Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
8.22 MB
2009-08-14 08:09:11
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
776
9932
Rövid leírás | Teljes leírás (1.16 MB)

Zalai Közlöny 1943 025-047. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
83. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

htott:.
01a:
Eondfolroiat : Tábori folli;
83.
*vl., B5. u. Nagykanizsa, 1048. február 1. hétfő
Arm 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI HAPILA!
MMMt <• ktadóilmtali «ut í. »eAm. •urktjHtfctal &> M«4í Ubatali Maion 7a n. Mcsjelontk mtmlMi hAkOmap délutím.
Felelős szerkesztő : Barbarlts Lajos ^"".\'.SSiÁSÍ IHlW," "1"Sr-
„ _K«yoi>*4ra: Iiílközoiip 12 UII.,Bioniba(on «Olili.
li az Igazság
Katonai részről tájékoztatást leltek közzé a magyar csapotok voronyezsi csatáinak részleteiről. Mint ismeretes, a magyar csapatok az elmúlt év őszén, győzelmek sorozata után, aj Dón mentén széles kiterjedésben vé-dőállásba helyezkedtek \'el. k Ez év január\'12-én ennek a/, arcvonalnak egyik keskeny szakaszát a szoyjetorosz arcvonalon egyik legerősebb támadás érte. Erre a támadásraJellemző^h\'ogy a szovjet hadvezetőség tudatában volt annak, hogy az e frontszakaszon védekező állásba helyezkedett magyar haderővel szemben nem lesz könnyű feladata, éppen, ezért az elképzelhető legnagyobb erőkkel támadott. A támadás kimenetele n kiadott hivatalos jelentések alapján immár az egész magyar közvélemény előtt ismeretes. Arról a leható, legrövidebb, időn belül tájékoztatást nyújtott az ország miniszterelnöke is. Erro az illetékes és felelős helyrői elhangzott nyilatkozatra annál inkább nagy szükség volt, mert az ellenséges-propaganda a legfantasztikusabb híreket terjesztette a magyar csapatok vesz. teségeiről. A magyar közvélemény tudatában van annak, hogy a háború — legyen az akár támadó, vagy védekező jellegű — áldozatokat követel. Az összeütközések megkövetelik a maguk vesztcséglistáját, do a mai modern világban, amikor a propaganda a tisztánlátást nem egyszer el tudja homályosítani, u belső front közvéleményének helyes irányú informáltsága, szempontjából igen fontos, hogy tendenciózusan híresztelt, kifejezetten propagaudacélt szolgáló állítások no\'menjenek át a "köztudatba olyan hiedelemként, a melyek a meg nem történt dolgokat valóságokként tüntetik fel. Ismételjük, hogy a szovjet részéről megindított január 12-i támadás ereiét korántsem aka^f juk kicsiny iteni, de ugyanakkor a magyar közvélemény helyes tájékoztatása szempontjából haugsulyoz-núnk\' kell, hogy az ellenség; részéről terjesztett magyar veszteségek, hála Istennek, korántsem következtékbe olyan mértékben, ahogyan azt a propaganda beállítani törekszik, Egyébként egy ilyen nagyarányú ellenséges támadás után, amikor széles területek csapat-testei mozdulnak meg teljes aktivitással, ~ néhány nap leforgása alatt egyik fél sem ludja — sem a támadó, som\' a védekező — áttekinteni vesztedét és zsákmányát Tehát
Tuniszban támadásba mentek át a tengely-csapatok
A kifulladás jelei mutatkoznak a szovjet tömegtámadása.ban
Romm«l csapatai •radményaaan állják az angoloknak Trlpolltanlában maglndult nagy támadását
A német birodalom méltóképpen ünnepelte aioff a hatalom átrótolé-
tizedik évfordulóit.
Az ünnepség kimagasló eseménye roll a Führernek a német néphez intézőit kiáltványa, amelyet dr.Cioh-bola birodalmi miniaxtor oWnnott fel. A kiáltványban Hitler le.iziipoz-to, hogy tóbbisbon nyújtott béke-jobbot másik világnak, do oüt a békeajánlatot mindig rlMzauttsitol-ták. A túloldalnak oz a magatartása bizonyítja, hogy minden áron n hű borút akarták és nem kívánták békét. -Nagy totszéasel találkozott » Kflhrornöfc ármegállapítása "is", hogy
ebben a háborúban nem lehet gy&tb Sh legyőzött, hanem csak
fittben mamát és mt.iHt.mmi-
HÜtt.
A kiáltvány még inkább fokozta azt a gyesei mi hitet és akaratot, hogy a háborúi a Führer vezoléso mellett győzelemmel fogják bofojeirni.
Nagy hutást kellett Goring birodalmi tábornagy beszéde is, amelybon a többi között kijelentette, hogy Sztálinnak hatalmim etnberani/a (ja volt ft> tilost már as utalná
tartalékokat in elühozln. Nagy lelkesedést-kollett Gőbbels beszéde is. Különösen említés™ méltó az a kijelentése, amelyben hangsitlyOíta, hogy a- bolsevizmus ós a plutokráciiík íö lény oak ptlí gyÓ-zelmi fenyogetéaeiro Németor néptol keléssel válaszol*
A japánok nagy győzelmet arattak a Rennell-szfgeteknél
Tokió, február 1
(Német Távirati Iroda) A japán császári főhadiszállás mai külön jelentése szerint japán tengerészeti repülőgépek a Salamon-szigetek közelében, a Ren-nell-sziget csoportnál január 29-töl 30-ig tartó csatában elsüly-lycszte.ttek 2\'ellenséges csatahajót és 3 cirkálót. Súlyosan megrongáltak egy\'csatahajót és egv cirkálót, valamint Jelöllek )i ellenséges harci repülőgépet.
Ezt a különjelentést Simada tengerészeti miniszter a japán országgyűlés mai ülésén közölte. Kimondotta, hogy a RenúeU-szigeteknél lezajlott tengeri ütközetben január 29-\'én először egy ellenséges csatahajót és egy cirkálót süllyesztettek cl,, a többi veszteségeket az ellenség a "következő, napon szenvedte el. Ekkor a japán légierő támadott nagy egységekkel, A légi ezred vczctÖgópét az cllcnséücs légvédelem éppen\'akkor találta el, amikor torpedóját kilőtte. A repülőgépek vezetője ekkor gépével egyenesen az ellenséges csatahajó fedélzetére bukott, ahol a\' kilőtt: torpedóval csak-
nem egyidejűleg robbant fel. A csatahajó nemsokára süllyedni kezdett.
Simada tengerészeti miniszter kijelentette még, hogy a Mennél 1 szigeteknél leznjIoU\'fcngeri csatával meghiúsították az ellenséges ellentámadást. Különösen
figyelemreméltó nz"\'a tény, hogy a japán tengerészet a csatában kevés saját veszteséget szenvedett el. v
Az útközeiben különben 7 japán repülőgép zuhant lo szándékoHan rommno^nyag-rakományával n kitűzött célpontokra \'AvjtoVábbi 3 pép
nom lért vissza támaszpontjára,
Zuara mellett nagy erők-kel, de sikertelenen támadnak az angolok
Honiméi tábornagy utóvédjei ellen a Tripolitániu nyugati részén fekvő Zitára mellett ttzombnton tüzérurjíi olÓkéazitée után nagy fölényben lévé páncélos erőkkel megindult a napok óta vári hagy támadás. A brit páncélosok azonban sulyoa veszteségeket szenvedtek a nélkül, hogy szétszórhatták volna a német-olasz biztosító erők állásait. A tongelycau-patok 5 páncélost, sok gépjárművöt és fl nehéz löveget semmisítettek meg. A német légiorő icon hatásosán támadta az ollensegot és hu-lyos, véres resztoséiíek mellott jelentós anyagi károkat ia okozott a-brit támadóknak. Itt páncélos, 5U gépkocsi ős l taraekütog osott áldozatul a tongyjlyerók bombáinak.
A tél
Hírek az orosz front-szakaszokról
szovjet offenzíva az em-
bertömegek és hadianyag halal-mes bevetésével tovább tart, megállapítható azonban, hogy a szovjet részéről határozóit jelei mutatkoznak a \'kifulladásnak.
Sztálingrád rettenthetetlen német védői több különálló támaszpontra osztva, továbbra is ellenállnak a rohamoknak. Sokszor mindössze maroknyi gránátos vagy műszaka katona tisztiéivel együtt áll szemben az emberáradattal.
A Kaukásui és a Don közüti
a német és szövetséges csapatok mind védekezésben,\'mind pedig dig ellentémadással kiváló sikereket értek iel. Több bolsevista harci köteléket váglak pl
utánpótlásától és megsemmisítették azokat. A Kubin Ós a Manlos közölt
német gépesitetl erők a terepviszonyok ügyes kihasználásával meglüusüolták\'a szovjet bekerítő\' kísérleteit\'\'és ujabb szovjet eröcsoportokat zárlak be és semmisítettek meg. Az egész arc vonalszakaszon sikerült a nagy löszerkészletfket, élelmiszereket és egyéb hadifonlosságu után. pótlási anyagot teljes mértékben bizlonságba helyezni-
Az aknamezők ,is megtették hálásukat, ugy hogy az előnyomuló szovjet csapatok súlyos veszteségeket szenvedtek.
A Don alsó folyásától délra erős német páncélos kötelékek \'Fotvtatái az 5. otdilenf
mindaz, amit ellenséges részről allilanák, alig tekinthető másnak ,mint sóvárgott vágyakozásnak, ami\'a valóságban nem következett be és katonáink hősies magatartását ismerve, nem is fog bekövetkezni soha.
Ami a Veszteségekéi illeti, erre nézve más megjegyzésünk is van még. Tény, hogy veszteségünk van, azt sem hallgatja el senki, hogy ezek nagyobbak, mint az eddigiek voltak, de azt is tudnunk kell, hogy a támadás
is sokszorin erősebb Volt, mini az eddigiek s a nagy támadással szemben igen erős volt a védekezés is, ami természetesen-magával hozza a veszteségek foko-zódotlságál is. Illetékes helyen, ahonnan a katonai tájékoztatást
ZAL\'AI KOZLÖNV,
19ÜÍ. február
a vorolivezsi ísalii kiiiiflnut«Uröl uiegatitiV 11 loyhutórozolUbban h;iiiH^lilvoz/.ák, hogy a \'J had -
sereg íulrottméretu veszteséről (erjeszted hírek nőin rgyt bek, mint jiropagandíi-liMzugsil-gok. llumnrosnn eljön az ideje annuk, hogy a bekövetkezel! veszteségekről pontosan be tudunk tufámul ni, araikor mindenki megkujjju uz értesítési személy szerint hozzátartozójáról, de terinészelescn erre tűidig nem kerülhet sor, nmig !1 vezetőség uz abszolút megbízható, számszerű adatokat kézhez nem kapja.
Az egész magyar közvélemény leijei, megnyugvással fogadja .1 kaíonui részről történt tájékoz tnlnst, mindenki tudatában van annak, hogy háborúban nem csak győzelem és előremenetel vau, meri minden hadviselés áldozatokai kivan, veszteségek következnek be, megtörténik, hogy visszavonulásra kényszerülnek csapattestek, azt is tudja a magyar közvélemény,\'hogy a veszteség olt következik be, ahol nemesük katonaruhába öltözöl! emberek foglalnak helyei a csatasorban, hanem valóban férfiak és katonák, akik a Icujkrili-Jíusabli időkben is helyt alfának, mint ahogyan helyt állottak a magyar csapattestek s lelt légyen bármily túlerejű az ellenség, azzal katonáink bátran szembenéztek a Don mentén s ez háborúban nincs uiíWkéni, nihil hogy veszteségek vannak. A dönmenü\'januári csata azon-bau korántsem\'jeleni megsemmisülést., mint ahogyan az ellenséges propaganda azt elhitet: ni igyekezett, a győzelembe veiéit hit had vezetőség ünk és katonáink lelkében él s ez az ütközet, "amire az ellenséges propaganda oly előszeretettel korpol-iál vágyálmokat, korántsem az ország területén vagy haláránál, hanem mélyen, messze ellenséges földön, ezer kilométerekre folyt le, olyan körülmények közölt, amelyekben a katonai szellem és erő töretlenül áll és bírja zálogát a biztos győzelemnek.
Nagy számok, hatalmas összegek bizonyítják, hogy erős nép vagyunk. Mert segítünk egymáson és elsősorban a honvéd-osalado-kon. Adakozzunk I
kész
11, noi
bundák\',
, NflGV 1
íVniflSZTÉKBíJK
A nagykanizsai törvényszék ítélete a tagosítás flgyében
A > Zalai Közlöny* beszámolt a kanizsai tagosítás ügyéről és rámulalott az érdekelt gazdaközönség passzivitására a lefolytatott eljárással kapcsolatban. Amikor az eljáró törvényszéki biró szavazásra telte fel a kérdést, hogy kivánják-e a tqgosi-lás elrendeléséi, egyetlen egy gazda sem maradi benn a te-renri&h abban a hi szemben, hogy ha nincsenek jelen, akkor az ügy számit, mintha ellene szavaznának a tagosításnak. Csalódás érle azonban a gazda-közönséget. A\'vonatkozó rendelet ugyanis azt mondja, hogy az Ilyen eljárásnál a jetan nem lét helybenhagyó szavazat, ilyennek kellelt tehát vennie a távolmaradást most \'is az eljáró dr. Stur\'Dénes törvényszéki bírónak. 1
Most ült ossz* a kanizsai törvényszék tanácsa, mint birtok-rendező biróság, dr. Haám Lr-tőrvényszéki el nök elnöklete alalt, dr. Knausz László szavazóbíró és dr. Stur Dénes előadó-biró részvételével. Az ügy behaló tárgyalása után a törvényszék Üéleuleg megengedte a tagosítást Nagykanizsán, tekintettel arra/hogv az érdekelt mintegy 4939 katasztrális hold tulajdonosai közül egvetlen egy - 21iold és 17-1 négyszögöl tulajdonosa jelent csuk.meg, vagyis u földtulajdonosoknak több mint háromnegyed része igeii\'-nel szavazott\'és igy a tagosítást u fennálló törvény értelmében meg kelleti engedni.
A törvényszék iléletét még ezen a héten kézbesítik az érdekelt löbb mint ezer kanizsai gazdának. <
Felakasztotta magát egy gyenesdiási asszony
Keszthely, február 1 Németh József né, gyenesdiási gazdálkodó 41 éves felesége megunta az éleiét. A napokban történt, hogy Németh József bement Keszthelyre. Alig hogy eltávozott, a felesége levágta a vizmerilő vederről a kötelet, felment u padlásraj a kötelet áthúzta n gerendák közöli és,arra felakasztotta mugiH. Amikor Németh hazaérkezett, a lak&B ajtaját zárva találla. A kulqr a
lábtörlő alatt voll. Amikor keresni kezdte a feleségőt, felment a padlásra is, ohot megtalálta uz asszony kötélen lógó élettelen lestét.\' Németh a történtekről azonnal értesítette a csend-őrséget, amely a nyomozás során semmi gyanús körülményt nem talált. Az öngyilkos usz-szony zsebében egy búcsúlevelet találtak, amelyben azt Írja, hogy minden vagyonuk a/ uráé legyen.
Felemelték a dohányárakat
Megdrágul a szesz, sör és bor RamdklvOll fényOxéal adó bevezaUs*
A RudHposti közlöny vasárnapi bzáina ax crlékpapirlorgwlmi f« fényűzési forgalmi adónak emeléséről, valamint egyes fényűzési cikkekig rendkívüli fényűzési adó bo-vozetéséról, továbbá az itali szósz és ft dohánygyártmányok árának, a fit\'ir, szívarkapapir és\' hüvely* Ugy-Blintén " \'\'ói fogy ásatási adójának emeléséről asélé rendeleteket közli.
A ryndi\'lolok ft fennálló háborús viszonyok között szükséges áldozatvállalás fokozásánál a szociális ssera pontokat tartják szem előtt, amony-nyjbcn az értékpapírokon kivül csak a jobhmmóségü vagy fényűzési, illetőleg élvezeti cikküket terhelik meg.
A fényűzési forgalmiadé az eddig 6 -30 százalékig torjoció mértékről 10—50 százalékra emelkedik. A fényűzési forgalmiadó kulcsénuk felemelésén kivül még külön rendkívüli fényűzési adó terheli azokat
«f. árukul, amelyeknek vásárlása n mai viszonyok "között különösön fényűzésnek Számit s igy amelyek csak\' szórakozásra szolgainak. A rendkívüli fényűzési adókulcs !10 százalék, ily udót keli fizetni a íi-finom én különleges prémbórökból készült bundák és egyéb szücearuk után, A porzsaezónyogok után, a gramofonok, hangszukrényok (lo-mozvélték) után értékhatúrra tekintet nélkül és « rúdióvüvókéflBülékok után ítOO pengős oladaai áron felül s végül az 1000 pengő értékot meghaladó képok, szobrok és egyéb művészi alkotások után.
Az itali szósz ára hektoliterfokonként 18 pongőre emelkedik.
A hézifogymtásra termőit pálinka unni fizetendő egyedáruBági ár-kúlőnbözet óenzagét hektoliterfokon-
Még ma hétfőn : HÁZASSÁG
Február
2- 3-in
VAR08I Í10ZQÓ Htdd™
•-i- - és szerdán
REMBRANDT
Rembrandt, a nagy festő; Ewald Baiser» Saskia, az imádott feleség Hertha FeilerV Egy fílmt amit soha nem lehet elfeledni l
Előadatok ksMdete kedden ?3, ?6, 47 ós 4-9. sserddn jfftjz 4* $ urakor.: * \'
]#*ni csal 7 |>«ngűbei) állapították m»jf.
\'A bor iftTitáeém azolgáló párlat ajjvedáruiagi aladáei ára a forgalmi adévAl\'tsácgal együtt liok tol italokon ként 4.HÖ\'-.pengő, kÍTiUiln»;kerüM bornál éa cflyéb.gyártmányoknál 1^-dig 8.00 pengő. 1
Az ipari w etfjeb-célra szotgaJó azt\'Hz BvyedárupSagi eladási ára a tar-melés és fogyasztás drágulásának elkwrüléí* végett változatlan marod.
A dohánygyártmányok oladási árának oz onielése 27 ttüázalóktól fia uzáaulékig t«rjed.
A fogyn.\'i*a testületek legénységi és altiszti állományú tugjiii "által igényelhető »lfonvéd« cigaretta és »Mérsókolt áru pipadohánya eddia^ eludábi ára változatlan marad.
A nővénvvédelmi sjiorek hoaziiála-tához füzéxló fontíw mezőgazdasági érdekekra való tekintettel u nikotin és\' :! 11 iktin oludáui árn ugyani-mik változatlan inamd.
A dohánygyártmányok árának emelésével együttJíel kellett omolni « szivarkapopir és hüvely fogyasztási adóiát is. Az emelés a azivarka-]>apii\'náf, 00 lap tartalmú csomagonként 4 fillér, u saivarkúhüvelynél dobozonként 100 hüvely tortalomkr 10 rillér.
A sör fogyasztási adója hektulitor-fokonként az oddigi jMngőrőI 4 pengőre emelkedik, inig a borfo-gvaNzlAai adó leginagaaabb tétele Iíudapee|en 100 liuaronként 20 pon-góben, kisküztiógukben pedig 14 paa-u\'ihvu nyert mvgállapitánt.
A báborn árváiért
Iria: Imi Uaik Gyula
A honvéd koloten, tévol a uazai rögtől, távol u magyar liatértól elszánt lélekkel küzd Istenért, hazáért: földén, vizén éa lövegében. A mi gondolatunk állandóan JiozBáiuk Bzáll a nagy mvsüs^égbú,\'Oúb, ahol o hősiesség uj törtónolmi fojozolet Írják tűzzel, vassal éa vérrel.
Véreim! A magyar aok nagy időt élt át, most iamót nagy ídót él. libben az időben, amikor életünk, jövőnk, !>ékéuk, hazánk eoraa forog kockán, lelkiismeret t kérdés a», ki hogyan tfí>z eleget hazafias kötetos-ségenek.
Az tíjsácok a pon partján kemény és véres harcokról számolnak be. Minden magyar szive ott y$i\' véreinknél A tűzvonalban küzdő honvéd azt várja tőlünk itthonmara-dotlaktól, hogy családjukat\'no hagyjuk cl. .
No feledjük el, hogy aa értük hozott legkisebb áldozat, & nokik juttatott legkisebb adomány is a boldogabb magyar jövőt szolgálja.
Véreim 1 Krisztus urunk azt parancsolta, hogy egymás torhót hordozzuk, így töltsük bo életünket s igy készüljünk laton országára. No
föladjuk el, hogy minden Isten adománya a ha adunk nem a magunkéból adunk, hanem abból, amit Istentől kaptunk. Nem elég csak szánalmai érezni a háború elesettéiért, rokkantjaiért és sobesültjeiérU "om olég róluk érzékeny bzíttoI, érzékenyítő szóval beszélni,-hanem tenni és áldozni is koll értük. -
lLzt a célt szolgálja a Balatoni Társaság köbölében, élotrohivott gyámíizúlői mozgalom. . Ki lobét gyámSzülŐ? Oyámflzüló lehet az az intézmény, toatáleí, ámóly hadiár-vák, rokkantak teljen ellátásét, na-vüiteíését vállalja, ragy az az egyén, aki egy összeget vagy -havonta megismétlődő kisebb összegeket vállal
órát, wLkAsv gyula
I&SU: *fM«»tHt tkt.ifWi Bfejfig;
,¦»¦-: AMHVAt \' UgMâguibb mpl libtQ vMitk, v»gy HttMtíHm.
l!l<13. február 1
ZALAI KÖZLÖNY
mindaddig, a»\'ÍK fl « vámolj (ott Önálló koresothez nem jut.
Ki vélloljon ogy alkalommal na-lívobb Összegot? Az, oki ugy érzi, hogy koránál fogva nem tudja vállalni ogy hadiárva, felnevelését; Kívánatos, hogy inonnól több legyen a/.ok száma, akik állandó kötolozott-séfcot vállalnak. Akinok Intőn orót, ogéazsóget, állást, bizfos jövedelmet, koiosolot adott, az föltétlenül vállaljon havonta meg-tnegisuiétlódó kö-tolozelteégot. A gyámszülői kötelesség \'vállalása nem szalmaláng, hanem mélyen hazafias lólekbSI, szóróié-, aggódó, féltó szívből fakadó állandó gondoskodás. Hány házaapái él e hazában, akit Isten nem áldott meg várboli gyermekkel, most vállalhat árva vagy rokkant magyar gyormekot.
Ahhoz, hogy ft honvédok fagyban, hóban, zimankós hidegben állják helyüket nz arcvonalon, szUkségos az is, hogy biztonságban tudják itthoni családtagjaikat, hogy tudják, ha ók osotlog olpusztulnak kötelességteljesítés közben, hátramaradottam nem losznok olhagvatva, tnort a mindenható laton idehaza mindegyik molló gyámszülőt állit, aki ha nőin is tudja pótolni a fórjot, nz apát, az édes szülét, do mégis fiogit ©ívisolhotóvó tenni a fájdalmakat, aki igyekszik a könnyöt lotörölni és sok szorotettel felszárítani. Az a tudat, hogy a családjukról log-messzobbnienő gondoskodáa történt, koll, hogy.* harcosnak mogadja azt a lolki nyugalmat, amelyre oly nngy szüksége\' van, amikor küzd, amikor rohamra indul, vagy amikor zimankós éjszakán áll u vártán, figyoló-holyén. Érezze a harcos honvéd, hogy az otthonmaradottnk nomosak munkájukkal segitik a tűzvonalban levőkut, hanem szeretettől gondoskodnak azokról is, akiktől ogy idoro el kol\'ett hucsuzniok.
Tudja meg minden harcos, hogy az Itthoniak órto lelkesednek, láncolnak, nélkülöznek a testvér ioaon lovöBzik vállairól családja gondját.
A magyar áldozott a múltban, áldoz ina is és ha koll áldozni fog a jövőbon ia, inert tudja, hogy áldozat, tott és cselekvés nélkül nincsen orodmény.
Tudjuk, hogy a háború és béke, * loverotéa vagv győzőiéin felett Utón rondoikozik, » döntés nz ó közében van. Ezért nekünk naponta imádságainkban koll mogostromol-nunk a« Egok Urát, hogy juttassa osztályrészül a gyózolmos éa igazságos békét.
Ml újság a Budapesti Élelmi-flZernagyváaártelepen ?
A Magyar Vidéki Sajtótudósiló fővárosi jelentése szerint január 22-től 28-ig az óiÖ- és vá-goltbaromfipiacon az árak változatlanok. A tojáspiacon is a hatóságilag megállapított legmagasabb árak voltak érvényben. A zöldség- és főzelékfélók piacán a paraj ára 50 fillérrel emelkedett, viszont a levclcskar-fiol ára 10 fillérrel csökkent kilónkínt. E héten megjelent — mint újdonság — a melegágyi fejessaláta darabonkint 20—80 filléres kezdő áron. — A gyü-mölcsfói\'ék piacán a sárgabólü narancs ára110, a körte ára pedig 60 fillérrel csőkkent; viszont az alma ára 10, a külföldi gesztenye ára pedig 70 fillérrel emelkedett kg-kint. Ezen a béten megjelent - mint újdonság -Hl vörösbólü narancs kg.-klnt 500-550 filléres kezdő úron.
Egy pohár bor
Régóta;\' figyelem a borivókat.
Van, aki ogy hajtásra .gondolkozás nélkül issza ki a pohár tartalmát. Az ilyon ember csak kétféle bort ismer: — jót éa jobbat, i
Van, aki már a dugó kihúzásakor órzi mindazt a gyönyört, ami az üvogbo zárva van". Ogy szemléli az üvog karcsúságát, mintha hiros, szépasszonyt nézne. Fol-emolt poharát a "világosság fölé-tartja, nz oldott aranynak beszívja illatát. Szertartással" önti végig torkán, megbecsülve minden eseppjénok zamatát. Az ilyen embor élvezi a bort.
A harmadik ogy korttyal szájat Öblít, fogat mos és lehunyt- szo-mokkoi nyeli lo. Zsugort módra élvezi\'a bort és túlságosan kihasználja.
A legjobb gondűző a bor. Az olsó jwnér után toljoa birtokában vagyunk szellemi őreinknek, do mintha valami üdosóg frissítene fel, A valóság Hzinoivot látjuk az életet, csupán látóhatárunk szólón több a fény. Az akadályok ós a noliézségok" áthidalhatóbbak. Jobban bizunk.magunkban és a szoroncsénkboii. A nap gondjait mosolyogva idézzük, jobb kedvvel éa több erővel. Kollemes mologot érzünk ós e melegséggel orő is árad tagjainkba. Szemünk ölesebb, hangunk csengőbb, fölfogásunk dorüsobb, költői simaságú a beszédünk. Ismeret köreinken ki-vül eső kérdések is erdőkéinek, molvokhoz szollonios fölénnyel tudunk hozzászólni. Az ollonkoző vélemények nem komoly akadályok. Hamar szét oszlanak, mint a lovogóbofi -a cigaretta füstje
Észro se rosszuk, hogy a bor nagyot fordit n világ folyásán. Kibontakoznak roményoink, a t«-dat alá morülnek a bánatos, szót moru kójwk. Virágzó májusban . élünk. A színek pompájában, illat gazdagságban, bőséges termés ígérőtök között vagyunk. Ha mog is szólal egy pillanatra lolkiisme-rotünk szava, elhallgattatjuk azzal: — maid holnapi Igen, holnap kottÓzott szorgalommal fogunk munkához, hogy olyan, lo-gyon aL élotünk, mint aminőnek a tolt poháron koroszt ül látjuk. Bátorság, orŐ pozsditi fol a holnapot, melybon sok a Bzorotot éa a megbocsajtáa.
A kövotkezö pohár még jobban fokozza tohotsegeínkot. Csodálni kezdjük önmagunkat, hogy milyen gyorsan jutnak őszünkbe a szellomoaségok. A pillanatnak tört részei alatt száz szemszögből képesok vagyunk megvizsgálni a szőnyegén lövő kérdést, ltég olfo-lojtoít emlékek olovonodnok mog agyunkban, valósággal az ihlet vosz a szárnyaira. A borotva éles, találó megjegyzéseket mintha súgnak a fülunkuo. Elönt a folobaráti szeretet áradata. Mintha gondos kezek válogatták volna össze a jelenlevőket. Csak szép tulajdonságaikra emlékszünk, mog a sok szívességre, molyben bennünket részesítettek. Válogatott, komoly szavakkal dicsérni kozdjüki szómtól szembe a mollottünk ülőt és nohoztelünk, hogy az igazság el-
len, ~- ha szerényen is, — do tiltakozni mor. Nagy ltjuk saját hibánkat és nyilvánosan meggyónjuk, hogy azokat mogbocsássák.
Eszünkbo villan egy-ogy ember arca, akivol ma is haragot tartunk. Elhatározzuk, holnap forró szavakkal tevéiben kibékítjük. Az olső mondatok szavai át is cikáznak agyunkon. A kövotkoző pohárban már benne van — az igazság.
Vádolni kezdjük önmagunkat, Novótségos mulasztásokat nagyítunk fol, családi bajok rejtett rugóira mutatunk rá és házas ólotünk titkairól lehbontjük fol a függönyt. Igaz szivvol hant, hogy az asztal körül ülők nom értik mog, amit nokihovülvu magyarázunk.
Innen már csak néhány pohár nz ut oda, ahol az emberi értelem felmondja a szolgálatot.
A pálinka/óknak ogészon más a termoszotok. Hirtelen hajtják fol a poharat, hogy a szétáradó tüzot egyszorro orozzák a főjükben és a lábuk kisujjában. A pálinka ivásból hiányzik a romantika, Osszosüritéso annak, ami a borban van. Legtalálóbban a húslevest hasonlíthatnám összo a béko idők maggi kockájával.
A sörivót a bágyadt ornyedtség jollomzi. A bolenyugvás, á* megalkuvás, a minden-mindegy elve. Jéghidegre hüthotik a forró nyárban, a borban gyöngyöző erőt sohase fogja pótolni. Divatos, do nom nemzeti ital.
összoállitottnni egy kis statisztikát, hogy mikor szokott koccintani a magyar. Kozdem azon, hogy akkor so vetjük mog, ha ogószflógosek vagyunk, — gyarapítja aa erőnk, fokozza a barátságot. Betegségben ogyonosón orvosság. A gyógyulás legbiztosabb
t\'olo, na mar izük a telt jwhár. fenékig üritjük poharunkat az ooküvŐn, rá ogy óvro a koroszto-lŐn. Temotéskór so marad illót-lon, árva a pohár, Télon a mologot pótoljuk a bor tüzéről, nyáron azzal hűsítjük a nap hovét. Adás-vovés nom lobot szoroncsés nélküle. Negyven csöpp a leves olőtt fokozza az étvágyat, obód után olősogiti az emésztést, Alomba ringatja az óbron szondorgőt és virtusra serkenti u munka olőtt állót.
Nom is lobot a bortváa ollón tiltakozni. A magyar fold régon kialudt, vulkánjainak tüze van a borunkban. Királyok bora az és a borok királya, flzin, iz, illat "Icovoréko a magyar l>or, akár tokaji, akár badacsonyi.
Aránylag nom ia drága a folyékony arany. A fröccsbon, a hosszú lenesben, a házmostorbon lovó szódavíz majdnom annyiba kerül, mint a bor. Az pedig ogyo-noson vigasztaló, hogy iogy nélkül kapható, nom is koll érte sorba állani. A főúr záróráig hitelezi is a cehet.
A fejadagot mégsem tanácsos túllépni, mert a halmozás a bor-vasban ogyonlő az embertelen
VANDBA JMNO
Keresztény Temetkezési Valialal *" 1928.
•Mit.\'
SÍPOS JÓZSEF
Fi-el 12. Koroua túUM ueüi ai lÉatira ?:iíLW."a:,l!2:
Lejtdlaxciobb és IoHOsy»íerübb temolóit, oxhumáU.l is uilllUst vállal.
Hivatkozással korábbi miniszteri rendeletre, mely megtiltja a gyászoló családok, valamint súlyos betegek hozzátartozóinak zaklató mádon való felkéréseiét, mié t is a teliéit rendelkezésre, valamint a Jóérzésre filvatkozva, kixárálag axábell vagv Ulafoati Iváer* twuakbálor ajánlatét laul.
Megkezdődik levente labda-rugólnv ed\'*>se
A nagykanizsai Levente Labdarugó Szakosztály komoly célkitűzése, hogy éz évben Is sikeresen szerepelteti labdaruflógár-dáját, mely n kerület egyik legjobb utánpótlása a nagy egyesülelek számára. Ezen a héten már elkezdődnek a tornatermi edzések este 6 órától a polgári Iskola tornatermében. Az edzéseken részt vehet minden levente lah^ darugó 23 éves korhatárig,
Az esélyesek gyÁzefme ¦ sakkverseny Ill-lk fordultán
Vasárnap csendes forduló volt n Maróczy Sokk-Kör egyé-ni versenyén. Csupán Szekuljónak, egyik legkiválóbb sakk-esztétikusnak érdekes szicíliai támadása említhető a magát kitűnően tartó László ellen. Sze-kul}a érdekes, szélesskáláju játéka megérdemelt győzelmet hozott. Két és Félórás pozícióharc volt a Pintér—K. Nagy játszmában, ahol a döntetlenre álló játszma végjátékéban a gvőztes Pintér nagyvonalú sakkteohni-kájn csillogóit. Mán könnven győzött Ködbaum ellen. V6-kássy pedig Andrajek ellen győzött. Németb— Szendrfi játszma Németh javára dőlt el. mig Sánta Tóth ellen adta fel a játszmát.
Kedden a Haán--László játszma és Pintér- Németh összecsapás Ígérkezik (érdekesnek. K. Nauv Ködbaum ellen, Vékássy Tóth ellen, Szekulja pedig Szcndrö ellen játszik.
_k-rk-l-
Kii peral»l
legmagasabb ?ron víísiírolok. Cini: A
Köxponli ssAlló BRÚDER. " w
divat ízlés minőség
olcsóak
ruha
•/fAT,AI-KAZr.QNY\'
IQ\'13. tobrutr 1
FERENC JOZSE: Keserűvíz
Hat pengő osztalékot fizet
a Népta ka réti pénztár
A Néptakarék pénztár Bészrény-taráasug Nagykanizsán igaagütósága folyó ér január 2&-ón délben tartotta mé^rlegnwgéÚapitó ülését, melyen elhatározta, Kegy aif 1948 február IH-án déü 12 órára Összehívott- 87. évi rondos közgyűlésnek a 1\' 41.800.21-tít kitovó nyereségből részvényenkénti P 6. — osztalék kifizetését fogja javasolni. (:)
Nyolc uj gabonatórhdz épOl az Idén
Ismeretes, hogy állami támogatás kéltségével ijgy ekéznek !1-lclékes körök lényegesen kibő-vileni az ország gahonatárház hálózatát, mert ez közeli át á-sunk zavartalan biztosításának egyik legfontosabb felietek-.\' Esztendők óta folyik már ez n munka, amely azehnull évben is jelentős. eredménnyel vég/;i\'í-. dóit. A Magyar Vidéki Sajtó-ludósitó budapesti jelentése szerint az egész ország 25 ezer vagon befogadóképességű gubó-patárház-hálózatál közel " háromezer vagonnal sikerüli meg-uövclni. Az irlén további nyolc uj tárház épilésél vélték tervbe, de egyben állandóan korszerűsítik az elavult tárházakat is. Igen fontos a kukoricagórék fejlesztése is. Tavaly 130 olyan gó-rét épitettek. amelyek egyenkint 10 vagon hefngad Óképcsséguck. A tengeri és az olajosmagvak szárítását ujabb ötven szárítóberendezés szolgál atbaóllitásá-val tökéletesítették. iKzcnkivül a mull esztendőben két uj hűtőház is épült, hal meglevőt kor-szerüsilcttek s -ugyancsak felépült három almatárpló, tizennégy uj csomagoló és busz uj gyümölcsaszaló.
Állandóan emelkednek a borom k
annak ellenére-, hogy a tavalyi bortermés kielégítő volt. Míg az 1912. eíölti öt évben évenként átlagosan 2-2 és fél millió hektoliter volt a termés, a imilt évben 1 \'és fél, 5 millió hektoliter bori szüreteltek a gazdák. Szakértők véleménye szerint a bor forgalmának gyengülése léhát az illegális kereskedelem magatartásával magyarázható. A hoz záértök adatai szerint legalább kéltnillió hektolitert vásárolt
Kartellen kívüli - M
VILLANYÉGÖK,
willarnyoraléaj cikkek
logoloaébb árbau beszerezhetők Sohlesinger* Gyula
vit- (t vliLmoitigt cikkek•ktfcikedMbea Eriíóbetttfr 18. Vlllnnyszoroloknok nagy engedmény.
rejlett utakon az illegális ksres-kedelem stovábbi 1-1.5 millió hektolitert a termelők íezaürái-nak. A helyzeten való segítség egyik kézenfekvő módja lenne, ha a leállított borhiteleket újból felélesztenék, továbbá az illegális borkereskedelem birío-Itahan levő tételekéi felkutatnék és azokat a közfogyasztás rendelkezésére boisájtanák. igy te lehetne törni a spekulációi, a mely többek között a csökkentél! pálinkatermelés miatt is az áruk növekedését várja. (.MVS)
A gyapjú ár megállapítása
ezévben idejében történt meg az OMGE véleménye szerint. Az
előző évak gyapjú ármegállapításánál nemcsak az.volt a hiba, hogy az áruk luhilacsonyak voltak, hanem az is, hogy a rendezés március és április hónapokra húzódott el. Az idén az árszínvonal lényeges javulási jelent a múlttal szemben és az uj szabályozás nem maradhat hatástalan a gyapjú termelés eredményeire. A kormányzat a termeifii kívánalmak legnagyobb részéi teljesítette s igy az idet gyapjúéi-szabályozás komoly és biztató lépést jelent az- előző évekkel szemben. * (MVS)
lót napos erbSIcsrondészetf razzia
12 nőt vettek őrizetbe és állítottak a kihágást retidörWró elé
NsnyréM* internálják őket
A rendszeres rendőrségi razziák dacára, az utóbbi időkben egyre több volt a panasz a csatangoló nŐ,k ellen, akik bejárénők cimén voltak bejelentve, azonban szabndiflejükben szaporították azoknak n számát, akiket a hatóság erkölcsrendészeti szempontból kifogásol és ártnhnntlnimá lesz. A kapitány ság vezetője két napos erkölcs-rcudészeli razziát rendelt el ;i városban, amelyen a rendőrség emberei több csoportban fésüllek ál a várost és végigkutatlak az összes szóbujöhetÖ helyekel. gyanús tanyákat és zug-borkimérésekéi. Számos gyanúsan szereplő nőt igazollatlak.
tizenkettőt pedig előállítottak a kapitányságra. Legnagyobb részük nemcsak maga volt beleg, de a betegséget terjesztette is, hogy valósággal \'közveszélyt képezlek. Az Őrizetbcyétcl .ulán mi mi a tizenkettőt a kihágás] rendőri büntetőbíró elé állították, aki egyenként 15 naptól 80 napig leriedö elzárásra ítélte ökel. Büntetésük kitöltése után kisebb részükei közigazgatási 1l-bánás alá vonják, inig nagyobb részüket mint munkakerülő i savargókai internálják.
A rendőrség folytatja tisztogató munkáját és a gyanús elemekei örizelbe veszi
[
Mindennemű szállítást
vill.il
KERKÁPOLYI TIBOR
stillilo V
Nagjlunh.a, Kisfaludy -n. 15. Teltfon: 562.
ttoiist Autóbusz-menetrend
BrvényM 1912. novanbw 2-töl « további UUlllMUatg. MagyllaitlatM—Bmbono- SMMUMNif
irAvAtiT
18.00 i. Nagykanizsa KOzponll uáli. í. 6.50
18.5a i. Oarabonc 1. 5.58
1910 0. Zalaszabar 1. 5.40
Tl.u|>.-1... Hmm»*«¦ -. MM
700 1. Nagykanlisa KözponlI száll. é. 17.25
7.47 1. Iharoabertny 1. 16,88
a»9 1 Iliire é. 16.21
8.52 1. i. [IflliOnyü községháza *.> 15.34
10.25 Kaposvár pu e. 14,00

Q...... *: ? d
5T0 7.20 8.55
14.C01 18.251, L I Nagykanizsa pu. I
16.10 20.351 I. Alsólendva Korona szálló 17.45 | 21.561 é. j Muraszombat Korona sz. | «- Nngyhaninsa-Alsótendva közölt csak héIItitona\\i.
lo.M irtó i&oo
8.25 12.40 15.55 6.49 11.00 14,35
Naeybanljisu Lntoi.yo
I. Ni;(>!..nÍ!U Koro ¦ é. UUij*
NiBfkiniMi pj.
? c ? ? d W
5.10 7.30 -._u._ 17.15 18J5 19.00 5.20 7.40 10.3014.10 1730\' 18)85 19.15 610 8.30 11.2015.- 1820 I935 - 20.05-
? C ? d
(!05 8.46 9-30 11.40 13.45 17/0
655 9.35 10.20 1230\' 1435 17 50
7.05 10.30 12.40 14.45 18.00
® Csak vasárnap éa ünnepnap kííziokedik. O Csak hétköznapokon közlekedik, c— Csak hélköznapra esö hóUön, szerdán éa .pontokon, d m Nagy kanizaa—Leteny* között <$ak hciko-znae.
Kártérítési Igény a felár miatt
A kereskedelem- és. iparügyi minisztériumok hivatalos lapja a Kúria egy érdekes Ítéletét ismerteti az úgynevezett felárak ügyében. A konkrét esetben n Felperes annak a kárának megtérítését igényelte az alperes et-adótól, amely öt állítólag amink folytán érte, hogy az alperes a közöltük létrejött adás-vételi ügyiéitől jogtalanul «IáUoU. Az alperes azt hozta fel az elállás okául,, hogy itt vevő ax etedé által követelt felárral növelt vé-leiárat nem volt hajlandó megfizetni. A Kúria a keresetet a következő indokolással utasítót-el: Helyesen -értelmezte a Fellih* bezésj bíróság uz 1910. évi július 27-én és augusztus 26-án mcglclent rendeleteket ugy, hagy ii két rendelet megjelentetése kőzőlti időben kotlott-, de-az áruszállítás tekintetében csak a második rendeletet kővető időben teljesítendő vételek esetében ugyanúgy az eladót illeti meg az időközi hatósági áremelés előnye, mint az első rendeld elöl ti kötésnél is és hogy ttszer zödés fenntartásához szükséges, hogy a veVö a különbözeiét meg fizesse. Ilyen értelmezés mellett pedig megfelel az anyagi jog szabályainak a fellebbezési In* rúsúgnak az a döntése, hogy az árkülönbözel fizetését megtagadó felperessel \'szemben az alperes jogosult volt az ügyletet a felperes hibájából érvénytelennek tekinteni, attól elálWuii. valamint az ií döntése is. amely szorult a felperes ilykénl az áru nem-szállilá.sáböl eredő kárlgenvl jogosan nem érvónycsitliel. (MVS)
Ub, használt mérlegek
DlliU Cili! ..(bilik. Javli.i()k|61.IUisal.
FRANK
MÉRLEQ-Uxontbon
l!51v»B-tíl 7/a. T>l«lon: 509
BAZAR UDVARI
¦foloíoa J-.J5. ,w>
Legszcbbtt :: legolcsóbban)
i!)4Í"\'f«fíí\'nái- 1
NAPIREND:
fijjoli gyógyszertári ügyelet: Ma, liétTórí áz Igazság gyógyszertár Fótit 12., holnap, kedden az Őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10.
Kinkanizsán aa ottani gyógyazor-tár állandó Ügyeletes aaolgalatot tatt.
NtptAn Fübruar 1. Holló" Róm. kut. Ignáo pk. vt. - Protestáns Igoáo. — l\'obruAl 2. Kedd. Hóm. kat. Gy, bz. B. A. ¦ Protestáns Kurolln.
A GŐZFÜRDŐ a holnapi ünnepnapon délig férfiúknak, délután nőknek áll rendel kozósru.
\'ZALAI KÖZLÖNY
tyadgot kér
hazulról a harciéren küzdő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a pilddnydU a lapfejen található címke kitöltésével dobja be egy postaládába I
— (OyertyaszentelÖ Boldog-astiony Don epei)
üli holnap a katolikus egyház. Ebből uz alkalomból a templomokban ünnepi isfóritiss. teleli Borrend.
— (S zen lóra u iireeccsekué))
Február 4-én, csütörtök eslo G ómkor Bzontóra n ferencot)-templomban, moly ulatt gyónáni alkalom első péntekit}.
— (Egy Indiában Internált magyar levele Keizthtlyre)
A keszthelyi\'származású dr. líory Gusztáv, a teheráni egyetem rolt tanára, aki nom totto lo a hűségesküt a;büronulói angoloknak t akit « miatt^áiHp.ftjái llolira Dan-ban inlornáltÍk,t,;a.\'\',Vyröskorc8»t utján ujabban nstnei. \'élőt jelt adott magúról. Leralet intézett kosit bolyon élé édpsanyjÉboV^.rainolylwn azt irja, hogy magyar és német internált társaival együtt jól érzi magút. Levelére a Vöröskereszt utján már elment a válasz.
— (A balatonfüredi orvoshét)
Ebben az évben is megtartják Balatonfüreden az országos orvosltetot május 17-tól 22-ig. Délelőtt előadA-sok, délután tanulmányi kirándulások lesznek a balatoni üdüló-holyokro.
— (Szerdán országos vasár)
A polgármeatértél nyert értesülésünk azej-int. Nagykanizsán a holnapi Ünnep miatt elmaradó országos vásárt holnapután, szordán tartják \' meg.
— (Balatoniserényben)
már egy ér óta működik a KA-I-OT-népfÓiskola, umoly á gróf Huny ady-nyaralóban nyoil olliolyezést. A nyaralóboa 10 holdnyi térülőt is tartozik. A népfőiskolán hárombetos turnusokban 50—50 leventét kér-ez-nek ki hazafias...és...valláserkölcsi alapon. A moet mogrondozolt rizs-Kának nagy közönségé rolt. A vizsga szúniot auoti mindarról, amit a tanfolyam hallgatói búrom bél nlutt fék Iajos igazgató és három tunító-tái-fla rezetéae alatt elsajátítottak.
KÉPKERETEZÉS,
szentképek
legolcsóbban kaphatók
Palává hadirokkant DHIHfiö kepkeretezínol
wa Fi nt 4. (az udvarban.)
„Töretlen lélekkel küzdjük végig a magyarság sorsdöntő küzdelmét"
Antal István nemzetvédelmi miniszter beszéde Kolozsvárott
Aulai Isiván nemzetvédelmi propagahdamitúszter Kolozsvárott részt volt a Társadalmi Egyesületek Nemzeti Együlmü- , ködése kolozsvári szervezeténél^ megalakulásán. Az alakuló Ülésen a miniszter hosszabb beszedőt mondott a társadalmi szervezés és u nemzeti egység alapvető kérdéseiről, majd nagy figyelem közepette \'ismertelte a magyar honvédség donmcnli harcait, Sztálingrád dicső védelme mellett, amely, míg ember-élei van a földön, örökké ragyogó példája marad a hősiességnek és önfeláldozásnak, a mi honvédcink hősiessége és kemény helytállása\'a mostani háború egyik legmegragadóbb fejezete. Azok a kemény csupá-
sok, amelyeket honvédéink a Don mentén elvisellek és a nehéz szenvedések, amelyeket kiáltottak, a példátlan teljesítmények, amelyeket kiverekedtek, arra ösztönöznek bennünket, hogy a védekező fegyvert még keményebben megmarkolva, töretlen lélekkel küzdjük végig n magyarságnak ezt a sorsdöntő küzdelmét.
Antal István ezután szembefordult minden bumlasztással és hangsúlyozta, hogy szilárdan, megrendíthetetlenül állnunk kell a sarai, meri nemcsak fennmaradásunkért harcolunk, hanem a magyarság európai hivatásának uj kiteljesedését készítjük
Másfél millió pengőről tiz millttt;a emelkedeit a kisipari kivitelünk
Az IparHgyl miniszter beszédet mondott az IPOK jubiláris gyűlésén
Az ipartestületek Országos Központja lludiiinwlon tartotta, meg tizedik jubiláris közgyűlését Nagy Antal felsőházi tag, alelnök elnök-lésével.
A jubiláris közgyűlésen Varga József iparügyi miniszter beszedőt mondott. A nyorsanyagszorzés, eloszlás ügyével foglalkozva mcgúlhi-
pitotla, hogy a háborúknak természetes velejárójuk 51 nyersanyaghiány. Gondoskodott azonban arról, hogy* a biztosított készletekből :iz iparosság jogos igényei kiolégitésl nyorjonek. A közszállításokról szól-víi, a miníazter hangsúlyozta, hogy ezekből minél nagyobb részi hasita-nak ki az ipar számúra. Az elmúlt esztendőben kétféle módon, központi szélosztúsi munkákkal és közvetlen vállalkozásokkal iparkodtak a kézműves iparosokat n kÖZBzállitáeok-ban részesíteni.
Varga József ezután ismertet lo az intézkedéseket, amolyekkol a kor múnv az ipartestületekét és az iparosokat támogatta. Az elmúlt évben 18 ipartestület részesült összesen 46.000 pongő építési és tatarozás! segélyben, valamint kereken 200.000 IH-ngót juttat ii kormány az ipartOB tületi székbúz-kölesönök részbeni teher viselésére. A Délvidéken Í13 uj ipartestület kapcsolódott i>o a kéz-univos iparos társadalom hatalmas táborába. A rendkívül nohóz riszo-nyok mellett is Bikorült fokozni a kisipari exportot. Az 1980. évi alij. másfélmillió pengős kisipari export tal bzömben az elmúlt evk<n a tiz-milliós összeget is túllépték.
A miniszter hangoztatta, hogy a kormúnv politikájúnak ogyik legfontosabb tötokvése az ipar szinro unitinak emelése.
— (Gazdakör alakult Pecsán)
Pacáén a 10 óv óta szünetelő\' Gazdakör ismét megalakult. Az alakuló közgyűlést Orosz Sándor községi főjegyző vezollo lo és kimerítő előadásban ismertette a Gazdakör céljait és előnyeit. A Gazdakörnek 7tí rendes tagja van.
— (.Szerencsétlenség a kútfúrásnál)
Szabó István és társa csahrendeki kutasok Lukács Ferenc öütnogi lakos esabréndoki házánalt udvarán kutat ástak. Sm\'ig Szabó a föld mélyén végezte » fúrást, addig ;t társa a kötél segítségével lóOroszko-dett hozzá, hogy segítsen neki. Még !1 fele álon sem volt, amikor Szabóra zuhant. AIind a kottójükot súlyos zuzódásokkal oszmélotlon állapotban szállították kórházba.
— (Megfagyott egy gyenge-elmójüj
Somogyi Józsof nemoMianyi gyon geolméjü legény néhány nappal oz-olótt elkóborolt hazulról. Az ogyik utőr a esabréndoki azólóbogy közo-ióben félig megfagyott állapotban akadt rá. JJoszúHitottúk a sümogi kórházba, ahol ápolás alá rotték.
Felgyógyuláséhoz kevés a remény.
— ,.A pAacoloi fojcyvomoui
dönlfe jelentősége a mai háború-ban« cimmol közöl cikkot a Magyar Katonaújság logujabb eziuna. lízon-kivül folytatja Gyiraosy ErnÓ altábornagy »Honrédoink az uj hadak utján« cimű nagy érdoklódéssol kínért harciéri följegyzéseit.
Hofherr-Scíirantz gépek, tíiáoitö petróleum
üNGiíKUL-iiMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell ffázfőzök átvehetők. öolyóacsapágyak Hlodsa BBüttuésíaiét altra rendelje ete|f kupuutók.
irolTtetta az 1. oldaltól,
olÜulba támadták a szovjet had sztályokat s ezzel széles arcvonalon meghiusilottak egy nagy kiterjedésű bekerítő kisér-lelet. A német csapatok itt ezernél több foglyot ejtettek, 1 páncélost, í) fogaloll lövegei, 32 nehéz gránátvetőt és sók más fegyvert zsákmányollak. ., ,
A Ludomi-tó környékén \'
is súlyos veszteség. érto "a.\'.$zo\\> jel hadosztályokat, amelyek itt is nagy támadásba kezdtek. Már tíz első napokban a legíu1-\' lyosabb emberveszteségeket s/ep védték, mégis ujabb W ttjiabt) kötelékeket dobtak*Tiarcbh". |"AT szovjet vesztesége napröl-napra növekedett anélkül, hogy hadműveleteinek célját míjg* csal\' meg is közelítette volna. Igy szombaton is egész nap tartó támadásokban ismét 29 páncélost vesztett. *
A németek Siaxtól nyugatra mélyen behatottak a francia állásokba
Az északafrikai harctérről Zürichbe érkozótt jelentés Hzorint Araim tábornok némot és olasz csapatai Tunézia déli restén a mult hőt végén támadásba mentek át. A-tA-mailásban erős nemét páncélos csatiatok és gépesített kötelékek vottek részt, amelyekot nagyszámú toUz. goly-repülőgép támogatott. A harflok HziUbolyo a Sfivxtól mintegy 100 kilométerre nyugatra lovó torülot, amelyet főként francia csnpatekHar-totiak mogszállva. A némot támalús válasz volt arra az amerikai és francia olŐrotorésro, amelyet az amerikai vezetés azért hajtott végre-, hogy Gabos f;\')é olérotörvo, megakadályozza Kömmel és Arnim csapatainak egyesítését. A némot támadás már az első 21 órában fontos eredményre vezetett. A páncélos csapu-tok több mint 10 kilométer mólv-ségig hatoltak a francia állasokon és kozolodnok a tenger foló.- A harcok egész vasárnap nagv oróvol folytak és a franciák minden oltöbállá-sa, amely ejryes szakaszokon igon heves Tölt, efedmétiyrélen maradt.
Angol repülőgépek ha tantálán nappalt támadáea Berlin ellen
Berlin, február 1 A Magyar Távirati Iroda jolon-
téso szerint január 80-án, \'a\'nemzőt i szooializmuB uralom raj utasának tízéves évfordulóján egyes angol ro-pülógé|>ek inog akarták zavarni a bortini üimopsógoket. Dólolótt és délután a város szélerő néhány bombát dobtak lo, do átok sommífélo kárt sem okoztyk. -Emberelőtbon som cselt kár. A némot légrédolmi tüzérség 1 angol gépet lelőtt.
Hirdessen o Zalai Közlönyben
ÚJDONSÁG!
A laglzlésesobb, legdivatosabb
szalmakalapot
bunddbhox
nagy vAlaaztókbao órkoztok Roih Laura
Fő-ut 8. (BANAr-udvar.)
csalta moziban
19
1943. február 1
MEGHÍVÓ.
a néptakarékpénztar részvénytársaság nagykanizsán
1043. ivl február hó 13»n deli 18 or»kor BikhWban tartja
37. évi rendes közgyűlését,
Nigykaiiizss, 1043. január hó.
t. Ai Igaigatóiig jelentése ai 1942. (izlelévről.
2. A fclügyelóblxotfsig jelentése, a nií \'
3. Ai Ügyvezető 1942. évi szolgálati 111
4. Határozat a fclmeutvény tárgyában.
melyre .i I, réiivényejakel meghívjuk, TAriyiorotat
Ak ItazfatöiAg,
2. A felügyelóblzotlsig jelentéit, a nié/Jeg megállapítása és a nyereség [cloiitásu
3, Ai Ügyvezető 1942. ívl szolgálati Illetményeinek megállapitás/i.
»« 5 It/.uaatóskl \'"gok választása.
0 Az ihi.s/.,Í..ilyoi; 10. és II. §§-alnak módositáta nz igazgatósági részvény-kiélek tekintetében és a feltigyelóblzollság tagjai számára vonatkozólag. 7 FelttgyctoWiotlsíg választási és díjazásának megállapítása,
P.ftyalmaxtataa I Felkérjük t. részvényeseinkéi, hogy amennyiben\'a közgyűlésen részlvennl kívánnak, szíveskedjenek az alapszabályok rendelkezése értelmében részvényeiket a közgyűlés napja előli az Intézet pénztirinái, vagy Budapesten, a Pesti Magvár Kereskedelmi Banknál letenni.
VAGYON
Mérleg-számla 1942. december 31-én
TEHER
Kéíipéni és bankári követelések
Értékpapírok ... \'............
Vállólirca ...............
Ebből jelzáloggal fedezve
Adósok:
Jeliálogledczetlel ......
Aru vagy egyéb fedezettel Ktilön fedezel nélkül... ...
Átalakított lörlesztéses kölcsönök
Kezességek ...............
Beszedvények ............
Átmeneti telelek............
Berendezés
Ingatlanok:
Inlézelt síékliár is bérház tTgyéb Ingatlanok ......
Le: Értékcsökkenési alap ......
TERHEK
... v. p 3,4i3.726-22 125.804174 188.027 88 3,887.2071 22 1 Részvénytőke ...................... P Tökelnrlálék....................¦ ...... Tartalékalap ...................t....... NyugdrJIarlaKk ......\'.................. Tisztviselői segélyalap 210.000 148.000 31.000 83.000 20.000 — 109.000
I68.95B 252.224 635.147 «7 35 76 948.3301 67 Rerulidzisl hozzájárulás íüggó számla ......... Értékkülönbözet! tartalék .................. [letetek: 1,298.490 1,878.509 04 12 8.499 16.230 38 01
p"ll.40l\'OS 11.010 j 41 Takarékkönyvccskékrc ... ............ Folyószámlákra ..................... 3,278.007 18
P 38087 57.000 38.000 1 3.838: 80 3.100 J - Vlsszleszámltoll váltók .................. I\'esll Magyar Kereskedelmi Harik követelése...... Engedményezett álalakllort lörlcszléscs kölcsönök Kezességek ........\'. ......... P 18.40105 llcszerlvények ........... ...... P 589-87 Fel nem vett osztalék..................... 1,231.128 140.900 4.198 138 30 74
123 000 48.800 — 78.4001 - Átmeneti tételek........................ Nyerésig ......... .................. 28.101 41.310 84 21
P Ö.262.B33 j 73 P 5,262.683 73
Eredmény-számla 1942. december 31-én
JÖVEDELMEK
Személyzeti Illetmény........
Üzleti költség ...........
Adó és Illeték ...........
Leírások.................
Nyereség:
1941. évi nycreségálhozal
1942. évi nyereség .....
..... p 98.406 ,6
26 690 02
35 120 47
12 872 74
8.000 87
35.389 24 41.390 21

p 213.384 69
Beszédeit kiimalok:
Váltókarnál.............
Folyószámlái adóskamat ... .
.k\'lz\'ilogkök\'sönkaninl.......
Értékpapírkamat.........
Le : Kifizetett kauialok :
Takarékbetétkamat .......
Folyószámlái betétkamat ... .
Vlsszleszámlloll váltókarnál .
Folyószámla) hitelkamat ... . Tiszta kamatjövedelem . Jnlalék és különféle nyereség ...
Iiij;.ill,i]i)ilvedeleni ..........
Nyereségű hozat az 1941. évről... .
213.713 33 82.482 I 70 ISI I73 8.238 ; 30
40,118 43.128 B4.783 7.37Í
188.417 1B0.158 41.404 16.820 8.000
213.384
Nagykanizsa, 1C42. december 31.
As ljfaigatóafg. Megvizsgálta és helyesnek találta; A felUgyelSbisottiág.
vitái BonUik Lajos
ügyvezető Igazgató.
ÖHIBDETÉSEI
0\'p4axa«a«d Itlvételllc azonnal, állandó munkára. Molnár, Teleki ut 19 277
Kifutót telmzek. Kapoll, Horlhy Mik-lóa-ut 2. 240
Falvannóx február 15-ére mindenei belirónól. Bővebbl nrealudhitó: Kossuth tér 14. ai, II. emelet, 3. 295
K4al- és tanulói, nyak fel lelvesitk. Rólh Laura, Bazár-udvar.
ADÁS-VÉTEL
SxamAtfautó, 4 azemélyea „Morris" gyártmány, huuewel futott, nagyon ló karban, príma gumikkal, egy pótkerékkel, haláleset miatt slhgőien eladó. Megbízott: Szabó Antal Teleion i 91. szám. 226
Anaj óra nyúlszőrt minden mennyiségben a legmagasabb napi áron veszek. — Mercur szövődé, Batthyány-n. 6, 253
Egy ablakra való kézi m unka-ÍUggUny éi vlllanyvaialó «lndó. Kinlztl u. 81. 291
33 U face!pót él kalocsait aannólr. Clm a kladehlvuUtj.au. 3M
Jólurban levő •tiéd 10-berendezést vtn-nék. Clm i kiadóban. 2&7
Eladók Horthy M. ut 11, I. emelet, 5.: különféle butotok, 298
Máaxóroaűxtat barendazélimat aür-gőson iladn*m, |éR8zakrénnyel cgyttlt Özv. Saitlcr Oyuláné, Klnlisl u. 7. ¦ 212
Eladó gattarfli>óaxali. Egy duab 36 collos eredeti g.iil Topfin-gyárlroányu nagy tel|eaitmínyll lüggő gatte krrellürész, ab Siígetvár vagonba rakva 14.500 pengőért és egy datab 14/t8 collos eredcli gyári Lingftlder-gyirtniinyu djpla ateirungos gyors gallér fuggö kereiluréaz ab Szigetvár vadonba rakva 10500 pengőért eladó. Megtekinthetni minden alkatrészét Szigetváron, Mester Lajos (akereakedönél. 217
Jdkarban levő Slncjar wurróuóa aludó. Sugárút 14. löldizlnt balra.T
HÁZ ÉS INOATLAN
28 k. hold SHAntólttld országút kö-leiében elidó. Felvilágosításul Bzolaál dr. Saller ügyvéd Irodája. 302 i
Batlhyiny-u. 23. számú ház szabadkézből aladó. Bóvebbtt ugyanott. 303
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG
EayaaabAS\'konyhAa mallékhtlylsé-gekből illó laxaat karaaak ftbruir i
15 ére vagy március 1-ére. ~ Címeket a kiadóhivatalba kérek.
KÜLÖNFÉLE
Elvaaxatt sielid éxlkém. Nyomravezető1 [ |ut»1omban rénciUI. Pfelfer, Petőfi-ut 41. _298 ]
Elvaaxatt Btombaton este 9 óra kö lül Fő-ut 4 tői Zrínyi Miklós-U, 13-ig egy I nöl nikkel karóra Kérem i becsületes megtalálót, Jutalom ellenében adja le e lap \' kiadóhivatalába 282
r-~ uiuqiim *—i
1 adiidanU • itelyl Uct*k»áÍkaM I 6a IpaTaaMátiUU mmnmt b«l
DRAVAV0L6YI
villamos áramszolgáltató rt.
Aramsiámlák llzotóso, roklímíoiók, hibajelentések, szakejerü felvllátjoiltás mliHkn villamos kérdésben I
dilelStt 8-tól déluUn 18 óráig. Csensery-ut 51. telefon 294. I
la aak pénzt takarít meg, ha
nyomtatvány-¦xOkaóaletét éa kSnyweH lapunk
nyomdájában, FS-ut B. alatt rendeli meg.
ZKUll KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Eladja: „Kliaazahaigl IIT. Nagykaaliaa",
l\'ololóa klBrló: Jllil Kár.l,.
Nyomatott i a „KSzaudaaágl II. T. Hagykanli«aM
ayanilijibaa Nagykaaliaia. (Nyoüiil4é4t t«l«l. (alal KííotjJ
r»uw:
Cira:
BenJlokoial: Tíiborl poalu:
83. évi., 26. iz. NagykanlMa, 1843. február 3. «zerda ára 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Baorkomtotóa «• kiadóhivatal i Foul 6. acam. lTiIuA\'-V <¦ Madtlhararall találón 7a aa. Megjelenti mloOcffl hlUcOauap diluían.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő : Barbarita Lajos
Hloflaetoel aisa : ojty hónapra 3 paogo ao rttlér.
nafryedevro S panno SÓ UMér. ¦eyaa ttaim: hétköznap tallii., aiombaton SO HU.
lég csak most nem!
(tt) — • No,_í!e most csak elhiszed, hogy baj" van ? Vagy te talán még most is olyan biztos vagy abban, hogy minden rendbe Igazodik .és az utolsó tromfot mi fogjuk kivágni a háború asztalára ?
Akik el szokták olvasni ezeket nz igénytelen zsörtölődéseimet, azoknak talán már mondanom is felesleges, hogy ezt a kérdést megint a •barátonu tette fel nekem. A barátom, aki szülelett sötétcnlátó és amellett meg van győződve arról, hogy prófétai lélek, mert valahányszor valami kellemetlen történik, mindig önelégülten derül fel különben pítromfanyor ábrázata és kijelenti:
— Tudtamíén... Éreztem én. Most is, amikor az orosz
harcmezőkrői megjöttek a hi. rek a legutóbbi eseményekről, azon nyomban felhívott telefonon :
— Nos... kinek lett igaza? És elkezdett nékem közhely-
lyé csépelt történelmi példázatokai mesélni\'Napóleonról és sorstársairól. Emikkor meghill-gatlam őt. Most pedig én teszem le a -garast és hallgassanak meg mindazok, akik a barátommal egy húron citoráznak.
Vedd tehát tudomásul, kedves barátom, hogy nem látnók* vagy te, hnnem gyáván rikoltozó vészmadár. Minden ágrezdü-lésre megremeg rajtad a bugyogó és ijedten kárálsz, mihelyt egy levél árnyéka elsuha-nlk felelted. S mert mindentől megijedsz, csak természetes, hogy olykor-olykor ráhibázol és akad valami ténybeli magva a ;¦ megérzéseidnek*. Aki háború idején éveken át azt szajkózza,\' hogy baj lesz, nz egyszercsak eltalálja, mert olyan háború még nem volt a világon, amelyben akármelyik félnek mindig minden sikerült volna. Nem csatákat kell megnyerni, hanem a háborút. Csatákat veszítettek a legdiadalmasabb hadvezérek is ís nagy győzelmek után is. következtek elveszített háborúk.
Vedd tudomásul, hogy — bármilyen furcsán hangzik a fülednek — \'igenis, mosl is hiszek és mosl is biztos vagyok a dolgunkban. Sőt \'nem habozom kimondani, hogy meg csak most hiszek és Inost bízom igazában. Mert könnyű volt hinni és bizni 11 győzelemben eddig. Könnyű volt méteres V-belüket pingálni a kirakatokba, knpualjakbu \' js győzelmi jelvényekkel lelc. . tűzdelni gomblyukákat és ka-\'"p-karimákat. Könnyű volt a biztos győzelemért "lelkesedni \'"Míg, aiuig liundeu fronton
Sztálingrádnál több mint 300.000 bolsevista vérzett el
Tengely\'sikerek Tunisz különböző részein
Rily finn Államelnök a parlament ülésszakának megnyitása alkalmából beszédet mondott. Foglalkozóit a jelenlegi helyzettel és megállapította, hogy a háború egyre hevesebb és egyre kíméletlenebb alakot ölt. A nagyhatalmak erőfeszítései csúcspontjuk elölt állanak. Némelyek ezt már el is érlek, söt tul is lépték. Közvetlenül a döntő harcok előtt állunk, söt ezek
is indul-
a harcok talán má lak.
A háború még olyan területekre is kiterjedhet, amelyek eddig kívül maradtuk a háboríts viszályon. Meglepetések is jöhetnek. Finnország azonban rendületlenül áll helyt szabadságharcában. A hadiszerencse változhat is, az győz majd, akinek az oldalán az igazság áll.
Montgomery hétfőn abbahagyta nagy iamadAif.lt
A 8. brit hadsereg a legutóbbi napok sikertelenségei ultin hétfőn teljesen abbahagyta nagy támadá-saít Rommel ulóvédcsapatai ellen. A mente előretört német felderítők megállapították, hogy dl angolok a parti ut mentén és at ellől délre erő területen vissea-vonták felderítő különítményeiket. Csekély tevékenységet fejlett ki ot angol légierő is, ugy hogy a tengety felderítő gépei és harci repülői nem találtak ellenségre. A.hélfő déli órákban német ve-dásirepülŐk négymotoros repülőgépekbőt álló köteléket veitek isire és ügyes moidulatta] elvágták a bombátokat n védő va-distrajoktól. Ai egyik brit gép felrobbant, további 6 bombáió
pedig oly súlyosan megsérült, liogy ai ellenség kénytelen volt a terveiéit támadásról lemondani.
A in ni sí i part tói éseakra, a tenger felett egy ésiakarnerikaí vadászgép esett áldozatul a német rombo\'ó repülőknek. Némrt euha-nóbombáíó-kötelékek hétfőn délelőtt eredményesen megtámadták *e ellenfél gépesített erőit, délután pedig egy vasútállomás kőidében 4 ellenséges páncélost megsemmisítettek. Ugyenekkor eredményes támadásokat jntéitek csapatgyülekerések és grpjármü-csoportosulások ellen is- A német vadásireptllők 2 Curtis-gépet lelőttek, 1 ismeretlen mintájú ellenséges géppel együtt.
Adattata politikai él katonai tárgyalások folytak Churchill éi Inonfl részvétéével
Január ulolsó napján angol Vlörök tárgyalások voltak a tőrökországi Adanában. A tár-
gyalásokat az angolok részéről Churchill miniszterelnök, a törökök részéről pedig Szara-
esoglu ininíszterelnök vezette. A Tőrök Távirati Iroda hivatalos jelentése szerint Cchurchill angol miniszterelnökül török kLz-lársasági kormány vendégeként érkezeit Törökországba. Az angol miniszterelnököt megérkezése után az Adanában tartózkodó köztársasági elnök kihallgatáson fogadta. A kihallgatás után több megbeszélés volt a török és\'angol államférfiak,"va-, Iamint szakértők között. A megbeszéléseken a kél miniszterei\') nőkön kivül résztvett a török külügyminiszter és\'helyettese, a török" nagyvezérkar főnöke löbb niagasrangu török tiszt, angol részről pedig az ankarai angol követ, az angol birodalmi vezérkar lönöke, nz iraki és iráni haderő főparancsnoka, a középkeloti főparancsnok és löbb más niagasrangu tiszt.
A tárgyalásokról kiadott hivatalos jelentés szerint a Törökország és az Egyesüli Királyság\'közötti kölcsönös barátság t-s megértés kötelékei még jobban megerősödtek és elmélyül-. í lek.
A tanácskozások alkalmával folytatott nyílt megbeszéléseken a -török államférfiak \' ismertetlek a török politika irányát a legutóbbi válságos évekbon. Churchill miniszterelnök pedig kijelentette, hogv az angol kormány ezt a politikát rokonszenvvel és teljes megértéssel
fFnlrllrtá* az 5. ultin Ion)
minden nap győztünk. Könnyű volt fölényes vitézkedésset hirdetni az ilthon jól vasalt kényelmében, hogy aki mást mer mondani, hinni,\'mint azt. hogy gyerekjáték az\'egész a tengely erejének,, az hazaáruló. Könnyű volt hinni, bizni addig. amig minden ugy ment számunkra, mint a karikacsapás. Könnyű volt kávéházi asztal mellett fél kézzel elintézni az oroszt, másik félkézzel az angolokat, s egy megvető ugyankéiiek-mo-sollyal egész Amerikát. Könnyű volt rendíthetetlen hitről szavalni, amíg ország-ország után bukott el a német fegyverek csapásai alatt.
Csakhogy nem ezt hívják ám Iliinek, barátom !\'\'Abban nem kell hinni, ami az orrom előtt történik, nap-nap után, uinil látok .tudokj érzékelek. Hinni ab-
ban kell, amit nem tudok, ami nem a lény Liztonságával mutatkozik meg előttem. Hinni azt kell, ami a tudomásom, az érzékszerveim számára nincs, de amit minden erőmmel, minden hitemmel akarok s amit magam s hazáin javára jónak hiszek. Hinni akkor kell, amikor talán az ész,- a mérleg mást mond, amikor a pillanat éppen ellenkezője annak, mint amit hiszek. Hinni akkor kell a szív, a lélek hinden erejével, amikor próbára lesz bennünket a sort. A hit nem akkor erény, amikor köny-nyü hinni, hanem amikor nehéz,- S hogy mit ér a hited s mit érsz te magad, az. pajlá-s, ilyenkor dől el. A le hitedre, latod, nem építenék még egy kutyaházal sem, nemhogy elfogadnám a derűs napokban tele-szájjal harsogott gyözuiik-üite,-
de1- épilöcrejü téjiyezőnek a nem zet éíelébcu, Semmitérő hit azi amelyik csak addig nagy legény", amig tükörsima a viz, dc kétségbeesik, mihelyt az első hullámok borzolódnak/
Még csak most nem esünk kétségbe, barátaim ! Még csak most nem eresztjük csüggedésnek n fejünket. Még csak most igazában hit a hitünk és erő az erőnk. Még csak most telik meg minden igaz m\'agyar lélek bizalommal, igaz ügyünk biztos reményével. Meg csak most hirdetjük acélosan csengő szóval, hogy közjáték csupán a nehéz napok komor árnyéka s csak össze kell szedni minden erőnkéi, fel (kell fokozni minden teljesítőképességünket, mindenkinek a maga helyén s akkor a poklok ellen is győzni fo-lf mik; 4 I
Zalai közlöny
_*_ . ...
Uj közterhek
Irta: Kelemen Ftr»c
Ma már a legszélesebb néprétegek clö\'t sem ismeretlen az a pénzügyi politika, amely a hadviselés terheit elsősorban az adók ¦ fokozatos emeléséből fedezi Csak ez bütos.thutj\'i az az államháztartás egyensúlyát, melyet u háború folyton növekvő kiudásai egyébkeni Felborulással fenyegetnének.
A közterhek fokozatom emelése és átmeneti áUumi hitelműveletek u modern háború finun-drozásának világszerte alkalmazóit eszközei.
Az összes hadviselő államok háborús pénzügyi gazdálkodása ezeken a bevált alapokon nyugszik, mégis azzal\'írz\' eltéréssel, hogy uz egyes országokban iná.s és más a kél módozat igénybevételének egy-máshoz való aránya. A k-geszményibb megoldás volna, hu az összes háborús kiadásokat kizárólag adóemelésekkel lehetne fedezni Ez azonban a nemzeti jövedelem nagyobb részének igénybevételét s ezzel 112 általános életszínvonal górom;.,-- leszállítását, söl széles tömegek elszegényedését jelenlétté, ami részben a belső front lelkierejének bizonyos letöréséhez is vezetne. Igénybe kell tehát venni a másik eszközt, a hitelműveletekkel való iinuudrozást is, de lehetőleg arra Kell törekedni, hogy a kél bevételi forrást többé-kevésbbé egyforma mértékben vegyük igénybe.
1. tekintetben nálunk szinte ideális az állapot, amennyiben a háborús kiadások felét sike-» rüll eddig adóemelésekkel biz tositani s esak a megmaradó összegét kelleti hitelműveletek utján előteremtenünk.
tízzel elértük azt, hogy nemzeti jövedelmünknek \'tekintélyes része biztosítja ellátásunkat s hogy a háború végén majdan esak az\'összes hadikiadások felerészéi kell a kővetkező nemzedék gondjaira bíznunk.
Ennek a pénzügyi politikának céljait szolgálják azok a legújabb adó- és illeték-emelések, amelyek elsősorban az élvezoli és fényűzési cikkek .árát érintik.
Az adóemelések igen jelentékenynek mondhatók s azok a kincstár bevételeit hatalmas ösz-szegckkel fogják növelni. A dohányárának emelése egymagában közel százmillió bevételi többletel jelenthet. A magyar kincstár bevétele \'az elmúlt esztendőben dohányjövedékböl 280 millió pengőre volt előirányozva. A mostani trnfikáremelése 27 (KI százalékig terjed s így átlagosan 45-százalékos emelésről beszélhetünk, ami százmilliónál jóval nagyobb bevételi löbblelct jelent csupán ennél u tételnél. Hol vannak azután még a különböző fényűzési cik-
U J DON BÁB!
A loglzléaesobb, legdivatosabb
szalmafcalapok
buntJAhox
nagy választókban érkeztek
Rolh Laura "^f.\'.v*
FS-ut I. (Baiárndvar.)
kéknél. melyeknek köréi a jelenlegi rendelet kiterjesztette — várható bevételi emelkedések.
Bizonyos, hogy a pénzügyi kormányzat ezzel a rendelettel olyan ujabb pénzügyi alapot létesített, mely további számottevő lehetőségeket jelent a hadviselés kiadásainak fedezésére.
Az intézkedéseket különben u szociális igazság szelleme hatja
Dr, Czaplk Gyula veszprémi megyéspüspök mosl kiadott körlevelében többek között a Fő-méltóságú Asszony által kezdeményezett s u honvédcsaládok 111cgsegUésére irányuló gy áj lö-mozgalom támogatása érdekében lelbivással fordulI egyházmegyéje papjajhoz és tanítóihoz. A kórlevél idevonatkozó rendelkező része igy hangzik :
: A hadbavonullak és elesettek hozzátartozóinak megsegé-lyezésérc a Kormányzó Ur Nc-
A Katolikus irók és Hirlap-irók Országos Pázmány Péter Egyesülete tagjainak összejövetele a budapesti Egyetemi templomban nem volt -más, mint h katolikus magyar nemzeti sajtó munkásolt kontessziója a kato-licilásttk mellett. Az istentiszteleten Mihailov-cs Zsigmond pre-láhis sajlóln\'szédében méltatta a magyar toll munkásának igazi hivalásál- A zord időkben a katolikus irók és hírlapírók imádkozásra gyűllek össze ~- mondotta a mugyar katolicizmus vezető egyénisége - és személyükben az egész magyar sajtó imádkozik és ez felemelő látvány és nagy szükségesség egyben. A sajtó munkássának lenni mondotta magasztos hivatást jelent és ideális lelkületei igényel, különösen a mai nehéz időkben. Aki a toll erejével nyúl a nemzet lelkéhez, az oldja meg saruil, emelje Istenre tekintetét. E sajtó imádkozása Szalézi\'Szent Ferencnek, ennek a sziveket hójlitó és melegítő irónak emlékezet ében lörté-
ál. amennyiben a kisfogyasztók érdekeit megvédi s bevételei! elsősorban az élvezeti és fényűzési (ikkek fogyasztására atapitjo.
Ép ezért bármily sulvos ujabb megterhelést jelentenek ezek az emelések a fogyasztó közönség bizonyos rétegére, azokat jjz ország közvéleménye osztatlan megelégedéssel és a totális háborúval együtt járó hazafias ál-dozalvállalással fogadta,..
je Őfőméltósága magas védnöksége alalt január hó 17-től február 7-ig- tartó gyűjtés indult, amely kizárólag pénzadományokra terjed ki. Kérem Ft, Papságomat, hogy u gyűjtés ideje alatt a szenlbeszédck során, de Tek. Tanüóiin az iskolákban is hívják fel a hívek figyelmei a gyűjtésre és kérjék Ökel bazalias és keresztény ko-telezctlségük teljesítésére.
nik, A világ legolvasottabb könyveit irta és oly lebilincselő módon, hogy példájává lelt minden tollforgatónak. Szavaimat arról a szószékről intézem hozzátok, katolikus irók és hírlapírók, amelyről lángolt a magyar irók büszkesége, a toll fejedelme, Isten és\' világ íiibékiloje, a világosság a sölélségben: l\'rp-hászka Ottokár. Mily sokszor és mily megrázó erővel bélyegezte meg a hivalása magaslatáról le-bukott, az ideálokat veszteti, a magát rulul alkuba bocsátó sajtót. Utlokár püspök ítéletet mondott a mocsárban gázoló s a lelkeket beszennyező újságírás lelett. Akkor még a pusztá-.bait kiálló szó volt folytatta —, hiszen az irodalom és sajtó fellegváraiban azok ültek, akik cg}\' megszédített közvélemény segítségével sorra robbantották a kereszténység és —¦ ma már ludjuk —- magyarság erődítményeit. De ugyanakkor felmagasztalta az irás küldetését és munkásaitól lelki műveltségét; lelkiismeretességei és szellemi
1943. február 3
előkelőségei követelt.
Az irásmem papir, - folytatta a sajtószentbeszédet Minők), vics prelátus — sem .ügyet, toll vagy iveket ontó gépszörnyeteg csupán,.hanem érzelem és gondolatvilág, szeretet és gyűlölet, világnézet. Az irás hatalmas fegyver u káros áramlatokkal szemben, suhogó korbács a szentélyben a\'kutárkodás felelt de lehel végzetes szeilemjárásuit kapaszkodó pontja is. A harcok mezején a kurd írja u történelmet, a szellem világában .pedig a toll: A sajtó rendkívül érzékeny műszer, felfogja a nemzet szívdobogását, minden gondját és érzelmét, rendkívül jelentőségű az, hogy mégsetnmisiU-c azokat, vagy pusztító szenvedélyekké fokozza. A sajtó hatalmas csőhálózat ma is,, palotáktól a nád fedeles kunyhókig ér, nem mindegy, hogy üdítő vagy mérgező viz folyik-e benne, imádkozzunk uz írókért, hogy tollúkat u Szent Grálba mártsák, s hogy lángbelükkel írják fel a szorongó lelkekre u kereszténység igazságait, Hirdessék, hogy u lájdálmus események tolóit á.l uz isién gondviselése. Hirdessek a magyarság történelmi küldetéséi, éppen ezekben a liánokban. Hirdessék, hogy fennmaradásunk egyetlen kipróbált alapja a renca thelel len ragaszkodás a szent islváni országhoz. _Ha-gyoglassák fel a kereszténység azon alapigazságát] hogy vérou-tás nélkül nincs megváltás. Hon-lóvdeink vére hullása, nösi haláluk a szebb magyar jövő vetése. A nemzet annyira jut előre, amennyi lemondást, áldozatot és erőfeszítést gyakorol önmagán. Imádkozzunk, — fejezte be beszédét — hogy nagy hit és nagy szeretet tartsa a magyar sajtó kezében a tollat.
Hát igen, ez a katolikus magyar nemzeti sajtó (pragmatikája. Marsrutái a, iránytűje. Hitvallása. Zászlaja.
Ezt szolgálta, ezt szolgálja és ezt fogja szolgálni rendületlenül, megingathatatlanul, a .magyarság szent fanatizmusával vártáján a »Zalai Közlöny* szerkesztőségének minden tagja szivével, lelkével, minden idegszálával, mlg csak a magyar toledói penge, az éles toll, ki nem null harcos kezéből, utolsó leheletéig, mint o magyar honvéd őrhelyén, í
Isten minket ugy segéljen !
Diákkaptár
Semmiféle lexikonban som találjuk még ennek a szónak a magyarázatát. rJgészon uj szó, mert hiszen teljesen ujkolotü mozgalmat is jo-lont. A diák az oleronaegot, a fiatalságot, » jövő müidonkori zálogát, fl vállalkozó Bzellomet, moly csapásban, míndonbon megtalálja a bolyét. A kaptár szó pedig n mén birodalom élőiében-olyan póídukóp állított ssor* galommik, u tökéletes és mintás munkásságnak a jelszava, szimbóluma.
E kél szóból külotkezoU » piák- . kaptár szó, iv kis és nagy diákok gyújtó és takarékoskodó Bzorrozoto.
Az utóbbi években komoly lapokban, folyóiratokban is igon sokat olvnsbattunk a Diákkaptárról. Arról az áldozatos munkáról, amelyet országszerte folytattak ós folytatnak, azokról a meglopó és számszerű adatokkal igazolt hallatlan gyűjtési készségre], amelyről u mozgalom aránylag rövid élete alatt is tanu-
Február VÁROSI MOZGÓ H9ddtn
2-3-in ^ és sztrdin
REMBRANDT
Rembrandt, a nagy festő: Ewald Balser, Saskia, az tmddott feleség : HerthaFeiler. Egy film, amit soha nem Jehet elfeledni /
Előadatok kezdete kedden ?3, ?6, $7 és ?9, d szerdán fő, /7 és {9 őrakor.
A magyar nemzeti sajté munkásainak ünnepe
„Hirdessék, hogy fennmaradásunk egyetlen kipróbált aiapja a renüiineieuen ragasxaoriM a siemliivaui^. orszagUoz"
Ez ¦ mi hitvallásunk I. . .
A megyéspüspök a honvédhősök családjaiért
Ei évi első körlevele papjaihoz
1843. Mffuár 3
FERENC JÓZSEF
keserűvíz
ZALAI KÖZLÖNY
bizonyságot tettek, arról a szivos SKorafotról, amely ogéaz immkánsá-fjukat a fiatalság erűjéről jellemzi.
Háború dul körülöttünk, nálunk és bonnünk is. Az anyagszolgáltatóa toron mindenütt kisebb-nagyobb hiányokat tapasztalhatunk. Kló" koll ¦ szedni mindenütt a máskor oldobott, ragon elhasznált anyagokat, hogy azok ujabb foldolgozásával katonáinkat, közéletünket olősogitsük. Ezeket a hulladékokat évek óta szivos örömmel gyűjti a Diákkaptár.
A főváros tél kozdvo a legeldugottabb kis vidéki városkáig, sokszor falucskáig mindenütt mogjolonnok a kis kantáros diákok, hogy mindon-félo .hulladékot gyüitsonok. Nom szégyellik ozt a munkát, valamikor a zsibárusök járták így a falvakat, városokat, ma mindon\' rongydarabbal, mindén papírhulladékkal, eldobott ócskavassal a bazát, a magyarság jobb jövőjét szolgálják. 8 Kell-e Bzebp, nemosobb olgondolás, mint bármilyen- munkával, ú,o a hazát szolgálni?
A kis kaníaros diákok azonban nemcsak a hulladékgyűjtéssel foglalkoznak. Ök termesztik a külön-fólo gyógy- és haszonnövényeket, a napraforgómagot mótermézsaszám ndtók ol, foglalkoznak a mozögazda-flúgga], iparral, koreskcdolommol, mindenhol, amivol foglalkozni becsületes és manapság amiyii-a szükséges munkát jolont.
Ha valaki a.Diákkaptár központi számadásait felülvizsgálná, moglo-petéssol látná, hogy ez a diákmozgalom létezése óta már többmilliós foigalmat bonyolított te, ami annyit jolcnt, hogy több millió értékű hasznavehetőt lonnok látszó hulladék nyert ujabb, földolgozást, ujabb értéket. t - ...
A kis kantarosok mcgtakaritott pénzükot odaadták a Székelyföld megsegítésére, kamatmentes kölcsönt adtak azoknak a magyaroknak, akik a román olnvomaíás ko-sorü évejbon is olyan liivon, olyan szegényen, do olyan örömmel tartottak ki magyarságuk moltott. A dob-receni iskolák kaptáros diákjai szövőt kezoti i\'liipon a földöt munkálták, szántották a badbavonultak földjét, a ceglédi, kaptárosok a piaoon ni-zotl kacsákat árultak, meg pedig a megszabott piaci áron, bar feketén sokkal drágábban túladhattak volná rajta.
A Diákkaptár jelentőségét boldogult kormáiiyzóholyotlosünk, vitéz nagybányai Horthy" István is fölismerte, amikor annak országos védnökségét Örömmel ós szoroíotlol vállalta. Ó jelölte mog a Diákkaptár mozgalom, célját a következőkben: »Életrevaló, gyakorlatias szelloinü, kozdeményezo fiatalsiíg típusának a kialakulása...« _N
Ma, amikor ogv-ogy ország egész lakosságát mözgésifjak a háború megnyerése érdekébon, amikor egyéni vagyak, akaratok megsemmisül? nokj mert a közrjsséc parancsa sokkal nagyobb, sokkol erősobb, kétszeres Örömmel figyelünk fol a mozgósított diákoknak, a kaptárnak a munkásságára. Adja Isten, hogy a fiatal korban eltanult szelid, mog-bizható ós másokért is áldozatot hozni tudó, ogészsógoa üzleti ós munkaszollom jellemozzo majd később az ifjúságból felnőtté csope-rodotl kaptáiosokat.
Mi podig jogyozzük mog ozt a szét: Diákkaptár s ha gyormokoink [észt vesznek a kaptarmunkábau, legyünk rájuk büszkék és segítsük olő magunk is.minden .uton-módon ezt. a bámulatosan kiépített, mindjobban terjedő, a mai viszonyokban ogÓHzaégos és a jövőre is olyan hasznos magyar diák intézményt. , V (K.)
A 107 éves nagykanizsai Polgári Egylet a belső front őrhelye
Surányl igazgató költői lendületű ünnepi Széchenyiserlegbeszéde az egylet Közgyűlésén
UJbél agyhangulag dr. Kr*«k* Utvánt választották meg sl nőkké
gúrmostorral és dr. Haám Ernő törvényszéki ohiökkol. Dr. Krátky polgármester lontlülotos olnöki megnyitójában mindenekelőtt utalt az óriási világtusára, amolyben • magyar katonák oly legendás hősiességgel veszik kl ráizOket
és az oüsmorés és csodálat hangján omlékozott meg vitéz honvédőinkről. Majd szólott a bolsó frontról, a honvédok hozzátartozóiról, hogy mindenki a maga posztján állja a vártát a jövő győzolomórt. Hosszan foglalkozott a Polgári Egylet életével. Az általános helyzet itt is gondokat teremtett és bár [ejlódééobori stagnáeió állott 1», mégis
¦z egyesületi élet eleven volt, A konstruktív polgárok keményen
Tognap délben tartotta 107-ik Ovi i rondes közgyűlését a patinas multu \' nagykanizsai Polgári Egylet, amo-lyen a tagok szép számmal jelentek meg. Ott láttuk a város vezetőt ársa-dalmát ólén dr. Krátky István pol-
koll hogy őrt álljanak azon a poszton, amelyen a nomzoti egységet vannak hivatva szolgálni és amelyet a nagv fizéchonvi oly hévvel szolgált. Á 107 éves Polgári Egylot a bolsó front örliolyo. A jwlgárság összefogása fontosabb ina, mint valaha — hangsúlyozta. Majd a polgárságot egybofogó kaszinói élotról twszélt. A polgármester szép megnyitójával nagy hatást váltott ki. Eseményszámba való volt Surányl Qyula kereskedelmi Iskolai Igazgató Száohenyl-ierlegbeezéde,
rámutatott a felemelkedés eszközeire. 1 .
Életéi, vagyonát, nyugalmát áldozta fel a haza oltárán.
¦moly ragyogó hódolat volt a Legnagyobb Magyar olótt.
— Ma Széchenyit csak egyféleképpen lehet Ünnopolni, — "mondotta a tudós igazgató és ourífpéor — ha súlyos föladatunkat azzal a kötelességvállalással nézzük, mint ahogy nzt gróf Bzéohonyi nézlo. Szóchonyinok tanítását máma is ut-mujálúsnak vesszük ŐS az ő tanítása szorínt igazodunk. A mai Magvar-ország problémái hasonlóak azokhoz a problémákhoz, amelyek száz év előtt voltak, Széchenyi szerelto fajtáját az imádásíg. fís mert ozt a fajt szorotto, nem lolujtott egy frakció vezére, do lett ogy nemzőinek a vozotóio, Az ö Innitusa Örök program, őrök idók figyelm\'tzlotés >. Szent István király és . Hunyady
/Mátyás óta nem volt magyar, nkí ugy ismorto volna a magyarság problémáit. Nagy probléma volt: hogy Magyarország átveszi-e Nyugat kultúráját -és intézményeit. Hu-nyady Mátyás Magyarországot európai vezotó államává totto. De halála után u török kiszakította és Kelet gyopüjóvé lettünk, fís inig Európa orojo egyszerre kivirágzott, mi —
kimaradtunk. Mi fegyverről védiük
a kultúrát ős Itt maradiunk Európa közepén.
Egyszerre jött Széchenyi nagv reformjával, hogy utóiérhessük Európát. Szécbony! szeltél) \\>n-liosszában mi\'dotio társadalmi BzcUtagozódott-ságunkban özeket, a reformokat —
nom lobot megvalósítani, tuort a nomzot mindon rétegét és mindon tagját összo koll fogni. Do hogyan ösBzofogni minden orót, ahol a királynak nincs érzelmi közössége a
nemzettel? Ahol a főnenieeség ido-gon érdokok szolgálatában áll? Es •mégis ilyen körülmények kőzött váltotta valóra Szóchonyi a nemző; i összefogást. 1825 novtjpibor 8-án adta nobilis, bőkozü adományát, mollvel megteremtotto a Tudomanyof Akadémiát. Majd a többi intézmé-nyokot és alkotásainak sokaságát, müveit sorolta fol, amelyekből a magyar Géniusz szólott. Széjjol törfo a nomzot mindon illúzióját ós kíméletlenül föltárta hibáit, szegénységét, kulturálatlanságát, do egyben
Maid végigvezette a tudós előadó, hallgatóságát Bzéohonyi grandiózus alkotásain, amelyekkel niogtorniékó* nyitotté fl magyar lelkeket és ösbzo-forraeztotta a magyar nemzőtől. Majd kitért Kossuth Lajos munkásságára, Surányl igazgató akadémiai székfoglalónak beillő nagyszabású, a legfinomabb árnyidatokig kidolgozott, irodalmi értékű előadása totjo-sen lenyűgözte hallgatóságát, amely az előadás bofojozfévol frenetikus tapsban tört ki és lelkesen ünnepelte a kiváló olóadót. Kevés olyan -Széchenyi-méltatást halottunk ínég, mint Burányi igazgatótól.
Dr. Pajzs Ferenc titkári jelentésében felsorolta az egyesülőt rault óvl osűiuónyoit, harctéren küzdő tagjait, valamint elparentálta elhunytjait, dr. Mnlok Lászlót, Babochay Qviirgvöt, Németh Mihálvt, Bittora Bólát.BolluB Lászlót, Milíényi Gyulát, dr. Rchieblanz Istvánt, dr. Va-rasdy Lászlót, Zsigmond józsefot, stb. Molog szavakban omlékozott mog Piisovszky Béla )nmztárosról, Relsoh Béla háznagyról, Pákozdy Károlyról és Horváth Józsof könyvtárosról. KöBZönotot mondott a könyvadakozóknak, á pénzadományozóknak, különösön dr. Tamás János hercegi jogtanácsos, egyesülőti ügyésznok és Kólómon Foronc j>énz-intózoti igazgató, társolnökuok, majd mogűinlékozott az egyesülotot 58 óv óta példás hűséggel szolgáló Csillag Lajos gondnokról, akinek tevékenységét méltatta. Dr. Krátkv elnök áz egész egylot nevében bálás köszö-nolet mondott Pusovszky Béla pénztárosnak eddigi lolkos tevékenységéért, aki \' megválik tisztótól. Ugyancsak az elismorés és dicsói-ot szavaival méltatta Csillag Lajos gondnok hűséges szolgálatát. A közgyűlés a tagdíjakat rendes tagoknál évi 16 pengőről 20 pongőro, kültagoknál évi 8 pengéről 10 pengőre emelte. Pusovszky llóla torjesztotto bo ezután pénztári jelentésót, zárszámadásait és a folyó évi költségvetést, amit egyhangúlag elfogadtak.
Hofherr-Schrantz gépek, filágiti petróleum
ÜNGBR-ÜLLMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Sholl cázfőz6k átvehotfik. GolyóumpÁtnuk
aaindMn «aflit»*«i<ri** miérm fejelje mmm\' kaphatók.
A választásnál ¦ nagy lelkesedés és éljenzés között megválasztották a következő tisztikart:
Elnök dr. Krátky István, alelnökök Kelőmön Ferenc és dr. Kovács László, titkár dr. Pajzs Foronc, háznagy Ttoisch Béla, gondnok dr. Tholway Zsigmond, pénztáros Polai Józsof, ellőné* Bzc-Kiilja Jakab, ügyész dr. Tamás János, könyvtáros Horváth\'Józsof tanitó. Választmány: Arató Károly, Balogh Józsof, Barta\' István kogyosrondi házfőnök, dr. Bontzik Foronc, Dobiovíca Milán, dr. Birkás Géza, vitéz Kiló Foronc, dr. Fodor Aladár, dr. Haám Ernő, dr. Hajdú Gvula, dr. Hegyi Lajos, Horváth Lipót, Kalmár Zoltán, Kenedi Imro, dr. Kovács Ervin, Kisfaludy József, dr. Kőnig Józsof, Kronnor Zoltán, dr. LontSy Alán, Mascblor István. Metzgor István, Cseh Joacbim, Nagy Tivadar, dr. Novai Imre, Ortutáv Gyula, dr. Orlov Gvörgv, Ötvös Emil, Pákozdv Károly, dr: Pllhál Viktor, dr. Hévffy Zoltán, dr. Sallór István. Szabó Kálmán, dr. Szabsdy Lőrinc, Teutsoh Gusztáv, Öngor-Ullmann Elek, Vegolo Károly, Vellák János, Véoeoy Barnabás, dr. Vjt Foronc, dr. Pottyondy Józsof, Sztachó István, Pusovszky Béla, Kötsky Kálmán, dr. Gádor János, Zalai Lajos. Póttagok: óvári Józsof, Roylor Károly, Deák Sándor. Számvizsgálók: -landa Károly, Jászai Lajos, Halvái Lajos, Qárzo Pál, Brassanyi Gyula.
Rembrandt-
A német életrajíi filmeket « történelmi hűség iellemii. Raaasikod-nak ei eseményekhet, alkalmai-kodtiűk e korhoe és müvésieík a kor fel fogás ínak ékessiólói. Viie-stavisínek egy dareb múltba, nagyító a\\Á helyeiík ait, nini a ma élőket érdekelheti, amiből tanulhatnak.
Rembrandt, • holland festfi éi grafikus jómódú molnár gyermeke, akiből felkapott festő lett. jó módban, boldogan Is áll a gaidag műkereskedő lányival, inig ai asi-Síony meg nem halt. Etután Rembrandt sorsa is rossira ¦ fordul. Gyűjtő sienved^lye, ai átlagos illéstől eltérő képei követkeatében anyagi levarokkal küee, csődbe kerül és mindenét elkótyavetyélik-Ebben ac időben Hendricke, ai egyseerÜ parasitlány ai élettársa. Eit is elvesiti, hogy pínoelakásbli kerülve magára maradjon.
A fény és" ai árnyék festője, akt ina is utolérhetetlen mestere a világosság és sötétség elositá-sának, élete utolsó órájáig egyre magasabbra ivelŐ müvésiettel dol-goBtk. A film Rembrandt lefhlre-sebb képének, Ai éjjeli őrjáratnak keletkeeését is bemutatja drámai fesiültségű jelenetekben. A sok önarckép, feleségének arcképei, ait biionyitják, hogy ai emberben «i telket kereste, melyet a síinek
Elsötétitéshez
papiros kapható
15
i«ló pompátyával örftkit mefl dl utókor siámára. Kevéssel sokat tudott mendaní. Költői siárnya-liís.t a látás nagyvonalúságával párosult nála. Kár, hogy bibliai tárgyú képei kőzöl egyet sem láttunk megelevenítve.
Af alkotó sorsa, kik megelőzik korukat és elégtételt életükben ritkán kapnak, Rembrandot is utói érte. Még jó, hogy «t öreg művese önmaga meg van győlődve arról, hogy alkotása örök. A film legstebb jelenetei azok, mikor a görnyedt hátú Rembrandt felmegy a torony padlásszobájába, hogy utoljára megnéue híres: vásinát, Af éjjeli őrjáratot. Kabátja ujjával kell letörölnie « vastag port, hogy láthatók legyenek at alakok. Megható as is, iKgy a nagy művészt Öreg korában modellnek hivja egy fiatal festő és ezzel Rembrandt egy forintot keres. Egy forintot keres at, kinek soha ériéke. nem volt a péni iránt, aki uj utakon, ujat alkotott. Sokat szenvedett mint ember- A mélység és magasság ugy vonifa egymást, mint a fény at árnyékot. A sok szenr védés termékenyítette meg lelkét, ami ai utókornak ma is egyre növekvő értéket jelent.
<*i>
A legnagyobb migyír siker: ¦ teltekben megmllstkozó egyOlt-énré* és Jóakarat. Ma még adakozhatsz fokozhatod a honvád családokért rendezett gyűjtés sl-keret.
NA IMKKNÜ:
Éjjeli gyógyszertári ugyoiot: Ma a Megviltó gyógyszertár ICrzsóbot-tér 2l, szám.
Kíaksnizaán az ottani K/ógyaüer-tirállaucló flgyeletee aaolgálatet tart.
***U \\ r«bruSr 3. Szerda. Rom. ut Balázs pk. - Froleri\'ánB Bal&za.
A QOZFDRDO nyitva van roggol 6 órától oato 6 óráig. (Hétfő, szorda, péntek délután őb kedden egéaz nap nőknek.) Toloíou: 660.
Ufidgot kér
hazulról a harctéren JcüzdÓ honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a hp/ejen található cimke ktíöUixtvet dobja rV egy pp$tüládilb&t
- (Szentrtrn
Holnap, csütörtök délután ti órakor Szentóra a fo ráncos-templom -li.m. Egyben gyónasi .tikalom elsó-péntekra.
- (PénzOgyl kinevezések)
A pénzügyminiszter Soltés* Brné letenyei, .tender beltestyán almáa-kaniarasi. Sarvárv Edo zalaegerszegi, Dávid Imre vé-pi lakost a zula-offer-izcsfi, Oláh Dénes nngvknitizsai, Csáki Gyula rákospalotai ós Puskáa Sándor kisvárdai lakost a nagykanizsai forgalmi adóhivatalhoz gyakornokká nevezte ki.
- (A Szent Klára Leánykör tagjai meglátogatták harctért beteg hőseinket)
A honlcánvi szív kedven rnognyi-l&ttwsASp vufl az u látogatás, aiuu-
ZALA1 KÖZLÖNY
10.Í3 február 3
He.cz Iván nagykanizsai méneskarl ezredes előadása Szombathelyen a lótenyésztésről
Nagykanizsa vidéke csikóteleptt kap
At Alsődunántuli Meaőgazda-sági Kamara Baranya, Somogy, Sopron, Tolna, Vas és Zala vármegye Gazdasági Egyesületei lótenyésztési siakosetályainak közreműködésével nagygyűlést tartott Szombathelyen. A rendkívüli nagy érdeklődés mellett lezajlott gyűlésen Helci Iván nagykanizsai mé-neskari ezredes a hidegvérű ló-törzskönyvelésről, a esikónevelés-ről és a mének eltartásának módozatairól tartott előadást. Rámutatott arra, hogy nem elég a tenyésztendő fajtát kijelölni, hanem a törzskönyvelés segítségével kell a fajta lő tulajdonságait rögiiteni és a szelektálást elvégezni. Azelőtt csak az angol telivér lovakat törzskönyveitek és a köttenyésitésben a lótörzskönyvclés csak a legutóbbi időben indult meg. A méntclepck és a lótenyésztési szervezetek közreműködésével az országban már igea tekintélyes kancaanyag lett törzskönyvekbe felvéve és a törzs-könyvelések során bemutatott
anyag bíttositéka annak, liody a hidegvérű lótenyésztés megfelelő ménekkel helyes irányba lesz terelhető. A tőreskőnyvelés techni-ká|a ina már teljesen kiforrott és a ló törzskönyvi adatait magában foglaló és d tenyésitőnek rendel-keiésre bocsátott könyv a tenyési-állat minden értékes tulajdonságát, valamint a fépyképét megörökíti. A törzskönyvbe felvett elit és I. osztályú kancák hadmentességet élveznek A törzskőnyvelésnek következő lépése a párositási beosztás és ez irányítja tulajdonképpen a tenyésztést. A folyó évben a pároiítási beosztást még nem lehet elvegezni, 1944-ben azonban ez is meg fog történni. Ismertette az előadó a méitbcszer-iés és tartás módozatait és bejelentette, hogy a minisztérium lótenyésztési fŐQsrtálya a közeljövőben két hidegvérű ménesíkótele-pet kivan létesíteni, egyet Baranya vármegyében, egyet pedig Nagykanizsa környékén.
Ivet » Szent Klára-loányok tettek a barakk-kórházban harctéri bot 3g hőseinknél. Lelkes vezetőjükkel, I*. Dávid Xavér forgneos hittanánál !1 kedvezőtlen időjárásban kimentek íi honvédkórházba, hogy fiatal szivükkel, jókedvükkol .kedves finomságukkal örömnt szőrözzenek harctéri hotog katonáink életébe. A szórótól találékony.. Vítiok magukkal cigarettát, folyóiratokat, saját maguktól megront süteményt. S ozt oly kedvelőn, szőreié saivvel adták be* log katonáinknak, hogy \':/ok ennyi jóságra mindjárt könnyebbnek érezték » kórház nehéz kvogöjét. A látogatás végen egyik botog hős honvéd örömkönnyel s szomebon mondott köszÖnótol a pátof s a leányok kodvosségéert. A leányok is boldogok voltak, mórt szivüket eltöltötte a jótott örömo, az a tudat, hogy néhány értünk szenvedő honvédot boldoggá tehettek. Utánzásra méltó pékbv.,
- (Értesítés*
A nagykanizsai fényképészek ér-lesitik ií nagyórűeniu kíftönségol, hogy müternüikot minden csütörtökön (kivevő ha ünnápro ősik) ogész nap zárva tartják. (:)
- (PAlyAiat a honvédhadapród-Iskolákba*
\'. A 111. kii\', hon véd hadapród iskolák 1948—44. tniiévénok első évfolyamába való pálvázat céljából kiadott »I\'ályázati l\'iirdetniény« jeleni inog rt Budapesti, Honvédségi és Kárpátaljai közlönyökben. A • l\'áházati hirdetménye :i |íö3takölt-sóir holiüldéso esetéhen lnirnioly hon-védhadapród ínkolótól Is igényolhotó. A folyamodványok botorjósslósi ha-táridojo 104Í1. ovi április plsojo.
- (Mezőgazdasági tanfolyam Bagolaaáncon)
Uagolaaáncon mezőgazdaságí tanfolyamot rondozett a Mezőgazdasági
EjTADT
Autábusz-menetrend *íim
Ervd.yM 1943. nov«nb«r 2-161 . további Intóikodí.Ig. NaO,k Qaraboito—ZAlMMbír
18.00 t | Nagyk.iiilm KOzponll száll. i 555 18.53 I. üantmne I 558
1910 é. ZalaaUlur I. 5.40
NnB,k«ntjíM— lharttBli«.«i*y—tnli*~Mh6,ny«--K*poa*ár
700 7.47 8.09 8.52 10.25
Nagykanizsa KBzponll szili. Iliarosberény Inka
llöhöuyc községháza Kaposvár pu_
17.25 16.38 16.21 1534 14.00
570 14.C0 18.251 1.
7.20 16.10 20.35 1.
8iS 17.45 21.50 4.
M«ofkBnlH*a—AraúUndwá—Muraaxombat
Nagykanlisa pu,\' Alsoleadva Korona szálló Muraszombat Korona sz.
I 6. ? A
1 10:30 14.45 18.00
i. 8.25 12.40 15.55
1 i. 1 6.45 11.00 14.35
I.
K(jt)Vi~;Mi Korom
Naaykanlaaa—L«t«njra
? c ? a m
B.10 7.30 -.~H.- 17.15 18.25 1900 IW0 7.40 10.3014.10 17.30 18.35 19.1f> 810 8.30 11.2015.- 1820 19.25 20.05
? c ? d
6(15 8.45 9 30 11.40 13.45 17/0 655 9.35 10.20 12 30 14 35 17 50 7.05 10.30 12,40 14.45 1 8.00
(3 Csak vasárnap és ünnepnap közlekedik. [H Csak hítköz-napokmi közlekedik, c— Caak hétköznapra csö héttőn, szerdán éa pénteken, d — Nagykanlzaa-Letenye WiÖU csak hétköznap.
Ittyyt
Mtirklniltl pu,
Kamara. A \' tanfolyamon Khölayi István kannvhii f^iuté-zó;-^ .Haléig l-\'oieiu\' líüiiiniaj rfói^ilinnz\'ó ndtali elő. A gitzdnközönség nagy számban vett részt áz előadásokon és rendkívül nagy figyelemmel .hallgatta\'azokat. • ¦- •¦ \' ;?^,v"" "\'
— (Anyakönyvi hírek) : Nagykanizsán áa élmút h^téh\' ny.
alábbi\' anvaknnyri változások történtok: SzületotY 6 -fin es 8 leány! Dr. Pálfi öytifö városi k\'özgydm 6a Fehér >fárianak-rk. lé/rnyn, "Gáspár Géza napszámos és Büki Annának rk. leánya\'. \'Kimlos Jáiios nv. fsond-\' örüiestoi\' és Németh Máríániik \\% leánya. Vajda\' György narazáinos és Nagy Rrz«ől>otnok rk. fia, Horváth István kőmüvessogéd és Szo-kores Karolinának rk. fia, Szokol Ferenc és MaticH Máriának rk. fia, Biliéi János hórltero^kodŐ és TVjiler Máriának ik.! fíft, SUkkol István\' vajgyári fnlözómeMer ós Jurinann Erzsébotnek rk. leánya, Farkas József koréskerti\'torgéd és Knt-Á Teréziának rk. leánya, Mátéffv Mihátv íodrászsegéd és CsVthdos Máriánnk rk. fia. Fedoivsák Vladimii\' állami tanító és\'RzalaV Margitnak rk. Iránya, Tizedes (Hórgy Tőldtnüvos és Bagó Máriának rk. fin. frázassáíion\' kivül szülotott 1 fin és 2. leány. Hatva született 1 fin. - Házasságot kötött 8 pór: Horváth Ferenc hentes- és mészárosmoster és Varga Mária rk., Mátyás Fo-ronc főldinűvej fa AroK .Anna rk., ¦ Acs Nándor \' MAV sogédfiszt ós Kiss .lulianpa rk,\'
— Meghaltak 15-on: Dukai Era rk. 15 napos, Konzories Károly asztalos-moHter rk. 80 éyos, Kiss\'Józsof rk. H2 éves,\'\'özv. G|iarnicza Károlyné-.Stampfel Terézia ik\'. 66 é\\-es, Kzad-.! nik Fimnv rk. 64 év<*s, Morencaies János füldniüves rk. -ÍGévos, Góióo,s Károly nyűg. jws\'tAitftisist\' rk. 62\' ávós, Jellinok Márkné Pollák Fiid> ríka i-zr. 75 éves,. TuMy János kő-\' műves rk. 60 óvos, ozv\'. Piúífor Mónié HoFcnthal Harmiiia izr. 77\' éves, Hegyi János rk. 6 hetosí Tóth Sándor szabósogéd rk. 26 éves. Hegedűs Ferenc földntüvos rk. 8S évos, i\'/v.. Wrana Gyózóné\' Púder Fi-aií-eitfko rk. 73 éves\', Ruzsics Jóndsiiá llticzok Katalin kőzségí sztllészní rk. 62 éves.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jábaratalak Ős Isme-röaelalc, as I. éi II. tzAmu Posta éa kir. Adóhivatal veselóaége éa tlazlvUolőkara, kik drága ]á édes-anyáuk, aovásuak, nagyanyánk
flsv/Wramai ByŐ-8nó
•K Pttdtr Franciska... , temoiésén meglelenésdkkel vagy bármi mss módon rjaálvségen táj-dalmunkban osztozni azívea»k voltak, tORadJák ezúton la hálás kö-sztiuulUnk kiíopu.ésél. :
A ovAaaoló otíaiait.
Nagyltaaiísa megyei város adóhivatalától..
Tárgv; Alkalmazottak illetmeny-iegyzékénck határidőre vaU be-adása.
Hirdetmény*
A K. H.. Ö. 49. §. [!., 2.) 700/1937. M. & az. rend. 1, 8 értőimében az aikalmaiot-lak illet mén vjegyzákít legkasőbb annak a hónapnak 25. napjáig kelt beszolgáltatni, melyben a levonás történt. Amennyiben a levonáa a hó 25-ik« titán történt, az adókat a következő havi adókkal egyUtt kell aeazolgiilatnl.
lia a munkaadó a kereseti adót knti kitílzott iialáddsn balul nem Ilitti be, ugy a késedelem minden meakezdelt vagy ejíési hányijára Oy/o kamatot Isttozlk
llzeinl. — Felhívják tehát a munkaadókat, hogy ezen rendel kezeseknek késedaltm nélkül tatyenek elaget.
Naiykanlzss, 1943. |anuár hó 29. hi . Városi Adóhivatal.
194:4. f.abru.ar 3
Magyar hősök
1U42 iüguMtua 6-ári honvédeink köves harcokat yiWak Korotoiak környékén a nagy tuloróbon lévő ol-lénséggoh Bbbon 11 küzdolembon türitotto ki maflát önfeláldozó bátorságával és londülotével Lakatos János tizedes. f ; •
Augusztus 6-án s váltakozó jellegű naivokban az ol\'oaség egy erős osztaga bekoritotté Lakatos "János géppuskás raját. Lakatos tizodos azonban súlyos holyzotébon is szara-beszállott támadóival s példás tűzvezetésével sikorült mégsem mis i te-riio « hátát fenyegető bolsevista osz-
lUffOt.
1942 augusztus 10-től iö-ig a Kopaniscso-Korotojak-i vasúti hídfő védői között harcolt ós uzivós bátoraággal vott részt az ellenség folytan megismétlődő olke^rodett támadásainak visszaverésében. Alantasainak lelkesítő púidat mutatott s meg-sebesülése után íj csak akkor adta át a raja vezetését holyottesének, umikor a helyzetet tisztázottnak látta.
Churchill os adattal tárgyalások alán ellátoíiatott Ciprus Biigttér*
Az angol hirszolgálal jelenlése szerint Churchill a török elnökkel folytatott megbeszélése . után visszatérőben látogatást tetl Ciprus szigetén.
AZ UJtaglrÓ közéleti munkásságának Megbecsülése
Foglalkoitunk Herboly Ferenc kollegánk, katolikus laptársunk, a »Z(ilameyyeí Újság* sserkesitőjé-nek elhunytával. Herboly Ferenc egy emberöltön át a magyar sajtó harcos tollú munkása volt. Hosszú esitendÖkön át a megyeszékhely sajtójának vezetőférfia, aki érdemes munkásságot fejtett ki Zalaegerszeg varos érdekében. Herboly Ferene kollégánk nem volt tagja a város képviselőtestületének, hanem mint a közvélemény irányítója, bírálója a város közéletének, a városi eseményeknek és hűséges munkása városának. Herboly Ferenc meghalt.
Herboly Ferencet és újságírói ménkásságát, a kőiért valé tevékenységét, a városért folytatott nemzeti építő munkáját Zalaeger-sseg városa most ugy becsülte meg, hogy a legutóbb tartott városi közgyűlésen vitéz dr. Tamásy István polgármester napirend előtt meleg tónusú bessédben méltattn Herboly Ferenc ujságiról munkásságát és a városnak tett érdemes szolgálatait és ai égési városi képviselőtestület felállva áldozott a nemzeti sajtó érdemes munkása emlékének, aki szivétleikét adta városáért és annak érdekei védelmében.
A megható kegyeleti aktus után • polgármester javaslatára Herboly Ferene sserkesitő emlékét jegy-ő-sönyvtleg örökítették meg és kivonatát eljuttatták az elhunyt családjának.
Zalaegerszegen!.,
/ALAI KŐZLö^V.
{folyt*!** ni oldallal]
kísérie. A török és angol állam lérfiak kölcsönösen megvizsgállak a jelenlegi európai helyzetet, \'különösen azokon a terű-leieken, amelyek Törökországot közvetlenül érintik.
Az összes főbb pontokban Megállapították a felfogások azonosságál. Megállapodás jölt léire annak a módozatnak a tekintetéhen, amellyel Nagybrit unnia és az Egyesüli Államok anyagi segítséget nyújthatnak Törökország-in ík az\' általános védelem biztonságának megszilárdításában, lebben n tárgyban megbeszélések folytak a" kél fél katonái
szakértői közöli. Churchill angol miniszterelnök — mondja a török hivatalos jelentés —, tekintettel arra, hogy csak teg\' utóbb tanácskozott az Egyesüli Államok elnökével, Roosevelt elnök nézetének teljes ismeretében beszélhetett. Roosevelt elnök melegen helycselle ennek a találkozónak a tervét. Hasonlóképpen megvizsgálták Adnnában a háború után felmerülő problémákat és ezekben a pontokban is a nézetek azonosságát .állapították meg. A lörök és angol államférfiak kijelentették^ hogy teljes inertekben uicl» vannak elégedve tárgyalásaikkal.
Sztálingrád
, A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jelentésű szerint Sztálingrádban a déli vsojwrl hősi végső harca után 0 bolsevisták már január 81-én egész támadó hadseregüket az északi szakasz védői ollón vonták összo. Streckoi tábornok kötelékei az ipari negyedlén az elhárító csatát hétfőn merész elóretAré.-ékkel olv silíeivson
tudták folytatni, hogy
a bolsevisták több kisermljét és hurcállasát kifüstölték, más helyeken pedig súlyos veszteségeket okozva a balse.vUtáknak, visszaverték ökr.t. A hétfőre virradó éjszaka, "a szovjot csapatok számos gyalogsági ágyút 6a több nehéz Üteget vittek állásba és ezok hétfőn hajnal óta a védők támaszpontjára irányítják összofo-gott tüzüket. Tüzük végül orőa pörgőt üzzé fokozódott, amelybon ta-
raekülegek és nehéz aknavotók százai is résztveitek.
-•I német tüzérség csekély lőszerkészlete, miatt nem tudott mindenütt hatásosan szembeszállni az összpontosított tűzzel és e miatt az érzékeny veszteségek olkeiülkototlonok voltak. Amikor a némot ütegek elhallgattak, mert utolsó gránátjukat a Mpoviftta páncélosoknak tartogattál;, a szovjet harckocsik megindultak előre s mögöttük jöttök !1 holw>vista gyalogsági kötelékek. Amikor már csali néhány iuétornyiro voltak a német állások; tÓI, a tölcsérekben és pincékben pl-holyezott állásokban a némulok meg-sominisító tűzzel fogadták okot és hntahuas réseket váglak a lámadók soraiba. Az órákig tartó - makacs küzdolom ulán a védők már úgyszólván telicíoa ollúuék lőszerüket és csak ekkor tudott tért nyorni a bolsevisták támadása.
Sztálingrád védői még ekkor is helytálltak. Szuronnyal a kozükl»on szálltak szórni*) á túlerővel a traktorgyárban és az ágyugyárban. Ha nem is tudták megakadályozni, hogy a bolso-vista lövészhadosztályok tulorojo no törjön át rajtuk, nagyszámú eönállássál még tudták magukat tartani. Az egyenlótlon küzdelemnek az éjszaka vetett egyolóro végei.
A sztálingrádi helyzotról közli a Xomzotközi Tájékoztató Iroda egy ujabb jelonté-so, hogy tegnap délután a Bütahngládi némot haderő katonás rövidséggel: ljLljon a Führerl fíl-jon Némotors;:ág!« kiáltással jolont-kozott. A sztálingrádi némot rádió azóta hallgat, de annál világosabban beszél a tett.
A ti. hadsereg magatartása két és fél hónapos küzdelmében
l
Mindennemű szállítást
vállol
KBRKÁPOLYI TIBOR
liállilő
N.gyk.nlua, Kiafaludr-u. 15.
j
egyre inkább a kipróbált katonai erények dicshimnuszává vált,
míg az utolsó harcok ozon tulmon-vo » halhatatlanság körébe korürtek. Ezek a katonák nem csupán u becsületért, hanem az ügyért is küzdöttek. Ezt ]Xídig a kajwtt paran-esid; és suját felismerésük szorint abban- látták, hogy a liolsovísta tö-inegfbJiaintU fel kell tartani, lo koll kötni cammog kell gyungiioni. A szlaIíngnm^iöaict_OHapatok hadműveleti síkorét maguk a bolsevis-ták erősítették inog, akaratuk ollo-néro azzal, hogy miután már no-vomboi\' végén küszöbön állónak híresztelték Sztálingrád elostét, hat héttel\'azután, január 14-én azt jelentették, hogy a német védők harci ereje egy rsepprt sem hagyott alább.
Ebben az időközbon több és még azután is számtalan bolsevista hadosztály, több mint 300 ezer ember vérzett el ós több, mint ezer harci kocsi és megszámlálhatatlan .Nucnnyiségü más harci eszköz vészelt cl. Ez mutatja, hogy a sztálingrádi német csapatok számban egyre fogyatkozva és a jeges kereti szellői erősen meggyengitve, ál. dozálkószsógben, önfeláldozásban ós akaratban egyre eröseb-bé válva, !állák helyüket. Német részről ezért most büszke egyszerűséggel közlik — jelenti a Nemzetközi Tájékoztató Iroda —, hogy •Sztálingrádból nem érkeznek ujabb jelentések."
A Kaukázus nyUQatl részén
és a Kuban-vidékon a bolsevisták hétfőn ismét liareba. vototték nagyobi) páncélos kötolékoíkot. A heves tüzérségi tüzzol bovozolott és a kísérő páncélosokkal olőrohajtoll szovjot támadó hullámok azonban ezuttal is megakadtak a német állapok] olótt. A német olháritó tüzbon 17 szovjet páncélos megsommisült. A lövészek oröton megritkult sorai po-dig kénytelenek voltak visszalor-dulni. A harcokba beavatkozó" német és szövetséges egységek ellentámadásai rendkívül nöVoíték a támadók vérveszteségét.
A Manica területén
hatásosan megakasztották a bolso-visla támadásokat. Némot páncélos egységek moglopték itt a szovjot lövészhadosztály állásait és nagy-
réezt uiűgaemraÍBÍlették. Ezenkívül 4 harckocsit, 80 loazorkocsU éa nagymennyiségű üzemanyagot zsákmányoltak és további a páncélost szétlőttek.
A Donoo arovonul északi szakaszán a bolsovistáknak a hajnali szürkütotbon BÍkorült a folyó nyugati.partján nagyobb hídfőt alakítani. Egy páncélos dandárt és 2 lövész hadosztályt hoztak oda a támadás folytatására. A némot vozo-tés idejokÖrán folisraervo a veszélyeztetést, az uj áttörési kíaérlot ollón nagvobb harci ropüló-erőkot és zuhanobombázó-kötolekokot, valamint csataropülőkot votott harcba. Ezok a légiorők ismételt támadásokban a bolsevista lövészek ós páncóloa orók állásaira dobták halált hozó bombatorhükot éa fogvvoroíkkol lőtték a fölvonulási utakat. A szovjot csapatok holységokbo próbáltak kitérni a támadások oloi, hogy olt találjanak fedozéket. Sorsuk azonban itt ís utóiérte Őket. A bov.jiés olyan átütó erejű volt. hogy a bolsevisták íLomcaak a hidfot voltak kénytelen feladni, hanem le kollott mondania a támadó vállalkozásról le. Néhány óra alatt két lövészhadosztály és egy páncélos dandár harci erőjét zúzták szét. A harci terüloton Ití ellonuégos páncélos maradt kiégve vagy oaszolóvo. A Demeo éi Voronyait kötött az olózó napok nehéz és váltakozó harcai nem csökkenő erővel tovább timoitak. A harci lorölutro órko-zott uj némot tartalék-alakulatok több bolyén HÍkoroson olháritották a bolsovisták átkaroló kísérlotoit.
A Ladoga-tónll
továbli tartanak a nohéz harcok. Ezekliun » harcokban 11 szovjet páncélost szétlőttek és az olózó napokhoz képoat gyengébh erókkul végrohajtou ujába támadásokat olháritották.
A innéiiat arcvonal hírei
A tunéziai harctér helyzetéről német részről jelentik, hogy az amerikai főparancsnokság számára ujabb nehéz problémát jelent a német páncélos kötelékek Kaidnál végrehajtott merész lámadása. Ez a támadás uz amerikaiaknak, különösen pedig, a francia csapatoknak olyan érzókeny veszteséget okozott, hogy a foglyok szama közel ezret tesz ki és valószínűleg a halottak száma sem volt csekélyebb. A íaidi fontos állások birtokában a tengetyusapatok hatásosan ellenőrzik az amerikaiak dóllunéziaJ felvonulási utvonalait. Emiatt ma már aligha vállható valóra Eiseuhower tábornoknak az az eredeti szándéka, hogy délkeleti irányban nagyobb erőkkel előrenyomuljon. A német tájékoztatás szerint az amerikai főparancsnok, felismerve a helyzetet, ellentámadásainak eddigi kudarca után lemondott azokról a további kísérletekről, hogy uz elvesztett területet visszaszerezze.
A tunéziai arcvonal középső szakaszán cltcnlámadássul visz-szaveteltók a tengelycsapatok védelmi .óllftsaiba átmenetileg behatolt nagyobb ellenséges kő-
DitflWtfOlGYI
villamos Áramszolgáltató rt.
Ánmirtmlik (Iratom, rtklimialók, hlb«|elent*»ok, tnkMorO (•IvIMfMltis mlndon villámai kordéiban dalaISH 8-tól délután IS uraim. Csengery-ut Sí, t«il>ton 284.
zalai közlöny
1943. február 3
(elekeket Ezekben a Jinrcokban több kisebb brit burccsoportot felmorzsoltak. Bon Aradától délkeletre n tengely lüzérségc hatásos tűzzel szétszórta a támadásra készitlö ellenséges csapatokat. Tebessától délkeletre az amerikai hadsereg felvonulási területén a német zuhanóbombázók i páncélkocsit felgyújtottak és 13 gépjármüvet megsemmisítettek, Ezenkívül bombaszilánkok megrongáltuk több más páncélost és gépjármüvet
físznk-Tunéziában egy bombatelitalálat szétrombolta1 az egyik brit felvonulási útvonal alagút ját. A tengely erős harci repülőgép-kötelékei éjszaka több hullámban bombázták Honé kikötőjének hadi fontosságú berendezéseit. Légi harcokban 5 ellenséges repülőgépet, köztük 2 négvmotoros bombázói lelőttek.
Algírból Zürichbe érkezett (elen-
fós szerint a tuniszi harctér ászaki szakaszán megélénkül tok a harcok. Francia "és brit csapatok Pont du Fahtmá! és Fáidnál támadást kísérel tok meg a német állások ellen. A némot páncélos erók ellentámadásba rnontok át, a harcok métr folynak. Etb\'.: szakasztól délro, Maknaasy-nál amerikai és tonijolvcsapatok között folynak olkoforedett harcok. Maknassyt, amelyet a múlt héten egy amorikai oszfop olfoglalt, a némot csapatok visszafoglalták.
Rommol csapatai a tuniszi határ közolébon 48 ora- ét a. utóvéd-harcot folytatnak Montgomery csapataival.
Churchill Lisszabonba migy?
Német hírforrás sicrint lissia-boni angol újságíró-körökben annak a lehetőségéről besrálni- k, hogy Churchill Törökorsiágból való heietérése kőiben rövid időre megsiakitja útját Lisskabonban. Ai angol laptudősitók eit a feltevésüket anal indokolják, hogy utasítást kaptak, hegy a közeli napokban ne hagyják el Lissiabont és mindig álljanak késien különleges feladatokra.
A tSrHk hűtügymlntntcr fogadta Papin!
Mcncmcnrsoglji török kük ügyminiszter, visszatérve Ada-nából, ahol Churchillel találkozott, tegnap hosszabb megbeszélést folytatolt Papen német nagykövettel. •
Nagykanlisa megyei várr« polgárnieBterélÓI.
3249 1943.
Tárgy: Siesikésiletek bejelentése. ¦ ¦
hirdetmény.
A m. kír. Minisztérium 550 1943. M. E. sea\'mn rendelete alapján mindaiok, akiknek birtokában vagy öntetében 1943. évi január 3t-én regnél 8 órakor siabadforgalomba bocsátott bármilyen minőségű stesiből (borpárlat, pálinka, likőr stb) együttesen 500 hektoliterfokot meghaladó mennyiség tárol, kötelesek erről 48 órán belül a városi péntügyŐri siakasrnál két példányban iráihan bejelentést tenni és a késiletnek 500 hektoliterfokot meghaladó mennyisége után hektoliterfokonként 6 (hat) pengő árkülönbözetet befiietni. ¦
A stállitás alatt levő, valamint a stesrepyedáríJSd\'gi tgaigatőság által Jelen rendelet életbelépésének napjáig (1943. évt január lió 31-ig) kiállított utalvány alapján u siesifŐidéből, illetőleg siabadrak-tárból még ki nem adott uesi-mennyiséget ugy kell tekintei.i, mintha ai a bejelentés időpontjában a oimietthei már beérke-tett volna.
A teendő bejelentésben fel kell
tüntetni a siesa birtokosánál; hevét, a siesi tárolásának helyét, illetőleg ait, hogy a siesi íiállítás, vagy kiadás alatt áll, valamint ai össies scesikésilet mennyiségét. A bejelentés mindkét példányán a péniÜgyŐri siakasi ae. átvétel napj.it és óráját, valamint a fiie-tendŐ egyedáruságt árkülönböiet flssiegét feltünteti, aláírással, és hivatalos béiyegiővel ellátja s egyik példányt igaiolásul a félnek vissiaadja. A bejelentésnek a fél résrére víssiaadolt példányáhoi postatakarékpémtári befiietési lapot kell csatolni. A bejelentés íierint járó egyedáruságí árkülön-böietet 8 napon belül kell a »P. M.: Siesiegyedárusági eladási ar bevételi srámla Budapest« el-neveiésü 101.300 számú posta-takarékpémlári csekksiumfára be-tiietni. A befiietésre a péniftgy-minisiter indokolt esetben résilet-fiiélést, vagy halesitást engedélyezhet.
A bejelentés ehnulasilá-iíi, vagy valótlan bejelentés esetében a jövedéki büntető eljárást meg kell indítani,
Nagykanlisa, 1943. február 1. ja Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
AixAs
Felvennék február I3-crc mindene, be|arénfll. Bfjvebbf megludli.ló: Kossuthtér 14. *s., II. emelet, 9 291
ssojtréa. aiorirul (elvétetik. Zrínyi MlklíJ-ulí, 55, SOrlelnel. 311
Pűml tudó beJAróndl [elvesz Win. dischné, Po-ut 6 301
Rifattila! felveszek. Kraus, Nlndor fosssrkere«kedf. 3C9
B.i«r4.s lehetetik, lehal Italai lean, I,, Hunysdl-u. 25. ss. alatt. 311
ad as-vétel
A káromkodAat traten *« m «R-«*n» Untarli I
Angóra, nynlssört minden mennylség-ben a legmsg>sabb napi érőn vssssk. — Mertal ssOvode, ¦atlhyényn 8. t Kj
KOitl.it.sígl l.lepan tölgy lalpla torgíe, «tad*. Ürmíterenkénl 15 P. Mlndannae-kaphat* 303
1-ea iráinii pértsaaobrertyt vennék. Cin a kladdhlvai.lban 310
lakás, üzletiielyisís
Eov.iobrit.bon,hí. mallékk.Wrt. eakbol ,116 lakéart karma* (abrulr IStre vagy mircius tíre. — Clmakat a kiadóhivatalba kerek *
KÜLÖNFÉLE
l+ri
Alulhottak ugy a maguk, valamint az egéiz rokonság riove-bce la mélységea fájdalommal tuditjak, hogy a drága Jó tör], tógor, Illetve rokon
Szalay Vince
nyűg. Máv. pályaraeeter
életének 78 ik, bnldr.g házafiaagAnfik 4Vik évében béke tűréssel viselt hossra*. szenvedés utáp, n halmit izt\'ntaógokkel megerattve, f«lyó hó 3-ai reggel vliszsadta jóaáRoa, nemes lelkét Teremtőjének
Drága halottunk ISIdl maradványát [olyó hó 3-ód, pénteken délután 3 órakor fogjuk a temető halót tasházAbiM a rém kath. ogyhAz szertanán amint bPiienteltetúl és a családi sírboltba öriik nyugvéhelyére helyezni.
Az engesztelő azontmlie áldozi.( n megboldogult Iclklüdvéért (. hó 5én, pénteken reggel 9 órakor a ezoniI«ronc rend lek plébánia-\' tomplomáhnn fog a Mlndpnhnl\'.nak bnmtitatatnl.
Nagykanizsa, 1943. február lió 3.
Emléked örökké szivünkbe zárjuk)
özif. Sialay Vincené az. Kolloy Klcmenlln neje. Koltay Ftrenc eÓROra éa a k vab\'"11\'\' rnVnntitj
EIwaBHBSí 4 dtb llatMeiv: 3 drh ifi Uu\'ó Ht.\'t né\'\'ra. 1 d\'b né»nélMlli Kt-r«m a btctO\'e\'et megtililiM in P Jutalom •llcníbtn adta le a klidi,hlvatalbin. •
n. 9335/1941. IMI. végr. 88. «,
Árverési hirdetmény.
Hllikl Kálmán bajeflat lakos javára 1210 P iőko és több kOretetéi PtuiáUt et\'télg a nigykmlti.i klr. járiiblidiig 1934 évi 1721. u véfiásarel elrendelt kielégít*.! vécichajtái folvtán végrchíjliit izenvcdótö\' 1942. évi aaguaztat hó 1 én lefoglalt 1310 pengfira bccaOlt Ingatagokra a oagykinliul klr. ilráablrotág fenti U. végiéiivei at árvtiés eltendeltelvén, végr. ntnv lakiitn Pltyehátin, III. ét 73. háuz, a flztfetteiartglavonáaiva!\' Ieend6 meftartiiára halárldeoT 1M3. ávl február hó 5. napjának délután 5 érája liiatlk ki, amikor a bíróilag lelógtált bátorok, Burvaimiiln, épílleffa, aiaizlÓzö kazla él mérfióra — eien ingok ma la blról lir alatt állanak — a eayéh lagdtáfokat a \' legtöbbet Ígérőnek kitipénzflxatéa mtllitt, aiellag becaáron alul la el fogom adni.
Nagykanlau, 1043 ávl január hő 7-ln. ¦lek LAaxló
•M klr. kt*. vlmkalti. nlat MtMgt kMUlU.
Kényvnyomda, könyvkötésiét, vonalozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és friadóbhatala
készitank:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, Uíyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokai, árjegyzékeket, müveket, meghlvékat, eljegyzést és cskelési érlesllése-kel, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket; röplapokat és mndeníéte ízléses kiállítású nyomtatványokat.
*| TELEFON: 78. J"
gyepiünk:
tlzlelí könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyvekel, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekel, rajzfüzeleket és tömböket, minta-zacskökat, zsákcédulákal, naptárlömböket, fali-naplárakal, dob.zokal slb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
ii»tuiiiiiiati inain nihiii
menetrendje
érvényes 1942. november 2-1ÖI.
1 rni..6bü«-«fir VaaasálIoariAai
Vaiuláliumisrt Erzrcbet-lérre\'
tn .
(10
7«« i a
7» s .. -, t?
10« "le
It\'M
1340 8 «I
14" li
||10 S B
11» > ?
2im
Í2»
ZALAI KÖZLÖHV
r-otittKAi NnriLAP. Kiadja : „kligaidasáil n. T. Nagykaalua". Felelős klado: Zalai Király. Nyomatott, a „KBrflardasígl fi, T. NsoykanliaaH
ayaadijibaa Naaykaalis^a. (NyomdMrl talál, Zalai KirabÁ)
3117
B$2C
Feladó:
Ota:
Beujf okosat :
Tábori poita:
83. «vl.,27. M, Nagykanizsa, 1643. február 4. csütörtök Arm 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
mttkmtUMt «• kiadóhivatal: Főút tv nnm. &»rk«B#Sásl & bi^^íUflU telelőn 78. m, UegJaTenlS raitiRea h«lk&xna» Miután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő : Barbarli» Lajos
Utöttcetésl ara : egy hónapra. 3 ponso 20 Hilar.
negyedévre 0 pengd 90 UUér. Egyes niam: héikiinttnp 1 a tin.,szombaton »0 nil
A termelég rendje
A kormány rendeletet adott ki, smelv kötelezi a mezőgazdasági nnmkásságot, hogy továbbra in mezőgazdasági munkát vállaljon és végezzen. Kotelozí a munkaadókat is arra, hogy mezőgazdasági munkákra kizárólag mozőgazdasági munkásokat alkalmazzanak. Egyúttal munkatáborokba való Mii vassal, illotvo intornáláflsal torolja meg az ongo-dotlonségot, a munkavállalás illotvo leszerződéfi szándékos elmulasztását, vagy megtagadását. Gondoskodik azonban a rendolet arról in, hogy * mezőgazdasági munkások megfelelő ellonértékol kapjanak munkájukért, ezért a mezőgazdasági munka- és napsiiámliórokot meghatározza és minimálja, illotyn maximálja.
Ez a rendelet, amolv lerinóazo-feaen a háború tartamára, a hálw-rus gazdálkodás időjére órvényos, hivatott arra, hogy biztosi tea a mezőgazdaságban a\' tormolós rendjét és fontosaágát éppen ugy, mintahogyan ozt korábbi rendelőtök «z Összes ipari, ugynovezott hadiüzo-mokbon biztositóttÁk, Biztosították nemcsak minálunk, hanem az\'&íz-\' rzos hadviselő, aőt ugyancsak az egyes eemlcges államokban is.
Ila peti ifi megvizsgáljuk ennek a logujahh rendoletnok jogi alapját, noni nehéz megállapítani, hogy ina s mezőgazdasági üzemok a legelsö-rondü hadiüzomok közé. sorozandók. Ma minden mozőgazdasági üzom, a logkisobbtól a lognagvohbig a háborúban álló ország számára dolgozik éa torme!. Sommi som fonto-nabb ma, mint az, hogy biztosítva (egyon a hadsereg és az ország konvoro. Nem frázis, hanoin élő valóság, hogy ma az oko ós a kasza a háborús munka eszközei. Ma to-hát nem lohot kiesés a mezőgazdasági munkákban. A háborúban álló ország érdeke parancsolja, hogy a mozőgazdasági munkás ugy álljon a munka őrhelyén, mint a katona a maga sokkal súlyosabb és voszwlol-mosobb posztjául
Nem lohot és nom is szabad ina senkinek elhagyni a saját munkájának őrhelyéi. Az ipari hadiüzem munkása nom hagyhatja ott a fflftj helyt és a gyalupadot, a mozőgazdasági munkás pedig kötoloa a konyér-adó földöt inogmunkálni, termesét letakarítani. Nem hagyhatja ott háborús munkájának posztját sonki még akkor som, ha máshol kényelmesebb éa jövodolmozőlü) munkát vállalhatna.
Mog kell ozt mindonkinok értőn io \'5a bizonyára nem akad az országban józan ember, aki inog no értené. Mori mi lenne itt, mi lenne il hadsereg .ellátásával, ha az egyen-niha-Bzabo vonakodnék munkáját végezni, vagy ha az arató azt mondhatná, hogy ő pedig nem hajlandó kezeibe vomii a kaszát.
Hz a rendolet, amely megteremti mogszilárditja a mezőgazdaságban a munkafogyóimat, lorniószctes követelniúnyo annak a sokszor hangoztatott ós sohasem tagadott igazságnak, hogy ma mindnyájan ka tonák vagyunk akár a fronton, akár
Tunisz valamennyi arcvonalszakaszán nagyobb arányuakká váltak a hadműveletek
Uj japán siker a Salamon-szigeteknél
A Telcgrapho cimü olasz lap különtudositója jelenti a keleti arcvonalról:
A védelmi vonal megrövidité-se a keleti arcvonal egész déli szakaszán Végbement ós a kővetkező napok eseményei mulatják majd meg, hogy\' az uj védelmi vonalnakimolyek a legfontosabb kulcspontjai. Ma még nem lehel (xmlosan megmondani, hogy hol lesz ez n védelmi vonal, amelyen a szövetséges hadvezetőség fel akarja tartóztatni az orosz téli offenzívát. A hadműveleteknek déli szakaszában fontos szerep jutott az olasz
csapatoknak is, amelyek Voi\'o-uyezstöl északra és a nagy Don-kanyarulatban helyezkedtek el. Az olasz csapatok január öta a leghevesebb csatákat vívják és\'szívós ellenállásuk és heves ellentámadásuk jelentős segítséget jelentett a szomszéd arcvonalon küzdő magvar, német éa a többi szövetséges csapatoknak is, Az olasz csapatok ti legnehezebb pillanatokban sem szoritkozlak csupán védelemre, hanem heves ellentámadásokat is Intézlek ti bolsevisták ellen.
Német elüöraök Zuara vidékén elfogtak több brit falttarltő osztagot
Német részről közlik az észak afrikai helyzettel (kapcsolatban:
A 8. angol hadsereg, miután átmenetileg visszavonta feldert-tőit, tegnapelőtt ismét nyomatékosan tapogatódzott el\'ire Zua*u vidékén Hőmmel tábornagy állásai irányába. A német előőrsök néhány felderilő osztagot elfoglak. Két angol páncélos felderilő kocsi csapdába esett és legénységével egy ült az egyik páncélos elhárító ágyú áldozata lelt. A tengely légihadereje az arcvonal közelében és az angol vonalak mögött is jó eredmény.
nyel harcolt. Zuhanóbombázók rajtaütöttek egy gyülekező mc-netoszlopon és 5 páncélost fel-gyujloltak, három másik páncélos harcképtelenné váll és legénysége otthagyta. A Trlpolisz és Montgomery" tábornok hadosztályainak gyülekező pontja közötti összekötő vonalak forgalmát is eredményesen támadták a német harci repülök. A Iripoliszi kikötő elleni éjszakai támadás alkalmával nagy ürnié. relü bombával súlyosan megrongállak égy 0000 tonnás megrakott szállítóhajót.
Helyzetkép b keleti arcvonalról
A koloti harctér helyzetéről Berlinből a kőrotkozókot jolontik: A sztálingrádi hősi harc már történőiéin. A védők áldozata különösen a koloti arcvonal déji szárnyára vonatkozóan \'döntő fontossága volt. A szovjot egészen & legutóbbi napokig\' nom tudta az ottani harcban oíliasz-nált hadosztályait uj kölolékkol pótolni, agy hogy\' a némot és szövot-ségos csapatok mind a Kaukázus nyugati részén, mind pedig a Ku-ban-vidőken a szovjetre súlyos veszteségekkel elhérilották az\' összes támadásokat. A némot gyorscsapatok páncélosok támogatásával a nyílt
> terepen o Ilont ám adásba montek át
I és tért nyorlek.
A Msnios-felyó lapályán és a Dontól délre a bolsevisták azon ujabb kísérleted, hogy erős gópositott egységekkel és
páncélosok segítségéről a német csapatok oldalába kerüljenek, meghiúsultak s az ollenség emberben és anyagban nagy vesztoségökot szoü-vodott.
A Manics fa a Don szögletének egyik hévségében, amelybe a bolsevista harccsoport ok benyomultak, a páncélgránát osak a bolsevistákat a legkisebb térre szorították össze és megsemmisítették.
Ugyanezen a területen a némot repülők 3 páncélost, tí nehéz lövogot, több sorozatosan tüzelő lövogot és csapatokkal, lőszerrel, valamint hadianyaggal megrakott 76 jármüvet romboltak szét. A német vadászrepülők ugyanakkor 27 szovjet gépet lóitok le, 81-el pedig 8 földön pusztítottak el.
A Don nyugati portja, amelyért
a mögöttes országrészekben, munkából vünkön teljesítjük kötelességünkéi\' Ilábonu világol élünk, katonai rogyolomro van szükségünk mindenhol) «boi nam Welotlon uzloü
nvoréözkodésért, hunom azért folyik & munka, hogy elsőrendű szükseg-leti eikkokben som a hadsereg, sem « mögöttes országrész no szenvod-jon hiányt,
napok óta folyik a harc, továbbra in szilárdan a németek kezén maradt. Egy szovjot rohamosoport számos páncélossal támogatott támadása széles aknasárba került. Két szovjot harckocsi a lovogólie röpült, 0 mozgásképtelenné lott, majd a német páncéltörők végeztek velük. A lon-dülotes némot ellentámadásból közelharcok alakullak ki, amelyekben felmorzsolták az ellenség tömegét. Középkai ilKirü német aknavetők szétrombolták a bolsevisták uj készenléti állásait A Doneotél északra és Voronyezs vidékén továbbra is bevált a mozgó hadviselés rendszere, amely megfelelő terepszakaszokra támaszkodik b amoly. l»on vegvos fegyvornomok vonznelt részt. Különösön hatásosnak bizonyult a harckocsiknak az ellenállási csoport védőkisérete gyanánt való alkalmasáé*. Ilyen kísérő páncélosok
egyetlen csoportja a Voronyozstől délnyugatra daló harcokban 7 nap alatt nemcsak 22 szovjot harckocsit sommisttűH meg, hanem előretöréssel a szovjet készenléti állásokat is meglepték cs szétverték. Ezonkivül a szovjet támadó oszlojwk hálaiuö-gött négy ízben ís összelőtte az ol-lenségos utánpótlási oszlopokat és megsemmisített nagyszámú gépjármüvet, valamint fogatolt jármüvet. Ugyanezek a páncélosok egyidejűleg gondoskodtak az ellátási helyekkel való összeköttetésről is.
Némot harci repülőgépek ezekben a harcokban megtámadtak egy fontos pályaudvart, ahol 4 tehervonatot tolibetaláltak.
Egyes légi kötelékek a szovjet Ütegállásait, páncélos készenléti állásait és pirmüotzlopait bombázták és elpusztítottak 4 páncélost, 3 üteget és 390 jármüvet.
Nyomjelző lövcdékokkol láncba borítottak ezonkivül 63 tehergépkocsit. A légitér mogtisztitása alkalmával •1 szovjot gépot lőttek le. A keleti irovonal középső szs-kaszán
egy erösebb némot rohamcsapat erős hófúvás oltalma alatt behatolt a szovjot állásokba, szétrombolt 72 kisoródöt és harcállást több kilométernyi szélességbon. A némot rohamcsapat számos fogollyal és zsákmányolt hadianyaggal tért viasza a némot állásokba
A Lfidooa-tótói délre kemény és változó harcokban a szovjot páncélosok tüzérség és csatarepülők erős bevotóeével tovább folytatták fötnt\'glámadáuaikat. Vál-
iFolyUUU a 4 uidsloa)
atAJjAj KOZI.Ó.VV
Í9Í3. február i
Műioros est Kiskanlzsán
A k lakán Imái Missziós l.uányagyesIllet uiUkedvp]ögárdá|a la a „llonví-dek orr tiktlv Hiolgslalftbau Alit kedden este, mldóu zsul-át híz mellett rcmok mtleonsl R/ónikozUltft KÖzönségót a Kör színpadán A Hiszekegy után Go-dlna Erzsi konferálta be a uitlsor érdekes és vAilozutoa szám ilt
Az első szám, u klski!¦!!,¦:-,.,i azlopa-d< íi eddig jur,: sohH nem lAlolt, remek magyar táncbemutató volt Ilózsa György es Oodlna Erzsi szereplősével Hozaa a fővárosi színpadokról hozóit nagyvonalú lolkestUliségOvci, ptumAa teliotségévol kápráztatta el n közön Béget A klekHiilzsat s/.llk\'tésu (ehelsV ges táncosnak, valamiéi partnerének, Uodlim Erzsinek órlahí közönségsikere veit. a be tanú M láncszám la Jzto«es és eredeti.
Kedves vígjátékot mutattak he ti műkedvelők „A Ionéba Szol n nóta* címmel, a vigjuek a népi éluict eredeti nlttKjábun mÚUlta 1,1 "tigy i.\'i\'Kni-csl hutással. A vigjAlúk sze.oplögárda-jábau ogy uj. ogééxen kivételes tehetségű műkedvelőt lálltmk IJutlcza Zsil\' Zalka szóm oly ében, nkl nlakitftHávul, zatuatos humorával orlAsi sikert aratott. Kitlluö volt Splugér Mancika B Kuli szerepűben, valamint Kóma Gyuri mlut a Jöska megstuiueiyestiöji\'. A
többi szerepekben Kápolnas Zoltán, Magyar László, GyörgyII Krzsóitet. Horváth Maria, ,\\úiár Annus, Baj Katalin, Haj Erzsi, Uuell Brzs), (mret Boldizsár, Káiuvlcs László, Samu Aladár, böcsl c» Huj László Jeleskedtek.
Hatleza Zsu/siku „KlskunUsil teji\'b menyecske\' címmel eioaduit monológja, adatén mgy eikvri utalóit.
az „Bioven-buli házaspár" olmll vlg JálCk szereplőgárdája több mint félórán keresztül kaeuglulln u közöiue-gét Ügyes Ca humuros játékával.
Itt Kálovlcs László Nepomuk komor-nyikja, özoilár JóEteine UzJ komor najtt lünt kl. He kliíinó volt Gyöltlv Erzsi az egyik .holt házastál\' szerepeljen, valamint partnere, Hnnder László a cipész szerepében. Kózea György óh Ladányi Magda a gtóll házaspárt ala-kiiuitak Ügyesen, lulkészliilsegge].
A pompásan sikerült esi, amelynek anyuul JöYeáeitnel nemes célra lurdit-Ják, Stoiiai Józsolnó lelkes rendezel
Irányításával hozott mól ló Sikert a kls-
kanizual színpadnak. Meg kell dicsérnünk Kiss Luciek zenekarai U, unlk a legkedvderltóbb zeneszámokkal szórakoztatták at esi közön (¦göt. CzÖvuk Magdolna szociális laltsatosnöver és munkatársai. Novak Annuska elnöknö-vel uz élen á nemes cét szolgálatába álJltuUak ujabb lovökeuybégükwt. lizért kulim köszöuel és elismerés Illeti óket
—k-n-1-
A belső Jront kis katonái, a diák-koptáros leventék városunkban feb-luár hó folyamán hulladékgyűjtő napokat tartanak.
A káromkodást latén é« ¦ toVvAny bUnfia-ii 1
tesz íi. noi
bundák
, NQGV
WílLflSZTÉKBflü
Központilag fogják Intézni az egész ország közellátását
A küiellátásügyi miiiisitárium iráiiytla\'sa alatt a közellálái minden cíij.í.-iil foglalkoió és diríjcii orsráfim kiterjedíl srerveiet épül ki. A mensíerveiósnck űf a célja, lioi.iy úi orsiág minden restében egyformán pontosan és a srük-séfjieteknek megfeleljen tevékenykedjék ,i körelliítási siolgálat.
A sicrveiÖ munka során meg-ólliipitolták az illetékes tényeiŐk, hogy n köiponti irányításra és a közellátás egységes veretesére igen nagy szükség volt, mert a helyi közellátási szervek ügybuz-góságán, honáértésán vagy a nc-
hciségek felnemisuierásán múlott sok városban, hogy sikerült-e a\'i igényeket kielégítő köiellátátt te-remteni, vagy pedig állandóan lökkenők voltak a. közellátás körül. Ai uj köiellátási rend most már megsiOnteti a városok ellátása körül eddig tapamtalliató fennakadásokat, nehásságeket és szembetűnő különbságeket. Aköi-ellátási srerveretben minden város síükségletét egyformán gyorsan biitoiitjak és mindenütt meg-sierveselten működik öi elositás sierve is.
Veszekedés közben özlvenszurta ellenfelét
Sialay J6isef barcsi újságárus veszekedés hevében isebkésével csznrl egy cigányt. Sialay a gyilkosság után hai\'ament és nyugodtam megebédelt. A hatósági see-mélyek a lakásóra mentek, ahol tudomására lioiták, hogy al ál-iát meghtdt. A helyszinté kisiált \'lizottság a holttestet felboncolta és megáll,ipitollii, hogy a szúrás
a síivburkot érte. A csendörök kihollij.iták a gyilkos újságárust, aki airal védekeiett, hogy önvédelemből siurta le a cigányt, aki veszekedés hevében őt megtámadta- „
Sialayt őriietbe vették és a gyilkosság hátterének tisitáiására a nyomoiás megindult.
»»iisi<]efe»»^^
Nagyarányú termelési tervet készítettek elő a magyar szénbányák
Az orsta\'g fokozódó síénsziik-ségleténck biitositására a haiai Sfénbányák minden lehetőt elkövettek. A magyar síénbányák erre ni esztendőre nagyarányú termelési programot késiitetlck elő. A széntermelés fokoiása érdekében nagyobb össregeket fordíta-
ttak ujabb beruháiásokra, eienki-vül a vasárnapi munkát is rend-s\'féresitelték. Egyelőre oi év első negyedében 8 órát turnuse-kban vasárnap is dötgómak, hogy at orí\'iá^ 5iéníi(,kséQ!etét teljes mértékben fedeeui leliestten.
10 millió pengőtől esnek el évente Zala és Somogy dlrekttermo szőlősgazdái
Ml lenne a módja a dlrekttermo szőlőkből eredő Jövedelem emelésének?
vólomónyck mellett a direkttormó nzólók nem zavartatták magukat, bánom változatlanul meghozták az évi 1 millió bektolitorro Ixxtflült tormósükot. Ez a mennyiség télies egószélK>n fogyasztásra is korúit mint must, l>or ós Ijorazosu, anélkül, hogy vakok, tónak, dógtinornltnk arnnyeznma szaporodott volna.
A direkttermo szólók tulajdbnoiai maguk is belátták termesük órték\'to-lenebb voltét ós belenyugodtak nbbn, hogy borukat 20—80 százalékkal mindenkor elcaóblMm tudták csak értékesíteni, mint oz oltvány bort. Ez nz olcsóbb termelői elfiaási ár azonban mitsom Változtatott an oltvány borok órán és hátrányt som okozott nz oltvány szőlők tulajdono-
A diiektlorinó nzólókkol kaiwso-latban az utóbbi óvlizodbon hivatalos icudflotok és különböző nia-gán\\*élomán>vk láttuk napvilágot. Rámutattak a direkttormfi szólókbúi oredö boroknak az onil>oii Bzor-vozolre káros hatására, elhangzottak vólemónyok, hogy vokáágot, bénulást, szellemi visszníojlodést, «tb. időznek elő. Szinte.bolovitték » köztudatba, hogj\' a direktlotinó níólÓk-kol teloiátott vidíkekon » lakosság dogenornlódik. Más oldalról viszont m íilíöldi szőlősgazdák azea] támadták n diiokttormó szótőket, hog^\' áiioinholó hutásukkal tőnkro teszik óket, sót külföldön is lorentjAk a magyar borok jóhirnovót.
A hivatalos rendeletek é« niagrui-
Február
4-7-ig
VÁROSI MOZGÓ cmtoMMi-
_,_vasárnapig
Karády Katalin eddigi sikereit is túlszárnyaló filmje
ALKALOM
Karády-Somlay ~ Csertos főszereplésével »UFA« hiradó a világ legujabb\'e^ményeiröl
S13addsok kezdate köznapokon $5, f7, ?9, vasdrnap j3. f5t ?7-6* fö Őfd\'kor
av.iu.lL. Inmeui ctfupúji m keiesk«<lt Isin jarát szolgdlu, mert igen kirif klrételtól slnikintTe taz stnlítstt !!0
—30 H?ázsléko6 úrkülOnbŐzot csuk a (minplótől tórtébó eladásnál ¦>¦,..]¦ mag, " további forgsknulion \'usonban a lekoüelt direkttormó borok árbun és ininóséglwn együtt haladtak a« oltvány borokkal.
Az elmúlt óvok folyamán olyan rendolkezésok Jolontok mog/ ornolyok a direkttormó szőlők tulajdonosainak elevenébe vágnak. 1041-ben a lapokban kőzlemónwk jelentok mog úrról, hogv " direkttormó borok csak ipari célokra használhatók fol, muri kz rinhori Hzervozotre káros hatással vannak. Később mogjelont Kagy-ktmiüsán és . a Vőrnyőken b MASzOBSü megbízottja ós megkezdte n direkttormó szólók felvásárlását kilogrammonként 20, majd 28—26 ¦ fillére? áron. Azt hirdették ekkor, hogy ö fölvásárolt -szólóból azólotselét készíiójuík.
Akik áednban nem vették\'-készpénznek a lapokban megjelent üzleti hirdetéseket, borukat később kétszei\'es áron tudták értékesíteni, mintha szólókéiit adták volna el.
Kóaben 11 felvásárolt direkttormó szőlőkből nemcsak u birdebatt ijiari tennék, azólőzsolé készült, liánem jelentős részben sűrített must, amit aztán borfol/ávitásra hoztak fo\'rgu-lombn. Ennek kÖrotkoztébou ért-bplő ".\'termelők kétnlyo atokintel-bön, hogy a sókat ócsárolt dfrokt-leviuő boíok vatóbun tartalmaznak-.í az emberi szorvozotfo káros anyagokat, aváp1 csak addig ran-o romboló hatásuk, amíg a H2ŐJó a termelőnél van, do megszűnik 02 u halta, ha besűrítik ésOltváhybórok fotjnvi-tásáru magasabb áron" eladják !i
1942-bon mogjolont ogy rondolel, umoly előírja, hogy a direkttormó borokat esők u MAHzOHtfz vásárol-
hatja fol, mely szoivnok mindoji tonuelő köteles fölajánlani termését és korábbról esőt fog megmarnál készloiolt. Az átvételi ár » fillér volt szoszfokonként, atntbo a gundák bele is nytlgodtak, a beharangozolI várható nagy termés\' mollott.
Ezök után « helyzet a kórotkezó; A MÁSz\'ÖBSz szcűzfokonkónt a fillért fizet » diioktlermó borokért, ugyannkkor az oltvány borok ára 10 — M fillér. A y filléres direkttermo borokat a szeszgyárakba szállítják, ott lefőzik és 1* párlatból feljavítják az oltvány borokat. Ugyanakkor használnak feljavításra oltványboi-okból sVármazó párlatot in. A kétféle perlat köztitt árban a kövotkozó különbözet Váni - a szosztokonként 8 filléres dnoktíormó és 12 filléres oltvúnyliornál ogy vagont (10,000 lífer, "átlag 10 szoszfokos) alapul vevő 9000 ixjngő. ifivel podig csupán n /nini és somogyi dirokttermó bortorniest 100.000— Í20.000 hl-re, vagyis 1000—1200 vagonra becsülik, az összes különbözet 1000— 1200-szor 9000, azaz cca 10 millió I*ngő. 11a figyolómlwí >-osszük, hofry az 1942. óvi torméfl nem 10, hsnoni 12 szoszfokos, iipry még 20 Százalékkal, vagyis 2 millió pengóvol több ^ kÜlönoség. Összesen (oháí 12 millió pengő. Ugyanakkor a tohnolók az 1000 vagon 12 szoszfókös direkttormó borukért » á filléres BZOsz-f okon kén ti év mollott mindössze 3.0 millió pengőt kapnak. Ezok a/, adatok kőt megyére vonatkoznak. Országos viszonylatban oz a éiámmeg-BOksüorözódik. A htítyztít tehát az,
paplfös kapható
ifil3..február 4
liaffv * dlreklÜMDló szőlőn mindenki iabbet rfeNMBV mint & gwdája, akié a munka, a koekóaat, ax adó, n oáUitéa alo. költsAíek MÓR főrabbi koroföt éli olő a dnokt termő sióién (porazo oz som a tennoló (taAmiíra) a besűrített nmnttal és bűrszcsszol ongedólyorott borfeljavi-tasuftl\' A 12 szeszfokos bor szoazfo-tonkénl 12 filléres ára legalább 11 —15 fillér lesz egy 2 fokos fol jav i-lás után, nmi ogy vagon bornál ujabb 2—3000 pengő a többlot és külön I fillái haszon mindon, a borhoz kovort szoszfokon.
Mi lóhát a toondŐ, hogy a tormolő direkttormó Hzólőjénok hasznából az ót megillető mértékben róazoaüUios-Bea?
Szövotkezotlx) kelt tömörülniük a direktionná szőlőtulajdonosoknak. 40—50.000 tagu szövőtkozot lobot no. Szava, súlya lehetne, ogy ilyon szö-tttlkezoli tömöri! lés nok ft tőrvényho-lásban is. így aztán nom dönthot-nok a dirokttormó szőlők tulajdonosainak vagyonáról, munkájuk értékéről megkérdezésük nélkül, érdokaik ollonéro. Első toondő volna ogy.süorsmindonkorra való moghatá-roiúsa annak, hogy a dirokttormó bor milyen foltételok niollott és milvon célra hasanalható fol. Azután üzemokot kobeno lóteaitoni szőlőin, aüritett must készitéséro, rury mogogyozóat létrehozni a meglövő szeszgyárakkal a szosszó való földolgozásra. Szervezett follőpéssol ol lehet érni a mai 8 helyett legalább 0\' filléres szoszfolo-árakat s akkor fenn lehet tartani egy szövetkezetet, niogfolelő tároló helyiséget, liiaaeii ha csak fotót sikerül is mog-iiiontűni a (onnésnok, az 6—8 millió pengő bovétoli töhblotot jolent n direkt termő szőlősgazdáknak.
.Mog koll alakítani sürgősön a UuSzOBSz-ot, « Dirokttormó Szőlós-gazdúk Országos Borérlékoaitó Szőrét kőzetét !
\') A iűtkeszíősig nem mindenben é/t tgrtl fenti cikk meedtlapíldtaíval. amelyek a kérdés egy szakirtdjéntk toltdbM $tár~ maina*. cppen ezért a szerkesztőség szt\' nten ad helyet a kérdés mrgviidgttitsa céljából hozzászólásoknak, amennyiben átok tárgyilagosak és rövidek.
Magyar hősök
bátorságával 6a ügyeaségévol vívta ki elöljárói és bajtársainak elismerését a Don-menti küzdolemboii Kovács Ferenc őrvozotŐ. f
1943 Október olojén diáki köruyé-kcu harcolt az 0», kötelék, amely hoz Kovács Ferenc őrvozotŐ tartozott, Az ellenségnek itt éj szakánként ismételten sikerült átkoliüo a-folyón és \'csapataink nom tudták megállnpi-\' tani, vájjon a folyónak melyik -pontján tudnak a Imláevisták olyan köny-iiyiiszorrel átkelni.
Kovács órvozotö önkéntes jokwit-kez6tsol vállalkozott arra,; hogy egymagában földeríti aa.ismeretlen gázlót. A sötétség leple alatt, do állandóan ollonségOH tuzbon, olőro lopódzott n viz partjáig s a Szivotwdára vezető vasúti hídtól nyugatra sikerült is felfedeznie a gázló jobbpnrüi vegzádeaáK Bár ezzel voltaképpen "leget tett feladatának, nem otége-dett meg az eddigi eredménnyel, hanem ¦levetkőzött és bekarazolt a vizlw, hogy pontosan uMgallapitsa az átkolAroual további i irányát. A túlsó parton állásban lévő ofleuség, Kovács mindon óvatossága, ollouéro fi^yelraott lott a vízben való mozgás zajára s nyomhan tűz olá *"tték Bit n terülotot, ahonnét a zajt hallották. Kovácsot azonban oz 11 voBzodolem «om. rattojitette\' visaza, "Isíjúiitán, folytató* a gázló foltWri-leaéf h tttkőzWm-, csaknem,. ogószoii H túlsó partig jutott, így aikurült tolioson roldoriloniö » gázló vonalát. Adatai alapján tüzérrágünk is pon-todun iHilóliotto lövegeit oiro ua át-kulúhelyre. ilyenformán kikerült luugukadálvozui.azt, hogy az oroszok toraohr\'tftmatláwok céljára ín igónybo
l\'°Kyék-a gizhíft
_ZAUAI KÖZLÖNY
Vág* Endre nagykanizsai illatszerkereskedő es f elmar Géza segesdi tejtermék-kereskedő a kanizsai törvényszék uzsorabirósága előtt
Vágó Endrét felmentették, Felmér Gézát hat hónapi börtönre ítélték
Annak időjén ismételten foglalkoztunk Vágó Endre nagykanizsai Fó-uti, izr. illata zorkoros kodé, valamint Folmár (Foldrnayer) Géza al-sósogosdi, izr. tojterniék kereskedő ügyével, akikot azért állítottak elő a kapitányságra, mert alftpoti volt a gyanú, hogy Nagykanizsán n mog-ongodott árnál magasabban adtak cl vajat, sajtot és ozonkivül Vágó azapparit. A rendőrség a kihallgatott tanuk vallomásai és a nyomozás adatai alapján ugy Vágót, mint Fölmért — mitit a közgazdasági élotre káros tevékenységol folytatókat internálta, amihez a főkapitány is hozzájárult. Vágó Endrét később munkaszolgálatra vitték, mig Folmár az ogvik internálótálwrban van űrizotban. Püggetlonül. a rendőri internálástól, inindkottő ügyét áttették a kii*, ügyószségra árdrágító ri&szaólés gyanúja miatt.
hűbben az ügyben rolt már egy tárgyalás. A vádlottak büntolensiv gükot hangoztatták. A bíróság több tanút hallgatott ki. Föltűnést költött Torma Tóni kanizsai cigányprímás holvroigazitó vallomása, aki kijelentette" a bíróság olőtt, tény, hogy ő korábbi kihallgatásánál Vágó ellen vallott és azt mondotta, hogy drágábban adta ol noki a szappant, do ozt a vallomást csak azért tette, hogy a zsidó Vágót végro munkatáborba vigyék, hogy ó is dolgozzon. A rendőrség olőtt tett torholo vallomása nom folol mog a valóságnak. Most volt a második tárgyalás obbou az ügyben. A bizonyítási eljárás befejeztével 11 bíróság felmentette Vágó Endrét az olleno omolt vád és kövolkezményo alól, ollonbon Folmár Gézát hat hónapi börtönre és bárom évi jogfosztásra ítélte.
Az ítélet még nem jogerős.
! elsötétítés alatt betörtek Papp József TeleUI-utcal üzletébe
A rendőrség erélyes nyomozá&t folytat le a tettes kézrekerltésére
Éjjel betörő járl Fupp József ntigykunizsni, Teleki-uten 10(1. szám nlulti lakos, kereskedő fü-szerüzletében. Az esetet ugy fe-ile/.lék tel, hogy egy vasutasnak, aki reggel elment az üzlet elolt, feltűnt, lu»gy ;i kirakat elölt hajdina bever szétszórva és üvegcserepek csillognak; a járdán. Punpók ul.áhu néztek a dolognak és ekkor meglepődve látták, hogy u nagy belga kirakatablaküveg egyikTfsurkál kitörlek és az üvegdarabok szanaszét bevernek az üzleten kívül és belül. I\'tmp József azonnal értesítette a rendőrséget a történtekről, ahonnan detektívek\' szálllak ki a helyszínre, .hogy lefolytassák a nyomozást.
Papp József bevallása szerint a betörő elvitt mintegy 20—!10 kg. kockacukrot, \'50 -B0 kg. ke*
nyórÜszlel. továbbá gyufát, sósborszeszt, likőrt/és rumot. A likőrt különösképpen \'szerethette, mert ami a polcokon volt, mtnd elemeitc. Válogatós lehetett a betörő, mert a malátacukrot, amit yalósziuüleg megkóstolt s azután szótszórt, otthagyta, helyette inkább\'>a töltött savaiiyu-cukrot vitte cl, ami jobban Ízlelt neki. Ebből is elvitt körülbelül t—5 kilót. A kasszát is megdézsmálta. Könnyű dolga volt, mert a kulcsot rajlahagy-Iák. A kasszában volt mintegy 30-10 pengő (Váltópénz, 10— 20 filléres, amit a betörő magához veit. FJelmiszerjegyek is voltak a kasszában, azokat is megvá-tnolla.
A rendőrség szigorú nyomozást indított a betörés lettesé nck kézrekerltésére.
Helyzetkép a belső frontról egy kis zalai falóból
Amíg bűm* a honvéd, Itthon a levente áll ört
Süvít a szél, hordja a havat, amikor \'vaksötét ósto kílé]»k a jégbo csapzott vonatból a golsoi állomásra. Noki vágok a nagy útnak. Sehol egy nyom !1 beborította ütön. Csak itt-ott\' ogy-ogy kicai, pislákoló fény szűrődik\' ki a fohór hóra. Talán botegot virrasztanak az ablak mögött.
Ahogy ttil jutok Golsén, a késő éjszakában elem tárul a kicsi falu, korccseny. fíjfél közolodik. A falu
kózepén két torontó-járőrről találkozom. Igazoltatnak. * Megtudom, hogy két-két lovon to járja a falut, az egyik pár éjfél olőtt, a másik éjfél íttán vigyáz a falum.
Azt mondják,- amikor szolgálatuk után kórdozősködöm:
-— Mindegyikünk édesapja künn harcol az orosz fronton. Mi mogv itthon teloj\'siljük a hazafias kötelességül, vigyázunk a falunk nejlonok nyugodt álmára, csűrére, pajta-
DRAVAVOLGYI
villamos áramszolgáltató rt.
Áramszámlák llzetése, raklamáoiók, liibajolontósok, szakazorll felvilágosítás minden vlllamss kérdésben déleiati B-lól délliáin 1B óriig. Caengery-ut Sí, teletori 294.
é* derdkfájia, M«e«u»e, amelyaéi, tliztltalan tolni gyakran ciak az améiitéil /avjioknak következménye.
jéra, bázntájára.
Heggel, ahogyan körül nézek a faluban, a szomszéd udvaron- két fiit fát fűrészel. Mindaketton lovon-ték, Nom a saját udvarukon dolgoznak, hanem hadba vonult gazda hozzátartozóinak a fáját aprítják. így van oz minden korecsonyi hadbavonult családnál. A falú torontói gondoskodnak, hogy mindegyik árván maradt kis családnak moglogvon a téli tüzolőio. Bgvik udvaron fát vannak, másikon állatokat ototnok, itatnak, a harmadikon trágyát hordanak. Mindenütt azt végzik ol, amire loginkábh szüksóg van a ház körül.
Délelőtt 10 óra körül dobpergést hallok. Mindönki az utcára igyekszik, megtudni mi az. amí »köz-hirré tétetik". Azt dobolja a kisbiró, hogy mindönki fogjon lapátot és noki koll lótni kiásni ft falu útjait. Éhben a munkában is elsők a leventék. Panasz nélkül, zúgolódás nélkül, a segítő munka örömével végzik a munkát.
Es igy van o.z esztendőn nt. Mindon közmunkánál a Icvontc-haza-sr.orőtet mutatja a jó példát, Azonkívül tavasszal leventék szántanak, vetnek, leventék kapálnak, leventék aratnak, torontók takaróinak a falu hadba vonultjainak földjoin.
A látszata nemcsak a , munka eredményében van mog, hanem abban Íh, \'hogy a falu apraja-nagyja szereti a lovoiítékot. Kerecsenvlwn nem koll kötéllel fogni az-omboro-kot, ha a lerontok rendeznek valamit. Ott van mindig a falu apraja-nagyja. Korecsony magyar r népo tudja, hogy a lovonto a magyar jövő.
Ahányszor valami (TyÜjtÓS volt, akár vöröskeresztes, akár hadbavonultakat segélyező gyűjtés, a falu mindig szívóson és tohoteógéboz mérten adakozott a lovontók gyüitő-ivoin, mort érzik a hazafias kötelos-ségot s mort ozzol ia viszonozni akarják a falu lovonléinok önfol-áldozó magyar munkavállalását, so-gitó készségét.
Korecsony asszonyai, leányai ősienként más-más háznál jönnek ösbzo és ima-órákat tartanak a magyar honvédért, a messze orose harctereken küzdő hozzátartozókért, a magyar fegyvorek gyŐzcJniéóct.
így néz ki a- magyar bolső front a kicsi zalai községbon, Korocsony-Iwn. Adná az Isten, hogy ilyon erős lonno a bolsŐ front szorto a magyar luiza mindon városában, falujában.
Macsek József
N\\PTRRNn:
ÍJÍ\'li gyó.styazertári ügyolet: Ma a 8z. Maria gyógyBzartár Király-utea 40. szám. ;
Kiskanizaán as ottani gyógyazor-tár állandó ügyeletes saolgalato; tait.
Naptári február 4. Csütörtök. Hóin. kat K. Andris. -.Protesláas Rachel.
A G0ZF0RDÖ nyitva van reggel 6 órától oslo ö óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és kedden ogéaz nap nőknek.) Telefon: 660.
Újságot kér
hazulról a harctéren küzdő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát,, a lapfejen tatálható címke kitöltésévei dobja be egy postaládába /
h
Döntetlenek i sakk-verseny keddi fordulóján
Meglepetésnek mondható aMa-róciy Sakk-Kör versenyének keddi fordulóján Pintér Németh elleni döntetlenje, valamint László ügyes játékkal-elért döntetlenje a volt bajnok Baán ellen- Pintér a vasárnapi szép játssmája után kedden a vártnál gyengébb teljesítményt nyújtott. De László játéka is dicsérhető Bdán ellen. K. Nagy égésien gyatra játékkal vesitett Ködbaum ellen, Szekuljo Siendrő ellen, Vékássy Tóth ellen, Andrajek pedig Sánta ellen siersett 1—1 pontot.
A vasárnapi fordulóban Vé-kássy—Pintér játsima és Boán— K.-Nagy játseina ígérkezik érdekesnek. De erős less a Németh — Ködbaum játsima is.
A tőbbí ellenfelek: Siekulja — Andrajek, Lásdó-Siendrő, Tóth — Sánta.
Vasárnap indul a másodosttá-lyu verseny is a Vékássy-serleg-ért. Itt is, tp\'M ás elsÓ ositályban, csupán keresstény versenylók játsihatiidk ai idei versenyben.
Megindultak a labdarugó edzések
Megemlékeztünk a lovente testnevelés labdórugoflsakoflstály téli edzéséről, amely minden szerdán és szombaton délután ü órakor kezdődik » polgári iskola tornatermében, ugy inost ujabb értesülésünk szorult a ZMNTK kitünó labdarugó-gárdája ia edzósbe állt, hogy a tavaszi idényre teljes felkészültséggel álljon ki. Mindén szerdán és isiiteken esly 6 órai kozdottol külön edzést tart a 7-MNTK n gimnázium tornatermében, ahol a labdarugó-gárda közben fejleszti játéktudását.
Szerkesztői Üzenet
TÓbb panaszos levelét illotékes helyre juttattuk. Ugyanis jobl> szolgálatot teszünk nekik igv, mintha a nyilvánosság előtt foglalkoznánk velük. Igv erélye* intézkedést remélünk.
. . Kartellen klvült a«
VILLANYÉGŐ*,
willst ny»»*>rsilé«l oll.h»h
legolcsóbb árban beszerezhetők
Schlesinger Gyula
V*|. íi vlilimoiiígl tikluk kttdlicdíiíbcu - ErssiStt-Mr 18. Villanyszerelőknek nngy engedmény.
Nagykanizsa megyei város
polgár mesteieiöl.
lársy: Régi lollrásu vaeaulyok liltoIoaltCHO.
Hirdetmény.
A m. klr. központi mórlóktlgyl laté-zet megengedte, hogy a régi feliratú 5, 10, 20 kg-os vassulyok, amennyiben a felirattól oltoklntvo más hibájuk nincsen \'csorbulás, repedés, lyuk nib.j, liltoloflltésl eljárás alá boca&ttasaanak.
Nagykanizsa, 1949. Január 27-ón.
s» Polgármester.
Oöbbels:
Földrészünk megmentése csakis a tengelybatalalmak köré való sorabozással lehetséges
• Göbbels dr. birodalmi miniszter a Das Reich eimü ném ;t lap log-ujabb számában cikket irt ^Kemény tanuság« címmel. Megállapítja, hogy Európának a tapasztalatok alapján minden oka meg lott volna arra, hógy ,l tengelyhatalmak köré csoportosuljon, minthogy az európai földrész megmaradása csakis így lohotségos. A Sztálingrádért lezajlott csaknem logendaszerü harc — mint Oöbbels dr. írja -— beszédes jelké|w &z ourópai földrész jövőjéért folytatott mérkőzés mélyebb kérdésé nok. A háború legkritikusabb stádiumába jutott, állapítja meg Oöbbels, és csak akkor leszünk úrrá n holyzoton, ha az orő feszi léshez egész nemzeti orőnkot votjük latba. Cselekednünk kell, mégpedig gyorsan és alaposan. Meg ki)ll kísérelnünk, hogy rögtönzésekkel fogUsünk magunkon és a ¦nép tevékeny segítségét kérjük. A nép ozt- a legnagyobb készséggel -rendelkezésünkre bocsátja. A nép már egyáltalán nom akarja, hogy kimérjék, ismeri a kömény valót én elhatározta, hogy o szerint csolok-szik.
Dr. Göhbols miniszter ezután ismét Európára tér át és ozokot irja: A tongolyhoz tartozó társainkkal együtt ma gyakorlatilag csaknem
ar, egész kontinensen uralkodunk, A benne rejlő hatalmas lohotósóW-kot azonban csak szerény mértékhon moritettük ki.
A földrész pedig i ugyanakkor életéért harcol.
Ha megengednék, hogy a válság tovább fokozódjék, ha könnyelműek és kíméletlenek volnánk ahhoz, hogy a fenyegetés olől behunyjuk széniünkét, akkor Európa ii.\'in is érdomol no mást, mint azt, hogy létét kioltsák. Ezt » sorsot szánná nekünk a Szovjetunió. . fin egyszer előállna az a tragikus lehetőség, hogy a német véAcrÓ nem tudna helytállni a keletről förő viharral széniben, akkor földrészünk a bolsevizmus lábainál heverne. Talán van még Londonban is néhány világosan gondolkodó férfi, aki
tudja, mit jelentene ez. Angliára nézve. Eszméknek ugyanis nincs szükségük ahhoz, hogy a csatornán
1943. február i
átkeljenek.- A vörös hadsereg mögött menetelnek már a likvidáló\' parancsnokságok, mögöttük közeié-clik a tömegterror és a jwkol. Est teljesen világosán meg koll monda-mink, különösen azok előtt, akik még mindig nom jutottak belátásra, Földrészünk mogmeiitéso csakis a tengelyhatalmak köré való sorako-záösa) lohotségos.
(folytatás n 1 oldalról)
lálkozásaik célja egy magaslati állás volt, amelyért egész napon át ol-keseredett küzdőiéin folyt. A harcokban 16 páncélost vesztettek. A
küzdolom esak az éjszaka beálltára! lanyhult pl, reggelre azonban a német csauátok ellentámadáséval újra
megkezdődött
Hatásos német légitámadás Anglia elten
A Német Távirati Iroda je- I Icttömh összeomlott, A német
lenti, hogy gyors német harci repülőgépek heves és rövid támadást intézlek az angol partvidék egyik helysége ellen. A kis magasságból ledobott bombák ipartelepeket, egy vasútállomási és egy onnan kifutó vonatot talállak el. Több épü-
renülök a támadás után további célokat veitek tüz alá. Közvetlenül a támadás után a part felelt légi harcot vívlak egy Spit-fire-kötelékkel. Egy ellenséges gépel lelőllek és minden veszteség nélkül térlek vissza kiinduló helyükre.
\\ német bombák kiterjedt tüzeket okoztak Sih deHandban
Berlin, február -f
A Nemét Távirati Iroda jelenti, hogy tegnap az esti arákban brit harci repülőgépek repültek az ószaknémet partvidék fölé. A gyujló- ós rombolóbombák épületeket romboltak szél és vesztőségekéi okozlak a lakosság körében. A néinel védelem az eddigi jelentések szerint 12 ellenséges gépet lőll le. ,
Néinel harci repülőgépek teg-
nap az csli órákban a brit keleti partokon fekvő Suuderland kikötővárost támadták. Sok gyujló- és rombolóbombát dob. tak "a kikötőberendezésekre és. más hadifontosságu célpontok* ra. Különösen a város északi részén keletkeztek kiterjedt tüzek. Ugyanakkor más német harci repülőgépek uz angol keleti tengerpart egy másik ki-kölpvár<*sál bombázták......
Az északáfrlka! barctér legújabb hírei
A tunéziai helyzetről berlini körök a következőkéi jelentik :
A rebruár l-i harci szünet, aiirelyel az amerikaiak nyilván uj erőik odaszállílására \' haszn Hállak fel, február 2-án l\'aid le-rélelén és Scmednél heves harcok fejlődlek ki. Az amerikai főparancsnokság mindenekelőtt a faidl német állásokkal szemben legkorszerűbb felszerelésű;
ÜÍIÍ5J Autóbusz-menetrend \'SaliBI
Érvényen 1941. november 2-t6l * további latsikedeüf. Nagyaanlae*—Qarabono—Zalaaaabap
18.00 l Nagykanizsa Központi száll. L ó\\50
18.38 1. Oaraboric \'- 1. 5.58
1910 t. Zala&zabar L 5.40
Naaykaalxaa— hai>aabar*ay—laka—BflhSaaa—KapaavAr
700 1. Nagykanizsa Központi száll. 6. 17.25
7.« 1. Iharosbcrény 1. 16.38
a i» 1. Inke é. 16.21
• 8.52 1. llohönyc községháza é. 1534
1125 é. Kaposvár pu e. 14.00
NagfkaaUaa-AlaolaaaM-Nuraaaaaibai
d
01 I4.C0I 18.251 I. | Nagykanizsa pu. |
7.20 16.10 20.35 I. Alsólendva Korona szálló 8.55 I 17.45 | 21.50 | í. | Muraszombat Korona sz. | d —Nagykanizsa—Alsólendva kOzOtt csak hílköznap.
10.30
8.25 12.401 6.45 11.00
íaoo
15,55 14.35
?
605 855 7.05
7.40 8.30
Ragykanlaaa— Lalanf a
? o ? ? d (g
5.10 7.30 -,_14.- 17.15 I8Ü 1900 10.30*14.10 17.30 18.35 19.15 11.20 15.- 1820 19.25 20.05
? d 8.4» 0.30 1140 13 45 17/0 9.35 10.20 12 30 1135 17 50 ^TO.SO 12.40 14.45 (8.00 [í^ Csak vasárnap és ünnepnap közlekedik. LJ Csak hit köznapokon közlekedik c— Csak hétköznapra csö hétfőn, szerdán és pénteken; d —Nagykanizsa- Ulenye között csak hétköznap.
i, HiijflmíiU pu, I. Nlgykulm Koro 6. lalényt
LitMy*
HtgYhinlll. pu.
uj hadosztályt vont össze, mely egy páncélos dandár támogatásával egész nap támadtu a nemei Vonalakat. A német védelem minden előretörést szokatlanul súlyos veszteségeket okozva, veri vissza. A támadók különösen nehéz fegyverekben szenvedtek károkat. 40 rohamozó páncélosból IS maradt harcképtelenül n csatatéren. Egy kis német védökötelék szakasza elölt löbb mini 500 halottat számollak ö sze. Seriedtől délre ugyanilyen crcdménytclenséfí kísérte az ellenséges támadásokat. .A ie" met védelem páncéltörő fegyverei itt 6 ellenséges harci kocsit semmisítettek meg. A német légierő kötelékei további 4 páncélost pusztítottak el, ugy, hogy az ellenség összesen 33 páncélos harckocsit veszteit. \'A fölényben levő amerikai erők átkarolásra irányuló kísérleteit tt német védelem az előretolt biztosító állások visszavonásával hárította el. Bouselpiánál nagy brit—francia kötelékek a tengely előző nap elfoglalt állásait erős tüzérségi előkészítés után megtámadták. A támadásokat a tengely védelme mindenütt visszaverte. A tengely tüzérsége és csapatai egy ujabb brit—francia támadás előkészületi állásait olyan hatásosan . lőtték, hogy a tervezett ellenséges vállalkozást már nem tudták végrehajtani.
A tengely légiereje az egész tunéziai harci terület felett 22 rcpülőgéj>ct semmisített meg. Ezekből 14-et légi harcokban. Gyors német liarci repülőgépek.
,943.TcDi-n6r 4
egy angol repülőtér elleni támadás alkalmival a földön 8 ttíin-ség*« Mpalöéjep*! pusztítottak «1, A középtunezlai arcvonal lelett 4 német vadászrepülőgép 15 támadó bril gépből 7-et minden saját veszteség nélkül 1611 le. Az ellenséges kötelék maradványa gyorsan elmenekült. Tunézia tengeri területe, valamint Szicília felett egy hajókaravánt megtámadni próbáló kél angol bombázót lőttek le.
Zürichből jelentik, hogy Tunisz, mind u három fontos frontszakaszán nagyobb arányú had. műveletek fejlődtek kl. Az északi szakaszon, Pont du Fahs és Faid vidékén brit és amerikai csapatok kísérletet tettek a német állások visszaszorítására, de minden támadásuk eredménytelen volt. A középső szakaszon. Bouselpiu és Kairouan^ közölt különlösen az utolsó 24 órában heves harcok folytak, amelyek ma\'sem értek véget. A déli "szakaszon Gafsa és\'.Mák-n\'assy vidékén francia és amerikai csapatok indítottak támadást, hogy a hét elején elvesztett állásaikat visszaszerezzék.
A 8. brit hadsereg szerdán a lihiai területen levő hntármenti Zeiten községet szállta meg, majd tüzérségi tüzet indított a Mnrelh-áflások csúcsa ellen.
Japán Mgterők atuMtymiMMi t/y ellenségéé cirkálói és tgyl uulymum rntgrongáltak
Tokió, február. 4 A japán császári főhadisaállőa
közli: i
A jupnil tengorészoti légierő február 1-én a Salamon-szigetcsoport Vertből nevü özigetétól délre ellonsé-1 gos haderőket támadott meg. Késóbb * japán tengerészeti légi fegyTornom Üj-Ooorgia folett nagy ellenséges rcpiUöorókkel légi- csatát Tirott. Eredmény a követkézé:
Kg}\' cirkálót percek alatt eleüly-Ijesztettek: egy másikat pedig súlyoson megrongáltak. Légi harcokban összesen 88 ellenséges repülőgépet lóitok le, közöttük 4 nagymintájtit.
Japán tengeralattjárók január hó 28-án és 81-án » Gilbort-szigotoktól koletro 0 Phoonix 63 Kanton-szige-toknól Aa ellenséges katonai boren-dozósekefc támadtak és súlyosan mog rongálták.
„zalai közlöny
Mlnieztertanács
A Magyar Távirati Iroda jelentése szerint a kormány tagjai Kállay Miklós miniszterelnök elnöklésével tegnap délután 5 órakor minisztertanácsot tartottak. A minisztertanács az időszerű kérdésekkei foglalkozóit és 10 óra után ért véget.
Az 1145. tvi XV. I. c. olap.án •lengédéire kötelezett 101 ka!. Holdon fetull mezőgazdasági müvelés alatt ái:6, zsidó tu\'ajdjnban volt birtokok átmenetileg hiszonbéibe-
wláwii kerülnek.
A haszonbérbeadátrA kerülő birtokokról ei a feliiulajktől tájékozást nyújt megyék tzerlnl az Illetékes varmegyei m. klr, Oaidatigi Fel-Ogyelöség.
Uruáioi roltUUteltitéul
ín Budapcil, V., Óról Tslekl Pal-u. 7.
T«. 1503/1043. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások lejében lefoglalt ingóságoknak az 1027. évi 000. 1\'. M. sí. H. 0. 67—69. §-a érlslmé-ben való nyilvános elárvereléséröl.
A végrehajtást szenvedő neve: Hanzsér Imre.
Lakása: Nagykanizsa, Kossuth-lér 1. szám.
A köztaitozások neme és összege: 1055 P 16 Illl. adó + 6 %-os évi kamat és 400 pengő lorgaiml adó -f 6 °/*-os évi kamat éi az öbíics után 3% b. III.
Az elaö árverés helyi: Njgyka-nlzsa, Erzsébet-lér 10. sz. átverésl csarnok.
Az első árveréa Ideje: 1943. évi február 10-én délelőtt 10 órakor,
A második árveréa helye: Nagykanizsa, Erzsébet-t\'r 10. se. árverési C6arnok.
A második árverés ideje 1943. évi február 24-én dél.\'löll 10 órakor.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan:
1. 1—14. I, a tarka abrosz, teher abrosz,, asztalok, tlres hordók sto., 645 P becíéitiköen.
2. 1—14. t, a. tarka abrosz, fehér abrosz, üres hordók, hordó borral együtt slb., 793 P becseitekkel.
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egyes Ingóságok csak akkui fogunk eladatni, ha a becsértéknek legalább 3 < részét megígérik. Jogában áll azonban a községi elöljáróságnak (városi adóhivatalnak) a Icfoulalt tárgyakat a tulajdonos beleegyezésével árverésen Kivin is, a lelogtali ingóság becsértekének legalább három negyed részéért szabadkézből éilékesileni. A tulajdonos a lutoguit ingóságnak árverésen kívül való árlűkcaitéBÉi legkésőbb n második árverési napot megelőzően kérheti.
Ü. Ha s iiianodik árverésen tett legmagasabb ajánlat az ingóság tényleges értékével nem ail arányban, az ingóság szabadkézből fog értekesltielnl.
3. A vételár készpénzben azonnal lire-tendö.
Kelt Nagykanizsa, 1Ö43. januir hó 25. napjait. \'
Bernálh Jenő
iS, mb. városi végrehajtó.
r—~ UUiáilttsft «—|
«¦ IpAlillllll anraa kel I
XX
Na^yjanizsa megyei város polgármestereid.
39/ké. 1943.
Tá\'gy: Korpa kiosztása.
Hirdetmény.
Elles elölt álló, vagy már meg-malacozoll anyakocák részére módomban áll ko.pat utalni. Az igény lök az alábbi sorrendben jelentkezzenek a Közellátási Hivatalban, ahol utalványt kapnak s az utalványokra a korpát, kocánként 50kg.-ot, készpénzfizetés ellenéoen azo .nal átvehetik a raktárban.
5-én, pénteken azok a nag, kanizsai földnélküli, vámftrlésre nem jogosult állattarlók jelentkezzenek, akik a Ki ály-utciban, Fó-uton, Eötvös-téren, Telekl-uton és az ezektől északra clterü ö városrészben laknak; 6-án, szombaton pedig azok Jelentkezzenek, akik az emiitett útvonalul! délre iaknik. 8 án, héflön a Kiskamzsán lakó földnélkU i, vam-örlésre nem Jogosult állaltartók jelentkezzenek. Az Igényléshez magukkal kell hozniuk a családi* iga zolványt, a lis ^Jegyeiket, a koca járlatlevelél a a szomszédoktól igazolást, hogy a koci malacozás elölt áll, vagy hogy ekkor és eXkor eny-nyit és ennyit malacozo.l s a malacok meg is vannak. H mgsulyo-zom, hogy hlzla\'ás céljaira nem adható korpa. Az igénylők a felsorolt napokon d. e. 8-tól 2 óráig jelentkezzenek.
Nagykanizsa, 1943. február 3. ni Polgármester.
Hofiierr-Schrantz gépek, rili.it. petróleum
ÜNGER-UIXMANN ELEK vas- és mOszaki kereskedésében Shell gázfözök átvehetek. goljóioiapigjak
aaiadsD saflk.étt.tst sloro ranctal|« lmbbi kaphatók.
divat
ízlés minőség
olcsó áp
Nagykanizsa megyei vároa polgármesterétől.
821/1943.
Tárgy: A v. hiv/talszolgák és kízbesilők rézére egyenruha beszerzése
teffliiiaiíi iíiriliiÉiif.
A városi hivatalszolgák és kézbesítők részére 21 rend posztóból készítendő 1 zublony, 1 nadrág és 1 sapkából átló egyenruha szállTiására versenytárgyalást hirdetek.
A mintával felszerelt, zár írásbeli ajánlatok 1943. február 12-én déli 12 óráig a v. iktalóhivata\'ban nyújtandók b?.
Ajánlatot külön-külön az anyagra és mintára, valamint együttesen la lehet lenni.
Nagykanizsa, 1943. január^28.
Polgármester.
OHI_
le tok pensi takarít meg, ha
nyomtatvány-¦zOkeégletet és kBnyveit latsunk
nyomdájában, FS-ut S. alaH rendeli mog.
fiSBtatoirtilkl MiiMl Iliiül
MENETRENDJE
érvényes 1943. november K-tai.
Erx*é bot-Mi*— VnautAII«mA«
VatutállofOáira ezsaetMl-terra
t* !10 jo» 7S0 tO\'M 12 Jó 1340 14»5 11-11 19" 2pm 22-w 4 Ili ff1
D$B
06?392
ZALAI KOZLOya
1948, Utoruir i
MEGHÍVÓ.
4 NAGYKANIZSAI BANKEGYESÜLET ÉS DÉLZALM TAKABÉKPÉNZTáR BÉSZVÉSYTÁRSASÁ6
1043. február 20«án, sxombevton délután 3 ómkor székháziban tartja
72. évi rendes közgyűlését.
melyre a I. részvényeseket tisztelettel meghívja A köxi-yOles tárt;yal i
t 1ÍI42. lUletévrŐI.
Nagykanizsa, 1043. február
mm liaasatösai.
1. Ai Igazgatóság és lelllgyelőlilzoilság Jelentése
2. Az 1942. évi mérleg felclll határozni és a nyereség fctoszlá
3. Határozat a (elmenlvóny tárgyában.
4. A feliig.előblzollság dijának mcgiillapilása.
. Igazgatósául lagok választása. . rclüeyclóblzotlság vAlnsztAsa. , Egyéb alapszabályszerűen bejelentéit Indítványok.
PelkérJUk t részvényeseinkéi, hogy amennyiben a közgyűlésen szavazati [agukat érvényesíteni óhajtják, szíveskedjenek az alapszabályok 13. nem Járt izelvényekkel ellátott részvényeiket a közgyűlést legalább 5 nappal megelőzőleg az Intézel pénztáránál létéibe helyezni.
VAGYON
Mérleg-számla 1942. december 31-én
§-a értelmében a még li
TEHER
Kéizpéni él bankári kflvcleléiek
Értékpapírok..............
Váltóit ..................
Adélok ..................
ingatlanok:
Jnlézeti liékház ... .....
egyéb Ingatlanok ......
Berendezés ...............
Beszédéire érkezeti váltók
Klóré fizetett kamatok.........
Óvadékok él izavatotsági adóiok
Pengő I | Pengd
1VII 385 S2 152.162 80 4,354.261 94 2,966.894 ! 28
260.900 ! — \' 38193 801 298.163 1
3640
8.012
Alaptőke "*.....................
Tartalékalap .....................
Ingatlanértékcsokkenéal lailnlék ......
Kétes követelések larl.il ka .........
Valuta- és devl/a érlékMI Ollbözell tartalék Értékpapír értékkOlflnbözell larlalék
Nyugdíjalap .....................
Tisztviselői segélyalap ............
Hlrschler Sándor Jubileumi alap ......
Welsz Tivadar llszlvlselől scgélyalaji
l.őwcnstclu Emil atap...............
Belétek:
takarékbetétek ..................
lolyősiámlsbclélek ...............
Vlszonlleszámllolt váltók ............
Letétek ........................
I\'rl nem vett osztalékok ............
Beruliázásl hozzájárulás lllggő számla ...
Lerovandó kincstári illeték .........
Beszedésre érkezeit váltók ........
Plőre befolyt kamatok ............ ......
Óvadékok és szavatossági adósok P 1,791.19558 Nyereség:
1941. évi nycrcségálhozal ...............
1912. évi nyereség.....................
Pengő
190.990
490.000 M.70Ü
225.296 911 13.329
369.ÓJÖ 20.900 10.960 10.000 10.000
2.699.099 1.164.366
t9 489 231.352
Pengő
319.237 490.000
3,799378 1,997929 139.885 11.899 39.141 T.207 9.840 60303
Nagykanizsa, 1942. december L
Az fgaigatáiág.
Mey,vlzsgálla és helyesnek lalálla: A MUgyollbliottiág.
TERHEK
Veszteség- és nyereség-számla 1942. december 31>én
De. I.ivay Bála
llgyvezető Igazgató.
JÖVEDELMEK
Kamatkiadások ..............
Tisztviselői fizetések él nyugdijak .. Kelmondáil Időre |áró Illetmények ..
Uzlell kolttégek ..............
Adó él Illetékek..............
Ingallankőlttégek
adók él ksrbantarláil költségek
óvóhely léteiltéae él felazereléie .. Leírások követelésekből .....
1041. évi nycreségálhozat .....
1942. évi nyereiég............
Nagykanizsa, 1942. december 31.
Pengő
31.889 6 985
19.469 231.362
Pengő I I
7.186 36.033 91.490
37.724 638
260.841
I II
Nycreségálhozat az 1911. éviül..
Kamatbevétel ... ........
Jutalékok és egyéb Jövedelmek
Nyers házbérjOvedelcm .....
Leírt követelésekből befolyt ...
Pengő
Pengő
19.4B0 51B217 113.467
41.402 2.B0O
Ai Igazgatóiá*.
Migvlzsgalla ís helyesnek lalálla: A, f«iagyelAblzotliÍK.
Dr. Uvsy Bála
Ügyvezető\' Igazgató.
HáalaHáe vezetésére megbízható löiőmindeneit telveiiek. Fizetése C0 P. Jókarban levő gtermek ipoítkocsit ve-Bzck. Postahivatal, Klskanfzia. 313
ÁLLÁS LaAJXÁS, ÜZLETHELYISÉG
Falvannák február 15-ére mindenei bejárónői. Bővebb! megtudható : Kossuth-tér 14. IX-, 11. emelet, 3 295 Egyazobáa bonyháa mellékhelylaé-RckbŐI álló labáat karaaak február 15ére vagy mirclua l-éte. — Címeket a kiadóhivatalba kérek. *
TaxI-gápIránB. mányi r-német ellő-rendű munkaerő, saját géppel Is, munkát válla1. Ci ii a kiadóhivatalban. 324
O\'péaaeeejael felvétetik azonnat, Ai-landó munkára. Molnár, Teleki ut 19 217 BaJAreaft azonnal (elvétetik, Sugárul 26. iiám alatt. * Cloaarálnám utcai kétszobás konyhái lakatomat ugyanolyannal eselteg nagyobb egyizoba konyhái elöszobáisal li, lépcső nélkül, Jobb házban. Címem kiadóhivatalban. 320
Varróleány! felveszek Krauszné, Estvflafér 2 Ugyanott február 15-rc bejárónő Is felvétetik 323
¦•JáránAt azonnalra (elveszek. — Sörlel, Zrtnyl Mlklúi utca 55. 330 ADÁS-VÉTEL Üuiathoiyiaéuet keiesek lehetőleg azonnalra. Cim a kiadóban. 33J
Karékaárostll tudó kifutót lelveiz t vajgyár. 333 Annára nyuluőit minden mennyiségben a iegmegiubb napt áron veiiek. — Mereur siövódc, Batlhyányn 6. 253 KÜLÖNFÉLE
Zalaiátaieg köziig Április elsejére községi kovAi\'a mii helybe egy kováoeot keres. Jelentkezni s blrúnll. 315 Elveaaelt \'egy kékkövei aranygyűrű ¦zerdán délelötl. Kérem a btcitlletei meg-tilálót adja le a iierkeiztőségbcn jutalom ellenében. 322
KőztliztiBigl telepen tölgy lalpla forgáci alaslá. Orméttrenkínl 18 P. Mindennap kapható 305
Somogyim! gizdaiág keres íjépéeK-kawáoaat saját sicniámmal és egy ajyata,aioakartAaat. aki a magllroi munkáját ti ellitji. felcntkeiéi izomba-tűit: petÖU-ut 3.}, «14
Elvaaare.t 4 dib lisztjegy: 3 drb III László Jéztef névre, 1 drb névnélkUII. Kérem a btettlletea mtglalálót, 10 P jutalom ellenében sdja la a Madöhlvalalban, •
Alig hinnált gyermek eportkaoelt vennék. Cini a kiadóban, 3tt>
Otc&én&jjSt oafamczÚ>M
vómkoxTialík
ZRLMI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kisdia: „KIziauatáglR. T. Nsgyksltisa". Felsió. klndó: Zalai Karai,. Nyomatott. a „Mtgaláaaágl H. T. Negykanlm"
aysasáálásu Naiyksaliaás. (NyuauUitt talsli Islal Untai]
rtwai-
83. évt, 8B. n. NagykanteM, »43. tebruér 5. péntek ára 12 fillér.
\'OLITI**!
•jMkwUeé* &> kladélitvatali I\'Oul 6. nam. ZctlvtíMp ée MmiaiiiwlaU teleion 78 a. Miiffloienik mtntlee betkOsoap dolutali.
Felelős uerkmtő : Barbarita. Lajos
HlőCízutóíil in : egy hónapra > penna ao luléi.
naftyedévre e pengó SO tUtér. fittye,saém: héltrfzniip la tilt., raomoatonao ím
Szivek ós ügyek
(bt) Kanttól ogy másik barátomról van szó. Nem isme-rom, novét sem tudom. Meglőhet, hogy közömbös arj^al eljárunk egymás inollott az utcán s ón nom érzőm, hogy 6 az. okiról mogmologedott bzíyvóI ezclrot a (torokat Írtam. Ea 6 som tudja, hogy ón vagyok az, aki nyomtatott boíubo örökítettem, Es\'-mágia a barátom ő és mindonkinok a barátja, aki magyar. \'¦*\' . •
A városban elterjedt- a hír, hogy valakit, akit sokan ismertek, baj óit az orosz harctéren. A frontról akkoriban érkező birok hatása alatt idoma város szája addig labdázott a hírről, amig fantasztikusra gyúrva, toldva-foldva eljutott az őrdókolt család fülébo is. Álmatlanul átsirt éjszakák Iwszélhetnénok arról u könnyolmü fotelét busóéról, arról a bajt keverő ombortolcnsogröl, ami-az ofajta birok forrása, szokott lonni. Szülök, foleség. gyormok, inogriadt lélekkel koresték nap-nap után a bizonyosságot. Sehol Bommi.., S minden nap után éjszaka követke-zetfc/i. És minden reggel újra kezdődött az élőt és a kis család fölé minden nap és minden éjszaka csak omlott... csak dübörgött az ogyot-len kósza hírből született lavina...
Egy este - kemény fagy vorte telo zuzinara-esípkékkol a légoltalom vaksötőtiébo takarózott utcákat ~ ¦ a kís család csöngetésre rozzont össze. Postás érkezett. Oreg téli osto, amikor nomcsak postán, do emboi\' is alig fordul mog már a távoli utcában. ..
--. Szent isteni
Az ijedt\'csendben minden szívdobogást meg lőhetett volna líal-laní ... Mit hoz... Úristen, mit hoz a posta...?
Kicsi zöld táborüftpot hozott. Attól hozta, akiért ebben a döbbent csöndben a szívok dobogták. A táborilap pedig bizonyosságot hozott: — a hírharang ezúttal ís alaptalan vészhírt kongatott.
A fagyos késő téli estében hogyan korült á. postás a kis családnak megváltást jolontó üzonottel a távoleső utcába?
A postahivatalban a napi levél-tőmog rendozéso közbon észrovotték, hógy a táborilapok között van egy, amolyot az a fiatal apa irt, akinok elvosztót, hirtelték város-sforte napok óta. Látták, hogy a táborilap kolte egjniagában ológ" a hiób-hirok meg-oafoláaáhpz. A ma munkával agyonterhelt postások között azonnal akadt, akt a késő osto olteuéro szívesen volt hajlandó a város túlsó végére kerekozni, hogy a kis családnak no kolljen a másnapi rendes Kézbesítésig még ogy éjszakát oltöl-toni idegtépő bizonytalanság gond: J»i köpött.
.A postás, aki rondolkozott a postás, aki végrehajtotta, mogérdomlik, hogy- hivatali névtelenségükből, is JJolaát lásson bennük mmdon magyar, akinek akár hivatali, akar tiz-Ipti, akúrminö kapcsolatnál fogva dolga akad ;ombertaraaival.
Eíoky az iamorotlon portások ;i legigazabb harátjái mindannyiunknak, öhzötlonok, szolgálatkészük, •
A német páncélosok további területnyereséget értek el Tunéziában
Rommel csapatai elfoglalták állásaikat a Mareth-vona\'on
A koloti arcvonalról nőmot rósz-\'ről a kövotkozó holvzotképot közöltök:
Az arcvonal dőli szárnyán N\'oro-roHzijszkra ós a tólo északra fekvő területre összpontosul a bolsevista támadás. Itt ogósz nap erős páncélos és gyalogos kötolókok támadták a német vonalakat. Mogkisórolték, hogy elórotörjonok a némot vonalak ollón a Kubán mentén ís, do a hé-\' motok az ogész vonalon olbárították s támadást.
Tegnap hajnalban a holmvhták
Kovúro9ZÍi»zkttSl fazakvn több nagyszabású por/ranzállá*! kise* rétiek mca. hng;/ hátha tám\'irf-iák a Tainan-féiMzigaf előtti né* mel hídfőállást. A vállalkozás két holvon moghiu-Bult, egy harmadik hilvon a bolso-vislák gyengébb irókkol mogvototték lábukat a parton, do nyomban a part Ogy koakonv sávjára szorították őket összo.
A Don torkolat-vidékén lévé hídfőállás ullan a szovjol csak óvatosan
tapogatódzott olőro. Kagyobh harci ceolokményokro norií korúit sor.
A DonocTarcvonal több bolyon elhárították a bolsevisták orŐs" támadásait. Az állás északi szárnyán a némot páncélosok teljes sikerrel mog támadták a bolsovista hídfőt, ahol
>*ok fegyvert- zsákmányoltak e.n közel ezer foglyot ejtcltek. A Donoc fölső szakaszán és a Don közölt a némot kötelókok sikorcaon elhárították a Indsevísták nagvobb többszörös átkaroló kísérleteit. Igen sok szovjot páncélost mogsommtsi-tottok. Kzokben a harcokban igon oredményoson leszívott a némot légierő is.
A Lsdoga-tó több szakaszán njból teljes erővel follángolt a csata. A hofsovislák orőft tüzérség és páncélos alakulatok, valamint uj hadosztályok harebavotósóvol támadták a német vonalakat, do minden U\\-madúsuk már a némot főállások olótt összeomlott.
Az ogéflz keloti arcvonalon 27 repülőgép volt a szovjot vesztesége.
Kényes természetű Interpellációk az angol alsóházban
Lisszabon, február 5 Az angol alsóházban kérdést in-
téztek a kormányhoz, hogy miért maradtak távol Szovjotoroszország katonai és polgári mogbizoítai a Casablancái értekezletről. Attlco azt válaszolta, hogy o kérdésekre a szoviot kormány iltotékos határozatokat hozni, nem pedig az angol kormány. Egy másik kérdés így hangzott:
Ctwtint
Sztálin rlem jöhetett ol Casablancába, folkértók-o a szovjot kormányt, hogy katonai vagy diplomáciai megbízottakat küldjön? Miért nom szólították fel a Szovjotot, hogy vegyen részt a török kormánnyal megtartott értokozleten, ha annak orosz szempontból fontossága volt? Attloo az utóbbi kérdésre som válaszolt.
Ausztrália nincs abban a helyzetben, hogy csapatokat köldjön mát hadszínterekre
Curtin, Ausztrália miniszterelnöke a kövotkozó nyilatkozatot tette:
Az olyan nemzetek, aminő Ausztrália, ámotyot halálos veszodolom fenyegeti nincsenek olyan holyzot-bon, hogy csapatokat kuldjonok más hadszínterekre. Ha saját terülotün-kot akarjuk niogvódeni, ug>\' nincs ,
mér orónk ahhoz, hogy máshova A párizsi roggoli sajtó ujabb — küldjünk csapatokat harcolni. Chur- I gol támadásokról hoz jolontósekot-
chili arról értesített bonnünkot, — mondotta — hogy nom ollonzi az ausztráliai csapatok. vissza torosét, hogy mogvédalmozhossük hazánkat.
Angol MgttámadÚi 2S halálos
áldozatot htivstclt tgy francia városban
Az angol bombázók szorda délután újból megtámadtak egy francia várost ós nagy magasságból bombákat dobtak le, amelyek semmiféle katonai célpontokot som találtak ol. Az egyik városrészben a bomitájp .21 polgári személyt öltek meg, ugyanakkor 60-nri mogsolwsvilíok.. A? áldozatok között asszonyok, gyormo-kek és Örogok, valamint Néuiotor-szágból hazatért hadifoglyok is vannak.
A áétahlhai csapatokat Afrika termetén MvHt Ü fal-
használhatlak
A brit hirseolgálat jelenti, hogy a délafrilcai parlament 75 siava-lattat 49 ellenében elfogadta Smutsnak ait at indítványát, hogy a Oélefrikei Unió csapatait katonai szolgálatra afrikai területen kívQl ís ftilhtistLifilhíissÁk.
Ax éazakafríkai harctér htrti
Ab ésiatcefrikai helyietről jelentik, hogy e tengely és a brit 8. hadsereg kötött kedden kölcsönösen élénk volt a felderítő- és rohamcsapat-vállalkoiás. A két hadsereg zöme kö*ö(t atonban még mindig nincs harci énntke-¦és. Az angolok eddig még felderítő erőkkel sem kísérelték meg fa uj német-olasz állásrendsier megközelítését és ugy látttilc, hogy a nagy gépesített kötelékek mozgása a parti utakon kívül csaknem teljesen lehehetlen. A tengely előretolt őrsei tőbb brit felderítő csapatot restben mégsem," misitettek, réstbep foglyul ejtettek. .
Bern, február Ő (Budi Tud.) Algiri jolontés szerint a legutóbbi napokban folyt harcok folyamán a némot páncóloB csapatoknak sikerült további lorülot-nyereséget elérniük. Algírból jobn-\'Fnlrtatii a A nlrtalnnl
Ők azok, akik az ügvokbon nomcsak ügydarabot látnak, hanom meglátják az azok mögött dolwgó élofot, mort nemcsak a tollúkkal intézik az ügvo-kot, hanem a szivfíkkol is, (
Mintlon magyar hivatalban százszorosan szükség van ma arra, hogv ugy érlolmozzók a ttmagyar tostvér\'« szót, ahogyan özok a postások\' a gyakorlatban megmutattak.
Egiro több v$ több 8 foketa foj-konnos. gyászruhás asszony körülöttünk. Efryro több a megrokkant hós. egyre tőbe s támasz nélkül maradt gyermek, egyre több, aki, míg hozzátartozója a harctéren küzd, járatlanságában in kónytelon hivatalról
hivatalra járni, mort az élőt nom állt meg, amíg a családfőt a haza szolgálata akadályozza Övéi gondviselésében.
Ahol hősi halott, sebesült vagy küzdő honvéd hozzátartozója meg-ielonik, ott jusson eszébe mindonkinok, akit illót, a címzettet a fa-írvos osto sötétjében is megtaláló tábórjlau példája. Legolsősorbau |k>-dig dobbanjon mog a magvai\' sziv mmdon hivatalos ügy intézésénél, ha hősi halott hozzátartozója áll az íróasztal olótt. Lo koll omlanía a hazaéri vísolt gyász előtt a bürokrácia kínai falainak és bolo koll szólni a szivoknok is az ügyök készséges
és «ima, intézésébe. A legegyszerűbb feko-to fejkendő mögül is a nemzet halottja néz szombo volimk, .hós, aki értünk ís meghal, helyettünk is áldozatul adta élotót a haza legszentebb parancsa szerint. Akár hivatal legyen, akár üzlot, akár műhely vagy magán-irodai mindenütt első legyen a háböru özvegye, árvája. Hozzájuk mindonkinok lógyon idojo, türólmo, jó szava, meleg sziyo, bn-látságos arca. A reá tartozó ügyben mindönki n magyarság állal kirendelt gyámnak orezzo magát. Röviden: legyen volük\'szemben mindönki magyar.
ZaLAÍ KüZLÓMY
1943. február
Vallomás
Amikor egymást átkarolva, nevetgélve s v:gan dalolva, nyári rózsaszín vlrradatban harmatos rétin kellen mendegéltünk kkslny lakunk felé : Az ifjúságodat szerettem... ...Szerettem a szerelmedet...
S mikor sorsunk kemény küzdésre ditt sin a harcot már majdhogy fet nem adtam, láttalak szétbomla haladdal soha nem látott csatát vivni, erődből akkor in magamnak bálványt faragtam—
S midőn most ismét átkarolva őszülő hajfal Őszbe vtst utunk, mint egyszer reges-régen tettem, vallomással jövök elebed. ... Nem ifjúságot, mm szerelmet . szertlek ma már benned, többet- Téged... csak Téged...
logzos Lajos
Alkalom
Boldogan ól a feleségével a gép-gyároa, míg a gyár nagyobbitása ré-von a fiatol építészmérnök megszo-kott háremszögöt nem kéiwz a házassági koltŐBból.
A férj éjfélokig dolgozik és a fo-loség Hz udvarló segitségévol folfo-dozi az unalmat és az elhagyatottságot, fjjabbari divaton film-téma uz agyöli dolgozott férjot szombo állítani a tótlon, magara maradi asszonnyal. Egy olyan asszonnyal, akinek az élotéoon a tánc, az autóverseny ós a flört jolonti a szórakozást. Mintha nőm in volna harisnya-stoppolás, nagymosás ón obédfózés a világon.
Az asszonyt megrészegítik az udvarló szóróimon szavai. Minden bűnnél azonban a legelsőt a legnehezebb elkövetni. Tétovázik, majd szilárdan megmarad a hűségnél.-
Egy óv múlva a véletlen sodorja Ismét az udvarló épitésut az asszony útjába. Most már fölényesen ollónál!, mert mogtudja, hogy szive alatt uj ólot dobog. »j. ^
Az udvarló ogy csónak kirándulásra hívja,az asszonyt, hogy aztán végtág eltűnjön az életéből. Figyelmeztetés ellenére ovoznok ki a ba-laiontürodi vizokro. A vihar a log-olsó házba sodorja ökot. Bs a házról kiderül, hogy az a mérnök villája. Itt az asszony udvarlója arcába vágja, hogy számítás minden ló|)óao ea szoroimos szavai csak a gyakorlaton óa nem órzehnokon épülnek lel. Hiúba lát tisztán az asz-ezony, a férj, aki ügyedül\' útra engedte a feleségét, a gyárban arra a
meggyőződésre jut, hogy tóltékeny. A loiosogo után rohan, de a ssaját villájukban nem találja. Zuhogó esőben a mérnök villájában koröái ós kettesben érve a feleségét, a/.i meg sem hallgatva elűzi magától.
A to\'oség noni tér vissza, lobbiit a lakáéba. Másnap a sálját egy üres csónak közelében találják inog a csendőrük. A férj évekig bánkódik, mig véletlenül Nizábán az ónokos-nóeeu lel nem fedezi a\\ feleségét. A győrinek\'ós a jószívű Üzlettárs tiogui aztán vissza a boldogságba a házastársakat.
A lénia\'nein uj; Az osoményok tálalása azonban ügyes rendezői munka. Csortos nyújtja a filmben a legsikerültebb alakítást. Humora, fölénye nagyon; jól órvőnyoaül. Ka-rády kitűnően játssza a vívódó asz-szóny nehéz szoiopót és szoropóvél csak növelni fogja rajongóinak táborát, boinlay. gonddal, kiegyensúlyozottan játssza a íerj szerepét, bzilassy o/. alkalommal ie pompás, kár, bog)\' a szerepe vogul iá ellenszenvessé válik.
MJ
Vasárnap délután 6 órakor a városháza tanácstermében Szlkray Ferenc piarista gimn. tanár előadása
A naivkBoIzial Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör harmadik HceAllsa
Vasárnap délután Ö órakor tartja harmadik licoális előadását a nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi ós Művészeti Kör a városháza tanácstermében a város közönsógónok nagy érdeklődése mellett.
A nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi ós Művészeti Kör téli nló-adássorozatának programjában a legkitűnőbb elóadok szoropolnok. A két pompásan sikorült liceális után most vasárnap délután 6 órakor a városháza tanácstermében a harmadik nagyszabású előadás van napirenden. Klóadó a nagykanizsai piarista gimnázium kitűnő tanára, Szíkray Ferenc osztályfőnök, akinek írását ón előadását már ismételten
volt alkalma a váróit közönségének élvezni. Vasárnapi olóadásának tárgya: ..Julíánua nyomában Kelolro, amely a legszélesebb körű érdeklődésre tart igényt. A bevozotóbeszé-dot dr. Hogví Lajos polgiűmostor-helyottos, városi főjegyző mondja, aki a UÜO éves jubiloum alknliná-ból köszönti a piaristákat.
A délutánt kiogésziti még egy alkalmi költemény előadása. A mai körülmények között missziót toljosit » nagykanizsai Zrínyi Kör kétlielos előadásaival. Belépő dij nincs. Legyünk ott minél számosabban. A város társadalma találkozik mindig a Zrínyi Kór előadásain.
31 százalékkal emelkedett a MÁV fizető utasainak száma
I MÁV igaiflalósága besiámol dk Ii42. év első tiz hónapjának telicsitniénycről és többek körölt d következőket állapítja meg:
— Ai 1942. év folyamiul is fennállott rendkívüli vistonyok következtében a MAV-nak nagy feladatokat kellelt megoldania, l\'-l-sősorban a különleges és di áru-forgalom igényeinek\' kielégítésére törekedtünk és ct ismételten csdkis a személyforgalom árán volt lehetséges. A mull év első tii hónapjának vonaiktlométer teljesítménye 21 siázalékkal volt több, mint ai előző év hdsonió idősid-kában végzett teljesítmény- Miután a forgalom növekedésével ueut tartott lépést a jármüvek siáménak csekély szaporodása, nagy körültekintést igényeli <a teherkocsiknak rakodási célokra való rendelkezésre bocsátása. A nehézségek ellenére 2,376 064 teherkocsit engedtünk ut a szállitó-tclepuek, 9 sziíralékküi többet, mint a megelőző évben. Er. idő"
alatt a szállított polgári áruk súlya 29 millió tonnd volt, 7 siáia-lékkal löbb, mint ds előző évben. Tavaly 10 hónap alatt 124 millió fiíetŐ utast siállitott a MAV az előző évi 94 millió utassal szemben. A fiiL-lu utasok siánin tehát 31 százalékkal sídporodotl. Az általuk megtett ut 29 si«tcalékkal növekedett. A hdtalmasan megnövekedett forgalom szükségessé tette a járműpark fejlesztését. Gyártás alatt áll több nagyteljesítményű gyorsvoiidti és teher-tuoidony. Siaporiljuk a keskeny-vagáivyu göstnotdonyok siámát is. Sikerült a kocsiállományt\' is növelni. Forgalomba került több uj személy és kalauikoeii. A köny-nyii kivitelű vontatási költségmegtakarítást eredményező személykocsik nagyszámban fogndk megépülni, Forgalomba került ezenkívül még jelentős stáinu uj tehervagon is. Bcsienclt a MAV siá-mos hóeltakaritó jármüvet is.
Két vadászgép „villámharca" huszonnégy ¦ szovjet repülőgép\' ellen
Nyolc orosz gépet lőttek le kilenc perc alatt
(Honvéd haditudósító század)
— No mindjárt kapunk ogy kia égi áldást! - mondja mellettünk a figyelő.. .
Tévedett.\' Az olbnségos repülők elszálltak felettünk, nyugatnak kanyarodtak, majd hirtelen irányt változtatva Kelét, foló tartanak. Távcsővel figyeljük őket., Tizennégy szovjet bombázó ós tiz Kata vadászgép. Izgatottan várjuk, mi losz. Egyszerre csalt pnrriacBordŐk nőnek, terjednek fent a magasban a gépék körül. Erre " támadók széjjolobb húzódnak lés igy közelitik meg a várost.
Az orosz harctéren vagyunk, az egyik magyar parancsnokság magas figyolóállasán. Délután 4 óra. Csa-ifotaink egész napos harcok után készülnek ny, éjszakára, amely itt kint szjnto porcok alatt borul ránk.
.Mar azt hitlük, ho.;y a maí nap e$omémoi bofejoződtok. Lefelé tartunk a megfigyelőből, amikor a külön lé»i figyo\'ló gongütéssel jelzi, hogy ellenségo-i ropiílégéjK\'k jelenteklíitogt
• És valójában tőlünk délre jó magasan zárt egységbon azálló szovjet* gépekét pillantottunk meg.
4 7-ig
VÁROSI MOZGÓ
Csütörtöktől-vasárnapig
Karddy Katalin eddigi sikereit is túlszárnyaló, fi ímje
¦ v\' ALKALOM . ,
Ka\'rddy-Somlay-Csortos főszereplésével
„UFA" híradó a világ legújabb eseményeiről
Előadások.kendete köznapokon $ö> t}7, L9, vasárnap +3* +5,^7 én ?9 órakor
Dél felől nagy magasságban két -uidászgépűnk jelenik meg. Mint ralami ragadozó madarak, éles sivítással vetik magukal a szőriét gépek után. Azok nem is sojtik, hogi micsoda veszedoloin fonyogoti .őko\'t, de ha látnák is a két vadászt, nem vonnék komolyan, hisz tíz ltata óh tizennégy Martin - szerintük -tul nagy falat kót vadásznak.
De vadászaink nem Így gondolkoztak. Az állásaink fotott még ma-gasalibia szálllak.\' liOiitről az ogés/, magvar arcvonal izgatottan, lé-íek-zotvíaszafojtva nézi, figyeli az 0^1-ménvekot. Rgy omborkónt szurkol mindönki a két bátor vadásznak, vájjon folvonzik-e a harcot a tul-eióvol szombon. i
Rövid idő tolt így el! Vadászaink ezalatt az ollonsógos géi>ok fölé körül tok. A szovjet gépok ravasz cselfogással élnek. Amikor tul közel robbannak hozzájuk légvédelmi ütegeink lövedékoi hirtolon füstöt eresz lenek, 11 gépek »zuhanni\'.< kezdenek, mintha találat érte volna ókot és párszáz méterrel arrább nyugodtan folytatják utjnkat tovább. i
Már a Dón olÓtt járnak u szovjet géjxik, amikor a két bátor vadász ogyszorre vág lo « magasból. Mintha két vérese csapott volna lo a mozón az egeiekro, ugy suhan lofeló.a kél vadász. Két csővol Iónok ogyszerre és pillnnatok múlva kót Kata füstölve zuhan lé ii mólvbo. Néhánv masodi>erc múlva a vadászok aluliul törtök felfolé. Újra tüzolnok.
Eredmény: ujabb két Kata zuhan » megsomlnisüléebo.
Mintha mogszállottak ülnének a gépokbon, ugy dolgozik a két vadász. 11a nem látjuk, nem is hisszük el. Talán film fel vételnok gondolnánk a halálosan véres és komolv drámai játékot.
Ujabb kanyarotlás, majd újra fol-foló iönnok a vadászok es immár a hatodik ellenséges vadászgép esik lefeló.
Most már pánik tör ki a szovjet ropülók között. A megmaradt négy Kata ée a tizennégy bombázó gyorson irányt változtat é« óazakkolot folé menekül.
A két vadász utánuk! Hátulról eresztenek beléjük egy-egy sorozatot, amelynek orodményokeppen ogy bombázó én ujabb Kata sommisül meg.
Az ollonségOH bombázóknak arra sincs időjük, hogy a magyar és német állások fölött oldják ki bombáikat. Csak akkor kapnak észbe, amikor már saját állásaik fölött szállnak\'.
A bolsevisták dormedton figyelhették R gyorsan lejátszódó drámát, ft mioink pedig érthető nagy lolkose-déssol éljonoztok minden ogyos szovjet gép lozuhanásakor. A túloldalról egyotlon lövés som osott, do annál nagyobb lohol odaát a zűrzavar ős a jajvoszékoléa most, amikor a megmaradj lU szovjotbombázó bombatorhét Haját állásaik fölött dobták lo! \' í
Ezeknek bizony balszerencsés volt A tizcnháimas Bzám.
A ini két vadászunk jiodig. ami-lyon lüneményoi gyorsasággal jelent meg a veszély pillanatában, a jól elvégzett ragyogó harc után óppon olvun g vorsnn lünik ol arra, nmerrél jött.
Megnézzük az óránkat. Pontosan kilenc porc lölt el azóta, hogy a k»t vadász föltűnt állásaink felett.
itoxanyatf Simon hdyy
Elsötétitéshez
papiros kapható
6
1!M3. [«bruir
NAPIREND:
Éjjeli gyógyszertári Ügyelet: Ma a Foke.to Sas gyógyszertár l-\'ő-ut 6.
Kiakanizoán az ottani gyógyszertár állandó ügyololoa szolgálatot tart.
Naptári Február 5 Péntek Rám. kat Ágota vt. ¦ Protestáns Ágota.
A QOZFOBDO nyitva Tan reggel e órától osto 6 óráig. (Hétfó, szorda, péntek délután és kedden egész nap nőknek.) Telefon: 660.
- (A sUmofjl Baroaa-llók a hadbavonultak cialédlagj álért) A Uaross Szövet-tto sümegi iiokjáiütk tagjai a hadbavo-nullák iltlionmaradt családtagjainak javára 8O0 punkot adományoztak.
- (Nom szolgáltatták be gabona-itlo»!ogüket) ;0/.v. Vörös Lajesne csáb-tendeki fÖIdmtWesasszonyt a főszolgabíró nem Jogerősen 7 napi elzárásra átváltoz-lilhalá 70 pengő, Stadler Gábor ótiidi földművest 3-. napi elzárásra átváltoztat-hiló penzbllntetéare Itélle, mert cabona-Itleslegttkei nem szolgáltának be. tigyben elrendelte gabonafelesi cg Ük elkobzását is.
- (Magyarazerdahery a zalaegerszegi h.dlkórhflíért) Magyars crdahely község Lmntc l;gyett(llclc 10» pengőt gyűjtőit űísie is az fisszeget elkUldle a vármegye löupánjának abból a célból, Iiogy abból 80 pengét a zalaegerszegi ludikórliáz BijlársI Szolgálatának, 20 pengöl pedig a ulaegerszagt Baltára) Szolgálatnak Juliimnak.
- (RijUve.xU.lt a batöraaen) Nemein János ajkai napszámos a mull ev nyarán Zalaegerszegen tarlóikodolt. líz alkalommal megkísérelte a betörést Ortlnbaum Uíza péKnill helyébe. MlaUt az ajlót ki akarta nyíld, a kulcs beletörölt a zárba. Nünelti annt ira elmerült „munkájában" í» oly hangosan dolgozóit, Iiogy rajta-cilplík masterkedésén.
jUíJAI KO/LONY.
Szép eredménye van a lelkesen gyűjtő hölgyek munkájának
Jövő héten kimutatjuk a gyűjtés teljes eredményét
A giüjtö hölgyek kéretnek szombit délelőtt 10 óráig az összes gytljtfi Weket leadni
Szívesen állapítjuk meg, hogy Nagykanizsán a Főméllóságu Así-
Magyar hősök
Hitka személyes bátorságának, ¦ elöljárói és bajtársai iránt érzett hűsegének ragyogó példáját adta Krős Sándor törzsőrmester a Donmentén vívott harcok alatt.
1042 augusztus tí-án ogyík fólszá-zadunk Szots százados parancsnok-tóga alatt Foski folól Korotojakra taniadott. Krős törzsőrmostort géppuskaszakaszával o félszázad támogatására rendelték ki. A tőrzsőrmes-ter példaadó merész lendülettől, »gy szólván mindig ft külső. puskások előtt járt géppuskájával és azok támadását hatásos tüzérei síkéihoz wgilotle. (
Másnap nz ollonség igen nagy erőkkel vetette magát rá az élért vonalban álló saját osztagainkra. Tulorűjévol sikerült is több bolyon betörmo s egyes kötolókoink válaá-KOs helyzetbo kerüllek. Saját harc-i\'foportparancsnokságunk őzért ol-batározta, hogy kivonja logaulyosabb belyzotbon lévő osztagainkat a bekerítés veszélyéből. Erős törzBŐrmos-lor saját ol ha tarozásából utolsónak maradt vissza géppuskás szakaszával 8 lehetővé totto á harcesoportnak az •llonségról való zavartalan loválását.
Visszavonulás közben súlyos sobet kapott Erős törzsőrmester íóhudna-íya. valamint a géppuskás szakasz •ünliiiszvozetője. ?10» törzsórmoslor 11 haroa tüz ellenére is előbb ezuzad-parancaaokát mentette mog, majd podig szakaszvozetőj6t hozta víisza u villán, noha az ellenség ekkor már javarészt birtokába vette azt a területet, u|jol ozok megsebesültek. Idős törzsőrmester e magatartása min-
denkor gyönyörű példája marad a bajtársi ragaszkodáanak.
szony akciója réséére, ugy a gyűjtő hölgyek lelkes fáradozásának, mint a város köiönsépu áldozatkészségének megvan ai eredménye. A* eddig kölniteken kívül Kisfaludy Józseféé, postahivatali igazgató neje és Hull Cili második MANSí-gyÜjtŐivén 260 pengőt gyűjtöttek (az elsőn 472 pengőt). Ivükön szerepelnek: Borthos Gyula erdőmester IX, Polgár Lásilu 100, Fischer és Baeder cég 100, Deineler László gyógyszerész 50^ pengős adományai. A Keresztény Nőegylet gyQjtőivén dr. Plihál Viktor kir. kormányfő-tanácsos 100 P.
Befizetlek a városházi központba (11. emelet ajtó 24.): Magyar Nemzet Bank nagykanizsai fiókja 1000, külön a tisztikar részéről Krehner Zoltán főnök 50, ífj. Sclmeider Károly 30, Szunyogli Albert 10, dr. Tisiaváry Ervin 10, dr. Odbrielli Géza 10, dr. Grie-gely György 10, Oráf János/lO P.
Virág Ldjosnc és Vrana Teréz Vöröskereszt gyüitőivükön 1068 211 pengőt gyűjtöttek össze (Cscn-gery-u.). Ivükön szerepelnek többek költ: dr. Síigelhy Aladár 300, «Mimófd» 20, Surányi Gyula 2S, dr. Kehán Imre 20, Vécsey Barna imiszaki tanácsnok 10, Neu és Klein 10, Bulim József 10, Plechl Béla 10, Twrdy Anna 10, Gáspár János 10, Brdimer Lajos 10, Gró-zingerék 25, dr- Halácsy Miklós 10, Udvarldky fhdgy 10, Koltay testvérek 10, Nagykanizsai Közraktárak 200 P.
A Nagykanizsai Bankegyesület 1000, Zalamcgyei Gazdasági Takarékpénztár 500, Néptakarékpénz-tár 500, Magyar Bank (központja nagy adományt adott) helyi tisztikara 100, Nagykanizsai Takarék" pénztár 500, tisztikara 40, Első Magyar Altalános fiókja 150, tisztikara külön 30, Bdrthos Gyula hercegi erilőtaiidcsos 100. Simon István 50, Köő János pü. főtanácsos 10, dr. Fodor Aladár 20, dr. Kádár Jenő 20, dr. Knausz László 20, Hordós József 10, Dobrovits Milán 20, Szemére zálogházas 10, „Excelsíor" 10, nagykanizsai lor-flalmi adóhivatal könyvelési osz-tályáitdk tisztikara 60, Bayer Vince 30, Hoffman Hermán 10.
Bérli Gizella és Bittner Gizella a Keresztény Tisztviselőnők további gyüjtfíivén: dr. Hdiszer János 50, Mócsy Béla 20, Hungária Kefegyár 20, dr. Potlyondy Józsefné 10, Sipos Antal 10, Deák János tanár 20 P.
Vörös Gáborné egyik gyűlö-
lvén 30 P, Szent Vince Egyesület gyüjlöivén (második gyűjt őiv): Deutsch Sándor 10, Danite Sándor 10, Lázár István 20, Berény József és lia 50, dr. Diskai Imre 10, Barto Miksa ,20, Löbl Béla 10 P, stb.
Nagyon szép eredmény dr. Krátky Istvánnéjpolgármesterné és dr. Hegyí Laiosué főjegyiŐné gyűjtése, akík 3915 pengőt gyn|-lötlek ivükön. Sági Mária és Marton Magdolna gyQjtőivén adakoztak többek között dr. Tholway Zsiginoudné 10, Fazakas Ferenc 10, Blenkenbcrg Imre 10, Dómján János pénzügyőri ellenőr 50, Notre Dame leánynevelő- intézet 20,
OfenVwok Máríe 10, dr. KuMhVi Ernő 10, dr. Kajtár István kör-orvos 20, Kovács Nagy Pál 20, dr. Krátky István polgármestor 30, dr. 1 legyi Lajos főjeyyiŐ 20, dr. Prack István tanácsnok 20, dr. Gártner Antal tisftiQgyési 20, Vajda Sándor Deák-tér 14 si. 50, Tassy Béla főmérnök 20, dr. Raizs Ferenc aljegyiő 10, dr. Borsányi József aljegyző 10 |> stb.
Még sok ív van künn gyűjtés alatt. Folyik a gyújtás a Baross-tagok között is.
A jelek sierint Nagykaniatán 20.000 pengőnél több fog befolyni.
A vezetőség felkéri a gvüjtö hölgyeket, hogy a ínég künnlevő gyüjtőiveket szíveskedjenek most már legkésőbb holnap, szombaton délelőtt 10 óráig, városház, második emelet 24. ajtó szám alatt, leadni.
A végleges kimutatást és ösi-szegsierü eredményt a jövő héten közöljük.
Az alsólendvai népfőiskola tanulmányútja Nagykanizsán .
A népek és nemzetek most folyó viadalában az állja meg legjobban a helyet, aki arra legjobban felkészült. Ezért nyitották meg hazánk végvárain a népfőiskolákat, hogy az együvétorlozást, a magyar egységet erősítsék és vezetni hivatott, vezetni akaró tett-rckcsz fiatalságot teremtsenek. A falvakból jöttek Össze a hallgatók* és falvaikba térlek vissza. Magukkal vitték o négyhetes népfőiskola Öntudatát, melyből meg kell születnie az újra éledő magyar falunak.
Az alsólendvru népfőiskola 22 hallgatója azzal zárla kullurmun-káját, hogy Nagy József tanár vezetésével eljöttek Nagykanizsára. Itt vitéz Fíló Ferenc igazgató, népművelési godnok előadásban ismertette előttük városunk történelmi múltját és vázolla jövő fej-
lődését- Alkalmasabb emher nem is vállalkozhatott volna erre a nehéz feladatra. Megtekintették a sörgyárat, ahol ai árpa csírázásától a palackozásig kisérték végig a munkát. Ai OMTK vajgyárában a fegyelem és a tisztaság kapta meg Hgyelmüket. Mint népélel-tneiési cíkk, egyre fontosabb a tej és a tejtermékek. Innen sok tapasztalattal gazdagodva, at uj téli gazdasági iskolában .Mócsy Béla igazgató előadását hallgatták meg.
Dr. Krátky István kormányfőtanácsos, polgármester délben a város nevében ebéden látta vendégül a kirándulókat.
Délután Sátrán Ferenc modern uj ecetgyárában gyönyörködtek, majd dr. Boda borpincéjében a bor egalizálását, filtrálását és sav-talanitását tanulmányozták.
Funk német gazdasági miniszter a munka-mozgósítási rendszabályokról
Funk német gazdasági sajtó képviselői olótt n
miniszter lőtt mogl\'ilági-lotta az üzemek s/.iinotoltetéséro vonatkozó intézkedésokot. A rendelkezések szoros összefüggésben állnak az összos némot férfiak és nők munkamozgósitrísávnl kapcsolatban nemrég közölt rendszabályokkal. Kunk miniszter a továbbiakban is-inortetlo nz uj rendelkezések részleteit, A kézműipari üzomokkol kapcsolatban hangoztatta, hogy óbbon a csoportban távolról som jön szóba olaján sok üzem, mint u kereskedelemben, mivel a kézműipari üzemeket nagyrészt már közvetlenül l»-soltnk a fogy-verkozósi torme-Az áruházakban az élotszük-
kapcso lési».
Rendőrhatósági Intézkedés a Városi Mozgóban
Szombaíon, vasárnap és ünnepnapon o mozi előcsarnokában nem szabad tartózkodni addig, mlg az előzó előadás közönsége a nézőtérit el nem hagyta.
fl jegyvéltók a Jegyváltás után az előcsarnokot elhagyni tartoznak.
fl torlódások elkerülése végett a mqzl elővételi pénztára mostantól kezdve 1-től \'/*1-Ig áll a közönség rendelkezésére, flz előjegyzett Jegyek lehetőleg a déli órákig klviltandók de legkésőbbén az előadás megkezdése előtt félórával, flz ezldelg ki nem váltott Jegyek eladatnak.
I
I u-
sőgloti osztályokat tartják fenn. A gyáriparban ílyon szabályozásra nincs szükség, mert ozok már irányítás alatt állanak. A racionalizálást, különösen á bankoknál, fokozott ütemben valósítják mog. Funk végül rámutatott arra, hogy az egész némot gazdnsági élőt tevékenységére van szükség. Semmi kétségem sincs a folól — mondotta ,r , hogy orról az oldalról míudon erőt latba vetnek a kitűzött cél cléréso érdekében. Azt pedig nem is kell hangsúlyoznom, hogy a népbon magában inogván a inogói lés a rendszabályok iránt, fojezte bo nyilatkozatát.
Ovüjts össze háztartásodban min-dtnfile haltadékot, bármilyen rongyot, textilt, papírt slb, m trt erre kötelez a háború és kér á leventék dtdkkaptára.
Ujabb francia munkások mentek Németországba
A Német Távirati Iroda jelenti Párizsból, hogy 1700 francia hadifogoly érkezett FranciaorSEágba. Ugyanakkor 3 további vonat futott ki Párizsból szakmunkásokkal Németországba.
ZALAI KOZLONYi
19-13. február, s
EÖZ6AZDASÁ6
Rendelet a dohány kötelező termeléséről
A pénzügyminiszter 4730 1942. M. E. számú rendelete szerint, ahol at 1941—1942. gazdasági évben dohányt termesítettek, köteles a gazdálkodó ai 1942—1943. gazdasági évben is legalább ugyanakkora területen dohányt termesz-teni, illetőleg a termeléshez szükséges engedély iránti kérelmét a Dohányjővedéki Központ Igazgatóságánál előterjeszteni. Ahol ai 1937—1938. gazdasági év óta bármely gaidasági évben dohányt termesztettek, köteles a gazdálkodó ai 1942-1943. gazdasági évben is a Dohányjővedéki Központi Igazgatóság engedélye alapján dohányt termesiteni, mégpedig legalább akkora területen, amekkora területen termestlett xlohány kezeléséhez szükséges gazdasági épülettel, dohánypajtával, csomólóval, kertészlakással rendelkezik. Ez a. kötelezettség áronban e szántóföldi művelés alatt álló ingatlan 125 százalékát meghaladó területre nem terjed ki. E kötelezettség alól a gazdálkodót a péniügymínisiter a főldmivelés-ílpyi miniszterrel egyetértésben felmentheti.
A dohánytermesztésre köteleseit gazdálkodó réstesülhet a dohánytermeléssel egybekötött ösz" sies kedvezményekben. Intézkedik a rendelet a felmentés módozatairól, valamint at ipari dohány-mag termesztéséről.
Nagykanizsa menyei város polgármesterélöl.
821/1943
Tárgy: A v. biv-dalszolgák és kézbesítők ré\'zére egyenruha beszenése.
A városi hivatalszolgák és kézbesítők részére 21 rend posztóból készítendő 1 zubrony, 1 nadrág és 1 sapkából álló egyenruha szállítására versenytárgyalást hirdetek.
A mintával felBzerrlt, zár Írásbeli ajánla\'ok 1943. február 12-én déli 12 óráin a v. Iktalóhlvata\'ban nyújtandók be.
Ajánlatot külőn-kU\'őn az anyagra és mintára, valamint együttesen Is lehet lenni.
Nagykanizsa, 1943 január 28. 3)i Polgármester.
iTolylatas as l olaelroll
hiúsultak. Északóh Pont du Fahs és Bon Áruda között a harcok kox-pontjp Bjébel, mig. a déli szakaszor
A Líbiába]
apatok most . Maivih-
Pk. 7477/1942.
Árverési hirdetmény.
Polil QySrgy kltkinluif lakos Jtvira 826 P lökc és jir. ére)élg » 1942. évi dec. hó 30 én lefoglalt 2.fit pengoic be-calllt InBÓsigokra x nsgykintzsil klr. ja-raabltóajg fenti a*, végiésével az átverés elrendeltetvén, mtKlattaiát elrendelem, de csak irrs ac etclrc, hu hlUsztd haiélyu tgéaykeicsct folyamatban ntnet, végt. nenv. Ukáíio, fltl.se kdtséBbcn éi u,,yanísak ott s táróiéit helyen Teendő mtgta r Iáiéra baliiMSUl 1043. évt február hó 0. nip-]án«k délután 4 órája tűzetik kl. amikor\' a btróllSR lt.oi.ialt tehérntmüt é* hordok ¦ egyéb Ingóságokat a legtöbbet igérAnek kéaipéntllictéi mellett, cuctlcg btciáion alul lt el lógom adnt. Azon Ingóilgokia, amelyeknek a klktáltéil ára egyezer ptn* g6n felül van. az 5610 931. M. E. itámu rendelt! ÍUcImfheu ctak atok érveid\' hétnek, akik a klklálláal ár cgylizedrcuél bánatpénzül leteszik. Nagykanlisa, 1943 évi lanuir hó 19 én. Elak l.éizló
1)« htf, Mf, vi*<ih*jtA, mini btrMgl HkttMSH
tik. hogy döntő fordulatra nem törülhet sor mindaddig, Rinlg Mont-gomery teljes erősségű csapataival el nem éri Tunéziát visszavonult lengetve mar elfoglalták állásaikat vonalon.
Az északafrikai harctérről Zürich be érkezett jelentések szerint Tuniszban a szövrtségo.\'ok CSÜtÖrtÖkÓlI
is több frontszakaszon folytatták helyi támadásaikat, amolyok azonban az erős légi rajoktél támogatott (engelyesapatOK ellenállásán meg-
Klegészllő Japán közlések a teffflspl hadljefentéfhez
Tokió, /ebruár
A japán ccászáii^ifóhadiszálli tegnapi hadijelentósénOz kiegészít sül inéi/ a következőket ködlik:
Japán felderítők február 1-éji n írel az YsiiM-sziirettúl délre k. <-irkiilól.ől/és "töbll rombolóból ál
ellenségéé haiókötolékct vetlek ész.... A hajóköteléket vadászrepülők ki- | sértek észak felé. A japán légierő \' azonnal támadott. A délutánié tarló légi harcokban a japánok 16 ellenséges gépit löttok le és csupán egynek sikerült elmenekülnie. Egy romboló torpedótalálat követ közlőben ol-süllyodt és néhány pere múlva egy másik romboló súlyosan megsérült. A hajókötelékben csatahajó nem volt, ami valószínűleg a Ronnell-Bzigetek mollotti tengeri csata nagy japán sikerét igazolja. Ebben a csatában ugyanis két hadihajót süly-lyesztottek el a japánok, egy harmadikat pedig erősön megrongáltak. Az Ynabol-sziget melletti csatában a japán légierő 8 repülőgépet vesztett <
Ugyanaznap rendkívül olkesoro-dotj légi harcok alakultak ki I.\'j-Géorgia felett is. Itt két különálló
légi csata zajlott le. Az első légi harcban, amely ő óra hosszal tartott, a japánok 1 bombázót "lőttek le. A második csatában 80 ollohsé- \' L\'es repülőgépből 18-at lőttek \'le. még pedig 12 vadászgépet és ogy könnyű bombázót. Ugyanakkor a japánok veszteségi\' 2 gép volt.
A Salamon-szigetek területén a japán légierőt jelentősen megerősítették, Ennek következtében erős Icgihareokkal és fokozódó légitevékenységgel kell számolni.
A tengeralattjáró-támadással kapcsolatban ismeretessé vált, hogy a Gilbert-siigetektől délre Kanton-sziget kikötőjében egy re-pülőgépany«\'haión több telitalálatot értek el. Kanton a legfontosabb légi támaszpontja az ellenségnek, mely támaszpont az Egyesült Államokból Ausztráliába haladó repülőgépek számára is.
Mit oldott meg ¦ttaoM\'t\'últ ragyogóan?
Washington, február 5 (Bud. Tud.) A cscndesóccáni haditanács Roosevelt elnöklésével ülést tartott. Utána a tanács egyik
Bemed, ahol a német csapatok Itö-ves ellentámadásokat indítottak. A 8. brit hadsereg még mindig h tu-uisz-libiai határvidékei) folytatja felvonulást. Nagy mértéiben lassítják ezt a felvonulást a liommol utóvédjei által a határvidéken lerakott aknamezők, amelyek a brit csapatokat óvatos előrehaladásra késztotik.
tagja, kijelentette, hogy Roosevelt ragyogóan megoldotta azt a kérdést, hogy ebben ar évben Európában hol támadják meg a tengelyt?
Külpolitikai fairek
Tangert jelentés szerint az angolok Marokkóba srállitotlák Abd-el-Krimet, a kabil felkelés egykori vezéréi, aki eddig Réunion-szigetén volt számfuve.

Londoni lapjelentés szerint Mor-gentliflu amerikai pénzügyminiszter január körepén látogatást tett Libériában-
\\ \'\' •"
A londoni rádió közlése szerint Bevin miniszter tegnap at alsóházban kijelentette, hogy Angliában több mint 8,5 millió nőt katonai, illetve hadifontosságu szolgálatra hívtuk be.
Az angol hirszolgálal algiri jelentése szerint Oiraud tábornok parancsára Észak-Afrikában feltétel néJíííll szabadon bocsátottak 27 kommunista képviselőt, akiket Franciaország összeomlásakor bör-tönöztek be.
Washingtoni jelentés szerint rt mint a Német Távirati Iroda közli — at amerikai hadügyminiszter paraucsa megtiltja, hogy azokban a helyiségekben, ahol amerikai katonák megfordulnak, 32 százaléknál nagyobb alkoholtartalmú italokat mérjenek ki.

Ankarai értesülés szerint — mint a Stcfani-iroda jelenti — az élelmezési helyzet Iránban állandóan romlik. A liszthiány miatt az iráni kormány elhatározta a kenyérellátás központosítását és e miatt a magánpékségeket bezárják.
A brit ellenőrzés alatt álló arab országokban sok embert tartóitattak le szándékos rombolás
Hofherr-Schrantz gépek, visító petróleum
UNGKR-TTTiTiftf ANN KIYfiJK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
8h»ll fázffizSk átvehetők. öolyóuesfipáKyuk
¦ Ind.n ..ű..4.1.1.1 .!(,. r.nd.ll. n.., I hnphnIAh.
DRAVAVOtGYI
villamos áramszolgáltató rt.
Áramszámlák fizetése, reklamáoiók, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben délelőtt 8-tól délután 16 óráig. Csengery-ut 51, telefon 294.
miatt (ankarai Stefani-hir). A letartóztatottak kőzött sok a törzsfőnök. Ezeket a letartóztatottakat az adeni gyűjtőtáborba vitték. »
Tengeri jelentés szerint (Német Távirati Iroda) Bergeret volt tábornokot kitárták at és/akafrikni tanácsból, mert De Gaulle-al szemben ellenséges magatartást tanúsított.
Az angol hírszolgálat jelenlése szerint (NTI-jelentés) a brit felsőház tegnapi zárt ülésén tárgyalta a tengeralattjáró-háború mostani helyzetét. "
*
A Német Távirati Iroda stockholmi jelentése szerint Amery at angol alsóházban kijelentette, hogy India lakossága az 1941-i népszámlálás szerint 389 millió.
Újságot kér
hazulról a harctéren küzáó honvéd. Akt kiolvasta a Zalai KOtlSnynek ezt a példányát, a tapfejen található címke kitöltésével dobja be egy postaládába t
áPRÓHIRDETfiSEI
állas
Z.laiáweg kOtrtg április ebc|ére kOi-ucfíl kovicsmQhelybo egy keváo.ot keret. Jelentkesni a bírónál. 31S
HAstaplA. vereléflíre meüblEh.ló fOiímhdennt lelvt.iek. Plulés. 50 p. Juharban Icv5 gyermek iporlkocll veszek. Poitthlval.l, Kiikanlzta. 31.1
Karékpéranal tudó kllulól lelve.i a valgyir. 333
AD AS-VÉTEL
Aaaaa-a nyulufirt minden mennyiségben a legmagaaabb napi iron veszek, — Mercnr tiSvöde.Batthydny.n. fi. 253
Koztltztassg! lelepen lolgy falpla (orgies aladd. Ürmtltr«nkénl IS f*. Mlndena.p kaphaló 305
Ta.aa.lkakal, 39 es etessen ni le-kelé noiclpfl. 2 drb. sodrony igybetér eladó. Nagy, Erisebel-lé< 15., I. emelel. 310
Matyasansélfaa autó, angol, kllüno karban, polkerskkel. bőrülésekkel, hilil-eset mlsit olcsón, sürgősen eladd. Meg. bliotl i Siabo Anlal, teleion 91. siim. 838
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG
Eg.aaabAa.konjhaa mellékhelyUf-gekbdl illó lakAal karaaak lebrair 15 íre vagy mírdus Vitt. — Címeket a kiadóhivatalba kérek. *
HÁZ ÉS INGATLAN
Nagyrócsen kitaxobis hátamat 1200 ? 01 telekkel asonnal alatlom. Bótab; bet a nagyriesel trafikban. 335
Jlnalalataa* bérhíz, 2200 ?¦Slei, kertéazelre alkalmas telekkel, eladó. Bővebbel Mlhicel szillllónll. 33!
KÜLÖNFÉLE
Elvaaaall szelíd ózlkíni. Nyornraveieló iutalomban rtiietOI. Ptsller, PetóK-utH
ulm kSzlAhv
(¦OLITtKAI NAPIMkr. Kiadja : „ktzgaziatial fi. T. Naoykaalrx". F.le-161 kiadó: Zalai Kir.ly. Nyomatott i I M.,.!!...,! It T. «.„>..
aytalájikaa N.ayaulztia. INroradiiri to)„l, í.W (||r.t)j
BeliiiluSiMai:
Tibort pMtki
88.
*rt!,S8. «. Nagykantesa, 1948. f.bruár S. siombat ára 20 «Hér.
POLITIKAI HIPIlAr
t Főút &. sz&m. 1 telefon 78 bí mp delatan.
Felelős szerkesztő: Darbarits Lajos
Klöfizetőal áta: egy hónapra »peajf4 .0 fillér.
nejryodóvr. » páitro » ftM4rilJ * Huyo» síim: MiMa»» 12 UH., Mombaton ao ült.
Félkére sztények
Irta: 1J. Labwoi Medárd
ferences III. rendi igaigató A mult héten -Keresztény magyarság, cltntt cíkkérh\' megjelenése utáni napon izzó ma-gv-arsllpiíal átíratott hangú 1c\\(l fet knptani egy; megycszerte ismert széoiélylsófllől, melyben arra kért, Írjak sokszor és sokat a kereszténységről ma, amikor oly sokan félreismerik, másoknak meg fogalmuk sincs, hogy mi tulajtionképpen a kereszténység lényege. /Bevallom, nem (tátit meg szándékomban e meggyőződésből született levél. És szívesen is irok a kereszténységről, ép azért, mert nemzeti szolgálatot vélek vele teljesíteni..
Igaz, ma nem ;s annyira a harrdsitallan kereszténységről, inkább\' a keresztény élet hideglakatosairól akarok megemlér kezni. Azokról, akik csak felietekkel keresztények, vagyis: fél-keresztények.
Keresztények, mert annak születtek s abba\'n nevelkedtek. Mégis gyökértelenek a keresztény szellem, és lelkiség talajában. Náluk .kereszténynek lenni nem. acélos erő s ,szent öntudat, nem életet irányító hatalom, csupán örökség, eiin, mely rájukragádt s ott van életükön, mint anyajegy a gvermektesten, de mögöluvncm áll lángoló felkiáltójelként keresztény magatartás, erkölcs, egyszóval — tartalom.
Keresztények, de közömbösen azok. Nem tagadják meg szóval keresztény mivoltukat, de nem is igazolják leltekkel. Nem árulók, de nem is — hitvaflók. Nem pogányok, de nem is keresztények egészen, csak félig. Náluk, a kereszténység nem lényeg, hanwi járulékos valami. Hagyomány, ruha, megszokás, Mesziiletettség, keresztlevél, holt beid, irott okmány, de nem <™ycget, egészséges szellemet »oo lélek, mely mozgat, cselek-réseknek s magának az életnek "ányt szab. Egy egyszortt s egészen egyéni izlés szerint elfogadott, legtöbbszőr ködös elmélet tsunán, melynek a gyakorlati eleihez semmi köze. Valami elmosódott, felhígított egyéni kereszténység ez, valósuld* nélkül, "icivnck legremekebb cáfolata a íyakorlali élet. lí félkoreszlc-
«i 1,61 szo s*"1 lehel meírtvü-Wjlésről, egészséges világnézct-™. Akárhányszor nagy hangoskodás ellenére, egész észrevétlenül - legalább ők észre n<M veszik"a nagy kővelkczel-\'"nsi\'get - hajlotthátu rabszol
Az olasz kormányt átalakították
A külügyi tárca vezetését a Duce érette áf
Fáid vidékén az amerikai csapatok tovább húzódtak viasza nyugat falé
°gy itlog\'cn süellenú iníny-
A keleti turvomil helyzetéről német részről a következőket jelentik :
A KaukBzut északi részen1
a szovjet csapatok erős tüzérségi előkészítés után jelentős páncélos erők harcbavetésével újból elkeseredetten támadtak. A német vódelem mindenütt visszaverte őket ős súlyos veszteségeket okozott nekik emberben ós badíanyagban. A kuban-vidéki hóvíharl a bolsevisták arra akartok felhasználni, hogy páncélosokkal megtámadják a nőmet csapatokat. A nőmet védelem a főnrevonni irányában a heves támadás elöl kitért. Az egyik légvédelmi üteg, amelyet páncélos elhárításhoz vetettek harcba, kis távolságból oldalba kupin a \'\'szovjet páncélosokat és néhány perc alatt fi páncélost lőtt szét, további ötöt pedig részben az aknák, részben pedig a közelvédelein tett\' ártalmatlanná. A páncélosok után nyomnió szovjet lövészek ennek következtében a nőinél Önműködő fegyverek csoporti özébe kerültek. Kél zászlóaljukat felmorzsolták é.s kénytelenek voltak visszavonulni.
A Manlos át a Don vldákén
a szovjet \'erősítéseket vonl ösz-szc, hogy megismételhesse támadásait. Itt a szovjet előretörést n nőmet repülök is akadályozlak, ugy, hogy a bolsevista lámadást\'n nemetek lendületes páneélóslámndássnl visszavetették és mélyen beliírKdtak a támadók soraiba. Heves páncéloscsata fejlődött ki, amelyben a német páncélosok líí szovjet páncélost scnimisítcllek meg. A^zóvjel páncélosok után
nyomuló gránátosok és lövészek ennek folytán súlyos ós véres veszteségeket szenvedtek.
Feljebb n szovjet támadó tevékenységének súlypontja a Donec és Voroiivez*s közötti vi dékre tolódott át. Itt elkeseredett küzdelmek folynak. A német védelem azonban csnknem minden szovjet\'előretörésre nn: gyobb ellentámadással \'válaszolt és igy meghiúsított minden k;-sérloTet, amely áttörésre, illetve álkarolásrn irányult. A Doneo felsöfolyása vidékén magy erőkkel támadó bolsevistákat tpbb német támaszpontról indított ellentámadással súlyos közelharcban feltartóztatták. Ettől északra a bolsevisták minden támadása meghiúsult a szívós német ellenálláson. A német páncélosok és utászok páncél-
törő lövegekkel, lángszórókkal és gyalogsági lövetgekkel megsemmisítő veszteségekét okozlak, a támadóknak.
A szovjet lovassági kötelékek átkaroló ikixértetf! ízi/i-ten kudarccal oé^tödőlt. A német kerékpáros lövészek gépfegyvereikkel igen nagy veszteségeket okoztak a rendetlenül visszamenckülö bolsevista lovus századoknak. A harcokban ntgy szerep volt a német légierőnek is. hl|>uszlitottak \'6 páncélost, több göpffartett és fogatolt .üteget, kél lőszerszállító oszlopot és igen\'sok csapatokkal megrakott jármúvet. Légi harcokban l lelőttek 12 szovjet gépet^ egy gépet pedig a földön\' pusztítottak el. A harcokból egy német gép nemiért vissza támaszpontjára.
A 42. számú magyar hedljejentés
A "Ronyédvezérkar főnökének mai, 12. szátivu hadijelcntése a következőket közli:
A Voronyezs tői délnyugatra levő térségben kemény elhárító harcokat vivó hadosztályaink
német kötelékekkel ssoros egvüttmüködósben tovább folytatják mozgó hadműveleteiket. A magyar hadsereg .e^yób ^vészeinél nom voltak jelentős hnr-ci cselekmények.
A hinézlal arcvonal lilrel
A tunéziai harcokról nőmet részről a kovotközöket köxtik:
Az angol—amoríkoi csapatok Ko-zép-Tnnisz hogyos vidékén február 4-én nagy Mkőszültséfről fokozott töveken vségot fejtettek ki abból a célból, hogy ózon nz arcvonalszakaszon kedvezőtlen helyzetükön javit-sanak. A sztímbolí fölényben lévő orókkot végroliajtott támadásuk lo^r-inkább a tengelye sapalok által tartott egyik hegyi úllásreiiílszor ellen irányultak Pont dli Fah&tát-délnyugatra. Az ollonséííos gyalogság nagyobb tüzérségi előkészítés után
több hutlnmhnn támadott és bjí egyes erődmüvek birtokáért olkeíw.-rodolt küzdelem alakult ki. A to-dokozék ősszimntosltott olhárltó tűzzel nz ellenségnek a lepsnlyosöbh vesüfes^pekot-. okozták, hísobb l>o-törósoit jelentós oniborvosztosé«Kol kotlett ¦ megfizetnie H a betÖVésoltét is aEonnal\'olrotoszoltők és estig tartó harcokban fölszámolták. A harcok befejeztével sz egész állásrpndszőr a tengelycsapatok kezén maradt. Fáid vidékén amerikai csapatok a
\'PilrtHfAa a 0 nMalnnt
zatiiak, mely minden hangoskodó antiszemiíizriius ellenére fogvaíarlja őket.: líz az idegen szellem uralja erkölcsükéi. Ez irányílja őket napi sajtójuk megválasztásában s irodalmi termékeik meg nem válogatásában, ez do^adálja őket a pénz rabszolgájává S az élvezet mániákusaivá. S oz a szellem vezeti egyéni, erkölcsi, üzleti, társadalmi, családi és közhivatali életükben Őket.
Jó volna megéi\'lcniök e fcl-kereszlényekitck^ hogy a kereszténység nem védjegy, kirakatba aggatott tábla, \'keresztény
magyar üzlet - ijem ajánlólevél, divat és jelszó, s nem is a nagyszülőkig kimutatott kereszténység,- hanem¦ Szertt Istváír király állal magasba emelt kereszt tanításával egybevágó kc-resztóny élet ós erkölcs, mely nemcsak jogokat ad, de — kő-\' terez*ts. Joliban, mint a nemes* tsóg s mint bármi más. Kötelez arra, bog)- Szent István orszá-gábím uzt\'a femitartö lényezőt.\' mely örökünk és erőnk egyszerre, a hamisítatlan keresztény liilet építsük ki, hogy ne legyen kiálló ellenlót a keresztény élet és eszme közólt. Ezeréves ma-
gyar multunk rá a tanú, hogy fél keresztények neipzetmcntő munkájára nem számíthatunk. S maga a pezsdülő keresztény-magyar élet fogja >a vádlottak pacijára ültetni azokat, akik az igaz keresztény eszme megcsu-folói: mert azok a magyar-uj-jászülelós kerékkötői is!
A csálatkozbatatlansúg erejével ható közszőláaokat szepctj.ük és elfogadják. így ezt is : — félmegoldás — nem mvgohlásíFé!-emlwr iioin\'tíinl)cr. Óe jó volna megjegyezni azt is,.hogy.ta /él-karesztény"¦— nrin\' heresitémj!
S lehet-e egésv magy\'atf ! \'
ZAL\'Al KÖZLÖNY
1943. iümi
KULCSIVUK,
MOHÉ ANDOK
aLeznsdae. akii u katona-aura uiái i lekkel azelőtt elszólított Nai/ykani zsáról, hosszú harctéri szolgálat után az utolsó nogy támadások egyik t-obettiUt-vonatával Szombathelyre ér kőzett, ahol a Kaludi-gitnnáziumbun elhelyezett honvéd-kórházban ápolják. Széles nagykanizsai baráti kör aggódó szeretettel veszi kőrill Móré Andort a kórházi ápolása idején is.
DB. KAROLY GYÖRGY
orvos-főhadnagy\', nagykanizsai orr-, fül-, gége-szakorvos,\' akt a tavasz óta teljesít szolgálatot az, orosz harctéren, minden ellenkező hírrel szemben,* egészséges és tovább leijesiti harctéri szolgálatát.
DR. BURKA KELEMEN
ferences tartományfőjiök-helyet-Ws, aki éveken át a nagykanizsai mndházban működött, e Héten ünnepelte áldozárságának 25-ik évfordulóját. A jubiláns ezüst-miséjén ünnepi szónok dr. Varga Teodorík tartományfőnök volt, inig kézvoze-tóie P, l\'othő Lénáit esztergomi házfőnök. A kanizsai kfttoiikusság legjobb kivánatuit küldi a jubiláló ferences-atyának.
DK. ALMASSY GYULA
törvényszéki ebiökholyeites egész-aégi állapotú örvendetesen annyira helyreállott, hogy a jövő héten valószínűleg már ismét elnököl a bűnbe tő-tan ácsban.

HOKY FERENC,
a lu^ykauizsai Király-sörgyár kitűnő tisztviselője és neje, Mikó Margitnak nagy az öröme: pompás fiuk született.
LEHOCZKY MARIA
Vécsey-uuiaí elemi iskolai tanitó-nó 20 évi lelkes tanítónői és neveléi munkásság után lemondott állásáról. Nagyon szép iiemzotnevolói és ópítémunkát végzett, amiért legteljesebb elismerés éa köszönet illeti.
CZULEK JÚZSKK,
a nagykanizsai MEP-kerület szer-voző titkára hazafias Bzolgálattételre bovonult és a legszebb egyenruhát öltötte fol magára,
BOLOND ASVAYNÉ
szereplői Nagykanizsa válogatott, kipróbált legjubb müTuxIvolói, akik folojthetotlon szépségű előadást igérnok. Már nagyban tanulják szo-ropüket. A Keresztény Tisztviselőnők ezen ujabb, esemény számba menő rJóadaaáiiak jövedelmét a kanizsai honvédhósők hozzátartozói mik felhelyezésére fordítják.
Ne dobd el az elhasznált cipőkrémes dobozt, a fogkrimtubust, a kéktlŐs és hozzá hasonló kis üvegeket, dobozokat, amelyeket a gyógyszertár nem vált \'be s neked értéket nem jelentenek, mert érték a dlák-kaptúros leventéknek.
ujdohsAqi
A legízletesebb, legdivatosabb
szalmakalapot
Holh Laura "fá&-
fd-ul 8. (hiti •<<•>.)
Or. Hegyi Lajos ás Szlkray Ferenc a barmadik lloeálts előadója
A Zrínyi Miklós Irodaim! és Művészeti Kör február 7-én, vásárnap délután ti órakor u városháza kis tanácstermében rendezi harmadik liceális előadását.
Ez alkalommal dr. Hegyi Lajos polgárrocsIcrhelyeUes, főjegyző, a Kör társelnöke, városunk kultúrájának hivatott Őrét, a 178 éves nagykanizsai piarista gimnáziumot üdvözli liánjmszazados országos jubileumokkal kapcsolatban. A Kör életében mindig a lüktető erőt jelentelte a piaristák részvétele. Szikniy Perem- gimn, tanár Juliánus nyomában Keletre
(illírnél szubudclöudásl larl a XIII. .század ősmagyar, kutatójáról, aki hosszú szenvedések után jutott el az Ivtyl, valószínűleg a Hjelájn mentén lakó Ősmagyarokhoz. Beszél\' velük, nyelvükéi megérlelte. Visszatérve, jelenlétté a tatárok közeledéséi is IV. Bélának. Szikray Ferenc gimn. tanár előadása mindig zsufoll termet vonzolt. Kivezetés, választékos beszéde, alapos ludasa, izzó magyarsága erre m-a is biztosilék,
Ady-versel fog szavalni Pagony Iíuberl VIII. gimnnáziiniil tanuló., a gimnázium tavalyi szavalóversenyének győztese.*
Ilovszky képviselő ma este érkezik Nagykanizsára
Vasárnap délelőtt a Jetenyel járás községei MÉP-értekezletet tartanak a letenyei kaszinóban
Mint közöltük, ma este a budapesti gyorsvonattal érkezik Kanizsára Ilovszky János országgyűlési képviselő kíséretével. A pályaudvari -fogadtatás után szállására hajtat, Vasárnap délelőttiéi 12 órakor a letenyei járás községei MLP-ér-tekezlétet tartanak a letenyei kaszinóban, amelyen a megyei pártelnök, viléz grúl Teleki Béla kormánybiztos-főispán is megjelenik. A főispáni a vezetőség a kaszinó előtt fogadja. Az értekezleten Ilovszky .lános kép-
viselő részletes tájékoztatót mund.
Az értekezlet után Ilovszky kíséretével Kiskanizsáru hajlat, ahol 3.45 órakor a Polgári Olvasókörben a főispán részvételével a kiskanizsai szervezet értekezlete lesz. Utána délután ü órakor a kanizsai Kölcsey-utcaí pari helyiségben párl vezetőségi ülés, majd a képviselő panasznapol tart, amelyen megjelenik gróf Teleki főispán is.
Ilovszky kisérelévcl hétfőn a reggeli gyorsvonallal utazik vissza Budapestre,
Homokkomárom ünnepe
Ünnepélyes keretek között adták át Rozináim Alajos plébánosnak a megyéspüspök kitüntetését
Romokkomárom,, február 6 Ködös, olvadásos idéberi szép és bensőséges cBaládi Ünnapoí ült a Bzomszédos Hömokkomárom és volo Hosszúvölgy, Fűzvölgy, Magyar-szontmiklos és Korpavár közsegok, mint fiókogyházak Uyortyaazonloló Boldogasszony ünnepén\'. Ezon a napon adták át a hívok jolonlétél>en Hozmán Alajos plébánosnak, a kegy-hely lelkészének a főpásztor kitüntetését és elismorését. Szentmise után zsúfolásig megtolt a nagy is-kolatoröm. Ott voltak a közsógok tanítói, birái; leventék, Mária leányok zászlók alatt vonultak fel. Nagykanizsáról dr. Solymár István
espores-plébános és Vida János III. rendi tanácsos étkezlek mog. A Magyar Hiszekegy olénokléso után a küzdő hós katonáinkról emlékeztek meg. Majd dr. Solymár István esperes fölolvasta a mogyéspüapök legmagasabb leiratát, mely a püspöki tanácsossá való kinovozést tartalmazta. Harsány ós szűnni nom akaró éljenzés kövollo a felolvasást. A gyűlést megnyitó oflporea ezután rámutatott beszédében arra, hogy milyennek koll a mai nehéz időkben lonni a lelkipásztornak. Méltatta a plébános munkásságát ós különítsen a fópásztori leírat szerint
a hívek osztatlan ragaszkodását is szeretetét emelte ki,
moly itt a plébánost ook ópitó munkája közben eddig kísérte. Ezután is bocsüljék meg a népért és Istenért dolgozó papot.
Ezután Vida János beszélt szivbo markoló szavakkal a pap nagy hiv.i-táaáról ás az itt látott ás tapasztalt szép lelkipásstori munkáról. Szent
Ferenc világi rendjének nevében (a plébános 111. rendi igazgató is") átnyújtotta a vörös papi ővot a plébánosnak.
Cziíra László epházközségi világi elnök és községi biró szép buszét! bon megköszönte a plébánosnak az ösezedüléesel fenyegető kegy-
Horváth, Géza temetkezési vállalata
Hanyknnixttn,,
Lakás: Fé-ut 20.
Telefon : 40».
Fő-ut 1». Telelen: 172.
templom msttinentéUt, renoválását gyöntörfl kifiatásét, bsüwndezsefaisK
rendbehozatalát, %\\z nj orgonát, kálváriát, míseu rakat, •nsklysjft ortzác zászlót, hősök emlékművel. U6, szívvel műiden munkáért közéleti ós nlébániáju háláját fejezte ki én kérte plébánosát, mint lolkiatyjukot, faogy továbbra is dolgozzék őzen az\' utón az ó örömükre ós boldogságukra.
benő Vendel kántortanító a tani- -tői kar és iskolák nevében szólott szívből jövő é« meghatódott szavakkal. Harangozó Maria tanuló a kis iskolások nevében, Kulich Erzsébet a fűzvölgyi lovon te-lcányok nevében, Szabó László a levonták nevében, Harangozó Erzsébot a Mázia-löá-nyok novébon, Dosztwth 0 izei la a UózKiifüzér Társulat novébon mondott köszöntő szavakat ée nyújtották út ajándékaikat.
Korontsy Jenő korpavári állami igazgató-tftnitó szép szavakkal emlékezett meg a plébános liazafius inu okosságáról és a bajtársi szolgálatáról. Ekkor felállt ílordy Gyula zászlós, aki épp a napokban jött meg a frontról és szép szavak kíséretében átnyújtotta nagy meglepetésként gyönyörű orosz ikoniát, melyet a kegytemplom részére hozott magával
s s katonák nevében Isten áldását kérte az ünnepeltre.
Végül maga a plébános inoghatod va köszönte meg a szeretőt éa megbecsülés szívből jövő megnyilatkozásait. Mindenkinek kószönotet mondott: a 7 gyermeket fobioveló jó édosatyáuak, uki ott volt a toromben, édesanyának ,aki az Örökkévalóságból örült fiának; munkatársainak, segítőknek. ígérte, hogy ezentúl ia így akar dolgozni, mint bemutatkozó lueszedében uiogudta a programot:
Mind ont Istenért ás a riópórt.
A Magyar Himnusz és a Pápai Himnusz hangjai fejezték be a szép és omlékozoles ünnopségot.
Többen levélben, táviratban keresték fel a kitüntetett plébánost. így Balthyány-Strattmann László hor-cog kegyúr, Barthos Qyula erdőla-nácaos, dr. Tamás János hercegi jog tanáé sós, a, nagykanizsai Harmadrend és még sokan mások halmozták el jókívánságaikkal a fiatalon kitünteteti, munkás, agilis plébánost.
(B. V.)
ÖftZRRUDYflR/
LegSMbbtt 8 legolcsóbban I
iái*, rephtár 6
ff^enet hm...
Horváth Fereno 6>v. 118/05.
iiwni: Sok forrő cnókot küld szeretett inonyaMZonyának és szüleinek n ver éa hózivataros oroez föld-,-?1 A Zalai Közlöny sok kodvos órái szoroz az idegenbe szakadt kanizsai honvédoknok. Szeretett lapunkon kérésziül szívélyesen üdvözlöm {& minden jót kivonok minden kedves ísmorősőmnok in, akikot zöld lapon még nom üdvözölhottoin. Siljirió Jézflsf honv. a kaposvári 588-as hadi kórház hói (leánvgininázhnn) tp.-fiók 100. az., földszint 9. üzoni \'íoloségénok ós nép\' gvormokónek és Összes imne-lösómok, hogy soboiből háld a jó Istennők lasaan kigyógyul, mort a kórházban n logjobb kezelésben ós ápolásban részositik n Don montén harcoló magyar honvédokot. Köszö-nolot mondánnk a zalai honvédek a kappBTári kodvea Vöröskereszt vo-lotőségnok.
Polhő Q\'Ula tlz. 504/91.
Valahol Oroszországból üzenem Miliőimnek é> tostvéroimnok és ösz-íios ismorősoimnok, hogy no aggódjanak, iól vagyok, ogószsógos, kérem a tok. SzorkosztŐsógot, hogy o laixit ai űzottol szülőimnek Lotonyo, Kos-Biilli Lajos-ut 88. sz. alá kézhez jnttalni sziveskedion.
(Örömmel tettük. Szerk.)
tl\'zon az otthon" rovatunkat log-kózolobbi (hétfói) lapszámunkban közöljük.
á kanizsai blbágási rendArblró ítéletei
A nagykanizsai rendőrkapitányság kihágás! osztályán isméi több figyel tárgyalt le vitéz dr, Jónás Károly rondőrknpi-lány. így Dcáky Ferenc föuti divat kereskedő ügyPt, aki a nála alkalmazásban levő zsidó Slem Sándornak nom szállította le a társadalmi egyensúly-törvény által elrendelt módon a fizetéséi és ezért öl 300 pengő pénzbüntetésre (vagy 10 napi elzárásra) itéltc.\'Doáky Ferenc fellebbezett az itélot ellen a vidéki főkapitányhoz. — Sebők Antalt, azért, mert a zsidótörvényben clölrl változási kimutatást oem küldötte bo a kormánybiztos\' ághoz, !"!0 pengő pénzbüntetésre vagy 5 nupi elzárásra itéltc. — Kopsíoin Lipót, a szombathelyi bulorcég tulajdonosa és családfője a nyáron Nagykanizsára jól! látogatóba. Lakásáról az ablakon kinézett, a pipája dohányát kiszórta az utcára és leköpött. Ezért 50 pengőre Ítélték.
Egy csomó feljelenlés kerül legközelebb ismét a rendőri hüntelőbiró elé.
ÓRÁT, "s* ÉKSZERT,
T**iroUon bliulommol •***:•) ftrtiaa
VÉKáftV GYULA
"¦«*»¦ 4ritMMt«r, íkn.wÍHníl Tel. ¦
víHuk, guciibtlytjtiök oluű iibja kfttfllM*. ARANYAT
ltlWl(M«bb Upt tlbltt VMItk, \\*srt hctdfílrM
Vérnarancs,
oitrom, mazsola, mogyoró
állandóan kapható
Ozorai Károly
déligyümölcs naaykoroakcdoiiél
A sebesült honvédekkel együtt
Néha a Télotlon, ahogy tartják, hozza összo az embert ismorósök-kol. Pedig csak váratlan és mog-lopotésszorü a találkozás, do azért vélotlennok nevezzük.
Ugy történt, hogy Pápán jártam, onnét utaztam visszafelé, amikor Ukk Állomásán szokatlanul sokat vesztegelt motorvonatunk. Bizony csak vártunk. Kimúlt ogy óra.
Az ulasok egymásután leszállnak és kíváncsiskodnak a hosszú késéa oka iránt. Mire várunk?\' Selwsültvonat érkezik, -mondotta egy vasutas, akinek zászlós bot volt a közében. Erre oltorjodt n vonatban, hogy sebesültök érkeznek. Kiki gondolt a saját honvédjére, hátha köztük lesz.
- Jnj Istonoml — szállt n fo- / hász egyik néni ajkáról.
Most már nom bánt senkit a késodolmeskedéa, hisz ilyen világban hozzászokik a;: ombor és mog-edzódik a lolko ilyesmihez. Inkább foglalkoztatott mindenkit a sobosültok érkezése.
Már ogy órán tul várakoztunk, amikor két kocsit tolatnak vonatunk után és karolják. Mindegyik másodosztályú. Odaórkozvo egy fegyveréé, szuronyos, karszalagos saakaszvozotó száll lo és sótAl a vonat mollett. Kit iio ér-dekolne a sebesüli katona ma?
Magam is loszálltain és gyors olhatározással fel akartam lépni
a BebesÜltekboz, hátha* valamelyik liivom is köztük van, akikkel lovo-lozlem a frontra, hisz ugy mondták, hogy nagy rész l>oi\\ zalaiak.
Mennék ám, do ez\' a fegyveres magyar mogállit ám!
- Nom lobot kérem!
- Nem lobot?
Heniutatkozom és bebocsátást kérek, mint tartalékos tábori lelkész a sol)osü ltok hoz.
- Szigorú parancs van, nem szabad senkit bebocsátani!
Most már orólyoeöbbon, mondjuk katonásabban léptom fel, igy: ki a szállítmány, parancsnoka?
— Egy orvos-had nagy url — volt a válasz. Fol akarom korosni.
Erro ó bejeiontott a hadnagy ur fülkéjébon és bemutatkozva, feész-Béggol megongedto, hogy végig, látogassam a sol)csültokof. Fűiké-\' ről fülkéro mentem. Mindenütt incglcpotés, hogyan korült ogy forences barát a sebesült vonatra?
Beszélgettünk, vigasztaltam, bátorítottam ókot, a mi kodvos. hós honvédőinket. Hová valók? Egyik zalai, másik vasi, harmadik soproni.
Szere ttom volna közelobbit i« tudni. Melyik vidékről? Pölöskofói vagyok, Másik dióskáli, stb. Hogy bivják? Horváth János vagyok Nemessándorházáról. Házfőnök ur lapját még kint a fronton megkaptam, do már nom volt idom irni. i
— Mit izon a szülőinek?
— Hu losz szives ókot értosi-HÜoni, hogy küldjonok egy kis »hnzait«.
Másnap futárt küldtem lovéllol Horvát hókhoz a szoboszlói hegyre és harmadnap ment az ohmdt világháborús honvéd, Horváth Fereno, az apa még mindig orosz golyót cipolvo a gerinc csigolyájában és a fiáért aggódó édos-anya, aki akkor férjétói búcsúzott s á múlt év áprilisában mog fiától.
Do most hazaival, megrakódva mégis\'órömmot mennek Zalaegerszegre fiukhoz,
így korült vissza a távoli idegenből a zalai szülotóaü magyar honvéd. Most sebesült, vagy fa-gyásos, do azért ég a bazaszoro-tottől, mort aki bololátotl a mai Oroszországba, az tudja, hogy Európát és Magyai-országot vér és élet árán íb védenie kell az ollenséggol szemben.
Az a magyar honvéd, aki ott leborulva imádkozik hazájáért \\ idegen földön, biztosíték, hogy a magyar nemzőt, ha mégannyi véres vosztőség árán is, do ólni fog ezen az apák vére által megszentelt földön.
P Miholaek Miklós bucsuszenlláizlól ferences házfőnök, plébános
jxanxijvirrravTrY^ **\'¦ - ******
A halálraítélt Dér lózsef nagykanizsai asztalos Ismét megszökött és autón menekül üldözöl elöl
Kézrekerltéaére minden Intézkedést meglettek
Dér József, a hírhedt kanizsai Magyar-utcai usztaíosle-gény ismét beszéltet magáról. Nemrégen tőrtént, hogy a szegedi törvényszék halálra ítélte Dér Józsefet, akit a tőrvényszék fogházában őrizlek. A szökésből mestervizsgát telt javíthatatlan bűnöző egy óvatlan pillanatban itt is metszőkön Őrei elől. A szegedi rendőrségnek a nagykanizsai kapitánysághoz intézett távirata szerint alapos a gyanú, hogy Dér József szökése után az egyik ut-
cában álló kékszínű Oppcl autóba vágta magát, rákapcsolt és ezzel menekült üldözői elől. Az autó tulajdonosa, dr. Ma-gyary István orvos, a rendőrségen bemondta a gépkocsi rendszámát, színét és gyártmányát és ennek alapján most rádiókő-rözést adtak ki az autón menekülő Dér József elfogatására.
A nagykanizsai rendőrség is szigorú intézkedéseket tett, hogy amennyiben a kék gépkocsiban látogatná meg szülővárosát,, ismét nilincsbeikerüljőn.
}--
február
4-7-íg
VAROS/ MOZGÓ c\'«?^
Karddy Katalin eddi szárnyal
gi sikereit is tul-6 filmje
ALKALOM
Karddy-Somlay-Csórt ós főszereplésével „UFA" híradó a világ legújabb eseményeiről
SIttenién ok kezdete köznapokon ?5, f7, /9, vasárnap #3. ÍS. f7 é» j9 6rakor
Gyermekek
Ankúnl kérik • hashajtót, ha cgyszor Darmelt kaplak. A Damiol Ize kíiüno és fájdalom nélkül liat. Ezért szereli a gyermek
KISKANI7SAI ÉLET
Az IfJuaM EcveiÜtet
P. Bánás A. Gyula plébános elnöki megnyitóiában köszöntötte az egyesület minden tagját, majd az évi munkásságról e*n> lékezeit meg. Utána Tóth Ferenc, titkári jelentése beszámolt az egyesület irodalmi, szociális és egyéb lendületes munkásságáról, maid Imrei József pénztári jelentése következelt. Meg kell emlékeznünk Nádai József világi elnök lelkei megkapó be- j szedőről,- mely különösen a haza védelmében távollevő ifjúsági tagokról szólt.
Hl tisztikari választott a közgyűlés. Egyházi elnök : P. Há-nás Á. Gyula, alelnök : P. Sólymos Rezső, vilácl dnök : Nádul József, alelnök: Zicgler György, pénztáros: Imrei József, titkár : Tóth Ferenc, jegyző :, Kovács Ferenc, vigalmi elnök : Szollár József, vigalmi alelnök : Horváth Horog János, háznagy: Kis György, könyvtáros : Kocsis Antal, pénztári ellenőrök : K. Nagy László és Bedő Gyula. Választmány : Szabó Lili István, Gozdán József, Tóth Lajos, Krisztián György, Imrei Ferenc, Szollár Ferenc, Horváth Boldizsár, Lencz Gyula. P. Halmos Forlunfll, Antal István, Anelt József, Horváth Báron Ferenc, Mátés Ferenc, Perkó László, Kocsis Ferenc, Stmkla Ferenc, Tiszai Lajos, Vajda József, Kiss László és> Virrasztó Sándor.
A* Setf*!yWzAttifl> rh5ftriá«a
Vasárnap este 7 órai kezdetiéi ismét megélénkül az Olvasóitör terme. A Seaélvbizottság ki-lűnő múked velőgárd áj a, Otvör László és Ipolvi Lajos irínyi* tása melleit feliijitiák Tóth Ede: Falu rossza c. örökbecsű népszínművét. A Segélybizottság mükedyelőgárd áj a ugy; minth-g-utóbb, most is tudásának leg-
Magyar Nők Lqpja
u| formáoan, gazdag llluazlráclóval, film, !8>épségápo!ái, divat, t7ép ollhon, kézimunka rovatokkal klbAvilve jelent meg a ezzel az uj, pompás külsővel és ?azdagabb tartabnávil napv c!ö> flzel&táborln lut teljesen meghéditotta a nagyközönséget.
l*apo ianff, a lap modern szellemi! kltOnö főszerkesztője ktiárólag a MAGYAR NÖK LAPjA-ban lr|a ismert művészi színikrilikáfl, amelyek ,Silnhtsl Kréalkák\' címmel jelennek meg.
A nemes Irodalmi verseayen az chá helyen vezet ma a MAGYAll NÖK LAPJA
és ezt a helyet meg is tottja larlani, nagyar írók sztne-Javánalt válogatott Iratait közli a emetlclt gaz-
dag rovataival érdekesebbnél-érd ékesebb meglepetésekkel szolgálja a közönség Igényét.
Hbbfil az álalakltott uj lapból minden érdeklődőnek ingyen küld mutatványszámot a MAGYAR NÖK I.M\']\\kiadóhivatala Budapest, IV , Ferenciek-; ere 7. Kérjen mutatványszámot I sta
ZALAI KÖZLÖNY^
javát adja és ezért is óriási sikert jósolunk a népszínműnek, melynek tiszta jövedelme a hadbavonultak hozzátartozóié.
14-én dr. Hegedűs emléknap
Mint már korábban is közöltük, dr. Hegedűs György emlékét méltóképpen Örökíti meg Kanizsa- városa. A, katolikus egyesületek, élőn a Credo -val és\' Kiskanizsa \'.lelkes Plébánosával, P. Bánás A. Gyulával, mozgalmat indítottak,"hogy az Or-szág-utat Hegedűs György utcának nevezzék el. 14*én a Credo- megliivásáru fél 12 órakor külön emléknapot rendez Kiskanizsa a kanizsai ferencesek íeliértennébün a legjobb kiskanizsai szereplőkkel.
A honvédekért
Cigány-utcában a következők adakoztak a hadbavouult hősök hozzátartozóinak : Kuli József 60 pengő, Gozdán József,\' őzv. Vargha Józsel\'né 25—25 peiifíö, K. Nagy László, Horváth Köles József, Knausz Károly 20—20 pengőt Géiuesi Ferenc l&pengőj Málés György, Kovács József, lo —15» pengő, "Liplin László, Kár lovics Józsefi,\'Híijunl Józse.f Kis Ferus Ferenc,.T)é»es Mihui.v. v. Kiss György \'10—10 pengő; Káló vics József (51. szám) f5ipengő, Knausz. György, Ilorválh László és Kunics Sándor 5—5. pengő. . .
Király-utca. 10. szám aiutt özy< líáuky Grmelvné ,\'ií) pengő. (Foglaljuk.)
—kt—de—1—
Vasárnapi Istentiszteletek sorrendje
riwusMknik \'/,7, V18, V|9, V.lft, VaU (nagymise), 12, d. u. B-kor. UUflia..
PehölcmplomH, 8,9, \'A 10, V,ll, ¦/.12, d. u. 6 kor litánia.
Kórházi kápolnai azenlmiték regiéi 6 és 8 órakor. Minden pínlc-. ken délután 6 Arakor szenlséglmá-dás és könyogés a magyar honvédek\' győzőiméért,
Piarista templom;. 7, Vi8, Vi9, VtlO.
Kltkanltsa.: 8, 9, II (nagymise), 3-kor. litánia.
s.) d..«. 10. d. u. 3. s: d. e,. 10 d. u> 6
kösz ii. & noi
bá/<
bundák,
WftülSZTÉMBfllt
Útlevél nélkül lépte át a magyar határt a horvát menyasszony, aki rokonait akarta meghívni az esküvőre
Négy napi fogházzal fizetett meggondolatlanságáért
yénvszék fogliázába. "Persze háború vnntfs ezért érthető a szi-
Alaposan póruljárl Szollá? Anasztázia, horvátországi leány, akinek mosl vasárnap kellett volna, hogy 1 legyen az esküvője. Menyegző élőt lévén, ehalároz la. Hogy meghívja lakodalmára a Muraközben lakó horvát ro-konail is, fíikik egyébként ketlös birtokosok. Az elhatározási lett követte: De baj volt, hogy sem titlevélj nem egyéb engedélye nem volt a magyar halár átlépésére. Csak ugy feketén jött ál a -Tinlnl horvát leányzó. í)rá-vadiósnál azután egyenesen a magvar ha tárvadászok kczeiln1 I u int 1. akik a megdöbbent menny asszonyt bevitték az Örsre és miután kiderült, hogy engedély nélkül\'jőII ál a haláron, beszállították kanizsai , főr-
goruság ős óvatosság a magyar haláron. így\'került ma a, pirospozsgás leány a dr. Kérffy-tn-llács elé", aki elölt horvátul .elmondotta, hogv ne n ak rt mást. mint a rokonságát meghívni az esküvőjére. A bíróság is tekintette! volt erre és nem alkalmas* la vele szemben a szokásos büntetést, hanem csupán négy nupi fogházra Ítélte"öt és mivel ezt már kitöltötte az előzetes leíar-tóztalással, a bíróság azonnnli szabadlábi\'alu\'lvezésól rendelte el. Intézkedés történt, hogy \' a rendőrség még a inai napon átadja öt a haláron a túloldalunk.
Anasztázia Így talán mégis megtarthatja esküvőjét.
Internálták és rendőri felügyelet alá helyezték
az erkölcsileg kifogás alá eső csavargó cselédeket és bejárónőket
Közöltük, hogy számos panasz és feljelentés folytán a rendőrség kétnapos általános nagy erkölcsrendészeli razziát folyt atoll le a városban, amelyen egy csomó nagykanizsai cseléd és bejárónő került rendőrkézre, kikről kiderült, hogv ragályos betegségeit hordozol és terjesztői. Miután a rendőri ki-hágásí büntelőbiró megbüntette ökel. most a bűnügyi osztály vezetője három kanizsai csavar-
gó, ós erkölcsileg súlyos kifogás alá eső cseléd internálását ren-delle cl, ami azonnal megtörtént. Mintegy hét cseléd és bejárónő rendőri Felügyelet nhí került, a többi pedig a szokásos közigazgatási elbánás aki vonalolt.
Mindenki szívesen veszi, hogy ,ha a rendőrség erélyes kézzel belenyúl ebbe -^-dzsungelbe és állandó razziákkal leheletleimé teszi és felgöngyölíti - a fertői.
A muraközi cigányprímás és a bifgts halálos drámája a nagykanizsai Büntetötörvényszék előtt
A vádlott cigányprímás Önvédelemmel védekezett
Még január 3-án tőrtént, hogy Drávadiós községben a Novák-félo korcsmában Ignáu János bandája muzsikált. Este bejött egy csendőrjárör és figyebncz-lette a füstös fiukat, hogy zárórán, tul nem szabad muzsikálni. Ignác János ehhez is tar-lotta magát. Nem igy azonban sógora, Ignác Istvájj, aki bőgős volt a bandában. Ugyanis volt egy .mulatós testvérpár, egyike szerette . volna, ha a cigányok tovább is muzsikálnak, majd hazakísérték volna őket zeneszóval, 5 pengőt is adott Istvánnak
| ennek fejében előre. Ignác János azonban nem akarta áthágni h hatósági intézkedést es nem voll hajlandó semmiért sem muzsikálni. Efölött a két sógor összeveszett. István megpofozta Jánost, majd később egy pohárral véresre, verte arcai, ugy, hogy János a kezében levő késsel sógorának vállába szúrt. A szúrás olyan erős volt, hogy István a helyszínen elvérzett. Ez;volt a sógorvita szomorú vége. István a boncasztalra került, Jánost pedig vasraverve szállították be a kámzsái ügyész
Keresztes? Temetkezési Vállalat *\'m\'llti\'. **¦
SÍPOS JÓZSEF
Ffi-il-12. Kartoa ulHvai tátim Emiit ^BfcvtB:
LaadUnutb ís l.g.gynnObb l.m.lí.t, txkumtH.t és utllltJ.t vállal.
Hivatkozásul korábbi mhilBitcri rendeletre, mely nic^lillja a gyászoló családok valamim aulyo. betegek hozzátartozóinak zaklató „tódon való lelkerescVct imó.l I. . Mull rendelkezésre;, valamin! a ioené.ie hivatkozni klzi.ó .* ¦¦áb.ll ».,y leLfajihlvá... lan.lt bálor „Jínl.iol |M<j. \']
FERENCJÓZSEF
C KESERŰVÍZ
ségre.
Ma volt ebben a bűnügyben a főtárgyalás dr. Révfjy. Andor törvényszéki biróV elnöklete: alatt. Mint orvossznkértő dr. Ujházy Sándor kir, tisztiorvos szerepeli.
A vádlott cigányprímás, beisr ráérte lettét, hogv a halálos szúrás az ő keze által tőrtént, de azzal védekezeti, hogy nem is tudta ml történik, mert srígorn véresre ütötte arcát, amely any-nyirn véres volt, hqgy nem is látta, amikor kést emelt, hogy hová szart. Nem akarta megölni sógorát, csak védekezni akart támadásával szemben .— hangoztatta.
Dr. Ujházy a b\'onriegyzn-könyvet ismertette; majd. a tanuk kihallgatására kerfflt- sor. A kir. \'ügyész indítványára még több tanú kihallgatását rendelte el a tőrvényszék és így ítélethozatalra még nem került sor. hanem a bíróság a tárgyalást elnapolta.
Ml ujáig ft Budapesti Élelmi-szemsgvváRártelaoen ?
A. Magyar Vidéki Rajtéíudósitii; fővárosi jelentése szerint jnniiáv hő 28től fohruár 4.-ig oz élő- és vápott-báromfi, tjoválibá a tojáspiacon vál-tozatlnnul n hatóságilag mofíáilapi-tott* legmugasabb árak voltok ér-vényheá, - A zöldség- és, főzelékfélék piacán a kalaiáb ára; 5 fillérrel esőkkorit; virizont a sütőtök ára 8, a lovolonkarfiol ára 10, á>\' fejesaa-lála ára 20, a tisztított karfiol ára 60, a paraj ára poriig 100 fillérről oniolkodclt kg-kent. —• A g^utoölcfl-félék piacán n sárgábélü narancs ára 20, a mandarin ára periig 160 fillérrel csökkent; viszont a nemos-fajtáin alma őh a külföldi gesztenye ára, 10, a vőrösbólü naranes ára 30, a közönséges fajtájú alms ára 40, a \' hazai gesztonvo ára pedig 120 fillérrel emelkedett kg-kónt; ¦(¦)
Kerékpárosok, autósok, motork«rák-pároaok, nincs többé gutniragasitáfl az abroiicíjárinű.ckiiél.
A „HERKULES" gimilabroncatömltfi* szer folyékony állapotánál fogva Uzem-kö/btn aAgumin keletkezeit szúrások helyén, IJfrniakttdően a keletkezeit nyílást betömi anélkül, hogy a fcntcmlllclt gépeket az tizemből ki kellene vonni.
A gumira nincs karos hatással.
Engedélyezte a M. kir. Teehitolöglal és Anyagvlzsgálő Intézet2769/41 az afatl
24.915/42 sz alatt magyar szaoadalom.
Forfialűmbahozza Nagykanfzsán és környékén
TÓTH JÓZSEF
vQBhereskotíÖ
3» körzet képviselő.
!943. február fe
Könyvismertetés
Kornle: „A magyar politika hősei"
Komis Gyuji »A magyar nolitika tiiéei* oimü müvében az első liolyet Iiwliilju ol az országépitéa hőse: Siüiit István; azután következik Mátvás király, majd Pázmány l\'ó-!(.,.,\'11. Hókóczi Ferenc, gróX Szé-i\'lwriyi István, Kölcsey Kerone, Fay András, báró lLőtvös József, gráf Apponyi Albert, gróf Tisza István, aráf RUibolsberg Kuné ós Horthv Miklós. Mindegyikük a magyar politika egy-egy ágazatában romokét alkotott. Például: A magyar politikai világnézet hőse: gróf Apponyi Albert. Apponyi a magyar fajnak oier esztendeig épült »emborkutod-rálisos amelynek homlokzata nagy-«erü arányaival három nomzedők történetére néz s anielynok fundamentuma csak a régi hatalmas .Vágy-Magyarország lehetett. Régi diatóségünknok itt maradt jelképeként járt közöttünk s a nemzetközi
folitika fórumán. Az emberi élet és ultura logmagasabb csúcsait elérte, ahová embor egyáltalán eljuthat. Kloto uugyszerü műremek: csupa harmónia. A közélet embere és a magánélet embere teljes összhangban él Iteime; erkölcsi elvei élőiében testot öltöttek; beszédeiben a külső forma nagyszerű keretei a tartalom 1*1 só B&Bpsógénok arányait faxlték. Ai összeomlás előtt a nomzot hivatástudatának és\'eszményoinek hivatott letéteményese; a trianoni nagy netnwti tragédia után\' hitünknek prófétái ébrontartója, a kétségbeesés politikájától megóvéjja, nemzeti kultúránk és igazságunk európai nagykövoUt, aki a barbár ázsiainuk \'mondott és Kurópa csak jogtalanul betolakodóttnak kikiáltott magyar nerazotot mindig a világkultúrának legelőkelőbb és logmeltÓNágosahh formájában képviselte.
»As ó fájdalmát mindenki tiszte-lotbon tartotta mondja róla Eduárd llerriot. — Méltányolni tudom nagyon is az Ó.erkölcsi nagyságát, szavainak, gesztusainak no-raosségót: fejet hajtok a nagy hazafi flott, akibon testet Öltött Magyarország lolke — azé a Magyaror-siágá, amelynek már a neve említése is annyi fényt varázsol lelki Mzeraoink elé.«
És ez igy folytatódik e műben 150 oldalon át különféle variációkban, lelki szemeink elé állítva a magyar politika hőseit ezer éven át. Ulyan hazafias boldogság, az líg vowto kezére való ráoszmófés és a magyar faj nagy emberi rendeltetésén őrzött olyan boldog érzés fogja el az- olvasó lólkót a mu olvasásakor, mint mikor májusban a magyar lájakon ozor virág nyílik ós az ember a sok győnyörüsogtoi nom tudja, hogy melyik mellett időzzék tovább és molyikát rejtse mélyobbon szivébe örökre, OBÜJBBÍI JÓZSEF
piarista gimnáziumi tanár
divat ízlés minőség
olcsó ép
JgAL\'AI KÖZLÖNY
A kanizsai kir. téli gazdasági iskola az idén február végén fejezi be évadját,
hogy a Király Pál-utcai épfilcUt átalakíthassák a forgalmi adóhivatal elhelyezése céljaira
A legutóbbi városi közgyűlésen u polgármester bejelentette, hogy a piarista rendház és gimnázium épületcsoportjának urna részét, ahol a zeneiskola voll elhelyezve és ahol mu a m. kir. téli gazdasági iskola ós internátus nyert szük elhelyezést — a városi forgalmiadóliivutal elhelyezése céljából öt évre bérbe vetlek u rendtől. Az épületet u hivatal céljaira 13.000 pengő költséggel kell, hogy átalakítsák, amihez a képviselőtestület egyhangúlag hozzájárult. Tekintettel uz átalakítási munkák sürgős voltára, a téli gazdasági iskola uz idén nem márciusban, hímem már február végén befe-
jezi félévadját, hogy semmi akadálya ne legyen az átalakítási munkák gyors megkezdésének. Az iskolaévad .korábbi befejező séhez Mocsy Béla igazgató most kérte a földművelésügyi miniszter engedélyét,
Az új, Horthy Miklós-uti téti gazdasági iskola szép palotájának építkezése teljesen liefeje-zödött, a belső berendezés azonban még nem készült el, ugy, hogy;áprilisig is eltart, inig teljesen beköltözhető lesz. Az átadás és beköltözés időpontja ezek szerint még bizonytalan, de mindenesetre a nyár Folyamán meg fog történni.
w.~.l.;. NA Piff UND :
Éjjeli gyógyszertári ügyelőt: Ma, szombaton r.z Igazság gyógyszertár Fö-ut 12., holnap, vasárnap uz Őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10.
Kiakanízsán az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatot lait.
Hnpiá. i Fulmiár 0. Szombat. Hóm. kat Dorottya vt. ¦ ProtoBtána Dorottya. — Februör 7. Vasárnap. Rém, kat Romuald ap. — Protestáns Tódor.
A GOZFORD0 nyitva van roggol 4 órától eato 6 óráig. (Hétfő, ezorda, péntek délután és kedden egész nap nőknek.) Telefon: 660.
Újságot kér.
hazulról a harctéren küzdő honvéd. Akt kloivasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lapfejen található cimke kitöltésével dobja be egy postaládába I
- (A Szociális Misszió tug «yfl lése)
A Szociális Missziótársulat nagykanizsai szorvezeto tognap, pontokon délután ő órakor havi órtekoz-lotct tartolt. Száva Nándornó elnök" \'nő bevezető, üdvözlő boszédo után felvetette "láthatatlan tca« rondozó-sénok a gondolatát. A tagok kész-Béggel járultak hozzá a torvhoz. A lövouolmot a társulat szociális tevékonységéiiek céljaira fordítják. Az olnökno ezután bejelentette-, hogy a tavaszi lelkigyakorlatokat március 21—26-én tartják meg. Az utolsó napon rendezik meg a Női Napot ia. A lolokigyakorlatok megtartására fölkérték P. Vimmor Ansolm szor-vita atyát, ftki azt készséggel elvállalta. Ezután dr. Solymár István esporos, a Jézus Szive egyházközség plébánosa a Jézus Szive tisztolo kialakulásának történetével, lényegé-
vel én szükségességével foglalkozott nagy érdeklődést keltő, mély tartalmú előadásában.
- lElJegyzés;
Kovács Erzsikét eljegyezte ifj. Pongrácz József. (Minden külön értesítés helyett.) (:")
- (Házasság)
Bárd Éva és Gál Endre vlíuda-|K.\'st) házasságot kötöttok. (Minden külön értesítés helyett.) (:¦)
— (Névmagyarosítás) Kírschner Mária Magdolna, a kanizsai Nolm Damo zárda tagja családi nevét a belügy miniszter engedélyével Kinesee-re változtatta.
— (Elemisták a Vöröskeresztéit)
A Véoaoy-utcai IV, fiúosztály tanulói az ősz folyamán makkazodés-ért kapott filléreiket meleg ozivvo] a Vöröskereszt javára ajánlották fel. A z összeg 21.74 pengő, melyet Korképoly Ferenc tanító \'25 pongóre egészitott ki é* beküldte a szor-
— (Értesítés)
A nagykanizsai fényképészek értesítik a nagyérdemű közönséget, hogy műtermüket minden csütörtökön (kivéve ha ünnepre ősik) egész nap zárva tartják. (:)
— (Főmozdonyvezelö)
Onnok is azt üzenjük: ozokot a dolgokat nom lohot nyilvánosan tárgyalni. Panasz sorait azonnal át-küldtük asiogillotókesebb helyre intézkedés végett.
— (A munkások elcsábítása
ellen)
1 mozgalom indult uieg a GYOSZ kötolékélw tartozó iparvállalatok között. Az utóbbi időben ugyanis egyre sűrűbben fordult elő, hogy ©gyos iparvállalatok a másik iparvállalat" munkásait átvették a miután szakmunkásoknak nom vagyunk bővében, az érdekelt ipari körök ugy
döntöttek, hogy kiküasöbűlikttt\'man-káe***bilái IwbatAsígét tft mnhVsV naiknt kölcsönösen nem vwsik ít, Mivel az utóbbi időben ismét előfordult, hogy a GVOBZ kötelékén kivül átló iparvállalatok elcsábították a GYOSZ tagvállalatainak betanított szakmunkásait, az illető iparvállalatok vezotói elhatározták, hogy a termelés fulytonoseágának biztosítása érdekében erélyes lépéseket teáznék illetékéé helyeken. (MVB)
— (jegy iiélkai adott el kenyerat) A zalaegerszegi rendőrség 40 P
pénzbüntetésre ítélte Kollor Ferenc piaci kenyérárust, mert vevőinek jegy nélkül szolgáltatott ki kenyeret.
— (Az ásványolaj nyilvántartási Iroda,)
amely az ország ásványolaj tor uiék ellátásában közérdekű szerepet botöltő intézmény, vezetőségében fontos személyi változást határozott el. Dr, Nyul Gyula műegyetemi magántanár, ügyvezető igazgató addigi helyettese dr. Fodrabszky latrán megvált állásától. Az intézményt fenntartó magyar ásványolaj finomító gyárak a kitűnő és agilis szakembert, a Shell Kőolaj r. t, ügyvezető-igazgatóját, dr. bagosi Puotw Józsefet hívták meg dr. Podrabazky pozíciójába. Puchor József dr. fontos uj pozícióját már is elfoglalta és szakmai kötökben működéséhez a legjobb roményokot fűzik. (MVS)
hofherr^cíiranfz gépek, tiiilé petróleum
UNGiíK-ÜJLJLMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázfőzők átvehetők. gólyái csapágyak MlndM MQWltftl readelje aitll_kaphatói,
A KOazOnetaylIváoltáv. í
Mindazon jóbarnlalnk éa Ismert- i aeink, kik telejihetellen drága \\é I tarjain, sógorom f
Sjcavlay VIeto*
»yug. MÁV. pAljuMitw
temetésén mcajelcntak, vagy barmi | más miidon fajdalmunkat enyhíteni I azlrasek voltak, ezúton Is fogadják I hálás kfiszönelünk klfajezéset.
A Báron SaSvoMm N»g»k«uUs« ét VI d&ka as*rv«uta ElnökoégötöJ.
MEGHÍVÓ.
A Barcsa Szövetség Nagykaolzia és Vidéki »zeiv*z«te fslfA évi faUraAif hú 14. napl&n a. e. II Arakor tartja saját holylaégdbuu (KÖIcaoy-u. 2. ne., f. emeleti
8-11 évi reades közgyűléséi,
amelyre a tagokat tisztelettel meghívja
tX Elaökség.
Hat&rozatkőpteleoség eaetéa a közgyűlést folyó évi ftbimár W 31. Mpján deleiöu 11 urakor tartjuk meg. amely a megjelent tagot aiamara vuló tekintet uciküi batarozaUépes.
Nagykunlzaa, iU4i. évi f«br. hó 4-4b.
EUaBanéf.
\' TAroyeitiraatail i
1. Klnökl megnyitó. ?. Titkári johjnlé*
3. Az 1942 óvl zarazámadia, ax 1043. óvl költsöKvotCet előirányzat •loterjera-léee.
4. Tlflztlkar, vAlasztmaay éa *Um-vizagAló bizottság vatuazUUuL
5 Javaslatok 6aeaetlegaa indítványok.
Indítványok a közgyűlés elélt négy nappal az elnöknél, Illetve a Szorat-aágaét írásban bejeieoteadők.
KÉPKERETEZÉS,
szantkópak
Balázs Fal ?X^L,
ms Fö-nl 4. (BZ udvarban.)
1M8. "február q
(Folytatás as 1 oldalról)
laguMbbr\'éríéJwny vereségek utón tovább^ ¦ husódtak viasza nyugati irányban, Ei különösön azoknak a súlyon vesztoaégoknok tulajdoníthat,), amelyok-ot, ftz amorikniak n, február 2-i támadásaiknál swiivod-tok. Az őzökről a harcokról szőlő öaflzofoglaliS jolontéa .szerint- az ol-lenaeg 1047 ombort vosztotl hadifoglyokban, köztük 22 tisztot. Kzen-kÍTÍll elvesztett 20 páncélost, 5 páncélos legénységi gépkocsit, 20 ln-veget( 8 Kránatyotút és sok nobéz oyalogsáai fogyvwt. Ií harcokban ö roputögépot lÖtfok lo. Az észak-tunéziai arcvonalon ¦ egv nagyobb
amerlkftj-. bűUlbaaókÖtoltik megtámadott egy táinatia pontét. A német vadászok a köteléket még célja el-
érése előtt harcra kényszeritették,
2 ropüloorodntt és 6 DlAs mintájú ropülőgépot láttok le, a kntolék meg; maradt pé|)ei pedig olmonokültok. Oyors német harci röpüIŐgópok és zuhanó harci bombázók nairy érékkel támadták a francia zsoldosokból és angol-amerikai csapatokból álló készenléti állásokat az Atlasz-hegység koleti nyúlványainál. A bombák barakk-táborokat pusztítottak ol, sok gépkocsit én üzemanyagraktárt gyújtottak fel és elárasztottak bombáikkal egy pályaudvart. Az egyik némot vadászszázad saját veszteség nélkül egy 24 brit—amerikai repülőgépből álló kötelékkel lezajlott harcában 0 Bpitíiro-gépot lőtt le.
Mélyrehtté változatok iz olasz kormányban
Róma, február ti Kinfíyl rendelet az olasz kormány összetételében több változást hnltdtt végre. A legfontosabb változás, hogy a külügyi tárcái újra a Duce vette Külügyi államtitkárrá Baslíúnl-ni naáyltóvetel\' \'nevezték k|. •(•!-nnot 3 Óvi időtartamra megitiv-ták a fascísta nagytanács tagjai közé. A kormány uj tagjai: Marsion igazságügynünisztor^ Acerbo pénzügyminiszter, líigi-ni nomzelncvelósúgvi,. Bonini közműnk\'aűgj\'i,\' Cini közlekedésügyi. Tíeiigo- testületügVi, Pol-verelH\'^népnevelésügyi, Bonomi külkcpéskCflelmí, Favagrossatábornok haditermelésügyi miniszter., ..
A Magyar Távirati Iroda jelenti Rómábál;
Rómában tegníip « késő estí órákban tették kossá a kormány-átalaMtásróS\' szóló hivatalos jelentéit, amelyet a ma retina!! o\'flsn lopok kommentár nélkül közölnek. A Duce, szokásához híven, eaut-tal is meglepetésszerűen hajtotta I végre;* kormányálíilrtkittíst, amely egyike- eteknek ai időről-időre bekövetkeiő őrségváltásoknak, amelyek jellemtŐ megnyilvánuMiai a faseiita Olasforstág politikai életének. Felesleges hangsulyomi, hogv a kormányátalakítás nem jelenthet váltoríst Olasforsiín általános politikájában, annál ke-vésbbé, mert a kormányhatalom legfőbb irányító siervei még az eddiginél is nagyobh mértékben Ös5ipontosulnak a Duce keiében.
A három honvédelmi tárca vezetésében* nem. történt |j váltoiás. A hadügyi, légügyi és tengerésiet-ügyi minijitérium vezetése to-váobr»>is,,A Duce keiében marad és at államtitkárok is a helyükön maradnak; A Duce megtartja a beltígyí tárcát ís, ahová ot eddigi államtitkár helyett Alfieni tartományfőnök kerül. A három honvédelmi és belügyi tárcán kivül a Duce most ismét a kerébe vette a külügyi tárca vezetését is, minek következtében Cíano gróf kiválik a kormányból. Kétségtelen, hogy ai olast kormányátalakítással kapcsolatban ee a módosítás kelti a ..külföldön a legnagyobb figyelmet.
Ciano gróf 1936. óta vetette a Duce áltat\' megjelölt irányelvek seeritit Olaszország külpolitikáját és hivatali állásánál, valamint a nemiotköii-életben játssott fontos sierep-énéé fogva .ií kormány második emberének siámitott.
A kormányból kivált ¦személyiségiek közül a ioiuauiertobb BoUafli nein»tnevdek^-i..mi-ryfit&r, «Jd -tgy 4vtieej&?»r ájt
incgszukitás nélkül tagja volt az olasz kormánynak. Kivált a kor mányból Grande Igazságügyml-niszler is Ugyanakkor az olasz politikai élet két jelentős sze-inélyisége lép be a kormányba,, Az egyik Acerbo. aki a. pénzügyi iáreát veszi ót. u másik Cini szenátor, aki a közlekedésügyi tárca vezetését veszi át. Távozik helyéről I\'avolini népnevelésügyi miniszter. akinek helyéi Polverelli eddigi államtitkár foglalja el. Jelentős változás meg, hogy a hadi termelési államtitkárságot hadiipari minisztériummá alakítják át és miniszter az eddigi államtitkár, Favagrossa tábornok lesz.
Pk. 7477/1942.
Árverési hirdetmény.
Polli György kltkrinlml lakot Jiváf* 836 P töke éa lar. er»lé<b az 1(142. évi dac hrf 30-ifrt letoglaM 2161 pengöte beelült tneóiagnkra a napykflrilmt klr. [k ráaMróaág lenit ai végzésével az át vefia elrendeltetvén, mrgtaitátát elrendelem, de esik orra ax eselre. In halasztó haMlyu tgénykeieaít folyamilban n\'ne*. vígf sienv. lakásán, Oetse községben ?1 utymrsik ott a tárolási hetyen Itendó megtartátára tiatártdSdl 1M3. évi mirnnr hó 0. nap Jának déluían 4 érk\\* tlzelik ki. amikor 8 hiróllaí lefoglalt fehérnemű!, ét hordók i egyén IniáfláROkat a leglöhbt*t ígérőnek kéaipénzltr.e\'él melWt, esetiéi; becitáron alul la el\' fogom adni. Azon Irtgóiagokra, amelyeknek a klkHHfil ín eoyeter pengőn lelQt van, az 500/931. < M. e. nlinu rendelet érlelmében citk azok árvercs-hetnek, akik a UkMHAsl ár egytizedre uí| bánatpénzül Mcazlk,
NaeykinliBa, 1943 évi január hé 19 n. Elek László
Ur. t.jr n\'nr. I.4|l.\'.. mint blr4ilj(l kiküldői!
Nagykanltsa megyei város polgármesterétől.
2579/1943
Tárgv: A nieió0aid*fi)tl munka végeiének hhlosllása.
Hirdetmény.
A m. klr. mlnliilérlum 4I0/I94S. M. C. ii. rendelete liánján köiiéienem, hoyy az, aki az 184?-43. izoliflall évre mint évas t\'.\'wd\'cJf/i r«eléd aianődött el. kÖ\'e-lea ai 1I4VI944. siolsálatl évben la akár jelenlesl munkahelyán, a\'tár uj munkahe> lyén ffazdaaápl esetednek clszazÖdnl Ji aiolffálitot lelfeHtenl
Ha akár a munkaadó, »Vh a munka* vállaló e izoleílatt aianÖdéit fetmondáV aal vanv felmondái nélkül felbontotta, ttt a niunkiidó ¦ sreriödéi felbontáiát követő naplói arámffoft 8 nan alatt t munkavállaló, nevének éa lakhelyánek lelKMe-táalvel a m. blr. vámtaeval gazdafájl felügyelőiéinek hejelcnlenl farloiik
\\*» m. aki esszén virv túlnyomó rétiben mtnt eazelRiávI mw V iví\'l\' 1 "> tart|a í-rui magát, az 1643. évi irárclui 1 l{( nem bn\'ölt gaiduigl munkavállalóként leir-aláhb rlvin Időtartamu iiertödr\'Bt mht ai Wí évben. kOUtes n vinni gmdi-¦ígl munkikÖ7velltŐ hivatalban fl emelst, 29 a|tA) 1943 évi mérclui hó 15 lg Jeleni kVant,
A tenlleken k\'vül tudomáaáia hozom at araTtkcIlfiVncle ait li. hogy a gazdasági munkásticricidtnt minden esetban elöltem kell megkötnlök.
Ait a munkavíl\'a\'ól, akt alkalmasáat nem viliit vagy a frlanlktiéit Indokolatlanul almutasitla, a 302üni4I M. B. na. rendelet rendalkezéiet alapján a böilfat-gatJil hatdalg honvédelmf munki cimin raida-áfil munbálalok kötelező véfiéaere kirendeli.
Amennyiben a uelakminy aulyoubb. hántató rendelkoiéi alá nem eitk. klhigáit kKvat el éi hit hónapig terledhelö efiá-ránal bllntetl\'liV az a munVaidó, aki as nlmtilt évben dohinykerléiiként albalina-anll iiemélyt gazdaaJgl caelédként vagy egvéb munkavallaMkánt alkalmiiaa.
Nagykanizsa, 1943. február 3.
34i Polgármester.
A bAramtradéat l»t»*
IPBÓHIRDETÉSII
AUJ^ft
/ Ii-ais t-y ÍOnég ánrllls elie[ére köi-Bégl kovacnmdhelybe egy kovAoaot ke-íci. Jelentkezni a blrónil. \' 315
KéaiU éa lanuloIAnyati*! lelveiitk. Rólh Lflum, Birár-udvar,
Ba|*f-ene azonnal felvételik. Sugér-ut 2S. »ám.
Kcieaztény, 27. évei, négy kózéplikolás, |ói\'áiu tataiember Irodai munkál vagy egyéb elfoglaltságot \'keres. Clm a kiadóhivatalban. 354
Egy molnAe-taNeneoV f •!«*•»te
leijei ellátlasal. Vámmalom, Magyarazerda* hely. 341
ajánlkozik kfsxo\'gáldnak. Cini ^Rozgonyl-uica 1, hézmeater. 346
[
Hindenneml szállítást
válíal
KERKÁPOLYI TIBOR
\' N.K,k.nli*«, KUfalady u. 15. Tolofoo: 562..
II
DftftVAVOtGYI
villamos áramszolgáltató rt.
Áramszámták i|«téae, reklamáoiók, hibajelentóaek, Bzakazarü felvilágosítás minden villamos kórdóaben délelőtt 8-«ól détutAn 16 óráig. Csengoryut 51, telefon 294.
riartal leány vagy flu kifutónak azonnal lelvélalik Melcc.er Bvagk«resktá4iben,
Horthy M.-u. S. 357
B»J*ró!*Anyt felvennék, Radicane, Hunyadi u, 25 352
felveszek. Papp Oszkár, Nigykanlna. H<
ADA^VléYfeL _
N4gy*x*imály*ia autó, angol, kitűnő karban, pótkerékkel, bóiülésekkél,. halál-eset miatt olcidn, lürpösen eladó. Mtg. bízott: Szabó Anlat, telefon 91. wám, »39
Kgy huzaált kerékpár u| gumikkal • laitffl. ginlzBl-u. Hl. 315
Pl«n1nel vagy zottgoráf sDrgőian veitek. Ajánlatokat „Kéitpetu* jelige alatt a kladóblvatalba. 351
NmIIohAI kasiait ..haiináltat, hlbáait Is, veaxak. .National kaiata" Jeligére,
m
Igen értékeién kárpitozod, aranyoiolt,\' renoiáll, antik sxaltingaí-nllar* privátnak eladó. — Megtekintés it-1? és eate 7—8 kfliölt. Cfisébet-lár 18, II. em.3. 350
4 lámpáios radia «uWI. Altl\'la-ulca 48/j. 341
Keceiek mag«AI«t«<» hBisnált Üzemképes kalapAoeea da rak lót, OiÜnCald, Megyar-u 25. 328
Keveset haainált fehér, mély ösiermek-kaoal aladó. Magyar u. 140. 143
s*r-.c/. Iitváá faltateakedőiiál Zrínyi M-u. 30 az. alatt fcaphai* siátax tőlyv-foró*oa, hashoz szállilva. 340
Bgy MÁV golvős csapáitiáa, acélkéretei 1070 as aaiapteasakrány eladó. — Oál Jánoa Mihttii. Somogy megye. 319
lakás; üzlethelyiséo
RCkMI i\\\\6 lakAst h«rr««h február löírc viívt mirctaB t-ct.. — CtmeVcl n klidAhlvilalbi kérek. *
Kétiiobe-konyhái l»kAt*t kara.ak
mir.lm l-íre. Beetteí eWaiobe-koriyhil lakásomat elcaerélném. Gira 1 klídóhlvi-talban. 3.1»
bútorozott szoba
ÖultífíiMoll siobat, Icliatolefí Klrtló-mobA hrtsiiiílauhl ín lelles ellitaual ke-reaek. Clm a kM6»l>atafbarr. 34!
KfiianbffJArBla butoipzql) aaobt furdoizoba.hifználaltal, hátaapirnak kl.dó. Hoilhy M.-u1 3Ü„ lnlnt. 3, 3S6
haz és inöátlan
BallarrOlaUB, bai, utii hiüliely .ti-ad6. Vidéken olyenhold földblrluk bíibt-ad<3. Mejblroll : Horylllr, Sugárul 42. :m
ténel-atca 8. ax bit eladd. É-daV-lódul lebet M,gyar-u. 72. 3S2
Alili, u, Sl.\'»ulm» p*« «00 Ll-0! lelken, saldaalgl épületekkel eladd. 353
Tálak eladd lloilliy Mlklds-ul 36. az. alllt. Clm: Dr. Bojner,Mály»»l0!d, VI u 7.
2s1
Több adémenter mijés. et bérhiut. háilielyet, szdldt éa Idldekct kSualll Papp, Telekl-ut i. telelőn 67(3. 294
Nagyréceén kélizobit hé>amal 1200 ? dl letekkel mommi alarfam. tídveb-bet a nagyrécsel Inillkban. 335
JBxaelalma«6 birilli, 2200 ?•Ole", ktrtéazelrc alkalmaa leiekkel, eladd. U6-vebbel Mlhicsl azillltdnll. 333
KÜLÖNFÉLE
Elvaaxatl óilkémet jdzul Idberceg-ulon eilogták. Nyomtaveietö 50 P Jula-lomban ríaitnttl. Pleller, Pel6lt-ul 44. 360
ZALAI KÖZLÖNY
fOUTIKAI NAPILAP. Kiadja : „KHigaifaligl II. T. Kagykaalila". Felelőt kiadd: Zalai Király, Nyomatott r a „Kaigeiaaaáal II. T. Nagykanlzti"
ayaBdiJibaÁ\'. Haiykailiata. INyoauUSrt Teled r zalai IlinW
BtuiUokottal : Tábori (tosta:
»¦ *Vf,80. tz. .Nagykanizsa, »4«. február 8. hétfő ára 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
ckubeftttoaptt fc) kladdhlvataji j-únt 6. azam. »«erko«ztí»<!gl «« kladdbljratall telelőn 78 aa Mecrjolenlfc minőén béTköiaap cttMutAr.
* ° >¦ \' T \' « Al NAPILAP
Felelős szerlfBB7l/l . ¦«.k..u. i Wotlaoleel aaa: egy bdnapra » penili.20 tlllar
ciciua szerneszto : Barbarita Lajos neuyraievra a mnnö ao 11114,.
—_____ Enyeana^m: híiJiüzniD la 111»., aaombaion ao Hit.
Termelni kötelesség!
Dr, Szász Lajos közellátásügyi miniszter n Közellátási Ertositó log-ujabb szárilában cikkot irt Termet ni kötelesség cinniiet. A miniszter cikkében ¦ ismerteti azokat az okokat, amelyek nz uj termelőéi és boszol-ffálta\'tiisí londot életro hoztak. Bevo-netóüt rövid áttekintést ad arról, hogy a Iiadvozotés mintájára hogyan koll a háború lobonyolit ásóhoz szűkülés szervezőiét a nomzot élűtének*-mindon megnyilvánulásában meg-yajósitani. A totális háború az or-sKfijí egész lakosságát\'hadraszólitJM. Bnnok a hadraszólitásnak azonban tervszerűen koll történnie A belső front nyugalma, alapja a termelői mimku zavartalanságának. A bolsó front arcvonalán a tormolói jiuiukti célsrorü iránvitása a tegfontoaabb. Míg ea a liadfo (szerelési iparban és ogyéb iparágakban megtörtént, ad dig ugyanez körül most megvalósításra a mezőgazdaságban is. A mezőgazdaság a termelők millióinak óvról-évio visszatérő rendszeres munkájával vesz részt a hadvisolés-bon - hja .eikkében a miniszter. Ennek a nujzógazdasághan gondos-koíinia koll\' u hadsorog ellátásáról, az oiszáw -fogyasztAsának zavartalan kiolőgitóséró) s ugyanakkor Bz\'ámoi koll votni azzal isi hogy nélkülözhető fölöslegeit a szövotségotw-k ore-jónok gyarapítására fordítsa. Azt szoktam mondani, hogy a.mezőgazdaság az ország legimgyohb hadiüzeme. Epjwn ez a szó, hogy hadi-, üzem, már magában foglalja a hadi-tQirmoléfl két olongod hetet lén kellékét, a torva^nisógel és a niunka-fegvolinot. A hadvisoléa minden embert igénybe vosz és mindenkinek kijelöli azt a helyűt, ahol harcolnia kell. Megismerteti a \'katonákkal a különböző harcmódokat és harcai? járásokat. Ez szorvozottségot igényel, mort nem valósíthatja meg mintlonki saját plképzolésoil s nem keresheti fol ogyonkónt az ollonsé-aot, hogy volo megmérkőzzék. Ugyan ilyén s/.tM-vozoitsógot koll megvalósítani a legfontosabb hadlüromekbeii is. Mindönki olótt ismertetni koll, hogy mi az a föladat, amely megoldásra vár és hogyan old Itatja mog aat munkaerő jájick teljes kihasználásával a leggazdaságosabban. Ezt a folismorést valósítjuk mog a log-uagyobb magyar hadi űzőmben, mezőgazdaságunkban.
Ismerjük a magyar gazda szorgal-niát, kitartó és szívós munkáját és ismerjük azt a aok nolieaaágot is, amoll.vol ma mog koll küzdonio. Éppen ezért tervszorüségot viszünk !>o a mezőgazdasági tormolésho, hogy őzzel megkönnyítetik milliók munkáját ó« biztosítsuk az ország ollátását. A_közollátás bi/.tositása alaposan olókőe/aijiott és pontosan kiszámított tervokot igényel. Ebben Ha-BOnlijl a hrtdvezotéshoz. Rö^tönőz-"io is koll. Rgv-ogy oaatondo rossz torniésorodménvo az időjárás szo-szélyoa változása, sok esetben halomra döntheti .gyarló emberi ész-szol olkéazitett togszohb tervokot. Kzoket a rögtöuzeaokot azonban a legcsekélyebb mértékre kell vissza-szontuuuiik. Nem szabad a gazda iniuikájút zavarni azzal, hogy bif zonytaluuaágban tartjuk és nom tudja, hogy mi losz toitnéaóvel, hanoin bocsülotoson és őszintén inog
a magyar élet problémái a iwiép letenyei járási nagyértekezletén
Fényesen sikerűit a Magyar Élet Parija letenye-vletékl sereg8/ernié|e — EgységeR front és szigorú rendszabályok a suttogó propaganda ellen - ÜJvfciö táviratok a miniszterelnökhöz és az országos pártelnökhöz
Talahi fölepáni „...és Ilyenek ulén faxatjad-a kljelantern, hogy nam idrtént lammlt"
llovaxky képvlaalöi „SoraalBntn •¦¦menyek kDaxBben állunk 1\'»
A Magyar filét Pártja nagykanizsai Kerülete vasárnap délelőtt nagyszabású járási értekezletet tartott Lelenyén, amelyen nagyszámban vettek részt a letenyei polgárok, a járás községeinek MÉP-klküldötteL hogy sokan kiszorultak a Kaszinó\'hc. lyiségcibíil. A sokaság lelkesen megéljenezte a megérkező Ilovszky Jánost.\'és kíséretét, dr. Domokos Lászlójniii. lanácsos, országos Baross-igazgatót, Mester Kálmánt és dr. Tholway Zsigmond párlvezeUSt, slb, okik a KaKzIrrA fdöttrHíPH^tmlíevái*-\' Iák vitéz gróf Teleki Béla kormánybiztos - főispán, megyei párlelnök megérkeztét. A lete-nyeíck élén ott volt dr. Burcza Béla . járási foszolgahirA, dr. Csempész Oénes klr, közjegyző pártvezolÖ, a MÉP tisztviselői, a községek küldöttei,, stb. Lelkes éljenzés fogadta a gépkocsiján megérkező főispáni, akit dr. Barozn főszolgabíró, majd dr. Csempész pártvezelő üdvözölt. Az \'előkelőségek ezután felmentek Q Kaszinóba, amely teljesen megleli. A sokaság meleg ünneplése közben helyezkedtek el vitéz gróf Teleki főispán és Ilovszky képviselő kíséretükkel. A megjelentek soraiban olt láttuk dr. Korpos Adám járásbíróság! elnököt, Schramm Lajos uradalmi intézőt, Sarlay .fózser föerdőmérnököl. Szilágyi Lajos számtarfót, Guzmics Lajos igaz-
galót, Szalav Kálmán körjegyzőt, Balcsics J. adóhivatali főnököt, Bődjönyi József esperest, Ország Jenő takp. igazgatót, Kabaí Sándor postamestert, a környék intelligenciája!, stb.
Dr. Tholway Zsigmond korü. letvezető-helyettcs tömör meg. nyitólicszédében köszöntötte az előkelőségeket, hálás szeretettel
emlékezett meg n bős magyar honvédekről, Isten áldását kérte fegyvereikre, majd ragyogó szavakkal adózott azoknak, akik kötelességük teljesítése közben megdicsőüllek. Adassék* nekik dicsőség ! — hangsúlyozta. Végül a belső front kötclességvál-lalására mutatott-rá.
Itovaxhy Jénon k^pvhglö
tartotta meg ezután beszédét általános figyelem közepette. Ilovszky ráiuulototf arra, hogy sorsttönUÍ \'•esemányek.. küszöbén állunk. Eaérkezett\'a nagy lcszá-molás órája a fejlődni kívánó nacionalista nemzetek részéről, az istentagadó bolsevista felfogásúak, n nemzetközi zsidó destrukcióval szemben, Ebben nekünk magyaroknak is nagy szerepünk van. Majd szóvá tette az ellenség belső suttogó.társait, a
rémhirterjesztökot a belső front kikezdőít és figyelmeztetőit n mullra, amikor a nemzet egysége megbomlott és katasztrófát idézelt elő. A mai időkben a \' hirverési használják fel propagandának. Az ellenség ebben a tekintetben előre van — hazugságaival, rémhíreivel. Ilyen az ís, hogy Voronyczsnél nagy veszteség érte a magyarokat. Ez nem felel meg a valóságnak!
Suttogó propaganda, amellyel gyöngíteni, akarják ellenállóké-pességüuket. Ai\'nagy harcoknak icrmészelszerfien veszteségei vannak, de a terjesztett hírek és a propaganda számadatai azonban nem igazak. Nem helytállók. Tudjuk, mit jelentene annak a sötét munkának az eredménye, amire a suttogó propaganda törekszik. \'A magyar nemzet sirbatétele, amint azt Gárbai elvtárs\'annak idején kj-
Ez Is oaik elleniáget aknamunka.
jelentette: »az ezeréves alkotmányt tették sirba«. A válaszfalak ma eltűntek, ma.mindenki egyformánTészcse a magyar nemzet feltámadásának — vagy bukásának ! Németország minden erejét megmozgatta. Ott ma 80 millió katona van. A háborút ránk erőszakolták, mindeükinek a helyén kell lennie. Nálunk is minden egyesnek a nagy és szent cél szolgálatába kell állania. Nem szabad tékozlónak len-
kel 1 mondanunk, hogy mire van saukségünk.
Ha a kózellátaa tudja azt, hogv mi az a mennyiség, amelynek megszerzésével biztosíthatja ogv háborús gazdasági év szükséglotét", ugv a következő lápéa az, hogy a szükség-lot fedezéséről mogfoíoló tormelés-sol gondoakodíék. A gazda is tudja olóro azt, liog^\' nii az a monnyiség, airioíyot a közolliilás cél|aíra ron-dolkozési-o kolt bocsátapia b mit csinálhat azzal, ami a beszolgáltatásra korülő részen fölül szamára megmarad. Az uj termelési rend, amely a jövó gazdasági évtől kozdvo iijra szabályozza a tormotési és l»-Bzolgáltatási kötelezőttségot, a ino-zögazdaság érdokoit tartja szom elolt. Számot vot u magyar föld lájogységüinok sajátosságaival. Nom akarja orőszakos oszközökkol megreformálni a mozőgazdasáiíi üzemok gyakorlati taimsztaíatok alapján ki-
alakult rendszerét, csupán gondoskodik arról, hogy mindon magyar gazda céltudatos tórmolőnit\'mkával hozzájáruljon a háborús nbhózségok enyhiíéeóhoz. Mogluitározza [wn-tosan oIőto, mi az a monnyiség, amit a különböző tormónyoklJől és tormékokből lio koll szolgáltatni, tollát irányit és tájékoztat a tormolök fotó. A Iwszolgáltatás mórtéko, a moly hosszú hónapok mindon rész-lotro kiterjedő munkája alapján korült megállapításra, ogyenló és igazságos. Mindon tormolőro méltányos és olvisolliotó kőtolozettséget ró. A kötelos részen fölül Iwszól-gáltatnsra korülő nionnyiségért jutalmat ad, mert fokozni kívánja a termelói kod vot, a szorgalmat, az ügycsségot és ti találékonyságot.
1 íáboruá idők nélkülöz he totlon kolléko a munkafogyolom. Ez is tel-jos ogészélxíii megvalósul. Az uj rond koményon büntetni fogja azt
a magáról megfeledkező\' gazdát, aki akár hanyagságból, akár önös érdokból vetkőzik a nemzeti közérdek ollón.
Nemsokára megkezdődnek o tavaszi munkák. Az ország, ollátása elsősorban attól függ, hogyan torom a magyar barázda. A Gazda tehát hozzákezd . ismét a főid gondos mogmüvoléséhoz. Mi pedig tovább dolgozunk azon, hogy az uj (^szolgáltatási rend legapróbb részleteit is megállapítsuk. Mog fogjuk teremteni rövid időn bolül azt a szervezetet, amely az uj rond szolleinébon munkálkodva útmutatással, gyakorlati tanáccsal, szép szóval, do ha kell eréllyel óh szigorral is rámutat a gazdák olótt a magyar kötolosség-(oljositóa egyik iogidőszorübb kár-déséro: termelni kőtelosség.
Zalai kozXóny
1&4S. február ft
ni. Sok országban voll, de azt a lelkiséget sehol sem tapasztalta
niüit Zalában és áz Alföldön. Nagyon örül annak, hogy
Letenyén kezdetiek az emberek összeolvadni.
Hiszen hiába is addig minden j és akkor meg fogják ismerni a
erőfeszítés, aniig a belső fron tot ki nem építettük. Majd beszélt a nemrég lefolyt adanai tárgyalásokról Törökország hova-állásál illetőleg és elmondotta egyik élményét a török drago-mánnal, aki" elölte kijelentette, hogy az ö ereiben ugyanolyan vér folyik, \'mint a magyarokéban, — turáni vér. A tőrök államférfiak nom/akarják. Törökországol háborúba vinni. Amit a mostani propaganda mondj hogy tőrök beavatkozás lehetséges — nem áll. Jön a tavasz
tengelyt és annak erejét. De állni kell a belső frontot,, az uj ezerévet az — l\'j-Magyarország-ért. Ha a nemzet egységes, akkor megfogjuk látni a keresztről leszálló Magyarországot. Krisztusi vértamisággal, krisztusi alázattal szenvedjünk és törjünk — gyermekeinkért, . hazánkért, jobb jövőnkért. Hogy minnél előbb szálljon a magasba a nemzeti trikolór.
Ilovszky beszéde gyújtó volt és a lelkekhoz szólott," nagy hatást keltve.
szépen felépített beszédében utalt arra, hogy az volt a helyes ut, a magyar éhiiakurás ulja, amit a Magyar ttlel Pártja hirdetett. Mindenkinek itt a helye, Az együvétárlozás utolsó felkiáltójelét hirdeti. A magyar igazságot. A saját lelkiismeretének parancsára jött le most Zalába. A magyar gazda és a magyar kereskedő együttműködésére szükség van a zsidó maffia letörésére, amely ni akar mást, mint a magyar épületet aláásni, elveszejteni. Hálával emlékezett meg a Baross Szövetségről, a mely annyi sok ezer embernek egzisztenciát adott és neki is lehetővé telte az önállósítást Ismertette a Baross Szövetség gigantikus munkáját a gazdásági átállítás [erén. Majd beszélt a Baross-munka nagy támogatójáról, Széchenyi István leszármazottjáról : vitéz gróf Teleki Béla főispánról, akit a gyűlés
Mvuter Kálmán
közönsége lelkesen megéljenzetl. A Baross-munka ma nem Baross-program, hanem kormányprogram —¦ hangsúlyozta. Kitért a háború eseményeire és a mostani harcok veszteségeire. Hivatalos jelentés alapján közölheti, hogy a legutóbbi lét-esztendei harcunk vesztesége 6000 fő. Ezzel szemben — mondotta — az lííH-cs világháborúban a\'Kárpátokban folyó háromhetes, harcokban \'15 ezer főt Vesztettünk — a régi rezsim mellett. A mai felelősségteljes hadvezetés mellett — ez az arány. Hízzunk vezetőinkben. Ma a Vezetőség és a tisztikar az első vonalakban van — mint a legénység. Fegyelmezett, katonás szeretettel álljunk sorakozó-bu annak a zászlónak a követésére, amely nekünk a jobb jö-völ hozza. Ne bíráljunk, no kritizáljunk,
hanem hajtsuk végre t parancsokat, amiket kaptunk.
Vitéz gráf Teleki Béla főispán
beszédében melegen köszöntötte Uovszkyl, aki az összelogás szükségességét hirdette, ugy
Mester Kálmánt is. Első szavát a tisztviselőkhöz intézte: a suttogó propaganda ellen emelte fel szavát és felkért mindenkit, hogy juttassa a hatóság kezére a rémhirlerjesztökct, hogy a zsidó s.uttogó propagandának gyökereseri eleje vétessék.
Foglalkozott azzal a lelve lelt kérdéssel: Miért adtunk kato-
nát külföldre ? Adjunk hálál n jó Istennek, — mondja — hogv a front több mint 2000 kilómé^ ternyire van tőlünk, mert ha Hitler nem indította volna meg a harcot idejében —• akkor a front itt lett volna. Nekünk még mindig kevesebb megpróbáltatásban van részünk, mint bár-\' kinek. Olt künn fog eldőlni Európa győzelme tehát n mii győzelmünk is.
Ml, amikor hazánkat vsdjük — Európát védjük, t kultúrát szolgáljuk.
A magyar vér pecsételi meg sorsunkat. Mindenki ezért ;i nagy célért kell,, hogy küzdjön. Európa győzelméért, amely a mi győzelmünk záloga. Mi tnegmu-taltuk, hogy erős nemzet vagyunk ős\'fenn is fogjuk tartani ezt a nemzetet ós biztosítani fogjuk jövőnket. Katona ma mindenki. A háború minden pillanatban harctérré teheti a legkisebb falut is. Egész erőnkkel végezzük cl azt a munkát, amit teljesítenünk kell. Az, aki itthon inurud, az ugy szolgálja á hazái, ahogy a hála megköveteli tőle. Ma minden — egy hadiüzem. Fokozott erővel ken végezni a munkál, hogy helyt álljunk és biztosítsuk gyermekeinknek\' a boldogabb jövőt. ¦
A főispán ezután a magyar gazdaközönség problémáiról beszéli. A termelés és fogyasztás egyensúlyba hozásáról. A köz-
ellátás nehéz kérdéseiről.\'Az államhatalomnak bele kell nyúlni a termelésbe, hogy biztosithassuk azokat a cikkeket, amelyekre n közelhatásnak szüksége van,
Azt kívánja ma sz ország: napkeltétől napnyugtáig dolgozzunk,
azt kivánja, hogy a gazda , ne dugja el termeivényét és no feketén adja el áruját - amikor a honvéd a harctéren vérzik, A jövőben megvizsgáljuk és iu-lézkední fogunk, hogy a mindénél beszolgáltató gazda , ne szenvedjen rövidséget azokkal szemben, akik fékeién adták cl lermclvényeiket magasabb áron.
Az uj rendszernél minden gazda el fira tudja, mit kell neki
A fekete plaoot le fogjuk törni
A gazdáknak módot fogunk nyújtani, hogy a beszolgáltatod mennyiségen .felÖü árujukér.t megfelelő többlelet kaphassanak, örüljünk mások boldogulásának. Hogy a keresztény gazdasági átállításnál sok egzisztenciái teremtettunk, hogy boldoguljanak : örüljünk neki, hogy végre egy becsületes magyar keresztény boldogul és igyekezzünk minél inkább felkarölni és segíteni, támogatni.
Beszél a magyar kormány nagy szociális cselekedeteiről. A nagy népruházati akcióról. 250 ezer pár olcsó bakancs és sok szövet és egyéb jutott a szegény gazdasági cselédeknek és munkásoknak és még több is fog nekik jutni, fis ne irigykedjenek azok, akik nem kaptak. Az állam annyit fog juttatni és..ki-
leadni Aki lobiul dolgozik, prémiumot kap.
oszlani, amennyi csak lehetséges és amennyit tud és bír Majd foglalkozik!11 gazdaképzés kérdéseivel. Beszél azokról, akik mindent a kritika szemével néznek és bírálnak. Ma nincs idő ezekre. Ha talán nem is a legsikerültebbek az intézkedések — de végre kell azokat hajtani. Tanultunk és okultunk a mult Intézkedéseiből. Számos példa van arra hogy a -gazdatársadalom néni teszi meg a kötelességét a honvéddel szemben, mim ahogyan kell. Mert még mindig találnak elrejtett készleteket, ugy, hogy az ember elámul Ezeknek nciú szabad többé előfordulnia. Nem szabad, hogy valaki a közösség kárára önző meggazdagodásra gondoljon.
A gazdák gondfai
III Nagy Péter biró a kukorica beszolgáltatása körüli nehézségekéi teszi szóvá. Megfelelő intézkedést kér. Majd a 1c-lenyel gazeják több kérelmét terjeszti elő és köszönetet mond a főispánnak, hogy eljött meghallgatni a gazdák panaszait. A vármegyéi állattenyésztési adó, a \'lej akció nehézségeit, a noha-kérdésl terjeszti elő. A főispán, aki maga is snintagazda, a legnagyobb, hozzáértéssel és szakszerűséggel válaszol minden felvetett kérdésre. Így n kuko-rka-rekvirálás hátterét ismerteit. A zsirellátás biztosítva van. Itt nem lesz fennakadás. A napszámbérekre vonatkozólag kijelenti, hogy itt elérkeztünk óda, hogy netovább. A gazda nem bírja a mezőgazdaság szerény jövedelmezősége mellett a napi 8—10 pengős napszámbéreket. Két-három napig dolgozni, a többi napokon sétálni. így nem nem lehet. A mezőgazdáság jövedelme határt szab a munkabéreknek, Különben
kényleien lesz bevezetni a honvédelmi munkaszolgálat! kötelezettséget.
A mezőgazdaság hadiüzemi! — jelenlétté ki. Legyen mindenki boldog, hogy Itthon lehet, hogy llteh dolgozhaük: amikor a testvére künn \'harcol. A nohát illetőleg : a mai időkben irtását nem szorgalmazzák ugy, mint korábban. Bizonyos türelmi idő van. A kormány segítségére siet azoknak, akik uj fajtái ültetni akarnak. A tejkérdésről: az első tehénnél mentesül a tcibe-szolgállalástól, az igázott tehén ulftn csak felel kell beszolgáltatni. Egyébként Itt az élet fojjs megmutatni, mit lehet oslnálnl. A tökéletes ellenőrzés az egész vonalon végre lesz hajtva. Persze, ahol nincs — olt nem lehet beszolgáltatni. Majd beszél a dicsőséges magyar hadsereg
Hofherr-Schrantz gépek, vUáyitó petróleum
DNGKR-OLLMANN ELEK
VAS ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell fázfőzők átvehetők. bolyói csapágyak
Mlndxq ¦«Ofcx»m«t*l lllra rind.ll, W>t| aYJptiaMk.
ütőképességéről. Ismerteti u üNCsa és Közjóléti Szövetkeze.! hatalmas szociális segítéseit miliiós ós milliós kormány-hozzájárulással, majd felveti a kérdést: ós ilyenek után szabad-e kijelenteni) hogy itt nem történi semmi V A főispán itt a ürült napokban elhangzott ilynemű ki-Jelentést kívánta, nagyon helyesen, megleckéztetni. Majd a szomszéd államok\'kedvező nép-szaporodásával szemben . utal szaporodásunk hanyatlására. Sok minden allól is függ, hogy hogyan fogunk szaporodni. — mondja ~~ nehogy az (ellen) árad ál elsöpörjön bennünket. Ezért segít a magyar kormány a sokgyermekes családokon. Majd emelkedett hangon folytatja : Amiket itt hallottak, adják tovább lfHogy lássák : igenis, ismerik\'\'a nti bajainkai, tudják mH"fáj,\'hol fáj és , a magyar klr. kormány mindent elkövet, hogy segítsen és hónalá nyúljon. De egyet követel : tisztességes ós becsületes összefogást egy célért, mindannyiunkért, a —- magyar jövíj-órtl 1
Teleki főispán hatalmas beszédét hosszasan \'és lelkesen éljenzik. \'
Dr, Tholway záróbeszédében kőszeneiét mond a szónokoknak, dr. Csempész DÓnes párt-vezclönok a nagyon sikerült rendezésért, majd a tisztviselőknek és felszólítja a nagyszámú hallgatóságot, tegyenek fogadalmai, hogy hűséges támogatói lesznek á főispánnak, a Magyar ÉletíPáryáriak és indítványozza, hogy a nagy értekezletből küldjenek
üdvözlő táviratot az országos vezér, Kállay Miklós miniszterelnöknek és vitéz Lukács Béla országos MCI\' elnöknek, amihez a gyűlés lojkes éljenzóssel hozzájárul.
A nagyon szépen sikerült nagyórtekezleta magyar nemzeti imádság hangjai mellett fejeződölt bo. Missziót végzett, lelket vitt be sokakba, gyújtott, erősített és bebizonyította, hogy, a Magyar Élet Pártja és n magyar kormány olyan munkár végez, amelyért csak a legnagyobb elismerés ós hála jár ki számára. A lelenyei járási órtekcZ"
1(143 frimiar,,\'
loi iiiéü !obb.nl össutforraszlolta a niagyir »»iv«l»t a M*P zisclií
^Gyűlés uWn Teleki főispán, Ilovszky cs kísérete dr. tiarcza lléln főszolgabinVvendcoszeretO uri liízáiiok vendegei voltuk.
Helyszűke miatt u kiskanizsui cvfllesrííl holnapi számunkban fúdósitunk.
CB. R.)
ífodákl Hivatalok} A selejtezett papírhulladékot kéitk tőletek a diákkoptáros leventék.
Kiskanlzsal színpad:
Falu rossza
Óriási közönség és erkölcsi sikere volt vasárnap a Sególyzóbizottság uiükcdvológárdájának a kískanizsai iij\'npadon. A kör termo zsúfolásig megtolt és u Hiszekegy után a lelkes közönségot üdvözölte Gozdán ..József ügyv. olnök, majd a szereplő-jnitíiút mutatta be.
A Tóth Edo: Falu rossza ciiiiü iiínmuvének 4-ik bothutatója túlszárnyalta az eddigi bemutatókat Kinkanizaán. Bár voltak kisobb zökkenők a darab játékmenetében, ilo voltak ezzel szemben kiváló egyéni toliesilmények. Így » cimazoropbon Cailli Hóréteg Józeof, a kiskoni zsai asiripad ogyík közkedvelt alakja életének logjobb játékát nyújtotta. Qondőr Sándor tökólotoa és hü alakítása még színésznők is probléma. Ugyanozt Horczog a Tolészülotott tclielségévol eredeti formában, jó ér-Kékkel játszotta. ¦ Nem maradt mögötte Dolmányos Józsof Feledi Iia-jű8 Bzoroi)ébon. Pompás érzékkot és ügyes mozdulataival hangsúlyozásával n nagy közönsógsikornok egyik íórészoso volt partnerével, Szabó Érteiről együtt, aki viszont a Bátky Terceit játszotta nagy oredótiséggel és meglepő ügyességgel. A fŐszo-replógarda negyedik kitűnő tagja Kcnossey Klárika volt a Finom Róni szerepében. Zajos és viharos jetonoteit tapsvíharral jutalmazta a közönség, Kiss Mária játszotta Feledi lloriaka azonapót, könnyed Bég-gol, finom megőrzéssel. Az ő szop sikore is mcgórdomolt. Ugyancsak kiemolkedö volt Polay György Feledi Gáspárja, Ipolyi Lajos Gonosz Pista baktorja és Kálovics György Jóska béres alakítása. Tűzről pattant menyecske szerepét játszotta Bok eredetiséggel Kumcs LászIÓnó, majd a két cigány humoros jolo-notioit Masznyak László és Szalui Ottó. Jók voltak a többi szereplők ie. Kunlcö László a részeg kántor, Pnpp Lajos a korcsmáros, Horváth József és Szollát* Varga Főrend gazda, Sneff Antal a csendbiztos szoropébon,- valamint Horváth Mária, ltolf Margit, Kangyalics Józsof és Nagy György. A zenét Loncz Oyitla kántor szolgáltatta a kitünó magyar nóták előadásának kíséreté-hoz, niig a roiulezés ötvös Lászlót dicséri,
A nagy érdoklédésro\' való tekintettel a színművöt 14-én is megismétlik a kiskanízsai hadbavonul-h»k Bzcgénysorsu hozzátartozóinak Mtegélyezéeér*.
_/aí;ai KÖZLÖNY
Kartellen kívüli 21
ViLLAMYÉGÖK,
lOKOloaobb Urban bcszorozhotök
Sohlesingar Oyula
v" <i illl.moulal dkkrt k.re.k»d*iíbin Emfibítlér is. Vlllin/«erolőkn*k n.fly «nfladmény.
virág Benedeket és a magyar közélet
számos vezetőiét tw-JI
ffiiííí0! iWif*?í*ifA2rI,l»l megnyitóbeszédében
méltatta a piaristák 180 éves nagykanizsai működését mm
Szlkray tanár előadása: „Ma ahol az ősh
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kor vasárnap délután megtartott harmadik licoália előadása iránt oly ordoklédéa nyilvánult meg, hogy jóval hal óra olótt zsúfolásig megtelt u tanácsterem és n pontos időben érkozó közönségnek már nem jutott holy. Sokan kénytelenek voltak visz-Bzafordulni. ,
Dr. Hegyi Lajos polgárniostorho-lyottes-főjegyző, o Kör társelnöke (ulvözló beszédében
s héromazázévei piarista rendet köszöntölte.
Sok érfoiilulöiíi terelődött az utóbbi évekbeli a figyelmünk, de az ó ünnepük az egész magyar társadalomé,, melynek nz étliór hullámainak segítségével részese a legkisebb magyar falu is. Kiömölte a nagykanizsai piarista-rend ltíü éves működéséből, hogy a politikai élctnok Deák Ferencet, a magyar hodaloni-nak Viiág Benodoket és a közéletnek számos értékes vozetót novolt. Hetven évvel ezelőtti egy fél évszázaddal niogolózvo a hivatalos kor-mánykörökot, a nagykanizsai piaristái\' megkezdték nz iskolánkivüli népművelés egyre fontosahb munka ját is. Nem kívánok a hivatalos ünneplésnek olébo vágni, — mondotta beszéde-során dr. Hegyi Lajos, a Kör társelnöke - - do a nagykanizsai piaristák ühriopo a ini ünnepünk is, mert a /.rinvi Irodalmi és Muvészoti Körnek irányító elnököket, nagytiulásu olóadúkat adott, kik bőkezűen \' szórták . tolkük kincsoit.
a megfontolt szavakból felépített szónoklatból a tények, az eredmények és n jól végzett munka megbecsülése csendült ki. Dr. Hegyi Lajos főjegyző, mint a Kör társ-ohiöko a Kör tagjainak éa a jelenlévők szivéből ítészéit.
Stikroy tanár előadása
Szikray Ferenc piarista gimnáziumi tanár meghatott szavakkal mondott rendje nevében köszönotot az Irodalmi Kör üdvözléséért, rá-
a magyar honvéd ott hsrool."BBL
voit...« t&z&m.
mulatva a romi törvényére — a szerénységre. Szabad oloadána, melyet >\\Jultánus nyomában Keletre" eimmol tartott, lenyűgözte a hallgatóságot. Kórősi Csorna lóikét voti-totte a hallgatók olé, kibon ugyanaz az érzés élt, akit a magyar tostvér-lolonség hajtott Tibet negyére. Választékos szavakkal vázolta a kort, a XIII. századot, melyben a szenvedés, a kin, a végső orófoszités vitto Juliáuust az őshazába, hogy az ott lakókkal a magyarságot megerősítse A tiépi\'k nagy kohójában akkor is forrtuk az események és végig vezette a magyart a népvándorlás országútján\' mai hazájába.
Hivatott tanár t tartotta nz előadást, mely magyar lelki fürdőnek bizonyult és nyuivészoti, történelmi kutatások eredményein épült fel. Ma n magyar honvéd ott harcol a Don és a Volga könyökbon, ahol az őshaza volt. - Kevesen vagyunk mi magyarok, fojozto be mély hatást koltó beszédéi Szikray tanár — fogjuk meg" egymás közét. No ongoU-jünk elveszni senkit, no maradjon ol senki közülünk.
Kelemen Férone, a Kör társelnöke mondott köszönotot az ériékos oló-lulásért, moly méltán sorakozik Szikray \' tanár előző előadásainak aikorélioz.
Pagony Hubert VIII. gimn-. tanuló kiforrott érzésekkel olmondott verse a rokon finn nópro torolto a figyolmot. Maday versének rejtott szépségeit hozta felszínre és ügyoson kiaknázta.
A licoális olőadáson részt vottok a gimnázium felsőbb oszlátyai is. A loány- én a falgimnázium növendékei igazgatóik vezetésével olyan szép számimn jöttek el, hogy a Kör vozotőség.) a mai nohéz viszonyok között is biztosítani bzo-retné részükre a városháza nagytermét. A Kört ebben a törekvésében bizonyosan az eddig tapasztalt előzékenységgel fogják is támogatni
illetékesek.
Fogházra Ítélték a sormás! szarkát,
aki ^balatonszentgyörgyi postacsomagokat megdézsmálta
lfj. Szabó IstVáll sormási lakos a balatonszentgyörgyi pós-lahivalalnál teljesíteti szolgálatot Szolgálata alatt igen gyakran tűntek fel csomagok a Hivatalból, amiknek ellopásával később ifj. Szabót gyanúsították."
A csendőrök vallatóra fogták.a fiatalembert, aki be is ismerte, Iiogy valóban több csomagot ellopott és\'\'többel megdézsmált.
a megtévedi einbert a kir. törvényszék bárom hónapi fogházbüntetésre itéltu.
Aranyórával akarta megvesztegetni a rendőrt a kanizsai pályaudvaron
Őrizetbe vetlak egy beszivárgó bsrllni zsidó" héraspart A rendörséö előállltotts Qr«t Mér ktnlzssl állatkertskedét
Érdekes üggyel foglalkozott a nagykanizsai rendőrség. A kanizsai pályaudvari őrszobán szoigálatot teljesítő cnyik derék rendőrnek feltűnt egy idegen nő és férfi, akik a porronon németül beszélgettek egymással és Igaa gyanúsan viselkedtek. Azért odament hozzájuk és igazolásra szólította fel őket. A pár eleinte vonakodott és nem volt hajlandó beszédbe bocíjájtkozni. azonban a .rendőrliszlhelyelles
nemeiül felteit kérdéseire csakhamar elmondották, hogy a német fővárosból, Berlinből jönnek, azonban útlevelük nincsen, A továbbiak során a férfi Schlesinger Velncr-nek igazolta magát, inig a nő annak nejeként. Mialatt az igazolás történt, a nő előhúzott egy értékes aranyórát ós azt a tiszthelyettesnek nyújtotta ál azzal, hogy engedjeőket szabadon, A liszthelyetles erre mindkettőt bekísérte u kapi-
FERENCJOZSEf
keserűvíz
lányságra. ahol tiltott határátlépés és megvesztegetés cimén előzetes letartóztatásba helyezték őket.
A berlini Schlesingerl és feleségét átadták a kanizsai ügyészségnek.
Ebből az ügyből kifolyólag a rendőrség beidézte Gross Mór kanizsai állatkcreskedőt, -akit kihallgatása után lekísérlek a rendőrségi fogdábu. Őrizetben tartják.
Beszakadt a városházán a szociális ügyosztály mennyezete
Szombaton reggel történt, hogy leszakadt a városháza II. emeleten levő Szociális ügyosztálynak a mennyezete. Két hatalmas\'gerenda a törmelékekkel együtt lezuhant és Összetörte az íi-otláliolyiség berendezését, az Íróasztalt, u rajta lévé irógéppol együtt, valamint az asztal mellett lévő széket*. Az irodahelyiség Bibá Bándórné ügyosztálya^ akinek nagy szereni-séjo volt, hogy a. városszerte nagy feltűnést kolto monnye-zotsznkndn\'s noui ükkor követkozott ho, amikor bont dolgozott hivatalában. Szakértők szorint u totózet már nagyon beázott, a gerendák elkorhadtak és igy következett b» a szakadás.
HÍREK
ÍM API. REND :
Éjjeli gyógyszertári ügyelőt: Ma a Megváltó gyógyszertár Erzsébet-tér 21. szám.
Kiakanizsán az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes naolgálatot tatt.
N«pU< > Február 8. Hétfő. Rém. kat M. az. Oánov. - Protestáns Aranka
— (A nagykanizsai Bajtársi Szolgálat)
vezetői szombaton délután 6 órakor dr. Krátky István rwlgúnnosfor elnökléeével ertekoiletot tartottak, amolyon az olnök ismertette az alispánnak n Itajtárfit Kíolgálatra ro-natkozó rendeletét. E szerint nyilvántartási naplókat kell VOZOtlli SZ ÖB8Z0S haillmvonultakról é-s külön azokról a hozzátartozókréj), akik közül sogélyezésre, vagy más támogatásra szorulnak. A rendelet Nagykanizsán nyitott ajtókat döngot, tekintve, hogy a naplók folfoktotóso már jóval ezelőtt mogkozdődőtt. A szervezet tovékonységenok aktívabbá, mcgfelolébbé tétoki céljából jobban kífojlosztik a »lótogató szolgálat«-ot, mégpedig oly módon, hogy Ifibb\'nőt vonnak be az úgynevezett "környezettanulmány" és a cvüjtéa munkájába. ,
- (Házasság)
Lohoczky Mária áll. tanitónó óa Hüsslor Hormann ny. ezitxlos (Mat-teraburg) házasaágot kötöttek.
— („üzen az otthon")
oimü rovatunk aivyagtorlódás miatt lapunk holnapi azámában j«-lonílc mog.
- (A közönséghez)
Felhívjuk a közönség figyelmét arra/ hogy a harctérre küldött Katái Közlönyöket én más újságokat pontos tábori }xjstaBzámmariansák el ós a eimzóst olvashatóan, lehetőleg tiV
ZALAI KÖZLÖNY
tiívni írják, mert sok esetben r tábori posta nem tudta szokat kézbesíteni és a tábori }k>staszám fol-tflntotéao nélkül címzőit Zalai Közlönyöket és mán újságokat fl |»sta, tekintve, hogy a tolódó neve meg nem állapítható, kiadóhivatalunknak hozza vissza.
- (Javul átextllctkkekmlnfllége)
Minthogy a jMlgári toxtilfogyasztás fedezésére szolgáló cikkek előállítását szabályozó rendelet megjelenése óta félév tolt ol, most mái-elég tapasztalatot szoroztok a hatóságok és az ípar ahhoz, hogv a textilellátást újból szabályozzák.\' Kilátás van arra, hogy a jövőlwn nemcsak kol ló meimyisegü ,do az eddiginél jobb minőségű textilárut fognak gyártani. Ezenfölül cgyszorüsitik a gyártási ongedélyozéai eljárást és sok olvati cikk, amelyet eddig külön gyártási engedély alapján állítottak elő, a jövőben tipusoikként lesz kezelhető. Az uj roiidelet közzététele április elejéié várható.
(Megalakul u kcnderhőzpont)
a legközelebbi impokbun u kun-dertormelés irányítása és a szétosz-\' tAtt niegfololő mogazorvozéso érdekében. A budapesti központ az országban több fiókot állit fel. A legfontosabb fiók az újvidéki losz, mort a délvidéki kendői-termelés legalább ötszöröse iiz anyaországénak. A ken-derföldolgozó textilipar őrömmel fogadja az uj központi szerv fölállítását, mintán öttől nyersanyagellátásának loráhbi biztosítását farín.
(MVS)
— (A gyáripari munkásság)
létszámához viszonyítva a fejenkénti műszaki energia országos átlagban 2.8 lóerőt tett ki lOÖO-ben. A legtöbb energiát az áramtermelő vállalatok vettek igénybe, mert itt egy-egy munkás munkaerőjét kereken 1Ö0 lóerő egészítette ki. inig aránylag a legkevesebb energiát a ruházati ipar használta fel, ahol az ogv munkásra oső oneririaátlag mind osszo 0.3 lóerő volt. A két értékhatár közötti iparágaknál ű.tl lóoróvol legnagyobb volt az átlagos energiafogyasztás az élelmiszeriparban, továbbá 4.4 lóerővel a papíriparban, A nehéziparban viszont mindössze 8.6 lóerő volt az egy munkásra eső gépi energiafogyasztás. (MVK)
Nyomott bangalatban várja Anglia Cbnrchlll beszámolóját utazásairól
Erősödik a német ellenállás ez orosz frontszaksszokon ¦f rí kában heves harcok vannak
Észak-
A Városi Mozgó közleménye
A mai naptói fogva az előadásokba Város/ Mozgóban a következőképen kezdődnek:
hétköznapokon: \'/i5, 3fi\'/ és 9 órakor.
Vasárnap és ünnepen: l/t3, V|5, "A 7 és 9 órakor.
Churchill Algírban
A brit hírszolgálat jelentés* szerint —¦ mint a Német Távirati Iroda közli Churchill hazatérőből! látogatást tett Algírban a szövetségesek főhadiszállásán Ín.
Nagykanizsa menyet var.t polgármesterétől.
20C/Vé. iím:i
Tárgy; Lóim-, luctma-, rípivelő ni" ti -, velóburgonya- éa dughafiymR
(fénylett.
Hirdetmény.
Mlndnok, akiknek lóher-, lucerna- et iö!dle,U laktiraiá lyiépa vctómigra, vetö-buiionyifA vagy p«dlg dtighigymita van szUkiegük, lolyó hó 1» lkáig, siomballg
csontsgolóban. NoRjkanhu, 1043 lebiuii B.
és ellenláiimdásokal liajtottak végre. Az angolszászok éazakafrlkii katonai he\'yxete
nem olyan ke<lvozŐ, mint Washingtonban és Londonban váriák. Brde-íteson bizonvitja ozt a Daily Te-legr\'iipli különtudósitöjának algériai cikke. Azl írja löblvk közölt, hogv Hízerla. Tunisz é* a tuniszi tengerparti bolyok, angliai benyomás szerűi!. érett sTvümölesként hullottak az ellenság kezébe. Ezzel szemben a szövetBegOSekOok sínesen jó kiin-iluló|MintÍaik é.s níneson meg a szükséges hadianyagjuk. Tiuiíhz és lli-zerta tnogtáinndásához jól kiképzett gynlogságrs és nagy véráldozalokru van szükség. Eddig miiulen támadás meghiúsult, holott sok vérbe került az. szent*rákI nagvkftvrt
van szó, aminek Mussolini fasiszta kormányzási módszereit jellemzik.
Az « tény. hogy ti külügyminisztérium vezetését \'« Duee Tette át,
a nép szemében n politika és a habom irányításának egy kézben való egyesilését Jelenti. A Rlefani-iroda római jelentése
szerint OíanO gráfot Olaszország
szontszéki nagykövetévé kinevezték. Titkos tanácskozások és aggodalmak Londonban
Boriin értesülései szeriül megállapítható, hogy a keleti arcvonalon megszilárdult a német ellenállás
és a megtövidilett védelmi vonalak elten az etniull negyvennyolc órában már lényogofon enyhébbek voltak a támadások. Ibi figyelembe vesszük jiz elmúlt hét harctéri je-lentéaoíf, akkor megállapíthatjuk, hogy a bolsevista tömogrohamokoro-jéiH-k meg koll törnie, hiszen alig miilt el nap, hogy 100 160 pánrél-kocsit ne vesztettek volna a láma-dók. Különösön középen és északon voltak súlyosak a VOSStOHOgok. A űadoga-iénál többek között kél napi\'.\' úgyszólván teljoon szünetelt az ellenség támadása a löbbwzáz bevetett harckocsi elpusztulása miatt. A németek ala|>osan ki is használták a beállt harci szünetet
Orőí Clano
Hamu, fobrtiár 8 Az olasz kormány átalakítását Romában s kormány uj emberekkel
való meirerósitéflének tekintik. A közvélemény általában az ellenálló erő fokozásának tartja 0 változási olyan pillanatban, amikor « bábom uj sMftnzHéeeket köretol-
A Stefiim-iroda diplomáciai szerkesztője irja. hojrv ezúttal is felelős órliolyekon szokásos őrségváltásról
\\z Kxchango Telcgrapli jelentése szerint Churchill néhány órával megérkezése után tanácskozásra hlvlii össze az angol kormány legfontosabb tagjai I. A miniszterelnök jelentést teli megbeszéléseinek eredményéről.
.1 kö:cti napokban n király fogadja Churchillt és számolnak ázzál, hogy a miniszterelnök az alsóházban is tájékoztatási ad a megbeszélésekről. A Casablancái és adunai volantini oz algériai megbeszélések egy részéi azonban minden ose Ire titokban (ártják.
A mull hét végén az amerikai tengerészeti miniszter erősen
hoftilatu megállapításukul leti a szövetséges hajózás veszélyeztetelt belvzeléröl. Ezek a megáll a pH ások liiég csak növelték az angol közvélemény súlyos aggódni inni t. Angliában továbbra is
// tciujrraUtttfáró oeszetld-met tekintik mirdlcnfvtc of-fp.nitva Iriinacyohb akadályénak.
Tájékozolt rngo! körökben az a Felfogás uralkodik, hogy különösen a legutóbbi longeralatl-l járó-támadások által okozott veszteségek nyugtalanítják a legnagyobb mértékben az angol
tengerészeti körökéi A szovjet küzdelme a munkaerő-hiánnyal
Amsterdam, február 8 (Német Távirati Irodai A londoni ádió közli* egy angol újságírónő
ga legyen. Az angol újságírónő HU állapítása szerint a vasútnál 75 szá-
zalékban, az ipari termelésben iwdig 80 százalékban a nők helyettesítik a hndbavoniiltaknt. A szovjet vezo-tés a hábóru után Németország lakosságát a Szovjetunióba, akafja szállítani kényszerűi unkára. nagy ai ellenzéke roosevelt csillagászati méretq fenyvorbesésl tervelnek
cikkét a Szovjetről. A oikk szerint a szovjet vezetőség különösen az pari tormelésbon ós a szállításnál kénytelen nagy mértékben nőkkel bolyottositoní a férfí-miinkacröt, hogy az arcvonalra elég embornnya-
Polgár meste tfP
Buenos Aires, február 8 Roosevelt és párthívei az amerikai fegyverkezést valósággal csillagászati méretekben akarják kiterjeszteni. Ennek a tervnek igen jelentős ellenzéke van a szenátusban, ami már a pénzügyi bizottság munkálatai során is megnyilvánult. Azésznk amerikai szenátorok az ország fegyveres erejét Ugyanis olyan
korlátok között kívánják fenntartani, aminőt a hadsereg ellá-sának és utánpótlásának a lehetőségei megengednek. A szoná-loroknak ezt a felfogását Hojo-ver, az Egyesült Államok volt elnöke is támogatja.
Herold Stark tengernagy, az Európában lévő északamerikai tengeri erők parancsnoka Washingtonból visszatért Londonba.
QDAUM/ni f,YI villamos aram-UKHWMVUIAjTI szolgáltató rt.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibajelentések, szakszerű felvltágasltás minden villamos kórdósbon délal&U 8-tól délután 16 órAfg.
C»engoryut 51, telefon 294.
1943. február »
Stark tengernagy Washington-bau megbeszélést folVintoli fioo-sévelt elnökkel és az énnkame. rikai tengerészet inagasrangu tisztjeivel, ti bélig volt távol Londonból.
Szoros angol-szovjet egyOtf. működős 20 évig a háború után
A moszkvai angol nagykövet hí angol rádióban tartott előadásában hangsúlyozta, hogy Angliának si0. rosablmn kell ogyüttmükikitűo a Szovjetunióval. Anglia akarja én el is határozta, hogy együttműködik a Bzovjottol mondotta. Ez az ólba tarozás a háború utáni120 osztón-doro érvónnypl biró megállapodásban van lofoktotvo. Ez a megállapodás élotbo is lép és Aiiglia a joroben együtt fog haladni a Szovjetunióval,
Havat harcok Északafrikában
Zürichi jelentés szerint az ésauk-afrikai hadszíntérről órkozott jelentések szerint Tunisz északi restén Pont du Fáimtól nyugatra a tongoly-csapntok u legutóbbi 24 órában u szilárdan tartották a Dióból Man, seuriiak « múlt hét régén ol foglalt legmagaMbh pontját. A hozzája tartozó térületen heves harcok vannak.
1PRÓHIRDETÉSKI
¦•JértfH6 azonnal felvítcllk. Suth-iii 26. Ilim.
Egy m*lnár.taii»iM*l ff«l««u,k
telit* clIíUsinl. Váinmalom, Mllyflruwdi. hely. 311
íi tanulolányaknl Itlveluk. R4th Laura, Batir-udvar.
Nagyon \\6 tménw hiitailAaban tibe-lyezkcdne. BSicbbct Morlhy MlkkM Iralik-bidibin. 311
Üsyca faajárdnlt lalveiztk. Mnyit ulca 13. m
tMérémi azonnal. Ithéltllk. Síilii. /.linyl Miklós-u. SS. 310
ADÁS-VÉTEL
Igen értékeién kárpitozott, aranyozol!, ranotAlt, antik euralontjsrnltura pilrii-nik eladó. — Miatcklnlía 11-12 éa cili 7-8 küxOlt. ErzsaOtt.tir 18, II. crn. 3. 310
Eladók Montile bútorok i ebídH-, azalon-garnllnrék, kla Werlhitm-cuu.-Lukrtcay Oyuta müasztaloa, Sríctienyl-lli 10. arám. 351
MegvéWrTnrxreMk-8-7 íocal érett mrarhaitlrAoiát. Simon latvan licnter, Klakanliaa. VI
LAjUS, OZLETHELVISljO
5 ere yagy mirctna t-ire.
lebrel! Clnnktl ¦
Eg^aaahaia.koiialiáa iiiellékliel^lii-
ere yag; ......
kUdohlvalalba kérek.
HAZ ÉS INGATLAN
¦ailatainfaiío kla villa o.-caoett eladd. BSvebbel Horthy MWt*«« trallkbddéban. 31\'
KÜLÖNFÉLE
A „Bolond «.<a,ni" aalndaf iiöytgkönyvél tegnao, vilirnap aelra» a Horthy M.-UII Tornyoi-klrakat el» \' gytrekkocalbd! oloobOl aki elvelle, IW; lik, adii le lllrgoien a kiadóhivatalai.
zalai közlöny
POLITIKAI NAPILAP. Klulla : „KHigaidallgl lt. T. Hajykaali"\' l\'ololSa klndó: Zalai Kanly. Nyomatott t a „Kiigaidaaigl R. T. Hagyk.\' iii"
nyocadá]abau Hagykaalnaa. INyoradiart l.l.l, J.ltJ itiz.W . ,
Nagykanizsa, 184«. február 9. kedd ára 12 fillér.
ga«ik(«zi!keá tot kladóhlvatalí Föilt i.. bhAűe fearKo«W»égl éa & IlKióMjlllall toloíoo.7« n.
¦tyMftwtaThéUtfjiHiAy fa mt:, sao^bataa so m.
A harctéri helyiét
A magyar társadalom hetek óta különös \'\'figyelemmel kíséri" a koloü harctér esem én veiről beszámoló hi*:j vaialoa jotontééekot r4s>] «» onnan"\' érkézé híreket. - ¦<-, v-
A hűn véti vezérkar főnökének hadi jelentései őszinte nyíltsággal bo-Mzámolnak a habom nljliéa fordulój-i öl, éppúgy, mint ahogy\'V &aját ¦— sikeresen Véghezvitt okeióink
IdojéiVMsMinzAíi nélkül\'adtak-hirt\'éT1 ((VózölrftrA "^ÍŐhyomtilAfiAinkról. \' MstfvePBWs, HegYTiekOnk mindig\' !uterövél I*terah«A..tk»ll harcolnunk/-Brer éven át **aku«y tudtunk itauN maradna\' Iwffv nwtünk. Szembav ii/.Állni a t^torőrafl s ha a tórtéVialero, folyAmnri\' rió\'síizabli-rővüíeb\'b \' Ideája ongc^hllrik "keltet? a 1 túlerő": nyoma-\' sanakT k\'^a-rjorriáiivos magyar haí-rlszellemV\'V\'Vfyéatiiata^^ niegliozta^ maga ^yümölcaét. Most is saiiite\' hl liotetloft"\'túlerővel állotf ^.emberr-honv&leé^ünk s us effyre-mogujuló-bolsevik! ti\'nneötámadások hutása alatt kénytelen volt hátrább-fekvő uj\'.álli\'isÖKHt elfoglalni. Ez a visszavonulás • ¦ ami volojárója . a bábomnak nom Jelenti azonban,, azt, hogy a -hadís/^irmoíw* elhagyott bennünket 8 ha vannak isrvesztesó-goink ós.\' \'özek\' • a- mnlthoz kénest nagyobbak ia, de mo« nem.közeliíjk-aznkat- a\'.számokat, amolyokol uitjtfi nltonségos hiradások\'kŐzöhwk. r%»hj| nitniillifóTt" a Manyiit ?>t Pártja., ogvlk uttfioT értekezletén ¦ maga^ Kallay Miklós miniszterelnök ja. A magyarság megisniorhotte már Kallay mtntözWérnök magyaros nyílt-Hágát\' :s \'éppon\'ezért nincs okunk kótolkcdhi sem az Ó, stim. a-legfőbbi katonai vozetósógünk megnyilatkozásainak, illotvo ^elonléscinoíi ószín-toségélwn. A minisulorohiök kijolo-n*-lette, hogy csapataink túlnyomó.ró*-szo ki tudott térni a lönengorelói olloi1séR03"tániadáftok elől, illittókws. k atoll Ni1-hely közlése szerint i>edig.. a ctiapatmozdnlniok lehajlásává] mar, az \'eddigi rendeződés\'során is sokan oléke^jQnek az első vonal csapat-téataibél; ¦
Az ollonségo* propaganda azonban még mindig nom szűnt meg voszte-ségeink\' folol linziig hÍreket torjosí.-" tonL\'Totm ozt-prxlig azzal a rníán-dékkal, högv gyengítse^--n bajié,, front szilárdságát s elégedetlonség ¦. és \'í avkr^kolté-sével simult- hálxmi régéhez hasonló összeomlást készítsenek elő.- EhmttaL-azonban olszámi-tották\'magukat. A józan- itéléképea- -ségu magyar nép rendületlenül hisz az ország* fololős vezetetnek a. nem,\' ni féUáz\'^rfegont plo]»íig«Vida méte-lyoírfifhnzagsagtiítíakv \'*iert tudja, hogy a veaztosógvíkot sonki som akarja tetagadni h még csak kiaeb-bíteni aom.\\V>k«H*motírjn\'birok mr-nagyítói- tévednek, ha azt hiszik, hogy niegronditik\' á végftí győzelom-\'%owiéWH\'nhWBHBM,\' JmoM tudjuk, hogy* -amiként *• diadalmas olőnyo-mulásaink nem jolontették a háború végét, ugy\'a nioatani visszavonuló hauvieelés-tHMU jelenti a háború elvesztését
A magyar harci erények teretlo* nek. VosífteAéíroIrík ¦ éppen a .hősi helytállásiwik; a nagyssorü lellon-állnsnak kövotk>zményoí. Tennésze-tes dolog, hogy vtiltak\'Tmzteségoink \'\'ís tóViriészotos,\' fiog)\' -mozgó-
¦ - .Voronyeistől délnyugatra a noi obohíoíK toMbb\' foi^titiák\' mt ellenséges rteiidf issittés\'é\'lr -\'élti-sWItö\'if át --4a \'•
A keleti arctonaf helvcetóröl oo\'r-liin körök, a kövotkozóket jolontik\'; .\' A német és izovotsóces csapatok ©gyro szaporodó ós lenömlém ollón-\' -támadásai tt keleti- harctér min<Ion \'gyujtópontjAn arraylra megorósítelte \'a*< öllonállási, óre/.ok>l1j.ít, l:ú,;y «
:JiQbe)\'jaták..kénv.tc>Jpnok, voltak né--Jiáoy .mellékMRkftSEQii., tehermente-lité JifreokaX-k«ztl»nú,.A néjjiet c«v-_ patok » eiOíjot c?*pa,tqk,vAtamennví támadáséi azoknsk nagy Teszloségé- \' tel visszaverték. Meghiúsultak azok-: a-szOTJet Wsérlewk 10, hogy a De--neo alsó-folyása montén, ahol olaó. iabemiéptek rek nira-iiagyohb kötő;.., ¦ lélek kai,\', fóleg okialazó támadáaaa,^,
\'dlilfiUktf
jobban az tűnik
A tlöri W\\
1 (izomnzédos északi és íjiogln/.il.sák. Kgvro jobban . ki, "hogy a néfnöt\' csapatok\'ttöYnény ottehátlássy Valámint\'Ienrlülotoa 01-" Ion támadása a ródotpii !:áeskaszók\' mogszilár<tÍtására"\'rezfltett.
A Kaukázus nytigatírAszén a l>ol-sevinták a német és SEÖTetnéges csapatok hátéban végrohajtott és kudarcba fulladt mrUasBiillási vállal-kos\'Asa \'a ^Mhe,z\'\',kózoIáaifc"A né-raetrtk\' itt e\'ddíg 81 harckocsit zsák-\'mányöltak.\'.Á halottak szálria több száz, Ab Abin-szsVaéson" mogiát* visszaverték .óHejllánindAftökkal \'a 1 szovjet.gyengébb eróitéa jelentés torüJqtpjoroeógrp..to.ttQJc szert,
OohéO\' ftOiött b aievjef naoyarányü készQlfidás után aréa kötelékekkai támadett,
h szakasz balszárnyán ogy német .harci ceopotf, amo.lyot oiár olvágtak í\'W.tA\'"\'lli.\'téfoit(M( ¦( natx>s kemény harcban minden wboaultjóvél w tegyvörzofóvel. ugysziiitérl Bók fög-IváVal í*gyiitt kerétsztülvoreícotite magát kötelékéhez- \'
A lwlsovisták páncélosok \'eróft 1A-¦mpgatáaóvaj,. „szokatlan beveéaégn nóviharha.11 mngWiAémlték a középső szakasz egyik kíflzögríll^seniBk\' m-uyomását, \'A német véde-leht azörí-\' .bán számított \'erre á Visérlotro\'"és
hogy h nyugati parton mogvothosso\'\' a lábát. A nomut.eUeutamod.asuk a Donoc jogéiv át olóroUiró l>oísóvÍstá-kat jóval kiimhiló állásaik piogó voT tollék vissza, tal a Donoc-part szakadékain. A\' nénjot gépfegyverek-* •támadóknak\' sulyofi veeBteségoket" ekostflki- A.nzomsaédorv-óaeakí ,aza-vkasson> n. bolaoviátoknak ogy^löfész-oaredóti!>oniely...a .roagolÍ;;»jíürkűhit-lieu, áthatolt, a^folyónj, néháiiy em-bor hiján megaepvii Isi tölték. A Donno középső szakaszán 8zo\\jot -ősapátok i«noélos érőik \' tömefpM Jjarcba yetóaórel - igvekostok fölébe, kerekedni az erősen kiópitott\' néniét támaszpontoknak. A harcokban harckocsijaikat nagyszámú, pán-i-eéMháiiité ágyúsai*, bízloaitottáfc, ». molvokiiok. az va\\i a feladatuk, hogy a rettegett luviwn .p/un-élidháritőkat. sukkban .tartsák. A néuiot. vozotóa gyora. elhatározással könnyön mozgó légvédolmi ütogokot vetett |)o pz uj harcmodor kiogyonsulyozására. A légvédelmi Ütegek megsemmisítő-ilQza szétverte s " .szavjet pinoólelhárltókst miközben \' a nehér pAncélelháritók iés lé^f^elmi..,Aíryul(, jn.aaukat a -öxovjot páncélosokat.)vették célba. Legrövidebb idő alatt 11 harckocsi maradt mozdulatlanul és ég\\-o a német vonalak előtt, a többi pedig visszafordult. A uszovjot 0 nohéz páucólolháritó .ágyuját niegaommjai-totték, 38-at podig zsákmányollak.
Az OszkaHií*kaszán a szovjéti\'«záhib*>K fölényben lóyő orőkkol ugyanilyen oljáráésal támadta ¦» -német- támasapontok előtti bwtositóigyűrűt.f>.¦
A bohcvit\'tákat részben ellen-támadással itt is visszaverték és mcgsommieilttteh sok Rjfg)« . cólelháritó ágyút.
kemény védokeséssol fogadta a támadókat. A szovjot harckocsikból 4 már\'sz\'olítér rtkiiaaárábán meg-flonmmült|\'harmat porHcf a\'páncélos elhárító csapatok tottok -Ártalmat-láhná: Ab Utánuk jóvó ^lörészokot pedig\' aí1 önműködő fögyWrek tüzo kaszálta la.
A Ladoga-tótól dóira a námst ülegak szétverték a Bzovjet készenléti \'állásait. A bolsevistáknak mintegy¦iesredhyi orövol-vőgrehajtolt több támadását* elhajtotta\'a.mémot1 .Tédolom; tiey • holyi\\djetőrést ¦ jiodig olloTitámadáBS\'al hozott iendbo. Egy német gyalogsági kötelék,.\'meglopo-tésszorü támadással lénvcgoson javított állásain.
A német légierő a kaukázusi partvidék egyik kikötőjét nagyméretű bombákkal \'súlyosan megrongálta. A Don alnó folyásánál és;a Donoc-vi-dékon az hlképzelhötŐ legkedvozÓt-lenebb \':\'időtxm is ¦ erodményo-sen \' támadta a suövjet ¦utánpótlási mozdulatait. líülönöeon emdmenyesén mü.kftdtelí a zuhanóbombázók és csatarepülői: ¦Foltiinó, hojtv a szovjot légtoréje Cít^k kis \'morlékböii vett ¦részt a harcökhan.\'A német légiorő 6\'-flzöV]ot\'-gépet lőtt-\'-lo\'-saját voszto-sóg nélkül1. A ¦^•a-,
""A "Magyar TAvIraÜtroda Jetentésa a belati arcvonal helyzetéről
satalingrádi aün-rédokozö Paüluss-
v\'A-Tcototíi areW>nsIo«-ft iYjég\'4i«*ndig .tartó heves elloneégofl. támadások közopetle io^mind szonirp*^ látba-.tóbban bontakozik ki -r- miként a Magyar távirati Iroda értesül --
lénofl\' helyaotj -1 disznó-állásban
csőért mintaizorü szabatossággal éa páratlan lióaiossésgol, oldotta meg eladatÁt, inig a déli cfafa többi sza-
harcok\' idején iht
állnak minden
-jlloné^tónak,\',8|k«|w ;
tekintetben megbizhatő adat»k a hadvezetóséff rendolkezésóre, dű, mindenki várjon türelemmel, a szö-. mély szerinti értesítés nem fog elmaradni, mihelyt annyira rende-üódnok a dolgokvhegyi pontoa ,ada\\ (ok álljanak az ogyoa parauosnok-ságok ¦ rendolkezésóre. ¦ Mt«uyvigváa-:
Az a mozgó védő \'harcmód, "ámolvbb a éüS-votflógosok a Szovjot roliariiok élének és lendüioténok fokozatos lotompí-tasa-vógott a megtámadott arcvonal-szakaszon átme-níuk, .a sündisznó-állasok egész sorozatival kónyszori-tetto az\' óflonségot1\' rnéss\'zoható lő-\' kósokkoL neszovont .próinok azótíor-gácfloÍAsara, ami természoienon a szovjot ollAló szolgálat inégosztását is maga után vonfa. MogállapitbsfŐ, hogy oz a harcmőd ez alkalommal1 is bovált, akárcsak.a tavalyi téli ess-* tában* A sundisznó-állások alkalmazása UuiiiészofiOijOn csak addig azÖk-.só^^\'aulig az ~ált»ránös hadászati holyzot mogk.ivőnja:\' Ez\'a: szompout határozza mejr azt ís, vájjon moí>\' rószéknök.kell ilyen áUAsokb&ii a végsőkig kitartaniuk ós molyok azok, amelyeknek a hadmüvolot beféjozóae .utón uj hadmüvoLoU ..colokra koll réhdolko^zóaro Almfúli:\' Sztálingrád osrjtólxm, amikor nagy ollonséges . tömböknek a loliotó \' loghosszabbí időig való lokőtóeót kívánta az Alta-f
étt szövetségen csaiMrtok- rtarancsuk-boz híven:,atmenőtí\'tekívm-\'és- fnltar-tőatató feladatuk.\' btifojozéso után ntindonütt kitörtek* kivágták magukat\'és-további hftdniüveletek számára álltak rondolkozéaro.
Bár oz aharcniód a magyar csapatok számára uj ós szokatlan, már több Ízben alkalmazták maguk ia ós mogátianitliató; hogy á líárrok sikerét kellőképpen ki\'"is használták. Az ellenséges tömegrohatitok ilyon módon való szétforgáesoltatAsának kösuönliotóí\'hogy-az ollenaég eredoli nagyszabású hadászati coljainak meg valósításától valóban ineesza eíma-radfe-
\' á hoavédoSapstok a\'ovonalSrrtl eRyéb-kent lényeepsabb Jelentoal v^ló atnoa, harc! terdlatUk egy renéo, fi ént a Voronyazatoi dslnyua:atra.,e«o téraáu-ben tovAbbra la az el\'snaéxés erofeazl-téaek elbArltáaa folyik --¦>
Az liiííjáráu a .Erzokáaoa\'\'középoroaz-ortzagl vlsíonyokhoz vlszonyliva. rel-tODden i\'iiyha.-A höraóraéklut továbbra la otlnuaz 10 se p)invsz 15 foK.
Bal y«kvú* tudomásul, hogy a^Aso,, dik.hsdserog megssmmisitéoéröl ter-.•JcszfoU olleiiséges híradás miMpn alajxit nélkülöz, mert ennek a hadseregnek egyharmad része most is ¦-.telioson rondozotton — harcban áll Ófl^ztoségo csokóW, A luulsoi-og májiik kétharmadát kitevő részek
olhéíyezvo- s " csápom,"érintetlenül mogvannak. Az olosottek. hasi Ólot-AlcIozatef"8l*riI)au-.iie#-veItak hiábavalók.\'merjt olsösorban 0 hazáért inogdleséültok bátor1 kiállása és vitézi harcaik biztosítják Magyaror-Bcégüak a seóbb jövőt. C—«—tv
inal jn^gött voltak Bákno\'
?AIJAI KOZXÖNV
ft
is Eszlerházy-iiradalom erdőgazdaságait hadiüzemmé nyilvánították
1200 munkás állott neki a fakitermelésnek
Zulu vármegye közigazgatási bizottság" vitéz gróf Tobki 1161a főispán elnökletével tegnap ülést tartott. A vármegyei főjegyző jelentése szerint az elmúlt félévijén u közigazgatási tisztviselők katonai szolgálatai miatt a közigazgatás nagy nehézségekkel küzd. Noha a közszükségleti cikkek biztosítva vannak, u Kllgpiac mégis elharapódzott. Szükségos, hogy a törvényhatósági fóállatorvos meTló központi állatorvost mndaljo-ntk ki. Galambos József m. kir. •rdÓtanácsoa, az erdőfel ügy ol őség rezetője bojolentette, hogy o\'z Esz-Lerházy-uriűlalom lenti, szentpéter földei, zalabaksai, tomyiszontmiklósi erdőgazdaságait u honvédelmi miniszter honvédelmi üzemmé nyilvá-uitottu és ezt a tényt a munkásoknak már tudomására is hozták. A jörŐ érre ugyanis rendkÍTÜli fakitoi-luatáa elvégeztetést, szükséges addig.
tunig a mezőgazdasági munkálatok meg nem kozdódnek. Tegnap már I2ÖÜ ember lw is állt a munkába.
A főispán felvilágosítást adott a \' mezőgazdasági munkásság részéve eddig kiutalt bakancs- és ruhanemű-juttatásról. Ezeket uz igényiésok szerint egyenlő aráhybaű osztottuk szét és osztják. A bakancsokat Nagykanizsán adják ki utalványokra.
Az alispán eljárt az ipartelepek vezetőségénél, hogy miniszteri rendelet értelmében mezőgazdasági cselédeket no fogadjanak fel, de uz irányban is lépést tesz majd, hegy u szerződéses aratók no vállalhassanak ipartelepeknél munkál.
A közegészségügyi jolontés szerint a belügyminiszter 1020 kg. szappan beváltására szóló utalványt küldött a vármegyének. Az állategészségügy a megyeben kielégítő volt.
További gyűjtés a honvédek hozzátartozói támogatására
Közvetlenül a központba juttatták el adományaikat: Drávavölgyi Villa-moaeagi It. T. tisztikara 50, Nagykanizsai Kaszinó 100, Városi Zeneiskola tanári kara ö0, Brónyaí Teréz 80, a polgári loónyiekola tanári tes-tülete 28, Adorjánná {Házi Mária 10, Polónyi Oyörgy igazgató \'20, Draskovics Márton 10, ErilŐBB Ferenc (Csengery-ut) 10, Dukász Ferenc (Magyar-utca) .00 pengőt.
Az Oltérogyesület gyüjtőivén \'adakoztak, özv. Ofonboék Vilmosáé 10. Szabó Sándor 20, özv, dr. Sohwars Károlyná 10, Bittner Gizella 10 pengői.
A Credo-férfiegyesület gyűjtő-Íven: dr. Fodor Antal 10, Stern
J. Kálmán 10, dr, Örley György 1Ü, drw Csolosz Jenő 10 pengőt.
Dr, Hótb Béla orvos 10 pengőt küldött be u szerkesztőségbe.
A Pelőfi-ut 110. sz. alatt levő Szántó Géza-fólo korcsma törzsvendégei gyűjtéséből származó 40 pengőt h hadiárvák részérő küldték be szorkosztőségünkhöz, amil azonnal illotékos helyre juttattunk.
Simon István kiskanizsai hontos-és mészárosmester 10 pengőt adományozott a szerkesztőség utján a harctéren küzdő honvédok itthon-muradott családjainak segélyezésére. Az összoget a Bajtársi Szolgálat vezetőségéhez juttattuk.
?zen az otthon...
Tóth József szkv. -117/12.
Legutóbbi üzeneted kimondhatatlan Örömöt és megnyugvást Ijozott számunkra. Azóta azonban nem adsz magadról életjelt. Ha » sorokat olvasod, azonnal válaszolj a Zalai Közlöny utján hogy létedről,. valamint arról, nogy mogkapted-o küldeményünket? Mi megvagyunk. Kérjük a Mindonhatót, hogy a dicsőséges magyar hadsoruggoliniolóbb hazaérkezzetek . ogészséglton. Sokszor csókol anyuka és értőd aggódó ---feleséged.\'
K.isusz Boldizsár honv. 219/62.
Azt Űzoní neked kodvas foloséged éa gyermekeid, hogy légy egészséges, a kis családod és én is kérjük a Szüzanyát. hogy hozza hasja a mi édes apunkánknt. -Most már csak azt várjuk, hogy a jó Isten segítsen haza bajtársaiddal együtt. Mi hála Istennek jól vagyunk, csak sokat gondolunk rád. Mór régóta nom kaptunk tolod lovelot. írjál gyakrabban. Nagyon vigyázz magadra. Isten legyen velőd. Mi is imádkozunk értetek. Számtalanszor csókolunk a boldog viszontlátásig: Marika, Bódika és szerető feleséged, Tánoios Ferene örm. 118/83.
Nagyon örülök, hogy a Zalai Közlöny utján küldött üzenetet tuogkap-
ICartellen klvQll 14
VILLANYÉGÚK,
alllawyaxareléal olkkak
legolcsóbb árban beszerezhetők Sohlesinger Gyula
vti- i» vlllimsitlft ctkktk k,i«iVt<iíiíl)(n P.riBÍbot-lir 11.
Vlllanyixtralökrttk nagy angadmany.
tad. Mi a kis gyerekkel bála Istennek jól vagyunk és kis fiaddal kérjük a Szüzanyát, hogy továbbra in őrizzen meg téged, minden magyar bajtársaddal ogyütt és vezéreljen gyózolmosen haza közónk, hogy. jobb és békésebb jövőt élvezhessünk. ForrÓ szeretettel csókolunk a mielőbbi viszontlátás reményében feleséged és a kis Ferike.
Szekol Forono örv. 263/60.
Kedves apukám, január 22-én esto 8 órakor egészségos kis fiúgyermeknek adtain élotot. 2ö-én volt a knresztolés. Gyermeked a keresztségben n Foreno Sándor nevet kapta. Gondolatban köztünk voltál és kérjük a Magvarok Nagyasszonyát, hogy minél előbb hozza haza az édes apukát. Számtalanszor csókol a kis trónörökös, kislányod Márta,, feleséged és a .MatícB-család. Varga Oyörgy bonv. 219.24.
Azt üzeni neked kedves foloséged és kislányod, hogy legyél egészséges és kitartó, mint apa, mjnt- hü férj montél ki a frontra, hogy szent hazádat én családodat megvéd. A kislányod és én kérjük a jó latont, hogy minél előbb nozza haza a mi édes apucikánkat. Mi jól vagyunk, mit neked is tiszta szivünkből kívánunk. Millióssor csókolunk foloséged, kislányod, édesanyád ée kérjük a jó Isten áldását minden honvédre, akik künn harcolnak, hogy mielőbb
visszajöhessenek azeratá családjuk köiál}*. Ha a saomagot matfoptad, Üzand mag, vagy írd m«f.
veled, *ok fflókot küldünk. Szélig Jenő bonv, 217/80,
0zenék neked, mi lehet reléd, már régóta kaptam hirt tőled, drága jó uram, én jól vagyok, egészséges és kérem a Mindenhatót, hogy őrizzen meg minden bajtól minden magyar bajtársaiddal együtt. Sok szeretettel gondolok rád a mielőbbi viszontlátás reuiénvében, sok meleg Bzeretettel csókol feleséged, Bertus. Kertász Lajas honv. 219/24.
Drága jó öcsém, a jó Istent kérem, óvjon meg téged a messzi idegenben míndeh bajtól sok ezer bajtársaddal együtt, akik értünk és szép hazánkért kitartóan harcoltok. Mi itthon jól vagyunk, szülőink egészségesek, feleséged, kisfiúd is egészségesek, jól vannak .kérlek, írjál. Már nagyon régen adtál hirt magúdról. Üzenj u Zalai Közlöny utján. Csókolunk, az összes rokonság ölel, a viszontlátás reményében bátyád: György.
Mihtiioez Boldizsár honv. 263/51.
Nem tudom elképzelni, miért nem írsz? Négy hét óta egy lajiot sem kantám tőled. Nagyon aggódom miattad. Ila üzenetemet olvasod, írjál. Kis fiad éa én kérjük a Szüzanyát, hogy hozza haza a drága jó apukát. A inomagot, amit kértél, a Györe olviltó és most már mielőbb varjuk hazajuttÖdot. Mi hála Istennek jól vagyunk, sokat gondolunk rád. Kérjük a jó Istont, hogy legyen veletek és Őrizzen meg bennetokot. A mielőbbi boldog viszontlátás ra-ményébon sokszor csókol kis fiad Bódika, feleséged, szüleid, üdvözletüket küldik u tűzoltólaktanyából bajtársaid, a Magasdí-csulád, Bözsi, sógorék és az összes rokonság.
Dávldovios Fereno örv. 219/23.
Kedves fiam, a január 2-i lapodat
megkaptak át azóta uea kantunk semmi hirt Írjál és nyuptasd meg
szüléidet. Mi jól vagyunk, sokat imádkozunk érted .kerjűk a jó Isten áldását és védelmét rátok, győzelmei fegyvereitekre, hogy minél elóbb épen és egészségesen hazatérhessetek szerető szüléitek karjaiba.\' Sokszor cSékol édesapád, édesanyád,
Kámán György honv. 211/37.
Kedves párom, hogy vagy, én már itthon nagyon aggódom " miattad, már egy hónapja múlt, hogy egy betűt tem kaptam tőled. Tudass a Zalai Közlöny utján és nyugtass meg. Mi itthon jól vagyunk, semmi bajunk síncsen, a kis Lacika egészséges, én is, amit neked is tiszta szivemből kivonok a jó Istentől imáimban, ukit arra kérők, hogy segítsen és óvjon meg minden bajtól és segitsűii erőbon, épen haza kis otthonodba, családod körébe, írd meg, megkaptad-e a csomagot, amit január 2-an küldtem, hogy tudjuk neked egy másikat küldeni. Csókol szüreté párod, Annus, Magdim, Lacika és édesanyád.
Kálovlos Oyörgy honv. 219/126.
Kedves bátyám, mi hála Istennek egészségesek vagyunk, amit neked és a bajtársaidnak tiszta szívből kívánunk. Január 5-től - fogva nem kapunk tőled levelet, uggódunk miattad, légy azivofl Írjál, hogy tudjuk\'hollétedét. Messze Orosz földre küldjük Üzenetünket. Hallod édes bátyám? Mi üzenünk. Kis családunkból, » kiesi szobából hangok hallatszanak és ima s/ól. Ima száll a mennyim, szülői szeretetünk ott van melletted, vigyáz lépteidre, s barmom) jársz, bármily veszélyben vagy. nem hagy el soha. Meleg köszöntéssel búcsúzom tőled drága édes bátyám. Jó szerencsét adjon uz Isten. Ezerszer, csókolunk mindnyájan: Mariska, Annus testvéred és édesanyád.
A fejlődő Perlak lendületes építőmunkája
l\'crlak, február !) (Tudósítónktól i A vasútállomástól ó km-re fekve Porlak nagyközség csöndes, de unnál eredményesebb magyar építőmunkát véges.
A régi elavult jegyzői hivatalt az egyemeletes, főútvonal rnoltott fekvő volt nagy vendéglő holyiségébo helye-zik át, ahol nyolc hivatali szobát és ogy nagy tanácsieimot kap. A földszinten nyer olholyozóst a községi rendőrség, a járási katonai parancsnokság, lovonto-olthon és dr. Dómján Gyula ügyvíili irodája. Sok anyagi áldozatba és munkába került ennek, korosztülvítolo.
A község tulajdonát képező és a kir. járásbíróság által bérelt epületet L7.000 pengő költséggel újjáépítik és komzorüsitík. A hőst emlékmű, az orezagzászlóval a Flórián-térre kerül, ahol már most és az elmúlt évben nagyméretű föld munkálatok folytak. A májusban tartandó hősök napjára tervezik onnok felavatását.
•Mindonütt serényen, biztos alapokon folyik az alkotó munkj&, s most rendezkedik be a gazdasági szuk-iskola is, nom rég vásárolt emeletes otthonában. Mindonütt és mindou-bon a jugoszláv megszállás óv tizedes mulasztását kell pótolni a magyar "közigazgatásnak és szorosabban kell hazánkhoz kapcsolni ozt a régi történelmi múltra visszatekintő nagyközséget ós egész járását.
Vitéz dr. ilortólondy Foreno, a járá» fŐtzotgabirája szivén viseli
minden muraközi ember sorsát. Mindenfolől a hála árad feléje.
ügy tisztelik, mint a járás atyját. Erre nagyon szép példa Zsidov Flórián ligetvári földműves egyszerű kezekkel irott esküvői meghívója. "Nagyságos Főszolgabíró\' llr! Nagy meg! isztel (élésnek Venném ha ezt a meghitt családi \'ünnepélyt megjelenésével megtisztelné. A fölszabadulás olsö napjaiban az olsó magyar a nagyságos Főszolgabíró Ur volt, akivoi beszéltem s oz az emlék ki töröl hotel km nyomot hagyott lelkemben, ugy hogy az egész magyar fölszabadul ást
ke
Hofherr-Schrantz gépek, vífáuítú petróleum
ÜNGKK\'ÜLLMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN ahall «ázl«*ók átvehetők. (toljóioaapá«ak ¦in<»» «»c>«««i»i«» rwd.p. ¦»! tophatok.
esz a. noi
bundák i
, NflGV ! iVOLflSZTÉKBOHI
*?vi
ZALAI KOZLON»
napra hwWtít szemelvéit<-k»r**z-tttf látorrt." Btiek «zárz.*lmek vezetnek most ujből. amikór ismá-teltíiv szemtettél UHigliiTÓm leányom esküvőjére...« I.nhe(-« jobban n szivekbe* férni ^ Nagyon szép ünnep zajlott le a kaszinó\' holylségélmn ,ahol a 350 tagot nzamlAló holyí Vöröskereszt Egvoítilet tartotta évi rendes gyűlését. A holvi Vfti-oskoreazt 4500 P pénzt gyűjtött, 100.000 cigarottét küldött a hós honvédőknek, 50 ér-melegitét köíöttok, 185 kg. follat gvüjtőttek és a holyMi jótékonv célra 2800 pengét fordítottak.
Nagyszámú közönség jolenlétébon zajlott le a közgyűlés, molyon dr. vitéz TJortolondy főszolgabíró mondott gyönyörű lioszédot, mogköszön-vo" a vozotóség odaadó munkáját és további munkára buzdította őket. Húzónk, mondotta, mint évezredes vórzívataios szakában mindig, most ia résztvevője a küzdelemnek, ma-Ivet nem keresett, de melyből IiŐsíö-sen és boosfttéttel veszi ki részét u ungy szÖvotségv-soink oldalán. Hós. fiaink messze az otthontól, búzától uz örök magyar hazáért harcolnak, vérüket hullatva. Tisztelegjünk elesett hőseink emlékére, mert mást ugy som adhatunk nékik. Fontos, begy mí itthon, a belső fronton tartsunk össze, hogy ne legyen hiá- \' bavaló hős fiaink küzdelme és áldozata, Isten áldásét kérte a további munkára és felhívta a Vöröskemflzt helyi vezetőségét nz önzetlen munkavállalásra, mely nem lesz hiábavaló.
Ennek a munkának iramát a ma» gyár sziv, a magyar lélek diktáljm meg is lesz az ilyen munkának VA8á 7AS
eredménye.
Hittattásokt Ne engedjétek kl házatokból üres kézzel a dlákkap-láros leventéket.
Nagykanizsa ráegyel város peígármes terétől.
2C8,\'ké. 1943
.Tárgy,: Lóher, luetr^B-, répavelő K, míg-, vetobtíVgonyi- ésdughagyma Igénylése -*v«
Hirdetmény.
Mlndaiok,, akiknek lohér-, lucerna- él , <ÖldIt|U tükiniiA ¦¦yiíji.t vetúmagra, vető-burgonyára vagy pedig dtighagyniárn van iiUkiígUk, folyó hő 18 lkáig, szombatig ojjielila végetl |elrnlkemnek a gyilmölcs-csomsgolóban.
Nag)kanlzsa. 1943 lebruár 8.
m Polgármesler.
HÍREK
«tjjelf gyógyszertári ügyelet: Ma a Itt Mária gyógyszertár íirály-utűá-40. liám.
Kisltanizsán az ottani gyógyazor-tár állandó ügyoletes aaolgálatot tazL.
NapUt i Február 0. Kedd- Róm. kat Alex. Cirill. - Protestáns Abigail.
— OXIrendelés) Az alispán dr. Ho-bofltyén László keszthelyi Járási ni. kir. tisztiorvost kirendelte a beteg dr Miklós János paoaaf járási in. ktr. tisztiorvos helyettesítésére.
— (Áthelyezés) Grábár Lajos zaldr; egerszegt rendőrtisztviselőI, ftkl régebben már hosszú Ideig toljcaltett szol,. gálalott Nagykanizsán, visszahelyezték Kanizsára. ,,lír
— (A láglsrfl hadltudótltól Jelentik) A magyar honvédség légi erejének dl-osésegai harcairól, nagyszert! szerepéről szó! Raozkó—JAno»y „A lőglorő hadlludósltót Jelenük\' o könyve, mely már második kiadásban hagyta el rövid Idő alatt a sajtót a Stádium kiadásában. Minden magyar büszke érzés (el olvassa ezt a könyvet, amely eleven, friss, mozgalmas leírásokban, ló-leö magyar nyatven adja vissza a légi harcok (Siralmas eceményelt, repülőink hősi életét, ennek Se életnek legendás
élményeit és dorlls poroelt.
— (A Naoykanlasal Keresttény Társas Temetkezési Egylet) elnöksége ezúton értPBtfl taglalt, hogy folyó évi február hő 18-án d. u. 3 órakor (arfj*. XXIII. övi rendes kflxgytllélét a Rergonyl-utcai elemi Iskola tornatermében. Ha-tárosatképtolensáa ofWtön ugysnott reb-rnár hó •id-rtu délután S órakor Elnökül
(Repülő hősök)- A tengely repülj-, erőinek magyar nyelven ¦ megjelent eposza w, ii könyv," amelyet SebeBrl László avatott tollal, színesen, ólvezo-teeen Irt meg. Minden oldala német és olasz repülő hősök Izgalmaa harcalt örökíti meg a harolorot1 poVtaban, a végtelen óceánok felett; Élethűsége ktllőnösen megkapó ezeknek az Irá-Boknak, amelyek valósággal magukkal ragadják az olvasót a levegőtenger titokzatos birodalmának hősi harsaiba, eezélyek furró pillanataiba, a hajlársl érzés megható élményeibe. Bizonyíték Is ez a könyv a tengely repülő oről kiválóságának és a végső ¦győzelembe vetett hitünknek. Stádium kiadás.
Az osttátysorsjáték húzása
Az bsztáfyaorsjátók mai húzásán 20 eiter pengőt nyorl az 54 424 éa 81.047 BiámU sorslogy. 5000 pengőt nyert a 07.777-számú florsjogy. 4000 - 4000 pengőt nyert a 23.441, 56.588 és a 73 715 szamu sorsjegy. 3l00-3UK) pengőt nyert a ÍS.\'KO és a 71.078 Bzátnu koih-Jegy. 2-2(00 pengőt nyert a 15.255. 17.088, 55 t«8 öb a-79.302 számú sors-Jegy. 1--1000 pengőt nyert a 25.319. Z8.éC5, 40.987 és a?.\'64.659 számú sors Jegy. (Felelősség nélkUl.)
divat ízlés minőség
puha
Nagykantesa megyei város polgármesterétől.
Tárgyr Burgonya IiIoskUm.
Hirdetmény.
- Akik 50 kg-oji aluli-m^nnjfiágrs HzsTi. tek, sió .bnrgon/At,. holnip, iitrdán d. •. lekntkeiKnek HunyadLu. \\W. sí atstt i butgonva átvétels végett. Akiknek nlnC*< burgonyájnk, napl-ssfiktéglitaket lif.f.a-rezhetlk a gvümeleacsomagolúban. A cia-ládi lgftMlvááyl el kell vinni, • «iv NagykanbiHi,\' IMS.\' lebraár t én.
m (Vt.v>P.QlLArnie8teK,,
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
.. ...Tárgy: Korpa, klotztíw kisgazdák táizéte.
Hlrdetmány.
Elléa előtt álló, vsgy már rsegmalscoiott anyakocák ríbii-/e ¦ uiódoiuban áll koipát utálni. Az Igér.ylők az alábbi aotrendben Jclenlkcz/en-.k a közellátási hivatalban, ahol utalványt kapnak a ai Mhűványokra a koipát, Ucai-ikéiii 60 kg.-ot,,kásxpenzihe-téi\' etleaében azonnal átvehetik ¦ rák-tárban.
10 én, sierdán délelőlt a 3 kat. holdnál kisebb birtokkal rendelkező nagykanizsai, 11-áit, ciUtOrtŐVOn délelőtt pedig a 8 kat, holdnál kisebb birtokkal rendelkező kis-kanizsai gardák Jelcnlkexzenek, Gabona -, lap[ukat hozzák magukkal, .úgyszintén s csa\'ádl Igazolványt, továbbá a koca jar-latlevelét s a iiomBiédoktól egylgazolátt begy a. kooa malacoxás előli áll, vagy hogy ekkor és ekkor ennyit éi ennyit malacozolt.s.a njaiscok megvannak. - ¦ NsgyksiíÍisa(.liK.), február 8.
i« -Potgármester.
Aratnwtámlík flM<«te, roklamáolóki lilbajolontöaak, uakiierU f,|vllágo<ltÉ» mlndon vlllnmoB káiclónlioii * «i dét»l*tt B-tól dóiul*,, ia A.-úi„. ;-*"?M Ctvarnory-ut 51; lolefon 294.
Kéreszté^l^tíkekéstfstralat ^"{?S;: *•¦
Legszebbet :: legolcsó^anl
•Cígt.\'
SÍPOS JÓZSEF
fül 12. Korona szíUattÉf ah szemben az ndvartran flítí.tt-.ISí:
LugdMaiewbb és leK«iyaxeiBbb Umstéit, (.xbamáláat és nálUtást vállal.
HIvatkotáíMl korábbi miniszteri rendeletre, mely megtiltja a gyászolá családok valamint aulyos betegek hozzátartozóinak zaklató módon való (elkéréseiét, miéit la a jelzett rendelkezésre, valamint a Jóérzésre hivatkozva, klUrelu izébcll- vagy tatstodhlvlsro losxek bátor ojánlutot tc.ml.
HŐsl temetés volt a köztiI 1 kis BönŐncén. Hőst\'(emeltek, a Hsgyar Haza védelmében v magdlcslult Bánit István honvédet. Ar Impozáns temetés a bősnek kjláró tinta, lel Icgyébea tlrtánl. Kivonullak a temi-lésre a hflnöncel. leventék, loyábbi a ult. bxeiilbalázsl Ievenlc;leányesai>at s i ||. venték egy, djaiszskatizá, Kemény veiány. szavak hangzótlkk cl, amelyeket ftgyelma. zetl véprcdajlás követeti. lílKÖnÖasn me|. kapa látvány vojl « zalaBzentbalázil lormi. ruhás leve ale\'\', leány csapat \'elvonulása a hősi lialotl elölt. Mélyenszántó, népm felépített beszédbén bltcsuzolt el s polgárt hatóság részétől a zalsBifiiiibaláisi vezctÖ lölearzŐ, az, egyház \'résziről a híi víill lelkipásztora — a lemelísl aierlif. láat végző — zatnsz8i)tbalá7iii )esperet> plébános. A honvéítség résiérŐI\'a teme-tdsen részWett liszt bucsutolt pl a hősiéi. Megjelentek a \' környező falvak lakéi ii nitgv számban, mert mlndeakrárcito, hogy osztozni kell, osztozni magydr bölelesiágt a gyászban.
HŐsl halált hallal Banfi Islván, de nem hiába harcol- fá) , tál, mert emlékedből u| erői, | frisa hllet merllUnk valameny-L11> Jen a további nagy és iitnt > / ktlidelenihsz. Ncffi felejtünk I
. H»\\exan<i aitonnal (elvilellk. 8ug*i-ul
FclVMíík UzIetei)lt>B «lad^nfit, aki ai
Irodai inuiikaU» alvíml. lltlycl IM»»ii. 3«
. FÜHÖ.mlnöMNenaS kerísek márclui aláe]íre. Mlrliii, alilfcjrtay-*"! JTS
Ügyes llijl, aki négy, kozéplakolal vag-ia|t„ aiaiymúvc, (ík(iofttf) IMnuKn.k
gápésk-kowéo. apillla eliejeie uradalomba alliil. k«-ea Kell Jóiaal, ISiInltl gazda\'aíg.iL.n.JDcVer.er, Veaapfém m. 37T
.. ADAA-VÉTKL
Eladok klllontélo butaroki tbédl»-, aaalofi^arnituVrik, kla Warthklrli-oaiia. — I.uk,lcáy Qyula rtlllaaztalog;"Sa«chenyl-ler 10. érám......\'• uöi.. SÖT
Huk.mlít ét hoiaivWí^r\'íkekal, ki-logaalaian .állapéiban levőt, magvíklia kc(e»erjt?»Wt IpeieefjnV^1.\' 381
V.m.k kag^náll flvegeket minden inennyhégben: Vzl fl/a„ 1. IV) litereit, akár lekér vagy sötit oalnben, Tornyai latvin .tlvegkereakedé,. ,,lf 376
Haaanait .aprAn*pé, ¦«« Hiandl. Deak-tér a ¦- 374
..,J8lff9jROZOTT szoba
Kdtegymaaba nyíló IQldaxuilea buloro-MtkölűlíönkAjArálij.ííobflJllQtlnal hl.al*.
.Rcagonyl-O. 1. ..v>. 87*
¦xloroxitt ,í<obsl. eielleg ellitlaial, kerewk\' díl caalíinü. Ö|néke1*H^4ii mí-tejem, HortBy\'Mlkl6s.i)t,II\'.",kíram. 388
i. M^AS, pJLETlSlELYISiSa
KayÁx.arA.-ksaiihA. rocJlíkkelylie-gekOol allí, lakién k.r...>i lebruli (í ÍM ,ys«y mirdus .t-írs- íj, Címeket a \' 1 rtaJbr
.íUdíJJlvíKlb. «4fek.
kOlöSféle
í5«e^h^^b^ofíst Wrjbn^vVgy vílHlönt, íotvOMér 2a......—
,W»uu kSzlöhv
.„„j-.aaern-Tagy híinál
POLITIKAI NAPILAP.
l!l«d|« : „Kliga.....attui II T. Ktgyka.lil.".
Feleld, klndd : Zalll Kéraly. . «•«..Nyonn.totti ¦-.A^UtuiMU,!, T..(djyka. laa-
. ** «y*«a4ÍtAka. Kaiytuuliaaa. . INruditrt laJaJ . látat ílr.i.i
k\'tuM :
Oli»:
BendlOkosat : TátorlpoaU:
88« évi., 32. tz. Nagykanizsa, 1948. február 10. srerda Ára 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
BMfkoMlfoéK t* kiadóhivatal l Kőm 5, mám. í^rko^íöiújíl *¦ Uiulöhtyatull telelőn 78. a. tícfíjolüiiffc mliidf-\'ii hBTköznop délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
líirttiuütéal Am. : egy hónapra ¦ imneő SO re 14»
Q«tryndávr* S n.\'dirő SO fllir. Hffyai nam: héiköíiivip lStflu., unmhaMm SO mt
Hát Ilyen li van?
(bl) Mostanában sok bej ran ezzel az én "barátommal". Attól tartok, egyszer csak ráun az olvasó, hogy minduntalan a barátom hibáit pó-lézgetom. Do mit legyen az emberfia, ha olyan baráttal áldotta meg a sors, aki például a minap, amikor valamit a belső frontról példálóztam neki, angyali mosollyal kórdesta:
— Belső front... Hát ilyen ia vsnf ,1 i!
Kérdezem u nyájas olvasót, van-» a mai világnak olyan tollkoptató ja, aki meg tudná állni, hogy egy Ilyen kérdésre neki ne rugaszkodjék az erkölcsi fejmosásnak? Nos tehát, neki rugaszkodom én is és minthogy ilyenfajta barátom nemcsak nekem van, okulásul itt adom a fojmosán receptjét, bárki felhasznáthatja, ha\' hasonló kérdést szogoznok a mellének.
fín tehát ozt válaszoltam a halálomnak :
— ¦ Bizony van, pajtás! Van Iwjlsö front. De mennyire van! Ilyenfajta magyarok mollett, mint te, hova is jutnánk, ha nom lenno!?
•- Hogy- mit tudok én neked a fejedre olvasni?
-- Hát ido\'figyelj, kodves bará- ¦ tom!
-Te nemrégiben faképnél hagytál engem, inert nem holvosoltem, hogy komisz hangon kaptál lo a tiz korínéról egy újságírót, aki »böi-tfiiibo volük!« cím alatt irt cikkot a háború nyoréazkodőiről. Szerinted ozt a cikket sakasztófára vohikl« oim alatt kollott volna megírni. A társaságban, ahol a vita lezajlott, mindönki noked tapsolt s to önelégült arccal totted zsebro a konjunkturális erkölcsi nyereségűt. A inul t héton pedig egy napon beállítottál hozzám és noztat nokom nogyodkiló mosószappant — kétszoros áron. Ezúttal természetoson nom korostöd a nyilvánosság tapsait, hanom\'diszkréten megvártad az alkalmat, amig négyszemközt ^bonyolíthattuk lo az üzlotet.
— Látod, ez az, ami ollen koll a belső front! Ez a Janus-arcú ma-gyorság, amibél még mindig leg-
- többünkben van valami, —- oz is bolső ellenség. Még mindig megvan a lelkes rikoltásra mindig kész, »sed avéham non« természet bennünk: A szavaink még mindig nyújtanak Írásban ős fehér asztaloknál, logfőként pedig a politika mezein; Féltékenyen vigyázunk, hogy kifoló mindönkinél többnek lássék a magyarságunk. Igen: -— »léssók«!Mort a gyakorlatban nem mindannyian tudjuk beváltani hangos osküvósomk talmi aranyait.
— Ti, akiktől kétszeres áron mindont meg lobot kapni, ami rendos árán eltűnik a forgalomból, — ti nom tudjátok, hogy van bolsó front. Mert ti nom tartoztok hozzá. Ti az önmagatok mohó liarcát harcoljátok a pénzos zsákjaitokért, magyarok ollón, akik ki vannak szolgáltatva kapzsiságtoknak.
-- És ti örüljelek legjobban, hogy vaii bolsó front, amely fogyolembon fogja össze az itthon háborújának hadrondjoit. Mert ha nom lomio, ti lennétek az olsók, akikre lesújtana
A nagykaniisai törvényszék rögtönitélő birósága tegnao délután halálra itólta a fiatal tolvajt,
aki Kútfej községben a légoltalmi elsötétítés lds|s alatt betört A vádlott legényt a csillaghegyi csendőrök fogták cl és szállították be a nagykanizsai ügyészségre — A többszörösen büntetett vádlott minden megindulás nélkül fogadta a halálos ítéletet — A bíróság kegyelmi tanáccsá alakult
Vízkeresztkor törtónt, hogy Kútfej kőKsógbon Szlatinszky Józsof nákai születésű 24 éves főldmöves-logény a Doma-fóte korcsmában iddogált. Zárás után Szlatinszky útban hazafelé Iwtérl Nemes imréék udvarába, ahol a szárítósra kitett férfiinget és két alsónemű t ellopta. •A fiatalember nom elégedett meg ezzel, hanoin Siket Mária lakásához ment, az ablakot kifoszitotto ós lemászott a szobába, ahol a szekrényből ruhnnomüekot és háztartási eik- , koket lo|>ott. Zsákmányát éppen egy\' Utazókosárba akarta becsomagolni, amikor nyílott az ujtó és Vass Fo-ronc községboli lakos lopott bo, aki kérdőre vonta, mit kerc-s Uyon kóső időben ínég ott. A betörő föltalálta magát, azt mondotta, hogy Horvátországból ruhanomüokot \' csempészőt t, amit élolmiszer ollonóbon ka- j pott, mort ott nagy az éhség és mindont megadnak ólolomért. A csompészott dolgokat igyekszik most eladni. Vass kapott a kedvező alkalmon, mintegy 116 pengéért vásárolt a scsompészott runanpinüók«-ből. Szlatinszky a kapott pénzzel azután átmont a csömödén állomásra, ahonnan olóször Tabra, majd Budapostro utazott. A pénz hamar olfogyott. Kútfej községlwn időközben a csondörök csakhamar kinyomozták a két büncsolekménv totto-sót ós rádiókörözést adtak ki ollono. így törtónt, hogy fobruár 2-án Szla-tmszkyt a csiílaghogyí csondörök elfogták ós 8-án Nagykanizsára szállították. Miután csolokményét a légoltalmi elsötétítés jdoio alatt követte el, rögtönbiráskodus alá ősik. Szlatinszkvía kir. ügyészségnek adták át, ahol dr. Lengyel Károly ügyészségi elnök azonnal kihallgatta Kiderült, hogy a fiatal botöró mér többször volt \'büntetve apróbb lopásokért. Az adatok alapján dr. Lengyel olnök azonnal intózkodott a rögtőnitélő bíróság összehívása iránt. Tegnap délelőtt Ült Össze a statá-
riália bíróság dr. Almássy Gyula törvényszéki olnökholyolles* olnökloto alatt. A lanáes tagjai: dr. Horváth István, dr. Knausz Lászlő.\'dr. Stur Dénes, dr. Wóher Elok, íogyzó dr. Noll László. A vádhátóságot dr. Birkás Géza kir. ügyész képvi-solto. Orvosszakértók dr. Kajtár István körorvos és Mórandininé dr. Fodor Erzsébeti Két szuronyos fog-liázőr inog vasalva állította ojó a darócruhába öltöztetett vádlottat. A tanuk soraiban ott\' volt a vádlott idős édesapja is, aki szótlanul, öaz-szetörve ült a tanuk részére fenntartott padsorban. A stafáriális bíróság ősszeütéso futótűzként terjedt ol a városban, ugy hogy a .tárgyalóteremben élénk (érdeklődés nyilvánult inog.
Dr. Birkás Géza kir. ügyész szó-bolí indítvánnyal állította a rogtönitélő bíróság oló a vádlottat, akit kétrendbeli botöróasol súlyosbított lopással vádolt mog, . i
Szlatinszky dr. Almássy olnök kérdéseire elismerte bűnösségét, majd vontatottan elmondotta, hogy néhány óv óta nom lakik szülőinél, különböző községokbon. tartózkodott, a koroftyoi tolojxm is dolgozott, legutóbb |XHÍig Kútfej községlion volt. Varrógép-jav itassál foglalkozott. Ittasságával vódokozett.
A bíróság a sértetteket, itlotvo tanukat hallgatta ki, akik vallomásaikban alátámasztották a vádat. A törvényszéki orvosszakértók vélomó-nvo szerint a vádlott teljesen éj>-ofméjü, bűn totó jogilag fololŐsségro vonható. A bizonyítási ol járás bofo-jozéso után dr. Birkás ügvész a miniszterelnökségi rendelőt érteimébon halálos büntetés kiszabását kórto.
A statáriális bíróság ezután ítélethozatalra vÍBBzaypnult. Több mint kófóra hosszat tanácskozott a bíróság, amikor délután 6 órakor újból bovonult a tárgyalóterembe ós dr.
Almássy Gyula olnök síri csendben kihintette az ítéletet, moly ssorint a röglönitélö bíróság bizonyítva látja a vádbeh cselekményt és a vádlottat bűnösnek mondja ki a BTK. 383. fiba ü\'kfizŐ. a IJTK. 33fi. S\'Anak\'3. pontja ét 33«. fi-s, valamint a BM. 48. s-inak l.brk.2 tételf szprlnt ralnfiatpó" lop*s btintetlében fti nett Őt n R020MÖ3S. M. E. ««ran ren-dolot 14. $-a alapján halálbüntetéssel és ötévi jo«fosztássnl sújtja. Az itélet ellen jogorvoslatnak helye nincsen.
Elhangzott az Ítélet. A hallgatóság mogrendülve hallgatta. .
Minden szem a vádlottra tekint. Szlatinszky minden legkisebh mog-rozdüléa nélkül, nyugodtan fogadja a halálos itétotot. Dr. Almássy oz-után hosszabban indokolja a bíróság itólotét.
A védő feláll ős kegyelmet kér védence számára, amihez a vádlott is csatlakozik. A bíróság kogyolmi tanáccsá alakul és a kir. ügyéaszol ogyfltt visszavonul. Határozata természetesen titkos. A két szuronyos fogházór könrefogja a megbilincselt ombort, akít a hallgatóság szomoi-nok pörgőt Özében vissza visznek a fogházba, ahol orős őrizet alá kerül.
A térvényház sötét folyosóján végig botorkál egy öreg ember. Moghajlottan, neliozon cammog, mintha egy rettentő súlyos torhot cipelne. Cipője kísórtotioson kopog, majd odatámaszkodik a folyosó falához ós kömény tonyorévol végigsimít ködfátyolos szómén. Messziről nézem. Ugyanaz a& öreg bácsika \' volt, akí délelőtt előttem ült a tanuk padján.
A hslálraitélt legény fehérhajú édesapja volt...
(B. R.)
a miattatok kelleténél koeorvosobbon nélkülözők haragja.\'
— Van, igenis van ós hála Istennők, hogy van bolső front, olyan orős bolsó front, hogy nólkölotok is szikla-orős hátvédjo tudunk lonni a messze idegenbén küzdő, vérző honvédő inknok. Olyan orős oz a lx>tsó arcvonal, hogy mog tud küzdőin a tí közömbössóglokkol is, amivel kikapcsolódtok a nagy magyar erő-tartalékból. Tolótok hullhat a magyar vér, nőhot az árvák, ilzvo-gvok szomorú sorogo, morodoshotnok előliünk a törtónelom legnagyobb kérdéjokti, — ti fölényes ábrázattal
álltok minden fölött, a közöny olo-fántcsont-tornyában s onnét néztek lo a küzdő, vergődő, minden izmot mogfeszító tömegre és cinikus gúnnyal kérdezitek: »Hát Uyon is van?« \\
— Ceodálkozva nézel rám. Poílig, pajtás, ma közömbösnok lonni is bűn. Bolsó ollenség vagy to íb, ha nom voszol tudomást orról, hogy van pgy itthoni arcvonal s az inin-donogyosro, rcád is, kötolezottségo-kot ro a hazád sorskórdésévol szom-bon. Efelett az Önzés follégvárából átnézni: ollouségos cselekedőt. Ezt a aüámlát szavaláösal kiegyonlitoni
nem loliet. Nagy szavakat zengeni, Bommit som tonni, do tömni a zso-bodot: -- ottól nem leszól magyarabb. Ha ozt tőszód, farizeus vagy, rosszabb a nyílt ollonségnél.
— Ezek után, romolom, bolátod, hogy igenis koll, nagyon kell a bolsó front. Ellőnöd kell és ellőnötök, akik fitymálgatva s Öninagalok kiadod játékával ológedottou azt hiszitek, hogy az a bolsi*» front ugy sincs, talán csak valami trázm az ogéez. Nom frázis, barátom. Valóság. Olyan valóság, amolytfok egyszer lo ós u hozzád hasonlók köményen folelui fogtok ...
ZALAI KQ2LÖNV
mi február 1()
Nemzetvédelmi keresztül mtflntciett zalaiak
.A Kormányzó Ur ujabbhei a következő* aalatakmk adományssta a Nsm-zctvódstnit Ktjroizttt:
Jniiili L&szIO ni Hogy ölem 1 hallgató (Nagykanizsa), Jsgyüd Karoly bérkocsis, hovran István j^hallguió, Kom-rek JA non kisbirtokom, Koilor<-k Vltuioa földműves (futlak), Kulivoda János ny. MAv r^Uigyoiö (Loleuye. Kontóin bt-
ISUO tínloiuOriióklKiligdtő, Kováos litván díjnok, Laborszy Karoly MAV Intéző (Ciagykaulzsu), Kóttz Joaiel löld-iMilvoa iHeriak), Kuvaiti Jáuos r. i lö-nők iHomokkooiaraui), Kovácsi cs Lajos községi dljuok [Kldszubudka), Kön-ciül István kisbirtokos (ZalauJlakJ, 1IJ. Laurensslk Feronu kortesz (Alsórajk), özv. Lobonovls NAneorue nyűg szákos-lövArosi adotluzt, Mugosiy Antal glm-issibtnt Igazgató (Mígykunizaa), dr. fiuzlak Kiuk lonolgablro iPeriak), l.u-parlU K. Jozavi almiul IgvzgatO (anltó
Üravavaa -irhuiy), fllsollűu Kín oly MÁV MtlIunOr ¦nlloiiiuitíOiiOK iNagj kunl/aa), Mejzur Jóíeef varuiugyvl aiillzt (Botiul, Murnt Károly uluuil Iskolai tanltö (fonakj. Muravölgyi Karoly pustual-nu.\'.i t.Miiidki.\'iu.\'./.iiir), MuniKii/1 Jenő
ftllulllí uluilll UkOldl IgÖigttlO iC.iákUil\'-
nj-ai, .\'•agy VlrgU rk. piebáuos (Ko-marvároaj, Neruulh Koreua kisbirtokos (\'/.(iiiiujniK), Nőuiutü r uozialos,
DSuio li Lujoa viliamosvtzutő (lluru-kurusziur), furcsuo Furoac ailtszl (Poriak), Cwuádl Jauos földműves (ahő-domború/, falarosaz Lukacs földnill-ves lUravudlúsJ, l\'uesurnlk üllő or-H/.íiggj Hitel kepvlsolö, városbíró, fo-letuuwky J«uö (anltókopiö Inlézuü Igazgató Csáktornyai, dr j;»(by l\'Al zuluogorsztgl telulőa uzondiúztO (iiuda-pestj, Pacsi Mihály földműves (LOgrftd), dr. l\'lniar Denos tanár (NitgjkiimzSd}.
A zárójelben lollUntotetl iiuiysCgaa-vak a szuletosne.yoi Julöllk.
Csáktornya a hadbavonultak csaladjaiért
Csáktornya, február 10 (Tudósítónktól) A cs&ktornyalMAlxSz hölgy tk a r/ómé.tósafu Asszony almi lndl ou akstő keruiooon ií^.m pangót giujiöitlvk a búdba vonullak csuiad-uigjiiinaK scgoi) u/í\'iio coljára, tizuu-klvUl ivat ii rendszolt a ManSz, ruely-Aek Jövedelmet, ;t< 0 pengőt ugyanéira a uéira\'Iordliotiak. az együttes összeget, lövi04 pengői min átutallak a kőzpoutba.
Magyar hósök
Szép \'példáját adta bátorságénak és hnségenok Móricz Andor had apródóruiester ,egyik tüzéroszté-lyunk ¦ szakaszparancsnoka.
1942 augusztus li-án a Korotojak körül vívott rendkívül heves harcok-bari önként vállalkozott arra, hogy felváltja a tüzérségi feldoritő óllas-bun mog&ubojüit íoldoritótisatot. Bár uz ellenség olyan pusztító tüz alatt tartotta a feldoritő állás környékét, uogy a tüzzol torholt torulölen való Htjutaa lenotetlonnek látszott, Móricz hadapródőrmester oleto kockáz tat áaával olorokuazott a fel-doritóbe s át\\«tto sobosült elöljárója szolgéiaiát.
KmI nap uiulva, augusztus U-án észrevette, hogy a váltakozó sikorü harcok során ogy honvMüteg két lövege reménytelenül elszigetelt helyzetije korült a két harcvonal kösőtt. Mivol nyilvánvaló volt, hogy u. lövegek uz ellenség zsákmányává válnak, olhutározla azok mogmen-tósónek megkísérlését. Rendkívül le-Íem6ny0í4»n hajtotta végro szájulékát és sikerült u lóvogeket az ellenség igen orós tüz» ellenévé is elvontatnia és mogmeut«u>.
nsaayat, ezüstöt, régi ezüst pénzt
magas áron veszek Bárány ókezarés*
lloriliy M. ut 3. postával stemoeu )
á főpásztor mostsnl körlevelében a csalsdokBak leins sientságes Szivének felajánlását hangsniyozta
\'- «- \' kiesinynek eayaránt ki kell ven-niők résaüket. A családi élet ma sok
Dr. Csspik Oyula megyáipüs pok 1943. évi cliő" pásstorlevel* többek kőiött as alábbiakat tsr-talmöiia.
A magyar nemiét, Hssánk ét a beliö front ssilárdsáfja siampont-jából sorsdöntő jelenlŐiéaü lehet, hogy milyen erkőlosi erőt tanusit ennek a ncmietnek minden fia. As erkölcsi erők felfokoiáia a Papsáa s Tanítóság hivatása és nemes feladaté.
Tekintettel a nemicti szempont-ból sorsdöntő nehéi időkre, csennél elrendelem, hogy hősi halottak temetésénél Papságom ne eiak « papság stóláját ne siá-mttsa fel, hanem es egyéb egy-háiköiségi, illetve plébániai elkal-masottak {kántor, haraugutú, sek-roityés, minisatráns) restére sem siámithetják fel a ssokásos ilk-t-ményeket. Papságom ai egyseerü és sserányebb jővedetmü hívekkel is értessék meg as dldosatos-ság> ssellomét, amiből nagynak és
sebből
vénik, sok sötét bün hutia meg magát as otlhenok mélyén. Ennek tudatában kötcleiően elrendelem, hogy 1943 március 7-én (farsang vasárnapján) minden plébániatemplomban engesstelŐ sientségimádás tartassák esőkért a bűnökért, amelyek «z embert étet litcii-rondcltc forrását, a há-aasságot bessennyeiik.
Törekedni kell arra, hogy minél több család ajánlja fel magát Jóius Sientséges Szivének. A híveknek meg kell magyaráini, hogy a felajánlás mit jelent, buiditsuk Őket, hogy forduljanak as Ügyben bísatommal lelkipásitorukhoi, bármikor stivesen késteu állunk as ünnepélyes felajánlás elvégiésére, (Módja megtalálható a Jézus Síivé SiőVetség kéiikönyvében. Kapható a Kordánál, Budapest, VIII., Miksiáth Kálmán-tér 4.)
Csütörtök délelőtt ismét összeül Nagykanizsán a rögtönitélő bíróság
A muraközi csendőrség ogy járóra ismét behozott egy fiatal férfit, akí a légoltalmi olsötétitós idojo alatt lopott és így rögtünbiránkodus aló ősik. Mézga L>ozsó iUlö. óvbon azülotott, törökudvari lakos szorolmo tárgyának udvniolt. A mórványasivü hölgy azonban olutasitotta a horvát liotuoót. Mázga gondolt ogy nagyolt ás maglopta ssiv^ hölgyét. A külö-
nös trubadúrt a sórtott hölgy följelentette. Mázga csondórkézro korült. Kihallgatásakor boifiríiorto a lopást, do nzzal védekozott, hogy csolekmónyét — bosszúból kövótto el. Cgyólwn holnap, csütörtök dól-olótt ü órakor ül ÖflSzo a fla^kahi-zsai tőrvényszék rögtónitélo bírósága. A tárgyalás termétMteaen nyilvános.
 fóksplláuy belybeniiagyta dr. Begldsáu Editi asgy-ssunassi ügy ved renaoiileifigveiet aia Helyezését
Megírtuk, hogy a nagykanizsai rendőrkapitányság rendőrhatósági felügyelet alá helyozto dr. J3ogÍdsán Kmii hagykaniaeai ügyvódot, nyug. rendórkapitéiryt, a nyilaepért sals-mogyei vezetőjét, mert a Magyar Hiszekegyet profanizólta egy uvilaa gyűlésen. Dr. Begidsén megfolleb-ht-zí.t az olüöfoku határozatot a vidéki főkapitányhoz. Most érkezett meg a főkapitány döntése óbban az
ügyben. A főkapitány is helybenhagyta dr. Bogidsaa ÉmU üjméd rendórhatóáági folügj-elet alá helye-sósét. , • .
Kgyuttal holybön-Ijagyt* Bégidsan Ü társának a rendőri fölügyelőt alá helyoKéeét is.
A rendőrség — ugy tudjuk — az erre vonatkozó aktát — ahogy ilyen esetben-szokás — megküldi az ügyvédi kamarának.
á nagykuüzsai rendórsftg sztflzáGktö> Meptozdse
tirosz MOrlc vagon tételek ben szállított úrul ktltfoldre
Közöltük, hogy a knniz&ai pályaudvari rendőrőrszem ébersége folytán órizotbo került ogy botfzirúrgó berlini zsidó házaspár, akivel együtt órizotbo korült a Zalában szóloa körökben ismert kanizsai állatkoroa-kodó, Urósz Mór is. A nagykanizsai rendőrség oz alkalommal ismét olaó-róndü munkát vógzott.1 A . nyomozás adatai szerint Urósz Mór -nki a zsidótörvény rondolkozésoi folytán ok\'KOtt az állatkoresk^lői jogos itvonyátójl — Boriinbon eé Bvüsszolben lakó fivóreivol állandó üzleti összeköttetésben volt, ások
részére vagon tételek ben szállított árut. A szállítást\'és kiviteli engo-dólyokot termószetosen nom\' a maguk nevére Bzorozték bo,- hanem-.a (jröflz Fordinánddal együtt óló Boke Eózai rokonai neroro, A lo-azátlitott. áru is Boke Kózsi, nevére érkozott BrÜBszolbo. Qrósz\' afór itt kífpjtott tovókonyBégéért tonnósze-toson százalékos dijazáaban . részesült. Mogállapitáat/ nyert az ie, hogy óbbon a vállalkozásiéin számos imás egyén is közreműködött, nkikH* (iróöz Mór minden további fölvilágosítást megtagadott kihallgatáan.
¦február
10-
14-ig
vARQSI MÖZQO
NEÜY &DJ.Z IQLhIN
SxéraálóL—
vasárnapig
RtpreMsnt ív magyar film Életkép-a bol8Bvii8taparádío&<xmÍ>Ő>l nUPAM hirüdó a világ legújabb e a ehrértyet rád
iUtadúuük Jt&adotvKÖM&pakowj>tÍ ff-7, 9,
folyamán, illatra azzal fedoU/ait hogy wsokat nem iimari«. MegáHa\' oította a rendőri nyomozás azt iá hogy a minap a pályaudvaron olfo\' uott Sehleeinger. Valner ós feloség^ Orosz Mórnál akartak monodékot keresni:\'Általa akartuk itt Mn\'cryar-országorf\'letolepídni és munkát vál-lulni, de a rendórórazem már a vasúti állomáson. elfogta ökot. A külföldről beszivárgott zsidók itteni olhelyezkedésévo is adatokat ezerzott be a rendőrkapitányság, amelynek nyomozása folyamatban van. \' A nagykanizsai rendőrség réget vet az ilyen üzelmoknok.
A közvélomóny a legnagyobb fokú érdeklődéssel várija a nyomozás további fejleménvsut és nz ujabb 1«. leplezéwfeet.
A suttogó rímhlrferjesztő i belső front ftláfis\'óje t Hifeaörulól
VaMraap a Szombathelyi fC vendég-. uzerepel a ZrlnyNpályAn
Mór vasárnap délután megkezdődtek a külső edzések a Zrínyi pályán, a ZMNTE legénységének nagy Örömére. A labdaéhes tár-Sasig nagy ÖrÖrnmel vette tudomásul, hogy o február 14-én délután nz SrFC, oki «¦ NI1 II. csoport egyik Ugkitünőbb együttese a Dunántúlon, látogatja meg Karnisát. A ZMNTE legjobb öisie-állításábán Kerepel az SifC elten. A héten\' kedden és pénteken tartanak ketkapús* Itómbly ed-íésf a ZMNTE labdarugók, hogy vasárnap felerősödve és meged-iSdve állhassanak\' ki a kífünő NB együttes ellen.
Csonka forduló volt a vasárnapi öakkverfíenyeii
A Máróoiy Sflkk*-Kflr vasárhapi versenyén meglepő volt Pintér főlényes győzelme a tehetséges fiatal Vékássy ellen. Eienkivüt ha-tal\'rríes meglepetésnek siárriltott L\'tfsiló pontvfessteiége a kérdő és fiütal Síéndrő ellen. A játsims Lásiló tubáid miatt döntetlen. Németh győiőtt \'fölényesen Köd-baum elleni mig a K. Ndgy —Bdán és a Siekulja—Andrejek játsema. fáflgőf Sánte-Tóth játssma síin-tén függő.
14-én K. Nagy-Németh ellen, Ködbaum - VeKássy- élten MWW a harcot. A többi játsrma való-ssinü ai eüly\'ejek győiélmévcl végiődik- Baaii—SiendrŐ, Pintér —Sánta, Srekulja-Tólh, Lái\'ílő-Androjek iátssmák kerülnek meg lajntssasra.
A Dltíltkáptátbs trveHm\'-\'fiMuár hó W. h 20. tcOzOlt Itirlarfak Hulladékgyűjtő napokat I
A ligleles\'esóbb, legdivatosabb
r-siteET--
bunaad oh
nagy v»l««ilékb«fl *(k«lek P8ut 0.- (Bu»>iulv«.) íí.
FERENCJÓZSEF
keserűvíz
......_ZAIiAl KOZLggj
A dr. Hegedűs György tmlek-unnepély
a k«r<itt<ny is namuil nwe nagy Onriép» lesz vaíírrlap dílelítt Hl 12 órakor a í«hJrt«remben
ii\'4.1, i.aru.ir 10
KttpsWrkai birek
ZkjharjaT bolgár lAmkedeleiuügyi mmisíílör az EnWHfesdés, árdrágítás és\' egyéb1 kihágások letörése\' erdeké-benltóaieuiüködL^re szólította fol a kereskedelemügyi, pénzügyi, füld-mmxksűgyi i:axt:á^iigyi- minisz-téiiutnot, valamint a bulgár rendór-agg hatáskörébe tartózó szerVeket.
Ciprusz kormányzója -- niint az uDgol hírszolgálati iroda jelenti ¦-¦ Londonba érkezett; hogy a sziget périáügyi,! gazdasági és egyéb kérdéseiről tárgyaljon u \'gyarriiutügyi mimszterret; ^
A. columbiai -külügyütiniaater és !i Szovjetunió washingtoni nagykövére — az angol hírszolgálat washingtoni jelentése szerint aláirta uzt u rHégállápÖSáilt, amelynek érteimébort" Columbia és\' a Szovjet-uiiió újból diplomáciai kapcsol atbíi lépnek egymással.
*
A brit hírszolgálat csurigkiiigi jelentés*\'szerint a hurinu- yünnuni határvidéken\' nagyobb Harébk folynak.
*
A Nétttel Távirati Iroda s svéd külügyminisztériumban arról értesült, hogy u londoni svéd köiutségid utasították, tiltakozzék az elten, IrDgy angol\'repülőgépek «ved" terület felelt UptiUok át. i ¦
Az uj olasz miniaaterek tegnap letették az esküt —¦ jolonti a Sto-fani-irotla. A szertartás utón az uralkodó szívélyesen elbeszélgetett a miniszterekkel.
*
A Stéfani-irodn nowyorki jolon-tése\' szorínt kinai diplomáciai körökben- ugy tudják, hogy Csang-Kaí-Sok elállt washingtoni útjáról, mert nem kapott.elég olözotos biztosítékot, utjának sikoróro. Célja volt: Roosevelt elnököt tájékoztatni Csurigking-Kína kétségbeejtő helyzetéről és kérni a megigórt segítséget, valamint biztosítékokat a jövőre;
A magyar mtzdgázdaság nagyjainak érdemeit méltatja a mezőgazdasági kiállítás
A március\'végén megnyíló Mezőgazdasági Kiállításon a földmüvöléa-ügyi minisztérium gazdasági szakoktatási kiállítása ebbon az évben a magyar mozőgazdaság nagyjainak ismertetését tüzto ki föladatul.
K kiállításra az adta n gondolatot, hogy oz évben éppen a kiállítás megnyitásának napján losz az igazságos Mátyás király születésnapjának 600. évfordulója. A nagy király hosszú és l>ölcs uralkodása alatt sz ország gazdaságilag ja felvirágzott. E téron kifejtett áldásos munkásságát é* alkotásait kivonja tehát oz a kiállítás olsősorban bemutatni: Mátyást, a kiváló gazdái és t»bb niezó-cazdoségt növény meghonosítóját, ftlláttoiíyésztoeünk egyik fej losz tóját ünno|)olve. Mellé sorakoznak majd a történőiéin időrendjében a mmcyui- mozógazdatiág .lobbi bölcsei és nagyjai, akiket szintén mogulét a gazdftkőzöiiség hódolata ós olisino-rése, Ott tatjuk majd Mária Teréziát és muiifeát\'ársalt, továbbá Teásodik Sámuelt," majd P.-Nagy ¦Jánost, a rétégén logolBŐ szerkesztőiét, a gazdasági iskolát alapító Nákó Kristófot, yróf Széchenyi Istvánt, valamint a közelmúlt nagy magyar agrártudósait és mátokat. (0
Az egész váron és a lenHzé lentibb vidék a l*Riiagyolib rokonazenvvel óa
ogyUttéi Eűi-sol fogadta a foboileremből kiindult ama mozgalmat, arnnly az el\' Ielo.it dr. Hegedűs Gjürgy orszíggy. képviselő, kanizsai Ügyvéd, a kervaz tény és nemzeti gondolat lAok;c1KU bar coaa omlókét molló mödon akarja megörökíteni. A renrimOBOgttMéti I\' Gu yás Gellért ferences plábSnoa tiílzlöui^kcl ée P. BAnán Gyula kkkanlzsal pKbA-uofütU egy olyan Ügyrendet ftilapllotl mng. amoly méltó lesz a kercaztéuy óh nemzeti csiráéhoz óh nemcsak dr. Ilo gi-düa György emlékének kíván Áldozni, do ralta keresztül a ragyogó übz-méhek
Az egóitz kanizsai niagyarBAg találkozik viaAinap délelőtt tél 12 órakor a torenclek tehérleruiMien. Mindenki
olt leaz, aki maggyözóMéaea liarcoaaés hitvallója az u] világrendnek amely-, jiek lerakásához or. Hegedős György pionír munkát végzett
Klakanltsán utcanév fogja hirdetni SAukaorazág tláuak rendíthetetlen ma-gyuraAíiAt, tiszta katullcitásál cs \'Ang-lulkü közéleti munkásságét a népért, a fajtájáért, a azebb magyar Jövőért. A szegedi kormány állal kinevezett teljhatalmú kormánybiztos és hó\'süO-aB honvéd, aki a harctéren Is megmutatta áldozatos hazaszeretetét! nomesomlókét megfirlzzUk Halála évfordulóján gyAazmlsót mondntnak lolklUdvédrt és sírját a bálás magyarság megkoaio-rozsa
Legyünk minél többen a vaaárnapl Hegedűs eni,ek-(lnne,>en !
cirkálói, I rombolót én lü torpedónaszádot, .lupán részről 8 romboló megrongálódott, még pedig az\'egyik súlyosan, azonkívül VI "repülőgép elpusztult, Hat u csatát wYsao&l-szigeti tengeri osstá«->nak nevezik majd,
At olasz főhadiazálld* legújabb veazteaéglietája
SóftW, február 1Ü A mai olasz lamk közlik az olasz hadsereg legújabb vesztoséglistáját, amelyet az olasz fóhudiazállns most tett közzé, A közölt szátnadutok a januárban olszenvedett veszteségeket, valamint az előzőleg elszonvti-dett, do eddig még nem közölt veszteségeket tartalmazzák. A hadsereg veszteségei a kövotkezök voltak:
Eüsznk-Afrikában elesett 460, mug-sebesült K02, eltűnt 4620 tó. . A Szovjetéi oszorszáuban elosoltok névsorát még most állítják összv.
A sebesültök száma I0.28Ö, az eltűnteké 27.000,
A llulktínou és más mugszaJlt területekéi) elesett 261, luegwbesült 4ló, eltűnt 57 fő.
Az anyaország területén olüMti
•2ö, tnégaobosoll 26 fő.
A liaditongerészot vosztoségoi:
KloHott 181; megsebesült »24, *l-tüiil HÖ7 fó.
A lógioré veVsiósege:
tilosott 76, megseueaült liu, «1-tünt 108 fó.
Az olasz főhadiszállás ozUttal közli olóazör az olasz kereskedőimi lenge restet első veszteséglistáját a háború kezdete óta. lí szerint 1940 június lU-o és 1Ü-1!) január líl-»* között az olasz keroskodblthi tbnge1-rószet. tagjai közül olosolt 1892, megsebesült 4fl!) tengerész.
Churchill az angol alauhSabaa iövíiíb-isn nyilatkozik a báhoros holvzelröl
London, fohruár 10 Churchill megjelent az alsóházban. Késelte, hogy rövidesen nyilatkozik a hiborus holyzotrŐI. Arra a kérdésié, rajion közöl-e adatokat a hajózás holyzetéról, nőmmel válaszolt. A közélclmozésie vonatkozó kérdésre Churchill ozt válaszolta, hogy a tartalékokhoz kell nyúlni. Arra a kérdésié, nyilatkoz-hatik-o a Szovjet foló irányított
fegyverkivitelről az irányban, hogy százszázalékos támogatásban részesül a azővotsóges, Churchill azt mondotta, örülünk, hogy ébbén az irányban inog tol tünk minden tó-lünk tolhotót és meg fogunk tenni a jövőben is.
Tuniaxban megszűntek a nagy esőzések
A Peel sUrlebl jolontóao szerint ogéez Tuniszban nicKi\'ivuii iu. IdöjAras. A unKir esOzésuk mogaztlatek, uial Johe-lövé leazl a nagyarányú hadműveleteket. Komrnel c>apsiainak olővédjel Tu-?laz kOzopaÖ renzSbe érkeztek cs a hadaerog tdbbl réazo la már a batArou boltll vau.
Az angolok mára virradóra Nyugat iMumetóraiáiiatbombázták — sikertelenül
Berlin, február 10 A Némát Távirati Iroda Je-lentéso szerint a mára virradó éjBzakH nCbány angol bombázó nagy magasságban repülve, hoiyonaém turvazerlltlsnlil üom-íjákut doDoit Itt Nyugat-Németország télim. A károk jeloméktelenek.
Az osztály-sorsjáték húzása
Az oazUlyaori\'jKék mai huzsián 40 ezer pengét nyírt a 47 275. aiAmu, 20 ezer pengői nyert a 25.032; és a 47.S40. Sz, lu ezer pengőt a 88.125 é* a 96,725. •z.,5 ezer pengőt a li.Wl.é* H 1.072. az., 4 szer pengőt nyert a 76X46, a 0/.953. ea a 44.B74. sz. sorijtgy. .t-\'clelöiaég nelkili.J
Tanlszban a megjavult időjárás lehetővé teszt a aagfáráöfsí hadműveleteket
Rommel elővédjei már Tunisz középső részébe érkeztek Angliában Isrriót efÓférbe kótQlt a „második
arcvonal1 kérdése
A Nemzi;lk\'\'zi Tájékoztató Iroda jolonti a tunéziai holyzetról:
A tunéziai középhegység déli szakaszán az angol —amerikai csapatok február H-nn megkisérolték. hogy nagyobb páncélos támogatással indított támadással Kaid vidékén visszu-szorózsék nomrégon olVosztotl állásaikat. A támadást u tengelycsapatok a légi oró ÓS a földi fegyvorint-mok kitűnő együtt működésével az ellenségnek ismét súlyos vesztóségo-knl okozva visszaverték és az angol
amerikai csapatokat messzire nyír gátra visszavetették.
ÖyOrs német harci repülőgépek és páncélos repülőszázadok az ollon-sóg páncélos támadó élcsapatait annyira elárasztották bombákkal, hogy egy gép kigyulladt, több pedig harcképtelenné vált. Az épségben maradt néhány páncélos erre VÍSZ-
szafórdáit és elmenekült. A kiséró
vadászok és rombolók támogatták az ellenséges támadást kövotó ollonlö-¦ kéflt. Az ellenséges gyalogságot mélytámndássnl szétverték és fegyvereikkel jelentékeny vosete^Ógekot okoztak soraikban. Bttél a szakssz-
Ugoly gépesitetl Hfoltak az amerikai csa-
tol délre- a mélyen ls-1
palok által eddig megszállva tartott térülőire a nélkül, hogy ellenállásra találtak volna. Tunézia felett a német vadászok hétfőn különoson nagy sikorrel harcoltak. A déli órákban\' az ellenséges kötelékekbúi tű génot lötlek !o. A Iblótt gépek kO-züi 7 vadaszgéj) volt. Ugyanakkor olasz vadászok 2 angol bombázót lőttek lo. Néthöt részről egy repülőgép veszett el.
A 8. brit hadsereg támadása kudarcba fulladt
A tuniszi hatéion a brit 9. hadsereg érÓsebb kötelékei hétfőn tanía-dáat indítottak a némot-olnsz utóvédek ollón. A német repülők, fol-ismerve h jielyzotet, olyan őrével támadták .az ell -nségos készenléti állásoknt, hogy h brit támadás ol som indul hatolt, csak egyes gyengébb kétoíékek kiséielték inog : a tongolycsapatok inogközolitését. Kö-zolélw fjom juthattak a néinsl olasz állásoknak.
A magyar csapatok hhünően harcoltak berlini körök
állapítják meg
A magyar csapatok kitűnően harcoltak a \' némot gyalogság oldatán a Don és Dorioo vidékén vívott ko-ménv védelmi csatában jelentet-lók ki mértékadó német, körökben a Mespoggero című olasz lap szerint,
Az arcvonal egyik pontján ellenségnek sikerült beny
. ahol ómul n ia,
a magyar csapatok s szomszédos hndo?zíáIvókat fenyegető bokorités mogakadalvozására az utolsó töltényig olleriáliuik a Hagy számbeli fölényben lévő ollonségnok és így lehetővé lottók, hogy a szomszédos alakulatok végrehajtsák hadmozdulataikat,
Az európai .második arcvonal"
Stockholm, február 10 (Inferihf.) Londoni jelentés szerint a Szovjet háborúba lépése óla immár liármodizben indult meg a "második európai arovónal« felAlli-tását célzó agitáció. Jól értesült források szerint Londonban minden eddiginél inkább tért nyer a mog-gyózodés, hogy a szörolPÓge^k meg óbbon az évbon niogkisérlik a mrt rSszéUást linrópában. Jíz a felfogd Churchill casabiailcai mog bőszé lesei és földközitengeri utja után még inkább csak megerősödött.
Ae összes angol lapok foglalkoznak a partraszállás kérdésével, Szerintük az angoloknak és amerikaiaknak fel keli használniuk a uzorjet
oiedményokef és az északafrikai lind művelőtöket a partraszállás céljából. Itt a legkitűnőbb alkalom, amit nem szabad elmulasztani.
A japánok február 1 e és 7-e között az Ysabní-aztgeilől délkeletre 13 ellenséges hajót süllyesztettük el
Tokió\' február 10 A japán főhadiszállás közlomé-nyo szerint a császári japán hajóhad február l-e és 7-e között a Sa-lamon-szigotcsoporthoz tartozó Ysa-bol-Bzigottől délkeletre lü ellenséges hajót lullyesstatt el és 8b\' ropülégé-pui lőtt 1a. Az Mjluni./\'- elvtfvztott fZ
Hofherr-Sctirarttz gépek, Tilígitt petrdleum
üNGRK-ULIiMANN J3JLEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Shell (ázfözSk átvehetők. 8oIj6ioiapigytk ¦ mára n\'HWi" *\'»\'» ni*!!!1 ka;aal6k.
ZALAI KOZLQNM
NAPIREND:
ttjjoli gyógyszertári ügyelet: Ma a Fekete Süít gyógyszertár Fó-ut 6.
Kiskanissán az ottani gyógyszertár állandó ügyoletea szolgalatot tart.
Naptári FsbruAr 10. Szerda Róm. kat Skolasztika. • Protestáns Elvira.
A G0ZF0RD0 nyitva van reggel • órától este 6 óráig. (Hétfő, szorda, pántek délután és kedden ogésa nap uéknek.) Telefou: 680.
üiaágot kér
hazulról a harctéren küzdő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lapfejen található dmke kitöltésével dobja be egy postaládába l
— fTinOoyl hlrok) A vallás- és közoktatásügyi mlnlrzfer Bogdán Dsiső nagykanizsai állami olrtml Iskolai tanítót nyugalomba holvnzte. A tankoitltnll főigazgató M^rkl Forono pulid rk. Varga Teréz nemesszerl rk„ Lellnrr Etolka nemosMlkl rk., Drégely Margit zalaizontbalazsl községi. Gazdag 01(1-lla dabrono ölvüspuazlat rk Iskolához beosztott kisegltÓ tanítókat állami ho-lycttPH tanítókká nevozle kl. Ugyancsak a tankerületi főigazgató Szekeres József nagykanizsai állami elemi Iskolai II. o altisztet I. o. alllsztté nevezte kl. Üaudor Gyula zal aszón tlász\'ói rk. Iskolai tanító állásáról lemondott, mórt más Iskolához választották meg,
— (Poioh Qyula dr. a Magyar Nemzeti Bank elnöke) A kormányzó a pénzügv-minisiter olőterjeazlé«erc Pósch Gvnla dr-t, a Pénzintézeti Közponl vezérfgaz-galójál az 1924 : V. t.-c alapján mcpala-líult Magyar Nemzeti Hank elnökévé az ¦lapizsbalyiierll Időtartamra kinevezte.
— (flspQlöéletem) Ez a könyv 30 év a a magyar repülés történclében, írójának, Schvschulay Sándornak neve íiorosan bekapcsolódik a magyar repül1! hőskorának iörtínclébc. A régi, híres rákosl gárda tagjai közül való s az elsők közöli volt. Még a VVrlglil-testvérek klsérlelel előtt ö volt az első magyar fémrcplllögép-konalruk-lőr. Albalroaialval világszerte Isiacitté tetlo nevét szakkörök elöli. Kolibri nevű
Jépével a kél híres magyar pllóla, Kvasz s Dobos gyönyllrll eredményeket ért cl. Munkájában komoly akadályt jelenlctl ugyan a párlzskörnyéki békék állal reánk kényszerűét! katonapolitikai helyei, azonban l^y Is gyönyörű eredményekről számol be SÍivachulay Sándor könyvében, amelyben a magyar repülésügy fejlődésének hfl képét láthatjuk. Nagyon érdekesek Schvachulay Sándor tanulmányai, amelye\' ktt sz állatvilág, a rovarok élelébM veti megfigyelései alapján repülogép-konslruk-ciólba álvilt Stádluni-kiadái.
— (Kattöa kitüntetés ért egy keiit-helyi családot) Balázs Zílgniond keszthelyi poslalőellenör családjában két örvendetes esemény történi. Hgylk fiái, a fronton küzdő Balázs Vilmos siázadnst a Kormányzó Ur a SIgnutn Laudls-szal tüntette ki. mlg a másik (iát, Balázs Gyula dr. felügyelői, a Külkereskedelmi II vatal Igazgatási szakaszán a kereskedelmi miniszter a VIII. fizetési oszlályba neveztek!
— (Folyamatban van a kollátizeg— lóorádi ut kiépítése) Az államépllészetl hivatal jelentése sterinl az elmúlt hónapban a vastag hótakaró az utakat megvédte a kopástól, Útépítések vannak (olvamat-ban az égcnfoid-tenéknutzlai, a csapi — zalaujlakl, a nlaizentgrót-sümegi vonalon. Egy kérdésre a közigazgatási bizottságban Szabó Jenő műszaki főtanácsos, az államépllészell hivatal tőnüke kijelentette, hogy a kollátszegi utal lehelóleg még az Telén elkészítik. Ezt az utvonalat Légrádlg stándékoznak kiépíteni,
-- (Anyakönyvi\' hírek) Nagykanlzaán az elmúlt hatan az alábbi anyakönyvi változások történtek í Született 4 ffuós 4 leány: Dara Józsot MÁV munkán Ős I.enkoVita Erzaóbot rk.Jla, Má]or (léza m. klr. poslualllszt éi Nagy Annának rk. loánya. Bury EoroüVélIrgvArl tluzl-vlselő és Mlkó Marglinak rk. !ln, Por-
soviia Gyula m klr. postatiszt é" Pe-kala Julfannánalr. rk. leánya. Megyer Persnn földművé ós BedŐ ErzAÓbst-nek rk. Na. flkornyák JAno* henlesr éa móazAros éa Horváth Annánik rk. leánya", Mészárea Imre otpjstssgéd őa Onrankó Margitnak rk. leánya. Házasságon kfvfll szülőiéit 1 ff ti. — Házasságot kOtOltek nyolcan: PsrkMQvOtvy kőmOvesfcigód ón Erdélyi Márln rk. Pocelcs For^no áO\'aegéd és 5nrf Kr-zsObot rk., Otvfla László AcftieffAd és Honox Annn rk . Pécsi István ESlMnis 0* Rrdődl Rozália rk, Molnár József ujságánia és Hiírl Jolán krtnyvkHtfl-tanonc rk., Kőszegi hívén MAORT-tisztviselő és Marlonfalvl Anna rk, Rosnsr Lajos MAV. órabérrs éa Hadé Mngdalnn rk., Vajda Antal m. klr. naa-kaszvezotó éa KIm Hona rk. — Meghaltak hatan: Bar KivAcs Jármsnó VÖrfis Verona rk. A5 éven, Sznlav Vince nvuf. MAV. pálynmestcr rk. 72éves. Praraák PAI ág. h ev fii éves. rtzv. Sznlay .10-n-elnó ílodlneft H izália rk. W éve«, Szflnyl Károiyné Renkd Julianna rk. 7(1 éves, l\'Vlx Ferenc nsps^AmoH rk. Ml óveo.
— (Megfojtolts a oisoismőjét) Hulla lrén.17 őve« köveakAll heifvl mkOR ÜJ-pzlllőll cneesemőJAt m"i;rn|l(>1ln én a holttestet a ezemélgüJörbe dobta.
Nagykaaitul Forgalmi AdAhlvstal. I51/1MS.
Tárgy: Rendkívüli fenyőiéi! lorgalml-adó tlietéaével kapcsolatos bejelentéi.
Felhívási
A 230/1943. PéntUgymlnluteri rendelet 1043. évi tebiuír hé I-IOI az alsul felsorolt árukra a klikereikedelml forgalomban SOO/0 oi rendkívüli lényüzésl lorgaiml adét lépletelf éleibe.
A vonatkozó rendelet értelmében mlnd-aiok, akik az alant Miorolt áru\'< eladásával foglalkoznak, ezen tevékenyiégtlket 1043. évi frbrulr hé 10-lg huhunak n naeykanlinl lo;galml adóhivatalnál bele-lenlenl tn készletükről riktirkönyvet lel-fektelnl ét a késiteleket, valamint ai ezután érkezó árukat raktátkönyvUkbe be vezetni tartoznak.
3G*Vo rendklvü\'l fényűiéit adő alá esnek s kövelkeiO áruk:
I Kést síUcaáruk Unom ín különleges prémbörökhől, Unom prémbör, Ideérlve a iii\'diíiliőrökcl, ausztrállal oposum, t\'beti, valsmlnl minden lélptrzsili|UIu, mini aiilrahán, drelblf, kiírni, ukránlal, nlriiazl és sóiott prémbőrők, kUlöolcgci prém bőrök.
2. Ciomóxotl szőnyegek gyap|nbOI, láb-siőnyegek selyemlonalakbóC további a valódi gobelin I, éi (. sz gyap|u()nilsk\' bél: Ciomőiva, valamint u. n. kellmsiö-nyeg, sclyemlonalakb\'d, továbbá a valódi gobelin.
3 Eredeti Inlmények, ra|zok, szobrok él más plssitiki! alkotások, ha az eladási ár — (estményaknél és rajzoknál a kerti-ttl, szobroknál és más platzllkal alkolá toknál a talapzattal vagy állvánnyif rgyült — ezer pengőnél több. Alkolómüviszek, ha alkoláulkat közvellenüt müleimlliből vagy saját műhelyükből niigu\'t rendezle tárlatokon éilékettllk, rendklvUll lényüzéil adél nem tadoznsk llzelnl. Mások ál\'al rendezett tárlatokon yjgv kereskedő éi bltományos utján i3ftc.it érlékeiiléi eit-lén a rendkívüli fényUzéil adMlzetésI kö* teleielttég a (árlit rendezőiét, Illetőleg a kereskedőt vigy bizományost terheli.
4 Oramofonok és hangssekréayeV (lemezváltók) az tladáil árra tekintet nélkül, továbbá a rádió vevőkéiiülékek gramofonnal kapcsolatban 1«, ha iz etidiil ár 303 P-n61 több. DiólnélkUll hangközvtlllO, távíró, képközvetítő éi elléle beiendezé-itk, kétzutékek.
Nagykanlzii, 1943 lebrulr hó 8 án.
Vsnczely Dénes 3SI « - [.>[,;. iddhiv. Untcto*. hlvililtAnűk.
I Hó Várom kort |i |
Minisztertanács
A Maevat TAvlratl Iroda Jelenti, hogy a kormAny tagját KAIIuy Miklós ml-nlselorelnők elnöklésővol tegnap dói ulán B órától eate 10 ÓrAlg minisztertanácsot tartottak ós azon folyó ügyekot tárgyaltak.
Zala vármegye közgyűlése
QdvOzlI a jubiláló piaristákat
?1 premontreieket
Zola vármegye kötnyülése elé a közeljövőben indítványt terjesi-tenck óbbal a célból, hooy a megye köeönséfle üdvörftlje a jubiláló piarista rendet és a kesethe-lyi gimnázium jubileuma alkalmából a csornai premontrei kanonokrendet. Ebből m alkalomból a tálai üreg és ilju piarista, valamint a kescthelyi premontrei diákok hálás srereteltel hódolnak a két negymultu sieriel előtt. Mint ismeretes, a nagykaniisai piarista gimnáiiumot 1703-bon állították fel,
gróf Batthyány Lajos nádor kői-enjárásáre. A premontreiek 1808-ban kerültek kesstlielyre, amikor is átvették as ottani cjimnáiiuin veietését, amely addig a ferencesek kosén volt.
Magyar orvos előadása a szófial rádióban
Dr. Gaál Andráa ogyetoml magAnta-nAr, a biiciapestl gyógyholyblzottiAg Igazgatója, lognnp előadást tartott a BzAtlal rádióban bulgáriai bonyomá-aalról, Az előadást bolgár nyelven Is meglsm-Mntték. 1\'lánn n szóltál msgvar követ ebédet adott Gaál András llszto-lelóre őa azon megjolnntok a bulgáriai orvos-Intézmények vezetői Ib. Gaál András tanár délután a bolgár újságíróknak beizámolt tapasztalai álról éa a raagvar-hnlgár orvoecsere lehető-ségőrő".
Nagykaniísa megyei város polgármesteréiül.
Tárgy: Borfogyasztást adó lelemtléic.
Hirdetmény.
A m. klr. Belügyminiszter ur 87 478/ 1943. számú körrendelete alapján Nagykanizsa város területén 1943 február hb 1-töl keidve a borfogyaiztáil adót a kü-vetktzOkép állapítom meg :
1. Bor, peugöbor, habzóbor után sa ecelkéullcsre vagy Ipari sav előállítására előzetes engedély melleit adómentesen felhasználható bor kivételével 100 literenként 20 P.
2. Bormusl, siőlócefre után 100 literenként 14 P.
8. Qyümölcslé után 100 literenként 7 P.
Az átalányban adoiök átalányát a lenl-Jeliett Időtől kezdve az adótétet változása arányában felemelem. .
Felhívom mindazokat, akiknek késiletá-ben 1943. évi február hó I-én Nigykanl-xiln 2 litert tneghiladó mennyliégu bor, pezigőbor, habióbor, bormutt, izőlőcefre vagy gyumÖIcslŐ-kéBzletUk van, izemleiv-vel nem rendelkeanek s átalányegyezséget sem kölötlek, késalelüket a javadalml hivatalban 3 napon lulill Jelentsék be. A bejelenté* elmulasitáis kihágás és a járó adón ktvül az adó 4-8 szorosáig terjedhető pénzbírsággal büntetendő.
Negykinlzia, 1913. lebrulr 7,
Polgármester.
DRáUilifílifiYi v,llamos áram-UWHtfHWULUTI szolgáltató rt.
Aramtiámlák fizetése, reklaméoiók, hibajelentések, szakszerű felvilAgositáB minden villamos kérdésben délelfiH 8-tól délutón 16 órólg. Csengeryut 51, telefon 294.
1043. február 10
A partizánok elleni birc a volt Jugoszlávia területén
Zágráb, február 10 (MT!) A horvát esti lapok jelentése sierint kedden as olosr csapatok is bekapcsolódtak a németek és horvátok mellé a partiránok elleni tisitogatÓ hadműveletekbe. Ai olase és horvát egységek nyugat felől nyomulnak előre a Kis-Kapela és Krbava hegyeken át és megteremtették ar érinlkciést a Bihács környékén harcoló német és horvát csapatokkal, amelyek elfoglalták Kor-nica helységet, a partjeánok erős támasiponlját. A partiiánok igen nagy veszteségeket ssonvedtek fegyverben, lősierben, kőileke-dési esekőiben, sőt még egy repülőgépet is Esákmányoltak tőlük. A többi réseek síivós védekesé-sévcl siemben folytatják a harcot. A dalmáciai és klikai tisito-gatás mellett Nyugat-Bosiniában is folyik a küldetem. A hatalmat terepnehéiségeket leküislve, ot olase csapatok elérték Udpinát és környékét, helyenként 1200 míter magasban haroolva, jégben és hóban-
APBÓHIRDETÉSEI
AIXÁS
B«Jái*úntt szonnsl felvétetik. Sugár-ut 28. itám.
Pelveaiek Üzletembe m1m4&»&\\, aki n
Irodai munkát Is elvegei, Helyet István. 385
Ügyes Ilut, aki négy k0zép:skolál végzett, aranymllvei (éksierész) lanuldnab felveszek. Bárány, Horthy M.-ut 8. 383
Kllulát azonnal felveszUnk. Hlnch éi SffgÖ. 3)3
AD^S-VÉTEL
Eladrtk különféle bútorok i ebédlő-, Bxaton-girnilurák, kii Werlhelm-ciua. — Lukácsy Oyula mQiiitalos, Sischenyl-lér 10. szám. MT
Hisznált »arrde*pet vesz Brandl, Deák-tér 2 874
Satobobutop olcsón eladó. Rákóczi-utca 48 380
Klimérelü koIotlaManyoa eladó. Cini a kiadóhivatalban. 3SS
KorékoároHmltr használtai, 28-01 falcosal, ballont Igen magas áron megvennék. Esetleg tétjeién felszerelt első kereket. Ciengeryuí T7 , ajtó 2 306
Hasinál! üzleti tragaceot «euai4k. — Zrínyi Mikiéi-u. I, háltuUJdonos. 39/
bútorozott szoba
Két tgymáibs nyíló ÍOldizInlei buloro-¦allaa kulönbejáratu szoba azonnal kiadó.
Rozgonyl-u. I. 873
u&as, ozlethelyiséo
áTofaaab**.kosifbáo mcllékhelylsé-gekbOl álló takáot koroaok február 18 ére vegy március t-ére. — Clmsket a kiadóhivatal bs kérek. *
KÜLÖNFÉLE
Szetdán reggel az OTf-bin elvouort egy iobbkézre vslfl női bőrkestiyU. Kérem a becsületei megtalálót, adji le a kiadóhivatalban. 398
ZALAI KAzLÖRV
POLITIKAI NAPILAP, Eladja: „KSiauásiágl Pl.T, NafflykanliiaH. Psleíős kiadó: ZsJal Karsly. Nyosaatotli s „KlJSMáBSá|l fl. T. Nagykanzu*1
ayiaSáJáias Nagykasliiáa. (Nyondiirt I«l»l, Zaial Károlyi
Mali):
Illa:
Ueadlohoaat: Tátiofl posta:
83« evf.,33. tz. Nagykanizsa, 1848, február 11. osütörtök Apa 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
SttlkeattAaef •* kiadóhivatalt Föut ö. sxájn. §mkt\\et»ífitÚp él UjtfUUliCAUU telefon 78 ¦*. Meffliflüiuk nündaa hemöinap délután.
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
mflflaiitóai &aa: egy hónapra S) pma6 M tVlar
nagyedövrt O wa.\\tO m) ílljer HjryM aiéxn: hálkttznap 13 fin, svombalan se hl
Hegyed óra
Irta: Kalamaa Ferenc
Több mint hárOm és fél éve tart mér a háború s még mindig "som-mifélo tampont sincs arra nézve, • hogy mikor ér végot. Csak ogy dolog bizónvos: végo lesz ennek a gigászi mérkőzésnek is, mintahogy a tőr-ténolom minden háborújának in végo volt. A világ természetesen izgatottan loai-figyeli nemcsak a harcterek eseménybit, hnnom mindazokat a katonai, diplomáciai akciókat ós nyilatkozatokat, amelyekből kövotkoztetni lehotno a háború régére.
Azonban sem felelés államférifak hntározott kijolontófoi, som a modora jósok próféciái mindeddig nem bizonyultak megtelelő alapnak az izgató kórdés megoldásához,
Nem csoda, ha ma még kevésbé Rejthetjük a háború véget, mint közöl négy évvel ozolőtt, amikor kirobbant a\' huszadik század második nagy világdrámája. II. Vilmos császár az olsó.világháború elején kijo-lentette, hogy )>niire lohullanak a lovolok« vógo losz a harcnak s lett bolólo egy négy és negyodóvos hósa* szu háború.
Tannenberg hóso már sokkal jobbanrnögközoiitetto a dolog lényegót. Szerinte az. akkori háború az »ido-gok háborúja volt/t s a háborút az a fél nyeri rnog, aki tovább birja idegekkel.
Ma már történelmi tény, hogy a németek az elsÓ világháborút nem a harcterekon, hanem a bolsö fronton vosztették el. A német nép idegrendszere felmondta a szolgálatot h Wilson tizeunégyv pontiától olltáp-ráztátva rövid pár hét alatt fölbomlott az a front, moly több mint . négy óvón át egy egész világgal szemben. - hősiesen állta a harcol. Podig ma már hiteles történelmi kútfők .nyomán megállapíthatjuk, hogyha a németek ídogrondszoro csak még egy néhány hétig állta volna a szörnyű tohorpróbát, a háború nom Vorsaillos-ol ért volna véget, Cripps háborús könyvében olvashatjuk, Irögy a német fögyvor-lotétol olótli napokban a francia nogyvozórkar a legsúlyosabb kétségbeesés hangján emlogotto, hogy a háborút mar nem loliot a gyózelom roményóvol tovább rozotni, az idegek mór a szövetségeseknél is felbomlásnak indultak. Némotország históriai végzete, hogy a germán idogok pár héttel oiobb mondták fol a szolgálatot, mint a túlsó oldalon. \'
Nem kétségéé, hogy ma megint az\'idegek fogiák eldönteni a háború sorsát. Totális háborúban élünk, amely a népok mindon anyagi és erkölcsi erőforrását igénybe veszi » ozuton százszázalékos megterhelést jelent a küzdófolok idegremi -"Szoróro is.
Akinok jobb idegei vannak, az
A nagykanizsai rendőrök elfogták Dér Józsefet és izgalmas közelharcban agyonlőtték
A hilálra ítélt szökevény revolvert fogott a rendörökre és lelövéssel fenyegette meg őket — Kaponya őrmester terítette le öt — Holttestét a temető hfdeg-háiába szállították — A javíthatatlan bflnözöt szülővárosában érte el végzete
Közöltük, hogy I)ór Józsof. akit a szöged i honvédtörvényszék halálra
itólt, ismeretlen módón megszökött
és egy orvos autójába vágva magát, gépkocsin menekült üldözői elél. Dér elfogatására mindon intézko-
yanozt fe-
fo^ja megnyerni a liáborut. Klasszikus szavakkal ugya..-~ íjozto ki a Ducer.a fasiszta milicia húsz őyea fordulóján mondott beszédében. »Azok döntik el a habo-»\'Ut, akik egy negyed órával tovább kitartanak, mint az ollonsógs mondotta Mussolini. Mii jelent oz?
dést megtettek- Kovács Nagy Pál főtanácsos, a kanizsai rendőrkapitányság vezetőjének mindjárt d rádiógramm votelo után az volt a fölfogása, hogy
Dér József nem szökhetett máshova, mint Nagykanizsám.
Itt lakik Vldesaiiyja, ismerősei és haverjai. Folfovéao igaznak bizonyult. Mialatt az egész országban megtették az intézkodésokot és valóságos Imjtóvadászatot indítottak a veszélyes omher kéz re kerítésére. Ko-váes Nagy Pál főtanácsos olyan intézkedésekét tett, hogy azok nem
maradhattok hatás nélkül. Polgári rendőrök ogész garmadája volt különböző helyeken elrejtve. Valóságos hálózatot épitettok ki, amelybe a fiatal bűnözőnek bolo kellett esnie. Időköziién több bizalmas .jelentés érkezett a kapitányságra) hogy
látták Dér Józsefet itt Is, alt la feltűnni.
majd amikor egyik
A bemondások igazak voltak. Dér Józsof nemcsak Nngykanizsán, hanem a körnvéken Is bujkált. Csendőrök hajszolták, do Dér kibujt hálóink olól. Nagykanizsán pedic: a háló mind szűkebbre szorult körülötte. Az egyik hentes bizalmasan elmondotta nz egyik rendőrnek, hogy-Dér nála vásárolt töpörtyűt. Személy lei rést ís adott róla. A rendőr okkor a hentes - Légrádi mester — télikabátját öltötte fol maijára, kémény kalajwt vott sapkája helyérő és igy
„olvllbon" Indult Dér után, korákpsren,
Sikorült is utélérnio. A rendőr rövid időig követte Dért korékpáron,
vstóiáios közolharo fojlődött kl
a mindenre elszánt bűnózó ós a két rendőr között. Dór egyik közében revolvert szorongatott és igy vigyázniuk kellett a kőt rendőrnek, hogy volamolyiküket to no lójjo. Porcokig folyt a tusa, miközben Dér rákiáltott a rendőrökre:
— Most végzők relétek! — és igyekezett rovolverea közét kiszabadítani az egyik rendőr vasmarká-
olövetlo töltött szolgálati revolverét és toraiéba létt.
társát látta, maga mellé intette és most már kettesben mentek Dér után. Mikor az Attila- és Potőfí-utca sarkára értek, az egyik rendőr, névszorínt Bankó Ferenc, aki eivilkabátbon volt, rákiáltott a mit som sejté Dérre:
— Adja meg magát! Dér az erélyes hangtól egy pillanatra mogtorpant, do a másik villanásban már rátámadt a cívilruhás Bankóra és birkózni kozdott volo. Pórszo beleavatkozott a rendőr társa is, Török 1. Sándor és csakhamar
hói. Ebben a píllonatban ért oda Kaponya János rendőré rmeetor kerékpárján, aki az alkonyati idŐhen látván a dulakodókat, odafutott és akkor, meglátta kót bajtársát, amint ogv polgári ogyénnel küzdöttek. Dór 11 j bél mogfenyegotto a rondőrökot, a- helyzet veszélyes volt. Kaponya Őrmester látván, hogy itt nincs más ut, .
föld felé hsjtott Dér
Dacára a sulvos sebesülésnek, Dér fölugrott és újból dulakodni kozdett a rendőrökkel. A hatalmas orojü Kaponya rendőrérmestor kicsavarta Dér kézéből a revolvert és á tólté-nVokot kiszedte bolólo.;A dulakodás és lövés zajára-kifutottak az ombj-rok a házakból. Nagy fcsédtuöfc támadt. Az egyik rendőr mogkérdezte n aohosült Dért, hogy hívják. Hor-
váth Józsof, Rákóczi-utcai lakosnak mondotta be magát. Mialatt Dért megvasalták, az egyik rendőr toto-fonon értesítette a kapitányságot Dér József elfogásáról, majd a mon-tókot, hogy Dórt kórházba szállítsák.
Csakhamar niogérkoztok a rendőrség omboiei, akik körülzárták a cfolekmónv színhelyét. A súlyosan sérült bűnözőt fol akarták omolni,
do ugylátszik oieje fogytán volf, mert visszaesett. Mikor azután a mentőautó megérkezett, Dórt beemelték és a főtanácsos parancséra rendőrt ültettek melléje és igy indult el a mentőautó a kórház falé. Útban a rendőrnek feltűnt, hogy a megsebesült ember olsápadt, majd oldalra dűl. Megfogta kezén pulzusát és megállapította, hogy ez alig Üt már. Mikor a gépkocsi a kórházhoz ért, Dér már halott volt. Az Ügyeletes orvos már csak halálát /konstatálhatta. Nyomban kiszállították a hidsgházba.
Ma délelőtt a kapitányságon -kihallgatták a szereplő rendőröket, a szemtanukat és vallomásukról jegyzőkönyvöt vettek fol. Egyben értesítették a halálraítélt szökevény sorsáról a szegedi honvédtörrény-széket és a budapesti főkapitányságot.
A három rendőr, akik Dért elfogták és ártalmatlanná tették, diosé-retbon részesülnek.
Dér József nom nyugtalanítja
többé a közbiztonságot.
(B. R.)
Elsüllyedt egy aagot hajó 4» egy tenfjeralatljdró
Amsterdam, február 11 (Német Távirati Iroda) Az angol tengernagyi hivatal jelenlése szerint a P. 48. jelzésű angol tengeralattjáró hosszabb ideje nem adott magáról életjelet és ig> elveszettnek tekinthető.
La Litiea, február 11 A Német Távirati írod", jelenti, hogy a spanyol tengerparton több holttest É5 sok különféle tárgyak kerültek partraj a mélyek egy, a gibraltári szorosban elsüllyedt hajóról származnak. A hajó nevét még nem tudták megállapítani.
tíz. u háború is, mint az olsó világháború az idogek háborúja. A gvózolom a jobb idegrendszeré lesz. \' Minthogy pedig a frontok hőseinek idegrendszere mindig jobb, mini a mögöttes országé, első sorban az u. n. belső front lotki megerősíté-
sére kell gondot fordítanunk. A katonák az olsö világháborúban is megálltak holvüket, do a helaó front nom tudott ellenállni uz ollonségos propaganda, s a kishitűek kuttnórgo-zésenejk. A polgári lakosság köny-nyóbbon »fo1ül u iéiuhiiokivok« a
készpénznek veszi a ><suttegó propaganda» azirénahangjait. ;
Ezért legfontosabb háborús, föladat: a liolüó front szilárd kiépítéso, mert csak igy fogjuk elérni, hogy azt a bizonyos negyedórát győzelmesen kivárjuk. . _ [ .
ZA L\'AI KÖZLŐN V
1943. fahruir U
Negyedíziglen
Tudjuk és elég gyakran emlegetjük - a )ó Isten nem bottal veri Arra még a bűnös sem számit, hogy ai abszolút igazság megköveteli, hogy minden bün előbb vagy utóbb clvegy« méltó büntetését.^
Patkós György darabja magyar vonatkozásban komoly alkotás, nemsetköci viszonylatban pedig kimagasló teljesítmény. Propaganda-film azsat a siereucsés mesc-szövélsel/mely a valóságot ügyesen illesití a most duió háború eseményeibe. Propagandafilmet többet láttunk, de egyik sem volt ennyire valószínű, mini ci, mely art szimbolizálja: a magyar érzés nem tür megalkuvást és egész embereket kíván.
A tisiamcnti Falu félreveictett emberpárja a ssovjet paradicsomba kerül, ahot teljesen kiábrándul. Mikor hős magyar katonáink fcl-siabaditják, megtört lélekkel je-lentkesik a paranasnoknál, a síivé •sordultig tele van honvággyal Ai eirodet szo1, <:a előtt tudja meg, hogy a maüyar seregben liareotő fia most kapta meg a nagyesflztöt. Ez mar örömmel tölti el, ézak még a lányaért aggódik, aki idegen földön született, idegen \'esim\'ék nevelték. A sors ugy hona magával, hogy a lány saját testvárbétyjának lesi a gyilkosa. Mire est megtudja, csak ugy teheti jóvá szörnyű bfínél, hogy u hosszukezü ssovjet parancsnak nem engedelmeskedik, sőt a testálté ejtőernyősök körül kettőt lelő ás maga is elesik.
Hogy milyen szép egy tornácos magyar hái, hogy milyen szép a benne étők lelke, eit ebheu ave-lenoei kláttitást megjárt filmben láttuk legtisitábban. A hit, a töretlen magyar érzés ódájává magasztosul a film sok jelenete. Csodálatos a magyar föld vonró ereje. Vissiahui a rög, a kanyargó Tisza. Leiket formál a magyar ég, a zöld meiŐk vadvirága. Az anyatejjel kell magába szívni a hazaszeretetet a gyereknek, hogy az olyan termést érleljen, mint amilyen a szakaszvezető és a többi vitéz honvéd-társainak lelkében él.
Élethű magyar ssokások elevenednek meg a film vásinán. Ilyen becsületes esikösökkcl kell uj eszméket sugároíni és torzeszméket megutáltatni, akkor az eredmény mindig biitos less.
Aranyat, ezüstöt, régi ezüst pénzt
mapss áron veizek Bárány 6ksxarésx
Horthy M. út S. iftxtívil M«mb,n.)
líottsllon klvllli l\'I
WiLLANYÉGOlr;,\'
»lll«iiy»»T«lé«l clfchak
HKoteWljb \'íi*an; teízorétheiok SohlMlugapi Qyula
Vllliiiiyugrtltkiiak nagy «ng«dinény.
Megíellebbeztók a 6%-oi toreisli adót
A felügyeleti hatóság fogja ebbon az Bgyben a végső szót kimondani
Köiöttük, hogy a városi képviselőtestület két alternatíva köiőtt kellett hogy válassion .\' a polgármestert indítvány mellett, amely ugy sióit, hogy a költségvetési hiány 76%-os pótadóból fedeztessék, mely 76% mellett megmaradóit volna ai 5% kereseti adókulcs, vagy Hedenek István városi képviselő indítványa mellett, aki 70% pótadó kivetését és 6%-os kereseti adókulcsot javasolt.
A köigyülés Bedének indítványát fogadta cl,
A képviselőtestület egy része megfellebbezte a közgyűlési haté-roratot, főleg a kereskedő társadalom és ezt érvekkel indokolták is.
A beadványt mintegy 20 városi képviselő és hatvan kanirsai polgár irta alá
A pót- és kereseti adókulcs kérdésében tehát az utolsó szót a felügyeleti\' hatóság fogja kimondani.
9.200 pengői gyOJtdtt a nagykanizsai Baross-kerfliet a FőméitósÉgn Asszony akciója részére
Még ezen a héten közöljük a nagykanizsai gyűjtés részletes eredményét
• A Kőméltóságu Asszony a \'harctéren Itüzdó honvédok csulúdjuinolt megsegítésére indított ukcióia. részére a nagykanizsai Baross-kerület :t mar közölt kimutatáson Kivül ni;.-;
u következőket gyüjtött»:
Boleznai János HKJ pengőt adott, Várossy Sándor, Gálántay Mátyás, Horváth Lajos, Mihácsí Kálmán,, .Májon Testvérek, Fiala Antal, Lóczi József éa társa, Papp Ferenc; Vida András 60—60 pongét, öav. Er-délyi Jánosné 40 pengőt, .Santa János, Petri Vilmos és nője 80—ö0 perigŐt, Szloboda Józsoí, .Vastagít Béla, Szabó Lajos, tízavéry Emiim, Szabó Gyula/Lonoz Géza, lharossy György, Kémoth Lajos, Mészáros Pál, i\'ogény István, Valentin Fn-renoné, Halamon József, Kellermann Ferenc, Koszorú József, ifj. Tóth Péter. Imrei József, Szerecz Pál, Flórián János, Filinpovits István 204-20 pengét, ÍAgffly István 16 pengőt, lierrnann Gyula, Huszti Istvón, Bazsó József, Andó Ferenc, Szvohodtt Lajos, őzt. Dolmányos Ferencnó, Kóbor L»ó, Szepesi Imre, Szóké Pederné, Tóth János, vitóz
Baltissa Gyula, Miké Gyula, Matyók Pál, Kíbh látván, Audria István; Bead ics Károly, Németh Józsot, Öiftor József, Megyímproo!. Tamás, Hordós Aladárnó, * Pörzso György, l\'inko Józsofnó, Bonezo Sándor, Szabó látván, líing Imro, Filippo-vite László, Miskolczy József, Űa-röly Gyulóiiói özv. filaskovits Jó-Ksefné, \'Barbalits Antal, Papn Péter, l\'oliii János, Hegedűs\' Károly, Kupola Ferenc hentes, Gzeiner József, Grátz Béla, Faics Tibor. Zlatniczky Jánosné, Schlosser András. 10—10 pengőt, Baross Szövetség nagykanizsai Rzorvezote 2U1 pengőt, ozon-kivül Volt flok*\'6-é* Ö pongo* ndn-kozús is. A pontosan kimutatott vógösBzog 9.200 pongo, ami a Baross-kerülethez befolyt.
A téli gazdasági iskola IfjiiBági Gazdakörének tagjai 20 jxmgót ndományoztak. Boro»\'József 20 pengőt adott a népjóléti osztály gyüjtó-ivén.
A tetjos nagykanizsai gyűjtés réazletoa eiwlményét mégi ózon a héten közöljük.
Fonyód-Sandortelepen építik fel a magyar bírák és ügyészek üdülőjét
A rohamosan fejlődő Fonyód-Sándortelep megint igen fontos és a jövőre nézve előnyös alkalomhoz jutott. *
A partfürdő feltöltése már egészen elkészült és ezáltal felszabadult 1600 négyszögöl terület, a part mellett, a fürdőegyesület tulajdonába került.
A fürdőegyesület vezetőségének ae étén Dutkay Béla ny. vezérőrnagy, fáradságot nem ismerő és lelkes munkájával, sikerült az 1ÖO0 négyszögöl területet az Or-
szágos Bírói és Ügyészi\'Egyesületnek üdülőhely céljából eladni és ha a rendkívüli viszonyok ezt meg nem gátolják, az egyesület az építkezést már ez évben megkezdi.
Hogy mit Jelent cz Fonyód-Sándortelep fejlődésére, nem szükséges bővebben méltatni. Elég előhozni, hogy a fürdőegyesület szándéka, a fürdőigazgató épületét is nagyobbítani és abban a fürdőegyesületi olvasót és kaszinót clhelyesni.
február
JO-14-fg
VARQSI MQZW
Sxerdátál— vatérhapfg
NEQYMDIZlOLSN Rtprentnttu magyar film Életkép a bolsevista paradicsomból kUPA" hiradó a világ legújabb eseményeiről
Ml^adáeoMkeMdetek0Mnapokon 45, 47í P,
vaó4rnapri3,fet*7ék)9 6rakor
Válasz egy névtelen
(bl) Xirttdftnül, ds> fiokak ratvéban irkezett egy házigsuida bvel* s^azer-
keflztóségbo. 8 mert valószínű, hogy hasonló gondolatokkal a házigazdák sorában csakugyan többen foglalkoznak, válaszolunk u névtelen sorokru a nyilvánosság előtt.
• *
Azt mondja a tevéi, hogy u városi képviselőtestület:felemelte a pótadó-kulcsot, mngnsahbra szabta a koru-seti adót éa a vízdíjat ia s hogy ajz mind rendjén volna, ha a polgármester lehetővé tonnó, hogy a hasi-gazdák folmondhassanak olyan lakóiknak, nkiknok hozzátartozójuk nincs a harctéron. A levélíró szerint oz lenne a mód, hogy a háztulajdonosok fizetni bírják u mogbzaporo-dott kósterheket.
Kétségbevonhatatlan tény, hogy ma nom leányálom a háztulajdonos sursa sem. Igon nujíy jolontóségii Bzoeiálui sogitsóg ós biztonság, hogy a házbérokot megkötötték, do ugyan nkkor el kell ismerni: — igazságtalan-is. A világon miudon drágul és egyi-o drágiü s akkor talán egyo-düli, aminek uz ára véltozuthtu, a lakás. Ugyanakkor a háztulajdonos többszörös áron tud tataroztatni ¦ Ogyre több a torho a hÓK után. Ha pedig arra volna kárhoztatva, hogy !1 haza jövodolmúból kell mogólnió, akkor minden halandók közül neki kolleno legmélyobhro ¦ szállítania a békebelihez képest az élete itat in vonalát. A szabad pályán lévók át tudják luiritnní a háborús - áremelkedések terheit, a tisztviselők, ha kovosot is, de itt-ott mégis csak kaplak ogy-ogy kis pótlúat u drága-s/ig növokedu\'ivol, a munkáa-bóro is omelkodott, a napszám is, inindon, csak a ház bevétele maradt fillérig a regi, n torho pedig magaara szökött. Ignz őzzel szembon, hogy a háztulajdon a háborúé érték-ingadozások közepette viszonylagos órték-biztonBÚgot jolont a tutajdonös számára. Ezt a kétségtelen előnyt azonban bőven meg is érdemli a háztulajdonos közteherviselése arányáért. •
Mindezek olismorésével is lehetet Ion azonban a kivánság,fhogy. a lakások forgalmát, ha csak <vnévtelen levélíró által omlített esőtekre is, felszabadítsák. A nóposség^nagj\'obb tömege nom háztulajdonos, hanem lakó. Aki nem háztulajdonos, hanoin lakó az bizonyára szegényebb, semhogy háztulajdonos lőhetne; tíz a nagy tömog tohát foltétlenül1 védőiemre szorul\' s mivol a háborús idők lakás-inségo ezúttal is jelentkezett, olaósorban ott szükségéé-a1 vé-
ke
esz a. noi
bundád i
, NftŰV 1
\\vntnszTí«BflH
1913. ,ftbauár U
ZMjM közlöny
delem, hogy * házfala* családokat unki )i* tihMU hajléktalanokká. A felmondási tilalom igenis helyénvaló Hzocialu! intézkedés volt. Ennek a hüOCÍhIíb .védelemnek nemcsak azokra kell kitorjednio, akiknek hozzátartozójuk a harctéren van, hanem mindönkire. Semmi- elsőbbség, semmi kivételéé hénasinód nem sok, amit hurcoló honvédőink hozzátartozói kapnak. Bár még sokkal tóbbot s meg általánosai)han biztosítana számlikra múidonbon olsóhhaágot a hivatalos rendszabály, de anélkül is a magyar szívok íratlan törvénye. A lakos felmondás tilalmát azonban csak a harotéron küzdök Itthonma-radottiaira korlátozni nem lehet ¦ nem is len no igazságos. Mindon keuyérkeresó nom loliot a harctóron. Még minden katona som lobot a harctóLSii,. nemhogy minden polgári férfi-lakos. Az itthoulévók munkájára is szükség van. Azok családjait som loliot a mai lakásínségéé világban a szabad fol mondás kónyo-kodvére hagyni. Idehaza is front van, bolsó arcvonal, amelynek a háborúját a szociális érzed és intézkedések fegyveroivol koll megnyerni. Könnyolmü játok volna a magyarság holsó erdőkéivel. Iia a mai viszonyok közopotto mindenki gond-tömegei fölé még oda sulyosoans a fedél problémája is, mint a logijosztóbb vnincB« valamoinxyí között. \'¦ •
A háztulajdonos .gondját méltányos, mérsékelt házbóremalés oldaná inog. Addig is azonban, amig a fölső mndölkezésok a kötött lakliór áldozat-töbhlotét kövololik a háztulajdonostól, viseljék ezt azzal az ór-\' zéssel, hogy a naza sorsáért hozzák az áldozatot, jól tudván, hogy !1 haza sorsa itthon is kockán loliot « n liotsó fronton a családi otthonok négy falának kell mindonekelótt szilárdan állnia és oltalmaznia a m«-ü.var lelkek rondjét.
isUtéUnél.arra vjgyáziunk,. hogy a tüz me-AítJen.iiagy lánggal, mórt ellenkező \'esetben.-a margarin erőien frö>cí#n Aa a margarta heets-ereeebbeii \'érezhető le*7, Páralt hueokatugy.kAa7ltU.nk1 margarinnal,,mintha .aertéazalrinl dolgoznánk. Márlásasbuíokoál hUJÖaöeen.ha a mártást tejt-wle! Izealtjtlk, kiválom helyettesíti óa pótolja a sertészsírt. Téiti&k késMtAeénét, psdlg kiválóan alkalma* az a mód, ahogy vsjjal, vagy zsírral héitltenénk. Tekintve, hogy a növényt -margarin zsírtartalma nagyobb, mint aaertéezalré, vagy vajé, ezért a tAaMák készítésénél koveaoh but koll vonni belőle. Az toy-elkéail teli olultiKul s/t\'.rv.iícllhiV kiiniiyobliuu tuiija [oláotgozi l, könnyebben ;.eméitt-hoiö. tehát Jobban haeznoaltható. uót a hövtniyl zsírokkal kéexült élei Ize som-fog a aertéeulrjal -készült ételek Ize mellett elmaradt!, (s-e )
Közoblratbamtsltás miatt bét hónapi börtönre Ítélték Lengyel Jánost,
i akit a taicsal internáló tábtrból Állítottak elö
Ne idcXeuk«djUnlí
h. margarintól
A háború.aaokrflzenvedÓN ás Áldozat mellolt mindig tartogat valami meg-lopotéit a gazdasági kutaláa torén. Háború alatt a,nép élolraezésóvol foglalkozó, kutatók\' fokozott munkájuk róvón mindig találnak-valami ul, \'korazikal-koló találmányt,taml a baboiua (orbek elviselését.könpjobbó teszi. Uyen pót-, anyag a margarin Is. Hazánkban elő rzör az-első vllágbáborubsn vált fon tos élelmezési - oíkké. Mnrhelaggyubol készítették- ozt a:zairpótnnya«of( amely nzonban*«m.,tápapyagtarialniAval, som bével nom kelhetett, voraenyre. a disz nó7Slrával. A moatunl háború újból megköveteli megköveteli ¦ az ország-lakosságától, hogy részben margarinoal készítse ételeit, de oz a margarin már teljesen máe anyagokból kénül, mint az elaö világháború rnaraarüija. Nom marhalaggyuból készül, hanom növényi ztfrhól,\'amelynek vjtarofn- ét táp-anyagtartalma\' majdnem < egyenlő-Sri 6-kll nidlaanótelréval -Haapedlg < elaajá-thiuk a ímiigurhmiil vti!ó rd/.í\'rt helyes, módját, a,növényi zsírral.készített élei Ize la óppon olyan-élvezhető lesz;mlnt a dlmináwtrral fözölli ételeké. LegeJSŐ\' Iiícmdrtnlí- n/,- legyen, bo.«j a RfePKVásá-
rolt4nargaiin( vcgyQkt.kf a papírból, de ne olvataznk.tel, uilat a zslri, .bánom tegyOk tányérba és tartsuk hllvön, szellfla helyen. Ha rántást készítünk belőle, ne íorróalteuk tel, mert akkor kellemetlen let kap, hanem állandó keverés mellett csak felolvasztjuk és rögtön hozrándjuka llaztot, Jól öa-ze-kevorfllk és mindjárt felengedjük me \'eg folyadékkal. Ez ez eljárás követendő, ha vllágoe rántásra van szükségünk. Ha rozaaszinfl, vagy sötét rin-v tant szeretőnk, akkor előazör a lisztet egy zománcozott láboabsn ezArs*on a a kellő színre Állandó keverés mellett megpirítjuk ós a-margarlnt csak uto-\'Ug adjuk hozzá- Hagymás óteloknól a liagymár állandó\'keverés • mattolt te-líyflk •ftWoh\'aaztett \'-margarinba \'*a i\'-dő alait tennyatezuk aárgára -Maaok
Több alkalommal foglalkozunk Lengyel János nagykaniisai lakos, a nyilasok egyik veletSeinbérének ügyeivel. A naaykaniesai rendőrség ónnak idején Lengyel Jánost, mint a I kőire néeve I káros tevékenyséflet folytató -egyént elöálli-tiittíi ós internálta. Az-eljárás során a a kapitány zág Lengyel ügyének iratait áttette & kir. ügyén-ségre, mert az volt ellene a .gyanú, hogy Hamis „Rőser" érettségi bi-lonyitvánnyal akart önkéntességi jogot szerezni. Ugyanis Lengyel János-közjegyzői okirattal — másolattal — jelentkazett, eredetiie nem1 volt még. Mikor a bifonyit-ványiTiásóletot köíelebl)rŐl meg-nézték, hiányzott a szokásos .záradék, ami. nyomban feltűnt. Megindult az eljárás. Ae ügy a közoktatásügyi minisztériumig is került- A kir. ügyészség perbefonta Lengyelt, akinek ae ügyében most volt arfŐtárflyalás a nagykaniesai törvényszék bÜntetŐtanácia előtt. Lengyel Jánost rendŐr>veeeüe- elő a. toresai .internáló táborból. Zöld inggel, éi nyilaajcivénnyel állott a
bíróság elé. Ai elnök kérdésére Lengyel kijelentelte, hogy két ev alatt végeite el a kereskedelmi iskolát, érettségi bíionyitványt siereett, de ae eredeti bitonyit-ványt egy pályáiat alkalmával „elvesztette".
Mikor at elnök megkérdeate tőle. kik voltak növendéktársai — akikkel együtt volt — nem tudott egyet sem megnevelni vagy felvilágosítást adni* Tény, ahogy hivatalosan megállapítást nyert, hogy aeon a napon, amelyre a biionyitvány-másolat at ¦ érettségit ikeltaite — nein is volt érettségi viisgálat a RŐser-in\'éielben ..,
A bizonyítás! eljárás befeiciése után a birÓság kö tok Ír otha mi sírásban mondotta ki bűnösnek Len-,gyel Jánost és eiért őt hét hó-¦ napi börtönnel és három évi iog fositással, mint mellékbűntetésael suitotta.
Lengyel é« védője a bűnösség megállapítása - miatt fellebbeitek.
A.főtárgyalás után Lengyel Janóit vissiokiiérték a tarosai inter-nátótáborba.
Mi volt az előkelő márkájú, finom vignettéju palackokban a „Gondűző" vendéglőben?
A borászati Iöfelö»y«W érsrekes kalandja a/cmlautján
Hnnz&ór Imre, a nngvknnirsai
sOondttSos \'vendéglőse nagyon törekvő férfi, azt mpg koll hagyni. Igyokozett vendégeit a legjobb és legVélasztókosabb ilalokksl kiszolgálni Akí bejött a »Gondüző«-bo, látha|kj| hogy az asztalokon ott sorakoznak fol az ¦ inyoncoknok való Szilváni, Bzüjckobar\'ót, Hárslovolü, Tokaji ós a többi olókolő márkájú, finom vignottáju borok, karcsú palackokban. Hanzsér tehát ügyolt arra, hogy vendégei a legjobb italokat kaphassák. Egy napon azonban szomloutját vógoztö iámét Nagykanizsán a fáradhatatlan és ügvhüzgó Gatarnb jBtvon m.,kir. Imrász\'ati fó-felügyelő, aki útjában liotórt a jó-novü ».Gondüzó«-bo is. Galambnak feltűnt, hogy a Bzorény vendőglóhon annyi márkás palack bor ki van
téve-az*asztalokra, gyanút fogott Ae kidugaszolta az egyiket ós utána a másikat is ós — bizony nom volt abban a finom vignottáju palackban Szilváni, som Hárslovolü, hanoin — amint a kitűnő szakférfiú megállapította: —- egyszerű kecs-kométi asztali bor.
Ami azután következőtt, ez természetes. Az esoményok villám-sitorü gyorsasággal poreiítok lo. Lo-foglalás. Foljolentés. Kihágási oliá-rás és ahogy inár ozoket a hivatalos dolgokat novozík. Hanzsór Imre ia a
rendőri kihágási büntotébiré, vitéz dr. Jónás Károly rendőrkapitány oló került, aki az előzékeny ós finom borokat tartó Hanzsért tíz napi ol-zárásra, 100 pengő pénzbüntetésre ós az ítéletnek a sajtó utján való közzétételé™ ítélte. Feleségét, mint
Aramtaémlák flietéaa, roklamáolék, hlbajatantéaak, szikszerd felvllé|«sltit minden vlllsmaa kéraéslien déleldit 8-tAI dAIuUts lt ó^^üy.
Csengry-ut 51, telefon 294.
akinek része volt ezekben a manipulációkban 200 pengőre itólte. a
Kobn Árpád kanizsai piaci árusító annak időién a kihágási rondóri büntotŐbiró oló került.-mert Woísz Miksát. !\\r. egyensúly törvény i ollo-néro értelmiségi inunkakörlwn nl-
kelmatta. 100 pengére büntették.
Kobn Arnád follobliezott. A főkapitány agylátszik helyet odőtt a fellob bezésnek, mort ténvlog mogvál-lÓRtasta az elséfoku itélotet — és 2B0 penerőroomolto fol Kobn Árpád büntetését ...
Magyar hóaÜk
Kiemelkedő vltéTaácnek *a elöljáröt Iránt Arzett önfoláldmé héaAirAnek tráp tAnuJotét sdta a a*o*J*t "Mbii vi»«lt habom aorán Kotyv^k ta)0f •zakatz-ve7.ető. oi\'vfk géppuskás azakatzunk »srsne«aeVa. r
104*. szepfembar M én eaapatalnk ellentámRááiit haltnttnk végre Per»jMia-bn|a kfl/üéK mollatf. «\\z ellentámadás heve¦ i körolharera VMatfltt a ohbnn Kolvvek !¦/uk-iM/vi./ríA éairavfitte, heny « tőle Jnhhra kS^rtő mázad n«r*nnino-kM, Vslnmlnt nm<ak WrrtM az ollen-nbsr "(fyik orőg nettaga már hakcrltstte.
Kelyvok n7«ka«)svezető h»bozáa nAl-kOI rAvaMfo mását a bAktrltő avovjet c«onertr,a a )\\W hsraonl >P*rtllt kfmantnnle r>araKo«nnkit Ae unnak törraét .arnrult h«lyr«léhrtt Rkknr a i aiázadn^rsn^anok harc*lláanont|án fon> lalt tözHőáHAnt » hátnr köx-lharesal i teljpasn vlearnverle n boleevtiták tá-¦ ráadását a bár továbbra la l(T*i> nehAz liiilv/.-\'llifii k(l7Höltek. lohstővA tett*, I hoív caanalnlnk megtartották eredeti védőállásukat.
Az nmeMUnl h Aépltés én ha|óves»t*sée-í>i«
Grnf. február 11
(Német Távirati Iroda) A Daily Express köílaménye irfrint a ha-ióéottrj ai Egyesült Államokban még mindig igen hosszú é< nem eléoiti ki a hatóságokat Minden erőfr-srítés ellenére sem sikerűit a sulvos veiíteségrket ui halók építésével kiegyenlíteni, hogv lépést tarthassanak a haióvrsitesé-aekkel. Különösen veieélyesnek latsaik •< SBÖvetségesek helytete a tartályhajók terén, mert éppen ef-khen seenvedték a legutóbbi időkben a tengeralattjárő-táma-dások kővetkeetében a legsúlyosabb vesiteségaket.
Elsötétitéshez
ipapiros kapható
lQJ3. hbrutr H
Boh:
India elvesztett mindent, csak a lelkét nem
Boie hindu stabadságvezér rádióbeszédben iiire felszólította indiai honfitársait, hogy harcoljanak a szabadságért, míg a siker nincs biztosítva. Bmlékectette honfitársait India régi nagyságára és rámutatott arra, hogy a Vét évstá-eados brit uralom alatt India mennyire elszegényedett. India elvesttett mindent, csak a lelkét nem. A hinduk jelszava legyen:
India a hinduké. Emlékeidette et-ntán a hindukat Toiso japán miniszterelnök kijelentésére, amelyben télies támogatását igérte meg a hinduknak a stabad India felépítésében és kijelentette, hogy a japán kormánynak nincsenek területi igényei índjával szemben. Ei olyan alkalom a hinduk számára, amilyen évszázadok múlva sem adódik újra.
A balatoni fflrdöévad élelmezési ellátásának biztosításáról
tárgyalt a Bslatont Egyesületek Szövetsége
A Balatoni Egyesületek Szövet-jége Iktódy Stabó János elnöklésével ölést tartolt, amelyen a Balaton aktuális kérdéseivel foglal-Icoitak- Főleg at idei balatoni ffirdŐévad élelmezési ellátásának\' híitositása körfii folyt a vita. A Balatoni Intető Biotbág ebben a kérdésben már felterjesztést intetett a kötellátásügyi minisiter-hei .és rámutatott arra. hogy a balatoni fürdőhelyek élelmiszer-stükségletének ellátása kizárólan admínisttrativ kérdés, tehát csak arról kell intéikedni, hogy a für-
¦ dŐzŐ köiönség ellátásában a nyaralással kapcsolatos lakásváltozás ne okotron zavarokat. Tárgyalásokat kezdtek a Hangya Szövetkezettel, auu-ly vállalkotik fiókjai réven a balatoni nyári évad élelmí-sterstükségletének ellátására. Kilátásba helyette, hogy még a fíirdösrefon megindulása előtt a fiókok számát megfelelően stapo-ritja eien a vidéken. At egyes fürdő- és Üdülőtelepek síintén minden előkesrületet megtesznek az élelmistcrellátás zavartalanságának bittositására.
250 éves múltja van a magyar
Átlagban 500.000 kg. az évi termeién
lyoni-jul
Magyarországon a solyemtényósz-tésnek\'260 óvoa múltja van. Hol fellendült, hol visszahanyatlott n so-hemtemésztés iiavo? (\'sak az 1876-bau Szekszárdon fölállított Első Ru-lyom tenyésztési Felügyelőség hozta mo(( a tenyésztés fellendülését. A
világháborúig szépen tejlédétt oz a fontos termelési ág, amelynek oz ország gazdaság) élotében és a hadiiparúim egyaránt igon nagy fontossága van. A tormolési ágakat, amo-lyok a háliorus inar szolgálatában állanak, fokozottabban koll támo-
f;atui. Ilyen gazdasági ágasat a bo-yemtenyésstés. A inni viszonyok között külföldiéi nem hozhatunk l>o selyetnsnyagbt. Németország Igen kévés sólymot termőit és u békéidében érőnként !1 millió itólyenigubét hozott lw Kináhól. Európában Olaszország visz vezotő szorepot a so-lyomteuvésztéstxtn. Évente kh. 40 —50 millió kg. guhöt torinói és a iiéniot piacot nagyjában ellátja, nemkülönben ollátta az angol és az amerikai piacot is. Magyarországon megvannak uz adottságok n solyomte-nyésztéshez. A geológiai viszonyok az e|»rfa termelését, a klima viszonyok pedig magának a hernyónak A növelését teszik lehetővé. Nagy-Magyarországon Délvidék volt a Bolyom tenyésztés Kánaánja, a háború után, amikor ezt elrabolták, ismét újra kellett kezdeni az egész rauiw kát. A világháború előtt 1,000.000 kg. solyemgubét is tonnoltünk, ez a szám a világháború után 40.000 kg-ra süllyedt.
Ma átlagban félmillió kilogramm a termelés, ozt az állami kozolésbon lévő selyem fonógyárak dolgoztatják fel, Magyarország abban a helyzetben van, hogy teljes mértékben ol tudja látni iparát selyemmel, A ue-lyetn fontos ÓS nélkülözhetetlen az ojtóornyők, » lóporzacskék, kábelok, oloktromiw szigetelések céljára. Igy igon nagy a Imdasznti jolentőttégO. Ognk Kevés hányad jut* solyomszövo-tok\'készítéséio, itt inkább upnüwí-
vénvn.\'. Hadiipari jotun-kivül igen nagy a selyem és közgazdasági jclontóségo fsztését ugyanis olvégOzlie-tik az \'öregek.\'gyormokok, asszonyok lam ingyen adja a solyom-tenyésztéshoz szükséges imtét, ingyen jut it tenyésztő az eporfalovél-hoz is. Minden esztendőben foluzó-litják a lakosságot a Holyointonyész-tésro és önnek eredménye, hogy tíiüst már nomcSnk földművelő, hanem nz ipai őslakosság köróból is
igen sokan foglalkoznak ezzel a termelési Aggal. Sokan vannak, akik
\'3_4_500 pengét körösnek egV tormolési idény alatt, ami mindössze Hü napig taft. A termolésbon szerep jut n tanuló- és lovontoifjuságnok is, A tanulóifjúság 1042-bon olyan, eifdménvt ért ol, hogy arra a kormány is fölfigyelt. 1120 olomi iskolo volt\'részt a len vészt ésbon és 28.662 kg. gubót tormoliok 87.687 pongő ériekben. A tanulóifjúság és a lovonfék tenyésztése 1042-bon 67.774 kg. gubó 206.175 pongő értékhon.
Nagy szerep jut itt a habom után a hadirokkantaknak, akiknok ozáltal tisztosségos mellékkeresetet tudunk juttatni, egyben fontos nyersanyagot Állítanak olő és az anyagot az ország határain belül dolgozzák fol. Túltermelésről szó som lobot, mert a bennünket környező államok bármelyik pillanatban örőmmo), igen magas áron vennék át a sólyom fonalat,
A magyar sólyom szakitó szilárdsága, rugalmassága mosszo fölette áll az Kurópában torinolt összes Bolyom fé tőségeknek és őzért in kitűnő piac kínálkozik u magyar sólyom számára. Ma nálunk a köztorüloto-kon levő e|»rfákat használják a so-lyonite-nyésztók, azomhen Olaszor-szággnl, ahol mngántorülotekon lévő nporfákról lonyószlonok, ugy hogy nom az oiiorfalovolokot szedik ;, lo, hanem gallyas tenyésztés történik. A so lyoni tenyésztési felügyelŐHég már 10 év óta igyekszik azon, hogy az olasz rendszerű sólyom tenyésztést nálunk is bovozossék. lOzzol elérnénk azt, hogy még az eddiginél ia olcsóbb lonne a tenyésztési a munka csökkenne, mórt nom a levolokel,
haiu\'in a gallyakat vágjak lo. A
valódi selyem szövő in ok a műselyem -mol szemben nagy előnye, hogy valósággal elszakíthatatlan. A hernyóselyem lány fogásával, finomságával, tai\'tóssúgri\'val, tOtniészotOS fényével a iir\'lsx\'lyein soha sem veholi fel a vor/jónyt. A horriyuselvoui le-gyózlu;\'.ctlenségél bizonyítja az a tény is, hogy a müselyomgyárfús olcsósága ol lenőre rövid egy évtized alatt n selyemgubótorinolés nemhogy visszafejlődött volna, liánom az egész világon fokozódott.
SíAVAÜT
Autábusz-menetrend
Érvényei 19«. aovember 2-tfll a további tnl6ikedé»ig. NsgykanlaM—Barabono—Zala axa bar
18.00 18.58 19.10
Nagykanizsa Korona szálloda
Qarabonc
Zalaazabar
5.58 5.40
Nagykanlxea—Iharoabarény—laka— BflhSnya-
700 7.47
8.09 8.52 10,25
Nagykanizsa Korona szálloda Iharosberény Inke
HÖliöiiye köiséghái Kaposvár pu_
Kapoavar
17.25 16.38 16.21 \' 15.34 1400
ÇJoi
7.20 8.551
Hagykanlaaa—Alaótandva—Murasxombal
Nagykanizsa pu. Alsolcndva. Korona Bzálló Muraszombat Korona sz.
? d
! *¦ 1 10.30 1445 18.00
8.25 12.40 15.55
1 1. 1 S.45 11.00 14.35
Htijktniill pu. Nignkinltii Koiont
Nagykanlaaa—Latanya
? c ? ? i (g
5.10 7.30 -.-U._ 17.15 18.25 1900 5.20 7.40 10.3014.10 17.30 18.35 19.15 610 8.30 11.2015.- 182» 19.25 20.05
? c ? „
005 8.«5 9.30 11.40 13.45 17.C0
0,55 9.35 10.20 12.30 11 35 17.50
7.05 -.- 10 30 12.40 14.45 18.00
ÍM (-\'aak vaíirnap íb ünnepnap köElekcilik.
C3 Csak liólköinapokon közlekedik. .
c— Csak hétköznapra cbő liótlön,\' szerdAn í8 pénlekcn.
d — Naeykaiiliaa Letenyc közöli caak liolköznap,
NAPIREND:
Éjjali gyógyszortári ügyelet: Ms az Igazság gyógyszertár Fá-ut 19,
Kiekanizsán az ottani gyógyazor-tár állandó ügyeletes szolgálatot tatt.
Naptá i Február II. Csutttrlok, Rém. kat Lurdi Mária. - Protestáns Bertold,
A Q0ZF0RDÖ nyitra van reggel * éritói este 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és kedden egész nap nőknek.) Telefon: 66a
Uiadgöt. kér
hazulról a harctéren fcQzdő honvéd. Akt kiolvasta a Zalát Közlönynek ezt a példányát, a lapfejen található címke kitöltésével dobfa be egy postaládából
Nem jön az álom-hajó!..,
Mikor olszendertll a felkötő
a árbóo nlncH már a szem hat áron,
klg ulladnnk a lámpák
és a lárma a városba hullámzik ál:
Ilyenkor ezomoru migamhan
Bóvároava várom
szivem megálmodott fobér hajóját..,
Itégóta így van minden estén (hány éve már, nem ia tudom) hiába minden: Halam gyérül a huMiingnm vénül,.. vénül.. ¦. Érzem: Nem fut be soha a hajó. uz élőt rövid — e rohanó I. .
Tegzét Lajos
(Adózási hslyiet a megyében)
Az elmúlt hónapban 320.606 pengőidét fizettek 1». Az olmult osz-¦londóhen az ogész vármegye területén 86 millió pengőt fizettek bo. A vármegye tulajdonképpen 100 százalékon \'felül bofizetto adóját, a kinnlevőség csak a muraközi községokból tovődik ö38zo. Muraközzel Cgi\'Ütl a kivetolt adónak mintegy Oő 96 százaléka bofolyt.
— Adománya VfirAskereszInek)
At estteregnyei Önk. Tűzoltó Testület a 73 éves korában elhall Tóth István volt Önk. tűzoltó altiszt temetése alkalmával »ko-S!orumegváltás« címén 25 pengőt adományozott a Magyar vöröskereszt céljaira- A több évtizedre tcricdt önfeláldozó munkásságért igy rótta le a distkívonutás után a testület hála áldozatát.
— (Szappanklutalás a megyei csecsemővédökuek)
A vármegyei tisttiorvos jelentése szerint a csecsemővédő és egészségvédelmi intézmények utján a vármegye területén 1520 kilogram szappan beváltására jogosító utalványt osttoltak ki. Megtették a stükséges intézkedéseket as egészségvédelmi szolgalatok alkalmazottainak szappannal való ellátása érdekében is.
Amíg O\'n tíhlik
• Djrmol dolaoilk. N/uqodi ílyiííl n«m ravaijs, meo\'* megho7ia teggulfo sí onylm «i fajdalmalUn kiüruléit. Kcllonioi
- (AliBtegéazségDjfy)
A törvényhatósági állatorvos oi elmúlt hónapról a következő jelentéit adta ki: Száj- és körűm-
1943. február 11
ZAL\'AÍ KÖZLÖNY
fáját 1. rühkór 1, sertásbínuUs 4, buromfiptwtta 3, fertíző sertóa-bénulás U fordult elő. A szdj- és körömfájás annyira csökkent, hogy a hö kősepére a vármegye minden késségében a feloldás bekövetkezhet. A megye területéről kiszállítottak Németorsiágba 89 siarvasmarhát és 40 lovat, Olasi-orsiágba pedig 1000 szarvasmarhát és 32 lovát t _ (Ég és föld között)
Patflky Géia ÉB és föld köiött cimü könyvét minden magyar olvasónknak ajánlhatjuk. Ai első magyar nyelven megjelent ejtőernyős kézikönyv. A háborús vonatkozásoktól eltekintően kizárólag az ejtőernyős szolgálat kivé nalmait magyarásza - és kit ne érdekelne korunk hősének, a re-pülŐerriberemek, az ejtőernyősöknek élete. Pataky Oéza I Önyve megismertet benaünket fral, hogyan lest a főldhözragar"! emberből a" levegő bőse ae Eg és föld közölt. Elolvasása ulán rájövünk arra, miért kell\' az ejtőernyős szolgálathoz teljes ember, helyesebben teljes fér ti: az a bizonyos
Ílörög ideál, e« éflr- testben ép élek megtestesítője. Pataky Oéza könyve foglalkozik a háborús ki-kápiézset is és bálran mondhatjuk, hogy mindenki ázámára rendiem:! érdekés olvasmányt jelent. Stádium kiadás.
A k*romktjdát»t Intézi
Nagykanizsai Forgalmi Adóhivatal.
Tárgy t RsndklvDt! fánytizéil forgalmi-ailó llzetéaéTel kspetotatoz bejelentéi.
Felhívási
A 220/IP43, Pénzílgyminliitnl rendsiet J9-J3 évi (ebiuír hó í-ifll üy. alant íelso-niii árukra n kiskereskedelmi forgalomban 300/í oi rendkívüli línyUztsI forgalmi adót lepteletl életbe.
A vonatkozó rendelet trtclmíbtu mindazok, akik az alant felsorolt aruk eisdáiá-vzl toglalkoxnak, ezen tevékenyaégfiket 1043. évi febmár hó 13-lg tartoznak a nagykanlssal forgalmi adóhivatalnál bele-Itntenl és kénzlelükcól ¦ raktirkonyvet ící-lekieinl ét a keszleteket, valamint ai ezután érkező arukat raktárkOnyvtlkbe bevezetni lartoznak,
30o/o rendktvUli fényűzési adó alá esnek a következő aruk:
1. Késs aiücsáruk finom és különleges piérabo\'tökből, Unom prémbflr, Ideértve a midár&örflket, ausztráliai oposum, t betl, valamint minden íélp*rzsafaltá]u, mint Mttrabiu, drelbtf, krimi, ukránlal, zilraaszl éi sózott prémbÓrÖk, különleges prém-
2. Ctomózoit szőnyegek gyapjúból, láb-uőnysgek selyemfonalakból, további a valódi gobelin 1. éa f. sz. gy a pjuf orra lakból; csomózva, valamint u. n. kclimaió-iy<K, selyemfonalakból, továbbá a valódi gobelin.
3. Eredeti fralmények, rajzok, szobrok «i máa plasttikai alkotások, lia az eladási *[ — (sstményéknél és rajzoknál s kertt-ttl, szobroknál és más plasztikai aikotá soknál a talapzattal vagy állvánnyal együtt — szer ptngónéJ több. Alkotóművészek, ha alkolitstkat közvetlenül nitltenuukbSi VíK.y zaját műhelyükből magút rendezte Úriatokon értékeaitlk, lendktvllll tényllzést "út asm tartoznak llzetnl. Mások által rendezett tárlatokon vagy kereskídÓ és bkományos utján történt értékesítés cselén i rendklvtfll fényűzési «d6llzete.il kO-lelsztlUég a tárlat rendezőjét, lllelóleg a kereskedőt vsgy bizományost terheli.
é. Qramolonok és hangazekrányek (lemezváltók) az eladási árra takfnttt nélkül, továbbá a rádió vevákéizülékek gramo-kapcsolatban is. ha zz (Udáil ár 300 p.nél tlbb. Drótnélküli liaiigközvclllö, ttv\'ró, képkOzveUtŐ éa afféla bstendezé-«k, kóiüiilékek. Nagykanizsa, 1B41. február hó 3 *».
Venazely Déacs
W (arg. íJíhlv. tialcioi, klveUltí>8k.
A Rosztov és Orel közti vidéken a németek elszánt harcot folytatnak az ellenséggel
A német főparancsnokság erősebb tartalékokat juttatott az arcvonalra
A keleli arcvonal helyzetéről | wszijksz vidékén partra \'szállt
berlini körök u következőké közölték :
Az időjárás fokozatos javulását a keleti arcvonal csaknem\' valamennyi szakaszán u légi, fegyvernem kötelékeinek erős bevetésérc használta fel a német hadvezetőség. A német \'légierő o legutóbbi napokban lénye gesen hozzájárult u német és szövetséges csapatok nagy ellni ritó sikereihez. Zuhanó Imrei repülőgépek a legsúlyosabb veszteségekéi okozlak n Xovo-
lolt és körülzárt szovjet csapatok maradványainak, amelyek a part hegyes telepének\' búvóhelyein kísérelték meg az ellenállást. Az ezen az arcvonalon lelőtt szovjet csatarepülők száma az eddigi jelentések szerint 12-re emelkedett,
- A Don-torkolatvldékl harcokban a német harci repülőket és rombolókat a szovjet tüzérségi állásai, hadoszlopal.es utánpótlása ellen vetették harcba, li támadásokban
a nómot röpülök megsemmisítettek ősapátokat, lő-zort ás hadianyagot szállító 83 járművet,
alacsony támadással szétrombollak öl nehéz üteget, valamint több egyes löveget. Az utáu-szállitás ellen a támadásokat eredményesen folytatták az éjszaka is.
A középső arcvonalszskaszen
egy menetelő szovjet zászlóaljul a tengely légi alakulatai egyedül verlek szét. Különösen a német vadászok üldözték tüzelésükkel a menekülő bolsevistákat és igen nagy veszteségeket okoztak nekik, li szakusz jobb szárnyán a csatarepülők és páncélvadászok eredményesen támogatták a német gránátosokat a nagy számbeli Fölényben levő szovjet gyalogsági erőkkel és páncélosokkal szemben. Egy páncélos kötelék 7 szovjet harckocsit semmisített meg, vagy telt mozgásra képteleimé és czzeíaz eV.rodik harckocsit lőtte- szét. A bolsevisták helyi betörését a tartalékok gyorsán elreteszelték, amivel el "is záriák a szovjet csapatok visszavonulási útját.
A bolsevisták lagrtzgyobb része letette a fegyvert.
A Denao vidókun
a Szovjet hosszú menet- és szállító oszlopának a magas hótor-1 aszókkal szegélyezett utakon nem volt módjában kitérni a német repülők szakadatlan támadásai elöl. A szétrombolt jármüvek nagy torlódásokat o*ko«v tak, ugy, hogy azok jó cél|>ontol nyújtották a bombázó kötelékek ujabb hullámának, aminek következtében a Szovjet utáuszál-lításának és tartalékainak csak egy töredéke érhette el az. arcvonalai.
Az llmon-tótól délre
hosszabb harci szünet után ismét megélénkült a felderítés és a harc. A bolsevisták alkonyatkor megkísérellek, hogy közel férkőzzenek a német íöarevo-nalhoz és a szétlőtt páncélosokat támaszpontként használták fej. A német gyalogság és a légvédelem ágyúi jól irányított tüze, gyorsan véget vetett a próbálkozásnak, A fokozott ellenséges légi felderitö-tevékcnység-nck pedig a német vadászgépek vetetlek hamarosan véget ós 13 szovjet gépet lőttek le.
A Lodoga-tótól délre jól irányzóit tüzérségi tűzzel akadályozták meg a szovjet erősebb li ad mozdulatait A nehéz gránátosok \'és utászok nagyobb ro-hamcsapat-vállalkozás alkalmá-vel meglepetésszerűen betörtek a szovjet állásokba, ahoj, 25 kii~>-erődőjiés hareállást füstöltek ki,
személyzetét pedig megsommi-silettók.
A jegestengerl arovonalon
gyors német harci repülőgépek szétrombolták a Murman-vasut egyik fontos kirakodó pályaudvarát. A bombázás következtében l tehervonat kisiklott. Később a német repülők nyomjelző lövedékekkel felgyújtott ik u vonatokat.
Olasz lapok a magyar csapatott hősies harcáról
, Róma, február 11 (MTI) A szerda délutáni olasz lapok berlini jelentéseikben kiemelik a kcleli arcvonalon harcoló magyar csapatok hősi harcait.
A Lavoro Fascista . berlini különludósitója jelenti a ma* gyűr csapatok ellenállásáról :
A német—magyar védelmi vonal legfontosabb pontján a szovjet csapatok az elmúlt napokban nagyarányú áttörést ki-
Hoflwrr-Schrantz gépek, világító petróleum
UNÖER-ÜLJLMANN ELEK
VAS- ftf MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN 8h«M gázt őzök átvehetők. öolyóa cM^ak
sereitek meg igen \' na^aréftnu gyalogság -és liarckocsi*\'bevetésével. Ennek az akciónak-\'Sörtti-jelentős német és magyar csa-pattesteket a bekerítés veszélye fenyegetett. A magyar csapatok azonban ellentámadásba itteniek át és sikerült \'visszaverniük az ellenséget.! Töltényeiket uz ulolsó szálig - kilőttékv<de..ezál-tnl luegbiusilotlák u szovjel (su-palok bekerítő\'kísérletéti¦
A Tribuna azt\' irja, íhogy a magyar csapatok * heves\'\'hóviharok közejpeUc. hősíesen-.ltuzde-nek u német csapatok -oldalán.\'
A keleti arcvonal általános helyzetét illetően a Tribuna berlini különludósitója azt\' jelenti, hogy
a Hosdov és Km\'8ik>kfáöit meijindiioit szovjet offenzl-¦ va még hevesebb az eddigi-
és a bolsevisták nyilvánvalóan arra törekszenek, hogy hátba támadjákiazt atmegerősitettné-met állást, iuuely Kosztovtól keletre terül el. " .
A J^avoro Fascista berlini különludósitója szerint Herlhiben • nem titkolják, hogy az idei téli orosz offenzíva hosszabbnak és hevesebbnek bizbnytilt a tavalyinál. A bolsevista.csapatok egy-két helyen elérkeztek azokhoz a pontokhoz,-.ahonnanv a mull nyáron a német -.offenzíva elindult, A bolsevista ^csapatok immár Ukrajnába;órtok\'.ésróri-ási t erőfeszítéseket tesznek; hogy áttörjék-a ¦ szöreíscges^aTeroiTa-lat. Ugyanakkor friss Ttiémeféis szövolséges hadosztályok közelednek 02 arcvonal\'felé. Berlinben nem veszítik el nyngnhnu-kal az ellenség ujabb támadó hullámával szemben som, hanem bizalomimal tekintenek a jobb évszak1 felé, amely jmtaaár nem várathat sokáig mjagárfl.
.A legnagyobb tstményak állanak küszöbön"
Bázel, február 11
(Bud. Tud.) ABasrel Nachrioh-ten szerint Londonban megerősödik as a benyomás, hogy Churchill visseatérését gyorsan követni fogják ai események. Egyes lapok annyira mennek állításaikkal^ megállapítják : a legnagyobb események állanak küszöbön. Eszel szemben általában megállapítják, hogy meg kell várni a fejleményeket.
Egyes megfigyelők minden esetre azon a meggyőződésen vannak, hogy a jelsió i ¦ tempó*. Churchill visszatérése óta számos tanácskozást folytatott. Tekintettel, hogy Churchill és Roosevelt ¦¦¦hangoztatja : első céljuk, hogy ameny-nyire lehetséges, mentesítsék a Szovjetet, a „második .arc-vonal" kérdése ismét a legteljesebb-mértékben időszerövé vált Londonbtiru
B4JJAI rCZLflW
194». hbruár 11
DSntő hÜtdtUm
Berlinből érkezett jelentések szerint Kurszk felett n legkeményebb, legsúlyosabb csata folyik. Illetékes katonai magyarázók a mostani téli csata legfeltűnőbb jelenségének tekintik a szovjet tartalékok óriási tömegét. Annak ellenére, hogy a szovjet ujabb és ujabb tartalékokat vetett harcba, döntő sikert nem ért el. A részletekről a katonai szakértők nem nyilatkoznak, csupán ami utalnak, hogy döntő küzdelem folyik az erősen klépitett támaszpontrendszerben.
A vfírS* ftadteretf lavla is beismeri a nfmel csapatok iervsierü mozdulatait
Berlin, február 11
(Bud. Tud.) A keleti hadszíntér helyzetéről szóló német jelentések meaállapirják. hogy a német hadsereg elhárító erői az egész déli arcvonalon ezekben a napokban feszilik meg ti legnagyobb erőiket. A Bosztov és Orel közti vidéken a német erők rendkívül elszánt harcot, folytatnak az ellenséggel, amely teljes erejót arra fordítja, hogy a kemény. Időjárás sznkábnr.Imég az évsznkváltozás előtt, döntő hadászati eredményt érjen el.
A német sajtó Őszintén feltárja azt a hallatlanul kemény harcot, amelyet a szovjet csapatoknak az az erőfeszítése tett szükségessé, hogy minduntalan uj, veszélyes áltőrést és bekerítést kíséreljen meg.
A jelontóeek szerint az utóbbi napokban orósobh tnrlalelfok.it juttatóit a némot főparancsnokság nz arcvonalra éa különösön nz északi részen a mostani helyzetet a foko-¦ zódó némot ellentámadás jollomzi.
A szovjot hadsereg lapja is bo-iöniori a némot csapatok torvszorü mozdulatait, és azt irja, hogy rendszeresen mogöommibítotték a kiürítő! t városokban a borondozésokot, nmolyokot a szovjot csapatok kézbo vohottok volna éa hogy az olfoglalt torüloton nincs sohoí használható munkaerő.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
221/ké. 1943
Élelmezési jegyek kikézbesítése
A legközelebbi élilmlszerjegy-osz-lás alkalmával a Iliit*, cukor-, zekéi petrolsumjegyeket mindenkinek a lakására fogjuk ki kézbesíteni. A kézbesítésért lerm^zze\'es-n dilat kel majd (ijcini. A Jegyek klkéxbaal-tésével kapasolatban elrendelem, hogy minden eaaládtö a családjára vonatkozólag uj élelmezési Igénybejelentő lapot töltsön kl és adjon se a közellátási hivatalhoz. Az Igénybejelentő-lapokat mindenki február 15, 16. és 17-én abbzn az (i7.icib.ii kaphatja meg díjtalanul, ahol a cukiot bzokfa megvásárolni.
Az Igénylőlapokat oiihon gondosan é6 a valóságnak megfe\'clően ki kell tölteni s kitöltve február 16— 20-ika kőit kt.II beülni. A beadás a családi sorszámok szerint történik s fa\'rágaszokon közBiírií leltem, Mosv kinek mikor és hol k>ll az igénylőlapot beadniz. A falraga\'zok-ról mindenki tajéío ód|ék, hogy mikor kerül sora s az előirt napol é>. óiát pontosan tartsa be, mert a várakozást és lo\'ongáit csak igy Idiet elkerülni. A ctikor kis kereskedőket felhívom, állapllsák meg, hogy hány czalád vasáról náluk cnsrut s az ennek megtelelő számú Igény-b jelenlö lapért szombaton, február 13-dn délelőtt küldjenek el a köz-e\'lltási hivatalba. Köztudomású, hogy a közönség, sajnos, nem takarékoskodik a nyomtatványokkal, a pazarlás megakadályozására a nyomtatványokat csakis a sá ga szinti családi igazolványok felmuts-tatisa ellenében izabad kiadni g a kiadás megtörténtét a családi igazolvány első oldalának Jobb sarkában levő 10-es számú tintával v .16 áthúzásával kell jelö\'ni s ann«k, akinek az Igazolványán ez a 10-es siám már át vzn húzva, mégegy-szer nem izabad adni nyomtatványt.
Nagykanizsa, 1913. február 8 wo PolKármsnter.
_ Jlüstllil —-,
I stxadaeikl a fcatyl UmUégk** I i 4a tyumswál zosteaas ke I i
Az osztálysorsjáték húzása
Az o*ztftÍynori\\jnt<\'k mai htizásáu
300.000 pengőt nyert nz 515.618, 300O pengőt nz 58.7-lí), 2000 pongét ix lO.OOfi ós a 81.205 számú sorsjegy. (Fololófsség nélkül.)
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől,
ed. 30/ké. 1643.
Tárgy: Korpa kioeztáaa kligaidák résiére.
Hirdetmény.
Elles elölt álló vigy már If-mala-cozolt anyakocák részire módomban áll torpit utalni. Az Igénylők az alábbi sorrendben jelentkezzenek a közetlátáti hivatalban, ahol u\'al-ványt kzpnak s zz utalványokra korpát, kocanklnt 50 kg ot, késrpénz-fizelés ellenében azonnal átvehe \\\\ a raklárb n.
12. és 13 ikán.pínfeken és szombton délelőtt azok a nagykanizsai gazdák jelentkezzenek, akiknek legfeljebb 10 hold Ingatlanuk van, 15. éa 16-án. hétfőn és kedden délelőtt pedig az ilyen kiskantzsal gazdák jelentkezzenek. Magukkal kell hozniuk a caaládl Igazolványt, a gahunalaplukst, a koca Jirlatlevelét és a szomszédoktól Igazolást, hugy a kneájuk malacoiás cl\'lt áll vagy huny ekkor és ekkor ennyit és eny-nyit malacozolt s a malacok megvannak. Ezúttal a klskanlzeal gazda-köiömég három kanja részére is adok utalványt.
Nagykanízta, 1943. febiuár 11. 40) • Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEI
ALLA»
FAiB mlnrianaai keresek marciai elsejére. Marton, Batthyány-n 3, 375
Felveszek Udetembe alodinöz. akt u troiai munkát Is elvégzi. Helyet litván. ;m
Ügyes Ilut, aki négy kozép\'skolál vég-islt, aranymiivei (éksistész) tanúiénak
felveiaek. Bárány, Horthy M.-ut 8. 113
Klfutólaanyt Ilzetáisel fal vei 1 rrankné Welzz Nővérek c*g. Zrínyi Miklós u. 34\'.
Bajái-6 lakaillónöt délelfiltl Ozákra azonnal felveszek. Sugár-ut 41/A, 40q
Hofheir-traktorhoz értÓ gépéaM.ko-váoa április elsejei beléoéirs kereilellk. Pfzelésl Igények megjelölésével Írjon Molnár László l\'clüóinjk clmio. 101
AOAS-VtiTEL
NAhY
Sárecz litván fakereskedőnál Zrínyi M-u. 30 zz. .1I..1I kapható száraz tölgy. fartjéoa, házhoz szállítva. J4ü
Eladom különféle bútorok 1 ebédlő-, szalon garnitúrák, kti Warihilm-ai.ua. — Lukácsy Uyula mdatelalos, Síéchenyl-tér 10 aiám. 3ÖT
Ke kaim lét éa hozzávaló aiézekct, ki-logáslalan állapotban levÓI, megvétalre kertiek. József löhereegut «0. 331,
voimuk használt Üvegeket minden mennyilégben: Vi. */*, 1. lVz literest, it\'-ar fehér vsgy sötét színben, Tornyot István llvegkereskedés. 376
LAKÁS, 0ffLETHELYlSz*O
Egyaxobia konyhaa mailek helyiségekből álló lakéat karaaafc fabruir Ti éje vagy március t-ére. — Címeket a kiadóhivatalba kérek. •
HÁZ ÉS INGATLAN
Balthyányutca 23. zz. hls szabadkézből •latld. 414
m« varomkorlji
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozé intézet, Üzleti könyvek ós dvbexok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk ;
*| TELEFON: 78. \\\'
Gyáriunk a
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és eskelésl értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyei, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és nvndenféte Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeleket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptárlömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
I.HktllMittl dirim Ullllll MENETRENDJE
érvényes 1942 november 2-löt.
Erx»«b..i-téi*—V»*ui*llóm*.i
VamUllomilta
8 30
6 00
7\'DI 780 10»
12-80
13« 1410 1810 19 2» 2fio
2288
ll
i.sl
h
ufcsvndsjjof
KÓrjakozhaiik
z«lni kSzlöht
POLITIKAI NAPILAP, l!lad|n : „Kligu<.li|l H. T. Kigykailm". Coluto, hlxto: Zilil Király. Nyomatott t . „Kliflizduágl n. T. Ntgyk.nli.*-
•y.iidi|iku.Ht|yki.lzlii. (N.yoiuillírt !«J»11 Zitti Iti/. W
543172729?560654
S\'olüíó:
Ha:
Beullokoiat: Tábori posta:
83« év!., 34. »2. Nagykanizsa, »43. február 12. pérttsk Ara 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
BsexkoKitö««H *• kladóhivauüi Főút b. hwibl \' -\' fea htodOUjuvüül telelőn 7« u. mlntten hWk&zjiap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: ftarbarlts Lajos
MOikottal ár«: egy hónapra m punga SO Btlér
negyedévre S prt»gő" »0 tlllftr. Hgyai fiaim: hétköznap 18 (in., asombatan sra na
Ciano gróf
n kedves, mosolygó olasz államférfi a külügyminiszteri székot felcsorélto it vatikáni nagyköveti állással. A fa-niszta rendszer velejárója, a közéleti vezetők állandó cseréje, a politikai élet személyekben való folfrissitése. Ciano gróf 1986 június 9. óta töltötte be az olasz külügyminiszteri állást. A közöl \'hét esztendői külügyminiszteri működése a legnehezebb idókro osett. Mint a Duco vojo ós loghŰségosobh munkatársa, orodnin-nyoson szolgálta a fasiszta politikát, ailiolv a népek jogán és az igazságosságon alapult. Ciano gróf ogész cgvénisógo, szoltoini felkészültsége, Bzolea látóköre ós nagy igazságórzote lehetővé tette az ol igazodást a kül |X)litika útvesztőjében, s holyzotok fölismerésében és helyes niogitólé-sébon. A magyar nép egy őszinte barátot szotvtott\' mog behno- Az olasz-ni agyar barátság uiegcrŐsöué-sébon és ohuélyülésébon Gianó gróf rokonazonves Bzomélvo, a magyar nonízol iránt mognyí)átkozó őszinte szorofoto, a magyar hivatás megértése, döntően játszott közro. A történői mi mült sok-sok közössége és onllóké,\' a két nép inogórtősot és barátságát nemcsak megszilárdította, (lo a\' Düco és Ciano gróf a moaszo jövőbe is ópítotto. Ciano gróf külön is boloirta hevét a magyar történelembe; Az olső és második döntőbíráskodás alkalmával bebizonyította, hogy az olasz-magyar barátság nemcsak érzelmi, nom csupán puszta szó, hanoin gyakorlati valóság A magyar nép mindig hálás volt a barátságért, nom folojti cl azokat, akik jóindulattal fordulnak féléje. Ciano gróf\'budapesti tartózkodásai alkalmával megérezhette, hogy nz az ünneplő szeretőt, nmoly a magyar fővárosban körülvolto, epontán fakadt a lólokból az olasz nép és annak képvisolójo mollott, Ciano gróf ezomélyériék is szólt. Es most, hogy az olasz külügyminisztori szókból távozott, a magyar nemzőt Őszinte inogboesülÓso ós" szorototo kiséri uj pozíciójába is. Mint a fasiszta nagytanács tagja ós vatikáni nagvkővot olyan jelentős szerepet tölt l>o továbbra is az olasz politikai életben, amely ujabb hasznos szolgálatra nyújt alkalmat, kótsógtolen, hogy a jövőben még gyakran találkozunk Ciano gróf nevével és munkásságának er^ményeivoi. Mi magyarok változatlan hálára! kiférjük további élotutját, \'mert megismertük hon no az ügyes diplomatát, a megfontolt politikust^ de legfőképpen, megismertünk benne ogy igaz, őezinto barátot, akit magunkénak vallunk. Tudjuk rőlá, hogy Magyarország iránt érzett rokonszenvét elviszi uj, jolontős posztjára ie. A magyar nép nem íolejt, a nagy történelmi időkbon való találkozás Bok emlékét őrzi •i lelkében s örökségül hagyja az utókorra. Valahányszor Ciano gróf nevével találkozik a magyar nép, az emlékekből óa a hála érzéséből fo-lojthototlenül elénk ragyog Ciano gróf kedves, mosolygó arca, akitől nom búcsúzunk, akit csak köszöntünk abban a tömény bon ós biztos tudatban, ,hogy még találkozunk nevével óe nmnkájával az ujjászülotő l\'hirópu bókonsatálánál. .
,M angolok és amerikaiak átengedik a Balkánt a Szovjetnek"
Berlinben az angolszászok legközelebbi Időben bekövetkező (ám a dósával számolnak M francia ősapátokat visszavontak Tuniszból
Német részről a tunéziai helyzetről a kövotkozókot jotontik:
A libia—tunéziai határvidéken a hadműveletek az angolok gyengébb páncélos előretöréseire korlátozódott. Valamiről élénkebb volt azonban az angol foldoritó csapatok tové-konységo dólkoloton, ahol megkísérelték földeríteni, vájjon Hőmmel állásait mog lohotno-o korülni. Ezö-kot a csapatokat a tengely járőrei
visszakergették.
A tunéziai hadszíntéren az erős esőzés CSÓkkontetto a harci tevékenységet. Az oliszaj>osi>dott utakon megnehezült a monotoszlopok mozgása, Tiszák-Tunéziában a némot csapatok könnyön visszaverték az
angol-amorikai csapatok gyöngébb előretörését az Atlasz-hegység ki-járóihan.
A déli arc vonalszakaszon is visz-szavortók az amerikai páncélos foldoritó kocsik kisérloloif. Á tengely-csapatok gyors harci ropülőgépol o helyen is megtámadták a mog-Hzálló csapatok szállásait ós ollátó raktárait, és azokat fölgyújtották.
Angol homházó kötolékok Kai-rouan fölé igyokeztok, o német vadászok láttára azonban visszafordultak. A némot vadászok üldözőbe votték az ellenséges kötolékot és 4 Spitfiro-gópet lolőttek. A légvédelmi tüzérség szintén lelőtt ogy ellensé-
ges felderítő ropülőgépot lerllnl körök részletes beszámolója a keleti arcvonalról
A koloti arcvonal déli szárnyi a bolsovikick folytonos tömegtáiii dasukkal mog akarták akadályozni
éjszaka vétett l>o a Novorosszijazk vidékén bekoritett csapatok tohor-montositéséve. A német csapatok hajnalban hatalmas ellentámadásba mentek át és minden további olő-nyomulást megakadályoztak. Az Abln-azikaazon éa a Kubán vidékén
a némot csapatok még az állások előterében verték vissza a szovjet sok támadását, amolyoket podig re-pelőgépok ia támogattak. Német vadászok a roptilógé)>ok közül ozok-bon a harcokban nyolcat lŐttok lo.
A Don tarkalatvidékén a bolsovikiek kisebb örökkel oldala-támadást kiséroltok mog nz Azóri-tengor jogén át. A támadás azonban a némot biztosító csapatok tüzében Összeomlott. Éppen ilyen orodmény-íolonolc voltak a szovjet páncélos olórotörésok a Don torkolatridók koloti részén is.
A támadások már a német illátok ahftarében összeamlottak.
A Dohog közép** szakaszán
a némot vádolom megszilárdulását, Kisérloteik azonban mindenütt odavezetlek, hogy előrehajtott nmber-esoportjaikat a némot csapatok. Ix>-koritotték és így a némot harci kötolékok mélyen tagozott védekező rendszerében a mogszámlAIhatatlan dühös rohamok mind megjokodtok. Hogy mennyire akadályozzák a némot támaszpontok a szovjet orősité-sek bovotéset és a beszorult támadó ékok kiegészítését, az abból világlik ki, hogy a hallatlanul véres veszteségeik pótlására a bolsevisták kénytelenek voltak íolfogyvorzeti bolgari egyénokot páncélos egysegekbe beosztani.
A Kaukázus nyugati részén némot mihanó és harci repülőgépek számtalan esetben igon jó orod-ménnyol támadták azokat az orősitó-sokot, amelyekot a nzovjol vezetés
Bzon a szakozón a szorjot. 8 harckocsit óa lO^Áohóz páncólolháritó ágyút vosztott^Tfe észak felé határos szakaszon olkosorwlott olhá-ritó csata alakult ki. Amikor a bolsovikiek harapófogó módjára orófl páncélos kötelékekkel támadták mog a német csapatok által olóző na]k>-kon elfoglalt magaslati állásokat, már az olső noki rohan ásnál 7 harckocsit vesztetlek a nzovjol csapatok, de ujabb páncélosokat vetettok a küzdolembe, amelyekot a német páncélosok oldal támadással pusztítottak el.
A magaslati állások szilárdan német kézen maradtak és a megvert szovjet páncélosok üldözése közben a németek 16 páncélos harckocsit pusztítottak el.
Ugyanezen a szakaszon a német páncélos örök óo gyalogsági kőtélé-kok őrös támadása jelentós javulást orodményézott a némot állasokban, iiokoritő" mozdulattal uj két fontos utkoroaztozŐdÓHbon lévő liolysógot foglallak ol ós 8 nagy szovjot harckocsit ós 8 nehéz pánwl tereget pusztítottak ol.
is rendkívül súlyos éa ogyuttal sikeres olháritó harcokra került sor, A szovjet csapatok támadásukat itt szintén a iegorősehh páncélos és csata ropüló-támogat ássál indították meg. ¦Síig a páncéltörő fogyvorok megakadályozták az utánpótlást, a gépesített német csapatok rajtaütöttek a szovjet megerősített alakulatain, azokat bekeri-tették 6s megsemmisítették. Kemény harcokban 17 páncélost tettek ártalmatlanná. Ezen a vidó-kon éppúgy, mint az oaakoli szakaszon a messzi kolotro előretolt némot kötolékeknok sikerült a szovjet .hátsó összeköttoléseit több bolyon megszakitaui.
A középsé arovonalazakaszon a boleovikíok egy helyen orőa páncélos támadást indítottak. Hovoa tüzérségi olökészitéa után ogy egész elloüseges páncélos dandár indult támadásra es a gyalogságot szánokon vontatta maga után. Az összpontosított német lüz következtében a támadó páncélosok közül hamarosan ö pán-
célos vontatott legénységével egy üt t m egs emm isül i. A többi mostorséges ködöt tordosz-tott maga körül és ujabb támadásra indult. A páncéltörő csapatok közelharcban fogyroroikkol 6 további szovjet páncélost pusztítottak ol. A szovjot csapatok a délutáni órákban ennek ellenőre megismételték támadásukat. Ezúttal azonban nom jutottak tovább a némot állások olótoró-nél. A harcokban a némot zuhanó bombázók is beavatkoztak ós 14 szovjot páncélost pusztítottak ol. A bolsevlklek a Ladoga-tótól dalra olszenvorlott óriási veszteségek kö-votkoztélien harci tovékonvflégükot a szomszédos szakaszokra torjosz-totték ki. Támadásaikat a logna-gyohh tüzérségi és csatarepülőgép-tómogstáasal inditták meg, do mindenütt visszaverték őket. A némot lógiorő itt 6 szovjot páncélost, 2 nehéz ütöget és több ágyút pusztított tl.
Churchill alsáhdtl Hh^»^uai ox éaxahaftihal helyiéiről
Amsterdam, február lí (Német TAvIrstl Iroda) Churchill leg-nan sz alaóházban tartott bas/édiMunt a lObbt kft/tttt az Sazakafrtkal helyzettel 1« foglalkozott. Kllelontftto, hoííy az alfl\'1 házban éa sz angol n^pbtiri nem akar olyan remAnvcket Wmnaz-tsnl, amelyek szerint É^zak-AMkAban ufabb gyors sikerek következnek he. Ezek a idknrek ugyanis vagy b»kM-velkoznok vshv nem. Az ellenség rendkívül széleskörű pusztllAat végzettTrl-pollsz klkötoféhcn éa Annyira e\'pnsz-tltótta a klhötílriorendezéaekpl, hooy rk utAnpóllAannk tentterl u\'on való azAllltáRn rendkívül nebrtz. Neu tudja, mennyi Igelg tart mnld n kik" flnek a romoktól való megtisztít A a*. a/, ellenségnek minden esetre Ideje leaz ez alatt AHAwatt mnaaz!\'Aráttani ás ni hadianyagot PzAIUtant. -A* én^nknfrlkal sngol caapatok amerlknl HDarancinnk-aág nlatt állanak óa frni"|\'i-ai>zakflfrl kai hadmtlveletek az RgyefOlt Államok vAltnlkezAaa A azovefaSgesoknek fiemmt eaetre aem rzabad lebecatllnl az áazakairlkat koohi^ntnkat — mondotta Churchill -.mtn\'hogv ott mé« rendkívül komo\'y hamukra keröl aor. Be-azédo vóuAn Churchill kl]el*»ntftll,e hogy bizonyos nbhsn, hogy » parlament és a brit nemzet a|lhrtata*a4pról tész majd tanuaígot ezekben a reménytelién harcokban, amelyek mégelsötéted hétnek.
Berlin az andot-amerikai invázlArM
Stockholm, február 12 (Búéi. Tud.1) A Dagens Nyheter iierlíni tudósítója némot helyről arról értesült-, hogy a szovjot had-vozetóe számít az angolok ós amerikaiak tegkőzotobbi időben Ixskővot-kozŐ nagy támadásával. Nyilvánvaló — mondják Boriinben —, hogy angolszász részről inváziót kisérol-nok mog, még miolött a szovjot támadások ellanyhuinának. Nom cso dálkoznánk, ha oz az inváziós kísér-(Fctytatai B 4. oldalon)
ZA L\'Ai KÖZLÖN\'V
I9(3. február t?
Ahogy a hwmorlith látja:
Nyersanyaghiány az irodalom tükrében
v.
Irányított gazdálkodás. pénzbőség, rémhírterjesztés a múltban
Akár hisaí a nyájas olvasó, akár nem, ez irányított \'uazdálkodás sem uj dolog. As irányított termelés első nyomait találjuk a kö vetkeió* mezőgazdasági feljegy-sésben:
A ksitemel (elszánt Itam cny ugar gyanánt, bele egy síép lányi Illetten, rózsa gyanánt.
Akkoriban a rónában mutatkozott hiány. Ma nmei. Tövisben legalábbis egyáltalán nincs, hiány.
Ás Ősii mélyszántás és aa irányított termelés egéss határoiott jeleit találjuk a következő népdalban :
Csak ait mondd meg rózsám, Melyik\' utón mégy el. fcitzaiimom cn azt Aranyos ekével. ua is vetem én szt sjsmsn szedőit gyönggyel ue u boronálom * \' gUrU könnyeimmel.
Akkoriban szemenszedett gyöngyben valóságos ínség volt, est a szükségletet kellett elaőzurban sürgősen kielégíteni és pedig tekintettel a sorvasztó csapadékhiányra - okszerű öntözéssel. Akkor ugyanis még nem volt meg az öntöző hivatal.
A dalok azt mutatják, hogy a földdel mindig volt gond. Hogy azonban mégis csak a föld mindennek a teteje, bizonyítja Ber-ssenyi: »Qsztályréízetn«
Van kicsi azilum, van aranykftlásiial Biziaié föidau.
Manapság kevés kóllö mondhatja el est magáról.
Pár szó a pénzbőségről. Minden háború velejáró|a. A fontos üt, hogy a péns mindig megtalálja útját a gazdasági körforgalomban. Se ne tezauráltassék, se pedig ne kérészen kibúvót a termelés diói. Mert utóbbi esetben egészen lehetetlen Ügyletek jönnek létre. Lrre is vau példa: Juhsssiegény, sicgény Juhászlcgény, . .\'eiu/el telei ez, a köm erszény, Megveszem s szegénységet loltd.
As ismeretlen magánzó egészen furcsa ajánlatot tcsi. Szcgénysc-gat akar venni- Mi ez, hölgyeim és uraim? A pánik. A tőke menekül. Venni, venni, mindegy, mit. Ab ilyesmi nagyobbáraa rémhírterjesztők munkájának az eredménye- Mert rémhírterjesztők -mindig voltak. A közelmúltban iksszer elterjedt híre, hogy korlátozzák a dóhányuemück gyártását, már ninos is Symphonia, stb. Minden alkalommal rémhírnek bizonyult. Ugyanilyen rémhírnek akadunk nyomára Berzsenyi egy költeményében, a „Közelítő tél "-ben, a mely így kezdődik -
Nincs lózaái lablrlntn s balzsamos illatok Kőit nem lengedez a zephir, Nincs már aymplionia,.,
Hogy Kék Darling van-e, arról nem szól, ellenben némi vigaszul megállapítható, hogy Lol|im .barna szemöldöke alkalmasint még nem műanyag.
kis0 jómé?
legyóspflspökflnk a bello front m^gszOárdlfágáróI
Ciaplk Gyula veszprémi püspök fot-gyógyulváu betegségéből, szózatot Intézett egy ház mony éje papjaihoz én tanítóihoz a ebben többek körött a kö-vetkezőket irja: .Nekés Idákat élünk. Az egész ország lakossága nagy aggodalommal van eltelve u világon lezajlott események miatt. Krlhetö, mart hiszen a utal vllágküzdelemben mindnyájunknak vmi valaki hoziétnrtozó-Ja, aki a klzdök között harcol. A magyar nemzet, Hazánk és a belső front
szilárdsága szsmpontjából KoraJfJntő Jo-lontöflégö Ishot, hogy milyen orkö:cal oröt tanúsít ennek a nemzetnek minden fa. Az erkölcsi erűk fülfokozása n papság s a tanítóság hivatása és ne*u« feladata. Esulon Is felhívom papságo mat, de teyhástBegyérn tanttóit is, társadalmi éilntkezcsllkbsn, as Iskolában óh a papságom a templom szót/ó kén Is beszódoket (ártsanak az öi 1.1 áldozásról és Hazánk áldozatos szere (atíiúi. valamint it meg nyugvásról.
A nagykanizsai Barost-kerDlet kflld&ttséglleg vesz részt az országos Baross-kongressznson
Zalai határozatok 4a kívánságok a ««rosa közgyűlésen
* fcar-omltoctáttt >«ten
<•» • t*r»*n» Mintati I
Nagy napja leaz a magyar gazd\'iafgl életnek fu In u tir ü2-én éa 38 íia Budapesten. Akkor tartja az Országos Bn rou Szövetség hagyományos koogroaz-szuaat, bmelyre az egész ország folli gyei. A Bnroaa szövsmég mu a mi-gyar közgazdasági és koresiedoiml ölelnek nemcsak slsó tényezője, de Irányítója öa vezelöjo la. A korroáay a Barcsa Szövetségnek eddig Is szénila-lun hatArozatát ós ktvénaágat magáévá latte ós rendeletekben kiadta. A mostani kongresszust különösen óidokesíé teszt ó.-t emelt tényét as a tény. hogy azon a kormány legtöbb tagja réazt vesz. Eddig hat miniszter Juloníulto be rópsvétstót. József Ffrens főherceg egyik nagy mocéBáaa a Szövetségnak, valamint u kormány tagjai tel fognak szólalni éa fontos kljuluntésekel tesz uek. Nagykanizsáról küldöttség Indul az országos gyűlésre vitéz Toib Béla
klr. kormáaytaníosos, a nagyialzsal Baross-kortl let órdemea elnökének vu zetése alatt, Ugy ludjuk. a kanizsaiak azAmoa országos érdekeaségü éa érvé nytl határozata éa kívánsága kerül a kougraasiua eló, mlut mu- annvlszor, íiinlkor Nagykanizsáról Indullak graza goi hódító útjukra mozgalmuk, határozatok, akciók éi állnatsBlalAiiot. A nagykanizsai Barosu-kerllíet uvmcaak ellto kerülete az Országon Marosa Szít-votsógook, uaaem a legmozgűkonyfalib, iegpozagöbb óletel «10 é* kezét a gaz-dusáKl óiét uiőorőn tartó gazuaságl, kereskedelmi és Ipari érdekképviseletek egvtko
A uagyksuüsal és zalai magyarság testvén egyÜUérzéasel ét bozzétárto-ztmdésAggál kíséri az Országoa Baross nagygyüiéí hazallns óscótfrányos munkáját és hozandó határozatalt.
A rendőrség internálta Orosz Mór nagykanizsai áilatkereskedOt
A főkapitány határozatáig a rendörkapltánygág Őrizatébön murad
iBmortettUk Qrósz Mór nagykanizsai lszoort állatkersakcdé Ügyét, Akit a kanizsai renáóisóg érlzölbn vett. A ka-iittanyaAgon limstslisn kihallgatlak Gióíz Múit, majd a jsgysókéyv tui-
vélelo után kihirdették olóttn lutorná-lAoAt. Nyomban leveseitek a rundöraó-gl togdaba, ahol mindaddig orizatbun marad, amíg a fókapitány -meghozsa döutéséi.
n kaukázusi Magyarország
Beszélgetés Bendefy Lászlóval a magyarság óshazeban maradt \' részének történeté/ól \' \'
Tudományos körökben nagy feltűnést kéltéit nemrégibon két könyv megjelenése. A könyvek — líunma- . cyaria és A msgyarsófr. kaukázusi ósliHaája — arról a meglopó tudományos megállapításról számolnak bo, hogy az ogvkor, a vándorlások időjén !17, óuhazában maradt magyar-8(kr még a XIV. század olojért (téliát akkor, amikor a Kárpátok modoncé-jébon orszi\'mot alapított magyarok királya Nagy Lajos volt) virágzó államot alkotott, fuvarosuk, Magyar, vagy törökÖBon Maxlzear fontoa ko-roskodelmi gócpontja volt a kelőt éa nyugat köjui koi-oskotlolomtiük, Országuk a Kaukázus tövében, a Kínná- folyó körül torült ói,\' Ott,
ahol mosl liuropa nagy csatája folyik.
a honfoglalás olótti magyar élőiről amúgy is kovosot tudunk. a most megindult ujabb kutatások fu-radhutaUnn vozotói, a\'fiatal magyar tudósok, igen sok mogleuó adatot
tártak fel; Ezek köz fi tartozik a fan-
tobb omlitett könyvök bzorzójéíiok orédménye\' ie. amjpjyet a hivatalos tudományos\' ícörflk r~ is elieuio\'rósáol fogadtak.
A Magyar Vjciéki Saj.tótudóeitó budapeaEi munkatársa\' Iwazp^etóat folytatott a szorzórel, llonílof^ Lászlóval. Boszélgotéaünknok különös idöfizorüaógüt ad, bogy iKuaróg tért huza íiyólc\' hónapóe római tanulmányútjáról, aJiol a vatikéui könyvtárban tanulmányozta a tffil-vnnósfiág számára most \'megnyitott levéltári anyagokat a különösön azokat az iratokat, amelyek
a kmiMzmi mayyarmaról m-ólnak.
Kimondotta Uondofy, hogy a fol-fedozÓ3 éirdömc nom az öYÓV\'Jíatváni TuVbély Siúiiuol több, uiint :2pO eazlonűévol ozoJÓtt ndott HirTolószÖr a kuinui magyarságról.\' Bok lökícgíny léebon ia volt mia\'íla réazo. líonilyty XXII. János pápa l"320-l»i. kélt bullájából indult\'ki. Ebbon ogy bizonyos Jerot oioir (Vrtj^y uy.orót,
™"V,^. ?AROS! f1Q?W
MSQYEDIZIGLSP Riprejoenpiv magyar film Életkép a bolsevista ppradt.a somból „UFA" híradó a vilí&g legújabb eseményeiről
glőatyaok kenete k,öan$p$#M #4* ifa§>
•estlat: (iaratyáu, vagy Oyáretyén) neríi nitsiai magyar í»ieaolemról van «7ó, aki néjwvel együtt kérobz-lénv hitű roll n aki pfisnökól un éa kajiotl a pápától. Ezt a hullái mór rég ÓW iainorik n tudós körök, de általánosságban a baskír-magyarságra vonatkozó Írásos emlékük kozö EOiolták; Uondofy aztán ogyéb kut-fékre tánme\'síkodva twbizQiiyitja, hogy ez a Kuma folyó niüiili ma gvnraágra vonatkozik.
Mik a foltétion bizonyítékok arra, hogy valóban volt oz\'on a le-rületen egy magyar fedelemáég? kérdestük.
Elsősorban Biborbonaaületott Konstantin bizánci császárnak, a magyar óatórtónot egyik logjolontó-sebb kutféirójának allitáSara támaszkodik a mogállanitáaom hangzik a válasz. A.császár ugyania azt irta müvében, hogy
« magyarok kétfelé váltak ós egyik róaz Porzpia foló távozott és (ofqpoclott lo. Ez lonno n kuinui itiagyarság. A máaik részük a bolgárok folytonos támadásai miatt Tassán Lovódiába 6ö "Ktolközbo húzódott, majd\' onnan . indult a mai ¦ haza tcrüjotéro. A máaik bizonyítók a Jorot (omir) bulin, amolyról már szó volt. \'Nos, az iüóbeli őrt a kőt\' fontos kutfó kolotkozési idópoiUja között (960 6a \'1800 közt) a kövot-kozó adatok töltik ki: a Xil-XÍlI. ázózádbéli »Ocsták« tudnak arról, hogy három Magyarország van. a dunavölgyi és rajta kivül meg két ország kolülon: a lioskurgi iióntin éa Magoria. Az előző az uraltövi baskirmngyarfiág hazája, az utóbbi a kumaniontieko. A logfontosabb bi-zonyságtétol továbbá Kubriumia útleírása. Hubruk, mint IX. Luios francia király küvoUi 1258-ban járt Kárákórumban, a mongol nagykán udvarában, lioszámolójabaai fólm-érthótetlonül ir .arról, hogy útja közben ózon a tájókon luflgyarokjál találkozott. Ezohkívül a vaUÍíání
könyvtúrban talált zárdajogyidkok, bullák ós a Major Hungária püspö-koiröi megmaradt vatikáni irásos erj)léJcQk;tolrik ki az ürt. i
A továbhúde Bqrán ,qloip|i4tA U1éfí Bendefy László, hogy a fővárosról igon sok leírás maradt. Keleti történetírók is mfjgemlókeznek n Ma-jfyar uovü vároá élqtéról. A tuult században még létlyvtók voltak a romjai. Többen, köztük K.la.proth, a múlt században lo íb. írták. A kaukázusi magyarság lél^kbzáuia a X.
uásádban háiouinegyodmilUó u>h«-tott. A virágzó ország vfjgül ís a tatár hordáknak osptt áldQza,tul: Timur hadai lőporban 8zé(eaé*\'jták, mogsommieitettók okot. Maradókai beojvadtek, vagy a Kaukázus hegyi törzsoi közé kovorodtok.
Végozotül kijoipntfitto Boudcfy, hogy most l>of*jeaódött tajuilniány-utja folyamán 36 ujabb lovolot la-lált.amojyojí közül 21 Izatü sserínt OUlIiti a.ijagyar váios novót. fpuUw dokumontumokat ,fe4o»>tt fol a babkirmacyareágra vonatkozólag i« (•a lö o4f^ istnorotlen íráaf Julinn barát keleti\' utjfeél. Mitlt3«w>M megtelő ló. íeldolgOíá-s után vövidasan iiyilvánowágra lipzza.
Drí, várnob Kálmán
auazlráiiu efvetjftt* a korlátlan katonai $tfifáátairót »xófó tpr-*j?nyjflm*tpW Ai angol. iiUsMigtiflM "\'Mejía ^hwai leteiUéBe-.szefiljl az .púgil[éjtai .kjSpcbjWÓ-mif. legaajj \'50 azayajattaí \\tifflufíw elh;taBlTou\'a a korníány Indítványát, B,nicly korlátlan líatonsl \' szolgálat \'bűvozeiesét javáámla. A\'tö\'r^ényt\' otyiépéii mMoéftol* tékj hogy \'Ausztréllau kívül a kalonai szol-gálatot csak élzoayos msaáJlápitult terii-letekre korlátozzák a dsTnyugat-csendea-óceánl térségben,
i WtóMól, meneküli -mg a törökndrarl tolva],
,akJd«K ügyét a rflatönltélő bltfsfg-imdoi-blrótá* «té utalta
Még ¦ délelőtt folyaméniax-l«igyvabif>é««rj h*«>h»v2 bfirifim-a ítélte
Tegnap délelőtt újból összeült a nagykanizsai törvényszék rögtön-ítélő biróaágn, hegy törvényi üljön Mozga Dezső \'25 eves domásni. szűkítesd, törökudvnn földműves legény ügyében, ukit n csendőrség azért ezajlitott bu u nagykanizsai kir. ügyészségre, mert u légoltalmi el-Mötétités idüjo alatt egy lökés ablakát levette ét. uz ablakon át benyúlva, \'onnan égy pár cipót .lojKwló\'t és keiméi lojKítt és azt ismerősének
átadta. Cselekmőnye után hazamont, majd,.wá{Miap. kifizette, kis adósságát a szatócsnál a kapott pénzből. Egy hónapra rá fogták ol és szállítottak be Nagykanizsára. Miután csclok-ményó . »tutáriális eljárás alá esik, intézkodés történt, hogv csütörtök reggel összeüljön a rögtön itéló biró-ság. Statáriumról lóvén szó, élénk érdeklődő közönség vett részt a tár-
gyaláson.\' A vád hatóságot dr. Takács Jóxriof ügyész kópuisejto, míg a vé-delniot dr. Kovács László ügyvéd
látta ol. (Jrvossznkórtók dr. tljíi Sándor in. kir. tisztiorvos és dr. ICíijtár István körorvos. Tolmács Elek László bírósági végrehajtó. A bíróság ugyanabból az ötöstanácsbó} állott, mint tegnapelőtt, amoly a halálos itélotot hozta a pákai legény esetében.
Mozga Dezső a bíróság olőtt hois-merto tejtót. Elmondotta, hogy Va-\' rasdoh ogy i a bon három ós főt hó-
napra volt már büntetve lopás miatt. A jugoszláv katonaságnál szolgált. Nom volt tudomása arról, hogy síu-láriuni van. Dr. Alutássy Gyula, a rögtönitélő bíróság elnöke rasaiete-sen kikérdeate a lopás elkövetésére vonatkozólag, azt akarta ugyanis tisztázni, liogv betörés történt-e, ¦ vagyis erőszakkal ¦ távolilotta ol az ablakiamat és mászott bo B lukasba, yflgy csak egyszurüon belenyúlt uz utcáról az ablakon át a lakásban lévő székre, ahová a kérdéses holmik voltak letéve, amit kiomolt. Vádlott vallomásu. valamint a kihullgntott tanuk\' vallomásaiból megállapította o bíróság, hogy nem történt botö-rés, a cselekmény tehát nem olyan súlyos, hogy a statáriális eljárás lefolytat tussók\' a vádlottal szembon, mórt annak vége csuk halálos ítélet lehetne, azért beható mérlegelés és tanácskozás után a bíróság rundé.-* s^akbiróság elé utulta Mézga Dezső ügyét. Egy órával kesébb már dr. Stur Dezső törvényszéki ogyeabiró, mint büntetőbbé olótt állott a bitófától megmenekült horvát vádlott, aki itt is mindont beismert. A bíróság a bizonyítási oljárás befojczésn után Mozga Dezsőt Itat hónapi börtönre itélto. Az ítélet jogerőn.
A fiatal tolvaj follélogozvo, nieg-könnyohbülvo hagyta el a tárgyalási termet ... \'
Dr. Kerekes János kiskomároml orvos szivenlőtte magát
Holttestét Szatmárnémetibe szállítják
Megrázó tragédia Játszódott lo a csendes Klakomárombon, dr. Kerokos János, R köztiszteletnek örvendd örves portáján,
Mint ismeretes, dr. Kerekes miat hadnagy a roegezálio csaontnál baleket következtében megEobestlIt Sérülten került hnza, Itt boioperáclót végezlek rajta. Állapota mind rosszabbra fordult. Mint orvos, ludalábáa volt an nak, hogy nem lehet rajta segíteni. Kiilu.v. Jaiult-az le, hogy türboteUea
(ájdelmai voltak. Dr. Kerekesnek Ideget teljesen felmondták a ezorifálálót, ugy, hogy tegimp egy Óvatlan pillanatban revolvoiével ezlvenlötto magát. Nyomban uiegbalt, A 45 Ovea kiváló orvos tragikuma-egész Zalában mélységes-megdöbbenést keltett. N»gy»zerU ember volt, melegszívű orvos ós oni-bei barát.
Holttealét Szatmftruemellbe szállítják, ahol öreg siülol élnek. Olt lenie-ill. el.
Orosz lkon a homokkomáronl kegytemplomban
flomokkam\'droni fabmár 12 (Saját tudósítónktól) Uégen lehatott, mikor a nagy orosz síkság \'egyik kis városkájában, Kostionki-bon olhelyozték a főoltáron bizonyára valainolyik nagy és gazdag ocosa ur ajándékát az ezüstből ki vert és platinával diszilott Krisztus-képet. Ido járt eléje a vallásos muzsik imádkozni, itt vetett keresztet nlótto oly sokszor, hogy sogitso az áldást osztó Krisztus nehéz- gondjaiban o kéjxi olótt hozzá fohászko-dókat, Jött a bolsovizmus. Jelszó lett: kitépni a krisztushitot az egyazont emberek lelkéből. Templomait lerombolták, profán célokra alakították ét. bz a szép köteti templom i«..gépház lott. Bizonyára jó és vallásos kéz uz értékes képot lovotto az oltóiról és a templom padlásán rojtotte ol. Talán már nom is ól az illaté. A jó laLen mngáldia érte. A moaümi .keresztes.háborúban jöttek a dicaóaógos magyar csapatok, hozták az isféubitet, szabadságot. Semmi disoa n»m volt ennek a
Aranyat, ezüstöt, régi ezüst pénzt
magas áron veszek Bárány ékszerész
Horthy W.-at 3, (Postával axembcn)
templomnak. Kőzzük meg n padlását, talán ott találunk valami hazavihető fimlókot?! Fölmentek, kutattak jó katonáink és ott egy sarokban szemotlel eltakarva találták meg az orosz vallásos nép nagy kincsét: n templom szón ikonját. Ilnrdy Gyula zászlós ol határozta, bármily módon is, hazahozza a homokkomá-romi kegy tomplom részem, mint emiékot a pokoli háborúból. Betegszabadságra jött. Hozta a féltett kincsot. Ígértek érte pénzt, nem adta. Most az egész hivő sereg olŐtt nyújtotta át a kogyholv plébánosa na k.
tízentmise előtl szokatlanul szólnak a kegytemplom harangjai. Ki-hangzott a Magvai- Hiszekegy az oreklyés orazágzűsztónál, Felrepült n na\'gyharnng imára intő hangja mollott a hatalmas nemzoti zászló az árbocra. Mindenki a templomban van. A plébános kihirdeti, hogy
az intcntolonok országában templomát vosztett orosz képot körmenettel hozzák bo Iston házába. Iskolások, leventék, leányok, férfiak indulnak a koreBzt alatt a plébániára a képért. Felhangzik Uram irgalmazz nekünk, megszólalnak a harangok, elól gyortyásbk, a plébános kezében tartia magasan a nomzoti szalaggal átkötött\' orosz képot és körmenotfel- hozzák a templomba. Fölállnak, tisztelőitől és szeretettel néznok erre a Krisztus-képre, melyet most folmagasztositva olholynz-nck a kegytemplomban. A kép hozója és másik két bajtársa a disz-kiséret. Megható nézni ezt a körmenetet. A plébános megáldja az egyház áldásával a képet. Szivbernar-koló szavakkal szól azon a vidéken harcoló magyar kotonákért való imádságról, mely vidékről ez a kép vmIó. Azért tették ki köztíszteletro és engesztelésül a hozzánk származó Hzontkópet, hogy különösen n mai nohéa\'1 napokban, mikor oly sok magyar család sóvárogva várja a zöld táliorí lapot, minél többen imádkozhassanak előtte és kérjék azt a vigasztaló Krisztust, hogy adjon drága szeretteinknek sok lelkierőt, egészséget és győzedelmes hazaérkezést. Ezért várja a homokkomá-romi kegytemplom orosa Krisztus-képe az áldó Jézushoz fordulókat: Uram légy velünk, jobbak akarunk lenni, mint azok, afcik Téged megtagadtak, szent hazádbél száműztök, mi megbecsüljük szent képedet 6a kérjük bizalommal, áldásod add a Te népedre, drága hós katonáinkra, Magynr Hazánkral
^ • (B. r.)
villamos Áramszolgáltató rt.
Áramszámlák fizetése, reklamáolók, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben deleiéit B-tél délután 18 Aréis-Csengery-ut 51, telefon 294. _—!-"
Magyar hösQk
Hósi példájával jelentós mértékben járult hozzá csapataink \'sikeréhez a Bolyevrojo mollott vívott harcokban I* rigyos Nándor Bzáldiszve-zoló.
1042 július 3JL-én a Don melletti Solyovnojenál néhány kötelékünk előretört, hogy kivesse állásaiból az ollonségot. A támadó honvédköto-lókek lendülete azonban az e]lohsé-ges állások előtt megtorpant, mert a bolsevisták igen erős aknavető és tüzérségi tűzzel árasztották el a P»-ropot. Frigyes szakaszvezotö ékkor gépfegyverével a puskásszázad arcvonala elé rohant és a logliovrtsebh ellenséges tüjsbép közelből vette tűz alá » bozótos tájon megbujt erős szovjotkötelékekot. Ebben a küzdelemben meg is sebesült. Ennek el-lonőro sem engedts magát a sobe-
süithalyro vitetni, hanoin az élen haladva ismét elórolonditette szakaszát, valamint a mögéje felzárkózott sSásadőt, amely így tovanh folytatta a támadást.
A vizsgálóbíró lefoglalta Szálas! nagytanácsi beszédét
A budapesti királyi bÜtiletÖtŐrvéaySEck vizsgálóblrája aajtórendöri vétség,\' clhun elrendelte az (Bmerellcn helyen eiöáilílbtt „NylIflsktresiteB pari, Szálasl vezefőfést-véf bcazede IMz. IV. 18-án a If&Ajjr Házában az Országos Nagylanács tilei\'ét]* cimü lüzet lefoglalását. A sajtótermék bár-ti\'á található ÖSBies példányait s relidőr-sií lefoglalia úa a tsrjeaitök allén cajtó-rendöri vétség elmén eljárást indít.
SPORTELET
Szombathelyi NB. tsapat Kanizsán
Az NB második caoportjásak \'\'.vvlk leg^llUiióbb ia^razágou lilrnwvü csapóié játszik vásárnap fél 3 órakor a Zrínyi pályán a Zffltk ollón. A két Cüupat öaazésH Itásából csak uanytt árullak el, hogy az SzFC bajnoki rajt uiöltádó csapatával vrne. ié*it A. barátságon kUBdslembeű, óiig a ZMNTE IgySzkzlk ntóltó hevükkel klállüf a híres NB II. ogyütfóa ellen. A métkőzés Iránt nagy az érdeklődés az egész varoséira.
NAPIREND:
éjjeli a/ógyszartári ügyelat: Ma Őrangyal jjófy szertár Deák-tér 10.
Kískanissán as ottani gyógyszer-tar állandó ügyeletéé asolgálatot tatt.
Naftái i Február 12. Pontok. Hóm. kat. 7 axerv. al. - Protestáns Lldla.
A OtOjKFORDO nyitva van reggel 6 Órától Mta 8 óráig. (Hétfő, eserde, péntek áélután éa kedden egész nap nékook.) Telefon: 600.
U/ságol kér
hazulról a harciéren küzdő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lapfejen található címke kitöltésével dobja be egy postaládába l
— (Igyhiimagyal hírek) A megyés.
püspök dr. Lortgmér Lipót kanonok, Iroda-iaazgalét at alapítványi nénzlár Igazgatójává nevette kl Püspöki tanácsosi elmet kaptak\' dr. Anly István teológiai lanár, P. Pethó Sándor esztergomi ferancea ház-fénök, Ravasz 11 "A» ságvárl, Roznián Alajos iiomokko. io, mi plébánosok éa dr. Végh Jézsef hévízi vikárius heconomuz. Dr. Egyse! Lajosi zsinati blróvi nevezte ki a főpásztor. A monostorapáti kerület esperese és kcrtlleli tanfelügyelője Nóvák Béli lelt. Tiszteletbeli eaptresj elmet kaplak: Haausz Albin balatonsiabadi vikárius, Kovács Károly zalaszegvárl és Supka Márton szenlgyörgyvárl plébánosok. Plébános! beiktaiiat nyertek: Meiczlnger Ignác Kcrtán ét Szemesy József Uuztá-kon. Kegyúri bemutatás alapján líaumann János alnyerle a pápasalamoni plébániát. A főpásztor ezenkívül még több kápláni áthelyezést rendeli el.
— (Ortutsy Gyula az I. körzeti elaml Iskola ii) Igazgstójs) A tankerületi főigazgató a nemrégibon elhunyt nagy-kanlz*ftt I. kerületi elemi Iskolai Igaz-
eató, Zsigmond József utódává Ortutay yulii tanítót nevezto kl A kinevezés osztatlan örömet keltett nemcsak a la-aftótáraadalombnn, bánom Nagykanizsa egész közönsége körében ls, amely ralnáfg megbBoaUlóaben részesítette az uj Igazgatót.
— (A Fflméltóságu Asszony a kólójára) dr. Majoros János orvos 20 pengéi, Kádár Lajos református lelkész 12 pengőt, a Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet 50 pengői adományozott. Aki még nem adta la adományát, szíveskedjék azt a népjóléti üityosztálvnál i városháza, II. emelet, ajtó 24. alatt leadni.
— (Tanügyi hlr) A vallás- <8 közoktatásügyi miniszter Fodor Henrik Csáktornya! állami kereskedelmi középiskolai helyelles tanárt rendes tanárrá navszte kl.
— (Helyreigazítás) Lapunk tegnapi számának vezércikkébe szedést hiba folytán „szirénhang" helyeit szlrénahang került.
— (Meghívó) A Baross Szövetség Nagykanizsa és Vidéke Szervezete folyó évi február hó U napján d. e. U órakor tarfandó f-lk évi rendes közgyűlésére tiszte-leltei meghívja a Baross Testvéreket: \'Szíves és pontos megjelenést kérünk Elnökség. (!)
— (Átvette a zalasgersztgl zsidó birtokokat a Vitézi Szék) Tegnap vitéz Földházi ezredes vitézi törzssziktartó vezetésével bizottság szállt ki\'Zalaegerszegre, ahol lebonyolítóIIa az 5 hotdlól 100 holdig terjedő zsidó birtokoknak a Vilézl Rend számára való átvételét.
— (U) orvoskamarai tagok) A szombathelyi kerületi orvosi kamara választmánya legutóbb tartott ülésén Felvelte tagjai sorába dr. Ficeké Qyulát (Letenye, éljegyezle a kolozsvári orvoskamarától dr. Uiházy Sándort (Nagykanizsa), a pécsi orvoakamarálól dr, Pérl Jánost (Nagykanizsa), törötle a tagok sorából dr. Halch-ler Sándort (Letenye).
— (Harcok az orosz égen) Tomor Lászlónak, az elaö nagy magyar ropQ-lőszaxad parnnoanokának hadinapló-azerfl irAtoi minden magyar olvasó számára szlnto ól mony szerűen hat. Az az
1943. február 12
értésünk, mintha olvasás közben réazt-vettnénk a vadászszázad életében, dicsősége légitámadásaikban, Örömeikben, munkájukban, diadalaikban. Prisa éa nyers cz as Iráa s talán éppen ezért as elővon valóság lüktet minden sorában a iiv. Atéléat érezteti volünk A híres Tomor vadászszázad életét- lélluk, éljük és a Jóleső bizonyosság érzésével tesszük lo elolvanáa után a könyvet: „A magyar fiukat nem k«ll félteni." A „Harcok az orosz ógen\' olmü könyv minden sora a magyar katona, a magyar pilóta-eszmény Jegyében íródott éa hű beszámolója sorozatos győ zelmclknek. A kiváló kntonalró munkája a magyar repülőirodalom eeylk legmalbb, legbátrabb müve. Stádium kiadás.
Berlin Isméi cáfolja Leningrád felmentésének hírit
Berlin, február 12
(Bud. Tud.) A keleti arcvonalon folyó tífiwy csata tegnap la teljes erővel folyt A német ősapátoknak sikerült Llvnltfll nyugatra egy szovjet áttörési kísérletet! meghiúsítani.
Novorosszljazktól délnyugatra újonnan partra szállt szovjet csapatok ellen a német csapatok ellentámadásban vannak.
Leningrádnál a szovjst kiterjesztette támadásai és most a városbél kiindulva Igyekszik lámadni. Ezt katonai kfrökben sízal magyarázzák, hogy a Ladoga-lónál Indított lámadázok kudarcot vallollak. Némát rászrél ismétellen a Isghalározol-tabban cáfolják, hogy Leningrádot a szovjetnek sikerült volns felmtntenl.
Nagy kani saal Forgalmi Adélt tvital,
rámy i .Rendkívüli fényűzési forgalmiadé fizetésével kapcsolatos bejslentéi
Felhívási
A 230/1943. Pénz ügy miniszteri rendalel IMS. évi február hó 1-től az alsnt felsorolt Aiukra s kiskereskedelmi lorgatomban SOO/o oz rendkívüli fényűzési forgalmiadét lépteiéit életbe.
A vonatkozó rendelet értelmében mindazok, akik az alant feltörölt áruk eladásával foglalkoznak, ezea tevékenységüket 1943. évi február hé I5-lg tartoznak a nagykanlissl totgatml adóhivatalnál bejelenteni 4s készletükről rsktárkOnyvet felfektetni éa a készleteket, valamint ss ezután érkező árukat raktiikönj vükbe bevezetni tsrtoznak.
300/a rendkívüli lényüzésl adé alá esnek a következő áruk:.
1. Kész szucairuk Unom éa különleges prém bőrök bői, finom prómbfir, Ideértve a madárböröket, ausztrállal eposum, l\'bell, vslamlnl minden lélpzrzsafaltáju, mint asztrabán, drelbli, kilmf, nkránlal, szlrasszl és sózott prémbórök, különleges prém-bérök.
2. Ciomézull szőnyegek gyap|uból, láb-szőnyegek selyemfonalakból, továbbá a valódi gobellu I. ét f. hí. gyspjulonalak* bét: ciomósva, valamint u. n. kellmirö-nyeg, selyemfonalakból, továbbá a valódi gobelin,
3. Eredttl festmények, rajzok, szobrok és máa plaaallkai alkotások, ha az eladási dr — festményeknél és rajzoknál a kerettel , szobroknál és máa plasztikai alkotá soknál a talapzattal, vagy állvánnyal együll — ezer pengőnél több. Alkotóművészek, ha alkoláialkat közvetlenül műtermükből vagy saját műhelyükből magúk rendezte tárlatokon éttéketlllk, rendkívüli fényűzési adót nem tartoznak Itzelnl. Mások által rendezett tárlatokon vagy kereskedő éa bizományos utján történt értékesítés esetén a rendkívüli (ényüzétl adófizetési kötelezettség a tárlat rendezőjét. Illetőleg a kereskedőt vagy bizományost terheit.
4. Gramofonok és hangsxekréayek (lemezváltók) az eladási árra tekintet nélkül, továbbá a rádió vevőkéeaülékek gramofonnal kapcsolatban (s, ba az elaaázl ár 300 P-nél több. Drótnélküli bangkOxvstilő, láviró, képközvetítő és efféle berendezések, kéizülékek.
Nagykanizsa, 1943. február hó 8 án.
Venczely Dénes
SSI forf. idebiv Unit-aoi, hlv»l«l(io«k.
(folytatás as 1 oldatról
lel az Atlanti-óceán partjainak egyse pontjai ellen irányulna, azokra a pontokra, ahol a legújabb nómot tenger* lattiá ró támaszpontok vannak. A aved lap sseruit Berlinben utalnak arra, hogy a német hadvezetőség azonban megtett minden Bzükeeges rondsziabályt. A katonai erőditményeket állandóan orősitot-tók, éjjel-nappal folyt 6Z oróriit-ménvberonflozéaok ópitéso. A nómpí csapatokat is Bzűntelénül gyakoroltatták 63 n liadmüvoleti tartalékok elogandó számban állnak rondolko-zésre. A nyugati úthálózat megkeni, vi ti a katonai csapatok gyora szállítását bármely fontos pontra.
Az angolok perszonálanlóba akarják egyesíteni Szaúd-Arábiát és Szíriát
Szélla. februír 11 Törökországból származó értesülések szerint ac angolok perszonálunlóba akarják egyesíteni a szaúdi uralkodó családja alalt Szaud-Aráblát és Szíriát.
Stlmtton amerikai hadügyminiszter Észak Afrikáról
(Német Távirati Iroda) Stimaon amerikai hadügyminiszter- az angol hírszolgálat jelentAw azorint tegnap kijelentette, hogv a szövetségesek n ok a tunéziai luadaüintéren kömény harcokra koll folkószülniök ós flu-lyos veszteségekkel koll számolniuk a közöl jövébon.
A szerb kormány feltűnést keltő sajtónyilatkozata
Belgrád, február 12 (Néniét Távirati Irodai A Dio Tat cimü svájci ujaág jolontotto, hogy Anglia ós Amorika szovjet kösbolópéare lomondott ianiorotös invázió;, terveire!. Ez a jolontós a szorb nyilvánosság körébon óriási foltünóst költött. Az óppon ÜléWJZÖ szorb kormány fóll>oazakÍtotta a tárgyalást éa Hajtónvitatkozatol tott. A nyilatkoznloí a Novo Vrenio a hírrel ogyÜtt a logfoltünéstkoltóbb módon íi kovolkozó cim alatt hozza nyilvánosságra: •
\' »A szerb nép Európa\' mellett döntött. Az angolok és amorikaiak átengedik a Balkánt a BzovJQtnok,« A szorb kormány állásfoglalása a kövotkoző: »Az angolszászok l»lo-haiszolták a hébpruoR a szorb nÓpoti jóllohot a BZörbók Bzome olótt somilyon háborús cél nem lebegett ós nem lobog, hiszen létérdekeit egyáltalán nem fenyegette semmiféle veaeoflolom, Jugoszláviát a Szov jet kedvéért föláldozták. Most S»er-oiát is fol akarják áldozni órto. Az angolszászoknak ez a legújabb árulása most már mindon szerb hazafinak fol fogja nyitni a azomót, hogy laaps: angolszász oldalról sommifóío eog/itfiégiTö óa védelemre nem lőhet számítani. A szerb nép Európa ós az ourópai müvolódés mellett döntött éa ezen az utón mindvégig kitarts. (MTI)
Átcsoportosítják a tunéziai francia haderőket
Tanger, február 12 A francia hírszolgálati Iroda Jelenté-so szerint Olraud oeapatafi visszavonták a tucézlal arcvonalról. Az Intézkedés oélta, hogy átcsoportosítsák és kiegészítsék a francia haderőt A hlr Taneerben nagy feltűnést kellett ós különböző magyarázatokra ad alkalmat. A hírt megerősítette a angol-amerikai tőpürnnesnokaág ts, amely hangoztatja, hogy a fraaola ősapátokat nom vetették klolégllfi felszereléssel harcba.
Tájékozol! körökben hangsúlyozzák továbbá, hogy a francia csapatoknak nagy
Hof herr-Schrantz gépek, flgiti petróleum
DNGBR-ULLMANN F5T/RK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázfőz fik átvehetők. íoljói oíapígjak iina.n ..g».«ti.i«i .n„ r.nd.ii. mm* i kajbatók.
BiUk,4gtlk van pllienétre. Ez rauUl],, hosy íz .ngolatáatok n francia hader&t aívii. talin nem kíméllek, hanem mlndenutr ahel nagy erdfesiitiarfil volt aio, harcba-volíllík
Az osztálysorsjiték mai húíAM
Az oaBtAlyeor&játék mni hüeáaAn a fóbli nvoromónyoket n kflvotkor.ó hóiHÍoír\\í!k ímertóK:
10.000 ixm|(6t a 07.176.
5000 ponBÓt a 2.778 éa n 18.Í70.
2000 ixmgSt a 80.060, 42.786, 51.340, .76.168, 98.070.
1000 pengít a 17.173, 28.071, 81.470, 81.704, 42.844, 67.886 71.617, 87.006, 07.778. (FelelÓMéi-nélkül.)
Alullrollak milyeégu fajdalommal tudatjuk, hagy aieretetf anva, anyóa, nagvanya éa rokon, akt a fQeierke. reikediknak 1013 ólt tagja volt,
özv. Horváth lánosné
ejs*. Palloe Anna
tBsierk«r«ak«lS életének öS-Ik évében aulyos azan-vedéa és a halotti szentségek felvétele után folyé hó 11-én esle 8 Órakor elhunyt.
Drága halottunk temetése vaair-nap, 14-én délután 3 órakor lesz a Szent Rékus-ulsa 49. szánni gyáaz-házból a klskanlzsal róni kain. temetőbe.
Az engeszteli szentmise-áldozat 18-án 8 érakor lasz a klskanlzssi plábániatsmptemban.
Nagykanizsa, 1943. február 12. Áldott legyen amiéke I
Gyászolják : Téré Györgyöt ez. Horváth Anna leánya; TőrÖ György völe; T<rö Anaa és Nagdolpa unokái ; Pallca Jáaos testvérééi ax ön-axes rokonaág.
APBÓHIRDETÉSEI
A1XA8
UmI- éa tatraMMayokat telvenek. Rdth Laura, Bazár-udvar.
FBaat.mlnrtanval íclvciK Kovéca Jú-zaelné, Petdll nt 6, «t7
Tartanod felveazek. Deutach l.áa/ló vlllamouigl- él rldló-gzaktlzltt, Deiktér.
412
ADÁS-VÉTEL
Eladók kUlonlélc bi.to.ok, ebédld-, Irodai garnitúrák, Ida Werthelni-eaaia. — Lukác&y Gyula mflaaztaloa, Stéchenyt-cér Itt azám. . *«T
Egy ebédld ét egyéb bútordarabok «1-adók. MegteklnlBítOk déleltll 11-12, délután 3 167. Horthy M-ut 11,1, 3. 40Í
nai, 374
Hiaznélt »a.n-éa*pa>l veai Brandf, Deák-tér 2.
BÚTOROZOTT SZOBA
BuloromoH szobát, eaeUeg elláláaaal, keretek url celládnál. Címeket HalAuir.fi-terem, Horthy Mlklof-ut 11. kérem. 389
LAKÁS, OZLETHELVIS^P
EaySKobóa.ÉíoMgháei mcllékhelyleó-gekbdl álld lakást >>r«»k febnir 15 ére vagy mlrdua t-ére, — Címeket a kladdhlvattlbt kérek. *
UAZ ÉS INGATLAN
Balthyány-ulca 33. az ház uabadkézbdl •tad*. 404
zului közlűmv
POLITIKAI- NAPILAP.
Kltdji: „Kizgaiáttát! R. T. Naiykaaliaa". Felelőt kiadó: Zalai Kártly. Nyomatott i a „Klioaitaaégt «. T, NAgyk.ni«"
aytaátjátaa Magykaaltaaa. (Nyeoadáárt t*úl.i tatai Uratjj
Cla: .
Boniüohoüol : ¦JL\'nboL-1 líOMta :
« 4vl., 36. u. Nagykanizsa, 1943. február 13 szombat Ara 20 fillér.
fe
politikai napilap
A ^óhlytUlj Fönt L mim. Ketféienlk minden tnTUtosiiap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarlts .Lajos
Hlótlzctésl. rtra : egy hónapra S pengi SO 11116/
negyedévre O pongo tó ftüér Egyen (i/íUii: hóiköznap 12 rtíl.,eaor4baton »0 011
Álkeresztények
frlti: P. Labanox Hadard
ferences TU-rendi Igazgató
Nem kell ahhoz a lényeglátás ér-tékofl\'adorrjáiiya, som magyar életünk tűzetés vizsgálata, hogy észrevegyük: magyar társadalmi és köz-élotünkbon. nemcsak lélkerósztényok vannak, hanem Ivánnak álkorosztő-nyok is. Qlysnoki akik számára cégér, álarc, — oz ovangélium hasonlata szerint — bárány bér a kereszténység s valójában annak jelszava, álarca alatt ogószon egyéni célokat Bzolgálnsk, — sót! — sokszor keresztényellenes tanokért lol-kesodnek s ilyeneket hirdetnék; Egy oszmóvol, jelszóval lobot élni és lo-hot-judáamódra visszaélni.
Ez utóbbit csolokBzik az átkooraz-tényok. I I
Egyik csoportjuk a Pénz bálványa körül\'járja hódoló táncát. Célja a pénz, sokszor megvalósult álrna a gazdagodás, Eszköz podig a »korosz,~ tén\'ysegíí ajánlóin velőnek fölhasználása,\' vílággákiáltásn. A Mauuuon rabjai csoportosultak o táborbáj akik olőU,,^kpiwatőnyiHígn©k csak áddjg van\' értéké, ahiig\'nbhól anyagi hasznuk van. A\'konjunkturatovagok. érték, tartalom, világnézet nélkül, akik magasiskolát nyithatnának a lelkiismeretlen gazcíagodáa vágynak, tanszékét állithatnának a kedvező, idők konjunktúrájának.
Egy- másik ¦osnportiuk politikai ugródeszkának, kedvező azinuon-feltüntető tógának használja fol a ko-rosz tény Béget. Mikor a magyar.\' nemzeti\' és társadalmi éloton átvonult egy egészséges tisztító vihar s elhordta a baloldal nomzoti orőkot s értékokot züllesztő Szószékeit és tömegeit, akkoi\' sokan átváltottak --do nom alakultak át lélekben!— b korosztény - jelszóval folytatták tovább munkájukat.
Náluk jolszó csupán a korosztény név és\' ujabb divat,\' melynek örve alatt egészen\' ogyéni szájízzel lobot agitálni., tömegeket félrovozotni a akár a korosztény oszniék ollón sorompóba\' állítani. A világnézet náluk olyan, mint egy átmenoti felöltő, molyét lehet átalakítani, átfesteni, ahogy azt éppon a divat kívánja, Ila holnap ujabb divat lesz\' liborális-kodní, vagy forradalmak útját egyengetni, akkor onnok. az uj divatnak hódolnak, -do ¦ most-¦ keresztény játszóval .dolgoznak, mort »ilyon szolok járnak*.
Nagyon korunk ütőerén tartotta közét\'megboldogult V. linngha, \'mikor «ezt a\'komoly igazságot irta: »az ujabb idők vívmánya, hogy a koroszténység jolsíiavával a korosztény -eszmék \'ollón\' harcolnak".
Ugyariozt toszi az a korósz tény to-lonür korosztény irányzat is, mély a no^b\'Egyházat k> ákarj-i tiltam «z iskolákból. Hisz óvpzivHlon kc-icszlül a bit és erkölcs tanít ás volt a legbiztosabb tényozn, moly acélozó erőt jólöntótt. A válloSoa nevelés vozotlo áldozatkészségre, hazaszoro-lotre, -tekintély tiszteletre, fcgyelmo-zottségro; \'munkaIxscsülésro s ! á szonf-niagvar honnak szolgálatára a néiuzodókoket! tí akkor egy nagyon ¦ tévoatnv Orlolmozott.korosztény
mamám
A honvédség kemény erőfeszítéséről és eddigi veszteségeiről szól a mai hadiielentéshez fűzött tájékoztató
A honvédvezérkar főnökének ma kiadott -IS. számú hadijolontéso a kövotkozökot közli:
A kumtskí térségben a német etapotokkal szoros együttműködésben karcoló csapataink tovább folytatták hSsies e> el-aeént mozgó hadműveleteikéi. A magyar hadsereg zöménél nincs imliténremél/ó esemény. A veszteségekről teljen áttekintett még nincs. A sebesültek zöme mii aj anyaországba érkezett. Azok száma 15.5S0 fö.
A honvédvezérkar főnöko ma ki adott 48, szánni hadijolontőaéhez katonai körökben még a következő tájékoztatást fűzték:
Mint a logntöbbi német hadijolen-tésok is közölték, n liolsevisták most
a kurszki sroyonalszskasxon
fojlik ki a legnagyobb erőfeszítést és néhány nap óta itt folynak a legmakacsabb harcok. A küzdelmekből kiveszik részüket a honvéd hadso reg sorogtostoi ia. Bár a\' helyzet itt íb a fokozatos kiogyoriÜtődés szerint fojtőrlik, számolnak nzzah/hogy. az ollonsőg mindont elkövet támadó .hadműveleteinek folytatása érdekében, amí a Iwlsovistákkal szombon álló haderőktől természetesén még további kemény orófeszitésókot és áldozatokat kivan.
A mai hadijélontés közli az olsó számszerű adatokat
n sebesültekre nézvo. A jolontés szerint ¦ a téli csata magyar- eobosültjoinok zöme már Magyarországra őrkozott. A \'megadott \'számban természetesen .azoknak a száma is benne van részltem akik még a bolsevista támadás ötoSíy időbon a téli donmonti állásharcokban schjüsültok inog. Noha igv a megadott szám érthető okoknál fogva riqrn mutathat még tiszta képot a veszleségekról, hozzávetólri-gos támpontokat mégis nyújthat-már azok aranyéra nézvo. . •\')
Katonai, körökbon a bgrwgyobh oliemoréssol emlékeznek meg a.honvédorvotl ksr • magas erkölcsi színvonaláról,"amoly a kötolosflógtoljosités emberfeletti
példáit mutatja. Nem szabad ugyan is megfeledkezni azokról a nehézségekről, amelyek a mozgó harcban ea főként a sUndiszné-állásokban megsoliesült satónék orvosi ollátésa ós hátraaz&llitásn t\'okintorólien je> lontkozetts amelyeket még fokozott az a veszedelem,-amoly a téli eSatn kozdotón uralkodó dermesztő hideg-hon a fagy részéről könnyű sebesültöket is fenyegette,. E nehézsé-
gek
bajtársiasságának, valamint as egéas Ségügyi szolgálat önfoláldoeö koto-lességifljesitésénok ragyogó példái tárultak a liadsereg szemoi ole. Ennek a körül menynek köszönhető, hogy a aebnsülfekot csaknem kivétel nélkül sikerült hátraazállHani éa hogy szök között\' aránylag kevóa a komoly fagysőrült.
Jelentéi a tuniszi helyzetről
Az észákafnkai luuclóri helyzot-ról német körök a kövotkozökot k/iz-lik: 1 ,
Csütörtökön nom kor ült sor omlí-tésromóltő ha dmfive letek ro. Az olass-német orók nz angolok kisebb földerítő vállalkozásait Tripob\'sziól nyugntra visszavorfók. A légi foldo-ritós- som mutatott nagyobb tevékenységet.\' A földerítés mogállani-fása szerint a 7. angol páncélos hadosztály, a 4. könnyű páncélos
dandár, n\'2\'2, páncélos dandár és a 7. angol löveszdniidár a sivatagi úttól délre Iwlyezkodík el. A W. angol gyalogsági ós a 10. páncéloa hadosztály, valamint a 23. páncélos dandár óságán a parti szakaszon és az ŐO. ős Bl. angol gyalog, %t újzélandi hadosztály és\' az 1. angol páncélos hadosztály Tripoliszlól nyugatra helyezkedett ol,\' mig a \'4. hindu gyalogos hadosztály mosszs hátul tartózkodik, Siiióben.
Ahogyan Roosevelt tervezi...
Anusterdanr, február 13 A Német Távirali-\'Iroda értesülésé szerint Uooscvelftegnnp e.sli rádióbeszódében kijclontct-le, hogy ;i¦¦ szövetségesek egy Tuniszban nratandó gyözelinénck kövelkczmónye az európai szárazföld megszállása. íemic. Kein titkoljuk, hogy szándékunkban van ilyen megszállást végrehajtani mondotta Roosevelt, Beszéde további részében döntő harcokat jelentett be Japán ellen. A szövetségesek —.mondotta — inkább vállalkoznának közvetlen előretörésre Kínán át, mint a szigeteknek egymás után való megszállására. A továbbiakban kijelentette, hogy a tengerentúlon Icvö amerikai csapatok sok tagját nyugtalanítja az olthoni arcvonal\' helyzete. Megemlítette azután, Roosevelt, hogy Eisenhower Vette át a főparancsnokságot Eszak-Afrlká-í>an az összes haderők felett.
Hosszú órákat töltölt J-szak-Afrikában Iihcnhowerrcl és id-jcs biznloimnnl van vezéri képességei iráni. Iilmoudoltajiogy n Tunéziában harcoló aincrikn\'i katonák, bár jó a kiképzésük és a fclszorelcsüK, do éfsoizbén állanak szembon az ellenséggel, igazi harcban. A tuniszi csata még súlyos áldozatokatfkővetel, dc az Egyesült Államok lakosságának bátran szembe kell néznie ezzel a ténnyel. A franciák helyzetéről szólva, Roosevelt kijelentette, hogy a franciák szív verénitását meg akarják liagyiíi a francia nép kezében. A Casablancái értekezletről röviden csak annyit mondott, hogy az ott megbeszélt tervek nemi szorítkoztak egyetlen hadszintérre, egyetlen földrészre vagy óceánra. Az 1943. esztendő még sok ujat hoz majd neancsak Euró-
rPnMatáj a 6 oldalon)
irányzat szereplői, akik önmagukat kikiáltották koreextényoknek, — podig ahhoz vajmi koyés köziik van!
egy doblxmolos rögeszmével odaállnak vérszegény n^nzoti élotünk-íiöz, hogv meggyógyítsák nzt s ugyanakkor a nomzót Ütőerőt vág^ ják át! \'
Ez míndon, csak nom korosztény eljárás és ügy-szolgálat.
Akik igy akarnak magyar fella-madásl teiomtoni S uj goiiorációkat kinövőini, azok mogOSütolói a ko-
rosztény jelszónak és merénylői egéftfsógee magyar nemzeti élotünk-nek. Ha csujián nemzeti Bzompont-ból Ítéljük is meg a dolgot, arról van szó: gyógyítsunk vagy halálra-iléljünk, roniboljunk, vagy építsünk. TOg-y órdók mélyén\' élő zuliikaffei-, vagy hottentotta, aki sohasem, hallott kereszténységről, sokkal keresztényebb lélekben, mint a jelszavak álarca alá rejtőző álkowsstónyok, akiknek lotkísegu olyan inesszo jár az igazi korosztény. -lolküloltól, mint
I
vakond túrás a meteorok ragyogó világától!
pleg kellene már órtonie mindönkinek, aki o sokat szenvedő hazában építeni akar: a kereszténység nem jolszó vagy frázis, nem Importáru, vagy máról holnapja félredobható átmonotikabát, n«m jogtalanul haazliált márka vagy* cogor! Itanom nohrzoti életünk főruitattÖ ereje, csontot.és volót, íni^án. és" közéloíet átjáró uieggyóződtis,^¦nmWéf\' féinjc-loz muga az — ólét!
ZAL\'AI KOZLÖNV
1943. február 1.1
\'a hazaérti
Bakia János nágykanlisal m. kir. honvédtlzedes, akit az orosz fronton kapott sérülései miatl a szegedi Jionvídkör-házba szállítottak, meghalt. A hősök halálával hunyt el. Holtteatét ma hsusiáJliljAk, hogy szülővárosának szentelt földjében pihenjen, Holnap, vasárnap délután 3 órakor helyezik píbenöbelyére hon-viiitb.tjt.lt*.h résivételóvel, a r. k. temetőben.
Baksa János az orosz harc terek hőse. Büszkék vagyunk," hogy kanizsai fi u. Zrínyi városának szülötte. Emlékű mtn-I denkori
Danis Jenő
A hajdani Asszonyi- é* Ko-dor-sziiiiársulalok lúgja vull Danis Jcuő4 Nagykanizsa szülöttje. Társulatai val gyakran járt Nagykanizsán é.s mindig tiszteletet és megbecsülést szerzeit nevének, Pécsről és Nagykanizsáról iiulull el egyre magasabbra ivelő színcszpálynjáu. .Ma a budapesti. Madáin-sziniiáz helyeites igazgatója, amelynek színpadán egyik lurró sikerét a másik után aratja. Legutóbb a Potemkin--ben és a \'Szakadék* -bau szerepélt nagy sikerrel. Sokszor szerepel Ilimen is. Hát évvel ezelfitt búcsúzott el Pécstől, ahol a Biboro6< -ban és n \'Vén gazember -ben játszott utoljára. Most hat év után, mint a pécsi Nemzeti Színház vendégszereplője, a Pécsi Napló munkatársának adott nyilatkozatában melegséggel emlékezett meg a Pécsett töltölt régi idöröl, voll szinésztársairól, kik közül sok országos nevel szerzett magának, éppúgy, mint ö. Csak néhány napig marad Pécsett, hjyja vissza Pestre a kötelessége. Legközelebb, mint mondotta, a »Szepleníbcr végén- ciniü Petöl\'i-filmiHm látjuk* viszont. ;
Nagykanizsa sok meleg szc,re-Ieltel vallja magáénak Danis Jenőt. |
divat ízlés minőség
.ruha
A Főméltóságu Asszony akciójának eredménye Nagykanizsán
A társadalmi gyűjtés Uö.öie- pengőt hozott össze a bonvédhOfOst családjainak felsegélyezésére
Tovább folyik a havi hozzájárulás és az állandó helyi Segélyxő Bizottság szeretet-munkája * kanizsai hamvédek hoxzétartozélért
A város népjóléti és szociális ügyosztálya most zárta le a Főméltóságu Asszony akciójára való gyűjtés Ívelt. Ügy a Baross Szövetség, • mint a társadalmi egyesületek lelkes hölgygárdája, kedves leventéjük, stb. nagyon szép munkál végezlek. Minden
elismerés a sok Névtelen lelkes inunkatársnokj akik időt és fáradságul nem kiméivé, magukra vállalták a kedvezőtlen időben az egész városra kiterjedő gyűjtést. Ténykedésükkel bebizonyították honvéd-szere tetű kel ős munka készségeket.
A Magyar Haza hálája
itiiudazokiiak, akik magyar-szi-vuk sugulnuura uduko-cusukkal hozzájárultuk a nemes icój site-renez. in Különösen a biuliui szegény asszonyodról kelt megemlékeznünk, akik még KOiüuu-lilfúreiküüi is adakoztak, amikor a iiös honvédekről vull szú és szeretettel, megértéssel ity-laszereletlel adtak a kevésből rs, amijük volt. Szerettük volna a kezei megszorítani annak a város uhui segélyezőit szegény, tö-pui\'ouoü neműének, áJü kony-nyes szemmel adott lillúreiuol, {* a mi kedves, drága honvédé-iuk hozzátartozói részére.
A társadalmi gyiijiéscrcdmé-uy.é a hivatalos Kimutatás szerint iá. kővetkező :
I. Dr. Králky istvánné és dr. Hegyi Lajosne gyüjtöivén be-íoiyi 3Úlo v.\'á. a nagykanizsai Baross-kerülőt 8 gyujioívén psz-szesen 0200 P. J. Á .MANSz nagykanizsai szervezete ITgyflJ-Uuvüii összesen 2258.00 P. -i. a MANSz kiskuiűzsui szervezetőnek ;i;t gyüjtöivón J 7-10.08 P. Ő. Nagykanizsái Ipartestület 14 gyüjiőivén UI1I1./8 P. H. Szociális Misszió 22 gyüjlöjvén össze sen 2280.10 P. 7. Úrasszonyok M ária kongregációja 0 gyüjlö-ivén 390.30 P. 8. SzcnUcrcju\'-rendí pléh tnn egyesületeinek II gyüjiőivén 5T3.5U P, (J. Szent Vinoe Szerelel Egyesület 11 gyüjiőivén 328 P. ll), Nagykanizsai Vöröskereszt választmánya U gyüjiőivén 1,392.30 P. 11. Keresztény Jótékony Nőegylet ¦1 gyüjiőivén 304.80 P. 12. Márialeányok Egyesülete (kórház) ¦1 gyüjiőivén 09.79 P. 13. Katolikus Legényegylet 2 gyűjtő-ivén 70.10 P. 14. Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete gyüjiőivén 00.50 P. 16. Torma Tóni cigányprímás és zenekara 70.20 P. 16. Nagykanizsa\'város tisztikara 213.50 Pi 17. Városi népjóléti ügyosztály gyüjiőivén 514 P. Vagyis összesen befolyt 25.616.50 pengő, mely összeget azonnal befizetési lapon a W méltóságú Asszony akciójának
központi irodájába fizették be.
Ezzel az országos akció lezárult.
A helyi állandó Segélyező Bizottság, amely az országban a legelső volt ós igy példát adott a többi testvérvárosoknak, hogyan kell társadalmi utón segít-
ségért sietni hős honvéd testvéreink rászoruló hozeátartozóinak \\ most tovább . folytatja szeretet-munkáját a nagykanizsai honvédcsaládok foTsegité-sére. Nagy szükség van erre a helyi segítségre és még nagyobb szükség lesz rá. Azért a Segély ző Bizottság felkéri mindazokat a magyar lestvéreket, akjk oly megértő honvéd-szeretettel havi hozzájárulásra kötelezték magukat, hogy azt u megszokod módon lovábbra is sziveskedje-tiek folytatni. A Bizottság irodája Horthy Miklós-ut 15., egyházközségi iroda, telefon 446. Azokat segítjük, akiknek hős hozzá tartozóiknak, családfenntartóiknak, apáiknak, fivéreiknek, fiaiknak köszönhetjük, hogy — éleiben vagyunk, hogy kenyerünk van és hogy nyugou-lan leheljük le álomra fejünket.
Az utolsó falat kenyerünket is örömmel megosztjuk honvédőinkkel és azok családjaival!
Mindent, mindent a mi legendás hősiességü kedves honvé-deiukért!
A főispán a muraközi kérdésekről
Zulu vármegye íörvényhatéáági bizottságának közgytláse
Zala vármegye tör vény hatósági bizottsága vitéz gróf Toloki Bóla főispán elnök lésével ülést tartott. A lóispán mindenek előtt molog szavukkal emlékozott meg a keluli arcvonalon hOBÍOeon kyizüő honvédségről. Honvédőink üntudulossn, a legnagyobb elszántsággal küzdőnek Európa tnogmontéséérl, a korosztény világ megmurndásáért, a magyar földért, a magyar jövőért. No foiod-jük egy pi!;hnatra som - mondotta
, hogy élotűnk és jövőnk sorsa o harcba\', dől el. Kuni].a gyózelmo magyar győzőiéin, jobb jövő, Európa bukása Trianonnál is keservosohh sorsot jelentené. Fojtsuk torkukra a szót azoknak a gyászmagyarok-nnk, akik hazafiatlun magatartást tanúsítva, odaszegődnek a zsidóság szócsovénok. Ezután kitért a fóis-
pán a közellátási helyzetre és Ismertette az önkéntes gabonafelajánlás eredményét,
Az alispáni jelentéssel kapcsolatban Mindazon Ly József apát szólalt fel, hangoztatta a viaszaiért torülo ten szolgálatot teljositó közigazgatási tisztvíBÓlók nehéz és komoly munkáját, majd részlolokbo monőon foglalkozott Muraköz holyzetévol és kérte, hogy a kérdésekbe ne vigyenek bo politikát.
Dr. hraml bándor alispán Mind-szonty felszólalására válaszolva hun-goztutta, hogy a maga részéről mindig soroukivül megliaUgatja a visszacsatolt torülotok népénok panaszait.
Dr. Kohánszky J. Jenő pénzügy-igazgató pénzügyi szempontból ismertette a YÍsszakorült délzalai torü lótok viszonyait.
Jolontéeo után Toloki főispán részletesen foglalkozott a közgyűlésen leimerült kérdésekkel. Kijolon-totte, a vármegye vozotóségo és a
íj VÁROSI f10Z<SÓ Snrdétil-10-14-13__VMBémmpIg
I/MOY SDIZ10 LE N
íiepreaentiü magyar film
Életkép a bolsevista paradicsomból
„UFA" hiradó a világ legújabb eseményeiről
S16add8ok kezdete köznapokon , $7,9, vuaárnap $3, ?0, p és 9 Órakor
visszncsatolt Délvidék egyaránt tud-ja, hogy vannak kívánni valók, a molyok orvoslásra szorulnak. A muraközi és a muráninnoni torülotok uránytalanul nagyobb mértékbon segélyezetlek, mint az ország más. lorülotei. A maga részéről fontosnak tartja, hogy a visszatett zalai térülőién a legszélesebb körbon megtörténjék a lolvilúgositó munka, Ez a fölvilágosító munka hozza magával, hogy a kormányzati programm célkitűzéseit, a közélot és az állampolgári kötolosségok mindon tárgyát tolólolö intózkódosokét, tényeket abban a köretben hozzuk a nép tudomására — mondotta a főispán --, amely korét a kormánypolitika pro-¦ grammját képvipoli és amoly programmal a kormánypórt 20 óv óta irányítja nemzetünk Borsát. Kz a politika lotto loliotóvé, hogy az elszakított zalai resztje visszakerültek hozzánk. Hangsúlyozta, hogy a visz-\' szacsalolt zalai területekről a lakosság véloményo alapján kerültek bo a törvényhatósági bizottságba a tagok. Ha a bizottságban bolyét foglalók között van olyan, aki a Magyal Haza ollón vótott, bizonyítékot kórok, hogy tagsága alól folrnentossók. Ugyancsak adatokat kórok arra is, kik azok, akiknek lakat alatt von a bolyuk, hogy tényleg lakat alá ia juttassuk okot —- mondotta emolt hangon a főispán. A föklbirtokro-íormról szólva kijelentette* hogy Muraközbon a\'jugoszláv agrár-ro-fonn kapcsán szétosztott lötdoket csak magyar őslakók kaphatják.
Muraközben a sajtó és más szellemi termékekbon hiány mutatkozik. Ennek orvoslására sürgősön oljár a minísztériumbni) a Muraközi Közművelődési Egyesület alapszabályainak Jóváhagyása éruVkóoen. Az egyesület gondoskodik majd arról, hogy Muraköz nópót muraközi nyel-voton mogírt megfelelő szellemi tor-raókkol ellássa. Az oktatás torén a muraközi nép egyonue kívánságára magyarnyelvű oktatás folyik, da mindon intözlcodós megtörtént a muraközick romlatlan ösi anyanyelvének ápolására éa arra, hogy a muraköziokkal a bzűIUuuí, testvéri kapcsolat minél inkább mogkönnyit-tossék.
A főispán nagy tapssal fogadott folszólalása után a közgyűlés letárgyalta a kisgyűlés által már elfogadott tárgy pontokat, amelyek között uzerűpeltok Nagykanizsa város kép-Yiselotestületének határozatai jtj,
1043. február 13
ZADAI KQZLON?
Holnap, vasárnap délelőtt fél 12 órakör a keresztény magyarság találkozója a fehérUremben
A katolikus fl-trvczétek dr. Hegedűs György-emlékOnne
Ifi esztendő kellett ahhoz, hogy az cl feledt dr. Hegedűs György országgyűlési képviseld, a keresztény és magyar nemzeti eszme nagy harcosa, a szegedi kormány teljhatalmú zalai kormánybiztosa, a 20-as honvédek hős tisztjének emléke megörökíttessék. Nagykanizsa magyarsága most kilesz magáért, íiol-nap, vasárnap délelölt fél 12 érakor a ferencrendick fehér-termében nagyszabású dr. Hegedűs György emlékünnepet rendez • egyben szent lelkese-
déssel áldoz u keresztény, iua< gynr nemzclí gondolatnak. Akí az uj világrend meggyőződéses harcosa, a keresztény és nemzeti Magyarország lelkes katonája, jöjjön cl és vegyen részi a nemzeti eszme eme ünnepén, A nagyszámú közönségre való tekintettel jöl teszi mindenki, helyét előbb elfoglalja. P. .Gulyás Gellért plébános\'-házfönök, az ünnepély főrendezője, ezúton Is mindenki! szeretettel meghiv a dr. Hegedűs György emlékünnepélyre,
A kOzelIátásflgyl miniszter lezáratta a rócsel és sormásl malmokat
a közellátás érdekelt veszélyeztető cselekményei, miatt
A (közelmúltban már foglalkoztunk zalai mal\'^\'nlulajdono-sok Internálásává:, ..mit közér-dckeljencs tevékenységűk teli indokolttá. Az ilyen\'szigorú fellépés ellenérc tovább folytatták némelyek törvényellenes csele-kedeteiket.
Most arról értesülünk, hogy u nagykanizsai járás terület ép a közellátásügyi miniszter két malom ideiglenes lezárását.\'rendébe el a közellátás érdekeit veszélyeztető cselekmények minit. Az egyik Balázs Lajos récsci,
a másik Balogh István sormási lakos, molnár malma. A malmok lezárását a nagykanizsai forgalmi adóhivatal már foga-natosilotta is.
Reméljük, hogy ezek\'a szigorú intézkedések elves\'ik az esetleg még így működő malmok kedvét a további üzelmektöl. A közellátási nem lehet büntetlenül megkárosítani. Mindenki, aki szem elől téveszti a nemzet magasabb szempontjait, el fogja nyerni mélló büntetését,
így feit a legfiatalabb zalai püspöki tanácsos „csendes magánya"
Jelenlétié nemrégen a Zalai Közlöny, hogy a megyéspüspök Hozmán Alajost, líomokkoiuá-rom, a kies bucsujáróhely fiatal plébánosát püspöki tanácsossá nevezte ki. Hirt adtunk időnként arról, hogy amióta az ükkor még gyermekarcu pap át-velte a homokkomáromi plébánia vezetését, azóta a kegyhelyen és a hozzá tartozó kicsi, szegény községben a hitbuzgalma kulturális és- szociális magyar munka következtében valósággal uj arca alakult ki, uj éiele indult meg annak a hosz-szu-hosszu időn át hamupipőke-sorsba süllyedt, a porban, sárban, közönyben megragadt vidéknek. Ezt a munkát, ezt a példamulató apostolkodást jutalmazta a főpasztori elismerés.
Módunkban volt ez alkalom, ból ellesni Ilomokkomároní püspöki tanácsosának egy beszélgetését. Nem tudott róín, nem gondolhatta, hogy ujságirö-tollra kerülnek szaval. De ha ezzel sérelem eseti az íratlan újságíró-etikán, jelentsen bocsánatot a legjobb szándék: —
ÓRÁT, ÉKSZERT,
visfcroljo" blialommnl mo\'lil Mino
vékAsy gyula
rS-ftS. éViMMtN, tVi.íff-uní! Tel, i »-37. viiiicV. ftumlbíly«i[iök olt tó irlun HdQlnik. AHÁNYAT
Ui mnii* bh Upl íibm «iirt, btcKiilcu.
abból, amit egy földhözragadl Iára községeiben eléri a közért való munka lelkes\'ereje, kedve, akarata, abból jólesik hitel, kitartást, a munka örömében való jutalmat meríteni mindenkinek, akár egyházi, akár világi őrhelyén a közösségnek.
A szavak, amelyeket az újságíró egy óvatlan pillanatban ellesett a legfiatalabb zalai püspöki tanácsos ajkáról. így következtek :
— Ezentúl is az akarok.maradni, aki eddig voltam, dolgozó, tervező, épitő lelkipásztor. Híveim (megbecsülése és szeretete a legnagyobb öröm számomra, Mikor látom, hogy bizalommal és szeretettel jönnek hozzám, ennél nagyobb Öröm és kitüntetés nincs is. •
— Mikor idejöttem erre a szegény és nagyon elhanyagolt
helyre, kél elvet hirdettem és most is ezekhez akarom1 magamat tartani szerény lehctségoin.-hez képest. Ez a kellős "elv: >Mindent Istenért és a lelkekért b Ezért fekszem le minden eslc éjféltájt és nincs időm nagyon szórakozni, kártyázni, lió-dolnl a lársasélet örömeinek. Ma például le kell még gépelnem 40 levelet 40 szeretetcsomag mellé, amikel a frontra küldünk ki. Különben nincs nap. hogy átlag fi—8 levelet ne írnék különböző ügyekben.
Szép lerveim vannak még, amig a jó Isten el nem szólil Innét. Négy filiális községemben csak fa haranglábakon lógnak a jóisten harangjai. Nemsokára mind a négy helyen kis Fehér tornyok hirdetik majd a keresztény gondolat győzelmét. Magyarszentmiklós közséVcm már tovább megy. Iskola-kápolnát és levcnteiotlbont akar egyszerre. Fűzvölgy kis kápolnái készül építeni. A homokkomáromi kegytemplomban a bejárai fölé kívülről is látható, cvönyö-rü Mária-képes üvegablak készül 600 pengő értékben. Mise-ruháink javítása, újjáalakítása, kelyheink aranyozása is pénzt igényel. A fenyves-ufon felálli-tolt kálváriához szeretnék artézi kutat fúratni. Már \'I áruval íísbnn is vagyok a MAORT-tnl. Csak az a hiba. hogy a MAORT kis kutató-autója iit áll gumik nél-
kül. Egv stílusos, szén kíS erdei kápolnái szántani erre a helyre, olyan szentkút félét. Ezzel a nagy problémánk, a víz kérdése is meg\'lenne oldva, Már van is valamink ebhez a kápolnához. Egv hőt gyermekes szegény cseléd-asszony egv 180 pengős Fájdalmas Szüzaiiya szobrot veit meg a homokkomáromi szchtküt-kápolna céljaira bálából, mert Isten meghallgatta imádságát és fia épségben kerüli haza az\'orosz harctér poklából. Csak egy klvánsáffá volt az adományozó édesanyának, az. hogy a Fájdalmas Szüzanva szobrának szivében olt legyen az édesanya szívéi átjáró hét tőr. Igv is készült el a szolíor s már haza is szállítottuk a kanizsai állomásról.
~ így megy mindig a mun-. ka mi nálunk. Azlán a családi kartotékokat is szerelném fel-fckletnl a plébánia községeiben minden egyes családról. Ez is nagy munka lesz és meg fog|a könnyíteni a szociális gondozást, is.
— Aki keres, \'mindig talál tennivalót. Munka .mindig van. Ebben a szép, \'de csendes magányban, nincs idő unatkozni...
Eddi*? tartottak T-TornokkotmS* rom plébánosának szavai. A jó Isten áldj-i metf és segítse minden szavát valósággá érlelődni.
fbl
Szegényjogon a város temetteti el Dér Józsefet,
akinek holttestét salát édesattvja sem vette át
Dér József, az elfogatása közben a kanizsai rendőrség által ártalmatlanná tett szegedi szökevény holtteste u temető hidegházában pihen. A nagykanizsai ügyészség kjadtaWgyan a temetési engedélyt ,dc mivel pór katonai halóság hatásköre alá tartozik, a szombathelyi honvédügyészség temetési engedélyére van szükség, amely való-
íereRztény Temefíre™*! V^lata! A\'-p,\'(
Cégt"
SÍPOS JÓZSEF
FHl iLtan niM smtaa uteiiui g&ttfö "í:
Legdíszesebb és legegyszerűbb tometé.t.\'.eKliumáU.t és betiltást vállal.
LJuifnfV?1 ko.í*.bbl mi,"is*,cri rcndelclre, mely megllflja a gyászol, családok, ^S^&tí^St,^^^^1 "W««0m*öin wló felkeresését miéit Is a jelzett rendelkezel te, valamint n Jóérzésre hivatkozva, klzá.élng szébell vagy telefonhívás™ IcaxoU bátor ajánlatot tenni.
szitiÜleg még ma érkezik Kanizsára és akkor Dér Józsefet még ma eltemetik. Érdekes, mikor arról volfszó, hogy ki fogja eltemetni, illetve, hogy holttestét kiadják édesanyjának cl-lemetés végett, édesanyja nem fogadta cl, ugy, hogy a város most szegényjogon temeti a súlyos bűnözőt, akiről a rendőrség megállapította, hogy az a ruha, ami most rajta volt, az is lopott polt. Testvére veti egy egyszerű koszorút és az lesz hozzátartozóinak utolsó vérségi megnyilvánulása.
KÉPKERETEZÉS,
¦zentképek
legolcsóbban kaphatók -
képkerete\'önéi F6<nt 4. (ii/ udvarban )
ferencjú2sef
keserűvíz
ZALAI KOZLOMi»
1043. február 13
KÍSKANIZSAI ÉLET
?zenetek...
Naoy Elek őrv.\' 118/05.
és Nagy Dezső honvéd szüreteltél küldik üdvözletüket egy kó-coshaju barna leánynak és kérik, hogy ezután se feledkezzék meg róluk. Továbbra is küldje el nekik a Zalai Közlönyt. Szeretettel üdvözlik az összes ismerősöket és rokonaikat.
Bor Lajos honv. 604/01.
üzeni .szüleinek, hogy ne aggódjanak érte, egészséges1 .\'és semmi haja nincsen. Kéri, közöljék sógora, Hajdú István \'címét. Hálás köszöndel mond mindenkinek, tiki újságot küldött neki, különösen Kovács György né-nek. írjanak hőveblwii. Üzeni Nagy Marikának és Szálingei\' Marikának Xagvaládrn, hogv c lappéldányt küldjék el Nagyatád, Nyitrni-u. 35. sz. alá,melv-hen üzeni, hogy ne aggódjanak, inert jól van ós teljesen egészséges. Nagy Marika sűrűbben irjon neki. Üdvözlet.
tüztín nz otthon
Msrton György honv. P0y.\'40.
Drága jó óeséni, nem tudom elképzelni,-hogy mi az oka, hogy már oly soká nem irsz. Légy szives, crlcsits hcnnünkel hogylctedröl. Mi mindannyian jól \'vagyunk, csak mindig \'Kád gondolunk. Kérjük a Magvarok Xugyasszonyát, hogy óvjon meg minden veszélytől minden magyar hős katonát. Sokszor \'csókolunk mindannyian : stfileid, feleséged és kis gyermekeid. TifWsl Pereno honv. 210/32.
Kedves fiam. kívánjuk,.hogy üzenetem a legjobb \'egészségben megtaláljon! Hetek óta nem kapunk löled .semmi írást. Ha üzenetemet elolvasod, adjál\'életjel! magadról, hogy megnyugtass bennünket. Csókolnak érted aggódó szüleid ós testvéreid a viszontlátásig.
Terneoz Lajosnak éi Horváth Ferenonek
Jóleső érzéssel vettem sorai-lókat, hogy messze idegenből is rám gondoltok. Én is sokai gondolok rálok ós kívánom a jó Istentől a mielőbbi boldog viszontlátást. Tanilómestoretok Prucker fodrász. Szereieltel üdvözlöm ííveiler János ezreddo-host, Virág. Edét és Tóth Béla törzsőrmestert, l.örinoz Foroiic honv. 219/62
Kedves sógorom, idehaza jól vagyunk, amit noked <is szivből kívánunk. Sokat aggód unkáin i-altad,-,cgy hóuap óla xima adsz életjelt magadról. Nagyon vigyázz magadra. Kérjük\'a jó Istent, hogv őrizzen meg minden veszélytől, Szereleüel várjuk kedves soraidat, üdvözölnek ha-nílaid, akik szüreteltél várnak, lízcrszer csókolunk a viszontlátásig. Szerető sógornőd, Juliska, feleséged, Katus és apósod. Piros rózsa, zöld levél, Don partjáról válasz!\' kér: Juliska.
Ba|tnrsi szolgálat
alnkult Kiskanizsán .a vereté réto-Rokbél, melynek egyik logfontosahb fpladata a nolső hont minél orö-*obb megszilárdítása. P. Bánás A. Gyula plébános vezetésével Összejött garda c\\ois határozatával ugy osztotta l>o Kiskanízsát, hogy a liad havon ultak
üiíyos-haios dolgain minden nilla-
nnthan Könnyön soiíiloni tudnak, tlozdán József, a Kogély bizottság üiíyv. elnöke is tagja ennek a lolkes gárdának.\' A Segélybizottság étidig közel ROOO pengős "vagyonával ron-dolkezéséro áll a sscgénvobhsorsu bariba vonultaknak, ha sogiiségro van szükség. Az agilis vezetőség élén ott látjuk dr. Sznbó Istvánná, Szol-lár Józsefné. Varga Károlvné (Or-szág-ut), Szépudvary Lászlóné, Batioza Józsefné, or.v, Doroghy Kálmánná, Horváth Jánosné. Talahé.r Győrgyuó, Mart incsovics Foroiwnó, Herbolyi Innéné, Ilornai Ajidráané, Fülöp Antalné, Kálovics Jozeofné, Hegedűs Józsefné, Magyar Lászlóné, Erdélyi Józsefné, (.-wrjés Innéné, Imrei Sándornál Varga Károlvné, Bánhidi Józsefné. Gazdag Lajósné, Baj Lászlóné telkes asszony-gárdát és Nováth Annus, Fendor Ilus, Do-i-oghv Magdus, Horváth Katus, Baj Juliska, Kpingár Mancika, Horváth Mariska, Godina Bízni, Anrtk\' Rozika leányokat, akik mindig kiVOSfilk részükei minden, nemes, szociális és huzafias mnn\'xáhól. A bajtársi szer-vezetnok a joj-yzójo Szollal* József. A lelkes gárda azonnal mogkezdlo hazafias munkáját.
KmiwnlMnl hlrr-tr
Vitsárniip ¦ délelőtt tél 1*2 órakor kezdődik a dr. Hegedűs György emlékéiv iciidozell üniK-pél.v, inoly-nek liiskanizsai szereplői közül ki kell emOlnünk P. Bánás A. Gyula
plébános üimepi beszédéi Kiskani-zsa nacy szülöttéről. K. Nagy László szintén-dr. Hogodüsről tart felolvasást, míg Szmodios László és Kálovics György szavalatai egészítik ki a műsort. í\\ Solvmos Rezső vozeté-sévol szoropol a kiskanizpai elemisták (Bzivgárdftl énekkara is értékes és szép" számokkal.
A logutóbbi óriási siker után megismétli a HejíélybizottKáe mükedve-lőgárdája Tóth* Kdo: Falu rossza oimü Örökbecsű népszinmÜvét vasárnap oste 7 órai. kozdottel a kör színpadán.
Február 28-án oslo hót órai kozdottel tartanak érdokos tarka műsoros estet (kivánság-ost) a kiskanizsai leventék. Az-est változatos és érdokos számainak közönségsikert jówo-
I unk. A dőrék leventék a ltofolyt jövodolmot a hadbávonultak íiozzá-tartózóinftk juttatják.
Honv«»d»?lnk^rt
Logutóbh a kiákanizsai kűrosko-dók tottok ki dicséroloson magukért, midőn áldozatot kellőit hozni a had-bavonultakért. így Zioglor Gvörgv 50 pengőt, Czoinér József 80, iíj. Pap Péter. Flórián János, Szorocz és Polay, Szekeres Vilmos, ifj. Baj Károly, Özv. Blaskovics Józsofnó, Bánfalvi Ferenc, Imrei József, ifj. Tóth Péter, Gárdonyi JonŐI Lunceák JonŐ, Koszorú József, Tóth Lajos, Bukovicfií flándor 20 20, Kapoli Ferenc, Karap Innéné, özv. rOrdélyi Jánosné, .Frommor Pál, N. N\'„ Hói-ezor László, Steril Janka, Faragó István, özv. Doroghy Káhnánné, -Tarahó József, Kolonnáim Forene, Ziogler Forenc, Goröly flvulq na BarbalilH Antal 10 -ÍO, Hegedűs József, özv. Tóth Káiolyué. Wald-inanii .Miksa 5 .">, Hegedűs Károly
II pengőt adakozott. (Folvlatjuk.\') \'
A budapesti íoíoncházba szállították a KiráSy«ütcaI grafológust,
\'akit a iiagyknnlzsnl törvényszék í)t hónapi foghizra Ítélt NagykcnlZBB. nem jó talaj a<Lrafolögla tualösal náméra...
Több hónapon vizsgálati fogság ut úti áiuinap korült a iingvkamzsai lőrvénysz/\'k elé Horváth \'Béla, Oki i\'Hnrgitni« néven a Király-utcában mint Kgrnfológus" tovékcnykodelt. A .tendórség hosasiibh időn át figyelto a fiatalombort, aki holmi horoszkóp készítésből, grafológiából ológ jó ¦polgári életmódot folytatott, míg egy
napon csalás és zsnrolás címen fol-jolentés érkezett ollono a rondőr-sógro. A fővádal ugy tapolcai ayz-szony omol te ollono, aki kb. 1-100 pengő kölcsönt adott a nő szorölhii ügyeiben eljáró ¦. )>grafológus«-nalí. Foljeloutotto egy másik nő is, uki-nok kiütéses sreának gyógyítására
„ezenes vizet"
és ozt a ígyógyitalt^ megitatta vol". Porszo illó tiszteletdíj ellenében. .Más vádat is omoltok ó grafológus-ságn ollón. A\'feljelentés és lefolytatott nyomozás alapján n\'rondörhaló-
iSág őrizetbe\'\'vette Horváth Bélát, illetve >\'rtinvész novén« (?!) \'>Har-gitai grafológust*, majd átkísértette a nagykanizsai kir. Ügyészségro. Ügyével nnnak időjén többször is foglalkoztunk. Mintegy Öt hónapi vizsgálati fog-
iság után -— mely alatt olmeá|la|X)fát is megfigyelték a törvényszéki or-
kószitott a „grifoléaus" ur
vosszakéitók — volt. ügyölion a főtárgyalás a nagykanizsai tőrvényszék telati dr. líévffy Andor törvényszéki biró olnöklote alatt. Horváth Bélával együtt került a vádlottak padjára \'Pálosi Irma nagykanizsai bejárónő és egy Jánoska Zoltán; nova oladi fiatalember. A.művész, nevű fiatalembert fogyvores fogházéi* ki-sértő a bíróság elé. A vádlott grafológus védójo zárt tárgyalás elren-
delését, illetve n n.vilvánosság kizárását kérto. I)r. Takács kir. ügyész csak a «kónyos ügyok« tárgyalásának
temetkezési vállalata
Wagytianizs*.
LakáaV Fö-ut 20. Tetolon : 406.
Fő-ut 13. Tolofon ; 172.
UgMftifeiMtbb i\'ban vaíáíold »fe "f
|i©nsorále
planino\', h irmonlumot.
MrgblioUunliBt dljmcalci*n klktttdiak.
Slembero oa*fp«!{.virit?ihati*uiV\\
tartamára kívánta a zárt tárgyalást alkalmazni. A türvónyszók nem zazla ki • nyilván ozt ágot,
csak a kényes kórdé-tek tárgyalásánál tartotta szükBégosnok. a. zárt tárgyalást. Ugyanis »ílyen« .részletekre-is lehetett *zámitani.
Horváth Béla nncionálójának bemondásánál olmondotta, hogy nagykanizsai szülotésü, hudapostr illetőségű, német állampolgár, mint ilyen tartózkodási nugodélyt élvoz a rond-ŐrségtŐl. »Müvész iiovo« (miivon cinion művész név? szorIO —"ínar-gitai«. Bevallja, hogy 10Ő0-bon közveszélyes munkskerfllés " miatt már büntetve volt, 15 napra ítélték ol, a foljolontésok alánján a kanizsai.rmidőrsőgaugiiss-tuspaij előállította, majd szoptem-lx>rh>ii fotartózljüásba holyoztók. Másodrondü vállloft Tálosi Irma, aki 191-i-bon sziibtott, bejárónő. Jánoska Zoltán olndi fiatalember is vádlott.
A vádirat Horváth IVfTar- mint tottostársat vádolja ogyrondholí .ssa-rolás, háromrendlxili csalás, jogy-rondheli szeméroniollotn\' vétsí^< miatt" \'Pálosit mint tottostársat usa-loláshan. Jánoskát szintén a |wrirat értelmében. \' i
Következik a tárgyalás, niolynck középpontjában egy úgynevezett natívon csúnya szerelmi ügy áll, a melynek ismertetésére nem\' is adunk nyomdafestékei. Fgy magáról Súlyosan meg fólod kvzett asszony és csatádanyáról van szó, akivel harcát folytatta egy másik nő egy — férfiért! A közös férfiért! azok közzé kerüli és avatkozott bo mint »békél-lotó« Horváth Béla, a grafológus. Horváth a szóban forgó asszonytól kb. 1400 pengő kölcsönt kapott. Az asszony később foljolontotto ót a rendőrségen a kölcsönök miatt és
-súlyosan megvádolta. Most a [tárgyaláson kijelentette, hogy önként
.adott neki kölcsönt és orro vissza is fizetett neki. (Tollát a korábbi vád és feljelentés\' megdőlt.) Izgalmas szeniliositéfek követkoztok. Az asszony és a fiatal riválisa, majd
BAZAH UDYflRí
Tddo. I-M.
Legszebbet :: legolcsóbban!
1943. február iíí
ZALAI KÖZLÖNY
két HÍ *« u grafológus köjiötl. Végül i» a réd Aiuiyiim QíuiMuao-rodott * biréaás előtt lett dtnurello-mfisnk alapján, hogy Horváth Bélái csupán u »ftzenaBTiz<w esol^-ben mondották ki bünösnok csalásán «s ezért öt hónapi fogházra ítélték. A\'másik két\'vádlottat-a bíróság fel-iiiouUittű a vád és kfívetkozmánvoi alél.
Vádlott és védője megfellebbezték ¦a/. ítéletet.
A tárgyalás után - n rendőrség megkeresésére — a bíróság átkisér-lettv> Horváthot a kapitányságra, ahonnan felesállították a budapesti toloneházbá, miután megállapítást nvort, hogy nom magyar állampolgár. A külföldieket ellonörzö bizottság fog határozni további sorsa felél.
Hargitai művész urnák határozottan nem volt uasrencséje Nngy-kunizsén ¦ • i
Túl ós innen a határokon
Este van; benyitó\'* a azobámba. jóitsö csend, melegség f-gad, PSllog a löz, duruzsol a kályha, Néném küldte hazai pogácsa Teás vacsorára hivogat.
lja|1 odakinn nincs legénylakásban Duruzsoló kályha melege, Hómezökön halál aratás van S Don folyónál téli éjszakákban fütyülve zúg északnak szele.)
Jó las volt; párnás hintaszékem Odahozom kályhámhoz közel, *
Kézbeveszem uj, kötött regényem, Munka után szép téli CBléken Költölt mese lágyan átölel.
(Jaj! odakinn más az este gondja, Mái a mese és más a regény, Költök álmát a halál mormolja, Mikor muszkák sorait megbont|a Oípfegyvcrrcl sok magyar legény.)
Szemem (áradt; letesze » a Önyvel, Kádlómhoz odoballag k, Ftlkailintom; muzsika köszöntget, Cigarellám kék kígyót füstölget. Álmodozva, csendben hallgatok.
(lajt odakinn más muzsika járja, OH, ahol az akna orgonát, Agyuszóbs. bombarobbanáaba Delevész a gépmadár zúgása S fagjos havon vérben áll s bál.)
Késé van már; hívogat az ágyam, Igazitok párnám ráncain, Levtlközöm; "meleg pizsamámban Böngészgetve nézem az újságban, Hogy ml újság van most odakinn.
(Jaj! odakinn a nagy messzeségben Golyók ezre élesen sikolt, Elbújnak a csillagok az égen, Tűznek pokla szánt a sötét éjben S születik sok száz magyar ripotl.)
Alvás elölt, felülve sz ágyban, Régi azokás, hogy Imádkozom, Köszönöm, hogy jó me.eg szobám vau, Légy velünk Uram I minden óránkban Till és Innen a határokon.
(Ea odakinn, éjjeli Öraégen Ima kél a fáradt ajkakon: őrizd Uram 1 fiam, feleségem,
Minden szenvedó msgyar testvérem Túl és Innen a határokon)
Szol/űr László
Aranyat, ezüstöt, rég] ezüst pénzt
magái áron veszek Bárány ékszerész
Horthy M. ut 3. (.Postával szemben)
KnrluHcu kívüli ™
villanyégő iL,
wUlsinysucerelésI olatkek
legolcsóbb árban beszerezhetők
Sohlesinger Gfw**
v*i- it vMttt««tf|l clkktk kerwkfdfitbtn Eresé Sst\'tér. 18. VlllanyuersIMntk nagy >ngedmény.
ÜdUlö-szanatóriumnak nézték a kanizsai internálótábort
Három bőrönd élelmiszert akarlak becsempészni a budapesti Olück Mór részére az Internálótftborba
A Hajcsár-utcában szolgálatút teljesítő rcndörÖrszcmncK Mt tflnt egy fiatalember, aki három nagy bőröndöt cipeli. Meglátszott, hogy súlyos terhet visz, mert alig Bírta. Rendőrünknek gyanús tevén a fiatalember és a\'bárom bőrönd, igazolásra szólította fel Öt. Elmondotta, hogy a vasúiról Szegő JóZsefnéhcz viszi (akinek férje internálva van). A rendőr erre azonnal előállította a fiatalembert a kapitányságra, ahol felnyitották a bőröndöket. Legnagyobb ámulatukra telve voltak a legkülönfélébb élelmiszerekkel: tea,-vaj, cukor, kétszersült, konzervek,
NAPÍRKND:
Éjjeli gyógyszertári ügyelőt: Ma, szombaton a\' Megváltó gyógyszertár Erzsébet-tér 21, holnap", vasárnap a Mária gyógyszertár Király-u: 40.
Kiskanizaáu az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes -szolgálatot tart
Naptár; KohruAr 13! Szombat. Hóin. kat R. Kutalln. - Proiofl\'doa iílla. — Február 14. Vasárnap Hóm, kat. Bálint vt. - Protvsláns Bálint.
A GÖZFORDÖ nyitva van roggol 8 órától esze fi óráig. (Hétfő, ssorda, péntek délután és kedden ogóax nap aöknok.) Telefon: BoO.
Újságot két
hazairól a harciéren küzdő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek •ezt a példányát, a lapfejen tatálható címke kitöltésével dobja be egy postatádábal
— (Tanügyi hlr)
A tankerületi főigazgató Fridrioh GézAnó Csáktornyái tanítónőt a nagykanizsai III. körzoti elemi iskolához . helyezto át.
— (A^&edo)
holnap^asúrnap délelőtt fél 12 órakor fobruári tággj»ülést>t tartja, amelyre a tagok minél nagyobb számban való megjolénését kéri az egyházi elnök. (:)
— (Csáktornyán megaUku t a Vöröskereszt)
Csáktornyán újra megalakult a Vöröskoroszt járási fiókja. Az alakuló gyűlést Vida Foronc nyitotta mog, akinek Indítványéra ogyhan-gulag elfogadták az alapszabályokat.
citrom, két edény gyümölcs-Íz^\' 10 kg. finom füstölt hus, slb. ebben a szegényes-szükös világban. De a hus már romlott volt és az\'élelmicikkek egymással, összekeverve. Ugyanis napok óta holtak a vasúti állomáson. Szegönó kijelentette, hogy a bőröndökéi egy Glück Mór nevezetű internált egyén részére küldték Budapestről, hogy azokat juttassák et Glück Mórnak, de mivel nem tudták becsempészni a táborba, most felkérlek Őt arra, hogy vitesse el az állomásról Ós őrizze meg. Persze időközben teljesen élvezhetetlenné vált minden.
Utána megalakították a tisztikart, az intéző bizottságot és a választmányt.
— (Képkiállítás)
nyílik meg február 14-től március\' 7-ig az Iparoskor székházában. Szécsy Józsof tárlatvezeté. (:)
Holnap, vasárnap délelőtt 11 Órakor évi Sareaa-Közgyűlés. Minden Baross-tag pontos megjelenését kéri az Iilnökaág. (:)
— (Adomány) Hoffmann Kálnu\'ui (Budapest) 80
pengőt adományozott a Zalai Közlöny HZOikesztÓségo utján a -nagykanizsai hadbuvonultuk reászoruló hozzátartozóínak öogólyozésere. Az összeget a Bajtársi Szolgálat vozo-tóségéhes juttatluk.-
—* vUj vasúti mogállóhuly)
Az\'államvasutak igazgatósága Po-csornik Ottó országgyűlési képviselő ftlótorjoeztéséro a drávaóhidi őrháznak uj megállót engedélyezett.
— (Nem múlik ui nap j ^ hogy valamely többó-koFŐábé súlyos autószerencsétlenségről ne olvasnánk a napilapokban. Anélkül, hogy a bírói joggyakorlat külön figyoluioztotno roa, mindönki saját maga megállapíthatja, hogy az autó veszélyes üzem. — Kössön balesetbiztosítást az 1857-bon alapított legrégibb magyar biztosítónál, az Első Magyar Altalános Biztosító Társaságnál, helybeli kópvisoloto: Csongory-ut 2. ¦ (:)
— (A repülő ember)
Waltor Tibor főhadnagynak, az egyik logkiválóbb magyar repülónok posthumus irása oz a könyv. Mo-zaikszorüon ismerteti a ropülőszol-gálát szépségoit, érdokossógeit. Mély bajtársiasságtól, forró hazafiasságtót átfűtött könyvének minden sora. Waltor Tibor mogtostositójo volt a magyar katonaoszuiónok, ogész életévül ozt példázta. Már egészen fiatal korában — a magyar repülés katakom bakorflzaka alatt — bekapcsolódott a magyar repülésügy szolgálatába, kéBóbb a Ropüló Alap ok-
Hofherr-Schrantz gépek, rilijjtf petroleum
UNGER-ÜJLIiMANN ÜJLEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shall gázfSzök átvehetők. Boljósősapának mindBo «aos»flHiaMi »iiw r«ni»«i|» wji_kspbatát.
ás derékfájás. Id«q«ufc9, érrtslygéi, tliztátalsn taim gyakran csak az emésztési zavaroknak k6v*tkszmért] Ilyenkor , Is kall s
tatótisztjo rolt, majd az oroaz fronton az olsó arcvoivalban toljositoft szolgálatot, ahol a győzelméé lógi-támadéeok norozata tüzódik nevébe*, A Köpülő ember poathumus regény, mert Waltor Tibor főhadnagy legutolsó frontazolgálatából nem tért többé vissza. Ez a regény híven tükrözi víaaza a Repülő orqbor ujazerü, meglátásokkal teli élményeit. Ötá-dium kiadás.\' \' •
Czaplk püspök felgyógyulva visszatért Veszprémbe
A Magyar Kurir jelenti: Dr. Czapik Gyula veszprémi megyéspüspök p rajta végzett sikeres műtét után eddig i\'tyi-ten. tartózkodott, de most teljesen felgyógyulva, visszatért székhelyére, Veszprémbe.
Cssnáöroap
Az 1881. évi III. törvénycikk szentesítette a magyar csendőrség felállításáról szóló törvényt. Ennek évfordulóját, február 14-ét minden évben > csend őr-nap«-ként szokta mcgfinne]>eliii\' a magyar csendőrség. A nagykanizsai csendőrszárny-paruncs nokság az idén ís incgúnucpli u »esenit(irnap-ot a legszerér nyobb házi kéretek között. A tisztikar és a legénység február 14-éb; holnap délelőtt isteutisz-telclen vesznek részt, majd zártkörű ünnepségei tartanak, amelyen a parancsnok megeaiilóke-zik n Kormányzó Úrról, mint a Legfőbb Hadúrról, a hősi halottakról ós móltatja a nap jelon-tőségét. Az Ünnepség\'Után megkoszorúzzák a hősi halált balt csendőrbajtársak emléktábláját.
Vasárnapi Istentiszteletek sorrendje
Ferencesüknél: Vs7, Vsl, \'/]I0, Vsl 1 (nsgymise), 12, d. u. o-kor litánia.
Felsőtemplom: 7, 8, 9, »A10, VsU, s/412, d. u. 6-kor litánia.
Kórházi kápolna; szenlmisék reggel 6 és 8 Órakor. Minden pénteken délután 6 órakor stentséglmi-dás és könyö gés a msgyar honvédek győzelméért,
Piarista templom: 7, Vs8, Va9, 7,10.
Kltkanlzsa: 8, 9, II (nsgymise), 3-kor litánia. Református: d. e. l\'Ö. d. u. 3, evangélikus: d. o. 10, d. u. 6.
ÉRTESÍTÉS. 418
Értesítem a asftyardtmH httlay-közönaóget, hogy legújabb
dinal-iajHifflilepiésffl
megérkezett, amely utáu készítek nj stosuiiaissttkel éfl z«S#s>-asvctkel, valamint rejtesz fcl-lartfltAaét és stsesleraUzriHÉ" szét vállalom,
1943. február 13
(Folytatás 1 oldalról.
r>ában, dc a Csendes-óceánon is. Beszéde további részében Roosevelt nagy dicsérettel szolt a Szovjetről Kijelentette, szonW barátság áll fenn a Szovjetunióval és fcltóllenfll szükséges a háború utáni összetartás is. Beszéde befejező\' részében knelcn-tette. hogy a harcot a feltéiel-nélküli megadásig folylatják,
A lomíoni evíftf hSvef nem vitt békeafánlatot Ftnnorezáűnak
Stockholm, február 13 iTnlerlnf.j A\' stockholmi lapok jelentik, hogy a News Chronicle és nThiilv Mail a Chicago Sun jelentését közlik, amelv szerint a londoni svéd követ legutóbbi stockholmi tartózkodása alkalmával a szövetségesek utolsó békcViénhifiU hozta magával Finnország számára, A svéd külügyminisztérium; mint a Dagens Nyheter közli kijelentette.hony a fenti híresztelés minden ala-\' i>ot nélkülöző, légből kapott ko-hobnány.
Szovfet-ttartek Défamerikábnn
Amsterdam1, február 13 (Német Távirati Iroda"! Mint az angol hírszolgálati iroda Rfo de J[anciról>ól. ielenti. pénteken a i-epülfigépen érkezett-1 szovjetorosz tábornok és egy tengernagy átutazott a brazíliai Na-talon. A szovjet tisztek utjának célja ismeretlen.
Gandhi szakadtakra helyezését
hKvofa\'lh
¦ Amsterdam!, -február 13 (Német Távirati Iroda) AZ; angol hírszolgálat kalkuttai jelentése szerint a bongáliai törvényhozó testületben tegnap\'in-; difványt terjesztetlek élő, amely Gandhi azonnali, fellélel nélküli szabadlábra helyezését\'kívánja. Az indítvány sürgeti, hogy tegyenek lépéseket az indiai kor-míinvnál, tekintettel arra, hogy Gandhi írvenge egészségi állapota mellett is éhségsztrájkba kezdett
Angol bombázók Németország felett
A Német Távirati Iroda jelenti, hogy tegnap az esti órákban néhány angol \'bombázó repülőgép rövid, zavaró repülést végzett Németország nyugati vidéke felett. A szórványosan ledobolt bombák csak egy helyütt okoztak csekély épületkárokat.
Ostromállapot Irakban
Stockholm, február 13 (Német Távirali Iroda) Istanbul! jelentés szerint,egész Irak területen kihirdették az ostromállapotot, Török katonai körök véleménye szerint erre az intézkedésre azok a nehézségek adtak alkalmai, a\'melyukkel a kormány a juozgósitás végrehajtása terén találkozik.
Zsidókat telepítenek S?irlába. e* Libanonba
f" \'-"Ankara, február 13 Bóyrouthbél Jjetontik: A brit tót biztos óü a h/iii-iai\'h6vloiíom kormánv olnöko1 botozatosan tanácskozott 10b ozori zsidóinak Hziiiába á-í Libanonba való b^váíMftrláaárél. A bováudorló, zsidók oleé csoportja a lo^videtoi időn Mül b^iriuba érkezik.
65.000 dán munkás Németországban
Hamburg, február 12 Hivatalos statisztika szerint Irániéban 1942 decemberében méfl mindig 47.000 munkanélküli volt. Az elŐiő hónapokhoz viszonyítva bizonyos emelkedést- fipyelhelilnk meg, ami tulajdonképcn a szezonmunkákra verethető vissza. A
dán munkanélküliség keltette áldatlan helyzeten sokat könnyített Németország, ahol ugyanis jelenleg nem kevesebb, mint 65.000 dán munkás talál biztos megélhetést.
Nagykunizss megyei város polgármesterétől.
2933/1043.
Hirdetmény.
A Külcsey-« I!. sz. n. kérlel február 16 in d. e. 12 őrikor a helyiiliien nyilvános árverésen bérbeadóm.
Nagykanizsa, 1943. február I. jai Polgármen\'rr
243/ké. It)43
Tárgy: Zöld íábbeH uülványok azonnali bevallása.
Hirdetmény.
Szornolínylhoz lábbelik étkeztek. A i<-nek ír/ényes zöld ula\'ványuk van, s.iját éfdekllkben siessenek szl bevillan!.
Nagykanizsa, 1943. február 12.
a Polgármester.
Hirdetmény.
A v. hlvoUsos 10.(oltólát! restére t pár Hull csbma, 16 pár u| c&lima ói Ifi pár cilima fejeié t smtek be. I.éabsll a\\\\ i\'al „Tlliollóiág részére Ciliim beszerzés-\' lel Irallal (olya évi lebrulr 21.én délelőtt 11 órale adlistó be a v. Iklalóhlvatalb\',
Böicbb felvllágositáit n v. gizdiiígi hivatal ad.
Nagykanizsa, 1943. február 8. <« Polgármester.
Tárgy: A vároii c\'gányb-rkl 1<ge-lön, Aliónyireicn. a >:eliöerdőtien tárolt selejt- és (uskólák írlékesltéie.
Nagykani/sa város elad: a cigányberki fáslegelön, az 1942.. év nya\'án kitermelt 16 halom ke vert selejt- és tuskó-, az alsónyl nesl erdőben 1941/1942 évi etö használatból kikerült 14 5 halom kevert luakó-, luvábsá a fe\'s^erdel 1941/1942 évi (öhasználatl leiüle-len látod 31 5 halom kevert tus>ó iát 0.5 én 1.— halmos tételekben.
A kiírás táigyjegyzékét a híva a-los órák alatt a városi tóidénál és a klskanlisal váioaházl ügyeletnél, mlg az anyagot az Illetékes véd-ktiüleil eidöQtöknéí lehet megtekinteni.
Feltételek: azonnali készpénzfizetés, elszállítást határidő 2 hét.
Az ez árverező, aki tát vesz, ta> tozlk a vásárlási könyvét magával hozni, hogy a megvelt famennyiség behható legyen — és mindenki
ciak annyit vásárollnt, amennyit a halósági rendelei egy éven belül megenged.
A szóbeli árverések helye ét ideje: a cigányberki fáslegelőn folyó hó lőáii. kedden dálelött >/t10 órakor, ugyanaznap folytatólag a városi alsónviresl erdőben, 18 án, caülörtokon déleiöíl V, 10 órakor s városi Felsőerdőben.
Találkozás: a clgánvberkl fás-lege\'őn, ahónylresl erdöörl laknál és a Felsöerdő 1941/1942. évi fő-használafl vágástcrületén.
3954/1043.
Tártpy: A Nsayiinniifl.il Vadásztér-saiág mérgezési engedélye.
Hirdetmény*
Közhírré tcBzem, lio^y a Nagykanizsai Vadásztársaság a nap.ykanl-z*al |árás főszoltrabirájártak 435/ 1943. sz. véffhaláioza\'a alaplin a kártékony szárnyas- és duvadak mé-reegH való Iriását Palin község halárában Is 1943. február 15 éval megkezdi és 1943. december 31-ig folvlnlla. A mérgezeit lertlleten |árnl, a mérgezett tárgyakhoz nyúlni vagy az elhullott állatokat elvinni tilos és életveszélyes.
Nagykanizsa, 1943. február 12.
PoJ aár mester.
AMtóHIRDETÉSII
AulAs
rőufi- iniiidennui keresek márclui elsejére. Mirltn, Bitibyány-u 3. 875
tUatl- és tanulólányokat (elveszek. Róth Laura. Bazár-udvar.
Hofheir-lraktorhos értő gápéax-ko-Vác* áprllli elsejei belépésre kersitetik. Fizetési Igények rneglelölfiévcl Írjon Molnár László relsórsjk clrare. 411
Tanonoot felveszek. Deulicb László vlllamotsági- és rádlósiakUzlet, Deák fér.
412
F6x0-mlndan«Bt felvesz Kovács Jó-zsetnó. Petóll ut Ö . ¦ 4tT
Oytrmektelen htzaipár háimesternrk szonnat falvétatik. RWczI u. 15. 419
KlfutCt felveaiUnk. Hlrich és Szenő.
420
KlluiAleAnyt llzetéisel felveiz F/snkné, Wclss Nővérek cfg. Zrínyi Miklós u. 34 39t
B«]*rdn6t (elvének. Sugárul 1671, földszint 2 42«
¦oltleaolg*! felveszek. Clm adóban.
Két r
unkAsnöt lelvesza valgyár. 442
SxölOmunhAhox érlö gyermekleien házaspárt keresek téli-nyári alklímázásra,
budni cyUmölcsölömbe. — Clm: Főorvosi rendelő Budspcit, Széchenyi gyógylardo.
427
ADÁS-VÉTEL
Sárccz litván fskeretkedőnél Zrínyi M-u. 30 iz. sUlt kapható szarsz tllay-lorgáozt, házhoz azállilva. 340
Bladók kUlönféle bútorok i ebédli-, Íródni garnitúrák, kis Werlhetm-easia. — Lukácsy Qyula muaszlslos, Széehenyt-tót 10. szám, 307
DRQUAUfílGVS V,LLAM0S ÁRAM
UKHWHWUIVIII szolgáltató rt.
Aramíiímiák fizetőse, reklamáoiók, hlb«ielenlesek, siakazerü felvilágosítás mindon villamos kórdósben délelőtt 8-tól délután 16 óráig. Caongery-ut S<. telefon 294.
ft
Rekamlál és liozzívaló síéksket, ki. fogástslan állapolban lavót, mtgvélii» keresik, Jásaef fóhtreegtiit 90. mi
Hisznált *arr>4aá|iet v«ss Rránál Deák-tér 2 SYI
iíjív ebédlő íj egyéb butortJirabok *U adok. Megtekinthetők dáletőlt ll- .n
délután 3-tól. Horthy M.-ut 11., I, S 40R
Eladó egy drb u| állapotban levA (Inti bór kovács-fuvá. KSzelebbl felvllágoillát kapható Bablcs István kovácanteiternii Babócsa. 410
Egy használt vaekétyha \\t» sgy pár SS-as nöi barna bőr tálcipő eladó. Ciányl
Sxdbabutoi* afJrgósen olcsón eladó Rákóczi utca 49. 434
Használt szekrényt (Buhlad) megvé. leire keresek, Sugér-ut 3, trafik. 441
Varrógépei, bArmllyen állapotban, külön fetsfiréizt vagy állványt waaaek. Donit, frzsébet-ter 13. \'439
Hunysdl-ulci 23 szám alatt burgundi-répa és egy féill kabát alad*. 443
Használt konyha- és szobabútorok oi-idAk. Hétfőtől Bajzs-u. 1. 423
LAKÁS, 0ZLETHELYI8z)«
\'egvaarobáa*hoayháa mellékkslylsi-Kékhől álló lakéat kaFaaak fakruli
llére vagy március léte. — Címeket a kiadóhivatalba kérek. •
Barcs melltlt vandéqlcl felaaera-
Ueaa!| hlramssobás lakattal, mellék, épületekkel. Istállóval, 15 hold siánté- és rétlel, kedvező leltétetek mellett - Idős kor miatt — azonnal kiadó. Előnyös nyugdl{sinak, főként burgonyskereskedő-nek. Ctm a kladóhlvatalbsn. 410
BÚTOROZOTT SZOBA
¦uteraaoll szobs lardőszoba-bsizná-latlat belvárosban kiadó. Clm a kiadóhivatalban. 424
Koriaok aronnslra vagy március elsejére nagyobb butoroaoll szobát, esetleg bufor nélkUI, táskámra-hasinálatlal. Cim 1 kiadóhivatalban. 40S
HAZ ÉS INGATLAN
Tőbb adórnenles magán- és bérházat, házhelyet, szőlát és földeket kSavatlt Pápp, Teíekl-ut 8 Telefon f7t. 214
Batthyányulca 23. as. has sza.badkézbót alad*. 404
Tálak etadó Horthy Miklóe-ut 36 sz. alai!. Clm: Dr. Bogner,Máiyáslö.d, Vl.u.7.
371
Elario negyvanhold lö:doli(ok épületekkel, ttetleg Ingötágalval. — Bővebbet Horváth Ingatlaniroda, Sugár-ut 42. 438
Rozsa-utca 43. sxámu háa stlrgósen aladó. Bővebbet PIvArl-u. I. Ugyanott egy lószerszám ls eladó. 436
Eladó 1 Vóiöamaity-ulca! 18.
bái. 418
KÜLÖNFÉLE
Elvaaaatl balkéue való téli fekele női bőrkesztyű péntek este a Szt. Imre herceg utcában. Kérem a megtalálót ad]a le s fenti ulca 4 szám alá. 429
Mvakkaad* tlsziltást és fordítást vállal Stolczetné, Magysr-u.\'27.
439
Pelöfl-ulcal Iskolánál alvaaaaH egy klslányka piros zlpzáraz relikUlje. Kérem a azlves megtalálót Jutalom ellenében leadni i\'clőll ni 8 alatt 426
10-15.00» pengővel Üzlethez vagy VáT-lalkeziahoz taraalnék. Clm a\'kladó-hlvalalban. 422
ZALAI kAzLŰMT
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: ,,KBzgazd>lá|l It. T. Nagykanizsa". Felelős kiadó: Zalai Király. Nyomatott 1 a „Klzgudaságl B. T. Naeykan1iMM
ayeadájákas^ Nagykaslzsaa. tlíyowdltrt falst 1 Zalai Károly
88a évi., 36. ti. Nagykanizsa, »49. február tS. hétfő Ara 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
idóhlvateii Föut 6. xtÁm. "¦¦"-lvataU telelőn 78. m Tköanap dálatén.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
I\'lldllmutuiti Am: egy hónapra 3 pmgö sto U114r
negyedévre O pnnKÖ *0 fillér. Bay*, méta: hótktiztmn 12 Ilii., «soaitiaton «O 0».
„Nekünk namcsak gaidaségi katonáknak kall lannünk, da a belső front védőinek is"
A nagykflnlzaal Baross-kerfllet évi közgyűlése tükörképét adta lelkes nemzetépítő munkájának
-\\
UJból egyhangúlag vitéz Tóth Béla kir. kormánytanácsos* választották meg elnöknek
ünnepnapot jelent a Baross-csa, hid rósiére mindenkor az éri közgyűlés, amely tiszta képet adja annak a ssép munkának, amit a Baross-tagok kifejtenek. így most is. Ott láttuk a Baross nagy-családot. Tömve volt a tarám. Az uj világrend 4a gasdaeági világ harcosai jöttek ésszé, hogy risszspillan-lást tegyenek a lefolyt esstondőro. Hogy munkájuk mérlegét készítsék és megállapítsák a Jövő munkarendiét. Mert még sok a teendő. Küzdelem ós harc vár a Barossra. Egy ikon családi tanácskozás sok orot ad a további küzdolomro. Ütt láttuk dr. Hegyi Lajos rx>lgármostorholyot-
tost, dr. Pottyondy József városi tanácsnokot a város képviseletében. A tostülot ügyészét, dr. Horjavocz Sándor ügvvódot. Vitéz Tóth Béla kir. kormánytanácsos, olnök stü-seorüon, szép fekoto magyar ruhában jolont mog. Vidéki résztvevők is voltak. A közgyűlést a Magyar Iliazokoggvol nvitőtták inog. Ez a Baroea-céalád hitvallása. Vitéz Tóth Béla londülotos elnöki megnyitójában köszöntötte a megjotentokot, majd Várady István titkár botorr jcazlelto jelentését a lefolyt esztendő munkájáról. A jelentés min-nekelétt mogenilékozott
¦c oraaz hémezékön kűzdö hés honvédeinkréi
és a köagyüléa «gyaml)orkónt fölállott és tisztelgett a legendás hósios-ségü magvar katonák olótt és fohászát küldte a jó Istenhez, hogy áldja meg a mi dicsőséges katonáink íogyvorót, vozóroljo okot mielőbb győzodolmosen haza szorottoik kőrébo, a megdicsőült hősöknek pedig adjon békés pihenést és boldog
.feltámadást\'.- Jgv fest a Jiai-oss-család óloto. Mindonütt az Eszményt szolgálja. A jelontós ezután foglalkozott a nagykanizsai Baross-kerület hatalmas munkájával, amit csak az tud kellőképpen értékelni, akinek módjában van oblto betekintést nyerni. Nagy és orodmónyos munkát végzett ismét a Baross.
Sok-sok egzlsztenolát teremtett Ismét.
u71 ügyet intézett ol. Mindegyik a Baross-család tagjainak erdőkéit szolgálta. Megnehezítette a munkát a háborús helyzet. De az olnökség omborfololti munkát végzett a tagok erdőkében. A jelontós ezután végig fölvonultatta, mi mindent végzett a Baross az év folyamán. A kereskedelmi ismerőtök bővítése erdőkében rendezőit tanfolyamtól, végig a miniszteri intervenciókig. Üzlethelyiségek biztosítása. Itt köszönetet mondott az elnökség a polgármesternők megértő kószsóaéert. A. tüzór csapatzászlóhoz hozzájárultak, iskolás taníttatását lehetővé tettók, a harctéren küzdő honvédek részére szép számban tólinomüt adtak ösz-szB ós készpénzt is gyűjtöttek. Karácsonyra a ezegónyoket sogólyozték. A FőméltóságSi Asszony akoiójából tevékenyen vették ki részüket. Majd méltatta a Zalai Baross Nagygyűlést és annak sikerét Nagykanizsán. Határozatai a kormány olé korúitok ós mogvaióflülási uton Vannak. Maid kitért elnökének, vitéz Tóth Béla kormányzói kitüntetésére. A tagok száma ismét jelentékenyon. szaporodott, A vidéki hálózat örvondoteaon mindjobban bővül, terjed, izmosodik. Majd hangsúlyozza, hogy ma minden magyarnak koll csatasorba állania: ki a külső, ki a borsó fronton, de mindannyian magyar katonák vagyunk. Családi otthon legyen mindon Baross-tag számára az egyesületi helyiség.
.Várady titkár kitolt magáért, Jo-lontéat szépon fot volt épitro és
kidolgozva. Meg is éljenezlek szép munkájáért.
A HttUhar-válaatfé*
Katonás lendülettől folvt a gyűlés lovább. Vitéz Tóth Béla— utalással arra, hogy az elnökség és tisztikar mandátuma lojárt, -- visszaadta mindannyiuk niogbizatását. Stampf Zsigmond mint korelnök velto át az olnöklóst. Majd megejtették a tisztikar választását, Egyhangúlag, a legnagyobb lolkosodóa-sol és óljenzéssel mogválasstották a kővetkező tisztikart:
Elnök és ügvvozotó olnök vitéz Tóth BÓla. Társelnökök Vékáay Károly és Bátrán Ferenc. Alelnökök Szomolányi Gyula és Tarján Fo-reno. Főtitkár Horváth Lajos. Titkárok Várady István és Dolmányos ImtO. Ügyész dr. Horjavocz Sándor. Jegyző SŐrloi Ovula. Háznagyok Rittor András, Scfiloss László, Itiug Imro ós Mustos Foronc. Páuztátoa Golenszkv. Ferenc. Pénztári ollon-őrök Szabó Antal és Dodováoz BÓla. Bókéltető bizottság P. Gulyás Gol-lértTdr. Paizn Foronc, Kalmár Zoltán, Gyarmati György. Női tagszor-voző bizottság: Horváth Géza, Petrí Vilmos, Kies István, Borosa Lajos, Schloeo Gyula. Rondozőbizottsági olnök Doáky Foronc. Rondozóbizott-aági alolnok Ozorai Károly. Választmány: Andris István, Ágh Foronc, Babits Lajos, Bökő Ferenc, Barabás István, Bodonok István, Boloznai .János, dr. Boda Károlv, vitéz Balassa Gyula, Bazsó tíándor, Bolf Foiono, Borosa László, dr. Borsányi József, Biazer István, Cziiáki Jo-
Sflöf, Czvotkó Gyula, Csősz Tóth K. (Pacsa>, Doáky\' Sándor, Dlask Foronc, Foldholvi Foronc, Fohér István, Filipovita László, Garzó Pál, Grátz Béla, Oalántai Mátváa, Gollén József (Golse). Grangva K. (Lég-rád), Gyorgyák Pál, Hári János, Hogodös Károly, Hetyoi Imro, Horváth Sándor, Hrazdina Gőza (Loto-nyo), Huszti István, Imrei Józsof, Jorausok Béla, Kapoli István, Kol-lormarin Foronc, Koszom Józsof, Kovács István, Kovács Józsof, Kő-falvi Ignác, Ereit József, Kiiugor Lajos, Kocsok Károly, Kocsis Gy. (Kiskomárotn), Kovács Géza (Nagy-récso), Lichtschoíndl Pál, Lukács László, Makoviczky Gyula, Májon Viktor, Mihácsi Kálmán, Marton István, Mwü\'iniQrocz Tamás, Mógor István, Muiéel Józsof, Németh György, Molnár JonŐ, Nagy János, nemes Papp Józsof, Papp Oszkár, Parragi György, Pálfi Jenő, Potő Lajos, Stampf Zsigmond, vitéz Sör-loi Sándor, vitéz Sóvári István, Sza-kony István, Bzerocz Pál, Toutsch Gusztáv, tölgyszéki Papp Béla, ifj. Tóth Péter, \'Törzs Foronc, Virág Józsof, Vékáay Gyula Vukics I. (Szopotnok), Ünger-Ulímnnn Elok, Zsoldos Gyula, liondozőbízottság: Dono Béla, Fonyvesi György, Gábor Józsof, Hormann Gyula, Horváth Foronc, Jel linók Sándor, Lőczi Józsof, Matyasits Pál, Miskolczi Józsof, Nagy Géza, Papp Foronc, Tálcáén Gyufa, Savolász JózboÍ, Schlos-sor Aiídráa, Sárocz György, Sólymos! Lajos, ifj. Szabó Kálmán, Sziklai Bóla, Szvoboda Lajos, Voa-tagh Béla, ifj. Vékásv Károly, Wil-hoím Józsof, Virág Edo.
Vitet Tóth Bála ehiHM Bxdhfottlalá/a
. Küldöttség indult az újból megválasztott, olnökórt, vitéz Tóth Béláért, akit szűnni nem akaró óljon-zés ós a Bzorototnok mindon megnyilvánulása\' fogadott. Tóth elnöki székfoglalójában mogköszönto a maga ós tisztvisolőtársai hevében az ujabb bizalmat. Nem kényelmes tisztség az olnökség, mondotta, mert mindig nagy föladat elé állított, de — kölolesség. Ugy látom, még nem jutottunk ol a kijelölt ponthoz, még lovább kell vinni a nehéz föladatot munkát árjaimmal együtt. De a harc részünkről nem csökkent, inkább nagyobb erőt és célszerűséget kivan. Voltak felforgatók, do ozok szembe találták magukat szövotsógűnkkol, amely megfelelő választ adott nekik. A felforgatok még földalatti aknamunkával som tudtak a rendet megbontani. Hiszem, hogy sogitsé-gomro tesznek) hogy egyesületünk kifoló erős, félelmetes, botoló pedig békés legyen. Majd\' méltó választ adott annak a hangnak, amelyik
a minap személyével foglalkozott. Tovább koll dolgoznunk nagy orŐ-vol, a magyar gazdasági élotbon fajtánkért, hazánkért, keroszténvflé-günkórt. Az üzletekot, vállalatókat tartani koll, bármilyen nohézségek is\'vannak ogyos szakmákban, mórt amikor kinyílnak az uj világ gazdasági kapui, készen koll államink magyar és keresztény szollombon létünk és jogaink további kiépítésére. Figyelmeztette a tagokat, hogy no bízzák el magukat a vagyonszerzésnél, meri a miniszter gátat vot a háborús vagyonszorzésnok. A sors-közösség érzotéro figyelmozteti a tagokat. Nekünk nemcsak gazdasági katonáknak koll lennünk, hanom a bolsó front védőinek is. Azért Összokovácsolt erővel (Hrveinberkónt vegyük fol a harcot a lolkokot kikezdő suttogok ollón. Legyen mindon Baross-tag fegyelmezett ós olőzó-kony. Legyonok áldozatkészek honvédőinkkel szemben. Ehbon a szol-lerabon kivan működni a magvar gazdasági élotbon továbbra is a hazáért, fajtájáért és a harctéren küzdő hós testvérekért 1
Ez annak a férfiúnak a programja és hitvallása, aki a szülői házból vitlo ki utravalójául az ó szép tiszta magyarságát, a harctéren mint hős katona juttatta kifejezésre magyar lolkiségót, most pedig mint a bolső front Vártaállója és fáklyavivójo tel-joail fontos feladatot". A közgyűlés tüntető szeretettel fogadta. .
Majd az uj tagok fogad a lointé toló következeit. Eskü volt oz: a turulmadaras kék Baross-zászlóhoz.
Határotati f0va«tato*>
Várady titkár ezután előterjesztette az olnökség határozati javaslatait. Kérik: 1. Az árdrágító vísz-szaélés büntetésének szabályozását. 2. Egyes hatóságoknak árkiszámitásí jogkörre] való felruházását. 8. A közellátásra vonatkozó jogszabályoknak mindönki által megérthető Jii-vatalos kiadását. 4. Mindon háztulajdonos kőtolos legyen folmondaní mindon zsidó bérlőjénok, ha ugyanilyon föltételek mellett nomzsidó bérlő jolontkozik. 5. A zsidóktól vonassanak mog az ogósz ország területén a gyógyszertári jogositvá-nyok. 6. Főnök jogosittasBŐk fol arra, hogy alkalmazottját a zárórára való tekintet nélkül 54 munkaórán át foglalkoztathassa. 7- Javasolják a fészer kereskedők haszonkulcsának fölemelését. 8. Javasolják a Baross Szövetségnek mint érdekképviseleti szorvnok a (kormány által való) kimondását. Mimlozoket folterjesztik az országos központ utján a kormányhoz.
A közgyűlés egyhangúlag magáévá tette a javaslatokat, amit az elnök határozatokká emelt.
Ezután mécr több hozzászólás történt.
Üdvözlő táviratok
A közgyűlés végül mologhangu üdvözlő táviratot küldött vitéz gróf Teleki Bóla főispánnak 03 llovazkv Jánosnak, az országos Baross oí-noknek.
üj,erővel, friss vérkeringéssel ős még nagyobb lendülottol folvtatja nyílegyenes\', célirányos utjut :i nagykanizsai Baross -kerület az uj vitagrondbon,
(a. uj
ZALAI K62LÖNV
1913. riteuSr 15
Dr. Hügedns György öt, a haza, a toll, az eszmék harcosat ünnepelte a kanizsai Credo dlszgrOles
Vasárnap üólolött dr. Hegedlla György Emlékünnepre gytllt össze Nagykanizsa keresztény magyarsága a ferences plébánia teher terme ben, hogy áldozzon a magyar uerr tetl gondolatnak. Azsu folsai,. megtelt torero. unó soraiban dr. Hsgyí Uijoe polgArmoeter helyettes, lejegyző, dr. Hajdú Oyula kir. kor-manylOUmAcsos, dr. AlmAssy Oyula törvényszéki elnökhelyettes, dr. Molnár Antal leényglmn, Igazgató, Szabó Gyö 20 ny. Jftrasbirósftgl olnök, dr. Fodor Aladár ny. tiszti főorvos, KluTuludy Józsof posta Igazgató, dr. Tboiway Zslg-mond llEf-eiKÖk. vitéz Flló Foreno Igazgató és meg sokan m&sok foglaltak helyet. Megjelentek a lűtenyel ka-rHlet községeinek képviselői ls. Az oiaó •zsksor kö spen dr. Hegedűs üyörgy ssalsdja foglalt helyol.
Az előadói emelvény hátterében a klskanlzaal Arvalányüajas, ezemnsk (etezé kök egyenruhás tíztvgárdacsa\' pat helyezkedett el. Az előadói asztal-uAI dr. Wűbor Elok JArásbiró, elnök, í\'. OuiyAA üollért plébanoa, házlóuök, F. Hads* A. Oyula pióuáuos, a klska-nlzsal ogjnazkozsOg nepea küldöttségének vezeiójn, r. "Olyuias ItezeÖ, VI Cíonty Árpad, ÜazdAn lirnó és K Nsgy Laazlű luglttlluk helyet.
P. dulyús Qelieit plébános lelkes szavukkal Üdvözölt* a megjelenteket, majd rámutatott arra, hogy méltatlan az a kor, moly azokat a kiváló féiNs-kat, kik örökbecsűt alkoltdk — nuin becsüli, Uz az Igazság végigvonul minden nemzet történelmén, melyet köt ¦égbo vop".1 nem tehet. Anioly nemzet lu^jabbja t, ...kfti egyszerű es tuereny környezettan Is, nem tlnnopll, ucm inöitu (írni, hogy a Uundviúelcs tervo szerint u Jövendő kuidozőja legyen. Azért JÖtltlnk ü^sze, hogy varononk egjmorü családból kitermelt lóról uiet szett magyarjai,
dr. Hegedűs Györgyöt ünnepeljük.
Országosan ísm^M a novo. Szavának oiozaguu ijiiiyt adott egyéni ölető. Az az eunokezts, aluli felgyújtunk, hz Igoz-¦aguuk luiiduzcíu, muiy t>/.<>\\ a következő kornak 1».
A loivkeuioiö megnyitó után s kls-kanfzna! hzh ^..i u n finrom flzólamu énekkara P. úoijuiob H ¦•/(-<> vezetésével s/tbbufit-fl^eub magyar nótacso-korral kedveskedett.
P, Bantut Gyula ünnepi emtákbeaxéde
— A klsksnlzaal (oniplom szószokéról Jüllem — kezdte ünnepi buszédói P. liduaa A. Oyula —, hogy méltassam dr. flugedűa Üyörgy, a lAoglelkU magyar apostol, az mg-vérig katolikus lórii értie-melt.
— Mikor az emlékét Idézőm, nem tartom louioautik vázolni cluie eseményeit, azt se, milyen fclvAlö helyet foglalt el n közéietta-n Egész UmiAutui holyotlos, Zaiu vhrmtgye tuljtmtajinu kormányblztasa, a uoidogemlékU XI Pilis pap™ tanácsadók, vitéz nagybányai Murihy Miklua Kormányzó Urunk rendllhcU-t>en hlvo, akit látogatásával tüntetett kl Kiváló katona volt, mikor
utalványra kapható
DÓMBA!
CIPŐÜZLETBEN Horthy Mlklós-u. 1.
kii 5 bon 3Sü főből álló csapata 60 ra apadt ós nyolcadik sobét kapta, hősfos küzdőimével ezrede-ket mentett meg. Katolikna volt izlg-vérlg, izázizázalék-ban. Ezzel mindent megmondtam róla. Ezzel Jellemoztom klvAlóaágát. szella-mét éa muakAsságát
— Katona volt. A gyónás szenteagá-bon mogllszlulva — lélekboa megerősödve ment a frontra, hogy a lövészárkok küzdőiméiben kitartson és példát mulasson.
— Katona voll, mint újságíró. A Zalai Közlönynek több éven Ai ro»2«rkcadtö]e Ail mondhatják, a sajtó az Irodaiam éa a politika szolgálatában áll. Kevés köze a valláihoz. Mindenki tudja, milyen ha-
talma van a lajtáruk az apoitolkottásban vagy a rombolásban Hegedű* Oyörgy a Zalai Közlöny hasábjain a katulikua magyar lumenek voll az apostola. Cikkeiben a katolikus á\'lásponlot szolgálta. Mikor a baloldali sajló a megláveaitell tiata-fiassígot — \'JU ön-lulbeesüléit hlrdtlle, akkor 0 világosan látó aiemekkel Irta újságcikkeiben az i.azi hazatiasság eszmélt Szociális érzés, felebaráti szeretet vonul végig újságírói munká|án.
— Kalona voll, mint szónok Kiálló, bátor katollkua harcos, aki ai evangéliumi igazságosat hirdette. Az ai állam, mcW törvényeivel szembekerül, az isteni törvényekkel — hirdette HegedUa György — lartósaii nem állhat meg. Tudta, hogy a kereszténység telis naggyá hazánkat éa a jövőjét (a atak ez biztosíthatja. Hirdette a katolikus gondolatol, mikor ebből nem •lármázol! előny. Utolsó félórájában a ¦árvári gyilléttm 1« azt hirdette — k«r««x< tény erényekkel, keresztény lélekkel lehet megalapozni íz országot. Ország-világ
Mozaik
Tarka győngyszemoket széleiéin az élo\'t, szivem szűri okot, szemem fogja éket, összerak belőlük száz mozaikos kéjxit, tarka az élet, furcsa az élet, s néha, csak nagy ritkán — megmutatom ökot.
Valaki szivosségvt kért tólotn. Aki ongom kért, nagy botog volt, nem lebotett nemei mondani. Pedig a kérés meghaladta erőmet é« előbb nokom is kérnom kollott, hogy adhassak. Eszembe jutott, ismerek egy kislányt, az megteszi nekem, ogész biztos mogtoazi. Az édesapja mint Őr a börtönbon dolgozik, elindulok tohát hozzá.
Az arcom végigzuzmurázza a téli szél és én az uton arra gondolok, hogyan lohotno ezt az ügyöt ol intézni. Először is bo-C6ongotok ós azt mondom. "Kórom azópon ón X börtönőr urat korcGom«. Hm, oz igy nom lösz jó. »0r ur« — oz kissé talán nyora. Ma, amikor az élet igóny-ronala általánosan emolkodik, igy nom lobot hoszélni. Hanem tudom már. Hocsoiwetek ós okkor azt mondom: »Kérem szépen, én Y rabgondnok urat korosom.« Ez igen. Igy ogész máskép hangzik. Magam is meg vagyok most oló-godve.
Hyon gondolatok között érők oda ós mogállok a börtön ajtaja előtt, bólém nyilai az ójiülot szürkesége s az ogész titokzatos bo-zárkozottaág. Megborzongok a gondolattól,\' hogy a falakon tul omborek élnek olszigotctton. Em-boiek, akikot ki kollott közöeitoni, inert mások, mint — mi. Do milyenek lehetnekV Fa mi totto okot ilyenné V Töprongósoinből loptok riasztanak fol. Iratos to-punkában, száz szinü szoknyában liaiasztiűonyocBko léj) mollom és most már kotton állunk a csukott ka]>u olótt. Az arcát nom látom, mert háttal áll nokem ós tudja Isten az az érzésem, hogy szándékosan csinálja. Egyszerű modora ez a nép romlatlan gyorniokónok, állapítom mog, du azért zavar, határozottan zavar éa szoretnóm valahogyan megfordulásra birhi,
— Vár valakit maga is? töröm meg végre a esendőt.
¦ Nom, nom fololi ijedten ós még jobban elfordul.
— JlunotnV kérdésem tovább, mert már ko/.d a dolog\'komolyan érdokttlni.
— fin. ón be.akarok idoinenni — mondja sóhajtva.
- Na, ido ugyan ho nem-teszi senki emberfia a lábát\'—-mondom és forpó kamaszkori vágyam jut őszembe.
Oh, ha én egyszer, csak ogyot-len egyszer l>omehottom volna, harmónininozni a vasúrnajii miséjükön és láthattam volna, kik ozok itt? Ee milyonoki1 lís hogv visolkodnokV És ál tud-o az arcuk szinoaedni komoly szótól, halk muzsikától?\' Nom\' ni körüli Egyr
Bzor som sikerült.
— Engom beongcxhwk, — makacskodik tovább — nokom van egy Írásom, amit ha megmutatok, beengednek.
Írás? Hirtelen megsejtem, hogy itt valami haj van, itt valami nincs rendben.
— Talán van itt valakije? --kérdezőm részvéttel.
Nom kapok választ, a tarka komlós vállat hirtolon görcsös zokogás rázza mog. Próbálom vigasztalni:
— Nézzo, ozórt még nem koll sirni, oz még nom olyan nagy baj. Ez, — teszem tul magam az örök szont irgalom novolwu mindon moralitáson — mogosik a logjobb családban is.
Most nyitják az ajtót, ó rémülten elfordul, én pedig olmondom gondosan megszövegezőit mondó-kamat,
Amikor újra magunkra maradunk, fölém fordítja könnyes arcát ós megtörten mondja:
— Nom, nincs énnekem itt sonkím sem, hanem énnekem koll ido bejönnöm — ós újra sírástól rázkódnak mog a sárga kondós vállak.
Énbennem mogbül a vér. Noki? Ido? Édes páváskodó fajtám jajdul fol bennem valami. Hát hogy lohot az, hogy- ido? Ide? Hirtelen szél kerekedik ós az utca szürke porét a menyecske cifra ruhájához vágja.
— Három hónapra, — zokogja tovább — liáróm hónapra, de csak vornkodésért, csak voroko-désórt.
Most már mindegy. Most már bent vagyok, a monyecflko köny-nyostő), tragédiástól a nyakamba szakadt, most aztán vigasztalhatom.
— Nézzo, még őzért som koll sirni, még oz som olyan igen nagy haj. Az a három hónap ido, vagy oda, nom sokát számit. I«g-alíihh egvszoc jól kipihenheti magát.
Nom igen használ szavam, lehajtott fejjel, maga elé révedező szemmel csak áll, áll.
Újra nyílik az ajtó, nokom hoznak Üzenetét. 0 nregrázkódik, do most nom fordul ol; Felemeli könnyes arcát és elszántam belop a kapun.
Még látom, hogy ttuka kendójó-hól iráat vosz elé és átnyújtja oz őrnek, Az átveszi, belenéz — és rábámul a színpompás jövevényre. Arcán előszűr mosoly hullámzik át, azután hiraiakura keményedik éa — becsukja n kaput. Az Üvegezőit ajtóp. at még látom szoknyája, rangosát, hallom cipőjének bizonytalan kopogását ogyj» messzebbről, mosszebbról, vcgftl olhol, csend losz, csak a lólí szél ostorozza körűlöttom szigorú kóz-zol a lombtalan fákat...
nelnős Fékeit Mária
dóit akkoriban rizfké voll katolikusnak lenni. Meglartotla, nemcsak vallotin, amit hirdeted. ¦
P. Bánás A. Üyuta nagyhatású, si«p felépítésű, lendületes szónoklata ac apostol Hegedűs Gyö<gy alakját vedletté elénk, aki nem |ósol, hantm tlstlán látja az !1,. tel, akiben szenvedéllyé vált az életlgai. ság fllete kova és acél, láng és olaj voll aki örök igazságokat tett időszerűvé követői elölt.
Tóth: Kriazlus Király clmU verséi Ká-lovica József szavalta friss Icndülellcl mély átérzéssel.
K. Nagy László városi múzeumi Hm. viselő köllöi [elépítést! . felolvaiásibin HagedDs György érdemeli méltalta. Egyéni élményeit ujllolta tel, majd hüstke r«ji Öntudattal ra{iolta meg a meg nem alkuvó magyar arcélét Hegedűs Oyörgy sie-mélyében, akit elhelyezett lörlánelml nagyjaink sorában. — Utat mutatott, metyen haladrmnk kell, — mondolta K. Nagy Láaxló — hozy jó magyarok lehessünk.
A gyűlés néma felillévsal adózott iix ünnepelt emlékének.
A SzlvgárdiBlák kedves magyar nélél ulán Szmodics László levenle Mécs aktuális versét szavalta fokozódó lllzzel, választékos k hangsúlyozással. Elsőrendű szavaló! fedeztünk fel bsnne.
Dr. Wéber Elek példákkal bizonyltottj be a hit helaö erejét, annak gyógyító es báloilló voltát. Javaslatot terjeizlelt elö, hogy a közgylllés kérje Nagykanizsa város képvlsetőtestületét, hogy a Jelenlegi Homokkomároml-ureítdr.Hegedűs Oyörgy-ulcának nevczitk «1 es eztel Örök emléket állítsanak Klakanlisa országos ncvtl BiUlöltjéntb.
A\'jalenlcvók egyhangúan, öiötmuel fo-
Í[adlak el a javaslatot, melyhez a löbbszáz Őnyi kiskanlzaal katollkua szetvezel nevében Koszednár József la caatlakozolt.
P. Gulyás Gellért javaslatára a gyűlés távlra-llag Udvőjölle a felgyógyult megyés Pűapök Atyánkat, majd a gondolatokban gazdag gyűlés a Himnusz hangjaival véget ért.
(vj)
Március I-én avatja fel Kcuzihely Kormányzó Urunk at\'cképéí
kesethely na9y ünnepre késsül. A köBséoi elÖljtfrósfía megfestette vitéz nfloybrinyai Horthy Miidós, MViöyarorsfrf0kbrniányr6iénok arcképét. A képet Szentgyőrnyvítri Oyenes Lajos feslőmÓvése, a Kepaőmflvésietek Országos Egyesületének Orjyv. elnöke, kestthelyi premontrei öregdiák festette meg. Ai arcképet ináreíus "l-én űvatjak fel naoysrabvisii ünnepség, e képviselőtestület disekörrgyölésénckke\' rétében. Ae avatási ünnepségen résitvesi vitéz grdf Teleki Béla korinánybiítos-föispén is. Ai avn-tóbesiédct dr. Oárdonyi Lajos h.-bíró mondia.
Rfokaitrxsairriükwlveiők sikere
Vasárnap este ismét nagy sikere volt a Segélybiiottstég műké dvdŐgárdtífariak a „Falu roiiia" c síinmfi eltfadiíírdVfll. Ismét fiu-folt híSívélfítt köszönte nrep Coe-chín jóisef Űgyv. elnök e haiafias gondolkoiásu ktskantesai küaön-ségnek nemes áldozatkészségét a hadbdvomiltekért Minden siereplő kitett cialknlomirml is magflért Az-előodn\'at a iiogy éftreklödés míútt jövő verérnop a Kisknrrirsni Pulgéri Olvasókör SiinpflddTi,majd későbbi időpontban-a Varoii -Síin-háebMn megismétlik a ktttinő műkedvelők. ;
Aranyat, ezüstöt,
maga5 áron veszek HftWriy;Mí\'űrS-. tPóstávatazerntKh,)
I94á, fabruár 13
ZkkM KOZI.ÖNtt
Levente-élet
Onttgmrtt megindul a repOtőmodelezu\' levtntemunka
Vité* nagybányai Horthy István, MoOyűror"*Ü hÖ*i halál! halt kor-mányióhelyertese, életével, személyes példaadásával jelölte rneg a magyar ifjúság sióméra azt ai utat.\' amelyet mindenkor követniük kellett a magyar jövő kialakítása érdekében, A magyar le-vautaifjuiág elÖtt örökké feledhe-tetten mered ai a március 15-ike, amikor vités Horthy István Ma-gyetorsiág rőméltósáflu Kormány-¦óhelyettese a Hősök terén sok-cier fŐnyl levente előtt orsiágos leventesásslót adományozott a le-venteifjujágnak. »lsten nevében él arsel as óhajtással adom át a magyar ifjúságnak eit a lászlót,
- mondotta - hogy U/)rdoiia ugyanolyan tisitán és ugyanolyan áldoiatos lélekkel, mint hordotta annak idején a márciusi ifjúság, A leventék megfogadták est a parancsot s amikor elhangiott a sióset, hogy a magyar ifjúság erőteljesen kapcsolódjon be a magyar repülés sient ügyébe, a leventék országszerte teljesítették haiafias kötelességüket. A levente ifjúság nagy lelkesedéssel vesi rétit as ujjássületŐ és mindjobban megerősödő magyar repülés munkájában. Orvosi megállapítás sierint is a magyar ifjúság különösen alkalmas a repülésre nem-eiak sservesete, dc váltalkozóked-vc és bátorsága alapján is. A lé-gihaderőben való szolgálatra a vitorlásé repülést és a motoros pilétaképiést, modeleső munkával késsitik elé). A - léventeifjuság már eddig is siép-eredményekkel igazolta esen « téren is munkájának értékét. As orsság minden résié-ben egyre több ifjú foglalkozott repűlőmetiel kéetivésével és sikeres versenyeken mutatták be szcbbnél-ssebb alkotásaikat. A Levente Hírközpont jelenlése szerint a leventeintésmény megalakítja a leventeegyesütetek keretében as állandó repülőmodelező srakositályokot.
A leventeintésmény gondoskodik megfelelő ssakoktatóerő kiképzéséről is, óiért rövidesen Budapestre gyűlnek as onseg minden relééből ások a Icventeok-tatók, akik jelentkeiésük alapján hivatottak lesinek a központi tanfolyamon szerzett ismereteiket tovább adni oe ifjúságnak. Ha a kiképiett oktatók irányitásáv&U megalakulnak mindenütt a levente^, repülőmodelező szakosztályok, megfelelő műhelyek és sserszá-mokj valamint siökséges anyagok ¦ülnek1 a leventék rendelkesésére.
A Műegyetemi Sportrepülők repülőmodelező szakositálya versenyre hívta meg a leventéket.\'\'A nagy repülőmodelező versenyt február 21-én rendezik meg a Nemaati Sportttsnrnokbaii- Ez a meghívás is bizonyság, hogy aj repülömodelpső leventék eddigi is meg becsű lesre méltó eredményeketértek el. Országszerte megindul tehát a leventék toborzása « repülőmodelező szakoizlályok megalakítására s ebben ai irányban is megkezdődik a lelkes ifjúsági munka a magyar repülésügy és a honvédelem szolgálatában.
- (Képkiállítás)
nyílt ftxeff fobruér 14-én és tat! március T-ig se Iparoskor nzékha-sábtwr Bstcsy József tárlutvezeló. (;) j
Német sikerek Charkov térségében
Az éjjel általános légiriadó volt Svájcban — A nemei és szövetséges csapatok rendben kiürítették Rosztovot és Voro&ilovgradot
Néiael löszről a tuniszi hodlholyzet rol a következőket Jolentlk;
A tunéziai hadstintér arcvonalain mindössze kölcsönös telderltó tevékenység és tüzérségi zavaró UU volt. Hun Annin vidékén egy amerikai angol is francia torza Hsa lekből ólló osoport, amely az előteret szemlélte meg, a hirtelen beálló esti sötétségben eltévedt és a tengelyciapatok kezébe kerlllt. A tisztek klhailgalaíuk során egymástól lüggellenül elmondották, hogy aommlt som tudnak u francia
csapatok felváltásáról éa elégtelen fegyverzetük kielégítéséről Ez a rendelkezés csak l.\'i Clairo tábornok csapataira vonatkozik, amely* t a aivatngl nio nyelesben fűtflzorolesllk nagy részit elhagyták.
Német vadászok Tunisz felett több kétmotoros bombázót lelőltok. Más bombázók poriig annyira uiegasrilltok. hogy allgbu óriék cl röpülőlerolket. A bombázok bombáikat kényszerhelyzetben dobiák lo, b igy azok csak Jelen-töktelen károkot okoztak.
A Popolo ali Roma berlini jelentése a keleti frontról
A Popolo dl Roma berlini tudósítójának jelentése szerint n német fővárosban megállapítják, hogy a harcok hevességének csökkenése a keled arc vonalon csak átmeneti volt. Az ellon-»óg tökéleteson tisztában van azzal, hogy stratégiai céljainak végrehajtására alig egy hónup all móg rendelkezésére. Kíón a lehető legnagyobb gyorsasággal uj tartalékokat dobott az ul6Ö vonalakba. Ami ar Időjárási viazonyo kat lllell, azoknak alnkulóau komolyan
aggaazlhnlja a bolsevistákat, ininlbogy as utóbbi 21 órában a kuletl arovonal déli szakaszának ogyea pontjain az ol-vadáB juiel mutatkoznak. A szovjet frlsa ttinalókok bevetésével újra meg-kezdto nugjszabású áttörési klBérletelt Charkov (s Kurszk közölt. Közvetlen célja, ugy létezik, Charkov elfoglalása és Igy ebben az irányban nagy erők kel támad. E/.uk a harcok rendkívül hevesek és a/, ollenség Jelentós száiai\' boli fötónnyel rendelkezik.
A charkov! szakaszon « németek 2100 foglyot ejtettek
Berlini körök értesülése szerint a némot és szövetséges csapa lok a koloti ¦ arcvonal doli ssakassén a hadi fon tossagli Ixwndezésok szét-i-omboléna után kiürítették RoSif-tovol és Vorosilovprndot. Az utbiztosító csnpatok kimagasló loljosit-ményoinek kösaönliolo, hogy nemcsak az összos sobosültokot, hanem hz Összoa fogyvorokot és az egész hadianyagot teljes rendbon -vissza tudták szállítani. A biztosító csapa-\' tok napokig tartó dehéz liarcokoén a túlerőben lóvé szovjet csupatokkal\' szemben bámulatra méltó vitézséggel Iwlytélltak mindaddig, amig ae utolsó német katona is olérto a pa-raucöhan kijolölt uj állásokat. Bollini körök omlókeatetnok arra, hogy Rosstoyot a mult entenéei tíli of-fenaiva alkalmával íh kiüritotték át-menotileg a szovjet haderő nyomása alatt.
A charkfivi arcvonalon védeki\'-zésben és támadásban a nemet csapatok • rcndkiviüi xikercket értek\' el.
Eros nómet páncélos osztaguk nagyobb azélosdégben több orétoljoft tániadéat hajtottak végre, lénteges tGrüJetnyereí•!^gekGt értek ol és a bokeritott szovjot kötolékokot mog-Hummiaitették. Csupán az egyik páncélosok áltnl támogatott némot harccsoport két közepes éa két lognohe-zebb niintéjn szovjet harckocsit, 21\'.
piincéltöió ágyút, két nohéz lúgvé-uelmi ágyul, valamint 11 gyalogHági ágyul és Hzámoa nohéa fegyvert pusztított ol, illet vu zsákmány olt. lí kötelék aznkaszán 2100 holsoviata ostili foglyul. Méa.némot támadó csoportok a legsúlyosabb vosztosé-gok után renrJotlenül visszuvonuló szovjet csapatok üldözéso közbon tartós pusztításokat hajtollak végre a szovjot mögöttes torülotén. Ezen a területen heves hóviharokban vietza\'szereztők több (un tos helységet, eli rímeljen csoportokat váglak el éa katlanba zártak\'. H/effsemmtni/ésiik folyamai ban iyiií.
A keleti részen a bolsevisták nagy számbeli ÍÖlénylwri lóvé erőkkel inogtáiUHtltnk a nemet biztositáso-aokat, de támadásaikat mindenütt elhárították én nagy veszteségeket okoztak nekik. K harcokban 1*2 szovjet páncélost s--mmisitottok meg s őzzel
a Charkov melletti szakaszon 21 szovjet harckocsit pusztítottak el.
Chaikovtól yszakkolotro és az Osz-kol-szakaszon kisebb jolontóségü harcok voltak. Itt n bolsevisták négy páncélost- -vosiítottok.
lizzol szemben a középső szakasz déli szárnyén a harcok hovwségp tovább tart. A szovjet^ csapatok özek-
á honvédelmi miatsater látogatása a borsort-Dááasdi és ózdi gyárakban
Miskolc, február líí Vitéz nagybiiconi Nagy Vilmos honvédelmi miniantor caütörtökóti, február 11-ón este több inaguarangu katonatiszt kiaéretében ózdra-érkezett. Pénteken -délelőtt n miniszter és kisóroto látogatást fott sr. ósdi gyárban. Moc tok in toltok mindon üzomot, nzociális berendozésokot, kul turáltB intéz mony okot, iskolákat, a munkásság\' egísüsógügyét szolgáló intésraényoket.
Ezutáa. a Ijorsódnádaadi louioz-gyár inogtok intésére indult. Tüze-
tesebben mogszemlélte a gyár üzemeit .technikai beiwndozéseit, mindazokat az intézményokot, amelyek a munkásság bzocíóIih, kulturális és ogészsógügyi érdekeit szolgálják. A honvédelmi minisstor a látottúk felett a legteljopohh olismoréaét fo-jozte kí.
- (MANSz-taa) A FőméllÓBágu Abk-szoDy akolójára a MANSz tea folyó hó 20 án délután 5 órai kezdettol a Cenlrál-ban, Magyaroa vendógszcretettel mindenki\', elvár az elnökség. ()
Hüfiierr-Schrantz gép* M petróleum
UNGER-U1.LÍV1ANN fi LEK
VAS- f.S MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázfözők átvehetők. SolyóH oaapágyak Hinesm ¦¦oeeáajieiát Híz* ruazt«s4|e rasati t kaphatók.
ben a harcokban nagy voszteaégokat szenvedtek. Aj egyik német gyalogsági kötelék k harckocsit somiuisi-lell meg közolhurcban, ozonkivül elpunztiloll ;t sorosat-löreget én tölilt nehéz gránátvetét.
A németek i/t 210 foglyot ejtettek.
A volehovi arcvonalon és a Lado-
ga-túlól délre a német gráuátoaok,
akik itt mér hetok óta rend illet lu-uül helytálltak a legsúlyosabb támadásokkid szembeni részben ellen-
lémadassal elhárították a azovjot páncélosok több elóretöréaét éa ezrednyi ertnel végrehajtott gyalogsági tói n adásait.
Leningrád környékén a szvojet erűk folytatták nagy támadásaikat, de tiikerteltnül. A némot páncélos etúk rohumlöveg-osztagok kiváló fámadásávnl viaszu-vorték a támadókat. A harcok Im>-fejezlével ezen «/. arcvonalon 4tí szovjet harckocsi murád) a csatatéren, az olé/é napokon megseiutni-siiett seévjel pan^ktebk roncsain
kívül. Bsi a esutatorot a német katonák a Szlalin-|iáiK\'élosok sírjának nevezik.
Brit vélemény Rommal szándékáról
livnij február 15 (líuil. Tud.) Kairói jelentések száriul bril részről ugy vélik, hogy Itommel vezértábornagy elhatározott szándéka a ,\\|arcth-vonal mogvédol-mezéso. lOue abból kóvotkuztotnek, hogy a német páncélos örök szombw-szallnnk az előnyomuló brit elóOSR* tagokkal.
Angol repülők Nyugai-Német~ országot bombázták
A Német Távirati Iroda jelenti, hogy a inára virradó éjszaka angol bombázó gépek megtámadták Nyugat-Németországot. A lakosság körében veszteségek voltak. A ledobott romboló- és gyújtóbombák néhány helyen épületkárokat okoztak. Ai eddigi jelentések szerint 8 támadó repülőgépet lőttek le-
Olasx lapok a magyar hadl-ietentésről és kiegészítéséről
A Magyar Távirati Iroda római
I\'elentése szerint az olass lapok iőslik a legutóbbi magyar hivatalos hadijelentcst és kiemelik az ahhoz fűzött félhivatalos tájékoztatót.
Amerikai újságíró cikke a Szovjetről
Lisszabon, február 15 \' (Stefani-iroda) Élesen rávilágít ae amerikai hangulatra egy ismert amerikai^uiságitó cíkke * New York Timcsben. Azt írja as amerikai . újságíró, hogy az Egyesült Államoknak legalább is olyan erős hadsereget kell felállítania, mini a szovjet haderő, mert meg kell akadályozni, hogv a győselmes Szovjetunió uralma alá hajtsa
Tört vagy divatjátmult
éksz.r.K
szaksvciúcii megjavítom, Ata 1 ak I lom vagy magaa napi Aron mtgveeiűm
Bárány ékszerész Horthj M.-at 3. (Poiliwl neuroni.)
1943. február 15
ferencjozsef
keserűvíz
kurdpét és kiterjessze törvényeit a* európai népekre. A luíboru után még inkább síiikség lese arra, hofjy álig felfegyverezve legyünk készenlétben.
Gandhi egészségi állapota rosszabbodott
A Német Távirati Iroda am-siterdnini értesülése sierínt a brit liirsíolgálat jelentette, hogy Gandhi állapota nem olyan kielégítő, mint srombaton volt.
Elteneéges repütőtiépek Helsinkit támadták
Helsinki, február 15 A Neme! Távirati Iroda jelentéit\' b/erint ellenséges repülőgépek hoss-azabb szünel után tegnap u késő esti érákban Helsinki fölé repültek. A támadások megszakításokkal a liajitnli órAkitf tartottak. A légvédn-lom rondkivül élénk volt, ugy hogy *i ellenséges gépeknek nom sikorüft célbs dobni bombáikat. Az egyik külvárosra ói a tenger jogóro nn-hány bomba hullott. Bzek azonban nem okoztak károkat.
Légiriadó Svájcban
fírr/i. február 18 A Néniot Távirati I rods jelenti, hoev a mára rírradé éjszaka angol
repülőgépek iijra megsértették Brajc semlegességét. iSjjel 21 éra -l\'1 |«oro és 0 éra 15 poré között egész Svájc területén általános légiriadó volt.
A 15, 16 és 17 éves német középiskolások ma vonulnak be a légierőhöz klsegltfl-szofgAiatra
Berlin, február lő-(MTI) A német laj»k jelentései szerint a németországi 15, 10 én 17 óvos középiskolai* tanulók ma vonultak bo a német repülőtereken berendezett gyüjtótáborpkbii. A néhány nap olőtt kiadott rendelet alapján mogkozdik kiképzésükot a légiliacl-erő kisogitó szolgálatára.
Robbanás egy berlini pátysudvaron
Berlin, február 15 (Német Távirati Iroda) A berlini Frtdrich Strasse-i pályaudvaron, mint a lapok jelentik, szombaton déltájban robbanás történt. 2 ember meghalt, többen mégse-besültek.
a rákos! pályaudvar közelében egymásnak rohant két tehervonat
Budapest, február 15 A Budapesti Értesítő jelenti: Ma hajnalban a r.fkosi pályaudvar kötelében 2 tehervonat hi-ba\'s átállítás minit teljes sebes-
Rendelet az elzászi németek Idegenhingzásu nevének megváltoztatásáról
Bsrllo, február IS (MTI) Az elzászi polgári közigazgatás vezetője rendeletet adott kl, amelynek értelmében az Elzász területén élő német származású személyek, akiknek neve Idegen hangzású, német családi- és utónevet kötelesek [elvonni.
Tüntetések Észak-Amerikában a hushlány miatt
Lisszabon, fol>niár 15 (Stofani-iroda) Nowyorki jelentés szerint több északamorikai államban tüntetésekben tiltakozott a lakosság az egyre növekvő hiishíány miatt. Nagy az elégedetlenség a miatt is, hogy a vendéglőket a IniK-\'lofzlásnál elénylieu részesitik.
seggel egymásnak rohant. Az egyik vonat veaetöje, Leitner Ernő és Takács István fékcső szörnyethalt. Hat vasúti alkelmaiott megsebesült.
ii húzásán
kővetkező
Az osztálysors játék húzása
Az osztálysorsjáték tu a főbb nyereményeket « számok nyerték :
3000 pengőt a 20.001.
4000 pengőt a 32.808.
ÍIOOO pengőt az 61.085, ö8.4.">u.
2000 pengőt a 40.004, 09.810, 09.876.
1000 pengőt a 28.148, 25.603, 27.671, 28.021, !18.194, 56.851. (Felelősség nélkül.)
S*FC ZV\\NTE 5:3 (4:1)
Az érdekei labdamgriniórkőzésről, helyszűke miatt a holnapi számunkban részletesen tudósítunk.
NAPIREND:
Eijjali gyógyszartári ügysiet: M>. a Fekete Sas gyógyszertár FŐ-ut 6.
Kiskanizsán az ottani gyógyszertár állandó ügyolotee szolgálatot tart
Naptári Fobruár 15. Héttő. Hóm. kat K. Kolos ¦ Protestáns Fausztln.
Földrengés Romániában
Bukarest, február 15 (MTI) Fobruár 14.-én 2 óra 80 perckor erőteljes földrengés volt érezhető Bukarestben, 11 óra !t
porckor pedig ujabb, ezúttal má gyöngébb földrengés volt,
A Q0ZFÜBD0 nyitva *»n roggol • órától set» 6 óráig. (Hétfő, azorda, péntek délután és keddon ogész nap uókuok.) Totefon: 660.
Újságot kár
hazulról a harctéren küzdó honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lapfejen található címke kitöltésével dobja bt egy postaládából
r—— llilltfllM *—-t
I Mtná«nki a Mj4 kwMC«MáuUI I éa bjarsaslrail Mirile Wl I
MI újság a Budapesti Éleltnl-szernagyvásártelepen ?
A Magyar Vidéki SajtótudóBitó flvárosi jelentése szerint február 4-lél Il-Igaz álő-és vágotlstaromfiplacon az árak változatlanok. A tojáspiacon a hatóságilag meg-állapított legmagasabb árak voltak érvényben. A zöldség- és Hzelékíélék piacán a kalsráb és a sűtölők ára !5, a melegágvi saláta ára 20 fillérrel emelkedett ; viszont a Isveles karfiol ára 10, a tisztított karfiol ára 20, a paraj ára pedig 350 fillérrel esőkként klíénklnt. A pyümfllcaplacon a vörlsbélü naranca ára 10, a uemasfajláju alma ára 40, a mandarin 60 fillérrel emelkedett kliónklnl.
K. 3360/1041. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások feliben lefoglalt In-üóiigoknak az 1927. évi 600 P. M. «z. H. Ö. 87—69. ",-a értőimében való nyilvános elárverelétéröl.
A fattozások neme él összege: Hóbor Vince cvléd|arandoiága és bérkövetelése 1000 P és (ár.
Az eltö árverés helye: Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. sz. árverési csarnok.
Az elsó árverés Ideje: 1943. évi február 17-én délelöll 11 órakor.
A második árverés helye : Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. az. árverési csarnok.
A második árverés Ideje 1943. évi márclUB 3-án dilclOtl 11 órakor.
A lefoglalt Ingóaigok megnevezése sommásan:
1. 1 hordóban (587 literes) 500 .;. fehér bor 50 P,
2. 1 drb rosta 30 P,
3. 2 drb ló, egyik világos pe| herélt, másik sOlét pe| kanca 150 P,
4. 1 lócsOs kocsi 60 P,
5. 1 stráfkocsl plató 100 P.
6. 1 fekela fedeles hintó 200 P,
7. 1 fekete futó kocsi 160 P,
8. szobabu\'or 8tb„ 860 P becsértékben.
A.rveré.1 fellélelek. 1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább részét megígérik. Jogában áll azonban a községi elöljáróságnak (városi adóhivatalnak) a lefoglalt
tárgyakat a tulajdonos beleegyezésével árverésen kivül Is, a lefoglalt Ingóság becsértékének legalább háromnegyed
HIRDETÉSEI
ÁJLLA8
Jómódom, képzett fdavar- én 0»«. msa*fcttraekadB-a«B*d<9e azonnal felvaazek : Kapoli, Hetlhy M i.t 2. g
Bejáró takarítónál dételötll elfog" laltságra azonnal (elveszek. Sugér-ut 41/A.
adAs-vétel
Eoy ps\\r elegáns, ptlma állapotban levó bőiletrángos lóazcrezám, 1 drb príma á|. lapotban levő erős Igáskoctl és 3 drb gépemdö (vlnta) elidö. Clm a kladöhlva-tálban. 448
Egy dib Bent-gyárimányu, alsórendl állapotban levő 10 tíaiős nyeraolslmotor slade. Ugyanott 1 drb natlonil kaisu. Cím a kUdóhivatalban. 447
LAKÁS, 0ZLETHELYIS|t
KgyMxobáa-konyhán mellékhelyiségekből állö lakaat ker»Nek ftbmii IS ére vagy márclne t-ére. — Clmekat a kladö hivatal be kérek. >
Barcs mellett waadaglA ftlutr*.
hárcmiiobás lakásul, melléképületekkel, istállóval, tS hold iiágtö- ét réttel, kedvező (eltétetek mellett — Idea kor miatt — áronnal klidó. Előnyös nyugdifasnak, főként burgonyakerésktdá-ntk. Clm a kiadóhivatalban. 410
1-2 aiobás alkérUtf. esetleg buloro-tolt lakáal, lehetőleg sionniha ke ree bank-tlutvtselő. Clm: NcpUkarékpéntUr.Cun-gery-nt 4 44«
KÜLÖNFÉLE
NyakkandA llsitltáat éa fordítást Villa! Stolcseraé, Magyar-u. 2T. 439
Falkaram a kereskedőket, hosy Békés Jozsel névre stóló 4 drb kenyétJegTte
árut ne saolgáljanak kl.
445
Falkéram aion tllelői, aki február 12-én Csengery ut 28 sz. pékségből ai abroszomat elvitte, hogy hozza vlisia, mert kénytelen lestek a rendőraéaen Jelenléit tenni. Oáipár József. <*8
A kAa-omkodásal latiam
é« m teaawAnv bOntatli \'
részéért sttbsdkézköl értékesíteni. A tu laldonos a lefoglalt Ingóságnak árverésen kívül való értékesítését legkésőbb a második árverési napot megelőzően kérheti.
2 Ha a második árverésen tett legmagasabb ajánlat az Ingóság tényleges értékével nem áll arányban, az Ingóság siabatkézböl fog értékesíttetni
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő.
Ke\'t Nagykanizsa, 1943. február hó 13. napjw,
Bernith JenÖ
43, mb. városi végrehajló.
DRAVAVOLGYI
villamos aram-_ szolgáltató rt.
Áramszámlák tlaetáse, reklamioiók, hlbnjolontoaok, azakazerO folvllárjoaltáa minden villamos kardiában délelőtt 8-tól délután 18 6t>aig. Caengary-ut 51, telefon 294.
az apróhirdetés. Hajnaltól estélig ezer és ezer ember olvassa! Fillérekbe kerül csak és ön helyeit elvégez mindent: járja a várost, a falut, bemegy minden házba s meg szerzi Önnek a kivárt) munkát vagy. állást
ZMUII 8.6ZLÖHY
POLITIKAI NAPILAP.
KW|» \' „KSzgazialtgl B T. Kagykaalu." h.lulóa kiadó: Zalai Káraly. Nyomatott, . „KSigazáasásI H. T. Nagyk.n tu"
ay.Báiláku Haiykaalola. INyoMdlArt t»t^ ¦ Zalai íiraHJ .
hMti
Ra: Bendlokotat:-------- -1 88a évf., 37. «z. Nagykanizsa, 1943. február 16. kadd Ara 12 fillér.
Tábortpoita:...............-........... m m m m
ZALAI KÖZLÖNY
O U TI II I
SMtkeaatoMa *• klrulólilvatal i Pint 6, rotm. «¦eikealoWgl ét UaatólüYalall totolos 7». ib. UegJelentK miotica aétkOmap délutAn.
felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
KIÖÜaotOHt Am: egy hónapra S pengő 90 BUár.
negyedévre S pongo SK> flfiór. I-\'-\'.\' yoa BaAm: hiűtözn.p ta fül., aaombatoo so m.
II a helyzet?
Berlin, február 16 A keleti hadjárat vezotését illetőleg a rendkívüli klímni viszonyok következtében olyan töivényszorü-béff, illetőleg tapriBztalntí tény alakult ki, hogy nyáron némot," télen pedig oroaz részen bontakozik ki a kozdeményezée. A támadó éa védelmi állás ilyennemű egymásutánját eddig kétszeri évszak változón igazolja. Mér most megáll api thfttjuk, hogy a következő nvár is az exldigí tapasztalataink értelmeién fog lefolyni. A koloti hadiárat alaknlásá-HÓnok, illetőleg a már emlitott kottós niegosalánának alapját abban kell látnunk, hogy nyáron bizonyos ór-tolomben ¦ mindkét ellonfól egyonlŐ előfeltételükkel reiidolkozík. Az oronr, tél rendkívül sok nohóznóg olé állítja az. ouró)ioi emlwrt, mert az oltani időjárási viszonyok minden szempontból szokatlanok elétto. Ez a lény nomcsak a szokatlan hidegre és az óriási mérőtü hévihnrokni all. honom nz ozt mogolőzŐ 6« követé esős és olvadó időjárásra, amikor is a hatalmas .oroaz térflég nzínto járhatatlan inocflórvidékké.változik. As orosz katona, aki a téli vIriío-nyokat éa kisérőjolonségeit gyermekkorától kezdve - ismori, tcrmé-szotoflen könnvobbon meg tud birkózni az itt adódó nehézségekkel. Ai oren erejének titka j\'-"\'¦
Némot részen terméazoteson figyelembe votték az elsó koleti téli hadjárat alatt szerzett tauutálatokat. .13zok után jogosan feltehetjük a kérdést, lohotaéges, hogy a jelenlegi léli azfivjetofimiziva ennek ellenerő bizonyos szempontból nagyobb orodményokot tudott olérni és hatalmasabb méroleklwn tudott kibontakozni? Válaszul a következő két okot hozzuk fel: először is a mult év nyári hadmüvelotoi nem jártak hasonló megsemmisítő orodmény-nyol, mint 1941-ben noiwnként niogfíg.yolliottük. A szovjet nodvezetőség az olsŐ nyár óriási má/otű ée rengeteg áldozatot, illotÓlog hadifoglyot kövololó megsemmisítő csatáiból nagyon sokat tanult. Emberes hadianyagát ugy igyekezett mon-loni, hogy az előző német nyári offonzivával ollón tét ben kitérő taktikát követett, vagyis terülotet áldozott, hogy ember- és hadianyagéval takarékoskodjon. Midén azonban a torületveszteeóg drámai méreteket kozdott ölteni,, elhangzott Batalin »mogállj-parflncsa«. Fölsőbb rondol-kozcs ollonóre végrehajtott viaazavo-nuUeért halélbüntetéa járt. A leg-folsőbb orosz ronfollwzés toruiéeze-toson lényegesen fokozza a bolsevisták ellenállását. Az ui szovjet taktikának következménye lett, hogy
az orosz haderő viszonylagosan nagyobb erőtartalékokat tudott éttnon-teni a téli hadjáratra., mint 1041-ben.
A szörotzíégos csapatoknak mélyen Kaukázusba nyúló előretöróeo légvonalban 600 km-os erővonalat jelentett, amely a Bzovjot nagy orő-koncentrécióval\' végruliajtoU támadásai iránt foletto érzéfcouyiwlí bizonyult. I3z a körülmény annál ifl inkább éreztette hatását, mórt a német
Tunéziában a tengelycsapatok áttörték az amerikai állásokat
A Szovjet katonai erőfeszítései az elmúlt 28 órában érték el tetőpontjukat
Berlinből jelentik:
A szovjet vezetők Rosstov és Vo-rosilovgrád kiüritését \'nem tudták hátráltatni, bár egyre ujabb köloló-kok bevetésével zavart igyokoztok olérni a némot csapatok visszavonulásában. Ab arcvonal mogrÖTidíteso a némot elretoszolő állások mélyebb kialakítása i-a vetotett,
NovorosflziJBzk környékén én\' a Kuban-vidék hidfőjo olőtt a log-.utóbbi napok harcai további hevos-séggol folytatódtak, & szovjot orók-nok azonban nom sikerült átszakítani a némot vonalakat. A szovjet örök átkaroló-kísérletét a némot csapatok elhárították.
Egy szovjet gyalogezredei, a
mely a talajmcnii kori oltalma-"hanhéhátnít wyhély*5g~bX\'&*
lentájnadtixáal csaknem teljesen felmorzsoltak. Különösen jó orctlmőnvt érlek ol a zuhanélxjmbázók támadásai a Noro-
rosszi inaktól délre körülzárt szovjet kötelékek ellon. Akiknek holvzete a teljesen megakasztott utánpótlás
miatt amugyis orőson rosszahnodott. A sok nehéz bomba annyira, letörte az ítt körülzárt csapatokat, hogy
több mint 300 bolsevista megadta magát. Gyors harci ropülőgépok Kraazno-dar vidékén egy nondozó pályaudvart szétromboltak éa alaCBonv támadásokkal szovjet csapa tgyülokozósokot szőrtak Széjjel. A légi harcokban lelőttek íl ropiilógépot.
A Don torkolat-vidékén és az alsó Dohoc montón a szovjot csapatok c«»k habozva követfék a né-melok kiüritéei mozdulatait, amo-Iveket °sak órák múlva ismertek fel. VilágOí1 szovjotnek az a nsándéka, hogy onnok az arcvonalnak balszárnyán támadási súlypontot akar kialakítani ée a Don alan szakaszán ál nagyobb orókot von oda.
Vorosilevgrasi környékén sikerült « szovjet erfoioportok körOI-lérán.
Azok a némot páncélon csapatok) amolyek a gyűrűt bazár Iák, megkezdték a megHjinmisitést. Eddtg 0 nagyobb szovjet páncélost, 7 nőben páncéltörő ágyiif én 2 nohéz légvédolmi ütöget, szainos különböző kalihorü gránát\\t>tőt, valamint önműködő fegyvereket semmisitet-lok inog, Űzetve zsákmányoltak.
E torülottől északnyugatra, a Do-noc-modenco ipar vidékén állandó orÓvol tartanak a nohéz harcok. A szovjot uj éa uj tartalékokat rototl bo, amelyvk olkosoi\'odott szívóssággal szállnak azombo a némot támad ássál. A .némot gópositott és páncélos érők Sslavjanezk és Charkov között több szovjet, lovaa ezrodot kénySterítettek nai-cra, auielyokot a szárnyak ollen ratottok lie. Jolentós ré-suűket felmorzsolták.
A megmaradt csoportok mene-kiUétsxcraen vonultak oittza kelet felé, ahol a német támaszpontok gyűrűjébe keriít-ttk és további súlyos vesztesi-- . tzsnvedtek. Charkov mellett a szovjet csapatok, amolyek az előző nap érzékeny voaz-tesógeket \'szenvedtek, észak éa kolot
felől frissen odahozott kötelékekkel támadnak. A legnagyobb olkosoro-déssel vivott harcok után sikerült betörést olórniük, amolv ollón a némot páncélos erők ellentámadásba
mentéje át.
A koloti arcvonal északi szakaszán a szovjot csapatok a logutóbbi két napon szonvodott súlyos vereség után Loningrádtól dólro éa dólko-lotro csak gyöngébb orőkkol, do orős tüzérségi előkészítés után ós harckocsik bevetésével lámadtak. Előretörésük szonban már az elftérben összeomlott a német tüzérség zarótüzében. Az ogyik szakasz szárnyán s>z egyik szovjet helyi betörést a némot csapatok azonnal olroteszolték. Az olŐ-ren^-omuló szorjet lövészekot ollon-támadáesal moasziro visszavetették és megtisztították a torepot a szovjet géppuska- ós gránatvotő-fóas-koktol. A zuhanóbombázók ós a raeeazehordó tüzérség póldáa ogyütt-müködáse Bzétrombolta a szovjet uj készenléti állásait az egész arcvonalon.
A Ladog«-tÓ területén a né-
met légierő páncélvadász-kŐtelé-kei támadták a szovjet menetelő hadoszlopaít az arcvonal közelében fekvő területeken. Megsemmisítettek 7 bolsevista harckocsit és számos lőszerrel, valamint üzemanyaggal megrakott különleges jármüvet. A Ladogn-tó jegén egy utánpótlási oszlopot több mint egy órán keresztül támadták romboló bombákkal és töí-fegyverckkeí, .A hossru oszlopnak csak a maradványai tudtak eltne-nekűlui- A német repülők éjszaka is támadták a szovjet hadállásokat, valamint az utánpótlást és messze a mögöttes területeken ís érzékeny veszteségeket okoztak az ellenségnek.
Az llmen-tó* környékén a harci cselekmények csupán kölcsönös felderítésre és rohamtevékenységre szorítkoztak.
Orel vidékén a szovjet Összefüggéstelen támadásaiban súlyos veszteségeket szenvedett Az itteni támadások már a jól kiépített állások összeomlottak. A\'h elsőv vonalba bevetett német páncélvadászok 7 harckocsit lőttek szét, köztük legnehezebb mintájú harckocsikat is.
A tuniszi harctér htrtt
Zürichből jelentik: Tuníss déli részén Arnlm és Rommel páncélos kötelékei tökéletes együttműködéssel két irányban támadták a Gafsa és a tengerpart között levő amerikai állásokat. Egy német támadás egyenesen öztfsa felé, a másik pedig Gafsátől 65 kilométernyire északkeletre Sidi Bou Zid felé indult meg. Ez utóbbinak sikerült aa amerikai állásokat étlörnie. A másik támadás, amelyben olasaok is szerepelnek, a Sened-Otfsa vonalon fejlődött ki és oly gyorsan halad, hogy a Oafsa körül levő amerikai állásokat bekerítéssel fenyegeti.
\'folttatáa a 4 rtlrtfllnnt
nyári hadjárat straAÓgiai ós taktikai szempontból kiforratlan helyzetet hagyott hátra, amennyiben a tél boköezöntéeekor a némot tervek sok helyütt még\'nem érték ol végső célkitűzésüket.
A belsA német roukuió
A már emlitott körülményektől a szövetséges csapatok védelmi harcát illetőleg twk hátrány é*t nehézség adódik, amely, véüűl új uora kis
jolontősógű katonai viaszacsapáahoz vezetett. Megelégedéssel állapithatjuk meg, hogy a gondos mogfigyoló-eok alapján jóolőre várt szovjot katonai visazaCBapáa a német nép magatartását, holyeeebbon katonáinak harci szoltomót, a nemzőt alkotóakaratát ée általában.a gyözolombo votott biztos reményt csak annyiban változtatták meg, hogy a nohéz-sógok láttára végső- orojot 6s leg-mcsszobbtuonó alkotókópossógót voti
latba, mert szent meggyőződése, hogy a bolsevizmus elleni harcnak nem lobot más kimenetelő, mint közös ourÓpai győzetem. Katánál reakoló
Az egységes és bobJleg szilárd német nép az általános katonai liolyzot adottságait szigorú tárgyilagossággal kiséri. A német liadorő-fúpuraiujbuokaúg földrajzi adatai alapjáu uiugúllapituatjuk, hogy. a
ZALAI K07X0NV
A tanoncszerződtetés idejének korlátozásáról intézkedő rendelet
felfQíg.sztésít kérta a Kerasktdelml és Iparkamara
Az utóbbi trióban fstlilafíen csökkent ugy a kereskedelemben, mint az (pírban a tanoneszereödtetefluk száma. A legújabb hivatalos adatok szerint Bu-dapestun jelenleg száz önálló közműves kisiparosra mindössze 41) lanono jut. Még súlyosabb a helyzet vidéken. A budapesti Kereskedelmi óh Iparkamara területén tokvö városokban 10) Iparosra mindössze 25 Unons esik, amt azt jelenti, hogy utak minden negyedik Iparaja tart tanoncot. A Kereske-(iuimi és Iparkamara a helyzet Javllá-tása órdokébon szükségesnek tartja azoknak az Intézkedéseknek a módosítását, amelyek a tanonotertást megnehezítik. Elsősorban a tanoncszerzöd-toté> Idájának korl&lezáiáról Intézkedő rendelet felfüggesztését tartja szuksó-gasnek a kamera. Ez a rendelőt tudvalevően ugy Intézkedik, hogy tanoncot általában esak májustól októbor végéig lehet szerződ tetei Ennok aieu dalolnék az volt a célja, hogy megakadályozza évaözben a tanoncoknak a taneuolskolába való beszivárgását és a Unonook eredményesebb oktatását akarta biztosítani. Az iskolai év mug
kezdése után beiratkozott tanoncok ugyanis már nem Igen tudják el sajátítani a megkozdolt tananyagot ée u tanulmányi tdő későbbi folyamán sem tudnak lépést tartant a tanulással. Az Iparosság köréből sok panasz hangzott el e rendelet miatt, mert a tilalmi Időben Jslentkozelt tanoncokat nem tudták leszerződtetni, akik azután más foglalkozásban kereslek elhelyezkedést KUlőnösen a mezőgazdasági lakosságnál gyakori, hogy gyermekalt a nyári Időszakban nem adja tanoncnak, liánom csak késő ősszel, nmlkor e> gazdaságban már nom tudja őket foglal-kostatnl, Ilyenkor azonban a tilalmi rindelet folytán már nem lehet tanonc szorzödóst kötni. A legtöbb Hu ezért vagy kifutónak vagy ruiwz&iBoanak megy Kétségtelen, hogy a (halmi Időre! Intézkodé rendelet klbaeeélása Időjén még nem vott ilyen nagyarányú a tanonuhlány. Most azeaban readklvüll viszonyok közepette szakségesaak mutatkozik a tilalmi rendelet felfüggesztése és ezért a Kereskedelmi és Iparkamara Ilyen értelemben fellerjesztéat Intézett az Iparügyi miniszterhez.
Izgalmas éjféli kaland a murai révnél
Erdekei bunetet történt Hurabuz-lerco község határában. QombOí Jó zsof londvaerdöl lakos átment a Mura-beszterce közeéghez tartozó egyU révnél Idegen területre, hogy ott harmonikát Ós autÓKuuit köpenyt vásároljon. Tervét elmondta Kohók Mátyás komposnak, aki Gombos tarvét továbbadta Frankó Antal murafelsöbesztereel lakosnak, oki bizalmas Ismerőse. Elhatározták, hogy (lombostól ol veszik majd a magával hozott árukat A cél megvalósítása érdekében F/ankó msg&hoz votte Konok fegyverét, amely annak az Istállójában volt elrejlvo. Mcgnyor-tók a tervnek Kobok Jnzsefot Is, Mátyás hotzálaHozóját ÉJfál feló elbújtak egy bokor mögé, s amikor Gombos
n-rri-in*n.\\WriAi*Lri.í
elhagyta a kompot, Frankó a !«ry-verbfll riasztó lövéat adott le és odakiáltotta Gombosnak: AUJI KI vagy l Gomboe erre megijedt, mert azt hitte, hogy a határőrök állították meg éa eldobva a magával hozott harmonikát ée autógumi-köpenyeket, ész nélkül elmenekült.
Kohók József a harmoatkát ineglar-totta magának, a gumikat pedig közösen eladták 400 pengőért. Kbhől a pénzből Frankó Kőnek Mátyásnak részesedé* elmén íoo pengőt fizetett kl.
A törvényszék most (árgialta az ügyet és Marotáaért ás orgaxdaaágórt Frankót u, a két Koheket pedig ti fi hónapi börtönbüntetéssel aujtotta. Ai Ítélet mág nem Jogerős.
mm
Jelentés eredménnyel zárta le 38-lk feleiért! a NéplakarökpéMtár Nagykaiüssán
%
nyári hadiárat folyamán német kézbe korült területekot magasabb stratégiai célkitüzéeok erdőkében föladtak. Eszorint a Kaukázus ée a Don közötti térülőt ismét orosz kézen van. Továbbiakban tudjuk éa a némot köz lemén vok alapján mog-figyellietjük a térképen, hogy a torvszerüon visszavonuló szövetséges csapatok a déli arcvonal több részén elérték, illetőleg mogközolitették a nyári hadjárat Kiindulópontját. A némot közvélemény tormészotcson p belvzet mogkővetolto komolysággal követi a tényállás mindon ogyos megnyilatkozását ée mogállnpitja, hogy a védelmi hnro jelenleg olyan fázisba őrkozott, aruoly a front és az otthon végső oréíoszttését teszi szükségessé. Nemosak a sztálingrádi hősök, bánom a- koleti arcvonal mindon ogyos harcosa példaként áll a némul nép előtt.
A német nép minden tagja kivé-tol nélkül ama nézeton van, hogy a némot hadseregnek és vezetősége^ nok sikerülni fog az ollonség súlyos vieszacsnpíísát átliidalnia és n bolsevista olórotőrést ama pontokon is fol tudja tartóztatni, ahol még mindig stratégiai célkitűzesőkért folyik a mérkőzés. Nom szabad olfolojto-iiünk, hogy a némot elhárító: harcok során olseenvedett orosz ember- és Imdíanyagvoszloségek után u szovjet oré sem kmioritholellon. A harcok jolouleg azon állásokhoz közelednek, ahol a mult télen pihont bolsovista orők léphettek fol és a német védőiem ncolfaláu súlyos vereséget szenvedtük, majd később a nyári hadjárat során mésszé ..issza kollott vonulniuk. Ma majdnem hároinhó-iiu[>oö szakadatlan harc után megviselt szovjot orők ugyauozon a ponton jól kiépilolt némot állásokkal és átt^soiwrtosilott erőkkel találják Bzomben magukat. Kézben a némot hadvezetőség intézkedései során fokozatosan kőzd kialakulni ez orők egyensúlya.
Az olóző évi téli hadjárathoz viszonyítva nagyobb eredményeket ol-érő bolsevista támadás — mint Berlinben határozottan hangsúlyozzák — ozuttal is a szövetséges csapatok sikoreivel fog végződni, lm a német hadfelszerelési ipar téli tormolóeé-nok és a némot nép végső erőjének mozgósitátiéval kodvozőbb időzáráéi viszonyok beköszöntésével — lemát nómot késbe kerül a kezdeményezés,
Ügynöki iparJogoBltvány
A kereskedelmi miniszter tájékoztatója értelmében mindazokban az usc ékben, amikor ni Ügynöki iparjngosilvány ladá iáért folyamodó a kereskedelmi szakmák nagyi bb részére kiterjedő vagy pedig általános kereskedelmi Ügynöki Iparjogosit-ványt kér, az tpaíjoguslvány kiadását az ügynöki iparra kuli cng<dc1yczni.
Az Ilyen tonnában töitéuo kiállításnak azonban csak akkor van helye, ha az liter-jogosít.án>ért folyamodó a kórvúnyben háromnál többféle áiudkket vagy keres-küdclmi szakmát cml t i< eg. Nem lehel csak az ügynöki ipar elnevezést használni az oly .ni IpStjŐgOillyáuyo) on, amelyek bor tt egycb szesze*, luluk adás vetület közvoliló Ügynöki tevékenységei en gedélyeztiek l?z esetben már Iparengedélyről van szó, tehát ezeken részletesen meg kell határozni ¦> tevékenys get. Ugyanígy kell i\'lj\'ini. li í az iparjo^OHilváuy sajátos ügynöki tevékenységre vonaikozíx, p Idául biztosit isi ügynökség, pínikölcsonközve-hlés slb.
| A hUi*Ofiikadatat l*ten j éa m ftSrwény btlnteviil
Kurlulleii klvllll 2-t
VILLANYÉGŐ*,
willanyau-erelaaii olkkuk
legolcsóbb, árban beszerezhetők Ssohleetíngei* Gyulai
VSf- ** vili.nic.ilji tlkktk kmiíei\'-flbíH l!r/*ibol-t(f itl.
VltlanyMerelöknek nagy engedmény.
Nomceak Zala, do egész Délnyugat gazdasági életének egyik jo-lentoe ténvazójo a Nóptakarékpénztár Nagykanizsán, melynek mindent*\' kitoriodó figyelmére, ezéloelá-tőkörü tevékenységűre, ée üzleti munkásságára a gazOTBagi, kereskedelmi, Ipari körök fokozott figyelemmel viselteinek. A Nóptakarókpénztár Nagykanizsan a hosszú évok folyamán rendkívül ¦ holyos ós körülto-kintő üzlotimlitikát folytatott, amely üzlotkörét a legszélesebben kiterjesztette, az uj gnzilftsági átállítás alkalmával pedig ott van "az uj eg-ziszteneiák mollott, igyekezett megfelelő tökével segítség ük ni lenni, hónuk alá nyúlni. Ott volt a földhöz-jut tatásnál, birtokeladáHOknál éa utYokéxétt mindonüit mogkónnyiteni krizmondúsossá vált ulózélojnységévol üzletfeleinek ügyeik leJx)iiyOlitaÁát.
Kíizki-dvelt pénzintéwto lett a Nép-takarék[>énztér NagykAiiueán Mgéaz Déluvugat közonaégének, amelynek szombati évi közgyüleee alé nemcsak Zala, do a i»om««éd megyék gnzdaíiági tényezői íb felfigyeltok. A rnegjelant szépSiatnu közönség soraiban ott volt áról Zichv Aladár földbirtokos, dr. tCráiky iotván pol-gármeeter, Gyömörey látván volt országgyűlési képviselő, dr. Hegyi liajofl iwlgármeJsiorhalyoMeíf, bogáti dr. Hajdú Oyula kir. korftiányfő-taunesos, Krenner Zoltán, a Nom-zotí Hank Iwlyi fiókjának főnöke. Kólómon Ferenc bankigaagaté, |i;ul-L István pjartata gúaúózjumi igazgató-bázfönök, vitéz TótU Béla kir. kormánytámkhos, a Ihtieaevko-mlot olnoke, iu-<u Jőzsef, a MAOHT központi adiuinisztráűiófl igazgatója, dr. \'I\'holway Zsigmond ny. postahi*
19-13. fobruár 1G
valuli igazgató, Kozma György ié-eiwí plébános, dr. Vermes bank-igazgnlö, BelKcIl Béla, AZ Eléé Magvar Altalános Biztositő helyi főnöke, Hitior András img^kei-yekiHlé, Rajit nyi\'g. századon, bamu Lajos nagvkereskedó. Kenődi Imro mérnők, dr. Horjavecz Sándor Ügyész slb., stb., Blb.
tlróí Zichy Aladár tömör elnöki mognvitóval nyitotta inog u\'Néptu-k*rékpénztar BH-ik évi kőzgyüléRét. A megjelentek lelkesen inegéljnimz tők a népszerű magyar főurat. Majd vitéz Bentzik Lajos kir. kormányfő tanácsos, az intézői ügyvozotő igaz gatója torjesítetto be részletes iolon-teaéí a lofolyt üzloti osztonuérél. Mindonekolőlt a kogyolot szavaival omlékezott meg az intézőt nngj gyuszsről, nagynovŰ olnökénok, ü\'v. gróf Ilunyady Józsof elhunytáről, aki nagy rudaséval és osazokottoté-
aoivol támogatta az íntézetot. Kmlé-kót jogyzőkönyvljcn ürökilették meg, Az oktéberi igazgatósági ülés gróf Zichy Aladár földbirtokost választotta meg uz igazgatősrig ui öblökévé. Választás éixleutotiobb férfiúra nem is osliottítt volna. Az intézőt é\'.jílukt-l¦:\'u már oddig is fáradhatatln nul (etékonyke<lott. Néptukiirékpén/-tár luindonvonalon c«ak foiléd<«iól számolhat bo. A kiliulvozési ú||o meny örvendetes fojlóíléat mutat.
(jazdáknak, Íi»rotw)kiuik, kerueke <l«\'ikn« k, vállalkozóknak ós a töhhi igénylókimk \'2,028.000 pengő uj kölcsönt folvösitottak. A bol/iuillománv a mull évi % Ő00.000-ről majdnetn több mint iiú ezázalókkal 3,000.00() pongóro emolkodott. - Köszönetet mondott a I\'esti Magyar Koreeko-delmi Banknak, amoly korlátlanul áll aa intézet rendelkezésére, úgyszintén a Magyar Nemzeti Banknak ée a Pénzintézeti Központnak hitol-nyujtá/iiikért. Az elmúlt évben is finanszírozta a NépUkarékpémtér a FUTUJÍA íébizoinényoaség üzloti tevékenységét, mely a kag-kiemelko-dőbb eredménnyel működött, de uMfBeléfledóero dolgozott a menet-jegyiroda in. A Néptokarékpénztár
összforgalma a mull évben közöl 11 fi millió pongót tett ki. A per cellazési (evok^i^\'ségot tovább folytatták. Az év folyaméi} befojoztök három bírtok eladisat. Folyamatban van további kettő. E téren folytatón te^AkenyiVig folytán koz»l 6OO0 ka tasstrális holdat juttétUk kisgazdák kexébo. Koriátlsoul állottak a ke-zeeztény kereskedők rendeJkezóaéie. A szociália kivf\'u"mliiialuiíj.k is oleget l«M«k a saeiuélyzet illeUuényeinok mintegv 80 azazalőkoa emalóséu\'l. Az intézet aziláKJeágájwik biittositá-sára nagy tarUlékolasukat eszközöltek. Ennek dacára az üzleti orod-mény 4l.U00.21 P,amely mogbaladja az előző osztendo vjomnényét, ugy liogy- osztalék fejében minden lőss-
Feb\'ut városi mzm x*u^»
16-17-én__és szerdán
A boldog békeidők szívderítő humora. SZÉLVÉS Z KIS A B\'bzom
Kacagtató humort Felejthetetlen bíj I
Fö~s*er*plyen : Lilla Silvi, Amadeo naxxari, R. Sománo Magyar vtldghlradó
xl(>addi$ok k«bdvte : fs, ff ée & órakor.
1943..irruir 10
\'?ALAI KOZI.ONÜ
VtJlYl* 8 pMlgét fizetlUík. A kÖ*gJÜ-
|*> ll*ttV mSgelágedfSSel ¦-»!.!«, ftt*
flnmiifliil * iilsjntéet, maid elfogadták r fftHlgYelóInVHtsági íflentéM és a íalmenTvényt megadták. Dr. Simon György prelátust én Konrád Ottó ny. ügyr. igazgatót újból mogválasfí-tolták ux igazgatóságba, ui tagok ul nődig gróf Kendeffy Aluilárt ee Fiacher Ottót. Aa álapszabátymódo-HÍtáabojs hozzájárultuk. A feíügyolő-bizottságba beválásatottAk Keísch Bélát, uz Első Magyar Általános Biztosító főnökét, Motzger Istvánt, u Király-sörgyár igazgatóját és Bos-•ányi Gézát, a Kereskedelmi Bank főtisztviselő ját.
Dr. Harjavooz Nándur ezután kö-zfönotet mondott a Pesti Magyar Koroskodelmi Bank vozórigazgatójá-uuk, Iiamotto Károlynak, dl*. Po-tlpBuky Józaef; 11 Komorsz ignzgutó-iának és Csogó József íguzgutonuk, m helyi igazgatóságnak, felügyelő-bizottságnak, okik mind hü őrzői voltok a rájuk bízott ér tokoknak és u tisztviselőknek lelkes munkásságukért..
A közgyűléti gróf Zichy Aladár •InÖk zárószaYuival nyert befejezést, uki rámutatott a pénzintézet fontos missziójára és megköszönte u me-leg, elismerő szavakat.
Hogy a mai általános helyzet mellett ilyen eredményt tudott ful-mututni a Néplaknrékpénztár Nagykanizsán, annak a nagyvonalú pénzügyi munkásságnak és gondos üzleti tevékenységnek eredményo, amit vitéz Kenteik Lajos kiv. kormány-fótanáceoa hosszú éveken át mint ügyvezotf) igazgató az intézőt élén oly nagy gondossággal kifejt.
A Ukarmánytermssztés fokozatának propagandája a mezőgazdasági kiállításon
A zÖIémezömozffaloin lényege az ol-csó, jó mlnftsegÜ és elegendő mennyi ségB azálaatakarmány tsrmelósének elő mozdítása, elsősorban a rét- és legelőgazdálkodás korszerűsítése, ezen lul-raseoen pedig aszánló[ö:dl takarmány-tarmolöa felkaroláaa révén. A zöldmező moygaloin tehát a hazai állattonyéez lóe érdekelt szolgálja elsősorban, mert anoak toniulfikopo.-segw és fe]le>ztése csak megteleld mennyiségű és oijnőaé-kü takarmánnyal biztosítható. Éppen ezért a budapesti országos mezogaz dnsági klátdtáanak ea tenyészel lat vásárnak mindig egyik\'szerves éa Igen tanulságos csoportja a zöldmezóklaill-tfts, amelyet felváltva az ország területen in tikon o zöldmező szervezetek rondeznek meg.
tíz a kiál Itáal csoport nemosak tanulságos, hanem szemet-lel kot gyo nyörnödtető Is lesz; A fazaidelyes, székely faragaeoktfal díszített épület fölé a Hargitáról szállított fenyők haragos told lombja tw borulni. A csarnokba vezető faragott BzOkelykaput ás az oszlopokul Bzékely ezermesterek farag-váujal loK],k diazltem. A i iámmal épület előtt elhelyezett havaBl fakalyf bábán látható tesz, hogyan készíti a basa kezdetleges cezkötelvel a havasi Juhsajtot
A kiállítási oearook udvarán a Har gtta tetején ópQlfl mini aga zdasájf kicsinyített máaát mutatják be majd a kiállítás látogatóinak. 0
Iáméi Rytít választották meg Finnország atnőkévé
Finnországban hétfőn délután, tarlónak racg Rangell mintázterelnök el-Hükiésávoi az elnökválasztást, amelyen ujt» az eddigi elnököt, Itylit válasz-totiák meg.
ÓRÁT, "SK," ÉKSZERT,
v***roljon bltaiomiiinl «o\'io m,»»
Vs+KASY gyula
viii.iV, nUMlüllytjjiűk olctóifbíti k.uOlinV.
ARANYAT 1\'«M14\'Mbl) cipl irbu varok, vígy bfunhm,
Balaionlenyvesen rövldeaeii megkezdik a keleti patt TédőBflvéaek építését
Szalay fürdőigazgató felhívása a keleti part Ingatlantulajdonosaihoz
Köztlltik, hoey Balatonfenyves villa-tulatdonoaal évek óta folytatnak Inén eredményéé te vékony nóiíet az irány ban, hogy partvrdoImUkut biztosítsák és őzzel villáik ós.telkelk értékét emeljék. Rlflreláthalóan oz a törekvés moBt uj stádiumba lép. Szalay Antal lürdő-Igergató ugyanis a balalonteny vasi keleti part tulajdonosaihoz a Uivelkoző ftlhlváat Iptézte;
-- Partvédelmi érdekeltségi körünk megalakítása érdekében íjzmodlts Tibor gazd tanácsos ur felhívással fordult az ÖBBzes énlókettokhoz, tiül telektulajdonoshoz, hogy a meKalakltáshoz Járu\'janak hozzá. Mivel t. Clm válaBza nem érkezeit yIssza, kérem a mellékelt levelezőlapot b. aláírásával és 3
fillérei bélyeggel ellátva postafordultával YlsézakUtdoni.
— Közlöm ogyben, hogy a nyugall szakasz már teljes cgéezéhou és gyönyörű klvitelbeu elkóazUlt, a középső szakasz helyszíni tárgyalása tolyö hó 10 án lesz a ml keleti uzakaszunk Bem maradhat a Balaton prédájául. Parivá-delem nélkül minden erőlködés link hiábavaló s ha Baiatentcnyveu kétharmad része meg ludta hozni az áldoza tot, ugy nekilui ls inog kell azt boz-nuek. A költséget elére nem tudhattuk, de a jr.í teihllnk sem less elviael* hetetlenebb, mint máxokó volt a a leltételek ls olyanok lösznek, mint a másik két szakaszé.
— A köllsáKOk moKállapltására H klvetéeére minden érdokelt meghívást kap.
az ügyészség megszflntette az eliárást Pesly lózset egerszegi kereskedelmi Iskolai tanár ellen
A zalai újságok nemrégen közölték Pesty József zalaegerszegi kereskedelmi iskolai tanár, a Zrínyi könyvkereskedő és nyoindavalla-lat ügyvezetőjének esetét, akit nem se (gyalázás gyanúja miatt őrizetbe vettek, majd elkísérték a kir. ügyésiségre. As ügy értheiöen itiegdöbbeuést keltett, mert pesty Józsefet ismerték és beesülték
Zalaegerszeg társadalmi életében.
Most Pesty ügyében döntő fordulat történt. A kir, ügyészség az eljárás folyamán megállapította, hogy Pesly lózsef a neki tulajdonított kijei illéseket sohasem tette meg, iníért ís ellene a további eljárást megszüntette.
A méltatlanul meghurcolt tanár moit bírói útra tereli ügyét.
Nagy k0zdn8ég8lker a ZINTE elsé mérkőzéses
SzFC-ZMNTE 5:3 (3:1)
Baiátságoa. i. Vezette Polgár. Közel ezer néző Vjött ki a barátaágds találkozóra vssarnap délután, mikor a ZMNTE először játszott a zöld gyeppen az ország egyik legjobb NK II. csapata ollón. A két csapat bolyonként mutatott érdekes játékot, de az idénykezdet meglátszott mindkét osajiaton. Az BnFC nagy játéktudása, technikai fölénye még nagyobb gélnrányu győzőimet is érdemelt volna. A ZMNTE csak az olsó félidő olsó részében játszott aláiondolt szerejrat, mikor *ódelmo meglehetősen gyenge formában sze-rojiolt\\ de a második félidőben nagyon feljöttek a kék-fehérek és mff több gólt is érhottok volna ol, lia kis szoroncséjük van. hlhlxm a játékidőben az SZFC nagyon lefékezett.
Fél ti után néhány porecol Polgár sípjeléit) nz alábbi ősapátok álltak fel a pályán:
SZFC: Fehér - - Farkas, Tóth* -Salamon, Lóránt, Lístyo Hoge-düfl, Deák. Dolgos, Viktorn, Gróf.
A ZMNTB: Farkas « Kovács, Miliői — Kiss L. Héjjá. Takács Talpai, Vellák, Kiss 11., (Vrjws, Tábori.
A ZMNTE hajráz, de a 6-ik percben Dolgos máris "bedolgozza^ az
első gólt. Másodpercek múlva, a kezdés után, ismét a könépcflatáv lövése talál a hálóba és máris 2:0 a vendégek javára. A 17-ik perében Farkas elbámészkodva nézi Dolgos folsósarkos lövését. íí:0. A 80. percben Kiss II. dolgTizik a kapu olótt, gólhelyzetbe körül, de szöglet r»* szerelik, A sarokrúgást Talpai gólba kotorja. 8:1.
A második félidóbon is támad a ZMNTK. Most lléjja nagyban dolgozik és nohezohh az SZr\'C csatárok gólratörÖ igyokozote, A 10. percben azonban ollonálhat-atlan a jobbszárny. Deák száguld a pályán, át-cikkézik a védőkön és lövését a Farkas holyott beálló Kovács II. som tudja védeni. A vomlégek gél-jára az örökmozgó Csorpcs válaszol (4:2), majd a öl. perében Dolgos lövése talál utat a hálóba. t>: 2. A ZMNTE utolsó gólját Talpai lövi. 6: 8. Utána löloktülen- játékot láttunk mindkét emput"részéről.
Farkas .gyönge volt. Két gól az ó lelkén szárad. Kovács az első félidőből i gyönge játékát csak a második félidőben tudta kijavítani egy kia »sáska lelkosoíIéssol«. Miliői gyenge volt. Vilcsok jó! A fedozot-sor az első félidőben kényolmesen,
KeresztényWaietltezeBl Yaüslal "-p^:\'"
¦MgT
SÍPOS JÓZSEF
ffl-nl 12., Korona szállodával Iliin n udvarban tlt^L:3am\\
L#|JI»M»ebb és UgcgysssrObb Umstést, oxhumiUat és nillltást villa).
Hivatkoziasal korábbi miniszteri rendeletre, msly megllllja a gyjszoló családok, valamint sulyoa belegek hoziitarlozöinak zaklaló módon való felkeresését, miéit is a jslzelt rcndclkezéire, valamint a Jóérzéare lilvalkozva, klaárólag ¦sábtll- vagy tslsfonhlvssra Üssek bátor ajánlatot tanai.
öi-ef üresen jáhzolt. Majd rl^jj^ ¦\'feulVirsdt\' és az é lendületes játfíku megmentéttf n csapatot a kétszámjegyű vereségtől. Takács éá Kiss sok hihával és léleklelftiiül játszottak. A lámádósorban reuiok volt Cserpea »éyiy, do jó v*>lt Vellák ás Talpai is. mii; Kiss II-ől valósággal tcrnuiiozta\'i u pályáról a válo-gutotl formában játszó Lóránt. Tá-lM>rí sokul ndogntott hátrafelé.
A közvetlen vésleleni fölényesen és imigodtan Tégeztu munkáját «z SZFC-lien. A fédozoUsorbon ceíl-logolt Lóránl kiváló le^hnikáiu, bár Kiss U. nem tetto ót túlságosan próbára. I.istyoi fiirgCMÓgo óm Bálámon szorgossága tűnt ki. A támadó-uorunk nem volt komoly ellenfele a ZMNTE védelem. Nugvtudású bel-BÓhúunaat éa két jó szélsót láttunk, de ók Bem túlságosan igyekeztek, inkább edzés jellege volt u mérkőzésnek.
Polgár hiami a jiálváii való iuoz-gásban, de a gonilo)Indásban is.
NAPIREND:
Éjjeli gyógyszertári Ügyelet: Mu az Ignwá^ gyógyszertár Fé-ut 12.
Kiskanizsán az ottani gyógyszertár állandó űgyolotes szolgálatot tact.
Naptá. i Február 16. Kedd. Hóin. kat. Julianna vt - Protealána Julianna.
A Q02F0KD0 nyitva vao reggel a órától este 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és keddea egész nap
nóknek.) Toleren: 660.
üfságot kér
Ihuulról a harctéren kUzdŐ honvéd. Akt kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lapfejen található címke kitöltésével dobja bt egy postaládába I
— (A vssspréml püspöki pspnevelfl-Intézstba) felvételüket kan Ujak vizsgálata fol)ó évi j.mi.-\'s 22-éri délelőtt 10 órakor lesz Veszprémben a püspöki székházban. A gimnázium V VIII. osztályaira és a hittudományi főiskolára pályázó növendékek felvételi folyamodványaikat Püspök ur uiiajjyniCIlOaógálio/ (Miiezve legkésőbb április .-!>m,: hittanáruk vagy plébánosuk ullán küldjek bu a Szeminárium Igazgató-Bágának elmére. e felvételi folyamodványhoz melléklendők t 1. a lolyó lanév első feléről Hiúul érlcsiló másolata (a gimnáziumi osztályokra csak olyanok pályázhatnak, akiknek .Allalános eredménye* legalább Jó , 2. a folyamodó állami anyakönyvi kivonata, 3. keresztlevele, 4. bérma-levele, \'.<. a hltlanárnak vagy plébánosnak ajánló leve c, 6. a szülők egyházi fiázas-ságköléaének anyakönyvi kivonata. A kis-szeminárium növendékei havi 20 P tartásdíjat tartoznak fizetni mindenkor előre havonta, ezen kötelezettség alól felmentésnek helye nincs. Fizetik a belralásl és tandíjai is. Az ösizas növendékek alsó- és felsői uhuról, könyvekről, írószerekről éa minden egytb felmerülő kiadásról másuk tarioznak gondoskodni. A felvételre be-hívottak ktieleisk magukat orvosi vizsgálatnak stávatni.
— <Elj«gya*e) Wciiz Rózsa Budapest-Eszlervgnye és Stelnar Oszkár Budapest jegyesek. (Minden külön ériestlés helyett).
— (Nogyven fokos lázban) a- oime t-udor Uazaar uj könyváuok, amiről lapunk 1« néhány hot előtt részletesebb bauzámolót közölt. Azóta a budapesti H.ijio kritikája in megállapította, aogy ogy különlegesen azep, eriékos könyvvel gyarapodott irodalmunk, finaek eredmÓQye, hogy alig pár hét alatt az elaó ezer példányt követte a második. A közismert szerző, aki több mint egy évtizedig K/.liiliiWiink igazgatója ls volt. most barátai meghívására városunkban tartózkodik. Szívélyesen Üdvözöl-
JQk Fodor Oszkárt, aki aaovl *v*n át nomnsak Igaz mlivtJazetet. de azlnt ét elevenséget hozott hozzánk.
— (JA üzlet a tzlkvlzoyártás) Fan-taeztikua "sieti sikerről számolhat he a MajTyar Vidéki Szlkvlz tativel***, A nem la olvnn regen méc hat filléres, dn Atlashnn lPRfellehh Hz fillér*" ezlk-vlzHtSf árát sikerült kát Avon belül 22 fillérre emelni A* országban koleznz-mlllió lller azIkvIzfogyssztA i me\'lott 20 mltlló pnneő lövedelnmtrthhlotfll ni kerDIt blztnalttnl h azakmának. Ez a arázazázalókoa Arrond<"és olyan tolje-tltroóny, amnlvtiaz fnchntól kovás ipnr-teetölet produkál (atr)al Javára. (MVS)
— (A kárátalány kereskedelem hllel-•llátésának előmozdítására) mint Ismeretet, három nagy pesti bank 20 millió pengőt hitelkeretet nyitóit, maid köt ujabb nagy pén»tntézet Is holekapcso-lódott az akcióba ée Igy a hitelkeretet 30 millió pengőre omeltók Érlesfl lós link szerint a hitelek elbírálására lótcsltnlt bizottság eddiir mintegy ?2 millió pengő hltol folyósítanál eeffddélvezte. (Mvsi
— (A mtgysr mezőgazdaság korszeri) gépekkel való ellátásának! kérdési tanulmányozó II-\\;: clkéítult lllllllkájá-val, amely nicjzállapllja, hosy a meze* Harciasáé legfontosabb gépei milyen egységei ufllpui szcrinl kíai-uljenek a gyárakban. Az egészen kis gépekel a tipizálásból kihagylak, miután azokat az országban aiám^s kis üzem gyárija viszont a natv gépeket, mini traktorok, motorok, cséplőgépek. velömagliszCtók, szecaka-vágók, répavágók slb., erűién csak típusrendszer szerint készülnek. Ar u| géptípusokat s eyAtak in s gar.ri*k klvániágal szerint állapilnllák meg. RrálMI a gyárak jelentős előnvhöz iuln«k,\'merl a jövőben nem kell előállítani nekik olvan gépeket, melyok Iráni a kereslet csekély. (MVS)
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
3848/1945.
Tárgy: Nagykanizsa in. varos tagosítása.
Hirdetmény.
A nagykanizsai klr. törvényszék P. 10*9/1942/14. hz. a. a tsgoiltás ügyében ítéletet hozott s a tagosítást megengedte. Az Ítéletet a mai napon szokásos módon közhírré lettem, vagyis az 15 napon át ki lesz függesztve a nagykanizsai és kiikantisat városháza hirdetőtábláján. Felhívom az érdekelteket, hogy az ítéletet saját érdekükben olvassák el.
Nígykanlzaa, 1943 februür 15. 4te Polgármester.
1043. február 16
Berlin, február 16 (Bud. Tud.) Alfliri ielentések saerint a tenpelycsapatok támadást inditottek ,i saflvetséflesek Tunéziában, o Fflid-h tinótól nyiláéira levő állásai ellen. A támadás alkalmával a tennelycsapatok sikereket értek el. A támadást a tengely páncélos kötelékeinek egyik .hadosztálya hajtotta vénre és ezt a vállalkozást más olasz és német kötelékek is támogatták. Az amerikaiak állásait két oldalról támadták meg és vasárnan este 18 óráig a tengelycsapatok mintegy 29 kilométer területet
fPolytafáe ez i ofdalrán
nyertek. ízzel az elÖnyomulással komolyan veszélyeztetik a Sheitla mellett levő amerikai állásokat. A legújabb hírek szerint itt jelenleg heves harcok folynak. A tengely-csapa\'ok eoy másik osztaga, amely Senedtől eszeikre, n domboktól északnyugati irányban indított támadást, szintén mintegy 30 kilométernyi elfhaledást ért el. AI-qirból e harcokkal kapcsolatban közlik még, hopy n küzdelem a szövetséges részről főként emeri-kai erew vesznek részt és csupán égésien kis brit osztagok vannak csen as ercvonalszakasion.
A keleti arcvonalon tegnap óta olvadó IdöJArás uralkodik
Zűri
(Bud, Tud.) Az e berlini tudósítója jel-éta a kek-ti
. február 10 ík svájci lap ti. hogy teg-iidó
időjárás uralkodik. Ha a hőmérséklet rövidesen nem süllyed újra n fayypont alá. akkor a harci területek eliszaposodása rohamosan meg-
akadálvozza a nagyobb hadműveletekét. Ebben az esethon a szovjet téli offenzíva megakadna és hosszú hetekre megszűnne a szovjet^csopatok nvomása. Berlinlteii ennek folytán érthetően nagy flínelémmel kisérík az oroözorsziígi időjárási helyzet alakulását.
A szovjet csapatok ujabb tarttiékokkaUsmét erős támadásokat Indítottak
Az egyik svájci lap berlini tudósítója a keleti harctéri helyzettel kapcsolatban azt jelenti, hogy ha egyáltalán még lehetséges volt n Szovjet hatalmas katonai erőfeszítéseit fokozni, akkor es a legutóbbi 28 órában bekövetkezett. A \'szovjet csapatok ujabb tartalékokkal és feltöltött egységekkel ismét erői támadásokat indítottak o harcok nyu[tópouljaín. Esek alapján általában az égési téli ciatn további súlyosbodását lehet megállapítani. A német hadvezetőség arra törekszik, hogy rugalmas mozgó harcokban alkalmas ellentámadásokkal fel/írölje a szovjet kötelékeket. Berlinben pillanatnyilag meg nem dllapítják meg pontosait a német csapatok uj arcvonalának vonulatát. Általában ugy Imijük, hogy most nagyfából azt a vonalat tartják, amelyet az 1941—42. évi téli csata alkalmával elfoglaltak, illetve, amelyet a inult évi nyári offenzíva elején tartottak.
Berlini illetékes katonai magyarázók a doneci visszavonulásról
(Pest) Berlini illetékes katonai mngyarázók nagy sulvt vetnek annak mopállapitáftára, hogy a Donra kanyarulatában a visszavonulás esak azután történt meg, amikor a megrövidített, új és oroa vonalakban már teljesen elkészüllek az állások. Ezeknek bolyét azonban tor-inészotopon nem közlik, csak annyit mondanak, hogy a visszavonulás moglohotówn messzonyuló helyen történik. Lehetséges, hogy ujabb elszakadó hadműveletek kövotkez-nok, mégpedig teljeson a német haditerv kemtében. A visszavonulással előállott uj helyzet rendkívül ked-
vesé eióóMzerojiánt teáz lehebóve a uámet esápetok javén.
Kállav miniszterelnök fogadta a Budapesten tartózkodó Glno GuceheII olasz írét
A Magyar Távirati Iroda jelenti: Kállav Miklós miniszterelnök tagadta Oiuo Gueehetti olasz írót, a bolognai tartományfőnökség Budapesten tartózkodó sajtófőnökét, aki-vol hoMzasan és szívélyesen elbeszélgetett,
Az osztálysorsláték hw&nn
Az osztalynorejáték inni húzásán a főbb nyorcniéuyekot a kóvetkozé számok uvertél .
20.000\'pengőt a 80.585.
10.000 i^niról :iz 5.616.
5000 iviK-ót n 1*2.280. 66.470, 78.526, 82.889.
4000 |»ngől he 5H.197.
8000 pengőt az 5.1AÖ, 74.RÖI, 00.264.
2000 |m.ni.\'őt az 1487, 6428, ¦18.402, S7.175, 8B.774.
1000 pengőt az 1868, 7467. 7045, 86.877, 67.604, 70.706, 05.308.
(FolelősBÓg nélkül.)
KOszciiietfiylIv^iiItás.
Mindazon Jóbsrátalnk és Ismerő* selnk, kik fele]lhelcllen drága |ó íerjem, fiam, illelvc rokonunk
Baku János
honvéd tlsedsi
temetésén megje\'enésükkel, vagy bármi más módon mélységes fájdalmunkban osztozni szívesek voltak, fogadiák ezúton is hálás köszönetünk kifejezését.
A evéexoló oeaiéf).
BAZAR UDVAR*
Tolaton 3-05.
Legszebbet :; legolctióbban!
Hofherr-Schrantz gépek, ftláQttá petróleum
DNGER\'ÜLLMANN RLKK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shall Kázföz6k áívehetők. Bolyóioupigrak
«l»<.» ¦¦».1,1.1.1 „Ui.o i.l»l|s ,.hií, 1 bllljlHll/lll.
DRAVAV0L6YI
villamos áramszolgáltató rt.
Ariffltzlmlék fizetése, reklamációk, hlt»|elente>ek, izakuerQ felvlllgosllia minden villamos kérdésben délelBH 8-t6l délután IB óriiig. Cs«ngery-ut 51, telefon 294.
ÁLLÁS
Jújnodorii, líipzolt íömüíöc- 4« oae. „iBöaEiareufaadö-íaoaéttBlt azonnal fclv.lz.k: K.poll, Hüithy M-ul X 8
rinl.il leány ntqy polgárival, gép. éi
SyorBlráaaal állási karai. Cím a kiadd. Ivilalban. 453
KI(u1ol«Ai.,l llztlfrisel, tanítványt ariőááB.el varrodába felveazek. Batthyány.
ADÁS-VÉTEL
Eay haaznált vaekáfyliat éa agy pá: l-as nit barna bér félalpű elidó. Ciány
St-aa nói barna Llulé-u. 4.
Íny! 417
Plamlnat vagy zongorát adrgoaan va-azek. Alánlatokai „Kaazpcu* JaTlga alili kiadóhivatalba. S3I
eb«dlS, hild, lUrdokád, moaéleknök dadák. l!a|ia-u. 1. 429
Egy Dzlelbcrendezáa azonnal áriadé. Clm : Atilla u. 49/a. 462
LAKÁS, 0ZLETHELYIg|O
rtrjvoxubi.-rzaHjháB mellíkh.lyliS-gekbdl illó Iak4st kararuk laíruli II érc vigy rnárdua 1-eie. — Clmckal a kladóblvalalba kérek. *
HÁZ ÉS INGATLAN
KáUzobáa aaal44lk4arat vcazak. Clm a kiadóhivatalban. 45T
Ilaaaaall Ballhyánv-ulca ál Széchenyi tár útvonalon iKbkenddba kdlOtt (2 pengd ea egy kulca. Siegény napuámoi ¦lazonié, kérjak a becsülete, megtalálót, hogy a kiadóhivatalban adja aat le, 484
A a.„kaaliaal klr. JM.bI-4.4n, miai lol.kbdiiyvl kaláaéfUl.
Felhívás.
tkvl h.tó,áR Oózoay Istvánná szUI. Koller Izabella Morgánypuazl.l likoa R.zda-adós kérelmire a 14000/1933. M. E. az. rendelet II. %. 1 bek. is a 10 000/1 °33. M E. rendelet 31. § a alapján a aalseazl-gell 109. utlkvben felveti 327/9. b. 2. nrsz., aa u o. 105. azl|kvtxn leivott 326/,. Iiri... az n o. 105. sillkvbaa felveit 328/5.
a. 2. hru, az u o. 105. aiHkvben 327J2
b, 2/c brsz. 3 hold ?9I r 1 ól. 3 Imid 522 ?•01. S hold 400 ?•«1, 8"hold 200 ü-ól él 733 l.l-ol lerdlelU ¦ aózony lilvánní aiftl. Koller l.ebella morgánypusst.l lakos nevén álló Ingatlanokra O\'dlenként 35 llllér, Összesen 951755 P vételárért leendó érvéréi Joghatályával blról aladáiál rendeli el.
Pelhlvja az Ingatlan tulajdonúnál, a Jelzálogot hitelezőket, hogy a felhívás kézbe, slléaálól számított 15 nap alatt észrevételeiket terjesszék elé.
Egyben a tkvl hatóság közhírré leail, bogy a vételi ajánlat írjs/j-ál kllevo bánat-
Eénz blról letétbe belyetéae mellett leg-ésdbb 1943. ávl arárslae ké 8. »;l> aUttl aap déli 12 óráig bárki lehel a megajánlott vételárra legalább lo/o ka! meg. baladó magasabb vétel! ajánlatot.
A tkvl batóaág a felhívás agy példányai kifüggesztés végeit delae, Qelseazlgel, Újudvar kozaégek elöljáróságainak megküldi s egy példányát a Zalai KOaldnybtn leendó egyszeri kózzététsl végett dr. Kovács Lérxló nagykanizsai ügyvédnek kiadja.
A felhlváa a hlvataloa órák alatt a tkvl hatóságnál éa Qelse, Uslaesilial, Újudvar községek elöljáróságánál megtekinthetek.
Az egéaz vételár 30, (0, Illetve 00 nap alatt 3 egyénié részletben fizetendő. A vételár teljes kiegyenlítése útin kerti az Ingatlan a vevő nevére.
Nagykanizsa, 18«. évi február hó 3-án. Dr. Wébsr i. k. klr. |blró. A kiadmány hiteléül: Kosseaky
W4 ikvsMia
MUtl KŐX..ÖMV
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Ktzgaiáaiáil a T. Hagykaalrs.-. Felelés klarM: Zalai Károly. Nyometotti s „Kiisasáaaáll II. T. Nagyk.r :ss"
ay.aáájákaa Kagykaalisan. (Hyaradáéd taie), talsl taratyj
relitti
Va:
(tosolotatat ; Wliorípolita :
83»
«vt.j 38\'.\'w. Naaykaniasa,. 1943. február 17 szerda
ir» 12 filler. .......!\'". .....11
COLITI! Al NAPILAP
8a#fke«ítflfté« ©» kladölUyatttl i Fout 6. RiAm. IfeaikeMliWsI »» M«<«UyaWi telilo» lL q. Megjelenik mwnea höücojuiap delutAn.
Felelős szerkesztő: Barbarli». Lnjo»
lflö%!t&nl a»: egy honapja S Dentro 90 RU4V
neRyftdevre 0 nomíö SO fiBor Hayee «.Ara: hétltöcnap lami., eaombatoti 9X1
Európa sorsa
Irta: faelemen Perano
ItítaoVteleu, hogy a most dulö háború fejleményei drámái fordulóhoz .4rtek.jA koloti frant. oaomöm\'oi, a szovjet hadsereg utolsó tartalékainak bevetése,, a szövotségeaek diplomáciai eréfeszitései s a Casablancái haditervek, valamint Nómetorsíiág totális mozgósitásA azt muUÍjMe. hogy mind a. két fél erejének végső latbavotésÓFol —. döntő eredményt akar a.közeljövőben elérni.
Mindon jol arra mutat, hogy a hálwru sorsÁnák a .logközolebbi hónapokban el koll,dóink).
.Cburcliill kíjólóliívirioi s RóÓMvblt rádióbeszéde szerint a most rítög-állapitott kilonchónapos haditervnek mog koll hoznia a döntést.
Bárhogy alakuljon ís azonban a holyzot, a tömogok tudatalatti Ö8z-tóno azt diktálja, hógy »ozt a tompéit\' Bokáig kibírni már. nom lohot.
A négy évo tartó második világháború twfojozóséhoz közolodik.
Érré lonot kövotközlotn\'i azokból az uiahb időktion egyre sűrűbben felbukkanó tervekből is, molyok a világ s..benne elsősorban Elurópa háború utáni ujjárohdeeéBÓre vonatkoznak.
Fölog angolszász illáblférfiak ós politikusok foglalkoznak sokat özekkel., a tervekkel, míg a rejtélyes Sztálin továbbra is hallgat, n hár-inasszÖvotsóg tagjai ixxüg olsősorban a liáborus orófosziUísek fokozására gondolnak a csak a liéboru utáni gazdasági problémák megoldását ké-szjtik elév.
Egy bizonyos; a háború utón Ettrópat.politikai, gazdasági és\'kulturális kópo alaposan mog fog változni.
Egy némot közi ró már óvtizodok-kol ezelőtt megjósolta a Nyugat bukását, pedig akkor az európai kultu-láínoiu fenyegette olyan kÖzvotlon veszély.,mint. iiapjainkban a brutálisan oíotöró bolsevizmus. Ma valóban azó lehetne onnok a nyugati kultúrának elbukásáról, havaz európai nópok Összefogása ¦nom vet no gátat az uj kelőtt teszodolomnok.
Ez a gát ott húzódik a szovjot . fronl/j.^tőbboz\'orkilbriiétoim vonalán s hősiesen\' ollónál! a holsovikí áradat gáttörő hullámainak.
Fájdalmas, hogy Európa sorsának osztályosai még mindig nem állnak ott teljes számban a gát mellott. Egyes államok csak szimbolikusan harcolnak kisebb\'c\'vségokkol a vezető. néuiot .haderő\' mellott, \' jiedig nyilvánvaló, hogy a Don óa fionoc mentén •ma nem Ncniotórézágsorsáért, hanem egész Európa lóiéért fblvik az élet-halál harc.
MᦦJTiihŐon eorÓ[>ai államnak kivétel\'\'nélkül ott a helvo, mort ha a Iwlaovista\' áradat; olŐnti a gátat, a aárga. hullámok nemcsak Varsót, Budapestet, Berlint, liánom \'Parist, Madridot, sőt r jjiasza.bont is ol tog-ják borlümi. Épp\'őzért mindon ourópai férfinak, minden nemzőinek kivétel .nélkül totálisan reszt kell vünuio ebben a \\uzdolombon, moly ol fogju dönteni Európa\'sorsát.
Ha ez az európai összefogás elmarad, a? ourópai civilizációnak, moly a görög ós római" kultürák omlóin nevelkedett a a keresztény
Lángtengerben állanak Charkov egyes városrészei
A német csapatok már túljutottak az amerikaiaktól kiürített G«fsán
A Nomzotközi Tájékoztató Iroda jelenti a kolotí arovonalról:
Rondkivül súlyos harcok közép-pontia Charkov városa. A város külső övezetét hétfőn sok újonnan bovptott bolsovista páncélos- és lövészhadosztály különösen hevesen rohanta meg. Heves páncélos küz-dolom fejlőnfitt ki, amelyben a l>ol-sovisték a kisérő lövó-izokben és üto-gokhon etszonvodott súlyos vosztosó-gekon kivül 21 nehéz ós legnohnzobb mintájú harckocsit voszlotlok. A boros utcai harcok, amelyek az éjszaka folyamán is a legnagyobb olkosoro-déssol folytatódtak éa tegnap reggol újra fellángoltak, még mindig (ar-tanak.
zf bdrpé beHn-iUetéii « szaka*
dalian tüzérségi tiiz ét bomba-es5 következtében egyes városrészek egyetlen tüztengerré váltok.
Más városrészek az Összes hadi és
közlekedési szempontból fontos bo-rondozéeok módszere* felrobbantása kövelkeztóben szintén járhatatlanok .mindkét fél számára, ugy hogy a harcok főlog a külső korületokbon folynak. i \'
Azokat a bolsevista lovas- és gépesített kötolókokot, amolyok Char-icovtól északra hovps hófúvás közlxm átkaroló mozdulatra indultak, a némot orők oldalba támadták ée ugy szótvorlék, hogy nagyobb elónatöré-uüket félbe kellett szakítaniuk.
A tunéziai liarctér
Alpir, február 17 (Búd. Tud.) Tunésia. kÖzépsfi és déli részén a csele a seövet-séflesek számáííi kedveiőtlcnül diákul. a Öafsa vidékén elfoololt amerikai álláiok tarthatatlanokká váltak. Ah amerikaiak kénytelenek voltak Gaftát kiüríteni. Az árneri-kai csapatok ésEaknyurjali irányban-. Vonultak vissra. Hir szerint a Tíértiét csapatok már túljutottak Öéfsán.; /Á némelek nanyssámu őyors\'ri^fícéloit vetettek harcba
A keleti hsrotér aiemlnyel
A \'Nemzetközi \'Tá|ókpztatŐ\' Iroda jelenti á keleti arcvonal harcairól:
Az.Oszkol-szakaszon a bolsovista lövész hadosztályok zöme az uj német vonalak előtt elakadt. A tüzérség fokozott bovotósóvol som sikorült a szovjot oróknok támadó kisórlotü-kot újra lendületlx) hozni. A fodo-zékot alig nyújtó terep csaknem \'védtelenül kiszolgáltatta, a sűrűn támadó hullámokat a némot gépfegyverek vad tüzének.
A középső szakasz déli szárnya ellen a bolsevisták hétfőn is orŐs kötelékeket küldtek támadásra, azonban csak egy helyen tudtak lón végtelen terülotnyoreségot olórni. A német gránátosok ellentámadással ol-zárták a betörés helyét ós ¦ több harccsoport elvágásával nagy,veszteségeket okoztak. a szovjot oróknok.
és erfis nyomást oyakorolnak ai amerikai állásokra.
(Pest) Zürichből jelentik, hoay Amim esepatai a vissiavonuló el-lensrgat üldöive, elfoglalták Ta-dilát, Gafsától délnyugatra és «¦ amerikai ciapatokat euéseen To-deur vidékére sioritották ossse. Minthogy ai.onban as amerikaiakat.itt már Ivo.iiiniul .csapatai is faoyeitetik, valóninü, luuiy ezeket ae állásokat sem tudják soká\'8 tartani. ¦
\'Az1 Ilmon-tétól dólkelotre a\';bolse-viaték hétfőn még nagyobb arényok--ban indítottak tömogtámadásokat a ^iórűet^állások ellen. Több órás tüzérségi brókészitéa után sok páncé-
los- ós lövés zkötelókot vetettek harcba. A némot olháritás következtében azonban súlyos voresógot szenvedték. Két támadó páncélos dandár logtőbb harckocsija szétlövő vagy mozgásképtelenül maradt a némot vonalak előtt. A megsemmisített vagv zsákmányolt páncélosok száma 68.\'Egy*8 páncélosból álló csoport, amelynek egy koskony azakaszon sikerült a német főarovonalba lie-törnio, egy nyílt tüzelő állást ol-foglaló taiacküteg tüzélwn néhány \\x>ro alatt mogfiemmisült.
lTgyanilyon ^zlje^ségekkol végződtök a" volenovi arcvOÍialon ós a La-dojra-tönál páncélosokkal ós csatarepülőgépekkel indított szovjet támadások. Ezen a két szakaszon a Iwlsovisták hétfőn összesen 4fi páncélost, valamint »ok luulianyagot vesztettek a/ német elhárító fogy-vorok ösBzpontositott tüzóbon. :^Leningrád vidékén erős zuhanó-homházó-kötelókek együttműködve a tüzórsógi örökkel, olyan eredménye-
sen csaptak a bolsovista készenléti állasokra; hogy a Néván át terveíott támadás nom tudott kibontakozni.
A légierők a kedvezőtlen időjárás követkoztóbon majdnem valamennyi szakaszon CBak a délelőtti órákban kerülhettek bovotósro. Erős harci kötojékok főleg a"\'szovjet csapat-mózrlnlatait, készenléti állásait és utánpótlását támadták. A \'támadásokban ismét megsemmisítettek több mint háromszáz megrakott gépjármüvet, 16 harckocsit és páncélos foldoritő kocsit. Különösen a Kubán szakaszán, Kurszk vidékén ós az Ilmon-, valamint a Ladóga-tó vidékén lévő szovjot tüzérségi állásokat érték sulyoB csapások. A német .vadászok szabadyadászat közben 14 szovjet repülőgépet lelőttek.
A német repülők Ánfilla déli partjait, a britek Észak-Frartelaoraxd/tot fámadták
Ztlrlohből 6ri.it/ett jelentés szerint német bombázórajok kedden este Anglia déli parljal fetott több városra bombát dobiak.
Ugyanekkor brit bombázók (ama4ast Intéztek az ószakfranclaországl vldók ellen. A támsdások központja .Suliit-Nazalro klkőiöje volt.
Londoni jolentés szerint n támadásban amerikai reptilő\'rádők Is riazt-veMok. A nómot elhárítás 6 amerikai éa 8 brit gépot lelőtt.
A fapdnok ujabb támadást kezdtek Kínában
ííankau, február 17 A japán expedíciós hadtest parancsnoksága közli, hogy a kínai japán, orők ujabb támadást intéztek Csangkaieok csapatai ollón Sánzi tartományban. A támadás, fólog a Jangcotől északra, egyidejűleg pedig a Nancsang-övozetbon ós a Kiang-tótél délnyugatra ia megindult. A közlemény szerint a hadmüveletek Japánra kedvezően folynak.\'5\' ?\'
Niinkiug. fobruár 1/ (Stetanl-lrodn) A Kínában . működő expadlclós hadtext sajtóosztálya\'Jcleatl, hogy a Japán csapatok éa a oankleg-klnat nemzel! kormány részéről megsemmisítő hadműveletek vannak folyamatban a osungklngl haderővet szam-ben. A hadmüvoletek főleg a ¦Shan-tungban ós a Klnaszlban levő csuog-klngl csapatok ellon Irányulnak.
efkötoS\'alapjain ópüit foli ogvezera-mindenkorra vóge. Nyugati kultúra Ós boIsovisU. világsaomlélot: tózis óa antitózis, molyot öaszoogyoztotni nom loliot. A rwleevizmuB ugyan azociális világforradaloinnak indult h ortodox tótebji egy igiuságosabb szociális rend tuegiorointétiéro irányultuk, do a szovjet nogyodezáza-
dosaoroaz uraljuk s a nyíltan hirdetett ós követett imponálisttv célok mindenkit meggyőzhettek "arról, nogy Itt nom ogy uj világot megváltó ch\'i hanom ogy hatalonnatöró osztály rohamozza a légi világ határait.
Európának lóhát saját érdekéton ki koll védenie ezt a fenyegető tá-
madást. Ez pedig csak az európai.nomzotok szilárd összefogá-wával s minden óvdokolt állató totális részesedésévoréi\'hotő ol.\' \' \' Es akkor a háború\' utáni Eurójia. a szociális igazságon, a közösségi gondolaton s a legszebb emberi ossmónyek szollemólxm fog- uj életre kelni.
ZAL\'AI KÖZLÖNY.
Három napon belül kapott birtokot a harctérről hazaérkezett zalai hadirokkant
Már megírtuk, hogy ae Orssá-gos Viteti Siék kiküldöttei ai Or-Jlágos Fölilliilcl Intései kiküldötteivel ti salaegersiegi városháeán értekciletet tartottak. Kölcsönösen átvették, illetve átadtak • fsjdótőrvény rendclkeiései sierint igénybevett 5 holdon felüli ssidó birtokokat. A mostani háború egyik hadirokkantja, aki most ér-koectt hala, aionnal beadta igénylését «i három napon belül ka-
pott birtokot. Ai igénybe vett földterületből 45 kataiitráhi holdat a mult világháború tinti »« legénységi vitései köiítt osstottak síét. 3 tisit és 10 legénységi állományú vitéi iutott birtokhoi. A többi területet, mint tartalékot késelik mindaddig, amig ennek a háborúnak vége nem less, amikor ai ui kitüntetettek kapják meg vitéii telekként.
á halálraítélt pákai legény utolsó kívánsága egy tepsi turósrétes és egy félllter bor,
amennyiben kegyelmi kérvényt elutasításra találna
Mlnlsztertanóos
A Magyar Távirati iroda Jelenti: A magyar kormány tagja\' tegnap délután 5 őraker Kállay Miklós minisiterclnék elnöklésével mi-piset^rUnáasra ültyk össte- A mi~ nisstertanacson, amely a késő éjszakai órákig \'tartott, fontos kormánylati ügyeket tárgyaltak.
Szélvészkisasszony
Kedves, siórakoitaró film, minden különösebb és nagyobb lelki kérdések nélkül. A hősnője valóban szélvésikísnssiony, akinek ereiben higany kering. Kedves lány, aki megőni lelkének ártatlan hímporát a legneheiebb és a legkényesebb helyietekben is.
Egy senkinél nem tartoró bakfis belenyúl a vasut-terveiŐ mérnök életébe, A mérnök anyagi gondokkal kü<d, mert ... \'g tervét nem fogadták el. Nines egy fillérje, amivel kifiiesse ebédjét és q mosatás siámlájál. Ezekben ai Órákban kapcsolódik életébe a termésietes gondolkozású sz élvési-kisássiony. Mikor látja a helyzetet, eladja egyetlen ér\'ékét, a talált cigarettatárcát. Kit egy év után kapta vissia a rendőrségtől, mint becsületes megtaláló, A tárcáért kapott siái pengőt visii el a mérnöknek, hogy segítsen rajta.
Aki gyorsan ad, — kétsier ad, tartja a közmondás, llt még ennél ís több történik, mert a lány mindenét odaadta. A izeles kislány végre odakerül a mérnök háiá-hos és tulbuigóságával, őszinteségével és termésietességével egymásra halmon* a szélességeket. Végre a mérnök terveit elfogadják és es a várakoiás boldog révébe cegtti a kis lányt Íi.
(vf)
A házasság urr, hoai/iit>h1ij-i az életet
Érdekes összeállítást készített Moiolovsiky Sándor dr. miniseteri t«nácsos a kiváló statísitikus a Magyarorsiágon élő 90 éven felüli aggastyánokról.
Moiolovsiky szerint ae átlagos élettartam at első világháború előtt 40—50 esitendő volt, utána 15 évvel élnek tovább ai emberele, mert ai átlagos élettartam 63 esitendő körül van. Magyarorsiá-gon 1897 olyan embert talált a statisitikui, alu elmúlt már 90 éves. A statisztika sierint a pátriárkák siáinára a 83-ik év a kritikus kor. A 90 éven felüliek közül a nŐk vaunak többségben.
A 90 éven felüliek kötött osak 7 sfázalék akad, akí nem kötött háidisayol. Michaykov, a bolgár statisztikai tanács elnöke sierint a házasélet elősegíti a hossiu életkor elérését. Morolovseky meg állapítja, hogy a 902 ismert fog-lalkoiásu agtiailyáu kőiül 59 siá-lalék őstermelő, tehát ae a réteg éri cl eit a magas kort, amely kemény munkában, de napfényben él. Michaykov sierint a hossiu életkor átörökölhető. Az aggastyánok háromszor étkeznek naponta, hetvenegy száidlékuk vegyesevő, tizennyolc inkább húsevő, tii pedig növényevő.
RzlaflnszLy József, a halálra ítélt pákai legény trős Srlzot alatt várja a nagy kanizsai törvényszék fogházában a legfelsőbb döntést. Érdekes, hogy Szlallnszky a loKuagyobb Iclklnyuga-lommal vlsoltetlk. mintha noui Is eio léről lenne szó. örclvot dcrlls Jókodv-vei beszélget és azt a kívánságát han-goztalja előtlUK, hogy ha nom kapna kegyelmot, akkor utolsó klvAuságu az, hogy egy Jókora tepsi turősrétest ad Janak neki egy félitter borral Mást nem kíván.
Tekintettel, hugy ujabb rendelőt értelmében a rögtöriblráskodáil Ugyokal
klvatalbót fel kelt terjeszteni az Igazság ügy miniszterhez, Szlallnszky kegyelmi kérvényét ls először az igazságügy minisztériumba küldik, ahonnan a koblnetlr.idflhoz terjeszti* Tel a legfelsőbb kormányzói döntésre
Szlatlszky kegyelmi kérvényét — ahogy értesülUnk — valószínűleg holnap (erjcsztlt fol az Igazságügy minisztériumba. Lehet hogy hetekig, lehet, hogy csak napokig tart, mlg a legftl-lőbb döntéi megtörténik, aroaly életet vagy halált jelent a pákai legény ssá-miára.
iM. február
ról koll gondoskodni; A gyűjtésnek ugyan még « legelején vagyunk, hiszen az egész országra ki kell terjeszteni n kutatást éa éviízedok uok kell majd oltolnio, hogy a niog fol.\'lö rendezés, szelektálás, feldob gozái> és kritika után a jogalkotás is értékesíteni tudja az anyagot. A munka meggyorsitása végett önként jolontkozé fiatal végzett jogászok egy tanfolyamot fognak végighallgatni rövidesen és itt megtanuljál; a kutatás módszereit. Egyúttal rxieg-isinorkodnek a nélkülözhetetlen segédtudományokkal, a néprajz és « társadnlomrájz alapvető Kéraéfloival és os s kő se ive).
Kérdésünkre Papp László dr., akire különben igen fontos föladatok várnak o munkában, néhánv konkrél j)éldával is illusztrálta a gyűjtés jelentőségét. \'v
- - Az eddigi adatok alapján kérdés, hogy az örökjog terén fönntart-haté-eaz az állapot, hogy népünkénél is egyenlő legyen az Öröklési osztályhányad férfiak és nők késett? Országazorto tapasztaltuk ugyanis, hogy parasztságunk nem hajlandó ezt az egyenlőséget olfogadní. Igaz-ságUi kuniak tartja, hogy a lánygyermek is annyit örököljön, mint a fin, inojt véleménye szerint a férfi az igazi megmunkálója, fenntartója a földnek s egyúttal) ó a megvédéjo ís, amikor katonáskodik és a földöt vórévol öntözi. Hogy mennyire élt népünk köztudatában oz a hit régebben is, bizonyítja, hogy a jászkunok a 1H. század végén kifője zellcn kérték a törvényhozást nz öröklési rend ily természetű megváltoztatására, Az is bizonyítható már, hogy a nép fölfogása szerint sokkal súlyosabb bűncselekmény a csalás, mint a lopás és nom tudja mogórloni, hogy a büntető igazságszolgáltatás miért sújtja szigorúbban az előbbit, mint a másikat.
lizokbon lőhet összefoglalni dr. Papp Lászlóval folytatott Iwuzólgo-téa során a népi joghagyomány kutatási céljának lényegét. Az évek óta folyó munkát tehát egyre nagyobb erével folytatjók s nemcsak tudományos értéke van, hanem gyakorlati is, mort a jövő kodffikációs munkákban fontos szerepe lesz a kellően londozett joghagyomnnyok-nak.
Dr. Vámon Kálmán
Magyar hősök
A baltán! ragaszkodái gyönyörű píldá-Ját nyujtolia a Don-menti haicukbaii Molnár Sándor tizedes, egyik gépkocsizó lövész-zászlóalj Uiztese.
iLM3. szepiember 13-án heves és váltóié sikerű küzdelmek folytak csapataink és az ellenség közölt. Ezekben a harcokban egyik hircjarőrünk válságos helyzetbe került s annak néhány tigja csak véres közelharccal tudta kivágni magát, sebe-sülijei aionban az elleniég vonalai mögött maradlak. Molnár Sándor tizedes ekkor ónként vállalkozott sebesült bajtársai behozatalára. Járőrével belopózott az ellsnitges ádáiOk kOzá s onnét élele kockamiáiáral vinrthozta a harcjárör ottmaradl súlyos sebesülljét és hatolhat. Mialatt Molnár emberei bajtársaik hátra-szalutálán fáradoztak, Molnár tizedes még külön vállalkozást hajtott végre. Igyik honvéddel megkOzelitttte az eJlsn-tég előretolt golyeazóres fészkét, azoo kézigránátjaival rajtaütött s miután lobb halon és sebesült vesileségel okozóit az ellenségnek, az élvemaradi négy szovjetkatona! foglyul ejtett*. Vállalkozását teljes sikerrel hajlottá végre.
Mi célja van a népi joghagyománykutatásnak?
Beszélgetés Papp Lászlóval, a népi szokásjog és a magyar nép jogi természetű hagyományainak úttörő tudósával
A mult század közepén, amikor politikai, társadalmi és gazdasági élotünk gyökereson átalakult, óriáaí változáson mont korosztül a magyar iog is. A koroszmo nyomán át kollott alakítani büntető- ós koroa-kedelmi jogunkat, hogy boilloszkod-hossünk a világ rondjebo ée özek az átalakítások hihotetlen gyorsasággal teljesen külföldi példák sokszor szolgai lomá&úlásával történtek és nem voltak tokintet tol arra, hogy a magyar nép, a magyar gondolkodás, a magyar orkölcBi es jogi meggyőződés vájjon miképpon vélokodik ogyos jogi korclésekbon. Jellemző a korszak jogszabályalkotó felfogására, ! hogy a kiloncszázae erekben egy uj agraröpökösödési törvényt akartak hozni, hogy megakadályozzák a föld-birtokolaprózódast. Az akkori tör-vényolőkészités vezetői tormészotoB-nok vélték, hogy valakit kiküldőnek külföldre a külföldi hasonló jogszabályok tanulmányozása végott. A vá-laszláu Mattyasovszky Miklós mi-uisztori titkárra osott, aki azonban ogészséges gondolkodásával azt az indítványt totte, hogy a külföldi tanulmányút mollott célszerű lonno talán a hazai folfogást,»parasztBá-
gunk o kérdésben való véleményét megismerni. A földművelési- és az igazságügyi miniszterek akkor ol is fogadlak ezt a »Kohnnbus-tojús«-a szerű ötletet és kérdőívekkel bürokratikusán elvégezték a gyűjtést. Az összegyűjtött adatból nem lőtt törvény ugyan, dc a népi joghagyo-mánykutatásnak alapgondolatét még is megállta Mattyasovszkv.
A húszas évek elején Tagányi Károly etnográfus tett .hasonló kísérletei. 0 a meglevő ösazogyüjtött uéprajisi anyagból válogatta ki a jogí vonatkozású részeket és hívta fol a gyűjtés fontosságára tudományon körök figyelmét.
Gyórffy István, a magyar néprajztudomány kiemelkedő ortóko életének ulolnó éveiben mindenre ki-torjodő hatalmos népi kutatás pro-
gramjába rolto fel aztán a joghagyo-mány-gyüjtos föladatát is. Ebben a munkában a legfontosabb sogitó-
társa dr. Papp László Ügyvéd lett, akí ezerencséeon egyositi magában o munkához szttkségee tudományokat. Egy személyben jogász ós etnográfus. Egy évtizedig működött muzeumokban és jelentős része volt az Alföld 16—18. azázadboli müveit-ségének feltárásában. Gyórffy és Papp tökéletositették ós továbbfejlesztették Mattyasovszkv ós Tagányi módszereit ós a hivatalos körök támogatásával megkezdték a munkát. A Magyar Vidéki Sajtótudósító bu-daposti munkatársa boszéigetéat folytatott Papp Lászlóval arról, hogy a munka jelen Iog milyen stádiumban van és a gyakorlati haszna mi lesz onnok a munkának. Papp László kifejtette, hogy
a joghogyománykutatás ma már hivatalos programmá vélt. A Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet egyéb természetű adatfelvételei mollott orro a tórro is kíterjoez-kedik. Az igazságügymmisztérium )>odig már a munka legelején felkarolta a gondolatot. Már óvokkol ez-olótt kőrrundolotbon hivta fel a bíróságok, ügyészségok, ügyvédi- ós közjegyzői Ttamarak figyelmét a munkában való részvételre, önkéntes munkatársi gárda toborozódott Íg.v ft gyakorló jogászok közül e ma már 140 gyakorló jogász dolgozik s küldi be az anyagot az igazság-Ügymínisztéríumba. Az anyag másolatát aztán megkapja a Magyar Nemzőti Múzeum néprajzi adattára , ís\'s ma már annyi anyag gyűlt össze, hogy rövidasaii a feldőli \'
Hotrterr-Schrantz gépek, lilliití petróleum
ÜNGEK-U\'JLLiM.A-NN- ELEK
VAS É8 MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shull cázfözök átvehatSk. dolyósoiapágyak »>¦¦ ««o««»«l»l«l éltre nmrt«U« n*e«l
Tört vagy divatjátmult
ékmrM
SKakszerflen magjavltom, á t a I a k I lo in vagy magit nap] áron megvessem
Bárány ékszerész
Horthy M.-ut 3. (Postával matna)
1943. fobruár \\1
NAPIREND:
íj jeli gyógyszertári ügyelőt: Ma őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10.
Kiskaniisán az ottani gyógyszertár állandó Ügyeletéé szolgálatot tart
Nnptá t Február 1?. Szerda. Rótn. kai. Donát pk. vt. - Protestáns Donát.
A QŰZFORDÖ nyitva r»n roggol 4 órától eete 6 óráig. (Hétfő, szórd*, péntek délután 8s kedden ogéa* nap nőknek.) Telefon: 660. .
ZALAI KOZI.ONY
Ü/tágot kér
hazulról a harctéren küidó honvéd. Aki kiolvasta a Zalát Közlönynek ezt a példányát, a lapfejen talál ható címke kitöltésével dobja be egy postaládába!
- (Tanügyi hlr) A lankerllleli löigaz-galó Végh Mária volt Icatncclomali i¦ íp-iskolai tanítónőnek az almásház*! róni kat iskolához való megválasztását Jóvá\' hagy la
- (MANSz-tsa) A Főmóllóságu Asz-mohy akciójára a MANSz tea folyó hó 30 án délután Sóra! kezdettel a Central-ban, Magyaros veiidÓKazerelcttel niln-uenkll elvár az elnökség. , ()
- (A honvédek hozzátartozóiért) A FÖméllóságu Asszony állal a harctéren küzdő honvédek Itllion maradi csáiádlag Jalnak segélyezésére Indított akció nagy-ksnlztal eredményét már IsmerlellUk, A
Íylljtó hOlgyek nevei közlll klmaradl Papc inoz m. klr. ezredes leleségc és Schöfl Isrla, akik a Keresztény Jótékony Nő egylat gyOJlŐivével gyüjlöilek. Náluk ad-iák le adományaikat Id. dr. Kőn g Józíct egciuaégagyi tanácsos 30, Özv. dr. Fábián Zilgrnondné, 10., dr. Mcrkly-Belut József in és Hetez Ivánné 10 pengőt. — Utólag idományozolt az akció cé\'fára dr Varga József városházi fogalmazó IU pengőt
- (QazdakSr alakull SUmagosehlben) SUmegcsehiben megalakltoliák a gazdakört. Tiiztelclbeli elnökké választották Outilcza Anlat esperes-plébánost, társéi-lökkí Nagy István körjcg.zöl ét Fazekas Anlal lanílól, elnökké Osvald Uyulál, Jegyzővé Nagy Lajost.
- (Árdrágító hántsa) Csanádi József andráshldal tnészároa- és hentesmester még a inult év nyarán különféle húsokat, isirt, szalonnál és egyéb hentesárul a megállapított Árnál drágábban áruaitolla. A törvényszék most targyalta Ugyél és áidrágltás vétségéé I 3 heti fogházzal suj-lotla.
- (Kéthavi fogházat kapott egy slk-kssztó kereskedő) llorválh Gyufa baki kereskedő és mozilula|donos a mull év oklébcrében megbízási kapott Csáki Sán-dorné zalaazentgróli asszonytól, hogy vá-sáioljon éa szállítson r szere 50 méter-mázai almát. Az asszony a vételár nagy-részét kiflzelte, fiorválli ellenben nem téli elegei kötelezettségének és a kapóit 360 pengői elköllöllc. A törvényszék síbkasz ¦ás bünlelle miau kéthavi fogházbüntetésre Jlélle.
- (A vidéklek bevándorlása) négy évtizeden át nagyobb voll. minta természetes szaporodai — ezt állapi\'Ja meg Buda-psziröl a Sta\'lszllksi Erles;tő legújabb siáma. Budapest frjlódétében és népestegének szaporodásában óriási szerepet látszod ez, hogy a vidéki lakosság munkaalkalmat éa jobb megélhetési kciesve lör-lel a főváros feli A s/ázadfoidu\'ó elejéit mén nagy jelentősége volt Budapest fejlődésében a természetes szaporodásnak, azonban a legulolsó évlizeJben a lakosság nemcsak, no. y nem szaporodott természetes ulon, hanem jelentős mellékben csökkeni. Budapesten 11*30. és 1040. közt többen hallak meg, mint ahányan szillel ck. Ez évlizedben ugyanis 1.% szer uj lakos költözőit a fővárosba, a természe-ea szaporodás sltllsztlkája pedig 90C0 [önyl mínuszt mulat. Ha ez a lolyaniat W tart tovább, néhány évtized múlva majdnem minden budapeali lakos apjáig vwy nagyapjáig vlaszamenőlciz vidéki lUrmzafcunak Tasz tekinthető. (MVS,)
A nagykanizsai törvényszék uzsora-biróságának ujabb Ítéletei
Akik a megállapított maximális árnál magasabb áron adták el a közszükségleti sikkeket
. A nagykanizsai törvényszék uzeo-ro cgyesbirája, dr. títur Dénes tegnap ismét több uzsorafigyet tárgyalt. Így Burkovícs Józsot légrádi molnár esetét, aki 10 kg. tengeri lisztét - tehát közszükségleti cikket — u hatóságilag megállapított maximális 26.4 fillér kg-kénti ár helyett 40 fillérjével árusította. A biitonyitéai eljárás liofojezésévol bűnéének mondották ki a molnárt ár-
drágító visszaélés vétségében és ót énért \'200 pengő pénzbüntetésre (nemfizetés esetén 40 napi fogházra) Ítélték. BlsztfOVlCS Fal drúvonugy falui munkás a rozslisztet Habjanácz Ferenc pusztafai lukos-nak a megállapított maximális árnál magasabb áron adta el. Bebizonyítást nyert. i>0 pengő pénzbüntetésre itélt\'ék. Czirkvemos Edéné 8ZÜI. Jegyűt Karolin kissznbadkoi lakos ii szemes tengeri kg-ját a megállapított árnál magasabban adta ol. Árdrágító visszaélésért 110 pengőre
ítélték. -1 CsvetnicB Jánosné ssül
Poszoveez Anna lég rúd i asszony poastérözétlen tej literjét 40 fillérjével adta el, 10 kg. szemed tengeri kg-ját pedig 70 fillérjéért. Ar-di\'ágitasér! 60 pengő pénzbüntetésre ítélték. — Ozv. italosa Ist vénné szül. Bukovics Katalin nagykanizsai tejtermék árusité 2 dl. tejfolt 40 fillérjével adott el Simon Józsefnek, holott a tojíul megállapított ára literenként 1.30 pengéi Ardrágitás-órt 80 pongó pénzbüntetésre ítélték. Matosáné hasonló cselekményért már égy ízben büntetve volt. — Légrádi* István murakunuszturi hon-tea még június havában a kicsontozott borjúhús kg-ját S.öO pongóa áron udtu ol az ogyík rokonának, Horváth Anna budapoüti lakosnak. Mivol u megállapított maximális árnál magnsapban adta ol, árdrági-túsérl 11)0 pengő pén/büntetésro Ítélték.
Az Ítéletek mind jogerősek.
Punk német gazdasági miniszter:
1 német nép az egyesek létalapjába való beavatkozást nemosak helyeselni, hanem követelni Is fogja
A német birodalmi propagandáin vatalok vozotói hétfőn 6a koddon Berlinben munkaértekezletet tartottak. Az érlokozloton a párt, az állam és a véderő vozetú személyiségei is részt vettek éa jolontéut totték a riumkiitorülotüknok a háborús döntésekkel kiijxjsolaloa kérdéseiről.
Kunk birodalmi gazdasági miniszter a mögöttes ország háborús rész-vétolévol szükségessé vált némot gazdasági intézkedéseket ismortette és nyilatkozott számos üzem bezárásáról.
A miniszter hangsúlyozta, hogy ozekot a bezárásokat különböző okokból kellett elrendelni. A polgári ellátási .szervezetőt lényegesen ceök-konteni kellett, mert sok esetben u forgalom csak névleges voltéa\'igy a tényleges ámrsero aránytalanul Hok munkaerőt vett igénvbe. Á miniszter ezzel összofüggésíxm a többi között a bank és biziosilási ágazat még nem teljésen igénybe vett munka és gazdasági orőit omlitetto meg. • •
— A mostani intézkodéeok, mondotta Fuhk, közgnzdosi\'igi enorgiá-han lényeges moglakarilást is jolon-tonck, mort a szünololó üzemek nom fogyasztanak villamos áramot, gázt, szenet os nom veszik igónybo
a vasutat, jwistát, szalutokat éa egyéb munkaeiókot. lOzzol a tormu-lós számára helyiségük válunk azu-baddá. Így például az áruházak éa más nagy eégok azünotoltotésó-vol lohotsé\'gossé válik, hogy liadifon-toHságu igazgatási ágak helyiségeket kapjanak, h/okhoz a megtakarításokhoz a jövőbon onorgiakorlútózási intézkedésük is járulnak, mort a szénre, noha a termelése rendkívül fokozódott és tovább is fokozódik, a fegyverkezési termelésnél van sziik-
A miniszter li;ingoz(attu, hogy* .1 némot nép az egyesek létalapjába való beavatkozást nemcsak helyeselni, hanem követelni is fogja, mort ez által az arcvonal uj harcosokat, több és jobb fogyvoroket kap. A mostani cél, fojozte bo beszédet Fűnk miniszter, az, hogy az arcvonal i a behívott munkás baj társakat jiótolja és a hadigazdálkodásnak uj munkaerőket biztositson.
Fölszólalt ezután üöbbola birodalmi miniszter is és ismortotto azokat a föladatokat, nmoryek a bolsevista veszedelem és az ezzel szomhc szögezett totális mozgósítás következtében a birodalomra hárulnak.
Zöldséges kiskerteket létesít Zala vármegyében a Kozjeietl Szövetkezet
A mai ólot egyik legfontoaabh célja az, élelmezés biztosítása. Kn-nek érdekében nagy munkát fojte-nok. ki a különböző hatóságok és erejüket mogfeszitve igyekszonok az ólolmiszoiek arányos elosztásával az ország szükségletét biztosítani. A bevozolett korlátozások mellett gondoskodnak úrról, hogy o lakoaság megfelelő útmutatásokat kapjon a megszokott élelmiszerek korlátozása.
miatt beállott hiányoknak pótlására. Ezek uz útmutatások a lehetőségok-kol számolnak és a loliotónégoknoz viszonyítva étrendot, valamim önnek elkészítési módját is közlik.
A Közjóléti tízövotkezet a vármegye alispánjának utasítására szintén bekapcsolódik a mai idők logfonto-snbb kérdéseinek megoldásába, még jíodig ugy, hogy
a sokgyermekes osaládek résxére lehetővé teszi zöldséges kiskertjük tevszertl megmunkálását.
meg kell teremnie a házi haszná-
Ébból n célból térkéjiezv*: munka én Üzemtervet készíteti, mórlegelift a lohotóségeket, hogy a rendelkezésre álló területet a tulajdonos a loggazdoságoeabb módon tudja kihasználni. A kert terve ugy van elkészítve, hogy egy férfi heti félnapi és égy no heti lumpi munkával rendbon tudja tartani. A kís~ kortnek kora tavasztól késő os^ig
latra szükséges zöldségféléket, sőt a befektetett kiadásokat a fölös termények; értékesítéséből még bo is kell hoznia.
A kiskerteket jelentkezés alapján állítja be.
Jelentkezhetlk
minden olyan OHaJádfő, akinek 200
•150 négyszögöles tolko van, aki vállalja a kötelozettségel arra, hogy az irányítási mindenkor elfogadja és ii munkát pontosan, lelkiismeretesen elvégzi. A jelentkező u térkép, a munka- és üzemterv egy-egy példányát megkapja és a kert liovoté-seliéz szükséges magokat, valamint a hoültetéahez szükséges palántákat a Közjóléti Szövetkezőt tói a vételár 1D4H október 1 -ig vnló liofizotési kötelezettsége tnellolt átveheti. Az állandó ellenérzést a községi munkaközösségi tagok végzik, a/, irányítást időről-időre hirlapilog teszi meg u Közjóléti Szövetkezet. A fölös termények értékesítéséről ühnuk idején színién gondoskodik.
Az igy beállított kiskertek kiadásai HO 60 pengőt tesznek kí egy éviién n zöldséges kiskort céljaira megművelt terület nagysága arányában, mely összeg háromszorosát koll n kertnek kínoznia, nem készpénzben, hanem n lőrincit zöldségfélék értékébon.
A legszebb és logjohlmii fizető kiskertek jutalmazására dijakat tü-zötf ki a vármegye alispánja. A kilüzöll dijuk összego és számszerű megállapitáaa a létoeitendő kiskortok számától lesz függővé tóvo.
Iteméliük, hogy alís|)ániink jóindulatát és u Közjóléti Szövetkezőt
támogatását sokan fogják értékelni és megértik ast n nagy st^gitségot, amit egy tervszerűen * megművelt zöldséges kiskeH jolenl egy családnak. •
.Jelentkezéseket február 2fí-ig fogad el a Közjóléti Szövetkezőt, mort Később a magokat és palántákat biztosítani már nem tudja. Jelentkezni lehel írásban is, n név, foglalkozás, gyermekek száma és a kertnek sznnt térülőt nrtg;vMágánnk megjelölésével.
—¦ (Anyakönyvi hírek) Nagykanizsán az elmúlt hélen sz alábbi anya önyvl változások történtek i Szlllclelt h fiu éa ö leány : Ba»rtia Jánoi földfflQveS éa Némelh Viktóriának rk. 2 lia. Kováci József kovács-eegéd és Z^ován Matildnak rk fia. Szegletes Nándor bognánnesier és Tóth Kozálfának rk. Ha, Uirmók László textilkereskedő és Gáspár Erzsébetnek rk. Itánya, BenkŐ György csizmadlamester és Takács Máriának rk, leánya, KéklAndtás Máv. tlzeml altiszt éa Palkó Maliidnak rk leánya, dr. Moldoványl Anlal orvoa és Henezltr Jolánnak rk. fia, GéczI Kálmán napszámos és Bebesi Márláoak rk leánya Tólh Péter napszámos és Gödinek Kalallnnak rk. leánya, Sólymost Lajos kalapoimesler és Polai Margitnak rk. lia. Halva született 1 fiu és I leány, házasságon kívül szUletttt 1 fiu és I leány. - Házasságot kötöttek négyen: HajJu István fakerokedő és Simán II ma rk., Kuzsner György géplakatossegéd éa Bckc Rozália rk., Szakony lelváu kereskedő éa Orbán Mária rk, Láng Ad ám kareskedöaegéd és Böazc Sára Ulga rk. — Meghallak tizenöten: Ozv. I\'ejter Jánosné Andii Rozálüa rk 76 éve . Özv. Palkó Károlyné Ugor Tsrézia rk. 64 éves, Tiszai János földműves rk. 44 éves, özv. Varga Jánosné Szoml Rozália rk. 72 éves, viléz Böjll Pcrenc nyug. tlaztltelyettes rk. M éves, Bzgarui Árpád rk 4 napos. Tálosi TeréMa rk. 7 éves, Márfi Mihály napszámos rk. S9 éves. Dér Józsel asztalossegéd rk. 32 éves, Csupl Jázacf cukorkakereskedá rk. S2 évaa, Török István napszámos rk 56 éves, özv. Hoiváth Jánosné Pallcs Anna rk. 65 éves, Bagarus János csapi rk, 7 (napos, Horváth Irma rk. 7 éves, Eltler József léglsmestcr rk. 54 éves.
Aranyat, ezüstöt, régi ezüst pénzt
magas áron veszek BArány ékszerész
Horthy M.-ut 3. (Postávsl szemben.)
KfllpoliUkal hírek
A göteborgi finn tőkouznt a i-kih j«t-veaxolyrél tartott\' atfladásAban megállapította, hogy Észtországban, amelyet s azovlel megazAHAs a legkegyetieneb-
bül Bujtott, a\' rövid vörös uralom alatt 60 ezer embert végeztek kf
Rangoll finn iiiInl«/.(orolni)k az államelnök újonnan történt megválasztásával kapesnkthiin tegnap este bO\' nyújtotta lemondását. A szokásoknak megfelelően a lemondás után Rangell az uj kormAuy hivatalba lépéséig vezeti az ügyöket. . "
Tokióból Jelentik, hogy Japán ismét Üzemképes állapotba helyezett szolgálatba Állított tekintélyes bzAiuu ollón-ségcs hajót.
1943. február 17
Magyarország 265362 főnyi kisiparosa a mnjt esztendőben két milliárd peogányl értékel termelt
Táplálkozzunk helyesen
A Közellátási Hivatal »Táp!ál-hotiunk helyesen* cimü kiadványsorozatában ujabb füzet jelent meg, ^Termeljünk és fogyasszunk zöld-Főzeléket" eimmel.
Á füzet ismerteti a vitaminok szerepét az emberi szervezetben és rámutat azokra a betegségekre, amelyeket a vitaminhiány okozhat. A\' helyes táplátkoiás előfeltétele az, hogy olyan élelmiaie-1 reket fogyasszunk, amelyek a megfelelő vitaminokat és ásványi sókat tartalmazzák. A különböző vitaminok és ásványi sók mind feltalálhatók a konyhakerti véleményekben és azért van elsőrendű fontoiiága annak, hogy. minden esalád lehetálen rendelkezzen egy-egy kts konyhakerttel, amelyek a nélkülözhetetlen tápanyagokat a család részére szolgáltatják.
A füzetből megtanulhatjuk, hogyan kell termővé tenni a talajt, miként kell megművelni és írí-gyárással, öntözéssel alkalmassá tenni a veteményezés, palántanevelés és ültetés alá.
Útmutatást ad a fonlosabb konyhakerti növények termesztéséről, a kelkáposztáról, karfiolról, kala-rábéról, paprikáról, spárgáról, uborkáról, sároarépáró! és több más zöldségféle és hüvelyes vetemény termesztésének módjáról- Rövid tájékottatást nyujt továbbá a konyhakerti termények téti tárolásáról és eltartásának legalkalmasabb módjáról,
A füzet táblázatos útmutatást ad a palántaneveléssel termeszthető konyhakerti növényekről, ugy hogy a vctcmcnycaéssel eddig még sohasem foglalkozó is a legkönnyebben megtanulhatja mikor, milyen főzelékféléből, menynyit kell vetut, illetve palántálni, mikor siedhető a termés és a termés kb. milyen eredményt hoz. Egy másik táblázat a palánta előnevelés nélkül termeszthető konyhakerti növényeket ismerteti. Tervezetét ad arra vonatkozóan is, hogy egy 100 négyszögöllé* konyhakertet miként kell beosztani, mennyi annak a mag- és palánta-saükséglete és mennyi a valószínű terméshozama. Külön táblára! mutatja a fontosabb konyhakerti növények A- és C-vitamin .tartalmát.
A füzet végül a konyhakertben időrendi sorrendben elvégzendő munkát ismerteti as olvasó számára.
A Stádium Rt. kiadásában megjelent füzet a könyvkereskedések\' ben, pályaudvarokon, IBUSZ-pa-villonokban kapható 26 filléres árban. v....... (s~i
Az Iparteslületek Országos Központja terjedelmes jelentést" terjesztett a közgyűlés elé, mely teljes képet adott a kérmüiparosság helyidéről, hrdekes a jelentésnek az a résre, amely a késmüiparos-sáfi helyzetét ismerteti.
Eszerint ar ipartestületi kötelékbe tartozó önálló kézműves iparosok (mesterek) száma 1941. végén a visszacsatolt keletma-gyarországi és erdélyi területeken lévő ipartestületekkel együtt és beleértve a felvidéken éj Kárpátalján működő ipartársulatok idevonatkozó adatait, 234.704 vo|t, ami az előző év végén (Erdély és Kelet-Magyarország nélkül) feltüntetett 209717 mesterrel összevetve 24.987 többletet jelent. Budapestre 31.822 (1940-ben 31.115), a törvénvlietósági jogú. városokra 33.940 (1940-ben 24 372). a vármegyékre 163.942 (1940. évben 154.230) önálló, képesítéshez kö-töll ipart üzŐ mezter fut.
Igen jellemfő az iparosmeste-: rek, segédek és tanoncok számának alakulása. Miq 1920-ban 107 ezer mesterre 1608 ezer segéd és 77.4 ezet tanonc jutott, addig 1941-ben 2_4>etermesterre209.7 ezer segéd és 87.1 ezer tanonc esett.
A központ adatai sieriid a délr vidéki ipartestületek bezscrveaése után a mennagyobbodott ország ipartestületeiben tömörült önálló kézmüvesiparosok sráma 1942 decemberében 265.362 volt, a segédek száma 270.477, a tanoncoké pedig 91.419. 1910-ben a trianoni országterületen 107 ezer volt az ipartestületi tagok ssáma, amelynek as 1942. évben kimutatott több mint negyedmilliós tag-\' létszám két és félszerese. Ei as adat kellően megvilágítja a megnagyobbodott országban a kézművesipar és az ipartestületi intézmény jelentőségét, \'
A kézművesipari termelés értéke, ílgyelembevéve ar időközi áremelkedésekét és á megnövekedőit termelést, \'2 milliárd pengőre tehető- A statisztikai hivatal Itisipart üzenistatíszlikaí felvételeinek adatai sserint 1930-ban a kisipari termelés \'értéke 756 miilií pengő volt. Ugyanakkor a gyáripari termelés értéke 2.5 milliárd kőrOl \'mozgott. A kisipari termelés értéke tehát a gyáriparinak 30 százalékát tette. ( 1941-ben 5379 gyári vállalátunk volt és a gyáripart terme\'és értéke 54 milliárd. Ennek 30 százaléka 1652 millió;
Keddig kell megőrizni az flzlell könyvekéi?
Üst kAromkor!) I
A háborús gazdálkodás igen meg-nöVoHo a könyvvezetés jelentőségét.
A legújabb rendelkezések közül n koreseti adó rendelet, a foigalmindő rendelet és a kisipari árszabályozó rendelői is tartalmaz olnirásoknt a
könyvvezetés fokintotéixm.
Azt, hogy "az üzloti könyvokot meddig koll nuwőrizni, a következő törvényes roiidolkozésok szabályozzák. A bejegyzett cégek, amelyek a kereskedelmi térvény intézkedései alapján ís könyv vezetésre vannak kötolozvo, illetve a szabálya zorü üzloti könyvokot vezetők az utolsó be-jogyzóstól számított 10 Óvig kötelesek a könyvekot és üzleti okmányokat mogérjzni. Azok, akik kereseti adó Bzempontjából könvvvozotésre nincsenek kötolozvo. illotvo az alól fol vannak montvo, kötelosok ázj üzletfelekhez intézott lovolok ós számlák másolatait, a kapott lovolpkot és számlákat olymódon csoportosítva megőrizni, hogy azok közül bármelyik könnyen megtalálható logyen. Arról nem intézkedik
a 300/1027. P. M.,
kifejezetten
illotvo 80.000/
11)27. P. M. szánni rondolot, hogy meddig köfrlcH nz adózó megőrizni ezokot az üzloti Okmányokat. Miután azónlian az állami eéyonosVdók ki-votéséhez való jog 5 év alatt érül el, világos, hogy\' az okmányókat legalább fi évig koll megőrizni. Az öt\' év annak a naptári évnok az utolsó napjától számit, amelyben az adózó ndóiiov&Unsát \'szabályszerű időben beadtrV lía szöulion valaki elmulasztotta «* adóbevallást, Ügy az adó kív-jtéséhez való jog 10 áron belül éyflrVel,
.A fordulni lati ó. {(zaté^oro kftjelezct-tökre -7 mée \'törvények esetleg"ménz-Bzolibmenő rendelkezófleltő! IQptíetle-előírja a rendelet, h/\'gí\'az ¦Usazen üzleti könyvekét; " nyilvántartásokat, toljegyzásekot. az Ozteti szAmlAkftf, leveleket ós Iratokat Öt \'évig kötelesek megőrizni, Ezt a,rendelkezést az Oz-lófl.levelezésekre. kiállt táB óyénpk vágólől,könyveknél pedig az ...utolsó bvjegvzés óvónek végétöt kell áiá\'nil-,tan|. Ugyancsak.ö< évig kell a \'forgalmiadénak bélyeggel vnlé lerováaárA szolgáló forgalmiadé könyvet megőrizni.
Február VÁROSI MOZGÓ "•Mf" .. 16-17-én________ *\' szerdin
A boldog békeidők szívderítő humora
... • ¦ . . SZÉLVÉS ZKISASSZQNY, , ;„\'. Kaoagtató humor I Felejthetetlen bdj I
Főszerepben : Lilla Sllvt, Amadeo Nazzarl,
W<«b R. Romano.....
........."\'" Uagyar vtldghtradó ... ^
_¦\'......•_ 1 ¦ " ¦¦ .....
Ilőaddzok kezdete : ?5, }7 Db 9 Órakor.
Ügyi villamos Aram-
szolgált AtO RT.
Áramszámlák fizetése; reklamációk, hibijaléntéaek, szakszerű felvilágosítás minden- villamos, kérdésben\' - déJsitöU ft-«6|( délH^r^.l^órAlg. Caongery-ut 511 telefon 294.
A Tenno a háború győzelmes befejexéséért Imádkozott
Tokió, február 17 i Nemei Távirati Iroda) A Tennu Szerdán n császári j)alola oltáránál gazdag termésért, Japán belső békéjéért és a háború győzelmes hef0. jozéséért imádkozott. Vele egyQtt as egész japán nép, mindenek ólótl a paraszt- és halászfalvak, valamint a bányavidékek lakosBága is imádkozott és megfogadták, hogy n haza érdokélx>n a termelést móg jobban növelni fogják.
TörvJnyiuvatslal as egyiptomi kütelező katonai szolgálat bt\' vaxatjaérőt
Kairó, február 17 (Bud. Tud.) Az egyiptomi kormány törvényjavaslatot teijee-tett a ház elé, amely a kötelező katonát szolgálat bevezetéséről intézkedik. Egyiptomnak eddig csak önkéntea hadserege volt <u ezer főnyi létszámmal. Az uj törvény alapján Egyiptomnak 100 ezor főnyi hadserege^ lesz.
Guidhl egészségi állapota {tovább rosszabbodott
Tegnap Art véget Onnrtht böitölésé-mik első hete: A Mnhatma állapottá — punat jrdeplés szerint — tovább rosz-sznbhodott. Tegnap 6 orvoa volt körülölte. Hétfőn este az etrylk orvos kl-Jolenteito, hogy Gandhi -vaMeztnllleg nemsokára már nem tud beazálnl, mert ereje gyorsan hanyatlt-, Ezért kénytelen lesz írásban megérlelni mngAt környezetével Ha azonban állapota az eddigi mártikboD rosszabborjtk, nemsokára már trásra sem loiz elég ereje.
A/ amerikai haditermelést hivatal közölte, hogy az Egyesült Államokkor mánva ez óv januárjában 6 milliárd 254 millió dollárt fordítottak hadicélokra. Ez inult óv Januárjával szemben 185 százalékos emelkedést mutat.
Hvil, újra megválasztott Ilna elnök éé Finnország táborasgya között azl-veshatigu tAvlratváitás történt az ujra-választás alkalmából.
ÁLLÁS
Jómoüoiu, képzelt Ittmumr- éa oaa-ni*gali«r«ak«-S-a«aé4al azonnal felvsszsk : Kapoli, Hoiihy M -ut 2, 8
Hofherr-traktorhoz értő péptax-ke-«Aea április cistiti belépésre karestetik Fizetési Igénick megjelölésével írjon Molnár Liazló Felsőrajk címre. 411
ÍÜaJáfÓHöa aionnall belépiare telve-szek. Sugár-ut 66. 470
NŐI szaMsegédet t.tue»-k Irmene Ciengery ut-12.
Hlrcchler
... 486
ADÁS-VÉTEL
Varrógépei, bármilyen állapéiban, külön felsőrészt vagy állványt vasaek. Dont), tíizsébtt léi iá. 4U
Egy átb. t07a-es golyóscsspágyss csépié-szekrény mtmúé a tulajdonosnál; Üti János Mlliáld, házszám 21. Somogymegye.
Ollram, zsaraitaa és maHslarlN
Isgllnomibb minőiégben olcsó irbsa állandóan kapható Rath l«ii_Mla-nál, Erzsébet ter 22., az udvatbsa. *w
LAKÁS, O^LETHELYlSt^l
Eovaxabée-koeyhAa mellékhelyiségekből álió l-kéet karaaek iebruíi II érc vagy tnárciua klsdóhlvalslba kérek.
i érc vagy tnárciua l-ére. — Címekéi »
ZALKI KÖZLÖNY
POLITIKAI MAPtlfAR. Eladja : „Klzaazdieáil R, T, Nuaykoniu"" Felelős ktsdó; Xslsl Kárely. >< . Nyomatéit i s Haitf_sauá|l R--TvKa.yksn mi"
aysBáálásas Naaykaatzaás. (Myewdáávl t*í«t< Xalal Sá/«t»J
Jc-oiütiD:
a®;
BeocUokosat: Táboriposta:
83
>• *vf., 39. u. Nagykanizsa, 1943. február 18 csütörtök *r» í 2 {Mér.
ZALAI KÖZLÖNY
StMketzlóéta *• kiadóhivatal: Főút 6. stóia 03íirkü^töa6fíl es kiadóhivatal! telelői 78 m. Mufíjelculk minden hétköznap délután.
politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barb.rlt. Lajos """"ISltóRt^VBtP
__ •teveaMrtan: b«tkóznnn tl mi., fl*)ailitit(Mi ao vn.
Iparpolitikánk
A közohmiltbari több beszámoló és jelentéa látott napvilágot nz iparügyi kormányzat szociális jolíegü munkájáról. A háborús viszonyok természetesen nem alkalmasak orra, hogv a termelésre ujabb terheket rakjanak és miután a tonnolóa növelésének szempontja nemzeti érdekbe] mindon mást megelőz, elsősorban ozt koll szem olott tartani. Orvűndotos tény azonban, hogy szociális iparpolitikánk eddigi vívmányait sikerült megtartani, sót fokozni is.
Ennok óriási jelentősége van, hiszen a bányásztát, a gyáripar ós a kézműipar által foglalkoztatott munkások ós tisztvisolók létszáma már meghaladja az ötnogyodmillíó főt b igy ipari néposségünk család ¦ tagokkal együtt számítva már három millió foló közölöd ik. Az ipari foglalkoztatottság kedvező alakulása éppen őzért ma már az ország lakosságának logszétci-\'ebb tömogoibon őroz-toti hatását. l)o ugyanez áll fordított viszonylatban Is, mert hiszen az ipari tömegek jóléto ós holvzoto igonéraékenyen rongál az általános helyzet változásaira. Éppen ozórt a kormányzat a \'munkabérek terén a korlátozott lohotóftSgokhoz képest igyokozett az időközből, beállott\'árváltozásokat kiogyonlitoni. Az ol-nuilt év nyarán a gyéripari üzemek havonta közöl 70 millió pengőt fi-zottek ki munkabér elmén, majdnem !20 millióval többet, mint ogy évvel előbb. I)o nemcsak a munkabér pótlókolása volt órozhotő az általános életszínvonalon, hanem az is, hogy a foglalkoztati\'is emelkedése folvtán számos olyan családtag is vállalhatott munkát, aki régebben oltartott volt.
Igen érdekoson jellemzi ipari munkásságunk szociális holyzetét óa bórviszonvait a szakmai családpénztárak működése is. A családi mun-kabérpétlékot.— mint ismeretes — deeemborbon lónyegosen felemelte a kormány. Az emelés átlag 60 százalékos, do progreeszive emelkedő is. ugy hogy a kótgyormekee munkás december óta már 16 pengőt, a háromgyermekes 27 pengét, a négy- ós onnól többgyermekes munkás pedig gyermekenként 10 pengőt kap gyormoknovolési pótlék cimón. Igy az idén a magyar ipari munkásság előreláthatóan legalább 86 millió pengő családi munkabért fog kapni.
Másik igen fontos szociális uiitée az, hogy megindult a inunkáslakáa-épitó hitelakció. Az előirányzat bzg-nnt az olmult évben 2000 vállalati munkáslakáanak kellett felépülnie. Ezenkívül a munkások ogyóni családi ház építési kőlcsönénok nyújtása ia megindulhat, ínég pedig olyan foltételok mellett, amelyek kiállják a versenyt hármoly külföldi hasonló eélu szociálpolitikai intóz-
V&rül újdonság a magyar ipari szooiálpolitika torén az Országos Ipari Munkaügyi Felügyelőség fel-
Charkovért tovább folynak a súlyos harcok
A német csapatok készen állnak a jövő feladatainak megoldására
állítása, oz u szerv a szociális jollogü intéz lehattését ellenőrzi & ko idomé uyozétwkot is
kimondottan ajdősok vég-mind\' ujabb olinajt. Az
A Messaggoro tokiói külőntudösit-tója rádión jelenti, hogy a japánok úgynevezett központi hadsere^o Kínában ujabb offenzívát indított. A támadás Hunan tartományban indult mog, ahol 86 kínai hadosztályt vontak Ősbzo. A támadás Összefüggésben van azzal is, hogy ezeken a térülőtökön kezdték mog azoknak a ropülőtoreknok az ópitését, amelyekről kiindulva az amorikaiak támadást akarnak indítani Japán ollón. A harcok teropo nehéz és igy nom lehet arra számi tani, hogy a japánok villámgyors eredményeket éi jonok ol. Mindamellett biztosra
a japán légihaderő sikerei Tokió, február 18 (Német Távirati Iroda) a tokiói főhadiszállás jelenti, hogy a Salamon-szigetek szakaszán a japán haditengerészeti tégihaderő alég-végelmi tüzérséggel együtt február 10-e és 15-« köiött 64 ellenséges repülőgépet lőtt \\*. Egy repülőgépet megrongálták, japán részről 1 gép veszett el. Eienki-vül néhány hadiberandeiésben kisebb károkat okoztak a japán repülők.
Német katonai kör tik bizalommal tekintenek lindmű .\'eletek elé
A koloti arcvonalén duló Bzovjot támadások harmadik hónapja után német katonai körökben, bizalommal tekintenek k további hadműveletek elé. A bizalmat kótfóto szempontból indokolják:
1. A szovjet csapatok a támadásokkal eddig visszafoglalt területeket oly súlyos ember- ós anyagrész tőségekkel fizették mog, ami mindon képzeletet fölülmúl. Valószínű, hogy a szovjet támadás ilyenformán előbb utóbb teljesen kimerül.
2. A német csapatok sokkal kisebb erőkkel, ruganyos ollonállásaal védték ki a szovjot előretörését. E töretlen erő biztosítók arra, hogv a némot csapatok készen állanak a jövő feladatainak megoldására.
Német illetékes katonai körökből származó értesülés szerint különben a harcok Cbarkovban és a város körül változatlan hovossóggel tartanak tovább. A várostól dóiro és délkeletre a némot csapatok ujabb\\ol-lontámadásokkai hiusítottak meg\\az ol lenség további előretörését ós víáz-
vohotő, hogy fokozatosan birtokukba veszik ezt á területet. ,
Tokióban számolnak azzal, hogy azon a három napos tanácskozáson, ? moly az olmult najx)kban folyt le Indiában Wavell ós Dili angol, valamint Arnold amoríkai tábornok kőzött, nagy légi offenzívát beszóltok meg Japán ellen. Az amorikaiak terve, hogy rövid időn bolül hatalmas támadásokat indítanak a japán városok, fókónt Tokió ollón. Ezok-bon a torvekben a japánok annak a mogorősitósőt látják, hogy a szövetségesek ozon az uton kísérlik mog Japán legyőzését, olpusztitva iparvidékeit és\' városait.
CsendeB-óccán vl/eln
\' A Cseiides-óeeán déli részén a japán légierő és légvédelmi tii-férség február 1-től 15-ig saját veszteség nélkül 4 ellenséges gépet lőtt le.
Ai Aleuti-ssigetck szakaszán a japán tengeréieati repülők, a hadsereg és a tengerésiet légvédel mi tüiérségéval együtt február 10-tŐl 15-ig saját veszteség nélkül 5 repülőgépet lőttek le, kettőt padig a földön pusztítottak el.
további
ezarotették azt a doneoparti orődité-sokbo.
.\'1 ozovjet erők a várostól keletre húzódó vasutvonalat tizen-négyszer ostromolták meg — hiába.
E vasútvonal továbbra is német ké-zon van. Ezekben a harcokban a szovjot csapatok 28 páncélost voszi-tottok. Magában a városban, ahol egész utcasorok állnak lángokban, tovább tart az olkeseredott harc, házról-házra, utcáról-utcára.
A légi alakulatok, főleg zuhanóbombázók ós harci gépek állandóan beavatkoznak a harcokba és mogaka-dálvozteák, hogy a szovjot csapatok ujabb erősítéseket vetheosenok a városban lezajló küzdelembe.
A ianéziai harctér hirei
Lisszaboni értesülés szerint ae angol hirsiolgálat különtudósitéja jelenti a siövetségesek ésEakafri-kai főhadiszállásáról, hogy ae angol—amerikai csapatok, miután visszavonultak Fáid környékéről, most ae északkeletről délnyugat-
uj hatóság inüködóaót már megkezdte s most kirendeltségek .létesülnék a vidéken ia. ..
Ez » néhány kiragadott szemelvény mulatja, hogy a magyar ipari
szociál|>olitika munkájában a háború kő vetkőz teljen sem állott bo szünet, a a« az örvondotos haladás, amely a harmincat) óvok elején megindult, változatlan ütőmben folytatódik,
ra luiződó hegycsúcsok előtt vonultak állásba. Et a körülmény azt jelentené, hogy feladják Fc-
rínát-
Berlin, február 18 (Bud. Tud.) A tengelycsapitok köiéptunéiiai hadműveletével kapcsolatban jelentik, hogy a tengelycsapatok a mostan! tünetim harcokat általánosságbán véve helyi vállalkozásnak tekintik. Ennek kövatkeilében nagy támadásról nem lehet beiiélni. A te>>uely-csapetolt hadvezelősége arra tö-rekssik, hogy a tunéziai hídfőállás arcvnalát lehetőleg nyugatra tolla előre Eizcl o tenaeiyosapatok nemcsak kedvetőbb hadászati állást nyernének, hanem lehetőség nyílna arra ís, hogy a hídfőállást a lehető legjobban megerősítsék és megakadályozlak ai ongoUzá-nok támadását Szicília és I )él-Olasiorsiág ellen.
DSnttz tengernagy meglátogatta a berlini olasz nagykövetet
Berlin, február 18 (Stafani-íroda) Döníti veiér-tengernagy, a német birodalmi haditengerésiet uj főparancsnoka tegnap meglátogatta ai olass nagykővetet é» hossiu szives megbeszélést folytatott vele-
A német légierő tegnap i2 győzelmet aratott a keleti front északt txakaexún
a Német Távirati Iroda jelenti, hogy a német vadássok a keleti harctér énaki stakasián tegnap a súlyos időjárási vínonyok mellett is rendkívüli sikereket érlek el. Ai eddigi jelentések sserint a német légierő 12 \'égi győialmet aratott.
Az amerikaiak haióvesttedégc a salamontzlgeteki csatákban
Madrid, február 18 (Némot Távirati Iroda) Az észak-amerikai tengernagyi hivatal veszteségi istát tolt közzé a Salamon-szi-gotok körül lezajlott tengeri csatákban elvesztett 80 amerikai hadihajóról. Az olsütlyodt hajók között van \'2 ropülőgóphozdozó hajó, 7 cirkáló, 14 romboló, 5 csapatszállító\' hajó, egy vontató Iiajó ós ogy teherhajó. Az elsüllyeaztett cirkálók között van a 0000 tonnás ChikagQ cirkáló.
ZAL\'AI kozlonv
1943. február IS
Magyar hősök
Kiomolkodó hősiességével tílnt ki a Don-menti harcokban Gaeparin Rmil Bznkaszvozeté, egyik gépkocsizó lövész-századunkhoz beosztott páncéltörő ágy io szakasz lóvogpa-rancsnoka.
A BzoptOmbor oloji ¦ váltakozó hí-\' koríi küzdelmekben az ollonsé; nők sikorült egyik gépkoef!zó lövész-századunk hátába korülnio b azt be-ke ri tássol fonyogette. Ennek a századnak telnógatására kircndolt i :;.ricattero löveg parancsnokaként nar-colt üaeparln szakaszvozotó. Ez lövegét nyomban a bokoritő bolsevistákra irányította.*\' ő maga podig golyószórót ragadva pusztító tüzzol állotta útját az ollonsógnok. Sikorült is részben megsemmisítenie, részbon szétszórnia ezeket a mog-korüló ellenséges erőket. Ennek megtórtéiite után még üldözóbo is vette a szétugrasztott bolsevistákat s uzokut mindaddig üldözto, amíg tüzévol olérhotto ókot. Eközbon megszabadított hót honvédot, akiket a bolsevisták uz előbbi harcokban elfogtak.
Gasparin szakaszvozoté iiósiosen harcolt a bztorozsovojo mollett szop-tombor derekán lefolyt küzdoluiok-bon is, amelyeknek végén egy ellenséges harckocsival vivott közel-hurcbau páncéltörő lövege mellett hősi halált halt.
A hatfbavonultak hozzátartozóinak figyelmétől
A hadbavonultak hozzátartozóinak segélyezésére alakult bizottság Horthy Miklós-15- ssám alatt pénteken és szombaton, holnap és holnapután oszlja ki a februári burgonyafejadagot. A; érdekeltek Miákol vigyenek magukkal.
Fontos
takarékossági rendelkezések
Tlloii a magánbeszélgetés hivatali
Ulelonokon
A mostani háborúz kolyzetre velóts-klmettul a UölUgyuiloiasmr ujabb ren-dsletst adott ki a leg.ztgorubb takarékosság vugranaJUUára A belügyminiszteri r-siiitutui rámutat arra, eisö-rsoilü honvédőim! érdek, hegy uz országban ugy a peuz-, mim az anyaggazdálkodás ten-ji a legmwbzeuuuittuO tukaréaosaág orv..-oyeauijön. A tasare-koa»ág a baboiubau a übio foiyuttA aahoz szükséges aaiközök, meghzerze Dinek kuiiiiii\'liü tilLlOalia«át nL-g.li elö.
Vliéz kurvstieihischer l*\'ereuo bel-Igyinlnlazivr renduieie sienut a hivatali helyiségek fuie«et oiykőpen kod korlátozni, begy a tióuiersukiut Itt Ü fokuai inugoaaub in- n\'g.,i\'ii A hlvalati lii\'lj in i;rr.in rí luÜHlóiug c»*k az Író-
OrZtali iiunjml L-gCHBÜk a tUUlVJSUlöK.
és a hivatali litjlyloégok akáruil.yuii rövid időre lörifiuu tutingyáaa usotou la, a i_tni-afini tuilétiüutli el kell eila-Dl Íakur6au*kodnl kuli a paplios-auyag t«ihai4n*iaaanái Is.
Úoritckokat — a postai küldeménye ken kivin — csak a bizalmas természetit ügyiratuk sa levslek tevábbltá-sau&t azauad bau/.n&lnl. A könyvek bekötését a IwgazükaSgosubb mértékre kell korlátúiul.
A hivatalos gépkocsi-üzemanyag és gumlaiiroiiss hasznalatánál a legszigorúbb inktirúkoiwÁgnak kell őrvényo-su.nl*. I\'avlkSíSi* vagy távirat utján «*ak akker azauad intézkedni, ha azt luiilou kii,. iUiik teszi szükségessé.
A hivatalé* iiutjihúgükiieii talazarelt teli-fonxD vaió magAniuraiészetU beizél-geust-ket meg kell szüntelnf.
Kartellen kívüli 2-z
VILLANYÉGŐ*,
logolcwobb Árban beszerezhetők
Sohleaínger GyuDa
vu- (* vniamotiigl tivk.k kwntWMtm lir/stütt-lír IS.
Vltlanyszerslflknsk nagy engadmány.
Megfellebbezik a törvényszék ítéletét a tagosítás ügyében
Amint előre volt látható, as érdekelt kaniisai gazdák nem nyugodtak bele a kanissai tőrvény-siék ítéletébe a tagosítás ügyében, mely itéletilcg megengedte a tagosítást — ami voltaképen a tagosítás elrendelését jelenti -hanem a főldbirtokrendező bíróság Ítélete ellen felfolyamodással élnek ai illetékes pécii táblához. A fellebbezést — ugy tudjuk — eddig több mint 1600 érdekejt kanizsai gazda Írta alá és valószínűleg még néhány ssás alá fogja írni és ennek befejezésével be-terjeistik fellebbesésöket jogi kép-
viselőjük, dr. Fülöp György nagykanizsai ügyvéd utján a helybeli törvényszékhez.
Ugy jogászi, mint gazdakörökben nagy érdeklődéssel tekintenek a fclebbviteli fórum döntése elé, meri a tagosításról szóló rendelet. Ül. tőrvény világosan kimondja, hogy a jelen nem lét a bírósági tárgyaláson olybá vétetik, mintha as illető igennel ssavaeott volna. Ennek alapján honin meg Ítéletét a törvényzaék is. Azonbon a fellebbezés is komoly érvekkel van alátámasztva.
A rendőrség azonnali batáUval Internálta Németh lôzBduéî,
«kl életének legnagyobb részét bQntetölntézefekben töltötte
A nagykanizsai rendőrség — meg kell hagyni — a belső front alátámasztása érdekében saUnet nélkül folytatja éber, körültekintő és tisztegató munkáját. Figyelme mindenre kiterjed. Különös intézkedéseket foganatosított a suttogó propaganda gyökeres lehetetlenné tételére. Állandóan ellen-őrsi « gyanús helyeket és személyeket és a kÖJbíztonság érdekében fokozott intézkedéseket.
Ellenőrlése kapcsán tudomására jutott as is, hogy Németh Józsefné sz. Horváth Mária, Idényei születésű, nagykaniisai, kü-lónvrtlt.in élő, lakos, aki eddig kb. 12 esetben volt lopásért, majd
csavargásért és testisértésért megbüntetve, aki életének legnagyobb réssel büutetőíntézetekben töltötte, legutóbb október 5-én feltételes szabadságra bocsájtatott Má-ríauositráról és a hatóság Síiget-várt jelölte ki tartózkodási helyéül, Nagykanizsára költöiködölt és itt rendneres foglalkozással nem bírván, gyanút, büntetett előéletű egyénekkel tartott fenn összeköttetéseket, lakásán fogadta őket. Ezért mint a kösref nézve veszélyes egyént őt azonnali hatállyal internálta.
Nyomban lekísérték a rendőrségi fogdába.
A nagykanizsai rendőrség razziája a Kanizsa—siófoki vonalon
A kapitányság Pruakar János kanizsai borbély mestert lánsolás miatt Internálta
Rövidesen további érdekes fejlemények várhatók
A tűrhetetlen láncolás ős fekete-piac arra indította a nagykanizsai rendőrséget, hogy alapos tísstogatási munkát végezzen as egésa vonalon- Igy rendszeresiti a vonatokon való állandó raziiázást. Aa első ilyen razzia most folyt le Nagykanizsa ás Siófok közölt. A rendőrség emberei végigjártak minden koesiszakaszt és minden gyanús csomagu utast igazoltatlak, illetve megnézték, mit vise nagyobb azómagjában. A rendőrség közegei ezen a razzián igen értékes tapasztalatokra tettek szert, amiről jelentést tettek a kapitányság vezetőjének. Kovács Nayy Pál főtanácsosnak,
A rassia során megállapították azt !5, hogy Prucker János nagykanizsai borbélymester füstölt Halóimét, zsirsaalonnát Németh József és Marton János kanissai hen-
tesektől 4 pengős kg-kénti átlagárban szersetl be, amelyet azután 10 pengős kg.-kénti egységáron hozott tovább forgalomba. Prucker Fíczkó Gyulától 100 kg. lugkövet szerzett be, amiért 6 kg--ként 10 pengőt fizetett, de amit azután Ő 12 pengős áron tovább adott.
A rendőrség ebben as ügyben száinos egyént hallgatott ki, akiknek vallomása ni.ín Prucker Jánost előállították és őrizetbe vették.
Piucker kihallgatása alkalmával beismerte láncolását. De terhelőén vallottak ellene Bazsó Józsefné és Fürdős Lásilóné kani-esai lakosok is, akik beismerték, hogy Pruckertfll kg.-ként 12 pengős áron lugkövet vásároltak. Marton János hentesmester szintén
Február VÁROSI MOZGÓ Csütörtöktől-18—21-Ig ,______ij_w vasárnapig
Szilágyi Szabi Eszter újszerű, franciásan könnyed, finom Játékával
ÍNY ÉH VAGY
Szenvedély, mosoly, könny ftlmkölteméhye
HUFA" híradó a világ legújabb eseményeiről
KlŐáddeok kezdete köznapokon {5, jf7.9, vasárnap ?3, fő, f7 te 9 órakor
bevolloll.i, hugy Prueler <t ós 4\'50 P-írt -ViísriroU niílíi Sfflluninít.
Prucker Mnost oroimul inter-ualtdk
A Irmíbbi uyoinoids érdekében egyelőre ennyi.
Rövidesen további érdekes fejlemények- várhatók.
művészet
Képkiállítás a nagykanizsai Iparoskörben
A migyknnizsai közönség bizonyára Bzivoson tokinti mog n Sugárúti Iparoskor olsÓ omoloti termében megnyílt képkiállitást, amit Szécsy József rendezett, aki nom elsóizbon érkezett Nagykanizsára. A magyar képzőművészet ismert, sót márkán, löbbszöioson kitüntotott reprezentánsainak BzebbhÖl-szebb alkotásait látjuk. Az Ólét, a valóság,; u szépség művészi visszaadását, ami mogkapiu akovúsbbé műértő szemlélőt is. Oui--tôlog hal a szem te és gyönyörködtet ii kiállított képek színszépsúgo, művészi \' kivitolo, ogyos mSvéezok egyéni vonásn, a konstruktív 6» plasztikus ábrázolás és lm végignézzük Ókot -v- újból, olölról nézzük mog. Do a fémjolzotl országos mos-toiok mellett ott látjuk a mi kodvc* kanizsai fostémüvészoink kiállított müveit is. A kiállított anyag kétségkívül olyan, hogy ti kiél lit Aa a legjobb erkölcsi és anyagi sikerre számíthat, i
Különösen megragad Ivunyi-Grünwttld Balatoni naplementéjének |.\'iuii[iá:t szinvarríáoiója éa loolini-kájü (a Mücaarnokban is ki volt állítva), báró WaJburg lágy ée mo-legszinü oquarolljo, Itozos-Molnár csupa élet Leánykája. Soehegyi zúzmaráé Téli erdőrésziotánek- természetéé udusógo, Koltman Mozart Csávdálmn c. jól mogkonstruált kó-po, l\'écay kifejező Mügyüjtóje, Sándor .Mátyás hangulatos vászna: Ezüst hid a -Balatonon ée romoklie készült Göcseji menyecskéje, Hermán Lipót finom Interrieurje, Szüle Péter képeinek érzelmi telítettsége, figyelemreméltó Márk Lajoe női képe, Udvatdy Pál szép komponi-cioju Balatoni halászata, Vislty János Trojkája, hangul&tverézslatps l\'etó Attila liora tavasza, jól ór\\^3Jlyeeül Ghymos Lajos Kottoeburgi vára, Károlyi Zorán Ernő Téli tája csupa természet és eró, az állami aranyereimnél kitüntetett- Papp Emil Magyar menyecskén az ólét uziueivel, Albert Ferenc (Modnyúnszky-ísko-la) bájos őszi tája, Gy. Némoth Gyula Alföldi piaci vására, Naray Gyula (Muukácai-iskola) meleg-azinü finom Anya gyormokúvel, érkezik még a többszörösen kitüntotott Kruzatiyák Károly, Glatz Uszkár, Csók István, Hudnay Gyula, ilonyovszky, úgyszintén több kanizsai, mester képű a megnyílt kiállításra. \'
Minden egyes kiállított kép — egy művészi teljesitmény. A modern magyar foetőmüvóözot nagyon szép alkotása, amit érdemes megtekinteni: műértőnek, laikusnak egyaránt, mert műélvezetet nyújt a szemlélőnek.
(B. R.)
FfOTEteUlr1
m
I
n!rom,maroiiiH
állandóan a legolcsóbb ^EE
árban kapható
Vitéz Sóvári István ^ttmfe
díllaTam&!«-iiigykt i«iüt dóiitl 9B|
Kirtuy-(rt*a », ^kW
Fürdőszobás, teakonyhás lakásokat épít a bonvéd. a ,föld alatt
ft honvéd-lelemény boszorkányos munkája -a/ orosz télben
A vonalban föld alá rejtőzött \\i sereg. ¦ hVlozékek, árkok, tölderódit-nuMiyok süllyesztett útvesztőjéből néz "farkasazomot honvédeink védó-tíora u szovjettel s az orosz téllel. A doszkázottfalu, gerendákkal bélelt föklbunkoreklwn, éjszakánként niologon pattog a kandallók tüze. Kényüknél csillogó szemű magyar fiuk mesélik át a voksölét ejjolokot, Tirrusatvii a vártán.
Itt, a rölgyhajlatbun a u tágas liiir]Midás meredek oldalán az.\' Itt
(Honvid bud tudósító számú)
állomásozó magasabb parancsnokság b uz egyik páncéltörő ágyús szakasz most készíti téli szállását, néhány nap még Csupán s már itt is egy egész falu eltűnik a b*>Ul alatt.\'
[tt látszik meg, hogy a magyar születott földmunkás, földszukem-bor. Azt lobot mondani: nem is | puszta jó érzékkel megáldott, épitő földmunkások már ozok a magyar fiuk, hanoin egyenesen mérnökök.
Függönyös ablak öt méterre á föld alatt
Elkészült fedezékeiken ott ékeskedik nemcsak a megbízhatóság, de a gondosság én a lolomény íh. A legegyszerűbb bejárat fölül -som • luanyzik valaminő rajzolt, faragott, égetett disz. Do nem hiányzik az ötlot sem. Van például fedezék, u. melynek 5 méter mélyről ásitó szárnyas ablakára, fehér organtüll függönyt koritett a honvéd-esin é* élelmesség. Vannak ezenfölül »für-(lószobés«, sőt »leakonyháa« földalatti \'\'lakosztályok**. Az előbbiekben jobhnnpolmt ¦ látott vedrek, öntözőkannák függnek, elmés ezer-kezetekkel, a\' monnvezeten, víztartályként.
EIíoh József őrvezető, ózdi gyári-inunkÓH mutat olyan »fürdószobát« in, amolyben már »fürdÓkád« is tálálható. "Ez
a \'fürdőkád- egy kettévágott szovjet bonzimshordó.
Istenem, Szovjetoroszországban: fürdőszoba, meg fürdőkád! Odahaza senki sem tudhatja, milyen csodát művelnék ezek a drága honvédfiuk.
A »toakonyhában« a téglából épi-lötl kályhának egy reozet tüzholy-szerüon képozték ki. föléje egy kis barlangszerü teret epitetíek. A kemence falára az van karcolva: — TEAKONYHA. Így antán biztosan az. Felesleges minden további vita.
Ellenben, hogy a korszerűség mily mértékbon s kivitelben jelentkezőit, arra jollcinzó az a
modem elvek ezerint\' elhelyezett és épített »/tWÖf«8Í«, amelyet az egyik tiszti fedezék széles ablaka alatt találok. Mint valami napfényes, modern lakásban,
az ablak alatt áll a ..... radiátor.
Persze téglából van, do olv tekervényesen vezetik benne a teglnkályha tüzét, füstjót, inologé.t, akárcsak ogy valódi fémmologitótestben. Annyira sikerült, hogy olihoz már foluás sem szükséges.
Egymástól 25—80 méteres távolságban,
sok-sok S-~4 személyen fe-. (fezék fekszik elszórtan, a völgy aljában, a dombi s a hajlós oldalán. Van azonban hatszoniélyoa is. Sőt, most készítőnek ogy ogész nagyot. Eredőtilog kocsiszínnek tervezték, do közben módosult s a vó-gén 12 személyes hálóterem lesz bolÓlo. Előrehaladt önnél is a munka. Hat méter mélyen hasítják már az ásók a földöt, a felszín alatt. Az óriási fodozók hossza 15 méter, szé-tosflége 7. Egy métert még mélyítenek rajta, a púncóltörösök, aztán ducolják és a tetejét kezdik építeni,
Hogyan készül a bombabiztos téli lakás?
A időszerkezet igényli a legfigyelmesebb munkát. Ennek oly erősnek kell lennie, hogy nemcsak a logerŐFebb szilánkok, ne közepes méretű bombák t» üssék át. Gerenda, föld ós vas bonyolult ópités-niódja adja a bombahiztosságoi Érdekes számokat hallok a fedozókekbo épített faanyagról. Egy 3x5 méteres földbunkerhez 350 —400 darab gerenda kell. A \\ 4x6 méter nagyságú fedezék már 500 gerendát is elnyel. A 7x16-ös méretű fedezék mogépí-téséhoz pedig, ezideig, pontosan 2500 darab combvastagságnyi cölöpöt, gerendát hordtak Össze. A kitermelt fa ekkora mennyiségei hoz
ük hozzá a mindennél nehe-zobb földmunkát ós fogalmat alkothatunk arról a hősi erófossitésról, amellyel honvédeink egymás után gyűrik le az orosz fold példátlan nehézségeit.
És még valami, ami jellemző a magyar honvédre. Emiéi a vorejtó-kos munkánál nyoma sincs a fáradtság bágyasztó, levert liangulatá-uak. Jtt nom a mindennapiért ro-líOtoló, keserves, kedvoszogott, lo-tört munkás túrja a földöt, ácsolja a fát, hanem n honvéd dolgozik: a hazáért, családjáért, önmagáért, virágos kedvvel, tréfálkozó lélokkel, londülotoson. A
Az egyik raj épp tegnap délután fejozto bo fedozéket. Ügyödül, minden Bogitség nélkül építették, saját maguknak. Amikor, az utolBó gyep-légint. íh olltelyozték fedezékük tetején, nekiláttak a Iwrendozéa olkó-özitéséhez. .Éjjel már az üj szálláson aludtak valamennyien.
Az utalná simításokat végzik ma dólolótt. Hozzájuk léi>ok. Török Sándor tizedes, rajparancsnok — hevesi földműves — jelentkezik. Napégette ragyogó magyar foj. Odajön a rajparuncanokliolyet-tes, Kovács Balázs őrvezető in; ogy vidékon —¦ Mikófalván születőit Törők tizedessel. Közrokapnak s ugy
mondják el a fedezék építésének történetét: melyikük niit, mennyit dolgozott, amíg a raj önálló munkájából megépült a fedezék -- a téli K/állás.
Nó, nem tetszik megnézni? llgy invitál, mintha csak valahol a Tisza partján hívna házacskájába. Még kntvájuk is von: a Trockij. A lejáratnál jobbra n kutyaháts. Hajt a fa felírás: l \'gat-lak. Trookij kegyetlenül elhizotl, korcs, tavaké, Uonua alaktalan tömeg, mint miami ferdére fujt luftballon. ~f~ Nem kutya ez tetszik tudni mentegetőílzik Török. --- Husnya szegény, mint a nyavalya, azért becézzük igy. Epp csak ugy tartjuk, hogv legyen.
I iz lépcső vezet a fodozéklie. Tágas szoba," 6 méterre r föld alatt,
bonne tisztaság, egyszerűség. Nagy-részét elfoglalja a\'ti főre késztteti fekvőhely. A fekvőhely lábánál ládák, táskák. Középei) oszlop. Az oszfopon lámpa és ogy cédulu függ, a fedezéklakók névjegyzéke. A SZÓD* ékessége feltétlenül
a kályha. Pontosabban nem is kályha ez, hanem .nimlvüii kemencétek.- ulkul-matosság, tlutalinns darab. Ihngho. Oyőrgy honvéd, nyíregyházi kőműves munkájú. Ü a környék kálylia-ssakértŐje. Ez is ugy készült, hogy ogy évben esak egyszer ősszel kell
Iwilo tüzet rukni, aztán már okuk fával kell táplálni és tavaszig ontja a moleget, hogy győzze állni nz omber, (Iát, hála Istennők, fa, az egyetlen, ami még akad Oroszországban.
v.\'Szabó hd\'p. ón/t.
Barosl L. E.—Nagykanizsai L E. bajaoki ökölvívó versenye Barcson
Rttvlrl plheitl után Ismét mogkezdfl-Olk leventéink Bkölvlvö bajnoksága. Az elmúlt évben Dunántúlon osztályozó bajnokság folyt, amelynek eredménye-képen rnost már oqztalyokbau Indul meg a küzdelem. Ha olvssóluk ügyelték a sportújságban megjelent cikke-ket. ugy tudhatják azt, hogy Nagykanizsa ökölvívó csapata az I. osztályba korait. Igen nohftz küzdelmek után sokszor Igazságtalan Kelőtökkel órtllk csak el az |. OBztáljba való bejutást.
Most Jeleni meg Dunámul első osztályú ökölvívó csapattmJnoksSgáaak sorsolása Ezek szerliit már most vasárnap Baroson mérkőzünk. Március hó 14 úd Nagykanizsán Bajival, március lió !21 én Komáromban, április bó 4én Érsekújváron,május hó9-óqNagykanizsán RíVík val. Nagyszerű kemény kUzdelmek fognak kialakulni ezen a vorsenyen. Csapatunk mbn nem Órto el teljes formáját, de minden romény megvan, hogy a bajnokságon aom az utolsó holyen végzünk
Vasárnapi csapatunk a következókíp fog alakulni: légsúly: Szabó. Harmai-suly: Ráczl. Pehelysúly: Szeota Köny-nytlsuly: Kasza. Váltósul/: Etsy, Középsúly: Seres vagy flükt. Félnehézsúly i Aes. Farkas, Modor, Szekszárdi tartalék.
Válogatott méikőzés a hadbavonultak caaládjalért
Vinuinitifj délután a Zrínyi pályán érdekei merkezés lesz a kót nagycsapatunkból összeválogatott A. és lí. c.o-
port labdarugóiból. Ugy a ZMNTB, mint a NVTB legjobb játékosaiból to-véd\'k ös-ize a köt c apat, melynek kerete maris megvan A pontos összoál-Ittá-d később közöljük. Most csak any-nyit, hogy az összes .nagyág) uk* nzo-repalaek h nemes colra rendezett mérkőzésen, molyaok tiszta Jövedelme a , hadbavonultak szegenysorsu hozzátar-j tozéló Minden magyar Bportemberaok 1 köloiessógo kint lenni vasarosj) a Zrínyi pályán,-az órdokes és nemes célra rendezet t mérkőzésen.
Nyilvántartják a visszavont JparjogosHványokat
A kereskedelmi rrlnlszter leiratot la-tózolt az iparhatóságokhoz. A leirat megállapítja, hugy nlnos oly hatályos Jogszabály, amely elótrná az elsőfokú Iparhatóságok részére azoknak a személyeknek a nyilvántartását, akiknek IparlgazolvAayát bármely okból visz-szavonták. A Jogosulatlan Iparűzés hatályosabb meggáUaaa órdekóbea kívánaté\', hogy az Iparhatóságok Jagaza-báiyi rendelkezés hiányában Is gondoskodjanak az ilyen személyek nyitván tartásáról, mort «z a nyilvántartás lehetőséget nyújt arra, hogy az Iparhatóságok az ülotö személyek tevékenységet állandóan fokozott figyelemmel kísérhessék.
Hofherr-Schrantz gépek, liláQllé petróleum
UN(iKK-ÜLLMANN KLEK
VAS ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN "Shell xézfözók átvehetők. ílolyóscsapgy«í<
gyorslnlst, gépírást
PAJOR AttOS államilig engedí-lyeictt ayotslrdlakai*j*ban NesyksBisM, Simt Iuiüo Keresg-ü. 5.
BcIratáSDk SMfhSfitMtek I *n
NAPIREND:
Éjjeli gyógyszertári Bgjekn: Ma a Megváltó ^ÓgTSieríár Erzsébet-tár 21. szám.
K takarni ti . az ottani gyógyszertár állandó ügyelete* i itol I uri
Kayti. > rebruir 18. Csülörtök. Kézn. Icai Sím od pk. vl ¦ Protestáns Konrád
A OÖ1FCBDÖ njíi»a van röggel • órától eate 6 éráig. (Hétfó, flierda. péntek délután és kedden egész nap ntknek.) Telefon: 560.
Ufedgot kit
hazulról a fwrcléren küzdó honvéd. Aki kiotvasia a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lapfejen totál haló címke kitöltésivel dobja be egy postaládába t
¦ (p. KoM»r Fars-tc ¦ Szánt Vince EbvV*úI«I szombat déiutirtl kSrgyOlésSn) A rugykanizui Szent Vince Szeretet ItYODlrt ¦>¦:-:¦;• il dt\'UÜn fi órakor S kórbiibin ívi k;izyÜ\\é*éi Urljs. A kOz-gydlét kinugatló pontja P. KObler Pirenc budspezli liiifnU háitői Ok. orszJgot igazgató ünnepi besxirnolóia. A\' e\'n\'ktág azfresen lit minden érdeklődét a köz-myvtétea. {:)
— (Tanügyi hirakj A y»Vi%- is koz-okiaUsflgyi mtrt sitw Dívái Entibet Oi-zellit, a Csáktornyái állami polgári iskolához beosztod helyet\'ei lanárt az állami gimnáziumi tanárok Icls.amjba rendes tanárrá nevezte ki. — A szómba (helyi tankerületi lir. (Aíksígz\'ó Németh Kirolyné Dorogi PsjIi i i ¦l.:állitiii népiskolai Un Kénének a tormaföldei rom kat jellegű népísk\'ilihoz helyettes fanitói minőségben való megtálaszissái j<jváha yla
(Oyonlró-l»kol>) nyílik március 3-án Nagykanizsán, Szent Imre herceg-u. .V Beira\'ások msykezdedtek Államvizsga. A tanfolysm 10 hónapos, Nappali és citi tanfolyamok .Modern tízujjas vakirásos gépiráilaniUs. (;)
" — (Képkiállítás)
nyílt nisg február L-Mll\'éa tart március 7-ig az Iparoskor székházában. Szácay József tárlatvezetó. (:)
- (Allamsagsly) A vallás- és kózokta-Usüeyi miitiszler a bókaházai róm. kat. népiskolának 40 ezer pengft államsegélyt helyezeit kilátásba két uj tanterem és egy tanltólakás épltéiére.
Gyermekek
önként kérik .
hashajtót, ha egyszer Darmolt kaptak. A Darmol ize kilünó és fajdalom nélkül hat. Ezért szereli a -ctt\\
gyermek tLj?^tfL"s3
— (Mlnltztarl alltmarés) A honvédelmi miniszter dr. Monoslory Tibor és dr. Száraz István zalaegerszegi szolgabírónak, dr. Csiszár István perlaki kóiigazgatásl
Sr-akornok, tiszteletbeli szolgabírónak és r. Legányi J\'zsef perlaki m Mr. tlszll-orvosnak elismerését telezte kl a hadi gondozásra igényjogosultak gondolásba vételéi célzó elókészltómunkálalok során példás lelkilKmerelességgel, szorgalommal éa tudással végzett munkájukért.
— (Kslonsl kltünlatés) A Kormányzó Ur Székely Zolién hadnagyot, Székely Emil Zalavármcgyc helyettes árvaszéki ebiekének a liát az ellenséggé! szemben tanusilolt vitéz magatartásáért a Slgnum Laudls-izal tüntette ki.
— (Zászlót avatott a Kalász Laány-agyesülat Zalaszabarban) A zalaszabarl Kalász Lcányegyesülel taglal selyemzászlót szereztek be, amelyet most avattak (el ünnepélyes keretek között. Az ünnepség alkalmából színdarabot adtak elö, amelynek 270 pengő bevételéi a scbcílill katonák javára lorullotlAk. ^
Ahogy a humorista látja:
Nyersanyaghiány az Irodalom tükrében
vt
Ifosj/an leirtw besupéJgeáfii a makmiipar egykori h-?lyietérél. Som c*ak ma Tannak którié*i gondok. Közismert a népdal, amely szerint: Vem forog a dorozsmai szélmalom. FS hogy miért nem, arra cey másik nóta mutat rá:
Simonyiban van ecy malom,
Bánatot érőinek azon. Mintha csak a mi malmainkat hallanám. A rnalniov>k már akkor is sírlak.
Az ember nem í" gondolná, hogy
mennyi adatot talál irodaiul nhu-iái a j«zapparifélc«éwkkel kapcsolatban. Kózi\'mert ténv, hoi^y Xagy-péntekén mosea holló a fiát * i itt semmiféle használati utasítást nem találunk úrra nézvést. \'hogV mit csinál Bxappanhiány esetén.\'üe már a másik nótában mintha a szappan-hiány is érintve l*nne, mert azt mondja:
Jaj beit szennyes ez a maga kendője.
Nem mai találmány a mezőgazdasági munkáshiány és nem mai tünet a niunkaerkólcs lazulása sem. Mert míg az egyik nóta aszonirya: Szeretnék szántani...
a Toldi-birtokon már feltűnő jelenségeket tapasztal Arany János: Boglyák hűvösében, tis-tisenkét
MOlgil
Hortyog, mintha legjobb rendin
muunu • f = >j • i
A tiitmkaeréhtányl tárja fAI ¦ a népdal:
Szépen legel hz Upánnú sulvája, A kisnsssoriy maga nétál utána.
Mién? Kincs munkaóra. (Zárjulek közt jegysem meg, hogy az egykori pletyanroratban más volt. Valami Bzomfülc* riporter plkottvantotta, hogy
Már
Jane
ucaaziről kiáltja a gulyásnak: szítom terítsd lo a Bubádat.
Erre azonban nom koll adnunk. Tudvalevő, hogy az ilyen pletyka -roratekbaii ami megjelenik, nz vagy igaz, vagy nem.)
A munkaerőhiányra céloz Thnly Kálmán szép dala is. Már harangozó sincs Turjánban, mert a nóta szerint : 1
Három galamb húzza azt a
¦ harangot.
Ugyanitt utalás történik a kence-anyagok terén felléj»tt nagyfokú hiányra is:
Liliommal festették a koporsót.
Nyilván nem volt firnájsz.
Amikor befejezésül megemlítem méc Csicsóné három lányát az egységes szoknyával, aztán a vékony deszkakerítést, na meg általában utalok azokra a teljesen jogos panaszokra, amiket Tiborc sir el Bank nak a meráni közellátás sajnálatos visszáságairól, az igazság kedvéért rá kell mutatnom, hogy az anyaghiány nem mindenkor* általánosan jollonzó a korra. Az anyaghiányt nom egyszer az anyagiaV hiánya okozza. Erre vall az »Ember tragé-iii;r..-i ivik logcsaládiasabb jelenote a VIII. sziliben, ahol is azt mondja Éva:
— János, nakem szükségem volna pénznsi"
Ezúttal azért nem Ádám. mert
hogy nem ád ám. Hanem azt mondja:
- Egy fillérem sínes, mind el-hortad immár\'
Hőjj, tnecindul erre a zokszavak; áf.tdata a nej rvíszén\'d:
* Orők szükséget türjek-e tehát? Az udrarhölgyek pávaként
ragyogunk, Szintúgy szégyenlék köztük
megjelenni... Magyarul és mai nyelven: A Pacéknénak mocint nj bundája van, annak tud vonni az ura, én inog rongyokban járok\\t
Abban a rcménytjon. hogy már
nincs íiairyon meeszo az
rilág,
amikor az* anyaghiány nem általá-iv». mnn háborús okoklujl. hanem kitárolás: auregyceek, anyagi hiányból adódik, zárom ezt a kissé hosz-szadalmasra , nyuh dolttuzatom és vagyok kiváló \' tisztelettel :
K188 JÓZBBF
kl o«ztálysors|atéW hozása
Az oaitáiyaorsjáték mai húzásán • fóbb nyereményeket a következő etámok nyerték:
10.000 poniíőt a 40.558.
5000 pengőt az 1292. 6102, 52.910. V
4000 pengőt a 20.678.
3000 pengőt az 1699, 86.185.
2000 pengőt a 69.569, 97.481.:
1000 pengőt a 8258, 10.207, 15.834, Í7.685, 41.094, 56.544, 55.066, 97.129.
CFelelósség nélkül.)
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
ad 39/ké. 1943.
Tárgy: Korpa kiosztása sOIdök részére.
Hirdetmény.
Mindazok a földnélküli átlatlartók, akiknek féléveiét fiatalabb sertésük van, Bérlésenként 50 kg. korpát kaphatnak.
. F. hó U-én és 20-án a nagy-kanizaa;, 22. és 23-án a kiskanizsai érdekeltek {alenlkazzenek a Közellátási Hivatalban, ahol utalványt kap-nak a annak felmutatása ellenében készpénzfizetésre azonnal átvehelik a korpát a raktárban. Az Igényléshez magukkal kell hozniuk a családi Igazolványt a lisztjegyüket és a sertések járlallevclail.
Nagykanizsa, 1943. február 18. ós Polgármester.
3194/1943.
Tárgy: Sikelnémák összeírása.
Hlrdattmtny.
Az 1908. évi xxxviii. t.-c. 1. §. a. pontja alapián felhívom a város közönségét, hogy akinek háztartásában tanköteles sorban lévő siket-néma gyermek van, azt illetve azokat legkésőbb f. hó 25-lg je\'entie be a m. kír. tiszti orvos hivatalos helyiségében (Horthy Miklós-ut 1. udvar).
Nagykanizsa, 1943. február 15. ut Polgármester.
IMS, fabrqár 18
DRAUAVOLGYI
VILLAMOS ÁRAM-
________________ SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben délelőtt 8-tól délután 19 éréig. Csangery-ut 51, telefon 294.
Egy angol kereskedelmi kaié kapitányának elbeexétéee haló-karavánja •tHezórátáról
Lisseabon, február IS Eoy anflol kereskedelmi hajó kapitánya elbeszélte, hogy at i\\ hajóját és általában eit a hajókaravánt, amellyel Angliából Amerikába érkezett, a német búvár-hajók 8 napon keresrlüt hogyan támadták és hogyan tizedelték meg. Skócia elhagyása után a nemetek egyik buvárhajója cserével! bennünket és megkezdte a támadást — mondotta at angol kapitány, A helyzet azonban csak másnap lett válságos, amikor 40 ellenséges torpedsívetŐ-repülőgép hajóinkat mintegy 30 méternyire köielítette meg és Így dobta ránk torpedóit. A Hurricane-gépek többieben beevatkoitak a küzdelembe, mégis több hajót ért találat. a támadást mintegy 20 torpe-dórepOlŐgép megismételte. Másnap ezután a buvárhajők és repülőgépek támadásai már a kora hajnaltól kesdve egymást érték. Két hajó elsüllyedt. A támadás a következő napokon hol erősebb, hol gyengébb volt, majd 40 torpedóvető-repülőgép támadáséval érte el tetőpontját. A kapitány elmondotta, hogy as ő hajóin is elsüllyedt. As elsüllyedt hajók pontos ssámát a hajókaraván szétszóródása követkeltében nem tudta megmondani.
APBÓHIRDETfiSEI
K.r.b.fc tfprllls otfe\'el belípfue egy g.idaligl kcrilst és egy cilri.t. UheUl.g ti;y culidol línirtc! UMd.lml flietf s\' idoV Tinlló Ocl>ciil,cl. 478
lek egy lerljt vj^y nőt kézlmin-káia. Ugyanott egy tanonc la felvitetik. Zabo linoa nfiiuabdme.ter, Rikocet-utca 47. síim. 478
ADÁS-VÉTEL
[Mdld. Mid, UidOHd, eldiiolutal elad*. uijta-u. I. 471
Tdlbelyhez satuk, plstnlk, ajt ) etadútt, Kaulmann Mauö, Szent lime llciceg-u. 6.
483
LAKÁS, OZLETHELVISSf
Cfl*mhá«\'kONftiAei nwlléihelylsi-RekMI lllo Uká.l k.r...k (tbiulf 15 érc vagy mírclua t-ire. — Címeket a kliddhlvatalb. kiiek. . \'
BÚTOROZOTT SZOBA
Dtlilekvc.il tiutoro.otl ...b. Illldó-Bioba-httunilattsl mirclus I ite kiadó. Clm ¦ kUddbsn. \' *
HÁZ ÉS INGATLAN
El«dó is bérbeadó loidct, edimentei kélszer hiromszobii hizat eladiats közvetít : Horvltb Ingill.nitoda, Suglr-ul 42.
KÜLÖNFÉLE
Gyor.lr4.Lka.la nyiiik mircltts 3 in Nagyvanlzaín. Szent Imre heiceg n, 5 az. alatt, lltlratkosnl díltlőtl 10 Is, iste 6-S-lg lehel. (Bng. sr, ad. 299S-ir42W
ZALAI KÖZLŐN*
FOUTIKAI NAPILAP, Kl>d|> : „Kluusaaigl H. T. Naaykaalra.".
Folcii* kindó: IsIsHUnly. Nyomatott i a .Kirguisaill H. T. Na,,..- ..."
ey.aiilibu Naiykulzs... INyejadii^ 1*1.1 Isik! kir.kjj
lluiiilfuJtuxui : Tábori po»U:
83.
»v(.,40. 12. Nagykanizsa, »48. február 19 péntek Arm 12 mér.
ZALAI KÖZLÖNY
aaarkMztóo«« éa Uadóhl7atali rűut b. n&a. EtorkBaaWaSpl «d JU*d<SM<nitaU t<J«l„i, 1,1 ?7 MubJoIciiIIc mlndoo Mlktanap dílulan.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
Möflaoíaal aaa : egy htaapm 3 pmiflő ao fW4r
noffyadovra fi piaujő BO fltUr. liíiy.\'s aaam: liaikoinnn (I Si., aaonUia.ua SO w
győzelemig!
Keleten a világtörténelem Ieg~ nagyobb osatája tombol, amelynek ágyutüie, hit nem íi hallat-síik ide, de a vörösre festett ég felhŐfoselányai elhozzák a front bonalmait. Tekintetünkkel messie kalandorunk, nyomon követjük a hős katonákat, átéljük mérhetetlen sienvedéseiket s tiinte rétit kérünk a gyötrelmekből, hpgy mi is érettük, mit jelent a hideg oroií pusztákon fegyverrel a keiben védelmezni ai európai kultúrát éi nt európai népeket. A magyartan áldoialkésnégbcn, mun-ka vállalásban ét a bistos győia-lembe vetett hitében egy ét ose-Uttan s ha időnként biialmasan a fiilébe is sugnak valamit, nem hagyja magát meggyőiődésétől eltántorítani és befolyásoltatni.
Most sokan vannak, akik „külön" értesülésekkel rendelkcinek, s igyekeinek ait füsiereive és kikerekítve tovább adni. A mindent tudók mindenkit megkörnyékeznek s riadalmat, félelmet igye-keinek kelteni. A józan és liig-gadt magyarság neonban lisetában viin ezeknek a suttogásoknak a jelentőségével s tudja, mi a feladata. Most nem szabad meginogni, nem szabad a hishitüek hatása alá kerülni, hisien jövőnk-ről, gyermekeink boldogulásáról, a fdvartdldn fejlődésről vah sió, hogy a magyar hü maradjon történelmi küldetéséhez. Mindéit felesleges újra elmondani és felesleges külön a magyarság emlékeidébe vésni, mert nincsen magyar ember, aki másként gondolkodna és a hatása alá kerülne ai idegen érdekek siősiótőinak- Et-¦el aionban mindenkinek tisitában kell lenni, azoknak is, akikkel meg-osiljuk mindennapi kenyerünket, nyugalmunkat és ait a békés jólétet, amit a magyar haia minden polgárának egyformán bő-keiüen nyújt.
A magyar ember rendithetetlen biiakodásával és stent hitével emelt fővel néiünk a holnap elébe. Törtértelmi küldetésünk el-moedithatatlanná tess a Kárpátok medencéjében, melyben hivatást teljesítünk. Akkor is, mikar tatár és török hordákat tartóst.-ttunk fel, s akkor is, amikor a vesié-lyeiteteu nyugati kultúrát őrinük. Minden okunk megvan arra, hogy \'el ki nyugalom mai és alkotó erővel siemléljük a háború végkifej-lődéiét, amely a mi Mattiunkra is meg fogja hoini a megérdemelt nyugalmat és a győzedelmes békét,
Gőbbels:
„Megfogható közelségben látják a győzelmet, csak a kezünket kell kinyújtanunk otána"
Göbbels hirodalmi mintatér teg-nap osto egy népgyűlésen beszédet mondott a koloti válságról ós a totális háborúról.
Hangsúlyozta, hogy három héttel ezelőtt ,amikor utoljára szólt a német néphez, az a válság, amelyben a koloti harctér Jelonlog van, a to-tőpontján volt. Egy nóp, amelynek
megvan az orejo az ilyon szeren-osétlonség olviseléséro, sőt arra, hogy abból még tőlih erőt moritsen,
az Ilyen nép tegyésltetetlon, Ezért kijelentéseimet fol alkarom ruházni azzal a szent komolysággal és Őszinteséggel, amelyot oz az óra megkövetel tőlünk — mondotta.
Mi németek vértezve vagyunk
a gyöngeség és osendőség ollón és a háború csatái csak még több oről kölcsönöznek nekünk, szilárd eltökéltséget és olyan lolki ós harci te-
vókonysógot, amely készen áll minden nehézség ós akadály forradalmi torvvol való leküzdésére. Nincs itt az idojo azt kérdozni, hogy törtónt mindoz? Ez későbbi beszámoló dolga lesz, amely loljos nyíltsággal történik majd s megmutatja a nőmet népnek ós a világ közvólomé-nvénok, hogy annak a szorencsét-lonsógnok, amely bennünket o legutóbbi hetekben ért, mogvan a maga mÖjy, sorsdöntő jolontŐsoge.
Gföbbele ezután megemtókezott a történelmi jelentőségű sztálingrádi harcokról, majd ozekot mondotta:
Keletéi) jelenleg súlyos katonai megterhelést ólunk át. A ssteppo támadása földrészünk ollón ezen a télen olyan erővel indult meg, amely elhomályosít minden történelmi és emberi elképzelést., . /
Ezzel a támadással védekezni a német vederé, szövetségeseivel együtt, az egyetlen szóbajöhető vódöbástya. Amikor a FUhrer 1941. június 22-éu német vpderőt keleten támidánra In
dUetta. valamennyien tlsztáhnn voltunk azzal, hogy ezzol megke/dfldotl a rI-rAszI vllAgkllzdolom legdöntőbb harca. Tisztában voltunk azzal, hogy a ve-azode\'mek és a nehézségek tovAbM válla\'kozAfisal csak növök ed n<-k. Kr. a támadás 2 porccel 12 előtt (Örtínt. Érthető, hogy h bolaovlsta hatalom nagy-szsbáau lep\'ezé ón blöfföld meslnrko désol követkflztéhen a Szovjetunió háborús potenciálét nom becsülttik lel helyeeen. Ez esek most válik olőt\'ünk nylvánvalóvá ogesz vad nagysAg*,b*n.
Olyan veszélyeztetést jelent ez a liiroftalomnak és az európai földrésznek, amely clliomályo~ sitja Nyugat minden eddigi veszélyét. Először a világ közvél *móny ékez fordulok — folytatta Gobbole — éa bojo-jentom neki a keleti bolt.ovlh.ta veszély ellent haruunk tételolt
Az u\'urt tétol Igy baog/lk: ha a német véderő nem fenne abban a helyzetbon, hogy megtörje a keleti veszélyt, akkor a Birodalom és rövidesen utána egész Európa a bolsevizmus martalékává válnék. A második tétel Igy szól:
Csík a német vederé és ¦ német nép rendelkezik szövetségeseivel együtt elagen-dé áréval hogy teljesen kimentse Európát obböl a veszélyből. A harmadik tétol Igy hangzik: A késedelem veszély l\'Gya\'aan ós alnposan kell cselekednünk, különben kés) leaz.
Az olsó tételről a miniszlnr a többi között ozekot mondotta: A bolsevizmus kozdottól fogva nyíltan hirdette azt a colját, hogy nemcsak Európát, hanem az egééi világot forradalmásítani akarja ós bolsovista zűrzavarba akarja dönteni.
Ah európai hatalmak életük döntő kérdése előtt állanak. A német nóp nem hajlandó akár kisórlotilog is odadobni magét onuok a veezélyo-
nok. Az európai államok, Angliát ia beleértve, azt állítják, hogy elég erősek arra, hogy hatékonyan szem-heszálljannk az európai földrész lx>l-sovizálásával. Ez a kijolontés gyerekes. Ha n világ logorŐsobb hatalmának nom sikerülne mogtőrnio a bolsevizmus veszélyét, kinok lonno erojo ehhez? A világnak választania koll a tengely vozotéso alatt ujjá-rondezendó Európa között, amoly a longolv oltalma alatt áll, vagy a Iwlsevizált Euró)wi között. Már kezet nyújtott egymásnak a Nyugat csak látszólag civilizált zsidósága ós a Kolot gettó-zsidósága. Ezzel Európa halálos veszoduloiubo1 került. Tudom, az angol sajtó nolna)) majd azt állitja, hogy a koloti harctéren ránk aulyosodó megterholÓH miatt az olsó bókotapogatodzáai kisórlotot tettem. Erről szó som jehet. Németországban egyetlen egy ember sem gondol rothadt megalkuvásra. Az ogósz nóp csak kemény háborúra gondol. Mint a földrész vozető országának fololős szószólója foglalkozom a voszéllyol, amely ogósz földrészünket fonyogeti.
Védekezés terén a késedelem kőzvetlon veseély volna. ¦
A zsidóságban minden országban közvetlen veszélyt tálok. Hogy hogyan védokozünk ellene, az a mi dolgunk, abba nom tűrünk Iwle-szóláet.
— Ennek a harcnak csak gylrelemmel grabad végz\'dnl. Báiran siembe kell néznünk a lényekkel, bármilyen kemények és kegyetlenek Is. Létluk ugyan a veizétyt, de nem l*meilük fel teljes. nsKysAgában. A háborút li úgyszólván félkéziel tolvtnt-IhSí Az eredmény nem kielégiló. A némít nép e harc szémira Icgírlékesebb nim-réti javát, várét bocsáljn rendclkeiésre. Európa többi récének leiralabb munkálat kell rendclkezésr* bocsátania. Sokkal többsl kell megtennünk, mint eddig, hogy a kelell háborúnak döntő fordulatot adjunk A német nép vezelŐlvel együtt el van határozva srrs, hogy a lecérezhetftb ben nniegélyeiéshez nyul. Olvan hadműveleti tartalékot készítünk a Pdhrer számára, hogy tavasszal é* nyáron u|ra mee-kezdltesiB » offenzívát és mcgkUérel-hiaie, hogy dOntö csapást merjen a bolsc-vzmmra.
Ehhez moxgAsltanunk kell m. or-m/a«t).\'in roéjr mestlAvő őröket Szabaddá kell tennünk a hAtonAkat az aro-vonal b7.ániárAI munkmaokat éa munkásnőket a fpgyvarknzésro Minden más u/iiwi\'vhitut enn^k a célnsk v«>ll alárendelnflnk. Londnnhsn én W«s-hfngtonban pedig ne kételkedjenek «h-ban, ml\'yen fogsdia\'á-ban részesítené a n*met véderő InvArlós kísérleteiket, h^ Európa bérmelv rébzén préhálkoz-nAimlí. Métr (rnndokka\' felien hetek Al-lanik előpünk Méír a nváron lumét a réirt támadó errlvei fórnak hnnntlnVst megismerni A n^met n*p elhatározta, hogv inltnli\'i] lto|k IntimvftW.vi\'| m"lt-tsremtl a Führernek az ehhez szükséges leh«tA*4trat
Hangoztatta ozután Göbbols az olaoz nóp rendíthetetlen győzelmi akaratát. Beszélt a vitéz japán nom-zot harcairól, majd több kérdést- tet,t fol a közönség Utján a nóphoz. El-tökólto-o magát arra, hogy a győzelem kivívása órdokólwn a legsúlyosabb torhokot ia vállalja, ronditho-tetlonül bizik-e a Führorbon, akar-ia-e a győzelem órdokélwn a totális náborut ós latbavoti-o őzért erőjét. A tőmog a kórdésekre a loglolkeaebb igonnol felolt.
Mogfogható közolsógbon látjuk a győzelmet magunk előtt, csak a ko-zilnkot koll kinyújtanunk utáni*. — mondotta boezéde Iwfojoző rószébon Qöbbols uómot birodalmi miniszter.
A háború hfref
Berlini körök a keleti harotérről órkoző lecujabb érteaülésok alapján megállapítják, hogy az utolsó botok vosztoségei alapján, valamint az utánpótlás fokozódó nehézségei kö-vetkez télien a Bzovjet támadó tovó-konysége, fólog a koloti harctéii déli. szakaszain, órozhotóon caŐkkoTií.
A lúihiiii folyó alsó Jelyása mentén a szOYJot csapatok caakiiom tol-ioson tétlenek maradtak, viszont a IondÜlotes némot ellentámudások oiodméiiyesok voltak. Novorosszijszk
vidékén a német támadás a tenger keskeny parti sávjára szorította vissza a szovjet orókot s a némot parti ütogok meghiúsították az ellenségnek azt a kísérletét, hogy a tengeren át orőeitést szállítson partra.
Ezekben a harcokban két szovjet gyorsnaszádot xilllyesztsttek el.
A lagúnák vidékén a uéinot ellentámadás visszafoglalt a uómot fő-
zalai közlöny.
1943. február üi
arcvonal olétt ogy községet áe azt boilloaztotto a vódolonibo. A szovjet csapatoknak az uj záróállás elleni támadása a német összpontosított tűzben összeomlott.
A Don alnó folyásától északra a német páncélosok "példásan ogyült-mükődtok a gránátosokkal és az utászokkal, tőhh sikeres támadást lu j-\' toltak végro éa a bölse-iaták nagyobb csoportjait aemmisitotték mog, A zuhanóbombázók és harci repülő-gépok ugyanitt orodményosen támadták az" olőrotolt szovjot osztagokat, amelyok a nagy veszteségek kővotkoztébon már nom ia tudtak többé a harcokba avatkozni.
VorOBÍlovgrádtól nyugatra a német magaslati állások ollón a bolsevisták tömeges gyalogsági erővel támadtak. A támstuások a némot záró-tüzbon már az előterep vőlgyoiben öuszeomlottak.
Feltűnő, hogy a többszöri szovjet támadásban a páncélos támogatás\' hiányzott. Kz főleg az itt elszenveded rendkívül nagy veszteségekre vezethető vissza, másrészt azonban arra, hogy hogy u lakosság körében alakult önkéntes harcosok nagyobb csoportja az arcvonal közoléjxjn kisiklatott egy szov-jot páncélosokat szállító vonatot, a moly teljesen elpusztult. Az önkéntes csoport több mint 40 szovjet harckocsit semmisített meg.
Charköv kornyékén a harcok változatlan eróvol tovább tartanak. A csata itt rendkívüli mélységben foj-lódött ki. A német osztagok., ssze a szovjot Örök hátában olío:;iallák az utánpótlás szempontjából fontos utakat éü loljoson szétverték az ellenség forgalmát. 14 arcvonalra induló szovjet pápcélost semmisítettek\' itiofí. Chafltovból a németek magukkal vidék (a várost rendben kiürítették) minden éloliivszorkéBz-lolűket a a vasúti, valamint ipari berendezések megsenimisitóso után a polgári lakosság is hozzájuk csatlakozott, t
A kcloti harctér középső szaka-flzán orós némot utóvéuok nagy vesz tősége kot okoztak a szovjot támadóknak. A Szovjet ezen a szakaszon hadosztályait csak óvatosán tolja előre, mert a terepet a német utászok kiürítés után erősen elaknásították. Az Ilmon-tótól délkeletre a Szovjot folytatta tomegtáiP&dáaait, do azokat a némot védolom klvotol nélkül mind visfizavorto. A ezovjot itt 20 páncélos közül 16-ot vesztett.
Volchov mentén a némot támadó-vállalkozás olzárt egy plózó nap keletkezett hézagot .8 a harcokban nagyszámú gyalogsági fegyveren kívül egy szovjot tarack^ üteget is zsákmányolt.
A l.adoga-tó mentén a azovjot csapatok épp ugy, mint <az előző nap, ismét súlyos veszteségeket nzonvedtok páncélosokban.
A fizovjet itt 38 harckocsit vesztett.
A Névától nyugatra a némát gránátosok és páncélvadászok alapos meglepetésben részééi tették a hajnali órákban támadó bolsevista lö-véazoziödokot. A gyorsan előrejutó bolsevisták a némot állások olőtoré-bon közvetlen közéiről szembea tn-lálták magukat a páncéltörő és önműködő némot fog)\'verek pusztító tüzévol. A nagy szélességből, megkísérelt szovjot tömogttmiiutás fei-homlotl és olkeserodott közöl harcokká változott, 15 harcokban a uzosjet 23 harckocsit vosztett és a támadók holttesteinek ez-rei boritótték á\'csatateret.
Angol bombátok Ndmotoruzág Utett
A Nímflt Tav. Iroda Jelenti, hogy abgol bombázók tegnap n tés6 esii órákban benyomultak a Nömet-öböl félé. A va dsazgépok (a a légvódtíltűl tözetsóg közbolflpÓHo következtében azonban csak tervszerűtlenül -tudtak ledobat bombáikat.
Nagymlse a felsólenplomban bouvédeiuk győzelméért
A kanizsai Vőröskerészl Applónói
Szakosztálya íamét megmozdult. Nagvön liolyos érzókkol kíván ismét segítségére lenni a harctéren küzdő magyar hós katonáknak. Azért február 23-én röggel fél 8 órakor a Jézus Szivo folaótomplomban nagy-misét mondat legendás vítózségü honvédőinkért ós fegyveroilf győzelméért. Irtózatos tusa folyik az orosz hómozőkőn, Európa sorsáért, hazánk óleteert. Miuden igaz matfyar e komoly órákban a magyarok jósá-
gos Istenéhez fordul és segítségét kéri hós fiaink számára, hogy a magyar fegyverek diadalmaaan-győ-zoilolmoskecljenek n vörös horda felölt. Logvünk ott mindannyian, szo-loílaritásban a fronttal. A vesotó-ség ozuton kéri a hatóságok fojett, a honvédséget, az iskolákat, testületeket, egyesületeket, intézőtöket,, mintlon igaz magyar hazafit — jöjjön el 6b vegyen részt a nagymisén, amit a mi hós katonáinkért mondanak a felsőtomplomban.
Kedden reggel Indul a nagykanizsai Baross küldöttség az országos közgyűlésre
Krátky István polgármester is rásztveaz a kongreeazwsen
A nagykanizsai Baross-korülot választmánya tegnap oste üléat tartott Kölcsoy-utcaí helyiségéhon, amolyen megbeszélték az országos közgyűlésen való részvétolt. íi szerint a nagykanizsai Baross küldöttaégilog fogja magát képviseltetni az országos kongresszuson, amolyon napirendre kerÜluok a nagykanizsai Ba-rosB közgyűlésen hozott határozatok
és amolyon részt veaz a kormány-elnök ée a kormány mintegy hat tagja. A küldöttség vitéz Tóth Béla kir. kormánytanácsos, a kerülőt elnökének vezetése alatt február 23-án kedden reggel a-gyorsvonattal indul Budapestre. Az országot) Baioss-gyülésen részt\'vesa dr. Krátky Jutván polgárrheeter ís.
A sorompótól az állomásépületig való világitag vitája
¦ kereskedelmi minisztérium értekezletén
lamorotos, hogy hosszabb vita, majd tárgyalások folytak Nagykanizsa város "vozotóségo és a MaV között a Horthy Mikióa-utnak a vasúti sorompótól egész az állomás épületéig való világítása kérdésében. A MAV-iiak ugyanis az volt az álláspontja, hogy a várost torlieti oz a kötotozottseg, ozzol széniben a hivatalos városi álláspont az, hogy a MAV végozto negyven esztendőn keresztül oudig, végezze továbbra ia ó. Kéaönb felmerült a gondolat, hogy ii rároa kiskó burkolattatf látja el az utóét éa-ezt az ut«zs>lcaízT\\At-
veszi. A" kordás végro odúig jutott, hogy a minap a koroakodolmi mi-nisztóriumban értekoziot volt ebben az Ügyben, melyen a város részéről részt vett dr. Krátky István polgármester és dr. Brack István vároaj tanácsnok, úgyszintén a MAV képviselői. Mindkét fél olőtorjosstette érteit, végül is a MAV 15 napi idóhaladókot kapott arra, hogy bebizonyítsa, hogy a várost terheli a kötelezettség.
Nagykanizsán nagy érdeklődéssel várják a minisztérium végíó szavát ehbén sz ügyben.
Hadirokkantak felkarolása az iparban
Nem kétséges, hogy a most folyó háború rokkantjainak és sebesültjeinek háború utáni ellátásáról már most .(joilduskodni kell. biilun e\\ vonaik(Má»bnn <ea iparra rcnükivüli IcIaddtoK várnak és eyeszen bizonyos, hogy a magyar ipar ezeket a kötetességít szivei-örömei t vállalja.
Legutóbb hangzott el vitás nagy-baozoni Nagy Vilmos honvédelmi miniszter ösbnete a magyar iparhoz. Nem kétséges, hs>gy ennek az üzenetnek minden szevát pa-ranesnak tekinti a htiat ipar és ezután még fokoiottabb miértekben ÍQyeksiik ez iránya erkölcsi kötelezettséfleit szívvel és szeretettel teljesíteni. Ugy .érezzük, hogy a honvédelmi miniszter felhívása kiinduló pontja lehet egy nagyarányú szociális akciónak, a mely ezt a kérdést gyökeresen ós
intézményesen, a nernset seoctá-lis lelkiismeretéhez méltóan megoldja.
Intézményes megoldásra van szükség, amiből a gyáriparnak is ki kell vennie a részét. Sürgősen tanulmány tárgyává kell tenni.azokat a lehetőségeket, -dmelyek a rokkantak, hadisőrültek i alkalmazását iea ipáiban minél szélesebb körben megkönnyítik. a tanulságok alapján máris meg kell indulni az átképző munkának. Hadirokkant tanfolyamok szervezésére van szükség, amelyeken ipari szakemberek, gyakorlati vezetők előadásai könnyiienék meg a háború hőseinek, hogy megfelelő ipari munkában ellmlyeskedhessenek. Bizonyos szakmunkák sem marad1 nak clz.írve eiőlilk, dc különösen mint po\'tások, raktárosok, üzemi tisztviselők, terverÖk, a régebbi
VÁROSI MOZGÓ csütörtöktől-
vasárnapig
Február
18-StHg
Sut lágyt Sfiabó EBxter újszerű, franciásan könnyed, finom játékával
ENYÉM VAGY
sxenvedóív, mosoly, könny fl&mkültéménye
mŰPA" hiradő a világ legújabb eamiény&tről
MIOa&axvk kBBdBtn köznapokon $ő, #7^9, uaud^Ktap-fS, $5, L7éM>9 ÖraJtnr
.....1 ..... i 1 11 ni
szakmunkásak mint iiakmai tsnt-tók tölthetnek ke nagy ssercpet a háború rokkantjai. Megfelelő át-képsés után terméssetesen biztosítani kell a hadirokkantak llamara az alkalmititatási elsőbbséget az iparban, a kereskedelemben, iskolákban, hatóságoknál, ssinházak-ban, stb. Leghelyesebb volna ezt a kérdést törvényes íntcikedésscl srobályoini, ami kötelezően előírná minden vállalat számára, hogy nagyságának megfelelően milyen siáaalékban köteles hadirokkantat alkalmasui.
pontos ás tl nem hanyagolható része aionban a hadirokkantak támogatásának a kislakásépitkeié-seknek a rokkantellátással kapcsolatba hozása.
Nem is vitás, hogy a háború után épülő kislakásos telepeken aa elsőséget ugyancsak a hadirokkantaknak kell biztosítani. De megfelelő közös munkatermek építésére is síÜkség volna a lakótelepeken, ahol a kézműiparban foglalkoztatást találó hadirokkantak siámára is boldog esaládi élet kialakításának lehetőségét. Szenvedő hőseinknek fokozott mértékben van joguk úhhoi, hogy a családi élet örömeiben találjanak kárpótlást v. honolt áldozatokért.
Igy teljesíthetjük kötelességünket idehaza is és ennek a munkának nem aeabml lankadnia a háború után sem. Így adhatjuk vissza hőseinknek a munkakedvet, a saját emberi értékének a tudatát. Igy bistosithatjuk, hogy értékes munkaerők - a társadalom legdrágább kincsei — ne menjenek vesaendőbe. Végül esek igy érjük ast el, hogy o hadirokkantak nyugodt elhelyezkedésén és emberséges ^megélhetésének felépítésén kcresatül a nemiét seociálís színvonalának emelkedését biztosítjuk.
Hány agglegény van Magyarországon
A legutóbbi népszámlálás adatai szerint Magyarorsragon 100 tízenötéves ós iérmét idősebb férfi kö-.böI 61 volt nős és 34 nőtlen. A többi öt, részben özvegy, részben elvált. A 20 -59 éves fórfiaköt iramolva, 100 közül mdr\'72 a nős és csak 28 a nőtlen, ösvegy és elvált. A két adat össrehasonlitáia bJronyilja, hogy nálunk 20 réven alul nagyon kevesen nősülnek. Az ogglegénység szempontjából a 30 évnél idősebb férfiakat lehet tekintetbe venni. A 30 39 éves férfiak összes sráma\'Magytirorszá-Bon 1930-ban 606-365 volt. Bek kőiül 84 és féiszázalék nős volt, agglegény mindössze\' 831936, aiat alig 14 (sázalék. A következő korcsoport, a 4.0-49 évesek körül méfj kevesebb a nőtlen, alig több, mint\',6 százalék.,50-^59,éves férfi esak 362.816 volt, ösjzeien ai eggle,lények száma alig főbb, mint 4\'5 százalék. At utolsó korcioport-t>an, o"60 •éves-ós\'-eonél (dösebb férfiak kőzt\'tnár csak 3-3-siázalék a nőtlen, a nősökssémz,is,csökken, az ősveflyek pedjg már 88.111-en vannak, ami már 21 százaléknál is több.
Tamallen
r-SAMOR<A*OS államilag engedé-Iyaz«tt,,warzfIrs».lBSioiei*b«n HsfykaaliM, flstat Isue-barvsg-D. 5 Btlrattaok msstssdMtskl M
,1.943, f,«bruár. 1.9
ZAUAI K0Z1.0N*
NAPIREND:
Éjjeli ..gyógyszertári ügyelet: Mu a üa. Mária jí.yújív..^.**i Iái Király-,itee 4Ü. »26111.
Kiokauizsán ax ottani gyógysaor-tir állaadó ügyeletéé saolgálatot tact.
H«pU> > Február U) Piuluk. Róut. kat. Konrád ov. ¦ ProteaféDt Zsuzsanna
A GŐZFÜRDŐ nyitva T»n reggel t Órától este 6 Óráig. (Hétfő, szerda, pintek délutin és kedden ogéez aap aókaek.) Telefon: 560.
Újságot kér
hazulról a harctéren küzdő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányét, a lapfejen található címke kitöltésével dobja be egy postaládába I
- (Előadás a Vitézi Székházban) A tVitézi Székházban tovább folytatódik az a ütemes magysr munka, amely a belsó front magirőiit ail szolgálja. Vasárnap, ül-du dililőtt 11 órakor Ismét Idöüzeril keidó-icket tárgyaló elóadás les/, m lyre a t b. ¦lnokc eniton fs minél nagyobb számban való megjelenésre kéii a Ncitizetcs. urakat.
- (A Niptakarékpénxtár Igazgatósága) folyó hó 17-én tailolt O\'éién íldvöjőlto a/, újonnan megválasztó!! grőf Kcndelly Ádám löldbirlokoal és ahldorll Flschcr Oltót, a l\'cili Magyar Kereskedelmi Bank Ügyvezető igazgatóját és a maga részéről Is csatlakozóit a közgyűlés ama határozataitól, amelyben dr Lamollc Károly a Pesti Manyin Kereakeddriú Ii.mk vezerigazga-lójának. dr. Űryneusz Dezső a PMKl ügyvezető igazgatójának, dr lovag Podoskl járni a PmKB Igazgatójának és OegŐ jános a PMKR Igazgatójának koszönciet mondott szeri az énekes támogatásért, amelyben az inlézelel réízestletlék.
- (MANSz-tea) A Főmöltóságu Asz-szuny akolójára a MANSz ttatolyó lió \'?0 án délután 5 órai kezdenél a Uentrál-ban, Magyaros vendégszeretettől mindenki\', elvár az elnökség. A himvi.cz kiajánlod dolgoknt a Cent r álba szombat délután 3 óráig kérjük 1. adni. {)
- (Nyukosz közoyülós) 21-én, vasárnap 11 óra .or a Polgári Egyletben Ernők.
0)
- (Qyorsiró-likola) nyillk március 3-án Nagykanizsán, Szent Imre berceg-u. íí. \'Uelraiások megkezdődlek Államvizsga A 4anfolyain 10 hónapos. Nappali és esti lanlolyamok, Modern tízujjas vakirásos gepíráslanltás. |:)
- (SS millió pengő hitalt folyósítotok addig ¦ keresatény kereskedelemnek) A penzüsynnnlszler kcídeményezésére, mint Ismeretes, a keresztény kereskedelem hitelellátásának előmozdít Jsára nyújtóit 20 inilKó pengő Összegű hitel kerelét az elmull évben 30 millió pengőre emellek lel Mint értesülünk, a hitelek elbírálására létesített bizottság eddig mintegy 22 millió pengő hitel folyósításé! éngfr-dtlyezle.
- (Még mindig vannak papok a szovjet börtönökben) Berl nl jelenlés szerint 150 kalolikua pap, akiké! két évvel ez-elóli Lengyelországban és Litvániában laitóztallak le, még mindig a QPU liiihedt börtöneiben sínylődnek a Szolovkl-\'iüige--tejten.
-¦(folKlggoaítoltúk ok lakolni .igyon-«mavlielói kötelezettségét) A vallás- és kOzoktatateygyi miniszter rendeletet aduit ki, amelyben felhívja az-érdekelt és alárendelt Iskolai halóaágokat, hogy a há-boius gazdasági helyzetre való ¦ tet intettet az iskolai cgyenruliaviscléanek niegköve feléiét mellWk. Lelielóvé kell lenni, \'egy a növendékek, amennyiben a be-¦zerzcsl nehézségek, vagy a tanulók anyagi "elyzclo exMnegklvánjálc - használt, át-¦laklioii aib. ruhákat felhasználhassák. A \'endelei szerint mellőzni kell továbbá még
tanulók egyéb Iskolai felszerelésében "em okvetlenül szükséges anyagok felhasználását, mint például az iskolai dol-foullflzelek egységes belíflléaére szolgáló "xlnea-paplrt.
Slalutorl wgfldély nélhfll nem watwd Iprl tanfolyamai íeadeani
Az IpartestQUttknél kell jelentkezni a tanfolyamon résztvevőknek
Aa orsníg területén levő keres-kedelmi és iparkamarák már korábbon pdiiasit tettek ai iparügyi minisetcruél ai engedély nélkül folytatott ipari tanfolyamok ellen. A kérdésben síélesebb kőrü ta-nácskoiást is tartoltak, melynek eredményeképen megállapították, hogy az ilyen minisateri engedély-iiclkiíli tan\'olyamrendeiés beleüt-köiik a 33.333-1036. I. M. iiámu rendeletbe, kihágást képei és ennek megfelelően büntetendő.
A kamarák megállapodtak abban, hogy valahánysior ilyen eset tudomásukra jut, aionnal megfestik ellene a feljelentést a rendőr-büntetőbiróságnál. A kéreléses rendelet értelmezése sierint ipari tanfolyamnak minősithctŐ általában ai ipari munkára,.valamint ai etzel összefüggő oélra képiést vagy továbbképzést nyújtó, rend-steres, nem iskolai icllegŐ okta-
tás, továbbá a különböiŐ gépeknek a veietésére, kezelésére, ai erőátvitel gyakorlati ismereteire vonutkotó rendszeres oktatás. Al ipari tanfolyamokat a kereskedelmi és iparkamarák javaslatára rendszerint ai ipartestületek keretén belül sierveiik meg. I y«n eletekben at Ipari Tanfolyamok Orsiá-gos veietősége által kijelölt helyi yesetőnél kell a tanfolyamokra jeleutkeini, ahol a résttvenni sián-dékoaók minden réstletre megkapják a seükséges felvitágosilá-sokat.
A kamara eiért felhívással fordult az ipartestületekhez és kérte, hogy az esetleg tudomásukra jutott enjjedélynélküli magántanfolyamokról azonnal tegyenek jelen tést abból a célból, hogy a U maira a siükséges lépéseket a felelősséggel tartozó személyek el len meglehesse.
fehér
Husz fehér kisértet útnak indul a . orosz éjszakában
Három bolsevista bunker is lakóinak sorsa beteljesedett
Ketu van. Állásaink felett telekennél jelenik meg a hold. Hó és holdvilág majdnem teljes nappali megvilágításba öltözteti a tájat. .Meddig a szem ellát, sehol semmi mozgás ... Végtelen fehérség borítja a földet é.s bódítja, a lelket.,. Honvédőink nem zavarják mozgásukkal a táj döbbenetes összhangját, mert ruhájukat héköpeny leplezi.
\'A szn z ii d pá í-a 11 < ¦ síi ok sá góff í 0\' él ii\'-bei gyülekezik. Mjnd a "20 tisztes. Vezetőjük Sz. hadnagy. Önkéntes jelentkezőkből áll ez a különleges feladattal megbizóti mhamjúrör. Eznn a vonalszakaszon most első ízben kerül alkalmazásra ilyen járőr,
A kitértetek
Eltgazitáht kap a hadnagy. Térkép fölé hajolva adja ki utasításait a zászlóaljparancsnok. Aztán csillogó szemekkel tiszteleg a fiatal hadnagy és a futóárokban készenlétben álló. legényei elé lén. fizo-
borszerüen állnak a komoly utra induló tisztesek. líuhiizatuk élesen rajzolódik a futóárok falára. Kőjükön follér, olól, hátul és kétoldalt lehajtható irhasapka. Folsótostükön ugyancsak fohór irhamellóny. Nadrágjuk folott fehér albónarlrag. Felszerelésük: géppisztoly és> kézigránát. Így ebben a terephez simuló öltöaotWn indulnak útjukra a fehér táj fehér kiaértotoi. Gyors egymásutánban olvadnak össze a tereppel.
Föladatukkal mindannyian tisztában vannak. Pontosan tudják, hogy jnelyik terepvOnulat inilyon szakimzán* úll ollensógos kísérőd, inerro. néznek a lörésok, hói van a kijárat.
A vörös kiserődök niái>ait pontosan mególlapitottik néhány kilomó-
terro az arcvonal mögött n mieink és jól olgoiidolt, inindon oahetőségro kiterjedő (orv alapjón begyakorolták a vállalkozás mozzanatait.
A oél feli ... Szétszórt csoportbahj de ogymás-sal szoros látóérintkezésben halad
(Honvéd haditudósító siázad)
kitűzött célja felé lehainjárórünk Feladata szerint észrovétlonül, lopva kell áthaladnia az előretolt ollóm \' bor táboriörsök vonalán, hogy meglepetésszerűen léphessenek fel
nappal \' sokai okt«t«H*nk*dó föld-•rődőkkal szambán. E*k»t kell rnefisemmisileTiií
Macska módra, pontosan kiszámított mozdulatokkal dolgozik a ro-hainjárÓr. Csípős, hideg szél fuj, mégis mindenkiről csurog a-verejték\', amikor u füzesben lendül olóru a fehér csoport.
Felfigyelnek a vörös táboriőrBék. Mintha iicszt, zajt hallanának. Mozdulatlanul hasat u jávor, majd (iiíVi-iikén!, knszva közelednok hon-veileink a cél felé. Nehéz, fárasztó dolog ez, de nincs válogatás, ügyetlen módja a sikernak. A türelem, a kitartás a legkitűnőbb harci mód-szor.
Már csak ötszáz ... négyszáz ... háromszáz ... kétszáz ... . százötven ... nyolcvan... Ötven lépésre vannak u földerődök ... Pillanatig egyvonolban lapul a járőr. Még le-lekzetot sem teliét hallani, pedig keményen dolgozik a tüdő és szív... Aztán "magasba lendül a parancsnok balkeze S u következő másodpercben hetes csoportokban rohannak a földet ódök felé katonáink. Géppisztolyaik lövésre készen, minden kézbon kézigránát.
Kósöl ébredés
Most már ébrednek ős kapkodnak a vörösök is. A táboriörs jólost.\' Elkésett. Első kézigránátaink már ott robbannak a bunkorekbon. A kijáratokat géppisztolyaink csöve zárja le. Aki kilép é* ollónál 1, a halál fia.
Pontosim dolgozunk a legények. Gondosan, vigyázva kinnavai-ják a kézigránátot biztosító öpiráljat s a vizszintos helysetbrat levő kéaigrá-nátot ügyosen ojtik bo a földerőd lórésén. Még esés köztion robban a gránát. Vóézodelmes »játék« oz, de biztos... \\
A vállalkozás eredménye
Pokollá változik a táj... A még elébb csendes vidék onlit, bömböl, ugat és vonaglik. Tüzérségünk és Kyj!!%\'kygmik nehézfegyverei, \\jiz-gé|>ei zarótüzzol támogatják lohain-iáiórünk muiikájál. A nfottszin-helyinft nem szabad, dn nem ín lehet íegilséget hozni. Ott elszántan,
bátran s hála a gondos és lelkiismeretes gyakorlatoknak, valóságos ott-honiassnggal dolgozik a rohamjárór. Parancs azorint mind a három bunkert fel koll robbantani, hasznavehetetlenné kell fonni. Kézigránát kézigránátot ér, miközben a vörös aknavetők is ugatni kozdenok. fli-zonyosan nagyobb támadást tételesnek fel.
Az utolsó simításokat komoly, szakszerűen készítőit nyitjtott-tölte-lek véígzik el. IiO\\ogóhe omelkodnek a bunkorok. Itt már nem lobot alkalmas tanyát verni,. Xüzgépeink gondja, hogy no loliesson okot kijavítani.
Vlteza I
Az egyik fölcioród mellett három Tuszkoló muszka föltartott kézzel várja további sorsát. Intésre megindulnak a járőr olótt.
A föladatot megoldotta a járőr. Egyik tizodos balkarjából szivárog a vér. Mindenki ogyütt von. Gyors egymásutánbnu háromszor lendül a parancsnok köze, mire u járőr futólépésben olindul. Sz. hadnagy har-mudmagával fodozi a visszavonulást. Sípolnak a puskagolyók. A fűzősben kisebb, nagyobb távolságokban akna-velő lövedékek robbannak. Járőrünk lecsapáson halad. Jügyszor-ogyszor Io koll foküdni, do voazteség nélkül, szinto ogyszorre omolkodik tol újból az elszánt csoport és rohan célja fotó...
Lihegve, holtfáradtan érnek futó-
Hofherr-Schrantz géwk .-riliiiti petróleum
DNGISK-UliJLiMAlMN ÍJL-JtóK
VAS ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázfözök átvehetők. ttelyóicsapágyak ¦instap tMBUéáit***1 aUra reawtalja meml Uyhatók.
árkainkba katonáink. A bajtársak öletik, cbókoljók egymábt. Mrótü-zi\'ink megtette a föladatát a VAStte-bófi nélkill, egyotlen egészen könnyű sehesüléssel tért vissza sikeies vál-
lalkoxásáről rohsmj\'arőrtlnk. A foglyok vallomása szerint a középső
bunkerben 21, a két szélsőben nádig 14-14 vörös kaiena volt. Három fogoly esott.\' Visszornenekülni nem lehetett.
Ma III... holnap ott . ..
Apró, de kemény pörölycsapások ezek a szemben álló nagy ellenbégon — magyarázza a parancsnok. ..... Zavar, nyugtalanság
előidézéseié alkalmasak. Ma itt, holnap amott ütünk egyot, csiklandozzuk a medvét, hogy\' no érezze magát biztonságban. Aztán nyitva tartjuk a széniünket, hogy iu előnyös üi-ropszakuszon épített és szerencsésen felrobbantott földorődökot no tudják újraépíteni a holtuk ...
Halottsápadton roszkot a három fogoly: ogy 46 éves tanító, ogy 88 éves ács és ogy 22 éves lakatos, nü-közlwn u piiranusnok sorba kezet fog a járőr tagjaival és mogdicséri őket: mindannyian magyar honvédhez illő-módon toljositottók kötelességüket. A fogságba eeott vöröeök arcán látszik: végórájuk elérkezését sejtik, leírhatatlan mosolyra torzul nz n rcuk, amikor aholyett oigarottá-val kínálják és fokvólielyet adnak nokik... üteggel kiaói ik őket tovább. Ferenci Gyárfás hdy. örm.
Amerika éazahafríkat veszteséé*
Amsterdam, február 19
(Német Távirati Iroda) A londoni radírt tóhftap\'eetí\'jelootéso szerint ;Stlm-son ainértkal hadügyminiszter közölte, hogy\'az.amerikai csapatok veextwego Tunéziában löbb mint 3300 haleU\'éwO sebesült éa mintegy :t2.00J fogoly ée ellílot. Ezekben a számokban a legutóbbi harcok veszteségei még nlncso-nek benne.
mozi
Enyém vagy I
A nagy francia filmek friss lendületével indul « darab- A fiatal szobrász a Duna partjd*n a sötét víret néii, hogy véget vessen nét-kölöiéseinek. Hiába a tehetség, hiába at erő, ha a szerencse nem párosul \'melléi©.
Itt fogi« meg ai életunt kezét a leány, hogy karácsony estéjén felvétesse lakásába és visszaadja életkedvét. A fiatal szobrász újra szQletik a leány biztató szavai nyomán. Van már kiért dolgoznia.
As élet elesettjeinek társasága, kik között addig élt, felfigyelnek lázas munkájára és segítik. Szobrai mind nagyobb fellílnést keltenek. FrŐ, gondolat és értés arad szobraiból, mely végre meghozza az állami nagydíjat és meghozza a leány szerelmét is.
Az életút azonban rögös. A izobráse megtudja, hogy szerelmese annak az építésinek a vá-lantottja, aki az első lépéseknél segített rajta. Á oialódás kétszeresen fáj annak, aki minden érzését egy lapra kockáitatta. Ivásnak adja magát és a síén meg ti telit hatását. A leány látja, hogy hova jutott az, aki igazán szeret" te. Most már a leány kerftl a vajlő Duna partjára, hoay at eoy évvel eielŐtt! események tnegíi-métlődjenek. A leány nézi a fekete vitet és a fin fogja meg a keiét, hogy visszavezesse at életbe, amely mégis szép.
Csak jó emberek stcrepelnek a filmben, kiknek a szándéka mindig tiszta él nemes. Mégis az at értése a nétőnek, mint nkí álomból ébred és hiába keresi kezében az aranyakat. Kár a céda és az ember-állat szerepét megjáratni azokkal, kik at örök szeretet melegénél akarnak erőt az életre. A szenvedésnek is megvan a maga öröme és régi igazság, hogy at Isten senkire sem mér nagyobb csapást, mint amilyen nagyot az illető elbír. Kár a lélek tisztaságát eldobni és megölni a lelket csupán azért, hogy a test boldoguljon, (vj)
KÖZGAZDASÁG
ElsŐIzben vásárolt magyar Kyflmöksöt Svédország
A napokban svéd bizottság tárgyalt Magyarországon, hofrv a ma-gyar-svád szerződés köretében miképpen lohotno 200 vagon almát szállítani a svéd piacra. A bizottság iáit Kocakomóten, Jánosbalmán, Szögeden, Kisvárdán óa Nyíregyházán. Helyszínen tanulmányoztak a magyar gyümölcstermelés \'módszereit és meggyőződtek arról, hogy minőségi gyümölcstermelésünk magas fokon áll.
Svédország eddig nem vásárolt gyümölcsöt a magyar piacon. A most kiépülő kapcsolatok nem lesznek mulo jellegűek, mert a magyar alma számára végleges vevőkört tudunk biztosítani. Amonnyibon kellő mennyiségben tudunk egyenletes fajtákat termelni az export számára, !1 háború után is versenyképesek maradhatunk.
Megállapodásra még nem került sor, do néhány vagon almát, mint pióbaazállitmánvt, Svédországba jut láttunk.
Az almák .osztályozását és csomu uoláaát mór a prooakÜldnmónyokn<! a svéd fogva «z tépi neon szbkáso: múdon^\'jtoUük inog.
Magyar hősdk
Valonaré bátorságával vivta ki elöljárói és bajtársai oliimerésél a szovjot ollón vívott bnivokbnn vitéz
Szomolányi László őrmester, páncél, gépkocsi parancsnok.
A páncélgépkofsi-szhkasz, amely -1)011 jármüvénrk parancsnokaként harcolt, veszedelméé foldóritó föladatot végzőit s ennek végrehajtása után ¦visszfttóróben volf. amikor el-lenséges harckocsikkal került szembe. A magvar páncólgépkoesi-ssa-kasi gj\'ongóbb fegyTerzoté ollenére is elszántan fnlvoMtr n küzdőimet óh szakadatlanul ha icol va ful vial ta utját.
BkÖsboh a náiicélgépkocsi-sznkasz paiencsnOkának járművöt siilyoa találat érte, amelynek következtében megbénult. Szomolányi őrmester a sírült jármű mellé hajtva, átemolto magához sobesüH iwrancsnokái (Valamint a használ ha tat Ionná vált páncél gépkor si kezelőit. Kunok megtörtentet után. állandóiul küzdve, lassan visszavonult. Mihelyl azonban kiéri iiz ellenséges harckocsik lótíi-voláhól s bistos helyen tudta bajtársait s jármüvét, egvik kozelóje-v«) önként vállalkozott una. hogy gyalogszerrel megkísérli a kilőtt sza kssz parancsnok i páncélgépkocsi műszóiéinak és értákosohh berendezéseinek megmontáaát. N\'agy Qgyes-bóggol meg is közelítették a páncélos jármüvet, azonban az ellenség ídólfölbűn két lövogot is tüzelőállásba hozott Ós özek füzével megakadályozta a vállalkozás sikeres be-tojeséset. Ebben a tűzben » Szomolányi őrmester kísémtébon volt pántéigépkocsi-ke zelo is súlyosan megsebesült. A hőslolkü órmostor okkor hátára votto Öntudatlan állapotban levő bajtársát és szakadatlan olloil-séftes tüxbon mintegy bárom kilométernyi távolságból visszahozta őt
kaszához.
Ahogy a humorista látja:
Kururs\'ás mint olyan
\\y, orvosok általában lesújtó véleménnyel vannak az öraso nénik és ryób falusi kuruzslók szakképzett-igéről, l«:tlig hát az ey\'íbor sulin-sem tudhatja, mitől hízik. Ezt bizonyítja a kisebbik Kuczora Bögöly esete is.
Juháezombot\' volt Kucsora Bögöly Pali. Valahol a Kiskunság pusztáin stérolgette nváját«. Negyven éves még nem mult el, do hogy sohasem sajnálta magától az ételt-italt, bővérű magyar fajta volt.
Egy idő óta nagy fájdalmak zárlak a Pali ogyénkónt édeiii nyugalmát. A dereka fájt. Feltehetőleg aorók\'zsábájá volt. Felesége addig unszolta, hogy végro kötélnek állt és tanácsot kért Orzao nénitől, n környék legnevesebb >wvosludorá-tók\'Örzse néni ránézett a pácionsro és látva, hogy vérbő ember s egy kín csapolna alighanem jót tosz — már kész is volt a diagnózissal:
— Pióca - mondta egyetlen szóval.
— Pióca? — hökkent meg Puli barátunk.
— Az. Pióca. Még pedig pontosan kilono darab. Se több, eo kevoBebb,
Szólt és ment.
Pali és felesége összenézett:
— Ha kell. hát koll — vélto az asszony és már indult is.
Egy óra múlva otthon volt a kilőne piócával.
— Hát most már cssk azt mondd mag édes uram -- szólt —, hogyan káesitaam el? Paprikásnak, vagy rántra?
Mort hO.se lévén dolguk hasonló orvossággal, nem tudtak,, hogy a fenevad külsőlog alkalmazandó.
Pali irtózva nézett a rusnya férgekre ós ülőre megrázkódott ás utálattól:
— Hej a keservét - sóhajtotta - ¦ gyalázatos valami ez. Do ha mog koll enni, hát legyen. Hántsd kí, hogy n süly egye meg ókot.
— Do bizony to őszed ozt — szólt az asszony és nekiállt.
.Megcsinálta, feltálalta.
Pali szómét elfutotta a mélybarna homály, ahogy végignézett a »C8a-mogéns, do orőt vott magán és minden irtózása ellenére legyűrte.
Ki is jött tizomnód míiul a kilenc, meg még ráadásul, nini csak kijöhetett.
Do ahogy n szörnyű élményen tuloselt, nogyedfórn múlva nyujtó-zoll egyet, megpróbálta a derekát így is, itjgy is, megropogtatta és vidáman rikkantott föl:
-- Asszony! Hallod-eVI Kiálll a fájás!
Ls azóta se mer fújni a Pali
dereka.
Ami ujra azt bizonyltja, hogy mégis csak tudnak vilamit azok a lesajnált kuruzslók.
KI88 JÓZSEF
Nagykanizsa megyei város polgári iiebterélöl.
3194/1943.
Tárgy: Slke\'némák Csszelr\'sa.
Hírdmtmény*
Az 1908. évi XXXVIII. t.-c. 1. éj. a. pontja alsp|án felhívom a város kOzöntégél, hogy akinek házlarlásá-ban tanköteles sorban lévő siket-néma gyermek van. azt illetve azokat legkéiöbk f. hó 36-lg le\'entie be a m. hir. tiszti orvos hívalalos helyiségében (Horthy Miklós-ut 1. udvar).
Nagykanizsa, 1943. február 15. ni Polgármester.
1943. február 18
Nagykanizsa megyei város polgármesteréiöl.
Tárgy: A burgonyabeszolgAUatá i ujabb szsbáiyoziba.
Felhívás a burgonya-tarmalfikhox I
A 101 240/1043. K. M. sz. rendeletiét újból szabályoztak a burgonya beszolgáltatását; enettut a termelők és pedig azok li, akik 800 [>ölnél kisebb területen termeltek burgonyát, azt a burgony amennyi ságet, ami a háztartási és gazdasági szUk-BÉglítUkct meghaladja, kótelesek beszolgáltatni, t kizelUlátí hivatalban pedig I. hó 19. es 25 lka keit személyesen mtg kell Jelenniük ós be kell {elérteniük, hogy mekkora sz a mennyiség, amit ezen u] rendelet alapján beadni kötelesek ás menynyi ss a burgonya, amit saját szükság* létükre otthon tartollak.
A terinclőök hiztsrtást és gazdáiig! Btükségletkent a kövclkezó burgonyáin ennyi bígcl vehetik szimltáiba:\'
s) a termelő háztartásához tartozó minden személy után 70 kg.,
b) minden sertéi után 150 kg., a kocák válható szsponilatá\'s további 150 kg,
c) minden tehén u\'án 300 kg.,
DRAVAVOLGYI
VILLAMOS ÁRAM-______SZOLGÁLTATÓ RT.
AremsilnUk fizetése, reklsmlolók, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben délelőtt B-t.,1 délután IB óráig. Csongery-ut 51. telefon 294.
d) velímagaént • gabonnlapri balett. „II vetí.lerlllct mlnd.il kattultil hold). illan 1000 ki. burgonya.
K, a moetanl he.mtgáii.iá. Itlluta Hatatlan aa elmúlt hetekben lefolytatott rekvlráláttól. Amit ekkor etrekvhálfnk, ,.| b« kell ttolgállitnl a az Igy magmuidi burgonyát kell felmérni a a fentiek itt. iíiii megállapítani, hngy nem tflbb-e, mint amit otthon aiahad tartani. Ha többlet mu-tetkoilk, ail kell bejelenteni.
A belelentéahez magukkel kell hotnl: a Csabid! Igazolványt, a g.bon.l.pol, , tehenek é. aertéaek iirlatlevatet
A beltotgaltatott burgonyiérl a mixj. málla áron lelol q kent 190 Pt tizeinek vermeléal koluég etmén.
Mlnd.zokat, akik a ba|elent<tt éa a bt. axolgáltellit etmulaaztlAk, • hónapig I», fedhető clráráaaal bDntetlk.
Nagykanlata, 1845. tebroát II,
m Polgármester.
Az osztálysorsláték huzata
Aa o*,tftWaorejAték mai luuneAn a fűbb liveremóntek.t a koyntk.íá aaninok nvertek:
aO.000 pengőt u 43.209.
10.000 ueliKÓt o 4S.S.8, 78.815.
8000 pengót u 28.861.
4000 pengít ni 68.16S.
0000 pengót a 16.878, 64.6U0.
1000 pengít • 40.396, T1.T64, 78.666, . 04.066.
(Felelősség nllkfll.)
it acáramli.irlAlat Uletn *m m III—v4aa* hOnlali I
APBÓHIBDETflSEI
ÁLLAS
tferasek április .Itelel balepieie egy gtzdatigl koraiat éa egy etlrátt. Lebe(dlt| egy ciaUdot. Renile, uradalmi fizetett adok Tanító, Qelaeaitget. ITI
Kerttsak egy tértit vagy nSt kézimua-kára. Ugyanott egy tanonc la felvétetik. Zábo lánot ndlazabdmetter, Rikdczl-ulca 47. azám. *JI
¦¦•peaiárae.lluk felvételnek. Tlboll La |ot kötélgyártó, Eolvoi-lér 34. 491
Kllul* és ¦•itiatóleábrroleat te\'.mi ndl dlvatatalon. Bttthyány-u. 3. 410
¦erekstáromitl tudd ujságiruit aton-nal telteit Ritter, Horthy Mikiit ut 4.
4M
ADÁS- VÉTEL
Varrógépet, bármilyen állapotban, ktltOrt leiafirétzt vagy állványt teának. Donil, Eiztébet-tér 13.
0:la «iada. Clm Magyar-utca IDS. 4u
BÚTOROZOTT SZOBA
DlUtekvéltt butoro«otl eaoba ludo-
axoba-haasnalatlal mardua Iára kladé.
Clm B kiadóban.
LAKÁS. q?LETHELY18?g
1 tagy 2 azonit alMrlell likait (esetleg butcrozval keres banktlirlvlialó aaonnalra, vagy matclua t-re. Clm: Nap-Iskaiékpénzlár, Caengcry-ut 4, 417
KÜLÖNFÉLE
&roralre.|akala nyílik márciua 3 án Nagykanlaián. Szent Imre herceg n. S az, alatt. Beiratkozni délalSIt 10-lg, ette I-
1-1« label. (Eng. az. ad. 29»-1m2\'43.)
Btr.ntka eloaasett lián, aid lad
róla, Utalom ellenében Jelentse Rákccil-utca 12. alatt 4s6
ZIU.HI RÖZLÖHV
politikai napilap.
Kisdia : „tdiaazdaeail ti, T. Ksgyka.lm". Fslslce kledo: Zalai Ksrsly. Nyomatolti a „(li|uduá|t H. T. H.,»>.-.y.aáá|ásaa Nagyasaizaia. (NruadAirt Utal i lalal (Ankaj
¦ évi., 41. ii. Nagykanliu, UM«, február 20. szombat éra 20 fUtér.
ÄLÄI KÖZLÖNY
¦KrkmUrtfl U kbUlüt.üdl hMo, 711. 2 MosJelenli ralHlHi hétkOin.p délután.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő : Barbarita Lajos
UlOriaetöal Aia : egy hrtnitju.! « iieuu/i 20 tülüt
nuKy.-ilóvrw 9 ywinö SO VUr. hny.hi.jAm: bAlkSiDap la mi,, wombAtan S® mi
Jeremiások figyelmébe!
(U) Akadnak (hála Istennek: csak »akadnak«) mostanában soraink között is fojtogató. Jeremiások, ügy jáfnak-kelhek közöttünk, mintha minden reggel savanyu ugorkát fö-löstökömöztok volna; Igazában pedig hírekkel táplálkoznak, hirokon rágódnak. Kifordítják, befordítják azokat, mog boga rosszak elölről, aztán visszafele és koreaik hol mit lőhetne találni a sorok között, a szavak mögött, a botük feketójo alá rojtvo. Hogy között, mögött, alatt mit keresnők? Az\' Önmaguk" gyjongo ide-* goinck igazolását. Hogv igy meg ügy baj van odakinn. Hogy a tavasszal os lesz, meg az lösz. Hogy így kellene, meg nmugy kellett volna és hogy most már így eo jó, meg agy so jó... ós igy tovább.
A joromiások azonban egyetméét elfolojtenok. Elfelejtik mindenek -olÓlt, hogy háború van h ilyenkor nemcsak ütni szokás, hanem tol koll kószülvo lenni arra is, hogy olykor vissza is ütnok. Aki az első csapás alatt összerogy, az .még oirkuszi birkózónak\', som jó. nemhogy olyan mérkőzésben, ahol világrészek \'ós évszázadok foloft térik 01 a történőiéin itétőpélcAja. A hősi nagyság nemcsak abban \'nyilvánul meg, hogy kínok milyen komóny az öklo, hanem abban is, hogy milyen rugalmas a dereka, amikor állni koll az Ütéseket. Perszo itthonról, a puhára rotett fejünkaljáról szemlólgotvo a dolgokat, másként szeretnénk diktálni az iramot, Itthon jobban szo-rotnénk állandó győzelem-mámorban úszkálni. Mindig csak diadalittas magyarok szeretnénk lenni. Porszo! Mert ugy könnyű magyarnak lonni, könnyű nagyokat vivátozni, könnyű a végső gyomelomrŐUeifra szónoklatokat kerekíteni, Elfolojtik /azonban a Jeremiások, hogy a háború noincsak oszményok lángolása, nom-csak lobogó lolkosodóa forró árama, hanem véreeen komoly \'tények valósága is. A háború az olszabadult pokol is. Akármi is{ ogy hizonvos-— magyarnak lonni annyit jelent, hogy a narctorok küzdő katonáinak szembe kell nóznio vele. Logkovo-sobh, hogy azalatt mi itthon szembenézzünk a sokkal veszélytelenebb ideg-front minden ellenségével, a rossz s az azoknál ia pueztitóbb hamis hirek percőtüzóvel. Mindonkóp-pon mi hozzuk itthon a mórhotet-lonül könnyebb áldozatot. , A pillanatnyi helyzet Itatása alatt hh\'ka-mődon főjüket lógató Jeremiásaink olfolojtik mérlegre tenni azt !8, hogy obben a háborúban győzo-Icmből, elfoglalt területből, eredményes erőkifojtésböl, a hősi szellőm erkölcsi javaiból olyan hatalmas arányú többletünk\' ¦halmozódolt fel kezdettől fogva, hogy most bővens van miből leadni ogv-ogy élszonvo-delt ütéaievalót, anélkül, hogy gyó-jíolmi kilátásaink mérlege visaza^ billonno. Attól, hogy Kurszk vagy líosztov kió a háború negyedik évében, még nem kell bunSlc ereszteni a fejünket. Amikor annak idején a tengely haderői foglaltak el a mostani arovoiwlmviditós-eoréii kiürített lorütolokot, akkor orőson vódolmo-wtl, ékít tol toló ipari fa gazdasági
Tniózlákan a középső szakaizon Séfő amerikai ősapátok is megkezdték a Tlsszavennlást
A tengely-haderők elfoglalták Pichsnt — Montt;omery nehéz tüzérséggel lövi a Mareth-vonal déli részét — Japán repülők a San Crlatoval-azlgeltól keletre elsüllyesztettek két ellenséges rombolót
* magyar- had .jelentés elismeréssel szól ¦ pánoélos és gépkoosUÓ alakulatainkról
Helsinki, február 20 • (Német Távirati Iroda) Az-J zal az ellenséges propagandával szemben, amely az utóbbi időiben\'-ismételten azt a felfogást lerjesztette, hogy Finnországnak nem szükséges a mostani háborút folytatnia, finn "körök kijelentik, hogy csak az esztelenek vehetik komolyan Sztálin és bolsevista társainak Ígéreteit. Ilyenfajta célzásokkal csak \' a finnek harci akaratát akarják gvönglteui. Finnország nem akarta a háborút és felesleges volna újra meg újra ismételni jól ismert térryekrH. mnityeu .péí-dául az is, hogy Finnország önálló állam és hogy Finnország más államokkal katonai vagy
védelmi szövetséget nem kötőit. Ebben la, harcban egyedülálló az a tény, hogy Finnországot, miként egész Európát bolsevista veszély fenyegeti cs amíg ez a veszély véget nem ért. a háborúból nem szándékozik kilépni és azt nem is teheti. Továbbra is Finnország tábornagyának n legutóbbi téli háború idején kiadott nupiparancsához kell tortanunk magunkat — mondják Helsinkiben —?, amely következőképpen hangzik : Az a tudat tölt cl bennünket, hogy történelmi föladat elölt állunk, amelyet továbbra is teljesítünk. Ez a feladat, a\'\'nyugati kultúra védelme évszázadokon át örökségünk volt.
A japánok bekerítették a 89. klnal hadosztályt
Nanking, február 20 A Slcfani-iroda jelentése szerint japán részről minden előkészület megtörtént a shantun-gk és kiongszi nagy tavaszi támadásra Csupgklng hadseregei ellen. E tartományok legfontosabb hadászati pontjait a japán
csapatok már meg is szállták. A csungkingi 8f). hadosztályt bekerítették. A február 15-e óta megvert kináj csapatok rendetlenül özönlenek visszafelé, miután nagy veszteségeket szenvedtek. . 1 ». ,
Gripps óva Intette a mértéktelen derűlátástól az angolokat
(Német Távirati Iroda) A brit hírszolgálat jelentése szerint Sir Stafford Cripps brit re-pülögépgyárlási miniszter tegnap az angol hadiipari munkások előtt beszédet\'mondott. Beszédében kijelentette, hogy mindönkinek óvakodnia kell a mértéktelen derűlátástól. Súlyos harcok vannak ínég hátra és a győzelem kivívása érdekében továbbra is a legteljesebb erőfe-
szítésre van szükség - mondót, ta. Még mindig tul sok könnyelmű fecsegést hallani, holott Nagybritannia ellenségei még mindig erősok és jól vannak felfegyverezve.
Légiriadó Ausztráliában
Amsterdam, február 20 (Német Távirati Iroda) A brit hírszolgálat sidneyi jelentése szerint ott tegnap este légi-
riadó volt Port Kembla területén Is ellenséges repülőgépeket láttak. •
A hivatalos közlés így hangzik : . í >
Este ellenséges repülőgépet veitek észre, amely ugy látszik, egy tengeralattjáróról szállt és keleti irányban a part felé repült. Port Kemblát clsötőUtet, tők. Amikor később Sídney területe felett szintén repülőgépet vettek észre, Sidneyt is elsötétítették A\'légvédelmi ütegek nyomban megkezdték a tüzelést. A repülőgép már az első ágyusortüz után visszafordult a tciiger felé.
Curtin ausztráliai minisztert ler tegnap este kijelentette, hogy amint azt a légiriadó is mutatja, az ellenség kiterjesztette hadműveleteit. Világos ezek után, hogy Ausztrália egy része nem tekinthető védettnek a japánokkal szemben.
R9agyan hatfljelentés
A honvédvezérkar főnökének mai 44. számú hadijelontéso a követko-zökot közli:
A magyar hadserognok az utóbbi napokban ós hőtökben lofolyt mozgó hadműveleti alatt különösen páncélos és gépkoceizó alakulataink tüntették ki magukat hősies éa önfeláldozó magatartásukkal. .A hadsereg működési területén különben az elmúlt hóton nem történt semmi om-litésro méltó esemény.
A keleti arcvonal hírei
Berlin, február 20 (Nemzetközi Tájékoztató Iroda) A légihaderő erős harci és Folytat*! « 6 oldalon!
vidókokel foglaltak el, mogbénitot-lák ozáltol az orosz termelést, köz-lokodést, ipari gyártást, hadvezetést. Most [xxlig? Most pedig a bolsevista tömegtámadások utolsó kétségbeesett orŐfoszílóssol, .tóméntolón ombor- és anyagáldoteattal, lerombolt gyúrva--rosokat, hasznavoliotot Ionná bombázott pályaudvarokat, pusztasággá vált vidékeket kaplak vissza, Tollát területeket csupán ,azok minden ke-nibhí értéko nőikül. Területeket, a melyek végleges megtartása amúgy sóin volt háborús col, mert hiszen csak nem képzeli valaki, hogv Németország a háború során elfoglalt minden lorülotot a győztes béko után is meg akar tartani a birodalom részeként? Világos lóhát, hogy
nem h térülőt a fontosj nem az, hogy Őrölnél, vagy Charkovnál mérik-e majd az utolsó csapást a bolse-viki hadseregre. Egyedül az fontos, hogy a végső csapás itt vagy ott, akárhol, megtörténjék. Kz podig meg fog történni. Mog fog történni akkor is ,ha Jeremiásainkat nem is avatták 1» a legfelsőbb hadvozotősőg terveibe és emiatt ijedező fantáziáink elképzelni som tudja a kibontakozást. Rábízhatják azonban ezt nyugodtan az arra Uletékoeekro, .v\'alv uunvit mindenc^\'etm értenek a hadvezetéshez, mint az itthoni vészmadarak.
Kelre tehát a földrajzi nevek ío-letl való szédült nekibuzdulásokkall A háborút nem térképeken, hanem*
u künn és benn i\'rontot&llé emberok testi és lelki erőivel koll megnyerni. Hogy az hol következik be, nom döntő jolontőségü. Helység-nevekért «drukkolní«, lépték-adatokon izgulni: — felesleges és káros erŐpocsókolás. Bün a nemzőt ellon. Bün azok áldozatával szemben, akik a harcterek minden megpróbáltatása közepotto leijesitik a supprenuv-lox parancsát s eközben nem üresre pusztult fogalmakon rágódnak, hanoin monnok, na koll elére, ha koll vissza, monnok föl vagy lo, jobbra vagy balra, akárhová, a pokollal is szembe, mert a győzeleméi t inomw&l e a gyóeelom nem az utak irányán, Imhwci, a küzdők • rejéu múlik.
ZAUA! KÖZLÖNY
1943. február 20
KOVÁCS NAGY LÁSZLÓ
gazdasági akadémiai hallga tó, hadnpródot, aki most haza-lias kötelességét teljesili, — Ko-vács -Nugy Pál nagykanizsai midör\'f Öt nu ácsos fiát --\'a Kormányzó Ur Ofouiéltóságu !1 Nemzetvédelmi Kereszttel tüntette ki. Kovács Nagy László kiváló magyar szolgálatot teljesített. Koszt veit Finnországban y vörös hordák elleni harcok-hun több fiatol kanizsai magyarral. Vitéz magatartásáért eddig három érem- dlszili mellét. Most hűséges magyarságáért mnjjkap-ta 11 Tegmugafiahh \'fémjelzést.
SEBES0LT HflS
Antal Lajos nagykanizsai hadapród - Antul István kanizsai rendőrtiszt hely éltes fiu — sebesülten az egyik kassai hadikórházban fekszik.
KOVÁCS JÁNOS,
a felsötcmpl0111 káplánja, a pirettumot felcserélte a katona-snpkáv1 Az egyik kórliáz tábori lelkésze telt. A világi plébániának ö a harmadik tábori lelkésze \\
*
OHTUTAY GYULA,
a Vécsey Zsigmond-ulcni is-kolu \' uj igazgatója, miután elbúcsúzott a régi llozgonyj-utcai InnUstülcttöl, átvette uj hivatalát az clsü körzetben. A magyar népnevelés és oktatás.sokai vár Orlulay igazgatótól.
*
Dr. PINTÉR DÉNES
gimnáziumi igazgatót, Nagykanizsa\'város szülöttét, becsüíe-les magyarságáért és nemzeti hűségéért a Kormányzó Ur Őfőméltósága a Neanzet védelmi Ke* reszttel kitüntette.
RITKA JUBILEUMOT
ült a minap Magyar Júzscí kanizsai iparosinestcr édesapja. Magyar János Batthyány utcai, lakos. A 92 éves magyar, akinek felesége 82 éves házasságkötése 03-ik évfordulóját ünnepelte. Magyar János pompás egészségnek örvend és életében alig volt még beteg.
SZOCS LÁSZLÓ
a najp-kanizsu- soproni kerüld szinióazgatóju, aki\'társulatá-vul most Sopronban játszik, műsorát küldte be szerkesztőségünkbe betekintés végett. Kétségkívül budapesti .-kassza-darabok*\'. Azonban \'Nagykanizsa város kényes inüizlésu magyarsága Galefta Ferenc kitűnő társulata után fokozott igényekkel tekint nz uj igazgató és társulata ,kanj*$si működése elé.
Aranyat, ezftstöt, régi ez$#i pitizi
auf» áron veszek Wétráiny síkszorésx
á baszonknios felemelógót kéri a nagy-kanizsai Iparosság
Iairota-cyttk a nagykanlzaat Iparltsiölat előljáréeágl fllésén — Közgyűlést előkészítő fiiéi — Zárszámadás és költségvetés — 55.000 pengő vagyona van a nagykanizsai Ipartestületnek
Márolu* 7-én •InBkválaeztó köxgyÜlés
zsef nehezményezte, hogy egyre-másra adnak kí ipariogosUvá-nyokat. Revízió alá kell venni 0 kiadóit engedélvekel - hangoztatta.
A nagykanizsai Ipart est fllel elöljárósági ülésl tartóit, amelyen előkészítették az évi köz-
gyülcst. Mankovits István elnöki ejelentései után Szlobodu Jó-
Ai iparosság • kormányzat egyik erős támasza,
moiidotUi, akur is lenni továbbra, de kéri a kormányzat megfelelő intézkedését, hogy u kormányzat ne vegye el az iparosság kenyerét Lukácsy Gyula a Innoncinternátus felállítását lette szóvá, unnak szükségességét hangsúlyozta. Magyarositnsi szempontból is nagyfontosságú a tanoncinternátu8\' felállítása
Nagykanizsán, ezenkívül elsőfokú ipariskola létesítését kérte. Mimikét javaslatot a márciusi évi közgyűlés elé terjesztik. Mankovits elnök szóvá tette a volt megszállott területekről jövő tanoncok alacsony szinvonalat. Az ipari pálya bizonytalansága tartja vissza az ifjakat az ipari pályától.
Ha majd meg lesz az iparos-nyugdíj, az ipari pilya Is keresettebb lesz,
mondotta. Molnár Gyula a kisiparosok sérelmei lette szóvá. A megállupilotl haszonkulcsosul .nem ludják fedezni kiadásaikat, A kisiparost és gyárost válasszák szét n haszonkulcs kérdésében, Üiztosilsák a kisiparosság megélhetését. A H százalékos haszonkulcsból sem a kiadásokut4 sem a közterheket nem lehet fedezni. Majd a segédkérdésre léH át. Kérte u kisiparosság megmentését a feketepiactól. Állapítsanak meg egy olyan haszonkulcsot, amiből az iparosnak meg lehessen élni és amiből 0 segédjét is rendesen meg tudja fizetni. Mankovits elnök a tel szól a l á so k minden pontjára válaszolt. Viola-Lajos jegyző a bizottságok jelentését terjesztette elő. Jogosulatlan iparűzés ügyében ölesetljeiivoll kihágási tárgyalás. Majd Bacsó József vezetvjegyző a mull évi zárszámadási mutálta be. Az előirányzott 18.202 P-vel szemben befolyt 18.UUU pengő. Tagdijakra elő volt irányozva 13905 pengő, befolyt 13.au * P, felvételi dijakra előirányzás 1100 P, befolyt 1500 P, tanoncszerzö-dósekro előirányozva 000 P-t, befolyt 945 P, szabadulási di-! jakra előirányozlak 1200 P-t, befolyt 1400 P, mestervizsga dijakra előirányzás 450 P, befolyt
Mankovits \'István elnök ezután megköszönte az elöljáróság minden1 , tágianak lelkes munkáját az e^elomies iparos-órdékekórl és azt,\' hogy elnöki működésében oly melegen támogatták. Tekintettel a március 7-i tisztújító közgyűlésre, ideiglenes megbízatását .visszaadta az elöljáróságnak. Az jlőljáróság a
576 P, iparos gyógyfürdőre íi-\' zetlek 032 P-t, fPÖK egyesületi tugtüjra.,432 P-t. A költségvetés tehát teljesen reális volt. Az Ipartestület vagyona .1942. év december 31-én 62.200 P, tiszta vagyona 55.045 P. A -folyó évi költségvetés összege természetesen nagyobb a.z előző évi keretnél. Magasabb u személyi járandóság, nagyobbak a dologi kiadások.
Szükséglet, 25.0.55.— P Bazsó főjegyző itt rámutatott arra, hogy az.IPQK, bárpmsza-rosára emeli0 fel a tagsági.dija-kat. A költségvetés, fedezetének biztosítására javasolja a>.testület városi tagjainál a 7 pengős tagdíjnak 10 pengőre, a vidékieknél 8 pengőre való felemelését. A felvételi dijunk 20. pengőről 40 pengőre való felemeléséi. A tagdijemelési javaslatot több hozzászólás, majd vita követte. Az elöljáróság tudomásul vette a zárszámadást, hozzájárult a költségvetéshez és elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek a felemell\' tagdíjakat, Hozzájárullak az alapszabály módosításához : ezentúl nem lesz külön városi Ős külön járási elszámolás, hanem egységes ; úgyszintén a 40 pengőre felemelt, felvételi dijra.
Mankovits alelnök visszaadta elnöki megblüniását
választás előkészítésére egy háromtagú kandid ál ó-bitoltságot választolt Horváth Mihály, Pa-hocsa István és Tüchert Lajos személyében.
Ilovszky fldvözli az Iparosságot
Dr. Tamás János testületi ügyész Ilovszky János országgyűlési .képviselő üdyO.íletétlol-
.IIoi?.vá.tli
Magykiiiiiz<fiM.
Lakén: F«-ut tO. Taíafon: 4»l,
f6-ut ,ia
;T»k*(on: 17*
lüáoaolle az ipat\'owágiiíUí llowiky képvieelo najagkértt
hogy március eleién felfogja keresni az Ipartestületet és meg \' foflfja hallgatni, a nagykanizsai és járási iparosság panaszait kívánságait, .hogy még. szoro\' sabb legyen a kapcsolat az ipa. rosság és a város képviselője közölt. Dr. Tamás bejelentését lelkesen megéljenezték.
Az ülés este 10 óra után fe-jeződött be.
Útravaló az elnökvélaaztáshoz
Mindenesetre most majd meg. indul a választási propaganda ésfi szokásos-kortézia az uj el. nóköt illetőleg. Akik — mint mj
iiegytfdszázad óla-nemcsak u-gyelcuimel kísér lük a hatalmas nagykanizsai .-iuarost.ábor anjui-dcu..meguiozdulását ós\'küzdcl-mét, de olt voltunk ;, mellette nUndif szóval, teltei és segítettük, liogy a varos parlamentjében .is megfelelő kéj>viseleiet nyeri lessenek\', tudja,..hogy na-gyon sok.lugg eltol az .elnökválasztástól. A délzalai iparosság további fejlődése, elótöró-se, haladása, boklogulásu. Anüt Bazsó József, Kiss Ernő, .Samu Lajos elnökök, hosszú esztendők alatt kemény munkával és nagy küzdeluimuel i\'elépilolluk. liogy a nagykanizsai iparlesíületi-e. az ország ij>aroslábora niint vezető Lestületrej mint élgárdára iellekinlett, hiszen országos mozgalmak indultak el a nijyy-kanizsui Ipar testületből --„ezt a szép.munkál tovább ki. kell építem, az iparoslábort.eggyé kovácsolni, a. lelkeket-.egymáshoz közelebb vinni, hogy isméi azzá iohossen a kanizsai, iparosság, ami ükkor volt,.amikor\'soraikból a városbiróv\'polgármes-ter.. ós a többi eieujárót kikerült: a :tiszt€j.cireiuéltó iitirgerek, kik súlyt ós tekintélyt adtak u városnak és 1.szavuk -messzire elhangzott Szűnjön meg^aninden válaszfal, minden.széttagozódás. Nagykanizsa ós járása más félezer főnyi .iparosgirdájának március 7rón ott keTLlennie a közgyűlésen, a választási- urnánál ós egységesen -és< egyhangúan megvalns7éaui- azt a férfiút, akit móltónak\' tartanak, hogy a hatalmas délzalai iparóstabor vezetője, irányitója, útmutatója, atyja és — lelke legyen I
CB. aj
^Mez m.
iWpi
bundák |
, NHQV 1
1043, február 20
ZALAI KOZLONT
Kiskanizsaiak monstre-küidöttsége a polgármesternél
Külön kerttletl elöljáróság szervezéseit kérik
Péntek\' délelőtt kisk.inizs.ii polgárokból álló monstre-kül-ilöttsóg lelcnl meg tlr. Králkv István polgármester előtt, A küldöttség szónoka dr. Fülöp (ivörgy ügyvéd, városi képviselő, mindenekelőtt kérte Kisktl-nizsa területére külön kerületi elöljáróság szervezését, külön hivatallal Klskanlzsárn. Kérését komoly érvekkel támasztotta
alá. A hivatal elhelyezésére a jelenlegi óvodát ósaz óvónő lakását javasolta, mint amely a eélra a legalkalmasahh. Majd hosszabban szóvá tette a tagosítás és az úrbéresek ismert ügyéi. A polgármester részletesen válaszolt mind a három kérdésre, majd meghallgatta az egyes hozzászólókat. jju*tMíVftfrrrrrYr rri~i-rrrnr ~rr riririr.-r.ru n,-.n iíi hm m un i i i -
A nagykanizsai Urleányok Máriakongregációjának Katolikus Művész-estj® a Városi Színházban
a harctéren küzdő hfls kanizsai honvédek caaládjalnsk
A nagykanizsai Urloányok Mária Kongrogácíója ismótolton megmutatta, hogy londü\'L\'t ós nagy munka-készt*ófí van vozotőséáél>on. Most ríry nagyszabású Katolikus Müvósz-csiet rondoz a Városi Színházban, nmoly osoményszámba mogy, mort Rikor\'ült olynn előadókat ós szorop-lókot mognvorni, amolyok egy fo-lojtholetlon estot Ígérnek. Az est fólia a kulturális misszió mollott: u kanizsai honvédhősök rászorult családjain segitoní. Mindon fillér a kanizsai honvédcsaládóknak jut. A fórendozés P. Labancz Medárd kongregációi prézos, a Zalai\' Közlöny kitűnő tollú munkatáraának közében van, ami ogymagáhan biztosítja a százszázalékos sikolt.
Hogy némi ízelítőt adjunk a inái-cius 8-án, hétfőn oslo 8 órakor a Városi Színházban kozdódő Katolikus Müvész-est műsoráról, közöl-jük miniatűrben annak programját.
P. dr. Varga Toodorik foroncoa tartományfőnök, a híres egyház szó-nok űnnopi kw,édot mond. Dr. Mészáros Hugó, a testvérváros Szombathely jxilgármostore (aki Osz Iván nóvon orsziigos novü író) olóadást tart. Dr. Krátky István
polgármoator üdvözli a toslvúrváros i-olgármosterót. Dr. Székoly László kőszegi plébános, a novos, finom lelkű költő, előadást tart. Kiszely Gyula zeneszerző, a iolcs zongoraművész, a rádió tennczöjo színién előadást tart. Kimagasló esemény Farkas Ilonka ojxiraén\'jkcsiió szo-roplésé. Farkas Ilonka már egy ízben volt Nagykanizsán és a közönség páratlan ovációval ünnopolto a kiváló művésznél. Mostani programja még az olsójlél ía gazdagabb. Viszontlátjuk Ooihaiisor Lajos ojx)-niénckost, akinek \'művészetében a Harmad romi pompásan slkorült kultn rostélyon gyönyörködtünk. Kon forál a kitűnő P, Ambrus Máté szoikvísztó, iiijg a líovozctóbeszédot P. Labancz Medárd prése* és igazgató mondja.
A rendezőség már napúk óta munkában van, hogy egy olyan művész-estet szorozzon Nagykanizsa város magyarságának, amipoii egyhamar réVzo nem volt.
A március 8-ikí nagyszabású Katolikus Müvész-cstro már olóro fölhívjuk Nagykanizsa és környéke közönségének különös figyelmét.
?zen a front...
„ne szűnjetek meg imádkozni feg^uerelnk győzelméért"
Nagy-nagy Őröm volt a szerkesztőségben, Végro megérkeztek az első íecBkók«, az annyira várt tábori lovolozólap, ennyi hosszú hallgatás után. HisBzűk, hogy az olsókot követni fogiák a többiek. Eb ismét megindulnak galambok szárnyán haza, a kis zalai otthonokba, aggódó magyar édesanyák és szerető lutvo-eok körého, ahol foldorülnok nz arcok ós a hála imája szál fol az Rg foló...
Nagy József lionv
hja (Tp. 220/81): Mély tiszíolct-lol kérőm az alábbiak közlésóro, mert tudom, hogy szülővárosom lapja, a Zalai Közlöny Bzorkosztó-sége mindent megtesz a fronton küzdő zalai honvédokéit, miért is hálás és hazafias köszönotomot fo-jezom ki. Üzenem folcségemnok, édosapámnak és tostvóroímnok, hogy
Irinát, Biistőf
legmagasabb ailiui veszek. Vékásy ékszerész
a rólam terjesztőit híresztelés nem telel inog a valóságnak. I:;lek, jól vagyok, sokat gondolok rájuk, no aggódjanak, Írjanak süriibbon. Fo-loségomot és hozzátartozóimat csókolom sok szorotottol. A Sörgyár vozotŐségét éa mindon egyes alkalmazottját a U1088ZO távolból üdvözlöm. Küldjonok ZK-t, mort itt hiányzik. Nagykanizsa mindon polgárát üdvözlöm. Dono József őrv. Tp. 217/46 számról lovolezéla|»t irt.-amolybon közli, hogy bár mostanában nem fog jwstát kapni, do
MINDEN KQ-R^ASPIRIIS MINDENKORW \\:i
hogy élotiolt igy Kolosi
azért, ha tohoti, ír, adjon magáról. Közli, hbj,,, Viktor hadnagy, dódi jogyzó hós halált halt. "
Hajdú lstván\'«honv. ;
irja?TpTl 11/10): Szíveskedjék otthon lovó bajtársaimmal, ismorósoim mol, foloségommel soraimat közölni: hogy jól vagyok, ogéflzBégos, somnii hajóm nincson, rövid időn bolül viszontlátjuk egymást, majd kodvos Versboti (amit a szoros l>otük miatt nohozen lohot ololvasní) vÍBBzaom-lékszik otthonára, szerottoiro és gyózolmot kór a jó IstontŐl íogyvo-roikro.
(A BzorkosztÓsóg meleg szoretotót és magyaros kézszorítását küldi az ott lévő összes vitéz kanizsai és zalai honvédőknek!) Tánozos Fereno örm.
irja (Tp. 118/88): Gconom folesó-gomnpk "és kis fiamnak, liogy üze-nutükot olvastam. Nagyon szépen köszönöm ós kérlek bonnOtéket, hojry no Szűnjetek mog imádkozni Fegyvereink győzelméért, liogy a Bzebb és boldogabb béke minél elébb \' Iwkövotkőzzék, Hála a jó Istenitek jól vagyok, nincs semmi bajom, no aggódjatok értein. Sok szorotóttol gondolok Itatok, mindig Veletek vagyok. Édesanyámat, toslvéioímot éfl az összes rokonaimat csókolom. Nagyon-nagyon köszönöm a szerkesztőséig által nekünk küldött újságot, az összes kanizsai fink között szétos/r lottam. Nagy örömöt váltott ki a katonák között a szerkesztőség ön-zotlon ós hazafias magatartása. Mikor a nagy lapok csökkontik a k!ül-dést, « Zalui Közlöny nom riadt vissz\'á tv/, áldozathozataltól, hogy mi kanizsai honvédok megkaphassuk a mi kodvonc lapunkat. A nagykanizsai katonák nevében köszönöm a tok. Hzor kosz tőség jóságát. Kérjük juttassák ol tovahbra is hozzánk, hogy összokötó kaiwcs legyén az otthon és a front között. Aláírások: Horváth Forone szkv., Virág Kdo, Horfti, Kolovics, Kovács II., Horváth Őrv.
Pulay József szkv.
»Valahol Oroszországion^ koltezi levőiét Kötvös-tór 7. szám alá Nagykanizsára. Do a lovél tálrori )X)stá: bólvogzójo megmondia a várost, molyiwk hadikórházában fokszik. Két\' versben iz üzon a mi kodvoa kanizsai honvó^ühk, az ő szép tiszta magyar lóikét sugározza vissza mindon sora, különösön abban, inolylwii Sárikának kőazönotot mond, hogy
Február VÁROSI MOZQO Csütörtöktől-18 Sí\'ig _ , vasárnapig
Szilágyi Szabó Eszter újszerű, franciásan könnyed, finom játékával
ENYÉM VAQY
Szenvedély, mosoly, könny filmkölteménye
„UFA" hiradó a világ legujahb eseményeiről
Blőaddsok kezdete köznapokon /5, $7,9, vasárnap 43, #5, $7 éa 9 firakor
sorsát magáévá tetfo. Kár, hogy hólyszflko miatt nem tudjuk leközölni, pedig mofirőrdemohió. Mielőbbi teljes folgvégyulást és szerencsén hazaérkezést kívánunk kedves, hős honvéd testvérünk I
Hisszük, hogy rövidesen ismét megindul n rondos tál-ori postnfor-galom a mi szereto\'tt honvédőink tartózkodási holyéix\'. Ita ísmét fel-vohotjük a régi molog haza! kapcsolatot és közvetíthet,6k mondanivalójukat a molog zalai otthonokba, ahol ma mindon kéz imára fonódik Összo — a Kódosért...
Három kl*kanlzsaPhonvAd
(Tn. 118/05) irjn a »Kodvos isme-rotlon barna lánynak*: Január 80-i üdvözlő sorait a Zalai Közlöny utján kaptuk kézhoz és nagy örömmel olvastuk. Leírhatatlan öröm fogott ol bonnűnkot, hogy szülőho-lyünk egy nomoslolkü \' honleánya közelebb igj\'ekBzik hozni hozzánk az otthon molegét és szorototét. Testben ós lélokbon orősit bonnűnkot a tudat, liogy imádkozik értünk. Meleg jókívánságait köszönjük és azoTOlotteljos üdvözletünkét küldjük, három \'. kiskanizsaí honvéd: Nagy DozsŐ, Kisgorgely Géza és Dávido-vícs Ferenc.
?zen oz otthon
Bbbon a rovatban mindenki teljesen díjtalanul üzenhet hozzátartozójának a harctérié, ha a szöveget beküldi szerkesztőségünkbe. A Zalai Közlönyt naponta küldjük a különböző tábori postákon a frontra, mindenüvé, ahol csak zalai honvédek tartózkodnak.
Dorvaiics László órv. 219/52.
Kedvos bátyám, a Zalai Közlöny utján üzenünk mi is Neked. Már régóta nom írtál. Nyugtasd mog aggódó sy,üloidot és rokonaidat ós irjál minél elébb. Kérjük a jó Istent, hogy minél olőbb győztesen hazakerülj bajtársaiddal együtt. Várjuk soraidat. Szerofottel CBókol nénéd, sógorod, Katus. »Piros rózsa zöld lovél, aki irta választ kór«. Bor La|oe honv 604/01.
Szoroiott Lnlikámnak üzenem Nagyatád Nyitrai-ut 88. sz. alól: No aggódjon miattam, jól vagyok, nincs ^miui bajom, sokat gondolok rá ós szeretném már látni. Sok
T
annljon
gvorsirásS, gépírást
MAJOR ÁKOS Allamllig engedélyezett fljfo n r" \'.hon Nagykaaltu, Sx.at Imit* horc«g-u. 5.
Orlratlsok raefkeidídleh | *h
Tört vagy divatjatmuit
ékezvralt
azakszerQen nicgjavilom, a t a I a k I te m vagy magas napi áron megveszem
Bárány ékszerész
Horthy M.-ut 3. (Post&val izeohcR.)
"Mirti1 SBStSSL
10«. üjsjr 20
KÉSÜRÚVIl
üdvözletet küld szoielottel Manoj* kád. fis végfll orv jó magyar nótát: Oyoro volom o« "ordóbo kok ibolyát, szodni. Sokat irjál. Herozeg Lajos őrv. 219/91.
Kodvos fiunk, kivánom, hogy üzenotem a legjobb egészségben találjon. Már egy hónapja, hogy nom kaptunk Tőled lovotot. Ha üzono-tünkot olvasod, azonnal írjál, nyugtass meg bennünket. Ertünk no aggódj, mi jól vagyunk, mik vi-gyáxii magadiu. Sokszor csókolunk aggódó szülőid éa lonjvéruid. a Ixil-dog vÍHZQotlátás öröinúig. MAtás Boldizsár őrv. 910/21\'.
Kivánjuk a jó Istentől, hogy üzopotünk a legjobb egészségben, találjon, Már ti boté.múlt, hogy oojn kaptak, szülőid som én lovolot Tőled. Azonnal írjál, ha üzenet üidiot olvasod éa, nyugtass inog. Váljon a Vino .odaért,\' o? Szüleid jól vannak, csak To vigyázz . magadra. Sokszor csókolnak értőd aggódó szülőid és testvéreid. Szoroteltel gondol Kád: Bőzsj, ¦
Wábar Láeató hanv 210,Oö.
Hálás szer •tol.lol köszönöm kedves lapjaiilat. Mái oly rég nom láttunk Sáskaországbai), jöjj hót hamar haza a gyézebm vhúgkobzorujávai. Kérgük a jó Isten áldását és győ-/i\'lnic! fogyvon\'iteki\'o, hogy minél olóbh épjcn és egészségesen visszajöjjetek, Írjál, hogy aggódó szülőid és teetyérojd inognyugodjanak. f-d-vözlytél küldi ogy sáska kislány: Mariska.
Dervallqs, fe/aap 6>.v. 217.03»
üzenem, idehaza jól vagyunk. Neked.is » legjobbat kívánjuk.\' Rég-óta nem kapunk Tőled eoinmi hírt. Nagyon aggódunk .miattad. Kérünk, ifjai minél előbb.és nyugtass meg hoimünkot. Imádkozunk Ertod.hogv
a jó tatén vigyázzon Kád és minél olőbh segítsen\'haza győztesen bajtársaiddal együtt. Szoroteltel csókol
a viszoqt látásig nénéd, sógorod, Ka tus.
Rövidesen megtörténik a Zrínyiek temettelek helyének restaurálása
A Vitézt Rend Zrínyi-csoportjának értekezlete
A Vilézi Rend budapesti szék házában,a Zrinyi-csoporl központi vezetősége értekezletet tartóit, amelyet vitéz .Hcgyessy lörzskapitány, felsőházi Ing nyitott meg. (\'tana vitéz Rózsás alezredes szántóit Ir*\';!/. 1912. évi in fi kódosról és vázolta nz Í9ÜÍ, évi munkatervei. Előadta, hogy Szent Ilonén a Zrínyiek temet\' kezesi helyének méllói\'restaurálása most már rövid idő kérdése, mort még van hozzá az anya gi lehetőség. Ugyanez áll !1 Gsák-lornyrtn felállítandó Zrínyi-szoborra.
Napirendre került ,\\(,urnköz és a Zrinyiek történelmét felölelő mű Kiadásának ügye is, amelyhez vitéz Horváth Ferenc ny. vezérőrnagy, Alsóimiraköz
országgyűlési képviselője hozzászólásában kérte, hogy ez mér mihamarabb -kiadassuk és javasolta, hogy ezt \'muraközi nyelvre is fordítsák le és minél népiesebb nyelveié ismertesse ezen inti a Zrinyiek lörlénelniét. hogv a muraközi-nép széles rétegei, de az anyaország lakossága is minél mifjynbb szájúban olvashassa.
Többek hozzászólása után magas szyivonahi zene, ének és szavalat-számok kővel kfztek. Az énekkari Herholy László li)Ur raközi szülelésü tanító,- YitézL munkatárs és karnagy vezénycl-le. A Rendház nagy díszterme meglelt szép számban munkatárssal, vitézzel és nagyszám ti előkelő közönséggel.
á törvényszék elitélte Leltnor Miauiét vészblrterjeszlismiatt
Totatun ti Oö.
Legszebbet :: legolcsóbban!
Röviden már foglalkoztunk l.eilner Zoltánné szülcleti Pin-aze Anna izr, kanizsai píncfl árus cselével, aki a feljelenlés szerint a mult év őszén, amikor légitámadások volluk.u zsidó ünnepek utolsó napján kijeién tel te, hogy atnig a zsidó* ünnepek lai\'liiuak, addig nem lesz légitámadás . majd Rakó-tzi-ulea li). számú lakása tulva-rán beszélgelés közben többek elölt azt a kijelentést lelte, hogy biztosan tudja, hogy az angolok győznek, nem pedig a magyarok és németek . majd -ha egy ejlöornyösl el is fognak, száz jön helyébe...
Akik ezl a beszédet hnlloiták, lelhálmrodlak rajta és fel jelen* fellék Lcitner Zoltánuét, akit a rendőrségőrizel be vi-ll.miijd átkísérlek a pécsi ügyészségre, ahol azonban szabadlábra he-" lyezték
fgvében mosl voli a tárgyalás a nagy kanizsai lönréuyszék elölt. A bizonyítási eljárás tilán a hiróság bűnösnek mondót la ki l.eilner Zoltánnél az ID.T7. évi X. te. 2. § ába ülközö vész-liirterjesztésben és ezérl öl a 92. S alkalmazásával száz pen-gö jtéiizbü nlet és re, nem nyelés cselén 20 napj fogházra -tléllt
Az, ilélel jogerős.
KISKANIZSAI ÉLET
Mowal.ms.fl, élet
indult meg a kiskanizsai Bttj-lársí Szolgálat kenetén belül hadbavomilljaink ügyes bajos dolgai és segélyezése érdekében, A legutóbbi\'bajtársi Összejövetelen öröm volt ballgatni a sok jelentést védenceik, érdekében. Minden panasz meghallgatásra Laláit és olt nyomban clinfézőcJőU P. Bánás A, Gyula plébános és Gozdán József se-űélybizoUíjági. ügyvezető elnök közreműködésével. Több száz pengő segély, ruhanemű, babn.\' kelengyék* élelmi cikkek kerüllek, kiosztásra, melyeket a bajtársi szolgálatos-hölgyek személyesen vil bek. el a szegény hadba-vonullnk Hozzátartozóinak. Csak elismerés hangján emlé-
Uezbelflnk meg hölgyeink áldozatkész munkásságáról.
Levente É\'ct KIs-anlzsAn
Mint értesülünk, Böjtös Isl-ván vezctöföoktató elnöklése vek megalakult leventéink közöli a gazdasági szakosztály, liéesi Lajos lfjUságj csoport vezető irányításával meg is kezdődőtl a munka, vasanyag és egyét)1 fontos hulladékok gyűjtésére.
Február 28-ün este 7 órai kezdettel leventéink a Polgári Olvasókör színpadán uj és érdekes műsorral kedveskednek a kiskanizsai közönségnek. A Kívánság-est keretében zeneszámok, szavalatok, monológok, ügyes és hangulatos egyfelvonásosok szerepelnek. Ig}\' Kenessoy
Krresztény Temetkezési Vállalat
"06gt.\'
SIPOS JÓZSEF
Fo-ul 12-, (az naverbaoj liona \\iMu\\ nemben
U-lei lelefon: 3s7.
lakéi telei, n: 215.
!,f.i(ia!W»8al)biírbaiiváaárolurili
lofigorát,
pfanlnót, lurmonlumot.
McBbltottunkat dljmentmn klkfltdjQk.
steirnlmfra uu* j p« *, v j íef* iyti * or
Klárika. Iiakos Mariska,-Saabé Erzsike, Dolmányos Antal, Ku-nics József, Perkó László és Samu József magyar énokszámai, Rózsa György kitűnő magyar lánckzáma, KépoluAs Zolláji szavalnia, Horczog József előadása. Szabó Erzsi-¦monológja,- \' SzinodiiTs László szavalata, ^bűvészmutatványok és zeneszámok kerülnek műsorra, j
KlakantzfMl hírek
Vasárnap, újra színre;\'kerül a .Falu rossza a kiskanizsai Polgári Olvasókör színpadán. A legutóbbi előadás sikere a kitűnő szereplőgárdát dicséri. A honvédcink szegénysorsu hoz-zálarlozóinak segélyezésére előadott magyar nepszitniíü "Vasárnapi előadására is nagy sikert jósolunk.
A Kiskanizsai Koth. Ifjúsági Egyesület midezésélren hosszú belek óla folynak és befejezéshez közelednek Klsknnizsa líll.\'t évi egyéni bajnoki sakk^ver-\' seuy-játszmáí. A bajnokságesé-. Ívesei : Tólli Lajos, P. Sólymos Rezső és K. Xagy László, Az Idei sakk-versenyen külön vándor.merlegei alapítótl K. Xagy László, melyben minden év Kis kunizsa egyéni sakk-bajnoká-uak neve lessé 1 hí vésve- az aév~ számmal együll.
Magfyar hőadk
Ilósí bátorságnak és lélokjelcn-létnok nagyszerű példáját nyújtotta a pon-mowti harcokban vitéz Magyar Lajos hadnagy.
1042 szeptember l.H-án liajnalban csapataink az imént birtokba volt vonal borondozésén és megörösité-sén dolgoztak, amikor az ellonsógos gyalogság váratlan ollonlökéssol meg lóbanta az állásépitéssel elfoglalt honvédokét. A szakadékos tompon úgyszólván végig fedettén előrenyomuló bolsevisták támadása oly váratlansággal következett bo, hogy az árokban, valamint azon kívül levő honyédszázad oay részét pillanatok alatt körülzárták.
Vitéz Magyar hadnagy, aki pán-célvadász-szakaszával légyédejmi fol: adatot látott ol egy hátrább fokvó pontoiij habozás nélkül .harpbat vo-tetlo szakaszót és. a köailzart osz« tag sogifségére sietett: Gyorsas-határozott follópésÓTOl e önfeláldozóan, vitéz magatartásával sikorült toljo-Bon moglepnio az ollonségot. A gyors tüzesa pásoktól .megtorpant- bolsevista gyalogság soraiban pillanatok,.al».tt zavar támadt s Magyal: hadnagy továhbi támadását már lw somvórvn fojvesztett- monokülésbo- kocdett; A már körülzárt honvédkötclélt .azonnal kiszabadult válságos helyzetéből.
KÉPKERETEZÉS,
szentképek
tegolcsábban kaphatok : Rolara Pál hadlrokkani
t\'ü ul 4 (az udvarban.)
194.3,. ftbrwSr M
NAPIREND:
Űjjell gyógyszertári ügyelet M« szombaton a Fekete Sua gyógyszertár Fé-ut 0., holnap, vasárnap az IgazuúK gyógyszertár Fő-ut 13.
Kiskaoiisán az ottani gyógysHor-tár állandó ügyeleten szolgálatot tart
Naptán FobruAr 2 J. Szambát. Róni. kat Aladár pk. ¦ ProteslAne Almos. — Február 21. Vasárnap Róm. kat. Hot-véned v. - Protestáoa Kleón
A GŐZFÜRDŐ nyitva r»n roggol | órától oate 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és kedden egész qftp nőknek.) Telefon: 680.
Üfaágot kár
hazulról a harctéren küzdő honvéd. Akt kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a íapfején található ctmke kitöltésével dobja be tgy postaládába I
- (Kanonok lett Bablcs Endre balatonfüredi eaperea-piébános)
A Szentatya Babfos Endre balatonfüredi esperes-plébános, kir. kor-msnyfétanácsost a veszprémi szó-koökáptnlan tagjává nevozto ki. A megyéspüspök az ujoimnn kinovozctt kanonokot bízta meg a veszprémi Szent .Mihály arkangyalról olnevo-zott féplébénia vezetésével,
— (Igazgatói megbízatások)
A kir. tanfolügyolÓ Mester Jánost, Kosarss Pált, Ormos Mihályt, Farkas Bélét, Kéee Istvánt, Pélfy Jó-isefot, Kékesy Jánost, Özv. Pruckler Rudolfné Varga Gizellát, Domlics Andrást, Gyulavári Józsofot, dr. Ksnyé Barnabásáé Lórik Ilonái é* Vaj Gáspárt ál tornán helyei ken az igatffatói toondók ellátásával bizts, meg.
Amíg \'Oh alszik
* Dtrmot dolgozik. Nyugodt aWilát nom lavaijs, mtali mtghojife roflgslro sx anyhi it ttJdiImiUin klOrOMit.
- (Eljegyzés)
Uskv Gizikét eljogyozto Bozsics János. (:)
- (Qyortlró-lskols) nyílik március 3-án Nigyksnizsán, Szent Imre hcíceg-u. R. Btiriláiok megkezdődtek. Államvizsga. A Motyam 10 hónapos. Nappali is eill* twlolyamok. Modern tízujjas vaklrásos (tplráilsnlUs. (:)
- (PoRhézbDntetés lopásért)
Ifjú Molnár Foronc 28 évos szent kozmadombjai napszámos a mult óv «fén több gutorfőldoi gazdától ko-{¦tkpárokst, csizmákat és egy házból karórát lopott el. Lopás büntette ciméu a törvényszék 8fhavi fogházul aujtotU.
Iliién tűzifát
"e\'Mhut, aki a lakosi erttaiitaaliao tuakózáat vállal.
Mentkezal lehet W
Véa.h Viktor erdőflmél lako«l ordoírbteban.
ZALiíl RoÜLóNY
Kedden reggel 7*8 órakor nagymise a íelsötempiombaü hon?édelnb győzelméért
A kanizsai Vöröskoreszfc Ápolónői szakosztálya ismét megmozdult; Nnt;yon helyes érzékkel kivan ismét segítségére lenni a harctéren küzdő magyar Iiób katonáknak. Ezért február 28-án röggel fél 8 órakor a jvy.uh bzivo folsótuinplomlmii nagv-inisót mondai legendás vitézségü honvédőinkért és fegyvoioik győzelméért. Irtózatos tusa folyik az orosz bómezőkon. Európa sorsáért, hazánk élotéórt. Minden igaz magvar o komoly érákban a magyarok jósá-
gos Istenéhez fordul és\' segítségét kéri hős fiaink számára, nogy a, magyar f\'ogyvorok diadalmasan gvé-zcdohnoskedjonok a vörös horda fölött. Legyünk ott mindannyian, szolidaritásban a fronttal. A vozotá-ség ezúton kéri a hatóságok fojoit, ii honvédségei, á\'í iskolákat, testületeket, egyesülőtöket, intézoloküt, minden igaz magyar hazafit — jöjjön ol ós Tegyen részt a nagy-misén, amit a mi hés katonámkórt mondanak a felsőtomploinban. -
Varga Józssf minisztsr nyilatkozata a hadiipar termelőképességének fokozásáról
Varga József kereskedelmi\'és iparügyi miniszter az Uj Nemzedék munkatársának adott nyilatkozatában többek küzött kijdénlctle : Nem kétséges, hogy lladifonlosságu iparunk termelőképességének fenntartása és fokozása érdekében a inainál nagyobb niennyiségQ szénre lesz szükségünk, A széntermelést ne-
hezen növelhetjük loviíbb, te-hlít a fogyasztást kell korlátozni. A luxusipar lerén további korlátozásokat léptetünk életbe és kénytelenek leszünk szigorú takarékossági rendszabályhoz nyúlni. Azoknak az iparágaknak, amelyek termelése ma nem életfontosságú, háttérbe kell szorulniuk.
Munkakerülés miatt internáltak agy zalaszentbalázsi kóményseprösegedet
Munkakerülés vádjával került a nagykanizsai lúszolgabíiésúiíra lioko József znlaszontbaiazsi lakos, kémény seprósogéd. ügyét mu tárgyalta dr. Sebestyén József Ib. főszolga-biré, A vád szerint lioko megrögzött munkakerülő, részogo.skedik, családjával rosszul bánik. Magatortásáná\'l, életénél fogva a társadalomra nézve
— (Képkiállítás)
nyílt mag február M-én is tart mároina 7-ig na Iparoskör BBékhá-zábán. Bzécsy József tárlatvezetó. (:)
— ibiviiutliAiMtiauj
és jogilag megállapított tény, hogy az autótulajdonos az általa okozott balesetért kártérítéssé] tartozik. Szavatosságbiztositassál minden felelősség a biztositéra hárul. Az 1857-bon alapított legrégibb K\\nó Magyar Általános ííiz^ósitó Társaság orro vonatkozólag készség-gol nyújt fölvilágosítást. Helybeli képvisoloto; Csengery-\\it \'2. (:)
— ^Eitieit bzu.kalój
Németh István 21 éves zalaszeüt-iváni gazdasági esőléd a mult év novemoorébon a salomvári Téth-féla korcsmában nagyobb társasággal mu laiozott. MulatOüás közben összeveszett ifjvi Lattor Lajos 20 éves salomvári legénnyel, akit zgebkésé-vol hátbaszurt. Lattor a szúrás miatt U hétig állott orvosi ktízoles alatt. A törvényszék most tárgyalta a szurkáló legény ügyét és Németh Istvánt súlyos tosti sértés vétsége miatt t> boti fogházzal sújtotta.
Rizsellátás
A közelmúltban lü vagon rizs érkezett Olaszországból. A már megérkezett, valamiül a jövő évre, várt 7 vagon rizs az ország\' szükségletét a már tárolt rizs-mennyiséggel együtt hosszú ideig kielégíti.
veszélyes ogyón, mert példájával a harmonikus munkát és békét veszélyezteti. Dr. Sebestyén Józsof a vádat beigazolva látta és ezért JJokét
ma délelőtt internálta.
Az internáló határozat ollón a zalaszontbalázsi kéménysoprösogéd az alispánhoz fellebbezést jolon-tott Ihj.
Vasárnap A. és B városi válogatott a Zriayi-pályan
Vasárnap délután Kanizsa legkiválóbb lalidarugói játszanak egymás ollón a Zrinyi pályán. Az ösz-szeállilás még bizonytalan. Az utolsó iwrcokbon körül sor a két nagy csapatból összeállított A. és ÍJ. csoport összoválogatósóra. A mórkézés tiszta jövcdolmót a azogény&orsu liadbavonultak hozzátartozóinak fol-BOgólyozéHÓio fordítják.
Vége felé közeledik a sakkverseny
A Maróczy Sakk-Kör bajnoki versenyén az utóbbi ídékbon az osó-lyösek győztök. így az óloeonortb&n l\'íntér, Németh, tízokuljn éa liaán között dől ol a harc az olsó helyezésért. Vasárnapi fordulón: llaán— And rajok, Tóth—Szondró, Pintér— László, Ködbaum—Szokni ju, K. Nagy—Sánta, Némoth—Vékásy körül szemlxj ogymással. Lrdokosnek igérkozik és befolyással lesz a bajnoki helyezésre a, Pintér—László éa Némoth—Vékásy játszma.
A nagykanizsai leventék ökölvivéver&eaye Barcson
Nagykanizsa lovon te ökölvívói holnap, vasárnap Barcson bajnoki mérkőzést, vívnak az oltani lovonto ökölvívókkal. A kanizsai csapata kövot-kozékbél áll: Légsúly: Szabó, harmatsúly: Itácz L, poholysuly; Szenta, könnyűsúly: Kasza, váltósúly: iSuvy, középsúly: Boros vagy Büki, félnehézsúly: Ácsa, Farkas, Modor. Szokszárdi tartalék.
Hölgyeim! eKy8«rre .30 kö.öi.tt rWíVRír.V.W/
K XX níiíd ntntaclóh I MunhiU Miimunka. Minden minta kOttiBIO. Mthiny ora «latí tiullovíft Uluit nflV eoy»»fO. "ra ÍMO P. ..RAPIO\' tOval) éia
Kérje 3o" iinieilítoi. flli U KOHÓ Al. M l KTT,, Sp»)l. IV., 30IA-utt« 2. falam. 3. Tel.-
(PolftalAs sz 1 oldalién
csatarepülő-kötelékek bevetésével jclenlókenyen kivette részét azokból a ilngy elhárító sike-rokből, amelyeket a nérnet csapatok február 18-án a keleti arcvonalon elérlek. Nagy kötelékekkel beavatkoztak a földi-harcokba és a bolsevista .utánpótlásnak súlyos károkat okoztak.
Az lliueu-lótól délre a bolsc-vikick jelentékenyen fokozták \'páncélosokkal és csatarepülőkkel folytatott támadásukat néhány német gyalogos had.ósz- : tály állásai ellen. Az egész nap szakadatlanul támadó htiilámo- . kat a német csapatok nióg állásaik előtérében megállították és szétverték, miközben a bolseviklék a legnagyobb veszteségeket szenvedték emberben és anyagban, összesen 14 páncélos harckocsit vesztettek. A német c-a-patok azonkívül lelőttek. 7 cu tnrepülőt, a .vadászok\' 14*;t.
Leningrád körül rondkivüli aiko-rókei ért ol az Önkéntes spanyol »Kék hadosztály... A bolboviluok Lobul sem tudtak" behatolni állásaikba. A leningrádi arcvoiud északi szakaszán és Volcliov mollolt a bolsovi-kiok több jielyon támadtak. Táiruv dásaikat az ollonaég súlyos vosrto-ségo niellott mindenütt visszavertük. Német páncélvadászok különítménye 4 harckocsit pusztított ol.
A kolotkaréliai arcvonalon a né_ mot és finn örök ügyos hudmüvo-lottol bekerítettek egy szovjet ai-kötetékot. Megsemmisítésük folyik.
Az tísiahafrlhai harctár htrui
Zürichbe étkezett jelentések szo-rínt az amorikai es a francia csapatok szárnyának súlyos veroeégu most mar óroztoti hatását a középső és északi szárnyon lévé szövetséges csapatokra is. A középső Bzakaszon lévó amorikai csapatok is visszavonulnak. Azok a birok, hogy Mont-goniory csapatai mogkozdtok a nagy támadást a Maroth-vonal ollón, log-alább is koraiaknak bízooyultok.Kd-dig csak a brit nohóz tüzérség lépett működésbe a Maroth-vonal déli ró-sze ollón. i i í
Berlin, fobruár 20
(Ilud. Tud.) Algíri joloutés szerint a tougolycsapatok elfoglalták a KairouanlOl délnyugatra lévó Fichon városát.
Catndta óceáni hnrctdr
Tokió, fobruár 20 (Stofani-iroda) A ciászári íélia-diszálh\'ui jolontébo szOriut a\' japán tougorészot légi kotolékoi fobruár 17-én a Salamon-szigotcsoportbou tartozó San CriBlOval-szigottól ko-lotro ollenségos hajókaravunt támadtak inog és olsüllyosztottok 2 torpo-dórombolói, vaUunint egy. nagy tonnatartalmú szállító gózest. K had-müvololok során a japánok 8 ropüló-gói»t vosztettok. (MTI)
Angliában vataáuot okozott a Bavartdg* leró ataóhazt targyatáaa
Stockholm, február 20 A Slefani-iroda jelentése szerint az angol alsóház holton folytalja a lieveridgc-tcrvről szóló vitát. Viharos ülést várnak, merl\'az ellenzék határozott szándéka dűlőre vinni a dolgot. A munkáspárti miniszterek súlyos helyzetben - vannak mondják Londonban —, jnert az a veszedelem fenyegeti őket, hogy pártjuk ellenük foglal ál-lásL Politikai körökben az a vélemény alakult ki, bogy..Churchill a válságon talán csak « bizalmi kérdés felvetésével vnN hátik úrrá. j
Nagykatiixsa menyei viroi polgármesterétől.
Tárjiy : Hernyó- ea daraxafétzkcft lilám.
Hirdetmény.
A mízágiidiilgről szőló 18t4:XII. t-c m f a atttlnt minden blrlokcs a r\'k
Bsínek fakitUl elölt kiilatei uylln-Ölci-•gyéb fiit, valimlnt bokrait a beltóié-ftkben, ma[orokhan, gyflmölc*0»ökben s kártékony hernyóktól, Illetve hcrnyófézz-kéktől éa lfpkatnidioM.il megtliztllant és az Oui«fyU|iGlt harnyókat, hernyófészke-ket éa lepketoláaokit elég«tnl.
Köteles azonkívül minden birtokosa lídiáhbcn mutatkozó hernyókat minden módon Irtani.
AH pedig ii Irtai* birtokán etmulatzlja, ai 1894: XII t,-c 85. §-ánzk k) rontja értelmében fclhágiit ko*et el éi a Idára-bandó" büntetésen felül a várót pntgár-mtatere fogla az Irtást as Illető költségére elv*vex\'e!nl. NagyianJzíi, 1043 február 15.
«si * Polgármester.
4909/1013.
A Nagykaiilzial Közjóiéi! Szövelkezet állal lílesltendft bírom drb Cisládl hét épllétével fapesolatM 1. föld. kőmüvea, 2, ic*-, 3. tetőfedő-, 4. nztiloi-, lokaloi-, másoló- éa Bvrgei munkára nyilvános lila-ball vaneny tárgyi léit hirdetek.
Ai alánlalokat « UltéUlekbrii megadott clmicijel f. évi márdai hó 8-én déli 12 órélg a polgármesteri htvalat Iktatójában kell benyullinl. vagy postán beküldeni.
A kllrétl mOve\'et hétkőanaookon d e. 10—12 óra közölt a v mérnöki hivatalban nngieiiljiilielő éa beszerezhető.
Nagykanliíi, 1913 február I.
tot PolRármestfr.
ad. 221/ké. 1943.
Tárgy: Lle Imi ize rl egyek házhoz kézbesítés*; Igóiiybeje^enlő lapok lienyulMta ; ügyfelek fogadáia a KOiílllláil Hivatalban.
HlrdKtmény.
Falragaszokon közhírre tetlem hjgy a iegkfliaíebbl [rgysiitás alkalmával sí élalmlazarjegyaVet mindenkinek alaká\'éra fogjuk klkézbeaHenl a ezzil k(prso\'aiban •Irandillem, bogy I hó 2U-Ikálg minden Család aj kőzeláláal Igénybejelentő lapot tfllltön kl éa ad]oa be a Krlzelláláil Hivatalhoz. Aa ebhez iiuksfges űrlapokat a cukofktrsakedéiakbin lehet díjtalanul ne- ¦ zzersinl. Nyomatékosan figyelmeztetek mindenkit, aki aa Igénybejelentő lapot még \' un adta l.r, hogy ewn hoteléitItteninek zalál érdekében legkésőbb f. hó 22 én. hétfőn eitlg okvillenul legyen eleget, meit a mulsizlókal károsodás éri ís a lényeiket csau elkéave tudják majd nie^hapif.
Egyben köihlnő icizem i. ¦, , a Köz-efláiátl Hivatal f. hó 29-ától kezdődőig lovábbf InlézkAátemlg caak dflelőlt I óiátél déli (él 1 óráig áll a közönség rcndrlkezéiére é* délután ügyfelekéi nem fogad, meri délutánonként nz lgénybe|e. le.iö IzpoVat kell Idejére feldolgoznia
Nigykanlzaa, 1943. február 20. saii PoItfórmeHter.
Tárgy: Kék kenyérgibonajegyekre gibonaváiárlái.
Hlrdsimény. .
A KOzellátáiUsyi Mlnlizler Ur elreu-deltr, hogy a Hombár bizományosok a kék kenyérgabonaJeggyel rendelkezők február-, március- éa április havi gabona-atelvényalt előre, egyizerre beváltíák. A kenyérgabonalegyek február- éi március havi gabonaizelvényelre feferétiben kukorica\', az ezen felüli mannyliég február, március ét április hónapokra cső részébM pedls lehetőleg a tele mennylzéget rozsból kell kiadni éi csak aa azon felüli mennyiséget lehel búzából kiadni.
A májút, Június és Jullua havi szetvé-nyektt nem lehet előre bevallani; ezeket annak Idején havonklnt lehel majd beváltani A már lejárt, tehát az elmúlt hónapokra szóló szelvényeket beváltani nem tanét ...
Nagykanizsa, 1943. február 20. hi Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
3104/1943.
Tárgy: Sike\'nfmák Psuelr/sa.
Hirdetmény.
At 1908. &tj XXXVIII. t.-c. 1. f a. ponljt alapján felhívom a\' város közönségét, hogy akinek háztartásában fsnfiölelee sorban lóvö slkcl-néma f/yerm^V van ml MUtve azokat legkésőbb f. hó 26-lg jc\'enfoe be a m, klr liszll orvoi hlvaialns helyiségben (Horthy Miklós-ut I. udvar).
Nagykantzia, 1943. lehruár 15. m PofifArmrster
3025/ID43.
Hirdetmény.
A v. hivatalos lli/oltóiá,: ié»íre I pár tiszti ci ima, Ifi pir uj cilrmz *b 10 pár csizma ío|ep.sl szeriek be. 1 ásbeli ajánlat „Ttlioltóiág résiére calznia-beflírriés" felirattal Inlyő évi február 25 én délelftlt lt óríh: rdlnií be a v. IkMóhivala\'bs
Bővebb lelvlllgotltáit a v. gaidislgi hlvalal ad
Nagykanizsa, 1943. lehiuár 8. <tó Polgármester
26Vké. 1913.
Tárgy: A burRtinyabeszfilgálUlá* u\'*bb iiabályozáfi
Feíhi*tám a burgonya-terjnalÖkhöz E
A 10124071943. K M. sz. rrndeletlel újból tzabályoilák a burgonva beBZo\'gál (itátál; Ciierlnt a termelők éi pedig azok |#. akik 800 n-Ölnél kliebb lertllclen ter mellek burgonyái, ezt a burg\'n?amennvl ségcl, ami a háztzrtáil é% gazdaFái-l r7.Uk-ségletUkct meshiladla. kötelesek bent I-gáftalnl, a kaielláláii hlvattlbiq peilli; f hó 19. él 25 Ike kOM Síenélyenen mag kell Jelenniük ét he kell Jelenteniük, luw mekkora sz a mennyhég, amit eten u) rendelet alapján beadni köteletek és rneny nyl az a bur^bnya, amit talál izll aég-leinkre ollhon (artntlak.
A termelők háitarlást él t;«/<l.v ,V,-I sillktéglelkínl a kőveikeió burgonya-mennyiséget vehellk tzániltáiba:
a) a teimelő háttarlásához tartozó minden izcmíly után 70 k,\\,
b) in\'inicn tértéi után 150 kt;. a kocík várható SZAporulalá\'i további 150 kg,
c) minden tehén u<án 300 kg,
d) vetőmagként n gahomlapra bejegy-zeit vetéiterulet m\'n\'Jen k. l-.tzleri holdja után 1000 kg. burgonya.
Ez a moilani bcsmfgí tatás leljesen független az elmúlt hete\' ben lefolytatott rekvlráláslól Amit akkor elrekvIríltaV, ait be kell szolgálatul a az tgy nieKinaradi burgonyát kell felmérni s a lentlek ate-rlni meelilapiianl. bngy nem több-e, mint amit oithon tubád Milánt. Ha tdolet mu latkozlk. azt kell bejei Meni.
A bcielentétbez magukkal kell hozni: a i" A.l1 Igazolványt, s gibonilspot, a lehenek éi serlések járlatlevelét
A betiolgáltatolt burgonyáért a\' m*xi-málli áron lelBl q kínt 150 l\'l Iliéinek vermelésl költség elmén.
Mindazokat, akik a bejelentéit és a be-szolgátlaláit elmulaszljék, 6 hónapig terjedhető elzárással büntetik.
Nagykanizta, 1943. febiuár IC. 4» Pol (térin rsU-r.
Kartsiroa klvUlt 3\'*
VILLANYÉGÖK,
villanyszerei fjtsi oifakek
Isgolcaóbb Árban bosziirezhatök
Schlesinger Gyula
v«\' «# klllimoMiftl tlkktk Iter«ke4*t<l»n E-nt4beMfr in. Vlllanyszaralőknak nagy engadmény.
Önkéntes árverés.
Szt. László pusztai gai/daság b<n (Somopy m., vosutállomcís Bolhás) mindennemű ödzdflsági felszerelés: gépek, eszközök stb. morc hó 14 én önkéntes érverésen átadatnak. Érdeklődök részletes\' leltárt is kaphatnak R.íjczy Géza kamarai főtitkárnál Kopos-vár, Németh István-utca 21 szám.
Aluli öltik fájdalomtól megtört s?ivvel tudatjuk, hogy fe lejlhetet cn jó testvérünk, nagy nén nk éi rokonunk
Iníltr Betti
életének 53-ik évében február hó 18-án elhunyl. ,
Felej helellen halo\'lunk földi maradványát íoyó hó 21-én dJutin 3 órakor kisérjük az izr\' temető ha\'ottasházából örök nyugváhelyérc.
Nagykanizsa, 1943. febr. 20 Kmlókftil Örökké -1 s/.ivü.ikliou!
1 Mntullui Gyula, Sándor, imre, íi-v. I Spltier tálni BZUl, nlandler Rózil (eslvéreí éa o gyáixoló rokomág.
ÁLLÁS
Holheir-traktorból értő g4p6ei. kovács áprlilt elsejei beléoétra kerestetik. FIzeléal Igények megjelölésével Írjon Molnár Látzlő Pelsőrajk címre. 401
Kereaek április elteiéi belépésre egy gazdaiagi kocalst és egy csiráit. lehetőleg egy cialádot Rendet uradalmi fizetéit adok rsfiltó, Qelsesilcel. 471
K«resek egy lérlit vagy nőt kézimunkára. Ugyanolt egy lanorrc Is felvétetik. Zábó János nőlszabómcater, Rákőczl-utca 47. »/Am. 476
MQszerész tanoitookal felveszek.— Sálián mfl ize rész-mester, l\'ő-ut 3. 490
KÍrttlóflul azonnali baUpésre fclveizek. Ozorai cukorkagyár, Magyar-u. 19. 510
Kifutót azonnali belépésre felveszek. Deuttch Sándor, Fő-ut 1. . 812
Hofherr-Schrantz gépek, flip petróleum
ÜNGBR-Dl.f,Ívj -\\ NN KLRK vas- és mCsz,,ki kereskedésében Shall Kázlír6k átvehetők. 0olT4.csapinak winrt... rwtrttiwM ..<¦-. „.,, kaphatók.
DRAVAVOLGYI
villamos áram-_ szolgáltató rt.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben délelőtt 8-tól délután 16 óráig. Csongeryut fii, telefon 29A
1H43. fabrufr 20
lejáró takarltdnBt kereteink regnn órákra. Ugyanott vaságyakat éz egvéb b«. tort eladunk. Pallói, líusdbet tér 18. 553
rialal, fűszer- és viissikmában Jártu k«raaliad0s«g4rf aiorlnalt belépétrt állást keres. Clm a kiadóhivatalban. 50F,
Blxtoaltd társaság Üzletszerző tltz(. viselőt keres Zala m. kirzetére. A|ániiln. kat a klidóhlvatalbi kérek. 403\'
JoiVáau, polgárit vagy kózéplikolit vészelt llatalemberl Irodai munkára alkat, mázok. Kenedl. Cungary-ut 13 513
Klfutd- ét tanuIÓIAnyokat felrist női divatszalon Batthyány u. 8. III
Blzlotltó Tárzatág keret Hx llzetéutl Bzorialmii oaaporlvaKatdt. Alánli-tokát .Lehet nyugdíjas la" Jeligére U. adéba.
ADÁS-vétel
Varrógépet, bArnillren állspolban, klllőq leltőiéizt vagy állványt veuaek, Dont) Eiziébct fér 13. 4«
Egy (Irletberendexéa azonnal «lad», Cím: Atilla 11. 49/s. 402
Egy drb. 1070-cb golyóscsapágyit cieplcV Bzekrény eladó a tulajdonosnál: üli Jánot Mlhtld, házizám 21. Somogy megye
____m
Eb4dlcl| háló, fürdőkád, mosóteknők eladók. Ba|za-u..l. 423
Vaaxek egy használt pultot Huuü műízerész, Erzsébet tér 16, 511
Eladó 39 ea uj, bőrtalpú, kék anlllcp cipó a[\\ pengőén. KladóhlvAtalbin. 507
P.Jfeli őr allaaSrafi.drAt keret megvételre. Pálrtlct gyér. 4j|
Egy mély űyapmakkooal alad«.
Árpád utca !8. sz._ 477
Beállítani való manQ«HoaaBlddk*t vagy f Alig hlaiott aaráóaakal lovább-hlzlatát\'a vásárolunk. NemetkolUil uradalom Nemeskolta, VazmegyS. 414
Keweaat haaináll Igiakocai eladó. — Cím a kiadóban. 519
lakás, üzlethelyiséo
1 vagy 2 tzobát albórtatl Itkiil (caetleg buUrozva) keres bsnktlizlvlulő aionnalra, vagy március l-re. Clm: Ni> akarékpémlár, Ciengery-ut 4 487
Somogyi nzgykOziég főhelyén régi, Jómenetclu, nagy Üzlethelyiség, utcai likas, mellékheivliégek, raktár és gvUmől. ¦¦¦csöífirl klsdő. Cserháti, Nagykanizsa Horthy Miklóa-ut 55 199
bútorozott szoba
. Dítifekvóiii fautereaott aseba lüidí-szoba-hatználaltal március lére klid). Cim a kiadóban. \'
Butoroaott szoba fUrdőszobihsszná-latiat belvárosban kiadó. Clm a kiadóhivatalban. 424
ház ÉS ingatlan
Több adómentes maién- éi béihárál, háíhelycl, szőlőt éa földeket. b\'b*v»tli Papp, Tclckl-ul 8. Telefon C79. W
KtiUzubás oaalAdihóaat veszek. Clm a kiadóhivatalban. 457
Eladó negyvennyolcezer nígyuflgolet földbirtok eg)tagban. Bővebbet; Horváth, Sugárul 42. 601
_különféle__
Qyoralró.iakala nylük március 3-ln Nagykanizsán, Szent Imre herceg u. 5 «¦ alalt. Beiratkozni délelőtt 10-ig, ette ö-8-lg lehet. (Eng. az. ad. 2W5-1942M3J
Fónfképaxögápamat lókkal cgylill likasomból elvitték, nyomravezető III p«ngő Julalomban réueiül. Nemes Féke\'* Llszló festómOvész, Hunyadi u. 7. 514
ZALHl KÖZLÖNY
POLITIKA) NAPILAP. Kiadja: ,.K8zaaidaiágfR.T. ftagykaaliw". Felelős kiadó: Zalai Káraly. NyoroAtolt 1 a „Klzrjkzdaságl R. T. Nagykanliu**
ayondájáliu\' Nsgykaatitáa. (Nyot./láArl Utat, ZaUI Kirstsg
012433
í\'ílaáíi:
Clin:
lliiiiulolíomil: Tábori ímbtii:
83. évi., 42. u. Nagykanizsa, 1948. február 22. hétfő Át-m 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
buziva-losót ó> IdiidóhivataJ; Főút i, bzáűl S»erko«lo#éffl 6a kiadóhivatalt telefoa 7fl Megjelenik minden hétköwmp dólután.
POLITIKAI NAPILAP
Pélelos szerkesztő: Barbarlts Lajos
Lilfttiísxléal Awi: egy hónapsa 3 penué SS||é>
nagyrévre o puagó m> m&r, ötiyea h*Aui: liétköín-.[) iarii\'..effl»nilmt«i
i hagyományok legyében
Ezekben a hősies és zordon lmjukban, amikor a keresztény világ megmaradásáért és a jövendélieli békés fejlődésért folyik a kegyetlen birkózás, valamennyi nép "szinte ösztönösen nyúl vissza múltjának, történelmének szellemi és erkölcsi tartalékaihoz. A magyarság is meg-érzi most, hogy vannak olyan megfoghatatlan éa mégis csodálaton értékűi, melyeket nem lohot ugyan matematikai vagy statisztikai szá-mokksl lemérni, de amelvek legalább olyan súllyal jelentkeznek a nagy küzdelemben, mint ar anyagi orók. A destrukció korában, amikor dühödt rombolók ós egy ideien ezel-lomiség képviselői támadtak, bomlasztottak mindent, arai nekünk szent, valósággal divat volt lenézni a nemzeti sajátosságokat, kicsúfolni a hagyományokat, ósdinak, maradinak nyilvánítani azokat a magyar jollogzofosségekot, amolyok védorod-ménybon magvai- nemzetté teszik o népot és mogkülönböztotik a világ minden fajtájától. Ma azonban, amikor a történolom lognagyobb\' katasztrófájának el hárításáért\'harcol a honvéd had eorog, mélységes értőimet nyomok ozok a nomzoti hagyományok, magyar sajátosságok. Egyszerre rádöblwnnünk arra, hogy Boraformálő .jelentőségük van. Erét adnak a harcra, a földi javakról, kény ólomról való lemondásra, mert ha egyszer ozokot oltörölné n bolsevista olgéjwsodés, ha ozokot is Iwol-vosztanák a szovjet rendszer mindont otnyolő kohójába, akkor megszűnnénk magyaroknak lonni.
Akkor nom volna értelme többé az élotnok.
Ez az igazság tükröződött egyik logutóbb elhangzott miniszteri bo-szedbon, aiuoly éppen a magyar hagyományok megszentelt földjéről, Dobó István városából hirdette a nemzet fölé, hogy a hagyomány én haladás nom olientótoa, nanein ki-egészité fogalmak. »Kíb népek száméra a hagyományok ogyenoson nomzetvédormi jolontŐségüoK, mert ezekben a nemzet és nép lelkiségének, életformáinak olyan sajátos és egyedülálló órtékoi tükrözódnok, a molyok megkülönböztetik más nemzetektől és útját állják annak, hogy a nemzeti élet és töiekvésok feloldódjanak valamely nemzetfölötti ogTetomoBségbon«.
8 ha igy tudjuk látni a magyarságot, akkor egyszerre ráébredünk arra, hogy az egész nemzeti mivoltunk ezer esztendő hagyománvain épül ÓS abból alakul jövőnk ós jelenünk.
Hagyomány az óbí magyar vitézség épp ugy, mint a parlamentáris államvezetés, amelynek gyökeroi Puaztaszorig és Rákos mezejéig nyúlnak viasza. Hagyományon, még Pedig Bzentistváni örökségen alapul a buzgó keresztény hit, mely ma szembeállít az istentelen bol&eviz-inussal, do éppen igy ősi hagyományokból alakult ki a magyarság Mitikai szemlélete, a nemzetiségi kérdés kezelése s a modern élet arculatán is mindenütt ott látjuk az "löktől örökölt magyar vonásokat.
Haok to»nik magyarrá a magyart
A japái hadsereg ós haditengerészet meglepetésszerű támdást Indított ttlcsoa félszigete ellen
A Japánok már bevonultak Kvang-csou-van fraacla engedménye* te»flletre A szovjot offonzlva «r»Je alábbhagyott %
Szaracsnglu török miniszterelnök, mtnt az ankarai rádió (alanti, legnHp n?. ontzígíyQ ésen bo»zédot mondott Törökország bel- és külpollllkájáról Először iKDSHatta a moBvnl^sIlolt Wl politikai reformokat, amelyok biztosították n fogyóimét az orazágbnit, áttérve azután a kŰipolltlkAra, kljeién tette, hogy ez a poilltke sikerről kiállóit mlndan próbát Célja: minden orszAggal biztonságban Is bőkében élni Szolt a mlnlizisrolnök <t N^mctor szAgaal való viszonyról és klomelte n megkötött barAtságl éa a me-gnomtA-madásl szorzfldé«t,, valamint a izAz ralllló birodalmi márka, érték* Árucsere ügyében Berlinben atAIrt gazdasási megállapodást. Németországból hndi-anysgot s;Allltsnak majd Törökország-
nak Törökországnak az Ettyoalllt Al-lamokboz vsló viszonyét üzaracsoglu barátságosnak mondotta. Kijsluatotto tovAbbá, hogy a Szovjeloror/orazág hoz való viszonyt a szorvldéss\'/ertl megAtlnpodáeok szabták meg Nngy-brllannla — mondotta a tftrfik mlnia*-terolnök - szövetséges. A Nsgybrltan-nlii iitsl megígért hidlnnyagszsllltmA-nyok már útban vasnak TÖiökorsrAg-ba. Ezzel kapcsolatban « miniaiterol-aök megemlítette Churohlll látogatását és az edanat értekezlolet, nraolynok tárgya a többi között Törökország gyors ftltegyvorkezéae volt Nagyhrl-tannls, és Törökország - hangsúlyozta Szaracioglu — megingathatatlan nlap ra épült.
Ar épzukafrlkat arcvonal hlrel
Az atrikal helyzetről jelentik IcrbnbAl s A Méatenine melleit izombalon megindult brit I. hadsereg napok óta várt lámadáfa Rommel előretolt páncélos cRspntai ellen. Az angolok a reggeli köd ír. heves hóviharok leple a\'att meg akarták keiulni a ne*met kötelékeket, de észrevellék ékel ét az előretolt Aritegeket Idejében vií^ínvon-ták. Nagyobb öiirelUzéirc még nem kenui sor.
A Tunisz elélt részén clórcnyomuló né-met-olsaz kötelékek szombaton *jkereacn tialadlsk előre északnyuialnak. Az amerikaiak bal szárnyát biztosító francia ri«-pato\'c kénytelenek voltak elhagyni szilárd állásaikat, hogy megmeneküljenek az át-haroláilól, Ezzel az egész déltunltzl állás-rendszer megingott. Az az angol dandár, amelyei Eiscnhower néhány nappal ezelátt gyors menetben a helyszínre rendeli, szómba! óta szívósan harcol a némelekkel egy ulsioreaéit. Két tnáslk bégét slkerdlt elhódítani az amerikaiaktól. A tsngelyeíii-patok egyébként folytatják az amerikalaktól elloglatt terület megtiiztiláaál és Igen
sok hadianyagot és benzint zsákmányollak, amelyet az amerikaiak mái nem tudtak bialontágtwi helyezni
DáfTunéziában szombaton leznjlott pAnr.éloaok*közöttl hircok részlülelröl a Sii\'fciil-lrorlft a kövotkczflkot jelonll: Február 20-án délulán a német zu hanóhombázék ogymAsutAn háromszor tAmadtAk meg az ollonség sápsalUtt osztagait Líbia és Tunézia határövezetében. A blrtfllen tAmndt hsmokvlhsr miatt az ellenséges gépkocsik egész löme-ge megrekadt az utakon A ai-mot zuhanóbombázók rAvototték magukat a megrekedt kocsikra és egész közelrll támadták éket A brit gépkocsik védelmére odavezényelt légvédelmi tltegoket sikerült egymAa után el-hall aratta til. Usyanakkor a német támadó gyors repülőgépek UtdözÖbo vették azokat az ellenséges kocsikét Is. amelyek a támadások elöl menekülni Igyekeztek. A repülögepok tAmsdása rendkívül eredményes volt.
A keleti arcvonalon migszDnfek a súlypontok
(Bud. Tud.) A némot főváros diplomáciai koréiban megállapítják, hogy Charkov eleste után a szovjet offenzíva némiképp alábbhagyott. Most a koloti arcvonalon már nincsenek súlypontok. A némot arcvonal önnek kÖvotkozfébo_ji érozhotéon mogszilárdult. A helyzet kodvezé alakulása rószlwn az időjárásnak tulajdonítható. A Taman-félszigeten a hőmérséklet plusz 10 fok Colsiusra omelkedett. E miatt a harcok ott is érésen ellanyhultak. Az Azovi-ton-gortől az Ilmen-téig fagypont körüli hőmérséklet uralkodik éa őzért azon a szakaszon is megindult az olva-rfás s ozzot a barei torülot eliszaposodása, Berlinben özek ellenen az
olmult hotek eseményei. folytán a kilátásokat igen olővigyázotosan ítélik meg. Hangoztatják", hogy az idő még korai és számi tani koll még arra is, hogy a tél bármikor visszatér éa az olvadás megszűnik. Abban a tok in (ottan nom bocsátkoznak jóslásokba, jíajjon a szovjet hadsereg kimerült-o. Inkább lehotsógesnok tartják, hogy a Szovjot orós támadó vállalkozásokat indíthat. A harcok még mindig súlyosak.
A „második arcvonal" Sgye gúv liverpooli gyűlésen
(Német Távirati Irodai Az angol hírszolgálat jelentése szerint a vörös hadsoreg alakításának évfordulója
alkalmából Liverpoolban tömeggyü-léson fölolvasták Majszki londoni szovjot nagykövet üzonotót. Az üze-not azerinf a Szovjetunió számit arra, hogy a Casablancái órtekozlo-ten hozott határozatokat gyorsan valóra váltják ós hogy az angol-amerikai hadsereg nyugat felől megtámadja Némotorazágot. A gyűlésen a fcmásodik arcvonak azonnali létesítését követelték.
Nemei vadászrepülők m keleti fre>nt északi szakaszán tegnap 23 szaefet gépet Miiek te
A Német Távirati Iroda jolenti, hogy némot vadászrepülők tegnap is nagy sikereket értök ol a keleti nrcvonal északi eaakaaza felett a légi tér biztositása alkalmával. Az eddigi jelentésok szerint légi harcokban minden veszteség nélkül 28 szovjet gépet lőttek le, köztük több csataropülőket.
Át ázsiai harctér hlrel
Tokió, február 72.
(Német Távirati Iroda) A császári fö-hadl*zállás jelenti;
A francia k rmánnyal létrejött megegyezés értelmében február 21-én a japán hadsereg és a lapan haditengerészei egységei bevonullak Kvang-ciou-vsn franca engedményes terűiéire,
ízzel kapcsolatban még azt közlik, hogy jnpán hadsereg és haditengerészet a fran-sal kormánnyal letrcjölt teljes meftáltapo-dis értelmében fehruár Ifi-.in hnjnalban Lel etou városa és félszigete ellen meg-lepetéssztrtl támngásba fógoll.
Tekló, február 22.
(Némd Távirati Iroda) japái vadászrepülőgépek tegnap lelőttük 3 Hurrlcané-gépeT, amelyek támadást kíséreltek meg az Akyabtói északra tskvó Arakan ellen.
Ufalib vtreség érte a közép-fantszi amerikai csapatokat
Zörlehl |elenlés szerint a Közép-Tuniaz-ban harcoló amerikai ctapatokai ujabb vereség árle. A német csapatok két napi harc után elfoglaltak az a meri kofák fontos (ámaszr^ntját, a Kasserine-szorost. Sikerült egy fontos he yen benyomni az amerikaiak v dilml vonalát és most már nemcsak azt a vonalat íenyegellk, hanem az am erika lak hoz csallakozolt Andersenjeié 1. brit hadiereg helyzetét Is. Alexander táborunk lázas gyorsasággal erősítéseket küldött a veszélyeztetett területekre.
h ezek bizonyítják lelkesebben, hqgv épp a hagyományok sogitségé-vot tudtunk fojlódni s tudtuk ogy-bon megőrizni magy-ar mivoltunkat. Do homcsak a mult, hanem a jövő; a haladás szempontjából is fontosak özek a apeciália magyar kincsek.
Európa ma w látja már, hogy számára mit jelent a magyar Hagyomány; amolvnok jogyóben a magyar nép, a defensor christianiae hagyományánalí tiü hordozója újra
a kereszténységet védelmezi az orosz síkságon. Ha gyökértelen, multnól-küli nemzet volna a magyar, vala-- melyik nomád, baskír vagy kalmük köztársaság mintájára — már régen fololvadt volna a Szovjet-Unió ogyo-tomos rabszolgarendszerólien. Igy azonban állunk ós vórozünk, mert tudjuk, hogy van mit vesztenünk.
Ősök csontjával teleszórt földünk, népi egyéniségünk, templomaink és magyar kultúránk forog most koc-
kán.
Mindazért harcolunk tehát, amiért érdemes élni és érdemes magyarnak lenni.
Tís tul őzen, helyt Állunk nemcsak a jelenért, hanem a jövendőért is, hogy annak utján majd a hagyományok jog yőbon tudjunk haladni, olő-roraonni 8 kialakítani azt a korszerű életet, mely lioldog, rondezelt, szociális losz, do ramdanokfölött — nemzeti éa magyar!
ZALAI KÖZLÖNY.
1 i/tu. Igljg Mm
Egy t«ntor«m gazdát cseréit
Bogdán Dezsőt. * kUknnlszal III, igazgatót körzet Ali. népiskola tanító IÁI, bttCejt««iier« való tekintettől felsőbb hatósAga nyugdljaita.
BogdAn liiKuil a magyar Jövő sseb-ráazni Közé imtiMnit ffAroni éyllz*d*t meghaladó bitig volt n nuitizet nep-azAwoaa. H/t\'i-.>li\'lii\\ bitQuf élelemre, kö-lolUSaegtlkiAtirrt iKiyolt ."\'ji Mliiri.illn\'li\'t-Itíü nyomokkal véatu H Mh/.ii ftgJílftgét
a gopdjnlra idzott ifjusají szivébe. Er-domekbun gn/Uiig munkáJAert az elmúlt úvih\'ji lóputt i.\'ió a Vfl. tizetéal oaxttlyba.
A kiakanlíaal körzet tanltóiAga va-aurnup buu«uv.t«tl« nyugalomba Vonuló kurtaraat. A (autereuibeu e*eudben vAr-l cslllugó s/emU negyedike* (luk
begy utoljára íneghallguMAk tnnltóbA-
MljUk UaVuU. Vi\'.uiri Ijuasiuull as
osztály legjobb növendéké, mlg a tflb-blakuuk kOuuy rugyo^ott a aztímébwn.
NuKy ulaioaall tniitu) kartéreei nevű bon bueaiuutt Ml ueiu szeretnénk ulvaml. Icaiiyliónak tnrlottuk munkSs-¦Agudat, péidaadéoak beesUJuteS Ö-zlu ti-n\'iicilrt Su mindig erozttlk srgltŐ u/:iii(ioKí).in(. Csaladodban, Itt az lakó-ISuau Ideálunkká magasodtál, kire iMiiwkűk vagyuuk.
KovAoe liio.-, Igazgató a regi nazlAly-i\'iL.i tuaUf iiriiníjrtü Udvözöilo Bogdán t í ------ -.ui An aUijujlolla a luiuoatUlel ér-
lekts.ajAnuokat,
Vllez filo Kereng Igazgató a Julliu-1qmi.iv n^rozettnoutó tuiiltójat kö»zdn-lölle éa a Zi)n varmtgyol Alt luiiitó egy*«tlei, a JArAekör ea a nagykanizsai nv piasele k nevében buesuzott.
P, UsJUB A. Uyulu plébánossal az Alén a biiiikihini gar t* «*ore,(,ott«l tla-uepeite lygdan Ussaőt, akj megbitiot-I\'hi iu..(|.luii h>.-e/.iimiift. l\'li-u.\'itii-tutj Ünnepnapja leaz eloltjiuiuik uz e nap. OiOutuiel tölt el. n\'ogy a tanítóság az eu e/ereny mun»ámoo korcesllH niog-ik bacalili önmagát.
tfc A lAvezóuak Javuló tigéazaf\'get, hoiz-¦ azu, nyugalmáé életút kívánunk a ma "guuk nevében Is.
(V)
Mfthellyal ellátott kertes CSftUűl huzttk epRinck Uis-Ipsjrottok xvezera
As Oriságoi Ssootálii Felügyelőség körrendeletet bocsátott ki, kisiparosok részére..műhellyel ellátott kertes oialádi háiak biztosítása tárgyában. A leirat ¦ kö -vetkeiŐképpen hanglik :
„Ai iparügyi minisster kévésére hoziájárulok abboz, hpgy ?1 .ipartestületek áltat javasolt és a juttatás feltételeinek minden tekintetben megfelelő kisiparosok részére — különösen nagyobb lakótelepek lé.elitesénél — as,,alispán, a polgármester, illetve a Közjóléti Szövetkezet igaigiiiózá-ga műhellyel kiegészített családi hasakat építsen."
A körrendelet felhívja, a figyel-nict <in,i, liogy a házak juttatásánál figyelembe kell venni ait is, hogy az illető család megéllietéze — a kisiparos megfelelő foglalkoztatása revén — bistositva legyen.
„k felebaráti szeretet mindeuklre kötelező. ."
1 QtinkiBlual SxMt Vince fóyeiBUt un éri tnto\'.tylu mérlege 11 kőigvuléi tQkorkepébtn
P. Köhter Fiiitis otifágot IgfuígatéJanepI beaaíde
özonibaton dólutíin tartottn óvi kőzgyülósqt a iSzent Vince .Bzorotot Kfryosülot. A nópoa közgyűlésen dr. Kriitky IatvAn kír. kormónyíétajift-ceoa, polgármester ós dr. Hogvl La-jort főjegyző ft .varost, P. Űulyaa Qollért jiTóhAnos-bózfőnök nz alsó dr. Birkás Forono hittannr a,felnő ogybázközséget, dr. TnkócB Zoltán igazgató-főorvos a kőskórházat, dr. Molnár Antal leánygimnáziumi igas-
Í;ató a tanári karral a Notro Oarno oánynovolő intézetet, vitéz Filó Fo-ronc a népiskolákat kópvisolto. Ott volt Mandukits Colesztin, a Skoc. Misszió főnöknője, Saáva Nándornó olnöknó, dr. Bittora Bóléné. őzv. Tiikácü Jóütuíuo, Oadányi Miksánó,
nem a nagy gendojstek teszik siéppé érietek.
Nagy- Irón, Eenedi Aura, ilonf/ Lrtriixcné, Mayr Tinka, őzt. Fülöp JózAofné, LopOHánHzkv KArolynó ós ;ük.:!)i mások. Kijöttek a leánygini-tuiaium VII. én Vili. oostályának növendékei is.
Dr. Hegyi Lajosné elnöki mogrtyi-tójábnn kosvotlon szavakkal üdve-zölto a hatóságok képviselőit és a kőzgyüléson megjelent P, Köhlor Foronc lazarista atyát, ar. országos központ igazgatóját.
— Ot oeztondövol ozolőtt n foloba-ráti szeretet uj ogyoaüjotot bivott városunkban é|o.tro — kozdto meg elnöki megnyitó bőszedét dr. Hegyi Lajosné és .beszámolt, hogy
a világot, hunom a nagy
M» a folobaráti szerotet még n du-lyoa vÍBzonyok között ia lohotóvó teazi. hogy BegitliesHÜnk. Minél nagyobb a nyomor, minél nagyobb a szükség, annál nagyobbnak koll lonni az áldozatkéezsógnok. Tagjaink száma növökodott, muuka-déhitán-inink Hzaporodtak, réuzt voazibik a bonvÉdolom munkájában ia. 8egi-tünk anyagilag, Nkoloflileg éa lolkl 1 i\';;Lh.(V--;n!. Suk;¦/.(:¦: nem ia anyagiakon multk a sogités. hanem uzivből jövő, mogérté Hsuvakon 6a tatiáctio-kon.
Köszönetet mondott az Egyesülőt támogatóinak, a városnak, aa ogybáz kozségoknok, gróf Bonyovszky Mórionénak, a pénz intézőtöknek éa a névteleneknek.
— A koroaztóny ezorotot az Istenért szeret. A lolebaráti szorotot mindonkiro kobelozé éa a parancs teljesítet* már maga is ecorotot — fojozte be as elnoktié nagyb8,tásu büflzédót.
Biba Sándoriié titkári jolotttóso rámutatott az regyesület agilis ol-nöknójénok a Pápa Őszentsége Altat adományozott kitüntotéséro. Pén a forgalmuk egy év alatt meghaladta a 12.000 pengőt. Ennek nagyobbik felét
élelmiszer, ruha és pénzsegélyként osztották szét. Biztosították a már országos birü kézimunka-kiállítón és a.jovó>évre megvarrandó ajándék ruhák anyagát. KóazpénükéHzlotük máefóloKor pongö. Moglmtó volt hallani, hogy Foroncaik Mária .megtakarított öos-azoH vagyonát, kétszáz pongét as Enycsülotie hagyta.
A közgyülób a lemondott titkár éa pénatároa helyébo ogybangiiíaa Bjba ctándornét éa Vötöe .OáUornót választotta .mog- \' P. KOhler luarlsta atya ktesze.de
1\'. Köblor Furenc országos .igazgató elismerését, fojezto ki a-/tatai ogyosülotnok, .moly .példakép a.többi, idősebb og,yoaülótok ulótt. Eriptotto u .kaiK\'splatot a Notio Damo .loány-upvoló iulé/ottol. - - Nom lobot más-képp leányokat .növelni, , .mondotta — mint a .tízonl Vince Egjo-sülot keretében, melynek gyümől-CBOit már látjuk. Összefogásra van Bzükség, hogy\' JéziiH evangéliumé-nuk a gvRkoílati-élqtbt* való .átülto-téjén, (lólgozzunk. HÍvataloíi.tÍioíya-kon is yusmerik ,iniiíikánkat, .iport oz a munka nomíeténitó tovékony-Bég. Ennek" szolgálatában ogyetomi .liHlJgUtóink ja^J^laQjjvkjEHtak. .Pél-
dákat hozott fel, hogy koll u háború eobeaülljoit a polgári élotbo, a .családba visazavezotni. A Bzorotot éa a megértés mogelóshoti a.lolki rneg-rázkótl tatásokat.
« Az életet és.aa igasságot nem le-
FERENCjózsef
KiSíRÜVIl
hol cgymiV-itól elválasztani. Az a/, igazsága ami az egyolomos élotból lizórmazik éa csak az az igazi élof, moly Jézus ovangéliumának igazp/i gait kövoti.
P, Oulyáa Gellért egyházközsége novében ki^szőnetét fojozte ki a sok könny én a sok azon védés letörléséért. Dr. Birkáa , Foronc átiszott szavakkal mondott köszönotet » megérté szorototért, moly talpra állítja a szenvedő olosottokot. Dr. Krátky István jwlgármostor a váron közönségének fokozott témogatásAt igérto mog, mort.oz Egypsület n/ elmúlt éviion is gyönyörű mppkát végzott, do nélktllőzbototlon munkn-téraának bizonyult a város sz(iciálin lovékonységépok.
Az iidvöz.léöokot dr. IJegyi La-josnó olpökné .köszöpto u;iAg sz Egyesülőt nevAbon ée a niréa, magas \\ sainvonalon tartott közgytilés imával
fojozódött U.
sas)a)^Hat>aaatitVWafe^4in^
Törvényszék elé került, mert takteáS el mm sfttélttelte
Elítélték, mart a hék«r ny«lv» aWs)raJajy)kt>z«r,oaU4Mboa nam kért angadélyt #x 4gylauégtől
Vasnak ,ssig mladlg, akik. nem v« szik kellő komolysággal a lógeltal-mi yliiíJiAillí.)!. I«y Járt.Neu Margit 26 ftvas, Izr., írloyl tólklÓB-utoa 47 ea. alatti Iskoe, ski szaelell laksssAuak ut-sAre nyitó két ablakát el o«m afltétl-te.ll*. ugy, hogy a azobAban égő vil-lanyfSay a Caengery-uteAban Is látható,vall. Peljaleniattéz. Mlvol .cselekmény* az LW». évi 2. to. lOX
közé vétségei képaz, ae Ogyeszseg per-h* fogta hstoaigf zundolkezések légi tArpadée közvetion veszélye Idején tör-
tént mejtaassáse olmén. A törvényszék a bizonyítani eljA?áa utáu bllaÖsnek le mondotta kl a v-adbeil cselokuiénybcín
is őt ezért ICO papgő pénzbflfltalósre vagy riemtizetéa eaétén\' M .aspi fog-bizra llélio. Joge\'rői.
Saltóroodészet vútaég miatt voplAk I*leiőeégic özv. Kótal>lvAnné Derény ..Zsuzsanna, .lzr, uagykanlzeal. Juaat egy sqkeioreeltó Iroda tulaJáOnosAt, akl„,MuniL A4vez* (M41< AyroJjon) hé-bur nyoivit, e;i*lstrftj7áiibk ,fordítását üoksaoroíltoiia iinólklll, hogy ohlto/, a klr. llyyászaoglől ougedólyt kórt volnu. A törvéayqzék IjíláO-inuk mondotta kl éa i\\ 02 §. al ks lm Ázásával, 2C0 pengő péuzbÜBietézre ltóllo, ogybon olroiidol-tu a aokazoiosltolt.példAuyok elkobzását, Kótdlné fellebbezett.
Fejeukéot öt-öt Maapt togbázra Ítélték a: kerllQi haza*prr,
nkik a^lunUaai pályaudvaron aranyőrával akartáfc magv^setflgatni az eljáró ranctőrtlszihelyattett
IfBenámoltunk már arról,ob esetről, ami nemrégen a, ktinisani állomáson történt, amikor a ssol-gálatot teljesilő ren.dőrőrssemnck feltűnt egy németül beisélő, gyanús fiatal pár. Ijjazoitplván, a férfi Sclilesiuger VíiIhím- \'l\'í éves berlini Ipko^pak, a^űtalnŐtpíedig fele-segc-jjek, a 19 (éves rílaríonne Sreyskynnek.mondotta .be. Kiderült, hogy útlevél nélkül akartak beszivárogni rpagyar területre. A rendőr bevitte a kettőt a?. Őrszobára, ahol Balijr.eqdítüssthelyettes hallgatta ki Őket. A .férj könyörgött, l)Ooy,cna«4ie őket.sjKUJatlo\'^ a íiotal nő. pedig, .hiitalen előkapta eranyőráját éa aat Bali tisit-lielyettes keiébe -nyomta. Balt kioktatta a kettőt, hogy nincsenek a B*Jkánon, magyar .rendőrt ,nem lehet mcgveiitegetni ?1 előállitta! ta őkat a kapitányiágra, ohon-nan .4tk4i*Vtélt tas , ,ÖuyéjHHÍgra.
öttfhirf>|LfiratiízjéP8ksiiÍilÉvB«lrilium
ü JM mm-U M^M#Í*N b-\'KK
VAS- -ÍS MŰSZAKI KLRBSKEOéHÉBEN
Sb»U„«A*;i6,**k atv«b«ftAk. Ml>
ÜgyQkben .most voli a tárgyalás. Mindkettő beiimert* o,eUkmé-nyét -él. atilyoa linlyaülllkkKl y<de-k«it«k. A birói«fl is ,(iay«lpm[nel volt s.korülroénv.ekre,,\'.és fluért. o §. fllkalmojildval .jogerősen ieienMnt 5—5 hdnapi , fogháera itíUe-.Qket.
UiinMisnk kitöltése.utón kö«-iníiMufilúii clbííiifís .il.í kerQlnek.
Aranyai, ezü«t.öt, régi ezüst pénzt
,IU/ij[as.iion.ye|j[ek . . ¦
Hortbr M. ut 3. (.PofltAvai szatabfe,)
. prime.sumlbdl. -minii.n.uAiribAn. ,vA.ör(*.l ,köi\\yvep.k« *llQn*l)«fi kMhm-lk, -- Vkttk\'ípMlSn.it*11\' . ««^ m,ll%tt jiiilCiluk.
r.lU.tl elpS...<>JiuÍMya USJI rcl4»lltik:ly (
?0449927?5
ad mii jut! "rti\'rrr—¦¦
NAP1KIÍNI):
JSjjeligyógyszertári Ügyxlot: Ma a/. Oraiigyftj gyógyszertár Deák-tér Hl. szám.
tCiakauusán aa ottani ifyógyigor-;ár fii lailiió Ügyeletéé í^(Hi;nl;il«L lui-t
, haitin Píbruár 22, Hétté. Kora. kat
1\'clM Blókf. - I\'rotystAuB üur/HDii.
A UúZKÜltDO nyitva rüii reggel s órától oato 6 óráig (HétfÓ, szerda, páutok délután ós keddou ogésa nap uéknok.) Telefon: 660.
- (Kitüntetet) Néhai neme* Kflrmendy Uizlo alezredes, aki a keleli harcléren mint zászlóaljparancsnok lírtti halált halt, a korábban kapotl hadIékUmenyes Magyar írdtmrend Haiti kérészije melleit most, a halála u\'án megkapta a német Vaskeresztet Is. A kitüntetést Kaposvárott élé özvegyének adlák.AI.\'1
-- (Előléptetés) Az alispán Soói Üyula balalonfflrcaii lójegyzöt « vil [Izeiéi! osz-ttlyba léptette eló.
.- (Uj árvasiékl elnök) A belUgymi iiiífici Zala vármegye törvényhatóságához dr vitáz lleilelendy Ferenc perlaki lö-siolgabliol vármegyei áivaazéki elnökké
nevette kl.
- (Kinevezés) A belügyminiszter ür. Lélek Sándor csáktornyai körorvost állami liiztvíBcIÓvé mlnésltflle át és a IX littlésl usilályba való kinevezéssel ttol-
Stlittélelro a Csáktornyái közegészségügyi Oizeiho osztotta be.
- (Tanügyi hlr) A vallás- és közoktatásügyi miniszter Fodor H-nrlk Csáktornyái ksreskedelmi .középiskolai helyettes fan Art rendes tanárrá nevezte kl.
- (Változás a postai díjszabásban) A kcss edeleni- és közlekedésügyi miniszter rendelete éltelmében március l-lél keid déleg a belföldi levélnél a 20 gr.-lól 40 nr-li terjedő sulyfokozat és az erre Qiegállapilolt díj megaiUnlk. A m\'nlstlerl rendeld ezenkívül lübb változtatást eszközöli 0 posta-, távíró- és távbeszélő-forgalomban.
- (rólgazgstöl kötzönet) A tankerületi klr. főigazgató ur mindazon Iskolák lanilóinak és tanulóifjúságának, kik a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alapra adományozlak, kőuönelét fejezi kl.
- (Márolua 1 én kiírják a pályázatot a péosl szinlgaagatól állásra) A Hlalky László péesl színigazgatóval kötőit próba-aienódén lejárt, ennélfogva március 1-én.
\' ismét kiírják a pályázatot a pécsi színigazgatói állásra.
- (A falu rosszát...) Ismét sikerrel síiták elő kiskanizsán a scgélyblzoltság nflkerkelftl az Olvasókör színpadán. Március 1 én a nagy érdeklődés miatt a VA -rosiSiÍi]ház;szliiiisdá> Ismét! k meg Tólh Ede,örökbecsű -népszínművét. Itt említjük nn\'i(, a Klskanizsal leventék tarka mQso-ros estje az eredetileg kivezeti vasárnap helyeit 27-én, szombaton este 7 *ór«kor lesz a i\'olgárl 0 vasékor s Inpadán, nemes célra, a honvédokéit.
(Fölhívás ez erdőtulajdonosokhoz a íubosüHok érdekében) Szomorúan ol vághatjuk a lapokban,\' hogy drága, seriül tjeink kénytelenek minden Idejüket jU ágyban löltenl. mert nincs elegendő POt. amire elgyengült teltüket támogatva,
-Mtira m ebein ének, Etcn az állapoton ¦ionnal sejtenünk kell. KészlUünk sür-gőzen Jchdőleg tölgy snrjhajtásbél minél
¦ptgyobb mennyiségben,.tüz(tlett hajlított görbe bolet, amit,minden erdőn szolflak • tsváuök készíteni. A khebb.birlekoi ke-•eMbiíet és azt küldje azonnal a tela-íatmzegi kalojiakórházba, a nagyobb blr tokes többet és jelentse -be a zalaeger-s(evi m. klr Ir.iőMügyelÖségnek, hogy s bnuuiaUftia. felől irányítást -kaphasson. Bt a legkevesebb, amll. meg.kell tennünk MbesilM honvédelnkéit. .
ZAÍJA1 KOZLONjj
I
aunljon
gyorsírást, gépírást
w«iüM A«os államilag engedélyeiéit gyora rtt-l»tiot*)«liBn
"•SyUniil,,,, S»>t .Inta-licracg-u. 5.
B.lraláwk tt.fk.tdMt.kl «.
Csendörjárör Rru$k«r Jánost üdékre vltU,
hogy «g>«a koai<g«kb4n * Iftneolás szereplőivel szembesíts*
A vonaton lefolytatott rendőrségi rátáiéval és t\'rucker János borbélytnester internálásával még korántsem ért véget a rendőrség intézkedése a „fekete-front" fel-göngyélitcse erdekében. A rend-Őrség gyökeresen akarja \'lehetetlenné tanni a .tűrhetetlen láncolásl és dirit a csendőrséggel karöltve folytatja tisitogató munkáját. Egy etcndőrjárŐr magával vitte a rendőrségi fogdából Prucker Jánosi, hogy a vidéken nyomosáénak vele
w>^^ww->w>>w<l<V>A *********
él a Irfneolás hálÓBHIrínok gynnu-sitottjaival, illctu* s««repÍŐivfll siembesitsék. A nyomozástól nagyobb eredményt várnak. Utánna a felvett jegy tőköny vet áitestik a kir. ügyéstSégrc, mert. ai ügynek — bűnvádi fésie is less.
A nagyköiönség megnyugvással vasii tudomásul a rendőrség intézkedését. Csak erélyes és gyökeras intéskedésektől várhatunk kedve-¦Őbb állapotokat a feketepiac disuugeljében.
KÖZGAZDASÁG
A Nagykanizsai Bankegyesütet és Delzalai Takarékpénztár RT. 72 lk üzletévé lerentős ayeresóggsl zárnlt
Dunántúl jjaidasági életében mindenkor jelentékeny szerepet töltött ba a Nagykaniisju\' Bank-egyesület és Délialai Takarékpénztár, amely ai összes üilct-ágakra kiterjedő egésiségei Uitet-politikájával él előzékenységével mindenütt beesülást sifriatt intéseiének, amely inost ssombaton délután tartotta 72-ik kösgyölését a gazdasági é* , kereskedelmi té-iiycsök élénk érdeklődése mellett. A magjelentek soraiban ott láttuk dr. Krátky István kir. kormányfőtanácsos, polgármestert, dr. Hegyi Lajos városi fijegyiől, Kelemen rcrene igaigatót, dr. Vermes igazgatót, dr. Praak István tanácsnokot, Teutsch Ousitáv
nagykercikedÖt, Dobrovitz Milán v. orsiággyülési képviselőt, Kenedi Imre mérnököt, Jandi Károly oég-
eietŐt, Siáliuger Jóisef nagyipe-.,\' r Kár- \' dost, stst.
rost, üieyler Károly nyug. siáia-
Dr. Koller István földbirtokos, elnök, lendületes megnyitójában mindenekelőtt kegyeletlel adőiott ai intését hőst halállal elhunyt tisztviselője, Dóisa Lásiló emlékének, aki nemcsak kitünö tisitvi-selő, igaz magyar v«lt, hanem életét is áldosta a hasa oltáVáu. A közgyűlés egy percnyi néma felállással tisitelgett a hős emlékének, amit jegyvŐkÖnyvileg is megörökítenek- Elnök meleg siavak-kal üdvözölte a megjelenteket és megállapította a határozatképességet
Dr. Lévay Béla ügyveiclő-ig.11-gató terjesitette ezután elő az igaigatóság jelentését, amely kitért ai általános helyzetre, valamint az ebből folyó megnüveke-dett hiteligényekre- Rámutatott arra, hagy ai intézet is alkalmai-kodott ae uj irányelvekhez, ez aionban nem jelentett számára radikális váltoiást a hitelpolitiká-
ban. Külcsöukihelyeiéscipek nagyobbik réstét normális körülmények kötött is a rövid lejáratú mobil kereskedelmi hitelek alkotják. Igy az elmúlt évben is újonnan kihelyezett 3,173.000 P bői esik 1,216.000 P a folyósiámla-köloiönökrc, U45.0UO \\> kereskedői tárcaválió losiámitolásra és mindössic 812.000 P egyéb.váltó-kőUiönök folyósítására. Hogy az adósok ai elmúlt évben tartozásaikból 2,440.000 P-t viusafíiet-tek, legjobban dokumentálja a ki-helyescsck mobilitását és ai inlé-¦et likviditását. A bctétállainány 513.009 P emelkedést mutat. Az ölmnii üiletév össtforgalma elérte a 157 millió pengőt, ami mindennél ziebban bestéi, Tisita nyereség 13i.352\'21 pengő. . Réiivé-nyenként 7 P at oietelék. Közművelődésre és közjőtékonyságra 6000 pengő vari heállitva. Majd kegyelettel emlcketett meg Ba-bochay György és dr. Malek László elhunyt igazgatósági tagokról és Dóisa László tisitviselő hősi haláláról. Utána a felügyelő-biiottsági jelentés követkeiett. A kötgyülés tudomásul vette, elfo-gadta és a felmentvényt megadta-
Igatgatósági tagokul válasttat-tak: Dobrovits Milán, dr. Halphen Jenő, Sclimídt Ottó, pilest Andor- Fe)űgyelőbÍtottsági tagokul: Reichenteld Cyula, Baedcr József, dr. Holl Ottó, Sieyler Károly, Márkus Károly és Stálinger Antal.
A közgyűlés Koller elnök tömör ¦árősiavatval fejetŐdött be>
At intézet kitűnő ütleteredtpé-nye dr. Lévay Béla ügyvetető-igazgató nagyvonalúságát dicséri, aki a magyar pémíigyi korokban :s a legjobb névnek Örvend. Nagy értéket jelont az intését részér* dr. Lévay Béla igaigető.
Március 10-ík kell igónyelnlök a Mpzőgazdasiisl Kiállítás csoportos látogatóinak elszállásolásukat
ponként éa .ezemólyajiként 1.40
pengéért. 1dogénfor
A raéreiua a7-4n uiagivyiló Mtwő-
Kazdasági Kiállitást \'AmííIX
tömegesen fölkereső vidéki tajmlm. nyi csoportok olssállásolasánzlc ugyát esidén is Budapest- ÖzóUsfÓTÓies I(lógónforgaImi Hivatala vállalta. Ar. Idegenforgalmi Hivatal a pályaudvarokon kireníletttfégoket altit W és intézi az olcsó csoportos elsEftlIaso-lást. Vidéki iskolák, ctazdasági akadémiák, szakiskolák és .tanfolyamok tanulóifjúságából álló csoportoknak elszállásolására korlátolt snámban diákszállókban biztoaitanak helyet
ngéért. Ugyancsak trendoskodik ez igenforgaimi Hivatal (Budapest, V., Deák Ferene-utco 2.) a nagyobb-
.jámu, felnőttekből álló .tanulmányi csoportok olcsó, közös oIoe állá tolásáról,.ha a bejelentést legkéeóbb március 10-ig megkapju. Amennyiben az egyéni látogatók lakás igény üköt olézevesen nem jelentették be, a pályaudvari kirendeltségek utján magánlakásokban elhelyezést nyerhetnek, da a mai viszonyokra tekintett*! ajánlatos, hogy az agyini láto-
gatók i» !«iike>sbl> .niteius 10-ig kőmlják szfllsti^nyaikat: Kivins.-.iwtfrtaJí bAteaik, ¦hog3\'.íSeok a vidéki látogatók, akik vnák a líÍA)Uta> reeg-tekintésére ulez\'nak fal BudapsHtvp, azt.ne kössék¦ i^ze többnapoa .tartózkodással, hanem lel.witéleg éjjel uluzaanak a fővárosba én \' rrtáánap éjjel haza. (:)
MAM3.Z tea dél után
Városunk piacán inegjolent a hó-firág, Megtörte n föld. fagyát.tdocolt
u i\'(.\'n(icli liiiliíí.\'iit\'l. az esti szetakkol
é.t egy rédiittebl) i\'ég -.melloU .kinyi-lotla fehér szirmait. Még hófoltoktól, rengyoü a föld, melyen.győzel-mpskedett a kin virág.
Ugyanez történt szombalon délután a ld>z|>ont-kávéházban, hol a Miigvnr Asszonyok Konizeti Szö-v(ít«éj{émfk izmos juigykitnizstti^ítzar-vezete, élén dr. Krátky ístvájíné ehiökuöszoiinyal. iétékony teádét-ntánt iTiitiezolt a rVnuéltoságu Asz-szunv segélyakciója javára. Magyar hzivvel kértek, szívós szónil vártak mindenkit. Hamar megtoltck a he-lyiségek u houvéiUég, egyházi és világi vezetők kiválóságaival .és eliül-te!; városunk táitmdamiáijak .küföp-liézö rétegei oshtálvkülönbség1 pé.lltül.
Kgy »zó, egy fillér. egyrkézpzoii-tiis, fitt segít, ha áltl ¦- többÖt,ér
kihoseknél. Ssivesen fizették ;-meg u\' teajégyok árát, mórt aim\'nk min deu tillyrje.-eogit is, áld is. A\'lmv<.\'-téri események.,.;;/, egyéni-.mr^niió-báltatiísok ittojén a szoiOlot ptat.lui-ree, rormébu vágyik, fizokásaá én díviittá kell válnia eiuiok a\'szeiwtel-nek, hogy minél széloaobb kőidben Higitliesten. A fájdítl.eip óh n nyomorúság egy-egy megfagyott. iü-gyn a lenionynok. Kzok a megfagyott rügyek adják az egyén óh a ¦nomzot életélMtn nz ellomotott tavaszt.
Társadalmi külimbség nélkül táncolták át azt a pár órát a fiatalok. A pompán hangulathoz nagyban hozzájárult a kitűnő honvodzenokni\' Hering Vilmos karnagy lYpaatéwi alatt. Hangfogó volt a kodélyeken, mely mégis alkalmat adott a váron
fiatalságának arra, hogy egymást jobban megismerjék.
Komoly idókot élünk. A totális erők totális áldozatokat követelnek. Mégis egy-egy mosolyból, etwyregy szempillantásból nrót noélozó érzés támadt és a közösség nagy gondolatát szolgálta.
A nagykanizsai MAN8Í4 vezetó-ségének és tagjainak jól sikerült tcadélutáuja izolitót adott a fiatal-iá|;iial( a multból, A BZfiMd^ághurc időjét. Görgny katonáit juttatta eszünkbe, kik a lócsei bálon éjfélig táncollak és másnap Branyiszkó bö-soi leltek.
Az anyagi sikorokon fölül az ösz-szotnrtozás gondolatát erősítette a kitűnő hangulatú, moghitt teadél-utéitf moly a hóvirághoz liaaenloan a bizuitó magyar 1 akadó tavaszt idézte.
Nagyon szerencsés gondolat volt a teaaelütán tendozóse.
(vj)
— (Qyorslrő-lsk fa) nyílik március 3-án Naaykanizián, Szenl Imre htrC«g-u. 5. Deiraiások megkezdédtek. Államvizsga. A lanfolyam 10 .hónapos. Nappali és.esti tunfolyainok. Modern tízujjas .vaklrásss gépír A« tani tál). (¦>
— (Bábel loptak a vasúti koc*lh>61) A MAv barcsi /állomástönökaégt étteti-lelte a iiécoí üuyástaiget, ,!to„y a* ok.o-rág-káipuszlai állomáson, egy vasúti kocsiból, amelyben 15 métermázsa bab volt, 705 kilói elloptak. A/lopás ügyében szigorú vizsgálatot Indítottak.
Imiit, nistit
tcginagaeabb Albin veszek.
Vókásy ékszerész
A Nyukosz közgyűlése
A Nyugalmazott Katonatisztek Országos Szövetségének nagykanizsai csoportja tegnap, vasárnap délelőtt tartotta évi rendes köa-Oyüléiét Unger-Ullmann Elek ny. íráeados, kereskedelmi tanácsos elnöklésével. A nyugalmazott tísi-teken kívQl megjelent a kötgyülé-sen qw aktív tisttek küldöttsége is. As elnök öt ÜdvöitŐ szavak után ismertette a záros rám adást, valamint ai egyesület elmúlt évi tevékeny működését. Egy volt nyugalmazott tísit árvájának a segélyezési össiegét felemelték. A köz-gyűlés a láróstámadís elfogadása után elhatárolta, hogy at egyesüket működésének élénkebbé tétele céljából ns aktiv tisiteket is megnyerik a nemes cél érdekében.
Ml újság a Budapesti Élelml-8zertiae;yváflártelepen ?
A Magyar Vidéki öajlótiidésitö fővárosi jolentése szerint fohrtmr 12-tól fobmér 18-ig uz élé- és vallottba romfipiacon az arak váltoent-lanok. — A tojáspiacon továbbra is változatlanul a hatónágitacr megállapított legmafrasabb Arak voltak érvényben. — A zöldség- és fézelék-félék piacén a knlarab ara 5, a lo-vélea karfiol ára 10 .. melegágyi fejesaalátn ára 20, a seaká és a paraj éra padij? 100 fillérrel csökkent, viszont a fejeskáposzfa fa « kelkáposzta ára 10, a tisztított karfiol ára pedig 20 fülénél emolkedott kg.-ként. A Hviimölcspiacon a nemosfajfáju alma ára 20, a gosz-tenyn ára SO, a sáigaMKi wuanca ára 70, a yflrösbélÜ narancs nrn RO Ós a mandarin ára RO fillérrel csökkent kilónként. (:)
Pk. 1622/1041. vghlól 180/1U1. sz.
Árverési hirdetmény.
lfj. dr. Karaflilh Jené budipesll Ügyvéd által képviselt Ponelere Alta\'á-ios Biztosító Intézet Tavára 13« P 80 f., Pk. 2337/H3U. az. dr. Tautlg Andor tl. á. k. Karfái (estv javára 129 P 04. I. és jár, Pk. 10I6V1939 tz. dr. Szegé Tibor ü. á. k. Rádió éi Vili. Vili. javára 42 P 50 I. téka ét több kö vételét járulékai erejéig a vasvári klr. járásbíróság 1911. évi 677. s.ánm végzésével elrendelt kielégítést végrehajtás folytán végrehajtátt tzcnvtdÖlől 1941. évi április hó 22-én lefoglalt 13C0 pengő bee* értékű Ingóságokra a vasvári klr. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1008. évi Xl.l. törvénycikk 20. §-a alapján a lent tnegnevezett s a loglafásl jegyző-könyvből k! nem tűnő más foglaltatok Itvánt Is as árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési Joguk ma Is fennáll és ba ellenük hthuaté
taiátyu Igénykereiet folyamatban nincs, végr. szenv. lakásán, Puszta magyarod községekben, Mtzö Kálmin házánsl leendő
megtartására halarldötll 1943. évi márc\'us hó 2. napjának d. u. 1 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt blki, telién s egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénilltetét mellett, esetleg becs-áron alul is — de a kikiáltási ár Vs-ánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ári egyezer pengőn felül van, ai .1 ti 10/1931. M. C. ss. rendelet értelmiben csak azok árverezhetnek, aktk a kikiáltási ér egy-tlzedrésiét bánatpénzül leteszik. Letértre, 1043. évi február hó 14-én. Bottlzár Lőrinc
Sir klr. bit. tíüiíSniiA. mint blrinel UkÜldMt,
Tört vagy divatjátmult
ékszeralt
szakszerűen megjavítom, á l a l\'a k i fo m vagy magas napi áron megveszem
Bárány ékszerész
Horthy M.ut 3. (Postával ivemben)
mim mziom
1943. február 22
Kallay nlnlszteretnfik Egerbe utazott
Kállsy Miklós mlnlazterslnök ma reggel feleségével Egerbe utazott, hogy részlvegyen Marno Gyula apátplébános kanonoki beiktatásán. Marno előbb káliéi plébános volt. A miniszterelnök és felesége a beiktatás szertartása után meglátogatjn az egri kórházban n sebesült honvédeket.
Az osztálv80"8Hték hurdsa
Az bsztálysorijáték mai busásán a főbb nyereményeket a köretkezó BKÓmok nyerték:
100 ezer poncot a 87.065.
RO ezer pengőt a 10.019.
20 o/.or pengőt a 12.641.
10 ezer pengőt a fiO.770, Í18.4R0.
8 ezer iwngét a 14.270. fl0.45f),
2 ezer pengét a 17.703, 62.989, 99.425.
(Feleléséét; nélkül.)
Pk. 7349/1942. tz. vghtól 401/1942 sz.
Árverési hirdetmény.
Dr László Márton budipesti ügyvéd által képviselt Pémlnlézell Központ bpeall cég javára Katlauer Kíroly nseyVanlzisl lakos ellen 285 P 60 f. tőke ét tobb követelés jár. araiéig a spetti köip. klr. JA-ráiblróiig 1942. évi 307120. számú végzetével elrendelt végrrba|iát folytán végre-hnjtáBt szenvedőtől 1942. évi december hó Ö én lefoglalt 2310 pengőié becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. járásbíróság fenti ts végzésével az árverés elrendeltetvén, anntk az 1908 évi XLi. te. 20. fa alapján a fent megntvazelt s a foglalat! jegyzőkönyvből kl nem tűnő mit\' foglaltatok javára Is az árvaréi megtartását elrendelem, dt csak arra az esetre, ha kielégítési Joguk ma It fennáll\'és ha ellenük halasztó hatályú Igénykeresef folyamatban nincs, végr szenv. lakásán, Nagykanizsa, Kfsfaludl\'u fő há\'sz. alatt leendő megtartására hilfrhJIUI 1943. évi március hó 3. napjának dételfitt 8" érája Itt-zellk kl, amikor a bíróilag lefoglall gépkocsi, molorkerékpár a egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek késipénzllzelés mellett, esetleg becsáronalul Is el fogom adni, Azon Ingóságokra, nmelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn telul van, az 5610,931. M. B. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egyllzediéBiét bánatpénzül leteszik.
Nagykanliss, 1943. évi február hó 8 án. Elek Láazlé SM klr. blr. WurthijtA, mini bíróit kiküldeti
A Szentatya az Istent szeretetről beszélt a valikánvárosi tudományos akadémia megnyitásán
Vulfkánvárosban XII. I\'lus Joleiltóté-bori megnyitották n pápát tudományos akadémiát. A bíboros kollégium több tnbb tagján klvtll resztvettek a szent-széki diplomáciai testület lagjnl, vnln-mint tSpellmann érsek Is, A pápa mog-nyltó beszédében az Isteni szeretetről beszélt, amely az emberiség történelmet és haladásét Irányítja. Bár felébresztené ez n szereiét — mondotta n Szentatya — a hatalmasokban, do minden máa emberbon Is a vágyat a béke én az Igazaág után.
Az alkirály elutasította a Gandhi szabadonbocsáláaa écdeháben benyultoit kérelmet
Az Indiai alkirály eltiIaiUotta az India pártok képviselői által Gandhi azn: badonbocsátása érdekében benyultott kérőimet Az Indiai pártok képvltolöl az alklrályhnz Intézett fülblvásukban hangsúlyozzák, hogy Gandhi halála tartóban kedvezőtlen kihatással lenne a brit—Indiai kapcsolatokra.
Mély gyáifban köitöljök, hogy szeretett drága Anyánk
in. li titeiii Hol:
hossiu és kínos srenvedés után folyó hó 32-én elhunyt.
Temetése folyó hó 23-án délután 4 órakor lese.
Nagykaniisa, 1943. febr. 22.
Dr. Lóránt Ödön, Salzuasn Sán-
ilomó SZ. I.frlitstliein Hsrglt
gyermekei. Dr. Lóránt Ödönné sz. Roisafeld Bérli menye. *.
SalxmtDn Sándor veje. Gyuri éa Évi unokái.
özv. Lehr Oszkárné sz. Schmldt Aranka és dr- Schmldt Imre gyermekei a saját, valamint unokái, dédunokái, testvérei, menye é az egész rokonság nevében mély fájdalommal jelentik, hogy szeretett édesanyjuk a jó anya, nagyanya, testvér és rokon
özv. Schmldt Zsidmondné
¦zOl. Welss Júlia Anna
fáradhatatlan munkában eltöltött életének 75-ik évében és özvegységének első évfordulója napján folyó hó 20-án elhunyt.
Kedves halottunkat 22-én, hétfőn délután V,4 órakor kísértük utolsó útjára.
Nagykanizsa, 1943, február 21, Mlg éltél Biereítflnk, mlg élűnk el nem feledünk |
DRAVAVOLGYI
villamos aram-szolgáltató rt.
Áramszámlák fizetése, reklamáoiók, hibajelentések, szakszerű felvllAgoBltáa minden villamos kérdésben délefÖH 8-tól délután 16 óráig. Caangery-ut 51» telefon 294.
AXUs
Miszeréiz tan«»eaka« felvetztk.
Sálcáa mtutréu-mtstsr, fő-ut S. 4
ABKluloawaHÓtJebo», akik Jól (L.
nyeznek, magas órabérrel (elvtsiHnk. \'— Kepsteln-butorüzUt.
Rflny«alé»ban és gépírásban jártas kisasszonyt kerssUnk sxonnall belépésre. Kopsleln-bütotüzlet.
TakarltdaaaMonyl vagy lányi fel-vesz s Malőr gyorsíróiskola, Szt, Imre hg.-u 5. Érdeklődni reggal 10-lg és asit n- 8-ig lehet. liO
Bejáron*, koszttal felveszek. Horthy M.-ut 17. li. 53S
Nőt kooalat keretek évi konvtnelóra, ájtrllll 1-én leendő belépéssel. Jalant-ksznl lehet Pogányváron, Kótal Ftrentnél.
ADÁS-VÉTEL
Vasutak egy hassnált pultot, Huszll másterész, Erzsébet tér 16. 511
KovAoamatielf>f«1szeielés, jó állt-pótban levő l||Aak*aal és egy pár parádés lésxarsaém eladó. Clm a kiadóhivatalban. 333
lóállapolstn hálószoba, ebédlő ét elö-ezobalal aludó. Bajze-U. 1. 532
Jókaiban lévő hisznált karAkpárl, lehet női Is, megvételre keret Kósa vliág-flzlet.
BÚTOROZOTT SZOBA
DéllfekvétU bútorosait amőba lürdő-szoba-haitnálattal március lére kiadó. Clm a kiadóban. 5 *
LAKÁS, ÜZLETHELYISjfr
Egyszobás lakásomat aloaorAlném
egyszobás-konyhás, esetleg kétszobít lakással, dm a kiadóhivatalban. 528
ház és inoatlan
Kétszobás oaalAtflhAsial veszek. Ctm a kiadóhivatalban. 457
Nagy kari a belterületen bár\'baasló. Uiéiiyaf Divatház, lloihy at 1.
Bstthyány-u. 23 sz. hü szabadkézből oIbüű. 538
Kertes háaal karaaok bérbe Kiskanizsán, vagy sutóbusizal-vonattal szeg-kőzelllhető köacll faluban. Major gyortlró-Itkota Nagykanizsa, Szt. Imta hg.-u. 5. 529
Szentgyörgyvári hegyen 2 holdat prlms aaSISblrtok eladó. Bővebbet Balthyány-utca 23. 535
különpéle_
Syoralro-Iakola nyílik március 3 án Nagykanizsán, Szent Imre herceg u, fi sz. alatt. Beiratkozni délelőtt 10-lg, ette «-S-lg lehet. (Eng. sz. ad. 2S5M-1943/4^)
litftyon lüKifAt tiereihet, aki a ft-kosl erdóirtásban tuakóiást vállal. Jelentkezni Vég Viktor eidóérnél s fskosl eréő-Őrházban. 406
ElwaaaaU 4 dib. Németh Márton névre szóié ztlrlegy. Felkérem a bentete-ket, hogy a lenll névre árat ne szolgáljanak kl. Becsületes megtalálót kérem adja le Bagolai-sor 28. Bt. alalt. 518
EWeaKott 21-én vasárnap fél 3-kor a Városi mozi környékén fekete pénztárca zippzárral, Benne két mozijegy, 6 db 10 filléres bélyeg, kb. 50 pengő. Szenklvül egy kis Si á tanya-érem. Az érem a legdrágább emlékem, ezért a becsületes meg-UláTót kérem a tárcát adja a ateikesafd ségbe. A pénzt megtarthatja magának,
Kuaxloaok (elvételnek, eielleg lakással. Clm a kiadóban. 527
7*iLIII KÖZLÖNY
(•OUTIKAl NAPILAP.
Kiadja - „Küznazifatág! R. T. NagykaeliW. folelőa kiadó: Zalai Kázely. Nyomatott i » „Kligazdtsáfll H. T. Htgykír ,tt"
aytnáájábaa Nagyktatzt\'aá. (Nyomdáit talál (ale) kUrsbO
Feladó:-
Cla:
Beudlolsoaut: WDorlOTíta:
88a évi., 43 ti. Nagykanizsa, 1943. február 23 kedd Ára 12 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
auckasUatf 4» kiadóhivatal i l\'Sul 6. oAu. l.il>(«.W«lt1 63 UiuKllilvatall titolo» 78. M. MogJoUutlk rolmta MtkOarmp dolutili.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos mwyod»«r« a owjtö afTia,_
11 vagy ék
Berlin, február 23 A német sajtó továbbra is éles hangon foglalkozik azon téns állással, amelyet a nyugateurópai kuliura elleni .angolszász -szovjet összeesküvés* rideg ténye jellemez. A szűnni nem> akaró viták, amelyeknek\'a balü államokra és a délkcleteurópai liirrc vonatkozó szovjet aspirációkról nyilatkozó közismert i Pravda*-cikk ujabb tápot adott, a keleti urcvonal katonai eseményei mellett méltó helvét kapnak a német lapok hasábjain. A szövetséges és baráti államok állásfoglalásának is hangot, ad a német, sajtó. Itt is határozottan kitűnik, nogy a bolsevista veszély elhárítására fegyvert ragadó szövetségesek sorában is törhetetlen tettrekészség nyilvánul meg és minden politikai, katonai eszközt megragadnak, amely elősegíti és lehetővé teszi európai létünket veszélyeztető ollonséguuk megsemmisítését
A német sajtólgunyos hangja emellett nem- feledkezik meg az angolszász szövetségesek ostoro-zásáról sem, akik lelkiismeret-furdalás nélkül hajlandók len-* nénck kontinensünket kiszolgáltatni a bolsevista barbárság cinbertclenségónek. Ami pedig az USA magatartását illeti, Berlinben rámutatnak, hogy az északamerikai elnök nomesnk szabad kezet engedett a szovjet pusziitásnak, hanem .stratégiai ancktionizmusj -nak nevezhető politikájával példát Is adott a Kreml urainak, hogyan lehel hatalmi politikai expanziós törekvéseiknek legegyszerűbb módon érvényt szerezni.. Meg kell még említenünk, Hogy Roosevelt politikai sakkhuzásai a felbomlóban levő brit világbirodalom rovására történnek. Az amerikai lapok térkéneket közölnek, melyek szerint Északámcrika a háború kitörése óta nem kevesebb mint 60, elsősorban hajdani angol, területekén tévő tá-niat-zpontot szerzett magának a világ különböző részein. A német sajló megnyilatkozásai \'szerint nem kiselyb. méretű a bolsevista hatalmi tényezők támaszpont tervezete sem1, amelyet Moszkva uyugati. szövetségeseivel egyetértésben linrópa kít-,l"Hl)özö részein kiépíteni tgyek-szík. A szovjet elgondolások, ijmilil az eddig rendelkezésre . álló adatokból kétségtelenül meg lehet állapítani, Európa bolse-vizálására négy irányba szeretnének elindulni:
1- Az elsöi támadás Itonváuia ellen íjid\'ulna\'meg\'és Eszak-Bu-
Falbontó betörő az éjszaka kifosztotta a Bazár-udvarban a Polgár László cég pénztárát
13.000 pengőt sikerült zsákmányolnia — A jelek szerint a tettes csak budapesti kasszafuró lehet — Detektívek, féoyképész és dahtlloszkópu* a bűncselekmény színhelyen — A rendőrség telefonon érintkezésbe lépett a budapesti főkapitánysággal
Széleskörű intézkedések az éjszaka lovagjának kézrekerltésóre
lehet rekonstruálni,
Nngy esemény tnrljn izgalomban a nagykanizsai rendőrség bűnügyi osztályát. Ma reggel ugyanis, amikor a Haüár-udvar első emolelőn levő Polgár László tcxlilcóg ulknlmazottni ki akarlak nyílni az üzletet, meglepetve látták, hogy az ajtórács nyitva, a vasajtó pedig, amely a» üzletet zárja, ki vau fúrva. Közelebbről megvizsgálva, csuk-hamar megállapítottak, hogy
vikmeré kasszsfurt dolgozott át: üzlatben,
aki nemcsak az acél ajtót fúrta meg, hanem a\'falai is kibontotta és igy jutott hc a belső helyiségekbe. Első do\'ga voll,hogy megrurta a cég irodahelyiségében levő acél szekrény I, amelyben Polgár László nemesük ;C pénzéi, hanem az összes fontos okmányait és üzleti iralait, szerződéseit tartotta. Az első döbbenetből felocsúdva, az al-1 kalmazoltak azonnal jelenlelték az esetet a cég főnökének, aki viszont a rendörségen tett jelentést az esetről. Percek alatt a helyszínre érkezlek\'a detektívek, majd a\'fényképész és dak-tiloszkópus és megkezdődött a helyszínen a nyomozás.
A bűnügyet aZ\'cddigíek alap-
ján ugy h°gy
¦ helyzettel Ismerős egyén
megvárla a kapuzárást és azután, tamikor már minden elcsendesedett, merészkedett elő az első emeletre, a Polgár-cég üzlethelyiségéhez, amit erős vasrács zár el. Valószínűleg egy doronggal szélfeszitctto a- ,rácsot és azon keresztül biíjv.i próbálkozott hideguton az üzlethelyiség acélajtajának zárját kifurni. amit tátongó lyuk jelez rajta. Miután hiába volt fáradozása, i
kibántotta az ajtó jobb okin-\' I4n levő falat
és azon egy olyan rési nyitott, hogy kcreszlülfért rajta. Igy j.u-tott. he közvetlenül az üzlethelyiségbe, nevezetesen a Jönöki (iroda) fülkébe, ahol a pénztárt és a legfontosabb okmányokai tartják. A betörő ittmeg-furtu az acéllemezzel fedett ajtói és míutáh sikerüli azt felfeszíteni, kifosztotta a pénztári, amelyben mintegy
13.000 pengő készpénz veit, azonkívül magához, vette Polgár László rendkívül fontos szemé-
lyi és üzléU okmányait, jogosítványait, a kivételerottsőgéről szóló Igazolványokat, slb.
A jelek azt mutálják, hogy a kasszafuró végigkutatott min: dont és valószínűleg a textiláru-lu>z-*is nyúlt és ebből is vihetett el magával Az üzletben most néznek utána, mi hiányzák az áruból Tény. hogy
a kasszafurónik gyakorlata van,
,hogy Hudapesli. fiu- leheteti., aki magának itt Kanizsán kiszemelte a Polgár-cég üzletét egy kis zsákmátiyejtésre. . A .rendőrség a legszélesebb-, körű intézkedéseket telte meg a falbontó betörő és kasszafuró kézrekerüésére és lelcfenösszc-köttetésbe lépett a budapesti főkapitánysággal is.
Az osztalysorsjáték húzása
Az\' osztálysoisjAték inai huzanán a főbb nyerem ínyeket a kövstkezó számok nyerték:
4 ozor poncot as 58.975, 04.281.
8 ozor pengőt !1 2086, 50.777, 70.216.
2 ozor pengőt 11 82.874.
1 ozor íioiifiót nz 6647, 2188, 24.610, 01.628, 50.248, 86.507, 94.407, 05.182.
(FtlslésRég nélkül.)
korinán, illetve Bcsszarábián keresztül vezetne további célok felé.
2. A második előretörés az ftszaki- és Keleli-tenger irányában történne, amely a halfi államok szükségszerű nnneklálá-sához vezetne.
3. Moszkva Bulgária ellen is lorvbevetl egy diplomáciai-ka tollúi felvonulási, amelynek előszeleivel már 1041. januárjában is találkozhattunk, amikor\' is Szovjeloroszország hivatalos de-ntars formájában juttatta kifejezésre, hogy Bulgáriára, mint
a Szovjetunió biztosító zónájára minden körülmények között igényt tart.
I. A tengerszorosok irányában történő elönyomulásával a Szovjet minden körülmények között szabad utat teremtene inagának a Dardanellákon keresztül és követelné néhány életfontosságú támaszpont átengedését.
Kzcn .politikai és katonai Iá inaszponlokkal, amelyek az európai előnyomulás elengedhe-lellen előfeltételeinek tekinthetők, a bolsevista áradat megin-
dulna észak és nyugat felé, hogy Németországon, Franciaországon át egész Spnnyolországigel-hiutsék romboló tanaikat.
Mi vagy ők? - teszik fel Berlinben a kérdést. Kiérkezett a döntés ideje. Mindenkinek állási kell foglalnia. Kontinensünk valóban meg i-s értette a helyzet komolyságát .és a Ili-iWnlónv mini Kurópa legnagyobb halalmi egysege körül csonorlosuíl, meri belátta, hogy kultúránk, jövő életünk egvedü-li-uegntemöj,- F^jf*
za íjai közlöny
1943. frbrudr 2:1
negdrágnl a posta, távíró és távbeszóld
A hivatalos lap rendeletei közöl ¦ posta, táviró és távlnjszéló díjszabás díjtételeinek megváltoztatásáról. A rendelet szerint március 1 tói kezdve belföldön a helyi levél 10 filléres portódija megszűnik. A nyomtatvány pérmenlásitési dija belföldre 20 gr-ig 4 fillér. A belföldi express díj helvbon 50 fillér, vidékre I pengői külső kézbesítő kerületbe 2 pengő. A csomagok .házhoz ¦kézbesítési dija 1 kg. súlyig Budapestet) 20 fillér, vidéken \' 10 fillér, 10 k«. súlyig Budapesten 30, vidéken 30 fillér. 20 kg. súlyig Budapesten 40, vidékon 30 fillér.
A távíró dijak a következek liol-földi forgalomban: a közönséges távirat szedi ja 16 fillér, a legkisebb dij I.CO, küldened ij 2 pengő.
A távbeszélő dijuk is megváltoznak, A belépési dij fővonalért a budapesti egységes hálózatban 100 |x>ngú, a vidéki hálózatokban 40 pengő, az iker- és választó rendszerű állomásért Budapesten 00 pengő, » vidéki hálózatokban -10 pongé.
A lelefon alapdíj Budapesten a főállomás után 10 pongé, az ikerállomás után 10 pengó. A vidékon hasonló arányokban emólkodik a távbeszélő állomások alapdíja. ¦
A lieszélgetési dij Budapesten hívásonként 20 fillér lesz. A kotolo/.ó
I>eszélg0tések hzhii1u fóflltomús ós
Ikerállomás után 50, válaBstórond-szorü állomás titán :10 fillér. A Iwlföldí távolsági forgalomban a 3 IKíix-es közönséges beszélgetés dija 00 fillértől 2.60 pengőig terjed, aszerint, hogy milyen távollévő állomással folytatunk beszélgetést, azután percenként a beszélgetés dija 20—87 fillérig törjed ugyancsak a távolságok szerint.
A rendelet kimondja, hogy az uj helyi beszélgetési dijak március 16-án lépnek érvénybe.
A nyilvános állomásokról folytatott telefonbeszélgetést;k dija is inog drágul 20.fillérrel «0 fillérre.
A rendelet megváltoztatja h iwl-
földi csomagok sulydiját, továbbá a tolofonok áthelyezési, valamint a vozotékfoghilási dijat is.
BAZAR UDYAR,
A nagykanizsai magyarság óriási részvétele a felsötemplomi honvéd-misén
A belső front MotldaritáSA a harctéri frontlal
Bár láthatlak volna vitéz honvéd-testvéreink, mi volt ma reggel fél 8 érakor a Jézus Szive felsotump-lombán. örült volna a lelkük. A hatalmas befogadóképességű islen-háza az utolsó helyig zsúfolva meg-
telt. Mori arról volt : ni/sni Vörösheix lolkes. szünet
hogy n ka oz. a ked-Ikül dolgozó kicsi gárda — nagymisét mondatott a harctéren küzdő kanizsai honvédekért, az összes honvédekért, n magyar fegyverek dicsőséges győzelméért, -Mórt oltói függ most hazánk és n mi sorsunk. .\\íinilen egyesünk sorsa. Etetünk.
Igen. irjúk is honvédőink n harctérről haza: imádkozzatok, hogy fegyvereink győzzenek, fis a Vöröskereszt fölhívására jöttek. Jöttek u magyarok, a hűséges hazafiak, ukik csuk tudlak eljönni és meglelt velük 0 templom, ú, milyen j(\'> volt most, hogy készon volt a nagy ternplorofc mely mindenkit magába fogadott. A főoltárnál !1 hutáimat és gyönyörű Jézus Szive szoborrol. fái jöttek . -Mindenki, akit a szive idehozott. .Mert a magyar szív, 11 magyar lélek hozta össze ido u boisófrontot\'," hogy tanúságot legye-nok a harctéri fronttal, a mi fiainkkal való szolidaritásról. Megható volt. Jötlok a tiszti asszonyok, hozzátartozók, jöttek a legénységben állománynak feleségei, gyermekei, szülői. És ott térdeltek egymás mellett és közös szent imádságban kérték a Legfőbb Urat, hogy segítse meg uz apat, a fiút, a testvért, a kedvest... Hogy áldás legyen 11 magyar fegyverükön. Hogy a magyar hősök legyőzhessék a vörös hordát, amely töurópát fenyegeti. Nem voltak ott válaszfalak, csak magyar, asszony, magyar hitves, magyar édesanya, magyar testvér, magyar hozzátartozó. .Magyar, soiskö-zóa, testvér, bajtárs: ogy nomos, szent gondolatban, egy közös szont eszmében: á .Magyar Honvédségért] Ott volt a kanizsai társadalom minden rétege. Az élenjárók, a honvéd-tísztilmr küldöttsége, a közhivatalok, a testületek, az egyesülőtök képviselői. Üti láttuk a kedves irgalmas, nővéreket, a Szociális Misszió\'nővéreit óh* a Vöröskereszt-családot: a fáradhatatlan Ápolónői Szakosztály gárdáját. Ult volt dr. Krátky István polgármostor nőjével, ott dr. dr. líegyi Lajos városi főjegyző, dr. Hajdú Uyula kir. konnányfÖ-tanáesos, ott a tanintézetük, iskolák, oktatóik ós tanáraik vozotésévol. Bs mindez: ogy szont gondolat -. a mi kedves honvéd toatvéroink — jogyé-bon. ,1
Mintha a magyarság nagy ünnepnapja lett voina. Hiszen ünnop nokünk minden, ami katonaságunkkal összofügg. A mi szont klóno-diühiunk; a vitéz .magyar honvédség...
Ember-ember hátán szorongott, amikor mogkezdódótt a szivet megkapó, gyönyörű isten tisztelet, az ünnepélyes hagymise: a magyar honvédokért. A magyar, fegyverek gyó-\' zelmééri. A szentmisét dr. Solymár
István esperes-plébános celebrálta papi asszisztenciával. Hagyogóarany nimzésü miseruha a papokon. A szent ténykedés alatt n főoltár ablakain betör egy-egy fénysugár. A kóruson felhangzik Itáoz Alajos karnagy vezénylőié mollott a régi szép Mária ének: .Magyarországról, szegény hazánkról, no folodkozzél meg, szegény magyarokról... fis száll, száll az énok, o hatalmas embertömeg imája az fíg folő ...
Nagyon megható volt, amikor commmiio alatt -nagyim sokan a szentségekhoz járultak. Úriasszony, miinkásnó, törzstiszt felesége, kis-kanizsai |>olgáu>ő, kérges tonyorü munkás, ntindogyik u honvédért, a ked résért... Egymás mellett térdel.
Gs a kóruson tovább folyik a szebbnél-szebb egyházi és hazafias énekek előadása. Szépen, kristálytisztán csengőnek a fiatal, üde ajkukról uz t r dicsérő zsolozsmai.
Mindenki mafláit a Tarraéssetfő-löttiség gondolatával és a? össze-knlcaolt kesak és foháaakodó ajkak csak egyért könyörögtek: Aldáat —. a mi szeretett fiainkra. Honvédőinkre. ,
Vége a szontmisének. A nemzőt imája tör fol az Ur trónja oló: egységesen, összeforrva, testvéri érzéssel, ogv emberként: »>... hozz reá vi^ esztendőt...«
Majd Solymár osperes külön könyörgése következeti a hazáért és a honvédekért. Szem nem maradt szárazon.
... JIonvédtestvérok; no felejtsétek ol n nagykanizsai Vöröskerosz-i tot, no az Ápolónői Szakosztályt. Ezok szerezték azt a ragyogó ima-hadjáratot a tpagyar fogyvorek gyó-zohnéért, n magyar honvédok épségben való hazatéréséért...
A logközolobbi honvéd-misét a nagykanizsai Credo mondatja a f«-runeiok templomában. . •
Hát igen, u nagykanizsai magyarság ogy szívvel, ogy lélekkel összeforrt honvédéivel. Mutatta ezt ismét a ma reggeli szentmise u Jézus Szive templomban^., j.+ \'t
(B. fi.)
A nagykanizsai piac egészségügyi ellenőrzése
Rövidesen felállítjuk az árusítók padjait
a tiaztiorvoa komoly fl||yalsn«x«etéae 1 nem szabad oaaxafegdosni mx élelrtilaftrei\'eket, aüteményt sstb.
Régi kívánság, W>gy a.-nagykanizsai piacon az árusilók 11c n földön árusilsák az ójelmicík-kcki\'t, tejfelt, tejet, túrót, vajul és egyéb terméket, ugyszin-
kötelezte a várost az árusító asztalok bsvezetésóra
ményt és más cikkeket össze
tén luisncimt, süteményfélék, cukorkák, slb. legyenek letakarva. A dolog megoldású anyagi és technikai nehézségekbe ütközőit, mig a vármegye alispánja
a kanizsai piacon. .Örömmel láttuk, hogy . dr. krátky István polgármester és a város ¦ liszliorvosa,. dr. Ujházy Sándor ismételten végigszcmléi-lék u pi,ncol és megnézték 11/ árusító sátrakat, alaposan szemügyre vélték uz íleltnicikkeket Ari.íiilóknl. Ahogy értesülünk, a város már készítteti az árusító aszlulokat, egy részük már el ls készüli, Ügy, Hogy rövidesen beteljesül nemcsak a közönség régi vágya, de\'a közegészség követelménye.: a piaci árusilók asztalokon lógjak cikkeiket árusítani. Megszűnik az a N\'oé-kor-bcli állapot, .hogy a szél a homokot és szemetet fújja be a tejfeles kannákba és nyílott edényekbe: :
i)r. Ujházy Sándor kir. tisztiorvos már az első napokon kifogásolta az egyes, le npm takart cikkek, cukorka,/sütemény árusítási módját. Intézkedett, hogy a piacon rendszeresen ellenőrizzék az árusítást, hogy az egészségügyi követelményeknek megfelelően történjen. Le kell takarni a különböző cikkeket, igy a cukorkákat, és nem szabad, hogy a közönség ri sflte-
Telefon 3-OQ.
legszebbet :: legolcsóbban t
bruir \\ VÁROSI MOZGÓ K*dd*»
23-én _ cs«* egy nap /
Ketten egy jeggyel t Az utolsó tíz év legnagyobb filmje ALCAZÁR Felejthetetlen nagy film! Aktuális magyar híradó
Mlöadáaok kezdete : ?5, {7 és 9 órakor.
fogdossa kezével, nini sok betegség terjesztéséi segíti elő. Kz-utóri ís megkéri ó\'vásárló közönséget, hogy tartózkodjék az élelmicikkek, nevezetesen a sütemény, slb. ósszefogdozásától.
Dr. Ujházy nagy ügybuzga-lommal és munkakészséggel fogott hozzá a" város közegészsége követelte rendszabályoknak az egész vonalon való végrehajtására ós ellenőrzésére, amiben nagy, megértő segítőtársa dr. Krátky István polgármester, aki maga, személyesen is ellenőrzi a liszliorvossnl a piaci ügyrendet. \',
Mikor nemrégen az (orvostársadalom összejött és melegen üdvözölte az uj városi tisztiorvos^ nz válaszában kijelontcttc hogy mindent cl akar követni uj állomáshelyén a közegészség ós n közönség szolgálatában. Ezt látjuk minden munkájában, minden intézkedésében és a rendelkezések Végrehajtásában. Te vékenysége és figyelme mindenre kiterjed. Tiszti orvos. Nagykanizsa város közegészségügyc n legjobb kezekbe \'Van lptóve.
Kartellen kívüli »
VILLANYÉGÖK,
wlflanyaaaroléal olakak
legolcsóbb álban beszerezhetők
Sohleainger Gyula
vii- li yíii.i:io»ii|1 cikkek klrm*c<ifl\'t>en
ErastbaMér is. VlllnnyBzoralöknok négy ena*dtrttny.
19.43. februir 23
Téli gazdasági tanfolyamok
A kaposvári Gazdakaniara az óimul t. érőkhöz hasonlóan az ídoi télon ifi felhasználta a mezőgazdaság nyugalmi időszakát 6a a Kamara területén -lévé vármogyék Ili községében 8 napos téli gazdasági tanfolyamot tartott. A tanfolyamok olő-adási anyagát mindon osotbon nz illotó község kívánságához képest, illotőlog a falu tormolési irányának mogfololóon ogv-két tárgykörből votték az elÖadqfc, ugy hogy a kérdés alapOfi kimoritéso lobot ségessé vált. Tekintettől arra, hogy a dunántúli1 községek foilott mo\'zégazda-aága a mai közollátasi szükséglet én a nagyobb dunántúli városok közelsége, továbbá\' az ogyro Hzajwrodó konzervgyárak miatt iij lohotóségi*-kot ismert fol 6a őzért az állattenyésztési én növénytormol ési kérdések mellett legtöbb bolyon nagy érdeklődés nyilvánult meg a konyha-kortészot és a gyüraölcstormöléa irént is.
A közelgő tavasz megindítja újra a mozégazdaság küzdelmes éíotét és ruméi hető, hogy özeknek a tanfolyamoknak komoly orodmónyo mér iiz idén in tapasztalható less.
A gazdasági folügyolóségok ós gazdasági iskolák rondozéfióbon is sok helyen volt i> tél folyamán gazdasági tanfolyam. Bzékrtök záróvizsgáján a kaposvári Gazduku-mars képvisoltotté magát, kifejezve ozzol is< azt, hogy mint a mezőgazdasági lakosság hivatalos órdok-kópvisolote minden lob^tőségot fol-Imsznál arra, hogy a gazdákkal a -kapcsolatot közvetlenül fenntartsa és így, mindenkor tájékozódva Mlő móde-\'n, kópviaelliesap,. érdokoikot.
Altódunánlul selyemcsstéja
A .honvédőiéin anyagtozükségloto különösen időszerűvé totto a solyom-tenyesatéS fokozását hazánkban. Ennek fölismerése VOíiotte a Kaixwvú-rott székeié Gazdakamarát, amikor az elmúlt évben Baranya, Somogy, Tolna é.h \'A$\\a vármegye valamennyi iskolája és levento ogyosüléto között ) solyomcsatát« indított a sofyom-töhliterníolós olómozditáaára. A Ka-nmrn törekvését a tanuló ifjuság^és a leventék vezetőiken keresztül inog* értették és nonicsak nagy számmal kapcsolódtak belo a Bolyomcsatába, \' hanem kiváló oredmónyokot in mutattak fel.- Az eredményekből ísmé-lelton Örömmel lohot látni, hogy az ifjúság munkájával is méltó tud lenni a háborús időkhöz.
A kaposvári Gazdakamara most osztotta ki a selyeinesatában részt vett iskolák és levente egyesülőtök között a jutalmakat. Kiosztásra korült több mint 600 pengó értékben 266 darab történeti, gazdasági és szó lakozta tó tárgyú könyv ós 45 diszos oklevél, amely oklevél .szövögetlek alányomásában egy eperfa lovolón fekvő selyemhernyó szájából ömlik ki a selyem, amely, ojtóer-nyővé alakult, rajta függő katonával.
ZAL\'Al KÖZLÖNY
Febrnár 25-én kezdődik az Idei Országos Tuberkulózis Hét
A Tuberkulózis Ellen Védekező Országos Szövetség a belügyminiszter megbízatása alapján minden évben Országos Tuberkulózis Hét« dinen nagy. szabású propagandái fejt ki a társadalmi propaganda kiszélesítése érdekében.
Az idei propagandái a vallases közoktatásügyi minisztérium illetékes tényezőivel lörtéi tme;-beszélés alapján az iskolákban kívánják erőteljesebben .kiépíteni.
A propagandát az idén február 25-én 18 óra 20 perckor rádióelőadás vezeti be.
Ugyanezen a napon délelölt minden iskolában az iskolaorvos, vagy ha ilyen nincs, a szaktanárok tartanak előadást az ifjúságnak a népünket pusztító tuberkulózisról és azokról a
T
auuijoü
gyorsírást, gépírást
MAJOR ÁKOS államilag engedélyeseit. ayor«1ról«kol*J«ban
N»iyluuilxM, Suat laue-karscf-u. 5. Batmiáiok iiioakaxdűdUk I tti
módszerekről, amelyekkel leghatásosabban lehet védekezni ellene.
Ahol iskolaorvos nincs, de van városi vagy járási tisztiorvos, kőrorvos vagy községi orvos, ott ezeket kérik fel az iskolák az előadások megtartására.
A tanulók a halloltak alapjün pályamunkát készíthetnek a tuberkulózisról és az ellene való védekezésről. A benyújtott pályamunkákat a szaktanárok elbírálják és a legjobbnak ítélt dolgozatokai az intézet igazgatósága elküldi a Tuberkulózis Ellen Védekező Országos Bizottságnak, amely több pályadijai tűzött ki, mégpedig egy 100 pengős, kél 50\' pengős, öl 20 pengős és Hz 10 pengős pályadíjai. -
Muki elköltözött
égy jobb hazába, Talán megunta a hírt, a dicsőséget, ami az újságcikk nyomán támadt körülötte. Sokan érdeklődtek utána. *
— Muki hoiry van,-mit csinál? - kérdezgették.
A szerkesztőség tagjai külön-külön megemlékeztek róla és a rőflzerkeesté ur ezenkívül meleg üdvözlőiét küldte noki, amit ón apróra tört konyérmorzsa alakjában juttattam el hozzá. Mégitt nem tudom, mi lelto, megfázott-e, nlrontotla-e a gyomrát. Az utóbbi idólxm itíon meghízott, néha majdnem ülve esii>ego{to a kö-lönfélo jrtkat. .Mondtam is neki:
— Muki, ez nom illik, ebbon a konyérszük világban igy mogpoca-kosedrti!
Muki nem fololt, do egy ködös napon ott gubbasztott délfélé a konyhaablakommal Bzombón. Jöttek-mentek idegenek, Muki meg sem mozdult. ftimegyok, éppoh arra jölt egy asszony, azt mondja;
1— Egy veréb!
—- A Muki -- mondtam sajnálkozva.
Láttam, hogy valami nagy baja lehet, főjét egészen a szárnya alá dugta, tolla felborzolva, nom mertem hozzányúlni, gondolván: hát-
ba még nagyobb fájdalmat okozok noki.
Dolgom után láttam, kis idő múlva Muki nom volt sehol. Ebéd után aztán megjelent a rendes helyén, az én ablakomban, do nem csipegetett, csak ült szomorúan. Beszéltem hozzá az üvegen korosztül:
- - Muki, Mukikám, mi baja, hol fáj, hogyan sogitsok?!
Meg sem mozdult. Ekkor óvatosan kinyitom az ablakot, hogy megfogjam és bovogyom molog helyre, do amikor hozzáértőm — elrepült a hátrtotéré.
Nem.győztem várni, hová lösz, dolgom után láttam, aztán később, mikor kerestem, nem volt sehol. Azóta som találkoztam vöto, etetésnél csak. a fürgo család tolakodik egymás hegyón-hátán, do • Mukí nem. 1
Elköltözött...
Dó miolótt olmont, eljött búcsúzni. Szegénykének olyan megtört volt a Bzomo, tolla kopott, bizonyára sokat szenvedőtt, mégis oda "jött utolsó perceiben, ahol azerefotet talált...
Vannak még hálás ombo... — azaz vorobek a világon.
HOLL CILI
Hogyan beosOIf meg a magyar falu sebesült bonvéd bőseit
Homokkomárom, Hosszúvölgy, Fűzvölgy, Óbornak népének szeretet-adományai a szombathelyi honvédkórházban lévő sebesteteknek
A minap a szomszédos Ho mokkomároin, Hosszúvölgy. Fűzvölgy kizközsógek lelkipásztoruk, Hozmán Alajos plébános felhívására szép példát jutattak a sebesült és beteg honvédek megbecsülésében. Előbb maga a plébános mént fel Szombathelyre hogy megérdeklődje, nitt szeretnek leginkább a sebesült katonák. Egyszeri felhívá-
sára a három\'község 80 kisebb, nagyobb csomagot hordott ösz~ sze, illetve hordtak össze derék leventéi. E községekhez csatlakozott Óbornak kisközség1 IS 17 csomaggal. Esett az eső, fujt a szél — de a- lelkek buzgósága nem tágított. Hét nagy utazókosár és egy hagy zsák telt meg johhnái-johb zalai hazaival. ÍTozzá kél demizson bor, majd
Hofherr-SÉhrantz gépek, viláoitó petróleum
ÜNGER-ÜT J.MANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN ShflH xázfözők átvehetők. Golyóscaapágyak MlarfMR ««*e*BÍ»**» eH"> r—dalin ——» kaphatók,
pálinka, többszáz cigaretta és megáldott szent-érem. Czifra László leniplomalya, községbiró vezetésével G levente vitte fel nz egyszerű és szegény zalai falusi nép szeretet-ajándékát. Zalai falusi népünk tiszteidét, megbecsülését vitték szivükben a Haza névtelen hősei, védői íránl. Vitték igaz magyar egyszerűséggel és szeretettel. A pályaudvaron Barbarlls Lajos főhadnagy fogadta őket. Ott várta már a szállítmányt a katonai autó. hogy bevigye a fiukkal együtt a honvédkórházba Másnap a fiuk maguk bontották fel a csomagokat, amelvekben levél is volt »az ismeretlen .magyar honvédhez\'. Több nagy asztal leli meg az ajándékokkai. Szél-rakás után maguk a leventék osztották szél a csomagok tar-lalmát, A kórház vezetősége nagyon megköszönte a szíves adományi. Egv tábornok is megjelent épp akkor a kórházban és büszke örömmel nézte a jövő katonáinak ügybuzgóságát. A küldöttség az ollhoniak nevében teljes gyógyulást kívánt a jó katonáknak. Rövid idejűk alatt megtekintették a város nevezed tcsségelt is. Húsvét után n jó munkát végzett Bajtársi Szolgálat Márta-leányok által ajándékozza ineg majd a sebesült katonákat.
Igy becsüli meg a zalai magyar falu az érle szenvedő hős Magyar Katonát.
Kíméljük ffrtvfjnkct
Amíg a rákos betegségben elhaltok ssáma esek a fejlődő orvostudomány következtében tflnik fel tlyen nagynak, addig kétségtelen, ijesitően nagy a szívbajban elhaltak siáma. Minden tircdik ember szás kőiül — halálosan stivbeteg.
A modern, siédöletes iramú élet is előidézője, hogy olyan sokan halnak meg szívbajban. Orvost szakkörökben állandó vita tárgya ez a kérdés. Már őnvágps orvosi mozgalom késiül in* gin-diilní hogy figyelmeztesse m embereket: «Kiméljük a s*tvünl<et!»
A sport tulíott ülése, a rekord-őrület, di igatószerek, dohány, alkohol, ar élveietek nagymérvű hajszolása mind-mind hozzájárul ahhoz, hogv a szivünk tönkre megy, idő előtt elpusztulnak a »ke-rekek«. Hogy száz közül tizen síivbajban halnak meg, még aránylag kedveső lenne, de az orvosi rendelők bizonyíthatnák, hogy minden harmadik-negyedik ember panaszkodik a szivére
As orvosi megfigyelés vajmi kevés a seivbaj megakadályosására-öreg !ü"«\'nondás ai, hogy a seiv-biij ellen nincs orvosság. Csak csökkenteni a fájdalmat, uieg-hossiabbitani rővicíebb-hossEabb időre ai életet. Nem tudhatjuk, mikor kezdődik a síivbaj, éppen asért a leghelyesebb tanács: kíméljük a szivünket. A szivbaj népbetegséggé kezd nőni, olyan ve-ssedelmessé, m*rit a tüdőbaj: intézményes orvosi, társadalmi harcot kell kesdení. A gyermekeket e szempontból is állandó orvosi felügyelet alá helycini. A legeredményesebb vedekeiés áronban csak ai élettempó lecsökkentése lehet.
p Mm héromlioiil |
2
1943. február 23
Jól sikerült az „A," válogatott fcsieáliitása
Kanizsa „A" vál-Kanizsa „B"
¦Vit. 5:0 \'2:0\' A szép tebruárVoal "íaairnappp nc-
hány érdeklődőt láttunk labdarugóink nemes vornetiyén, melyet a szegény-KOtsu badbavonultak hozzátartozóiunk foUegélyezóséro rendeztek. Ott volt a mérkőzésen dr. KrAtky IstvAn polgármester Is Arató Koroly MtŐliAzt íonOk társas agába n,
A válogatott játékosok toljeflltmónyó-bon nem csalódtunk. Az Össztcljesit-mény inkább az ..A" csapatban ért el magasabb tokot. Kidolgozott, Ötletes támadások és egyéni teljesít menyek Jó ¦orozat&t láttuk.
Az „A" csapat Nagy Győző — Tőke, Fischer — Ködbaum, Kovács, Cserpcs - Talpai, Frlscb, Kiss I., Vellák, Voj-noviur,
a Ji" csapat V, Zuláll — Mngaaliázl,
(PÖrje), llorvAib - Vllcsek. Németh, Papp Juhász, Molnár. Fazekas, Kelőmén, Fenyvesi összeállításban Játszott.
Az első télidőben Vellák szop lövése, majd Kiss 18 m-es bombájával vezetnek a „fehérek".
A második rélldő percéhon Kiss Ismét hálóba talál, majd n 20. perebon Vojnovlls a gólszerző. i\\fí. Vellák erős lövését ejti kl a 32 perenea v. /alán, amit n. Mzeaitülen Kftn bAIÓIm kotor.
Az „A" csapatosul a védelmet nem tették próbára a „o" c-atArok. A lodo-zetsbrban remek teljesítményt nyújtott Ceerpe* Itt maradéktalanul érvényesült az ö tért követelő slilunos játéka. Kovács Is kltílnöon játdzott. fíödbaumon látszik a hosszú kényszerpihenő. Fl-seber a védelemben játszott kitűnően. A tániadóuorban két nagyszert) Összekötőt láttunk, Ao Jó volt Vojnovlls Is. ml(í Talpalt elhanyagollak. KIbíi oz ni-kálómmal Jó teljesítményt nyújtott, még a tormában lévő Németh Tóní sem bírt . velo. Ortlrntörese érték.
A „B" csapatban Németh és Juhász játéka említhető. Humhort hibátlanul vezette az egyébként könnytl mérkőzést.
-A-n-f—
Szolnok kiesett a Magyar Kupáhol
Az utóiibi idők legnagyobb sport-szonzneiója a Szolnok l:0-aa voro-ftégo a hatvani VSE csapatával szomlion. Szolnok az ország ogyik logkitüuóbb csapata, újrajátszott mórkózéson korült szomlw a HVSE-vel a Magyar-kupa mérkózéflon.
öklözólnk az egyenlőtlen harcban vereséget szenvedtek Barcson
Az országos vidéki bajnokságban megindultak a küzdolmek és a nagykanizsai LE ökölvivógárda. vasárnap Barcson szore)Kt|t a bajnoki pontokért. A kitün.6 kanizsai csapat már 6:1-os vezetés után sorozatosan balszerenesés vereséggel kikapott a jóhirü barcsi esaimttól. Okló-zóink közül Komondy győzött, a válogatott jelöli Itácz színién győzött kiütéssel, niig Szonta döntetlenül mérkőzött, Acs pedig könnyön győzött olloníolo ollón. Utána a vo-reségek sorozata kövotkezett. Kikapott Kasza, Büki és Etay, valamint ogy pontot szoroztok nohézsulvhan a barcsiak, mert a kanizsai öklözök óbbon a súlycsoportban nem tudtak ollonfolol kiállítani.
A csapat a faluény miatt csupán a nnpokoan kezdhette el az odzóst,
iramat, ezüstöt
legmagasabb irbin veszek.
Vékásy ékszerész
ugyanekkor Barcs egész télen nemcsak hogy odzott, do n legerősebb ellenfolek ellen komoly mérkőzésüket is vívott. Ezért ogyoulötlun volt a harci <1° igy is szépen és dícséie-tesí\'ji szoi-o|>ol(ck a kanizsai öklözök. Hisszük, hogy legközelobb már sokkal több szoixmcsévcl versenyoziiek a bajnoki pontokért. A bajnokság következő fordulója Kanizsán lesz március Mén, amikor lerontó ök-lözóink a bajai csapattal veszik fel a küzdőimet. . \'
~ A n 7
Labdarugé játékvezetői
tanfniyamotNííykan\'zsáník
<Irazágos viszonylatban is nagy horderejű intézkodést adott a lovon-ték országos parancsnoka, amikor elrendelto, hogy a levente ifjúság labdarugó csapatait mog kell szervezni és a folvó évben cgv egvfor-dulós verseny keretében kell mérkőzéseiket lebonyolítani. Még a legkisebb község levente labdarúgó-csapata ín lninovozett a nagy mérkőzésekre, \'í\'ormészotüson oz a rop|iant
/elesére ugyancsak nagvon sok játékvezetőt igényel. .Megfelelő számú játékvezető pedig nom áll rondolke-zéáre. Ezen segitendö a Magyar Labdarugók Szövetségo által kijelölt polgári játékvezetők levonásával az ország ,16 nagy városában igv Nagykanizsán is labdarugó játék-vezetői tanfolyamokat állított fel a honvédelmi miniszter. Amint megtudtuk, Nagykanizsán f>0 Tó j nyer kéj>esilést a labdarugó játékvezetésre. A tanfolyam megfartására a Z.iinyi Miklós polgári fiúiskola igazgatósága készséggel engodto ál a tanfolyjim napjaira, folyó hó 27. és 28-1 a rajztermét, ahol a hallgatók az előadásokat lehallgat iák. Elhelyeztük a József-laktanyában lesz. Az állomáson már február 2fi-án 16 órától kezdődően ogvenrilhás lövelltek irányítják a\' beérkező hallgatókat. Örömmel legisztráljuk eme nngv labdarugó megmozdulást, moly egyben n mult pótolhatutlan híá" uyail is pótolni fogja.
Szorolottol üdvözöljük a jálékvo-zotó hallgatókat Zrínyi városában.
Szobb jövőt!
A főkapitány szabadlábra helyezte Orosz Móricot,
akit azonban rendőihatósági felügyelet alá helyezett
Megírtuk, hogy a nagy kani-: zsai rendőrség internálta Grósz Mórié nagy kanizsai állat kereskedői. Grósz és védője, \' dr. Gaertncr Anlal ügyvéd megfellebbezték\' a rendőrség határozatát. Dr. Gnertnér-fellebbezésében ulalt arra, hogy Grósz
cselekménye nem olyan, amely minit internálni kellene öl. A vidéki lökapilány most foglalkozóit afellebbezéssel\'és elrendelte Grósz Móric szabadiábrahelyezéséi, de egyúttal rendőrhatósági felügvelel alá helvez-le öt.
Egy barcsi honvéd csodálatos gyógyulása
A déli harangszó hangját hallotta meg először
A hadikórházban ápolt honvédek serülései a legkülönfélébbek. Gyakori sérülés a légnyomás. A harcok poklában hamar esik a baj a kőiéiben lecsapódó gránát vagy bombaokozta légnyomás következtében. Ez a baj érte Jávori István 36 éves barcsi honvédet ís, akit jelenleg a pécsi Mária-Utcai hadikórházban ápolnak. A légnyomást alaposan megsínylette a hős honvéd. Ennek során hullásai és besiélőképcsségét is elvesztette. Igy sínylődött már hosszú hónapok óta, amikor a Mária utcai hadikőrháiba került. Itt történt azután, hogy egy délután ismét \'haltolt és beszélni ludott.
A délutáni órákban a belvárosi templom előtt haladt el éppen akkor, amikor megszólalt a harang. Egyszeresek hirtelen a füléhez kapott és kiszaladt a sió á száján:
— Istenem !
Az történt, hogy a hős honvéd visszanyerte hallását, ugyanakkor a besiélŐképcsségél is. Harangsió volt az első, amit hallott és az Isten szó volt, önül hossm-hosszú idő után először as ajkát elhagyta. Nagy boldogan sietett vissza a hadikőrháiba és kimondhatatlan örömmel újságolta el, mi történt vole.
A jeles V——VIII. oszt. elemi iskolai tanulók a gazdasági középiskolába léphetnek át
A népiskola 5—8. osztályai legalább jeles eredménnyel végzeit tanulók a vallás- és közok-lalásügyi miniszter rendelete értelmében sikeres felvételi vizsgálat esetén átléphetnek gazda, sági (kereskedelmi, ipari,mezőgazdasági) középiskolába, ha a felvételi vizsgálat évében szeptember 15-ig IS életévüket még nem töHötlék be. A felvételi vizsgálati engedélyért ahhoz a gazdasági középiskolai igazgatósághoz kell fordulni, amelyben az illető tanuló középiskolai\'tanulmány ail •folytatni óhajtja.
A felvételi vizsgálatra boosft-lásl a tanuló,\'szülőjének (gyámjának) június l">-ig kell kérnie az intézet igazgatójától. A kér-
vényhez csatolni kell ; 1. a tanuló születési anyakönyvi kivonatai, 2. a népiskola 5—8. osztályának elvégzéséről kiállítoll bizonyilvényt tartalmazó értesítő könyvet, (másodlatot). Ha a kérvény benyújtásakor a tanuló a középiskola 8. osztályáról még nem kapott bizonyit-ványl. az értesitŐ-könyvet a ki-oszlás után legkésőbb a felvételi vizsgálat megkezdéséig kell beterjeszteni.
A VélVételi vizsgálat: ideje a június 25-ét közvetlenül megelőző két hétköznap.:
A vizsgálat dija ö pengő. Ila a felvételi vizsgálalJ\'.sikerül, a vizsgázó a vizsgadíjat nyomban visszakapja,
A felvételi vizsgáiul .megismétlésének helye nincs.
A felvételi vizsgálaton magyar és nemei nyelvből, történelem, bői, földrajzból, számtanból, ásványtanból és vegytanból; természet tanból, élei- és egészségtani ismerőiekből kell, a kiszn-Ijoll anyag keretében vizsgázna. Az b tanuló,\' aki mezőgazdasági középiskolába óhajt" átlépni, a fenti tárgyakon kívül még a nö-< vény- és állattanból Is tartozik vizsgázni.
Az erre vonatkozó vallás és közoktatásügyi miniszteri rendelet a Budapesti Közlöny 1913. évi 24. számában jelent mog.
Magyar hősök
Kiemelkedő bátorságával tüntette ki magát as 1042 szeptember 11-én Storozsovojo mellett vivott harcokban Karsay István hadnagy, ogyik lövészzászlóaljunk géppuskás szakasz parancsnoka.
fjaját csapataink támadását rond-kivül moenohozílötlo éa súlyon vosz-toséggel fenyegette egy jól rojtott ellenséges, támpont tüzo. Ezért géppuskáival oldalról igyokozott .meg-közolitoni a támpontot. -Géppuskáinak Összefogott tüzével váratlanul
rajtaütött a támpont védőin, azok nagy részét lolőtto, más részét pedig menekülésre kényszerlletto. A támpont loküzdése után saját támadásunk nyomban uj londííletot nyert. E fogyvorténynek végrehajtása során megsebesült a a harcmozzanat befojoKoeo után a kötŐzőhelyre szállították. Küzdő azolloméro jollomző, hogy sebe gyógyulását nom akarta bevárni, hanoin mi bolyt az vala-mennyiie javult, ismét visszatért zászlóaljához, nyomban áfvetto a? egyik puskás század megsebesült parancsnoka helyett annak kötelékét. Karsay Orélyes kézzel rondezto a kötoléket é« mogszorveztc állásainak védelmét. Szeptember 16-án az ellenség harckocsikkal támogatott hovos ollontámadást indított a honvédok ollón. Az olsÖ rohamokat a Század tűzzel visszaverte, majd amikor a harckocsik is támadásra indultak, a legénység parancsnoka biztatására állásai felett átongedto a páncélosokat a a harckocsikat követé bolaeviata gyalogság ollón fordult. ESbbon a helyzetben végig kitartottak Karsay hadnagy példájára és a fél napon át továbbtartó uj \'és uj támadások az ellenséget legsúlyosabb veszteségei mollott votottók vissza. Itondülotlen magatartásukkal biztosították csapataink küzdőimének sikerét.
díval Ízlés minőség
olcsó áp
ruha
j!M3. Ulii\'uár 11
NAPIREND:
Éjjeli gyógyszertári Qgyalet: Ma n Megváltó gyógyszertár Erzsíbet-tér 21. szám.
Kiekauiasáu az ottani gyógyszer tAi áHaadó tg/eletee szolgalatét kürt
N.pt* Február 23. Kedd. Hóm kat I). Péter ot. - ProtoMáas Altréd.
ZALAI KÓ2LÓNV
A ÜOaFOfiDO uyitta ?»u reggé) fl óritól.oate 6 Ariig, (Hétfő, asorda, péntek délután éa kedden ogósa naj náknek.) Telefon.! 660.
— (Dr. Zágon Elemér rendőr-tancioi betegsége)
Dr. Zágon Elemér rendŐrtöná-csos, a kapitányság vezetőjének helyettese és u bűnügyi osztály vczo-téjo oz utóbbi napokbon komolyan megbetegedett. Állapota szükségessé tette, hogy Budapesten az egyik klinikán műtétét végezzenek raj\'la. Dr. /ágon rondórtanúcsos már fel is utazott Budapestre. A közbecsülés-nok örvendő rendértanácsos egészségi állapotát aggódó szeretettől kísérik nagyszámú tisztelői és mi-olóbbi teljes felgyógyulást kivannak noki, hogy minél elébb ismét elfoglalhassa hivatalát.
— (Zrínyi iioua születésének 300. évfordulójáról)
a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete értelmében minden közép- és középfokú iskolában meg kell emlékezni ebben a2 iskolaévben.
— A kanizsai hadbavonultak hozzátartozóinak fel-itgélyezésére;
Torina Tóni cigényprimás ós zenekara teljes szombat ooti keresményét, 43 pengőt hozta Imi szerkesztőségünkbe. Rendeltetési helyére juttattuk. Aki tudja, mily no-héz körülmények között élnek ms népzenészeink — csak az tudja a dorók prímás éa bandájának áldozatkészségét kellően méltányolni.
— (Qyorolró-lBkoln) nyílik március 3-án NanykaniííAti, Szem Imre huíceg-u. :>. Bsiralások megkezüéütek. Ailamvliega. A tanfolyam 10 lióaapos. Nappali cs etil tanlolyamok. Modern tízujjas vakiréios géplnutanltás. (:}
— (ftlagközdüdóU a iumbeid-kőlesőnőK visszafizetése)
Mint ismeretes, a vezető pénzintézetek az elmúlt hónapban nagyobb összegű malom-, gabona-, pulp-, szárított gyümülcB- ós zöldsóg-loin-bardokat lolyósitottak. Miután a gabonaértékesítés olósegitéso céljából folyósított lombardok szezonszerüen lejártak, mint értesülünk, az elmúlt hűtekben a pénz intézetek lioz már jelentékenyebb lom Imrd-té tolok ko-i ültek visszafizetésre. (MVS)
— (Országéi Magy. r vei dég forgalmi ScOvatsegj
. amely a vidéket beszorvezte a fizotővendóglátás idegenforgaluiuBzá mára, most számolt be a mult évi •ledményekrői Eszerint tavaly 281 községben 62.400 (nyaraló közel 0 millió pengőt forgalmazott, amely az 1941. óv eredményével szemben majdnem másfél millió pengő szaporulatot jelent. Az OMVfíBz munkájának komolyságára jellemző, hogy ez a Bikores mozgalom 1934-ben indult útjára s az első évben 62 közsógbon 10.000 nyaraló 686 ozor pengőt forgalmazott. Így lóhát 8 év alatt a nyaralók száma majdnem nyolcszoroséra, az általuk forgalmazott Összeg mintegy tizennégyazere-Péro •melkedett. (MV6)
Német páncélos csapatok ma éjfélkor átlépték az algíri határt
Az orosz harctér több sMahaszán erélyes német ellentámadások
indultak meg
A Xémel Távirali Iroda ja lenti, hogy a Szovjet hatalmas veszteségei következtében
a támadó tevékenyéig a keleti erővonal több pontján tovább gyengült.
A legdélibb, de az északi arcvo-nalszakaszon is csupán helyi jelentőségű harcok zajlottak le és a harcok súlypontjain a nemei csapatok a Szovjet lámudá. sail mind visszaverlek.
A Kubán folyó környékén
az enyhe itlö tovább tart 6 a teljesen eliszaposodott utak miiulkél léi számára megnehezítik n hadmozdulatokat A hid-íö északi szakaszán és Q parti lagúnák vidékén egy ellentámadásban a német harccsoportlul együttműködő szövetséges csapatok különösen kitüntették magukat, A bolsevisták az esőben és hóesésben lezajlott harcokban löbbszáz halottat, kőz-
tük a 77. szovjet lövészhadosztály parancsnokát, 10 löveget, <fiU géppuskát, 25 nehézpuska!, 2 gránátvetőt és igan eolc fegyvert vesztettek.
OreltÓI délre és északra ugyancsak a helyzet megszilárdulása állapítható meg. A német csapatok az ellenségnek erős hófúvásban intézett támadásait mind visszaverték és súlyos veszteségeket okoztak a szovjet csapatoknak.
Észak Afrikából
jelcnlik, hogy a német—olasz páncélos hadsereg elölt felállított biztosító erők Vasárnap sikeresen elhárították a nyugat és északnyugat felől ÍMédeuinen át előnyomuló brit páncélos erők támadásait. Al>rit 8, hadsereg sehol sem érte el Roov-mel főállásait. Ugy látszik, hogy Moíitgomcry már lemondott átkaroló kísérletéről,
Uj eröra kap a német támadó lenaUUt
A keleti harctérről Zürichbe érkezeit jelentés szerint a németek több szakaszon erélyes ellentámadásba kezdtek, különösen erős német támadásokat jelentenek a Donec-vidékről elsősorban Vorosilovszktól nyu-gulra és délnyugatra intéztek ismólciten erős lámád ásókat, a
melyek a szovjet előnyomulás! megakadályozták.
Egy ma reggel \'érkezett algíri jelentés szerint valószínűnek látszik, hogy a tebcssaí utat tá-madó nóinel páncélos osztag éjféltájban már átlépte az nlgírl határt,
1 ovHbni kudarcukra keszltl elő Roosaveit az amerikaiakat
Amsterdam, február 23 (Német Távirati Iroda) Az angol hírszolgálat jelentése szerint Roosevelt hétfő esti rádióbeszédében óva intette az, Egyesült Államok népét attól az ábrándtól, hogy a győzelem már a legközelebbi utcasarkon várakozik, híjolenlotto, hogy az kígyósait Államok már vereségeket szenvedlek és még további kudarcok is várakoznak rajuk.
DQhttna az „egyetértést" a axovjat ea a\'londoni árnyek-kormanyok kAztttt
Stockholm, február 23 A Popolo di Homfl jelenti, hogy a News Chroniclc értesülése szeriül Londonban meglehetős aggodalmat kell az a feszültség, afhely a Szovjetunió és az egyes emigráns kormányok közöiL észlelhető. Ilyen leszüll-sóg áll fenn jelenleg a szovjet kormány és a lengyel, valamiül a jugoszbáv kormány közölt.
A s:;avjcl~ lengyel viszály oka egyrészt a határkérdésben, másrészt abban a bánásmódban
keresendő, amelyben szovjet részről a lengyeleket részesítették. A bolsevisták ugyanis a volt lengyel területekről több mini félmillió embert hurcoltak Szovjeloroszországba.
A szovjetorosz—jugoszláv feszültség abban a tiltakozó jegyzékben, jutott kifejezésre, amelyet \'Moszkva a londoni jugoszláv kormánynak küldött, tiltakozva az ollón, hogy a csetnikek a partizánok ollen harcolnak. Ennok a feszültségnek annál nagyobb a jelentősége, mert a lengyel és a jugoszláv kormány mögött közís-merten az angol kormány áll.
Japán tengert erők az Uj Heb-rxdéhnúl elsüllyesztettek egy ellenséges rombolót
Tokió, fobruár 23 A császári főhadiszállás jelenti: Japán tengerészeti örök fobruár 21-én az Uj flobridák-szigotcsoport-hoz tartozó Bspiritus tíanto-szigot olőtt horgonyzó hadihajók ós katonai berendezések ollón éjszakai támadást intéztek. Egy ollonséges rombolót azonnal elsüllyesztettek és egy
Keresztíny Temetkezési Vállalat
¦Cégt.\'
SIPOS JÓZSEF
fo-nt 12., (az udvarbaoj korona lüMM nmM
ÜKlet telefon: 387.
lakát telefon: 215.
másikat lángba borítottak\' ós a ítzá-razföldi katonai lerendezésekben rombolásokat okoztak. Semmiféle kért aem szenvedtek.
Bazárul a aytlrO m kínai oaapatok kávai Éazok-Klanaazlban
Sanghaj, február 23 (Német Távirati Iroda) A 04. kínai hadsereg 3 - hadosztálya ollón Eszak-Kíangsziban liarcolo japán csapatok a hét .végén a Sárga folyó régebbi medrében tortok píóre. Ugyanakkor a Sárga folyó volt torkolatánál partraszallt japán csapatok elzárták a monekülő ellon.<-g útját. A kínaiak körül lassan bezárul a gyürü, ugy hogy azok közeli megseruiníttilésével lehat számolni.
Gandhi állapota jaeiilt
A Domei-iroda jelenti, hogy a hinduk Szumatran 24 órán át böjtölnek, hogy kifejezzék együttérzésükéi Gandhival,
Böjtjük tegnap reggel kezdődött. A. hinduk itt is imádkoznak, Gandhi felgyógyulásáért és győzelméért az- India szabadságáért folytatott .küzdelmében.
(Német Távirati Iroda) Az angol hírszolgálat jelentése szerint Gandhi a tegnapi válság után ismét jobban érzi magát. A jelentések szerint Gandhi Késő eslig aludt.
A Berlinben élő hinduk ösz-szegyüllek tegnap, hogy kifejezésre -juttassák legmélyebb együttérzésüket Gandhival.
Gandhi a mostani, életét vo-szélyezlelő elhatározással ismét hangsúlyozni akarta, - hogy India jogot tart a brit igától való azonnali felszabadulásra. A hinduk: irhát mondtak Gandhiért és hősies ellenállásáért a brit imperializmussal szemben.
— (A világ búzatermést)
1041-bon 1086 millió métermázsa volt. Ebből Európa 400 millió mázsát termőit. B monnyísógbön Bulgária 16, Franciaország 70, Jugoszlávia 25, Magyarország 26, f*é-molország 56, Olaszország 80, Románia 14 éa Spanyolország 80 millió mázsával szerepel. Az oroszországi termelés adatai ezidószorint iamorotlonok. (MVS)
— „(lyÖKolmoi agyién"
cinimol vozércikkot kőzöl a "Magyar Katohaujságfl legújabb Bzáme a Főméltóságu Asszony felhívása után a magyar társadalomnak or-szágszorto mog nyíl vénült bizonyBág-tóloléról, hogy ogy szivvei, lólokkol áll a harcoló honvédőink és itthon-lévŐ hozzátartozóik mollott. Kapható mindenütt, ára 10 fillőr.
Elsötétitéshez
papiros kapható
A MASzOBSz nyllat-
kasafa a dlrakttorm*
*z6\\6k Agyéban
A Znlai Közlöny nemrégiben cikket irt Znln és Somogy dl-rekttermö szőlősgazdái érdekében. Cikkünkkel kapcsolntban most egy nyilatkozat érkezett a szerkesztősécbe. A nvilfltkozaf aláírója a Mflgvnr Szőlősgazdák Országos BorértókesitŐ Szövetkezete, mint a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete tagja. Hu* dapest. (Ezt a céi?et emlegette Idézett cikkünk közkeletű rövt-di*é^ben MASzOHSz-ként.) A nvllntkozntot az nudintur et altéra pars elve alapján az alábbiakban adjuk : __^_
A Zalai Közlőnv február 4-ikt számában ^Tízmillió iwncőtftl esnek el Zala és Somogy direkt-termő szőlősgazdái dm ¦ alatt egy közlemény Jelent meg, nmelv szerint 1941-ben Nagykanizsán és környékén\' n MASzOBSz mcgblzoltin direkt-termő borokat vásárolt és ebből sűrített mustot készített, nhviti bpr feljavítására hozott forga-tomJni.
A ci"kk,uck cz a beállítása a: valóságnak nem felel meg, mert a MASzOBSz 1911-ben sem Nagykanizsán és környékén, spin máshol direkítermő szőlő, nmstot vagy bort\'nem\' vásárolt.
A yalóíég ezzel szemben nz, hony a: Magyar Mezőgazdák* .Szövetkezete gvüniölcsosztálva lÓ-H-hcn Nagykanizsán a szabad ninoon. lóhát minden kényszerítő kónilménv nélkül vásárölt szőlőt és ebből a szoléból gélét és sűrített mustot készit-tctetl. iamelyet az édesítő ipar részére t hozott forgalomba ós részben Svájcba exportált.\'
A MASzOBSz pedig a direkt-tenuő szőlők, nvustok, "Vagy bo-rok vásárlását csak 1912-ben a kormány leudelelére kezdte meg és tonnészetszerülcg a vásárolt árut, amelyet a M. Kir. Földmüvelésügyi Miniszter zár alatt tart, csak olyan ipari célra és olyanoknak adhatja el, a mely eladásokhoz a minisztérium hozzájárul.
Hirdetmény.
.Köixétesszük, hogy a m. ktr. Pínxügymtnhviier 166000/1940. iz. rendelete alapján azok az idozók, akik a jövedelemadónak egyáltalán nem alanyai és akiknek háztartásához, kelténél több hlikoiu gyermek tartozik, a terhukte ¦ kivetett földadóból, hixadóból és általános ke-retetladóbó!, valamint az ezek utln járó á\'laml, torvény ha tói ági és költégi adókból az eltö és második
ayeJmek után 5—5%-os, a barmaik éa negyedik gyermek után í—l\'/irOl. minden további gyermek Után pedig 10*/» os kedvezményi kaphsIniK.
Felhívjuk tubát mindazon adózókat, kik ezen kedvezményt igénybe óhajtják venni, hogy a gyermekek számát és életkorát leltönietö hatósági bizonyítványt 1943. évi április hó végéig a városi adóhivatalnál adják be.
NagyküuUau, 1,9,43. letmiár 20-án.
m Városi Adóhivatal.
1943. f«bru4> 23
Mély megrendüléssel közöljük, hogy szerelelt drága Anyánk, nagyanyánk és testvér
özv. Kohn Simonná
az. Löw Matild
rövid szenvedés után folyó hó 22-én elhunyt,
Temetése folyó hó 24-én délután fél 2 órakor lesz
az izr. temető halottasházából.
Nagykanizsa, 1943. február 23. Szerattunk, ml* éltél, siratunk, mlg élünk I
Oyáaiotják: Kálón*. K.-i.ő, Janka (érj Kníl-lra.»n Sándomá, Liuló, Lenke\'! férj. G.o.. B«Uní, And<>r, Aranka. H>ncl térj. B.rger lm>á-á,ZolMB g>e.mck. i. \' j K«Ua«« HaucTné sí. KMhalli.r B-.ióbet, Kelemen Lá.ilÓní Sí Balog Lilly, KsknuBii Aodorné n. Slrauer Irán menyei Engelmann Sándor, Gro x Bein, Barger Imra vejei. Lánl* Vilmoi testvére. Éva, Ibolju, Hagdui, Etika, Tibor unokái.
RémétlétogaUiok mellóa-é^él kérjük I
aPBÓHIRDETÉSEI
ÁLLÁS
A«*tMlaaSaa4d«átali akik [ól fi-ny#zneV, maian rrabérrel felveszünk. — Koptteln-bulorUilet.
ttönyvaldaíisM áa gépírásban Jártai Mimmnvt kcraaDnk azonnill beléptire. Kopileln-butor Üzlet.
Mflszeréiz lanonookat (elveszek. — Sábán műszerész-mester, Pö-ul 3. - 496
nyt vagy lányt fel-
vcnz. a Major gyorsíróiskola, Szt. Imte hg-u 5 Érdeklődni reggel 10-lg és ea\'e II Hln Iflirt. 930
N^-i hooalat keretek évi ko»v*nelrira, április lén Unm belépéssel. Jelentkezni lebet Poginyváron, Kötal Ferencnél.
521
\'lliHtiiliinMttlIilAuinililil
MENETRENDJE
árványea IMI. november 2-10!.
Kr«a4bet-tér Vaaulallam*.
Yaiulillomííta lirzitbet-líiie
BSD |I0 70» 710 ||II 11*0 1340 1410 !110 II" 2110 2JM J lg 3 e > s a
117/1943 ikl. szám.
A Horlhy Miklós városi közkórház versenytárgyalást hirdet a kórház részére 1043 április 1-tÖI 1943. szeptember 30 ig érkező tüzelőanyagnak (koksz, brikett, szén) Nagysanlifa vasútállomásról a;kórház raktárába történő befuvarozására.
Az ajánlatokat 1943. március 2-án déli 12 óráig kell zárt lepecsételt borítékban a kórháznál beadni. Elkésett a|án!a(ok nem vélctnek figyelembe.. Szállítási feltélelek a kórháztól beszerezhetők.
Nagykaitizfa, 1943. febr, 22. Horthy tflIklóH városi küxkórhtiz.
Jól ffirfi bejáró szakácsnő" sjánlkouli.
főbb hárhoz. Ba|za u. 8. 5-13
Oép- és gvoralrónő azonnal felvitetik. Clm a kiadóban. 940
Jói íökö, megbízható be|áronól félvén Melczer, Horlfiy M -ut 3 143
Konvenolda cselédnek fogadnék spát (Iával április I-ére Pállfy Dénes gardi-eága Pehérbackó puetta, p. Uelse. 54*
Aaalaloaaaa\'dal állandó munkára keret Pálcslcs textil leiló\'gy.r, 947
ADÁS-VETEfc
Jókaiban lévfl huznált kardkpáft, lehet női Is, megvételre keres K^sa vuAv-Uzlel. 531
Eladd 7—8 kocsi érett msrbatráRya Simon (alván hentesnél, Klikanlisán. 344
Ipari vágányt, hasznánál, 9 vagy 7 kbogrammont keresek illrgós megvételre. Aláalatobat a kiadóhivatalba 941
DRAVflVOlGYI
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Aramizám\'ák llietiae, reklamáoiók, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben délfilött 8.I6I délután IB órálg-C»angery-ut 51, telefon 29A
¦á!íü nutúbusz-menetrend
Brvdny.a 1-41. nov.mber 2-tfll a további lDt.akadé.i2. ¦ ¦Dyhanlxa«-Barubono X alassubar
Ebedlo, háló, elOizobsIal cladeV. -Bs|ta-u. 1. I\'»
bútorozott szoba
DíltlekvéiU balaroaotl aaoba Itüdo-szoba-basinálattal március Iára kiadó. Clm a kiadóban. *
lakAs, Ozlethelyiséo
Samooyi nagykbtlég lobelyén téot, júnicnclelt), navy Ulletbelylsíg. utcai iá. kis, incINklielvliígek, rablál <> gyilmOl-cíOistl klado. Cseniátl, Nagykanizsa Horlhy Miklós ut 95. 499
Bgyszobáa lakitomal aloaarélnim
agy szobás- konyháa, caelleg kátazobta la-lilnai. Clm a kiadóhivatalban. 028
hAz és inoatlan
11.00
10.33 IV 10
Nagykanizsa Korona szálloda
Oarabonc
Zalalzabar
I ti50 558 I 5.40
Naoyhanlaaa—Iharoaborény—lntte~B0hOnye—-Kapaavár
7001 7.471 8.09 I. 8.52 I. 10.23 é.
Nagykanizsa Korona szálloda lliarosbcrény Inke
Bóhónye községháza Kiipusvár pu
6. I 17.25
1. Ui.38
é. I 16.21
é. I 15.34
6. I 1400
Maaykanlxaa—Alaolendva—nluraaxombat
d
01 14.C01 18.251 I. I Nagykanliaa pu 7.20 16.10 20.35 I. AliOlcndvn Korona azálló 8.55 | 17.45 | 21.501 é. | Muraazonibat Korona az.
?
1 *¦ 1 10.30 1« 45 18.00
8.25 12.40 15J5
I 1. P- 1 0.45 11.00 14.35
? d m
MaQykantxsn — Lotonya
? c ?
6.10 7.30 -.- 14.- I7.\'5 18J5 1900
Hiz.ki.lH. >«.» 5.:0 7.40 10.30 14.10 17.30 18,35 19.15
1.1...,. 610 8.30 11.20 15.- 18 20 19.25 20.05
? d
túr, 0.30 11 40 13.45 17.<*0
9,35 10.20 12 30 14 35 17 50
-.— 10.30 12.40 14.45 18.00 [S^ Csak vasárnap és Ünnepnap kbzlckcdik. |71 Csak hétköznapokon körlekedik. c— Csak hétköznapra ceö báltön, szerdán es pénteken, d — Nsgykanlisa—Utspys között osak bélkömsp.
ttaljbnlu. Koron*., é.
.?
005 6 55 7.05
Kétazobás oaaládlh4a«t veszek. Clm a kiadóhivatalban. 457
Szrntoyöigyváil hegyen 2 holdas prlmi a<8l«b1rtak eladó. Hívebbet Uallliyány.
utca 23
531
Kciiet. haaat karaaak . bárbe -Kls-kanlzsán, vagy autóbiuizal.vooattal. meg. kózeilihetó kóielt faluban. Malőr gyoritió-iskola Nagykanlzia, Szf..Imte hg.-u, 5. 520
Batlbyány-u. 23. az. háa szabadkázból alaalé. 52«
különféle
Qyoralrd.|aha|a nyílik március 3 án Nagykanittán, Szent Imre herceg u. 5. az. al.1l. Beiratkozni rlelelóll 10 lg, elte 8-I-)g lehel. (I!ng. ti. ad. 2995-1842/43.)
473
f-i btbpomlzoda>a>t,.1aiteln aw aa UlnroáVaav bOvatarti I
ZAÜftl KOZLOmV
fOLITIKal NAatL4t>. Kladla: „Mtptáaeiii «. T, Nagykaaliti FelelO» kjjadé: lalsl Kár.ly. ..Nyomatolti a HKllauáasá|i n. T. Naayktnlrit-
SlraaiááJábH\'Jaiykíálztaa.\' WezaíAért 1.W i jlalal.MiMkl
Buibkwtt:.....____kBX« evt., 44. iz. Nagykanizsa, »46. f«bruir 24. szerda Ára 12 fillér.
Tokorltorti:.........-.......................... \\^,\'*^**\'*^t^mmmt^m*^*mmmmmmm^mEmmtmmmmmtmmmmt^mmtwttit^mmm
ZALAI KÖZLÖNY
turtwtfeM«• fcfcwHMraUll tok.ro» 78 m. Fplplfis «r»rtn=,iA . o,„i_____i. i _i__ mirarteli»,»: el?hónaim»-««8 «0 ni*
HtSSmK-adnlM Mikamap itixMa. reieios szerkesztő : Barbarita Lajos noRyndisvre u pows aö ntr.
^_ tteye.4jw4m: h6lköKii«nlRRi\'..i*>nih(ito.i ao m
A leghevesebb páncélos csata folyik a Donec-medencében
Szovjat tömegtámadások a Charkov-Orol vonaltól nyugatra
A tengelycsapntok Bone és Phillppavhle felé törnek előre?
A Stofani-íroda írja:
Az a fizetség, amellyel az angolok az ogósz világgal hidalták, hogv a hadvísolésben még gyakorlatlan amorikai katonák ogvodül fololösok a tuniszi kudarcért, miként olóro-látható volt, bántja az amorikaiak önérzotét.
A február 20-i és 21-i amorikai lapok fizorínt az angol újságok a voroségokot nom az igazságnak mog-fololcou tüntetik fol, Szerintük nom
lobot kizárólag észokatnorikai vállalkozásról boszólni, mert az arcvonal biztosítása éppúgy az amorikai, mint az angol katonák dolga. A vereség vagy gyózolom tehát a két fegyvores orŐ közös Ügyo.
Az angol lapok — valószínűleg lord Halifax hatása alatt — visszakoznának is, do már késé, mert az amorikai őrzókonvséget megbántották.
A tengelyesapatok elvágták az I. brit hsttsereg Összekötő vonalalt
Berlin, február 24 (Búd. Tud.) A német és olasz csapatok köeéplunéiiai támadása
nagyobb sikerrel járt, mint amire Berlinben számítottak. A tengely-csapatok most veszélyeitetik as ellenség összeköti! vonalait. Ezzel alt érték el, hogy at eddigi stratégiai-offenzíva nagyarányú támadássá fejlődik kí. A legutóbb érkezett lürek szerint a tengelyosa-
palok az algíri területen levő Te-bessa előtt és Thala vidékén vannak és ezíel dvágták as 1. brit hadsereg déli összekötő vonalait, sőt a brit hadsereget a bekerítés veszélye fenyegeti. Az eddig! sikerek után lehetséges, hogy a tengelycsapatok Bone és Philíppe-vílle felé törnek előre, hogy a tengerpart elérésével teljesen bekerítsék az 1. brít hadsereget.
A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jelentése a keleti harctérről
resitene
A- kolotí arcvonal helyzetéről a Nomzetközi Tájékoztató froda a kö-votkozékot jolonti:
Szuchinicfli területén1 hétfőn a már néhány nap óta várt bolsovista nagy támadás teljes londülottol megkezdődött. A legutóbbi hét folyamán a Szovjet itt sok lövészhadosztályt, sok közepéé és nehéz üteget, valamint fi páncélos dandárt vont össze. A hirtelen megindított pergŐtüz után, amelyét több mint négyszáz löveg kozdott mog a kora reggeli órákban ós amely egészon a déli órákig- valóságos tüzorkánként tomboli, támadásra indultak a páncélos dandárok.
A páncélosokat a szovjet tővész-
kötelékek sílríi sorai követték. A német nehéz ütegek kitűnően célzott tüze résokot vágott a azovjot páncélos alakulatak soraiba. A no-néz légvédelmi tüzérség és páncélon elhárító ütegok ösazofogott tüze a támadó harckocsik sorait annyira megritkította, hogy azoknak az órákon át tartó súlyos tüz után kiinduló állásaikba kellett visszavonulni. A némot állások otétt 56 szovjot páncélos maradt összelőve és kiégve. A páncélos megsemmisítő csapatok fol robbantották azokat a szétlőtt páncélosokat, amolyok a tüzérség szabad célzási lehetőségét zavarták.
Rendkívül nagyok a szovjet lö-
vész/t ad osztályok yeí is.
A bolsovista gyalogos kötelékokot
ugyanis az osti órákban páncélos támogatás nélkül hajszolták a némot állások ollón. A némot légi oró sok támadással támogatta a földi csapatokat. Ezek a támadások az olőro-nvomuló páncélosok ollón, mindenek előtt azonban az arcvonal közvotlon közelében lévő ollonségos utánpótlás ollón irányullak. 120. csapatokkal meglakolt lohorgépkoeslt romboló bombákkal, illotvo mély támadással olpusziítottnk, 3 lőszerraktárt a lo-TogólK) röpítettek és sok lövogot mogsemmisitottok.
Az llmon-tótól délkeletre a bolsevisták teljesen beszüntették tovó-kony&ógükot. Ez kétségtolonül azokra a voszfeségokro vozothotő vissza, amelyeket « bolsevistáknak hiába való áttörési kísérleteik folyamán kollott elszenvedniük. A német gránátosok hétfőn meglepő támadással nagyobb szovjot eréceoportot kori-(ottok 1«. A szovjet csapatok több áttörési kísérletét visszaverték és a !>okori(ott csapatokat megsemmisítették vagy foglyul ojtották -
Eddig több mint 800 elesett bolsevista holttestét számolták össze.
A Ladoga-ténál \' a hétfői harci
szünet után a csata újból a logna-gyobb bovosséggel folléngolt. A bolsevisták nagy tüzérségi olőkészités ós csatarepülő-táinogatás után jolon-tékeny páncélos és gyalogos orőkkol újból megkísérelték a némot vonalak áttörését.
Támadásaikat a Leningrádtól északra lévó Agyik magaslalí állás ellen Összpontosították.
Az állást n némot vadászok és gránátosok védelmezték, A bolsevisták egész napon át tartó támadásait a nekik okozott súlyos veszteségűk mollott visszaverték. A szovjot csapatok még csak holyi eredményt sem tudtak elérni. A támadások logT nagyobbrészt már a némot vonalak olőtt Összeomlottak. A míntogy 60 támadó szovjot páncélosból 47 ki-égvo vagy összelövi) hovort az oléző harcokban olpusztult páncélkocsik romjai között.
Zürichi lelenUs a keleti frontról
A kelet! harctérről Zürichbe érkerett jelentések szerint a német arcvonal megszilárdulása a keleti harctér kftüépsfí és déli srakaszán arra indította a seovjet hadverető-séget, hogy tömeges támadásait ai északi siokasira, a C\'arkov-Orel vonaltól nyugatra össrpon-
tositsa. A legnagyobb páncélos
erőket Char1 ovtól északnyugatra és Őreitől délkeletre vetette harcba as ellenség és az elkeseredett harcok eeen a szakaszon 48 óra óla nem csökkenő hevességgel folynak.
Rositovtól nyüjgotrfl és északnyugatra a német ellentámadások meghiúsították áj Tag<inrog felé irányuló szovjet i operációkat. Es idő sierint az egéss vonalon a leghevesebb páncélos-csata a Do-nec-medencében folyik, ahol a szovjet páncélos hadosztályok \'öbb mint 10 napja kísérleteinek, ho„<y közelebb jussanak a Donec-terú-lét vas- és szén-kőzpontjaihot. A német páneélosok több sikeres ellentámadással meghiúsították ¦ a Szovjet áttörő kísérleteit, sőt egyes helyeken behatoltak a síovjet vonalakba.
Országos Mindkor HOt
A Tiiborkulózís Kilőni Országos Szövetség az idén is*mogrendozÍ az Országos Gumókor-Hotot, immár harmadízben, fölbuzdulva az ólmait évek siketéin. A TEOSz most kozdódó hete a felvilágosítás hatékony eszközeivel veszi föl a harcol a Icgalottomoriabban pusztító, súlyos nomzoti veszodolmot jolontő népbetegség" ellen; Mindének fölött pedig arra tőroksaik, hogy a niogolőzés lohotóségónek gondolatát gyökeroz-tosso bolo a köztudatba, amiro kiváltkép szükség van. Hiszen még ma is nagyon sokan azt hiszik: a tultorkulozia gyógyíthatatlan lw-togség. Holott az orvostudomány már róg mogál lapította, hogy a koz"-dődő tüdőbaj gyógyítható. Épp azért koll védekeznünk ollono s gátat vot-nüjik terjedése olé.
A statisztika szomorú adatai szerint a Tbc évonto tizenkétezer halálos áldozatot követel Magyarországon. Ez más megfogalmazásban annyit jelent, hogy átlag minden félórában elragad ogv-ogy magyar élotot a kegyet Ion kór, "nmulynok ptisstité orojo háborús, időkben rendszerint emolkodni szokott. így az Országos GÜmókór-Hetok megrendezése- mostanság különösen időszerű. Ez az alattomos Iwtogség mindenkit fenyeget és senkit, sem kímél. I)o a lbgnagyobb baj talán
az, bogv többnyire előrehaladott stádiumban kerül csak komoly orvosi kezelés alá. Akkor, amikór mint .Tóban államtitkár tanulságos könyvében\'Írja — a Iwteg már magú Ín sejti, hogy miről van szó sáizért koreai fol a szakorvost.
Már poáig a küzdolom orodmé-nyos fölvételének leghatásosabb módja; a baj idejekorán valé fölismerése és a mogolózéfl. Ezt hangsúlyozták azok az értékes tájékoztató olőadésok is, amolyok a Sajtókamara székházában rendezett s megtartott előzetes Haj tóértekoz foton hangzottak el.
Az idoi GÜmŐkór-Hót épugy felhasználja a tuberkulózis ollón folyó harcban a rád ió ny i Ivánosságat, mint a TEOSz népszerű kiadványait és a népiskolai olóadáaokat, wavalókórusokat, sót bábjátékokat is. Nagyon holyoson. Mort valóban miudon eszközt a felvilágositás és bajmegelőzée szolgálatába kell állítani óbbon a küzdolouibon, amely egyúttal nomzetvédolom is. Legkivált ma, amikor a korábban ólért szép orodmóiiyokot a ¦ háborús viszonyok kedvezőtlen körülményei veszélyostetik.
Azok a kórdósek, amol.vokkol. a GümÓkór*Hót moginduláflakor tartott saitóértokozlot fo>rlalkozott saj-\'10a, állandóan időszorűek náhmk. Mindon jel urrainutttt, —- mondotta itt az egyik előadó —- hogyaínos-ani háború után a,gumókor.. pusz-í titaaa a magyar, nép körében uj oröro kap. A tuberkulOtikus botogok száma máris növekasik.-a halálozási arányezém .országasei4o emelkedik. Ezért az éidokolt szakkörök Ijovoná-jával hamaieuan megtartandó, szé-liwkörü órtokozlot feladata losa megvitatni: mit lehot és kell majd ten-
nünk a várható veszedelem mennél oredménvosebb olliáritására? Mindon vonalon fol kell vonnunk a Tbc ollón a küzdelmet,\'annyi bizonyos. Már csak azért is, mort szó-szorilit ugy igaz, hogy onnok _ a harcnak kimoiwtolétól függ: a jö-
vőben hány harcképes, munkabíró, egészséges nemzetvéaŐ magyurt tudunk hazánk szolgálatába állítani.
Ezt a célt szolgálja dr. Krntky Istvánná \'polgármestorné által létö-silott lazsnaki tüdöboteg-azanató-rium is, amely a tbe-bon moghote-.
godott magyarok sok százait megmenteni van hivatva.
.lobban és céltudatosabban nom kacsolódhatott volna bo Nagykanizsa a tbc-olloni küzdolombo —¦ mint a lazsnaki intézőt fölállításával.
ZÁfcAl KOJSLÖNV
1943. február 2(
Magyar hősök
A Sztorozaovo^a környéki harcokban vívta ki elöljárói ós bajtársai elismerését Vigh József ogyik gépkocsizó lóvészzászlóaijunk szakasz-vezetóiő.
1942 szeptember 16-án, amikor az ellenségnek harckocsikkal támogatott nagyeroiü támadása betörte a szomszéd zászlóalj állásait s a bolsevisták már annak a zászlóaljnak a hátálja is kerültek, amelynek kőtelekében Vigh szakaszvezető is harcolt, Vigh József saját elhatározásából lendületes ellentámadást intézett az átkaroló ellenséges csoportok ellen. Ezeket üldöző tűzharcban, majd kömény kézitusában igen nagy voszteségokot okozva, sikorült ia visszavernie, Ennek megtörténte után saját feladatának oliátasa mellett hatásos lüztámogatással volt segítségére a szomszédos zászlóaljnak is. Lgyanczckbon a harcokban az ellenség harckocsik támogatásával ismételt további támadásokat intézett állásaink ellen. Mindezeknek a támadásoknak elhárításában jelentós része volt Vigh szakaszvezetőnek, aki végig fényes példát mutatott páncélos támadást még nem látott legénységének, liondületlenül harcoltak honvédéi még akkor is, amikor a szovjot páncélosok már átgázoltak állásaik folett. A szovjot harckocsikat követő gyalogság mindon támadása összeomlott a honvédek tüzében s uz utol" .temogekot közöl harcokban, kézitusával is, do megfutamították. Vigh szakaszvezető ekkor szakaszával a menekülő ellenség után nyomulva mindaddig üldöz tó, amíg visszahívó parancsot nem kapott.
Hadigondozási célra IcUrah uj DciycLck.cl buc»at turga-lunibu a posta
A kereskedelem- éa közlekedésügyi miaiszier hadigondozási cuirtt maroius 15 un Mami posmociyegtiket i.ogi.it loigaluiuba. A uuiju^\'í, hoíiatlan pál-iliLiij»/.oiu .mi keruniuk arusiUWa. Vlz-loits pauiiou, raaziwe* uietynyomAssal keezbluek, meittiuk hunzouutuör liar-ujluu muuuietur. Az mobiléivá oiaileltl li. íjfiad&ii mii 2 Inier, *3IJii6reaé j, ii s nusrtia Iv, a 13 Miéie»é i-j, a 2u llli.-icflu ÍZ, a Ali IlliL\'fvHu 44, 112 50 fnliri-w M ím h 7U Iniffuöu 7u fuler.
Aí v*y uiusz ItiiSrtH ijíí.j i\'K kepe
ballelu tt>gi*UJ lovou I.Hi. !¦ .u 1;] h/.w 6im<ig)*i Vuezi. a 3 piUsz t Iileies
I"\' i»g ft«P«. K\' tS PjJ BUI.JOOU
ti-.-., ii uialaliardui ianó vn,s a a u ii\'/- * l.iűiio ltoijt-K Kcp : pbDCuilia
OHOíO t, ji.bnktV (.Mi pUi.Oal, i.mhiv.u
ütii paj.eul Udu vivőt, a i3 p Uiti 2 Ii.iut^a tieiyeg i.\' !¦« ia^uto iuvuuusr-
ic ii n |.j.i. vlt\'Vl .lI\'UW.\'U A ZO plU\'Z
2 liiltfta ii.\'i>i Ki\'H hui,.tc ]) oi kuruc, a 40 I-..H-/. 4 (iiietesea szablyas buszai,
a., &U pIlUZ ti i,,u-r. „ bélyeg pedig
n,;..i! eiett .../..ii\'Jii}!)- puskával a ku-zéb«u */..!;.¦¦.:]-.! mi\' ,.b....i honvéd kípe ISthotó, a 7u plusz 8 Tttfércs bélyeg k*jm halványabb -árnyalatú magyar cjioerpajw ko/.epón elhelyezett kisebb clmi-rpajzson bárom buzakalA*zt tartó pancelott kart AbrAzol.
A iitlyetiwk bArhova azóló pOBtat kül-deoiéoyuk bi*i mentesítésére folyó óvi niArciue liíi 16, napjától poBttl névértékük (i. «, 8, lz, 20, 40, 50 és 70 111-tér) n«j. j; iiMHználbaiók lel. A bélyegekéi fovafttd intézkedésig valaiueny-¦ yi poaUblVatttl árusítja.
A magyar klraiyl po.itavezérlgazRa-lónkii (nThórl a közönséget, lioey a ha-znllni cftir. való tekintettel leveleinek béimenieMu i.\'in liasznAlla a kadlgon dozasl oslra kibocsátott bélyegüket.
Aranyat, ezüstöt, régi ezüst pénzt
magas áron veszek Bárány ékszerész
Horthy M. irt 3. (Ponttal utam.)
i Báron kerület njonnan msgválaszJott vezetőségének bemnlstkozása a válaiztDányl ülésen
Mtiylmorecz Tamás 50 évea Iparos-jubileuma
A nagykanizsai ¦aress-közgyOlés határozatai az ortzttgos kongreiazuson
A BsgyksDlzasJ Baross-kerQlst vA-Isaztmányl Qléat tartett vitéi Tólb fié la klr ksrmáoytanSsaoi o nökleto alatt, amelynek eélja volt ai uj vezetőség bfmutatkozáaa. TH4z Tóth k«izöntÖtte a* uj tlezllkart éa az uj vál oszt meny 1 tagokat, muakatiraalt 4«. kérte <ket, he^y áladig Baroaa azeliemben Járja-nak al Untuknál. Meg kell ártani a mai tdók kötelez* eaavát, baogaulyoz-ta, mert caak Igy lehat munkájuk eredményes. Elvárja ntlnden tlsztségvisalű-töl, nogy mlüdea luristávat és nlDdan akaraterejével, minden Idegaa brfo-lyáatát menteeea aeflUrea a ma nagy oiunká|Aban Oolgoxni és dolgozni a Jolid jöttért, még a mai oehás adottságok mellett la Majd a szeretet szavaival Udvözö;te Uegytmorecz Tamaa Barots tagot, aki Ötvea cszteodeje mi-gysr Iparos és becsülettel állja a vártál éa teljesíti kötelességét hazájával és testvéreivel szemben. Méltatta öt-veneaztendös munkásságát, aki álsté vei kiérdemelte neoiesak a Barou-család. baaom az oaApolgárság üecsll-lését és tiszteletét. Sok Ilyen magyal Ipafost kívánunk az uj világrendoe. nz u] gaidiságl életbe, aki Ilyen törhetetlen szorgalommal 6d becsületes tö-
rekvéssel dolgozik a ezehb magyar JÖ-vö érdekében, mint Megylmorecs Tamás. Ulntahéplll álllletta a magyar iparosság «16, majd a Baross tábor ne-vébeo melegen köszöntötte az 90 éves Jubileum alkalmából. Megyimorecz Ta mást a válasxtmáay lelkssen lOOepftl-te. Meg ts érdenaite, murt példakép* a becsületes, nzorgos 4s bassflss magyar Iparosnak. Megyfmoreos Tumás meghatva mondott köszönetet a nem várt Ünneplésért és i IJ-lentatte, hogy as, amiért ót ünneplik, nem az 6 erdeme, hanem derék szQIÖlé, akik ezt a szellemet belenevellek és azért gondolatai bálával szállDik édttspla telt, aki 6 gyermeket neveit a hazának -¦ebez munkával, de becsülettel. Majd belső szaktlgyekre került sor.
A Baross-küldöttség tegnap, kedden reggel utazott el Budapestre az országos kongresszusra, amelyen vitéz Tóth Béla kerületi elnök betérjeaztetto a kanlzsHt közgyűlés által olt igadott és határozattá eraelt Javaslatokat, amiket már Ismertettünk.
Az országos Baross-közgyQléare sz egész ország keresztény magynr társadalma lelffgyelt, amelyen az UJ Ma-gyarorBZtg mjalt építették kt.
Kiterjesztették a rögtönitélőblráskodást s tábori postacsomagok tolvajaira Is
A kormány rendületet adott ki, amely a rögtönbiráskodást ugy a polgári, mint a honvéd büntetobi-ráskodas körében az ország, illetve a honvéd büntetőbíráskodás egész területéro az iy4í. évi 4Ö70. M. E. számú rondolotbon felsorolt bűntetteken fölüt kiterjeszti a hadműveleti területre tábori postai csomagként vagy »Minta érték i»*lkuU jelsótaol
föladott küldemények vagy az odairányuló katonai szállítmányok tekintetébon akár az ország területén, akár azon kívül, a szállítós tartama alatt elkövetőit lopás és sikkasztás bűntettére — idoértvo a hivatali sikkasztás bűntettét is — mégpedig ezeknek a bűncselekményeknek kísérletem is. valamint mind • tettesekre, mind a részesekre is.
A nagykanizsai rendőrség egész bűnügyi apparátusát mozgósította a Bazár-udvar kaaszafuroinak kézrekeritésére
Polgár László 2000 pengő jutalmat tűzött U a falbontó betörök elfogására
A tattestk a kanizsai rögtönltéló bíróság elé kerülnek
A nagykanizsai Polgár László cégnél tortént falbontás és kaesza-furás ügyében a kapitányság ogész bűnügyi apparátusát mozgósította, amely\'szünot nélkül munkában van. A nyomozás igen értékos adatok birtokába jutott. .Mogállapitást nyort, hogy a loiletok — akik ketten vagy többen lehettek — már hosszabb idén át figyelték a Polgár-félo üz-lotliolyiségot és hétfőn délután kb. 7 órakor olsóizbon láttak hozzá tervük kiviteléhez. Próbálkoztak az aj-torács szétfeszítésével bejutni az üzlethelyiségbe. l>o akkor valami vagy valakí megzavarhatta őket további munkájukban. A kísérlet második periódusa kapuzárás után történt, amikor minden elcsendesedett a nagy bérpalotában. Egyikük doronggal annyira szétfeszítette a vasra-CBOt, hogy azon korosztül bebujt,
majd a WC-n behatolt az üzlet olótti tóreégbo és hideg uton meg-(urta a pancélajtót, do ug>látszik nem Iwloogult vele, legalább is a furószorezám nem rolt olyan, hogy eredményt tudott volna vele olérm. Hogy a zár ongedett volna. Azért kénytelen volt más módon bejutni a holyiségbo. Szakszerű eszközzel kibontotta az ajtó jobboldalán a falat és azon egy 40x50 cm. nyílást bontván, koresztülbujt rajta és bejutott a nagy üzlothólyiségbe, melynek baloldalán van az iroda fülkéjo, ahol a páncélszekrényt elhelyozték. A botöro itt tolvaj lám pávai orientálódott, végigkutatott mindont, több-fólo textilneműt és egy női kondőt csomagolt összo és egy táskába gyömöszölte, moly a cég tulajdona volt. Majd hozzálátott a páncélszekrény mogfurásához. A kasnzafuró régi
„„, VAROS/ MOZGÓ .
24 28 uj__; vasárnapig
Magyar Ji Jmhemutat6 BAJTÁRSAK Főszereplők : Stmor Erzsi, Szílassy László, Tímár József „UFA" híradó a Jelenlegi eseményekről
Blőaddsok kezdete köznapokon , $7,9, vasárnap $3, $6, $7 4$ 9 órakor
mester Lehetett szakmájában. niert • olajjal dolgozott. Mikor csillagsza. rücn kifűrészelte az aeóllomozt * zár körül, már könnyű dolga rolt. Kihúzta a pénztár fiókot, amely 10oj 50 és 20 pengős kötegeket tartalmazott mintegy 13.000 pengében, amit Polgár László fel akart adni! Az éjszaka lovagjai a legnagyobb csöndben, zajtalanul dolgoztak, mert egyik szomszéd som hallott zajt •. vagv, zörejt. A • tettesek cselekményük után kimentük az állomásra és a reggeli vonattol tovább utaztak. A rendőrség kezoibo került adatok lassanként egy határozott irányba terelik a nyomozást. Polgár László 2000 pengő jutalmat tűzött ki a tot-tosek kézrekoritójének. A budapesti rendőrkapitányság karöltvo dolgozik a nagykanizsai rendőrséggel, nogy a bűnözök minél olóbb olérjék sorsukat.
Mívol a büncselokmény a légoltalmi elsötétítés alatt történt, a UH-tosok a kanizsai rögtönítéló bíróság elé kerülnek.
A rendőrség felkéri a nagyközönséget, akik a vasút mentén bármilyon szorszámfélét találnak, szíveskedjenek azt haladéktalanul a rendőrség dotcktivosztólyánál leadni. Aki pedig.a betörés alkalmával ellopott kézipénztárt a benne volt iratokkal együtt megtalálja éa beszolgáltatja, 5U0 pengő jutalomban részesül.
Minisztertanács
A Magyar Távirati Ireda Jelenti, hogy a kormány tagjai Kállay MUlro elnok-lésévet tegnap délután 6 órakor ml-nlsstertanécsot tartottak. A minisztertanács ote il órakor ért véget. Folyó kormányzati ügyeket tárgyait.
Bolgár fa Törökországnak!
A bolgár kormány elhatározta, hogy Törökországnak Jelentősebb mennyisé-
f:U tát bocsát randelkezéare a legutóbbi öldreogés következtében rombadóit helyaégek felépítésére.
Nagy készülődések a levente bajnokságokra
Kedden este a holyi Levente Labdarugó Szakosztály felkérésére és megbízásából szükebbkörü bizotleág ült Összo, hogy az uj Országos Levente Labdarugó-bajnokságba benevezett nagykanizsai lovontecsapatot a nehéz feladatra előkészítsék. Katlanéi- Ká