek olyan \'jól érezték magukat, hogy csak na esli háziasszonyi kötelessúg miatt mondtak buesut annak a meleg, szociális otthonnak, attól olvan jól esett egy-két órára elfelejteni a hétköznapok sok részletmunkáját, olyan jó volt újra megfiatalodni a Kisded Jézusban és a tiszta derű lelket üdítő hangulatában egy rövid időre elmerülni.
liz az újévi este egy mély lelkiélmény volt. amely még közelebb hozta a Kék \'Keresztes míssziósnövérekcl szervezeti missziós munkatársaikhoz.
Örülünk, hogy ebben a inai széteső világban, Zrínyi Miklós ősi városában ilyen összetartó és építő szellemi erőt jelentő erkölcsi testületünk van...
Gondolatok, muzeális tennivalók városunkban
Irta: Kovít» J. Andris polg. iskolai lanlr
MÉRLEG
Mindenek elOlt hangsúlyozni kívánom, hogy sok-sok város btlszke lehetne, ha azzal a történelmi múlttal rendelkezne, mint Nagykanizsa. Más helyen megerőltetett Iramban keresnek, kutatnak egy-egy történelmi maradvány, emlék után. Igyekeznek aztán nemzeti szempontból Is jelentőssé tenni. Nálunk rengeteg emlék pihen az elfeledés homályában, pedig köztük igen kevés ai, ami csakis helyi vonatkozású b ne emelkedne nemzeti szempontú jelentősedre.
Gondolatok és tennivalók egy nagyobb akarása történelmi munkakörre a következők:
Nagykanizsa felentösége sajátos földrajzi fekvésénél fogva mindenkor, de különösen a török Idők alatt fontos hangsúllyal domborodik k;. Értékes tanulmány tárgya lehet, rá-mu\'atni, hogy egy egy korban
micsoda szerepet töltölt be Kanizsa éi milyen j.Icntöséggel oldja meg feladata1.
Nagykanizsát Zrínyi Miklós városának mondjuk. És jogg*l. De kérdezzük csak m g akármelyik ben-szülőit lakostó\', hogy mié:t? Feleletet ha ad is, csupán nagy körvonalakban. Igen sokan — és ezt hangsúlyozni Kívánom — „még nem tudom" válasszal intézné et a kérdést. Pedig nem kis büszkeség Zrínyi városának mondani magunkat I
Milyen nemei f.Iádat várna akár a Zrinvi Miklós Irodalmi és Művészeti Kőire, akár a Városi Múzeumra, akár iskolánk egy-egy történet tanárára részleteivel és átfogó eredményeivel kimutatni Zrínyi Miklós szerepét Kanizsa muljában. Ez a kis történelmi tanulmány aztán minden iskolához eljutna és a jövő
itWip lü Szikizerljivltái SCHOLCZ JÁNOS I
mérl«|kéftxlt0-m«»tar
Nagykanizsa, Eolvoa-ter 30 mám. |
nemzedéket ebben a siellemben nevelhetnénk.
Nem kelt nagy Jövendelés ahhoz, hogy Csáktornya most kezdődő Zrínyi kultusza minden téren , lefoglalja magának Zrínyi Miklóst. Az kétségtelen, hogy erre több alapja is van. De ne felejtsük, Zrínyi bár Csáktornyán s (ékelt, bár itt születtek magyarságából fakadó nagy gondolatai, érzései, Csáktornya volt sok nagy lettének elhatározója, Zrínyi mégis Nagykanizsát emelte a Muraköz- és a Nyugat-védelem, sÖt Délnyugat Dunántúl felszabadítása érdekében első helyre. Mily szépek és nemesek, mily megyar az ő elgondolásai, teltei 1 Bizony Kanizsa lakosainak ezt kötelessége tudni.
A város közönségére itt Is feladat vár. Jól tudom, lio(íy a város képviselő testületéhez az elmúltban két indítvány Is ment egy Zrínyi emlékmű felállítására. Jól tudom, hogy Jelenleg anyaglak nem engedik meg ezek keresztülvitelét. De kérdem, vajion a nagyközönség nem tud annyi áldozatot hozni, hogy legalább egy emléktáblát helyezzen a városház falára? Zrínyi városában találkozunk az Ö nevét viselő utcával, irodaiul körrel, polgári iskolával, sport- és bajtárai egyesülettel, de helyi érdemelt feltüntető, sokatmondó emléktáblával nem Már a nevét viselő Intézményeknek is meg kellett volna ezt tenni.
Milyen nemes feladat várna a Múzeum vezetőségére, ha összegyűjtené Zrínyivel Kapcsolatos emlékeket, könyveket, hírlapokat, folyóiratokat, melyek Zrínyit, az ö gondolkodását, tetleit méltatják. Egy Ztlnyl emlék-ház felállítására gondolok.
Itt van a szépen fejlődő Városi Múzeum. Mikor valósul meg a Múzeum Egyesület, melynek kötelessége lenne mindenkor a város és Őt érdeklő környéki történelmi értékek, emlékek, maradványok Összegyűjtése, feldolgozása és ezzel a Városi Muzeumot hivatásának tudományos szempontú magaslatára emelni.
Kanizsa életében a kereskedelem létfontosságú tény volt Földrajzi fekvésénél fogva ez tette naggyá, virágzóvá az elmúlt században. Emlékei ma már elpusztulnak. Ha igy baladunk, nyomalt is alig találjuk meg, akárcsak a vár. esetében. Itt vár egy ujabb feladat. Megmenteni és tudományosan feldolgozni Kanizsa kereskedelmi Jelentőségét, összegyűjteni a még ma nagyszámmal található maradványokat.
Sok-sok a tennivaló. Ezek c ak futólagos meglátások, egyben nélkülözhetetlen szükségességek. A hely szűke nem engedi, hogy részletesebb és még több gondolatot vessek papírra. De már ezek is meg-
Naaykanlxta láthatja,
milyen szépsn fást VáBaá.
Moh, f«tt, tiazllt, impragnil éi 9210I Jól oaik ön jár.
üyir: HaaiaaMw M. PMilet: ltortfc, *lkléa-*< t.
T.Won: 5«. alt
OVJft SZEMÉT I
4* vítiroljon blinkunm*! eyv Ilid ¦ •omütfocel lAtmur-BinkUnlatambon.
ZSOLDOS GYULA
ÉriMMltf. íkiieréü íi laUxeionmeiiur,
FA ut ». (b Komn* »ulllo<ft>at mmban). F-Jtdcll Z«i>t-lttK-ík, ti.i»n\'i»k, litoltfAk. min-.Unf.llnliVIlJiDX. SftniiiYt\'tittr.-piffc ÚMnjtjM
mutatják, hogy vannak tennivalóink. De szép telt volna, hí a város az rcyestiletek, testületek pályadijikal tűznének ki egy-egy kérdés feldolgozására. Például a vsros: Kanizsa Jelentősége a történelem folyamán. Az Irodalmi Kör: Zrínyi Miklós Mer p3 Kanizsa éleiében A kereskedők tes\'Ucle, belekapcsolódva eset(eg h bankrA : Nagykanizsa kereskedelme, kulorifts tekintette\' a maradványokra. lipi^y az iparestü-let: Kani sa céhei, síb.
Az a tapaszta at\', hogy a város közönsége közönyös egyes kul urálii do\'gokkal szemben. Köiön ös, m*n nincs benne elet a mull iránt. Ha a múlt emlékeli lerögzítjük, közkinccsé tesszük, ébren \'ártjuk, uj nemied ket nevelünk, melyben nem lesz közönyö-sé^. Hitzen a mult isneete az a kapu, melyen a legalaposabb m léphetünk a jövőbe.
2At;AÍ koZt.fiNV
jM január 3
Szombat
JtO«|ÜS« ViO*iif*«an.olt In ,1.,,..«» j.
Ba-\'vi\'Mi II rjft, ni in
6.40 Gbre\\it/i. lom-*. - 7,00 Mii-ok. lírti\'.et\'ü\'t.yel,. étrend, h >uj inéból — "Min Hrek. Ulti Nomi* tk.\'SJ tlx. i«ízíiViótgdit»i - 12.00 Ml. iií<«it«-
>§<>. -- 1\'J.lU II \' ISüO itl-jOltéS,
.ftjaii.--e- ,u*j.;»>,«;.;.,tí.s U.30 ";rck ll.iá \\ látliúiiiiistír tsnrtftp-r. HO Vrfoly iniinrH, pisci 4r*k i\'-.O mUrX é«k \' Ki.l.t id<V:*Ó\\ i>jiijtirti\'.j«|eiilc>, Ilii* k — I7.ÜÍ> iLrvk ¦-.¦.in\'- ;. es ruszin nyelven — 10.00 ítii*U tivigyar. nemei H rouián uyel-v«» V-,30.00 llirtk EBnd.tfwnl II.) — Ül 4ii ti Írek. kiajáráKJtflcntés. - 5300 ÍHntyi német Ol\'isi, ailgol és (nntia rjyatveu - \'.nun lílrt\'k
17.13 llunjie.iii\'z k ... 17.53 Győri Alici katonai előadása, - 18.15 Sárai Valéria és IginUh (iyul i inaiar nótákat ebekéi, kíséri íiáspár l.ujo- ngOiiy. ypn»-kara - lO.tía Imi n.ou" .n. IJUng-\'kéj.ek.¦ — Iíi.\'iO lsm«rtt:«ti zeneszámok •l.eniulalója ~ 20.45 Szombatin- Vikibe vldiVn csevegése. — 2l Sotymosty Lajos Jazz-zongoraszámai. -. 2I.2Ö wUszeny vagy. feleség.. Jelenet —
!2-10;. P* Ih Szabó Ktil a
IMI
.\'Zfii.\'kara -hármasa.
aVii jazz f VbSftrnap MIDAPBST b
8 KóttAs* S*oz t llangbin.\'zek. -8.15 lllu-k. fo lU-\'ormaliK ist- h-lisitoloi. \'-. Il \'Lgyha/i én\'k é-s sz-nt-beszéd.12.13 l.i\'v.\'uU\' Mora. -12,13 H.H|iA»cnvk-ir. - 11 MftvtW"-muz«k. — 13 IP\'rkc Suijdor elaitlilsu. -r 15.13 Az 1. honvéd gyalo&ctml zt\'nt\'kjra. - Hi Dr. I-\'aragó Rrvnc uldstUitu. -- 10.10 Dr. Boguor Cficil clfiadait».\' -, 1X20 Székcsfovnrosi /<¦-nvkar. 1«.\'«> Vikar Béla cwvegésc. ~ 18,.\')0 Sibclins: EmirTandia, sz\'.mfo-nikus kollcmény. - 10.20 1*1»\'gi TCi énokel jazziiarmas-kisérer.tir. _ 19.4Q S|.oLlu.i\'(lnn-iiyt\'k 10.43 Stcr.iiiiai
lime és Luszlófry Margit kélxoJihonW mUiora. ¦- 20.13 Kfirthy (iyorgy ire-laji. - 20.:i3 Mug,var «é.laosi. . - 22.10 tlacz JóZiOr riganyzfu-\'kira, Sovinszk.v l..ii>iló v/..itni/.\'\'ii\'\'l.;ii\'.i és liitis^pi^n .Moiotli enckfl. — 23.23 OpCieU.csy.c lek. Mauglemc^k.;
Az a tüzes ember
Irfa: Szlktsy.János
A térképen hiába keresné valaki Barira falat, podlg vaVJsá>gai megvan a Bakony lába előtt, ko\'rülbfltll i)H, aliot a KisallV.M Ilonája W\'szíiiviii-kedlk Zala nVegy* határába. .
OM lakolt gvf: ckkoronibnii egy rokonunké Szegvári Mibálv isp\'n. Mert akkor ispánjuk, iim\'g ha flV.é-péti, kisznárnak hívták az IntízOI. Az inlézó szóvil nagvon megbékél-l.elnénk, hi n\'üm Lilire az is mása a nénid Verwaltsmek. IX\' hál uzt hisszök. hogy tt intézS urasabb szó, pedig bizony abban a n \'m is olyan nagyon ré?i időben az ispán él/g nagy ur volt Néha úribb, tn\'nl oz urasága, \' \' ,
Xyaranta meg-megszokott hívni bennünket, gj-eiBitokol :i ibácsi Neki Is volt több eseiiretéj?, Jcsroíbeíül azonos kom velünk, vagyis wtim meg a hu(ojraprri: A fevsíga, Nana néni meg egyáltafóban szlv-seu bi-\'ott bennünket, már uzérl h talán, meri az ü gyornt-\'kCi hozzájuk illő jálszópajtfisra l\'knilvrn kevesebb ^o. szxidségei okoztak tN\'kl. Mi vigyáz-bink rájuk, áfcógy ii!C,\'érkezlüíi>kkor lelkünkre kötötték, ü meg ránk, hogy i) igyoíib huncutságot el nc ¦ követhessünk, mint ók.
Koronként azonban ulána nézett, hogy mi\' cshuiln ik a Üuifkök, a >l-cí. síi uny<, a Tcrká, Mtvfli hogy s.\'ni-mlten sem talált gáncadtbl valót, még ugra-bugrált U vOUstk, mes.\'Jc.\'l mondod, sul néhány nagy ke.hv.l ítljjuloh nótára Is tanított bennün-kcl, olyan nólAkra. ftinjelyokci ma, nagyon szciid?n, iü.\'K\'auok monda-nánk, IcnnésZetts, hogy megszeret-Ifik és hajlottunk szav.ua. Vonzódásunk viszonzásául nicgmu\'átla a kerlhen, mJyi\'í fáink a gyümöb-íf; legkívánatosabb a- lwg,v l>cbizr.ny;tsn a gyümölcs jóságát, őmoga kóstoit biK- elősző,— gy-kran Végig kós-Intlta és kóstoltatta az egész kcriet.
N. na néni éppeji n<é\\«!háí)jn ö\'síé-jéic várt wnJég-ke: & a jó roiiísi szokás szerint erősen készült min-dénféáe jó faj,itin. Híres gniílaasz-szojiv voll i könyékcji, K kvJí.ll ¦ tcliát temil? magáéit A készWídC-s ágas-1 o^as tümclfli miatl azut\'ui több itlöt lölthemi v-iank .\'lé.lci, akinek majd a vendégek nyagérfte. . zésc után gyolik nkeg u dol^a.
Az ispáni Jak a falu dombos részén i\'ipült, kcrt|j p.-dig ;«nyutt a lapra, líle^n sövényén bft\'vizff, ¦ láp<w rélség terült.
Egész estig nwliltuok a kf.t\'Kn. Amint már erősebb\'.n alkon>odni kczdeii, egyszerre csak valami nagy fény bukk.ml fel u rét köz\\\'pán. Lángnyelv.
— Hamar be! - kláttptt ránk Torka, — Jön a bízva emle,-,
— Mi az a lüies cmt)Crt
— Boszorkanyiit\'ü mérgesebb íeailés. Az !1 Mnj a iah Be\'.c. Nem jön min.lig ember rorjnMjáb n ha-nem I\'ol borjú, hol birka, BŐI még g.-Jami) ké.\'pbt\'n ii száíl és aklr« rászáll, azon olt marad ám ii tnzes uyotöa, A nagyoknak nem olyan vcsíCdelrrjBs, mint i gy.\'rjiiiekeknci, azoknak fáj ám\'aztán az égelt svb; de még az is megtörtént, logy n megszáfo\'.tmk svbj- cfattérgetAlott, ke kebíll vágni u szegénynek u r-ontjából is egy darabot.
Éppen csak eil kelült hajtania a húgomnak, aki pár nappal azetöd égettft meg az ujját és még akkor is ugy fájl, hogy minduntalan n
szájába kapta. Be, be!
A bácsi már az ebédlőbéli várta ¦ a vacsorát., A \'.levest lioz\'n már az Erzsi, a szakácsnő, flki csak megkü-iönbflzlclésül hordta ezt a m\'.Üjk ncret, meri az Igazi szakácsnő Nana néni volt Jött is már iírzsi n>o-.mában; , .
— Az ételszagra rohantok ugy l,r löhitáiaban í — szólt rápk.
— Nem. A tüzes em\'-O." Jön -mondta húgom.
— Ugyan micsoda l.oton Iság az í
— Terk.t mondta./.
— Majd megmosoiiu a fejéi. S ll is okosabbak lehetnénk, begy ne blgyjélek ^\'1 az effé^ mesét.
— Biilona ! - \'Vágto oda a bácsi
— pc láttuk ís :i lángnyelvét -töditoll i húgom.
— l!gy,in! ~- szólt a l>ársi. — A rét egy része posványos. Alkonyat, kor kiszáll néh-i a mocsárgáz, a subád levegőn meggyűltwa\', e: a lidércfény-
Cn megérleltem;, d*J a hutotnl Ii-zoiiytalali hangja cMruffln, hogy ö mégis a iiizcs«mb.\'r l-in^n\\tlvél láda.
— fljclek 50 hamar 1 . Künn éles slkofMs.
tís beszaladt Terka. l)e nem lát. szolt rémednek, inkább mosoiyra gödrösötüött plro^ urca. Sziale szu-szogvi, voniatotutn mondta:
— Jaj, a UizCs ember I
— N\'e hazudj! — dobta odá a bácsi.
— I)e igaz. kérem — s megragadta a karpmal.
— r-s még !<*m vin «11 L a<veictt Ni na néni. . L\'
— N*cm ám1. Mert azt kérdczl«: i\'élsz-e, én pedig rátU^tttm .siCpcgvC: ne.ii, inert v<Mmt\' van oz isten nvog le, Kz \\-oll a szercricséni. .V.c.-l hu elfihb niohdom a (tet és cmUí azután az Is\'cnt, bizo*i«osan lángba borjbitt volni. LC az Ist\'n s;óva éliUlanl.
— Boiond v:igyl
Te ka kinieni. XemsoVáfa. hajijuk ám, bogy vlho\'3 és vjliog \\-ele a szakácsnő.
— rersze, liog\\* nincs k\' né;j.v ir-rékre. Mondta Nana n ni. — Egyetek: >
De nek.\'m már torta nz cd lalamnt a hllclkcdés: ml ŰPh*\' igaz Terka beszédéből Annyi blronyos, hogy valaki babonáskodik vOíep a bácsinak ¦ igaza, van, tudom én már. mi az n lidérc. Valaki mókát űzött a lánnval.
I>c reggel megmutatta- a karját Terka. Szén, gombolva, ¦bársonyos, bronz hl vonatos karja vcfll. S egy ngay kék folt ékto\'jcnkedeit rajta, mmt sebhely.
— A tüzes ember kc.-.enoma, látja í — Magyarázta nekem.\' Ugy égko mint nz Vteytn tflz.
— KOnjc b« olijjall
— Nem ér az s«ii*níl. 1-U k-\'U nzt lümö-n, ml( mjagától nieggyó-
gyul.
fis Tcka iletaOjzlelte karjárn karion nejii.telikiéoek (mi blúznak mondják) ujját.
A tüzes embert p©dig hivUk Pörgc (iyurin.ik. Béi*4 legény voll uz ura-sági majorban, Cudar erős ember. Magani is hatlollum egy fjűuixJ.lól, hogy az a (iyurl lüzfis egy L\'gény.
UNOER-ULLMaUII ELEK És TÓTH
; VASKERESKEDÉSE - NAGYKANIZSA. . m
Mapysr K8olí| RínjtvénytáraasSg nagy-kml«Ml kipvliolote «• bliomin/l raktára
yySteaua"
Kedvezményes adotéteiU mezdgazdalagi \'olajok
Szép ruha csah jo szövetből hészül
Legszebb szövetek;
legnagyobb választékban
. legolcsóbb áron
A magyar buzaDemesités és a visszatért délvidék
A Magyar Molnár Céb kÖzítya^sén érdekes előadást tartott "GruzC "ie.on-, a tiauona- és Liszlkisérloli Albin.i-. Igazgatója, isaic.-ldt- az elmttll év kisérleli m\'djiiéu>cü és mvgáííipitottu, hogy az clmuli év gyCngjbb minőségei a rossz időjárásnak tulíjlonil-batók. A magyar KuVonancmesilé.sr" külőiil.en uj fontos Mádat vár. A bt. zatérl Délviilékrői ki ken szorítanunk a botort könnyebb francia buzákui. Vissza kell ámítani az egész vonaton ¦a boly«.s"n rcnesllelt magas slkéttar-Uilnui búzák ie;iivo!ését. Ez* biztosi-tani tehet a magyar buza háború utáni verseny képességéi is. (MVSj
TejgjaizdasáRl jofrftzabályok
A tojgazdaság rorííVtén régotn é««lt tiláuy az, bogv ii ii s ol>\'i>n munka, i! a\'- ¦\' ni id.\'vonatlfaiKó szétszórt jog-sz ii.ályokai össze oifüíní. E BÜ\'oyon kíván \'Cj<íi..iií a irost hK\'g,ieVínt Tej. gazdasági jogswibályok\' (imü gyöjit-\'-mény. A könyv szO;*encsés .összt\'áfii-tásbun lartalmnzza a tCjTorgutotn lej. ipar és tejérlókesiléi "Jogszabályait, ezenkívül tájékoztatást ad komm\'-ntiV-lókban uz «gy*s jogszabályok éit-InP-zés« és összefüggés- ieidntcté:cii, A könyvel a földniavcdiérfügyi miniszlé-limn tÖi%én>clőkészÍtÖ osztályának ve-zclfije, dr. Pataky Ero5 és mások áWották össze. (MVS)
MLSz sajtókfizleményel
Az országos ctnökség 1942 j.niuác 31-én orszilgos tanácsülést,, 1042 február l-io országos közgyűlés összf-biváiát rendelte ot
reg>«lmlt kap a Kőbányai TK, mert vlzsgillat torán kiderüli, liogy az egyesület több e,setb»n vétett a keVessti^y és nemzeti irányzat otje«. Extzcf) kapcsolatban tigvoiímv.L\'ti az országos Ot. nökség az összes magyar laji^v.sf • leket, bogy mükódésjOkbcn szigorúan alkalmazkodjanak a iicmzcii és keresztény gondoláihoz. \' \'• i
rigyoinvez^lí az Ohiökség a tagvgyc-sülelckel, bogy a közé\\pislu>lnl diákokat miuden vMti.t\'n ki kell kérni a KISOK-\'ól.
" HM m
tekintse meg raktárunkat I
Javitásökatjótállássalvállalunk.
JW Frank ai»
\\ití. fantilt
zai;at K62L0NY,
Rendőri fedezettel a budapesti toloncbázba szállitották a Slnger dlvalárnház két tulajdonosai
Slnger Pál internálását is jóváhagyta a vidéki főkapitány
Miután Singer Sándor internálását !1 vidéki főkapitány jóváhagyta, tegnap érkezett meg a kanizsai rendőrkapitányaágrii a főkapitány határozata Singet Pál fel folyamodására, amely szintén helybenhagyta Singer l\'á! rendőri internálását.
Az eljáró rendőrkapitány leg-itaj) kihirdelte a kél Singer előtt a Főkapitány határozatát, majd közÖlle velük, hogy a legközelebbi budapesti személy vo na Ital Budapestre kísérteti és !1 központi lolonel íázba száll itta tjn őket. Síngerék a rendőrség intézkedéséi tudomásul véljék és csak arra kérték a! rendőrkapitányt, hogy autón tehessék inog az nlal az állomásra és elbúcsúzhassanak hozzátartozóiktól, mely kérési teljesítette is. Singer- Sándort és Singéi Pált rendőr kisérte fel Btida-peslre, ahol áladla őket a köz-
ponti tolouchazban. Valószinfi, hogy innen vagy Kistarcsára, vagy pedig Óaranyba szállítják őket, az oltani inlernálóláborba.
Ugy tudjuk, hogy Singerék ügyvédjük utján felülvizsgálati kérelemmel fordultak a belügyminiszterhez.
Singerékkel cgytttt kerüli a budapesti központi toloncbázba Lclchner Sándor pesti könyvügynök is. aki, mint ismereies, a kisvárdaí rabbiság nevében könyöradományokat gyűjtött és azokat saját céljaira fordította. Ezért elitéltek társával együtt Lcichner kitöltötte bünteléséLés most mint káros tevékenységet folytató egyént rendőri Őrizel alá helyezlek, mig társa még mindig büntetését lölti. Szabadulási! után ö is osztozik Lcichner sorsában.
Internálják.
Véglolon sorokban monotrliuk az orosz foglyok (Foto R. D. V.)
KISKANIZSAI ÉLET
Klskanlzsa Stllvcjztere
Városszerte vidám és h ngiilalos volt az 11)41 évtől való búcsúzás. Kiskanlzsán a Polgári Olvasókör ien. (iozftt pompás hangulattá* StDvCsiüB.-. Cstvt a kör nagyteruicl.cn, ahol az ifjúság !1 TcjgaW órákig ssóraikoiott.
A klskíinizsal Levente Otthon szintén kedves mulatság szliit\'-\'ie volt. Itt a Icwntejijuság icinlezeit nur; t ibjot nagy sikerrel A pompás reudezís dicséri az agilis r(0\\Oii!:\'irjnK;lfol.
Megismétlik a Gyöngyvl.á-goa huszárcsákót
A kiraciony másnapi hoídmas sikerű előadás után vasimip ealc flz Olvasókor mCglsineWi a V\'gulóbb n:igv Rikcrnel bemutatóit Gyonzyvlrágos hu-szárcsákó cimü 3 felvonáos op.r.ltet. Az előadásnak isméi nagy sfleort jósolunk.
A káromkodás ellen
Vasárnap, Jézus szentséges n*yc on-nerién az egész ország kaiolflaissúga állást fo^il a káromkodás eíleu. Min-dc-nött leszedek hangzanak cl, hogy ezt az eléggé nini kárhoztató tossí szokást tftzzcl .vassal irtsák. Vasárnap délután litánia után az Olvasókör nagytermében I\'. Bánás A- Gyula kis-kanizsai apostoli fiOJkaJet. plébánosa mond beszédei a káron&bdás ellen.
Megindul a MANSz-élet KUknnlzsón
Nagy Luzgalommm indult meg a MANSZ kiskanizsai nzc-vozef/nek: l.elsö és kolsil ÍJote. VizV\'iCizI napján déff-ulán litánia ulán dr. Székács Sáu:\'or városi orvos tart egészségügyi előadási .i Templom \'é\'i iskolában a MANSZ asszony tagjainak. A kiskani-zsii MANSZ megindulás-ót í-VkiYíO-lobbi rovatunkban bfíwbVn beszámolunk.
sportélet
Sportrovatunkban már l>esz:.:moll nk arról a hatalmas MkCTÍÍ, mVl.ci leventéink a d(lnyugatm:i?ya országi baj noki dóniőben elérlek. Ig zi kimagasVú siker azonban *gy vott MÓZSl sulycro-pottjábBn megnyerte a bajnokságot. Tudósi lónk kritikái i sec.-fen a tif-\'sCn ogj-cnr.nni vT.»nífit «itoa csak n sáska virtus segített. Mi a karácsonyi számunkban és a téli sporlöiöadás sorozatunk mennyi1 ójában megcml .\'közlünk, hogy Kisk.itiízsa nagyon hálás loi-tfM. csati fodaíkozni kert vej; é-s egyenlő bánásmódot kérünk. Mózsi az egyetKu Sáska.I.c\\entv Induló birkózó nem lo zotl szégvOnt Kanizsa spoitjára. A fiatal birkózó, OKU nagy Jövő áJ Ml p történlek* daára st-m ba$xkcTí«. dünk, lune.n ő iilírak, hogy ejt az egy tehelségonkoi is észrevették ái felkarollak. Köszönjük Sipos István le.
VALÓDI Ó-BARACK PÁRLAT
ven te edző fáradhatatlan és tárgyiín-j»s munkáját Kiük\'Uílzsával szemben Is. ís Klskanjzsa n«ai szokott hálátfeiti
Icmii I)Í7onyitja Mózsí \'Lajos Súska-l.uv<nle MrkVjzób.ijUoki elme is.
Az nj horvát állam gyökeresen véget vet a vörösbetyárok garázdálkodásának
A szerb felkelő bandák kommunista zászlók alatt nyomultak be Károlyváros vidékére és sarcolták meg a falvakat
Zágráb, január 3 Pavelics horvát úllumvezelő az utóbbi napokban látogatást tetl Károly város környékén. Ezen a vidéken az elmúlt hetekben harcok folytak szerb kommunista bandák ellen. Pavelics megtekintette a harcok színhelyét és elismerését fejezte ki az ott küzdő horvát egységek teljesítményei felelt. Egy ezzel kapcsolatos jelentés közli, hogy a felkelő szerb bandák kommunista zászlók alatt nyomullak be Károlyváros vidéké-
re és löbb faival megsarcoltak. Horvát földműveseket gyilkoltak meg és felgyújtottak ólakat, tanyákat és községházakat is.
A horvát államvezető láloga* tása — mint zágrábi politikát* körökben kijelentik —¦ azt bizonyítja, hogy ezeken a vidékeken már befejeződött a lisztogalás. A horvát áliamvezclésnek határozott szándéka: minden rendelkezésre álló eszközzel véget vetni a kommunista bandák merényleteinek.
(A főispán szabadadon)
Vitéz uióf Telfki Bfltű konnáuybiz. los-fölspán a mai naptól kflidv* egy heli szabadságra utazott.
— (A rendornégröh
Vitéz dr. Jónás Károly rendőrkapitányt Budapestről a nagykanizsai ka-pilányságl.oz helyezlek át. Vitéz dr, Jónás már a lcgkózu^bbl napokban foglalja Cl nj ánomáslielyét.
- tEgyházI hlr)
A megyéspüspök a Iclsörajki pte. banlajavadalmai Zaik\'i JózsCÍ íb, esperes, pukodl iileb;iaiosnak adományuztu.
(A pOHta hlrel)
A csáldornyal postablvabjtaál pinta-ries józwí és nazKg jáuoi aegédtisz. ¦ek, .l*osavecz hme és Alor.smondor István I. osztályú, Szabot-sáii Antal, Boákovlcs Pertnc, Monunondor Józsci Simonka József és Kreszingcr Józsc; 11. osztályú altisztek fKttek.
¦ (Szív küldi szívnek...)
A harctéren kűzdo hős honvédek és sebesültek részére a Kciesztóny Tisztviselőnők tagdíj im-gváiUls elmén 8U l>«iig<it, a Maróczy Sakk Kör 8 pengői kűldőü a szerkesztőségbe.
(A ferencrendlek)
Kecskéimét a bároineineVoie-. táihs házal épl\'enek a K\'iientrendi ház ke tje helyére, a három utcára níző epfiK\'t. bt\'n K) öröklakás, az&lhclyisteek és garázs fo{ épülni. A munkálatokra \'2 és rélml.Uó pengői irájiyoztik vlj.
— (Jubliai a nV>isvármt-ftyt;)
A .Szombathelyen megfenő laptársunk, a VosvánnCgye keiesxtény po-lilikai napüap niost éUkCzelt ^4 fennállásának 73. észtendcjél*;. A Vasvár-megye mindenkor a keresztény és nem zdi gondol ü ii-\'.V, lutrcosa voll. Jubileuma aíka mából a testvér m*g sre-reteléycl üdvér,l a 82 év óta fennálló (idősebb ÜfstvéPJ n Zalai Közlöny szerkeszlósége. \' \\
- Az erdélyi kötvény három-negyedmilliós főnyeremény nyertese;
Az erdélyi nyereménrykötvény etsö húzásának rönyemiiinyét, 750000 pengőt a 335—050. kötvény birtokosa, Tóth István nyug. kultuszáBíimtilkáV nyert* meg.
ZAL\'AJ: KÖZLÖNY
19.41 január 3,
Mtgklihaló, gy*n, pontos
órajavltás
Mntyasíoa P*l
í;/filr-Hl t. «)(Ali íit
— (A Csáktornyái Grámr-cég adománya)
Megemlékeztünk: arról a kedves karácsonyi szeretct-ünnPpségről, ami , a Misssziósházban folyt w a ]>oJgármcs~ ter jelenléteién, amikor 150 szegény sokgyermekes csatádnak szerelei-ado-manyokat osztottak ki, amit dr. Krátkj Istvánná polgármesternő kedves szavak kísérőiében végzett, Az ajándékok között szerepelt a csáktounyoi GrénW-cég valóban nobilis gosztusu adománya, mely tiz tucat harisnyát és Öt tucat meleg zoknit küldött a kanizsai sze. gónyeknett. _ ;\' . • ! " í
— (Eléfiégea, ha u slkss járdán)
melyet a házmester rKto hintett fel kellő időben, a liáz <iött valaki ttt-«sik és karját lóri. Legtöbb esetben ezen kárért a liaztulajdoűos fej^js. Mindezen esetekből foJjó károsodások biztosítás utján fedezhetők, amikor is a biztosító társaság nemesük w esetleges per utján köveiéit káitérttésekei tóriti meg, hanem hi\'ég ezenfelüt in-gyeoes jogvédelmei is nyújt. Az Első Magyar Altalános Biztosító Társaság helybeli, G&en&firy uk-a 2. széni atalti főügynőkségo készséggel ad szakszeré fel világosítást ily biztosítások kötéséi*.
! \' ¦ i Vu.l o\\
— (Tomplomépllő katonák)
Mégi a nyár folyamán történt, hogy a jutási attisztképzÖ egyik Századu Bnlatonszöllosön való gynkorlatozása közben fájdalommal tapasztatta azt, hogy a katolikus iskola doaedezo épű-leie hasznovcheletlffn áíAapotban van. A honvédok saját elhatározásukból rendbe] lozlák. az épülclel, egyben pt-(fii! inozgabnat indítottak a Községben templomépítés érdekében is. Vitéz Mar kóczy János ezredes, Lskolanarancsnok támogatásával gyorsan liozzá is fogtak a munkához a honvédek, kiásták az alajpokat, Összehordtak az építéshez a. kővel és a tcatal. A jó példát folytatta Fodor István íóldbirtokoB, aki anyagi áldozattal járult hozzá a terv megvalósításához. Minden dicséretnél szebben beszól a tett...
— (A Szanatórium Tildőbateg-gondozójánnk beszámolója)
.A nagykanizsai 1üdől>eteggondozó in lézebiél deocmter havában 10 rendo. lóii nap volt. Gondozónői látogatások 25, a \'hó folvamán jctrajlícezeit 28 uj beteg, kezKliés alatt ontott e hóban 7."> beteg, kezelés alatt áillott január 1-töl december végéig 067 beteg. Röntgen vizsgálat volt 27 esttben, egyéb vizsgálat 1.\'Segélyben részesült december hóban 50 .-beteg, akik közölt kiosztottak 620 liter tejel és 352 pengőt pénzben.
— (Ruhalopásért egy évi börtön)
, Ifjú KoslyAl Márton rovoUmuliu keszthelyi cipész segéd Siófokra lett kirándulást és olt az űztetek ajtajába kiakasztott férfi és női kabátokat el. lopta. A bíróság nem jogerősen egyévi börtónre ítélte.
— (Nem tsséudor házán Gazdakör alakul)
amelyre eddig 72-On jeSenllrtztek. A szervezés munkáját nagy ügybuzgatoin-mal végezte Haffay Béla gazdálkodó. A gazdakör ősszcjövct"ieit a községben 11 ezer peogó költséggel ftOépült községházán larljájf, amelyben a tűzoltó, szertár is eibvtyozést nyert.
temet, exhumál, szállít.
Cégtulajdonos;:
Dervallts József
i«xt TolefoHt 2«- lakás i 150.
Hétfőre , Hétfőre
prolongálva! VÁROSI MOZGÓ ProlongálvaI
Janudr 2-4-tg Péntektől-vasárnapig A legnagyobb magyar ftlmmiker I SZŰTS MARA HÁZASSÁGA
Előadások köznapokon 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 ős 9 órakor*
Német páncéltörők támadása (Foto It. D. V.)
Komolyak, ródlik,
Sítalpak Brnnhut Elemér2.
Egy német hadlh\'jó "Foto R. D. V.)
Nímot páncélosok slőtörése egy orom falu ollón {Foto H, D. V.)
Jézus szts. nevenapja
A katolikus egyház holnap, j&us szentséges nevél ünnepli, a Credo szervezet különös nagy ünnepe *z
Grófllkeslános 30 éw püspök! évfordulója
Mosi van 30 éve, hogy gróf Miket János akkori székolyudvorhhlyi plRbf. nost, akit Ferenc Józsit 1011 novOav ber 15-én nevezett ki a szombathrtyj egyházmegye főpásztorává, pospakkj szentelték. SzékfoglaOttja 1012 január 0-an volt. Gróf Mikes János székely ösnenjes natád sarja, a zabolai Mikes, ágból, 1878 jÚnKts 27-én szüKlelt.
Djbol javiiüü a kormány a hadigondozottak helyzetén
A kormány 9000/1941. M. E. számú reiid<leté\\«l nz 1033. évi 7. t.-c. egjSi szakaszait részben módosította. A iné. dositsá következtéién — és részben 0« 1038. évi 2, t.-c. hatálya nlá tartó-zókó Is — ismét javul. A rendek! értelmélAtt oz 1933. évi 7. t.-c. Imtájy.
balópésc után szüiotett gyermekek is liadiárvák, ilteUfleg hadigyúmoltak le. hőinek az egyéb törvényes követeimét . uyek fennállása esetén. A harmadik járadékosztályu hadirokkant árvája hadlárva lőhet aJckorüs, ha atyja W-m a hadiszolgálat oílatt szerzett betegségében hall meg. A rendelet [ejnnelte n temetési segély \'és a rokkant-ottlioni j)óUék összegét és ezeken kivit l még több olyan intézkedést tartalmai, a melyek a hadigondozottak érdeleit szolgálják.
A tengely gondoskodik Gffrftgország ellátásáról
Athén, január 3 A görög közellátási rolnisztériuni, közötte, hogy január 2-től kezdve további intézkedésig 30 grammal felemelik; Görögországban a napi kenyér fejadagot, amely a ten|,ö]y hatatnak fáradozásainak köszönhető, akik gondoskodtak arról, hogy kenyerei, rs-bonál és lisztet küldjenek Görögön szagba.
Szerbiában vasúton utazni csak rendőri engedéllyel lehet
Belgrád, január 3 A szerb belügymínisztériuni rendeletet adott ki, amely szerint az ország területén vasúton utazni csak külön rendőri engedéllyel szabad. (MTI)
A l®g$mbb női fehér\' nemű és paplanok
1042. január 3,
ZAJL\'AJ KtJZLÖNY
fFelytahis n t ehta\'rótl
pártok öt óra alatt teljesen megszállták a várost. (MTI)
Jt maláji brit fSearanosi-no&aág Kuala Lumpurba tattá át exákhelyat
Lisszabon, január 3 A maláji félszigeten küzdő brit csapatok főparancsnoksága Kuala Lumpurba tette át székhelyét. A főparancsnok kijelentette, hogy az utolsó tnilli-ntéterig\' védik a várost és minden áldozatot meghoznak, hogy Anglia megerősíthesse, ezt a fontos támaszpontot. (MTI)
Az amarlkal oaapafok r^land-Indlábe hajóznak
Lisszabon, január 3 naníla eleste után az amerikai csapatok valószínűleg Holland-Indiába hajóznak át. Amerikai parancsnokság működik Jáva-szigeten. (MTI)
KSrfllxár* amerikai hajók Kawltetten
Tokió, január 3 Ugy tudják, hogy az amerikai hajók egv része Kaviteban körül van zárva. A luzonszigeli és mindanaoi amerikai szárazföldi csapatoknak mog kell adniuk magukat a japánoknak. (MTI)
Kanadában c$8hk*ntik e magéngéphoc rí-gyáriéit
Ottawa, január 3 (Bud. Tud.) A kanadat kormány rendelete értelmében á magángépkocsigyártást erős mértékben csökkentik, oly any-nyira, hogy április elsejétől kezdve a gyártás teljesen megszűnik. (MTI)
A moaxkval külföldi eajto-tndóaltóknak el kell hagyniuk a váróét
Budapest, január 3 Az Esti Újság jelentése szerint Londonba érkezett hir szerint Moszkvában fel szólították a külföldi sajtótud ősitókat, hogy hagyják el a várost. (MTI)
RtmiéhéexMtttég AlmMikéban ée a* Ahuíák&n
Buenos Aires, január 3 ,Ide érkezett hir szerint Alasz-* kában és az Aleuti-szigeteken állandó riadó készültség van. A hatóságok attól tartanak, hogy japán támadás éri Alaszkát Ós a szigetcsoportot. (MTI)
Szingapttrhél mér mtnMlnth az OMionyaá és a gyermekik
. Lisszabon, Január 3 A Szingapúrban lakó asszonyok és gyermekek már megkezdték a város elhagyását. A hatóságok kijelentették, hogy a város elhagyása csak Önkéntes elhatározáson alapszik és nem fenyegeti veszély Szingapúrt.
A japánok légi és tengeri hadműveleteikkel most már zárlat alá vették a várost. (MTI)
A német repülők támadták a Feodoziában partraszállt szovjet erőket
Berlin, január 3 A veder* főparancsnoksága közölte :
A légi haderők erős kötelékei megtámadták a Feodoziában part rászállt szovjet erőket és azok fekeleíen»eri utánpótlási útjait. Az ellenség jelentős veszteségeket szenvedett emberben és anyagban. A keleti harctér középső szakaszán szerdán is tovább tartottak a súlyos harcok. A légi haderő folytatta az ellenséges lámádé) mozdulatok tervszerű megzavarását. Több helységet felgyújtottak. vasutvonalakat megszakítottak és sok gördülő anyagot elpusztítottak. Az Ilmen-tónál nagyobb szá mu szovjet repülőgépet bomba-támadással a földön elpusztítottunk. ; I Az oBenség a*k*Wi arcvonalon Igen sok ponton folytatta támad :isait. Egy** betörési helyek*) elvágtunk, a tóbbit pedig cKt-\'nUiiiadűsRatl vorlok vissza.
Légi huderoiik itüimgaUu a szárazföldi haderő eltnuKó harcét és lüRandó romboló tóm idíisokat intézeti az euVn. ség arcvonala mögött rekvö összeköt. letesd cKcn.
Erős harci és vadászrepülő kütw. keink cs törtökön is téiindlak a lírlm félszigeten íévfl I\'^idoiiánáí pirtra-szftlít (tti-nséges e.őkct, v.rtimiínl n ki köt ő he rCntK*zéf>ek«t. Egy kozépU íny-sagii kereskedetml liajót és egy kis hadihajói clsuIKyí\'sztettVmk, három nagyobb teherhajót lánííbaborjtottimk é.s nígy rsnpatsiAflíU\') hajót me^rongMf tünk.
[¦szak-Afrikéban a sznrazfötJön n^n votl n ígyobh harci tevékenység. Az Agedabiánál visszavetett onpoúokút aé-iiict harei repül ügép-kóUWkek támadták
Az angolok érzéktny vesktciógsket
szenveJU\'k. M itt ta-sziget rOpQlowei eucn Intézett ;\'ű-ndó tinuMlHsa inkát
sikeresen folytattuk, i .
December 2-1-Urt 31-lg a brit tógi liadcrő 58 repülőgépet veszteit, o/.ek közül Xt-at a l-oldköii-tongorfn és ftszak-.Mrikában, Ugyanezen idő alatt ! a Nagyl>riiannin elleni harcban 18 eó-1 met repülőgép tüut <t (MTI)
Má B I V 1 RéMMwIloyi, *»<«r «>mMlfcmmelt, H Bl I A H| oiaiaöSKénl Mnpiừfc kaphatók
SCHLESS TESTVÉREKNÉL
Horthy ML- Mt 8.
kerékpárosok!
FIGYELEM I
znilt Hpárpií süs
Lnkáts László
Rozsdamentee és alpacca evőeszköz, manikűrkészlet
SE***. MÁJON TESTVÉREK
szaküzletében..
Hurwáth Lajos
fiveg- és porcellán kis- és nagykereskedő
mlntatsrmében K - nagy választék várja Önti =
Horthy M..ut 23. T»lefon : 647.
Htovlűí bunker (Foto R. D. V.)
Hirdessen o Zoli Közlönyben
Ujitások a postánál
A posta szervezetében Is bevezetik a decentralizációt és ezzel kapcsolatban már megtörténtek az első lépések. Elrendelték ugyanis, hogy Január 1-tÖI kezdődően a forgalmi dl|nokok, dljnokok, kisegítők, tisztviselői munkaerők, havibéres kisegítő szolgák, óra- és napibéresek s a napszámosok felvétele az engedélyezett kerületi létszámon belül a postaveíérlgszga lóság helyett az egyes postaigazgatóságok hatáskörébe tartozik.
Ugyancsak az igazgatóságok minősítik át a kisegítő tisztviselőket dlj-nokokká, a napibéres szolgákat havibéresekké. Az em\'ltett alkalmazottak elbocsátása a jövőben szintén a postaigazgatóság körébe tartozik. Tehermentesítették | egyéb vonatkozásban Is a vezéi Igazgatóságot, mert január 1 tői a fokozatos előléptetések, a dljnokok értesítéssel való ellátása, a kerületi biztosok számának és mütödésl területének megállapítása, kincstári postahivatalok vezetőinek megbízása Is az igazgatóság jogkörébe tartozik.
Ezzel a legújabb rendelkezéssel a postánál Is mdglndult a decentralizációs folyamat, amely nemcsak a minisztériumot és a vezérigazgatóságot tehermentesíti, hanem meggyorsítja az ügyvitelt és fokozatosan kiépíti \'az alsóbb batóiágokban a nagyobb felelősség viselést.
Nagykanizsa metrvei város potrrárm esterétől.
39614/1911;
Hirdetmény.
A lovak éi Járművek pótosztAlyozésa f. Óvl január hó 14-én délelőtt 8 Órai kezdettel &z állatváaártéren len megtartva.
Felhívom azon tó- ée JArmü-tulaJdo-nosokat, akik a múlt év deoember 5-én ée 9-én megtartott osztályozásra lovalkat és jármüveiket olő nem vezették, a fend tdöpontbsn ée helyen ezen kötelezettségüket okvetlen teljesítsék, mert annak elmulasztása súlyos büntetést von maga utén.
A ló- és jérmü-tnlajdonosok az élé-vezetés alkalmával elfogadható módon igazolni tartoznak a mult év deoember 3-én és 9-én megtartott osztályozásról való elmaradásukat, mert ha azt Igazolni nem tudják, az elmaradásért*fejenként 2 pengő bírságot tartoznak fizetni.
Nagykanizsa, 1942. január 2-án. is Polgármester.
Nagykanizsa m. város elad:
A felsónylreel legelőn 50 drb lábon száradt — esuos száradt — széttörött akáo-, szil-, éger- és korlatét 1—4ea csoportokban.
A kiírást tárgyjegyzéket a hivatalos órák alatt a kukanlzeal városházi Ügyeletnél, mig az anyagot az Illetékes oraéőrnél meg lehet tekinteni.
Keltótelek: azonnali keszpénzHxetés, kitermelési és szállítás! netárldő 4 hét
A szóbelt Árverés Ideje éu helye: íölHőuylí-eal legelőn a fiAgysarokl ué-meskutaál i&Ö. jantiAr Tán détsíött 10 óra. i*
Öfcsóndsjjof mfamczibm
KÓtafiozTialik
00689759
a
ZALAI KÖZLÖNY
1942. január 3,
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonaloző intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
KószltOnk o
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
MNNssW^^
Kl*ln Vilmos sütőmester fájdalommal jelenti, hogy sze-I retert felesége
boldog házasságának 42-ik,életének 68-lk évében, hosszú és kínos szenvedés után elhunyt.
Temetése folyó hó 4-én délután 4 órakor lesz az Izr. temetőben.
Nagykanizsa, 1942. január hó 3-án.
iPBÖEIRDETSSn
KMwaAftki Köiéplikolát víg«tt, keresztény, mozgékony tltztvitelét, állandó alkalmastul, hív! 100 P ff*. 10 P napidíj, utlkölttég és magas jutalék dijazásaál, Zala megye területén szervező munkára. Jelentkezés a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
Négy köiéph kólával fiatalember elhe-lyoKkcdnc. — Megkereiést „Törekvő" Jullgéte kiadóba kér. 4037
Vidékről |nbb (tut f«»t8-iaa«aaM«k
Iclveizck, eltalisial. Toblk, teatő. Nagykanizsa, Zrlnyi-u. M. S
Kerítek In- is épttkciéil anyagüztet önálló vwetéiéie keresztény tlaKtulselot. Ubct néty köiéplakoial végzcttiésgel la. Cím; Olloil Jözsel Zalanentmlhály, 10
DRÁVAVÖLGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ R.T.
• lakiiBrfl felvilágosítás minden villamos kóréi Asben
Csengery-ut 51, telefon 294.
Áramszámlák fizetése, reklámadók, hibabejelentések
Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Csúszós járdán történt balesetért a háztulajdonos felelős. KfissOn szavatossági biztosítást 1
Egy erölebb Mfutdflai (elvitetik Széllnget Antal éa Fia cégnél.
BeJái-ánSi [elvének Suoér-ut 10/6 Mil.Jnl 2. 14
Klfutat azounalra felveszünk Ladeczky hsngazeruilet.
Oaaaa bl«BBeaonv alkaímatábt nyer het. Kézlréeoa általatokat .Oalell éa Irodai munkák- jeligéié kiadóhivatalba kérek. 18
ADAft-VETÉL
Kétkerekű traeaoaai vennék. Rákócal-ulca 2/g., fakereikedée. 4
HAlúaaoba-bútor, használt, eladó. — Telekl-ul ötvennyolc. 16
Haaxnala kútárak, mangorlőrvee-kilyrn eladó. Cppleger, Zrlnyl-ulca 47. 11
lakAs-üzxethelyiséo
Hunyadi-utca 41. aa. alatt egyazobés, eeellag kiliiobii lakéa (ebmír l-re Madd,
UAZ ÉS 1NOATLAN
A Ba-ak mellelll üzlethez azabadkéi. Ml eladó. Felvilágosítás dr. Hocb Oaakér Ügyvéd Irodéjébzn. tj
Kdém.nt.. magén- éa baxhéeat, azö-101. ISIdet közvetítek. Papp, TeleM.ut 8. 409.1
Gratfal-Sgaa-lráílzakéruV Mindenről Inforraélla. EStvcra-téi-flB. Nagykanlzean eaak faáruit- 9.-ala laaa.
9««nth«pak nagy választékban leg-oVsMil, Horváthnál Horthy M.-u 13.
I—* HÉSÉÉtÉ 1
I aalndeavU > kvaljl karaakaddliaat I I éa lpanacJnaál aaataaia kai |
%7l
EREDMÉNYT
Irt *X . Ro. gj^jgQ/n ^rd^ /
ZAUtl KÚZLÜNV
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja : „KliqUSJtlsl R. T. Hagykaaliaa**, Folelös kiadö: Zatal Kirsly. Nyomatottá a ..KSiflaidaságl H..T. Na/iyk*itiiaaH
ayomi.a^ál»tgi, MagyUntiitin (Nywf t teleli ZataJ kUraty^
197?295411
76
• • évfolyam, 3 nim.
Nagykanitia, ItMB, Januir S. httiő
atfm 12 m*>,-
kDlItIiii W A\' r i i « r
UegWmlí minium Mtkftmtp WaUi
PtíeJös szerkeszt* : Barbatrttsi LaJ©«
Earópáérl folyik a karc
Az újesztendő első napján megszólallak a harcban álló BurÖpa vezető áltamférfiai s pillantást vetettek előre — a jövőbe, melynek iriunkálása rum-(Jen európai nemzet szent Feladata. Ep Bárdossy László állapítja meg újévi cikkében, — bennünket természetesen elsősorban ez a megnyilatkozás érdekel —- hogy lékintétünket a jövőre kell függesztenünk, egy pillanatra sem inoghatunk meg és miként a küzdelmekkel teli, keserves múltban, ugy ezután sem téveszthetjük össze ajnemf-zot jövendőjét a mával. Magyar ország miniszterelnökének újévi cikko nemcsak itthon, hanem az ország határain lul, barátainknál is visszhangra . talált. A Deutsche Allgemcine Zeitung például azt fűzi hozzá Bárdossy cikkéhoz, hogy a magyar példa igazolja : csak az a nép lesz nemzetté, amely nem kizárólag a jelennek él, hanem a jelen riéltézségeit leküzdve soha sem tér le a jövőbe vezető útról. Igen, 1942 elején is ezt a jövendőt munkáljuk és szövetségeseink oldalán küzdünk azért az uj Európáért, amelyben Magyarország snjáío\'s nemzeti tulajdonságainak gondos ápolása mellett sok évszázados híratását tÖIti be és a maga nemzeti céljainak megvalósításáért fáradozik.
Bárdossy miniszterelnök újévi cikkében, a magyar ós az európai jövendő látóhatárát figyelve, komoly, mélységesen magyar és roppant fclclősség-értWftö. áthatott figyelmeztetési intézt ii országhoz, amikor hadat üzetí a párfoskodó akaratnak\' és a holnaptól irtózó ké-nyefém\'szeretétnek és mindenkit felszólít: vállvetve dolgozzék egy igaz nagy célunkért: a nemzetért és azért a megújuló Európáért, amelyben erényeihez, hagyományaihoz, múltjához és jövőjéhez méltó hely illeti még •a tríágVarsfigot. A s/egédi megújulásból vezeti le Bárdossy\' újévi cikké a megiijulásoknak azf a sorát, amely az elmúlt eslz télidőben\'- elérkezett odáig, hogy szövetségeseinkkel karöltve küzdünk a bolsevizmus ellett. Egység\', összefogás, önbizalom, nemzeit munka, a jövőbe vetett rendíthetetlen hit és erői*, tiszta magyarság : ezekre van szükségünk, hogy ugy mint eddig is. -- már Szegted óta ¦¦- a nemzet méltó legyen jövőjének szolgálatához.
Í9Í2 kemény küzdelmek és megpr«dfcáKatá9ok éve les*. Jól tudjuk- ezt, s erre intenek nem csupán miniszterelnökünk szavai. hancnY azok az újévi meg-nyilalko/.ásoU is, amelyek a
Abete párisi német neüvké^éf dörtiő jélérttőséiö tárgyalásai Bériíía k Vichy viizonyáíidk íWÚMéMI
A japán csapaték Kuala Lumpul élöN — További japán Mkltéákk érfcéztfclt Brlt-B»meoba — Japán \\égl hadlfcötelékek Ujftulnel repülőterét bombázták — A keleti hadszlritéréii felélénkülték a harcbk — A néniét repdlök hölievlHI had-oszlopokat \'ugrasztottak stéí — Wavtl Szingapúrban
Ártó* él.
A japánok IfegÚap lámadást intéztek Uj Guinea\' északi részén egy repülőtér ellen\'. Nyn-gnt-Hofneoböl ujaBli jftpMti paitrdszlltásokról érkeztek jelenlések. Manilából jelentik, hogy egyre ujabb japán csapatok vonulnak be a\'városba*) mialatt más japán críik további előnyomulásuk során már a manilai öböl több partvidékét
Itt tomb tírlH\'hféjgverl áhtirl-kai, ttok Hkerttéie. A .tnanildl Wlbén tevő Corrtgldor\'etőd; ahova az amerikai csapatok Manilából visszavonultak, adagolván itakadtílanal\' a japáú.repülők bómbaziporu alatt áll.
Az-érőd féléit níápá\'tí r\'epölöíí rtíett^iWÉ éíí
állandóan
lég^lliáritás heiíi mutatkozik lami ndgytíh tevékéiiyhek\'.
Az anxölok beisttterik Japán léglfötéiay\'ét MalftyAltaii
Londoh; \'január 5 A maláji félszigetről ad hely-
zetképet a Daily Telegraph külön lovclozöje. Beismeri a jar
erősítéseket küldHetrfének a maláji félszigetre. Abbóla1 tényből, hogv a japánókhmir páncélosokat és .¦n\'ehéttüeéfsértet v.
>ánok légi fölényét az angolok- j harcba vetették, brit részről altra kő vétkez telnek, hogy a visz-szavonuló angol csapatok áltnl szétrombolt hidakat a japánok igen g>\'6\'rsán Wjaftt6lfák. ífjm nehéz fejö^rcket ugyanis . 9 nélkűt néfn tóáíttínaWftfc vápj oda. Közli még az angol lap-tudWífó, hogy á játftmokigen hevesen bombázzák az arcvpnal mögötti összekötő vdnaíákítt.
kai szemben. a brit csapatok a kii heti folytonos harc után kimerültek és már itámbelltfg t* alul Maradtak ü jopühbkk&l szemben.
Csak abban az esetben lehel a tulajdonképpeni hardóvezetből Szingapúr felé uj védelmi állásokat berendezni, ha csapatmeg
Orosz menetoszlopokat szórtak szét a néniét repülők
Berlin, \'január 5 A német légihadcrÖ változatlan erővel és hatásosan támogatta a keleti hadszíntéren n hadsereg hadműveleteit. Mindenek előli a szovjet csapatok által megszállt helységeket tárnád-lák legutóbb is és ,
sok helyen lőszerraktárat gyújtottak fel és éllmtszerraktarakat romboltak stét. TÓbb \'helyen szétszórtak bolsevista menetoszlopokat.
A szovjet hajózást főpontok el-
len is" \'hatásos támadásokat intéztek.
Svéd UnMHfaáh mennek Finrirírététitfa
Stockholm\', január 5 Svéd lapjelentések* szerint még szombaton 40 svéd önkéntes utazott Finnországba; hogy résEt vegyelrek á s^vJéT élfViii1 harcokban. A svéd ön\'kéntcseli már az előző finn—szovjet háborúban is küzdöttek a szovjet ellen.
Az angol-tzovjet viszonyban nincs szerepe a két ország . államformájának — mondotta Edén
Berlin, \'jtfmiáY 5 [ beszámolt moszkvai útjáról, — " "entl a NVmel Távirati Iroda\'. Eden emlékeztetett arra, ho#\'
l\'Uíéh angol külügyirtmtisízter | jelenti u NVmel Távirati Iroda\' ml n*
tegnap esle
angol rádióban
niár J i^szlehdöyeí ezelőtt járt a szovjet főyáj-osbán .Ps akkor éppúgy, mint ma* árrá a iu«g-gyóződós^ j^itott, hocy a . fát ország. ítdzmt niíjCjS ó^ckelltín-tét. A Krenilbeii folyüitop riios-laüi, me$)CS7,e.Iése^fln,Jíet kér-désrpl.yolt .szó : A jiáb\'oru \'folytatásáról és a b^borii ^ut^ni béke és biztonság, niegszeryezé-séről. Igaz - fűzte hozzá fedep
~:> hogy végleges.....döntéseket
mén uein , hpzjiattpnk, inert ,8 többi szövetségessel, és a, donvi-niumokkal ,1» meg\' Jiell tárgyal ni e kiJKlésclcot. Edén vt\'íguPkijpr-leriwfe hogy a.z.a»goí,,é^ a szovjet, kormáuytorma .közötti fclföSghnepiválasztja.,eX,a két orszíödt,, mert, á \'. kpi;jíi.ájiyzá^i fo\'ripa,natí nincs, szcre]ie a kél ország viszonyában.
BerUn, január 5 Wa^-ei téJaornolV kinevezését a szövetségesek\' főparancsnokává illetékes berlini, körökben ugy magyarázzak, niint annak a kétségbeesésnek a jtjlét, amely ez-időszcritit a köretázsiai aripjól-szász harci erőfeszítéseket j"el-lemzi. Churchill keresztüjyitte, hogy, a főpataric^nofcslágót efn\'-gol táb\'ornokrő bízzák,1 de fél sikert ért el, mert Roosevelt a-Fülöp-szigételcán; olszenvédetf súlyos %*cszteségeK ,utén\' már nem érez, séuttni. kedvet ahboz, hogy ujabb felelősséget Vállaljon magára. (MTI)
A fapának Kuala Lumpur1\' kSieléSe mt\'fi
1 •. . \' Toktc-, január 5
A,,Dompl-iro:dal jelenti, hogy aScok a japán csajnttok, ainelvek vasárnap virradóra átlépték S\'zelarfgoi-állajn , határát, tovább nyomultak: előre és\' közel értek egy városhoz, nyilvánva-(Ffllyta"tó.va7,\'5; ólüsVrtal\'
kuz\'dö és harcoló Európa vc-zefoi\'vészéről hangzottak el. Hrtlei\' újévi kiáltványa, melyei a néinet néphez és liadeix\'jhöz intézett, ugyan csak az elkövetkező idők kemény küzdelmeire utal ugyanakkor, amikor visszatekint a háború eddigi" le-folvtVsára \'és külöii\'öscVrViz "el-"
MMM
nmtt osüteiulií diadalmas liaif {árulaira. Megrázó ez a kiánlí viíiiy, melynek minden sorából\' magasabb igazságosságba veteftt" hit árad. Komor szavakkalm*t! tat rá, arra a szörnyűséges ve-\' szedetemro, amelyet a uén\'teí\' birodalom és a szö-v-etségfesetr ro(j\\M1 \'.\'ivei siluiiill a múlt ív
ben ém«rfráni Icneteí Wát\'ás\'zi
ífá sVakadfíi-
n.it.i.i/.u .-,(,, tft.iutl.l
toll\'Volna eges/. Kurőjiara. ha a bol*eVÍzn)ns, nW Cl^r^nll és Hoosevéíf szöVelségesV, M\'ÖiV-i\'a volna á gyózéhtul1 \\ j\'cVA t\\ hatalmas ij-.\'tny<k:t fog táVnW. tani a Néiuethimílntoiir számára. Erötj kitartás! és bátor szív-
ZAL\'Al RöZLóNV
1041 január S
Paritás ára,
megbízható ékszer, alkalmi-és nászajándékok szolid árban Bárány ékszerésznél
Horthy miMAs-ut $. \'posráral szamben), javltá- fa kéwitl Ima.
A lH>«yir T*iít« Hlnw« í.s BUM Rt. pontot
vei való helytállást káván a német nép vezére és teljes bizakodással hiszj és vallja, hogy a hűséges és közös kőlelességtel-jeütés meghozza majd a várva-várt -eredményi. Az a vér, amely ebben a háborúban kiömlik, remélhetőleg Európában nemzedékekre az utolsó lesz, hiszen Európa nem marcangolhatja magút örökösen.
Az európai háború nagy vész-lesének. Franeiaországnak Ősz államfője. Petain tábornagy is a jövőre függeszti tekintetét: az ö üzenetéből is. melyet a francia néphez intézett, oz*a remény sugárzik, hogy egységűiéi, kemény összefogással és fegyelmezett munkával diadalmaskodni lehet a nehézségek felett és meg lehet birkózni a legsúlyosabb feladatokkal is. Uj rendel hirdet és annak g>.. "linét kívánja. A francia megújulás nem-zetj mozgalmának középpontjába ugyanazt a közös áldozatvállalást állítja, amely ma minden európai nemzetnekt amely őszintén akar közreműködni a jobb jövő kiulakjtásán, nemzeti kötelessége. A francia államfő nem akar többé hazájának sem marxizmust, sem liberális kapitalizmust. Olyan szigorú uj rendet akar, amely miiidenkilÖI ugyanazt a fegyelmet követeli meg. a munka előbbrevalósógál és az értékek hierarcliidjfin épülő felelősséget az igazságosság tiszteletben tartásával. Uj szellemiségről és uj elvekről szól, melyeket uj embereknek kell a gyakorlatba átültetniök és a legkíméletlenebb szavakkal bélyegzi meg a francia egység ellenségeit, a sötétben rejtőző-ket és a vereség uj gazdagjait. Petain üzenete remélhetőleg nem lesz pusztába kiáltó szó s ugy érezzük, bízni lehet abban, hogy a francia nép ebben az. esztendőben végre önmagára talál és sorompóba állítja erényeit az európai nemzetek közös nagy ügye mellett.
Látjuk tehát, hogy a közös gondolatok, a közös veszély és a közös érdekek szemléletében közös a felfogása küzdő ,és harcoló Európában. Áldozatkészség\', fegyelmezettség, bizakodás és felelősségtudat füzj össze Európa nemzeteinek vezetőit. |
Mi, magyarok a megújuló Európával együtt reménykedve nézhetünk az újesztendő elé, hiszen ismerjük feladatainkat és hivatásunkat, nemzeti erőink csorbítatlanok és Szeged óta azon a magyar utón Járunk, a melyen haladva hazánk boldo-dogulását szolgáljuk, vállal vt? ismét az európai küldetést, a mely évszázadokon át megSszuh-ta helyzetünket és megalapozta tekintélyünket. A múltjábanöntudatos, a jövőjét követő nemzet] szellem és az ősi magyar nemzsetfelfogásban gyökerező ál iamvezetői bölcsesség ebhen az esztendőben is — ezt rendületlenül hisszük — elvízérli a nemzetet a Jobb jövő félé,
Munkács és Kovászó köszönete Nagykanizsa közönségének
a nemzed hűségért ajándékozott két leveníezászlóért
Nemrégen részletesen beszámoltunk arról a megható és lélekemelő hazafias iuin épségről, amil a Kormányzó Ur neve-napján Zrínyi Ilona városában rendeztek abból az alkalomból, hogy a nagykanizsai leventék filléreikből két gyönyörű leventezászlót szereztek be és azt Munkács városának és Kovászó község levetélnek adományozták a megszállás aluli tanúsított magyar hűségük elismerésekép. Az ünnepség felejthetetlen volt mindazok számára, akik azon részt vettek.
Dr. Tholway Zsigmond a levente-egyesület nevében megköszönte Munkács városának azt a páratlan meleg és. szívélyes fogadtatást, amíben a kanizsai küldöttségei és vezetőit részesítették egyben mellékelte a Zalai Közlöny- azon példányszámát, amelyben beszámoltunk a lefolyt ünnepélyről.
Most dr. Tárezy Károly tanügyi főtanácsos a munkácsi állami kereskedelmi, középiskola igazgatója, mint a leventeegyesület elnöke, aki egyik főrendezője volt a munkácsi Ünnepségeknek, meleghangú köszönő levelet intézett dr. Tholway kanizsai levente-egyesületi elnökhöz, amelyben az ünnepségről készített fényképekéi mellékelte és a munkácsi levente-egyesület nevében mindenért a leghálásabb köszönetét fejezte ki. Meleghangú levelet küldött Turáncsis Péter igazgató is. a kovás/ói levente-egyesület elnö
ke. aki levelében többek kőzött I gynr lélek
azt irla, hogy zászló-bemutató ünnepséget rendeztek, amelyen nagyszámú közönség vett részt és amelyen egy öreg .honvéd, a ki a világháborúban az orosz harctéren vett részt, könnyekre fakadt, amikor meglátta a gyönyörű magyar zászlót. \'Ez a zászló, amely a kovászói leventék tulajdona immár, egy eszmének, egy gondolatnak a jelképe, összekötő kapcsa azoknak, akik vállat vállnak vetve szolgálnak egy gondolatot, a mely tetszik Istennek és gyakorlati megvalósulásában szolgálja azoknak érdekeit, akik e szent lobogó alá gyűlnek. Mlndegyv künk büszke erre a szent lobogóra. Büszke lehet erre a zászlóra a község minden polgára, mert ez a zászló hiteles tanúja annak, hogy nemes Nagy kanizsa város és járás leventeegyesületeinek vezetősége móltónak találták.községünk leven* le-egyesületét erre a mindennél drágább ajándékra. A magyarok Istene áldjon meg édes Mindnyájatokat érte...* stb.
Szól ez a köszönet derék kanizsai leventéinknek, akik magyar áldozatkészségük ragyogó tanújelét adták, szól/ez a köszönet a város közönségének és mindazoknak a lelkes, bécsiV leles vezetőknek, akik lehetővé telték a felszabadított Mimkács és Kovászó magyurhőségének ilyetén kitüntetését és megjutalmazása!.
Gyönyörűen nyilatkozott meg ebben a magyar sziv ós a ma-
Négy millió pengővel több beruházást báft végre a magyar kormány 1942-ben, mint ai elmnlt esztendőben
KlllönöB tulyl helyez az építkezés fellendítésére
A péniOgyi tárca költségvetésének
lulajdonképenl jelentőségét tudvalevőleg a bevételek adjak meg, mert az egész államháztartás a pénzügyi tárca kezelésében levO közszolgáltatási bevételeken épül let. Reményi-Scbneller Lajos pénzügyminiszter törekvése a pénzügyi tárca jövő évi költségvetésének Összeállításánál, a gazdasági helyzet mérlegelésével, arra irányult, hogy a bevételek lehető fokozásával biztosítja az állami feladatok egyre bOvlllö koré-
nek ellátásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetét.
A pénzügyi kormányzat ezeVnek az elveknek szem előtt tartáBával
1942-btn nagyarányú beruházásokat fog végrehajtani és közel 4 millió pengővel többet Irányzott utö a szorosan vett beruházásokra, mint az elmúlt esztendőben. Ezek a Jelentős Összegek pénzügyigazgatásig!, adóhivatali, pénztigyőr-
ClfüŐt Telelőn: 498. csak ELEKESTŐL
(Dermata) ÍM 13. a
aégl, doháiiyjovcdékl és az épületek létesítésére, tehát jórészt maga.éplt-kezésekre szolgálnak, ugy, hogy azokból bőven lesz foglalkoztatva az építőipari vállalkozás Is,
Számottevő összeget, 1 millió pengőt irányoztak etÖ 1942-ben
uj pénzügylgszgttóságf székházak épltéióre,
a pénzügyigazgatósigi épületeken szükséges tatarozás! és javltá6i|mun~ kálatokra pedig 300.000 pengőt fordítanak, 250.000 pengővel többet, mint az elmúlt évben.
A magyar-szlovák határ kJelölésért: — határ-oszlopokra — 50.000 pengőt költenek.
Adóhivatali épületek létesítésére
550.000, az épületek tatarozására pedig 20.C00 pengőre lesz szükség 1942-ben,
Uj pónzügyőrlaktanyák
építésére 600.000 pengőt irányozlak eiő 1942-ben.
A Székelyföldön 1943-ben az egyedáruság részére több építkezést hajtanak végre és ezekre a munkákra 750.000 pengőt, míg a leromlott állapotban levő erdélyi szeszfőzdék átalakítási költségeire 75.000 pengőt költenek.
A határszéli ellenőrzés hatályosságának biztosítása érdekében, Jövőre a Jelentősebb utvonalakon köí-
vcllen !1 az országhatárra
vámhivatali ós az alkalmazottak elhelyezésére szolgáló épületeket emelnek.
Ezekre a munkálatokra 80.000 pengőt Irányoztak elő
dohányjövedikl építkezésekre.
Ez az Ősszeg a aohányjövedéki telepeken létesítendő tisztviselői és altiszti lakások, gépkocslszin, raktár és műhely-épületek, továbbá víztárolók épitési költségeire szükséges. A
sóbányák üzembiztonságinak hslyrsáltltásárs,
az elhanyagolt, illetve hiányzó műszaki berendezések pótlására 700.000 pengflt költenek 194t"-ben. Ugyancsak Jelentős összeget, 600.000 pengőt fordítanak a bányatelepeken lefestendő tisztviselői lakások, üzemi raktárak, fürdőépületek, továbbá két malomépület építési költségeire.
Ezeket a szorosan vett beruházásokat hajtja végre költségvetésében a pénzügyminisztérium Beruházásainak már csak azért Is nagy a jelentősége, mert Jórészt maganéplt-kezések. De van más közvetett gesztiója is a pénzügyi kormányzatnak, amely ugyancsak segítséget jelent majd az épitóiparifvállalRozásnak. A pénzUjjymlnisiter épugy mint a múltban, minden lehető támogatást és scgiiséget megad majd arra, hogy
ugy a közületek, mint ¦ ma-gánéplttetök i mai rendkívüli Időkben Is építkezhessenek,
munkához, foglalkoztatáshoz Juttas-ták »z építőipari vállalkozást. Ez a tevékenység nagy mértékben terjed a visszacsalok területekre, ahol máris
több város kapta meg az Ideiglenes házadómenteaaégat,
ami ugyancsak serkentőleg hat az épitkezéaekre,
Ó«J» SZEMÉTI
íi visimllon bUal*mraal i-uy Jí! 111« mumilvoaoí lälssar-B*«miaiot<imlia;i.
ZSOLDOS QYULA
iitatttv, itatrta fa látsMréu&ioBter,
Punt )!. (a Korona-ulll»<ltral uemban). EitdaU ZaUiltnci«, lifimarik, Uin*i«k. min-<aaíi]U jHIUtot, gMgjggg ssbbs \'"t*"11***
II.ovszky JÁNOS
országos Baross-vezér újévi beszédében hangsúlyozta, hogy a Baross Szövetség 1912-es munkájának gerince a kereskedelem és ipar áru- és anyagellátásának biztosítása.
¦ <\\
VASS JÁNOS,
az országos nevet szerzett egyházi írót, volt keszthelyi hitoktatót a megyéspüspök érdemei elismeréséül püspöki tanácsossá nevezte ki.
AZ OROSZ FRONTRÓL
küldött kedves tábori levlapot a kanizsaiak kedvelt zenekari karnagya. Hering Vilmos, boldog újévet kívánván a kanizsaiaknak. \'Szeretettel gondolunk mindig a mi kedves városunk minden egyes lakójára — irta.\'
CZIRFUSZ VIKTORIN,
a mindig szeráfi-kedéiyü, mc-leg-szivu ferences-atya, Volt kanizsai ferences házfőnök és plébános, aki most Székesfehérvárott házfőnök, ott is nagy szociális és karitativ munkát folytat. Csupa sziv-eujbor. -•
SOMFAI GYÖRGY
állami lanitó a közeli Bocska községben felejthetetlenné tette nevét az évek folyamán kifejtett magyar, nemzcli irányú; hazafias, népnevelő, valamint d közért folytatott munkájával. Most mint igazgató Alsódombo-rn községben folytatja a magyar vártaállóknak ezt a szép magyar misszióját.
*
K. NAGY l\'aszlö,
a nagykanizsai városi múzeum és könyvtár példásan szor gahnas és nagy ambíciójú fiatal tisztviselője, akinek városi állását nemregen megszervezték; most tette le a hivatali esküt a polgármester kezébe.
bánhegyi zoltan
szemtgyőrgyvári kántortanító január 11-én Budapesten a .Zeneművészeti Főiskolám díszhangverseny keretében tartja bemutató szerzői estjét.
Naptár: Január 5. Hélfö. Ron. kat Teleaztor. Protestáns Simon. tar. Teb. 18. —\' Január 6. Kedd. ltom. kat. Vízkereszt. Protestáns Vízkereszt. Izr. leb. 17.
HILD
temet, exhumál, szállít
Cé|1uI«J*oiws:
darvallts józsef
I« íolrfoa. Ufcbl IM.
Stefániái Imre és Lászlói? Margit
Egy lépéssel közelebb a nagykanizsai tüdőbeteg-otthonhoz
KullurAtis 6-, városfejlődési s»cm_ pontból egy.iránl esemény-jftenU&igü tervek Indultak cl Nagykanizsán a megvalósulás relű. A tervek elindítója a Szanatórium Egyesolet néven közismert közegesz-ségagyi intiEiiiényünk, ez a kifelé kevés szavú, rto l.ofelé nnnáa ntunkdsuiib, életek százait rm\'gmcutű túdöbeicg.gondotó, amely iir. KttHky IstvAmií\' eladkasszony ügybuzgó veretése mellett má> előrehaladott nl\'a-pothnn lévő le.-veket indított ulniile a nagykanizsai tüdőbeteg otthon líicsi-lése érdekében. \\ város se^tséjeVel a legfontosabb, a megfeütffi hciybég már meg is vm n lazsnaki kastélynak ecélrt) Ideális ópOZele és parkja fogja bo.\'ogulni ezt az áldásos, régóta kívánatos egészségügyi Intézményt. Az ci-nőkisszoiiy le\'.kc\'s és Szívós munkás, sága, akadályok C5JÖU meg n»\'m tcllenő réihHlatossága, a késért ionként váHuli felelősségérzete, votumint mér a bB# felsőbb miniszteriális körökben is kiharcol\' támogató jóindulat, in\'ndohhez pedig Nagykanizsa társadalmának segítő készsége bizton a lelielséjjps rövidebb idő alatt a visszaküldött magyar élotek házává avatják n kies fekvési) lazsnak! urfiako*.
lítűiok a nog>-lclokzclú, ua^y Idökio szóló létesítménynek ügyét szándékozik egy lépéssel kőzfflebb\'vjnnl a niegvalö-suláslioz ez a hangverseny, °mlt január 26án rendez a Szanatórium Kgyc solct, A magyar zeneművészet európai nevű képviselője, Stefánia! Imre zon-goramflvész. a zeneművészeti főiskola nagyhírű, volt tanára és füjesége. l.ásztófy Margit zongoraművész «dn;ik ezen a napon kétzongorás hangver. sCnyt Bach, Liszt. Mendelssohn. Kio:s. lor, Granádos, Stefániái, stb. müvekből n nagykanizsai sjtoházlien, a nagykani zsai tiidőlfCleg otthon coljaira.
Ez a magasrendű. n^ÜVészi esflml\'ay v\'árm*gy*l arányú rendezése losz. az egyebekben esemény-szegény hálwnis kanjzsaj télnek. eseménnyé avatia a művészek szenióty\'iséfle, tatftVészWafik Örök írteke, valamint a rél. amely egyaránt kóstol megértő támogatást a vármegye minden vidékétol. *
Slctánlai Imre és I.áKzlófy MarRit kétzonsorás hing\\<ff!jeiivére. amolv január 2(Kán csle fél 0 órai kezdette! lesz a nagykanizsai Városi Színházban, jegyek elővételben kaphatók január 8-tól Szabó Antal Fő uü -iporta meté-ben. A jeg>\'«k ára: 4, 3. 2 és 1 P«ng*í. \'¦¦ \'¦ (0
Konyhakést fogott a detektivekre a Magyar-utcai asszony
A rendőrség átkísértette a klr ügyészségre
a nagykanizsai rendőrkapitányság egy eljárással kapcsolatban egy lopással és orgazdasággal gyanúsított nőt keresett. Kézrckeritésére elküldött két detektívet, akik a szóban forgó asszonyt a Magyar-utcában keresték. Kutatásuk során benyitottak Gudricza Istvánné szül. Mertz Mária lakásába, ahol n keresett nő iránt érdeklődtek. a detektiveknek okuk volt rá, hogy a nő után ott kutassanak. Mikor előadták jövetelük célját, Gudrlczáné szidalmazni kezdte a detektiveket, majd felindulásában elővette nagykését és megfenyegette a hivatalosan el-
járó kél detektívet Nőről lévén szó, nem használtak vele szemben erélyesebb fellépést, hanem rendőrért mentek és azzal tértek vissza, hogy hivatásukat gyakorolhassák és megbízatásuknak eleget tegyenek. Gudri-cz#né azonban a rendőr, láttán sem juhászodott meg. hanem a baltához alkart nyúlni, de erre már az ott tartózkodó fia közbe léj>etl és leesiülotla a harcos amazont. Gudriczánét előállították a rendőrkapitányságra, majd kihallgatása után átkísér ték a klr. ügyészségre.
A vizsgálóbíró ma dönt további sorsa felett.
Egy olasz kórházhajó fedélzetén
Barát és ellenség békességben egymás mellett
BerUu, január .1 Valóságos népke\\*rcdés, ami* «gy nagy olasz vöröskeresztes hajó fedezetén láthatunk. Tengerjáró gfizöst alakítottak át kórház-hajóvá. A transzport tulajdonképpeni célja, liogy sebesült vagy beteg német afrikaharcosokat északi kikötőkbe juttassanak, ahonnan vasúton szaíitják ő-ket hazájukba. Az angol sebesalt fofílyok száma majdnem! ugyanakkora, ök is afrikaliarcosolr^
Valamennyien a domtnluraokbó! va^y a brit gyarmatokból: Ausztráliából!, Ujzcliüidliól, DólafrikáMl származnak, söt van közöttak;cgj\' indus is.
Tágas tonivekl)Cn és kabinokban egymástól eikulönitve, d« mégis egy fedél alatt fekösrnek, akik pár héttel, vagy talán csak pár nappaí! előbb is inlnl elieuségek álltaik ejryindssn.T szOtni ben. Most azonban valami érdekes történik. A ragyogó őszi napsütés min-
Prohmjaival SZÜT8 MARA HÁZASSÁGA Prolongálva! ¦_ Maa NÉP MOZIBAN. ""_
Jan. s Hétfő-kedd
5-6-7-én VÁROSI MOZGÓ -8*srdan
Óriást siker! Budapesttel egyidőben t LA CONOA
Előadások kezdete hétfőn és szerdán fS, 7 és -9$, kedden ?3, )5, 7 és 9 órakor.
Név- és •xűletésnaiiokra
alkalmi aj&adáknak oserepes és levágott virágokat, csokrokat
egéiz éven át vehat ¦ réal
Petermann kertészetben
llüllioty-ultu íí. ÍM
depkit u fe<Iélzcti« r-saL A tietejjeket Is fcLszáHüják. Itt mdr nrm lehet közöttük kiMötitiségcl tenni. A katonai egyenruhái a kórháztiiajó eRységes öltözéke vallott) fel. Csak akkor ülktoLk ki néha a Hagy ^Rentét, amikor egy barátságos német megszóUtiisia « ubmszéd ágvban fekvő bajtárs i\'rtel-mellen ptS\'intással válaszol, vagy «z udvarias Ongol kérésre derűs mosoly a felelet.
Egymás megértetése :t legsúlyosabb proHéma, Az ápolók ugyan meg van. nnk győződve, hojíy nápolyi cs génuai módra emelt hangon és ólénk gesztusokkal célt érnek. Szerent-sére a németek között, d« az angoIokniiL is vannak néhányan, akik ckajátitottak néhány olasz inondatlórcdékel. V.ivk a szavak azonban német ajkon esszén másként Hangzottak, mint angol szájon. Eltekintve ultól, hogy mlndcnkj azonnal elárulta származását, saját honi dialektusával mégcsak tovább s zinezle az oJasznvelvá próbálkozást, ugy hogy gyakran született olasz számára, is is. meretlen szavak szúrtok. Integetí-ssel, mutogatássjil, fejl>ó3nitgatással és élőnk gesz\'uíoVknl vénül mégis csak m*gór-tették egymást.-Néha azonban toücsen áthidalhatatlannak Htsrott a probléma. Ha pl. a derék szardíniái ápoló a német bajtárs tudomására akarta hozni, hogy az orvos e^-ysziT már szeretne vesCvizsgálatot is tartani é-s ezért a cigaretta-végeket lehetőleg csak a ha-imjhirtóha legye, .végcLáthatatlannak ta-nő kiizdelo.ni kezdődöti.
Érdekes, az oIüse orvosok áÜaodőan hangsúlyozzák, hogv a trópusi éghaj. lathoz nem szokott német katonák Szervezeti adottsága sokkal Jobb, mint az ollenségé. A német katona lesti ej. lenaíló-ercjo erósebbaek bizoojliK, mint az angol számítások várták. Vasárnap a seljcsültek Is (ratfCpciíek. Ápolóikkal OgyüU istentiszteleten \\«Itek részt, A vOiok utazó táliorl leBiósz mondotta a szentmisét, nőgtömött, zászlókkal díszített a\'tárt állítottak fel. A pap az onnepet még l>«"nsŐRégwebbé nkarla tenni, azért zenírői is gondoskodott. Szándékosan, vagy talán mert más lemez nem voA* a hajón, Srhu-l»ert és Beetlio\\*n daraboltat játszott a gramafon Isten dicsőségére,
(VPD)
Kik kapbatnak házasodási kölcsönt?
A hivatalos lap \'közölte a 1>e!flgynu-?Iszter rendejeiét a házasodási köi-csönről. A rendelet\' szerbit január l-töl kozdve az Országos Nép- és Családvédelmi Alapl)ól a csftládaEapit;is-Iio? szükséges bútorok lyeszerzéxért, (liotóleg a család önálló incKéÜ*téS[\'.-nek megid.i|)oKására háansodásl köi-CSÖűben részesitlictők a/ok a házasulok, akik erkölcsi L-s nemzeti síOni-pontbói kifogás ulú nem esnek és :ci. életévüket méü nem lialatlták m»g. A kölcsönlron részeáiUiető házasulok együttes luivi Jövedelme nem halad-hatja meg a ;«jo pongőt.
A Icéreiraet a törvényhatóság *¦ Lsi> lisztvisoiüjéhcz kéjt cin.oznj. TcnnészC-Icseu csak tiszta keresztények kaphatnak IiAzasodásl kölcsönt. A kamat, mentes kölcsönt huvontu az eredeti kólcsöuósszcg 1 százidékát kitevő ósz-szeggel kell törleszteni, A házasságból született minden éló g>Önnek ut.\'n a kólcsónősszeg bizonyos hányadát e;. engedik, a negyedik gyermek után pe. dlg az egész kölcsönt, \' , j
r—
\'zalai. közlőnk
1943, fcnjtM.
kar^#zitbérákirf
mi(Tis ifit fűznék. Bárány ékszerest
Kttttörts* U íirefrrftdKorta bércét « károrokodáa etfen
Mkít mar jeiejiteitak, Kiskinlzsitn
a TVlgtíri Olvasókör nagytermében «45-adlst rentjercrt a Viskanir..sai p»bánCi a káromkodás *t*n. Az A. C. orsxágos akciójába a káromkodás eiien be*, kapcsolódott Ktskaii\'izSA katfltíküssága is. Az (kioldás ntfgtarfásirra flr. "Wébn-Elek Mr. járásbiröt sikerüli mrgnverni a klsVaniricaiaknak. óriási tömi-g^Wnii jötték *1 .1 TV,gár| OaVaMkAW délután a litánia iffib, Sokan kiszornflták már :i KsiiTolt haítjrornitiWíi. p. niínrt.s A, fíyuls plehános Ijtyereio b-uiéde uWo dr. WáWr Klek Wszértélifn \'iifstö\'Őíü 4tvm*l Igyekezett l*T)iroll.vitán i. liogy mennyire ötrtt envberi, d* különówn U\'íii intoTigen* emberi szokás ősisten káromlása, amely n*>Tv más, miül Yétségsértos.
- TsVnloI Vtpimli «s tftir várhatunk legtöbbet «5s métfa A káromol-pak! — tnoniioiiii. majd iiotzéll arról U, Htttp ii törvény szigora ujabríb™ még sutvnstihban tiBreeiríllt a kitrorn\'-kóffó & trtjptnil vtwn*((o ™Kyíii*iíTr. KisVaiiizsa katolikus trfeípfl is harrrtt tndít ;i tfirówk\'odás rlíen és ttfiffio-gadja, l*»g> n*m Vöv*eV*1 többé ilv>í*n durva- relse^rtcst.
ArMflnans nag\\- \'hálással vott « kiv kanizsai »t. hiwíkre. \'l.egkörefcifb Nagytanit** toftb^lnisságM indítja mrg laftalnias TiafWtl a káromkodás tata.
Buifapoit 1. mhtrin
6.« l«M»szW, torna. -. 7 00 -Hlrak,
kc*iim«ny*k, WN»a, haagieJaeeBk. -~ 10.00\'Wlt*, - 11.10 NenneU-ö* vtr-Jaílöwol gálát. — 12.00 HAH liAiv.na. m - 12.1*0 \'Hírek. - 18,30 ldöJeHes; kWjftrA*. és viiAM<*i**ntt». - 14:30 Hinat lü.íd A rádióműsor iamorte-UiM ~. 15.0(1 Arfulyüinlii.iilt, p*cl Att.lt. é!»1ndsz*tárak - 10.45 Időjelzés, Mtljárásjelentés, hir«k. - 17.00 titok asktvák és ruszin nyelven. — 10.00 Hliek iiMtgyw. n*w>l é* iWfflán nyelvin. - artöo Hírek (Budapest II.) — 21ÍÜ0 -HfreU, \'*lAJP6i1fc«j*t*iiUlii. -- 23JO0 Hit**1 bemet, öli*sj, angol és francia nyelv*a. -- 24.00 Htrek SUDAPUST I.
8 Fohász. Szoiwl. tlaagloinerflí. — 8.45 Hiiek. - 10 Egyház. én«k és szentbeszéd — 11.15 Görógkrtollkus isteritrszwtn hm Wrtáwi- MHl
<*Wkar. — 13 IMhlvitsjw. — l-l Müi v*aá*W*s*k, 16.30\'JBobuVJ Ujos hornxjnlkn-számai — 15.-10 l)r. C»er|. Cliu^er Mthily ftftaÜásSl. - Ifi Szóra-kssétaió \' z*w. - 17,\'ÍO \'Magyar nrttu-*it: —; \'iK.\'in sz«nunir«t Jenő etö-.-itfiUa. ilS.X) iHtoyi l\'«i\\lmnaii Igor, donWzik. — 19.20 Uádíozfnekar. ~ 303 Dr..Kéz Andor rto.iit.isa. - 20.40 . NípkeWIi kirAlykislisszony.. \\"tt*S sznnto ---2*2,15\'f>Wh KitíntAji ofgaoy. zeiwkaru — 22.40 Tanitnneark.
iiitii
BIJKi\'aiKlatrSB
téktttfett Mag n*i«»-ni*»t I
.JMitatatjólállássiUiillaliüik, ¦in. rrawTOoi-tíFá/i
Mit kell tudni a házasság előtti Wtelező orvosi vizsgálatról
Mint ismeretes, a hivulnlos Inpbtm niegjelent a házasság <mí>tti ktMclfKrí OrVo&h Tizsgétat-rrtl nr.6\\6 beirtgyminiszteri rcn-ftetet A rendelőt töbl>ek kfizrttt kimondja, hogy a házasság kihirdetését rsak* akkor szabad elrendelni ás a kihirdetés alól [•sak likkor szabad felmentést adni. ha a házasuló felek 30 rtnaninl m\'ni régibb keletű tisztiorvosi bizonyítvánnyal igazolják,-hogy megvízsgáitatl-ik maglikat és a vizNgmnt fertözA gfimt\'íkórt. vagy fertőző nemibajt nem álla])it.olt meg.
A tisztiorvosnak először ki kell ¦ liallqtiliií.ii a jelentkezőt nz egéfttségj állapot inegállapitásá-hoz -STíiikségcs adatokról. Azután megvizsgálja a jeJentkozŐt nn-nak megállapitásiiríi. hogy nem szenved-e fertőző gíunökórban, vagy fertőző iiemibeteg^ségben. Ha egészséges, erről bizonyít-vanyt ad.
Mellőzheti a tisztiorvos a.
vizsgálatul,. ha a há/jisulandó nő ;i belügyminiszter által Feljogosított orvosnak ,VCi napnál ¦nem régibb éretű bizonyilvíny-nyal igazolja, hogy egáf^ts-óffes, A* feljogosított orvosok : háziorvosok, uradahni orvosok, városi, községi, böíorvosok, hete^ biztosító intézetek körzeti kezelőorvosai.
Ha a tisztiorvos brleg^égi-e Utaló jelenséget észlrl. a bizonyítvány kiállítós;ít mindnddijí Tel függesztheti, mnig a házasuló niepgvógvul. Hizonvitvájuiokérl 10.000-nél kisebb \' lélck\'számn jnegj\'ei városokban és községekben i, más helyeken 8 pengői kell fizetni a bizonyítvány megtagadásának esetén is. de csak egyszer. Díjmentesség igazolt szegénységei] kívül tikkor is incg illeti a jelentki\'zőt. ha maga. illetőleg flzotöslíötcles hozzátar tozója legfeljebb iOOOpong^i éi-lókü ingatlannal i-endelkezik.
KISKANÍZSAI ÉLET
A MANSz szerepis a Kfsfcanlxsni éleiben
Alig v-m mén «gy olyan egyeUM mely nenizetl Sztrfe^jJriraH "nnyi\'rtí fonlos tenne, mint u MANSZ. A MANSZ eddigi ki*,in»7,vti szeivy; t-.su. pi íiker Ingyebta zapotl IC. Akar gtizdasiig. házrartűe, nfípi nnivértet \\iigv n tótWcoflVaaR tor«-n kifejtett iovó-
kenvségír *mlftkezíink h^asza, csuk «S(. istnCréswl szMlutunk i-.\'. ¦\'¦<¦¦. Az iij awtenclft teli éa t-ivuhzi unniku\' . ml,0 nagy igéiét - - mint lirtesöltok - kiil-InrAüs tiU\'s.idalini ís \'\'gj\'él). invfSjnoz. dul&M>k terín. t:.z ;i m\'.\'ginozdulíW szol K(sknti|7sn asszoiiyWr.sadnlmrtnat, ukiknek ki |p\'4l vfOUl résziket az ttj világ, D| uj korszak Wutaknto nnm-káijabitn. Ml liissziW, hogy mind*n kiitfcTvnizsai ¦anétiy n MAN\'SZ fontos srofiállK, tiirr. Kl.i\'.mi íVs nenvai\'li mim. kajának szenteli .szórakozó és pltwnii idejét, mert «z .1 tényllMése nenu-salc eiriWri, d«-* magasabb mb^éttetest) is.
Örömmöl érit síi lünk, liogy P. Báoaá A. (ivúla Kiskanlzsa Bgitis 6s kiváló plébánosa is KztwetM.\'JAlQt a MANSZ úgjek nft-llé áüt. Dr. Knitky IslviUmé, városunk tlsö asszonya külön autyt
fektet n kis kantról MANSZ úgyre. UJ minik !i;\'n>.;ii ím kapóit dr. Nx.ilió Ist-
váirté kttaárntzaal mans/, fínöknö
Szollár Jöz-sefné turme^vélí^i. lKédd«H, Vlzkereszl nupjAn dr. Székács Sándor vái*osÍ éyyos tnrl CáÖodáal a klvkani-zaftl T»nWom téri ISkólébata a MANSZ rendezésének ko.-cteUi btiül.
Ismét sikere volt a Bolaárl Olvasókör «I6ad4«ának
Vns:imoj> eite meglstneWltt* a kör mftkCd\\*líi grtrdáji Cserhát— Bomasr: Gyöngy virágos liuszárrsákó oiinú op«-rcilcl nagy köz<üiM>K*iik;n«l, A. sze-roplíík. niosl is kiváló Játékot nyújtat lak. Sikonc \\*olt a mu!ats;igaak ü> előadás nti\'in.
1941-ben 47 fővel szaporodott KUkonlzM
f:wégi stalisillkáuk 1041 évben 107 halálozást is 1S4 sztAetéat jcfez. TVbM u szaponitat 17. Negyven pár kötött házasságot RislíatiizsaJi. Temiéaceie. sen ez esak a ki-^kauizKai t iu|.kimi :.n lörlcnt háziss:igki">té-sok axlala. VoUak n/ont>nn, akik a varosban, vagy másittl kölnitek hamisságot
_k-n-l_
Má D I Bf 1 RósbbbBIbsiI, MAdor sen««lliumDb, H hl I li Rj •iaj«cjyat*-el *«plér«k kaplmtök
SGHLESS TESTVÉREKNÉL
HaMhy «... ul B.
MEM OBKLÓIIIK, hm
n ka i ó j át
LUKAT8 LAttZLO LSJÜr*L5
6i«a(Lery-ut 2.
Tütt« lo 14-materen.
Horváfh
üveg- és porcellán kis- és imgykereskedfi
mintatormébon „ —— nagy vála«sték várja Önti -
Horthy"M:-ut:fl3. TtManaUMTt
pénij é» tgrt. jggWgwj mígas napi áron Trtwk BA RA-N Y ékwerész,
Korthy MlklAtut 3. (PmUviI ittmbia.)
Honvédelnk kOszflnlk a város közönségének szeretet-csomaglalt
Tál o\'i postán \'ovii érkezeit dr. Kráticy látván pol.nániie.sterber, ameiy. Iicn heOvédPink mfiíkoszönik a város kör.ónsóge által IcaédAlt szcrr*etcso*iia-iokit.
- - Méttéaágca t\'ram. szód a te»,4 nliiltrölt Hering V|tnoaAugy a magánt mint a vezetésem alalt ÚB& mjonelrane. karnak rlvonull tagjai aeyélrtii kelonii szivimk minden aw-iTleíivet és bujtani há-hijávül köszönjük MéOtosagodaak fi
Nagykanizsa város érdnmei bo^flnaágé-nck azi a MgyteJlfe m«(íemKíreíési, ?moH\\^l minkft, nfagyar lions-édcvet Karácsony rikaimávaá megorvendoz-Iclni brivesi-k volt*.
— Fogadja M-Mlósáfjott a részünk™ kOUÁU kfdíTH ajándékért őszinte nagy. r:ibccsúlé*íűnk»t és Vivánjíik, adjon « jó ls!*n mielöltb mind«u magyarnak szebb és boldogabb magyar jövő!.
Tábori posta... huatlu tiaztettUei;
aláírás.
Névetorasá-g ÁgyitCÍl -érti magát a hircoi6Kkal
Berlin, január S A néiiuil .sajtó megállapítja, hogy a keléit ar<-vmuií katofiál számára rendezett németországi gyupjngviijlés nrerlményc:mindent felülmúló nagyszerű bizo-nyilékn amink, hogy a linza etfynék érzi magát a harcolókkal.
Közszükségleti cikkeknek a vásárJAsl könyvtn; való kfttarlexfT bejegyzése
A in. kir, kőzcllátáaí mujlszter.tfira. tóban a kereskedelmi és tpflrkaroarák ut};uj nyomatékosan fl[jyebireLt\'*ti n Iceirskedoket és ípirrosokat, hogy a 201.000—1041. K. K. M- az. tend**-1«! vásárlási könyvbe a kiszoÜgállatotlí közszükségleti rjkkekfit mindéi cselLtc pontosan jegj-ezzék b* és az enlltítt i\'endvi.-t mnieLkezéseil a riegooutosab-ban larUák b«, tailőnösM szjgorusn ügyeljenek . arra, liogy közazíikséglPtj cikket a fogyasztóknak \\ű*»ak a|eöz.wt-len fogy-aaztéi szükségSrátu\'-\'k; luieglcltló és a r*ndkivi*iLi gazdasási viszonyok által indokolt mennyiségben szolgai-tassajiok ki,
A k|.idotl roudeU\'tek jpűüto-s betartásit .[ inioisztAnmu.a belysziUjm [ogja
eaenfiriztetni cs azoknak incgszegéNfl esetén a luégtoiW intézkedéseket megteszi. .....)- -
BÚTORT
szaküzletben, GÁBOR md-uztatoaníl
veocn vn^y rrmlcl|eii. M-lilílíttíiSaii*, Wéroehés-pjilsia. 3J1l
iin2. Jaguár L
Ez vagyok
Csuk hm vagyok én csent vagyok, akit az l$m itt hagyott,
a vü kötött ét vér kötött, miből embert rögtönözött.
Csak fiat vagyok, nagy lomhaság s mint órtdt ilomttatáb,
oly bambán, bárgyún merengek s bámulom a világrendet.
C$*k cMont vagyok, amely zörög, amelybeit porzik, gőzölög
nagy turtlőjt, a halát,
kt minden csontban benne hát.
Csak viz vagyok, mely hol palák, hol megdagad, hol (tapad,
hol medribtn, hol mtJ\'én til, csendben folyik vagy oötztn dil.
Csak vér vagyok, mtly hol piros, hot fehér, mint « papiros,
hol lánggal ég, hot füstölög, míkipp a (üst az ütt fölött...
Psrrayi István
— (Uj Ib. szotgablrák)
Vilii gróf Teteti Béla főispán dr. Kován* K«*«m*» (L»\'eB>», én dr. Csi-szár István (Parlak; vármegyei dijas kúzJgazgatáiii gyawloo kokat Ib. e»j! y-oiíi-ókk.\'i nAyeztc ki.
— (Igazságügyi kinevezések)
A Kormányzó Czoboly Gyula Iflr. vényszéki tanácselnököt táblai tmá<si-ebökkc, Takács Józaeret iiw^kajaiisai klr. ügyésszé, Cüácyi Józs«rct és Ne. OSOf Júzc«r«l perlaki, Gosjtoiya |st vánt lelenyei, Gévay Lajost csáklor nyai járásbiróvá nevezte ki. Dr. Arany Józser, dr. Bojl István és dr, Szend* István joggyakornt/kokat klr. lörrény-széki aljegyzőkké léplek ttí. Hajnal Károly klr, ügyészségi főtiszt, irodavezető hz iiöduigazgalóicúii-M és jjOUe. gst kipU, Sólyom Károly fogház főfea-úgyelö a VIII, fizetési osztály jMUJgél, Zolién Mihály kir. ügyészségi díjnok segédhivatali gyakornokká kijeit tt5.
— lEljftTMés)
- Üadinyi Babéi eljegyezte Selya.nl-vari György in. kir. houvódh aduagy. (MlndM külön értesítés helyeit.) (:)
— (Kinevezetek a postán)
A Kormányzó Szabó Kálmán posta-ídügyeJönek a postafőifl(ügyt*H címei és jelleget adományozta, a kereskedelmi miniszter Lelioczky Andor pon-tamérnökói főmérnökké, Thury Ernőt főfelügyelővé, Versenyt RÁzSfV IW* figyelővé, dr. Sziivay Jó^fel Madgye-Ifivé, Bogdán Fáit féliszilé Csikós Sándort II. oszt. postatisztté, Láng Ferencet, SzŐkc Altflát, Háry Jánost forgobni gyakonnokká, Simon Józsefe*
I. oszt. szakaltisztté, Benedek I-e.eanci
II. oszt. szakalliszttA kmev*rb\\
— (Pénilgyi kinevezések)
A pénzogj-mjnistter dr. Sikibonyi Károly nagykanizsai lakost ő BOpsl. ;>zentgyörgyi és dr. Gerencsér János nagykanizsai lakosi a tahi kir. adóhivatalhoz irieigíenes minőségű p.\'niflgyi fogalmazó gyakornokká kinevezte. — Klsss Zoltán, Murányi Ernő és Király-f-dvy Tivadar nagykanizsai forgaJkni adóhivatali II. osztályú tisztck-\'l u X. fizetési osztályba forgalmi udóluvutali I. oszt. lisztekké, Rujsz József gyukor-nokot a XI. Ijjclési osztályba forgaimi adóniivatali II. oszt. tisztié, váray Lajost pedig gyakornokká nevezte ki.
á teherautó háláira gázolta a munkást
Halálos sierencsétlenség a leotl kavicsbányában
órát, •\'.•,-.\'„" ékszert, vékAsyqvula
rgirt t, iiiimili , janii t"wall tel. i sjff.
ARANYAT ifij—la* aajj mm gjg bf«rt>k«».
Lenti, január 5 Halálos szerencsétlenség történt a lenti kavicsbányában. A munkások a pótkocsival ellátott MATEOSZ teherautóra rakodtak. Hogy a munkát gyorsabban tudják elvégezni, a pótkocsi oldaldeszkáit leszedték. Mikor a munkával elkészüllek, Harmat István tornyiszentinik-lósi munkás visszatette az oldaldeszkákat. Ep az ajtót akarta visszatenni, amikor a vezető megindította a kocsit, amelynek kellő helyre nem illesztett ajtajú elkapta Harmatot és u kere-
kek alá nyomta, akt borzalmas sérüléseket szenvedett. A súlyos autó kerekei a derekán mentek keresztül. Társai odafutottak és ki eme 11 é k a k o esi alól, mit J d telefonon kihívták hozzá a mentőket, akik beszállították a szerencsétlen embert a zalaegerszegi kórházba, ahol rövid időn belül súlyos sérüléseibe belehalt.
A csendőrség szigorú nyomozást indított annak megállapítására, nem történt-e gondatlanság valaki részéről.
- (A gözlurdÖ)
Vizk*:#sit innípéa a férfiak rósz** délSIóU, a vöt részér* dAtután nyHvá.
— (Kölcsön keszthalyl csendór-laktanya építésére)
A pénzügyminiszter az OTi tárta lékaíapjábó\'l « keszthelyi caCndörlflk-tanya megépilíséiv 50.01)0 pengd köl csont irányzott CÍ5, iuiK\'jy üsszCg 25 év liatt fizetendő vissza. A kölcsönt 0 községnek Mi Uív«onie, a lakianyát az adná bérbe a cs^dörségn \'k. Al-ispáiii rendelkezési* a képviselő testű -lelnek sürgősen nyilalkoznia k".l, lei-v«szi-e a kólrsool?:
Ékszer-átalakítást, javítást és felújítást
szakszerűen végzek. BÁRÁNY ékszerész
1 horthy mimarut 3. (pwll.al u*=.b«d.)
(Poi: t az 1. oidMróU lóau Kuala Lumpurról vuiiszó. | tos vedelni* pontjának t»k*nUk.
(Kaposvár kŐzQzcmel részére 410.000 aangöi kölcsönt kapott)
Kaposvár város közüzene a községi villamosítási tervek (tSégzésél^z szükséges 4U0.0OU pengő kölesónt kért és kapó" a Magyur AHatáoQS Httcftbaak kajwsvári fiókjánál. A város a\' kölcsön l 5 év alá" fizeti vissza 5 és fél százalékos kamat.Cherrel, <
- (A munkaadók felelősek
a tanoncek IskolábajAralásáért)
A tanonckérdés még mnlig egyik lcgcllianyatfüütabb részj az iparűzésnek
pjedjg n törvénye* inié.zk^désesL igyekeznek rászoi\'it\'ui az fyarozmea terc kel a tanoncok meglelő iskoláztatására, neveléséin. A tórvénjcs rend«ikczó ek szerint a munkaadó \'kötel.\'s a tanoncot mindaddig, ami,\' laniUejc tart, iskolába járatai és a tanoncot az iskola pontos látogatására rászoitani.
- iLeütÖltek egy volt keszthelyi vendefiést)
S-jss Károly keszlhííyi község; renJ-őrbjzlos az egyik éjKJ szolg.datáltól ment h.iza, am\'.kor a Száva utcában segélykiáilásra iü;tl fÍR>\\lir.»:s, A hang feié menve, a járdán rdrébea I«k\\c találta Fi István Vct\'A Cserszeg ut»ai v\'ndégl^sl, aki «*lólle vmt\'i napon adta atla vendégükét. A fején hatalmas seb tátongott, am-.^yból dőli a vér. A reudöroiztos a súlyosan sérült embert bevitte a kórliázba, A leflUtl enjbennek a kórházi ágyon to.t vallomása alapján megindul\' a nyotnnzíis,
- A ilid
IeUúnésl keltett karácsonyi sráma után a lap most meg^lwnt sxámA t»ui érdekességben, t^m tartalomban mm marad alatta az ünnepi szám érdeke*, ségeinek. Mutatványszámot kuli a kiadóhivatal: Budapest, VII., Erzaébet Wrttt 7. ..... . .... . 1 | ,
Kuala Lumpurt Szingapúr fon- | {
Churchill palesztinai zsidó-ál Iámról tárgyalt
(MTI)
Lissznbon: január 5 N\'ewyorki jelentés szerint ChurchU] Kanadából történt visszatérése után tanácskozást folytatott egy jólismert zsidó személyiséggel. Hír szerint a megbeszélésen Halifox is részt vett. A palesztinai zsidókérdést tárgyallak. Churchill kifejtette azt az álláspontjai, hogy Palesztina zsidóállam legyen és hozzáfűzte, hogy az araboknak elég területük van ahhoz, hogy másutt telepedjenek le. Palesztinai területükről tehát kitelepítik őket. Az a segítség, amelyet az egész világ zsidósága a brit ügynek nyújt — mondotta Churchill , kötelességünkké leszi, hogy Palesztina teljesen a zsidóké legyen. (MTI)
Stockholm, január ö Az Egyesült Államokban meg tiltották az uj szemelv- és tehergépkocsik eladását. (MTI)
ausztráliai fé>lelnitimel taklnt a jSvo felé
Lisszabon, január 5 A Daily Mail közli egy ausztráliai olvasójának levelét, amely szerint Ausztrália a le# nagyobb félelemmel tekint szárazföldje jövője felé, ha az anya ország nem küld gyorsan elegendő segítséget. Ausztráliának csupán önkéntes hadserege van és ennek legnagyobb része Líbiában vagy Maiakkában harcol. Az ausztráliaiakat London azzal csitítgatta, hogy Ausztrália védve van a légitámadások elől. Az országnak hadihajókra,
repülőgépekre van szüksége, hogy magát meg védhesse. (mti)
Twftnep 9»ie angol-amtrlhmi haditanács ült (Satxt
Washington, januá> 5 Roosevelt, Churchill ós az angol-amerikai haditanács vasárnap este értekezletre ültősz-sze. (MTI)
Miért nem kötőitek angol-amerikai txöveteéget
Washington, Január 5 A Fehérházból származó hi rek szerint az Egyesült Államok és Anglia közötti szövetség megkötésétől azért tekintettek el, meri egyrészt ellentétben állna az Lgyesült Államok hagyományos politikájával, másrészt ebből a szövetségből az tűnne ki, hogy az angolul beszélő népek világhegeinöniára törekednek. (MTI) \' i -
A motikvmt értekezleten m lengyel kérdést U tárgyalták
BudapOit, jasroir 5 Az Esti Ujsag értesülése szerint a moszkvai érlokvzlettei kapcaoSat.)an Idre Járja, hogy annak egyik kgfoo-tosabb jjonlja volt a iengyiií kérdt\'s, amelyre vonatkozóan m igáI:tpodást kótöllek. (MTI)
Wavet Szingapúrban
Budapest, január 5 Az Esti L\'jsag jelenti, hogy Washiog-loaból érkező jelcnlés«U szer.nt Wavral tábornok megérkezett Szingapúrba,
(MTI)
6
ZALAI KÖZLÖNY
1942. jattuir fi
Üjahh /apán csapniuk Borneóban
Tokió, j twár 5 Hivatalos jelentés srerint ujabb ja. pao csapatok sroKtak partra Borneóban. (MTI) i .,
Nagyfontosságú dffntéstk vár-hmték Berlin H Vteky ciazonyábmn
Berlin, jnuar 5 Al.alz párisi német nagykövet bosr-szabb id«j* Németországban tartózkodik ós mértékadó helyen nem is ta-gadjak, hogy fontos kérdések megvitatásáról van szó. Politikai megflgyeSölc több jelböt arra köveBceitetnek, hogy Berlin és Vlcby vuzonyáb n nagy-jelentőségű döntések áíjoák küszöbön.
(MTI)
Kállain ét az angol király távlratváltása
Amszterdam, január 5 Mint a brit hírszolgálat jelenti, az angol király és Kalinin, a legfelsőbb szovjet tanács elnöke, fit évforduló alkalmával üdvözlő táviratot váltott. K.ali-nin táviratábajt utalt »a nézetek azonosság*""a. Kden külügyminiszter n bolsevista vezetők között, amint azt a moszkvai tanácskozásokon megállapították, míg; az angol király válaszában hangsúlyozta, hogy a nézetek azonossága ki fog hatni a háború utáni béke megszervezésére is.
A törökök aggodalommal figyelik Anglia európai politikáját
Istambul. január 5 Edén moszkvai látogatása élénk nyugtalanságot keltett tőrök politikai körökben, mert attól tartanak, hogy Anglia át akarja engedni a Szovjetnek a beroryást Kelet-Európában. Emlékeztetnek ezzel kapcsolatban a Times hírhedt cikkére, amely Európát két érdekeltségi körre osztotta fel és Kelet-Európát a Szovjetuniónak engedte át. Aggodalommal említik azt is, hogy Anglia ankarai nagykövete szintén jelen volt a moszkvai mepf beszéléseken.
A tüdőmegbetegedések kötelezd bejelentése
Budapest, január 5 Az egészségügyi törvény végrehajtásával kapcsolatban január elsejétől kezdve életbclé-peU .a.tüdőgfmtőkór-megbetege-dések kötelező bejelentése. Erre vonatkozó utasítást vala-meiísryi\' orvos megkapta.
Eltrteglnyetfés Sanghajban
Sanghaj, január 5 Sanghajban a ínult évben 35.000 ember, főként koldus halt élten vágy, fagyott meg a város utcáin. Ezek közül a gyermekek száma több, mint 26.000. Sanghajban egyre uöve-kcduV az etsze^ryedé-s és meg-növektetlett a koldusok szánni, bár a sanghaji hatóságok külön otthonokat rendeztek be számukra.
Lapzártakor érkezett
Német légikötelékek egészen a Farrör- szigetekig nyomultak előre
Berlin, január 5 Német hafelrepülőgépek ley-napi sikeres felderítésük során egészen a Fareör szigetekig nyomultak előre. Kiköfőberendezéseket, ipari colpontokat, továbbá egy rádióállomást lámadtak meg a Fareör szigeteken. a Shetlend-szigctek és Észak-Skó-
cia partjain. Ezenkívül tüzelték egy barakktáborra Js. (MTI)
Tókio, január 5 Japán hadihajók megtámadták a Hawai-szigctek egyik kikötőjét és egy amerikai hadihajói súlyosan megrongáltál?.
(MTI)
Egész Olaszország ünnepelte a fasisztaállam megszületésének évfordulóját
Itónta, Január .">
Mussolini történ -Inu nevezetességű beszédét 102.-) január ;í án tartotta. Ebben a beszédében a Dm* a vele szemlicaánó porlikai szövetségek vé. gót és a fasisztáéi)atn inc^zütetósát jelentette |.e.
Ezt az évfordulót Cmncp.\'lle Olasz-ország - --null ii ni. Az olasz Veronákban a kormány hatóságok és a párt ; vezelöemto ejnok kSeajétel ai .\'otytik l le az ünnepségek. Az elluin^o\'t le. i szóii«k közül ktemeitjDdoU cl no g.\'öf ; külügyminiszter Lologn i beszéd* |
(\'i\'ino rámutatott arra, hogv rtr Cm berlség "j, véres összeütköző*u»gy- \'
részien annak kell tifiajdonitnni, liogv a fasizmust külföldi cfű.nségánk szándékosan félicmng\\aráztak és felsorakoztak ellen-. |[o!->U MUSSotnl veit nz cisö, aki az európai iiógye* szövetség javaslatba hozásával megkísérelte a l)ékc megmentését, Ezt a kozdómó-nyesést azonban meghiúsították ugyatn-arok, akik Olaszországtól irigyelték a helyet oz afrikai nap ölalt.
Pedig róni szövetségi szerződés is kötelezte u,i!i az afrikai ofcsz
hivalottsáfl oltsmerósére, A győzőimen etiópiai-olasz hadjárat után is tovilbb folytatták az alattomos iafe-ífódist Olaszország eSen.
N
diiB meg a klrafcagomban
öHiíiütadö lamaxnaaréta qramofant.
(Működéében dé\'u\'An 3-6, délelőtt 11—12 óráig.)
GrQnhut Elemér, deák-tér
IIMGER-ULL.IWAMN ELEK és TÖTH
VASKERESKEDÉSE — NAOYKANIZSA. m
Hof herr- Schrantz - Clayton - Shuttleworth
Magyar Oípgyáii Müvek Rt. Nainkanlzea és környéki képviselete.
Zatni Ko/.löny Zalai Ml5ny Zalai Kn^&laetmMJtWWIU1 Alifl\'il lUSHony
Rozsdamentes és aipacca ewíteszköz, manikűrkészlet
?SSzt6kb.n MÁJON TESTVÉREK
\'u, szaküzletében
DRÁVAVÖLBYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ R.T.
S X 1» fc « * IB «¦ U f B 1 Hl lÜaOB I tál
minden viHármas kérdésben Csengery-ut S1, telefon 294.
ÁramnínMk flaetóée, reklamációk, hibáim jelentések Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 2»3.
MÉRLEG
Mindéit manine» Sraknert |it1Ui
SCHOUCZ JÁNOS mirleiké.xlta.m.st.r
Nagyknniadt; EOtfrfla-tér 30 tato.
úrat, ÉKSZERT,
\'•»;SJszEMűvEGrr-\'\'ajj|*!-i
ZSOLDOS GYULA
tlilBllll. ÍVtttf\'hl ti littlElfItűillHilll,
ül g, {¦ Korona-iilllodtval uambenj Bttltiota <irs-, Uiiff- *i lllntrHtlli-»0\', tlj.
ísjJa
UI«ue»ííötófeBas.-oltt-4ianonooÍ (elvesz Czvetkó, Hotthy^M.-ul 4. 28
BeJ*>a-to\' aíojmnl felvétetik. Er/sítif\'-térl telivé, Kremiler. 25
H«iáe-*nöt atonnal (elvrszak. Cien* gery-ut.7., emtlet. Jdentkszéadtlilött. 31
Oyskortolt\' l\'-adínianS \'iiacrykara*^c. bedisbe a\'onnxll bQtép»*Te felvetítik, ól-ksresitény \'sJánta\'oV -.Ogyes" jellgsre h kladébsTkéretnek. se
AX>AaVvére)c
muúA vaikslyhi <s a Mik (okkal együtt. Babochay utca 1. 22
lakás OzununLYisÉo
Kótsaaháa lakist sionaalra kertttk vagy elcserélek. Elirány ékszerész. 28
HÁZ ÉS INGATLAN
Eladó összkomfortot, adémerites, ju-romsiobás msirinhiz. Érdeklődni Horváth nal, Sogir-üt \'$L 27
Qeafnléonar-ltinzakéTtd Mindenről nil«rmAl|a.E<ÍUaa-tórfiB. Nagykaiihiin eaah fasruár IB.-élg I»bs.
Képall legotcfóbban keretezi Hórváih I.iijos Horthy M.-nt 23. 6
Nagykanizsa megyei város polgármesteréi öí.
296(4/1011.
Hirdetméiiy*
A lovak és jArmllvék pömszMIyózaea f. évi januAr- hó 14-dfí déletfi«8 órai kezdettel as Allatvásártéreft lééz m^-
tárfvaii
Felhívom azon ló- és járrnű-tulajdonosokat, .akik a mult ér december 5*éh éa 9-én megtartott o«7tályozaflrR lovaikat és jármüveikét élÓ nem vezették, a fonti időpontban és helyen ezen kötolezottségiikot okvetlen telje-sltsékj mert annak tdmulasztási \'stnyos büntetést von magii utntV."
A ló- és JárBitl-tuIuJdonOBok áíélö^ vozotés alkalmával eltogádható módon Igazolni tartoznak a muitóv december ö-én és 9 éii megtartott osztályozásról való elmaradásukat, tnort ba iux Irí-i-/.útiil nem tudjak, az elmaradásért te-Idntént 2 penrjff-flíiatfot "tartóznak iltetol. ..
NágymíniüeB, 19«. JanaaY\'fráif:
is1 Polgármester.
ZrXLiií i/ÖZLOHV
FOLITIK*! NAFIEJTF. Kia.lJa:1.KözUBztiR.áöl R.T. NsgykinUU". \'Felelős kiadó: 2s.hu Kársly. Nyomatott ¦
¦ „KBiQRiáRHBBl h.j. Harjyktiilíía" nyi.it!(lAjíbiiii Híigyknütíonn.
(N»om4*órt lalali* zilál KarsH^
82. •vfoíyam, 4 Mim.
Nagykanjwa, (842. Január 7. siarda
Ara 12 MM*
- ¦ mm__•
ZALAI KÖZLÖNY
ÉMrkcfBtMg ,Üa kiadóhivatal i wtmi L i_
mmiXimUitttáttUtMitwUtM. muto» 78. a.
FeicKW nerkentS: Barbarita Lajos
¦: «t7 umpi a Mttaf a
>>W*tTrt T iql 10 tlll6r.
Errai «ti» : m»««i»p temi, muci
NEMZETI EGYSÉGETI
Irta: Bározay Fereno m. Wr, titkos tanícsos, \' a Magyar filét Paitja pártvezér-helyettese
Oriain >La Rivolta ídoale* rirnü munkájában azt mondja : i A.világtörténelem Lassan minden népet beleilleszt ritmusába és\', a nUriUenlanek kijutó ölet heve egybe forrasztja a legmakacsabb Önzéseket is.*
A világon most végigszáguldó víhar pusztít, rombol, de a vihar elülte után visszatér az élet ."ritmusa. A hanyatló növekvő nemzedékek közólt 61 a mr nemzedéke, hogy átvegye az apák tapasztalatait, ideáljait, munkáját és azokat továbbfejlesztve átadja a növekvő nemzedéknek. Az egyes nemzedékek munkája, gondolkodása, törekvése összetevődve adja a nemzeti élet\' ritmusát.
Minden vihar ,után nyugalom jön, nündon háborút bókc kövei. Zűrzavar, felbomlás, pusz-i futás után rend, épitő munka, fejlődés következik. Ez a világtörténelem ritmusa. Az élet küzdelem és a küzdelemre; fel kell készülni, «rŐt~ kell" gyűjtőül Mindén heiuzet., annyitf . ér. amennyi erőt össze i.tud gyűjteni és ki tud termelni önmagából. A vajúdó, kialakulóban lévő uj világrendben periig minden nemzet azt a 1 helyet foglalja el, amely történelmi múltja, erkölcse és belső ereje folytán megilleti,\'
Nemzetünk másfélezer éves történelme folyamán soicszor megmutatta, hogy rendkívül nehéz viszonyok között ¦ el esett sé-géből fel tudott lámadni, inert fokozta erejét. A tatárjárás, n 150 esztendős török hódoltság legyengített, de nem ölt meg bennünket. Feltámadtunk Trianon ú tán is, mert az ól ni, akaró magyar lelket, a küzdésre, szon-ved és re képes acélos magyar akaratot megtörni nem lehetett\'. Beigazolódott az, hogy egy nemzet élete, hatalma nem a számától, hanem szellemi és erkölcsi erejétől függ.
Ezeket az erőket kell fokoznunk, hogy a viharban incg-átlhassuk ^helyünket. Munkában, küzdelemben eltöltölt, szenvedésekkel teli évek eredményeket hoztak, de uj esztendő köszöntött ránk\'és az tLMü uj feladatok, uj küzdelmek; uj nélkülözések elé fog állítani bennünket.\' "
Megálljuk-e helyünket az eljövendő nehézségekkel szemben ? Megerősítjük-e nemzetünket. Össze tudjuk-e gyűjteni népünk erejét ? Megoldjuk-e a reánk váró feladatokat.? Mind olyan kérdés, amelyre millió és millió" ősszedobfumó magyar szívnek kell kMUöudaiÜ\'az igent.
Feladatunkat liárdossy László mi nisztere 1 nö künk vi 1 ágosa n megjelölte: rMa u ucmzctiegy-ségre, a szivek és lelkek valósa gos belső egységére nagyobb szükség vau, mint valaha. Meg kell fognunk egymás kezét a társadalmi osztályokon innen és tul és nem csak mondanunk.
de éreznünk ós lettel meg kell valósítanunk azt, hogy jóban és rosszban egymásra utalt testvérek vagyunk.*
11a 15 millió magyar testvét szivo ősszedobban, nem kell a nemzet jövőjét félteni.
A Magyar Elet Pártja sok-ezer szervezete az uj óvben is ápolja a magyar testvériség gondolatát.
Lobogjon minden magyar testvérünk szivében a hazaszeretet lángja olyan magasan.
hogy fényénél egymásra találjunk.
Gyújtsuk fel a lármafákat minden városban, minden faluban, minden magyar tanyán,
Hirdessük szerte- az országiban mindenütt, hogy a nemzet jövőjéért minden murikát; minden nélkülözést, minden szenvedés! vállalnunk kell.
F.s vállaljuk is ! :
Legyen az 1942. esztendő a nemzeti egység, a magyar testvériség esztendeje I
Ausztrália kiválik a brit birodalomból és USA szövetséges államává fii
Amerikai csapatok Jönnek a brit szigetekre — Maiakká minden légikikötője Jtpán kézre került — Wavel Sourabajába tette át „KShadlszállását"
Ribbentropot holnap m Ház kupolacsarnokában flnnepelyesen fogadják
jHclsjnki, január 7 Hivatalos, jelentés szerint a szovjet-csapatok -továbbra is támadták Kelet-Karéliát, de támadásuk mindenütt ósszeonr-lott ós veszteségeket szonvedteJc.
A szviri arcvonalon a finnekelfoglalták az ellenség több nicg-,erősített, állását,-ezenkívül sok fegyvert ós lőszert zsákmányoltak:. A finn-arcvonal többi szakaszáról nincs jelentanivaló.
A Japánok 35 mérföldre vannak Kuala Lumpurtól
London, január 7 Az nugol hírszolgálat sziga-.
puri jelentése szerint az előnyomuló japán csapatok; sikerei következtében az angolok Ipoh és Kuala Lumpur, Szélangor fővárosa között kénytelenek voltak arcvonalukat ismét hátrább helyezni.\' Kelet-Malayáhan a
japánok megszállták Kuautan várost és repülőterét. Ezzel Sziugajnir a japán vadászrepülők hatósugarába ltorült. Hír szerint a japánok Szélangor folyó torkolatánál elérték Kuala Szélangor környékét, Kuala Lumpurtól 35 mérföldnyire északra.
A délamerikai államok Ria de Janelréban döntenek jövőjükről
Róma, január 7 A rio de Janeiro! értekezlet küszöbén a Stefani-iroda a dél-amerikai kérdésekkel foglalkozik. Megállapítja, hogy Dél-amérikn szellemileg mindig közelebb volt Európához, mini Eszakamerika. Ez mind a mai napig politikai és erkölcsi téren egyaránt megnyilvánult. Gazdasági tekintetben is Európa mindenkor a legjobb vevője volt Délamerikának. Az esztendők során Japán is Délamerika egyik legjobb\' üzletfelévé lett. Gazdasági téren az físzakniueri-kai Egyesült: Államok sohasem pótolhatták Európát és Japánt, mert ugyanazokat a termékeket szállítják, mint Délamerika, igy tehát annak versenytársai Roosevelt ezldőszerint az earápai veszedelem faltafestésivel Igyekszik befolyásolni Délamerika államait az angol-szdszok javára. .
Ugyanazokkal a háboríts érve-
lésekkel teszi ezt. amelyekkei a saját országát félrevezette. A tengely és Japán többízhen kijelentette, hogy az amerikai földrészre nem vonatkozik sem az európai, sem a keletázsiai ujjárendezés. Felesleges, hogy Róma, Berlin és Tokió folyton ismételjék politikájuknak ezt az alapelvét. A tengely, valamin! Japán csupán azt kívánja, hogy a történelemnek ebben a súlyos pillanatában a délamerikai államoknak megtegyenek azok a tisztánlátó államférfiúi, akik felismerik a délamcrikat népek igazi érdekeit és elég jellemmel rendelkeznek, hogy szembeszáll-janak a Fehérház csel szövései* vei.. A -tengely és Japán — \'álla-pilja nu-g a Stefam-irorfa — a délamerikai államoktól csupán jóakaratot és megérlő semlegességet kivannak. London és Washington azonban a beavatkozási követelik tőlük.
A rlo\'de Janeiro! értekezletnek nem az Egyesüli Államoknak szóló \'olasz* nemei is Japán hadüzenettel kell foglalkoznia, Hanem dz EgyesMtt Államok támadásával Európa és a japán birodalom ellen, A délamerikai államok Rio de Janelroban döntenek jövőjükről. Ha szilárd magatartásukban hiba lesz, akkor ők maguk valósítják meg politikájuk alárendeltségét az Egyesült Államokkal széniben és érezni fogják-an-ii ak su lyo s követ kezmény e i t. Európa bizik a délamerikai ál-lnniok történelmi .érzékében és konzervatív szellemében — fejezi bo fejtegetéseit a Stefani.
Budapest, január 7 A Magyar Távirati Iroda jelenti : Horthy Miklós, Magyamr szág kormányzója és a m. kir. kormány meghívására Hibben-trop Jachim német birodalmi külügyminiszter hétfőn \' este többnapos látogatásra Berlinből Magyarországra utazott.
Egyiptom megszakítja a diplomádat viszonyt Bulgáriával én Finnországgal
Kairó, január 7 Az egyiptomi kormány elhatározta, hogy Bulgáriával és Finnországgal is megszünteti a diplomáciai viszonyt.
„Ausztrália osztozik majd ai USA •er«áb«n»
Róma, január 7 Ausztrália rövidesen katonai szöyt^ségre lép,az Egyesült Államokkal. Tekintetét azóta for ditjrf az Egyesült Államok félé irja a Stefnhi-iroda ami-(Folytatán az 5. oldalon)
Zalai közlöny
Közel 30.000 hold földet osztanak ki lorakAzben
A Magyar Tudósító jelenti: Teljes erővei folyik a munka a felszabadult, Muravidéken é* Muraközben, hogy ezek az országrészek is hítíekupcsu tód janiik az egységes földbirtokpo-Jilikuj elgondolásokba. A földművelésügyi minisztériumban már befejeződtek az adatgyűjtési munkalatok és ennek-értelmében 29.008 köt. hold földel basznál fel a délvidéki földbir-tokpoülikai kirendeltség u .Muravidéken iöldbirtokpolilikai célokra és átmenetileg haszonbér
i formájában, juttatja az arra
I érdemes igénylőknek.
j Ez azonban csak igcidlenes
megoldás, mindössze egy évre
szól.
Ez alatl az idő alatt végképpen ki fog alakulni a helyzet\'és i érvényesíit a minisztériumnak az az elgondolása, hogy földel csak olyan érdemes és a nemzetvédelmi szempontokból kifogástalan egyén kaphasson, aki azt maga műveli meg, tehát akinek u földmüvelés élethivatása.
A vizsgálóbíró letartóztatta a csomag-dézsmaió budapesti mozgóposta-altisztet
Özvegy Lukács Lajoinet azonban szabadlábra helyezte
BÚTORT
¦Sak üzletbe n, Q A BOR műaaxtaloanál
v*Ota »w ic.idíii\'-n.
N.IrtMMUi... VA*««h*>>P>[»ta. mi
Hallotta már...?
...hogy Németország a keleti harctéren négy bónup alatt foglyul, ejtett három és fél millió orosszal szemben a világ-háboru négy éve alatt csupán megközelítőleg másfélmillió orosz foglyot cjLell ? A világhír* borúban uz összes német fog-ságbu került ellenséges katonák száma két és fél millióru rúgott, a mostani báborubau pedjgesu-pán eddig is meghaladja u but. és fél iniiüót, az azounul baxa-eugedjB.lt holland, norvég és görög hadifoglyokat,nem is számítva.

...hogy az acéltól! sokkol régibb, mint ahogy, a közvélemény tartja? Nürnbergben már 1344-ben gyártottak vasból és rézből irótollat, Johannes Janssen aacheni polgár pedig 1748-ban már u világ minden részébe sxálüteti acéltoilakut, darabját egy,.«BUiigért.
...hogy a legújabb kutatások szerint nemcsuk a felnőttek átlagos testmagassága vau növekedőben, hanem az utóbbi .évek alatt az újszülöttek is nagyobbak leltek ? Az újszülötteknugy sága 50 centiméterről 51.5 ceu-liméterre, átlagos súlyuk pedig liaQÜ-ról 3400 grammra növekedett.
Dr. Almássy Gyula tőrvényszéki tanácselnök, vizsgálóbíró maga .elé vezettette Aladaraai Lajost, a rendörségről az ügyészségre átkísért budapesti mozgópostu altisztet, aki hónapokon át dézsmálta a csomagokat. Dr. Almássy, több órán ál hallgatta ki a súlyosan vétett embert, aki — miként a rendőrségen — teljes beismerő vallomást tett. A nyomozás megállapította, hogy Mudurasi,, amikor a csomagokat felbontotta és megdézsmálta, bűnös manipulációja, után ismét visszacso-mugoila és bekötözte azokat, ugy. hogy a címzettek a legtöbb esetben nem vették\'észre, hogy
bűnös kéz nyitotta ki a esomu-gqt, csak .ainikux. nz árut át", nézték, állapították megj- u hiányt. Voltak, akik emiatt panasszal is éltek a postához. Mi-ulán Madaras! cselekménye súlyos elbírálás ^alá^ esáky a vizsga lóbiró letartóztatta. Utána özvegy Lukács Lajosnét, a Kiskorona . csaposuójét hallgatta kJ a vizsgálóbíró. Tekintettel, hogy foglalkozása és rendes lakása van és szökésétől nem kell lar-lani, szabadlábra helyezte őt, de a bűnvádi eljárás tovább folyik ellene. i A budapesti mozgópostán Mn-durast Lajos cselekménye nagy megdöbbenést váltott ki.
190. január 1
Ntgykahtni láthatja,\' milyen atépan fairt
Mos, foat, tl»*W, \'ImpTíaS^* és ezzel Jól o»ak?<>n Jár.
Oyár: Hu»ya(ll<-utatd 18. réüileli Horthy mik\\é®-ut I,
Tckfon: M«. \' wie
icpiMések ej vannak túmva, kóvalkecih a benépesítés. L««afcínlaiosabb termé-Kzetea rajokat vásárolni megbízható, beiegségm*nias. helyről a «rt-n kifo.\'
mistalan, leíöMbb á\'lojjort rajt a kap. tárba u következőképpen helyez}*, lem ei.
A 2 kg • 11 rajnak elég 4—5 kezet az első héten. Bat a 4—3 keretet ki. veszem a kaptárból és a kaptár tett, jéie heJyezajn, liogy kéznél legyenek. Alkonyattájban. fl( \'kasben iévü rojt ndaviszem a kaptárhoz és egy-két üléssel a kashau jívu méh^kéVI Lelerázom a káplárba, a kiszedett keretek Kelvén;. Amikor «z roegtörtínt, a keretekéi\' gyorsan « mélie.-skékie rakom s azok menekülnak\'. a keretak . alól, ttzon\'iafi ielrnásznak .a ke»dl»kre, (;><>i¦> .i, összetolom a k* reléket a lioly ükre és beleden* okul. Másnap. reggel iii"kiiiV«iii, bugy a keretek rendben v. nnuk-*:. s ha igen,, ugy lezárom s iwm nyúlok ltozzá 3—4 ni. üig. Csak kividről íigy«íiem\' munkájú-iVil. s/,V\'n léjókozóóva, majd.
nem gondolkodva dolgoznak, ¦ nkkpr bloea baj, A baj üyca esetben •assk. iu leliet, hogy az luiya- erlieg, bartlos-követkéziében nwgséjririt, * elfiuazlüll^-IIa nincs anya, már masaa§><nipflal\'Ä. pithatom a méhecskék mozgásából Ilyenkor nyuytatanuV- celUGanuA rop. ködnek ki-be, mintha kei«snéöck va-lamjt. lly*n eseibío, még akkor is< ha az anya. nem \\-e3z-t.eaj«!^teíii.
a líijkii). líg/ Jtiásik fSalJádlúl »gy rri!,s fjasiLá-sos ksrvtet «h«sj5*k- és a rajöükvftdoiii. 3—i lutpiji vÍidí., uv>il már .i raj jdíuden kóLiAm)áD.>*lc., között meg v-m nii\'Jitvi-. 3—-1 nujp múlva ktl oJitoin a kontárt s Jia u b«ttdűtt fiasitáÉos kereten nmes m)«bölc3Sö. okkor van anya. Ilavan anyabólcso, alíkor iiiii.\'í, jdiya, de juajiL fe-áa; A raj n«vei magának aayáA s ekkoi\' a najt síakérícltijiuivvl gondozni \'k«!í hogy Cs.\'tad íejlodhe^^..ljulótc.I¦
Ha a munka az .elsíi joaplólt kezdvfl zavartalanul ii\'iidei;efi íá-yje. u kajíUr. h-m, 4 nap, múlva kibontom. Azért bontom ki, hogy uz énibjjínyt s vei« cgyiiti ü pelézést nj*gOé»nassbjie*Ha építenek, hordanak a nióhefc ax anya ke] :,\'> mezoiyiségbtai pelóy., akkotu csak, 0 azt jegyzem; meg a csolAdrói\'ibogy\';\' niiknr kell niuiópfl |tf:MUii, hnjj)- - ti> vább.epitbcswen, :dotgozhaseonv> Ivgy-szerre nem szabad sokat ¦ adni önkik,. mert ez «cm bjatye«. eljárás. Mindig csak annyi nmiépre van szükség, » momiyi a munka tenm/észel** incoótó-l(cz elégsígx\'s. 1—2 keretnél .több.friss malép íoIu no teg>-qn a kaptárban.
Amikor a h-nUmb leirt munkákat, inegíigj-etés-ikct elvé^aztanz,. akknr ne. mélhelem, ljogj\' a követjfttó\'évb\'fl\' az a raj egj\' népes1 családdá fejtó(h*, vissznflzeU édes mézwl azjt >* fáradsá. tjol, anyagi kiadást^ amit\' veKílc véjpeüJ lem s rájuk rorditoUan*.
A íckvö kajMrban már ;eratitcU**« kél csillád fí-r ek OsTág ninrs egyéij dolog \\e;uk, mint vigyázni a zavartalan muokájtfkra. ösaig beliordják. ezek a kis bogárkák a tétűk feiAlartásához szükséges, mezei, viráígioilt-.s a kó«ci. kezó Uwassszol anegindulhat-oz vi«rt méuyes r mái*-hasznos mkmk*,vam«ly mindcj] méltésznek a Uffiagyt^b gyA» uyöraséga, lüvánom, nogy.a jó .ls*;a segitipuí rneg.,iiünde»(it»iWBaMrs8iaali s adjtm ¦ bosóg** vb7,aá»»{i-lliaA».:ta- s vaszt, nyarat a mó&*e&kékfKkt,\' ha^f\' srorgalinawwi ¦ töeghordhassák ¦ • kap-tárakat édes méitei ugy . a mi, mint M*9 bwiánk kAsdaáua. \' , , , i,
...hogy az alkohol fogyasztás, mint egy aiueiikui tudós meg-állapitotta, a szemnek a sötétséghez való alkalmazkodó képességét növeli V A sötétben való látásnál az A-vitaminnak kiemelkedő szerepe vau, az Amerikában korcsmai mulatozások alkalmával szokásos fejadag, átlagosan UOO köbcentiméter pálinka^ pedig a vér A-vitamintartalmát 7 százalékkal cmoli. A közmondásttchúl,mely szerint a szerencse a részeg embert különös módon párlfogásába veszi, ilyenformán úgyszólván tudományos igazolást nyert. Annak azonban, aki bu-felcjtetővcl akarja a holdvilágot pótolni, mindenesetre hosz-szabb borozásra kell felkészülnie, tűivel ac alkohol csak négy óra mulvu kezd el hatni. •
...bog}- a mostanában annyira divatos gyümölcskurákat mar a görögök és rómaiak is ismerték 1 Különösen n szölökurát már llippokrates, l\'linius és Galenus is nagyon ajánlotta. ¦
...hogy a száraafölddel ellentétben h tengerek állalvilága nem a trópusokon, hanem a liidegebb égöwk alatt gazdagabb ? i
¦ •
...hogy a papagáj az egyetlen madár, mely nem csőrével nyúl tápláléka után, hanem kannáival viszi eledelét csőréhez ? *
...hogy,az cszakamerikai .préri k vadon növő füvrinek gj\'öke-i i-ei sokszor 10 ínéteras .mélységet is alérnak V t
Méhészkedjűnk,
A kaptár berendezéie, b^tépesltése
Irta: Tatai Gyala uiurakore«/.(»rl taniló
, kfíalamány
A kétanyú si end szerű kaptúrl>a Xi ke. rei,- ¦> drb. *Wál iizló deszka és egy szilolemezea k«r«t fér «fl,
A k»t*elíécek vastagsága 1 cm. .szélessége. , 3*2 mm. A Wlsó, IBglkWizabb kereWéc 1 és fél. cm. áVgyen, mert vekonj\'abb léc mcghaj^k a móz.sií^ya i4att.
A kész kereteket Ije knB drótozni Itajzinia>ával szotgálok. Esek kózó a drólok kőzókeji a míaVpet »H*it)yjt-ni, Itcmgasztani. Vigyázni k >. urna, hogy a inülép a keretűén egyenes Jegyen. Az ulsó -kereflóaig ne érjen W a imdép, 1 cni. liUíy miaradjan, mert a muJép épüés kihuzái kézb*n megnyúlik,
A váJafizló deszkával .vadásztom el a családokal egj\'máslól. Kzckm\'k a dCszkákmk pontosan lide keli illeni a kantárba, llézaunuk nem szabad Jenni, meri a méluk-skók a hézagokon átbujn ik és egymást zavarják. A deszkák arra valók, hogy a család Irújvl sziikjUielem, büvilhvfcem n esalati élet. kóiíibuéuj-cinek megiede3o<n.
Kelt még a szitaikeinezes keiét, mely. re » caalád ¦*tty*xfyMn& van sziikseg. Ila inérkezell a lőhordás ideje, illelve a meganyátaanitás ideje, (okkor n n*g. aiiyáUanitoU és az anyás csatád kózé u válasz tó-deszka liejyett a szitaAenie. z*s kerubat texnem. Ennnk nz idejű Idliordás vagy akácvirágzás «lotti 3 )n\'\'i. Uelj-escbban akkoJ- Biiyáklanilani
meg a családot, ami kor látom, Imgy 2—3 hé\' múlva az akác teljes virág, záslwn iaszj Krre az időm oz ó$sa*«\' fiasitáH I Jókéi; ¦ inegei\'ÓsódrtBk a legfiatalabb méhek is éa hordanfldc.bá. mula Ir omol Ló ig>ekenettat, és szorga. lotmaal. f . • j í | ,
A szíWlernazea\' kamsziál a móbnk -nem tudnak átbújni, de a zaj s az :my.i zanunófiése átballaLazik. Kéthá. lom n ip múlva ,kivesz«kni a icmBit b a családok minden baj nóW: egye. m\'il\'ek. A meguiiyáUanitott csokid nem épít anyabóksóket, im^rt ntár a Wag\\ zen keresztút miegrudBoltn, hogy van anya a kaptár másik felén. Kéhány< nap múlva a legUdVje^Mi rendben folyik a munka,;
Szerszám vagy méhészeti CszköA ész sicwi egv- rsavarhuzó, ^amivel a kéne. . leket, deszkák tl íeszitem (el zajtalanul, ha meg aka\'om nézni a i-saxádot. IÍZ lenjie riirthéjhan, .gyakorlati attapon a kaptár. lieiwn\'deeétf». (
Tudatosan lettem a Magén/1 a knplár benépesitését, mert addig, anttg mtn. tudjuk, nem ismerjük a kaptár, -be. rendezését, gj-okorfati használalátr hiába beszéltem vtílna. bené^sitésréO.
A kaptár benépaaltóaa.
Amikor a kaptár H&jt&n tiszta, iu\'"./en van, a mülópek1 vannak ragaaztva, a tolódes7MV;UfogAstakuu<>. mukodnek, u kaptárakbiui \'nz »-si\'ileyen
MIÉ K III üéaMwMiyl, IMer >m«maM»kf mmm.M9, m;.a am.a*| «laiagyne»! aapUrak kaphatók
SOHLES8 TESTVÉREKNÉL
ZALAI kízl6ny
W kVM^7___
Nagykanizsa a káromkodás ellen
ismeretes, hogy az Acüo Cáthotica országos elnökségének határoznia erte.huoho.il jaJ niuir. 4-én, az Ur Jézus\' szent .nevének ünnepén az egész országban morálom indult meg a legi-utabb és legoesinányubb szokás, a káromkodás ellen*. Kanizsán Kiskanizsa volt az első, amely az AC intenciói szerint tartotta meg\' január .(-ét, méltóan\' a nagy ünnephez, amikor óriási közönség részvételével előadás keretében állást foglalt Kiskanizsa derék katolikus-saga a káromkodás ellen. Nagykanizsán a templomokban hangzottak el cgyházszóiioklatok a káromkodás ellen. Szentségkitétel is volt, engeszteléskép. P. Gulyás Gellért plébános pediy az AC röplapjai osztotta szét Ügy tudjuk, hogy a legközelebbi órákban hatalmas* mozgalom indul meg Nagykanizsán a káromkodás ellen, bekapcsolódván az AC országos akciójába. A röplap rendkívül alkalmas tartalmánál fogva a szent célt szolgálni, amennyiben rámutat arra, mit jelent a káromkodás A legsúlyosabb Telségsértést követi él "a káromkodó.: Utal Prohászka püs|>ők fajlaszere-leltöl áthalott jóslatára a világháborúban : ¦\'Nem védekezem a rén. nehezedő borzalmas érzéstől, hogy a magvar nem győzhet, ez a káromkodó nép okvetlenül megadja az árát, akármit csinálunk, hu körmenetekéi tartunk is. Magyar földről, magvai nyelven emelkedik égre a legutálatosabb és legalávalöbh káromkodás. A pokol káromkodása után Magyarország káromkodása ölti rákfenés nyelvét az Isten és az ö szentjei ellen....\' Maid mikor a trianoni törvényt kellett beiktatni, szomorúan ir-t-V naplójába : \'Egy országsem ment ugy széjjel, mint a mienk, nekem többször volt az az ér-zéí,em, hogy Isten ezt a káromkodó népet összetöri.- Megrázó szavak ezek minden magyar számára.
Az Actio Catholáca országos megmozdulása ennek a förtelmes szokásnak gátat akar vetni és azért sorompóba állítja az egész Inágyar katolikusságot. Szent keresztcshadjárat ez a káromkodás ellen, amelyből senki som vonhatja ki magát, a legközelebbi órákban összeül az egyesületközi bizottság, hogy megbeszélje helyi vonatkozásban a tennivalókat, hogy a megindítandó akció hatásos, célirányos és sikeres legyen.
Azonban sikert csak akkor várhatunk, ha az illetékes tényezők is teljes erejükkel, szolgálatkészségükkel és a szent ügy iránti lelkesedésükkel belekapcsolódnak. Ott kell lennie az iskolák, a tanintézetek vezetőinek, ott a hivatalfönököknek, ott a hatóság képviselőinek, ott a munkaadóknak, ott a szülőknek és a családfőknek és egységesen ki kell adni a harci riadót: .
éi ezentúl a mi hatáskörünk-bán ; nom engedjük ós nem tűrjük többé a káromkodást, az Isten megsértését,
a felséggyalázást.
Bs hu nem lehel máskép; kér-
lelhetetlenül alkalmazni kel a tőrvény sújtó kezét a káromko-dóvaí szemben,
Btk. 190. §-n világosan kimondja : Aki Isten ellen intézett gyalázó kifejezések állal közbotrányt okoz, vétséget követ el és egy évifj terjedhető fogházzal büntettetik. Még súlyosabban bűnhődik, ha gyermekét botránkoztat meg. vagy tanít káromkodásra. Hal hónapig terjedő büntetés éri azt, aki vallási szertartást, tárgyal vagy személyi gyaláz vallási szertartás közben. A Boldogságos Szűz Mária és a szentek neveinek gyalázol is a Btk. szerint büntetendők a Kúria döntése sze-\' | rint.
Be kell különösen kapcsolódnia a rendőrhatóságnak és szigorú utasítási adnia az őrszemélyzetnek, hogy minden nyilvánosan káromkodó személyt azonnal állítson elő a rendörségre és indítsa meg vele szemben nyomban az eljárást. Ugyan ez áll a föszolgabiróságra, a községekben a csendőrőrsre, a községi elöljáróságra, stb.
Keresztes hadjáratot á káromkodás ellen az egész vonalon I
A felvidéki, kárpátaljai ás erdélyi országrészek visszatérése ée a rend-kívüli háborús Idők érdekes változásokat idéztek elö a MÁV forgalmának alakulatában. Az országrészek visszatérése nagy mértékben megnövelte a vasutvonalak hosszát.
Az ország területe, a Délvidéket nem szímltva, csaknem 73%-kat gyarapodott, a vasu\'vonalak hosBza 7824 km-ről 11,548 km-re nőit meg. (Ebbö! 5626 km fővonal). A rendkívüli háborús Idők következtében 1940-ben 56,669.000 vonatkm. — szemben az előző évi 50 073 000-rel — volt a vasutak összfelleBltménye.
Az összes teljesítmény 21,988.000 tonna-km volt, ami az előző évvel szemben 873 százalékos emelkedést mutat. Ebből az elszállított áruk tonnakm-e 4 961,479X00 volt (19-31 százalék emelkedés), míg az utasok száma 3.759 765.000 volt és az elözö
Nemrégen történt, hogy özvegy Benczők Vendciné szépe tk! asszony kukoricát vásárolt ifjú Benke László fiatal gazdától, aki a megállapított árnál magasabban adta el a kukoricát. Mikor az asszony erre rájött, feljelentette Bőnkét, aki ellen megindult az eljárás és a bíróság cl is ítélte őt 70 pengő pénzbüntetésre. Benke emiatt
Ne tűrjük, hogy családunkban káromkodó szó elhangozzon. Vannak munkaadók, akik a ká-romkodót azonnal elbocsátják a munkából. Ha az utcán vagy bárhol káromkodást hallunk, figyelmeztessük az illetőt: Isten megbünteti a káromkodót! Ha nem hallgat ránk; adjuk át a legközelebbi rendőrnek, vagy jelentsük fel a községházán vagy az őrsön. Függesszük ki a káromkodás elleni plakátot a házfalakra,\' a kapukra, az Irodákba, a műhelyekbe, az üzemekbe, a rendőrörszobákba, a kaszárnyákba és mindenütt, ahol sokan megfordulnak.
Hlvatalfőnök, munkaadó, családfő : semmi körülmények közölt ne tűrje a káromkodást !
Fogjunk össze mindannyian és küszöböljük ki az egész vonalon a káromkodást, az Isten-gyalázást, a felségsértési, Isten büntető kezének kihívását.
Hogy Isten áldó, segítő és oltalmazó keze legyen ismét Magyarország felett!
évvel S7emben 41.62 százalékkal eme\'kedett. Igen Jelentős emelkedést mutatott a szállított cukorrépa, tűzifa, fűrészeltla, őrlemények és a külföldi szén mennyisége, mlg más árué erő\'pn visszaesett
Az 1940. év bevételei 2822 százalékkal növekedtek meg, 431 millió pengőre, mlg a rendes kiadások összege 407 millió pengő volt.
Fontos intézkedések történtek a guruló szerelvények fejlesztésére és felfrissítésére. Három villamos-, 21 gözmozdonyt, 5 keskeny nyomtávú mozdonyt, 13 ujflpusu gyorsvonatl kocsit, 19 személyvonat!, J4 pogy-gyás- és 5 hütökocsit Is beszereztek többek körött.
Mlnd\'zek sz adatok bizonyítják, hogy a MÁV hivatása magaslatán áll és hogy örvendetes fejlődése a nehéz háborús Idők ellenére is fokozott mértékben haladt-előre.
nagyon megharagudott az asz-szonyra. 1
Minap történt, hogy Benczők-né gyalogszerrel hazafelé tartót! egy szomszéd községből. Már sötét volt, Mikor Petend-puszta elé ért, összetalálkozott ifjú Benke Lászlóval, aki szekerén fát szállított. A fiatal gazda felelősségre vonta az asz-szonyt, miért jelentette öt fel.
I^ICYITBEKÍS
— Kellett neked az én 70 pengőm \'.\' kiáltott rá Ós fc-nyegetőleg az asszony felé ugrott le a szekeréről. h
Benczöknó menekülni akart a feldühödt ember elől,. majd könyőrgőre fogta a dolgot, He Benke kivette kését és azzal fe« jét, nyakát vad kegyetlenséggel össze-vissza szurkálta. Arra járó emberek találtak rá a vérébon feküdt asszonyra, akit beszállítottak a kórházba, ahol rövidesen megholt
A gyilkost a csendőrség őrizetbe vette és vasraverve szállította be az ügyészségre.
A vizsgálóbíró elrendelte az áldozat holttestének felboncolását.
AlUndö uBsornamok hitkitaupakoa
BntUpcut I, nflwráa\'
6.40 Kbresztt, torna. — 7.00 Hírek, köslemények, étrend, hartgletnezek. — 10.00 Ilink. — 11.10 Nemzetkosi viz-jelzÖszolgálat. — 12.00 Doli harang-sso. — 12.« Hirek. ~ 1320 Tdöjelscis, Időjárás- és vízállásjelentés. — 14.30 Hírek. — 14.45 A rádióműsor lsmerte-tasi. — \' 15.00 Arfoiynmhirek, piaci arak, élelmiszerárak. — 16.45 Időjelzés, tdőjárlsjeientéa, hírek. — 17.00 Hiro* szlovák és ruszin nyalven. — 19,08 Hírek magyar, német és román ovoi-ven. - 20.00 Hirek (Budapest II.) -21,40 Hírek, Időjárisjelenté*. — 23-00 Hírek német, olasi, *ugul óa fí*nc*a nyilván. — 24.00 Hírük-BUDAPEST L
10.15 Szórakoztató zene. — 11.20 Hanglemez. — 11.40 F^loUrvasas. -12.10 Szórakoztató zen*. — 13.30 Hoa-tárai rádiószolgálata. — 13.45 Kóczé.
vódeink" Cizenní-k. A Vöröskereszt baj-Antal cigányzenekara. 15.20 A Honvéd Uftpko esi szertár LevészegyvsúlM Zenekara. — 1G.Í0 Arányi Mária elö. adásai
17,15 Radjca Gábor jazz-együt lese.
— 17.15 D:ink Olivér Olöadásu. - . 18.15 Szegedi Ernő* zongorázik. — 18.10 Dr, Villani I.ajos báró előadása.
— 111.20 Magyar nólik. - 19.45 Komáromi Jözsel Sándor előadása. — 20 Visky Jánossal, a, zCnci (ireguss iüj nyerteiével l^zőlgct dr. Tóth Dénes. Hangfelvétel. -. üo.:ío Krtügyi begyed-. óra. — 20.45 Itadiözouckar. - 22.10 Beethoven: III. szimfóniája, — 23.» Sárközy Gyula cigányzenekara. — 0.15 0s*n az otthon. A Vöröskereszt baj. társi i-iidiószolgáial,
UNGER-ULLMANN ELEK És TÓTH
VASKERESKEDÉSE — NAGYKANIZSA. m
Sh\'íÉ*, tagliai ss Magyar KSalaj Réazvénytársasig nagy-^ WaUa kanizsai kapvlaal.ta ét bizományi raktira
Kadvezményes adótételt! mezőgazdasági olajok.
Egy zalai gazda meggyilkolta azt az asszonyt* aki árdrágításért feljelentette őt
A csendőrség a gyilkost őrizetbe vette éB átadta a lilr flgyészségnek
A háborús idők ellenére is jelentős volt a MÁV imilt évi fejlődése
ZAlJAlfKOZLWW
Traktor- éi tgyéb mexŐ-gazdisági gépkezelői tanfolyam
Bércséplói iparigazoSványok meg. szerzés* és meg.\'eyttö szikértriem el-nyerése céljából ;iz Atbúdimánhili Mc. zőgazdasági. Kamura afflr. kir. rötdhu\'i-velésügyj minisztérium .mvagi uímb#a-lásáVal a pécsi M. Kir. -Állami 1-eLső Ipariskola köztcuiüködéaévei 1042. év január, február, nuírcius ds április hónapjaiban 1 traktor és egyéb mcztö-gazdaságl géjike/t-Jői Uivirolvamot rendez.
A luiiíolyam fcejfaakijt* lotívt min. riOfl 18. -éMűvél .bwtöJtrill egyén, alt! a (rákotok kezelésével, vagy vezetése" vei kivan fog^iikoiaii.
A jeii\'QtkvzíUc-17 -pengő beirulási és tandíjat tartoznak az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara pénztárába béli telni.
A-tanfolyam l>efeji\'zlé\\«; a hallga-lók vizsgál teszitek,, amelyről bizonyít vánVl nyernek. • |
Tekintett*! -a-vidéki-lutfgatók hely. zelére, a I\' Iső ipul\'jskcéa igaz: \'\'Ssága u tanfolyam lartainűca 52 pé-nyo ?0 níléréJ-l-Cíálásról gondoskodik. lílltftás alatti szíU.ís é» ebéit értendő. Ila vu-c-orát és leggelit is igényire szandé-kőzik venni, akkor 71 pengő 40 fillér nzetendő a tanfolyam tmfamám.
A tanfölyumsa a tandíj1 befizetés-e roeUett. jelentkezni "telwl ícemüjesen, Wagy iráshan az Alsód un án\'-uSi M^zö-ga^dasági\'KamaraigayflatAság-liiAl Ka. posvdr, WémCtb látván u. 23. szám (telefon: 370.\'. A jtdfinlkezés csak ak-kor érvényes, haegyidejuteg 17 peagfil a Kamarához l>okütdik. A JWwkewai határidő 1912 január 15. Tekmlcllil arra, hogy a tanforyamokrű s-.fk jelentkező van, az egyes tanfolyamokra a bcosziasl a Kamara igazgatósága ma. gának tartja fenn. Aki valamely komoly okból esik az iktatta megjetőn tanfolyamon ind részUenal, azt ti jelentkezés jtfkaanidvaű szíveskedjék a Kamaránál tojelenteni,
A beiratkozási díj és tandíj befizetésére a jrft\'ntkWzöknek ]xystaj bérire-lési lapot küld a/. AásótUniántiilj Mező. gazdasági Kamara,
A „fáradt" olaj kedvezményéé vasúti szállítása
•A Magyar Vidéki sajtoludósiió jo. tentés* szcrinl i hálom következtéién ttjfá\'flott\' httrtel szükségessé teszi, hogy KB ipart flieínek lóbb-olyan rryereanyk. got, amelyeket a gazdasági éflet eddig nem értékeit, -atermeaés Bzoagáiatába áiljt.-nak. li>en péídánl az-ethasznnil, vagy más néven fáradt oJaj, amely eddig teljes ejtészétwn veszendőbe meni. Ma nagyon fottters, hogy a fáradt olajai megmentsük, összegyűjtsük, szennyeződéseitől mogusztitsuk és -Ujra, mint teljes értékű o.\'ajat visszaadjuk icntfötciésének. Kne a céilra ilz»rn*k \'létesültek, wfleJjB\'t a "-fáradt olajok i*gfSD\';r*ré,sá\\\\iá, aljra használ, halóvá -léteiével iog^kozoak.
A ¦ regeneráló váínlalokat leginkább h fővárosban átfllottak re*, a VldékVn összegyűjtött lámftt-oJnjar Irhát rege. TieraláscéajAból etőbtv Budinké keil íelszáBibn-, rSajnos,. eddig a ifáradt olaj vasúit laiifáju drága votf, ami a vidék számára nem szolgált túlságos
tektitttie iiiuíí raklárutduit I
\' Javitásokátrjótállással vállalunk.
1 TalafMj -Pt*iiníf méri :gaxem,
[588. wkm*wm*$&FV*
\'Ö«tAn»é*üt, hogy «zt. a ma annyira fontos anyagot a fővárosba szálStsák. A regeneráló vúStVtatok ezért, a nagy közellátási -érdekekic v.iU, hivatkozás, sal, kérlek .a MAV.ot. hogy a üzóban-forgó száXdWsi larUát mérsék<-">je. A MAV közveUeiiíi-t fogz.\'lkozott a kér-
A Kőzagészséfltímt inléwt hosszú A«k óta dolgozott az ikrtík testi és leíkí tulajdonságainak kitferjlésén. A legkülönbözőbb szeinpoiilu rizsg.^T.u tokat töbhszáz ikerpáron végérték s a Initalis\'abban is különbözőit minden eddigi kúlfóWi ikcr.kiititástől, hogy nem rsak a beteg, hanem elsősorban az egészséges Ikrek átvizsgá. Iá sál végezték. \\
A Hclt\'n-fétv számaor szerint 85 születésre esik 1 kettősiker, 8") kei-tősikerre 1 bánn.isiker és ugyancsak 85 hármasiken-e 1 négyVhiker. M leó-rj.i helyességéi vizsgáivá azl íáljuk, bjögy átlagosan 1000 szelesre 12 iker. KZülés jnl s MngyarorszáBon 1939-
t>cii 202.427 étaasolelfa után 2342 kellős és 21 liániias.tkcwz&lés volt; a lieUin.féV s»uii sprint 2381 kettős, és 27 ttánn&i ike-Tick kvhetl- volna sznleVr"; a ICoElft teliát 0>ggé jó.
Az ikrek visronvl igos mrnnvTLséi^ fajta és ktima szerint vAllo\'-ó. Díirő) észak (elé fokozatosan nin^kcdik az ikick száma, legkevesebb iker van D Földközi-tenger melWkíi. s legtöbb a skandináv népeknél. Várnában Iól>b az ik-.i s/.ilés. mmt vidéken s -az anya kora szerint legke^scSb ikicl hoznak\'a világra n 1-20. éves anyák s legtöhhet a lo év**áíjtez uióbbiak uál az ikcrszfiíé-sok arányszáma két szazalék. A hazai statisztika ad"tii szorjnl a Tiszánllil vezet az brsság. részek közül átljgos évi 500 iker.
SZldé,SH|ll.
Az élettan öUéÖc iki;1 külfaibózU-\'l meg: i eltérő némü és .-lkain pár. ikrei, 2. ellérö ,n-\'nii"i, dc hisonió a9. kalu, páijkrcl, 3. azonos iWuifl, d<* e| lérő \'flkatu ikrei, l. azonos hl\'oiii és azonos ulkatu, ¦0-vái\'l ikivt. 5. azon->s Itemn és azono* alkálit összenStl ikret.
Az ikrek nigy vnltozaloí.s.s;igál nő
Jelentettük, hogy a rendőrség őrizetbe vette Gudricza István? né magyarutcai asszonyt, mert a lakásán hivatalos ügyben eljáró detektivekre kést fogott. Gudriczánét átadták a .kir. ügyészségnek. Dr. Almássy Gyula törvényszéki tanácselnök; vizsgalóbiro kihallgatta Gtidri-
déssei és a kérési a*ayib*n tplj**!-tette, hogy a\'fáradt olaj eddigi tarifájából 20 szarjék engedményi .adott. Négyszáz kilométernél liossz-ibl> ulon ez a mérséklés 25 szdzttMkra fokoró-dik. V.% utóbbi etvgeilméuy I-rdétyt Utetl.
vett az is. hogy a feljegyzések iionv rsak kellős, de többes ikrek születéséről is számot adnak. A hetes szám n rekord s erről a németországi MnmCfn aii der W\'cscr.bcn ejnléktmO is t-innskodik; olt született Hömcr \'l\'hicle a.sszon>Tink 1000»január 9-én kél fia és ól leánya, akik azonban mindössze llzencgy Dinig maradtak életben. Az fflő rekordot a kanadai Dionnc-liázaspár azonos, ötös teánv. ikre) tartják. Hatot ikerrííl a régebbi Mjegyzések öt esetben számoínikhe Az őröklésUidomány szempontja^ bői az iktek nagy jcientőségét-ofső. «ek SK Francls CHikin ismerte [ej, aki IÁ764MU1 megjeit-nt könvvél en kimuhillaoz azonos alkatú él (&\\i> ikiek vizsgálásjurtk uagv reptosaéglál ípi«u így nagy örökléstudományi vizsgálati jelentősége van ároknak a szerencsétVn torzszolctéívoknek, a melyeket ősszenöll ikrek néven szók iák emlegetni. A kgbJDB e:»b jS.ch esetek egyike magyar \\olt: az 1701 okiéber 26-j\'ui Szöayben szAkteli
(iofiiz Honi és Judit keresztrsontja votl i^szefvgflö és szél«U.ictttiatal-tan; monstrum hnngarietmi néven (ijárla heiürfik.a világot. Tisenkél éves. ikomkb-jn a pozsonyi orsolya. rendi Zárdába kerültek és 21 évCs konikb.n. 1723 február hó 2-án egy Hcerre hiin>-tik et,
Sokkal inkább .-^lk,-|,.\'-. vi.il fthtng és.Iiuí, íu 18tl-b*ii S!üleU;lt férli-ikcrpár; sziámi «nyjukt.es kinal apjuk volt, a mo\'.\'íúköii. a köldöktől a mcllesontig ^-oátak összenőve, ar-cmkkal Cgj-mással szcmlrffoi\'dicttak, késól)b kissé otdaltfordiríni is tudlak; Mindegyik megnösMt é-s mindegyiknek a liázaísági\'ihot küin:yrCr. mekfs, kettőjüknek ¦ lizezmyol\'gj-er. mckes\'cstládja származott.
czánét. Tekintve, hog>- 8 gyen* mek anyja, büntetlen előéletű, foglalkozása és állandó lakása van és szökésétől non kell tar-ttáílii a vizsgálóbíró szabadláb-;ra.ÍBolyczte a hirtelen kezű, indulatos asszonyi. A\'bűnvádi eljárás természetesen tovább folyik ellene.
- (B»Id«g Margit Jubileuma)
Arpádbázi Boldog Margit\' sZüJetéif nek 700. évfordulóját eimeo az évbBn ünnepli az ország. A jubileumi:*é* ím. népségeinek sorozatát 25Ai dé»lölt 10 órakor a j>esti Domonkos-rendi plébánia-templomban Serédi Juszti. nlán bílwros beR-egprimás úBnepétyAh főpapi szenuniséyeJ ,éi BMnUmáéddei
nyílja meg. Az évforduló laPgünijep. lésébon N.igj^kanizsa js méltó miklon vesz ¦ résLt.
- ÍÁtheiyezáö)
.UbcK-eztók BudapeatrOI Nagykanizsára dr. vitéz Jones Kúioly rfodór-kapitányt, aki már cl is foglalta híva talál,
- (Klstevesásek)
Az igazságagy mi niszter dr. (Udor .Iá. nos lörvén.vszéki 3ljeg>*rul jegyzővé nevezte ki.
Intézővé nCvezb-k ki ObvrhuLer Béla MAVfőliszlet, a.Jteszthdyi iíQo. más föuökél,
- (BiŐléptetéstk az .OTbnal)
A belügyminiszter dr. K.ezaen«K \'Béla ngyvezelő-lrelyettost ós dr. Bnj (iyorgv bizl. s, ehenérl s, togilmnzókká és Haraay UUslóné dijnokoi kozelövé !é]i t«Hc i-lri a nagykanizsai IperÓeSti pénz I úrnál.
- (Schubort nmtiné)
lesz vasárnap déU-iőtl a s*Meisko< lilKn. (i)
- (Egyesített muraKOzr községek)
A líelíigyraiiiisztcr ciiejitrrJle Striiiő-vár, llúnfihcgy. (iáborvötgy, 11 dárörj, Muralúiej, ltáckaniz*a.Szontorbánli\'-gi és Vashegy kÖzsé«ek \'^gyttilrését. Az egyes) lett nigj\'kőzség végleges neve Slridóvár, jÖllígO lugykőzség.
- (A nifgyrécsel 111. rend a káromkodás ellene
Nagjréesén január li-áu. lilántu után a községi elemi iskola tantermében igen-.szépen sikerült -szml Ke»ni- "IfJ. rendjének tlsfi ir*gnyiU\'i ,gyűlése, a melyen Komit\' György oagyréoseiipl* bános,-mini-a nagyréesellU. rend egyházközség igazgatja"gyényőrü aaavak. kii biizdi\'o\'ta a"tagokat-¦szent pertttc szclleinébm a munkára, t\'lina Vlda János .tanácsos nagyon-szőp szavakkal emlékezett míj a kinormkodás elleni pro|)agtnüa szük&ég\'Wsí\'géi\'ól é* .kérte a tagokai, hog# szeretctüpi működjenek a káromkodás letöréséért. A FéJJUlá* imával ért végei.
-, (BIrkózólnk MéBZflhiék) .
Vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Városi Sz\'oházban. Szigolvúi—Xagj-ka nizsa. Hirkózéúk :az ;utébbi .évekbm már igen Junnoly fte^yet, togWUak el Duuántultiirkóió .sportjébítn, «zt ,ig«. tolja Mózsj .:nyert ;bajnok»ina, Amig egy hirkőzi\'i; eljut idái," !igon.sok.il keli Unn-nlu, de még tftbb*t, hogy lovább jnili i-.-.tJii. addig mlg oniságt>s bajnokságot nyerhet. .Ig\'ii <iokal kell versenyezni és .iz otl tanultAkat .ügye
sn gyárnotcsö^leUti. Szig^tuái-i birkózók
.igen tudnak,.ino.%1 rtiisxöf li\'sz mélfe\'i-zés« a kél egyesijeinek línuizsáji. Több bljnok íog lalíiWíoMii e^ynwis-stíl u szön\\vgen.
Ka a versenyzőink jót k u>!. nem ionnak ;;w\'.\'ii.. a szj^jetyáii birk.j zók, de igen.ídUnóuy, é-s i/g.il\'m.iklan bő . mérkőzés .lösz. -----SÍPOS, (:)
Naptár: Január 7. Saerda/Röö).1 kat. Luelén v(. ifroleztéth\'Atil\'f jlzr. Teb. 10
Német előőrs (Foto lt, D. V.)
Az ikrek titka
Szabadlábra iielyezték a lagyar-aSeil asszonyte
aki kést fogott-a.detektivekre, de a bűnvádi eljárás tovább folyik ellene
zalai üóz\'lony
Intézményesen megszervezik a munkásság egészségvédelmét
A Közegészségügyi Egyesület I kebelében nemrég megnlaKull Országos Iparegészségügyi Bizottság vállalkozott úrra a munkára, hogy az ipari munkásság egészségügyi védelmében segítségére legyen a kormányzul-nak.
Nagy és sürgős feladatok vár-nakazuj bizottságra, eddigjob-bárb elhanyagolt terület volta/, ipari egészségügy. Célkitűzéseik a legégetőbb kérdések oyors megoldására irányulnak. Külön
külön szervezik meg a munka, a munkás és a munkahely egész ségügyél, szem előtt tartva azonban mindig az alkalmazottak egészségének védelmét és támogatását. Meg fog indulni az általános felvilágosítás, a munkások csoportos és egyéni egészségügyi kiképzése. Tökéletesítésre var az üzemi balesetek ellen már megszervezett küzdelem, de gondoskodni fognak az ipari bántalmak elleni védekezés megszervezéséről**.
(Folytnt&a az 1. oMnIvől)
óta annyira kitűnt Anglia ke-letázsuű gyengesége. Anglia a földkerekség háromnegyed részének birtokában nem rendelkezik kellő hatalommal, hogy a háborút eredményesen folytassa. Másrészt nyilvánvalóvá válik mindjobban, hogy Angiin minden országot képes feláldozni a maga érdekében. Mig a bábom a Földközi-tengeren és az Atlanti-óceánon folyt, Ausztrália nem érezte magát fenyegetettnek, mert messze volt a harcterektől, most azonban ide-
gesség fogta el, meri látja, hogy nincs támasza. Ausztrália legutóbbi elhatározása azonban nem változtat a helyzeten, azon ugyanis, hogy osztozik majd\'az Egyesült Államok sorsában. — irja a Steíam-iroda befejezésül.
Washington, január 7 Az Északamerikai Egyesült Államok kincstári hivatala a befagyasztó rendelkezést kiterjesztette a japánok által megszállt
Összes^erül etekre.
ÉtUAkaneriks! erők állomásoznak majd a brit szigeteken
Amszterdam, j anuár 7 Roosevelt tegnapi beszédében kijelentette, hogy ószakauienikai eník fognak a brit szigeteken állomásozni. Az Egyesült Államok haderejét nemcsak a nyugati féllekén fogja harcbavetni — mondotta Roosevelt —, ha-
nem a féltekén kívül eső területeken is. Az Egyesült Államok, nakebben a harcban talán nagy árai kell fizetniük. Roosevelt azután közölte, hogy a háborús program végrehajtására 56 milliárd dollár kell. (NST)
Rooicveit kataixtrófaba vezeti Amerikát
1942. .janaár 7.
U.alvényköifjitm ,
bőrtalpú cipők
é» utalványmanta*
műtalpu cipők
IILTÉNYISÉL, Fó-nl 2.
— (A rmgyi-ficael sztgény-gyerrnekek segélyezése)
A nagyrécsei uradalom «*géoy i&Jco lás cstlódg vertnek*; éa \'részint a többi szegények stgély«lzés4i« Skosszi Gó-¦/.büé és tlr. 1-lbégen Heorjt bi-lyLe^i földbirtokosok 200 pengő uegélyl jut. taltak ai iskolasxékl ainök, Kozma György nagyrécs*i pK\'bánoshoz, aki •z»u összegen vall ktrtöufélt ajándá. kokat osztott ki a sz*gény«k között. — l.\'iiy.iuLtiUt « Jtóuági ataml iskolánál j hzagóoy fiúnak cipót oMtett ka az iskolaszéki CtaÖk,
— < Gazda tagi cselédek Összeírása)
A fMdmüvaiósügyi nxnUater rende. le te alapján összeírják a gazdasági i-.(.\'it[|ok<\'l, amelyet Jajnuár>15-ig ko.d a községi t-l^ijiiiVisúyokn.ik, JáU\'-Wu városokban a poltfirinesU.\'jxtoí\'ik Ut.a/tau,
— (.Bgy munaas tfagiaua haiaia)
A nagyrócs«i váróti erdőben, dolgozott több társával Rákból József récseá lakos. A nagy liid*gb<*i Rákkal >auI ¦* nyitott tüz íuelló, amikor birU\'&a üssze.ta-dt és maghalt. Dr. U**söÓ Mi-hály tisztiorvos szikit ki a helyülwv.
— tMagyaroaat tartóztattak la Ejjllj—llj ;t
Lolái György lőcsei bankigazgató Sarolta leányát a satuvák wmdórség * tartóztatta és az eperjesi Jogházba >zállilolUi, Az a vád dcjn\', hogy a magyar litjusug hatóságilag udii inge. dél^ezett szervezkedésében réi/.lvoLt, -S/X\'tíó llon.i 17 év*s késuurki magyar leányt áSttól Jg egy ruagjíir vers nyilvános etszaválása miatt ugyancsak le-tartóztatták ós a lőcsei fogházba szállították.-Horváth l\'Crene itcsiuárki magyar jíjusági vezetőt, aJu n\'-unégiLvn szabadult a fogságból, .legutóbb- ujbóí le tartóztatták,
— vRsszeg ember halála)
Ozv. Tatzl MiluUyoé sztiurnaBi kereskedő Moórovics István 43 évi\'s szu-litnáni lakossal Kadarkulon járt kocsin, Dolguk végeztével iuizaindullak. l\'iiláisuk is nkadt GuUmnnn Lajos mészáros személyében, uki SctaíJgy-ypáliba tartott, A hideg miati lUncsén betértek a vendégtől*. Megittak két liler rumot és Modrovics alaposan lerészegedett. Hogy továl>b tudjanak menni, b*I*kl*Mók « kocsiba. Sonjogy-itpálibaaa megálltak az egyik korcsmánál egy kis tncSegitót", Modrovicsot leiakarlák pokróccal. Kósóbb, mikor utánanéztek, mii csinál, ftnár nueg vojá h\'gyv*, , i, .
— (Kórházat és kereskedelmi Iskolát kap Muratzomoatj
Ab illetékes kormánykörök Muraszombat éa a miirasiofcűjbati járás küzegészsógűgyi mtézinóuyiwk további íeljavliasa órd«JtéÍHp Muraszombatban lC katasztrális tiold terüflelrti uj, modem államt kórhizat építenek. A közoktatásügyi miaiaztói\'ium ugyanekkor értesítette Vas megye ós Muraszombat vezetőségéi, liogy a muraszombati Járás részére Muraszombat-ban kereskedelmi iskolát ái&ilanak l<á és az ott iskolába Járó iaájiyok résréV* Winyinternátust *pfitciG»k. , ,
Berlin, január 7 Roosevelt beszédével kapcsolatban Berlinben megjegyzik, hogy a Csendes-óceájiun iezaj-iott események bebizonyította*, hogy Roosevelt nem é\\rt a háborúhoz, ugyanakkor intézkedései is azt mutatják, hogy ezen a téren ueni lanuit semmit. Ha továbbra is ilyen ulon halad, nem kétséges, hogy kutasztróiá-ba vezeti az amerikai népet.
i (NST)
Br&tiül ét Lábain hindu haty ortég* harc iniküt mtgadta magát
Tokió, január 7 Észsak-Romeo Brunoi és La-buan hhidu belyőrséfje harc nélkül megadta magát a japán csapatoknak. (NST)
Holnap fogadét Ittt a pária mentben Rtbbonírop tttittlatárs
Budapest, január 7 Ribbentrop" birodalmi külügyminiszter tiszteletére. csütörtökön a két ház elnökei az országház kupolacsarnokában fogadást rendeznek. (MTI)
An angolok „hwrü tapmttttr latokat" tMtrmjtttk Malmymban
Amszterdam, január 7 Malakkában igen komoly a
helyzet, -- jelenti az angol lűr-szolgálat. A maláji földön igen keserű tapasztalatokat szereztünk és fogunk még szerezni.
I (NST)
AtuitrAUm ax USA tagállama Itt*
Washington, január 7 Az USA egyezményt kötött Ausztráliával, umely szerint az Egyesüli Államok kötelezik magukat, hogy vállalják Ausztrália kötelezd védelmét. Az ausztráliai kormány pedig kötelezi magát arra, hogy Ausztráliában és a hozzátartozó szigeteken észak* amerikai helyőrségek részére támaszpontokat létesítenek. Camberra és Washington között a tárgyalások már hosszabb ideje folynak a brit kormány tudta nélkül. Churchill csak ak« kor értesült erről, amikor, az Egyesült Államokba érkezett. Washingtoni diplomáciai körökben a szövetséggel kapcsolatban hangoztatták, hogy Ausztrália ezzel kiválik a brit birodalom kötelékéből és az Egyesült Államok szövetségi államává válik.
Léghajókat hatxnél fel ms USA parienoigálatra
Washington, január 7 (Buil. Tud.) A tetagercsretagyi mi-
I
aiMtar közlék uierjnl n r*ir1s*g)gá&U rAJalra tarjgvrl léghajó] áratokat ÍÓV* Ritának. K6r«t*s nagyaAgd léghajóba IwSználoak fal erre a céttra. (MTI)
Wavel Sourabmiéba lette út hadlttáltútát
Araexterdazri, január 7 Wavel a Jáva szigetlen lévő főhadl-\' száiióAt Sourabajábu he&)«zte át: Eifl-zfiieg Szingnpurt vették tKrvba,- d#> ;m jipön elönyornülá*\'*gyre jobban v». i/éhöíU\'li, ezért váUsztotlák azj utúli. bit.
Londoni körökben kijaleo»iltók, hogy a Szingapúrért folyó harc gyorsaa halad teíöpontjáliox. A japája nyomás a maláji fé&ziget középső szakaszóii *gyro jobbon fokozódik l és a brit •rők visszavon lilásra fcín /szériátok!, . ; (NST)
Japán erSk u maláji btit csapatok hátában
Amszt*i\'d.ina, január 7 Kii In SzeTAagorAá* oagyszámti japán erük száJlllak partra a britek kpV tábaD, A salDgapuri rádió tiiorint hu-lyos1 harcok\' vannak! folyairartban\'. A j.ip:\'mok najwnta áüag v.o küomólait nvomulnak WŐr« a ma&kti tólszigeaeit\' (NáT)\'
Mmlakka minden légtktküt^e a fdpúnoké
Slocklwlm, - január- 7
Ixndoni jelentés szerrat szerda- reggel Midakka iiilnd«n Sé(dkikÖtíij<-\' Japán kézben van. A Japáztc^lí, ki\\lönó»en Kuonlaal használják fel a Szingapúr intézett Mjebnetes tájnrdásalk kiinduló |H>ntjáiil, I^>ndoji!>aii az o vé~ Jejuéoy, boxy h\' a inAiakkai arcvon1* megtöilk, Szingapúr örökre Uvoszatt, ÍMTI)
Ax iUSA megrendezabályatza azokat a külföldieket, akik nem hféütmk
Newyork, jmuár 7 Az amerjkal igazságügyi nzlrrisztó rium sajtótájékoztatója VijflB»Bt*BS, 1 liogy az itmorikai kormány nm fogja nugeogední a terigaly-oaszágok álkam-polgárainak\' eldózesét, nzoubuzi meg. leleló tnlézltedést hozmk azok oflai a kúltöldick .ífl.\'íi, akik nu.u tanosUa-i nak lojális magatartást az BgyesiA\' Ahámok Iránt. (MTI) (
At olatttaftó rétiletéttH foglalkozik Ribbentrop bttiapetit
utfábytl
Róma, január 7 Az olasz lapok vezetölnayeu kóa-lik Ribbentrop magyarországi utazásának hjrét. Részletes;.] ismertetik a magj-ar Upoknak u láiogatáslioz fazóU-I megjegysóseit. (MTI)
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
39614/1911.
Hirdetmény.
A lovak ós járművök pétrxetólyozáaa !. évi Január hó n-én deleiéit 8 órai kezdettel az Allatvásárléren leax meg-tartva.
relhlTom azon ló- éa Jármű tulajdonotokat, akik a múlt\' év doeember b-én éa 9-én megtartott outAlyeiaera lovalkat éa j&rmflvelket elő nem vo-aették, a leuU Időpontban 6a helyea ezen kőtelezettaégllkot okvetlen telja-altaók, mert anoak eluiulasztása aulyoa bOntotéet von maga utAn.
A ló- és ]ármU-tulnJdonoflo,lL az oló-vezetéa alkalmával eltogadható módon Ifid ioini tartoznak a mull óv doeembar 5-ín éa 9én megtartott oaztáiyozaarál való elmaradásukat, mert ba azt Igazolni nem tudják, az olmaradáaért telenként 2 peogó bírságot tartozóak nietali
Nagykanizsa, 1942. január 2-án,
i> PotgAsmesttri
Korcsolyék, ródlik.
Sítalpak Ciűnhnt Ekiuár -"\'^S 2.
zalai közlöny
1942. január 7.
Nagykanizsa m. váró* verseny UfrgyaUsl hirdetményei
KIVONATOK.
A ttljas hirdetményeket ét ¦ Idlráil kiadványok efv4» ráttail a városhásln a vároii kiadónál a hivatalos órák alatt he lehet tekinteni éa egy példányi — ha áruk alább MlUnletve nincs — díjmentesen meg lehet szerezni. »12071 Wt.
Nagykanizsa város vállalatba adja
a város hlvntall. Intézményed ée 11 >•¦ mel rétzére nz 1943 <Whcn szükséges — előra mofl nem határozható m«ny-nyls^gfl és m(ntá|u — ktll/infélci nyomtatványok éa egyéb nyomdai munkák átállítását \'munkálatait).
A kllráel kiadvány ára 3 P.
Ae írásbeli ajánlat benyujtaaának halArldflle 1942. évi január bó 17 én dili 12 éra.
Bánatpénzt letenni nom kell.
KtvMrré tea em. hofr Letenyén, Koaauth L"Jo* utca 66 az. a\'»tt levő N»m-« LAetxIá-féfe ffl-averOsletet átvettem.
Eru\'on hívom fel a cég « Urgei hlt*tofl|t, hoey WvWeWselkVel lesr-kéaöbb 1942. év január hó 11-1* Je\'antkerzetiek.
KWb^l jelentkezőket nem vehetek figyelembe.
Lelenye, 1941. december 27. mit Siftkrönyöa litván.
r}30S71tí4l. tk. ez.
Orttágot Központi HHelijOvttkeial véjr/e-haltttónak Rlnlel István ís ne|e Kré*er A11ma tzentltulól lakos váffreh»|lást tien-vedÓk elten Indított ve*r*h*Tt*il Ugvíhen « telekkönyvi hatóság a véarehi|Mit írvwáit 1859 f 05 f, tőkekövetelés ét lirulékal bchalUu véKcll a sxei.tllííló koiléáben fekvő a a tzentllulél 4 istlkvbcít 402 tart*, azántóaak az AltómezŐben B 22 alatti Illetőségére 35 P, ai u. o 41 tttlkv-baa I0T hrtz rétnek a OÖrgörótl dülőban B 3 aUttl illetotfgére 200 P. ai u. o. 41 nljkvben 8ff4 hrtz. nőiének, pincének az Újhegyen B 3 alatti Iltetőíégére 50 P, az u. o. 442 az\'lkvben 193 hraz. ttinlóra a TuboWtöldekben 40 P, az u o. 442 txtlkv-ben 263 hm. kantért ¦ PelaómtiAn 600 P, az ii. 0. 442 íztlkvben 3S9/t hrtz. alantéra az AitómezŐn 300 P, at u. o. 367 Bitlkvben 1* hrtz. hátnak 50 az. a. udvar, kerttel ée pajtával B 4 alatti Illetőségére 100 P, az u. o 173 tit|kvben 18 hm. ezánlóntk a Bélietekben B 20 alatti Illetőségére 1000 P, at u. o. 249 atljkvben 52 hm. házhelynek a Beitekben B 4 alatti Illetőségére 1000 P. az u. o. 446 aztlkvben 329/b hm leselének a Legelő diliében B 2 alatti llletáiígére 30 P ktkláíláil árban elrendelte.
At árverés nem érinti a szenllliilöl 367 ¦itjkvbea C 1» tlttt Otv. Krémer Istvánná tz. Nink Anna (avara bekebelezett kiköt-ményl jogot.
A tkvi hatóság az árverésnek Sxent-Uaxtó köztéghizánál megtartátára 1942. évi február hó 16. napjának délután 3 óráját ki ét árverési teltételeket az Jbfll: LX. t-c. 150. 6 a alapján megállapít]*.
Az árverét alá kerülő Ingatlanokat, ha at árveiét mefllar\'á\'át a végrehajtatok kö-zfll a Letenvet Járati Hltclazovelkezel ét at Oríiagoa Koipoti Hl tel uöv el kezet kért, a kikiáltást ár kettéhermidánál, ha dr Beck DeztÓ ctatlikoitat lt végf«hi|tató kéif, a klkláltátl ár 152o/o inál.lia Weliz Józtel csattákottatott végrcha[lató kéri, a klklálUtl ár íay/eánál, ha dr. Málék Látató ctatlakoxta\'oU végrehajtató kéri, a klkláltátl ár lt9o/*-ánál, ha Öiv. Veit OyÖrftyne ctititkoztíiolt végrehallató kért, a klkUltáil ár IWa/o-ánál alacsonyabb áron eltdnl nem lehet. (5610/1931. I. M. sz. rendelet 21. §-a)
Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a, amelyet a magatabb ígéret ugyanannyi o/o-irt kell klegétzltenl.
Utenye, 1941. évi október hö 10-én. Dr. Calk László a. k. klr. |btró,
A kiadmány hiteléül: Hanzsallts s. k. W l«ltk.a5t.r»vm<l6.
A német lapok Rlbbentrop utjának visszhangjáról a magyar sajtóban
1 Berlin, január 7 Valamennyi német lap közli, hogy* Ribbcntrop Magyarország kormányzaja és a magyar kormány meghívására többnapos látogatásra Magyarországba utazott. íiárdossy németországi látogatásának viszonzásául is
szolgál az utja. A lapok egyelőre nem foglalkoznak Itibbentrop látogatásának részleteivel, budapesti jelenléseikben kiemelik azonban, hogy a magyar sajtó nagyon melegen állítja előtérbe a kél ország szoros sorskőzósslő-g-ót- (MTI)
Csúszós járdán történt balesetért a háztulajdonos felelős. Kössön szavatossági biztosítást 1
Alkottak mélységes fájdalommal, dc lilcn megváltoztathatatlan akaratában való alá-ato* nii\'gnvugvá<isa] tudatják, hogy forrón szeretett drága (óférj, a legjobb édesapa, testvér, após, nagyapa, sógor, nagybácsi, illetve rokon]
fd. Fater Mihály
ápltomeiter, tartaljkoi fflhadnagy
ételének 72 lk, holdon házasságának 50-ik évében folyó hó tí-án ette 7 órakor vlsszaadla jóságos, nemes leikéi Teremtőjének.
Drága halódunk földi maradványait (olyó hó S-án délután >/z5 órakor fogjuk a lemetö halottasházából a róni kalh. Itüval\'ás sierlarláta) szerint be-szenteltetni ét a családi sirboliba Örök nyugvéhelyére helyezni.
Az engesztelő szentmise-áldozatot a megboldogult lelklüdvéért folyó hó S-.in délelőll 9 óra\'<or fog|uk a szenlíerencrendlek plébániatemplomában a Mindenhalónak bemutatni.
Nagykanizsa, 1942 Január hó 7.
A Te Jó lalked mindig közöttünk «11,
9iv. Id. Falár MihAlyiiA IJP3I BltitUa A«u neje; Fatár Aau, Irxa férj. H»bö(li«y Cyöruv\'"\'. Katalin, Glulla fér|. jírnl Utvinná MlhAly, Klára férj dr. PéUrfív Istvánná, Emábet férj Brand Gyaláná gyér-mekei: 3xv. Dán«a Zdzuendná testvére; Sxv. Fatár jásmfná szül Caál Mária, Ifj Fatár Mlhályná ízül. Benéz* lleaka menyei ; Babochay Gy«rXv. Iár«l iMván, dr. PiUrffy I.tván. Brand G>nU vejei; Fater Zanzai. PáUrfry Bvtkn Temlka, Fatár Bll.iko ia Hárltuka unokái; aáfornéje, unokahn|aI, DaokaSccMl ?3 a gyáiaoló rokoasáf.
Blankenberg Imre éa neje s/ Rechnltzer Cecília, dr. Blankenberg Nándor éa neje sz. Salgó Gréte
mint gyermekei, Blankenberg Vilmos és neje sz. Donner Hedvig, Ungár László és neje sz. Blankenberg Gréte és Blankenberg András mint unokái fájlommal tudatják, hogy szeieletl éd.sanyjuk, illetőleg nagyanyjuk
özv. Blankenberg Vilmosné
tiziti. Relchenfeld Róza
életének 86. évében fo\'yó hó 6-én elhunyt,
Drága haloliunkat folyó hó 7-én délután 4 órakor temettük a nagykanizsai izr. temető haloltat házából.
Áldás és béke hamvaira 1
(Részvéllálogatások mellőzését kérjük.)
DRAVAVDLGYI
yiiuMos Áramszolgáltató r.t.
iiakiiirl f al «I lagosi tea mlndan villamoa kipdiaben C»»mery-ut 51, tolefon 294.
AramazAmlak flsatéaa, raklamáol6k, hlb«ba]elanléaek
Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
APRÚHIIBRtlII
KIArunitAUAny a volt Králky dohányárudéba felvétetik. 31
TanulóTeányt fla«U«a«l telvén Wln-dltchné. PÓ-ut 6. 42
Kertaek ít- é* éptlkezéil-anyagflxlet ónálló vezaléiére keresztény llnartwitmtil. Lahet néiy köiépltkolal véfrzattiátfet h. Clm : Oátotl Józiat, ZaltMentmlhályT ui
vlm«nxatáti<u(*r*ia-1»noaoot lel. veaz Czvelkó, Horthy M.-ut 4. 2«
ada»-VtTVL
Kétkerektl tpaiaaoattl vennék. Rákócil-ulcrt 2\'g., fakcretlredéa. 4
lakás OzutrniELYisfio
A Barak melletti üzletház aubadkez-hói elide. Pelvlllgoaltát dr. Hoch Otíkár ügyvéd Irodájában. H
¦ólaaebéa lakást azonnalra keretek vagy elcterélek. Bárány ékszeiézz. 28
Kiadó egy hétszobás Otatkomfortoi uri magánház nagy kerttel, garázzsal, dm a kiadóban. 40
Keretek k«ta*ob*b konyhát lakást lehetőleg atonnalra. Ctaaekat polgári lakolt altlutjiacz, , ... 32
jaXAtWitJft
•aaalképak nagy válatzlékbaa kf-
októbb HorváthnáL Horthy M.-u 23.
Éivaaaatl kedden délelőtt a Hoithy Mlklót ulon egy kék pulíover. A bectDle-tet megtaláló jutalom ellenében ad|a le a
kiadóba. 37
j^njaatoi- Hirdessen a zalai Közlönyben
ÖHI_
\'in nak pénzt takarít meg, ha\'
nyomtatva ny-• zuksAgletét éa kBnyveit lapunk
nyomdájában, Ffi-ut B. alatt rendeli meg
I--Äjlltllt ^—1
I atlndnnkl a bslyl k«r«ikedok»« I I ee iparoéwkjtál aostreoa bal I
OfcSVtíÁsjjof
mfamvzihan széfiakozűatik
XALHI KOZLÖHV
politikai napilap. Kiadja : „KSzgizilliágl R. T. HaoykatluaH, Felelőa klado: Zalai Karaly. Nyomatott: a ,.«-Ji««inlh!V\'yiNtgykanlm"
ay o radáj áUaa^ílaay kteit»aa. (Nyomdiárl feiali Utal Ur«a»i
82. évfolyam, 6 Mám.
Nagykanizsa, »42. Január 8 osUtortok
ára 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
mwáttmlMuM feiadólüvauli fiai a. «ku \'- tiadttfra** nmm 7*. i •ka hétiliit mm*
pOLITIIAI napilap
FeteM* sicrkeszíA: Barbarltm Lajos
kujh«»*i ára; ««7 Maasra intsufU Baatv
uftgyedávP* 7 pent* SO Altér. Kftyea eaáia: taéttrttanap ö HlL, aMmbmnM W 5H.
Ribbemtrop német bírod almi külügynriiü>ztOr szíves örömmel látott vendége Magyarországnak. De n hagyományos,évezredes magyar vendégszeretetnél ls. melegebb érZés fogadj 1 a német államférfit, aki Magyarország Kormányzójának mcg-bivására érkezott hozzánk. A magyar-német sorsközösség jelképének tekintjük ozt a látogatást, amely egyutta.1 egyik állomása két nemzet elválaszthatatlan szövetségének. Magyarország mindig egyértelmű, világos missaiát toTjcsitett Európában s msu,amikor a Német Bár-rodnlona oldalán vívja harcát a barbárság és a megsemmisülés ellélt, mi sem természetesebb, minthogy a nagy szövetséges egyik legelőkelőbb kójrvsioíŐjé-nek látogatása alkalmival az egész közvélemény ismét ráeszmél, hogy «2 a sorskózősség 1 n i ly en kézzel f ogh a tó és h a-zánk jövője szempontjából is döntő történelmi valóság.
A magyar—német sorsközösség nem ujketetü. Hiszen az ezeresztendős -magyar királysáR megalapításával már Szent íst--ván kijelölte azt a helyet, amely bennünket az európai civilizáció oldalán őrökre megillet Ez a hely temérdek értéket, nagy hivatást és nagy áldozatot . is jelent. Ha visszatekintünk a századok távlatába, akkor meglátjuk a különbséget és a rokonságot a -magyar és a német hivatás kőzött. Á különbség az, bóiry a középkori hatalmas kuliura emlékéi Németországban sokhelyült ma is fennen hirdetik: a. keresztény civilizáció erejét, mi pedig csak rc-< inakban tisztelhetjük .őseink alkotásait. D« másrészt senki seanV tagadhatja, bogy az ozmán hódítástól és a 150 esztendős\' török rabságból a nemei keresztény kultúra erői mentettek meg benmiüket.
És ez volt a magyar hivatás egy évezreden át. Védtük Európát és ennek ellenében a magyarság képviselte a Duna völgyében azt a magasabb elvetés erőt, amely néjkuJ az ittlakó népek ,scm békét, sem boldogulást nciuijtaJálhatuak. Végighúzódik a céloknak ez a párhtzza-mosSáajn az egész történelmen. Néha átmeneti időre elhomályosodik, dC később annál hatalmasabb tírővei érvényesük A nagy változások és világi*ngé-sok idejófiy amikor az- életről, a fajtsv- a MÍl*, megmaradásáról vau.sző, műidig azonos oldalon leljeaiti hivatását a német éa a magyar nép. Emlékezzünk vissza a rrtult század negyvenes éveire1, amikor a magyar és n német i\\é\\iy erők egyszerre kezd-
Tízezrek lelkes ünneplése közben érkezett Ribbentrop német külügy\' miniszter a magyar fővárosba
A pályaudvaron Bárdossy miniszterelnök és a kormány tagjai fogadták — A német kormány képviselője elvonult a díszszázad előtt — Harst Wessel ét a magyar Himnusz — Diadalmenet * Dunapalotáig
Budapest, január 8 Ma délelőtt, pontosan 10 óra-\' kor, gördült be a Keleti pályaudvarra Joaehím von Hibben-trop német birodalmi külügynui-nisuter különvonata. \\
A német küifigyminiszlcrf német és magyar zászlókkal fel-disritettpátyaudvaron fogadták.
Sisakos rendőrkordon zárta le a pályaudvar csarnokát. A csarnokban felsorakozott rendőrzenekar rázendített a Hunyadi-indulóra, amikor Itibbentrop különvonata ¦ feltűnt a láthatáron. Ekkor megjelent a csarnokban dr1. Bárdossy László m. kir. miniszterelnök és külügyminiszter. A kocsi ajtajában rokonszenves, mosolygó arccal jelent meg Ribbeiitroi) diplomata eBTcnruhában, kezét tisztelgésre emelve. ¦ Bárdossy Lászlóval melegen kezetszortiott. Egymás utflií szálltak ki a vonatból Dit-rich von Jagow budapesti német követ, Sztójay Döme berliiri, magyar követ, valamint a külügyminisztérium részéről be-oszlott díszkíséret tagjai. A német külügyminiszter bemutatta Bárdossy Láíffiló\'nak kísérete német tftgiait, majd a magyar miniszterelnök előkelő vendégét a
fogadási csarnokba vezette, ahol bemutalta neki a magyar kormány tagjait, a két ház elnökét és a megjelent többi \'előkelőségeket.
Jelen voltak a fogadáson a német követség tagjai diplomata egyenruhában, a bolgár és a japán követség, á japán katonai attasé.
Bemutatták a német külügyminiszternek a fogadási csarnok jobboldalán felsorakozott előkelőségeket is. Ezek közölt voll Ullein-Reviczky Antal külügyi ügyi sajtófőnök, Szentmiklóssy Andor követségi tanácsos, a kfd-ügymLnisztérium politikai osztá-tályának: főnöke, a székesfőváros részérőt Karaffiát Jenő titkos tanácsos, főpolgármester, Szendy Károly polgármester, a ! m. kir. rendőrség képviseletében Eliássy Sándor főkapitány, a külügyminisztérium protokoll főnöke, az államtitkári kar, köztük vitéz Horthy István, a MÁV elnöke ós más előkelőségek.
A bemutatások után a német külügymimszler ellépett az első honvéd gyalogezred diszszázadla előtt. Szemben a pályaudvar kj
járatával felállitolt honvédzenekar eljátszotta a német hini-nused, a Horst Wesscl indulót, majd a magyar Hhnnnszt.
Utána Rthberrtrop külügyminiszter Bá rd ossy Lás zlóVal autóba ült és a Duftapalótába hajtatott.
A német vendéget a pályaudvar előtt óriási tömegek üdvözölték ; a német- gyerekek egy csoportja, a hazai németség képviselői egyenruhában, Budapest leventéi, cserkészei, diákjai, főiskolásai, a munkások képviselői és több tízezerre menő tömeg.
A Duuapalota körül is hát&T-mas tömegek fogadták és éljenezték a német külügyminiszteri, aki a Ferenc József-tér felé néző erkélyen kétszer Ss megjelent ós tisztelgéssel fogadta a tömeg éljenzése! és szeretetét.
A hatalmas tömeg még sokáig hullámzott a Keleti-pályaudvartői a Duuapalotáig terjedő utvonalakon és csak lassan oszlott széjjel.
lek ébredezni! Sohase felejtsük el, hogy több mint két ember öltővel ezelőtt a német Bismarck és a magyar Andfássy együttesen fektették le az európai békesség alapjait. Am európai szabadságharcok eíőtt^ pedig nagry Száchenyínk ott harcolt a francia kényuralom ellen a németek egyik legnagyobb költője, Körnél- oldalán, aki kuiónhen csodálatos drániai erővel énekelte meg Zrinyi hősiességét.
Együtt menetelt a magyar és a nemet az elmúlt világháborúban, együtt éltük át a megaláztatás évlizcdeit s amikor Né-nietország újjászületett, jóformán csak egyetlen ország fordult föléje azonnal rokonszenvvel s ez Magyarország "Volt. Együtt vivtuk harcunkat a trianoni és páriskörnyéki békediktátumok, kegyetlen zsarnoksága ellen. Németország megértő tá-mogatátsa nyitotta meg a ivat, re-I vi/iiiik utjai is uífíyszcu or-
szággyarnpodásunk közül keltő a Néniét Birodalom döntőbi-\' ráskodással született meg, kettő j pedig fegyverrel, de mindig ugy, hogy az érdekek azonosak voltak, így érkeztünk el a minden idők legnagyobb háborújáig, a mai világharcig, amelyben ismét Németország oldalán veszünk részt, anyagi és területi érdek nélkül, a keresztény európai civilizáció-szabtn kötelességből.
A magyar-német barátság azonban nem csupán az európai eszmék és a történelmi kényszer helyzet folytán erős és tartós. Mélyen az emberi lelkekben gyökerező igazságok táplálják ezt a szövetségei. S ezt legjobban a kölcsönös barátságban megnyilvánuló megértés és méltányosság jellemzi, amelyet Németország részéről tapasztalunk. Azért beesülnek megbeiv nünket és azért tekintenekben-nfiukét joggal megbízható ós hű-
séges fegyvertársnak és barátnak, mert hűek maradtunk önmagunkhoz, h a gyom anyainkhoz, nemzeti Öntudatunkhoz, szóval mindahhoz, ánii a magyart magyarrá teSzí és minden más néptől megkülönbözteti. Ha tehát akadnának, akik ellentélet szeretnének támasztani magyarok és németek között, akik közbefurakodva a maguk érdekében gyengíteni akarnák az örökéletű barátságot : rossz úton járnak és önmagukat rekesztik ki a magasabb európai és a magasabb magyar eszmék közösségéből.
Az előkelő látogatás vedered-menyben az európai gondolatnak és vele együtt a magyar Hivatásnak szép ünnepe. Magyarország az uj rend letéteményeseként üdvözli a baráti nagyjhu-talom képviselőjét, kemény és őszinte kézszorítással. \\
a
ZAUAl KOZLANV
1942. jjmuir 8,
Felesleggel zárait a városi kOzművek 1940. évi zárszámadása
A víz- és csatornamű alkalmazottal rendes státusba kerültek
A magyar újságíró
felé fordította au ©rVtíg közvéleményének figyelmét %itée Kolosváry-Borcsa Mihály, a \'Sajtókamara elnökének újévi rádióelőadás*. Az újságíró a sajtónak, mint hatodik- nagy-tuUbmnak átfendóan aiTártán áMó, keményen, liüeu és l^süietesen álY> harcosa. Személy szerjnl láthatatlan, J* ólomba ontott igondoV*U a honvédség mellett egyejiilt irányiU\'ii a u«mzel sorsinak. KéRtoHles oogy-luatalorn a sajtó. Eet az •knuü világ-háború összeomlása és a/ hü\' kővető szégyenteljes siörnyu idők eléggé lazonyitjál. Több mint két évtizeden át nyöghettük annak a sajtópropa-gaodának az átkát, amely képes volt arra, hogy a legszentebb, l«g-tisztnltabb fogabnakal. is sárba tiporhatta az elai&t nemzet szávében. Csak éjekben a szörnyű időkb*u döbbenhetett rá mindenki, müjOn •lós fegyver és hataftgxn nj újságírói toil. Ezért vc*t Biak&ég úrra, hogy a magyar újságírói rend teije-s*u újjászülessen a s^jtókamarában. Valósággal a nemzet iétkérdése volt, kiütni «zl a tókeunetos fegyvert mindenkinek a kezéből, aki idegen * u*mzet lelkétől, érzés d- gondolit-vitigátó! és aki a fieirt betűvel B«jn építeni, hanem rombolni és ülni akar. A sajtókamara vísszaáUitoUa a sajtó tekintélyét é> ezen k«ieszlüi aa újságíró tisztességét, megszaba-ilj\'ull i a toli munkásait mindattól a I>rd« beüiitoltságtófi, am«y áz uj-sáyirói toll parazitái, betyárjai, Hki-ismereth-njei rángattak: a koivéie. ui,\'uyli-ii. Az efcnult oviit sajtóviízo uyajtót és újságírói Itfáüismérelfc"n-ségtőt ma már egy egész világ válásija oi a sajlökamárábAu tómőnilt újságírói rendet. A sajtó rendjét és munkafiainak életét szabályozó sajtó-kamarai törvény most mar aa újságíróról az egyedüli ItíSryes kiípét ái-Ülja a közvéleményeié. AJ újságíró a utmael napszámosa, a minoet dicsősége* múltjának őrzője, nehéz jelenének kemény harcosa és jobb jövőjének hangos szóval JiírdeUije. Sziwel^ék\'kkel minden idegszáMvaí 11 -nemzet katonája és annak minden gondja-bajában tántorittiatauau baj. vivója.
A Sajtókamara eSnöke, amikor oz újságírói rend újjászületéséről beszélt, az újságírót mint embert is bámulattá. Aat az embert, akinek az élelgondjai is megvannak saját nüL üával és csulidjávaf- szemben is. Aid akkor Is inegéim akar, amikor az öregség már kikezdi é» éppen ugy felelős családja sorsáért, mini bárki knfb a dolgozók sorában. Az az újságíró, aki a numzeL szolgálatának örök igájában tölti az éleiét, nemesük a tisztes .nevet, rendjéből emlő tekintélyét és az elismerést érden* meg, hanem saját maga és oaiádjajnak a mindennapi kenyerét is, Ami-kor a nemzet uj rendben való megújulásának alapvető muökájáróü esik szó, az újságíró, a k>U ujjósziVick\'lt munkása ís nvegérdejmii a közvélemény figyelmét. \\ .
Vitéz Kolos váry-Borcsa Mihály nagy érdeklődéssel fogadotl értékes előadásáért hálás jLehet az újságíró, tfud, de hálás lehet a közönség is, mert a keresztény nemzeti újságírás megteremtésében s a sajtókatavara felaEjtásábun vitéz Koloaváry-Borcsa Mihálynak oroszlán része volt.
Naptár: Január 8. CaUtÖrliik. Rom, kat. Szörény. Protestana Szörény. Izr. Teb. 19.
tekintse meg raktárunkat 1
Javításokat jdtálIAssal vállaluuk.
Ttistesi Pranlr mórhgazem.
A városi viz- és cstilornuinit ellenőrző bizottságu u niiiiap clr. Knausz László kir. törvényszéki bíró elnöklete alatt ülést tartott a városházán, amelyen bejelentették, hogy a jóváhagyott szervezeti szabályrendelet értelmében Tassy (Wali-gurszkyj Béla eddigi mérnök, üzemvezető főmérnök lett, inig a szerződéses Szabó Béla : főkönyvelő, státusban. A viz- és
A trianoni Magyarország területe kétszer békés 4> kétszer feayT»;es ulon gyarapodott. Aa első bécsi dón-léssel a csaknem színmagyar lakosságú Felvidékei, u uuUoüik bécsit dón-léssel Kelet-Magyarországot és Lszak-Erdéb kaptuk víswu. Kárpátalját és l\'Ul-beu a Délvidéket liourédségi\'iiik I«gyvem1 szerezték vissza. A U-iaooni Magyarország tSrikle 93.073 uégyiet-kikiméter a mai Magyarország
területe a víswufogW.t Üúcskával, 11a-rauyával és Murakózz<-I e^yatt >öbb miül 170.000 aégyaetkiLométer. TeroMI gyarapodásunk mcUett aépi jjyarapo-aásoaJL ís jelentós.
A mai Magyarország lakosainak szama kereken 14*5 millió,
ami a tríaoon1 országgal szemben 3(1 százalékos emelkedést mulat. Atni\'nt táljuk, iOi-invK\'-„,uki.Kk eaii,ycj ur.mi-.i-erővel Muátása nem ál\' arányban a terű te 11 gyunipodu ssal. A l rianooi Mugyaiország népsúi\'ús^\'ge a li-yujaub uépszámlálás eleuményei szerinr íuu.l, a Felvidéké 88.7, Kárpátalja népsűrűsége ö7.8, Észak-ilrdélyé üy.7, a visz-szafoglalt üűtvidéké pedig hoxzárető-1 egesci) 90 négyseukiloanéterenkéat.
A mai uj Magyarország népsűrűsége 86-9.
A ueinzelgazdaságuak muiA4kezésre álló iiiniik.¦¦¦<-•> mennyiségéi luiyesü,, ugyancsak a lobbi termelésr tényezővel egybevetve luOitegelueljük és u terme, lesi ágak egymáakőzti arilnyának sikL ját) -mérhetjük le, ózonban megáUa-mt haljuk, hogy a meanagj-obbodoUí ország munkapiacán ;i -m-i.\'1 a trábo-rus gazdalkouás idején már csak egészen tényegU|en inennyiségben jtíkut. kezik, a iM^kcgazdasagban is csak csökkeni mértékben ing muUttkozni. A visszatért területek lakossága mmöségí szempontból is elsőrendű. Az ©inyo-malás kél óvtizodónek fokozotlabb ucmzeli létfenntartó munkája megacélozta e területek magyarajku lakosságát és ezt az erőt ina a magyar nemzetgazdaság elouyóstn liasxnositja, A területi és népi erögyarapodáson bil Icrmeszcteaoo a legfontosabbak azok a változások, ajiieáyek ivjuí^i gazdaságunk jóvójélKm állatlak *úő. Az egj-cs termelési ágak sorában első
esatornumü többi aJkalmazottai is rendes státusba kerültek, nyugdíjjogosultsággal.
Az 1940. évi zárszámadás a vizmilnél 814G pengő, a csatornaműnél 6410 pengő felesleggel zárult, ami azt bizonyítja, hogy u városi közmüvek vezetése a legjobb kezekbe van letéve.
A folyó évi költségelőirányzat a vizmünél 206.0UÖ, a csatornaműnél 136.000 penge
h»l>t--u (
a természeti orötöl nyújtott mezőgazdasagl és bányászati nyerssnyagokbsn jelentkező többlet áll.
A visszatért területek Aakc^ságának foglalkozási megoszlásából is kóvetkeziau ln-iiiu k erre a lényre, mert áSagbon u lakosság hárarrmegYL\'drésae Ősienneflő ezeke\'n a területeken, mig a trianoni országim a megfelilö arány cuafc valamiTci löbb, miui a feSerésa* volt.
A mezőgazdasági nyeraaaiyaHoe: sscsa i:oo.tjából ; \\
a Felvidék javította mezőgazdasági nyersanyagmérlegünket,
a Kárpátalja, - KeseUMagyurország in ríszak-ürdéiy viszont lényegesen a mérleg teheioBdu3Ara biSKnlette A Felvidék mezőgazdasági ny«i-sasiyaalöbl>. Ie,*t- \' ¦ .J
Kárpátalja és Észsk-Erdéíy fagazdáikodásunkban hozott hatalmas erőgyarapodást. A mezőgazdasági nyersanyagmérleg js. lentkezö passzivitását, különösen kenyérmagvak és ipari növények tekJote-ttében, a visszaJogteBl UoMdék j.-i>u-lős iuértékbeo megjaTitottfi.
A Délvidék nemosak vetésterületeink nagyságát, da hektáronkénti terméshozamunkat Is lényegesen emelte.
A vetésterületek a trianoni országgal szemben u visszafoglalt DéllVidékk<t együtt a következő arányokban emelkedtek: a busa TCi&lcrüíeto 21, a rpza 19, az árpa 28, « zab 18, a tengeri 32, a burgonya vetésterülete pedig ke. rckcji (!0 századokkaa emie(lkBdctt. Az erdők aránya a trianoni ország!>an 11.9 százalékról 21 százaBekra nőtt, ígj\' az országnak löbb mini egyötöde erdő, ami nyersanyagellátásunk szeme pontjából igen kedvező arány. Jelentékenyen emelkedett az ország állatállománya Is. LóáUományunk lő százalékkal, szarvas mariiaáHomáoyunk 42 százalékkal, ser. té-sálloniányunk IS százaüékkal, juh. áünmányunk pedig 48 százalékkal emVlkedeU, Sj-arvasmarha- éa juhá$*>-
CIPŐI T«l«\'oa:488. csuk ELEKESTŐL
aOermata) ffl-ut II. jl
mányukat kciónösm fjexak-Erddy és Kárpátalja gazdagította, aertéa- és ló-áifoiuányuuk.it pedig küOoaőseta a Délvidék és kícebb mértékben a Felvidék. Az állatállomány az utolsó év gyenge takiirmáűyterxnéi* folytán kisebb Bdér-tékbea ugyan megcsappant, d* aa erőá intézkedések kdTetkaztében resn4by ran arra, hogy a pótlás oébány ér aifttt megtörténik, A bányászati nyersanyagok vonalán
a FeVrídék, Kárpátalja, de különösen ^azaJc-Erdély visszacsatolása hozott \\f:. temet; erőt az orazág iparáaalc. A Felvidékkel kisebb mennyiségű szenet, magnezitot, antimónt. vazércél, Kárpát idjávui a nagy készetekkel rendtO-kező aknAszlatinai sóbányát, majd Eszak-Erdéltyel lényegeden Javult m. látási méribegftnk ókosmban, kéfikoTand-ban, ezüstben, antimonban és még néhány fémb*n. Még jobban megerősödtünk sóban és bauzítbAn. Eazal sícmlxn iuosban az ipari hajtóanyag oádalan áttott <-ló jeJeatéke*iy rosz-szabbodás, A visszatért lerü*-tek Bzén-ben szegények, a koolay addig a kus* lás stádiumában van. A magyar energiagazdálkodás az u\'olsó évékbtto «\'i„. sca mtoginditotta az erőforrások feltárását. Itt elsősorban a kőolaj- éa főid-Házkutatásokra utalunk, «mi az ipar. ügyi miniszter legutóbbi Jáje**ntésa szerint igen kedvező fordulatot rett. Észak-E rdéiybím a földgáz Mtárás előtt van, » kőolajkutatások in több országban tulyunk. Enarg^azdáfiágunk Kárpátaljávul és Erdtfiy.\'l atén- és kcola jel\'kátás azompon I j ából ugyan kedveffőllennek mutatkozik, vlzlerŐben azonban nagymér tékben gyarapodtunk. A vlzlerők elhasrnálása és a faUdgóz-kutak megnyitása teljesen közömbösítené Kárpátalja és fisaak-lírdély bányászati hajtóanyaggal való passziv •»átási méigegét. - ^ |
Kárpátalján már építés alatt áll ¦ taroalvötgyl vízduzzasztó mű,
amely nemcsak enOTgiagazdáftlacidá* .szempontjából fontos, haoem az Alfáid öntözése ezzel a mriuógdu^lasági több termelés kérdése is megoldható tesz. Az északerdélyi IdhosznáíUilao vizierő kereken 200 inittui JüDowatt-óiái.i becsallietö, aminek jetantőflége különösen ac aránylag kőzrű lefthWtó bauxit reWotgozAsánátt domborodik ka.
A trianoni békeszerződés ipari síkon sújtotta a legkeményebben Magyarországot. A magyar ipartelepeknek majdnem fele az ország pnrekt^éazein helyeződött ej u nyersanylagok köas. lélXn. Az 1938 óta visszatért területeken a rüch és a román urafom legjobban a gyáripart sorvasztotta. A cseh gazdasági politika « fejvidéki gyárakat a ,-si\'b országrészekbe, a románok pedig az erdélyi gyárakat a Regátba telejriljették át. i
A trianoni ország a magoson-kltottság husz esztendeje alatt építette ujja a magyar Ipart A -aemzeti őnettitás céfca Jebeyctt a magyar iparpoJiUka r|őtt, ugyaflugfy mint Némelországbiin, dénzakség volt megteremteni a fcntagyar ipart azért is, mert aa agrárn^pesség-fe^jagunkPt te keJUett vezetnünk az,iparba,
A magyar ipar ax idegen uralom iparsorvaoztó tevékenysége folytán * visszatért teinletekkra csak lényegtelenül gyarapodott, ha figyejembe v*s»-szűk a ny^r^anyagnk {koztfséflét és azt a fepődési iranio1, amit n magyal\' nemzetgazdaság; a Wdnraboiás eSőtt a magyar perenzvidéken rn^gjztdifott, Bácska ipara inkább mezőgazdasági iparunkat gyarapitotta. lparüreoiíeaik száma a visszacsatolások fotytáa 10-11 százalékkal, az iparban fo^atkoz\'Ulolí
acemelyek szatua n.s «w*W «
Horváth Lajos
üveg- és porcellán kis- és nagykereskedő
mlntatermébsn „
= naay választék várja önti =
Horthy M.-ul 23. T»l«(on: 847.
A megnagyobbodott Magyarország gazdasági mérlege
Területi és népi gyarapodásunk a statisztika tükrében
\'s«, tei» »
za.LA1 közlöny,,.^
220 szegény iskolásgyermeket ruházott fel
a nagykaaliMl Kereulény Jótékony Nőegylet
BÚTORT
SSaktsletb**,
OABOR mfimastaloanil
NíijííiMinlttaa, VáraahflM-iiakt.., «S»
liajtóerő ,8 százalékkal, « leniwftős brutló^rték* pedig 11.2 százalékkal fimetfcc<l*lt n FftlvidéiV, Kárpátalja és j-szak-Erdé"ly visszacsatolása folytán, A visszafoglalt Délvidéken az öWmt szeripar van erősen képviseh«: 45 inalom1, 3 cukorgyár L5 0 szeszfőzde kerüli vissza, ;
A megnagyobbodott Magyarország gazdasági uiérlegéwck teláttitásáiiál lük. hft kell adnunk még
a közlekedés és a külkereskedelem
változásainak is. A vasutak hossza a Délvidékkei együtt 43.4 százalékkal, a. körutak hossza pedig, 41 szttzalékkat emelkedett. Jelentős naxryobbodást ftf-iiuik el a viziutaknajl js,
a Duna csaknem egynegyed hosszában msgyar területen folyik.
A közlekedés csak a Felvidéken, és a Kárpátalján okozott kevesebb problémát. Észak- Erdélyben a közutak ej. hanyagolt állapota okozott nehézségeket. ;
A magyar nemzetgazdaságnak a visszacsalólások folytán több feladatot leli megoldania. Annyi azxmlian bizo-ayos, hogy a mernog^bbodáB, üjctva visszacsatolások nagyobb nemzeti önállósághoz vezették Magyarországot és nagyobb jelentőséget kölcsönöztek az uj európai rendbe való bekapcsoló.-dáshoz. 1 •
Alltadé BtaoorfxAmok Mtk&xnapekoa
Sadaseat I. Mf»eráa
B.40 ebresstö, torna. — 700 Hírek, közlemények, étrend, haiaglezneaek — 10.00 IIirek. — 11.10 Nemzetközi vis-JelzŐszotgáUt. — 1200 Déli haranfl-ssó. - 12.40 Hirek. - 1,-120 Időjeleés, Időjárás- éa vízállásjelentés. — 14 30 Hinak. — 14.45 A rádióműsor Ismerte. tétSj. — 15.00 Árfolyam hirek, pfctot árak élelmiszerárak. — 16.45 Időjelzés, időjárás jelentés, hírek. 17.00 HlreK szlovák éa ruszin nyelven. — ío.üd Hírek magyar, német és román nje|-ven. — 20.00 Hirek (Budapwt II.) -21.40 Hírek, időjánlsjelentéa. — 23.00 Hirek német, olasn, angol és fr*ueia nyalván. — 24.00 Hírek. BUDAPEST L
19.20 Magyar nóták. — 10.45 Komáromi József Sándor előadása. — 20 Visky Jánossal, a zenei Greguss-di) nyertesével bSszéHget dr. Tóth Dénes. Hangfelvétel. - 20.30 Kütogyi negyedóra. — 20.45 Rádiózeneicar. _ 22.10 Beethoven: Hí. szimfóniája, — 23.25 Sárközy Gyula cigányzenekara. — 0.15 Őzen az otthon. A Vöröskereszt bajtársi rádlóitnlgálat.
Péntek
WUŰáPEST b
10.15 Szórakoztató zene. — 11.20 Müvészlemezek. — 11.40 Feioívasis. — 12.10 Weldinger Ede szalonzenekara. — 1330 Honvédőink üzennek. A Vőröskoreszt bajtársi rádiószolgálata. — 15,20 Szórakoztató z*ne. — 10.15 b"elolvasás. 1
17.15 Gémes Irén báriázik. — 17.35 [••eJoivasás. — 18 Kiss Lajos cigányzenekara. - 18.25 Dr. Nőtei Vilmos előadása. — 19.20 Jszz-zosgoraszámok Inuiglejnczről. — 19.35 A Eilharmo-niai Társasilg hangversenye, — 20.051 .Sporlköztomények. — 22.10 Hádiózenev kar.—23Jö Veress Károly cigányzentü-kara. — 0.15 fJzfln az rjlthon. A VÖrős-keivuzt bajtársi \' utitiV./-^y.U.it-:,
A nagykanizsai karitatív és szociális egyesületek évi mér* legénél nem szabad mcgfeledkez nünk n csendben, de annál intenzivebben dolgozó Keresztény Jótékony Nőegy létről. Dacára, hogy nem volt módjában az idén karácsonyi vásárt rendezni, amely anyagi erőforrásának egyik főrészét képezte nz utóbbi években, a város közönségének megértő áldozatkészsége és tá-
A budapesti seWsvonat 80
mogatása lehetővé tette számára azt, hogy az elmúlt esztendőben is 220 szegény iskolás gyermeket tudott felruházni Olyan cselekmény ez, amely mindennél szebben beszél. A Keresztény Jótékony Nőegylet lelkes hölgygárdája, élén Farkas Vilma ügyvezető elnöknővel, olyan munkát végez a felebaráti szeretet frontján, amelyet arany betűk ke lérdemes feljegyezni.
percei késéssel érkezett be
Berlin Ágostonné
Súlyos gyász érlo Nagykanizsa tár. siidolmát. Bortín Ágostonné szúletelt Krátky Margit, ktr. törvényszéki tanácselnök neje, a Szociális Misszió nagykanizsai szervezetének elnöknsz-stonya, az éjszaka folyamán nemes asszonyi lelkét visszaadta az ÉBet-Urá, nak. Bertjn Ágostonná még néhány nap előtt a legjobb egészségnek Ör. vondett, erős meghűlés azonban hir-lelen ágynak döntötte, A Itetűgség napok nlatt végzett vele. Az éjszaka elköltözőit az árnyékvilágból oz örök hazába. A szomorú hír még az éjjel elterjedt a városban és mindenütt a legnagyobb részvétet és megdöbbenést vallotta lű.
Bertin Ágostonné fenkőlt ttkületü asszony volt, akinek egész íl\'to nem voW más, m\'nl övéiért és ctoltfrtár-sajért való önzetlen és magasnbbrendü szolgálit és magaadás. ignKi katolikus magyar asszony, amilyent az írás (n*. lit, amikor az Erős Asszonyról ir. Jóságos lelkület, embertársaiért való önzetlen munkásság, tfoKáeos érzület, a szegényeken való segítés jellemzik ne-mcs munkásságát. Mindenütt ott lát tuk Öt jóságos asszonyi mosolyával, derüs kedélyével, segilő kószsésővift: aliol a közért, a variasért, vagy «m. bertársain segíteni kellett. Ott Idltuk minden hazafias megmozduláson. Min* a Szociális Misszió helyi szervezetének iángJflkü elnókiisszonya nagyon sokat fáradozott a Kék Kereszté*, zászló hálózatának kiópitóséért. Szá. mos katolikus és tutzafias egyesület tevékeny és buzgó vezaiötagja volt Váratlan elliaCálozása az egósz város, ban mólységos együttérzést és részvíe$et váHotv itt. A megl>o>Jogult testvére Volt dr. Krátky István pcdgHirmester. nek. Halálozása gyúszbalioritolta a Bertin és Krátky családokat és kitér, jedt, előkelő rokonságot. Szombaton délután 4 órakor kisérik pihenőhelyére a róni\', kat. sírkert halottasházából Temetésén testületileg és zászlaja alatt részt vesz n Szociális Misszió Társulat és n Kék Keresztes nővérek, ott lesznek a kaWikus egyesüljek és szervezetek, a hivatalos város, valamint a jogászvilág is nagyszámban,
Gazdasági egyensúly
A gazdasági egyensúly fogalmai határozta meg Reményi Schneller Lajos egyik újévi cikkében, amelyben hangsúlyozta, hogy a legdrákóibb rendszabályoktól sem fog a kormányzat, visszariadni, hogy ezt a gazdasági egyensúlyt fenntartsa. A gazdasági egyensúly összhangot jelent a különböző termelési agak és a fogyasztó között, másrész! a mezőgazdasági és ipari árak, valamint a fizetések; munkabérek között. Vázolta azt a munkát, amellyel céltudatos alapossággal sikerült megteremteni ezt az egyensúlyt és foglalkozott azoknak a spekulánsoknak a kártékony működésével, akiknek nem érdeke ;i rend, akik a bizonytalanságot akarják, hogy á káoszban szabadon halászhassanak, munkanélküli jövedelemhez jussanuk.
A spekulánsok álhifterjesztéssel dolgoznak és a gazdasági iskolázottság hiánya miatt, sajnos, még a jóhiszeműek is sokan hitelt adnak a gazdasági,ál-lürcknck. Az álhdrterjesztök gazdasági defetázmusfi három téma körrel operál. Hirdeti, hogy áruhiány van. sopánkodik a drágaság miatt és inflációról terjeszt álhirekct. Ha mármost szembenézünk ezekkel a rossz-akaratttan terjesztett hírekkel, azt látjuk, hogy1 áruhiány, ami-
A nedves idő után hirtelen bekövetkezett hófúvás és fagy órák alalt megváltoztatta a város kópét, amelyet vastag hó lepelbe burkolt. A kanizsai meteorológiai, állomás szerint ma délben kb. 40 cm magas volt Nagykanizsán ahó. A szól és hóvihar nem csillapodott le. Eddig a hófúvás még nom okozott komoly forgalmi zavarokat. \' A vasút értesítése szerint a vonatok eddig átlag mintegy 10--
16 percnyi késéssel futottak be. A budopest— nagykanizsai sebes vonat 1 óra 20 percet késett.
A iiosta jelentése szerint a távi ró és távbeszélő forgalomban még eddig semmi zavar nem állott be. A mentők azonban csak lófogattal végzik szolgálatukat. A járás községeiből még nem érkezett bo jelentés, de a jelek szerint a községek közötti közlokedés megnehezedett, uiüf
Rövidebb farsang, kevesebb kettflsünnep van 1942-ben
Mit mond « naptár 1942 érdekességeiről?
1942-öt írunk...
Vájjon mit hoz, milyen meglepetéseket tartogat számunkra ? Ki tudná megmondani ? Nem is az a célunk, hogy jóslásokkai a lehetetlent kíséreljük meg, hanem csupán azt keressük, ami látható s amit a naptár az uj esztendőről mindenkinek elmond. Vegyük elő 1012 uj naptárát és nézzük meg, milyen furcsaságokat, érdekességekei tulálunk benne, miben tőr el a mult esztendőtől.
Legelőször is nézzük meg, milyen lesz az idei \' farsang. Szembetűnő, hogy rövidebb, mint volt tavaly. Az 194l-es farsang 61 napból, tehát két hónapból állt, mig az 1942-es farsangot csak 53 naprn, 8 nappal kevesebbre szabták; 1941-ben február 25-én, mig 1942-ben már 17-én elköszön a Karnevál a vidám s remélhetően gondtalan farsangtól. Jól is van ez igy. Úgysem azokat az időket éljük, hogy unalomig mulathatnánk, szórakozhatnánk, Még az idő is takarékoskodik a féktelen jókedvvel.
Érdekessége az esztendőnek, hogy kevesebb lesz a kettősünnep, mint volt 1941-ben. Az elmúlt évben 8, mig 1942-ben csak 6 keltősüínncpet ülünk. A legelsőt február 1. és 2-án, a vasárnappal együtt a Gyertyaszcn
lelő Boldogasszonyt, amely hétfőre esik, majd április 5-én és 6-án a húsvétot. Érdekessége a húsvétnak, hogy 1942-ben egészen április elejére kerül. A harmadik kettősünnep pünkösd : május 24. és 25., majd (június 28—29. következik, hétfőn Péter és Pá! pirosbetüs ünnepével. Augusztus 15, szombat és vasárnap a következő, majd bosszú szünet következik egészen karácsonyig, december 25,, 26. és 27., amikor Jczáród-nak a többnapos ünnepek sorai. Március 15-ét vasárnap ünnepeljük. A pirosbetüs ünnepek számában azért változás nincsen, mert pontosan ugyancsak 67 lesz 1942-ben, mint volt az elmúlt évben.
Az sem kerülheti el a figyel-\' met, hogy 1942-ben három hónap j>éntekjc esik 13-ára. Február, március és november; 1942 májusa pedig, hogy a babonások kívánságát is kielégítsük, péntekkel kezdődik. Végezetül lapozzunk a naptár utolsó oldalóra s nézzük meg, hogy a titokkal teli 1942 milyen nappal végződik: csütörtökkel.
Vagyis 1943 majd péntekkel indul.
Rozsdamentes és alpacca evőeszköz, manikűrkészlet
VEímL MÁJON TESTVÉREK
szaküzletében.
Már eddig is vonatkéséseket okozott a hóvihar
1
ZALAI KOZLONM
Jiiiuit 8
Minden adózónak
„testére szabják" az adót
Csfzik BHi államtitkár cikke nocláHs pénzügy! pftlltittnfcról
Ciizik Béla pénzügyi államtitkár a Donaueuropa legutolsó száméban tanulmányt Irt ezzel a címmel: „Szociális szempontok a magyar pénzügyi politikában"\' Kifejti benne többek közölt, hogy a szociális eszme uj fejlődési Irányt adóit a magyar pénzagyi politikának és az egész gazdasági politikának. A magyar pénzügyi politika két uton igyekszik érvényre juttatni a szociális szempontokat: szociális adópolitikával és a nemzeti gazdaságnak olyan irányba való terelésével, hogy ujabb munkaalkalmak teremtésével a gazdasági élet is az igazságosabb jövedelemmegoszlís és az arányosabb fogyasztás szociális céljait szolgálhassa,
A szociális, adópolitika arányosabb és Igazságosabb közteherviselésére töiekszlk. Leglényegesebb szociális szempont az adóteher intézményes egyén :esltése, amellyel szinte minden egyes adózónak testére szabják az adót, hogy a közteher ne szorítsa és ne akadályozza sem gazdasági tevékenységében, sem.szociális kötelességének teljesítésében. A 60 évnél Idősebb kisiparosok az általános kereseti adótételnek ssak a felét (Izeltk. A családi állapot fontos szempont a jövede-
lemadó megállapításban. A 30 évnél idősebb nem házas férfiak és nők 25 százalékkal több jövedelemadót fizetnek. A gyermekek száma a jövedelem és az áltslános kereseti adót Illetőleg módosítja az adótéleit.
A házadóban közvetve Is könnyítéseket biztosit a pénzügyi kormányzat a többgyermekes családoknak: a házbirtokosoknak 5 százalék kedvezményt ad a házadóban és járulékaiban, ha házukban a gyermekek számi az összes lakék lélekszámának legalább felét teszi ki.
A hadirokkant és hadigondozott egyszobás lakóháza nem esik házadó alá. Széleskörű il lelek mentességet is élveinek a hadirokkantak. Egyé-nlesltésre törekvő adóztatásunk leglényegesebb Intézkedése szociális szempontból a létminimum adómentessége és a progresszív adóztatás. Szociális Intézmények létesítésének előmozdítására is számos rendelkezést ismer a magyar adópolitika,
Az államtitkár azzal fejezi be cikkét, hogy a magyar pénzügyi kormány folytatja adórendszerünknek szociális alapoUa való hetyezéfét, mert felismerte, hogy a jobb jövő kiépítésének az adópolitika is egyik eszköze.
A szerb „Bagarol" cipőkrém miatt került egy légrádi kereskedő a nagykanizsai uzsorabiróság elé
A kereskedőt 300, a feleségét 100 ptAgü pénzbüntetésre Ítélték
MÉRLEG
l Mindéit aftrettti I Mnaksserö taritás
SCHOi.CZ JÁNOS
méni**tot" I *Ö-aa*a*sur NasgfranJua; EeUvÖ*jtór 30 ezAa.
kor frontok választják síét földünket, amikor a háború soksok niÚÜó embert von el a termeléstől, amikor az utak bizonytalansága megbénítja a kereskedelmet, valóban észlelhető. Arulriiny vau a nyersanyagokkal bőven ellátott országokban is s ezt a háboru-okozta helyzetet próbálják kihasználni a rémhírterjesztők, hogy egyfelől áruvisszatartásra bírják a termelőt, másrészt áru halmozásra biztassák a fogyasztói. Az jgy előidézeti áruhiányban aztán felvirágzik e lelkiismeretlen elemek tövedéi-inéit\' megduzznsztó. a közellátás rendiét veszélyeztető zugke-reskedelem. Bizonyos külföldi nversanvngokban 68 árucikkekben valóban állott be hiány, de az illetékesek gondoskodtak arról, hogy a nélkülözhetetlen kül földi árucikkeket hazai mü- és pótnnyagok megfelelően helyettesítsék. Mindenki megállapíthatja, hogy a legtöbb mü- és pótanyag igen kiválóan vált be a gyakorlatban.
A drágaság kérdése relatív fogalom, bizonyos áremelkedés tényleg mutatkozik, de n gondos árelemzés mellett ma olyanok az árak. hogy azok kielégítik mind a termelő, mind a fogyasztó érdekeit. A mezőgazdaság rentabilitása csak így volt biztosítható, viszont a gazdasági egyensúly érdekében a mezőgazdasági árak összhangba jutottak az ipari árakkal, a melyeknél figyelembe kell venni, hogy a szociális termelés, a munkabérek emelése némileg megdrágította a termelést.
Az infláció rémhírét a spekuláció azzal igyekszik valószínű sileni, hogy* rámutat bank-jegyidYgnlmnnk kétségtelen emelkedésére. Itt azonban tudni kell, hogy ezl az emelkedést az ország örvendetes megnagyobbodása és gazdasági eletünknek ezzel kapcsolatban bekövet kezeli-fejlődése idézte elő, A megnagyobbodott ország többet termel minden irányban, mint a trianoni Magyarország s a termelési tényezők fokozatos fejlesztése természetszerűleg igényelt (óbb fizelési eszközt. Mindennek a következménye, hogy a társadalom nagyobb vásárlóerő birtokába jutott, de ez a nagyobb vásárlóerő nem beteges tünet, hanem a tervszerű magyar gazdaságpolitika örvendetes eredménye.
A kormányzat gazdasági politikája nagymértékben ellensúlyozza a gazdasági deletizmus kártevéseit s aki józan szemmel figyeli a helyzetet, kénytelen maga is megállapítani, hogy a rémliirleejesztök fekete jövendölései közül eddig egy sem vált be, ellenkezőleg, Magyarország a rend, a nyugalom, a kiegyensúlyozott gazdasági élei oázisa más országokhoz viszonyítva.
Lubíos Joáchimné légrádi asz-szony feljelentést telt az ottani esendőrőrsón Misncr Imre légrádi izr. kereskedő és neje ellen, árdrágító visszaélés miatt. Panaszában elmondotta, hogy leányát elküldte Misncr üzletébe, hogy vásároljon 3 darab barna, üvegbe töltött * Bagarol* cipőkrémet. Vett is 3 üveget 1.80 pengős áron. Misnerné szolgálta ki. Leánya sokallotla az az árat, meri a megszállás alatt egy üveg 6—8 dinárba került (ami 60-80 fillérnek felelt meg). A kereskedő azt válaszolta leányának : »Ha nem tetszik, hagyja ótt.U, de leánya megvette és hazahozta. Ugylátszik később mégis meggondolták magukul Misncrék. meri 1.20 pen-
gő* többlelet visszaküldték nekik, de ők nem fogadták el a pénzt, hanem feljelentették Misiiére ke I.
Az ügy dr. Hámory Zoltán uzsorn-egyesbiró elé került. Misncr nzt mondotta, hogy felesége szolgálta ki a vevőt. Az asszony azzal védekezett, bogv ö férje rendelkezésére kéri 1,60 pengőt a iBagarol cipőkrém éri. 0 abban a híszemben volt, hogy magyar Bagarolt ad, ami drágább, mint a szerb Bagarol volt.
A bizonyítási eljárás befejezése után az uzsorabiróság árdrágításért Misner Imrét 300 pengő, feleségét 100 pengő pénz büntetésre Ítélte. Az ítélet jogerős, I
[ Fater Mihály |
Mu délután temették <1 wBaeu ví. ros osxtiillaíi részvéte urtWt idb. Fater Mihály nagyknnfzsai építőiparost, aki jelentékeny síterepet vitt a város\' Ipari életében és hectftstes magyar tevékenységével Mtitmos tbztetanev és kÖlbe««Jésn*k örvendett. A ré>i
magyar tölgyek fc\'Sífll v*io veit, aki gerincességével, l.ersftletes 1ratoftnru». ságával. komoly ipari te^pnWnyxégév<t MUiot. Temetésén ott volt az 1 partei, túlct IrsWtCeg. C ¦ 1
— (Vasirsmp iktatják be Zala-egersaeHert a második plébánia lelkipásztorát)
1*. Horváth Doinoukosuak, a sala-c^crszcgi Jézus Szíve fentmces plebánei lelkipásztorának üTmepdryes "beiktatása január ii ni, vasárnap dflteJöU úuiicpi mise kVtetebAi.
— (A vfifmegyei szám-vev*s4gr#i)
A belügyminiszter Balaton liáeuiér vármegyei számvizsgáló1 száhwovosé^j boáeSttSlá, Kairer Gyula és Gáspár IsWAn Bzámtistletot szánvfJSnrirokVé, Lukács Uszló, Varga látván és Né-meih Jenő vármegyei szátovevo&égi dijaokokitt pedig sranrverőségi gyakor. oo kokká ne\\«ii*e ki.
— ÍJ«gy*öI kinevezések)
A belügyminiszter ideif^Woes hatáfty. lyal a következő jegyzői kinevezéseket Cszkózoü*: Kovács János kétbodoayi scfléd/egyjcöt hodosanyi, Vóteic József berzeneoi segédjegyzőt drávadiósí, Pap Jenő becsfluelyi segódjeflyzöt taske. szentgyőrgyi, Zimm*rtnr>ttn I-wnc iszkaszOntgyörgyi lakost dnmásai kor. jegyzővé, péntek Géza zaiabéri segéd-jegyzőt Alsódon! ború nagyközségbe községi jegyzővé nevezte ki, ugyanakkor] tegedas Béli hodosányi éa Rácz Károly danául körjegyzői kinevezését visszavonta.
— (Dr. Miklós János előléptetése)
A belügyminiszter dr. Miklós János parsai m, kir tisztiorvost • közegész-I ségügyi felügyelők és tisztiorvosok lét-számából jelenlegi minősége nvtsíett a VII. fizetési osztályba nevezte ki.
— (Schubert matiné)
kézbe jótt akadály miatt 18-án dél-előtt (esz a rcn«iskotóban és oem
11-én, vasárnap. (:)
— (A Szociális Missziótársulat
Nagykanizsai Szervezete)
ezúton kéri fel Össr*s tagjait, hogy egészen kiváló, áldott enüéw ejnók. nőjének, Bertin Agostonnénak váratta,, halála fölötti mély gyászát teljes szá. mu megjetctiésuei nyüvánlüa a temetésén. Gyülekezés a Mlsszirtalulzban szombaton délután 3 óTalcof. Egysterr* les/, az indulás. legyünk ott mindnyájan. Január 10-én, szombaton reggel 8 ór.ikor szentmise áldozatot monda, inni: érti\' !1 Missziósban: kApotaájábaii.
— (Kézllparl főfelügyelő)
Az ipirúgyi mMffsSer Wappter guu
táv kir. Jtázjlparl felügyelőt básilparl főfelügyelővé nevezte ki.
temet, exhumál, szállít.
Céatulajtloaoa;:
Dvrvallts József
flWl Yelcfoai 269.. lakisi ÍM.
A japánok már bevonultak Kuala Lumpurba?
A brit csapatok a japán tulerö nyomása és a japán átkarolás elöl Lahore felé vonulnak vissza — Az angolok helyzete nagyon súlyos — Az északafrikai harctéren a leghevesebb páncélos ütközet a tengely-haderők átütő győzelmével ért véget
A Japánok általános, támadása Selangor és Perak kSxöftt
Vichy, január 8 | javaslatot, amely az önkéntesek A vichy kormány arra való | számának felemelését írja elő u haditengerészet és főleg a tengerészeti tüzérség részére.
Bezárják ax angol MrsxoJgálat newyorki irodáját
London, január 8 Az Ész&kamerikai, Egyesült Államok a legutóbbi napokban felszólította a brit hatóságokat,
— jelenti az angol hírszolgálat
— hogy zárják bo u brit bjrszol-gálut newyorki irodáját. A brit nagykövetség nyomban lépése--ket telt és most megbíz ól ótok és tárgyalások folynak.
lekintettcí, hogy Indokina mostani háborúban eemlegcs, elhatározta, hogy határozottan tiltakozik Csangkalseknek Ázsia iÜparancsnokává vuló kiuoTe-yás* ellen, mivel hatáskArs a megbízás érUhxxében az indokínai arcvonalra. /\',, kÁtArjasJ..
Ax VSA képviselőháza hoxxá-járult a haditengerészeti Ön hentesek felemelésékez
Washington, január 8 A képviselőház megszavazta és Roosevelt elnöknek aláírás végett elküldött* azt a tűrvény-
A dán kormány tlttakozlk a .Szabid Dánia" kifejezés ellen
Koppenhága, január 8 A dán kormány tegnap este ivyilatkozatot adott ki, amely Kuufmann volt washingtonidáu követ egyik kijelentésevei kapcsolatban u Leghatározottabban ül lakozik a >Szabud Dánia* ki-ísjjazés ellen, továhbá Kaaifr ruunu követnek ama állítása ellen, hogy Dánia, ha nem ezáll-"ák volna meg a német csapatok, csatlakozott volna a 26 nem ;-et úgynevezett szolidaritási nyilatkozatához. A dán kormány nyilatkozata közli a királynak a múlt év dajoember 13-áu a dán
Kuala Lumpur
Róma, január 8 A Popolo di Róma sanghaji jelentése szerint a japán csapatok már megközelitették Sze-langor tartomány fővárosát, Kuala Lumpurt, amely a maláji félsziget gumitermelésének a központja. Később érkezett távirat szerint a japánok már bo ís
külügyminiszterhez intézett leiratát, amely szerint gondot okoz neki, hogy a dán külügyi szolgálat tisztviselői feladatuk és kötelességük iránt a megértés hiányát mutatják és azt a felfogást hangoztatják, hogy más Dánját kell képviselniük esnem azt, amelyet a király és kormánya vezet. A király szerint a külügyminiszter figyelmeztette a külügyi szolgálatban lévő tisztviselőkéi, hogy semmi esetre sem ismerhetnek el más Dániát, mint amelyet a király és kormányu vezet. (NST)
a japánok ktzén
vonultak ebbe a városba. (Ez utóbbi hirt pillanatnyilag még nem erősítették meg.)
A Messagero lisszaboni tudósítója szerint a világ minden részéből befutó jelentések arról számolnak be, hogy Anglia helyzete a maláji félszigeten egyre súlyosabbá válik.
Az utolsó 24 Ara alatt a japánok áttörték az angolok által létesített védővonalakat.
Az angolok maguk is elismerik, hogy visszavonulásuk altalános jellegű és pedig azért, mert egyrészt nem tudnak megállni a japán túlerő nyomása előtt, más részt kénytelenek kibújni a ja-p.-iu bekeritő-h ad mozdulatok alól. Jahore-tartomány felé vonulnak vissza, amely az Utolsó tartomány a félsrigíert déli részén. Londonban nem titkolják, hogy a helyzet súlyos és a
Times valószínűnek tartja, hogy az angol visszavonulás déli Irányba tovább folytatódik.
(MTI)
A habom legvéresebb páncélos-MtkBxete az északafrikai hadszíntéren
Rónia, Január 8 Mint a Mesaagcro külön tudósítója az északafrlkai arcvonalról jelenti, &t angol lavinát december 38 án sikerült
UtaMaSfflßBli! női mozaik- és ffatalpu i oip6-kOI5nlegességek
I válaaaléaban
ELEKESNÉL (Dermata), Fá-ut 13, Telefoni 498,
Korcsolya*, ródlik,
Sítalpak Brflnhnt Elemér "M"HlÜí 2.
MINDEN KOR MINDENKOR
ASPIRIN
feltartóztatni az agedobiai csatában. i:z*n a ti \'hun a liáloru egyik legérdekesebb nancóloc üUiöz** Z-ijIott te. Az rngolok «1(6 támudáaalkat d* • f . bar -Jü -áu hcjdlék meg, buij AgeJa. bíától dél • bekvrilsók mJadnoktti a 1aQg«lyerőkat, utiulyek Bengháai ftfljl rjiuixavonulóbjui vol\'ak. Az ungoádt •Itö kisáilelo ös«eomfijit a toiypsly pán rét töröágyu inak tazcleo. A.1 angolok azután deotmbVr ao-án ujabb kJ. sértett tettek prr* a támadásra. EI5-szőr Agedablától dílrc gyoflogsáfíi támadást hajtoltak végre, majd deCini-ber 28 áo reggel megkezdődött u dönW páncélos útközét a sivatag kVí.;Vs közepén. Ai angol páncílosokal német és ol\'sx páacílos-oszlop fogadta. A harcikocsik órákon ét harcollak éa sokáig nem lehetett megálfiipitani, hogy melyik félnek !.".]¦.!\'.• a liadisze . a .¦ r. Vétfül a ma^nutradt angol luuviltocsik kekti irányba visszavonullak és a harctér a taagely erőinek birtokábou
maradt. (MTI) \\
A /apán csapatok általános támadásba mentek ét
Tokió, j.uiuir 8 A japán csapatok Selangor és I*raJc köiótti határnál v-Jr.i.ai hajnalban "aí-talános támadásba mtot-\'k át — je. lentik szerdán esie n Tokióba Lefutott különböző harctéri jelentések, Ax an-íjolok még fokozták h loi in.\'-..-"ti akadályokat mesterségeinkkel, hogy a ja. pán előretiörést uu\'Likadá)yoJtzúk.
(MTI)
Aj angolok ujabb visszavonulása
Stockholm, j-muár 8 A maláji harcokkal kapcsoltban
a Times Imsmeri, hogy az Inwn érkező h]rek nyugt ilani lók és a brit csapatok a félsziget nyugati partján ¦jz aj japán partraszállások következtetőn kénytelmek voltak ujabb visszavonulást megJtVsd«t.Í. (MTI)
Rangoon, január 8 A város csütörtökön reggel élte át az első légitámadást. A rangooni rádió szerint szerdán délután súlyos támadás érte a Burmában fekvő Moulmein várost. (MTI)
— (Áthelyezés a MÁV-nát)
Sótonyi Jów*f MAV ÍŐÜait, attt* áU« más főnököt baaoan* aaMttéflam LövÖr* helyeatik át.
— (Megyei tQzoltógyUláa)
Zala vármagye TízotVi KaAMtyága január tOén, halároiAtkáptalciuad c*» lón január tv-án dé>-tÖtt 11 6rakar a várm»gy*b6i»M k*aUna>ab>M kaigra-lést tart. l [ j
— (Csak a Nemzeti Bank váltja már be as ezflai egy és kéipcngöiöket)
At 1 én 3 pengős ezüstérméket na. gánotok tudvalevőleg csak uOT<rat*f 30 in roltik kötessek fiietósúl aflfo-gadui. Aa állami és e^yéb kózpénztá-rak, lahát a j>ostabivatak>k U\'SJj 1 el 2 pengős ezüstérméket de.eiuler 314g fogadlak ti fizetésül A Magyar Nein-z«ti ll.;nk ln\'ézeUa azoabaa még 1VU j-inuár il-ig csurétlk át aa oiuitermé, kat fdimiimumértmAkre. A koaoa>tea> n*k tollát érdekében á.S, boaj * ínég birtokáb.m lóvü 1 Aw 3 p^yöd ezüstérmék m>^-ií-\'.a,(-<;-i soímA <-\'l9b» gpodoskodjoa. i 1
lUTORT
R «.
mJSW niárkia butorazalonlában v^yen vagy rendeljen. Cmguy-Rt 14.
— III. .Vif.ily„i,.,il;,. !.\'.;>. ü • HU,
melynek ^Iső erimA bosí(M*i biw-nyilíki a lap [elMü ívtiS pilyáj.\'tnalf. Sicbbncl snelib <tb»aéiés«ll| ripoitok, aktuális képek, a Híd állandó rova-lal tesrik váltoratossi a III. evfotyam első 6zámat. Mutatvanysramot kesD-sétígel küld a kiadóliivalai; Budap*.!, VII., Eriaíbet kírut 7.
Az Oiiiályaorsjíték hutása
ki osztájysorsjáték mai húzásán 10.000 pengőt nyárt 23.728, ÍW.SIO, 50Ü0 pengőt a 71.302 az. (Felelősség nélkül.)
Január
8-ii-ia
VAROS/ MOZGÓ CíZ1trn%7g
UJ maayardritlsftlm I Budapesttel egi/idOben t
BOB HERCEQ
Aktuális vtldghlradU
Előadatok kezdete kBxnapokonü, 7, 9 urakor, vasárnap 3, S, 7 is 9 érakor.
zalai közlöny
1942, itauir 8 ^
AllrotUk mclysÍRca fájdalommal, de lilén megváltoztál hatatlan akaratában való sláiatos megnyugvással hidalják, hon a forrón szeretelt drága jó hlrrse, drága Jó leinyom, szerétéit testvér, aogornÖ, nagynéni, Illetve rokon
BERTIN AGOSTONNÉ
utL Krátky aUrjlt áldásos ételének 56 lk, boldog háraaságának 3S-ik évi bon rövid szenvedés és a haldoklók szentségének felvétele ulán folyó hó 7-én éj|cl visszaadta jóságos, nemei lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 10-én, szombaton déJulán 4 óraksr fogjuk a temető fialotlaiháiából a rám kalh. egyház szertartása ize-rlnt beszcnlelielnl ét a caaládl sírboltba őrök nyugalomra helyem).
As engesztelő sxentmfit-áldozalot a mag boldogult lelkiüdvéért folyó hó 10-én delelőn 0 órakor fogjuk a azcntferencrendlek plébánfa-lemplomában a Mindenhatónak btmutattatril.
NBgykanfxsa, 1942 január hó a.
A Te j6 lelked mindig közöttünk él I
BMila Agoitan férji ; Bxv. Králkj Jéiaafaejuül. Kara Viktória édcsanyia ;
Dr. Krátky litván, í.yKr«y teitvérel i
. Krátky I.WáW szül, Lajtttal*
JoUo, Krátky Gyorgyna" szili. Braaer Erxa*l>*t, Dr. Barttn Pereno éa neje szül. Koadray KaiiTt, Dr Ha,Hu JóxscF 4a mj« Bzfll. Stávita Bugénft, ÜBrtln Euiiua, GbálU aögorriöf, illetve sógorai; Krátkr Véti* férj Legoi Iatviuu.4, Krátky Tibor. Eva, Nóra, Bartla Murjilt, GabrUlla iino*ahugai, illetve unokaöccse! és a gyászoló rokonság.
Pi Szociális Mlaiszlótársulat nagykanizsai szervezete mélységes fájdalommal nyugodva meg Isten szent akaratában, jelenti, hogy felejthetetlen és szerelett Elnöknője
Bertin Ágostonná
ízűi. Krátky Marsit
rövid szenvedés után visszaadta értékes, drága lelkét Teremtőjének.
Temetésén testületileg\'^veszünk réajt. Gyülekezés a Missziósházban.
Engesztelő szentmise-álodzatot mondatunk érte • Missziósház kápolnájában 1942. január 10-én, szombaton reggel 8 órakor.
|; Példás azépjéleteddel világítasz továbbragls nekünk I
Kíl.r ..„,S7lt» •lll|áréllgálil.
16/1942. IZ.
Hirdetmény.
Kotor natjykoiséiz hálással) Jegének b\'tl-te 1942. évi január hó IS én dételAtt 8 órakor Koio
kö,hégházánál nyilvános árveréiei ki leet edva. Koior, 1942. évi Január hó 6.
II Veietölecyií
távolléttV.
Kulztrl Oyírgjr Álmos Liailó
köilíRl blrö. tegetljígyiö.
ia sok pénzt takarít mag, ha
nyomtntván*-azakségletót 6a kSnyvcit lapunk
nyomdájában, Fő-iít S. alatt rendeli meg.
i—> MllÉH "—I
I Mindenki • fceljl kore«k«ask»»l I I fa lpanmtoál aíaHaM I
rTOriítóVETBEHiS
Nőmet hegy Icaapai ok előnyomulása (Foto R. D. V.)
DRÁVAVÖLGYI
IHUaWOS HRAMSZOLGhITHTÓ r-t.
siskBisrü felvllágesitás minden villamos kérdésben
Caengery-ut 51, telefon 294.
Áramszámlák ffxetése. i*ek1sméolóbe * hibabejelentések
SugAr-ut 2, I. emelet, telefon 213.
iPlÓHIlDETlUI
Via«ex«téfcBset*«tB-fani
\'esi Csretkó, Horthy M.-ut 4.
el fel-
2a
Keresek fa- éa építkezett-anyagUdct Őo-illó vételeiére keresztény tlaxtvlaelot. Lebet ne*y kOiéptakoial vágtetttéggel Ii, Clm: Oiloii Józset, ZalssMntmlháty. II
Bejárónőt axonnalra vagy IS-éft (elveszek. Vidu.mBzeHi7.Iet, . . «
4KXáS-VÍTlíTLl
Háléeaoba-butor, basánál!, eladó, i Ielckl-ut ötvennyolc. 16
Kétkerekű traanoaot vennők. Rákóal-uíca fakareakedéa. 4
Haavtsalt bútorok, mángorló, vas* kályha eladó. Epplnger, Zrínyi-utca 47. li
Aulai székekkel eladó. Szemeié u. 1 10
AHghaMiiált nagyobb Warthel Ka-baana ehuié. 45
LAKA8 0aOJSTHEI.yiséo
Stép szoba, konyha, előszoba aionnil blaslé. Ctm a kiadóban. Bt
HÁZ ÉS INGATLAN
Jdlmenő kocsmával tlaletbiz alaúé Int-galtnu helyei!, bererweiéassl együtt Érdeklődni lehet Szepetneki-ut 21. »T
K4»a[l legolftóbbsn keretes! Honra* Ujos, Horfky M.-nt 23. I
Sr«fe4daaa-Iisstzskértő. Mindenről inlorffi41|».KeM«a»-téra8.Nagyksniz«áN oaah fabraAr IB.-élti leauc.
OtcsinAíjjot cwtöaműzibM izfoakozTíatih
ZALUI H&2LL016V
t--tn.i-( iií/ii NariLstp. Kiadja: ..KSzgazSasáal K. T. HaaykaBlrst". Felelős kiadó: Zalai Karoly. Nyomatott i , a „XSznaidasaal JL T. Magykanlias"
ay om dajJs^Mésjy HSSttSaa (NyomdAód tejeli Katsi Ksrot^
82. évfolyam, 6 uám.
Nagykanliaa, 1942. január 9 péntak
álrSi 12 Iliiéi,\',,
ALAI KÖZLÖNY
I" « l 1 I I K » I NAPILAP
¦ "-»«a HaatalraM HMaa » k 1 MUdta.» attau..
ía&ílsaiési ái«: cár aaaapai X tmmi MI Felette szerkesztő : Barbarita Lajos «ety«a*m ? p^rt ao aiiér.
ElTfa BáWTkttkOnmp ö tflk, nomtatoo K
la „ők" győznének,
Európát a Szovjetnek engednék át kényre-kedvre az angolszász hatalmak:.
Ez a washingtoni és moszkvai tárgyalások eredménye, a mit Churchill sietett világgá kürtölni.
I A határozat értéke egyelőre a semmivel egyonlö. Mert a hieg-áltapodás egyetlen alapfeltétele : a győzelem. Ettől pedig a világ három lángra lobbantója : Churchill, Roosevelt és Sztálin messzebb állanak, mint valaha. Nem is arról esik szó, mintha a talpig fegyverben álló és önvédelmi harcot folytató Európa valamit is félne ettől a mumustól.
Európa biztos a maga dolgában. Olyan biztos, mint * ahogy a föld a nap körül forog*. De érdemes megállapítani azt a szörnyű erkölcsi mélységet, d melybe az angolszász hatalmak süllyedtek. Aki Európa sorsát a Szovjetnek akarja zsákmányul dobni, az nemcsak a keresztény civilizáció pusztulását akarja, de a diadalmas emberi élet legkisebb csiráját is ki akarja irtani. A rend és abbéké helyett a felfordulást, a pusztulási kivonja és állali sorba akarja taszítani az Isten képmására teremtett embert.
Aki ezt a sorsot szánja Európa népcinek, az vagy elveszteti lábai alól minden szilárd talajt, vagy csontja velejéig gonosz, vagy őrült. . ,
Anglia előszeretettel kérkedik azzal, hogy a világ rendőre. A (elfogására és ízlésére is mindig kényes volt. De hová vitte végtelen önzése Angliát a gentlei n.anlike-:-től. Maradhatott-e mindebből valami is ezután a határozat után ?
Aligha. - <>
Ez az.egész Európát lebecsülő és megalázó határozat már csak a fuldokló kétségbeesett kapaszkodása a szennyes árban szalmaszál után.
Ilyen árat még nem ajánlót-lak\'fel olyan támogatásért, a melynek az értéke olyan problematikus, mint a szovjeté. Ez a lerv a leggonoszabb merénylet Európa ellen, amelyet emberi agy kigondolhatott.
Minden helyzetjelentésnéí meggyőzőbben bizonyítja ez az angolszász—szovjet \' hatalmak kétségbeesett Helyzetét A most már minden mindegy ijesztő elvének érvényesülése ez a végső szükségben. \' • 1 -
Ha akadna még valaki, aki ebben a világégésben ne a tengelyhatalmak oldalára \' állna, most annak is körül kellene hordoznia a véres kardot. Most rádöbbenhet minden ember. Európa minden nemzete, hogy
Malayában harc nélkül vonulnak vissza az angolok
La Guardlát, Newyork polgármesterét elmozdították a polgárőrség éléről — Holland-India sem bixik benne, hogy Wavel megmenti a távollteletl helyzetet — Holland-India Szingapúr elszigetelődésére számit
Tokió, január 9 Japán politikai körökben hangsúlyozzák, hogy a csendes-óceáni háború első hónapja után a japán csapatok mögött egész sor győzelem áll. Az anyaországban, valamint a megszállt területeken a hétköznapi élet rendes keretek között folyik tovább ós » japán népnek a győzelembe vetett hite megingama-tatlan.
Japán arcvonal jelentések szo-\' rint a japán előnyomulás feltartóztathatatlanul halad tor vább ós a brit csapatok kénytelenek folyton hátrálni.
A maláji félsziget nyugati partvidékén küzdő brit csapatok hátában ismételten nagy japán partraszállások történtek és ezzel a britek elvesztették állásaik megsiilárditásának a le-hetöséöét.
Holland-India Silngapur elszigetelődésére számit!
Róma, január 9 A Messagero sanghaji jelentése szerint az ottani lapok közük Holland-Keletindia . kormányzójának kijelentéseit, amelyeket Ausztráliából való visszaérkezésekor az újságírók előtt tett. A kormányzó szerint Holland-Indiában egyre csikken a remény, hogy Wavel tábornoknak még sikerül megmenteni a tdvőlkeletl helyzetet. Hangoztatta, hogy komolyan számolnak Szingapúr-elszigetelődésével és ezzel arra, hogy az angol erűd elveszti minden Jelentőségét Holland-India védelme szempontjából. Minthogy a hollandindiai szigetek nincsenek abban a helyzetben hogy meg tudják maglikat védelmezni, előkészületeket tettek . arra, hogy a katonai szempontból jelen tőségtelies berendezéseket szétrombolják.
Észak Írországban ax angolok helyére amerikai csapatok mennek
Bern, január 9 (Stefani) A nVeue Zűricher Zeitung\' londohi , tudósítója megerősíti azt az értesülést, hogy Észak-Írországból az angol\' csapatok kivonulnak éa Észak-Írország\' az Egyesült Államok csapatainak védelme alá kerül. (MTI)
Uj parancsokat kapott a maláji brit flotta
Amszterdam, január 9 (NTI) Mint a brit hírszolgá-
lat Szingapúrból jelenti, ott hivatalosan közölték, hogy Spoo-ner ellentengernagy veszi át a parancsnokságot a maláji vizeken levő vnlamennyi haditengerészeti erő felett. Az ellentengernagy székhelye Szingapúr lesz, Ezt azután Közölték a nyilvánossággal, hogy Sir Geoffrey Lavton altengernagy, a kcleb-ázsíai hajóban főparancsnoka közelebbről meg nem nevezett
rendeltetési helyre utazott. Lay-ton hir szerint azt a feladatot kapta, hogy a keletázsiai haló-hadat ujjaszervezze. (MTI)
Mextcoban támadásoktól félnek
Mexico, január 9 Mexieo egész nyugati partvidékén kihirdették a riadóálla-* pótot. A parasztok és halászok ntasitást kaptak, hogy bizonytalan időre költözzenek beljebb a; partvidékről. Ennek az intézkedésnek az az oka, hogy Mexi-1 coban japán légi ós tengeri támadásoktól félnek.
Egyesül a brit-amerikai hajóhad
Sanghaj, január 9 A maláji brit hajóhad kifutott Szingapúrból, hogy amerikai parancsnokság alá helyezze magát. Az Egyesült Államok hajóhada útban van Sourabaja felé. (MTI)
Az angolok a Pahang-folyó pahl részéig hátráltak
Tokió, Január 9 A japán előnyomulás feltartóztathatatlanul halad előre és a brit csapatok egészen a Pa-hang-folyótól északra fekvő vidékig hátráltak. A japán előretörés Kuala Lumpur külső erőd vonalai felé halad. Ezt 3\'apán részről hivatalosan még , nem erősítették meg. (MTI)
La Guardlát almozd Kották a polgárőrség ólárSl
Budapest, január 9. A Mai Nap washingtoni jeJ lentcse szerint La Guardiát elmozdították az Egyesült Államok polgári védelmének éléről. A polgári védelem végrehajtásával a hadügyminisztériu-\' mot bizták meg.. Erre a célra százmillió dollárl szavaztak meg. (MTI)
A bákafsltétolokrol ás a háború sitánllt béke meg-szervezéséről Is tárgyal-¦ tak Moszkvában ,
A brit hírszolgálat jelentésé szerint Eden angol külügyini-1 níszter az alsóházban kijelentette, hogy a Molotowal és Sztálinnal folytatott megbeszél léseit széles körre terjesztették. A keletázsiai helyzetről szólva kijelentette, hogy- Szingapúrt soha nem hanyagolták cl és nem feledkeztek meg róla. A maláji félszigeten állomásozó brit csapatokat 1939 óta több ízben megerősítették. Az erre vonatkozó elhatározásokat még az ellenségeskedések kitörése előtt hozlak meg, Ajszoyjet vezetők nem állítjuk, — mondotta Eden —-hogy biztosítékot nem adhat-nak arra, hogy ajövöbenhem érik őket ujabb ősapátok. (FnlvtatAa a 8 oldalon)
ez a harc olyan nagy tétekért folyik, amelyek az életet, vagy a halált, a keresztény civilizációban diadalmaskodó szebb jövőt, vagy az állati sorba való alámerulést Ós pusztulást jelentik.
Churchillék ördögi tervének mégis haszna van.
Európa népeit még erősebben összekovácsolja, a pusztító bolsevizmussal szembon közös elszánt harcra és védelemre lelkesít, az angolszász—szovjet fej-
vesztettség helyett á józanság diadalmaskodásának együttes kimunkálására ösztökél.
Ebben a harciján egy táborrá lesz Európa, s győzni csak az igazság fog a kereszt jegyében.
2AX.-AJ KÖZLÖNY.
, 1941 január 9
Név éa axaiataanapokra
¦Itllml «lándíhnl!
os»r»pas és levágott virágokat, csokrokat
eg?« éYen át vaaet « f*tl
PMermann kertészetben
SátbMT^tM M. 10»
Hagybakónakou megnyílt a téli gazdasági tanfolyam
Nagybakónak, Január 9 (Saját tudósítónktól) A léli gazdasági tanfolyamok szervezése során a közeli Nagybakónak községben is megszervettték e fontos tanfolyamot, hála Mó-csy Béla gazdasági iskolai igazgató és a községi elöljáróság buzgóságának. Különösen Zsiga .1:1 nos gaadu, törvény halósági lag, Zoltán István községi bíró, Kosa Sándor főjegyző tevékenykedtek. Már az első alkalommal mintegy 50 hallgató jelentkezett, amihez napról-napra többen járulnak. Az érdeklődés a tanulni vágyó gazduközónség körében, niind- nagyobb a mezőgazdasági tanfolyam iráni, a mely most nyílt meg, szép kereteit: kőzött. Az előadók köpött szerepelnek Kósa Sándor köz; ségi főjegyző, Pungor Ernő igazgató, dr. Kajtár István kör-orvos, stb., mid a tanfolyam vezetője Szabó István oki. gazda. A tanfolyam két hónapig tárt és május elsején tartják\'meg a szokásos vizsgát a földművelésügyi niinísztériura képviselőiének: jelenlétében, amikör a végzett hallgatókat ezüstkalászos gazdákká avatják.
Bob herceg
Muszka «nó ¦..i;i|,;.->i!i.\'}.-u-. és mia. dtuntt nag)\' sikert aratott opcnsttjvl
táljuk ezultBl fíknm. Mat**T»S löm*.
mutat )*: a li»l.\\«f; mlv-\'i\'-it.
katonaságát, a /.-.ni«.it t es a mind*-Otltt +s mind* ókor rgylortna nepft,
A z»néjr nagyon is optiMtszero., il» az egyvs sr»r«sMk t*in Jutottak al odáig, hogy validi operettben\' SS*> r«pellrCsí»nek, (
Kovács Kató hX/kÜtJ\' elragadó volt, minili,! csak a termesze* csalogányát ItaJsottult Yoáaa, Snitt hangja Ivozzá. siímCt* a patakhoz!, a réthez, az erdö. hoz és magjaik)í vonta a nétti wivét. Somogyi Krxsi is szép és Hragadó volt, de furcsa Hicrcpóvei egész lény*, DVigatartiaa, bájossága, k*dv«*ségv\' na-gjwn *fi*ent6tbeji Attt. Az o szereposz-tása li*-; ii IYivl.1 meg lutrakteri\'-nek, lia/laniainak. Itajnay Gábor, M«kJAry Zoltán, tlregusK Zoltán ó* SZfasey [.ásító MTnvWWc sror^ukboTt. né-hány kellemes peresít aseiv-zve .i né-lönek, VizvAry Mariska atakütaa* szia. •én dicséretet érd*m«4, srccqpe nagyon illett ho zzi az aeriyaism*gnö 11 legszjeniéJj^téséJrftrt.
t»- I.)
BÚTORT HETTEIIURE ¦aárkás butonttaloriliban vaffren «10 nadetjen. Csaagat pg 14,
á IÉF pártvezetőség ez éri első értekezlete
A jövő hónapban nagyizabásu MÉP-kuIturDnaepélyt rendéinek Nagykanizsán
Tegnap este tartotta ebben az évben első párt vezető ségi ülését a Magyar Élet Pártja nagykanizsai szervezete dr. Thol-way Zsigmond elnöklete alatt, aki a legjobb kivonatokat tolmácsolta a pártvezetöség és tisztikar minden egyes tagjának. Kitért Bárczay Ferencnek, a MÉP országos pártvezér-helyettesének vezércikkére, amely a Zalai Közlönyben is megjelent, majd i méltatta Uovszky János országgyűlési képviselőnek a Baross-várban megtartott nagyszabású-beszédét, amit vitéz József Ferenc főherceg is végighallgatott és amelyben a Baross országos hódításáról ép szervezeteinek folyton erősbödő kiépitésórői számolt lu:. Majd foglalkozott Ribbentrop német küíügyiniiiiszter budapesti útjával és Bárdossy miniszterelnöknek a nemzethez intézett szózatával, amely a magyarság nem1-zeti feladataira figyelmeztetett. A magyar kormány célja a
nemzőt jövőjének biztosítása, — hangsulyojrta. Majd rámutatott a nemzet előrehaladására, tekintélyére a müveit nemzetek előtt, amit Kormányzó Urunknak é-s bölcs országlásának köszönhetünk. Az értekezlet lelkesen ünnepelte a Kormányzót és a magyar kormányt. Majd visszapillantást vetett az elmúlt esztendő eseményeire és arra kérte a párlvcactőséget, hogy az uj esztendőbon dolgozzanak tovább a régi, kipróbált párthü-séggel és magyar-szer élettel. Végül dr. Tholway bejelentette a februárban tartandó nagyszabású MEP-kuiturünnepéiy elő-készitő munkálatait, melynek1 végleges programját IloVszky János képviselővel együtt fogják megállapítani. Ilovszky február havában érkezik Nagykanizsára, hivei látogatására.
A pártvezetőség lelkesen éljenezte dr. Ssilvay József vezetőségi tagot postafelügyelővé történt előléptetése alkalmával.
Soron kivOI fogják kiszolgálni az üzletekben a hadirokkantakat, hadiözvegyeket és a hadbavonultak hozzátartozóit
A köiellltási miniszter gondoskodni kivan arról, hogy a hgalábh !!0 százalékos hadirokkantak, hadiözvegyekké* hadiárvák, valamint a hadbavonullak hozzátartozói megkülönböztetett elbánásban részesüljenek azoknak a cikkeknek a kiszolgálásinál, amelyek jegyrend-szerhez vannak kötve, vagy ennek hiányában elsőrendű, közéíelmciésl cikkeknek tekintendők. Ezért lelra-tot inlézett valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjéhez, hogy megfelelő formában gondoskodjanak a rendelet végrehajtásáról. Uladlaniok kell a kereskedőket, hogy a helyi
| hatóságok által igaz -lt fenti kate-¦ góriákba tartozókat, vagy családtagjaikat, amennyiben náluk vásárlás céljából .legjelennek, másokat megelőzve szolgálják ki A Jegy-rendazerb/;i kötőit élelmicikkek kW szolgálfWánál a sorrendi elsőbbség Igazolását a helyi hatóságok a kiadásra kerülő közélelmezési éa közellátási jegyekre megfelelő helyen vezessék rí A Jegyrendszerhez nem kötött elsőrendű élelmezési és közellátási cikkek bevásárlásánál a személyazonosság igazolására a Jegyek mellett\', fényképes igazolványt fognak rendszemiteni,
Méhészkedjfink
A méhcsalád kezelése
Irta: Tatát OyaJ* marakaNssturl tanító
IV. köalemány
A méhese miad«*i tjtwukájii, lirait « niélterskékket- véget, a szereVínek gycnRédsógnek kvtí, áthatnia, mart cnélkcil munkáján nem Iftsz Isten ál-dáss. Szeretettjei kelt Rumdomi, ápolni okét, iiogy a végzőit munka is szerv. let bot történhessen.
Amikor a raj beráiása ukui mifjí-incfuli a raj Tendea munkája u hordás t\\s az anys petízése, akkor már n^m raj többé, hanem ouálJo család. Ha nincs hordás, akkor, hogy a pctéafe m«gf**aO szájmi S"gj«n, ;i fiatal csábi do\' etetni láli. Az etetés legegy-szerubh éa ^gegészsc^sebb módja, h* öreg csaWdtól ciVeszOrik méz©N
keretet, *,«iit^ kémeket (természetes az öreg csalidnál is k"öW liagjni mézet) és azt adjnk a fiatat családnak, likkor a p*té*és nnn akad afig, ha-nem rendesen folyik tovább. A keret, átrakásnál arra k<H vjgyázni, hogy az amyát át nL vígytik a másik fiatai családhoz. Az cU-tés másik egészséges módja a ntétsei\' való etetéa. Ezt ad-hatjuk yiaXinaszáSal teffehintttl etető dobozokban, tányérokban, de önth**-júk úrea keretekbe is,
Az etetés harmadik .módja ;l cukorral (sziruppal) sfló etetés. F.í szdo-ban szerintem csak végső esetben alkalmazható, mert ahnftmyi az: elönj-e,
UNGER.ULLMAHII ELEK ÉS TÓTH
VASKIRESKEDÉSE - NAGYKANIZSA. ,«,
Hofherr- Schrantz - Clayton - Shutttleworth
Magyar Qépgyári Mflvek Rt. NtgyltaaiiM 4» környéki képvis*ae(e.
iigrasnutnyi ¦\' luiu-á»v# ts, .M«ud»u wVr nllitfmsssjit kiai, lta a ctatij
megTnentésérfll vsa b«ó é> rnös mó<] nincs, amivel megniftnthntjfik a ^ ládot. i>e ha inéaunk von, ekkor » adjunk a családkuk vrukn.it. \\ cukor olcsóbb, mint a miAw de :•• „jí. iit-m kaptak a mouek vórhaat & egj-tSb b**eg^ég»t, cukortól igen.
Ma bordás van, n«ra k--ü felstci mert a méhecskék b«lguk gorodoakodJ ii. k (¦¦lc]iii..-iki<..i. Oszlg csak orra kv-Ji vigyámi, hogy a ralnlas ki nú ásson méheim kózóü. Habtas akkor szokott előfordulni, amikor nuncs hordás, fs^_ iu-k ^Akcrüaésíre m*g«s^kltjiak a kJjiré nyitást, hogy <iz örméhek jobban vé dekezhcss«n*>k, támadhassák az esetlc ges betotüeodókat. lla n«n» tud kgy. szerre n:ig>x>bb in«nayiaéga inéltecske bfli.itolui, akknr rabtia DAm történ, hetik, m*Jd k*v»*bb saámu mébOeaJte nrteg>édUeti a kaptár inéxtaibhfestfc Henducrint gyengébb cs ládoítal szok-l;il; az •-¦\'<>-.\' Ith cuüádok kirabolni ha a méhész gujidu^kodilsa az előbb emlitcttok sieriAt iimj twwi akadályoz, za atl.
A be telel tetéslg ,v -i ninc* dóin a métiésznek. .v j,vi,-jri:,abbéit ttl, hogy (i^/ncv/uk mi-unyi t-.í ltlr van u családiiak. Hu benaftéd ajcerint 15—ao kilognuum hiésM vaa, Akkor nyugtán lelwt u mébéíiz — rmél-cl nMtot pusz. lulnak éhen a következő tavaszig. Ha nincs annyi, akkor ki kell egésii-leni mezüket, liogy (Wjjeodö iCflyeu, A feleslege, UK-, kerek\'ket kiteedjúk u család fósikéböl, s t«Md«iizkáTiá luegszukitjúk bkásukol, a f^dótlesiki. kai gondosun rájuk heayoszak, in*. ji\'-ti- paprb\'l vagy szaUmaviuikoat le. szúnk, u kaplártetőt lezárom «s *tvé. gejleiu a l,\'\\>-\'i.\']U\'tósl. i^sután csak a céladók n>\\igajtrluit kai bixtosilaoj, n*hogy vahnni «igér Tagy más féreg a kaptáxliA tialolluisioa.
i\'av.uswil, amikor a nap iiiAr <i,y melegta ¦ «oi, u uié«^«<jaké.k uiOgérrik s kiii|i,ilju\'k. Biti ii-vii MSJ, jaSSJSkaVSS-l>-ozxw, lt>-cukor .Utli<>rdj;ik <i itó\'u ti. pusztult iívLtJ.iktt, turrne-w-k-.-!. A kaptárt kiboubmt nem ks szabad addig, ainig a íeyego\' !2 fokra fii nom melegszik. Hu az idő nKg^ngVdi, akkor kibontjuk a kapbkrt s lue^xjéjzik rana élelmük, van-e fiasitási 11« vasi, ugy rendben van muuhui, ina nJncs, adat kost, buyty a linuniu. kMj*!At J>.ai m^i-uidulluisMiu. Ha iüfit^in vatl, do fiaak Uis nlncü, uzoudaí mc^zkfcrosiiák sí okát. Az ok nz loiipl, hogy nincs any*. Vagylui van anya ós móg pem netéjeU,\' akkor hegyes Viaiártv a f\'-d*-tt mézel Kiszúrjuk ós <e«gy urce keret tmitó lwlyo*\\«- « kaptért bosárjuk éa várjuk 4 nnp iiuUra az eredményt.
HCndsnerinl van pctO. Ot, ahol nincs anya, a családot egyesiWo» kejl egy másik családdaL wurt kcrlonben a család ^pusiUiX. Az ügyes méhets mindig tartalékol k&Wsiiiua és kom anyát, amivel oaoxmal si\'gtt<tii \'ud.
Ha már virágosak a gyüiaolcsfák, okkor in.\'-lKY.skt.jjikjwk friss roalépea kenetet aduazk, liogy¦¦ é^tj*»oek. As anya szívesebben petéz friss épiUsény-be, mmx a iTV^aUtnüsba s a diu-i^vi kék is erÓUdjeaebbek seszztek, mert a sejt, miből kftgftek Utjesen uj. Tavasszal arra sorüentjctk az "nyát, liogy bóségciníi petézzen, liogy tö-liordásra a család a legerősebb liesson. Est serkstata etetéssel érjak -i Serktantő ételért ott alkbJmAzuak, sl>ot nincs Og*ndö íje>m a kaptárban.
Ha a család szépen röpülik, fö-hordás előtt 3-3 héttel a m*gaaiyát-laniUs következik. A csafcld AMapobi-ról, az any* éa*lkoraról tcnnést«*«a naplót vozftúnk, am\'lybo |*jegj-ezíük az átvirzsgáiáfi idejét, erodinéuyéL á< al összes tapasztalatokat, auukrft a uié-hecskék kórul éti kózótl sserauAk. fV4> Mr,)
Naptár-. Január 9. Pántok. Rest. kat Jaltán Tt. ProteaUna Maroolt. Isr. Ts*, 20.
ix ázsiai népek áaglla elleni megmozdulása
Berlin, Január S A poll\'ikal szünet alatt a nemet sajtó íokal foglalkozott Rasid Ali Al Oai\'anl, a volt Iraki miniszterelnök Hitler Adolf birodalmi kancellárnál tett látogatásával és a .Berlin— Róma—Tohio" c. havi folyóiratból idéz cikkeket, amelyek e férfiú személyiségét és politikai szereplését méltatják. Itt olvashatjuk, hogy Rasid Ali Al Qailani Irakot azon harc középpontjává avalta, amelyet az arab vflíg folytat függetlenségéért Anglia ellen. Az angol érdekekkel szembeszálló és jelenleg Németországban tartózkodó Iraki politikus az izlám világban mindenütt nagy tekintélynek örvend és különösen azáltal alapoda meg hírnevét, hogy Nagybritannia szerződésszegésére hadsereggel és fegyverek szavával merészelt válaszolni. Ha az angoloknak sikerült is meg-szálln\'ok Irakot és érdekeiknek megfelelő kormányra bízták Is a vezetést, a lakosság löbbsénében élö Anglia elleni gyűlölet továbbra Is változatlanul megmaradt.
A német sajtó kiemeli azt az autoritást, Amelyet Rasid Ali Al Qailani Irak határain tu! az egész mohamedán Középázsiában, tehát elnösor-han Iránban és Indiában é\'vez. A nagy Szunda-szlgetek mohamedán malájainak Igen nagy részére szintén vonzóerőt gyakorol Rasid AH Al Oailani szemé\'yisége, aki származását Mohamed prófétára tudja visszavezetni. Minél Inkább emelkedik Irakban és Iránban az ínség és terjed kelet felé (a brit-szovjet megszállás, következménye), mennél jobban kibontakoznak a japánok hadi-sikerei, annál jobban kiütközik a mohamedán államok azon tudata, hogy a soha vissza nem térő időpont étkezett el, amely enyszer és mindenkorra lehetővé teszi az angol iga lerázását. V
Jóllehet a távolkeleti háború csak 3>/i hete tart, mégis megmutatkozik, hogy évszázados fejlődés fordulópontja érkezett el. Már Thaiföldnek Japánnal kötött szerződése mulatja, Délkeletázsia népei menynyire tudatára ébredtek, hogy itt az alkalom az angol-amerikai kényszer-uralom lerázására. A Fülöp-szigeteken egyre nő a benszülötlek ame-ríka-effenes hangulata, Északborneó-ban pedig a szigetlakó malájok akadályozták meg a brllteket, akik az ország olajforrásalt akarták elpusztítani.
Még ezután kell megnyilatkoznia, milyen állást foglal Hollandlndia lakossága a kelelázslai japán vezetést illetőleg. Bizonyos jelek arra engednek következtetni, hogy Szumalra, Jáva és Borneó lakosságának nem nagyon tetszik a holland exll-kor-mány megblzottalnak rombolása. Legújabb hir k már anól számolnak be, hogy Hálsólndia északi részén Is megmozdult a lakosság és egyre veszélyesebb formákat öltő brit ellenes magatartást fanusit Nem kell különösebb jóstehetség annak meg-jövendeléBére sem, hogy Elölndia hosszú éveken át elhallgatott angol-gyülölete Is azonnal elemi erével tör ki, ha a britek hatalmi pozíciója még továbbra is gyengül.
A német sajló azt a megállapítást teszi, hogy a brit világbirodalom minden fontosabb szögletében pusztító tüz ütötte fel a fejét, amely az egykor büszke alkotást végső romlással fenyegeti. (UPD)
ZAJLAI közlöny..
Háromméteres hótorlaszok zárják el a községekkel a forgalmat
HókOtrámozdonyok Indultak as éjjel a pályatest megtisztítására — A vasúti forgatom zavartalan, félórás késéssel futottak be a vonatok a kanizsai állomásra
Tegnaptól máig a hófúvás súlyos közlekedési zavarokat idézett elő. Ahogy dr. LonlayAlán járási főszolgabíróhoz érkezett telefon jelentések beszámolnak a közlekedés számos községgel teljesen szünetel, amelyek él vannak vágva a forgalomtól, így KomárvároSj Kiskomárom, Garabonc, stb. Egyik-másik részen 2— 3 méternyi magas hótorlaszok vannak, amelyek teljesen elzárják a forgalmat a községekkel. Hétfő előtt aligha indulhat meg a közlekedés, feltéve, ha a szélvihar nem folytatódik. A főszolgabíró sürgősen intézkedett a közmunka kirendelés érdekében.
Az éjszaka Nagykanizsáról két mozdony indult hókolrók-kal és munkásokkal, hogy az uttestet megtisztítsa a magas hótól, különösen a Balatonmen-
tén voltak 3—4 méteres hótorlaszok Siófok, Boglár, Fonyód között, ahol védtelen a terület. Nagy torlaszok voltak Szentjakab és Komárváros között. A mozdonyok egész délelőttig járlak a pályatestet és megtisztították a síneket a lerakodott hó-tömegtől.
Az egyes vonalokon a vonatszerelvények mintegy félórás késéssel futnak be a kanizsai pályaudvarra, a forgalom és Közlekedés azonban mindenüti zavartalan.
Nagykanizsán és vidékén a távíró és távbeszélőhálózat — egyik-másik kisebb zavartól eU tekintve — kifogástalanul működik.
Minden intézkedés megtör tént, hogy a városban a közlekedés és a forgalom zavartalan legyen.
Hogyan semmisítették meg a japánok az USA flottáját
A japánok támadása Pearl Hirbourban
A némel tudósítók kAbelj* Sonté.vo szerint a Pearl Harbour USA-llolta-bázis elleni nagy japán támadás lefolyása roi most érkeztek meg az rS2fc* ebű auVnlíkus ertesű-lesek TokiólKi. Az .IsŐ légiraj parancsnoka, aki Reált Harbour bombázását irányi tóttá és ezzel az amerikaiaknak u csendé-óceánt bábom tóvábbi folyására döntő Jctentfl. séga eseményeket készített olö, nevének említése nélkül, ismcroöonül számol 1)0 történelmi tettércU. Ez a közlemény annál nagyobb érdtküődesre talált, mert a PeaiŰ [larixntr-i japán támadásról eddig móg-sentimi kozttob. bit nem tioztak nyilvánosságra, jól-loltct ezPu ragyogó tengeri ós ífgi hadművelet hatása, már a pacifik-háború első négy hetében OszrOvo. hotóeu éreztette következményeit.
A japán tengeri haderő kifutott a viharos óceánra. Senki nem sejtette,
i«)gy
döntő események küszöbén álltnak
Csak amikor Togo admirális csueimai csatából származó legendáshírű zásifJcu ját vonták árbocra, tudta minden Ja.\' pán tengerészliszt és •matróz, liogy
elérkezett az ón,
amikor mindenkinek legjobb ciejét kejl latbavetnie. Egyre erősödő viharban, alacsonyan uszó felhők között futott ki a japán flotta, hogy elérje a kitűzött célpontot. December 8-án reggel 4 óra 30
perckor kapta a japán re|>cdőgépanya. liajó a Umadásra szóló parancsot.
Cél: Peirl Harbour.
A rajparancsnok a vihar Állását a kö-\\*lkező szavakkal illusztrálta: »A vihar idegtépő. 1000—2000 m. magasságban stáyos felhők húznak át fedettünk. A tenger vadul liáborog. A bömböld hullámok monnydörgósszeroen zúdulnak fedélzetünkre. € fi óra 15 perckor á repülőgépek elhagyják a habokkal küzdő hajót.
A háború megkezdődött.
Az operációk kedvező folyása a súlyos időjárási viszonyok miatt p:B»-natnyílag egyáVrfftui nem biztos. Mindig fennállott a lehetőség, liogy a repülőgépek nem találják meg a ke-rcsett célpontokat. A repül Igépanya-hajó fölszed^ horgonyát, hogy a támadás alatt távolabbi ponton fogfal-jón állást. A í\'átási viszonyok esetleges javirtása ugyanis lolietövó tette vofha felfedezését és KUáttajt a támadás ineg-lepctésszerüsége is tavcsneit Volna. .A szeneuiese azonban a bátraknak kedve-zjett. — mondja a japán jelentós. A \'Oihöburkolat csupán abban a püaa.-natban kezdett oszlani, amikor a japán repíűőraj éppen PCati Harbour fölé érkezett. . (
A rajparancsnok mindjárt az\'első pfftmaiban fdlismcrte..*. cőM, Szinto *lakadt a iéS.\'gzete, amikor
Az USA zárt formáolókban fsliorakozott teljes oaendaa óoeinl haderejét mag pl Hántotta.
Január a~u-tg
VÁROSI MOZQÓ csütörtöktől-
____________ vasárnapig
Uj magyar óriás fi lm ! Budapesttel egy időben / BOB HERCEG
Aktuális vfldghiradó
Előadások kezdete köznapokon 51 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 Órakor.
Cirkálók, csalaliujók horgonyoztak egymás ineáltlt. Egész sfl:«g Majboflű várt teljes készültségben. Hat csatahajó kettős sorban szorosan egymás melió simult. A világtőrtíneMm) még nem szolgáltatott olyan példát, ahol a légihaderő ilyen ciT-pontot tolitt Tolna. Egyik támadóhullám a tnjási-kat követte. Az "lsó rajtaütés "3—1 percig tartott, ellenséges JtÓliáritás azonban még egyáltalán nCm matat között.
A bombák eltalálták a colt.
Csak midőn a raj ismét Összegyüle-kczttl és uj támadásba ment át, ke*, dődőtt eszeveszett CéKtafcU) GlliáritótQZ. A japánokat azonban mindez nem zavarta, egyik colpontot a másik íitán vették tűz alá. Az egész mfivetet szinte katonát gyakorlat L-p ¦! mutatta. A közvetlen közellJan íakvö amerikai repülő térrel sem f<ÍK>dkeztok meg. Szélromltollák, írfetOtt egyeaen repülőgép is levegőbe emtfkedlujfrtt volna. A parancsnok mintegy 20 perc múlva a kővetkező taiteSmas szavakban adhatótt jelentést: - .Meglepetéa, támadás, siker!
l (UPD)
FőtárgyaIá8ok i nagykanizsai törvényszéken
A szokásos ünnepek? utáni törvényszéki f Ö t á r gy a 1 á s i s z ü ne t Után ismét megkezdődnek a nagyobb főlárgvalások a nagykanizsai törvényszéken. Január 23 án tárgyalja a Makáry tanács dr. Lichlejisicin Sándor> ismert bűnügyét. A törvényszék számos tanút idézett meg a tárgyalásra. A főtárgyalás nyilvános. —;— Ugyancsak január 23-án tárgyalja dr. Hámory Zoltán tőrvény szí ki egyeslviró Papp Oszkár nagykanizsai cipészmes-ter ügyét, aki árdrágító visszaélés gyanújával kerül az uzsora-biróság elé. Az uzsorabiróságl perek mindenkor nyilvánosak.
4 főkapitány helvben-hagyta Lakatos Vilma
Internálását
Jelentettük, hogy a rendőrség a vásári tolvaj-hálózat felgöngyölítése kapcsán kézrekeritette Lakatos Vilma sznbadkai nőt, aki már többizben vásári tolyaj-lásért büntetve volt és aki saját bevallása szerint végigutazta az ország nagyobb városait, a hol manipulált. Főleg a vidéki asszonyok zsebei képezték működési körét. Átkísérték a kir. ügyészségre. A vizsgálóbíró azon ban szabadlábrahclyezte. A rendőrség vissza kJ "sértette és internálta a több nevet használt nagyreményű vásári látogatót . Most foglalkozott a vidéki főkapitány Lakatos Vilma felfolyamodásával és jóváhagyta a rendőri internálást. Vilma a legközelebbi órákban a női táborba* körül.
ZAUAI KOZLONM
- twit
tekbilae meg raktárunkatl"
•iailíaso1títtjótállássaiTdIlaluD)í.
TeltfoBi\'IVatlIr sérliigflieB. MM,,fl r-IlllItt,Mtfl«-téra/a
Péntek
.. áUaa»«*>»f*-aa*á«MlTi Uik»»u#*ko»
«40 líbrftíittA,. iorn*. -.>7.ne-Hir*k, köxlemértye-kfi étrend, hangl*mei*k. — . 10.00..Hirek. 11.10 Nftmxclkön vix-j*Uősiolgáln|. — 12.00 Déli harmng. stó. ~ 12.40 Hírek. " 1S.20 Mnjelaé*, idójáráj és vliáUiajeJautés. —i .14.30 Htrak. .,14.45 A. i-áilióuiiisor i*m0/te-
Wia. -- 15.00. irloryamhirek, piaci áruk, élelmlsxerárak.\'— 10.45 Időjelzés, Jdojái^juloutés, hiivk — 17.00 Hirek
ntmtovik és rusxin nyelven. — i!).0fl Hírek magyar, német és román nyet-van. — 20.00 Hirek {Budapest II.: -1140 Hírek, időjárásjelentél. — 2300
. Htr«k. iiíinot; <olns«í\'«n(pol 6» -francia oyUveo. - 24.00 Hírek.
i BÖDAPBST 1.
17.15 Céraej. Irén hárfázik. — 17.35 .Felolvasás. — 18.Kiss lAletudgjUiy--zenekart, + 11.25 Dr. NŐM\'Vilmos előadása. — 1030 Jaiz-zongorasxámok haaglemezrm, —\' ltí.35 A FiUiarmo-m\'ai Társaság ^hangversenye. — 20.05 Spoi\'tködemeu)<k. *. 22.10 Hádióz*n«-
. fcar.-j-23.25..Voi**a Káioiy. cigányzenekara. — 0.1.» Cz*u az o\'Uion. A.Vörös, kereszt bajtársi rádiós zúifiálata.
Siómba t
•UDAPEST 1.
10.15 Szórakoztató- zene. — 11.20 Hanglemezek. — 11.40 I-eJoívasás. — 12.10 (torba Dezső ágányxvnekara, _ 13.30 Honvedünk aaeniiek. A Vöröskereszt •> bajtársi .rádiAszolg.Uata. — 13.-15 MAvészlemezck. _ 15.20. Országos. l\'os|isz©nckar, — 10.10 Ifjúsági rádió.
17,15 Tanya-in IcrtüHns llíharország-ban. Közvetítés Komid! község Horthy Miklós áH.imi nevfltóínlézvtéböl. 1V0. szel budlauky Sándor. - 17.40 Ma. gyar Tárogat cgVüUYs. — 18 Felolvasás, 18-26 Kisv\'Fe.^nc szalonzenekara. -. 19.20 A legújabb Cb-dalok. •Közreműködik Kefttyt Anna, Kazal Lásíló és jJUdiivaiwrtrar. — 20.20 peiolvesás, — 20.40 Magyar, német olasz Indulók. Játsza u faterok Fu-vóswnekara. -* \' 22-10 Tánclemezok. — 0.15.Őzen az o\'thon. A Vöröskereszt bajtársi rádlószolgálala.
Egy órán belül fogták el arctetektivek a Háry-vendóglő „éjszakai lovagját"
aki se udvaron át tört be a vendéglő helyiségébe
Tegnap reggel a Deák-téri Iíáry-vcndéglő egyik alkalmazottja ineglc|>etve . vette észre, hogy az ajtó nyitva van, a helyiségekben minden felforgatva, a fiók, ahol a váltópénzt tartják, kihúzva, a konyhában is minden nagy össze-vlsszóságban., Csakhamar jelentette a tulajdonosnak, aki megállapította, hogy betörő járt az éjszaka n helyiségeiben, aki zsákmány után kutatott. Nyomban felhívta a rendőrséget.-ahonnan detektívek mentek a betörés .színhelyére. A jelenségekből meg leheléit állapítani, hogy csak- ismerős íinber lehetett a tettes. A do-
személyében elfogni, akt még decemberben távozott Háry szolgálatából és mosl Kiuizsi-u. 19 sz. alatt nlkik. Péter, miután behatolt Háryékhoz. végigktita-lolt mindent, leakasztotta Háry kabátját, amit magára Öltött, majd bement a konyhába, ahol alaposan megvacsorázott, majd a császárkorié likőrhöz és egyéb jókhoz folyamodott, a fiókból a váltópénzt és a finom trafikot magához véve. ahogy jött, ugy távozott.
A detektívek végigjátszanak vele a betörési.
Háry vendéglős most irjaösz-szc kárát, amit trafikban: ilal-
loktivck munkája sikerrel járt. i , , , ¦. , , , ,.
Egy órán belül -sikerült a tetlesl ban, kabátban és pénzben az éj Péter János 19 éves háziszolga \' szakai lovag neki okozóit.
Egy utas Izgalmas kalandfi egy zsebtolvajjal a robogó vonaton Csáktornya és Klsszabadka kOiOtt
A tettesért zsebtolvaj leugrott a vonatról, de a csendőrség elfogta és beszállította a nagykanizsai kW. ügyészségre
A törwéatyshréli Jogai*arei*Wism«j.ho™ ítélt*
. Izgalmas-kalandban volt része Höndjel Tslván zalai utasnak az Indulásban levő vonat* szerelvényen. Csáktornya és Kis szabadka között volt a vonal, zelynek III. osztályú kocsifo-lyosójáu iikinézett. az ablakon, mikor -hirtelen egy kezet érzett kabátja belső zsebe felé csúszni. Rendjel nem tartozik az ijedős emberek közé, azért villám-gyorsasággal megfogjta a kezet,
i Muraklrély-illomá-s-közelében a tolvajnak mégis sikerült leugrsnia a robogót vonatról
zik., körömszakadtáig tagadt
amely abban a pillanatban kiszakította magát a vasmarok* alól- és egy pénztárca i\'öldre-koppanása jolezte, hogy a zsebtolvaj sikerrel operált. Rendjel megnézte a pénztárcát, amely az Ő tulajdona volt 200 pengő tartatommal. Magához vette és a tolvajt.tovább fogla kezénél, aki igyekezett szabadulni a vasmarok fogásától.
és a (Sötétségben eltűnni. A ki-lünő Csáktornyái - -csendör.ség azonban csakhamar kinyomozta, hogy a lettes nem más, mint Bnjzik -István kisszabadkai lakos, aki nem ismeretlen a> bűnügyi hatóságok "előtt, Sikerült is öt\'kózrek»rileni és a nagykanizsai kir. ügyészségre beszállítani.
¦Most tárgyalta ügyét dr. At-mássy ; Gyula - lörv. tanácselnök, -egycsbiró, aki előtt Haj-
hogy Ő lett volna a vasutizseb-tolvaj.,i azonban a; sértett, .valamint a, beidézett tanuk vallo-imásai teljesen alátámasztották a vádat.
Tekintettel Bajzik Islván büntetett voltára, — noha a pénztárca és annak .tartalma .<tneg~ korült — kálonc bónapií börtönre és- három évi jogfosztásra ítélték. Az Ítélet jogerős.
119i3. :tsflkái j
BÚTORT
szakttsletbeo, .., gábor maamxtaloanál
Nairlnnlis*. VáteeháR-Mlet*- Wj
Birkózósportunk fejődése
A legutóbbi értékea sporlcsöm&iyt Kuiuzsának a bii\'kózo^nk hozUk. a bélnyugalinaíO\'íU\'országi . bajnokj \\«r. \'senyén Mózsi clsö neáyezést, néha-tiyan pedig WéR jö hedycrést ertok «a. Meglátogattuk az ifj\\isdgi levntebirVó. zéinkal r jwtgári ivkoSa tomalemii Cdzéan közlH\'n. Kolirici (líza,.a kani. zsai birkóz^sporl egyik Ic-J LEk«i«bb hh-e ós vejetője, fogad bonnauket. lílsö tekintetünk a pompás es modem birkózó5zdnj-egre esik, amit a helyi i©\\*nl*í testnevcjía vczvlösege szerzert iiugy áldozatok árán. A: fiatalok nagy LuzgalonunaJ igj-ekezaok tt v& oifiré-sétick érdekében, v;igyis a k^Wátra fektetés győzelmi remtayéWti. FéayP ké|*zöséi) kattog, MvóWWk is készül, nejt a fiatal tte^titcbirVóeökrdE, akik legna^jrjbb igy^\'kx\'zBttol tanulnak, liogy a.viloga.tásaaÍ szániitá&ba jfihesdoock. Ugyanis vaaimap a kanizsai levenne birkézóválogatott a szigetvári\' tovtfolék euen veszi [«i a küzddUnnt .doleKU fél 11. órakor a Városi Síinliázbaa. Igazi éunéoy lesz a Báö—Mözsi párharc. Mózsi a vele egyenrangú és tudású Hánt csak nagyobb l\'.fckVe?d&év4r gyöz to le. a visszavágás vasárnap tosii, anVEiy érde. kes (\'-.¦. izgilnms túrónak Ígérkezik. Dt a többi mérkőzésen is változatot küzdelem várható. A váfogátnsoát valószínű gyarmati I. és II., Gytmesi, Városi és lerméSTjclesen Mózsi- szerepel. Lehel, hogy ezen a versenyen néhány íi ita.1 tohietséget is LxpváháiuaV. Az edzésen nagy szorgalom bizonyítja, t:oji.v a kanizsai binkózók győzni akarnak a \\-asdina[)Í versenyen,
I- ¦\'
Vasárnap több mint 20 résztvevővel indul a város egyéni sakkbajnokaága
^\'asárua|) déluUn két órakor ünnepélyes kerotek kőzött <K<ftemen I\'ensnc pénzintézeti igazgató, a fMarócry Sakk Kör elnöke indttyi <4 az 1942, évi összclelt kupa és bajnoki\' verifflnyt. A résztvevők közül Boájiv. SZckuija, Pintér, Böhin, László, -Nórnelh és a kis gimnazista dáspár ¦ sroreplése jó mezőnyt iger. \\an czenkvvül aénánv telietségcs részt\\«vŐ, síit u> név is. A gimnáziumi.sakk-körű hét résztvevővel indul a város egyéni sakkyeracnj\'éii.
Német góptegy vuiwiUigok uilzelés^böztícaU^otoBll.lD.^V.
jtletózu kikötőJóbeűKyoto u. d.|v.) aaű;>i |
ZALAI KA2LÓNV
I
— (A hercegprímás püspökké-szenteléséaefe évfordulója)
Mo*t volt 14. évfordulója annak, liogy iióbai XI. Fiús pápa dr. Sarcai Juutilriánt, akit 1SÖ7 november 20áo OMtergomi érsekit* na\\«z*U ki, december iOén bíborossá kreált, sjemílym. s«a ifleaMI* paspoaíM a SUtus-kánoi-
nábao. | i ;
— (Uj Mlspftnl titkár)
Vitéz gróf TeWü BeJ> korminy-biztos-fűi spin dr. Boznlcaa Hal tb. I (Isjtoigabiró, varmegyei aljígricc\'t ]>!zta tr.eg a főispáni titkári te?odők ellátásával. A főispán eddigi titkára, dr. Mükovich Fanene szetgtibáró, vár. magyei aljegyző aa stopáni hivatalba nyert heoutást.
— (A vármegyei számvevőségről)
A Kormányzó Ur E»?kí8 Bélának, Zala vármegye BzanVTCrőaégi főnöki laundöivel megbízóit geámviztigál-^a\'ik a számvevőségi tanácsosi dkűct & jelleget adományozta,
— (Polónyi Oyflrgyné és Kettlng Ferenc Igazgatói elmet kaptak)
A közoktatásügyi miniszter Polóoyí Győrgyné Obelkó Sarolta áflft.mi polgári leányiskolii tanámonAk ós KeULng Ferenc áll un l polgári fiúiskolái taaár-uak a noiflárí isloofru, igazgatói cira*t adományozta. Az Igaagatói cimadamiá-nyozás egy liosszu és eredmení^as pedagógiaj munkásság, egy nr*)gstivü magyar u/nemzedék-nevelés, egy nemzeti missziós tevékenység NWlb rá ismerése. NagykaiUtaa fcŐ»öoség» ¦\'*>!• ssetwtettai üdvözli PoMoyi Györgykié* és KaÚtng K*mat«t lg;ugaáóWká történi előléptetésük a&kafcuftvat.
— (Joggyakorlatra bocsájtás)
A pécsi tábla cfcnők\'e dr. Atmássy D«zsŐt a pécsi tábla terűi?tén» jn«-gyakoflalra bocsájtotta.
— (A rendőrségről)
lffu dr. Hadak László ntadörsegéid-Jogaámazói a belügyminiszter fogaJ^ina-tóvá léptette eiő. Ifjú ttadák Lásztt a kanizsai kapitányáig egyik kiváSöan képzett, nagy ambíciójú Uszlvirt^őjc, alti ugy I»lettc*i, mtnt az. egész város közönségének legnagyobb megrfóa-Jé sere ténykedik. Előléptetése kvaütasá-iiiik <s munkásságának méltó cí\'sfrn*-
ráse. j (. ; ;t : i. J ¦
— (A Szociális Missziótársulat Nagykanizsai Szervezete)
ezúton kéri M össe«s tagjait, hogy egészen kiváló, AktoU em&akü elnök-nőjének, Berfcn Ajjoatoiuiéoalc váratlan hálája fóüótti mély gyászát teljes számú m«gjelftnési*4 nyilvánítsa a temetésén. Gyülekezés a Missziós házban sroönbaVra détuUtn 3 órakor. íígy»z«rrw lesz az Indulás. A szervezet w^tőséae kéri összes tagjait, ho^y ugy « tem*. léseo, mint a gyászmjsén tdjea számi, mai vegyenek részt- A pjebáaíán reg. Igei Ö órakor, a Missriósházba* reggei 8 órakor gyassmisa. Legyünk ott mindnyájan. (:)
— (A Piarista DIAksidvata*^ v**Vte*0o kéri tagjai\', hogy B»rtai
A0Cfftonp6 i«mvté*«n S*w}«n«k om$.
. . | . \',.(:)
— (A Klskanlisai Polgári OIvuuóköY)
folyó hó 18-án est* 7 órai kezd«tlej tartja lisztujltó közgyűléséi, mríyre a tagokat UszWleitel meghívja. Hnlá-rozalképlelenség esetén a közgyűlés rtbruár hó %M este 7 órai kezdőiből l«sz megtartva, ¦mciy a oi^tftGontek számára va|ó takintet péj&cal baxáro-satk«p«v leax. VeaPtőaétf- (0
— (PelMrJflk ai NTE)
jattéktossjt, hogy a sportotth\'oa b*-lyi»«géb«n 15-éo, a«tórtókc« 7 ówdtpr jtiCDJtttek apa. Vfmt*iaj. (:)
Régime Fagclata:
„4 magyar nemzeti szellem legjellegzetesebb tnlajdensága a szabadságszeretet"
Róma, január 9 A Régime Fascisla hosszabb cikkben foglalkozik a magyar nemzeti szellemmel. Magyarország — irja — teljes bizalommal nézhet elébe a rá váró feladatoknak, mert évszázados nemzeti hagyományokra támaszkodik, amelyek a magyarságot rendkívül erős nemzeti szellemmel töltötték el. A magyar nemzeti szellem Szent István korából meriü eredetét. Ekkor alakult ugyanis a magyarság euró-1 paj értelemben vett állammá. Magyarország földrajzi helyzeténél-fogva a nyugati civilizáció előretolt bástyája, mert a magyar hotároknál kezdődik az a végtelen pusztaság, amely Ázsiáig terjed. A pápai bullák már a középkorban is mint
Krisztus harcosáról emlékeztek meg Magyarországról. így vált a magyar nemzet kimondottan katonanemzetté. Ennek a magyar katonai szellemnek legragyogóbb képviselője Hunyadi János volt.
A magyar nemiéit szellemet a vallásosság és a harci erények Jellemzik. Ez az erőitlfts nemzeti tzeliem tette tehetővé Magyarország számára, hogy a Kárpátok medencéjében élő más népekre Is kiterjessze a maga hivatástudatát. A magyar nemzeti szellem legjellegzetesebb tulajdonsága a szabadságszeretet. Mindezek a tulajdonságok együttesen jellemzik Magyarországot, — írja a Régime Fasrástn.
Féltékenységből elvágta a lakótársa nyakát
Dráma egy somogymegyef kézségben
Már régóta háborúskodtak egymással 1\'omcsík Viktor és I\'résztáiy bulöp Ignác kadar-kuli lakosok. Az örökös veszekedés oka — mint legtöbbször történni szokott — leány volt, mind a keltőjük ismerőse. A kél ember együtt lakolt, közös szobában és a heves szóváltások napirenden voltak közöttük. Legutóbb pedig véres verekedésben robbant ki a iét-
lékcnysóg n két ember kőzött. A dulakodás hevében Tomcsik lel kapta borotváját és társának a nyakához hozzáférve, azt elvágta, aki azonnal ájultan esett össze, A súlyos állapotban lóvő fiatalembert bcszállitolták a kórházba, ahol rögtön ápolás alá vették.
A tettes ellen megindult a bűnvádi eljárás.
Kétszer adta el földjét a polai gazda
Hét hénapl börtOnnei fizetett érte
ay+t Nemrégen történt,
BaKaa li°íiy Gerencsér mm Istvánná született ag,r Ferenci Rozália ^s^s^^^ megváásárolta Bors István polai földműves szántóföldjét. A 2100 pengős vételárra 800 pengőt tizetett Borsnak. Nagy volt azonban az asszony meglepetése, amikor egy hét múlva megtudta, hogy ezt a földet Rors mar korábban Kovács Istvánné letenyei asz-szonynak adta el, aki a teljes vételárat ki is fjzelte neki. Azonban nemcsak Gerencsér né járt igy az agyafúrt Borssal, Mikó István gazda sem járt külön-
ben. Mikó ugyanis egy Varga István nevü társával megvásárolta Borsnak egy szőlejét. 25U — 250 pengőt autak is rá. Mi-kór az adásvételi szerződést megkötötték, tudlak csak meg, bőgj* Bors a szőlőt már előbb eludta Székely István polai lakosnak. A károsultak feljclen-Lellék az agyafúrt Borsot, akit a csendőrség beszállított a kanizsai ügyészségre.
Mosltárgyalta ez az ügyet a kanizsai" törvényszék. Bors mindent beismert. Három rendbeli csalásért hét hónapi börtönre és három évi jogfosztásra ítéltén. Jogerősen.
NélMt ptartlM (Foto K. D. V.)
rtWlsatWSTBlEHis \'
— (Nagykanizsai a magyar piarista rend nesztora)
Most jelent m*g a föjyó tanévre a magyar piarista rend návtára. A Ka&azanci Szent Jósser á|t«Ji 13tí7-b*» alapított U\\iiii0i\'t\'jidet liaxánkban. a magyar országgyűlés 1715-ben honosította meg. a rend Magj-arorazágon 1721-ben önállósul:! Zajkányi Lénárd rendfőnök ilítt. A ívml j iAilo^i egyetemes főnöke im Buono Józaér és tanácsának egyik tagja WfilWr János-,-a magyar rendtartomány tagja, A magyar rendlartoinány főnöke 1040 óta Zimányl Gyűli, a n*gy|ar rendrőnökők sorában a 34-lk. A rendi gimnáziumbk. b;in 187 oki. tanár működik. 17 rendtag a növendékek nevttiséyek. 5 a g;izdasági ügjekkfil, G a r*»di Irtvafe-lókkal és l lelkipásztorkodássat foglalkozik. A fOlsxe-nUil iCndtayok száma -Mi. A magyarországi piarkita rond jeieniegi nesztora Madarász Pál, « nagykanizsai rendház tagja, aki é&tó. nek 74. évében jár. A reodh*** szama a II. bécsi döntőbíróság *iUá*t (ttapján víssztilért kcáozsvAri, mai a-marosszbieti és nagykárotyl liázz-ái együU l-l. Glmnázium.iinak swi a visszatértekkel együtt 13, ezekbe az elmúlt iskolióvbon 6040 tanuló .iárl. Az dmuM évben 5 rendtag hunyt oi; köztük sebes Fet«nc votí itindtönók és Kisparti János Krtgodi taoaVro*»ti kit, iotguzgatők. \'[
— (Silictvái-^Nagykankiia Levente gÖrOg-rómal birkózó-verseny)
11-6u. vasárnap détetőU fél 11 órai kezdethl a Városi Szinházban sfcő izlíen kcrúhtyu össze városunkbeo a kiváló szigetvari birkózók a *rv<*t» birkózómkk.a. Szigeivár blrkóoiói egyieailő etoja birkózók a kaposvári birkózókká Tehát erősek. Nagyon keményen készölnek n »iflato birkózóink is, tiogy komoty eJenfélként megállják a helyüket, a. mérkőzésen 8 pár fog kozdenl a gyŐzeiamArí. Köztük Mózsi a pzbjotviri Hán uai. A Mózsi—Bán mérközéa tesz a verseny egyik kienucliiedő száma, dn \\laszak a szigetvári többszörös bajnok DrávaivoJL vtvja majd a nap jegizgaltniasabb mérkőzéséi. Kérjük a nagyérdemű sporlkőzonsóg messzemenő támogatását a versenyen vaió megjelenési*!. (:)
- tjogerös Sfngerék 3000 - 3000 pengős péusbűntett**)
Megírtuk, liogy a rendőrség, klbaV gási osjtajya 3OOO-3000 pengő pé»s-banletesre iléite Singer Sándort ík Singer l\'.lt, mert íJkaijuazoUai kőzöl a ű«mkeresztényeimeií a bejeJtmlelt ü.ctuiényekcn kival több javadalmazási adott éa igy a zsidötörviny i<n-di&kezései etUan ví-Mtek.. Singtrok megháflvbbeziék «z «bő&aku itéketat.
i\'«i-ívip azután a kapitányságból i^tó.. ceti béudván^\'ukban vissza,vontak fe|-lebbezésöket, igy a 3000—SO00 | bünt«l*n pfeőtai vájt.
zalai közlöny
1942. január 9.
> ai J. aldalrsll
Megbeszélték Moszkvában a bé-k«f jltételeket is, valamint a béke megszervezését a háború után. Ebből a szempontból ezeket a megbeszéléseket a jövőre nézve rendkívül fontosnak tartjuk, — mondotta. - Ez azonban csak kezdet, amelyet foly-* tatni kell. Hiszi, hogy az események folyása a két országot köxalebb hozza egymáshoz.
(MTI)
Argentína a saját érdekalt farija sxam el5H
Buenos Aires, január 9 Az argentin minisztertanács magadta az utolsó utasítást a rio-de janeiroi értekezletre utazó argentin bizottságnak. A külügyminiszter kijelentéseiből arra következtetnek, hogy Argentína a pánamerikai szolidaritás szellemében jár majd el és mindenek, előtt azonban saját •\' \'ekeit .tartja szem előtt. Az ergentin külügyminiszter egyébként hétfőn reggel repülőgépen utazik el. (MTI)
Mx angolok nem bírnak •llenállnl a maláji félexlgefen
Sanghaj, január 9 A maláji félszigeten a japánok hatalmas géiwsitett egységek és légi kötelékek támogatásával folytatták előrenyomulásukat Kuala Lumpuron tul a nélkül, hogy az angol csapatok ellenállásával találkoznának. Az angol erők visszavonulásukban már tul jutottak Johore-állam határán és még nem sikerült nekik ujabb védelmi vonalat szervezniük. (MTI)
A japánok tagnap foglalták el Kuala Lumpurt
Tokió, január 9 A Domei-irodának jelentik a maláji arcvonalról, hogy a japán csapatok január 8-án ázsiai idő szerint 17 óra 30 perckor elfoglallak egy várost, amelynek -nevét nem közölték, de azt mondják:, hogy az elfoglalt város Selangor-állam fővárosa, vagyis Kuala Lumpur. (MTI)
Mar angolok nem tudták be-* keríteni Rommal oaapatalt
Budapest, január !) Az Uj Nemzedék jelenti, hogy a Londonba érkező jelentések beszámolnak arról, hogy az angolok minden kísérlete összeomlott, hogy Bőmmel páncélos erőit bekerítsék. Beismerik, hogy. Rommel ujabb erősítéseket "kapott. (MTI)
Thaiföld követelései Barmával és Matayávul üzemben
Szingapúr, január 9 Thaiföld uj követeléseket támasztott, amelyben követeli Burma egy részét, követeli to-v.apM, á maláji területhez tar-, tozó Trengganu és Kedah államokat. (MTI) >
Rlbbentrop:
„a bolsevlzmnsl 1942-ben teljesen leverjük"
A német kiilö*ymlnl8zter ünnepélyes fogadtatása a^ Ház kupolacsarnokában - Rlppentrop ma menkeszoruita a német hősök sírjait
Budapest, január o A, Kormányzó Ur te.nip dclután kj h.\' IkjsULso n foga d ta Joarhi m von Ribbcntrop némt(birod.\'Imi külügym.-niszfert, akinek ez oikaommul fényképet nyújtotta ál. a klrtaVgatás után a Kormányzó Ur Öföniéitósága és s J\'íiuu\'i-ósfl .u Asszony a nlnietbirodaS. mi külügyminisztert vittisrrgip-\'iin lát-. tik vendégül
Ünnepélyes fogsdtstás sz Országház kupolsosarnokában
Az országgyűlés két házán ik Qtaök* dflutin fél hal órakor diszi\'s ünnt\'pi fogadást adtak a németMrodatttri külügyin jnisz\'cr Uszt\'tto[ét© az Országházi kupolirsamokiian.
A Wbcjárdnál a Ház tflnöki tanácsosai, majd podii/ bárcziházi Brírvzy István minisz!cr<anőks4Vji t&l mt tk.ir fogadlak az ciök^ség&ket. Ribbeo-tiop Joarhim blrodalrni kdlQgjin\'nisz. ler Bárdossy László ininiszU-i (tinók-kel együtt érkezett. Széchenyi Bert-Aao gróf a fqsíiház i<s Tasnádi N\'agy András, a képviselőház "Hnöko; fogadták a magas vendégüktől.
Uilib«ntrop birodalmi kOftOgyütinUz-tort <.eüthiÍ nem akaró Wkus <\'í,en-rf\\TÍ fogadlak liovs/.i.vii niui|*V
ték. A vendégbe\'ezután n distnsen lóriiéit ti\'rmekl.e vonultak vissza.
Estebéd a miniszterelnöknél
lís\'e Bárdpssy Lástiű mini szarvai ók i
és fet.sésjo a Szont (lyörgy téri Sün- ,
dor-p Lotában ünnepi estebédet adtak \'
Ribbcntrop külOgyminisitt-T tjsztffle- |
lére, Az <s:«bédr« a külüffyminiszter kíséretének tagjai is hivatalosak vol-tak, résztveltck a kormány tagjai és » dirlomácini testolctek \\ez-etoi.
Az estebéden pobarkószöntők hangzottak <\\. Bárdossy I-ásífiÖ miniszter, elnök köszönetté Ribl>cntrüpot és a beszédre a birodalmi kotttgytnXzÜSZatr váiiszoU, hogy a Iwlsevizmust 1943-ben tttje-eu leverik. \'
Az estelid után a in-;nisztei elnökségi prlota tükörlermélK\'n hangverseny volt. (
Budapest, január 9
Rlbbentrop német birodalmi külügyminiszter ma délelőtt 11 órakor megkoszorúzta a hősök emlékmüvét. Azután a rákoskeresztúri temetőbe ment, ahol 0 német katonasirok előtt adott kifejezést kegyeletének. Rlbbentrop délben a német követségen ebédet adott.
Rónia, január 9 A Popolo di Róma*" reggeli számában hasábos tudósításban számol bo Rlbbentrop német birodalmi külügyimnlszter budapesti látogatásának programjáról. Részletesen ismerteti Bárdossy László miniszterelnök pohárköszöntőjét és Ribbcntrop válaszát. Vastagbetüs címmel kiemeli a német külfigyiiiiniszlei-nt\'k azt a kijelentését, amely szerint a bolsevizmus! 1942. évben teljesen leverik,
Feltartóztathatatlanul nyomulnak letörő a német csapatok iFote 1!. D. V.)
DRÁVAVÚLGYI
VILLAMOS áramszolgáltató rt.
ezakazeerQ felwliaejoaltáa ¦nlndan w i 11 a sít o a kéafdéaben Caongery-ut St, telefon 294. \'yjt
AramaaAmlAk fiaratáae, r-aklamiolók, hibábajalantteak Suii-ir-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Hirdessen o Zului Közlönyben
Kisiparosok adókedvezményének előkészítése
Egy Ívvel ezelőtt jelent meg ¦ pénzügyminiszter rendelete a kii. iparotok ié;.zéie nyújtandó úgynevezett tételes adókedvezményekral. A rendelet szerint az az Iparos, aki az 1941. évben tegtel|ebb egy segédet és egy tanoncot, vagy segéd nélkül legfeljebb kit lanoncot alkalmazott, kereseti adóját az 1942. évben nem az 1941. évi tényleges keresete ulán fizeti, banem telelés adózási kedvezményt kap. Ennek ai egy évvel ezelőtt meglelent ren-delelnek tehát tulajdonképpen ctak ebben az évben mutatkozik a hatása a kisiparosok adóterhelnek csökken* tése tekintetében. Az előkészítéseket tehát most kell megtenni, hogy a jövő évre szótő adókivetéseknél a kedvezményt az arra Igényt tarló kisiparosoknál érvényesíteni [ehessen. Az Ipartestületek most gyűjtik az adaokat, melyekben részletes adatokat fel kell sorolni a tételes adókedvezményben részesítendő ipartestületi tagokat.
A névjegyzéket az ipartestületek felterjesztik az Illetékes adófelügyelö-ségekhez. Az Ipartestületek feladata egyúttal, hogy az adókérdésben hozzájuk forduló tagjaikat felvilágosítsák, kioktassák az adókedvezményre való jogosultság feltételeiről és részletes körülmény Iröl. Ezt a munkát végzik most az ipartestületek és munkáink er dménye a kisiparosok adókönnyítése dolgában rövidesen érezhető lesz.
Beláf-4n6t aionnalra vagy 15-ére íel-veazek. Vldi lll-ttitl-lct. 48
(¦•Jaroi-at felvesz Fekete Margit, llu-etyadl utca 7. H
a-utalos-tawrao leiféletik tlsetM-ael. Hatjai, ro ut 4. 60
adas vfrrm.
81 eladó. Bútorozott szoba kiad*.
Batlhyáay-u, 17. »2
Keveset használt hal*a«->ba bútort vennék, amiket a kiadóba. 61
ukas-0ZljrrHELYI8Ea
Klaié egy batizobáa összkomfortos url magánház nagy kerttel, garasául. Clm a tudóban,_ 40
Kereaek kétaaabaa konybla IlUrt lehetőleg aioanalra. Címeket polgári lakóin nitriiiijétiti. •.: az
haz és ingatlan >¦
Joliiiena koeemlval Oileüiia alttM tor.
Salmua helyen, berendeieasel eaylllt. Er-eklddnl lihct Szepelnekl-ut 39. SV
^_sOLCmrtiM
Sxantkápek nagy váfáizttkban legolcsóbb HorváthnáL Horthy M.u 23.
z(t,-iii vazi-om
r\'OI.IVIKftl NAP1LAF.
Kladji\' „KSzgHfl.u4otn.T. Nartykfioliis-, PűltilÖa kiadó\': Waliíarety\' Ny\'ohtatntt i „VoíyafUíiíiiii k^T.\'Nstjyaiiniíw".
\' áY--indi.\'j|ti)i^((ysíiiijltias. (.\'J>\'.Jí..dAArv"(»lfO ; íaJftJ tt.ir-í^,!
82« évfolyam, 7 szám.
Nagykanizsa, 1842. január 10. szombat
Ít» 16 tillir.
ZALAI KÖZLÖNY
te klmailY«.Uli l\'&üí í. mua. te UtMÜYaUX taUoa T8. bl ¦btej Mtktaup létet**.
Felelőt szerkesztő: Barbarlta Lajoa
>: car kiásat*1 kaaal a
M«T<4te-r« T waa° 20 IiH6r. lm: Ummr ti líll, uombaLa
Maeiarokijelfi
Ittat Ealamta Ferenc
A gazdasági átállitás egyik Örvendetes és megnyugtató tünete az a mohóság, amellyel n magyar ifjúság egy tekintélyes része az utóbbi időkben a gazdasági pályák felé orientálódik\'. Nemcsak azok, akik kezdettől fogva élethivatásuknak választották . az ipari, kereskedelmi foglalkozást, hanem az u. n. középosztály egyre több és több tagja keres a maga számára boldogulást az élet olyan területein, ahol, régi magyar felfogás szerint nem volt >uri dologi tevékenykedni. Azon u poszton, ahová a sors állított, nap-nap után van módomban találkozni ezekkel az önálló gazdasági pályákra törő ifjakkal, akik niegihlctve a kor szavától, ott hagyják az Íróasztal >cáfra-i,yomoruságát< ós a múltban annyira megvetett »pult« mellé iparkodnak.
Lehet, hogy ennek az inváziónak nemcsak a megváltozott közfelfogás, hanem a gyors meggazdagodás vágj\'ya is egyik rugója, bizonyos azonban, hogy a »magyar= fajtában egyszerre szinte kirobbant a gazdasági pályák felé irányuló érdeklődés s hogy ezen a téren az uj és áthasonult nemzedék tiszteletreméltó eredményeket tud felmutatni.
Mintha egy csapásra megdőlt volna az a balhit, amely évszázadokon át a magyar fajt kores-delmi pályára alkalmatlannak s a gazdasági tevékenységet n magyar psziché számára tiltott teráletncK tartotta. Az uj keresztény kereskedői nemzedék máris tanújelét. adta életrevalóságának, vállalkozó szellemének és rátermettségének s megtudta tartani társadalmi pozícióját is.
Ez a folyamat a magyar társadalom részéről a legnagyobb figyelemre és elismerésre szá"» mit hat.
Itt volt már valóban az ideje annak, hogy a feltörő uj nemzedék megértse,és kövesse a kor szavát, mely egy hamis és ártalmas közfelfogas nyomása alatt kialakult >iróasztflltekin lély< varázsa helyett az alkotó munka, a termelő életerő, a hasznos vállalkozás utjain keresse a maga boldogulását.
El kellett érkeznünk ehhez n változáshoz, mert a technikai civilizáció s az ennek nyomában járó gazdasági és társadalmi átalakulás szükségszerűen érlelte azt a ma kialakuló s a társadalom legszélesebb rétegéig lehatoló közfel fogást, hc^jv a »munka rang=, még akkor is, ha azt nem az állelaufely nimbuszával köriUfont Íróasztal
Megindul a nagy támadás Szingapúr ellen
A dermesztő hideg dacára az olasz expedíciós haderő folytatja harcait a keleti fronton — A „Times" beismeri; Anglia vezetői félrevezettek bennünket — Amerika hadihajókat küldött a jávai vizekre — Roosevelt elnök, háborús fő-uszltó. külön követet küldött SOS-körutra
Nem lehat megakadályozni m FÜI5p-sz.fjetek teljes megszállását
Tokió, január 10 A császári főhadiszállás közlése szerint azok a japán csapatok, amelyek a maláji félsziget nyugati partja kőzetében Szingapúr felé haladnak előre, a brit gépesített csapatok elleni átkaroló mozdulat és megsemmisítő csaták után állásokat
A keleti hadszíntéren az folytaíja
Róma, január 10 A keleti hadszíntérről közöl helyzetképet a Stefarii-iroda. Leírja, hogy bár igen nagy a hideg és a hóesés, — amelyek meg nchezíllk a repülők tevékenységét — az olasz expedíciós hadtest mégis folytatja harcát.
Az utóbbi napokban az olasz vadászok 9 Rata-gépet és egy bombavetőt lőttek le. Ezenkívül az olasz légei hárítás 5 szovjet gépet biztosiul, 2 másiknt pedig valószínűleg megsemmisített. Olasz részről 1 gép a veszteség.
Az angol közvélemény késői beismerése
Róma, január lft A Stefani-iroda angol lap-szemléjében idéz a londoni Ti-mesböl. A Csendes-óceánon elszenvedett brit kudarcoknak az az oka. hogy Anglia vezetői félrevezettek bennünket, vagy pedig túlságosan bíztunk az Egyesült AUamokban támaszpont-
foglaltak cl.
A japán légihaderő támadást intézett Móniméin burmai kü>\' kólŐ ellen. Egy nagy hajót és 4 közepes nagyságú gőzöst több találat ért. Bombázták ezenkívül a kikótöberendezéseket és a pályaudvart is,
olasz expedíciói hadtest harcalt
jaink megvédését illetően. Akár az egyik, akár a másik ok az igazi, annyi bizonyos, hogy a lehető legrosszabbul ítéltük meg a japán erőket ós csak akkor kezdtünk a helyzethez igazodni, amikor már késő volt, — irja cikkében az angol lap.
USA-haféKa fdvmKvlzeken
Amszterdam, január 10 A bostoni rádió bejelentette, hogy az Egyesült Államok ázsiai hajóhadának néhány egységét Jávába küldték.
Roosevelt kütön kSvete Teheránba érkezett
Ankara, január 10 Buillit, Roosevelt elnök külön követe tegnap Bagdadból Teheránba érkezett, innen Indiába utazik, majd pedig Törökőr- ¦ szagba megy.
Dentx tábornok Vitnyben
Vichy, /anuár 10 Dentz tábornok, Szíria főbiztosa tegnap Vichybe érkezett, a kit Darlan tengernagy, helyettes minisz terel nők fogadott.
ElsÜllyesxtelt elleneégee gőzösök
Amszterdam, január 10 A brit hírszolgálat közli, hogy egy japán Leniferalftttj&ró a jávai vizeken elsüllyesztett egy hollandindiaí tehergőzöst. Az Egyesült Államok tengeré-szetügyi minisztériuma jelentette, hogy ugyancsak a holland indiai vizeken japán repülőgép elsüllyesztett egy 8135 tonnás amerikai gőzöst.
A* *merih*i rádió Is kÖnölte Kula Lumpur vonalának Áttörését
Budapest, január 10 Az UJ Nemzedék jelenti: Mint Washingtonból jelentik, szombatra virradó éjszaka az ajme-rikai rádióállomások azt közölték, hogy a japánoknak szeles arcvonalon sikerült az áttörés Kuala Lumpurnál. Washingtoni vélemény szerint ezzel megkezdődik a Szingapúr elleni nagy támadás. Angol forrásból eredő hirek szerint a helyzet rendkívül súlyos.
(MTI)
(PolytstAa a 7. oldnlon*
mellett, hanem a kemény tölgy-fapultnál végezzük.
Maga a kereskedelmi foglalkozás is lényegesen átalakult. A kereskedő munkája önmagában is érdekes, változatos, nagy figyelmet, külön rátermettségei igénylő élethivatás volt mindig, tlc az általános életszínvonal emelkedése és az esztétikai szempontok az óiét minden területén előretörő érvényesülése óta a kereskedői foglalkozás ugy a munka uj stílusa, mint a miliő uj tónusa miatt egyike a legszebb pályáknak. Vannak szakmák, amelyeknek egész in-terieurje Ízlésesebb, elegánsabb, finomabb a btmkpaloták előkelő igazgatói szobáinak
luxusánál. De ma már egy valamire való vidéki kis üzlet szerény berendezése is kellemesebb munkateret biztosit, mint sok állami hivatal kopott, tintafoltos íróasztal miliője.
Ez azonban természetesen csak a külszín, a lényeg magában a megváltozott kereskedői foglalkozásban van, amelyhez intelligencia, jó modor, emberismeret, nagy alkalmazkodó ké-l>esség és főleg u. n. kereskedői rutin kell, mind olyan kellékei a mai kor emberének, amelyele-kel. sajnos, Íróasztalok mellett nem mindig találkozunk.
Nem könnyű ez a foglalkozás. Aki becsülettel és eredményesen akarja ezta a posz-
ton megállani a helyét, annak bizony kemény murikát kell vállalnia.
Annál örvendetesebb, hogy a társadalom egyre szélesebb rétegeinek figyelme a kereskedői pálya felé fordul, amely ma nyitva áll mindenki számára, a ki leküzdte önmagában a múlt előítéleteit s egy évszázadokon ál mesterségesen elnyomott éi^ zés felszabadulásának lendületével iparkodik pótolni azt, amit elődeink elmulasztottak.
Uj magyarok sorakoznak a i pultok mellé!
Nem lehet kétséges, hogy helyüket becsülettel és ened-iné-un.ycl föJÚtk üiegAJJnj
\\
1
ZAI-AI KÖZLÖNY
1942 január 10
Nagykanizsán 100 embernek adta vissza becsületét a rehabilitációs törvény
A nagykanizsai törvényszéken eddig 135-mi kérték rehabilitációjukat
TRAGIKUSAK
a városházi közgyűlési in\'erpellá-ciók, melyek a perek Iavln4j1t eredményezték. Legutóbb a segélyezések ügyében hangzott el egv Interpelláció. Ma már az ügy\'a bíróság felé Indul. Mindkét fél erősen várja a főtárgyai lst é* a város közönsége — a fejleményeket...
¦ ! \' I ¦ I
NAQY ÖRÖM érte dr. Giertner Antal városi tiszti ügvészl. L-ányM, dr. Gaert-ner Annát a b\'IOgymlnitzter az OTI Uzsok utesl körponti kór-h^záhoE segédorvossá nevez\'e ki. Másik leánya, Qaertner Évi állami teslnevelésl segédlanárnö lett. ¦
SZABÓ KÁLMÁN nosta-lávlrdai föfel\'ayelő, a jézus Szive eeyh ízközíV vezetőségi tagja, mindedkor becsüleltel vette ki részét a hazafia ¦ és nenveti mozgalmakból. A „vörö\' Karnevál" alatt, amikor a hnYA kU szovjel urasávok nagy legények vol\'ak, Srabó Kílmán n föpostán bátran M llntt és vélót mondott a mcRtéholyult v^rös patkányoknak. Kipróbált nemzeti hűségéért a Nemzetvédelmi Kereszttel tüntették kl.

HAJNAL KÁROLY, a nagykanlzs \'I klr. ügyészség Irndavezeójc évek óta a leR"a-gyóbb szorgalommal, felkiismcre-tességgel és fíradha\'atlan buzgósággal vé^zl felelősségteljes mun kálit A közlisztvl<eln mln^képí, aki, bárhnvá Is álllt|ák felettesel: becsülettel állj* a vártát. Iroda-Igazgatóvá* történtelölépletése megérdemelt |utalma híHégea munkásságánál-.
*
BENEDEK ILONA okleveles gazda, m. klr. földmi-veléRíipyl miniszteri női gazdasági lanfolyamvezi\'tő, helyetles taná\'t a miniszter m. klr. gazdasági segédtanárrá nevezte kl ¦
A BAROSS-KERÖLET uj titkárt kapott Várady István személyében, ak nek rátermettségét\'I, képességei öt és sokoldalúságaiéi nagyon ROkat vár a B&-rosa-lábor. Várpdy Islv\'n az u| világrend tántoríthatatlan úttörő harcosa.

A RENDÖRSÉOEN vitéz Görgey Mihály c. rend^r-föfelügyclöt, a lérfi internálótábor parancsnokát most rend [-főfelügyelővé nevezték kl. Vitéz Görgey főfelügyelő közbecsUlés-nek örvend.
NíijuAr Január 10. Szombat, ltom. kat. yilinos pk Protealáos Moláoln. Izr.\'Teh. 21 Január II. Vn«4rn»\\p. Rom. k-it. Swntcsilád; Protestáns Ast-n(M>, Izr, \'IVIi 21,
viPOI Teleion: 498. j csak ELEKESTŐL !
(Dermata) fHl.lJ.ii !
Kb. egy cszlcudcjc, hogy törvénybe iktatták a rehabilitáció törvényét, amely sok ezer és ezer embernek adta vissza lelki nyugalmát és emberi arculatát-A megbocsátás törvénye.
Az egész országban mintegy 20.000 ember rehabilitációs ügye került a magyar bíróságok elé. Ennyi ember kapta vissza az egész országban becsületét, a legtöbb esetben kenyérkeresetét is.
A rehabilitációs törvény bölcs intézkedésével gondoskodott arról, hogy fl bűnös mull, egyes emberek megtévedése: örökre eltűnjön életükből és azok uj emberkén! vegyenek részt a társadalom épliü munkájában.
A nagykanizsai törvényszéken eddig i.ífí egyén kérte rehabilitációját. EbbŐI 100 nyeri ked-
vező elintézést, vagyis ennyi kapta vissza becsületét a bíróságtól, inig u többi most kerül elintézés alá. Alig utasíttatott cl egy vagy kél kérelem.
Ila tehát valaki megtévedése vagy büntetéséjiek elszenvedése nlan egy bizonyos idő leteltével azt kéri, hogy büntetése ne szerepeljen az erkölcsi bizonyítványában, ugy az elé n bíróság elé kell állania, amely annak idején elilélte. fia ez a bíróság kivizsgálta életkörülményeit és érdemesnek találja rehabilitációra : ugy [lélelileg kimondja, hogy a büntetés nem szerepelhet az erkölcsi bizonyítványban.
Hogy ez nín mii jeleni, amikor erkölcsi bizonyítvány nélkül még mozdulni sem lehel, -azt felesleges kifejteni...
lás a Crcdoznszló alatt a templomból a városi színházig. A nagykanizsai katolikus főrfi-tábor nyill hítvallásn volt. ez Krisztus és a krisztusi eszme mellett. Nyílt — credo ! A Credo hivatalos lapja melegen emlékezik meg a nagykanizsai mog. mozdulásról.
Most az Actio CathoUca országos mozgalmat indított alcg-rutabb szokás, - n káromkodás kiküszöbölésére, mcggátlá-sára. Olyan mozgalom ez, amelyből ismét mindenkinek ki kell vennie részéi, aki a katolikus táborhoz tartozónak érzi magát. Az országos mozgalom-íja belekapcsolódott a honvédség, a folyamőrség, a rendőrség, a csendőrség, a többi testület, a GYÖSZ, az ipartestületek, n .szakosztályok, a különböző közhivatalok." slb. Nagykanizsa is kiveszi kfjfiioly részét az országos mozgalomból ós kiadja n jelszól; meg kell szűnnie az>istenkáromlásoknak, nem engedjük és nem tűrjük többé senkitől és sehol a káromkodást, bárhol és bárki részéről történjen* Is, az. Testvéri szerelettel fi-gyclmezlelünk és óvást cmic\' lünk n felségsértő durvaság ellen és ha szükségét látjuk, átadjuk a rendőrnek, ha kell, magunk jelönijük fel ; voll az állti-lános felfogás, Nem szabad, hogy a káromlók és Sslengyn-lázók durva sértése miatt Isten büntető keze sújtsa a feléledő országot. Vessünk véget a Jeg-pyalázatosabb és legmegvetcn-dőbb szokásnak ; n káromkodásnak, az Isten elleni felsógsér-tésnek.
Elhatározták, hogy holnap, vasárnap a szokásos havi taggyűlési nagygyűléssé alakítják át és ez teljesen a káromkodás elleni mozgalom jegyében fog lefolyni. Meg is állapították a nagygyűlés programját. Ünnepi szónoka Medvigy Mihály piarista gimnáziumi tanár, a kiváló egyházi szónok és előadó. A nagygyűlés n Himnusszal kezdődik. Majd a gyönyörű Crcdto-himnuszt énekli a Vécscy-utcai iskola énekkara. Több időszerű költemény előadása, majd a nagygyűlés határozati javasln-laj következnek.
Komoly dologról van szó. Aki a kalolikus táborhoz tartozónak érzi magát, aki, hitvalló katolikus férfi : jöjjön cl holnap ;t Credo nagygyűlésére a feren-ciek fchérlermébc. A gyűlés pont fél 12 órakor kezdődik.
Megszűnt MÁV-Járatok
A MÁV nagykanizsai főnökségétől nyert értesülésünk szerint január 12-löl kezdve az alábbi járatok szűnnek meg :
Az 1208-as gyorsvonat, amely Budapestről indult 18 óra 20 perckor, Nagykanizsára érkezett 22 óra 23 perckor és innen továbbment Csáktornyára 22 óra 83 perckor.
Az 1201-os sebesvonat amely N^igykanizsárfiT^hidiill Csáktor-nyari^JJ^ora 5ö perckor.
~0°,:,v óRAL^i/jr ékszert, * u28 szEMöyÍGET
ZSOLDOS GYULA Miratisi, ttutrtu ii lalmiiuiissitaai,
^orona-u Al lodava! 11* mb.nl l.iivrJil^.i ?11-, lili.i t* l«liifi].iLIri..üi.\',i:fiJ.
\\ nagykanizsai katolikus fáhor n káromkodás ellen:
Nem engedjük és nem tűrjük többé a káromkodást!
Vasárnap dAlulti\'* fél 12 órakor Credo-nagygyOféa h feh ért orti mb ott
Tegnap délulái\'. (! órakor a Credo vezetősége P. CulyásCel-lért ferences-plébános elnöklete alatt értekezletet tartott, amelyen megbeszéllek az AclipCnl-holic.\'i káromkodás elleni országos mozgalmába való bekapcsolódásának mikéntjét.
P. Gulyás mindenekelőtt rá-itiutatoll a városi színházban lefolyt Credo-gyülés sikerére. A nagykanizsai kalolikus férfilá-bor Örömteljes megmozdulására íi kalolikus zászló alá, amikor erre elhangzóit a riadó, Különösen impozáns voli a folvonu-
Bgy szállott orosz dtogi(Folo li. li. v.)
1942 január tü
/ALAI KÖZLÖNY
Vagy pincér, vagy költő lesz a menhely Lajcsija, aki már irja a második világháború történetét
de egyelőre délelőtt kikap a tanító úrtól, délután verseket olvas, este meg virágot árul vendéglőkben
i\'rdekcs ff)«.ek e« n Lajcsi. Kóios, szökő l?gényl.e, mindössze H éves. T»jsz»lid az arca, mosolygó szeme inöiíött n hányatott (*ctc már olt hagy. ta a ko\' ai kamaszság jcfl-\'ll.
l\'gy kezdődött a i\'olog az iwJafoimL ml, liogy sokam lifltok a nagy] nnjzsai, szegény iparos-csitíd nszlaJa körit, sok karéj l.enyér k felt és sok co.i líor is lecsúszott a kevés ke/esetbüt ;n ötgjermcke.\'i édesapa \'o\'te\'n. Mikor aztán az utolsó gyerek is nftgír; kezttt, nem vj>It m~.t :cnn|, az ejjytkcl jjc teliéit adni\'a menhelyre. Szombat, helyre, persze a ^gceorfvészebbét adták, a rápndt. sokat betegeskedő Lajcsi gyereket, akinek úgyis legleve-e])i) hasznát Mb*Wt venal a ház köre/1, a ;oad meg >?gtőbb volt vele.
— Mégis hogyan jutott eszedbe versel irol? — kérdeztem t\'le, ke.ent-hen az lrkflHppat, aimljCn átnyújtó\'ta :i ii,V:lvánossátnpk szán\' etasö versét.
— Nem ám «je az <iső! — mondja.
— Hcnemf \\ ;
— Az Ügy vett, (llt nagy k\'lekz feM \\«sz a fiyciek) hogy am kor a Szombat, lnlyi im\'nk«í>en voltom, i9:;8-ban l.e. vittek a kórházba, Hat hónapig kekod. !»m olt. Mikor már szabad vi It [<t-kfioem, ez ab\'akljoz le;iek egy széket is otl szoktam í-ldőgéítoi. Ott felyt a kórház udvarán a Gyöngyös... FítóLe ha;oi\' a so*e (a ... Átsütött a !ey lek között a nap... fn mindig csak egyedül vdttam. Meg sokat tívastam. Aztán mikor nem volt mit olvasni meg. prób:\'lUm m\'again- mog"oga\'.ma/.iii, a mit gondoltam\'. így szaíwtt m*g az első-vers. \' ,
— Mirí.4 szőtt az?
— Arról, hogy milyen az élet a n.snlr SyLep.
— És milyen í
Lajcsi arcán árnyék szalad át. la. násza nincs egy szó sem. A Lajcsi, fajták i\'letében értelmetlen fényezés a proasz. , ;
— Legjobb volt, — mondja — amikor a mcnlflyből kihelyeztek Vas. várra egy kis*bb gje.*kk<4 egyn.it. Kgy százkjiós parasztasszony voU a gazdánk, akinek az urát <lvitték ka-foaínak, Megtanultunk szántani, vetni, kasz/lni. Akkor még vasárnap is k-i. lett dolgozni. Az asszony csak parancsolt és íitö:t-veri bennünket. Az is. táVobrn, a marhák közé elbújva szoktam |rol. Valami eszMnV.e jutott a inczön, azt csak mondogattolni/... mun dogatlara magamban, aztán egyszer csnk vers Mt bMföto. így-
MlndtnfeU kopárak a földtk, A fák ttvttti Uhultoitok, A kii madarak elköltöttek... Szapora szóVt ctmondja Laj ¦ si végig a verset, amiben arról vi n szó, hogy csak ott künn kopár és hideg miotien, de .u c^enc^es.házt kört.en« más a vlág, ott; t
A nép nyártól csevegnek Apa, anya i a jé gytrmtktk.
így álmodozott a családi körrí l Lajcsi, akinek az otthon m< jegéből csuk a niCiih ly, tne^ a vasvári Istáiíó Ökreinek csendes kerMzése jutott...
Most Lajcsi Nagykanizsán jár 1 kólába, de mindaW&e zabolázhatatfcn köpő, nem te|.«t valami zavartnlbn a viszony közlő és az iskola között. Azt mondja: i
— A tanitó ur meg szokott verni, me.t sohasem akarok oda figyelni, mindig irok meg rajsclok.
ÓRÁT, Tá," ÉKSZERT, VEKASY QVULrt
**4Mk, luMljtita *tm*én*» kMiflUwfc. ARANYÁT
— Hát bizony, lakkor a verést meg. érdemlői, [?s niit rajzolsz?
— Karikatúrát meg mind- nM\'t. Szenl Istvánt meg a királvokitt- mir mind IcrajzoBotn. Az édesap:\'mnl :s le ludoM már rajza\'nt.
— Verseid! ez rajzaidlioz mii szól ii tanitó urt
— Ncai niulaltainv\'még « tuniló urnák. A t;. z\'.el ndö uinak mutattam. Azt mondta, hogy jók.
— fis mit gondolsz, a szüleid örí.t-nek : nnák, lo^y lantdái lMlje.t \\e;--sCket faragsz?
— Az édesapám n*\'m fo. kükozik Szz*L Dolgozik, este jön csak "haza, Az édes nyom jobban Örül...
— Hát dv.iSTli szoktat e, Lajcsi gye. K\'k?
Büszkén vágja rá a lei ;e.cl, m nt aki legalilib is egy könyviárai klót. varotl már.
— ne szokok ám! Az < Ivasólőnyvi--mel már báronrszor is elolvastam végig. , . ,
¦— fis mikor v: n Időd ríva\'ni?
— Minticn délután azzuA foglalkozom, < Ivüsoin a versekel a kóny\\cm> l.«n.
— Az Iskolai könyved\'n l ivíú* is Olvasót valamit t
— Nem.
— -Vinit eddig olvastál, mi t tszCIl legjobb; n ?
— Legjobb, n tfts,.o;t a Három árva sjr magában... (
— Ki irta azt, tudod-e?
— Oda van hva, de »ie.:Bjlcllein, Alighanem Arany János.
— Hát a János vitézt ki i ta?
— Ki is írta? Tudom ára/... egy rész l;Cnue van az »lvasóköny\\eml.en4 Arany János... vagy Vörösmarty...
— rclön Sándor n^\'vét h BoUad e?
— l^on. A TiszálVj! irt egy \\6.-oel. Miután igy Lajcsi barátom irodrlmi
tájékozottságának, kissé hif.nyos v.ltá-ríi meggyőződtem, kíváncsi volü in még (mini ez az Írókkal foáytatotl ín\'.ervjuk i ikalnu\'ival úlflliijian szokás) az IrodíAnti terveire. Tréfáinak szúp. tom a kőrdéstiós a következő, hiSáfo-stm koniity íe*le:et kaptam:
— Most kezdtem b«le a második világháború történet .\'n k meglrásábn, Már liá om lipot teirlara b\'l.^le.
— Hogyia, hát bem csak vcis*\'koi írsz?
— Nem, prózát Is.
— fis tudod tc ennek u v lágliábo-nin k a lórténeht?
Szemrebbenés n-.\'lkffl Jött a válasz;
Igen, tudom.
— Honnét tudodív
— Szak kun néba újságol vnni."
— Van pénzed ujsigra?
— 11 szoktam menni «\'slé virágot árulni a \\cndédVjkbe. Köszfln\'enl is Wjárok. A szomszéd boltos is cl szo-koll küt .eni ide oda és kapok pár í Mért.
— fis tzon nem cukrot vcsz<l?
— N\'e\'m \\<si.ek cukrot soba.cm. Néha iagyla\'ot.
— 1IS il M/.OZÍ,?
~- Odi néha a?. Igazgalő ur 1 e n^*J.
— Mit lá t;,lí
~- Paris vadonában, János v.tcz, dc legszebb voit a I-\'ulu rossza, .\\z nngy-no lelsz t.^.
Azt már nem kérdeztem ii.e.í a Í.ajcsiU\'1, llogy 11 éves hjjcil miéil éppen a Fila iossza a lílni idál,a i\'s a llá:om árva az irod: Imi szfr lu*. Úgyis tudom: — \'\'z az egész hányt, vetett, g.izdálj:ui, szejjéuy k.s táel Len-nük l. bilia meg >lgiz ^azosodutt, Ut.*:. Ii\'l nül burjánzó kép^elelvilága szá-mára a mások\' még mostoüább sorsának vigasz y\'lását.
— Mt szeretni Knili, Lajcsi,- ha megóoszT
Lajcsi kicsit : gondolkodva v.la. szel, m\'nt aki ez n már sokai töprengett, de meg\'Uipoí\'ni nem tudott sohot
— Nem Is tudom... T tán r^stő vagy rajzoló,.. vagy ilyesmi... Delizi hiszem, pincér 1-szek. l\'gyanis b.lkezes tvag^\'ok^r.e pince nek az ;s jó... Igaz, sokat futkosnám n-\'in sza. bad, me.t gy.flge a szivem. IziiK\'ti gyulkidásom .s voti már. Vakbél<h;*l is ki\\ellék, a imradnkuuat u, iy a sokul vi llum már tiórházl.an. M\'nnyit Irtom otti Még a li.-t.il.Iu hátára is verste cl írtam... . i

Abba kcO.tl hagyni a leszélgcté.st. Tüi<4nelJcnul Lerregatt - a te.* on a szBikeszlŐségi nsztigon. Abb n maradtunk, I o-y Lajcsi b«-
bozzi majd, ha készen Iísz a mo.trni vlágbáljorn törtéii«tév.T. \\«.-.ct addig nem is ir most már.
— Háborút is, versel is nem lehel egyszeri*, — mondja.
*
Nagyon ké ek mindenkit, okin függ: — vesfnek vé^út mihainarabb a hál o-ruQck!
Néni éitik? Lajcsi addig o"m ir ,cr->6t! A Lajcsi ln\'lcg szívében addig^ nem muzsiki\'ln ik rlmVkj a Lajcsi addig nem m nCkiílict a korán szét. hulló kis élelmek zord árnyékai elöl, az isiéi-ó elül, a láztáb\'ás fehér ágy elöl, a küllők larl.fl. UrVfeg ábránd-v.lágába...
Lajcsi, II é\\*s, öreg kispajtás! á.cg. ven>k, kicsufdnik, kinevetnek, — ne törődj «431 -v.e.n b J, hogy balkezes vagy, T« csak irj! Írd meg a hatóról isi »
Milyen régóta irják \' bnlkfr* ek a v.Ug oi\'.sáü A tiédet is...
jjjMWÉg mü mozaik- és f atalpu ===== oipö-kttlönlegességek
¦agy «i;»auitikbait
ELEKESNÉL (Dermata), Fó-ut 13. Telefoni 498.
Finn katonák as északi haictérea (Foto II. D. V.
Hallotta már...?
¦..hogy a világ legtermékenyebb festője, a hires japán Hon kusai, nem kevesebb, mint 100 ezer képet, metszetet, rajzot és tanulmányt hagyott az utókorra ? Ezzel szentben a hasonlóképpen termékeny festők közé tartozó Daumior 1000 kőnyomatot és 1000 fametszetet, Hcmbrand (100 képet készitelt, Michelangelo pedig 20 * hétig dolgozott a sixlusi kápolna mennyezetének grandiózus freskóin.
*
...hogy az ókor orvosai a dióbél és az ngytekervények hasonlatosságára hivatkozva azt tanították, hogy a dió élvezetének nagyon jó hatása van az agyra* 1
0
...hogy" a -kravátli szó a horvátoknak a nyugati nyelvekben régebben szokásban volt »kro-voL nevéből ered ? A harmincéves háborúban a császári seregben horvát gyalogosok is szolgállak és nevük hamarosan a nyakuk köré csavart kendő jelöléséire is elterjedt. A szc> nyomtatásban először 1600-ban bukkant Tel egy párisi divatlapban, í

...hogy a kínai orvosok gyakran még ina is életnagyságú szövetbabákat visznek magukkal beteglátogatásaik alkalmával t A női betegek ugyanis
iUTORT
BHETYEIIIBE márkás butortzalonjiban vegyen vagy rendel jen. Caaagary-at 14.
zalai közlőn?
1943. |»mdr 16,
HILD
temet, exhumál, szállít.
Cégtulajdonos:
Dervallts József
j*« Telefon. 2*9.. I.U.. 120.
rendesen nem engedik megvizsgáltatni magukat és inkább a szövetbabán mutatják meg azt a helyet, ahol fájdalmat éreznek.
...hogy 0 holdban látható emberi alakot, melyhez annyi népmese fűződik, a déli félteke emberei fordítva látják V
...hogy a stockholmi statisztikai hivatal megállapítása sze-rinl földünkön mintegy 2501) legalább száz éves ember él, a kik közül egyedül Bulgáriára 1200 esik ? ,
...hogy a japán nyelv még a csúfolódás és szitkozódás kife-jc . ^it sem ismeri, annál ke-vöt\'bbé a káromkodást ? *
...hogy Newyorkbari a születési bizonyítványokat a gyermekek ujjlenyomatával is ellátják ?
*
...hogy a világ legnagjyobb virágja az indiai Bafllesla Ar-noldi, melynek virágjai az egy méteres átmérőt, bimbói pedig a hét kilogrammos súlyt is elérik ?
*
...hogy a gyümö/csök közül aránylag a földi epernek van a legnagyobb vizlartalma ? Utána következik a kókuszdió,-az őszibarack és a banán.
*
...hogy az Azovi-tenger vize csekély sótartalmánál fogva ál-lati, sőt emberi ívóviznek is alkalmas ?
MÍbi^tón\' órát, 2/is* ékszert, 11 U2S szemüveget "\'"üjíü.ík ZSOLDOS OYULA éttouta, íkrata íi lümrfomsmi.
fa.,, ll. (, k.,ri,ns„*llo.íí v.l n.mbenl ggggl ün~, Hu*, u UUMi|..u^ua!i«ij.
KISKANIZSAI ÉLET
A Kiskaolzsal MANSz ez évi első előadása
M«f ispo\'dtűuk azon, hogy a MANS7. kb\'kanizsai szerveí.eiéne\'í elladilsat c^y hatalmas tömeg koiejie itO. Ugyani* •ddig "lig néhányan íátogaWk, ift t\\* tAirog:ittak !1 MANSZ gyűlís-e t és iiisgnioxdulásuit Kiskanizsán, Az tlö-ttdásoa n.ejíjílrat dr. Krátky Istvánná a MANSZ nagykanizsai < Inókassroiiya, aki a lóle mt\'gsioTiolt KóncCt-nség^fl és asszonyi melegség),*\', LeszéU az Ö •ki;,kuiiizsai asszonyt«st véreivel, ís egy t-supisra riieghúdi\'olta a klskanUsai nöi lártadplmat. u:t u.n dr. Szabó IsWánnái a szoiví,í*,1 l.e-lyi t4iiökc és :oV:n mások. P. BánAs A. (iyils kis-ksnlxssi pishános mondott iWgüJ*itó b«szádet, ir.«lyu«U a MANSZ havafias s/Sa-plíséRA szólott.
Utáni dr. Székács S:\'nu\'or városi orvos U5.idása köv\'tWzoit. Dr. Szó-kácsbco egy Vitanő szak\'Kiadót un.tr. tűnk jrjBg, tlöadasa u a> (m ut asszony «líészbígtanonak üzparanaclata vot. amit minden nín\'k tudnia k*Ii. Lité-k«s útmutatásai, orvosi tanácsai *\'gy inefrgszivú ónos enil.erszerelelt í fa. kádé mSisiyUtstVosüai.
A MANSZ (101 Ulüit iiJBjiDdu* Kis-kaiiizsiu. Az id*i «lsó s|6.\'6pSéS \'kl* tűnőén s le n lt. A bomut. tkozól más sxsrCpliieki t* "délutánok és egyéb iciid*zéi»k Vóioljk. I\\ Uínás A. Gyula plébános Vgköz^lobbi előadása a házasság pollóniájúréö, majd dr. SMibÓ Islvánné i\'s mások <!í>udiisa kÓ>\'tk*. zik a la^loa^osabb és * gidösí*! übb kérdés*krí*. ara*ly*k u<n<:«»kjl órd*-kilov\'k. i . ,
Megrgyszcr a „káromkodás elleni" előad .sról
Kiskaaiiaáa \\nijt HSsdúf b*s* ta<-ü
dr. Wáber E*tk kjr, yArásbiró «!5adá-sáról. Az eft&idás sikere nflni m\'odcn-napi, pedig s«mmi rexlákrt (.Oakütko-zás nem készítette elő. P, Dánú-s jűcl.á-nos egyszerű szavaira rohamozta n&a, a tömeg az Olvasókör nagytermét. Wéber <löadása után Mafthios Inma három szép versét adta «11 csipk«-sz«ro ílnomaájjpii és oagysaerfl fö.ké. szfltsé^jel. N.\'gy sikt\'i* voli. 11 mu-
Ifltkozott be <lsÓ rSkftlomjn.il a Mltz-sziós l.e:\'nyeg>l«l szavottókórusa Czó-\\«k Magdolna míssziii\'nüvór VGjfité. séA*l. A szavutókórus ujdon^á.lí \\X)tt a kiskanizsaiak ilíll és a \\u\\i\'<: n"m is maradt i Móg fok 9y KKrOplcst virunk .1 kisnajzysi Missziói l.eáyt\'íO*-sűtet szaviíókórusától. Vóifftl rn^gööi)-cnu\'ókeiank 1». Dfnis Gyula pteb.<non i«ndt\'Zé^éL«o színi* k*ríl\'íkll 3 kLpes j*\'J n*troJ( rrsty uj old;il\\-ói mulatja í b*-\' :ok Iol,«:ségt*l megáldott plcbánu- 1 suokat,
í\'qí iljen értékes müsoru olüadAit •gyt\'saOsi sjavalokórusátóí. Végi\' a.«g.
Uj klskunlzsai jogi doktor
A kiskaniziai tarsAsag egyik kAhctt tagja, l\'ók*-\\z 1 jajos sz,\'uuliszt, akt a irtiíii.yiniiiiszín 1 hstarozat Kezdivásár-lózsvarl c^yt\'io.iien jogi doktirrt luayix! nudeiU s«ígd!l:itk\'t«u-e, a. ko-0 vatták. 1
Január 8-an az OivasókOr
kö\'ííVÍlI
Január 18 aa tartja évi köz^yíi/sét a Kiskanizsal PeUgán Oívasókör, A kÖzgyotéS o?é nagy várakozással tekin-tflník Klskanlzsáu. Ugy/tudjuk, a Uss-liknrban aligha\' tesnH\'k vúl\'o/ások, n:«it az (ivasóköri voj.olösógg«! Dttn-
uOnkí meg r.a eftfctdfp,
Elkészült a kötelező számlázásról és az árak feltüntetéséről szóló rendelet
A kereskedehni miniszLeríuinban — mint a Magyar Vidéki Saitótudósító értesült -- már másfél évvel ezelőtt rendelettervezet készüli a kötelező számlázásról és a kirakati árak kötelező feltüntetéséről. A rende-lelnck azonban csak egy részét
hajlottak végié, másik\'része, kü lÖnösen az", amely a kötelező számlázásról tartalmaz .rendelkezéseket, mindmáig függőben maradt. Időközben a kereskedelmi minisztérium az érdekelt szakmákkal\'és iparágakkal több ízben megtárgyalta a függ|ő
kérdéseket. L tárgyalások alapján november végen módosították az eredeti rcndelettervzett, majd az ujabb hozzászólások és kívánságok alapján most végleges formájában is elkészült a rendelet, amely az árak feltüntetését és a számlázási kötelezettséget országszerte egységesen szabályozza. Ezúttal az egész vonalon figyelomba vették a kereskedelem és az ipur jogos kivánságiut ós valószínű hogy a rendelet már január hóban hatályba lép.
Ml ujsag a Budupestl Élelmi-szcrnagyvasártclepen ?
A. Magyar Vidéki Ssjtótudósttója j». lenti Buda 0**1 ril, l\'otty C<UhuliCr 3U-tót január 8-ig a lojásplacoa l,. vibbra Is változatlanul a mvsUk>nt|) inegíVlapjloU l\'guui^asalib árak érvényLen. A zöldség, éi l&\'nWtt&fk piacán a vörösWjíyniá ara 14, a káposzta ára 14, a kalkaposila ára Íj
a kajaráb ára fi, a tsvülai és lissf/tótt
karHoi úra 40, a pára) áru (20, " sűlülok ara \'i, a sár^rópa ára IS a IíOU>zJs:j«Tri ára 20, tt zeüar ara pedig 10 fi\'léml •malkadstt. A gyű. nú r:>pi:u d;i a nomosfajtáju étmu áia 20 fillérrel eDVSÍkSdfttt, viszont a sárga, bélá narancs ára 30, a vörösbe 10; ns-r. Mi;s ára 20, a niandarhi ós a kr^oldi i,*.>z(< uy« ára ],íi iiy 10 BMeiét csÁk. kent. , , ,:,
Ingyenes nemet nyelvi lanfoiyam
A StíUvLr««gj«t isk^ivukirira isr>-
muAiüj. .,\'1oW-i* .<.-ijuv^ki;,.ua tv*i j. n..H. lu-aa «.*» 7 óuaJko,- a a^ás-iu.-.\'.u n)/„"ii_ 1 tit m isiuiis
;ióluvlrit s. sz: Ljnc.-m(t.esi it^/duk ós iuszó\'« aj n*-U*i iin.bí)S>
iuoK D, 1)11 k uKg, jU.-jiLnivjj.! Ic.oi ugy.aah.-b> .jiy iWft>. a iBa.olyuiuijS
IdjCa-U "ö..»U« ti cs heti kél ÓuAlX*
UtalvAhykötalés i
bőrtalpú cipők
és uialványmantos
műtalpu cipők
BILTÉSYISÉL, Fő-ut 2.
tíj tloUzofi oímcl íjjo tuzoléa k8zbon (roto U. D. V.)
NoMs lor»|M.|! nyomul íljrí • itmet gjiutaírtg (Foto R. D. V.)
Virágos város, szegényház, tűzoltólaktanya és modern ravatalozó Csáktornya folyó évi munkaprogramja
És mégis a közterheknek kisebbeknek kell lenniük, mint a szerb megszállás alatt
Peosornlk Ottó polgármester nyilatkoznia a Zalai Közlöny részére letlen.
Csáktornya, január 10 (Saját tudósítónktól) Ida kell még ahhoz, míg kiheveri Muraköz és ve-le a szive és fővárosa, Csáktornya, a 23 éves megszállás vnndál stigmáját. Nyomalt még mindig látni és - tapasztalni. De érezni és látni lehet,már az egész vonalon a magyar uralom nyomári támadt fellélegzés és újjáéledés jótékony légköréi. Mintha egy bosszú és kínos betegség után a szenvedőn a gyó-uyulás félreismerhetetlen jeleit látnók. Látjuk, orozzuk, tapasztaljuk. A magyar édesanya gondos kézvezetésével megy a biz-los és telíefi felgyógyulás felé.
De jobb kézekbctl\'nem is lehelne Csáktornya vezetése, mint l\'ecsornik 01 ló j)olgármesteré-ben. Csáktornyai gyökér. Ezer szállal van Muraközhöz kapcsolva. Annyira szivén fekszik szűkebb pátriája, hogy szinte Csáktornyán kérésziül lélegzik. Tanújelét adta becsületes magyarságának a megszállás alatt, bizonyságát, amikor Csáktornya ismét hazajött. Sokszor jön át Nagykanizsára, tudja, hogy a Gondviselés egymásra utalta Zrínyi két városát. Most, hogy elöltem ül Íróasztala mellett, a •benső ember* benyomását teszi rám. Ami a nagy gondolkodók sajátossága. Lassan, minden mondatot megfontolva mond, amikor kérdéseimre válaszol, mikor Csáktornya 1942. évi munkaprogramja iránt érdeklődöm.
— Csáktornya elöljárósága 1Í1I2. évi munkásságának nl irányául a testvér Nagykanizsára tekint - - mondja — és tőle vesz példát, fis Zalaegerszegről. Sok minden szerepel munkaprogramunkban, de első tételként egy 50 ágyas városi szegényházat akarunk fcléjiileni, a melyre nagy szükség van, különösen most, a szociális gondoskodások idején. A szegényház természetesen teljes ellátást és gondozást biztositana a város rászorult szegényeinek. Minden anyag és pénzfedezet megvan hozzá.
— Nagy szüksége van Csáktornyának egy megfelelő tűzoltó laktanyára, amelynek felépítése nem késlckcdhctík tovább. Tűzoltóságunk a-megfelelő tüzolló-szerekkel el van látva, továbbfejlesztésével kapcsolatban a laktanya felépítése elengedhe-
Sorra kerül az idén az uj temető megnyitása, amelyben egy modern ravatalozó épül fel.
— Megoldásra kerül a modern városi kertészet kénlése. A fejlődő Csáktornyának megfelelő kertészetet akarunk felállítani, faiskolával, város szépészetiéi, a testvérvárosok mintájára. Csáktornyát befásítani, virágcsoportokat létesíteni, Virágos Csáktornyát megvalósítani, a városnak egész más, meghittebb és magyaros külső arculatot adni. Az erre vonatkozó tervek most vannak kimunkálás alatt.
Nagyon fontos lenne Csáktornya számára a vízvezeték,
.©Bitó
KIVÁLÓ MINŐSÉGE NEM VÁLTOZOTT
valamint az ut- és járdaépítés. Tájékozódunk ilyen irányban is, de hogy az idén erre sor kerülhet-*, még problematikus. Mindeneseire a tervekre és a költségvetés elkészítésére még az idén sor kerül.
— Sok egyéb, a város fejlődését biztosító dolgokkal foglalkozunk most, de különös tekintettel vagyunk arra, hogy a költségvetés összeállításánál a polgárság terhei kisebbek legyenek, mint a szerb megszállás ideje alatt és mégis, emellett kívánjuk mindazt megvalósítani, ami a város fejlődését és gazdasági előrehaladását biztosítja.
...Nagykanizsa szeretettel kiséri a magyar édesanya keze alatt izmosodó Csáktornyát.
Habacht János
Megindult a vizsgálat a statárláils birosag ítéletét elkerült drávadiösl legény ügyében
A vizsgáféblró emberölés kísérlete elmén letartóztatta
Egy hajszálon múlott, hogy a perlaki csendőr súlyos megtámadásával gyanúsított Klinocz István 19 éves drávadiósá legény felelt a kanizsai rögtönitélő bíróság nem mondott ítéletet. Miután az ötöstanács Kllneczct a rendes szakbiróság eTé utalta, dr. Almássy Gyula törvényszéki tanácselnök, vizsgálóbíró maga-
dó vezettette-és részletesen kihallgatta, majd a jegyzőkönyv felvétele után kihirdette előtte emberölés kísérlete elmén való letartóztatását. Egyben megiu-dull az ügyben a vizsgálat, a tanuk kihallgatása, stb., amelyeknek jegyzőkönyveit a vizsgálóbíró átteszi a kir. ügyészségre, i
levekkel vontatják a i.eraet katonák az utánpótlást [R, D. V.)
Csúszós járdán történt balesetért a háztulajdonos felelős. ri Kössön fzavatossági biztosítási!
Szombat
itt MSMraámtok hMkö.n.poko* n«ilapoil I. niösrjritt
640 ftbmsto, torna. — 7 00 iiírek, kosiamények, étrend, hnnglemezékj — 10 00 Hirek. — 11.10 Nemp\'tkósi vla-jB4soKobvil.it — 12,00 Déli haianfr saó. — 12.40 Hirak. - 13.20 Lli.jolzés, klójára*- é* vUáUáijelentés. — 14.30 Hírek, — 14.45 A rádióműsor miwiU-UtS. - 15.00 Arfolvamlurek, pteed Arak, éielmUsertrak — 16.45 IdojeU&s, tdöjárásjelautéa, hírek. - 17.00 Hu>K \'-ato\'-ák ás műin ny«!v*n. — 19.00 Hlrak magyar, német és román nyel-van. — 30.00 Miiek (Budapest II.) — 2140 Hlrak, klöjárAsJeienté*. — 23.00 Hirek német, olasa, angol i* francia oyaireu. — 24.00 HUvk.
BUDAPEST I.
17.15 1 Tr.nye inle. uáttis in lu i ow/úg. boa. Kös\\«*it**; Kornádi község llcllif Mjki.si i\'R.um B*v40WtéBt*Ubot; ds szél UüdUwzky Sándor. — 17.40 Magyar Táregaió^gyattes. - ik FeM-niiis. .— 18.25 Kiss I>:vn- •atOoJt-x«nekura. — (9.20 A legújabb íam.-dtdok. Kösrsinüködik K-i.y Anna, Kard i.ói b\'. és a lládb\'is&afkar. - 20,20 l-eMvasás. - 20.40 Magyar, német és olasz ioáilók. jálaza a Ugierök Fu-vósz»n*knra. — 22.10 Tán IcmF.ek.
— 0.15 f)i*n aj otthon. A Y«iüsk«re.wt bajtársi rádióasolgálal*.
Vasárnip oiinAPRST b
8 fbluts*. Szós-it. Haa^tamerek — 8.45 Hii*k. — 10 Egyhási én* és szentlK-szód. — 11.15 Evnng\'lkus la. tantét |et. — 12.15 Lev4nU( íéŰÓra.
— 12.45 Sséke*rováro*i Z<*ek.ir. — 13 Hádiókrónrkn. — 14 Mavásjfteme-zek. — 15 I>r. Bot wházy KáXtíin clSudása. — 15.15, Ssói-akoztalé r"n». ~ 10.40 nr. Horn Józsii r-.áóadáao. — 17.20 Kékes Irén és Uorti Ujoi ma, gyjr nó\'akal ée*V\'l, kiséri Farkas Jonö cluányrenekara. — 18.10\'^Nyirö József \'lÓJdása. — I6j35 (,J».i;*[itis Ktáru xonfforázik, — 10.20 Honvéd kivánsáf(li!itigvertf.Tiy. — 20.30 Sport. «redmén)«k. — 22.10 II njemswk.
— 23.25 Ss kmótós.
BÚTORT
szakUsletbea, QABOR műasxtailosnál
vAROSI MOZqó Csaí"Ts
Uj magyar őrt ás fi lm I Budapesttel egy időben I
BOB HERCEG
Aktuális világhiradá
Előadások kezdeteköznapokonS, 7,96rakor, vasárnap 3, S, 7 és 9 őrakor.
Korcsolyák, ródlik.
Sítalpak GrDnhnt Elemér """\'Kíí; 2.
UNGER-ULLMANN ELEK És TÓTH
VASKERESKEDÉSE — NA0YKANI2SA. ,m
Mtgy.r KflolaJ R»»«v*iiytár««.ág nagy-kantnál kípvhalaU én bliamányl raktára
„Steaua
Kedvezni ínyes adotételü mezőgazdasági olajok.
ZAL\'AÍ KÖZLŐN*
1942. január 1Q,
Dr. Zigon Elemér —
rcndőrianácsos
So Von varrnak a magyar közítmk-cionáriusok és hivatni ti\'nyfliök között, akik a iciuMotok ós szakaszok fölé emt«ked\\«, a való ilei emlx\'iei és azért iulézkCdiVikie l.eloviszik szép magyar iolkiik^t, nOmos eml eri érzésüket és ez fiijomzi hivatali t\'uykedésct kel, amikor mint a inpgyar ; Wainliá,-lnloni képvisoKii Intézkednek, Cm\' 6. rek, egzisz"ont-iúk és sorsok r<Áett diniének. Akik akkor is tudnak megértő* oinlH\'iOk Wnui, amikor a jn.e^biíjjlo:t kŐziCiid és jotf ai\'vél «n sajt n\'ok keS"; Kzek a magyar Örl= 1\'ók sziklap lsér*i, szüárd támaszai a magyar lil.knihatn. tornii: k, mert hivatásukat magosabb szemszögbís fogják M és gyakorolják. / Ilyen közfunkcionárius n kanizsai icndőrkapilánysngon dr. Zugon II-.\'-inér rendőrkapitány, a kapitányság helyettes vezetője, a banögyi osztály vezetője, ikj mindössze egy e-szl ndejc lénykedik Nagykntnxsrn, ti* ezóp Idő alatt megmutatta, hogyan kcűl .elekkel érintkezni, mikéntiek \' I.eU lennie u magyar közliszlvisvl"nvk, az tiijaró rendőrtisztül k. Di\'. /.á;.ou ixndíirkapj. lány az (let CmW;*, aki m\'n.:m t\'ny-ItettésoiLe Ixlcviitc az ö szép emberi szivét és ha a legSsegQttjebb ember, n legkisebb tél is Ikizzú Fordult, mindenkor a megértő kóztis.tvií.e\'KSt tu-kUta benne, BmMlelt a magyar .enduri tisztikarnak egyik kiv;\'tiau képMt lagja, aiti íics m^figiniéscvel, nagy jogi ludásav I, kriminüfezUkai gyakor. (alá volt, rokoliia\'mságávai fölöttes ha-lóságán.ik figyelné t is MkOtctle. Nngyban mcgküuuyiMto a sajtó .eJtó, iősség\'eljes munkáját, ameilye\' szeta-ben tnimh\'nkor a nagyobb mflgór. lést tanúsította,
I)r. Zttgon rendőrkapitányt a 1*1., úgymlnlszter most r. ndői tonácsossá u* \\»zW ki. Mottó iijegLecsátése ez annak a tlsztekt* nullo munkásságnak, ;*wt dr. Zá(;ou Emil hosszú eszi* ndökön át a magjai\' vártán kitejtett.
Nagykanizsa város közönsége., anmly nek ágy^t di\'. Zágón rendörtenácsos mindig oly meleg si.o.e:cltel karotta «¦) és magáévá U\'Uo, ol31cplctésc a\'-•karniával szerv;* tol köszönti. Min. t.enki a frvutgyohb öröimnel \\eszi dr. /átfon li\'emór kapitáuynak .rfndőr-üuvácsossft vaftó olölépt\'tés\'ét, iiifctve kinevezését. ,
(B. fíJ
— (Címadományozást
A KoiWnyzó Ur dr. Kövesdy -Vikin*1 znktvári negyei föállatorvosnak a magyar királyi állategészségügyi tanári osi cime t és jev4c0et, dr. Med\\e Ist. ván, » zaíavárn.egyci kir, lanMügyelő-ség vezetésével negbiiolt tanögyl atkáinak a Isnágyi tanácsosi elmet és jo:icb*t, Jakab l.ajos keszthelyi p.e-inontiei gimnáziitavi tímárnak pedig a tfimjiáziuinl igazgatói adorna
nyozta,
- (A MANSz)
i«nde« h:ivi össi.ejoveleLe január I2*n, hétfőn dótután 5 ónkor less. tinók. , (j)
tekintse meg raktárunkat!
Javításokat jótállással vállalunk.
Toiofon, Pronlr mérhglxeBi.
Még egy tettese volt a Háry-vendéglő betörésének
Péter János kihallgatása alhalmával beismerte, hogy kettesben követték el a betörést
jetfnleiiíik, hogy Háry János I.o.ik I ben Vajda János ncmesbökkl n«pszá-
téri vendéglőjébe ;>z éjszaka folyamán mos-társával együtt tengték ki, majd
belöih\'k és a detflkti\\«k egy órán közösen hajtották végre. A vatíoniás
bclal elfosták a lettest Pé o: János........„„.in,-...*,, *if™,t<, vnlda Fül
belai elfogták a lettest Pó\\e: János napszámos s/cniéiyél/n, Klliallgalása atkalmával l.eisiiKrlo, hogy társa is volt éjszakai munkájában, amennyi-
r«B\'jet adták it
ijloUák végre. A vaitomál endörsjjí elfogta Vajdi M\'ndlJi\'tőt ma d> r. agyésjw/gnsk.
Horváth Lajos
üveg- és porcellán kis- é» nagykereskedő
mlnlatermében 10 - nagy választék várja Önti =
Horthy M.-ut 23. Teleion: 647.
Nímcl neliéz (Uzírség (Foto lt. D. V.)
40—50°/0-os arammegtafcaritást nyerhet,
ha elavult, régi villanylámpa armaturált ax *<J tlpu«H ¦•IjramupAi ¦¦-»•«túrámra o**r«ttaii AlkalmazA-suk löleg flslet, Iroda, nagyobb termek, bankok, takarókok •a által&ban, hol sddlg nagyobb Izzókat hacsnáltalf. B&rhol készséggel díjtalanul bemutatom és e hirdetés vatödl-sftgaról maggyözódbat. (Hógt arlnatui&jét ktvaas&gra becserélem.)
Beszeret- flanlunh I utt\'slh \'Ulamosságl és rádló-(i. . hstök IlOUlBuU háoitiís atakazletében, Deák-tér
Német 0b,.Ugok LsnlngrAd előtt (Foto IV D. V.)
ICézlöuy Zalai Kónánny OrAoQy Zalaj KeAny
zT,/
Nagyksnlisa láthatjo,
milyen szépen fest V&RGA.
Mos, fest, tisztit, Impregnál ós ezzel jól osak ön jár,
Oyir: Hunyuill-mloi.i 19. PÓUiIeh Horthy Mlhló«-ut I,
Telefon: 646. 9910
—js^v. :. -««(V\'.\'ír!W!r.T<.\' ¦
— (KOzoktatásOgyl kinevezések)
A közoktatásügyi miniszter Sabtán János l: nagyi tfltahácsos, \'sömegl gjnv. náziumi Igazgatót tanügyi főtanácsos, gimnáziumi igazgatóvá az V. Itzetésí osztályba, (iál>or Katalin és Kádár ÜyuJa muraszombati gkncáziunii lie. lycia^s tanárokat ítaCd Innái\'okká, Prókfly József és Márk Bertaáan nagy. kanizsai helyeites polgiiii iskolai .ta. nárokat rtnd*s \'anárökkii, F»rkay Lörán\'né KOI*\'sy Jolán nagykanizsai polgári leanyiskol; i, Szabó Ab:gé4 k*szth.lyi polgári fiuiskolii, Kiss Hó. zsa nagykanizsai poágári fiúiskolái, Urónyai Anna nagykanizsai polgári Huisko&ii és Sehaub László nagykani. Ziu] |>olgái-i Duiskolai prólaszo%átati)s (!.egéuydijiui) tanárokat bt&ytttes l;marokká, lile Ive Linárnökkó Unte.vezte. _ A kőzök la tásagyi minis/te,- Futó Ferenc nagykanizsai átt. el. isk. IgazgaUit, Orlutay Gyula nagykanizsai iskolalel. agyfliiől, líogdáu Dezső nagykanizsai á-li, el. isk. tanítót a VII. fizetési 0sz-lály 3-ik fokozatába nevezte ki.
— (Sieméiyl változások a rcrcnccseknél)
A Szűz Máriáról nevezett s;enllc. lenenndi tartomány uj !• mlliá/.; t ^.1-pilolt Kaposvárolt. Enpek »lsö házfő-nőkéül Hársligethy-Viukovits Vil tor tartoaiánylí\'nók P. Kiss CMm^rt, az •sztergonU isjodbás baját renduKe ki, aki im\'llé P. Korvos L<-*vent* voit kanizsai a.tdijiár ksral kjscgiiő kiinlén. nak. 1 / , .,
— iKtnevezések)
A földmű \\eJesflgyi miniszter dr. Al-missy Gjtüa iörríoy?izéki tanácsetnök fiát, dr. Almassy Dezsőt fog. Imazóvá nevezi* ki,
Dr. Kadar Béla zalaegerszegi rendőr, kapitányi dnttncfl ós j\'Ceggei rcíuliá-zolt icidőrfogalmazót a b»lagyminisz-ler rendőrkapitánnyá ueve/tc ki. — \'r*m*\'sy Ödönt detektivleftiigyelővé leptetek «í!ö.
— (A Sxaiuttór:tim Egyesület bangverteryt)
A nagykanlEiSJ Szanatórium Kgyesü-:et január 26 án, liétfőn jCste fél U órai kezdettel h;ag\\erienjt iendez Slelánial Imre és LászTíöry Margit közreniükö-désévet a Városi Színházban. A hangverseny jöveddhnót a lélcsilcndő túdö-betógo\'ÍRón le.endezóséie fordítják. Jegyek túövé eüLen kuphatók Szabó An lal FÖ uU spoitazleiében 4, 3, 2 t\'s 1 peagOs irb* n. , (.)
— (ligáimat és szép küzdelmet ígér a vasárnapi birkózó-verseny)
Vasárnap déTdőtt M lt órakor a Városi Szlnházb- n nagy frdckKtíés m«gtiözésér\\*l lftsz megtartva s Sti-getvár—Nagylcaaíts* íevenle birkózó ¦m-sfnyt. K nagy :ejkidósrtek ndiU biikózó .\'.jtuitinik most van kjaáaktiló Ixsn. Flalstt %<i-s<"nyzőinknvk most kefl ¦okai verscnjezni, Imgy kiforrjanak ,8 igy meTSó képviselői legyeinek t régi NPE birkózóknak. IgCn\' :ok te. Kétséges fiatal \\*.*tenyrÖnk van, C* n!ncs t\'iég wr »nyrutnjuk. Ha a liatsl rtrs^nVEÖlnk már á3kVkój;« ,«k Ksz. nsk, ugy ^ay én\'zWrs, m\'»l éSairda
jtfjk MÉRLEG
----EiIZni wlr;,|E11\' mérelbta
oBSOHLiU) Sitkiierl jxltai SCHOLCZ JÁNOS
liiörloakeuKltü-inoaítíi-
NBgyltHBtm, Botygt-t»r 30 ajsAm
1042, fonuár 10.
zauai közlöny
biztosáivá vwr birkózó sportunk. A legtöbb birkózónk alig van 18-10 éves, a többi mind fiatalabb. Holnap igen sokat várunk Maszektól, Mózsi. tői, Folkrouyertot. SzalíácslcstáJ, livi. inesftoa, Varaditól, a kts Szabótól Ptjtertffl és a többitől. Varosunk bűnt l;c IsliOt levente flajra, akik Zala vár.
megye egyadíá álló képviselői a hív.
kózó és ökölvívó sportjának, nincs seJwl a vármegyében (sajnos) birkózó és- ökőlvivó egyesület, Jiogy a fejlődés jobban eiö 1 óné segítve, nekünk mcsz szo kein utaznunk, liogy Czt a nemes férfias sportot gyakorolfliasüuk és ma\': vöH^ssák. A m\\ fajtánknak ez a két sport n \' te«olknlmasflbb, mert nrtml n kellő kemény, kitartó fáradságot nflni ismerő nnmkát kővetői. Vasár, nap izgalmakban, szépségben bőven tesz részi\' a sporlkÖzönnégnek, csak kérják, liogy mitn\'tl többen jöjjenek szurkolni a kanizsai levente birkózóknak. (;)
— (Fe\'kérjak az NVTE>
jállékosalt, liogy a sportotthon be. lyiségél>cn 15^5n, csütörtökön 7 óraüo." jolenjpní-\'k meg. Vezetőség. (;)
— (Gyermeke részére)
nBvtSésl Járulékot blztösKhal 6s 01. láthatja anyagi Cizközökkel tanulmányai folytatása, önéilósltása, vagy. férj. licztnenoíek: idejére; öregsége vagy megrokkanása cselére saját vagy neje javára nyiigdljpóLió biztosítási köthet; azonnali vagy későbbi időben meg\'n-dutó életfogytiglani járadékra biztosi-Iáit köthet; bilclíigylci külfn fodczc-téro vagy <ílialáloznsa esetére íngit-lanáziak tehermentes itéso céljából biz-
tosiUlut; e.ih;ű;ilj/.ása CMClére bJiuctkc, césl biztosítást kötltét,. Hcszfcies iBl-világosítást az ország minden városában ós községeién levő föúgynóksé^ck jilcU-c képviseletek nyujljaak. Nagykanizsán CsCiigcry utca\'2. szám alatt van az Első Magyar Általános Biztosító Társaság föügynöksége. (:)
— (Tömeges feljelentések
a járdatisztítások elmulasztásáért)
A nagy havazás l*\'iUWával egym. másra érkeznék b« a icljojeotések a kapitányságra u járda tisztítások elmu-¦lisztása miatt, ngy liogy u följelentések tömegé tekszik a. lendörkagCn. Nagyon fontos a járda tisztántartása, inert n rendŐrőrszíTii minden figyei-mcztelés iiélkúl felírja, iából nem lettek Heget a járdatjsztogalá&nak.
— (Ruhát kaptak a beláttad szegény gyermekek)
A fő- és az alispán utján 17 gyer. mek részesült rulusogélyben Bolalin-con. út fiu és négy leány teljes öttö-zelct, nyolc gyermek pedig kötőit mellényt kapóit. A.kiosztás a bírói hivatalban történt, altot dr. Schnüdt Isi. ván tb. főszolgabíró, kirendeltségi ve. zclön kívül részlvett u község ve/*tö-
ségc is. \'i .\' \\ \\
— (ötezerhatszáz sertés Sopronnak)
A győri scrtósliizl\'ilóban 5000 darab hízósertést kötött te Sopron városa. Az Clsö sejs^illmáiiy lüziu* sortést már 10 is szállították a soproni piacra.
Hócipő, hócsizma
bavásárlási könyvre
Illtényinél, Fö-ut 2.
(Folylatáid ss 1. oldalról)
A bohaviktk tömegééért végzik végzik ki a krimi polgári lakottágot
Isztambul, január 10 A krimi félszigetről nagyon sok menekült érkezett Torok-országba. A menekültek elmondották, hogy a bolsevisták minden imiokolás nélkül tömegesen végzik ki n krimi-félsziget polgári lakosságát, (MTI)
Mexikó átengedi támaeipont-iait az USA-nak
Buenos Aires, január 10 Mexikóból jelentik, hogy az elnök rendeletei adott ki, amely szerint Mexikó átengedi szárazföldi és légi támaszpontiail az Egyesüli Államok vagy bármely más amerikai nemzet számára, hogy ha ez szükségesnek mutatkozik. A rendelet ma lép éleibe és lehetővé leszi az Ügye-sült Államok csapatainak,hogy áthaladjanak Mexikó területén, hajóinak pedig a mexikói kikötők és repülőgépeinek a mexikói repülőterek használatát, a kik olt üzemanyagpótlást és más segítséget kapnak. (MTI)
Argsmtln* nem eltér minői a n hidat felégetni ¦ tengely felé
Zürich, január 10 A riói konferencián három párt alakult. Eredménytelen maradt Rooseveltnek az a törekvése, hogy egynevezőre hozza őket. A kőzépumerikui államok, amelyek a japán- amerikai háború kitörése után csatlakozlak a/. Egyesült Államokhoz, most azt az álláspontot képviselik, hogy
valamennyi dólamerlkat átlam üzenjen hadat a tengelyhatalmaknak.
Ezze) szemben Argentína, Peru és Paraguay azt vallják, hogy a délamerikai államok szorosan működjenek össze az Egyesült Államokkal, de ne égessenek fel mindent a tengelyhatalmuk felé! A harmadik álláspont kéj)-visclöjc, Uruguay azt kivánja, hogy a rioi konferencián valamennyi állam szakilsa meg a
diplomáciai viszonyt a tengely* halalmakkal. (MTI)
Reménytelen ¦ brit ősapátok heTyxete
Amszterdam, január 10 Fraser, a londoni rádió hir-helyzeltel kapcsolatban kijelentene, hogy a japánok állandóan friss csapatokat szállítanak parira és Mae Artlvur csapatai reménytelen helyzetben vannak. Aligha lehel megakadályozni a Fülöp-szigelck teljes megszállását. A Fülöp-szigclck-kcl Japán olyan támaszponthoz jut, ahonnan tovább folytathatja támadásait dél felé. Á maláji félszigeti helyzettel kapcsolat-* ban megjegyezte, hogy a japán előnyomulás egyáltalán nem lankad és a brit csapatok vissza vonulása még nem ért véget. Az után hangoztatta, hogy a háború kitörésekor mindjárt nem lehetett a szövetségesek tengeri haderejét n Csendes-óceánon harcbavetni. Igen sokáig tart. amig helyrehozzák azokat a károkat, amelyeke! a japánok okoztak. (MTI)
Erős tüzérségi harc Soltom kOrül
Róma, január 10 Az olasz főhadiszállás 586. szánni közleménye:
Utólagos pontos megállapítások szerint a csütörtöki hivatalos hadi jelentésben közölt, az olasz tengerészet támadó egységei állal Alexandria kikötőjében végrehajtott támadás során a Valiant hadihajón kívül még Cgy másik, egy líarham-oszlály-ba tartozó csatahajó is megsérült. : Szolhim szakaszán az ellenség ismételten összpontosítóttt \'ágyútűzzel kísérletezett. Olasz és német repülőgépek oredmé-nycsen bombázták és géppuskázlak az ellenség táborhelyeit és vonuló oszlopait Agedabía környékén. Német vadászrepülő gépek több légi csata során hat ellenséges repülőgépet lőttek le.\' Egyik felderítő repülőgépünket Bcnghazl légiterében őt "Hurri-
Gyermeksiia?pak
Grünhut Elemér 2.
Rossz Időjárási viszonyok ellenéra tovább tart a némst előnyomulás (Foto R. D. V.)
külön asztalokon
maradék árakon
árusllunk
áruház
enne gépből álló kötelék támadta meg.
Az okisz repülő két efcensétfOi gépet lelőtt és golyóktó\' álnyuggatolt gépével visszatért lámasz|>otniJára, magával hozva a hősi halált liall megfigye*!. ljszlct éa a legénység kél scbesflll tagját. Légvédelmi tüzérségink eltdátt egy tfjonseget bombázót és ez SzoHum köze\'ében lemben\', *V0\' másik, Vlckers YVoainglon-góp egyik torpedó\\elölöl ti-lélva daráitokra lépve zulianl u t n terhe TripoHsz merteit. Bár az időjárás igon kedvezőiben, a légi haderő meg. ismételte támadásait Mátta szigete ff. Dtoii. (MTI)
RIbbentrop hazautazott
Budapest, január 10 Hihbenlrop birodalmi külügyminisz-ler, Magyarország nagy barátja, négy. napos magyarországi és kétnapos budapesti tartózkodás után, pénteken este elulazolt a. magyar fővárosból.
Rövid táviratok
A PÁRISI törvényszék kfllön-birósága kommunista üzelmek miatt több egyént egytől öt\' évig terjedő fogházbüntetésre ítélt.
A FINN országgyűlés legközelebb u háború okozta polgári károkról tárgyal. Mintegy 12 milliárd finn márkára becsülik a habom okozta polgári károkat.
A FRANCIA bclügymimszlcr tegnap Parisból repülőgépen visszatért Vichybe és részt vett a mai szokásos hétvégi minisztertanácson.
h
: Megkezdődik a téli sportakadémia
Hétfőn este a Katolikus I*tfnyegy. leiben összeül a Ijevenie Kgyi-sület sportszukoszlolya, hogy megállapítsák a téti sportakadéinla sorrendjét. Az előadók közül Kristóf Károly KJBkani-zsán is túrt előadást.
1IH» i«»uár 10
iMáa
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk s
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat ós mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskór kat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nagykanizsa megyei varos polgármesterétől.
Tárgy : tolyam.
Szikvízgyártó Ipari tan-
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az Ipart Tanfolyamok Országos Vezetőaóge a m. klr. Iparügyi Miniszter Ur engedélyével szikvízgyártó ipari tanfolyamot rendez.
A februári tanfolyam 1942. február 10 (Ól február 2(l-ig,
a márelusl tanfolyam pedig 1942. márulua 2-tól március 12-lg tart.
A tanfolyamokra csak Írásban lehet jelentkezni Hrre szolgál a felvételt kérelem, amit Untával, olvashatóim kell kitölteni és a Mairyar Vidéki Rzlkvlz-szövotségnek iBudapest, VIII., Ciokonal-utea 8., II. emelet) a februári tanfolyamra legkésőbb február t-tg, s márciusi tanfolyamra legkésőbb február 20-Jg bezárólag beküldendő\'.
Nagykanizsa, 1941 december SO. •o , Polgármester.
679/1942.
Tárgy: AB -1940/1841. évi aJso-ardel fóhasználntl területen kitermelt kevortág-.gally-és tuBkóta eladása.
Nagykanizsa város elad:
rendes főhasználalból kltermolt 50 balom ág, gally és 100 balom tuskófát 1.— halmoa tételekben.
A kiírás tárgyjegysekét a hivatalos órák. alatt o. klskanlzssi vároBhfczl ügyeletnél, mis az anyagot az Illetékes véd kerülőt! ürdó0rnéi;is meg lehet tekinteni.
Feltótelek: azonnali KéezpónzIlzeléH, elszállítási határidő 2 bét.
A szóbeli árvoréa Ideje és helye: 1942 évi január hó 13-án, kedden délelőtt i/tl0 órakor a vároil A\'sóerdfi tavalyi vágásterttLetén. , u
aPSÓBIBDETCSEK
Vlava>zetéVazaralf}-t«nonoot fel -
vess Cmtkó, Hortby M,-nt 4. 26
A»»talo«-ta»o«o felvétetik Illetessél Helye!, I\'Ö-nl 4 60
Bognárt éi gépéea-keváoent ke
rések, fal DIeielmolor és villanyvilágítás kezelésit U érti. Sprilla l-re. A|ínIi\'ok Uradalom Vlrvir (Somosym) kfl\'dentlök
¦•Járóaei felveuck Sugár-ut 16/fí földszint Z. 75
TégleégelAt, kl Siock-kemence szénnel égetatben nagv gyakorlattal blr, nagy-várad! gyáihoz kémek. Mészégotéehez li éttö előnyben. Ajánlatot kiadó t vár* bit. 52
ADÁSVÉTEL
Kí ikcrckü tragaosol vennék. Rákócel-utca 2/f!., fakercskedés. 4
Allghassnált nigydbb Warthelm-kaeee elido. 45
Keveset hajnali hétéeatebe bútort vennék. Címeket a faladéba. 61
Száras «Bzlfactiikó, lutiate alkslmas, Alenhlnt eladó Attlls-u. S8. 71
U-I»xán, jókarban levő, clsdd Sugárút 28. Sípos. 73
Könnyű atee e te Ip megvasalva, «at* kelyhe eladó Cscagery-ut 39. «8
Eladó ei:y 42.es vízhatlan bekenő*.
Hunyadhu. 16, ajtó I. 85
ÖMÖtlöiöi-külyí,, boisepr&t, állandóan a legmagasabb áton átveszi ai Újudvar) SteitfŐidc. 84
Ebédlet, komblnáltat, azfinyegel, rádiót priváttól vennék. Sürgői árajánlatok Colina, Cttirgó, Korona. 83
Sajét tamiaO leliérbor literje 1 P RákóczI-u 67. sx. alatt. 77
LAKÁS-OZUTTKELYISÉO
Kledé egy batazobás Ösiikomíortos ur! mflj;íii!iáí nagy kerttel, gsriizssl, Clm s kiadóban. 40
Keiesek kétsaobée konyhás lakást lehetőleg sionnalra. Címeket polgári iskola altisztjéhez. 32
DRÁVAVDLGYI
WILiaMQS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
aankszorfl feivBIágosítás minden villamos kérdésiben Cstengery-ut 51, telefon 294.
Ám max Amié h f Jzatéaa, raklnmieiófa, hlbabajalenteaak Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
BÚTOROZOTT SZOBA
Keresek két egymiabsnylló balere tett vssy anélküli szobát. Címeket
HÁZ ÉS INGATLAN
P/Adémantee magán- és bérhtiat, grő-Ifit, földet közvetítek. Papp,Telekt-u! 8. 4055
A Barak melletti (izletház szabadkézből eladó. Felvilágosítás dr. Hocli Oszkár ügyvéd Irodájában. 6
Jólmenő kocsmával Uilelnál elaalé for-
§almai helyen, berendezéssel együtt, fir-eklődnt lehet Szcpelnekl-nt 25. V
KOU#JsTktlJ8
Képaltlcgoleiébbsn kereted Horváth Lajos Horlky M.-ul 23. 7Í
firafatéjae-liáiizskcitő Mindenről Informális. E5tv8a-tér SS. Nagyfaanhtán oeak fekreér fS.-élg leex-
OfcSJViídsjjOf
tsafam&sifyan KÓtakczftaük
ZALnl W.Ű2L0HV
POLITIKAI, NAPILAP.
Kiadja : „KUigazdaaáíl li. T. Nsgyktnlm". Felelős klsdó: Zalai Király.
Nyomatott ¦
¦ „KBigazdasági ft. T. Nagykun Itas"
ayanüíjátuja RagykanlzaMu. liíy«aü**it feleli Zsiu iUroi-.y.
82» «Malyam, 8 Min.
NaBykanl«s«, 1848, ]anu*r 12. hétfő
POLITIKAI NAPILAP
4- grézílew tudata
Magyarország fővárosa a hagyományos magyar vendégszeretetet is felülmúló szivólyyes-séggel, tisztelettel és rokonszenvvel fogadta Rib,bcutrop Joaclí.impt. a Német Birodalom külügyminiszterét. A hivatalos körök díszes ünnepi külsőségekben juttatták kifejezésre a kivételes szívélyességet. A főváros népe pedig minden alkalmat iricgragadoft rokonsze.nvé-nek khvydvánitására az, iráútaz áltaBiíérfi, iránt,, aki két ízben ült. a döntőbírói székbon, amikor Magyarország igazs&glos ügye a nemzetkőzi fórumok elé került s itéletmondásával ezeréves ősi területek visszatérését lette lehetővé a n\\cgcsonkitott hazához. .\'
Ézekj* - hivatkozva, köszöntötte a nemzet előkelő vendépét Bárdossy László miniszterelnök. A pohárköszöntő meleg hangja és mélyenjáró tartalmit már. első, pillanatra kifejezésre juttatta, hogy njéin ..sablonos diplomáciai aktus volt ez a köszöntést , hauem az. egész nemzet .érzelmeinek méltó kifejcző-jc, a nemzőt diivatott vezetője részéről. A miiuszterelnők utalt arra, hogy a német és magyar nemzet közötti kapcsolatok ugyauolyan régiek, mint országunk Wrtéuelme. A magyarság Lckintetét Szent István fordította keletről nyugat feió s azóta következetesen és egyenes vonalban áll ez az ország kelet ellen harcolva és "nyugatot védve. Erre a szerepre Magyarországot népi oreje és nemzeti függetlensége tette képessé. Ez a szellem irányítja ma is a magyar politikát és a nemzet sorsáig Ezért az Európáért küzdünk annak a nagy Német Birodalomnak az oldalán, amelynek vezére > független államok baráti ésbékés cgymltmüködésé-bcn< látja a biztos jövőt.
A válasz, ami a Német Birodalom kühjgynviniszteréuek ajkáról Bárdossy László köszönti) jére. elhangzott, ugyanolyan szívélyes és Őszinte volt, mint a köszőnte\'s. Megállapította a német külügyminiszter^ hogy a kel ország közötti erős és hagyományos barátság a jelenben aj. különleges jelentő.séget nyert, A háború immár döntő s/akaszába lépett, kialakultak a végleges arcvonalak s a tettek sorsközössége valósággá váll. Az ifjú népek igazságos ügyért liarcolnak azokkal az önző hatalmakkal szemben. amelyek két\' évtizeden kérésziül ellenezlek mimlon észszerű és bé&es rcyizíó\'t. \'Kemény háborús mtm-1-ál kell még végezni, de valamennyiünk meggyőződése-Jnoudo.Ua a nénid külügyim-
F*P. oerkmtó: Barbarita L.Jo. Z^^^SL^m, mm—pa—mi I I mammmm^^mmm^aammmmtmmmmmmmm\'^ <
1 apán haderők Jáva és Uiguinea felé törnek előre
Nagy japán támadás a Szamos-szigetek ellen — Ujabb parira szállás a Fülöpr szigeteken — Elsüllyedt egy USA csatahajó — Lemond a ChurchHt-kormány ? Károly román exblrályt nem engedi be sem az USA, sem Kanada.
Ankara szerint ebben ai évben eldöi a, háború
Batávia, jauuár 12 A hollandindiaí hivatalos hadijelentés szerint japán csapatok: szálltak partra a Borneotóí északkeletre fekvő Tarakan-szi-geten. A hivatalos jelentés a továbbiakban közölte, hogy a vasárnapra virradó ójszatta a japán csapatok a Colebes-szigetek három\' pontján is parira szálltajt.
Berlin, január 12 A maláji félszigeti harcodról ieU5nt,Uc, hogy a briteknek Kuantantól történt visszavonulása óta, amely január 5-én tőrtént, az angolok nem állanak közvetlen érintkezésben a maláji félsziget keleti partján partraszállt japán erőkkel. A japán bombázók továbbra Ja igyekeznek megszakítani a ,brit közlekedési vonalakat. A inainkkal szorosban lévő egyik kikötőt ered menyesen bombázták a japán repülők.
A brit hírszolgálat foglalkozik Tarakan-szigctnek a \' japánok által történt megszállásával. Megállapítja, hogy ennek jelentősége igen gazdagl nyersanyagforrásaiban lelhető, de harcászati szempontból még. fonto-sahb a japánok számára a meg szállás, mert. innen segíthetnek a borneoi japán haderőknek. Déli és délnyugati irányból megvan a lehetőség a szingapúri általános támadás megindítására.
Róma, január 12 A fülöpszigeti harcok befejezése és a Szingapúr ellen irányuló támadá.s lendületének gyorsitqtt üteme bizonyítja, hogy a japán hadvezetésiek módjában van Holland-India ellen is megindítani a támadási. Mint a Stefim-iroda ezzel kapcsolatban írja, a fülöpszigeli, sarawaki vonal áttörése után Holland-India lenne az angol-
szászok második védelmi vonala.
Nagy japán erők, amelyekot tongarésietl erők kísértek, Borneon és Celebesz azlge-ten tul Java Öt uj Oulnea fülé törnek. A japánok tehát ar. nngolszá-* R/.ok harmadik védelmi vonalának áttörésé^*) is készüiuek. A Celebesz-szigeten való partraszállásnak nagy hadászati jelentősége van, mert a harcolyarf területen folyik, amelyet mih-> den felé még ellenséges flvozw-
tek vesznek kqrül. Ha az angol* szászok ezt a készülő második japán támadást sem tudjákmfcg akadályozni, a világ kŐzvélcméV nye nehezen talál erre egyéb magyarázatot^ mint azt, hogy az angolszászok -háborús ereje sokkal kisobb annál, mint eddig hitték, vagy pedig az angolszászok erőiket valami különös terv alapján másképpen csoportosítják. Ez a második lehetőség azonban végzetes lehet a plutokráciákra, - állapítja mog a | Stefani-iroda.
A japánok támadták a Szamoa-sxlgeteket
tok Szamoa-szigetcsoporl egyik szigete, Tntuila ellen, amgfo a Csendes-óceán déli részén van.
Washington, január 12 j Az Egyesült Államok tenflerér szetügyí ininisxtériuma közölte, hogy a japánok támadást intéz- |
Szovjet-amerikai tárgyalások Kamcsatka átengedéséről
nz USA-nak
Tokió, január 12 A Nisi-Nisi vasárnapi jelentése szerint az Egyesült Államok; és a Szovjetunió között élénk tárgyalások folynak katonai támaszpontok átadásáéról. Az Egyesült Allaniot főleg a Kfun-c$af.ka-félszigeten, kivan légitámaszpontokat\' A Kaipcs#tku-félsziget — mint ismeretes
alatt lévő KuriÜla-szi^olekijí nyúlik.
Roo savait tárgyaié—l
Washington, janua> 12 Roosevelt elnök tanácskozott Litvinov szovjet nagykövettel, továbbá Messcrschmidt .mexikói nagy-követtel és MarsohaU tá-
egószen a japán fennhatóság 1 bornokkal.
Ujabb csapatokat teltek partra a japánok a FfllÖpszigeteken
Sanghaj, január Ifi (NST) A japánok ujabb partraszállást hajtottak végre.a Fu-löp-.szigeieken ; Luzonon és va-lóssinüleg Mindauao-szjgeten.
Kuala Lumpur elfoglalásával a japánok ujabb jelentős lépést tettek előre Szingapúr irányában Abból a tényből, hogy az angol védők 24 óra alatt kénytelenek voltak feladni az ellen-
állást Szingapúr kapujában, kitűnik a japánok enAberanyatf-.. felszedésének és.,katonátvezet lésének; óriási .fölénye. Kuala. Lumpur elvesztésóval az angolok a kaucsukipar -központját vesztették el A maláji félsziget nyugati részén elkeseredett harcok folynak- (MTI)
(Folytaién sz &. olrfnlia)-
mszlcr - hogy a harcokai .i hármas szerződésben szövet ke* r.c\\i hatalmak győzelme /4r~ ja í le.
Határozott, minden nehézséggel számoló, de nyugodt és Uüt.os alapokon nyugvó dorü-
lálnssal alátámasztott szavak ezek. amelyekre fényes eredmény ok és. ...sziláid elszántság (eszik rá a pecsétet. A német külügyminiszter látogatása és szavai nemcsak a magyar— l.éiiiül barátságul mélyítették el
tpváhb, hanem az .eg6sz nein-\' zelbcii n;ege,rösi(etlék a hi)et, ihofti\' M a gyár ország jó .u lopj ár, atuUtor, függetlenJjógének é^.é-sél átjolva, rendüUíUcüüJi;.kiUL,t> \'nagy barátai melleit.
1642. január 11
Btrtln AgostOnné utolsó UtJH
Darura * Jtrntfwtg hidejft«k, a gyásrotó közönség órjasi »kaaága kiverte kj ulofcó ulj.U\'.l Kafli&H ílw.íV
halottját, Berlin Agostonnét, a Szo. ciajjl Misszió hervadhatatlan érdemű ehiökasszonyát. A megetetitek aorai-hsa ott fiunk a gyászoló csaladot, ott volt vitéz nemes Szécsy Imié ve.
zéröruAgy * tisztikar képYW*>öÍ, otl vojt dr. Krátky István polgármester, a teljes . város-vezetőség, a képviseiö-lestotet, Gyömörey István v. ország, gyűlési képviselő, dr. Hegyi Lajos pol-gánnesterhOryettes, egyházközségi "I-nők, a törvényszék és jaráibiróság bírói kara, «z ügyészség, aa ügyvédi kur tfén dr. bogáti Hajdú Gyula ka-LuaraJ alelnökké], a közhivatatoV vs. zetöi, u Szociális Missziótársulat szer. vezete a gyászfátycftos\'Kék Keresztes zászló élén, ott voltak a többi szerv*, zetek és katolikus •gyauülele\'k ,\'s a nagyközönség megszáinfrilhatallau sokasága. A ravatalt valóságos virág és koszoruerdö boriloHa A gyászsze. tartást papi asszisztenciával l\'. Gulyás Gellért plébános végezte. Majd mcgin-diúl a gyászuienct \'\'az eilmnyt piheuő-hülyére, obová ujabb beszCntelés után elhelyezlek. Gyászistentisztelet voM * ferencjek u^báuia.teinpioroában, «m»t Gulyás Gellért plébános végett papi essziszienciával. v» Ugyancsak külön gyassislsnllszhléWl tartottak « Szociális Misszió kápolnájában, amit dr, PlcMer Emil f«r»ot«s főiskolai tanár végzett. I .
Az egéss város közönség* osztozik az eihuayi hozzátaito/óinak gyásná. l\'-\'ii. ,
AlUaéé MSJMTHSook Utk«ou*«k«N &ad*#eat I. Mlwáa
ű .40 Ebresatő, torna, — 7.00 Harsé, Msieiuénvek, étrend, biuiglttnawek. — 10.00 Hirak. — ll.lü N«mietkóaa vis-jSUsAiuolgátat. — 12.00 DéU harang-mwb. — 12.40 Hirak. - 13.20 idnjcü**, időjárás- és vizAliásjelentes. — 14.90 Harak. — 14.15 A rádióműsor tamerte. téaa. — iü.oü Arlol/suibirek, pá*a érák, éiaimisas**\\rak. — 16.45 ldöjeués, ^járásjelentés, nirek. — r/,uu Hirek sslovák és ruajűii nyelven. — iy.00 Hirek magyar, német és romén QjreL-wan. — 20.00 Híres (Budapest II.; — -?1.40 Hirak, tdójArasje^iito*. - l#J Htrek német, olasa, angol 6a Iraaun ujat ven. — 24.00 Hírek. UUD APUST 1.
10.lö Szóralíozla\'ó xBoc. — 11.20 MaJtüvjrev: Thauiar, szimfonikus kőit"\', meny. 11.40 leolvasás, 12,10 Kiáss Ferenc sz;lk>nzenckaer. — kijio llonvédeink üzennek. A Vöröskereszt bajtársi rúdiószolgalata. — 13.45 t>r. szagos l\'oslászenckar. — 15,20 Sienl-nUbaftyl Tibor énekel. - 15.43 Viléj Pap /...1:liuh- Kovács lidit xuiigoi\'áxik,
— 10.10 GyennckdéRutat},
17.15 HádiózWkar, — 18.10 l<Ue l a-./..i dr. előadása. — 18.40 I^iüo-vicsné Gregor KMra orgonái. — iu.20 Magyar nólajt. — 19.45 Várkooyi Zos-lán verseket uu séó. — 20 A Doimt tn-i.mí....,h, ráitió músorálx\'il. — 41.25 Két ur uoOgá)a. Vígjáték. — -J2.10 Bultola Lde lAncmu^k-ira és Gvorba I cig*(t)/*u<k.ii-a. — 23.25 Hano^majDk.
— 0.15 Üz*n ux oiiiiou. A Véioblneiizt bajtársi ládiWjíálata.
Eét zalai klsdedóvófa működik már a Duuántalf Közművelődési Egyesületnek
Uj zalai tagok az egytsfllet választmányában
november I6-én 34 falusi gyermekre terjesztette ki áldásos gondviselését. Az alséőrsi is működik már, egyelőre magán-óvóda formájában, 30 kis növendékkel.
Szlklay János ?6 vezérkara a sok-oldulu kullurmunka mellett büszke elégedettséggel tekinthetnek a mai súlyos viszonyok kOzOlt elért eredményeikre éppen azon a (éren, ahol a legiöbb a tennivaló: — a falusi szegénységből sarjadzó uj magyar nenizedék nevelése terén.
A Dunántúli Közmű ve lődési Egyesület választmányában megüresedett helyekre két nagykanizsait is megválasztottak: Kelemen Ferenc bankigazgatót és Barbarits Lajos felelős szerkesztőt. Zalábúl u| választmányi tag Brand Sándor alispán és Túlh Lajos türjei biró. A zalai ismerősök közül dr. Mesterhózy Ferenc veszprémi főispánt iktatták be a választmány tagjai kozé.
Immár 51 esztendeje áll a magyar szellemi értékgyüjtés szolgálatában a Dunántúli Közművelődési Egyesület. Széli Kálmán, majd Rákosi Jenő után ma a magyar irő és ujságlró társadalom nesztora, dr. Szlklay János áll az egyesület élén. Galambősz fejjel, fiatalokat megszégyenítő rugalmassággal és idealizmussal viseli az elnöki tisztséget s nem csak viseli, hanem eredményes és fáradhatlan munkával be is tölti azt.
A Dunánlull Közművelődési Esye-sü\'et a félszázados évfordulón Zala vármegye területén Is maradandó emlékét állította munkásságának. Két hónappal ezelőtt nyilt meg az egye-tület által létesített és felépített tüijel kisdedévé és folyamatban van ez aisóőrsi óvoda felálliiása is.
Ezeken kivül még három kisded-óvója működik már a Dunántúli Küzművelödési.^gyesületnek. A türjei
Méhészkedjfink
Tudnivalók a méhek munkajárói
Irts: Tatai Gyvls murakereszturl tanké Befejezd kösleménr
MiiuU\'n méhcsotód egy ónálló Ü-í.ain, amedy élet* [•nnlaitását, inf^vé-dését, Szaporítását Ön-tfióan végzi. A másik mélicsaMdna\'k, vagy befolyásának eMnyös«n alá\\*tv« nincs, lláirú-ojios, ha a CMlidjok oly köiel vutuuik •gymáshoa, hogy xuvnrófag halnak egymásra, ami u termSíést akadályozza. Méhssb* zsufotVa káros következ-nuinyekkfl járhat a méhésjp«i a gsa. >ádok egymásra yuló iuitása.
Hogy a csA<«Adok a íúggei|isiségfik«l bízlositliassák, lótúfk lenntartásálioz szüksége* iuLzm<.1uiyÍHV11 ma^liord-hassák, liogy a riAsitás, a t>zuksóges utüiijióil-ás zavartalanul tórtánhesscu és az anya peuízŐ Madatának ejtoget leh^sseto, uusg Ints kulónbóztetnüuk u munkavégzés tt*Vóv«t íelékesiUslt dolgozó, liordójiiéhecskéket, őrméíi«kel; dajka-méhekt-l, hs.ckat é& ajc anyát vagy kiráiynőt, i
A doügozó nu\'ln-!..i:,li(iaU u szükséges méz, víz, virággpor belioi\'dásaj, leüdoigozása, kiraktározása S ha « sejt tesa van, nekik kefl IcpecsétsIfcU, beíódni is. A viasxt is Ök tcrumák.
Az Órmáhek fdkidata a kaptár né. penek, raézcotk, összes értékéoik a megvédése. A kijáró-nyjüiso ál, kival-bciül liflvexkednek cl, nunt a katonák a itaktanya kapujál>an, ott megvizsgálnak minden lejövő méhecskét, még a káplárba lartozókat is s amikor ineggyÖzödKk a méhecskék szándékáról [mert ezl ki keü mutatnia, a kaptáiba Jövő méhecskének), csak akkor l\'ngi-\'dik b». Ha nem a kaptárba tartozó, hanem Idcgan méhecske akar bejutni, akkor tneglánmdja a (egélsÖ öi-ládó niéliewJtf s *OByörtejen birkózás kezdődik a két méhecske körótt. ltendsz\'.\'rint az örméli*cake icsz a győztes, mert. azok •rősebbek a dolgozó méhekuél. Ha v-tn ludja a h». tolakodót elvonazolni, segitségére siet-n«k a lobbi örök is, anu majdmni miniien esetben a Iwtotakodó halálával végződik, ligymáson h;űaIos féralóse. ket okoznak, akárcsak a t>icskázó fe\'gé-
aj-ek.
Ha nem egystndó el.ejifóJ, iumem nagyobb lestú, siűyu bogár, l-\'pk«, darázs, *gér. cickány akar a kaptár beaBCjéba julni, azt azután egyesüli tróve] megró hámozzák, lia ksdl több száx.ui. B Íny kényixeriüjí a toftakodól u tá\\-ozásra. II* n*m tudjuk ibker^etai, akkor tatogják és megkötózcs helyen leragasztják egy egyszerű váladékkal (propolisszal), amikor a tolakodó éli-liaOálra vsa itéAva. Ilyen ebeiben a méhésznek segítem* kcal. luá ¦ keli avutkonü a méliccskék harcába s a tolakodót el kvai távolítani, mert a már ártahxutQan idegen is hatkssal van a család nyugalmai*. (A lepke.) Van azonban oriyaa |CsCt is, amikor az Idegen méliecske is bejulhat a kap. tárba az örók ieug«d<uyúvel<. Például ellóvcdt inétiecskék jokul .c/i^k as egyik kaptár bijárójáuái. liyno öleiben az örök beengedik, do mint iibegeuckel kezeik, kísérik. Ha azután munkájá.vai bizonyságot lett, ükkor lérsasagukba fogadják (egyforma szaga fett), k.je. tötik in mik ikúivt s megtűrik maguk között. A dajka méhek tSjkUó Kése u dajkátlás szóból eiskj. Ok végzik a fiasilás gondozását, lápof^ának, ite. lésének, itatásának, dujxá|klsiuiak fon-toa muukájál. Az 6 munkájukon for. dul meg a család eg^z&ógos lejlődé-sénck eaetbevágé lei:idala. Ha vaxt cte-gemtö pele >, lu von d.egendó halai méhecske, akkor az anyán kivűt, a fiataU méhecskiik kik>,l(-.<- csak a dajX I. ¦.II.¦i,1--hii k köszönhető. A dajkamc-hek a nagymama szvicpél végzik. Kiöregedett vagy sérült méhecskék ezek, melyek nagy szakéi leleiénvl, Kze rétCtWl á|>oiják, gondozzák u |*etéketi liogy egészségei nemzedék keibessen ki boiölúk. Ok bizto&itják a kapUr tisztaságát, jó levegőjét. Az elpusztult peiél, bábot, pondról, Indiát,, viasz-tórmCÚéket azojuiai kiliordják. ]iix>Ht a munkával a család egészségét óvják az esetleges nvglielvgedé&től vagy ler. lözéstöl, A kaptárt nagy ritkán hagy.
UNGER-ULLMANM ELEK és TÓTH
VASKIRESKEDÉSE - NAQYKANIZSA.
Hofherr-Schrantz - Clayton - Shuttleworth
Magyar Oepgyart Mftvek Rt Nagykanizsa es környéki képviselete.
jftli el s uiiköi- is esek i*övid irtott. Mimám lttptarheii lMSUiKfc j,
Ilájuk is svákMg van. é herék a meg. lerinékvaiyités munkáját végzik. Ha *]. végtzték f*-\'. nhituli-.it nincs Is becsale. tok többé. Czik, kergetik, azoritjak ökel u kijáró-nyíUs Teló a dajka és az őrméliek, de még « doígozók I( és végül ugy iiuguszlus vége r*tt tq. jcsi\'n v\'.:0^jii ik, eipuszlulnak.
A herék, mint a dolgozó méhek s/inlviL petébö\'l s még hozzá ugyan olyan perből kuln*k. A kaiönbaég a sejteknél ram Vannak .dolíozó és van. n.ik b*res»jt«k, A dolgozó méhek dol. gozósejtekböl, a herék pedig hwe. sejtekből kelnek.
Végezetül az anya következik. 0 u fej, a lelke a családnak. Ha az anya kifogástalanul látja ej nemes hivajá. sát, nincs is baj a családban, pjtóil a méhész legnagj\'obb gondja az anya tsgyejl. Az anya idejéről, palézö lié-képességéröt ponlos naplót vezeasíink, mert enélküt nincs egészsége? AUapot a családban. Ha az anya jól végzi munkáját, akkor nincs [szakcég a kap. tár sorú átvizsgálására «m. A 2—3 évnél idősebb anyát (ha nehezünkre esik is) pusztítsuk <JJ, de csak akkor ha heiyelte már van fiatal anyánk! Azért Írtam, liogy nehezonkie mert ugy érzem, liogy minden m^héüz Síi. vesi\'n elvégez minden munkál ni\'hoi körül, csujián az anyát ndn öli meg szo<sen senki. Ertliető ez szerinUro, mert n«ki v;ji nagy szarepe a méli. család kifejlődésében, anunek ei«d-ménye a nagyobb mézliozfltni. l)e e| keli végezni, mert az öreg anya mindig kewsebbet petéz, petéi nem kei-nek ki elég jól, i»|iái \'tl az ideje a kicserélésnek. ,
Az anya a család kirátynőjo is. Naponként elsétál alattvalói kíséretében a kerotekfen s •szeiiiéJó\'eseni győződik meg a végzett munka mfnnyi-ségéről. Hogy ezután mulasztás esetén (mart ilyen is van, telieti m^vai b hogyan hunieli aTflth-alód, az még egye. soré tilók. MuídejaéstHna van rentUser
a is j: ad fiuiniiáj.iuan S ezl nyugodtan as anya Gétezésém\'k, királynői képességeinek, rátermettségének tulajdonit-Ili tjük. ,
Az etmon dol tokra és ezek magtan ti. táséra a gyakorlalbau szűk&ég vau, mert esetleges itsadektejieciségkor a kap bár kibontása néUkűi tujunk azonnoi kö\\elkeztetni és ha keju — eAgitcoi
ErAsltsflk a belső gaidasagi frontot!
Nem lehet elégszer hangoztatni, hogy a mai — évszázu-dokru döntő — világküzdelemben ugyanolyan fontos a belső gazdasági arcvonal, mint a külső katonai front. Ez más szóval annyit jelent, hogy nem elég a katonai felkészültség és a vitézség, szükség vau gazdasági felkészültségre is, fis amint egy ország katonai ereje és hálálnia a lakosság harci erényeitől függ, ugyunuW a belső gazdasági fronton is szükség van az egész lakosság közreműködésére, támogatásara, fegyelme" re és munkájára. Nem elegendő tehát a nemzet céljaiért lelkesedni, vitéz katonáinkat szeretettel övezni és hőstetteikkel büszkélkedni, hanem a gazdasági fronton is meg kell állania mindenkinek a helyét, mint katonának a harctéren.
Gazdasági szempontból is mindnyájan katonák vagyunk, hiszen gazdasági szervezettségünk, fegyelmünk és tervszerű munkánk a győzelemnek és az igazságosabb békének a fegyverrel egyenrangú tényezője. Éppen ezért ne a kényszer, í büntetés, vagy más kellemetlenség tartsa vissza elsősorban az embereket a köz szempont-
1842 |anulr 12
zalai közlöny
BÚTORT
szaküzletben, \' \' GÁBOR műaszta^osnál
Naivluiiiljiw-, Váf#4hl«.„l,U. IMI
jából \'káros1 áruhelmozáslól, az árdrágítástól, a riadozástól és az oktalan fényűzéstől, hanem a hazafias kötelességérzet.
Az állam szervei azzal a céllal szabályozzák a közellátást, a fogyasztást, a gyáripari termelési és a nyersanyagelosztási, hogy a belső frontot törhetetlenné és az ország éleiét zavartalanná tegyék. Sok fontos árul és. nyersanyagot nem lehel ma külföldről behozni a háború miatt, tehát igyekeznek azokat hazai . nyersanyagokkal pótolni Más anyagokból és cikkekből a rendelkezésre álló készletel tervszerűen ügy osztják széjjel, hogy lehetőleg mindenkinek jusson belőle. A fontosubb ipari cikkek termelését pedig ugy alakítják át, hogy megszüntetik a fényűzés célját szolgáló áruk készítéséi és a meglévő nyersanyagot elsősorban olyan tömegcikkek előállítására fordítják, amilyenekre a mezőgazdasági és ipari munkásságnak, a kispolgárságnak, kisgazdának, vagyis a dolgozó társadalomnak van saüksége.
A fényűzés tehát fokozatosan meg fog szűnni azért, hogy az egyszerűbb ember szükségletéit biztosítani lehessen. És ez az átalakulás tulajdonképpen nem egyéb, mini a nemzeti összefogás luegyalósjlása gazdasága téren. Az is természetes, hogy ez áldozattal jár, A gyárvállalat, amely ezután több száz, vagy több ezer luxuscikk helyett csak néhányféle népruházati cikket fog gyártani, kevesebb haszonra számithat, mint eddig. Nem hoz a kereskedő konv-hájára sem annyi hasznot a 60 filléres akció flanel, mint a drága -selyem, <le az áldozatot vállalni kell és a haszonszerzésre irányuló törekvés a háború tartamára feltét lenül mér* séklcndő.
Ami mostanában egyes iparágakban és a népruházati akció során folyik, tulajdonképpen a szilárd\' belső gazdasági íront kiópilése. De ezt a belső frontot meg kell tölteni a nemzet eleven erőivel ! A magyar társadalomnak kötelessége, hogy a hivatalos intézkedések végrehajtását megkönnyítse éA elömozdilsa. Mindnyájunk érdeke, hogy a belső gazdasági front ellenálljon az ellenség törekvéseinek s ez csak ugy lehetséges, ha lemondással és fegyelmezettséggel szolgfáljukmcg a jobb és békéssegesebb jövőt.
Naptár: Január 12. Hótrő. Horn. ktit. Ernő tip. Protestáns Érné". Izr.. Teb. 23.
r a i wj
nipi».
tekintse meg raktárunkat!
JavitrísokatjólillissBlyallaliink.
Telefon FrQlllr dórlígÜMM.
set. Il«UK CTrrti-tér 2/a
A nagykanizsai katolikus férfiak nagygyűlése a fehérteremben
nagykanizsai katolikusság egységesen veszi fel harcot a káromkodás és istengyalázás ellen
Mindenütt fel fog lépni és elfog járni, ahol káromkodnak — Nagykanizsa szervezett katollkussága nem tűri többé, hogy Zrínyi városának falai között Istent káromolják — Hivatalfőnökök, testületek, munkaadók, az egész magyarság az Acllo Cathollka káromkodás elleni országos mozgalmának szolgálatában
A Credo vasárnapi nagygyűlésének határozatai
A decemberi nagy katolikus férfi-megmozdulás után a tegnapi Credo-nagygyülés a fehér-teremben. Micsoda impozáns megmozdulásai a kanizsai ki-loMkusságnak. Különösen most, hogy bekapcsolódott az Actío Gatholica országos mozgalmába a — káromkodás ellen ! Mennyi erő van ilyen szervezett mozgalomban. És mit lehetne megvalósítani ilyen egyesült erővel. Örült a lelkünk, a mikor ezt a komoly, impozáns rérfí-tábort láttuk, azzal az eltökélt szándékkal, hogy ezentúl komolyan kívánják a Credo útját járni és a világi férfiúk
apóstolkodásából részüket kivenni. Ugy, ahogy a Credo jelzi, a magyar püspöki kar kívánja és a katolikus becsület íratlan törvénye megköveteli minden katolikustól. örülünk annak, hogy a Credo kezébe vette a vonalvezetést és végre azl a szerepet tölti bfi Nagykanizsán, amit be kell löllenie, mint a katolikusság élharcosa, harci-szervezete és elitcsapata. Igen. ez az eleven, pezsgő katolikus élet méltó a Credo-hoz, amely a komoly cselekvések terére lépett és amelynek többé nem szabad kiadnia kezéből az elöljárók zászlaját.
A Credo nagygyűlése
vasárnap délben kezdődőit. A fehérterem teljesen megtelt a kalolikus férfi-tábor tagjaival. A megjelentek között ott láttuk többek között dr. Hegyi Lajos főjegyzőt, egyházközségi elnököt, ott volt dr. Szubmly Lőrinc ny. törvényszéki elnökhelyettes, dr. Almássy Gyula törvényszéki tanácselnök, Szabó Győző ny. kir. járásbirősági elnök, dr. Hévffy Andor törvényszéki bíró, dr. Fodor Aladár ny. Városi tisztíföorvos, Polónyi György jMilgári leányiskolái igazga\'ló, Sáfrán Ferenc, a Baross-kerület szakosztályi elnöke, Aigner Géza ny. vasúti főintéző, Samu Lajos ipartestületi elnök, Németh Mihály ny. polgári iskolai igazgató, Németh Jenő igazgató-helyettes, Horváth József állami tanító, szakosztályi elnök, stb.
A nagygyűlést P. Gulyás Gellért ferences-plébános nyílott a meg, aki rámutatott a nagy gyű* lés céljára: az Ur nevének tiszteletben^ tartása mellett aikra szállani mindenütt:
hivatalokban, a műhelyekben, a családban és ahol emberek cSák megfordulnak, és ezt meg kell valósítani ! Örömmel jelentette, hogy a mozgalom elindulásánál a város minden rétegéből jelentkeztek és azt teljesen magukévá telték. Mindenült kifüggesztésre kerülnek u kis karloir-plakótok: {¦
Ve káromkodj! AUioM lila B i iNn bÜDlillI
Már az eddigiekből észreve helö, hogy az elvetelt mustármag kikeli és hiszi, hogy gyümölcsöt is fog teremni. Majd üdvözölte az egyházközségek vezetőit, képviselőtestületi tagjait és mindazokat, akik a kalolikus eszmét szolgálják., a Credo-val egy ült. Visszapillantást vetett a decemberi katolikus gyűlésre, a kanizsai katolikus féríi-tábor hitvalló megnyilatkozására és Krisztus melletti lanuságtételére. Hála Istennek,
Nagykanizsán a férfiak lelkében még él a hit Iránti szeretet és lelkesedés,
hangsúlyozta, az öntudatos, bátor Kiállás, csak az alkalmakra várnak. Köszöni a hivatalfőnö-kőknek és munkaadóknak, hogy lehetővé tették ezt a katolikus megmozdulást és munkatársaik ügyeimét felhivták és nekik módot adlak, liogy a kalolikus gyüléseu megjelenhettek. Köszönj az iskolák és tanintézetek igazgatóinak, a kereskedőknek és iparosoknak, akik miud a Credo munkaprogramjába belekapcsolódva elősegilették agyülés és nyilt Krisztus-hitvallás és tanúságtétel sikerét. Köszöni |
mindenkinek az elnöki székből, aki a katolikus megmozdulás gyönyörű és zavartalan lefolyását közreműködésükkel lehetővé telték.
Ha vetünk együtt munkálkodnak, a város bóké* életét mozdítják elő.
A lelkes ellenzéssel fogadott elnöki megnyitó után a Vécscy-utcai iskola énekkara rázeiuii-telt a Credo-IIimnuszra. Fülbemászó, gyÖnyör,ü dallam, amely csak testvéri sziv tiszta kristályforrásából fakadhatott. »Istent
Korcsolyák, ródiik, sítalpak
akarjuk szállt az ének a kedves, kismagyarok ajkáról zengőn, tisztán, szárnyalóan, fel az éteri magasságokba, szivekel mugrczdilve, ünnepélyesen és angyalok húrjain, hogy alig maradt szem szárazon. Németh Jenő igazgatóhelyeltes fegyelmezett dirigálása* és kitűnő betanítása mellett. Valami megkapó volt a refraiu : Legyen királyunk és urunk... Polaí Dezső szavalata következett, aki Mécs László papköltőnk oly időszerű és stílusos -Vád és vádbeszéd - c. költeményét adta elő szép előadókészséggel és meleg tónusban. -Volt is nagy sikere.
Medvigy Mihály piarista gimn. tanár, a kitűnő egyház-szónok \'és jeles előadó emelkedett fel ezután, hogy elmondja ünnepi beszédét. A nagygyűlés közönsége lelkesen ünnepelte.
Medvigy Mihály piarista tanár ünnepi beszéde
Azzal kezd le, amikor a nem-zclek versenyén a magyar nyerté cl a pálmát — a káromkodásból. Nagyon komoly oldala van ennek a kis anekdotának. Idézte Prohászka Ottokár kijelentését a káromkodásról, amely minden józan embert meggondolásra készlet. Utalt az Ószövetség törvényére, amely
megköveztette a káromkodót.
Az ősegyház szörzsákba öltöztette, a templomba nem volt szabad bemennie, mig le nem vezekelte bűnét. Szent Lajos kij rály tűzés bélyeget süttetett a káromkodó nyelvére; egy másik kilépette a káromkodó nyelvéi, Szent István is halálra iíéltelte a káromkodót. A mai törvény egy évi fogházig terjedően bünteti. Kifejletté, hogy Isten nevét a saját magunk érdekében is védeni, tisztelni kell. Hogyan büntetnék azt, akí szövetsége)* seínk vágy annak vezetőit gyalázná és "szidalmazná. S méltán ! Mennyivel inkább akkor Isten nevének kármulóját Majd kifejtette, mii őriünk káromkodás alatt, miért rossz a káromkodás és miért kell a káromkodás ellen küzdenünk. Komolyan cl kell határoznunk magunkul arra, hogy ezentúl nem engedjük a káromkodást, bárhol és bárki részéről Is történjék az. Isten a tenyerén hordoz bennünket, az ö jóságos keze tart vissza a megsemmisüléstől. Ha 0 nem tartana vissza — kárhozat lenne a sorsunk. És mégis... nem borzasztó, hogy van ember, aki Isten kezében [lihegve — egy hajszálnyira a szakadék mélységétől — káromkodni merészel ! És ha meggondoljuk,
zalai KÖZLŐNK,
1942. január 12
hogy Szűz Mária országának fásunk; hogy megvédelmezzük a népe káromkodik! A mi hiva- I kereszténységet.
Mi migyirok vagyunk, Istennek kiválasztott lovagjai és akkor a magyar — a legnagyobb káromkodó!
Ha egy nemzet szembeszáll -Istenével : annak cl kell pusztulnia ! Kár. hogy nem olvassuk az ószövetség Szentirását, hogy látnók, hogy Isten választott né? péből hogyan lett a világ szétszórt söpredéke. F.s hiába kérte most a nagyok szövetségét : Isten ellen vetett — megéreti arra, hogy eJveszitessék !
De hogyan várhatjuk, hogy megtartsak a magántulajdon tisztéletben tartását, a házasság becsületes megtartását, a család és templom sértetlenül maradását, ha Isten ellen vétünk, ha Öt gyalázzuk ? A szovjet nem is annyira a pijelelkát , az ötéves tervet, mint a bez-bozsnikoL, az istentelenséget tartotta fontosnak tervei elérésére. Végezetül utalt az AC plakátjainak szövegére, ahol a Megfeszített képe felett ott van a figyelmeztetés :
Miért bántod?
Ne káromkodj ! A káromkodás elleni hadjárat egyöntetű, egységes eljárásra hívta fel nagy-\' szánni hallgatóságát.
Medvigy tanár lenyűgözően szép előadása nagy hatást váltott ki. Biztosak Vagyunk benne, hogy célját el is fogja érni.
Majd Vida Lajos Jánossy örökszép költeményét adta elő, •Katolikus vagyok!- Megrázó erejű. Öntudatot nevelő, rag vogo népségű.....credo.\' Katolikus
vagyok ! Előadó ezt teljes szépségében és gyújtó elszavalásá-ban adta vissza zajos tetszés közepette. Az Őskeresztények
hitszereiele csendült ki belőle. Dr. Wéber Elek kir. jérásblró,
a Credo világi elnöke köszönte meg Medvigy tanárnak nagyon szép előadását és örömének adott kifejezést, hogy a magyar gyermekek ilyen nevelökre vannak bízva a gimnáziumban. Köszönetet mondott az összes szereplőknek, különösen P. Gulyás Gellért plébánosnak, akinek érdeme, hogy a decemberi kalolikus gyűlés - ez a ragyogó nyílt hitvallás —oly szépen sikerült, majd megemlékezett Gozdán Ernő, a Credo főtitkárának fáradhatatlan, lelkes mun kásságáról. ami meggyőződéses, hitvalló katolikumból fakadt. Nagy nyeresége a katolikus ügynek és mozgalmaknak Gozdán Ernő bevált katolikus tevékenysége. A nagygyűlés, lelkesen* éljenezte P. Gulyást és Gozdánt. Majd dr. Wéber Elek beterjesztette
határozati javaslatait,
melyek szerint a nagykanizsai szcrvczell katolikusság egysége* sen veszi fel a harcol a ikaroniH kodás és istengynlázás ellem Mindenült fel fog lépni és cl fog járni, ahol káromolják a? Urat. Nagykanizsa szervezeti kalolíkussága nem engedi és nem töri többé, hogy káromolják Isteni, u Szűz Anya vagy a szentek neveit, hogy gyalázzák az Anyaszentegyházat vagy annak intézményeit és ha szeretetteljes eljárásnak és figyelmeztetésnek nem lesz foganatja, a törvény erejét fogják igénybe venni.
Katolikus-Nagykanizsán meg kell szűnnie a durva istensértétnek-hogy uj élet, áldás és béke fakadjon a súlyosan megpróbált és Trianon által porig sújtott végvárosra, amit most a magyarok Jóságos Istene ujbó! felemelt és visszaadta életlehetősigeit.
Plakátokon hívják fel a magyar testvéreket a káromkodás megszüntetésére, az Isten gyalázás-tól való óvakodásra. A Credo összeköttetésbe lép az összes hi-vatalfőnökókkcl, munkaadókkal, az ipartestület elnökén keresztül a szakosztályokkal és mindenkivel, akinek vezető szerepe van, hogy szegődjék az AC országos mozgalmának szol-
külön asztalokon
maradék árakon
árusltunk
áruház
gálalába és kövessen el mindent a káromkodás Megszüntetésére. Minden hivatalban, minden műhelyben, minden nyilvános helyén kifüggeszti a Credo karton-plakátját :
Tilos a káromkodás !
A káromkodót az Isten és a törvény is bünteti!
A nyilt utcán és tereken való káromkodásnál kötelessége min den katolikus embernek, főleg a l\'.redo-tíignak, hogy
azonnal eljárjon, a káromkodót figyelmeztesse és ha kell és ugy adódik, a hatóság közbelépését és eljárását vegye igénybe.
Keresztes hadjáratot a káromkodás elleni
A katolikus nagygyűlés egyhangúlag, a legnagyobb lelkese* désscl magáévá tette az indiH ványokat. aiuil határozattá cincitek.
A nagygyűlés ezután a Magyar Himnusz és Pápai llnnf-nusz eléneklésévcl éri véget.
Az egész város, egész Zala megye örül a Credo munkájának. Csak tovább ezen az uton, mindenkor ott fogja találni ma ga mögött Zrínyi városának egész szervezeti katolikus táborát. Azokat, akikre a katolikus egvház mindig számíthat...
(k. it.)
h
Döntetlen eredmény lett volna Igazságos Szigetvári Lev.—Nagykanizsai
Lev. 6:3
Birkózóink visímap deWőtl mér. ték össze erejűkéi :i Városi Színházban Szigetvár kilőné afeventeblrkó*ői-val, a közönség *Síg szép számmá) nytffckeaell össze, mikor delel t> féJ lii-kor Molnár (Szigetvár mérkőzés-vézetO sipjejíre niegín iult a kdKlekin.
Az eisit pár Turlieki S*. — W\'elntn-gCr . K.1. Hossz is kiUil-Oc.n után WC:-Dinger nein bírja és kélvtttra c*ik. Ugyanez a hcly.e: Kan var í\'Sz..— Szakácslcs . K.) mérköz&en. Szakdesfcrs nem liir o tagadhatatiinitl jobb \'l\'*n. felével Már 2:0 a vendégek javára. Faragé Sz.1 és Városi mérkőzésen Városi szédületes iriunban rohamos éi ölicics i.w>nb\'.scvet> ni másod* nerc alatl kélváBon feksz\'k oQen c c. Most már M-cs ciejményl hirdel a mérkőzésvezető. Rábai ,sz.--ívier
(K. között szintén kélv.«tr.ifc kiélés következik, természete-*™ Rábai tavára, (lyimcsi a nagy tudású Hegedőssel tsz. kerül össze é% olyan pompás Iramot dtklál, liogy a mérkőzés őneki .aü . Azonbáa kidéről, 110(0\' ">ég nagy a rutlnlilány, Egészen szcrencséUenoi
kél vállra dobja Hegedűs és ezzel a győzelemmel mér nem veszíthet Szigetvár. Virág (K.;—Somogyi (Sx.) pár. harc kemény, d* a nagytuddsu »Via. szék. ufivyi ÁrTslcs fogassal mul-itko. zik be, lioíO\' 11 Wválö szig.\'tvárj *ök. lózö csak pár másodperdg bírja. Vi. rág i :2.re szépített. Most kezdődik a ti:«p (i:i;v esvménye lloán, az országos \'cvm;ebjjuok mérkőzik meg a legutóbbi 1 \'győzőjével, Mozsivat, Taliga lódzással intul a mérkőzés, Sok lUbát csinál Mózsi, d* ttenOe kL. alább ugyanannyit. Végéi a szívósan kítzdő szigetvári birkózó "ííl n néhány olyan pompás fogást és fordulatot mutat l,< Mózsi, ami nagyon a javára dönti fl a pontozás arányát. PoatoEáa. nal a kél pontozó Mózsi győzelmét hird«ti, míg mindenki -legnagyobb megrökönyödésére Molnár Biánl ál-litja ki győztesnek. Nem akarjuk tyalu képességeit .Oi.ci\'m.iin., de ezt a mér kőzést Qivesziietlo. Molnár, oki egyébként kitűnően működött, 11 Mózsi—Baán párharcnál nagyon izgult itaán gyö. rAln Véért, l fa csak kicsit tárgyi tagos,
akkor Mózsi kélségtesen *agyobh tu. dását, ötletesebb és nagyvonalú mun. kaját, Bum rengeteg liilxlját feitélle. m"i! észre kelteit vomi venni. Nem is értjük, liogy egy szövetségi mérkőzés vezetőnél il>-cn eset étöfordulhat. Csányl gyözehnr Péter f.sz. ellet) már csak enyhe igyógfy^r a meg nem fr. itemelt ^e!eségre.
Fjalaíjaink tudnak, bár még nincs rutinjuk. Városi bátor TeUópé.sc, viráR uagyvonaJu lemulatkorása, GSáXvl ha. tárorott jó képessége mcgnyugtiló, de Gyünesl ís kitűnő, vereiege elmére. Mózsil nem g>-Őzték íe, tehát nincs miért szégyenkeznie. Klisszisa maga. san luínő még a vidéki kereten is. \\ szigetváriakaáí Hegedűs, Kanyar és l"ur])íki tcls/f tt. Baántéit lölibct vár. lünk, bár szívóssága dicséri öt. Moi. nárt megértjük. Nonzliirti vafea elvi. sf>\'.i\\\\ Baát) mtnd*ti kétségei kizáró vCeségél. Hizony, lw igy goadolkn. zimk, akkor nc.n szabad mérkőzés, vezetői tisztségei váfl Ibii
34 résztvevővel indult a város 1942, évi egyéni sakkversenye
Vasárnap indultak\' meg az elődöntő . küzdelmei hat rsoportban a város egyéni lwjnokság-.iérl, a Kege.nen-kn. páért, majd a máwdik csoportban a Vékásy serlegért. Kelemen Fer.B: boák igazgató, a Maróczy Sakk Kör eJnók? meiX\'g sz-ivakkal eniJétóezett meg 1 Sakk Kör vezet őségének munkájáról — kiVtönősen László Imre é,s Ilián Lajos titkár munkájároB hog>- erf. dig még soha n*m iSmiTi mérelnklien kezdődik m*g ^z idei wgtoy. Iláiá. val emlékezed nvai a Wl középiskola (gimnázium és kereskedeftnft; igazga. tóiról, akik a natalsátot erre a szép szeJlomi sportra irányitottik, m\'nek ei^dmenjeiképpen ntintogy 20 diák \\er. scnyző visz részt az idei wrseaybot. Megemlékezett scikr^i és Santora gun-Dázlumi tanárok önzelfrt] munkájáról a diáik-sakk érdekében. A \\erseny óriási érdeklődés imitolt indu\'.t N\'yitrai Sándor toi*na\\-ezelő irótiyitásávat. A \\ersynybizottság elnöke Pintér Sándor, eüőadó liaá.ii l.njos. bizottsági dönt >-birák Hóhm József, SzeloitjJ Jakab és K. Nagy Lász4o.
_k-n~t-
Javul a vidéki pénzintézetek jövedelmezősége
A vidéki pénzintézeteknél is meg* indultak a mértegmunkálatok s egyes bankok máris Telterje\'zlették mér* legüket a patronizáló budapesti pénzintézetekhez. Az eddig beküldött mérlegek Jövedelmezőségéről számolnak be, ami összefuggétben van egyrészt azzal, hogy a gazdák pontosan fizetik a kamatokat, másrészt pedig a mult évvel szemben a ter-mésértékesltésl lehetőségek is lényegesen megjavultak. (MVS)
A téli gazdasági tanfolyamok vezetőinek figyelmébe!
A földmlvelésUgyi minhuttxum a téli gazdasági iskolák és tanfolyamok tantervébe iktatta a biztosítási ismereteket. A biztosítás-tantárgy oktatását és tanulását megkönyitendő a Magyar Bizlositásludományi Tár-
sulat most készséggel és díjmentesen bocsátja a tanfolyam vereték rendelkezésére a kért példányszámban „Ez a legkevesebb, amit a tllz-b! tosltásról tudni kell" cimfi kiadványt, amit 24 könnyen áttekinthető pontban foglalja össze a lü/hi.tosi-tásra vonatkozó ismereteket. A füzetek azonnal Igényelhetők a tudományos társulat címen: Budapest, V., Deák Ferenc-ulca 16-18.
A BIOSz elnökválasztó közgyűlése
A napokban tartotta a Biztosító Intézetek Országos Szövetsége elnök és vógrehííjlóbizottság.vátaszló közgyii\'?-sél. Gebhardt Domonkos ojnök az újesztendő alkalmából a biztosító magánvállalatok nevében köszöntötte :l Kormányzói, a hős honvédeket, a pénzügyminisztert, dr. Csixik Béfci államtitkárt, valamint n biztosítók f<l-fig\\-c!<-li Jnlóságának vezetőit. Ivzutáó a v.\'dasztásokni kerüli ;, sor s cg)\'-hungu kslkvsvdé^el Gebhardt Domonkosi újból1 liaroiiiU-szttudőix: U BIOS/ eíjiökévé választották. VÓJtozatmu maradt a Szö\\-elség végre hajtóblzollsá-íjáuak összeiélcao js. VM\\\'S;
m. lau* 12.
~ (Istentisztetet a h Hegységért)
A í»rent»S i^bán in-templomban ja-nuár IS-lol 234)1 «ite 0 órakor isten. tíiiWM ke.etében köayörgéí le a a hit agyiadért,
_ (Címadományozás)
A Kormányzó Tornyos Ftrenc rá. roii szám vizsgáiénak a számvevőségi tanácsosi címet é* jcjleget adom*.
nyozta.
— ^Kinevezések)
A pénzügyminiszter dr. Sehmldl Miklós pénzügyi fogalmazót pénzügyi s*géd titkárrá, Jániy Istváuné dijnokot keztfÖOŐvé neveit*) ki. — a betagy. miniszter AdEovKS r*i*n: városi Mana. yavőségi gyakornokot tzáoititzUH \\*zl« ki. \' .
— (A keszthelyi országos vasért ne ni tudták megtartani)
A nagy havazás és hóTurú miatt keszthelyi januári országos vasért iium tudták megt irtani.
— (Rendőrkézre került a volt vendéglős éjszakai támadója)
liirt adtunk arról az éjszakai tá. mu Játról, ami Fi István volt keszt-iu\'Ai vendéglőst ért*, akit ismomtleo merényié leütött A-lealöli ember a* éjszaka sötétségé íjén i* Mismvini vélte támadóját s azt ínég is nv\\«zlc a kór. házi ágyon öt kihallgató csendőrök, nek, A feltevés helyes voll, ment a csendőrség a vsttomas alapján nem. csak kúiyomoztu, hanem b* \'is*neróbie is birta uz éjszakai támadót, »m Kub-licska Béla iuvaios vylt. Megindult i\'Jm« a bűnvádi eljárás.
— (Százai éke ngedmény
a szállodai vendegeknek)
A közelmúltban történt a szállodai szoba.örak rendezése\'. Lane!; kapcsán az ái-konnáinybizlos leirt a törvényha. tósúgok vezetőihez és közö\'Jtö velük, hogy a szállodák, fogadók, valamint azok a penziók, uimlljOk ellátás nélkül szobái adnak ki, a hatóságilag megállapított rógzilett szoba-árakból az áilandó vendégeknek legalább 20 száziílék, u visszatérő vendégeknek leg. alább 10 százalék engedunnyt kóle. tssek adni. AUundó vendégnek az te. kiütendő, aki megszakítás uéükül ieg-.dább hat hónapig lakik egy szabóban, iUeU-e penzióban, visszatérő ven. dégnek pedig azt, aki útCnlű Jegaiább hatszor, vagy megszakítás nélkül négy hétig ott (kakik. i
— (Tüz volt a keszthelyi kórházoan)
A minap tüz íVtőtl ki a keszthelyi kórház egyik imfftéképalelélíen, aho\' o raktár van <4h*lyezve. Szerencsére hamar észrevették a titoi s jgy sike. ri/it eloltani, mieiött nagyobb baj eti von i. A nemrég épített toldaléképa. >tnél a gerenda köze] maradt a Kí-hiényltez s ez gyuUi.tdt m«g. Az épület biztosítva van.
— (A balatonfenyvesi partvédelem ugye)
mdh/ már eléggé előreluüadotl Rádiumban vdll, értesülésünk szerint nufv-bénult. A mai lendkivűli időkben ugyanis nemcsak u t eléggé jelentós hozzájárulási összegek Lati íjtasa ne-béz, hanem a vódöuiúhóz szükséges, jelentős mennyiségű anyagok, rnjnl cement, szddpaflló, görbvas, slb. be. szerzése és biztositásu o9y noliéz, hogy a munka lebonyolítása nehé2Bég»kk«J Jar- . i l
A nagykanizsai Járás falvaiban teljesen szünetel a forgalom
A vonatok előtt hóskés mozdonyok tisztítják meg a pályatestet
A vasárnapi hófúvások és a szeles időjárás t*3jeeea megakasztotta n köz.
j lekedést Nagykanizsa és a vidék kfl.
I zött. Dr, Lontiy Mán járási föszolga. bíróhoz érkezett jelentések szerint a községekben isCjesen megillott a közlekedés. Si.iiii il is csak a ;e,,neh.e;el>-b»n lehet közlekedni. Napokig tart,
lUTORT
R HETTGl ÜBE
Wkw márkás butoiwaloiriában vegyen vagy rendeljen. Osessfery mi 14.
iniu a mostani hó és izíufuvás mwlt a liólakaritási munkáltatok megindul-nak, addig a vidék teljesen el van vágva Nagyknizsától. Dr. Lontsy fö. szolgabíró egyébként is megtette m. tézk»dét*it közmunkáik kiieü iránt.
a Balaton mentén különösen nagyok a hótorlaszok
Nagykanizsán a hó magassága általánosságban 30 centiméter * meie. orotógiai állomás szerint. A m ni .k
j a városban csak tologattál közWk-\'d-uok, vidékre nem tudnak menni, ha :
¦ segítségüket kérik, mig az utak nincsc. ¦ n«k ismét szabaddá téve. A tiivL*izé3o és távíró forg.uomban ~ eltekintve a mtgszokott kisebb zavaroktól — seliol semmi akadálly vagy komfoiyi zavar, ami annak tuUjdonitható, hogy a hó i\\0;n tapadó hó. fis így addig még
kárt vagy zavart nem aközött a vezetékekben. Lehoczky poitaíőmémökhöz eddig még n*m érkeztei je&entések na. gyobh z ivarokról
A nagykanizsai vasúti állomáson a vonatok kb. félórás késéssel [útnak be. Ami azt jelenti, hogy a helyzet nem változott rosszabbá. A közlekedés az | eyész vonalon zavartalan. A vonatok dlött hóekés mozkonyok tisztítják meg a sj.nA«-; es teszik saabaddi a hó tömege kW a pályát.
Néprnházatl
sárga utalványra
IILTÉNTINÉL, Fo-ut 2.
ifotytAtas az
Elsüllyedt egy amerikai csatahajó
Amsterdam, január 12 (NST) Newyorki jelentés szerint egy amerikai csatahajót japán tengeralattjáró elsüllyesztett. Közelebbi részletek még nem kerüllek nyilvánosságra.
(MTI)
Ofongapo japán kéxre került
Tokió, január 12 A császári főhadiszállás közölte, hogy a japán haderők január 10-én leljesen megszállták Olongapot, Batang-féTszIget keleti pontján fontos támaszpontot, amely 1UU kilométer távolságra fekszik Manilától és egyik jelentős tcngernlalljáró-lamaszponlju volt Egyesült Államok ázsiai hajóhadának. •
(MTI)
Stockholm, január 13 (N§T) Batáviai jelentés a Celebesz-szigeten történt partra szállásról elmondja, hogy- a japánok Észak-CelebeszbCll Minduhasa közelében szálltak partra. A szóban.forgó vidók igen termékeny, főleg kávé, rizs és kókusz terem raj la. A helyőrség elkeseredett ellenállást tanúsított. (MTI)
Az 1942-i esztendő hozza meg a döntést
Zürich, január 12 Ankarában a diplomáciai tevékenység isinél megélénkült. Szombaton este Szöradzsóglu török külügyminiszter hosszú kihallgatáson fogadtn az ankarai brit nagykövetet.
A török sajtó sokat foglalkozik az általános helyzettel és annak a véleményének ad kifejezési, hogy a döntés 1942-ben megtörténik, még akkor is, ha ez év nem hozná meg a háború befejezését. (MTI) \\
Az északafrikai hadszintéren tovább folyik a hare
Isztambul, január 12 Hire érkezett, hogy bér Eszakafrikában az időjárás a legrosszabbra fordult, a harcok nem szűntek meg. Hőmmel az agedabiai és el aghell térségben vonta össze csapatait, ahol
osak járőrharcok folynak.
\' (MTI)
Lemond a Charchtlt-kormány ?
Amsterdam, január 12 A Reuter-iroda jelentése szerint a csendesóceájii katonai kudarcok folytán a parlamentben támadt elégedetlenség követ kéziében Duff Cooper és Churchill Londonba való visszatérése után nagyon valószínűnek lartják az egész Churchill-kor-inány lemondását/(MTI)
Ostromállapot Bolíviában egy hagyaték miatt
Néwyork, január \\2 Az cgyrk amerikai hirszoüg lati Iroda je/nléso szerint a bolíviai kormány uz ország egész terú.eión Qheuiieltc. az ,>UMi!iia.hi[>ut ,t. Különösen a d^y. ko>;ti boliviii bányaköríiutekbcn tartanak a ilakosság nyugtalanságától. A miatt vannak ugyanis leéliáborodva, lio^y a boliviai kormány egji máUós liugyatók után kivételi órokstgi adót, uniulyel az egyes biüiyakőrzetekben közéidekú Wfcidalokra keoiott volna fordítani, most más hegyen vasútépítésre akarja a kormány (tulms/náuii.
Ftíorudr elsején tartják a chilei elnökválasztást
Chüe, január 12 1 losszas tárgyaHiiSok után végre tisztázódott Chilében az elnökjelöltek kérdése. Az elnökválasztás febrnár rt-sején lesz.
— (A Balaton lllkrét)
10—20 centiméter vastag jcgpésioál borítja. Megkezdték mlndesnfl a nád-vágási, amiből meglel.•tősen jé ter. tuésercdményre van küátás.
— (Az uj leven leegye iQ letek együtt dolgoznak u KAI.OT-tal)
Megalakult Csatárban • L*v*nts [¦:g>e.,úl.t. Az alakuló gyűlésen KmizJfi Gyula eipeiei.plébánost választották meg eánökite:-:, aki Itljelentetts, hogy szivéből örül az ltjuság lóinórűícsének, szívesen foglalkozik vaiak, a Kaiotaak 60 tagja, akik OgyuLtcá l\'v*nWk is. szentül még s*ik«s«bben dolgozik a boldogabb jövőért. A Kalot helyiségét [elajánlotta Le\\«nt* Ottlionnak s mi-\\e, most a két egylet eggyé tett, a hazafias ünnepeket az ifjúság mint leventék tartják, a vallásos \'ünnepségeket pedig mint kalotislák rendezik. A KoSot.szellem mindig biztosíték less arra, hogy az ifjúság jó utón lisáad. Ezután a Kalot tisztikarát választották meg a Levente LgyasCAst t salikaiénak, is. i i ¦ ,
Megszűnt vonatjáratok
Az álSn más főnökség közlése szerint a Budapest Déiivasul—Csáktornya ke. zött közlekedő és Budapestről 18.») órakor induló és Nagykanizsára Xt,2J órakor érkezett és a \'i2.;u órakor lovábbindiilö 1208- sz. gyorsvonat, ug)-szintén az inn\'-\'n 17.55 órakor tovább induló 1201. az. sebesvon it, a roaiy Budapestié 22.55 óiakou- érkezett ~ a mai naptól eámaiad.
Károly román exklrály nem kapott USA beutazási engedélyt
Stockholm, január 12 Londoni.jelentés szerint Karoly volt román király, aki Mexikóból Newyorkba készült, hogy az úgynevezett Szabad-Itománia-niozgalom élére álljon, nem kapott beutazási engedélyt az Egyesült Államokba. A kanadai kormány szintén kijelentette, hogy a volt uralkodó kanadai tartózkodása nem kívánatos. (MTI)
zalai közlöny.
1942. Január 12,
NagykaolKM megyei város polgármeateVétól.
852/1942.
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsa megyei várói hivatásos tűzoltóságánál btcrvrzett ís Zalavirmesyf főispánja Al\'al kinevezés utján betöltendő, a XI. flzetéil oaziályba sorozott
tflioltó parancsnoki
állama pAIyiutpt hlrdelek.
A ^ilflöbltiare. nézvn az 1883. évi I. t.-C, a 180.000/193». és az ezt raódoslló 115.000/(938. a M. sz. rendeletek, valamint a vonatkozó szabályrendelet rendelkezései az Irányadók.
Az állások Javadalmazása a 11a sonáHasu állami alkalmazotlakéva: azonos, Illetőleg törvényes rendelkezései:, szabályrendeletek és határozatok-szerint ván megállapítva.
A szabályazerüen kiállítandó és a pályázó ¦ állal sajálkezflleg írandó Z\'-r.P-ós okmányba!yéggel ellátolt pályár&lt kárQlrntkhez.eredetben,vsgy hitele ülteit máso)a|ban a kővetkező okmányok csatolandók:
1. A pályázó születési anyakönyvi kivonata és családi állapotát fgv zotó anyakönyvi .Családi É<tesltö" ;
2. hatásági erkölcsi .bizonyítvány, mely a családi állapotot és politikai megbízhatóságot is Igazolta;
3. magvar honofiágot Igazoló hatósági bizonyítvány, esetltg a magyar áilampoIgUs^gr*. való Igény szsbálygzerö. bejelentését (^ptló) Iga-roló ekm4nv. honossal bizonyít-vány hiányában községi Illetőségi bizonyítvány;
4. lako\'ai vétrzetlséget és a hivatkozott rendeletben előirt szakképesítést Ig\'zoló blzonyilványoV;
5. a városi «zolg* iáihoz általában, illetve,! kűlönöirn a megpályázott állathoz megkívánt czeilemi és testi épséget .igatoló ulkeletu kő/hatósági tisztiorvosi bizonyítvány;
6. eddigi szolgálatot, foglalkozást, illetve általában előéletei igazol) okmányok;
7. igazolanió, hogy a pályázó a tényleges katonai szolgálati kötelezettségének miként telt eleget;
8. ktres>lény ezírmajást ír«zoó okiratok ésHbilntetöJogl felelősség terhének vállalása mellett nyilatkozat arról hogy pályázó az 1939: IV. t.-c. rendelkezései alapján zsidónak nem tekintendő személy.
a pályázati kérelmek Zala vérmegye Főispánjához címezve a kitűzött tulárldőn belül Nagykanizsa város iadóhivataláig nyújtandók no és pedig a közszolgálatban nem állók által személyesen vagy posta utján, a közszolgálatban átlók által pedig hivatali felsöbbségflk utján. a közszolgálatán állók, amennyiben pályázati kérelmükhöz hivatali szolgálati és minősítés! táblázatuk csatoltatnék és az az 1—8. alatt megkívánt összes adatokat tartalmazza, okmi nyokat csatolni nem kötelesek.
Nagykanizsa város tűzoltóságánál jelenleg tényleges szolgálatban állóknak pályázati kérelmükhöz okmányokat csatolni nem szükséges.
a pálya, at határideje: 1942. évi Január hó 19-én déli 12 óra.
A hiányosan felszerelt, valamint tl-késve benyújtott pályázati kérelme* ket figyelembe nem veszem.
Nagykanizsa, 1942, Január Í0. sí Polgármester.
..iute, Iii? tiípiitffir
40—50V.-O8 Arammeglaksritást nyerhet,
ha ilaTult, regi .lllanylámpa armatúráit »« "I ilpi.au a.lY.m.p.l .^mniurri.^. o..-.ltAti AlknlmaKá-¦uk Iflletr ŰKlot Iroila. nagyobb torm.k. balkok, takarékok «a általában, bol eddig nagyobb Izzókat bmanáltak. Bérből kéitiégBol dllUlanul bámulatom ál • hlrdalé. yulódl-aégirolnnígyozfldhot, (Régi artnaturálát klyáaaígra baowrálom)
¦Tas Dentsch László
174/1042.
Felhívás.
A m. klr. rXniHcvmlnlnr\'flr 139 800/1940 számú <* l 166.000/1940. íz rfndeletfl •lapfán felhívjuk mindazon hiitula|dono-aokat, akiknek bérhiiában takft családok gyermekeinek száma ar öinea lélekarám-mk a hástartásl alkalmazottak figyelmen KI vili hagyásával legalábh a felét te*zlk kl, adókedyexményben röszesednek A kedvezmény megadását Írásban kell kérni A kérvénynél mellékelni kell:
a) a főbérlők návkgyeékét.
b) lakásonként szoknak a mernél veknek a névsorát, akik állandóan a lakásban laknak,
c) a főbérlő nyilatkozatét, hogy a lakás ban hány 18 é\'einét nem Idősebb gyér-mek van éi hogy ezek mikor (év, hó éa nap) születtek.
A kérvényt a viroil adóhivatalnál Január vesén kell benyultanl.
Pelhlvluk továhbá azokat az adózókat, akik a flvedetml adrtntk eeváltalán na*n atanval és akiknek liázlarláaihoz kettőnél több kiskorú gvrrmek tartozik, hogy B terhükre kittéit frtMt-i-Miói. haladóból ó* általánia kereaefl aduból, valamint as ezek ntan Járő állami , tOtvé-.vtuWsWl és köt séd adókból k\'dvez\'iiénvt kaphatnak én pedig ai ebé és második gve-mek u\'in 5—3 */e-ol. s h*rmadlk és negyedik gyermek után 7—7 »/o ot, minden (ovábbl gyermek után 10 °/o ot
Az adóVá\'dvez "énvek elnyerése végett a vyennekek számát éa életWál Mt(ln-tető hafóiágl hlzonyltvánvt 1942 áprl.(« végéig kell a vámsl adóhivatalnál bcndnl,
Nagykanliaa, 1942. lanuár 10.
•i Városi adóhivatal.
déglAtó luri, üzemekben, tiszti elkezdőkben éa konvlktuaokhan kenyeret, frttt tóaztAt. vorv kolt tésztából kész ti 11 allteményt bérkl részére is wak hntö-har! Jeíy (nnomllaiítloey. kenyőrtony, koiiyérloiry. kenyérnótjpgy. váltólegy) «llonebfln azabao* fornalomba kőzni, lllotve klHZolgáltatD).
Kagykantssa, .04.2. január 7. „ Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
sd. 29/1942. K6.
Felhivás
As iit.itwa lI»*tktri!sltüjaffliíij!, pékekhez, veuilói-lAtil lpazt Szenifk, HhII- éa «1 Uaztl étkezdék ós konvlktuaok vetetSlhez.
Falhtvom az Összes füazerkoreftkedó-l.t\'i. fiákekot, a vendéglék, kávéházak, kAvémáréHek, klIÓzések, koomnák, k»n-tlnok, cukrászdák őa egyéb vondóglétó Ipari üzemek vezatóit, továbbá a lls/.tl-éa altlaztt étkezdék és konvlktusok vezetett, hogy i. hé 13-én, kedden esto 1.11 órAra teljes sz&roban ós pontou tdöro lelenjenek meg a vAroeháza tanácstermében, ahol a KözellatAal Hivatal vszetéjs Ismertetni lógja a 9230/1941. M. E. sz. rendelettel hataiybaléptetett uj állami Iteztlegyrendazer összes tudnivalóit és a tennivalókat Mér or.utlal Ilgyelmeztetem a telsaroltakat, hogy január IMél kezdve lluomllsztet. ko-¦yérllsztet éa száraztésztát, rendes és különleges kenyérfajtákat, zeeralyót, valamint egyób megeugedstt Bütélp^rl készt (menyeket (a kenyértöaztéból készített pereo kivételével), tovébbá vén-
ád. 39/kó. 1942. I.
Az n! állami Hsxflegyek kioftzlása.
A lisztjegyek klo«ztAsa Január 14-éo axerrtAn kezdédlk öa 4 nap alatt. tehAt nzombnton. befejeződik. Mlnrtpnkt tájé-koxMfék az etrytrlelflleg kibocsátott fntragaaznkrél. hogy molvlk osztéhe-tyen és mikor kell Jelentkeznie a fe-gyetArt. Kérem a kflzüna\'\'Ret, hogy as előirt napot ín órát pontosan tartsa be, mert s vérAkozAat éa tolongnat csak lev lehat elkerülni; én mindenki az oartóhnlyen vegvn At a Jegvelt. mart ff. oaztás boTA|azésn utAn a RőzellAtáfil Ili fii egyéb tőitu\'uin ii nk Akkui le*z olfoglnlv-k n legalábh február elelAlK llaztlngyllgybon aenkln«k aem Állhat rende\'knze«Am Aktk t^hAt nem veszik At a legyeiket az owlóhelvan, lepa\'Abh 3 holt tArrtndé-áinikat el fogJAV vwzl-tenll Meat ei\'gve\' tftbh, vagyis f. oszlé-hc\'vlflégpt Állítódunk fel a az pihő osz-tAal napra azordára, érAnklnt ötvenével a kflvelkerÖ azAmu IgazoWAnvnk InlaJ-donofla.1 vannak Idézve: A syllmöloa c.«om*Bn,óba i-trtl 4SC-lg. a nApkopv-hAM 1801\'tél z\'30-lc. a rTuartl-féri le-v-rtto otlhnnha 3401-tél 3850-lg. a vlté\'I székházba ,1001-Wl SáBO-la a kla-kaplrsal olvaaéVörbe TOOI-töl 7450-ig.
Nagykoolziia, 1942. Január 12. M Polgármester.
3060671941.
Tárgy: A hivatásos tűzoltóság szervezetére! éa szolgálatáréi alkotott szabályrendelet életbeléptetése.
Hirdetmény.
KOzhirró teszem, hogy a m. klr. Belügyminiszter Ur a 1056)21941. IV sz. rendeletével a hivatásos tűzoltóság szervezetéről és szolgálatáról szóló szabályrendeletet Jóváhagyta,
A sisbályrendelet — annak 24. a-a értelmében — a jelen kihirdetést követé nyolc nap után éleibe lép
Nagykanizsa, 1942 Január 10. as Polgármester,
j- MjlBl <—i
I éa IpuMOkBil MTW 19.1 I
DRAVAVOLBYI
VILLAMOS áRBMSZQlGftlTflTÚ R.T.
liiRiz.rfl f e i wi i agoti lés mlndthi villámot hét-disben C»engary-ut 51, telefon 294.
Aramtxámlíik fiatetépa, rah\'umiciók, híbabojelnnftAataht Sugár-ut Z, I. emalBt, flefon 213.
ándiIBDETtSII
Becstllelts mlndama>anat hottiabb atolgélatl bizonyítvannysl telycuck. Postahivatal, Ország-ut 7. BŐ,
maolarovi vagy habontó állást keiu Breuer, Nsgyksnliss, Msgyat-u. 28 103
Konys*. psplr-, Irétaer-szakmában imába dui l Halai ke re sx tény k«t-»aili«al8<. ¦•gasi elhelyezkedne viliikre Is. n*.
bochsy.u..40^. 100
Kcreaek egy Jó munkás hfllgirfosfra«*-
uii», kl vas-, vis-, dauar és mlndenbsn periekt. Tóth Taréz. Csáktornya,. Szfnt Lásiló-ul 18. ss. m
Keveset haamált hálAMtobai bútort vennék. Címeket a kiadóba. »(
sxailfliflrhairt. borsepröt, állandóan a legmagasabb átou átveszi as UJndvarl Sieulőxde. 84
Egy- vagy kétajtós olcsó berakás saak-rényl vsmsiék. Vitts kalspüsltt. 96
UUU5 OZUTTHELYISEQ
Vmmé egy hstszobás OMzkomlodes ml magánház nagy kedtel, garáazssL dm a kiadóban. 4«
slyhgoilj«« msgánoa nő keres kétszobás lakást mellékhelyiségekkel május l-éro Csengcry ut 33. 94,
bútorozott szoba
BialopaMiitt szoba bö\'gy réaaére kiadó, eictleg ellátással. Cím a kiadóben.
89
ház és INÜA\'tlj^N
Jólmenő kocsmával Uilcthái whartí* fnr-galmas helyen, berendezéssel .együtt. Érdeklődni lehet Ssepetnekl-ut 25. ÜT
¦txantkápak nagy yálantékbaa legolcsóbb HorváthnáL Horthy, M.-U 23.
Fiatal.klíbtitokos btnfiaqlnej reidfd, azorgabnaa családba. MegkEieaés: Báss-kereftye, II. óio*Ar.ad, .HorvAUi János. 9!
ÖHÍ_
if> sok pónxt takwt\'it meui ti*
nyomlalaiány^
és hcSnyvcil lapunk
nyonvl^jöban FS-ut S. alatt a"oki Sil«li meg.
aOLITIKAI NAPILAP.
ttlid].: ..«„»««»..». T. *>wk,.la.-. Felelő, kiadó; z.i.t K.roiy. NyoinatotL: . „KSjQ.tumagi K,,l. NfloykanU^
y ,i.i(...ü.\'u.unijyrt.nin3 ,u 11,, oinilítrl l.lf 11 ialal Korul. .1
82a évfolyam, 9. teám.
Nagykantaaa, 1848. Január 13. ktdd
12 már.
ZALAI KÖZLÖNY
olitl(«l mhhf
jTiiliiiiltr\'lf *tmrahi tlh\'iii lm
FeteM. noacstfi: Barbarlta Lajos "o<*" » e«9i» »° <™i\' .
II a helyzet Keleten?
Berlin, Január 13 Liddel Hart ismert angol katonai szakértő nagy figyelmet kellő cikkben intette az angol népet) hogy a keleti front jelenlegi helyzetét ne az . orosz térnyerés túlozott és hamisán értelmezett megvilágításában ma gyarázza. Érdekes módon állapítja meg, hogy ez a tér-nyers-ség »nemcsak a térképen is alig észrevehető\' és stratégiailag je-Icnléktclcn, hanem leszögezi, hogy ez a megnyilvánulás ínég mindig a néniét elgondolások keretén belül történik, amely a lcü harci szünettel előállott viszonyokra való tekintettel 1 az eddigi íámadióvohalat fokozatosai* egy. a tóiL háborúnak megfelelőbb frontra4ielyezi.át
UddebHart fejtegetései azem-mellátható kritikát gyakorolnak az orosz eredménylel entó* sekrev Egyben "korrigálják az angol nyilvánosságnak. velük kapesolatbn táplált reményeit és a keleti front jelenlegi helyzetére vonatkozó, bíráló megállapításai pedig az indítóokok valódi leieméire -mutatnakrá. Érdekes, megállapítani,..hogy az angol szak értői véleménye lényegében\'megegyezik\' n \'német fel-
\' fogással; Ítéletekkel* és prognózisokkal, amelyekből a kelcli
, hadjárat jelenlegi stádiumát illetőleg, a következő\' uralkodó tények \'.adodíjíálc;
t*ir áhoháboru
a szövetséges csapatok a keleti fronton június 22 óta állandóan támadtak,.amely az ellenség megsemmisítő vereségsorozata, után .óriási iérnyeresóghez vezetett.ia támadás néhány
>. frontszakaszon,,.így elsősorban Moszkva..*előt^ .még -oWarr évszakban is.tdvább -folytatódott, nmikorilyenméretü operációkat \'eddig majdnem- - leheteti cn-nck tartottak. Csak\'a szigorútól beköszöntése jelentett olyan had mozddlali akadályokat és nehézségeket, hogy a német feze-tfcég.célszert\'meki.tartotta az évszak-változással előállott körülményeket figyelembe-, venni és úllashábornra .rendezkedett bej. Ezt atrelhatározást a haderő tön ar-ancsnökság december 8-Í -jcWté$e"klfej8zetten\' hangsúlyozta, amennyiben ¦ közölte, hogy a keleti fronton\'a tél előidézte okokra való tokintettel tsak belvi jelentőségű harci t\'sulekmények fordulnak elő. A\'-front áthelyezése téli átlagokra A sikeresen--, huladó német hadmozdulatok\' ntegtóréso természetesen több helyen nem hozott véglegesen \'kialakult freuthélyztetct, éppen ¦•érért az
: il,ll>háboru uj viszonyaira és
Anglia kiszolgáltatta a szovjetnek a Dardanellákat és a Boszporuszt
Holland-India a hadműveletek középpontjában — Celebesz rövideken a japánok kezére kerül — Az angolszászok katonai támaszpontokat követelnek Írországtól — Már csak két kis maláji állam van angol kézen — Mind elkeseredettebb Burma őslakosságának hangulata a. britekbei szemben
KéxrftkertilJt a német megiezálló csapatok ellen elkövetett merényletek szervezett terrorista bandájjta
Celebesz északi réséén a heves harcok tovább folynak. Tara kan-szigetet a japánok teljesen birtokukba vették. A holland repülők állandóan bon> bázzák a japán csapatokat, azonban nem sikerült megakadályozniuk a csapaterősítések szállítását.\' A japánok Menado elfoglalása után megkezdték elő nyomulásukat Celebesz középső része felé.
A Messagero értesülése szerint a Maláj-földön Kuala Lumpur elfoglalása után már csak két maláji állam maradt az angolok <kezében.
A maláji félszigeten folyó harcokról az angol laptudósítók kiemelik, hogy {
i Japánok mind számbelileg, mind felszerelésük éa hadászati tudásuk tekintetében messze túlszárnyalják az angolokat.
A .laptudósítók bnngsulyozzák, hogy ha az nngplok- a maláji félszigetet tartani\'akarják, fel-t ellenül \'több csapatra, főképen pedig repülőgépre van szükségük. Az angol hadvezetés a repül Ögópck hiánya miatt nehezen tudja megállni a helyét és még nehezebben mag akadályozni a, japánok-partraszállás! hadműveleteit. Mindehhez hozzájárul még, hogy a brit csapatokat a csaknem szakadatlanul folyó harcok-kifárasztották, niig a japánok egyre ujabb csapatokat vethetnek harcba. A Daily Express szingapúri tudósítója szerint- a japánok Malayában annyira urai a légitérnek, hogy az angolok, mihelyt repülőgépmotor, zúgását hallják, a gumi-
ültetvényekre és a dzsungelbe menekülnek, mert tudják, hogy nem angol gépről van szó, hanem japán gép az, amely felettük repül.
A Szingapúrban tegnap kiadott hadi jelentés szerint a brit csapatok Scranbantól északra vonultak vissza*, amely, . Kuala
Bengáliában tilos a körmenet és a templomi gyülekezés
Delhi,.január 13
Lumpurtól 60 kilométerre délr« és Szingapúrtól^ 300 kilpmótjer-re északnyugatra felrwik.
Maxihói-diiMitiUML-rlfiíii védttmi .bizottság
• Washington,, január 13 A Fehér Ház közölte, hogy közös mexikói—északamerücai védelmi bizottságot létesítőnek.
Bengália kormánya a légiveszély miatt megtiltott műiden vallásos . körmenetet. A mohamedánoknak és hinduknak a legszigorúbban megtiltották, hogy mecseteikben és templomaikban összegyűljenek. A hivők csak. .egyenként léphetnek bo a templomba és az ima után azonnal el kell távozniuk.
VaehultadJh tívüJtéS Angliában
Amsterdam, január 13 A brit hírszolgálat szerint az óangol-munkaügyi miniszter elrendelte az acél- és vashulladék ¦ gyűjtését,• minthogy a fontos nyersanyag behozatala az Egyesült Államokból megszűnt. Legközelebb törvény jelenik meg. amelynek értelműben Angliában a három tonnát meghaladó vaskészleteket be. keli: jelenteni.
Súlyos eteszrtoaégwket suzenwedtak a bpÍBaHÍatcalk \' támautAauaik allUlmávsl
Berlin, január 13 A német csapatok a keleti arcvonal középső és északi szakaszán a bolsevikik sók támadásának visszaverésével bebizonyították, hogy hiábavalóak az
ellenség fáradozásai, amelyekkel lényeges harcászati vagy hadászati eredményt próbálnak ki erőszakolni. Mindezeknek atá-madásoknak megint csak. az volt az eredménye, hogy a, támadó fél \'ismét .rendkívül nagy ember-, és hadiauyagveszteséget szenvedett. A bolsevikik január 3-tól 9-ig — minden alkalommal ,lcaalább-zászlóaljnyi erővel — 3í-szcr támadtak egy német gyalogos csapatok állásai^ el-\' len. Valamennyi támadás összeomlott a német tűzben és a támadó félnek súlyos véres veszteségébe került.
a néniét légihaderő e földi harcokban bombákkal és Jfegv-vorekkel táraadta a bólseviki csapatösszevonások a t, utánpótlási oszlopokat és az ellátó-táborokat. Német harciropülögé-pek szombaton egy bolsevik! tá madási kísérlet alkalmával magában v kicsiny szentpétervári térségben néhány,perc alatt 50 gépkocsit semmisítettek meg.
Lázonganak az Iraki arabok Isztambul, január 13 a mohamedán.ünnepek alatt olyan súlyos természetű Össze-(PoivtatAs ss &. oldalnál
feladataira való tekintettel bizonyos kiigazításokra.szorult a német támadóékek helyenként mélyen és élesen benyomultak az ellenséges állások közé. Ezek u fonnák azonban,\' amelyek a támadás dinamikájában az ered menyes.operációk legfontosabb elemei, a mozgóhaborti megszűnésével elveszítették stratégiai jelünloségüket,. sőt -helyi megterhelést jelenteitek. a má-
sik okot szolgáltatta az az elgondolás, hogy a starionális háborút állandó térviszonyok mellett a lehető legkedvezőbb időt és szállítást megtakarító utánpótlási bázisokra épitsék át. A támadó hadműveleteknek állóháborúra . való , átrendezése a német: vezetőség szemében célszerűnek tüntette fel, ha az (.\'lüretolL támadóékeket visszavon ju, a frontul ezen múdon
átalakítja, leegyszerűsíti és a kérdéses szakaszokon általában otyan viszonyokat teremt, amelyek a félt háború rendkívüli1 taktikai fel tél eleinek elsősorban megfelelnek.- Ezt ap. eljárást a nénKst.JiadvezetőségsSzabad elhatározással kezdte és.íolylulja mi- is. A korlátozott mozgás célja olyan állások elfoglalás;!, a.vjetyck a csapatok téli pihené-fíirCK dcCen/iv biz-loüil-iüi,t letí-
2AUM.K02t.ONVi
ÓVJA SZEMfrrl
ti v*«4mlj*K hlMlammll *gy 1*1 W* ¦¦•mDva«á4 látaMf--*»*kuaUtamb««.
ZSOLDOS GYULA
ÉrfaiMlw.rtiiifta n lítiieréixaMter,
rö-»i ? (¦ k»fOiw-i*j1w*»»l ¦j«mb»n) 8iw2*ll ztlfcvltncttt, bömilík, ufmtmu mta;
inkább Lehetővé teszik és a hadműveletek elkövetkező folytatása számára legkedvezőbb oí-renzir kiindulási pontéi szolgállatnak.
A szovjet tévadáse
íUen fronlkiiguzitás korlátolt motívumai és célkitűzései a szovjetet nemcsak csapatainak elöretolasáru késztelte, hanem egyszersmind u támadó iniciati-vát is kezében érzi, amelyhez messzemenő reményeket füz. Orosz vélemény szerint a hadjárat fordulópontjához érkezett, amelyet óriási erők latba-velésével folytatott támadásokkal remélnek kritikusabbá tenni és meggyorsítani. A szovjetve-zelöség a német, intézkedések eme hamis megítéléséért már eddig is a lehető legsúlyosabb árul fizette. Célját nem érte el. Elképzelhető legsúlyosabb támadásai sem a néniét frontát-alakitást nem ¦vorsitották, som a tervbevett Jtei eleken hil ki nem terjesztették.
A kelatl front változatlan támadótunkolója
Alnémet keleti frontalakitás Lüdendorff szellemében \'tech-slkai segédeszköz«, amely stratégiai elgondolásokat követel és tesz lehelövé. Klasszikus példája ennek az a nagy front korrektúra, amelyet Hindenburg-Lüdendorff az ellenség közbelépése és tudta nélkül 1*117 márciusában a nyugati harcszinter előreugró hajtásában, Arras és Soisson között, hajtott végre. Itt természetesen teljesen defenzív hadvezetés intézkedéséről volt szó, amely u német védelem feltételeit pár napon belül lényegcsen megváltoztatta és megjavította. Ennek közvetlen következménye, hogy a nyugati szövetségesek már előkészített nagy támadása 1917-ben súlyos veszteségek mellett összeomlott.
A világháború ezen történelmi íronlmozdulatával ellentétben a jelenlegi német keleti frontkörrekfura egy részlete a korlátlan offenzív haditervnek. Jelentőségéi abban kell látnunk, hogy a nagy és általános német támndómozdulatok téli szünetelése első alapfeltétele a kedvezőbb évszakok lwiköszön-lésévcl tovább folytatódó harci cselekményeknek. Hitler Adolf a német néphez és hadsereghez intézell újévi szózatában effclől nem hagy semmi kétséget.
A kcleli front hissu megmerevedésére utalva egyszersmind bejelenti, hogy 1942-ben ismét eljön az akcióbalépés órája, a mikor a már Foganatosított elő készületekkel\' véglegesen megtörik az ellenség ellenállását
Név- éu azQIetéenapostrat
alkalmi ajándéknak
cserepes ós levágott virágokat, csokrokat
efees éven át vehet a rágl
Petermann kertészetben
_¦átaefynnes St_18H
Csáktornya! bizottság jön Nagykanizsára a zeneiskola flgyében a polgármesterrel tárgyalni
Csáktornya és vidékének közönsége nagy reménységgel várja a tárgyalás eredményét
Csáktornya, január 13 (Saját tudósítónktól) A Csáktornyán felállítandó zeneiskola ügye jelentékeny lépésben ha*; Ind előre : a napokban bizottság indul Nagykanizsára, hogy a város polgármesterével letárgyalja az iskolanyitásból eredő és a két várost érintő kérdéseket. A tervek szerint ugyanis a csáktornyai iskola a nagykanizsai zeneiskola fiókintézete lenne, és igy bizonyos személyi és dologi kapcsolatokon felül az iskola pedagógiai és művészi vezetését is a nagykanizsai, iskola igazgatója végezné. Aterv-nek sok lelkes híve van Csáktornyán, mert egyrészt anyagi vonatkozásban igen előnyös, másrészt pedig azért, mert elismert erők intéznék az iskola ügyét az első perctől kezdődet-leg.
A jelek szerint a zongora és hegedű mellett jelentékeny érdeklődés mutatkozna egyes íu vóhangszerck tanulása iránt is, mert az ilyenek itt közkedveltek és diplomás fuvótanárban régóta hiány van. Csáktornya és a kórnyék közönsége nagy reményekkel és bizalommal várja az a tárgyalások eredményét, az iskola megnyitását, melytől nemcsak diplomás tanárok szakszerű zeneoktatását várja, hu-nem a zenei élet megszervezését, illetve kiépítését is reméli.
Itteni meggyőződés szerint Nagykanizsa polgármestere és a város közönsége, valamint a nagykanizsai zeneiskola tanári kara szeretettel és testvéri megértéssel foglalkozik majd a csáktornyai fiókíntézet ügyével, mely a két város kulturkupcso-latait is hivatott elmélyíteni.
A hófúvások Muraközben Is megbénították a forgalmat
Csáktornya, január 13 (Saját Uidósitónktólj A múlt napok nagy hófúváséi és széjtriharai kúi=t-kéziében Muro közben l»hb h**ycn megakadt a forgalom. Így Csáktornyáról Murasjerdoiiely f*W, rala tuia t Mu-ros zent marton és Stridovár leié tu «utóforgeioni .\'./.ime Lei, ló folttal is csak nagy neliessa iehet köxtekedai, A hatóságok niind«nüU sséMikŐru intéz-V«dé?»ket testek az utak megusutát^-stiro es a. forgai»»» es fc*2*»ked4s Sa-
ya rtaíanaágánok biztosítására. Számos munkást á\'ütottak be a hóakadályok eltávolítására és a behavazott uUA megliszUtására. Sok ember jutott ke. oyérhez * tisztogatási munkáknál.
Csáktornyán egyébként sok háztulaj-doaos bázát bór beadta, nem fc»Juk benne és így a luv\'U nem tiszütják VI A i^ndörség «Aket a hiztulajdo-uosolut ulőször figyelmezteti u hól«-fcarítás eWégeztetésére, inásodwcor ¦uoebae már peojbtts telisi) i-ujtjw.
Állampolgári és szociális nevelés
SzSnyl lebM piarista lun.ir előadása a gimnázium Szülők Iskolájában
Csáktornya, 1026.
A vértanú Zrjnyi Mlk86aiak unokája, /i-juyi György, úját okkor a vég*kvn és tartóztatta fel a török hatalom irtó., zatos nyomását. Táborában, a kanóoos úgyuk között, egy 5—0 úv«s fiúcska itaballankndik; a kis M*flos, a késöbbt hadvezér-államférfi, iró és költő. M»jd vúgtutui Játjuk apró JoYOcskáján szoro-san apja mögött, Ví éppen » rabió mjirWóiwkra csapod ki a varból. A csáktornyai kastííybun páncélba ollózott ősök nemek rája. A töröktől zsákmányon rengeteg kopja, kard, a- vár. kerl|>Dn ddhJoZó török foglyok, a vár. istátló gyönyörű tflrök paripái, díszes szerszámai mínd-fmínd a végvári magyar helytállásról besréfeCV. Az öieg f«gj^«rlJsztjtóVtói mást íjem-hall, mknl harcidaWkát és a Zrínyiek nagy tetteit, líz (tát az ." állniiLjjuigári iicvP&s, mely Zrínyi MJBdós egész páíyáját
meghatározta. »
Csak kcyi.\'f.ekjjnik ftdaloU mejj • vyJX-lornyai hősi keiét. Legtöbben az {Oet szürkébb sxéiapél Yáfli..lják ugyan, de a tanulság mégis ugyanaz marad. A ftenyeg az, hogy a polgári elet !eg-szerényebb végvárában is a Uirvéoy lés a rend, a Juifiithatallan kólplesség. uV.jCsitós ós a kozert vaio áldozni tu-dás légköréb«o nőjön I»l a gyermek, A hangsiAy léhát ^gjTtsJo^jíoditl n pót-daadáson va», ineri az áuiompolgári nCvMósen életet irtunk, nvm ellitiomi-tott olméietjBt. ¦ i
F«ek a szótól,\'mCrt ha álíojrrpaltíáJ-i ne\\*aié.srűl liallok, öaköíylwlBnai Vol-laire századának ugyneveaelt Icf.világtf-siál nyelése jut fBszasnbe, melynek csupán az észliez voft Böava, SmrínlCik az állampolgári nC\\*lósl>en u hang. siáy az állampolgári, áJflanijogi isinC-r*ivk írjiijtásán, a kozákét Fiáruara hasznos isme!e;efk taníttalás;in, egj-»il)ek között padani az iíjsápoitvastaláson
ÍS*1?? VÁROSI MOZGÓ Kedden és
13—14-en szerdán
ALKONYAT Aktuális világhiradó
Előadatok kezdete köznapokon 5, 7, 9 Órakor, vazárnap 3, 5, 7 éz 9 órakor.
1942. január IX
l\'olefoii 3 95. iit<
Legszebbet :: legolcsóbban!
van. A rjLSáserköíksi alpokat termi, ueus&an gogöeesi \'umeztök. r-piteni alűarLak, d* az cvastg&iumi példabs-szád iátsjódott le széniünk előtt; s homokra épilolt házdt a töi-(i\'vi».c,n vibaro (isódorla. A vaBáse.lcöícsi aiap, a Yilágnázeu nevelés >ehá)t ié\\. f<Cléiel«, gyökere as állampolgári és szDCiáUs ne^eiéesA. Adjátok meg u csásiáipuk, ami a császára r-\' lsUBp«k ami os Islená.
I^zekn*k e^rebocsátása után o&nA meg köxu>bbröJi, hogy dsí a lefcutaui a -/uV-h biznak &z átiampo>0árl és szoriáUs ne>eiés terén.
Legelső kóveleíuiény, hogy a css-ftádi légkör nemznti és hazatsas legyen. ham«k megleremtásn az iskoúábon eUó-sorbus u/. n. íj. nemzeu tárgyak köt*, lessek? (magyar nyelv és írodakna, magyar törtóaíena én földrajz, tana-ds&mi itmsuetek stb,). As Vikota ugyan ls wbasem wkiu.tli«ti magát üinjeu1**-ket órtö malomnak, haoonN, éppen e tárgyakkaS kapcsolatbaíi termékeny él menyeket akar nyújtani és fiait rá-dóbbcnjeni az egyéni tonuSságoVra h. Vissiuangra viszont csak ugy l-Cái os jisWla, lia számára a taUj *4Ő van készítve, ha nem fásult, kösómbós ifjúság iii padjaiban. A család <.<lÓké-szilö vja efcméayilŐ muokája a kö\\«t. keaO: ; \'Ili
Rezdjak taffán a töruV^ínmitfi. Már a kisdiáknak érenoiu lnüi, liogy a családi és rokoni köteléken *ul agy, íi;ijÜobb családnak, a u«mzetn«k is tagja és ónnak étele, jtúfíao ós Jövöja 0*01 ieliel közömbös számfir3\' A eredeti érUftnélxn hasznait lioxafiw érzés ez: b«>skapcsolódöÍ a magyar sorsközósségbe. í
I-Dérésének fegróvid«bb útja ftlU\'á-Ikiű az otvasmányokon vezet keíesz\'iil A karácsonyfa *«ól teliát n« hjányoí-rók n khebtek Hzámáni cgy-*vy érdekes ítíbestóKs, ncgóny a magyar \'6f-témfJembAl. A hős torát é*5 «yernU*-lólokrj»k DBRjobb tápliUCka ez. Ugyanéi áü — természeteben magosabb teAtvó*-beji — az Idősebb diátokra w. ÖÜ már súlyosabb írásokat is megbírnak. GondoJok például Zrínyi Miklós, Si*-cheoyi István, prohászlta Ottokár, Srekffi GyUb munkáira. Scmbúfé10 t*\' sÖbbi otvasmány nem1 mérkőzhet ereknek a gyermekkori és ifjúkon olvasmányok alakító hatásával. A szenti" nevét talán cl fogják pejejteni, d" ír*-iuik tűz© és hangulata örökre htítfy Mkakbe.
(Folyt, kőv.)
Naptár: Január 13. Kedd. Keai.kst Veronika. Protestáns Vidor. ta. Tsb.U
1942 ; lanuai 13
ZAi.Al KÖZLÖNY
Cipőt ÚlHlW
csak ELEKESTŐL
(Dermata) Hit 13.n
Zala vármegye vasot-dszonyal a közlgazga-tásl bizottság előli
7.íia vármegye UBgnap déháött tor. tolta havi rendes ülését rJr, Brand Siiitor.olispiíii.ehiökWscvai.
Az űAi&pán a . toroltévo\' főispán i.c-vé. jjén melegen íidvűzMtc n bizottság tagi jntt és Őnimmol\'qmJMozett meg nrróX, hogy? a bizottságtöbb tagjiit magos kilftiik-lés ért©.
Ur. Tliassy Kristóf beszart a Mura. köz visszacsatolásának jtfcn tőségéről és szükségesnek tartotta, liogy ír, üj lemtoie*. ¦ in^tkzékl«tly«i jobb esz-szfkt)ltot<\'\'sl)c kürdljcnek. lilső Mtólol© a itniraszerdaheiyi vásutl lild Itelyre. állítása, valamint !1 celldömölki— caák-tornyai, vasútvonal cLsonuigusitá&a — mondotta. Helyeinek tartaná, lia Tapolcán és Balatonfüreden át egyenes összeköttetés lehetne Budapestit*. Az-nl.in az. CgyCs iadók Ismertették jelentésűket, amelyeket a bizottság tudomásul, veit, végül nVCgilakltották ;i törvényhatósági i főbizottságot a nnítt évi tagokkal.\' \' ! f \\
KnltagKmlnlszter. kinevezések
A m: kir,. vaftis- és közoklaiástigyi miniszter Patala István banokazíent. györgyi, Szeidl Játvos 1 Itauiárviroai, Ríicza Ilóta garalxwid, Varga Károly fcfcjűrajki .népiskola unitokat a VII. fizelési osztály 3. fokozatáig, V»r.sí*iyi Ilona nagykanizsai,, Korentsyjié Horvay. Üoua korpavári, Pálfi József nagykani-zsai, ¦ Gosztok József a^tiiszlói. Vár. közi-Irén molnári népiskolai begyet les tanítókat icndcs binitókká, Aratóné Szoptgyörgyi Mária perfoki, Aiiuási Tivadar magypal\'nai. B©a«ez Anna zala újvári, Czuppon Mária krfc,tófffl«Y»i, Csizmadia KátaJtrj bagonyai, Csapomé Varga Ágnes szfntjkmaí,\' Dicső Erzsé. bel zaiaujvári, Dobay lLdU\'.niuracsányi Dómján , Ilona drávavasáirkolyi, Jjöíu Teréz barkód, Cafrijnbos Margit liget, falvai, Galambos Mária rmiraszcnlrn,ti-riai, Goiencsúr. Ilona alsódoui borúi. GuóÜi líajro baltyaiuii, Hernor Valéria bohcai. Horváth Erzsébet ligetvári [> Horváth CizeCSU pruraszeitlrnár-tont,<.JenBi Jeniö aSaódojnbonii, Kn-vátsité Kapitány Ilona. 1 imiraszcrda-helyi, Kókay Mária londvabidvégi,. Krcstsllbanor Mária lQndv»hidvégi, Lo-vassy Károly légrádi. Major Maria kSuzabaxlkal, Marliocseviis Róza afcsó-doinbonii, Bagúcs Ilona dráv*nasíy-falul/ PÜ Margit. dráyavásArheayi Pintér Gizöla drévaíoredi,. Poós Mária ÍOodvavásárhelyi, naksényi Katalin miksavári, Sárilzky Mária kísszabad-kai, SidÓ Sarolta drávacgyházi, Sió Arrna kotort, ¦ Szabó Mária bagonyas. Tóth i.ásíüó tíéi-karöi, V;iko-s Ann& kriitóffo*ítai, varga,.. Etelka bclatincl. Vasskóné KijJinár Klelka perlaki, dr. Végboé Dörfler. Mária.kisszabadkot Vasaké Mihály perlaki, Zoxigoi" I^reoc bagonyai, Zók^ Ferenc muraszentmi-rial, BóTOss ESConora póterjie.íyi ditajiii népiskolai helyettes tanítókat rendes tanítókká kiuO\\Oztű. i ,
naoykaiilisb.láthatja, ¦ rnllyen azépen fest
iVíöa/ íoat, tltsbtít,\' Irnpreynal \' 63 oixal jól\'osale\'ún J4r.
«J«r:llun»«tJ|.uloa 1B. I\'ollilíh Horthy Mlklá- ut li.
"i\'cicíon: 646. Mio
Szülök Iskolája a polgári nőiskolában
A hideg időjárás ellenért is mintegy kétszáz szülő jelent meg n polgári fiúiskolában, hogy a szulök iskolájában résztvegyen. Németh Dezső igazgató megnyitó szavaiban a nevelés hármas problémájára mutatott rá, egyuttul felhívta a szülök figyelmét az iskolai filmoktatás fontosságára. Utána I.ongaucr Imre hittanár tartott hosszabb igen népszerű és élvezetes elő-
adást a nevelésről. A szülök maguk is szinte gyermeknek érezték magukat a helyenként vidám színezetű előadás alatt. Longauor Imre előadása után három oktatófilmet vetített Márk Bertalan tanár, s azegyies filmeknél szakszerű magyarázatokkal szolgált.
A legközelebbi szülői összejövetelt január 18-án. szombaton tartják,
Egyes árucikkek kiszolgáltatását nem lehet más árucikkek vásárlásához kötni
A Kurla nagyjelentőségű elvi döntése
Kivi jelentőségű ítéletei hozott a Knria egy árdrágítás] bűn perben. Egy kereskedő ugyanis vevőinek csak akkor adoli flanelt, vagy barchetet, ha egy-cgyidejüleg müsclymcl is vásároltuk. Elsőtökön az uzsornbi-róság foglalkozott az üggyel. A kereskedő azzal vódukuzelt, hogy a toxlilnagykoreskiKlőktöl csak olyan nionnyiségbim kap flanelt és egyéb olcsó árut. amilyen mennyiségnek megfelelő müselymet\'is vásárol. Vevői közül viszont a müselymet igen kevesen keresték ós igy kénytelen volt a két árucikk eladását összekapcsolni. A törvény-
szék ezen az alapon felmentette a vádlottat azzal az indokolással, hogy gazdasági kényszer hatása alatt esclckedelt.
Ilyen előzmények után a Kúria elé került az ügy, aholíneg-senuuisitették az Ítéletet és a vádlottat bűnösnek mondották ki. A kereskedőt kisebb pénzbüntetésre ítélte a Knria. Az indokolás szerint a vádlott cselekménye áruelvonást eredményezett olyan cikkeknél, amelyeket főleg a szegény néposztály vásárol. A vádlott kényszer helyzete nem mentesíti a büntetés alól.
i*s*i*WY»JWij«»a**aaj»^s*j»J!i**s^
A szepelkl özvegyasszony vadállati gyilkosának döbbenetes vallomása a vizsgálóbíró előtt
Nemcsak az árdrágításért való feljelentés miatt elégítette ki bosszúját a fiatal gyilkos
A múlt napokban megírtuk^ milyen vadállati gyilkosságnak esett áldozatul Beczök Veiulel-né szopetki asszony, akinek torkúi és fejét össze-vissza szurkálta az uton ifjú Benke László községbeli gazdalegény, mert állítólag az özvegasszony nemrégen árdrágításért feljelentette öt és a törvényszék meg is büntette.
Benke Lászlót, a 20 éves gyilkos gazdalogónyt most hallgatta ki a törvényszék vizsgálobi,-rája. Benke elmondotta, hogy igaz, hogy a feljelentésért bosz-szut forralt az Özvegyasszony ellen, azonban már korábban haragudott rá és gyűlölte őt. Ugyanis
megkedvelte az asszony leányát,
aki iránt komolyan érdeklődött is, azonban az özvegasszony ellenezte közeledését a leányához. Ez nagyon feldühösiteíte őt. Mikor a szóban forgó napon
találkoztak az országúton, vallotta a gyilkos, elhatározta, hogy végez Beczőknével.
-- Annyira utáltam és gyülöl-tem, — mondotta — hogy felforrt a vérem, mikor megláttam. Előbb letepertem a földre, majd a zsebkésem után nyúltam. Mikor az asszony látta, hogy végezni akarok vele, letérdelt előttem és ugy könyörgött, hogy ne bántsam, hogy ad nekem egy tehenet, ha elengedem. De én egyetlen vágással átszeltem torkát, majd a fején is összeszurkáltam. Mikor már nem volt magánál, az árokba cipeltem, ahol a nő azonban újra eszméletre tért, mire addig ütöttem és vertem a fejét, majd belérugdostam, mig teljesen eszméletlen lett Ismét, Azután otthagytam az árokban...
A borzalmas vallomás még a vizsgálóbírót is megdöbbentette, aki gyilkosság.miatt letartóztatásba helyezte.
Horváth Lajos
üveg- és porcellán kis- és nagykereskedő
mintatermében ,„ —- nagy választék várja Önti -
Horthy M.-ut 23. Telefon: 047.
hUlÖn asztalokon
maradék árakon
árusítunk
áruház
Adatok Stefániái-Lászlóffy kétzongorás hangversenyéhez
Bemutatjuk Lászlóffy Margitot
aki a Túdószanatórium l\'"v ¦ 1 január i estjén <Cs5 izl>en lép a kanizsai közönség <í; férjév*!. Stefániái Imrével.
Lúgoson született, még !1 magyar világban. Hendkivuli talmtuimit bizonyára nnyjátót (báró puroctty öro-kölle, aki a legnagyobb Ír zeneszerző ükunokája. A Punéit nevOt mindenki ismeri, ..ki komolyabban foj.ialk>w>tt zenével. müvíszí okleielé-l mint Stefániát névondék SzcnSizte osftg és tóhh zenei dl]i(onvi tulajdonosa. Koncerté, zelt LCngyeB., Német- h Sp:inyolor-szágbfiO. Illeni togutóhbi Imiim© senyét Franco és I»t;la;n is mefha*L(hitfk és mindkelion ;i Dcgmftáogebben gratuláltok nolii, rnJnl n sonekart \\«zén>"tó férjenek, l.e^ulóbb l>eslen JitsroU !1 l;illi:.ruióiiia hSajverva. nvén, Dolmiínyi vezt\'u.v-^eie fjatt, Számoi kfllfóMi kritika Europa legjobb női í\'onrorislájának iiiinő-silc\'te, aki « rádióműsorokat figycOa:m.:el kjsorö kanizsaiak Ojíitl sCui loiid Ismeretlen DftvO, hiszen |.tmiár Cfs0 hőiében\' 2 izten is budapesti mikrofon «é kerall.
Párizsban nincs nyugtalanság
Berlin, január 13 Párisi nyugtalanságról szóló hirek, amelyek állítólag a német megszálló hatóságok közbelépését tették szükségessé. Berlin illetékes körei részéről határozott cáfolattal találkoznak. Minden ilyennemű kitalálást, a mely bizonyos részleteiben tankok és gépfegyverek közbevetéséről is beszél, német részen értelmetlennek neveznek. Berlin egyáltalán nem tud olyan okokról, amelyek a fentemiitett hírekre egyáltalán alapot szolgáltattak volna. ,
(ÜPD)
felt «
1!,
tekintse meg raktárunkat 1
Jívitósokat jótállással vállalunk,
T.iif.n Frank nerluazen.
«
ZALAI KOZLONM
1942. lanuár 13,
MÉRLEG
jmmmwXjrnh H\'mleu mér síben ¦TaTflW.fU> gilkuirl juvlliln
I SCHOLCZ JÁNOS I
m4rlaBk«axllö-mnt«r j
I NagykHpIzaa. EötvBa-tér 30 BzAm. |
Elgázolt a motorvonat egy mnnbást
Alkonyat
Igaz, hogy a francia filmgyártás (flősiBr etettél nyúl \'« témáVért ar emberi éö»t alvilágába. A bűn ingoványá. bóí, ar, értelmi világ sötét árnyéka szögleteiből hozza a művészet napvilága elé n mesélt. De a köntös, amiben ezek a nehéz Hei«go|Ú Irancín fflm*k ii közönség «13 kerülnek, mm-den egye; esetben a szinjátszö művészet remete. A francia fftn nrtiü él a filin-lclyelöscgek szédítő végtelen, -Bégével, Nincsenek tömegek, limesének kápráztató diszSetck, nincsenek boszorkányos trükkök. Egyszerű, kevés, de mindig gondosan és természetesen Ik--áíljtolt síin, műihez a stfius-érzék és a fényképezés képhatásai, adják a művészi szé,p ériekét. A színén kevés szeiBpttö mozog, de azok nrcyf a ¦Jegkbehb figuráig, komoly mestere] n rájuk bízott szciepne\'í és m;n<l t*t-ilűck, A csejokmény nenr jár t»e fan-taszljkus vargáitokét az érdekesség fnkii/iivi kedvéért, hanem rendszerint egyellen emberi érzés, indutit. ösztön sziYíetéséböi indul ki és reiludalos vezetéssel, kitérők nélkül hampötygeü azt véltig a lencse elé vili étet-daraboc. Egy-egy .lélektani, jclícm-művészeli riport minden francia flfm, fis ilye,, az Alkonyat is.
Kél össze nem ifHíí ember szereim? n mos* magja. Egy gazdag, magányos. öregSCgényt és egy fiatal, csalódott szegény leányt sodor lösszé a vetetlen. Az őrcrfcgényt a jó szive csalogatja heie ennek a szerelémnek ekvtri erő-vei rászakadt viliarál*. A leányt csak az slhagyatoüsága kergeti - bele, liogy kissé felelőtlenül, kötmycvnuen vállalja a réá zudiáó, zsarnoki szeneiméi. A \'lélektani kórbonctan világál>au jár a »iézü. mig végig ŐÜ a szereplőkkel a szükségszerű kalásziról" kibontakozásul. V film-mese kedvéért Itt-ott meg is lorpanlk a lélektani \'törvény-színiséfetík logikája. Az idős férfinek szinte őíCmberi tabotáttansággaJ lel. ébredi szenvedéllyé mögött azonban úgyis íiiátAvaté értrtomsrerüséget ke-resni, elsöpör, löi\'-zuz mindent maga körül, gyilkol és lielepusztuH maga is.
Sötét, nagyon tótét világ, (Az Atkó-uyal.ban ezért i«in eshetik kifogás ai.i a franci0 fütmeknek OZ a tulajdonsága, hogy majdnem minden jeleneink esti és éjszakai világításban kerül lencse ölé. Az a világ, ameiyten ezek a fii, mek mozognak, nrJmi a napfény, nem a tiszta íe\\*gő világa,;. Erkölcsrajza az élet szomorn, bűnös valósága Ugyan, d« szándéka jó. meri a puszta szenvedélyen alapuló párválasztásbót annak tragikus cálüházottsagát, az erkölcsi tartalmat nélkülöző szerelem félelniCc-, u Vésztőjéből annak ember, toleu szenvedéseit ábrázolja.
(60
BÚTORT
szaküzletben, GÁBOR mfiataxtalosnál
veKjeo vagy rtndtljM. NaiykanliMt, VárMháa-pKlata. SÖí
Halálos kimenetelű szerencsétlenség történt a siófoki vasútvonalon, Kaposvár közelében. Az 5448-as siófoki motorvonal Kaposvárról elindulva, megérkezett ahoz a helyhez, ahol a siófoki vasulvonal a közvágóhíd után elválik a budapesti .sínpártól. A motorvonat vezetője észre vette, hogy egy férfi közeledik a síneken a vonat felé. Jelzed és nyomban fékezett, azonban a katasztrófa bekövetkezett, a vonal elütötte a szembejövő
AlUndó m&serasíMok h«tk8x**i>oka« HuJujioal I. «Storio
6.« Ébresztő, torna. — 700 Ilitek, közlemények, étrend, hanglemezek -10 00 llirek. - M.10 NSmtctkóu vtx->aisŐszolgálal — 12.00 Déli harang saö. - 12.« llirek — 15.20 Időjelzés, IdŐjáráV és vízállásjelentés. — 14,30 Jtirek. — 14.45 A rádióműsor ismerUv tése - 15.00 Arfolyiimhlrek, plad árak, élelmiszerárak — til. ló Időjelzés, időjárásjelentés, hírek, — 17.0U Hírek satovák és ruszin nyeiven. — 19.00 Hírek magyar, német és román nyel-v«n. — 20.00 llirek (Budapest II.) -31.40 llirek, Időjárásjetontés. — 23 00 llirek német, olriss, angol és francia ujaiveu. — 24.00 Hírek,
BUDAPEST 1.
17.13 Rádiózenekar, — ía.iu i-tjj* Lásrfó tir. előadása, — 18.40 i>*uk>-vicsnó Gregor Klára orgonál, — Magyar nóták. — 10,45 Várkonyi Anitán verseket ad etö, — 20 A német Iá-rodaSmi rádió műsorából. — 2025 Két uc szolgája. Vígjáték. -- 22.10 Bultola I-d* tánercnekara és Csorba Dezső cigányzenekara, — 23.25 HengpBmajSk. — 0.15 Őzen az ottium. A VArAUEcresit bajtársi rádiószotípÜáta,
Szerda
atlDAPKST v,
10.15 Szórakoztató z^me. — 11.20 liercsuth Ilona zongorázik. — li.10 felolvasás. — 12.10 A 2. iioiivédgya-iogezred zenekara. — ta.30 Konvé-dt\'ink üzcQliek. a Voröskereszt bajtársi rádiúszolgálata. — 13,45 Ma vészié mezek. — 15,20 Siórakoztaté ziíne. 16.15 A l-eividék, Erdély és Délvidék visszacsatolása tortene lének emlékei, Közvciiiés a Hadimúzeumból. Vezeti Botond üyörgy. Hangfelvétel,
17.15 Dr. Balázs Gyula magyar nó-bik.it zorjaorázik, - I7.:t0 PQtolvasás.
18 Hoiléciy Akos jazz-egyiittese, 18 20 Honvédmüsor. — to.20 Az Ope. raház január 8-í oiöadásának köz\\v-titésc. Háry János. Daljáték négy ku. iandban, elő- és utójátékkal. — Az 1, folv. nlán kh. 20.20 Külügyi ni\'gjpd-óra. - 22.10 Az Operaház e(Loadásá-nnk fűEytntAsa. 23.25 A Rejkoztrtfc. kar, Halmos István énekel. — 0.15 OzCh az otthon. A Vőröskeieszt bajtársi rádiószolgálala.
férfit, A szerencsétlenség helyé* löl mintegy .\'10 méternyire a vonat megállott. Az utasok elé borzalmas látvány tárult: a si-nek mellett feküdt az Ismeretlen férfi, vértől elborított, összezúzol I Ingókkal,
A helyszínre kiszállt rendőri bizottság megállapította a szerencsétlenül jáii ember személyazonosságai : Balogh .ló-zsef kaposvári lakos személyében.
Egyiptom és a pacltlk-hiborn
Tunisz, január 13 A esendcsóceáni háború Egyiptomban kedvezőtlen kő-velkczniónyekel íílézctl elő. A Japánból beszerzett készáruk ériéke a vásárlók ostroma alatt pár óra alatt 40—50 százalékkal emelkedett. Az egyiptomi kormányt a parlamentben már löbb ízben felszólították, hogy léptessen életbe megfelelő intézkedéseket, amelyek az egyiptomi transzportutak megszűnésével előállott anyaghiányok pótlását lehelövé teszik. A kairói \'•Ahram c. újság rámutal azokra a nehézségekre, amelyeket az nj holyzat és :i esendcsóceáni veszteségek Anglia és Szovjetoro szórsz ág, továbbá a lölük bizonyos mértékben függő viszonyban lévő Egyptom számára előidéztek. Ugyanezen lap kiemeli a ¦ Manchester (iar-dian. azon megállapítását, hogy milyen veszély fenyegeti a esendcsóceáni háború következtében a Keletázsiába, Ausztráliába és Ujzélandba irányuló egyiptomi gyapotszállitást.
(UPD)
Sok francia Jelentkezik a bolsevista-ellenen légióba
Yichy, január 13 A meg nem szállt francia területei! nagy számban jelentkeznek önkéntesek a bolsevista-ellenes francia légióba. Ezért a legutóbbi napokban Lyonban, Marsoillesben ujabb csoportokat állítottak össze. A csoport tagjai a bét végén indulnak a megszáll! és meg nem szállt francia (őrületen jelentkező önkénlesek gyűjtőhelyére,
nUtTÉTSalB mű moataik- és ffalalpu ===== cipö-kQIBnlegesságek
nagy wálásxlákban
ELEKESNÉL (Perniata), Fő-ut 13. Telefonj 498,
Gyepmekssánkók
Gye^melr sítalpak
Grünhut Elemér 2.
— (Plébános-beiktatás)
Most ikt.alák be ZaJae^rsregén ,r uj Jézus Szive pfnbánia eásö plébánosát, p, Horváth Domonkost, ferct^. ívjidi házfőnököt. Az uj pfebánoat Készei Imio z.ilalövöi esjxji\'cs-ptebá. nos, Grösz József megyéspiispők kép. viso\'eiél.en iktatta be, aki a szószék, röl fclolv-isla az alapitó^ei:nt és meg. okolta az uj plébánia folá\'ilflásának szükségességét, 1». Horváth köszönetei mondott pchm József preláttifnak fa mindazoknak, akik mimHájukltail iohe. tővé lettek ar uj püebáaia megaUku-Jásái. Az uj plébános Zala niegj-e közszeielcll.on álló cg>\'úai3ége,
— (Áthelyezés a csáktornyai állampénztárhoz)
Dr. Gáspár László paksi átlampénz-tárl fogalmazót és CirVovics Lásdó d«rt«cserj állimpcnzt;iri II. oszt. úsztat a pénzagyminiszlor a csáiktornyai m. kir. adólUMilallioz helyezte át ha. íonló mÍníSségI)On. Mindkét áUám-péáztári tisztviselő már elfoglalta állasát, i \' i . i
— (Állatorvosi kinevezések)
A földművelésügyi miniszter dr. Ka. marás László keszthelyi m. kir. állat, orvosi a Vili. fizetési osztályba fő-állatorvossá, dr. Dómján Feréac esik-lomyol, MthSáovits Béla rn\'rtaki járási állatorvosokat a \\\\, fizt\'lési oszlályba
nevezte) ki. i : ¦ t
— (Zala vármegye Iskolánklvtlll Népművelési Bizottsága)
január 15-én délelőtt 10 órakor a vármegyeháza kistermében rendéi közgyűlési tnit. amelynek tángJyJS: a bizottság io-át—12. évi nuknkyterve és ¦költség vc lós*\'. (
— (A rendőrségre!)
Illés György I. o. rendőrt, a vasúti őrség heQjeilei p-ii-ancsnokát őrmeslcr-ré lépteitek elő, j (
~~ (Altiszti előléptetések)
A m. kir. vallás- és kőzoktatásüg>i miniszter Magyar József és Fenyves József nagykanizsai állaim népiskolai II. oszt, altisztekéi I. oszt. alliszflekké kiuC\\CIije, . , \'. I.
— (A pannonhalmi főapát ajándéka a Balatoni Múzeumnak)
Kelemen Krizosztom1 pannonluJmi főapát, voH keszthelyi premontrei diák, mcgküldle a Balatoni Múzeumnak a Pamwnhalmi szent BOiiedelf-Rend kö\'.cl ezeréves magj\'arországi tőrténe-tél magában foglaló monográfia sorozatát 12 köteUjen (14 darab).
— (Magnyllt a Zrínyi jégpálya)
A József rőherceg utl Zrínyi jégpálya megnyílt. Nyitva délután 2-8 óráig. , , (:)
— (SportszakeIOadAs)
Folyó hó M-én, szerdán «suí 8 órai kezdeltei a Katolikus Legényegyletben s]»rtszakelőadás kezdődik, I-lUt-adó Kristóf Károly szőveUégí edző, előadásra kPrül futbaB-játéJtmudszer, cól-futball, sportszerű életmód, slb. [•"elhívom az összOj suorte.íyesíileteket, liogy minél nagyobb számban jelenjenek meg. (Jertaicscr l*ál szövetségi kapilány. (:)
.942. január 13
thÁJA közlöny
— (Ai állami gépjáróművezető-képzö tanfolyam)
a m. kir. tfíraioloítiai és **jyanjvits. gáló intézetben (Budnpest, Vili., Jó-zsef kőnit 6.) január 26-án esle fél 7 érakor nyiljk meg. nejrús ós a telve-Wl Cí szúkséjjei űrlapok kiadása na. ponUi liételfltt 10—12 Óra közöUTs igazgaíúságí irodában.
— (Ásatások Tihanyban)
Dr. Chotnoky Jenő tanulmányai alapján « m. kir. Balatoni Intéző Bizottság elhatárolta, hogy a tihanyi barátiaké sok környékén megléteid szakértők bCvonásáv.U ásatásokat kezdeményez. Ezz»l kapcsolatban a tihanyi barátlakások helyreáHitása is mogkez-dödfk, liogy a tavasz folyamin, Tihany ujabb \'látványossággal gazdagodjék.
— (Törlik a honvédelmi szolgálatot teljesítők kereseti
és jövedelemadóját)
A pénzügyminiszter elrendelte, hogy a honvédelmi szolgálatot teljesitö ipa. iqsok, keieskedök és más hasznot-hajtó foglalkozást, valamint szeCjemi szabadfoglalkozást folytató személyek terhére kivetett átíulános kereseti adónak a had ha vonulás időtarlamáni és a jövedelmi adónak erre a jövedelem\'-forrásra aránylugosan eső részét törölni kell, íeitéve, íiogy a.hadbavo-nuttnak nincs olyan hozzátartozója, ak) Jielyeito az ipart slb. folytathatta. A pénzügyi hatóságok\' felhatalmazást nyertek arra, hogy «z említett adukat a hadl>avonulfls napjától törölhessék a következő\' í-vi kiélésnél pedig ezt a körülményt az adóalap megáltapi-lásánát figyelembe vehessék, ha a hadbavonult vagy bozzátaitozója hitelt érdemlően igazolja, liogy flz ipurt stb, liadbavonukis miatt volt kénytelen teljesen szüncteltebii és nincs olyan személy, aki őt fotilalkozásiihaű iie.
iyet leejthetné. , r \\ ;
— (Téli gazdasági tanfolyam)
A csatári róm. lúd. egyházközség lűH gazdasági tanfolyam tartására <-n-gedfíryl kért a ÍÓldoiüv«lésugyi minis*: isrtöft, amjt meg is kapott s a tan-fcAyam vezetését dr. Kukuljeric József nyűg. keszthsUyt g-izd. akadémiai tanárra hízták. Az únnepéftyes megnyitáson KatUfli Gyula espe.es-plebános üdvözölte a vezető tanárt, majd az egy. begyült vendégse>eget s a tanfolyam hallgatóságát, kiket kilartásra buzdl-tolt. TóUi Pál levente lelkei szavalata után Kukufijovíc József dr. ismertette a tanfotryam célját s megadta az ósz-szes utasítást a hrfUgalóknak, kérve öketf liogy szorgiiímiisan látogassák az előadásokat. A rendes előadások vasárnap kezdődtek. Az ctfső összejövetel aíkulinávaa táviratban üdvözöllek a földmű \\«lés ügyi minisztert \'és dr. Czapik GyJta veszprémi mfogyés-püspököt. | , .j^j
— (A zalai cseléd bére)
Zaitában 1042-ben is « 100—1940. Kisun alatt meghatározott bénmPgalkipi-tás van érvénylíön. Ezek szerint a zalai éves cseléd 7 mázsa búzát, 7 maisa rozsot ós 2 mázsa tavaszft kap. Földjárandósága 1200 négyszögöl megmunkált szántó és 200 négyszögöl kertföld. Az \'állattartás tofjeson azonos a többi vármegyéjével azzal az űttérésíjal, hogy Zalában a cseléd-\'aluVi és sertés részére minden szúk-ségletről teljes egészében a munkaadó kflteDSs gondoskodni. A penzjárandósága a -íüm cselédnek 60 panfld. A tavaly megállapított munka béi*ken változtatni a koniiányrendelet értelmében D*m is szabad. !
HILD
temet, exhumál, szállít.
Cégtulaldones :
?•rvalits József
teás Tslrfwi M», Ukasi IM-
(PolTtstás BE 1. ©ldalröll
tűzésre került sor az arabok és az angol katonák között, hogy több halott van. Az iraki kormány rendkívül szigorú rendszabályokat jelentett be az arab
lakosság ellen. Az arabok elégedetlensége állandóan fokozódik a hiányos közellátás miatt, amelyért az angolokat teszik felelőssé. ;
Burmában nagy az elkeseredés az angolokkal szemben
Bangkok, január 13 Burmában egyre súlyosabbá válik az angolok helyzete. A japán bombázások szakadatlanul folynak és a lakosság mind nagyobb elkeseredéssel fogadia az angoloknak a burmai őslakossággal szemben évtizedek óta gyakorolt megtorló rendszabályait, amelyek a burmaiak ezreinek kerüllek életébe. A lakosság egyáltalán nem titkolja azt az óhaját, hogy a japánok győzedelmeskedjenek és javítsanak Burma sorsán, minthogy a londoni kormány legutóbb is visszautasította az ország külön féle követeléseit. (MTI)
Lengyel katonák mennek Szovfetoroezorazágból Közép Keletre
Budapest, január 12 Az Esti Újság jelentése szerint Londonban közlik, hogy Si-korszky tábornok moszkvai tanácskozásainak eredményeképpen 25.000 lengyel katonát el-szállitanak a Szovjetunióból. Ezek a katonák Közép-Keletre mennek. (MTI)
Rövidesen a japánok keiébe kerül Celebeez
Sanghaj, január 13 .Miután sem az amerikaiak, sem az angolok nem tudnak csapatokat küldeni Celebesz védelmére, ezért Holland-I adnának ez a gazdag szigete rövidesen a japánok kezébe jut.
(MTI)
t
Holland-India a had-n.ű veletek középpontjában
Bern, január 13 (Bud. Tud.) Londpiii hírek szerint az angol fővárosban meg állapítják, hogy a japán csapatok ujabb tevékenysége folytán Holland-India a katonai müve-letek központjába került. Az atH gólok szerint a hollandindiai kormány számára a legfőbb probléma Jáva-sziget védelme, Jáva a legnépesebb és a legértékesebb a hollandindiai gyarmatok között. Az itt lévő hollandindiai csapatok szániát 200.000-re leszi!:.
Miután Szingapúr után most Holland-India kerüli a hadjraü-vclctek középpontjába, az ausztráliaiak is szempontjaik
erösebb figyelembevételét követelik a szövetséges főparancsnokságtól. (MTI)
A franoi* rendőrség letartóztatott egy nyolowan-tagsi terrorista-bandat
Vichy, január 13 A francia rendörségnek sike* rüll tíU személyt letartóztatnia, akikről bebizonyosodott, hogy részt vettek a német megszálló hadsereg tagjai ellen elkövetett merényletekben. Ugylátszik, sikerült az egész terrorista bandái ártalmatlanná tenni, amely jól álgondolt terv alapján dolgozott. A letartóztatottak Hű liaulle hivel, nagy részük a kom munistákkul is összeköttetésben állott Vichyben számítanak arra, hogy rövidesen közzéteszik a nyomozás eredményét. (MTI)
Angolszász akció írország eliets
Stockholm, január 13 A svéd fővárosba olyan hírek érkeztek, hogy rövidesen angol —amerikai aKciók indulnak Írország ellen, amelyek ki akarják csikarni a katonai támaszpontok átengedését. (MTI)
Tokíó, január 13 Hétfőn délben Szingapúr ellen intézett kél japán légitámadás során lő brit repülőgépet lőttek le, mig a japánoknak nem volt veszteségük (MTI)
Az angolok letartóztatták az USA rúdté htrmagyarüzóját
Bangkok, január 13 Brownt. az északamerikai rádió hírmagyarázóját, aki a szingapúri rádióban a mull szombatig minden reggel szóiolt az amerikaiakhoz, a szingapúri brit hatóságok letartóztatták. A britek czl a lépést azzal indokolják, hogy Brown hirci nagyon borúlátóak és csüggesztő hatásúak voltak Szingapúr lakosságára. (MTI)
nnglla utat nyitott a szovjetnek a Balkánra és a Foldkttzl-teng erre
Róma, január lo A Messagero jelentése szerint az angol és szovjet sajtójolen-
DRAVAVOLGYI
villamos Áramszolgáltató r.t.
iiabiiar-D f s I wl légo s 11 ás minden villamos kérdésben Cssngeryut Sí, telefon 294.
Aremsxémlák flzstéss, rsklamáelók, hibabejelentések Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
UTORT
HETIÉI IME
márkáa butorszalonjában vegyen vagy rendellen. CeMiory-nt 14.
tésekből egyhangúan kitűnik, hogy az angolok teljes mértékben hozzájárultak a szovjet követelésekhez és nagyjában megegyeztek azokban a pontokban, amelyeket annak idején Molotov Berlinben előterjesztett és amelyeket a Fűhrer visszautasított.
Ezek a követelések arra irányultak, hogy a szovjet megszerzi az uralmat a Balkán-fól-szigelcn és a Boszporuson, valamint a Dardanellák felett.
Anglia ezeknek a követeléseknek az elismerésével feladta eddigi politikáját, amely azt a célt szolgálta, hogy Konstaniná-polyt megvédje a szovjet ellen.
(MTI)
Nagykanizsa megyei váius po gármesi erétől,
ad 29/ké. 1942. 111.
Felhívás a il Hz t kereslted okhoz ea pékekhez
Felhívom a liszt és száraztészta árusításával logisUozó OsSzci küj- ea nagy-kcicskcdósci, továbbá a pékeket, hogy a tlnomhszt, kenyérlitzt, kétszersült és száraz tesz U kftazleteUct f. no 14 én az esti zAiáasur iníijtk fel a az erednéayt leg-scsöob 17-cn deli 12 oraig adjak be a r\\üic.iáirt.i Hlvauünoz. A OCjClcntestiex izukseges unspoi a KOzciiáuut lh,.i(..l-i6i ncii keral. Akik a bejelentést elmulasztják, vagy valótlan adatot jelcatenek, a »Z3j/1941. M. ti. az. rendelet alapjln ti nőnapig terjedhető clzarisaal bűntetteinek.
Nagykanizsa, 1942. január hó 12-én.
io4 Polgármester,
ad 29/ké. 1942. I.
k% ríj miami lisztjegyek kiosztása.
A lisztjegyek kiosztása január 14-én szerdán kezdődik és 4 nap alatt, tehát szombaton, belujezfldlk. Mindenki tájékozódjék az egyidejűleg kibocsátott lalragaszokré), liogy melyik osatébolyén ea mikor kell Jelentkeznie a Jegyeiért Kéiem a\'közönséget, hogy az előirt napot és órát pontosan tartsa be, mert a várakozást és tolong&at osak Így lehet elkerülni; és mindenki as OBZtóbulyen vegye at a Jegyeit, mert az uaztás befejuzése után a Közellátási Iliviitui egyéb tömegmunkákkal less elfoglalva s legalább február eleiéig lisztjegy ügy ben senkinek sem éllhat rendéi közönére. Akik tehát nem veszik ét a Jegyeiket as osztóhelyen, legalább 3 hnu Járandóságukat el lORlak veszíteni! Most eggyel több, vagyis d oesté-heiylséget álmodunk fel s as első osztási napra szerdára, óranklnt ötvenével a következő számú Igazolványok tulajdonosai vannak Idézve: A gyUmŐloa-OHomagolóba l-től 45t-Ig, a népkonyhába iBOi-tfll 2230-ig, a Huaztt-lérl levente otthonba 3401-tól 3850-ig, a vitézi Bzékházba 5001-tŐI 5450-ig, a kiskunban! olvasókörbe Tuui-tél 7450-lg,
Nagykanizsa, 1642. Január ÍZ
M Polgármester.
¦MháljroiöU
* »S SZEMÜVEGET """SajtíS ZSOLDOS QTULS
2AUAI KOZLON?
1942, (aBuár 13,
Nigykwlzu iiwnyd vitot polfránnesifreföl,
«52/1942.
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsa megyei várói hivatásos . tazoltoságánál szervezett és Zilavármegye főispánja ál\'al Hne-Texét utján betöltendő, a IX. fizetés! ottlstyba sorozott
tflioltó .parancsnoki
átUsra pályázatot hirdotek.
A minősítésre nézve az 1893. évi I. t.-c, a 180000/1986. és az ezt mödoilló 115.000/1938. R M. sz. rendeletek, valamint a vonatkozó szabályrendelet rendelkezései az Irányadók.
Az állások (avadalmaxáia a ha-üonáHáttii á\'lsml alkalmazottakéval azonos, illetőleg törvényes rendelkezel, szabályrendeletek és határozatok szerint van megállapítva.
a szabályszerűen kiállítandó és a pályázó - által salátkezQleg írandó %•—p.ös okmánybélyeggel ellátolt pályázati kérelmekhez eredetben, vagy hitelesített másolatban a kővetkező okmám^u csatolandók:
1. A pályázó születeti anyakönyvi kivonata és családi átlapolt fgs. xoló anyakönyvi .Családi É\'tesI\'Ö";
%. hatósági erkölc*! bizonvl\'vány, mely a családi állapotot és polilikal megblxha\'óságot Is Igazolla;
3. rnagvar honosságot Igazoló ha-lóaígi bizonyítvány, esetleg a magyar ái!nmpu!g*rs4grt való Igény szabályszerű bejelentésé! (optló) Igazoló akmJnv, honossági bizonyítvány hiányában községi illetőségi bizonyítvány;
4. iBkoai végzetséget éi a hivatkozott rendeletben előirt sza*képcsU tést ignxnló hlxonvltványo*;
5. a városi szolgáia\'hoz általában, Illetve különösen a megpályázol! álláthoz megkívánt szellemi és testi épséget Igaioló ulkeletü közhalóságl tisztiorvosi bizonyítvány;
6. eddigi szolgálatot, foglalkozást, Illetve áltatában előéletet Igazol) ok-
i Hiányok;
7. IgazolanJÓ, hogy a páMzó a tényleges katonai szolgálati kötelezettségének miként tett elegei;
ti. keresitény származást fgszo\'ó okiratok csSifibtintctöjogl felelősség terhének vállalása mellett nyilatkozat arról, hogy pályázó az 1939 : IV. t.-c. rendelkezései alapján zsidónak nem lekfntendó személy.
A pályázati kérelmek Zala vármegye főispánjához címezve a kitűzött határidőn belül Nagykanizsa város Ikialóhivatalába nyújtandók be és pedig a közszolgálatban nem állók által személyesen vagy posta utján, a közszolgádban állók által pedig hivatali felsöbbségük utján. A köz-i szolgálatban ál.ók, amennyiben pályázati kérelmükhöz hivatali szolgálati és minXaitétd táblázatuk csatoltatnék és ax az 1—8. alatt megkívánt összes ¦; dalokat tartalmazza, okmá nyokat csatolni nem kötelesek.
Nagykanizsa város tűzoltóságánál jelen eg tényleges szolgálatban állóknak pályázati kérelmükhöz okmányokat csatolni nem szükséges.
A pályázat határide)e: 1942. évi Január hó 19-én déli 12 óra.
a hiányosan felsrerclt, valamint elkésve benyújtott pályázati kérelmeket figyelembe nem veszem.
Nagykanizsa, 1942. január 10. wt Polgármester,
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
ad. 29/KÓ, 1942. IV.
Tájékoztatás az állami lisztjegyrendszerről.
A öL"í3o/i94i. U. BazyrsnselMtalbe-voz.otfllt állami llsaljsgy rendszerről a következekben tájékoztatom a közön-ségsti
Minden ellátatlannak egyformán havi % kg. fiaom\'Iszt vagy ssáraitéazta Jár. A kanyar fejadag azompsntjábél azonban 3 csoportra oszlanak az ellátatlan fogyasztók, u. m. a) nshéz testi min-kások, b) testi munkások és r) az előbbi kettőbe tiom tartozók csoportjára. A rendes fejadag napi 25 dkg kenyér. A testi munkások ezen a rsndea adagon felül pótjegy utján további napi IS dkg;, kenyeret, Illetve a nehéz toalt munkások a rendes adagon felül még napi 35 dkg. ksnyeret kapnak. Nehéz teatl inuokásnsk csak az számit, aki a rendeletben felsorolt munkák valamelyikében állandóan dolgozik éa ezt a felsorolást kiterjesztően roagya-rázni nem nzabad. Itt rámutatok arra, hogy a felsorolt munkák legnagyobb részét Nagykanizsán nem Is folvtntták. Teherhordó-, szálllté- 4s rakodómunkások, földmunkás kubikosok, favágók, kézjeróvel dolgozó kazánlíUŐk, elektronul*- és autogénhegesztók. vsa- és fémöntők, komencemunkáaok, kézt- éa gépi kovácamunkáBok. valamint n nehéz BzerelőmunkAknál dolgozó lakatosok, vasesztergályosok, kőfaragók, téglavetők, tégla- és csorépaajtolók, gflzninsortaf vasa lé munkások, molnárok, húsvágók, pékipari munkások, kő-mü vesék, betonosok, ácsok, ut-, vaaut-és bldépltő munkások éa a kézt döngölök azonb\'in Nagykanizsán Is vannak; ezek mtnd mhét teatl munkásnak számítanak.
Teatl munkásnak azt kell tekinteni, nkl állandó foglalkozásként olyan foka-sottabh fizikai oróktfejtést Igénylő munkát vógoz, ntnely a nehéz testi munkát végzek csoportjába sorolásra nom minősít, továbbá n ktfzbtztonBér/I őrszemélyzet tagjait és a közlekedési vállalatok (vasul) 4a posta forgalmi személyzetének testi munkát végző tagjait.
Nem minden teatl munkás kapja meg tehát a 15 dekás többletre Jogos tó pót-Jegyet, hanom csík azok, akiknek munkája fokoxoitabb erőkifejtésül Jár, do azért mégsem olyan erős munka, hogy nehéz testi munkának uzámlt-hatna. Hogy néhány példát emlllaek: órások, ékszerészek, tátazorószek, véj-nökök, cipészek, szabók, fűszeresek, röliíMík. borbélyok, fényképétnek atb. nem esnek ebbo n kategóriába és csak a25dekás rendes kenyéradagot kapják.
A iieiió* testi munkáB\'ik és a testi munkások a munkaagójuk igazolása alapján kaphatják csak a 35 dekáé, Hintve 15 dekás pótjegyet s a munkaadó a kiadott nehéz testi munkás és testi munkás Igazolásokról jegyiéket köteles veutnl s a munkából kilépő munkástól azonnal jelentést köteles tenni a Kbxtltá-tásl Hivatalhoz, hogy sz a pótjegyek bi -vonása Iránt Intézkedhessek. De oltói függetlenül maga a munkás is köteleB a kilépéstől számított 3 nap alatt a pótjegyet a KözellátáBl Hivatalban visszaadni, mert különbon megtiflnte-tlk. Ha a nohéz teatl munkán olyan munkába lép át. ami csak testi munkának számit, vagyis caak 15 dekás pótjegyre Jegoait, a 35 dekás pótjegyet
3 nap alatt köteles visszavinni n Közellátási Hivatalba, ahol azt 15 dekáara fogják kicserélni. Pótjegyet egyelőre csakli azok kérhetnek és knplmtnak, akik kék jegyek utján már eddig Is kaptak felemelt adagot.
A következő Jogyok vannak rend-szeresltve: A finomliszt- és kenyérjegy. Ezek n rendes Jegyek. Euy papírra van a költő nyomtatva b mindenki egy hónapra ogyet kap. Mindegyiken van
4 drb IJnom\'tszt\'BzcIvény darabonklnt 50 dkg. finomlisztre és annyi darab darabonklnt 25 dkg-os kenyérszelvóny, ahány napos a hónap. Pótjegy Ez kétféle van. Az egyik annyi darab 35 -\'kfí-oa kényé razel vényt tiirtatmas, ahány napos a hónap. Ezt a nehéz testi munkások, továbbá a terhes és szoptatós anyák kapják. A másik pótjegy annyi drb 15 dkg oa kenyérárai vényt tarlal-maz, ahány napos az Illető hónap. Ezt a testi munkások kapják. Váttójegyek. En 3 féle van 16 szeMnyts tésztajegy, Mindegyik szelvény 3 dkg. lisztből készült tésztára Jogosít. Est egy drb 50 dkg-os le nom járt IlaomUszt-szelvény
ellenében lehet \'kapat vagy • kijelölt trafikokban, hol az Atcsoré\'éaért 4 Iliiért kell fizetni, vagya KÖzollátá*! Hivatalban, ahol ingyen cserélik át. A \'KöreitAtásl Hivatni aronhnn n célra cs\'kls a pénteki napok délutánién áll a kÖzön«ég rondelkuzésóre. A 12 szelvényes téwtnjrry. Rxt két drb 25 dkiros le nom Járt konyérsrelvény ellenében lehet kapni a* smlltott holyekon én módon. Mlndwylk szelvénye 3 dkir. Ilsstbél k*S7Ü1t tAsztira logoalt. 5 szelvényes kenyérváltájegy. Rftt két drb 25 dkR-oa 1« nem JArt kényératelvény el* lanéhentshnt kapni as emi|tett holve-kon éa módon s mindegyik szelvénye vtifty 8 dkg. kenvér. vshv 1 dhssamly*), vdfv 4 dkg. kAtiZAnMt vásárlisAra JoRostt. A pőtjogyaket váttójegvekre nem leh^t beeserélnt a a nagvkanlzsal ítnomttszt. Illetve kenyéraaetvényeket csak Nxgykanlzaán lahat váltéjogvekre boeáftrélnl. de nz így kiadott váltófe-gyek vendéglőben való étk^zéaro az ogAaz ország területén érvény>b»k.
Akinek gahonalapja a vAmőrlétl jo-go»ultsAgn van nom kaphat és nom vehet fel ilsztlojryot. Ezek ugy Juthatnak TáKÓJeirvhez, hogy elébb Icgaiáhb
1 ka flnomilflztflt, vagy 1 kg. kenvőr-llBztet beázolgáltnInak vitéz Tóth Bőin HaztnaBykercHkedöbör. Klnlzs\'-u. 2.) « h tőin kapott Igazolvány e\'lenéhan ad n réazUkre vált^Jegyet a KözellátAal Hivatal és pedig 1 kg. finomlisztért z drb pgyenkint 16 szelvény** tészta-ffgvet. 1 kg. ksnvérllsztért pedig v«gv
2 drb S azalvényea konyérváltójegvet, vajry pedtg 2 drb egyenkint 18 szelTé-nyaa téntajejryat
Az olhatt szamályak finomliszt- át kenyérjeívél n háztartáa feje haladéktalanul köteles « Kö/p\'lAtáwi Hivatalkor vlaazxftzolgáltatnf. Katonst szolgálatra behívott etryének la kötelesek Jegyeiket vbuwszolgáitatof. De ha ¦ bevonult eiryén nem vesz réazt a katonai k9zétke7éaben és errél a köz-étke7ést bhottaAgtól IgasolvAnya van és NaorykanlzaAn szotgil, akkor megtarthatja a Jegyeit.
A Jegyeket a k«reakedók és (nsro-«i«k, amíg készletük van, beváltani kötelesek, terméar^teaen készpénzfizetés ellcnéban a a klRzolaAltatáat nem tehetik attól lUggővó, hogy a vevő más Anicfkket la vásároljon.
Akik a rendeleteket bármi toktntst-ben meg«z«fclk vaoy ktjáta»ák. fi hónapig terjedhető elzáráasal büntettetnek.
Nagykanizsa, 1942. Január 12. isi PoItTármeate».
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
ad 29/1042. Ké.
Felhívás
Ai Sine« llntker«*kedékh8s, pikókhoz, vendé»lát& ipari flicmek, tltili- én at tltiti étkasd«k éi konvIktdMk vo/.ttűítio*.
Felhívom az Ösazoa fdazerkeroakedö-ket, rékeket, a vendéglók, kávéházak, kávémérések, kltőzések, kocsmák, kaolinok, cukrászdák és egyéb vendéglátó Ipari üzemek vezetett, további n dsztt-ó.\'t altiszti étkezdék és konvlktusok vo-zetőlt hogy t. hó I3án, keddon eato Vtl órára teljes számban éa pontos Idöro JolenjcAük meg a városháza tanácstermében, ahol a KözollAtáat Hivatal vezotŐJe iBiiiertetnf fogja n 9230/1941. M. E az. rondeleltol hatálybaléptetott nj állami tiszttegyrendszer Összes tudnivalóit éa a tennivalókat Már ozuttat figyelmeztetem, a felsoroltakat, hogy Január íft-WI kozdve finomlisztet, ke-nvórllaztet éa flzára^táaz.tAt, rend?s éa különleges kenyérfajtákat, zsemlyét, valamint egyéb megengedett sütőipari készítményeket fa kflnyértészlából kó-azftctt pereo kivételével), továbbá vendéglátó Ipari üzemekben, tiszti étkezdékben és konviktuaokban ksnyeret, főtt téeztát. vagy kelt tésztából készült Rflteményt bárki részére Is csak ható-ságt Jegy (Unomllsstlegy, ksnyórjegy, kenyérpótjpgy, váltnjegy) ellenében azahad forgalomba hozni, Illetve kl-szoIgáltatnL
hagykauizsa, 1942. Január 7. bt Polgármester.
I— iimm *-ri
¦ladsnkl « ksáyl kewkedÖka<á I és IpamokwU ssszesa« bel \\ 1
sgfjDlilahaU I befarótiót kerw 0», Hölzer Pálné, Sugár-ut it/d. J07,
Üg y c i Mf MtsU hat 0 lel ve ia Horváth tlTtgüitet Horthy M.-a 23. 101
Tisztességes, ssorgalmas, megbUhaM mlrrJsnenlNÄnjrt jótlietésssl ssonasbs vagy febtuár 1-rs felraszek. Szabd Antal, líöWöi-tír (. 112
SsöllÖtöi\'üiäiyi» borseptfit, AllSDdóu o Itgmagmbb áron átveszi as Uludvart Szesztóide. S4
Eladó egy könnyű szintalp Bálhoiy-ulca 22. 103
Bgy Jobb nőt bunda eladó Zrínyi M.u. 26., ajtó Ö.
110
HÁZ ÉS INGATLAN -
léi menő kocsniAval Üzletház «lade tor-
Salmas helyen, beiendesésael együtt ílr-cklödnt Ishet Sxepclaeki-ut 25. «7
Qr-afdlöUHb-Iiáuzakédö MlndeiuAI IntormAI|a.eatvaa-t*eflQ.Nsgyluniiiii ostah faacaár 18,-álg laaa.
K4nelt legolctóbban keretezi, Horráth Ujos Horlky M. ut 23. . I
/4
t/t 1 ^ssS4*Ol»»^^
Jiii^hsiíilwter
\'•a 01 il
VII IwsWsmwsm
] 1 is sok pónzt 1 takMrü m«h,\' h. iinyomtotvány-1 «xaksaffleiet 1 ém. kÜMtyueilt 1 fő-ui íi. átall 1 r«ndeli x«uq.
zalai KtaZLÓNV
Kiadja: „KSisszBasiglR.T. Ncaykifllzsa1*. PelolÖe kiadó: Zaiil Kársiy. \' Nyomatott: • „Kozu-wrinHául^í. .Hsnyiyiiize-V\' Fit ny^^Úüjaii^-HsjyiiaulMufi
(Nyoműáért tsisiv riisi\'Kartáj ¦
82« évfolyam, 10 tiam.
Aro 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
l UxtWvaUli Ftat L náa. ~ MBj áuatto.
POLITIKAI NAPILAP
Pélelo* Kterkeazifl : Barbarita Lajos
KKSIIiolfad «n: ecr btaapra X twuri W> I
oftgYodéTre 7 peügö 20 Mllér. Zítjrm ¦sámThótkSznap 12 öli., uoinbatoa M
A brit hegemónia vége
Irtai Ktlcuiín Fercnii
Ma már valóságos közhely azt emlegetni,\' hogy világtörténelmi időket élünk, hiszen a világtörténelem nem egyéb, mim maga az örökké fejlőt lő, változó. átalakuló élet. Világ-lörténclcm czekíszeririt ükkor is van, litt nincsenek u. n. világ-lörlénClmi események, mert az élet nemcsak a habomban, hanem a bőkében is fejlődik. A >világtörténelmi idők -kel inkább\'csak az élet változásainak drámaibb ütemét, a bevett életformáknak viharos átalakulásai! akarjuk- érzékeltetni. Ilyen szemlélet mellett á mai nemzedék valóbán yilnghi-stórini események szemlélője és cj>elokvő tényezője, hiszen szemei előtt a legizgalmasabb film ütemében peregnek le olynn események, amely marói-holnapra mcgvál-loztatják\'a világ képét.
Japán"ni háborúja az: angolszász hataln\'iakkal ilyen szempontból vnlöbon drámai ford\'u-lalot jelent a vergődő világ;sor-sábun.
¦A" háború-egy uj világrendért folyik, de ezt a célt esaíefa\'répf világ urainak legyőzése utján lehet megvalósítani.
A jelek szerint az uj világ a régi világ \'legnagyobb hnlalmá-nakj a brit inípérnimnnk legyőzésére töroKszik\'.
Anglia évszázadokon át kétségtelenül a világ legnagfyobb hatníhiit, a vjlág\'iga\'zi ura volt. Amerika felfedezésé, kitűnő földrajzi- helyzete és 1 népének egészséges kereskedői ősztőho alapították meg> aránylag igen rövid idő alatt ezt a világhatalmat.
A portugál és spanyol hegemónia és a németalföldi világuralom után egy-kcltöre a brillek kerüllek a vezető népek élére s bámulatosai, fejlett reális érzékükkel r csakhamar ki tudták építeni a mai brit-impérium szinte megrendithetetlen alapi jaüj
A XVI. század vége felé Erzsébet királyné . megalapítja Angija tengeri hatalmát, a XVTII. század\'elején pedig kialakul a brit gvármalbirörta-loriYj melyet tfvtízcdrŐl-évtlzcdrc jftbbffir és jobban\' kiépített\'\' nz" angolok gyarmatosító tehetsége.
A brit hegemónia csakhamar kiterjedt mind az öt világrészre s ma is uralma alatt\' tartja a világ területének több; mint kétölöd részét.
Egy Ilyen nagy birodalom megszervezése, fenntartása , ós biitösifása tagadhatatlanul rerfd kívüli képességeket, a vezetők és ja nép rátermettségét és ösz? lönős hatalmi törekvéseit kívánja meg, Az angolokban mind
Ciano útban Budapestre
Ma hajnalban Indult el kíséretével a római pályaudvarról
Budapest, január H A MTI jelenti : Horthy Miklós kormányzó és a magyar királyi kormány meghívására Conte Galeazzo Ciano di Cortei-lazzo olasz királyi külügyminiszter folyó hó 15-én, csütörtökön többnapos látogatásra Magyarországra érkezik;.
Róma, január 14 Ciano gróf olasz külügymi-
niszter ma hajnali négyed lóra- j kor indult el Budapestre. Ugyan ezen a vonaton utazik Máriássy Zoltán rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, Magyarország quirinali követe. Ciano kíséretében utazik az olasz külügyminisztérium politikai osztályának vezetője, az elnöki osztály vezetője, a protokollosz-
tály helyetles vezetője. Az olasz sajtó képviselői között Budapestre utazik Ansaldo olas/, köz-Író és Barom főszerkesztő.
Ciano gróf külügyminiszter búcsúztatására megjelentek a pályaudvaron a quirináli magyar követség tagjai teljes számban és az olasz politikai élet sok vezetője.
Argentinat Brazília és Chile ellene szegül Roosevelt hóditó tervelnék
A japán bombázók nagy károkát okoztak Szingapúrban — A genfi egyezmény ellenére elsüllyesztettek egy kórházhajót — Megtorpedóztak egy USVgÖiöst Japán csapatok átléplek Negrl-Szembilam határát — Az angolok Maiakicába vonultak vissza
Japán tengeralattjáróit elttlllyesztettek egy amerikai repQlogépanyahájót
Tokió, január 14 Tegnap délulán egy japán harckocsi-egység a menekülő ellenség üldözése közben átlépte Negri-Szembilan-állam határát. A brit erűk sietve Maiakkába húzódnak vissza.
A legújabb jelentések szerint a Batang-f él szigeten folyó harcok döntő ütközetei az OÍonga-potól 20 kilométerre fekvő hegy ségekben játszódnak le. Az északamerikai és fülöpszigeli csapatok minden eszközzel meg
akarják védeni a félsziget keféli részét. \'
Japán katonai körök azerlnt ez az utolsó ellenállás és az htanl ellenséges állások meg-törésével megpeosötelödlk a félsziget sorsa.
Az ellenséges harcierök létszámát még mindig megközelítően 50.000 emberre becsülik. Japán lapértesülés szerint a japán katonáknak alig leírható erőfeszi léseket kell tenniük.
Megkezdődött a harc a Burmába küldött kínai csapatok és a japánok köpött
amelyeken megvizsgálták a súlyos helyzetet. A tanácskozásokon részt vett Wavel tábornok, a szárazföldi haderő parancsnoka. Hart tengernngy, aki ten geralattjárón érkezett és több magasrangu angol-amerikai tiszt.
Róma, január M A Popolo di Róma értesülése szerint Thaiföld és Burma halárán is harcok kezdődtek az odavezényelt kinai és japán csapatok kőzött. Ugy tudják, hogy a csungkiugi kormány 200 ezer főnyi kínai katonaságot küldölt o burmai ut védelmére. Ezeknek a csapatoknak az a feladatuk, hogy támadást intézzenek Francia*índokina és Thaiföld ellen.
Róma, január 11 A Messagoro jelentése szerinl Batáviában angol-amerikai katonai tanácskozások!\' tartottak,
Nagy rombolásokat wé-gextek japán repŰB&fc Szingapúrban
• \', , Tokió, január 14 Tegnap délután a japán haditengerészet repülőalakulatai a rossz időjárás ellenére ismételten bombatámadásokat intéztek Szingapúr ellen. A katonai be-
rendezésekben nagy rombolásokat figyeltek meg. Valamennyi japáj) repülőgép visszatéri támaszpontjára.
A bolatftwlxmuat aemmtfeío korlétoxáa nam ér| az angol birodalomban
Berlin, január 14 Jelek mutatkoznak arra —• Írja az NST diplomáciai tudósítója —, hogy, az : angolszász felfogás szerint szalonképessé vált bolsevizmus a jövőben semmiféle korlátozásnak nem lesz alávetve az angol birodalmon belül. A délafríkai kormány hozzájárult például ahhoz, hogy küldöttség menjen Szovjetoroszországba, amelynek tagja lesz egy orvos, egy szakszervezeti képviselő, egy háziasszony, egy munkás és egy földműves. Az előzékenység a bolsevista propagandával szemben — irja n diplomáciát tudósiló —. éppen a Déiafrikában Uralkodó társadalmi, faji feszültségnél fogva halálos veszély lehet az ottani kevésszámú fehér lakosság számára.
Lemond a mosthvat angol nagykSvet
London, január I t Chrípps. moszkvai brit iragy-(FolvtstAfl ar ft oldalon)
ezek a* tulajdonságok valóban megvoltak.
De az élet ő;\'ő,k. törvényszerűsége\' kikerülhetetlen logikával
minden , hegemóniát. minden világuralmai már eleve összeomlásra, itél. Minden hatalom előbb-utóbb eléri saját fejlődé-
sének legmagasabb jmntjál, minden vagyon saját ériekének ¦utolsó\' fontját.
Angija is eljutott addig a
zal\'a^lkozlonvi.
UTORT
HETTEIIIBE
márkás bu.orsxalonjábfto vegyen vagy rendeljen. CMagtty-wt 14.
pontig, amelyen Ini már csak visszaesés állhat be a bril impérium sorsában.
A háború napi hirei legalább is arra mutatnak, hogy a brit hegemóniái Amerika szeretné átvenni, amely már évtizedek úla különben\' is komoly veszedelmet jelent a brit világhalalom számára.
Kélsiíglclen, hogy Anglia a jelenlegi háborút esnk ugy tudta már eddig is vezetni, hogy kénytelen volt Amerika jelentékeny segilségél igénybe venni. Felbecsülhetetlen mennyiségű hadianyag került át a háború eleje óta az l\'jvílágból Angliába s csak ez az anyag tette lehetővé Anglia ellenállásai .1 mai napig.
Amerika mindezt nem rokoni érzésből, hanem saját külön világuralmi helyzetének biztosítása érdekében, olyan külön eltenszolgáltatások fejében vállalta, iimelyekel Amerika alkalmasunk hisz arra, hogy világhegemóniájának alapjait megerősíti.
Anglia egymás után kénytelen volt Amerika részére olyan tengeri támaszpontokai átengedni, amelyek fájdalmas megalkuvást jelentettek a brit világuralmi önérzettel.
Anglia kénytelen volt beleegyezni abba, hogy a Csendes-óceán uj hadszinterén a világhírű angol flotta felelt amerikai parancsnok rendelkezzék.
Anglia kénytelen volt tudomásul venni, hogy egyik legnagyobb dominiuma, Ausztrália Amerikától kért önállósága érdekében segítséget.
Anglia kénytelen volt a legutóbbi moszkvai értekezleten Sztálin részérc a habóru utáni ujjárendezés kérdésében olyan megállapodásokat létesíteni, a melyek homlokegyenest ellenkeznek ennek a Kapitalista világbirodalomnak létérdekeivel.
Mindez azl bizonyítja, hogy Anglia nem ura többé önmagának és oly elhatározásokra kényszerül, amelyek már önmagukban hordják\' az évszázados brit hegemónia közeli végét.
A bábom még javában dul. .lupán belépésével az egész drámai játék olyan uj fejezclvilirz érkezett, amelyek teljésen álle-kinthetetlenné teszik a végső ki-Fejjés időpontját.
Egy azonban bizonyos: Anglia világhegemóniájának vég* lesz. a brit mvperium súlyos áldozatokat fog hozni s világhatalmi i>ozicíójál kénytelen lesz átengedni másnak... *
Hócipő, hócsizma
bevásárlási könyvre
Hlltóuylnól, Fő-ut 2.
12 családi báz épül fel az Idén sokgyermekes szegény kanizsai családok számára
A polgármester nagy szociális munkája
Dr, Krátky István polgármester nagy szociáMs érzéssel már eddig Is hat családi házat építtetett fel Kanizsán sokgyermekes szegfny családok ríszére. Most, hogy az ONCSA-a\'ap lehetővé telte az akció kiszélesítését és Nagykanizsa Köz|óléli Szövetkezetének mintegy Ü50.0Q0 pengő áll rendelkezésére a különböző közjóléti és szociális célokra, az idén további thenkét családi ház felépítését álll\'otta be programjába, amelyek a tavaszi idő beálltával kerülnek felépítésre. Nagy áldás a sokgyermekes szegény munkáscsaládok restére egy ilyen ház, amely a mai egészségügyi követel menyekre különös súlyt htlyez. Ugyancsak 12.600 pengőt állított be a polgármester hátassági kölcsön céljaira, amelyből fiatal párok fészekrakását kívánja
elősegíteni. Egyidejűleg megindult a nép toglalkodatáíára irányú ó akció is. Igy többek között rózsafüzér k.\'szílö háziipar, amely sokszáz leányt, asszonyt és gyermeket fog tudni foglalkoztatni, bongyor-kendö kötő háziipar, airely nagyon sok szorgos női kezet foglalkoztat és a mai nappal megindult a Sugár-uton felállítod háziipari mfntamühelyben a kukoricaháncs-feldo\'gozó háziipari tanfolyam.
Dr. Krátky István polgármester nagy szociális munkája csak folytatása annak a szivmunkának, amit a polgármester eddig Is a város sze-gényaorsu néposztá\'ya érdekében nagy megértésnél kifejtpft.
A folyó év Nagykanizsán a szociális munka és alkotások esztendeje lesz. ¦
Berlin erélyesen visszautasítja a német megszálló csapatok kegyetlenkedéseiről szélé szovjet rémbireket
Német Illetékes hely ördögi félrevezetésnek bélyegzi a vörösbetyarok aknamunkáját..
Berlin, január 1 i • A lakosság pusztításáról és a megszállt szovjetorosz területek német hatóságainak kegyetlenkedéséről szóló ni Molotov-tegyzéket Németországban rend kívül élesen utasították vissza. Az egész jegyzéket »ördögi fél-revezetési manővernek* bélyeg-zik meg. Most minden mozzanatot, amit kegyetlenkedésnek lehel nevezni, a német csapatok rovására ír, jóllehet
maguk a viaszavonuló botsa visták a bünöaök. Még emlékezetben él, hogy a német es a Birodalommal szövetséges csapatok hírszolgálati szervei már a háború első nai>-jától kezdve megrázó képekben vázolták a Szovjetunióban uralkodó szörnyű nyomort és
a bolsevista csapatok határt nem Ismarő rombolását. Nem merüli a feledés homályába az sem, hogy a világsajtóban nagyon sokat foglalkoz-tnk a szovjet romboló-módszer stratégiai és praktikus jelentő* négévcl. . i
A pusztító metódus első pillanattól kezdve tervszerű alkoló eleme volt a szovjet hadvezetésnek.
Német megítélés szerint ezen megállapítás helyessége abból is következik, hogy Sztálin annakidején kemény formában adta kí ismert rendelkezéseit és
a partizán háborúra vonatkozó parancsát, amelyeknek keresztülvitelét a legnagyobb szigorral kény szeritette ki Ha most a Szovjet azon vidékeken, amelyeket a német csapatok kiürítenek, csupán pusztaságot talál, ahol a civillakosság sem találhatja meg életszükségleteinek legelemibb feltételeit,
ütiját romboló taktikája ;,gyQ-mólosát élvezheti.
A német megszállócsapatok bűnösségének kitalálását Németországban á legnagyobb határozottsággal visszautasítják.
Jogosan várhatjuk, hogy német részen alkalmat fognak találni a szovjet rombol ások tervszerűségének hiteles bebizonyítására. 1
(tipnj
u,í!BWr* : Jaau4-\' H- Szerda. Rom. kat Hilar pk. Proteatana Bódog. Izr. Tob. "?5.
Január 13~14-én
VAROS/ MOZGÓ
L22* LiiÍ\\L\'tt sknekl
ALKONYAT ] Aktuális vtlághiradő
Kedden és szerdán
Előadások kezdete köznapokon 6f 7, 9 órakor, vasárnap 3> 5, 7 és 9 órakor.
ím- január 14
A Iflzollóparanosnokl
állás betöltése
Hosszú évekig tartott,tmjg végre ic. betűvé vált a tü»*nilésreK sznbalyrer,.
jóváhagyásával kJijxsolatban pályázat kiírása a-IX. fizetési osztályba sorozott nagylüuolisal Ittyntásos túzóltó. parancsnoki adásra. A pályázat határ, ideje január 19. déli VI óra.
Ktldíg egy póíyáral érkezel! be H |K)\'lgilriiiesl«ri hivatalhoz: -Vccscra Ari-lal hivatásos kanizsai lütoltéfctügyMű pftryAiala. Nem tudjuk, nkajx még más pályázó ktvnle,»ki a kiirt tűzoltó-parancsnoki állasra reflektál, nem js fontos, csalt n város közönségének oszlathin véleményét tolmácsoljuk, amikor ebbel SS alkalomba\' ráfawta! tuok Vecsera Ástál hívatásos tűzoltó, feingyeló\' kb. tÍz»nliárom esztradős nagykanizsai szolgalatára, aki a legöe. Iifizebb körülmények és visjtooyok mtíltett rendotet\'eiiai kstnrtolt munka, körében. Yecser.i AutftB messze az\' átiUgoo falai végzett munkájával oem-csak a kanizsai luvatásos tűzoltók SZUVOnsMt emelte, nemcsak egy elsfi. rendű öflkénles tazoütólestiateiet for. máíft, hanem megmutatta milyen pom. pás tűzoHóságol lcliet teremteni a \\-idek •anyagáboK Es míg dr, prack István főparancsnok tfcőtendü tévé-kenységév«i fl legmodernebb tűzoltó-Mszerolcssel látta ci n nagykanizsai 10zolióságot, példái adván más városoknak a tűzoltó fejWsztósre, a s»rek modernizálására, addig V*caen> Antul [eCúgyeM egy miut.i-tűzoltóságot állott Nagykanizsának. A legénység modern kiképzés*), a inal kúveleÖmények-iivii megfejelő kioktatása, stb. az ö lankadatlan munkájának eredménye. A Unottóság lóbbl intézményei \'is oltod Vectayá Antal sokoldalúságáról, kiválóságáról beszélnek. Ami pedig » létoltalom Qgyé> i1Mi„tinjuk b^yb»a és vidéki széV-\'sköro .szolgálatát, szak-sivra és .C-\'i-- ¦ munkáit mu ími vonaton; VecseVa Antal lU olyan tevékenységet lejtett ki, liogy üiotékvs hnlyön is felfigyellek kipróbált munkásságára. Vet-f*Ta /VntaL Idügyelö tehát az az cgyénisrg, Akiro Nagykanizsa tűiofttó cs légoltalmi agyét nyugodtan bízhatjuk.
Amikor a líizotlóparancsnoki állás bel öltéséről van szó, Nagykanizsa vá-ros önmagát becs&K m»g, Iw. azt a férfiút segíti be a parancszto\'ki állásba, aki, 13 éven ál ezer tanujdlét adta rú-(ermettségónek és ItmkadaUan munká-JáoaV.. Vccsera AnWk a legsuiyosal)b kflrüimén\\*k kftzótt is tecauMM kj. tartott a vártán, mert rendöteüeníil bízott a város közönségében.
Meg vagyunk rólh gyŐz^Wve, hogy Vcci»ra Anlat muxnotoldSja a legilieté-kCs«bb hatyen is elismerésro tahli, Díjkor a tanoitopariiaicsMoki áUas b«. törlésére sor kerülj
Ingyenes német nyelvi tanfolyam
\\ zaílavármcgj«i iskolánkmill nép-fnavcCeci bizottság rendezésében 1842 január 16-án e8te 7 óraikör a nagykanizsai Kozgouyi utrni «Oenii iskola földszint 2. sz, tantermében kezdők és haladók részére uj némBt tanfolyamok nyílnák meg, jejenlloozöi lehet ugyanakkor ugyanott. A tanfotyfatipk tevejen ingj-cnesok és,heti két órában (kedden és péntekm) 7-8-ig foftTjak.\'
"""" Dérlmit
tekintse meg raktirnnkatl
Javításokat jótallóssalvállalunk.
Ml. ffsaUE Eöirtn-ter 2/a
1942 Itnuir 14
ZALAI R6ZL0NV
Kedd, szerda és péntek hústalan nap
Vendéglőben egy személy csak egy adag levest, hust, tésztát és sajtot kaphat
Festessen Tisztíttasson
Pálesics-núi
losskTai tervek Berlin kesében
Berlin, január 1* A* Wilhelmstrasscn szerzeit értesülések szerint a berlini; kormány pontos információkkal rendelkezik Eden angol külügyminiszter moszkvai tárgyalásait illetőleg; A hirék szerint Berlin nem mulasztotta el az alkalmai, hogy a moszkvai határozatokat nz érdekeli kormányok tudomására hozza. Mint emlékezetes, a moszkvai megbeszélések legfontosabb pontja az a megállapítás, hogy a nyugati szövetségesek győzelme után nem számolhat minden európai állam függetlenségének visz-szaállilásával.
Berlinben a rendelkezésre álló információk konkrét tar-talmát illelóleg a Wilhehnstras-se nem iiyil átkozott, de rámutat a Times legújabb cikkére, % n mely a megbeszélések keretével foglalkozik, jóllehet adatai a konkrét döntések mögött mcsz-sze hátulmaradnak. A német sajló az angol lap megáll api tusait szem előtt tartva azzal a léniával foglalkozik, hogy az angol—szovjet szövetségi politika Európát a hol sev izmusnak akarja kiszolgáltatni.. Ezzel a kérdéssel kapcsolatos német fejtegetések az európai nemzetek körében nyilvánvalóan, mély benyomást ,keltellek, különben nem lenne megmagyarázható, miért akar a Times ^feleletet adni a riápingtfáéiókra, amelyek Törökországban és másutt különféle kitalálásokat híresztelnek a moszkvai paktum veszélyes hátteréről;;, IIa a Ti meséik kot ilyen célzattal Írták, berlini felfogás szerint nemcsak, bogy nem sért el eredményt, hanem egyszersmind a német következtetés hitelesítését is jelenít. Józan gondolkodással .mindenkinek be kell látnia, hogy a német elgondolás helyes, hu u Times annak szükségszerűségét hangsulyozzu, hogy az angol-szovjet háborús szövetséget »n bril politika állandó támaszpontjává kell kiépíteni-\'. Kifejezetten szembe keli szállni azzal a kísérlettel — irja ajTilnes amely csupán a német katonai hatalom felszámolására törekszik. Kitűzött cél az uj Európa felépítése, ahol a * kezdeményezésnek és tulajdonképpeni felelősségnek Anglia és Oroszország .kezében kell maradnia. Európa várja e két halálom szilárd-vezetését*.
Ezzel a ténnyel a Szovjet Európával szemben táplált követelésének nemcsak elméleti, hanem praktikus értelemben is utal nyitottak. Most határozott formát nyert a Szovjetunió ve-zclöprintátusának\' elismerése. Egy Szovjet vezetés alatt álló Európa, amely már a kontinens hatalmi politikai megoszlása miatt sem tud a tengeren tul érdekelt Nagybritanniával egyen súlyt fenntartani, Eden és Sztn-1 in ihpszkvai megbeszélésének láryyatudó európai ujiárendc-
zés alapgondolata. Ha valaki kezdetben hajlandóságot árult volna is el a német Interpretációkkal ellentélben bizonyos tartózkodást tanúsítani a moszkvai megbeszélésekkel kapcsolatban, a Times leleplezése Után többé már nem tekinthet ál egyszerűen a tényeken, meri Anglia a bolsevizimtsnak Európában kétségkívül több. mint közreműködési jogot biztosított.
(UPD)
A konmíiiy mosl kiadott rcn(ta!et<J-hon a hústalan napok ujabb szabályozását remia:ie el. A rendelet szerint kedden, sierdán é-s pénteken semmiféle husi ie.Ti nyers, som konrerváll vagy ttlkésíüelt ánapotlKin fogyaszló részérc kiszolgáltatni nem szabad. A kiszolgáltatási tilalom ogyaránt vonat, kőzik a husárusitó iparosokra {& ke. reskedökro, vattaniínt « vendéglátó, üzemekie. i
A kiszolgáltatási tilalom; u bét többi napjaira oíykép módosul, bogy tilos hétfőn borjú-, sertés- és juhhúst, csü-törtökön borjú- és juhhúst kiszolgál, latol. Píros betűs vagy nemzeti ünne. pokie u kiszoTgállatási tilalom nem átl fenn.
Nciu vonatkozik a kiszolgáltatási tüakom a baromfi, házinyúl, lóhus, heti, zsir, háj, szalonna és löpflrlyö;, hurka, disznósajt, liClsörész (nyelv, tüdő, sziv, vese, niáj^ velő. mirigy, pacal, vér cs csont), valamint az etekből vagy ezek felhasználásává készük óle Imi szerek és é lelek urusitiis/tra, ille-Uílcg a vendéglátói üzcineklen való kiszolgáltatására. ; .
A korlátozások nom vonatkoznak a
Tegnap kinos jelenetnek voltak szemtanúi a kir. járásbíróság ügyfelei. Arató Antal kir. járásbiró irodájában egy telekvétel ügyét tárgyalták, melynek alperese Szigetváry Jánosné vidéki asszony volt. A felperest dr. Mező Ignác ügyvéd képviselte. A tárgyalás nem végződölt ítélettel. Mindkét fél nyugodtan hagyta el a bíró szobáját. Alighogy dr. Mező Ignác kilépett a bíró szobájából, a folyosón meg támadta őt Szigetváry Jánosné, aki kétszer arculütötte a meglepett ügyvédet, ugy bogy vér serkent ki ajakáról. Dr. Mező irattáskájával védekezett ar asszony támadása ellen, a nő
in., kir. honvédségre, a kórházakra gyógyinlézulckrc és a gyermeknevelő intézetekre.
A rendezet intézkedik a vendéglátó, íizenicklcn készíthető és kisroCgált it-ható eleiekről is, ahol1 nAponti Icg. rdljobb kétféle levest, kétféfc köiflcl vagy főzeléket, háromféle halételt — ezek közül azonlwn cs«k na" egyiket Icl.ol zsiradék felluLSznaflásáva\'i készi. leni — és kétféiie húsételt ó> kéHféüe tésztát srabad ettre elkészileni és njj ébkipon feliüntotni. Zsiradék QéDcfll bánni féle kőiét tfs főzelék szabadon készíthető.
l-\'gyéb vendégtáló üzemekben azon-lian csak ogyr&e húsételt iga kótfóje halat lehet eiöno elkészíteni ós az ét. lapon feltüntetni. { ,
Egy szemelj\' számára csak egy; adag lc\\cst, húsételt kórellol vagy főzelékkel lésítát Y»8y sajlot szabad kiszolgál, latnl. Köretből vagy rőzolékliöl még egy póladag is kiszolgáltatható.
Tojáséloll kiszolgált itni csak abban az cselben szabad, ha azt a fogyasztó húsúiéi helyolt fl főétkezések (ebód, vacsora) alkalmával fogyasztja.
fejére ülölt táskájával, amikor kijött a birói szobából dr. Elek Mór ügyvéd, akt látva az ügyvéd harcát az asszonnyal, közéjük lépett és kétszer hatalmasan arculütőtte az asszonyt, hogy az megtántorodott. Sikoltásaira összefutottak az emberek, kinyíltak a birák szobái, nagy pánik támdt a folyosón, mire a törvényszék egyik altisztje odafutott a sivalkodó asszonyhoz és hátulról átkarolta és megfegyelmezte. Időközben kiderült, liogy Szigetvarjaié súlyos idegbeteg asszony, aki orvosi kezelés alatt áll. Azért kihívták hozzá a mentőket, akik beszállították a kórházba, ahol nyomban
orvosi kezelés alá vették.
Az esetnek, ugy tudjuk, komoly folytatása lesz...
Íz Eiffel-toronyért
Berlin, Jnmiár 14
Az Eiffel-toronyért folytatott küzdelem, mint Berlinben megállapítják, ulból fellángolt. A francia közvéleményben mindig hallatszottak hangok, amelyek szerint ez a Párizs szivében épült őriastoron egyáltalán nem építészeti szépség, mások viszont mint a Selne-vdros jellegzetességét hevesen védelmezték. A megnemBzAllt területen megjelenő „Jour" egyik cikkében azt a gondolatot képvls\':li, hogy az Eiffel-tornyot alkalom adlán le kell rombolni, mert az monstrum zavarja Párizs képének harmonikus vonalát. Egy franc\'a személyiség ilyenirányú privát véleménye Franciaországban természetesen hagyományos élénk vitát hívott életre. Berlinben ezzel kapcsolatban kiemelik a Rádió London és Shenectady azon fáradozását, bogy az Eiffel-torony. körüli francia polémia élétréke\'esével kapcsolatban „bizonyos német tervekről\'\' beszéljen és. a „német nyersanyaghiány" bizonyítékaként akarja feltűntetni. (UPD)
A Keresztény Nőegylet vasárnapi táncteája a Koronában
A nagykanizsai Keresztény Jótékony NöcgyíBl o hó 18-án, vasárnap este \'.) órai köztiéitől a Korona \\enu*6glöbeii íKocinló tánc cst\'-«l rendez, melyre az egyesölel tagjait és JóbarálaÜ czuloti szerétéitől meghívjuk. A bWépődlj 1.50 pengő. Az dnökség. ™ \'- ( (:)
MlllläilSÜ
kOlOn asztalokon
maradék árakon
árusítunk
áruház
UNGER-ULLMANN ELEK És TÓTH
VASKIRE8KEDESE - NAOYKANIZSA. ,«
Ciann«(( Maoyar Kőolaj Réaxvénytaraaaig nagy-¦¦SieailH kanizsai kiavii.l.t. 4a buwminyl rakUra
Kedvezményas adótateio mizögazdasági olajok.
Kínos incidens a nagykanizsai járásbíróság folyosóján
Egy Idegbeteg asszony tettleg bántalmazott egy kanizsai ügyvédet
zalai kozlons
l«48. mgfa 14
Állampolgári és szociális nevelés
Silnyi UuU plirittt tanár előadása a gimnázium Szülök Iskoláiéban
A nemicii sorsközósségbe azonban rfCcsflk n murt kapcsol; 1 )*>. ö nyermc. kct, híréén! a \'.ícrferi is. Ncní it> Iiisszük, hogy im\'nnyiió küágiri!\' :i -i ilko a gyár nép, a ni^gy W fú&l kötetségérm. Távol a város feslett világától, itt tataija meg — sajnos, sok helyen-már romjaiban — íisi kWHurértékcinkCi: meséinkéi, d.iiinkat. népvíteletunkel. A könyv* e téien csaak márodJ \'-.<•¦ sak. AÍara,iandó otnicnyt csak az éhn nyújthat. A mmdcnnapi kenyéréit való kémény küzdelem, közelsége jó is\'koli Wsz a kissé iclfinoníotkitt. .nemzedé-künkjrek. í,
szokták mondani, Umgy Buitapeatet csuk a vidékiek isiiierilk, mert » lűiil. lakók faló l\'ái\'ai é&lok végé!g ráérrflk niiiCmVKeiie\'i, rnüizcunriinak megtekintésére, így aztán íohaaein nézik\' meg. Vigyázzunk, lio-gy hnwnBökép ne jár-. junk s.ij;íl , hazánkban is; értékeinket n*\' ismerjék jo1»b"u a kfilKühUck, mini saját iiiiigiink.\'.-\\mentiyíiOttoh;l|t a est-iád anyagi ere;e megengedi, adjon ul-• kiilniai\' jo^nncl-einck, tiogy hazánk ..földjét ,nicgÍ3met*jiík é* ezáUal mCg:zo-ressék. ,\\c siiuíüjoji kHe!)b.inig.Vubl» áitdozalol liozni akkor sem. anVkprVi. ut/mányi kinmdutás Kc:e\'.et:en :<JJfti-\'ipm nyílik a magyar mfiveltség ösi fészkeihez títznránílokolni. (Parnibiihál-iiin, Székesfehérvár, az cszie^om-I ásatások nagyszerű KÍeloi,. SopTosi iígC. slb., stb) Itl majd n} fog döl>1>cni a kis diák is büszkén /Snyi szívatni: égj- ncuizchifj <.«in ..igyunk alább* vaMak,
Miután ügyej és észicvéQeji ncvet\'ij irányítással hozzátapadt a gyermek n 1 magyar röghöz. mcgnyUhafntfk lassan rftíltto a -nagyabb európai távlatok is. ! Most már Ő is Széchenyi szemévei ¦és ¦SeJkoieiiloKj\'i inV-nl idegon országttk természeti fa ¦ínavfiazi szépségeit, ki n gyönyörű görög inárviinypsiOopok közölt, az églxm.ercdö Aftpcsck lába-. ,iiá-V. t^mbárdla pitradifsonvlterljMn\'n Is könnyezve vágyódott haza. . .»\'.., Ttidf-t a jó Mavlenható, Mi is azon sirnivaúó-. Hogy a ménes ott dfflelget, Valahol egy csárda melleit,
¦ — Csárda merteit!.
HaiigsiAvozzuk, nem történelmet i\'s földrajzol\' tan tünk az iskolában, ha-nem a gyermeket tanítjuk a lörléne-1emn*l ós u rűQdrajzzai. LáUuk röviden, hogy.e munkáuklrn m\'kíp nyújt hat segitö wet a csaltad, — lasán több is cz, mint \'se.ptés, hisz loljcfcn nélkülözhc(ciien, ¦\' .
Az\'iskola ugynCvCzcll ne,n?«ti tár. . gyni kőzofl még kettős hk»rok róvld«o •óriníeni, a ntogvar nyKPVel és a társa, dohnl isme.e\'clict. Szerönyen és észre. , véHenol húzódik ir.c.j; édei unyanycl. Vünk, pedig íPc\'.cleniimk,\' mint a kenyér ói a viz. N\'ötkütc épp ugy eiptisz. futnánk, mint ez utóbbiak nélkül. Ta-Jálóni-mondja Fcfsőbftkki Nagy Pál, hogy iiyrí\'vímk .magáiuü nz nlkot-mánynál is nagyobb kincs, •rrfert az ei. veszett Wcotmányt vissza lelxl S/c-rázni, d« a njtfívvel eijútt maga a nemzet is ö\'ökie sirha dtü, melyből n\'ocs többé feltám tdás. Vigyázzunk tehát rájt ug>\', amint nS^iSrd«.iili. hisz lienne lakrózjdik ívissztt a nc:mfrrt Ldkc, nuiUj i és je.\'cnc óröute é.s bánata. Az iskola és a csalid közős köle\'ejsé\'.e, hogy megőrizze tisztin e nagy kiursct; gyoxaV&f* a [el-telbuk-ki-nó idegen szerűségeket, Dongj-oSasá-j;ot, irts i nztutcá ugyne\\«zell csibész-nyelvét. Mily áildmas az a széltelen öJhara|MJdzolt ttdzás, hogy Idegen nyehie szorítjuk u kis gyennckel
Nagykanizsa láthatja,
milyen szépen fest VáRGá.
Uoa, fest, tisztit, impregnál éa ezzel Jól ősik ön jár. Oyar: Hat*ya>cll-uie« 19.
Péllilct: Ho.itty Mlh1á«-ul 2.
Telelőn: 646. .-.m
olyan korban, amikor még nemi vet telje.* gyöke, pl lalkol.cn n magyar nyelv ton. Hasznossági szempontból kuTtttrmohóságból sic\'nflk képtét lé lenni gyormek&ket, mitsqml törődnek azzal, liofO" mcgzu varnak %eie. egy ciín.lkivíil f\'noin ioiki folyamatol, mv\'fy nck hosszn évo\'i Otüdtíklésórc v n szflk ségc.
Az Iskolában tnnult társadalmi és fiíizdnságt isnie.eyjk gyako\'íah meg. v-víósihisiil luisoidi\'kéi) u családtól kelll várnunk, Tanítjuk, hoüO\'oz egészséges
gazdasagi ?8 tarsadairint öiettr*n nz erkö^esi töneny urslkodik: nz igazsag, n becsflvSt, a ÜBzteiseg. Kell logv P körben ftfia. Nevefljo |o\\iibbii u htiyvs körben fljcn. No\\«lJc lovAbb.\'i i hleyea
| ahi., mettc- es fölJft*ndeUsö^iv flott, ¦ne!y mln&Cn c^szseges közösst-g \'l-•fäja, üiiiTkodjck v&gü » csditlban n Irlekhol nka.io lekratelyeA\\ Kötos tu
i HCl, mikor a szolö csak jäl>zöt.\'irs.i ¦ i gyc-incknek es nem ickint:il>\'t su1. ifärzo %ei.e:ö. Az igy fQ\'^iötl gyenrok-hrtl !1 tarsadulomhyo is kovctclödsö zsnrnok tesz, aki sein en.eiletmeskedni sein piiuiKsohti iiviii lud, (Vege kov.)
A rendőrség internálta a fogházból kiszabadult pesti ügynököt és a bajai tolvajnőt
Annak idején hírt adtunk arról a csalafinta gyűjtésről, amii Nohainovics Dávid jmísU ügynök és [ársn. Leiéliner Sándor egj\'Qllesen követtek él, amikor tt KisMárdai izr- hitközség etől-járóságának nevében gyűjieui menteK uz internál! zsidók ho/zátarlozói részére . A nagy-kanizsai rendőrség éberségén azonban hajótörést szenvedőit az élelmes duó vidéki körútja, mindkettőt elfogták és bíróság elé állították, amely el is ítélte löket, T^eichnor már korábban szabadult és ti rendőrség internálta. Már el is szállították a/, egyik táborba. Most a »társas
rég másik főnöke ; Nohainovics Dávid szabadult, tikil szabadulása után azonnal átkísérlek a rendőrségre. Ugyanaz a sors érte. mint társát. Ma délelőtt kihirdették előtte a kapir lánvságon az internálásáról szóló határozatot.
Osztozik Nohainovics sorsában Lakatos Teréz bajai cigány nő, többszörösen bünteteti zseb* tolvajnő is, akit büntetésének kitöltése ulán vissza kísértek n rendőrségre, ahol - mint a közre nézve veszélyes egyéni — internállak.
Nagykanizsáról rövidesen ííu-dapcstré szállítják őket. 1
Házasság előtti kötelező orvosi vizsgálat
A magyar fajvédelem ismét hatalmas lépéssel haladI előre, amikor a belügyminiszter az igazságügyminiszterrel cMvetér-tésben kiad la a házasságkötés előtt szükséges orvosi vizsgálatról szóló rendelkezések végrehajtási utasítását.
Az 1041. évi XV. te. értelmében a jövőben házasság kihirdetéséi csak tikkor szabad elrendelni, illetőleg a kihirdetés nlöl csak irkkor szabad fehnenlésl adni, ha mindegyik házasuló fél 30 napnál nem régibb keletű tisztiorvosi bizonyítvánnyal igazolja, hdgy nem szenved fertőző gümökórban vagy fertőző ncniibajban. A tisztiorvosi bizonyítvány kiállítására kis- és nugyközségekben. valamint megyei városokban a m. kir. tisztiorvos, törvényhatósági jogú városokban pedig a tisztiföorvos jogosult. A rendelet gondoskot dík arról is, hogy a tisztiorvosok a hét előre meghatározón és megfelelően közhírré tett napján székhelyükön tartózkodjanak, hogy a jelentkező házasulókat megvizsgálhassák. A vizsgálatra kijelöli napot lehetőleg ugy kell megállítpitani, hogy az egybeessék a hetivásár napjával.
Ha a tisztiorvos a vizsgalat alapján arról győződik meg, hogy a házasulok sem fertőző gümökórban, sem fertőző neini-helegségben nem szenvednek, akkor erről bizonyítványt ad
ki, ha viszont a fertőző betegséget megállapítja, akkor a bizonyítvány kiadását megtagadja. A betegnek találI házasulandó, ha gyógyul ként ¦ jijabb vizsgálatra jelentkezik, á. tisztiorvos kiállítja az erről szóló bizonyítványt, A tisztiorvost az orvosi bjzonvilványokért nmegelőző vizsgálattal ogyüll 10.000-nél kiseblv lélekszámú megyei városokban és községekben I pengő, más helyekon pedig H pengő dtj illeti meg. liz a\'dij ;t bizonyítvány megtagadása cselén is jár, a dijat uzonban/esak egy alkalommal kell leróni, akkor is. ha a bizonyítvány kiállítását több tisztiorvosi vizsgálat előzte meg. A lüdö- ésíhomi-betoggondozó intézetekben, valamint egészségvédelmi szolgálatoknál az orvosi bizonyítvány ingyenes.
A házasságkötés előtt szükséges orvosi vizsgálatról szóló iiíazságügyminiszlerí rendelet 82.000/11)11, számmal jelent meg, a végrehajtási utasítást pedig llllitílll. belügyminiszteri rendelet adja.
(s-0-)
MÉRLEG
Éj, f\\t
mt%mMw"}\\ H,n»en mérőiben an^SHLtesU fixakszerti javilátt
SCHOLCZ JÁNOS I
mérlaikéazltS-mesttor I
Nagykanizsa, Bfttvöa-tér 30. szám.\' |
Csúszós járdán történt balesetért a háttulajdonos felelőt?. Kössön ffzavatossági biztosítást 1
— (A főispán itthon)
ViléZ gróf Te/Jaki Béli főispánt két )ic:e,i szabadsága ulán ma visszaérks zott széklK^iyélp. •;•\'»•
— (A kanizsai KIOE kilép at porondra)
A nagykanizsai Katoíikusilfjuniunkl. ;ok Egy€«á0e.e jó ideig nem lutiatolt tnagárői. (\'.sGndLCti, észrevéüenüf, de fáradhatatlanul dojfgozotl. Hossza és fáradságos iinmkájának etOiimény^ei léi> vasárnap (Í8-áp) CsUl tél 8*óraj kez(.etlei az Ipartes-lu+ot negyt rjnének szinpndára, hogy bemutassa PöíöskSi János: Férjhez megy a biró t\'nva ciniii, I felvonásos lebilincselően úrje. kCs sEiiintüvél. örii!|Cnik, hogy jönnek meri ludjuk, liogy u KIOIí törekvő ilj.ti a jobb. ul magyar jövő remínjei akik a Tizikai munkán U& \'értúkciik a szoJ^nil imbikál is a aanák tei-jcjz. léséit is fáradoznak. (:j
— (A pacsi tábla évnyltástt)
A pécsi m. kir_ ítéiőtábU vasárnap dilclötl rélUz*>negy órakoriartotu mcy érayitó plenáris ülését, amelyen n bírák idijOi létszámban jtísintek rneg.
— (EIJeWlés)
Dr. Halszer János fogoi"\\-os iC\'nvát, Margitot c&syjezto Mócsy Béla m.kir, téli gazdasági iskolai igazgató. ;Mmden kírion értesítés JUEdj^t.)
— (Schubert matiné)
iIcíz vrtsárnap a zeneiskolában. Előadó Wllzenetz Jotán. (:)
— (Orvoal hlr)
Dr. Kánoíly György Tül., orr-. gÍK-"-szakorvos, a szombathelyi közkórhlii volt alurvosa, NagykauiMöu, Cseiigciy nlca 5. rrtiU. dr. Pélcriy László íCor. vos volt lOiiáÖl\'í-helvisOgél.en r«id.\'t,;. sét" \'InfigVeiale. Ren\'sieV délelőtt 0.101 12-ig és dólulán -i-líit 5 óráig.
— <Az ügyvédek li mellőzik a elmeket éa rangokat)
Több vidéki kamara választniányá. unrik ¦olölei-jeszUiséJe a Budapesti- Ogy-védi Kaitrara váSUsztmánya halározatol ¦fogadott eí, amelynek értelmébjn az ügyvédek ii jövőben csak a fo3öaJkn-zásl, vagy hivatási incgjCffiölü megázó-íilúst h.iszná\'lják és ugj\' a hivatali, mini n magrtnéi\'inHí.\'zésLOn mfollözik a címek és randik használatát. A lia-láiozit szerint a kOfOizlény magyar lársadalom cgysé^sá téWlc é< " közösségi szoíidirilás kiro^szlése tesíji siíiikiféjsCssé iniuilJiinak kiküszólK^ését. ami eltávolítja egymástól,l UVrsadak>jii különböző rélc;e.t. íizért az flgyvédc\'t e^vmásközötti es nngim érint kézé it«n czcniuli tsVk az >(lg>\'vod ur<, .Kartárs ur megszólítást fogják használni. IíK>\'-tdéjüOég felhivt \\ at Ogyvédt Kamara, hogy. hivilásuk gyakorlása közben, to-váhhá cini tábláikon, liúlyegzöiki\'n, ie-véljupit\'aikon is csuk a hivatásukat inc^e\'ölíí \'ügyvéd, címe\' használják. (Mngy. Tud.)
— (A Normandle áfulakltható-c repülőgép anyahajává?)
A Tákör j-inuárl száma írja: ,\\ legújabb jc.calei.ek szerinl nz amerikai lEOfjeréazelj h dóságok leroghrllák a Normaridh\' oevü francia hajót, mely a világ mi\'eodik legnagyobb szem\'ély-sziUiló gőzöse. Most!azután azf a kérdés, hogj- az amerikai terv sikerűl-hel.ey A tervük ug>-imls az, liogj\' 11 Norm-Jiidiet étatakitíák rc^alügéiMnya-hajóvá. A szakértőit szerinl azonban «/. :i :erv Ieivsztft&s\'iloteion u szcmíly-száíliló gőzösök iiiet:u*\'ntruui.i (« hajá-nttyponlja;,\' uiiaU. A szcmélyszáliiLi giúösök stttyjwatja rcpalögéiianyahajóvá v.ló ntépUés eactén ,üLUáüown jnrif.-ai.ra kvrültve, Inely könnyít M-Iwrulásl okozhatna. Hog>\' mi ¦¦történik a Normandíevaí nem tudjuk, iü mvy-nyit látunk, liogy .a stakOitöi véb-\'iué-n>ek és az amerikai tervek tűni1-mond uak. 1 , ; . , ,- .
— (Kcvéi ik állatorvos)
A n«mt*«I fegjvj» ÖOrftití^yia* rff.tf\\ kiflii ÍBatáJlomnny «ié-JUl^avi «\'.. tálasa ui elmitlt éJvfrkben « tarme sub siero iojtodés belye.t louxaabbodott, mtrt OX állatorvosi utánjjótlú* oi\'iu mutatkozik egedendönek és\'tnu már M ofszág löbb vidékén megúMapílh»ló. :-it! kevés az állatorvos.
— (Eurépa legmagasabb
drótkötélpályája)
a francia ajpoklwn fekvő Brian enn meüeHi Se e-Chevol.-T-ben december •Jl-én adta Al Beitl.ejct közlekedési államtitkár Európa legmagasabb drót-kotélpályájját, a Petaia marsa] véd-Muksé«c alati épalt drótkötélpálya, mely több, min Ml 00 kilolm|6tO:Oi ma. g.isságkülöubséget győz le, 2-183 méte, les [eűt,<rszinfe:etti nugasságban veg-zödik. Seie-Chevuy.cr Franciaország jegisii.e.tebb téli sporti.eSveuKk Cgyiko. Vidékén a hóviszonyok íendlavűl ked-v«zö«k és egészen május közepéig >h«tóvú teszik a sWétd.
300 pengőre büntették Gruber Lajos volt képviselőt
Budapest, január 14 Az Esti Újság jelentése szerint most tárgyaltak Gruber Lajos volt országgyűlési képviselő engedély nélküli röpirat-terjesztésének ügyét. Grubert a szegedi CsÜlag-bőrtönből állítottak elő, ahol egyéb börtönbüntetését .üli. Tekintve, hogy a röpirat terjesztésére nem volt ügyészi engedélye, 300 pengő pénzbüntetésre ítélték. (MTI)
Franoo Franciaországba utazik
Madrid, január 1 í Piciri madridi francia nagykövei január 19-én Lafont sajtóattasé társaságában Vichybe utazik.
A spanyol főváros amerikai köreiben a francia nagykövet utazásának hírét kapcsolatba hozzák azzal a híreszteléssel, hogy a spanyol államfő is Franciaországba készül. Azt a tényt, hogy a francia nagykövetet Lafont sajtóattasé kíséri el útjára, aki a polgárháború idején a francia légióban a spanyol nemzetiek oldalán küzdött1 és Spanyolországot rendkívül jól ismeri, szintén ebben az értelemben magyarázzák. (NST)
Szomorú Franciaország népmozgalmi statisztikája
Vjchy, Január 14 A francia statisztikai hivatal most hozta nyilvánosságra a rnult évi népszaporodási és halálozási adatokat. A harctéri elesetteket nem számítva, 1940-ben Franciaországban mintegy háromnegyed millió ember halt meg. Az előző évi kimutatásokhoz viszonyítva a halálozások száma 18 százalékos emelkedést, « gyermekhalandóság 45 százalékos emelkedést, a születések száma 19 százalékos csökkenést, a házasságkötések száma pedig 32 százaiékos csökkenést mutat, j
BÚTORT
szaküzletben,
QABOR mŰasictalotnAI
vtfm ragy rendeljen. N*Unrlranl«m, Vir— h*».»»l«t». W*j
(Folytatás fti 1. oldidrdl)
kővel közölte koményéval, hogy n közeljövőben lemond hivataláról. Mihelyt az időt alkalmasnak látja, visszatér Angliába
Am USA hadianyagot szállít Umgaaynah
Newyork, január 14 Az Egyesült Államok és Uru guay bérleti és kölcsönzési szerződést írtak alá. Az Egyesült Államok kötelezték magukat,\' hogy hadianyagot szállítanak az uruguayi hadsereg és tengerészet számára.
Argentin*, BrazilláéaChila azambaazál Rooaevalt tar-je>Bzkbd5 politikájáét
Róma, január 14 A Corriere della Sera az Egyesült Államok háborús propagandájával foglalkozik és megállapítja, hogy nzok az állítólagos külföldi mesterkedések, amelyekről Washington említést telt, egyáltalán nem léteznek. Annál valóságosabbak azonban azok a mesterkedések, amelyeket Roosevelt folytat Latin-Ame rika függetlensége ellen. Ax Etzikamerlksl Egyesült Államok alnöke azt akarja, hogy Latin-Amerika ősik egy-szaru fiókintézete legyen az EgyeiQlt Államoknak.
A Stampa szerint Argentína, Brazília és Chile nyíltan szem-beszállnak Washington hódító terveivel. Washington birtokolni akarja az egész amerikai szárazföldet. (MTI)
A japánok elsüllyesxieitek egy mmtrihai repülágépanyahajót
Tokió, január 14 A japán császári főhadiszállás közleménye szerint japán tengeralattjáró-hajók a Hawai-tól nyugatra elterülő vizeken kél torpedóval eltalálták a Lexinglon 33.000 tonnás amerikai repülőgépanyahajót.
(MTI)
A japán hadaró nem sszan-vadait veraaéget Holland-Indiában
Sanghaj, január 11 A japán tengerészet hírközlője kijelentette, hogy a japánoka hollandindiai had|müvclelek folyamán jóformán semmi veszteséget nem szenvedtek. A holj land légi- és tengeri erők teljesen elégtelennek bizonyultak ahhoz, hogy komolyabb ellenállást fejtsenek ki a japánokkal szemben. Valószínű tehát, hogy a további hadműveleteket is
igen csekély veszteséggel hajtják végre. (MTI)
Meglorpedáztmk egy amerikai gézgst
Stockholm, január 14 A newyorki rádió közölte, hogy ellenséges tengeralattjáró megtorpedózott egy nagy ojfí-zöst. (MTI)
ElaMlyaaxtattak agy kórházhajó*.
Tokió, január 14 A japán főhadiszállás közli, hogy ellenséges tengeralattjáró január lOén a délkinai vizeken megtorpedózta és elsüllyesztette a líarbin Maru nevű japán kórházhajót. A legénységet és a hajó fedélzetén tartózkodó sebesülteket 6 kivételével sikerült megmenteni. A közlés megállapítja, hogy a kórházhajó elsüllyesztése embertelen cselekedet volt és súlyos megsértése a genfi egyezménynek. (MTI) Stockholm, január 14 A maláji félszigetről jelentik, hogy a britek a Kuala Lumpurtól délnyugatra fekvő Pori Swettenhament feladják. (MTI)
Ax USA allanftrzi • panamai vizákat
Rio de Janeiro, január 11 Az Egyesült Államok haditengerészete a Panama körüli vizeket ellenőrzése alá vette. Roosevelt kijelentette, hogy ez az intézkedés a panamai kormány tudtával;történt, amely intézkedéssel ezek a területek az Egyesült Államok uralma alá kerültek. (MTI)
Több angol gépei lelőttek a japánok Szingapúr bombázásakor
Tokió, január 14 A császári főhadiszállás közli; hogy erős japán bombázókötelékek támadták a Szingapúr közelében lévő légitámaszpontokat és bombákat dobtak Szingapúr különböző katonai célpontjaira. Négy Buffalo-niintáju gépet lelőttek, másokat pedig megrongáltak. (MTI) ,
Viohy cáfolja a francia-portugál gyarmati szerződés hirét
Vlchy, január l-l (Néniét Távirati Iroda.) Vichyi mértékadó körök megcáfolják azokat a külföldön elterjedt állításokat, hogy Franciaország szerződést kötótt Por-luga\'ljáv.l az afrikai francia ós portugál gyarmalok közös vódelméro.
DRAVAVDLGYI
villamos Áramszolgáltató r. t.
• zakszsrO f aI vl lágoaItáa ¦nimfán villamos kárdaaban Caangary-ut 51, talefon 294.
Aramazámlák fizataaa, raklantáolób, hlbabajalantásak »ugár-ut 2, I. amalet, tajgfors 213.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
ad. 29/Ke. 1U«. IV.
Tájékoztatás az állami lisztjegyrendszerröl.
A 9223U/1941. M. E az. rendelettel bevezetett Allurnl lisztjegyrendszerröl a következőkben tájókoxtatom a közönséget :
Minden ellátatlannak egyformán bari 2 kg. Hnom\'Iazt vagy száraztészta Jár. , A kenyér fejadag azempontjából azonban 8 csoportra oazlanak az ellátatlan fogyasztók, U. m. a) nehéz teati, munkások, b) testi munkások áa c) az előbbi kettőbe nem tartozók csoportjára. A rendes fejadag napi 25 dkg. kenyér A teetl munkások ezen a rendes adagon télül pótjegy utján további napi II dkg. kenyeret, lllotve a nohex teatl munkások a readea adagon fetfll inóií naol 35 dkg. kenyeret kapnak. Nehéz testi munkainak csak az számit, aki a rendeletbea felsorolt munkák valamelyikében állandóan dolgozik és ezt a felsorolást kiterjesztően magyarázni nem szabad. Itt rámutatok arra, hogy a felsorolt munkák legnagyobb részét NaBykonizsAa nem Ib folytatták. Teherhordó-, szállító- és rakodómunkások, földmunkás kubikosok, favágók, kózlerövel dolgozó knzáotdiők, elektromos- és autogónhegeaztők. vai- és fém-öntflk, kemencém unkáaok, kézi- éa gépi kovácamunkáaok, valamint a nebőx oxerelőmunkáknál dolgozó lakatosok, vaaeaatergályoaok, kőfaragók, téglavetők, tégla- éa cserópsajtolók,. gózmnsodal vasal0munkások, molnárok, húsvágók, pékipari munkások, kfl-mtlvesek, betonosok, ácsok, ut-, vaaut-és hídépítő munkások és a kézi döngölök azonban Nagykanizsán la vannak; ezek mind nehéz testi munkásnak exá-mltaoak.
Testi munkásnak aat kell tekinteni, aki állandó foglalkozásként olyan (oka-tottabb fizik*! erókltojtéat Igénylő munkát vógez, amely a nehéz testi munkát végzők csoportjába sorolásra nem minősít, továbbá a közbiztonsági Őrszemélyzet tagjait és a közlekedési vállalatok (vnsut) ás posta forgalmi személyzetének (esti munkát végző tagjait.
Nem minden tesU munkán kapja meg tehát a 16 dekás többletre logos tó pót-Jegyet, hanem osak azok, akiknek munkája fokozottabb erőkifejtéssel Jár, de ezért mégsem olyan erős munka, hogy nőház testi munkának számíthatna. Hogy néhány példát emlltaek: órások, ékszerészek, látszerószek, vésnökök, cipészek, szabók, fűszeresek, rötöaök, borbélyok, fényképészek atb. nom esnek ebbe a kategóriába éa csak a2ö dekás rendes kenyéradagot kaplak.
A nehéz testi munkások és a testi munkások a munkaagójuk Igazolás* alapján kaphatják csak a 3fi dekás, Illetve 15 dekás pótjegyet a a munkaadó a kiadott nihiz Inti munkás is testi munkás Igazolásokról jtfiyxiket köttlu vetetni a a munkából klltpó munkástól azonnal jelentést köteles tenni a Közellátási Hivatalhoz, hogy az a pótjegyek bevonása iránt Intézkedhessek. De ettől függetlenül maga a munkás is köteles a kilépéstől számítolt 3 nap alatt* pótjegyet a Közellátási Hivatalban visszaadni, mert különben megbüntetik. Ha a nehéz teetl munkás olyan munkába lép át, ainl csak tostl munkának számit, vagyis csak 15 dekás pótjegyre Jogosít, a 35 dekás pótjegyét
3 nap alatt köteles visszavinni a Közellátási Hivatalba, ahol azt i5 doháéra foglak kicserélni. Pótjegyet egyelőre emikt- azok kérhetnek éa kapbatnsk, akik kék Jegyek utján már eddig Is kaptak teleméit adagot-
A következő Jegyek vasnak randi axereeltve; A finomliszt- is kenyirjegy. Ezek a rendes Jegyek. Egy papifra van a kettő nyomtatva s mindenki egy hónapra egyet kap. Mindegyiken van
4 drb bnomilszt-szel vény darabonklnt 50 dkg. finomlisztre és annyi darab darabonklnt 26 dkg-os kenyérsxclvóny, ahány napos a hónap. Pótjegy. Ex két-léle van. Aa egyik annyi darab 35 Hkg-oakenyérazelvényttartalmax, ahány napos a hónap. Ezt a nehéz testi munkálok, továbbá a terhei és szoptatós anyák kapjak. A másik pótjegy annyi drb 15 dkg oa kenyárazelvényt tartalmai, ahány napos ax Illető hónap. Ext a testi munkások kapják. Váltájigvsk. Ex 3-féle von fő szelvényes tisitajegy, Mindegyik szelvény 3 dkg. Untból ké-aitllt tésztára jogosít. Ext egy drb 60 dkf-os le Btm ]srt naeiallszt-MeWíay
ZALAI KOZLONT
im. január 14.
ellenében lehet kapni vagy e kijelölt trafikokban, hol nz átcserélésért 4 Iliiért kell fizetni, vagya KözellAtáat Hivatalban, ahol Ingyen oaeréllk At. A KÖzollAtésI Hivatal azonban e oélra cmk In a pénteki napok délutánján éli n közön«ég rendelkozéeére. A 12 szelvényét tisztojeay. Ezt két drb 23 dkg os la íioni Járt kenyérezelvény ellenében tehet kapni as említett helyeken és médon. Mindegyik szelvénye 3 dkg. lisztből készült tésztára logoslt. 8 szelvényét ktnyérvdltójegy. Ezt két drb 25 dkg-oa I* nem Járt kenyérszelvény ellenében lehet kapni az említett békéken és médon a mindegyik azelvénye vagy fldkn. kenyér, vagy l db»semIyo. ˇagy * dkg. kétazeraOlt vásárlására Jokoelt. A póljegyeket válbMegvckro nem luhi\'t becserélni a a nagykanizsai finomliszt. illotvo kenyerezel vényeket csak Nagykanizsán lőhet váltójegvekre beceorélói, do az így kiadott váltóle-Kyek veudégtében valé étk-zésre az egész ország területén érvéoyea^k.
Akinek gabonelapja a vámörlésl jogosultsága van nem kaphat éa nnm vehet fel iih/.i|i\'h.vot. Ezek ugy juthatnak Táltéjegvhez, bogy elflhb legalább
1 kg. finomlisztet, vagy 1 kg. kenvér-llsztet beszolgáltatnak vitéz Tóth Béla l\'satnagykereskedőhöz (Kinizsi u 2.) a a tÖle knpott Igazolvány ellenében ad n réazUkre váltójegyet a Közellátási Hivatal éa pedig I kg. tlnomllaztért 2 drb egyenkint 16 szelvényes tészta-legyet, 1 kg kenyérllsztért pedig vagy
2 drb 8 azelvénvea kenyérváltójegvet. vagy pedig 2 drb egyenkint \'í azelvó-nyaa íóaztajegyet, Jw-
Az elhalt sseuébrek finomliszt- éa kenyérjegyet^ háztartás fele haladéktalanul köteles a Köteilfttáal Hivatal-kos visszaszolgáltatni. Katonát szolgálatra behívott egyének la kötelesek
Epreiket visazABZolgáltátnl. De ha a vonult egyén nem vesz részt a katonát közé (kezesben és orról a köz-étkezést bizottságiéi Igazolványa van és Nagykanizsán szolgál, akkor megtarthatja a legyeit-
A Jegyeknt a kereakedök é« Iparosok, amíg készletük van, beváltani kötelesek, terroéexotoaon koupónztlsetéa ellenében a a kiszolgáltatást nem tehetik nltól függővé, hogy a vevő máa árucikket la vásároljon.
Aktk a rendeleteket bármi tekintetben megszegik vagy klJAhvák. fi hónapig torJnl\'m\'tö elzárással büntettetnek.
Nagykanizsa, 1W2. JanuAr 12. m Polgármesle .
Nagykanizsa megyei város po\'Rármeat éritől
»Ő, 29/ké. 1942, 111.
Felhívás a HsztkereikedAh-hOz ea pékekhez
Felhívom a liszt él száraztészta árusításival foglalkozó őaaie* kis- nagy-kereikcdöket, további a pékeket, hogy s finomliszt, kcnvérliut, kétszemUit és szi-raztéula készleteiket U hó 14-Aa az esti záráskor mérjék fel s az eredményt legkésőbb 17-én déli 12 ériig adjak be a Közellátási Hivatalhoz A bejelentéshez fzüksége* Űrlapot a KözellAlitl Hivataltól kell kérni. Akik a bejelentést elmu-latzllik. vagy valóitan adatot jelenlenek, a B231/I941 M. E iz rendelet alapján 6 hónapig terjedhető etzirássil büntettetnek,
Nigykaniisa, 19-12. Január hó 12-én.
Polgármester.
Pk. 8302/1041. az. 1941/513. végr. sz.
Amjarétii hirdetmény.
Dr. Kovács László nagykanizsai ügytéd állal képviselt kk. Baliza Irín Kihullna kém Zaldó litván t gyim zslaszeat-baUttl lakos tavára Uj.Calca r Jóoefzsla-¦séalbsliui lakoaellen kiír. 208 P Mf. töke és több stövtteléi Járulékai erejéig a nagy-kealtul klr. Járásbíróság 191t. évi 573. ii. végzésére! elrendelt kielégítési végrehajtás loryláa végrehajtást etenvedŐtől 1941. nov. hó ll-én .lefoglalt 1343 pengőre becsült Ingóságokra „ nagyksnlstal klr. Jiriablré-stg fenti axámu végzésével az árverés clreadellehrén, végr. ssenv. lakisin. Zala bicntbsliu községben leendő megtatliii\'a hatttfdÖU 1042. \'évi január hé 28. napjának délután 4 ói-AJa tüzelik kt, ami-Uot nWniaii lefoglalt IBzUa, aillma, ttszö, tehettek iib, ttryeottagúsagokst a k|(löb< bat Igérör.ek kéipsiulizetéa mellett, esetleg\'bécsáron.alul is. el fogom adni. Nagykanlasa, 19*?. .évi jan, hó 9 én. Htok Uszló 110,. Ur. pb. vJ|\\-íJnJli buat fiiíiíüt lilkíld-lil,
Nagykanizsa megyei város po\'gármesferélöl.
ad. 20/ké. 1912. VIH.
Tárgy: A főtt tészta és kell tészta kiszotyáUiitásanak mód ja v-cndégkikl en. kifőzdék) on és Cfíyéb v«)ndt\'g!álö ipari üzemekben.
Hirdetmény.
a 9230/1911. M. E. sz. rendeáel ér-Idhnét\'H\'n folyó évi j muár |5-étől kez-dődéüég \\cndéglökl.en, kávéházakban. kávémé rések l.en, kifőzdékben, korcs-mákban és egyéb vendus&í\'ó ipari ú-e. mckien, \'ovábbá nweíLóintézvtokLcn, liszt! és altiszti élkozdékbcn azt olt akár CsO\'enként fogyasztó, akár* rend-szeios ellátást élvező közönség, tehát bármety fogyasztó részeié kenyeret, fölt tészlát va«y költ tésztából készült súlornényt, z-einflyét v.ig>* kélszo "Súl!«l csak \'.tillójei^y clleuél:Cu szabad ki-
szolgált tol. a vepdéglitó azénteklen az áttapOQ lel keh tantoUii, hogy :> fentebb lolsorott ftűlck kiszoi-íáHitása o;jeué! cn- a fogynszló an^myi váHöje. gjet kótocs áttdni. Az einlilelt lenilc !ct véipehajtási utasítása szerint fölt lészt.jérl\'és köd lészlúltoi készült sftfp. mi-nyert a fogyasztó az aiái,i> [ettún-lelett szánni finoinSisztváhóje^yL-t ,\'lész lajcgj^t)\' kőto\'jcs átadni:
1. Kórel lésztiiért 2 drb.
2. l-\'öU tésztáért ai nagy "dauert 3, b) kis adagért 2 drb.
3. Morzsa, lopéoy, rétéi é^ koeliérl iij nagy adsáfirt 2, b) kis adagért l drb
4. Palacstotáért (2 drb.), felfujt.rt 1 drb.
j. Kell tésztáért (aranygaluska, buk. taiflék, lekeresek) a) a»gy adagárt l, b) kis adagárt 1 drb.
ö. Egy dri>. o dkg-os ti cm. átméröjs
pogácfáért 1 drb.
7. Egy adag kugWlört 2 drb.
,8, Ügy adag piskótáért f drb,
!t. Vajas 1o-,clc-; tészláéit »1 nagy adagért 2, b) kis adagért 1 drb.
a váítójogy nie^íolelö mennyiséRrt szettvényét az oííjtos étetek megren jelesekor a kiszolgálónak át kcií adui. a rSn Mtést a sz(ikséj,es kenyér-, \\-agj\' fiiK>ndÍsztváltóicgysíl0ivéii\\" cfjy. idejű áladása nélküí a kiszolgálónak elfogadnia neiri szabad, a szelvényeket a pótjegyről csak a kiszolgáló vághatja tc.
Nagykanizsa, 19-12. évi január hó ll-én.
i» Polgármester.
ad. H/kft. 1912. IX.
Tárgy: A kenyérje^siií Lc. váltása kOnyérlisztie.
Hirdetmény.
A főispán tir előterjesztc-sOmrc tngO. délyt adóit arrtt, a keny.érjo^\'o. kel kOnyer.tis7.tre is !>c lehessen váSt-ni. Hogy cgj- sieKényic meunyi kenyér, lisztet ken kiadni, a Itohiapi /Xiá Kötíőnybcíi fogom közltirré lenni. Addig is két«m az érdekeit közönség tű. íofanél.
Nagykáa\'izsa, 1942. január hó l-i-én, Polgármester,
390/1942 Ik.
Hirdetmény.
A nagykanizsai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Zalatne-renye köiség legelőfelosztába és átalakítása ügyében az 1942. január 10 uhp|ára kitiuott határnapot hc-állitja és u|abb határnapul 1942. évi február 4. napját és kővetkező napjait tltii kirázzál, hugy a 11390/ 1941. tk. b/.ánút hirdetményben fog-\'-\'ak továbbra U érvényben mának. * Nagykanizsa, 1942. január 12.
Dr. Wáber s. k. klr.jiráiblró,,
lai tak
radi
KösZfinetnylivádltás.
Mlndasok a jóbarátilnk éa laniero selnk. kik lelejthctellen drága Jó hit-ve«em, leAnyom, teslvíiünk, ségor-nűnk illetve roVcnunk temetésén megjelenésükkel vagy bármi mis módon mélységes gyiszuakban osztozni silvesek vollak, fogadjik ezúton U hilii köszönetünk kllejeiését
Berlin Ágoston éiaBertln óa Kralby osaládok.
ad. 29\'Ké 1012 VII.
Tárgy: Trafikok kijelölése finomliszt éa ktmyérvAltójegyok bf cseréléséi o
Hirdetmény.
Közhírré teszem, bogy a flnonillazt-ÓB ken.vArnzolvéiiyfkot vltüz Baranval János Föui 10.. Fater Katalin Sugárút ?.. tifi ög Károly Erzsébet tér és özv. Mary SAndornö Hrzsőbet 1. az, alatti trallkJAban lehet becserélni.
Nagykanizsa, 1042. Január l-l. is Polgármester.
29.761/1041.
Tárgy: Siemélyca bejelentés! kö-tclcictKéíí teljesítése.
Hirdetmény.
Am. klr. Belügyminiszter Ur 380000/ 1041 száma rendeletének 35 S a alapján köihlrré tesiem, hogy bejelentési kotele-settség nlA esnek:
1. Azok a fluqyerntckek, akik ez év folyamin a 12, további siók a leányok, akik ea év folyamin a lü élelévüket elélik
2. A 12 életé-UVct elért, de 70 életévüket még meg nem haladott léiflak, lo-vA ha a 16 életévüket eléri, de L0 életévüket még "<eg ucm haladott nők, ha valai¦ ely u| Bzakképrellséget (tanul\' ircn-ters^g végzettség, képzettség) szereitek, Illetve honvédelmi célokai szolgáló tanfolyamon vagy gyakorlaton (női Önkéntes honvédelmi munkaszolgilat, közérdekű munkasiolgilst) szereztek képetitéBt, to vabbi, ha főiskolai képeeitést sscrezlek A 2 pont slatt felsorolt esetekben a be-Jelentési kötelezettséget a kéneiltés megszerzését Igazoló okminy kézhezvételeiéi számított 8 r-apon belül kell teljesíteni.
3 Mlndisok, kik családi nevüket meg-vAlloztattik még pedig a névviltoilalisra, a kegyelemmé), vagy az utótugos házasságkötéssel tortént Ionén eaitéssel. s név< itruhizátsa) kapcsolatos örökhelogadó szer-lódés megerősítésére vonatkozó a a származást megalapító Jogerős b-rói. Illetőleg közigazgatási határozat kézhezvételétől azá-mltoit 8 napon belül.
4 Mindazok, akik utónevüket megvil-toztatják, még pedig a változat bekOvet-kczé<énck n pjától azimltoit 8 napon bellii.
5. A hizassiget kötő nők, továbbA azok, kiknek hiasssigit érvénytelenlllk. nem-létező hizassiggi nyilvánítják. A házasság felbontásit szintén jelenteni kell, de csak. abban as esetben, ha a házasságot felbontó Ítélet- a (eleiéget nem Jogosította fel férje nevének viselésért, mégpedig az ítélet jogerőre emelkedésétől szimltott 8 napon belül.
6. A családi vsgf utónév anyakönyvi kllgatltasa, a vonatkozó határozat késbe alléiétól szimitolt 8 napon belül.
7. A magyar állampolgárságnak honosítás (vlaszanonosllii) hizsssigkötcs vagy törvényealtés iltal történt megszerzése, mégpedig honosdis (vlsszshonosltis) esetébea az állsmpolgáii eskü letételétől, házasságkötés esetében a házasságkötés napjától, (érvényesítés esetében a vonatkozó határozat kézbesítésitől számított 8 napon belül,
6. A magyar allsmpolgiraig megszerzését azokra a családtagokra vonatkozóan ig be kell Jelenteni, akik külön állampolgáriig! esküt nem tesznek, de akikre a no-nosltis (visszahonosítási hatálya a honosítási, I (előleg a visszahonosítási okirat szerint kiterjed.
A bejelentést a m. klr. rendőrség helybeli kapltánysiginak bejelentő hivatalánál ;u előirt bejelentéi Űrlapokon kell teljesíteni és pedig sz 1. pontban felsorolt eseteiben f. évi január hő 31-Ig, a többi pontok alatt (elsorolt esetekben pedig az ott megjelölt Időben.
A bejelentési kötelezettség lellealtéséaek elmulasztása kihágás s szert büntetés jár.
NagykAilxs*. lM2Jsnuái\\J3.. ui Polgármester,
Lipxárlakor érkezett
Budapest, január ti Ciuno gróf olasz külőgyinfc-niszter holnap délelőtt 10 6rn-kor érkezik a buclnpesli Keleti pályaudvarra, ahol ünnepélyesen fogadják. \' .
Nagykanizsa megyei város polgármestefélőt.
Tárgy: A husidon napok ujabb megáll;!tiitása.
Hirdetmény.
Közhírré löszöm, Iiotry a m. ktr Minisztérium 220\'lfl42. M. E. sz. kiadod ren\'Wctc s/«"iut a inat naptól kezdődő h-itáayál kodkleai, szWdyn. és. pénlckcn bárntinetnü hust árusit -ni. \\Tigy a vcndégilló üzeniokl>ca kiszot-gáttntnl tilos. , !
Az ekJhb e.ulile:t Uliloin hétfőn a borjú, a serlés és Juhhús, rs(llört\'\'>ki>n pedig n borjú és juhhús árusítása, illetve sdszolgaltatása lojinleéien áQ fenn.
A ntosl niiMtotl korlátozások oOtn u.i[].ilk-)/n-ii. a m. klr. honvédségre, kórházakra, gyógyintézeteire és * gjennekno>,olÖ inlézefkre.
AmOnjnylI.on a buatnÜPn n»p (>«rg(iy naptár szerinU(pÍrosl.etflS) vagy nemzeti ínmupro oslk, ezen u napon hus ámsithalő, WehO kiszolgáHíttható.
Nem esik nz o:öhb cmllte\'t ;i i nsit.i4, UtcU* kiszolgáltitási UlBÍom alá a baromfi, házinyúl, lóhua, \\).ú, x.sir há), szijonna. IO|^Qrtő, hiulcá, disznósajt, bejsőrész (n>civ, tüdő, sziv( \\<»*,
máj, vo!ő, mirigy, plctt\\ vér és CSont) vabimmt °z esOkbflf; vagy erek fel-ttnszzrááasávei készüli :¦\'.<:\' .\\ú:.<- o\\ és élo:ok ArusldVsa, illct\'íleg a veodég-h\\\\ó iizemekbeti való kfszolgálása. Nagykanizsa, 10-12 jailuAr 14.
Polgármester.
ÜMlaJaw-unsnso lelvélcllk llietíí-sei Hetyel, FÖ-ut 4 60
Ogyts klfsatéllml felveai Horváth üvagázlet Horthy M.-a 23, 1011
ADAt-v^rno.
Egy ; jobb a&l bWiisla M.u. 26., ajtó 6.
eladd Zrínyi
|I0-
Efáru.lt* helyiségemet I\'Ö ntről\'ojbőt laká&omrs Klniaay-u. 15 alá helyeslem, ahol libamáj, hus és zsiradék kapható, Wclsziié. 12»
LAK AS-OZLCTHELYISÉQ
ütisadá egy habtzobis ösiskomlorloj uri maginliAz nagy kerttel, garázzsal. Clm a kiadóban, 49
HÁZ ÉS INGATLAN ¦ *
JóImenÖ kocsmával tlslelliás alattié hl-
§al mas helyen, bersndeiéssel együtt, l-f-eklédnl-lehet Szcpetnekl-at 29.\' á7
Szentképek
nagy vAlasstékban — legolcsóbb
Horváthnái,TO23.
ZALAI KŰZLÓNV
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja : „KOzoudaaáol K.Y. Monykanl.aa".
FelelÖB klhilé: ZsHalKáraly.
Nyomatott • ..RozosibiisHi KhL «aavV«"i
(NyouulAAít falai i Zabü **mu>í
alm"
82 < «vfolyttn, It nini.
NagykinlzM, 1942, Január 16. osulörtök
krm 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
¦Mitiwlíi\'l *b kiadd air a Uüi főmt i. mwám. Crt iMiffilpl ft MitfhT-fiInl ttflitaa TI ¦ Megjöteausai
•OLITIEhí NAPILAP
FdelÖÄ szerkesztő: Barbarita Lajos
Kg? es szám
Mt^isént 7 mwcA 20 tiller. . Ita : hftfiömap ttffiJL, c
Ciano gróf
Magyarország nagy barátja és a magyarbarát olasz nemzőt képviselője ma délelőtt a magyar fővárosba érkezett, hogy* ezzel is kifejezésre juttassa. »z( a mély benső kapcsot és baráti érzést, amely Olaszország népét Magyarországgal effybe-füzí, Mert azok a szálak, amelyek a két nemzet népét szoros szövetségben egymáshoz kap" csolják, sokkal több, mint egy államszövetség, fegyverbarátság, közös érdekek védelme és szolgálata: Olaszország és Magyarország népének barátsága , a szívben gyökerezik ós azért kétszeres ünnepe Magyarországnak Ciano gróf magyarországi látogatása, melynek jelentőségével ma a tengely minden államának közvóleményo hasábokon át fog lalkozik és rámutat arra a szi\\*~ szövetségre, amely a tengely minden államát ma eggyéfor-rasztja. Szól ez különösen Magyarországra, amely mindenkor megmutatta szövetségeseinek, hogy a leghűbb barát, a legbecsületesebb fegyvertárs, a legmegbízhatóbb szövetséges az erős Magyarország volt azok iránt, akiknek baráti kezét odanyújtotta, akiket. szivébe fogadott, akikkel együtt járta a hadak útját. 1
Ciano gróf magyarországi útja az eddigi szoros baráti kapcsolatok és szövetségi kötelékek még szorosabb\' ősszefonása a két nemzet népe között. Dokumentálása annak a megingathatatlan sziv-szövetségnek, a melynek alapját Gömbös Gyula megvetette, és utódai kimélyítettek és amelynek mi, magyarok annyit- köszönhetünk trianoni elaltságunk után.
Magyarország minden lakója ma az Öröm és hála érzetével köszönti a nagy olasz nemzet nagy fiát nagy történelmi nvul-fu, szentföldjén, aki nem elsö-izben lép Szent István király népének földjére, aki tudja, hogy a magvarok hűséges szive dobban ma feléje és ahová csak lép, egy ország, egy nemzet hálás népének áldása kiséri, mint Olaszország, az olasz nemzet, az olasz király és a nagy Duce képviselőjét.
Ciano gróf egy ízben a nagykanizsai állomáson is tartózkodott. Érdeklődött a trianoni vég város sorsa és múltja iránt és kifejezésre juttatta, hogy a trianoni sorompók el fognak majd lüuui, a hires kereskedelmi emporium ismét egykori fényében fog ragyogni. Majd .vitéz gróf feleld. Béla főispán bemutatta neki a Zalai Közlöny szerkesztőjét, akivel németül barátságosan elbeszélgetett. A világhírű államférfi, országok sorsának
A magyar főváros óriási lelkesedéssel fogadta Cianot
Az olasz külügyminiszter a Kormányzó Urnái és Bárdossy miniszterelnöknél
Budapest, január 15 Pontosan 10 órakor fűtöttbe a Keleti pályaudvarra Ciano gróf olasz külügyminiszter különvonata a Iiunyady-induló hangjai mellett.
Az olasz külügyminiszter l\'o-
?adásán megjelent Bárdossy ,ászló m. Uir. miniszterelnök, a magyar kormány tagjai, a két ház elnöke és más előkelőségek.
Amint a különvonat a pályaudvar közelébe ért, Bárdossy miniszterelnök megjelent a piros, süppedő szőnyeggel borított perronon, hogy üdvözölje Magyarország régi, nagly barátját. Midőn a vonat megállt, a szalonkoesí ajtajában megjelent Ciano gróf mosolygó, kedves tekintetével. A hét államférfi nagy szeretettel, barátsággal üdvözölte egymást, a régi barátságot hosszas kézfogással még jobban megerősítve.
Majd az olasz Itülügyminisz-ber Bárdossy miniszterelnökkel elindult a fogadási csarnok, felé, mögöttük az olasz kísérel tagjaival, élén a budapesti olasz követtel, Filippo Anfusoval, aki Hegyeshalomig utazott Ciano gróf elébe. Az olasz külügyminiszter kíséretében volt Máriás-sy Zoltán quirináli magyar követ is. A fogadási csarnokban Bárdossy miniszterelnök bemutalta az ott kétoldalt felsorakozott magyar államférfiakat az olasz külügyminiszternek.
Az üdvözlések után Ciano gróf külügyminiszter és Bárdossy miniszterelnök elindultak a Keleti pályaudvar érkezési oldala felé, ahol zenekar játszotta az olasz királyi himnuszt és a Giovinezzát. Ciano gróf elvonult a tiszteletére kivezényeli díszszázad előtt. Majd\' a magyar Himnuszt játszotta a zenekar, amelynek hangjai melleit Ciano gróf és Bárdossy miniszterelnök feszes állásba merevedtek.
Utána az olasz külügyminiszter megnézte a tiszteletérc felvonult olasz ifjak csoportját, a kik a kijárat közelében helyez-
kedtek el és uz ö megjelenése kor harsány • Ciano*, »Duoft« felkiáltásokkal üdvözölték. Ekkor megmozdult az egész Baross-tér és hatalmas ovációval üdvözölte a kedves vendeget és régi jöbarátot.
Ciano gróf és Bárdossy miniszterelnök ezután gépkocsiba üllek és a Dunapalotába hajftat-tak. utánuk az olasz külügyminiszter kísérete.
A Dunapalotáig terjedő útszakaszokon hatalmas tömegek álltak sorfalat. Kivonultak az ösz-szes ifjúsági egyesületek, a főiskolás diákok, a vidéki egyetemek is képviseltették magu-
kat, a leventék, cserkészek, a frontharcosok, u keleti hadjáratról hazatért katonák és a székesfőváros diáksága.
A Dunapalota kapujában az olasz vendéget a Dunapalota vezérigazgatója üdvözölte. Cíano azonnal elsőemeleti lakosztályába vonult Bárdossy miniszter-elnökkel és kíséretével együtt.
A hntalmns tömeg lelkes éljenzése, üdvözlő gesztusa az olasz külügyminisztert kétszeri megjelenésre késztette a Ferenc József-térre néző erkélyen, ahol fascista köszöntéssel fogadta a tömeg üdvözlését, Magyarország, népének ezt a baráti gesztusát.
Ciano gróf látogatása a magyar-olasz együvétartozís ujabb bizonyítéka
Bóma, Január 15 A Stefani-iroda Ciano gróf olasz külügyminiszter magvarországi utazásával foglalkozik is a többi között ezeket irja : Olasz ország Magyarországban védőbástyáját látja Európának. Duce főmunkatársának budapesti utazása különös európai jelentőseget kap, mert egybeesik azzal az idővel, amikor a Londonban megalakult árnyékkormányok beleegyezlek abba, hogy kiszolgáltassák Európát a bolse-vizmusnak. A magyar nemzet több Ízben védőbástyája volt az európai kultúrának éa több ízben megtörtek rajté a barbár hullámok, amelyek elárasztással fenyegették az európai siá raxföldet.
Olaszország Ciano gróf magyarországi útjában ujabb bizonyítékát látja annak a szoros együvé tartozásnak, amely évek hosszú során át összefűzte a magyar nemzetet a tengelyhatalmakkal.
Ciano gróf budapesti látogatása nem soronkrivüii esemény — irja a Popolo di Bóma budapesti különtudósitója —, minthogy nincs semmi drámai fontosságú kérdés, amelyet a jelen pillanatban meg kellem* beszél-
intézője: a legközvetlenebb és legszívélyesebb Nagyúr és Ember, akit lehetetlen nem megszeretni-
Zrínyi népe üröminél köszön-
ti a testvér uomzel nagy fiát, mert tudja, hogy Ciano gróf látogatása ujabb nyciTségét jeleni az országra, , .
cm-
hl és meg kellene oldani. Magyarország nemcsak barátja és szövetségese Olaszországnak, hanem annál jóval több. Ha nem is volnának erkölcsi, gazdasági, politikai tényezők, amelyek Magyarországot Olaszországhoz és a tengelyhez fűzik, n bolsevistaellenes küzdelem már magában is a legszilárdabb együttműködést hozná létre Magyarország és" Olaszország kö-zőtt. Ennek az együttműködésnek — irja — nincs szüksége arra, hogy most külön is kiemeljék. Mindenesetre az együttműködés Ciano gróf látogatása folytán még gyakorlatibb módon nyíla\'kozik majd meg.
Budapest, január 15 Ciano gróf olasz külügyminiszter a Dunapalotába való megérkezése után kihallgatásra iratkozott fel a Kormányzónál. 11 órakor Bárdossy László m. kir. minisztere!nőknél tett látogatást a miniszterelnökségi palotában, majd 12 órá 4Í> perckor kihallgatáson jelent meg a Kormányzónál. A délután folyamán Bárdossy László miniszterét nők viszonozza Cíauo> gróf látogatását, majd az Ország ház kupolacsarnokai) an fogadást rendeznek a tiszteletére Az este folyamán Bárdossy miniszterelnök vacsorát ad az olasz vendég tiszteletére, ahol pohár-kös^öu^ok hangzanak el. (MTI)\'
1942,,január li.
((pof Tololou : 4Ö8. csak ELEKESTŐL
(Dannata) ffl-uí 13. n.
Egy éves a Szent Imre kórus
Az 19-11. év januárjában " szebb, magyarabb és cgyházlbb lenipfiokai z«n« ápolására n j énekkar alakult Nagykanizsán Szent imic Kórus né-ven. Azóta egy év lo!t el, ami ugyan egy énekkar élteiében csak\' Kvcnnekkoi l jf.\'-\'nl, ile mégis megérdejnüü a meg-emlékezést, met rövid ulö alatt is szép sikcickei éri ei ?3 máris liozzá-férközöll különösen azok szivébe*, nkjk n lolsóU\'iupk>ini Uúroknwayed 12-*s miséi szoktuk Játog>ilnl.
Az énekkar nem - kis kazMettrtnel tudtu magát fenntartani, meri egyrészt a megszervezés nehéz munkáját, más. részt ii mvgieietö atiyaglak <t»teret»ié-sl-i is magának kebelt végrehajtunlu sok helyen é-s sok alkalominai u fcg-lájóbb közönnyel UtoÜiozy,a. i;e, mini raintienítl, ugy e téren ta akadtak jótékony szjvek, ükík fegiloilek *.vs akik-nvk hálás m inul a szOui Jnne Kórus minden tagja. M«,< kell enMhtau i.ou-guuCr linr* püsoöki tanácsos úrról, aki 2."> ilrb. li.\'-. mia S&crát (Cgybázi vegj«!vk;iri énew-rdjUíiití-ay,!, Locsájioll ruodeikezésére az é^klniroak mintegy 100 pengő érlt-kWn és azokig a jó-lékoay kódúkról, akik kél pengőikkel pártolták az egyeinletel. Üzck névsorát houszu .ennu itt közzétenni, de mindannyian fogadják c Ji^yróU is a Kórus öszinle köszönetét ós a Kórus minden tagja kéri őkcI, hogy ebben az évben is adják meg lámogatusukat.
M*g veileoe még emJilejKfrjT sok énekkari tagot, "luk szorgalmukkal, kitartásukkal telték lehetővé " nemes iminluil. OK helyszűke mJait tekintse. n«k el állói, hogy n-evűket ideírjuk, de úgyis érzik, bogy a jó i-.U\'wn:. akinél; dicséretére váüalkozluk, nevük lel van jegyezve,
A mostani évkezdésnél Janiét elkfive) a Kórus mrudenl, hogy a különböző okok miatt elmaradt tagok helyébe ujakat UűaJjon. K helyről is sei\\«sen hjy mindenkit, hogy alá leiieü, jöjjön, imádja énekén keieszlftl az Urat és segítsen egy olyan egyesületet íenotar-. tani, amely Istenéit, a jó luvokéiV a magyar zenCkulluiViért van és amely egyeseiéi minden tekintetben lóbbie hivatott annál, semhogy t-ighiánnyal kozködjön és munkaeiejc nagy reszel örökös stenezesban fogyassza él.
Épül az tij nagy templom, ielszen-telesének gyönyörű és. mindenki aljul várt fiunepséfe gyorsén kőaa.edik fs ugy ez, mini a megnagyobbodott templom lialuknAs 1/llsö térsége- is megnövekedőt létszámú énekkari kivan. Oly .ml, amely képes komoly zeoci alkotásokra ós méUó ugy » jó Isten diisiilléséi©, mint a szebb, mii-gyarabb, egyházibb templomi zenénk ájK>tásár.i, [epesttéséna,
A Szent Imre\'Kórus éleiében egy év elmull. Sok csalódás tneí^e.t sok örömei hozóit. Sok gond ineUotl igen sok imádságos per(6; juttitoll U Kórus minden lagjáüiik és tatán azoknak Is, akik egyjegy sikees szereplési hallgattak végig. A most kezdődő év, bízzunk a jő í•.!<-\']• i.«n, laftáfi iiuuii,,//! a megerősödést, ad oly»n szorgalma.1., kitartó tagokat, mini amilyenek ina is vonnak. • \\
H ACZ ALAJOS, a Széni Imi* Kóms karnagya.
H1LD
temet, exhumál, sziltlt.
Cétlulajdonei :
DervallU József
<« TaUvt m., Ukh, LM.
Utódait íőtob -..... , , ,
igényid Jelentkesett az olcsó néprnhteati afeclóoá! a vÉoölázáo
Több mint 235 Igényjogosult réiuwBIt a^Nagykcniztának juttatott anyagból 3
yosultuk kaplak utalványt, amit a kereskedőknél be kellett váltaniuk. Több, mint 255 személy részesült az olcsó ruházati akció anyagából. Egy-egy sze-
A kormány olcsó népruházati akciója során Nagykanizsa városa is kapott az arra igényjogosultak részére 1800 méter rianelll, 230 m aiffont, 1576 ni tarkán szőtt vásznat, 420 in ka-navászl. 120 meleg női fejkendőt, 820 m kurtont és Ü0 férfiinget rendkívül kedvezményes áron való kiutalásra. Nagykanizsán a kereskedők utján bonyolították le az akciót a városháza közgyámi hivatalában. Olyan nagyfokú volt az érdeklődés, hog\\\' két nap alatt több, mini másfélezer ember jelent meg a városházi irodában dr. Pálffy Gyula köxgyámnál, aki az akciót lebonyolította. Azonban a kormány intoncióihoz hi-ven, az igénylőket alaposan meg rostálták, mert csak valóban arra rászorultak, illetve igőnyjo-
mélynek kb. 3 m ícánnvász vagy vászon és 5 m flflnell jutott. Gazdát kaptak a kendők és az ingek is. Ugy, hogy két napalall — az anyag teljesen elfogyott. Oly nagyfokú volt az érdeklődés, hogy messze vidékről jöttek be Kanizsára és Jelentkeztek a városházán. Voltak, akik jómódnak voltak, birtokosok, akiknek persze megmagyarázlak, hogy csak a valóban rászorultak részesülhetnek a kormány olcsó ruházati akciójából. ,
értesülésünk szerint a kormány az akciót folytatni fogja.
A tábla hat hónapi börtönre ítélte a vasúti segédtisztét,
aki engedélyt adott a motoroivonat befutására
Annak idtjen. me^nn&ékNztímk úrról a vasúti írtiStacséUejisegrŐi, *mtíy Tn. jiííU-áti történt 1940 augusztusában, amikor Horváth Tibor MAV Sagédtisit engedélyt adott »,ry motoros \\-ooal beérWSzésére, akkor, amikor ** piüya-testen e^- lelierszerelvéiíy álloll.
A motoros vonat 15-k^omóterc* se. bessógge.! belerobant a lehervouaibu.
A szeieucsét\'leoségnek halálos áldo. zala nem voi1, mindössze köunyeob sfn.\'ések történlek. A törvényszék gon.
dadánkból otóbtt többWödhWl »sli sirtésért vonta fe.e1oS«*gre a aegéd-tisztet é.s t;éUióíi.i,pi foghizzííl aüjtottp. i-ű^^bl-o/és fcöytán az iUliMáb üho/. került az ugy, suneiy me <f»*%Twiiisitíltc a törvéoyszek-. Íteletét és Horváth Ti-bor segédtisitet . batliónajH íogházzafl bftntelte, egyben kúlriw:Ui a MAV-ot, bogy a vasúttól Öt »wtvfü boesáska cl. Semmiség) paStaSz folyttji « kurta t\'-\'é ksvsi tíz ű«f}\'.
A téli harc képe
Berlin, január 15 A német keleti front a háborúnak jelenleg olyan fázisátéli, amely minden szempontból tökéletes katonai magatartást követel. Nem csupán a lehető legnagyobb erővel támadó ollcnség elleni védelmi harc cz, amely a némcl sereget és szövetséges csapatokat szüntelen lamadá-sok után uj próba elé állitotln. Azók a követelmények, melyeke! a jelenlegi háború minden egyes kalonára ró, a rendkívül kemény orosz tél klíma] viszonyai következtében szinte elképzelhetetlen módon megnövekedtek. Nem kétséges, hogy a több frontszakaszon bevezeted német támiadómozoAilatok a szovjet léli fellépését kedvezőbb
körüjhiények közé juttatták, a-melyből az orosz vezetőség azt a következtetést vonta le, hogy az operatív kezdeményezés kezébe került. A Szovjet kétség, kivül nagy reményeket fűzött a számára megszokott kemény tél közbelépéséhez, amely kalkulációiban , valóban fontos szerepet is játszott.
A harcok eddigi folyású azonban megmutatta, hogy a német front nemcsak a korlátlan errt-bértömegekkel végrehajtott támadásokkal szemben tamisitott példa nélkül álló bátor, magatartást, hanem a neki szokatlan téli hMeg elviselésében is emberfelettit produkált.
Az ellenség és az orosz tél elleni kettős harc okozta tények
Január ]/AROSi tlQZ<5Ó CsüHfriBkUI
15-18-ig S, vasárnapig
QRETA QABBO évek óta egyetlen filmje
Budapesttel agy időben I
NINÖCSKA
Előadások kezdete köznapokon{5, 7, ilO-kor, Vasárnap 3, S, 7 és 9 órakor.
gOTORT
«!4
HETYEMIBE
márkán butoiBtíilüii]rtb&n Vegyen
vagy istideíjM. frsnget^fl ii.
kél^égkivül komolyuk. Műköveiéi ilc az egyén és a harcoló közösség végső fizikai és morális erőfeszitéseit.
Érdekes megemliteni, hogy.a íiéioel vezetőség a keJeUu folyó teli háború rendidvtül fle. héasegeit egyáltalán nem palástolja a nyilvánosság előtt, sflt képekben én Írásban raáhs fogaimat alkot a téli orosz hadjáratról. . tízen- tárgyilagosságra rendkívül jellemző «z egyiknémet lapban nyilvánosságra-hozott haditud ósilás, ajueiy egy. ben a téli liáboru. egyik .4tji szemléleteBebb dokmn^itUunnf közli, anwsly a gyalogság enlble^ feletti szerepléséről ad képet;
rAj gyalogság u felvonulásiul mellett helyezkedett flgyelöái-lásba. Már teljesen kuneruit, mert.teljes három napon keresztül aiit ellen a hktszortu erösebb elicnsógnek, amely be akart törni állásaiba. Minden rögöt ugy védelmezett, mintha netu is.orosz földön állana, Jut-nem a Haza. édes földjóért kellene\'harcolnia. \'Minden katona hős tett itt. Látjuk, amint jól-végaett munka után visszatérne*:. Fagytól dermedt az arcuk, szemük csillog a Jeges szélben, amely szinte a velőkig hatol; kezük dermedt, járásuk bizonytalan. A jeges, göröngyös talajon minden lépes külön fájdalmai okoz. Reggeli homályban Lünik fel előttünk imbolygó alakjuk. Vastag hólakarla uton közelednek szállásukhoz. Az éjszakát kinn töltötték... tízt a négy szót könnyű leírni és kimondani, de ami mögötte rejlik, niég elképzelni is sok. A gyalogosnak órákon keresztül kell ébren maradnia, őrködő szeme állandóan, azáthatolhatatlaiisö-létséget figyeli, amelyből minden pillanatban feltűnhet a gyilkos ellenség, idegölő osond, usak a szél kísérteties muzsikája hallalszik. itt-ott egy száraz gulyái ejt áldozatni. Aliaden mozdulat gyanús, minden másodperc teljes készültségei köveiéi. Orák ezek, amikor az ember a sziv dobogását is .hallja; éjszakák, amelyek végtelennek Játszanak. A mély sötétségben kisérteties alakok bukkannak fel. Felugranak, Jöidre ve-lik magukat, kúsznak. Fantázia-képek. A túlfeszített :agy munkája. Lepergett csaták visszatérő emlékei. Képek, amelyek minden pillanatban naegeleve-nedhetnek. A gyalogság azonban kitart; hü marad önmagához. < 1
A német haditudósitás e kis részlete csupán ízelítőt ad a nagy keleti haujájrat teli védelmi fázisából. Egyben azonban hü képet ad a tengely katona morális erejéről, amely a nemzeti és az európai gondolat érdekében u legsúlyosabb körülmények között is teljes odaadást tanúsít és amely a bolsevizmus ellen szövetkezett államokban mindenütt nagy elismeréssel találkozik.
ÍB42 jtoUfe 15
ZALAI töZLONV
SzootáHs gondoskodás;
A magyar szociálpolitika kar-szakul kotoan. nagy eseménye volt az a kormányintézkedés* a mellyel\' -újból rendezték a közalkalmazottak fizetését. Hz a rendelet túlnőtt az cddtfgi fizetésemelések keretein, nemcsak u mértékével, hanem a módjával is. A kormányintézkedés elsősorban a kisember helyzetén igyekezett segíteni s a ncjidelkőzést teljes mértékben a esalád-védolenii szempontjai szerint húzták inegi
A legújabb fizclésremlczés jelentőseget igen tanulságosul! világítja .meg.az a lény, hogy 3 díjnok fizetése ma. ÍG\'.l száza-lókkal több. mint volt a dij-ttO&Ú ¦ javatiuhnazáK 1913-ban, vagy 1927rben. Kzzel szemben a miniszter, vagy \'államtitkár mai! jövedelme a> réginek csak 8lrsMzalókét; éri1 el. Az arányos segítés elve vezette a Kormányzatot a legújabb, rizetóamude-zésuél, amely annak adott nagyobb támogatást, aki arra jobban rászorult.
fliz uj idők nemzclvédelmi pa-ranrsirihöz igazodik a családi pótlék1\' rendszere. Mélységesen szociálisaszellemi hatja át itt a komnár^ intézkedéseket amely a caaláili-1pótlekot a gyermekek száma, szerint arányosan omeü tel, A* család vedelem, nagy ueni-¦ zeti gondolata .érvényesül oly-képen, hogy a, kisfizetésű állami alkalttrazpltak számára meg-kóirnyilra fészekrakást, a csa-láílulftpitásr. Itt is legjobban egy példa világítja meg a\' helyzeteit. Egy öogyermekes altiszt például olyan összegű családi nőt lakkul számolhat, ainely íúbb. miul a. törzsözetós. Kgy ölgyuiimekuü kistisztviselő eluntul a legalacsonyabb fizetési osztályban is a. fizetésen és a lakbéren tul még külön 300 Döngő\' családi pótlékot kap, Olyan összegek ezek, amelyek ha sze-rénáMiyis, ha beosztással is. de niidtreiikiViipejt- biztosítják a esalád(ik nyugodt, rendjos ütegéi heteset, lehetővé teszik agyer-meke-k za>vnttelun umeltetósét.
A-. családvédelmi gondolat dinduhnaskodík a rendelkezés ama részébutto; anuely u kózal-kahmtzolt részéna aV. gyermekáldás, esetén,, az első hónapban a családi pótlék Ötszörösét utalja ki, A kórházt és orvosi\'ltőlt-ségekjer\'.öz OTBA térmészeisze-nucg;. ííujgtéritii s az ¦ ötszörös osaludi pótlék lehetővé leszi, hogy :,\'az , ujszüdottek, az uj kis magyar* honpolgárok ¦érkezesével együttjáró rendkívüli kiadások: fedezhetők tegyenek. A szociális megértés,, a Közösségi goívdolatjrv^zclme.ez az ötszörös családi pótlék, amely a maga mjesszemenŐ gondoskodásával minden- bizonnyal javi-lani fogja a magyar népezapo-rodást, .\'¦
A nxágyar tiépinoicgalmt statisztika ;a/. utóbbi években sajnos nem errüelkedó tendenciát mutatöttcs enríék ftz éppen nem!
MÉRLEG
| xlnjea méretbeu ) siakizeri jatttai
SGHOLCZ JÁNOS mérlagkéextto\'-master
Nagykanizsa, BÖlvŐa-ter 30. azám.
örvendetes ténynek minden bizonnyal az anyagi kérdéshon kereshetők az okai. Eddig a közalkalmazottaknak több, mint egynegyed része azért nem kötőit házasságot, mert a fizetések elégtelensége miatt nem mertek a családalapításra gondolni. A progresszív fizetésemelés, a családi pótlék tekintélyes \'felemelése, a- komolyösszegü szülési segély, a lársadnlombiz-losílás egyéb juttatása melleit ma már kiküszöbölik az anyagi akadályt s bizui lehet abban, hogy a kormány e szociális szellemmel áthatott legújabb intézkedése elckintctben is gyökeres javulást fog előidézni. Csökkenni fog a nőtlen tisztviselők száma s a lisztviselő csabidokban emulkcdni fog a születési arány, aminek nemzetve-
Festessen Tisztíttasson
delmi szempontból való fontosságát felesleges külön hangsúlyozni. A szebb, a boldogabb, a biztosabb magyar jövőt mjun-kálta a kormány o fizetős rendező intézkedésével, amely mjn-don vonalon a kisemberek védelmiét szolgálja.
Állampolgári és szociális nevelés
Saüayi Lisslétpisrlsta tanár slöidása a gimnáiium SstllÖk Iskolájában
Sokszor ej nézem a tiaperct «n n fink-öaic -szabad, zsongó világAL Szegény és gaedagshb társoxlfcltmi réteg gyér-nivkcj shnufcn lk szfl c\'oüc! Ogytlilitlioz és törik kc^ittírtvéPioueii a fehér ka-íirsot, ragy a tfokoe Isaayotet. Miért nem nrtradn*k «jyhvis \'testveiéi künn az é*t sánfts "küodfiteréa K? Mió\'t tö ti le a riúeg verseny soknak Miiéről a mások iránti áldozatkészség, a megértés, a türotthOs szeretel Hzoriáti.s hímporát: a költő keyera sóhajával ¦kérdenj:
¦ Miért növúnki .naftyra, Bekavarva, fagyva,
ha a lUdflg HuiH SÜgl
Kis emberkék népe,
Gíct szemefénye1
Miérl leszünk nagy, rossz fiuk?*
Máfokri is gondolni, Px n szociális nevelés Utója. Abböb * gyermekből lesz- csak jó áiUampolgfu", kinek a telkéből a sroviaiis siBrfiüct kiégette n lerpcszkedés, az önzés csonlaósntönét. mely mtarioukil legázol, aki érvénycsü-lesének útjába áll. — A csalidban ez a szortáais . nevelés ,nem iclvekliek. örflk, untató lian(joit\'ttá-sA\\«(t, hanem az élet apró, szinte feJcntéklokaiséKnok tótazó kis rogasafcnak bogyi\'koroltatástl-V«C MHeor Krisztus Urunk ozrefcet lakatott jól \' n pusztában, — össze, szedette végftl a* buitailékokat. Ip,cn, valamit oblíöl a\'léWttflW nagj\' doJ^ok csiráit e-Hztevenni a jerjentösnek nem lálszö osolokedeleklien is, Az a diák, aki a vitatkozásban meg tudja baU. igntni-az Olíinvólewényt is,: »z képe,s tesz, söl esik az lesz képes mások
¦jogait az ewbeu is ttsitsjatoén lartani.
Aki már kiskorában megszokta a haSd járásl-keY.st, ajtóbecsukást. n cs«n-iics viselkedést az utrán, a vanaton és mis nyilvános helyen, az íOmfílt korában s*m* l*JZ nagyhangú, durva, mások idegeit nem k\'tn|íi!*. Ha a jryer. molc a Krlsztualnm v"Có egj-cnlöség ludatában szCrénjeii, tapintatosan fogadja "1 a r»e|Ad szotgáJauít, akkor a társadaúcun Is olyan vezMöt kap benne, aki aUncndettieil m.>; tudja becsoloi; másolt szolgája \'fisz és nem; másokat tesz szoágáwö. No lcg>eo a családi légkör anUszodáBs; korsze. rfltteti urastodás, Oiökefűslcocféa. Meg
kell végié l.mii;,mink gjexiHCkeinket, hogy az .uriomberség\' ma már egj\'cn-K az \'•¦ni ¦¦¦ ¦;c:<i,n- Nem lehet
ma kútönbscf^t tenni .uri emler. éi >nem uri On»l>ei-j, mi/:tóés ¦ iMgvsagos ur. közölt, hanem cs^\'k eml.er és eroljor körött. Pcűytathalaám, tie taiAn eiéij i«sz
ennyi is leckéje. Amit az elején mon-. doltam, méfiCgyszCr . Iiangsitljozom\'. példaadás koll és MaSgysier példa, adás. VX a legrövidebb, síit egy«diVU ut n rssaádlHm löiténö állampolgári és szociákís no^olé-sl.on. A másik ut i-.i\'f/: hallgassiik meg KipUng Bgylk kod^es ell eszelé.sé.böl, mely Bíty kolfi-gium dems, dükcsin>es vaágáb\'n ját. szödoit ko. Dláksz«Aza>Tiel; vi nevexj-hctjfilc, ha akarjuk, tény azonban\', hog>- cgysi«resak önkén\'-Oi Wgíót szer-
vezJOk a gyerkek. Távot a bmvatatiá-nok szemeitfil, meneUfifk, vezényeltek, puskával gyakoiHloztak stb„ Iwgy majd a kaíónaiskolában niogáaják n heaj\'okei, A valódi ökröt azonl>an még egymásnak i.«m beszéllek, oeirt is tudlak volna tahin szól>a önteni, hogy mi égett a retkek mélj-cn. Hisz oa-gyotibrészl hös apák án-Ai voltak, ktket már várt ottlion az ősök kezébt* kihullott kard.
Történt egyszer, hogy egy képviso. kinek ls a fülébe jutott a diákcsapat hlro és sikerüli niegnyernie a kollégium igazgatóságának btíjoogyczését abba, űogy pár szót szót>oa a fiuk-lioz. A köpvlselö ur hazalías szók), mokkái, hátaunns hadonászáasál szó-ltlo\'t^i fel a fiukat, hogy ^essék Ickb. telüket őseik dicső telieiio, a Jö\\-ő dl. esöség reményeié slb., SU>. letépte durva Vettél aifíuk buzaltas KlkesOdé-.sísiek tiszta fátj-lál és taposta öss?» az ékesszólás Jószándéku paiájá,>-»l, A végen, hogy mjti te^en a hatás, EÜŐráolott egy halalmas lolKigőt. A link fi>iij! pirultak, könnyeztek, mert éiezté-k, hogy megsértette Őket ez az cmi.er. Az önkén\'.bn diákíégió pedig ftfoszlott. Snpieoti sat
> Februári estén. Mikor tavaszt lesvén llábomg a vön Duna, Vigyázzatok ébren, Mig alusznak raótyen Mlnd«n jó, kis fiúra.. (Ady.) (Vége.)
Jugoszláviának el kell tflnnle a térképről
irja a szerb sajtó — A szerbség drága irat fizetett a „jugoszláv eltévelyedésért"
mét akartak ,ídteini,\'ain,elynek
A .Délvidéki Magyarság, irjft: Belgrád hol jelentik; A kommunista alakulatok niegsemjmjuntéso tovább folyik. Már rsak nz ercioi csapatok Szórványait ke>l -iöjje eini, hogy atutibi az ország újjáépítéséhez fogjon \'Nödú-i lálonwk korjnájiiyn. A szorb sajtó érdekes cikket tartaüm-\'iz, Tc\'toí a -\\o-vo Vrémc. vezérchVke rigjíűenuxiirt\'ló, • Szerbia ujjáéiútése- cimea. Sz\'ojadl-novics Sípjának vozércilfke töbLek között ezt irja:
Jugoszláviát régi ural eladták
A vérrel szcrzelt áUamot szétrombolták. Husz évig oem tudtuk, mit oka. ruirk és miköztten ábrándokat kerj^rt. tünk, ehe.«tettflk saját magunkat. A cikkíró ezután rámutat arra, liony az utóbbi tiz évben tudatosan Irtották a szerb sz*gen»>t, a szerb novet és el. pusztítót t#k a szerb gondoibtot. A szerb eziedzaszfókat mupDumba helyez lék, a szert) szellőmet inegsninimi&U tölték és lje*yéi« összetákolt jngoszl;W
Horváth Lajos
üveg- és porcellán kis- és nagykereskedő
mlntatermébsn I0
választék várja Önti =
= nagy
Horthy M.-ut 23.
Tataion: 647.
i sem hagyományai, aem gyökere nem volt a népben.
Az erős szerbséget valamilyen homá tyos »jnfioszlávizmiisérti föláldozták. Az ország foKő sieltemi rélogc égje. lomi t ¦mbnk, tudósok Bánok a gondo-tataik S szolgálatában áHtak ós az ifjúságnak ezt a hazug jugoszláv li*. of/igiáját kel»tt vAtltctda. Megállapítja a Köve Vrémc, hogy Szerbia évszázadokig knzdött a törökök OSen, nug végre kiliarccflta önftHósíVgát.
A szerli nemzeti eszme erűi .irtott a népnek,
a jugoszláv gondolat pedig megásta a szerbség sírját.
Jurosslávlnxtak Cl keU lonnio » tér. képről.
A cikkíró ezután a szerb-horvát vl-szotmyak foglaBcozlk és nK^anujiltja, hogy a tJbrváiot; utóbb mór igy érvot-lek;
— Mennyll» kercfl az a sokat luui-goztatott kiontott szerb vér, aantre ti szerbek mindig Invntkoztok, hogy ki-rizessak és ne luvatkozhnsastok őrök-ke rá.
A cikk a továbbiakban arról szól, hogy "z igazi\' szerbek óríűtok, bilikor a vcrsflfílOsi lendszer megbiUcolt, mfirt tudták, liogy most me^v.iíósul n szerbség régi áinta a ÍOggeQen Szerbia, lie ma is vannak olyanok közöttünk, akik eáöbb
eladták Jugoszláviát
i ma azt Is szeretnék inog$tkn)mit>i-Icnj, ami ím\';; mn^uuradt. 7ugoeztó/in
ZALAI KSZLOMM \'
lUtáVt rtromiiúR «i% trutri mtm volt b*nrj létek, össijafogó gwidclat. A jugo-Uv eszme csak áUainjogi volt ?1 a szerb nép drága Arat fizetett ezért a Jugoszláv cllé\\*l}*désért,
— Ma mar tudjuk, m<4yik az pl, — irj/i a Novo Vrém* - tudjuk, hogy Szerbia csák\'ugy ijchct független és staljad, ha visszatér a szerb ue.nralí á.i-mi gondola la hoz. A szenvedés 6dzi a népeket, a szerb nép beliiő frtforga. tok itteni harcban bizonyságot tett arról, hogj\' az u| Európáért harcot Nem az a Sénjetes, bog>\' hanV kommunistát \'¦ Hi-k le, hnaem az a fontos, hogy
a szerb nép s botsevfxmua tzetleme ellen fogott fegyvert
A Novo Vrémc egy másik tudósításából \'kideral, hogy a nímel hadlfo. go\'ly tábornokokból az utóbbi iáöL*n a Nédics-konnány ktohen^rására számos téaySjfjCi é-s l.utdékos tisztei bocsátották szabadon. Kzekm szükség lelt TOm.i az uj nttóm LWépitéSéíléít, de kiderült, liogy a fogságból haza. tértek a Nédics-konnány ejten fogln-lak áülttst, lielyteonitették pojötlfcálár. Ujabb intézkedésié eweket a szerb üsjj. leket összeteraltók és visszavitték a németországi hadU\\)go3ytáborokba. — Szerhiábrn azok maradtak, akik egyel értőnek a Nédics-kormány poíitikájá. vat
s<0 Pbresttö, torna. — 7 00 Hírek, közlemények, étn-nd, hanglemezek — 10 00 Hírek. 11.10 Nemééikor riz Jsgtnszolgálat - 12.00 Déli harang «aW - 12.40 IIIrak - 1320 Ittfijelsé*. Idöjari.- és vízállásjelentés. — 14.30 Hirek. — 14.« A rádióműsor Ismertetés* ~ 15.00 Arfolyamhirek. pia. i árak, é]*:mbizeiár«k - ni.f.\'i Időjelzés, idéjárásjeleutés. lürrk - !7.0U Hirek IStovák és ruszin oyelreu. — 19.00 Hírek mi\'gysr, némul és román nyelten. — 20.00 Ilire* (Budapest II,i -\'?1 40, Hirek. tdő járásjelentés. - 2300 Hirek német. olass. angol é* fráucU nyelven. — 24.00 Hirek NoirsAHSüT 1
17.15 Dr. Butha Dénes előadása híiugleiT.e,ékkel. — 18\' Ilniczky László tánczenekara. - 18.30 Vitéz dr. B.t-tera MHdós előadása. — 19.20 ffj. H.ibiik János gitárszámai. — 19.30 Beményik Sándor cmJékezeté. Kőzte, maködik Tasnády Hotia és Greguss Zoltán. — 20 A Poltron.eri-vonósnégyes. — 20.20 C.sathó Kácniáo cfteszé-lés*. - 20.10 Bég! hangosNknek ked-veit daiaj. Közreműködik Weygand Ti-tor, a S\'Zücs^trCkliármas és a Bádió-zeneknr. — 22.10 HsflgSsmezek. — 22.40 Az 1, honvéd gyalogezred ,.e. nekara. — 0.15 Oztfn "az otthon. A Yö-röskeiejrí bajtársi rádiószolgálaáa.
Péntek
BUDAPEST L
10.15 Szómkor lató zene. — 11.20 Hanglemezek. — 11.10 Dr. wihncr Károly előadása. — 12.10 Bádiói«ne-kar. — 13.30 Honvédenk éiennek. A Vőróske.eszt bajtársi rtcU&zoMk&U.
- 13.15 Székesfővárosi TúzoHózí«*kar.
— 15.20 Sovinszky tásatö azaiotujene. kara, — 16.15 HádióposU.
17.15 Horváth Jancsi cigányzenekara, Ihar Ferenc táiogatózik. - 17.10 Sport közlemények. — 18.15 A nyúl regfnjW. lítöadja Bajor Gin. 18,15 Vécs-\'y Eróő jazz-zongorasziímai. - 19.20 Komáromi. Jó*se[ Sándor eiöadása. 10.55 Az Operaház január 10-iki «\'.5 udásáeká köz\\*lité*e. iTosc*«. Medo-dráma bánom fedvouásban. - 22.10 Farkas Béía cigány zenekara. 22.30 A Bytmus-jazz.zenekar és K*hnái- I\'ál énekel. — 23.25 Szórakoztató z«n«. u.15 üzen az .otthon, a Vöröskereszt bajtársj rildtóSzo^gáMu,
Balatonfenyves államsegélyt bap partvédelmi mnnbálataihoz
Döntő stádiumhoz érkezett a lelket* mozgalom
iKlalontenyiO, évaken ál burádé partvédelmi akciója az uj Cs/londii-h»n. dón ló sládiumln jittoll.
Mint a nyáron beszámoltunk olvasóink elfttl iirröt a példái és H\'laton-f*\'nyve;en szokaMan gyűlés.lefolyásáról, mely e^-hingulag megszavazta a partvédelem költsége t nvo-l ntCg-bozla az érdekeitek Jutátmát.
Ugyanis ttl annak ideién megájlapi. lo\'t ópHési kdltscgek a háború okozta drágulással ilt is alaposan (negyához. tak, A konnány most az Suapnci ut-j:\\ti érlesiletto az iTilekeflicket, liogy uz OiCiIelI kflRtségí\'eté.s és a jvtenlctg fohnerOlö kólUéi,ek közti kulönhózc. ici tnjfendé áH"ins«xéJyk)\'nt lendeí. kezesié locsájl n:. tízzel azi elhatáro-zássiil döntő stádiumba jitoll az épil-
kezes.
l\'rdekt(hlésiiuki« itett\'kfti I:et>en megtud\'uk, ltogy maguk Mz érdcktflwk
hozziijúrulása Is várakozáson frlíil jól haSad, Így pékkhil ¦már az cLső íVszPl hdi/eiése ;dkáliiiával kklssrfllt, lu>gy jávai magasabb ássze^ folyt be, ront :iniexmyinek december 3I-ig be ktl\'lell \\olni folynia. El mindeneset.e ana mutat, hogy az érdeketek kom.ih.io veszfk köte\'cs-ségúkct.
Remény van arra, \'hogy a szakségej imyegbeszerzésl isshexséssUi is kiküszv}. liölödnek s n nzékséges építkezési noyag kiutalása már folyomall)on van s az érdekeltség ug>- tervezi, liogy a JéK olvadásával, márciusiutn megkezdi 0 munkákat.
Ennek a partszakasznak kiépítése bizonyára serkentőleg fog hatni Iony. \\üs vlílaniennyi érdekeütj^re s liissznk,
liogv c heUBntiaasai íejtódfl íúrdó\'teiop
OzrOl u iende/ieltségj,-«l lelkilAli magát a balatoni fOrdöbehek Eeglátog; totttsJ közé.
— (TOrténtek e enyhítések a böjt terén ?)
Az uj.viujkii w a napokban meg-jc\'ont bojtti von tkozó híradás nem \\xiíll hlvitalos közlés, tehát nem irányadó. A magyar püspöki kar részéről a böjt tekintetéi*! .semmiféfe ujabb rendelkezés nem történt.
— <EgáuségQgyt váilöiifll gyakornoki k\'nrvezéiek>
A belflgj\'miniszter Bottizár Lőrfncné szili.. Bnjoai Johln (heten;*, Szegií Ilooa (Nag)-k»nizsa\\ Hotcz Vafiéria (Nágyisatzaaji Kászii lézsoroé t-ú\'a. Elbeg Anna iNagj-kanizsa), Laborczy Ilona (l\'acfa és dr, Va-tcnl Gusztiban sziil. Székely Honi l.o;en>« véuoriÖl gj-ak-ormlkokká nevezte ki.
— (A caáktornyal posiá\'ól)
A oáktomyai i>ostahivatathoz a Vi 11 jugoszláv postától a in. Siir. postavezér. igazgatóság át\\-etle és átminósi\'iollt; a ko>eUe[ő pottatisztekel: Rontó Jenő segédeirenört műszaki eUcnőrré, Kutt csár Í)ona í*e;ícdlisztet íBgédeScn5rré, Hudics Józ-.crné dljndk&l kerülővé.
- (ötven esztsndös ¦ Veszprémi Hírlap)
Veszprém \\-áras és vármegye katolikus politikai tapj*. a Veszprémi llir-hp, nmedet az Fg>-liázmegy*si -Köojv-n;t«nda ad ki és ám«5\\-et dr. 0*1^,^1/ József st*rTceszt, most 3erpe«tl be 50. évfolyamába. A Veszprémi Hírlap a katafjkus eszmék kipróbált harcosa.
- (Halálozás)
Súlyos csápos érié Hu.\'o** Károd;-kir. ügyészségi irodaigaz^atót. Rd"s-anyja, őneg;- Kofinrits Imféni éie\'é-nck 7fi éves korálvn visszaadta nemes yikél az íltot Urának. Ma délután kisérték Murasiklóí\'ou nagy részvét uii1-:ctt pihenőhelyeié.
- (Kínos Incidens a törvényszéken)
cimü tegnapi közleményünk.e vonat. koróSig dr. Elek Mór nagykanizsai ügj-véd a kővetkezölcnek megástapltá-sál kéri: Fji egyszer sem átőttehy meg az asszonyt és fóT.eg\'nem ütót\'em kétszer liataímásan arcul. pa tényleg közbeléptem, de csak akkor. Bmlkbr a már vérző Mező ügyvédei Sziget, váriné Újbófl mcglúnvidta. és össze, akaszkodva kü/.ködlck Bgymássar. Hogy szél válasszam őket, léptem közéjük és minthogy az asszony volt a támadó és magából kikelve n gjflntje női nemet
otepo**B meghazudtoló erős«il táma-
dotl, kél karját fofogra őt kissé el m-sziloltam, anéikül, hogj\' ctc.eit volna. Ekkor én fóboléJHem, de Szünet vár jnó
Btalialjnjinm mű mozaik- és fafalpu ===== oipö-kOISnlegességek
«¦gr «atasustékstaa
ELEKESNÉL (Dermata), Ffi-ut 13. Telefoni 498.
Flon katonák aa éazakt baretéron (Foto K- D, V,
nrleget ^
lehintse meg rakWi unktii !
Javításokat jótállással válíalnnk. T.i.t.., prnnlr »M.!tiu«B.
m. rranttsaiiírtéra/a
cyombi\'n ujból Mező ügj-véíhieic ugrott, és csak a JcüenlCvö bíróság »). tiszl tudta öl megfékczait néhány pfjfC. nyi (liil-tkodás után oly módon, hogy ;iz asszonyi erős karjaivuü átfogta cs Ig\\- árlalmat^nná telte.
— (Elzárásra lt#It káromkodó)
Kovács István cs;ibren\'<ieki förOrna. yes wáuner János községi eiölinrót htvatníos eljárása kézben sértő Mfeje. zésekkal iöeite és közbeni tayiiv\'íW<nn káromkodott. A sümegi fösZnígabiró ezért jogerősen 5 napi elzárásra é>i ugvaucsak 5 napi *tzárásna -wUlozUt-ható 20 peugö peozbüutetésie iléáte
— (Hnzallaf végrendelet)
fíabrovszkl ltorgár IjeUffyininlsztcrnt a napokban e?y Slip-l>ól (Mncodóolal való fimle- jelent meí és addig ndml is volt hajlandó Jövetele célját e\',óa,ltai. amíg a miníszler nsrtajára *gy nrllió Jéyát le oeii lett. A pén\'. a-különb emlor nagybátyjáé stsH, aká 1920-1^ rokonok és hozzáttrtbzók n^Skül halt meg. rrfivW fintalabb noikboai wítí akartak a vtlágháboru után JuWMEfá-vjáboí csatolt SUp-l.<m maradni és Bulgárlriba mcnekül!«k, A nagybácsi vagyonát szóltajöhetó örőkosf\'(lí hiányában a stjpi kórházra hagyta, azonban azzaft a.Vikötéfisel, liogy a kórház r.s-ak okkor rentWikczhct a teJtfxstétjea Őssz6gt,«L ha SUp megint Bulfsiríához tartozik. Ir-.isl»eli végrendeletről trym tartauunmni terrtsésiOtoSöh nem tflhe. telt szó, a haltfokió »zért két öres légárra bízla utolsó kívánságát azzal a meghairyássat, hogy erről Bulgária, hnn étEö unokaöccsét \'s é-rlnsitsék. F.vek nnAva sikerült is az unokaőcanfllí Sltplic julnia, ahoi " kél órpg tudomására hozta n végiVndKteljet és az eJrej-lelt pénz helyét, a szorl.ek azonban etfoglák és börtönt* vetették, idóköz-l«n a két,tattti is n»íliafit, u béfsüteles ember azonban nem- feiícdkezelt m^g kő\'d!eiségé.rÖl ps a ^sronyok\'rendlic. tórtévet nyomban teijösiletto az ftrók hagjó kívánságát.
— -65-OOOdolár 130.000 pofonért)
Egj\' amerikai cirkuszbohóc, aki hivatásit közben vayuriemvyi po\'rml W-jegyzeit, most hohőn pátyájámk 30 1 éa*a jubileumi nlkaimábói1 Összwzá-moll a a kérdéses pofonokat. AXöss*. adás ctedniénye szerint 130.000 po-fout kertelt harminc évei működése alatt zsebrevágoi, Szerződéseiben kikötötte, hogy az arénában efozenvedett minden pofonért 50 cCnt Irftlűn iKm-j-lárjnmol kell kapnia, [gy ppfo»-)kk\'4 65.000 doliárt ke:esett \' ¦¦•
BÚTORT
szaküzletben, kt-\'V1 GÁBOR maaskialosnál
vccim vmgy rcmleljeii. :

\'c&jD-fíjoy, mfamcmmn vmakozhatik;
Jffi, jannat 15
A japánok megkezdték Melákká ostromát
A japán csapatok már Jahore tartományban nyomulnak előre és bekerítettek 80.000 főnyi brit csapatot — A japánok gyors előretörése megakasztotta uj brit arcvonal létesítését — A ffltöpszlgetl USV csapat ok főparancsnoka sürgős segítséget kért WaschlngtOBbói ~ Celebesz valamennyi támaszpontját megszállták a japánok
Japán nagy előlészflleleket tesz Szingapúr bevételének megünneplésére
Tokió, Január 15 A japán csapátok N\'egri* Szeiubilun északi határának átlépése után birtokokba vették ennek az Államnak\'több városát, Maiakká területének szomszédságában. Más japán egységek a mhlákkai tengerszoros parija mentén haladnák előre és elfoglalták Seranbant ésSzc-lengapot, mintegy 100 kilométernyire Kuala Lumpurtól. , A félsziget keleti részén a japán erük arra törekednek, hogy egy vonalban maradjanak a nagy gyorsasággal Szingapúr felé törő oszlopokkal. Birtokba vették már Pahangot. A maláj államok közül már csak Johóre az, amelyei még nem foglaltak el a japánok.
Japán mér kéttül Szingapúr tintának megÜnneptéeere
Róma, Január 15 A japán csapatok előőrsei — a Messagero értesülése szerint — megkezdték Maiakká város-
nak ostromát. Hogy a jnpán kormány mennyire számitSzin-gapur elestére, ezt mutatja az, hogy japán részről megtörténtek az előkészületek a város bevételének megünneplésére. A japán lapok felhívást intézlek a lakossághoz, hqgy tekintve Szingapúr várható elestére, a kormány megengedte a lakosságnak az esemény megünneplését. A győzelmi ünnepen minden házon olt kell lepgenie majd a japán zászlónak és minden templomban vallásos szertartások lesznek. A felvonulásokat megengedik, azonban a lampionos felvonulások a légvédelmi felkészültségre váló tekintettel tilosak.
Tokió, január 15 Japán lapértesülés szerint igen rövid idő alatt rendibe lehel hozni Tarakan-szigeten a kő-olajbcrcndczésekct, amelyeket a hollandok elpusztítottak. Tara-knn\'köola>lermésc évi /()().UUO tonnát tesz ki.
A rio de Janeiro! értekezlet
Amsterdam, január 15.
Hivatalos washiiigtoni körök arról tudnak, hogy u rio do ja-neirol értekezlet megnyitása alkalmával Uruguay határozati javaslatot terjeszt elő, hogy :i résztvevők szakítsák meg a diplomáciai kapcsolatokat a tan* gely államaival.
Diplomáciai körökben meglepőnek tartják azt a Washingtonban terjeszteti hirt, hogy az értekezlet résztvevői e javaslatot egyhangúlag fogfctdják majd cl. Ugyanis más értesülések szerint Argentína határozottan ellenez minden hasonló* kezdeményezést, Washingtonban remélik azonban, hogy végűi Argentína is feladja ellenzéki álláspontját és csatlakozik az uruguayi képviselők által előtcrjesa tett javaslathoz.
Rio de Janeiro, január 15
Ecuador külügyminiszter tegnap megbeszélést folytatott Cos-taríca külügy miniszterével, majd Suraner Welles helyetles külügyminiszterrel. Az ecuadori bizottság vezetője kijeiontette, hogy a bizottság a leJictő legnagyobb figyelemmel taniüniA. Jtyozza a küj.őnbózo\' sawnpontof kát.
A /apának megszállták
Tampint
Toldó, január 15 A japán csapatok két oldalról nyomulnak előre. A nyugati part mentén tevékenykedő oszlopok Szelangor síkságán át küzdölték magukat és megszállták Tampint. A japán csapjatok gyors előretörése következtében kudarcot vallott a brit csapatok minden igyekezete, hogy uj arcvonalat létesítsenek. A japán ka tonák teljesítménye kitűnik abból a tényből is, hogy* Kuala Lumpur bevétele után naponta átlag 00 kilométert menetelnek. A-brit csapatok egy része dél felé menekül, a másik részét pedig elvágták a Merőtől és körülfogták. (MTI)
Amsterdam, január 15 Málta kedden II légitámadást szenvedett el. Az uj esztendőben a Málta elleni légitámadások száma már felülmulta a százat. (MTI) , . i
Amerikai beismerés...
Rio de Janeiro, január Ifi Kuox amerikai haditengerészeti miniszter egyik beszéVJébon a következőket mondotta; — Németországnak még min-
dig a földkerekség lcgnagfyobb hadigépezete áll rendelkezésére. Valószínűtlen — mondotta —, hogy a német főparancsnokságban beállott változás befolyásolná a háború kimenetlét. ¦ , , (MTI)
Angol repütegépiámadát a német tengerparton
Berlin, január. 15 Csütörtökre virradó éjszaka angol repülőgépek bolnbákal dobtak az északnyugatttémetor-szági tengerpartra. Néhány lakóház rombadőlt és a polgári lakosság körében néhány halolt és sebesült van. A német légvédelmi tüzérség ezúttal is hatásosnak bizonyult. Az eddig beérkezett jelentések szerint 3 angol bombuvetögépel lőttek lc. I t (MTI)
Washington, január 15 Uj Fundland partjai közoléV ben megtorpedóztak egy amerikai szállítóhajót. Kilenc személy a vízbe fulladt. A háború kitörése óta ez az első eset, hogy amerikai partokhoz ilyen közel ilyen eset történt. (MTI)
A japánok megszállták Cele-beex valamennyi támaszpontját
Tokió, yinuár 15 A M<\'iiululi;iii partraszitU külön*, ges japán katonai alakulatok megszabták valamennyi támaszpontját és a nz|get északi csúcsán Jovö légiki. kólót is. , \'. - , !
A fűlópszlgeb harcokról jefttttik, hogy zuhanóbombázók szerdán a Su-bic-ohóütül líofche rajtiutôtlek egy fontos araerfktiJ i*piildtércn. és n többi kózólt szelnombofltak egy liarcircpuiö-gépet. (MTI) ,
30.000 főnyi ellenfél a japánok harapófogójában
ToldŐ, faouAV t5 A r)om«i-Íroa*a jelentése szerint a
Képelt ¦
legolcsóbban keretezi
Horváth Lajos, 1i.tr M.
Japánok január 14-ón este batayoirAd-tttk JahoTe-iaitomáavybA és tnbalSjy 34.090 főnyi katonaságot b*V» tve-itok.
(MTI)
A* amerikai csapatok főparancsnokának SOS kiáltása Washingtonba
A.U)ft\'zU.\\l.:iw, juauár ]."\'. London V-éá jelentés érkjSalU, hegy a fu\'öpszigcli amerikai és fUippán csapatok »?¦ Ujabb erö>«l megindult Jipést offenzíva köve.keztéLen váísthjQ; hely. zell* ke iiltok. Az amarlkal csapások förxiranrenoVa sargős özeaee\'. krAlött Wunhlngloziba, hoiy h» a ú&grövidebb ídön bftlat nsm fcusaak tegitKegel, nsm tudják miguk&t tovúbb u.i
(MTI)
Amszterdion. január ló Ixndún. je»ütés sze.-iat a szerdal nnp folyamán isme. • Un tAnsteUségu iep i Ö ép megtámiáta " Nilus \'ésaSkl vidékét. (MTI) \' i
salnrtenkl É helyi kereskedők**! és Iparosoknál ssÁrésM be
4PRU3IIDETE8KI
Ü,.y<i Mlutóflut lelten iwegllelét Horthy M.-u 23.
Iht.Atli ÍM
judAstStcl
Haaanáll iiihdt. cipőt Téuck. HlfUra hlahoi menyek. Wmclier UHlnt, TaHkl-ut Sí. 1»
LAitAs-OturrHELYgéo
Kél aaobn áronnal kiadd BtbÖchay Uyírgyulci 15. alati 12«
HÁZ ÉS INGATLAN ¦
Kűmllvcimtaler : Több, emelete* klacb). nagyobb, magán- ía bcrlii/al, fflrdő viliit, aiőlol, retet trlekelek ía »O...II-<ok.;MIM Peler, SIHIor-ir. I. 101
...... KOtOwrtu_
Srafal«0aa.|t<aniUrU. Mindenről ínlorm A]|a. E6twSa-tar &8. Ni^ykailluán aaak \'..bruAi* IS.-aig laaa.
ASPIRIN
ZAUAJ RÖZLONS
Nagykanizsa megyei város po\'gármesterélöl.
Tárgy: Sitmélyes bejelentési kő-leleiettiég leljesltése
Hirdetmény.
Atn klr. BelCjymfnlszler Ur 380 000/ 1041 f!..,mu rendeletének 35. 6a ntapján közhírré lessem, hogy bejelentési kötele-leUség alá esnek:
1, Azok s fiúgyermekek, sklk ez év fo lyaniiti s 12, további Siók s leányok, sklk e> év folyamán a 10 életévüket elérik
2, A 12 dlelé-llket elért, de 70 életévüket míg meg nem haladott féiflsk, további a 19 életévüket elélt, de 50 életévüket míg meg nem halad >1t nők, ha valamely u| szakkép* ellségH (tanul" rres-lertég végzettség, képiettiég) szereztek, Illetve honvédelmi célokat szolgáié tanfolyamon vagy gyak ilnton {női önkéntes honvédelmi iiiiinkaiíolgálal, közérdekű munkmolgálM) szereztek képetiiésl. \'o víbbi, ha főiskolai képesítést sterez\'ek A 2 pont alatt fc\'Bo-oit esetekben a bejelentést kÖte\'ezetUéget a keresltei mrg-sirrtését Igsiold okmány keihez vett Iától azámllolt g r.apon belül kelt teljesllrnt.
3 MliKl-í\'ik, kik családi nevüket megváltoztatták még pedig a névváttoztaiátra, a kegyelemmel, vagy az ntóMgos házat-ftágköiííiel történt tflrvénvetltésiel, a név-áliLihízáisíI kapcsolatot örflkbelogadó izer-lűdés megérő illésére vonatkozó s a tzár-itmzésf megillipltó Jogerős b\'ról, illetőleg köilgtissiáit határoist kéiheivételétő! számi (olt 8 napon belül.
4. Mindazok, akik utónevüket megyál-tóztatják, még pedig a viltoiái bekövetkezésének nip|ítél számított 8 napon bellii.
i. A háiaa»*got kötő nők, további azok, kiknek bí:r«.v^át érvénylelenllik. nemléteiéi íiííhbp\';\'rA nyilváníttat. A hizaifág\' felbontását szIaTéa Jelenteni kelt, de caak abban a* esetben, ba a hásasságot (elbontó Kilel a felciéget nem jogosította fel férje nevének .viselésére, mégpedig az Kelet jogerőre emelkedéseiéi számított S napon bellii.
G. A családi vagy utónév anyakönyvi kiigazítás\', a vonatkozó határozat kéibe-.Ité.élől •úliiiltutt 8 napon belül.
7. A msgysr állampolgártágnak honotl-tla (vltmbonoillái) házasságkötés vagy törvényesltéi által tö\'fént megizeraése, mégpedig honosilái (vlttzshonoiltás) ese-lébcn az állampolgári eikfj letétélétől, bá-¦asságkötée esetében a házasságkötés napjaiéi, tOrvényesltés esetében a vonatkozó határozat kézbeaitíaétől számítolt 8 napon belül.
SVA magyar állampolgáriig megszerzését azokra a családtagokra vonatkozóan Is be kell leler.tr.ni, akik * ti lön állampolgársági esküt nem tesznek, de akikre a ho nosltás \'visszahonosítási hatálya a honosítási, I letőleg a vliszahonoaltásl okirat szerint kiterjed.
A bejelentett a m. Kfr. rendőrség helybeli kapltánytágának bejelentő hivatalánál az előirt bejelentési űrlapokon kell teljesíteni ét pedig az 1. pontban feltörölt esetekben f. évi Január hó 31 lg, a tőbbl pontok alstt felsorolt esetekben pedig az ott megjelelt időben.
A bejelentési kötelezettség teljesít étének elmulasztása kihágás a azért büntetet jár.
Nsgykanlzts, 1942. január 13, Hl Polgármester.
Nagykanizsa megyei várói polgArmeaieretfll.
Tárgy i Az országgyűlési kóp-viselő választók névjegyzékének kiigazítása.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az 193R:XIX. t.-o. 223. § 7. hek, valamint n 372.900/ 1940. B. M. rendelet értelmében 1942. évben kiigazítás utján kell elkészltonl az országgyűlési képviselő vél asztok nóv jegyzékét.
Az országgyűlési képvlselővólaszlók 1943. ővi névjegyzékébe hivatalból kell felvenni mlnd»zokat, akik a választó\' jogosultsághoz megkívánt életkort elérik. Azokat, akiknek A névjet-yzékbe való felvételre bármely más elmen nyílik meg a Joguk, kérésükre kell a névjegyzékbe felvenni, ha a válaszlé-JogoBiiítHdgukat Igazolják. Azok, akiket a kiigazítás évében kéréstlkro kell felvenni a névjegyzékbe, kérésüket Jan. 31 lg terjeszthetik elő nálam, Illetve a városházán, t,emelet 19. ez, alatt
Azokra, akik a választójogosultjág-
hoz megkívánt 26, Illetőleg 30 éves életkort a kiigazítás évében érik el,
azonban a névjegyzéknek a kiigazítás évét megelőzően legutoljára történt összoállliásíikor más KözoéKbon, illető leg városban laktak s Így uJ lakóhelyükön nóvjegyzékbo való felvételük Irént hivatalból nem Intézkedhetem. színién az előző bekezdésben foglalt rendelkezések Irányadók
A hlvntalból felveendők számláló-lapjainak bes/edését hlvatilosközegelm f. hó 15-től 31-1« terjedő Időben az érdekeltek lakásén teljesítik.
A névjegyzék kiigazítására a 298.200/ 193* B. M. rend. ktegészitvo a 3Í0200/ 1939. B. M rendelet l. és 2, bekezdésében foglnlt rendelkezésekkel nyor alkalmazási.
Nagykanizsa, 19)2. Janár 14. itr t Polgármester.
Nagykinliul Polgári Egylet ElnÖktégétíl
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai Polgári Egylet f. évi január hó 21-én c-te 6 órakor tartja sa»át hdvlség-^ben (F3-ut 5. íz., I cm.) 106 Ik rendes közgyűlését, melyre a tagokat tiszteletid meghívom.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést f. évi február hó 2-án d. e. 11 órakor tartom meg, amely a megjelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes.
Nagykanizsa, 1942. január 13-án Elnök.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Széchenyl-serlegbeszéd Tartja. Barla litván gimnáziumi Igazgató.
3. Titkári lelentés.
4. Tagdijak felemelése.
5. Az 1941. évi zárszámadás, az 1942. évi költségvetési előirányzat előterjesztése.
6. Tisztikar, választmány és tzámvlzs-gáló bizottság választása.
7. Esetleges Indítványok.
Indítványok a közgyűlés előtt 4 nappal az elnöknél Írásban bejeietitcndők.
A közgyűlés napján este fél 9 órai kezdettel az egylet helyiségében szükebbkörü klub-vacsora lesz, melynek keretében be szedek nem hangzanak el. m
A letenyel klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
8360/1041. tk. az
Gróf Andrásty Sándor végfehallalónak Tímár Sándor végrttnjtáit szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telfiVkÖnyvl hatóság a végrehajtási érvéréit 758 p 16 f. tőkekövetelés és Járulékai behajtása végett a Lelenye kOitégben fekvő s a bécl 665. siljkvnen 587 iksz. szánlónak és háznak a BlNege szélben B. 7. alstll Illetőségére 200Ü p, ss u. 0. 863. sztlkvben 51. hnz. kertnek s Bélietekben B. 7. alat\'l llletóiégére 350 p. a letenyel 514. aitjkv-ben 214. hrtz. szőlőnek s Kurta hegyen B. 16 alatti llletóiégére 500 p kikiáltási árban elrendelte.
Az árveiét nem ítlnll a bécl 685. szljkv-ben C 1., ai u. o. 663. sztjkvben C. 1, slalt Özv, Timár Józtetné sz. Vaigs Juli Javára bckebclszeti ötvegyl jogot.
A tkvl hatóság az átveretnek a Itcvl
hiléság hivatalos hetvlségében (Kosiatti taioe-ntfa 62. Bx-. 9 alléi megfsrfáiára 1041 évi április hó 8. napjának d. e. 11 óráját <Dilk{ ét *i árverési feltitfltkit n< t«8!: LX. l-c 150. « s alapján megállapítja.
At árverét alá kerO\'ő Ingatlanakat, ha si árviet meglar\'á*ál a vrgrtha\'la\'ófc kő-»ü\' Bslaata János cssflavnt\'itnll hal\'ató kárl a kikiáltást ár\' i ánál. Illetve a hfz tncat\'ant s klkláltltl ár felénél, ha grrif Andrása* Sándor vésjrsh«|tató kéri, a hlklállást ár * i-ánál. illetne a ház-lnfsl-fant s klklállásl ár fölénél, ha Llcht Sán dor csaflafcr.rt.tott végrehaltató kér), s klklállátl ár COOo-ánál, ha Kellene Gyula csatlakoztatott vlffrehallató kéri, a kiklál \'átl ár ánál. ha Brandl Sándor csaf-lako>\'atolt véffrehi|t«(A kéri, s klktáltáil ár fig\'\'e-Jníl, ha Relner La\'oi eaatlikoita-t»u v\'g\'ehijtstó kéri. a kikiáltási ár 10to/o-áná\',-ha Plikor József \'ssliskoi\'a-tntt vágr#hs|t*tő téri. a kikiáltást ár 1027o ha U"g l<tván CMt\'ak\'vziaroH vég\'ehsltatA kéri. a klklfltiil ár 10fi0/o ánál. h» dr. Ctempess Dénes c*\'H»\'",zWnll vévr\'h-ltató kH\\, a klMállá.l ár If80/o ánál. ha Héder Teríz cantlakoziátott vógrehaj-tafA kéri, 1 kfktifráil ár 12*0/o-ánál nlac*o-nvahb áron elndnf n*m lehet. (56I0/I93I 1. M. ss rendelet 21, tj-a )
Ránatnénz ¦ blk\'áltásl ár 1O0/o-a. ame-Ivet a msíaisrtb ígéret ugyanannyi oái-árs kell kiegészíteni.
Letenye, 1941. évi december hó 18 án. Dr. Korposs Adám a. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül: Hanzaallts s. k.
tW MrtkenmtMtS,
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
1201/1942. ; I
Tárgy: A régi tóörüósi arány szerint <0őáShlott lisztkósz\'lo-tek Le^effientéwt.
Hirdetmény.
Köztudomású, hog>\' a kormáiiv né-híny ho\'.e a lisztek klSrJoal arányát megjávllo\'ti s a korpülOat«ttés foko« zása miatt most 100 kg. g!il>onál>óI kcvc.ebh Üjszlct áítit nnk eW, mint ezelőtt. A 100.010/194a K. m. sz. rendelet \' ;.lapján mindazok, akiknek 5 mólormázsát mtegníBadó mennyiségien ¦ke.csko.kflmi öilisbíít szárni\'neó olyan csO\'síí-.Cí Imzakenyiórliszt (m^lufl jtehése E Bi van a birtokukban, amely méfl a 0120/1941. m. E. rend. I. í. i. bekezdésében és l\'8-á»ak 1. bekezdó-sél,en iiKígh.itározott, tehát még a régi kiőrlési arány szerint állütalott elő, kő\'.eic-sck egész Üj-en Usztkéssje-lűkct üz 1912 Január li-én 2t órakor fennálló állapot szerint a forgalom adóhivatalnál január 184g Írásban i>e. jólizj\'en!. .\\kf a l.ejorentéit (Smuiasztjn, 0 liónaplg Icrjeihetö efcárissad héti.
teltetik. , , \' 1
Nagykanizsa, t9í2. január 15. tu PolKfirmestei.
ad. 20/Ké. 1942. X.
Tárgy; A konyórliszt fejida-gok megáütapitása; a házi kenjjérsülés engodéSjeiésc.
Hirdetmény.
Za\'hvármegje KózxSUtási Kormánybiztos Főispánja a 0230/1941. m. K.
DRÁVAVDLGYI
tflLUMOS flRflWSZQLQHlTflTÓ R.T.
Bxaksiera f«I«I lagosi * én minden villamos kérdésben Csengery-ut 51, telefon 294.
Áramszámlák fiatstése, rsklaméoiók, hibsbsjelentések
Sugár-ut 2, i. emelet, telefon 213.
1942. Január 15
ft. p. lisrkairiésébti nj«rt jbrfkörér.en engedélyt adott in. dokoTt előttiéízté-sem uLipj\'in arra hogy n kenyérj»í>lokcl Nag>\'kaniza város lerft"Mén az nj úUami Usrtjejry, rendszer ke eleien is Ik-. Qelicsseti vé|. (önt kenyérlisztro mindazoknak, akik nem akarnak pékkeiiyeret foíTyasulnni hanem házi kenyerei akarnak süttetni! Érmek aXipján a llnomliszl és kenyér, jegyek 25 dkg.-os kenyórsreW/tiMsii vagy a péke!;né>l le\'.vel beváltani 25 dkg. kenyérre, vagy pelig a foszerk*. reskedéieklen Ifi dkjt. kcnyéiftsztp* A neliéz testi munkások kenyér pót jegjejnek 35 dkg.-os kcuyérs;el vén veit vagy a pékeknél lehet beváltani\' 35 dkg. kenyérié, vagy- pedig u fuszerke-resk*désekben 19 dkz. ikcnyértiszUe, A testi munkások kenyérpótjegj*IncJk 15 dkg..os -kenyérs!«íLvéoyelt vngv H pékeknél lolet bevált, ni 15 dkg." U-nyérre, vngy a fü s rerkereskcxte.sekl«i 9 dkg. konyórtisztre. Ho;íy az ogj^ szeivenjok nuűddig érvényesek, í^-t tehát azokat meddig Jehot kenyérre vagy kenyértjsztie Leváltani, «z mind a rendes kienyérjegj\'ekre, miud podig u pótjogjekie rá van nyomUitva.
Nagykanizsa, 1942. január 15, 1*0 Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
30189,1041.
largy: A 12. honvéd kerékpáros zászlóaljnál azolgálatot teljesitó egyének polgári ruházatának a oa&p&tteathez való beküldése.
Hirdetmény.
Felhívom a ni. klr. 12. honv. kerékpáros zászlóaljnál katonai szolgálatot teljealtő tarialékoa egyének hozzátartozóit, hogy a azolgálatot teljesítő polgári ruházatát sürgősen küldjék el az alábbi olmre:
„M. klr. 3/1. honv. harokoosl zászlóalj paraosnokság, Munkács".
A csomagon a hozzátartozók IQotes-sék fel azon egyén nevét, rendfokozatát ée alosztályát, aki részére a ruházatot küldik.
Nagykanizsa, 1012. Január 15. i4i Polgármester.
MEGHÍVÓ.
A VI--VJI, kér. Ksroiitcny FoayotzUil SiBvslksiet
43-Ik évi rendes közgyűléséi
1942- luoár 25-én délután 2 érakor
a Klsrác-utcai Iskola helyiségében tartja meg, melvre a t üzletrész-tufaJdonosokal tisztelettel meghívja
az l(JRÍ(iatÓjárj.
Tárgysorozat:
1. Igazgalósigf és fclUgyelő-bizoItidgi jelentések.
2. Az 1941 évi zárszámadások előterjesztése, mérleg megállapítása, a nyerésig feloszlása, az Igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentésé feletti határozathozatal.
3 Igazgatósági tagok megválsszlis)
3 évre.
4. 3 tagból álló felügyelő-bizottság választása egy évre.
5 A Szövetkezet hivatalos lapjának ki-Jelölése
6. Esetleges Indítványok. <
7. A Szövetkezet fennállásával kapcsolatos "határozathozatal (esetleg (elszámolás).
A zárszámadások megtekinthetők a SzÖ-vnlkezet pénztárosánál: Vajda Ferencnél (PelBŐtemető-u ca 5.) és a Szövetkezet iroda hely iségt ben. \'«
ZALAI KÚZLÖHV
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „KOzpaidsisalH.T. Nagykanizsa^.
Felelőé kilctó: 2alal Káraiy. NypmatöU: ¦ ,,«Bzoaz^a^Bl\\R^T.[*UBykaiilria" iiyurndaJíibai^Hátjy^nnlíaan
(Nymi.dsi.ji fOinii\' Zalai Urtitf
821 évfolyam, 12 Mim.
Nagykanizsa, 1842. Januir 16 péntek
krm 12 «llér.
ZALAI KÖZLÖNY
¦MtkwtM* <• kladóMvaUIi IM S.
i MMmi éUartás.
rOLITI[>l HAPILNI*
FekMSs tzerkesxM: Barbarlta Lajos
KUlbatM In: afj Mawpn X nu( a* SUte.
noiKm 7 póni 20 (Illír. Kgjet nAnTliétktaup qül, amibttM M aa.
& közellátás biztosítása
N\'cm propagandaszólam, hanem a tények tárgyilagos megállapítása szerint Európában kevés ország dicsekedhetik olyan zavartalan közellátással, mint Magyarország. Közelidlá-sunknak ezt az aránylagos bőségét, ezt u kétségtelen zavartalanságát n jelenlegi háborús viszonyok között elsősorban azok nuk a céltudatos és határozott intézkedéseknek köszönhetjük, amelyekkel a kormányzat szánt baveszi és elosztja a meglevő és termelt készleteket. Etekintct-ben a kormány most ujabb rendelkezéseket léptetett életlw.
A minap rendszeresiloltók nz egész országban az egységes kenyér és lisztadagot, amelynek mértéko olyan, hogy azzal mindenki meg leltet elégedve. Külön állapították meg n nehéz testi" munkát végzíík fejadagját s ezzel az országos rendezessél teljes mórtékben" sikerült biztosítani a kenyér- és lisztellátást az ui termé-sig. Most a húsfogyasztás ujabb rendezésére keriüt a sor, A legújabb rendelet szerint kedden, szerdán és pénteken semmiféle hust nem szabad kiszolgáltatni, sem nyers, sem konzervált, sem elkészített állapotban. Hétfőn tilos a borjú-, sertés- és juhhús, csütörtökön a borjú- és juhhús kiszolgáltatása. Tía ezek a napok a C-orgely naptár szerinti, vagy nemzeti ünnepekre esnek, akkor a ki-szol gáltatási tilalom nem áll fenn.\' A baromfi, házinyúl, ló\\-hus, hal, zsír, háj|, szalonna, tö-pörtyu, hurka, disznósajt, belső rész, valamint az ezekből, vagy ezek felhasználásával készült élelmiszerek\' és ételek árusítására, illetve a vendéglátó üzemekben való kiszolgáltatására ez a tilalom nem vonatkozik.
A rendelet egyébként szabályozza a vendéglői étlapot is. Vendéglőben egy. személyre csak egy adag levost, hust, tésztát és sajtot szabad kiszolgáltatni. A korlátozások alól mentesül a honvédség, a kórház, gyógy-inlézet és gyermeknevelő intézet, Vendéglőben és kávéházJ ban lóhúst nem szabad kiszolgálni. Az apróhúsból készült ételekből a vendéglőkben a hét minden napján egy úgynevezett szabad. őteTtr kell készíteni
Külön rendelkezés szabályozza a tojásételek vendéglői forgalmát. Bármiféle tojásételt csak abban az esetben szabad kiszolgáltatni, ha azt a fogyasztó húsélel helyett ebéd, vagy vacsora alkaTmíával rendeli. Kávéházakban és\' kávémérésekben tojásételt csak 1 és 3 óra közöli, továbbá 8 órától üzemzárásig szabad kiszolgáltatni.
Ciano ma délelőtt megkoszorúzta a hősök emlékművét
majd kegyeletét rótta le az olaiz hősök altjánál — Ma este Mezőhegyesre utazik, ahol a Kormányzó Ur vadászvendégéül láíja — Az olast sajtó a budapesti látogatás jelentőségéről
Ciános „A szövetséges hadseregek vitézsége megh
lament kupolacsarnokában teát adoll az olasz külügyminiszter tiszteletére, amelyen a két ház tagjain kivül sok más katonai, és polgári előkelőség is megjelent.
Az este folyamán pedig a
Mint lapunk tegnapi számában már megírtuk, a Fömél tó-ságu Ur tegnap háromnegyed 1 órakor kihallgatáson fogadta Ciano gróf külügyminisztert, utána pedig vili ás reggel in látta vendégül.
Ugyancsak a tegnapi nap folyamán bárcziház] Bárrízv István ni. kir. titkos tanácsos, miniszterelnökségi államtitkár gróf Ciano kíséretének lisztciciére ebédet adott a Dunapalotában.
Utána a két ház elnöke apar
Sándor-palotában liárdossy miniszterelnök és felesége vacsorát adott az olasz vendégek tiszteidére, amelyen olasz és magyar részről egyaránt pohárköszöntők hangzottak al. Itália és Magyarország soraazonossága
foglalásáért rohamra indultunk, soraink közül nem hiányoztak az olaszok sem és a szabadságharcban Itália mellettünk \' állott. Ma Itália és Magyarország cin \\ isméi fegyvert fogott a nagy Németország oldala mellett az európai civilizácjió megmentéséért, — mondotta a magyar miniszterelnök,
Ciano gróf olasz külügyminiszter pohárköszöntöjében hangsúlyozta, hogy az olasz— magyar barátság az olasz külpolitikának mindig a sarkköve volt. Az évek és a bekövetkezel! események még szorosabbra fűzték és megerősítették ezt n barátságot, bebizonyítva, hogy
a k6t ország kormánya által követett politika mennyire megfelel Olaszország 6s Magyarország történelmi hivatásának.
A most folyó küzdelemre rátér I szövetséges hadseregek vitézsc-ve, hangsúlyozta, hogy mind a ge meghozza a várt győzelmei kél állam bizik abban, hogy a I és az igazságos békét. Ciano és Bárdossy pohárköszöntő! az Olasz sajtó érdeklődésének középpontjában
plutokrata erőkkel — és másodszor : tekintettel arra, hogy ez a látogatás ujabb" ünnepélyes meg
Bárdossy László miniszterelnök pohárköszöntőjében kifejezést adott annak az örömének, hogy. Magyarországon üdvözölheti az olasz külügyminiszteri, aki nem idegenként, I mint régi barát, ismerős jötl Magyarországra, Hangsúlyozta, hogy az olasz külügyminiszter\' látogatása a sok évszázados olasz—magyar kapcsolatok emlékét eleveníti fel. Kiomeltc Itália és Magyarország sorsának azonosságát : mind a ketten az európai civilizációért, kereszténységért küzdöttek és küzdenek most is. Itália földje adta a korán kihalt Arpád-ház méltó utódjait, az Anjoukat, — mondotta. Amikor Budavár vissza-
A ma reggeli olasz sajtó érdeklődésének középpontjában a Bárdossy László miniszterelnök állal a Ciano gróf külügyminiszter tiszteletére adott vacsorán elhangzott pohárköszöntők állanak. A lapok vastagbetüs címek a\'ull közlik a pohárköszöntök szövegét és alcímekben hozzák a két államférfi legfontosabb kijelentéseit.
A Popolo di Róma Budapestről a kővetkezőket irja :
Ciano gróf mostani látogatása megfelel a két ország közötti természetes kapcsolatoknak, mindamellett rendkívüli jelentőségű éppen két okböl i Először : tekintettel arra, hogy Európa ma végső harcai vivja az curópaellenes bolsevista\' és
erősítene az olasz—magyar tará-í rútságnak, amely évszázados együttműködésen és húszesztendős politikán alapul.
Ez a haro, amelyet Magyar-, Nemet- ós Olaszország együttesen folytatnak, nem különleges erdekeikért folyik, hanem legfőbb oólja, hogy megsemmisítse az Európára leselkedő bolsevlzmust és megszervezzék az Uj Világ rendiét.
A legnagyobb háború folyik m\'öst, amelyet a világtörténelem valaha ís látott. Ebben a küzdelemben Magyarország is je~ l«n yaii, A szabadság, a íif-
ozza a várt győzelmet!"
gellcnség harca ez a legnagyobb veszéllyel szemben, amely Európát valaha is fenyegette. Magyarország, hu csak rövid időre is, megismerte a bolsevizmus rémuralmát és most őrömmel vesz részt a bolsevizmus elleni harcban. Magyarország átlátta ennek a döntő küzdelemnek egész fontosságát.
Ebből a hiroból Európának feltétlenül . győzelmesen kell kikerülnie- és ennek a harcnak a bolsevizmus teljes elpusztítását kell erodmánysznfe. a magyar csapatok ott vannak a német, olasz és szövetséges katonák oldalán Szovjetorasz-ország vérrel behavazott pusz-toságain, Ez a barc egész Európa jövő sorsát dönti el. Minden-olasz ma a legnagyobb örömmel és büszkeséggel hallgatta azokat a kijelentéseket, amelyeket Bárdossy László Magyarország Olaszország iránti barátságáról mondott. a Magyarország gal yaló együttműködés . egyik nla|>elve az olasz külpolitikának és ez a barátság pozitív tényezője a jövő politikájának, — fejezi be cikkét a Popolo di Róma. A Messagero ezeket irja: A^vendégszeretctnek az a meg nyilvánulása, amellyel Budapest Ciano grófot fogadta, Örök és mély emlék marad mindenki szivében, aki ezen a fogadtatáson jelen lehetett. Budapest né pe barátjaként köszöntötte Ciano grófot. Bárdossy László miniszterelnök és Ciano gróf találkozója nem csupán az olasz nemzet és a magyar nép találkozója volt. Ez a látogatás egész Európa figyelmét Magyarországra irányítja. Magyarország védelmi bástya mlndan kelell barbárság ellen és a magyar nemzet már évszázadok óta előretolt védelmi állása az európai gondo latnak ás arkölosl randnek.
Ciano u olasz hősök Rirjóuél
Budapert, jMiini- Itt Ciaié arrtf «iasz külügyin* iszter m.i délelőtt megkoszorúzta a hösok CmAétnuU-ét, utűaa kinfttl a V%n tan a ahoá &r. ,n). h . mm. ; etőtt rétti le ke^etotét. Délután ur. oia*z fcovelséfjew eb&tet ad, amteyro Bárdossy \\ásoó ínutisÉtetfftnftk és > TajmtíVny tagjai is lüvataiósak. liste kíséretével Qgyrttt MMobajfij-osum utazik » K»nir«>yztí I\'r vadésí\'rcadéí.\'e.,
t TI
ZAJbAi kö^lönV
[gjl január Ifi
Európa az amerikai pénzvilág vágyálmaiban
Ma már világosan áll eloltunk a tény: az 1914—18 évi világháborút ugyanaiok az emberek Idézték fel, akik most ebben a második világháborúban cjak u] nyerészkedési lehetőséget látnak.
Akkoriban Wilson elnök voll az, aki mint a Wállstree\', mindenekelőtt pedig a Morgan-Bank ház, készséges eszközkén: minden kül- tís be\'polllttaí ténykedésében klzáró\'ag csak ezeknek az érdekeit taro\'ta fuem előtt.
A Morgan-Bankház érdekkörébe tartozó vállalatok száma olyan na^y, hogy felioro\'ásuk egész könyvet tenne ki. Anna Rochesier amerikai írónőnek 1936 ban „Rylurs oí America" (Amerika uralkodói) elmen meglelem könyvében megállapilja, hogy a bankház befolyása nem kevesebb, mint 51 bank- és biztosítási konszernre és 86 ipari ütemre terjid ki, összesen mintegy 46 milliárd dollár aktívával. Ez az összes amerikai részvénytársaságok vagyonának mintegy hatodát teszi ki. Azoknak a vállalatoknak figyelembevételével, melyek csak közvetve vannak a Morgan cég befolyásának alávetve, ez a szám 80 milliárd dollárra, a bankháznak az ameiikal részvínytársaságok vagyonában való részesedése pedig egynegyedre emelkedik. A bankház és a keséiébe tartozó konszernek háborús nyereségé olyan óriási, hogy pun tus kimula ása teljességgel lehetetlen.
De más vállalatok is hatalmas nyereségeket könyvelhettek el. A Morgan-Quagenhem-csoporlba tartozó Uiah Copper Cómpany nyeie-sége píldául mi\'/ lH-ban a vállalat egész részvénytőkéjének 360 százalékára rúgott. A Calumet ót Heela-cég 1 400. számú jelentése sierint a vállalat nyereségei 1917-ben egész tőkéjének 800, 1918-ban pedig ujabb 300 utázslékának feleltek meg. Du\'Pont Company aktívái sz 1013. evi 75 millió dollárról 1918. végére 329 millió dollárra emelkedtek, a kifizetésre került osztalékok pedig az eredeti részvénytőke 458 százatékának feleltek meg. A mostani iiattoni megindulása óla az Angliába irányuló szállítások és az amerikai fegyverkezési program keretében kereében kiadott robbanóanyag-megrendelések a Du\'Pont céget ismét hatalmas nyereségekhez iuiiatták. Ebben az összefüggésben kütünöi figyelemre tarthat számot, Hogy az ifjabb Franklin Delano Roosevelt, az elnök fia 1937-ben Du\'Pont Ethelt vette feleségül.
Nem nehéz kitalálni, hogy az időseim Franklin Delanonak sem kisebb érdeke, hogy az amerikai pénzaiiszlokrácla és nehézipar ebben a világháborúban is megtalálja számításait, mint annak idején Wood-row Wilsonnak. Úgynevezett kandalló melletti beszélgetéseiben mindenáron a nép egysicrü fiaként szerelné magát ugyan feltüntetni, az amerikai „Tlmé" 1941. szeptember 2i-én megjelent száma azonban elárulta, hogy mintegy 1 mliliő dollár készpénzen kívül a Hyde-park-ban körülbelül 2000 holdas fekvö-ségei is vannak. Ahhoz, hogy Roosevelt nem annyira uj világot, mint inkább uj üzleti lehetőségeket akar teremteni, alig férhet kétség. (MN)
Naptár : Január 10. Péntek. Rote, kat Mareell pk. Pntatása Gusztáv, lzr,
Teb,27, - ¦ ¦
A kisgyűlés helybenhagyta Nagykanizsa képviselötestaieténei határozatait
Másfél óra alatt 358 targypontot tárgyait le a törvényhalóság
határozatulra. Így többek rközöll « Jé-. itis Szive m^yhúzköiüégnek 1042 és HM3-ra 5000- 5000 peugi\'ív«: való se. géiyezése, i) kisksasusa] ptotalaaak 1500 |>- nijtno, a i*t. és ev. ezyhúz. koaségek»ek 1200—1300 pengővé,: vilj K*sdh*zé«a. A kisgyűlés hozzájárult, A városi zenelskdlJi szabiilyreiKjelel iiiódosíUtsHl, umely szerint a zeuü.sko-I-Ji tímároknak nem jár polilMmény: fogad uik. I\'gj-íuicsiik ama halároza. iot, hogy Nagykofilzaa acttéshisralisi eAíokra ŰOO.000 pengő höl:s(Mii %*tz (el a lnlyi iléniinlézi\'lektől. l)r, Takáts László tiszti főorvos rámutatott * kororvosok anyagi helyzetéi*, Kmolv. bez több hoizaszfüLls t-jitful. Sok községnek lüzoitéielsze.-oli-si községei! Jó-váhagytdk. Dünokszerjtgyűrgyúu koror. vési likéi ápiléaér* 3200 p»oiöi írj. iiyozlak eW. Majd « tö\'ibi lárgypon. tokra, kanfit sor.
Zulu varmegye törvényhatósági kis. (O\'iilésP moll turtolta január havi üle-sét vitéz gróf TC.»kl Béli föisp/m OnökWe alatt. Erdek«i,,lJoay a lárgy-soron sr»i«pi>3 S58 tiirgypont il a kis-gyaié* rháafét óra alatt végzett. Sorra
VSfúl.et .1 r .!1) k UÍZSS| li.il iri,/ il-> . t>,
amelye**; a torrényliatósúgi KjsgyüKs DMOásVá lelt.
vüéz yj-ót T»>kl főisp.ín a folyó év első otése lavahuáboi mindenek-
<*5tt helyesebb jókivíUisúg >it tol tortcsottu u ItfagyOlés "\'gjalnak, iniijj bejBjao\'«;t*j Iiojü\' .i vármegyei nyjugcü\' )aH)k kitriiosonyi s«,j&\\eiéséie ;iOOÜ penijöt i«ltei 1«,\', amthcí u pel&gycfcU hatóság bozzájai\'wü, A Sit\'ut toiiai
/rinvi.kípofcii renoválási költségeit*
a Magyar Mezőgazdák Szói e:w
?\'.00 peuiiöt boL-sújtott leadeíkezésre. több kézség úgy* uloo &o- k«rii.l NaaXkanltta iinjj>ci város kóz^»\'^sj
Földbirtokpolitikai tevékenység a Zalához visszacsatolt területen
A Magyar Tudósító jelenti: Teljes erővel folyik a munka a felszabadult Muravidéken , és Muraközben, hogy ezek az országrészek is belekapcsolódjanak az egységes fölübirlokpo-lítikai elgondolásokba. A földművelésügyi minisztériumban már befejeződlek az adatgyűjtési munkáUtok és megállapítást nyeri, hogy 39.0ÖS ku-
laszlrális hold juttutásu vár fe-lftlvizsgálatra, amely felülvizsgálat lefolytatása alatt ki fog alakulni a végleges helyzet és érvényesül a minisztériumnak az az elgoiidobAsa, hogy földet csuk olyan érdemes és a nemzetvédelmi szempontokból kit\'o-gástalay. egyén kaphasson, ukf azt maga műveli meg, tehát aki-nak a földmüvolés élethivutásu.
Végzetes asszonycsempészés a Dráva-folyán
A horvát Imiarőr lelöde
Solla Rto, egykor drávanagy-faliul lakos, aki idoköíben Horvátországba köiMzOU át, ujabban rendszeres csempészetre lendezkcdett ,be. Minap egy idősebt) asszonyt akart 20.000 kuna ellenében a Dráván keresztülcsempésznl Magyarországra. El is Jutottak a fo>yó közepéig, amikor egy horvát határőr észrevette
a cstmpé\'/iö auionyt
őket és utínuk lölt. A go\'yó az evező Solja Miit dereka alatt cl is találta, mire s* kezéből kiejtette az evezőt s az erős sodrású vtz a csónakot a két asszonnyal lesodorta az őrség tele.
A horvát határőrség mindkettőjüket elfogta, de Solja Róza.sérüléseibe rövidesen belehalt.
Hogyan foglalták el a japánok lám Tau-t
Tokió, január lt> Arra, az eddig még teljesen tisztázatlan kérdésre, hogy a japán csapatok a Maláji-íéls/.i-gel keleti részén fekvő Kuan Tan városát a tenger felöl vagy pedig a szárazföld felöl foglaltakté el, ad ¦most választ a Doniéi ügynökség harctéri tudósítója, aki a japán csapatokkal együtt vonult be a városba. A tudósítás szerint a várost, a félsziget északkeleti részén húzódó végtelen dzsungelen áthatoló csapatok, a szárazföld felől foglallak el. A haditudósító el-
mondja, hogy a japán csapatok már december H-án partra szállottak a félszigeten, éspedig líota. Baru közelében, elfoghd-Kuala Kralt. A japán csapatok ezután ellünlek szem elől, senki sem hallott semmit felőlük, fis mig az angolok a támadást a tenger felöl, vagy legrosszabb esetben északról várták, a ie* hetetlenségct nem ismerő japánok 10 nap alatt átkeltek a szinte járhatatlan maláji hegyláncon és keresztülvágták magukat a dzsungelek ezer veszedelmet és akadályt jelentő vadon-
UNGER-ULLMAMM ELEK És TÓTH
VASKKRESKEDftSE — NAOYKANIZSA. m
Hofherr-Schrantz - Clinton - Shuttleworth
Magyar Oépgylirl Müvek ». Nagy kunira és környéki képviselete.
IÜTORT
BHETYEI IMRE mái k&h butorszaJuitjábiui vegyen vagy reodeljcn. Cwagcry-m 14.
ján .ésrátlépték Pahang tartomány határát. Meglepetés szer fi hirtelenséggel, anélkül, hogy az angoloknak csak egy pillanatra is eszükbe jutott volna ez a le-helöség, december 30-ról 3l-re virradó éjszaka támadták tneg a japánok nvugat felöl, a várost A 2000 embert számláló védő-csapatot meglepték, ugy, hogy a város december 31-én a kora hajnali órákban .már birtokukba került. Ki js. mert volna arra gondolni, hogy egy-egész-had* sereg, át" tudja küzdeni magát a dzsungelen és éppen most, az esős évszak beköszöntéikor.
Hogy u japán..csapatoknakn dzsungelen való átkelése milyen hullallanteljesitmény, az élén- l ken kitűnik azokból a jelonlé-sekből, amelyek Japánba ér^ kéznek. Nem csupán a termé* szettel, az áthatolhatatlan sűrűségekkel és feneketlen mocsarakkal, hanem miinek a félelmetes világnak veszedelmes Ju* kóival, a mérgeskigyók tömegeivel, tigrisekkel, krokodilokkal, a több centiméter nagyságú hangyákkal, valamint a maláriát terjesztő mérges szúnyogok milliárdjaival is meg kelleti küzdeniük, A japán csapatokat azonban, mint ahogyan az események ezt igazolják, még^zek u nehézségek sum tudják feltartóztatni.
A piarista gliiaázloa SztUúl Isiojijat
a szütök, ta«iigyl>arAtokf n wgylfAtoa-Bég már muiyím mVtfkfidydip, > hogy minden <-\'(0«i íűkulonéri^l zsufo\'va le\'/ik meg a ginoáziuiBii ruAsa>#k *me. leli íajztcrme. Így voli ez-lejaittp dél-itlrtn is. Az érdeklődök nagy üzánm JiaMgattu viga a uaiLy missziót iel/=-silo pedagógiai dlöadásl, ainü uz kilá-wli epekkor Kodály Hstt-daiávai oyi-lotl meg jiajry »lszéa iivtülolt. iliUogli Lajos pianslu . fiiiuiiiiziiuji\'i . Imjár tar-tolta meg.ezniáji tf$s4a*ál « toV iiit\'gszokotl nragasuzinvona*» tte kd. \\*s kóz\\-c.fl«Dseggel A^véazi\'txi^és a i-s;Oádbaii citnnjel, iXaPty. « praklikus tanrtcsok és nlnnitalások vAUVsata» tár. huru \\tjit és ii Ifigletjesehb fejszéit aratta. Balogh l.ajos. tanrü- elftatjását iiiódiialibaii av-sz l«^kózelchb \'e\'j*1. cj-é5Zél>eii közúíni. KnaiüzlslvAn VII. o. gjnin. laaiió Szabó l.ajos I.oco úriüü |*sr ciani \\«rsft szavaila ,oi sok PlöadókészsfíUjBl. fi*0 nikcie voH Noli Jóisef, fi ginmé^lum áttT&f-ra}zlBoárának h csaléd kéjizőiiiftvéstcll áhrézoüésitv-Jl,- ahfit veliteli kéj** üti-lusos elösdáahan luuMitjott bo.
A piarista gimrj.\'tzium SMöok Is\'o-iájájiak ICrfkÖzieircbbi OloadÍM január 2tl-én iesz, araikor D«ált Jitpoi r;uiár a testnevelésről tart igen idoswrü ü fontos témájú ttlöadásl.
Nagy luíflíival tartozunk Baiía István giuiuaziunii igazgató-házlönöknek, aki budajpesti mtatám Nagy-kanirsín rutg-honositoUa r Sztfok l^,.Hjrtl.
1M2 frnnár,16
ZAUAI E»ZI*iNY
í-á-.teBpr! bábom stralégtsi teltételei 1942-ben
\'Berlin, \'juuiuír 10 Pfeiffer vicendmirális érdekes sajtócikkben világítja mc[( a német.tengeri,háború 1941-es .hik\'ükni.metoduíHit és az uj év stratégiai előfeltételeit, inmitit ezek az eddigi hadvezetés kézzel fogható enedntónyeiből udódí-iinK. ¦Pfeiffer vice admiral is rámutat, -hogy n német U-hajók ¦ taktikai magatartásinál nagyszerűen bevált több tengeralattjáró és a repülőgépek szoros együttműködése.! élivel a/. U-hajók sil Lenség .kikutatására lueni\'tnagy011 alkalmasak, e/.t q feladatot njégi fegyvernem \'.vette át. Hffjóknravánok elleni gyűjtő támadás áltatában mindigored1-mennyel járt. Gyorshajók csatornáméiul közbevetésén Él ugyancsak, .hasonló taktika mutatkozott sokatigértínck.
A német csatahajókra a imilt évben az a feladat hárult, hogy az ellenséges hajótér közvetlen fenyegetése mellett az ellenfél figyelmét oltereljo a tulajdonképpeni csataterekről, így pl. egy német csatahaja at-lantióoeéni megjelenése az egész angol flottát atannirozta, ugy, hogy még a »Home-Fleet* erős gibraltári egységei is kifutottak a nyill tengerre. Ez tette lehetővé a német a fri ka had test zavartalan átszállítását Afrikába. A német hadvezetőség éppen erö-sebb egységek harcba vetésekor mindig azt az elgondolást követte, hogy a jelenlevő harci erőt mint \'Fleet in beeing\' nem szabad kihasználatlanul visszatartani. A német csatahajókat éppen ezért nem egyszer szerephez juttatták a kereskedelmi háborúban. Ilyen alkalommal érte el \'Bismurck\'-ot is a végzet, mikor dicsőséges küzdelem után végül is az ellenséges tuterö győzedelmeskedett.
A német tengeri háború emiitett elveinek fejtegetése után Pfeiffer viceadmirális 1942 stratégiai feltételeivel foglalkozik. Ezzel kapcsolatban a kővetkezőkre mutat rá:
l.,Az atlajitijóoeájii cjsnta.szü-netMiélkül folytatódik\' tovább. A harcba vésett\'Umgeralattiárók száma állandóan emelkedik.
2. Német repülőgépek és tengeralattjárók harcba vetésével a főldközrtengeri angol flottad-ész teségci óriási nréreteket öltöttek.
\'a. Az angolszász flotta nyugat pajuitiki fenyegető egyesülésének megakadályozásával a japán tengeri haderő messzemenő Hadműveleti szabadságot teremtett. ^Npgyon kérdéses, vájjon az USA/és Nngybritannia képes o csendé sóteteáni veszteségéi teljes mértékben pótolni. Ezért a FaciEik, mint az USA-ból Szovjet Oroszországba, valamint Malájából USA-ba ^vezető"
Név- ési »xOlsstoisapakr«
\'alkalmi ajámlákimk
cserepes,és levágott virágokat, csokrokat Kése even\' ál -vehet « vésjl
Petermaon kertészetben
tengeri összekötőút véglegcsen elesik.
4. A Murmansk-va.su t több helyen megrongálódott, Archan-gelskt jég fedi, tehát a Szovjetnek szánt hadianyagot csak a Perzsa-öböltől vezető szárazföldi irton lehet a megfelelő helyre szállítani.
5. A szovjetílotta vagy jég közé szorult, vagy aknazárak kárhoztatják tehetetlenségre, vagy pedig a légi fegyvernem és szárazföldi haderő hatókörétől messzocsö területekre vonult vissza.
Anélkül, hogy az angolok kitartását és az tíSA-ipar teljesítő képességét le akarnánk becsülni, minden jogunk meg van ar-
Festessen
\' ß a a g g
Tisztíttasson
Pálcsics
ra, hogy az előző év tengeri hár borujában elért sikerek alapján teljes bizonyossággal tekintsünk a jövőbe
(VPD)
,,Haiigya"~ver$eiiy, cipész-sérelmek, kontárkérdés, bujtatórrendszer és az iparjogosit-ványek felOlvizsgálala az Ipartestület elöljárósági Ölése előtt
Nagyhanlzsirót Indult hl a mozgalom: egy iparosnak; egy Jogosítványt, egy kenyeret
PéJsJási
i roélisi ««Ii sz IpartaatQUt mull évi ItMlaéfjvsstéM
A nagykanizsai és,járási ipartestület-tegnap este tartotta eb-benn az évben első előliárósági ölesét Samu Lajos elnöklete, alatt, aki bejelentette, hogy az1 IPOK február elsején tartja meg évi közgyűlését, amelyen a
vidék iparossága is hangol adhat kiváltságainak. Azért indítványozta, hogy a nagykanizsai iparosság követelményeként\' mondja ki az IPOK közgyűlése, hogy
a „Hangya" kibírhatatlan versenye
miatl felterjesztést intéz a kormányhoz. A \'Hangya\' a kereskedelem és ipar minden ágazatát felöleli. A tipus-bakancs óriást részét is ő kapta, amiért a kisiparosok nagy kárt szenvedtek. Kérik, hogy a jövőben ezt a munkát teljesen a kisiparosságnak adják ki.
Horváth\' Mihály az iparos* nyugdíj ügyének megsürgjelését tártja kivánatosnak.
Samu elnök válasza : Az iparosság kívánsága teljésül. A törvénytervezet kész.
Kovács József azt hangoztatja, hogy a Hangya maradjon meg nagykereskedőnek, de a falvakban ne .csináljon konkur-renciát a keresztény : kiskereskedőknek.
Puska Ferenc a ciipesziparo-sok sérelmeit teszi szóvá. A Hangya 4.80 pengőt keres egy pár cipőn, a oipesziparos 3,40 pengőt.
Horváth Mihály szóvá teszi, hogy a rövidáru kereskedő cipői árusit. Hagyják meg ezt a cípésziparosoknak, — hangsúlyozza.
Megyimórecz Tamás ugyanezt a férfiruha készítésre vonatkoztatva követeli.
Horváth Mihály ; Egy vaskereskedő selyem árusít ássál foglalkozik !
Megyimórecz Tamás utal arra, hogy vannak, akik négy és többféle jogosítványt knptak.
Kovács József: Ne harái->;ol-jannk össze 6—8 ipart, mások rovására!
Szloboda József a kontárkérdést ajánlja nyomatékosan az IPOK közgyűlésének figyelmébe.
A bujtató rendazer
lehetetlenné tételét követeli. Az IPOK hasson végre oda, hogv egy embernek ¦ egy iparjogosit-ványa legyen, hogy mindenkinek jusson a Iqenyérböl
Az elöljáróság kiegészíti végül Samu elnök indítványát, hogy rövidáru kereskedő cipővel és készruhával ne foglal kozhassék.
Samu elnök ezután foglalkozott a Baross-kerület vasárnap* ülésével. Kérte, hogy minél több előljárósági tag és iparos vegyen részt azon, hogy kőv^-
Január VÁROSI MOZGÓ Csüansusi
15—18-t Q —vasárnapig QRBTA GARBÓ évek óta egyetlen filmje Budapesttel egyidőoen ! NINOCSKA
F.lőadáaok kesdete köznapokon -|ó\', 7 > flO-kor, vauúmap 3, 7 éa 9 órakor.
teleseinek nyomatékot tudjon adni.
Az elöljáróság utasítja az elnökséget, hogy
szólaljon fe! az IPOK közgyűlésen
az ellen, hogy egyes kereskedők ipari tevékenységet folytatnak. Gyökeres intézkedést kérnek a kontár-kérdés megoldására.
Samu elnök rámutat arra. hogy annak idején lemosplyog-ták "őt, amikor kiadta az irány-jelzőt : hogy
agy lpsros**légedj4k meg egy Iparjotjosftvánnya!,
Mindenkinek legyen meg a kenyere és megélhetése., Ilovszky János, az országos Baross-vezér ittléte alkalmával kijelentette, hogy Nagykanizsa- városa legyen az, aki ennek a mozgalomnak hangot ad.
Kovács Antal a ruházati ipar kérdéseit teszi szóvá.\' Samu Lajos a felhozottnkat a Baross Szövetséggel karöltve kívánja megoldani.
Szloboda József
az lpsrjogoaltványok revízió alá vételét illetve azoknak módosítását taríja szükségesnek. Bazsó József ipartestületi vezetőjegyző itt közbeveti, hogj- az uj idők" az iparosok specializálódását mozdítják clfí.
Samu elnök ezután < második indítványát terjesztette elő : A nagykanizsai iparosság
az agyai Ipsrolkkak ármegállapítását
kéri, hogy megszűnjön a folytonos bizonytalanság az árker-désben. Azután legyen az IPOK egyik fősulypontja : az iparosságnak a szükséges anyaggal való ellátása. ,
Az elöljáróság az indítványokat magáévá teszi-.
Bazsó József részletes jelou--léséből megtudjuk, hogy az Ipar testület múlt évi költségvetése hajszálnyiau pontos és példásan , reális volt.
Az Ipartestulstnsk 83.312-pangó tlszts vagyona van.
Samu elnök ozután az elöljáróság különös figyelmébe ajánlja a Credo mozgalmát a káromkodás és istengyalázás ellen, A nagykanizsai Ipartestület és szakosztályai is teljesen
magukévá teszik az AC országos mozgalmát.
Kéri az elöljáróságot és a szakosztályok vezetőit, hogy kövessenek el minden lehetőt hatáskörükben a mozgalom sikere érdekében. Különösen fontos ez a tanoncnevelés szempontjából, hogy a durvaság és trágárságfki-küszöböltessék a magyar iparos műhelyéből és légköréből. Iskolának, szülőnek es mesternek együtt kell működnie etokiutet™
ZALAI E0ZL0NJ8
A sikkasztásért elitélt tűzoltóparancsnok büntetését a tábla bárom évi fegyházra szállította le
A Zalai Közli)i>y ismételten foglalkozott Mózes László, a zalaegerszegi tűzoltóság parancsnokának ismeretes bünUgyével, ami az egész megyében kínos feltűnést keltett
A törvényszék elsófokon Mózes Lászlót a Tűzoltó Szövetség sérelmére elkövetett folytatólagos hivatali sikkasztás és Zalaegerszeg megyei város sérelmére elkövetett egyrend-beli sikkasztás büntette miatt négy évi fegyházzal sújtotta. Az ítéletet
megfellebbezték. Igy került az ügy a tábla elé, amelynek fellebbviteli büntetötanácsa most foglalkozóit az Ideiglenesen szabadlábra helyezett Mózes László bűnügyével,
A perbeszédek után a lábla Mózes László volt tűzoltóparancsnok büntetését három évi fegyházra tzálli-totia le.
Mózes és védője semmiségi panaszt leientett be, Igy ügyével még a Kúria foglalkozik.
ben. A Credo által kibocsátásra kerülő karton-plakátoknak minden műhelyben, minden üzletben való kifüggesztését kéri. Az elöljáróság ezt is teljesen magáévá tette.
Kovács Antal a nő\' szalm-iparban észlelt
kontárkodást leszi szóvá és megfelelő intézkedést kért. A kérdés hosszabb vitát és számos felszólalást provokált. Bazsó végül is azt kéri, hogy az IPOK-nál szorgalmazzák, hogy a munkáltatót épp ugy büntessek, mint a kontárt.
Különbőző ügvek kerü 11ek még letárgyalásra.
C)
NINOCSK4.
Az egész világon\'nagy közkedvelt, ségnek, közswieelnek örvendő Greti Garbó "z aikaVwimr.it — eddigi szerep-lésétől eltérően — világjátékban mu. tatja be művészi tudásút, ícbümcselö egyéniségét. A Nmocsfei határod tton mutatja, hogy észav osíHaga n\':acsak drámát, Icomdty, súlyos Je\\e;íőju sie. rep«líOl tud alakítani, hanem rendelkezik a vígjátékhoz szükséges művészi adoltsápokkal is. A. fűin meséje orosz aagyhertegnői ékszeiek lórteneto körí.<l játszódik te. Az éksae.eket, amelyeket a bolsevizmus — amikor uralomra julo\'t, az állam tulajdonába vett — most, a rossz gazdasági viszonyok folytán Parisba küldi értékesítés végett, atioi « miatt bonyodalmak ke-lf«ikezn»k: a volt Tiagyr.ei-<e;nö-ti.-laj(io m>5nak ugyanis tudtára jut és vissza akarja sze^zra, mJat joiyjs tufeijdonát, A fconya\'hill Irclyzct megoldására és az ékszerekéi Parisba vivő boTseviki elvtársak efóonőrzésére Moszkva mit kíAd ki, Nínocskát: Greta Garbót, aki forradalmi eszménél víllá^nkíol csep. pen l#íe n könnyelmű, fetolnt len párisi íevegói.e, hogy utón-uiftten meg. bolránkoztassa a .kuitur-VrUágof., a menynek eszméi saerinl el kelt pus/.. lifinia. A rövid párisi tartózkodás azonban háttérlie szorítja küldetéséi és érző, szci»ltmes nővé válík. A .pusz tulásra jtéit világ, grófi képviselője ftSszabaditja oz iCszme,. hatása ulAl és Ő ugy alkalmazkodik a >kullur-világboz*, mintha luzatéroe., engedve az emberi lermészet, az emtbori telek adottságainak. A háiom befecviki ugy-rjök, akikel az fikszeiek eladásával bízott meg MoszVva, nagyon jód kariki. rozták a lerrorizáat lelkületet, ame\'y mindenütt \\esie,teírntt sejt, okulvi az életben szerzett fcvpasztalaioíaon. SSet-lemes szatírában rmitat/a b« a fürrt a boílsenkiek .polgári gyengeségeit., ameljet i-zonnal feJveszneV, ha sza-hadnak, az iCszmétöV messze levőnek érzik magukat. Guuyos íirclődéséheu ki akarja peTWngéiezoi az >eszme. kömötvsnRát, bebizonyítva, liorf/a hir. detői is csak oíyao »8)0^0. embere!;, mini a lőbbieV, Ők*t is éppugy vóni-zák a • kapitalista. örömök, mint má. sokat.
Az alakító-mii vészel legmagasabb fokával játszotta Garbó az »elvtárs. nőti és a legfinomabb árnyalatokkal tudta érzékeltetni az átalakulásnak egész fcflyamaláL Ahhoz, hogy valaki ilyen váltiTto^ó levegőjű szerepel tudjon afcikitMni, nagy művészi erő, rutin és adolts.\'yí kv,.L amely a Xinoi-skai mCtfjelenilüj.\'l.on s/ázszá/,.ii;kig hicl;. vott. Méltó partnere voll Garbónak , M«1\\vyn [Joujjs u-franna gróf szem. pében.
i.... J .. .d\'-I-)
anyakönyvi hírek
Az anyakönyvi hivatalban lörtínt sieiii&yi változások kíss.\'- medikus/.-tolták az njiyakÖBs-vi lurck megszokott heti közléséi. lutézkedtünk, hogy ez-után ismét módunkban legje,] azokat loadni. L«auU>lsó közlésünk óta a kő-votkezökten számolunk he: Szülelett 30 gvermrk, ebből 12 fin, 18 le^iy-Dobrí János géplikalos segéd és Hajdu Teréziának rk. leánya, Horváth Lajos sörgyári mun/kás éá Hon-áDt Máriának rk. "fia, Horváth János keieskedő ae. géd és Hédi KmctOnek rk. fii, Sas-vár Károly maort alkatmuzoU és t:rc«s Rjtséletaek rk. leányi, nerva-lirs László MAV fűtő és Var^a Juliannának rk, !e.inya, Sa\\*nyó Jórsef napszámos és Nagy Atuiámrk rk. tcány*, Opiez Vinie Antal napszámo\'; éS Vajda Armánnk rk. leánya, vitéz Krassny Pál m, Ttír. lozéralezrerieí fs neniel Geraldmének ág. h. ev. leánya. Kesz-ler József ni. kír. szikasrvezetö és Méklí Margitnak rk. fia, Hegyi Jiiáos MAV allíszl és Barcza Honinak rk. lia, Horváth Jíizsff kömuvO.\'. te^.d i\'s Síiics MáriániJí rk. leánya, Mühoier Józser fuvaios és Lichtenfold Margit, nak izr. fia, Horváth László föidimiv.\'* és Godiin ItozáJiánaík rk. fia, Nagy Antal sre>zgyárí faló és l-ebír Máriának rk. leánya, Magyar ftsténc munkás és Vajda Máriának rk. leán\\-a, Budai Jözsef MAV ács és Szollir líAl-i. linnaV rk. leánya, Farkas János napszámos és Horváth Krzscbelrrek rk. íia, Szélig l\'ciBnr. sútü segéd és Vltisek Rozáliának rk. fia, IWuüich József MAV munkás ós Horgasi Máriának rk, leánya, Schweítioi\' László községi írnok és Lendt Margibiak rk. fia, mo. gyes József rendőrlisztlicAyctles és Majer CeciUának rk. leánya, Zadrnveli János ítmnkás és Szóim Juliinnának rlt. leánya. Katona Márton ri>ipszáiiios éS Anda Borbáiiinak rk. leánya, pajzs Antal molnár és Hon-áth Máriának rk.
fia, dr. Székács Sándor városi orvos és Kiss Mária Mafídoln:\'ir\'k rk. l\'ánj-a, dr, \'i\'íirdos I.ászlii orvos és Ktacskó tíruánalí rk, fia. Házassáfám kívül szúlfllelt nég)1 íeány (s egy fiúgyermek. - IfJ\'Jálozás volt 3\'2 cselben öz\\-egy Czulek Józ-\'iefné Kráultz Audt rk. 77 éves, Rort>óty József vnsulí munkás rk 78 éves, özv. Jankovirs Jánosuk Tislér Anna rk. 70 éves, Schandl Gábor MAV fökttauz 57 éves, Tollár l\'eienrni Csanádi Rozália rk. aí óa-ccí, RominUó JÓzsefné Páli Teréz rlí. öt éves, özv. Gyergyák Jánosné Jáml;or Anna rk. 73 éves, p.irmgi JózíB\'ní Vári Mária rk. 21 éves, Józsa Iiezzsönó Csík Katalin rk. 21 évfts, Schmidt RozáJh rk. 74 éves, Mráz KáSmán füszBrkBieskedő rk. 63 éves, öiv. Pfeiíer Milurlj-m; Vörös Kntaflin rV. SI és«s, Kurcz Adáni kereskedő rk. 16 éves, LírhL sejn Ruddlf ny. \'közraktári fonók izr. 7!1 óves, Klein Vümosnó Kosztolilz Gizeilla tzr. 03 éves, rtunibori Jó^ef földműves rk, 06 évOs, Snobocs;\'m András napszámos rk1. 83 éven, Os!«r. rtjeher S,t3amon magánzó tzr. 8t éves, Sztláttyj l-erf-nc rV. 20 napos, özv. Böröndi Józsefné K«Ce Rozália rk. 83 éves, naui JózíBÍ ny. vasúti uumkás rk. 71 óves, I)z.ibkit I^isztö napszámos görög katolikus 28 éves, özv. Rlankvn-berg Viímosné Reichenrebl Rör/i Izr. 80 é\\es, Meszlt-nyi Sándor tanuló rk. 10 éves, Gy/írí .lánosné GangS Irén rk. .ii éves, Fater Miháiíy rpilóniffster rk. 72 éves, Líndner Lajo^ Ireiene rk 1 hónapos, H«kh*iy Jó»er fótdinúvos rk. 5íí éves, Horváth Mártonoé Garal Mária i\'k. 37 éves, Berlin Agostonoő Krátky Margit kir. törvényszéki tanára elnök tcloséfíe rk. 56 é.\\es, Fartóly \'Pa-rézia rk. 63 éves, Píándíd- Györgyné Dukai Anna rk. 56 éves, Bárdos Károly napszámos rk. 70 év«s — Hátas, sáí^ol kölött 2,->pár: Kocsis János föld-mfives és Ijek Krzaébel rk., Horváth Lajos Ferenc mértegVészitíi és Kocz-kás Honi rk., Kovács F.razmus lika.
tos a^éd és Liflta K..u!tl rU., Ni-metb István Icőmúvfc) saged (a Tóth Anna rk., Winger I^ajoa fodrása mts. ler éa /ábó Anni rk„ vitéz Mátraj I^ijos banktísítviseíö és Kántor Juli. anna rk., Frank pá[ i\'övidámkereísiicdó és Berber UvJa izr., MaSznyáV Lá-Bfii napszámos és Simon Mária, rk., Rezső vasulí tiszt és Pájonándi rJtvlrj rlt, Nagy Jórscf géptakalos és autA. szeiWn\'i íef. és Gyöngy Hona rfc„ Kii. Taivi József m. -ldr. ŐrmCs\'.er és i|au(r Mária rlí., Nagy L«jos MAV tant Kovács íftagdoma rV., GásiKlr Géza napszámos és Böki Anna rk„ íiuAi, György tüzér sznlíuszveíieiö és Bánkutf Hona rk., Lőrinc Pál hcn\'.es és míszá. ros segéd és Motoár Alária rk., Köra^i József ni, kir őrmftsler és Pongrácz Teréz rk., KÜovics Sándor röWmQVea éü Törők Margit rk., Bárdo-1) latváa keieskcdfilmi olkaimzaott éS\'BűIu\'Má. ria rk., Manexni l--erear; áltüni és Pál Margit rk., SzalMí István m. kir. őrmester ref. és csapó lírzsébsl rk., Némotb (iyörgy nipszámo-s rk. és Váradi Juliaaina ref,, Murai Alajos 4J1. polgári iskokii Umár és pelrócji Karolina rk„ I\'wti József ni. kir. őrmester és Varga B. Marja rk., Addrn József kereskedő és Fruchlgárten Esz. ter ízi-., Bukovecz János kocsfó éj Péter Mária rk.
Alin«f!6 .naor.nitfu.in\'-. I.<ít!x t\'y.ui.c-iW-í-
ft.éfl ííbresctA. torn*. — 7.00 Hírek, kftile-iiényok, étrend, hanglemezek — 10.00 Hírek. — 11.10 NeiuBCUcön viz-Í*iSőt.zolgálát — 12.00 Déli harsnS-»5 - 12.40 HirSk - 1320 Idfijelzé\', idíljáráí. és vízállásjelentés. - 14.S0 Htrak — 14.15 A rádlrtmnsnr ismertetést. — 15.00 Árfolyam hírek, pf«d árak. élelmiszerirak - 16.45 Időjeliés IdöjárásjeleuEcs, Idr.-k — 17.00 HIMc illovák és ruszin nyelven — 10.00 Hírek magyar, némfit és romá.u oyel-y«q. 20.00 Hírek (Budapest II.) -Jl 4li Hírek. t<10j arás jelentés. - 23.M Ilinek iii\'-met. olasi, angol frsncil yytlven — IM.OO Hírek rtiöAPfi^T .
17.15 Horváth Jancsi cigányzenék!!rJ, ihar Ferenc láioifalÓzik. - 17.10 Sport köziemének. — 18.15 A nyúl regénye. Előadja Bajor Gizi. — 18.45 Vécsíy Ernő jazz-zongoroszt\'imai. _ íöjao Komáromi József Sándor előadása. — 19.35 Az Operaház jonuár 10-ild réö-adásinak ^íöz^¦cl^téso. iTosca.. Mefo-dráma három fohtmásban. — 22-10 Farkas Bó!" cigányzenekara. — 22.30 A Rytnuis-jazz.zenekar és Karmár Pál énekel. — 23.25 Szórakoztató zene. 0.15 Üzön az 0Hhon. A Vöröskereszt bajtársi rádAószotgálata,
Szombat BUDAPEST I.
Í0.1Ó Szórakoztató zon*. — 11.20 Reményi Sándor énekei. — 11.40 Felolvasás. — 12.10 Mursi Elek cigányzenekara. — 1330 Honvédéink ürttt-n«k. A Vöröskereszt bajtársi rádiósról-
— 13.45 MövéBJsI*m.e«ik. 15^0 Szórakoztató zene. - 16.10 Ifjúsági rádió.
17.15 Bcszkórt-zenekar. _ 18.15 Fel-oh-asás. — 18.25 Füzesséry Mária zongorázik. - 18.45 Felolvasás. - 19.20 •Innen-onnan-.\' Hangképaki — 19.45 Kóréh Endre magyar nótákat énekel, kiséri Gáspár Lajos cigányzenekara. — 20.30 .A,dicsőség bajiaJ jár.. Bohózat egy öt^vonnsban. — 21.10 \'Il8t énekesnő — hal dal*. (Bhn Mariella, Fellegi Teri, Karády Katalin. Kei\'.y Anna, Nagykovácsi rjkmaés Rácz Vsh műsorából.) Hongfelvéiel. — 22.Í0 Bul-tola Ede tánczoOJtara, Kóczé Anlal ei-Bányzenek.u-a bcriugökcl >áUzik, TiSni-zcno lian^.eme/rőt, Kócze* .Antal cigányzenekara csárdásokat játszik. - ¦ Közbe« 22.25 H-nííképek a ni-igyai1-nemei válogatott kosáilabduméikózéN-rőt. — 0.15 fízeu az otthon! A Vönc-kereszt bajtársi rádíósiaaígáiat\'\'.
Egy német pilóta (Foto It. D. V.)
1542. január ifi
— (Hanauer pDspök meghalt)
I)r. Haaáuér István pápai (Vonali), váci megyéspnsp&k csütörtök rvgge\': hál órakor ti éve; honiban megtilt)!. \'féaü fi<- hétfőn icg,*\' 11 úr:ko.- !1 váci izeke\'ejybázWl !12 ánnfp\'ílyei istcfllis2l<e( után, amelye: Se.\'édi Juss. tintán bit:oros hercegprímás mutj t be.
— (Előléptetés)
A vnMás- &l,ÍtÖZol4UltáSugyÍ iniii\'sit\'r
MUiényi Gyö.rgyit a i>at isk6Ví dáméi labpási nyiáyfl polgári iskolához l/t. outoK ((öiépískcilii és limilókj])/.i\'íú) é> *tl| l\'iiá\'U i*nd«i tanárrá liplcJe táj,
— (Muravidéki népművelési
titkár)
A vrtHás. és közoktatásügyi min\'szter \'lilán Jóis«r <Ss.ni iskol í igazgatót at uriólendvoi és muraszombati \'jirái DápmftveÜísl litkúrúvá nevezte ki.
— (A Schubert matinén)
vasárnap Wit zenéli JoSán *d elő. l&épüiljj tún;s, Kezdete léi !\'-! órukor u zeneiAouában. 1 , (:)
— (Az Urleányok Mária Kongiegáclójanak)
jótékonycétu láncteája január 17-én esté 8 érakor kezdődik a IMntrUbun.
co
— A perlaki IpatteslQlet mozgalma)
A perü-íkj júrési iparlCitnlel \'/mi vármegye .Jáspánja.ulján moig^lrii\'U úi-jlíioit ailrAnybón, bőgj minél több muráköil líju kbriAliessei] tanoncként magyar (pajosok móhefijtT.e. Hivatkoznak iutü, bojey u magyar gun-jilat és szedem ébte*zt6je, wd-miíni istj.
iraCéJa Murakozbi\'ii llz <-íiíllI. 2\'d ó\\tTi ke.e,zlaí elsősorlun u muraközi ipa.
lUiláJpS láü\'uin Vilit .1 -mi.ih lukjai Ké-
jA-silésűkei :t gyászos ÍUI8. év eflltt magyar városokban, főként /.ülabaii szerezlek meg.
— (A Keresztény Jótékony Nőegylet vasárnapi „táncos koccintó cat\'-je u Koronában)
A Keresztény Jótékony Nőegylet e fió 18-án, vasárnap este ÍJ órai kezdettel a Korona vendéglőben »láncos kórjain tó esteiét rendez, melyre az egyesület tagjait és jóbarátait ez-ulon szeretettel meghívjuk. A belépődíj 1.50 pengő, melynek ellenében egy pohárka koccintó" és sütemény jár. az elnökség.
— (A MÁV-autóbujz tarifaemelése)
A m. klr. Államvasutak kóztili gíp-taacsiüremo 1942 jüíiuár 15-ttfj kezdő-döteg az autóbusz poggyász- és am-«áUitáM dijakat 17 százalékkal f«&
emelit. ( { it, I-t i*|
— (Megépül az Országzászló emlékmű Csáktornyán)
P*csornik Oltó ojnökJctívri SCsie-(M hu orsjt-.ígzjiwfló I>iií)UsA#, um<\'ly«n pgyhajigutag ohiöknex nyUváiiIlo\'ták IVcsomik polgilrmeiterl, titkárnik és pénztánnsfl>k pedig Polciinszky jeaö tanítóképző intézeii igazgatói, OeU« KlrchMd Károly építészt. Megtárgyalta « bizottság az országzpszlj («1-áUilas\'nval lOm\'jerüW kérdéseket. A mü lelállitúsiin.ik költsé^ej: küzgyüjlésboll kivimja ledeziii n község vert tősége. A líívpályázatol rövidesen kiírják.
BÚTORT
szaküzletben, (SABOR műautalozm*!
v«arta VAgy r««4»U«. N*iyk*nliM, Vár—h<U-|M>l»f. Mg
Szingapúr végveszélybm...
Nyitva az ut Java és a Csendes Óceán felé — Churchlt nyugodtan feláldozná Holland-Indiát az angol érdekekért — Az angolszások a vvaahlngtonl nyilatkozathoz való csatlakozásra akarjak blrnl Törökországot — Roosevelt ,a védő" " megvédeltektöl" kér segítséget — Elsailyes^tettek egy panamai tartályhajót
Berlin, január 16 | most is ugyanúgy, mint azelőtt,
A keleti harctér középső -északi szakaszán a védelmi harcok még folynak. Ez pedig azt jelenti, hogy a hadmüvetelek ezeken a szakaszokon még teljes hevességgel tartanak. Ezeknek a harcoknak az a magyarázatuk, hogy a bolsevisták, bár teljesen sikertelenül, a német és szövetséges csapatok arcvonalmegröviditő hadmozdulatait nagyobb szabású siker elérésével szeretné kihasználni. Azonban maguk a helységnevek, amelyek hosszabb idő ótu újból megjelennek a német hadt-jelentésekben, tiszta képet nd-nak az arcvonal helyzetéről, a melvnck körülbelül Tangarog-tÖl, KurszHtól. Őriéitől keletre, a Kaluga körüli térben és Mo zsaiszktól keletre kell húzódnia, mivel ezek a nevek a jelentésekben ismételten előfordulnak. Ebből világosan kittmik, hogy — ellentétben a bolsevisták jelentéseivel például Charkow
német kézen van és az arcvo nallól nyugatra fekszik. Az arcvonal helyzete bizonyítja, hogy pusztán csak egyes előretolt állásokat vittek hátrább, amivel az uj arcvonalat a bábom rend-ki vfili viszonyaihoz alkalmazzák. A bolsevisták heves támadásai most is tartanak, hogy a német arcvonal-kiigazítási moz dulatokát megzavarják. Meg-> állapithatjuk : nemhogy hudá-sznlt döntést nem érlek el, hanem a legsúlyosabb és a legvéresebb veszteségeket kelleti ol-szenvedniítk. A német arcvonalat áttörni és ilyen áttöréssel nagyobb hadműveleti lehetősével teremteni, tökéletesen meghiúsult és ez a jövőben is igy lesz. A bolsevisták csaknem minden cél nélkül felhasználták tartalékaikat, ugy, hogy ha a némelek elérkezettnek látják az időt, aligha-tudják ezeket a most- bevételi tartalékokat pótolni. (NST) 1
Churchill Holland-Indiát „nyugodtan" feláldozná
» Berlin, január 10 Mint Batáviából jelentik, az oltani holland kormány elkészült arra, hogy a japánok lo^ vábbi esupatokat szállítanak partra a lobbi holland szigete ken is. A londoni emigrált holland kormányban a háborús hirek valóságos pánikhangulatot idézlek elő. hzekben a kö-f rökben attól tartanak, hogy Holland-India cseudpsóicícáHi birtokai néhány hónap leforgása alatt teljesen a japánok kezére kerülnek.
Parlamenti körökben nagy fel-
háborodást keltett Churor.NI-nek egy titkos jelentésben tett nyilatkozata; „Holland-Indiát nyugodtan fel lehetne áldozni az angol állás veszélyeztetése nélkül," Egy Mnnder uevü képviselő interpellált ebben a kérdésben az angol kormánynál és felvetette a kérdési, hogy a kormány mit szándékozik elkövetni Holland-India védelmére, amelynek petróleumforrásai nélkülözhetetlenek a keletázsiai háború folytatásában. (NST)
„Aa USA Imperializmusa alá hajtja előbb vagy utóbb egeaz Amerikát"\'
Berlin, január 16 1 A Slámpa szerint Suraner | Welles; az Eszaknnierikai Egye- I sült Alhunok küldöttségének vezetője a rioi értekezleten meg fogja kísérelni a délamerikai
megszakítását. Kétséges, hogyez-sikcrülni fog neki. A délntnerl-; kai államok azonban valószínűleg kényszerülnek arra, hogy egész termelésüket az északame rikai fegyverkezés szolgálatába
köztársaságok és Németország, I állítsák. Ez a fegyverkezés előbb Olaszország, valamint Japán köJ I vagy utóbb az egész amerikai zölti diplomáciai kopjopolalok | földrészt az Északamerikai
Egyesült Államok imperializmusa alá\' fogja hajlani. (NST)
A tirit dam>nlumilt rész-Vételi kérnek m lftfulo«« pástotokban"
Amszterdam, jiniuár ,10 Az auszlráJialík nyíl\'íui sz*mjikrc hányják az nn;*>V>knak, hogy, Szingapúr véd<Cmél nem készítetté; k«ltki) (•:u. Au.utrúlja uiiaoni kaioukökJüU^si erről a térdéiről-.nyilatkozati n brit rádtöbon, NyiKilko^\'tában azt kívánta, bog* a dominlumoknik nagyobb szu. re|,é: ju:i ionnak a IiúLorus konnAny dúnles«iLen {s j .v.iso:i.i, ho^y iu Uo-
IHi[l!l]lliu:< II ¦ USJk !1 IjÍm. Rtr,; llébo-
rus Uoisnáinyba koüljnask képvlsali-Mt, h.me n uz uaynensjsV-t kiacspori-ciókbn is. íny tegy^ne\'t Uiköljöttelk a gtadu^égí éSj száJSüási sioujáküliwi és esek a kikifidéitek dolío««i*k együtt brit k irtársajwHk4. Igy a du.tú-niumok kikrtdottci boEZiltáruln^nak a brit poűittka klloljozi\'isához nemcsak akkor, amjjkor.a.végső döntésük meghozatal" marad háUs, lnvu m- tnég oze!H>készale:«k idején u.
Kát btiottuáa alakult a rioi értek&slettin
KCwjork, Juiuár 16 A ridoi érlekeiBlen — az Associated Press jCrtotéac suei^at — loju ip, meg* kczdiíK a tanácskozásokat. Az üV-sl Aratiba, llriizzlUi kalügj\'minlszlt\'i* jiyi-loti meg. Azután me^váfeisztották az értcke/flot elnöM Ar.ntiu. szcinélyé^eu. Utéoa az érlokeztot két biroliségot kúUlétt ki. Az egyik ]Tu)Zik .> YédC.ml \'kérdésekkel, a ni,h>,k pedig a gazdasági kérdése* ktfc.
A britek süáuaknázték Sxingapur J«hora ÖaizaSLttlö taitésiét
Tokió, január 10 A n.itfing-fól;zigclOn az amerikai cs-.ipaio\'k «.-k>náílása toiykai csöKkeu, noha Jtt hataftmns orüdilésekel uniol. tok. A japánok már Áttörlek az «ú.ó alfnsék,ei yédehnl votta^skat.
A tiomei-iroda ineoerösid, hog>\' a brit hatóságok idáaknázták a Szingapúrt és Jahorcl összekötő löltésl.
(MTI)
Siocklialm, j üiuár lü A atwnotjti liaditengorészcti támasz-j>onl parancsnoka közúlte, hog)- o^y ^basésjú voaeracattjártf l^ng-iz^od jsartjfti ölőlt nvogtoriielozolt tgy p«. naínai tartályhajót. (MTI
itlpniokai
tiUlön Hszlalokon
maradék árakon
Némot rohauioiztogoiok egy szovjet faluban (Foto R. D. V.)
árultunk
2AUAJ közlöny
Sslngapur végveexAlyben
Anistterjstn1, január Ifi A Da|ty MaU sicrlnt elérkezett ot Id*,* ínnak. )>oüy végié egy Ősjfai\'e szót kockáit iss^k meg n AlrM\'f-fol-síiceti Itfyretröl o» i SiKinnpurt re. nverelö veinflvröl. Immár nqrnl két. séis«. l*o#t>\' a MoMj-félsj^eii katonai he»!yi*l tel;e-en kicsúszott a brit fő. puancmokság Veiéből Szinte mfutlen neniluvnlfttto-s lilr multai tásról. *a Qva\'ot&Hfi hiányáról, söt sok esetlen v-idósáros ostobaságról bestéi. Aa Andláb\'ii Ismeieej témoV levés két-MgM Ingynak a/ iránt, hoíty H agyon-dicsért Seinírirnir valóban végsft vo-
tzetyterj ro-oa. ila poiig Szingapúr elesik, ti a le^To-sszabb kóvelkezmé-mekke* jár a hálom további reroíyá-sóra. (MTI)
JUe antant hompromtttálnl nkatirJBi Tfirflkorexégot
, BerKn, J-nuár 10 Nőmet poHitikal körökien naay\' fi-gydlirnl kelteti a IlaÜv T«*graphoak az a köpése..antoly síOint a szövetséges hatalmak ós Törökország kötött tárgyalások Indulnak mCií, Om»lvnek ról|n, bo\'iy Tőrökországol a 20 állami washingtoni nyKatkorutához való csat-tikoxánro bírja. Berliolien (ugy tud-ják, hogy ez a tőmkvős arra Irányul, hogy Törökországot annvlru kompit)-miltáljáV, hogy .vógilt n« mumdjou számára más felelőség, mint a szőve IscU* ftfllihtokhoz való csatlakozás.
A VMkischor leolmchier sierint ot ongottok továbbra Is »zon vannak; hogy nz fíliiólngos német iotvontiíás veszélyével rómjlj.esíék Törökországot, fmnek a coljuknak az obvésé e fel-használták régi trü1-kjüket, azt hogy n törökországi angolokat az ország <*l-hagyására szóáiiolták fel. (MTI)
Róma, január ifi A Stninpa kiemeli, hogy az angolok malájt félszigeti visszavonulása tulajdonképpen teljes vortíséget jelent. A japánok már a maiakkai szoros partján állnak, nyílva áll előttük az ut Jáva és az Indiai-óceán felé.
(MTI)
Stockholm, január Ili Megállapították, hogy a svéd városokat bomházó gépok angolok voltak. A svéd kormány tiltakozó jegyzéket intézett az ungoí kormányhoz, (MTI)
Ktooaewelfti a „wédö" — m mefjwAdettektttl kért segítséget
Róma, j\'anuár Ifi A Stefani-iroda diplomácai sterkesztÖje irja: A világ közvéleménye megállapíthatja, hogy a rioi értekezlet furcsa légkórbon kezdődik. Ismeretes, hogy az Egyesült Allnmok politikájának egyik tétele, hogy Washington katonailag segítségére siet minden olyan dél- és közép amerikai államnak, amelyet a tengely részéről támadás ér. Az Egyesült Államok Rio de Janeirobnn segítséget kérnek Dél a meri kától. Roosevelt, aki a védelmező szerepét játszotta mindig, most a megvédettektől kér segítséget. A diplomáciai szerkesztő megállapítja, hogy a különböző sajtónyilatkozatok és kijelentések azt a látszatot igazolják : az Egyesült Államok nem kérnek, hanem követelnek segítséget.
Arauha brazil külügymhűsz-ter, a rioi értekezlet emökc a megnyitás után köszönetet mondott megválasztásáért és kijelentette, hogy Amerika anyagi é* erköjjesl rendjének minden amerikai, sőt «Z-egész világ érdekéd
IMI január gj
ben fenn kell maradnia. Amerikát váratlanul támadás érte. Éppen ezért kizárt dolog, hogy az amerikai népek külön-külön válasszák meg az eljárás módját, — mondotta Aranha,
— fZft\'d kéretnie* népálelmezM cfAarMb\'nxA \'*nfn1v«m)
A beiagymintsz\'or március 1-trl kez-tlödóen fi hY-nTpe* éT^buerés.rerlin\'kaí
tanfolyam inrtását renfftt* el. A len-folyamra jetentVez\'-etno\'f február ?8-i\'f Ifl évűket mar tetflPtött. de 33 évn-.\'l nem Idftabh fedd hetetlen erköt-sü magyar áflsnipalgárnök. akik legalább 4 kötéptskoal véczettsái»«i bírnak és inegWelő háztartási, konvhate-hnlkai Ismerefekket ós tnpasJlfrlatok\'knr, valamint etAarlÓi készségről rendel kei. neV. A ieíen\'kézieket nt eSTyeternl nl-e\'elikal intére\' l^z^ltőíáíához WB Intéml \'Bu-i"n*it. ¦VtlT. mii nt mh.\\ A fetrélali kitelem rráabm nyiittandé be. T.\'n\'Hf ós vizsgadíj 200 pfutő. A virsga siVe-es MáSása. uMri a hatca-tók a (anlolvam etvéVzeaéről hivata. íos hironvitvánvt nMCiiek1, ami őket cTeliriezésl nntfyrttemeV uybTewveaiS-
sére és ¦\\«,olósére. vnlamlnt falusi nónólelmerósi t.-n\'otvRmok venetósórm kópesili, BőVBhb feV\'Hmsltás a in. klr. tisztifóor\\T>sH htvntfl>aii (Zütacer. ¦reg, Várme^jehám I. o. 15.> nvwhetö.
— fT«a nti€»tlfntt ÓhMon>
Marton Gyula óhbli főlhitiives vt>. esorá^ás közben vO\'to észre, hotry zsunims házm\'k a tclö;ete n-i\'ry lán?-g"vl étr, Klrohonl ar, udvarra nzonual lármát csinott mire a K\'ontKzó-luk is eílsz-luliak és hozzáláttak a lrt?r «V>lt:i-ál-o7. Köz\'en a köza,t-.d títmn-Sk is me é\'lce.\'io\':. Két őru me^\'c-i^teU munka uhro sikerült a tú;e| elol\'nni. de a Jakóbáza letilteie, az islálló kamra, v^-lmtint a .pa\'tíi a I\'nn* lévő gazdasási WJlÍ(B 0l5ssel a hv martaié, kává vált. A kár 2822 pon^ö. nrely. bőt biztosítás révén esik 710 pengi lórfll meg.
— fÁrokba fordult autóbusz)
Szerencsés sze.rcn kliens ég játszódott (e a esáktomya—siridőván ór-szágulon. A két holység között k-VK* k*dő MAVAUT közúti kocsiji a nagy hóesés és ,i csuszös ut kö\\C|-flj;li\'!en az árokba szRlidl és follrorull. SzC. re-ncséic se.mniftuo bdcsel uetn tőr. tént, a korsjt hamarosan kivnnlallák és másfél órás késéssel l>erulo\'t rdi deíletési helyére. i
— mmwm *—i
miuiirtiUi a helyt kereskedőknél I és Ipaieeokmil swnn bel I
A hitHArualtás rendjfl
Fé\'reé-téiek elketOlése érdekében kn/Olj \'k, hogy a bét egves napjain a huiiparosok és vendéglátó (Ize mek milyen húsokat szolgáltathatnak ki a fogyasztóknak:
Hellén: maihahust.
Kedden: semmit.
Szerdán: semmit.
CstltrriökOn : sertés és marhahúst.
Szombaton és vasárnap: serlés-, borjú-, marha- és Uihhubt.
A korlálozás alá nem csó baromfi, vad, házinyúl, hal, zsir, há|, szalonna, fOpörlytl, hurka, disznósajt, belső rész, nyelv, tlldő, szív, vese, slb., valamint az ezekből éi ezek felhasználásával készített élelmiszerek, illetve ételek árusiUsa, illelve kiBzo\'gállatása a vendéglöhben a hét minden napján szabad.
Nagykanizsa megyei város po\'eárrrtMlerélői,
Tátgy:- Sre<nélyea bejelentési kö-teleiettiéK tel|eillésa.
Hirdetmény.
Am klr. Betdtrymlnfitter Ur 380000/ 1941 siámu rendeletének 35 6 ¦ ilaplán kűrhlrré tesicm, hogy bejelentési kötele-icltség slá esnek:
1 Azok a lluívernickek, akik ez év fo-tv.Ttiín b 12, további aiok a itinyok, ¦kik es év folyamán a i li íltlevIIWt elérik
2. A 12 életé\'U«ct elért, de 70 életéveket még meg nem haladott férfiak, lo-váhbá a 10 életévüket elért, de 60.életévüket mrg meg nem hslnditl nők, ha valamely u| szikképietlséflit ftsnuh mes-tenég. végzettség, képtetttég) szereztek, illetve honvédelmi célokat szolgáló tanfolyamon vagy gyakorlaton (női Önkéntes honvédelmi munksizolgálat, köiérdekO munkaiiolgáM) szereztek képetltest, to vtbbá, ha félikolal képesllést ssereztek A 2. pont alatt felsorolt csekkben a be-lelentésl kölelezetfiéget a kéneiltét -meg-tztrzését laazolé okmány keihez vitelétől számltotl 8 napon belül kell le1>.sllcnl.
3 MInditok, kik családi nőnket meg-változlslták még pedig a nérváltoztatáira, a kegyelemmel, vagy az cíóligos házasságkötéssel történt tői vén telítéssel, a név-átruházáisat kapcsolatos örökbefogadó izer-tódes megeiöiltésére vonatkozó s a nár-mnzást megállapító jogerős blról, llletéleg kfiilgBXgitail határoist kéiheivételélél számítolt 8 napon bellii.
4 Mindaiok, akik utónevüket megvál.-tozlalják, meg pedig a változat bekövet-keiéienek a> pjáté! számított 8 napon bcIUl.
A. A hátasságot kötő nék, továbbá azok, kiknek hiiassigát érvénytelenítik, nem-letető bámságKá nylivánitlák. A házatiág felbontását szintén jelenleni kell, de csak abban ni esetben, ha & háiaiságot felbontó ittlel a (eleiéget nem iogoiltolti fel férje nevének vlielésére, mégpedig az ítélet Jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül.
6. A családi v.igy utónév anyakönyvi kllgsillása, a vonatkozó határozat késbe\' illéseiéi Biámifott 8 napon bdlll.
7. A migyír állampolgártágnak honcal-tás (vluzihonotllái) háEBiságkötés vagy törvényeslléi által töitént megazerzésc, méepedlg honosltái (vlsizahonoillls) estiében at állsmpolgáil eskü lelélélétól, há-zaiságkölés eietében a házaiságkctés nap-latúl, tOrvínjciltía esetében a vonatkozó
DRAVAVDLGYI
tfiuaHis rrumszoigrIthtú r-t.
í, atxakatxarQ falvIláfloatltAat minden w Illámon kés-déeben Csengery-ut 51, telefon 294.
Áramszámlák ffawtétw, mktamAoiók, hibabejelentések Sugár>ut St I. emelet, telefon 213.
iütt manlannf ** 1 mi%
tekintse meg raktárunkat!
Tslsfon;
Fronlr mórliií^ew.
tlOUll KöhöMér 3/i
hstárnzst kézbetllésílfll itimlto\'t 8 nipcn belül.
8. A magyar álhmpolgárság megiiené, ¦ét azokra a családtagokra vonatkozóm fa be kell lelenteal, sklk külOn állampolgir. aágl eiküt nem lesznek, de akikre a ii0. noellás fvIsBrahono^ltás) hálálva a hona. altásl. l\'lelftleg a vlfszahonosltást okirat Biadnt klterled.
A belelentéit a nt. klr. rendőrség helybeli kapIMnvtáfrinak be[elen(ö hlvittlánal az előirt be]«lentésl űrlapokon kell leije altenl és pedig »/¦ 1. pontban (eltörölt esetei>ben t. óvl (anuár hé 31 lg, a többi pontok a\'ait (elsorolt esetekben pedig tz ott meglelölt Időben.
A bejelentéül kötelezettség telleiltéténtk etmulsazláu kihágás a azérl büntetés Jfe.
Nigykanlzia, 11)42. Január 13.
Polgármester,
IPIÓITIlDITtSn
«..l.lo>-l.n.no (elvélelll. Ilulfa. •el. lltlyel. Fű nt 4 80
Kirulíl»*i>»l lelvén Wlndlncliiié, 1». lapsMlon, Pfl-ut 9. Hü
JUVU- VBTBl
Hiron Mllkakál elidi). Koiiulh. (íi 10 u. 117
Vennék <Ky 01- v.gy halldeiQa »l\\i*wp molorl. Uaton FeiencgcpmUhely, N,«-lunlzsa. 143
Szentképek
ángy választékban\'—\'lefíoleaóbb Horyáthiiál,
Kis ő
rwdeiítidfii
MM
írt tí. j ^^^^^oJu^dA^ /
mfamc%ÚfM KÓfiakozhalik
ZAE.HI KflZLÖHV \'
POLITIKAI NAfMLAP. „K«taatdasáaIR.-T. Hni,yknriii*a\'\',
Felelős kiadó: Zalai Káreiy.
Ny\'rSiáátott >
a ,>5IoyJl».6jll^a.í^T..aaBykBnlI»••\' (Nyowd^ricdelV 2alal IUu-*W
82a évfolyam, 13 szám.
Nagykanizsa, 1942. Január 17. szambát
Ara 16 «114«*..
mm ¦ «§® •\'
ZALAI KÖZLÖNY
jwjjggjff **- ************ T»- ¦
POLITIKAI NAPILAP
Fddös rafirkeaxtő: Barbar»» Lajos
BWpfMÉ Ara: ee? aiasnra ¦ seas* ¦ ^^^aeaseéévre 73 20 rlllér. Boyes ssJünTkétkfcnap tt ffik, sssmtmto*
Ciaiio
Isméi örömmel látott vendég, Magyarország egyik nagty barátja érkezett Budapestre: Ciaiio gróf, olasz külügyminiszter. Ila valaha, most elmondhatjuk, hogy ennek a látogatásnak nemcsak időszerű politikai, hanem történelmi háttere is vau, hiszen az ezeréves magyar királyság történőimében iiiiic; egyetlen évtized sem, a melyben a magyar-olasz kapcsolatok ne játszottak volna döntő szerepet. A magyar-\' olasz kapcsolatok a keresztény* Uj [elvételével, tehát még Szent lsUán király uralkodása előtt kezdődtek. A kora-középkori magyar országépitésben, majd a tatárjárás után az Anjouk dicsőséges uralkodása alatt is- j inét nz olasz kapcsolat volt civi- ; lizációnk egyik igen jelentős pil-lére. Amikor jMNiig legmagyarabb ós dicsőségben leggazdagabb korszakunkban, Hunyadi Mátyás alatt vezotő nagyhatalommá emelkedtünk, akkorvolt legközvetlenebb a magyar-olasz művelődés cseréje. Corvin Mátyás udvara nemcsak a magyar, hanem az olasz művelődésnek és művészetnek is fellegvára volt.
Igy folytathatnók u példák ezreinek felsorolását liz évszázadon át. Mohács előtt ós Mohács utón sokszor vártunk, kórtünk és kaptunk is segítséget Itália folöl. A múlt századbau pedig a két nomzet közös eszmékért ontotta vérét^a szabadságharcokban. A ÍS-as magyar honvédség kötelékében olasz légió is harcolt s a felszabaduló Olaszország fegyveres erői kőzött ott voltak Garribaldi csapatai kőzött a Türr Istvánok, a l\'ükőry Istvánok és a többiek.
A XX-ik század első világháborúja után megcsonkított és tönkretett Magyarországra Itália felöl hull a reménység első sugara. Mussolini, az olasz nép lánglclkü vezére, már 1921 óta hangoztatta a revízió szükségességét és 192,7-ben elsőnek kötött Magyarországgal barátsági szerződést. Innen kővoUce-zcLcRfin és gyorsan fejlőéinek az ügyek ,a magyar revízió toló. Jól emlékezünk még Mussolini 1928. évi\'.beszedőre (\'egy szerződés nem lehet sírbolt 1-\') \'és az 1931-ben lótrojölt >római jegyzökönyvek--re, amelyek a világgazdasági válság! által "föld-resujiott Magyarország számain megnyitották a.politikai és gazdasági Msznhadulás útját. A politikai barátság ¦mindinkább közeledik a szövetséghoz 8 ennek az örvendetes folyamatnak íontos állomásai vannak : Mussolini *W6, óvi -twsséue. « ma-
akka a iapa birtokában
Az EgyesQIt Államok Délamerika feláldozásával akarják megmenteni országukat — A japánok néhány nap múlva már elérik Szingapúr külső védelmi vonalalt — A hadihelyzet a japán kormánytanács előtt — A Fülöp-szigetek minden vonalán japán rohamcsapatok támadnak — Batangon az USA csapatok 36 óra alatt háromszor vonultak vissza
A maláji félszigetről küldött helyzetjelentés szerint a japánok továbbra is győzelmesen és feltartóztathatatlanul tőrnek előre, rnitsem törődve a forró égövü hőséggel. A japán csapatok már csütörtökön este 100 kilométerre megközelítették Szingapúri A japán arcvonalnak a nyugati partvidéken előretörő jobb szárnya annyira meggyorsította iramát, hogy erősen veszélyezteti a brit erők oldalát. A japánok rendkívüli mértékben fokozták légitámadásaikat Szingapúr elten. Már ötődizbon intézlek nappali támadást szingapúri katonai célpontok ellen. Szingapúrból érkezett japán jelentések arról szólnak, hogy a brit erődítményekben már hallani az ágyu-dörgést. Japán lapértesülésok szerint friss ausztráliai csapatok érkeztek Szingapúrba. Velük akarják megerősíteni a maláji brit erőket.
A japán légíhaderő a maiakkal szorosban elsüllyesztett égy szállítóhajót, A japán csapatok a/, egyik tartományban 15 vonatot zsákmányoltak. 520 kocsirakomány árut ós lőszert.
A hinduk nem támogatják a brit imperializmust
Amsterdam, Január 17 Az angol hírszolgálat közli, hogy a Minden Indusok Kongresszusának Munkabizottsága elfogadta Gandhi utódíjának, Nehrunak egyik határozati indítványát, amely a többi között igy hangzik:
Csak\' a szabad ós i\'ügge\'tlon India hídja elvállalni nz ország védelmét, közösségi alapon. Még a legnagyszerűbb igfórgeté-sek sem tudnák rábírni az indusokat, hogy önkéntesen és készségesen támogassák a pökk-hendi imperializmust, amely mcgkülönböztetendő a fascista halalmi rendszertől.
„Az Egyesült Államok háborúba akarjak sodorni Délamerlkát"
Tokió, Január 17 A pánamerikai értekezlet eddig í-1 határozati javaslatot eredményezett, amelyek közül 7 a totális hatalmakkal való szakítást javasolja. A többi gazdasági jeltlcgü.
A japán sajtó is foglalkozik a pánamerikai értekezlettel.
A Nisi-Nisi vezércikkben hangsúlyozza, hogy az értekezlet az Egyesült Államok égisz" alatt folyik, aki azt reméli, hogy háborúba taszíthatja a délamerikai államokat. Az Egye-1 sült Államok zsákutcába j\'utot-tak és Roosevelt kétségbeesett
kísérletet tett, hogy a délamerÜ-koi államok feláldozásával megmentse országát. Az angolszász hírverés azt állítja, hogy az Egyesült Államok veresége Délamerika vereségét jelenti. Japán egyedüli ellenfelei azonban csak Anglia és az Egyesült Államok és a Nagy-Ázsia megteremtéséért folyó háborúnak semmi köze sincsen Középame-rikához és Délamerikához, Néhány középamerikai állam ellenséges magatartást foglalt el Japánnal szemben, de Tokió számot vet azzal, hogy ezek az államok az Egyesült Államok
nyomásának voltak kénytelenek engedni. Rendkívül fontos Japán szómóra, hogy milyen álláspontra helyezkedik Argontina, Brazília és Chile, mivel Japán ezekkel az államokkal baráti kapcsolatokat tart fonn. Japánnak, az az őszinte kívánsága, hogy ez a három állam értse meg: Felkelő Nap Országa nem ismer más ellenséget Nagybritannián és az Egyesűit Államokon kivul. A rio dc janciroi értekezlet felfedi az Egyesült Államok igazi szándékait Délamerikával szemben, de mi reméljük — irják a japán lapok —, hogy Latin-Amerika Államai nem egyeznek bele abba, hogy az Egyesült Államok első védelmi vonalává váljanak.
Maiakká japán kézen
Toktó, Január 17 A DomeHroda közlése szerint a japán haderők a maláji félszigeten elfoglalták Maiakká városi és Szingapúr felé tárta-* nak. ^
A japán haditengerészet repülőgépei sűrű alakulatokban hevesen bombázzák Szingapúr1 katonai célpontjait. Tokiói bir* magvai-Azok hangsúlyozzák, hogy a legutóbbi bombázások* fényes nappal történtek, ami a Szingapúrt védő brit erők gyengeségére vall. A japánok már úrrá lettek a szingapúri angol légierőkön és a japán bombázókat támaszpontjuk közelsége kö-(Folytatafl a 7. ©lőaioil
gyár revízió szükségességéről, Kormányzó Urunk római látogatása, majd a tengely megszületése, az 1938. évi első bécsi döntés, amely visszaadja a Felvidék területsávjái, később Magyarország csatlakozása az antikomintern paktumhoz és a háromhatalmi egyezményhez, közben pedig az államfők tfs álllamférfiak kölcsönös baráti látogatása, majd a második bécsi döntés, íunejy JEszakerdólyt
juttatja vissza Magyarországnak és legvégül az uj világháború kitörése, amely Magyarországot a tengelyhatalmak oldalán találja...
Egyenes ós következetes az ut, amely az olasz külügyiniiüsz ler lelkes fogadtatásáig vezet. Személyében ugyanúgy tiszteljük hazánk igaz barátját, mint Itália kimagasló diplomatáját, aki szívós, Ulkes ós louduAatai
munkával alapozta meg a történelem most kezdődő korszakának diplomáciáját. Ls üdvözöljük Ciauo gróf személyében az embert, akinek jellegzetesen olasz tulajdonságai olyan közel állnak a magyar karakterhez. Al magyar közvélemény őszülte lelkesedéssel tekint az illusztris vendég felé és Isten áldását kért * a szövetséges Itália törekvéseire.
ZALAI KOZI.ONY
1M2, lanuir 17
XÉM ÉKSZERT,
r «taMn
ZSOLDOS GTUi.it
Marta tenta k Hluntowlnull
A SZERENCSE
ezidén is bőven mosolygott Horváth József nagykanizsai la-, nitó népes családjára; Tavalyelőtt a kinevezések szezonjában a Horvátlv-csaladnak egyszerre négy Ingja szerzetl örömet a Fannijának különböző kinevezésekkel. Ez ismétlődött most. Horváth József fiát, dr. Horváth Gyulát a kaposvári } hí nzűgy igazgatóságihoz segéd-titkárrá nevezték ki, •— vejét, Czirják Józsefet rendes tanárrá a kaposvári áll. gimnáziumhoz, — másik vajét, Szeidl Jenőt, aki a nagykanizsai itraros-lanonciskolábnn is működött, h. tanárrá a pécsi áll. gimnáziumhoz, — feleségét, HorváíhuéPé-csy Margitot pedig a VII. fizetési osztályba nevezték ki. íme a nagy család örömei ! Ahány gyermek. annyiszoros öröm a családban !

NÉMETH FERENC
rendörtiszlholyeltest szép\' ki-tnntelés érte. A Kormányzó Ur az átlagon-felül teljesített rendőri szolgálaiának és kiváló magatartásának elismeréséül a bronz érdeméremmel tüntette ki. Németh tiszthelyettes Erdély visszafoglalásakor fontos közbiztonsági munkál végzett, Egyébként is nagyszerű rendőr, példás bajtárs. A Kitüntetést Kovács Nagy Pál főtanácsos adta át Németh rciidőrliszthclycttcs-nek.
*
MURAKÖZBEN
mind több és több a házasulandók száma, A jogrend visszatérte, a teljes konszolidáció, a mit a magyar uralom hozott, valamint a jobb gazdasági helyzet arra indítják a lakosságól, hogy minél többen vegyék fel bymen rózsaláucait. A mult vasárnap délután a Csáktornyái templomban 5 pár esküdött örök hűséget, holnap még több várható. Ámor meg lehet elégedve munkájával...
Belgrád 100 év óta Szerbia fővárosa
Belgrád, január 17 A ¦ Novo Vreme jelentése szerint Belgrád most ünnepli 100 éves fővárosi jubileumát. 18J2. Április 25-én királyi rendelkezés folytán Kragujcvác helyett Belgrád lett Szerbia fővárosa. A két város közötti küzdelem a király rendeletével végül is Belgrád javára dőlt el.
BÚTORT
azuktlzletbou. GÁBOR műasztaloinál
vienili vijey rcad«]Jen. N«nrkan!«aa, Viroshai.palota. \' <¦¦¦>
Brand altsoán:
„Az iparosság tartotta a magyarságban a lalket a csáktornyai és perlaki járásban..."
A megyei IskOlánkivMI Népművelési Bizottság közgyűlése
Zala vármegye Törvényhatósági IskolánklvQll Népművelési Bizottsága most tartotta évi rendes közgyűlését, melyen letárgyalta 1941—42. évi költségvetését.
A gyűlést dr.Brand Sándor alispán lelkes beszéddel nyitotta meg.
Az anyaországi tertllet 1941—42. évi munkatervét és költségvetését Markos Jenő vm. népművelési titkár ismertette.
Dr. Brand alispán méltatta a népművelés nagy, lélekformáló feladatát a visszatért zalai területeken. Üdvözölte Rhosóczy Rezső közoktatási előadat és sok sikert kívánt munkájához.
Muraköz munkatervének és költségvetésének ismertetése után az alispán kijelentette, hogy a Vármegyei Alapból az előirányzottnál többet f- juttatni.
Pehm József pápai prelátus javasolta a visszatért Muraköz és Muravidék régen élt kiváló fialnak a népművelési előadásokban való fokozottabb Ismertetését. Az iskolán-k|v||l{ népművelési célokat szolgáló helyiségek világítását államsegély kiutalásával vásárolt Maxim-lámpák beszerzésével látja megoldhatónak A kézműves-iparban mutatkozó személyi hiányok pótlására egészséges tervnek tartja a perlakiak azon kívánságát, hogy az anyaországi ipa rosoknál muraközi tanoncokat he-
lyezzenek el. Intézményesen megszervezett közvetítéssel. E célhói helyes lenne a két megyei városban jól megalapozott tanoncottlio-nok létesítését.\'
Dr. Brand alispán magáévá tette Pehm József javaslatát. Megállapította, hogy az íparnsok tartották a magyarságban a lelket a csáktornyai és perlaki járásokban. Legmesszebbmenő támogatását helyezte kilátásba.
Horváth István arra kérte a vármegye vezetőségét, hogy minden erejével mozdítsa elő a tanoncután-potlás kérdését állandó tanoncotthonok megszervezésével.
Zsupán József polg. Isk. felügyelő igazgató a zalai polgári iskolai tanárság támogató munkáját helyezte kllátásha a Muraköz minél szélesebb körben való megismertetésére.
Rhosóczy Rezső tanflgvi közigazgatási kirendeltségi vezető ígéretet telt, hogy mint Muraköz szülötte, minden erejével azon lesz, hocv a visszacsatolt területeken az ískolán-kivűH népművelés szinvonalat felemelje.
Dr. Brand alispán záróbeszédében a felszólaló bizottsági tagok javaslatait a legnagyobb örömmel tette magáévá és Ígérte, hogy a kivitelezés érdekében igyekszik az összes illetékes hatóságok jóindulatát biztosítani.
A tábla nyolc évi fegyházra emelte fel a letenyet erdőífr büntetését,
aki szolgálati fegyverével lelőtte Srabó Ferenc gazdát
A pécsi tábla most tárgyalta Ballá Lajos 3<1 éves letenyci crdó\'Ör bűnügyéi. Ballá a letenyei közbirtokosság erdőöre volt. Amikor clvállalla az erdö-íirí állást, birtokát feles művelésre kiadta Szabó ^Ferenc letenyei földművesnek.
Tavaly augusztusban az uralás után Ballá megkérte Szabót, hogy a búzáját szállítsa be házába. Szabó fogatával meg is jelent Balláéknál és az erdöör-rel együtt kiment a földekre. Olt megrakták a kocsit és aiga-bouát beszúHitolták Ballá gazdasági udvarába.
A szállítás utón Ballá 10 pengői kéri feleségétől, hogy azt Szabónak adja fuvardíj fejében. Szabó a pénzt nem telte cl, ennek ellenére a búcsúzáskor Ballá követelte Szabótól, hogy a pénzt adja vissza neki, iriorl a
fuv irdijit búzab in s/,um:;ljil: el. Ebből szóváltás támadt, ami odáig Fajult, hogy Ballá lekapta szolgálati Fegyverét cs azzal közvetlenül rálőtt Szabóra. A lövés halálos volt és Szabó a helyszínen elvérzett és meghall.
Áz előzetes letartóztatásba l-e lyezelt Bollát a nagykanizsai törvényszék szándékos emberölés büntette miatt fi évi fegyházra ítél le. Fellebbezés folytán került az,ügy a pécsi ilélö-lábla elé, amely az elsőfokú ité leld megváltozlalvn. Ballá büntetését 8 évi fegyházra emelte lel. Dr. Erődi Jenő föügyész-helycltcs az ítéletet tudomásul-vette. u vádlott védője az eltérő minősítés és a büntetés súlyos\' sága miatt semniiségí panaszl jelenteti be.
Január
városi mozgó
Csütörtöktől vasárnapig
GRETA GARBÓ évek óta egyetlen filmje Budapesttel egy időben I NINOCSKA
Előadások kezdete köznapokon $5, 7, 410-kor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
BAZAR UDVAR)
Tthhnll-M.\'
Legszebbet ::{Iegoksóbbant
Hallotta már...?
...hogy a klnaP Sek\'ang tírto-mányban körmbetűl 200.000 ember .szellemek" készité\'ével keresi kenyerét ? A kínaiak hite szerint a megfelelő szertartások között elégetett használati tárgyak „szelleme* a \'űst alakjában az elhMt lelkéhez száll, ugy, hogy a halollsk ezen s módon a má«vÍlágon is élvezhetik megszokott kényelmüket. Az elége-lésre szánt tárgyak természetesen csak papírból készülnek. U\'ahban ezek közé az áldozati tárgyak közé a kínaiak m*r az autót, sőt repülőgépet Is besorozták;
...hogy Wagner Richárd nemcsak zeneszerző és költő volt, hanem a mindennapi élet apró problémáinak Is nagy figyelmet szentelt? A nigy zeneszerző például szabadalmat kért egy saját találmányú esernyőre, mely véleménye szerint pörbe nyelével főbb védelmet nyújtott volna az «6 tllen;
--.hogy a réol görögök és rómaiak a fogaknak akkora Jelentőséget tulajdoni toltak, hogy a kisgyermekeket cssk első foguk megjelenése után tekintették tel|es értékű embereknek? A foRzás előtt elhalt gyermekek halotti szertartásai ennek megfelelőleg sokkal egyszerűbbek voltak. A pogány germánok hasonlóképpen nagy becsben (ártották a fogakat és Skandináviában az első fogak megjelenését még most is különböző népies szertartásokkal ünneplik meg. i-l >.")\'\' I , < ...hpiy a radlrguml 1775-ben Páriában jelent meg először a kereskedelmi forgalomban és darabon-kint nem kevesebb, mint 4 frankba került? Addig a radlrozásra leggyakrabban csak kenyérbelet használtak ;
e
...hogy az oly népszerű krizantémot Philipp Franz von Slebold
Cipőt síelőn: 498. csak ELELCE8TŐL
(Dermata) Hit 13.a
lfl-tó január 1?
Zalái ^lónv
8
német orvos honosította meg Európában? Siebold a Holland-Kelet-indiai Társaság orvosaként éveket töltött a Nagaszaki kikötője elölt fekvő Díslna szigetén, ahol a külföldtől különben téliesen elzárkózott Japán a külvilággal való összeköttetés fenntartására a hollandoknak letelepülési engedélyt adolt ét a botanika terén Is érdemeket nerzctt orvoi itt ismerkedett meg a krizan-lémmal. Neki köszönheti Holland-India if, hogy ma a világ legnagyobb teatermeló országai közé tartozik ;
...hogy a zsidóknak sárga ismer-tetójellel való ellátását 634-ben a híres Omar kalifa rendelte el a „hívok és a zsidók összekeveredésének és össiecserélésének megakadályozására és a hit tisztaságának meg-Örxésére". Európában a zsidójel bevezetését ían-ben Angliában rendelték el először egyetemlegesen; ¦
...hogy az Egyesült Államok fővárosának, a 700.000 lakosú Washingtonnak sem operája, sem szia-hiza nincsen V A Febiiházon kívül a város legnagyobb nevezetessége a Howard-egyetem, melyet csak négerek látogalnak.
Szombat
Állandó e>fl*ortxáinoK aélkSxaapeka* Bdd«p«i! I. mflaoráM
6.40 BbreMtő, torna, — 700 Hírek, koileiiiéiiyek, étrend, honglcmeie* — 40.00 Ifire*..fíTv.IMO Ne.nwdkösi vi*-. j*haö««)luáLit — 12.00 DéU luwng-ui. - 12.40 Uhuk _ 1320 Idójobséa, időjárás- és vJxállájjeleutés. - 14,80 rfirik. — 14.45 A Tádiómilsor ismerte, lés*. — 15.00 Arfolyamlnrek, pakol árak éialmisierárek - 16.-15 Időjaln**, Időjárásjelentós, ldr«k. — 17.00 HLr*fc silovák és ruszin nyelven. — 19.08 Kirak magyar, uómet és romAu njret-van. — 30.00 Hirek (Budapcet II.) — 21.40 Ifink, Időjárás jelentés. - 23-00 Hirek német, oLasj, angol és francia nyalven. — 24.00 Hirek, BUDAPEST L
17.15 líeszkárt-zanokiir. — 11.15 F«i-olvasás. — 18.25 Füzesséry Mária zon-aoráziL. — 18,45 Felolvasás. - - 19.20 >lim*n-ounau>. Harjgkópck. — 10.45 Korall Fűdre magyar uótálcái énekaj, Liséri Gáspár Lajos cigányzenekari.
- 20.30 .A.dicsőség bajjal jár.. Bohózat sgy felvonásban. — 21.10 »Iiat énekesnő — hat dal.. (Ebja M"ri« tu, IPllegi Teri, Karády Kalallu, Kelly Anna, Nagykovácsi Ilona is Kácz Vali ui.i sorú bői.) Hangfelvétel. 22.10 But-tpU Fd« tánczenekara, Kócé Antal ci-aányzenekara kerjngőket já\'ízU, Tánr-Z\'ue haug\'.emeziöl, Kóczé Antal ci-üloyzenekara csárdátokat játszik. — Kérberj 22.25 H.njképek a magyar, nérust válogatott kosárlabrtumérközés-rŐL — 0,18 pzen az otthon. A Vörös-ke. e»zl bajtársi rndtóssaigiUU.
Vasárnap tudapbst l.
8 I ohász. Százai. Hang^eni^aik- — 8.43 Mi;ek. — 9 Unitárius istent jsi-loel. — 10 lberonnátus istenliszL.lrt.
— U" Kgyháziiének és szentbeszéd. -12.15 Loveaie fflWna, — 12.45 IJtTy Anna és Orbán Sándor magy*r nótákat éneiaji, kiséri oláh Kálmán cigány-^•rjakara. — 15.45 Időjelzés, hirek.
— 14 Művésii4uJi4k. — 15 Dr. Szabó J»nő auöadása. _ 15,-jO Bud«4 Dalárda.
- 11.11 FS3#tv«ás. - 11,2* Ifj Jalur-
Aulií UuRölHi=»«nLl,vi számai. — IMA
ptCotmat. — 17.20 Szórakoztató seatf.
-¦ II Síibú LÖriaC előadása. 18.30 lUdics Gábor jazz-együttese. — 19.20 liszt; i1-1110u szoujla. — 19.45 Sport-siajmíujok, — 19.55 \'Könnye /«ne - könnyű parték*. Közreműködik SaS vásay Margit, Szabó Miklós, Böstőr. menyi Nagy Hein, Nagykovácsi Hona. Cselényi .lózief, Énekegyüttes, Szabó 1%..\' ii.ul ja z/hármasa, a Rádióié* \'..n
és Vidúk Jósi**! cigányzenakjra. — 22.10 Haiig.am*/. - 22.25 -Aranyos ö.«i,"k«. Színmű *jy feU-onásban, ¦ 2fl,2» lUrváth Efemer rigányieaeánra.
Festessen Tisztíttasson
-núl
Az Ipartestület átvette az ipari mlntamühelyt a városházán
Megkezdődnek az Ipari továbbképző-tanfolyamok Nagykanizsán
A nagykanizsai és járásinagy iparos tábor örömérc végit- kö-zölhotjük, hogy a városháza (Horlhy-uli második kapubej á-rul) második emeletén, a MANSZ kötő-szövő telepének át alakitotl helyiségeiben megnyílt a kanizsai ipari mintamühely, melynek felszerelését az ij>ar-ügyi minisztérium már hosszú hónapok előtt leküldöttc, de férőhelyiség hiányában nem lehetett felállítani és megnyitaui. A helyiség teljesen meg fog fe-
lelni a kanizsai kereluek. Gazdag és a legmodernebb a nn\'nla-mühcly felszerelése, a modern ipari technika minden vívmányával és ipari továbbképzésre rendkívül alkalmas. Samu Lajos ipartestületi elnök és Bazsó József vezető jegyző tegnap vették át -a mlntamühelyt, amely ezzel meg is nyílt. Értesülésünk szerint uz első ipari továbbkép-zö tanfolyamok már u legközelebbi időben meg fognak nyilai.
Szülői értekezlet a polgári fiúiskolában
Pénteken délután 5 órakor újból szülői értekezlet volt a polgári fiúiskolában. Németh Dezső igazgató megnyitó beszéde és felvilágosítása.. „..kUáa Kalocsayné dr. Magyar Erzsé-bel igazgatóhelyettes tartott előadást arról, hogy segédkezhetnek a szülök a gyermekek tanulásában, iskolai feladataiban, általában az otthoni tanulás minél könnyebb ellenőrzésében. Dcrüs, kedves, asszonyosan st\'.i-nes, szép előadás nagy benyomást kellett a szülőkben. Jenci Ferenc tímár a német nyelv ta-
nításáról tartott rövid, de annál szabatosabb és érthetőbb-előadást. Utána Kovács J. András izzó magyarsággal telített--elÖadáiálxui,.,a történelem fontosságáról emlékezett meg. A mai korban — mint mondotta — a nemzeti történelem támlása, a szülök példája a nemzeti nevelés szempontjából minden más tantárgynál sokkal fonlo-sabb. A népszerű előadót lelkesen megtapsolták. Az előadások után az osztályfőnökök adlak minden szülőnek kimerilö felvilágosítást. , |
Rendes mederbe terelődik az ország cipőellátása
A tlpusclpök leszállítása most van folyamatban
A kormány illetékes szervei I az őszi hónapokban gondoskod- j lak a megszabott tipuscipök előállításáról s c célból halni- j inas aránya rendeléseket juttatlak a cipőgyáraknak és a cipészkisiparosoknak. A megrendeli mennyiségek leszállítása országszerte niosl van folyamatban. Budapesten bizottság veszi ál ti leszállítóit árut. amelyből máris több százezer pár gyűlj össze. A bizottság szakértők közreműködésével osztályozza a leszállított árut, ugy, hogy n kormány rendelet előírásainak megfelelő cipőket az lalkal-uuisi jelzéssel látja cl. [
A készletek szétosztása mosl van folyamatban. A Lábbeli Központ utasítása szerint a polgármesterek és n főszolgabírók gondoskodnak arról, hogy a felosztást tervezetnek megfelelően a UpusdpŐket mielőbb átvegyék a kijelölt kereskedők.
-% Az o.ls* szállit»áöy#)kat t#iv
mészelcsen jegy nélkül szolgáltatják ki, azonban a további szállítmányok kiutalása csupán megfelelő számú utalványok cl1 lenében történhetik meg.
A lipusclpők ára 40 és 50 P közt váltakozik. Ez az ár teljes egészében tiszta bőranyagból
készült cipőkre vonatkozik, mig a munkásbakaticsok és más készítmények jóval olcsóbbak.
A közellátási minisztérium máris gondoskodott, hogy a kijelöli cipőgyáruk és kisiparosok a jövőben kizárólag tipuscipö-kel állítsanak clö.
A vörös só és egyéb téli gyönyörök a kanizsai utóén
Igeu lisztett Srtrkeuuftő Ur| A lói Bc3oJzsai örömei kötött, oU jártamban, egy uj szint lejeztem foi. A vörösei. Valami vőrö-N sóval hintik be íok hni>«a a lmv"s, fagyos járdil-kal, Hozy mirőfi jó »z n hó-vo\\iás, rj.*m tudom, de bizonyosm van valami magyarázata. (Talán ."okú frisséi) ukar. ják t.irtant u\'havat, azért fizzák bfllt) \\Undenase|re ettnál dlcoaabbat 1« kiu-Jálbatliik volna. Ax a Yőrös só {vags dara v<igy mi u szősz) egy-l»ltöte tő-vadasnak iuilid a járdán, olyan po-cséták ke-etke/oek belíHe, mint aa ázott tói^ipor. K« a vörös ti axtfta. Wföcsóg cápőia, liarisnyára, ruhárü, a csomagra, aiualaz ctet\'jn." a kezében lógat. Vüágo-s szina mbaMíkt-\'n ká-tnoshatattan nyomokat Ungy és tutaj haszon a sőlél fér fin adriigoknak í-eni, nem is szóivá arról, liogy az einl**.* ugy i>éz ki nltöJL u TÖrőe olvadéktól, mint a téííögyúrosétk malaca. Ma, ofajii. kor inindenfijta ruhafói>A«l takarékos, kn lm keid, a legrosszabbkor hozzák divatba Nagykanizsán ezt a vörös lió-sózást. Annymfi is furcsább «z, mert, ugy haűom, lmV>ság* ujá,nlás«a>i terjusUk ezt a íum uj szokást Nagy-kunizsáu. Minden olisnwrcst megérd-nieG a hulóságoknak az a tfiiekvóse, liogy a téfii időjárás olalt u járdák és Uttestek tisztán tartásávaí bizlosi\'pa az utcai köiioljsdéi \\«u%to>msé(;ól. Ea azonban » vörös tc\\*l eresztő só nóikúl ii megoldható.
ülrendeiiék azt is, hazy ah*v»t nfim eiíg leseperni, hanem a kUpori havat fel is k»U vágtii u járdákon, lígv kiadós Intvázáa i*kolinával eonck <-s.ik ugy ieliBi elegei tenni, lia minden házban egy izOináy, vagy, Oery swélra kúton felfogü\'dott napszámos mást ytot lesz egósz.map^nsjík u járdát lakanlju, ,\\U lörléuji\'k, aliol n«jn tudnak nap. számost iogadni CcólraT Mi tőrtt\'nik, ha nem kapn1 napszámost? É« m"i történik a bepie.hup.ís tígJa-jdrdikkal, iunttyWkWil, sajnos, még igen sok v*n Nagj\'kanizsán? 11» cznken a tégU-
MÉRLEG
Iflludeii niérelbeu Statusért Javítás
SCHOLCZ JÁNOS
méri«gk*sxltő-m*it*r
MagykanÍMi, Eőtvöa-tér 30 azAm.
járdákon folyton vágni tkcfl a Mipoil, •tagyoll havat, akkor.azokon az olvadáskor í» rntajd a U\'L ébnUltáv-\'u «57. igazán vesztes a Iflzlekedf", nlort a hó fttlvágasa kózl,«*i előbb vagdossák darabokra n u nák semmint az
Hyen Járdákat tolje-^m horoenfc,ssé le. iiiine lenni. A komeztf IcWágaa csak usztatlou célszerű, « té^ajárdát csak lOttgá\'.Ja. Az eddigi ienjsxűr: — fagyos idÖL-tm a Járdák \'ItíJhtatés© sokkal egyszerűbb, iKégi* sokk.tl megleJelŐbb volt a kózónség számára nijtonla lölib-srör is könnyebben rrwyjücthaló.
A vnsuU j>erroaOn Hutaiakkor Vib-tAréS v»szíl)« nélkül nem leint Aipiii. A sárga keramit-burlcflal olyan síkos, mint .1 lükör e<j»:d.«n a havas, ragyc* Itíi napokban. P*cU« » vasull pe.roU éup*u az a l.efiy, aliol ló a kős-
lekSktés és ahol iiUmlon\'fi siet. Ut uuért nincs ii ;!:\':¦¦-.i\'.i üii.vkt- !r->, hogy sózzák, piprik&zpk u butikoiatot! ügy
szerű lioJnOVofcása.H se^lCni lch>\'l|»«
et«n,
Másik téíí gyönyörűség: — (nijjviii már ftfJlrl a ktmIüt, n.ert luV nyomokat t»t,e.*tl f*. .i gUÍn.-s.gödrös tégla-jár.
¦ I. l 1 1. ! [i:iN\':uf » város tKÍA»jó^
b«u középíi\'-e.ek frontja atútt még háborítatlanul vastagszik a letiport, léfagjoll hó. P«dig a kőkapuét tufc»J-donósána\'k pénze- is, munkása is inkább v. 0, rnnil ne.-.eiti, H ját\'datikari. lasra. fii azt liiSzCm, SzerlOiJi\'ü íjr, hogy tipp*" ;i kózépü\'o\'.ek gazdáinak kMetm flló\'jiiratuk jó|>öídáTil u haló-
sági icnd*-%«z&«k betartása taron,
vgy li.üom, raegssjgoritottáflti s jár* daaaenörzóst oiyuiódoü in, hogy nvist már nem s/.-y. \'(.*.¦ ,1 netedőr a házukba, tStfjry \'twtsék a járdát .eijkaiitmi\', . — hanem ugyEieraen ftiarji, onoínioes it-\'iüii *\'u a j;u .l.i és az jíIWo n «gk ipja it büntető parancsot. l^Uig u oűil, a járda -.ellsztitásál, .siilrih\'n.it |.i/(..s.ib-baa éri <4 «<fy azoaaaU HjO\'tiiiu\'su.\'tís, mert lúnika aki *a;oK\'jtett« vagy vlh*-nyagrflla n ji\'irdnját, az SUcSSi^i és «t-SuitiY.\'U\'.\'H-1 L\'•"¦l\'n n.liii;^ ntüij
majd a bíiulelu pi\'uiu^ot in^kapja, addig pedig ogyptlron kltórliflük keza. k*t*ibnkut « síitoíi járdiui.
HsttgMyoz^m, SzorkfcNzlil w íujgy kflbnss tbrtelst ós tn^iínwSsiís fSr la inimldi ható*ngi mtózki\'dffiuak, Így snnkk\'tt iettoiIsfttA sznks^SK tis diWé-tctK\'lttéító ltiwgösagnak is, ahirt a Jarddk Usztáj^ttWsi torín tmutaitSnak hatóságaink. A legjobb siftndftk vi»n mwidén i«ii(!<tke/L-s mögött. A gyakor-tit áronban iníndig^«i Itt lij ó.s ligyw-HHtt.4 \\-cl.ctii üzonp0iitok..t s ha SztübBk hanfiot adunk, casrk a^effl ti-ériének tüKáoUM^bb mé.t.k^t kivan-jtik ».\'*.o!*({iU\'nt. lízért íródtuk HWk r sWoim b. \'t«|í/\'» lisztestül:
Liy kanizsai
OUfiZOruAg rizstermelése eO%.kal emélkcoctt
Róma, január lü Az állami felügi\'elet alatt álló olasz rizstársulat, az - Ente Rlsi<* munkája nyomán az olasz rizsföldek egy évtized alatt 127.300 ha-ról 168.100-ra, a hav mikénti átlagtermés 46.10 q-rÓl 56.8-ra, Olaszország é\\1 rizshozama pedig 6:5 millióról 9.3 millió q-ra emelkedett. Ez a fejlődés állami támogatás nélkül történt.
Naptár : JatmAr 17. Szombat Rom. Kitt. Aatal ap. l\'rotealftrjH Antal. lzr. Tob. 28. — Január 18. VaaArnap. Rom. kat Piroska az. Frotcatáaa Piroska, ter. léb. 29.
KISKANIZSAI ÉLET
Levente egyesatetl élet Klskanizsán
«•5x^1110110011 niTól a nagy mrgjnoz-Ju..imhi, amit a kisknnizsai leventék kézdtméajsttlak Kiskanizsán: Dl.\'teroa *3\\*nle egjvsútct al>kut, &meC|)"Dek ki-tozött coljai túlhaladják az addigi k«-mattat. A aigvtöbbj kozgyaléscn olyan «lhatároz;lsok tórlóní*^, uiclyak a sás.
ka !«\\«)ntelfjuság éivnosahati «zoi«p\'/í-sít ca fllsőségít bbonvitják. Az ogye-i szakosztiUj-ok előadták t».-\\«lk«t a tc\'-li és a távsua mosort UctÓűaj, Az a™, salat ifjúsági etaoka Baranyai Antul, aki a küJoabózö •/-¦ k.iv 1 [¦,,vcjs-\'tiíi-vCt e^ütt működik. Kítl\'in kicmelirtk az irodalmi szakosztály szerApitfsét, mtllynek Tiilaltér Aáájös « vS/aUíj(í. Az Irodalmi szakosztály ig-áu dil. előtt ü ónakor műsoros lUe.ilist ien-dez a TempQora téri Iskola nagytér, mében. A IkaiáUs ina-\'or keretében k^t Cioadó laMrepsá. Talabér AtajpS .Mit tudunk ti magyarok •.e.leléróí., Len-kovlcs LáSXáó lAtunkúrsi élmíuy;-iiik. cinimeí (art előadást SAolodlcd LaUtlá MéCS; Vád ós védőbooád, LAKlval László Sík. Zászló alá című verseit szuvnllják, majd « azájbarinoiillia-zíne. kar száOMU eleszitf^kl a tiiúsotl
KÜsméréssel emlóke/on^ inog az im< dabui szakosztály Irodalmi p^lyatétc. léről, jeligés jidiyázBlokat irt M mar. c-ius t-i batáridővel a n.e/Ogazdnság, ipar, keieik«JA-.\'4n és a spofl téznA-kórbiü. A moziigladnsági té»l; .Miért fontos a mni.idökbín «2 ctuj^inagrak lornieszlé;*.. Az Ipari tiitoJ: .Miért fontos a magyar ipar önállóságai. A ke-BsUdeinii léUl: .Hogy n lógok működni, mint .16 ke.c^kedö.. Sport-tétel: .Az 1D3Ü-OK berlini olimpiász magyar sJkí.ei,. A p/jljatélelout kálón ststkzsárá bintljn felül.
A vigalmi szakosztály vüsninap t\'sti Mieieplésértil ügjes munkjlssógnt j.\'lzi. A vasárnap esti \'mu>tsngot «gjesa-cl ke.otéti belül a vtóa*rvl izakoutáty
rendezi Mt fsvibó Litosló u *zakos/,.
itity vezető. \\
A labdarugó szakosztály, aUétikal, \\-»!iimínt a műszaki szakosztály szP-i-ep!ésér(tl, hatalmas meándtiiásárói a legközelebbi sportrovatiuikbau számolunk be. Kreknok a szultosittályoki-rurk vajda Józser, Vajda Kárcfly és Imrei Ferenc a «zetöje.
A jálékszakosztaly most írta kl az asttafl tenisz, valamint a há>l sakk. versenyekéi. A szakoszt;Uy ogyhuegó és azorgeJttHi) ^*i»;őj« Szmodiis L.
Klskanlzsal hírek
iVasársVlp este 7 órakor « Levente-Otthon nagytermében rarsaogl láno-tmilalsiíf.\'ol iCndez a kiskanizsai I.c vOn\'e Isgyestflel, A i-endezogánla jK)tn
pás mosort áttltoti osaze. KHanö 2«ne,
szórakoztató számok, s!(6psi\'g\\-ors(.\'iJyi vllágposla stb. lesznek műsoron..
A Polgári Olvasókör vasárnap fsw 7 órakor tartja üöz-gyiViésél sicTkluizában.
Január 20-án, Szent Fábián és Szent Sebestyén ünnepin, RiskanliSfi fogadolt QnnCpén tlóclőit ju Arakor anneju izentbeszéu, majd misu ! n\\\'\\. o.\'.k, bSetynek ke.elin |fO;í,l megáldják és ellieiyi\'zik a Ró* miihól ét\'ke.ett Szent I-ábián és Se> bestyón ereklyéket.
A MANSz •J-\'j-én tartja legközelebbi ősszejöY-cte-lét, \'tinikor 1», Bánás A. (íyuU kiska-Bizsal .0 cn e. uioános ilston a csa» !áüli«n\' auiniol tarl előadást. Kinevezés
Orömmoi éttcsúltimk, liogy * töld-mftvoiésíigyl niiuiszie.- SzonUJUs (SWno-diesj Józsöí váiosi adóiiivalali tisitvl. so:öl a X. fi.ehjsj osztilyl>a gazdasági
legelővé nevezte kL Ssomjaa uj
állomáshelye Kaposvár, Kiskanizsa sajna\'iaital latja e^yiit kiváló í;«/iI;i;-;ihJ és növí-nysz;(korlójét más vá>osba távozni. 1
¦1-
^{Fokozott számú felvétel a gazdasági felügyelői karba
A ni. kif. föWmüY*16süí(yi miniszter 1 e fíitezaporodolt mezőgzadasági igazi j aatási teendők kieftégitő rtlálásáru a 111. kir. gazdasági ItííúföOiSi karba tokozott létszáma felvételt le. ven, Az) elsősorban gyakornoki 6* a X. liieU\'si oszlásba sorolt segédleiagyoiöi MVá-íokra ptilyázliatn"k mindazok az oklo. vees gazdák ós mezőgazdák, akik 11^ ázlatni szolgálatba vtfló fL\'lvóte.iicz megkívánt általános ioTíételekn.k meg- !
feBortjek, nagj-szalőkig bezárólag tiszta ketoszlény származásúak («zí n fcCe-ségic is vooátkozik) és í*íttlibb 3 t\'-vi gazdasági gyakoroltat rendekéinek. Az átfázok jövő év Júniusában kerülnek Ueiöttcsie, dtnim-s alíadáilya esetleg az állás azonnali elfoglalásának
sem,
A páh/ázuli kérelmeket legkésőbb május l-ig Zala varmegye főispánjához kcvil Lenyújtani.
Néprnházall
sárga utalványra
8HLTÉSY1BÉL, Fo-ní 2.
. h*d*«aménf«t áron.
ttty erfszíalu romjst kícott váfjaanémet ByslogBágharcbaveteséKFoto RíD.V.)
Magas kitüntetést kapott a BIOS/, elnöke
A Kormányzó Gebhardt DÓmonkoj tiiogyflr kir, kormányrőtanácsosnak, »\' ItlOSZ lífnökének, a bizto-silásogy ts. lén több, mint négy óvüiejen át ti-lojieit WválÓ\'-n oredmísryés működési rasmeréséftl a Magyar íírdenumd k&. zópke.esztjél adouulnyozta.
A magyar gazdasája és pénzügyi ólot kói«ib«i Őszin\'-e örőuut kejtcJt a magas kitüntetés, amis^y vatoban míltó férfiút ért G*bhárdt DonioaVos ugyanis a biztosítási szakmának régi, kiváló munkása ó* jejenlékeny v«ér-«g>\'éai3éfee. Mióta a Biztosító Inbíxelek Országos Szövetségének eüiőki s^^) olfo^laita, — s «4 az CUJkelö jw/iciót valóban közmcjjelé^evlésro tólti bn — rendkívül sokat lett, dolgozott a fii*, gyar biztosítás ogyének országos nép. szerűsilése lerén « Seginkább az ő érdeme, hogy. az előrelátó gondoskodds eszinéj" egyie inkább teret liódit az országban.
Mexalakuli a gazdaközpónt
Az Országos Magyar Gazdasági EgyesalBl a Gazdasági JigjesüleUk Országos Szövetsége, a Fa&utzövetsíg, az Országos Központi Hilelsziűvctke. zet, a Fultuja, " Hangya és a Magyar Mezőgazdák SzöveikoíeL- rnegáJiaped. tuk, liogy ;{z *sgysú<j»á gazdalíoivé». tzujny kialakítására ápolásAía ga^da-ktíipootpl aJapitanak s ex a szerv, mint a mezőgazdasági érdekeilségak •gyaéfc\'-\'i képvisoiete, állást fontai niind-azokban a tonnelési, értékesítési ás hiloíooüllkaí kérdéí-ekben, nuijt-k a mezőgazdasággai össiefűggoPk. A gaif-dakózpoűit januárban inegadakul és aj aLapitó szövetkezetek, és intéznicnyek a \\-Cí»tőségbe nagyságuknak tne^d-c Wen egy, vagy több tagot delegálnak. A Gnzdaközpont eflnöke gróf Somssich László felsőházi tag, az OMGE elnöke lesz, akt a jegybanknak is alelnöke s a legalkalmasabb a mezőgazdasággal kapcsolatos kérdések megoldására.
Mi ujsag a Budapesti Élelmi-szemagy vasárit le pen ?
A Magyar Vidéki S«jtótudóattó budapesti jeientc.*e isaoránl január 0-tól 15-ig az idő és vágöltbaroinfi, valamint a, lojáspiáion továbbra is váito-zatlanul a hivatásoson megalapított legmagasabb árak voltak érvényben, A zöldség- éa foíol(.k(íilék piacán a kalarábé ára 0,\' n melegagy 1 fejes-si.latn ára 2(1, a tm\'iejá«vi sóska ára p^dig 100 fillérrel emelkedett. A többi árucikkeknél az árhullámzás nem haladta meg az 5 fillért. A gyflmö\'cs-pincon a közönséges fajtájú ajina ára 4(i fUlérrei enieq»j«lt,,viszont a kai-földi geszienye és a neuLesrajtájti ;kna ára 10, a\'vörösbéiü narancs ára 30. a !n.i!iii,ii);i ára 40, a nemjesfajlájti kó\'te ára pedig 50 fiiaénei csökkeni kilónként.
>temet, exhumál, szállít
Céftlulajdotios:
Dorvalltö Józseí
tS» t«u(0MI 269., Ukáat 120.
T
m% január 1?.
ÜÁLAÍ KÓÜLóNY
A rendőrség mintegy 15 rádiótulajdonost készülékének beszolgáltatására hívta fel,
mert a tilalom dacára az ellenséges angol rádióadó híreit hallgatták
Ismeretes, hogy nemcsak Ma- i adják, illetve teriesztik a város-
.-országon, de minden ten-
gely ál Iámban tilos az ellenség rádióadó állomásának hir-hull-galása, Magyarországon is külön rendelet van erre. A nagykanizsai kapitányság vezetője, Kovács Nagy* l\'ál főtanácsos is meglelte intézkedéséi, hogy a rendelet Kanizsán betartassák.
Nemrégen a rendörségnek tudomására jutott, hogy nemcsak egyesek hallgatják az angol rádióállomást, hanem családok összejövetelén is szerepel az anyui leadó, melynek hireil tovább
ban. A rendőrség figyeltette a s/óban forgó lakásokat és miután bebizonyítást nyert, hogy sz ellenség adóállomását hallgatják,
felszólította őket, hogy azonnal szolgáltassák be rádiójukat a remiörségre. EddSű mintegy 15 személy ellen kellelt így eljárni.
A rendőrség legközelebb már szigorúbban fog eljárni azok ellen, akik az érthető tilalom ellen vétenek és nevükéi azonnal kö/.ölni fogja a nyilvánossággal
KIVÁLÓ MINŐSÉGE NEM VÁLTOZOTT
Készül a csáktornyai Országzászló
Valószínűleg május havában kerOl ünnepélyes átadásra
Ismerete, hogy Nagykanizsa város közönsége ország-zíiszlót adományozott a visszatért Csáktornyának. Zrínyi test-véivfirosnak, amellyel különösei; magyarhftségét kívánta elismerni és jutalmazni. A gyönyörű országzászlót a nagykanizsai hölgyek készítik <j« már
Mezőcsokonyán fogták el és szállították Nagykanizsára
a fiatal kesithelyi csapost, aki meglopta nagybátyját
m gs»s<j>*ji*lr>>as*l*»ss*s^^
Bolsevista rombolások
Helsinki, január 17 Finnország visszahódított térülőiéin a bolsevisták a görög1 katolikus egyház 20 templomát és 35 imaházát rombolták szét. Telkhlen tönkretették többek között a viborgi, terijokti, suo-jávií, -kirkkijavii, kelolai, tiurilai, soanlanthii, kangaspel-tóí és kanneljárvii templomot, valamint a Ifntulai kolostori kápolnái. Valamóban és Konevils-ban súlyosan megrongálták a kolostorokat. Néhány szerzetes már vissza is tért, hogy a további károknak elejét vegye.
nUTORT fj HETYEIIBRE wk%w márkás bulorsüalonfában vegyen vagy rendeljen. Caengery-at 14.
|pS8rh
Az első téli sportetöadás a labdarúgásról
A Legényegylet aagyi«rmélten szép
szánni kósönség otott turtoiiu m*/, az elsfl snorlelöadásái Kristóf Károly, » ZMNT1Í htrcs és népszera edzője. KilíinÖ hozzáértéssel isir-B tette 11 lih-darugás múltját egész a jelenkorig. Minden remi szerkónkat pompásan Ő-tu&clrátt megvilágítási ^ii bírta .«1 h iKtigatoság elölt kn/,dvO a régi egyhát-védés roiidszortffl « régebbi magyar, majd nz oáasz és a legújabb luiiom-hátvédes, vagyis a \\VM lendszerig. Kdstót nagjrSzarO "et\'^iításónak hatalmas slke.e voít. Az olöadást Kristóf edző ugyancsak a Tje\\«n!e tCgy(»ú>t Sport szakosztályának »a rCndciósOLen Klskani/.Nán Is megismétli. A magunk részéről legnagyobb eiiAr.e\'esse\' "dó-znnk «a aktuáVs éS pompás rtü-"dásért.
-u—n-á-
Sportfitm a Nép Moziban
Vasárnap déjelütt fíl 11 órakor a [.even\'a SporUzerninárium rendezési ben lloáó Júuos lustnevolési tanár Hllólikai Sportlttniot mutat,bo a Nép-moüilkJiti. Laaltott feuvé.eteken kcreSfc-lűl múlatja hi> az allóüka fontos problémáit, a kiváló lo.ineveüó Uioár. te «Có»dá\'st, ojalyniak bnlépödíja ninen, mindenkinek srtv*8\\ flfzywlmíébs ajánj. íult\' I j
Fi István keszthelyi vendéglősnél mint csapos volt alkalmazva Mezrlczky József 20 éves keszthelyi legény, tiki rokona volt Fi vendéglősnek. Mez-riczky még decemberben otthagy la nagybátyját és világot akart menni próbálni. Előbb azonban egy este, Fi távollétében bement a pincébe, magához veti két tizliteres rumos de* mjzspul, dunyhát, hnzalot, lakáról, lepedői és egyebet és vonalra szállt, hogy zsákmányai Budapesten eladja, de Almádinál beszállt hozzá a kocsibacgy kereskedő, akinek az egész szer-
zeményét 40 pengőéri eladta. Mezriczky Hudapestrc ment, majd onnan Mezőcsokonyáig, a hol azonban az időközben történi feljelenlés folytán kiadóit körözőlevél álapján elfogták Ős Nagykanizsára szállították. A fiatal legény azzal védekezett, hogy unokabátyja tartozott ne* kt, munkájáért nem kapott fizetést, ezért srckompenzálta ma-gáti. A sértett Fi István kívánta a hűtlen legény megbüntetését. Mivel még nem volt büntetve : hal höti fogházra ilétték.
nagyban munkában yno. Málló lesz .\\agylfajpzsa vájros .magyarságához. Az átadás tyme-pélyes keretek közölt történik, amelynek időpontja előreláthatólag május hava l<*sz. Nagykanizsa város küldöttsége viszi át qz országzászlót Csáki ornyáca.
A csáktornyuiíik. inwt íwt napi .szánmiikbjui kóső/tük, rövidesen felépítik az Mr^frní" zászló müvél, amely pompás Jy-vilelü lesz és hirdetni fogja * szélrózsa minden irályába, hogy Muraköz magyar volt ó> magyar Lesz — őrökre I
Az OTI-tagok bule^tl kfatg-tanltásl Igényének bejelentése
A M»gyar Tudósító jfifiaH: A* utóbbi idóbin többször előfordult, hogy az üiOíiu baBaje^t aicjr^edett OT1 ta^ok a kártsáanitásl eljárás Vx-folytatását ilkésvn kérték e> " feu> zUrjűk. ue.ii áll m,ódjáj^uy. M q$x&&> alán Mydu.il ké*9»:n#jt«l >\'l|ptí»ii. A gyors ós leredmónyes oiintóíós érdekében \'.«g;obb, tia a.i^ftmí biu>s«t e^Bl^jn a lag aionnul bejelenti *z lg(nt% liogy az eí.járás uzonna1 irfl^^wa-son ós az orvosi vizsgiijat mcat$il^p, hessók. A Ue^fiúantés szobán vagy\'iras-l.nji tő, irdi.ul é$ í.ii\'ltú iuuüu k\'-U a lA-ujii. luoi^wilját, az tlso Mjgclynyui-tás buijót, a betelés luelyét, a bak^t taroiinuk novól ós :ak.i.-,riiin.S. A ppn-tns ikl-tlon uwggyumlju
az -eljárási. • i
Megáld, elektromosán
zotíiafta lua\\ui 2ü-l közgyűlési haliroioM me uj elektrorans ára\' tiaayln lóvá a köigyüléi dón\' és a íűv.\'.r.,; EicMtamosmr ¦ lat azt\\]Rö]<ulo\\l v\\Uamot6
, táil áram egytegára 30 ii, ¦"*.\\\\e SObáyell 06 (Mér \'\'\'otatítn marta.
— (.. vasárnapi matiné)
fél 12 órakor kezdődik a z©n*isko-fiáb«». lieiépődij nlnoE, Előadó Wiiuo. nctz Jolin, «ki Schubertról tart iJ. iuszlrúlt előadást, j ; (:)
— (Eskflvö)
Vermes Kató ós l\'ieisz Andor folyó hó 18-án (lett 12 órukor a helybeli kisleni|»Joi] <ta házasságót kölnOk. (Minden kflfion Ortosjtús Itelyctl.)\' (:)
— BecsehelyujraBecsehely lesz) u«Vi*);oiyt nemrégen etgyealtcttűk ro-
3áv«l ós az egyusilcU késségnek a HekcsóiiyiH>b\'a 0*S»l adták. Khl« líe-esehoh/ semmiképpen eanH tudóit be-Menyujjodui, bárha az uj u«\\ot törté-nolml CiedeliUiCk hatották is. Most "x\\dán a WcíieiiBbjia\'í a regi uLg> név visszaállítása érdokclAto kérelmet intéztek a lXügyiiíVJiszterJifil, s a kéivu-met « Usgyú\'ós pártolóim terjesztene fák. (
— (Ax Urleányok Mir „ Kongicgaclöjanak)
jót4kouyc&u t;„uie.ij.i január 17-én *sw 8 órakor kezdődik a centritfb«n. I (0
— (Halálozás
Ujváry Pál gazdálkodó Ii8 ávej ko-níb»n rövid szc-nYOJós "tán elhunyt. ¦Opjije.ése folyó hé 18-;üj, vasárnap dí&Ulán 4 óiukor lesz. Az Qn&e«ieM stenünis* ,i .1,az climnyl lelki-üdvéért lü-éu, hétfőn fái ti órakor mulatják hu a |ol;öváro*Í plébánia leuirrfombítii. (:)
— (Nagybakónak községi tanácstermet eplt)
N\'agybatónakon 11.43!) jieagö beíek-lelésiOl orvosi rendelőt éa községi turnus temjei ópitlel, Azonkívül\' 8JIÍ P költséggel kutat éjú.onek a lanilóia|kát>-n& és áz iskoláiüá, közsúgi \\%óhiJul és hiíla^i-n.ei is lí-lesitouek, A Vár. megyo azzail a kikötéssel hagyta jóvá a határozatot, hogy a község u költségeket kolesön utján ícjoizi\' is j\'nnak törlesztéséről ii. rom éven át gondoskodjék. A község 200 pengőn méiíF. get is szerez \\>t.
— (Kit napig vesztegelt egyhelyben a vonat)
A nagy hóviharok következtében az egész ztfiaszoalgróli Járásban szünetel a körnü forgatom. Az utak\' nH\'fetiszÜ-lásál ininuonütt megkezdték, SzúneUit a vasuU fo.\'gaSoni is a tűrje—balatonszentgyörgyi vonjon. Az IU közlekedő motoros ZoCaudvnmo\'k közelében nagyobb hófúváson akart kejüszlű\'.tó.ni, azonban liennmaradt és csak kétnapos veszte^és után sike*últ kibontani.
— (Az üzleti könyvek Illeték-flgyét)
az clmiilt hé:«n \'rendekt tiutizla. i\'ilclóko.i lielyen azzal a gondooltal fofÖolkoniak\'-- a Magyar Vidéki Sai-tóludósitó budapesti jOenlére Mtófnt —, hogy kűlón rendelettől meghonosítják az ivlclékátilány intézményét, Ez azt jfiknti, hoíty " vállalatok-hrullo forgalmuk bizonyos hányada értéké-l.em készpénzzé, róhatják lo azj ó*szes »síeli könyv ós leijegyzés ériekét* Szakkörök nagy órőmmeC i,dvC>r, inék r l«,-v megvalósulását, mely sok adhut. nisztroiiv könnyebbséget jelentene a vállalatoknak.
Ó*AT, ÉKSZEKT,
réiUiUom MhImiim] (watíd itta*
vékAsv ovulh
»f MmmUt, OmttttmM TjH.tUT. áttANVAT
Letartóztatták a lovagias férjet,
aki életveszélyes fenyegetésekkel követelte vissza feleségétől a neki ajándékozott aranygyüröket
Hegyi (Hopár) Pál 30 öves kerti munkás, egy napon elment különváltál) élö felesége lakására és kövelelte tőle, hogy adja neki vissza az általa vőlegény korában neki ajándékozott kél aranygyűrűt. Az asszony — jogos tulajdona lévén — nem volt erre hajlandó, mire Hegyi (Hopár) megfenyegette, hogy akkor meggyilkolja, Az asszony szorult helyzetében, a fenyegetés hálása alalt odaadta a két gyűrűt, de zsarolás elmen feljelen-
tést tett Hegyi (Hopár) Pál ellen. Miután időközben Hegyi Csepelre költözőit, majd onnan ismeretien helyre távozott, nyo-mozólCvelet adtak ki ellene. Szabadkán az egyik detektív* I nek gyanús volt a minap egy férfi, akit igazolásra szólított fel. Akkor derült ki, hogy aziil-lető Hegyi-Hopár, akit a kanizsai ügyészség keres. Beszállították a nagykanizsai ügyész-* ségre. Letartóztatásba helyezték
Korcsolyák, ródlik.
Sítalpak Giüi.lnit Elemér
¦ iiMil.Uhiui m Dák-lir L•
Hon Lehlnnádiit (roló R. D. V.)
Horváth Lajos
Dveg- és porcellán kis- és nagykereskedő
mintatermében „ = nagy választék várja Önti -
Horthy M.-ut 23. Teloton : 847.
R[Wo «av noinot tfiserl 0By*lí«n Colo U D.;V.)
JHnWMoTlzlyieii
rsioka
íiülílíi asztalokon
maradék árakon
árusítunk
áruház
— (Ha munkaképtelensége,)
öregség* Idejére önmagáról) akar yrindo-kodni, kössön »yngdip>irlnsitíst, Njugdljliizlo.ltási módozat link szerint bizonyos idő eíVmuHával, me^Tokkaoj. sátéi) kezdi* haliiláig rokkantsági nyűg dijat kap. El a rokkantsági oyugdlj Anuál nagyobbj ininíl \'ovább volt biztosítva. Ha épSe^líCji mc^ri u 65 é\\cs kort, okkor íQ.títlonül megindul uz ö egsegi uyugdij. rlDjeséga részé"* Öi\\*gyl nynjdljat biztosit Itat, lizcjc a nyUgdijblzto i\'-\'isl inódozatok kiválii-n aUtalolaaak árrá is, liogy intéziuíuyrk] VálMaUA, melyek nyugdi/pcnitáit nem u.\'nkilhatnak, t«flolesóbban górj. doskodpnsk oAkalnuizottaJlkról. Az 1857-lrea wiapitott legrégibb rnagyar biilositó miig.\'iuviUjJüt, az lLiső Ma. g>-ar AUlalános Biztosító Társaság hety. bili: Csengnry utr* 2. szám aUtlí föAgynóksege készséggé «d íelvJlu0o&i-Ult minden biztosítási von"tkozásu ogjben. ,
— (Megégett leány)
Horváth Márta andráshidal fcány eddig még isme.ctlen kórüimínyek kó-üótt megégett, Sulyos égési sebekkel szálUloltlk u kórházba. AUajx>ta «tiy-nyira súlyos, hogy kihallgatni méjL nem tudták.
— A Híd
most megjn\'ent szájal1 MogyatorszJg Föméllöságu Kormányzójáról irt cikkel kezdődí\'-í, űrÖmmBl közli ezt a ctkket ^ Uid sí<rkBSrlöségO, melyet legki-valóbb munfiatársa írt a rcmóljtik, B Híd olvasói is épp oly télies öröm-m«t fog^djik a lap -vezetőéikkét. Mulatván ystámot készséggel küli a klarló-hh«tal: Itudapeit, VI]., Erzsébet korul hét szám.
Nigykanlzta láthatja,
milyen szépen feat VARGá.
Moo, iMt, tlaxllt, i Impregnil 6a aznol jól ettk Ön Jár. íljír; HHüradl-QtM II. I\'M.lct: Harlki Hlulóo-ut I.
Tíitio«: 816. »1«
Ctc&jóndsjjof cwfóamvzibm szórjakozhalik
1942. Januar; 17.
ZAJUAI KréZMNT
(folymlAa BS 1. oUilLril)
velkeztóben már vadászrepülők is kisórhciik. (MTI)
Kaht-Ávaiábun tovább tart az angol visetavonulám
Amsterdam, január 17 A londoni rádió bejelentette, "hogy Kelet-Ázsiában általában elkerülhetetlenül tovább tart n visszavonulás és hozzáfűzte, bogi\' néhány na])on belül a japánok már elérhetik Szingapúr külső védelmi vonalait. (MTI) Tokió, január 13 A japán kormány sajtóirodája közölte. Hogy a volt japán államférfiakat tegnap este értekezletre- hívták össze a miniszterelnökségre. A kormány ismertette előttük a hadihelyzetet (MTI)
Tovább folyik Argentinéban a németek letartóxíatáea
Buenos Aires, január 17 Az Argentinéban ólő nómele-kcl ismét letartóztatlak, egyben elrendelték a vagyonuknak zárlat alá vételét. (MTI)
Roosevelt zsarolás ••ti és er5sx*lifcfll «ksap|s. m dél-sitispiksl államokat a 4on-gsly «Iis» ferdttsnl
Berlin, január 17 A rioi érlekezlet bőven foglalkoztatja a ma reggeli német sajtót is. A lapok ismételten rámutatunk nz ftszakainerikni Egyesüli Államoknak arra az átláts\'zó" Ws^rTredósC-re, amelynek célja a tengelyhatalmak elleni habomba boledönteni egész Délamerikát.
A Völkischer Beobachter írja, hogy Hoosevclt arra akarja felhasználni a rioi értekezletet, hogy zsarolással, erőszakkal ős rómitgetéssel állásfoglalásra bír ja a délamerikai államokat a plutokrata hatalmak oldalán. Ha Délamerika ma hajlandónak nyilatkoznék, hogy Roosevelt nyomására ellentétes maga tartást tanúsítson Európával szemben, akkor Latin-Amerika az líszakamcrikai Egyesült Államok gyarmatainak sorába süly lyeduc. (MTI)
Japán rohamcsapatok a FülGp utttgóton
Sanghaj, január 17 Washingtoni jelentés szerint a Fülöp-szigetek minden arcvonalán jól kiképzett japán rohamcsapatok támadnak, Hirüi érkezett, hogy a Balang-félszi-geten az amerikai csapatok 3(5 óra alatt háromszor voltak kény telének visszavonulni. Celebc-szen és Borneon is számos japán erők szálltak partra.
(MTI)
ÓVJA SZEMÉT 1
éi váiéroljon blmlommal ofly Jil tili
ZSOLDOS GYULA
BfiiHHiff, Honin és látsseréaxmeslér,
Hfl-ut 8. (b Kofoni-tiiltBdi.ol titmben). ErwUII ZtJii-l«nc.<fc, hímífók, Mimirtk. mlfl-dmUJU j tuti tok. gWBWmj hwfIi* «IIHmII«««
szerb kommunista bandák garázdálkodásait az egykori jugoszláv vezérkar vezetőtisztjei irányítják
A német katonák szsrb kom ősapátokkal találják szómban
Itóma, január 17 A Giornnle di Itália vezércikkben emlékezik meg arról, hogy Dél-Szerbiában tovább tartanak a zavargások. A né metek szerb kommunista csapatokkal találják szembe magukat. Ezeken a helyeken tovább I tart a hadiállapot. Az olasz lap ; megjegyzi, nem lehet csodálkoz- j ni, hogy szerb és montenegrói I
imunista-magukat
vidékeken kommunista bandák garázdálkodnak és bizonyos, hogy ezeket a szabadcsapatokat még mindig az egykori jugoszláv vezérkar egyes vezető tisztjei irányitjók. Kétségtelen azonban, hogy c kommunista bandák szániára ülőit a végső óra. ezek az ellenálló erők tavasszal teljesen eltűnnek. (MTI)
mŰ maoik- és faíalpu oipö-kUlBnlegessógek
mmay *Atatstékftmn
ELEKESNÉL (Dorm via), FW 13, Telefon | 498,
Némst Slukatáuiadis Kremenfsehiig ellon (Foto R. D. V.)
UMGER-ULLfWAMN ELEK És TÓTH
VASKERESKEDÍSE - NAGYKANIZSA. hm
Cla«ii«(t Magyar Ke.l«| R*»zvénytariatáa nagy-||9IBalUal laanlMil kaavlnl.t. << blnmtnyl raktára
XadvBzméiiyss aeVtételB mszőgazdasági olajok.
Német, csapatok alksres felderítő uljukról visszatérnek (Foto R. D. V.)
Csúszós járdán történt balesetért a háztulajdonos felelős. Kössön szavatossági biztosítást!
tekintse meg raktárunkat 1
Javításokat jótállással vállalunk.
TelBfon]
öoa.
• EotvöMér a/a
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tárgy: Ipart abrak takarmány igénylóso tparlgazolványoa ló-tartók részére.
Hirdetmény.
Mindazok az [pnr Igazolványon fuvarozok, nzAllttmAnyozók, fa- és szén-kereskedik. továhbA lovakat tartó gyárak éa oiryób Iparosok, Aktk lovaik ré-azére hajlandók Ipart abrnklnkarmAnvt vásárolni, t. hó 19 én éa 2a-An. héttőn Ós ki\'rt \'i-n állatin IgénylésOk fiMza-írása végett Jolentic<>zz<>n<,k a KÖzellá-tá»l Hivatalban. Hanesulyozom. bow moiit cenk az loarlgizolvAnyoa lótartók Igényloaét lr|uk haaze óa nem a ffltd-rafvolő gazdaközonaégét. lía nom sah, árpa. vagy tengcriról van sző, hanem tpnrl ahraktnknrmAnvrol, tehát ktilön-btlzó ola|nK pogácsákról, tovAhhá korpárol. Ar, ígénvté«ib.e* ni kell hoznt * lovak jArlattevelét ésas Iparlgazolványt
Nagykanizsa, 1942. JanuAr 17. !»4 Polgármester,
81/Ké. 1941.
TArgy: A lucerna vetőmag forgalmának knrIAtozAaa; laeerns-vetömng Igényiéae.
Hirdetmény.
A Inceni a vetőmagot a kormány a 11RI0/KM1. F. M ez. rendelettel sáralA be\'yezte. Ez azt Jelenti, ho«y a tucerns-vetőmneot fortTafnmbnhnznt, vagy az-sil egyébként rendelkezni csak a ható-BAg engedélyével lehet, nzAtlttanl pe-dití cák szállítási I gazol yAnn.val na-bnd. Mindazok, akiknek vAn 20 ktr-ot meghaladó készletük, ecésn kónzleta-kot letkAsfibb tumiAr 19-ón eatlff a Kítr.-ellAtA«| Hlvatnlbnnbolfllontpnl tartoznak.
Mindazok a trnzdAk. akiknek S70k-sAffílk van IncwrnrwetrtmnirrA. loHké-aőhb tanuAr 24-1 kéle teli»ntkfl\'\'z«nnk a Kö/f»llAt*aI Htvnlfilhnn, ntiol az Itr^nve-ket fl-arelrják. MJndtff délplfltt V«ll je-lenlkexnt. mert a KttzeUAIAtil Hivatal eiryéb aok pttoirlaltH*cra miatt dé\'utAn még nam foirnrt íplokot Az lirény\'éa-kor be kot) diktálni PÓ?vaztfe5lben 1. az etflzŐ évt vetéatortüat natrvaAeát. 2. az utolsó 3 évi ve<é*t"HU*t natryitá-trát, a. a folyó óvbon relnlltapt a*án\' d^Kolt tt»HlW nntrynAirAt. 4. annak az. Bg*n tertllotnok a nnavpAgAt, amelyen a fotvó évben azAnd*kozlk termelni éa véirfll ti. hniry hány ka vatflmajrot tirtnvel ? Ezeket az adatokat mér otthon mindönki jól gondolja át, hoay az adatok folv4tete aTyoraan a könnyen Wr-ténbesssk. As Igényló gazdAknak szemelveden kelt m"Klnienn<ttk, mert a fenti adatok valódiságáért aláírásukat kell adniuk.
Nagykanizsa, 1942, jaiiuár 16.
Ki Polgármester.
1349/1942.
Tárgy: Hatomfa eladás a városi alsónylreBl érdében.
Nagykanizsa város elad:
az alaónylreal gyórhó- és tlaztltóvágás-ból klkorOlt 113 halom kevert tfltitát 1.— halmos tétolekbon
A kiírás (Argylegyzékét a blvataloa órák alatt a vároal ktadöhlvatalban ás a klakanlzsal vároBliAzi tlgycletnál, mlg az anyagot az lllotékes védkerll-letl erdóórnöT meg lőhet tsklntonl.
feltételok: Azonnali készpénzfizetés, elszállítási határidő\': 2 hét. A szóbeli árvares ktsje éa helye: Folyó hó 20-án kedden d. e. S órakor.
Taláikezás: az alsónylreel erdőben a vadáBzháanál.
ZALAI KÖZLÖNY\'
1942. [anuir 17,
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, üzleti könyvek és dobosok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk a
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékekét, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON:
Gyártunkt
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. •Isőrangu kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fö-ut 5. szám alatt.
APBÖHIBDCTÉSn
Hornért é« c,4péa*>kaw*o*at hereiek. M Dletelmölor és v!1lahy»llágltái kcgelésM ti éitl, Hprilli t-re. A|iolalnk Ursdilom Vlívlr (Somnaym) kü\'dendflk
Wat\'féa\'siaesi^a-eeqadet áliand*
munkára felveszek. Vátstít ReiíB tnérlfir-kíeittő, Lenti. 113
Séi Vöátí ml.úlc»«:« sriUesnÓt vMéhVe kérése^. Jefcnftéznl Olga talonban, Horthy MftlBt-n. 5. 181
klrtsXefe. Dr.
Bogaer,
154
llo.ihv M. vi 90.
b«lér4»<1t keresek. Cim a kiadóban.
161
\'Mfn\'dertu (5*SnB< |ó bizonyítvánnyal felveszek. Cien s kiadóban. 150
fc.tlfi. hBáyvvItelt végíö téglaeylr-vetélő rak\'átnokt vngy ettez hatönlÓ állást keré», uts\'dsloriibfl la elmenne, Megkereiéit i ..Mcgbluhflló" jeligére kladób,.. mk
ADÁM-VtmL
Három nOl télikabát eladó. Kotsuth-tír 10. sz. 117
\'Maaunált iuhát. cipót veszek. Hlvasra hAihoc megyek. Wuicher Béláné, Teleki-ot 62. 133
Vennék egy öt- vagy hatlúerős «lllany~ moíort, Báron Ferenc gépműhely, Nagykanizsa. 143
Vennék aengorét vagy ptanlnót etlr-
Bélen, ár, gyártmány meg.cléléséve!. Cim: «uer, Sávoly (Somogy ni). ÍS9
Használt VarrÓáépet migas áron Vesz vairJgériitaktlilet, Deák léi 2. 1ÖS
VetrWék pertíaizodyeget, eíüit étkén-létet, pfiiíszehrínyt, nlppeket iliigösen. Bittér, "SÍVoiy (Samoiiy m.). 158
Mártii .i ilUödéneifhéilÖliM vál|öiegy il étiében firfta ^sWWtye ktfplinló. Fő ul 23. Telelőn m \'157
LAK AS- ÜZLETH blyiséo
Kladé egy hatizobás összkondortos utI magánhát nagy kerttel, garáizial. Cim a kiadóban. 40
ítélőbíró lüílui l-ére hArom-, eielleg negyiiobái lakítt kerca. Cim l\'öivíuyln-,, földszint, 19 alté. 147
Keresek két- vayy háronmobás kom lo\'tos utcM lakait ni.t.u:i elBcJíre. Cim a kiadóhivatalban. . . 114
Kettő vagy cgyiiobás tsbéat keresek lebr. l-re. Címeket kérem Pálcelcs feaiő-uiletbe leadni. 170
ttenteaaxist berendeléssel aionnal átadó Bővebbet Bínokizentgyörgy, Fő-ui. templommal szemben. 167
Vsgyeskeraekedéat vennék vaav átvennék. Cim a kiadóban, 156
haz és ingatlan
Adémantee magán- és bérhíiat, erőiét, földet közvetitek. Papp.Telekl-ut 8. 4055
Rakóczlu. 4. ss. ház szabadkézből add, esetleg feltréubcn Is.
Kőművesmester: Több, emeletes kiiebbi nagyobb, magin- éi béiMzat, fürdő vll !¦ üt, sióiéi, rétet éitéke/.ik és hOXYell-1 tok. Ml hő Páler, Slhátor-u. 1. 101
CaokonyavIfiíntAn Andik István vendéglője bererdezÍB\'el, kényelmes Is-káisal, gazdasági épületekkel. 12 hold szántóval, 4 hold réttel, szőlővel — Időskor miatt — előnyös fellételekkel aaan-nal hladó. Felvilágosítást ad: Czim-mermann, Babócta. 146
Etádé bel erületen adómentet, Ös«zkom-forloi, kertet cialádihix. Sugár-ut 42.| m
Grafoléaaa-ttánzskérlő. Mindenről Informálta, CflUfia-téf 28. Nagykanlzián oeak faaritér IS.-élg la»x.
Képeit
leRoloeobban keretezi
Horváth Lajos, ftft
i—- mmwm. «—
i svladenkl a kwryi kttreakedökisél I és tparnanlrkét szeresza b* |
D RÁVAVDLEYI
iiiuawQS Áramszolgáltató r.-t.
azakazarfl feíw 11ágon11As minden villám ott kéi-dóabcín
Cnengery-ut 51, telefon 294.
Áramszámláik fizetése, reklamációk, hlbübejalenlásek
Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Kis p
EREDMÉNYT
ÖH|_
is sok pénzt takarít meg, ha
nyomtatványszükségletét Aa kBnyveit lapunk
nyomdájában, Fő-ut S. alatt rendeli meg.
ZALMI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KörganUiágl R.T. Naoyk.nliM". Felélői klnu; Zilil Kinly. Nyomatott. ¦ ..KÍina^iMaUB-\'ET.. N.flyk»nlm-i.Vü,i!(l.\\|;)l:.u. {.V\'iyl.uiil.b.ni.
(Kvj,)...ltó.| l*H (tltl i\'mc\'h)
197529?411
82« évfolyam, 14 Hám.
NagykankM, Í84Í2. január 19. hétfő
Ära 12 fillér.
\' ??1 #® mm
ZALAI KÖZLÖNY
iMil lillfllt *¦ kkuVSklrittll KW I. oui.
POLITIKAI NAPILAP
Fddo* uenxxdfi: Barbarlts Lajos
KMUawUal á»: etT aóMim X wiik« ao KU*«.
Müodén* 7 peotS 20 tlllír. BW* «AmThetkftniRp 12 Till-, szombaton 1« ML
Elbamarkodolt Ítélet
Berlin, január 19 A »Vőlklscher Beobachter* dlol állunk* cím alall cikket kőzöl, amely az egyes frontok hí borús fejleményéihez .\'imitt angol várakozásokat érdekes módon állítja szembe a tulajdonképpeni stratégiai lielyzet-zeltel. A vezető német lap »tcr-minusüzclniek következményeinek t nevezi az ellenfél hírszolgálati politikáját, amely egyrészt saját katonai akcióinak előlegez messzemenő sikerekel, másrészt néniért részről állítólag kitűzött terminusokat tesz közzé, amelyeknek elnemérését azután az ellenfél vereségeként emlegeti.
Ezen fejtegetések: keretében, amelyek az északafrikai, szovjetorosz és kelctázsiai hadszintérrel foglalkoznak, a berlini lap a keleti hadjárat fejlődéséről olyan tényeket hoz fel, amelyek figyelmet érdemlő realizmust ós a nagy téli küzdelem kimenetelére feltétlen megbízhatóságot árulnak el. Bevezetőben leszögezi a cikk, hogy a ko-leti fronton a támadó ékek visz-szavonása, amelyet a nyomon követő bolsevisták kemény téli harcai kisértek, az ellenfél oldalán túlfutott reményeket vallott ki. \'Távol áll tőlünk lekicsinyelni az ellenséggel folytatott egyre elkeseredettebb formákat Öltő heves mérkőzést. A Szovjet emberben és hadianyagban fölényben áll a mérlegen. Azonban nagyon jól tudjuk, milyen oroszlánbatorság-gai "küzdöttek embercink és szövetségeseink, akiknek nehézségeit ujabhan az orosz tél viszontagságai csak súlyosbították. Ha Londonban és New-yorkban már arról beszélnek, hogy a fejveszetten menekülő németeket végre kiűzik a szov jelföldről és az Oderánál végső ellenállási vonal kiépítési munkálatai folynak, akkor ezzel a \'terminus-úzclcmmct- is csődbe jutottak. Amit a háború ezen fázisa a további fejlemények során hozni fog, erőnk tudatában teljes nyugalommal várjuk.*
Befej ezekképpen megemlíti a lap, hogy az ellenfél Önmeg-nyugtatáskéul agűrctué átadni
Német, olasz és japán katonai egyezmény a közös hadműveletek irányítására
Megkezdődtek a harcok Szingapúr bevételéért — A japán csapatok folytatják elünyomuláiukat — 46 Indítvány érkezett be a rlo de j-melrol értekezletre — Kelte, vezértábornagy holnap Budapestre jön
Budapest, \'Január 19 f zására Január 20-án többnapos* Keitel vezértábomagy a m. I tartózkodásra budupestr* árkav kir. honvédelmi miniszter egy ^ik. (MTI) óv előtti látogatásának viszon- I
A 45 Indiai dandár letette a fegyvert
Tokió, Január 19 A maláji arcvonalról részleH tekét kőzöl a Domei-iroua: a 45. indiai dandár fegyverletételéről. A japán csapatok több oldalról támadták meg az indrjai dandárt, amelyet azzal a paranccsal küldtek a japán caapa-
tok elé, hogy akadályozza meg a japán előnyomulást a Muar folyó déli szakaszán és fedezze a brit csapatok visszavonulását. A japán csapatok rövidesen körülfogták a 45. indiai dandárt, amely azután megadta magát. \\ (NST)
Johohamábi érkeztek az amerikai hadifoglyok
Tokió, Január 19 Tegnap délben t2Ó0 ameri-¦kai hadifogoly érkezett hajón Yokohamába. Az amerikaiak a Wake-szigeten kerültek fogságba. 30 tiszt is van a foglyok között és a Wake-sztget amerikai parancsnoka, aki csak 10 nappal a háború kitörése előtt foglalta el helyét. Ugyanekkor még további 11)00 amerikai fogoly érkezett Yokohamába, dc ezeket más táborba viszik. (NST)
Franca nem mtgy Vfchyb*
Vichy, Január 19 Vichyben tegnap ismételten megcáfolták azokat a híreket, melyek szerint Franco tábornok spanyol államfő Franciaországba készül, hogy a francia kormánnyal az időszeirü főldközij tengeri kérdésekről tárgyaljon.
HouHuvtítí 4» ChwcMl USzGit teljas megpavesds fSit Mre
Washington, január 1!) Churehillnek Londonba való visszaérkezése után a Fehér Ház közleményt adott ki, amely szerint Boosevelt és Churehill kőzött a washingtoni tárgyalások folyamán teljes megegyezés jött létre a jövőbeni szárazföldi és tengeri hadászati
együttműködés szempontjából.
(MTI)
A Szingapúr altéul I4gt-bombúzán
Tokió, január 19 (Stflfani-íroda) A maláji félszigetről érkezett hirck arr^l számolnak be, hogy a Szingapúr elleni légibombázások január 18-án minden eddigi légitámadásnál nagyobbak voltak. A japánok két óra hosszat tartóz" kodtak az erőd felett ós bombázták a lőszertárat, két repülőteret, valamint a kormányzósági palotát. Az angol vadászgépek igyekeztek a támadást megakadályozni, dje nem sikerült. 30 ellenséges vadászgép elpusztult. (MTT)
Mámat, olasz á« Japán
katonai epyexinény Scöxtfw hadműveletekre,
Berlin, január 19 Németország, Olaszország és Japán vasárnap Berlinben katonai egyezményt irtak alá, a mely megállapítja a közös ellenségeskedések elleni közös hadmüveletek irányvonalait. (MTI) Tokió, január 19 A japán kormány szóvivője a Berlinben Japán, Németország és Olaszország között létrejött
magát azon gondolatnak, hogy a némelek kiejtették kezükből a kezdeményezést. Mz az elképzelés azonban korántsem uj". A védekezésre berendezkedtcAt német hadsereg erejét eddig még minden télen gyengeséggel és tanácsialaiisáíöíaJ .vfctrtftk. Ma-
gyarázni. A jelenlegi tél igazi mérlege i« csak később nyilatkozik meg ós akkor majd Londonban, Washingtonban és Moszkvában is meg fogják érteni a jelenlegi defenzív Iuüh>-rus Cüzík valódi értelmét.
katonai megegyezői, megkötésével kapcsolatban megjegyezte, hogy ez a szerződés a szerző, dóst kőtő államok között a legszorosabb együttműködést szolgálja és a háború eredményes befejezéséhez fog vezetni. Teljesen valótlannak bélyegezte az Egyesült Államoknak art az állt4 tását, hogy a tokiói Öbölben amerikai tengeralattjárók elsüllyesztettek 3 japán caapat-szállitó hajót. Ez ismét példája azoknak az adatoknak — mondotta —, amelyeket az Egyesült Államok hatóságai oly gyakran koholnak. Mint már a császári főhadiszállás jelenlétté, amerikai tengeralattjárók csak egy kis japán hajót támadtak meg, de ez a hajó is szerencsésen befutott kikötőjébe. (MTI)
Az angol varasának jelantAakof mánywáltoxáiit Adásnak «16
Zürich, január 19 A National Zürichcr Zeitung londoni jelentése szerint Churchill visszatérésével kapcsolatban megerősítést nyerlek azok a hirek, amelyek szerint nz angol kormányban a távolkeleti vereségek hatása alatt jelentős változások lesznek. A változások előreláthatólag kiterjednek a hadsereg-főparancsnokságrn is. Felteszik, hogy Churchill a végrehajtatandó változtatásokét mar Washingtonban megvitatta.
CMTÍ)
Megkaxdtdtek a hnroak Malaya váqlegss elf igln-lAaáárt
Tokió, január 1U A maláji arcvonalról érkezett legújabb jelentések szerint a japán hadseregoszlop teljesen el érte a Malaya déli csücskét és hadműveleteket hajt végre a mintegy 20.000 főnyi hátramaradt harcierők bekerítésért1. Előrelátható, hogy Johore Balrt ru táján döntő harcokra kerül sor, inert az ellenség kétségbeesésében mindent elkövet, hogy ezt az utolsó Szingapúrral stenv-ben CeJtvö fontos helyet tartsa, luzrjtA megkezdődtek a "harcok régetfo? oil*^atf>Á6rl
A nagykanizsai Baross-kerület január havi taggyűlése
a
BÚTORT
ssaktlzletbon, SS A BOR műanztalosnál
vcaven VMJ rendeljen. HktVkanlau, vámháx.|Mt*ta. »33
és Szingapúr bevételééi!.
(MTI)
A japánok megtfirték Szingapúr elÖtt a brit csapatok ttllenalléaát
Tokió, január 19 A Domej-jroda jelentése szerint a japánok Johore Bahru-nál — amely 40 kilométerre van Szingapúrtól — megtörték a brit srök ellenállását. (MTI)
Tokió, január 19 Mig a japán gépesített hadoszlopok egyre jobban közelednek Szingapúr felé, addig a Ba-lang-fólszigeti harcok is végső szakaszukba léptek. (MTI)
Tokió, január 19 Szaigoni jelentés szerint a japán légierő bombázta Menda-lall, ahol a vasútvonal találkozik a Burmába vezető országúttal. (MTI)
Japán etapotok.elfoglalták Pattan Betárt
-Tokió, január 19 A Domei-iroda jelentése szerint a japánok 40 kilométernyire vannak Szingapúrtól. A ja-
(Folytatáa a 6. oldalos)
A Keresztény Jótékony Nőegylet estélye
vasárnap est* tartotta tantesteivel a nagykanizsai Kei esi tény Jótékony Nőegylet, vagy ahogy a rendezőség elnOvezle. Koi-inló^tjét-. A felebaráti szeieiel ugyanis találékony. Sokan von n»k a szűkölködők, akiknek niclegnu Iliit éa egyket krf.1 juttatni. L* megmozdult a kanizsai társadalom műértő szive, [is szép számmal jóitok ossz* a Kocintó-*st6lyr». A Korona meglát térnie megWIt diszva, eUikolö közönség. gél. OU iíttiik a dandár vezetőségét, a törzstisztikor|, vitéz Major poram-s. nokheljeilost, dr. Plihúl Viktor felsőházi tag, konuanyTöbnacsos^ jr. Háám Ernő törvényszéki dUifpköt, Kellz Iván ezredes, parancsnokod vilói hánky iíi-i alezredest, báb., a
fiatal tisztikar StálQos lagjáL, olt voU dr. Ixintny .Mán járási föszolgabirő, dr. Birkás Géza kir. ügyész, dr. Arató Antal járásbiró, dr.\'Haiszűr Jénos or. vos ós e közólet számos élenjárója. A megje:cn;ckct a kedves hölgygárda éJén Farkas Vtbna, a fáradhnlatián OgyvezettS elnöknö fogadta. A háziasszonyok RárdájájKin ott voit dr. Pllhál Viktorné, dr. EPAm Kmőné, KelU Ivánné, vitéz Uánky Berialanné, dr. JWay Ailáimé, Kisfaludy Jöwefné. dr. B*kM Cióziinc, Szalon tay LajoSné, Haksányi liyórgyné, dr. lílttara Zoi-tánné, dr, Bogdán Ailndámé. tlr. Sza. kooy Zsigmondné, dr. Majoros JAnOt-né, stb. Igazi eJltJOotály, amely meleg
inégliltscgLL*a, megrendezésében, hfln-Hulalában a MkOvlbig kedves urLes-lélyeiin nralókeztetetti Sok kedves pár á.dozoll Terpsichorc asszonynak a tvg-jolib küdéajci, volt íh"/.í [Uraangl jókedv, ileríi és csaiádiaa szórakozás, " magyar fjjytivé tartozás szjajjeinélen és így nemcsak uz emherseghés uimes céljának juloU ki (sínét szépen, de egy ie)e,llict. lloniil kedve* estet is
szerzett a résztvevőknek. A Nőegylet nen.es bói^gárdája, fóstsj Farkas Vilma QgyvejOlÓ elnókuö és munka-társai nagyon m«jf*sJitzmi tfétfedv* uz estély síkerivel
kJ . 1 - I \' Xl t (*| I
A nagykanizsai Bamst-karftlet vasé rnap délelőtt 1U órakor tartotta januári taggyűlését vitéz Tóth Béla elnöklete alatt, u tagok nagyszámú részvétele mellett. A megjelentek soraiban ott láttuk vitéz Bentzik Lajos kir. kormány lő tanácsos, pénzintézeti igazgatót, Unger-UJlmann Klek kereskedelmi tanácsost, Samu Lajos ipartestületi elnököt, dr. Herjavecz Sándor testületi ügyészt, stb.
Előszór az uj tagok tették le a Baross-fogadalmat, hogy mindenkor a nemzeti célokért fognak dolgozni. Elkötelezettség, több, felesküvés ez a turulmadaras kék Baross-zászlóra. Vitéz Tóth gyújtó beszédben üdvözöl Le az uj harcosokat, és köszöntötte vitéz Bentzik igazgatót és Samu elnököt, majd bemutatta Ós üdvözölte Várady Istvánt, az uj Baross-titkárt. Kereszt-kifüggesztés
A taggyűlés magáévá tette a ferences-plébánia kercszt-moz-| Urnát, hogy minden üzletben, "iinden műhelyben és minden üzemben függesszék ki a megváltás jelvényét, a keresztet.
A tagok származásának Igazolási
Hozzájárultak az elnöki indítványhoz, hogy országos viszonylatban is igazolják a Baross-tagok származását. Dr. Borsányi Istvánt és Garzó Páll felkérték ismeretterjesztő szakelőadások megtartására. Egyhangúlag hozzájárultak ¦ tagdíjak
mérsékelt felemeléséhez. Majd hat hónapos könyvelési tanfolyam rendezését határozták el. amelynek oktatói a kereskedelmi iskolai tanára lennének. A felszaporodott kereskedőtanoti-cok részére szükségessé váll külön
kereskedő tartonolskols
létesítése. Azért érintkezésbe léjínck a város vezetőségével, hogy tegye ezt minél előbb lehetővé. Hövidesen megindul a
Birois NÖi tábor megszervezése a MANSZ-szai
karöltve, azért felhívták a Ingok női hozzátartozóinak figyelmét ás csatlakozásra buzdították azokat.
A Trloolor
szövetkezetet ismertették, amely a keresztény kereskedők áruellátásával foglalkozik. Üzletrész jegyzésre hívták fel a Baross-tagokat. A Trlcolor rövidesen megkezdi működését. Mustosnak aggályai vaunak, mivel a Tricolor a Hangyával van kapcsolatban. Tisztózandónak tartja a Tricolor szerepét a Hangyával, nehogy csalódás érje a kereskedőket. Szőts-TóUi Károly is óvatosságot ajánl, mert a Hangya eddig ott nyitott üzleteket, ahol keresztény kereskedők vannak. Vida azt mondja, hogy a Hangya nagyon segíthetne a keresztény kereskedőkön. Javasolja, hogy a Baross lépjen érintkezésbe a Hangyával, hogy elsőrendű közszükségleti cikkekkel épp ugy szolgálja ki Őket, mint fióitjait. Sziklai a kereskedők függetlenségét félti a szövetkezetektől. Vitéz Tóth elnök javasolja, hogy szűkebb körű bizottság üljön össze, amelyen kimondják, hogy csakis abban az esetben hajlandók együttműködni, ha a kereskedelem függetlenségét biztosítják.. A tagr gyűlés ily értelemben határoz és megválasztja a bizottságot. Majd vitéz Tóth elnök megköszönte Samu Lajosnak, hogy a legutóbbi előljórósági ülésen az iparosság a, Barossal való együtt működésének tanújelét adta. Kéri ennek a szellemnek további ápolását. Megköszönte Samu elnöknek, hogy a Barossal együtt akar működni.
Horváth Lajos főtitkár ezután felolvassa Ilovszky .lános országos Baross-vezérnek
• közellátási táros költségvetésének tárgyalásán a Házban elmondott beszédét, a mit nagy tetszéssel fogadtak. Tarnóczy Károlynak jegyzőkönyvi köszönetet szavaztakegy pompás, hazafias kép adomá-
1§42, január lP,,
nvnzásáért. Sátrán.l-\'erwe wfck*. ¦ oszsfiJiu elnök a, Craio
káromkodás elleni akcióját ismertette. Csatlakozásra hívta .íel a Baross-testvéreket. A Credo által-legkőiwb;hb kibocsátandó károjhkodás kelleni kartontáblák,kifüggesztésére kérte fel a tagtársakat. Minden üzletben, minden műhelyben, mindenütt olt legyenek a káromkodás elleni felhívások, hogy egységes munkával küszó-böitessék ki ez a rut ós kárhoztató szokás. Egyhangúan magukévá tették.
Várady titkár felolvasta Sziklai István és társainak a délelőtt beérkezett (indítványát több aláírással, amely azt javasolja, hogy alakitassék egy tizes. bizottság (áválasztmány fölé?) amely a szőnyegen levő gazdasági kérdéseket letárgyalja.
Vitéz Tóth Béla elnök válaszában kifejtette, hogy egy tízes bizottság alakitása sértés volna a választmányra, amely mindenkor a legnagyobb lelkiismeretességgel és ügy szere lel tel vér geztc. kitűzött feladatát, bizto? sitja a taggyűlést, hogy, a választmány a jövőben is a tőle megszokott ügyj>uzgóságjgal fog-, ja feladatát végezni.
A taggyűlés vitéz Tóth oluök zárószavaLval órt vágót.
ürleftnyok kongregáció-Iának teaestje
¦ Az idei .farsang .«sö tán test tíy*. Már Amennyire a mostani, luiborua világban Carjievál herceg rövid lumlkodásáiiak Ide. <KHh< iél ,fars»nyiak lobel ne. j I. vezni. Azonban a liaUü-TXnrK** sá(í és az Jici inegkóve. .SfcMJ l«íli " maga Jogait és «zérl mindenki Őrölt, hogy néhány órára kikapcsdtőuliatoU a min-il\'\\\'tii;ipi éivi kemény, szürke robotjából és niajfára öllhctte a vidámság, k*dórycsség és jókedv ünnepiköntösét, hogy kod\\e.i, meghitt egyútUélbín ór. %endjen canievál bobó herceginek. Az Urteányok éiária Kongregációjának táncesléJyei, mitlutságni ínindenkor nagyszámú közőnsóBet vontattak, hi. szón tónus, möiö, ixiidczés — méltó kongreganlsla fémjelzésétiez. A szombat esti te.i. és titnoeslcty leljjesen meg. töitötlf « Központ ká^•ébáz lermeit Öröm volt né/ni » aok ked\\*s fialni ¦rcot, a vidám tánooSó párokat, a jóérzést, "mi a részt\\-cvÖk arcáról kisugárzott. A rendezőség derekasin kitelt magáért. KöroHiekintő, tapintatos, figyelmes yoU müidenkúiel ezftofc-ben. liarsányi Elus pi«jekU és StUie} Erzsike kedves íeáni\'\'ársajkkai nag>\'-szerüfn töltötték be a )iáziki»a«s2o«yok szeiepél. OH v-eftt a kongregáció pré-ztse,: p. Slmicza Sebestyén házfőnök, P. GUlyAs Gellért pteh&obo, ,ft plarisU tanárok, dr. Hegyi Lajos városi fŐ-cgyzö nejé\\<Ö, Kezemw Ferenc b*Dk-gazgatö ;njj,\'r\\*ii, dr. Merkay-Belus Jó-z^ei gyógyszerész nejóvtá,, Melzger,, István gyáiljjn^gntó »ej4\\«l, közéletünk számos kítanősége é« « részt\\*vők sokasága.
A táncten a iegjol/b, lianguiatbau ért véget és pompásan sike.\'alt, aliogy ezt az Ui\'leányok Konsregációjálól mát megszoktak.
.1 <*\'
Naptár.: Január .18. Héttő., Rozs. kut. 13. Uarglt. Protestáns 84ra. Izr. fsttst 1.
Gyepmekazánkók
Gyermeksitalpak
GrQnhut Elemér ma0ws 2.
Egy olasz csapatszállító hajó a Földközi tengeren (Foto H. D, V.)
1942 IjUiuAr 19
A csáktornyi MAKSZ a napokban nyitotta tneg kzövö tnntofryamát, wno Syet Kökfcr N\'ándoroó Dietz Kivisz, a budapesti MANSZ központja áltat tíkúWöU stÖvöszflktnnáinS vezet, A lanMtyamon Igen sok muraközi pol gáiftáoy ós fiu vesz részt.
Muraköz népe i^en háftis a csáktor. nyal MANSZ-nak, hogy ilyen hasznos taofolyamot nyitót\'. Ií 10x1101)11111 kcj-vel fog udni a muraközi polgárságnak, hogy kendert és leni termeljen, ami exfofiig Muraközien DOm termett,
Egész Muraköz tomöelén megindult ¦*< ételihiszertőbbSot ósszeirási és an-dA beszoftgáilatása. Az étPiimsznrkísr;. .eleket felülvizsgálják.

Muraközben a havut már amiyiru zQlakaritották, ln»gy az autó forral, >m már a roiidCí kerékvágásba tmíödölt iniudcoütt.

Muraköz óss»m köxségajbeo megindult a levente kiképzés. A hprvát-ajku ifjúság nagy szOia;eltefc ós kkese-désstS sorakozott f«l :i hivő szóra {¦& u5*préft-napca, ténésrol-lépésrc sajátítja ej a magyar szót és ök lesznek azok, aidk segítik majd mműl gyorsabban magyarrá lenni Muraközt, r/nnepéHyes keietek között magyar és horvát nyxtv vOn nyitják meg a Bevont; oktatást. Sok munka, onzolídti, kitartó munka ken ahhoz, hogy Muraközbe kinoVm*tt magyar 9o\\9n le oktatói kar ezt az elhanyagolt ifjúságot a szebb és Ix/I-dpgabb jövőbe o^nizessr.

A kotori Muru.kuui|), a Mura foe-¦rogyása miatt, nettt kőzaokedik. Az ulaskőzönség tehát a MoPnári—Kotor útvonalon egyeWÍrc nem közlckedlmtík. *
A Ko to r—rftsódomborul ipartestület a szervezési mtmkiüalokat megkezdte és hamarosan imnorxHjai közgyűlésen készíti «tö 50 éves lejwr.iBásanak meg-tmneplését. Ez az, tpárHstQHt a szerb uralom alalt sem szánt mpg működni és minden üldözés dacára is mgvéjdto iparosainak érdoko.t. Nagy ünnepséggel kivonják nnogűnnopelbii a magyar hazához vafió visszatérés 2-ik évében lévő 50,éves évfordulóját.
«
Mototok János Kotor nagyközség iegóiegebb polgára, 90 éves korában meghalt. 0 volt hosszú ideig a község legidősebb embere. N\'ogy részvét mot-iett temették «*. .1
ái elfoglalt orosz területek kiaknázása\'
Az óriási, kiterjedésű orosz teritiet* eKoglulásu két Irányban befolyásoJ(jqi elhatározó módon Európa gazdasi élé-lét. Elsősorban is különböző nyers-f\'nyagkészaeteUel, terményeivel ós ipari beiendeíéíeJvel n*gy mértekben hozzájárul földrészünk közetlótásának hiány. uWan fenntartásálioz, sőt javításához, másodsorban pedig földjének kiaknázásához hatalmas tőke. és munkn-nior4iö*rÍtrtst i^éAVel. A párattm néntof SzCryező erő teTniészcleseii máris számbuvclto mindazokat a Wliotiségo-kel, áfzáCyek az cnüUtt kéUnlnyu gazdasági tCvékOnjtiég foHytatásAlioz Tű-zíidiiok és Sorra mPjiakulták a nagj-. arányú mtuka fcJlioiryolitáSiUioz szúk. gLw meg[e>jlŐ szcr^eze\'ek is.
Az egyik ilyOn szervezetnek Hz -fXfladáta, Jiogy az orosz terűiétől) fét-l*CáJJuiló óriási mormyi^égú ócaká.V&S tünie^et összegyajtse és a Bzövtségvs ;ül«nujk közölt azok fuh«vö kéj)es.\'*ége 1« Cttldoltfjzó VéjTtssstije *zerini *StJ\'
A k4r4e> * uugyar ipart te közeiről évMi. A Magyar YJdúki Sajtó-tudósító budapesti ;o.onUv-o iiU
már mflg is alakult a Transkar patti in kft, u«=vü társasán. E váüilot hivatása le.sz, hogy ft magyar ipar állal Igé-n.ve\'.t ówk«vasmpiuiYiséí;et átvegjx és hö\'.yéle olyan áníkat siálütson ki » megszálll temletro. "melyek az otlanl újjáépítés munkájához szükséc^sOk. CAsft, kapa, szcrszíiiiok, építészeti Iccil-¦lékek, síb.) A szálliiás « magyar ti\'ar. ««k számottevő nuuikaalkuIiivH je\'.ent, másrészt iiagymértékhen me^javiljn majd n 11 yo^ellátásunkat.
Festessen Tisztíttasson
PtÚlCSiCS-nm
Igazat Irt-e a Zalai KözlOny a járásbíróság folyosóján történt Incidens flgyében?
Megírta minap a Zalai Közlöny, hogy Szigetvári Jiinosné paliní asszony a nagykanizsai járásbíróság folyosóján, egy peres ügyben törtónt tárgyalás után megtámadta és tettleg bántalmazta dr. Mező Ignác nagykanizsai ügyvedet. A teremből kilépő dr. Elek Mór ügyvéd látva kartársa helyzetét, azonnal közbevetette magát és a dühöngő asszonyra két ütést mért le. majd a bírósági altisztnek sikerült rendet, teremtenie.
Miután ezeket megírtuk, dr, Elek Mór ügyvéd helyreigazító nyilatkozatot küldött be s abban azt állította, hogy a Zalai Közlöny nem irt igazai, mert ö sem kétszer, de egyszer sem ütölto meg Szigetvári Já nősnél, hanem csak lefogta és megakadályozta abban, hogy a dulakodást tovább folytassa dr. Mező Ignáccal.
Dr. Elek Mór helyreigazító nyilatkozatának helyet adtunk, ahhoz a sajtótörvény rendelkezései értelmében megjegyzést nem fűzhettünk. Most azonban az ügyre visszatérünk, annyival is inkább, mert a kínos esetnek több szemtanuja is volt s így módunkban voit a Zalai Közlöny tudósításában foglaltakat utólag újból ellenőrizni. Ennek alapján az ügyről Irt első tudósításunknak dr. Elolt Mór áltál cáfolt tényállásait fenntartjuk : — dr. Elek ügyvéd valóban kétszer arculütötte Szigetvári Jánosnét, akiről kiderült, hogy idegbeteg s akit a történlek után \'beszállítottak a nagy? kanizsai közkórházba.
Ugy értesülünk, hogy Szigetvári Jónosnó ügyvédkézre adla az ügyet és \'dr. Elek Mór ellen megtette feljelentését.
A nagykanizsai gyorsvonat Martonvásáron beleszaladt egy tolató mozdonyba
A mozdony fűtője meghalt — A nagykanizsai utalóknak axcrenciérc semmi bajuk sem történt
A Nagykanizsáról Budapest tti& haladó gyorsvonatot, amely menotrend-szerüen !) óm 25 perckor érkezik Szé. kes[fehérvárra, majd innen foíyU\'Ja
útját Budapest fejé, szombaton délelőtt fél 11 órakor Martonvásár állomásnál, ahol megállás nélkül kellett voöna köiBsztülhatadnio, suiyos szenon-cséllenség érte. A mai tonvásári pálya, udvaron tolatott a hajnali órák óta veszteglő tehervonat, amelynek mozdonya a liozzákapcsojll pakli-kocsival a kiiérő sinpárróu át akart szaladni a fővágány érintésóval a dali mellék-
vágányra. A Irf.jOí 5ei:©sséggel közeledő" gyorsvonat éppen akkor írko e\'t he, amikor a tol.ervonai mozdonya még nem tért \'\'fi az egyesről. A kflv t\';ezo pillanatban nagy robajjal be\'eroháot a hatalmas gyorsvoanti mozdony a tolaló mozdonyba, ait felborította, p.ir pillanat múlva peJi;* a be;ekeivel ég felé álló mozdony \'kazánja nagy i!e\'.o-náciőval felrobbant. A robbanás oieje c/iy n°!íy volt, hogy a vágányokat 20 méter hosszúságig faiszakilotta, Szo. rtncséi* a ietjei sebfsséggel vágüitó gjorswnat automatikus fékkeiCniezése
Némát ii«ptil(&tt otztigok álkwiéaajugy folyáuJCoto lt. D. Y.
olyan tökélclesen maködött, lw)Rj- a s/.«ieivény "zoniuü megállt és a kocsik ko/í,. egy sem siklott ki. Mindóssz* c^v-két utas sériV.t meg köim\\Obhen a csomagtartókból fehuBó iitiláskáttUik A g>ors\\onat utasai, VOÍamint az állomás szCméíyzBio d fetboruft, majd felrobbant mozdonyhoz sietett, hogy segltsófjat Qvujts&nak a mozdony ke-zelőinnk. A mozdony arra az oldalra dőlt, ajnolyOn a fiilő helye van. Takács Imre falö, budapesti lakos, véresen és íiiozdiltall\'nul hOVOrt a gép roncsai alatt és mire első segélyljeri részíitíi\'-lifteít \\oiuia, kiszenvedetl. A gyorsvonal [QtdjO ós mozdonyvezetője az utoft\'-s»j pillanatban leugro-t-ik a flipről éa csal kisebb horzsolásoki! szCnve.ltok.
A szSrencséUenségröl azonnal Mentési tettek a budapesti igazgatóságnak és dóU 12 órakor már a helySzinTn volt a kiküldött bizottság oz ügy kivizsgálására és a felelősség kérdésének tisztázására. Miután a marionvásári pályaudvaron a vágányok 20 méter hosszúságban hasznáihatatlanná v*t-tOk és a mozdony roncsait- is el kCD. túvoiileni, o Szék^sieliérvár—Budait kóz«")lli gjors\\onati forgaünat PuSzta-szatotcCOB át Irányitják, mig a sze. mélyvonati kőzlekod&st Martonvásáron átszállással bonyolítják Budapestről délután hároJimcgyOJ 2 ómkor meg-órkezell n kjie^itü vonal is, amely felvOtte a gyorsvonat utasail ós a fővárosba szállította,
Nagykanizsán az esfit érUictfrfui nagy izgalmai váltott ki, mort solí kanizsa; ulas utazott a budapesti gyorsvonaton, d« hála Istennek, u kanizsai utasoknak az Ijedfségan kivcí aenenl bajuk nnni
törléilt.
lapán hajózási tervek
Tokió, január 19 Japán csendesóeeáni katonai sikereinek gazdasági előnyei hajózás terén már most megnyilatkoznak. A japán gazdasági szervezet röviddel ezelőtt tervel nyújtott be a tengerhajózási hivatalhoz, amely szerint a japán kereskedelmi flottát 15 millió BRT rendkívüli térfogatmennyiségre kell emelni, hogy a meghódított területek nagymennyiségű nyersanyagának elszállítása ne ütközzék nehézségekbe, Az eddigi japán hajóépítési program 0 kereskedelmi floltát 7.Ő millió 13RT-ig akarta kifejleszteni. Mivel a japán hajó gyárak évi kapacitása jelenleg kedvező esetben 150.000 tonnára lehelő, a lorvbevclt balalmps épüési program hosszú évekéi fog igénybe venni.
lUTORT
| HETYEl IIBE
v márkás bulorszatotrjabajT vegyen ^vagy rcndcljetL^Csa^erjjirtll
ZALAI KOZl.mjL
Ml nem Ilyen lovat akartunk...
Igen tisztelt Szerkesztő l,\'r!
Ritkán fordulok meg mostanában V»gykanizs*n a éppOn e*ért fcA-fel-tozuk, egy és más, -\'uiü az otthoniak nSin \\esznek é.izm, v»gy lakúi csak hí.ii akainak, v0m tnfarnek észrevenni <«t -\'uv.-iN;,hii. IWZjoUúk, Sz.:i I... Irtö
L\'r, liAdd szótok én, aanytwu is inkább, m«rl bizonyos vagyuk abban, bogy rögtön a«k batyoilő akad, mihelyt valaki ki meri mondani, atné fajott a többiek cMtk. uiagakbaa ni-ifúdnak.
EttiÜksxOa*, bogy ni.ly<u bouzit v>-judái itözte ím:; a nagykanizsai Onn-:,íiv utrai vasúti átjáeó agyéi. Szükség volt ri nagyon, az tagadhatatlan. l-Ji i>. kaszait, iiuiat a hica-axéka. nagy W\'tricx\'u. in most in Ji!4n át OÍÓ-szor fiida az átjárón, fiát. Sö* ír. *t . I.\'r, ez minden csak nam> az a vasuij antljáró, »mii« mindazok ;.ondi>í:nk. akik annak Vtesi^sét azoroalntazbiV.
Amttyeo htesan késiéit az átjáró, ¦i/.i hitte mftsi az ember, bogy leg-atibb is túlérsz majd a AUrrft-swtet korszerű, nnoipe&aett agiijaróJAa. Az. toat te<eék awk mnznéznil Színétéit a löbbéves késraáődésból, alkudozásból. munkálwV cny en kezdetle^ss, fa. luxtas é* (íi*5Brüsét!i s»:n(.onMI le*, je .\'ii f&hibtizit elkobiiány, ami régebb arra jó, ltogy negatív ide*n-forgahni iieveío\'e.*súgc legyen Nagykanizsának.
Tessék egy próbát tenni, Szerkeszti) I\'rt Próbáljon meg.átmenni az aluljárón Ojty c*ak kicsit hara*, fegyoa napon. Az flCutjáró lépc*ö»áto már rá. nézvést is etfyán meiedek, bogy a háta borsódzik aonak, «ki rá akarja szánni magát, bogy 5*menjen rajt. \\ lépcsőfokok oty*n kesWnyek, hogy csak oldalraforditott Ubfejjat lehel .meg. iépni\' egy-egy léposöt, tehát fóusódé-ros«n keH joüpe^ni az aluljárón és ugyenngy f«i a másik oldást*. Erre is sionban csak normális testalkatú cm-beiek vállalkozzanak, mert aki egy kicsit testesebb, az már óhaUtUonul *« orrán fogja megtenni az utat íefeíé, h|t i« i lépcsőkön egy kis sár vagy hó gyűlik össze. Fagyban pedig egyszerűen ieheieüVn az .átkelés- ezen az "Vuljáron. Mintha - csak szándékozón tervezték Woto" a letelő legkinyeiinct-ienebbre, legcélszcrüllencbbTe.
AzooTrivol _ esinallak egy kellete-iiol >nagy»zaba»ubb. épitkezóM ebtől ¦" aránylag egyszerű átjárótól, dc arra már nem gondoltak, hogy egy iJjven kötekedés! alkabnatneságot, főként a m«ryn»je ennyiie menedék és kasjceuy !épcsóíokai vannak, lio is kelinne fedni valahogyan, hng>- legalább azoTí a lép-i-sÓV, ha már méretezésűk rmodén lelfrntatfcen stkalmatlan, is, de l*gaJttbb ne-essék rá az eső, a hő s igy fljxn-kor is váHaikozliassék a gj*aiogjdrú a megmászásusra, aMikor a siBteste tegiakább oka voIm-j. arniikor t. i. e-ik. vagy havazik.
0)l>\'an je\'-ensege ez az átjáró Nagy-kámzsának, mint a vata-mikor torna-leiem nérVal megépített Roagooyi ntcSi
üti
ma
tekintse meg raktárunkat t
Isit
Ttitfin: fVrinlr Béri !gikem.
Uk«A ami h«yan ráusHult kIu\', bún*. d» ugyanígy tpite\'ték írsy aani is o.->an lul régen a VéCfy ul<.-ai iskotit is, vagy a j\'i !.y,«\\ szánt városi
bérpsaoUI - fürdőszobák nílkúl... Még a >bbik e^et, lia az l>«nfajla elbibázolt építkezéseken ugy teliét segi-leni, miot ahogyan, telték nemrégií eu a iiciezc:es, Stit hírhedt Krzsébet téri ¦nisbMékVA, ho?>\' t. i. cgj-szcr?on íe. bnntottik. miután- épúV-sítk i lején a Zfftai Közlöny és >okan hí iba hada-koztak íSjene, Igj- épült a piaci zöld. házikó is szinte a varos szivének a kirakatába.
De, Sierkesztő Ur, erre mégsem yi.et állandóin tereiidezkední egy vx>-
iom *u. 1:»hj epitwak lul. építünk ast, a Jőazondesai ¦ >-1(v, ¦* :u-i<\\»- ;^<it tú-én>es xesztussal napiicjidf* létünk s mikor aztán az .-. n uh-,.-, az o^«-iet.cnkejőknek. ad igjzoj nkkor tot-
.! f. \'i.it.i/i.ii-., leiKotunk. átt.e.ye-zunk, amit mind cí leintett v,.!in ke-rii ni, hJ :<nnnk idején puszta komény-tegenységbÖl nOm ragasztodtunk \\Tjífía asm acapossa átgondolt tertnkhez.
A (>eni..e.-y ut« ai vasúti a!nlj;iró megint Ogy i0tŐ pAtöS lehet arra, hogy nem mindig annak van igaza, aki a le+ikonokabban tud ragaszkodni a/, c; gondolása ilioz.
.\\iaradtaun tiszteCettei a lávoiból rgy kaniztai
Vizsgalati fogságba helyezték a besztbelyi bözkórház Igazgató főorvosát
30.000 pengőt ajánlottak fel óvadékul a főorvos szabadlábra helyezése érdekében
Keszthely, január 1!» A Zalai Kózlönv tudósítója* tói) .Vagy feltűnést keltett a nnpokhnn Keszthelyen, hogy a csendőrség őrizetbe vette és Nagykanizsára szállította Toll* ner Istvánná kapolcsi asszonyt, akit a vizsgálóbíró a kihallgatás után letartóztatásba helyezett
Pár nappal ezután a keszthelyi csendőrök Tollncr István* né ügyével kapcsolatban folytatott nyomozás eredményekéül szükségesnek látták előállit;ini Nagykanizsára dr. Magyory (ie-rő Zoltán keszthelyi orvost, n keszthelyi kózkórház igazgSló-föorvosát, A főorvost autón indították útba Nagykanizsára
csendőrük kíséretében. Krlesü-lésünk szerint dr. Magynry (lerő főon\'ost Nagykanizsán n vizsgálóbíró kihallgatta, utána pedig vizsgálati fogságL>a helyezte.- A kórházigazgató védőügyvédje, mint Keszthelyen tudják, 30.000 pengő óvadékot ajánlott fel védence szabadlábrahelyezése érdekében, efelett azonban még döntés nem történt.
Az ügy fejleményeit egész Keszthelyen élénk érdeklődéssel várják, de feltűnést keltett az egész vármegyében is, ahol a koszthelyi főorvos neve mindenütt közismert.
Megkezdődik a postások szociális gondozása
A Postáskari Egyesületek Szövetsége nagyjelentőségű szociális elgondolás megvalósítását tűzte ki feladatául. A pOstás-s/.einélyzet szociális irányú gondozását szervezik meg és ennek érdekében dr. Hárfalvi Jenő elnök [elhívással fordult a postásokhoz. A felhívás így szól :
— Komoly, nehéz időket élünk, a háború kiterjedéséül
és a tél beálltával a viszonyok mindjobban fokozódó rosszabbodásával kell számolni. Itt is, ott is mindsürübben hallatszik panasz. Sok azoknak a száma is, akik bajaikat szemérmesen elrejtik és a kívülállók azokról csak akkor értesülnek, amikor segiteni már nehéz. A posta vezetőségének minden postaalkalmazott, minden postáscsalád
25.1100 Lm. vasútvonal sjra Ustuubtm (Foto H. 1). V.)
sorsa a szivóu ícksjjik ésorojiaj
határozással él az a szándók. hogy segítsen. A panaszok, bajok, kívánságok sokfélesége azonban a posta vezetőségéi szinte . megoldhatatlan feladat elé állítja. Ezért a Postásfca,rl Egyesületek Szövetsége, mint a postaszemélyzet legfőbb érdekképviseleti szerve, elhatározta, hogy minden erejével a személyzet segítségére siet és a vezetőség munkáját is megköiry-nyiti. A szövetség legfontosabb teendőjét a személyzet szociális kataszterének felállításában látja. Meg kell állapítani, hogy a különböző városokban, községekben lakó postaalkalmazor-tak milyen körülmények között élnek, milyen nehézségek, bajok jelentkeznek, mik a kívánságok, kérelmek. Nem toldozni, foltozni akar a szövetség, nemideig-óráig tartó flórommal akarja a sebek okozta fájdalmakat enyhíteni, hanem azokok felkutatásával és az összefüggések vizsgálatával a bajok gyökeres orvoslására • törekszik. A személyzetnek magának kell a szövetséget munkájában támogatni, elsősorban a. vezetőállásban lévőknek, akiknek megértő hathatós közremüködésére nagy szűkség van. A személyzet minden tagjának éreznie kell. hogy van. aki tórrídik velük, aki meg akarja életüket szabadítani a nehézségektől. A vezetők1 a tudomásukra jutott panaszokat, kívánságokat idejében közöljék a szövetséggel. Jelöljék meg egyúttal a segítés módját is. Közöljék, ha valamelyik postaalkalmazott egyéni bajával közvet lenül is fordulhat a szövetséghez, melyik mindenkinek. készséggel áll rendelkezésére és csuk egyetlen megkülönböztetést ismer : a jobban rászorulót. Tervbevették minden igazgatósági székhelyen pártfogónők klkéi*-zését. akik a környezettanulmányok alapján szerzett tapasztalataikról tájékoztatni fogják íj; szövetséget és tanácsokkal állanak rendelkezésére a segitségot kérőknek.
A klakanlzial leventék farsangja
Vaaámap soSS pompás mulatságot ¦endezett a kiskanizssii 1 av.nte KLy*v sb\'.et mftksidvetö szakosatátye. a tn-veole otthonban. A klskaniisai fiatal, ság szine-jawi láncdlt az ezen alkalomra szépen !«Idiszi\'olt, irléses otllion nagytermét**, MUtatságtoa volt a nagysikerű világposla-jalék, majj a szóp-ségkiráAyuő yááasxlüu. A szópck^kiraiv-uő Il«ti(-z:i Zsnrsgka,iiuSg a két «dv«v. húEgyű s 2,!k( Ueive 3-ák. ueiyczeU -(!eróes Auniwka ea b^ucmon Ihisk-i leu. a liURysjjerú niadeseséit Szóniul-ry l^isiJó fooktató vozeteséwil a m«-IpMvWÖ szakosztííy ngtüs leven t-áfju. ságát, kúlőnősAn rerkó lAwiót dí-cswTjak.
lÖjft január 10
I
„Ciano ünneplése magyarországi tartózkodása alatt, a magyar nemzet meleg olaszbarátságáböl fakadt...\'\'
Az olasz sajtó Clano külügyminiszter magyarországi , útjáról — Clano vasárnap éjjel elutazott Budapestről
Budapest, január 19 Clano gróf olasz külügyminiszter tóobnapos magyarországi tartózkodása után tegnap a késő esti órákban elutazott Budapestről.
Róma, január 19 Az olasz sajtó hangsúlyozottan kiemeli azt a tényt, hogy Ciailo gróf Mezőhegyesen vitéz Horthy Miklós kormányzó vendége volt,
A Popolo dl Róma azt irja, hogy Magyarország kormányzójának, mint a magyar államférfiul erények legjobb megtestesítőjének és Clano grófnak találkozása még szorosabbra fűzte a két ország közötti kapcsolatokat. Az az ünneplés -— irja víz, olasz lap —, amelyben Clano grófnak magyarországi tartózkodása során mindenütt része volt, a magyar nemzet meleg olasz barátságából fakadt. A bolsevizmus elleni harc szoros fegyverbarátságol \'is .létesített a magyar és olasz csapatok közölt, annál is inkább, mert a kél nemzet katonái a keleti arcvonalnak ugyanazon a szakaszán állnak. A magyar nép, akárcsak az olasz, mélységesen bolseviz-mus-ellencs és a nyugati keresztény civilizációi védelmezi, mint az olasz.
A Corriere dclla Sera vezér cikkbon foglalkozik az olasz külügyminiszter budapesti láto-
falásaval és a többi között cze-ct irja : .
Senki sem mondhatja, hogy Ciauo gróf és Iíárdossy miniszterelnök találkozása csupán helyi jelentőségű volt. A találkozón elhangzott pohárköszöntök megmutatták, hogy ennek az eseménynek nem csupán Magyarországra, hanem az egész viliágra szóló jelentősége van. Bárdossy miniszterelnök a szabadság közös eszméjében jelölte meg a két ország együttes numkajáifítk szerepét. Ez a szabadság azonban nem az úgynevezett demokratikus szabadságban kivan megnyilvánulni, hanem abban, amely minden népnek megadja, hogy szabadon fejlődjek és gyarapodjék és szabadon kifejezésre juttassa a maga érzéséi. Ezt a szabadságol a reakciós angolszász hatalmak akarták megtagadni tőlük. Az olasz lap a továbbiakban (anno gróf kijelentéseiből\' idéz. amikor hangoztatja, hogy a magyar és olasz nép a nyugati civilizációért harcolnak és a nyugati civilizáció ősi, törté* nelmi és erkölcsi hagyományait és a vallást védelmezik. Ezért kell a háború céljait magasnak és döntőnek minősileni. Az olasz —magyar barátság beleilleszkedik a hatalmas európai harer ba és igazolja, hogy a két^icm-zcl együttes küzdelmét csakis a közös győzelem koronázhatja "\'cg. ; , í
Ebben az óvben ujabb száz községben épül bekötőút
— (Czaplk Gyula. dr. veszprémi püspök a Dankó Pista Tarausag tagja)
A nrágyar nóla- és dalköltísztt apoltát és terjesztését (áijáut kitűzött országos I)«nkó Pista Társaság Cxapik Hyil* dr. veszprémi mtegyéspüspökűt agyháogu lelkesedéssel tagjává válasz, tolta. \' i i . i
— (Rendezik a Balatoni Muzeumot) .
A Közgyűjtemények Országos Fő-í«togyelciséfc« elhatározta a keszthelyi Hallom Múzeum rendezését ?3 ebből a célból több szakeniLe.\'t fog kikül-jeni. líSsŐJK\'k dr. Csalog József, a szaksiárdi ToSnaygrnieLei. Muzeunj igazgatója érkezeit meg Keszthelyre »z igen gazdag őskori anyag Kiváboga-tására a lilásra, valamint u tanulmányi raktárba kerülő anyag •[. helyezésé végett,
— (Csáktornyára mennek a keszthelyi tcv«ntek>
A keszthelyi l.ovento Egyesület el-oóko, Ancsányi Sándor le,-vt-e vettu. hogy a \'keszthelyi lovonléKU húsvét-kor íiviszi Csáktornya, a, hogy a Készt Jiüíy és Csáktornya közóUi barátságot eimélyitsc, másrészt liogy u iiaveuték uiegjsme.jék n Zhsyt** ősi váiáu A terv szeriül 200 ItoventJ venne résjl a kiránduiilson, akik » költségeket he. isnkénl maguk gyűjtik össze.
— Stefániái ét Láexlófy Margit kétzongorás hangversenye hétfőn >/i9~kor tesz a Vöröst Színházban, a nagykanizsai tüáóbeleg-ottfion javára. {:)
— (A Balatonon uj vitorlás-, típusi vezetnek be)
amely tulajdonképpen néniét hajó-típus és kimondottan iljusági joAv szelepét fogja nálunk Letölteni. 10 négyzetméte.es vitoi^iclufclü, biztos, egyste.ü szenélésü hajó, kiviilóan al-k»Uuias sze.epére. _ ;
— (Eltűntek)
Köles Pál 39 éves, ev. yastásu gyárimunkás, román katonaszökevény áit-tujidó tartózkodási helyéül a hatóság « zalai Káptalanfa községet jt\'Ióite ki. Kejcs még szopleinborben. eltűnt a községből és azóta nyoma veszett Felkutatására és vlsszatoíoncolására uz intézkedések eddig eredményre nem vezettek, — Hasonló módon tant el Szabó üy. András román lionos katonaszökevény, akinek Somogyfajsz volt kijelölve tartózkodási bolyai.
A rendszeres bekötőút építkezés négy évvel ezelőtt indult meg 30 millió pengő hitelkerettel. Az állami hozzájárulás arányában vetlek részt a torvényhatósjgok is a bc-oiöut építés költségeinek fedezésében, A 3j mill.ó pengős hitelt az eiedetí terv szerint 5 év aialt kellett volna lelhaszná ni, de főként az orazag megnagyobbodására való tekintettel gyorsabb ütemben és szélesebj körben fylylaiták a bekötőül épiikezé-seaet és tddig már majdnem teljes
egészében felhasználták ezt az ősz-szeget.
A kereskedelem- és köz\'ekedéa-(Igyi kormány természetesen továbbra is folytatni kívánja a bekötőút építkezéseket, mert ezzel biztosítani le-liet a kiépített u tal nem rendelkező községeknek a közúti hálózatba és jgy a gazdasági életbe való be-k.pcsolódasát. Éjből acélból 1942-beu ujabb ö millió pengőt biztosított a kereskedelem- ea Közlekedés-ugyi miniszter a tői vény hatóságuk-
nak bekötőül építésére szolgáló állami támogatás cimén. Ezt az ősz-szeget, továbbá az emiitett külön 30 millió pengős beruházási hitelből még lendelkezésre álló összegat és az ennek arányában történő törvényit .tőságl ii :ziá\\ hulási tekintetbe véve, az elgondolások szerint ebben az esztendőben 460 kilométer be-ko.Out építése váll szükségessé. Ezzel kereken ujabb 100 község Juthat az Idén bekötőúthoz. Ha ezt a programot végrehajtják, 1942 végére a kiépiteil bekötőutak hossza 4215 kilométerre, a közüli hálózatba bekapcsolt knzfég k száma pedig 1453 ra emelkedik. A jelentős Ősz-szegek felhasználása figyelemremél ó fog alkoztaiást Is biztosit a mezőgazdasági lakosságnak.
— Még kaphat Ügyet Stefániát és Lásilőfy Margit hétfői kétzongorás hangversenyére Szabó Antalnál 1—4 pengős áron. (\'.)
— (Védjük meg kutyáinkat)
A Magyar CserkészszdvWaég Alttat. vfidö Főbizottsága arra kért «z eb-In «jdonosokut, hogy a most folyó Összeírás és az esedékewé yáAJ adófizetés mialt kutyáikat ne le.ryék ki. A kutyák egész éven ál vníló hősége* ragaszkodása többszörösen megéri a rájuk fordított kiadásokat.
— (Megverte az édesanyja.!)
Egész BAntornya fcuháljorodott azon a támadáson, amelyet LutAr Ivón bán-tornyai fö&imüvcs követett el 70 éves édesanyja (Síén. A mutt év nyarán a íöldjín dolgozgató Lulár Józsefném támadt egy örökösödési ügyböí kifo. ryólag Iván nevű fia, flllegelni, rugdalni, majd fojtogatni kezdte. A íe*-reuesét\'jen édesanya ájultan maradt a he-lyszínen és nyolc napon tul gyógyuló sérülést szenvedőit, özv. Lutár Józsefbe föSjölcnttséie febnenő ágbeli rokon énen elkövetett súlyos -vm\\i; sértés miatt vonták rejedösaC\'gre a fiut. A járásbíróság I.utár Ivánt jogerősen 20 napi fogházra változtatható 200 pengő pénzbüntetésre ítélte.
Sportoktatófilm a Nép Moziban
Vasárnap délelőtt a kanizsai levente és diákUjuság, v;ii uh ni a levente tesU-nevelő és ve.«tŐinek jelenlétében mutatta be llotló Jiinos UB.tnevetési Lanár aLléUkat Sjioitrtlmclőadását. A nagy-s/uia \\e,ités köz e;i szakszerű magyarázatok egészilették ki a műsort, amely az atlétika lteiysti aikuJtnajtá-sáról és fontossúgáről szolt. Az előadásnak nagy 5]ke>c volt. Holló János ügyes elöudását még lőbb hasonló i\'iőadást kó\\etei a Levente Egyes ölet
>portszako5zt,ilyának rendezésében. — tizek a i&i spo.telőadások nagyban elömlik városunk egészséges sport. lOjiődéSél nini «11 ágban.
I j áa IparoaofcaAl enazease se I |
ö
ZAJUAI KŰZLÖN?
1942, január 19.
fFaJ(rlA\'ái a 3 oldalról)
pán csapatok folytatták elönycH múlásukat a maláji félsziget nyugati szakaszán és elfoglallak Patian Bezárt, Johoretól nyugatra. (MTI)
Róma, január 19 Vasárnap Mál ta-sz igeien négy ízben történt légiriadó. Olaszország háborúba lépése óta Málta-szigeten összesen 1300 ízben volt légiriadó, December óta több, mint 300-szor rendeltekéi a légiriadót. (MTI)
RaoaavaU hatáabSrit hlbtivMh
Washington, jnnudr ií) Kormánykörökben irt hiszik, hogy » kong\'esszusban méri a hét folyamán több oírynn Javaslatot fofmak megvitatni, amOry«knek az a colja hotfy ítoo\'eiOlt elnök hatáskörét a háború tartamára kibővítsék. A bel»r;eszie:t Összes indítványt egyesitik ás ugy ter-Jesstlk b«. (MTI)
A brit azahaxarvaxtUk gyülé-$én JlnnepuHóh" a axov/et azakaztrvaztH tagokat
Amszterdam, január 10 Vasárnap délután a\'hrjt szakszerve. mag nagygyűlést tartottak Londoa-b«n, amelyen megjelentek a szovjet szakszervvel! tagok, akiket — műit ¦s angoG hírszolgálat mondja — let.
ke-.*n önnepeMek, A gyölísen olyan értelmű határozatot hoztak, hogy a
(•ható legnagyobb mennyiségben kell termelni a hadfszert • a Szovjetunió számára.
A gytfés résztvevői BrtnMvfll avttatko* zatot adtak ki. A gyűlést nz internacionálé hangjai zárták be _ mondja *s anrol hírszolgálat nyomaték >san.
(MTI)
Amszterdam, január 10 Ae *ngol hírszolgálat soronklvúl je-lenll, hogy Burma miniszterelnökét letartóztatták a brit halóságok. (MTI)
Rio de Janeiro, január 19 A rioi értekezlet titkári hivatalához 46 javaslat érkezett be. Panama, Kuba azt követeli, hogy állítsanak fel gyüjtötábo-rokat az ötödik hadoszlop számára. Chile azt kívánja, hogy járőr-szolgálatot tartsanak fenn az amerikai vizeken. Uruguay azl indítványozza, ne tekintsék nemhndvjselőknek azokat a nemzeteket, akik aláírlak a 2G nemzet nyilatkozatát. Mexikó. Venezuela, Kuba, Kolumbia, Costarica és Bolívia azt indítván, >zzák, hogy csatlakozzanak a 2(i nemzet nyilatkozatához. (MTI)
Lapzártakor érkezett Wavel tábornok lemondott
Tokió, január 19 A Nisi-Nisi jelentése szerint Wavel tábornok a Csendes-óceán déli részén működő szövetséges erők főparancsnoka, aki Szingapúrból útba van Ratávia felé, a szövetséges hadak kétségbeesett helyzete miatt benyújtotta lemondását. Tokióban
híre jár, hogy az uj főparancsnok már útban is van Angliából; hogy átvegye a távolkeleti szövetséges csapatok főparancsnokságát. Churchill igéi-etet tett az uj főparancsnoknak, hogy biztosítani fogja az ember- és lőszeranyag állandó Özönlését távolkelet felé. (MTI)
DRÁVAVDLGYI
WlUHOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ R-T.
sxaknerü f ¦ I «11 igo s 11 és minden villamos kérdésben Csengary-ut Sí, telefon 294.
Aramsxámlék fizetése, reklamúolök, hlbsbs jelentések
Smár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Bgyjüítrombolt orwr ptaoílkocil (I-oto ]i, D, V.) ^
UNGER-ULLHANM El .EK És TÓTH
VASKERESKEDÉSE - NAGYKANIZSA. ,ra
Hofherr-Schrantz - Clavton - Shut tleworth
Magyar Gépgyári Művek Rt. Nainkanizsa és környéki képviselete.
Kirid
állandó ;,\\(\'\\-.o:--.r.,\\-n<A !.,ílUö/tif ,i ">l. JB
Budapest I. motorán
fl.40 Rbresttfi, tomo. — 7.00 Hírek, közlemények, étrend. hanglemezek --10 00 Hirek. — 11.10 Nemzetközi vi* ialiősrolgálnt — Í2.00 Déli bararjg. sió. - 13.40 Hirek - 1320 Időjetlés, ióTljárát- és vízállás jelentés. - 14,30 lUrtk. — 14.45 A rádióműsor ismertetési, — 15.00 Aríolyamhlrek, piaci árali élelmiszerírek — 16.45 Időfélz*, tdöjárásjeientés, hlrok — 17.00 Hirek ft-ovák és ruszin nyelven — 19.00 Hírek magyar, német és román nyel van. - 20.00 Hírek fBudapest II.) -21.-10 Hlrék, idfijárásjeientés. — 13 00 Hirek német, olosa. angol és francia njflren. — 24.00 Hirek. BUDAPEST L
10.15 Sorakoztató z"ne. — 11.20 Dó. bussy; Gyermekkuckó, szvit. — 11.40 Fefolv-isás. — 12.10 A Lég»fflf l\'u-vószOrfekara. — 13.30 Honvédőink üzen nok. A Vöröskoioszt l^jtársl rádió\' szolgálata. — 13.45 nádióienokar. -15.20 SzomoS\'tnyi János énekel. 15.40 Hongkong, * brütek utolsó báM-tyája Kínában, irta Se. Kiüli G«huuuh. HangleCvetel, — 15.50 Szlrányi Jáuos zongorázik. -- 16.15 Gyermekdéaután,
17.15 Rapi-KráSak JOnö orgonál. — 17.40 Dr. Kishady Gábor útirajza — 18.10 Meaea Béla-zenekar. — 19.20 Kiss Tamás előadása. — 10.55 Uray Margit magyar nótákat zongorázik. — 20.10 illegi jó disznótorok*. Tersánsz-ky Józsi jenő és ifj. Babrik János vidám er.öáriása gilárkisóieltel. — 20.25 Wagner! Tannliflusor c. daÖ:iiúvének II. felvonása. Az Operaház január 18-i előadásának kózvejtéso. — 22.10 So-vinszky László szalonzenekara. — 22.35 Magyar Revü Tánc;.enekar. — 23.25 Rácz József cigányz-Onekara. -- 0.15 Őzen az otthon. A Vöröskereszt bajtársi rádiószcftgáíata.
me0hivó.
Klikomárom és Vidék.) KosségI Hltal-SKSvatkssst 1942. február l-On délután 3 órakor tartja saját helyiségében
melyre a tagok az alapszabályok 33. 8-a értelmében meghívatnak.
Napirend:
1. Igazgatósági és tel (lg velő bizottsági lolontesckaz 1941. évi üzletered monyról
2. Zárszámadások megvizsgálása és a letmentvéoy megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. tiszta jövedolomről való rendelkezés.
5. Három Igazgatósági tag választása.
6. Indítványok.
1941. január 1-én s taeok száma 1349, részjegyek száma 5572V*. Az év folyamán belépett 15 tag 65 részjeggyel, kilépett összevonással 5 tag 3s,a részjeggyel. Maradt az óv végén 13.-.9 lag 56t4\'/í rísz-jeggyel. Az osztalék 67o. A felügyelóbl-zoltsag ihat megvizsgált mérleg a l(Öz-seghásáníl kifüggesztetett, mindenki megnézheti.
Klikomárom, 1942. január 14.
in
l\\r. tgugatóiág.
meghívó.
Muenkllzl T\'rmény-ás Á«-u«-W-kesltő SzOvetkezet Csáktornyán folyó h6 28-én déUl&tt
a Caáktornyal Muraközi Takarékpénztár R.-T. Szent László tér 5. k. alati helyiségében
rendkívüli közgyűlést
fart, melye a t. üzletrésztul\'jdono-sokat tisztelettel meghívja
az Igazgatóság.
Tárgysorozat;
1. Az alapszabályok 5. és Í7. §*nak módoiiltága.
(Az üzletrészek tolyó hó 25-én dall 12 óráig a Csáktornyai Muraközi Takarékpénztár R.-T.-nál letétbe helye-zendők) m
&PRÓHIRDETf 8EI
sflffuteleátiTl azonnal felvétsek. — Bslthyány-u. 3 173
AílAS VÉTEL
6-, vagy 12 siemélyes uaüufi étkéex-
tmUt sflrgősen vennék. AjAnlatohat .Földbirtokot* lellgéte a kladúba bérek. 175
Jóknrbtn ,levfi akatztús fehér szekrényt vennék. Clm a klidóban. 171
7 égőt ctllllr, 1 kézikocsi, 1 talfc^u •ladú. Deák-lér 11. 178
LAh^5~ÜZlJrTrIELYlSÉQ
Hót aaoba azonnal kiadó Bsbichiy Oyörgy utca IS. alatt 131
Nentaatlxlat berendezéssel iionnal áladó Bővebbet UAnokszcntgyörgy, l\'ű ui, templommal szemben. 167
Efiy-i vagy kólSKobóe ömkomtoitot Isbást keresek. Dcuc Béla textilkereskedő.
177
Egy buloriiélkllll Biobsi hareeek azon-iinlra. LdKl konyha nélkül la. Cini: Subicw ldvánní, Cseageiy ut 30. 176
ciofamvzúmn szétakozhalih
y-M.(M \\ 02LÓNY
COLI riKfti NAPIkAt*.
Klsdja: l,KBiUBiifi,ii1jlR.T. N.gykaiiítU-. Feíelós kiadó: ZaltlKarsly.
Nyomatott-
B „Kiiiaaijasaat H; T. N*nyk*nlz#a" HyaatdSJafMS. Naayktnizajn,
(NyanaAi.rt "1-Í-1"i z«!pi K«r*^
82. évfolyam, 15. Mám,
Nagykanlis», 1848. január SO k»dd
-Ami 12 fmmr.
.» . 4*.h S \',. ....
ZALAI KÖZLÖNY
Stojílioaílíais kiadóhivatal i FM & (sitt. ».i,Ui.ll. d*. kWUWil Mafea retm
¦«wiiua wkbm «tata*
POLITIKAI NAPILAP
peieíös szericesztö: barbarli* lajos
Kl»W*«l in: 0f7 htawn» 2 wil SS Mi
aee>odAvrfl 7 peoeA 20 fillér. K^vtd nám : Uétiöznap 12 ÍI1L, ttainbetoa Itt ti
& házasodási bölcsBn
Az újév a magyar szociálpolitikai intézkedések körét jelentős újítással gazdagította. A uj. kir. belügyminiszternek n házasodási kölcsönről szóló 1100/1911. B. M. számú rendc-lelc isinél hatalmas lépést jo-lení annak a kormányzati programnak megvalósításában melynek végcélja az alsó népréteg gazdasági, szellemi, erkölcsi felemelése utján a társadalmi egyenlőtlenségek kiküszöbölése Ós a népesség szaporodásának előmozdítása. A házasodási kölcsön elhárítja az akadályt azoknak a házasulóknak-az útjából, akikben az egészséges házasélet fizikai és erkölcsi előfeltételei megvannak, csupán a szükséges anyagiak hiányoznak s ezzel lehetővé teszi uj, életképes s a nem-zct szempontjából érlékcs családi tűzhelyek alapítását.
A statisztika azt bizonyítja, hogy éppen a kisjövedelmű, szerényebb anyagi ¦eszközökkel rendelkező társadalmi osztályból kerülnek ki azok, akik kellő időben, tehát abban az életkorban kötnek házasságot, amely nemcsak ogószséges uj generáció életrehivásárn, de czsk felnevelésére is alkalmas. Eddig a közös életút kezdetén álló fiatal házasulok azonban legtöbbször és termoszét szerűen legfeljebb üzL a minimális keresetet tudták maguknak biztosítani, mely elsőrendű életszükségleteiket .serényen fedezte ugyan, arra azonban már nem volt elegendő, hogy a házflsélothez nélkülözhetetlen beruházásokat is fedezze. Nagyon sokan válaszútra kerültek így. A gyengébbek, vagy alacsonyabb értelmi és erkölcsi színvonalon állók tultct-ték magukat az isteni és emberi lörvényoken: együttélésükön és annak gyümölcsein így nem is lehetett áldás. Az erőseh-bek, magabizók, értelmesek viszont kénytelenek voltak házasságukat már terhes adóssággal, keresetűk teljesítőképességét meghaladó részletfizetések vállalásával kezdeni, amely azután ji gyermekáldások nem \'jelentéktelen anyagi terhét is szá-rnitv;.. súlyos1 anyagi nehézségekben jelentkezett és sokszor »icgkeserítette„ sőt felborította a családi életet, de legalább ís awvi vésetett, hogy a szülők a jiyor.nekáldás korlátozásával ig\\ ekéztek anyagi helyzetükön javítani. 1
A házasodási kölcsönnel — a melye1 fez év. január hó 1-élöl lehet kérelmezni 7- -ez a helyzet megszűnt s megszűntek azok 1 \\cbzelyck. is. amelyeket az amvgíak hiánya erkölcsi és nép száflórodási téren muaáJMurej
Keit el vezért á bor nagy ma délben Budapestre érkezett
A fellobogózott Keleti-pályaudvaron a honvédelmi miniszter és a vezérkar főnöke fogadták az előkelő német vendéget — A kemény, hideg IdÖ dacara nagy néptömeg várta Keltei megérkezését
Róma népe ünnepélyesen fogadta a hazaárkező Cianot
Budapest, Január 20 I Keltei Vilmos német vezér- ! tábornagy a m, kir. honvédelmi! miniszter egy év előtti látogatásának viszonzására ma délelőtt különvonaton Budapestre érkezett. A Keleti pályaudvart, valamint az állomás előtti terel Kei* tel érkezése alkalmából ünnepélyesen feídiszitették. Keiteí vezér tábornagy fogadására megjelent Bartha Károly vezérezredes, honvédelmi miniszter,
Szombathelyi Fercuc vezérezredes, a honvédvezérkar főnöke, a tábornoki kar több tagja és több íuagasrangu honvédtiszt. Német részről megjelentek a fogadtatáson Jago\'w követtel az élen a német követség beosztott attaséi, valamint egy német tiszti küldöttség. A pályaudvar előtti téren díszszázad sorakozott fel zászlóval és zenekarral. A nagy hideg ellonóre
hatalmas tömeg gyúlt Össze
a német vendég érkezése alkalmából. Koítol vezértábornagy különvonata 11 óra 50 perckor . gördült be az \'ünnepélyesen fel- , díszített pályaudvarra. Kilel vezértábornagy marsallbotjával 1 tisztelegve szállt ki a vasuli ko-CStbÖl és Bartha Károly honvó- \' delmi miniszterhez lépett, aki- j vei szívélyesen kezet fogott. Ezután Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a hun véd vezérkar föllökével fogott kezet, majd üdvözölte a fogadására mogjo-
lent hon védi is»teket. A zenekar a német himnuszokat játszotta, amelyeknek hangjai mellett Kellel vezértábornagy ellépett a díszszázad arcvonala elötl. A zenekar azután a magyar Himnuszt játszotta, amelyet a vezértábornagy tisztelegve hallgatott. A Himnusz olhnngzásaiitán Keltei vezértábornagy Bartha Károly honvédelmi miniszter társaságában gépkocsiba szállt és szállására hajtatott. (MTI)
Clano kuliigyminlazteHt Ünnepélysaiain fogadták Rómában
Róma, Január 2(1 Clano gróf olasz külügyminiszter ma reggel fél 10 órákor budapesti útjáról megérkezett Rómába. A pályaudvar előtt hatalmas tömeg verődött Ősz-\' sze, amely meleg ünneplésben részesítette. Fogadására megjelentek a magyar követség tagjai, a római német nagykővet, a\' fascisla párt főtitkára, Róma kormányzója, valamint még sokan az olasz miniszterelnökség és külügyminisztérium kóiwise-leiében. Az üdvözlések után a külügyminiszter és kíséretének tagjai, valamint a Budapestről hazatért olasz újságírók a legnagyobb megelégedéssel és melegséggel emlékeztek meg budapesti látogatásukról. A külügyminiszter ezután elbúcsúzott ős a közönség lelkes ünneplése közben a varos felé hajtatott.
(MTI)
Japán ké?re került Tavoi, a burmai síéntermelő központ
USA japánellenes nyomást gyakorol Rióban a délamerlkai államokra — Szingapúr polgári hatóságai a város feladását kívánják a katona) parancsnoktól — 60.000 főnyi brit csapat védi Szingapúrt — Wavel Is teljesen reménytelennek látja a helyzetet
Berlin, január 2o Kelieten a harcok most főleg azért folynak — mondja a német véderő főparancsnokságának szolgálatot teljesítő tisztje —, hogy a hadsoreget átsegítsék a szigorú téli hónapokon. Olyan kiindulási állást foglalnak el tehát a csapatok, amely a jövendő támadás számára a lehető , legnagyobb sikerrel biztat. A későbbi nagy támadás szempontjából értékes az a körülmény, hogy az ellenfél a most
folyó harcokban egyre isméiéit támadásai során a legsúlyosabb véráldozatokat hozza. Árok a hadosztályok, amelyek ma a német vonalak előtt elvéreznek, hiányozni fognak majd az ellenfélnek, amikor döntésié kerül a sor. (NST)
Halfayánál aemmt hadianyag som került ax
angolok kévére
Berlin, január 20 Az észak afrikai sivatagi arc-
vonalon német zuhanóbombázók a tengelycsapatok állásainak déli szárnya előtt hatásosan bombáztak brit jármüvekéi. A sivatagi ut mentén a repülőit táborozó csapatokéi is bombáztak.
A halfayai állás feladásával kapcsolatban katonai részről a következőket közlik az NST-vel:
A német és olasz csapatok példáttan szívóssággal a le%utol-ii\'\'í)!v(-it/ii, nz 5, nMft\'iin)
lett. Ez a kölcsön nemcsak\'azérl neir. jelent terhet a házasfelek ic, mert kamatmentes, de azért sem, mert még á havi 1 százalékos törlesztést sem kell íixcíiiiők azoknak, akik a Iiá-zasf,á<L (iilu^limUéppeni célját
felismerve s a nemzet: érdekeit megértve, keltő számú utóddal ajándékozzák meg a hazát. A gyermekáldáaok ugyanis egyben a kölcsön tekintélyes részének négy gyermek születése ese-léu az egész összegűek ¦— filftir
gedóséi jelentik.
Ezzel az Országos Nép- és Családvédelmi Alap .halósugara - melyből a házasodási kölcsönöket is folyósítják - lényegesen bővült. Az Alap alig másfél éves [exuiájlásu óla » sokgyijr-
nitikss «cutadok ezreinek nyújtott eiistenciál jelentő támogatást, most.emellett uj.feladatává vált a/., hogy életképes, egészséges és terebélyes uj magyar családok alapítását segítse elő, tegye lehetővé. Éppen ez utóbbi cél indokolja a .kölcsönben részesíthetők körének bizony qs-íoku megszorítását, mert a hang suly nem a házasságkötések számának emelésén, hanem a nép-szaporodás előmozdításán nyugszik. Ebből a szempontból természetszerűen elsősorban a fiaiul és egészséges egyedek egybekelését ktHl lehetővé tenni, ezért mondja ki a rendelet fel-feleiként mindkét házasuló félnél a 32 éves felső korhatárt, ezért áHitja további előfeltételként az egészséget és a fedhetetlen erkölcsi előéletet. Kevesebb szigorral szabja meg a rendelet a kölcsönben részesíthető házasulok vagyoni és jövedelmi határát, amikor lehelövé teszi hogy ?000 P értékű vagyonnal és JOU pengős együttes havi jövedelemmel bíró házasulok még részesülhetnek a házasodási kölcsön kedvezményében, nyilvánvalóan azzal a célzattal, hogy egy kis lakóház, szerényebb állás, vagy közös keresel ne állja útját az egyébként reászorult házasulok ilyen megsegítésének. Az Országos Nép- és Családvédelmi Alapról szóló 1940. évi XXIII. tc.-ben lefektetett célt hivatott a rendelet szolgálni továbbá azzal, hogy a mezőgazdasági népességből és sokgyermekes családokból származó házasulóknak előnyt biztosit a kölcsön elnyerésében.
Az uj intézkedés tehát céljának — az egészséges népszupo-rodásnak ~ szolgálatán felül telítve van nemcsak szociális, da fajvédelmi és erkölcsi tartalommal.
A vármegyék alispánjai és városok polgármesterei a hozzájuk beérkező kérelmek elbírálása alapján rövidesen megkezdik a kölcsönök folyósítását. Ettől az időtől kezdve megszűnik az a gyakori akadály, mely eddig olyan sokszor utjál állta a kól egymásnak teremtett emberpár egybekelésének, de egyben megszűnik annak lehetősége is, hogy életerős emberek anyagiak, vagy megfelelő támogatás hiányával indokolják terméketlen ételüket és kötelességmulasztásukat a nemzettel szemben.
Az állam isméi segítőkezet nyújtott népünk egy jelentős rétegének, annak a néprétegnek, amelynek szent és magasztos hivatása a magyar jövő, az uj, erős magyar nemzedék biztosítása. Soha talán nagyobb szükség nem volt sok-sok kis magyarra, soha nem függött talán nemzetünk léte és boldogulása jobban attól, hogy tiz, husz, vagy ötven év múlva hányan leszünk, mint éppen a mai időkbon. Hisszük, hogy a magyar anyák valamennyien s elsősorban azok, akiket a Nép- és Családvédelmi Alap juttat családd tűzhelyhez, magasztosán szép hivatásukat olyan kötelesség-tudással teljosítik, amilyen kö-tclességtudás a magyar asszonyoknak századokon át mindig sájáfj> volt, ^
_____ :>t> OhHÍ
A honvédek Muraközbe való bevoniásának évfordulóján állítják fel az Országzászlót Csáktornyán
A városház előtti téren kerül felállításra
Csáktornya, január 20 Saját tudósi tónktól; Megírtuk, hogy Csáktornyán az or-szágzászTóbizottság alakuló üléséi tartotta és Nagykanizsán már készül is az országzászló. Az üléseu hosszúbb vita tárgyát képezte a kérdés, hová állítsák fel az országzászló emlékművet ós melyik napra tűzzék ki a felszentelését.
Voltuk, akik a lonijr lom «lölti torét választolták, mások pedig u városház előtti teret, egyesek a tűzoltólaktanya helyét ajánlották, Végleges határozatot nem hoztak. A tűzoltólaktanya ugyanis azért nem jöhet szóba, mert először fel kell építeni az uj lukianyát. A templom előtti és a városház előtti tér kérdésében szavazásra került sor. A többség a templom előtli tér melleit szuvazott, de a kivitelezésnél több mint valószínű, hogy mégis csak a városháza előtti lérség fog tekintetbe jön-
ni, miután a piacot más helyre fogják majd áttenni és a mos. tam piacteret szépen parkosítani és kiképezni. A templom előtti térségen való felállítás nehézségekbe ütközik, ami a városháza előtt nem áll fenn. Az országzászló emlékmű felál-lilásához szükséges kb. 2500 P előteremtését társadalmi gyűjtés utján fogják megszerezni. A gyűjtő-bizottságban benn vannak többek között dr. László Iiéláné, Kollurits Ella, Nagy Károly polg. isk. igazgató, Kirch-feld Károly építész, P. Fekete Géza honvédllelkész, P. Muray Frigyes ferences áldozár, dr. Horváth Athanáz hittanár, Szálai László tisztviselő, Mekovec Ignác iparosmester, stb. A gyűjtésbe a MANSZ-csoportot is bevonják,
Az országzászló felszenteléséi április 10-ra, a magyar honvédek Muraközbe való bevonulásának évfordulójára tűzték ki, amikor nagyszabású hazafias ünnepélyt rendeznek. (H)
Az iparosok biztosításáról szóló törvénytervezet
rokkantsági. Öregségi, özvegységl és betegségi segélyt kíván juttatni a kézműveslparnak
A tervezet szerint az iparosok öregségi biztosítására külön biz-
Az Ipariestületek Országos Központjában, Ismertették az önálló iparosok biztosításáról szóló törvény tervezetét. A központ 105*000 önálló iparos életkorstatisztikai adatait vizsgálta meg, figyelembe vette a külföldi törvényhozások idevonatkozó adatait és eredményeit, de legfőképpen a hazai iparosság kívánságait. Rövidesen, szak-értekezlet, majd még c hónapban a központ közgyűlése foglalkozik érdemlegesen a tervezettel.
A törvénytervezet kiterjed az önálló iparosok öregségi, rokkantsági, őzvegységi es árvasága1 kötelező biztosítására, valamint gyermekpötlékra, gyógykezeltetés! és temetkezési segélyre. Ezenkívül gondoskodnia kell a biztosításra már nem alkalmas, elöregedett, vagyontalan és ke-resetképtelen iparos aggkori ellátásáról is. Az önkéntes biztosi-lás rendszere sem hazánkban, sem külföldön nem vált be. Nem váltak be a különböző ipa* rosnyugdijegycsülctck sem, u melyek helyi viszonylatban igyckezlck a kérdést megoldani.
losító intézetet állítanak fel. Az intézet számlájára átutalják az önálló iparosoknak alkalmazotti minőségben szerzett járuléktartalékát. Később ennek az intézetnek keretében kell megoldani az önálló iparosok gyógykezelését, betegségi és balesetbiztosítását. Az uj intézet és meglévő társadalombiztosító intézetek között szerves együttműködést kell biztosítani arra az esetre, hu az önálló iparosból isinél alkalmazott lesz.
Az 50 éven felüli, biztosításra már nem alkalmas, megrokkant, beteg, kereseíképtclcn és vagyontalan iparosok agg-kori ellátására országos segélyalapot kell létesíteni és erre az alapra minden ipartestületi tag havi 20 fillért fizet. Az ilyen ellátásban részesülő iparosok semmiféle biztosítási járulékot nem fizetnek. Az aggkori segélyt havonként folyósítják.
Öregségi járadékot kap 65. életévének betöltésétől minden önálló iparos, aki 10 teljes évnek megfelelő 120 járadékhónft-
Január 20-22-ig
VÁROSI MOZGÓ K*M> «e#tf«, —__ csütörtök
í?L2* ?5 LHS2 lZl%lliL**L
AKI AZ IOAZSÁQ0T KERESI Aktuális világhifadó
Előmddsok kezdete S, 7 éa 9 órakor.
BAZÁR UDYAR,
Teltiou *-**. ÍM
Legszebbet ;: legolcsóbban 1
pot fizetett be. Rokkantsági járadékot már 5 évi biztosítás után kaphat az iparos. Az özvegy a járadékok 50 százalékát kapja. Az árvák 18. életévük betöltésóig a járadék 30 százalékát, a f ól árvák 15 százalékát kapják. j
A katolikus munkái-ifjúság szlnlelöadása
Szeretettel Icisérjok ngyelomiasl a
kaicükus dolgozó Ifjúság saorvexésót, vafflíísi, kulturális tevékooysetíút és tfl-kólciesiltfsere v*4o dicséretet törekvő. sí"í. Azért ÖriMünk, Amikor rlöretoré-\'sökben a Tegazcleiebb ny^iposság e*é ióplck és ax ipartestolot dinxlermebf« ni*tjicmlev.lLk műkedvelői szinelü«dá-siiknt V. Dávid XÁVér l\'e.onces ieÜLtaz avatott vejMéve rrntfétt.
A megjcOenlek toraiban ott Iittuk a dcfl&uíü Ifjúságért mindenkor «ikr» sziíló ÍC«iicicnd lelket (». Gulyás Gallert p.Ulbáno-ttt dr. plcHftr Emii főiskolai tanárt, l\\ FarkM Horváth Valér III. rendi Igazgatót, Klo Ferenc Igazgatót, Ilalogli Árpád iparostanonc-IskoJai igazgatói, Ml>. Színre karolt Püiöskci népszínműbe: Férjhez megy a biró -anya, amely mir a l»h<*iWrrt-> béo B*gy sikert aratott.
A k*d\\*s makcdve&ok nflgy igyeke. retet taiiusltotlitk, liogy u legjobbat nyújtsák. Nem szabad oJi.eaojUui, hogy szabad idejüket, a pihe. m-s óráit ÚQdo^ták lel a Jó agy iSrdtlíól/fii*. L¦ niegujulaltiVk, hogy m"g-átljak: a iitiiyíikot a SM-padon is. A hnflás kóióo-*éjt jól mutatoU \'es sokat tapsolt s sxoiBpJökjiCk. Különösen ki kell «sneX Dunk Gatdag Imre, \';Baláas Ui, Koct»k Annus, Kit tani Maria, Najty Karoitf, Ivánkovícs .Mária, Németh Manci, Viot* Erisi, Kummer János, Csepanyi Elemér, Hfckés László, LWbri lalváj^ lioha lü, SzÜágyi Jolán. Heringn Gyula, I-elkes Jenő, Kuisner Ferenc, Or-báo Rózsi, Hosszú József es Ágoston Ernő játékát. Meg Is érdemelték; * Belke* tapsot. Sikerrel szerepelt az eOtd es második teth-ouás közben az iparos-tanonciskolla le.iny ének kara. Németh. János karnagy stílusos irányítása melleit íjaitok és Kodály müvek esöadá-sávafi.
Csav tovább e-je-j az utón. Ssí**-s«n látjuk hazarias moaootdiilásukat és «erbjc«3 hithüscgúl-et. Megérdefntk » hazafias magym-sitg t«gmte8i»bb-ntsuó lámogstáiat is m,«H..Múk áttását.
n
BÚTORT
tzaküzletben, GABOR mdaaztalosnál
N«jd> lumia**, V*r«BruU-»*l«U KU
Anglia légistratégiai gondlal
Berlin, január 20 Az angol had vezetési politika legfontosabb és Nagybritanniában nyilvánosan is elismert célja volt Németországot több-frontu bábomra kényszeríteni, amely a Kontinens földrajzilag különböző és hadászatilag elválasztott harcterein osztotta volna meg a német haderőt és\'végül valahol döntő mérkőzésre kényszcritelte volna a Birodalmat, Angol csapatoknak a Kontinensről történt elűzése és Európa minden brit kísérlet elleni katonai biztosítása, német megítélés szerint végérvényesen lehetetlenné tette, hogy az angol birodalom mégegyszer megvesse lábát a szárazföldön. Ezzel ellenkezőleg maga Anglia jutott olyan helyzetbe, hogy a brit Empire döntőjelentöségü pozícióit egyidejűleg egymástól tá-volfokvő harcszíntereken nagy erők latba vetésével védelmezze.
A kétoldali stratégiai helyzet ezen kontrasztjából elsősorban a brit légierő számára adódtak komoly nehézségek. Ebből á szempontból Oliver Stewart angol kommentátor érdekes fejtegetéseket szolgáltat azon rendkívüli követelményekről, amelyek elé a többfroníu háború állította az Empire légihaderejét. Az angol szakértő a kövel-kező tényekben foglalja össze állításait :
1. Nagybritannia, az Egyesült Államok és a Szovjetunió fokozott repüIŐgépprodukciója még mindig csekély ahhoz, hogy valamennyi front rcpülőgépszük-ségletét kielégítse,
2. Németország stratégiai pozíciójával ellentétben, amelyet a belső vonal jellemez, Nagybritannia csupán külső összo-kötővonalakkal rendelkezik, a melyek nagyon megnehezítik a brit repülőgépek egyik harcszin térről a másikra való átszállítását
3. Különösen a cscndcsóceáni lér követel sok repülőgépet.
kOlOn asztalokon
maradék árakon
ániiliunk
áruház
Brit repülőgépek átazálütása sok nehézségbe ütközik és pedig nem csupán a külső vonal teremtette okok következtében, hanem azért is, mert Anglia Távolkeleten már elveszítette fontos repülőtereit.
4. A másik nehézség abban nyilvánul meg, hogy Anglia a brit szigetekről nem vonhat cl korlátlan mennyiségben repülő gépeket, mivel a hnjókuravánok védelme sok gépet leköt, másrészt ezek kikapcsolása veszélyesen emelné a hajótérveszteségeket. ;
Ezek a megállapítások az angol légihaderő gondjainak csupán kis kivonatát adják, amelyek német vélemény szerint :! valóságban sokkal nagyobb mé-retüek. Egyben szemléletes képet nyerhetünk az Anglia elleni harcszinlerek szoros összefüggéséről, amelyeknek követelményeit a brit hadvezetőség pillanatnyilag nem tudja kielégíteni.
Német részen különösen érdeklődést kelteit Olivér Stewart nzoh\'megállapítása, hogy a brit légihaderő maláji helyzete kimondottan rossz, amelyen vál-
Festessen Tisztíttasson
VMCSiCS-nai
lozlatni teljesen lehetetlen. A brit szakértő ezzel kapcsolatban határozottan kijelenti, hogy az utánpótlásnak > másik részről ¦ kellene jönnie. (
Ez az utalás kélségkivü.1 egy USA-hoz intézett figyelmeztetés, amelyet a tengeri helyzetiéi kap csolatbun már bevezetett azon Angliában felvetett kérdés, hol kell az amerikai flottának maradnia.
Berlinnek az á meggyőződése, hogy a légiháboruval összefüggő kérdés, \'kinek kell a másikat segítenie , a jelenlegi angolszász háborús tervek fontos problémája.
(UPD)
40.000 pengőt ntalt ki a belügyminiszter a zalai zöldkerflsztes tellnttalás negyedévi lebonyolításának céljára
A m. kir. belügyminiszter a folyó év első negyedére 10.200 pengőt utalt ki Zala vármegy0 számára, hogy ebből az összegből a terhes és szoptató anyáikat, továbbá a 3— lí éves gyermekekéi tejjel ellássák. Azokban a községben, amelyekben a zöldkeresztes védnökök mükődr
uek. ott ez a szervezet bonyolítja le a kiosztást, ahol pedig ilyen nincs, ott a körorvosok irányítják a tej Juttatását,
A kiutalt lejből 850 terhes és szoptató anya, 2200 3 éves, 3200 3—5 év közötti és 4500 0-11 év kőzöl ti gyermek részesül Zala vármegyében tejjuttatásban.
Országos mozgalom Indnlt meg Probászka Ottokár pflspök boldoggáavatásának előkészítésére
Vasárnap dételött 11 Órakor ünuo-pétyes keretek-fcoSotf otsxágos szervezőt fog megoíaVutal az ősi magyar
koronázó városban, Ottokár püspök egykori székl:öiyén, Székesfehérvárott, amtily szervezet azt \'tűzi ki Madatáut, hogy cttökészilse Ottokár paspök bot-doggánvatását. Hogy Ottokár püspök, ket kapcsolatban ÖSszegyüjlse és az egyház itéflele olá bocsássa mindazt, amit Isten jelnek tart.
Továbbá, liogy aatfig is. míg" az egyház Üeücle oltárra emelheti a uagy
püspök einíékét, " nemzet nagyjai között is az egyik \'.c^nagvobbuak, Prohászka Ottokár püspöknek a nO.n-zeltíil kijáró elismerést ís hálál biztosítsák.
A megiOakúló szervezet előkészítő bizottsága, amelynek éln Mozsár Lajos dr. pá|>»i kamarás, theo\'ló\'.iai tanár ál, a január hó 23-én vasárnap di\'l-oiöti ti órakor Széke.)fehérvárotl tartandó alakuló gyűlésié inBghlv min-dcnkit, aki tet-jes lélekkel rttérzi a n->gy gonddtatot és célt a aki a Pro.
hászka Ottokár iránt szivében kitörőt-hclet\'oiHll élő hálát és tiszteltet akarja kifejezni és azt akarja, hogy ez a h;\'Aa és tiszte;*! minél teljesebb és örök-éCela le»\'>on, hogy az alakuló gyűlésen
végsőn részt, fis liiv mindenkit °z eV>-késiUÖ bizottság, hogy buzgóságáyel i\'sut\'. a kőzzék a szervezethez s ennek munkájában részlvév-\' buzgólkodj mait Ottokár paspoN UszteQotének fokozásán és terjesztésén.
Nagykanizsán nincs egye\'ácn katolikus hivő, aki nc Icuno lángleÉkű Üsz, teíöje a szentéieta nagy püspöknek\', aki ncin tevékenykedne és ne eacáV gi\'dod szívvel és látokkeá i*>:doggá-avatdsának t\'Iökészitését.
Nagykanizsán a mozguűoni megtervezését a Szociális Misszió kékfátyok>s ked\\«S nővérei vették kezükbe. A negy-kanizsaiak csapata vasára\'p a reggel 6.27 órakor induló gyorsvonattal indul Székes:ehérvárra. Vasúti jegy 12.80 P. T*lálkozás a pályaudvaron. B\'">v«bl> fe.\'.vi tagosítást a Szooéiis Misszió nővérei ajnak. t t
& zeneiskola matinéja
Faival Kollár Mihály, az Operaház tagja Is közreműködött a vasárnapi matinén
Az első hó Ukrajnában (Foto K, D, V.)
Kerekes Ir\'n tanárnő szereplése a csáktornysl kuHu\'détutAnon
Tartalmas mosóra mKftett meglepetést is nyújtod a zeneis\'koti vasár, n.ipi "iirCjlisa: átutazóban városunkban tartózkodott l-alvai KoHdr Mihály operaházi fog is kÖZnaraúködAtt a tton-soriján.
Zenei arcképsorozat :t, eladásaként Witzeaetz Jofláu tanárnő Schubertről iorlotl gondossn rotépitett előadást, Isme tetve éle-tét és zenetöriéneTjuii je> fatosege?, Részi tesébbtB méltatta a dal me^crehv-lését és ;,z áttaia kialakítóit taekslflus mibenlétét. Valóban ismeret terjesztő eWodás voll és megér-dt\'nuit siket la aratott.
Az előadás után csupa Schubert ünr. cl hallottunk, igy f-molH>an zongorára 1 kézic irt \'fanláziát, raejj-ct Ko.e-ko; Irén és r. I\'ászlor Inna szó-\'.oTaltak inog. E műsorszámért külö-nó.cn liijOása\'k vagyunk, írje.-t a raü tematikája kő^isino t, mjagát az e^ósz miivel Azonban Nagykanizsán még Aligha haUiiatluk. ,
Majd dalok ><övelkczlek WitzenoU Jolán ala|>osan felkészült eröadásábao, «»e"]j el Kei ekes Irén kisért valódi poézissel.
Utána Falvai Kollár Mihály JépeU dobogóra, aki szombaton átutazóban Na^knuizsárá érkezett i<s tetjes n ön-zel\'Jűnúl kósz$éf,esvn vállba a köziM-mükódésl a matim\'n, inrty ify értékes s/áiiiokkai gazdngodolt, Udigrássie. r(.cii hfirou datl fnokell, isöztük p küítönÖSpn nagy sil.o.i aratott ée köz. ismeri HűMődall. A kiérdemelt taps-vihari egy további dal előadásával köszönte nit-\'g. 1:. I\'ászlor Irma kivírtc Rondos iílkaimazkodii-ssiíl, I\'alval KoP. l;ii- Mihály oriíánunia os le;imikáj\'i messze kiemelkedik a ktfe^azokott át. la«ből és. szívesen haShmÓk ői önV<ó hangverseny keretében is.
,e%iaü[]ót zsúfolt W.em közönsége liaSgatla végig.
y/:A osáktornylükulturdálutén H
L\' |U cnfttjak meg; liogy vasánaBp dó\'nl.\'ui l\'alvai KoIUár C\'.sáktornyáu is
ZMM KOZt.ON«.
Jaguar ,a>
Civilt Telefon: 488. csak ELEKESTŐL
(Dermata) ffí-iit 13. n
énekeit, hovn szintén lieugnisszcrűoi utazott át, hogy ott az flCsö Ini»*.,., derulán incgticlegedés folytán kieseit pesti zojiRoramuvésznft zeneszámait pőtc/rje. Csáktornyán Kerekes\'Irén ki-serte. Mindketten viharos tetszést arattak;
A magyar kulturélct érdekében hozott én rípjesmon iktvül om hagyható áOao**ttcésj»égük kúlőn ÍS etísmerést érdernen; hinzen ¦ a déri órákban n mahné\' nS«lt- értesültek csak arról, hogya ntifryw kutturéáet csrtktornvnt etsft éz innveflélyo» rendezésen «zúk-séB van kflzremokftdéSőkWj Ok Tárad-sáaol és áldozatot nem lejtintve az «ho kérő szóra ouz».*Sniil váüalták a itiVolullj sflC;epléa ut\'m a déhitrinj reüépést is. Kerekes Inm magyar szív-))ő} fakadó és valóban magyar honleányi tene 4unáoyn hiszen próbák nelkat isine;eaetr. számokkal kni.it dobogóra lépni — különös clismo-rési és méltánylást órdemea.
Komins írén eddigi érdemeit emlő-kezelni módon g>i|dagi|otta..
Beleárt* terfllfltB 166.000 km\'
Szófia, január 20 Hivatalos helyen most tették közzé\' Bulgária\' területeitek adatait. Eszerint Bulgária a neuillyi béke után 103.146 négyzetkilométerre zsugorodott össze. A krajovoi megállapodás után Dobrudzsában 7726 négyzetkilométert, ámult év elején pedig Macccdoniávül 36.672 és Tráciávaí- 18.308 négyzetkilométert kapott vissza. Tehát az állam összterülete jelenleg 1G5.852 négyzetkilométer. A lakossági 73 százaléka fördniüve-léssol foglalkozik.
mim
Élénk érdeklődés mellett folynak az Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Tenyészállatvásár előkészületei
KösíWnk már, hogy " rnogyar gozd«-sáf(i éOotnek évróU-évie megismétlődő n«Ki" eseményéi: az országos mezőgazdasági kiállítást és icnyészJi bal vásárt az i,tén március 21-től\' 2íl-ig, ¦ húsvétot megelőző héten tartják meg. A mezőgazdasági kíáfflitAs és u \\ete k«|K-íolalos tcnyészállatviisár mcgicu. do/é-sénOk ¦ mai imdkívü\'á viszonyok között fokozott jclAiilösé+,c v*u, nem-csftk azért, mert a magyar mRZŐgaz<la-ság ncin^ticnn tartó JeVntőségét szem-Miiotí, hanem azért is. mert évről-évre
jelentői ebb srer»-|>et játszik » köztfci uyésztésnok inffgíafidO npaátialokkal vétó tflátásáben és iiry az áüulbn Yész-téS niütőségéuek le^üesztósén. .kívül, a tenyésztő kis és nagyobb gazdák üiiyu-«i bofidogtflását is előmozdítja. Ebből a szempontból Tokozott joleiilíiségi.oz jut a tenyéSstfftatvásár a keTmtmagyar. országi, erdélyi és délvidéki rész«k visszakapesolá" kövolkeztél nn, lUdit eiekne\'v minóégA-eg is erős javításra szoruló ;fflattonyészt.Ve rászórj a na<ry számban liiányző apoAUatok joKntAS részéi itt fogják beszBiezni.
A kiállítás .alkalmat nyújt arra is, hogy a kláJEtó tenyésztők ujabb le nyésztési eredmcro\'wíknt az egész or-
szág elölt bemutathassák és egymással ycrsen\\ezhessenek. A nemes versengés ösztönző hatása örvendetesen nyUaüco. zik meg már «z ezévi kiáJlitás előkészületei során is, A lOnyészálTJti.cj,-. Centé:elt január ti-án lejárt batáridejéig ai ország összes jeles tenyés^lei és a népies tenyészet nevesebb körzetei oilyaji nagy számban j-lonlelték be részvél értüket, liogy " Lejelentett álla. lok száma meghojhdja az istállók LA. Toí\'dó fcépességóti Növekedő számban jelentkeztek már a WsszacsaioW lerú. teleknek a szervezett tenyésztési muu-káb" hekapcsofiódott állat tenyésztői is. VégSOCJBS adatokat a kiállításon elfő. gadoll lanyészáitalok számáréit még csak a minőségi fohrlvízsgálul után jel.et majd körölni, unnyi azonban máris bizonyos, hogy az idei lonyész-AHatvásar -keielei minden eVőző évit meg fognak hafJadni.
A budapesti tenyészállat vásáron elő-itíHlhatóan eTlénk keiOilet fesz a jó Apaállatok iráni. A sziikséRlctet növeli a vi&szacsaloBt teni^dk.vásdrta.sainak fokozott l>elcipcsoUSddsa is.. Az apaálla tok je/ontős részének pótlásáról gaz. dáiok a (enyészáaiuU\'dsdr válogatott anyagából Vivánnokv gondoskodni. (:)
AJJuutá* M«JJ«racáttok 1.61Mniimj.uUo« Budapast 1. mŰuatáa
6.40 RbrossM, torna. — 7.00 Ilirek, kostemények, étrend, hanglemezek. — 10.00 Hirek. — 11.10 Nemzclkön viz. jSázőszolgálat. — 12.00 Déli harang-saó. - 12.40 tfirtk. - 1320 Időjelzés, Időjárás- é* vízállásjelentés. — 14.80 Ilitek, — 14.45 A rádióműsor ismertetése. — 15.00 ArTolyainhirok, ns>cl
árek, élelmiszerárak. — 16.45 Időjelzés, kló járás jelentés, )uruk. — 17.00 Hir«k szlovák és ruszin nyelven. — llt.Oü nhek magyar, német ís román nyel-vsw. — 20.00 Hírek (Budapest II.) — 21.40 Hírek, Idő járás jelentél. — 2300 Hírek német, olass, angol é* francia nyialven. — 24.00 Hírek. BUDAPEST L
17.t5 Kstni-KraVk Jenő orgonál. — 17.40 Dr. Kishady Gábor utirajra 1810 MeMss Héti ¦ WSneks r. — 19.28 Kiss Tamás ctfőadása. — 19.55 I.\'ray Margit magyar nólákat zoní>rázik. -20.10 iRégl jó disznőtorokí. Tersánsz-ky Józsi JOnö ós. if^. Iiabrik János
Nata- ém sM0l«f^issi|sosts<si
atkahnl ajándéknak
oserepos ós levágott virágokat, csokrokat egész éven át vehet a rági
Petermann kertészetben
Sitbonr-ntea ff. ÍM
vidám tíoadása gStartóséiel«l. — 20,25 W*Hner: Taanháuser c. daflanávának II. fehwnnsa, Az Opei-aluís január H4 előadásának közvetítése. — 22.10>So-vínszky LdSsM s/alonvawkara, — 22.X) M*g>-ar ROvfl Jiu«»JBne*ar. — 23,2» Ráez Józser eigányíOnolűira. — o.l\'i Őzen *z otthon. A Vöröskereszt 1»^ társi i-ádtószoOgatáta:
Sztrds
VUDAPB*T V
10.15 tládiównekar. — U.20 Korsü László métyhezAdosi játszik. — u.40 Felolvasás. — 12.10 MüvészVJnvezcV\'. — 13.30 Honvédoiak íliennok; A Vörös, ke.e-izt bajtársi rádiószolgálita. — 13.45 nendőnenOkar, — 15.20 líiiczky I.ászló szalonzenekara. — 10.1» I\'eí. oh-nsás. ,
17.15 A Ra/kó-zfnekíir és Slhymninl Miklós láuczeiraküra. — 18 Hatást GyuW előadása. — 18.20 llonvéiünü. tor. — 10.20 Bcrtioi operett- (s Lánr. zene. — 20.15 Autónszerzett nwny-asszony. Vidám zenés hangjáUSc háiont ItílTOnásbans — 22.10 Stórakoztat!) 7,eno. — 0.15 Őzen az otthon;. A Vő-röVkeiuszt bajtársi rádiószoá^jaiata.
Kaptár : Január 20. Kedd. Kom. kat Fábián őe Sebestyén; ProteetAns Fábián. I/.r. Hebst 2.
Ili
IIIKIÜKIIKU
Itklnlse meg raktirnnkatl
Javltazokat jdtftllasaal Tällalnnk.
TíinfíB, Fronlr inerbatesi. süt. ITHDB,ntrti-tea/i
Háborús kaleidoszkóp
Irta: Kélsatra Fsraaa
Hetek óta nem forgót! a katoidosi;-kop," m<4y eddig hűségesen me^riM-tatta ennek azuj vlághálwnmak tok srivbemarkoíó, néha darás, sokszor lorz, de mindig meHyOn enzberi képeit.
A hsUgwtásnak ttem-jas ayjM az oka,\' mintha az uj és megrázó rcfezeteihei( ért h*rc n«m szoSgáTtatott ujabb
Wleidoszkop anyagól, hanem, mert a ha,pi éiét e^n-fötoíódó robotja rael-teti Dem- airadt annyi idő, hogj\' nz írógép csendesen kopogó IvKIenlyozetín keiesztű\' kherjtetUdiük vvj4n3a sok érdemes képet-.
Most itt írtunk.» gto««IStt s tur. készA\'szemrnJOl keressak e-íoík Össze-hordott feV,egypes Kötött azokat aZ leseWretí, melyek leginkább méitók »rra, hogv a háborús kaleidoszkóp rovatl)8n ^tiszavirág épett.nzí jussanak.
Az olivaső szeme tüietm«UVnü> át. siUKk majd rajtuk, de tSeVen fériyuk pár i>erere rne-gvjfiig|tjo előtti az ezci--arcú háború igazi \'aroit, ann*k fenséges és gyártó, letemető és festijtú vonásait,
KÜTVAK TÁMADÁSA-EMBEREK
KM-EN
A kutya, ez a fe^u4éga*eujj házi iőlal, külöui\'ök és magányos tuJkqk toksior islciúWtl barátj:i, de m\'ntleu kuUalnrti^ \'-mLer \'.ogragaszkodőblí tár-&<) n hákoiHiba is qtkjaéri az «:au*rl.
Csatát zajában megriadt,- vagy lötdult otthonok küszöbéről kiszorult szegény kóbor kutyák farkcsóvátífíatő pajtáü-Tíodássafl, Betársulnák egyjogy megértő kalonáboz s >tozön-vlzOn< kitartanak mCJetle, «mig \\-alal)oJ egy C.tévedt golyó, vsgjí repeszdarab míalt etma-íadbalai\'laji forsuVra keroua-k. DQaiiu> dero háborúban, a kutya nemcsak alkalmi barát, twníni a felderités. a hírszolgálat cgjik ¦ lenjtszőj\'fl s ebben a minőségben, sokszor fe^becsuLhetcllon szcftgáíatra képes. Az embernél fejlet, tebb ósztónei, látása, sztailása, tájóko-zódóképasséfce lendkivúM ¦ feJadatok megoldására is képn^ó,teszik "* ^níatit vaítósággal .szervezeti Leosztása* van a modern hadseingbelB,
A sxovjethadse.ej barbár hjkdveM-lése pokoli leleményességgel most uj Brempbes juttatta nemrég az, egyik leningrádi arcvnaialon a. háború bős kutyáját. N>-ei«gszera rűbb*nó. készü. lékkel ellátolt kut,vahado5zU\'4vt indi-lolt támadásra a \'német vonaliak Öüen, azzal az aljas terwet,. Iwgy a rohamra unluló kiuLyákat a nemesek nem bántjókk. mngukhoz csaűogatjaic s aktkor ma)d a icjjataő ijmráti j^raoga-lásnúa « lo«>Kőbe rónülueV a hősi h-váti-a szánt oEOtau kutyákkiil cgyott \\ síitanl torv uii-iiu\'swloüi\'ii tuant áíce-i-.ít. a szegény; márt/r kutyáit múr a német \\ooázak etőtt leüiobbaniak az etháritö golyótüztöl s darabokra lépve rcpáliek a más világba... Az csel inwdep kittyal/arát szinpii-a.
háhoriló, dc uündon*. ember, részérő alkalmas arra, bogy elgondolkozzunk egy sokszor kisértő kérdésen: Ki » nagjobb.knlya, az-e,,,aki. m&ndebiie-son Ofpnazlul o>ry > felsőbbrendű lény-tfib kapóit parancsra, vagy [ az a • kutyái, aki megtő\\«jztő emberi j\'.fc-ir.ezf.«n rohamra .küldi az enoW leg. hűségesebb, Tegniegértöbb,. Ivgragaaz-kodőbb barátjátí!...
IX.Y NEMET FOGOLY CRTEKE
Ez "z etet ugjMncsak az észHki fronton tártént.
Egy orosz hadosztáíyjMratricsnok di. jat tűzött kl a német hszlilbgtyofc gyűjtésére. Egy német tiszért 500 ru-holl és tíz n*pl. srabads;i};ot. e^y al. lisztéit 300 mijei é* 8 najn, egy közkatonáért 100 rubel és háromn ipi szabadságot igért, A hősi erényeknek ilyen stakaOan i^ictekknl vmtó -w-lámautása ,%on időben történt, amikor már. millió és rnttUó orosz ka. Ion* vesztepat\' német gyü>tőtnl.«rok-l»an, uúg a tilvalslos német jejentís szormt nihidosaze kóraü*iiU ItBrrnáne.. ernr nénwt katona loniftt orosz ftigaág. Itn, iUetvAt hukt el isiuervUen Incére, Az orosz gorsoriHis ónezle, hogy ezt n nyouiUHzU) diszparitást a fogoly kér-déslAi vWumi radskáJhis ns&dszeri cl kedl «llünlotai. Minthogy.« nemét katonák az oroszok isméttf* barátságos főjrűvásaicn -\'*m voltak bnilltadók Szi-bériálja VíjjiiŰiii, P vullci ész bizsergető niáii«ji :il.-*-u niv^zt/eiyli a díadallmus
öHet: puska 1.el>«tt rub**W "kcal mag, To?ni a németet. , ,
A pénz áíllllóiag mindenható oszköio az. emberi kedvtefíéanek, a rul>el pedig ugy tudjuk, Vsgolább ís Oroszország. b*n, még rninílig pénznek sz:itnít, te. hát a szovjet generális tnrvo léiektóni és pénzügyi afapokon é|>C*t feT.s (gy a siker minden kKiitásával induUiatott e.) hódító utjára. Az orosz katonák szeme felcsillant a csábító ajónkttr*: Pénz és szabadság minden OjVőgpü németért.
A hódításból azonban - nem- lett semmi.
Az orosz katonáknak ezen a cimfin nem jufolt több pénz. és nora Járt nagjobb szabadság. A szovjet pénzügyi egyensúlyt nem fogják felborítani a német fofrtyokra igavaiérosan megália. pi\'oit- váttsa^dijftk s a s;ovj<t vasutak sem l.flinzscgnek a szabadságos orosz, katonáktól. De a világ legalább megtudta, hogy mit ér az etlenséfnek egy-egy elfogott német katona, ha ugyan sikerül, a .fogás. •?
A henceiknek eddig inkább sikenJJ, bár igaz, liogy nem is rAiZiea, hanem virtussal, mert a háborúban rubelük és márkák lieiyett mégis csbk az ősi kaiimai erények bozzdkmeg az eiedményeket.
AZ ELEVEN TORPEDÓ
Az egész YÜágot hámulatUi Ojldték azok a csodálatos gj-őzdnjok, rriátyekel a inost íiitít-balÁlbiuvba szálAt nagy
jjffi. január ÜO.
•HAJJAJ KÖZLÖNY
— (Lejárt a tflzoltópniuncsnokl pályázat határideje) *
Me&e.itféMztotik a hirdetett töwl\'.ó-paranCTOÖkt állásról. Tegnap délben járt le fl pályázat határideje. Egyei. «n cgy l>ályáz"t éi^ezcit be — Veesera Antal hivatásos tűzoltóról ügyelő pá>vá-zatu. Ezzel a nap-kanizsai hivatásos tnzoj ló parancsnoki állás sorsa eidőft. l)c meg is érdemiá Veesera Antul, bog)\' ö legyen Nngylkanizsn lüzolló parancsnoka. Minden teklntetbau oda. vaJó szakember.
— (Orvosi hlr)
Dr. Károly György fül., orr-, gégs-szakorvos, a szombathelyi kózkórháí volt alorvosa, Nagykanizsán Csengery utca 5. aíatt dr. Péterfy László főorvos volt rendelő-helyiségében rendelő-;.iit megkezdte. Kendet! délelőtt 0-lüJ I2.1B és délután 4-tül 5 óráig. (:)
— (Pénteken délelőtt tárgyaljak dr. Llchtensteln bűnügyet)
Dr. Lfchlenstcin Sándor IsmSyetéa bűnügyében a főtárgyasás j)ént«k délelőtt íl órakor kezdőtlik a Mokáry. lanáca eftöit. A főtárgyalás iránt óilási érdeklődés nyilvánul. A tárgyalás nyilvános.
~ (Gyógyszertári szolgálat és Istentiszteletek aonendjéoek állandó rovata a Zalai Közlöny ben)
A nagyközönség szoflgálata vezette a szerkeszt őseget anhetf iIhat hozása, ban, hogy icndszeres rovatban minden szombaton közölni fogja a. vallásiele. kezelek IslentiszM*lének sorrendiét, mindennap pedig a napi ugye\'jcles gyógyszertár szolgálatot, valamint a Háziasszonyok lájékoztatátiára u hus. talán napok rendjét. , \'
— (Laskn Igényi és)
Föíhlvjuk a laskát igénylő hiltcstvé-rekei, h0gy Hska szúks^aliik biztosi, lása végért loftyó hó 22-ig L*zánájag * hitközségi irodában l^nyéry.gye.kktíi jojenikczzcnek, mert eJJenkezŐ eset-bon \'laska szükségletüket ne.n biztosithatjuk, mivelliogy csak megtelelő ke-Dyórjegy leadása mellett Jeliét faskál igénybe venni. Nagykanizsai Izraelita llirkózség. (:)
(Folytató* nv. I. oláalrel)
szévelséossünk, Jnpán adatott s belekkel ezdőlt kirobbant uj habom első óráiban. Ameiiktii és angol csalabajó-úriások órák akitt clnije.altek a csen-des-ó(«án angottszász ne0o:nonia áafltt tartott vizein s eZ/jdL btatositotk;* ma. guknttk a ten^ri föJlényl a pacllikon. A japán katona és hadvezetés tendki-VüU kéjíessébOit már jól ismeri n világ, épp ezért mindenki számítolt ilr- uj hálioru japán inO^Vjepetésein-, de Uyen ciedményre még a éegvcJknf.-sebb ja-liánitnádat sem mert számítani. A csőd* mégis megtörtént. A .startnál máris eldőlt nagyreszten a küzdokan azzal, I)ogy az angol és amerikai Holta csendesóteáni büszkesígei Órák *iatl a vjí alá kerültek. A győzelmei j"pán jepüíők szerezték riifg & pedig •z ugyne\\ezett .ejteveu torpedók*. Ja-pán a harakiri és a hősi áldozatok országa. Az egyén ó>tét u baza oltárán feláldozni Japánban ue,nz*li erény, mégis dermesztő erővel hat "z az önltfáldozásnak az, a ien*Sí.es módja, ahogy a hulláira ítélt\' japán jjjlóla belével magát pusztító torpedó-jávai együtt a megsenínisitéare kisze-m«U ellenséges hadihajó páncélozott testét*. Megrendülrvc ált * világ az ön leiáldozásnak e világító példái eüőtt, amelyek egy nagy nép sugárzó erényeiről beszélnek. Csodák «z?k, "nte. \'y*k nagyon sok .csodát- fognik még leiemLsxU ebben a gyilkos uj TÜátf-Jiáíjerobssi. í .
só töltényig, a legutolsó cesjpp
vízig védelmezték a halfával hegyi Állásokat.
Az angol nehéz tüzérség, valamint a hajóágyuk h\'3vos Ki-zelöso és az ellenséges bombatámadások nom tudták meg rendíteni a hü fegyvorbarát-ságban kitartó tengelyosapa-tokot. A túlerővel előnyomuló brit kötelékeket újból és újból visszaverték. Csak több napi heves ellenállás után, amikor a szomjúság egyre erősebbé vált és a rossz időjárás miatt lehetetlenné váll az utánpótlás, a tengely katonaiunk végül fel kellett adniuk az ellenállást, de előbb megsemmisítették minden fegyverüket és hadifelszerlésüket Semmiféle használható hadianyag nem került az angolok kezére. (NST)
Súlyon légitámadások Szingapúr ellen
Tokió, január 20 A maláji félszigeti helyzetről szólva, japán megfigyelők teg* nap este kijelentettek, hogy n japán csapatok három napon belül befejezik Jobora-állam megszállását. A félsziget csúcsa felé előtörő japán gépesített egységek elfoglalták Amhazat és ezzel Johorc Bahrut fenyegetik. Ha ezt a helységet elfoglalják, végleg elvágják a Gcmastól délre meg ellenálló brit csapatok ¦visszavonulási útját. A japán sajtó körülbelül 20.000-re becsüli a bekerítés előtt álló brit csapatok létszámát.
Egyébként a japán légierő folytatta súlyos támadásait Szingapúr ellen.
Tokió, január 20 Hivatalos jelentés szerint japán csapatok szálltak partra Loknpauál, Celebesz-sziget északi csúcsánál.
MoghoeuabblftJAk a Hol konferenciát 7
Rio de Janeiro, január 20 (Ol-T) A rlodejaneiroi értekezlet tegnapi munkája előkészítő tanácskozásokkal telt el. A vita a körül folyik, hogy a délamerikai államok megszakít-sák-e egyöntetűen a diplomáciai viszony! a tengelyhatalmakkal, vagy sem. Argcntina változatlanul azon az állásponton van, hogy ilyen lépést ne tegyenek. Az\' argentin külügyminiszter kijelentette, hogy Argentína részéről szakításról szó
sem lehel. Brazília hír szerint erősen szorgalmazza az Egye* sült Allamoki megbízottainál üa engedményes megállapodást. A-brazil álláspont az, hogy min-* dennél fonlosabb az amerikai nemzetek egységes állásfoglalásának biztosítása. Chile a maga részéről nyíltan Argentína álláspontját támogatja, amiről Roselli külügyminiszter tájékoztatta Sumner Wellest, arra hivatkozva, hogy Chile területe a háborús viszály cselén súlyosan sebezhető volna, mert a 4 ezer kilométernél hosszabb tengerparttal rendelkező Chile átlagos szélessége alig 200 kilo-
méter is éppen ezért legértkr-
sebh kincsei: rézbányái, stb. a hajóágyúk tüzébe esnének.
Hir szerint sok uj javaslat áll megvitatás előtt. Argentína javasolja, hogy az értekezlet határozzon el egységes rendőri intézkedéseket a külföldiek tevékenysége ellen. Uruguay szigorú intézkedéseket javasol oz állam ellenes üzelmek megfékezésére. A középamerikai államok a többi közölt a spanyol állampolgárokra is ki akarják terjeszteni felügyeletet. Tekintettel a javaslatok sokféleségére, valamint a gazdasági kérdésekre, az értekezletet valószínűleg meghoszr szabbiliák, — fojezi be közleményét a francia hírközlő iroda.
Ujabb trancla lépés Washingtonban a S.-Plere-éa Mlquele szigetek degatteltelsta megszállása miatt
Henry Uay washingtoni francia nagykövet utasítást kapott kormányától, hogy tegyen ujabb lépést az. amerikai külügyvuinisz térnél a S. Pierre és Miquelon-szigelek ügyében, amelyet máig nem rendeztek kielégítő módon. Hull szombaton fogadta a francia nagyköveiét. Ebben az ügyben immár 7-ík izben tárgyal a francia kormány képviselője az Egyesült AllamoK külügyminiszterével.
Az ellenség iapénellenes rágmlomhad/ára ta
Tokió, január 20 Tényekkel bizonyítjuk majd be a világnak — mondotta Ilori, a japán kormány szóvivője hogy teljesen alaptalan az a ja-pánellencs rágalomhadiárat, a melyet ellenséges részrőljiirdet ték. A tokiói kormány szóvivője megállapítja, bog}\' Japán semmiféle taji ellenséges érzelmei nem szil és semmi esetre sem akar a vallásszabadság ellen küzdeni. Ez különösen áll a katolikus egyházra; amely -—mint a közlemény mondja — mindeddig barátságos magatartást tanúsított Japán iránt. Japán egyedüli célja az önvédelem az angol-amerikai hatalmak vilá^ uralmi törekvései ellen.
A pelQArI hetóeágok Szingapúr feiadáeit kívánjak
Róma, január 20 A M*s«g»no a laklói rádió jtfnnlé. sél közli, amely sze-iot a Japán rővá-rosban ugy tudják, hogy Szingapúr brit védőinek száma Un/.u-i.Vt (W.000. Abban a tényben, lory Warvejt tábor, nok tőhádlszi ilását Jávában ütötte rei, annak a me^e.Ősitését tátják, liogy a
jNóuiot rohsmoBztagosoA egy sxovjet falu előtt (Foto ít. D. V.)
tát\'omok maga is rendkívül remény-tejennek Htja Szingapúr lidtyxxtét.
A Tokió AsOlü Slmbim órtesoléi* szarüil Szingapúr város potgári haló-ságai igyekeznek odahainí, hogy a katonú [Kiran ¦MKi"; repdéfijo eA a város WÜéiel nélküli megadiísát. (MTI) \'
Az angol hadiipar már érzi az ólombányák és kaucsukültatvé-nyek elvesztését
StockhoCrn, pnuár 20 (Sleiani4roda;. A Sloekbolns Tin-din-,en \'..inlnni tudósítójának jZSeittése szerint a távoSkeleti ólombányák és kaucsukür.clvén>ek elvesztése kezdi éieztetni hutását az angot. hudiiparbau. Angliában niosl ŐSszegyüjUk a ma-gáno\'ok ólom- és gumlhulladékftit, hogy néiuSJeg >*gltseniek «/. ezekl>en a lei-mémOkben mutatkozó hlán>okon.
(MTI)
Az USA japán-ellenen
nyomása
StocklioOm, Január 20 Az United Pi*JS jeJentós.\' azerint Rióban Japúneilenoi diploináclai nyomást gyakorolnak az l\'^esoli ASuunos a dé&mcnkaí likunokra és igy kísérlik meg ráldrnl Argeniinál és Cini t, liogy csanukozzasak a lobbi ameriki iMamboz és azoknak olyan Irányú polliIlkájához, amtlyuek a len^étj-ha-lulmakkal való d^pLom-klai viszony megszakítása a célja. (MTI)
Megsemmisített bolsevista tervek
Benjjn, január 20
(NST) Bodozia visszafofeítdásávul kepci\'dkithan a .qómel sajtó rájnuUit * hndniüveinl fontosságára, ameiy • bolsevisták terveit mega^nanísi lette, mint hogy sehogy ;•«» slke.íAt eflér. uiük nagyvonalú céljaikat, bár azokért nagy vér áldozatokat lennének iMjttn. dók liotni. (MTI) i
Lisszabon, január 20 (Stefani-iroda) A mai nap folyamán portugál csapatok indulnak Angolába, Portugál-Nyu gat-Ajrikaba az ottani csapatok megerősítésére. (MTI)
A impánok megezállték
Tavait
Amsterdam, január 20 (NST) Az angol hírszolgálat jelentése szerint a burmai Ta-voi fontos széntermelő központot az angolok kiürítették és a
OtfJA SZEMÉTI
ZSOLDOS GYULA
IrüHuttf. ibartti íi láUierésueiter,
rö-ut *. (¦ KaroM-MilMlitl ¦w>wl b*d«U WSSHSSBffi Um*Sk. min-
zalai közlök?
1942. Imuirjn
MÉRLEG
minkön morfllbeil
1 Ssaktxnrfl Javítás scholc2 jános
I N«i^>tartlzM, Efltv»h-tér 30 híb,
japánok a városi* megszálltak.
(MTI)
Stockholm, január 20 Az Amerikából visszatéri Churchill megjelenik ugyan az alsóház ülésén, de nyilatkozni nenl fog. A miniszterelnöknek még Időre van szüksége, hogy megbeszéléseket folytasson a kormány tagjaival. Hír szerint Churchill rövidesen közli további tervelt a képviselőházzal.
(MTI)
Bükk-, gyertyán-, oser hasáb- ás Aft-vB-f s»
maximális ártn 188
állandóan kapható
legjatr.nloa 88.
1 l-.flrti^uvlíinil
Telefon: 534.
— (Korc^elyapátyánkat^
uieguyiioltulí « Horthy tVUWkV« uli v»$utl .t*KBp:Wya m«Ml. Olctö tnürM, taaoknAk és dhtku^nak kod\\«anäoy. e$TB. , (:)
— (A muraszombati gimnázium iga libato ja)
A koEoklal;isűn>-i miniszter Jr. Tör. nár\'l-\'de pi«:im-ii\'oi kanonok.\')" a murasooíubati üttarai gmináiiiuni igaz-klójává. nevOíla ki
— (Razzia Csáktornyán)
A Csáktornyán rendőreit raziin at-k*anából 28 egyént kísértek a nagy. vanlcsai loBbncllAzlML i
— {Msjtyar nyelvi tanfolyama
nyál m«ii « muraközi Miksav.ír köz. %éU rtfflUml o»mi rSkoldjáWoJ aiiijeityie a községből, Tafcytnat drátíottnv, DrávUmogjoréd és Cso;Csayé.s kö/jié-gckböl sz;izu>-olt:>nuau jcBCutkeítvk.
— (N ptöiskola SŰ "¦\'geni
Me/nyiH »z aisti z/Oai népIőWkoU, Sonic; en, «nwlyie a különlh\'izó jírá-jokixtf hapníno gazdaifju jíKkiUuSactt,
lUTORT
I HETYEII8RE
" márkás buforszalonjoban vegyen vagy rendelten. C»eoÄ*ry-ul 14.
ÖRAT, |í4JÍ ékszert. 14 i\'ÜgSZEMÜVtGET "tl^ ZSOLDOS QYULA Muaittf. ttatrta fe tatawíitfijii.
PS-nll {• Körona-eUI ledarál nemben!
L,r»., *\'.«,«,. ii Ul..,i|,.i.A mti ,i,
Köszönetnyilvánítás.
Azoknak " akik leleJtketeUen Jó íérjiíiu, édesapánk, Illetve nagyapánk
Slmunlo* fétmr
nyűg. fStiolgíblrűI iiiv. kitint temetésón moglelenéeükkol. VBgy tiftriiil mssoiödoa enyhítették mélységes IdjdnlmUBk&t, ezu(on mondnak hálás köszönetet.
*W4.»lóo..lAtf.
Nagykanizsa megyei város po\'fíártnrslerétöl.
359,10*2.
Tárgy Allntl erével történő teherfuvarozás tPHmngaaabb dljnlnak sznbályozásn.
Hirdetmény.
Közhírré tctr.nm, hogy Zalaváimepvs alispánja 31.229/nl. 1941. számul hstA-rozstávnl az átinti erővel történő teherfuvarozás leiimagasabb dijait Zala-vármoiiye területén a következőképen szabályozta: ¦* 1.
Napidíj ellenében történő fuvnrszás-nál nz Allandö fuvarosok Alti\' fölszámítható napszámdtjak a vármegye községeiben:
T411 idSnakhaii:
Euéainapl fuvardíj kétlovas fogainál 17.- P
Félnapi fuvardíj kétlovas fog. 1U.~ P Egésznapi fuvardíj egylovas fogainál 18.- P
Félnapi fuvardíj egylovas fog. 8.— P
Nyári IdSiiakbini
Kcéaznsrl tuv. kétlovas top;. 19.— P Félnapi fuvardíj kétlovas fog. 11. - P Reésznupl hív. egylovas fog. 14.— P Félnapi fuvardíj egylovas fog. P.— P
2.
Zalaegerszeg és Nagykanizsa m. városokban napszAmrtl] (dlonébon történő fuvarozAsnAI ecész évben az alábbi dijak számíthatók fel: EtréaznapJ tuv, két\'ovaa fog. 2\').— P Félnapi fuv. kétlovas fog. 12- P F.ffésznkpl fuv. tfffylovaa fog. in.— P Félnapi fuv. egylovas fog. 10.— P 3.
A t*ll Időszak november 1-tŐI már-atus Sí-In, n nyári időszak április I-től október 31-íg tart.
Napazántdljak felszámításánál n hasz-nos fuvarozási Idő ejréaz napszám fid sxAmltAsAnAl (ólon 10, nyáron 1? óra, menve! városokban effósz óvben 10 óra.
Félnapi nspszAmdll MszAraltAsánAI a fenll hírt i hí In inuk fele a hasznos fuvarozási Idő.
Ha a fuvaro\'AsI Idő egész napnál télen a 8. nyáron n 10, Illetve \'ft napná\' téten a 4, nyAron av.5 órát mrclml>iilj<i, az egész. Illotvo fél napszAmdlJ számítható fel.
A félnapot el nem érő, avagy n félnapot moffhaladó, de ogft«z napot el nem érő tuvarrtxáal IdÖ esetón órnnklnt kétlovas togatriAI 2.— P, i-cvI<iv;ih fogatnál t.lS" pengőt lehet telszAmltsnl.
Ugyanazon tuvaroztatóval azembpn a tél napszámot vnay az ó\'aiillakat osak egy ízben szabad felszámítani. 5.
Alkalmi luvarosok állal a fenti dijaknál ).— pengővel kövesebbet lehet napszámdl] elmén fölszámítani. 6.
Állandó fuvarosok alAtt koll értonl azokat, kik a luvArozással ipArszerflleg foglAlkoznak, vagyis nzt íöroalsíkozás- i ként tlzlk és ez után közterheket visel- \' nek. mig alkalmt luvarosok azok, akik j rendszerint osak n salAt munkáink elvégzése után vállalnak fuvarozást
Kuly szerint, vagy az árunak más szokásos egységei szerint történő fuvarozás ebeién ogysógtuvardljnak azt kell tekinteni, ami a fonti napi fuvar-
díjak flsszegéhól a fuvarszásl Idő alatt az áru természoténok és a szakma) szokásoknak\' flgyelembfivAlntéTel meg-ál\'anltott Atlnffosnn olnzálllthntó meny-nvlség ttlanJAn e?y epységr* fq, m" stb.) oslk. Á« Igy előálló ak^rd-kero set napi nsnreim a napi fuvardíjat 2(o\'o kai haladhatja meg.
8.
Az ArollenŐrzés Országos KormAny-blzlosa Altnl bz eeyes ArmeíiAllnpItAsok snrAn felszámltAnl enaodott fuvarozási dljAkat s fontlnkbon meghatárnTOtt fn-vardfJak. semmi esetre som lénhellk lul sem nnjiszAmdlJ, n-m tzakmányban törlénő fuvarozásnál 9.
Megyei váróikból vidékre történő fnvArozás espfén a meírysl városokra, vidékről a meeyel városokba lürténő fuvarozái esetén a közséttokro meff-állapitolt fuvardíjat lehet felszámítani. 10.
HitnkMimk és tűzifának ar. erdőről vasú tál lom Aara, vagy a fuvaroztató által megjelölt egyéb h»Ivro tflrlénő fu-varozAsa *setón az alább raopjolölt fuvarozási költségokot lehet felszámítani: Keményfa, rSok favazeiisail:
1-6 km. távolságra tömör m\'ként ós km-ként t 10 P
6—10 km. távolságra tömör ra>-ként óh kin ként n.«:> P
11—20 km távolságra (Ömör m" ként és km-kónt 080 P-
21 km-en fellll a 20 km-es díjhoz km-ként 0.50 P pótdíj számítható fel Puhafa-, rönk éa bAnyafa favarosiwuU :
1—5 km. távolságra tömör m\'-ként éa km-ként O.ftO P
6-10 km távolságra tömör miként és km ként 060 P
11-70 km. távolságra tömör km>ként ós km-ként OH) P
31 km-en fellll a 20 km-es dijho/. km-ként 0 50 P pótdíj azámltható M.
A \'ontl dijak k-ményta-rönknél 15 km*. puhafa-rönknél 2 km* átlngos a7^UIIIásI mennyiség flgyolombevételé-vel számítható fol.
Tiiilfn fiiv.Troiániil :
0— 1 km-lg erdei üruiétorenklnt 1.- P
1— 2 , „ 1.50P
2— 5 . . „ 2.50 P 6-10 „ . „ 4.—P H-I5 . \' . 0.-P 16—20 . ¦ . 9. - P 21 km un fölül a 20 km es díjhoz
km kent u t ¦ P rjldlj számítható.
Fenti dijak 2 ordel Orméter (lOOV 100X125) aU\'.roh azAliltasI mennyiség IlyyeiembevJtolével számíthatók fel.
Nagykanizsa, lu42. Január 7. ni Polgármester.
EEII.D
temet, exhumál, szälllt.
Céglulaldonos :
Dervalits József
im T.lofoni J«.. laki. i 120.
r—» sUiSEilBlElt--j
§ atíndenkl a kelyl kereskedőknél I I te !p«ros«kitáJ saeraoM bel I
DRÁVAVÖLGY1
WILLaWOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
mkiiepl felvllAgosltéft minden ¦lllimoi kArdAeben Csengery-ut 51, telefon 294.
AramexAmlék flxetéae, peklemáoióli, UbeliejelantAsek Su»ár-ut 2, |. fjnjjgj. teltfon 213.
meqhivó.
Kl.k...i.~. i. Vld.k. K8„(,| „,. nlnlkaut IMI. l.braÉr 1-4.^7°
ut... s Mkiir tartja sajál b«liE gében JMI"
ILVH. M i\'síéx kömiiiisii,
melyre a tagok az alapszabályok \\\\ g-s értőimében meghívatnak.
.Napirend:
1. Igazgatósági és folflgvolöbizoltsin Joltnlésekae 1941. évi UzleteredmÖDy^l
2. Zárszámadások uiegvlzKgáldu jj a falmontvény megAdása.
3. Mérleg megállapítása.
4. \'llwztti Jövedelemről való rendé\', kezes.
5. Három Igazgatósági tag választan,
6. Ind tványok.
1941. január I-én s tacok szánta I3|i réBzjegyek száma 5572*/» Az év (ojw. mán belépett 15 (an 65 részleggvel, liíü. pett összevonással 5 tag 3«\'s rétzlemti Maradt az év végén 13"Ö itg S^V/trki léggyel. Az osztalék 67a. A lelűgydébt. zottság állal megvizsgált mérleg a lette Béghásánál kifUggesztetelt, mindenki nézheti.
KIskomárom, 1942. Január 14.
m As IgumtUif.
Mrgblzható, tlgyet belare »vobalAnri felveszek nionnsfra. J»\'en<kei\'a díluHn 3—5-lg Sttgir-ut 16/n, I emelet isj
HiszaAit |rarrABá|i*t magas irot vcaz VAirójiiíps-tH\'-üílet, Deák tér 2. 169
Vennék xtmanrét vagy nlinlnél iflr. gftwn, ár.\' gyáflnMny mcg\'etÖleiéve]. Cin: Bauer, Sávoly (Somogy in). 191
Wennéh p«cus*zffnyrget, ei&it étkészletet, péaistckrényi, nlppekct stligéfta. Bauer, Savoly (Somogy m.). IX
Eladó két szép «bidlSoKekrflwr
Horthy Mlklós-ut 47 ISO
, HatuMAll rddlol «euuok JA írért.
Deutsch Uszló vlllamossigl- és lAdiA-
szaküzlet, Deák tér. ilt)
Qyerm*t>fardfiká<l eladó" Kunjadl-
ulca 16., vsujtó. 181
LAKÁS 0ZUTTHELYTSÉO
H«nl*iBüaiBt berenduéssel siontul áladó Bővebbet Bánokizentgyörgy, l\'ő ut. lemplonimal siemtten, 101
| |aaLjuar«, lehet előbbre, kefeitk 16-béilet! kliebb szoba-konyhás lakájt ngj atobil. Ajánlatokat kiadóba .tlsits, pon-(ot llsetö uillakóimk"; 179
Oestfoldau* hiiízskéftÖ. Mindenről Jnlormá]la.eöUB»l«i-aa. Nagykanlztít oaisik falruár IS^-elg fsaa.
Kivaesett vaalraap eile Vörösmiity-utcAtói Telckl-ut 46. sjámlg egy bmdj karkötö-óta. BccsSletes megtaláló a ZiUI Közlöny kiadóhivatalában Jutalom elleniben adja le. 190
ei««aweti tgy nöi arany ksikfilóöri csattal i\'ó-ut, Csenaeiy-ut elején vaEf Sug4r-ut elején Becsületes meglalllót Verem Illő jutalom ellenében adja le Ftschel könyvkereskedésben. 18*
Szentképek
nagy valneztokban - legolcsóbb Horváthnál.^23.
POLITIKAI MAmUkP.
Kisdia : „Kfliaaid^atal H. T. Ns»ykanlm\'. Fel\'eíös kiadó: Zslal Karsiy.
¦ NyoaiatdU
¦ „gSi(iudst>agl,R.Vr. Hanykan>»•»¦" , syv\'inűaJtttMjsyiaöyksatlSiia.
tn>WRtWrtvwali íUsi KatsW •
82 ¦ •évfolyam, 18 Mim.
N&flykanlna, 1942. Január 21. surda
Ara 12 fillér.
ALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
ÜHllIwirlllllln Mtktaap ttfeUa.
Felelős arerkesEtö : Barbarita Lajos
KiőtbtótóU án: «t7 k^Hpn X «wl *» I KjTyM «Ani : hétkttraHp ű ÖIL, wombaloo M
Az n| életforma
(TI. 8.) Bárdossy László miniszterelnök vasárnap rószt-vclt az Erdélyi Párt Kolozsvárt tartott országos intézőbizottság! ülésén és ott nagy beszédbon ismertette azt a szellemet és állás pontot, amellyel a kormány ;at Erdély felé tekint. Az egész t r-szág figyelmére méltó az ,i mi-miniszterelnöki megállapítás, a melyot uj életformánkról mondott. Az elszakítottság 2,2 áve alatt — mondotta Bárdos*)\' miniszterelnök — nem vegetatív népi életet, hanem nemzeti életet élt Erdély magyarsága, még pedig az állami borendezketfé-sok nélkül, sőt azok olíonéro. Senki más jobban nem tudja, mint én, hogy Erdély magyarsága uj életformát alakított ki ez alatt az idő alatt. Olyan életformát,1 amelynek ériékeit bele akarjuk most ópiíoni a magyar életbe. A magyarabb együttérzésre, a szociálisabb szellemrn utalt itt a miniszterelnök és valóban az ezt hirdető erdélyi példát követnünk kell míndany-nyiunknak az egyetemes magyarság jólfelfogott érdekében.
A továbbiakban a miniszterelnök hangoztatta, azért van Kolozsvárott, hogy meghallgassa a panaszokat és hogy megtalálja az orvoslási módot. Hangsúlyozta azt az álláspontját, hogy nem lehet erdélyi problémákról beszélni, mert eiek a problémák az egész ma-fjarság problémái éppen ugy, amint például a dunántúli olajkutatás kérdése, vagy a kárpátaljai vízduzzasztó medence meg építése erdélyi probléma is. A magyarság elválaszthatatlan és egységes. Annak megbontása soha senkinek sem sikerült. Szólt ezután arról, hogy ő, a bukaresti volt. magyar követ tudja a legjobban, hogy az erdélyi magyar nép miképpen tartotta meg a nemzeti élet színvonalán azokat az eszméket, amelyeket ezer éven át szolgált. Amikor megszűnt a magyar állami szervek működése, nyomban helyükbe léptek a magyar egyházak, a melyek az elmúlt 22 év alatt önzetlen áldozatkészséggel nagy-nagy eredményekkel dolgoztav.
Nagyon érdekes volt a miniszterelnök fejtegetésének az ? részo, amelyben kifejezetten elkerülte az anyaország- kifejezést. Nem élt ezzel a szóval, mert mint messzehangzóan hirdette, ei a terület éppen olyan anyáotszág, műit az ország te-rülctéucfc tŐbbL rószc. Viszont hangsúlyozta azt is, hogy tisztában van az elszakítottság éveinek megpróbáltatásaival és a kormányzat mindent elkövet, hogy Erdély segítségére siessen. Utalt a/ a\'dóz|Wa é* a pénz-
Tozso miniszterelnök :
Japán addig folytatja a háborút, mig Angliát és Amerikát térdre nem kényszeríti"
Togo külügyminiszter: A Keletázsiáért folyó harc megköveteli az amerikai és a brit birodalom megdöntését — A maláji félsziget elfoglalása az angol világbirodalom kettéválasztását jelenti — A japán ceapaiok győzelmei nyomán egymásután összeomlanak az USA és brit támaszpontok
Holtpontra jutott a rio de Janeiro! értekezlet
A maláji arcvonalról érkező tudósítások szerint a keleti és nyugati part mentén előnyomuló japán csapatok egyesültok Dél-Malaya közelebbről meg nem jelölt helyén. Ezzel elzárták az ellenséges erők esetleges visszavonulásának útját.
A maláji félszigeten lévő ausztráliai csapatok főparancsnokának hadikzállásán kiadott hivatalos jelentés szerint a helyzet a maláji félszigeten rendkívül komoly. -A*- indiai csapatok a Muar folyó szakaszán kénytelenek voltak visszavonulni és megerősítésük re erős ausztráliai csapat egységeket küldtek • ki. Ezek az ausztráliai erősítések tőbbizben kerültek nagyszabású japán támadás középpontjába. A parancsnok jelentése végül rámutat arra, hogy az indiai
csapatok visszavonulására különösen azért került sor, mert a légierő nem támogatta kellőképpen a földön harcoló csapatok hadműveleteit.
Erős japán bombázó kötelékek tegnap egymás után tőbbizben támadást hajtottak végre Szingapúr ellen. Bombáik sok katonai célpontból fontos épülőiét romboltak szét.
A maláji félszigetről érkező harctéri tudósítások szerint a -jtrpírnok légiharcokban főbb ellenséges repülőgépet lőttek le. Éspedig ölöt Johore-államterülete felett és négyet a szingapúri erőd felett.
A japánok egy ujabb ponton benyomultak Burma déli részén — jelentette tegnap a madrasi rádió.
A keletáznlal helyzet az angol képviselőházban
Rio de Janeiro, január 21 A ríoi értekezleten részt vett államok eddig összesen 78 indítványt terjesztettek elő. Kolumbia azt indítványozta, hogy nyújtsanak gazdasági hitelt a nyersanyagokat és ipari gépeket exportáló országok számára, Peru amerikakőzi bizottság kiküldését javasolta, amelynek az lenne a feladata, hogy aűá-boru utáni időre tervet dolgozzon ki a nemzetközi élet újjáépítésére. Az argentin külügyminiszter állást foglalt azokkal a Rio de Janeiroban terjesztett hírekkel szemben, hogy Sumner Wellest Buenos Airosbe hívták, hogy tanácskozzék Castillio helyettes elnökkel. Éppen igy valótlannak tartják azokat a híreket is, amelyek szerint Vargas brazíliai elnök távbeszélőn érint kezesbe lépett Castillio helyettes elnökkel, hogy döntésre bír-
ja Argentínát a . tengelyhatalmakkal való kapcsolat megszakítására.
A keletázsíat helyzet az angol képviselőházban
Amsterdam, Január 21 Az angol alsóház tegnapi ülésén több képviselő azt szorgalmazta, hogy a ház haladéktalanul vitassa meg a keletázsiai komoly helyzetet. Az egyik képviselő kérdést akart intézni a mini sz terel nőkhöz : biztosithalja-e a házat, hogy Angliából repülőgépeket küld a keleti arcvonalra. Arra nézve, is felvilágosítást kért, vájjon küldtek-e repülőgép-erősitéseket Szingapúrba. Az alsóház elnökemindkét kérdést, mint meg nem en-gedhetőt, elutasította. (NST)
Helsinki bombázása
Helsinki, január 21 Egy egyedül szálló repülőgép\' tegnap délután körülbelül 12 repeszbomba! dobott Helsinki nyugati részére. A polgári lakosság közül 12 meghalt, 5megsebesült. Este nyolc óra előtt ismét légiriadó völt.
Uj angol repülőezredet
létesítenek
Amsterdam, január 21 As nngol lordok háza — mint a brit hírszolgálat jelenti —-tegnap az angliai repülőterek védelmére vonatkozó ui rendszabályokról tárgyait. A. ház egyhangúan elfogadta a kormánynak azt az indítványát, hogy uj repülőezredeket alakítsanak és ezek vegyék át az Angliában lévő repülőterek védelmét. Ezt a feladatot edda\'gaUadr sereg látta el. (NST) *\'(/
Javaslat a Japán parla-mantl munka modoal-tA«Ar*
i . Tokió, január 21 A j\'apán képviselőház több, mint 200 tagja javaslatot nyuj:-tott be, amely a parlamenti tevékenységének á mai időkhöz megfelelő átalakítását kővoteli. A japán országgyűlés föladata — mondja a javaslat — elsősorban olyan tervnek a kidolgozása, amely megfelel Kelet-Xzsia uj korszakának. Ezt ; a nagy épiU5tervet a japán országr gyűlésnek a saját kezdeményezéséből kell kidolgoznia. (NST)
Palesztina le hozzá/árai. Anglia, hadikiadásaihoz
Amsterdam, januir 21 Az angol hadiköltségek pénzügyi fedezetébe Palesztinái is
(FnlyUtAH a/, ,S. oldalon t
ügy miniszter hozzájárulásával közvetítette a kormánynak azt az üzenetét, hogyha komoly panaszok vannak adózás torén, a kormány készen áll azok orvoslására. Bejelentette, hogyha letelt volna .az. adófelszölamlá!*. térideje, ujabb határidőt tűz-
nek ki, hogy mód legyen a méltányos, helyes adokiszabásra. Foglalkozott a továbbiakban a közlekedés kérdésével, érintette az útépítés ügyét és minden vonatkozásban reális megnyugtatást adott. Az Erdélyi Pártuu-. tá^őb.Upttság* na*)\' i\'itfytioui-
uiel, lelkesedéssel,1 állandó helyesléssel fogadta\' a ^ miniszterelnök megnyilatkozását, \'amely íezúttal »\'s hirdeti azt a meleg szeretetet, körültekintő gondoskodást, amellyel a kormány a te Szabadult területek igazi ér
2MJAI KOZLÚNV
lfttf. január 2Í,
(UTORT
} HETYEIIIBE
F márkái butonuloojibin vegyen vagy rendeljen. C*»»g«rT nt 14.
4 magyar ipar mai szerepe
A költségvetés során több miniszteri dicséret hangzott el a
magyar ipar kiváló háborús teljesítményéről és általában arról a kiemelkedő szerepről, a melyet iparunk a nemzet önvédelmi harcában betölt. A honvédelemügyi miniszter tanu-sága szerint az elismerésben a leghivatottabb német szakértők is osztoznak. Természetesen ezek a teljesítmények nemcsak elméleti értékű dicsérő szavakut váltanak ki, mondhatnók Euró-paszerte, hanem fontos gyakorlati következményekkel is járnak. a Magyar Nidéki Sajtótu-dósitó budapesti jelentése szerint az egyik ilyen következmény, hogy a magyar gyáripar e pillanatban a külföld részére igen jelentős bérmunkát végez. Nagyrészt ennek köszönhető, hogy a háborúval együttjáró nyersanyaghiány munkaapasztó hatása úgyszólván teljesen elmaradt és iparunk ezidőszerint rekordlétszámmal tud dolgozni. Kétségtelen, hogy uz a nagy tekintély, amit iparunk a mai kivételes időkben nemzetközi viszonylatban megszerez a háború után is kedvezően fogja hatását éreztetni, amikor a magyar ipar szerepének és jövőjének meghatározásáról lesz szó az uj Európában.
Aki az igazságot keresi
AZ uj francia fftnet PJarna yVotó irt* és rendezte, anidLy egy gazdojj bankár, Jeun Vermet öregkori szerelmét mutatja be. A/ öjete észéa tóvő férft megismerkedik *gy csinos hÖRgy-gyei, volt űaynalóaWk öz\\Tgyiévei — btffiesxeiet. ncleszeret a/, ösz\' koniotysii-fiá\\*0, mélységével és Jerkének minden sz«iietcttH raSéJéf ontja. Nagy iixietí elfoglaltsága miatt nzonban az ifjú hölgy sr^raJíozlnUsat ntbizzjíi keroszt-fiára, oki viaszáéi bizalmAvat és a mit s*m gettó keresztapja hat* mögött WlAlkotásokra jár a rábízott hölggyel és visszaél a hc&yzeilei. A bankár azocoban rájön arra, «mi háta mögött történik, fsaiddoUnn dobja Pl őket niugAtrV c> fájdalomh&t vonul inagA-jivál;-\'. N«m marad a szákmlra ma>, mint "kutyája, uki mtgossza veL.c mp-gáayosságál, egvedíilválóssíígat. Az ifjú hölgy, jacqueUne közben rjídöbbenvc rsOokcdctenek súlyosságára bevallja Veron.nflk megtéveflíyedósét, aki megbocsát neki. Megdöbbentő érövei ját. szólta Hatom Vemet kar&kteaszlik.is szerepéi, erőien 6rzóla(l/Wt\\-o a azorieft. mes férfi gyengédségét jacquttíne iránt és kópmutatö környezetevei szwnlKm Mid undorát. Hatalmas jeÜBmttlkntó erő nyi\'íU.ltozolt meg Játékában, meg. ragadva és magával, sodorva a síén*. Jöt, akinek az iiy«n drámai & művészi jeüoneiek piUaoataiban c-sak nagyon litkáa van rész*.
(r. 1.)
Naptéi ,: Január xi. Szerda. Rom. kat Ágnes vt. Prottatáns Agaea, Izr. Sebat 3.
Az igazoló választmány felülvizsgálta a képviselők névsorát
Felhívta a városi képviselőket tagsági joguknak az 1939: IV. tc. értelmében való Igazolására
Az igazoló választmány tegnap délben Összeüli dr. Plüiál Viktor felsőházi tag, kir. kor-mányfőtanácsos elnöklete alatt és az 1113/B. M. rendelet értelmében felülvizsgálta a virílisés választott képviselőtestületi tagok névsorát annak megállapítására, hogy kiknek szűnt meg a képviselőtestületi tagsága, illetve kiket kell törölni a képviselő Ustület névjegy zékéből.
Az igazoló válafiatmoXv *z-
után a képviselőtestület tagjaihoz felhívást intézett tagsági joguknak az 1Ü39. évi IV. tc, illetve az 1941. évi XIX. tc. 2. §-» értelmében való igazolására, mert a képviselőtestület tagjai közül azokat a zsidókat is törölni kell, akik eddig kivételt élveztek a zsidótőrvény alól.
Az igazolások beérkezte után három nap múlva ismét összeül a választmány.
A jövő hónapban a MÉP nagy kultnr-estet rendez Nagykanizsán
A Magyar Élet Pártja vezetőségi értekezlete
A Magyar Elet Pártja most tartotta heti vezetőségi érlukez-letét dr. Tholway Zsigmond pártvvetö elnöklete alatt, amelyen a tagok szép számmal vettek részt, amit elnök megnyitójában is kihangsúlyozott. Dr. Tholway kitért Bibbentrop és Ciano magyarországi látogatására, annak jelentőségére és azon reményének adott kifejezést, hogy a szoros baráti kapcsok meghozzák nekünk a tör lénelmi magyar határokat, miért is egységre és fokozott munkára hívta fel a vezetőség tagjait. Utalt a Magyar Élet Pártja megindult országos szellemi őrjáratára, a kullurestékrv, amelyeken országos nevek birtokosai szerepelnek. Ilyen kul-turestet rendez a MÉP Nagykanizsán is, Kassa város mintájára, amelyen megünnepelték a Fejedelem Városa felszabadulásának 3-ik évfordulóját. Nagykanizsán február havában kerül sor a MÉP kulturestélyének megrendezésére. Bejelentette elnök, hogy Mester Kálmán, a
Baross titkára megvált állásától, igy Mester nem fogja többé Kanizsára kisérni Ilovszky országgyűlési képviselőt. Bámulaton a postavezérigazgatóság hirdetményére, amely 17. életévét még be nem töltött 200 fiu pos-tanövendék felvételéről intézkedik, akik a posta nevelőintézeteiben nyernek elhelyezést és továbbképzést. E tekintetben érdeklődő szülőknek szívesen áll rendelkezésre tanáccsal és felvilágosítással.
Majd dr. Tholway megemlékezett Bárdossy miniszterelnök kolozsvári útjáról és az Erdélyi Pártról, amely a kormányt támogatva működik Erdély folvi-\'rágzásán. Közös a cél a MÉP-pel: Erős, független Magyarországot akar mindakettö. Az Erdélyi Párt utbaindulásánál jelen volt Kolozsvárott dr. ThoJ-way Zsigmond is. t
A pártvezetőség ezután áttért a belső pártügyek, főleg szervezési Ügyek leíárgyalására. örömmel vették tudomásul, milyen szop, élénk pártélet folyik az egész nagykanizsai ke* rüleli párthálózatban.
Hogyan kaphatnak adókedvezményt a sokgyermekes családokat befogadó háztulajdonosok?
Több ízben irlunk arról a keaer-ves helyzetről, amelybe a sokgyermekes családok jutottak. Nem kaptak lakást. A rtázlu\'ajdonos nem oka ennek a jelenségnek, de o*aÍ voltak sokszor az idegeskedő lakók, akik nem akartak olyan házbm lakni, ahol gyeimekzsivaj van. Ma
már lassanként kihal ez az ideges embertípus, mert azt vallja mindenki, hogy a fiyermekkacagás éi zsibongás a nemzeti élet legszebb zenéje. Most a kormány biztosítani kívánja a sokgyermekes csaladok szamara a könnyebb lakásszerzést. A pénzügyi kormányzat a visszás
«íff MM® tiozoó
AKI AZ I0AZSÁQ0T KERESI Aktuális uildghiradí
Előadások kezdete L, 7 és 9 órakor.
Niioykunlmin láthatja,
mllytm M«p»n f«lt VARSA.
Mot, tort tlsillt, Impregnál 4» u»ÍT J6I oaak Ön jár..
Ojlt! Hui.jri.ell.Btou 19. lJíu«!el: Hgrthy MlMdtt-ut >.
Tikion: 6« »il
állapot megszUnteMiérc olyan ked-veiminyl. hlztotliott a íoknyetmc-kcs családokat befogadó, ezeknek lakán kiadó házlulajdonosoHnak, ami komoly előnyt Jelent. Az ország valamennyi városában és községében lanuar hó 31 lg igényi tarthainak erre a kedvezménye azok a háztulajdonosok, akiknek tokgyermeket lakójuk van.
Érdekes módon történik az Igény-Jogo.ullsig megállapítása. A bérházakban, ahol a háztulajdonoson kívül legalább kél család lakik, vagy abban az esetben, ha a háztulajdonos máshol lakik, de legalább két lakója van a térépulctuek, Ossie kell Irnl a háztartási alkalmazottak kivételével az illeiő házban lakó valamennyi s.eméyt: a fóbéi löktt, albérlőket, ezeknek gyermeked, beleértve a háztuajdon-s csaladját it. A sz.melyeK szamának osszegezé.e utan akkur Igényjogosult adókedvezményre a háxtuiajdonos, ha a házb.n lakók léieKszauianal 6u százalékkal löiib a 18 éven aluli gyermek.
Ha aO százaléknál tóbb, de 60 százaléknál kevesebb a 18 éven aluliak száma, akkor 50 szazalék az adókedvezmény. Ha 60 százaléknál több a gyermekek száma, de 70 százaléknál kevesebb, akkor ti szazalék, ha 70 százaléknál is touii a gyermekek s.áma a hazoan lakón óaszes lélek.zámához viszonyává, akkor 10 százalék.
A kedvezményre Igényt tartó ház-
tulajdonps az auóhivatalnJ kérvényezi a kedvezmény megállapítását.
A kérvényt leg.esőbben Január hó 31*lg be kell nyújtani.
Me.léaelnl kell a házban lakók névjegyzékét és a családfő nyilatkozatát a 18 éven aluli gyermekek számáról, azok neveitek feltüntetésével.
Adókedvezményre az is igényt tarthat, aki bejelenti a lakóhelye szerint illetékes kir. adóhivatalnál, hogy kizárólag és állandóan sokgyermekes csaladoknak adja bérbe a lakását. Ezekről a háztulajdonosokról nyilvántartást vezetnek az adóhivatalok s az adóalapot a lakás útin számítva a gyermekak száma szerint egy-egy gyermek után 5 százalék kedvezményt adnak.
& Klskanlzsa! LeTente Egyesület nagy-g;fliese
Ax \\ij Ie\\*nleiőrvéoy*k éit^mébaia minden magj-ar bevtlate egyesület,újra-alakuló közgyűlést rendez, bogy u) tisztikar vezftssü a úevonték Agyéit minden téren. Mint ismeretes, a Hp. -venie.iljuság iiwgafra&itotta Kistooútsán. külön egyesületét, sia koszté-okra boii^*, d« cgysé\\geíjisi közös vet«kf B-!alt. Ug>anozt fizorgalmazzíi alu\\«. lék párliogóin\'tk, vaitimjnt nNgasabh liUsadaJmi aierejdését kő.etelő ver*, tfis, amikor a régi crény«ib*?n litres kiskajiizsai [>\\lftale EgjlMtVtot ujjáata-¦kul 1Ö12 február I-én dé>9ötl ö ómkor a kisknnicsaa l^vionie oltlion twítí^ tennébeo. lLnen -íí \\ijj,ixi^ik,il6 k<u-üy.t":.V.í\'ii íöiű\'-c vesznaic rétut, akik * magyar (levöaie, deiVíaóndst» a kiváltő¦ ¦ kiskauJzsai >\\Aaie iljaink na^etótóbeo, és \\*zetésélrtnj léwrt fotftiAk v*iis,i,
ma tanárai
¦/MM KOZkONY
& téli állások rendszere
Berlin, január 21 A német keleti front téli állásai, amelyek a még folyamatban lévő frontát alakit ások során egyre jellemzőbb formát öltenek, a hadiludósitások jelentéseiből Ítélve, nem a világháborús állásháború mintájára épülnek ki. Tehát nem sorozatosan egymásba torkoló fulóárkokal és egyéb védelmi berendezéseket kell magunk elé képzelni, mint ahogy a világ, háborúban láthattuk. Ilyen áí-lásrendszer nem felelne meg a német hadvezetés további terveinek, amely a téli állásokat csupán átmeneti támaszpontoknak és egy támadóháboru téli bizlositő vonalának tekinti. A világháború keleti és nyugati hadszintereinek mintájára kiépített védelmi rendszer meg" teremtése ezenkívültechnikai akadályokba is ütközne, a meny -nyiben a kemény orosz tél következtében a talaj több méter mélységben átfagyott. Ilyen kőnü menyek között már a legkisebb futóárok, vagy földi erődítmény kiépítése is legkeményebb munkát, sőt robbanóanyag alkalmazását tenné szükségessé; A téli vonal elsősorban egymástól bizonyos távolságban megszervezett védelmi fészkekből alakul, amelyek mögött húzódik a tulajdonképpeni erőd* rendszer. Egészben véve nagyon elasztikus, védelmi zónáról van szó, amely már a világháború utolsó, évében nagy szerepet játszott, amikor is Ludendorff személyes kezdeményezésére az állóháború és az ellenségtől bevezetett tankcsaták tapasztalatai alapján ilyen vonalat kezdtek megteremteni. A megváltozott védelmi módszer tehát egyben más feladat elé állította a csapatokat is, a vezetőséget is. A védekezés feladata egyre jobban kisebb harci alakulatokra hárult i
a német haditudósítók érdeke* jnódon-világítják meg a szovjet támadómozdulatokat. Az oroszok valamennyi tartalékukat felvonultatják és tekintet nélkül a kiképzés, valamint a megfelelő; vezetés hiányára, egyszerűen nagy tömegekben harcba viotik..embereiket. Tulajdonképpen újonnan felállított divíziókról van szó, amelyeket kiképzési helvükrŐI egyszerűen a frontra- szállítottak, pedig tulajdonképpen a tavaszi nagy küztfclemre készítették elő őket. A szovjet\' támadásának reménye, az ehibertömcgekcu és tekintet nélküli hadianyagpaznr-láson tryugszik. Négy, hat, sőt sokszor nyolc egymást kővető hullámban inditának támadási a némert állások ellen. A német haditudósítók kiemelik, hogy ezen. támadások legnagyobb része megtörik a német front acél-fulán ós a védelemre berendezkedett német vonal a kedvező körülményeket kihasználva, nem egyszer ellentámadásba megy át.
BÚTORT
" 4 KKukü-ílüllKU),
GAEY0R rttűiisstalásnál
vaguen viigy rMMJu. Nankant*u, Vár*ah*K-|»al*t* «M
a német hadosztályok inára
háború eddigi folyamán is hallatlanul kemény védelmi feladatot teljesítettek, amikor a szovjet tömegeket fultartóztalták és lépésről-lépésre fedezték a készülőben lévő német védelmi fővonalat. A német haditudósítók egybehangzó véleménye szerint a háborúnak ez a fázisa is a legsúlyosabb veszteségeket jelenti a Szovjet számára.
Festessen Tisztíttasson
\'PáLlCSMCS-núl
Koldusrongyokban éheznek a cári opera egykor európahirü primadonnái
Asszonyok sorsa Lenin-ördög szovjetparadlosomában
SzmoSeuszk. január 21 Nem volt mar fiatal, ruháján folt loJt hatan, kabátujjai kirojtozódlak. de nrert iM leltet ismnil. hoiy » mai napra kissé ki akarta huzni magét, sőt fonnyadt ajkait is kifosloiu. ejy kicsit. A német ny«Ovot kerékb.-lörvo mutatkozik A00\\«)idra T., egykor • moszkvai opera szopránén*1 kosnöje, egykor, axaz 24 óvvo. ezelőtt,\'még a forradalom kitörése elölt. Gyakran énekeli a cár elíilt is. Most moílvil-lolta, hogy a sanolensiki «-.ló IsmVt működik és srcia\'né, ha a rádióban sx*inp»áHie!as. Bíínogyeitűrnk
a pröbaéneklésbe.
Meg mindig egésr*n fa énekeli és intgigértük neki, Iiogy raKisnnp este mikrofonW énekcihcl. Botdog volt é-s maaaAn is botdoRSágtól sugárzó arccal énekelt, fio egy kérése még ni\'ndig \\ollt:
a. kővCtl-OíŐ ICÍgCÍ SÍATC.
lelt voToa még o^rysrer énekelni, most már l>arálnöjdvöl 0. Olíáv.1. a STírit-pétervari cári operaház erykor egész F.urópál.an ünnepeit nlténekcsnőjirvel. F.nnck a kérésének is eBe;,\'el tettunk.
A Wtflzfltt érákin pontosan mftgje. I*at| °gy szegyes/rongyokba burko. torolt, bánatos arcú Ősz őrcnass/.ony társaságal)8n. Azt gondoltuk, hogy egy. kori óltőztetönőjét lioztu magával, d* az öregasszony ti. Olga volt, az egykor oly tok sikert aratott primadonna. Ktcgáns u-i a ia nyelven l:eszétl v.\'lúnk és modorában nyoma ¦-¦"ti-\' v. 11 sornak a meghunyászkodásnak, irfcílyet a szov jelasszon yoknál SZokhmV t \'lát-kőzni.
A két asszonyt olyan lámpaláz fb-iíla í\'t. mint talán solw azelőtt. Ugy
tak a zongora eKJtt, mint az (fltár ertl és az ősz primadonna ojyan gyengéden timo-gatta munk-.ítéft kic&eie. po-ejett keiével\' a fé-nyes lí\'kkot, mint va. laiui neme; agár szőrét. Kőzl.on pedig esek mesélt, mesélt réveteg szurrimel arrőti az időről, amikor még a berUni operában, a Covtkil-viardenben, a ml-(Mól Seálában, a párisi operában aratta sikereit >M«)dez még a Torra, datoin ílötl voM., le^zte bo halkon és a felindulástól iBszketÖ kezével egy ősz tincset aim rtott aj ráncos homlokáról.
Eiajrkezntt a KzereplOs id-\'je. Művészetük fénykora bizony a midié volt már. ![«og^!k néha kissé mogcsukaoU, de nem tudtuk eMóntoni, hogy c kis szépsóghibAkat n feiaduláttuík, a nem
i*métt lx>ldoRSáunak, vng>- a uyakortat hiányának bíkíjdoiiitsiik-o ijikább, (\'.sajkovszki
„Pfque Dame"-ján«k duettjét rnekették. Ezt a duettel
sohasem hajoltuk és sotia nem is fogjuk oVy megrázó, a valiiság oly dőbbPne\'e\'i e^iét sugárző iO~iadásb.>n hallani, mini i\'t a »nnblenszki kntrmaJ »dő szük studlójíban. Oiyon színház, mery meg tudná ezt «z atmoszférát teremteni, nem vxft még és nem Is lesz. Vetiink szeml«n olt ált pondok-lől és nélkúlő\'é-stő. baráídáH arcával •z Őst énekeijjil és csak mcoIygoU, eimétyültBn, a l-o\'dowág ki(e;o/:ésf5v!i ¦jkán. As éle\' ke/jertlenSiirt\'V (is a szerep l>orzaímiassága egj- csapásra szerte rosjüott számára. A két assszony egészen elmerült énekében és mikor ur u\'dlső akkord is elhandzott. val-\')S;ig-gal megicltenve ébredtek fel a s/én mullol visszaidéző álomliől a kosOríl yalősáKra.
Ilo azután ismét i-sak tovább énekellek, MftSt már csupán nekank. Alig tudlak l>elO|ni vele. fené\'^ií ki akarták akná/ní « ritka égi ajándékkén\' ko. polt aTkíilmat. de ft .Pique l)ame. duettjének szivliemarkoTő liatísál már nem tudták «emi. A tábonaokn^ \'I\'k-ját nem is íohet ék-thlblun "likitani, ahogy Hl maga az él<t alakilotlu. lirniök az asszonj-nuk mváiirtfi, akit az élet tett azzá, "-niit jálx/otí,
szlvbemarko\'óbb maazkot rtOiii íetie\'elt elképzelni.
Kui.\'edlük, hegy lovább ént\'tfjen\'k és a kél asszony e.-ro a két érára cft-fcoojlo\'te a buazonBégy eszlendő mm-d*0 nyomomságát. Ksic ni\'-umi makro. fonb« énokOKek. rís amikor moíkír-dezlfik Őket, tiogj\' mhefii tartozunk szűiOpTé.sfikért, a pri in a donna, aki v«-laniikor egész Európa tapsait élvezte, aki c^kor lermészete\'inek\'t-etio. hogy a szÍnházl>óT valéságos diadaVuWl kisérje háta, könyörgő lumgoii váin-szoltn:
— Adjanak nekünk e^y darabka ko. nyo.nl, annyi, annyi éven ál éJw/tfm\'kt
|> a váratlan fordulat a mi sok torzsámat átélt
katonaiiivQnket is megdöbbentette. Mintha a koLMusrongyokbu öltözött primadonna hirlciert magának a mi-vészei isK\'onöjéuek atnkjdl . öltötte \\oín« magára, arél az istennfljít, akitőt Cz az ország nemcsak a nevelést, a szépséget, hunéin majját az éüetet is i\'he;te.
Az éneke<nü a legnagyobb \'enné-szélességbe: \\«tt-. ál a fafányerel és
oszlolta n»eg barálnőjévtí. gondosan vigyázva arra, hojíy méítóságlcljes ma-(íatartásávoJl el n« veszitse. Finom
UNGCR-ULLMANN ELEK És TÓTH
VASKIRBSKEDtSE - NAOYKANIZtA. m
CL#áfi>»HamM MiQyar Kőolaj RáuványUranig nafy-||9IBaiia kaaliaal kápvlMltt* u bliományl raktára
Kadvizaiinyei adótitalB atiztioazdatági olajok.
főhajtássá!! mondott köszönetet és zaákszerft ¦ nangyos zubbonyából véko-nyan kinyuíö fonnvtidt, sárga nyakán uiegvtwiártottak e.ek. Könnyedén meghajolt, mint régen, amikor még a hődofiö tapsorkánt nyugtázta cza*l a méghajlá-ssal és eündiiU, fejét mélyen keskeny váUai közé húzva, görnyedt háttat, Barátnője kovo-ebb Wkl erővei, sin*a követto.
Mintha oz°n az ft\'itén m&ga a művé-szél sírt voSna fel előttünk...
H. BAYF.R
Szerda
Mlsmlú i.tiílsuiiiífii.i(iU héUSlMipokoii Badaput I. tttflwráa
B.40 EbresttŐ, toma. — ?.00 Hirek, közlemények, étrend, hangleniesak, ~ 10.00 ¦Hirek. — 11.10 Nemwtkóo vlz-fmrősxél gálát. — 12.00 Déli h*r*ng-«o. — 12.4Q Hírek. — 1320 Wöjelaéa, Időjáréa- és vixalUajeteatéa. - 14,30 Hirek. — 14.45 A rádióműsor ismertetése. — 15.00 Árfolyam ahek, p»e4 Irak, éielmlszeriiek. . 16.45 TdAjelzék, Wőjórásjelentés, Idrck. — 17.00 HlreK szlovák és ruszin nyelven. ~~ 10.00 Hirek magyar, német és romáit nyelven. — 20.00 Hírek (Budapest IL) — 21.40 Hirek, idő járás jelentés. — 2300 Hírek német, olasa, angol é> francia nTSlvee. — 24.00 Hirek.
BUDAPEST I.
17.15 A Rajfcő.zoneknr éa Sthymm«t ,N\\i.. :>. tánczenekara. •— 18 Halász Gyula cjőadása. — 18 20 Hottvédmuwr.
— 10.20 He.Oiní op*«tt- és tSnszen*.
— 20.10 MAutónS\'-érzelt menyasszony^. Vidám zOnés hangjáték három résiben.
— 22.10 Szórakozlaló zene. 23.25 Hácz Béta cigányzenekara, — 0.15 Őzen az otUwn.
Csütörtök BUDAPEST: I» u
10.15 Egwe\'ogek és magyar nóták.
— 11.20 Opeio.trészíetek. — 11.40 Fel-ollvasás. — 12.10 Iládiózenekar. 13.30 Honvédeink uzCrtnOk, — 13.45 Még)art tánczenekara, — 15.20 Patzké Magda zongorázik. — 15.40 Pintér Imre etöadáfia. — 15.50 llítj.erl i.ajo» gordonkázik. — 10.15 Ruszin haUga-tóinknak.
17.16 Tory Kálmán előadása. 17,45 Kiss Ferenc szalon zenekara. — 18.15 Iiarsányi Créte cie^egése. --1D.35 Vidám énekszámok, — 19.20 Maksinflr Béla jazz-iiánnasa. — 19*40 As opere) tini dal om g>\'Öng>e4, II. rész, Verdi-est, Közvetítés » Vigadó nagyterméből. - 22.10 Az 1. honvéd gya. toí;«zreii zenekara. — 23.25 Magyar nóták. — 0.15 Őzen az ottl\'ou.
Bükk-, gyertyán-, oser hasáb- és a L1 _ : f fürészelt *MglYa
maximális áron állandóan kapható ta»i
kvroáütottSa*! Megyar-utoa 08. Telefon: 534.
ZALAI KOZLQNJt,
IW. jaguár 21
Rögzítik az Ipari árakat
Az ipBrf árak irányít 3 *u eddig két ii\'ijíi Itfíad*. Kgyréizt voltak olyan ríkkek, fViBjyeftnak arái a mínUzié-ríum lerögzítette. ÜQervc amelyek ár. ráCtozását a kówllátásí miniszter mi. gan»k tartótU lenn. Ez* - sorába a le#. fontosabb nyersanyagok, ámk. közsx>l. gdltala>ok tartoztak, pL szén. viVamns. áram, stb. A rikkck másik csoport, j.n-i néz^« sokáig az augusztus
2G4 árszínvonal votl az irányadó. \\amrégiL«n 3 miniszter rnésfcngelle, hojfy az Íparv;iálaTalok ehhez az aiap. árhoz bizonyos drágiJŰás-ikat \'szendra-g*iUs, miinkaWiein\'BlKedía tarifádra-guiás, slb.\' felárként liozziszómíth ássanak. \\
Mini " M«fi>WiVidéki Sajtóludósjtii érlosúX 3 közellátási miniszter a közeljövőben ** ipari árakat Vv&x&ai. rógzíll. Azok " cikkek, aireLyek«l íl\'A-jiirob»n emíiieitüok, amelyekm-k ár. kepzödéie tehát eddig a\' miniaité, rium koxveftHi irányítási .»!í tartozott, továbbra is az eddigi módon fognak a hatéiig oaroorzéseiél faggat.
A textllnagykereskedelem a kettős jogosítványok m«D,s?flntetéflét kívánja
A Magyar Vidéki Sajtótudósító bu-dapftíli jeTeotése swríat a keíesztény lr»li\'nagyk*\'eskedftem körében erős mozgatom indult tiv-\'g az u. «. kettős jogosítványok me^szün\'*téséie. meri fontos érdekekel sírt, hojiy egyes tev iDgyánik * birtokukban levő textil-QSgykereskedői jogosítvány alapjún elsősorban a •íajál ke..elésükl.eo IBV(S, vagjr érd«kkőrúkl,e tartózd PSx.tr\'ácercs. kéjeseket igyekeznek áruvaí cöálni, mert így a nagykejcskedöi liasronkuiVs a zsel>űkl«a marad. Kilógat tárgyát képezi azoknak a (rxtjfragytorestoedok. n.-k az úz*ti tevékenysége is, akik kiskeieskeddi joflositvánnyaE is rend.*, kémek és mindkét ozEetÁghan egyszsr-re fejtenek ki tevékenységet I igy ua}i a nagykeeskedöi, mint a kiskereskedői hasznot a maguk részére könyveik cl annál is inkább, inert elsoaryban a saját kiskc.ejkedésaket ÉUják cl aru-v«J. Illetékei línyezok komolyan log-^Hkoznak azzal, miképpen felelne a fetmeralt jogos panaszokat gyorsan te halékon Y*n megszüntetni.
Bircson bonyolítják le az olaszországi szarvat-
marha-exportot
,\\í oltsszorszáfli szarvasmarha rKport * jövőben Barcs határáJáomason k*. icszlüí kerül tetooyolitásra. Az ei számolás a barcsi érkezési snJbr alap. >An tőrtínik, * minös-tést végző ma-gyar.rf.asz vegyes bizottság inegfeB>b-i.Bfc.\'wi döntése :./ti ¦ml a minden, •kor érvényben IfivO árak alapján. A száfllilmányok tehát a j6vŐl«n a ma-gy*r haldrlátl kezdve már néni a frf. adó veszélyére mennek lovább, mert a t>arrsi mátsátús és minősítés idáo u feSadót lováblii i\'wík\'i n»m terheli.
irtat
Nitt
¦ IIRI IKIIKB
IBI!,
tekintse meg raktirunkatl
javításokat jótállással vállalank.
t,m«, franlr mirl:gt>eu. Hf.\\ * i huh e8l,üg.|ér j/,
„A magyar nép Olaszország, Németország és Japán oldalán folytatja a harcot a végső győzelemig...\'*
Az olasz sajtó Ribbeotrop és Clano magyarországi útjáról
Róma, január 21 A Gazelta de! Popolo budapesti különtudósitója (^iano ííróf budapesti látogatásának be fcjeződésével kapcsolatban a következőket Írja :
Ciano gróf elutazása ismét alkalmat ad arra, hogy Magyar-országnak a bolsevista veszély-Ível szemben elfoglalt magatartásáról szóljunk. Ebben a kér-bni Magyarországon mindenki egyetért. A magyar nóp Olaszország, Nemetország\'éa Japán oldalán folytatja a harcot a vegsö gydaatemlg
Azokal a megbeszéléseket, ame-Ilyeket Ciano firóf Bárdossynli-niszlerelnőkkel folytatott. " a régi olasz -magyar barátság szelleme hatotta át. A Duce kiküldötte olyan időpontban volt Mag,varorsrágon, amikor a leg-
he\\*csebben folyik az ifjú népek harca a jobb világrendért. Ciano gróf Budapesten meggyőződhetett arról, hogy a magyar uéj) ebben a harcban méltónak bizonyul nagy német és olasz barátai bizalmára. Magyarország a bécsi döntőbíráskodásokkal meggyőződhetett arról, hogy Mussolini és Miller politikája n becsületen, valamint a vitézségen ós az erkölcsi erőn alapul. Ezen az alapon kapta vissza Magyarország a maga történelmi feladatát. A magyar nép ma nem szavakkal beszél a háláról és a hűségről, hanem a tellek mezején. A magyar honvédség az olasz, német és japán katonák oldalán vitézül leijesiti kö telességét, Ribbenlrop és Ciano íjróf budapesti látogatása a magyar közvéleményt uj erővel és öntudattal töltötte cl, — írja befejezésül a Gazelta del Popolo.
Ismét megindult a forgalom a járás községeivel
A nagykanizsai járás főszol-gabiróságához beérkezett jclen-té-sek szerint, a járás községeinek utjápól eltávolították a hóakadályokat, amelyek a forgalmat és a várossal Vnló közleke-
dést megbénították. A forgalom mos! mar zavartalanul bonyolódik le mindenfelé. Kocsik, mint autók zavartalanul közlekedhetnek.
Az idei tél első halálos áldozata
Uiban hazafelé megfagyott egy bakónaki gazda
Lulck János 5ü éves nagybakónak! gazda a minap elindult gyalogszerrel Kilimán községbe látogatóba. Utja azonban végzetes volt. Lulek a beígért időben nem érkezett haza. ami nagyban aggasztotta családját. Másnap reggel Zoltán István kőzségbiró talált rá, mintegy 200 méternyire a lakásától, az
uton, jéggé fagyva. Már nem volt benne élet. Megállapítást nyert, hogy a nagy hóban és hidegben a gazda elfáradt és már nem volt messze saját otthonától, amikor leült pihenni, de csakhamar elalélt és ott is marad! az uton. Megfagyott. Tegnap délután temették el a lakosság nagy részvéte melleit.
Egy évi börtönre Ítélték a furfangos pákai legényt,
Aki hQiftnös mAdon caftota he a falvak hiszékeny népét
Ifjú Pálovícs Fái pákai legény még csak 10 éves mull és máris megismerkedett az igazságügyi halóságokkal l\'gylál szik, a szüleit is faképnél hagyta és önálló keresetforrás után nézelt. Miután Zalaegerszegen nem IaláII alkalmas működést terrénumot, fogta magát és el-ment Tornyiszenuríiklós és környékének közséíícilw, ahol közlőn-e tétette, hogy aki cementet és meszel akar vásárolni, az je* lentkezhetik nála, minden mázsa után 1 pengő -foglalót kell lefizetni.
I Miután egyes községekben ezt I ki is doboltatta, szép számmal jöttek az érdeklődők, akik ebben a cement és mész-szük világ havi ezekből a cikkekből vásárolni akartak. A hiszékeny emberek le is fizették mindjárt, a mázsánkén ti pengőkéi. Volt, aki 10. volt aki többül, de voll olyan is, aki 50 pengő foglalói, adott a .szállítandó rendelésre^ . Persze, amikor a fiatal legény a pénzt megkapta, zsebre vágta és azt a sajarcéljairafor-i dilotta. Lovászi községben azon-| ban a dolog gyanúsnak tűnt fel
Csúszós járdán történt balesetért a háztulajdonos felelős. Kössön szavatossági biztosítást 1
BHBiaaaWaatlBHt -
külön asztalokon
maradék árakon
árusítunk
áruház
a csendőröknek, akik igazoltatták a nagy rendelés felvevőt és akkor derült ki, hogy Pálovícs közönséges szélhámos, aki a felvett pénzekből tartja fenn magát. Sok falusi embert károsított meg. Az Összeg több-száz pengőre rug.
Beszállították Nagykanizsára és átadták a kir. ügyészségnek Kihallgatása alkalmával nem is tagadta- tettét. Azzal védekezett, hogy a kicsalt pénzt élelmezésére fordította. Br. Almássy Gyula törvényszéki tanácselnök, mint büntető* egycsbiró, a bizonyítási eljárás befejezése utált csalás büntette miatt egy- évi bói*-tönre és három évi jogfosztásra Ítélte. A vádlott megnyugodott, az ügyész súlyosbításért fellebbezett. így az ítélet még nem jogerős.
Elégelt egy bomol-koairoml gazda pinoé]e
Egész évi termete 4lr.uiztult
A minap éjjel világosságot s*Hek észre a linmiiUuTM.iiiiLiii szóMbJagy a-- , hegypásztorai. Remaltco " jgaflf MttiV. bogy az Újhegyen JKttís kigyuttnat egy plnt«.
y l)7í Röglön riasztották avöüfey tHMjH: * fi- b«n fekvő község lakos-
1M---1 \' ságát, da mlne o sok he-
lyr-n m\'ajdn«m két hiiéteres hóakadályokon odaérkejell a segítség, már a réfil fulatpas pince egészen Itriflokban áltl. Psltogtak a hordók é* 1200 liter bor fotyi szét a l»vas ht*5*n. Akkor lant ki, hogy a pmc* egy öt gjwme-kes, szegény (órav-juo homokkotitírotnti földműves tiáajdotna, aki épp másnap akarta elvitetni a már tofogJáJórotl bort. Szegény ember Itezét tördeaS-e volt kénytelen nézni, hogyan pusztul « egy évi fcenhése, pineóje, hordói. A Iüz okát eddig még n»m sikenlít ii-.egjiKApibtiü. A nagy kárt szen\\«xlell cssdádot mindenki vijnálja. (Jó szivek majd segítenek neki, hogy ujbofl jé szívvé? és *rŐs akarattal dobozhasson kis szí>iőjél en. Ugyanis ez az egy d«-it«n löidjf v»n a Hagy családnak.)
R. A.
Férfi, nöl, gyermek
hÓCipök, ém
gumicsizmák
SILTÉNYlNÉL, l\'ó-ul 2.
818868
M. január ?1.
napirend:
Városi Múzeum és Könyvtar nyitva mind«n csütörtök défiutan 3—5 éra közölt.
HcKoÁp; sertésr és marhahús nap, Gyógyszertári ügv«t*t: MA Sz. Mária gyógyszertár ^Clráfty u. -10., holnap Jjaiság gyógyszertár Fő ut 12.
Kisksaizsún az ottani gyógyszertár adandó üsy».*;ss szotgiUalot tart.
_ (A vármegyei Tűzoltószövetség rendkívüli közgyűlése)
A Vármegyei TüzoRószövalség hétfőn renJktvfűi közgyűlést tartott Bubic* TiVklar vm. tüzrendószeti fej. tgyelf, Ügyvezető alejnok wzelésével. A gyü^s megszavazta R titkárnak a. kormányrendeletben előirt szájialékos liicté^i pótlékot, és u itemesaándorhi-m liuullóeg}*sfl»tt rászéi* 50 pengő segélyt .tj
— (Meghalt a Hangya dlsztlnoKe)
Kortáti Bernát István m. klr, titkos tanácsos, a Hangya fogyasztási szövet, k «.-,<: j örökös diszeflsöke, továbbá a U"Udák Biztosító Szövetl,ez|atéook és » Magjai\' Mezőgazdák Szóv»LKftueténclí •4ióL« iioBSzUss be.e^ség aha 8# éves korában Budapesten euhunyt,
— Stefániát uh Laeziofy Mar
úti keuongotüs hangvetsenye hajon ViP-áW fesz » a Viírosí Színházban, a nagykanizsai tüaöbeteg-otihon javáfa. (:)
— (hó a OyOSz ban)
itengeteg azoknak az újságíróknak » száma, akik rejlett vugy kBVésbbé isitett kapcscQaloi^tt la.tanak íenu ráUabitoVkal. Most ez a jenaaseg eyy uj túnemézoiyai gazdaguil: hó lépeti be " gyáriparosok szolgálatába. Sóiér IsIvánréÜ, u kritikusról és irodalom, történészről v"n szó, aki a ÜYOSZ kúie.éH<5l,e lépett ó> ^yódtitkár lett a gyáiosok s*ö\\«isegéb«a,
— iKeszihelyen nem lesz az
Idea színház)
Káitáyt János színigazgató a napokban Keszthelyen járt a színi idősszak előkészítése vételt, a farsang miatt "zouhsai nem kapott bsfeüeyBt, Attvci pedig a társulat később iinWíé. ter. i»zi szerepléseit, Keszthelyen e^Ldcn aügba Jesx.iuunháx, i a
— (Ai ckepieleplezés)
Sárvár képvisuWtastalejo lAnácstcrm* részére l*sze,*ztö a város nagy hatott. Jáoak, Huszár Mihály upát-pK\'bános-a*k arcképét és azt vasárnap ünnepi közgyűlés keietében leplezték Je.-
— (Nincs víz a muraszerdahely 1 iutaköeu)
Muraszerd^Uiegyen a községi kutak \'gyáauUában nB-n adnak vizet, a t&-it/^bbi környéken is talán csak Jiárom hl vize liasznuüiatő. A jejenségat, "mely uJigtiftnBm os&zefiUjg az ottani •zénUinyásxáss**, az c-^eszségagyi lm* \'ósájjok most kivizsgálják és sürgősen taegieszik a lakosság ivóvizééi való *2álására a keltő intéJtkedósek.t Ax Országos Közeyészségagyi iuiéziei K«-^•y Alfréd mórnókót ka-hite ki a helyszínié és ott dr. T«kuts László fármegyei tiszti loorvos** együtt ^«zsgáj(fc4k a hWyreW.
— (Laskailgénylea)
Fethivjuk a laskát igénylő hiltwrtvd-
Cksi, hogy laska szüksé^lelük biztosi-111 vége,t folyó lió 22-ig bazárokig * hitközségi irodában k«.oyérícgy«.kk<il jSfcotkezzenek, niert eXjenlu\'zó esetben .usku szükségletüket neai biztosit, r\'juk, mivelhogy csak nSegtelelő ke-QVárjegy átadása mellett lehet ajakát \'vfnybe venni. N««yka*üaMi tarástul*
- (Korcsolyapályánkat) megnyitottuk a Horthy Miklo* uti Wutt takapáájM mellett. Olcsó berki, lakoknak és diákoknak ked\\ezmény.
NVTÉ,
(0
(Polytatás sz 1. oldalról)
— Móg kaphat Jegyet Sle/únlu és LáSitóJy Margit httfól ketzongu fás hangversenyére Szabó Antalnu, 1—4 pengős áron. (;)
— (Megszűnt a badacaonyl bazaltbanyászáa)
Hivatalosan bejeién (ették, hogy meg. szanlették a Badacsony hegyen való bazaHbányuszatot.
— (Adjunk könyvet honvedelukaek)
A Magyar Vöröskereszt felkéri az ország közönségét, liogy az Ukrajna* ban szolgálatot teljesítő honvéd«mk részére nemes szórakozást nyújtó könyveket ajaj-ij-inat fel. A fetajánfeU V,önyv«kel kéri « Mügyar VoröSkereszi t-ortuaá utca 21. száiu cimr* kaW-ai
— (Kedvező az országos munkaplac-helyzetj
Aí áfloml miuiknközvetítő liivotal legújabb jclcnié-so szerint a muK bó-napban a munkahét-ék száma ü(i..l százaikkal volt több, mint tavaly ilyenkor, a miinkukeiosük száma U3.IÍ szü\'zlűékkal csókliCnt, viszont a közfre. liléikké 85,4 azázáWkk4 e.ncJíked;ti. Országos viszon^\'iat^n a inunkui>el>e;i száma tavaly óla 70.-1 százulókkul eii.Cjkcdelt, a mcukake.esóiió 4.2 szá-zaüókkal csökkent, a koz\\«;iU-?*»k szá. ma p»(lig 1*0.8 száaaktitkkai szapoio-JO». , \' : . UJ \'
~ (Szúnyogirtás Keszthelyen)
Megkezdi n szúnyogok ellen u harcot Keszthely üdülőhely is. Szmiyny-irtásra már a imát évi kötLUi-gyetésl,* , is (ötvenek bizonyos összc0ct, "n\'iit uzonban nem liaszn^ítak lül, AiBst en. nck az össziegne.i. háromszorosát vc.ték föi s ezen készi.enek tnémftki leneket a mélytekvósft tulajr*-aidzes vé^ieiiaj. tásara s azulan megkezdik a mvity-lekvésü posváuyos tercetek. Mtőltó-sét. >;.,\'.
— (Halalt okozott a zsebben levő plsztoiy;
Tóth Lajos ceildóraálki kereskedő segéd fia, irj. TÓHi (iyuáa a HOrcz-reJd \'lOslvéaek üzletében vo4t aikflSf. mázva ko.eskodö se^éxlkín-, Az cgyia. cejldömöikl KOteskedŐ segéd barátjától 8 pengőért pisztolyt vásárolt és azt naiMkon kcieszlal a zsbében hordta. Az egyik nap, amikor üzjfcti flgybön haza akart menni a gazdája lakására, a zsebébon liivö piszioWyaii babrált, amely elsült és a fiaUk)illber hasába fúródott a golyó, a biK\'it loí. jc;e0 széli\'oncsolvs. Mbie a kórházban operálásra került vedna a sotr, a mütŐ-asztalon meghalt. ,
— (Internaiuk egy mé&xaros-segedetj
A z«laebeiszei{i rendőrség inteniálta Gerencsér lalvun mészaios sie^ódel a közérdeket %«szayezteto óteuiiódja miatt. cetOncséi\' a rendőrség iiat.iro-zalának jogérvényre eoi^edeséag egyQtőte őrizetben marad.
— Efy kélt* voló •IvassaáByt
ad a bltrn—Száoluix—lioda»k>ini minden száma. Az e heti szám íöbb érdekességei Idilüűúsl keltti riport a Madách Színház sorsáról. lidelsliPim üyu-kai Ula cikke Gi«>a Garbo-\'ót, Judiász lstvánnxk, a vUágluVa Mtatádónak bi-zsimas váUoinásai é-etérói és karrier. Jóról. N«gy kenasztrejtvény, viccek, könyv kritikák, gyönyóro iilmWiwk. Ak uj esára ára ewk 50 W**Y. \',,;
bavonjAk a palawTínoi hivatalos lapban törvény jelent meg. nnjelynek értelmében u brit lü; biztos itlíínként államkölcsönöket vehet fel. A kölcsön.kamatát a főbiztos állapítja\'meg. \'
(NST)
A finn arcvonal hírei
Helsinki, január 21 Valamennyi finn arcvonalon a légierők járőr-tevékenységére csökkent a haditevékenység.-A finn repülők tegnap lelőttek 5 szovjet repülőgépet. Ma reggel egy szovjet repülőgép elrepült a Finn-öböl felelt, ennek következtében Helsinkiben légiriadó volt, de a szovjet repülőgép nem dobott 1« bombákat.\' (MTI) -
Német repülők ríkereeen bombázták Máltát
Berlin, január 21 Nőinél harci repülőgépek tegnap is folylatták eredményes támadásaikat Málta szigetének ka-* tonai fontosságú célpontjai ellen. Sok találatot figyelték meg a katonai célpontokban. (MTI) Berlin, január 21 Mint az NST-nek illetékes helyről jelentik, egy német harcirepülőgép kedden sikeres felderítés során Sköeía keleti partvidékén megtámadott egy fontos kémiai üzemet. Egy bomba-teli találat szétrombolta az üzeni csarnokát. (MTI)
Brit repülők Emdan felett
Berlin, január 21 Mara virradó éjszaka brit repülőgépek bombákat dobtak le Németország nyugati partvidékeire, főleg Emdcn lakónegyedeire. A lakóházakban kár keletkezett. Az eddig beérkezett jelentések szerint -i támadó brit bombázót lelőttek. (MTI)
A Maláji Ulnigtt elfoglalÚMá nak jelentősége
Róma, január 21 A Messagcro tokiói véleményt ismertet, amely szerint a maláj félsziget elfoglalásénak jelentősége Főleg abban áll, hogy ez az esemény á2 angol világbirodalom kettéválasztását jelenti. A félsziget elvesztése folytán Ausztrália természetszerűleg különválik az aiigol birodalomtól, az Indiai-óceán pedig a japán hajóhad ellenőrzése alá kerül. Kina bekoritéste teljessé váliki míg Burma bekerítése ugyan-csali kezdetét veszi. A maláj félsziget elfoglalásának kihatásai közé tartozik az is, hogy a demokráciák elvesztik a világ lakosságának többségét, mint-
hogy körülbelül egyínillJÁrd atn-ber él azon a területen, amdly most többé-kevésbbő Japán befolyás ulá kerül. (MTI),-.
Tuao MIOgy mini sztár a langatlv asoéloa aggOtt" működéséről
Tokió, lanuár 21 (NST) Togo japán külügyminiszter nz országgyűlésén\' beszédet mondott. \'Bevezetőben rá:, mutatóit a császári csapatok ppmpás győzelmeire, amelyek során az amerikai és brit támaszpontok egymás után össze omlanak. Ugyanakkor gyorsan halad előre a kcletázsiaí ttjjá-rendezés nagy feladata. Ajapán k ül ügy miniszter ezután hangsúlyozta, hogy a háború a nagyobb Kelet-Ázsiáért folyik és ez a cél megköveteli az amerikai és brit birodalom megdöntését. A továbbiakban mcgelég*-désscl mutatott ráj hogy mind a mandzsu-kormány, mind a kitiai nenfzetj^ kormány tevékenyen együttműködik Japánnal és rrancia-íridokina js megérlelte a hábprúra vonatkozö japán javaslatot. Nagy rokonszenvvel szólt Togo külügyml-níszter Thaiföld vezctöirőlTbiz-tosjlolta őket, hogy Japán alcg-nagyobb mértékben támogatja ujjaépilö fáradozásaikat. A két ország közötti együtt működ és egyre szorosabbá válik. A japán, német, olasz együtlmükő* désröl a következőket mondotta :
— Egyre jobban megerősödik a közös arcvonal. A barom szövetséges hatalom közötti szoros együttműködés mindinkább vég leges alakot ölt katonai, diplomáciai, gazdasági és más területeken ts. Az amerikai, brit meslerkedések, amelyek a három baráti állam egymástól való elidegenítésére törekednek; semmiféle sikerre semr számíthatnak. A tengelyhatalmak acélos egy ült működése nem hasonlítható össze azoknak az úgynevezett szövetségeseknek együtl működésével, amelyek táborába Amerika és Anglia összefogták a száműzött kormányokat. Japin és a Szovjetunió viszonyában
nem riUl be változás — folytatta be. szódét Togo krfütóTnmiszlcr \'-^ a két állani VapcscűXtait még r"ü*dJ#í a (.em-^osségl sue.-zödés sOTbalyoűca. Japánnak az a szándéka iováb!>á, liony amennylie ietieiségs, baráti kapcsosatokat tartani fenn DéltanJertkávsa éfl Európa votamCiuiyi f^ujouai l«.tnJhr:i-val Japán kész tisztelet! en tartani a déflomerlkal .áBaínok á^spontjái, tnJg c;«-i, ax lül.niio1; nem engedik magukat fflrerf.elteUji az\' Egyesüli EUf
za.uaj közlöny
1942. január 21
mek anaflnyloijAMl SHal. A japán fctfrmány fesratt fjgy*lenifciiel kiséri tehát
* rio dt janeiroban
.\'oíyö érleye-rlefet.
Togo külügyminiszter *zut n liann-suflyozta, hogy noha Japtfn söinmifíío tfOeaaépts érr-ést nem t-íplíi t Holland. India nép* iránt, mégis arra kénysze. rcfít,- hgy megindítsa a hadműveletekéi ez étlen az ország vVca Is, mint hogy az tf»nfé3 katonai támasrpont-jává te\'to a hofl^ndi birtokot. Tzután arról\' szíilt a japán kulüirynvnisztor: reméli, hooy rövidesen egész Kt_\'lel. Ázsia ráébied kőzós hivatására és ftf.isrr.eri a yatodi erdőkét. A jelened háború céSja a Jólét megteremtése « nagyobb KetW-Ázsiában.
Az *ddicj arrerikai és brit tulajdonban lévő terítelek lakosságának hagyományai, kultúrája alapjín keli uira beiondezn\'e éfctét. Magától értetődik, hogy a mostani háború, ajir-HyiíOk céip tagadhatatlanul n n\'gyázsiai já-[ét-öv*í*l felépítése, teny-cresxtl különbözik az HgynCve eít tárnadóhál omtóS. Japáo. még átarAhan somi gon-lolt faji habomra, mmt aliogy azt tücnsé^-es részről szee\'nSk állitani. japán — rrondotta boe\'ozóSüJ Togtw külCgyrai-niszlcr — áUasri a ve,et\'st a k Jet. átslai uépek köré\'Oa a nagyobb Ke. letázslábon lélesltej.. • Jólit-övczsvt magr«Oó$Ítása éxcjrikű) Qu. (NST)
Eghaildkan megindultak m h*rcok
Isztambul, /amuii\' 21 Kairói jeieaté\'ek szerint el Agheilá-nál a homokviharok elleneié ismét megindirltak a barook (és a le^tiyobb he.easéggetl folynak, (NST)
Toseoi j« kián mlndetddin folytatja a háborút, mg Angiiét és USA-t térdre nem kényszeríti
Tokió, január 21 Tozso tábornok, miniszterelnök szerdán az országgyűlésen elhangzott beszédében, kijelentette, hogy Japán Nagy-Azsia gazdasági erőforrásainak és hadászati támaszpontjainak ellen-ő r lését átvesz i, hogy ilyen1 módon növelje harcicreiét. Japán t- folytatta — Németországgal és Olaszországéul együtt mindaddig folytatja a harcot, a mig Nagybritanniat ós az Egye-* üült Államokat térdre nem kényszeríti. A Fülöp-szigetekről kijelentette, hogy Japán őrömmel hozzájárul, hogy a Fülöp-szigetek lakossága tisztességben éljen, amíg együttműködik a közös felvirágoztatást célzó munkában. Holland-Indiához intézett felszólításában hangsúlyozta, ha Holland-India folytatja mostani ellenállását,- könyörtelenül meg fog semmisülni, Ha megérti Japán szándékait és kifejezi azt az óhaját, hogy hajlandó veio Pgyüftaiüköclni, habozás nélkül segíteni fogják és a legnagyobb megértéssel viseltetnek érdekei iránt. (NST)
Chile nem szakítja meg kapcsolatait a tengellyel
Lisszabon, Január 21 Egy amerikai hírszolgálati Iroda rfodcjaneíiol jelentése szerint Chile a pánamerikai értekezleten hangoztatta, hogy nem szakítja meg kapcsoltait a tengelyhatalmakkal, ha az Egyesült Aliamo* nem küldenek hadihajókat partjainak védelmére. A tudósítás megjegyzi, hogy kedden holtpontra jutottak azok a fáradozások, hogy a nyugati félteke államai valamennyien megszakítsák kapcsolataikat a tengely altimáival, Szerdán az ujabb bizottsági ülésen a yalság nyíltan klfezezésre iulott.
(NST)
Johannesburgban 300 rendSrt vettek Őrizetbe
Johannesburg, Január 21 A Sleta ni-iroda londoni értesülése sserlnt a d4Ia\'rka! Johannes burfban 300 rendőrt örlze\'be vel\'rk államellenes tevékenység rriatt, (MTI)
Keitel vezértábornagy megkoszorúzta a hisSk emlékművét
Budapest, január 21 Kei\'el ném\'t vezérlábornagy szer-dán déle\'Őtt megkoszorúzna a höiök emlékművé!. Az ünnepélyes aktusra kivonultak a Szovjet elleni háborúban részt vett gyorshadtest alakulatai és dlszmenetben vonultak el a vezértábnrnapy elÖtt.
Ott vnlt Bartha Károly vcérzre-des honvédelmi miniszter, Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a hon védvezérkar fönoke és több ma^as-rangu katonatiszt.
Legalább jelentések
Tokié, Január 21 Két Japán fepfllőra) a burmai Moulmeln közeliben támadási in\'é-zett b lt csapatösoíevonáfioV e\'Ien, Nagy puBziitást vIMeV véghez kaszárnyákban, vasútvonalakban. Mo-u\'m In nevezetes kerckedelml központ, Az angolok Itt Igen erős csapatokat vontak össze, m<Tt komn\'y japán támadástól tartanak. (NST)
Y Washington, Január 21
(OFI) A haditengerészeti minisztérium trvatal san megerősítette azt az Amerikai sajtóértesülést, amely szerint egy ellenséges lengerala t-járó a\' Atlanti-óceán parija mentén mepfámado\'t és elsüllyesztett 2 amerikai köolajszállllóliajót (NST) Boriin, Január 21 Hitler vezér és kancellár fóhadi-S\'áll«í-án fogadta az üdülési szabadságáról vlsszatét B ck vezír-tárornagyof, aki a keleti arcvona\'ra érkezése után u| parancsnokság v-zelését veszi át (NST)
A nsrjy kanizsai klr. (Hrványsrek.
Hirdetmény.
Sormis község tsgoiltása ügyében a ktr. törvénysiék a tagosítás megengedne-tősége kérdőiében tárgyalásra hatirnrpul 1912. évi mdrclufl hó lt. napjáoak [dél-elsii 9 étáját lüzl kl Sormás k- ziég-hAzihoz, amelyre ai érdekelteket liir\'apl közzététel, valamint Sormi* koznég ét a szomazédoa közacg <löiJáróe*K»t ut|án azokásoi módon közzéttendó birdelmíny utján Idélt.
A tirgyaliira a Ulr. törvén>aiék dr. Stur dciiea bír. törvényszéki blríd kUldt kf.
A felek elmaradása a Urgyslái megtartását nem akadályozza
A földművelésügyi miniszternek 278 398/ 1941. VII B. 2. atimu tutáiozata azerint Sotmla (Zala vm.) kézség egész halára az alibb (elsorolt kivételekkel vonható bc a kért tagosítást elírásba.
Ntai vnnhitAk be a lagotllásl eljArisbs ;
1. a 34700/1935 I. M sz.\' rendetet 19 Sáriak 1. pontja értelmében a Belsőség
novil dll\'őiiek as n| dOlAheoittis. vif- és árnkhalArat által nem érintek éj klcscé-lés tárgyát nem képeiö részel; a ka<ssi-te>i munksréstfik szerinti Bela"iéR nevÜ dllló he nem épített területet azonban a tnpntltf* tá\'gvM;
¦ 2 uev«na*on rendele\'n\'akass 2. nonl)s ér\'elmében herrer Ballhvsnv Strattmann M»1é mfntecv 0581\'% kat. hold kiterjedésű hlthtzománvl hlrlnka;
3 URvinezen rendelelszaksiz 4, pont|e ért\'lmíbei s NsevVsnlzss—lelenyel törzs-kflnvve (tl áHsml influt;
4. ni Idézett rendelet 20. §ának I. ponlfs értelmében s (ÖldbirtoVrendezé* végrehnjláta iorín s .MintM* dnlÖbe» 12 obornnkl Igénvlfinek juttatott mintegy 16\'/s kst. ho\'d kiterjedésű vacyonváitiAgfaid. mint eeyséeet vazdssAfrl lertllet, tovibhi s -Két ut kÖ7l", .Avasi (ÖldeV, „Dsvosl". .Hosasn földek" és Msntal rétek nevű dUlAkben eiryesek beépített telkei, a hoz-ziluk tartmá kerteknek sz d| ut és ároV-háléz«t által nem érintett és kicserélés alá nem esö restéi, mint a belsőségekkel ösz-3/<-r(it.\'Ríi bekerített kfllbirtok;
5 iiiryn\'-cíeii rendeletfltnksss 2. pontia éltelmében a .Mlntal düifl\'ben levő mint-etrv 67 kst hald klterledésO izól^hegv ;
6. upynieien rendelefatnkasz 3. pontji érteimíhcn dr. Hoch Onkír, tnvábbi Bv ifisli Mvánné h-lilefett Szlanovlca Mária és tírssl cőz \'almai;
7 A fentfdéieit rende\'el 2t. §-a atamán klrá\'om a tsirjor-JM^l e\'Iirá*ból a .l\'í-cuni ó* Sormáii" erdó nevtt dOlÖVnek. mint a vnlt urh^rei hfriokoasift lettelnlének és erd\'Jének az u| ut- és árokhilózat. valn-•nlnt az u| duiábeosztia által nem érintett éa kicserélés alt nem esö részelt. II.
A 34 760/1935 I. M az. rendelet 20 S-Anak 4. pmlja éit-tmíben s PénzQey-ml l\'íter Ur hnzidfárulá\'s slsplán bevnnla ¦> klr törvényszék a ta^osit^il el|ará*ba a fÖ\'dhIrtnkr*nde»éa v\'Rrehajttta Borin a köztes határában s<>rmiM lakosoknik ,Pü lflp ms|pr" nevU (liilfluen kiosztott mtnt-esy 132 kat. hold területű vspyonválhig-löldeket.
A tenll hstdroznt szerint a IsRoiItis Sonndi koziég tutsrának ann a rís/írc, amely a lentiek szerint a lagosltlsl et|í-lá-fba hevoiihsté, — hasznos és célszerUen t-er-íztuivtheiö
A klr. tflrvényszílr s taffnuilást a H4 700/ 1935. I. M. sz. r. 59. § s értelmében meg-én (-dl, ha a tn2oii(á«t kiuinák hlr\'oVs r kflz-ég taiíosbrndó területének egynegyed réizéi l.!t\'.h/.l. A taeosllandó területen levő állnnd. törvén-.hatosait és ko-ségl vagyon, a közalapítvány\' InvaV, n közhv téietek, a gyámság és gondnokság alatt levek hlrtoka a tigosltáit nem kívánók birtokához ezámltandók. A tárgyaláson meg nem jelent leteket ugy kell tekinteni, mint akik a tagosításba beleegyeznek.
Nsgyksnliaa, 194?. évi január hó 13-án.
Dr. Ilnám Ernő a. k. klr tvs;ékl elnök, a Innáca elnöke.
Dr. Hámori Zoltán s. lt, klr. tvszékl bíró.
Dr. Stur Dénes s. k. kir. t«zéki bjró, előadó. A klsdmány hiteléül : Bfiky Béla
1*3 liodiU\'ltil.
MEGHÍVÓ.
Klakonárom ás Vidéke K-séul Hitel-nSvetkeut 1848. fabrtiár lén tfél-uten 3 órahoi* tartja saját helyÍHÓ-gében
melyre a tagok az alapszabályok 33. í;-k értelmében meghívatnak.
Napirend:
1. Igazgatósági és lel ügyelő bizottsági
DRAVAVDLGYI
tfllUMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
sxekszerli felwllAgosltás minden villamos kérdésben Csengery-ut Sí, telefon 294.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibabejelentések Sugár-ut g, I. emelet, telefon 213.
Jelontóaekíiis 1941. évi dal elered ményréi . 2. ZáraEámadáaok magTltegálása j, a foimontvóny megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. tiszta jövedelemről való rendi! kezén.
5. Három tRaziratóeágl tag válasatáj.
6. Ind.tvényok.
1941. Január 1-én a tacok száma I3|| részjegyek száma 5572</s Az év folyj mán belépett 15 tag 65 részjeggic!, ki]^ pelt Összevonással 5 tag 3i/s rész\\teavti Maradt az év végén 13^9 laK Se^Virts,! Jeggyel. Az osztalék 6 la. A íelUgyelflbl-zottság által megvizsgált mérleg a köz-séghásánál kilüggeszlelelt, mindenki meg-
nézheti.
KIskomárom, 1942. január 14.
A* Ijásgatéii,,
A most beállott
nagy
áremelkedés dacára
is megkezdtük szokásos leltári árusításunkat, melynek tartama alatt az eddigi olcsó árainkat még jelentékenyen
leszállítottuk.
HasználjáK ki e ksdvező alkalmat!
Kopstein bútorüzlet
Nagykanizsa. Heti reklámdkkQnk
modern dió háló szárnyas tükörre!
P 625.—
arás yítiíl
Díutsch Uszlő vlllamossiff!- H lAcUú-¦ i.Milcl, Deiklír. 1»
LAKÁS OZUJTHELYISIJO
t.Q,.;i.hii« honyhii Inliásl Vtteicl raelUhbclylséttckhcl Icoiuír I-re. Pafldnr, Klioly-lakttnya. 191
HÁZ ÉS INGATLAN \'
Kílmllveaiiieatcr: Több, cinciden kliebb, nagyobb. maBin- éa béíbáiat, fflrdö^vll-Mt, iiiölít, lílcl ónékekk in hHuoll-lak. Mlkó Ptlcr, SIUU>r-u. 1. 101
ZALAI nüzlümv
POLITIKAI NAPILAP.
K ivl)u : „Ktigudiiigl R. T. Naiyk.auu\'. Feleloa Hmm: Zalai Király.
Nynmatoti a „KSioaídainei; BÜíT. NBoykanUM\'1 \' ayouidaJáb,íp^i{|vk*nlíaJri>.
1317
8Z> évfolyam, re tzam.
Nagykanizsa, 1942. január 22 csütörtök
krm 12 Hínár,
iiiw~~~™*°*~~***nH|i|p~iiTin||^^^ i m,mmmTmmwmrmm*m-mmmm-w~i-
¦ mm ®*
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
¦MrkaXMc «• UMMklTitali EM L sia.
- • »<¦ iim.ii.ua titila» n. L
Stank*»*««! «
•9w ¦
Pételo» «zeriretztö: Barbarita Lajos
Biiwu in: «tr n»>.r« x m*«i a*> an
B«ÍT«öéTt« T pwyfö 20 ttllér. Hßyea tzAn: MtkOmap ö HIL, saorabatoa ff I
„Háborn a sötétben"
Berlin, január 22 A német haderő fii parancsnokság jelentéseiben ismételten olvashattunk partizánokról, a kik a német front mögött mint irreguláris rohamcsapatok működnek. Ha orosz részről kísérletet ís.tettek ezen szervezet reguláris feltüntetésére, német részen nem hagynak semmi kétséget affelöl, hogy ezt az eljárási módot teljesen népjogcller nesuek tartják, amelynek leküzdésére mindion lehetőséget fel fognak használni. Egy német haditudósító tollából származó jelentés szerint a német híidvezetőség megtalálta módját a partiz anband ák. ártalmatlau-II á tételére,
A megszállt torülctek utánpótlási utvonalainak veszélyeztetéséi, a német hadvezotőség azonnal felismerte. Ellenintézkedésként speciális nlakulatoat szervezett, amelyeknek feladatául tűzték ki fontos pontok, vasútvonalak, hidak. éle-lmiszor-raktárak, olektromosmüvek verdéimét. emclleU azonban a romboló bándák ellen közvetlen cl-liáritómunkát is kotlett vállal-iiiok. Erro a célra gyalogság, tüzérség, harcikocsik, folderitő gépek minden pillanatban reu-dLiíkezésro állanak. Bizonyos hír szolgálati csapattestek határozott feladata az említett szervek közötti összeköttetés fenntartása. Az ellenséges bandák elleni küzdelem nehéz és veszélyes, mert nemcsak nagyszerű terepismerettel rendelkeznek, hanem könnyű és nehéz gép. légy vérekkel,* géppisztolyokkal, kézigránájtokkal és hangtompító készülékkel ellátott fegyverekkel léphetnek fel, továbbá a legszörnyűbb hadvezetési móditól í*pi riadnak vissza.
A nérnet elháritóh arcokról : M\'jiiléleles képet nyújt az em-liífctl hadi tudósítás. Az. egyik védelmi formációnak, amely San "újvidékének értékes gyárait és ipartelepeit tartotta figyel em-n.el, egyik előretörés alkalmává! Níkopol mocsárvidékén sikerült néhány száz partizánt foglyul ejlcnie. A banda kiépített fészkében 50 ökröt és sertést, lovakát, mézkészlctet és wiskyt talállak. A katonák szakadó estiben derékig érő vízben állottak, mig hosszt, harc után végre sikerült a tábort élérniők. A partizánok rendkívül agyafúrtsággal helyezték cl rejteküket. Az ügyes felderítésnek és s-verencaének köszönhető, hogy a nérnelck rátaláltak. Itt a rendőrkutyákra fontos feladat hárult; A legutóbbi jelentésekből kitűnik; hogy a partizánok helyzete, akik íeguagyonbrészt nem
A japán haderők támadása Moulmein ellen
Thaiföldi csapatok északról, japán kötelékek délről nyomulnak előre Burmában — A japánok megsemmisítő csatát Indítottak a jahorel bekerített brit hadsereg elten — !?0 000 Indiai és ausztrállal katona kétségbeesett ellenállása megsemmisülésének kikerülésére — Mlnahassa vidéke kemény harcok után japán kézre került — Rióban elhatározták a tengellyel való szakítást
Aueztrilia väaexahiwja az angol hadsereg szolgalatában alió repOlfiit
Tokióban tegnap csto kiíclen-tetlék, hogy a burmai part legfontosabb támaszpontjainak megszállása lehetővé teszi,hogy a japán,véderő" végrehajtsa had1-műveleteit Rangoon és Dél-Burma ellen, valamint, hogy tengeri hádmüvelolekot hajtson vegro Bcngália több területén. Tavoi városának megszállása gazdasági szempontból különösen jelentős. A 30.000 lakosú város a rizs- és gumikcroskodölem központja.
Tokiói körökbon rámutatunk még arra, hogy Rangoon ós Szingapúr megszállása után a
Toitot
.N^gyázsiában minden orsiág és nép fütrgeMen les*
Tokió, január 22 A japán felsőházban
japánoknak kétezer kilométer széles parti arcvonaluk lesz, Tokióban azt várják, hbgy ennek nem maradhat cl a hatása Csungking helyzetére, mert a hadműveletek további alakulásában megszakad mlndon össze köttetése angol és amerikai szövetségeseivel;
A Burma elleni nagy támadással kapcsolatban a császári főhadiszállás jelenti, hogy szétmorzsollak- egy 70O.16nyi-«Uon-séges csapatot. Több hegyi-ágyú\', géppuskát és egyéb hadianyagot zsákmányoltak.
belügyminiszter kérdést intézett Tqzso miniszterelnökhöz a nagy ázsiói gazdasági tömb kialakulására vonatkozóan. Tozso kijelentette, hogy Japán fóvoitnrt magától minden kizsákmányoló vagy elnyomó politikát Ellenkezőleg, Npgyáulában minden oraiág és iio[] függetlenségének mag ÓrzAae melidtt töltheti majd be az dt megillető helyet.
Japán csupán azt kívánja, hogy gazdasági rendszert szervezzen meg, amelynek központja Japán lesz. Egyébként a katonai ható-
I ságok már intézkedtek a meg_ I szállt területeken lévő minden j ellenséges tulajdon ellenőrzésére\' nézve. Tozso azután hangsu-sulyózta, hogy szükség van c területek különböző\' pénzügyi szerveinek együttműködésére, E tekintetben ís Japánnak . kell központtá vállnia. Az új japán
pénzügyi rendszer már azcgyüU működés \'figyelembe vételével alakul majd kí. Ami a diéltcnge-
ri terűletek felesleges nyersanyagait és, árukészleteit illeti. Japánnak az a terve, hogy ez c-ket a lehetőség szerint felhasználja a közös jóléti tet-űlet és szövetséges országok számára.
A keletársial uj rend megszilárdul és előre halwl
Berlin, ianuár 22 A Deutsche Diplomatisch-Politische Körre spodentz fog^ lalkozik Togo japán külügyminiszternek a japán k,gpv*sclő-ház ülésén elmondott beszédével. Togo rámutatott arra — Írja —, hogy miközben, a harcok még folynak, a kolclázsíai uj rend megszilárdul és előrehalad. Rámutatott továbbá arra, hogy azok a területek, ame-
lyeken eddig az Egyesült Államok és Nagybritannia uralkodtak, most japán érdekkörbe kerülnek. A német újság azután megállapítja, hogy Togo külügyminiszternek ez a kijelentése óriási feltűnést kelt majd a nagyázsiai, világban
A német lap a japán megnyilatkozást szembeállítja\' Chur-chiil niüiiszterelnőknek az angol parlament tegnapi ülésén
a hátramaradt lakosság somiból kerültek ki, a tél köy&tkcz-lélK-n rendkívül rossz. Az éhség és hideg gyakran féu«kftk- <*i-
hagyására kényszeríti ökel. ugy hogy töbl>é már nem jelentenek
kuljonow "
ebb veszedelmet.
elhangzott beszédével. Kiemeli, hogy Churchill most először bo-| szélt utódjáról, mint lehetőség-; ről. Ebből is kitűnik, hogy Churchill útjáról nem hatalmának teljes birtokában tórt visz-sza.
A tahiul azavj&t nagykSvetet jelentestééire hazarendelték
Tokió, \'január 22 A tokiói szolét nagykövet\' , elhagyja Tokiót és. jelöntéstétcl-J"ro:íiaz\'a,t<\'i kormányához.\'(NST)
Elhalasztották a ttot értekezlet nyilatkozatát
Rio de Janeiro, január 22 a rlodejaneiroi amerikaközi értekezlet csaknem egy heti munka után tegnap újra mély pontra jutott. a szerdára várt riói nyilatkozatot mára, sőt eselleg péntekre . halasztották, de az is lehet, hogy még.később szorkesztik meg.
Amerikát katonai kŰfdSttség megy Londonba
Lisszabon, január 22 Tegnap repülőgéppel 5 tisztből álló amerikai katonai külddttség érkezeit Lissznbonbn. Az amerikai küldöttség Londonba utazik tovább.
Japán tengeralattjáró elüti-tyasilett egy amerikai repüWgépanyahaJót
A
szerint í
ró a Fülöp-szigetektől nyugatra elsüllyesztett egy amerikai repülő gépany ah a jót. A hajó nevét még nem lehet tudni, dc a süllyesztés tényét megerősítették. Ezzel Amerika 6 héten belül a harmadik1 ropülögépanyíi-hajóját vesztette eP
A keleti hadszíntéren a námc tek visszavetették a vSrftsÖket
Berlúi, január 22 A védecó löpnranosnoksága köjzli: . »
A doneci arcvonalon elkeseredett harcokra került sort Ellentámadással visszavetették azo kai a/. íJlenségos erífket! ame-[FtfyUtaa ar. 1 ol<Ulun)
szingapúri rádió jelentése ípt egy japán tengeralattjá-
ZAL\'Al KÔZlôNV
BÚTORT
¦xakusletbnn,
QÂBOR műeaaUIoanát
V«OtII VftJCr roiulíljrii. NKtokjtNillM. V«lfiW.hda-uatol« «33
Irodalmi-est Csáktornyán
Mint ii kanizsai íticeális matinéról s/óM beszámolónkban (n^irtuk, je-l<üiős «**mény folyt ir » csáktornyal Magyar Ház dtfi(ermék»n, alia! « Vitézi R*nd Csáktornyái Zrinyi-csoport-
ji\'ujak iniii\'iiiiii társasága rendezi* meg
bemutatkozó irodaJkni estjét és am«. fySn egész Muraközből lelkes közönség .seiegMt össze. K\'lltróy Antal alezredes és ür. Szabad Lajos szerkesztő bevezeti) szavat után dr. PWfWr Vüfcnoa (Silklomyai tanítóképző intézeti tanár Zrínyi MtWosrél tartott előadasd, liraf Kimo laaltó készAM Mgéuyébtf otva-sotl 1«! résrfetel, Faival Kokkír Mihály oj)«raén"kes iníiduiokal adott iá > K«. rak*s Irén nagykanizsai zenetanár ron-(joraklséreía meáklt. Dudás Kéfcnán néhány versét szavuilu «1. aiitolyekirtw •i kisebbségi *ws izzik, végal dr. Szabad Lajosi népies elbeszéléséi olvasta íet i
A u«gy .tetszéssé\', kisért IrUdAiml csiet kétlhatenkénl ujabb mauurraű i«udsswritiuk.
Könyvismertetés Kanizsai Ősz
(Sági Farkat Ittráa nrsel)
Huszonöt \\<rs»t szedett össze egy kicsi könyvbe az uj kanizsai poéta, Sági Farkas Jslván poi-\' gari iskbSal tanár. A ver. sek java már kanizsai termés és akárhányban közeik ott cseng, csiliog Nagykanizsa nUvc is. Hizonyos, liogy Xsgyfcanissa \'¦néiku.l is keidére ölelte voln* a nagyon, szinte gyermekien tisztu-tetiíu költőt, akii még a taegszjüilt l«ividék rajafotl ki m«gából és akit a felszabadult országrész már ugy adoll ?1 az anya. országnak, mini a toj. a szó eüshiert sxépmiveséi. Biaonyos az is, liogy a felvidéki Sági Farkas István él a dunántúli Nagykanizsa öleflkexésc ezzei a kis \\erseskónvv\\eJ mégis ml-g Iten. saségejjebb lett. . ,
Sági Farkas István a swlitd, szép Itorongiisok, pfflanatnyi hangulatok csendes szemU\'lddésck, halt, panaszok, «!;izatos szc.niem poétája. Finoknt-.szavú köfltö, Cgyik-nnisik ve.se mó-göll elhaló bárfa-j«ugésl éret az ení-h«r, vagy szépia-rajzok tftmosódó ár. nyékail, A Hitek mindennapi, apró rezitűp.ésej| kováisoijn rimekbe. ímo-m*u zengő szavakba, purjtán őszinte, séggöl, kcre\'eilcnífl. cikornyák néíkíi-( egyszerűen, Plto^yoD mondanivalóihoz illik. Ilyenek u formát is/amelyekben n*ia kei esi a változatosságot, meg szuksego sincs lifra ruhára, bonyojilt szeikezeíeitre annak, akinek lantján ¦ ize v»n a ri*nd«* szouaaV s akinek verseiben szó-uejyelt a sziv löszéi . Igen: — sziv dobog "bben s könyvecskében, sziv. ame&V nekni «M tudomást a külvilág zflj.ásáröi, egysnás. n*k ágazkodó entu*H prolnYsntíkiót, han«m — taKan éppen «íck nlőí a maga *lkivikigánnk csendes fodro-/ásába íuerírt «1 Sági lankás István költészetén"\'* paszteS-vUAgában a természet n fő disiflBltnfester, az érzt&efc ntftiege u fö vihifii ló, a muzsikája: — egy utomvilág c*ndjében felhangzó, hafk szívdobogás. ,
Maigy biztosító intézet
dunántúli foBgysokais* vsistátáre fiatal
szakembert keres.
Kiz4rAUg 0«kereszlények éldlelráioa ajánlaUlf Mi|Mc IftnyeH me&m*-iá .Cuk thtalok- Icllgin • klidó.
Nagykanizsa bOzöosége t műit esztendőben 106 fizette be adóját
A Javuló gazdasági helyzet az adózás terén Is érezhető volt
Érdekes u nagykanizsai ni. kii*, adóhivatal kimutatása az al-mull eszlendű adóziisdról. E szerint helyesbitett adóalőirós volt Nag>\'kaniz<ia szAmúra 2,373.^07 pengő, a körzat községei részér* 1,550.180 pengő. Ezzul szemben befizuttek Nag}\'-kanizcan 3,530.450 pengőt, ami J (iij ti^aaálékoti adóbafiaatócl
jelent, mig a körzet községei 1,624.842 pengőt fizettek be, unii 104 százalékos adóbafize-tósnek tolul meg. 1041-hen tehát még az előző évinél i&/}obb volt aa adózás. Amt kétségkívül a gazdusági viszonyok érezhető jobbrafordulásában leli magyarázatát.
Nagykanizsán is fellépett a fertőző sertésbénulás
A Muraközből hurcolták be a ferlózŐ állatbetegséget
colták be Nagykanizsára. Eddlj/ két ölhullást jelentettek és három kényszervágást foganatosítottak a hatósági állatorvosok, amelyek a szükséges intézkedésekel az egész vonalon nyúin-ban m»gtett4k. ,
Ahogy illetékes helyről értesülünk, Nagykanizsán is fellépett a fertőző sertésbéuulás, u mely u gazduközönséget fokozott óvatosságra és körültekintésre inti. A jelek azt mulatják, hogy a vészt Muraközből hur-
Egy közgyűlési Interpelláció epilógusa
Dr. Novai Imre tanácsnok rágalmazás miatt bíróság elé állította Szabó Gyula képviselőt a segélyek kifizetése körüli felszólalása miatt — Szabó Gyuia a valódiság bizonyításának elrendelését kérte
II biróaég elrendelt* a teljes blxonyitéet
Röviden megemlékeztünk az október lö-i városi közgyűlésről, amikor Szabó tiyula városi képviselő panasszal fordult a polgármesterhez a segélyek ki-lizelése ügyében és interpellációjában a visszásságok\' megszüntetését kérte. Az interpellációban foglallak miatt dr. Novai I ni re városi tanácsnok b«-perelte Szabó Gyulát, akit a kir. Ügyészség az 1911. évi 11. tcn 3, §-anak Ü-jk bekezdésébe ütköző felhatalmazásra, hivatalból ütdözendtő rágalmazás címén perbefogott. Az érdekes ügyet a Makáry-lanáes tárgyalta. A. vádat dr. Birkás Géza kir. ügyész képviselte, Szabó Gyula védő nélkül jelent meg, mig a panaszos dr. Novai tanácsnokot dr. Kuhár Ottó ügyvéd képviselte, aki bejelentette, hogy ügyfele betegen fekszik Iiudapeslen, azért nem tudott a tárgyaláson megjelenni.
Makáry elnök felolvasta az ügyészség vádiratát, mely szerint Szabó Gyula interpelláció-iában azt állította, hogy a segé- f lyclí kifizetésénél gorombáskoil- |
lak...
Szabó Gyula kijelentette, hogy nem. érzi magát bűnösnek. l{é.s/ii;u .,i:u elmondotta, hogy egyre-másra jöttek a panaszok a segély kifizetések miatt.
Szegény asszonyokról lévén sió, városatyai kötelességének tartotta az ügy megvizsgálása és szanálása érdekében a-kompetens fórumhoz .- a polgármesterhez fordulni. Ezt tetta iutorjvclláclójábtm. Hogy azl mondotta volna, hogy »dr. Novai gorombáskodik-, arra-nom emlékszik, de tény, hogy szóvá-tetle, hogy a segélyeket nem abban a tónusban fizették ki, a hogy a dolog termeszeié megkívánta volna...
Makáry tanácselnök felolvasta ezután Szabó Gyulának az ügyben az alispánhoz irt felterjesztését.
Szabó Gyula kérte a valódiság bizonyításénak elrendelését közérdekből és több tanúnak megidézését, igy dr. Krátky István polgármester, dr. Hegyi Lajos főjegyző, Biba Sándorné pol gármesteri titkárnő, stb. kihall-
~iff VAROS! fJOZ<SÓ
Cs a A 26 éven Le Sülieknek ŰZI éí lQ,áíSÁQOT KERESI Aktuális vildghlradó
Előadások kende te S, 7 ós 9 Órakor*
csak ELEKESTŐL
(Dermata) Fiit 13.il
gntását. Dr. Kúhár Oltó ügyvéd teljesen hozzájárult a bizonyításhoz és két tanú kihallgatását kérte. Dr. Novainak semmi köze nem volt a dologhoz, mondatta, mert ő csak ellenőrizte a dolgokat, a kifizetéseket más tísztvi. t;elö eszközölte.
A bíróság a becsületvódelnU tőrvény 13. g-a alapján elrendelte a teljes bizonyítást ó« a kért tanuk kihallgathat.
fí)LlÍJCÍL
ILOVSZKY JÁNOS, \'
az országos Baross-vezér most ülte meg országos elnökségének tízéves fordulóját. 40.000 Baross tag köszönti őt tízéves elnöki jubileuma alkalmából és biztosítja őt rendületlen várta-állásáról. ;
DR. SZŰCS IMRE
piarista tanár azok közó tartozik, akiket, bármilyen messza vei a sors, nem felejtenek el Nagykanizsán volt tanítványai és tisztelői. Dr. Szűcs Imre jelenleg Rómában theologiai tanár. De nom szakadt el egészen Magyarországtól: — nemrégiben jelent meg Budapesten Egy kisdiák estéi cimü könyve, amelynek igen nagy és megérdemelt sikere van országszerte.
A HARCTÉRRŐL
valahonnét zőidszinü táborilapon versben kapott üdvözletei egy kanizsai kislány. A vers igy szól:
KisUinyom, mott nrnsziről szól apád. Megáld halkan a nagy távoltdgtn át. Kislányom, fond most Imára kezed, Hidd $L kkslkim, most ott vagyok veted. A tét sípot már Itt a Dnyepeitn, Rtggel dér Itpl bt a fegyverem.
Ma a te harcot, büszke katona~apád Itt virrasztja át az orosz éjszakát. Az arca,.mint az érc, merev és komor S a telke végtelen mezakön kibérel. De jön egy nap, kislányom, meglátod, Csendesen egyszer az ajtóban megüttök, Te felnevetsz és ete/ted kócbabdd És Űrömében slrnl fog akkor apakád.
Ezl a verses táborilapot Kegler Editke kapta az édesapjától, aki a nagykanizsai honvédzenekar szakaszvezető je. *
UJÍ\'ALüSI LÁSZLÓ
nevével 10—12 évvel ezelőtt foglalkozóit a Zalai Közlöny, altkor, amikor kiadta első novellás könyvét. Most második kiadása jelent meg a könyvnek örök szerelem cim alatt, Uj-falusi László könnyed, színes tollal irt történetei nem fakultak meg az első jelentkezés óta, ellenben gazdagodott a könyve, majdnem mégcgyszerolyan vastagra hizott, mint az első volt. Az örök .szerelem tartalomjegyzékébe ugyanis besorjáztak mindazok az írásai is, amelyek másfél évtized alatt a visszatért Felvidéknek szóló szer\' relmi vallomások az iró lelkében. Uifalusi ugyanis a Falvi-
__IIM2 tejljfa 32
MÉRLEG
«#SaHLlU> Siakneri ]anUi
I SCHOL.CZ JÁNOS I mér leghe»* It fl-mester
I Nagykanizsa, EÖtvÖs-tér 30 szám.
dék szülötte és rajongója, ogy-ben hivatott tollú ismertetője n felvidéki természeti szépségeknek, a felvidéki ember lelkének, a felvidéki élet levegőjének. Igaz magyar örömmel és irodalmi élvezettel forgatja ezt a könyvet a szép és tiszta művészi igényekkel biró mindenül vasúja.
*
l\'ARHAGI ISTVÁN
nevét múlt év november 1. óla ismerik a Zalai Közlöny olvasói. A szerkesztőség uj Ilcnja-ininja végleg eljegyezte magfát az ujságcsinálás mesterségével. Most történt meg hivatalos /elvétele a Sajtókamara újságírói főosztályának IV. szakosztályába, ahonnét az ujsigirójelöltek számára kötelező sajtófőiskola félévcinek kitöltése és az előirt kollokviumok sikeres letétele után kerül sor a hivatásos újság irók rendjét jelentő 1. szakosztályba való átminősítésére. Minden remény szerint adtíjg még sok becsülést szerez Parragi István a zalai ujságiró-névnek.
A KERESZTÉNY NŐEGYLET fáradhatatlan elnöksége nagyban készül a tradicionális február 14-i nagyszabású farsangi estély érc, amit farsang utolsó szombatján kivan a Központ-kávéházban rendezni. A beavatottak tudni vélik, hogy czlcsz az idei Garneval nagy eseménye : jelmezes táncestély lesz, amelyen a kanizsai társadalom találkozót ad egymásnak. Mert mindenki ott lesz... w (:?
¦ - *
ZALAI HUMORISTA
könyve látott napvilágot a napokban. Pollák Sándor, korábban a nagykanizsai Népta karékuak, jelenleg a \'szombathelyi Vas takaréknak tisztviselője adta ki Sárvártól Sárvárig címmel a munkatáborban töltött hónapok alatt születelt írásait. Vollák Sándor a humor naayinestere volt Nagykanizsán, sokszor szerepelt szellemes, vidám jelouctcivel, egyéb írásaival az egyesületi rendezések színpadjain. Derűs kedélye üzóIü senr hagyta cl a ennek tanauMaonysága « most megjelent könyve 4«, amely nehéz napok sok ap*ó mozaik-szeméu csillogtatja meg Írójának jólis-mert humorát és kifogyhatatlan tréfa-kedvét.
¦ Naptár : Január 22. Csütörtök. Rom. kel Vlnoo vt Protestáns Artúr. Jzr Sf!bnt\'4.: *
ZAJ,"AJ tÖXköNY
UTORT
BETYEIIiRE
WttWmárkás butonmil ónjában vqtjen vagy rendellen. C—»i«T-«t li.
ürflnfeldék esete az egérrágta bankjegyekkel
A rendőrkapitányság Őrizetbe vette OrOafeld Jenő galambok! téglagyári tisztviselőt és anyjál — Mit találtak Orunfeldéknél a házkutatás alkalmával
További orfzetbevetelek warhetók ?
Érdekes ügyben nyomoz a nagykanizsai rendőrkapitányság, amelynek folyományaként eddig őrizetbe vette Grünfeld] Jenő hahóti szülelésü, 5G éves, izr., nős, téglagyári tisztviselő, galamboki lakost, valamint annak anyját, Özvegy Grünfeld Adolf né bakonybéli születésű, izr. magánzónőt.
Ugyanis Grünfeld Jenő lő diarab szakadozott 100 pengőst akart beváltani a Nemzeti Bank nagykanizsai fiókintézeténél azzal, hogy azokat lOgér rágta meg-. Grünfeld később ismét megjelent a Nemzeti Bankfiök-inlézeténél és akkor 88 darab 100 pengőst, 21 darab 50 pengőst hozott bo hasonló célból, Egy nappal később újból 154 darab 100 pengőst. Grünfeld gyakori megjelenése az egér-rágla bankókkal*, gyanút keltett a banktisztviselők között. Megindult a nyomozás, amely-
nek folyamán házkutatást tartottak özvegy Grünfeld Adolf né nál és akkor elrejtve találtak egy rozsdás bádogdöbozl, melyben 22 darab 50 pengős, 189 da-rab 100 pengős volt, rozsdalétől teljesen át marva. A bádogdo-bozon külföldi feliratú ciinkc, fedőlapja pedig héber és magyar feliratú reklámtáblából készült.
A hatóság emberei lefoglallak ü talált bankjegyekéi és most a legszélesebb mederben megindult a nyomozás, honnan eredtnek (irünfeldék --egérrágla bank jegyei\'... \'
Ügy tudjuk, hogy a nyomozás szükségessé teszt a további őrizet bevét eleket.
A községben a legkülönbözőbb hírek terjedtek el az esettel kapcsolatban, A nép izgatottan várja a további nyomozás eredményét. 1
Baltával a báz körül kergette, majd agyonverte apját egy somogyi gazda
Pin\'ér János vésel földműves a mostoha a pjávil. Illetve a síülöanylá-nak a vadházas\'ársával, Pintér Péténél, rossz viszonyban állolt. A gyakori t óváltások a kél ember közölt vagyoni okok miatt ke\'elkeztek.
A mult év november 15 én Pintér János a mostohaapja, Pintér Pé-ler lakásán meg|elent, hogy végleg tisztázzák a vagyon megoszlás mlalt köztük fennálló kérdésekot.
Besiéd közben Ismét nézeteltérésre került sor a mo&lohafiu éi az apa közötf. Először Pintér Péter
támadt Pintér Jánosra. A szóváltás során borospalackkal támadt Pintér János Pintér Péterre, aki a támadás elül menekülve kifutott az udvarra. Követte oda Pintér János is és addig kergette a ház iflrfll, ml? végre elérte és ekkor a kezében levő baltával agyonverte. Tette ulán önként jelentkezett a községi bírónál.
Erős felindulásban elkövetett szándékos emberölés beintette mialt Pintér Jánost a törvény zék 3 évi és 6 hónapi börtönre ítélte.
Az ítélet még nem Jogeiös.
Fogbázzal büntetik az ntlevélnélkUl határátlépőket,
akiket büntetésük kitöltése után a rendőrség hazatoloncol
Nincs nap, hogy a határőrség ne fogna el férfiakat, asz-szonyokat, akik útlevél, illetve megfelelő igazoló iratok nélkül lépik át a magyar határt. Magyarország hadiállapotban lévén, csak természetes, hogy szigorúan ügyel minden egyes emberre, aki halárát átlépi és azért minden útlevél nélküli határátlépőt \'beszállítanak Nagykanizsára és bíróság elé állítják tiltott határátlépés miatt. Tegnap Ismét több egyén került a törvényszék elé, akiket fogház-őrők állítottak elő,
így Leszjan Vince gyári munkást, aki Hétvezér községnél útlevél, illetve engedély nélkül lépte át a magyar határt. Azl mondotta, hogy.MuraszentgyÖr-gyön lakik, de kiderült róla, hogy zágrábi lakos. Vétség miatt 8 napi fogházra ítélték. Előzetes letartóztatásával kitöltöttnek vették büntetését és azonnal szabadiábra helyezték.
Spanics András zsiboveei lakos január 13-án a hármas haláron jött át, hogy fát fuvarozzon a hármas határon fekvő erdejéből. Sem engedélye, sem útlevele nem volt. 7 napi fogházra ilélték. Mivel ennyi ideig már őrizetben volt, nyomban szaba-doucngedXék Őt Is.
Potopia Gusztáv Varasdnál csónakon jött át a folyón, de határőreink észrevették és lefülelték. Azzal védekezett, hogy itt lakó feleségét akarta meglátogatni, de nem volt útlevele, illetve engedélye. Tiltott határátlépéséri 9 napi fogházra ítélték, öt is azonnal szabadlábra helyezték.
A kir. ügyészség gondoskodott róla, hogy a rendőrség utján minél előbb hazakerüljenek
Sll
külön asztalokon
maradék árakon
árusltunk
áruház
Csütörtök
A Haitit* uOMi-Kámuk hitkflmspoko. Budtipflít I. mft«or.ln
0.40 F.brtsitö, torna. — 7.\'óq Hírek, kotlamények, étrend..lianglemexek. — tO.OO Ilirtk. — fi.ló NtauseUtoa» vtt. iaisösxolgálat. — 12.00 Déli harang--jló. - 12.40 Hírek\'~ 13-20 Tdöjelaés, idöjárái- és vízállásjelentés. — 14.30 Hírek - 14,45 A rádióműsor ismerte-tésa, — 15.00 Árfolyam hbek, pi*ci árak, éielintsierArek. — 10.45 Időjelzés, Időjárás jelentés, hírek. — 17.00 IIlreM iriovák és ruszin nyelven. — 10.08 tibeti magyar, német és román uyet-ran. — 20.W Hírek (Budapest II.) — 31.40 Hírek, ldöjárásjetcntés, ~ 2300 llirek német, olasj, angol és francia njalveu. — 24.00 Hirck. BUDAPEST I.
17.15 TÖry Kálmán előadása. -17,45 Kiss Ferenc szalonzenekara. — 18.15 Hawihoyi Gréte ctovegíse. 19.35 Vidám ínekszámók ~ I0.2O Matcsjnar Béli jazz-lui nnasa, — 19.W Az operettirodiiüom gyöngyei. II. rész. Verdbajt, Közvetítés a VlgAdó nagyterméből. — 22,10 Az 1. honvéd gy°-JoK«zred zenekara. — 23.25 Magyar nóták. — 0.15 Őzen 0i ottlion. BUDAPEST í. , i\'.-l \'• ; :*1
Péntek
10.15 IWfok és zenekari mftvek. — 11.20 UjSSky Alar-git énOkol. _ u.to l-o\'o-lvosás. — 12.10 Farkas Sándor cigányícnekarn. — 13.30 Honvédőink azOnnük. — 13.1"» SzóntkozUtó zene.
— 15.20 Székesfővárosi TúzoOTóitiae-kar. — 10.15 Kádár Géza előadása.
17.15 Szabó Kaimén jazz-lmnnaaa.
— 17.35 Sportkoziemínyek. .— 17.40 A s/omlnUlielyi szátesoíyház kórusának luiDjo«r.Buye. — 18.20 FeWvasás.
— 18.45 HftnaVomOiflk. -- 1D.20 Or. Haraszti liiv\'l előadása. — 20 Népszerű szerzők kedvelt cWUL Kozri\\mii-ködik ButtoU Ed* túncíOnekara, Szam Staffala és Kartl Kanoty. — 21 Az isii.c.eiien Köl.sey. BevertU dr. Ke-i«e*ebyl C*zsö. A verseket elmondja Abooya Géza, — 21,25 Kiss Lajos cigány zCnekai a. — 22.35 HádiózftLekar. —1 0.15 OzOa »z otthon.
BUkk-, gyertyán-, csor hasáb- ós &J|ySf « \'fűrészelt ttlZlia
maximális áron lM
állandóan kapható
Némelb Ifrml kSSSfi
BiHll»- ulou HO. Iddon : 534
ZAfcM KOZLÖNS
1W. jlnuir 22,
A MANSz Csáktornyái szervezetének áldásos működése
Csáktornya, január 22
(SSJál tudósítónktól) A rsáktornyo] MANSZ knrácsouyi njándék széloszlása most eyurt betejezést
Kiosztásra kerű5t 08 sze. eUAcsomag, 6i pár cipő, 30 tewiykamha és liat-száz pengő készpénze
»,!_.de\'zt egy luinsp aíaU gyűjtötték össze a MANSZ elkes tagjai és pedig: pecsomik pftufla, légár Islváiiné. Sáf-rím Ozkárné. Bezárédy Margit, A4-vágy Józscfné, liajnat iWzsÖná, ifjú SzAlay Lászlónk, KoHarles Fenflncnó. id. Szafcry l.ászlóné, Hiíogh Ödönné, Kindei- Ká*o*yné\\ Kacun Istvánná. Huoyák An\'aané és Movcsán Sándonié
Az ÖsszegyaWö.t* ndoimiiyyoki.n kivQl dr. Vitt« Ferenc Csáktornyái föszotga. hiró a Horthy-ikciőlx\'í a MANSZ nak átadóit í) pár cipÖt, 0 liu ruhát, ü íe.\'nykaruhál és 0 K\'áiiyka-inelii\'nyl. A helyi eil ißjjeÄ madarak, egylete 273.(15 pi-\'ugöl adományozott a szegé, nye.k részére. A nagykanizsai Ke esz-tény Jótékony NöegyfM poslAutalvá-nvou 100 peugfll küldött o csAMoiuya] MANSZ-aak. Mindezen HvűB még kap-lak néhány pár cipőt, haszna* ruha-neműt, uj pulóvereket, Kycnokjátéko-kai, hí kg, Sisztet, 3 kg. kockocukro^ 1 kg. zsirt és 3 kg. szuToncukrot.
A hasznait níliooCmút a MANSZ tagjai rqJdoisozták és gyermekmbá kai készítettek l.eiőle. Ezekben a muzjká-íalokbsn fáradhatatlanul részt vettek Sáfrán Kälksini, Id. f M AuUIné, vaszari Józie.né és Hunyak AnlaCné.
A karácsonyi ajándékakcióban cs az ÖS3i.c« nU%észalee!(ben fáradhalatTanu\'
közreműködtek öxv. 1 ellni Jenónű dl-nöknö, dr. [.ásató Béláné, Szlvoocsik Mómé és őzv. Sztrahia Fercncnó pénz-táros.
Alítandó segédkező tagok a ruhák összeáll Hasán ál mint sitik varrónők se. gédkeztek (s a munkásatokat Irányi, to\'ták Ilimyák Anüfeé varrónő, pe,s. nik I-3lza varrónő, POW\'JBíHó és Sáfrán FéSkszné. \' ¦
A ruhaneműiéi a caáktomyai -lőté-konyogyflet részére is a MANSZ tagjai á/ii\'o\'ták össze és varrták meg*.
A MANSZ összes mimkúfcilnil Ko-varsics EMa tauilónö, a MANSZ agy. \\ezctő elnöknője Irányzottá és irányítja tovább is.
Az együknek a további le^róbhi < ííja « szegénj«kcl nyl;vántaitani, azokat segéUjjezni és főleg aikaimazústioz juttatni öket. F.ZZKT. kapcsosaiban kü-l&nfóle ingyenes lanfoJy:imokat leudez,
A szövőtűn folyam, limai mér megírtuk, Köliler Núndoruö irányításival már ciorehaladó rétben vm. Február ekéjén nyílják mo; a ronó lanfotya-niot, anifliyn kukorica .sasából kotöo-UV.o kosarakat [ognak tanulni fonni. Március ofcjajével j.edig megnyílik a varrótaníoiyam is.
A Csáktornyái MANSZ Ottí «s bötgy-gárdája voTóbau min len oli.\'íuBrtól érden*)! meg szép munkájáért.
A MANSZ vezelősé.yo íeflblyp tagjait hogy minden hónap cfisö hétfőjén este 8 óráikor jelenjenek nivg az Óssze-jóAeJWen, alól a munViilalok folyásit te irányzását bcszéffik meg.
Festessen Tisztittasson
-mái
Biztosította a kormány a tavaszi bnza- és kukorlcavetömagvakat
A kormányzat a tehetőség határain I Mini isihc.etes, a lűodvezÖffjen őszi
beint mindent «Tkö^et a termelés cSö- időjárás következtéién sok ősztbuza
n-ozditásn érdekében. Arról óiWstflfmk, j vetés kimaradt. Ezzfll kapcsotatUii
hogy " kprmány a rx)gmnss;Aj>l«n!en.\'k\'ii j * tionnány gondoskodásának Igen fon-
gondoskodott n tavaszi velömngszilk. los része s^, amoljtíl lehetővé kívánja
seglet btzkWtásáról. • ! lerinl, hogy a kimaradt öszfbuza-veté-
sflk helyeit tavaszi bura kgycn vélhető, Ennek érdekében \'fetiltotiák a malmok. núJ nz odaírkező tavaszi buzikat. Azokat nem szaliad megőrölni, hwttaii vetőmag rótiárá kell megiaitani.
Utasítást kai^tt aiHombár is, liogy lartaOékolja a vetőmagnak olkamftis tavaszi buzál 8 a\'t ŐrÜcsrc kiadni nem .s/iili.id.
V.7. intízkedísek kóvetkc/.téb\'m nz orsz:iglíí"n r<3Mhet0 összes tavaszi búzakészlet vetőmag céljára bhtositva v«n. Ha nz idő korán kllavaszodik, ami a tavaszt buza vetésének egyik legrontosabb előfeltétole, ugy vetőmag cjegend/i mennyiaégbeii fbg lendeJke. rési* attlni.
A másik igen fontos tntézkedés a kul\'orica-lonr.Olíst van hivatva irozdituní, Köztudomású, hogy a tavalyi kukorica mefilohetősen rosszul érett l»et minek fdtyl-Sa rsiraké]»s-ségp gyön(,«. InWAedés tőitént aziránt, liogy » Futura az összes lajta korosz. Idlii\'.enő kukoricamagvakat csirakópOs-ségre vizsgálja meg és azt a kukorica-készlet, amely cslraképcsséjreflél fs egyébként rajtájánáfl fogvu is vetőmagnak alkalmaa, tartalékolljft. KrtOsü\'ií. Künk szerint ez ir.e^ is tőitínt. így tavasszal a vetőmag szétosztásának megfelelő mejíszcrzésóvdt biztosítani lelet a kulonca-votőroa;.; szuksígle. let is. •¦ . \'< ¦ i, ;
irtat
teklnlsc meg rakllrunkatl
i\'DlofOll, 500.
Frank j^-\'**
¦ EiMi-Mr Vi
250.000 belga tsankás dolgozik a Blrodaloaban
Bécs, január 22 Brüsszeli jelentések szerint a 250-000 belga munkás is elfoglalta helyét a Birodalomban. I*,z olyan szám, amely azt jelenti, hogy jelenleg minden hetedik belga munkás Németországban talált alkalmazást. Ila hozzávesszük, hogy Belgiumban is számtalan munkaerő áll német szolgálatban, a statisztika szerint jelenleg több, mint 1 millió belga dolgozik n német hadj-ípar számára. Ez pedig Belgium munkásságának 60 százalékát jelenti.
i német löllbolBl-gyfljtés
Berlin, január 22 A gyapjú- és téHhohnigyüjtés fi7 milliós eredményét a német sajtó a nép összetartozási tudatának nagyszerű megnyilatkozásaként ünnepli, amely a szov-jelelleni hadjárat történetében méltó helyet fog találni. Egy nép. amelynek katonái olyan hÖsi cselekményekre képesek, mint a német keleti hadsereg, egy nép, ahol az otthon n front iránt ilyen áldozatkészséget és sfigiteutakarást árul el, kell, hogy győzzön és győzni is fog.
á művészi nevelés
Előadta Balcgfa LriM piarista tanár A gimnáziumban tartott Szülők likolá-Jában 1042. január IS-én
Az emb«n áilásfofíaíásofc magatár. láfok kőzött jelentős sze cp" van az értckcTésne*. Ertékeljuk, értékesnek tartjuk a icgkíilönbőzőbb doígok:t ru-háf, OftéizsífBt, jómódot stb, ne 1 e-széiünk szellemi értelekről, eszme-¦oyekrffl, jó eselekedetefcról is. vaiami \'vagy önmagáért értékes, vagy más, magnsablirendo érlek «tnyeré-\'e érdé. kelen kívánatos. Ontiffii főéit\'kik híreik. mrt>«k íz általános emberi fei-Togás szerint icvékenysé^eónknck, ló-i-ekvéseUiknek cíljs ós tartalma. Az •érték«VméW neg\\- üyca főéitílet áüi-píl meg: igaz, jó, szép és színt. E ué$y érlek mc^-acósitasára, niO^kÓzclitísérc Ifitekszik » tuüománj\', az erk^s inuvés;el cs vallás.
Az idősebb nemzedéknek rgyik c* söiendo kö.eíesséRc ezeknek az érté-keku<k ápc/távi és ithaayonianyozást) a rialaíalibákra. MindcitcVc|3lt tehát ötágúnknak ktvl tisztáé látnunk, hogy mit tnttatniiLZ, tnil ívjt magiíbíiu <•\'/ ?1 ragflOom: s/ép, azután twiijí (nkostsok a tieveői s/« npouiokat, Irogj\' uev.té-sünk Cz ii.in vb > >» I0g)ea lisinyos.
Szópérxow, lets/é^t dlső.v>rl>aii ;i niuvés>ei«l( aikotAssl vtttának ki i.ee. oiiu\'k. A uni vésze jekel ttrsyuk szerini négy csoportba osztluiljuk;
1., KépzőmíívcszeJdk, mint tjeslészcl, »zohrász!i|f éjiUúsiétj 2. KOítésict; ide
tartoznak az irodalom művészi alk:i. tásal; 3, A zene és (\'neV; 4. A mimikái művészet, meiynek eszköze u lagleftfs é*. ritmus, JdO lartozilí cfcö.sorl>an a lánc. Ezzel tulajdonképpen íelsoroi-tuk a szép aelől.«4\\«it is. Tudjuk a/onb-\'o. hogy "cni mnJ arany, aíini fén>1ik, vagvis ncni nyújt nu\'iih*/.c\'ct mindnz, amiket művészetei nevében nl kollak, de meg inkább afikotnak, S llt látatjuk magunkat a legnagyobb nehéz segget sie:ni,en: a mflvészeli nlkolás-ban luegualutoi a sx^cM, az elteket, a maradandót. Aminek szépscgér»JI, érté-kéről az c^ész e.nlcriség. v.igv a hoz-záértök meg vasnak gyozjődve, keres, núnk krr,l azok uUmtt&táaiJt, mi az, anii a szépOrzelcl felkelti; ugyanúgy az ellenkezőjél is, íny Jutunk el a müéh*zésh*z, mely nenv más, mini a szépmú szeiulite\'.él.exi újra átélése :t művész Olmóuy-inek. Tcliál így bizo-nj\'os niárlf\'kben mi is mvKószjekké válunk.
Midi.u már helyesen tudjuk érté-kuni :> niflJlkolásokaS, akkor a művé. sietekröl is kialakul helyes nézetünk, j A művészetek cc*J* :« sz&\\xro\'i, nt\'ul | ciickuok megyaVSsltúxi \\s eízel az emberi \'iát gazdaduása,
Ha a nmvészCtBk ciíija az emleri fél gazdagítása, nfifcor ez egj;lltai;iia ncni ,vijet k<\'j/..\',i]u,úi nevelés) esau-\'--inenk tc\';tntetél.cn sem. KéiségWJOíi, íojy ue\\«06k 111 követik cl u t.\'fcni. Myobli hihákut is azl is mondhatjuk, inkább cflhonyagoiUssal, ínini iui/oti igélivok lámasztásávi\'a Itibáanak, ICu-
nck egyik eaö!e/ilŐ_fJ 0 inal gazdasági hejyiet súlyossága, már pedig I izo. nyosfokti pénzáldózalot kíván egyik* másik cuelben a művészi newíís. i-n-ncf azonban sokkul súlyosabb CbC|, miilön egyes szülők ncni tudnak [eV ciüTkedni arra a maga-latra, liogj\' brtássák növelésük hiányos voltál. Ili csak crj- megtörtént c«etel enAllck, A mult évlíOn egyik szülő kirogásotla, hogy tlát bevettem az énekkarba. Kifő gásal így fogalnvizta meg: >>?e|n| aka. 10111, hogy fiam operaén.\'kerc tegyen-.
Az iskolai énekkor még osnktbol sem neteYt ópersénekest, de bizonyos, hi>gy az ityen nOv<á3 még Soha nem láüa azl az őrömet, nem l\'t\'a a csihogó szen.ei.ol, amit egy kórufikn) cfénekl-.\'&r kejt a Rje.-n.ekl.eu. Mini ebből a kis oteibfiÉ is 1 itszik, nURjon sok e ett>en nem » p.\'n íhiány, hanem a liozzá nem érlés tai tji távol gjO hK<k:iu\'\'\'et a szép meglshlB.\'ésétét é; n.egszeretésit\'1 MimienokelöU u mű vészi nevetősnek azokra a mozzanataira Besietnék ki-léini, mcíjoket uündenk\'nek mttgáévá W.1 lennie s amelyek egj\'áttsASn 11 »« köve.OT.ok Qnyag) áldozatokat. Az első doáog, ftmiie niO^ ^011 tanítani a gyor. meljet: az izlkSs. Irl.\'a a>\'ttvLnuijou llieg minden: cu, ^íft a környezetünk, höz la.töZík. [jQX>en az a iücás, vagy "Pkásrésdet, nrtlylen a fin \'akik, egyszerű mind " 1 rrvudozísbíii, mind j.í\'dig ¦\' diszilt^ieii.lzO^stjrtleji a lokonJ kuprolalokal a falni ak.sitott, ke. vésbhí siko,-,«t foto&TOliákban ápolni. ||« 11 fiuaitk lúfíóH szobája vi\'U, abl^iu
Ccgfőlj\'ebb a szedők fényképét helyez-zák rt. Szoktassuk gj-erniekmikeí a rCndio, A saját lioftmija, könyvei kő-zóU mindig ő tartson rendet és ne fáradjunk l»e a fiiryelT.ezlehísI.e, ha könyve] kőzött u. n »lestől rendet-;ensc;e[ tafcUunk. lijenkor nagyon liífíytelenül lesz az az édesanyu, aki maga kezdi icndl eszelni fia lWmij.1t, meri eziti: egyáltalán nem s/okfcilja Jc fiát 0 lenüsilonsépi hajlamról. — Ha már az (ztésnét tartunk, meg k«li efo-lékc/ni az öltözködésrő-! és a lo&tVpo-lásrói is. Ne akarjunk ruházattál a kis. gyermekből u»gy fiút csin\'Int, de még inkább a nagyból kicsit. Ne fílj«n az édesanya nonnáCis növésű hatodi-kas, vagy he.edikes fiára hosszú nad. rdgot adni, a hétköznapi ruha W.et telszésszermti szinö, amit tarlósság .siempontjábóil ÍCoTnogrelelöbbnek Ui*. lünk, de (^ndoskodfimk arról, hogy ünnepi oíkatmakra sötét, még pe*iíg magjaios ruhája ifigytn. Ennyi eúe-g«ndÖ is ey fe/ődOslen le\\1ő flu óitőzékébez, még nz ereltségiu is. A
testápottásbnii ís idé\'-Cci e.íysnorüscgro nevf\'ji\'ik fiainkat. A hajviselet legyen, gondozóit, de oe fényesre <yt»jJzWl. vagy nagyon (AXOó. A kÖrómtiszUblst ktvánjuk meg naponta kótsawJáromi-szo*. (lyúrfivisejSs giuuiázistahoz n«ni
McH Sokai kc.^ue és lehetne K\'i oiuMíeél, a,ui az Iztőslinz tartotiSBí. de \'>/.\' gondotom, hogy az umAiletl pdklá-kai az élei még inkább Szaporttja és 11 iMnSW»WBek, elsrisovban a szrdtik-
Ijjft január M
ZALAI &02L0*V
Napirend:
Varoút Múzeum és Könyvtár oviivá mindéi e«fttörtök délután 3-5 óm
Pfa\'.ek: hustafton nap,
(íydgyszertúri ugj«jst Ma |gus.ig gyógyszertár Fő ut 12, hotnap 0ran< gyal gydsy-azBTlár Deák tér 10. \' Kiskanizsi\'ni az ottani gyóxyszurtár úii, ndö ftgysWei szolgalatot tart.
— (Zarándoktat Márlagyüdre 3000 szekerén)
A iiarnnyam*fr\\•: nagyhírű ke^hefy. Márl*gyftd MjaaMi ujJáépQlt. Yezeté. sri P. Vargha Vitffl íerflmei háitdnök \\att« i\'it. A refszabadiüt davidíkiA ií határozták, hogy (öma^urándoklat-l*b mennPk hálál adni htuatérdaakéit.
A szabadkaiak 30011 s/«kOi«n rarún\'o-ubn»k itt MfirutgYAdra,
— (Tóth Tihamér püspök síremlékének felállítása)
A K»toÜkus Hiltnulrok és Jlilokta-tót Egyes(rtele most ui.tolt vátaszl). mányi ütésén az elnöki Maivzed Mi-lu.ojy bejelentette n\'Tólli Tihamér Ein-tékbizolWig rdizéríH, hogy « nagy pedflgógus-pns-pök sheníél o n ke e. písiutl temetőben ez év miijus efejéna •".készül. A választmány «lliatáio>ta, liogy TÓUi Tihamér fi\'kövi\'nek m(Bg. «i\'"7iinY->-\'.\'t a ti szín magyar Ifjutág ui-^ijos ünnepévé avatja,
— (Seg\'djegyzőválasztás)
A megürül* nyirádi se.íédjegyzői iu-..i.M-.i dr. Nagy Jiíl:i sameái fdizotga-bfró tkiÖkScie metélt agyban .mma vasipar l)«xsd esikgőrőcíralvai stgód-jegyzői váöwztották m«g.
— (Stelánlal hangversenyre)
péntektől a színházt pénztárnál is kAplmldk Jegyek, Külön meghívót a i«nd«iöseg nem bocsát ki. (:)
— (Községek a nemzeti zászlóért)
Megjár, ZaOnmeggyes, Uifk és Rigára községek határozatot hoztak • n«nufell zászló kötelező Lesde/iéséröl és liasz-?átelriról. A főutcán lakó minden ház. lit*\\jdonos köteles egy éven IxSút a szabályrendeletben «Uöirt kötelezette-gének eleget tenni.
nek kim esetenklnt eldönteni, mi egyez tathető össze a Jó laléasel ós mi Wtttí.
A jótittübisu, jóhungu lanuiók művészi n*v*léí>* szempontjából jontos az iskolai karének. Mtal a/- «iit.tet. esetben is iláttult, sok szülő inkább te.ier-nek nézi, mint n*ve&ai eszköznek. Kdig saját magam is visszaiemfl.iksiejn niemjyi örömet JmxoU sXi\'tnK>mra unnak idején a karének. Mil!y«rt jól R«tt ezü.einitöl tne.íkordezui, jói éno. kettonke, azdp voile. Igen, *z énekkarban azeiepiés a müíhezeinek egy formája ós étéit Itt is kónylffiqn vagyok kérni a mellyen lisztolt szfűö-k*1. hogy \'jegyének segítségére az iskolának buzdítással, a fink kedvének táplálásával Hogy bizonyoaFoku terhei ta r