Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
8.95 MB
2009-08-18 16:04:03
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
419
6588
Rövid leírás | Teljes leírás (1.31 MB)

Zalai Közlöny 1943 097-122. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
83. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


filili i
[Ubi .
Beodlokout :
\'l\'alluri ppala:
83« évi., 97, íz. Nagykanlisa, 1943. május 1. szombat Ára 20 fillér*
rum napilap
aaL» F«Wfi.,ieri[esItó: B.rb.rlt. L«Jo» TT?lt^\'SWIs<«fc»*»*-
___M*te..pí»fl.,..^l»a01lu.
Éa meg a SMmár
fi/J Tekintettől arra, hogy mui-uapaág mér alig löliot leirni ogyot-lon »ort aü újságba anélkül, . hogy ralnki sértre uo.érozuó magát, én tollát előro bocsánatot kérők a szamártól, amiért magamat rangnorol-tam olŐbbrq a cimbon, Hogy raégia meglőttem, annak csak az az oka, hogy-az olTosónak no aokafc kolljon kprosgélnio, kíro önteo ki a« opójét ¦ iiohogy AVi ártatlan szamár oaaók kézről, akitw mégis csak kockázatosabb belerúgni, mort az esetleg rjsz-flza is rug.
A szamár nem ugy keriilt íde, mint Pilátus, aki igaeán Almában mid gondolhatta, ho(?y évezredek múlva is naponta milliók foglalják imáikba a nerot, amikor podig nála sokkal odavalóbb ernhorok százezreinek óéve voszott bolo a történelem porfátyoléba,
Vdorn meg a szamárral ugyanis ugy áll a dolog, hogy ogyikünk nom sértődhetik meg, ha a másikhoz hasonuljáli. Amilyon csökönyös ó, olyan ostoba Iwloicssüléaftol hiazok én még ma is (podig aa idén kőtokos betöltött \'20 esztondojo, hogv az életem összeforrott oxokkol a haeébok-kal) — hiszek a mostorségoin hiva-tésszorüaégébon b abban, hogy bo-caülobea és jónzóndéku mindon sor, amit loirok. Hinzon ha nom igy loiino, uomcsak az emberekkel, do oíaŐsorban önmagammal nom tudnók szembenézni.
Vin aáfán még ogy hasonlatosság (egyobokon kirül, mondja most az olrasó) á négylábúak hamupipőkéje és á hivatásos közíró között. Mind-ogyik a Prügolbnabo szoropét tölti bo a huöonezőrüjoi között, cgvjk fiom tudja, hogy ToltökoppÖn miért, do mindönki más inog van győződvo arróh hogy méltán. A mindönki uwggyőzŐdóséiiak ozosotbon ugyanannyi\' á tárgyi alapja, mint akárhány közkelotü moggyőzódóanok. Hogy a azamarat miért tartja mindönki szamárnak, azt aonki sem tudja-.\'A szamár sommiesolro som adott rá több okot, mint például a papagúlv, amelynek értelmotlon szónoklataiért pénzt éa törődést áldoznak az emberek.\' Pedig kotlojük közül aligha nom mégis csak a pspar gály a Bxaniarabb.
Miután podig a szamárral ilyen értolmeaon sikerült megmagyaráznom a dolgot, fioleajpgw is tovább fójwjgütüum, upgy hogyan is korül-hottom ogy gyékényre az állalvilágnak nom (ippon köztisztolotbon fürdó tagjával. Inkább aat mondom el, hogy mióutr férünk mog békés ro-ItonÓrfiéflbon azon- a gyékényen.
Az ögy&fceri szamárral ugyanis az ásott "mog, (biztosan mogpsott, mort, gondolom, mindönki hallotta már) hogy- ketten hajtották az úton, apa mog a fia. Az meg folültotlo a gyorokot a szamár hátára, hátha olfarad a vókonydongáju legényke. tímboTok jöttek szemközt. Bzidták a gyorokot, mint a bokrot, hogy mégis csak disznóság, ő viteti magát a szamárral, az öreg. apja mog rója gyalog aa utat. Erre a gvorok leszállt a. szamárról én holyébo ült az örog. A.azaniár tüiolmca jóaaág, nom avatkozott boU» a vitába. Megint
Lényegesen megerősödött a tengely helyzete Északafrikában
A szovjet-lengyel viszály flgyében eddig eredmény nélkül folytatódik a közvetítés
Knfidavillotól délre a tengely-köto- i deli angol csapatok sünd is snodila-lékok rnegseumiisitottéJc a megroko-
A« 1. brit hadBorog csütörtökön az előző napi áttörési kísérletek toljoí moghiuHiitása után Modjcz ol Habtól ke|otrn, valamint Pont du Kaimnál tartózkodóan viselkodott. A lengely-esapatok részben
wazahóáitatták rltibb th-rtL-lrd terület\'éík4t, részben ptdiq n régi arcvonalon (vl ragadlak e\' az angoloktól területrészeket. Kwkhon ií IwvJművelőiekben l^g-alabb ia három brit hadosztályt, valamint két francia ezrodot loljo-eon szétvertok. Az ellenség túrna-dá.ia kudarcba fulladt. A
tenge.li/-állások változatlanul zárt egyseget alkotnak. Medjpz ol Bab, Pont du Kaim szilárdan a iongoly közén nmra<ltak.
A parti szakas/on ar. amorikai és francia gyalogosok támadási kisé-rvtltok mog Ogy magaslati állás ellen. A támadást azonban a tengely-csapatok vjpszavorték. A parti szakasztól délro tübh brit és amerikai támadás zajlott |o a magaslati állá«ok és szikla-fészkek ollou. A tengely azonban mindenütt vi^azarurU) a támadókat kiinduló állásaikba. A Mod-jordától nyugatra és délre a ttMigely-orók, [)áiicélos4ik á|t:vl támogatva, folytatták tisztogató munkálataikat fia.fontos állásokba nyomultak bo. A déli szakaszon a nemet ós olasz csapatuk rajtaütéssel bmvomtdták két brit magaslati
álUitba és azokat összekapcsolták a tengely-vrok arcvonal-rendszerébe..
> aait.
Lózas tanácskozások a szovjet-itnsyet viszály ügyében
A svájci lapok londoni lutló-sitői szerint r\\r. angol fftvnros-hnn, valamint Moszlcvjtbon nngv diplomáciai tevőkehysétf uralkodik. Eden tegnap ismét tanácskozóit Majszkl szovjet nagykövettel, akit Churchill n leg-utóbl)! napokban szintén többször fogadott. Churchill Si-korszkival és Racsnyszkíval is tanácskozott.
Moszkvai jelentés szerint az
oltani brit nagykövet tárgyalt Molotov külügyi népbiztossal és az mneriknl nagykövettel.
A brit hírszolgálat diplomáciai munkatársa közli, hogy a moszkvai brit nagykövet közötte n szovjet kormánnyá] a brit kormány nézeteit a jelenlegi helyzettel kapcsolatban. \' Hír szerint az Egyesfiit ÁUamck dip-Iomdciai képviselője is hasonló lépést tett.
Tovább éleztidlk az ellentét a szövetségesek között
A News Ghronicte a lengyel— szovjetorosr srnTíiliísröl meg-iegyzj, hogy Moszkva eddig a lengyel nyilatkozatra semmiféle hivatalos választ nem adott. A szovjet sajtó hangjából azonban arra lehet következtetne, hogy az egyesült nemzetek \\ö-réhqii súlyosbodott a helyzet,
mert a lengyel -szovjet viszály tovább élesedik Mpszkva a mostani lepgyel kormányt is ellenségének tekinti és aligha dl-fttja hclyrfl vele a diplomáciai viszonyt: Ezzel az álljisponttal szemben London és Washington helyzete igen kényelmetlen.
Vérbe fulladtak a kaukázusi orosz tömegtámadások
tokra, A németek olszánt ellenállása
A keleti harctérről csütörtökön csupán a kubáni hid fő keloti széléről érkoztek nagyobb támadásról s/.óló jotontésok. A szovjot főparanca nokság máshonnan idehozott lövész-hadosztályok, valamint sok páncélos öíszovonaaával megaommisitŐ csapást akart mérni a német csapa-
küvotkcr,télK>n a legkeményebb harcokra került sor. A holsoviatak 15 kilomélor széJosáégboii kimólotlonül űzték rohamra csapataikat. A német vadászrepülőgépek hajnaltól »?.ür-
\'Fotvtntá* a 3 oldalon*
emberek jöttök. Szidták az Öregot, mint a bokrot. Mégis csak disznóság, vítoti magét a szamárral, azt a szegény kis ^yorokpt meg hagyja gyalogolni. Mit volt mit tenni? dya-log mentek mindakelten, egyik a szamár jobbfülén, másik meg bat-folől. A szamár csak ment. Noki mindogv volt. Tudta, hogy igy is, ugy ÍS, neki mennio kell, amig célhoz nem ér. Porszo megint onibcrek jöttek szemközt. Persze mpgiht le-tizodték a ken.\'sztvizet az örogról is, mog a fiúról is mondván, hogy őket fiom ártana bohaitani a vásárra, jfi úra v.in a marhának... gyalog kisérni ogy ilyen erős szamarat, mikor ulbirná akár kettőjüket is ... No, 07. a figura még nom Vojí, gondolta az ötQff B mert minden áron áaoro-lolt volna már nz emberek kedvében járni, folkáyzálódolt megint a szamár hátára, olélw vette a gyereket is és kocogtok tovább. A szamárnak kicsit Kiizzadt a fülQlöve, do azért rótta, tovább az utat rondülotlenUl,
mort nagyon köttjloöségludó volt az isiűnadta. Amint igy böörtok a városba, jött a rohdor 6a azon bolyt
kivasalt l>olölük Öt pengó büntotést állatkinzás miatt és telojéhe minda-koltojiiknok lo kollolt szállniuk a sj;am,ár hátáról. Ilát tovább aztán már nem mondom, félők, hogy. unalmas, A továbbiakban t. i. kezdődött az egész előírói
Hát igy van az ujságiró is. Megymegy a maga utján, mert mennie koll. Kz a hivatása. Éa .ez a konvero is, minthogy nem született váci püepöknek, hanem csak ujság-irónak. J>e akár igv megy. akar ugy, ininuig van valaki, akinok nem tetszik,, afegjrjs, hogy vajakinek moggyült a baja a hatóságokkal valamiért. Foljázad ollono az illotönok az egész foglalkozási vag^y társadalmi osztálya. Ua nem írja inog, disznóságot emleget a másik foglal-koiásí vagy társadalmi oszí&ly, valamint az\' eljáró hatóság, amnly példát akart álíitani. Megtorlás in-nőt, megtorlás onnét, harag, szomro-hányás mindkétfelől, l.akjek hát jól a kecske, bocsánat, á szamár is, gondolja az \'újságíró érf mogirja, ((o ugy, hogy nem ír aovqt óa, sommi adatot. Csatc altalánosaágboii, bi-
sten — azt hiszi -- példát állítani igy i» jó. Akkor meg szidja a kíváncsi olvasó és hánytorgatja ;iz e|ó-fizoiési diját, amiért" ó tudni akarja a dolgokat, Ez lenne még a kisebbik baj. Hanem a névtelenül mogirt tudósítás nyomán nagy dérrel-durral jón a diszkréten "kiszórkosstott« bü-nősnek a konkurrenoiéja. ö is azzal jön, hogy disznóság, mort mindenki azt hiszi, hogy Ő volt a ludas, fis j ön a m ásod i k, j ön a harmad i k számú konkurrencia, mind ugyan-ijry-
Szegény szamár... Ha ogyiket viszi a hátán, haj. Ha masikat viszi, az is baj. Iia egyiket som viszi, akkor minek él a* világonV Ha mindakoltót, akkor a legnagyobb a baj ...
Volna- egy kínt: - agyonütni a szamarat.
Csakhogy annyira ó bom szamár, hogy hagyja magát.
Igy csak mogy, mondogél az utján, amit olélw szabott, a sorsa, és magában olykor elgondolkodik, hogy tulajdonképpen — ki is hav a eau-mát?
ZAL\'Af KoZlAS\'V
1049. íaáJMs 1
A lelki megújhodás csirái szovjet földön
Irta: Kováte J. András
A legfurcsább\' és leg.szrmibe-liinöbb élményein .< szo vj eb-föl-dön az volt, amikor egy rongyos, piszkos faluban annak még elhagyuloüubb lukosajtól a következő-kijelentést hullom :
— \'A magyarnak nincs kulitt-rája !
Alit lanilhaltak .1 szovjet urai ennek a népnek \'! Mii tmiiNiat:-iaU mirólunk ?
Ugyanit! egy lauilónü - -mezítláb, nénje. a napsütésben egy nagy lésüvel éppen tet-vczle — beszélgetésünk közben kijelentelte, hogy tudomása szerint u magyar falvak nagyon elhanyagoltak és igen elmaradottak.
Ez a szovjet módszer. Minden árun elhitetni, hogy núiuk megy a legjobban. A/, ö népe 11 szik a boldogságban: megelégedett, mindene megvan Feladata éppen ezért, hogy az elnyomott és elmaradott népet felszabadít-sák. Az egyik. Moszkvában kiadott német tankönyvben a következő az orosz-s/ovjel iljuság hitvallása :
-- A mi hazánk az egész világ ! A mi vörös zászlónk New yorklöl Tokióig mindeiiútllejig. Hamukor készek vagyunk a nagy harcra I
Ez az clliilctés, a/, ilyen nevelés az ifjúság között vad harcosokat teremtett. Fanatikusok, vakonjárók. Annyira elszigetel lék őket minden más befolyás-lói, mozgalmuktól, s annyira bent éltek a párt egyoldalii kuliul\', politikai, eszmei életében, hogy nem tudhattak más szemszögéből látni, életéről ítélni.
Ennek az uj nemzedéknek nem adták meg az Isteni, -s ezzel kapcsolatban a magasabb szenv-poulu, Örökérvényű erkölcsi támaszpontokat. .Nincs meg bennük a feltéllen lelki alap, mely, Őket a szebb, a magasztosabb, az önzetlenebb neme1* felé emelné. ;
A lelki megújhodás csiráit csak ott kereshetjük, ahol az til Istenhez vezet. Szerencse, hogy a régi nemzedék még él. Sokkal nehezebb lenne felépíteni lelkileg azt az országot és sokkal tovább tartana a szovjet-veszedelem -, ha a harc az idősebbek kihalása után kezdődött volna. Hiszen itt a megújhodás csiráit az idősebb nemi-
diva! ízlés minőség
olcsó áp
zedék hordja és adhatja ál !1 tudatosan megrontott uj uomf zed éknek.
Ebből a szempontból lássunk egy-két képet.
Pillanatkép ogy templom előtt
Templom ,áll a város lőterén. Hatalmas alkotás. A vörösök bejárata elé egy fürdőruhás női szobrot állítottak. A templomot pedig mozivá rendezték be. A munka - az ifjúság megrontása — ugyancsak sürgős lehetett, mert a lalakon meghagyták a freskókat. Csupán iit-olt éktele-nitették el.
A templom előtt állok. Egy rongyokba öltözött /öreg par megy a téren keresztül. Körülnéznek. .Mintha félnének valakiktől. Én is másfelé lordilom arcomat. Tekintetem azért rajtuk. ; \',
Az öreg pár keresztel vetett u templom előtt.
Három asauedék — három lélek
Tábori istentisztelet vau. Későn érek oda. Egész hátra kerülök. A falu minden orosza jelen van. Öregek, fiatalok egyaránt. Gyermekek csüngnek anyjuk karján. Az idősebbek valahányszor a lelkész Jézust, Krisztusi mond, alázatosan meghajolva keresztel vetnek inaf-gukra.
\\z ifjúság nevel Szórakozik. Egyiknek szájából kellelt kivenni az égő cigarettái. Nehéz volt megértetni velük, hogy sap* kájukal vegyék le. Ok csak nézni jöttek s nem imádkozni.
Istentisztelet végén az egyik orosz asszony megkérte a lelkészt, hogy keresztelje meg gyermekéi. Abban az órában 32
gyermekid tartottak keresztvíz «lá.
Egy Miatyánk ai „mállóban"
Kilakoltatott falu. Három nappal előtte nagy harcok dúllak erre. A falu szélén feltűnően csinos lemplomoeska csalogat. Ezt már megnézem.
A templomot islállónak alakitolták át. Hogy több helyről megközelíthető legyen, falakat bontottak. Magas a trágya bent. A szentély kövezetén azonban egy asszony leborulva imádkozik. Kis holmija mellette. Valószínű, most érkezeit vissza falujába.
Olt álltam hangtalanul s néztem az imádkozó orosz nsz-szonyt.
Csapszik a szentélyben
Láttam tánchelyiségnek be. rendezett templomot. A szentély volt u csapszék. Egyikben -másikban műhelyek, raktárak voltak. A szovjet hivatalos helyiségeire kurták; hogy tilos a hangos beszéd és a dohányzás. A templomfalakon azonban feltűnően olvashattuk : Dohá*-nyozz ! -¦ Kiabálj I
De láttam rejtekhelyről élővel! ikonokul is. Jelen voltam az ikon Ünnepnapján. Találkoztam családokkal, ahol reggel és este gyermekeikkel együtt az ikon előtt mondották el áhítatukat. A serdült fju- és leánysereg innen is hiányzott. Van egy falu. Neve magyarul;
Van egy stenszQioi
Ülalva. A vöröst) k dombtetőn épült csinos templo-mocskát szélrombolták. Csúfságul a bejáratot és felette a tor ronycsonkot hagyták meg. Az egész szomorú látvány volt. Környékén a vörös tábor nyomai és rondaságai.
.Valakik mégis tisztitják a kőr-
A gyermek is részese a habarnunk. Hiányzik az éleiéből a regen oly olcsó és oly sokféle, édesség. A kétszeres gyerek-fejadag, mire hazakerül, a szülők önzetlen lemondása folytan megháromszorozódik, de igy is mögötte marad, legalább ízben és színben, a régi világ bőségének.
A kis barátom, Bánat\', cukrot szorongat a markában és sürü egy-mátuíanban tünteti el azokat a szájában. A cteled elmegy mellette és kér.
Adjon egy szemet!
ftandi kinyitja marokra fogott öklét, egy tekintetet vet a készletére. Mielőtt elhatározná magát aa ajándékozásra, a maradványt eltünteti apró fogai közi. A.z Üres tenyerét nyújtja a lánynak:
— Syalja meg a kezem Julis, az is cukros!
A -napokban ejtőernyő készítésével foglalkozott. Sajnos, a gyártás folyamata megakadt rajta kívül álló okokból, mert azt a darabka selymet, amit alkalmasnak vélt ejtőernyőnek, az édesanyja nem adta neki.
Erre a kis barátom az édesapja közbejöttével kísérelte meg a szines selyem megszerzését, azonban eredménytelenül. Az édesanyja a család-Oan a legfelsőbb fórum, megfellebbezhetetlen az ítélete,\'mint a kir. Kurtának.
Bandit, tovább csábította a szines selyem darab és odafordult az édesapjához:
— Pont ezt 09. asszonyt kellett
Háborús gyermekszáj
apukának feleségül vénti
Hagy a megállapításai őszinték is, arra a következő eset a bizonyL? tik.
Ismerőseik közül többen bevonullak katonának. Híreket hallottak elesett és megsebesült barátaikról. A családban felmerült beszéd köz~ ben a lehetőség, mi lesz, ha apuka is bevonul, a harctérre kerül és többet nem jön vissza.
Bandi hallgatja ezeket a beszélgetéseket és odamegy az édesanyjához, és igy vigasztalja:
— A\'c féljen Anyuka, férjhez megy még maga!
A kővetkező eset még a mull évben történt a kis barátommal, mikor még bővebben volt a tej és az élés-kamarában a zörgő zacskó rizst is rejtett magában.
Péntekenként tejleves került az asztalra, benne főtt rizzsel. A legjobban ezt utálta Bandi barátom. Mcm ette meg sem fenyegetésre, sem Ígéretre. Inkább megivott a leves helyett egy bögre tejet.
Az édesanyja egyizben kényszeritette, már nevetési szempontból is, hogy indokolatlan ellenszenvéről szokjon le, Bandi szája sírásra görbült, szeméből nagy kerek cseppekben kezdték meg útjukat a könnyek. Sírva mondta el az ebéd előtti imát, melyén így változtatott:
— Edes Jézus légy vűHdégünk, edd meg, amit attál nékünk, Ámen!
VANDBA JENŐ
nyékéi. Itt még újra épül a templom,
„Én hlsiek nlailbn..."
Már eddig is . érzékelhető, hogy a szovjet milyen lelkiség, ben nevelte az ifjúságot. De olt találjuk a megújhodás csiráit h. Az Idősebb nemzedék ragaszkodik Istenéhez, hitéhez. És megindul majd a nép életében a nagy belső harc. Nehéz munka lesz, de az Isten, a magasabb erkölcsiség, a nemesebb lelkiség győzni fog.
Befejezésül hadd mondjam el egy lelkileg már finomodott ember nézetét istenről. Az illető az uj neveléshez tartozik. Heged ü-és gitárművész. Egy alkalommal kérlem/\'hogy játsszék valami régi, eredeti orosz dalt. Az Isten, ről volt benne szó. Nagyon régen édesanyja énekelte.
— Hiszi-e, amit énekel ? — kérdem tőle. — Hiszi-e benne az Isteni ?
— Én hiszek valakiben — vá. luszolja —, mert a természet folyásából látom, hogy valami magasabbnak lennie kell, de nem tudom, hogy ki az,
760 pengő a Bajtársi Szolgálatnak
A kongregáció* fllraelőidáiok jövedelme
Az Úrasszonyok Mária Kongregáció ju a ^Damaszkuszi oroszlán, című film clőudásfc-nak tiszta jövedelmét, 760 P-t, a hadbavonultak hozzátartozóinak helyi segélyakciójára juttatta. Ebből az alkalomból Magyar János moziigazgató urnák a film megszerzéséért ós a mo--zi átengedéséért, a tanintézetek igen tisztelt igazgatóinak, a Drávavölgyi rt.-nak, a Zalai Közlöny szerkesztőségének és a nagyközönségnek megértő, szij ves támogatásukért hálás köszönetet mond n Kongregáció vezetősége.
A Kongregáció köszönetéhez a nyilvánosságnak is van egykét szava. Mindenekelőtt a köz-, vélemény, a zalai magyar társadalom tartozik köszönettel az Úrasszonyok Kongregációjának, ennek a lelkes magyar hölgy-gárdának, amely az ora el lobora elvét a gyakorlati éleinek nemcsak hitbuzgalmi, hanem jótékonysági, szociális és hazafias területein is példát mutató buzgósággal és fáradha. taüan tettrekészséggel valósítja meg. Dr. Hegyi Lajosnó pra-fekta büszke lehet a kongregáció vezérkarára, munkatársai ügyszeretetére, azok viszont vezetőjük elhivatottságára.
KÉPKERETEZÉS,
szentképek
legolceóbbaii kaphatók
Untára Pai imiwuunt
jm fő ut 4. (az udvarban.)
1013. május 1
ZALAI KÖZLÖNY
Gyermekek
ónként hórlk a hashajtót, ha egyszer Dormoti kaciak A Dormol iit, kfiüno és fijdalom nóiltöl hal. Hiörl
gyermek. "tJ^SSSS^
küleíig három pjóp ólveastéee mellett csupán oson a szakaszon 07 Bzotjot gépot lóttok lo. fosol ii kaukázusi arcvonalon április 1-tól 20-ig légi harcokban 611 szovjet tíé|*>t semmisítettek meg. Hasonlóan ru-lvo9 kudarcot vallottak a szovjet hadosztályok és kisérő páncélosaik. Nagy baMnára vélt a némot védo-lemnok oson a szakaszon a legutóbb Tégroliaitolt állás-mogjavítás. A sok ollonállnsi fészek, valamint siin-disznó-allás olyan nagy olháriló erét
jelentettek, hogy a támadó tömegeket réssekro bontották és szétvorték, miolőtt egyotlon ponton is elérhették volna a Rarovonalat. A némot zuhanóbombázó röpülök támadásai titán a szovjet tömegtámadások vér-bofultak, A harcok orodmőnyoképpon
a német esapntok ráflnzalfitnut
megtartották a Kvbdnlól délre valamennyi állásukat
egész szélességben, A bolsevisták resztoságo 8 teljes szétvert és két súlyos voszU.\'segoket szenvedett hadosztály,
Az- arcvonal többi részéről csupán foldoritö és1 rohamcsapat tovékony-ségot jolontottok. Csupán
Kurszk környékén volt jelen-tőscbb harci tevékenység, Némot gránátosok itt több roham-vállalkozást hajtottak vécro és elfoglaltak oiíy inacraslati állást, nmu-lyot a némot állasokba iktatlak.
Az USA érvénytelenítette a francia Antillákra vonatkozó v eRvexményehet
Amsterdam, május 1 Hull külügyminiszter u brit hirszolgála tszerint Hobert teu. gernagyhoz, Martinicruc kormányzójához Jegyzéket intézett, amelyben kijelenti, hogy az Egyesült Államok kormánya a Francia Antillákra vonatkozó minden cgyezíménvt érvénvlc-lénnek tekint és konzulját visz-
szarondelte.
Az amerjkai bányász-szlráj-kol már nem lehet békés uton clsimitiihi — jelenti a londoni rádió Washingfójiból. — A munkábestütiieíések imniőir az egész Egyesült Államokra [kUerfed/ek. Ez imitálja, hogy BQffijcyclfcsöm tudja a sztrájkot feltartóztatni.
Paveücs után Lavnlt Is fogrndta Hitler ítancellár
Miután az elmúlt napokban Hitler kancellár főhadiszállásán fogadta a horvát állam fejének, Paveücs poglavntk látogatását, most a kancellár Rtbbcnfrop k öl úgy miniszter és Hastiunini olasz külügyi államtitkár jelenléteién a főhadiszálláson fogadta EJaval franeia niiuísztcrelnö-köt. A megbeszélésekor u rés>t vevők — mint a hivatalos közlemény mondja — teljes megértést tanúsítottak egyfelől a Németországot *és Olaszországot, másfelől Franciaországot
érdeklő kérdések iránt. Teljek tárgyilagossággal megvizsgálták, milyen mérléklwn kell résztvennie Franciaországnak azokban az eröfeszilésekben és áldozatokban, amelyeket a tv\'n-gelyhalalmak az uj Európa lel-épílése érdekében a bolsevizmus, valamint a vele szövetkező angol -amerikai plutókráei-ák elleni harcban magukra vállaltak és amelyekből előnyök származnak majd Franciaor. szág^-számára.
Arnltn tábornok csapatai az egész vonalon ellentámadásra i, ..Indultak
A tunézia arcvonalról érkező harctéri jelentések, szerint a német csapatok elleniem ad ása tegnap a brit I. hadsereg Mcd-jez el Babtól északkeletre lévő állásai ellen irányult. Itt
a .harcok rendkívül heves összecsapássá fokozódtak, amelyben nz ellenségnek nagy veszteségeket okozlak.
Zürichi jelentés ezorint a tu-niflzi tongoly-orők lényegesen megerősödött helyzetét jellemzik azok a legutóbbi angolszász jelentések, amelyek Amim caapatninak az egész arcvonalon megindult ellentámadásairól szólnak. Egyetlen frontszakasz, ahol bár lassan, do olőnyomul-tirk, az északi szakasz, ahol ^
a francia és amerikai kötelékek
a tengerpari mentén némi teret nyertek Bizeria irányában.
A Sto fa ni-iroda katonai munka-(árait a kövcíkozŐkot jelenti Tunéziából:
Tunéziában két birodalom legjobb csapatai támadnak, Légi orÖikot különösen megerősítették. Az olasz és némot ellenállás miüdoV.ok ellenerő töretlen. Az ellenség voszle«6goi nagyok és mégsem tud uj helyzetet toromleui.
Létíifámadáa Nyugat Németország ellen
A Német Távirati iroda jelentése szerint brit bombázók u mára virradó éjszaka romboló és gyújtó bombákat dobtak Nyugat-Németország területére. Az épületekben károk keletkez-lek és a lakosság is veszteségeket szenvedett.
Aprfllt 29-től VÁROSI MOZGÓ Csütörtöktől-május 2-ig vasárnapig
Gondtalan szórakozás 2 órán át t
Sok kaoagds, néne, tánc, vidámság
SZAKÍTANI nehéz doloo
„UFAU híradó a világ aktuális eseményeiről
#lö?dd8Qk kezdete köznapokon+5, f7,9, vasárnap jío"e f 7 ér, 9 órakor
A keresztény kereskedelem időszerű kérdéseivel foglalkozott a nagykanizsai Barossválasztmány
A nagykanizsai Baross-kerülőt választmányi \' ülést tarlóit, amelyen megjeleni l*. Gulyás Gellért ferences-plébános is, akit melog szero-totlol fogadott n Baross-család. Vitéz Tóth Béla kir. kormánytanácsos elnöki megnvitójábán üdvözölte az uj válasütmányi tagokat, különösen P, Qulyfta iiléhánösT, mint BSfoSs-tagot éS n Iti^k^ltetó bizottság tagjai.. A tárgysorozat olsó pontjaként s^oTOjKíll n minisztotolnoknó akciója a
hadlárvák folnavalése
érdekében; a nőt n italai Ko*lönv Rxorlcesztoaége nmzeat Nag)\'kani-zsán. Kolhivta a Baróss-taffok ficrvbl inét a harctéren emberfeletti küzdőimet vivÖ magyar honvédekre, akik életüket áldozták fel a magya* hazáért éa okiknok hősi halájukbah
„Ne Irleye\'iDk » keresztény
VArady. titkár n künyvolési fan* folyam oroílmérf,véi*él számolt jko. Szóvá tol\'ti! ;i kfiroftzlény mairvar ko-roskedók r-llen folftínnllt kifogásokat. Nagykanizsán — hála Istonhek ilvonek nom merQltok fel, do lia ékot igyekózhéiiék \'köx/\'iűk verni, akkor vedlikmrír egymást;
Vitéz Tóth Béla olnök is hozzá
Szólt a kéidi\'slioz. Kitért -a vagvon-
Hzorzi\'sro. Ila korcsztéiw koreskodé ingatlanl no irigvoliük k\'lo.
Nokí kfitolosségó gondoskodni jö-vőjérót. Minden koreskedénok joga van ohhoz. Világosítsuk fel a kfi-zí\'uiHéírot. A koreskedékhék nincs nyugdijuk. Örüljünk annak, ha ogy keroaxténv házal vesz. Ha zsidó volt házat, sos.) kérdezték: honnan, mitü\'il vette. A zsidónak szabad volt a Riviérán nyaralni, fonki Bem votto észro. Most pedig, ahelyett, hotr\\\' ürülnénk, hogy sikorüM a koieszté-nvckiick jobb anvaid lielvzotbo ko-rQlniflk, irigykednok rájuk. Pedig ina az á holyzet. hoffy nincs haszon, kiürülnek a raktárak. Ezért no irigyeljük, ha a keresztény koreskodÓ
is utolsó gondolniuk gyormokoik, családjuk volt. A líaross-tatrok özekkel szombon tudni fogják kötolossé-aOkot. Ki-ki tehot\'-\'érrehoz mérton járuljon hozzá a hadiárvák folnovo-lésélioz. hogy minél több hadiiírvá-nnk tohosseti novolóap&t adni. Rvét;-bfll kfllön taggyniéBt hívnak róvi-dowu ^sszo.
Bejolentotto vitéz Tóth íléla, hogy
a nagykanizsai liaroKS-korülot országos mozgalmat indított, hogy jtldók no Atknlmszbansannk koresztény háztartási alkalmazottat
fólor fi;il»l leányokat. A mozgalom országos vifmzbangfa tatáit és oi*od-ménvro rezotett illetékes helyen, líövidoson megjoloník n rondolot, amolv megtiltja a zsidónak, hogy keresztény alkalmazottat tartson.
íiereah^dŐ vno;yot!080dáBát!"
boldogul Majd
az erdei fnvágáil behívások"
tért ki, melyekkel kar«"c>olatbVn océ-szon téves híresztelitek vo(ltak.
Otaonit som a Baross Szövetségnek, sem noki. mint öblöknek aemnii ItÖzo n favágásra történt liehívások-hoz, azokba sommifőlO formában nom avatkozott be. Ha reánk bízták volna, hangsúlyozta, akkor minden esetre fajtánkból eervefjen .egy bori. korfílt volna fnvápásra. Az egyik fölszólaló a keresztény as^daiáol üt Állítás kezdatl nahiziégelnek
minóníti es a mai ideges légkórnok ós lelki feazflltséimoK tudja bo a felmerült jelonséKOket. Bámutat ezzel kapcsolatban arra. hogy sok cikk nem kapható á keresztény koroako-dónól. ámít azonban kapni lohol a — zsidónál. így a kogytárgyakrél beszél. Itt van az orosz hal. a zsidóknak volt, a korosstényeknok nlig. Vitéz Tóth olnök mogfoleló intézko-déftt igért.
A Baross nem egyerkfdlk a2 OMKE-val
Majd Várady István titkár beterjesztette a keddi érdekképviseleti gyűlés megválasztott tisztviselőinek
Vitéz Tóth elnók részletesen beszámolt az érdekképviseleti gyűlésiéi, a Keresztény Magyar Koreskc-dók EgvoSÜlctéröl, amihez tóhbon hozzászóllak. A választmány egy-(in.totüen a Baross Szövetség mellett foglalt állást, nom helyesli, ellonzi az OMKl*J-val való megegyezést és a Baross Szövőt Hétnek éitlokképviso-\'lotként való kimondását köveloli.
Vékúsy Károly társoluök a porlaki
iárási szövetség motrnlnkiilásáról számolt bo. A május 0-i közgyűlésén a budaposti központ és a nniiykaiii-zsai kerület.is részt vosz. Ilovszky országos elnököt vitéz Tóth Béla fogja köpvisolni.
.Majd az adókivoló bizottság tagjait állították össze.
Végül P. Gulyás Oolléri plébános örömének adott kifofozést azért a szollomórt, ami a Baross Szövetségien uralkodik, amely nomzoti ér~ zésévol, vallásoHsáj-íával is példát állit. Boísó iiftyoli tárgyalása után az ülés ostó 10 órakor bofojeződött.
Leégett egy urudalml Istálló és magtár
Nagy tűzvész pusztított a So-mogyjád község közelében levő Galambos-pusztán. Eddig ismeretlen okból kigyulladt az ura. dalom istállója és a mellette levő magtár. A tüzet a munkások vették észre, Azonnal segítségért siettek. Telefonon értesítették a szomszédos községek tűzoltóságát. Először az osztopá-niak érkeztek a helyszínre. Ki-
vonultak ezenkívül a somogy-jádiy várdai és geszti tüzollók is. Nagy, megfeszített munkával tudták csak megakadályozni, hogy a lüz tovább ne terjedjen. A magtárban elégett a cselédség félévi konvenciója. A kár meghaladja a 25 ezer pengőt. A csendőrség eftlycs nyomozást folytat a tüz okának kiderítésére.
FELHÍVÁSI Tisztelettel fölhívom a város közönsógéűek ti-gyeimet arra, hogy
tUUIIlfllD és olttío rillil
harisnya sxemszedéftt. Javítást, fcBtattárMk javítását
Eorompai kötődé Nagykanizsa
Sugirrut 2., I. omolet (volt lírévavölgyl Irods.)
KE3ERJVU
ZALAI KÖZLÖNY
1943. május 1
rWSKANIZSAI ÉLET
: A\' hősök\' emlékének
maradandó megörökítésére készülnek Kiskanizsnn. Ezutíal a legifjabb nemzedék, elemista diákjainkba azok derék vezetői a kezdeményezők. Emléktábla hirdeti azoknak a kiskanizsai hősöknek a nevét, akik szülŐhe,-lyükőn, a kiskanizsai iskolAk^-lián hallotlak először a haza szeretetérőt, a haza iránti kötelességről és végül vérük áldozatéval bizouvitották be, hogy derék magyar hazának. Bár csak május íl-én kerül sor a Nagyrác utcai iskola oldalán i\'elfüggosz-telt \'emléktábla leleplezésére, de máris előkészületeket lettek árra,1 hogy az ünnepség minél fé-nveschb keretek között, a hősöknek kijáró tisztelettel történhessék meg. Elismeréssel adózunk a kiskanizsai tantestületnek és vezetőségnek, do különösen a kis diákjainknak, akik az emléktábla költségeit Összesei mla ráhozták .
Erdélyt gyermekek nyaralnak Kfskanlzsán
Az idei gyermeknyaraltatási akció során Kiskanizsá 10 erdélyi gyermek ellátását vállalta magára. A 10 erdélyi gyermeket n testületek és magánosok veszik magukhoz és gondoskodnak ellátásukról. Legközelebb közölni lógjuk azoknak a derék .kiskanizsai magyaroknak a nevét, akik szívvel-lélekkel megértették a mai súlyos nemzeti problémáinkat és hozzájárulnak ahhoz, hogy erdélyi testvéreink gyermekei egészséges dunántúli problémáinkat és hozzájárulnak rom hónapon keresztül.
Megismétlik a Sárga csikó eladását
VasáKnap este 8 órai kezdettel a Kiskanizsai Ifjúsági Egyesület mükedvelügnrdájn mogis-méUi\'a Inisvéti ünnepekben két esetben is nagy sikerrel előadott C.scpreghy! Sárga csikó cv népszínművét,
* íV imsvétl körmenet
ezévben is impozáns és szép külsőséges keretek között tör-
**nt-meg Kiskanfzsán. .Közel ¦iöOÖ kiskanizsai hivő vett részt. A példás rendben lezajlott vallásos .esemény Kiskanizsá kaU>-
¦Ukns lakosságát és annak kiváló .vezetőit- dicséri. Mog. kéli
emlékeznünk az egyházközség, annak Vezetője, P. Bánás plébános -érdemeiről, valamint egyesületeink, különösen a levente ifjúságiink* annak zenekarának közreműködéséről.
Több mSni 400 feljelentés gabonauemöeb bö nem szolgáltatása miatt
Eddig több mint 60 kanizsai\'gazdát büntettek meg
ni azok ellen, akik nem tettek eleget a beszolgáltatást kötelezettségüknek. Eddíg a rendőri hüntelnbiró több mint 00 gazdát büntetett meg 20 pengőtől 00 pengőig. Ismételt esetben már súlyos a büntetés, amennyiben a legmagasabb büntetést kénytelenek alkalmazni, ez pedig 8 ezer pengőig terjedhet, vagy hat hónapig terjedő elzárás. Nem
Legújabb szaluin >.\'". filc nflgyjítlü\'
liipl ínapl
minden színben órkoitek
ma mm lkuk-, tsísív.
Pt.tA U. (0«üAi-u(K.ii.)
Nagykanizsa váröí közellátási hivatala tudvalevően végre,-hajtja á miniszternek azl a rendeletét, amely a különböző ga-bonanemfteknek (buza, tengeri, zab, rozsl beszolgáltatását rendeli cl. A közellátási hivatal át-lapltotta meg, kinek mennyi gabonát kell beszolgáltatnia. Sajnos, ezen a téren Nagykanizsán sok kívánnivaló van. A város közegei ellenőrzés alkalmával nzt tapasztalták, hogy nagyon sokan nem tettek eleget a rendeletnek ugy, ahogyan ozt a most folyó nagy háborúban a sorsközösség megkövetelte volna és eddig több mint 100 feljelentést volt kénytelen megten-
szabud senkinek megfeledkeznie arról, hogy elét-hálál harcát vivja Magyarország és nagyon sok függ attól, hogy mindenki pontosan beszolgáltassa nzt a mennyiséget, amit a körűimé-iivekn\'ek alapos figyelembevételével állapitamik meg.
A kézügyesség és a telepátia művészete
Nagy érdeklődést mutató és elég nagyszámú közönséget kápráztatott et tegnap este boszorkányos ügyességű produkcióival Danieli\' mester. Eleven szemek figyelték a mozdulatait, hogy megleljék művészetének kulcsát, de hasztalanul : a tilók titok maradt, mint az Ezeregy éjszaka barlangja, amelynek az ajtaja csak varázsszavakra nyílik meg.
A világotjárt .mesternek úgyszólván minden mutatványa nagy érdeklődési váltott ki az idegei) mcgfcszilve figyelő nézőkből. Lehetetlenség. hogy mindenegyes számára kitérjünk, itt csak azokat emeljük ki, amelyek leginkább megra_ adták a figyelmünket és a nézőközönségtől is a legteljesebb elismerést szerezték meg a maguk számára. Nagy rsodálko zást váltollak ki különféle kár-tynprodukeiöí. Egyik eikópesz-löhh volt, mini a másik. A figyelő szem azonban mun jött rá u tilkok nyitjára és ha sejtett is valamit, a következő szám rácáfolt gyanújára. Rendkívül nagy ügyességgel végezlc tükör-mutatványát, amely egyik legjobb számának novezhelő. Nyul- és galamb-számai ugyancsak nagyérdeklődést keltetlek. Telepatikus képessége nzonban mindent,felülmúlt, amit az env ber el mert képzelni. A gondolatoknak és akaratoknak átvételével — amelyek tőle távol szüléitek — és végrehajtásával betetőzte esodálatos képességeit. A kívánt cselekedet véghez, vitele után az elragadtatás csendült ki a közönségből, amely méltó elismerése művészetének.
Csak. azt kívánjuk még megjegyezni, hogy nagyobb nézőközönség érdeklődését is: megérdemelte volna Danteii, mert a nézőt ugy elkápráztatja mutatványaival, amit nem- lehel
egyhamar elfelejteni.
(Pl)
Silót építenék Alsótendván
Mind jobban és jobban tapasztalhatjuk a népfőiskolai tanfolyamok tartásának eredményességét. Alsólendván most a\'télen tartottak ilyen tanfolyamot, amelynek az eredménye máris megmutatkozott. A tanfolyam\'volt hallgatói nagy siló-építésbe kezdtek. Ennek különösen nagy jelentősége van a mai háborús időkben, mert az egyetlen mód arra, hogy a téli és a tavaszi takarmán.vhiányou segítsenek.
Elírt adatok
a koronára szóló ólolhlzloslláaok befejexalt átértékelési műveletéről
A koronára szóié é|el- én járadék-Mz les (tanoknak az 1028. évi XII, "t.-c. 20—27. §-ai alapján ol rendel t átértékelése 15 éven át tartó fnlvtatélacos munkálatok után az április 1-én kibocsátott 20.676/018. V. p. ü. rendelettel véglegesen befejeződött. A koionabiztÓHifások aranyértékének "> százalékon átéité-koléao következtében 19IÍ4 -86. evőkben 180.8-29 ie,énv jogosait vészére kifizettél; 16,181.077 pongó átértékelési összeirel, amelyet teljes o^\'é-fczéhon a biztosító vállalatok utaltak át az állampénztárba. Ez összegen felül a biztosító niajíánvállalatok a pónaÜg) minisztériumnak annak időjén átallták a koionabizloaitáaok díjtartalékát képozó hadiköli-eöiiökot és záloglovolokot. A biztosító vállalatok o cimon nem kövesebb, mint 244 millió 719.500 korona névértékű hadikölcseNkÖlvényt és 58,407.500 korona névértékű záloglovclot szolgáltattak az állampénztárba.-Most a koronabiütositáfiok igényjogosultjai a beszolgáltatott több mint 244 millió korona hadikölcaön fotórtékolé-aéból. kapják azt az ujabb átértékelési hányadot, molyot saúmukra a pénzügyminiszteri romlóiét moRálla-pitott. \'
Ml újság-a Budapesti Élelmi*
szernftKyvásártelepen ?
A Magyar Vidéki Sajtótudór siló jelentése szerint április 23-
^QépttáJJát csepléstie!i weffigépét ÖSai uá^Uot
most rendelje meg
IÜNOK1MII --UMANJS vaskeresfcedésében. gjpg* Holhflfr-gépok, ipatróleaa, ktm5- ós nyersolaj raktár, "ím
tál 20-jg az élő- és vágottbarom-fi piacon az árak nem változtak. fA tojás és .tejtermékek piacán a legmagasabb hatósági árak érvényesek. A zöldség- és főzelékfélék piacán a vöröshagyma zöldjével 2, a meleg-ágvi saláta 30, a szabadföldi saláta 10, a leveles karfiol 300, a szabadföldi sóska 00, paraj 40, az újdonság uborka 700, honn-posretek-20. a spárga ára pedig 150 fillérrel csökkent. A gyümölcspiacon a nemesfajtáju alma -30; a vörösbélü narancs 80, a citrom ára pedig 30 fillérrel csökkent.
Ujabb zalai birtokok a Vitézt n->fik tulajdonában
A Vitézi Szék ujabb zsidó birtokokat vett át Zalában. Részben már kiosztották Őket az első és a mostani világháború vitézei között, részben pedig tartalékollak őket, vagy pedig földnélküli törpebirtokos családoknak adták bérbe. A Vitézi Szék tulajdonába került ez ülkalommal szülő-, illetve mezőgazdasági birtok Gyeuesdiás, Oserszegtomaj, Hahót, Orosz-tony és Minctszeiitkálla községekben van.
SPORTÉLET
A kin helyt rangadó
Az NVTE—ZMNTE második :sapalainak találkozása valóságos kis helyi rangadó mérkőzés lesz Nagykanizsán. Vasárnap lélután lesz az érdekes és izgaí-nas mérközé.s, 5 órakor a Zrínyi pályán a ZMNTE II. és az NVTE II. csapatai közölt. A mérkőzés Iráni nagy az érdeklődés. (:)
Gelsén játszik a levente válogatott
Vasárnap délután 2 órakor gyülekezik a Vasút pályán a Solvmár, I\'erkó, Mujzer, Ee-kele, Horváth L., Horváth K., Misrhon, Polny, Töppfcl, Fen-tös, Ilódis, Szabó összeállitásu levcnlcválogalott labdarugó csapat, amely Oolsére utazik a sorra kerülő G el se—Nagykanizsa bajnoki mérkőzésre.
és !er»yő\'
állandóan kapható
;CáHPf*7 rukcreakcdóncl wfiöuwo .Zrinyl M,.utea<30.
A Nagykatilwal VAroiI Kíizjólél! Szövetkezet a <"i\'eleki-ut vegén építendő Ifl db k«1«seháa o-aládl héx
(öld-, kőműves- és clkelyeiő-, ács-, lelő-*\' fedö , h.uiOKos-, asztalos, lakatos, Üveges-, mAzoló-, vízvezetéki* ?8 villanyszerelő
niHiiítálatölra
nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet,
Ajánlat Össruiunkákra, lisztnunkára, v.ijiy csak egyes épületekre is tehető.
Az ajánlat beadási hatáddeje 1943. évi május hó m-ftu dóit 12 óra. Kósöbli beadóit ajánlatot figyelembe nem velietünk.
Részletes feltételek és kiírási művelet bc-szeiezhetó a azövetkezet Horthy Miklós ut 1; szám (I. cm. 39. ajtój alatti Irodájában.
Nagykanizsa, 1943. évi április 29,
Töke Jenő
1MJ í,í*itiü. ¦
1943, május 1
HÍREK
NAPIKKN1):
fijjali cy"BYiawlán Ggyalot: Ma, szombaton a Fltkete Sai gyógyszsr-lúi- Pó-ut 6., holnap, Taaérnap az Igazság gyégymrtár Fó-ut 12.
Kiakuuiziáu íw oUaiu !<¦,¦(\'.¦.,.».¦„-Ur állandó ííjí.-.a.fj\'.\'jj ttotgátatot Ufll
Naptár. Mijui l. Siombal, Rím, kai. FUlöp éi Jakab. - Píótoiiáni Pűlflp. — Májul 2. Vaiárnap. Rom, kát. r-aher vaiárnap. - Proleitán* Zsigmond.
*• GŐZFÜRDŐ nyttri tftn ruggol ti flrátot eaie 6 ötftlfr. (Hétfó, »furda,
. alltak dŰiutAn ?1 \'.¦¦v!.)[t . űqb** i»p
dáknak.) Talafon: Éíu.
Vasárnapi Istentiszteletek sorrendje
Ferenceseknél: Vi7, Vi8, y,9, Vi\'O, Vili (nágymise), 12, d. u. 6-kor litánia.
rehőtemptom:7, 8, 9, 10, i/,l|, »/4I2, d. u. 6-kor litánia.
Kórházi kápolna; szentmi ét reg-Kel 6 és 8 órakor. Minden pénteken délután 6 órakor szentségiiná-dáa H könyö\'gés a magyar honvédek győzelméért,
Piarista templom: 7, Vi8, Vi9. V,10.
Klikanlzsa; 8, 9, 11 (nagymise), 3-kor litánia. Református: d. e. 10. d. u. 3. Evangélikus: d, e. 10, d. u 6
— (M*XMtért honvédéinktt) minden nap mtg tshet látogatni a nagykanltsnt Károly-iaA lányában. A látegatátt Idő délelőtt 10 óráiét I éráig ét dtíutáa 4-tól Oig tart. A látogatók mindig iartták stent elölt, hogy snittéiül tartóinak a honvédnek és fegyelemmel a Hazának.
— (A polgármester Budapesten) Dr. Krátky Intván polgármester
pénteken reggel hivatalos ügybon lltxlnpestro utazott.
— (Dr. Potlyoody tanácsnok itthon)
Dr. Pottyondy József városi tanácsnok — mint iomorotoa — egészségének holyreállitása vágott egy hónapig Bafatoniúrodoji tartózkodott. JJr. Pottyondy tanácsnok fölépülve liazaérkozett ó« ismét átveszi hivatala rozotéflót. 1
— (Eljegyzés)
Platzkó Aranka éfi Szokolai Fe-reno jegyeaek. (Minden külön ártoni-téa helyett.) (:)
— (Házasság)
Hersfeld Erzsébot és Eisingor Jonő május 1-én házasságot kötöt-tok. (Minden külön értesitén helyett.)
— (A nagykanizsai forgalmi adóhivatal a volt zeneiskolában)
Közgyűlési határozat volt, hogy az O\'ifi. olhagyott ópülotélxm ollio-lyezett városi forgalmi adóhivatalt áthelyezik a gimnüzium Királyi Tál-utcai külön epülotélw, ahol azolótt a városi zeneiskola volt. Az átalakítási munkálatok befojozódtok ós a városi forgalmi adóhivatal már bű íb költözködött uj helyiségeibe-, a Királyi Tál-utcába, ahol működését niogkozdte.
— (Danleli)
\'előadásaira jegyek elővételben az lparoflkör •meloti pónatérában válthatók, i (0
— (Halálozás)
Vldovtci litván nyua. poilaaltlszl lolyó hó Lén elhunyt. Temetése 3-án, héllon a. u. 5 órakor, a timetó halottai MtföOl.
ZALAI KüZI.ONY
A Murába ölte magát egy szerelmes szabösegéd
Mióta világ a világ, sok baji csinál a szerelem. Dúlhat vilá-
kwuu a szeretem. Dúlhat világot pusztító háború, összcdöl-Jjeycjc országok, átalakulhat a föld képe, —"a szerelem nem enged jogaiból s mint az alábbi tudósítás mutatja, megköveteli az is a maga áldozatait\'
Most Muraszerdahely község-1 nek/u visszatér. Muraköz egyik kis gócpontjának van meg a szerelmi tragédiája.
— (KALOT zászlószentelés ¦xlatonmagyarédon)
Húsvéthétfőn nagy ünnepség .volt \' Balatonmagyaródon. Ekkor mutatkozott be először Gelencsér András, Kiskomáróin uj plébánosa a bala-tonmagyaródi híveknek. Szentmise alatt uiogszontelte a Katolikus Ag-ráiifjusági Legényegylet nemzeti színű zászlaját és felavatta az egyesület uj tagjuit. Délután- a KALuT-ifjak guzdag műsorral szórakoztattuk uz iskolu udvarát zsufoh\'isig .megtöltő közönséget. Munkájuk di-esérolot érdemek különösön Ueron-csér JonÓ ifjúsági olnök beszedő, magánjeluiicU) és régi magyar táncai. Valóban mozdul a föld, ébred a magyar falj; ifjúsága, munkálkodnak a szebb jövő érdekében, hogy egyházunknak és magyar hazánknak minél több krisztusibb embort, műveltebb falut, életerős népet és önérzetes magyart adjon Isteni
~- iSzerk«0*iöl üzenet;
Június jeligére. Lapja szombaton reggelt postával érkezőit a szerkesztőségbe. Az olóíizoiést köszönettel megindítottuk a mai nappal.
— (Korai jegverettth;
A jégverések már kura tavasszal ¦is súlyos kárukat okoznak a vetésben. .Saját erdőkében áll minden gazdának, hegy a jégvoróai károk ellen, biztosítással vi-dokozzók, mórt ¦a nagy nomzeii érdek mollott saját vagyonának védelméről is szó van. Egy gazdálkodó so hagyja a nomzot kincsei, a drága magyar termést biztositatlunul jégbiz\'tosilásat minői olóbb iolentse i>o, hogy már a korai jégkárok ellen is fodozvo lo-gvon. Az ElSŐ Magyar Altalános uiztositó Társaság helybőli képviselete: Ceengory-ut -2. (:)
— (Sikátor ihcauól Árpád uic«>
Még a Diult évi városi közgyűlés határozatilag kimondta, hogy a nagykanizsai Arpád-utca folytatását, az eddigi Sikátor-utcát szintén Ar-pád-uteanak novezi ol es az Arpád-utca görbo részéből lesz Sikalor-utca. Az utcatáblák most készültek el és a város műszaki hivatala az át koros z tol és t végrehajtotta.
— (Agyonrugttt a lovaj
Borka István -17 óvos mornyoi földművest a lova vesén rúgta, bu-lyos bérülesokkol kórházba szallitoi-ták, azonban már nem lehotott raj la segíteni, rövid icU5 múlva meghalt.
Czinunennajin József mura-szerdahelyi fiatalember, aki n szabó-asztal mellett kereste kenyerét mint segéd, nem bírta tovább hordozni szerelmi bána-nutát. Ezérl kiment a Mura-hidra és arról leugrott a folyó hideg\'hullámai közé. Kimenteni nefn sikerüli, ugy hogy a vizt-ben leltt halálát Holttestét a Viz még nem vetette partra.
A Vöröskereszt kórház felállítása
A nagykanizsai Vöröskereszt választmánya által régóta toivozott száz ágyas Vöróaküreöatoa-kórház a Véesey-utcal iskolában már fölállítás alatt áll. Hövidesen sor körül a kö»-gyflléa által megszavazott kórházi szemészeti pavillon twfe-jüzéséro, u mely ugyancsak száz ággyal a Vö-röskereszt céljait fogja szolgálni. A Vécsey-utcai iskolában mugnyi-tandú korházban a bel gyógy aszút, inig a városi kórház szomészotí
j pavdlonjábkn u sebeazet kerül fvl-
1 "llitájra.
Ola»sor$xág erélyaa küzdelme a feketepiacéul
Hóma, május i A Dupe felszólalt a miuiszter-közi árellenorzö bizottság ülésén és megállapította, hogy azok a határozatok, amelyeket a bizottság legutóbbi ülésén az árak hathatós ellenőrzése és u fekete piac leküzdése érdekében hozott, széleskörű megértésre és támogatásra talállak a lakosság körében. A Duce hangoztatta, hogy a hatóságok áltai megkezdett tevékenységet a legnagyobb eréllyel és szigorral kell tovább folytatni, amely biztosítja azt, hogy cz a lerékunység a logyasztóközönség együttműködésével találkozzék és lehetővé fogja Lenni, hogy az április 24-én életbeléptetett béremelések elérjék céljukat, vagyis ténylegesen emeljék a munkások vásárlóképességét.
Hallotta már...?
.....hogy a tengereit vimintjs a
jegestenger olvadása kövatltaité-ben állandó emelkedésben van? Tudósok kisiiiniitotUk, hogy például GrÖnldud jégmezőinek teljes elolvadása egymagában 6—8 méterrel emelne a világtenger vii-Siintjét. Ha tehát valamilyen okból a föld jégtömegei hirtelen elolvadnának, a viictOnhÖE hasonló világkatatetrófa állna b«.
Hölgyeim: Egyiatrre >a0 köiőlfl rWlifi W.WW""
l\\ XX síiiad inniAdrtln! Munkrtjt Kiiimunt\'i. Minden minta kólnetú. Néhány Oja alatl kil.i«t uullovcit bluil vagy ruhfll. heielíic egynedl. ftia öllű P. ..RftPID" (98 Hivol) ira *BM P. K4tlí 30. tiniadíiaí. ARUFORQALMI KPT, Bpeit. IV.. Sütú-ult. 2. lelem. 3. Tel.: 1BS-JÖ.
ílorvátli, Créza. temetkezési vállalata
NagykanixBa,
Lakás: Fö-ut 20.
Tolofon : 406.
Fö-ut 13. Talttton: ITt.
Köszönetnyilvánítás.
Min<Uiokntfk, kik ItlejthtUtlen (trnqti jó ?«lailpám niigyiipfltik
dr. Ratx Kálmán
t«rnaUi4n m*gjalcnl«k is rSaxvé-ttlkkel métyjífl«i fájdalmunkat bármily módon enyhíteni Ijjyakaitek, eiuton mondunk Őiilnta. hálái kS-(üOnitet.
Özv. dr. Orosz Mlklósné 4* eaaládja.
NngykanlztiH megyét vííroa polgármesterétől.
Tírgy! A mllal hÓMpM bz4]ó eclró-lcumbcm«z«il cnjíedtlyek klidáta.
Hirdetmény.
l\'cili voin a pelrólcum árutltáfávdl lu?-IbUiozú ósizci kcreikedSket. hogv n nía-Jus bnvl pe:iólcumr>eszeriéi< cagadí yért rnAJu» M II Si\\ n KOiellálált HlVlUiOín l«ltntku»ück.
Nagykaoltis, iOlS. áprilti 30. hü) Polgármsflter.
NigykjmizM raegrei varoa
txffgármesterétöl.
TJrgy: Srlytmttnntlís.
Hirdetmény.
A raal htboiua Időben IctbCCtD\'bcUtltn Iclrntósége Tin a selycmlcrmcleinclí. A bldiakclt -tftfgtlnk Igan klleijtdl uBk-si.;lctilt ugyanis csak a m*laál tokoxotlibb termclcsícl tudjuk blxloiltail. HoMia aora v»n caoknak a nálad Oihetellan iicrdctl ia-i.yiiin.ik, mclyektt kUáiótag !ícriiyi^tKc ab,ll Ictict Cttt tlűilllt^ni (pld. ejt.crnyö)
Crie valí} tekintettet a kormány tamét lény«|cicn lakmelti a t"Mkivá>Ual árat, i\'.\'.i kOIAa futaimat lltapUOlt mtf ial,id-.i.xi tcimtlöv r«i/í/e. aktfe. 20 kg uál t«ob ela^iendn ^uüOl iiulgáltatnik ba ai állami betáüo helyeken.
A telyenlermcUk »t utcai íi atmaatl epeitákriM :w.iií.ui:m atedhettk a U/tiei ái mirtddok, akk ebb:n öatt akidáljoa-iák, a Itgubtoiubb luinleiénion ráaxciűloak.
felhívom varoiom kOiOntéift, bogv nel lobben kiprto\'diiianik ba a aelfwx-teuneleabe, mely ncmciak gaadatágt előny, de nemietvcde.ltni la.
Nagykanfaia. IMI. április 27.
1402 Potgármcster.
BftíARUDVfiR,
Tuloltin 8-98. /
Uegsiebbet - icgolctóbbaul
ZALAI &OZLONft
1943, ma]m 1
Nagykanljaa míevtl viros adóhivatalitól.
Tlrf,: A* IdfíjItMI IHíenvek risieri 1PÍ0 érben klHolBÍlUtott gyógyia.r.k árámk mesterlltM.
Felhívási
NIitíHIJok mlndtnokif, akik IMO év-tMn Idalglanas uttéiyiég őseiében Nasy-ftanfesf íaféatfl íflrgTÍív«r.cr-t\'lilíiit>iii [é*t«aI!lok, hogy it Igénybevett gyógy-Mter árit ¦ Táróinak tárlliák viaan, mart allénkéul oielben ¦ (cimatoli gyógyszer-kBfttégakat, Mint köztartozást, köxadók módjára baha|t[uk.
A tartoaíi ponto» Bsszegérfil lelvllágo-illáit, valamint a befizetéshez aiUksígea aaakklapot ai aluliról! hivatal ad.
NagykaaLssa. 1013. aprili» 10.
mi Városi Adáhlvnlol.
Nagykanlm megyei város adóhivatalától.
1490/JM3.
Tárgy: Ai ideigUnei isegényak részeié 1041. ívben kliaoipáiiaiott gyógyasarek árinak megtérlléie.
F«lhivás!
raltzdlitjnk mlndaiokat. akik IMI. ívbe h Ideiglenes iscjíényaéíí esetiben Nsgy-kanixaa m. váróitól közgyógy szer-ellátásban rsazestlHek, hogy aa Igénybe vett gyógyszer árát a városnak térítsék vlnia, mart elleakesö esetbsil a JelmnHIt gyógy-szerkélUéget, mint kOitajloiist közadók médjára behat"*.
A taitoxás po«ü*» Alszegiről ]e)vlligo< jffiit, valamint a bellietézhez szBkséges cMkilspot az elullrt hivatal ad.
Nagykanizsa, 1143. ápdlls ts).
Városi Adóhivatal.
Nagyíianlzsa meg-vei város polgármesterétől.
Hirdetmény.
Május 7-ári d. t. n órakar a vároihita uérarin kat halom Idréazport nyilvános Árverésen alaáok.
Nigykaniiu, IMS. áprllii tt. lisi Polgármester.
583/ké. 1943.
Tárgy: Az 1043. májnál szelvényekre kiszolgáltatható petre-Ittimmennylség megállapítása.
HlrdKtmény.
Alt a legkisebb petroleum-meny-nylséget, amely 1943. május havában egy-egy háztartásnak utalványozható, 4 deciliterben állaplipm meg. Ennek alapján a pelroieum-u\'alványoknak május hónapra érvényes 3 as szému szel vényeit emennek a mennyiségnek a felét, vagyli 2 dcl. petróleumot kell kiszolgáltatni, a 4-es számú szelvényekre pedig a másik telét, vagyis további 2 dclt. A 4-es számú szelvényeket csakla május hó ISIketöl k-./dvc lehel bevallani.
Az április hónapra szólt l-es és 2-es sz. szelvényeket és az áprilisi egyszeri vásárlásra sióit utalványokat május hó 1-tól kezdve nem szabad beváltani.
Egyben felhívom a petróleum árusításra kijelölt öBszes kereskedőket, hogy azápr.-ban beváltoltpetroleum-utalványokról szerkesztett siámadá-atikct május bó 5-től 12-ig mindig déli 12 óráig adják be a Közellátási Hivatalhoz.
A számadáshoz szükséges limitekért mindenki Jelentkezzék a Közellátási Hivatalban.
Nagykanizsa, 1943. április 30. mi Polgármester.
Aranyat, ezüstöt
legmagasabb árban veszek.
Vókásy ékszerész
Nagykanizsa mepyei város poleárm estere föl.
11.453/1043.
Táffy: Glete. második évében levő gyermekek diphlerta-elienes védó-oltása.
Hirdetmény.
Közhírré temem, ho?v a második évea gyermekek köteleid dirth\'ería-vérlAoltl*at n hatósági orvoink lo\'yÓ évi mí|ui hó 2-ín, vaiirnap délutin 2 órakor vér-rik az I—II. keraietKcn a RnzeonvI-utcal aleml fskotában, a III. kérőiemen a III. ke rü le II óvodában.
felhívom a már Iriibm Idézel! izll\'ókel, maid -íznkat a iilllóket Is, akiknek (fr-mekel nt elmúl! években bármely oVhó| nem rémesUüek dlrhltrli elleni véd*nl-tálban, hogy tyermekeikkel cgylUI a fenti helyen é* idfifasn pontosan létenlenfk mMr, mert ennek elmulatrláia a kf>7eof«TS*o-ü-víl súlyosan vmélytit-\'I íi a 246(500/ 1037. B. M. az. rendelet 35 Q-a értalmt-ben kihágás éipénzbünletéBiel btlnteiendfi cselekmény.
Nagykanizsa, 1043. április 28:
Polgármester.
11.751/1943. Mii
Tárgv: A Idiftnylresl JegsfÓn és a nagyréttel erdőben szerfa-cladls.
Nagykanizsa in. város elad:
a (eliőnylreil legeién — IM2/IM3. <ivl vAgissal kitermelt — 30 halom tölgy, éger, ttn.fi s(b. szerfal. — továbbá a nigy-ríciri ctddben — 19-17 1U43. évi elóhisz-nálattal kltcrmall — 21 halom fanyd- és tOlgy aztrrit 1.— halmos télelekben. .
A kiliis tirc«!ct>yzckct a hivatalos o/i\'< alatt a viroit kladóni! és a klakanlziat DgvetatniI, rnlí; az anyagot az llleiákea vídkeiuícii erd&firdknél lehet meglektiitenl.
reltélelak\' azoniall késipcnzllzeléa, el* azállitásl batárldó 2 hit.
Az as árverező, aki üt vesz, Isrlotlk a visárliil kflnyvét migával hozni i\\ Le mutatni.
A azobeli áiveiések helye és Ideje: a felsdnyiresi lagtlfin lo\'yó évi nijus hn 4 én, ktdden délelótt 0 órakor (találkezis i a lövöldénél), a nspyréciel eiddben fl án, caütorlökdn dé\'cldtt i/stO órakor (találkozás : az crdödrl laknál.)
39-l/kí 1913.
Tirgy: T*|btlzolgálta|ásl kdlelezetlség.
Hirdetmény.
Felhívom a tehéntartó íi Irjbesiotgál-Ialina kr.tetézett cazd*V.özönjfB<:!. bogy telhetiolpállntflsi kőleiciellsfsének folyamatosan iczyen t\'eijet.
Ncgyksnirsa, }943. iriijus I.
,4,( Polgármester.
Nagykanizsa megyei v^roi polgírmeaterilöl.
9332/1043.
Tirgy: Csefíbogirlrtía.
Hirdetmény.
Kdihlrre (eszem, hogy a oter*botjarak IrtálM sz 1804. évi XII. t.*C. S0 § a értelmében kflleleiö ia azon Wrlókös, iftl nz Irtást címula«at|a, ufrvanej\'en IBrvánv 05 §-inak 10 ponifs alspfin \' ív .¦¦*.! V&vA el íi iz 1920. ívl X l.-i. 5 § Ibin foglalt r*ndrtkeriiek szerint tí\'O orngAlg (eredhető pfnzbUnfeléisel. brli-HInlaU....:/,. eseten mrr>feletó dzi\'issil brjnlelle\'Ik éa a bUntctéien fellll az Ir\'ist a mulautó kellirgére a virns fotrla elvégeztetni.
Telhivom tehát az dsizes btrtoboiokat, hogv a cserehogarakat a ssjit érdektikben és iniiHkii rendslkezéire álló cszkBzzc) Irhák.
Nsgyksnlzsa, 1943. áprllii?^
hm Polgármester.
IfRdHlBDETfiSEI
Aaalalos-fainono flzeténsel lelvélatlk Helyei Imre sszlalomtl, fó-ut 4. 10
Uri fadpAss-aagAd azonnal felvételik. Kllnger Lajos (oa\'riiz, Cssngary-ut 2. 1175
Msgas llietés\'el jól I6z& mlndanast-pvakAoanM keresek hostzu btzonvit-vinnynl Má(ls-gyÓLysz«ttÍr. 1372
¦•Járdnttt i
Imre hererg-u. 0
ónnal telveaitlnk. S^ent 1300
H*amna(arntak falveizek Idflssbb hizaipirl. Széchenyi-tér 4 1103
Kifutafiu falviletlk ^liltngar Antal cégnél. Cdlvfli-iér 31. 1407
¦ ifutAfíul vagy leányt felveizUnk. — Mlltényi Sándor és Pil. 1400
He a éti azonnali betéoésre kercatettk Kalemen RezsO cégnél. Ugyanatt egy Iá-karban levo nöl kerákpir megvételra kerestetik. 1422
VILLANYSZEREI ÉST - VILLANYJAVITAST
ezakszerűen és ölesén végez ___ORÚNHUT ELEMÉR, Doák-tér 2.
Keresztény Temetkezési Vállalat
- Cégt\'
SÍPOS JÓZSEF
Fö-üt 12., (az aúV-rlhiu, Kiiim iiMiui múE
Üzlat telefon : 387. :-: Lakás telefon: 216.
111 mm
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibajelentések, szakszerű fetyflácjosltás minden villamos kórdósbon délal&tt 8-tól délután 18 óráig. Csengory-ut 51, telefon 294.
adAs-v4tel
MA>p«r0etS, kaptirak, léplaitrt szekrény elide Megtaklnlhetö Muriketeszta. ron vasúti lakóépületnél, 1813
Jokarban hvd haasnált ajták, ablakok, jégszekrény, konyhnkredenc alndd Kos. iiüh-tér 1- alatt. 13M ,
3i\'0-»s Méray molairlcorekiiAr alido. Kelemen Nsgykaalzat, Zrínyi Mlklói-utci
AHg használt gyicmak-aperlkosal clndó Hunyidl-n. 30/a alatt. 1S4J
Bgy ebédlű i«ersBBa*6iiye|| eladó: Rákóczi ú. 12. 136S
Viroli kertész-telepen bNraHndírért*
Nagy-Stngat itlltyisztfia uj\' varrógép
eladó. Pllau<Jzky-u. O.
1408
2 vasig?, mosdószakréay, cslpkattlggo. nvök «lH^dk. Ugyanott bojáró takariló-nöt azonnal alkalmazunk. Pallos, Erzsébet-tér 10. _ 1417
Kombin Ali szobabútort, szőnyeget, rádiót, világos ágyat isdronybeléllal, esetleg konyhabútort Is, megvennék. Polliit I fiúiskola, hiigonanok. 1420
inlalbarandéMéaik megvételre keresek. Bain lm tó, Korona-udvar. 1410
Jókarban levé használt esekrényt vennék. Címeket a kiadóhivatalba. 1412
2 drb keleti-perzsái eladó, Bsjza-iilrs 10. 1411
1 drb kézalatlí karékpér jó gumikkal éi dinamóval aludó. Klikanlzsa, Cigány-utca 60. 1413
Bui.»- — többféle -utcs C9.
eladó. Rikócil-1421
Magas termetre, mosható azslrke 01-ibnvi békebeli mlnótég, nj állspolbin •ladó. Székáréi József-utca 17.
TUktöa mosdó, éljallsiekrény és ablak-zialuk aladék. Cím a kladóhivalalktn.
142S
BÚTOROZOTT SZOBA
Szépen bMieroxalt azobit keresek lehelóleg azonnalia. Clmakot a kladáhlva-tálba kérak. - 1370
lakAs, ÜZLETHEZYlStfl
SsJp hi romszoba-hallos lakásomat *I-• ¦«rélném ketuoba-Itlrdészobás- lakaiért, Cim a kiadóhivatalban. 1335
HÁZ ÉS 1NÜATLAN
Több adómentes magia- éa bérbiiat, házhelyei, szólót éi földeket ktavetlt Papp, Telekl-ul 0. Teleion 070. 394
KÜLÖNFÉLE
Talállak egy csomó huloaati. Igazolt tula|donou átveheti lapunk kiadóhivatalában. 1U4
élyange tanulék aiagántanttáaa kU-
líinösen nyelvekbe] éa mennyiségtanból. Klifalody-u 9, sz. Tegyen próbált 1M9
LuaarnAI lábon, egész évre birbe keresek. Ktnizsi-u. 47. 1328
Lueernáat vagy léheréat bérelnék. Kossuth-léíÖi \' 1410
HAsaevágvkal diszkréten létieliozok hSIgyeknek, utaknak, KlttinÖ pariikat ajánlok. Oyarmati, Jászberény, postafiók 33.
Felkérem azt a klitfut vagy a nyomra-vezetót, aki husrét vasárnapi*" tévedés-ból kapott egy plroa kóvekkel kirakott iHosliit, mivel oi egy iiDgyon kedvem emlék Vűlt, kérem Jultsiia cl Varnisdi-u. S/l. alá, Hegedűs KlszertUtetbe, ahol |aUlom-ban réuesül. 1409
ZAUII KÖ2LéMY
POLITIKAI NAPILAP.
Eladja: „Kl;suatsá|iltr. NagykaalzM-. Palalóa kiadó: XaWUraly. Nyoma toU; a HK«i|aiiuá|l r. T. Haaykanlioa*
ayaa<la|ikon Wagyka»lxaá». pirsaméiért Mali Zeke aéraéaj
relKtt;.—
Hali
Beadlokosat:_____
Tábort posta :
83i *vf., 98. sz. Nagykanizsa, »43. május 8. hétfő Ára 12 (illéo.
ALAI KÖZLÖNY
bt^*waimi nők. re «
FekW. szrAesztó : Barbarli» Lajo. i\'S\'A," B"é\'-
_. Egye* szám: hétköznap 12 Ilii., szombaton 20 lm.
El lesz a háborn atán?!
Az angolszász hatalmasok értekezleteinek napirendjén az utóbbi időben túlsókat szerepe] d háború lefejezésével fölmerülő kérdáaok mikénti elrendezése. \' Ezek a tárgyalások lonnészotük-uél fogra zárt ajtók mögött folynak » ásókról a Tilájr közTÓIomónyo olé r.íjmi kovés kerül csak.
E tárgyalásokon két nagyhatalom minden valószínűség szerint a világ népwségónok sorsáról, jövőbeni szelepéről, büntetéséről, avagy meg-jutalmaiásáról folytat vitákat aszo-lint, hogy melyik nép miivon magatartást tanusit ehbon a háborúban iránt*.
* Miosode ÍDtfoti történili mindég?
Mennyi közn ran »t angolszász uraknak ahhoz, hogy a távolkolefci szigotok őslakói, vagy az európai földrész nemzetei, vagy a többi földrészek, népfajok 6s nemzetek, melyek közül etíyik sem erekölt az angolszászoktól som faji fonásokat, som egyéb jellegzetességeket, milyen formák _éa módok közt óhajtanak élni majd a most dúló vérziratar eleaondosodéso után?!
Honnan szőrözték a jogot ahhoz, hogy amig ogyfolfil halamas, hős és bátor nemzeteket totálisan ki akarjalak irtani, ugyanokkor koros, áruló, megBizhatatlan fajokat és nemzőtöket rendőri hatalommal szándékoznak felruházni!?
Egyáltalán hol szerezte inog a jogot és hol, miben látja az alapot ez a két pukliéiuli nagyhatalom arra,, hogy a mostani háborút már vég-kéjuxm eldöntóttnek látja a maga javara és időszerűnek tartja az ülésezést és vítázást arról, vájjon ml is következik a befejezés után?!
Csak lassan a testtel!
Arról vitázzanak az angolszász urak, vájjon mi minden történhet és mi minden fog történni még o háború bofojozéso előtt!...
Gondoljanak arra, hogy a világon nincs lohototlonség, aminthogy egyáltalán nem lohetetlen az som, hogy hz ó saját népük kerül a végén majd ugyanabba a, sorsba, melyet most oímzkkódottóA gőgösen, szomérniot-lonül más iKfii*teknek és fajoknak szánnak!...
Vogyék tudomásul: Ebben a háborúban európai viszonylatban két világnézet áll szemben egymással. Az a harmadik pedig, melyet ők képviselnek, már a múlté. Ezt a harmadik világnézetet a másik kettő közül legyőzött ként elbukó vatamo-lyík zuhanásának súlya sodorja magával majd.
Vagy azt hiszik az angolszász hatalmasságok, hogy mindkét óriás fölött diadalt arathatnak a ezenfölül a háttérbon tigris módon ugrásra, és marásra készülő Nippon-fiákat is legvózhotik?!
Ha ozt elhiszik magukról, hitükbon haaonlitanak ahhoz a székely góbéhoz, ki midőn azt kérdezték tólo, tud-o UBzni, határtalan pökhen-diaéggel azt fololto: »Hát má hogyne tudnék, ámbátor még sohase pró-báltanuí!
Az angolszász urak a góbé pök-lioiidiségén ia túltesznek, mort ók ~ ^jukot es Lvőzolmi hitüket a rájuk
Muraköz népe lelkes magyar ünnep keretében leplezte le Gasparioh Márk csáktornyai szobrát
Uidóczy-Zadravetz István alatt megala
(Kiküldőit mankatdnunktót)
A mai Idék legkevésbé alkalmasuk arra, hegy »kAr ai ogyóu, akár egy vAroa Ünnepeljen. Ha mégis Ünnepel, annak kivételes Jelentősége van, mint Csáktornya tegnapi ünntpénok.
A városháza előtt az utcát áttogó dladalkapü Józanító fenyőllliitot áraszt a reggel hüvössegében .Isten hozott!" a felírása. Két hatalmas kereszt emelkedik kl belőle, mint két egymásba kulcsolódó Imádkozó kőz. Nagy számú, hatalmas méreti! nemzotazlüü zászlók és lobogok dlszlllk az utcát, a házakat és n felállított oazlonoknt. A vA-rotdiáza lenyőgalyaH ablsk-glrlandjal közt ii 11 r1111 piros -felié r-zéld villanylámpák égnnk. /\'
A zenés ébresztő csak a későn kelőket fl nyel meztől te. Korán ébredt a város. Vendéget vajnak, — a Ulako-pot, az Atyát, akit szivükbe zárva, rajongva szeretnek, ak! mindnyájuké.
Muraköz népe nagy fiának, Gasparioh Márk KI Fit ferences szerzetesnek, a szabadságharc vértanújának maradandó emlékei állit és a Bzoborlcleple-zftsl ünnepre Csáktornya BZÜlÖUJét, Uzdóczy Zadravecz István tábori püspököt várja. . _ , . . .
A mogjelontok
Színes népviseletben vonulnak ^kijelölt helyeikre a községek küldöttségei. A leventék és a tűzoltók csapata fe-•zea lővetóssel halad el sz ÖrazAg zászló előtt. A dlszazazad a katonazenekar parázs Indulóiára döngeti a földet A levente leányok nagy \'csapata egymást követi. A Magyar Film Iroda mozi operatörje és film riportere felhúzott géppel várja a következő pillanatokat.
A magyar klr. kormányt gróf Teleki Béla főispán, /.nla vármegyét dr. Brand Sándor alispán, dr. Szalay Béla tiszti főügyész, vitéz dr. Itertelendy Fereno árvaszéki Ülnök képviseli. Dr. VJda Fereno főszolgabíró a Járást. Pecsornlk Ottó városbíró, országgyűlési képviselő Korentay Endre főjegyzővel a várost képvlaollk. Feltűnést kolt Nagykanizsának, a testvérvárosnak népes küldöttsége Dr. KrAtky István polgármester, dr. Hegyi Lajos főjegyző\'. Kelemen Fereno bankigazgató, P. Gulyás Gellért plébános, KöŐ János adéhlvatali főnök, Vannay János zonolskolnl Igazgató, Szabé Oyőző ny. JéráB bírósági elnök, dr. Palzs Fereno v. aljegyző Jött el, hogy tanúja legyen a magasztos pilla* natoknak.
A> dladalkapü Jobboldalán az élen dr. Krétky Istvánné dlézelnökkel, özv. Pető Jenőnő elnöknővol a MANSz má-gyarruhás hölgygárdája helyezkedik el. Ott van dr. VIda Ferononé,- Bezerédy Margit, László Béláné. Kovacsfcs Ella, Modrovlts Nándorné, Mernyel Józsefné, Perjéa latvánnó és Kovács Erzsébet. Ruhájuk megcsodálni vató.
Megérkezik a helyőrség parancsnoka Hogédtlazljévol éa tisztikarával. Majd az egyházi ruhákba öltözítt papság ér-
püspök és vitéz gróf Teleki Béla főispán fővédnöksége kult a Muraközi Közművelődési Egyesület
kezlk, az egyik ferences barát \' kezében az nzÖBt és aranyveretü püspöki pasztorboi , .....
A Qaspnrteh családot dr. Gaspsrloh Gvörgy kanoaok, némwtt plébános, Gaspartch Jézsof orsz. MIP titkár éa a hozzátartozók nagy száma képviselt.
Uzdócíy Zsdravetz iBtván püspök már sz előző éjjel megérkezott és a ferences rendházban szállt meg kíséretével. Muraköz határán, Kotorlban P. Fekolo és Oombáaaó Villányi Margit lelkes csapattal köszöntötte és gyöngyvirág csokorral kedveskedett.
Megszólal a megafon és Nagy Károly polgári iskolát Itrazgntó ércos hangja Gaspirlch Márk ferences szerzetes életét Ismerteti
Elvonul a vitézek éa a frontharcosok csapata Kákossy Győző szervező ttezt vezetésével. Az Ismerősök között feltűnik Mlnds?enty József apát, pápai prelátUB kimagasló alnkla, Budlcs Ignác
EÜspÖkl helynök. Lech Pnmel ker. rjé-án, Czövok Jenő püspöki tanáesos, dr. Antal Pál JArásblré. Perjés István nastafőnök. Majhen Fereno iparművész, Kövesiné Egyed Laura, Papaz Mária székesfővárosi tanárnő, dr. Lélek Sándor városi orvos.
A dladalkapü baloldalán a város tel-Jesezámu képviselőtestülete helyezkedik el. A fotográfusok népes hada helyezkedik még el lázas sietséggel, mikor megérfefizik nemiét! színeinktől ót*ca, virágdíszen kocsijában Uzdóozy Zadravetz István tábori püspök titkára kíséretében.
Üdvözlések
Dr. Brand Sándor, Zala vérmogye a\'lspánja köszönti elsőaek a vármegye léimllllo lakosa nevébon a húsz évvel ezelőtt volt stéged! ferences plébánost, aki az országópltő fővezérrel együtt a kereszténység alaplala kezdték újra építeni Hazánkat és hirdették a magyar feltámadást, üdvözölte s m. klr. honvéd ég első püspökéi, aki vármegyénkben többször kiosztotta a megerősítés Bzeatségót. de 22 éven át Itt
anélkül hervadlak ol a virágok, hogy szltlőrflm>r» léphetett, volna.
Korsntsy Ernő fŐJeíVzŐ a vároa nevébon mondott üdvözlő nzavakat, hangsúlyozva, hogy Muraköz népe együtt akar dolgozni a magyarsággal, mert Borsa összeforrt Szent István birodalmának Jövőjével.
Három kislány virágcsokrot nyújt át.
A Jóságos püspöki arcon megjelensz első mosoly. A zsebébe nyul és érmeket ad emlékül n ktesinyoknok. Hazafi Anna a levente loányok nevében köszönti, mig Mnkoveoz Angollá a rokonok nevében üdvözli Püspök nagybátyját.
A Püspök magához hívja a piruló arcú fiatal lányt.
— Tavaly még nem tudtál magyarul! — szól hozzá, inlro a laányarcot elönti a boldog pirosság.
Pillanatok alatt megalakul a menet és a Püspök Atya a tábori oltárhoz megy, hogy ünnepi szentmisét celebráljon fényes papi segédlettel.
A tábori izervtmlie
A borátok háza előtt, a tomplom szomszédságában, a letakart szobor közéletien emelkedik magasra a nemzeti színekkel, fenyŐfUzórekkel díszes, szőnyeggel díszített, orgonavlrágos tábori oltár. Két oldalán a karlnges nnHzisztáló papság. Az oltár mellett két széksorban a Püspök Atya rokonsága, a szobor mellett Gasparlch Márk szülőfalujából egy Igen népes küldöttség tömött sorai állanak.
Az előkelő vendégek nz oltár előtti széksorokban tielyozkodnek el. A vár* megye fölflnánjánnk főbbjén n felesége, vitéz grór Teleki Bóláné foglal helyet.
Kürtszó harsan. Hering Vilmos karnagy vezotésével a nagykanizsai katonazene Áhítatot keltő dallamai, majd felváltva a tanítóképző-, a kereskedelmies a polgári iskolák egyesitett énekkarának éneke, Lomosits Béla tkp. Int. tanár vezetésével tölti be a teret. Tízezrek szoronganak a kis téren éB merülnek Áhítatos Imába.
Evangélium után a Püspök Atya szentboazédot mondott magyar ós muraközi nyelven.
—- Két gondolat nyűgös lo engem, kozdto bőszedét nz oltárnál pásztorbottal a közében. — Ceáktornyán szólok hozzátok, ahol a magyarságomat kaptam, ahol a korosztenysécot kaptam. Ennek a lenyűgöző gondolatnak a hatása alatt állok, amikor nz áldozatos hazafiaaságnak szobrát leleplezni ol jöttem. A másik gondolat, hogy május van. Május: Mária hónapja és Mária: Magyarország Nagyasszonya.
— Magyar és keresztény! — o két gondolattal kérlek tileko\'t, logyo-
Zadravetz pMapSk beszéde
tok mélységesen korosztónyek és igaz magyarok. Szent István keresztény alapra holyozto onnok az országnak a fundnmontumét, annyira keresztény alapra, hogy
senki tc lehet ebben az országban jó magyar kereszténység nélkül. Nem\'más Szent István birodalmának gondolata, mint élni keresztény hit it erkölcs szerinti magyarságunkat. Mi nom egyszerű háborúban vagyunk. Itt nöm arról van szó, hogy győzünk, vagy nom győzünk, hogy nyortosek, vagv vesztesek löszünk. Itt
arról van szó, hogy éljünk,
nézve tragédiával végződött japán erőpróba után is esiUogtatni-villogtatni merik.
Tehát.lassan a testtől!
Oüök, aiigolszáaz urak, hihetnek magukról, amit akarnak, győzelmükben bizhatnak, ahogyan csak tudnak, a nagyvilágnak • is, nekünk
is megvan a saját véleményünk
ónokról!____
önök csuk gyilkolják halomra tovább in Európa védtelen polgári lakosságát, szítsanak továbbra is sajátságos, oltulajdonitliatatlan mód-özoroik szerint gyűlöletet és összo-oskűvéeokol a eöTét^égbon, pizzának
a gyózoleml)ou és fogvonok mindent ugy, ahogy azt jónak látják. Egyben mi biztosak vagyunk: E fiáboru után, bárminő lösz is a világ s ezzel Európának sorsa és képo, o nagy dolgok folól, a jövendő folól, nem önök fognak határozni!.., TEGZES LAJOS
ZALAI KÖZLÖNY
Vagy haljunk, leszünk-* miyy nem.
Szent ¦ István birodalmának létéről és előtéréi, halaiéról és jőrÓ boldogságunkról Tan szó. Léthatjátok mi-lyon csodát müveit a in agyara Aggal az Isten. Ez a csoda az, hogy élünk és vagyunk, növekszünk és gyarapo-dunk. \'Évszázadokon korosztul a kereszténység védőbástyája volt hazánk. Á" viaszatért tostvórotnket noni-esak zeneszóval kell fogadni, hanoin lelküket a magyar kultúra világának életébo bele kell áltitani. Nagyon nagy hivatás ez. Mórt
fegyvcrrd országokat lehet leigázni, de csak a kereszttel lehet azokat megtartani. Még világosabban kifejezem magam, — a fegyverrel lolíot leigázni, rrteggyőzni, cío csak a szóróiét, a kultúra, a vallásossággal éa a hittel lehet a. lelkeket egybe forrasztani. Itt
hívatva van vétető szerepre a magyarság hite ós vallátossága,
, A szobor
Szent mise után a zenekar a Himnuszt intonálja és megkezdődik a Bzoborloloplozés szép ünnepe.
vltex gróf T^tskl Béla főispán lép a szónoki ctfiolvényro és meghatódott-szivvol köszönti Muraköz népét, amely hős vértanú fiának om-íékot állitbtt és ezzel hitének és hazaszereteté nek bizonyságát adta. Köszöntötte ezután a vértanú hős láng-lolkü utódját, az izzó magyarságáról kŐzismort L\'zdóczy-Zadraveez István tábori püspököt \'és a Oasparich család megjelent tagjait, a Szent Fűtené Rendét. Maid beszéde régén idézte üasparichnak a bitófa alatt elmondott szavait !>
— Eljön, örökké élni fog a magyar Haza!
Qánzor Foronc vasutas, aki most tanult uiog magyarul, Muraköz cim-inel verset szavalt. Szavain még érzett az idegonszorüség, do a szive nfar magyar érzésokot tolmácsolt.
Uzdóozy Zadrivsei István tábori püspök
lépőit a szónoki emelvényre, mikor u szoborról lehullott a fohér lepel.
— Nagyobb szorotot annál nincs, mint aki élotét adja testvéreiért -— kezdte szoboravató beszédét a püspök. — Ércbe öntött szoht eszme olőtt állunk. Távol legyen innen mindéit lelki méltatlanság, ezorotot-lenség, no kavarjuk fol az eszméket, hanoin tanuljunk meg valamennyien hinni és szeretni. Mindon eszmo, még a loghitványahb is, ínolyet vérrel öntöznek, missziót kap. Ha pedig ez az oszmo magasztos, a vér-tánusággal az őrök élőt stigmáját kapja"riiog. A mi oszmónk a magyar, szabadság, a magyar függőt lenség, isten akaratából mindon népnek és nemzetnek o szent eszméhez joga van, tehát oz a szent oszmo az örökkévalóság stigmájával ékes, mórt a vértanuk vére Öntözto. A
ma dúló nagy vihart tul fogja élni oz a szent magyar .eszme, a magyar kereszténység, (t fltíi-gyar szuverenitás. Nagyobb szorotot senkiben sincs -~ morídja az írás —, mint aki élotét és vérét áldozza ogy eszméért, A szorotot csak a lemondás, oá önfegyelem és szenvedés közt terem. A szenvodéa hullámain keresztül ju-
1943, május ;í
gyorsíró- és Ü\'ÜÍÜL1 íípiríistaloban
m\'lu* i.i-ón
aj kozdü- és haladé-tanfolyam
kezdődik.
AllásközfétttáÉ. " 1«
Állásban lévőknek \'isti tanfolyam.
TájékoacUtó.
Szent Imre herceg-utca 5,
Ha ruitttó szerepes hivatott, akkor luikünk, kik ennok a népnek gyor-mokoi, uiogbizottai, vezérei vagyunk, koll hogy- hazafiságunk, tovékonysó-günk, aldoratosságunk vonzóvá, szo-retotté alakuljon,át, mollyel mai hazánkban élő többi népekot ogybe forrasztja.
Muraközi nyolTon arról bőszéit, hogy GaBparit-N lolko vezesse az itt lakókat, fcrwparich egyszerű szülők gyermeké volt, aki hittel dolgozott hazájáért. A »tü*es barát« itt is járt Csáktornyán és Szont látván\'biro-ílalmáért dolgozott, órto áldozta fol élotét. -- Jól tettótok — mondotta a Püspök Atya —, hogy szobrot emoltotok ömlőkének. Kérfok bonno-tokot, maradjatok jó katolikusok ós jó magvarok.
Fölhangzik a beszéd után a püspök áldása alatt a minisstránsok csüngője. Tízezrek borulnak térdre, mol-lükot verik, mig főlőttftnk egyre eresebben süt a n»p és szórju éltető mo lógót.
leleplezés
tunk a kereszt fényébe. Épp ezért nem kérdem tolod, hány kitüntetést kaptál hazádtól, hanoin azt kérdezem, hány sebet hordozol kebleden hazádért. Mert ha sok n seb, akkor nagy a szeretet. A Haza szolgálata követeli ..mindon fiától, hogy híven szolgálja kifelé és bofofé. A hazának törvényeit megtartva koll élnünk, férfiasan állva azon a poszton, ahova u haza állitott. A
befelé való szolgálatot minden fiától -- nyelv és-faira való tekintet nélkül •— megkívánja a Haza. A kifelé való szolgálat csak keveseknek, a diplomatáknak és a külfölddel érintkezőknek a szolgálata, akiktől még többet, példaadást kivan aüaza.
Muraköznek különleges, holyzoto követeli a külső és belső szolgálatot egyaránt. A u magatartásotok nom egyéni magatartás, mert MurakÖa magatartására felfigyelnek távoli országokban. Muraköz népétói kifolé és bofolé egyaránt magyar maga-j tartást vár a Haza. A ^fáboru vilia-! rában szorongó érzések losznók úrrá a népok és nomzotfjk kőzött. Nem a szalmaszál után; kapkodásra, hanem a baráti K\'Z nyújtására van ilyenkor szükség. Mort
át fogja élni a vilifirt az> u\\flv>n~ zet, akinek barátai vannak. Mi nom jöttünk tüntetni az ezeréves barátság ollón. Sőt
a szerelet és a kereszténység kezét nyújtjuk túlra, akivel egy évezreden át szomszédságban éltünk.
A Püspök Atya beszéde végén Magdalán ion Antal hősi halált halt honvéd hozzátartozóit szólította az emelvény elé, fölolvasta előttük a katonai parancsnokság végzését, moly a hősi halált halt honvédnek a bronz vitézségi érmet adományozta.
A 2íí éves fiatal gyerokasszony könnytől ázott özóinekkel veszi át a kitüntetést, molyon keresztül minden hazafias áldozat, mindon szon-vódés glóriát kap.
Felhangzik az énekkarok ajkén a Kossuth Lajos azt üzente,.., maid a templomtoronyban\' delet jolozndk a harangok. Az emelvényre ogy páter lép és elmondja az\'Urongyaiát és a holtakért való könyörgést, amit mindnyájan vele mondunk.
A szobor
Tűző napsütésben áll a InloploZOtt szobor, Boldogfalvi Jftrflíai* Sándor
SzobráumÜTéals •rét sugaráé *lk.n (Am. Gaa|«rieh Márk süetttj* jobb-
kejiébon korVwztöt emfSrrV magsam
Horvátország folő mutat. A szobor alumínium ötvözetből, mű patinával készült, 180 kilós. Alaplnaata fehér faragott torrnéskó, melyet négyzetes körönd Toaz körül.
I\'ocsornik Ottó rárosbiró, országgyűlési képviselő veszi át megőrzésre a szobrot. Köszönetet mond a szobrászművész ajándékáért, maid idézi Zrínyi és Oasparich emlékét, — Haladunk u kijelölt utón, melyet Zrínyi é* Uaapnrioti élete-halála "jelölt ki számunkra. Isten minket ugy ftí^éljon! — mondotta beszéde befe-
J0Zé*HŰl.
Koszorúk
Kóvotkozott a koszorúk elhelyezése. Dr. lirand Sándor alispán a Tármegye, Drávaogyhéz olóljárósága a szülőfalu, dr. Vida Foronc n járás, dr. Krátky István Nogykani-zsa testvérváros, Kolomen Foronc a nagy kan izsui Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör, Peruk nagyközség elöljárója utón a eeástornvai MANSZ nevében dr. Vida Ferenc né, Zuhiogorszog Táros nevében Tauiássy
István dr. polgármester, n Muraköz j Ssűretség nevében Meihand Ferenc, Csáktornya város kosioruját padig l\'eosornit Ottó helyento a szobo" talapzatára;
A fotarneló és lélekbe markoló ünnopet a katonai díszszázad disz-menete fejezte bö. A díszszázad után ;t vitézek és a frontharcosok, a le- ¦ venték; a leány-leventék, a tűzoltók és a muraközi községek népvisela-tébe öltözött színes, rx>mpás látványt nyújtó küldöttségei követkéz-tek. Drávaogyház. Porlak, Alsódom-boru, Hodosóny, Munmd, Mura-Bzenimihály featói csoportjai különösen tok tapsot kaptak.
Kép-lalaplezéa
Az eÍTonulás befojezéso után a Püspök Atya a városházán leleplezte a Muraközi Szövetség által a váróénak ajándékozott Dudica Andor: Eskü a vérmezőn cimü történelmi festményének pompás keretbon el-helyezétt művészi kiviteli rézkarcát, molyon a kormányzói oskütétel van mogőrökitvo. Küldöttségeket fogadott a Püspök Atya, majd részt vett a Zrínyi-szálló emelőti nagytermében rendezett közobéden.
A MaraltÖzi Közművelődési Egyesület alakuló közgyűlése
Délután a Levente Otthonban alakuló kÖZKyUlóaét tartotta a Muraközi Kös-művtilódésl Egyesület. A szépen feldl-uzltutt otthont ssulolaslg megtöitötto n közünüég. Az emelvényen a Püspök Atya, gréf Teleki üéla lőlspAn, Pecsor-ník Ottó vArosblró, orszAggyllléal képviselő, Klioaoczy Miklós UinUgyt old-adó, Mik Károly népm. tltkAr íoglalt helyet.
Pecserulk Ottó nemzeti Imánkkal nyt totla meg az alakuló közgyűlést, Üdvözölte a megjelent notabllltAsokat éa vázolta az egyesület feladatalt.
Mik Károly Ismortette az egyesület szervezetét, tagozódását és alapszabályalt, melyet Szilárd József murultözt nyelven megismételt.
A közgy ülés Uzdőcty Zadraveez Istvánt, vitéz gról Teleki Béla lőlsnánt fővédnökévé, Terbócz Miklós min. tanácsost és Mlndszenthy József apát, pápai prelátust védnökévé választotta egyhangú lel keséd éssol. Vitéz Hűrváth Fereuo orSzággyüléal képviselő és Pe-caornlk Ottó leit az egyesület elnöke, melyet még kiegészít a választmány.
A püspök atya Itt la szálasra emelkedett. Szűnni nem akaró taps fogadta, ami láthatólag meghatotta. Latom ozt a szép sgységet, - mondta — latom ezt a szép eggyéforr&al köztetek és vezetőitek között Arra kérlek, oz az egység maradjon meg és mélyüljön el.
A viharban ugyan Östfzefut a nyáj és egynek látsilkII összetogát-lok no Ilyen legyen. Őrizzétek meg aalAtos nepi értékelteket, fejlesszétek a kultúra Begllségóii\'él tudástőkét éB ez-az egyesülőt, itiely nem Uros egyesületnek ígérkezik, anyagilag, erkölcsileg a segítségetekre siet.
Vitéz gról Teleki Béla főispán a maga nevében a vArmagye és a magyar kormány támogatását ígérte meg, gondolatokban gazdag Bzép beszédében.
Pecsornlk Ottó zaróSzaval után a Himnusz fojezte bo az Ünnepséget.
A sportpályán a caAktornyal csapat a pesti Ferencváros csapatával mérkőzött. A közönség roikadáalg megtöltőim a pályát.
KorontsV Srnö lőjegyaő főrendező írAüyltáíAVol Polestnazky Jenő tanltó-képxö Intézeti Igazgató, dr. Bernéin József kereik. kü/.öplskolat toaZBató, Nagy Károly polg. Isk. igazgató, Mik Károly nípm, titkár, Mlkldsváry Jenő Jegyző érdeme a szépen sikerült, hatalmas rendezés. Tlzozrea tömegeket mozgattak meg és tízezres tömeg elfoglalteá-gAról gondoskodtak egész nap. Talpon voltak kora reggeltől a vonatok Inda-lásálg, mindenkinek teljesttették a kl-vanaágAt éa inunkAJukkHl felejthetetlenné tettek a szép ünnopot.
Véndra Jsmó
Titokzatos keltés öngyilkosság egy fonyódi szállodában
Édcaülésünk szerint a fonyódi fürdő-helység egyik szállodájában a minap szobát bérelt BÓsie litván fonyódi béraulós egy nő társaságában. Az este folyamán teat rendeltek azial, hogy a szobában fogyasztják cl. A pincér, aKl a teát tclsxól-
f;alta, az ette lolyamán azután már nem itta a vendegeket. Másnap reggel a vendégek nem keltek fel és nem adlak magukról semmi életjelt. Erre a szálló alkalmazottal betörtek az ajtót. A szobában holtan találták Bősze Istvánt és társnójft. Az esetet azonnal jelentettek a csendór-
Sritiek, amely rHegttldltoífB a nyomozást. Ennek során rriegállapították, hogy a Dűt Juhási Janóménak hívják, kiposVárl lakos Az asztalon megtaláltak a tta maradványait. A szállodát az stst bekiivot-kexéac előtt cláiio?.ták. Mivel azonban * szobában mii más vendégek la voltak s azoknak semmi bajuk néni történt, n a nyomozó hatóság meggyőződése, hogy a férfi és nő Öngyilkosságot követeit cl. A nyomozást tovább folytatják annak meg-állapíiásara, hogy az öngyilkosságét milyen méreggel és miért követték el?
******
Németországból hazatérő vendégellek meg a
Kodvós vendégei voltak vasárnap I délelőtt rÖTÍd idom Nagykanizflának. \' A 11 órakor befutó személyvonattal mintegy 145 magj\'ár hadifogoly érkezett átutaztában a nagykanizsai állomásra. A hadifoglyok magyar állampolgárok, nkikat annak idején
vet6 népiét Sjfl MlSntí,ll<)t
mosl rendelje meg
UNGJSR-UlíLMAN\'W
WST Holtorr-gétai, petrtlanm. mi-%iriÉJÉJ jttjgte Wt
145 magyar badileglyot kanizsai állomáson
a szerb megszállók a jugoszláv hs(d-eeropbe soroztak és a harcok során a németek fogságába jutottak, majd a német hadifogolytáborokba kerül-tek, ahonnan, miután mogállspitot-táW róluk, Iiogy magyarok, ti Führer param\'sara iiazaongodték. A n agyium\'z sa i va«u t i ál lom ii soi i a Vriröskeroszt Ápolériói Szakosztn-lyának ilolkon hölgyei fogadták visz-szaiérkezett majgyar reVemkot, akiket rövid üdy<iíílé« után niügvendégeltek,
A UÚZKÜÜDú nyitva T«r, rsggsl s úrátfl! ülte 6 éráig. (Hétfő, ázsrda, «4nt«k délután sa Icsridan tóiu un ,) Tatojieii: 610,
IMS, május 3
Zalai kozlonvi
KF"fRÜVIt
SPORTELET
A kanizsai leventék gelsel szereplése
NaiykaBbtsa—Calia 5:0 (3:0)
Gelae. május 3
(KiküldŐU spoi{rovatvezetőnktől} A le-vante labdarugó bajnokság során, a vasárnapi fordulón Oelsére utazott a nagykanizsai levsnte vátogalútt. A tehetséges fiataljaink nagy lelkesedéssel és helyen-kinl szép jálékkal még nagyobb aranyban is győzhettek volna
A csapatot az állomáson váriák a gel-seiek a leventeparancsnokok vezetésével. A pályán szépszámú érdeklődd gytllt össze a nap neveieles eseményérc.
Kuszler—Bognár l„ Devccscri -Pető, Lukács, Bognár II. Uenetheim. Farkas, Linhard, Csiszár, Lukas a gclsciek. Solymár—Mujzer, Berkú—Bódis, Szabó, Fekete -Töápfel, Mischon. Polay, Horváth K., Horváth L. a kanizsaiak összeállítása.
Klisé tapogatón játék folyik az első percekben, de az egyik gclsel támadás veszélyes és a k.zöfistg hatalmas biztatásba kezd. A 7-lk periben azanban l-ekcle szétoszlatja a gelsel reményeket Kiszökik, jobbszélen i.) méteres bombája akadálytalanul hull a haléba. A zöld-lehér színekben játiii geliei csapatnem adja meg magát. Pallog idt-eda a labda a göröngyös pályán és esak nehezen tud|Ak a ml játékosaink pontosan iiányítani a lab áákal. A 27-ik percben Töpptel közelről ló. 2:0. Majd a félidő utolsó perceben Miichon a gótizerzó. 3:1).
A mátodlk télidőben a pálya kelel (elé ltjtőlödő oldalán gurigáznak a kanizsaiak, Krsdmény azonban csak a 3Ü-ik percben van. Tanácsunkra Fekete messziről ló és lövést védhetetlen. 4:0. Mischon gólja után (5:0) már alig van idé a kezdésre.
A k.rölminyekliei képest jót szerepelt a kanizsai csapat is a gulsei leventék sthi voltak rosszak.
Egyini teljesítmények élén Szabó, Fekete, Bédls összetételű fedezetsor miriütn tgyes tágja, Miieden, Tőppfel, Polay, Hor-vilh áll. De jó volt a kOzvetlen védelem is. A gslséleknél a két szélső és Linhard!, valamint Devecseri és a kapus nyújtott elfogadhatót. A csapat hibája, hogy nem tud egységesen támadni ás nincs fedezetietek
Balogh (Bucsuszcntlászló) játékvezető minden elismerést megérdemel a nehéz körülményük között lezajlott mérkőzés vezetéséért.
Leventéink éa vezetőik dicséretesen szeretőitek a kanizsai színekben. A fiuk mellett Flumbort izakuszlAlyvczelö és Szotlár .löv kapitány érdemel kerülnek előtérbe. ________ k—n—l
Döntetlen a DVSE—NVTE
hh III. bajnoki. Az elmúlt vasárnap üomboviron játszolt bajnoki mérkőzést a Vaaut elsó csapata ii Frlsch mesterhírma-sivil döntetlent éri el a kitűnő DVSÍi egyatteie ellen. a csapat rnlndcn egyes tsgja dicséretesen szerepelt. Kár, hogy tartalékkal utazlak cl a kanizsaiak, mert biztos győzelmet jelenteit jvolna egy jó kapus. Az NVTIí GyUlál—Horváth, Kis -Erdélyi. Németh, Placskó— Juhász, Tura, Frlsch, Ködbaum, Kelemen összeállításban érié cl »3:3(3:1) eredményt.
A ZMNTE II. győzelmével vég-zudötl a kis helyi rangadó
ZttNTK II. NVTE II. 1: 0 (2,0)
II. o. bajnoki. Vezette: Törökmezei. a ZMNTE II. Kavics miki, Magasházi - Ti-loil, Sztankó, Sólymos—Köves, rarkas, Vadatfatvl, Molnár, VellAk ösizrillitásu caspatival éi Vadailalvl meilírbírmiiAval fOtinycsen gyói-it.
LováSzl-Dravaegyhoz 4;Ö (1:0)
Levente bajnoki. Vezette Mohácsi. Megérdemelt győzelem. Góllövők: Fitos (2), Varga, Cslgl, ________
Eredmények
Ferencváros.-KIspeit 5:0.(3:0) Csepel—Vasas 1 : 0 (1 :0) I laladís— Gamma 4 : -I (1:1) Klcklromos - SatIBTC 2 : l (0:0) Ujpcit^-Törekvés 6:1 (3: 1) Kolozsvár—Újvidék 4:0 (410) \' Nagyvárad-Szeged 8:1 (4:1) Szolnok-DIMAVAG 5:2 (2:1)
A Csáktornyái ünnepség után hazament és agyonlőtte magot a vlztsxefíigyörgyi kflrlegyző
( l\'uilósifunli jehmti) A CeálHornya közelében ;fe-Tú Li* muyaköai köz-segiiuk, Vi/.iaweiitgvyriiviKik -zomuru szonzacióju van. A Krm->* fiutai kür-jegy_óje iigyonlőtte magát.
Falka Jenő mintegy másfél évvel ozelot] kerüH . Viziazentgyőrgyre, mint körjegyző. A harmlnooa években járó, nóV körjegyző nem muraközi, niégj. humar bolo illeszkedett nj munkakörébe. Az utóbbi időben Környezete ugy lati., mintha gon-
dokkal küzdött voi uh. mv.\\ nzonban sok munkájának tulajdonították.
Falku körjegv.ö tegnup benn vult Csáktornyán, ahol részt vetta Gae-puricii-szöbor leleplezési ünnep-égén. Délután hn_am.nl a falujába
eate revolverrel főbolótte magát. Azonnal orvosért küldtek Csáktornyám, do mire a/, kién, a körjegyző halott vult.
A/, öngyilkosság háttérinek kide-rilén.re a iivomo.áa megindult.
Nyolc vagon szeretetadományt gyűjtöttek a leventék a harcoló honvédeknek
A „Levcntelfjuaág Honv.dkarácsonya" mozgalom végaö eredménye
A le ven tű Hiúság honvödttaráesonya
mozgalom most zárult le. A sajátos gyar mozgalom méretűire nóz.vo páratlanul áll a lov-iilulfJu«ág 211 éves tör-tónetóljon.
2130 községből küldtek be, a Loven-lo Hírközpont Jelentene ezerítit, szere-retadotnányt a LevehtoegyeaOieték Or-
szagos Központjába; Pántos mérés óa Összegezés szeriül ti szerotetndymá-nyok réeztelezeao n következő nz úgynevezett karácsony fik „lód Kvttlt**ból:
ao.biő kg. lUtetnéiiy, léwíatóíu (3 iá* utl kocsit töltene (neí), I3TT7 kg. aita lonna es kolbászféle fmaeMl vaaut! teherkocsi),
3301 kg. cukor,
2206 kg. dió és mogyoró,
4i kg. illdtml.
V07 ktf. szftrazgyüniölca,
3576 k« doh^riynomtl (mely sroretet-adotaányok ujabb válUtl teherkocsi ru-kományt Jel ejtenek), i7.3bn Üveg a/esz és 8 láda rulialOio m/. utóbbi adományok ismét kót ős léi vtisutl toberko-i\'.\'.U jelentenek),
30.Ü0U levői hz i.iuoretitóii hotivédbez óh N«k-ank Iriventt\'sjftmlf-k, melyet a Hzlv küldött: magyryr föld ugy kin zace-kóval, ItriHkönyv, apró használati tárgyak, a_appan, i\'iomnKdiiizok,
iO.teU lielh\'hom. J\'m uü Hutlohemca cFoport emlékezte tett a „Honvédkará-Cflonyra".
A leventék muglálo^atták minden IiadbavonuU eaaládját én a ctalád állt-potáról közöieu lognlntazolt levelet írtak a hudbavonultnak.
Két és Iflmillió Jelkóppcl ellátott tábori lapon tlzenliülelt egymásnak az otthon óh a Iront.
600.000 tórkóp készült Magyarországról a kouvédek éa hozzátartozóik ró-Bzéro, amely térképek emlékeztetik a szent földre, amelyért harcol a bouvéd.
fiöO.000 aitólomez, 4.a-io.üLO jelkép éa 21 éa lélmiílló honvódkurácaony lovél-záró-bélyog került forgaiomtia.
Filléres árusltáa és a társadalmi áldozatkészség a mozguloui coljaira 1.350000 PÍorKalmat eredményezett.
A loventelljuság honvédokért vállalt munkája mérőiéire Jellemző, hogy csak ií központban 71)0 szamőly — loveute, levenioleány éa katona — 130.00;) munkaórát dol«ozott, 1_00 kisdiák-levente
iSO.Qm munkaórában végzett könyobb pnplrb\')togatást ós ragasztott levólzáró/
Dáfyojgot
A küzpmit 70.160szerűtetcaomagot— 15 vüsuii teherkocsii töilene meg — osztóit svút. A tábort csomagok n kit-vétkezó\'fcet tartalmuzták: szárazsUtu-uiény 30 dítg., tűkor vagy szárazgyü-tiiülca V--.il dkg, _c» tlrb cigaretta ós 21) [[raiiim dohány, vngy az evvel onyou-értokü urt\'dull csomagolás, bualóle 12 dkg. vngy ÖTOff azeszvaltaí. „e\'zobbjti-vflt" képi-rt i\'-veuluiijság MzAinal uz Itthoni teVe&terdUOka híreivel, Magyur-orszóg lárkene, hogy mfndon bonved a üztvahrletti ^M>hobc Hle8zlbe?se hazája képéi, viii!.\'..emlókbólyagok, ujtó-loini^zke, leientelevél az Ismereiten honvédhez, 10—15 tábori lap a levelezésre, végtll !¦!.\'.;\'ym- löld egy kis zacskóban, luinkörivv, huzal köp, netnzelt azalagoa teuyóág; apróbb liasznátali tárgyak éa egyéb apróságok, auilt a loventOk ás levonteleányok szerelő lu-lemériyesaége gondolt kl.
A roalandó tészta- és htislólét, az almát a budapesti és pestkörnyéki kór-há.\'iktmn f.polt H.rheslllt honvédek és hadlrokkuuiak osztottak kl,
nyomban a csoiimgok beérkezése és bontása ulán.
Mindent azok kaptak tehát, akik az elnó vonalban harcoltak, meri a sebeket Is ott osztogatlak.
A luventék és levonteleányok szereié i adóssá n nyal, segéllyel támogatták a hhdbuvunullak ho/.\'.átartozóit.
A szeretetosorjaugok szakszerű etké-azlteae a .Magyar Vöröskereszt" útmutatásával törtön!.
A mozgalom semmiféle- külső anyagi segítséget nem vett Igénybe. A sok-sokezer honvéd szebbnól-szabb levelel arról beazóluck, hagy a lavenlolljuság szeretethldja valóban Összekötötte a kaiső és belső nravanalat, a honvédeket óa it leveutulfJuBágiil, magyar tár-aadalmat
Éjjeli gyógyszertári Ügyelet: Ma az Őrangyal gyógyszer tár Deák-tér 1Ü. Bzám.
Kiakanizaán a_ ottani gyógyazer-iár állandó ügyil.laa azolgálatot tani
Csak ugy mondom.
Tagad/iúiaflan, hogy a kerrxke-delcm rit ipar életében ma tok olyan probUtna vetődött- ffí, amelyek a közvéleményt fogtalkoztatjdJc. Kzek n problémák mind szorosan ősitte-lügqnrk a közellátás kérdéseivel, azoknak pedig ma döntő sxamk rw« ae ország háborús sorsának alakulásában. Mert a háborút a köe-eltatás frontján is meg lehet és meg kell nyerni és el lehet, de nem szabad elveszíteni. Hogy hirtelen sok ilyen probléma szakadt ránk, mindenesetre, megnehezíti a dolgunkat, de. nem vakíthatja el a tárgyilagos ií élőké pesiég iinket. Tisztában kell lenni aeeat, hogy a kereskedelem s ipar félelmeteseit megnövekedett közellátási fétélitsif/6 nemcsak a kereskedőt 8 iparost kötelééi, hanem mindenkit. Kötelez mindenkit elsősorban i.i annak belátására, hogy rendkívüli körülmények sodra nem munlig kiszámítható medrekbe kényszeríti a kereskedelmi .t ipari tc vékerti/séget. Be ae ipar, és kercske
delem ésak nemrégen ment - részben még megy át ae átalakulás nagy
mífeáfs, aminek zökkenőjétől meg nokkal nyugalmasabb időkben is féltettük a kozgaedasági életünket. S pontosan ae átalakulás lázgörbéjé-nek a tetőfokán -utolérte, országunkat a hábnru forgószéle s ebben a viharban kell folytatódnia a nagy átállítás építkezésének, küzdve ezer ninccsel, ezer korlátozónál. tilosok és muszájok rengetegével. Ae a magyar gazdasági élet, amelyik ilyen körülmények közt is nagyobb megrázkódtatások nélkül tudja ax önmaga -újjászületését átvajvdni, joggal seámith\'al arra minden tényezőfői, hogy nc kákán esomót kere-néssel. hanem az ujtziitnltncf; kijáró féltéi gondossággal járjanak el a dolgukban. S ezt a mai közellátási viszonyok mellett nemcsak a kerrit-kr.delem ipar érdeke, követeli Így, hanem a mindent megetted nemzeti érdek is. _
m
KÖZGAZpáSáG
Felhívás a magyar társadalomhoz a jegkarblztosltás elterjedése érdekébeft
Az Országos Hezőgnzdaaági Ku-inura. az Országon Magyar Oazda-sútri Kgyesület, továbbá n Gazdák Biztosító ¦ Szövetkezete Bíztoaitús-ügyi Országos Gazdaválaaztmányt alakítottak aszal - céllal, hogy rendszeresen negyedévenként tartandó iílések/m megvitassák a magyar ;{iu-(lutársudaloin egyetemet éruökló időszerű biztosítási kérdéastet, kialakítsák a iielyéfl biztositásügyi közvéleményt n magyar guzdatársada-lom körében és tííjúkoztutósl adjanak gyakorlati biztosiláai ügyokbbn.
A Biatoflitáaügyi Országos Oazda-választmány a nupokgan tartotta elsó üléáét báró Vay László m. kir. titkos tanácsos, a Gazdák Biztosító ¦Szövetkezeié üg\\ vezető elnökéiiok elnökletével. . vitéz dr. Násfay Zoltán igazgató javaslatára, n jégkár elleni biztosítás minél nagyobb körben való elterjedése érdekében felhívással fordul a gazdatársadaloui-liöz. Ez n felhívás rámutat arra, liouv a gazda sohasem lehet biztos abban, hogy földjét a jégverés elkerüli, a jégvorést mejlozni, bökövot-kezéaótolhuritani nem lohol. 1CI lehel azonban kerülni a jégverés által oko/ott károsodás anyag? következményeit a jé_kár-biztosítás utján. A (erníésnok jégkár elleni biztositsjia, ezáltal a termes anyagi eredményinek és folytonosságának megrédese nemesak ogy\'énj érdoke a gagdóliak, hanem kötelessége is esnladjávnl rw nemzőiével Bzenibon. A jégkár ellőni biztosilás különösön kötelesség ina, amikor uz ország soma függ u. ter-mele» folytonosságától éa\' erodmé-nyétől, Az altruiata célokat szolgáló, karlolon kinil álló Oazdák Biztosító Szövetkezete a jégkárbiztos itasi díj -tételekot és (ellétolokot évról-órre a gazdatársadalom hívatott érdekkép-visolotoivel egyetértóslxiu állapítja meg, ami úttal a biztosított gazdatársadalom érdekei a legmesniíehb-inenőpn figyelembe véiPtnqk. ( :)
Zalavirmegyo KSiallitisi Korninyblitm Fétspánja.
Hirdetmény.
Zalavármegye Közellátási kormánybiztosi hivatala felhívja azon gazdák figyelmét, akik a hivatal állal munkásbakancs fmezigazdasági cselédbakanci) kiutalásban reszesllllek él azt még valamely ok miatt a nagykanizsai Hangya Kirendeltségnél át nem vették, saját érdekükben mine! előbb annál is inkább vegyék ál, mert a kiadóit utalványok érvénye f. évi május hé 15-évcl lejár és ezen idópont utin a bakanci már nem lesz átvehető.
Zalaegerszeg, 1943, április hó 30-án.
vitéz gróf Teleki Béla s. k.
kormánybiztos-főispán.
Aranyat, azSstit
legmagasabb árban veszek.
Vékásy ékszerész Pö-nt 2.
Nagykanizsa megyei vaxoa pxrlgármes terétől.
ad.5M/ké. 1943,
Hirdetmény.
a permetező szerek köztll a nikotin is megérkezett. Mindazok, akiknek tavalyi üres luhusuk van, c liét folyamán a nikotin Átvétele végett Jelentkezzenek a gyilinölcs-csomagolóbau.
E hét folyamin klllömböző pcrmeteiő-szerek még kaphatók ugyanott.
Nagykanizsa, 1943. május 2-in.
Polgármester,
— (Huzatért honvititlnke-t) minden nap meg lehet látogatni a nagykanizsai Károty-laktanyában. A látogatási idő délelőtt 10 órától 1 óráig és délután 4-től 6-ig tart. A látogatok mindig tartsák szem előtt, hogy szeretettel tartoznak a honvédnek és fegyelemmel a Hazának.
Nagykanizsa megyei vuroi polgármealuiétöl.
Tárgy: Selyeintermelés.
Hirdetmény.
A nal háborúi Időben felbecsülhetetlen jelentősege van n selyemtermetéinek. A hadrakelt seregeink Igen kiterjedt BiUk-séglctét ugyanis csak a mainál Fokozottabb termeléssel tud|uk biztosítani, Honin sora van sióknak a nélkülöihetellen fel-iierelísl tárgyaknak, melyeket kizárólag hetnyóselvemből tehet caak előállllsnl (pld. ejtőernyő.)
Erre való tekintettet a kormány Ismét lényegesen felemelte a gubóbeváltásl Arat, sőt külön [utalmat állaplloit meg mindazon termelók részére, akik 20 kg-nál több elaőrendtl gubót szolgáitatnak be sz állam1 beváltó helyeken
A lelycmtermetlk at utcai és ulmentl eper fákról szabadon szedhetik a levelet éa mindazok, akik ebben őket akadályoz-zák, alrgulgoiubb blintetétben rétzeiülntk.
Felhívom városom közöménél, hogy minél többen kapeio\'ódjartak be a Belvem-termelésbc, mely nemcsak gazdi?ági előny, da namzetvédelem Is.
Nagykmlssa, 1943 áprllla 27. mi Polgármester.
A nagykanlzaal kir. Járásbíróság, mtnt telekkönyvi hatóságtól.
3110/1*43. tk. izám.
iriiritl iitfáeímenv kivonat.
Németh Mária végr(ln|lalónsk Horváth Jóxaef végreha|láit szenvedő elle-i indítóit végrehajtást ügyében a telekkönyvi halóiig a végrehajtaló kéretnie liftvelkezlében az IMI :LX. t.-c. 146. §-a értelmében! végrehajlátt árverést 285 P tökekövetelét, ennek 50/* kamata, 372 P 10 t. eddig megállapított per- ét az árverési kérvényért ezúttal megállapított 60 P köllség behatása végett a nagykanizsai 7681. izt|kvi 1934. hm. szántó illetőségére «10 P ét 2395. hitt. icántó Illetőségére 800 P ki-klálláit árban elrendeli.
A tkv! hatóság az árverétnek a Ikvi hálósig hivatalos helyiségében (Törvényház, löldiz. 0. sz. apó) megtartására 1043 évi május hó 19. napjának d, e. 9 óráját ttlzt kl és az árterét! teltételeket az 1881 :LX. t.c 150. fj-a alapján megállapítja.
Az árverési teltételek a hivatalos órák alatt a telekkönyvi hatóságnál (Törvényház, fiz) és Napykanf/m tn. varos pol-gármeilerénél tekinthetők meg. (1881 :LX t.-e. 147. §. g) pont)
A telekkönyvi hatókig a hlfdetménv egy példányát kifüggesztés, egy példányát pedig az árverési lejjélelek megteklnthetéte végett Nagykanlm m. város polgármesterének, továbbá egy-egy példányát szabályszerű kózzétélcl végett Pulin, Nagyiéese, Sortnia, Szépeinek községek elöljáróságainak megküldi, végtll az árverési hirdetmény törvényszerű kivonatát a Zalai Közlöny clmtl helyi lapban egyszeri közzététel vésett a végrehajtató képviselőiének kisdia. (1881 LX. t.-c 152. § 1908 :XLI. t.-c. 23. §.)
Ai árverési leltétetek a következők:,
1. Ai árveréB alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb Aron eladni nem lehet. (190* :XU t.-c 26. §.)
A tkvl hatóság figyelmezteti vevöl, ii¦ >¦¦¦>¦ a katonai hatóság előzetes hozzájárulását a vételhez szerésze be, mert hs ez a hatosig a vételhez hozzá nem Járul, az árverés köllaégcl a bánalpéntből lesznek levonva.
2. Az érvérein! szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lOTo-it készpénzben, vagy az 191! :I. t.-c. 127. §-ában meghatározott árfolyammal Számított óvadék-képes érték papirosban a kiküldöttnél le tenni,vagya bánatpénznek előleges bírót leletbe helyezéséről kiállított teteti elismervényt a kiküldöttnek átadni ?3 az árverés! feltételeket aláírni. (1881: LX. t-x. 147., 150., 170. §§; 1908: XLl. t.c 21. §).
Nagykanizsa, 1941. évi ápr. hó 8. napján. Dr. Wéber i.K-k s. k. kir. jbtró. A kiadmány hitéleti); l.choczky
¦ i\'s 1 M|44,
Bíróság dönt Csáktornya iDlaJdonjogl
és az állam Ingatlan-vitájában?
40.000 pengő Kölcsönt kapott a csáktornyai elemi Iskola
t tudósítónk jeleni i ) Csáktornya községi képviselőtestülete közgyűlési tartott. Tárgysorozaton szerepelt égy állandó kultúrmérnök ewrzófltetéae, aki elvégzi a városrendezés ^s fejlesztés miiszaki feladatait. A beérkezett ajánlatok alapján a szerződési rövidesen megkötik.
A képviselőtestület 40.CXX1 pengő kölcsönt szavazott meg az ájl. elemi iskolának a város dologi hozzájárulása forliéro. A hatéves kölcsönből házivizvezeték i* kés/ül iskolában.
, A lak tanya-épülői tulajdonjoga körül élénk vita volt. Az épülőiét még a város épittetto, de lOílO.-ben politikai nyomásra át kellett adni a jugoszláv állam tulajdonába. 1041-ben, a visszatéréskor a jugoszláv állami javak a magyar állam tulajdonába mentek ál, viszont Csák tornya város most szeretni iijra tulajdonául az épületet óa n hozzá tartozó nagy területet. A közgyűlés határozata szerint, ha szükséges lesa, a város biróaá^ döntés* elé bocsátja az ügyet.
-»-~—~-k
A frontokról a lengyel-ttgyre és az amerikai sztrájkokra terelődött a háborúban álló világ figyelme
Berlin, május 8 A I (inezia i hadszíntérről jelentik, hogy a tengerparti sáv északi sza-kaszáu. nhol a -tengelv-esapatok a hegyi állásokat \\i közükben tartják, nem történtok említés remél tó harci cselekmények, A középső szakaszon, Hadié* el Bah és Tont dti Xshs vidékén az angolok több felderítő előretörést végeztek páncélosok vezetésével. Aü elŐterepen összefüggés nélküli ütközetekre került sor. A délnyugati szakaszon francia siskádat\' csapatok most állásaikat erőai-lik. K közben n tengely-csaltok tüzérsége érzékeny veszteséget okozol! nekik,
a tengely-csapatok páncélos felderítő kocáikkal megerősített egyik járőre zsákmányul ejtette az angolok fegyverről és élelmiszerrel megrakott több tehergépkocsiját. A német harci repülőgépek az ercvonal különbőzé lantjain sok támndást intéztek a szövetséges csapatok ütegállásai ás fedezékei ellen.
Zürichi jelentéi szerint a tuniszi hadszíntér ke/épsö siakeezán, Mad «1 Bah térségében • legutóbbi 48 órában támadások és ellontámn dások váltakoztak. Hedjew el Bab és Pont du Fahs között a tengely-csapatok kezében van a kezdeménye zés. .
1943. május 3
tuniszi síkság északi [wremén Ellenséges repfllőgén géppuskázta Newyork belvárosét
A Reuter! rodd newyorkI Jelentése szerint Newyarkrmn teensp hitelen mogszélaltak a légi veszélyt Jelző szirénák. A Breoklyn felett egy repülőgép Jelent meg. amely géppuskáiból tüzelt a városra. A hadügyi és tengerészeti hatóságok most azon Igyekoz-nek, hogy megállapítsák a repülőgép nemzetiségét.
A tognnpi newyerkl légiriadóról ki Hdotl Jolentéalmz\'a Reuter ho7zAti!zi, kogy tíz percei a légiriadó megnzllnto után egy amerikai repölőgép góppus-kalÖvéHnket adott le a Hroaklyn felelt. A katonát éa tengerészeti hatóságok megkísérelték az ellenséges repülőgép adatait megállapítani.
Ideiglenes egyezmény az amerikai sztrájkolok és a kormány között
szagol megszabadítsa a mostani helyzet bonyodalmából.
A brit hírszolgálat jelentése közli, hogy a Poliér Ház közleménye ezorlnt Roosevelt beszédekor még Eommlt sem tudott Lewíséfl akormány megállapodásáról.
A brit hírszolgálati Iroda washingtoni Jelentése szerint Lcwla munkás-, vezér a kormánnyal létrejött Ideiglenes egyezményről szóló nyilatkozatát 20 perccel Roosevelt beszédéiek megkezdése előtt tette meg. Lewis kijelentette, hogy együtt fog működni a kormánnyal abból a célbél, hogy az or-
Churchill üzenete a lengyeleknek
A Daily Telograph Jelentése szerint a lengyel emigránsok és a Szovjetunió viszályában a snlypont Moszkvába he lyeződött át. Tárgyalások folynak a brit és amerikai nagykövet, valamint Kreml köztilt- A lengyel emigránsok Igyekeznek megkerülni a különösen vitás pontokat. Minden attól lügg.hogy most semmiféle kihívó nyilatkozat ne történjék, illetve ne Jelenlek meg.
Sir George Andersen a tegnapi lengyel nemzeti ünnepen felolvasta
Churchill miniszterelnök üzenetéi. amelyben Churchill többek közöli a követkozó kijelentést tette:
A szövetségesok közös erőfeszítési gyakoroltak az elmúlt évben Lengyelország felszabadítása érdekéhon. Azokat a súlyos áldozatokat, amelyeket a lengyelek n szövetségesek közös ügyéért hoztak, cgv nagy és független Lengyelország helyre-.állításával fogják "megkoronázni.
Cserélje ki CSILLÁR]AT ¦
szép, modern
CSILLÁRRA I
Grünhut Elemér szaküzletében i
Nagykanizsán, Deák-tér 2. szám. e
DRAVAVOLGYI
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibajelentések, szakszerű felviláflositás minden villamos kórdósben délelőtt b-tól délután 16 óráig. Caen&ery-UK 51, a o laton 294.
Andewon ez üaaeaélyan ailung-zeM beasádélww Sikopszki volt lengyel tóbornokol beles vesttőntk és
megbizható barátnak mondotta.
A francia minisztertanács hozzájárult Lavnl és Hitler megállapodásához
A vasárnap délután tartott francia mlnifiztertnnftcsról a következő hivatalos Jelentést adták kl:
A francia minisztertanácsot vasárnapra rendkívüli Ülésre hívták össze, hogy I\'ótaln tábornagy elnökletével\' meghallgassák Laval kormányfő Jelentését azokrél a fontos mpgbeazólóiek-ről, amelyeket Hitler blredalm! kancellár főhadiszállásán folytatott. Laval kormányfő behatóan Ismertttte a mea-beszéléseket, amelyeknek Jelenlőségét a pénteki hivatalos közlemény kiemelte. A francia mlnlsztertanáas teljes hozzájárulását adta a kormánytő akciójához és szlvoa szorencBOklvánalalt fejezte kl neki.
„Moszkva mindenütt romokat akar látni" — mondta Sztálin május 1 ín
A 8lefaui-Íroda jelentése szerint tíztalin május 1-a alkalmából kinll-vényl intézett az orosz néphex és mindazokhoz, akik a harmadik in-ternoeionáléva] rokonszenveznek,
Sztálin szerint mindonnemü béka, iliotve fegyverszüneti javaslat összetörik Moszkvának azon az elszánt akaratán, hogy a győzelemig harcol. Moszkva teljes erőjét a tengely ellen mozgósítja, mert benne látja t bolsevismus legfőbb ellenségét. Mosakva mindenütt romokat akar látni.
aflOURDETÉSEE
Aaattalos-famano Itzetéssel (elvétetik Hetyel Imre asztaléinál, főnt 4. 16
Uri f<tdrásx-a«H*tI aiennal felvitetik. Kllnger Lajos fodrátz, Cicngery-ut 2. 1SÍ5
Tenulónstk felwetiK azonnali belépésre, heti HzetéBsel, jobb házból való Ügyes leányt lapunk nyomdája.
Nagyon Ugyca háxwexelönel keresek. Cim a klaaóban. 1431
Meebhható takarítónő kevéa munkán JÓ fizetéssel (elvétetik. Kiiíaludyu. s/a.
. ;___1432
Májua Ifi-re, vsgy Június l-re keres lel-\'nőitekből álló három lagu csatád félnapra lözö bejárónőt, vagy félnapra főző tolnde-nett. Horthy Mlklós-ut 30,1. em. 3. 14ZT
Pésutbeaseliönfll keres «zannali belépésre helybeli Iparvállalat. Ajánlatokat fizetési Igény meg jel ölesével „Megbízható* telisere a kladóhlvalatban kérem ladnl.
Faaverliareakedfi-aagéd felvétetik, vitéz Tóthnál. 14J4
NŐI fodfáazuxletbc tanonent felveszek. DeutBCh Erziíbet, Fö-uf 10. (Dobro-vita-háj.) 1436
Biciklizni tudé, gyakorlót!, Ügyes teka-fttónai keres .Őrangyal" gyógysxertár.
Egy ebídló aiarzaaaai6itjr«B eladó: RikÓczl-u. 12. 1365
Egy mély ayermeJikaoal eladó. Cini Petőfi ul t$. 1466
Egy iókarban lévő vásározó láda eladó. Csengcry-ut 29, I. emelel. 1430
Eladó betegtoló kocsi. Ürdtklödnl és meglektnten! lehet Franki Qyulánénil, Le tény én. 1433
ktétaxokáa, fflrdötzobás lakáat ke-resek azonnslra vagy Junlua l-re. Varrnék leányka-keiékpárt. Clm a kiadóhivatalom.
1435
kalai kézldht
k*OLIY1 KftI HSPILSP. Estdja: „Klz|uÉiiá|llLT. Nagykaalzaa". Fa4tlöa Usate: Zalai KáMly. Nyotoatett ¦ ¦ ..hBiiaisuriii fit. T. Narrali \'ras*
aytaaajájias-lásfyluuiluáa. frr«aa4«4w4 \'tm . CsM **** \'
túiU:.
turnt
il\'Miloíiuial : l\'iboil posta:
83a 4vt., 99. tz. Nagykanizsa, 1943. május 4. kedd ára ) 1 fiiiftr.
\'\'aMia\'a*^^^"<\'»Mi»^l\'iM *»»«a>araMaaa»aa^
ALAI KÖZLÖNY
feütegrtW«:*i kj*l4lll»»t«li Nil s. mi».
*^S^SÄ^S^J!^SiL * wrteotó: Barbarlta Lajos
KlöIlzeWsI ah: egy hónapra S pengő iO Mlí^r
neRyedévro a pengő ao tlllér Egyee a* Am: hétköznap i2 Ült., szombaton 30 Hit
Unitér vagy Bánkor?
Irta: Kelemen Ferenc
A »nyájas olvasó* bizonyára nemi ellenszenvvel, sől ttosszusággal fogadja e szerény cikk élére állított Unitér vagy Bánkor szavakat, amiben nyilván igaza is van. Annvi idegen szóval, fogalommal, idézettel koll a napi sajtó hasábjain mog-küzdonio, hogy mindon uj idegen kifojenés joggal felbőszíti. A nyelv-tisztogatáa hiratásos művelői is fokozzák benne nzt az ellenszenvet « így hisonyos vakmerőség kol] ahhoz, \'\'ogy egyszorre két, majd nom teljesen ismorotlon szó kerüljön a logolsö rovat élére.
Bármily népszerűtlen in aronhan ez ar, olhatározás. a címen sajnos változtatni nem lehet.
Unitér és Bánkor olyan idegen fogalmak, amelyeket soin most, som a jövőbon lefordítani nem lehet.
Mínd a kottó arra törekszik, hogy a jövé vi légiién zogyaégo logyon, hogy melyiket éri oz a" kétes értékű dicsőség, azt az a világgazdasági Ór-tokozlot hivatott eldönteni, molyet az angolszász pénzvilág urai Virginia állam ogy kin városkájába most hívtok össze. f
Az Unitér az Rgyosült Államok, a Bankói\' Anglia jelöltje Mnmnton trónjára. A sorsdöntő konferenciára vonatkozó tudósítások kömény küzdőimet emlegetnek a jelölés- kérdésé-bon, a világ elfogulatlan küzvőlo-ményo előtt azonban egy |>ercig sem.-lehet vitá«, hogy a zo)d asztalnál, mint a katonai támaszpontok és a háború gazdasági lofölözésénok ügvélwn az ÜSA-Ő lesz a pálma. ¦ Morgonthaunak, az Egyesült Államok pénzügyminiszterének ugyan Koynos lorddal, a világ ogyik legnagyobb élő pénzügyi szaktekintélyével szemben koll megvédonie az amerikai Isaac Whito »uniior« torvét, még som lobot vitás, hogy ob.-ben az\' érdokfoszitó nemzetközi pénzügyi arénában a »bankor« nem fog győzni, mort a Hot epringsi mérkőzést nem pénzolmelótok, nom tudományos fol készültség, nom is •\\T*\\rtrM7) vjiág ignz érdokoi, hanom
amerikai pénzügyi imperializmus szempontjai szeretnék oldöntoni.
A világ aranykészletének több mint háromnegyede ozidószorint Amorikában van! Mit jelent ez?
Azt, hogy az Uj Világ az ogész föld pénzügyi rabtarlója, a háború után pedig, ha Viktória Bzoszélyos istenasszonya a nowyorki szabadság-szobor olőtt kötne partra, a nemzetközi pénzforgalomban Amerika diktátori hatalmat\'- gyakorolhatna.
A pénz nomcsnk\'fizetési oezköz, hanom a hatalom megdönt hetet Ion tényezője, az arany pedig évszázadok óta az értékálló pénz megtefito-sitőjo és a tömegok bibliai példázattal megerősített bálványa.
" 8 oz az arany most Amorikában várja, hogy ledöntött trónját minél előbb elfoglalja.
A. vílág összekuszált péiizrondszo-reínok rendezésére irányuló térvek között épp őzért fog győzni az »Unitor«, morl oz az uj világpénz az arany misztikumával akarja hatalmába koritoni a világ ogész gaz-
A Hátat kormányzói kézirattal elnapolták
A képviselőház mai nléaón folytattak a tanyai közigazgatásról szóló Ja vwdat vitáját. Sarvnl Klek. a MfiP bar madlk vezérszónoka részletesen taglalta a Javaslatot, az Jónak és belyeanek mondotta éa elfogadta P«A1 Árpád üdvözölte utána nsgy örömmel a törvényjavaslatot. Szintén elfogadta. Utánuk Thasay Kristóf zslnmegyel kípvl-sllő foglalkozott a Javaslattal. Elismerte, hogy a Javaslat, habár kis mértékben Is, Javítani akar a hslyzetou, Abr
ban n reményben, hogy oz a tanyai nép előnyét szolgálja, a niagaéa pártja novéhon elfogadta. Ezután Rapeaányl Lá«zló felszólalása következett.
Rapcsánvi a javallatot nem fogadta el. Utána Rosta Lajos szólalt fel, helyesléssel toeadta el a javaslatot.
Rosta beszéde alatt bevonullak a Házba n kormány ta^al, élükön Kátliy miniszterelnökkel. Az ülésterem zsúfolásig megtelt. A miniszterelnök bejelentette, hogy kormányzói kézirat érkezett. A képviselők
Állva hall.-att.\'.k végig a lesfelsőbb kéziratot, amelv igy szói:
Tisztelt Országi villás I
A m. klr miniszterelnök előerjesztésére, az 1933. évi 23. t.-c.-ben gyökerező lógómnál fogva az orízincyülésl málna 4-1*1 kezdődően alnapollnak nyilvánítom. Horthy s. k. Kállay s, k.
A képviselőház a kéziratot ellenzéssel tudomásul vette, majd átlőtték azt a lelHŐhá/.hoz liVi-M^ul vét->l végett. Az Ülés ezzel 1 óra után véget ért.
á^ia%UM^i^MasaMfti^w^»^^
Roosevelt a lengyel-szovjet ügyben javaslatot küldött Londonba és Moszkvába
A harcterekről nem érkeztek érdemleges jelentések
A keleli harctér helyzetéről jelentik Berlinből:
A kuháni hídfőnél, \' Novorosazijazk környékén a Szovjetnek századnyi örökkel indított néhány előretörését a némot hegyivadászok az erdei állások olólt, völgyekben, valamint lejtőkön könnyűszerrel visszaverték. A Inguniividé-kon a liolsovislák nem támadtuk. A többi szakaszról nom jelentettek más emliténroméltó eseményt, mint . " az llmeftótói délre gyungéhb szovjet lövészosztagoknak az olőtéreii álló német akadályok ollón intézett ,égyes olórótőrésoit. Kzekot az olőrotörésokot már a külső némot Őrségek visszaverték. Egy szovjet lövészszázadot, amely aknamezőre tévedt és ott jelentős veszteségeket szenvedőit, a némot csapatok foglyul ojtottek. Ladoga-tótól délre néhány\' roliamvállnlkozással a
német csapatok 57 kisoródöt éa más harci berendezési mogsommisitot-tok. A
német nehéz tüzérség Schlüs-selburg környékén Hit* a sgav~ >ot .forgalmi berendezésen, valamin/ Leningrád mellett a szovjet fegyverkezés gyárait, különösen a balseviki üzemeket. Hopülő-íelvétobk megállapítása szerint a némot tüzérség hatása mog-sothmisitő volt. A német és szövetséges repülőkötelékek gondoskodtak arról, hogy a szovjot légi orÓ csak szerény mértékbon vohesso ki részét a harcokból. Amint valahol a szov-jot gőpok tnogjolontok) a német re? |_}>ülók azonnal megtámadták és elűzték őket. Kubán környékén légi harcokban 21 szovjot gépet lőttek lo, a légvédolom podig még 5 gépet
sommisílott meg. Konstanzát bombáztok ellenséges repülőit
Bukarest, május 4 Hivatalos jelentéé szerint tegnap napközbon több ellenséges repülőgép támadta Konstnnza városát. Néhány bombát dobtak lo és azok könnyobb anyagi károkat okoztak. A lakossal? körébon lényogtolon voszteségok vol-
tak. A némot vadászrepülők és á légvédelmi ütegek két olíonségos repülőgépet lolőtfek, azok a tengerbe zuhanlak és az ogyik szomélvzeté sikorlolon kioórlotot tett arra, hogv ojtőornyő sogitsógóvol mogmontso élotét.
Mit hövetel a szovjet a lengyelektől?
Londoni jelentés szerint Roosc-volt elnök üzonotot intézőit Sikorsz-kihoz éa ebben javaslatokat tott a longyol^gzovjot viszály elsimítása erdőkében.\' Az üzonotot Litviüov közvetítésével Sztálinhoz is eljuttatta.
A brit hit-szolgálat jolontéso szerint a TAfiS szovjot hírszolgálat tegnap hivatalos nyilatkozatot tott közzé, amelybon a londoni longyel bizottaég átalakítását kövolelí. A nyilatkozat azzal vádolja SikorBzkit, hogy különösön az Egyesült Államokban tartózkodó roakcíónárius lengyel omigránsokhoz alkalmazkodik. Az uj longyel bizottságnak igye-
keznie k"ll, hogy baráti kapcsolatokat teremtsen \' a Szovjetunióval. Ezért lo koll mondania arról a politikáról, amely ellontétbon áll a Szov jot igényeivel, fáradoznia kellono a határkérdés baráti mogvalósilásáórfc, végül különösön podig a zsidók jogait kellene figyelembe vonnío.
így dolgoznak a német tengeralattjárók
A német tengeralattjárók működéséről a Némot Távirati Iroda á kövotkozőkot jelenti:
Az angolok és északimon kajak tengeri szállítása a tengeralattjárók
daságí, do főleg koroskodolmi élotét. S morl oz\' ma a világuralomra törő Amerika; pénzügyi érdoko. A világgazdasági érlekozloton tehát az fog történni, ami a régi Rómában.
Roma locuta, oausa finita. Amerika Mól\'a az\' ügy, el Iobz iutésvo.
l>o csak a zöld asztal mollolt!
Jlort, hogy a világpénz büszke trónusát a háború bofojozéso után ki fogja olfoglalni, azt nom Amerika, nom is Anglia, hanom ogy mindonnól hatalmasabb tényoző: maga az Élőt fogja eldönteni...
tevékenysége következtében április havában is súlyos vosztoségokot
szenvedett; A tengeralattjáróit 63 teljesen megrakott kereskedelmi haját, vagyis 493.000 bruttó regiszter tonna hajóteret nüllyesztettek cl. Torpedótalálatokkal ezenkívül súlyosan megrongáltak még 18 hajót. Széknek elsüllyesztését mindou kétséget kizáróan megállapítani nom lohotett, do ogy részük bizonyosan \'elsüllyedt, ugy hogy az\'ölsüllyöszté-sok tényleges Összogo valószínűleg meghaladja a félmillió rogiflztór tonnát. Ebben a számban nincsenek bonno a japánok és az olaszok által ólért eredmények. Ez
év első négy hónapjában az angolok és északamerikaiak több mint kétésfélmiUió bruttó regiszter tonna hajóteret vesztettek.
A tengeralattjárók 400 koroskodolmi hajót süllyesztottok él. Azoknak átlagos nagysága 6000 tonna volt.
Fokozódó közellátási bajok Angliában
Londonból Jelont\'k, hogy Európa legjobban táplált munkásai a német nehézipari munkaenk. valamint a franola, belga éa bolgár bánváazok — mutálja kl egyik széljegyzetében a Manchester Quardlan. — Bzt n tényt ir gazdasági hadviselés minisztériuma n¦¦•m tagadhatja Az említet munkánok»dagal sokkal nagyobbak, mint a szövetséges nehéz testi munkások, sőt a harcoló csapatok adagjai.
A Daily Telegraph Jolontéso szerint a szeptember 1-én kozdödf uj adagolást évre az angol ruhaJOKyek Bókkal kevesebb rubára s/ólnak. mint a régiek. A közvéleménynek Idején elő kell készülnie a nagy csökkentésekre- Az uj Jegyek ezsrlnt a lakosság évenként és lejenként valószínűleg csuk 40 fontot knp,
Dublini jelentés szerint a nagy bon-zlnhlány következtében Írországban a gépkooslval lebonyolított szállításokat általában a felére csökkentik, Hivatalos forráBb\'ól származó közlés szorint Amerika csaknem teljesen megszűntöt-te bsnzln-szálltast írországija,
ZAUAI KOZLONjn
május í
á polgármesternek sikerflll megszereznie a H40RT Ipari gázmonopollömdl Nagykanizsa területére
Ai Ogy Jövő hiten u város) közgyűlés elé kurdi
Ax utóbbi időbon mind Ifibb és tObb Ipari üzem éa gyárvállalkozás érdeklődése Iránvul Nagyknnhia (elé, ahol letelepedni vagy llékvállalalot létesl-tenl izeretnónok. A/. érdeklődés nem nem kla uiórlókbmi n MAORT Ipari gázának tuliiltlonlthiuó. lévén a iwg-gazdaaágoeubb Kilesi és vllágitai! üzemanyag A íiteru fólo téglagyárban végzett kísérletek annyira beváltak, hogy az Ipari gázt ott most állandósítják. A inalt napokban egy másik nagyvállalat szinten raegkezito a MAOtl\'F Ipari gázának használatát.
A polgármester oIbö porától kezdve follimarto a MAORI Ipari gázának jo-lontflségőt éa lehetőségeit a városiéi-lesztéa azerapsntjáb-\'l és tárgyalásokat lolytatolt a MAORT központi vezető
Jogáért a város területére. A hosszabb tárgyalásoknak meglőtt a kedvező eredménye, sikerült a város részére biztosítani a MAORT Ipari gázának kizárólagossági Jogát. Ennek Jelentősége ebben a pillanatban talán még nom ls tekinthető át egészen, de perspektívája rendkívül azéles. Lassan mind több és több less Nagykanizsán az Ipari vállalkozás, gyári üzum. város közöuségn Kilóul és egyéb célokra is használhatja aa olesó Ipari gázt, amely hatalmas eazkö* lesa a város gazdasági és Ipari életének lendületes fellelésében,
Az Ügy olyan előrehaladott állapolban van, hogy — amint illetékes helyen értesülünk — már a Jövő ball városi közgyűlés elé kerül.
eégével az Ipari gáz kizárólagossági
ötszörös áron adta el szénáját egy szépeinek! földműves
Fuudrák Józial sztpetntki lakói, föld-rnkvis kb. hét mázsa szénát adott el Béliért litván inurakirasilurl lakosnak. Tundrák 250 pengét kárt ás kapóit a szénáért, amelyért :.u pungónál tobbst nam lelt volna azabad kOvalcluie az árkormány-blztoaság állal megállapított ár száriul. Fundrákot filjtleniaitek és moit vonta felelöiságrc dr. Slur Dénis törvényszéki efywbjró,.
fundrák azzal védekezett, hogy nem tudta mtnnyl a sicna ára, de egyébként is a szénát nam mázsaszám, hanem .állatában" adta al, máiként aam adla volna
el. A vavó maga ajánlotta lel a kifogásolt árat.
A védő utal! arra, hogy takarmányt nam lelisíclt kapni, ugy hogy azok, akik rá vannak szorulva, maguk Is kénytelenek magas Arakat (elajánlani.
A bíróság árdrágító visszaóléiban mondotta kl bűnösnek Tundrák Józselot el ezérr az enyhítő szakai* alkalmazásával 100 penge pénzbüntetésre (vagy husz napi fogházról ítélte, egyben a Fundráknál lefoglalt 200 pengő elkobzását rendelte el. Megállapította a biroaág Indokolásában, hogy a széna eladási ára a maximált árnak ötszöröit volt. Az Ítélet jogerős.
A nagykanizsai forgalmi-adóhivatal uj otthona
Megírtuk, hogy a nagykanizsai forgalmi adóhivatal, amely eddig; a Batlhyáay-ut-cat regi 011 házban nyert ilhelyazéil, a piaristáktól öt Cvrc búrbevalt Királyi Pálutcai volt zenaiskola helyiségeibe költözött és műit már ott intézi öl Járás forgalmi adó-ügyeit. Nevezetesen a nagykanizsai, pacsai, laUnysj, perlaki és Csáktornyái járáa közönségének lorgalmladó-ais.li, inialyböl Nagykanizsa városának ls tekintélyei haszna van, minlhogy forgalmiadé resztiedés elmén kb cvl 1ÜQ.WM pmgo Jut a városnak. A hivatal vezetője Vtnzelly Danes tanácson, akt mintegy 20 főre csökkentett tisztviselői lélazammal végzi rendkivUl felszaporodott teendőit, újonnan áUlakitolt hivatal eukkalla alkalmasabb és m«g tielóbb, mint volt regi helyiségeiben, vagy meg korábban a va-roiházáu, Minden osztálynak megvan a maga irodája és majdnem minden tisztviselőnek a aajn újonnan berendezett szép azokája. A regi bulorzatol is kicseréltek leljBien újra. amit mind nagykanizsai iparo>kczck készítetlek. Az cpüiet alala-kiláaával egyim nnitegy-2Ü0UO pengo jutón ebból a munkából Nagykanizsa kez-mUljiarosaágának. A/ átalakított épület egyike a legkorszerűbb kanizsai hivatali épületeknek. Az uj beosztás és berendezés munkáinak irányítana Királylalvy Tibor főellenőr illését dicséri.
Naptár. Májú* 4. Kedd. Rém Mónika. • Piotealáns Flórián.
* GŐZFÜRDŐ nyitva v»n raggal kl őritől asto 6 óráig. (Hétfő, szard a, fjuíuk délután áa keddjKQ agáéi nap tóiknak.) Telefon: Eta
Hallotta már...?
... hofly a .kanapé" sió a gö~ rög Dconopeioiiu-bó\'l nármaiik ét iiunyoghálót jelent? Ab angolban (i „eanopy* iec5 még moit is oltár-, ágy- vagy trdnmennyeietet jelent; •
.. ¦ hogy a hajtünek drótbál való késaitése 1545-től ker Jve jötraso-kásba7 Addig a hölgyek kis fa-páloikákal hajináltak, melyek gyakran csavarmenetaaerQen voltak kifaragva;
¦
...hogy a világ aránylag leggyorsabb teremtménye aa úgynevezett „ostoros állatka", mely helyváltoztatását nem is a levegőben, vagy a szárazföldön, hanem ai Összchasonlitliatdtlamtl nagyobb közcgellátásu vitben végii ?¦ A liatvdncarcd milliméter hosszúságú parányi élőlény a vitben másod-perccnkijit három centimétert tud megtenni, ami testhossiusa\'ga öt-jiáijtorosánnk felel meg. Egy egy méter helven centiméter magas embernek, ha relativ gyorsaságban ai ostoros állatkával versenyezni akarna, másodpereenkint 850 métert, őt perc alatt körülbelül 250 kilométert kellene megtennie.
Has kaV^omkodJ I
mius 4-én VÁROSI MOZGÓ m* ,
kedden .. ,. ,,.......... cíaA- egy napI
Ketten egy jeggyel ! (Félhelyárakkal) Bónyi Adorján vígjátéka VIKI
a legmulatságosabb magyar film v Magyar v i lágh t radő
SlöadáHQk kezdető ; ?5 őb &7 éa 9 órakor*
Gyűjtést indítunk\'a hazatért honvédeink megvendégelésére
Olvasnivalót Is kárnak honvédőink
Az északi front borzalmaiból hazatért hős honvédőink a nagykanizsai Károly-laktanyában még két hobBzu hétig ogéazségügyi zárlat alatt vannak. Nom nehés elgondolni, hogy a hosszú, Bsenvedés-teljes harctéri hónapok után a logroaaiabb ez a pár hét, amíg a haza érkezettek nem juthatnak kivül a laktanya falain. Jól oaik tehát honvédomknok minden, ami a volük való törődést, a. róluk való a a kincstárin túlmenő gondoskodást jolont kívülről, a társadalom részérő].
Ezért küld be a Zalai Közlőn]/ szorkesztóségo naponta ogóss köteg újságot, boküldtünk folyóiratokat a amit hjrlelcn ósbzo tudtunk ttzodni olvasnivalót.
Kérjük, akinek van (s kinek no lonno a ház körül?-) kiolvasott képes folyóirata, félre dobott könyve, szíveskedjék azt boküldoni a szerkesztőségbe s mi azt nyugtázás mollott továbbítani fogjuk a laktanyába.
A hazatért honvédeink mogvondó-goléaéro í°íi»;j Ferenc nagykaniasai borkoroakodo iLOtnett példaadásul
egy hektoliter bort
ajánlott fel. .Minthogy bizonyosra vesszük, hogy a tóbbi borkoresku-rlók aem maradnak ki n, mozgalomból, kérjük, síivoskedionok felajánlásukat nyugtázás végett a szerkesztőséggel közölni, a fölajánlott bort pedig Papp Ferenc raktárába küldeni, ationnét aa állomásparanoü-nokság által iiiogkzulK)tt idóbon ,• módon történik un wlszáHitás hs a kiosztás.
Háziasszonyainkat kérjük:
honvédőink édosaógokbon, tésztans-rnüokbon hosuzu-hosazu harctéri hónapok alatt oly nagy hiányt szenvedtek, hogy most jól esna nékik egy-egy tát téaatafóle.
Mondáink le eyy vatátnap a tésztánkról, adjuk azt u hazatért honvédeink meg rend egeié-sere.
Gyorsan romló dolgokat nom kérünk. Az adományokat nom a szerkesztősége hanem1 a Károly-luktanya őrsége veszi át. A szotkosztóse^ azonban kéri nyugiázás vég»tt a/, adományok köilesét. .
A „Kereskedők Országos Egyesülele" kérdésében s zalamegye! Baross-nókok rövidesen tagertekezletet tartanak
Szombati számunkban megemlékeztünk a nagykanizsai Baross választmányi ülessol kapcsolatban a korülotnok ama határozatáról is, a mellyé) o Budaposten minap megalakult »Kűreekodók Országos Egyo-eületé«-nok ügyábon állást foglalt. A nagykanissai korölot választmánya kimondta, hogy egyöntetűen a Baross Szövetség mellett foglal állást, nom helyesli az uj csúcsszervezetnek az ÜMKE-vsl való megegyezését ée a Baross Szövetségnok mint érdekképviseleti szervnek kimondásét kérik.
A nagykanizsai kerület választ-
mányának határozata élénk érdeklődést váltott ki a többi lalamegyei Baross-fiókBzövotaégoklxin, hiszen mindegyikének a nagykanizsai szövetség volt a megszervezŐjo éa szülőanyja, ugy hogy a többi zalatno-
Íyoi liókszövetsógok is jobbára min-tg a nagykanizsai kerület határozatait veszik figyolombe. Azért — értesülésünk azerínt — a »Koros-kedók Országos Égyesüloto« mólyen kiható fontos ügyében nonicsak\' a nagykanizsai korület, hanem a többi zalai fiókok is tagértekezlotet fognak tartani, ahol lesBÖgezilc álláspontjukat. 1
Csempészek 8 nagykanizsai törvényszék eléti
32 vádlottat állítottak elő tiltott határátlépés miatt egyetlen napon
Már meglrluk, hegy a visszatért délvidéki terulolek milyen óriási munkát adnak a bűnügyi hniósageknak éa bírósagoknak. Különösen Bok a határmentl csempészet éa utlevélnélküll határátlépés.
Csak néhányat belőltlk mutatóba.
Uohvoroz István 2L öves drávaall&dl ..kos, Mailnovlcs Ferenc 22 éves pusz-tatal lakos és tiohvoroz Jánosáé Vlllca Katalin drávaolládt 47 eves asszony a vádlottak. A két horvátajku legény, mint magyar hadkötelesek, utleveinéi-kül elhagyták az ország területét és lisztet, cukrot, zairt csempésztek Hor-vatorazagba. Ugyanezt tette Sehvorcz latvén anyja Is, aki harmadrendű vádlott. A ket legény beismerte, hogy csempésztek, de a cukrot éa zsírt a \\ mágus; számára vették. A lisztet 1 " pougőért vették és 2 pengőért Stafaaec községben eladtak. Mailnovlcs egyébként most tölti o aénapos büntetését, amit korábbi csempészésért kapóit. A törvényszék a két harválajku legényt hat hat heti logházra, aa anyát pedig 00 pongö pénzbüntetésre Ítélte.
liáiim Józaef perlaki lakea két Izhen ment at Horvátországba, ügy Ilyen alkalommal a uataiközsgvk a még magyar teroluteu levő egyik inaluuibau lUsUltthust, zalrt éa donányuemCIt találtak agy zs&kbam, ami Bálinté volt Nyllvánvaténak látszott, begy At akarta cseiupóiznl. Bmlait a klstarcsal In-ternálótáberba ktrlllt. Most a törvéaj-Biék vonta lelelösaégre. Uálfnt azzal védekezett, hogy saját azUksóglétére vltto a lefoglalt húsneműt ós dohányt, egyébként Is a malom, ahol elrejtette az élelmiszert, magyar területen volt, tehát nem követett el csempészeit. Miután védekezése nem nyert cáfola-
tét, a birág felmentett Valószínű, hogy a lelmentó Kelet jogerőre emelkedése után internálását ls revízió alá veszik.
Domtnlcs Margit, 20 évos, muravldi születési, zágrábi lakos egy évvel ezelőtt ment ki Zágrábba, ahol egy pa-pfrgyáiban dolgozott. Visszajött, da Itthoni eaaládt körülményei miatt Ismét vissza akart térni Zágrábba, h határon azonban Puaztalánál elfogták éa Nagykanizsára hozták. Háromrend-bell tiltott határátlépés miatt vonták felelősségre. ÖsszbUotctésÜI 12 napi logházra Ítélték. Utána persze a töb-blokkéi együtt átadják a horvát határ-közegeknek.
Igy ssegy tovább, összesen 32 vádlott került a törvényszék elé tiltott ha-tárállépós miatt Legtöbbje a letartóztatás Ideiével kitöltötte a 8-14 napos fogházbüntetését ós a tárgyalás befejezem után már fogházőr viszi őket a rendőrkapitányságra, ahol közigazgatási elbánás alá körűinek.
f]R gyorsíró UH ééniróiskol
méjtia 10-én
a} kexdA- és aaUftó-taatolyam
kezdődik.
Allásközvelilés. i«i
Állásban lévőknek esti tanfolyam. TatlékozttsUo. Szent Imre liurccg-utca 5,
1043. május 1
SPORTELET
NLE-RAgE
i. Mtt. bajuokl ok-Ulvd verauay
Vasárnap délután 3 órakor az Iparos* körhen lép azorltóba teljes — nyolcas — csapattal a két ökölvívó-egyesület.
Hosszabb idd után azultal Ismét itthon küldenek ökölvívóink, hazat közönség előtt. A verseny igen kemény lesz, mert mind a két csapat egyenlő pontaránnyal áll a bajnokság negyedik helyén. -
Az RASB-t már látta Kanizsán küzdeni a kézöniég, amikor u H-a* döntetlen volt az eredmény. Más esetben pedig vereséget szenvedtek a kanizsaiak Székesfehérváron. Maat ismét összekerült a két csapat, Igy minden erejükkel azen laaznek a kanizsaiak, hogy a vereségei vlssiaadják. _
Mind a két csapat a legjobb embereit állítja a kUzdelembe, hogy a kieséét elkerülje. Annál is inkább szívóssággal küzdenek, mert ez a tavaszi forduló utolio\' bajnoki versenye.
A bal csapat közül keltő kiesik éa helyettük a második csapat két első helyezettje kerül be az etiö osztályba.
A leventék mezei futó* versenye
Szép időben, jó eredménnyel végződéit a nagyszámú résztvevővel mogrendezott levente mezei futóverseny. Vasárnap délelőtt már korán összegyűlt a versenyzők seregit a Zrínyi-pályán.
A verseny csoporton és egyéni volt.
A 8000 méteren távolságon két korcsoportbóli (18 éven almi)\' versenyzők indultak, mintegy huszonkettőn. Itt a következő eredmények voltak:
Egyénileg első KÖvesi Józsof kís-kanizaai 12.25, második Molnár Lajos nagykanizsai lovonte l\'i.SU, harmadik Mujzer Lajos kiskanízsai levente 12.39 p. idővel.
Csoportversenyben első Kiakaní-zsa ceapatA 12.73, második Nagykanizsa A-csapata 18.48, harmadik Nagykanizsa, B-caapata 18.40 p. átlagidővel.
A szenior versenyzők húszan voltak. Az ő csoportjukban indult a. MAORT levente-csapata in, versenyen kívül.
A* eredmények a 6.200 méteren távolaágon:
Egyéni reményben első a versenyen kívüli Hálást Miklós MAOHT 19.46-ös igen jó idővel. Első egyébként Kálovics György kiskaniaaai 10.60, második Blogyo László nagykanizsai 20.26, liarmudik Major György, kiskanizsai lerontó 20.46 p.
Csapatvereonybon első Kiskanizsa csapata 20.39, második a korosko-dolmi iskola csapata 22.45, harmadik Nagykanizsa csapata 23.15 p. átlagidővel.
Az igen jól sikerült versenyt dr. Tholway Zsigmond lovonto-egyesű-loti elnök és Kroyslinger Ágoston járási leventeparancanok beszédével ós a felajánlott tiszteletdíjak kiosztásával ért véget.
¦ SÍPOS
ZALAI KOZLONtt
ZaUvázaaegya KouLUUsI KamUyafBtes félapáaja.
Hirdetmény.
Zalavárraegye Közellátási kormányblz-fosi hivatala felhívja azon gazdák figyelmét, akik a hivatal által munkánbakancs (mezőgazdasági cseléd bakancs) kiutalásban részesültek éa azt még valamely ok miatt n nagykanizsai Hangya Kirendeltségnél át nem veitek, saját érdekükben mi nél előbb annál is inkább vegyék át, mert a kiadott utalványok érvénye f. évi május hó 15-ével lejár és ezen időpont után a bakanc. már nem lesz átvehető. Zalaegerszeg, 1043. április hó 30-án.
vitéz gróf Telaki Béláik . koimúnybillús-tóispán.
Sziv küldi szívnek, szívesen...!
A Rozgonyl-utsal népiskola tanulóifjúsága selyemzászlót ajándttoxott a CKAMornyai népiskolának
Csáktornya, május 4 (Kiküldött munkatársunktól) Boldogan ünnepelni, igazán Lelkesedni csak a gyermek tud. A Rozgonyi-utcai népiskola közel ezer tanulója napok óta lázas hévvel, gyermek-rajongásnál készült erre oz ünnepre, amikor disgea kivitelű aelyeni«áaa,lót vihet u csáktói\'nyai lestvér-iskolának, j
Vitéz Kiló Kerene igazgató száz gyermekkel akarta elvinni a zászlót, de jelentkezett kétszázötven. Forgalmi nkadályok miatt reggel hatkor indulhattak Nagy kan izaáról. Ez sem szegte kedvét a gyermekeknek. Reggel öt órukor már hangos volt az takolu folyosója. Az izgalomtól pi-rosarcu, csillogó azemu gyermekek sorakoztak fin éa búcsúztak szüleiktől.
Elindulás
Hosszú sorban kígyózott a csapat íiv. üres utcákon és a tanítókra ez a feladui várt, hogy a fol-foltöró nótákat elcsendesítsék, mert még alszik a város. A gyermekztnvaly összevegyült az ébredő madarak csi-csórgésövol és a rigó>füttyel. Az állomáson azonnal beszállhattak. Örömmel veszik birtokba az ülőhelyeket és a vonat indulása után az ablakokat. Itt már szabad a nóta. Pattogó ütemű indulók hangjára figyelhetnek föl a közbeeső állomások utasai.
Megérkezés
A eaáktornyai állomás lobogó díszben vár. tízélos szalagon az »ls-ten Hozott W- felírás ugyan a másnapi szobor le leplezésnek szól, de ezt
CSak a felnőttek tudják. A Csáktornyái népiskolák valamennyi tanulója szép rendben sorakozva, apró zászlókat lengetve, virággal várja a vendégeket. Hamar leugrálnak a vasúti kocáikból, felsorakozunk. Ti/.-tiz magyarruhás fin és leány közrefogja a *«l vem zászlót és elindul ragyogó napsütésben egymás mellett a két csapat. Percekon belül eleserélódnnk u zászlók, a virágok. Magyar nótaszó mellett vonulunk be Csáktornyára «s uy. utcára csaljuk a felnőtteket és megállítjuk az utca forgalmát. Az iskola-udvaron verset mond egy eaáktornyai kislány, majd Csonka István, a csáktornyai iskola igazgatója elhelyezi a vendégeket a tantermekben, ahol megreggelizünk. Jó étvágya van mindenkinek.
A zászló anya fogadása
Dr, Krátky Istvánné zászlóanya a 9 é*aí vonattal érkezik, öt az állomáson a MANSZ magyar ruhás hülgygúrdája fogadja és kíséri a ferences templom elé, ahol a felsorakozott gyermoknép között még egy kislány is verssel Köszönti éa virágcsokrot nyíijt út. Eljött orr© az Ünnepi pillanatra dr. Vida Korone iőatolgabtró. Pecsornrk Gttó orsaág-gvülési képviselő, Korontsy Endre főjegyző, ííhosoczy Miklós tanügyi tanácsos. A középiskolákat í\'olc-siunzky Jené tanítóképző intézeti igazgató, dr. Ilernáth József koros-kndoími középiskolai igazgató. Nagy Károly polgári ittkolai igazgató éa Mik Károly népművelési titkár kép-visolik. Népos tiszti küldöttséggel képviselteti magát a-honvédség.
.Ez a zútzló a testvériséget jelentsél"
A templom kicsinek bizonyul és zsufolásig megtelik. Bakosa Gáspár hitoktató ünnepi szontmisét mond, míg a kóruson Krasznny Antal vezetésével u Csáktornyái népiskola vegycskara énekel. A zászlóanya díszes kíséretével é** a Csáktornyái MANSZ hölgy tagjaival a szentélyben foglal helyet. A vendégek a padsorokat töltik inog.
Szentmise után Bakoss. Gáspár szentbeszéd kiaéretében áldotta meg az itj zászlót.
— A nagy gondolatokat és eszméket jelképpel is kifejezik az embo rok — mondotta. — A magyar szentkorona magában foglalja a törvény hatalmát, nemzetünk jogait éa kötelességét. Jelkép a kereszt, mikor rátokintünk, Krisztus előtt hódolunk. Jolkép u zászló is. A katona a zászlóra esküszik, molylion meg-bon megszelnélyesitro látja a hazat. A hősiességet, a bátorságot jelenti, melyért küzdeni és vérét ko|l ontania. Ez a zászló az összetartozást, a testvériséget, az összefogást je-lontso. Egyesit kicsi és nagy magyarokat, akár magyar nyelven, akár muraközin beszélnek is. Ez a zászló nem fog ugyan a csataterekre kikerülni, itthon marad, hogy itthon dolgozzanak érte becsülolos magyar-sággel. Hft a magyar nyelv nehéz in, tanuljátok szorgalmasan, mort ezt Tárja tóletok ez a zászló.
A zászló ogyházi megáldása után dr. Krátky Istvánné zasilóanya — Testvéri szorototbon a szebb jö-
vóért! folirásu hímzett szalagot kötött a zászlóra.
Zrínyi-emlékünnep
Szentmise után az üiwepló közönség és a gyeruiekserog a Zrínyi emlékmű elé vonult, hogy születési évfordulón a kegyelet és a. hála virágait rakja a nagy magyar éhresztó emlékművére.
A Hiszekegyei valamennyien éna-koltük. Tavaszi szél lengette az emlékmű zászlóíl és vitte azét a városba a magyar imát.
Mik Károly népművelési titkár mondott ünnepi lx,*szédot. A gyero-kokhos szólt. Végíg vofcétto kis hallgatóságát Zrínyi életén. Tanítója az egész nomzelnek ..., Mim tanított? Nagykanizsa én Csáktornya testvérek,\' valamennyien Zrínyi katonái és utódai. Együtt kell dolgoznunk az iskolában, később az élethon a hazáért.
Dr. tírodnyik Károly kórház-igazgató a vitézi* rend eaáktornyai csoportja nevében koszorút helyezett az emlékműre ¦
- Adassék tisztelőt a magyar katona eszményképének!
Vendéglátás
Kétnzázötron nagykanizsai gyermek sorakozott fel az iskola árnyas udvarán, .lőttek a eaáktornyai kin testvérek és karonfogva őket vitték magukhoz ebédelni. Volt nem egy eset, akiről azt mondták, hogy otthon tíznél többon ülnek az asztalhoz, do legalább ogy pajtást, ba
Keresztény Temetkezési Vállalat
Céel.\' .............
SÍPOS JÓZSEF
Fő-nt 12.» (az udvarban) taaa uíMíia! unta
Üzlet telefon: 3B7. l-l
Lakás telefon: 215.
aem UsHát magával vitt. Ez. volt az i(*azi teslréri kapeaolai. Magyar szóval, jalekke) értettek -meg Mvmásl, ebéd után együtt játszottak, felitták •pinái címéit m a szülők boldog orommal látták: -- sggyek, Ssstvs-rek vagyunk.
. A hicst magyaroknak Nagymagyaroraxágért"
Az iskelátél a favós-zenekar indulóinak hangjára lépked a két lakela gyerekserege végig a városon a sperlpélya felé. A felvonulás után felhangxik a Magyar Hiszekegy, majd Baj Braaébet nagykanizsai VII. oszl. lanuló maaaze csengő hangja szól a zsúfolt tribun közönségéhez.
— Labogj busákén magyar zászló uj Őrhelyeden. Buzdítsd, bátorítsd, kettőzd meg népünk erejét éa olvaszd egybe a magyar sziveket
Egy lm és egy lány adja át, egy eaáktornyai fiu és teiny veszi vére Tüaéreté-ben át a sáailót.
Vité/. Kiló Ferenc igazgalé lép a zalaiéhoz. Kimondja, hogy amikor a délvidék vlsazakerült, a eaáktornyai likslát testvér-iikoiának fogadta a nagykanizsai II. körzeti népiskola. Ennek kUlsé jeléül zászlót adományozott az iskolának.
— Szeressétek ezt a zászlót, az Ősök vére festette pirosra a szfnét, a magyar becsület rsgyog fehérségében éa a zöld színe a magyarság Igazságba vetélt hitét Jelenti. Gyújtsa lángra szivetek tUzét és kapcsoljon Össze testvéri érzéssel ben-
lünkat.
Csonka István a csáklornyal iskola Igazgatója költői lendUletU beszéddel vélte át a zászlót, melyet sílrsn szakított félbe a taps. \\ .
— 22 esztendeig nem lobogott magyar zászló, elnémult a magyar szo és halára volt Ítélve a magyar dat. Mint egy rossz álom, ugy mull el mindet. A ziszlénak minden szála üzenetei hoz a számunkra éa ludjuk, hogy a piros színében a magyar vér nem fakul meg soha. A aáaxlé alalt mindnyájan magyarék és testvérek vagyunk.
Dr. Krátky Istvánné zászlóanya a következő Jelmsndattal verte be az első zászlószégct:
— Rinlékeztessen ez a zászló minden magyart a hazánk iránti kötelességre. Hízunk bennetek éa jövénklsen hittünk.
Simon Lajos tanker. klr. főigazgató megbízásából Rhoseczy Miklóa lanügyi előadó:
— Islen áldása legyen a két intézet találkozásának azép ünnepén és az ünnepnapokat kévető munkás magyar jövőt építő hétköznapokon,
Dr. Medve István Zala vármegye klr. tanfelügyelője megbízásából v. Flló Ferenc igazgató verte be a ziszlósiöget:
— Hátidnak rendületlenül légy ülve I A bonvédaég képviselője:
— A kicsi magyaroknak Nagyraa-gyarsrszagért I
A város, az Iskolák és s megjelent vendégek zészlószögúlnok beverése után a csáktornyai népiskola vegyas-hara Kraaznal Antal vezetésevei bosa-flas és népdslokkal kedveskedett, Isép kiejtés, tömött szólamok, hangsalnesés
Iellenül előadásukat, mely a karnagy ;lvöteles szorgalmát éa tudását dicséri.
A sagykeDlssalak háromezélamu szavalókórusa Sehmíd Rudolf vszsté-
kesz u. noi
bundák
, MflGV
WflLflSZTÉKBfiH!
ZALAI KÖZLÖNY
— (Hőst temetett Nagybakónak)
Tudósítónk jelenti: Csendes táraséi napon kísérte utolsó útjára Nagybakónak népé* a község hősi halottját, Büki István honvédet a fnlu \'temetőjébe, líudnkes/.in hall inog, onnét hozatta haza a szülői szeretet. A temetésen ott volt a falu apraja-nagyja. Ixvonték és tűzoltók adtak diszkisérotef. A lovento énekkar gyár-z-énokokknl búcsúzott, a sírnál Sulyok Jenő plébános és Pun-gor Ernő igazgató-tanitó mondtak szívekbe markoló gyászbcszédot. Nagybakónak község inindon időkre megőrzi a hazáért meghall fia emlékét.
— (Visszaállítják a pécsi egyetem bölcsészeti karát)
A vallás- és közoktatásügyi miniszter, hír szerint, megínditottu az clóniunkúlatokat a pécsi egyetem bölcsészeti karának visszaállítása érdekében. a személyi és dologi kiadásokat már Uj is állítják a tárca uj költségvetésébe.
— (Felkér Jánost az ügyészség lerarróztetta)
Kolker János nagykanizsai hentos és m és záronmes tortól a rondórség négy bödön zsírt és ogyobot elkobzott, amiket - a nvomníés adatai siiorint — a megállanitott árnál drágábban adott ol. Föltört őrizetbe vették, majd átkiférték a kir. ügyész Bégre. Ott lotartóztatták. Cgyo rövidesen n törvényszék tizsriraiiiróság; olé keiül.
1943. május 4
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik fclcjthetcllcn jó Édese-nyánk, Illetve Anyósunk elhalálozása alkalmával fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönelet!
Dervallcs József temetkezési vállalkozónak külön is köszönetet mondunk s holttest elszállítása és a temetesnél végzett gyors és pontos intézkedéséért.
Hoohreiter oaalád.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbnrátaink ás ismsrö-selnk, a nagykanizsai 1. és 2-ei számú postatiszt! ás altlsztlkoro kik felejthetetlen drago |ó férjem, édesapánk, apósunk, nagyapa, testvér. Illetve rokon
Vidovioa István
nyttg* posta-altlait
temetésén megjelenésükkel, vagy bánni más módon mélységes gyászunkban osztozni szívesek voltak, fogadjak ezúton is ítélés köszönetünk kifejezését,
A rjvéav.old oa.lád.
Iramat, ezüstöt
4
sével állott fel. Ütemesen, egyszerre ptittofínnk a mondatok. Zutroakv morálisnak és parancsolnak as érzések, ahogy hallgatjuk Őket. A fegyelmezett, pontos előadás egyik legszebb száma volt az Unnepségnok.
Megindulnak a zászlók. — címmel színes jelenetet adtak elő a Csáktornyái-ajc. moly a lolkeo kívül a izemnek Is szólt. Szűnni nem akaró taps-jutalmat kapott az Iskola harmlnctagu gyermek-seaoka, mely szájharmonika* magyar népdalokat járazott. Krssznal Antal elismerést órdem\'Ö munkájának az eredménye ez. moly mely mesze túlhaladja s néplsksták teljesítményét.
Negyven magvaruhás lány magyar körláncot lejt Őket Is az Iskola zenekara kíséri Hajnal Ernő művészi ezln-vsnalu hegedűlátékánnk vezetésével. Hiaanusx eléneklésével fejeződik bn a szép ünnep, mely után a kőt Iskola labdarugó esapnta barátságos mérkőzést Játszott. A csáktornyai csapat eréaobb vojt, mnrt Idősebb volt. 21 0 as eredmény á javukra.
Megnéztük még a Zrlnyl-várat, majd a városi parkon át kijöttünk az állomásra, hogy egy fölejthotetlon aap emlékével térjünk vlwrzn Nagykanizsára. Vanlr* fenő
Nagykanizsa megyei vnro* poleármesl erétől.
11.138/1943.
Tárgy: Selyemtermclés
Hirdetmény.
A •háborús időben felbecsülhetetlen Jeltaléeége van a selyemtermelésnek. A kadrákelt seregeink Igen kiterjedt szükségletét ugyanis csak a mainál fekoiottabb termeléssel tudjuk btatosttanl. Hornit sora van szoknak a nélsftoihetetlen \' fel-ssarelési tárgyaknak, melyeket kizárólag hamyóaelveoből lehet csak előállítani (pld. ejtőernyő.)
Srre való tekintettel a kormány Ismét lényegesen felemelte a gubóWtváltáil árat, sót külön lulalmat sllnpllolt meg mindazon termálok részére, akik 20 kg nál tóbb elsérendü gubót szolgállatnak be sz állami bevalló helyeken
A selyemtermelök az utcai és utmenli eperfákról szabadon síelhetik a levelet és mindazok, akik eliben ókel akadályozzák, a Irgizlgorubb büntetésben részesülnek.
Pelhivom városom közönségét, hogy minél többen kapeso\'ódlansk be a senrem-termelésbe, mely nemcsak gazdsaágl előny, de nemzetvédelem is.
Nigykanliia, 1943. április *7. 1402 Polgármester.
ÉflZftR UDVAR,
T.l.fon 8-96.
Legszebbet :: legolcsóbban)
H I RE K
N-VPIRRNT):
Éjjeli gyögysr-ortári ügyelet: Ma a Megváltó gyógyazorlár Erzaébet-tér 21. szám.
Kiskanizaán ai ottani győgyasar-sar állandó Qgyilabss szolgálatot taüfc.
— (Pályázat nagykanizsai köz-jegyző! állásokra)
Az igazságügyin in isztor május 1\'2-i határidővel pályázatot irt ki a hivatalos laphon Nagykanizsán két kir. közjegyzői állásra.
— (Kirendelés)
A földművelésügyi miniszter .Szabó Mihály m. liír. gazdasági felügyelet a szolgalat érdekélnm link t alóránt házáról nzonnuli hatály-lyol Paesám rendelte ki és megbízta a guzdusání felügyelői teendők ellátásával, egyben az ideiglenes minőségű fel ügyelót állásában véglegesítette.
— (Tflrvényszéki tárgyalás Csáktornyán) \\
Dr. Stnr Dénes kir, törvényszéki bíró tegnap kiszállott Csáktornyára és a kir. járásbíróságon fiatalkornak bűnügyeit tárgyalta.
— fPerlak flnnepre készüli Ilovszkv János, az országos Baross Szövetség elnöke é^ rit voretó
tag jelenik meg a perlaki fiókszei-vetot ünnepélyon arató-közgyűlésén. Mint tudósítónk jnlenti, az avatő-kozgyülésro az egész várniogvo közigazgatási vezetői, a perlaki járás vozetőjegyzői, nemkülünixm a megyében működő fiókszervozotek és a járásban lévé. üsszos tagok kapnak meghívót, Rddig már 60 vidéki vendéi; jelentette Im1 résztvételét az ünnepségen és minden előkészületet megtelt a fí ók szervezet az avató-koz-
gvülés méltó mogrondozéso érdekébon,
— (UJ Olláregyesület Nagykanizsán)
Május 2-án, vasárnap délután tartotta alakuló gyűlését a nagykanizsai Jézus Szívó plébánia uj ngye-aüloto: az Oltarogvlet. Az uj Ogyo-sülotho a hívek igen nagy számban léptek he. Vnjay József es|xires-pléhános ísiiiortotto az egyesület célját és a tagok kötelességet, Az 01-tárogyósülot legközelobhi gyűlését május 16-án tartja a leánygimnáziumban.
— (A keszthelyi Nyári Egyetem)
A jkVsí tudományegyetem megkérésééi intézett Keszthely elöljáróságához a Nyári Egyetem ügyebon. Az elöljáróság válaszában az\'ogyo-lom tudomására hozta, hogy tekintettel arra, hogy az oló föl tételek megvannak, a Nyári Egyetemet az idén is megrendezik.
— (Meghívd)
A néhai Iliid István emlékére alapított temetkezési egylet 1948. évi május 16-án délután"f) órakor, határozatképtelenség esetén májtiB hó 28-án délután íl órakor a Itozgonyi-ulcai iskola tor na termében évi közgyűlését tartja. (:)
— (Érettségi találkozó)
Ralkéran mindazokat, akik a kaposvári folsókeroskodelmi iskolában 1982/38. évhon. érettségiztek, hogy a tízéves találkozó megrendezés miatt közöljék minél olóbb oimükot. Pallos (Potlio) Béla azorkosztŐ Kn-pOSVár, Somogyi Ujaág.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóboráloink és ismerőseink, különösen a Szenllerencrend llt-ik rendje, kik felejthetetlen drága jó édesanyánk, anyósunk, nagyanyánk, Illetve rokonunk
özw. Peisffteg Láazlóné
as Polgár Rozália
temetésén megjelenésükkel, vagy bármi más módon mélységes fft|-dnlmunkbnn osztozni szívesek voltak. i<:. ezúton is hálás köszönetünk kifejezését.
A tjyéaxotó család.
Pk. 4972/1943, sz. vghtól 94/1943 sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Mező Ignác nagykanizsai Ügyvéd által képviselt ösv. Szökrény Jánosné Iván Anna bocs kai lakos javára 3587 P 55 f. tőke és több kivételes járulékai erejéig a naaykantzsal kir. járásbíróság 1942. évi 328. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1942. évi április hó 5-én lefoglalt 3100 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai kir. járásbíróság fenti ez. végzésévet az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 évi XLI. t.-c. 20. | a alap|án a lent megnevozett z a foglalási jegyzőkönyvből kl nem tünő más foglaltatok Javára Is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési jogak ma Is fennáll és bs ellenükbalasztó hatályú Igény-kereset folyamatban nincs, végr. sienv. üzletében, Hahót községekben, Szent Mir-gtt-u. 10. sz. leendő megtartására határ-Időül 1S43. évi májas bő 19. napjának délután 4 érája (Űzetik ki, amikor a bíróilag leloglalt nyersolajmotor és cséplőszek-rény s egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizető mellett, esetlegbeca-áron alul Is el (ogom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/931. M. E. sz, rendelet értelmében csak azok árverei-betnek, akik a kikiáltási ár egytizedrésiét bánatpénzül leteszik,
Nagykanizsa, 1943. évi április hó 22-én. Elek László
mt) kit. blí. víjpehs)!*, mini blioiigl ktkflldait
legmagasabb árban veszek.
Vékáey ékszerész
Pő-uln
AauKtaleB-tamono fizetéssel felvétetik Hetyel Imre asztalosnál, Pó-ut 4. 16
Tamulénak felveaat azonnali belépésre, heti fizetéssel, jobb házbél viló Ügyes leányt lapunk nyomdájn.
Nagyon ügyes h*ai«ari*énftl keresek. Cím s kiadóban. 1431
NŐI fodiászüzletbe tananoal telve* szek. Deutsch Erzsébet, pö-itt 10. (Dohro-vltfl.hna.) 1436
Fau«fkar««k«d6 ••Bé# felvitetik, vitéz Tóthnál.\' -vtlí ií tW 14M
Megbízható takarítónő kevés munkára jó llzelésiel felvétetik. Kisfaludy-n. í/l,
•__•__¦ 14«
Május I5-re, vagy június l-re keres lel-nőitekből álló három tagu család félnapra főző bejárónőt, vagy egéui napra főző mindenest. Horthy Mlklóe-ut 30, l.em. 3. 1427
ByarmaksuceratS mindenest azonnal (elvesz: Orbin, Zilnyl Mlklós-ulca 35-, II. emelet. 1442
Szegénytorsu, tizennégy éves Ilu tat-savnossak ajánlkozik. Cím a kiadóban.
Egy használt jégszekrény, ajtók és egy vaskályha eladó Markónét, Kesíulh-tér 1. 14«
Méhéaaak 1 Hunor rakodókapUr, nagy Boaonidi kaptár kapható Szabó Antal üzletében. 144«
Több adómentes magáa- és bérházat, házhelyet, szőlőt és földeket kflacvatlt-
Papp, Telekl-at 8, Telefon 67Ö. 294
Efveuett vasárnap egy pár sötétkék bőrkesztyű cukrászdában, sétatéren vsgy a városban. Megtalálót kérem 10 pengő ellenében Eppingei fatelepen leadal. 1443
ZALAI mÜZLŐWt
fOLITIKMI NSPILAr, Eladja: nX4iau*aaá|!lt.T. Ka9ykasi«»* Felelős Uaéé: Zslsl Hsrsly, Nyomatott i s HKlztiai4uá|l fi. T, BteyUu . \'t*-
•ya m Saj áMá * Ikurytt ál u i A s. (B»e»i*4rt Wit | zalai «t*,K:»
GéP&ZÍját cséplcsheí.
vetőgépét ÖSEÍ 5»nu3hoe
most rendelje meg
UNGBTtrUI>LM AJMN vaskereskedésben. tmr Holherr-gépek, pptrolBitia, ken5- ás nyersolaj raklar.
i.taaiotaiii : Tibeti posta :
83
év t., 100. sz.
Nagykanizsa, 1943. május 5. szerda i\'.ijui\'iii—iihjdhii iiiii—iiw 11 » i ¦ i mm.....m imi m i
kfm i 2 filié».
KOZLO
POLITISAI 11 11 I" 1 1. a !•
sarasai
A főispán mondta
ai itt követkető síflvaküt Mura-köt sltvéban, Csáktornyán, a magyar ferences vértanú siobrának leleateiési ünnepségén. Siavaí ide, ,\\r élre kívankoenak, okulásul Murán innen, Murán tul, sőt tul * Dráván is.
Idéite vitéi gróf Teleki Béla főispán bessédóben Zrinyi vezérgondolatát, amely a bolscvismus ellen folyó küzdelmünkben különösen időiierü: „Hódolat a gondviselő Istennek, a Imin lángoló sseretete, a nemed jövő tortán való aggódás, katonai fegyelem és egyetértés a pogány méreg elleni küzdelemben, hogy smba-dok maradiunk!" Ke a veeérgon-dolot élt Gasparieh lelkében is és ei tette képessé a kötelesség teljesítésének legmagasabb mértékű kifejtésére. Ae Isten olyan erős lelket adott neki, amely még « bitófán is meg tudott bocsátani ellenség cinek. Gasparieh seellami hagyatékából meg kel! őriznünk mindazt, ami at áldozatos kötelességteljesítés terén felemelő érték. Elsősorban liítre van szükségünk, mert de, akinek er megvan, ai képes áltiocntok.it is hoini és kitartani szilárdan a győielernig. Aki ismeri a kötelességet, ámít a hasa megkíván, at éret, hogy minden áldozat a nemzetért van és hősi szenvedéseinkkel is érdemeseknek kell biíonyulnunk jövőnk bíitositására. Ae ilyen embert a bomlasetó törekvések, de egyéni érdekek szolgálata nem téríti el rt közösség érdekében kifejtendő építő munkáitól. Legyünk tisztában aiial, hegy minden bomlasetó törekvés ísdk" a bolsevizmus érdekeit SEstgálja- A mi tálai népünk ilyen törekvésekkel mindig szembeszállt. Nem engedjük, hogy éket verjenek ellenségeink testvér és testvér, magyar és magyar, mi és a szomszédaink köré, akik ugysn-arert ae eszméért harcolnak és azokért a célokért áldozták fel hős fiaikat, amely célokért mi küldőnk. A független szabást életet akarjuk népeink számira kiharcolni. Ae igazság és erkölcsi torvények alapján álló boldog jövő var a kőiös erővel kivívandó győzelem után. Gyfiini fogunk, mert győeni akarunk, hiszen olyan erőforrásaink vannak, amelyekből minden küzdelmünkben Intet, kitartást, erőt meríthetünk. Ilyen erőforrás számunkra Gasparieh Márk élete és példája is.
Petetói szerkesztő : Barbarli* Lajos mkwmmmmmtkWEEkwmmEmmEEkvmssm
KWÖzetéet aw: egy hónapra 3 uenuft »0 fillér.
negyedévre O penen SO Ullór. Egyes Bzám: hétköznap 12 Bit.,szombaton I
Kállny miniszterelnök megindokolta az országgyűlés elnapolását
A Magyav Elei Pártja, tegnap esti pártér tekezlutén líállay Miklós miniszterelnök íamortotte azokat az okukat, amelyek n kormányt arra az elhatározásra késztették, "hogy a képviselőház elnapolására előterjesztést tegyen. Kijelentette, hogy
a kormánt/ rondithetellen elhatározása, hófftf a háborús helyzetbon a külpolitikával és ,a hadviseléssel üsssefüggő kérdésekben a kezdeményezést magának tartsa fenn.
A kormánynak ozt a kötelességét
a képviselőháznak nem minden oldalin hajlandók méltányolni é* olyan kérdések foltérését erőltetik, nmolvok tárgyalását a kormány az országra nézve nom tartjn kívánatosnak. Hangsúlyozta a miniszterelnök, hogy a kormány megalakulásakor iartÖtl
bemutatkozó beszédében megjelölt útról sem- kiU-, sam belpolitikai téren nem tér el. Knr.nl to még, hogy a kormány a nyilvánosságot a parlamenti ar.ünot alatt is tájékoztatja a kormányzati tevékenységről.
A miniszterelnököt, beszédének el -hangzása után Lukács Béla országos pártolunk köszöntötte és u résztvevők lelkesén éltették.
Minisztertanács
A Magyar Távirati Iroda Jelenti, hogy a kormány tagjai Kállay Miklós ml-ntaztoralnök elnöstatável tegnap délután négy órakor minisztertanácsot tartollak. A ntlnlszttirtanácxau fulyó kormányzati ügvekel targyaltak. Ami-nlsEtartann.es este 7 órakor yérA véget és utAna a miniszterek átvodultak n kormánypárt értekezletére
Százötven csapatszállító hajó haladt ét a Gibraltár-szoroson
Molotovval tárgyalt a moszkvai brit nagykövet
A Német Távirati Iroda értesülése szerint
a Kubán hídfőnél,
Krtinszkájától kölotrO a német állá- ! sok ellen négy napon át intézett szovjet rohamok nltw\'irilifsit után a némot csapatokat a már régóta kiépített, Krimszkájától nyugatra lévő, jól megerősített védoluit állásokba vonták vissza. Amikór\' az ellenség tegnap s reggeli órákban prőa tüzér-
ségi és repülőgép-támogatóssal ifinél megtámadta a régi állásokat, már csak utóvédeket talált. Az utó-védok harcolva kitértek az uj állások toló ős
Krimszkája városát átengedték az ellenségnek. Blózőleg a városhói tervszerűen elszállították az összes készlotekot és hadianyagot, a fontos katonai beron-do/.ésokot |X!(líg szétrombolták.
ujabb amerikai légitámadás Antwerpen ellen
Az Antwerpon ol|on intézett teg napi amerikai Jégi támadásról a Némot Távirati Iroda ujabb jolon-téso ezoket mondja:
Mintegy 40 amerikai bombázógép számos\'Spítfiro vadászgép kíséroté-Ikíii 7500 méter magasságban közeledett. Az északamorikai kötelékek közolodéséuok olső hiréro némot vadászrepülők szálltak fol és a némot légelhárító ütegek zárótűzze] fogadták a közelodó bombázókat. A pol-gári lakosaágnak ozitttal is voltak
halott és sebesült áldozatai, köztük gyormokok is. A német légolhárítáa-nak azonban sikerült megakadályoznia az április 5-ihoz hasonló vérontást. Nem bizonyult helytállónak 02 az olső jolontés, umoty szerint a lakossúg körében súlyos áldozatok voltak, azonban ozuttaj is sok lakóház elpusztult. A légelhárító ütegok találatai követkoztébon egy négymotoros bombázógép és dgy Sp.itiire gé)> Antworponnól a tengerparton lezuhant. \'
Francia-amerikai ellentétek a Maitlnlque-ügy körül
csolatban kijelentette, hogy Kóborl
tengernagy\' .visolkodéso érthetetlen. Arra nézve, vájjon az amerikai kormány a francia főbiztos tiltakozása után bánniro is vállalkozik-e, Hull azt válaszolta, hogy ozt pillanatnyilag nom mondhatja mog. Annyit azonban sejtetni engedett, hogy az Egyesült Államok haditengerészete őrjáratot hajt vógro majd a Karai bí-longeroii és az uj holyzo! alakulása elsősorban a haditengorészot véleményétől függ.
Kóbort tengernagy, Marlíníquo-szigol francia főbízíö.si az Associated Prosfl amerikai hirügynökséghoz lovolet intézett. A levélben tiltakozik az ullen, hogy Washington mogsza-kitoltn a diplomáciai kapcsolatokat a francia gyarmattal. Kóbort tengernagy kijolentt, hogy ő maga uj javaslatokkal nom állhat olŐ, miután az amerikai \'konzulátust vísazaron-dolték Washingtonba.
Hull külügyminiszter — a brit hírszolgálat washingtoni jolentéso szerint — a tiltakozó lovóllol kap-
Az észBkafrlksl helyzet
A tunéziai harctéren a helyzetet továbbra ia a mindkét oldalon várható uj harcokra való ol ók épületek jellemzik. A parti sáv északi szárnyán a tengelv-csapatok jól elkészített
arcvonal megrövidítő mozdulatot végeztek a nélkül, hogy. a ázom bon-
álló amerikaiak és francia sogéd-csaiwtaik aat észrevették volna. Egyes csoportok minden harci érintkezés nélkül magasabban lévő negyi áltáaokat foglaltak el, közbon a kiürített területrészt elaknásították.
Amikor másnap, délután az amerikai
kötelékek csoportjai óvatosan o terület felé közeledtek, a bonyolultan elhelyezett akadályrondszorbon és aknamezőkön olyan érzékeny veszteségeket Bzonvedtok, hogy
egyelőre abbahagyták a további elónyomulási kísérleteket. Ezután franoia segédcsapatokat küld íek feldorítésro a tongoly-canpntok uj állásai ollón, do midig Imrét cso-loktnényekro nem korült sor. A ten-golv-esapatok a polgári lakosság kímélése céljából tervszerűen kiürítették Mateurt, az Öshzos katonai lx>rendezőnőket pedig hátrább vitték.
A többi nyugattunézini szakaszról csupán helyi jolontóségű harcokat jelentenek.
Élénk forgalom a gibraltári kikötőben
La LIoeéMI Jelentik, hogy ezldöszs-rlnt nem kovosebb, mint 17 tehergö-zös és 20 osnpatnzéllltó gőzös horgonyoz Gibraltár kikötőjében.
A tengelyhatalmak rádiói mar ked-don közöltek olyan híreket, hogy a glbraltérl szorosban Jelentős hnjómoz-dulatok ligyethetők meg és hogy a szoroson körülbelül 15U csapatszállító hajó mtint At.
Az olasz lapok azonnali megtorlást kövelelnek Anglia es az Egyesült Államok ellen vAlaazul a/, olasa polgári lakosság ellan Intézett támndAsnk rn. Az
oIhst. lapok nyomatékosan hanaeulyoz-zák, hogy az angol fm amorlkal repülők emberlolentll bánnak a polgári lakossággal.
Halálos szerencsétlenség érte Izland mnerlkui fŐpatancinokát
A brit hírszolgálat közli, hogy And-rowi, tábornok, az Izlandban állomásozó amerikai ősapátok főparancsnoka hétfón este repülŐgépszorenoKétlenHég követkoztében egy Izlandi községben meghalt. A bnlnaotrrtl raég nem állnak rendelkezésre közelebbi részletek.
De Gaulle Algírba utazik ?
Ue Oaulle keddi beszédében hajlandónak mutatkozott arra, hogy azonnal Algírba utazzék és olt Qiraud libernokkal folytasson tárgyalásokat.
ZA L\'A I KUZLONV
gyorsíró- és ^piróiskülaban
mAJu* lti-<lu
uj koxdo- éi haladó* lanl oly am
kezdődik.
Állásközvelilés. lu
Alláaban lévőknek «all tanfolyam.
Tájékoztató.
Szent Imre herceg-utca 5.
A megyéapöspök ujabb Intézkedései Nagykanizsán
Sokszor igazult tény; csak annuk a nemzetnek lobot * föltámadása, melynek öntudatát, önérzetét, élni-akaráaát katnaztróía meg nem törto. Csak az a nemzet élődhet és támadhat uj életre, melynek életerős nemzeti Öntudata van fl mely o azikrát mindig magában hordozza jövon-déjo számára.
így van ez a vallási élotbon is. Egy helységet, egy várost a vallásos élet síkján csak az egységes, mély meggyőződésen alapuló" vallásos öntudat emelhet ki a szürko köznapiságból s avathat a bibliai gyertya világosságot árasztó szoropkörónek központjává.
Kanizsa végvár volt a nemzet életében, magyar önérzetet sugárzó végvár, nomzöti öntudatot loholó s azzal vonzó »magyar mágnes*.
-Megyés fopáaz torunk Nagykanizsái o hivatása fojlosztéso érdokébon krisztusi értelombon vett keresztény központtá éíi mágnessé szorotnó kiépíteni, tudván azt, hogy csak így szolgálhatja igazán nemzeti elhívn*-tuttsógát is. Mert a nemzeti eszmék JöJinagaszfalói, erősítői, egysúgba kovácsoló! mindig az örök eszmények, melyek ugy állnak fölettünk, mint az állócsillagok: világítanak, irányt mutatnak a sötétség útvesztőiben. Amint az emberi léleknek igényei és transcondoniálís kapcsolatai a gravitációi oly hatalmasak, hogy uzokal lefogni nőin lőhet, éppen ugy a nemzeti ós vallásos lélek és élőt is szervesen ősszel ügg, orősiti a másik ápolása, vagy összezsugorítja, guzs-bakŐti annak hiánya. .Más szóval: szükséges a szint hozia a végtelen és véges, a szellem éa az anyag, az idő és örökkévalóság, a földi és örök haza szolgálata között. Kom ia lobot oz máskép, hiszen a nemzet ia, a vallás is az Isten gondolata. A vallás avatja a hazaszorotetot, a helyes nouízoti érzést erénnyé. Így loaz a kettő kurrolativ fogalommá. Az igazi nacionalizmus tohát csak a közöa örök eszményük kultuszában találja mog valódi létjogosultságát.
Érthetetlen és gyanakodáara késztotó tünot lonno tohát még nemzeti alapon is, - - nőin is azólvn morál" otíliai alapról — ha valaki nom holyoslőlog nézné a megyés főpásztor. Kanizsát plébaniailog 3 fele osztó bölcs intézkedését. iJivide et imporal A helyzetet mindon vonatkozásban, do különösön a komoly vallásos élet tekintetében csak normális, holyo-soo. meghatározott korotok között lobot uralni.
Nagykanizsa pasztorálói és vozotói mindig őrizték, ápoltuk a nemzeti úb morál-etikai elvek lángját és összuungját; ezt akarja most fokozni a mai sorsdöntő idő megkívánta ütőmben dr. Czapik -Gyula megyéspüspök ozzol az intézkedésével ís, hogy Nagykanizsát külön oaporosi kerületté tetto, centralizálván igy az orőkot s április 27-én-kelt ron-dolkozésévol a »székoslíáptalnn meghallgatásával a Nagykanizsa városi kerületi osporosi tisztségét ogyszor-nmindenkorra a nagykanizsai Jézus Szívó plébániával kötötte egybe ugy, hogy őzen plébánia mindenkori ron-dos plébánosa egy bon a Nagykanizsa városi kerület esjxjreso. A nagykanizsai Jézus Szivo plébániatemplom
tollát egyben a kerületi us|>ort>s temploma is«.
Ab erők centre!izalázat szolgálja a főpásztor ama mndolkozéso is, hogv a nagykanizsai középiskolák hitoktatásának felügyelői tisztéről lemondott Csóti Géza prelátus, mu-rakoreszturi apát mogbizatását Vniay József osperes-plébános rogyó tít, nkí tehát o kínovozéssol a leány-és fiugimnázíuin hitoktatási fol ügyelője is, kozébon tartva az öss-szos elemi és középiskolák ogyaegoo vallás-erkölcsi irányítását.
Kél elv a főpásztor vezérelve: a mélység olve, vagyis u katolikus korosztéuy olvok szolgálata a a szélesség elve: a magyar liaza szeretete 11 magyarságának biztosítása.
bíborai ismust teljesen levetkőző, egységes kózszoltom * kialakítása, egyéni erdőket ós szompontokat fél-roievő, közös akcióbaállás, a vallási é3 nomzotí erők foliokoza>a leszi \\T agy kanizsai o kettős elv tűzhelyére, emelkedett vallási, szellemi éa nemzeti érzés hordozójává.
Élinek toljes megvalósulása érdekében áldozott sokat eddig o váronra - élvozve kiváló polgármesterének és főjegyzőjének minden dicséretet megérdemlő támogutásot -, ezért van szeme továbbra is állandóan rajtunk.
fí nemes íntoihjiót megértettük, az akaratot szolgáljuk, a vártát álljuk...
Ür. Üirkás Ferenc
Ilovszky János májusi kerflleMálogalásának napirendje
Nagykanizsán ezúttal nem lesznek fogadások
Értesítés érkezett llovazky János ország-gylllésl képviselőtől a MEP nagykanizsai pArivezctújenez, dr. Tnolway Zsigmond ay. poiufuvatall igazgatóhoz, hogy május S-án, szombaton aaie érkezik [Nagykanizsára dr. Domonkos Lánzló miniszteri osztály tané CSOlaaL llovazky másnap, vasárnap reggel a MSP nagykanizsai veze-lóival aulán Eszteregnye közaégbu haji.ii, ahol reszt vesz a nagyinisén, majd 11 órakor a ptrtértckezitten beszámolót minid. Onnan Higyic kdziegbe megy, aliol 12 órakor keidédik a pirterlekezlat. fin* ntk befejeztével, 12.30 órakor Perlakra feiytaija utjai, ahova megérkezik a nagykanizsai Baroie-ketlHei küldöttsége ia vi-
téz l óih Béla vazetésével, hogy a Karosa S^övulíég ptrlaki jlrlsi dákjaink alakuló kőzgytieMn réitzt vegyen. Innen a képviselő es kiaéretc Tél szerda hely re folytatja útját, ahol éraksr kezdődik a pariéi tekezlet, majd Téuicntniartonki, ahol &.3.t urakor, végül pedig Hetrlvente köx-sigbs, ahol b.ló árakor kezdőik a MEr1 pancrtckeziete, llovazky mindenUit bsszá-niolot ad az általános nelyzetrll.
Teklnttittcl a nagy el foglal taágra, llovazky képviselő móit aem tart fogaSásokat Nagykanizaln, hanem csak a legkSislebbl alkalomkor, junfuaban.
llovazky Janoa haifdn raggal a gyorsvonattal utazik rtssia Budapestre.
boncolás sem tudta megállapítani, hogy kettes öngyilkosság vagy ciánmérgezés toneai-e a íoni oai szaliodaban
Mint megírtuk, Fonyód egyik szállodájában holtan találták Boszo István Eonyódi bérautóst ós Juhász Jánosnó kaposvári asszonyt.
A csendőrség az osot tudomásulvétele után azonnal megindította a nyomozást, beltevéso az volt, hogy mind a kottán Öngyilkosságot köröttek el. Majd észleletéit jolontetto az ügyészségnek azzal a meg;ogyzés-boI, hogy a szállodát nemrégiben cíánoztak. A többi szobinak is volt
lukója, de azoknak eommi bajuk nem történt. Az ügyészség ekkor íntózkodott a boncolás iránt. A boncolás során sem sikerült azonban mogállapitani, hogy Bősze éa Ju-hásznó kótségtnlonul Öngyilkosságot követtek volna el. Ezért a felboncolt asszony bolsó részeit, a szállodai szobában talált teamaradvánnyal ogyütt folküldték a budapesti vogy-vizsgáló állomásra abból a célból, hogy azokban nem talál-e mérget.
Amit a.gombákról tudni kell
A természet mindönki előtt nyitva álló éléskamrájában nem utolBó helyet foglalják ol a gombák, molyok ogyiko a logiziotoeoub élolnii anyaguknak és éppen azért, mivel napnap után súlyos, igon sokszor halálos kimenetelű niergozé&okot okoznak, nagy, fokozott figyelmet érdo-niolnok.
A gombától sokan félnek és cz érthető is. i>o oz a felőlem és ído-gefikedéfl is leküzdhető, ha a vidék gombáit, — mert mindon vidéknek meg vannak a sajátságba és csak ott
termő gombaiélei, ..... nagyon jól
ismerjük. Csak az ismert tajtájua-kut szabad fogyasztani. Altalánosságban azt mondhatjuk, hogy az ólénkszinü és ki« gallérral (nyakravalóval) ellátott gombák mérgesek. .Meg kéli azonban jegyozní, hogy a legtöbb ehető gombának ís Van
hozzá nagyon hasonló mérges ikor-lostvéro.
Gombát, tehát csak az szedjen, aki igazán jól ismeri az egyes fajtákat. A gombaszedésnek van ogy igon íontoe törvénye: Vigyázzunk, hogy sohase tépjük a gombát tövestől, hanoin csavarjuk lo onyho nyomással, mort ozáltal a gomba tovább szaporodhat ik.
A logismortobb fajták a kövotko-zők: 1. a télon is kapható Champignon, melynek vadhajtása az u. n. mozei Champignon vagy csiperko, \'2. a sárga tojás vagy rokagomba, 8. a nagy, barna kalapu uri és vargánya gomba, 4. a feltörésnél tojszinü nod vet orosztó rizikó gomba, 6. az ágas-bogas kakastaréj gomba, 6. a fenyőavarban tormó, lágy\' fenyő-gomba, 7. a pikkelyes totojü, nag)\' toiler galamb gomba és még sok más.
A piacra kerülő gombák ható-
K „ . VÁROSI t10Z<S0 Szerdától-
5—v-ig__vasárnapig
A magyar filmgyártás büaxkeaágg I Tasnddy Fekete Mária egyetlen idei filmje
ÜGY ASSZONY VISSZANÉZ „UFA" híradó a világ aktuális eseményeiről
StlOaddsok ke adat a köznapokon i&„ ?7,9, tíuadrnap $3, ?5, ?7 éo 9 Órakor
¦ági ellenőrzés alá kerülnek ¦ iparoktól nem kell félni.
A gombákat nemcsak friaaon lehet elfogyasztani (do ilyenkor ajánlatos olózőlog leforrázni), hanem, lehet szárítani és ecetben vagy *ó-hun ís oltenní,
Gombából készült ételt az olküszí-* lés után azonnal el kell fogyasztani, j eltenni és újra inoloyiu.\'iii sohavom* szabad, mert nagy veszedelmet rejt az ilyen étel magában.
Ha megfeloló mennyiségű gomba áll rendolkozésünkre, okvotlenül gondoljunk a télre íf. EqIszoIüUjítq, Spárgáira felfüzvo, a napra tesszük\' vagy toritón, tüllel letakarva szárítjuk. A száraz gombát tülzacakóban kell tartani, hogy a lorogó jól átjárhassa, mert igy nem romlik mag.
A felszeletelt gombát sóban is ol-tehetjük, ugy hogy az üveg aljára konyhasót, reá egy sor uzolutell gombát, majd megint egy sor sót teszünk és igy tovább. Tetejére %ó kerüljön. A gomba sós luvét télon levosuesitésre is felhasznál hatjuk. Elteliotjük a gombát ©cetben salátának is, erro az u. n. rizikó gombért ezokták használni. A gombát az üvegben jól elhelyezzük, forró, fü-szorea ocotot öntünk reá és jól lakoljuk uz üveget.
Hústalan napokon a gomba különösen jó szolgálatot tesz.
Az Igaziágücyminiizter Tapoican
Tir. Radocsay László, a Tapoli*-balatonfUredi kerülőt országgyülóui képviíoléje vaaéninp Tapolcura látogatott ej. Útjára olkisérto Tarcay-Foiicides Homán miniszteri osztályfőnök, a társadalmi sport és toat-novelcs országos vozotojo. A miniszter részt vett a MKi- tapolcai e« kórnyéki választmányi értokezletén, amelyen nagy számban jelontok mog az érdeklődök. Az órtokeilot után Kadocsay László a hoziá intézett kérdésekre válaszolt óm útbaigazításokat adott. —- Ugyancsak vasárnap rendezték meg Tapolcán a lovento-napot is, amelyen a miniszter ís reszt vett.
TeheUég-vUsga volt a kanizsai gimnáziumban:
Mint az ellző évben, az Idén Is a 16-igazgatosag s/egénysuiau caaiadok V. ét VI. osztályos elcmiau gyermekeit beküldte a nagykanizsai piarina gimnázium lehet-Bégkutato bizottsága «lé, hogy képességeik felől .meggyőződést aterezzenek él lovabbUalltaiAsukra vonatkozólag Javallataikat megtegyék. Az Iden 10 ilyen ele-mistat kllldiek ae a kanlzaai giiiinazium bl^otlötga elé, amely Marta latvaa igaz-gaté elnöklete alait OsszeUH és a kivalo-gatolt éa kijdűit gyermekeket lerlisgáz-laliák szóbelileg, majd Iráabelileg. Az eredményt felterjesztenek a minisztériumba, amely dönteni fog afelell, Hogy melyik gyermeket meiylk Intézetbe utalja, ameny-nytben őket (ovábbtaniltatAara alkalmasnak és megtelelőnek találták.
Németh Judit,
a budapesti bárok ünnepeit ás kedvenc
művésznője
rriai naptól kezdve rövid ideig vendégszerepel a un
Pannoniában
FERENCJŐZSEF
KESERŰVÍZ
1043. ni A j us
Zauai közlöny
KULCSLYUK MELLŐL
I)r. MlÍTSÍHKNBACHEB RDVIN
ny. törvényszéki tanáeselnuk nevével találkoztunk a múlt hetim egy színházi újság hasábjain. A VlgHiinhái pályázatot hirdetett annak megírására, hogy kl hogyan Irta volna meg a inü-soran szereplő .Az atyai húz" «. darabot, ötven penge volt az olsö dl] S az első dijat mintegy 460 pályáié közül dr. Mutsohenbachor Eüvln, u kuni ual mühedvelé szlipudok ogykorl Ugy-busgó rendezője nyerte ol. \'
TÁVIRAT fRKfiZETT
a napokban hazatért kanlaeal hoavó-delnkne* Baiatoulüredrél, Petermann Jéznt fölmdiittgy köszöntötte a táviratban az orosz pokolbút hazakerült nőseinket. PuturmuDn la hosszú harc-lód szolgálata alatt szerzett betegségét piheni most Balatonfüreden, abel kívüle még 21 kanizsai honvéd keres gyógyulást a bareíörl viszontagságok után.
*
VAJAY JÓZSEF,
az u] nagykanizsai világi plébános azt az Ígéretet, hogy igyekszik plébániája minden hívével személyesen megismerkedni, nem teklutotte puszta szó-uak, Minap lamerkedutt meg u Bzoolá-tts Missziótársulat szervezőiének hölgyeivel, akik a Mísszlöshat nagytermében renduzelt feszté-len teán láttak vsadégUl a vi.ágl plébánia u] vezetőjét és a papság képviselői\'. Szava -Nán-dornö elnök-asszony köszöntötte keresetlen szavakkal a plébánost a szervo-¦/aiI hölgyei nevében, akikot azután Mandukiis Celesztin tónökafazonnyai együtt bemulattak a plébánosnak,
Dr. HÁMOnV ZOLTÁN
klr. (ÖrvényazC-ki bíró katonai szol-gáfuláusk befejeztével ismét vttszatérl polgári foglalkozásához Cs átvette hivatalát a nagykanizsai törvényszéken.
¦ORNIiMISZA GÉZA
Ipari mlnluzter meleghangú Isvélbon köszönte meg a nagykanizsai Baross SsÖvetaéguek a miniszteri klnevezoae alkalmából hezza Intézett üdvözlő táv-Iratot.
*
PERSOV1CI GYULA HDGY,
akt tudvalevően polgári életében nagykanizsai postnüszt, annak Idején gráuátrob banán teiylán bal lábát veszítette. A gránát szétroncsolta lábát ugy, hogy előbb Tapolcára, majd Bzom-imtikiiym szállítottak, ahol dr. Maurer Frigyes vozórlörzsorvoa amputálta. Pérsovloa Oyula hadnagy állapota most mar annyira Javult, bogy labbadóco-nak tekinthető. A kanizsai magyarság szeretettel veszi kürüt a hazaért nugy áldozatot hozott Hutai honvéd fiát
Zelaváimegye KS-telláiáfl Korminyblttot Fllipinjs.
Hirdetmény.
Ztltvármegye Közcllátisi kormányblz-loai hivatala felhívja azon gazdák figyelmei, akik a hivatal által munkásbakancs (mezőgazdasági eselédbakancs) kiutalásban részesültek és azt még valamely ok mlalt a nagykanizsai Hangya Kirendeltségnél át nem vettük, ajfll éidekükben mi nel előbb annál Is inxább vegyék ét, mert a kladotl utalványok érvénye f. évi május hó 15-ével lejár fia ezen időpont után a bakanci már nem tesz átvehető.
Zalaegerszeg, 1043. április hó 30-án. vitéz gróf teleki béla s. k.
kormány biztos-főlsptln.
forgács
állandóan kapható O fi npft1? fakercbkedönél OOJnClVO Zrinyl M.-utca 30.
St\'ijat, Iliiül
lepnagauiibb ilban .eszek.
Vékásy ékszerési
Idegbaja adta a gyilkos fegyvert a vlzlszent-gyOrgyl körjegyző kezébe
1 \'-í\'iktui nya, \'május 5 (Tudósítónk Jelenti) Jelantette hétfőn
a Zalai Közlöny, lw$y l\'«Ua JenÖ V(-zisaeiitgydrgyt körjegyző vasárnap est-) n esák tornyai azoboravató Ünnepség után, amolyan még róazt vett, agyonlőtte magát. Most arról ériosülünk, hogy Falka körjegyző -idillt idegbaja feletti elkeseredésében tordltotta maga ellni a gyilkos fegyvert. Már hosszabb
Ideje látszottak rajta annuk Jelel, hogy lelki egyensúlyát elreiziletU. A revolverrel szájába lött és rövid szenvedés utáu meghalt.
Falka Nagylengyel s eged] egy zéjo volt korábban a mint a főszolgabíró által Ideiglenesen behelyettesített körjegyző működött Vizlazcitgyörgv muraközi községben, a osáktornyai járatban.
A rendőrség s budapesti vonal kalaizffllkéjében foglalt le közszükségleti cikkeket
A nagykanizsai rendőrség bizalmas érlesltóst kapott arról, hogy az Innét i\'züü órakor Induló budapesti személyvonat kalauz nugyobbuiennylségü közszükségleti elkkekot visz magával Budapestre Mivel még csak IU poro állott rendelkezésre a vonat Indulásáig, a rendőrkapitányság telefonon fölhívta u pályaudvari rendőri őrazobát és utasítást adott, hogy azonnal kutassák át a vonat kaluu/tioobiját. A vonat már
Indulásra készen állott, amikor a rend-éreég leiment a kocsiba, ahol csak a kalauz tartózkodott és annak lülkéjót átkutatta. Sikerüli is szappant, lisztet és vajat nagyobb mennyiségben találni és az< lefoglalni. Mivel a kalauzt a von-tiiidu\'és előtt nem iebetott már leváltani, szabadon engedték, de az eljárás folyik és a kihallgatások folyamatból v tan ak. Az i-.-i-1m\'k folytatása lesz,
Karády-ellenes tüntetések Keszthelyen és Sopronban
Vasárnapra egy Karády-íilmet hirdeted! meg a kesstlielyi mozgó-sainháY Vasárnap reggelre (ele lett eges? Kcsstheiy Karády-ellenes feliratokkal. Ismeretlen leltelek hatalmas fehér és fekele betűkkel tele fejtették a vasuli állomástól kezdve a város minden augában a járdákat, terek, utak est-faltját, futakat, kerítéseket « Karády-filnicket és a siínésané) saemélyét is ócsárló i * kösén-
séget ezek ellen bojkottra felhívó sseVveggel.
Pár nepp.il előbb Sopronban a Főiskolás diákság paráss tüntetést is rendeseit « Csalódás c. K«-rády-film ellen, még pedig annak előadása alatt, ugy hogy az cló-adást félbe kellett siakitani éi a moagóseinház igaigatójd kijelentette, hogy többet nem köt le Karády-filmet Sopron számára.
HÍREK
NAPIREND :
Éjjeli gyójrysr»rtári ügyelet: Ma a 3e. Mária gyégyszertár Király-utea 40. szám.
Kíakanizsáo «s ottani gyóavszar tör állandó Qgyaletss* nolgílatot \'tart
Naptár. Május fi. Szerda. Róm V. Plusz p. - Protestáns Rolthard.
kat.
A ÜÜZJfOKDO nyitva van regga* • őritől este ö éráig. (Hétfé, azard»\\ péntek délután és keddain egées nap
iáknak.) Telafoii: 640.
— (Holnap délután Szentóra)
A nagykanizsaiak fereneiek templomában Imlnap délután 6 órakor Szentóra a kitett Oltáriszentség előtt. Bgyben gyónási alkalom a májusi olsőpéntetre.
— iHIvatalvlzsgálat)
Dr. Ilaáin Ernó, n nagykanizsai kit\', törvényszék elnöke hivntHlvizs-gálatot tárt a p>irl»ki kir. járásbíróságon.
— (Kinevezés)
Az igazságügy miniszter Németh Rleméi Garzo Klotild nagykanizsai lakost a nagykanizsai királyi ügyéanaághaz díjiiokká kin«nvt«.
— (Péssl polgarbUk nagykanizsai kirándulása)
Kodvca vendégek voltak tegnap Nagvkanieaán. A pécsi fiuiskola nő-venríókei tsnulmányi kirándulásra jöttek Zrínyi Miklós városába, hogy tanáraik vezetésével megtekintsek *r, ősi város nevezelueaégeit. Kovács J.
András kanizsai polgári iskolai tanár kalauzolta ;i pécsi ifjú magyarokat és megnnit;iloit mindent, Így a városi muzeumot ahol főleg hadászati szempontból igen érdokos és tanulságos anyagot szemlélhettek mnq Gruiber Józsof piarista gimn. innar, muzoumi igargatő magyarázata mellett. Maja a (rmplnmokat, iskolákat, intézményeket, sth. tekintették mog.
— (Baross-hir)
A Haross Sző vétség nagy kanizsai szervezetének elnöksége felkéri tagjait, hogy a Poriakon folyTi évi május hó 1). napján tartandó alakuló közgyűlésen minél nagyobb számban rósztvennj szivrskoííjonok. Ítész-vétoli szándékukat sziveskodjonok titkárságunknál líejolontoní, hogy niegfololó szánni ebédjegvről gonr dixskod hassunk. A bejol öntéseket sürgősön kérjük. Elnökség. (:)
- Németh JudlUnekművésznő a Pannóniában.
— (Emléket állítottak
a lengyelek Kadarkuton)
A Lj<iíukut! lengyel polgári nie-nekültek kadarkitti" tartózkodásuk megÖrokilésére az ottani plébániatemplomnak egy szép, fostétt üvegablakot készitettok, amoty Lengyelország királynőjét én védőnsszonyát, ¦¦>. csensztohovai Ssiiz Máriát ábrázolja. Az emléket vasárnap szentelte fel Móanor Jónsef tb. kanonok, empe-ree-plébánoe.
— (A piaci asztalok Ugye)
a nagykanizsai piaci áruaitók asztalainak iu;ye> befejo^ée felé közole-dik. Mint ismeretes, n polgánnostor, hogy Nagy kan imán is asztalokon
Jógverás ? I Elemi csapást
Minden gazda védekezhet kártevés*! ellen blztoaltásaal 1
árusítsuk az élelmiéikkoket, asztalokat csináltatott az árusítók részér*. A/, auztalok egy részű elkészült és SZ áruaitók első része rövidesei) uit^kapju mát* azokét pár fillér liaflinSlati dij eltaoébeii.
— Némelh jwdlt énekiiiúvósznö a Pannoniában.
— (Anyakönyvi hírek)
ffagykanizBán az elmúlt héten az alábbi anyukönyvi b»jegyzé>*k történtek: Született B fiu és 9 leány: Knaubz József földműves és Dolmányos Máriáiitik rk. fiu. Szabadi Qvula MAY lukatos és Horváth Annának rk. fiu, Szeutiiuiai István MAY tiszt és Feig Máriának rk. leánya, Horváth Ágoston földműves é» Tóth Dóri Máriának rk. fiu, Pusztai Fe.fenc MAV üzemi altiszt
és linitíi JutiunnÚnuk rk. leánya,
Kovács Vilmos MAY mérnök éa Hellumn Katalinnak rk. fiu, Kisn Forenc eiinbsylnios é» Németh Rozáliának rk. [eányu, Ksirai Mihálv városi kocajs és VilJioB Annának rk. fiu, Dolmányos Vendel MAV pálya-munkás és\' Godtnu Annának rk. loáiiyu, Folsó József nupsaámos én Vúrúdi Annának rk. leánya, C-aeiép jósaefr- vizvozetékswtrülósegéd éé Iván Margitnuk rk. fia, Kostyák Lúsjíó m. kir. vámórtisztviueló és Vanics Lujzánuk rk. 2 leánya, Pem Ferenc földmüvos-nupssámoa és liaiulor Juliannának rk. leánya, Mu-gyur József MAV futó és Sosvári Máriának rk. fia, Kozma Púi napszámos és Parti Teréziának rk. leánya. Házasságon kívül szülotott 2 leány. — IlázatJHágnt kötőit H pár: Sinioncsícs József gépjármű vezető és Mészáros Anha rk., Bisjnger Jonó rövidérukoroskodö és ríercz-feld Erssélwl, izr., Donát István mÜ!»/flrésr.sr>géd és Nénu-tli Ilona rk. Meglialtak tizenegyen: Nagy György napszámos rk. nO é\\t*, Fender István asztalosmester rk. 51 éves, özv. Horváth Lajosné Szabó Katalin rk. 78 éves, Köcsög Jánon gazd. cseléd rk. ílft évos, dr, Rácz Kálmán orvos rk. 82 éven, Büki Jó-zsefné Kovács Mária rk. 67 éves, őzv. Stern Adámné Storn Klára izr. t»H éves, Kenessov Károlv MAV futó rk. S8 éves, Balogh György .kovácssegéd rk. 27 éven, özv. Peszleg LászlÓné Polgár Rozália napszámos rk. 711 éves, Petek Erzsébet tamilé rk; VA évos.
— Némelh Judit éaekmflváiznö a l\'iiuiioiilában.
-- (Előállított halárus)
Tegnap délelőtt íeljelontés érkezett a nagykanizani rcndŐiHégro, liojry a halasok a mopongcdettnél drágábban árusítják u balat. A kiküldött detektív megfigyelto, hogy az ftgyík árun kilónként l-l pangóért akart* a halat árusítani. Azonnal előállította a kapitányBágrn, ahol azzal védekezett, hogy a murai halnak én h drávai halnak más az áru. A rendőrség azonban non) fogadta el ozt a védekezetit, meil ellenórizlo a. halak árait és miután ¦> halárust kihallgatták, kzabadon engedték ugyan, de megindult ellene az eljárás árdrágító visaauéléa gyanúja címén.
MEOÉRKEZ6TT
a legújabb uztnttnulialop minden színben, kis herflolt sapkák bojttal és virág-tokok, színes velúr nyut-és (llc-sapkák nagyban
ROTH LAURA Tfi,^
r#.«i ¦, (Btuár-n*v«r.)
ZAL\'AI KÖZLONV
Roosevelt külön megbízottat köld Moszkvába
Moszkva, május 5 | tosan
A moszkvai brit naeykavel kedsten Iettereste Molotov külügy, népbiztost és tálékoztatta a brit kormány álláspontjáról az orosz-lengyel konfliktussal kapcaola-
Dawies, az Egyesült Államok volt moszkvai nagykövete Roosevelt külön mcgbi-zotilaKéní Moszkvába utazik.
Finn kulönielentés heves légi harcokról
A finn állami tájékozató hivatni tegnap e*te a következő klllönjelentést ndtn kl:
A finn légferö kedden öt heves harcot vívott ar-ámbellloff túlerőben lev* ellenséges alakulatokkal. A finn tengeröböl felett n dőli örákban 4 lőgl harc volt a ezeknek folvamán n ktl-lönfőle mintájú vadáasgóget éa 3 harci gépot lőttek ie. BrenkivÜT erőaoa rongáltak egy ellensége* vadászrepülő
•vésni UKysn"bben az Időbon Nazelkö mellett la volt légi harc. Ebb*n a harcban finn vadászrepülők két harci repülőgépet Ifllfittek, egy Hurrlcanc-raln-télu gépet pedig erősen megrongáltak. A földi elhárlfő lövegek megrongáltak négy másik harot repülőgépet Is. Az ellenaéK vaazteafige tagnap 1« repülő\' gáp volt. A légi harcokból egy finn repülőgép nem tért vissza.
Tovább tart az erélyes tisztogatás Szoflábon
Stóffában a bolgár közbiztonsági hatóságok a tegnapra virradó éjszaka nagy razziát tartottak. A fővárost éj-RZaJca elzárták a külvilágtól és minden forgalom megállítása után álléaal-ték. A razzia a legnagyobb rendben ment vígbe.
A szórtai rádióállomás a lakopsáe-hoz Intézett utasításaiból klttlnlk. hogy a rendőrség és a haéspreg nagyszn-h*au nyomozó műveletet végzett a legutóbbi merényletek tetteseinek kézre-kerltóflére. A bolgár főváros lakoasá-í ------
gát utasították, hogy maradjon otthon, eaupán a 12 éven afull cyermakok éa cselédek kaptak engeíélyt arra. hogy a délelőttf érákhan élelmiszereket bevásároljanak. Bulgária és a külföld kőzött a távbeszélő forgalmat íoltüi/gea?\',-tették. A szófiai rádióállomás este 11 órakor újból közölte a lakossággal, hogv a folyamatban lévő nyomozási rendszabályok egísz éjszaka Tolvta-tódnnk és aenki som hagyhatla el a házát.
— (Vadorzók büntetése)
Sebők József és Tompa Fevene
— saját nézwtük sesrint - alkalmi napszámosok, A helyett azonban, hogy munka után néztek volna, szakadatlanul járták n bogyókét ős az erdőket, vadak után kutatva, mórt az orvvádészat jobban izlett nekik, mint e ibccflülotoa munka. Munkáinkhoz horgot és puskát használtak. Tiltott csolokedotük a\'zonbsn\'a hafó-nát-ok tudomására iutntt, így korill-tek a nag>*kanizeai járási főssíolíra-bjróságra, ahol dr. Sebestyén József tb. fószoleabiró mind a kettőjüket 200-200 jicngó p^kbüntó-tésro itélto, amely büntetés nemfizetés esetén 100-100 nupi elzárásra változtatható át. Az Ítélet indokolása megemlíti, hogy szigorú példa! kellett felállítani, "mórt" fontos nemzőt-gazdásági érdek a vadállománynak védejmo minden kártékony cselekedettel líeínben. Az elitéltek megfellebbezlek az Ítéletet, amelyet azonban \'/"la vármegye alispánja lielybeii hagyott.
— (öngyilkosság)
Szántó IVderué lendvauosszufálusi asszony eddig isíiieretlen okból fölakasztotta magát. Mire rátaláltak, már halott volt.
Szabadlábra helyezték Felkér henieamestert
Megírtuk, hogy a rendőrségril az *¦*) *égre elkísért Felkér Jánes ka-ntbzsr iientee- é« m étté roamea tort a klr. a\'jryéfrzeég letartóztatta, felkér fsl-folyamedett letartéztatása ellen. Az uzsora bíróság tanácsa dr Atms>sy Uyula ainökliíte alatt (ofrtalkorett Felkar felfelyamodásával és miután szökésétől nem kell tartani, szabadlábra helyezését rendelte el. Felkér még tegnap délután elhagyta a törvényszéki fogházat. Az el/Arás természetesen tovább folyik ellene.
KÖZGAZDASÁG
Tovább emelkedtek az állat-árak a kanizsai vásáron
A tegnapi nagykanizsai országos vásár gzéngébb volt a megszokott kanizsai országos vasáraknál, ami részint az esős időnek, valamint a tavaszi mezei munkának, másrészt azonban az egye* vidékek kötőit állallelh.tjlását.ak tudható be. A kereslet élénk volt.
MogJelielös sok muraközi látogatta a májusi vásárt.
Felhajtottak 250 szarvasmarhát, amelynek nagy része elkelt, lovakból mintegy 700 darabot hajtottak lel, ezekből is szép szám cserélt gazdát. Az erős kereslet miatt az állatárak ismét emelkedő tendenciát mulattak, ugy, hogy egy jő fejős tehénért 1700-1800 pengér kértek, míg egy jé lóért 2200 -23C0 pengőt kértek és adlak is.
Az üzletekben és a vásárban a forgalom atra volt olyan, mlfit amllyenl a májusi nagykanizsai országos vásároktél megszoktunk.
NíWelik a népceraa termelési mennyiségét
A kormány április hónapban külön intézkedést lett a cérnasz(lkáéulcinek ki-elégiíéWro. Az Irttézkedégek eredményeképpen áprilisban a néptéma gyártása erósen megnevekedett é* elérte a háromszázezer darabot. A néecérnát 50 -verdes hosszuságsan hozzák majd forgalomba, fekete és fehér színben. A májust termelési cláirányzat még nagyobb. Szakkörük véleménye szerint a népcárna inon erős minőségű és a háztartások szükséglete számára kiválóan alkalmas.
Nagykanizsa mck\'yei var"s polgármesterétől.
li 889 i*4!.
Tárgy : rDatőIrhuN kimérése.
Hirdetmény.
A nagykanizsai rendőrség áltsl ttt^rlail ItIMQithasnöl Zs\'a vtrmegvr Vh,t..\\!\\,\\ kormánvhUlot léhoJnla ulto* :>W kg, sonkát bocsa Iloti. rendel késésemre
e 30(1 kg (tutoli sonkát holnap mm..,, Jánni (Erzsébet-fér é« TaleVI-utl tlzleln-ben), Bihka cu fogarasl. továbbá Babits La|os (Csrngf.ry uli üzletében) hentesek a város közönién.ének halőiágl kflzeg köt bcnjftltével kimérik.
Nagykanizsa, 1943 május 5. i«m Polgármester.
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
2228/1843. tk. 12 ám.
knM SiÉlMHiwiial.
Néptakarékpéntiár HL Nagykanizsán nagykanizsai bej cég végrehíj tátották Kepe István éa ne]e Anek Katalin, Kepe János nős Kunlc* KalitHniiual, Kepe Kálmán nőtlen, klak. Kepe Mlkiöa, klsk. Kepe Ferenc és klik. Kepe, László nagykanizsai lakosok végrehajtást szenvedők ellen Indítóit vaspert a jtásl ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme követhezlében az lb\'81 ; IX. t-C 144. 146. és 147. §§-a1 értelmében a végrehallásl árvetést 1358 P tőkekövetelés, ennek 1942 é.l január hé 3. napjától járó f»!t kamata. 211 P 4i f. eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverétd kérvényért ezúttal megállapított «0 P költség, továbbá a csatiakozoltnak kimondott\' Nagykanizsai Takarékpénztár Rt. 34.90 P, Milhoflcr Sasiu 30 P és dr Mező Ignác 130 I* tőkekövetelése és járulékai behtjiáaa végett a Nagykanhsi városban fekvő a a nagykanizsai 2S57. ¦zljkv. A+ 2, sorai. SOÖS/a. hrsz. biz.
udvar keillal Ingatlanra 3340 f kikiáltási árban elnesdell.
A tkvl hatóság az árverésnek a tkvl hatosig hivatalos belylségébín (Törvénv-hit, földit 0 ni. s|tő) megtatlisáta 194S évi jinluh hö 18. napjának 6. a. 10 óráját tftzl ki éa hí árverési feltételeket az 1881 :LX. t. c. 150. f-a alapján megállapítja.
Az áiveiésl leltételek a hivatala* őrák alatt a telekkönyvi hatóságnál (Törvényház, fiz., 12. sz. a|té) és Napyksntzaa m. várna polgárra fillérénél tekinthetők meg. (1881 :LX t.-c. 147. |. g) pont)
A telekkönyvi hatosig elrendelt, hogv a telekkönyvi Iroda az árverés elrendelését a naf.yMiniis*l 2ŐÖ7. siljkvben legyezze fel.
A felckkönyvl hatóság e hlrdetménv egy példányát kilUgcceiztés, egy példányát pedig az árverést feltételek megleklntheléie végeit Nagykanizsa m. város polgármesterének, lovábbá egy-egy példányát szabályszerű közzététel végett Murákéitszlur, Palin, Sormás, Nagyrétté köcségek elöKéiázal-nak megküldi, végUI az árverési hirdetmény törvényszerű kivonatát a Zala! Közlöny elmü helyi lapban egyszeri közzététel vésett a végrehspató képviselőiének kiadja. (1881: LX.l-c. 152. § 1908 :XLt. t.-c. 23. |.)
Ai árverési feltételek a következők:
1. A) árverés alá esft IngaUant n kikiáltási át fe\'íníi alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 :XLI. t.-c 26, §)
Az ítveréi alá kerülő Ingatlant, ha az árverés megtartását a végrehsitatók köriil Nagykanizsai Takarékpénztár Rt. kéri 2400 1*. na Mllholler Samu kért 2610 P, hn dr. Mező Ignác kéri 2700 P vételárnál alacno-nyabb áron eladni nem lehel. (5810/19?!. M. 1!. sz. rend. 21. % a.)
A tkvl hatöság tlpyelmezleli az átveréll vevőt, ha a katonai hatóság előzetes huszá-láiulását a vételhez be nem szerzi sa vételhez n s hatosig houá nem járul, az árverés költséget a bérutpániből lesznek levonva,
2. Az érvérein! szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lWo-át készpénzben, vagy az,1911:1. t.-c. 127, §-ában meghatározott árfolyammal számítolt óvadék-képes értékpapíréiban a kiküldöttnél le tenni, vagy a bánatpénznek előleges blról
1343. május jj
letétbe helyezéséről kiállított letéti e»., mervényt a kiküldöttnek átadni és az ár-yeréal frltéleleket aláírni. (ISSI iU. t-c 147... 150,, 170. §§; 1908: XU. I.c 21. %).
Nagykanliia, 1943. évi márc. hó 12-én. Dr. Wéber s. k. klr. jblró. A kiadmány hiteléül : Lehoczky
1iM ki 144
ifféiiiiErtgii
~" klM -*
Aasileleav-laneiie flMtéssH felvétetik Melyei Imre asataletnál, Fő-ut 4. 16
Tanulónak telwea* asonnatl balé-péate, heti Hz*testtel, jobb hasból való legyes leányt lapunk nyomdája.
PánatastaKeatőnSt kétes aaennal! belépésre helybeli Iparvállalat. Ajánlatokat llzetésl Igény meglelöléaével MegblIbató, Jeligére a kiadóhivatalban károm leadni.
Májua !3-re, vagy július 1-ra kerea fal-nőitekből álló három tagu család félnapra lözö b«|árónflt, vagy tgéss napra főző mtn-dantif. Horthy Mlktóa-ut 30, l.em. 1. 142T
¦yoi\'tmekeker\'alft mindenest asonul Mveis: Orbán, Zrínyi Mtklóa-utca 85., II. emolet. 1442
Misierész vagy latralaewaefáslal
azonsai felvessek, Donát mdiierész, Rt-zsébet-lér 13. léSt
ADÁS-vétel
¦áhéaaekl Hunor rakodákaptár, nagy Bouonádl kaptár kapható Szabó Antal azletében. 1446
Világ ossiürk* nyiil ÖlPlny, békebeli minőség, aj állapdlben eladó. Sztkeres
Jézsel-u. 37. 14»
Ixobabutor eladó. Rákóczi-utca 69.
14«
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG
Kis szobámat eleaar*e>1nám hasonlóval. Cím : Kmlzai-u- 39. 144«
BÚTOROZOTT SZOBA
Egészséges ti\'cal bútorozott szoba külön bcjitattal azonnal kladé. Clm a kiadó hivatalban. 1452
KÜLÖNFÉLE
Elveametl egy darab női bordó bőrkesztyű hétlön este sí állomástól Ste-mare-utca sarokig. Kérem a megtalálót, szíveskedjen az állomáson ,lbuiz" pavU-lonba leadni. 1451
Talállak egy női bőrkesztyűi. Igazolt tulajdonosi átvahet! lapunk kiadóhivatalában. 1453
ElneBKtiSi az éjjel egy kocsltakaró az állomástól a László herceg utcáig. Kérem a megtalálót, adja le Varga Imréftél, Rákóczii. 41. lét*
Nagykanizsa megyei várói polgármesterétől,
607/ké. 1943.
Tárgy: SsólekÖtöző-zsuneg kiosztása.
Hirdetmény.
Mindazok, akik flzőlökűtoió lalneget nyeltek, de azt meg nem kaplik mee, a holnapi nap folyamán a gyUmOlcacaoina-golúban átvebetlk.
Nagykanlzu, 1943. mi]ua 5.
,u! PolKármcstei-.
uui kAzlOhy
.«I.ITIKAI NHrtlAa*. «l«ill« : „K.ziuoiagl It T. H.«k««l,».". FaltUe kl.ii: lalal MMI,. 1,\'yocintoti : a „H««.Ju«,l L T. MwM. ,w
ay.mlljifeu Maiytaalz.aa. ut!.\'-MM talál Una».)-
©et»SS!Íját cséfléshca. VetÖfjépét 6„i «antithoz
most rendelje meg
UN ÍJ ÉR" C il 4 Í.M A N N v«k«r«kedí8íben. \'SWT\'\'Beflwrr-giJtelti pe4roleoni, keoi- és nrorsala] raktár. ~M
UKUVHtmUYI SZOLGÁLTATÓ RT.
ArirttBiámlák llzetéss, rekllmíoiók, l.ibajolontóaok, szaksrsrO falvlligollUs mlndan uniamo» kérdésben delalSH 8-tól délután IH órAitj. Gsantory-ut si, teletan L84.
évi., K)l. sz. Nagykanizsa, 1943. május 6. csütörtök ára 12 «H6r
ALAI KÖZLÖNY
ti ktagklMUll Html t «;;,„.
MUMttfeu* m*«, re. «.
¦M" MUcaxui, «tatto
Petelfi« nertesztö: Barbatrlts Lajos
KlGüzetóal ám: Ofty hónapra 3 ponpí ao Hllér
neffyedévro 0 pernio 20 üllor. Egye, Hám: hétköznap 12 HU.,szombaton 20 üli
i hazáért mindhalálig
A tavasz ünnepnapja roll, amikor visszatért az ország fővárosába uz orosz fronton küzdő 2. hadsereg. NTom térünk napirendre eme Ünnep felett az első hétköznapon, hanem njra meg uira emlékezet be idézzük, amikor Kállay Miklós minisztor-olnők üdvözölte vitéz Jány Gusztáv vezérezredest és mindazokat a bajtársait, akik az orosz fronton kötelességüket toljositottők a magyar hazával szerűben. Az egész nemzőt azivóhól szólott akkor Kállay Miklós. Az egész ország novébon tett Ígéretet, nogy a haza sohasem folojti el azokat a nagy szolgálatokat, amikot katonáink a bolsevizmus ellőni harcban nemcsak országunknak, do egész Európának tettek. Kijelentette, hogy kötelességünknok tartjuk a harcolók iránti hálánk lerovását, olsősorbnn azok iránt, akik vitézi hirnovot hagytak odakint, vagy itthon özvegy, árva maradt utánuk a akik-nok ú küzdelem során meggyöngült az életerőjük. mogcsökkoni a munkaképességük. Most ránk vár a kötelességteljesítés, hogy iMvsülnttol bolyt álljunk idehaza azokért, akik l>ocsu-lotlol holyt álltak értünk égy sokkal nehezebb bolyon: az orosz fronton. Hajtunk a sor, hogy mindon támogatást, sogítségot, jutalmazást azoknak adjunk, akik ozt valóban megérdemelték, .Mindon magyar szív szeretető árad a harcolódhadsorog tagjai folé, tiszta lólok és tiszta szív országa fogadja ókr** a a nemzőt sohasom felejtheti ol azokat a szolgálatokat, amelyeklion a 2. magyar hadsorog küzdő honvédői olyan ragyogó példát adtak.
Jány vezérezredes nyilatkozatából tudjuk és megorósítvo látjuk, hogy milyen, nehéz föladat, milyen kemény helytállás jutott a magvai honvédségiiok osztályrészül a koloti fronton. A téli nagy elhárító csatában túlnyomó többségből), tökéletesebb hadifelszereléssel küzdő ellenség ollón állta mog a magyar honvéd a helyét és a 2. magyar hadsereg 16 szovjet hadosztályt és 1 páncélos dandárt morzsolt fel. Jány vozórozrodos som csinált titkot belőle, llpgy hadseregünk felszerelése, bát^kjfTfizorü volt, do nem állt azon a magaslaton, amely a modern háború szörnyű küzdőimében szükséges lott volna. Ez nem is csoda, hiszen a trianoni osztondők alatt nem volt módunkban hadsorogünkot fejlosztoni. Az a magyar hadsereg, amely az orosz frontra mont, csak négy esztendő olókészületeinok a készségével vetette a harcba vitézségét és szívósságát. Do mert a felszerelés tekinteteben nem volt módunkban korszerű magaslaton állni, éppen ezért nagy teljesítmény az, amit a 2. hadsorog az orosz harctér kömény, borzalmas telében túlnyomó számban elleno felvonuló ollonség ollón felmutatott. A honvédség ruházata nagyiában és egészében mog-fololó- volt, bár azt ís olismerto vitéz Jány vozérozredce, hogy csípőtől lofelé melegebb ruházatra lott volna szükség, mert az orosz tél kegyetlensége minden képzeletet felülmúl.
Esőkből a körülményükből azt a timulsagot vonhatjuk le, hogy az or,-
Tuniszban nagy támadás kezdődött a német ellentámadás lendületének feltartóztatására
Enyhült a súlyos elhárító harcok feszöltsfge az orosz fronton
A keleti hadszíntér eseményeiiui Boriinhói a kövotkozőkot közlik:
Az időjárás és az utak fokozatos javulása dél folól lassanként észak folé halad és ormok kövotkoztőlwn koddon
fl keleti arcvonal több pontján megélénkült a harci tevékenység.
A Miuszntil, a középső szakaszon és ,ir. llmon-tótól délro váltakozó, kölcsönös támadó tevékenység mellett nagyobb helyi harcok voltak.
A koloti arcvonal középaö aziikn-ssán most olsó izbon fokozódik a harci tevékenység,
a Kubán hiti fittéi viszont a *u-h/os elhárító harcok után a feszültség ent/huléec volt észlelhető.
Az olö/.ó napi szovjet tömegtámadások visszaverése után, ugy látszik, a Mnovisták által bevetett maradék-csapatok egyelőre elhasználódtak. E nagy vnszteségoknok tulaj donit ha tó, hogy a bolsevisták kedden már csak századokból álló csoportjaikat a Kubántói délre minden páncélos támogatás nélkül vetették harcba, ugy
nogy ások csaknem teljesen felmorzsolódtak.
szovjet roham érezhető enyhülését a német vezetés az előre megépített uj állásokba váló visszavonulásra használta fel, A szovjet orók igyokoztek hozzáférni a Krímszkája és Novorosszijszk közötti úthoz, próbálkozásaik moghiu-sultak a német és szövetséges állások szívósságán,
A miuszj szakaszon német gránátosok ellentámadással válaszoltak a szovjet lövészszázadok előretörésére és C
mélyen behatoltak a szovjet állásokba. \'31 kíserődáUáit kifiin-tőltek,
személyzetüket i>odíg megsemmisítették.
Oroltól délro VOgyoS német harc-csoportok rohamcsapat-vállalkozássá folgöngyöfitottok két szovjet támadó állást. \'
Az Ilmon-tótól délre a bolsevisták két zászlóaljnyi orővol támadtak egy kiópitott magaslatot, amelyet a né-mot csapatok tartanak megszállva. Egy helyi betörést ellentámadással a németek felfogtak és visszaűzték a szovjot-caapatokat kiindulási állásaikba.
Leningrád környékén ¦a mosszehordó néíitot lövegek foly-
tatták a szovjot fegyverkezési üzo-mok torvszorü rombolását. Legnoho-zobb lövogokkol lőtték a Kiróva
fegyverkezési üzemet. A gránátok becsapódásai után az Űzem ogyotlon lángtenger ré vált.
Qlraud nem hajlandó De Oaulla tábornokkal Algírban talalkoml
Amsterdam, május 5 Ai angol hírszolgálat Jelentése szerint OÍMiirl cluiasltotln De Qaullenak azt a kérését, hogy Algírban UlílkOllék vele. Glr/ttiti ragaszkodik ahhoz, hogy a tslálko-aás más helyen történlek meg.
A tuniszi hsrook sulypontjs
a legutóbbi "U órában Dzsebcl Aucas vi-
dékére helyezödttlt át. Az Invázlós csapa-(ok már a nuilt hélen nagy erőfeszítéseket tettek, hogv ezt a magaslatot elfoglalják, de Arnlm csapatai már akkor Ii sikereién visszavertek minden Ilyen Irányú kísérletet. Most a szövelsíf-esek ujabb támadási kezdtek, hogy ellensúlyozzák Arnlm ellen* támadásit, aki nagy erőket vonl össze \' Dzsebel Aucas és Tebourba védelmére.
14 halottja van az Izlandi repülő szerencsétlenségnek
sajtótiszt.
Az ííjrvcslllt Államok tengerészei! minisztériuma közölte, hogy Andrews altábornagy izlandi repUlőszerencséilensége nlk.tlmflbrtl M személy vesztette éleiét. A halálos áldo7atok közöli van a már jelen-lett Leonard püspökön kivlll Barth, Andrews vezérkari főnöke és Crum ezredes, a főhadiszálláson szolgálatul teljesített
Washingtoni hír szerint az Egyesült Államok szenátusa clíogndla azt a favas-la\'ot smely felhatalmazza a kormány! munkabcnzllnlelésck cselében a fegyverkezési és bányaüzemek átvételére én az üzemek továbbvitelére, i
Támadások a csatornában és a norvég partokon
, Berlini Jelentés szerint aniol gyorsnaszádok ma a korareggell érákban a La Msnchecsslorna pártjai előtt német biztosító hajókat támadtak meg. Egy angol gyorsnaszádot clsllllveszteltek, li.itin.it pedig megrongállak. Német részről néni volt veszteség.
Berlinből jelenük, hogy angol repülőgépek május 4-én délután a norvég pútok elölt támadási Intézlek egy német hajókaraván ellen. A karavánt biztosító hajók az sngol gépeket ttlzzel visszazavarták is a német vadászgépek a visszaforduló ellenséges gépek közül keltőt lelőttek.
Mussolini a győzelemről és a jelen pillanat parancséiról
Tegnnp délután, az abesszíniai hadjárat alkalmából lolkeR tüntetés volt Rómában Munwollnl mellett. A hivatalokat éfl Üzleteket bezárták. Hatalmas tömatr Rylllt egybe a Palazzo Venozlán. Mussolini meirjn\'ont az erkélvnn. A tfl-meg porcokig térté .Dueo\'kláltáRok-ksl fogadta. Mussolini miniszterelnök néhány szót szélt az <,gvbegvllltokhez.
— Leikos hangotokból klórzem — modotta — a régi és töretlen hitet éa oszol egvfllt a legteljesebb bizonyosságot. Ezeknok a kemény Időknek véres áldozatait a győzelem jutalmazza. Olyan igaz ez, mtnt ahogy Igaz az Isten és a halhatatlan Olaszország. Ma hét esztendeje Is együtt voltunk ezen a téren, hogy moRönnepfitJÖk egy hadjárat győzelmes befejezését, amelyben szombonálltunk az egész világgal éa uj utat nyitottunk a civilizációnak.
A nagy vA\'latkozAsnnk nincs vége, hanem c»nk lélbeazaksdt Tudom, érzem — mondotta —, hogy millió és millió\' efass egy naav bfltpgaégbon szenvod, amelynek atrlknl bntog*ég a ncvo. Ennek mrgpyrtiryltá«árn oiryetlun mód van : visszatérni I Ea vissza fogunk térni I A 1\'¦ 11¦ n pillanat parancsai a következők !
tiszteletadás az arevonal Iránt, megvetés azokkal szemben, akik kivonják magukat a harcból és golyó az árulóknak, bármilyen rangúak legyenek is. Ez én akaratom és bizton vagyok benne, hogv ez a tl akaratotok Is — fejezte be beszédét Mussolini miniszterelnök.
A aokezer főnyi tömeg a beszéd után lelkes éljenzésben tört kt és éltette a lastzmua vozérét, aki több Ízben ls megjelent a Palazzo Venezla erkélyén.
Berlini vélemény Mussolini beszédéről
Museollnluek a Palazzo Vonezla er-kélyAn elmondod beszéde éppen olyan félreérthetetlen, mtnt méltéeagteljea vá-lasz mlrda7oknak, akik Olaszország teljen ossza roppanására számítottak — Jelenti a Német Távirati Iroda. — Éppen most, amikor az északafrlkal harcok súlypontjuk folé koze-lcdnek, az ellenség azt hiszi, hogy egye«Itolt terror- és propoganda támadásokkal rést üthet az olaez nép magatartásán és ezzol egylitt a hármasegyozmény hatalmainak bnrcvonnlán. Mussolininak
kemény akarattól Áthatott kljolontésel és az a viharba totezén, amelyet az Összegyűlt ankozer főnyi tömegben kotlett, bizonyítéka arinsk, hogy oiasz-orizág hnrokéfl^flégc a közön oéléíí egyre el\'zántabbA válik. Az olasz nép ezzel hitet tettamellelt a program mellet, amelyet Hitler és Mutsollnl legutóbbi találkozásukkor foglaltak ösaze.
Jelentés az északafrlkal harcokról
A tunéziai harctéren a haroi cso-lokmőnyek súlypontja keddon a dél-
szagnak továbbra is mindon áldozatot mog kell hozni hadsoregünk fejlesztésű érdokébon, morf maga a 2. honvéd hadsorog parancsnoka jolontetto ki, hogy nem ért végot a habom s mindenki keményen készüljön fol ítlflhasa is a további küzdo-
Iomre. Az orosz rém még mindig készen áll arra, hogy vörös karmait hazánk testélw mártsa a ozzol szom-ljeti nekünk kötolességünk megőrizni magyarságunkat, megtartani azt a földöt, amolyot örökségül kaptunk. Csak egy, jelszava lobot ma mindon
magyarnak, az, amivel vitéz Jány
vozerozredoa bofojozto Kállay Aíiklős miniszterelnök üdvözlő szavaira mondott beszédét: Istennői. Legfelsőbb Hadurunkért és a hazáért mindhalálig. \'
m
ZAL\'Ai KÖZLÓN V
J\'J\'13-_miíjuij C
nyugati szárnyon volt, ahol eddig még nom voltak nagyobb harcok. A Pont du Fahstól délkeletre indított támad&aok colja az volt, hogy lohotévó" togyo az angol, valamint francia segédcsapataik délnyugaton víssznmaradt kötolékojnok fölzárkózását. Az orős tüzérségi olókészités és sok harckocsi bovetéeo ellenerő a tengely-csapatok teljesen meg tartotttik állásaikat. A támadók, különösön a francia csapatok súlyos veszteséget szonvod-(ok. Az angolok harckocsi-küzde-lomro szorítkoztak és a harcok gyalogsági részét kizárólag a franciáknak engedték át. A francia segédcsapatok rohamcsoportjai sehol som jutottak tul az olótoropon. Bár két helyi betörést olértok, erőteljes ellentámadásokkal visszavetették őket. Este feló
a támadó francia erők vistea~
vonúitak kiinduló tiltásaikba. Az észeJri sí a Itasson különösebb harci csolokmrtny nom volt. Az in-vázióo csapatok, miközben óvatosan
tapogalództak előre a tengely uj állásai folé, hírtelen rendkívül súlyos tüzérségi tüzbo kerültök. Az amerikai is francia kötelékek éle záporszcrÜ küzdelemben felmorzsolódtak, aa utánuk következő kötelékek pedig siette
nyugat felé vonultak vissza. Matour vidékén a tengely légi erői telitalálatokkal 7 páncélost szót rumboltnk ís mintegy 80 csapatokkal és anyaggal megrakott tohorgep-kocsit el pusztítottak.
Xabnrca kikötőjében a tengely gyors harci repülői Iwmbalalá la Iáikkal lángba bontottak ogy brit gyorsnaszádot. Olasz harci gépek Boiio kikötői boron dozesoit támadták- én ott nagy rombolásokat okoztak.
Szigorú rendszabályok a török-lrónl határon
A Német Távirati Iroda jelenti, hogy Iránban tovább terjed a Szovjetunióból behurcolt kiütéses t.lusz-jarvány. Tö*b esetben jelentetlek már Teheránban ia kiütéses llfuaz-járványos esetei. A török-Irám határon stlguiu rendszabályokat lépteltek ételbe, hogy megakadályozzák a
betegségnek Törökországba való behur-colását.
A beyroutrii rádió jelentése szerint Irakban bevezették a 25 - 60 éves lerílak kötelező munkaszolgálatát. A szövetséges hatóságok a szokásos munkabéreket llzetik.
Milliós japán hadsereg a szovjet haláron
A eeungkin^i kormány Contral Daily News cimü lapja u távolko-loti helyzettel foglalkozva azt állítja, hogy Jnpán Oroszország koloti határán ogymillió főnyi hadsereget vont összo. A mandzsúriai haderőket, a molyok a lap szerint mindenkor a japán hadoro lényege* részét képoz-ték, márciusban és áprilisban további hat hadosztállyal mogerősi-totték, amiálta) ez a hadsorog 89 hadosztályra növokedott. Jelentős japán haderőt vontak összo állítólag
Koreában és Dél-Sahnlinünn is.
A Contral Press harctéri tudósítást közöl u peking—bankaui vasút mentőn hurcoló japán csapatokról. A japán csapiatok kedden több villámtúmadas után elfoglalták SisUihvangot, a csutigkingi harmadik hailsercg fóhaditzáltánát és Csanghohvangot, a csungkíngi középső es hopohi hadsereg\' főhadiszállását. A csungkíngi csapatok a Tang folyón át visszavonulnak. A japánok üldözik Őket.
14.000 pesgó értékű építőanyag már együtt vas a nagykanizsai Katolikus Kultnrbáz átalakításához
Jó vásárt csinált a nagykanizsai Szont József egvházközség> amikor 38.000 pengőért "mogvotto a Horthy Miklós-úti Dobrin-h&zat katolikus kultúrház céljaira. A mai ingatlanárak mollútt az épülőiét s hatohnas lelkét már nom tudná az egyházközség megszorozni. Időközben a torvok módosultak. Szükségessé totte ezt a lakások foluiondhatóságáiiak korlátozása, az épitkozési anyagbeszerzés nehézségei. Az egyházközség ugy határozott, hogy nem a meglévő épülotot alakítja át kultúrházzá, hauom a nagy kitorjodéoü udvart és körtet használja fol kultúrház céljaira, ugy hogy oda océlra uj épülolot omol. Dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, a^ egyházközség ügybuzgó világi lílíiljky szoronesés gondoskodásából az építkezés céljaira sikerült is megszorozni s ogyo-
lóro raktározni mintegy Í4.000 P értékű építőanyagot, aminek ^jai megszerzése bizonnyal toküzdhetot-Ion akadályokba ütközne. Még téglát és egyebekot kell majd alks-íőmadtán beszerezni s akkor az egyházközség megkezdheti a kultúrház céljait szolgáló udvari épület folomolésót. Akkor az egyházközség ingatlana nemcsak ogy ház községi vagyont, hanoin azt a lüktető, eloven hitbuz-gnlmi s katolikus kulturális óiotot is fogja reprezentálni, ami az ore-doti s azóta is változatlan szándék volt a ház uiogvásárlasakor. Az ogy-iiázközsóg aduig is könnyűszerről tudja kivárni uz idők alkalmasabbra fordulását, mert olovonon, pozBgő, vallásos ogyosüloti élőiének rondo^ ¦zésoi. szamara változatlanul megvan a ferences rendház fohérterme.
Eltemetett a leomló föld egy szentimrefalval kisfiat
Ouál János szcnílmrirnlvat földmU-vöh 8 éves Fer.uicncvÜ kisfia torsaival együtt ltodé Mihály gazdálkodó telkén játszadozott egy part aljában. Nagyon elmerültök n játékban, különösön a kle Oa&l Foronc, aki nem vettu észre, hogy a part megmozdult. A töhbl kis-
fiú még Idejében elszaladt, de n kis (! iáit a leomlott föld maga alá tömette. A szerencsótlenBéget Kauscber János nyugalmazott tanító vette ószro. Azonnal Begltségért sletott. de amire n kletlut kláBták a föld alól, már halott volt.
* r . . VÁROSI MOZ<30 Szerdától-
5 9-tg .,„...., , vasárnapig
A magyar filmgyártás büszkesége í
Tasnddy Fekete Mária egyetlen idei filmje
EQY ASSZONY VISSZANÉZ
„UFA" híradó a világ aktuális eseményeiről
MJŐidáfípk kaxdfítit köznapokon fS\'t $7,9, va8drnap>é3t ?5, J7\'ef* B Órakor
„Már megint* gyűjt a Zalai Közlöny..,
A kartlzftal vöröskeresztes ápolónők 10.200 cigarettát és 700 darab olvasnivalót adtak hazatért lionvédeinkuek
.Már megint gylljl a Zalai Közlönyt* ¦ halloHuk-tegnap a szemrehányást olyan helyről, ahonnét azl legkevésbé* vártuk volna.
Hát igent „Már megint...* Es gyűjteni fogunk mindaddig és mindannyiszor, ameddifés ahányszor a magyar azlv azt diktálja, hogy arra szükség van.
Most a hazatért katonáink részéra indítottuk meg a gyüjtéit. Nem pénzt kérünk. Olvasnivalót, megvendégelnl-valdt.
Aki sokallja, hagy Kjüjtünk, ne adjon I Csak az adjon, akinek a szive adni kéiz. Csak az adjon, aki belátja, hogy ha sokszor fordult Is a Zalai Közlöny a nyilvánossághoz a bonvédeinkérl, azok hozzátartozóiéit s hasonló célokért, de mérhetetlenül Ifibb volt az áldozat, amit a honvéd hozott a hazáért, mindannyiunkért, asokér 1», aklknekt most zekon esik* hogy megint jészfvet kinink — a magyar honvédnek.
Mott bort, süteményt, füstölni és olvasni valót kérünk hazatért honvédelnknek, akik hárem bélen át az egészségügyi zár-
lat zárt kapui mögött élnek. Megvan, híd. Juk, a rcndes-élelmezese ¦katonáinknak dc kell-e sok magyarázat ahhoz, hogy kicsit több, egy kicsit jobb minden ki tonának jol esik a harcterek visiontani gal mán. Es Iáként jólesik a katonának a tzereltt, a tőrödé-., amivel a láiaadaloiu ¦stye felé ferdül. w
Ezért gyűjt .megint" a Zalai Közlöny! Adományok
A VSrfiikereszt nagykanizaal ápelóuői szakoszlálya 16.200 aarab cigarettái es 700 könyvet éa folyóiratot juttatott el ai állemésparancwokaághoi s annak klen. tása már a megérkezés után megtörténi
Zsoldos Gyula ékszerész 41 drb köuy.\' vet, özv. Tóth Gézáné 6 drb könyvel Marólliy Oazkár 50 drb folyóiratot küldött\' a szerk«ez(fis4fba.
Élelmiszert és cigarettát a szerkesztőség, nem vesz át, csak nyugtáz. Elajla adu mányt a Károly&ktanyában kell leadni.
Megfulladt a bokáig érő patakban egy szentiionai asszony.
Ct\'áktornya, május 6 I Folabarecz. Istvánná 32 éves szont lonni földrnüvesasszony minap a ) rétre raont, hogy a libáinak füvet \' szodjon. ütja oközbon egy kis patakon vezetett át- » amint a vízbe lépett, hirtelen szívroham lopto
mog. Összeesett és mire! nem tudott fölkelni, az alig bokáig érő vízben inegfullndt. Holttestére a járókelők jóval később akadtak rá.
Falabareczné már régóta szívbajban szenvedett. Kőt gyermeket--ha-t gyot,t hátra.
Repülni tanul 22 kanizsai diákgyerek
Mii érez é* mit fát, akinek efőszÖr nőtt szárnya az oaáfos tavaszi ég alatt?
Pirosán kel a nap valahol egy repülőtéren, ahol 22 Tíanizsai diákgyerek prliazköl a kútnál a jéghideg vízben. Később még kÍBsé. fázósan, de cBlllogŐ Azemmol sorakoznak n nagyhangár\'előtt,- hogy megkozdjék a ropülőcjet olső napját. Rövid ima után roggeli torna következik, aztán ismét ott\'-vagyunk-a hangár, előtti öblös belsőjében félhomályba gépek még.alusznak. Zömök kis Bükkorok, olőromeredó madárszerű lábakkal, Tücskök, Vöcskök, Pilisek, Cimborák katonás rendben sorakoznak\'-a szinte- templomi csendben.
Karcsú szárnyakon, feketézőid légcsttVárelMfl -cflillrJTí -rnW\'a\'hajnali napsugár ós mintha özek-a furcsa, esetlen ¦ madarak szemrehányóan néznének roánk, hogy mogzavartuk reggeli álmukat.
Most fürge, izmos diákkezek\' ragadják mog a néma vásconszörnye-kot és nomsokáro ott csillog a napon a roptér zöld pázsitján az egész BSineS géppark.
Gé|>á]K)lás, motorpróba kövotkozík; mániL r!ijii>piili\'\'siii iri(luln:tli -;i motorosok. Ott koringének\' fölöttünk az opálos tavaszi églien,\' mi pedig a Tücskök. Vöcskök orraim szíjazva igyekszünk olsajátitani ogyolóro még csak i(t lonn a főidőn a repülőgép vozotés müvészotét;
A Tücskök, Vöcskök azonban kissé makacsok, még nem ismomekr* minket, még nem ismerjük őket.
Amint a gépek visszatértek és szeretettel simogattam-a »LEA<< karcsú kis vozéraikját, azt mondja nw1-kom Pogácsás oktatő barátom^ hogy, i volna-e kedvem azzal- a kis kétfe-dolÜ »LEA«-\'va| kissé felmenni? Hogyne volna?
Kelbüg a motor, én podig koromat moghuladó fürgeséggel igyokszem mindent magamra szedni, ami> egy-1-Üyon égi útra olinurudhatatlanul szükeégus. Pilóta sapka és szemüveg szorítja fejőmet, hatalmnaoj-tóornyó lötyög n hátamon, mert mit loliosson tudni Aztán lieszorítauak az olsó ülésbo, bekötözneky beszíjaz-nnk, csak éppen, hogy lo nom plombálnak.
A szélzsák lomhán dobálta magát, mint holmi őskori hüllő a friss ta-*
vaszi szélben, amikor mog indultunké Még látom,- hogy - szeretett kanizsai leventéim mindenikóról külön-külön meg\'lőhetne mintázni az irigvaégv mellszobrát, do nínca\' már időm, előre1\'kell nésnij elŐro a csillogó légcsavar körön keresztül, meglesni- . azt a pillanatot, amikor olhagyom a földöt; hogy magasabb szempontr hót nézhessem kissé a, rüágot. Simán gurulunk, dc kissé sokáig gondoltam sznkszerüoen, do balra kinézve- már akkor- kiesi játékházait-sorakoztak alattam, szabályos- nég>_-szögekv Kicsi játórahámok legelnek a mezon ér. egy kis játéktrnnploni szúrt fölém tűhegyes* tornyával.
Kalapot kelleire most emelni, mert így még sohase-montem. el templom mellett. Kalapom azonban nom volt, a kalapom vagy 400 méterrel lejjebb, valahol a roptóron volt. .Most azonban a horizont hirtelen oldalt felcsúszott. Furcsa, hogy a »LEA« szárnya függőlegesen a földro mutat, a föld pedig, forog szép szabályosan. Aztán súlytalan lottóm ogószen. Már nem is az ojtő-ornyón- ülök,- hanem a vállamon. Kicsúszott alólam a repülőgép és szérlitőon rohan minden fölfolé, bo*
Némath:- Judit,
a burJapesti bárok ünn«p«it ét kedvenc
mMsznije]
mai> naptól ketikre1 röviid. ideig vendig, szerapai a mi
Panflonlában
lilla, .mitjiis ű
Imidül ninek a fák. s hangávolí inúr Itt in ralinak, az-tan ImLalma* tin
nrOin iamni a gépbe. \'ir«
rók, kiesé furcsa, meg vagvok ill* tőd\'M\'d*\'* rai ioméUM\' fukwi* ftükör-Üvegéból nyugodt pi\'ótaeapkái (rofa.
Műi- fönt in rogyunk ismét u 111«., Kasban-és élvezem.a ttk. mélységet Multam, fölöttem, aatán kisai\'tílitKomorodom r inert u motor halkuló zenéje mellett siklunk a reptet felé. Meglátom, hogy-lenn az országúton idóaSbb házaspár mered fölfelé, furcsán hatnak, mint kiu viaszfiguráik, ;izián enytis zökkenés, leüt vagyunk.
Szeretett pilótu barátomban volt síuiyj-tapintat, hogy nem uiin el a tfáat a tttarttiulyeu, iianem .egyi!Jiesun beiugQtt velem a hangárba, ennuk is » legsötétebb zugába, inert mit lehessen tudni, milyen állapotban kerülök elő u tuldöntött fordulók, bukórepíilíjíok f elejt hete tlonül gyö-iivörü repülésem után. \' Aatán ióltük a repülök fáraaató, desaép életét. Kezeltük a kuimányl, huatuk u start kötelet t\'t> repültünk repültünk.
Lassanként barátainkká \'lettek a TÜCSÖk, a Vöcsök ós u többi nagy madár és mikor a Cimbora hutuí-iuás szárnyúin megismerkedtünk a mag átrepülés, a viiorlúzóropülén ¦xépségeivol, már láttam, hogy *2\'2 kauÍKsai fiúnak azárnya nőtt, hogy litiiiHioMin mint katonák:, szárnym magyal- iwpülókatonnk bátor .azivve], ¦cilkarial részi kérjenek szeretett ¦ ¦isaen* * ádelinében.
nemes Ftkete Léstló fe* tómű vész
SPORTELET
Vasárnapi &porteaei.téi.yfck
Május I In érdekű aporteaemények lesauek Kuulzs&D, valaralat vidéken a latiáarugó bajnokságban és ökölvívásban.
Az NVTE csapata látszik a Vasutas sporttelepen Uitlaokí mérkfiest a teitveregyeaület /\'ViSK csapatával. A haz»l mérkőzés érdekes és ksmény küzdelemnek Igór-ktcik, hiszen a vasutasoknak ailnUen aoaira ezUkaégtlk van, hogy,nz Ml III. csoportjában bennmaradjanak. Az öaz szealdtás valószínt) unm változik, csupán Gyulai helyett v. Zitán lesz a ka [Hívedé. Hisszük, hogy ez alkalommal mim tartjojn H az. NVTE\'. csapatát a asetwucse-et\'Bzep goiaráuvu gyózelem-maiifirvondezIsti meg híveit. A fél S Órakor kuzdődő mérkőzés oiŰU az b m.][ bajDOKi mérkőzést jáiszik ¦ a fonyódllevantékkel
A ZMNTE Bzigetvárra\'Utazik. SersdenlÓ mérkőzés lesz a bajnoki küzdelem, hlszea -még az elsőség kórdéBŐbe a ZltNTE la beleszólhat a barcsi vereség dacéra la.
ökölvívóink helyi szereplése Is érdokes sperteaev ménynok Ígérkezik. A azékealebórvá-rluk komoly és kemény eltentelel a kanlzaai öklöaűknuk. Keméay küzdelemben kanizsai győzelmet várunk.
1. oszt. bajnoki ökölvívó versenye
Vapárpap délután 3 órakor tamét ta-lálkoílk a két rivális ugyütles. Az érdeklődés nagysága miatt közöljük, hogy az ülőhelyek adud számozottak teáznék és b kiadott Jegyeknek megfelelően a hely biztosítva van. Tokintottel a helyiség kicsiny voltara, kérjük a közönséget a Jegyek korai megváltáé aáru.és pontos Időben való megjeto-néwo. (!)
Iramat iiütii
legmagasabb árban veezek.
Vékásy ékszerész ranni
ZAL\'Al KÓ2LÓNS
Tanévzáráskor Onnepllki meg a nagykanizsai Piaristák a rendBlapItás 300 lk évfordniójál
¦ AK™a,Bya\'0"íágI piarista rendházak togtűbbjo már niegllnnopflte a magyarországi rendalapttaü 3ou Ik. évlorduló-Ját and nemcsak a rend, hauom a megyék pb városok ünnepe is volt, ahol a piarista tanító-rend atyái lete Ispedtok. Nagykanizsán tnár korábban akarlak megülni és ezért a negyét" püspököt kérték fel flnnepi szónokul. Mivel Héközben dr. Czaptk üyulo főpásztor w pgbo te a adott, ;,öt műtétet is végezték -rajta,- Barta Istvdn igaagnte -náífőnök 0 jubiláris ünnepség meeiar-téaát elhulímztotta. Időközben érteeltée érkezett, hogy a megyóspüspök nem
tud eljönni a abujsUtkkaoueaL- ilnmi-pere, miért lo elhntároAlák, hogy az elhalasztolt Ünnepséget a uostuni Is-kolut tanévzáró UnnepBég keretében tartják meg>a gimnázium tornntermé" ben. Nagyszabású dlszskadémla less, amelynek flnnopl szónokai dr. Brand Sándor alispán ÓS dr. Krátky István polgármester leeznak, A réasletes prog ramot most állítják üesae. A kasizsal-piurisiíik jublleuniát nsmcaak.Nagykanizsa, hanem- egsez Xala vármegye közönsége.le a maga Unnapóoek\' tekinti és méltóképen kívánja azt megünnepelni.
belügyminiszter reudelete betiltotta a siófoki kaszinóban a hazárdjátékot
Ljabb szenzációja van a Balalon-vid>;Ljiek. A belügyminiszter rendelet utján betiltotta a siófoki kaszinóban a hazárdjátékot. A kaszinó azoknak u ktívéssaáum kassipóknaki volt egyike Magvarorazágon, ahol ínég iegúliii ¦ utun, rundőrségi engedély alapján folyt s. baccarat és a
chemin játék. A kaszinó nyáron bzokott ütembén lenni, tavaly aSon-ban.egész télen át nyitva tartóttá, termeit a kártyásáé hívőinek. A belögyjaiinisateri rendelet indokolásában uzl mondja, hogy !1 mai időkben iii\'m kívánatos a hazárdjáték ilyen mérvű kultiválása.
HÍREK
IN.U\'ÍRKND,:
fvjjcli gyógyszertári ögjelet: Ma aa Őrangyal igyógyszertár Daák-tér 10. uszáni.
Kískanizsún áz ottani gyógyszer-tár állandó ügyeletes szolgálatot tart.
H.ptsr. Május 6. Csütörtök. R 1 János apostol. - Protestarla Frida,
kat.
A rendőrőrszem
Színhely a nagykanizsai Központi kávéház tlőttt sarok. Megszokott helyén Htja a vártál a polgárság életének és vagyoné~ nak hűséges őrzője — a rendőr. A sarokról befordul cammogva egy Öreg magyar, aki láthatóan élttének javát már letlltötte éx nehézkesen vonja sok időt étéit testét. Néhány lépés és -- a szegény ember megtántorodik, azután elvágódik, A rendőr ott terem mellette és felsegili, de az öreg annyira gyenge, hogy szavát nehezen lehet megérteni és csak jelekkel gesztikulál. Végre meg lehet tudni, hogy éhes, nem evett és annyira eltrőtlrnedett, hogy valószínűleg emiatt esett össze, A rtmtőr fel segiti az őregtí és viszi a Central kapuja alá, majd bemegy a tulajdsnoshaz és kéri, adjon valami meleget a kiéhezett Öiegem-bernek. Néhány pere és a rendőr ott ált megint az öreg melleit, aki jó meleg kávéi szürcsöl és hálás- tekintettel néz a rend éber őre felé. Mikor ax utolsó korttyal is végez, a rendőr a mentőkért telefonál es beviteti a kórházba a teljesen legyengült, szegény, öreg magyart. Majd, mikor a kocsi elrobogott, ismét, mintha gránitból faragták volna, tovább áll őrhelyén a kötelességét teljesítő, bőséges őrszem; a magyar rendőr. Ugyanaz, aki a minap egy lO.ÖOO pengő értékű női karkötőt talált, azonmód beszolgáltatta és Így vissza tx került jogos tulajdonosához.
Rácz Imre rendőr. Leírjuk nevel u többlek mellé, akiket lapunk hasábjain megdicsértünk a nyilvánosság előtt.
— (A kö/egészségögyi főfelügyelő Nagykanizsán)
Dr, Domshidy György közegészségügyi főfelügyelő Nagykanizsára érkezett, ahol a vármegyei ra. kir, tísztifőorros kíséretében felülvizsgálta a városi nemibeteggondozó intézetet.
- (Esküvő)
Kovács Brssika éa Pongráes József liiinktiaiitvinelö folyó, hó H-áu, siombaton délután 6 órakor tartják esküvőjüket u nagykanizsai református l«i.i)>lnniha;i. fi)
— Németh Judit énekmflvésinö a Pannoniában,
— (Iskolások templomi lisrigverscnye)
Nagyon kedves gondolatot valósit inog s Jézus Szívó cgyházköasóg plébániája. A tentploniepitóii alap javára ur. összes iskolák bovonáaáfal templomi hang versenyt rendez Rács Alajos karnagy veüotésévol. A ren-dozés égessen ujszorü ós nagy érdeklődésre tarthat igényt.
— (Kitüntetés)
A Kormányzó Ur Zotolnki Túháti Mariannát, a csáktornyai Oráner gyár volt bzocíbIím goíjdonónójét, aki az erdélyi román megszállás alatt hősieetmagatartási tanúsított éa abban UK időben különféle bsnfcelroszé-tokat azonredpíi el. a Nemzetvédelmi Kereszttel tüntette ki.
— Nemein Judit énekiníívéssno a Pannóniában,
— (Magyarnyelvű májusi Utániak Caáklornyán)
\'fitdónjíőnk jelentésfl szerint Csáktornya trtncy*ar6ágának kívánságára jnagyarnyeívíi májusi Utániakat is rendesnoK, Hétfőn, SKerífSn, pontokon muraközi nyelvű, kedden, csütörtökön és szombaton rato fel 7 órakor podig magyarnyelvű utániakat tartanak.
- (Nagykanizsa közegészség-Ogye)
Dr. (íjházy Sándor nagykanizsai In. kir. tisztiorvos betörjosztette a polgármesteri hivatalhoz a város múlt havi közogéazBegügyi helyzetéről szóló jolontését. h szerint a város levegójo, «z időjárás egészségi .szempontjából kedvozó volt. A városban a közegészségi helyzet fejnót-t«ltnél kifogás tel an, gyermckoknél vörhenj-eaetek fordultak oló kedvező lefolyással, A tisztiorvos az egész-Bégügyi felülvizsgálatokról is jelentést tett, az üzemekben ,üzletekben, piacon tapasztaltakra nézve megtette csürevételeit. Majd a> Zöldkereszt szép munkáját ismertette. A. polgármesteri hivatal a jelentést felterjeszti a vármegye alispánjához.
Németh Judit énckmílvcsBnŐ a Pannoniában. ~ (A Vitézi Rend Zrínyi-CBaporJjánakj
Csáktornyái sservezuto, mint tu-HósitÓnk jelenti, képviseltette magái\' a. Budapeetea\' rnegrendozort nagy*-azabásu Zrínyi-ünnepségen. Saffa* ricS István, a szervezői háznagya • ut«zot* fel az ünnepflégre.
A hősi halott Kaltróy Antal: — ezredes
Az crosB barotfiren a januárt har-
ookhan szeneit betegsége következtében he-l haléit hall Kaltróy Antal alezredest, a o»áktorny«t helyőrség volt parnncouokál,-a KermáDyzó Ur a kon-véduíial i\'ilulbztor utőte/Jesztétiére ea-redesaé léptette elő. A sora nem engedte meg, hoyy hősies és minden Eelyzetben torlias magatartásáórt 11 legíötib elismerést- életében megkup-hatí"i Tragiku* magyar sorsi Akkor kellett az öröklétbe bevonulnia, amikor hazájának legnagyobb a uv.iikscge a Kaltróy Antalhoz hasonló tértakia : és katonákra Sírját a csáktorayai temetőben a imiJiiklmu ottjárt Uzdóozj Zadravotz István táberl püspök ls meg--látogatta, ott imát mondott és megáldotta Kaltróy c/redes pihenő hsmvell, a alrt. amely jelképpé amgaaitosult 1 a muraköztek szemóben: — az ezeréves Magyatorazág és a Muraköz örök kup-i caolatánMk szimbóluma.
— (Balatonfenyves fejlesztése)
A ba laton fenyvesi partvédelmi uiÜ intézóbi/ottságu Köldvúrv Miksa mí-iiisztevi tanácsos elnöklete alatt ülés) tartol 1, amelyen elhutúrozta, hogy a partvédelmi mii befejezése.,, éfl 11 földmunkák után uiost megkezdi u több mint egy kilométoroü partisétáuy parkiiozaáat, u négy Strand kiképzését, kabinok foléjTi-lámit, u/. egész - terület fásítását, sconopftvillon éjiités*\'t, a w\'-tánynak , villany világilással való ollátáaál. Mindezeknek u munkáknak juníusru készen kell hmniük.
— (KézImunkH-kláMIUs DráVaszetitlvAnon)
Tndósitónk jelenti: Drávaazent-iván két lelkes tanitónójo saép ki-állitast rendezőit a kio diákok kévi nmnkáiból. A kiállítás.»ok érdakli-dót vonzott, Csáktornyáról is sokan keresték: fel.
Amíg Oh alszik.
és ii}d*im.iJB1. kjárétáeu,
— (A mojcloiiysip 111 éves)
A Búvár írja: 1882-ben szereltek a gór mozdonyra sípot. Az akkortájban megnyílt I<eincestvir-—Rwnn-uingtanrvaaatvonalnn egy kódos reg-tíel kőt tehorronnt egyirji\'u\'ba futott, rtltípbenson moghizott egy leiceou-ri orgonakéssitÓt, hogy\' orgonasipbél késBttwn »KÓztromniláí«. Az újfajta jelzés bevált, Azóta minden mozdonyon van Hip.
— (Tatarezzik a Csáktornyal polgári Iskolái)
Mint\' tudósi tónk jelenti, tatarozzák, a csáktornyai polgári iskolát, As iskola a jugoszláv uralom után nagyon elhanyagolt állapotban került vírsbaí A vallás- és közoktatás--ügyi miniséből* a tatarozáai célokra 41,000 pepgőt folyósított.
— (A zeoel Imlláu központja)
A Búvár irja: A zonoi képeeséspr nek külön központja-van az agyban. A halájitéktájon lévő haUaaközpont előtti kéregteirületeii helyezkedik; el. Hssiaz agykéigot valami kárm- 1«\'-folyé*?éri ezen a helyen, akkjor be-kÖvetkeailL az amotisüt jeilensóge; az illető hallja ugyan a zenét, de kép-Lelon felismerni.
t. gyorsíró- ét _ gépirOiskoIában
míjiu IO.O,i
11) hmúi- is bahdi-taiiloIjaB
Alliskönvelités. iím
Álláaban lívöknck cali taniolyam.
Steflt )mra barMg-ulca S,
«
ZALAI KOZLúNYi
1943, mrtjus 6
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
Rügyfakadás
(Kis unokám szöletésére) Kárpátalján most pattannak a rüevck, Barkái bonlnak Tisza partján a fflxck. Most vált kiinti)M a zúzmarás rengctcf". Sóhajtanak boldogabbal Kérges keztl emberek...
Kárpá\'alján nincsenek nagy palolák, A házakat mind fenyőfából rótták. Kéménye Is alig van egy-keltónck FUstfol barna az eresze (Mégis van alatta fecske) A „gránicáa* lelőknek.-
Kárpálalján korán van léi, késón nyár, Üélyamadár arrafelé ritkán jár.., Mocsara sincs, melyet a béka lakjon, Kémény, hova gizes-gazos, Nagy, kerek fészket rakjon...
Gólya arra csak akkor |ir, akkor s/áll, Ha Istentől kii család örömre vár. Ilyenkor egy öreg gálya-anyoka Csőre előtt ficánkol a Zaöngc cmbeMióka...
Kárpátalján drét-távlré zúg, dalol,
Kárpátalján •rMnck moal valahol.,.
Onnan szálldos drólszárnyon a hlrecfke :
Kárpálalján egy kis hátban,
Mest pattant u
A legszebbik , í^yecake...
¦raasényl Qyula
Nagy sikere van a hadltudéiltó-klállltásnak
A budapesti Vigadóban megnyill a hadi-turféalló kiállítás anyagának elevenségével ét érdekes csoportosításával, másrészt a honvédek nehéz, áldozatteljes és hótl harcainak lamertetéaével fényképek, cikkek, ripoitok, művészi képek, szobrok, rádió-lemezek és filmek rendkívül érdekes tömegével tékéletes képét adják a honvédség féli harcainak és Igy természetes, hegy a kiállítási termek reggeltől-estig zsúfolásig megtelnek érdeklődő közönséggel. A kiállítás május 12-ig marad nyílva és ezldéig a közönség mindig megtekintheti.
Május SO-án nyílik meg a várost strandfürdő
A \\ kan 1/ -.ii strandfürdő ellenőrző bizottsága ülés! tartott a városházán, amolycn részt volt dr. Krátky István polgármpstor is. Taasv Béla városi főméinek, mint előadó, bo-bsrjosztotto a múlt idény számadását, amo-lvbé! kitűnt, hogy kb. 12.500 pengő volt ;i strandfürdő forgalma, vagyis több az olőzó óvok bevetőiénél. Tekinletto] az általános drágulásra, bzüksejöttnek mutatkozik a fürdójogvek és bérlőtök árának ren-dezéso. Ezért uj ármegállapítást tor jesztenok fol az országos árgor-m áiyy h í z tos sá g hoz.
Majd sor korült a személyi ügyekre, az ocyee állások betöltésére. Vésető az idén is Holló János testnevelési tanár lösz.
Több hozzászólás után a bizottwá^ elliatározta, hogy kedvozó idő esetén a strandfürdőt és sportuszodát május 80-án nyitják 1110?. A szüksége* intézkfidésokot folyamatba tették.
Nyilt-tér.*)
A Zalai Közlöny tegnapi tzámában em< liléit balárus, aki ellen a nagykanlzial rendőrség árdrágító vlsizaélés gyanúja miatt eljárást indított, nem én vajryok, az ügyhöz semmi közöm.
Stivós Ülvén, halkcrcskedé.
*) Az e rovatban közlőitekért lem a iteikesilőice., sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
A tíÓZKORDÓ nyitva van teggel • m\'»tól este ti óráig. (Hétfő, szerda, leütök délután «t kedden egész nap tőknek.) Tolofou: 560.
mrjzi
Egy asszony visszanéz
Nincs emberi élet tragédia-é« komédia-csirák nélkfll, ha ez regönyoanok minden esetben nem Is mondható. Az blzovos, hogy amikor btlnbánó lélekkel felállunk a gyóntatószék zsámolyáról és tlxztalotktlnek tudjuk magunkat, ezzel még bUnelnk adóját teljesen nem róttuk le. Hátra vun még az Igazságos bíró (telető, mely kÖve(koz«tea szigorúságával aujt vagy emel. Nevezhetjük vélollonnok, tarthatjuk a Born kezének, de az életben elég gyakran van példa arra, hegy mindazt visszakapjuk örömben, azomoruságban, amit másoknak okoztunk A film hésnójs felbontja a házasságát, melyet az Idősebb müvész-szel kötött, mert tovaröppenő és hamar klhtUŐ szerelmes övek után a szive máshoz, az Igazihoz húzza. A tragédia olt kezdődik, mikor évtizedek multává al házukhoz korul ax első házasságból származó leány, aki elveszi ez édesanyjától az Idős mtlveszlórjot Az élet megismétli önmagát - állapltja meg a néz* — ős a véletlen vagy a sora keze ugyanazon eszközökkel bünteti meg az latenl (örvények ellen vétőket, mint aminővel vélkezelt. Magába rejti a film a tragédia lényeges elemoit, de nem (ud megrázat, nem Indít elhatározásra, c&upán sajnálkozásra késztet. Ennek az az oka, hogy olyan területen, mozag, n«l felfogáaunkkal ellenkező. A házasság szentség éa nem egyszerűen korrigálható szorzfdés. A házasság a lélekre épül éa nam a test kívánságait \'szolgálja. Aki eaak szerelmi mámort, feleahotetlen órákat vár a házasságtól, az megérdemli, hogy csalódjék.
At uj ée egyre sehezobb térülőtökén sikerrel mazgó msgyar film-egy fittes bői Csortos emelkedik kla Hollywoodben élő magyar íré szerepében. Keserűen panaszkodik, hogy a film az erdélyi kis faluból fővárost, az egyszerű leányból főhercegnőt csinál és a költői órtékü muakábél a film lehetőségeinek kihasználásával, (óleg felnagyításával olyan helyzeteket teremt, ami már eltorzul. Somlay, Jávor. Taanádv Fekete Mária, Zsillel Margit tudáauk legjavát nyújtják és őzzel Is emelik a film értékét.
(fH)
ÍV
divat izlés
olcsó ár
ruha
Nagykanizsa raejÉyel várói polgármesterétől.
12 117/1943.
Tárgy: Élcltlk első évében levő gyermekik kötelező himlő elli ni védőoltása.
Hirdetmény.
Közhírré teuem, hogy az életük első évében Itvő gyermekek kötelező himlő elleni védőoltását a hatóság) orvotok f. évi májas 9-én. vasárnap dé\'ulán 2 órakor keidlk ai I—II. kerületben a Roigonyl-utcat elemi lakolsl tornateremben, a 111, kertiéiben a III. kerületi óvodában. A gyermekek az oltás sikerének ellenőrzése céljából ic oltást kévetl Vasárnapon, májúi 10-ari délután 2 órakor újból bemuta-tandók a Icntjelrett helyeken.
Felhívom a már írásban Idézett szülőket Is, akinek gyermekei az elmúlt évek-ban bármely okból nem rcBieiüttek még himlő elleni védőoltásban, hogy a fenti helyen it laíben pentOMn Jelenjenek meg, mert ai ollái éa az olláit követő vasár-napon való bematalái elmulatzlása ai 1M7. évi XXII. t.-c 11. §-a értelmében péazbantetésael fenyíttetik, mert a köz-egéiiségügyet lulyoian veaiélycztetl,
Nagykanizsa, 1P4I. május ü. un Polgármester.
Nagykanizsa megyei vároa polgármesterétől.
Tárgy; Nagykanlasa várói kö zOnsége által 1 Nonvéd Ludo-vlka Akadémián létesített alapítványi boly belOltéss.
Pályázati hirdetmény.
Nagvkanlaia város kizöniéga állal a Honvéd Ludovlks Akadémián IJteiltelt és az 1*43744. tanév keidetérs betöltendő évi 1300 P-ős egy alapítványi helyre a ni. klr. Honvédelmi Mlnlizter Ur lelhatal-mazáis alapján páiyáutot hirdetek.
Ai alapítvány ösztöndíjai, léhát a teljes tanul mányi Időre sról.
A pályázatban réaztvthetnek oly nagy-, kanizsai, vagy Zala vármegyei iiuteteiü éi lakoiu ifjak, akik a fegyveréé azolgá-lalot életpályául válasil\'ák, valamely hazai nyllvánoi középiskolában érettségi vln-gálalot tettek, 1043. október 1 lg 18. élit-évtlxet márbetölllk, de 22. életévüket míg nem lépték lul, kifogástalan erkölcsi magaviseletnek, tlszla Keresztény azármazé-auak, a katonai nevelésre letllleg alkalmasak és 1 Udovlka Akadémia feltételeinek la megléteinek.
A pályázatok lelett a vároa képvlaeló-testületének bemulatáia alapján a m. klr. Honvédelmi Miniszter Uf dönt.
A m. klr. Honvédelmi Mlnlsiler Utboi dmzendö pályázati kérelmeket legkésőbb 1843. lunlui Í-Ig kell a v. Iklalóhlvatalha benyújtani.
A mi. klr. Honvédelmi Mlnlnter Ut által kibocsátott pályázati hirdetmény a Budapeall Közlöny I. évi 71. számában, a ni. klr. Ludevlka Akadémia által kiadóit tájékoztató pedig a várotf Iklatóhlvalalban a hfvataloa órák alatt beteklathetó.
Nagykanizsa, 1943. május 3.
ura „ Polgármester,
A káromkodást latéin eVst ¦ tSpwAeiv hüw»M\\ 1
Gépsziját csépiéshcz, vetőgépét 6szi »intáshot
most rendelje meg
.\\ vaskereskedéséken. \' Hofherr-gépek, petrtltna, keaS- is nyenola) raktár. "He
DRfltfűVÖLGY!
villamos Áramszolgáltató rt.
Arsmszímlsk fizetése, roklsmiotók, hibajelentések, szakszerű (elvilígaoiUs minden vlllsmos kérdésben délolöH 8-161 délután 16 Aráiig. Csengary-ut 5t, telefon 294.
Hallotta már...?
... hogy a „dívány" szó ai arabban és pensában eredetileg „több lapbői tiltó könyvet" jelentett? Később a szó jclentésátvital utján törvénygyűjtemények, államtanácsok és törvénykezési testületek jelölésére szolgált, majd a fejlflelés tovúbbi folyamán nyilván a kőijoai móltósáuok párnaseékei kösvetité-scvel egyseerücn páruaBett tlléat jelenteti;
... ltogy a francia trikolór három sainének nem tigyano.kkorra a saé-lességc? Kecdelbcn a sainek aránya terméseeleseu ugyanakkora volíV azonban kiderüli, hegy a kék sáv a vörösnél jóval siéle-sebbnek lálnott és igy ennek at érzéki csalódásnak kiküsiöbOléiére a sávok szélességét ugy válasatet-tók meg, hogy a kék 30, a fehér 33, a vösös pedig 37 sráaalékol tegyen ki ;
...hogy a világ legrégibb légipostai levelét a knpcnha\'gai or-siágos levéltár őrzi? A levelet ae akkori király paranesára Nyborg-ból léggömbbel siáttlitotUk a Ko-penliágn mcllrtti Skelskörbr, ahonnan gyerafiitár teválabitotta « királynak.
APBÓ01RDETÍSEI
Ae>taloe-(enono fizetéssel felvételik Helyei Imre asztalainál, Pő-ut 4. 16
Tsinuldnnk falvasai azonnali belépésre, heti fizetéssel, jobb házból való tlgycs leányt lapunk nyomdája.
Azonnali belépésre karékhajló gye-rekeket felveuek. Tlbolt Lajoi kötélgyártó.
_ un
FOexarkaraekada-aayéalalés egy
kifuló-flul felvesz Migyar Köitlsztvfselók, EriBÉbet-térn. I4S4
^ADÁf-VrlTTEL^\'
IMéhéaxakI Hunor rakodókaptlr, nagy BoctonádI kaptár kapható Szabó AnTal Üzletében. 1444
Eladd betegtoló kocsi. Érdeklődni éa megteklttlenl lehet Praukl (lyulánénál, Lcler.yéi]. 1433
Keletl-Baraasi eladé: Bajza-utca 10. Prancslca Zslgmondaé. 1481
Kia kocsma berensUateat keresek töntéiael. Söntéit kUlOu la veszek. Címeket a kiadóit* kérek. 1492
Holnap egy nagy balatoni tiatroeát mérek ki a piacon. Szívói, hal kereskedő.
lakAs, Üzlethelyiség
Szoba, konyha, előszoba éa ÍUtdőizobá-ból álló lőbtrietl ganuonlakáaomat al-eeep4laiém kétszobás haaonló komfortu lakáGaal. üarabái, Néptaksrékpénzlár. 1447
Kétataebda, lürdouobás laluáat keresek azonnaka vagy Junius l-re. Vonnék leányka-kerékpárt. Clm a kiadóhivatalban.
KÜLÖNFÉLE
Saardén elveizlettem sötétkék kcaz-tyllmet a piacon Kérem becsületes mtg-találóf, Vöröimartyu. lé. alatt leadni. 1447 ,
ZALAI KdzLAav
POLITIKAI NaPIUkVP.
ktUdJa:, zez|aiéaaágia.T. HegykailrM" y«lelő« kta.de: XalaJ Kirely. Nyomatott! i „ZSrnaiéaiágl N. T. Ks|yk«n ne*
¦y«ttSáJái«Jt ktagylusliiai. •U •.•,1 Mati S*imi frtr.-r
---¦•¦\'*tf., 102. sí. nlagykantórtr, 10*3. május 7. frffiítírtc
av»- 12 ini**.
ALAI KÖZLÖNY
EBaasgsaji «a *********** tetttc* 7«. ol
Klőtlzetéel Ám : egy hónapra 3 pebgö 80 nile*
negyedévre O ptmgé 20 HUÖr Egyes taira: hétköaűsp i2 ölt., szombaton »0 fül
Megfut nem rifeeiUit ayetbeOfnl Hoofeevelt és Sztálin Máttaéját, ahelyett GhurelilU megy lerttátii
Aitreriha további trős küzdelmet vár Étaukairmhatk-repülőgépen elhiisryta Kufbisevét
A keleti harctér hâlycotérol foglalkozta borlihí körök jófóntik, hogy legutóbbi
A lengyel nagykövet
bolsevisták
kúbánl hantok bah
mintegy !)0 páncélos harckocsit re-tetteV harcba. -Ezek kosul á gyors nemet harci rópülŐk ötöt már a kiindulási állásban megsemmisítőitek, kettőt pedig harcképtelenné tették. A többi szovjpt harckocsi a vosztosé-gek o) Ionéra- is mogkisérolto a fő német állás elérését és hátrább szo-riíását. A német páncéltörő és légvédelmi ágyuk, továbbá n páncél-ílháritó csapatok egy óra alatt 21 Szovjet harckocsit lóffok szét, ugy hogy
a szovjet harckocsi-támailását teljesen meghiúsít ót fiuk. Az egyidejűiéi* harcbavotott s/ovjet lövész hadosztályok ezután hasztalan kíséreltek meg, hogy a szétlőtt páncélosok között megvessék a lábukat. A német csapatok tUsáM ellentámadásukkal visz-tzdvététték őket küáduló állá- ¦ saikba
és súlyos veszteségeket okoztak nekik. Köbön a földi harcokba beavatkozó német vadászbombázó röpülök három szovjet üteg és több légvédelmi üteg mogseinmisitésév\'el vetlek részt. A riőmet vadászok 14 zuhan óbóm házét és 3 együléses szovjet vadászgépet lőttek le 2 saját repülőgép olvesztéso niollott. A
Kubán folt/ó hiaki partján német biziositó erők visszatérték egy szovjet áttörési kísérletet. A légvédohni ós páncéltörő lövegek negyod óraf\'akyrt Í4 csapatokkal és anyaggal megrakott rohaincsönáltot süllyesztőt tok\' el, mielőtt még a folyó közepét olérfék volná. Gyors német harci repülőgépek
az Azovi-tenger partján folfbdöztók ogy csoport indulásra kész rutait és azokat bombákkal és Képbuskíikknl haladéktalanul megtámadtak. It tutajt telitalálat borított föl.
NoVérosszIjöiík otőtí
a német parti lövegek zárótüze több szóvj&t róhamceónakot visszafordulásra kény szőri tett. Erósohb német rohamesapatok a középső arcvonal-szakaszon, Oreltól északnyugatra,
klfóV körhfék\'én sitóros VMlalkcJzáat llíjfotfeb végre. 20 földerődöt éa harcát lést szét romboltak jés foglyokat ejtettek. Az
llmon-tótól délre a szovjet csapatok orős tüzérségi tüszöl vezették by támadásukat a
német msgáSlati állások ellon, amelyek körül már napok óta dúlnak a harcok, aeonban sehol sem siko-
rült a némdt állásrondczorí olérniük. A tárhtidók ozekboli a harcokban súlyos vosz"tőséget szonvédtok.
OBrltíg Bérfsben vblt, Churchill Motta vatta repQt
Bées, május 7 birodalmi t&ütitti&tty teg-
napig Bécsben tartózkodott. TárgYL 1 ásókat folytatott Baldtir von Sirach bocsi helytartóval. Meglátogatott több hadi fon tossagli ipartolepot és hosszasan ollxis\'zé Igefőt t a munkásokkal, valamint az újonnan alkalmazott miinkásnőkkol,
Zürichi jol
Berlin, május intés szerint Chu
chili rövidesén Moszkvába röpül. A Roosevelt és Sztálin Jatólkosó torvét ol kellett ojtoni, mert Sztálin a Moti arcvonalon várható nagy oso-mőnyok idojéro sommi esetre som távozik ol a Szovjet térülőiéről.
Istanbul, május 7 KujbisevbÓl jelentik, hogy a. névleges lengyel kormány nagykövete elhagyta a várost és repülőgépon TchoráhTin utazott.
Az amerikai hadffgyntílrilsztef nem számit Tunisz kiürítésére
Tunéziában a hrlt 1. hsdncreit, ngyes marokkal o«apa(okk\'al támogatva. Dzsa-bcl Bon Auoas mBgaálafat ollón fejt kl ernffwzltéat.
Washingtoni Jetetek nzorint Stfmson hadügyminiszter kijelentette, hogy a
tnnézlal hnds/lntér R7tik\'ilésével a har-cok végső szakaázukbn érknztek. S«m-mt Jel SPin mnlSt arra. mintha n ten-tícly csspatnl klürlírMi-n készülnének, — mondotta — eüsnkezölett vatéazlnü, hogy erásen kllzdenl fognak.
i\'cketi: nupjn volt te^ntip Orci felett a szovjet légierőnek
Arról a súlyos vereségről, /amelyot a szovjet légierő tegnap a déli órákban az orell légftér moglámádána nl-kabnftvat szenvedett, a Néraoy1 Távirati Iroda n kovatkfizéket jnlentl:
Röviddel 13 éra után n szovjet harci éS oBKtari\'nflIŐfíópwzázadok van*ász[(ó-pektél klsérvr-, a felhőzet védelme alatt-megjelentek a némát fflnrcvoaal fölött *i ntogkláéf\'Dlték áz orell rcpDIŐIér megfámadását A német vartáazgépek nz ellénéógés kiitolékekct még céljuk elérésé elölt teUnriózMIIak. széla/or-ták és eztól lóal harcokra kényszer! tottók. A német vadászgépek, ágyuk néh\'árjy perc alatt több erffean páncélozott Szovjet rsátd repülőgép üt lőttek
te. A bolflnvísfa kötelékek err«, minthogy a németek a Hutát otzárlík, az. Ornl-környákl repülótorekot akarták Beglámannl. de a német légvédelmi ttlíérség én a némát vadászok zéré-íáncn Itt (s mrgsommlnltó csapást mért rájbk. A szétszórt azovjnt gépek lec-tébbjó InZuhant. Az eddigi lelontésok szerint a németek 69 szovjet repülőgépet léitek le.
A Néfnet Távirati freda a legújabb Jelentések alapján Jelenti, hegy
a szovjet tegnap 109 repülő-flópet vesztett. Kzeknek nngv tflhhsétíét az orell légi Ütközetben lőtték le.
Tegnap Eden és Majszki tanácskozott a szovjet-lengyel viszály ügyében
A Német Távirali Iroda jolnríti, hogy Etlon külügyminiszter cilitörtökön Majszki " londoni- nzovjot nagykövettől tanácskozott a szovjot-longvei viszonyban előállott uj helyzetről, amoly Sztálinnak s londoni Timiséhez intézett levélő kövot-keztébon állt olő.
BhlMjii a lerolélwn Sztálin a tudó-sitó kerdéseiro válaszolva kijelentette, hogy érős és független Lon-grolország\'ot kíván, továbbá hangoztatta, hogy a Szovjetunió és a Len-gyolország közötti ka|)Csolatokat a nahoru után szilárd alapokra koll helyezni, amelyeknek kölcsönös meg böcsülés az alapjuk, vágy pedig, ha
\'......láátia^mWa^áö* Kínait^ *i ma
a_lonir\\ol nép kívánja, hajlandónak mutatkozik a Síoviot szövetségre lépni, amoly tekintet lm voszi a kölcsönös támogatást a Szovjetunió és Lengyelország legfőbb ellenségo, Németország ellon.
A mttgyar iövet a fapán Ml ÜSlyminiaxUrnál -
Tokié, május 7 Slgemicu japán külügymlnlszler tegnap folviatla tanácskozása il a ToKléban működ* diplomatákkal és ezalk alom inal a svéd, spanyol, valamint a svájal nagykövettel, a dán követtel, az algán nagykövettel tanácskozón, ma pedig Magyarország, Portugália éa Bulgária követelt fogadja.
a felstfbáac tudomásul velie az orgzággyfllés elnapolását
leisóhá* pébtekeri délbeb tltékt tar-
tóit, amelyen magjelent Kállay Miklós ínbilazterelnök vezelósévsl a kormány. Az ülézt 12 órakor nyitotta raójg Rad-váuazky Alboit báró.Bejelentett*, hogy a képviselőház elnöko Altette az or-
azággyUlés elnapolásáról szóló kézira-rot. elrendelte felolvaaúgát, amelyet a tagok állva hallgattak vái\'lg, majd utána hosszasan éltették a Kormányzó Urat.
k SXtJvstnnKSfsk egymás kuxftll -
Londont IstentAa alapján közli a Nemet Távirati Iroda:
Atí angol domínium okban anhnl sínes mén a belső oayi&v. AuralrátlAban állandó n vlnválv hz pltonTfik és a kormány közölt. nél-Afrlkébnn n lnkos^áo\' nacy réSzo el\'on\'l r háborúban való réss-.vétnlt Kanadában Pzeméro vetik a kormánynak, hney az Angllábnn levő kanada\' cnspatnlrat eddlff csak Dleppn-nél votfittrtk harcbn 6* ott emifft* kudarcot vnllnttak. Ur/yannkkor Ottnwá-ban blronyoi nolltlknl klrök utrvnur\'Z-z*l nz érvvel lámidlák Macken/ln Klng mlnl«7tflrolnnk«t. UJ-Zélanrlhan ja rom-aziil iriiuiiH\'k helfiélog h dnlenk. A kormány éa nz ellenzék közötti Pfvntér-tés teharult. ugy hogy az nj á\'tnlanos választásokat oí kellett halasztani
A szövetségesek „belső háborúja" afelett, hogy kinek kell jobban az amerikai septtnég
Genf, május 7 (Német Távirati Iroda) A Baly Mirror azznl foglalkozik, hogy az európai és a csendosóceání arcvonal közül Amerikának melyiket koll inkább támogatnia. Az aniorikai közvélemény szintén foglalkozik ezzel a kérdéssel, amit még jobban kiélezett Mac Art húrnak és Curtín ausztráliai miniszterelnöknek nz a folhi-rása, liogv az Egyesült Államok az eddiginél több hadianyagot küldjenek Ausztráliába. Az Egyesült Államok közvéleményo szemére veti Rooseveltnek, hogy túlságosan sokat enged Churchill és Sztálin lefolyásának, akík meggyőzték arról, hopy
egyolőro az európai háború szerepe
a logfonfossbb. Az, a veszély fonyo-got önnek kővotkoztélxui, hogy nem ismeri fol teljes mértékben a japán
veszedelmei így csak egy lehetőség van, még pedig az, hogy a háború iramát meg koll gyorsítani, azaz az angolok és amerikaiak koroaztül kell, hogy vigyék a régen megígért európai partraszállást.
Sok dolga lesz Roosevelt külön megbízottjának Moszkvában
A Nouo ZÜrícher Zeitung washingtoni tudósi lója Dawios volt moszkvai nagykövei küldotósével kapcsolatban közli, hogv nz Egyesült Államok politikai köréiben a küldetésnek nagy jelentőséget tulajdonitatnak, Dawios küldetéso olsósorban kizárólag a bábom utáni kérdésok megvitatására szól. I>o szóba körül
többek szerint a régen tervezett Roosevelt—ÓztaJin találkozó ís, a melyen talán Churchill is részt venne. Dawíee Sztálinnal előreláthatólag a longyel kérdésről is tárgyal. Washingtonban elismerik, hogy minden háború utáni torv légvár, ainig a szovjet kormánnyal nem jutottak megegyezésre. A longyel— szovjet viszállyal most ugyan a brit kormány foglalkozik, de Amerikában az a fölfogás, hogy ebben a kérdésijén cselekvően kell részt vállalni, mert milliókra rug 8 longyol származású amerikai választó polgárok száma, akikre a leendő választásokra való tekintettel figyolouimel koll lenni.
ZALAI KÖZLÖNV
1943. május 7
„4 lagyar Élet Pártja inául fogja kötelességét a hazaérkezett zalai honvédhósökkel szemben!"..,
A nagykanizsai MÉP vezetőségi étiekeilate
A nagykanizsai Magyar Elot Pártja tegnap este látogatott párt-vezotőségi értokozlotet tartott, ame-lyon dr. Tholway Zsigmond párt-vezotó bejelentette, hogy n Főmélté-ságu Ur kabinetirodája útién megköszönte a nagykanizsai MÉP-nok az országlási jubileuma alkalmával küldött hódoló táviratot. Ugyancsak Kéllay Miklós miniszterelnök egyéves olnöki évfordulója alkalmával, valamint Zsindely Ferenc miniszter kinevozéöo alkalmával küldött üdvözlő táviratot meleg válaszban megköszönték. Tholway elnök ozután llovözky képvisoló május 9-í kerületlátogat ásának napirendjét, majd a szőnyegen levő napi eseményeket ismertette, így ogyobok közt a Ház elnapolását, amellyel az ország is teljesen egyetért. "A szorotet hangján foglalkozott ozután dr. Tholway a hazaérkezett zalai honvédekkel, akik a magyar honvéd logendás no-. véhez méltóan harcoltak uz orosz hadszíntéren és ujabb dicsőséget szoroztok a magyar honvéd nevének. Meglátogatta őket a vezetőség több tagjával a Károly-laktanyában és igeietet tott nekik, hogy u Magyar Élet Pártja nem feledkezik meg a zalai honvéd hősökről, a Magyar Elot Pártja tudni fogja mindenkor kötelességét hűséges ás hőu fiaival
szemben. Arra kérte a M EP tagokat, hogy minél többször és minél melegebben foglalkozzanak u huzatért zalai honvédokkel, látogassák meg Okot, vigyék oda szivük\'melegét és a Haza háláját és köszönetet azoknak a bátor férfiaknak, akiknek mindent köszönhetünk, akiknek nom tudunk oléggé hálásak lonni nagy áldozathozatalukért. Az értekezlet hosszan és melegen ünnepelte a hős zalai honvédeket.
Hasonló érte lombén szólalt fel vitéz Tóth líéta társ kor ülotvozotő, aki a Baross nevében izzó magyarságú bőszedben adózott a zalai non-véuhŐsöknok, akik méltán számithatnak a magyar haza hálájára ós elismerésére. s
Sáfrán Ferenc szakosztályi elnök — az 1Ü14-OS világháború "sérültje hasonló értelemben bőszéit.
Dr. Szilvay József postafelügyelő, MLP kerületi titkár indítványozta, hogy Kállay muiisstorolnöknok a 2-ik hudsereg hazaérkezése és fogadtatása kapcsán a nagykun izsaj XlÉJP Üdvözletét küldje. Az értekezlet lelkesen magáévá lelte dr. 8zij-Vay indjlvánvát.
Majd belső ügyek kerültek sorra. Szervezeti kérdések és az egyen kerületek ügyei. Az értekezlet este 10 órakor vtt rágel
Megállapították a vlzlszentgyörgyi körjegyző öngyilkosságának körülményeit
Csáktornya, május 7 (Tudósítónk jelenti) A viziszent-győrgyi körjegyző őmryilkosaágának szomorú szonzációja ügyében a szokásos vizsgálat íolvamaíban van. Az öngyilkosság részletei most jöttek tudomásra. Eszerint Falka Jenő körjegyző vasárnap Csáktornyán volt a szobor leloplozési Ünnepségen. Ott többon boBzéltck volo, semmi jelét nem látták annak, hogy a jomo-doru, fiatal onibort milyon tragikus gondolatok foglalkoztatják. Este fél 7-kor indult haza fokwgévol Ktobu-csarics Józsof víziszontytörgyi lakos kocsiján. Félóra alatt haza értek. Araikor átöltözött, átment a szomszédban lévő Horváth-vendéglőbe. Kis ideig ott kártyázott, majd át-üzont a feleségéért, hogy jöjjön át és üljön be Ő is a játékba.; Falkéné nom ment át, miro Falka is hamarosan hazatért, do okkor már a bor hatását ŐBzro lőhetett vonni rajta. Bezárkózott nz irodája mellékhelvi-BÓgólío, ahonnét ogyszor csak több lövés dördüli, A golyók a szomszéd vendéglő kertjében " csapódtak be. Horváth vendéglős ijedten szaladt át, hogy mi történik. Erre Falka kijött a mellékhelyiségből és azt mondta, hogy nincs semmi baj, csak próbálta a pisztolyát ós a mollék-holyiség ablakán át a szomszéd kort földjei* lőtt párat. Ebben mindenki inognyugodotl,\' a vendéglős hazament, íalkáné podíg aludni tért. Csak Falka maradt az irodájában, ahova a foleségo később boküldlo a cselódloányt, hogy menjen már aludni. Falka a leánynak azt válaszolta, hogy kora Van még aludni menni. Erre a leány kifelé indult az irodából. Falka utána szólt és nyugodt hangon, csöndesen azt mondta neki, hogy agyon fogja lőni magát. A leány ugyan nem vette komolyan a kijelentést, mégis jelentette azt asszonyának. Ekkor Falkáné maga mént be férjéért, volo aztán a KörjogVzö el is hagyta a/, irodát és együtt bementek a lakásba. Ut Falka bemont a fürdőszobába, foloségo addig a verandán foglalt helyet. Pár porc múlva dörrent a rovolvor, doozuttal a hálószobából. Falka szájába vette a pisztoly csövét a ugy sütötte ol. A golyó akopoiivo-tetőn jött ki. Azonnal orvosért telefonáltak, <lo már nom vrilt segítség.
Reggel megvolt a hatósági szemle, amit dr.-íoth Antal járási tisztiorvos és dr. Csík I3éfu szolgabíró foganatosítottak ós a tomotési engedélyt megadták,
Falkát szerottók s tisztelték « községében és Csáktornyán is, ahova gyakran járt bo. 1041 június végo óta toljositott szolgálatot Vizíszont-györgyön, ahova a nagy longyel i so>-gédjegyzői állásból körűit. Mint tartalékos főhadnagy részt vett a Felvidék és Kárpátalja vissza-¦arósének katonai megmozdulásaiban.
Az öngyilkosság hátierében családi természetű okokav eojtonok.
Falka Jenő temetése nagy részvét mellott történt meg. A jegyzői lak udvarán volt a beszontelés. Ott volt a község teljes képviselőtestülete, a járás közéleti és társadalmi vezotŐi, élükön dr. Vida Ferenc főszolgabíróval. Ott voltak a Csáktornyái járás jegyzői Kákossy OyÓzó csaktornya-víaéki körjegyző vozetésévot. A sírnál P. Fekete László tábori lolkész és Szilágyi Lajos ntridóvári főjegyző mondtak lélekbe markoló bucsube-
áprilisban szabadult, most Ismét rendőrkézre került a berzenoef vásári tolva]
kogy a Hut
Tavaly szeptemberben történt, nagykanizsai országos vásáron Jánosné izOlalelt Jakab Katalin 33 avas, sornogyberzencel asszony két társnőjével egyíilt több ékizcr éa más üzletekben lo-páiokat követeli cl. A detektívek akkor kézrckerKellék, clőllltoiiák és a tárgyi bizonyítékokkal átadlak a klr Ügyészségnek. RusHeanél hét hónapi börtönre ilél-tík. A tolvaj a mult hónapban szabadult a börtönbél. Se nem okult a bUntcléihŐI. A legutóbbi kanizsai országos vásárra megint eljött és a korábbi lopásbál eredó zsákmányát — egy pár arany fülbevalót — Iiyekezelt értckssittnl az egyik helybeli ékszerésznél, aki óvatos veit és nyom-
ban értesítette a kapitányságot. Az asz. sxonyt előállították a kapitányságra, ahol kihallgatása alkalmával eleinte tagadta, hogy a fülbevaló lopáiból eredi volna, de kisebben beismerte, hogy lopta. Ezalatt az ékszerész beszolgáltatott a rendőrségre egy férfiingei, amit a tolvaj asszony nála az Üzletben .lelejtett" és amelyről csakhamar bevallotta, hogy az ii .zsákmány". Az országos vásáron az egyik Ihletből lopta.
Megállapítást nyert, hogy Huizics ja-noiné eddig már ötször volt bantetve, főleg vásári tolvajláaok miatt. Kihallgatása után letartóztatták éa átadtáka kir. ügyész, aégnek
Elveszítette varázsát a Riviéra tavasza.
Siomoru Senkifőid/* lett a mimóza hazájából
Szarka esőfelhőket hoz a hideg Mtazirál az Alpok felöl. A Cornloho, a Teutontól Nizzáig húzódó híres Rlviera-¦zakaaz sztntolonro sápadva türl a tavaszi viharok ostromát, sokat magasztalt ezópióuének nyomai la hiányoznak. Az azurpnrt nap nélkül cseppet ¦em emlékeztet nevére. A Llgnrl-tenger Irányában hullámzó lejtők már ismét zeldoinek ugyan, a szélmentes sarokban már uiézáde* unuiózaíllaltól terhes a levegő és minden kertben virít az Ibolya, a pálmák levelel azoabaa
még szárazon zörögne*, az oleaudor, elprusz és a plnlálc lombozuta -\'
még
gő élet, nyüzsgő embersokadalom, különben olyanok, mint a hadszínterek kiürített övezetei. Néhány nagyobb város Kivételével ma az egész. Riviéra olyan, mint egy embertelen aeakiröldji!.
. Minden eladó A legtöbb kertes ház kapuián fakult cédula szomorkodik: — „Kiadói* -,Ölesen eladói" — .Soha vissza uem térő Alkalom 1" A kis vl kon ádáztól n barmlneszobáa luxusvilláig minden kapható, sőt akár egész Tudor-kastélyokhoz ls „olesó pöuzen" hozza lehet jutni. Ennek az elosó pénznek terma-azetesea jó pénznek keli lennie. Egyes
nem lehel friss gyantaszsgot.
Fürdf- éa üdülőhelyek Idényen kívül mindig sajátságos szomorú látványt nyújtalak, Elemük a pezsgő élet, ayllzs-
Dinkával beezegezéti ablakok, főxaléhkertek, gaz
Valamikor számtalan kiskereskedő vagy vállalkozó álma volt ezen a vidéken panziót, szállodát, kávéházat, fodrászt! zletet vagy divatszalont nyitni. Akluek sikerült eddig eljutnia, az már biztos révbo ls érkezőit. A pénz patakokban fo.yt. A külföldiek - ós majdnem, minden vendég külföldi volt — Hót kézzel szórták a fontot ós a dollárt. Ba most? A természet nem változott meg ugyan, az aranylejáat rakó tyúkok ós az aranygyapját! blrksk, melyek oly türelmesen engedték magukat nyírat, eltQntsk — uioodja egy blres fürdőszálioda Igazgatója. A villák éa a szállodák kótharmudréaze an
gólok vagy nemzetközi fJzletemberek kezén volt. Néhány kivételt, egy-két már szinte bennszülötté vált öreget, leszámítva, valamennyien Átmenekültek. Ez a magyarázata, hogy az egész azurpart menten ezrekre rug a desz-
kapuragaszok egészen leplezetlonül kl Ifl mondják: „Ma lehet devizáért vagy pedig csere megfelelő kfllfölál Ingatlan ellenében",
dii vauién-.¦
kával beszegezelt ablakú villák azáma. A pompás parkokat éa virágos kertekei aaaláu és gaz verte tel. A Iranulu háztulajdoaeuok kertjeiben ós azokou a földeken, ahol azvlőit az Illatszer-gyárak szegfű- és rózeaUltetvónyel virultak, most korai főzelékfélék dlizie-mik. Már a mull óvben kldorQlt, bogy n Rlvlora áldott klímája termeli a kon-tlueru legízletesebb, legfinomabb íőze-lekjót. A frauelák kezdik megérteni, hogy aaok az Idők, amikor a napra és az angolszász milliomosok utazási kedvére hagyatkozhattak, aaár végleg elmultak. Ma már a munkanélküli paradicsom ls munkára fanyalodott.
A kis tengerpari lóazkek majdnem teljesen kihaltak. Gyakran már-egyot-lan vendóglf óa egyetlen parányi szatócsüzlet ls kl tudja elégíteni az Igényeket.
Fekete plae 4% torban állán a hajdani karneválok terén
A nagyobb helyeken, mint Toulonban, Cannesben és Nizzában valamivel jobb a a helyzet, különösen Nizzában, mely a háttérben elrejtve tulajdonképpen ipari város is. Mintha az egész paitvidék lakossága a nagyobb városokba gyülekezett volna össze. Ai Indiai nábobok, orosz nagyhercegek, angol lordok és spanyol hercegek azonban természetesen hiányza-
Tudomásul II
Holnap, szombattól kezdve
a Városi éa Nép Mozgóban este 9 órakoa*
nem tartunk előadásokat
Bgaüxgatóaág
I
nak. De nincs Is, ami csábithatná Őket: az állandóan harsog* zene elmúlt, az étlapok feleslegesekké váltak. A híres PIiz-za Masséna, egykor a karneválok idején
ozgalmas népünnepélyek színhelye feze kalxiMá alakult át, A Caalno Munizipi lényüzó épülete előtt néhány rosszkedv
I
rU
geiilenyearui társaságában egy újságárus ácsorog ~- újságok nélkül, A nagyváros legelőkelőbb utcáia még most Is a .Pro-maaade des Anglalses* nevet viseli, de méregdrága Üzletel, melyek valamikor az egész világ legértékesebb ékszereit, Icg-lanlasztikusabb kalapjait, legkificamodot-tabb Jilésü szőrméit és cipőit árusították, éppen ugy zárva vannak, mint a cannesi .Premenaae de la Crolsette* csillogó kirakatai.
A pénzmágnásokra alapozott üzleti forgalom helyét, mint Franciaországban mln-ucnSlt, Itt Is a feketepinc foglalta eb A gyomorproblémák a múltbeli aranykori már csak halvány emlékké degradálták. A sorbanálláslttaem Ismsrellen már, az egytálétel — ugyan kl gondolla volna néhány évvel ezelóli — napról-naara gyarapítja népszerűségét. Az előkelő kis luxuiven-dcglók diszkrét slkonyatl viligitátukkr.1, hófehér asztalterítőikkel, érlékea ezüsl-evóeuközeikkel, tUndiklé kristályaikkal — mintha sohasem lettek volna. A pará-
Aranyat, ezüstöt
]«8Mtganbb áibim vMzck. Vékásy ékszerész
ft-atí
ZAÍJA1 KöZí.ÓN.V
nyj rézserpenyö néhány piillnll cfii^a előételként ji ealáuWal kenlcll „bteísloak.* elölt, ti a loglukalltiaibb lak iin.i. amit ma jlt el lehttt képzelni.
Léthmíatlan megszállók a* angol „lógótok" htlyén A megszálló csapatokból n lakosság alig l&t valamit. Mintha mindenben, az d kevéasó feltUae Juienlélükbu Id belo-törődölt volna. Sőt még öttl.t la, ami kor végre megszabadították azoknak a fiatal angol gontloinanoknek utolsó példányaitól la, akik egészen a legutóbbi klekig tennlaazel és -bakkaráttal töltötték idujtikot, hogy a katonáskodás kényszerétől megszabaduljanak lormé-szstasou eltűntek a Soeret Service emberei Is. Ezeket som nugyon sajnálja a bonnazülölt nép: az a fagyos egykedvűség, aiaellyol a exkluzív fekeieplao-ótkazókbsn ezer frankot Is kifizetnek egy agy zsírosabb ebédéit, mindig szál-kaívolt a szemükben.
Hiába lgyokozlk u pazarló terméazet minden szépséghibát álcázni, lassún-kint a lllvlera kulisszái la megkopnak. Cunnea nagy yuchtklkötőjóbea a gondozás nélkül maradt yaODtOk ogyre siralmasabb állapotba korüinok. Mlra a háború befejeződik, alighanem mogér-nsk aiár a teltüzoleare. A BxUrkoszW tengeren sem vitorla, sem ItlstfelhŐ num mutatkozik. Hangosan visítozó éhes ai-rálybadak várják a hazatérő halászukat. Vigaaztalun hangulat - és ha a tuvaez színpompás vlrágszöuyugeket la varázsol a tájra, a Klvlora nem kapja már vhsza régi vará/t>át.
f . Htrmann Fiúúikow
A Szanatórium gyűjtése
A Szanatórium Egyesület lelkes nagykanizsai hölgyei » napokban [árják be a várost, liogy a jósain! adományokat átvegyék a Tütoboteg-otthon részérő. As Egyesület rozotősége szeretettel kéri Nagykanizsa vároa közönségét, támogassa talin még fokosottabb mérték l»n az Egyo-sületot. A lazsnaki parkban létositott Tüdőbeteg-otthon már tolvo van bo-tegokkel. Otvon bolog várja naprólnapra * kielégitő, sót jobb elodolt, orvosságot, gondos ápolást. A kezdet luoháinégei, a növekvő drágaság, a Isaszerzéa problémái mind nsgyobb
Sindok elé állítják a vezetóségot. önnyifceen mindenki ezen a gondon teheraégw sBerint. (:)
MAORT-elóadók a Zrínyi Irodalmi Kör utolsó liceális-án
Köztudomású, hogy a MAORr néhány év alatt hazánk második ipurvállala-tává fejlődött. Hogy ez a fejlődés meddig fakozédlk, milyen gazdasági előnyöket hoz magával, ma szlulo bolát-hatatlau. UJ kereseti források nyíltuk ezrek és ezrek számára. UJ városré-Bzok nőttek marói-holnapra a földből. Büszkeséggel tölt el, hogy a MAORT a mienk. Mienk a szó Igazi értelmében, Mert Nagykanizsa talajából nőtt ki, a ml lakosulnknuk nyújtanak kenyeret és a város fejlődési Utoiuót gyosltják meg.
A Zrínyi irodalmi én MUveszeti Kör május Ekén, vasárnap délután 0 Órakor a városháza dlBzto\'iuóbon tartandó hetedik liceálln előadáBát nem véletlenül tartja illusztrlö, országos nevü MAO RT előadókkal, hanom ozttervszerüen cse-Ukszl, hogy ezzel is elmélyítse a szívélyes kapcsolatot a város és a MAORT között
Dr. Krátky István polgármester, az Irodalmi Kör elnöke fogja az utolsó HeeállB előadáson Üdvözölni a MAORI-ot. Dr. Kertay György geolóRua: Az ásványolaj lelantosóge éa kutatása címmel tart Időszerű előadást. BInder líé-la: A fúrás és olajtermelés olintt előadásával szerepel. Mind a kettőn a nomzeti életben a vér jelentőségére emelkedett olajtermelésről értekeznek. A UAORT költőket ízes előadással Németh Annu tolmöcaoijd- A llcsális zárószavát Kelemen Pereno bankigazgató, az Irodalmi Kör Ügyvezető elnöke mondja.
TUutiitnl kell városunk közÖnRÍgének azzal, hogy a llceállson olyan szAiu-bari Jelenik meg, melyet n ml MAORT-unk megérdemel ós Joggal olvar. Belépődíj nlucs, csupán önkéntes adományokat kér a rendozőség.
Örök időkre kltillotlak Nagykanizsa ierflletéról két tatai asszonyi vásári lopások mtall
Ilyá Mihályrié marcali és Kovács-kuli Jánosné hovvátkuti asszonyokat vasári tolTajláa miatt egy-egy\'havi fogházra ítélték. A kél asszony ki-töltötte büntatését ás most saaba-dultak --¦ kaniasai fogházból. Sza-
badulásuk után átkísérték ókat a rendőrségre, ahol dr. Zágon Elemér rendőr tan ácsos kihirdette előttük határozatát: örök időkre kitiltja óket Nagykanizsa város területéről.
-HÍREK
JNAPIKJtóNl):
íjjal! gyógyszertári ügyelet: Ma
az Igazság gyógyszertár Fó-ut 13.
Kitkanizsán az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatot tart.
B. Q /cl la
Május 7. Péntek. Rom. - Protestáns Napo\'cnn.
A O0SSKORD0 nyitva van reggel 0 órától este ti óráig. (.Hétfő, szerda, péntek délután és kedden «gész nup nőknek.) Telefon: 560.
— (Kórorvosi kinevezés)
A belügyminiszter dr. Kovács István Csáktornyái orvost d. inurukirályi közegészségügyi körzetbe a IX. fizetési osztályba körorv ossú nevezte ki.
— (A II. aljegyzői alias Egerszegen)
A boHigyminisztor u SJalaogorsKog rérósriftl inegszorvozott második al-jegysői állasra dr. Arató Sándor salaapáti körjegyzőt\'nevezte ki.
— (Körjegyzői megbízatás)
Dr. Vida Ferenc csáktornyai főszolgabíró a vjziszontgvörgyi körjegyzőség vezetésével Somogyi József drávanagy falusi segéli jegyzőt bízta tnog.
— (A kanizsai kéményseprők Flórián-miséje)
A nngyksniísai kémény soprők megünnepelték védószontjük, Szont Flórián ünnepét, mit különösen Kis-kanizsa népe szokott évról-évro mogul ni. Ki?3 János mester ünnepi szentmisét mondatott s ferences-templomban, amelyen megjolentok
a kéményseprők, mesterek éa segédek, munkások áa hozaátartozóik és pátrónusuk védelmét kérték bzú-mukra.
— (Zrínyi szobrot kap Csáktornya) /
Alighogy leleplezték a Goaparich-azobrot, a közeljövőben ujabb ilyen ünnepségre készül Csáktornya. A Vitézi Kend. Zrínyi Csoportjának kezdeményezésére ugyanis két Zri-nyi-szobrot alkotott Horvay János szobrászművész. Az egyik szobrot Budapesten a Hnlászbus*tya előtt, a másikát pedig Csáktornyán állítják fel.
— (Mellbeszurta magát)
Csert i Vendéi negyven éves báza-^ kerettyei MAOHT-munkás íneljbe-sziirta ningtlt. Súlyos állapotban szállították u zalaegerszegi kórházba öngyilkossági szándékának oka odriig ismerotlon.
— (Baleset a fahordásnál)
Az egyik goltioi uradalom ulkal-, mazottai tegnap estefelé, H óra tájban fát száfiitottnk haza az erdőből. Horváth István !14 éves gazdasági cseléd is ölfúval tartott liazafolé. Már bont jártak u faluban, atnikor
— eddig ismeretlen oknál fogva — Horváth loosult az ökrös kocsiról. A szekér alá suhant, amely koresz-tüjment a derekán. Társai, akik volo együtt hazatérőbon voltak, hamar kiömölték a kocsi alől és BOgit-«ég után néztek. Orvos azonban nem volt kéznél, ezer! rögtön telefonáltak a nagykanizsai mentókért-, akik valamire) R óra után már a helyszínen voltak ps Horvát hot salyos külsn és helsŐ sórölésekkel brszállitottnk a kórházba.
Ahogy a humorista látja:
15 millió kisisten
Citttjmflék-hiány lévén, ixméf ftl-meriilt a mrstrmégnt esóótiholds gri/idolnla. A Meteorológiai Társagáa izaktilésén két kiváló tekintélyünk el6adá* keretében ismertette elméletét. Eszerint nem elképzelhetetlen a mestersége* esó é* hangsúlyozták a kitértetek végzésének kivánafosná-gát.
.Von, éppen az ellenkező az, amit én óhajtok hangxulyozmi. A magas kormain/ közbelépését és a kísérletek jáetöre való megtiltását kérem. Meri elképzelni is ijesztő mi lesz itt, ha egi/szrr dérkezünk arra a tokra, Itógu mesterségesen tudunk e*őt csinálni. A kérdések özöne tóiul az ember ajkára: Ki fogja cldójiteiti, hogy mikor és hol milyen és mennyi enö legyen t .Vt lese, ha et kukorirára esó kell, a szőlőre meg nem* Kinek a javára döntenek, ha a krumpli/öld tulajdonosa bemegy a városi euocsináló hivatalba és bő csapadékot kér, ugyanakkor pedig a gyümölcsös gazda barackot akar atedni a másnapi piacra és öklével veri az anzialt, hogy neki száraz idő legyen és meg ne próbálja nyitni a város az ég csatornáit t! hi vállalja a felelősséget, fut valami befoli/ásos egyesület a kerti ünnepélyére *zép napsütést kíván, dc ugyanakkor naggmosásra készül a Tini néni és azt követeli, hogy neki esőt varázsoljanak a lugzóhordójába.\'
Kétségtelen ugyebár hogy a megoldás kissé komplikáltnak látszik.
Mert hiszen nyilvánvaló, hogy például,a zötdvfri\'déglósök, fagylaltosok, strandok. vadevezfyók as egész nyárra meleg, száraz időt kívánnak, ugyanakkor siirü és kiadós csapatlékért jognak kilincsel/ni a ¦ zöldségesek es a porban fuldokló városi lakosságnak az a része, amelyhez fedezet hiányában nem jut el a locsoló autó. Kinek a javára döntenek és ki dönt? Kit kell megkór-nyékézni, kihez kell protekció?
fis mégis tvtn megoldás. Az egyetlen lehetséges.
Parcellásai kell az égboltot. Parcellázni a napot, a felhőket, a szél-járást. Kiki a háza és birtoka felett tulajdonba veszi a természeti erőket, a maga felhőjét, napját, szelét és azokkal tetszése szerint gazdálkodik, íla akarja, nap süt ha akarja, eső esik, ha akarja szél fu. Ideái itt lesz. Egyazon percben Kovács János föld jére hullik az alkalmas eső, jobb szomszédja, szőlőjét süti a napocska és balszomszéajánáí jxtjdogál a hideg szél. Vagy esetleg Kis Péter udvarán a virágos kertre kell az eső, két méterrel odébb a kiterített tarhonyára süt a najj és tőle öt lépésre langy szellő szárítgatja a frissen mosott fehérneműt.
Kiki megkapja a maga egét. Honunk !5 miXtó lakosa megannyi kisisten lesz. Hiszen manapság ugy ís mindenki az szeretne lenni.
KISS JÓZSEF
A Bolond Asvayné Csáktornyán
A nagykanizsai Keresztény Tteztvl-nelflnők mllkeivelő együttesének lóhl-re. a Bolond Asvayné minden eddigi hasonlót fuillimuló slKtre után, szerte ment a vármegyében. Így hívták meg a Ki-* gárdát Csáktorayára, ahol május y-én, vaHárnap kőt előadásban mutatják he a Bolond Asvaynét a Levente-otthonban Csáktornya szeretettel készül fogadal a nagyszerű együttest, amelyet az nemea törskvésaiért, fáradhatatlan, hazafias oélu munkásságáért és művészi színvonalon álló teljesítményéért megérdemel.
— (Életunt Öregasszonyok)
Bodor Lajosné szül. Kiss Etelka 77 éves balatonhenyei lakos szena-pajtájukbun felakasatotta magát és meghalt. — Lendvabossaufalubaii Szántó PéterínS akasztotta fel magát.
KÖZfiáZDáSáe
30 darab tcayészkocát és 260 bárányt osztanak k! Zalamtgyében
A földművelésügyi minisztérium a népies irányú husserléatenyésztés minőségének \'és termelő képességének fokozása céljából hússertés to-nyészkocákat oszt ki kedvozményos áron a gazdák között. Csakis olyan kocák oszthatók kj. amelyek törzskönyvelt tenyészetből származnak és néjryhónapOsUal nem fiatalabbak.
/.ala megyének 30 darab ilyen kedvezményes áru koca jut.
Itt emiitjük meg, hogy ugyancsak a földmüvelésügvi minisztérium a 800 katasztrális holdnál kisebb földbirtokkal rendelkező hivatásos gazdák és bérlók részérő, akik eddig juliteuyésztéssol egyáltalán nem, vagy róndszorosoii nem foglalkoztak, kotlvezményos jerke bárányokai oszt ki. A/ igénvléfek-olbiráiáaáná! ölömben részoMÍlik .\\/. állattenyésztő1 köz sédeknek sokgyorhiekee, vagy hadviselt kisgazdáit. Bgykés községeket és vidékeket nem leiiot h kiosztásba bevernii. A 10 százalékig terjedhető árkedvezménnyel történő kiosztás során egy jelentkezőnek legfeljebb 10 bárányt szabad adni, az igénylők azonban "a jelentkezéskor 80 pengő előleget köteleasok befizetni. Zala megye 250 fésüsgyanjas jerke, bárányt kaphat. BAvehh felvilágosításokat a vármegyei gazdasági fol-ücr>ehWgen lehet kapni.
Gyümölcstermelök taggyűlése Nagykanizsán
A Gyümölcstermelők Országos EgvoHülota zalamegyoi tagozata, a niolynók egyik alelnöke dr. Krátky István \' pofgármoster, erőteljesen hozzálát n gyümölcstermesztés fontos kérdésének mindszéleeobb kör-Ihui való propagálására. így Nagykanizsán az egész körzet azámáni taggyűlés lesz dr. Krátky István olnökloto alatt a városházán ,amoly alkalomkor Ilorcsánvi Géza ügyve-zotó igazgató szakofóadást fog tartani a gyümölcs termesztés és fu-nemositéH\' kérdéseiről, majd Sólyom Mihály, a városi gyümölcscHOmu.-goló ügyvevotője az ér tőkésítés mód-jeiról tart alrmdáflt.
gyorsiró- és gépiróiskolában
májúi, 10-éa
n] kozdö- él haledó-lanloljam
ItexdSdik.
Állásközvetítés. ioi
Álldsbsn levditnek esti tanfolyam. Tájékort»t6. Szent Imre herceg-utca 5.
ZALAI üOZLONYi
A legszebb marsCdandó örtékU ajántfék: a könyv!
Magyar regények I
Hassák Lajos \\
egy Alom megvalósul
Egy gytngejellemü. szemoru ember történeten étfesll társadalmunkat. Ara 7 P.
Uj iimKvsr alkar I
MaJÍMnyl György: UrlflU 5 P.
Krúdy Gyufa
palotai Almok
ft kiváló jr# legszebb regényének uj kiadása, kötve 7 pengő.
Irdalni érték I
Lövik Károly: l\\ ptéin.- Kötve 7 pajyjg.
Stfoy/ Mórján
KICSI KOCSI, NAGY KOCSI
Olisi, (ordiilnl. finom Ura Jellemzi, ¦ kl-tűn* ir* uj regényét. Ara 4.40 pengő.
tr\'ti&Ves olvasmány !
Kosáryné : nranykopu. Ara A P,
AW* tVstaYAf
LASSAN LESZÁLL AZ ÉJ
11] Iró irgalmas regénye, egy emberi lélek elborulásának Izzó rajza. Ara 5.60 P.
Uj magyar Íré 1
Fehér Tibor: Árnyék az ulon. Ara 6 P.
\'TflHirtri iifi-iffffir 13 * •........w
Tnrlonpíny IrÖffáíón ¦ müvenüf t! Kárpit/ Aurél
NÉMA HEGEDŰ
Tanulmányok, Urai képek az íredalom. művészet, kultúra jelenségeiről. Ara 7 P.
Uj nn.gyur Uiunijí!
Ligeti Ernő: Noé galambja 9 P.
H. A. L. Fischer
EURÓPA TÖBTÉMETE
Ar őíWoklűl x- 19ge...szepi*mbérélg terjed,.kel kötet, Kötve 36 pengő.
SstnVa Uulturio.fijiüt I
Szemesi ti. ^llmos^fl^ 6s.\\ Szepesséa,.
Külföldi regények:
Evelin Eaton
NYUGTALAN VlTOfiLAK
,f\\ várj re6m* szerzőjének uj. nagy, romantikus regénye. Ara 8.50 pengő.
Difihiii Óu Mh\'rlir
HALOTT ÉJSZAKÁK
.rt Mtjnderley-béz^isz^rtyB\' szerzőjének uj regénye Egy nagy szerelem története. Ara 6 pengő.
Négy uülfoloi regénjslk.r 1
Hugh vVal\'pole: Forog a kerék. Ara 22 pengő.
fiegtaklntlieiő minden könyvesboltban I Singer és Wolfner Irodalmi intézet kiadása, Budapest.
MÍj<
VÁROSI MOZGÓ
5-9-ig
A magyar filmgyártás büszkesége 1 Tdsnddy Fekete Mária egyetlen idei filmje
EGY ASSZONY VISSZANÉZ „UFA" híradó a világ aktuális eseményeiről
ilScddrtt kexdatt) köznapokon ?5. !7. vaSdVriáttl tS, iS, *« f7 öraKcr
Alutlrql.Uk tnélys\'íges fá|dalommál, de Is\'en megvíllozfairialát-lan. akaratában vaio. alázatos merVnyugv-lssal je\'entjtlk, hogy forrón szeretett drága jó leányunk, lestverünk, sógornőnk, illetve rokonunk
MMi (TEHER) MARGITKA
fojívó rió..4;án 18 éves korában, éleiének tavaszán, rövid szenvedés nlan visszaadta jóságos lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványát f. hó 8-án, szombaton d. u. 4 órakor fogjuk a temető halottasházából a róm. kslh. egyház szertartása szerint bőszen tel fel ni és örök nyugvóhelyére kísérni.
Az engesztelő szentmise-átdazát a mezből dog tilt lelMtldvééit folyó hó Ifrén, hálton regnél t óráikor lesz a íclíöfcmftbmbfn a Míndenhálónik bemutatva.
Nagykanizsa, 1943. május 6\\
FalíijtHnl aohassm tudunk I A Ti jó lelked mindig köxőttunk «11
PrakB61,(FeU*r) Matyin és nelc atájla Etjj&U Fralj*é( Iniébet,
¦ári. féd, Jlkel JimesVá. Elei férj. Erdélyi GySriyaé, Katalin, l.tvin Ir.l-véraJ; Bíbel János, Erdilyl György sógorai; Blkel Marika, Öealke unoka-Sctaci él a gyanolé rekocuii.
11M3... május,7
OépS^iját esépléshez,
most rendelje meg
üiXQKT?-Ui\\r,M A NN mmkäeimm.
/,W Hoíbarr-gépori, pelrolßiiw, Kepö- és nyersolaj raktár. "ÍM
Nagykanizsa megyei vflfoa polgármesterétől
10149/1M3
Tírgy : Kölcsönárarnrjiámláló elírása átköltözés esetéi..
Hirdetmény.
Kösitlrre lészam, hogy a Drávnvöl^yl Villamos ArainÉZOlgtltató RcBivénylérSssíg költszködés esetén ugy az uj bérlőnek, ugy a régi, valsmtnl elfoglalandó lakáséban at clölrl szerelékkel ellátolt, bekapcsolt MkWn áramszámla lók vannak ttl^eielve *s,=a \'égi, valagijal az uj béllé a fojryasi-M Jwai,, tnegúakíiis né(kUll .fizetés, wallwsszá találó és láilozékaf, valamint a laKftnoz twióió csáilakozo vezeték épsége 6a ieitetlensege tekintetében a Dráva-völgyl állni klvitnt nyilatkozatokat aláírjuk, ni ArmnstíiiililtJ áts/.crclíisílöl és kikap-Cbolíiitól eltekint és semmliéle illjnt sem számit lel.
föa\'gykanlits, 1F/43. íp\'rjlfs 27. iu\'.i Pólgórmestcr.
Nsgykl^íS> megyéi vare polgírmestcréiöl.
T4rEy:.B.iiomllp<ítÍa külelezö bejeltnlese.
HIrtiietmEiriy..
1^.336/ÍMÍ ÍZ, slis^ril rendcfelre (elli ívom p bSr\'omfitwtö lahonsígot\'art", hogy a hatomllálloníanyban rejló nagy nemectí vagyon megmenteié erdekében a bnromli pestisben vnrjy e betegset; gyaruijéba\'
ini hivalalból lai 1 Mgytlnicílettm
töflént .barojitlielhullisokit ar. 152»- évi XIX. \'.-e. Ú, l-n ,ÍmÍÍ ¦ " lon/ak, belelenlcnt. Egítj a lakosságot, fi\'ogy bítoinlihullal .... ..
esetié itm hdjon elgínyoknnk Mb., hanem legmegjelelőbb aipkat elégetni.
Nagykanizsa, 1943. április 29. t«o Polgármester.
NltgyKanizM megyei vflroa polgármesterétől.
Tírgy: A fejadag t
Hffdétmény.
ftr1esl((í\'tn a Vérű* közönségéi, hogy rrtijüi havi burgönya-fejadaglift holnap (Bzoitibaton) 8—12 lg a gytlmölcs csomagoló ban átvehell,
rVflgykknfzsa, 194,1. május 7. lA. Pölgárriitster.
NrSgyltaßizaTfi megyei v.iroi polgártneslerétöl.
(i Éléllik elíó évében levő itkek kötelező himlő ellent
12 I17/19Í3. védő\'
Hirdetmény.
Kőíhiifé. (eszein, , hQgy az életük első evében levő gyermekek kölelet,ő h!tn|ő ellent vjéd&olMiít n [ialósáel .orrotok I. évi rjtájus 9-én. vanntfp délután 2 órakor keiül-; sx. I—II. ktrUletben a RoigOnyl-utcal elemi iskohi tornaterem ben, a III. kerfllttben a 111. ktrilletl óvodában. A gyermekek az ollAs slkercriek ellenőrzéae cíljéból nz oltiat kaveifi vktirnapon, má-jU»J6\'án jdéjlltáo, 2 (irakttt. újból bentuta-r.-1ri¦ 1 \'-\'j-. (t fent|elrett helyiken.
Felhívom a mfit irásosn idízett sztlló-jtet I*. .akinek, gférntekcl az cliwull evekben hlrmefy okból nem líSiefüttek míg himlő ellépi vcdó\\.llás!>An, lidgy a lehtl helyen és Idibep é<eat«Ban jelentenék meg, ntcit az ollái és hz oltaM küvttó vaJír-napcni vafó bcmulalás elmutaizUu az 1887. évi XXII. t.-c. 11. §-a ..értelrtrúben pénz-btlntetessél ^enyittellk^, mert, i köi-efeejsségüf^et súlyosan vesxélyíztell.
Nagykanizsa, (64S. nié|ua fi,
írni Polgármester.
ifidiiiiifliii
"-" fjOM \'............
-AuletaB-lanono fizetéssel felvétetik Hetyel Imre asztalainál, Fő-ut 4. IS
Tenulónak felvas* azonnali belé-pj«e, heti fizetéssel, Jobb házból való ügyes leányi lapunk, nyomdája.
kiiutó-Ilut felvesz Migvar Köstisztvlaaiöv Erzsébet-tér 17.__M*4
Affato felvételik : Kaufmann Kírplv Msgykanlzsa, Fő-ut 4„ udvarbart. \\$tl
FehóWierni\'veri^dnA felvétetik; Bírta fehérnemüHzem Nagykánlzia, Cwn-j^ery-ut Ö. _14*7
Tanulóteányekall felvesz: Fekete Margit női divatszalon, Hunysál-s. 7. 1495
Tenuto és tifarle felvétetik Vida
szerUzletében. _
jól, főző bejéirenBt (elfces Hsfy-
adAi^ Vittel
Malháexekl Hunor rákodókapllt, nagy Boczonldl i kaptár kapható flzabé Antal Uilílében.f 1446 .
MéKiiAalmaa kapható, vetéae májai végéig. Koianuay, Jóiief főherceg-a. 12.
1471
LAKÁS, OZLETrÍt-LYílSÉa
Éiohh, konyha, elflszobrt él ftlnielííohá-ból ílfó. f6béil<ítf gaífionlaVáiomat *t-OíSrelním kéfiznbát hWsonfó komfrtftú lakással. Barabás, Néplskarékpétttllr. t447
,Mí|nf 15-re, vagy Juifus Ire keres felnőttekből álló három tagu nalíd fél.t«,»a fŐ,ző btliírőnőt, vagyagéu napra lóző mindeneit. HorthV Mfílői-ut 30 , 1. cm. I. 1427
riító ÉS öíóaítlaa
Wii.ltt légrádl Srenl Mihály Itegyeii 2H0 D-ÖI szőlő plncévclt gvümölcsösiel, berendezéssel. I<U akicoiial. Bővebbel lu-taldonoirtil : Szerrfcre-u. B/h. fist
Qaral-utca 15. kézből eladó.
, kettei háx szabat!-1493
pw. imnm. n. vgtriói i«/it43. iz. Árverési itlrdetírtény.
Welsz Józiel nagvkanl\'.snl lakói JaVáli 373 P 6? 1. töke és több kivételes féru-lékat erejéig a nagykanfzsál klr, Jáiái-blióság 1043. évi Ifjí\'i számú végxéné-vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytén végich\'J\'lBt szenvedőtől Itt!, évi március hó 30-an lefoglalt 36M pengőre becsült Ingóaágokta a nagykanizsai ktr. járéiblróaág fenll sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1901. évi Xi.i, t.-c. 20. g-n alapján a lent megnevezel! s a loglaláal jegytökönyvből kl nem tllnA nis foglallitók javára Is az árverés megtartását elrendelem, de ciák arra az esetre, ha kielégítési joguk ma la fennáll és ha ellenUkhaluzló hatályú Igíay-kereBet lolyamalban nincs, végr. aienv. lakásán Pölrétén, Feliórnlkon leendő meg-tarláiára halérfdatll 1943. évi május hó 18. mipJAiiak délulAii 4 érifa tiizéllk kl, amikor a bíróilag lefoglalt tehenek s egyéb Ing4sagokát a legtöbbet ígérőnek keazpénzlleetéi mellett, eBetlegbeca-árort alul ti el fogom aénl. Azon Ingosá gokra, amelyeknek a klkláttákt árá egyezer pengén lelUl van, az 5R1U,931. M. V.. is, rendelet értelmében csak azok árVerei-hetnek, akik a kikiáltás! ár egytized részét bánalpénztll Itteszik.
Nagykarilisa, 1943. évi április hó Tiin. Elek László
Uri kU. ktr. v^etihillé, mint blidiir,! VíkiilJ-i\'.i
2HUU rXSZLSSV
Iíl«..t|s \'. „Kll|U<>li|l II T. U»Wkiuilun"
, f Nyommtoa. • „t\'/maHuil ri. T. «wk» -e,\' aytHáijikÁ\'Píáayluiíliklii.
(tai.
HmiúlokoMil : Tábori posta:
h évf., 103. sz. Nagykanizsa, 1943. május 8. szombat Ára 20
ZALAI KÖZLÖNY
Fctdos tzetfceszM : Barbarita Lajos
BUfloeKol Am : egy hrtnapm 3 usukő 30 i
uareiUy*-* Mníö >*<> Vati. Etti» «ta: liótirttenop « l«U «oulmt» »
AranvbelBs anyák Napja
Ezüst szárnyú sasok berregnek u levegőben. Szárnyuk alól bombák hullanak a földre. Gyújtanak, rom-, bolnak, gránát tölcséreket vájnak. Osállatokra emlékeztető tankok kígyóznak dübörögve hosszú sorokban. Almos ágyuk ásitó torka moBt szakadatlanul leheli a halált. Koropló géppuskák, krákogó golyószórók, izmos markokba fogott manliehorok sűrűn villának. A lovogÓ ekrazít szaggal van telítve éa az áldozatos vér nehéz illatéval. A nyári zivatarok mindont elsöprő forgologo nohéz ködként állandósult a földön. Villámai városokból városokba, országokból országokba nyúlnak. Hangya-szorepre szorult az ember ohbon a gigászi csatákban.
Háború van.,.!
fia a robbanások, dübörgések, villámlások fültépő zajában virágba szökkennek a fák, kalászba hajtanak a vetések. Mézillattal .tolik meg a szellő, madárdaltól hongos a borok. Szorelmos szavakat csobog a patak, a boldog anyaság himnuszát énekli a május. Fehér virágos oltárok Mafia fehérségéi sugátossák, — elegyért nekem n, To igéd szorint...!« \' Az anyák hónapja van.
Az élet harmóniáját csak az édesanyák sogitségével tudjuk biztositűni. Társadalmi Iwrendezködösünkben az édesapa pillér, molyro a családi életünk támaszkodik. Az édesapa koroaí meg, ami az élothoz szükséges. Irányító keze olvozot a gyakorlati életbe. De az örökkévalókra, a lolkiokro olőkésziteni csak az édesanya hívatott. A háború borzalmaiból, az élőt kosorvoiből az édosanyák omolnok szivárvány hidat nz ég foló.
Az anyaság örök. Az értéko is ölök.
Egyiptom földjén még csak néhány Izisz-Bzobrot lóitok a kutatók, ölében a gyormok Horusszal. A görög művészetben ogyodül Niobo szobra az, amit a szonvedŐ anyaság szimbólumának tekinthotünk. Iston-nőik marvánvhidegok, üvegszomiink, voszekedók \'és testi szópségiikot árulók.
V kereszténység fordult Jézus édesanyja,\' Mária foló. Bár az evangéliumok keveset mondanak a\' gyormok Jézusról, a művészek hivő lolko pótolta ozt. Michelangelo emberfölötti orőt sugárzó, Leonardo do Vinci a báj és a titokzatosság Ti siin a ezinek zengő árjának, Rembrandt egyszerű, szinte földhöz kötött Máriájával az anyai bonBŐség, a magasabb \'rendeltetés himnuszai.
Ismerünk ogy másik anyát, aki kifejezi az emberfölötti fájdalmat, a Piota szenvedő Máriáját. Mikor szent fiának mogcsufolt, mogkinzott, megtépett holttestét az ölében tartja, mikor élotcéljának romjai fölé roskad. Mikor megszokott mozdulatával magához Öloli anagyranött, az emborró vált, anyai szivének minden érzésével körülvett halott fiát. Az íildozatkészsóg szimbóluma oz, ki gyermekéért mindon áldozatra képes, do maga semmi áldozatot nem kivan. Csak a gyonnoko boldogságát tátja ós tartja szomo olŐtt és félreáll nz útból, feláldozza ömuagát,
Rendkívül elkeseredett harcok vannak a kubánl hídfő-vidéken
A tengely légi ertje megszOntette Tunisz és Bizerta fftldközitengcrl uraim! Jelentőségét
A koloti arcvonulról érkezett jelentések alapján borlíni körök megállapítják, hogy a közéjisö szakaszon,
Oral környékén
,már hosszabb idője megfigyellek a szovjot olőkészülotoit.a nómot állások olloni nagy támadásra. Alapos foldoritő tovékonység inogállapította a szovjet légi alakulatok gyülekozé-soit ós toljos rondbon megtették a szükséges, ellonrondszabályokat. Ami kor csütörtökön roggol a szovjet légi oró első kötolékoi felszálltak, a német repülők nyomban nagyrészt még n szovjet terülot felett narcra kényszeritettéit őket. Csak egyes bolsevista hullámoknak sikerült a német terület fölé jutni, do a gyors német harci repülőgépek a nyomukban voltak, ugy hogy a szovjet ro-I pülők kénytelenek voltak bombáikat \\ torvflzorütlonÜI ledobni. Az otháritó tűz is oly orda volt, hogy maga a légvédolom 11 szovjot gépét semmisített inog. A\' azovjot repülők ozután alacsony repülésekkel kísérőitek meg az elhárító tűz megkorülését, do oz a kisérlot ujabb 9 gép elvesztésével járt.
A bolsevisták csütörtökön ¦ Kubán-fjldflnál
is több erős csatarojiülö- és vadáöz-kötolékot vetettek/ harcba; hogy Bzombeszálljnnak a mar hótok óta hatalmas^folénybon lévő német ős szövotségos alakulatok megsemmisítő hutásával. A szovjot ropülokötolékok a déli szakaszon is már kora hajnalban felszálltak. A nőmét vadászköto-lékek részéről azonban a logorósohb elhárításba ütköztök. A légvédelmi ütegok is csak. időnként avatkozhattak a légi harcokba, minthogy azok rendkívül nagy magasságban zajlottak lo. A német és szövetséges vadászrepülők példás együttműködése következtében a szovjot repülők itt is nagy vereséget szenvedtek. A német vadászok 58, a Bzövotségos vadászok pedig 12 szovjot ropüló-géj»t lőttek lo, míg a légvédelmi
ütegek 4 szovjet gépet sem mis ítéltek meg-;
A légi győzelmükkel szombon a földi horaok jelentőség* háttérbe szorult
Ezek a harcok a, Kuhán-hidfőnél is csak helyi jolontŐségüok voltak. A harcokban a szovjot 0 páncélost
vesztett és o támadó csapatok kóny telének voltak kiinduló állásaikba visszavonulni. A bolsevisták többssáe halottat ós ugyanannyi sebesültöt hagytak hátra a harc terülotón, a melyet a német csapatok nemcsak hogy megtartottak, hanem jelentősen ki is bővitottok kelet felé.
Berlin számol a tuniszi htdfti-álláH elveszítésével
Berlini jelentés szerint azzal a hivatalos megállapítással kapcsolatban, hogy Tunéziában az ollonség-nok ogy helyen sikorült mélyen lw-hatolnia a fongoly-csapalok állásaiba, valószínűnek tartjak, hogy Alexander tábornok áttörésre szorítja csapatait, hogy Bizorta és Tunisz között elérje a tengert ós ezzel két részre szakítsa a toiigoly-csopatokat. Rámutatnak arra, hogy* n riemot és
olasa csapatok óriási fölényben lévő
erőkkel szemben küzdöttek. Boriinbon egyébként a tuniszi hídfőrállás
elvesztéséről számolnak, amelynek azonban > \'.t-i
semmi döniő jelentősége nem lesz.
Berlini jelentés szerint az angolszász csapatok nagy túlerőről behatollak a német ós olasz csapatok állásaiba.
Ebből az alkalomból a berlini { aajtó kiemeli az olasz nemzet szi-- iára harci elszántságát, amely kifő-jozésro jutott a római üjuiopségosf — irja a Völkischer Beobachter.
Tunisz és Bizerta csökkent jelentőségére! Ir az olasz félhivatalos
A Stefani-iroda közli, hogy a brit hírverés a tunéziai angolszász támadások jelentőségének túlbecsülésével uzt állítja, hogy Tunisz és Bizorta elfoglalása0 az angolszászok földközitengeri uralmát jelentenél Elfelejtik — irja a Slefahi —, hogy még néhány hónappal ezelőtt Tunisz nem volt u tengely kezén és az | angolszász hajókaravánok még- 1 sem használhatták a Szicíliai-csatornát A Földközi-tenger középső része felett\'\' háromszög
uralkodik, amelynek Bizerta és Tunisz csak egy szára. Bizorta mint tengerészeti támaszpont, valamikor jelentős lehetett a Szíciliai-csatorna ellenőrzésére, do ez a légi fegyvernem fejlőí-üésóvcl megszűnt és a.földkozi-tongori olasz légi támaszpontok tekinthetők a Földközi-tenger kulcsának. Az angolszászok —-mint a Stefáni mondja — erről súlyos tapasztalatokat szerez*-nck majd.
Hevea szovjet-támadások Krimszkaja környékén
A baseli Natjonalzeitung ber.< lini tudósítójának jelentése, szerint a bolsevisták rendkívül elkeseredett támadása a kubóni hídfő ellen szakadatlanul tart
A szovjet hadsereg kitünoenvfel-szerclt elit-csapatokat vetett küzdelembe. A fő támadások a Krimszkájától nyugatra levő uj német állások ellen irányulnak.
ha őzzel gyermeko jövőjét olősegít-lieti. Ezt az anyai Ösztönt nom írják olő a tőrvényok, sora az egyház, som a társadalom. Az anyai szív diktálja, moly ollón még ha gyilkos kézzoí tamaíf is fol a gyormok, akkor sem tagadja meg.önmagát, akkor som ismer mást, — csak á szeretetet.
Az édesanya bimbót lát gyermekében, moly bői virág fakad, molyból szálfa nő a .nemzet ordojébon." Es özeknek a szálfáknak audároknak koll lenniük, hogy az uj viharok, az uj megpróbáltatások erőpróbáit becsületté] kiállják.
A magyar nő példukép mint édesanya. A történelmi nagy novok mellett a névtelen milliók szorototükot adták át utódaiknak, amikor áldozat-kosz hazafiakat, vallásos, orkölcsöa
utódokat novoltok. Nom egyszer, nem ogy omberöltőn, hanom" ezer, éven át. /
Ünnepeket rondeznok az iskolák. A hódolat virágát nyújtják át a gyerekek 8 mi ogy pillanatra megállva, imára kulcsolt kozokkol kérünk áldást a Magyar Anyákra, hogy jövőnk méltó íohosfto\'n magyar multunkhoz.
A virágos május termést ígérő napjaiban, mint a muzsikaszó, ugy zendül fol a forrósult gyoiinokajkak köszönete. Édesanyák, nektek és fölétek dalol! Tiszta, ramw fejetekre soha nom hervadó virágból koszorút fonnak a gyermeki kezek óh áldott kezotokro hull, hull a sok ezer boldog hálacsók.
A legszebb hónap legszebb napja a Tietek. A sziv diktálta ünnepnap
ez a nap és vógíg nézve az iskola padokon, megborzongok. Mi volna velünk, magyarokkal, lia nom telnének mog itt a padok! Ha a csönd és üresség sikoltana a tantermemből és nom tudnám hova votni a magot. Drága szivotokot látom a megviselt ruharongyokon, leikotok reszket a kenyérdarabkán, ami tízporcekben elŐkorül. \',
Vegyétek gverníckoítok kezéből a hódolat virágát, mit fölétek nyújtanak az iskolák, mort a költő szavai szerint;
Csak addig él a nemzet e hazában, Mig sziveteknek termő ága hajt, Maradjatok az eszmény magasában S poklok eem győzik majd lo a
magyart!
3
ZAL\'AI KÖZLÖNY
1943. május fi
Az ellenség a németek Által vég-i hantiknak a folyamán is ered rehajtott taktikai kiigazításból ménvtelenek maradtak az-" uj sikert remél elérni. Ezeknek a I szovjet támadások.
Egy angol kikötőt bombáztak a nemetek
A Námol Távirati Iroda, jelentése szerint gyors német burai rmnllőgö-pok erős "köteléko tegnapra, virradóra megtámadta az Anglia keleti partján fekve egyik kikötőt és alacsony repüléssel bombázta !1 város északi részén épült hadi fontossáím Iwren-dezésekot. A nehéz bombák 20 80 inétor magasságból estek u kijelölt célpontokra. A német röpülök távozóban nagy rombolásokat és túzokul figyeltek meg, Rgy iiémot"repülőgép nem téri vissza.
A Némol Távirati. Iroda jelenti.
hogy nehéz német harci repülőgépek a lilára virradó éjszaka hatásos bomba tű mállásokat intézlek a Nyugat- és Dél-Angliában lévé helységek ellen.
Stockholmi jelentés szerint Lenden környókón ma reggel légiriadó volt.
A légvédelmi ülogok\'müködésbo lép lok. A légi riadó rövid időig tartott Londonban Crippu 10i>ülóirépgvallási ininisztor olnöklésévol értekez*
telét tartottak, amelyen közölték.
hogy
egyes angol repülőgépgyárakban az utóbbi Időben részleges sztrájkok voltak.
Közölték továbbá, hogy sok gyárban a termelés általános" emikkouésél kelleti megállapítani.
Laval Párizsban
Laval francia kormány fő csütörtökön Párzsbfl érkezeit és ott pénteken fogadta Cataia pentf-iigvniiniszlcrt, De Brinon állami-Uffcárt, valamint a kultusznúnisz-lert, a hadífogoly-ügyck főbiztosát és több munkatársát
A belügymfiaíszter intelme a báborns élei paritzitáihoz
Vitéz Keresztes-l-\'iseher Kérem1 belügyminiszter u Magyar Távirati Iroda munkatársával a !1 következőkéi közölte n iiyjí-vánosság számára :
- Az ország lakosságának színe-java és számbelileg túlnyomó nagy része a katonai szolgálatban és !1 polgári munka frontján egyaránt elismerésre inéllóan teljesiti kötelességét és viseli azokat a nehézségeket és korlátozásokat, amelyekéi A nemzeti erőfeszítés reá rótt
Annál feltűnőbb és visszataszítóim, hogy különösen ilt a fővárosban - különböző társadalmi rétegek egyes csoporti* jai léha életmódjukkal súlyosan vétenek az idők komolyságához mért magatartás követelményei ellen.
Kávéházakban, szállodák halijaiban, mulatókban, egyéb nyilvános helyiségekben és "helyeken fel-felbukkannak a háborús ölet parazitái, szórják n joggal vagy jogtalanul szerzett jövedelmüket, hangoskodásuk-
kal és viselkedésükkel nemesik kihívják minden jóérzésű ember bírálatát, de sulyosnn károsítják :i mindenekfelett szükséges áldozatos és komoly közszellemel.
Ennek u megbotránkoztató állapotnak immár erélyes kézzel véget kell vetni. Elrendeltem, hogy a magyar királyi rendőr-ség^Tz~érhiletl helyeken és helyiségekben sorozatos razziákon igazoltasson mindenkit, — ttokéi és férfiakat egyaránt — aki viselkedésével nemkívánatos feltűnési kelt.
—¦ A munknláborok és internáló-Iá borok- alkalmas eszközök lesznek annak a célnak eléréV sere. hogy ezek az elemek bet-kapcsoltassanak\' 11 közös munf kába és ráébred jenek a vészterhes idők mindenkivel szeftir ben támasztott követelményeire. Egyben utasítást kapott a Vend-Őrség arra ís. hogy a magáiiháj-zakban itt-ott előforduló megbotránkoztató mulatozásokat és dorbézolásokat méltassa kellő figyelemre
Májas 25-én nyit kapat a kanizsai színház nj igazgatója
A vidéki sziní-kcrülelek sok huza-vonája. ami. már szinte állandósult az utóbbi években, megint uj igazgató körzetébe utalta Nagykanizsát. Ezultal Szűcs László, az Operaház volt tenoristája, mint színigazgató mutatkozik be társulatával Nagykanizsán. A Szűcs-társulat székhelye1\'Sopron.. Most Székesfehérvárott játszottak.
Szűcs László és titkára tegnap Nagykanizsán járt az itteni idény előkészítése végett. A polgármesternek bemutatta társulata névsorát és müsor-tervtt-zelét. Beadta egyben május 25-re a színház megnyitására vonatkozó kérvényéi, amit a szin-Ügyi bizottság a napokban fog letárgyalni. A megnyitó előadás a Bánk bán lesz. \'
Május
5-9-ig
VÁROSI MOZGÓ Szerdától-___, vasárnapig
A magyar filmgyártás büszkesége I Tasnddy Fekete Márta egyetlen idei filmje
BOY ASSZONY VISSZANÉZ »UFA" híradó a világ aktuális eseményeiről
MIOaddtíok kezdete köznapokon ?«5, f7t UUIUlnap fS, ?6% és ?7 órakor
A nagykanizsai Vörös Kereszt kórház még e hónapban megkezdi működését
A Vörös Kereszt nagykanizsai fiókjának kérelme Nagykanizsa varos és vidéke hazafias közönségéhez
Közludomásii, hogy n Nagvkani-zbhí Városi VÖrÖS Kereszt Fíókogv 100 ágyas vöröskereszt kórház fölállítására vállalt kötelezettségei. Ez a kórház még óbbon a hónapban megkezdi működését és a legrövidebb idő alatt elé kell teremteni mindazokat a berendezési és felszerelési tárgyakut, melyek a kórházi üzem megindításához szükségesek. Nagykanizsa város közönsége eddig is nagy megértéssel állt mindenkor a Vörös Kereszt nemes emberbaráti ÓS hazafias célkitűzései mcjlott s minden oka megvan a vöröskereszt fiók vezetőségének ami, hogy önnek, az áldozatkészségnek további megnyilatkozásaim is számítson. A berendezési tárgyak és felszerelések jó része már megvan, do mégis sok olyan l>ei\'endezési és felszerelési tár-g\\al kell 11 holvi közönség köréből akár termeszei honi, akár pénzbeli, adományok révén összegyűjteni, melyeket eddig a fiók nem szerezhetett be. Ezen berendezési és felszerelési tárgyak jegyzékét hétfői lapunkban közöljük., 1 Folkót\'jŰk ti leslületeket, intézetekéi, hivatalukat, egyesületeket és
egyeseket, hogy a közlendő berendezési tárgyakat, amennyiben azok rcndolkozésükrp állnak, akár cBak használatra ís kőlcsönképpen — u helyi vöröskereszt részérő felajánlani szjvoskcdjonok. Természetbeni felajánlás mellett köszönettől és hálával veszünk pénzbeli adományokat ís. A felajánlásokat kérjük vagy dr. Krátkv István ügyvozetó alelnök, vagy Knortzor György fótitkár, vagy dr. Jiíttera Zoltán kórházparancs-nok, vagy dr. Bontsik Poroncné ápolónői \' szakosztályvozotö címéro küldeni. A felajánlott tárgyak átvételéről és elszállításáról a vörösko-i-eszt gondoskodik. A felajánlásokat a Zalai Közlöny utján nyilvánosan nyugtázzuk.
A nagykanizsai vöröskerosztes kórházat ennek a városnak és vidékének magyar közönsége állítja; Ijonno állandóan jelen lesz és tottek-1)011 fog megnyilvánulni sebesült és beteg honvéd testvéreink iránti áldozatkész testvéri érzésünk.
A Vörös Kereszt támogatása hon-védelnii parancs, sebesült honvédőinkkel szomboii testvéri kötelesség,
Felrobbant a téglagyári kazán, összeégett
sz és a
a
Keszthely, május 8 (¦Tudósilónk jelenít) Súlyos sebesüléssel végződő szerencsétlenség ért Dióskálon egy gépész házaspárt, Brcglovies Gyula, a dióskáli légiagyár gépésze, próbafűtést végzetI, mielőtt a gyár a gyártási üzentet újra megkezdte volna. A kazán azonban próbafűtés közben felrobbant és a kicsapódó lángok súlyosan
összeégetlek a gépész egész testét. Szerencséi len.ségre éppen akkor ¦olt tartózkodót! a gépész fiatal\'felesége is, akí ebédet vitt az urának. A robbanás lángja összeégette az asszonyt, is. A Brcglovies házaspárt I. és II. fokú égési sebekkel szállították be a keszthelyi kórházba. A szerencsétlenül járt gépész nemrég került haza a harctérről.
á beszerző osztag esete a mnravldi asszonnyal és fiával
Akkor történi, amikor a be. szerző osztagok járták a falvakat és a gazdákat sorra járlak, hogy ajánljanak Fel önként valamit a szénájukból a közszük-séglct céljaira. Muravid községben Mnlolin Bókusné és fia Mor-lolin András azonban sehogyan sem akartak arról tudomást venni, hogy a sorsközösség parancsa öke lis áldozatkészségre kötelezi. Megtagadtak az önkéntes felajánlási. A beszerző osztag emberei rendkívül lelkiismeretesen végezték tisztüket. Megnézlek mindenütt, kinek mennyi állata van, milyenek ;í ház körülményei,,mennyi a ler-més, stb. és csak ezeknek figyelembevételével •mondották ki a szentenciát, hogy mennyit kell beszolgáltatniuk, természetesen pénzért. Mindenütt megértéssel voltak,\'csak Mntolinék tagadták meg a felajánlást. Végül is,amir kor hiába volt minden kapaci-tálás, a vezető megállapította, hogy Mntolinék ket mázsa szénát nélkülözhetnek, a többi nagyon is elegendő a saját céljaikra. Mntolinék erre még jobban indulatba jöttek, megtagadták a jegyzőkönyv • aláirár sát, sőt ,még azzal a váddal is illették horvátul a magyar kö-
zegeket, hogv olyanok, mint a kommunisták, mert cíviseik a\'szénát. Ez azután már tulon tul elég volt. A beszerzők dolguk végeztével feljelentették üt ellenálló kél embert, anyát és fiát.
A törvényszéki tárgyaláson először himeztek-hámoztnk, nagyon kishanguak tettek, de a terhefö vallomások és szentbe* silések után kénytelenek voltak ők maguk is részbeni beismerést tenni. Anyát és fiát fejenként 200- 200 pengő pénzbüntetésre Ítélte a törvényszék.
Nagyon lehiggadva hagytuk cl\'a törvényszék termét.
gyorsiré- ís gépirólskolibau
miju. 10-éa
tt] kndi- ii haladó-lanlolyam
kozdMIk.
AiiaskOiveUtSa. ur
Antiban lévfiknck tsll lanfolyiht. Tél*Ko«f«á.
Srcnt Imr, herceg-utca 5.
ZALAI KÖZLÖNY
kcdikmagy buzgósággal a kanizsaiak s messze vidékiek kedvelt kegy helyének, n Boldogasszony templomának. :i bárótok zárdájának renoválása körül. Nehéz probléma ez ma, mert anyagiakon kiviil anyag-kérdés is, de MUiolcsek páler nem szokott olyasmibe fogni, amit. erős akarattal-és lelkes munkával be no fejezzen.
Ür; HALASSÁ LASZLÖ
hadapródőrmester, a kanizsai dr. Kovács László ügyvédi irodájának ügy véd jelöl tje. hosszú hallgatás után most adolt élelmi baja nincs. Szülei ZalaegoT-mibaja nincsen. Szülei Zalae^cr.
»IIS1JS»1>*<W|^
,szegcn laknak. SoJiaknak szolgáljon ez báloritásul és vigaszul. •
GÁSPÁR ENDRE, ¦ aki bárom év óla lisztviselő voll a nagykanizsai törvényszéken, most a MAORT-nál helyezkedett el előnyösen. Gáspár a Keresztény Tisztviselőnők műkedvelői gárdájának is értékes tagja.
RÓTT FERENC.
a nagykanizsai Pajinóniiu volt bérlője mosl Hévizén he-lyezkedotl\'el és átvette a >Pcty-lycs\' \'esjíresso modernül berendezel! kávéházat.
Hétfőn tárgyalja a pénzügyi bizottság Nagykanizsa város és a HAOBT gáz-szerződésének ügyét
Háború van. Az élei irama sok vonal kozáslian niegálll. Nagykanizsán ennek ellenére a vártisfcjlődés olyan lendüh\'K\' indult "meg az utóbbi években s lart szakadatlanul ina is, amire békeidőben\'sem inertünk volna számítani.\'
A város polgármestere, dr, Krnlky István szinte einbeiTe. lc\'.ti erőfeszítéssel háril él az ulból minden akadályt, amiből pedig ma bőven van minden lé. ren. Most a MAORT-tal dolgo-
zott ki megállapodást a gáz-szolgáltatás\'kérdésébcn, nini hatalmas perspektiváju, uj fejlő-désü állomása lesz Nagykanir zsának. Mini már jelenleltük, az ügy hamarosan a képviselő*-testmct^elé kerül Ezt bizonyítja az is. hogy ma szétmentek a meghívók ti hétfőn délután 5 órakor tartandó városi pénzügyi hízollsági illésre; Az ülés főtárgyává MAÓRT-tal n gáz-ügyben kölendö szerződés.
Eltemetett a homokbánya egy somogyvári kisfiút \'
1948. május 8
KULCSLYUK MELLŐL
(IYOMOHKY ANTAL\'
1. zászlós hosszú harctéri szol. gálal ulíin noiiiréidb\'cn érkezett haza Kilímánba, hogy a szülői otthonban kipihenje a kemény januári harcok nicgpróbtUlalá-snit. Most olvitssiik a Honvédségi Közlönyben. hogy a Kot^ manvzó Ur (iyöműrc\'y Antal zászlósnak n Signtim Lnudist adományozta a hadiszalagon a kardokkal, elismeréséül a nehéz, napokban férfias helytállással és példaadó magatartással td-jcsilett katonu-kötc\'lességéérl. •
VAJAY JÓZSEF
esperes, Nagykanizsa világi plébánosa a püspöki kirendelés folytán Ötnapos levente vezető kikéj>zésen vesz részt Rrden, ahová hétfőn utazik. A tanfolyamot a Leventeogvesületek Országos Központja rendezi a papság számára s azon 100 pap vesz \'részt.
PÜNKÖSD MÁSNAPJÁN
vezeti oltárhoz déli 12 órakor a ferenciek templomában dr. Csik liéla szolgabíró Kisfaludy Zsuzsa állami tahUónől. Kisfaludy József postahivatali igazgató, a nagykanizsai föpos-tu főnökének leányát Tanuk lesznek\'\' dr. Hajdú Gyula kir. kormány lő tanácsos és Brunner Mihály alezredes.
GELENCSÉR JÓZSEF
honvéd lel kész, a nagy ka n i,-zsai piarista rendház tagja, gimnáziumi tanár, akit nemrégen helyezlek Kolozsvárról Nagykanizsára, rövid szabadságon (Kanizsán tartózkodik.
Dr.SZOCS LÁSZLÓ,
szabadkai\'főispáni lílkár. néhánynapi .szabadságra szülővárosába. Nagykanizsára érkezeti.
*
JELENEI SZILÁRD
egri rendörföfelügyolö. voll nagykanizsai örszemélyzetí parancsnok, aki nagykanizsai háztulajdonos, rövid tartózkodásra > haza- érkezett.
MAJIIEN FERENC,
a Csáktornyái .származású bu-dapesti iparművész Csáktornya városának ajándékozta Dudfcs Andor magyar festőművésznek Eskü "a Vérmezőn^ e. történelmi festményéi. A kép tehát nem a Muraközi Szövetség ajándéka, mint\'n minapi szobor le leplezésről szóló tudósitásunkban közöltük. A kép leleplezése is a vasárnapi ünnepségek keretében történt még.
P. \'MIHOLCSEK MIKLÖS - ferences barát lelkes fiatalsága már Nagykanizsán is a hitéleti Itözösségi munka közepébe állította löt. Most mint buesu-szenllászlói házfőnök tevékeny-
legmagntabb *rban vcseek.
Vékásy ékszerész
- V&tti 2.
Kristóf János 12 éves sor tnogyvári kisfiú az ottani homokbányában dolgozott, Munkája közben a laza homok megindult és a munkájában elmerült kisfiút, maga alá temette. Az otl tartózkodó munkások azonnal segítségére sietlek, de
Ijrezovccz Antal jánosfalvai lakos házsártos ember lehet. Sokszor összeakaszkodik otthon családjával. így mosl is. Felesé-gévcl ós hozzálarlozőival összeveszett és annyira indulatba jóit, hogy megfenyegette őket és ezek félelmükben a szomszédék udvarába meneküllek az indulatos ember elől. Kis idő multán újból kezdte. Most már nyíltan hangoztatta, hogy végez velük. Persze mit lehettek mást, újból meneküllek előle. Rrezovecz azonban utánuk rohant és mordályát előkerítvén, rájuk sütötte Szerencsére a
mire kiáslak a nagy\' homoktö--meg alól, már halott volt.
A szerencsétlenség ügye a csendőrség elé került. Az jelentési terjesztett az ügyészséghez, amely megadta a temetési engedélyt.
golyó nem talált. Az elősiető emberek kicsavarták kezéből u fegyvert. Am Rrezovecz nagy öntudattal kijelentette, Imgy Ő partizán, majd ö megmutatja, Ki az ur a házban. Erre mai" nem maradt ideje, mert megjöttek a csendörök és a lövjöt-dözö jiartizánt* bekísérték a kanizsai ^ügyészségre.
Mivel slatáriábs eljárás alá eső cselekményről volt szó, azonnal kihallgatták a szerep löket és akkor kiderült, hogy a nagy partizán nem a felesége én annak testvére felé, hanem más irányban lőtt és a lövést
A
riaszló lövésnek szánta csak. A kir. ügyészség ennek folytán nem slaláriális útra terelte a bűncselekményi, hanem1 leszál-litottn illclékességét és az Őrizetbe veit embert lekisértcttc a kir. járásbíróságra, ahol szándékos emberölés kísérlete Íny-Ivei! közbotrány okozásért és tiltott fegyverviselés miatt fogják felelősségre vonni a jánosfalvai partizánt .
Egy „éhes kritikus"
Dani Ferenc vcrseakönyvórtil
Dani Korone pór évvol ozolÓtt, amikor szük lott számára Kiskani-zsa s az üzlot pultja, amelyhez, a kenyér rolwfja kötötte, mint koro»-kodósogédot, - halk. szerény, ro-konszonve* szóval kopogtatott a Zalai Közlöny nyilvánossága olótt. Bo-lioesútiiitáni nyert, mert az ifjonti szó-áradás sok mindent hömpölygőiéit iiLfyah magával, mint nok\'i-orodt árvíz, do (ormékonv toholségot is. Előmutattuk öt • hasábokon, majd hz Irodalmi Kör pódiumén i«. Szo-rolottol, jószándékkal eogitottÜnk omolgotni a szárnyait. Tormószote-60n hirálaltfil, válogatással, itt-ott farigosálással kotlott útnak agyon-• gotni bóvon Ömíö líráját. Do mog-\'érto^i-voszÓdségoti mert habár ogy-ogy hosszii versben ndni minden strófa ütötio is meg-a mértékot, do liolyonki\'iit mélvnégok tárultak fol a túlérzékeny lelkű s iszonyú társadalmi gátlásokkal küzdő ifjú rímei mögött. S ozok a mélységek, fol-öltöztetve buja vogotácíójtj szókin-Icsé\'bo, ritintiaorzÓKkol szőtt soraiba, órdomosok voltak n megírásra én rnogmutatásra. Ahhoz, hogy toljon értékű költói alkotások logyenok, ¦vSokaznr .nem hiányzott más, csak a !*zavnkhaV való duskálós Önraórsék-letoNSs--attjáto8nn túltengő világfái-dal mának bizonyos fokú inogfogyol-mozéso.
Aztán a Zalai Közlöny jx>óta-ta-nitványának azÜk lolt a Zalai Közlöny ÍJ*. Nem dalpályázati sikoroiro ¦gondolunk, hiszen ózok a pályázatok nz irodalmi értékelés mérlegén, fi-gyolombo, n komoly köztudat szerint, nem jöhetnek. Efajta sikoroi-l)ok ia örültünk, inort letralóhbolyant liinlotlelc ki volo, akit irodalmi ér-lolembon is költővé mj avattunk. E hasábokon később kovosoblat szólalt mojí Dani Foronc,\' távol tartotta a csigabiga-érzékenység « talán egy kicsi! a más sikerek izo. 8 hogy\' nem hallgatotl ol mégsem, azt mosl tudjuk, amikor előttünk fokszik Kassán kiadott versosköiiyvo: »Az én útam«. Előszavában s itt-ott vor-roiben is móréason üzen Ugyan hallat a "mindig éhe* Kritikának", do mi már mogbiráltunk pár«záz , vor-Beskőhyvot pár. óvtizod alatt s ig>\' mogongodholjük magunknak, hogy nem horkanunk fol ogy fiatal j»oéta, pláne a pár év olŐlti lanitvány had-üzonotén. Mi azért mogállapitjuk, hogy Dani Ferenc tehetsege könyvé-nok tanúsága szerint nagyon sokat fojlődött, látása határozottabb lett, mondanivalói, ha nom is sokoldalúbbak, do helyenként ujabb mélységo-kot tárnak fel, vorftvógzódt\'*ui költói finomságukkal hatásosabbak lottók, vorsólóso gördülékonyobb, ogy árnyalattal tiRzltiltahh, azókineso gaz-dagabb; A zord kritikus azonban kénytelen ma is megállapítani, hogy még további loszurédest várunk Dani Koronelól. akinek dufl lirai-ság«, Ösztönös\' tohotségo akkor i*
MEGÉRKEZETT
a legujabb •Mlraakalap minden színben, kis horgolt sapkAk bojttal tt virág-tokok, tzlnes v«|ür ny\'ul- és fMc-sapkak nagyban
ROTH LAURA "ütifö
Horvátit GS-éza* temetkezési vállalata
Nagykanizsa.
Uki«: Fő-ut 20. FS-ut 13.
Tslston : «5. \' Tolrfoi,: ITÍ.
A jánosfalvai „partizáné-riadalom
¦tatárlálls ügynek Indult a jánosfalvai garda lOvOldOzéie, de járásbíróság! Ogy lelt belőle
03
ZALAI KÖZLÖNY\'
1M3. május 8
FERENCJÓZSEF
; keserűvíz
költővé minősítené ót. ha elhinné a kritikusnak, hogy nőim a kövesebb a több. Kövesebb szó, több mag! Kövesebb vtl ág fáj dalom, több őszinte szembenézés az élet lírai színfoltjaival1! Kevesebb öncélú halmozása mázsás szavaknak és több értelmi szükségszerűség a sorok közölt. Kevesebb lendület és több meggyőző-döltség, amiből önként fakad a több meggyőző erő. Kevesebb meghökkentő, esakazértis szókimondás és több ltolső cenzúra] Kevesebb nagy gosztus, több kényesség ké|K-i mog-válaszlásábaii\'. Dani ~fA>rene tulfi-nom lezgésü poóta-lolko is ezt tanácsolná néki, lia nem l Kinópa legmostohább fiánuk« tartaná magát, hanem megtalálná önmagában azt, aki: i Dani Ferencet, a tehetséges költőt, 1
Hogy a \'inindig őlios Kritika* is annak tartja s hogy ezt könyve meg jelenésekor örömmel állapítja meg újra az, aki kö|tó-vo|tál logulőször ismortoVl, ezt bizonyítja a tény, hogy notn kedveskedő" lokálpatrióta isinortotést kurtott o hasaitokon, ha-• nem komolyan veit költőnek kijáró bírálatot. \' (bl)
Hazatér! honvédeteknek!
A Zalai Közlöny kérő szavára egyre-más ni küldik és hordják n Károly-lnktanyába jó magyar szivek-a hazatért és sokai szenvedett hnmedeink megvendége. lésére szánt tésztaféléket, bort. dohány neműt és olvasnivalót, hogy az egészségügyi záriul hosszú napjaiban is érezzék katona-véreink a társadalom szeretetét és háláját.
Df.\'Boda Karolv borkereskedő heti 10 liter, tehát 520 liter bort *m\\ már husvél óla a kanizsai pályaudvari vöröskeresztes üdítő állomásnak, ahol az átutazó sebesültekel gOpdozzák.
Könyvekel és folyóiratokat adományozlak :
Görnc "Városi Jolán őí) darab folyóiratok, Székelv Lajos nyomdász 12 kötet könyv, Mnróthy Oszkár MAY főintéző ő:í darab folyóirat. 1 könyv, Donáth Ferenc 7 darab könyv és folyóirat, özv. Unszusz Lajosné 11 folyóirat, Malmos Inna 8 darab könyv és folyóirat.
i U_
,kész a. noi
bundák
, NflGV ) .VflLASZTÉKBAfí
Hosszú vándorul után hazakerült
a
Csáktornya, május 8 A \'esáklornyai lanilóképzö-in-fézetnek szép nagy. fehér selyem zászlaja volt az elmull világháború kitörése előtt. Amikor a jugoszláv megszállás hekövelke. zctt. Zrinyí Károly, az iskola erősen magyar érzésű igazgatója a zászlót elrcjteltc és a kiutasításkor Csonkamagyarországra
hozla. A zászló azóta hosszn utat járt he. Volt Csurgón. Vácott. 1923-ban a kiskunfélegyházi tanítóképzőben talált otthonra, amelynek igazgatója, dr. Mezősi Károly egy küldöttségnél hozla a zászlót Csáklornyá-rn. ahol ma adták ál flnnepó-Ives\'kerelek között az inlézct dísztermében.
Készül már az Iparosok Öregségi biztosításának tervezete
Az önálló iparosok öregségi biztosítására vonalkozó törvénytervezet elkészítésére, az iparügyi miniszíer előterjesztése alapján kiadta az utasítást a minisztertanács. Tárcaközi bizottság dolgozza ki a törvénytervezetet s munkájú annyira előroha-ladt. hogy az i|Mir lest ütőtöknek előrelát hatoíag igon rövid ídön bőiül módjukban áll majd n törvény torro-zotro vonatkozó ószrovétoloíkcl megtenni.
A fi-"», életévüket botol tett kózmü-vesiparosok támogatására, országos iparosalapoí létesít az II\'OK az ipartostülolok köz reni üködé pév\'e!. Kii hói az alapból fejenkénl állag évi 100 pongós segélyt kapnának a 65 éven felüli öreg iparosok, ezenkívül Iwtogség esetén táppénz, gyógyszer és orvosi költség támogatásban részesülnének. Az országos alap az IPOK és az ipartestületek irányítású vai szerves kiegészítője lenne az
öregségi lörvénynek.
A terv az, hogy mindéi) kézművesipari üzeni évenként megfelelő összeggel járuljon hozzá az alaphoz. A legkisebb hozzájárulási összeg évi egv jxüigö lenn.1. A löbb alkalmazottal dolgozó nagyobb üzemek évi *2 -
!l (tengővel támogatnák az alapot, amelynek évi jövedelmét már az első évben IíöiüIIh\'IüI félmillió pejigöro teszik.
Az országos iparos-segélyalap létesítésére vonatkozó részletes lorvo-zotet most dolgozzák ki az Ipartestület tik Országos Központjában. A torvezet előbb n váliisztmány elé kerül, majd véleményezésre megküldik az összes kézművesipari érdekképviseleteknek. A beérkező vélemények figyelembevételével lor-jeszti fel azután az IPOK a segélyalap végleges tervezetéi jóváhagyás céljából az iparügyi miniszterhez.
Névnapi mulatság közben agyonütöttek egy muraközi gazdát
Daniása muraközi községben névnapot ünnepeltek Solties György gazdánál. Mikor már jól felmelegedett a hangulat. Hegedűs János gazda összeveszed Nóvák .János gazdával. A nagy zajra Polráez .íóz\'sof éppen akkor éri oda, amikor Hegedűs karót emeli N\'ovákia. Petrácz rákíáliott ll\'!g.Hlüsm: ».\\dd ide, majd én ütöm mog!« At is vélte a karót, de abban a pillanatban, amikor I\'olrás felemelte kezel, Nóvák
megbotlott és n hatalmas ütés olyan szerencsétlenül érto a főjét, hogy összerogyott, l\'gv hagvták Ott az eszniéleíleii N\'ovákot. Heggel talállak reá. Iteszállitották a Csáktornyái kórházba, azonban nem leheléit már rajta aogileni. Anélkül, hogy eszméletre tért volna meghalt.\' A esáklornyai csentlóiség elfogta Polráez Józsefet éa iKwzáliílOtta a nagykanizsai törvényszék fogházába.
Elképezték a vármegyékbe küldendő közellátási körzeti felügyelőket
A közellátásügyi miniszter a rövidesen minden vonatkozásban élotbo-lépó uj tormény hőszolgáltatási rendszer kiépítésén dolgozik, begfonto-sabb teendő most a beszolgáltatásra kerülő mezőgazdasági termékek és iorményok átvételének és nyilvántartásának megszervezése, amit a vármegyei közellátási felügyelőségük, illetve ezek alárendelt községi szer-/ vei fognak végezni.. A megyoi köz-ollátási felügyelőségek kiszo\'molt ve-zetőinök kiképzésére a közellátási miniszter 8 hetes tanfolyamot rendezett, amelyen mintegy\'60 tisztviselő vett részt. A tanfolyam résztvevői közül fogják kínovozni a -10
közellátási körzet vezetőjét, "kii; köz vétlenül a közellátási kormánybiztosoknak lösznek alárendelve. A tanfolyam előadói :i közellátási minisztérium vezető tisztviselői és meghívott szakomborok voltak, akik behatóan ismertették az idevonatkozó összes .rendeleteket s ¦ részletesen megmagyarázták a végrehajtási utasítás egyes mn.tjn.it, Tájékoztatást kaptak a tanfolyam hallgatói a nyilvántartás vezetésének módozatairól, a közigazgatási és közellátási azer-vezot együttműködésének feladatairól, az * ellenőrzés lebonyolításáról, a kereskedelmi szervezet működéséről, kapcsolatban a közollátási
Keresztény Temetkezési Vállalat
--Cégi.-;-1-
sípos József
Fő-nt 12., (az odorban) Korooa szállodával szembea
Üzlet telelőn: 387. :-: Lakás telefon: 216.
felügvelők ügyviteli teendőivel. Ugy tudjuk, hogy minden ogyos körzoti felügyelőség* öt szakosztályban husz-huszonöt n\'invi segédszemélyzettől fog dolgozni, ami biztosítja a közollátási körzőtök zavartalan és gyors munkáját.
KISKANIZSAI ÉLET
Hősök emléktáblájának leleplezése
Vasárnap délelőtt nagy ünnepélyre készül Kiskanizsa. A III. körzeti elemi iskola Nagy* rác-utcai épületén elhelyezett hősi emléktábla leleplezési ünnepélye \'lesz Ténycs keretek közölt. I0 órakor lesz az iskolu elölt a tábori mise. Ünnepi beszédet mond P. Bánás A. Gyula, utána az emléktábla leleplezése műsoros ünnepi keretben.
MiflftfTótlcánvftink Siófokon
Május 16-án Siófokon országos Missziós Leánynap lesz, melyre meghívást kapott a kis-kanizsai leányegyesulct is. A tavalyi kaposvári leánynapon elsőrangú teljesítményükkel feltűnt kiskanizsai misszióslcá-nyok ez alkalominal is ktlünfí számokkal szerepelnek Siófokon.
A Kiskanizsai MANSz
ebben az évben nagv elhatározások\'chili áll. Sok értékes ter-\' vei valósitollak meg eddig la asszonvaink. A legutóbbi passili ját ék után ranáesösszejöve-lel voli, ahol a kitűnő szereplőgárdának Szollár Józscfné ügyvezető elnök köszönte meg a közreműködést, A bensőséges és barali kapcsolni megteremtése asszonyaink érdeme, akik minden közérdekű munkásságban részt vc-s/nek - munkájukkal. Áll ez különösen a négy vezető asszonyra, dr. Szabó Istvánné, Szollár József né. Doroghy Káli mánné. Horváth Jánosné elnök, !11. alelnökök munkásságára.
Kiskanizsa sportélet*
A Zrinyi-pályán lezajlott vaj sárnap délelőtti levente mezei futóverseny kitűnő szereplői kiskanizsai leventék voltak\'. Elsők voltak csapatversenyben és mindkél korcsoportban, egyéni versenyben : is. Örömmel vesz-szűk tudomásul ezt a teljesítményi, ami a kiskanizsai sport fejlődésére mutat. \'Elismeréssel és köszönettel kell adóznunk a nagy sportbarát városi levente-parancsnoknak, I-\'revslingcr Ágostonnak, aki egyenlő mértékben támogatja Kiskanizsai is ezen a téren. Külön elismerést érdemel a leventéink melleit az oktatói kar is, Bojtos István fő-oktatóval\'az élen.
—k—n—I-
ÉRTESITÉSI
lűszerész-flzletemet megnyitottam.
VAllalok
kerékpár-, írógép-, varrógép -Javítást
es e szakmába vagó munkát a legpontosabban, készítek. * Tiizle- tAjnti HJrslu mászeréiz-mester lettel ifllKtí nfllBljf Erzsíbet-tér I.
¦
11)11 május, ii ._
SPORTÉLET
Vasárnap délután 3 órakor NLC-RASE I. oszt. bajnoki ökölvívó-verseny
Nagy előkészületek rolynai; a vasárnapi nagykanizsai ökölvívó összecsapásra. Megfelelő intézkedés történik a közönség elhelyezésérc. Számozással látják el az Qlflhélyékcl és a rendezőséget megerősítik. Óriási az étv doklöüés a bajnoki versenyre. Ha szép idt> lesz, az Iparoskör kerthelyiségében, rossz idő es?-lón nz emeleti nagyteremben tartják meg a versenyt. Ajánlatos korán megváltani a jegyekel, hogy idő legyen mindenki részére helyet biztosítani.
Nem kis meglepetést csinált a RASE az elmúlt héten. A MOSz\'hivatalosan közölte, hogy a RASE 6 uj versenyzői igazol!, márpedig akii ők igazolnak, azok rendszerint a bevonullak közül kerülnek ki és régi, jó képességű versenyzők, igy tehát a legerősebb csapatot állítja ki ellenünk. Mindenesetre réseli vagyunk, nekünk is van meglepetésünk. így a Vidék országos bajnoka, Kovács (HASii versenyző) ínélió ellenfelei kap. A\' kanizsai csapatban változtls áll l>e, más súlyban fognak indulni \'a mi versenyzőink is és a Pécsi összeállítási* alkalmazzuk.
A legnagyobb bjrlásl és erőt kell bevetnünk, hogy n RASE-t ezen a versenyen magunk mögé szorítsuk. Az őszi fordulóhoz kell előnyt szereznünk, hogy egyesületünk szineit és városunk nevét méltóan tudjuk később is képviselni. (:) Sipos
I. o. Bajnokság állása
t, KRAC II. 11 9 t I 57 33 19
T. VMU\'IR 11 0 — 2 .15:22 18
3. SLB. II 8 I 2 45:20 17
4. S/ZMSF. . 13 4 3 6 25:30 11
5. SzAK. 12 4 2 « 16:38 10
6. Nt.SE 11 3 1 7 25:37 7
7. KT8I II. 11 2 1 8 23:36 5 S. CaTÍC 10 - 3 7 13:38 . 3
II. o. Bajnokság állást
1. ZUNTE II. 10 "9 - 1 40:10 18
l NVTE II. 10 7 - 3 32:18 14
3. KKLE 9 5-4 18:17 10
4. BBLE 10 5 - 4 15:18 10
5. MISE .8 6 - Ü>22:12 9 «. LIK 5 llj, 4 - 6 15:38 8 I. FLB 10 2 1. 7 11:3» 5 I. Buz.4kvlMziiI6pi.tt
Levente bajnokság állási
1. PStráto ?5 ,-4 4 --- 20: 5 S
2. Ntgykanliáa*s4 3 - l 32: 3 6
3. Klakomarom 3 2-1 8:54
4. PDIOak.H 3 2-1 S 7 4
5. Oalw 4 112 8:93
I. DIÓtkSI 4 I 12 0:12 3
7. Bnzanyardd 3-21 4: 9 2 ». Nagyrada .•11-21:122
8. Zuantbaliza 4--4 1:22 0
"?MJd K.0ÜL0NV
hírek
rtyo forgács
állandóan kapható CÁDpíir/ fakcreskedonél aanuva Zrínyi M.-utca 30.
KÉPKERETEZÉS,
szentképek
l«S0t«íbban kaphatók
Balázs Pál k4pk«retflz6nél mi re* 4. (ai wtniban.j
NAPlKhJNI):
Gjjoli cvú»>szertári ügyelet: Ma, szombaton az Őrangyal gyógyszor-tár Doák-tér 10., holnap, vasárnap a. Megváltó gyógyaeortár Erzsébet-tér 21.
Kiskainayin az ottani íyógyuzar-tUr állandó üyyalatei szolgalatot lart.
Naptár. Ml|us H. S//..i,bai. líoitt. kat. Mihály főangyal. - Piotv«tane Qixelll — Majui 9. Vasárnap Rom, kat. Migericord.
- i\'roicstilnB Gergely,
A GŐZFÜRDŐ nyitva van ragge) 0 óratói «.U 6 óráig, (Héttő, szerda, pótnak délután és kedden sgóu., nap
nőknek.) Toljon: 560.
Vasárnapi Istentiszteletek sorrendje
Ferenceseknél: Vi7, Vi8, Vt9, VilO, Vsll (nagymise), 12, d. u. 7-kor litánia.
Fttsőtemplom: 7, 8, 9, */i 10. ",U. ¦/••% d. u, 6 kor litánia.
Kórházi kápolna: szenlmi ét reg-(tel Ö és 8 órakor. Minden pénteken délután 6 árakor\' stentségimá dán cs konyö gés a magyar honvédek győzelméért,
Piarista templom: 7, l/s"8, Vi9,
v«io.
KltkanUsa: 8, 9, 11 (nagymise), 3-kor litánia. Református: d. c. 10. d. u. 3. Evangélikus: d. e. 10. d. u 6
— (A püspök a sebesültek között)
Dr, Cznpik Gyula Veszprémi mo-gvéspüspök 11 balatonfüredi hadikórházban tartott lelkigyakorlat bc-hofeiezésőve) szentmisét mondott, omelynek keretűben nagyhatású Bzenfbpszédef intézeti a haaiKÓrhtó-hnn ájx>lt hós honvédokhoz, Utána a főpásztor végiglátogatta a kórház minden tormát & bőszeiét iidézott a fekvő botegekhoz, amelynek,\' során méltatta a honvédok hősiességet; -vo-
gul a honvédőket imakönyvvál. emlékekkel én cigarettával ajáijdekozta meg. ,,
- (Uj zalai vitézek)
.Május 8-án vitézi avatás volt Zalaegerszegen a Vitézi Székkapitány-ságon. Ezal kálómmal totto lo a vitézi osküt a jelenlegi.- világháború két zalai hóso is. Az^gyik Török Lajos zászlós, Török Gyula nyűg, pacsai főjegyző fia, a másik Kardos Károly tnrt. hdp. Őrmester, gazdasági s. felügyelő, aki Koazthelyon a Dunántúli Zöldmező Szövetséghez van beosztva. Mindkét uj vitéz többször részesült kitüntetésben harctéri szolgálata alatt & mindketten ol-nyerték a N\'agyozüst Vitézségi Érmet is.
— (Kormányzógyürtls avatás1!
loez a közeljövőben a szogedi Horthy Miklós Hidományogyotomon.\' Vincze Sándor oki. tanitoképző-in-tézoti tanárt avatják saub auapiciis Gubornatorisv doktorrá. A kormány-zógyürüs doktor keszthelyi származású, ogy ottani kisiparos fia, aki mindvégig kiváló diákja volt a keszthelyi promontroi gimnáziumnak fi az egyetem bölcsészettudományi karát is kiváló eredménnyel végozto el. Vincze Sándor kormánvzógyürüs avatása diceóségo a zalai földnek is.
-i- (Aihelyeiések a vármegyénél)
Az alispán a szolgálat erdőkében dr. Martos László tisztelotbeli szolgabírót Zalaegerszeg Csáktornyára, (ír. Csík Béla ugyancsak tis.ztolot-boli szolgabirút podig Csáktornyáról Sümogro helyeslő át.
- (Vitéz Bentxlk Sándor utóda)
Vitéz Bontzik Sándor halálával megüresodott a Fostetics hercegi uradalmak főtiszti állása. Horceg Fostetics ¦ György né most Grogorits Jakab bcrzoncei intézőt novozto ki & hitbizományi uradalmak jjazdasági vozolójévé, jÓHzágfelügyolüi minő-ségbon. Az uj jószág fél ügyelő, aki csak az ősz folyamán költözik fol véglegesen Keszthelyre, a fiatalabb gazdanpmzedék egyik legkiválóbb képviselője, aki mar eddig is jolon-lős gazdasági ered menyekre tekinthet vissza.
Tavasszal
v?n az Idojo a aiokiioi tlaxtltó kúrának. A Darmot haiha|l4t milliók hmnáliák «lárt, mart 3hal4t.ikitúnÓ Hasinalalaulán *\'a: ombflr mintha ujja «Olaln». Hasínáljí cicit Ön
~ (Crcdo-előadás)
A -nagykanizsai Credo holnap, vasárnap délelőtt fél 12 órakora folié rteroinben taggyűlést tart, amelynek keretében I. Királyfalvi Jono tart előadást. A mflsort szavalatok tarkítják. ¦ \\
- (Súiözés a Polgári Egyletben)
Holnap, vasárnap délelőtt 11 órakor sörözés lesz a nagykanizsai Polgári Egyletben. Házigazda dr. Kovács László alelnök. (:)
— (Marosvöfgyi Edit)
énekművésznő a Pannóniában. (:)
— (Mezőgazdasági bizottsági ölés)
A nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottság gróf Somssich Antal elnökloto mellett ma délelőtt a városháza kis tanácstermében a mezőgazdaság érdekeit érintő kérdésüket tárgyalt.
— (Miniszteri elismerés)
A vallás- és közoktatásügyi miniszter elismerését és köszönotót fe-jozto k! a MAN6Z Csáktornyái csoportjának a csáktornyai állami népiskola szegénysorsu tanulóinak ruhaneművel való* ellátása céljából ado-
Hölgyeim: Egyszerre 130 kölőífl
ft XX, ittltal )ttntitló|il Munkája keilmunks. Minden
iulloY«rt, blutl vsjry lühál/K««1*>* .WWÍSí "í? 6i\'!
3UPBR
........._ _ U I é k I
Ints kothetó. Néhlny Óta alatt k«tn«t 10 r. hRAPID\' (53 Ilivel) Ír* 41» P.
Kérja 30. i.m.rtciai. AHUFORQALMI KFT,, Bpeit, IV., Süli-utca J. ftlem. 3. Tal.t 163 »M
—- PANNÓNIÁBAN —-
külföldről hazaérkezett raduly - koz ak - kenésey - vécsey együttes hangversenyez
NÉMETH JUDIT és IAB0SVÖL6TI EDITH
énekművésznők ftllépléval.
mányozotl 1350, a Zalavármogyoi Karítász Jótékony\' Egyesület vozetó-ségének & cipóellátásra adományozott 800 és a Csáktornya község elöljáróságának és közönségénok ugyanoHak az olcmi iskola diákjainak cipővel való ellátása céljából adományozott* 800 pengőért.
— (KI tud róla?)
Borsos György somogyudvarhelyi lakos a nagykanizsai 9/5 ütoggol monl a frontra, táboriszám 219/60, február első felébon eltűnt. Bajtársait kérik szülei, értesítsék, bármit tudnak róla. Borsos György Somogy udvarhely.
— (jégverés ellen biztosítsd termesedet 1)
A gazdasági év küszöbén koll gondoskodni a gazdának a jégbiztosításról, mort ha a -terményeket akármilyon kis mérvű jégvorée i» érte, özek jégbiztosításra már nam fogadhatók ol. Magyarország területén a műit évben áprilisban 2, májusban 20, júniusban 18, júliusban 28, augusztusban 18, szeptemberben 6 és októberben 2 jégvorési nap volt, ami annyit jolont, hogy hét hónnp alatt 94 napon át pusztította terményeinket jégvorés. Forduljon az Első Magyar Altalános Biztosító Társaság helybeli: Csongory-ut 2. ezám alatti képvisolotólioz felvilágosításért. L:)
— (Németh Judit) ónokmüvésznÓ a Pannoniában. (:)
— (Ueselt st létráról)
Paízs István kiskanizsai, Varasdi-utca 61, hz. alatti lakos a Miltényi cipökőroskedésbon van mint kifutó alkalmazásban. Tegnap délután 6 óra tájban a kirakatablakot tisztogatta ogy létrán. Egy vigyázatlan pillanatban megcsúszott és loesett a létráról, amely a bal lábszárát mintegy ló cm. hosszúságban fölhasította. Azonnal a montókért tolofo-náltuk, akik kórházba szállították.
— (Részegen autó «lé biciklizett)
Keszthelyről jolonti tudósítónk: Saját vigyázatlanságáért súlyos árat fizetett Pintér Lajos holtádi (Somogy vm.) földműves. Pintér alaposan felöntött a garatra s korékpar-jával vargabetűket irya le, haladt az országúton. A részog ember valóság-
Telulon I
Legsztbbct ;: legolcsóbbanI
zalai Közlöny
Franco tábornok beszéde a spanyol nemhadviselés
Jelentőségéről
Franco tóbomok lognnp dóin tán Sovilláhiin olhtiiigzott Ivsződőljon
(őbbi között özekéi mondotta:
— Spanyolország obben R háboru-ban nom hadviselő magatartást tanúsít. Spanyolország orós hhdsorog-gol rendelkezik, amely mindenkor késs fegyver! fogni Spanyolország biztonságáért ós függetlenségéért. Az ország most nohéz időket él. Spanyolországot a saját országában a kommunizmus felett aratott gyó-zolom inegruentellto az összvK)tnláa-től. Alig hogy megkezdte a béko munkáját, kitört a mostani háború, amolybon három szakaszt különböztetünk meg. Az elsőt az iiurőna fő-uralmáért való küzdelem jellemzi. A második szakasz jeljomzójo u háború kitorjedóso a Földközi-toiigorro éa az Atlanti-óceánra, valamint az a tény, hogv a küzdelemből a civilizáció és a l«.)tveviznnis közötti harci.i
fejlődöli kt. Ez a magyarázata Spa- 1 nyolország nemliadviselő álláspont- J
jftnaK. A nemhadvisoléfl ugyanja nem jolent beavatkozást, do nem jelont (oljos félreállást sem. Spanyolország réson áll és éberen figyeli\' a határain tul játszódó oseményekot.
A harmadik szakaszt. mondta Franco lálwrnok a továbbiakban, jolltíinzik azok a súlyos körülmé-nyok, nmolvek között" fenntartjuk magunkat, Ezőrl összo kell fognunk, hogy országunkat, ha szükség losz rá, megint megmentsük, mint ahogy ogvszer már megmentettük. Kormányom föladata, hogy Spanyolországot minden harci eszközzel meg-erósitso, mert háborút nom lohot rögtönözni. A háborúban egy nép ogész teljesítményét koll latba* votni. Spanyolország sok eszközzel rendel* kezik\'a hadviseléshez, de a legtöbbéit ér ezek közül katonátm.k bátorsága. Lássa meg a világ, hogv mi erősek, egységeseit és bizakodói; vagy mik, fejezte be beszédét Franco tábornok.
gal odakorékpározott a aomogysám-soni kŐrorvos autója alá. Az orvon a aulvosan sérült omttort saját autóián beszállította a keszthelyi kórházba. Pintér a kórházi ágyon ol-mólkodhot róla, hogy kerékpárra csak józan fojjol tanácsos ülni.
Dowht »«m ttidfa. hogy milyen Mxenefel vtnz Motzhuéhm
Hoosevelt elnök a tegnapi sajtóértekezleten bejelentette, hogy Dnwics, az Egyesült AllaL moK volt szovjetoroszországi nagykövete Moszkvába megy Sztálinhoz az Ö külön üzenetérvel. Az üzenet tartalmára vonatkozó kérdéseket Roosevelt elhárította magától és azt mondta, hogy magát Dnwiest sem tájékoztatta az üzenet tartalmáról, Amikor az üzenetet Moszkvában felbontják, Dawies is megismeri tartalmát éSi\'megfelelö tárgyalásokba bocsát kőzik Sztálinnal. Hoosevelt még közölle, hogy Dawies az üzenettel haladéktalanul elindul Moszkvába.
0332/1143.
Tárgy ; Csetebogirlrtáe.
Hirdetmény.
Köihliié teszem, hogy a citrebogarak (rtitt » 1804. evi XII. t.-c. 50. fa ettél-míbsn kötelező és !11011 birtokos, aki az irtist elmulseitla, ugyanezen törvény 95. t-ának K) poai|i alapján MhiKiü követ «I éi az 1931. Évi X. t.-i. 5 fában (oj<-lalt rendelkezések szerint SCO pengőig ter-Jídlietö ptnzbtlnteliisel, behiJthatatlanBág eeelén megfelelő elxáiiital büntettetik ét a büntetésen (ellll sz 1 ttrt.it a mulautó köllaégéte * váios logia elvégeztetni.
rslűvom tehit az onxes T>lrtoko*okaL nogy a cserebogarakat a saját érdekükben és minden lendelkczésre Siló eszközzel Irtaik.
Nagykauliaa, 1948. április 9.
nit Polgármester.
A nasvkautiaal Ur. tSevinyszáktői.
38 f. t az eled árv. vélelir megüt\'. Ha azon-bna 1\' most számbavett összeget as elért Árverést vélelár meg nem (III, nz árverés intálylatanná vilfk sn kitűzött haiárns pon az átveréire bocsátott Ingatlanok bi érintett özvecyl bmonólvesetl Jog lenil-hr\'ása nélkül u)h I elír ve re ítélnek.
A Ikvl hatónál; az irveréinek Tornylszent-miklóa közaéehizinál medtnrrásÍM 1943. ovi Biá/ns hó 29. napjának d. u. 3 óráját ni/1 kl éi az árverési feltéteteket az 1881 : I.X. l.-c. 150. § a alapján megállapítja.
Az árverési feltételek a kövelkezók :
Az árverés alá keiülö Ingatlanokat, ha sz árverés megtartását a végrehajtatok közli) dr, Kecskeméthy Albert végtehiftató kéri, a kikiáltási ár ketlőtiaini\'dánil, ha a Le-lenve én Vidéke HltelszSvetkeiet caatla-k-.-i.itoti végre hullató kéil. n kikiáltás! ár 328«/b inal. ha Putzlat Sándor csatlakoztatott végrehajtató kéri. a kikiáltási ár is6oo/0 ínáli ha Pusztai Jánosní itz L«-káct Anna csatlnbortalolt végiehajlatd kéri, a kikiáltási ár 1085o/o ánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (5610/1931. M. E. sz. rendelet 21. §.-a.l
Bánatpénz s kikiáltási ár KW/e-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi o/o-ára kell kiegészíteni.
Lelenye, 1912 évi december hó I én. Dr. Korpos Ádám s. k. kír. Jblrósigl elnök. A kiadmány hiteiéül: Balassa a. k 10» UltkkOnyvvmta..
AUAS
Aaatalos-tanono fizetéssel ttlvétetik Hctyel Imre asztalain*!, Pó-ut 4, 16
Tanulónak fatnaaia azonnali belépésre, lieti llzetéswl, Jobb házból való Ügyes leányt lapunk nyomdája._
PánxbatuiedSna\'t keres Biennali be*
lépéire helybeli Iparvállalat. Ajánlatokat llicléBi igény meg tel Kiesével „Megbízható" Jeligéié a kiadóhivatalban kérem leadni.
142«
FusnerkQreBhadtl>a«aédat es agy
kilutó-tiul felvesz Magyar Kos tisztviselők, Eméoet-tcr 17. 1414
Intelligens tltkarnttt vagy titkári keresek arisztokrata hölgy iéssére. Kalocsav. Klrály-u. 30. 1508
T V\' 1043. május 8
Tanul* ét hlhaU felvitetik Vida ffl. szerű zletibera, 14 99
Jól íozö kejárrtnei fslvsss Háry-llkőlHzem.
I\'rv fc«J*rnSn6 azonnali belépésre ko-
resleUk: Pelőfl-ut 39. 1112
Perfekt, komoly nói Iredal manka-aro azonnali illáit keres. — Érdeklődés :
Teleion ílítí. •
ADÁA-VÉTEL
Dupls nagy ajtó és vaskályha •laaM Markónál, Kouutb-tér I,
M4héajtek I Hunor rakodékaptár, nagy Bocxonádl kaptár kapható Szabó Antal üzletiben. 144S
Etadó betegtoló kocaf. Érdeklődni ét megtekinteni lehet Franki Oyulintfnil, Lctenyán. 1431
Kis kocsma berenalexéat keretek jönléml SOntéat külön Is veszek. Címeket a kiadóba kérek. 1482
Mexnádmaii kapható, vetése május végé\'g. KotODuay, Jézaef lőherceg-u. Vi, 147«
Tana^havmoalkét vennék. Ctm a kiadóhivatalban. 1492
Bgy jdkarbarv levő női fcSrkahét eladó. Megtekinthető vásárnap délután 2-3 óra köiött Zdnyl Miklós-utca 45., emelet. Jobbra. 1304
Bey nagy antalontakör eladó. Cím a kiadóban. 1501
Meaarrtf-aS\'llaUt bersnduia jégszak-rénnyel vagy anélkül, mérlegekkel eladó.
Kfnizsl-utca 7. ¦ 1119
FüréBMgattert és kisvasat! fclsaere-léat sürgősen vennék, Siesxlőxds, Qsisa.
IMI
FaexeraMlet-aepastafaaéa eladi. Bivebbet Berciinél, Eruébet-Ur 3. Hlry-hiz.__111«
Cserépkályha eladó. Cscngtry-ut 52. sz. 1918
LAKÁS, ÜZLIíTHELYISÉtt
Sióba, konyha, elóazeba is lardtstobá-ból álló fóbérleli gaiuon-lakásomat «I-oaarélném kétszobás hasonló komfwts lakással. Barabás, NépUkarekpenatár; 1447
HÁZ ÉS INGATLAN
Király-utca 14. sz. háa eladó. Megbízott ? Papp Ingallaiikszvelltő, Telekl-ut I.
Telefon: «70.
Villa elad* UaUlonmirialtirdőn. Sr-deklódnl lehet lslthyányti, 20. alatt. 150f
Elad* légrádl Szent Mihály hegyen 2510 Q-öl Biőlö pincével, gyUmölcsösiel, Urciuiczérisel, kis akácossal. Bővebbet tu-lajdunusnál: Sumere u, l/a, 1494
Sarai-utca 15. az. kertes háa mába tikéiból eladó. 1493
KÜLÖNFÉLE
fljyenga tanaiák aaagántanlUuu különösen nyelvekből éa mennyliégtanbol. Klalaludy.u, 9. sz. Tegyen próbát 1 1369
Luoeraáat vagy Uheráet bérelnék,
Kossulhlér 5.__15Ö7
Horváth József bt szkv. névtáblával ellátott kerékpár tulajdonosa kéri a 4 en catl/bectaietes telefonálót, hogy távbeszá-lóa mígegíBzer ártaaltaM a 17/1. táv-besieti ttáxadot, 1562
Keaurtaaokat felveszek : Qutmann Anna, Klnliai-u. 84. 149«
Elwaesatt a Király-utcában 1 drl» pénzUrca bendavo Horváth Jánoa névre szóló % drb. zalrjeggyel. Kérem a beciü-letei megtalálói, adja Klrály-u. 17. tz, alá.
ISII
láhar. 600 D-ÖI, egész évre kiad*. Petif(-ut 9. 1810
ZALAI KÖZLdHT
PttLtTIKai HtiClLBP. iíladlu: „KliSussaáBl H T. MaHykaatiu", releles klaáá: Zalai Király. Hyeztatettt • a vK9zgKidasá|l H, T. atafykMiiae*
nyináéjáíab\'fiasyhiuiusfla. (Wyswiiétt mei, UW
Nagykanizsa megyei város polgirmcsterélöl.
Tárgy: Margarin kloirtása.
Hirdetmény.
fiitesltem a váréi közönségét, hogy a folyó évt májas tiira érvényes ztlrjegyek kizfll a C JeliésO harmadik szelvényre islr heU-eit margarint fog kapai.
Felhívom a henteimnlercVet, litvy a májua bavl zslrjaiyek C |elzéslt hirmsdlk szelvényére klzárólig margarint niolgál-Janak ki.
A hentesek a ktotzlátra kiutalt margarint folyó hd 10 én d. u. 3 órakor vehetik át a Práger-léle pincében.
Natykanlza*. 1943. május 7.
iias Polgármciler.
13117/1541. Tárgy
«87/1943/2. Hám.
Hirdetmény.
A nagykinlxsal klr törvényszék közhírré teszi, hogy dr örlcy Oyörny n*gy-kanizsil klr. közlegyzó elhalálozása folytán irodája részére a pécst klr. kÖz|et>yzói kamara a 13Ó/1943. kjk. számú határozat\' lal Cnoluax Jcnü klr. kóijegyzóhelyellest rendelle ki, aki cren klrendeléze alapján a nagykanizsai klr. közjegyzői Iroda vezetései és kezeléiét 1943 évi március hó 13. napján átvette, műtOSéiét ezen a napon megkezdte
Nagykanizsa, 1143. évi április hó 10 én. Horváth l&tván s. k klr. tszékl t. elnök.
A kiadmány hiteléül : Zalni U{oa *. k.
1*11 lro.il Ulti il.
Eletflk első évében levő gyaimekek kSteleiŐ himlő elleni védőoltása.
Hirdetmény.
Köíhmé ttuem, hogy az életük első ivében levő gyermekek kötelező himlő elleni védőoltásit a hálósául orvotok I. évi má|us 9*én. vaslrnap délultn 2 órakor kezdik as I—II. kriületben a Rozgonyl-utcal elemi Iskolai tornateremben, a III. kerületben a III. .kerületi óvodában. A gyermekek az ollás sikerének ellenőrzése iéljából as oltást keveiő vasárnapon, májua Ifi-in délután 2 órakor u)ből bemuta-ianddk a fealjelielt helyeken.
Felhívom a már írásban Idézett szülőket Is, ekinek gyermeket as elmúlt években bármely okból nem részesültek még himlő elleni vidőoltiiban, bogy a fenti helyen is Időben eMteaaa Jelenjenek meg, meit as oltáa és az oltást követő vasárnapon való bemutatás elmulasztása az 1187. évi XXll. t.-c II. §-a értelmiben páaibtlnlelésse! fenyíttetik, meit a közegészségügyet aulyossn veaiélyeztell.
Nagykanizsa, H-iS. május 6. ím Polgármester.
A Ictenyel klr. járásbíróság, mint telekkönyv! hatókig.
Árverési birdelmÉoy Kivonni.
Dr. Kecskemélhv Albert véfif haj látónak Pusztai Józiel Srököie Klta Kálmánná az. Pusslsi Anna végr. sienv. ellen Indítóit végr. ügyében a telekkönyvi hatóiig a végrehajtat! iiverést 1068 P Ii 1. tókekSve-Iclés él Járulékai behojtáia végett a Kcrka-azentmtklós köitégoen fekvő a a kaika-azentmlklóil 219. sztjkvl 710. hrsz. szőlőnek él pincének az Oretilirgyen n. 11 atiltl lllelóiégére KŰ P. ai u o. 679. sxljkvi 583. Itrsz seölőnek éi azántóna< aa U|hrgyen R. 12. alatti Illetőségeié 150 P, az u o. 381 szt|kvi 288. hras. rétnek a Vlzall dűlőben B. 22 alatt! lllelóiégére «30 P kikiáltási árban elrendelte.
Az árverés nem érinti a kerkaszent-mlklóal 2L9, 679 sitjkvben C. 1, C. 3. alatt Pusztai János Javára bekebelezett holtlglanl haszonélvezeti jogot.
Nem éilnti továbbá a kerkasicntmlklósl 219, 679, 288. BítJ .vekben as 57F8/ k. 1932. az. végzéssel özv. Punt)! Józtafné sz. Lukies Roiilla Javáts bekeoelezelt Öívcgyl haszonelveiét! Jogot sem, de csak akkor, ha est a Jogot rotgelóió rsnghelyan kielégítendő terhek fedezete szempontjából szükségeinek mutatkozó 104SO pengő
GépSZiját csépléshca,
vetögépét 6Síi 9f4int«shoa
most rendelje meg
UNG ER-rjLI; MANN vaskereskedésében. Hothsrr-gépek, petrtlena, kenő- és uyorsolaj raktár. "M
dravav0lgy1
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák tlietass, reklamáoiók, hlba|elantéaak, sukazorO felvilágosítás minden villamos konlésban déleiatt a-m MMím IS ÓPsVig. C»enggn-y«uz 51. te lanton 294.
mimi.
12 mnp.
fdrlöi oerkesztA: Barbarita Lajos
Htöllzetéal Ara: efry hónapra S penKÖ SO ttllér.
neayfitióvre 9 penKő 20 fillér. liKyeaszám: hétUteuap 12 tilt.,azombatoa SM»lllt.
Eözben más !s lorlénl...
fW; Mennyi minden mellett ol-mogy az,ember u közéletben, oiln Be néz, tudomást w>, vesz tóin, Szép, uagy dolgok, komoly élmények kerülnek *utunkbn. Tálán latjuk is, do i»rű nézzük. Levegő. Vogv még az sem, mert hiszen hu nem lonno, azt «m vennénk észro. IJolofurjuk a íejünkot a .mindennapi apró-csupró i.szonzácíókba«. fxjköti minden érdek IMósüiíkot n napi ólot szézfólo semmisége. Hótokon át rágódunk ügyeken, amelyek nőin építenek, na-notu rombolnak. Nincs közóloti ember, do még azon kirüli sem, akinok ne lonno állás foglalása, teszem fol, a kanizsai »hus-ügy bon<<. Hiro felvette, azt lehet mondani, tus egész országot.
Közben meg nem vesszük észre, hogy mit építettünk. Nem tudjuk, hogy mivel lett gazdagabb a város. Nem is csak a Táros, hanom: a \'magyar haza. Eszünkbe som jut, hegy ogy alkotás mennyivel nagyobb, szebb, magyarabb munka, mint a logküvérchpro felfújt közéleti botrány.
Hánv. ember tudja például Nagykanizsán, és az .országban, hogy február, óta. van ennek a-városnak egy tudól»tegoftJ.oua?.Mondhatnánk sza-< natériumnak is, mert egynéhány szanatóriummal is felvehetne a versenyt. Kit érdekoH az a teméutelou munka, ami óbbon a pár hónapja üzemben álló, do évek megfeszített munkájával mogvalósitoll intézményben fflkszik7 Az újság s pár, s munkában közvollon érdekelt, mog néhány szakember töródölt volo. Más mindenkinek még az is unalmas volt, ha az újságban olykor olvasni1kellett róla.
,Hát igen 1 Eveknek szinte konok céltudatossága, akadály! nom ismeró erófoszitéso éa munka, löródés, gond és megint csak munka és törődés és megint csak \'gond ... Ez bizony liiom .ijígatta ugy a .fantáziákat, mint, mondjuk, egy-egy boltban tartott házkutatás.
Hallotta-o valaki, hogy egyik ember az utcán vagy a kávéházi törzsasztalnál azt kérdozto volna a másiktól:
— Mondd, kérlek, mí van, a tüdó-botegotthonnal?
Vagy:
— Halottátok? Tolt ház van a lazsnaki tüdőkórházban.
Vagy:
— Hogv csinálhatták mog ezt ma, amikor a tóitól a cérnáig, téglától a röntgen-filmig, mindent művészet megszerezni?
Nom! ílyen beszélgetéseket nom hallunk. Nem. mondja senki, vagy csak kevesen, a beavatottak:
— JEgy csoda, higyjótek el, valóságos csoda a mai kőrülményok között, arait a polgármeBtor meg a (elesége ssinaltak.
Ilyesmit »r»m saokás« megérnie-Rolni. Talán mert »tormészetc3«, "°g>\' a polgármesterek alkossanak 8-alkotásaik\'eredményeként n váro-Wk gyarapodjanak, hírük-nevük Kazdagodjék? Do hiszen ha ez ter-méazetós volna, akkor, hol kelten** ma már tartania Nagykanizsának? Pedig még mindig csak hol tart? Atmak oUcnéro, hogv csak körül
á tuniszi tengely-csapatok nj állásai ellen intézett asfs angolszász támadások eddig kudarcot vallottak
Barimból jelentik, hogv a Kubántói dél re a bolsevisták állandóan meg ismételték támadásaikat, do azok u némot állások előterében összeomlottak. A némot csapatok ezekhon a harcokban 16 szovjet páncélost megsemmisítették és ugyanezen szakasznak másik pontján még 4 kiséró páncélost pusztítottak ol. A némot légi oró zunanöborribázói és Mosnor-Bohmídt-Tadászgépeí erén kötelékok-kol iratkoztak a harcokba ós sakkban tartották a szovjet légi kötolé-kokot. A Imlsovista csapatok felvonulása ós az utáii|>ótláfl zavarása alkalma vaj a német gé|y<k inoftnzo a szovjot arcvonal mögötti torüloto-kig jutottak és ott Krnsznodar és Kropotkin vasúti horondezésoibon idéztek\' elő nagy károkat, ügy hogv a madártávlatból fölrótt fényképfol-fétolok tanúsága szerint
ezeken n helyéken valósággal tűzmezők keletkeztek. Német harci repülőgép kötelékek az Azovi-longer partja föleit is állandóan készonletlton álltak mi\'ndon szovjot partraszállási kisérlot elhárítása céljából. 21 révhajúi elsüllyesztettek és az egyik kikötőben ozon-kivül 16 partraszállási egységei su-lyosan megrongáltak.
A Donoc középső folyásánál mutatkozó szovjot támadó" elókészülotek kiogyonsulyozására a némot kötolé-kok rohamot Intéztek Lizicsanszk körivyékén. Az olsó .roham átttörto a szovjot biztosító vonalakat s a német csapatok szétszórták a l>olecvis-tákat. A harcokban ogy nagvohb holységot is elfoglaltak és azt beiktatták a német védelmi vonalba. Tegnap reggel a ltolsevislák ellentámadást kísérőitek meg a helység visszafoglalására, do vereséget szenved fok.
Az Oroltól délro mutatkozó szovjot nyomást a némot csapatok vállalkozása megtörte s
a német erőknek a szovjet <;«,<•-patokat már a korahajnali órákban sikerült cg;/ másik állatba visszaszór itani. Délután a szovjet erők nagyobb kötolókekkol vissza akarták foglalni
elvesztett, állásaikat, do\' vállalkozásuk sikertelenül végződött. A német csapatok itt sok foglyot ojtottok, könnyű és nohéz gyalogsági fogv-vorokot zsákmányolták és 4-lbcópitett szorjot .páncéltornyot elfoglaltak. Ugyancsak kudarccal végződött ogy szovjot támadási kisérlot Kirov környékén in. A szovjot állásokból hangszórók jolontették bo a hagy támadást abban a hitben, hogy né-
met oldalon ezzel megtörik az ollen-állás. Amikor azonban a támadás mogindult, az a némot csapatok igen! heves éa elszánt védekezése folytán már az olőteropon megakadt. Ötszáznál több bolsevista halott maradt a csatatéren. A többi frontszakaszrÖl nom órke-zott jelentősebb hadműveletről jo-lentós. • *
A tengely-csapatok uj arcvonalat alakítottak kl Tuniszban
Az afrikai arcvonalon a német — olasz csapatok Bizerta 6« Tunisz kl-flriléso után tovább folytntJAk h kHz deltnet sz ellonaóp túlerejével szath-ben — lolrntlk Boriluhnl. — Kélséute-Icn. hogy az unirolizász cápátoknak nom sikerült a t\'-niiclyorők átkarolása. amiro pedig olsi*orh<n törekedtek. A tengstyhatalmak hátvéd éa\' biztosító ooportjalnnk szívós védekezése következtében slkerlllt a tenp-elycsapatoknak u| arcvonalat kialakítani i->, az uj arcvonal hi.roniszÖK lonnálánan vonul az északkeleti pirtvMéklfil észsknyu-gall Irányban es onnan a 8. hadsereiT-gel szemben álló vonalou Enfld&vllle
melletti partvidékig. AzangolizAszcsa-psiok Igyekeznek a?, uj tempót feldo-rltenl. mert maguk is ráleltek arra, hogy Tunisz és fllzorta ^IfogtRlAna móg n«m JölsnÖ a vógsö döntést, A tengely kötfttékel szorosan fcjvoultak ós az Okot tAmadé eítenneiíet csapd^bn ellik, vany pédlg szíves helvl Imrookra keny-szorltlk. A teng"ly kötelékei, bár száai-boilleif nem érik el az idtonsétrot légi errt arányait, állandóan támadlak az apgolszáazok moi)etos/.lop8lt. pAncfllO-mtlt 08 tehernieateslltk á fóldl eBapa-(ok faarenlt. Lég! harcokban 27 brit 6a
amerikai, ropUlÖgőpet lőtlek le. Szervezett és erélyes tengely-ellenállás
Berlin, május 10 (Bud. Tud.) A tengely-csapatok uj tunéziai arcvonal Bizo\'rta és Tunisz föladása után Tunisz városától délre a tongorpart mentén húzódik ésonnan a dombos vidékon át vozot az eredetileg olfoglalt.és a 8. had-se reggel szembon tintoti állásokig.
Berlinben rámutatnak arra, hogy a német és n|asz csapatok ezen a szakaszon még mindig szorvezotl és erélyes ellenállást fojtonok Iti. Az ellenség erős támadásai az uj arc vonal ollón mindozideig kudarcol vallottak.
A tunéziai csata — az Időnyerés csatája
Róma* május 10 A Magyar Távirati Iroda jolonléso azorint az olasz lapok katonai szakértői n Tunéziában lezajlott csatát az időnyerés csatájának minősítik és megállapítják, hogv a 6 hónapos tunéziai ellenállás lehetővé totlo a tengelyhatalmaknak az európai erőd nagymérvű mogorősítését. .
A Mofisaggero megállapítja, hogy a 6 hónapos tunéziai csata csatlakozott a líbiai csatához, amely máris 32 hónappal hátráltatta az "angolok földközilongori tervétnek mogvaló-: flitáflát. Amikor az .angol ész uuiori-
kai csapatok Francia físzak-Afrikában partraszálltak, a tengelyhatalmak Franciaország és Korzika megszállásával, valamint a tuniszi csa-patküldéssol válaszolt. Utóbbinak az volt a célja, hogy idő legyen Európának hovoliotetlen erőddé való átalakítására.
Minden nap, amcltyél a tengely-csapatok meghosszabbították a tiuiér.itii ellenállást, egy nj erődöt fa lőcészárkot jelen-
fftoIvUtáft- a 4 oldalon)
koll nézni Nagykanizsán. Egyszerűen csak körülnézni! Csak ami ujat mindon nyílott szomniol látni lohot, az inoga sok, nagyon sok a kanizsai viszonyok és az utolsó idők általános viszonyai közölt.
Boszélnpk-e mindorról csak századrész annyit, mint amennyit fecsegünk, locsogunk, suttogunk, ha ogyszer-vélotlonül olyasmi ősik tori-tékro, ami körül ogv kis botrány után lobot Szimatolni!7
Itt áll a május isteni pompájában oz a lazsnaki kastély. Talán már a bolyén sem állna nvi, vagy szoroló üzom lelt volna belőle, vagy toxtíl-raktár és inie: — ma potomnál is kevesebb pénzért parkostól, majométól, midonostöl a városé a hatalmait ?8 párad icsoiuian szop torülot. A kastélyból olyan pincétől a pad-lásig, jégveremtől a röntgen-laboratóriumig, fckvóorkólyoktől a vlz-
omeló motorokig é* légoltalmi ótő-holyokig míndonnol liorondozott és élolonnnol, tüzelővel, gyógyszerekkol, az utolsó szögig míndonnol ellátott közegéözségügyi intézmény lolt, aniilyon aliglia van még ogy vidéki viszonylatban céljának ugy tuogfe-leló, mint a kanizsai. Es ljenno a magyar nép logpusztilóbb IwlcgBégé-nek. áldozatai, felnőttek, gyormekok, a föld ogyszorü oml>oroí, munkások, tanult omborókj édesanyák, akiknek élotét itt a magyar haza ssámárá mentik gondos és Bzakszorü ápolá.s-sal. Már az olűö hónapban nom maradt üros égy, fi már útban van a megoldás uj fóróholvok biztosítására. A voloményoa körtekben, a tryümöl-csösben folyik n munka. A sokat Hzouvodott arcokra fostogoti már &i mosolyt, az élőt színeit a gyógyulás, a visszatérő oró, u magyar oró, a nóp fiainak oreje, a dolgozóké, ukik-
ért ma történik minden, akikért ma politikában, köiótelbon, mindenütt annyi-annyi szó ősik és mégis...
Es mégis alig vosszük tudomásul, hogy a magyar népegészség ügyért ilyen hatalmas, ilyen bámulatosan a semmiből született intézmény nőtt ki a földből Nagykanizsán. Kincs időnk észrevenni,\' mert más »szen-zációk« kötik lo a figyelműnket « kit érdekel ilyenkor a nép, a liépéi\'l teremtő munka?
Podig tossék elsétálni egysüei\' arra Lazsnak folé s tossék uitv nézni, hogy közben mi minden történt ós történik szakadatjan.
Higyje ol mindenki, mogér oz íb amiyit, hogy ogyszer két Arnbei\' mr1; álljon az utcasarkon, yoíTT átszóljon az újságja föleit a kávéházi szomszédjának:
— Lám, már megint mit csinált a polgármester!
ZAX\'AI KÖZLÖNY.
1043. május\' Ifj
A perlaki Baross Szövetség ünnepélyes beiktató közgyűlése
az országos központ kiküldötteinek és egész Muraköz képviseletének részvételével
lEovszrty országos elnök bejelentette a Csáktornya—Budapesti második vasútvonal megépítésének programbavótelót
A Baross 8z3ybtség porlaki ós járási fíókszövetségénok májuB »-i szép zászlóbontása után tognap, vasárnap olyan ünnopségok között történt oz uj tisztikar beiktatása és az uj Baross-harcosok fogadalomtétoló, amely arányainál fogva megyei keretű volt. Az orszugos központot Lányi Árpád nyűg. ozrodos,1 dr. Domonkos László miniszteri tanácsos képviselték, ott volt a nagykanizsai korülot monstro-küldöttségo vitéz Tóth Béln.Kormány tanácsos vezetéso alatt, dr. SoheStyén Mátyás kír. közjegyző, dr, Monostory Tibor szol-gabiró, t>znbó Győző nvug. járás-uíróságí elnök, Virág Pál községi főjegyző*, dr. Dómján Gyula ügy--véd. Angyal János községi)iró, Pa\'r-ragi állomásfőnök, vitéz Murai István h. biró, ott volt a zalaegorszogi Baross küldöttség Kakas Ágoston élén, » Csáktornyái Baross küldöttség Bohoinyik ülnök vezetése alatt, ¦ ott volt Murakirály, Ligetvár, Da-
músa, Hódosány, Kotor, Alsópálfalva stb. képviselete, az i partos tülot, a helyi Baross Szövotség Csonkád István olnökko], Kortozsu István ügy-vozotóvol és Vass János titkárral 6a nagyszámú közönség. Az ogész ünnepi közgyűlés a legtisztább magyar ság jogyébon folyt lo. lílótto a közönség a meghitt, szop tomplomba vonult, ahol Bakum r-oronc h. lelkész szolgáltatta a szontmisét, mialatt a kóruson Szkok Albin kántor vezetéso alatt az ifjúság a szebbnél-szebb magyar ogyházi ónokokot ónokéi te. Megkapó volt, amikor a hor-vátajku szülök gyormokoi caongó tisztasággal, áhítatot koltó bonsóség-gol, kifogástalan szövogkiojtéssol ru-zomli tettek a dallamos magyar Mária-énekekre. A magyar tanítóság remek munkáját volt alkalmunk Íb-mét mogállapitani. Aj míso végén pedig csak ugy Imrsogőtt a templom a nemzeti imádság linnepélvos akkordjaitól.
11 órakor kezdődött a közgyűlés a 11\'- .vjkeggyol. Csonkás István tanuló ^bnrops-szol lom ü szép vorsot adott elő fiatalos londülottol. Majd dr. Domonkos László minisztori ta-
Dr, Dómunkon Láaxló megnyitó/a
núcsoa, a Baross országos igazgatója
mondotta mognyitóját.
— Itt még nemrégen a magyar szó idogon volt.
Ma oiy nagy örömmel hallottuk a templomban a magyar szót.
örül a lelkem, hogy Muraköz ugy összeforrott az anyaországgal. Itt termo talajba fogjak votni a Ba-rosa-mugot. A Baross célkitűzéseit fojtogotto. Istent hívjuk eogitségül, hogy sikerüljön a nemzőt i építőmunka. Uj gonerációt akarunk növelni, nagyot)b darab kenyeret adui a magyar kereskedőnek, a magyar iparosnak, llovszky János országos olnök üdvözlőiét tolmácsolta, aki ke-rülefét járja és csak később érkezik Boriakra. Horváth Foronc.nyug. vezérőrnagy, Alsómurakőz országgyűlési képviselője sürgönyHeg ktuion-totto magát. Majd megköszönte az úttörők munkáját éa üdvözölte a, megj elöntőket.
Dr. Monostory Tibor
szolgabíró a porlaki járás közönsége neveben üdvözölte a vozotókot es megjolontokét. A Baross Szövetség célja egyesíteni és egységesíteni * a kereskedő ób iparos trontot, ami a belső frontot szolgálja. J*Jzt a belső frontot kivánja szolgálni, megerősíteni a Baross,\'Dr.; b\'orjntos üéza, az újonnan kinovezott főszolgabíró\' nevében üdvözölte, a Baross-gyűlést és ígérte, hogy mindenkor támogatni fogják a Baross Üzövotségot.
Ltr. Domonkos megköszönte dr. Monostory azolgabirúnak támogató készfiégót. Nagy dolog az, ha az állam vozetői támogatni kívánják ezt a nemzetépítő munkát, hangsúlyozta.
Vass János titkár fölolvasta a legutóbbi alakuló \'közgyűlésen uiog-valasztott tisztikar névsorát, amit a közgyűlés tolkobou megéljenezett (mely névsort a Zalai Közlöny elóbbi beszámolójában részletesen ismertetett).
Lányi Árpád nyűg. ezredes,
a Baross omz. szorvuzeal oszt vezolő-]e moudotta el bouzúdút. A perlaki járati Ilók a li>7-ÍK ilök az országban. Halason kónzouiti a iiugyKSliizsai Kerület elüöKeuok, vitéz Toui tiuia klr. Kor-mauyiauScsos lelkes uitöro munkáját az uj iionuKl Iiók-rizövuUtóg megszervezéséén. A íí.uu.u S/uvui-,0); euikltli zósol: a gazdaság\' Siutot uuggya ea kereszténnyé tuunl. A Barom Szövot-ság tea az egyetlen szervezet, amely «?11/. százalékig keresztény. Aki ide belép, hí seitia súlyban es tekintélyben u szövetséget. A Baross Szövetség uuin Kivan niaot, mint hitet es hűseget. Vaa-naK, akik ett a munkát elitáuceolní Igyekeznek, de ne hagyjak magukat eiiantoilüinl a turuluiaduras zászlótól.
Álljanak hllsóggol a Baross aizöVoteág melle, melynek jelszava: Kerésíteny kezekből keresztény kezükbe adui a pénzt I A magyar gazdasági életet keresztény és magyar szellemben Átalakítani: a Baross Szövetség aifájn es oihegája, Nlaus a gazdasági Sietnek olyan terc, ahol a Butoís Szövetség ne szolgálna a korosztény kercskedot-mot es ipart. A Baross VzÖvetsSg po-illlkaiaoutea Aki ide belép, erós támogatót ós (áinugató erősséget nyer. A Baross Szövelnég Igeols támogatja a keresztény nemzett kormányt, a Baross Szövetség b\'ziveseu tauiogat és fog támogatul minden kormányt, amely keresztény és magyar. Nagyon megnyugtató a közigazgatást hatóság kepviselójtnük kljoleoiése, hogy táiiu-
8atnl fogják Bzövetségüak munkáját e kelt kapcsolni u társadalom össze-eégét a Baross ba, segítsek: törekvéseit elemi. A Baross Szövetség a keresztény közönségtől megkövetelheti tsg-Julnak támogatását. Majd szóvá teszi, bogy még mindig kevesen vannak magyar iIJuk, akik a gazdasági eletoól feié törekednek, mert meg mindig a flxflzoteaU pályák leié tódulnak. Szülök ¦ es oktatok Igyekezzenek az Ifjúságot a gazdasági élet Ivló irauyiianl. Legyen ez a járási fiók mindenkor mentsvára a magyar génluiuouk — fejezte i)u szavait
Baross hűség-eskü
Majd mindönki fölállt. Ünnepi ténykedés kövotkezott. Az öbbzos tagok és tisztviselők lototték a fogadalmat. A Baross hüség-eakü, amely nom más, mint a legszontobb kóto-zott-ség a keresztény és magyar ne-zoti ideál mollott. Dr. Domonkos a szorotot szavaival üdvözölte ezután a fogadalmat tott «uj httrco8okat«. Utána podig Csonkás István olnök tartotta meg szép, lendületes székfoglalóját, utalván arra, hogy 28 évi megszállás után érkeztek víbbzii a magyar Édesanyához, moly magyar jádosanya kenyeret, biztonságot, bókét, védőimet "adott. Hitet tesz a magyar hűség mollott, a keresztény gazdasági átállítás ós uj világrend mollott. Örömének adott kifeje-
zést, hogy Alsómuraköz koreskodó-és iparostársadalnm ismét kezet foghát az anyaország koroskodó- és iparost ársadalmával. Szeretetet, bog-értést és lestvéri támogatást kór. Majd gyújtó szavakkal élteti a Kormányzó Urat.
Üugó éljenzés követte lolkes szavait.
ÜdvliztÓ távirat a miniszterelnöknek
Indítványára a közgyűlés üdvözló táviratot küldött Kállay Miklós kor-mányolnöknok, Zöindoly korosko-dolini miniszternek, vitéz gróf Teleki Béla kormánybiztos-főispánnak, vitéz Horváth Korenc országgyűlési képviselőnek.
Dr. Domonkos ozután örömének adott kifojozéat, hogy az uj járási fiókszövetség hitet tett korosztény magyarsága mol|Gtt»"é.b felavatta a tagokat és Isten áldását kérto rájuk. Majd felolvasta az nlsólondvai szövoteég éppen ükkor érkezett üdvözlő táviratát.
Vitéz Tóth Béla klr. kormánytanácsos a Zala megyei Ba-rosb-ezervczetek nevében mondott ezután gyujió haláiu beszedet: örömének adott kifejezést, hogy ebben a nagyközségben köszöntheti az újonnan megalakult Baross-fiókot, melyben a 46as szsbadsádharc egyik nagy férhának, Oasparich Márk vértanúnak emlékműve ah, mely hirdeti a bátor férfiasságot. Alikor elmentek a szobor elölt emeljelek meg kalapotokat és kövessétek az ö bátor szellemét. Muraköznek gazdag múltja van. Zrínyi Miklós Muraköz legendás hós hadvezére, akinek katonái lajt.Holtból re kiutalod lak. Gasparkh Mark a 4U as szabadságharc hőse, akinek múltja köztetek ál és köztetek kelt, hogy éljen mindörökké. Muraköz népe bátor, férfias és hűséges volt Zrínyi Miklós idejében Most, amikor visszakerültetek az anyaországhoz, legyetek jó házallak és Horthy Miklós vitéz katonái.
Sok tennivalója lesz Perlakon a Baross-fióknak. Ne gondolja senki, hogy a Baross tagiig egyszerű feladat. A Baross tagság nagy felelősséggel jár mert nemcsak .kereskedőnek és iparosnak kell lennie, hímem els.aaorban hűséges és megbízható magyar \'férfiúnak, másodsorban jú gazdasági katonának és előzékeny, szorgalmas kereskedőnek és iparosnak. TI nem azért leltetek Baross tagok, hogy holnap a Baross Szövetség mindegyilek-nek egy tele megrakott üzletel vagy műhely! ajándékozzon,mert misem könnyebb a mai időben, mint egy áruval megrakott üzletet vagy műhelyt Irányítani. Hanem azért leltetek Baross-tagok, hegy a gazdasági eletet keresztény magyar erővel kitermeljük és érdekeinket mindenkor megvédjük. Jól tudjuk, iiogy csak az a nemzet boldogul gazdaságilag, amelyiknek jól megszervezett kereskedői és Iparosai vannak.. Nekünk nagy erdekünk, hogy művelt, képzett kereskedőink es Ipato-samk legyenek, hogy az átállítás alkalmával minden téren meg kell hogy állják helyüket. Ha a bábom szerencsesén befejeződik, akkor Magyarországon olyan gazdasági fellendülés lesz áru tekintetében, hogy mi kercskeuók éa Iparosok csalogatjuk a vevőket, hogy legyenek szívesek, vásároljanak üzletünkben.
Nekünk kereskedőknek ki kell érdemelnünk a kereskedő nevet
BeteJezésUl kcrcm a Mindenhatót, tegye gazdaggá éd virágzóvá Hazánkat ás ki-scrjfl áldásával perlaki Baross-fiókunkat.
Dr. Domonkos miniszteri tanácsos méltatta r
vitéz Tóth Béla kerületi elnök lánglelkü magyarságát éa g«rinees
Gepsziját c.ípií.he., vet A gépét Ssti uinMlo,
most rendelje meg
ül\\GfüK-LíJLJLM.ANN w.ker«kedésíben. mtT Hofherr-flepok, astrálwn, konO- éa nyerte la) raktár, -sjg
nemzal i hűségéi, ak í nemcsak * hatvlereken. a géppuska mellott volt kiváló katona, a front dicső hőse, hanem a korosztény gazdasági fron-tön in kimagaslik.
Mogla Antal alelnök (Alsónálfalva i szívből jövő beszédben Ígérte,
hogy a Baross-gondolatot terjeszteni, éleszteni fogja, hogy nagy legyen ay, uj perlaki járási fiúk. vállvétve akar dolgozni az ezeréves Magyarországért.
A díszülésnek beillő közgyűlés dr. Domonkos zárószavaívaj \'és n Himnusz olénoklésóvol ért veget.
Közebéd
Fél 2 órakor érkezett meg autón llovszky János országos Baross elnök i\\r~. Tholway Zsigmond kiséro-ttjbon , akikot óriási lelkosedéssol fogadtak. Majd megkezdődött u köz-pbéd, amelyei) «z első felköszöntőt dr. Monostory Tibor szolgabíró a Kormányzó Ur öfóméltöségára mondotta. Ródi Pál Hovszkyt, a puritán magyart köszöntötte fel. llovszky János hosszabb folköszöntójébo\'ii utalt határozott állásfoglalására Muraköz visszaadása érdekében, amikor küldöttséget vozotott Bárdosev miniszterelnök olé. Hirdotto, hogy Magyarország és szövotségoáoi részére a győzelem nem maradhat ol, hisz a nagy és szont Magyarország fol-támadáBáhan. Mindent akarnak a keresztény fajteatvérok kezeibe juttatni. Bejelentette, hogy megígérte Nagykanizsának, hogy mindent ol-kötöt, inig meg nem euiíl Budaposl-tól Csáktornyáig a második sínpár. Örömmel jelonti, hogy
—a kormány mér bevette programjába annak a vonalnak a megépítését.
Mindont olkövot, hogy a Porlak-vidék vagy állami vasutat, vagy autóbuszt kapjon forgalmának fellendítésére és az utazás mogkőnnyitéaére. Majd melog szavakban megköszönte vitéz Tóth Béla megbecsülhetetlen lelkes munkáját, dr. Monostor}\' szolgabíró ezirea készségét, valamint dr. Domonkos és Lányi ezredes fáradozását.
Dr. Dómján Gyula felköszöntőjében hangsúlyozta, hogy Muraköz népe meg fogja valősitani kötelezettségeit. Csonkás István a távollevő vitéz Horváth Ferenc képviselőt köszöntötte fel. Végül Vass János titkár biztosította a perlaki Baross-fiók nemzeti munkavállalását. Az országos vezetők ezután meglátogatták a nagyközség lelkipásztorát, Vojvoda Alajost.
A küldöttségek a délutáni vonallal tértek viasza székhelyükre.
Ünnep volt a hazatért Poriakon, melyhez maga a természet is legszebb kőrftösét öltötte fel. Bnxoss-ünnop...
(S. R.)
gyógyswrtóri ügyelet: Ma a bc. Mária fryégjBurtár Kiral.T-utca 40. >rim.
Kiak»ni«ahn ur. ottani gyóg.YHZ«v-ta« állandó ügy*l«t«« szolgálatot tart.
Naptár. MJ|us 10, HÍII6. Róni. kii. Aiiiotiln. ¦ Piok-Htaim Ármin.
» ÜOZFÜKDO nritva van rsgc,! 6 órától altt 6 óráig. (HMM, izards, pánbak dálután óu leeddon afliasr. nap nóltnalí.) Tal.íon; ?00.
A tunl nagy anyog oiiódás miatt kimaradt tudósitáaokat lapunk holnapi számiban közDIJOk. — (Növendékhangverseny)
lesz sierúan 0 órakor a xentiskolában. Bolípódl] nlnci. ¦ (0
lfl-13. májusJj
ZAiJAl KOZLONfl
Ballag már a vén diák.,./
A lunAuét Notre Danit íatSny-,,iimiúarum m/olr-míikait növendékei bailagtah.
A felhőkből lattan Haifáit an eső. A szülök ás az érdeklődők zsúfolásig megtöltötték a kapualjat, A fiu-gnnnúziumból is átjöttek a nyolcadikosok, hogyy tanúi legyenek a felemelő perceknek.
Az vioUÓ órat az utohú csöngetés illán bÚCSUÍ vetítik igazgatójuktól, osztályfőnökiilitől én a tanári kartól. Első útjuk a kápolnába vezetett honnan annyiszor szállt kérelmük az ég felé. Hitoktatójuk szentségi ál-dása után u f&nőkaaazonytól veitek vjegiiató bucsuf. A hagyományos ballagási nótát énekelve keresték fel a tantermeket, hogy megszorítsák diáktestvéreik kezét. Nótájuk megindító hangja lehallatszotl az udvarra és könnyeket csalt a szemünkbe.
Az esö megállt. Bágyadtan kisütött a nap, mikor lejöttek a kertbe, ilimzeit tarsolyt kaptak útravalóul n hetedikesektől, benne a vándorbotot, a keresztet, egy pogácsát és egy fillért a szentképen kívül.
A búcsúbeszédek szavaiból kicsendült: — Szeressélek az istent, mert az élet ezer megpróbáltatása között csak nála találtok vigasztalást.\' — Szeressétek a hazát, mert számotokra -nincs máruíif hely.\' Szeres-sétek embertársaitokat, a kiizdö, szenvedő, veletek együttérzö embertársaitokat! -— Szeressétek anvan-kát, a kötelességteljesitést! ¦ Szeressétek az Alma Matert, mely most szárnyaitokra bocsál! — Szeressétek a tanári kart, kik neveltek és előkészitettek a jövőre.\'
Az arcukul nézem.
Búcsúznak vidám, gondtalan gyermek éveiktől. Szivük a torkuk-ban vert szemük alatt a könnyek nyoma. Azért alze.ttek, bálrak, küe-dbképttek. ilyen leányokra van szüksége a hazának.
Kimennek áz iskolakapun,a temető felé, hogy virágterhüke.t\'lcrak~ ják elhalt tanárnőjük sírjára.
A nap félragyog. Mennek felemelt fővel ae élet elé. Biaszük, hogy az élet melynek kapuján most diáknótával kérnek bebocsátást, szívesen fogadja valamennyiüket. Szeretettel neteh utánuk és szívből kívánom: — reményeik valljanak valóra, lábukat ¦ne vérezze, m eg az életút tövise soha.
— Ballag már a vén diák ... — hallik még a nóta és a Notre Dame leánygimnásiumban szeptemberre kiadó egy tanterem, mert az életben megálló* «h«,
VANDBA JENŐ
KÖZGAZDASÁG
Ml újsága Budapesti Élelmi-szernfljfyvasartelepeu ?
A Magyar Vidéki Sajtótudósiló budapesti jelentése szerint április 30-tól májúi b-ig az elő\' és vágoltbaromljplacon az árak nem változtak, a tojás- és lejtermékpiacon pedig a legmagasabb hatásági irik voltak érvényben. — A zöldlég- és főzelékfélék piacán az apró hegyes zöldpaprika ára 10, a hénapos rtlaké 30, a karfiol* pedig 10U fillérrel cslkktnl, vi-szet i kalarábé ára 5, az uborka ára 100, a spárga ára pedig 150 fillérrel emtlke-dsli kg-kint. Ezen a héten inagjflent újdonságképp a vajbab kg. kint 10-12, a hainl borsé pedig 11-7 ptngós kezdő-áron. — A gyümölcspiacon, a közönséges fajtájú alma árt 50, a nemesfajtáju alma ára pedig 130 fillérről emelkedett kg.-kinl.
Anyák Napja a Roxgoayi utcai elemi iskolában
Vasárnap délután a Rotgonyi-Uteai népiskolában Bt édesanyák ¦sufolásíg megtöltötték « tornatermet, hogy gyermekeik Ígéreteiből, háiaszuvaiból font koszorút ittvegyék.
Rosta János hitoktató ünnepi bellidében ai áldozatos édesanyáról emlékeiét! meg, aki vallásos és h«mfias szellemben neveli gyermekét és eiiel segíti elő út iskola céltudatos munkáját.
Nuisy Stefánia «11. tanítónő" rendelésével a Unulósereg siavalat, ének, kis síindarab-jeleneteket
adott elő, melyeket könnyes ste-mekkel hallgattak « stülők.
V. í\'iló Ferenc igntgató siólett még ai édesanyáknos, akik mindig megértették és támogatták munkájában. Bizik ai édesanyákban, akik a mai nchéi körülmények küíőtt is megtalálják a leghelyesebb utat arra, hogy a halának, városunkn*k és családnak jó gyermekeket neveljenek.
A tanítótestület késstéggrl udotl felvilágosítást a gyermekek tanulmányi eredményeiről az érdeklfídŐ ssüíőknek.
Négy óra alatt repült Budapestről Csáktornyára két vitorlázó repüli
Csáktornya, május to
(Tudósítónk Jelenti) Csáktornyán két vlt.orla.zri repülőgép szállt le rendkívüli érdeklődés melleit. A varos lakossága szeretettől fogadta a levegötengeron ét érkezett inngysr vendégeket.
A köt vitorlázó repülőgépet két műegyetemi linlliiató vezette. Az egyiket, amelyik a Sólyom M TI büszke nevet viseli, linkel Amál vezette, a másikat, amely a még büszkébb Kevély névre
„hallgat", Stolle János kormányozta a szelek szárnyán Muraköz fővárosáig.
A két műegyetemi ünll((ntó kedvező Időben, négy óra alatt tette meg az utat a (óvárostól ft déli végekre.
A MUegyetoml Sportrepülők Körének két vitorlás gépe a Csáktornyái laktanya közelében levő gyakorlótéren ért földet, ahol éppen levonto-loglalkozás volt. A levente fiuk kitörő örömmel b lelkesedéssel fogadták, a repllllket.
Aranyat, biíéí
legmagasabb árban veszek.
V6ká»y ékszerész
Véres szerelmi dráma egy zalai faluban
Az elutasított szerelmes először Összeszurkálta, majd megfojtotta áldozatát, vágül önmagával végzett
fojtotta Áldozatai.
A borzalmasan összeszurkált asszonyt szombaton délolőtt találták meg laká-aáu.
, Ugyanakkor akadtak rá a gyilkos holttestére Is a lakába mellett pajtában. Tolnai ugyanis borzalmas tolto után hazament és a pajtában felakasztotta magát.
A gyilkos levelet nagyolt hátra, amolybsn azt irta, hogy közös elhatározással mentek a halálba. Erre azonban rácáfol maga a búcsúlevél, amely nyugodt Írással készült, még csak egyetlen vérciepp nyoma sincs rajta, stíl annak a jele, hogy a levél már korábban Íródott. De még egyéb körülmények Is ellene szólnak a gyilkos levőiének. Fereheziné lukasa ugyanis fel volt dúlva a gyilkosság folfedezé-sokor, vagyis heves rjulakodás elézte meg a gyílkoseágot. A gyilkos sr«a és keze erősen üsszo volt karmolva s toi-téi Is láthatók voltak a dulakodás közben szenvedőt! ütédésok nyomat. A levéllel az elvetemedett gyilkos halála után bosszút akurt állani áldozatán.
Az eaetot Jelentottók a nagykanizsai klr. ögyéoasegnok. ti. O. L.
A I10RT s Zrínyi Irodalmi Kör ilceállsán
Keszthely, május 10 (Saját tudósítónktól) Borzalmas ko-gyetlensóggol véghezvitt -gyilkosság történt a Keszhely melletti Vonyarcvashegy községben. Tolnai Józaol föld-mUvea napazámoa megölte özv. KuronczI Jénosnót, egy ffildmttvcs özvegyót. azután padig öngyilkosságot kövotott oil Tolnai Jii/!.ü\'i nős ember, at ár hosz-szahb Idő óta szerelmi ajanlatokkal lldözto özv. Peroneal Jánnenót, aki azonban vlsazautsbltotta a fórfl közeledését. A Bzerelmos Toluitlt bánlotta az Özvegyasszony elutasító magatartása b többször ugy nyilatkozott, hog*\' tragédia lesz a dolog vége. Nagybotén többek előtt kijelentette, hogy „lekoto húsvétot" ssloal. >t
Fenyegetésót most bo is váltotta a lolklegyensulyát vesztett férfi, aki pón-tekon este erőszakosan behatolt özv. Ferem^zlné lakására s nz éppen vacsorázó Mezőnyt állati kogyetloneőggei meggyilkolta. A gyilkos áldozatát zsebkésével összeszurkálta. Az asszony testén tizenkét szúrt sebet Állapított meg a hatósági vizsgálat. Az asszony életét azonban nem oltották ki a késszurá-nok, mire a vadállatlas gyilkos mag-
ból «II a tevékenységük, mely a magyar jövü útját épili,
A katonaienekar Hering Vilmos karnagy vezetésével e Puntai Iá -toma\'s c. daljátékból «a olüjátákol és e Rigoleltó w. operának nagy-ábrándját adta elő figyelmet lekötő művéül finomsággal és bie-los karnagy! hangsulyoiástat.
Kelemen Peren*, az Irodalmi Kör ügyveielŐ elnöke Kárászává-ban késiönetet mondott ai előadóknak. ÍÁnnek keretében a kü-¦őnség percekig ünnepelte Dinda János vetető főmérnököt. Leiárva a liceális tavasii ciklusát, köstö-netét tolmácsolta a honvéelség-nek, a Zalai Kötlöny sterkeéitő-ségének, az egyheti és világi hatóságok elfiadóinak, hogy ai clhang-sott értékes előadásaikkal mindig és követkerctesen a belső frant megerősítésének szolgálatába állottak. Köstönetet mondott a kü-tönségnek megértő támogatásáért i « tíecális előadások soroiatát betárte. (vf)
SPORTÉLET
PaaköfiühéUOn a Salgótarján NB elsőosztályu csapata játszik Kaulzsán
A ZMNTB Tezetőnége tárgyalásokat lolytatntt a Nemzeti Balnokság élcsoportjában szereplő néhány kltlnö labdarugó asapnlunkkal, amelynek eredményűként NHgyknnlzxa sporltárssdal-ma ismét kllüiiö csapat játékábsn xyo-nyörködlioilk pünkösd másnapján u Zrínyi-pályán. A SalBTC pünkösdva-sárnap a Haladás ellen Játszik bajnoki mórkftzést Szombathelyen, másnap pedig leutnzlk Kanizsára a /.MN 11". esa-patAhoz barátságos mérkőzésre. Az érdekes mérkézés a tavaszi tdény sporl-s/.enzáclója lesz. Közismert, hogy északi labdarugóegycHulotelnk kitűnő játékerőt képviselnek. Igy a SalKétarJánt
A vasárnap délutáni liceálísan, melyen városunk előkelő kötöttsége tsufolásíg megtöltötte a városháta1-* disttermét, dr. Krátky István polga\'rmester, ae Irodalmi Kör elnöke üdvötöltc a MAORT vetetőséflét. Történelmi vísseapil-\'lantásában at arany és at olaj jelentőségére mulatott rá, mely utóbbi — ma sorsdöntőén fontos a nemietek életében, úgyhogy egy csepp olaj egy csepp vérnek felsl meg. At első világháborút ii a kőolaj-folyamok döntötték cl. Nagybaninál mások olajvárosn«k kesdik nevesni és mindenki helyes uton jár, h« megismerni toreksslk ennek m kérdésnek a jelentőségét.
Kertav György geológus as ásványolaj jelentőségéről és kutatásáról tartott lebilincselően érdekes stabadelŐadast. A gasdag tudás btstoSságával világította meg, mi ai ásványolaj és óletsiemlélc-tével ae olaj és a modern ember vistonyára mutatott rá, végül ae olajkutatás tudományos eljárásait ismertette. Előadásában elvetetett
avilágmotgató események kulisszatitkaiból, bebiionyitva, hogy ae elmélet gyakran megdönti a ta-pasttalati tényeket is. Szemléltető képsoroiatának váltotatos gazdagságával meggyőtővé tette a kivételes hálást, gyakran siónoki magasságokba emelkedő elficidását. . Németh Anna Költők a MAORT-náf eimmei Russinsiky Láseló és Siklásy János verseit stavallo. Maguk a vének egy-egy gyöngy-stemei voltak es ersiágos nevű költőknek, melyeket ügyesen, tet-stetŐs kőltŐismertetésével «dott elé a rutinos előedóni.
Furát és olajtermelés eimmei Binder Béla bányamérnök tartotta meg értaketéiét. A stakembar állott ssemben a laikus közönséggel, melyet meg kellett hódítani, meg kellelt gyfisni at előadónak. Ssavai nyomán bontakozott ki a hallgatóság előtt ígaein at olaj kérdésének fontossága és annak beláthatatlan előnye városunkra nézve Komoly, minden pillanatot betöltő munkasorotat láncolata- i
csapat In ulaőranga" teljesítményekkel SZSrepel n Nemzeti Bajnokságban.
3:2-ie győzött a ZMNTE Szlgetvárott
A ZMNTE vasirmp délelőtt Stigelvá-rott játszott a szigetvari Zrínyi csapatával. Mint értesülünk az Istenes ét Kis 1. helyin tartalékosán kiálló ZMNTE megér-dcmelte a győzelmet.
NVTE II -Fonyódi LE 2:0 (2:0)
III. osztályú bajnoki, Vetette: Flumbort.
ii:6s szilben csapkodó játék Oétlövó: Poór (2j.
Kolor—Murscs&ny 2:2 (0:0). Kotor. Levente bajnoki. Vezelle: Mohácsi. Igazságos eredmény. Oóllövők: Szávica és Síöbó, !11. Krccsmár és Victák.
10 : fira győztek dköl vívóink
Az Iparoskőrben lezajlott izgalmas baf-noki ékölvlvémírközéarol, melyet a kani-zbsI Öklözik 10:0 arányban nyertek meg, holnapi számunkban ludositunk.
gyorsíró- és gépiróiskoIAbaH
má|ue IO-én
tij koxdii- éi halo dó-tanfolyam
kezdédfk.
Állásközvcliiés. uii
Atlásban lévőknek esd ianlolyam.
Tájékoittsitó.
Szent Imre lierceg-utcs 5.
ZALAI KÖZLÖNY
1943. május 1Q
Nagy lelkesedéssel Játszott és megérdemelten győzött az NVTE NVTE-PVSK t :0 (1:0)
NB. III Bajnoki Pompás idflbc-n, szépszámú nézésereg elolt metrerd emel len gvő-zett az NVTE a PVSK ellen, aki váratlanul gyenge tonnát árult el A kissé szeles IdSben csupán csapkodó játékot és rendszertelen labdaeladásokat lálimik. Salnos ebben a tervszerűtlen Játékban az NVTE fedezttsera ís nagyon kflzremflkö-.1511. Hallatlan szorgalommal küzdöttek minden labdáért, dt ezek a labdák soha et* Jűfottak tt oda, ahova a játékos u/ánla Akai Csupán tgy-kél percig láttunk érdekes támadásokat, de ekkor a labdát lehozták a Midre a vasúti játékosok és egy Ilyen támadásnál siHetett meg a re-mekll [áiaré rrlsch döntő gólja.
Az NVTE v. Zalán — Kiss. Horválh -NaCakó, Németh. firdélyi — Juhász, Tura, rrfsch, Varga. Kelemen, a PVSK Laulich ¦¦- Tíiiirman. Balassa — Szabó, Simonka, Herényi - Zombori, Müller, Soóa, Bérces, Puazpán összeállításban szerepel.
Frlsch, majd perces lövései érdemelné-nck Kélt. de két kitűnő kapust latiunk a pályán. A 24-lk percben a sok gólhelyzet után vetül Frlsch ötletesen (álssza meg a
Íuhásitél kapóit szép labdát, de l.sulich ra varosán vádi a sarokta tarló és erfsen ctarart fejeet. A íeltiinéen mozgékony Prfsth remek \'esteseit*! szikik meg őri -»*lt#l, I kapus kiszalad, de * okosan éa Snfeláldoráan fojlel a kapus (ötölt továbbítja hálóba a labdát. 1:0.
A második [étidében sorozatos gólhelyzetek vannak mindkét részről, de inkább ax NVTE érdemelne a helyzetek alapján néhány gall.
V. Zalán rueanyos és jészsmü kspu-védé. A fiatal Kiis tzorgalmsi ét ügyes. Hibái mslletl — erényei is vannak Horváth azokon játékát nvujtolta A támadó-sorban Németh kltlinó kullancs, viszont labdái rendszertelenek. Ali ez a két szorgalmas és lelket síéltőfedeietre is. akik bizony rossz labdákkal sokat rontottak a támadósor jó osztályzatán. A támadósor-ban egy reme\'\' iátékost találunk Priich szomélyében. ötletes, gyors és mozgékony. Kár, hogy a két összekötője lassú az elgondolásokban. Juhász okos játéka, Kelemen lendülete (Ünl ki.
A PVSK védelme és fedezelsora jó, de a támadéaorban. az .öreg balszárny", sőt\' a fiatalabb jobbszárny Is gyengén mozgott. Soós egyedüli érték ebben a csapat-részben.
Dómján tárgyilagos és jétztmü játékvezető.
Eredmények
Csepel-Qanma 4 : 0 (0 : 0) SAL8TC -Ferencváros 2:1 (1:1) Kispest—Haladás 2:2 (0: 1) Szólnék-Vasas 2: I (1:0) Újpest—Elektromos 4:4 (2:1) Nagy várad-Diósgyőr 3:3 (i :0) Ujvldék-Törekvé* 3;2 (3:2) Kolozsvár-Szeged 2:1 .2:0) A többi sportered menyről lapunk holnapi számában tudósítunk.
Belesni bouég elöljáróságát*!,
1.240/1943 Ing. szám.
Árverési hirdetmény.
BsUzna község elöljáróság* köihliré tesz), hogy a község határábsn gyakorolható
vadéaxati jog
1943. évi augusztus 1-től kezdődő 10 évre 1953. évi (nllus 31-ig haszonbérbe adalU.
Bérbeadás Ideje! 1943. évi uljos hé 30-áe iléliiiin 3 érakor Belezna községben a községházán.
Kikiáltási ár: 300 P Bénalpénr.: 200 P.
Vidásileriltet nagy&iga koiülbelül 5.000 kit. ko)d.
Vadállománya: őz, nyul, fácán, logoly Kgyéb árveiéii feltételek a turdl kör-
Jegyzőt hivatalban a hivatalos érák alatt
megtekinthetek.
Kelt Belezna, 1943. évi április bő 20 án.
1111 KSllégl clSljá.óaás.
EliillfliiÉ í türi a betyl hat^edltnal 1 lp*ur«iotbj»él HMreeao bel I tMaazeesaeaeeMMaaMM^MHw»/
(Folttetáji az 1 oléelrtll
tett at ourápai védekezés sia-mára,
Megtörténtek o? nlatt nz idő alntt a szükyóyos intézkedések a földközi-tengeri szigotok, az Olasz-, vnlaniinl a Halkan-félszigot, sót Dól-Francia-orsza§ megerősítése is, \\y. olasz ós
Gay da:
német csapatok hóeieeen teijonitettők
kötelességük\'1*- Különösen kítiintotte magát a Messe tábornok parancsnoksága alatt álló 1. olasz, hadsereg, amely a tunéziai arcvonal déli w-. szr\'n hosszú ideig feltartóztatta az angolszászok oldnyomuInBftt.
"a fflldközltengerl csata most uj szikaszába lépett
Gayda a Voce d\' Itáliában ráinulat arra. hoily a tengely-csapatok Tunéziában milyen nagy ellenséges fölénnyel találták magukat szemben. A tengely erői az ufébbl Időben — az olasz közirók szerint ugy aranylottak az ellenséges erőhöz erűben és anyagban, mint egy a lizhez. Annál báuiiilatraméllébb lehal, hogv mégis 6 hónapon át feltartóztatták az ellenség*!. A földközitengeri .háború motl u| szakaszába lépefl, de az olasz nemzet el van szánva arra, hogy bajtlntatlinul tovább folv\'nl|a a harcot a vássö győzelemig
Qayda szerint az afrik •{ csata hffeje-:ése még bizonyos előnyöket Is jelent a tengelyhatalmak számára. Olaszorsr^c most Jobban összpontosíthatja eréll, Jobban takarékoskodhat fegyverekkel ** hadianyaggal, amelyek ezuiftn nincsenek kitéve a* el süli vesz lén éknek, de lobban Össze tudja szedni erőit a légi és tengeri hsdmflvclclekre is.
Európa ós Tó\'r tikomra* a kihűlt szOnttet a livbeszJló\'-foTfiatom Zürich, májua 10 A Dl- Tat ankarai ért-tülése szerint Törökország és Bulgárle között tovább-
ra fa aztlnetsl a távheazélö-forgnlom-Feywlőr* leheleden TörökorazAgbét Bulgárián At távbeszólő-öwzeköttetés-bo lépni Európával.
Mannerhxim visszaérkezett Finnorsxdfíba
Helsinki, május 10 A Német Távirati Iroda Jelentése rlnt Mannerhelm tábornagy Uvélcból rövtd ddtllós után tegnap vlsszaórkn-zett Finnországba.
Csalódás Cmnhinjiban
Sanghaj, május lü (Steafni-iroda i Csuhgkingböl érkezett hir Bzorint Csang\'Kai-Sek „kormányának köruilx;ji nem titkolják csalódásukat a miatt, hogy CsaiiK-Kni-Roknútmk nom nikorüit amerikai utján rávenni a Fehér Házét arra, hogy sürgés nogilségot nyújtson Csungkingnak, rngy pedig kézrieményfttzon olyan .váltalkosáat. amely alkalmas lehel CMng-Kai-Snk katonai helyzetének mogjavitássis.
KlIOoóen vizsgáztak elméletben és gyakorlatban sRozgonyl-ntcalIskola főzétanfolvamáaak hallgatói
Rnk nehézség éa nkadály elhárltéan után szervezte mnt; a Rozgonyl-ntoaI népiskola nyolendlksa leánytanulói részére a főzí tan folyamot v. Fltó Ferenc
Igazcató. Az eredméoyek azonban Igazolták agilitását és kárpótolták fáradozásait.
Vetárnnn délben df. KrAtkv István-né ét dr. UJbázy Sándor tiszti főorvos elnökletével egyházi és tanügyi térOajt és szülök Jelenlétében gyakorlat] ;k-(a táj ok eredményeiről t./Amoltak be a hallgatók.
Tóth Erzséliet tantolyamvezfi\'Ő kérdéseire meglepően határozrtt és blz-íob feleletet adtak tanítványai, akik biztosan eligazodtak a ftzés sokégn tudományában. A cól tskarókos házi asszony nevoiése volt, nkl ma Is, a háborús korlátozások között Is tudatosan kihasználja n lehetőségeket. Kitűnően Ismerték n vitaminok Jelentőségét, elárulták, hogy a magyar csukámé]\'olaj
— a szalonna,
A Bzén tnlkószültHócrü elméleti tudást még klttlnébb ebéddel ItluaztrAltAk. Konyhájuk tiszta, tele Inycslklsndó izekkel. A tanterem terített asztala pedig ízlésről, szeretetről mesél. Az egyes fogások Jóságán csak a kínálás szlvcssó-PB tett tul. mellyel n lltyulás, íohérkö-tónvesléoyok a vendégeket elárasztották-
Rr. KrAtkv István polgármester, nkl a klskanlzsal hősök emlóktáblAJa leleplezéséről órkezolt, az. ebéd végén erről külön meg is emlékezett.
A Jelenlevő szülők botdoe örömmel látták leányaik gyakorlati felkészültségét, mellyel az életbe Indulnak. Látni kellett ezeknek a nyílt tekintetű, piruló arcú fiatal lányoknak s buzgalmát, ami Megln Teréz osztályvezető tanítónő lelkiismeretes munkája nyomén bontakozott kl. • - {vi)
5000 ONCsá-klslakás épfil 1943-ban vidékei), ngyanannyl Budapesten
Magyarország — szinte egyedül a hadviselő űltaniok kötül — a nyersanyag- és munkaerőgűtdál-kodósi nehátségek közepette is mindig gondoskodni tudott a mn-gánépitésí tevékenység folytenos-ságárál, amiben a gatdasági érdekek mellett elsősorban szociális meggondolások látszottak kőire, Hottájiírultdk a lakástermelés állandó növekedéséhet a közületek is, amelyek körül at Országos Nép- és Családvédelmi Alap a vidéken 1942-ben 3749 családi hátat építtetett. At elmúlt évben ei ország területen keletkeaett uj lukasok siáma jőval meghaladja a 10.000-et.
Gondoskodás történt arról, hogy a takóstertnelcs folytonossága ebben at évben se szenvedjen törést. Egyedül a ftvórosban a lakásínség leküedésérc 5000 kislakás fog épülni, ebből 2000-et a főváros, 1500-at el OTI, 500-at pedig at ONCsÁ épil, mig a vidéken at ONCsA ugyancsak mintegy. 3000 kislakás építését hotá-roeta el. Emellett atonban a földművelésügyi és a belügyminisi-térium telepes kötségeket óhajtanak felépíteni, míg a hadiüzemek munkásságának elhelyetésérőt et ütemek gondoskodnak lakótelepek létesítése utján, a Lakásépítési Állandó Bíeottság támogatásával.
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklamációk; hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben délelöU délután 16 óráig.
Csen&ary»u* 5i, telefon 294.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarételnk és Ismerőseink, kik Felejthetetlen drága jó leányunk, testvérünk, sógornőnk, illetve rokonunk
Fraknói (Feller) Margitka
temetésén megjelenésükkel vogy bármi más módon mélységes gyászunkban osztozni szívesek voltak, fogadják ezúton Is hálás köszönetünk kifejezését.
A uyáBXolA oealAd.
— (Leforrázott kisgyerek)
AgK István fi éves menhelyi gyr-rek Vass latraimé nagykanizsai. Mu-evar-utca 6fi. sz. alatti .lakos iion-doztea alatt áll. Nevelő anyja tegnap délben kávét fózött bo. A kis fin a tűzhelyhez szaladt, hogy taeg-ní-zzo, mit csinál Vasané. Az.asz-szony nem retto észro a kisijryeraket és amikor megfordult, a .kárét a kisfiú arcára és fejéro borította. A menték elég súlyos égéaí sebekkel beszállították a kórházba.
AMlalae-tattcttta llsetéstet/lelvétetik Helyei Imre asitatesnál, rő-ut Aj IS
Tantiienak <felve«a eaonnall > belé-piarc, heti fizetéssel, jobb házból való flgycs leányi lapunk nyontdija.
Könyveléiben jártas pApIrAM lé ffz«-tétsel ózonnal felvételik. Clm « kiadóhivatalban. 1524
Klfutetiut ftivcBzek. Krsusz Níndnr füixerlUlet. 1521
Egy i-^bÓBoyád felvétetik kézjman-kára: Csonkás Jázset Eflltöt-téí 32. 1528
AOAS-VÉTBL
MAxnAdm»a kapbátó, vetése .május végéig. Koionczay, Jizief löherctg-u. 12.
1476
ház és ingatlan
AdAanentae useiga^nhAe: eltdé. Clm a Fltlérts IMzárhnn 1920
IcŐlönféle
TalAltakegy vörös tarka •tehenei. Tu-lajdonosa átveheti a kapitányságon, T. eru. ejtő 34.
Körülbelül egy hónappal ezeióit Ktrátv-utcán ez egyik udvartMR letétien a kolláromét a padra. Kérem azt az alkat-inazotiat, aki átvette telem, hogy küldje el azonnal a kofferen i levő cinné, különben az eljárást megindítom ellene, 1825
Telöftdist ts javítást vállal Takó István oaereaias«meaitar, Deák-tér 12.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tárgy: Harcszerű lövészet Urtila.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a hclvöieég csapatai 1. évi májút hó 14, 15, 28. és » én a NsgykanUia m. váioatóLbételt Tölgyes erdei harcszerű lőtéren éles lőgyakoilatot tartanak.
Szepcmck községtől bérelt terület lezárás alá ker\'il.
A lövcaíet ¦\'robb.\'.nó lőszerrel in folyik, mtért it a fel nem robbant lövedékhez nyúlni életveszélyes. Bbbél creda belese-lekért a honvédklncitárral szemben sem ttiinetnU kárigény nem támasitható.
Nagykanizsa, 1043. áptlfls 30.
imo Polgármester.
ZALA. iTÖZL0lfT
fOMriKai NAPIUM*. iüedla : „Hli|jj«iiáJl A T. JtatyktaJiM* relelőe klaAé: Zal<0 Károly. Nyojnttett! a HKSi|ueesáel a. T. tt^yx... :«v
¦ysaiUJáhU\'ttaeykuUsai. tH.r«w4*a«i Wol. Kftiel SieetiW
umdlokojnl: tábori posta:
83.
o»t.,105. sz. Nagykanizsa, I943. május 11. ksdd
Ara 12 fillér.
ALAI KÖZLÖNY
\'¦¦ii-.)i,-.\'js-v. a^.-\'-j;-.. . ..t.\'j : ;• . b. i. ...j... . ö^fuatój**** e» kimúAbkniaií muom í;.. ».
1,000.000.000 pengő a szemétdombon
fíáboruban mindenfajta iwcséko-lúfl reszel vos következményekkel járhat és jár is. Minden hadüzenet eddig nzt jelentette, hogy uz emberiségnek egy réazo szembehelyezkedett a takarékosság vllágtőrvényével. Mont pedig olyan háliorti tombol, auiolyhon úgyszólván az egész om-liorieeg rósztvosz.
A német torTgaídúlkodúa hamarosan rajólt az ócska, elhasznált tárgyak értekéro. Európában Németország tolt az olső, ahol az elhasznált anyagok gyűjtését központilag megnevezték Az. elftül ni\'-gyévoh terv keretében lílím-bim központi szorvo-zoícl állítottak fel, amplynok az volt a föladata, hogy az egyébként szo-máwombra korülő mindennemű anyagot összegyűjtse és értékositse. A háború előtti első két osz.tondŐbon 562.000 tonna ócskavasat gyűjtöttek összo, tohúl azt a mennyiséget, mint amennyit Németország drága |>ón-zon 1087-bon külföldről beliosott.
Az ócskavas mindig igon tokin-(éWee koroskodolmi cikk volt. líuró-m országai a háború olótt óvonto Körülbelül huszonötmillió tonna ócskavasat használtak fo|. Kzt a mony-nyiségot az egy©*\' országok bolső\' gyűjtés utján érték el, mort. ócska-rnkivitol.igongyongo volt a azüksé-!(03 mennvisóghez képest. Az egész világ ócskavas-ki viloló óvonto nom háladia mog a négy-hatmillió ionnál. Kz az ócskavas, so u szemétből korült a forgalomba. Leginkább ufev gyárak vashulladékait vásárolták fel vagy Öreg hajókat szedtek srfjjol. Ócskavasban Franciaország volt a legnagyobb kináló. Körülbelül hárommillió tonna vashulladéka volt érjonto, Ezt a mennyiséget azonban nőm gyűjtés- utján, hanem leginkább a vasosztergályozó műhelyekéi mint hulladékot szedték össze. a kis államok közül Svájc értő ot a legnagyobb eredményt a tervszerű ó^kaviuhgyüjlcssol. Svájcnak évonto 170.000 torirdT owkavasra van szüksége Bzt a monnyisógol bolaó gyüj-tcs folytán ma inár\'fodozní tudja. A legnagyobb fccsérlést az ourópai népek mégis az öreg »használliatat-Iö&* rongyok, papírok és csontok öídobúlásáviil követlek el." A vasat már régi idők óta nom tekintették tójjeson használhatatlannak, do a tóbbi hulladékanyagot igazán szemétnek nézték ée úgyis bántak vele. I\'wlig milyen értékes anyag volt ez már a béko bőséges éveiben is. Az í irópai gyárak több mint egy félmillió tonna örog papírt ós szövetet dolgoztak fol újra, hogy azokból la wgogyaftirtabh eljárások révén papírt, valtat, céplísztiloshoz szükséges kócol állítsanak uló. A német konjunktúra kutatóintézet kimulatta, fcpgy Némotornzáp;ban a kötött-«Lővc>tt anyagok tíz százaléka Öreg, olliastziiált rongyokból készült. Ez pedig igon nagy tétel. Kiszámították
is, hogy hu Európában rondszo-njscu megszervezik a rongv- és pa-l.\'!^vüjté»t, akkor ebből az értékes ;-\'i> itjiból évente legalább Ötmillió tonnát lehetne összegyűjteni, tehát Minyit, amennyiből a nemot nzóvó-
pölituftl up\'r lap
--------.............a..............un» „11,1 ii ¦il^.i.nr-t
VeieMVs rakestíö : Barbarita Lajos
KlÖMxeteet Ara: egy hónapra 3 pontié 20 niléf.
_y oegyedóvre 0 pengő 20) filler.
Egye* iv.Am: hétköznap 12 tlll.,szombaton 20 mi.
A tengely-hraderök si.vós ellenállást fejtenek kl a Cap Bon-félsziget kapuinál
Qlraud és De Gaulle felváltva lesznek az angolszászokkal harcoló francia csapatok parancsnokai?
Hitler felhívása a námet néphez
Tunéziában mindazokon a pontokon, amelyeket « német én olasz egységek az elmúlt napok vlwizavonolftrin közepette elfoglaltak, változatlanul tovább tart a haro A iirlt náncélos caapatek az egyik helyen mélyen betörtek » német állásokba, a butöréat azonljan Idejekorán éazrovették f^s a harcr>ave-tett tartslákokkal sikerült a terepfitél-lentSmndássnl hamarosan mogtlazli tani A könnyű brit hadlteogertAazeti egységek beavatkozása sem kílnnyl-toltn a hrli— amerlknl tArnadok\' tiolv zetét. Az anr/olok és amerikaiak pAn-oéloa egvsfttrel, vnlnmlnt eéposltel t r/ya-logóa kötelékei vapArnap 1« milyoa veezteitégí\'kot szenvedtek anélkül, hegy döntő eredményt érlek volna el. Er*/ nchó/. német légvédolml Btíg, fnne\'i.v nyilt küzdelemb*n vonult f»t. a h/ire, "zlnbelyén vanarnap 20 gránAtlal 15 páncélos koesH és 3 páncélos ciopat
azAllltö kocsit semmlsltetl meg. A tengely lejti erejy Iámét kedvező ered-mAnnyel vett riszt r.v, ellenséR mozdulatainak lekűzdésímen. no szállító jAr-
mtlvet semmisítenek meg. Kzenklvül tslltn\'AlHtn\'kkai ti neaex liernyó\'aipa8 vontaté \'Arf.iUvot pasat\'tóttftk el, amelyek egy brit ínozüArüleiict prAhftltak az olart Allílsbn vontatni .lé en>dmény-nyol l&tt 11 német harci repül"K\'^pak egytk é]szakal támailAsa Ronn klköló-berendezesel ellen, a kikütóiicn \'2p/ái-lUóhaJét \'¦ iinttuk és a kaiinni BnyaaraktArakl-an nasy illzeket o\\oz-tnk. Ugyanakkor 11 nemet lAgl erömás
kötelékei httaseean bombáxtak a »e-
letnijíirl parti\'k olfltt elVODUlA brit— amerikai hulökaravAnt. Az eddig) Jo tentétek szerlat a IniJökaravAnt Siet-síórták, 3 hajé valószínűleg gép-. II-lotvo.kormány zavar miatt nem folytathatta útját.
A tuniszi tenively-cnenáHás központjai
Zürich, niájufi it A tuniszi lon«ely-erök szívós jfllen-állása tovább tnrt Az ellonAllAatifik kfit központja vnn: «7. efrylk n Boh-félrzt-get, különösen árinak keleti résza. a másik az a háromszög, smelynjik déli omiosa;Hanimamftt. dálnyuftati\' oauosa Zaghoűnn. északi csúcsa pedig a Tunisztól mintegy 30 kilométerre koletro
levő SzollinannAl van. Délről a 8. angol lindscreií psoportlal lton Ficha IrA-nyAbél témádnak, de csak nehezen Jutnak elöro A námet óh . oinsz haderők mAslk központja, a zaghouanl lAmasz-]iönt elten nsgy örökkel msglndl\'ott támadás caitk tgen lassan tud előrejutni.
A körépketíiiröl Ésrak-Afribába Áthelyezett lengytl csapatok megtagadták az engedelmességet
Inanimi, május il | tok parancsnoka kijelentette, hogy
A Messaggero ieíentéso szerint az angoL-paranosnoksá? álbal a kö-zépkoleíro az északafrikaj arcvo-: nalra áthelyezett lengyot csapatok a napokban mogtairadták az ongodol-mességot, tiltokozasui\'a londoni kormánynak a sznyjot-longyol viszálv-han a bolsovisták iránt tanúsított egyetértése miatt. A lengyel csspa-
kátonéi csak abban az esetben hajlandók ismét harcolni, ha Anglia azavatosságol vállal L^ngyelorazég háború olótt i határainak sértetlenségért a dftnzigi kérdésben i989szop-temboróbon elfoglalt angol álláspont értelmében és a szovjot kormányt rábírja arra, hogy ezt a sértetlenséget hivatalosan ismerje el.
A FDhrer felhívása
Hitlor vezér és kancellár a német Vöröskereszt negyedik téli háborús gyűjtéséről kapcsolatban a következő fölhívást intézte a német néphez.
Német népi Ismét elmúlt egy tél, nmoly katonáinkra a legsúlyosabb harcokat és a legkeményebb mogtor-holésokot kényszerilottó, ismét ozok-nok a férfiaknak keleten szorzott érdemei hárították el fölélünk a válságot, amellyel seombon á világ mindon mtis vódorojo összetört volna.
Hogy mokkorák voltak a katonáinkkal szemben támasztott kóvo-
tolményok, azt az otthoniak fol som mérhetik. Kizárólag az ő hósiossé-güknok köszönhotó, hogy az ollenség rohamát nemcsak foltartóztalní, liánom a legkeményebb ollontamadá-
sokkal visszavotni is nikorült. A nemei otthontól mnnkatclje-éitntént/ é& áldoza\'készség fe-kintetéhen súlyos áldozatokat követelünk, do az otthon mindon áldozati\', mégis elhalványul azok mollott a nélkülözések és szonvodések mellolt, atno-
lyokot katonáinknak immár másodízben keliott koloten elviselniük. Ilyon toljesítménvok azonban csak akkor képzelhetőit o|, ha szeretjük népünkot, amolyot mog\' akarunk menteni és szoretjflk országunkat, amelytől a háború borzalmait távol akarjuk (ártani.
A német olthon viléz bs, bátor lett, hiszen városaiba és falvaiba is bevitték a liaborul. Wi-il:iil,,/.\'\'n-i és áldoztat ennek dacára sem liasonlltlialó\'i Ösa/c azohkkl ül cmbcrfclclti nelitzsegckkel. amelyekkel katonái likunk a klllönbOzÖ arcvonalakon, de főleK keleten harcolniuk kell Ezérl az olthon becsületbeli kötelessége megmutatni nekik, lm bánni nehézségei kell is elviselnie,
egyetlen másodpereit sem felejti tt az arcvonalon kütttó katonákat és scinnül keni mulaszt el. am alkalmas harcosai sebeinek meggyógyltására, hogy a közös áldozati szellem gyakorlásával a nemzeti szocialista nópklzössÉR gyakorlatilag is megvalósuljon.
Felszólítom negyedszer a német népet, hogy ti nemet Vöröskereszt háborún sogeiygyiljtoso terAn ujltsa meg az AldozHtkeszíióg- szövetségét és őzzel réjjn le kntoiiAtuk iránt azl n há\'At, amelyet ezek olyau li(Mges mérlékhen megél (leméinek — mondotta Hitlor vo-zér és kaucellár felszólllásAban.
Utolsó töltényig . . .
Berlini jolontós szerint\' a Cap Bon-félszigeten bozórf csapatok ollón a tüzérségi és légi tevékenység igon hevoson és szünet nélkül folyik. A szárazföld folól a 8. brit hadsorog is erős támadást intézett a tengoly-orók déli állásai ollón. líorlinbon hangsulyotzak, hogy továbbra is csak az utolsó töltényig való küzdelemről lohot szó. Minél több idónyeroség ós minél nagyobb vosztesóg okozása az ollonségnók: olyan cél, atnoly mindon elismerést megérdemel.
Gtraad javaslata De Gaullehox Amsterdam, május 11
A brit hírszolgálat jelenti New-Yorkból :
Alfjiri lur Sierínt Giraud tábornok olyan javaslatot tett De Gautlennie, hogy mindketten felváltva lennének parancsnokai a szövetségesekkel harcoló francia csapatoknak.
és papírgyárak nyersanyagszükségletük telét el tudnák látni.
Ugyanilyen jxx*héko]ás folyik a csonttal is. Európában lévő állatállományt alapitlvóvo, évente legalább kétmillió tonna olhiisználatlan csont kerül a szemétdombra. Mennyi lehet az, így elherdál! anyagok értéke?
Az omborok csak lassan értik mog, hogy nűaizotgazduságilag mi-
lyen nagy értékok mennek voszon-dőbo a szemétdombokon.. T)o már igy is némol földön most már évente háromszázmillió márka értékű hulladékot tudnak mogmoJ.itoníI
Szakértek számítása ezerint Euró-m többi országaiban é ronte legalább fclmílliíiril marka irt kü ir^rsarivaí kallódik ol a szemétben, líz pedig
szinte pótolhatatlan veszteség Az
ogósz világon oaökkont ós még jobban csökkenni fog a nyoreanyagtor-melos. Tohát pénzért ko lolíot ele-gondol Iwíőlo kapni. így a háború é\\"OÍboii pőnzórtékbon kiszámíthatatlan vagyonok körűinek nomlöródiiiii-jség, tudatlanság, do főleg aaorvo-botleaség folytan a, szemétdombra!
ZAL\'Ai K62L0N Yt
1ÍM3. május 11
llovszky János országgyűlési képviselő kerületében
egysége* frontot a bolsevizmus tilsa, összefogást éi bízó Iflrelmet hirdetett
Missziói loliosít az a képviselő, aki a mai körülmények között gyak-lun meglátogatja.kerületének községeit é* a polgáraéggoli közvetlenül érintkezvén nemcsak az általános holvzetról tájékoztat ja választóit, hanem lelkei visz beléjük, megmondja mit kell tenniük, tanáccsal és útbaigazítással szolgál és meghallgatja panaszaikat, ügyoe-bajoB dolgaikat. Ilyen országgyűlési kép-viselője van ii nagykanizsai korülot -
nek llorszkv/ János személyében, itki négv esztendő alatt mindon alkalmul "mogragad. hogy kerületébe jöjjön, ellíoszélgessen a falvak népével, érdeklődjék személyi ügyeik és a közületek kívánságai iránt, hogv érdoküklwn eljárjon és segit-Bégukre ..-legyen. Innen van azután az. hogy ma már olyan község polgársága is, sraoly választáskor nagy százalékban ellene szavazott a MEP jelöltjének,
ziwol-lélekkol llovszky- vagyis MÉP párti.
Pál igazgató jHiranisnokságu alatt. A községháza olótt ilánfalvy József jegyző és Bonko István pftrtvozotŐ üdvözölték Uovszkyt és dr, Tholwav ártvozotót, az ifjú magyarság nove-*ánoa, Vi
pur
beii Józ.
vírágcsol
Mostani korülotlátogatásakor egyik-másik késség népe pedig elözönlötte virágokkal, csokrokkal és Tótszent-tnártonban és egyebütt valóságos virágoséról és diadalkiipuval fogadták és a leányok és asszonyok virágokat dobáltak feléje, ahol\' elhaladt és lelkesen megéljenezték. Mig-nzon ban idáig jutott; ezt u bizalmai, ezl n népszerűséget és szeretetei ki _kollott érdemelni, mog kellett érlo "dolgozni. Kovés kerület van, nmolv-nek nőpöéH annyit dolgoznak és fáradoznak, mint a kanizsai kerület ati községe.
llovszky moslani látogatásánál az első kézség
Esztereonyo
volt. A lakosság ünneplőben fogadta népszerű képviselőjét és kíséretét a templom bejárata olótt. Felsorakozott a levente-diszszázad is Kosaras
a bolsö frontot alátámaszthassuk. Majd általános holvzotkéjx\'t adott a | Qömhns Gyula néha bel- éa kül|>olitikáról n lelkek megnyugtatására. Beszedő nágv hatást váltott ki.
Dr, TJiolwoy Zsigmond pártvesoté k\'szédébeu rámutatott llovszky munkásságára korüleiének népe erdőkében, Foglalkozott u község hősi halottéival, majd a bobovizmus ellőni egységes frontállásra hívta fel hallgatóságát. Utalt Kállay inínisz-torolnúk kijelentésére, hogy "mindenért vállalja a felelésségot«. Obbzo fogásra hívta fol a község népét. Gyújtó ltoszédo nagy totszést nrn-lotl. A magyarság hosszan éfl telkesen ünnepelte llovszky képviselőt. Rlgyáo
község volt a második állomás. Itt
!>on pedig Koczván János, Vadász Józttel és Harangozó Lajos pompás ;csokrot nyújtottak ul. llovszky le részi vett u szentmisén. Kohl Oyula plébános ragyogó bo-szédlwn méltatta a honvéuhósük á|-doxntosságát a szebb magyar jövőért és megrázóan emlékezett meg Kiss Józsel hősi huláll halt honvédról. Istentisztelet után megkezdődött a purtéilekezlet. Benko piirtvezotó megnyílója után llovszky képviseld beszédében ratuututolt azokra az áldozatukra, amiket a háborúban lovó országunk érdekében hoznunk kell, tiiigy lüreleinre és összefogásra kérte hallgatóságát, hogy
nagy miniszterelnökünk kijelentésére,* hogy a magyar néppel közösségben toljos
Nagykanizsából olajvárost akar fejleszteni.
megértésben kell élni. Foglalkozótt uz általános helyzettol, u harctéri eseményekkol és,a Baross országos munkájával as ni világrend teljes kialnkulása érdekebon. Majd,a helyi ügyökre (ért át. Végül a* ifjúsághoz intézte a szeretőt szavaít.\\.Kgve(l plébános és Kálmán párt vezető köszönték mog llovszky tájékoztatóját.
Folojthotellon lesz az osztoregnyeí és rigyáei meleg fogadtatás.
Déli 1 óra volt, amikor a képviselő és kísérete autón Perlakra
folytatta útját, ahol meleg szeretet -tol és nagy ünnepléssel fogadták a Bnross Szövotség országos vezérét, amiről már tegnapi számunkban tömőién beszámoltunk. Perlak után
Tótszerdahely kovotkozott, ahová délután -1 órára értök. Itt nagy sokaság várta a né]>szorü képviselőt. TI mer Mariska virágcsokrot nyújtott át llovazkynak, akinek láthatóim jól esett a szerotot-teljes fogadtatás, mindonütl, amiben részositették. Imrog Gyula főjegyző közvetlen szavakban köszöntötttó a korülot képviselőjét és kíséretét, majd Pozsgai József pái (vezető a helyi M 6P nevében üdvözölte. — llovszky itt ki fojtót te, hogy 6 nem csak akkor jön Kerületébe, hu szavazóra van szükség, hanoin akkor is, ha u nép ügyes-bajos dolgain sogitoni kell. Mert ő törődik válusz-tó-polgárainnk éloto forgásával, ügyei vol. Beszélt u község áldozatliuzatn-láról a magyar hazáért: vérbon. Utalt Gömbös politikájára, amelynek orodményo: Muraköz hazatérte. Az általános közősségi gondolatot kell kifejleszteni. Ha a háború bo-jozódött, uj élőt fog kialakulni, erre már most koll előkészülni.
ICgyoíf Ferenc plébános\'moleg szavakkal köszöntötte llovszkyl a község bejáratánál. A lovon te-otthon előtt lovento díszszázad sorakozott fel zászlóval a képviselő tisztelőiére, amely pompás katonás magatartási tanúsított Tóth Józsof parancsnoksága alatt. Tóth Mária virágcsokorral kodveskodott a képviaolÓnek, megkapó köszöntés kíséretében. Kovács Lajos községbíró üdvözlő Imj-azédo után Kálmán János pártvezétő nyitotta mog az értekozlotol, amelyen llovszky képviselő mondott hosszabb beszédet, hivatkozván
divat ízlés minőség/
olcsó ép
Hatalmas export-import város lösz Kanizsából, ami azután a környék kozségoiro és annak népére ia áldásosán kihat. A szülők könnyön fogják tudni gyermekeiket elhelyezhetni, nom losz az a sok gond, a terményt is kodvozőbbon lobot majd értékosttoni éa ismét losz sok munkaalkalom. Örömmel fogja bojolon-toni az országos pártban, hogy Tót-Sserdáhelyen mogszünt a pártviszály, itt mindönki egységes a nemzet szolgálatáhan.
Dr. Domonkos László minisztori tanácsos bőszedében utalt a 12.000 katyni longyol vértanura, akik a vörös tébolynak áldozatul ostok egy világ borzalmna felháborodására. Hzorototot kór a képvisolő részérő, aki értük dolgozik. Békére, türelemre intet ta a polgárokat, mnrt az olégodott nép oröt ad a kormánynak is további munkásságához,
Tótüzui ilmai1 túliba n is nagyon lolkos volt a fogadtatás, nagyon sok líolgár, férfink,- nők várták képviselőjüket. Fehér János plébános keresetlen szavakkal kö-szöntötto Uovözkyt. líégon várták az alkalmat, hogy köszöntsék Uovsz-kyt, hogy láthassák, aki annyi sok jót tott korüloto népéért. Kérto, no foledkozzék mog orról a népről, lunoly dolgos és* Ixjesülotes. Kaczcus Józsof MEP olnök mondott ozután üdvözlő boszédot. Nagyon lolkcson köszöntötte Uovszkyt Csorna Géza főjegyző, aki szép magyar ruhában jelent meg. Ott volt Albock Gyula
iiínzgato. távi.rdni
Némoth György posta és fófelügyoló, ato. ós nagy-sokaság.
Dr. Domonkos László minisztori tanácsos beszédében kifojtotto, .hogy Ugy ismeri Uovszkyt, mint akinek öröme, ha jmbortársain segíteni tud, I5z hozta most is korülotébo. Fol koll készülnünk n békoidőro, az akkori teendőkre, llovszky Széchenyi poétikáját folytatja, aki ozt az országot elsősorban gazdaságilag nkar-ta folomohii és naggyá tenni.
llovszky János nosszabb beszámolójában mindoitok olŐtt kiiért a 12.000 katyni longyol áldozatra és a vörösök ollón ogvségos ¦ frontra hívta (ol a magyarságot. Beszélt a súlyos orosz bojaő állapotokról. Rámutatott a nemzeti kormány bölcs politikájára ÓS felolősségos, komoly munkájára. A józanság legyen a
Szemmértékünk mindenben; hangoz-Intta. Adjunk hálál !1 jó Istennek nzéri, hogy olvail viszonyok közöli vadunk, mint- most, Megállapítja, hogy
a kerületben már nagyon kovás a zöld ing
mórt belátták végre ók is, hogy magvar és magyar között nem szabad ellentétnek lennie. Majd ígéretet tott arra nézvo, hogy a Lotonye én Muraköz közötti jobb össaoköttetést fogju szorgalmazni. Csorna Oésa főjegyző köszönte meg llovszky tájékoztató beszédéi és beszámolóját. Megígérte, hogy tovább fognak küzdöm a szebb magyar jövő erdekében.
Már 7 óra felé lehetett uz idő, amikor
Petrlvente
községjra énünk. Itt Kém István páitvezeló üdvözölte Uovszkyt nugy-számú polgárság élén. Dr. "Domonkos László tömör beszédbon arra kérte a polgárságot, hogy dolgozzék becsülettel, fogjon essze és rendíthetetlen magyar hittel állja a vártát. Rámutatott llovszky törekvésoiro, amelyeknek célja, hogy óbbon az országban mindenkinek mog legyen a niiiga becsületes és biztos kuuyme.
llovszky Iroszédébon örömét fo- . iozte ki, "hogy ebbe a községbe jöhetett, uhol 11 választások időjén
többségi szavazatot kapott.
Foglalkozott a bolsó helyzettel, a külpolitikával, (^olki összefogást hirdetett, mert árulónak ko)l ma tekinteni a/.t, aki nom dolgozik, aki szabotál, aki nom érzi a sorsközössé-\' got, aki nem kapcsolódik bo u nagy közösségi munkába ma, amikor ti bolsevizmus egész Jjiurőpát veezé-lyozteti. De mi nom ongodiük a, mi Krisztusunkat, nom ongodiük magyarságunkat, nem engedjük országunkat !
Beszéd^óriási hutást váltott ki.
Dr. Tholway Zsigmond pártvozotö inoghatott szavakkal méltatta magyar honvédok dicső fogyvortéiiyoit, omltorfoletti hősi küzdelmeit, iuiíhÍ az ott lövő Bzépen dekorált Király István zászlós (állami,tanító) vitéz magatartását állította példáiuik.
llovszky képviselő meg lohot olé-godvo kerületével. Mostani községlátogatásai során moggyőződhotott róla, hogy a korülot inogván olé-getlvo — képviftotójévol. Mikor osto fél H órakor a Központ-szálloda olá értünk, alig tudtunk kievickélni a virágokkal és csokrokkal telo autóból. Mort diadalkapuval ós virágesó-vcl fogadták mindenütt a községekben u népszerű képvisolát.
(B. n.)
1 Vörös Kereszt nagykanizsai fiókjának kérelme Nagykanizsa város és vidéke hazafias közönségéhez
• A nagykanizsai Vörös K«reekt\'kórháx még- e hónapban megkezdi működését ; ,
Közt\'domásu, Hogy a Nagykanizsai Városi Vörös Kereszt Fiók egy 100 ágyss vöröskereszt kóihaz (elállítására vállalt kötelezettséget Ez a\'kórház már a legközelebbi napokban magkezdi milkötlíaét és a legrövidebb idő \'alatt elő kell teremtem mindazokat a berendezési ís-felszerelés! tárgyakat, melyak a kórházi (Izem mr-gindilaenhoz szíiksíscsck. Nagykanizsa
Május
11—12-én
VÁROSI MOZ<SO Ht*\'Lu,Úin
Ketten egy jegguel t \'(Félhelyárakkal) HOTJBL KIKELBT a legnagyobb magyar filmetker\' ¦ \' Magyar vllághiradő
Előadatok kezdete r\'fi ég 7 órakor c -rtrf\'r
vároa közönsége eddig ,ls nagy megfrtcs-sel állt mindenkor a Vörös Kareszt nemes emberbaráti es nazálisa célkitűzései melleit s minden oka megvan a vöröskereszt üók vezetőségének arra, hogy ennek az áldozatkészségnek további megnyilatkozásaira is számítson. A berendezi1*i tájgyak és felszerelések jórésze már megvan, de megfs sok olyan hertndezéat » (elazerettsl tárgyat kell a helyi közönség kőiéből akár tcrntészetbtmi, akár pénzbeli adományok révén Ősszegyüjiani, melyekel eddig a fiók nem szcrezhetel,! bc. \' Ezen berendezési és felszerelési tárgyak: •2 áKycltcnzó, 3 Irodai bóisztal, 1 kel-meteres asztal laboraloilumba, 1 nagy konyhaasztal, 1 kis konyhaasztal, 2.fehérasztal orvost szobába, 1 Iro^énnsztRl, 7legériyséyi aszlal körtermekbe, \'2 lalniéaszUI tolyösöra,
1 ballá. 2 bédogtOlcsét, 1 bárdkés. 2 be-véséiló-kosér, C> cnkoiliintö, 2 ssilall csengő, 10 ktllonfélc bddogdohoz iuszernek, i>o Lj-Jcliszckreny Mból, 2 étaüagolé kanál 0.50 I.,
2 eladagoló kanál U-ltl 1,, 2 cladaeoló kanál 0\'30 I., 2 etadagoló kané! ,02.0,1., & *tel- . bontó kéizlel, 120 kés, 120 villa, 120 kanál, 10 kávéskanál, 3 hulünlíle lazék, 2 kétliteres fszék, 1 tlilltetei íisék, 1 huiilitc-
1943. májusjl
!„ lník, 10 f«J- ti liilUiniulo, 120 lej-ibli lojláblatarló ^ nyelei fe|ne n> fAjóknnál. I IUréi*bik. I krrrlcii flicéu. , él lábíllrdókid. 2 ülólnrdnkid, & pOtiFofril*1 (rsisó), 10 fellliőuiétd, I hui-liillo, 2 husdeizka, 2 huikalapács. 1 hm-fjló tőke, 120 ivópohár, J írógép, 1 kiitta Jéfliekríny, 1 nagyobb jégszekrény,
¦ yöröikerewtes Jelzőzászló, 1 nemzeli-jlnil láixló, 1 kápotitagyalu, 1 káposzláí-ytió, 12 kávéscsésze aljjal, 1« padiakéit, 10 tufOlókele, 2 ruhakefe, 3 különféle konyáikéi, 2 konyhaszekrény, 50 kopőciéiie, 1 HiWerei Icjtilábai, b külOnféli lábat, l nigy nennyeiláda, 2 nyelei vaulspát, l kelig" l^ra. 2 levesszurö, 2 llsillipát, I leitiulyrnérleg, 1 konyhsmérjeg. I llze-tltimérleg, 4 merőkanál, 10 mosdótál, 10 nywgágV. 2 nyujlófa, nyujlódeszka, 14 k4l-mélirct pad, 5 álló ruhafogas, 10 falt nt-hifogai, Iu cirokseprő, 20 nylrfiseprö, 10 awiiunyeiu szőriepió, 4 különféle icrpe-
5 aiitall lótarló. 2 tülőtepti. 60 szék, IU hokedli, 10 kétajtós szekrény, 3 kony-hil szekrény, 18 tzcmélláda, 10 szcneiláda, 10 szeneikinna, 2 izlta, 5 asztalt tálca, 100 málytányér, 100 lapoitányér, 2 tea-jillró, 2 különféle tölcsér, 10 lalttükör,
¦ Usl, 2 vasaló, 10 vizeikanna, 15 vlzei-lorió, 10 vizestlveg, I gyászzaiiló, 2 Hl-
.¦íib\'JJOn, \'II\'-
KelkérjMk a testületüket, intézeteket, hinti lokál, egyesületeket és egyeseket, hogy z kezelt berendezési tárgyakat, amennyiben azok rendelkezésllkrn állnak, akár csík használatra is, kölcsönképpen — a helyt vöröskereszt részérc felajánlani sil-mkedjenek. Természetbeni felajánlás melleit köizönellel és hálával veszünk pénzbeli adományokat Is. \\ A felajánlásokat kérjük vagy dr. Kráiky \\ István ügyvezető altlnök, vagy Knortzer György főtitkár, vagy dr. Blttcra Zoltán lártiáiparancsnok, vagy dr. Ileulzik Kémiai* ápolónői szakosztályvezető cimáre Hfdenl. A felajánlott fárgyak átvételéről lt elsiállitáiárét a vöröskereszt gondoskodik. A felajánlásokat a Zalai Közlöny ttján nyilvánosan nyiiglázzuK.
A nagykanizsai vöröskeresztes kórhá-nl ennek a városnak és vidékének ma-ijit közönsége állitja; benne állandóan jt\'en lesz és tettekben fog megnyit Tanulni sebesült és beiég honvéd testvére-l ..-( iránti áldozatkész leslvéii érzésünk. A Vörös Kereszt támogatása honvédelmi pzrincs, sebesült honvédőinkkel szemben miviii kötclesiég.
Az Ifjúság orsz. vezetője MurakOzben
\'Tudósítónk jolonti: Vitéz Bóldy iltábornsgy, az\' ifjúság honvédelmi
nerolésének és testnevelésének or-tiagos rozotőjo a hét folyamén kör-ut»t tesz Zalában, amelynek során ellátogat Muraközbe\'is. Az országos ifjúsági vozetó több vezérkari tiszt kWretében Zialnogorszogon tekinti nieg először a zajai lovon 1«-csapatokit, majd a MAOKT lovontecsapa-lolc uiüködését vizsgálja fölül s másnap Alsélondván nt Muraközbe litognt el, hogy ott né/.zon végig néhány falusi loventecsapat foglalkozását. Vitéz Béldy altábornagy *ieinloutját mind Csáktornyán, mind » falTfikbatt nagy érdeklődéssel vár Ük.
ZAl.AI KOZI.ONV
inijii, iiüti!
legmagasabb Arbab veitek. Vékásy ékszeré.^
Pfi-al a.
gjorsiró- u gépiróiskolában
«I lioadó- él huladó-liiulolyniu
keulMik. J -Allásköívellléi. N3i
Állásban levőknek esti tanfolyam.
Tá,ékp«t«t6.
Szent Imit herceg-utca 0.
A pAnzBgyl bizottság elfogadta a H&ORT-gázmonopóllam szerződés-tervezetét,
mai* nagy előnyöket jelent a városnak «
Nagykanlzst város pénzügyi bizottsága vitéz Bontzlk Lajos klr. korusány-fótanáesoa elnök lésével tegnap délután 5 órakor turtolta elósót.
A nagy érdeklődés mellett lezajlott iléonok legfontosabb tárgya a Nagykanizsa mogyei város éa a MAORT kö/öill gázszoriédés Ugyo volt. A »%er-zédée-tervezőt szerint a város Nagyku-ni/uu területére kizárólagossági jogot szerez a gézre, amelyet a MAORT saját oéljalnak azolgálaaa érdekében vezetőit be. de umollett felesleges gáz le marad, amelyet a város rendelkezésére bocsát. Eleinte naponta mintegy 10.000 köbméterré! leaz szó, ami az Idők lolytuiáu lokozatoaan onielkedlk majd. A MAORT gázával dolgozik már a Itern-lóle téglagyár ás a Sörgyár Is, amely utóbbinál a g&zlütóaro való áttérés nugy előnyel állapíthatók meg. A gázt egyollro Ipartelepek, ellátására használnák, később azonban, amint a termelt mennyiség megengedi, Mliasz nál&KH a ei-igánhtztnrtAioknál Is leho-tövé válik. A bizottság i-gyhanguau el-fogndta a szerződés tervozetei, euicly nagy elönyökot biztosit msjd Nugyku-ulzséuak. tehetővé téve ez eddigi gyér-vállalatoknak Razdasagosabblütöaiu aggal való ellátását, ujaknak pedig létu-aüléiét.
Az elnök köazOtiitet mondott a polgármesternek a szerződés lélrobozása erdekében klftjtvtt táradozásáérl, amit a bizottság la méltáuyolt.
A aáiotaknak u Keresztény Jótókoay
Nóogylot Által hnaznált földterületből rt\'ndelkezésro bocsátanak 10 kat. holdat legolóképpuu, aminek ellenében a Nőegyletét a város más terütotlel kárpótolja,
A nagy Iramban folyó fakitermelés ujabb költségeket igényelt. Kbböl a célból a polgármester ujabb összeg reudolkezet.ro bocsátását kérte. 24.000 pengőt szavaltak meg, amely összeg ős az eddigi befektetés mintegy 10.000 Urmótor fa kitermelését teszi tehetővé, ami azonban a város lakossága fa-szükségletének még a negyed részét som fedezi, ugy hogy a közönségnek Ismét nagy gondjai lesznek a fával a most kövolkező ősz folyamán, ha addig valami más megoldási -mód nem kínálkozik.
ismertette a polgármester azt u már lsmort lervut, amely szerint Belátón-berénvbea nyaralót aknniuk építeni a nagykanizsai szegénysorsu gyermekek számárn Lz 63.500 pengőbe kertit. Ebből 40.000 pengőt kamatmentes ÜNCsA-kölcsön utján ledeznének, mig a lenn maradó összeget n város törzevugyo-nából. . ,
BejeleoteHe, hogy a piaci asztalok már elkészültük, rövideseu „üzembehelyezik\' ékei, folyóméterenként IU ttllé-reH áron. A használat mindenkire nézve, akt a plánon árusít, kötelező lesz.
Miután a bizottság a javaslatokat és az ulötorjos/téseket elfogadta, Illetve tudmátml véllo, uz elnök az ülést bo-zárta.
Hősi emléktáblaleleplezés Kiskanizsán
Vasárnap délelőtt ragyogó időre ébredt Klskamzsa a májuil esői, felhős Idő után. A világháborúban elesett hőseink kegyeleti ünnepérc megindult a menet hosszú Sorokban a Nagyrác-utcai Iskola előtti tidc/oW gyepsa térségre. Psntosan háromnegyed 10 érakor megjelentek á különböző teslülolek képviseletei. A hivatalos várói nevében dr. Kráiky István polgármester, a honvédség részéről vitéz lláuky Bertalan ezredes, az iskolagond-noksag vezetője, dr. Hajdú Uyula in. kir, kormányfőtanácsos, a tüzharcosszövetség karmsat vezetéliszlje, dr. IJUlOp GyOrgy ügyvéd, Szápudvary LAszlé, freyslinger Ágoston várusí lcventcparancsnok, a MAV képviseletében Balogh Józvef főintéző, a kiskanlzsai Segélyzöbl/ollság képviselői élén dr. Szabó István és Oozdán József alelnökökkel, a Polgári Olvasókör képviseletében Anek György, cs mások.
Ünnepélyes lákori szentmise vett a világháborúban hősi halált halt vitéz hon-védeink lelkiüdvéért, melyet i\\ Bánás A. Qyula Kiikanlzsa plébánosa mondott. ¦M \'jd a leveiilszcnckar mutatkozott be a Hiszakeggyel, ulána Qrácz Endre tanuló lelkes, hazafias izavulatu és a Napközi Otthon kis növendékeinek jelenete következeit. Magyar László levente mondóit szép, hazafias költeményt a magyar hősökről. Utána 1\'. BánáB A. Qyu\'a, az ünnepély szénoka méltalla a hősök érdemeit remekbeszabott ünnepi beszédében. — Az ő emlékük ás érdemük őrökké nden magyar szivében, inert az iga " az Igj
magyar nemzeti célokra áldozza, az halhatatlan — mondotta a plébános.
Utána a megáldott Hösl-cmiékláblát Nagy Miklós tanító vette át szívből fakadó, bensőséges szavakkal, amely valóban a legfiatalabb nia^yar nemzedék áldozatos és céltudatos munkájára tett fogadalom volt.
Tóth Ferenc tanító, III. körzeti igazga-lóhelyetlcs helyezte első koszorúját az emléktáblára, inald vitéz Ráiiky Bertalan ezredes a honvédség koszorúját helyezte a hősök emlékére, dr. Kráiky litván a város közönsége nevében lelt keazorut Kls-kanizsa világháborúban elhalt hőseinek emléktáblájára. A város polgármestere ezután méltatta Kikanizsa vitézi erényeit és kiválóságát, amely olyan gyakran nyilvánul meg hősi áldozatokban is. Kiskanizsa közönsége hál.Ucll szívvel fogadta a város vezetőjének elismerő szavalt, Orlulay Uyula Igazgató-tani ló az I és II körzell iskolák, Pálffy József a kiskanlzsai leventék, Anek Uyörgy a Polgár Olvasókör koszorúit helyezték ar. emléktáblára.
P. Sólymos Rezső vezetésűvel a kls-kanizsai elemisták Kárpáti virágok címmel adlak elő Ügyes népdalkánoni nagy \\nagy sikerrel. Horváth Zsuzsa tanuló Papp Berci 37 sebe címmel egy értékes szavalatot mondóit nagy közönségsikerrel, majd a Himnusz hangjai ulán dlszelvonulás következett.
A klskanizsaí hősi emléktábla áldozatos magyar lelkek készségét hirdeti.
ságárt küzdöttek és .aki élelerejét az Igaz
SPORTÉLET • Nagykanizsai LE—Székesfehérvári BáSE 10:6
A kora délutáni érákban hatalmas lemér szorong az Iparoskor bejáraténál. Mire íelórUnk az omelotl nagyterembe, már nllg vso férőhely. Zsúfolt íiéz. Már előzőlog nagy az Izgalom a nézőtéren. . .
Fél 4 órakor kozdődtk az első menet Izabó (NK) éa Undl (SzRASE) között Szabó hihetetlenül ügyesen mozog és a harmadik menetben erőíő-lánnvel győz Undl ellen.
Szentát\'ellenfél nélkel hirdeti kl
győztesnek Ababázl mérközésvezotó.
Förgeteges taps fogadja Rácz szort-tóbalépését. Kiderül, hogy Ráoz nem a BUlyoBoporlJAbsn indul és így nehéz ós szívós ol len féllel (Hegedűs) kell megküzdenie. Az első menetben tapogatás, ma]d néhány érdekes Ráoz ütés-sorozatot látunk, de a következő menetben mér lunyhul az Iram ée mindkét léi táradtan ütögeti egymást. Aba-hézl Hegedűst többször figyelmezteti, mert azabálytahnul mérkőzik. A bar\'
Gépsziját esépiésh
VOt60ÓpLt ísei seántésltot
most rendelje meg
ÜNGBR-ÜL-LMANN vaskereskedéaében. W tofttfr-gépék, pstrélcpja, kto- *i Byeriotol raktér, jm
madlk menőiben végül Ráér kerekedik lelni ée förgeteges tapsvlbar fogadja győzelmének kihirdetését.
Modor Jól kezd Kállay ollón, do vogul 1» orófötóny elmén lelépteti í Aba-házi.
Kasza Üékéntl ellen verekazlk, de óriási erőfölényben. Dékántl már többször lekéről a padlóra, de véglogeeen csak a második menetben üti kl Kasza egv pompás louKŐUtéisol.
fitsy Jói kozd Hegedűs II. ellen, de a székesfehérvári öklöző nagyon kihasználja Etsy .gyöngéit" éa ütései hatásosak, ugy hogy erőfölény elmén be kell szüntetni a mérkőzést Hegedűé II. Javára.
Kiip l (ItASb.] ée Acs (Kenlzaa) elleniéi nélkül győz.
A Körülüli válogatott Kovács II. ezután bemutató-mérkőzésén Ácsot legyőzi.
A nap meglepetése Kaaxe kitűnő tormája. Bár kemény és komoly ellenféllel került szembe, Béglt fölényben volt ós pompás váltásai végül ax ellenfél leljen megaommlelléséhez vezettek, örvendetes a kis Szabó kltlinő szereplése. Tehetséges és fejlődő okiü-zőt Ismertünk meg benne Etaynek tul-kemény és ravasz ellenfele veit Aos nem vette komolyan a „baráti* alapon renduzett mérkőzést. A másik meglepetés Rácz szereplése. A közlnség kudvonc „Csibéje" ez alkalommal nem volt friss és ruganyos. Hiányoztak villámgyors sorozatai Is. Mentségére kell felhozni, hogy nem a súlycsoportjában Indult és az ellenfele Is nagy klasszis. Végeredményben győzelme Igazságos, ha nem Is kiütéssel végződött.
A székesfehérvári link közül veresége ellenére Hegedűs I. mulatott legjobb (ormát és ügyes „jobbkezeseket". Kovács II. Jó, de nem volt ellenfele, ahol klasz-szisát csillogtatta volna. Hegedűs 11. megérdemelten győzött, de nem rossz Sklőzö Szabó ellenfele Hegedűs él Kállai lem.
Abatiázl mérkőzésvezető elsőrangú teljesítményt nyújtott. Tárgyilagos, jóhiszemű és biztos vezető, akit szívesen látunk máskor ia Kanizsán.
Megemlékezünk a leven levezetőlég ér* tékes munkásságáról, sportszereteté rőt, mellyel fiaink hirnevet szerezhettek Kanizsa sportjának. Különösen áll az Sípos István edzőre, az öklözök lelket, fáradhatatlan és nagyszorgalmu vezetőjére.
Magyar hősök
A téli esata harcaiban tüntetbo ki magát Papp József, madi Kovács I)éno;« és Talpflg Kálmán főhadnagyok. A Bustyei védéáHúsoknál Papp főhadnagy elkosorodott kézigránát--
harcot vívott a íxfátörö bolsevistákkal, ptegének és n szomssédoe üto-gpkfwk pttsztité tüzével fiikorüli nz -ellensé^\'t hosszabb időig foltartéz-tiiUii és őzzel késleltetni Krosztiki kö7«ég elestél. R huro közlmn az utolsó lövésig küzdő iitog kilétté a Ixdsovisták két liarokocsiját is. Mikor J\'app föJiadnagynak az önfeláldozó harcban már csak néhány-em-l»ro maradt, ezekkel ¦ visszavonult ííroszliki könséf^lx> s annak körvé-delmélx.\'n hnreolt addig, amíg a tol-joscii bekerített községből valé ét-ii\'iréskor halálos lövés érlo.
l\'gyanilvon roméiytolon holyzct-l«m Hurcolt példás vitézséggel ínádj Kovács Dénos főhadnagy. Miután a gyalogSáfíi- támogatása közbon a legsúlyosabb vessteségelcet okozta az
elli\'iiseíriiok, szakadatlan kézigráilát-
hare közepette húzódott vissza tüze-[óállásába, ahol szomélyeaen vezottíi n küzdelmet. Az ellenség egkei" ha re kocsikkal ¦ megorósitott uiubb fámadóhullámokban özönlött olóro. Kikerült három harckocsit kilőniük. Mádi Kovács fóhadnacy azonban súlyosan mogsebosüjt a narcban.
Ugyanitt lelte lialálúl Talpag Kálmán\' tartalékos főhadnagy. Miként két bajtársát, Őt is hamarosan közol-támiidns érln, ISnnok olháritésában bámulatos nyugalommal vozotto a tüzolŐállns legénységét, miközbon maga mindig az elsők között liarcolt. Lelkoeitő és példaadó magatartásával sikerült is kivotnío a tüzoló-álláeába már behatolt ellenséget. A további liarcokban azonban súlyos sebet kapott, ametyba utóbb bele is halt. _,
ZALAI KÖZLÖNY
19-13. május 11
hírek
NAPTRKIVT):
Éjjeli gyógyszertári ügyelet: Ma Keltető fías gyógyazortár Pó-ut 6. SífkaniBsán ar ottani gyógyazer-» állandó ügyeletes szolgálatot Vart.
N«ptár. Május lt. Kedd. (tóm. kai. Ferenc - Protcalins Mamcrtus.
A GOZFORDÖ nyitva vau reggel órától e»W r> óráig. (Hetfé, eaaréa,
ántolc délután «* kedden «gees iaap
éknek.) Téltföh: ?cu.
- (Asszonyok a sebesülteknek)
A Magyar Szövetkezeti Asszony-iga egyik kis zalai csoixjrtja. a izenteyorgj-völgyi, Gaál Dénesné ol-. lökni) vezetésével; a zalaegerszegi catonul kórház részére gyűjtött. Üredménv: 19*2 kg. finomliszt, 262 lg. bab,\' U08 darab tojás, 4 kg. iryünjölcsiz, 3 kg. tarhonya. Az iskolás gyermekek egy boti tizórai almáról mondtak le, ami 80 kg. almát eredményezőit. A március 16-én rendozott műkedvelői előadás 250 pengő tiszta jövodelniól a Vö-röskorosztnok juttattí\'-*
— (Ballagtuk a cs&ítbrnyal tanltÓképzősilh)
Szombaton megható : ünnepi keretben volt meg a csáktornyai tanítóképzősök ballagása. Kznlkaloni-mai köszöntötték a propnrandisták az intézetnek egykori s most hazatart zászlaját, amelyről a Zalai Közlöny előző számában már megemlékeztünk. A ballagó ötödévesek tizen voltak. Délben búcsúztak ol az iskolától, oste n várostól, amikor megkoszorúzták a Zrínyi-szobrot is én Todeumon vetlek részi a templomban. A búcsú-ünnepély oste az intézőt dísztermében zajlott le. A végzettek a szeretet meleg hangjaival vetbpk bucsut Polcsinszky Jenő igazgatótól és tanáraiktól, valamint a város társadalmától. A ballagást fiatalos, derűs vigasság fojozto Ix*. amelynek jövedelmét a Vöröskereszt nok adták.
— (Körzeil leventeversenyek Muraközben)
Május 16-nn a Csáktornyái járás nyugati részénok 20 falujából Mik-savárou jön ösaze a lovontoifjuság, hogy a sport és" lovon u> ügyességek-ben összemérje orojót. Hz losz az
Állami tanítók nem pályázhatnak felekezeti vagy községi iskolához
Az ulóbbi időben mind gyakrabban történt meg, hogy a kevésbé megközelíthető helyekről az állami tantlók és tanítónők a jobb anyagi előnyökkel kecsegtető nagyobb és jobb lakással, több iskolával slb. bíró községi vagy felekezeti iskolákhoz pályázhatnak vissza, minthogy mostanában igen sok Ilyen állá* tlrull meg. Minthogy tr, különösen a visszatéri ki-
sebbségi vidékeken lanitóhiannyal fenyegetett, a kultuszminiszter rendeletet hozott, amely szerint állami állásban Itvo tanítók és tanárok csak a főigazgató «toretes engedélyével pálvázhatnak telekezeli vagy község iskolákhoz. A tanügyi halósácok remélik, hogy ilyenformán meg tudják akadályozni\' az állami iskoláknál a tanerőhiány növekedését.
Talafon 3 . uí!.
Legszebbet s legolcsóbban I
első nagyobbszabásu lovonto-vorsony Muraközbon és a rendezőség közöl 1000 VOrsonyző részvételére sxámit. A verseny reggel fél Ö órakor kezdődik szentmiséről, majd a felvonulás után zártrendi, kézigránátdobáfli, távolugrási versenyek és céllövészet losz. míg délután\' a futószámokra és az egyéb atlétikai számokra kerül SOS. Május 23-án Muraszentinárton-ban lesz hasonló körzeti verseny, majd a két verseny legjobbjai május 80-án Csáktornyán mérik ös*ze erejüket és tudásukul a járási levettle-rerseuyen.
— (Növendékhnngvertceyl
lesz szerdán tí érakor a zeneiskolában. BslépŐdlj nincs. (:)
— (Díjemelés a MÁVAUT autóbuszokon)
Artnsitjük « i. utazóközönséget, hogy a 4fi.84<lQ4:i. K. K. M. sz. engedély alapján IH4ÍV évi május hó 1 B-é vei autóbuszjáratainkon a személy-, poggyász- és áruszállítási dija kai 3G százalékkal foloinuljük. MAVAFT főnökség.
— (Ujabb 60.000 oengö állam-Mg^\'y "~ aeelntonfenyvesnekp
A balátonronyvosi partvédelmi bizottság a fürdő\'fejlesztés és építések bofejezésére ujabb liO.ODO pengét kért n földművelésügyi kormánytól, A miniszter most érteeitetto az ór-dokoltségot, hogy méltányolva a partbiztosítási munkák fontosságát, nz ehhez hozzá fűzött közigazgatási érdokokei és nz Órdokoltségre no-hezedó megterhelés súlyos voltát: toljesitotto a kérelmet. Kzzel 170 ezer [Wllgó államsegélyt kupon eddig a fürdófojle*ztési munkákra Ha laton fenyves.
— (A csáktornyai tűzoltók FlŐrlán-nipl ünnepélye)
Tudósítónk jelenti: A esáktornvai Önkéntes Tűzoltótestület Flórián-napi ünnepélyt tartott. Délelőtt zeneszóval vonult a tüzoltószázad Kovács Pál alpa\'rancsnok\' vezetésével a tomplomba, ahol a Flórián-oltárnál ünnepélyes: istentisztelőt volt.
Az énokot Nagy Károly polgári iskolai igazgató szolgáltatta énekkarával. Az ünnopélyos szentmise után a tüzoltnszázad iliszmenotben vonult ol a parancsnok és ,i hatóságok vezetői előtt, majd a tűzoltólaktanyához érve Körontsi Endre fójogyzó Qnnopélyea beszédet mon-
dott nz összegyűlt tűzoltóságnak. Délután 71 őrskor a felső pusatafaí tűzoltólaktanya udvarán majális volt. amelyen a zenél az egylet Maját
zenekara szolgáltatta.
— (Meghalt sérüléseibe
a elózkáll téglagyár gépészének
feleségei
Szombati számunkban hfrt adtunk ió|a. hogy kazánrobbanás köz-hon sulvos égési sebekéi szenvedett Breglories Gyula. » dióskáli téglagyár gé-pészí* és feleséül\'. A szeren-Asútlonül jári asszony azóta belehalt sérüléséibe; férje is életveszélyes állapotban fekszik a keszthelyi kór-" házban. Breglovícsnét hazaszállították Dióskálra, férje mit no tud fo-lesége haláláról.
Nhgykaiiíisa megyei v*ro« polgármesterétől.
M9/ké. 194».
Tárgy: A termelőknél msiőgazda-¦*i{i cselédek. Időszaki munkások, bérbaadék, nyugdíjasok, eltartottak rétiére elszámolásra vftiitriigyolt kenyérgabona clizámoltsa.
Hirdetmény.
Flgvelmeiklem a termelőket, hogv a f. má|u« hő lő. ét 23 lka köifltl « ciéplést el\'enőiflk állal náluk rlarámnlás !>0le>-zellséi\'.évtl vlsszahngvotl kenyérgabonát a Köietlálásl Hivatalnál gabonasztlvényekkel, váltószelvény ékkel, vagv pótjegynzel vényekkel elszámolni kfllejrsek. C célt>ől a Közellátási Hivatal az érdekelteket megidézi, akik ai idézésen eléírt htl>en éa Időben megjelenni tartoznak, mert aki nem jelenik meg, ezt kénytelen lestek leljelen-teni. A számadáshoz el kell hozni a ga-bonalapol, a családi Igazolványt, a ház-fsrláiukhoz tartozó stcmélyek kanyérga-benajegyét, valamint a gabona kiadass ellenében levágott gabonaszclvényekel, vál-tőizelvényeket, Mljjen izelvényekel. \' Az elszámoláskor a közellátási hivatal a ga-bonalapnt lezárja, pecsétjével lálja el, sí t\\ nem számolt mennyiséget pedig beszol-\'Ráitalásia clőlrjs. A btiiolfiáltilAiia előirt gabonát aiomial be kell szolgállalnl valamely) najiykanimtk\'.HO.ViBAR bliomi-nyoihoz s az átvételről kapott eltimeivényt azonnal be kell n.utatnl a kotetlátásl hivatalnál. Akinél vlssis lelt hagyva elizl. molásta gabona és májúi ?2tlg nem kapnn ldézé>t, iiHJim 23 án Idézés nélkül la jelent -ezzék a közelláláil hivatalban az el-számolás megejicsc védett
Nsgykanlcia, 1943 május 10.
isss Polgármester.
Belpolitika
Keresztény Temetkezési Vállalat
" Cégt.\'
sipos józsef
Fé-ntl2,(az ad varban)
Üzlet telefon: 3®7. ;.:
Lukas lelef in : 21B.
villamos aram-
SZOLGÁLTATÓ rt.
Áramszámlák fizetése, reklámadók, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben déle)l6H 8-tól délután 16 óráig. Caancery-ut 51, tehetőn 294.
A MÉH cstltörlokön délután értekezletet larl, amelyen Kállav miniszterelnökkel együtt részt vesz. a kormány .valamennyi lagja. Az időszerű kérdések megwltaiásán kivUl ez alkalommal a párt tagjai több Interpellációi is elmondanak és azokra az illetékes miniszterek azonnal válaszolnak.
Amerikai repütótdmaddt Tongklna ellen
Tokió, május 11 A Domol-froda jeleni! Hanoiból; Indokína kormánya közölte, hogy 6 amerikai repülőgép Tongklng ellen zavaró támadást lotAzett, c^ppuBka-tüzet zúdított a polgári lakosságra és enk em-bnrt megöltek.
Az aanztráUat kadŰitymlntazler ezerint a hAbnra 5 fvlfi. tart
Amsterdam, má|us it A brll IlIrsZOlKálat Jelenti Sydneyből: Aupzlrnlln tindngymlntsztero kljnlan-lelte, hogy a háború legalábh R \'évig log tnrtnif. Ifn n Ispánoknnk még 9,
évot ndnnk áHássIk megfröslléséra, le-hetotlnn lesz legyőzni őket.
TPffllfBDBTtgEI
áuis
floHÍtiloö-íianntio flretistet felvétetik Helyet Imre asztaJeiniL_PÖ-ut 4. _18
TonulAnak fatwesiH asonnall beté-páare, heti fizetéssel, jobb hátból való tlgycn leányt lapunk nyomdája.
Könyveiéiben j*rt«« g«plréaiS |ő (Ize-léssel azonnal felvételik. Clm a klaalő-hlvafalbsn. J524
Aext«>lfiaB«ttj4ilat é* tanoncot felvesz gépüzem TeleVf-ul 6». 1531
Férfi (ndráazseaéd felvétetik SisM István fodráiz-Uzletébcn. 153S
Eröiebb klfutaflu, ssorgslmas man-kás sronnnll belépését felvétetik. Hott-mnnn kádármester, Tárhás-tttca.
ADAzV-VáirlL "
Esy uj ntl vmrróqép olcsón eladó Ballhyány-u. C, Szakonyl. 1136
2 drb lámlnóségü ffelSUS 10-14 éves liii.Tóftiérc eladó. Tavssz-u. 11. 1S37
Renessnce abddlfi bútor ás mángorló eladó. Fö-ut 16. 1132
FOréaxgaitart és kisvasúti (elszerelést illigöscti vennék, Siesilözde, Qalsa.
1516
BÚTOROZOTT SZOBA
Kiadó \' j\'f sziéges butoiosolt utcai szoba külön bejárattal, szennai Is. Clm a kiadd-hivatalban. Lakásláfogatis cate 6— 7-Ig.
HAZ ÉS INGATLAN
Főútvonalon alade fürdőszobás, kariéi bérházakat, bcköltftihetl kétszobás magánházat, balatoni kisebb villát, lelket közvetít Horváth, Sugár-ut 42. 1534
Villa eladó BslatonmáriatUrdön.. Érdeklődni lehet Batthyány-u. 20. slatt. 1507
KÜLÖNFÉLE
Idősebb nyisadljae lluzlvlselőnő teljen ellátási keres külön szobával. Lehetőleg a belvároiban. Clm a kladóbsa. 1540
ZAUtl stAZLÖNY
HOl.lvmni NAPILAP.
t3adJá:,,Xli|aidttá|IILT. Isatykaaliae*. Felelős Uadó: TaleJ Király. Nvomatott: s „K(iBU(\'asá|l lt. T. ttsifyki\'vrun «y*HÍá|áheji\'Me|ykajiÍziaa.
fttsüi-
«81
. 88«évt.,t08. m. Nagykanizsa, 1943. május 12. szerda Ars 12 fillér.
Tabottposta:---------- mmmmmmmmmm^mmmaammmmmmmmm^mmm^i^a^twmmm^mimKmmmmtmmmmmm
ZALAI KÖZLÖNY
taoaUkitf *» MaaWnttaii f»-< k. m«, " lHÉsM\'lawi tsattmi 1» k ; atefea sjtMrni. Miatti.
politii«i ¦••¦lap
Kddfla szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klfltlzetfvil ára: egy hónapra 9 pengő so fillér.
negyedévre 0 pengő 80 UÍI6r. Egyes sieia: hétköznap 121111.,szombaton 20H11
Kétféle Imperializmus
A számtalan ünnepélyes é:> kevésbbé ünnepélyes alkuimakkor elhangzott amerikai nyilatkozatokból kibogozható az a két cél, amelyekért az USA résztvesz a most folyó háborúban; c két cél egyike a "kultúra; megmentése, — melyet szűnniük n ncmzetiszoeial izmus erÖ-seti veszélyeztet — a másik periig a tengelyállamok hatalmi törekvéseinek letörése. Ami a kultúrát illeti, az európai mü. veltség köztudomásulag sokkalta régebbi keletű, mini az ume-rikai;\'czl a műveltségei Amerika - legfeljebb átvehette. Ennek az • átvett niüvellségnek azonban nem voltak gyökerei, sem hagyományai, mert hiszen ami az amerikai hagyományokai illeti, azokat, akik ilyen hagyományokat megőrizhetlek és istápolhatlak volna az Ujvi-lágrész Őslakosságai , jobbára kipusztították, megmaradt ró) szűk pedig még ma is annyira jelentéktelen szereli jálszik a szabadság hazájában, hogy a műveltségbe vajmi kevés beleszólásuk van. Végered menyben nehéz lenne elképzelni, hogy Amerika milyen védelmet jelen -lene az európai műveltségnek, annál is inkább, mert ezl a kuf-turát - - gondoljunk csak a bolsevista Oroszország elleni élethalál harcra — ezidőszerint egyedül és kizárólag a tengely és a hozzá csatlakozóit államok védelmezik szívvé 1 és lélekkel.
Nézzük azonban a második háborús célt. Az ember önkéu-telenfll felveti a kérdést: vájjon miféle hatalmi törekvés,\' miféle imperializmus az, amely az ó-világrész jövendő\' életét az összes érdeke^ »agy- ás kisállamok megkérdezésével, részvételével kjvánja irányítani, nem is szólva arról, hogy ez az úgynevezett -imperializmus a nemh zeti létükben megerősödött s nemzeti öntudatukban újjászületett népeknek olyan cgyfittmff-ködését teremtette meg, amilyenre még a legszabadabb korszakban sem volt példa. Igaz, van a dologban nemi hatalmi törekvés\'is, ez a törekvés azonban nem népi s nemzeti.erősségek ellen irányul, hanem egy népek és nemzetek sorsát már annyiszor kerékbetört hatalmasság, a tőké ellen.
Nos, Így áll a tengely-imperializmus. Nézzük azonban, hogy áll a túlsó oldalon ? Az kétségtelen, hogy a Monroe-elvet" valló időknek vége az Uj|-világban; vége volt az egykori spanyol gyarmatok - Kuba, a V ülőpszigetek — bekebelezésé-
A tengely-csapatok elreteszelték a Cap Bon-félsziget hídfőállásába betört angolszász csapatokat
Churchill brit katonai szakértőkkel Washingtonba érkezett — Zürichi jelentés szerint az angol minisztereinflk és Roosevelt elsősorban a legközelebbi haditerveket vitatják meg
Berlin, május 12 Illetékes néinel részről a kövotko-zákűl közlik:
Bár a tunéziai harci csolokmé-nyok még nem értek véget éa a tengely-canpa tok tuváhhra is olkosoro-dott ollonálláet tanúsítanak, Attleo az alsóházban már most tott ogyos közlésokot a harcokról.
Némát katonai köröknek az a felfogásuk, hogv véglogos számok csnk a harci esolokménvok bofejozéao után közölhetők, mégis helyén való-
nak tartják, hogy Attleo* közlésül
héjyosbltsék.
fgv Attleo azt állította, botfy Tunéziában a légi örök aránya körülbelül négy az egyhez volt a szövőt-
ségosek javára. Irányadó német katonai részről őzzel kapcsolatban még
állapítják, hogy az igazságnak inkább megfölolno a tiz az egvhoz arányszám az angolok és amerikaiak javára.
Azzal az állitássál kapcsolatban, hogy az afrikai hadjáratban a töké-lolosség Csúcspontját érlek ol a földi é.s légi erők együttműködése terén, némot részről utalnak a norvégiai, lengyelországi én krétai hadjáratokra, amolyoklHin német részről a. kát fogvwnwm (ükétulosnok uuind-hnlő ogyÜttniŰködóflét érték el.
A némol, közlés ezután megállapítja, hogy c
azok a számadatok, amelyeket Attlee a brit csapatok veszteségeiről kőzött, nem adnak pontos képet, mert a legutóbbi harcok veszteségeit közölte,. Nem* ismerlollo az északafríkai harcok kozdoto óta szonvedott cgéaz voszloségot, amoly a tengoly-csapatok csapásai kövot-koztébon\'szokatlanul nagynak mondható. ¦
Attlo végül azt állította, hogy a tengoly-csapa tokíiak kovés kilátásuk van á monoküléero. Eiape\'^némot katonai részről nyomatékkal hangsúlyozzák, hogy som a némbt, som az olasz csapatoknak nincs ilyen szándékuk. A longoly-csa|>atok Észak-Afrikában az utolno töltényig küzdenek majd.
Ismételten utalnak Berlinben
arra, hogy a tunéziai harcok még egyáltalán nem értök véget. A log-ujahb rádiójolontésok szerint Bizor-titól dólkelotro még sok német harccsoport van érintkezésben az ollon-séggol ós leköti azt. Tunisztól dól-
kelotro ín szirös ellenállást tanúsítanak a lonKely-cftajHitok az angolok és amerikaiak" nagy tulorojévol szóin ben. A tengoly csapatai tudják — állapítják motí Berlinben —, hogy
az ellenségnek időben, emberben és anyagban olyan veszteségeket okoztak, amelyek nemcsak számbelileg jutnak kifejezésre, hanem éreztetik majd hatásukat a háború menetében Európában és a Csendes-óceánon egyaránt. tíz a harc azt jelenti, hogy a hadjárat kozdoto őta harcoló 5. némot hadosztály az olasz csapatokkal együtt fi hónapos tunéziai háború alatl magára vonla az ellenség egybe gyűjtött erejét. Arra kényszoritettn
i\\ kát elionfolot, Hogy minden más
hadszmtorot elhanyagoljon. Különösen te he rmon fésüli a keleti hadszíntér abban az időlwn, amikor a Szovjet remélte, hogy döntő olórotörést
intésből Kurópa ellen.
A tengely ^csapat ok szívós ellenállásukkal egyben a japánok Imlmiivelcieii is támogatták, végiil pedig döntő hónapokkal késleltették az európai inváziót. Ez idő alatt bo lehetett fojozni az atlanti őröd fal felépítését. Ui orŐditményokot létcsitottok és ujabb hadosztályokul állítottak tel. Ha Anglia ÓS Amerika szovioíorosz támogatással most inváziót kísérelne inog. akkor német fölfogás szorinl ismét szárazföldi hatalommal ko-riilno, flzomhö, ellontétbon a tunéziai harctérrel, ahol az angol ős amerikai tongeri hatalmak küzdöttük két szárazföldi hatalom, Olaszország és Németország ollón. Ebben a szoralwkorülésbon állapítja meg végül az illetékes német részrfll tott közlés — kétségtelenül im rengr\'•• hatalmak szárazföldi erojénok \' lényo tűnik majd ki.
A brit miniszterelnök az Fgvestllt Államokban
tckezletet valószínűleg azért tartották meg az Egyesült Államokban, meri Roosevelt meg akarta kímélni magái az utazás fáradságaitól.
Zürichi jelentés szerint bár a hivatalos közlések Churchill washingtoni látogatásának célját nem említik, valószínű, hogy n\'megbeszéléseken elsősorban a szövetségesek legközelebbi haditerveit vitatják meg és csak másodsorban kerül sor a háború utáni problémákra.
Amsterdam, május 12 Az angol lürszolgálat jelentése szerint lord Beaverbrook Washingtonba érkezett.
Amsterdam, május 12 (DNB) A brit hírszolgálat washingtoni jelentése szerint Churchill bril miniszterelnök Washingtonba érkezett. Megérkezésekor Roosevelt elnök fogadta. Churchill washingtoni tartózkodása alatt az elnök vendége lesz. "*¦
Az angol miniszterelnök kíséretében utazlak az angol vezérkar katonai és hadi tenger. S-szeli szakérlői.
Washingtonban bejelentették, hogy Roosevelt és Churchill megbeszélést folytatott egymás-.
A birt hírszolgálat további jelentése szerint a Roosevelt— Churcbill-találkozó Roosevelt j meghívására jötf létre. Az ér-
Edem
Közvetítési kísérletei! nem érdekelnek bennünket
Ezzel rámutatott Roosevelt
London, május 12 (Bud. Tud.) Edén külügymir iiiszter Franoo beszédével kap*-csolalban az alsóházban a következő kijelentést tette :\' Közf vetjtési kisérleteiV\'nem érdekelnek beiinünket..
basonlóértelmü kijelentésére, amelyben hangsúlyozta, hogy a szövetségesek ragaszkodnak a tengelyhatalmak feltétlen megadásához.
vei s vége akkor, amikor az Egyesült Államok majdnem kizárólag üzleti érdekeik védelmében, beléptek az elmúlt világhálómba. Es vájjon mire magyarázható az a tevékenység, amelyet az USA a déJamerikai államokban néhány esztendő óta kifejt?
Mindenesetre kétségtelen, hogy\' az a háborús cél, amcllyrl az\'Egyesüli Államok ki akarják küszöbölni a tengely terjeszkedését,\' n furcsa módszerekkel támogatott -szövetségesek, a britek között sem kelt túlságosan nagy örömet \\ azt ugyanis ma már nehéz letagadni, hogy a
brit támaszpontok egész sora amerikai kézbe került, s Angliára nézve valószínűleg az sem közömbös," hogy az Afrikában parlraszállolt amerikai csapatoknak eszük ágában sincs, hogy a háború befejezte után visszahajózzanak hazájukba.
ZAL\'Al KÖZLÖNY
1043. május lá
Néhány szó a MANSz-ról
A kanizsai Magyar Asszonyok Nemzeti SzőveUege a közeljöf-vöben tartja szokásos évi közgyűlését Beszámol egy évi munkásságáról, működéséről. \\em volt könny ü ez az esztendő. Há; borubanélünk. Nehezék u gondok, amelyek az asszonyok, a\' magynr iiíík vállaira nehezednek. S mégis !1 mindennapi súlyos harcok mellett is, a legf-t\'öbb magyar asszony, leány idői tud szakítani magiínak arra, hogy; a köz, a haza áldozatos munkájában részi vegyen. Van, aki az Egyesület keretében dolgozik, van, aki nem tud részt-venni a munkában, de tehetsége szeriül adománnyal támogatja az Egyesület munkásságát, de minden hazáját szerető magyar nÖ valamivel, valahogyan áldoz ¦ a hazának Erre ma parancsoló szükség ís van. Idézhetjük íde-vonatkozólag Tormuv Cecilnek, a MANSz nagynevű megalnpitó.-* jának a kővetkező megállapítását ;
»Az a nemzet, ntely kizárólagosan a; államJiafalómra tú\\ maszkodik, csak féflábon áll, nwrt a nemzet másik lába a társadalom.^
A MANSz célja : az ország keresztény és nemzeti alapon álló asszonyainak, leányainak egy-treolvadáso.
Czéljn : a keresztény vílágné-zel erősítése és a nemzeti hab gyományok ápolása.
Célja : a keresztény világnó-resztériy és nemzeti irányú tényezőt, mely a magyar nép művelésén, gazdasági és erkölcsi Fejlesztésén dolgozik.
Ezek szolgálatára hívja egybej tagjait, kór tőlük áldozatos munkát, néha anyagi segítséget. Mosi pedig készül a közgyűlésre, melyen kibővíteni kiyánja az ifjúsági csoportol. mert ápolni óhajtja bennük a nemzed érzést, tudatosabbá akarja bennük Fejleszteni és Fokozni a haza iránti Forró szerelőiét.
A magvai\' asszonyok, nVagyar leányok közös munkájára, ösz-szefogására van szükség, meri:
A inaijiiurok ístüne u magyar nők szivén keresztül is óvja és áldja a hazái.
Hűli Cili
gyorsíró- és gépirólskolában
mAJua IQ.án
u| koailcí- él hal .iló-lanlolyaui
kezdfideil. Allásk0ívcl((6s. Itt
Állá\'aban lévőknek eall tanfolyam. TAjékoartozé.
Szent Imre herceg-utca 5.
Az Igazságfigymlnlszter, főapát a balatonfüredi
Rílka é« jelentőn knüös osoménye lesz Balatonfürednek: május 16-t\'ől 22-Íg romlozik a 19-ik orvushotot és ugyanakkor kozdódnok n Szont Bo-nodek Hond fürdőjének 200 éves jubiláris ünnopségof. Az előadó professzorok és az orvosok május le-in vasárnap érkeznek az ország minden részéből. Aznap délután 6 órakor a balatonfüredi füzdőogyosület díszközgyűlést tart. Dr. Tüsko Jonó olnök, a Balatoni Hajózási Társaság vozér igazgat ója nyitja mog a gyűlést, aineívon folazólalnak: Hndocsay László dr, ignznágügvminiszlor, mint n korülot képrisolójo és gróf Toloki Béla zalavánnogjoi főispán, akiknek Kelőmén Krizosztom ben-césrondi főapátur válaszol, majd dr. Macher Kmanuol plébános a jubileum történelmi méltatását adja elé, gróf Széehonyi György főszolgabíró jjedig zárószavakat mond.
Május 17-én reggel ö órakor a pannonhalmi főapát misét mond. U órakor dr. lloross József egyetomi nv, i". tanár, niint az orvostanács oíiiöko ünnepioson megnyitja az or-vóshetét és reflektál Füred jubileumára is. A kormány, a vármegye, a különböző hatóságok és ogvbsüio-tek üdvözlései után dr. Sehmidt Fü-rone egyetemi rk. tanár Balaton-
a főispán és a bencés Jnbllenml közgyűlésen
fürod orvosi fej lódóflérŐ] fog Ikszelni. Azután az orvosból tudó uiányos olóadásai következnek.
Az orvoshét résztvevői és a meghívóit vendégek fél egykor levonul* nuk a gyógy térre, anlolyet inast Lécs Ágoston nevével látnak el, mert ez a boncésrondi aj>át volt az, aki. I7t3-bnn olőször gondoskodott foglalatról a később Ferenc Józsefről elnevezett szénsavas forrás számára és mojléje az első kis fürdőházat is építtotto. A forráskút előtt Somogyi Imre gazdasági tanácsos, Halaton-fürod közeégbirája mond bőszedet. Onnan loiuoiuiok a Tibor-fürdő elé, amelynek a bejárattól jobbra osó falán emléktáblát holyeztek ol n fürdő épitlotőju és a szanntóríuni modern isálóju, dr. Haidu Tibor főapát emlékozetéro. A ltalatoní Szövetség részéről üáapárdy Aladár igazgató adja át nz emléktáblát a Rendnek, amelynek nevében, mint a fiírdóUilajilpnos tihanyi apátság fője, dr. Gidró Ronifáu apát voszi át rövid beszéd kíséretében. Külön Ünnepség lesz akkor, ha a Kísfu-ludy-szinhát régi oszlopait művészi formában újra fölállítják és más programpontok is lösznek a Nemzeti Színház, \'valamint egyéb testületek közreműködésével.
Valóságos kis arzenált találtak egy nagykanizsai fegyvermester lakásán,
akit azonnal előállítottak a rendőrkapitányságra
A nagykanizsai rendőrség fegyverek után való kutatása folyamán \'érdekes leleplezésre telt szert. Lajkó József nyűg, Fegyvermester József főherceg-utca 07. szám alatti lakásának egyik műhellyé átalakított helyiségében nemcsak ipar-jogosítvány nélkül dolgozott, végezte fegyverek átalakítását, stb., hanem, ncgy mennyiségű lőszert, különböző töltényeket, katonai fölszereléseket, fegyvereket piszto-lyokal, Munlichert, optikai mü-szerl, Kőt\' robbanó (ekrázit) töltényt is találtak legrtagynbb
meglepetésükre. A rendőrség le-loglnlfa és ládaszámra autón beszállította a kapitányságra. A robbanó \'töltényekéi megsemmisítés végett átadta a szakközegeknek, míg a többi lefoglalt Fegyver \'és lőszer illetékes helyre Körül.
Lajkó Józsefét előállítottuk a kapitányságra, ahol dr. Zá\'gón Elemér rend Őrt ánácsos azonnal kihallgatta. Mivel a fe\'gyverék beszolgáltatására vonatkozó rendelkezéseknek nem tett eleget, megindult ellene n közigazgatást eljárás,
^"\'„_i!.,n i/AROSi MOZGÓ
Ketten egy jeggyel t (FélhelydráTtkal) HOTSl KIKSIST a legnagyobb magyar filmsiker
\\j Magyar vtldghiradó
\' ¦-•......¦ . - i - j.....i - \'..... U¦¦\'
Vlöáddeak kíJfttéííe ; B őa 7 ómkor.
Mnűm Múim magyar férfinek nyílt hitvallással és bátor kiállásával meg kell védenie egyházát a lámadó pogáaysággal szembeB
A nagyUanlzöHi Ctcdo irfájús hnvi taggyűlése a fehérteremben
Király falvi (Hcidinger) Jenő ferences áldozár előadása következeit. ¦Rámutatott arra, hogy a katolikus egyházra vadállati dühvel támad a mai kor pr>-gánysága. Az egyház jjedi^hnrcf-iKiszáll \'ezekkel a pogány aratni-Valókkal, bárhontiah és bárkitől jöjjenek. Szomorúan állapi-tolta meg, hogy a hit, az ísten-cszme nem él a mtínkásság szivében, inkább Marx és Rósén-berg íanitáso Felé orientálódik. De ncinesak a szorosan vett nép körében látjuk a pogányság szellemének terjedését. haVicin nz intelligens osztály között is. Felvéti a kérdést: hol van az az erő, amely összxsuléii ereiét a tá tít adók kai; afrW-ly megVedi az egyházat a támadó pogány-ság\'ellen V Ez a Credo luvatása és feladata. A hitnek, a szerelek-uek igazságát a Credo:nak\' kell birdclni és érte síkra\' szállani, fenn és lenn és mindenütt. \\ Credo-tag bátor, tiyilt hitvallásával Ős öntudatos katolikus fellépésével egy világító fuklya, fénycsóvn, szenijánoslrögárka
A nagykanizsai ,Credo-szerve-zet most tartotla meg május havi taggyűléséi a tagok élénk részvétele melleit. P. Gulyás Gellért plébános, egyházi elnök, megnyitóbeszédében az »éríelÖ hónap\' jelentőségéről beszélt a katolikus férfire n\'ézvc ¦ öntudatos, bátor és hitvtdló katolikus magyarság eresszen gyökere,! minden kanizsai katolikus férfiben. Kemenes Cuneika szépen kidolgozott alkalmi versen adott etö kedves előadókészséggel. P.
kell.liogy legyen : u sötétség és annak szelleme ellen, mert a ki-álló. lütvalló katolikus férfi |>é|-ilája vonz Az egyházközs<ígszámit ís a Crödo-tagok ily irá nvu munkásságára, katolikuskí-áílásái*. nyílt konlessziójártt Krisztus-liordozőlink kell a ka- \' tolikus magyar Férfiúnak, a Cre-do-tagiiak lenni. P. Jenő beszéde lenyűgözte hallgatóságát, a mely a lelkeken szántott.
D\'obri Ferenc- tanuló vallásos költeményt szavalt sok érzéssel és melegséggel. Gozdán Ernő. n Credo Főtitkára beszámoll a Credo ból kiindult helyi Bftitár-si Szolgálat munkásságáról, a mely az országait az\'első voll a magvar honvédbősök rászorul! helyi családtagjai érdeké, ben és azok megsegítésére, és amely néhány hónap alatt több mini\',\'10.000 "pengőt ereilrn&iye. zéll a zalai honvéd-családok részére. P. Gulyás Gellért köszönetet\'mondott Gozdán Ernő főtitkárnak \'fáradhatall\'iii ügvbuz-gó és önzetlen ^fáradozásáért a mozgalom\' sikere érdekében, köszönetét a-gyűjtő hölgyeknek, az áldozatos magyarságnak, az ür\\ leányok és UraSázónyok Mftríáqf kongregációjának, a Keresztény Tisztviselőnőknek és a Keresztény Jótékony iVöogyl étnek eredményt\'s rendezéseikért a mozgalom anvagi támogatása érdekélyen. Majd dr. WélVerElek világi elnök szólalt fel. Előterjesztésére szélésköri akció indul a hadiárVák Felncvelretése és a|)aság:vállalása étdékében.
Maid a gyűlés1 táviratilag\'üdvözölte az egri érsekké kinevezett megyéspüspököt.
Néhány típus a határon „feketén" közlekedők közül
)\'Víllámtárgynlásók« — mert 35 vádlott ügyét ogy délelőtt letárgyalni nőin mindennapi toljósítmény még nkkpr feth, ha a tárgyalás anyaga sablonos és tőirtör.
Perszd ismét nniráköáiek kerültek a dr. Almússy-tanáca o|é. A tolmárs szei-öpét Faludy flézánó áll. tanítónő töltötte be. A vád: tiltott határátlépés a háborúban lövő Magyarországba vagy ismét kifolé, aun még szigöruhb, ha állításké-tölos egyénék löszik. Van, aki fogoly, vári, aki szabadlábon védokozik.
A honvágy t
Píleí Ferenc még l°88-bnn áf-niónt FnlAőöiíhálvfalváiél \'Nómótór-Bzáglia, ahol mitit gáiidaságj münSás dolgozott. I)o sbÍi\'o visszakívánkozott oda, ahol még az égbolt is azöbb, müu más országban. Miksavárnál visszajött és ugy, ahogy annak idején kiment, ugy most som volt nájti som engedély, som utlovél. Kifogták, Kanizsára hozták. A törvényszék olott kijblentétté, hogy itt akar máradni szülőinél. Itt\\tclo\'öslzÍk lo. Nönirn\'iígy tőimé \' vifeViía. JogoVősen H nftpi fogbá-zra ítélték.
A Hárúrrt testvér
M|eszaríus Mihály, niínt állitád-kotóloaj ^iura8zórd»ílelv liatárálKUi át\'niÖát Ziígr\'ábDa, vélő \'mórit fivére, János ís. M\'ikór visszajöttök, kézrb körültók. IJtlWélnélküli kétszeri határátlépés miatt vonták ókol foie-lő3Kégi\'o. Mindkettő nagyon szegény ouibot. Azért fejőnként csak 6D<~bi> l»ngóm ítélték ókot;Kgy harmadik M(hízíh-(c6 ellen, aki-nem jofent mog, kőrözőlovolét "adtok Itl
Egy hamis fair miatt
Kosnyák"\'\'Jánosné Kiss Frniioiáka mtirak irály í\'aeszeny.deooinberbtjn át-nient Zágrábba, mórt fórja ott dolgozik egy gyái\'ban ós neki azt a nirt hozták, hogy wzere\'ncsétlénül
4ÍH3. május 12
járt, azért útlevél núlkül átment u határon; Mikpr vísisajtiitj elfogták v" Miozták K«uiz8úra. 40 ívmgÖre it*ltrtt». NjomWMdr ehi-Kíw körül-monyok voltok.
Topiák Miiru útlevél nélkül lírádnál átment u horrút lintárra. Mikorvisszajött, u határvadász karjaiba futott. Aüzal védekezőit, hogy vaiik át akart menni a határolt, de m\'ég uöui hagyta ol a magvat- sávot, tehát:nem kövotolt ol tiltott határátlépőét. Ennek azonban ellene mondott q kibüjlgulott határőr. oO pengőre ilélték.\'"
{ Haza...
liftrtfilios Balázs gyári munkás, majd eukrábzoiunkáö volt Zágrábban, Haza\'akart jönni AlsŐminély-falváru, do nont kapott engedélyt,, jgy Drávadióson- átlopto u magyar, butáit útlevél nélkül. Édesanyja1 öreg, itt akar végleg maradni. Enyhítő szakaaa.u! ÍÜ pengőre ítélték.
A visszaeső
Petricsek Ferenc alsomihályfalvai lakos már korábban in egyizbon útlevél nélkül hagvtu ol az országot éa jött yisBza. Későbben ruhákat\' vásárolt Nagykanizsán és ezeket vitte magával Horvátországba, do nem volt Bzerenesájó, mert u magyar határt bizony oróson érzik. Mivel egyizbon már 80 pengőre ítélték "tiltott határátlépésért, most egy hú-.uapi fogházra Ítélték jogerősen.
Látogatók
Hans Ella Légré^róJZágrábba moilt útlevél nélkül ós\'Xígj\' ie érkezett vissza. 40 pengŐro büntették.
.Mlinarjcs Boldizsár Muraosáuy hói kiment Zágrábba dolgozni, persze, útlevél nélkül és most visszajött családját meglátogatni. Persze ismét »fok»tén«. Ugyancsak Málovics József volt zágrábbi vasutas, aki most »haji,ajÖtt«, Viogy itthon maradjon véglog. 40—40 pongóro ítélték ókot, A biróság figyelemmel volt a körülményekre, .........______„___
*
így megy ez »TÍIlámszorüoii-:.. EiryTk vádlott után a másik, A jövő \'hátén ísmát egy sereg tilosban járt következik.
mrjzi
Ezredik MFI filmhíradó
HtUEOnkét év alatt jutott el a MFI az ozredik film híradóig, mely alkalommal képsorozataival visszapillantást vet a múltra.
Ezer éve él a magyar mai hazájában és az ezredik filmhíradó á tanúbizonysága, hogy a magyarságnak történelmi hivatása sohasem, az utolsó két évtizedben sem jelentette\'a kényelmes életet. Politikai téren, a mim ka verseny terén, a természet elemeinek megfékezése terén kellett a népek nagy versenyében az első sorba Küzdenie magát a magyarnak.
Szemünk előtt leperegnek a felszabadító hadjáratok öröm-mámoros pillanatai. A becsüle-letiniagyar munka és az igazság gj\'oíe! mc ez. Vaí amé nuyie n éreztítk és tudtuk, hogy az elteleti orsiágrószek akkor fognak visszatérne amikor iiemzeiünk képes IcszNjjZokal meg. is tartani.
Erőt ad, reményekéi gyújt, a magyar kilarlást^trélozza meg az ezredik magyarN^mluradó, melynek keretében újra látjuk, amire bŰBzkék lehetünk.
A Városi Mozgó műsorán a Hotel Kikel címszerepei, melynek szellemes és fordulatos tartal}-ma ma is zsúfoltan megtölti a nézőteret. (df)
ZAUAI.KOZL0N.lt,
A közigazgatási bizottság ülése
Zala \\ármcgaf kő/igazgatási bi/.(iltí>úg.i vitéz gróf f\'eieki Béla főispán elnöklőiével ülést hűtött, aki bejelentette, hogy bizonyos mennyiségű textiliákat sikerüli szerezni, de csak az in-dokollan rászorultaknak adhat belőle, s egy részéi a harc-térről hazatérő katonáknak, különö!-seu a rokkantaknak tartja fenn. Ugyancsak így jár el a pót}-igénylésre kapott ezer pár muu-káibakáhccsol is. A katonaság részére igénybevett szénából ujabban ."> vagont sikerült meg* k m j) 11: és azt már ki is osztotta az ínséges területeken.
A vármegye területén u ter-ményigvnybevételek lezárultak. A végső eredmény 3" vagon búza, ifi vagon rozs, 3 vagon árpa, 5 vagon /.ab, HU) vagon kukorica, 15 vagon burgonya, 21Í4 mázsa bab, 7ö mázsa liszt, 165 mázsa köles és 5 mázsa zsir, amelyeknek elvétele nagyjából befejeződött.
Uyötnörey Sándor azt kérte, hogy a runaakciöbun elsősoiv han must olyan vidékiek részesüljenek, amelyek eddig nem kaplak semmit sem. Kovács Fe
rehe szóvá tel la, hogy vannak községek, almi a Icjbes/.oJgáMa-tási kölelezt\'llségnck, gyüjtőlelf-i pek hiánya miatt, nem lesznek eleget, a tejjel nem tudjak, mit kezdjenek és a malacokkal ele-tik fel a felesleget,
Hévlülöp vasútállomás nevének megváltoztatása miall előterjesztett kérelmét elutasították,
A lis/.üröorvos jelentése szerint Hévízfürdő tulajdonosa bizonyos épületek átalakításával, rcumaszaiiatóriumot, kíván léte-siteiii, amelyhez a kérelem a bel ügyminiszler flott fekszik. /
Mihályi Üu gdolua zuluszenl-imliályi népiskolai tanítónő ellen a közigazgatási bizottság fegyelmezetlen magatartása mialt, legyeimíi rendeli el.
Az állaiaépitészeli hivatal jelentésit el kapcsolatosan még-L-mlékezell az elnök arról, hogy Szabó Jenő m. kii*, műszaki főtanácsosnak eredményes munkásságáért a Kormányzó Ur elismerését fejezte ki.
Majil a többi lárgyponlokra került sor.
& magyar kalonaeszmény és a lés! életszemlélet szoigíitktábau miul meg az ifjúság az 1943. évi1 levoutenapokat
Ez évben május 15. és június 20-a közötti idóbon. rondezi inog a íovoiitoifjüság az ország valamennyi helységében a »|evciitcnanot«. Az idői »lovoulenn|>ok« a magyar kato-naoszménv és a hősi életszemlélet\' szolgálatában állanak Öa művészi\' megnyilatkozásaiban a népi azollu-míségot sugározzák. A »lovontémi-pot« maga a leventéi fjuság rondozi.
Lovonto-istent!sztolotek vezetik bo országosan a leventén apókat, amelyeknek középpontja a nósi emlékművek előtt rendezendő rövid, lélekbemarkoló ünnepség, moly a hősi eszmény és n hősi életszemlélet szolgálatában á|l.
Az ünnepségóket a hősi emlékművök megkoszorúzásával kezdik. A koszorút, amellyel az ifjúság a hősi halottak omléke" előtt tlsztoleg. -hadi-árva, vagy olyan levente helyezi lo a hősi emlékműre, akinek atya a harctéren küzd és ó maga kiválóan teljesíti lovenlckötclősségeit. \'
Az flhnopscg kereteién avatják fol a folyó kiképzési évben levente-sorba került újoncokat. Ugyancsak\' a boai emlékmű előtt mogrondozptt ünnepség kérőiében adják át a hadiéivá leventék részérő rendszorositott íHadiérva leven toj el vény 1«.
Mint ninorotos, a honvédelmi mi-
nittztot\' ;)Apámat adtam a bazáérl\'í föliratú\' megkü[6uböztotö és kitüh-\' telő hadiárva levcntojo!vényt rond-szoresitott a badiárva lovonteifjak részére, akiknek édesapja a jelenlegi világháború alatt a hazájáért liösí halált balt.
A jelvénnyel ellátottak a lovonto és az iskolai éleiben előjogokat él-veznok.
A kítünietott badíárvák —¦ a IíO-vénte Hirköz|>ont jelentése szerint — a jelvény átadásakor közösön ogysznrm fogóimat tesznek:
;>Apám! To, aki életodot áldoztad édes hazánkért, mindon magyarokért, családodéit és miértünk, hallgasd fiad. Fogadom, hogy1 mindenkor, mindenütt és minden körülmények\' között életemben és halálomban méltó maradok Hngzád«.
A levöhtenapokpn a\'leventék 1*6-hzélosohb tömogejllók Iwvonésával ünnepélyes korotok között tömeg-sportvorsí,nyekct és tábortüzeket ron-deznok.
IjOVentO küldöttségek keresik fel az ünnopségok előtt mindkét világ-hálioru hősi halottainak legközolobbi hozzátartozóit és a fronton küzdő honvédok családjait, hogy szeretettel hívják meg őket az országos leven-teünnSpélyekre.
Meg kell dolgozni az Iparos-oklevélért
Mióta a kormány súlyt helyez uz iparos-képzés1 színvonalának fejlesztésére, az iparosnak mestervizsgát kell előbb tennie, hogy mintegy kiérdemelje a jogot ahhoz, hogy önálló iparos-mester lehessen. Olyanféle ez, mint íi régi \'céheknél a remekelés.
Kanizsán a második idei mfes. lei\'vizsga zajlóit le minap délelőtt. Egy- nyerges, egy kocsi-fényező és egy kárpitos volt soron, másnap más iparosok. Egyiken még rajta feszüli a szép angyalbőr. Minden szaluméból két-két mester a vizsgáz-trttó bizottság tagja, a Kamara képviseletében Bazsó József tetí-I lüfeÜ főjegyző, jnig a bizottság
elnöki tisztéi Manknvits István ipartestületi elnök i öl tölte he.
Csak olyan vizsgázó lépheti ál az ipari étet mester-küszöbéi, aki alaposan megtanult kél tankönyvet. Ezekben minden benr van, amit egy iparosnak tudnia kell az ipari közigazgatás és ipari közgazdaság területéről.
Egyik leglényegesebb vizsgaanyag az árvelés". kalkuláció).
Mikor a vizsgázó ezzel elkészült, elmegy valamely műhelyt be, ahol szakemberek felügve-lete alatt egy-egy rövid munkát kell elvégeznie. Utána ismét visszatérnek az ipartestületbe és folytatódik a vizsga. Anyagok, szerszámok, gépek éty eljárások
FERENCJOZSEF
KE.ERÜVII
ismerete.
A bizottság végül a vizsgázói az anyag egy részének ismétlésért* utasíthatja és erre 3, U, vagy 12 hónapi haladékot ad. Általánosságban a vizsgázók mintegy 70-80 százaléka felel meg a kivánalmaknák,
Ebben az évben 45 kanizsai vizsgázó kerüli a bizottság elé és ebből 38 megkapta a mesteri oklevelei.
Bolond Aavayné — Csáktornyán
_ A nagykanizsai Keicíizléuv Tlüzt-vtselőuok elsőrendű műkedvelői által előadott legújabb színielőadás, a Bolond Aávuyné olyan sikert aratott, amelyért\'¦nem egy vidéki bzíntárau-lat mogirigylime. \' A Keresztény Tisztvíselónök müvéözi véiiáju lelkeit iniikedvelégárdájániik átütő sike-réi\'Ől\' tudomást szoroztok a teatvér-uirosok éd egyik ajánlatot a másik után küblik a nagykanizsai Keresztény .Tiszt viselőnek Egyesületének <!(íy-\'\'g.v vendégelóadásra\'. így tav-totték nióst Iwmutatú clŐaoásukal Csáktornyán a lóikon MANSÍÍ rou-uezésebön^ Csáktornya már ismuri a kitűnő nagykanizsai miikedvelö-gárdát és azért óriási érdeklődés előzte meg uz ulóádáat a szép le-veiiU-\'-ntlhonban, amoly zsúfolva toll meg ebből az alkalomból. Muraköz fővárosának azino-javát láttuk a délutáni, főleg azonban az esti előadáson. Olt volt mindönki, ak,i a nyilvános élotboh bármi azorüpot visz.\' Jól osött u nagykanizsaiaknak a Csáktornyáink molog fogadtatás;!, a MANtíZ hölgyei mái* a vasúti állomáson fogadták és kisérték a városba kedves műkedvelőinket Kova-esies Ella nlelnöknő vezetésével.
A leikos fogadtatás, a csáktor-nyaialí testvéri szei*etote és óHasi érdeklődése még jobban animálta m üköd vei Őgá idánkát, ugy hogy olyan előadást produkáltak, amely a műértő, nagyszámú közönséget számtalanszor nyíltszíni tajmra készletté. Majdnem "minden nagyobb és érzelmesebb jelenetnél zúgott tt tajift porcokig. Do inog is érdemelték lelkes műkedvelőink, mert szivüket és műmén igyekezetükül vitték játékukba, amely oly tökőletos, finoman kidolgozón volt * ¦ ogyjk-másíkániil valóságos omborrajz hogy hivatásos színészek sem játszottuk volna külónlwn. Jla tekintetbe vosszülc, hogy. a kedves szereplők napi munkájuk,- irodai robotjuk után állták össze kulturális missziójuk elvégzé-séro, dicséiotünk mollett még log-leljesebb olismerésünkel is kell, hogy kifejezzük\'. Mert magyar injsz-szió az, amit a nagykanizsai Keresztény.- Tiszlvíholónok Egyesületének mÜKcdvolŐgárdája az évek folyamán kifojt a legnemesebb cél szolgálatában, mindon hazafias megmozdulást támogatva. Igy Tok ez most Csáktornyán is. * Szorolnénk minden egyes\',szereplőnek kulim-külön kezet szorítani, mini a magyarság Tésztájának. Előadás után aMAN.SZ kedves hölgyei nagy szevototrcmál-tósággal vendégül látták saját\' ott-hónuklian a szereplőket. Volt is olyan hangulat a két Zrmyi-T,árqs testvérei\' között, amoly. még iokájg TOzonálni fog a sstvokbón. A csali-tornyai MANSZ nemes\'veretű, lol-kok és ügybuzgó munkáját külön ki koll emelnünk.
L\'gy tudjuk, hogy a Koresztéii,v Tisztvisolönók Eg>esülotc Csáktornya után most több máa testvérvárosban adja elé u Bolond Aflvav-Anét.
Özívből gratulálunk a mogórdo-melt aikorhos. (ti,
ZAL\'AI KÖZLÖNY
hírek
NAPIRFND:
Éjjeli gyógyazorlá: i ügyelőt: Ma az Igazság gyógyszertár Kő-tit 12.
Kiáltani fisán az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatot tart.
Naptár. Május 12. Szerda Rom. kai. Sz. József o. ¦ Piotcsláns Pongrác,
A QÖZPORDÖ nyitva vaa reggol 6 órától outo 6 óráig, fHétFfi, sssrda péntok délután és\'kedden egész anp nőknek.) Telefon: 560.
— (Lelkigyakorlatok\'V ferences-templomban)
A Vécééi- és Teleki-utcai elemi iskolák III. osztályos növendékei vasárnap, 16-án tárulnak az első szentáloezáShoz. Ez nemcsak nekik, de családjuknak is ünnep kell, hogy legyen. A szép ünnep előtt az első áldozók szülei részén; a joroncos templomban lelkigyakorlat lesz, a melyet P. Dávid \' Xavér ferences hittanár tart. Szép lonno, ha özeken a szentbeszédcken nemcsak a szülők, hanem az első áldozók keresztszülői, rokonai is\' részt Tennének s ezáltal minél .-..vékoznlesobbé tennék a kicsinyek ^számára a legboldogabb napjukat. A beszédek kezdete csütörtök, péntek és szombat oste 7 órakor losz. ¦
— (Főispánok értekezlete) Zala, Somogy- és Veszprém vármegyék főispánjai a balatoni fürdőhelyek közellátási kérdéseivel kapcsolatban értokezlotet tartottak Balatonfüreden.
— (Megbízatás és áthelyezés) .
A belügyminiszter dr. Hallá Sándor dr. budaposti orvost honvédelmi munkára a lesoncetOmaji körzetbe a körorvosi leendők ellátására ren-dolto ki, dr. Torkovits Lajos mura-jSzemenyoi körorvost pedie; Zalaszán-\'tóra Iiolyozte át. ¦-- Az igazsiigügv-minisztor Csikoss János lotonyéi telokkönyvvozetót a párkányi Járásbírósághoz Iiolyozte ál.
— (Névváltoztatás)
Szvotocz József m. kir. adóhivatali tanácsos családi nevét bolügv-ininísztori engedéllyel »Bsablyis*-ra változtatta.\'
— fA pénzögyi helyzet Zalában)
Zala yármogyo pénzügy igazgatójának jolentése szerint a vármegyéi ben az idén eddig befizettek 2 millió 05*8.412 pengőt. Illetékre 248.108, forgalmi adóra pedig 711.808 .pon-gót fizették bo. Az adótorléBOK Ösz-szégo 77.055 pongőt tett kL .
— \'(Zrínyi Ilona szeletesének évfordulója Muraközben)
Muraközi tudósítónk jolenti: Ismeretes, hogy a magyarság ezévben üunopli gróf Zrinvf Ilona- születé-sénok 800 éves évfordulóját. Minthogy Zrínyi Ilona évszázadok óta a magyar történelem .egyik legna-gyobh, a hazafias eszmo önfeláldozó és hűséges asszonyhőso, a hitvesi szeretet\' mintaképe", ma különösen példaképül szolgálhat a leány- és nőtársadalomnak. Az évforduló alkalmából Muraköz minden községében is mogrondozik májuB hó folyamán a Zrínyi Ilonáról szóló ismorottorjosztő előadásokat, illotvo alkalmi ünnepBógokot a népművelés ill. az iskolák rondozésében.
MEGÉRKEZETT
a legújabb sxftlmatkalslp minden színben, kis horgolt sapkák bojttal és virág-tokok, színes velúr nyel- is filc-sapkAk nagyban
PS-UÍ U. (üo«i,„dvBr.)
Egységei módszer Amerikában a hajók tonnatartalmának megállapítására
Roosevelt elnök a mai sajtóértekezleten bejelentette*, hogy íolhivásl intézőit az amerikai hajózási és tengerészeti hatóságokhoz, dolgoar.a-
..Á ki cgvségos módszert a hajók tonnatartalmának megállapítására, Ennok célját az elnök abban jelölte meg, hogy elkerüljék a zavarokat
.._ épitée alatt álló vagy már elkészült, illetve elsüllyesztett hajók tonnatartalma tekintetében. Roosevelt mogcmlilotto, hogy Angliát is felkérte a javaslat olfogadására, hogy világosságot teremthessenek a ton-natartalom megállapítása körül.
Egészségének helyreálláss után Romtnel uj feladatot kap
A l-\'úhrer főhadiszállásán a következő közleményt adták ki:
Amikor az angolok 10(2 októberében nagy támadásukat az el-alameini állás ellen megkezdték, Hőmmel vezértábornagy Németországban tartózkodott. Hosszú afrikai tartózkodása oly súlyos kárt okozott egészségi állapotában, hogy az eddig több esetben elhalasztott orvosi kezelés már nem volt elkerülhető. Az angol támadásról szóló első hírek megérkezése után Horni-mel orvosai legnyonratékostibb tanácsai ellenére az alig megkezdőit gyógykezelést félbeszakította és visszatért Afrikába*, Az angol -amerikai csapatok francia-afrikai partraszállása után a hadseregnél való tartóz--kodá.sa, amelyet .csnk átmenetinek terveztek, meghossznbbor dotj. A nagy számbeli fölényben levő ellenség elleni állandó támadások közben Hőmmel vezértábornagy hadseregát történelmileg példátlan vitézi mozdulatokkal Tunéziáig vezette vissza. Minthogy Hőmmel vezértálíor-migy egészségi állapota egy.ro\' rosszabbodott, Hitler Mussolini óhajtásával összhangban elhatározta, parancsol ad, hogy a (iahes-állás elérése titán a tábornagy haladéktalanul térjen vissza Németországba. Hőmmel tábornagy 19-13 március 11-én jelentkezel! a Führer főhadiszállásán és oll Hitler a kéléves északafrikaí hadjáratban szerzett egyedülálló érdemei elismeréséül aludta neki a Vaskereszt\' lovngkeroszfjóhoz a kardokkal és briliánsokkal diszilctt tölgyfalombot . Hőmmel vezértábornagy egészségi állapota czidö-szerint javulóban van. Egészségéneje helyreállásn után Hitler uj fcladaital fogja megbízni Hőmmel vezérlábornagyot — fe-
jeződik be a német véderő főparancsnokságának hivatalos közleménye,
A tuniszi front hírei
Berlin, május 12 (ííud. Tud.) A Cap Bon-félszigeten a németek és olaszok még mindig kemény ellenállást fejlőnek ki, noha kétségtelen, hogy helyzetük a keddi harcok következtében még súlyosbodott. Hizertu kiürítése . után Alexander tábornoknak módjában volt a Bizertától délnyugatra harcoló csapatait elszálUt<im és hnrcbavetnj őket a tengely-csapatok utolsó védelmi állásai ellen. Ennek következtében berlini közlések szerint az angolszász csapatoknak sikerült előretörni Tunisztól a tengerparti menti országúton és behatolni-a Cpp Bon-félsziged szorosabb értelemben vett hídfőállásába. A földi csapatoknak azonban sikerült ezt á .betörést elreteszelni.
Kinat front
Japán repülőgépek tegnap támadást intéztek a csungkingi csapatok Hunan tartományban lovo egyik fontos támaszpontja, Csangsa ellen. A katonai berendezésekben súlyos károkat okozlak és tüzeket idéztek elő. Valamennyi japán repülőgép sértet kiindulás;
bei-
lenül visszatért lyérc, .
Az Eüyeatíit Altatnak eddigi háborún vesztesége
Az Egyesüli Államok háborús tájékoztató hivatala közölte hogy az Egyesült Államok véderejének vesztesége eddig SO.filiO ember. Ebből elesett 12.9(11, megsebesült 10.200, eltűnt 38169 .személy és hadifogságba eselt 13..\'127 amerikai katona.
Özv. Dolmányos Ferencné Szekeres József-u 64. sz, alatti kocsmáját átvettem
és tisiletetlel órtesilem s n, é. közönségei, hegy yaiireap, lt-án megnyitom.
SÉflER PiL kouilü
Kérem a n. é. közönség szíves pártfogásai . Tisztelettel
Allnnriii vsns,
Qépsatiját c.épiéshe.. vető gépét su\\ siántúhoi
most rendelje meg
ÜNQRR-ULLMANN vwker.skcdéaében. sjs* Hnltarr-aépuk, petrtleam, kenil- é» nyersolaj raWdr. ~W9
DRAVIIVOLGYI
villamos Áramszolgáltató rt.
Arim«i4mlák llzotéso, rekltmíolók, hibajelentésük, siikizeru (elvlligosiUs mlndon villámot kórdósben délelBtt B-t6l délután 16 óráig. Csonsory-ut Sí. telefon 294.
194.1. május 12
Minisztertanács
A Magyar Távirati Iroda jelenti :
A kormány lagjai tegnap délután 5 órakor Kállay Miklós miniszterelnök elnökletével minisztertanácsra gyűltek össze. A ininiszlcrtanács. amely folyó kormányzati ügyeket tárgyalt, a késő esti ój\'ákig tartolt.
Imiül iihtit
legmagasabb árban vtazek
Vókásy ékszerész IMI
IPRÓHISDETÍ8KI
Aasttal uts~ta.no no fizetettel kivétetik Hetyel Imre asttalatnál. fó-ttj 4. 18
¦efArónit aionnsll halínéire telve-szOnk. Eriscset-téT l.tmelel,, Pertu Dezső.
1M3
Kifutót szonnalra letvestUnk. Hlrich ét Szegé. 1544
Keresek azonnilrs állandó ttkilmtzáira jói főző «Kaká*snSI. Tisztességes fizetést és szép butorosolt szabit kap. egynemű nélkül. )elentketést( Korona SaiiM Csurgó, címre kérek. 1551
adAs-vétcl .
WIÓBriAdmarj kapható, vetése május végé\'g. Koionciay, József főherceg-n. 12.
1476
Veszek egy Jókarban levé motork*-rékpért jó gumikkal. Vsraíndl-utca 67.
Sa:amf*l«K«a1A-0ép eladó Clm a kiadóhivatalban. IM8
aiaiimamlt-por limét kapható Teuiacb drogériában. I ciomig M (liléi.
1*«
különféle
Idősebb nf uod<ja> tisztviselőnő teljes ellélást ketcs külön szobával, Lehetőleg n belváioiban. Ctm a kuuMban. 1M0
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12636/1943.
Táigy: Vízzel való takarékoskodás.
Hirdetmény.
Felhívom a város kMönaégét, hogy a vízvezetéki vizei saját érdekében ¦ lehelő legnagyobb1 takarékossággal basinálja, mert az üzem szlvatlyumolorjal kőiül kettő elromlott, Így az Uiem lényegesen csökkent erővel tuti csak dolgozni. Ex a takarékosság mindaddig szem előtt tartandó, mig a motorok kijavítás után u|ból üzembe nem állíthatók, ami előreláthatólag 2-3 hetet veaz Igénybe.
Amennyiben felhívásom eredménytelen maradna, ugy kénytelen leszek a vízszolgáltatásban Időszaki korlátosatokat. bevezetni.
Nagykanizsa, 1943. május 11.
isit Polgármester.
zalai stdZLd\'sTT
POLITIKAI NAPILAP, Oldja : „KUautlasiil R. T. M«sykaalm-. r*l«Ua kUca; Zalai Kánly. N\'yomatúU: a HMl|«iáuáffl IsV T. Hagyki.niiw\'-
ars«Sá|ák«» MaiykaalzasB. (Hr*aMli4«« Utal , UW SAwkjj
Hm
Uomllufcwsl :. i:\\imi porta:
83,
» évi., 107. tz. Nagykanizsa, 1943. május 13. csütörtök ár* 12 filter;
IlkiMlttnUI HUa r» i >4«si«leí* otado, fcttktaup <44mUj.
rOLITIIll ¦••¦LAP
FíteWa izerkesitfi : Barbarita La|os
tilóílzetéel Am : egy hónapra 3 pengő 20 fillér.
negyedévre B pen^ó 30 Ifttér. ligyesazám: hétköznap 12 níl-.azoailmtoii 20 IUI
Benes is résztvesz a tegnap óta széies mederben folyó washingtoni tanácskozásokon
Nincs lényeges változás a hegyek közé zárt tengely-haderők helyzetében
Sztálin ezúttal la távol tartja macát szövetségeseitől ós bármiféle kötelezettség vállalásától
A\'Kubán-liidfonói, ahol a BFioviot esapatok májún 10-én hirtelen be-szÜntetlAk támadásaikat, loddon mégr helyi harcok voltak.
Krimttkája txakátzán at ditn-ttgtt támadótok dtmtmeti tzü-nstelétének a neavje.t rr.ndkitnii xidyot vetxtetége a magyarázata.
H3u u veszteség !1 legutóbbi 12 nap alatt közül 20.000 haléit és sebesült, valamint kétszáz, szétlőtt vagy súlyosan megrongált páncélos. HÖg \'nem állapították moa ezenkívül az elpusztított ellenséges [ogyvorok nagy srámnt. A német légi eró tegnap erós karéi és zuhanóbombázó ala-iculatokkal jolont inog a keleti arcvonal déli szakasza folott éa azünto-lonfll súlyos vosztoségpkol okozott
a szorjel szárazföldi rsajwitoknak.
8ok német vadán r.gópraj cirkált állandóan « hadinÜTolnti térülőt fő-lett. Ezzel ssenibon a seovjot légi •rajo — a Nómot Távirati Iroda jolontóso ssorint — csak gyongo orŐkko.1 jolont meg a Kubán-a re vonal folott. Azok a veszteségek, amelyeket a bolsevisták a legutóbbi na-pókban a lövegében «zonveduik, a jelek ssorint most válnak érozlio-lókké.
A Német Távirati Iroda jelenti, hogy gyors nómot harci ropüjógéiwk tegnap a reggeli órákban meglepetésszerű niély repülésben angol elÓört hajókai támadtuk máj Anglia keleti !tarijai mentén.
Két bajén telitalálatul értök el én ozenkivtil i<ok halé közelében több lx>caa!)ódást figyelteti meg.
Lltvlnov elutazott Washingtonból Churchill érkezése előtti estén
A Churchill— liooaevelt találkozóval kapcsolatban a Popolo\'ili liorna hangsulyozsa, hogy Sztálin ugy,
mint Casablancában, Washingtonban sem képviselteti magát. Litvinov nagykövet Churchill niocérkozésének előestéién hagyta ol Washingtont. Igaz, hoiry a "nagykövet elutazását már olóbb\'olhatáro\'zták, ilo Moszkva nem tartotta szükségesnek, hogy ezt arra az alkalomra folfügosszo. Nyil-váüTaló tohát, hogy Sztálin nem akar részt vonni szövetségesei tárgyalásán ós rnes akarja órizni teljes cselekvési szabadságát. Nem irta alá sz atlanti okmányt som és nem ir alá semmiféle egyezményt, amoly
kötele zettségokot jelentene a számára. Az angolszász propaganda, oiók összefogását sürgeti. A szeri
iot szövetséges azonban nem aksir kötélnek állni. A világuralom igénylói nem tölték Imí lábukat Európába, do már uj ural találtak az ó-világrészen.
Martinique meparéltáea
Liseáshon, május 13 A Stefan i-i roda jolontéso szerint mogtörtóntok a katonai mozdulatok Martinique mogszállúsának előkészítésére. A Kara ibi - tenger erojéhoz tartozó csapatok bán hajóra ssálltak.
Az európai urci/onai részlet k érdéi elról [olyik a washingtoni tanácskozás
Az angol hirszolgájiU jelentése szerint Benes megérkezett waímngtonba,
Washington, május 13 A Roosevelt és Churchill közt folytatolt megbeszélések után, melyek a kósö éj szaikal órákig tartottak, szerdán megkezdődtek a szélesebb körű megbeszélések. Arra számitanak, hogy Kanada minisztereinek*,- a/, ausztráliai külügyminiszter. Csurtftklng\'Klna külU^mím sztereo* Btrtes is résztveszotk a tanácskozásokon. Bc-
TlsztázatLanok a szövetségesek további tervel \'i\'okió, májas 13
A Német Távirati Iroda -Jelenti, hogy a japán Ttoeea Chuxehlll-Roosevelt-taiAlkozűval kaposoiatban a következőket Írja:
Abból a tónybŐI, hogy az ilyen tanácskozásokat mindig ul helyzet előálltakor tartják meg, virágosán látni, hogy ellenségéé oldalon hiáoyntk asrl-lárd terv a háború folytatására. Az angol ós amerikai hadaimat; között a lúlessteudei afrikai hadjárat alatt állandó lu-tüií Yiaaály puazlltott. -\\olui a hadjáratnak oaup&a ogy szakasza zárult le, a jövmnlú tervek ma ts teljesen tisztázatlanok. Ezért látogatta, meg (\'hiircill Rooseveltet, hogy a kérdéseket
avatottak szerint a megbeszélések napirendjén három pont szerepel; Azejropai arcvonal megteremtésének végleges rész tetet A sztlkséges hajótér készenlétbe helyezése. Az európai arcvonal.sriméra a hadianyag eloszlása. . f
Ezsel kapcsolatiban bizonyos remi sznbályokru hivAiinoti teDftt, hogy el-kerllijúk aaofcat a zavarokat, amelyek bb ásmkatrlkal prirtraazáltáskor keletkeztek.
tisztázza ós megvitassa az u] hadászati eljárást. De bármilyen hadászati ellá-rast alkalmaznának la, Németország és Olaszország Európában, Japán pedig a Csendes-óceán térségében mogteev minden elökóssü letet, kegy azembeszálljon vele.
Az Indiai és cseudenóceáut hírek nyugtalanítják Washingtont
A Nómot Távirati Iroda értoeülóao szerint Mookonsie King kanadai miniszterelnök tegnap bejolontotto az alsóházban, hogy a jövó héten Washingtonba utazik ós részt vos^
Churchill és Roosevelt sóin.
lűegbesíéló-
A Siofani-ireda jelentése "Bzorint londoni politikai körökbon ugy tudják, hogy a Churchill -Hoosotolt-találkoz-ón az indiui és a caondes-óceáni helyzetei f» megvitutják. Az onnan érkezett hírek ugyanis egyáltalán nem megnyugtatóak, fitill-woll, a kínai amerikai orók parancsnoka szintén nyugtalanító jelentéseket küldött.
Nem erdaltttték meg Arnim tábornok fogságba jutásának hírét
Az Amim vezérezredes fogsághaeaéif ról kiadott brit Iclcntfsektt bclini illetékes helyen még nem etfiüették meg. r^-yébként a rendelkezésre álló jelentések ntm mulatnak semmi lényeges változást a h.vvrk köiá zárt lun^srl len-Bolycrfik hclyzelében. Tegnap este átég DzaeberZsgljouan, valamint m Hnlidavll\'elél északra levő állások német kézen voltak. Allatában meg lehet azonban állapítani, hopy a szövőiségcsek állal hejárt térség-bi\'n továbh folyik a védekező lengelycrók Rzélforgáceolódísa.
A ióg\'i háború hiret
Angot Jolsritén szerint német hnmha-vetők nz elmúlt ójttsrtka riieKtámadt\'k opy k,\'lcini].i;M.\',l várost ós a városban Jelentős károkat, valamint vesztesóge-kot okoztak
A mára virrad* éj«aaka hrlt bombázók megtámndták Nyugat-Némelorazá-
Beríin:
got - Jnlentl a Német Távirati Iroda. — Romboló és gynlió bombákat dobtak le a IrtkónBKyedekre, amelyrk aa éptllelekbon károkat Idéztek olő Az eddlKl lelontósek STisrlnt legalább . 28 támadó bombázót lolóttek.
Uf albán kormány
Az olasz uralkodó klnovwto az- u| albán kormányt, amsly ma délutéi teszt lo az esküt.
Német—bolgár nyereanyag\' egyezmény
Németország és Bilicarla egyezménvt kötött, nme\'ynek értelmében a közeljövőben Bulgaria nnev mennyiségű gyónyszert vásárol Nómetorszáctól. Viszonzásul Bulgária gyóeynövényeket és később meghatározandó nyersanyagokat szállít Némotországba.
„A tuniszi események nem változtatnak a politikai helyzeten
Berlin, május 13
Még miolétt Kranco spanyol állani tó elmondotta volna aímeriai békebeszédet, berlini mértékadó bolyon kijelentették, hogy a tuniszi katonai események nem változtatnak a \\yo-litikaí holyzeton. Tíémetország és Bzöyotségoseinek célja továbbra is a megalkuvás nélküli győzelem. Éppen ezért logikus, hogy Franco íojtQgeV\'seire, amelylsm \' a háború bofojczéséro való gondolás szöksé-gosségét hangsúlyozta, német részről szintén a változatlan akarat ujabb hangsúlyozásával válaszoltuk. Berlinben magától értotódéuok to-kintotték, hogy ozokután Hull ame-
rikai külügyminiszter, néhány nappal később Eden angol külügyminiszter js elutasította haxonló módon Franco gondolatait.
Franoo tábornok délspaiiyolországi aljáról tegnap visszatett Madridba. A spanyolál lomfót a hatóságok vozeto személyi ségoi már » Madrid-tartomány határán fogadták. Az államfő székhelyéhez vezető utak mentén fa-lartgo-alakiilátok) a milicia és az egyotemi alakulatok, továbbá a kékhadosztály volt önkéntes frontharcosat sorakoztak fel, A.nagy tömeg lolkoson üdvözölte a Caudillol.
Nem teszi le a fegyvirt az 1. olaa« hadsereg
Róma, május 18
Az olasz főhadiszállás 1082. közleménye:
Az "olaó hadoopoc, amely tartja még a Bon-fok fólazigotétól délre fekvő állásokat — özeken az állásokon kedden is megtörték a 8. angol hadsereg támadását — és amelynek az északról olÓrotörő ollonségos csapatok a hátába korültek b amellett állandóan ki van téve légi Iwinbázás-nak, olasz-némot ketolókoivol a log-iiagy\'obb olkosorodéssol \'harcol na törootetlon hóaioBaóggol ollontáma-dásokat hajt végre.
Mosao tábornok, az olsó olasz liadwrog parancsnoka visszauta-si-totta Fneylwrg tábornok ajánlatát, hogy a liadBOFOg adja mog magát.
A tuniszi arcvonal többi szakaszán a tongclycsapatoknak lőszer-készletxik kinierüléso utóji Uí kollotl szüntűtniök a harcot.
Négymotoros ropűlőgépok kötelé-
kei Cataniát, Marsalát, Trapanit és Pantelleria ozigotét bombázták, Cn-taniában (fi Marsaiéban jolentős károk koletkoztek. A légelhárító tüzérség lolótt nyok ropülógépot. Ezek a tengerbe suhantok, még pedig kettő Cataniától délre, ogy Nazzaro del Vallo (Trapani) mellett, öt podic Pantolloriánál. Légi harcokban lelőttünk további 18 repülőgépet, ezek-közül kilőne géjx>t német, öt gópot olasz vad ász ropülÓgépok.
A szerdai had .jelentősben jelentett Catania elleni US(Í támadások áldozatainak száma az oddigi jolon-tések szerint 150 lialott és mintelo U00 selwsült. A május 0-én Palermo ellen intézett légi támadás áldozatainak száma 210 halott és 421 sebesült.
a
zaí.a1 kozloní
ÍÓ4á. május Vj
További 100.000 pengőt szavazóit meg a kisgyűlés a nagykanizsai Járási székház újjáépítésére
Znla Vármegye klSgyiltéflO illái grdl Tolekl Bála Mis-ián •luökti.\'Cúvi!l lugnnp ülést tartóit.
Javasolj\'1 a közgyűlés Csanád—Arad— Torontál vármegyék átiratához csattá-kozva a vármegyét éa közeégi llsztvl-selők flzclöKóiiuk: rondozésc üuyóbou a kormányhoz föliratot intézni. Támogatja a keszthelyi gazdasági akadánila harmadéves hallgatóinak nzon Iráayu kérelmet, hogy n vármegye a kormányhoz Intézendő lollrntábau kérje a JÖvö tanévro a nogyedlk óv megnyitását \\n A vánnegyo n Hzoniazödűfl megyék csatlakozását kéri a felirathoz Csatlakozik a vármegye Fejér megye átiratához, liovy necsak a legkisebb, hanem n legmagasabb munkabéreket la rendezzék, mert a mezőgazdasági munka béreket négyszeresen felülmúlják az Iparink
Oróf Ztlnyt Ádám arcképének meg-
fittest ügyében btiottíágot ktlldtntkki. Javasolja a klsjivüléi, hogy a nagyhorváti rém. kat\' luknla hubulorozá á-hoz 1000 pengó segélyt nyújtson a vármegye, a Zalaegerszegen létosltondő középiskolai hifernáWs céljára pedig az 1«<4. ín 1845. évek boa 5—5000 pengőt.
Nagykanizsán dttiedezö állapotban van u járási, tlékfiát, amelyet most mar közbiztonsági szempontból is rtndbt kell hozni.
A Zalamegyei Vörös Kereszt közgyfllése
Jtluök lett vlió» gróf Teleki Béla fólipán, társelnök vüéi gróf Teleki Beláne
Az átépítéshez EU.0OO pengd hitei már korábban bizto-ltva voll, mivel azon-bao az épltéi I3O.C00 pengObo kerülne, Javasolja a kiagyülés, hogy lovAbbl lOüOOii pengő törlesztései köloxffnt nyújtson a vármegye 3 évi vlsszttflzo< téa mellett. Kltmlározták a lenyesi állAtok beszerzése Utoméaek nieggyor-állását. Az alispán megígérte, hogy a takarmányozási viszonyok mogjavutá-sával a kívánságnak teljea Mértékben Igyekszik majd eleget lenni. Zalavég község makacs tlttndltdtt tanúsítóit nemcsak a vármegye határozatát, hanem a UiSgyminiutti rendelkezéseivel tztmben Is. Beruházásokra ugyanis Ztilavég és Bstyk községeknek 75.000 pengó OTI-köicaönt kellett volna felvcennfük, Znla-vég azonban az okirat aláírását megtagadta. Javasolják, hogy a belügyminiszter oazlasaa fel « közaég képviaoló teiiaieioi.
twrdójefzési dijak. Eszerint 50 literes hordóig a díj I pangó, : o-tól l&o-Ig 260 pcngit, 15» Jllor-nűt nagyobb hordáfla] pedig lu literééként további 5 llllórrei emelkedik n Jelzési díj. A Znlaváraegyel AÍlátte-nyé-zlő ügyesülot 5 ezer. a göcseji stllutban eiiílld bocfötdel (gn-plom rnlB\' téu i ezer pengő segélyt kap.
A Magyar Vöröskereszt Egylet zalavármegyei választmánya vitéz gróf Telekí Béla főispán elnöklése mellett tartotta évi közgyűlését. Az elnök mindenek előtt elismeréssol omlékezett meg\' a vármegye társadalmának a Vöröskereszt iránt tanúsított megértéséről. Hz tette loho-tővó a zalaegerszegi hadikórház gyors fölszerelését. A hadikórházban az ápolónői szolgálatot Önkénles ápolónők végzik. Köszönet illoti vitéz gróf Teleki líóláné, znlavármo-gyei vöröskeresztes fóájKílónőt áldozatos munkásságáért.
A főispán indítványára jegyzőkönyvben Örökitotték inog az önkéntes ápolónői szolgálatot végző hölgyök áldozatos munkáját.
A választmány tisztikarát választották meg ezután. Elnök lott vitóz gróf Toleki Béla, női térsolnők vitéz gróf Tolokí Bélánó, ügyvozotő alelnök dr. Takács László, alelnök vitáz dr. Tomásy Mván, női alol-nöktárs vitéz Farkas Bándorné, ügyvezető tilkár dr. Szabó Béla, titkár dr. Marthon György. Az országos központba kiküldöttek; a főispán és a fŐÍBpánné, gróf Bomssióh Antal (Ürmámlpuszta), dr. Szerocz Imro (Keszthely), dr. vitéz Tamásv István, dr. Takács László, Batthyány Miklós gróf (Nova) és dr. Szalav Gyula.
Megválasztották ozonkivül a szám vizsgáló bizottságot és a Bznkosztály-vozetőket ie.
Dr. Marthon György a választmány múlt éví működésről szóló jelentését és a jövő munkatorvet ismertette. Részloteeon kitért az ápolónői szakosztály munkájára, a moly a sohésültszálfitó vonatok fogadásán, a Roliosültek ápolásán, kiszolgálásán kívül sok más egyébből ie állott. Nagy eredménnyel végződött
ÜZLETEMET
f. hó 14-én megnyitom m
Práger-fóle henteséi mészárosaiét helyén
(Horthy MlklÓs-u. 84.) és
kérem a nagyérdemű köiöniég
szíves pártfogásét.
iu8 Futos Tibor
hantsi- éi mésxár«imester.
a tollgyüjtésük. 700 kg. tollat gyűjtöttek össze, amelyből a Zaloogor-szogon már fönnálló kórházon kívül a közeljövőben megnyíló nagykanizsai szamára is juttattak, azonkívül pedig Fléviznék is az ott fölállításra Korüló honvédüdülő céljaira. A szakosztály vozotőség gondoskodott uz ápolónők ké|)zéséról. Ápolónői tanfolyamokat tartottak. A házi botog-ápolói tanfolyamot vógzottok száma ogy óv alatt C64-rő| 011-ro, «» ön-kéntea ápolónői tanfolyamot végzetteké pedig 02-ről 156-ra emelkedett, A visszacsatolt délzala; \'terű-lótokon bofojeztók a VörjfJkereeat fiókogyosüloteínok mog&zorvezésót. A nagykanizsai és zalaegerszegi ogyo-sülotokot loBzámitva, a választmány kötolékébo tartozó fiókogyoBŰlolok taglétszáma 8.407-re omolkedott.
Énekes Bóla vármogyoi számvo-vöségi főnök torjosztotto olő ozután a számvizsgáló bizottság jelentését, amely szerint az 1043. éví előirányzat a Iwvételi és kiadási részt 45.521 pengében állapította meg.
A közgyűlést a főispán zárta bo. Hangoztatta, hogy a háború további áldozatokat kivan tőlünk. A felállítás alatt álló nagykanizsai hadikórház, a Hévizén ugyancsak fölállítás alatt lévő 1000 ágyas honvédüdülő mogfololó számú önkéntes ápolónőt igénye). Ezért fölkérte a vármegye női értelmiségét, akik női önkéntes munkaszolgálatra jelentkeztek, hogy vegyenek részt a vöröskoroeztow önkéntes á|xilónói tanfolyamokon.
A hatóságok soronkivíil intézkednek a tOzharcosok ügyeiben
A Magyar Tűzharcos Szövotaég már töhblzben kérelemmel fordult az illetékéé főhatóságokhoz, hoty a törvényben megállapított érdekképviseleti minőségét, az egyea hatóságokkal való érintkezési módját külön rendeletben síubAlyozzák A honvédelmi mlnbicter kezdeményezésére mlnlszterkoxl érle-keil\'iteo már (Obbnzőr Is foglalkoztuk őzzel a kórelemmel Ls cl la készítették a rendolettervezetet.
A honvédelmi miniszter áprllia lí-áu adta kl a 10.2öl/olu. 15-10*3. HM számú körroiidoietnl, amelybon klomelte, hogv többlzben lupasztHlta, hogy a Magyar Tllzharcoa Szövetség nem minden őseiben részeedl megfelelő auiyu hatósági támogatásban. Ezórl a bel-(Igymlnlszterret egyetórlöleg felhívta az önkormányzati hatóságok hivatni! vezetőit, hoRy a Sztivetyégnek a tűzharcosok érdekében kifejtett nlnpsza-bályaz«rü működését töltik lelhetőleg acgiwék olő. a szövetHégol, iitetóleg annak holyl alakulatait a felmerülő szükséghez képrst lámogaaaák és hassanak oda, hogy a társadalmi tényezők
in megértésael étt Jéiadutatlal Járulji. nuk hozzá a Sztlvetafg sikeres niüko< déftéhez.
A rendelőt értőimében, ha a tűzharcosoknak előnyt nyújtó Jogszabály nlkai. mazáea, vagy valamely tdzharco* Ugye. uok elintézése azUksógessé teszi, hogy az Illetékes hatóságok, hivatalok itb. a tűzharcosok törvényes órdekképvi\' aeietl szervolvel érintkezzenak, ait közvetlenül és haladéktalanul togyék mor Mlndeu olyan Jogazabáty alkalmazása\' nál, amely a lüzbarcosok részére kedvezményt, előnyt, vagy olnőbbeégct blztoait, n kérelmező tűzharcos azemé-Ivére, alkalmazására és kötülményelre vonatkozó adatok közlése végett általában az üggyel kapcsolatos vélemény nyílvánltés •óljából, amennyiben ezt az eljárni hivatott hatósAg szükségesnek tartja, a Magyar Tűzharcot Szövetséget Illetőleg anank helyi hIr. kulatát keresi meg. Az álialánsssAg. tmn ea az egyes konkrét esetekben eljáró hatóságok óh hivatalok a .Szövet-Bégnek és nz egyes tüzharcosuhnak ügyében soronkivíil Intézkedjenek.
Az Internált Tály Nagy Dezső budapesti kiállítás rendező ügyében elnapolták a törvényszéki főtárgyalás!
Többlzben foglalkoztunk Vály Nagy Dezső budapeatl lakos ügyével.. akt a mull évben Nagykanizsán lakásművészeti és képklállltást rendezett, amelyből kifolyólag csalás éa sikkasztás gyanítja elmén feljelentették. A lefolytatott rendőrségi nyomozás adatai alapján a rendőrség VAly Nagy 1)62*41 internálta és annak Jogerőro emelkedése ulán a klstarcsal Intemálótáborba utalta. A közigazgatási eljárástól lUggetlon egyidejűleg meglnuult a bünvAgl eljárás is Vály Nagy DozsÖ ollsn, akinek Ügyében most kellett volna a főtárgynlást megtartaul. A biróság Bzabályszorüen megidézte a vádlottat, valamint a sor-telteket éa tanukat. Ezok meg Is Jelen-
lek, azonban Vály Nagy Dezeót\'a k\'m-tarosai Internálótábor parancsnoksága nem állította elő, ugy hogy n tituény-azék aem tudta a tötirgyaláat megtartani. Ugyania az idézéare a táborpv raucsnokság táviratot küldött a kuni-zaal törvónyszóknok.hogy elóvezeeaök-e a vádlottaL Az Idó rövldBége miatt azonban erre már nem leltelett válaszolni, ugy hogy dr. Stur Dénea törvényszéki btró a tárgyalást elnapolta éa uj határnapot (Űzött kl a tárgya-Iáéra.\' Künll Molnár LAszlo sértett, budapesti lakoanak a törvényszék kiadta a váiynál leloglBlt hat darab képet, amit az elzálogosított.
Sziv küldi szívnek...
Három szekér süteményt és több hordó bort hoztak be a Nagybakónaklak ¦ zalai honvédeknek izeretetajándékul
Nagybakónak község eddig íb fogalom volt Zalamegyében, mint a nemzeti hűség ós kipróbált hazafiság fémjelzett községe. hiszen Nagybakónak.adta Zalának a három illotvo négy nemzeti vértanút, molyok közül három a nagykanizsai "v sírkert mauzóleumában nyert pihenÓt, ahová a magyarság minden osztondőbon zavándoklatra jér. Ea a zalai iskolákban a tanítók a nagybakónaki vértanukat állítják az ifjú magyarság oló példaképül, akikot a csatornák vörös patkányai nemző ti hűségükért mogöltok. Mort »akkor« bűn volt: magyarnak lonni. A vértanuk népe megőrizte tradícióit, he,--zaszorototét és áldozatkéflzflégét. Alig hogy most megtudták, hogy a hós zalai honvédok hazaérkeztek az orosz hadszíntérrel, megmozdult a nagybakónaki magyar sziv. Ehhez hozzájárult dr. Lohtay Alán járási főszolgabíró lolkos agilitása, akínok nemes magyar lelke sorompóba állította Nagybakónak népét egy ragyogó gondolat szolgálatában: a vörös pokolból hazaérkezett zajai hőa
"ijus„ «, VAROS! MOZQO CMírttktei-
13—16 iy , vasárnap/g
A legújabb Karddy-ftlm ! CSALÓDÁS
Főszerepben; Karády Katalin, Sennyei Vera, Vliváry Marinka, Majmdssy Miklós. Mihály Ernő, Kertéss Dezső
„UFA1* híradó a világ aktuális eseményeiről
&Í6>jdá<3Qk kendet^ köznapokon 6, 7* vasárnap 8,5 4* 7 őrattor
honvédeknok .megmutatni az ítlhon-maradt és itt kemény vártaálló tostvéreknek fajtaszorototét. Éa a gondolat beetet öltött. Es csakhamar összefogott Nngybakónakon minden család, mindon férfi, mindon nő, fiatal és öreg. Mort igy kívánja ozt a bakónaki magyar oecsülot. És nagy sürgés-forgás lőn a kis és na-
Í;yobb hazakban, portákon, öbszo-lordtak abból, ami koréake akadt és napokon át sürögtök, dagasztottak, sütőttok, míg annyi összejött, hogy több láda, nagy \' utazókosár és egyéb megtelt a sütőinényokkol. Volt ott sima mazsolás, finom bársony bélü fonott kalács, diós és mákos patkó, apró sütemény ssánitalan varriációban, hogy jobban csússzon a bor — olőkerűlt a háziasszony másik féltett kincse — a tojás, ko-ményrofőzték és oz is odakorült a sütemények mellé. Szép számmal. Es nem volt ház, amely nem adott volna. Es nem volt női és férfi kéz, amely nem járult volna hozzá valamivel. Majd jött a bor. Miudon szőlősgazda kitett magáért. Mindegyik hozta a maga szeretotadomá-nyát, amit azután bordóba öntöttek. Ee teltek a hordók. Nagy hordók és kisnbb hordók, a jófajta zalai borral. Jó szivvol adták. A testvérnek, a fiúnak, n saját fajtának, a derék magyar hőa katonának. A szent
magyar Honvédnek. Nincs jelző, s melly\'ol méltóan meglehetne tisztelni és a hálával és szeretettel\' ceordultig teli sziv benső érzését kifojozóaní juttatni, hu a mi kedvoH, szeretett uonvódeinkrÓl van szó. Es megtelt a nagybakónakiak szaretetadoms-nvaival három, szépen teli rakott, jófajta falusi szekér, Ee Összejöttek a kozségboliok, a, mi derék uiftgyat--
1 iiui. nii\'ijus 13
FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ-
jiiink és mosolygós arccal, áldó szóval indították útnak a három szekeret Nagykanizsa felé. Az egyikén a kÖsségbiró, Zoltán István, a maiikon Zsiga József h. bíró és Szij-jartó József gazda, h harmadikon két menyecske és két fiatal leány, hogy segítségre legyenek u szétosz tusnál. A község főjegyzője, Kósu Sándor, uki teljesen összeforrott népével, autójával előrehaladt, hogy biztosítsa a hatalmas szállítmánynak n kellő helyre való dirigálását és\'átvételéi. Mikor a Károly-laktanya elé érkeztük, a nagy bakónak iak voltak az elsők, akikét átengedtek a /áron, hogy közvetlenül leadhassák u szív ajándékai. Csakhamar ott termettek az elöljárók, akik meleg szorotottel fogadták u bukónukiuk vezetőségét. Kadeczky Őrnagy, a parancsnok, tiszttársaivul végignézte a három szekér tartalmát, majd mosolyogva köszönte meg Kosa bán\'dor főjegyzőnek a hazaérkezett honvédek nevében n dus szeretet ajándékot. A különböző mezőnyökön gyakorló vagy pihenő\' bonvédek tekintete végigsimogatta u három szókéról, do csakhamar megjelentek az egyes szakaszok és CBOfHjrUik kiküldöttei, akik között az elöljárók rondolkozóaoi szerint szétosztották % sokféle , süteményt és vödrökben a bort. Jó hosz-szu időig tartott, inig h hatalmas mennyiség teljesen szétosztásra került. Nemsokára rá fiatal honvédek érchangja csendült fel «z egyes épületekből, a. gyakorlótérről, a szájharmonikái »«mokar« szolgáltatta a-kíséretet és kedves zalai fiaink a bakónaki szívok melegétől felfrissülten fogyasztották el azt, amit szív küldött szívnek...
Hős honvédőinknek egy nagyon kedvos délutánt átérezték a kedves-bakónaki magyarok.
Áldja meg őket a jóságos Isten érte!...
(II. R.)
Magyar hősök
1943. Január 1,3-án az Oskino mellett vivőit harcban súlyos körülmények közölt kellett helytállnia Mikó Antal féhadiugy-nak, egyik gyalogezredünk páncéltörő vegyes százada parcsnokAnak Az utolsó gránát kilövésiig IlUelt s csak akkor vonali visszs, amikor az ellenség roham-távolságra közelítette meg.
Hasonló körülmények között harcolt január Ill-án Szkupojban, annak ellenére, hogy tgylk lövegéi mindjárt ez ellenséges támadás kezdetén iclilalálal Iclie harcképtelenné s Igy csak csökkentéit tűzerővel folylathalta az ellenállási.
Mindenben hozzá méltó harcot vivőit ezredtársa, Rálonyi György zászlós 1943 Január 15-én azt a parancsol kapta, hogy lovasazakaszával törjön előre Jablocsnoje községen lul s ott tartóztassa lel az ellenséget. Rátonyl zászlós e feladatát mintaszer Ucu teljesítette, bár végig rop panl túlerővel állott szemben. Önfeláldozó vezetésének köszönhető, hogy a szakadatlan harc és túlerő ellenére is aránylag csekély veszteséggel tudta azt a védelemre kijelölt uj állásokba vfiazavezelni. Eközben azonban maga is súlyosan megsebesült
Mósi halálával zárta le nemei életét és dicióaéges küzdelmeit ezredtársuk, Kardos József zászlós is, akí nagy bátorsággal Vezette szakaazát az alexandrovkai küzdelmek aorán Utóbb egy puskásszakasz parancsnokságát vette ál s ennek élén Január 26 áu Ivanovkán adta példáját semmitől vissza nem riadó merészségének 6a áldozotoi hősiességének.
Az Egészségvédelmi Szövetség zalamegyel flókszervezetének közgyűlése
Iramat, uittit
legmagasabb árban veszok.
Véká«y ékszerész i\'o-ut a.
A/, t Irszogoa Kgészaégvédelmi Szövetség zalavármegyei fiókszövet-Bégének közgvülésén az ülnökié vitéz gróf Teleki Béla főispán örömmel jelentette be, hogy Festetics Győrgyné hercegasszony olfogudta a szövetség fővédnök] tisztségét. Kegyelettel emlékezett meg n szövetség
elhunyt tagjairól.
|tr. Farkas Bélu főorvos ismertette az olmult évi munkáról BZÓló jelentést, amely munkát mindig kt-t szó jellemzett: egészségügy ;---Honvédelem. A csecsomóhul and óság. gyermekhalandóság és a népbetegségek ullou való küzduloui vun olyun fontos, mint u határokon vuló őri-állás. A társadalom lámugatásii a szülőotthonok, napközi otthonok, tejkonyhák fenntartásában, csoesonió-kelcngyéknek és szülészoli. vándoi\' zsákoknak juttatásában gyüuiölcsö zik. A szövetség egészsi\'\'gvédelmí körzetekéi akart szervezni a MAORI kerületében. Esterházy Pál hea-eg A) tipustl egészségházai adományé zutt a lenti egészségvédelmi fiókunk. Az ídeí munkaterv keretében szükség van különösen a szülészeti vándorzsákok sza|)oritásáiu. Keszthelyen korszerű egészségházat terveznek. A
Itereogasszony nagyobb összegű adományi lielyesett kíiáUislw. A mosga-lom támogatásába a vármegyei fiókszövetség is bekapcsolódik.
Csöbör Mátyás n zalaegerszegi egészségház megvalósításának szorgalmazásai és a csevsumókolengvé-iiez szükséges anyag kiutalását kérte,
Az MMlI. évi költség votosi előirányzóitól 5.680 pengőben allupi -nittak meg, n nói alelnöki tíszlségro
dr, Kiss Dezsőnél választották mog, betöltötték u megüresedett választ mányi holyokol és a védőnő kiképzés céljára a vármegye által költségvetésileg tiíztositutt 2000 pengő hozzájárnlusbúl ösztöndíjakat tűznek ki.
Ujabb egészségügyi körzetek szervezése rendkívül fontos. Zalában 58-1:000 lakos mellett mindössze 10 ogéüzségügvi körzői és 4 unva- én csecseinövéilő intézet működik".
Végül elfogadta a közgyűlés dr. Takács László indítványát. Eszerint hu Keszthelyen n tüdőbeteggoitdozú intézményt, onyu- és csecsem ó véd ót, iskolátürdőt magában fuglaló egészségház építkezése folyamatban lesz, a Költségekhez 6000 pengővel hoz-zájárulnak,
Heti hat érában bevezetik az anyanyelvi oktatást a muraközi lskolákbaa
Csáktornya, május 12 (.Muraközi ludósitónktól) A kél év eló\'ii \\ isszatérés ntáu a .Muraközbe kinevezeti magyar tanítóság, mint ismeretes, ronukivflli eredményekéi ért el a magvai; nyelv tani-lésa torén. A tanítok és \'tanitónók Ílíuzí hazafias és tanítói lolkosodés-lól fűtve, legyőzve a nyelvi akadályukat, elérték azt, hogy ma már a muraközi kis iskolások nomcsak-hogy mindent megértenek magyarul, banum nagysserúon beezélimk, olvasnak, irnak, sót már önállóan fogalmaznak is magyarul. Természetes e nagy tanítói munka mellen a magyar tanítóságnak még az a föladat\'is jutott, hogy maga is elsajátítsa a muraközi nyelvet. Ennek árdekoben n muraszombati 1. Fokn Közoktatási Kirendeltség már az e|-mull évben rendezett Csáktornyán muraközi, Mur.isr.om haton pődig vond nyelvű tanfolyamokat a magvar anyanyelvű muraközi és muravidéki tanítóság részére. Értesülésünk szerint a Kirendeltségi* nyelvi tanfolyamokai az idén is,megrendezi. E tanfolyamokra annál is inkább szükség van, morf a vallás-
én közöktatásilgyininiszter legújabb rendelete értelmében n muraközi és muravidéki iskolákban bo kell vezetni uz anyanyelvi oktatási. Ez a rendelkezés ujabb feladatol ló a lajiitóságra, mort\'a magyar nyelvi tanítás mellett a helyes anyanyelvi bőszedre is a tanítóknak kell meg-lanilani a fiatalságot. A muraközi fiatalság ugyanis a jugoszláv iskolákban som anyanyelvén tanult, hanem horvátul, !11, szerbül, így sok muraközi s/ó szinte ismeretlen az ifjúság elölt. Az anyanyelvi oktatást az összes iskolákban - kívévo a tiszta magyar .tagozatokat átlag, lieti hat órában vezettek lw. Az anyanyelvi oktatás a beszéd és érte-lom-gyn.korlatok, az írás, olvasás, fogalmazás, nyelvi magyarázatok én ének tantárgyakban kötelozó. *
Az anyanyelv tanítása alól azonban a szülők a minis/.lei hoz intézett bélyOgmontOS kérvényben felmentést is kérhetnek gyermekeik részére. Az anyanyelv tanításához szükeég.-,s muraközi illetve vend nyelvű olvasó fis tankönyvek szeptemberre már meg is jelénnek.
Szabályozzák a CBdédszerzők közvelllésl diját
Egyelőre az alkalmazott fizetésének 5%-át szabad szedni
Nagykanizsán az utóbbi időben mind több a panasz, hogy acsclédszerzék között az a gyakorlat alakult ki, hogy a háztartási alkalmazol! havi fizetésének 10\',0-át szedik ugy az alkalmazóit személytől, mint a munkaadótól (háziasszonyion, Ami voltaképen 20*/o-ol jelent. Igaz ugyan, hogy a 1?. VKV 2Ó/82/J9I6-OI alispáni rendelet cselédközveiitói dij cimén személyenként csak 40 filtérl enged szedni, de ez kétségkívül Idejétmulla és a mai viszonyok mellett nem vehetó már figyelembe. Azérl vitéz dr. Jónál Károly rendór kapitány - hogy ezen a téren is rendel teremisen — magához hivatta a nagykanizsai csclédszerzőket é* figyelmeztette
őket arra, hogy amennyiben a közvetítési dij szabályozását kívánják, forduljanak kérésükkel a vármegye alispánjához, de addig is, inig az uj közvetítői dij megállapítása megtörténik, nem kérhetnek löbbet, mint lOo/oot, ezt azonban ugy, hogy a háztartási alkalmazott 5, a munkaadó szintén W/s-ot űzessen az eddigi 10-Wo helyett. Különös gyskorlat Nagykanizsán az is, hogy a szolgálatot kölcsönösen nyolc napon bcldl felmondhatják. Törvényesen csak a hó 15-én von (elmondás, amit Ülik tudni alkalmazottnak és munkaadónak egyaránt.
A rendőrség szén a téren ia rendet teremt és szert figyelmezteti a közönséget.
GÓpSZiját csépléshes,
veiŐaépét szántáshoz
m r most rendelje meg
ÜNGBK"ULLMANN vaskereskedésében. ptr Beftfl-rr-goHk, petrtha*. keao- 6» ayeriolal raktár. Tgj
fi I R E li
NAlMRÜfiND:
Ejjeü gyógyszertári ügyelet:: Ma sz őrangyal gyógyszertár Deák-tár Itt. szám!
Kiskanizsán az ottani gyógyseer-lár állandó ügyeletes szolgálatot tart.
N«pt*>. Májúi 13. Csütörtök. Rém. kit, 11. Robert • Protestáns Szervác.
A GŐZFÜRDŐ nyitva vau reggel 6 órától o.to 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és kedden egész nup nőknek.) Telefon: 560.
- (A jogügyi bizottság Illései
Nagykanizsa jogügyi bizottsága szerdán délután ülést tartott, amelyen a MAURT-tul kötendő gázezer-zódés került letárgyalasra.
— (A közellátási bizottság ülése)
A város közellátási bizottsága tegnap délután ti órakor a városháza tanácstermében ülést tartott a polgármester részvételével.
garmester resz - (Városi kO
(Városi közgyűlés)
A polgármester május 17-ro, botion délutánra hívja össze a város képviselőtestületét közgyűlésre.
— (A kanizsai bíróság Keszthelyen)
A nagykanizsai törvényszék büntető bírósága két napon át Koszí-bolyon tartózkodott es ott a városháza tanácsterméoen büntető ¦tárgyalásokat tartott. -- (Honvédelhknek)
i ízoray Károly oukorkagyáros \'2 kg. karamelcukorkát, I\'lanuor Anna \'10 folyóiratot, dr. tízabady Lőrinc 52 folyóiratot, özv. Hogenrioder Jó-zbolnó 128 folyóiratot küldött 1» szerkesztónégünKlte, amit azonnul továbbítottunk.
— (KépkiAllltás) KépzŐmüvéazeti kiállítás nyílik
mog szombaton az Iparoskor ome*\' leli terniél>en a leghíresebb festőművészeink alkotásaiból Bujdoss László rendezésében. (:)
— (Balaton Tudoniányos Bizottság)
Dr. Oholnoky Jené elnökletével működő Balaton Tudományos Bizottság a Tihany Nomzoíi Park ügvél>on még o Hónap folyamiul a Tiíianyi Biológiai Intézetben érte-kozlotót fog tartani, melyen Tihany fojlesztésével ku[x-solatos kérdéseket
fis t<esz a (
•s>\'4 noi
ér
1 \\ , KBQV iVntASZTÉKBRNl
I IVI
bundák
ZAL\'AI KÖZLÖNY.
vitatják meg. Az értekezlet iránt igen nagy érdeklődé* mutatkozik.
— (Helyesbítés)
Tegnapi cikkünkbe - »Néhány
szó a MANt>Z-ról« értoloraza-Taré hiba csúszott bo. Az ötödik bekezdés helyesen így hangzik: Célja: támogatni mindaz\' n keroftstóny és nemzeti i anyu tényezőt, moly a magyar nép művelésén, gazdasági ée erkölcsi fejlesztésén dolgozik.
— (A csiktornyal áll. líceum és tanltóképző-lntézet)
első évfolvamára fölvételt május 30-ig loliet kérni. Felvilágosítást ail az intézet igazgatósága.
— (Vltorláaksjók vezetésére
Szolgáié igazolván- ok1
A keroskodoliui mi 38.500 sz. rondolotével a balatoni vitorlás bajórr. sportmotoii-flóimkok vésel dését. Számos balos
mszterium zaba hozta ym-hlok és iaéuek kér-¦uló tekiu-
tettel u megjelent szigerti rendelkezések a balatoni sporl-társnduloiu nasfv megértésével találkoztak. Hajók" vezetésére szükséges ikuzelvá-nvokat a .Magvar Vitorla* Yaeht Szövetség adja ki. illetőleg megbizé-uából az egyos klulwk.
Tis******
/rrtofl uorvarstét a eak»kb*n
J felhalmozódott sslsláél, ha 5 r\'-\' ii éppen »rekrakodftio
- aovlk Karoly: A préda)
A századforduló, magyar irodalmi életének érdekes, kiváló alakja I-ovik Károly, ln\'tsmüvészeto, mondanivalója éppen ugy szól hozzánk, mint ahhoz a boldog korszakhoz, amikor az emberek esak törtónelomkönyv-ból tudlak a Jiálxirurúl. Az uj életre kelt Egyetemes Regőnytar Lórik Károlynak otryik finom, érdokes. szép regényét tiira hozzáférhetővé tette. A préda békebeli regóuy. írója hőseinek fogaloíük som lehetett a következő nemzedék problémáiról. De az ó igazi problémái, a házasság problémája ma is éppnn ugy húsba vágó, mint volt akkor. A préda hőse egy szerelmes asszony, aki a Iwldog-sagot koresi. Azt hiszi szeretet, hűség, gyöngédség pótolni tudja a szenvedélyt, de a szivot nem lobot megcsalni, hiába az észnok*\'igyekezeté, követeli a maga jogait. Szép, érdokes, művészi irás I-evik Károlv-nak oz a regénye Művészi kép aljból a szép f&kemlágbólj amire már egyre keresobben emlékoznok. Sin-ger és Wolfnor kiadása.
— (AnyakOnyvl hírek) .
¦ Nagykanizsán az elmúlt héten az, alábbi anvakönvvi Iwjogvzésíík történtek: .Született 4 fin és 6 loány: Péczoli Kálmán szahómostor és Nagy Editnek rk. fia, Hajdú István szobafestőséged és lior Honának rk. leánya, CsiBzár László MAORT-tiaztrisoló és Lalcy Ilonának rk. leánya, Kuzanor György géplakatos-aogéd és llonke Rozáliának rk. fia, Horváth Lajos MÁV lakatossogéd és Zgrobocz Jozonitinának rk. leánya, Gorencsér László m. kir. rendéi\' és Mercz, Margitnak rk. leánya. Házasságon kivül született 1 fin és 2 leány. Halva született 1 fiu. — Házasságot kötött 7 pár: Kiskováes Péter m. kir. szakaszvezető, földmü-voö és Kovács Mária rk., Tavaszi Foronc képkereskedő és Kovács Mária rk., Kardos Károly keroskodó-aegéd és Fischer Hona izr., Kovács Ferenc kovácsmester és Soros Julianna rk., Pongrácz .lózsof magántisztviselő ag. h. ov. én Kovács Erzsébet ref., Siklós László cipész-segéd 1\'» Czimi Hona gvári munkás rk., Kovács Károly ni, kir. esondör-ónneetor és Aezél Mária rk. — Meghaltak kilencen: özv. Balaim-t, Foroncné. Dozlor Mária rk. 70 éves,
. Vidovies István ny, postualtiszt rk.
..\'ÍSO évet*, Ötvös Károly ácsmester
A Baaler National \'Zeitung közli ankarai levelezőjének tsrjednlmee turto-sltását. A *ndftaltó töhhek között azt Írja. hotrv Psnen nsnykövotnok Német-ormáizbél vslrt viNsr-slArése óta meg-lldalt diplomáciai tevékenység Igazolja azt a véloménvt. hogy Németí.riiMgnnk nincsenek ellenséges szándékai Török-orszáffaal szemhen Pflpo". aki először a kfl\'tlcvminisztert, mnjd a köztársasági elnököt látogatta mén. állítólag Hitler vezér én kancellárnak Töfökor-eeáa Iránt táplált baráti érzelmeit juttatta kifejezésre:\'
Törökországnak nincsenek ellensiges szándékai Németország felé
A Stldoat Ecenomktt szollal JelwM* szerint Törökország és Bulgária között mwogyefcéfl történi arra nézve, hogy 1943 bao TflrÖkorszá* 10C0^tonna gyapotot Juttat Bulgáriának. Bulgária gebiien kompenzációs utan a Baját avámlájára evőnként 500 tonna gyapo-Int vásárolt Tíirsknrs zápban. Az dmult Wflkbon Bulgária töhbször tett vásárlási ajánlatot, ez azonban vlsszautasl ¦ tásra tatált. 1943-ban Törökország önként felajánlotta 1000 tonna szállítását szabad svájci Irank fizetése ellenében.
Berlin válasza Molotov vádjaira
Berlini politikai körökben Molo-tornak a Szovjet un iórsl kapcsolatban álló országokhoz intézett iogv-zékével foglalkoznak. A jegyzék tiltakozik az ellen, hogy Németország
elhurcol! szovjet polgárokat. A jegy-zék egyfelől el akarja terelni a figyolmol a longyobszovjot viszályéi, másféléi |llég akarja szüntetni ízt a kedvetlenséget, amelvet a szov.
jot lakosságba)] a fnoghiuenlt téli
támadás tiatry veszteségei keltettek. Hoítv mennyiiií nem lehet elhinni Molotornak Németország ellen intézett vádjait, az már kitűnik abból ia, mondották a Wilholmatraáseti, amely vád szerint Némotországban valóságos -\'rsbszolga-kfireskodés folyik
s/ovjel polgárokkal. IIn. Dkrajna és más felsr*haditett keloti vidékek lakosai Németországban dolgosnak, azzal, német felfogás szerint, esnk a lakosságnak n bolsevizmus ellen
rolytátott európai harcban valé tevékeny részvétele jut kifejezésre. NTogvötéssol kell visszautasitanj azt az állilást. amely szerint a munkások fizetsége kégvetlon bájiáffinöd. Ilyon vádaskodásoknál kovésbbé no* vetséges jelenéét; azonban az egész világ előtt ismert tény, hogy Szovjetoroszországban tömegekéi száműzitek, Szibériába ŐS azt a Szovjet vezetői elvi ala|»n foktatjait, -mondották s német külügyi hivatalban
1943. május 13
23.000 francia lakéhtz dőlt Össze az utolsó 3 év alatt angol bombázások következtében
A francia hírközlő Iroda Ismefteti az 1S43 ám-llls 15 Ijr a tranofa tcrölet ellen Intézett angolszász légi támadások mérlegét. Eszerint ez év január l-e és április i.s-o között létd támadások kö-vetk<>ztöbpn franela ters>ten meghalt ifl4« francia *« megsebesült 303n. \'A4I-ben meghalt 25*5 fis mei-sebpuliit 5Í46, 1941-ben a ha\'ottak máma 527, a se-beeSKeké podht 11B4
IMI-tői a mai napig léel támadások következtéhen rí\'i «rn franola lakóház
dóit össze. A léd taroadásoktél legtöbbet szenvedett Párizs Iakoaságo. llt a Knlottak száma 1001, utána következik Stlnt-Nazaira 48». Ruea 370. Le Havro SW. Lorl*nt 534, Rennea 300. Llllo 281, BreHtc 254 és BouIogn« 113 halálos áldozattal. Rzek a számok — Jegyzi meg a (randa hlrközlí Iroda —- Önmaguk-han la minden beszédnél Jobban kito-jezlk, hogy müven mnvatartáat tanúsít Anglia Franciaországgal sznmbon.
Roosveltnek sem kÖnnyD..:
A Slefaui-imda washingtoni jelentés alapján közli, hogy az észak-amerikai bánvászok sztrájkjának tendezésére kiküldötl kormáiivbi-zqtteáef tillakozetl RoQSOVOlt álláspontja ellen, ainely a bérek emelése ellen irányult. A hizotteág tagjai lemondássá] (onyegntőznok, kijelentvén, hogy az elnöki állásponl útját állia a kérdés megoldásának és azzal a veszedelemmel jár, hogy\' a sztrájk május 18-án kiújul.
rk, 71 éves, Haksn János napszámos rk. 6ő éves. Ilaniiitli Ferenc lakatosmester rk. PO éves, Salamon Katalin- rk. 5 éves, Fraknót Margit nói.szabósegéd rk. Ifi éves. Hosszú István né Hozza Sarolta rk. 40 éves, Kiss-Erzséltet rk. 27 éves. * — (A Itjs muraközlek a reptllö-¦UraértV
¦ Muraközi tudós\'iténktól: Az. elmeit évtxm a múrnközi elemisták a magyar fanitóság biizdifésára a Horthy "Miklós Nemzeti Repülő Alap javára többsaás peqgőt gyűjtöttek. A gyűjtést a kis nmraköziok ezévbon is megismétlik; önként mondanak lo filléreikről, inegtakaritott i)ónzecfl-kéjükról, hogy igy hozz áj árulj anak a magyar lepüléaügy fejlesztéséhez. Bizonyos, hogy az az áldozatkészség, amely a muraközi kia magyarokban Se elmúlt két év alatt fakadt, oz-évben is meghozza móltó Bzép gyümölcsét.
hogy
A Rteafni-irodá jelent amerikai kongrosssiUB köztaianaági körei ii jelentések szerint éles parlamenti harcban szembe akarnak szállni azzal a tervvel; hogy Roosc-volt messzemenő felhatalmazást kap ion külkereskedőimi megállaixxlások kötésem. -A köztársaságiak több de-mokralálóljtáinogatva általában elleneznek hi indon olyan megállapo-dást, amely a "háború • utáni időkre is kiterjedne.
— (Leinittéh n vonatról)
Pál János kaposvári nyugalmazott városi altiszt tostvérénél volt látogatóban Golsén.\' A tegnap éjjeli vonattal hazafelé tartott. Amikor a .vonat megállt S nagykanizsai állomáson, a nagy -tolongás \'közben Valaki lelökte a vonat lépcsőjéről. A jobb lába eltörött. A mentők !k>-szállitották a kórházba. _ -- (Rendőrkézre kerOlt kerék startolva j)
Guzsvonitz János kanizsai lakos, aki már négyszor volt büntetve, most a Köó-vendéglÓ elé támasztott, kerékpárt ollopta \'ós a kapualjban olrojtotte. Mikor később érte ment, hogv zsákmánvát elhozza, ogy detektív elfogta éa előállította a kapitányságra. Ügyészségre korült.
A káromkodást lsrt«M
DRAVAVOLGY!
villamos ÁRAMSZOLGÁLTATÓ rt.
Áramszámlák fizetőse, reklamációk, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben afélastliH U-léi dólután 16 óráig. Caasngery-Mi 51. telefon ZM.
.. (A seakadékba esett)
Karloceeen János tündérlaki lakos munkából liazafelé tartott. Utja egy mély szakadék mollotl vezetett el, Ismeretlen ok miatt a szakadékba zuhant. Olyan súlyos zuzödásokat saenvodelt, hogy még a holyszinen meghalt.
SPORTELET
Kaposvár) csapat játszik vanárnap Kanizsán
Vasárnap délután !ól 6 őrekor a KTSE ősapata jön a \'/MNTI-Miez bajnoki mérkőzésre. A mérközöaoa Ismét szerepelni togank a ZMNTE ösnes kl-tdnö Játékosai, Így érdekes mérkőzésre van kilátás Mint értesthtünk, a KTSE legfiibb csíipatával Jön a ZMN1E hez. Bár a ZMNTE (tartalékosán) nehezen győzött Szlgotváiott, ml mégis nagy gólaránvu ZMNTE gyeseimet Jósolunk.
Az NVTE fludapeatre utazik a Kerámia cHtipatrt.iloz. A vasárnapi győzelem szép reaényekro Jogosítja a kékfehér együttest, de a Kerámia osapata la kitűnő Játékerőt képvisel és a hazai pálya előnye valéBzlnll NVTE vereséget hoz
k lovon te-hajaokaágban szereplő kanizsai válogatott pz alkalommal Kani-seán Játszik a Vasút-pályán. Ellenfele Klskomárom osapata lesz. Eris kUí.fie-Ism várható a kis leveote-ramtadán.
áPKÓHIRDOTÍBII
«uW»UMa llidt»«tl Itlvít.lil Hetyel Inno uilalunil, nó-til i. IS
B«iárdnöt aionntlni kctciek MnKViit-
Iba 22. „.!556
MegbUhatá bejáfóndt lelvamk. -Radlc. l!u», ü.iilhy Mlklós-ul 1., Mr-dliimfiiru. üzlet. 1557
AIiAS-VÉTEL
Eladó kii igy, így iiekrfny. Kini/il-ulca 20. sz. IS."
BÚTOROZOTT SZOBA
Randftrffoaalmaa:* kUlönbejacalu butoroaott szobit ketae axonntlta. — Címeket a kiadóhivatalba kei. 1559
KÜLÖNFÉLE
SalhlMy fülzeiUaleti
Iliiéiben.
j clpdt v\'elicti az
Kvanoll 1 dtb haaaiiill kiflit-
hagytak, Igazolt tulajdonosa
Ugíi
leli kezikocalt veazek.
Nígykanlzsa rntgyei víroi polgáimestcrélSI.
iimUmá
Tárgy: C^zteregnye gazdala|llro-minak közzététele.
Hirdetmény.,
Közhírré teszem, hogy Esiteregnye gazdalajstroma 1043. niíjm hó 15lg sz eszlertgnyel jegyzöségen nspDnts 8—12 óráig betekinthető és ellene as érdekeltek észrevételeiket megtt!ttttk.
Nagykanizsa, 1943. májút 6.
Polgármester.
ZALAI KtaLAkTY
POLITIKAI FJÄCILäP, Sitila- „Kiss««.itasiLT. I
Kolelöa kJjuM: itisi lUmlv. Nyomatett. * .Mtsaiáisáfi B. T. Basyk ¦ ;i ¦ í mi"
aysais^iliw\'ltssytuuinaiu. MltmUért W*l, ZaW SAra^l
tütAU.
lílHi
llraűliihoxitl: -Táburlponta:
83. *vl, 108. si. Nagykanizsa, 1943. ma|us 14 péntek ára 12 Hltttv
mm i-»m
P 9 L I TI t A I IIMUr
Imii 1i—lilI4iá i* hiwáthtnttoa kUalcm ía k^skadk aataaiaai M».»!>;, dtlorUa.
Ftielfla trcriíeszlö: Barbarlts Lajos.
Előfizetési ara: egy hónapra 3 pengő 20 fillér
negyedévre ö pengő 2o fillér. Egyet szám: hétköznap 12 Ciii., axomliaton 20) Ml.
A feketepiac
Irta : Kelemen Fareno
Mindazok a kormányintézkedések, melyek háború alutt\' a közellátás
!- speciális, igazságos és zavartalan menetét biztosítani hivatottak ugv nálunk, mint az összes hadviselő államokban a feketepiac akadályaiba Ütköznek. > : Ki egy láthatatlan, alattomos bol-aófront, amellyel som a korszerű hadrezotés technikai eszközei, sem pedig a, háborús közigazgatás egyébként kipróbált apparátusa nem tudóit még végérvényesen megküzdeni, mert a feketepiac szinte logyőzho-tétlen ombori gyarlóaágekra támaszkodik. Halmozás! ösztönön ós kiirthatatlan nyerészkedési vágyon épül fol ez a lathatatlan világfröht, moly sok tekintetben a harctorok pusztitasait mo^haladó módon fokozza a háborúba sodródott* riomzo-_ dók kömény megpróbáltatásait.
A hadvezetésnek, tóhát- aL győze-lemrotörésnek -a fcgyvorős döntés mellott egvik leglényegesebb eleme a hadbaszálll hadsereg, do a mögöttes ország közellátásának biztosítása. A kormányok elsőrendű feladata tollát orról gondoskodni.
A múlt háború tapnezfalntni után a legtöbb hadviselő állam már a mostani háború kitörése után nyomban életbeléptetett olyan intézkedéseket, ámelyok alkalmasnak látszottak a kivont cél elérésére. Ezek: elsősorban a hatósági ármegállapítás és a .jogyrendszer,
Eaakre az íntézkodésokro világszerte teljesen azonos kóros tűnőtök jolentkoztek a gazdasági életben: az áru oltüut\'a nyílt piacról és zugba menekült. Egy-kettőre kialakult az áruval való ÜZŐrkedéshek az a láthatatlan rendszere, melyet nomzotközi nyelven feketepiacnak nevezünk.
Mindenki ismeri és senki .sem tud egészen leszámolni volo.
Az ellenőrzéssel mogbizotl hatóságok kemény büntető szankciókat alkalmaznak, amelyek ogyosokot bizonyára visszatartanak a további visz-szaélósoktól, dí a^íondszort pusztán lehdőrhirósági intézkedósokkol megszüntetni nem lehet. A feketepiac minden levágott hidrafojo helyett száz uj fej nő s ez a szörnyeteg valósággal kiszívja a gazdasági élol azorvozetőnok éltető vttrótt s a társadalmi béko számára is veszedelmet jelent.
A háborús közellátás célja a inog-lévó..készlelokkol való észszerű gazdálkodás - mellett olaósorban a sze-gényobb néposztályok mindennapi adagjónak biztosítása 8 ozzol özeknek a rélogoknek Bzociálifl megnyugvása^ Minden háboru totális áldozatkészségei és ogvfonna áldozatvállaló! jelont. Az adagok racionalizálása önnek a legfőbb erkölcsi követelménynek szempontjait követi. A fe-kotopiac azonban megdönti ozt az olvet, keltéválasztja a háborús társadalmat ia; bööégeacn ellátottak és a nélkülözők táboraira « ozzol a békétlenség; a nyugtalanság magvát veti ol a társadalomban, Ezonkivül a foketopme a valuta értőkállandó-aagának te ollonségo,\' mórt a zugbapml
németek nagy pusztítást vittek végbe a naponta tömegesen támadó angol repülőgépek között
A keletáz&lal helyzet állt a tegnapi washingtoni tárgyalások előterében
A nómet és olasz afrikai kötelékek hasi harca tegnap bee ülettel véget éri. A Tunisz környékén küzdi utoltó ellenállási csoportok, amelyek napok éta viz és ellátás nélkül voltak, minden löszeriik ellövéie után
kény talonok voltak a hsreol ms(j-sxQntstnl.
Végezetül az ulánsótlís hiánya miatt ma-radlak alul, neai pcdíR az ellenség támadása következtében. Az ellenségnek ezen a hadszíntéren elég gyakran ol kellett ismernie katonáink fölényét. Németország és Olaszország afrikai liarcosal leijei mértékben teljesllctték a számukra kladoll feladatot. Ellen.11 Usukkal hónapokig tarló tlkescredelt küzdelemben minden talpalatnyi földet vitássá tettek az ellenség szá mára, igen nagy éréket köföíliík le és az ellenségnek a legsúlyosabb vesztcsígeket okozták;\'A/ ezáltal
más arcvonalakon síért taharmsnto-sltés és az Időnysrsség
Japán elleni renstszabályokat la
A Roosevelt- -Churchill megbeszélések majdnem megszakítás nélkül tartanak közlik Kewyoakbol, É tanácskozások részben Churchill és Roosevelt kőzött négyszemközt, részben pedig katonai tanácsadóik jelenlótélwn folynak, Ezunluvü^ katonai, küldöttségük ¦ íS állt tanácskoznak.
A New York Times washingtoni lovolozőie megjegyzi: a rendelkezésre álló kevés adatból arra lobot következtetni, \'hogy a Japán ellen teendő támadó rendszabálvoknak
vüj\' a iKiiian
a legnagyobb inertekben előnyére volt a tengely halai inaknak. ,,
A német Jelentés a tovibhlakbbn ismerteti azt a rádiótáviratot, amelyei lÜHer kancellár héttőn küldött Arnim vezérezredesnek, aki egy idő óla az északálrikai német olasz csapatok parancsnoka veit.
Hitler vezéi és kancellár kö-izönotét és legnagyobb elismerését fejezte kl Árminnak ós hősiesen hurcoló .csapatainak, a\' **
MuHHolihl miniszterelnök Armfu vezérezredeshez hasonló rádiótáviratot intézett.
A német véderő tőparaDcanoVaágának kfl lemenve a következő moiigattal zárul i v . ,. "
Attikát csapataink csaknem két és fél évig tarló hősies küzdelme mindig egyik legbüszkébb én legdlcsöbb fejezető lesz a német történelemnek.
tárgyat a washingtoni értekezltt
szintén nagy figyelmet szentelnek.
Washington, május 11 A brit ós amerikai vezérkarok közt folytatott tárgyalások csütörtökön egészen a hajnali órákig tartottak és pántokon is folytutódnak. A lapok kiemelik, hogy katonai meg .beszelésok előterében állott a kolot-ázsil^i hadászati helyzet megvitatása, aiiiirfe,k Wavoll tábornok jelenléte is bizonyttéka.
Az angol hírszolgálat jHlontéH*1 sze rltit Churoblll beszédei mond az Egyretllt Államok kongrcmutiAn.
Az angol hírszolgálat Ismerteti a következő hivatalos csuugklngl közleményt:
A Japán haderők tegn.ip
átkellek a fangcse folyón három pon " Ion,
Vállalko/Asu-.at tllzérség és repUlek támogslják.
Tokió, május 14 A japán caásaarl féhadiazállá* jelen-
Azalatt Japán..
téae szerlat május 12 ón riugy amerikai ctapaUgységck szóllak partra ax Aleuti-szlgettseporthoi tartózó Aklu szigeten.
A Jelen pillanatban havea harsuk dűlőnk kÖztllk és a J\'ipán megszálló csa patok között. Aklu szigete az Aleutl-izigotcaopert legnyugatibb részen tök-szik. a Japánok 1042. Junluitsábau szállták meg.
Tcgttup éjjel 34, ma 32 angol pépet tőitek le Nyugat-nímetorszőg fe\'elt
A brit légi erő csütörtökre virradó I mával 84 repülőgépet vesztett. A éjszaka a nyugat németországi terű- brit torror-támadás a Nyugat-Nó-letek ollón intézett tamadnáa alkal- I motorszag lakóuogyodoilxjn érzékeny
károkat okozott, a mellett egy templom és egy iskola esett áldozatul, fi iskola és 2 tomplom pedig súlyos rongálódásokat szenvedett. -A kórba- . zak között volt a duishurgi Vilmos császár-kórház.
Londoni* hivatalos helyen ía ol is -merik, hogy az angol légi erő a csütörtökre virradó éjszaka Duia-hurg ellen intézett támadása alkal- \\.
mával 3\'l bombázót vesztett.
Eazakámerikai bombázók kótőréko erős vadászkiséxottel. tognap Franciaország északnyugati; vidéke ftdé röpüli. Igen sok nómot vadászrepülő mar messze a tenger folett légi harcokra kényszer!tette %fy amerikai bombázókat és. a "több hullámban közoledó alakulatokat részben a ton-ger felett vifiszavetotto.
Ma éjazaka
Német harci repülógépok a mára virradó éjszaka Chormsfordot iá madták. Sok nagy tűz ófi súlyos rombolás keletkezett. 4 német repülőgép nem tért vissza,
A brit légíorő a mára virradóra zavaró ropüléaokot végzett Észak-, Közép- és \'Nyugat-Németország-4o-rttloté felett. Csokélv károk kolot-köztok. Lr&alább 82 bombázót lőttek le.
Légiriadó Londonban
A brit hírszolgálat iolentésa szo-rinl ma léggel Londonlmn légi riadó volt. A légvédelmi ütegek működésbe, loptok.
Assla legszebb vallási műemlékéit puáfitltjR ax amerikai légi hadaró
Bangkok, május 13 fSte(ani-Iroda) Az észRkumcrlkai légierő, niinlhof;y nem tudja eredményesen nieuakadályo/.ni a Japán liadinüvelelekct India és Kína halárán, továbbra is burmai városokat támad és Ázsia legszelih történelmi, valamint vallási műemlékeit pusztítja! el. Nehéz amerikai bombavetők ujabb légitámadásokat intéztek Rangún és Mandaley ellen és súlyos károkat okoztak Burma lóvárosánik lakóházaiban és gyönySzü templomaiban. Az ellenséges repülök mind Rangunban, mind pedig Mandaleybaa emberéletben is Igen nagy veszteségeket okozlak.
kialakult, árai megtévesztik a ezzel\' megzavarják s ki\'s ée nagy tőkéseket ogyaránt.
Krkölesi szempontokból is mélyreható következményekkel jár 07. a láthatatlan ltolsö front, mert a nyo-rőszkodési vágy orgiáival og^\'ro szó-tesobb rétegekét sodor a köz kárára szolgáló s-a büntető paragrafusok határait Btiroló üze|ntekl>e.
Gazdasági, pénzügyi éti erkölesí
szompontok tehát egyaránt azt ki-vánjalc, hogy a háborúnak ez/el a
1>ara/,itaf ront jávai minél elébb le ;ell számolni. Kérdés azonban, hogy w a probléma megoldható egyáltalában B ha igei), mi volna annak a módja?
A logogyszorübb mogoldiia tormé-
szetesen az ogósz feketepiac radt-
skália lebontása volna. Ennek ogvöt-lon utja: az árupiac szabaddá teleié.
Ez az elhatározás azonban a felelés tényezők részéről rendkívül komoly megfontolást követel, mert egyrészt feladását joloíitoné azoknak a közérdokü Bzenipontoknak, amo-\'lyok a háborús közellátás iamort rendszerét olóidéztók" s legalább át-inoneti időre valóságos anarchiához vo/ethotnék a közszükségleti cikkek boazorzéei piacán.
Enyhíthető volna h kérdés a fejadagok megfelelő felemelésével is. Ezt a megoldást valószínűsíti az a körülmény, hogy tapasztalat szerint zugban niindonfélo cikkből bőséges készletek találhatók, nom bizonyos azonban, hogy ozok a zugálloinányok a fojadagok fölemelése esotőn az or-
szágos igónyok kiotégitéséhez elegendők lennének.
Szó lőhetne a büntető szankciók aulyosbitásárÓl is ÓS |>odig olsősor-. ban a vevők bünfetöio^i feleiősségé-nek moffállapifásáról. Ez bizonyává nagy mórtéklwn hozzájúrulna a fe-koiöpiac anarchiájának lotöresénez,
"do végleges eredményt ez sem hozhatna.
A probléma tehát egyáltalában nem könnyű, do a feketepiac a* totális háborús erőfeszítés szamára olyan veszedelmet jolent, hegy annak megoldásával, vagy legalább is a káros kihatásoknak minél szűkebb területre való elhatárolásával mindon felelős, tényezőnek okvetlenül fog-lalkoznia kell.\'
Z/VL-\'Al KÖZLÖNY.
li)-i:t. május i4
Kétórás interpelláctés értekezlet volt a kormány tagjainak jelenlétében a Bagyar Elet Pártjában
A Magyar fiút Pártja tegnap pártér-twkezleUtt tartott. A kormány tagjai caaknem teljes s/ámban megjelentek. 7 óra után kezdődött az interpellációé értekezlet.
A pártértekezlet .n\'iidklvill molsg és hosszantartó tapssal fogi.dln Kállay Miklóa miniszterelnököt, valamint a kormány tagjait.
Vitéz Lukacs Béla miniszter, a párt országos eliieke cíőU«],\'hz1c\'íj!.\'I során megemlékezett Bornemisza Iparügyi miniszternek a pA.tbn teriónt bolvpé-uérál és a párt uovébon szeretettel Köszöntötte.
Az lnterpolláelék előterjesztése sarán több ldöazrru dolgot, politikai, kfli-eliátásl, teraioléaf és más politikai kér-dést tettek azóvá.
Az interpellációkra Kállay Mikiéi miniszterelnök ós Szász Lajos közellátásiig) 1 miniszter kimerítő választ adott, amit mind az luterpilláló kópvlselök, mind a pártértekezlet köszönettel ás megnyugvással vett tudomásul. Az Interpolációs értekoziot két óra hosszat tarlóit. Az értekezlet után Kállay Miklós ralutsiiorolnök többskktl magbe-asélést folytatott.
Fstéversenvben a oél előtt összeesett ét meghall egy nagyréosel levente
Nagyrécse, május 14
(Tudósítónk Mt(0njttent4s$.) Tegnap deleiéit futóverseny játszódott le s nagy-récsd Icventc-cyakoitútércn A fiuk lelkesen készülődtek az egyes számokra. Anda Jóiscl 20 «vts leventt, aki egyik legpel-dáiabb tigja yoit a itcs*l levenlc-Hjusag-nak. ax édesapját, aki kvciittektuió. kérdezte :
„: ¦— Apim, Indullak vájjon nz loUJ méteren ?
v Az édesapja nem bciicltt le a ftut, aki ¦-¦ eddig mindig jól bírta a levente-gyakorlatokat.
— Abogyin akarod, Ilim 1 -- volt a válasza.
A Itlksi. derík. IsvenU-llju nem akart elmaradni tártaitól ti telállt sí 1ÖO0 mé-tataa verseny indításából. Ai utolsó iiaka-w-n kidtrult, hegy Anda Jóiscl ntm biija az iramot, jmugy sem a legerősebb szive n«m engedte az élre Jutni, da a ks-mény magyar lavtntc-skarat csak viltt-vlila előbbre. Magyar flii volt, ntm az a fajta, akt feladja a harcot. ¦ ,
A ccl elélt 50 méterrel Antid Jóska hirtelen rossiul Isti\', össiaastlt.
Azonnal kihívták a nagykanizsai msn-tóltit, v*ISk érkezett az orvosi tegUiég fa, tejakciót adtak, mlndsrit magktsérelfck, de sagllség nem volt mlr, Anda Józni meghalt.
Szabadlábon (olyik a további eljárás Lajké lézsef fegyvermester ellen
Egész Nagykanizsán nagy feltűnést kelteit a rendőrség letepiuzéso, mely Lajkó Jőúel uy. teyyvermestor JúzbcI főberceg\'utcai laknsíiuiik egyik, helyiségében egy teljesen burendozutt műhelyt talált, umeiyro nu:n volt Jogosítványa és abban fegyverek, pisztolyok éa uagyinoiiDyiségil lóaxer volt, amit
azonnal lefoglaltak. f.u]kó Józacfot dr. Zágon Elemér rwudőrtanácsos h\'hgatta kí. Miután uz esetről Jogyzókönyvet vett ful, Lajkót szabadon eugedte, de ügyébun tovább folyik az oijárAs A kluágáal rendőri l>Untetőblró eié kerül. A roooautó töitóuyeket mégsem mis ltéa Végett átadták a sz-akkÖzegSjkaek.
Betörlek a keszthelyi közellátási Hivatalba
Keszthely, május 14 (Tudátitánft. jelenléte) Ezidoig ís-morotloii tettes betörési kísérőit meg a koszthelyi közellátási hivatal hó-lyiségoibo. A betörő az éjszaka folyamán akart bejutni a hivatalba, amely a régi városháza épülőiében, az emeleten nyert elhelyezést. Az udvar föléli földszinti ajtót a tettes álkulcs segítségével kinyitotta, majd sikerült kinyitania az emeleti ajtó egyik zárját* is. Itt azonban tovább nem boldogult, uiorl az ajtón még
egy Werthoim-zár ín volt. Erre ki akart* vésni es ajtót, azonban c*Ak egy darabot elkerült lefaragnia ex ajtódoszkából, miközben a további kísérletezéstől elmehotottn./iedve.
A közellátási hivatal helyiségében pénzt nem tartanak, valószínű tehát, hogy a botörósi kisórlot ismorotlon tettese élolmiszorjogyeket szeretett _ volna zsákmányolni. \'
A csendőrség a nyomozást me(f-inditotta.
200 km nj vizint, 350.000 tonna forgalmat Jelunt a 2.2 miiüés költségvetéssel megindult Sié-szabaiyozás
Legutóbb újból hozzáfoglak a Sió hajózhatóvá leletéhez. Zsilipek segítsége v«i akarják megoldóul ezt a kérdést: 18 metél fonÓKazelessógurb bővítik kl a medrei, ugy hugy a vizn/lnt azöteasóge 27-3 !1 méter közölt válta köznek. Ez elegendő arra, hogy két, egyeusénl iUJ tónusa uszáiyhujó kitérhessen egymásnak.
Az erdekeltek hu vonatával mogbe-¦ csüítók n Sió Ovi loraalmaj, ami óvatos hxAmluYi BZorint I- 350 ozer touuál taaz majd kl. Az ország vlzmtlhálózata mintegy 20U kilométer uj-vizluttai növekszik, ami egymagában lauagyjolon-töhégtl, de ezenkívül te becsül hu telten az, amit az öutözfignzdálkodáa kitúr jssztésevl\'l produkálhntnuk mnjd a sló-uienll gazdaságok.
az Idsi állami kOIIscgvetés a Sió ha-,ózhato>A léteiének murikéira 2.2 milliót
Irányzott elő. Az clőkészUlcli munkák már a tél lolyanián megindulnak, a kivitelezés pedig kezdetéi vette. Ipy biztosíték van arra, Jiogy a tervezett vizmunkálatok köitll c folyónak hajózliaióva tétele minél hamarabb megvalósul. A munkák befejezése teimeszelésen néhány evet vesz igénybe.
A Sió hajózhatóvá télele azt szolgálja, bogy a Ualaion pailmentl és távolabbi környéke bekapcsolódjék. az. országos viziulhálózatba. űrre a loK*ö*clebbi wA ben föieg a.-cii van szükség, hogy b magyar abo Dunu-szakitázon végzendő szabályozási munkálatokhoz igénytlt nagymennyiségű kőanyagot u balatoni kőbányákból, mint legközelebbi fekvőhelyről vizíuion szállithatják. A Dalittonvidék viszont építőanyagokat leg szillitaiü a pait-meiiii épdkezesekhez A Sióioknál létesítendő vízicrómű villamosárammal fogja ellátni a lilrdétclepektt.
fBétpSaktljái csépléshe.,
vetőgépé4 ötti „^táshoi
most rendelje meg
ÜNGER-ÜLLMANN
vaskeresketdésében.
W9T Hefliorr-gápek, petróleui, kesú- éi nyomolaj raktár. "IMI
főispán és Zadravelz pöspök megbélyegezték megyegvfllésen a magyar lelki erők bomlasztólt
Knlaegerazeg, május 14 Zala vármegye törvényhatósági bi-zollsága vitéz gróí Teleki Béla főispán elnikistével tegnap tartolta rendes közgyűlését.
A főispán
Indítványára a közgyülea Czaplk Gyula és Orosz József püspököt táviratilag Üdvözölte érsokkó történt kinevezésük alkalmából.
Kegyoiottel enilókozott mog ezután a fiMapán az orosz fronton ételüket feláldozott hősükről.
— Voltak fájdalmas és súlyos veszteségek, de
vltua Aitl utailtani azt a beállítási,
amely alú akarja ásni a magyar katona btctUttUt, ~- mondott* — Történtek hibák, uat tudjuk, de cgyoa esetekből általánohl-tani nom szabad. l\'-mk u romboló szellemet szító hlrvorésnok érdeke az erkölcsi ellenállás liyongltéso és ez ellen teljes erőnkből kUzdenÜnk kell, mert ml azt az élothalál harcot, amelyet minden ellenkező célzatos, hamis be állítással szembon az európai nemzetekkel együtt a bolasvlauius ellen vívunk, meg tielt, hogy nyerjük.
Töretlen lelki trővtl, egységben tovdbb ktil k/itdenllak, dolgoznunk a kfílsó és btlsó arcvonalon egyanlnt, hogy magyar céljainkat biztosítsuk a végső győzelemig.
Az elsőrendű háborús kötoltaségck közé tartozik a hadirokkantakról, hndl-árvákról való Roadeskodás — mondotta. — Az Intézményes állami gondoskodás bevezetéséig \' a társadalomnak és hatóságoknak közös nagy megmozdulására van szükség, felhívom a közöuséfet, hogy minél méltóbban vegye kl részét abból a mozgalomból, amelynek neve:
„Aput a hadiár vaknak I\' Eddig 17b hadlárvát, i3 hadlrokkau-tat és 156 hadiözvegyet tart nyilván a hndfgondozó szövetség zaiamegyel ágazata.
Az alispáni jelentéssel kapcsolatba* bojolentette a főispán, hogy
a balatonmenti nyaralók ellátása
céljára a közellátásügyi minisztérium a megyei kereten felöl utal kl bizonyos Ila*tmenuyleéget. Ugyanerre a célra Somogy varmegye főispánja 3UJ darád hízott uerlést engedett at.
Uzdóczy-Zsdraveu püspök székfoglalója tv törvényhatóságban
A ptlspflkNelháborodásának adott ki- \' felezési szók munkája felett, akiknek kenyere a magyar lelket a sitét Jövő képei-ntk hazug (eltüntetésével megingatni l-gy lélek tzsr embert tud lelkesíteni, etty des-perádó szintén szer embernek í lelket tudja pokollá tenni. Megérti szentet kelt althoz, hogy a né-
Fclszólall az alispán jelentésével kapcsolatban Uzdóczy Zadravtcz István püspflk, telkes Ünneplet közspette.
A ptlspők a ksimányzó vale szemben függő arcképére mulalva így szólt:
— 0 támasztotta fel namzalünket a zászló lelkével és kilüzte ezt a zászlót a Kársatok ormára és Csáktornya varára Is, Munkámban minden kicsinyes párloako-dás lelett állok, sgyctlsn iránytűm az, aki ennek a zászlénak vivője. Ez pedig a mi haaánknak tisztelt, szereiéit kormányzaja.
A lópáuitor ezsn szavai után ; , az igész tirtm kQxönsigi felállt htlyi-rCI is hosszas tapssal is itjtnitsttl ttnnipéttt a Kotmúnysá Urat.
— Az sgész sratág közönségéé vagyok, ds legmslsgskb vércaeppam a Muraközé
— monüoita Zadravscz István pUapök. Vannak olt magóldásra varó kerdessk, amslyekhss isgnségamst adom és Ti Is fogadjátok mindig azaretsllsl a murs-kojlok sóhaját .
A muraközi munkát. a gyirhtekneve-lUntl kill keidtnl, az óvodánál, az iskolánál. A háborúval járó ügyek megoldása legyen fó gondolatunk.
ptt a révpartra vtzessük, szeretet nél-ktti a haéeruvai járó nyomorúságukat
nem lehet megoldani. Uidóciy-Zadravela István püspök beszedet a közgyűlés hosszantartó ünnepléssel fogadta.
A közgyűlésen felszólalt még dr. Ta-rányi Ferenc felsőházi tag, a haiilár-vák ós a zsidó birtokok Ogyévol foglalkozott. Szereez János a rézgállcel-oszl&at, Horváth Lajos pedig az építőanyag Igazságos elosztásai tette saóvá. Felszólalt a\' közgyűlésen dr. Hajdú Uyula kormány lő tanáoaos Is, őrömmel Üdvözölte a közbiztonsági viszonyok kietógltő vollát és a társadalmi erők egyesítését lFelszólalásával — auyag-torlódás miatt - lapunk más szaiuá-bau fogunk foglalkozni.)
Az elhangzott felszólulásokra a fő-és az alispán válaszoltak.
ámít még tndnl kell vidéken az „adjunk apát a hadiarvákuak" mozgalomról
Másfél hóiutppal ezelőtt indult mog az »Adiunk apát a hadiárvák-nak« mozgalom, amolyot az Országos Iladigondozó Szövetség és vezo-tójo: Kállay Míklósné, a miniszterelnök hilvoso irányit. A mozgalom az olózó világháború tanulságaiból merítve már most meg akarja koz-ilonj a társadalom szervozésát arra, hogy mindazoknak, akik élotükot áldozták a hazáért, ittmaradt árvái kolló gondozásban részesül jonek. Maga az állam ís gondoskodik a had lárvák ellátásáról, de ozonfolül a magyar társadalomnak kötelessége, hogy mindon lohotőt mogtegjon az árvák életónok biztosítására, e őzzel is lerója a hőseinknek kijáró hálát.
Budapesten, a Kocakométi-iilca 10. szám alatt székel az Országos Iladigondozó Szövetség. Itt működik az a Imlalmati adminisztráció, amely nomcsuk a budi árvákról, hanem a Imdhnvonultak egyéb kívánságairól is gundoskodjk. A Magyar vidéki Üajtótudósitó munkatársa beszélgetést folytatott a Szövetség egyik vozotó tiszlviselójévol, aki különben magas állású tisztviselő ós delutáui üres óráit áldozza a munka, lebonyolítására.
A mozgalom - mint a boazólgo-tés során megtudtuk — gondoskodni kíván a most duló világháború hadi-árváiról oly módon, hogy az életben való elhelyezkedésükig az anyagi gondoktői mentesüljenek, hogy ko-r*!Ó foglalkozásra, navelheeeik őket,
továbbá, hogy eltartásuk, iskoláztatásuk és pályaválasztásuk négy pártfogó apao ollonórzésóvol és támogatásával megfelelően irányittaeaók. A mozgalmat Budapesten az Ingatlan,- \' tulajdonosok Országos Szövotsógo, vidéken podig á\' Hadigondozó Szövetség vidéki tagozatai bonyolítják lo.
Egyik legfontosabb alapélre a mozgalomnak az, hogy
a hadiárait, aki a támogatásra
rászorul, eddigi családi környezetében meghagyják. Előreláthatóan a mozgalom gyűjtési akciójának során összegyűlt penzbtM
egy hadiárvának havi 100 120 pengőt juttatnak. Természetesen a Szövetség gondoskodik arról, hogy mindig az árva
gyorsíró- te
méjiib IO-4n
uj koxdő- és haUdu-uufolyam
kezdődött. Állásközvetítés. \' 14*
Állásban lévőknek esti tanfolyam. TAjékoxf tó. Szent Imre herceg-utca 5.
május II
lényleges szükségleteihez mérten kapja, meg n. havi át«lányt. A\'fennmaradó Ó5sz«g*>t. pedig az áivtü javaira, későbbi \' időkre i\'fciiuházás, magasabb iskoláztatás, kelongyebey szerzés, üzletnyitás, etb.) tartalékolják, mindig u pártfogó unit véleményének mogfololőei]. iitalrányoz.-zák.
A mozgalom alapja n ház, A lakók és a tulajdonos adjak, össze az árva . neveléséhez szükséges összeget. Az n ház, u melyben 100 -120 pengő havi adományt összegyűjtenek, egy budiárvát nevel majd fel és (i hazat ezért egy emléktábláról fogják megjelölni. Hogyha egy ház lakói nem tudják biztosítani uz árva (olnovolésénoz szükséges összegűt, akkor\' több ház áll Össze és együttesen növelnek maid fel ogyrhadiárvát./A havi juttatásokat minden hónap 10-ik nap/ jéfg kötelos a gyűjtéssel meghízott Szövetség pénztárába beküldeni.
ZALAI KOZI.ONVi
A, fizetési kötelezettség mindaddig fennáll, ómig- az árva jövőjének megalapoz ásat jelóntó kereső foglalkozásban elhelyezkedik. Legfeljebb azonban az árva 24-ik előtéréig tart. Hogyha
valamelyik lakó rikoltozik, az utód köteles elődjének juttatását magára vállalni, HudapOSten S -gvüjtö én jelentkezési iveket szétküldték a háztulaj-\' honosokhoz.-Eddig már lübbszáz 1« is érkezett. Összesen U0.000 pengőt ajánlottak fel bönno havonta. Ezeu-ktvül nagyobb keroskodoltni és ipari vállalatok Önként jelentkeztek 60, 30, 20, 10 hadiárva folmtvetéaének költségéit vállalva.
Vidéken most indul meg a mozgalom. A
helyi\' szervezeteket legtöbb helyen a főispánok feleségei irú-_ nyitják.
Kál|»y Miklösné rádióbeszédének nyomén már eddig is törtidőtök közvetlen felajánlások vidékről\', amelye-Irot a köz|x>nthoz irányítottak. A Siövotség ezúton ia kóri, hogy az adakozók kerossonok közvetlen kapcsolatot a helyi szervezetek vezetőivel, hogy az akció adminisztrációja simaob és egyszerűbb legyen.
Félreértései; eUtorülése cél áhól hangsúlyoznunk kell azt is, hogy a mozgalom nem a hadiárvák természetbeni fölnőve lésére, vagy örökbefogadására kivánia a magyar társadalmat mogmozuitani. Az árvák gondozása és fel növelése a jelenlegi családi körülmények és környezőt keretében kelt, hogy maradjon. Eddig ugyanis, főleg vidékről, Hl ajánlat\' érkezett a Szövetséghez. Kzokben azt jelenlik ki a jelentkezők, hogy hajlandók egy-egy hadi-árvát öroklwíogadni és felnevelni. Volt ^yan-\'folajfuiláa ia,. amely
ném egészen önzetlenül nyilai-• között meg. Egy néhány iparengedély kijárását, vagy nyersanyag kontingense emelését kérte- az államtól ellenértékképpen.
A Szövetség mindössze két olyan hadiárvát tart nyilván, akiket hozzátartozóik hajlandók örökboadni. így hát az eddig betiltott ajánlatok között bőven van alkalma a Szövetségnek válogatni. Helyesebb behat, ha mindönki, aki segíteni akar a hadiárvákon, a holyi nzerTozetek utján készpénzben juttatja el adományát az illetékes helyre. Minden fillért badiárvák felnevelésére és segélyezésére fordítanak. A
hivatalos adminisztráció költségeire ezekből az összegekből semmit sem fizetnek. Kzekot a költségéket más alapokból fedozik.
A magyar tárna dal ómban ilyon irányú mozgalomra még nem volt \' példa. Nemcsak arról van szó, hogy a társadalom adjon valamilyen.célra hunom arról is, hogy hosszú időn keresztül csolekró részese legyen egy kouiulv szociális ea magyar feladat uak.
Dr. V. K,
Vasárnap lesL visszatért honvédeink ünnepélyes fogadása Nagykanizsán
Az o^ész(iégüi{vi okokból elrendelt vesztegzár feloldásával folyó hó 16-án, vasárnap tesz Nagykanizsán, az országzászló és u -IH-as" oinlékmü körüli téren, a hadműveleti terület* ról váltás folytán április 20-én haza érkezett, a háború ezer poklát latolt hós zalai honvédeink, u 20-as é,s 48-ufc.iinokák ünnepélyes fo^a-
A nap ünneprendje;
1. Zenés, ébresztő a Károly-laküi-éban, majd a Teloki-uton,\' Eötvöstér, Kö-ufon át a 20-us emlékműig, ahol a.visszatérlek küldöttsége reggel negVéd 8-kor megkoszorúzza a hősi emlékművet.
2. Délelőtt Ö órakor az ünnepség inlielyén Te Doummal összokötött
tábori szentmise lesz a kivonult lapátok részére. A közös protestáns itentisztelet folyó hó 16,-éh 10 óra-kov-Jesz u Károly-laktanyában.
í. Ezután az ünnepség a Szózattal kezdődik.
,ui Az" érkezetteket a honvédség\' és u polgárság képviselői fogadják, mialatt u visszatértek a 48-as emlékművel megkoszorúzzák.
b) A különböző vallásfelekezetek felkért papjai szózatot intéznek rt közönségltoz, -
c) A visszatértek válasza.
d) Himnusz.
Az ünnepély végén a kivonult ¦sapatok diszmenetben olvonulnak elöljáróik előtt » FőVuton, a Korona bojárata előtt,
Az üiwepségre szeretett és a szülő aggódásával várt honvédeink-¦ u- kétszel" sebesült, hős parancs-
noka ís kilátásba helyezte msgjs-
lenését.
A közönsée, elhelyezkedető
A rendezőség ezúton kéri, bogv a testületeket képviselő küldöttségek és a visszatérlek legközelebbi hozzátartozói kivételével., akiknek a kordonon belül biztosítottak helyet (átlépés csuk a Sugár-ut ó* Cseu-gery -ul felöl JS óra 50 percigj a nagyközönség a járdákon luslyeaked-jék el, A buszédek mindenütt hull natök lesznek megfelelő hungeróai-lók beállitáfltt folytán. A honvédok megvendégeléae A/, ünnepség után a visszatért legénység a Kuroly-luk tunyában ebé-doi, részben a táros vendegeként, a tisztikar ]>edig ú Központ-szálló kávéházi részében a meghívott polgári szelnél vekké l\'baj társi sörözésen vesz részi. \'Ezalatt a* épület flott térzene lesz,
Kedvezőtlen idő esetén . a wtfs?/a.ii\'i\'luk hivatalos r. k. szont-m isije 0 órakor :i felsőtemjilomban, a protestáns felekezetűek istentisztelete 1" órákor templomaikban lesz, majd fél 12 órakór a hivatalok moghivotj vezetőinek jelenlétébon a vissztttérlek jelké|ies fogadásával zá-
Zásilédisz
.Nagykanizsa polgári lakossága azzal adjon kifejezési a honvédőink visszatérte feletti igaz magyar örömének s az irántuk minden n\'tagyar szívben ólő szeretetnék, hogy vásárnap egész napra minden hazat lobogózzunk ki.
^-v^^^l*ll^*^WlAW^\'*^1Af¦**¦v<<«f«.
Hogyan viselkedjünk riasztás és légitámadás esetén az óvóhelyén?
Mi az óvóhely Jelentősége?
A külteidl példák bebizonyították, hogy az óvóhelyeknek elsőrendű fou-Utaságuk van ax életvédelem Kenpoot-\'ábói légitámadások Idején. Még nzok-jan uz esetekben is. amikor a házuk
filacél nlnceonnk alátámasztva éa a életűink levó ház összeomlott.
A nagyobb romboló vagy aknabamba általában öaszedönti az épUlelekul, vagy azok egy részét. A beomló törmelék nagy pusztításokat végez.
Az óvóhely szerep* elsősorban az, hogy megvédju a ház lukólt nx épületromoktól, a szilánkoktól, a repeszdara-boktól, légnyomástól éa esetleg n gáz ellen Is védulnwt nyújtson. A saját tüzérség és vadászrepülők lövedékei ellen is véd.
A\' külldiái légitámadások fontos tanulsága nrhlt legitámodh\'í alatt nz épülői elhagyása egyenlő a halaiba rohanással. A lakAskan való tartózkodás Is, külonÖseQ a lelsóbb emoleteken Ugyanígy igen nagy kockázattal Mr. Ezzci szemuen az esüiotek alsó, főieg a tutaj szintje alatti része, a pincék, alagsorok áltaiábnn épen maradnak ós viszonylagosan n legnagyobb bizton-aágot nyújtják az oltlevőknek a küliiii-fóio repülőbombákkal szemben.
BlagsLirtás óvébslyen. Hegyan viMolkedJünk az óvóholyonT Minden egyes óvöholyau kifUggenz-tett nyomtatványom üö/llk a logionto-sabb irányelveket. Az olsó ezek közül a nyugalom és a rend. Fontoa. hogy mindenki eniícdelineskedjók a ház lég oltalmi phranrsnokAiiuk.
nohánjasfcnl, tllznt gyojtani\'Iffsfetlf lánggal ego lámpást hasznaltf} rcr. irvó-helven tltos. lilvileg állatokat sum sta-bari nz óvóhelyre v ont, V. sztháty alól a legújabb rendelkezések azerlnt kivétel az. az ¦ hc(. amldőu az összes lakók beleegyeznr\'k nbti i, fcogy a légo\'talml óvólieiyro a lakók valamelyike állatot vlgyou, ebben az esotben az Allatot pórázra kelt kO\'nl.
Igen fontos rendelkezés és erre különösen tlgycliünk. az óvóhelyet csak a pa-rancsnok engedélyével szabad elhagyni.
l\'onlos szabályok irják körül az óv«V hely elóterélten való lartézkodást\'* ts. Ne felejtsük ti, lisgv az óvóhely előterében csak a légoltalmi Őrség parancsnokának, illetve helyeitekének cr.gedélyéjtel tartóz-kqdlisliink.
Éi ka ninti óvéhsly 7
Mi lörténik azonbnn szokbsn a háza\'k ban, ahol nincs óvóhely vagy plncs? Ilyenkor, ha a házköruyékún, tehát a házon kivül valahol a közelben földalatti pince van, a Likóknak oda kell buzód-niik A földpincék minden esclben megvédik a bkókal a repeszek, a légnyomás és a szilánkok ellen.
Ha földpince nem áll a \'akók rendelkezésére, de van megfelelő és elegendő telek, ebben az cselben árokóvóhelyet kell építeni.
Megfelelő rendeletek Írják elő, hogyan kell ezeknek elkészülniük.
fontos szempsnt, hogy az árok zegzugos vonalban épt>1|ön és hogy emésztÓ-lyukakkal rendelKc/zék a beeső -viz levezetésére.
május
13-16 ig
VÁROSI rIOZQÓ
A- legújabb Karádu-film ! CSALÓDÁS
Főszerepben: Karddy Katalin, Sennyet Vera, Vlzodry Mariska, Majmdssy Miklós. Mihdly
Ernő, Kertész Dezső „UFA" híradó a világ aktuális eseményeiről
ülőtdátfok kezdete köznapokon 5, 7, vasárnap 3, 6 tfn 7 órakor
27 hold HZÖlÓve! gyarapodott a keszthelyi gazdasági akadémia
Tudósítónk irja: A ltosstheJyi gazdasági akadémiának a közeli Cse" szegen 17 holdas ¦Bzölője vun. Ennok közvjetlen közelében volt dr. Simot; Géza keszthelyi ügyvédnek ugynn-eenk mintegy 17 hofdas szólőbiEtokii* A zsidóbirtokok igénybevétele során a kormány u Simon-féle birtokot is igénybe vette és azt a guzdasági akadémiának juttatta. A hÍrtokb»-helyozés most törtónt meg. Az akadémia a kipusztult szólötorülotet részben íbeteleuiti, részben furm-^uzdálko<.lásraJiuvználja fal.
mozi
Ci»talOUad
Időrendbon ugy történt, liogy a nnyy művésznő fölfedezése után hamarosan megalakultuk a vidéki Ka~ ládv Katalin Klulwk és ma ott tartunk, hogy a vidéki valósokban egymás után aaiiariak le a parázs tüíi-tetések filmjei ellesi, Hogv melyik-, nek vun igaza, nem\' a mi feladatunk eldönteni, csak annyit szögezünk le;-- akár jót. akár rosszat beszélnek-nz ümbprek, az a fontos, hogy. be-, szélnek és megtelnek a padsoruk\'.
Igaz a darabnak a euno. A nézó.-csulodik a darabban, mikor ujnt vár és helyette kissé unalmas, leve-gében lógó, lélektanilag inog nom alapozótI filmmesét kap. Ennok ke-tetebon tagad tutin tlantil gyönyörüon érvényesül ;i szép Karány Katalin. Sokat énekel, sót öröiuinul fedeztük fel, már toporzékolni és sirni is tud.
A darab a boldogtalan szeretem története, u boldog hopy-ondig. Ennek sokkal nagyobb az irodalma, .mint a boldog ttzórelémé. Mégis szokatlan látni, hogy .ilyon orÓB és tendenciózus véletlenek • vannak, mint amtnénokAt filmben üumi vagyunk t( •Azt so tudjuk megbocsájtani a\'józan tlannássy Miklós gA\'árigazgjttöjájtak," hogy amikor kesergő1 szivvel eltemeti egyetlen ezerolmét; harmadnapra, ha elborult arcoal is. de hőül aZj,Al-hsmhra mulatóba, hogy ott feiojtwin. Vagy azért volt erre ázüksóg,/mert az igazi magyar darabból sosem hiánvozhol a mulató, hiszen "lassan esenrlosen nemzet i jellegzotessi\'-g kezd lenni legalább a filmbon --ez nz intézmény.
A kitűnő színész együttest a magánírójára emeli Karády Katalin. Ea a nívó rajongói és hivői szénijében lőhet igen magas, az ellentábor Öieg-RyÓzódé>-o szerint igen nlaesony, Az igazság az. hogy a főszereplőt egj\'ik som szárnyalja tul és egyik som homályosítja el.
Ha a film in\'ija ogj- kicsit előrelátóbb, eleve számol azzal, hogy el-kébzófését a. filmrondoző. mogna- ... gyitja, mert erre a filmvászon le-netósécöl nyújt. A kövesebb ez alkalommal több lett volna, mort annyi millió és millió ember élotébon az egyhangú, szürke oeoményok ural-koonak, aminők meg kolí lonni a maga művészi tartalmának. .
A végzetes szoreiwsorc után, amikor a kíe vidéki tísztvísolölányból éneke* artista lesz és olfogja a lámpaláz, az ügynök helyoson állapítja meg: - szépsége tökéletes és » többi már felényire sem fontos! Karády Katalin tagadliatatlanul szó|J és a Szépsége most is azzal a varázzsal bír, ami képes zsúfolásig megtölteni- a mozit. ^ -
imiiL niitit
it-RmaEflnabb irtjtn- vesMk.
- Vékásy ékszerfaa fí-iij. _
ZALAI KOZLON.Y
1043. május 14
ti I REK
NAT*IT?KYn :
Éjjeli gyógyszertári ügyelet:: Ma a Megváí.ó gyógyszertár Erzsébot-ter 21. szám.
Xisftaniiseán az ottani gyógyszertár, állandó Ügyeletes szolgálatot tart.
rt.pt.tr. Május 14. Péntek. Róm. Irat. Bontíác - Protestáns Bonifác.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van r*<r.gej 6 óra-tó] este 6 óráig. ("Hétfő, SMr&, pántok délután és keddsn egész nap nőknek.) Telefon: 660. * \'
A~rtATOQATÓ
Bejön hozzánk a kerge szé\' És sustorogva búg, beszél, A kályhakürtön surran át. Panasztón sziszegi szavát: Hogy zúgnak a királyi fák K . És csapkod, -szúr az éles ág. Vág, sikolt, harcol a széllel. Izekre szaggatja széjjel. Vonatfütty hasítja a szelet Szikrázó füstgomoly felett Ét nekifeszül mind, ki él. Most bejött! S vár. Mert tél a szél. Öh. szegény, sunyi, vad kölyök! Most üldüzöbői QldÖZÓtt I Mily sze/id-lágyan ellebeg Ubb- f teritők feletti Ax dr«.v szék nem hisz neki, Hitái\'mereven megveti. Rislánykép rezzen a falon. De nincs szélvész, nincs hatalom, Mely édes szája mosolyát Ehlhetné a légen át. Benn minden-békésen örök S nagyok a semmi-Örömök. Oh, hidd el, minden dal am itt Almos-meler,en andalít. Messziről szálló sírásod. Táncos, szép látonatásod Köszönjük, szárnyas idegen \' 3 bucst/t inl könnyen idebenn Minden a kényes vendégnek Hl illanóban kte hetévedt. Most szánó szivünk megárad S küldjük ez árva világnak Szobánk és békénk illatát Oh, vidd tovább, azét... >^&*>$ttt*
\' \'_ \' [ >>M*rg6
— \'(A pápai nunclus Btlaten-bogtfron)
Angolo Rótta budapesti pájmi mmcitta kíséretével autón ellátogatott Bakatonboglérra. A község, Határában di\'. Szendrődv Gábor, a lengyeltóti járás íószolgabirája fogadta és latin nyelven üdvözölte. A nuneiuS az üdvözlés után a boglári plébániatomnlornba ment. Ott Varga liéln országgyűlési képvűjoló, A község plébánosa fogadta és kísérte a templomba. uhoímisét mondott n templomot zsúfolásig megtöltött híveknek. Mjw után a kultúrházban a boglári lengyel tábor ifjúsága díszelőadást mutatott be n mm-cíusnak, aki elismerését fejozto ki.
— (Református Istentiszteletek)
A Nagykanizsára visszatért honvédek ünnepélyes fogadtatása követ -kéziében a réforíáátua lelkészi hivatal közli, hogy folyó hó Ifi-én, vasárnap, szép idŐ esetén, a délelőtt 10 órai istentisztelet délután 3 órakor losz.
— (MANSz meghívó)
A. nagykanizsai MANSZ. május hó 28-án, .vasárnap délután tartja ez évi közgyűléséi Tárgysorozat: 1, Elnöki megnyitó. 2. Titkári jolontés, 3. Pénztári jolontés. 4. Kiskanizsai ¦ beszámoló. 5. Ifjúsági sznkosztál; megalakulása, ü. Indítványok. 1 Káróssó. (:)
— <HöIátozás)
Súlyos gyász érte Wildo Endrét, a Dravavölgyi nagykanizsai tisztviselőjét. Felesége, szül. fcí\'zakasits Margit, hosszas Iwtegség után, ,80 Őves korában, bolilog házasságának Ifi. óvébon jobblét re szenderült,
Öagyllkosaág
a Teleki utcában
Tegnap délután egy lértl öngyilkosságot követett el Nagykanizsán a Teleki-utca 4?. sz alatt
Skriiocz István szabómester 33 éves fián hasasabb Idd óta hslegség (Qnotel
mutatkoztak. Tegnap délután a meií-vIkcII ld»gzelll ember kiment az udvarra és ott eiiv öreg dlOIéra felakasztatta magát. Mikor k^ötibnn a család taglal hazaérkeztek, már csak a haiolt omberre bukkanlak Az orvosreudörl hullaszomta kélségklv&l Öngyilkosságot Állapított mng. Beszállították a temető hullaházába.
fBaross-hir) "*
A Baross Szövetség felkéri tagjait, hogv a május 15-én, szombaton délnián 0 órakor tartandó taggyűlési, feltétlenül *" és noutosan megjelenni szivesltedjeiik. blnökság.
(:\')
- (Képkiállítás^
legjobb festőinüvészeink válogu-loM alkotásaiból hnlna]) nyílik iiiej; az Iparoskor nagytermében a képkiállítás. Kendezi Bujdos László,-
- (Két muraközi kapta Zala vármegye hadapródiskola! flsrfnndllát)
Tudóaitónk jelenti: Zala várma-gyének kél alapítványi holys van a m. kii-, állami badapródiskolában. Zala vármegye alispánja a kél alapítványi holyoL a visszatéri Muraköz fiainak juttatta, Az alapítványi helyekéi Za|a vármegye alispánja a következőknek adományozta: Kris-telies János esáktornyai és Linzják Vince perlaki lakosnak. Mindkettő\' a esáktornyai |xilgári iskolának IV. uszhíiyos tanulója.
— (Ballagnak a esáktornyai kerekedéi mltMk)
Tudósítónk jelanti: A csáktornyai áll. kereskedolmi középiskola utolsó évfylvf>u)ónák 24 növendéke, közülük 7 leáAy, holnap délelőtt tartják bu-csuzásijtat^aü iskolától, tanáraiktól és a diákévektől. Az Örvendetes hirt vidám gyászjelentésben is tudomá-sáty hozták illetékeseknek.
— fA Bajtárs! Szolgálat)
nagykanizsai segélyező bizottsága ma délután tartja ülését a városházán P. Gulyás Oellérl ferences plébános elnöklésévei.
— \'Színészek Csáktornyán) Tudóaitónk jotenli: Károlyi -János színigazgató három botos idényét njájufl 21-én kezdi meg Csáktornyái), a\' Zrinyi-szálló nagytermében. A megnyitáskor A gazdátlan asszony kerül színre, másnap a .Mária főhadnagy. A bérlőt-jegyzés már az első napokban megmutatta, hogy a magyar színházat 22 év óta nem látott Csáktornya »"Morotottel várja a magyar szinikultura oda érkező csapatát."
— íBakafix a nyári nöf harlsnyudivat)
A kormány s háborús hsrisnvs-eltátést uj alapokra holyozte a háborús szükségleteknek megfelelően.. Bl senorban egyszerűsítették a gyártási típusokat éa fokozni igyekeznek különösön a nyári idoezakban - «<\'. úgynevezett bokafiz zoknik gyártását. Nyárén ez a legideálisabb ha-risnytivisólet s végeredményIm«ii ez ínaga a harisnyanélkülÍBég. Az idén különböző MÍnekbon hozzák forgalomba a lx>k-:\'tfixott tlgy hogy a hol-
WMde Eridre- a saját, valamint a szülök- és az összes rokonság nevében fájdalomtól megtörve tudatja, hogy forrón szeretett felesége
y \'¦
Wjlde Endréné
szúl. 5zakat.it« Margit
folyó hó 13-án este, életének 30-ik, boldog házasságának 12-ik évében jóságos lelkét visszaadta Teremtőjének.
Drágánkat folyó hó ,^,-én délután 3 órakor kisérjük utolsó útjára. ^
flz engesztele szentmise-áldozat lelkiüdvéért folyó hó 15-én délelőtt ,;29 órakor lesz a Ferences plébániatemplomban.
Nagykanizsa, 1943. május 14.
Lélekben őrökké velQnk marad!
Özv. Dolmányos Ferencné Szekeres József u 64. az. alatti kocsmáját átvettem
közönséget, hogy JSJáreap. lé-én megnyitom. Kérenia, iK^H «1... fogósét ^ pjL lmim
és tisztelettel értesítem a i
DRAVAVÖLGYI
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Aramsiáirtblk fizetése, reklamáoiók, hibajelentések, szskszorü felvilágosítás minden villnmos kórdósben délelőtt a-tól délután 16 óráig.
Cseiragery-ut 51, telefon a94.
g^\'sk ruhájuk azinénsk m*gf«ln|ó szinváltozatokban kaphatják. A boka fix külfölili uiedelű inüszálfeni\'il bél k\'-szül, felső részének széléi)., friss gumiszálak vannak boIos\'zŐve, hogy állandó tartása legyen. Ebből az aiwagból a harisnya tormészele-son olyan tartós, mint a flór. vagy maeeo harisnya volt. de a nagyközönség megóvhatja tartósságát, lu helyesen kezeli a mosásnál és vasa
lábnál. Nagyon fontos, .hegy a mü
Bzátfonálból készült. haHenyaanyagot a mosásnál ne érje forróviz,- tehát nem szabad kifőzni., de langyosan csavargatni vagy dörzsölni aoni. Ugyancsak tilos forró vassal kiva-s aalni. A tisztántartási módja tehát a langyos vizben való nyomkodás, oblögetés. Utána nem szabad tarni és csak langyoa vasalóval kuli egyszer-kétszer áthúzni.
indHIBDETfiSEI
Ag>*laloB-tnnono Ilzetéssel lelvélelik Helyei Imre asztaloméi, Fő-ut 4. 16
SSvgbUhnlA bejárónőt lelvsuek. -Hsdlcs Ilus, Horthy HlklÓs-ut 1., bőr-dlsimöIru-Uzlet. _ IMT
¦¦JárAnSt nxonnalra keresek. Msgvar-utca ?2. 15»
Keresek axonnalra áltsadó stkslmizáira Jól Kzé saiakAsstsSt. Tlsitességet fizetést és szép butoiQsolt szobát ksp ágy-narall nélkül, letentkeiést Korona Szálló Csiuró, címre kérek. - 1551
BeJ*i*onttl aioanall btlénéirc lelve-¦ztutk. er*séiiet-tér 1.emelet., Perliz Dez*fi.
t 1543
SalfSp, személygépkocsira, szorgilmst, metblihstó, Intelligens, nés, álléil keres msgánhelyen vagy vátlalalnál. Cím a kiadóhivatalban. 1563
ErÖiebb fclfaloflu és héBleialaa
[elvéletnek. Mdlmsnn .kádármester, Tárház-utca. 15«
¦•JArdnSt egésznspl elloglallsáeti felveazek. Érdeklődni Vas\'tagh lényképési müteimében. 1573
adás-vétel\'
SxSISmanlS-por isinÉt kjphitó Tcu:»c!i drógírlában. 1 ciomag M llllí:.
MéaMérba.O>l«t hcrcildf zé. légnek-leimyc! vagy anélkül, mérlegekkel eladó. KlnUll-ulcii7. Hl\'
LAKÁS, ÜZLETHELYISfiS
Öl vagy hal aaoba é. mellékhelylaégek-l)»l illó lakást keiének. Clm a kiadó, hivatalban. 157!
HÁZ ÉS ingatlan
Bilatelap legiaebb részén, egyeme-letei kétezer négy&zobis villa, beiende-zéuel együtt olcwn eladó. Clm a kiadó, hivatalban. 1»!
Balatonmarlaflltdón Qondüzö villa aaonnal oloűó. Meglekliilhelő a hely ailiten. _ IWt
Macranhéxal mauvélalra kcieaek. Nagy Oéza, EOlvSs-léi 2,\'a. ÍM
KÜLÖNFÉLE
Sxlklav fUazeiQzletében egy pér cipót hagytak, Igazolt tulajdonosa átveheti ai Ozlelben. Ugyanott I drb haiznilt kla oz-leli kézikocsit veszek. 155*
XitLUI KÖZLÖHT
F«I.ITIK*I MAPIUUS. (ladla: „Klz|azdasi|l a T. Ilaaykaalia.", rstaUt uutt: ZalalUrstv. NvonatoUi • .(trgazsuéal L T. Unva., itr" ay.tadáiál4UI\'NaaykaBUl... \'\'vi Ul*á i Zala, Kar**.!
óvf.,109. sz. \'Nagykanizsa, 1943. május IS. szombat Arai, 20
*» Mul4lilwt.li KM «. mtm.
\' " " • " re. m
FeietAi szerkesztő: Barbarlts Lajos
Eszmény és forradalom
(Or. Hajda Gyula bsszédt a megysgyltétaa)
Zala vármegye tör vény hat óságának közgyűlésén, mint röviden már iekmtóttük, felszólalt dr. Hajdú Gyuln kormány főtan ácsos, ügyvéd, törvényhatóságí bizotta/igi tag la.
Örömmel olvasta az alispáni jelentést — mondotta ....., amely tárgyilagos ós megnyugtató kújxjt nyújt a vármogyo háztartása, a közellátás, n tanítás iigvo éa az egészségügy kérdéaélxMi, do különösen örömmel vette M alispáni jolontésnok att n részét, amely szorint a közhizjpn-•ági viszonyok «u égése vnrmegvé-l»n jók ós ebból azt a következtéiül kell litvonni, hogy a belső front erős. Pr, Hajdú hangsúlyozta, hogy inín-don ¦ bocsülotos magyar embernek minden toron és minden módon kö-tolosaégo a maga ezerénv tehotaégo szerint ennek a belső frontnak, L lelki egységuok szilárd fenntartása érdekében munkálkodni éVmindon-félo kilongéat elítélni.
Ennok a lwlső* frontnak két hatalmas pillére van: n független magvar hirósng és a hivatása magaslatán álló .m. kir. rondórflég.
örömmol üdvözölte a 47 zalavór-megyoi társadalmi egyesülőt együttműködését, amoly egyik legalkalma-aabb szón* az egységes nemzeti társadalom, a magyar lolkek teljes egységének mogtoremtésóre és aommi som kívánatosabb ma, minthogy a bolsó front mögött egységos nemzeti társadalom álljon, mort ez az egyesülés politikán foliil áll és az egyesülés köretén bolül a különböző politikai pártállásuak helyet foglalnak éa ha köröttük volna is szélsőséges irány felé hajló, az egyesület oltói visszatarthatja/ Nem itv van ez uzenbnn a politikai pártoknál, ahol n politizálás szabad és sokszor egymásra licitálnak a túlzásban.
A. folburjánzó egyénioskcdó ösztö-nflkot lo kell nyesni, mert aki a maga ogvéni érdokét a közérdek elé vagy fölé holyozi, annak nincs helye a magyar életbon és ha résen vagyunk, kellő idólKjn cselekszünk, nőm lesz több őszirózsás forradalom éa nem losz több Trianon..
lohototlon helyzot az, hogy magyar oinhernek és magyar embornok más logyón az imádsága és a Nemzeti Hiszokogynok legyenek olyan imídkbzóí is," akik uj, hungarista szövöget találnak ki.
Hová akar oz vezetni? — a bolsé front egységének orószakos ozótlé-])énéhoz és forradalomhoz.
Do továhbmonvo Zalaegerszegen, az Imrédy-párt érlokozlotén hangzott ol, do fíizonvúra a vezér onge-dólye nélkül, hogVha a tengelyhatalmak győznek, akkor leaz valami kedvezőbb megoldás a zsidóra nézro, de ha a tengely olvosztoné a háho-nit,: ív-..forradalom .vihara elsöpörné a zsidóságot\'. A forradalom jóslatára a kövotkezó szónok ráduplázotl. Gyorsabb tompot; kővotolt, mert, mint mondotta, híit mondanak a harctérről hazajövő katonák, hogy itt még mindig nem történt semmi. Hát aki igv IkxjzúI, az vagy politikai ^ainvakségnan szonved, vagy nem, ért a politikához. A forradnlmat szájra vonni ogye-noson hazafiatlan-
Blőtízetósl ára; egy hónapra 3 pengő 20 tlllér
negyedévre 9 pengő ao flfiér. Egyes szAm: hétközonp 18 UH., saombaton ao tilt
1 szövetségesek hadászati tervei a semleges sajtó érdeklődésének előterében
A legközelebbi hetekben a Földközi-tenger a háború középpontjába kerül — írja a Dageus Nyheter
Német megjegyzés Churchill beszédéhez
A*nemet külügyi hivatal érte- I ÚcMnck, elsősorban a lon\\-sulése. szerint Dawics, Roosovell doni len\'aurl emigránsok és megbízottja útban van Moszkva | a Szovjetunió között kell
feléi hogy átadja Sztálinnak Roosevelt felnök külön üzenetét. Rerlmhen ezzel kapcsolatban érdeklődéssel fogadják azokat n híreket, amelvek szerint Róose-velt \'és Churchill találkoznék Sztálinnal mondották a
Wilhelmstrasscn, Nem tartják lehűl kizárlnnk, hogy I)a. wjes által Roosevelt az iránt puhatolódzik, hogy adott esetben létrejohet-e az annyira kivan! találkozó. A Sztálinnal megtárgyalandó kérdések közül -— berlini vélemény szerint — külön\'kérdós lenne Bvnes doktor1 szerepe, akinek, mint Sztálin kedvenc em-
közoctilenie. E tekintetben berlini felfogás szerint - - eléggé ismeretes az az előzékenység, nmelyet az Egyesült Államok és Nagybri-támiitt ti bolsevista kívánságok iránt tanusil.^7. Kgyesült Államokban előkészület alatt áll egy ^zovjetoroszország\'számára szóló tíj kölcsön és béri eltör vény. Ilerlinbcíi ebben is csak ujabb bizonyságát látják annak a szándéknak, hogy a Szovjet szolgálatára, legyenek és igy minden Tíörühnények kőzött továbbra is befogva tartsák áz értékes szövetségest.
Churchill washingtoni beszéde
A Nemei Távirati /Iroda di\\v- | kajtassák, az ugrást
lotmiciai \'tudósttója:/árja:
Churchill Washingtonban elsősorban a brit honi védöőrség-Jiez intézett beszédében Angiin inváziójának veszélyére utalt, amely - mint mondotta ¦»> -mindaddig fennáll, amig Hitlert és a lüfrcrizmust nem kénysze-ritették feltútelnélküli megadásra. Kijelentette még Churchill,
h0gy *• \'C
a kontinensen ¦ a liatalos faára ideje \' következik, ha majd Xagybritannia seregéinek zöme az amerikaiaktól \' támogatva a tengeren álr
előrenyomul. Churchill fenyegetése bizonyos mértékig különösen hangzik az után a győzelmi öröm után, a jjiely a. brit és amerikai közveV Teméuy^ a tunéziai siker után eltöltött.í. Mintha most csupán arról lenne szó, hogy megkoci-
a szárazt-
főldre. Ugy látszik, hogy a szövetségesek Waslűngtonban időközben rájöttek a vállalkozás nehézségeire. ÍLlökészilik a brit
és amerikai közvéleményt, hogy még a gondos tervezés mellett is megmarnd a meglepetések lehetősége. Jobban, mint bármikor, meg vagyunk győződve arról, hogy
í a feltétlen kapituláció, amelyre számifatiak, jámi-hor óhajtás, marad.
Biztosak vagyunk benne, hogy az invázió kimenetele halálos lenne arra Jió,zve, aki arra vállalkozik. Tudomásul vesszük a brit miniszterelnöknek azt a vallomását is - irja n tudósiló —s, amellyel a brit szigetekii még mindig ostromlottaknnk mondotta és azok ki vannak téve támadásnak a levegő és a tenger felöl. A tudósító szerint . a Churchill-beszéd kisőrlet n túlzott várakozások leszorítására, amelyeket az angolszászok és szövetségeseik a háborúnak egyre nyomasztóbbá váló\'terhe alatt a tunéziai közjátékhoz fűztek. ¦ I.
Svéd lapok a szövetségesek hadászati terveiről
A Slockholms Tidnlngan szerint Churchill és Roosevelt a szövelsé-i;rsck offenzíváját (erveiik két arcvonalon, amelyek közül a második arcvonal fzinhelyéü! Ázsiát tervezik, ríámulat a lep ludósitója arra, hogy a Jspán elleni lámades\' többé-kevésbé egyidőben Jönne számításba a szövetségesek európai partraszállásával." A szövetségesek vilAghadA-s:atl terveinek ilyen termeszeit! át-a\'akihísával kapcsolatban a lap szerint nincs kizárva, hogy a Tunéziában küzdőit 1. és 8. hadsereg Ázsiába való Bzállitásáitak a lebeiö-séet a burmai ut felszabadítása céljára.
A Dagens Nylietor londoni tudó-
sítója szerint a azóvotaégosok nagv légi támadásai a tnngelycaapatek birtokában leró földközi tengert Szigetek és I>él-Glaazország ollen a Legközelebbi holokben a Földközi-tengert a háború középpontjába állítják. A szövetségesek egyidejűleg elé-ké^zülelokot Bfándékoznak tenni, mondják Ixmdonban, logközolebhi nagjohb katonai vállalkozásokra, a melyek nz északafrikai partvidéken lévő\' támasz pontokról indulnak ki.
Churchill, tanácskozásai
Washingtoni jelentés ezorint Churchill pénteken megbeszéled folytatott Hull külügyül in ia z térrel, utána Boneát fogadta, majd Kina és Ausztrália külügyminiszterével tárgyalt.
ság, mort ezeket a nagy kérdésekot nem forradalommal, liánom bölese-séggol, törvényes ulon kell megoldani. Ezek az urak,1 ugy latszik, még nőin Ízlelték mog a forradal-liíat 1018-ban a hadsoreg a\' fron-lokról ^erőtlenül jötl haza, de itthon ogv jnogvort, forrad a hnasitotl országot talált S ezért jött az 1018—19 és a Trianon, lís egészen bizonvos, hogy ezek az urak nom állanak a forradalom, a vérontás élére, hanem a esÓL-solékro biznák azt. Do nom losz forradalom, a hazatérő és itthon lévé katonák nom latszik lo. a fogy,-
rort, ŰHnem biztosítani fogják a jjolsó rendet s a hál>oru utón folytatjuk a bolsó munkát s a kultur-nomzotok sorában az első helyét foglaljuk ol.
Nincs szükség ma külön j>e|itikai frontok alakítására, mort oz csak az ogység, összotartáa rovására megy. Hitünket, bizalmunkat nem vesztettük ot som odakint, sem idebont s hazafiad a nság az, ha bárki is a nemzet vezetését nem a nemzet bizalmából, hanem forradalmi uton vagy idogon befolyás utján akarja niojtízorozni.
A belső ogyaégos front kitermel ogv egészséges kozazollemet a eszmények kell, hogy- vozossék a nemzeteket s társadalmat és egyént, s minél töhben vannak, akik eszme-nvoikért önfeláldozásukat viszik a harcba a nom szószátyárkodunk, annál közelebb a nemzet nagysága és ekkor maid losz magyar feltámadás, magyar elet, függotlon nagy Ma gyarország!
Dr. Haidu Gyula hazafias szellemmel telitolt beesődet a közgyűlés dörgő.tepaaal éw éljonzéjiíftol fogadta.
A szlnflgyl bizottság június 1-től engedélyezte a Szücs-szlntarsnlat kanizsai idényét
Nagykanizsa város szjnügyi bizottsága ulóil t.ntutl dr. Krátky István polgármester elnökiek alatt, amelyen dr. Hegyi Lajos városi főjegyző beterjesz-lette Szűcs László, a kultuszf minisztérium állal kinevezett soproni, veszprémi és nagykanizsai színigazgatónak kérelmei, hogy május 15-tŐJ hat héten ?1 .Nagykanizsán játszhasson társulatával; A társulat névsorában egyetlen régi, ismeri színészt sem találunk, kivéve Bethlen László karmestert.
A Szűcs-társulat lúgjai : Szűcs László igazgató1 és főrendező, Horváth Jenő igazgatóhelyettes, főrendező, Deák Sándor operett rendező. Alszeghy János adminisztrációs ülkár, Sághy Géza titkár, \'Sz, Murányi Valéria gazdasági főnök, Borilz finréiiá pénztárosnő, Bethlen László1 karmester, Iíeller Dodi előadás-vezető.
Színészek; l.\'nger Hudolféne-
kes bouviván, Vhicze András szerelmes színész, Horváth Jenő hős és jellem. Deák Sándor prózai bouviván, Váradi Pai láncos komikus, K. .Nagy Imre biilío, Barsi Béla apa és jellem, Moiiori Ferenc paraszt színész, Kárpáli Tibor siheder, Sághy tiéza kedélyes apa.
Színésznők : Takács Margit primaduuna, Horváth Annié ko-loratur, Lovassy Klára hós és szeúde, Haraszlossy Irén szub-rcll, Mátrai Teréz uaiva, V. Kovács Anna anya, Turcsy Jolán kónüLu, Sz. Kovács .Margit s„ anya, Hanky Lili príma balerina.-
A zenél a kanizsai honvéd?* zenekar szolgáltatja.* ¦ ¦
Több hozzászólás után a bizottság kimondta, hogy jiinius elsejéiül kezdödöleg hat hétre megadja Szűcs Lászlónak a ját-szásí engedélyi. Hozzájárult a bizottság a vigalmiadó- és világítási kedvezményekhez is.
A törvényszák előtt mutatta meg bűvész, tudományát a vásári tolvajnő,
akit gyermekeire valé tekintettel csak 4 hónapi fogházra ítéltek
lluszics Jánpsné szül. Jakab Katalin berzencei asszony, kél gyermek anyja, csuk négy hét előtt szabadult a börtönbőí^ahol hét hónapos büntetését löllö\'ltc, iimit lopás miatt szabtak kí rá. Huszicsné már alaposán ismeri a hazai fogház-viszony okai. .Most is, alighogy kiszabadult, ti vásár alkalmával Scblesingor Héliíné kereskedő sátrából egy ingei lopott. Ezt oly ügyesen végezte, hogy Danieli mester is la. milhutna tőle. Persze letartóz\' látták, mert visszaeső bűnöző. Dr. Stur Dénes törvénvszéki eyyesbiró elé került, aki iíymo-lyan meginlelte, hogy javnljoii meg és ne kerüljön többé eléje. .Maid kihallgntlu a sértett kc-reskedöiiől, aki elmondta, hogy valóságos boszorkányossággal
tüntette el a pultról a Zsákmányát. . Dr. Stur biró erre lel-szólította a tolvaj asszonyt, mulassa meg, hogyan sanzsérozlá el az ingei. Huszicsné erre meg. mutatta. Teljesen Danieli miur tájára. Elővett egy zsebkendőt, azi rátette a kiszemelt zsákv •mányra, a következő pülanalf bau a zsebkendő alatt össze-gyűrte és villámgyorsan a vállkendő alá rejtette egy mesteri fogással. Dr. Stur Dénes bíró-nuK is el kellet magát mosó-lyognia ekkora bűvészeién. Aj törvényszék Irgalmas volt. Te» .kintettel volt gyermekeire, Négy hónapi fogházzal uszla meg, Legközelebb már Máiianosztra strandja vár reá. -Mielőtt elvezette u fogházör, javulási ígért az eljáró hirónak.
Csáktornya Is nagy ünnepség keretében logadja a irontrol hazaérkezett kos
Elhalasztották; a perlaki hisi emiékmü és országzászló felavatását
benvédeket
"T\\mlékcl álliiolt hall tiaiuak és
Csáktornya, május 15 (\'Tudósilónk telefon jelentése ) Csáktornya is méltóképpen fogadja a keleli harctérről ha-zaerkezett hős honvédeket. A fogadásukra rendezett ünnepségei hétfőn a koradclutáiű órákéban lartják meg. A honvédek a pályaudvarról a város elején felállított díszkapun út vonuld nak a Zrinywmilékmühöz, ahol a magyar kalonaeszmény kima-
f;asló kjép viselője, Zrínyi Mikes gróf emlékének áldozunk.
Az itt kezdődő műsort így állították Össze :
A Hiszekegyet játssza a tűzoltózenekar, amelyet üdvözlő beszéd kövei, amelynek keretében virágcsokrot adnak át a megérkezett honvédalakulat nak. Az üdvözlésre az alakulat pa<-rancanoka válaszol, amelyei a Himnusz eléneklése követ. Ez-
után diszmcnetheii vonulnak el ;i harcterei járt honvédek előtt a helyőrség, a levenlék, az ál-Limi lanitóképzÖ, a kereskedelmi és ;t polgári iskolák tlísz-szakaszai.
A diszfolvonulás ulán ü\'visz-szatérl honvédek és a város kül-döltsége megkoszorúzzák a noín-réghósi halált halt vitéz Kaltröy Antal ezredes sírját. *
lirrc a napra Csáktornya minden házal fellohogőzzák. Lz-zel is kifejezésre juttatja Csáktornya népe, hogy szeretettel és hálával fogadja azokat a hősökéi, akik végigszenvedlek az elmúlt tét borzalmait, megvédték otthonaikat.-
Az ünnepség ulán a liiklunyii-bari megvendégelik a visszatért legénységei és a MANSz kiosztja a honvédek között a szcreleti-c-somagokat.
A Muraközzel visszatért l\'er-lak nagyközség azzal is tanújelét vad la magyar voltának, hogy u hősi halalt országzászlót emelt. A kellős leleplezés és felavatás ünnepi külsőségek között május M-íui történt volna meg az eredeti tervek szerint.
Most arról értesítenek ben. minket- hogy a perlaki hosi enl
lékinü és országzászló felavat áV sál y kitűzőit napon nem tudják tartani, mert egyes épitési anyagok beszerzése akadályokba üt-Közvén, a munka a haláridőre nem készüli el s" ennek kövelf-kezlében a község vezetősége ugy döntött, hogy az ünnepségeket későbbi időpontban fog. ját megtartani.
; A nagykanizsai törvényszák fellebbviteli l tanácsa megváltoztatta a járásbíróság " elsőfokú ítéletét
a letartóztatott mlksavarl csempészek Ügyében
Beleeseti a pincébe egy Idős kiskanizsai földműves
nyitóit ajtóról és belezuhant :j több méter mélységű pincébe. A szercncsétlcnnnl járt ember, rc inu reggel akadtak rá. A mentők azonnal beszállították a kórházba, állapota azonban olyan reménytelen volt, hogy hozzátartozói! míg a mai nap folyamán hazaszállították.
Málés György kiskanizsai Cziginy-utca II. szám alatti földműves kiment a bagólaí hegyen lévő szülőjébe. Az elmúlt éjjel ott aludl. Még tegnap este nyitvahagyln a présházban levő pince ajtaját. Ma reggel, amint felébredt és a szobából belépett a présházba, elfeledkezett a
tlijus
13-16 lg
VÁROSI MOZGÓ csmtrtiMői-
, i,;,,-, -, ¦: _ ¦ ¦ ¦ ¦ vasárnapig
A legújabb Karddy-ftlm ! CSALÓDÁS
Főszerepben: Karády Katalin, Sennyei Vera, Vtzváry Mariska, Hajmássy Miklós, Mihály
Ernő, Kertész Dezső\' mUFA" hiradó a világ aktuális eseményeiről
tilőaddzok kezdőt a köznapokon 5, 7,
vtt*dm<tp a$ss$7 órakor
| Nemrégen történt, hogy öt : miks\'avári fiatal legény, név-J sz;rml (Mcnesaz IMnnl, Siiífc I dár Antal, Safarics Ferenc, Sze-recz László,* Itesty János gon-tloltak egy merészet és nagyot "és a (Öbhi határmentick mintájára csempészésre adták lejüket, hogy >sokal tudjanak keresni\'. Ugyanis ez ösztökél HÜttr den csempészt veszélyes és kockázatos iiíjára, Az egyik legénynek volt megtakarított pénze, amit künn Németországban, mint munkás kéréseit, ezt fektette bc »vállalkozásába- . összevásároltak különböző községek trafikjaiban dobányl, azután otthonról hoztak és hordtak össze zsírt és lisztet és így megrakodva indultak cl horvát területre, hogy ott drága pénzen túladjanak portékájukon. Nem tudtak messze menni, mert az
éber magyar halárvadászok karjaiba fuUiUak, akik elvették a náluk lalált doháuynomüt, zsírt és lisztéi, őket pedig feljelentették.
A kir. járásbíróság a tárgyaláson mind az öt legényt habbal Heti fogházra itéUe, egyben azonnal \'letartóztatásba helyezte őket. Fellebbezés folytán az iigj\\ ma került a nagykanizsai törvényszék fellcbvitcii büntetö-lanácsa dék amely az eljárás lefolytatása után mcgsomnűsilcttc az elsőfokú íléletet és mind az öt vádlottat 10 napi elzárásra ilélle, amit nz eddig elszenvedett letartóztatással kitöltöttnek vejt.
Az öt miksavári fiatal legényt egy alapos tnndij tanulságával azonnal szabadi ábrahelyezték.
Másodszor azonban nein fognak már olyan olcsón sznba-dúlni.
Horvátit Créza temetkezési vállalata
Nagykanizsa.
Llkái : F6-ut 20. Tolofon: 406,
Fő-ut 13. Tololon : 172/
1913. május 15
zalai közlöny
BúösAzoit a VIII. osztály
Mindig megkapó jolonet, amikor ifju magyarok raja kirepül a kanizsai piaristák »kaptőrá«-hól, ahol nyoio esztendőn koroszrül szivtók magukba a bccsiltntos, vallásos, ko-resstény szollomot ős hűséges magyarságot. Ilyen kirajzás volt ismét a piarista gimnáziumban, Vasárnap külön szontmieo volt azok részérő, akik Inton-hozzádot mondanak az öieg falaknak, csütörtökön volt a hagyományos »ballagés«. Miután ol-buceuztak a tanteremtől, köszönetet mondtak Roísk György osztályfőnöküknek és levon»ííak a hősi emlékmű olé. A hősi gondolat jegyében törtónt a búcsúztatás. Szülők.* hozzátartozók és ismerősök sorakoztak ott könnyes Bzomekkol. Mog a fölsőbb osztályos iskolatársak. Végig az alsó osztályok tanáraik vozotésével n kápolnáig sorfalat álltak. A szép napsütésből! a Nolre Damo leánygimnázium magasabb osztályú növendékei intézeti egyenruhájukban a ragyogó tavaszt képvisel téktVÓl van » csönd) mint a tomplomban. Elfogódott mindönki. A«- Elet-nok egy állomását jelenti oz a kia ünnepség, nmclyro sokszor, nohéz órákban is meghatva gondolunk vissza. Start a cél folé, melynek neve — Elot! A piarista diákok hősi omlókmüve olólt liarta István igazgató, mellette a búcsúzó VIII. osztály főnöke. A csendben a madarak csiesergésc szolgáltatja az ünnepség proliid iu-mát.
Varga András VII. oszt. tanuló az ottmaradoltak\' novóbon mond kedvos, közvetlen Istohhozzádot a távozó diáktársaknak. Takács János VIII. oszt. tan. szívből jövő szavakkal köszöni meg az igazgatónak, osztályfőnöknek és tanároknak fáradságát, türelmét és atyai jóindulatukat. A piarista szellemei viszik ki magukkal az ólotbo: fogadják búcsúzóul. Lassan, Önnopólyeson, minden szót hangsúlyozva, mondja búcsúztató szavait tlarta István, igazgató. Minden mondatának meg van a maga értéke, sulya. Útravaló ogv életre. A diákhősök példáját álíitja szemeik elé. A 300 éves piarista-rend szellemét, vallásosságát, rondithetetlen magyarságai és hűségét, amit Ivóléjük \'plántáltak.
Majd harangszó közbon megindul ;i menet a templomba, hogv még-egvszor alázatos főhajtással köszöntsék a legfőbb Urat, akinek nevében és sogOííolmóvol indulnak az. ismer retlon Elet-nek. Majd zárt sorokban, társaiktól és szeretteiktől kísérve, a hucsudalt zengedezve, a Sugár-uton, EötvÖs-téron végig folytatták útjukat a temetőbe, ahol a felejthetetlen dr. Varasdy László tanáruk emlékéiipk áldoztak, Takács János mondott bucsul a/.- áldott lolkü professzornak, majd koszorút helyezett a sirra.
Visszafelé újra frissen csendül a nóta. Hív a város. Hív az ólot. Oly ragyogóan szép minden. Ballag már a vén diók ... (tí. R.)
Vasárnap lesz visszatért honvédeink ünnepélyes fogadása Nagykanizsán
dívát ízlés minőség
olc$6 ér
ruha
Az< egészségügyi okokból elrendelt vesztegzár feloldásával folyó hó 16-án, vasárnap lesz Nagykanizsán, az országzászló és a -18-as emlékmű körüli téren, a hadműveleti torülot-ról- váltás folytán április 29-én haza érkozott, a háború ozor poklát látott hós zalai honvédőink, a 20-as és 18-as unokák ünnepélyes fogadása. ,
A na)) önneprondje:
1. Zonáa ébresztő a Károly-lnkta-nyában, majd a Toloki-titon, Eőtvös-ter, FÓ-uton át n 20-ns emlékműig, ahol a visszatértek küldöttsége reggel negyed 8-kor megkoszorúzza a hősi emlékművöt.
2. Délolőtt 9 óralíor az ünnepség szinholyén To Dournmal összekötött tábori szentmise lesz a kivonult csapatok részére. A közös protestáns istentisztelőt folyó hó 16-én 10 órakor lesz a Károly-laktanyában.
8. Ezután az ünnepség a Szózattal kozdódik.
a) Az érkozottekot a honvédség és n polgárság képviselői fogadják, mialatt a visszatértek a 48-as om-lékmüvoi \'megkoszorúzzák.
b) A különböző vallásfelekezetek fölkért papjai szózatot intéznek a közönséghoz.
c) A visszatértek válasza.
d) Himnusz.
Az -ünnepély végén a kivonult csapatok diszmonothen elvonulnak elöljáróik olólt n Fó-uton, a Korona bejárnia előtt. ¦ t .• • -
Az ünnepségre szórótólt és a szülő aggódásával várt honvódeink-nok kétszer sobosült, hós parancs-
noka ís kilátásba lielyozto megjelenését.
A közönség elhelyezkedése
A. rendezőség ezúton kéri, hogv a testülotokot képviselő küldöttségük és a visszatértek logkőzolobbi hozzátartozói kivételévé,!, akiknek a kordonon botul biztosítottak \'helyet (átlépés csak n Sugár-ut és Csen-gory-ut folól 8 óra 60 porcig) a nagyközönség a járdákon helyezkedjék "el. A beszédek mindonütt hallhatók losznok mogfololó hangorősi-tók leállítása folytán. A honvédek megvendégelése Az Qnnopség után a visszatért legénység a Károly-laktanyában ebó-dol, részben a város vendégeként, a tisztikar pedig a Központ-szálló kávéházi réflzébon a moghivott polgári személyekkel bajtársi sörözősön vosz részt. Ezalatt az épület olótt tór-zouo lesz.
Kedveződen idő esetén a visszatértek hivatalos r. k. szentmiséje 0 órakor a folsőtomplomban, a protestáns folokozetűok istentisz-leloto 10 órakor templomaikban lösz, majd fél 12 órakor a hivatalok moghivott vezetőinek jelenlétében a
visszatértek jelképes fogadásával zárni az Qnnopség.
Zászlód is z .
Nagykanizsa polgári lakossága azzal adjon kifojozéat a honvédőink visszatérte fölötti igaz magyar örömének a az irántuk minden magyar szívben éló sxurpboínck, hogy vasárnap egész napra minden hazat lobogózzunk -ki;------
A tűzharcosok formaruhájukban szivoskedjonok minél nagyobb számban mogjolonni.
Hogyan akart megzsarolni a feSsó\'páhoM cipész egy keszthelyi kereskedőt?
Érdekes ügyel Márgynlt a nagykanizsai törvényszék bün-letötnnácsa Keszthelyen dr. Al-mássy (Ívnia elnöklete alatt.
Még 1Í)\'I2 júniusában történt, hogv Szekeres Miksa keszthelyi /kereskedő üzletébe beállított Horváth József öli éves felső-páhokl nos cipészmeslcr, nbol árut vásárolt. Mikor dolgát elvégezte, találkozott az utcán Kocsis János gazdával, akinek elmesélte, hogy vásárolni volt Szekeresnél és mig f> az árul kifogásolta. Szekeres súlyos kijelentéseket lelt. Az állítólagos ki-jelentősek"\'nyom látásban nem ismételhetek:. Később találkozott a cipész Németh József keszthelyi községi rendőrrel, akinek ugyanazt elmesélte. A rendőr elment nyomban Szekereshez és figyelmeztette a neki tulajdonított \'kijelentések súlyos, következményeire. A kereskedő elámulva fogadta, amit neki a rendőr mondott és tiltakozott az ellen, hogy neki ilyen kijelentést adjanak a szájába. Határozottan tagadta, hogv bármi cfajlaTcijelentést lett volna. Ebben a pUlanalban érkezett oda újból a felsőpáhoki cipész, a lavina elindítója. Szekeres nyomban felelősségre vonta a felsőpáhoki cipészt. Kiderült, hogy Horváth József megfe-
nyegette Szekerest, hogv ha nem ai) neki 100 pengőt, akkor feljelentési tesz ellepő * ki jelen tér sei minit . Szekeres állatott a kellemetlenkedni akaró cipész szándékán és kijelentette zsarolójának, hogy nincsen pénfz, de a fiánál van, azonnal átmegy hozzá. Amíg Horváth József vár. ta Szekeres visszatérését, addig a kereskedő két ismerőséi vitte magával, elrejtette őket a pincelejárat mögé, majd átadta a 100 pengőt és hangosan rae$-kérdezte HorváUltÖl :
—¦ Most rendben van minden? „
Ali ara pó fogóba került cipész mit.sem sejtve válaszolta:
- - \'Most minden cl van intézve, nyugodt lehet Szekeres ur, ebből nem lesz baja. Hiszen mi 25 év óta ismerjük egymást, megbízhat bennem 1
Erre azonban már előlépett rejtekhelyéről a két tanú, aí. ügy a csendőrségre kerüli és most tárgyalta ezt a kanizsai törvényszék Keszthelyen.
Horváth persze tagadod, de a tanuk vallomásai eldöntötték sorsát, A törvényszék, négy hó. napi fogházra ítélte Horváth József felsőpáhoki cipészmestert aki a bűnösség kimondása miatt fellebbezett.
Aki biztosit, segélyezésre nem szorul még akkor sem, ha termését elpusztította a jégverést
¦
KULCSLYUK MELLŐL
GERENCSÉR ISTVÁN
honvédlelkész, nagykanizsai piarista gimnáziumi tanár, az orosz harctéren olyan vitéz magatartási tanusitoll az ellenséggel szemben. — mig fegyverét kilőtték kezéből — hogy a Kormányzó Ur Őfőméltósága a Signüm laudisszal a kardokkal tüntette ki.
*t
IIARI)Y ISTVÁN*
nagykanizsai piarista gimnáziumi tanár, mint bonvédlelkész az egyik kórházvonaton teljesít szolgálatot.
Dr, HÁMORY ZOLTÁN
nagykanizsai törvényszéki bi-ró, a jövő héten a hazafias kötelességél teljesítő dr. Stur Dénes törvényszéki uzsorabiró ügykörét foglalja cl. Dr. Iláf ntory most kapla meg a tüzke-rcsztet.
*
Dr. PAPP SIMONT,
a MAORT vezérigazgatóját, Nagykanizsa város kipróbált barátja! és jóakaróját, a miniszter az Ásványolaj- és Földgáz-gat-dasági Tanács tagjává nevez -tc ki.
*
BAGLADI BÉLA
nagykanizsai textil-nagykő reskedö töröltette magát a nagykereskedői névjegyzékből. Mint, u Pesli Tőzsde jelenti, az uj textil áru-elosztási rendelettel kapcsolatban ezt többen megtelték és o jövőben csak mint kiskereskedők óhajtanak működni a textil-szakmában i *
GAZDÁT. CSERÉLT
dr. Urszényi (Rolschild) Béla nagykanizsai ügyvéd balatonfenyvesi villája. Az uj tulajdoi-nos Hitler András nagykanizsai textí (nagykereskedő. «¦ *
magistro daníeli
nevétől hangos volt pár napig Nagykanizsa. Most ludódott ki, hogy a mester, aki egyebekben Dániel Mór lolunlamást kereskedő fia, háromnapos kanizsai vendégszereplése alatt mintegy 1000 pengőt \'varázsolt ki a kanizsai közönség zsebeiből.
BO.jótékonycíluni.kir.allanisorsJálílí F6nye remény i
40.000 arany pengő
29.3B0 nyeremény
420 000 pengő értékben.
Nyeremények: 20 000ar. P lOOOOar.P 2x 5 000ar.P 4x2500ar.P 6x2.000ar.P 33x 1.000ar.P
és méfi számos nazyobb ós Msebb nyeremény, melyeket mind készpénzben tizeinek kl.
Húzás június 8-án.
iw Sorsjegy árak: ES4sx: ar. P 3.-, fél: ar. P 1 50 Ks pható oszlí lysorsjegy (Óá rusllók nál éa dohánytőisdékben.
ZALAI\' ROZSON*
\'1943. május 15
FERENCJOISEF
keserűvíz
MI* tádftf az olajról ?
A vllaggazdasáf: egyik legnagyobb, legféltettebb és Ici-lrlgyeltebb kincse az oláh Az elmúlt évtizedek szimos háborújának titkos, vagy nyilt indiló okai között elsősorban szerepeli ez a lolyékonv arany, amely nélkül ma mar még egy kis, primitív ország sem állhat feon, hiszen i szén mellett ez lelt a gépek, hajók, mozdonyok legfontosabb fűtőanyaga, nem is sz.óivájl arról, hogy szerte a fokion sok százmillió ember még most is petróleumot használ világítási célokra.
Mit tudsz az olajról ? A legiöbb ember erre a kérdésre azt felelheti: semmit, Vacy azt, hogy Igen Ucvwá?\' ¦
Hézagpótló munkát végzett dr. Korpo-nay Ede pénzügyminiszteri titkár, amikor most kiadta 200 oldalas illusztrált kflny-vét. Végre egy magyar könyv, amely meg-isoicrteti velünk az ásvány-ala] évszázados történőimet és etzel kapcfloialhan beinti* Utla a magyar ásványolaj feltárásának L\'íi\'iníitvcit es kifejti annak Jelentőségét. A kitűnő szerző tudományos felkészültséggel, könnyed és világos stílusban foglalkozik ezzel a hatalmas horderejű kérdéssel s hár mindvégig lanitó nevelő célzattat, mintegy az ifjúság számára Írja könyvének mindco sorát, ez a\' munka .a felnÓtlcknek is xzól s elsősorban a .magyar lanitó nemzedéknek, hiszen az olaj-probléma megvili;:]"1 \\ mindenekelőtt az Iskola feladata, Szc r-víink az olajról ind nia kell minden magyar ifjúnak, aki kilép az éleibe, meri lépten-nyomon szembn-találkozik czel a problémával, amely vő rös fonálkénl vonul végig eletünkön, sorsunkon, történelmünkön Ám ez a mit a pályaválasztás elŐlt-áUó itjuság s/ámára Is útmutatót nyújt, hogy figyeljenek fel erre nz uj kerepeli ágra. meri a magyar olajtermelés az aranynál is értékesebb anyagot Juttat a nemzeti piacra.
Nagy érd-mié a súrtÖrísb, hogy a nehéz témát könnyen, szinte szórakoztató stílusban veiili elénk. Ismertél) az elaj elméletét, előfordulási Ildiét, történelmét, a kutluras (rebnikáját, a/, cgó olaikutak megfékezésének leírásai. Alapos magyaiá-zatot ad az olajvezetékekről, az ásványolaj vegytanáról, a kvaMás és linoiniló módszerekről továbbá a benzin, a petróleum, a paraffin és ni as/ialtgyártás módozatairól A könyv.tjgyjk drámai hatású fejezete döbbenetesen tárja elénk a különböző országok ulajforrásalért vivőit hircekat, küzdelmeket V.i a könyv kiváló eszköz a matysr nenmn nevelés céljaira és a szerző komoly. színvonalas, alapos, munkájáért méltó a lenteljes\'ebb cliimc-résic A magyar tanítóság lapunkra vaió hlvalkozássaj közvetlenül a szerzőnél, Budapestről rendelheti meg a könyvet a 24091. számú csekkszámlán. Egy kötet ára fiizvr I\' 7 20, félvászonbaii P 8G0 20 százalék engedménnyel.
a bálványos! anyós^gyllkos 12 évi fegyházat kapott
Április 1 lén li^omogymogyci Bálványos községben kegyetlen gyilkossá" történt. Véber Kál-nián ottani gazdálkodó ezen a napon munka tilán kiment a szőlőbe, ahol a présházban nz anyósával találkozott. Egy pohár bort kért tőle. Az anyós, SZfltny Jánosiiő, megtagadta a kérési. Erre rövid szóváltás keletkezett köztük, amelynek során Véber felkopott a földről egy kapát és azzal több súlyos esapást mért Szalayné fejére, aki sérüléseibe még a helyszir
nen belehall. ¦
Az ügyet mos) tárgyalta a törvényszék. Az orvosszakértő szerint a vádlóit a szercncsélr len asszony fejéi a felismerhetetlenségig szétroncsolta, do ezenkívül egyéb súlyos sérülő-sek is laláihalók Szalayné (estén.
A törvényszék a vád szerinti bfincselekmény elkövetésében mondta ki bűnösnek a vádlói!-tat\'és ezért 12 évi fegyházra és 10 évi jogvesztésre ilélle.
Az ilélel jogerős.
A rendőrség őrizetbe vett két budapesti nőt
A nagykanizsai vasúti álloméi, son szolgálatot íeljesitő rendőrnek feltűnt két nő, akik csomagokkal, megrakodva igyekeztek ja város feléi Igazolásra szólította fel őketi Az egvik Baranyát Civuláné szül. Kólay Marcit, a másik Németh Mária, mindkettő \'budapesti lakosnak igazolta magái. Mikor a csomagokat megvizsgálták, mindegyikben dobo-
zokat találtak lugkövel. mikor • azután jobban megvizsgálták azokat, a lugkő alatt már csak lugkőpólló volt. Mintán nyilvánvaló, hogy a kél asszony ilyenformán meg akarta csaliíi a hiszékeny embereket, kihallgatásuk után dr. Zágon Elemér rendőrt anácsos mi mikéitől lo* tarlóztalta és átkisérteUíe a kii*, járásbíróságra.
kiskanizsai élet
ViRsrajöltek vitézink*
akiket egy évvel ezelöll dobogó szívvel, de bizakodó reményekkel búcsúztattunk a Ihmyadii-téren levő Levente-otthon elölt, Azóta sok kétség és szerelő aggodalom vette őket körül gondolatunkban és az isteni (íond-viselés megengedte, hogy ugynn-! azzal a szeretettől köszöníbos-sük őket, ugyanazon a helyen, ahonnan virágerdő közöli indullak cl az európai kercs/.les-hadjáral hatalmas küzdelmeinek színhelyére. Isten hozta őket és érezzék Kiskanizsa népének lelkében viléz honvédségünk iránt élő, niegkülönbözte-lelt tiszteletet, rajongó szereli-, lel. Várjuk a sok, kemény csatában harcedzett, viléz fiáinkat, igazi sáska magyar vendégszeretettel és testvéri üdvözletünkkel.
Első áldozók KIsbaniZHán
Vasárnap, május 20-án ismét clsö\'áldozői lesznek Kiskanizsá-nak. A kis clomisláink megtisztult lélekkel indulnak "neki a küzdolmos éleinek. A Magyar Asszonyok Nomzeti Szövetsége isméi áldozatos munkát vállalt, midőn a kis első áldozókat vendégül látja és missziósleányaink segítségével íYji\'ömnapot szerez a kis diáknemzedéknek a kntoli-kusságukat megvalló nevezetes napon. Mint értesültünk, a MANSz kiskanizsai szervezeté-
Lüüífittbbei ;: legplctióbban !
nek vezetősége elhatározta, hogy ezután minden évben meg-rendezi az első áldozók fehér uzsonnáját* saját költségén. Missziós hlr A\'gyér vonul közlekedés iniall a kiskanizsai Missziós Leány-cgycSület nem vehet részi az idei Országos Missziós Leány* nnpnn. De érdekes kirándulási terveznek leányaink tarka műsorral, tuni \'pótolja majd a nevezetes eseményt.
Leventéink /negvendégellk a hazatért honvédelnket
\' A vasárnapi ünnepségek miatt csuk hétfőn délelőtt kerül sor honvédségünk kiskanizsai látogatására, rrtionnan egv évvel előbb elindullak. Hétfőn reggel liöjlös Kioktató- vezetésével levente díszszakasz és a zenekar jön az első principális esalorna-hidig honvédségünk elé, maid a Lc^ontc-otthoh előtt ünnepélyes fáborimise lesz. Ulána fogadtatás, szavalat, majd az otthon nagytermében "honvédőink megvendégelése leventéink1 által, amelyen a MANSz helyi tagjai is közreműködnek.
» fcéiNHnkfMttai Intőn
Tisztelettel értesítem o n. é. közönséget, hogy Nagykanizsán
3Z& fesMkkireskidés
Raktáron (ártok:
nyitottam.
Malmi; 508.
mindenféle festókoket, lakkokat, koncot, kefe-árut ós háztartást olkkekot.
\'SE Baáa Lajos featókkereskedő.
Arook egy ünnepély tflkrében
Az olmull-vasárnap ünnopély volt Kiskuni/sáli. A Nnjryrác-utcai olomi iskola hősi omléktáblát avatott. Krról a Hzép, bensőséges, ós magasztos napról szoiotnék\' itVegomlókozni, a iiiolvoken a ftüénokoktól olyan súlyos szavakat hallottunk, liojíy szinte, fojtotta a lelkünket a vád, auiollyel vádollak és a kőtoleaség, amolyro folhivtak bonnünkol. Én, mint au^. naíc nz utcának lakója, ar. ünnopúlv-nok résstvovÓio és titokban szoiuló-lójo, Hzcrotnék olyan mozzanatokai fólolovonileni az ünnopólyrÓl, aino-lyok megragadták a íigyclniomot.
13ont állok(X*n is a néptöuiogbon, / körülöttem sokan nfások. Asszonyok,/ emborok, örogek meg fiatalabbak/ Közvotlen mcllottoiu egy idö&ebb asszony mélységes fájdalmát rejti az arcába szorított fokotcszélü gyász-zsebkondó alá és . amíg zugnak és vágnak a súlyos szavak a szónokok ajkáról, ó halkan zokog. A fiát\'siratja. A hőst, akinek ma loplozlo le omlókéi egy iskola- lolkoa tanítói kara és az űj magyar ifjúság, hogv firök jolké)) logyon eléltük a pár márványba vésett szó, amely figyol-meztűti ékot niindon röggel, ha átlépik nz iskola küszöbét, a legszun-tobh kólolességre. A fiát siratja. A fiát siratja, nki a vérét áldozta fel u hazájáéit messzo az oioaz hétno- ¦ zŐkön a vörös |>okol saonnyes ára, data ollen. *\'
* t
líont állok a. néptÖineglMii, hallgatok\'ós nézők. Sokszor köl! ossi-e-szoritani a fogamat és ökölbo szorítani a kozoniet. mégis végig gördül a könny az arcomon. Amodább ogy meglőtt örog bácsi témlgeti a szómét. .Tóval túlhaladta élote doléi.-area barázdásról szél és á nap ki-fnltitotta, incgláb(jizik rajta, hogy\'ó is élt át nehéz napokat. \'Lőhet, hogy Dúbordó szikláin vagy a Piave habjaiban neki is níaradt vére a legszentebbért, a hazáért..

Ilont állok a tíóptöniogbon, siklik tovább a szemein az ünnoplŐ ko-zönséjíon. ISgyik arcról a másikra. Mindegyiken ott látni a fájdalom vonásait. Hiazon mit mindannyian gyászolunk, Örökké élő magyar halottakat. Van ogy arc, amolyon megakad a szemem és elnézem sokáig. IÜzt az arcot ogyszor már né/.tem így, mint\' most/do akkor még gondolni som móriéin, hogy valaha irui fogok róla. Akkor még fiatal volt, toló életkedvvel és akarással. így, ahogy most nézőm, vissza emlek-Bzem, mintha csak azt akarla volna mondani: Majd én tűogmutatoin!« fis most, ahogy ismét nézem, még mindig a régi\', csak kissé több a ránc, koinényobbok a vonások, talán fáradtabb, öregebb, do az elszántság, a inog nem alkuvó akarás mindig a régi. Pedig\'oz az arc azóta sokat harcolt, sokszor nézett szembe
ihotóvé
togyo a nohózségök dacára is
tisztes mogélhotést. Do noki nem csak ez a gond adatott, adatott még a város továbbfejlesztése is, hogy a trianoni nohéz évek után újra a régi Nagykanizsává tegye váró- . sonkát, ami, valljuk niog, sikerült is noki egyre nagyobb mértékben. És fia most ugy visszagondolok prra a régi pillanatra, amikor igy néztem ozt az arcot, mint most, oszombs jut nz, amit akkor olvastam lo az arcáról: »Majd én uioginutatoui U Hogy megmutatta; ahhoz nora íér viUt, hogy mit tott, mit alkotott, azt, mindnyájan tudjuk. Épp ozéri kell, hogy ölettünk ragyogjon az ó fáradtan is a jövöbo néző és bízó arca.
Lenkovits JÖzscf
szinte icbolotlonnol, hogy-városának, mindon ogj-os polgárának lolu
lm. mdj\'xis 1-,
Vitéz Béldy Alajos szemlenlja Zalában
Már megírtuk, hogy Vitéz Béldy Alajos altábornagy, az ifjúság lestnevelésének országos vezetője szemlentat tesz Zalaiban. Első ulja Novára vezeteti, ahol Mátyás László káplán fogadta; Az altábornagy innen Barlahidérn meni. Itt Loósz János evangélikus lelkész és Németh István iflázgató-tanitő f<>: gadták, Vitéz Béldy dicséretben részeritette Szalay Gyulát, a helyi lcvenlecsapal parancsnokát. Az altábornagy több levente kőzött díszjelvényt oszlott ki. Vitéz-Béldy Burlahidáról Zalatár-uokra, (iulort\'öldére, Ortaházá-ra. Bakára, onnan pedig Bázu-kereltyére ment. Mindenütt szeretetlel fogadták a leventék országos vezetőjét, aki több községben kitüntetésben részesitet te az arra érdemes leventéket és megdicsérte Őkat hazafias munkájukért.
Magyar hősök
A\'Jiagy téli .csata olsó .szakasza-\' nak egyik leghevesebb ütközete Marki körül zajlott lo. Az ellenséges offenzíva logsűrgősobbon olórondö céljai között szorujHilt a további had-muvólotok szempontjából nagyfontosságú Marki mielőbbi birtoklia-rétolo. Éppen ezért 1Ü48 január JO-án orús harckocsi egységekét s hutalinas gyalogtöniogekel irímyitott ii liolység ellen a szovjot liadvozotés.
A bolsevista tömegek olőroőzönlé-sének azonban éppen a legválságosabb órában útját állotta Titéz Gáli Sándor alezredes, egyik gyalogezredünk zászlóalj parancsnoka. Gyönge létszáma zászlóalja élén elszántan szállott szembe a rárohanó tömegekkel s teljesen olszígotelt helyzetben három órán át védte a községet a bolsevisták újból és újból rnegis-mételt harckocsi, valamint gyalog-támadásai ellen. A nyomasztó tul-oróvol támadó ellenség végül mégis visszaszorította Gáli .alezredes honvédőit. A visszsvonulást maga nz alozrodos fodozbe egy szakasszal olyan feláldozóan, hogy az ollonfiég bokori tetto. Kömény tolón holyzotc-bél nómot páncélvadászok szabadították ki. . : „;
Két nappal később a Kóndonsövo körül vivott küzdölomben harcolt rettenthetetlen, bátorsággal. Itt az ellenség körülzárta és foglyul ojtotta egyik harccsoportunkat. Uall alozro-des néhány főnyi kíséretével habozás nélkül a fogiyok segítségére sietett, rárototto magát,<o fogolyŐrzé vórös katonákra, azoknak egy részét loütötték, mig a. többi megfutamodott: -"¦ \\ \'
Gáli alozreuWo "fintor fcllépésévol számos honvédot\' szabadított ki a a fogságból. A hare kéaóbbi uiozza-natatban azonban megint maga korült liadifogságba. Keiulülotlon elszántságát megőrizte, utóbb egyik tiszttársával kitört az őket orzé szovjet katonák közül, két napi bolyongás után sikerült át lopóznia ar ellenség vonalain és egy nómot hadosztályhoz csatlakozott.
Menetrendváltozás a MÁV-nál
j--1 ÉRTESÍTÉSI |~—|
MfBüttJ
Minden e szakmába vágó munkát vállalok.
Kérem a n. é. közönség szíves párt-foganat.
Tisztel ettél
Gáti (Fopunyak) lózief
PotSfi-nt I. kömfivesmester.
A nagykanizsai áUomáafónökflég értesítése szerint nagykanizsai viszonylatban május 17-én az alábbi menetrend lép életbe: Budapest délÍ—>Nagykanizta közölt
Indul: 7 órakor az 120-2 sz, sebős, érkezik 11.52 órakor.
14.60-kor az 120/1 sz. személy, Pikézik "?1 órakor. .
18.80-kor az 1208 wi. gyors, érkezik 22,49-kor. . \' Nagykanizsa—Budapest déli
lndúl: 7.58-kor gyors, érkezik 12.20 órakor.
15-kor bzemély, érkezik 21.60-kor.
17.14-kor hobes .érkezik 22.10-kor Székesfehérvár—Xagykanizsa közólt
Indul: 8.68-kor az 1242 sz. motoros, érkezik 18.28-kor.
13.40-kor az 1244 »z. motoros, érkezik 18.88-kor.
Nagykanizsa —Székesfehérvár Indul: 2.4ö-kor az 1247 sz. motoros, érkezik 7.80-kor, ¦ "8.10-kor az 1246 sz. motoros, érkezik 13.ló-kor,
Balatónpóglár—Nagykanizsa kőzött
Indul: \'4,57-kpr az 1220 sz. motoros, érkezik 7.20-kor.
A\'\'agykanizsa ¦— tlulatonboylár
Indul: 19.58-kor az 1241 sz. motoros, ér kőzik 22,íf0-kor, Nagykanizsa— Csáktornya között
Indul: 5.50-kor a 2280 sz. motoros, érkezik 7.01-kor.
\'i.lö-kor az I22U sz. motoros, érkezik 8.ó7-kor.
12.07-koraz 1202 sz. sebős, érkezik 18.05-kor. .
14-kor !1 2284 sz. motoros, érko-zik 15.14-kor. r -9
lö.öO-kor a 221)8 sz. személy, érkezik 20.04-kor. >
21.12-kor az 1214 sz. személy, érkezik 22.63-kor.
23.04-kor az 1208 sz. gyors, érkezik 21 órakor. .¦ .
Csáktornya - Nagykanizsa
Indul: G.20-kor n 2287 sz. motoros, érkezik 7.20-kor.
6,50-kor az 1205 sz. gyors, érkezik 7.111-kór.
18.80-kor az 1211 sz. személy, érkezik 14.!itj-kor. [é\'
16.06-kor az 1201 sz. sebes, érkezik JL6.6U-.kor . (
16.30-kor a 2288 sz. motöEüSi órko^ik 17.48-kór. • / ¦
lü.Sű-kor a 2281 sj. motoros, érkezik lí).48-kor.
20.-lö-kur..az sz. motoros,
érkezik 21.53-kor. .1
Nagykanizsa- Szombathely (Zalaizcntiián)
Indul: 7.86-kor az 1407 számú gyors, érkezik 0.82-kor.
8.05-kor azí.1447 sz. motoros, Za-lnogerszogro érkezik 8.62-kor.
15.30-kor az 3411 sz. személy, érkezik 18.80-kor. .
20.06-kor az 1441 sz. motoros, ¦\' érkostk 23.0ü-kor.\'
\' Szombathely—Nagykanizsa (Zalaszentita.il)
Indul: Zaloogorszegről 6:80-kor az 1440 sz. motoros, érkezik 7.15-kor. i., ¦
7.65-fan- «z 1430 a*, ¦•amely, érkezik 11 órakor.
14-kor az 1444 sz. motoros, érkezik 16.55-kor.
10.42-kor az 1408 sz. gyors, érkezik 21.80-kor.
Nagykanizsa - Uarcs—Píct íiidul: 4.80-kor u 2420 személy, érkezik 9.65-kor. ^
14.46-kor a 2444 sz. motoros, érkezik 19-kor.
21.83-kor ai 1408 *%. gyors, érkezik 0.Q6-kor.
l\'ics- Harci---N ogykan%&<i
4.40-kor ai 1407 n. rjryora, ár-kozik 7.8S-kor.
6.10-kor a 2446 »e. motoros, érkezik 14.20-kor.
16,40-kor a. »481 Sf, vegyan, érkezik 28.16-kor.
Jegyzet: Az 1202, 1201 sz. Boboa-vonatok május hó 16-től június hó 26-ig bezárólag, valamint szeptem-bor lió 0-tól csak vasár- őe Ünnepnapokon, míg juniua hó 26-tól szeptember nó 8-ig naponta közlekednek.
A Zalai Közlöny köissentetnek Örrondó a seb menetrendje a köwli napokban megjeUsaSkl
tl.IREH
NAPIREND :
p.jj,
¦Zulllll
gyógyszertári ügyolet: Ma, szombaton a \'Sz. Mária gyógyszertár Király-utca 40„ holnap, vasárnap a Fekete Sas gyógyszertár Font 6. szám.
Kiskaiiizsún az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatot tart.
Naptár. Május 15. Szombat. Róm. kat, S. sz, Ján«. - Piotcstáns Zsófia. — Május 16. Vasárnap. Róni. kat. Jubilatc. - Pra-teBtáns MótéB,
A GOZFOKDO nyitva vaa rt^ral 6 órától esto 6 óráig. (Hétfő, naerü, péntek délután és kedden egész nap nőknek.) Taleíon: 660.
Vasárnapi Istentiszteletek sorrendje
\' Ferenceseknél: Vi7, »/¦$, >/A Va\'O, Vili (nagymise), 12, d. ü. 7-Kor litánia.
Felsőtemplom; 7, 8,9, \'/* 10í Vi 1 \\, >/ilü, d..ü. 6-kor litánia.
Kórházi kápolna: szenlmlsék reg-tel 6 és Q órakor. Minden pénte-Itoii délután 6 órakor szentséglmá-dás és könyörgés a magyar honvédek győzelmiért,
Piarista templom: 7, VsB, VsO, V»10.
KlskanUsa: I, 9, 11 (uűgvinlse), a-kor litánia. Református: d. t. 10. d. u. %.
Evangélikus: d. e. 10, d. u. 6,
- (Hlvutalvizsgiilat a járásbíróságon)
Dr. Haám Ernő kir. törvényszéki elnök hivatalrizsgálatot tart a nagykanizsai kir. járásbíróságon, moly a jövó héten nyer bofejozóst.
- (Esküvő)
Dr. Fügi Károly tüdőszakorvoa, a nagykanizsai tüdol>oteggoiidozó intézőt "ós városi tüdóbotog-otthon vo-zotó orvosa folyó hó lo-ón vezette oltárhoz Tomek Mária urleányt a budapesti bolvárosi fóplóbánia tomp-lomban. (:)
Hölgyeim: Egyszerre i30 kőiölü r.^\'i.\'R\'féVÍWV
Rapid" aUPHH
.......» k.JlhrlU. .._.....
t <t-io r. „ka p io * (9t invii) a» *ss* r.
pttt. IV.. SUK-utca 3, [* sin. 3. Tal.: IMMt.
Keresztény Temetkezési Váltalpt
-_-oigl.---
sípos józsef
Fő-ut 12., (az ndvarbao) Korosa iiMM szemben
Üziat telelőn; 387. I-: Lakás telefon: 215,
- (Bajtársi Szolgálat)
segélyzó bizottsága tegnap détutáu 5 órakor a városháza tanáostermében ülést tartott, amelyen a további \' sogélyezést beszélték mog.
- (MANSz-hlr)
A MANSZ kéri tagjait, hogy holnap, vasárnap reggol fél 0 ómkor minél nagyobb Hzámban jelenjenek mog a szinházkortban, ahonnan a frontról hazaérkezett honvédek fogadására rondozott ünnepségre mennek. (:)
— (Elmaradt clkk-alálráa) Május 6-iki szántunkban megjelent egy cikk »Mit kell tudni a gombákról?« cimmol. A kézirat aláírás nélkül érkezvén\'& szerkesztőségbe, utólag közöljük, hogy a cikket dr. Ujházy Sándor Nagykanizsa város m. kir. tisztiorvosa irta.
- (Honvédelnknek)
A Nagykanizsán egészségügyi zárlat alatt lévő honvédőink röazéro \' őzv. Unszunsz Lajosné egy csomag folyóiratot küldött a szorkösztéeétfbo.
Titok
Hók tiszta totntjükot gyakran ctak annakkóizonhotJk, hogy eméaztóiOkrs kellő tloyalmat (ordítanak. KltOno haUalval
aj ^esaa
— (Szó sincs ¦ ktayfradog leszállításáról)
Az utóbbi időben olyan lurok lerjetitek el, hogy eaetleg leszállítják a konyéradagot. Most illetékea bolyén közölték, hogy ozék a hiroazto-lésok részben légből kapottak, részben pedig ezándókoe rosszakarat következményei- A konyér- 6s liast-ollátásban az uj kenyérig sommifélo csökkontés nem lesz, mert a tartalék kenyérgabonához mérten szabtuk mog a tojadagot. A gondos és előrelátó gazdálkodás eredménye, hogy. a tiszt- és kenyér fej adagok továbbra is mogmaraxiiuw/sütnniifóla csflkko-néssol, vagy leszállítással számolni nom kell. Ugyanokkor szigorúan ollonőrzik a kenyér 6s a ÜBzt minó-eégét és minden visszaélést a lógsz igorubban megtorolnak.
— (Tervgazdaikerfas)
A gazdára nézve feltétlenül szük-ségos jégbiztositáa nemcsak a kalászosokra, hanem azokra a keroeko-dolmi terményekre, valamint ipari növényekre és olajtartalmú magvakra is köthető, amelyeket az idón már fokozottabb mértékbon koll termőimé. A jégbiztosítást idejekorán koll bojokmtoni azért, hogy egyrészt a biztositás alapján a korai károk is mogtérütjenek. másrészt azért, mert olyan torményekot, amolyekot már jégverés ért, biztouitáera nom nem lehet elfogadni. Forduljon az Első Magyar Általános Biztosito Társaság helyboli féügynökeógé-hoz: Csongor>--ut 2. (:}
Átégi háború hírei
Berlini Jelentés szerint észtutt-amerikai bombázók tegnap a német partvidék és Belgium ellen támadást kísérelték meg. A német vadászrepülők és a légvédelem keményen szeml>oszállt n támadó kötelékekkel. Az eddig beérkezett jelentések szerint 9 nehéz bombázógépet semmi-
. sStettek meg. Ezenkívül lelőttek még 4 uj mintájú amerikai va-
, dászgépet, A harcokba eredményesen avatkozott bele a német tengerészeti tüzérség is, ugy hogy a lelőtt gépek száma előreláthatólag még növekedni fog. A német védelem az ntlnn ti óceáni part mentén légi harcokban még 3 angol gépet is lelőtt, Az ellenség tehát a legutóbbi -18 óra alatt az eddigi jelentések szerint az európai nyugati arcvonalon; 100 repülőgépet, főleg négymotoros bombázókat vesztett.* á *r \' a\' Német Távirati \' Iroda jelenti, hogy az angolok és észak-amerikaiak a Földközi-tenger és Európa felett ez év februárja óta 2532 repülőgépet vesztettek. Ezek között több mint 1800
i négymotoros bombázógép volt.
— (Kvalyn Eaton : Nyugtalan vitorlák)
As uj Katón rogónv hőaoivel ol-jutunk Kanadáim, nliol a XVIII. század közepén Anglia ós Krancia-orazáű: harcolt az északamortkai nzó-
razföldért, a (engerek biztonsagáért,:
A föltörő angol erÓ döngoti Francia? orazág gyarmatbirodalmának roskadozó bástyáit. Az indiánok roman-tikua- földién játszik "Katón izgalmasan érdokos regénye. Szereplői k))kee gyarmatosítók, indiánok, hittérítők, kalózok és európai szerencsevadászok, akiknek Síines élete vonul ol előttünk. Kivezet bennünket a regény hősének kalandos utján az Őserdőbe és kalózbajóra, gyarmati szolgálatot teljesítő francia főurak éa puritán angolok otthonába. Do ol-mogyünk vele Párisim is, Madame Jfonrpadur udvarába. Mogismorjük a kort, ami elókészitotte a francia forradalmat. Mozgalmas, izgalmas, fordulatos Katón rogényo. Do éppen olvan érdokoook nz omborok lolkcbon végbemenő történések, mint az ugyancsak fordulatos külső osomé-nyek. Kitűnően megírt érdokea regény. Olvasása közben elfelejthetjük a ma, izgalmait, bajait, do látjuk azt ia, hogy a béke éé háború, irigység és szerolom, az emberek igazi . problémái éppon olyanok ma, mint voltak kétsaaz évvoí ezelőtt a kanadai . ősordőbon, Vorsailloa ragyogó udvarában. Singor éa Wolfnor* kiadás.
KÉPKERETEZÉS,
¦z.ntképek
iH\'Wkw. ka.lu.lik Haliiwe Pai naAtrokk.nl
DHinzs rai tí,,u«icioi.6iiéi
mi l\'Uni t. (IX udvarban.)
Nagykanizsa me$yei város polgármcsíerélől.
Hirdetmény.
A vasútállomás melletti park 1043. évi lutcrméifl I942. máim 20 án d. e. 11 írtkor a helyszínen nyilvános árverésen el-sdsm.
Nagyksnlm, 1943. május 13.
imo Po Ígér mester.
1010*71943.
Hirdetmény.
A Kosiuth lífl park 1943. évi fllttrmó ¦ét mi[un 30-Ín délolótt ¦ helyszínen nyilvános érvéréiért eladom.
Nagykanizsa, IC43. május 13.
I(M Polgármester
I1.C9S7104I.
Hirdetmény.
A Munkács-utca 1943 évi Itltermését május 20án d. c. (él 12 órakor a helyizl-nen nyilvános árverésen eladom.
Nsgykanlzia, 1943. méjus 13.
,m Polgármester.
Hirdetmény.
A iientgvfl\'rvvírl liegyre vtze\'ö ut ol-dslin levő 1943. évi ((.termést május 20-án délelőtt l/ilI órakor a helyszínen nyilvános árverésin elsdom.
Nagykanizsa, 1943 míjua IS. „w Polgármester.
MEOÉRKEZETT
a legújabb eaalmukalap minden sildben, kis horgolt sapkák bojttól és virág-tokok, színes velúr oyul- és filc-sapkúk nagyban
Higflmlii.il.SI Jiililiiüi (Iliiül
menetrendje
árvényea 1843. mAJus 17-íól.
á.,...éö«l-IAr— VaautAllomAa
Vaiutállomáifa üuiébet-térre
7 05. 710 1010 11« 14 00 14-80 15 00 16« • i m * .« N 3 * HO C a il
17 SS 18 30 19« 20" 22« 2300 N L 3 * > ¦
íllU
Hölüvfföil\'\'A«*« segédet felveiztk. Horváth fodrász, Főul, városha\'zétniet,
AaMtaloaaauédat és tanoncot felvesz gépüzem. Telekl-ut SS. 1531
12SM/1043.
Tárgy: Vízzel való takarékoskodás.
Hirdetmény.
relhlvom s város körön sét-él. hony a vízvezetéki vizet rta|it érdekéhen a lehető legnaf yohb takarékossággal linstnáll*. mert az Szem szlvaltvumo!or|x! közül kelta elromlott, Igy az Uirm tény-t-csen ctökkent erővel tud csak dolgozni. Ez a takarékosság mindaddig szem előtt tartandó, mig a motorok kijavítás után u|ból (Izembe nrm álllthsték, ami előrelithalótig 2-3 hetet vesz Igénybe.
Amennyiben (elhívásom eredménytelen marsdns. ugy kénytelen leszek a vliszol* gáltatásban Időszaki korlátoiáiokat bevétetni.
Nagykanizsa, 1043. május 11. imi Polgármester.
Ba]*ren6l egésznapl cKORtaltsagra, (elveszek. Érdeklődni Va&tagH lényképész műtermében. 1573
Erótebb kifutófiú és h*x1»o!fla
felvétetnek. Hollmann kádirmesttr, Térház-utca.. IMI
Anormali balApéare Elérjük öu-karaaateny aUrusitónOk—llaurt* wlacISnSk Iráaball ajanlatát „Ktll-iö\'Ut vlllxlif jcllgéns • lap ktadóhiva-lalába. 157«
Széchsnvl-1570
Hásmaatart felvctzek. .ér 4.
Jóbb bázból való özvegyasszony n]6nt-U/ik h*aveaatfln5n«k keifaztény nrl-háihoz. Clm a kiadóban. 1564
Xlfutó-mtndenes azonnal felvételik. Welsi avcgkereikedéi. 1577
Tanulóleány (clvéUlik nöiszahóssg-hoz, Wagnerné, Pő-nt 10. 1585
Nagykanizsa megyei várói polgAnucH leiétől.
Hirdetmény.
M*l«s 10 ?11 délután Csellón 1 .... klr. SíőIÖ- és Borgazdsságl Klséilclt Intézet siálöoltájl bemutatót tart. relhlvom a stó-ta*asidák tlgyelmét arra, hogy az étdckea és tsnúlslfos bemutatón minél nagyobb ssámbsa vegyenek tésst. TaUlkozés Szol-Ul jdksof pincéiénél • kápolnánál.
NsgjrkMhta, líílS. május 18.
1M0
Polgármester,
özv. Dolmányos Ferencné Szekeres József u 64. sz. alatti kocsmáját Átvettem
és tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy yaiámap, 16-án we|pyHom. K«r«m.„. P«<fagMt jog pJL
Allandd sens.
1043. mdjus 15
GépSZÍját csépléshc, vetöfjépét ősti sfőntiihor
most rendelje meg
ÜNGER-TJLLMANN vaskereskedésében. CMSr Holhorr-sópoh, yolrólouru. keni- és nyersolaj raktár. ~aa
DRnWVOLGYI
villamos Aram-szolgáltató rt.
Áramszámlák tlzetése, reklamáoiók, hibajelentések, szskszerü felvilágosítás minden villamos kérdésben délol&H 8-tól déluUn 16 órAig.
Csangery-ut 51, telafon 204.
H0l?vfodrásutba lanenaol ftlvesiek. Deutsch Erisébst, Fö-ut 10. (Dobrovlcs-ház.) . \' 1598
BajáranSl kétesek a délelólll Órákra. Sugárul 16/a., földszint. Jobb, 1590
Itaraafcaalalml tanfolyamat végzcll, kétéves Irojit gvaknrlallal blr* Őskereiz-tény liiztvticlónö állást keres, Cira a kiadó-hivatalban. 1516
Klfutöflut keresik nonna II bilépéice. MIrseli és SisgÓ. tírziébit-tér. lllfi.!
adAjv-vAtel
Máanádmao kapható, vetése málus véeélg. Koronciay, Józtel (őherceg-u. 12.
1476
MAaaéros-aalat berendezés fégszek-rénnyel vai:v anélkül, mérlegekkel eladó. Klnliil-ulcrt 7. 1539
SallflnienlS-por Ismét ksphsló Teu\'sch drogériában. 1 ciomag tt fillér.
IS«
Veszek egy Jóksrbsn lev6 motarka. rAkpArt tó gumikkal. Varazadl-utca 87.
_1M2
Uupla nagy sjtó és vaskályha áladé
Majkönál, Kosiulh-tír 1.
Aranyat, Kittit
l^magasabb arlMii vcaiek.
Vékásy ékszerész
öt hold rtfl évi r.lermiie eladó. Bur. OundírApa hlcilnyben ís nagyban kapható: Megyar-u. 15. 1345
Allo lalogatt vennénk. Clm.t kéiUnk MimdxB kÓMlmunkai .Make.latba
leadni. 1S70
H.szrAlt. Idkarban levo ,-yülA cl.dó. Klrály-u. d. 1550
Vennék v.déjupu.kál. Németh Ji-
/»el. Batlhyény-u.zé. 1513
Nanyobb cement vályú aladó Kinl-ul-ulca 32. alatt. 1M0
Hannllt tiSI karékaár ló (umlkkil eladó. VOiíj, Kosiuth-tét M , II. em. 1593
HAZ ÉS INOATIAN
Tóbb adómenlea niakén* él béttilul, hilhetycl, aiólót és loldeket k«x«alll I\'app, Teleki-ut a. Telelőn «7". 29é
¦ élalalap leflaebb rcuzfn, egyeme-lelet kélnei négyazobis villa, bttende-lénel együtt olcsón eladé. Clm a kiadó-hivatalban. 1552
Szoba.konyhából álló haaraax mel-lé.helyhégekKel együtt olcióélt aladó. Bővebbet Horthy M.-ull Uallkbódé. 157«
Klaabb-nagyobk hazakat, lóldekel, balatoni villákat, telket kKzvetit: Horváth Ingatlaniroda, Sugái.ut 42. .-• .1592
Eladd Nagyiécaén 600 ? ól házhely szép gyünidlcidiBel Bfivebuet llorviih Ulosnál, Magyar-n. 154. II. alatt. 1571
Oatal-utcav 15. szlmu kertel hAa aza-badkézból áladt). 1591
KÜLÖNFÉLE
Salklay lUiieiüzletében egy pár cipót hunylak, Igazolt tulajdonosa átveheti ar. üzletben. Ugyanott 1 dtb haiznélt kii Üzleti kéalkocilt veizek. 1554
.Etvaaxatl 12én, Izerdán, l/ié-oi autó-buizban t Korona .lóit egy pénztárca. Aki megtalálta, a pénzt megtilthatja, czlk lz Iratokat poitán küldje ej a azetiéiztó-
•é(be. 15S7
ZALAI KSZLSaTf
fOLlYIKftl NAPILAP. HUdjn \'. „Kluaaluátll a T. Kitykaalzu". foldta kiadó : Zalai Ural,. Nyomatott ; a „Mltuáaaill K T. Ihfykaalzta"
nyoetaAjátMUrwagykaulíiAa. Clb^aalMsI kM i Zalai Úr*W
"Mfeiól-
Londont egész éjjel bombázták a német repülök
B555S&\'
\' Untd Wa 74 a. Mtfctanp «taita.
PtíeMa nerkmtO: Barbarlta Lajos
KUJtttelfel
ui: jiöHfitón«fj la ön., toombaten 20 un.
Nagykanizsa magyarsága határtalan szeretettel fogadta hazatért hős fiait,
akik a kárpáti és do&erdól barcok után a 4onraenU küzdelmeket beleírták a történelembe — A magyar ralmáig első balyen állott a vitézek sorában ^Megemlékezés a Halhatatlanokról, akik ott maradtak a becsület mezején — Kratfcy polgármester:ftüegfogad Juk, hogy mindenben seglltéglekre toazOak 1...
i <*Ez Mi város, az a vármegye büszke lehet az ő fiaira*
Hazafias lelkesedéssel, benn.--fiőséges-, szeretettel, ünnepélyes külsőségek között fogadta vá. sárnap«délelőtt a "nagykanizsai* houvédhelyórség a város köz-
. ben jöttével a,liadmüveleti területről váltás folytán hazaérkq-. zett honvédeket."
: !íás^lódiszbe öltözött a város, i A umájus édes illatától terhes
.levegőben árad szét .a ,regg«elj nap aranyló sugározom?.* Hét órakor katonazenekar járta végig a város főbb utvonalait és zenés--ébresztővel-keltette* fel a lakosságot-Korán talpon vannak, az* emberek. Lázas sietséggel iparkodnak az cgyesületek-Irts.a.diákok az iskolaikba, hogy elsők lehe&sonek -a nagy ünnq-pen.
A, ,3ugár-ut elején hatalmas zöldgirlajidpp diaúalkapu vár »Isten.hozott U felírással a ma-gas-vendégre. Az uttestén hatalmas nemzeti lobogókat lenget a szél. A\' Fő-ut.\' nemzeti .színeinkbe öltözött, amelyet fenyő,* koszoruk egészítenek ki
Még a levegőben vannak a zenés ébreszlő pattogó indulóinak ... akkordjai,-mikor negyed nyolckor a visszatért honvédek
msakojjioruzzák a 20-as hon- " .//.„.vádak hasi emlékművet.
•-•Honvéd áll szemben nz érc-( -toedntott-• -honvéddel.. Száz évivel, ezelőtt\' szülte őket a nemzetbje^ csület. Az élők a világháború\' hőseinek utódai. A közös, az ál-\' landó, a? ezeréves magyar akarás képviselői. Szemükben dacos, büszke tűz, kötelesig haza, becsület! Állták a vijjogó gránátok tüzét* \'\'a-géppuskák jé> ..esfíjétjj az; idegen föld kemény • hidegét, \\t
Díszruhás rendőrkordon ve? szí\'körül az ünnepség környékét és.fogadóbizottságok kalauzolják a fenntartott helyekre az ér-kezőket. -
Az\'országzászló olőtt, a Fő-utqn helyezkedtek H tömött sorokban a visszatért -bősök -századai. A, ősapátok véfl&.-ft városházán\' íul nyúlik. \'a,.-fc4yőrség -osnpatai nz ..c^szá^awlowl ia Nemzeti Bankig terjedő útvona-
lon lettek felállítva. A Deák-téren a frontharcosok, a leventéi?\' ós a. cserkészek diszszakaszai\' sorakoztak fel.
lyittérhitth at állomot-, \\. parancsnok
. files .kürtszó <harsau, katonai vezényszavakkal lelik meg a levegő. \' Pompás látvány, mikor ezrek és ezrek kezében mozdul .tisztelgésre a fegyver. A város álloniáspnrancsnoka segédtisztjével érkezett meg. Fogadja a jelentéseket \'és elvonul a csapatok-\'arcéle előtt.
A tábori oltár felett kimagaslón, messze fénylik a kivilágított kereszt. A pálmákkal övezett tábori oltár fehér rózsái díszben, pompázik. Kél oldalán egy-egy honvéd, csendőr és rendőr áll diszörséget.
A megjelent díszes előkelő közönség soraiban olt volt a honvédUszlikar, a hivatalos város képviseletében dr. Králky István kir. kormány fötaiiacsos, polgármester és dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, a tanácsnokokkal, képviseiölcslüloti tagokkal, a hercegi uradalom képviseletében Barlhos Gyula tanácsos, ii járás.részéről dr. J/mtav Alán főszolgabíró, a bíróságok részéről dr> Almássy Gyula törvényszéki..elnökhelyettes és dr. ,Wéb$r Elek kin járásbiró, a ircndőr tisztikar élén Kovács Nagy Pál-ÍÖ tan ácsos, a fenn tartott.helyen dr. Plihál Viktor fel-, söházi xag, kir. .korniányfötaná-0S05. Ott voll vitéz Beutzik Lajos kir. ikoriitányfőtonáesos, iá-rá.sí. vitézi hadnagy, iíeinlk János, a ..Nemzeti Bank. főnöke,
Kelemen Ferenc, pénzintézeti igazgató, a Zrínyi Kör elnöke, Vitóí\'Tólh Béla kír. kormánytanácsos, Barta István kegyes-rendi giiun. igazgatö-házfőnök, dr. Molnár Antal Ieánygitnn. igazgató, Kisfaludy József postahivatali igazgató, a főposta főnöke. Versenyt Hezsö a mozgóposta főnöke, Köö János a kir. adóhivatal főnöke, Szakáts Pál állomásfőnök, Surányi Lajos kereskeíiohui iskolai igazgató, Ketting Ferenc polgári fiuisko
lai iffajígató. a Baross>-küldöUr ség, Vannay János zeneiskolai igazgató, IJiigor-Ullmann Elek .kereskedelmi .tanácsos,- Nyuko.sz elnök, vitéz Filó Ferenc és Or-lutuy Gyula elemi iskolai igazgatók, dr. Fülöp György, a Tűzharcosok vezetőtisztje, dr. Sz&-lényi István, az OTI főnöke, Mankóvits István ipartestületi elnök, stb., stb.
¦Népes és díszes ¦ hölgy-küldöttség képviseli á Keresztény ^Jótékony Nőegyletét, a. Mária-kongregációkat, a Vöröskereszt Egyesületet, a MAXSz\'-t,\' a Szanatóriumot, a Szent Vijicóseket és a Missziót. Különösen népes a tisztek hozzátartozóinak csoportja.
Ünneplik aharctéri alakulatok ..,„ parancunohát
Éles kürtszó hangzik és az országzászló előtt a város állo-másparancsuoka és dr. Krátky István polgármester .fogadjtf a vezérőrnagy urat, a harctejrel járt s most hazatéri alakulatok vitéz parancsnokát, aki kétszer sebesült meg. Szűnni nem akaró éljenzéssej fogadják,, ünneplik.
A zenekar felharsan. Kezdetét veszd a z o r szágz ászlónál a zászlóváltás, A Himnusz hangjai melleit szökik ai;magasba a címeres háromszínű selyemj-zászló, liogy hirdesse a magyar étniükarás lör-elleuségét.
M*ítkaxdődik a tábort ml$e
A.,tábori oltár előtt jobb oldalon helyezkedik el a tisztikar, a bal oldalon,n polgári.vezetők. Az első széksorban ül a. vezérőrnagy, az állomásparancsnok és dr, Krátky. István-polgármester, akit- díszruhás- hajdú kisér. ". Megérkezik a papság és Var jav József esperes-plébános fényes papi segédlettel megkezdi a tábori szentmisét .A-Notre Danié énekkara felvált,va( a katonu-zenekarral szerepe 1 amis© alatt.
A szentuuM^velgón Vajay JÓ-z se f espe re s- pl élvé no s ün át moiu.lolt.
-— Mindonhutó Örök Ihíoii. hálatolt szívvel homlunk lo végtelen fölflégod olólt a mai napon, hogy megköszönjü.k Nokod, hog>\' katonáinkat haza\\-ozetted a harcok szinholyéról és megóvtad éket annyi voszójy"köaöpoftói To voltál az, aki védtod, oltalmaztad őket. Köftüönjak atyai gondoskodásodul!. Kérünk tTrani, légy velünk továbbra is, védd meg és oltalmazd őket, hogy szeretteik körében tovább \'tudjanak békében .dolgozni hazánk folvirágozáaán. Aldd meg megókTt, kik a borzalmas háború annyi veszélyével szembe néztek, hogy békéa családi otthonukban élvezhessék a megérdemelt beké*, pl honest.
A papság elvonul. A közönség a nemzeti színekkel ékes szónoki emelvény felé fordul, ahol feltűnik a város honvéd állo-másparancsnokának.. alakja.
Ax óUamó\'ipara\'ticmiok üdvözlő beuzJdv
— Csak. ae a nomKOt ¦ életképes,-— kezdte üdvözlő bőszedét az állomásparancsnok ~r melynek fiai a hazaért harcolni és lia kell, meghalni tudnak. A magyar mindig olsn helyen állott a vitézek sorában 6» osorevés multjjs alatt asámtalan-Bzor lxshÍ7X«ivitotla oi\'kölesi és ka-, tonai fölénvét. A mai ívílágégéshon ;iz uj honvédség; vívja a harcot, moly honvédség mimlon idegen bofolyá.i-lél moiilen. teljesén a nemzőié". A nagy küzdelem egy. fejezető moly l»n honvédségünk a tüzkeroaztségot fényesen megájlotta — lezajlott s ma a visszatérés örömünnepét üt-jük,, mnidón a zalai, honvédok tőoh hónapos viszontagságos harcok után hazaérkeztek.
- Sajnos, ürömünk nom lehet toljeí, most megritkultak vitézeink sorai éu sokan hiányoznak, azuk kft-zül,¦akilíot egykor ilt búcsúztattunk.
Iízéil mosom lé ke/éiünk mindo, uokalolt ama számtalan ismeretlen és névtelen hésnok szól, kik eskü,-jükliöz ós a 20-ns, valamint a 48-as elődök példájához hivon a logijar ¦;yobb áldozatot hozták a hazáórt.és
életüket ,adva a nagy ügvért ott maradtak a becsület mezeién. Hajtsuk meg tehát fejünket hódolattal szout emlékük el6t% írjujtsuk meg BziBunkben a hála é«, a szeretet örökégé fáklyáját S tottoik szolgáljanak |)éldaadásul a. jövendő nemzedékek számára. Ok-halhatatlanok! Szálljunk magunkba néhány, pillanatra, kérvo. a Hadak UráU fogadja kegyesen hőseink¦ nagy - áldozatai.
Á közönség feláll. A, veaérórnagy a hazatértek küldöttBÓgévol¦¦mogin-unl, hogy *ihol\\\'0zze a hatalmoa koszorút a 48-aa héaök azolirának talapzatán. A mult találkozása ez a jelannoj.
A .vezérőrnagy\' foszosen tisztelog a Szobor előtt, mig a közönség soraiban itt-ott elfojtott zokogás hangja ballatszik.
--jfo-it. pedig . forduljunk ogész .tíáortjptünkkel aína .vitéaek folé, kikel a goiulvisvlés súlyos feladatok UdjeMt&wnitáu a baj tárai és családi líörhe viiiSKg vezo tolt, - folytatta üdvözlő Iw-izédét az állomnsnai-anes-nok és köszöntötte "a körültoklnlö, bölcs és oredraényoa vozotőt, aki
iíAUi KóüLöNV
többszöri su bea i\\ lése ellenére i* |>él-duadó kitartással vezette sikei lo csapatait a Don menti harcokban, nie-lyok don ló kifutásául voltai, a további harci cselekményekre. Iga/, bajtársi szerotottol üdvözölte a hu/a-tért tiszti, tisztesi kart én a legénységet. ,
Mindannyian btlszKók vagyunk reátok,
— uiondottu beszéde folyamán ¦ -, hogy számbelileg és regyterllog tul-erós, ellenséggel szemben, n legnios-tebúbb körül a ti-nyék között, minden nehézséggel és az idójáráb viszontagságaira! dacolva, hagyományos magyar virtus sai éa halöltmegvct\'és-sol vívtatok ki a szép sikert, melyért
Dr. Kráthy István
í)r. Krútky István polgármoster lőj) a/, emelvényre, hegy kitesöntsa a luizutért bonvédeket. -- Itt a város sxivében, ax istenháza éa u hősi
emlékművek közelségében, mely
azent jelvények éa helyek !1 jövőnk ntját és kötelességeinkel mutatják\', nuigyar szivem minden együttérzésé voi, testvéri szeretettől üdvözöllek bonnotokot, mini a varos polgármestere. Szeretném egyenkint, külön-külön ralanrannyietok kezét mogszo* ritsni és abba 11 kézfqgáabii lielosfi-riteni a magyurságiurk. nagy rabo-csülésél, bajáját éa bizodalmát. Klső gondolatom a mindenható Istenhez száll, hogy a ini otthonunkat megkímélte a háhor M. Mélységes meg-indiiltaággíil emb^V/em meg az ed-digi harcok hősi halottjairól éa Hzonvedó sebesültjeiről, akik életűket, egészségükéi ós testi épségükéi áldozták a magyarság oltárán. Nagykanizsa város közönségét mélyen\' meghalja, hogy vezető parancsno
kotok, a vrizéíSrnagy nr eljött hozzánk, akiről mindnyájan tudtuk, hogy hősi magatartást tanúsított a világháborúban és aki ebbon a kŰZ-dolomlron nemcsak parancsnokotok, hanem bajtársatok is volt a harc-téron. Köszöntöm a tiszti és a tisztesi kart és visszatéri legénységet; melynek cselekménye a háború legválságosabb korsZakáia esett és a moly vitézségével omborfoletti küz-doleml>on nemcsak az ellenséggel, hanem bs elemekkel is megvívta sikeresen a harcai. Fokozódó nggo-dnlommal és szeretettel gondolunk roátok. mert özekben az idókhen rondithotollon hitie, magyar meg-gyózódésre és győzelmi tudatra volt szükség.
Mikor elindultatok n nagy útra, mi jól tudtuk, hogy a IH-n\'s é" a 20-uh honvédok méltó utódai losztek. Jól esett olvaahi tábori lapjaitokról a magatokban bízásnak, a bolsovista veszély fölismeréseitek gondolatait. Mert az fogja meg-¦ nyerni ezt a háborút, akinek lelki erője eresebb, hite biztosabb alapokon áll, aki legtovább szilárdan* és törotlonül kitart.
— Mi is hoztunk áldozatot, amely nem !8 hasonlítható Összo a Hőtökkel, dc
a külső frontot a belsőfront-tal egybeolvasztotta,
mely hosszú évtizedekre eldönti önnek a nemzetnek a jövőjét, moly elé mi bizalommal nézünk. A belső front szeretettel vár benneteket és azt mondhatom, az ugyan olyan
érintetlen Allapothíui vár. tojni ahog} idohaza hagytátok. Azt pedig megfogadjuk, hogy mindenben segitse-getekro leszünk és lia a haza többet tud biztosítani valakinek, ez a több-let olflősorban a tietek lesz. Mi ezt kötelességnek tartjuk :i magunk azá-
kiérdemeltétek a* egész magyar haza köszönetét. Ainig ily fiúi vannak ¦ ¦. hazának, - emelt* f«l s szavát az állomásparancsnok —, nincsen veszve ügyünk és bizalommal nézhetünk a jövőbe. A mai világnézeti Ivaréban nemzeti létünk, vagy nem létünk forog kockán. A harc még\' nincs befejezve. Bármely pil-lunatbun készen kell lennünk arra, hegy újból seromi>óba álljunk és győzzünk. Oyózni fogunk és gyóí-nii:.k kell, fejezte be emelkedett liangtl ítészedéi az állomásparancsnok, mert igaz ügyért hurcolunk és Isten velünk van!
Felzug taps és az . éljen, melyben már benne van az öröm és a boldogság érzése.
polgármester beszéde
mára és mag is túrijuk. Kegyelmezett, bútor helytállással, u külső és a belső [rOnt össxefugósáviil tudjuk csak gyermekeink és unokáink ju-vársj a boldogabb jövőt biztosítani. Ailju Isten, hogy ezt u győzelmei ínietóbb elérjük.\' Boldog örömmel köszöntelek, Isten hozott, Isten tart-snn meg.benneteket!
Páter Gulyás Gellért ferences plébános
üdvözlő 1) eszed ehejt visszaemlékezel l !1/. elindulás fájdalmas perceire, amikor a zalai földel honvédetnk elhagylak, hogy az ellenség földién hozzak meg a hazának az áldozatot. -¦ Mesz-szc, illessze voltatok, mondot-ta a sJBhok de velünk együtt elletek é.s
minden gondolatunk, minden Imánk osak ertetek szállt.
Féltő sz|vve| aggódtunkéi*-letckv .nikor a túlerővel birkóztatok, a gonosz ellenféllel küzdöttetek és arra kértük az Istent, őrizze meg töretlenül hiteleket és magyar meggyőződés, tekel.cÖtömmel olvastuk lapjaitokból, hogy ma is törellenek vagytok-, Nemcsak jólesik meg-állapitanj, hogy az a lelki tőrei lenség ma is ép, hanem meg kell állapitanom, hogy ezen a töretlen hiten kell újra épülnie a magyái: jövőnek.
A szivünkre ölelünk benneteket
azzal a boldog tudattal, hogy itthon vagytok és a mienk lehet lek. Köszöntünk benneteket az édesapa, az édesanya, a testvér és az ara szeretetével és tudjuk, hogy ü a szeretetünkre méltók vagytok, nekünk a legdrágábbak vagytok, Mind egy szálig a nuigyar jövőnek vagytok és lesztek, az oszlopai. Az Isten áldjon meg benneteket és a ti áldozatotok az1 égre legyen írva,
Pomothy Dezső ref. lelkész
szólott ezután a hazaérkezett honvédekhez. Mikor itt álltok előttünk hosszú sorokban, ugy lekintek rátok, mint a magyar biztonság megtestesítőire. Ls joggal, mert\' kivettétek részeteket -azokból a küzdelmekből, melyeket Isten miránk mért
ebben a háborúban. Visszajött tétek nemcsak mint magyar hő-, sök, hanem a magyar életnek testőrei is. Nemcsak az ellen-
tapi, Hiitii
iatam|*M»b árban veat.uk.
Vékásy ékszerész
seggel harcoltatok, hanem annak életét <»> életkörülményeit
rs iiifegrsmértétek. Szükség van rátok 0 magyar jövő építésénél. Találkozni foglok olyan emberekkel, akik Istent nem ismerik. Ilyenkor elő kell áldanotok és bizonyságul kell tennetek, hogy csak az a nép,
ossk az a nemzet maradhat fenn, mely Istent követi.
Találkozni foglok olyanokkal, akik nem sokra becsülik a családi életet Ilyenkor elö kelij
állunotok, mini bizonyságnak, hogy csuk az a aép és az a nemzet lehet erős, amely előtf szent a családi élet. Találkozni foglok olyanokkal,, akik nem szívesen dolgoznak a magyar jövőért, nektek kell bizonyítanotok, hogy áldozatos munka nélkül nincs jövő.
Isten gazdag áldását kérte a visszatért honvédek életére, munkájára, hogy az hiábavaló ne legyen a család, a haza boldogulására.
A harctéri alakulatok főparancsnokának köszönete
A vezérőrnagy, a hazatért
alakulatok harctéri pnrancsno-
ka ment fel az emelvényre.
Alakja messze kimagaslott,
hangja ércesen süvilett a szif
vekbe. - Köszönöm a város és
a környék jó mugyur közöusó/
gének, hogy ezen a szép májusi
napon ünnepséget rendezett
számúnkra. Köuzönöm a város
honvéd álloniásparancsnoká-
nak, a város polgármesterének,
a főtisztelendő és nagytis-ztelet-
tü uraknak üdvözlő szavait, a
melyekkel bennünket illettek.
Köszönöm elsősorban azok nit-
vében, akik most ott fenn n hős
(,saba vezér utján száguldanak,
hogy megfoghassák a kezét a
mull háború hőseinek. Köszönöm azok nevében, akik u kc-
leti harclér sajátságai következtében életjelt még magukról adni nem Utdtak. Köszönöm azok
nevében, akiknek megadatott,
hogy újra szent hazánk földjére
léphessenek.
Kérem ennek a városnak
minden lakóját, ennek a várf Ez a zalai hadosztály volt az, akiket legfelsőbb Hadurunk ós a legfelsőbb katonai vezetésóg Is mint az utóvédek űtévédjót ismer.
megyének közönségéi, kérem az . apákat, azhédesanyákat, a hitveseket a gyermekekot, a rokonokat, a jegyeseket, a közületüket, a hatóságokat, meleg szívvel kérek mindenkit, hogy azokat, akik itt állanak zárt sorokban elöltünk, melegen, szeretettel fogadják és
Öleljék a keblükre.
Nyújtsa mindenki nekik a maga erejéből \'telhetőt, én . mondom, aki a vezetőjük voltam, hogy ezt ők mindnyájan megérdemlik.
— Tudnia kell mindenkinek ebben a vármegyében, ebben a városban, hogy ők voltak nzok, akik a kárpáti és doberdói harcok után a donmenti küzdelmekel ugy irták bele a tőrténclemV be, hogy az méltó az előzőkhöz. Sokan voltak, akik ebben a borzalmas téli hadjáratban, irgalmatlan messzeségben, 40— iti fokos hidegben akkor is teljesítették kötelességüket, amikor heteken át már senki nem volt ott.
Sokan voltak, akik életűket ál do/.ták hősi önfeláldozással a hazáért. Ez a város, ez a vármegye büszke lehet a fiaira. Olyan veszteséget okoztak az ellenségnek, erkölcsiekben pedig olyan élményeket szerezlek, mini kevesen öelőttük.
Arra kérem a város közönségéi, hagyják ezeket a fin, kai egy kicsit pihenni, hagyják egy kicsit magukhoz térni. Legyenek irántuk türelemmel. Hallják meg a szavam nagyok és kicsik, urak és szegények,
hogy a viasxatértek bele tudjanak illeszkedni a balsőfront álatébe.
Szükség vau arra, hogy egy kicsit megpihenjenek, hogy a latolt és átélt borzalmakát levezessék. Ez a pihenés azonban sokáig nem tarthat. Mindenki tudja, hogy még nehéz idők elölt állunk és nemcsak nekik, hanem mindnyájunknak készen) kell lennünk.
Ti pedig fiuk, akik visszatértek ismét a polgári életbe, az otthon meleg szeretetébe —
pihenjetek. Megillet a pihenés és á gondtalanság, hogy minél hamarább posztjaitokon állhassatok töretlenül a magyar zász.
Gépaziját „ípié.hV., vető gépét 5lli Sliaí<u<«„
most rendelje meg
ÜNGBR-UXtLMANN vaskereskedésében, ggr Haftéfr-gépek, ggjrtjéia. ksnfi- ós ninnola] raktár. ~Wm
ló alatt, Arra kérem a Város minden tagját, arra kérlek benneteket fiuk, hogy most egy szívvel, egy lélekkel kiáltsunk 9 magyar hazára éljent.
-Magyar Hazánk éljent
a rövid, határozott hangú twszéd végén egetveró éljonnó nőit a haza éltetése és felhangzott a taps, moly csak akkor csitult 0], mikor a zenekar n Himnuszba kozdott.
Pontos volt éa olőro kiszámított a rendezés minden mozzanata. Katonai pontossággal vonultak ol dísz-mouolro a csapatok, míg a véres közönsége az útvonal két járdáján, az, ablakokba helyezkedett el. Sokan létrákat hoztak ki, azokra állva\'nézték éa várták honvédőink felvonulását.
A Korona olótt állott fel a parancsnok vozérőrnagy, a honvéd állomásparancsnok tiszti karával és a város polgármos terének vozetésévo a jolonlovó olőkoló közönséggel, hogy fogadja a helyőrség ós a. visszatért honvédség dinzmonotét.
Dlszelvonulde
Koszos léptekkel jöttek egymás utón a csapatok, csillogott a napfény a wzuronyokori, Ki foszt tolt mellel, délceg tartással, bátor azembe-nézéösol vonultak el. ErÓ, akarat, magyar ;győzniakarás van a lényükben, amit csak hangsúlyoz léptük nyomán a dübörgő föld. Nom azü-mk a taps, az éljon. Fölcsillannak á szemok egy-egy ismerős láttán és hull n virág iájuk, mintha szimbolizálni akarná a boldog holnapot. A fiuk arca odzott, cflorzett, acélos. Tele vannak kitüntetéssel, amit bc-caülottel, magyar, virtussal kollott megszolgálniuk. 1
jönnok, jönnek végeláthatatlan sorokban. Egy pillanatra ugy látom, mintha, az ég a földdol érintkeano
1943. május 17
és velük misiromÉuiak- azok- is, akik — nem lőhetnek jelen.
Jönnek a frontharcosok Lahorczy, Károly vezetésével, követik u leventék, majd bezárják a sort a cserkészek csapata.
Ez tőrtént vasárnap délelőtt, Ezt látták városunk lakói. Hogy mit érzett az óriási sokasáé, azt nem lehet loirni, mert a boldog; ölolkozésnuk, az igazi szorolotnok nincsenek szavai, csak oromtól pergő hála kÖhy-
nvoi, melyet a viszontlátás fakaszt a szemÜnKbo.
Onnop Tolt, magyar ünnep, katona ünnep, lélokzotvótol -— a holnap gvózehni harcára.
v B; VAUDBA IBM
Otrantó hőse
Ab egész- magyarság Otrantó hősére, Horthy Miklós urunkra gondol: amikor 26-ik évfordulója van az első világháború legdicsőségesebb tengeri csatájának. Ha nem is o magyarság bölcsen or-száplÓ államfője lett volna a csata veiére, akkor is meg kellene emlékezni erről a kimagasló eseményről, mert minden, ami Otran-tónál történt, örök példája a túlerővel szembetekintő hősies magyar virtusnak, ez eseréves harci erénynek és a halál küszöbéig tartó helytállásnak, amit huszonhat évvel erelótt is Magyarország kormányzója, a Novara parancsnoka testesitett meg. Nemcsak a rábízott életfontosságú feladatot hajtotta végre, hanem hazatérve, megküzdött három kis hajójával, a Novarával, Helgolanddal, a Sat-dával olyan túlerő ellen, hogy tettei ma is fel vannak jegyezve, még az antant-ellenség hajónaplóiban is. Tízszeres fölénnyel szemben győzött, az övénél sokkal nagyobb egységeket- futamitott meg, mikor az angol gránátok szilánkja véresre roncsolta testét, kinió fájdalmai közepette hordágyra kotöive, vezette tovább a győzedelmes harcot.
A diadalmas harc huszonhatodik évfordulóján, amikor ismét túlerővel küzd a magyar, felemelő és büszke tudat visszaemlékezni arra, hogy az otrantői harcot ugyanazok az erények vezényelték, melyek ma is országolnak feléttünk. Horthy Miklós urunk bátorsága, bölcsesége, lovagias erénye, hajthatatlan helytállása kormányozza a magyar hajót azzal a régi hittel, akarattal, mely egyszer már fölényesen győzött \' Otrantónál.
zalai közlöny
Vitéz Bélc<y, Alajos a jövő hónapban folytatja zalalJ szemleutját
Lapunk szombati számában már foglalkoztunk az ifjúság honvédelmi nevelésének orsíágos vezetője, vitéz Béldy Alajos altábornagy zalamegyei ssemletit jávai. Az af-táhornaoyot, aki több járás le-yente-ifjuságát megseem!élte,Uher Ernő, a nagykanizsai könnyű hadosztály levente-parancsnoka kisérte körútján\' mindenüvé. Vitéz Béldynek útját félbe kellett szakítani, kötelessége Budapestre szólította, de mint értesülünk, a jövő hónopbarrismét ellátogat-Za« Iába, megkezdett szemleutjának folytatására. Es alkalommal megtekinti a nagykanizsai járás levonte-ifjtiságát is.
A nagykanizsai Baross Szövetség és a Kereskedők Országos Egyesülete
Nagykanizsa kereúténymagyar keresbedőtársadalma rendíthetetlen hűséggel áll a, turulmadara* Bar-w-. zászló mellett
A nagykanizsai Baroae-kerOlet egyhangú határozata
A mait napokban mogirtuk, hogy a oagykauizeaj Baross szervezet választmánya foglalkozott a Korosko-dők Országos Bgvoaüloténok alaku-
iparos társadalmát; mozgatta mog a kérdés, Nagykanizsán ír érbíai érdeklődés elűzte meg a Baross-kor ütőt taggyűlését, atnoly szombat délután 5 órakor zajlott- lö a tagok nagyszámú részvételével.
Vitéz Tóth .Béla kir, kormánytanácsos elnöki megnyitója után utált aura, hogy a napirenden, szó? t\'cplő
fontos kérdések tették szükségese* a taygyülós összehívását
láaa üáyévöl és kimondotta, hogy ragaszkodik a Barosshoz;-mint érdekképviselőt hoz és óbbon a kérdésbon taggyűlést hiv Öaazo, hogv a nagykanizsai kerület óbbon « kérdés bon egységesen foglaljon állást. Miután az egész-ország koreskedó és
Htt káromkodj!
majd ismertette Kálltvy .Miklós miniszterelnök nőiének Ismeretes hazafias mozgalmát a hadiurvák folne-voléso, illetve »apavállalása« érdekében. A na:;) kanizsai Baross, umely mindenkor \'olt van, ahol áldozatkészségre szükség van, most íh készséggel kurolja fő) az akciót, a választmány teljesen magáévá tette és pártolólag ii taggyűlés elé torjosa-totto. Az a javaslata, hogy a nagykanizsai Baross-kerület
vilialja egy zalai hsdiirva fel-noveltatéaét,
amelynek havi neveltetési költsége
100—120 pengő és orro a célra fedezetül emeljék fel a tagdíjakat 30 százalékkal. Bejelentette, hogy Tarján (PálcsicB) Foronc, a kanizsai kelmefestő és vogytlBstitogyár feneke a saját szentélyében is vállalt kötolozettségot ogy hadiárva folno-voltotéséro. Várady István titkár is-mortette a választmányi-határozatot, amit a taggyűlés ogyhangulag, a legnagyobb lolkoaodésaol magáévá tolt ós1-elfogadott. Tarjául nomos cselokedotóért lolkeson megérj onei-
tók.
A Kereskedők Országos* EdyeBÜlele--
Vitéz Tóth olnők i«mertclle ezután az április hó 20-án Budftpoaton uiogslukilott Kereskedők Országos Egyesületének ügyét. Bőszéit arról, hogy a kereakodok régíT liberális része nem akarta azt, hogy a Baross legyen az érdekképviseleti szerv, amiért a Baross- szervezőtek már éveli élit küzdenek. Ebhez az alakuláshoz rélog azokat az egyesületeket hívták nietr. ahol még az OMKE maradványai-benn voltak, akik még a régi piiisenyét szerették volna sü-tögotuí. Oly gyorsan ment az egész végbe, mondotta Tóth elnök, hogv/ a Barossnak nem is volt már mód/1\' jában Összehívni a "vidéki szorvozo-loikot. így történt, hogy a szóban forgó gyüléson moualakiiotlák az aj csucsszorvezotot. Olyan tónus kapott ott lábra és olyan vihar zajlott ott le, amilyent egyhamar nőin látott ÓS nem hallott. A jelenvolt Baross-lagok kijolontotték, hogy
a Baross Szövetséget nem hagyják,
nem ongedik. Akkor látszott meg a moggyózódá-*os Baross-tagok zászló-hüsége. A régi tllég kreatúrái jöttek napvilágra, do nem voltak katonái. Mórt katonái csak a Barossnak voltak. Es bár az volt a megállapodás, hogy óbbon a csúcsszervezet bon 50 százalék log-yen a régi tagokból, 50 szásalék pedig a Baross Szüvotség-böl, már a megalakulásnál a Baross-tagok 70 százaléka került be az uj BzorvozotlK), do az Országos hangulat és egységes állasfoglalás az, hogy a Baross 100 százalékkal domináljon.
A.debtecenl levél
Várady István titkár fölolvasta ezután a Dohroconj Koreskcdohni Társulat lövőiét a miniszterhoz, a melyben óvást emel a Baross Ssö-votsóg azon kijelentései elloh, hogy »a régi rsaaini emberei alakították meg az uj szervezetei" és azt mondja, hegy »a Baross maradjon meg csak továbbra ísí; társadalmi egyesülőinek./ .
\'l\'ótli élnék itt mogjogyai, hogy a dol>roooni ogyomilot kétségkivid régt, tisatetolre/iióltó uiultu szervo-
Mit mond a Baross-központ ?
. Várady titkár ezután fölolvasta a Baross országos központjának köriratát a vidéki szervezőtökhöz, atnoly l»en tájékoztatja a tagszervezeteket az »ügy«-ról: A kereakedolui i kormány kívánságára létesült az uj Bzorv, amely a korcszténv magyar koreskedÓk anyag és áruellátási kérőiméit közvetlenül intézi, tehát az érdekképviselőtök szakmai vonatkozású ügyeiben saját hatáskörében jár ol. A Ba ross Szövetség kozdo\'tté! fogva arra törekedett, hogy a felállítandó szakmai érdekképviseleti szorv a Baross Szövetséggel szoros kapcsolatban működjék, Ezt ft célt sikerült biztosítani.\' Az alakuló közgyűlésen — írja a Baross központ — nzokkal a/, érdekképviseletit alapon műkődé Ofíyesüloíeklu\'l, amelyek fel fognak oszlani, békés megogyozést tétositottűnk és gondoskodtunk róla, hogy a Szövetségünk által képviselt nemzoli célkitűzések a jövólmn is irányitásunk mellett szolgálhassák a korosztény kereskedelem érdekeit. A »Koroskcdók Országos Egyesülete a Baross Szövotséggel munkaközös-ségben« címmel fogja végezni az anyag és áruellátással kapcsolatos teendőket, ollonboü az országos jp-tontóségü azorvozési, gazdaságpolitikai, szociális és ogyéh föladatokat továbbra is a Baross* Szövotaég fogja\' ellátni. Gondoskodás törtónt arról, hogy a Baross-tagok elnyerjék a most [elállítandó szakmai érdekképviseleti vozetóségben az óket számarányuk szerint mogillotÓ helyekéi ¦\' ugy fővárosi, mint vidéki von\'atko-A sasban. Liberális oldalról jövő m-roszteleseknek ne üljön fm senki, minden Baross-fiók végezze teljes nyugalommal ozutén is eddigi munkáját, Blb. Ilevazky, Lányi.
Az ogyos levelek fetolyasáaáitál több küzíxjszólás hangzott el.
Vítéz Téth elnök kérte, hogy fontoljál; meg\'jól-a levolek tarfalmát, gondolkozzanak telettük és azután határozzanak állásfoglalásukat illo-tólog, mert nem szeretné, hogy még csak szinozeto is lenné annak, mintha ö bármi módon igyokozolt volna a tagokat Iwfolyásolhi vagy rájuk hatni ebben a kérdésijén. Majd beszedő további folyamán fclomli-vtette, hogy Németh József vidéki olnök sérelmezte, hogy az OMKE \\Nádor novü titkára inögjelent nála, hogy fizessen oló az OMJLE lapjára (zaj). ,LTgvo, oz.zel minden meg van mondva, hangsúlyozza emelkedett hangon vitéz Tóth. Majd felveti a kérdést: határozzanak, molyjk levél mollett foglalnák állást? A doh,-rooeni, a miskolci vagy a Haross-központé moliottV
A nagykanizsai BaroBa-herület verdtktf*
Baross fiókoknak hasonló eljárás végett.
A Baross Szövetság nagykanizsai kerülete ellene van minden olyan akciónak, amely a Baross Szövotsé-gon kívül akar koroBkedolmi órdek-KÓpvisoloti szervol óletrohivni. A kanizsai Baross-korülot már korábban javasolta, hogy országos rendkívüli közgyűlés hivassák össze és azon a Kereskedők Oi*szágos Egyesülete alakulása ollen tiltakozzék és kérjo. v hogy a Baross Szövetség ruháztassek fel érdokképvisolotí jolloggol.
A koszt helyi Baross-fiók május 16-i közgyűlésén a nagykanizsai kerülőt is képviseltette magét, hiszen a keszthelyi fíök-szövotség Nagykanizsa alakítása.
zot^tle he. kell látnia, hogy alulmaradt . ¦.
A miskolci Baross állásfoglalása
Várady fololrasta a niíakoíoi Baross-kerület lovolét az országos kez-noulhez és ;i mínisztorhoz, amelyben azt * írja, hogv megülkőzcssel értesüli az uj alakulásról^ moit á Barosst-24 éves múltja és erednie-, nyei predesztinálják arra, ííbgy a keresztény koreskodók érdokképviso-loli szervo logyen. Ilovszkv országos Baross vozér ismoroles Í2 iwntjában is követeli, hogv a zsidók kivonásával ,koll uz érdekképviseletet megalkotni és kimondotta, hogy az érdokképvisolot csak a Baross tízö-votség lohol. A Baross léto, további fönnállása forog tehát kockán. Erről van szó! Azért\' tiltakozik a történtek ollón, utasítja az elnökségét, hogy sürgősön liivjon ősszo közgyűlést, amelyre az összes vidéki szervezoto-kot is kell, hogy meghívja.
A felszólításra egvomborként mindenki feláll.a zsúfolt tőrömben:
A miskolci lovél mollett!
— Nincs paktum, nincs kiogyo-zés! — kiáltják mindonnünon. A Baross nem társadalmi szervozet, a Baross érdekképviselet akar lonni! t Vitéz Tóth: A régi idők és á régi szollom omborej jöjjenek át hozzánk, ők lépjonck 1» a keresztény és magyar Baross Szövetségbe, ők idomuljanak át,
ml nem adjuk fel a Barossvárat I
Hossza és lelkes óljonzés követte vitón Tóth olnök kijolontóWrt.
Kijelentések hangzottak el: Minők szétforgácsolni az őröket! Ez nem más, -mint a\' Baross megfúrásai Ugylátszik, valakiknok mogfeküdto mar a gyomrát a Baross!
Vitéz Tóth: A Baross-palota o|ég nagy, abba mindenki befér.
Több hozzászólás után vitéz Tóth elnök kimondja a taggyűlési határozatot:
A nagykanizsai Baress-korülol szerkoszt egy a miskolci Baross Szövetséghez hasonló föliratot és Uzt megküldi az országos központiul:, a miiiisste/nok ée as összea
Majd az üzlothely iségok kiutalása korüli napirendre. Itl kimondották, hogy elsősorban a harctérről hazajött rokkant katonák, utána a kilüii-, \'teteit harctéri katonák, majd. a »ok gyermekos igénylők kor ülnök sorra.
Nagykanizsa keresztény magyar kereskedő társadalma rondithototlau hűséggel áll a turulmadaras Baross zászló mollett!.. -
(B. n.)
ZAIUl KÖZLŐN*
1043, május 17
Első szenláldozók
Lelketsimogató, siemctgyőnyőr-ködtetŐ látványban volt résiűk dióknak a sokaknak, <ikik vasárnap reggel részt veitek <i feren-ciek templomában at első körtet elemi-iskolásainak első stenláldo-zásán. A liítoktatcS, hogy a seent ténykedésnek a síülőkre és hoz-látartOEÓkr* nézve is maradandó érték legyen, lelkigyakorlatokat tartatott résiilkrc, amit a lelkes P. Dávid Xavér vezetett nagy ügyszeretettel. Így felkészülve, gyermekek, sifllők, hottátartozók, oktatók jelentek meg a vasárnapi sientmisén ?5 utáni az áldoztató rácsnál. A Vécsey Zsigmond-utcaí III. elemi leánykái (tanítónőjük Nádor Györgyné), a fiuk (tanítójuk Hervátli József) és a Teleki-utcai iskola vegyes növendékei (tanitó-nőjŐk Berti Gítells), 70 hófehérbe öttörött, liliomos lelkű kis ineny-asstonya a Jézuskának, sokaknak menyassEonyi fátyol és mírtusE fejdísz és 60 fiúcska, akiknek kínjukon fehér siallag SEÍmbolítálta a lelki fehérséget, öröm volt nézni, amint P. Tóth Lukáes ferences hitoktatójuktól vetetve odaléptek a főoltárból, Ortutay Gyula igaz-gatő és a többi oktató vetélésével. Csapa önmagukba mélyedés, lelki Össicsiedcttség, kedves ájtatosság, ami felnőtteknek is például szolgált volna, bs hogy kulcsolták össte apró kis kezecskéiket, milyen benső érzéssel nézték a feldistitett főoltárt Május Királynőjének gyönyörű Szobrával. Hitoktatójuk P. Tóth Lukács valóban nagyon szép munkát végeett. Az Ö ragyogóan szép lelkipásttori buzgósága, gyermekszeretete. Ferences stelleine izzott ki mindetekből. A virágdíszben pompázó főoltár előtti szentmisét P. Gulyás Gellért ferences plébános celebrálta, aki szívhez szóló kedves bestédben méltatta gyermekek-szü-lökhöt egyaránt ae első seentál-dotás nagy jelentősegét a katolikus hivő életében. Majd felhang-toll a kis magyarok hitvallása, a keresztségben tett fogadalom megújítása. A kóruson Rácé Alajos kántor ismét kitett magáért. Stép volt a növendékek egyházi éneke. P. Gulyást is láthatóan meghatatta ae első stentáldotók megkapó éneke a kis jézuskához, ami a stlveket fogta meg stövegével és dallamával együtt. Mdid követ-keiett a nagy pillanat. Egyik oldalon: a fiúcskák, másikon a leánykák járultak a seentátdozáshoi, amit P. Gulyás plébános osztott ki. Sok stülő szeméből könny buggyant ki. A katolikus vallás fensége és istensége átjárta a lelkeket és végigszántott bennük. Sok^ szülő követte gyermekét a fehér asztalhoz. Es a tanitónék. Ilyen tanítók és tanítónők csak ilyen gyermekeket nevelnek. A haea biztos támaszait- Majd a gyönyörű egyháei ténykedés után a kismagyarok bevonultak a fehér-terembe, ahol a kedves jó plébános ur megvendégelte őket.
Este 7 órakor istentisztelet keretében 70 szivgárdistat avattak fel.
De sok\' kanizsai virágos ablakit kicsi házban nagy-nagy ünnep volt vasárnap, az első szentáldozók liliom os-harmat os bolgogság-ün-nepc. > v (*)
A keszthelyi gazdasági akadémia főiskolává fejlesztése
A III. éves hallgatók mozgalma
A kdtvornkodámt Uten
A kormány régi ős megindokolt kívánságnak tett eleget, amikor ;t gazdasági akudéknláf-kal főiskolai rangra emelte. Ez-évben azonban még csak a magyaróvári és a kolozsvári akadémiákon nyill meg a negye}: dik évfolyam ; a keszthelyi akadémia akkor érné el a főiskolai rangot, amikor a mostani elsőéves hallgatók negyedévesek késznek. A jelenlegi helyzet megváltoztatása érdekében" az akadémia III. éves hallgatói mozgalmat indítottak és a kormányhoz fordulnak. Kérelmükben előterjesztik, hogy ök is el akarlak végezni a főiskolát, azonban itt Keszthelyen, tehát állítsa léi
a kormányzat a keszthelyi aka-démJáll is a negyedik évfolyamot.\' Az akadémikusok kérelmük támogatású érdekében Zala vármegyéhez fordultak, melynek kjsgyülésc magáévá tette 0 kérelmet és elhatározta, hogy feliratban kéri a kormánytól u negyedik évfolyam megnyitását a folyó évre. Tudomásunk szc-ritll a kérelmei melegen pártolják a magasabb mezőgazdasági érdekképviseletek is, így remény van rá, hogy nemcsak Magyarország, hanem az egész világ legelső gazdasági főiskolája, már a következő évben valóban főiskolai rangra emelkedik.
Érdekes statisztika az iparosmesterekről, segédekről és tanoncokról
A magyar statisztikai tudo*-mány az utóbbi időben egyre több munkát szentel .1 kisipari statisztika kibővítésére és adatszolgáltatására Különösen a magyar munkaerő politikájának szempontjából van szükség ezekre a számadatokra, mert csak akkor tudjuk erőnket igazán felmérni, ha tudjuk azt, mivel rendelkezünk.
A Magyar Statisztikai Társa1 ság mosi közzétett adataiból rendkívül tanulságos, hogy a Trianonban megcsonkított Magyarországon már 1938\'btm, le. hál a terület gyarapodások elöli sokkal több iparos volt, mint a Trianon előtt] Magyarországon. Századunk első öt évében a/. ipartestületekben állag 1 liyjÜO
mester. 130.000 segéd és 03.000 tanom\' volt nyilvántartva. A trianoni Magyarországon a mesterek száma ezt az átlagot már 1022-ben meghaladta, a segédek száma pedig 1Í12I-ben cinclkc-dell a század "elejéitek állaga fölé, a tanoncok száma viszont 1021-ben ís meghaladta !1 régi állapotot. 1038-h\'an a mesterek szánta Magyarországon csaknem 100.000 voll. a segédeké közei-járt a 1."50.000-hez, a tanoncoké pedig a 70.000-hez, A mesterek száma tehát 50.000-rel haladta meg az lOlli-i állapolot és csaknem 80.000-rcl :iz 1011. évit. :\\ segédek cs tanoncok száma azonban nem érte utol az első világháborús évek elölt alkalmazol lak számát.
SPORTELET Útban az NB III. felé.
ZMNTE—KTSE II. 3:0 (1:0)
Bajnoki. Vezette: plumbort. Nagy szélviharban került sor a ZMNTE—KTSE-találkozóra, melyen szépszámú közönség jelent meg ZMNTE vezetőségével, dr. Krátky István polgármester, elnök és Ruzsinstky\' MAORT vetetŐ-fŐmérnÖk, ügyvezetővel aE élen.
Sajnos, ae orkánszerü szél kissé befolyásolta a játékot, de eny tanulságot is hozott. A ZMNTE lapos játéka a legnagyobb érték. A hatalmas szélben a második félidőben, lapos labdákkal, ügyesen közelítették meg az ellenfél kapuját a ZMNTE csatárok és a játék alapján legalább 6-7 gólkülönbséggel kellett volna győzni. A KTSE lelkes és jó kis csapat. Sajnálatos körülmények — Antal sérülése — miatt a második félidőben csak 10 emberrel küzdöttek, de így sem tudtak eredményt elérni a komolyan játszó ZMNTE játékosok ellen.
A késő esti órákban pillanatok alatt elterjedt a hir, hogy a BARCS 3:1 arányban győzte le a KRAC csapatát. A ZMNTE itthon jal-stík utoljára a Nagyatád ellen. Igy valószínű a bajnoksága.
A két csapat összeállítása: ZMNTE: Kovács II.- Kovács I, Horváth Kis. 1-, Sztankó, Héjjá — Talpai, Németh, Kis 11., Cserpes, Istenes;
A KTSE Antol-Lieber, Máté-Katona, Kurucz, Téth - Báli, Kis-gál. Kalmár, Nyári, Máj.
A ZMNTE-nek kedvez a" szerencse és a szélvihar segítségével játszik, de csupán két potyagóllal tud vezetést szerezni- A 7-ik percben Cserpes egy ártatlan labdába fejel, ami a kapus rossz kifutása miatt hálóba jut, 1: 0, majd a 29-ik percben Antal kiejti a labdát, amit Kis II. hálóba vág. Nyomasztó ZMNTE" fölény, dc a KTSE jól védekezik. Antal megsérül és ettől kezdve 10 emberrel játszik a KTSE.
A második félidőben szél ellen már értékesebb támadásokat látunk. Rengeteg^ gólhelyeetet hot össze a ZMNTE, de gól csak a a 17_ik percben esik. Héjjá „felhő-fejese11 Isteneshez kerül, aki remekül továbbítja Kis ll-höz, az egyből Talpúinak ad. A szélső egy lendülettcll lő cs a pótkapus szomorúan nézi a hálóba táncoló
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
labdát. 3:0. Sok gólhelyzetet látunk különösen a KTSE kapu előtt, de eredmény nincs.
Kovács GyŐzŐ néhány egészen nehéz labdát fogott bravúrosan. A két hátvéd fölényesen látts ej feladatát. Sztankó is inkább hátul segített és igy kitűnő három fedezetjátékost láttunk Héjjá, Cserpes, Kiss I. személyéhen, akik rernekü.1 hoztak le a földre minden labdát és küldték támadásba « csatárokat. Héjjá kitűnő volt, d« Kis I. is hatalmasat javult. Cserpesnek sokminden nem sikerült a hatalmas síelheti. A támadósorbau Talpai volt kitűnő, Németh agilis. Istenes ügyes és jó játékos. Kis II. adós maradt a jó lövésekkel.
A vendégeknél a két hátvéd, Kurucz és Kisgát mutatott egészen ügyes játékot. K
Flumbort apró hibákat vetett, végeredményben ügyesen vezette \\ a nem könnyű mérkőzést.
Dlsztoraa a.Városi Színházban
Ma, hétfőn este 8 órai kezdettel az ország legkitűnőbb tornászainak közreműködésével disi-toznát rendez a Nagykanizsai Le-vcntcEgyesület Tornaszakosztálya-A tonid érdekes és ritka sportélménynek ígérkezik.
Hazahozta az egyik pontot az NVTE Budapestről
NVTE - Kerámia 3:3 (2:0) Mi III. bajnoki. Vezette: Kőhalmi. Az NVTE a legutóbbi összeállításban, szerepeli Budapesten a Kerámia ellen és szél él len 2 :0-á.s vezetésre tett szert. Végeredményben kícgycnlitct-lek a pestiek. A kanizsai csapat lelkes játékával győzelmet érdemelt volna. A kanizsaiak gólját Juhász, Placskó és Frisch lőtte.
Győzött a magyar válogatott /n Svájcban
A Magyarország—Svájc lab-darugó válogatott mérkőzés3: í arányban a mi javunkra dőlt el. A magyar válogatott játékosok kilünöen játszottak és Bo-dola (2), valamint Zscngellór góljával megérdemelten győztek. ;
Lengyeltótl-NVTE II. 2:1
Vezette : Czvctkó. Az NVTE II. rossz napot fogott ki. A lengyeltótiak megérdemelték u győzelmet.
ZMNTE-BucsuszentláKló 11:1 <7:0)
Barátságos. Vezette : .Túrán.. Fölényes győzelem.
ZALAI k\'űzi.ónv
KÖZGAZDASÁG
Tudnivalók a vágóm... ha-átvételekről
A vágómarhaátvételek korüli \' panaszokat az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara állattenyésztési szakosztályának külön e colra ossrchivott gyűlése d közelmúltban behatóan megtárgyalta. Ese-
ket a panaszokat a kamara eljuttatta di Orsiágos Mcrőgaidasági K«m«rátiOE ís és kérlc dióknak hathatós orvoslásai. A kamara eiiel kapesolatban a következőkre hívja fel ői érdekelt gazda-köiünség figyelmét:
1. Ai igénybevételt szabályozó 310.000/1943. K. M. számú rendelet nem tartalmaz olyan Intézkedést, amely szerint a gazda köteles volna flí állatot a leyköze-lebb fekvő hiteles mérlegnél tovább hajtani.
2. A 162 000/1942. K. M számú rendelet 2. §-ánuk második be-keidésc Sierint ha az átadás nem a gazdaságban történik, (mivel olt nincs hiteles mérleg) az eladónak jogában áll az állatot a mérlegelés elölt rendesen megetetni cs megitatni.
-•3. A 310/1943. K. M. szánni rendelet 5. §-a sierint a kereskedő csak akkor vásárolhatja meg a marháti ha att nem Budapestre, vagy más minősítő állomásra (export) szállítja. Ilyenkor is meg van áronban a gardának ar a joga, hogy ha a minőségi ositály tekintetében nem tud megegyezni a kereskedővel, ugy at köteles a marhát Budapestre, vagy más minősítő állomásra szállítani. Ott aztán minden esetben a köiponti elsíámolís rendszere érvényesül, de ilyenkor a kereskedő csak előleget (ízet a marháért ke az előleg a esontosni való minőségre .megállapított hatósági ár, tehát nem a végleges elszámolási ár.
Ml újság a Budapesti Élelrui-szernagyvásártelepen ?
A Magyar Vidéki. Sajtótudósitó fővárosi jelentése szerint május 7-től H-ig ét élŐ- és vágott-keromfipiacon at árak nem vál-toitak. A tojáspiacon a közellátásügyi minisiter rendelete értelmében május 13-Íka óta a tojás nagykereskedelmi ára ládatételben ositályoratlen "5.01 P, kiolvasva P 5.16, repedt ládatételben P 4.70, kiolvasva P 4.78 A tejtermékek piacán n legmagasabb hatósági árak voltak érvényben. A zöldséges főielákpiacon a melegágyi saláta (fejei), a paraj és at apró hegyes löldpapríka ara 5, a kalarábé, a töltenivaló zöldpaprika és a hónapos retek ára 10, a karfiol és ai uborka ára 100, a zöldborsó ára pedig 300 fillérrel csökkent, vinont a sóska ára 20 fillérrel emelkedett kg.-kint. — A gyümölcspiacon « nemesfajtájii alma ara 70 fillérrel emelkedett kg.-kint. Eten a héten megjelent — mint ujdomág — « cseresznye 10, a kerti nemesített sramóca 10, at egres pedig 3"50 pengős kg,-kinti keidő áron. (0
hírek
NAiPlRKNI) :
fijjoli gyógy siorlári ügyolot:: .Ma az Igazság gyógyszertár Kó-ut 12.
KiBkunizsan az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatot turt..
N-plir. MAjUS 17. HílW. Róm. kai.
Paskál hv. • Protestáns Paskát,
A gőzfürdő nyitva vau remi 6 órktól e.te 0 óráig. (Hétfő, iaare», péntek délután és kedden egén pap nőknek,) Telefon: 660.
— (ÖrtlkÖs felsőházi taggá)
nevezte ki a Kormányzó vitéz técsÓi Móricz Istvánt, egyik Magyarországon működő olasz" biztosító tursuság vözuIú igazgatóját. A Biztosító Intézetük Országos Szövetségének legutóbbi végroliajtóbizollsági ülésén (Jebharilt Domonkosi a B10SZ. elnöke üdvözölto Móriczot, rámutatván arra, hogy, a\' biztosító szakma ^részére) ó az egyetlen, aki a felsőházban helyet " foglal. A MOSZ vitéz Móricz közjogi működéséhez nagy reménységeket fűz, mert személyébon az előrelátó gondosság és n takarékossági gondolái gyakorlati terjesztőinek egyik hivatott képviselője került a felsőházba.
— xKinovez4sek a varmegyénél)
A belügyminiszter Zala vármegye idoiglones hatállyal kinevezett tisztviselői közül /.aki vármegye törvényhatóságához clr. Schiiiidl Jenői vármegyei főjegyzővé, dr. Mart bon Györgyöt varmegyei inasod fójegv-zovó, dr. Bzigethy\'.Sándort, dr. Jlíl-kovicll Korencot, dr. Monostori Tibort, dr. Lukács Lászlót, dr. Horváth Józsefet és dr. Uoznieza Istvánt ráririogvoi aljegvzóvé, dr. Gva-pay-Brnck Bélát, dr. Winklor Fo-roúcot ók dr. Csontos Miklóst vármegyei árvaszéki \' ülnökökké, dr. Barcza Bélát a leteiiyoi, dr. Apáthy Józseföí.az alsófondvai és dr. Fehér Jánost ya tapolcai járás fóazolgahirá-jává, di\'. Barabás Kálmánt, dr. Sághváry Istvánt, dr. Strausz Ferencet, di-. Mestorházy Istvánt, dr. Romos Ferencet, dr. Száraz Istvánt, dr. Lovassy Pétert, dr. Stádol Jánost, és dr. Bitlera Bélát szolga-biróvá nevozto ki.
— (Tanügyi hirek)
A vallás- és közoktatásügyi mi-nisztor dr. Csóka Foroho szabadkai és llcrnátli József csáktornyai állami koreskedolmi középiskolai igazgatókat kölcsönösén álnölyozte. — A kultuszminiszter dr. Lélok Sán-dorné l\'otó Ilona dravaszontistvám, Caákváry Sára alsóleronefalva-mi-kófai. Hegyi Mária bucsuszont-lászlói, slápsi Ilona csontovölgyi, Tóth liozália nuiraszilvágyi, Gulyás Etelka inuragárdouyi, Welding Ilona drávaegyliázi, Konilorosi Józsofné Timár Sarolta muracsányi, Lajos-házi Gizolla muraszigeti, Pados Hm ma potosházai, Pál .Margit mura-helyi) ozirányi József muracsányi, Horváth Maris Magdolna ^tüske-szontgyörgyi, lléjjas .Margit dráva-fÜrodi állami népiskolai helyettes tanítókat állami népiskolai rendes tanítókká neiezte\' ki.
— (A rongy gyűjtés sikere Muraközben)
Tudósi tónk jelenti: A muraközi diákság és leyonloifjuság, miként a
gumihulladék gyűjtésben is, agy n tezti 1 -hulladék gyűjtésben is ki akarja vonni részét. A rongy-gyüjté hótokét a falvakban egymásután ron dozik meg, még pedig meglopó eredménnyel; Szinte hihototlon, hogy a háztartásokban monuyi rongyhulla-i dék akad. Volt falu) igy például \' Drávavásárholyon, ahol az olsó napokban tizetmégy zsák rongy gyűlt össze. Az ifjúság nem a kilónként fizetett 64 fillérért végzi a gyűjtést, hauom igazi lelkeeedessél, önként.
— (Leányok ¦ közön strandfürdő ellen)
A Boldog Margit soproni leány-kongregáció átirattal fordult valamennyi katolikus egyesülethez, hogy az ifjúság érdekébon tiltakozzanak a közös strandfürdók ollón. A soproni h.ltanárok havi ülésén dr. Lányi János hittanár indítványozta a kollégáknak, hassanak oda, hogy az iskolák igazgatói tiltsák ol az ifjúságot a közös strandfürdők használatától.
— (Csak régi rádiócsövek helyett adnak ujat)
A rádiókoreskedók Budapesten tartott értokozloton tárgyalták meg rádióo!látásban mutatkozó nehézségeket. Szóvátették, hogy egyes rovok szükségtelenül vásárolnak rádiócsöveket. Tartalékolás szempontjából felesleges mennyiséget szoroznék lio és ozzol elvonják ezokot a fontos cikkeket olyan fogyasztók elél, akik-nők rádiócsöve kiégolt. Elhatározták, hogy a jövőben csak azzal a föltétellel szolgálnak ki uj r/idióesöv*jt^ha a vevő ugyanolyan típusú,, már elhasznált cső boszo Igái tatásával igazolja, hogy uj csőre szüksége van.
— ^Forgalomba herííl a újul szalámi)
A hushiány sok ötlotot teremt. Nemrégiben forgálombahózték a halból készített kolbászt, most ujabb »pótanyagbó|« gyártott kolbászfélék előállításáról folynak tárgyalások. Forgalomba akarják hozni a házinyúl húsából gyártott szalámit és kolbászféloségoket. Az utóbbi időkbon nagyon elterjedt Magyarországon a házinyúl tenyésztése, dooddig főleg a prémok miatt rondozkedtuk no a nyuheny ész lésre. A nyulak húsával nem tudtak mit kozdoni. A tenyésztők szerint, ha a nyulhusttfj szalámi és kolbászfélék. formájában dolgoznák fel, özeket a cikkokot a közönség nagyon megkedvelné, fólog ha biztosítanák a nyulhusból készült cikkok jegyniontos forgalmát. A tenyésztők érdekképviselete\' boadvény-ban kérte a kozol látás ügyi miniss-tert, biztosítsa a nyulhusból készült cikkok jögyinonlos forgalmát és szabad postai szállitását.
— Az otrantól csatáról)
emlékezik meg a »Magyar Kato-naujság« logujfabb száma. Számos érdekes riportot és beszámolót ad a külső és bolsé arcvonalunk, valamint a vi.lágtörténolom eseméhyoi-ról. Ara Tállözatlanul csak 10 fillér.
DRAVAVOLGYI
VILLAMOS ARAM-_________ SZOLGÁLTATÓ RT.
Aramszimltk lizotóso, roklamáoiók, h!bo|olontö8ok, szlkt»r0 folvllsgoBlt&s minden villamos kérdésben dsielöH 8-tól délután 18 óráig. Caatiátity-ut ül, teleüon 294.
Hallotta már...?
¦ ¦¦hogy nem minden feni nehe-tebb a vlsnélés nem minden fa usiik a viien ? A fémek körött égést sor kivétel van. Ezek közé tartozik a nátrium és kálium, továbbá at eiüstfehér orvosi célokra gyakran hasmált \' líthium, mely csak fele olyan nehéz, mint a v\'n és a legtöbb fafajtánál is köny-nyeb. A fák, például at ébenfa 1.2-sier olyan nehéz, mint a vii. tehát nyomban elmerül benne;
...hogy a leghossaabb életű fa a majomkenyérfa, mely as 5000 évet is eléri? Utána kÖvetkeiik a platán 4000, a ciprusé 3000, a nemes gesitenye 2000, a tölgy 1200, a fenyő 1200, a hárs 1000 éves maximális élettartammal;
¦ ¦ ¦ hogy egyetlen kiló mé/ \' S millió virág mórét tartalmaira i
e
... hogy a középkorban napirenden voltak ai állatok, különösen ai orstágos csapással fenyegető kártévők, mint patkányok, egerek, sáskák, cserebogarak stb. ellen intéiett siabálysierü perek, melyek leggyakrabban ae illető orsiágból vagy városból való „kiutasitássol", sokszor aionban halálos Ítélettel végződtek? Esek a perek, melyeknek célja termésíetesen csak a babonás ^lakosság megnyugtatása volt, komolytalanságuk ellenére, mindig a perrendtartás legsiigo-rubb betartásával folytak le. Chur svájci város bírósága például egy iiben a beperelt cserebogarakat „kicsinységük és fiatal korukra való méltányos tekintetből" háromseor ís megídéite ai itálothoiatdl előtt. Sőt néha élettelen tárgyak is bíróság elé kerültek, mint például 149t-ben Firenrében egy harang, mely egy láradássterű savargás alkalmával felderítetlen okból véss-jelekel adott le- A nagytanács a a harangot szamarakkal vontatta végig á városon és ntlcöiben a városi hóhérral korbácsoltatta. Tir év múlva a tanács megkegyelmezett a bűnösnek és ismét visszahelyezte a régi helyére. Németországban egyes állatok ellen még a tiienhetedilt században is került sor halálos1- ítéletekre, de a világ más restéiben még sokkal később is fordultak elő- állatperek. Így Atlanti City, at Egyesült Államok egyik legkeresettebb fürdŐhelyc-nák bírósága 1932. nyarán két kutyát ítélt halálra\', mert egy fürdő-vendéget őssteharapdáltak;
AtDllGllUlMftl iilltlll lllllll! menetrendje
írveiiyc. 1043. májoa 17-lííl. »xaébat-téi—VaaMtulloma*
VatuKllom*.n
701 T»0
10 60
11«
1400 I4\'M 1500 U-40 17»
ia»
1040
SOM 2Í40 2300
ll
h
19<3. májún 17
-\'Az-iamerikaiak mérges gázt használtak Attu szigetén
A Kubámiáí a németek kezébe kerüli a k«z«leményezés — Lezárták a norvég-fiun határt
\'DawieSj Roostwolt megbízottja Teheránba érkezett
\'A- (Nemzetközi Tájékoztató Iroda jelenti :
A Kubán-hidfö alsó szakn-szán már két nap óta a német •csapatok kezébe került a kezdeményezés. A német gránátosoknak,meglepetésszerű előretöréssel már az első napon sikerült « bolsevisták* kezéből kiragadni
egy fontos terepszakaszt. Az ellenségnek ezzel n vállalkozással nagy veszteséget okoztak. Nőmet rohamcsapatok szombaton sikerrel folytatták támadásaikat. A hídfő keleti arcvonalán ujabb szakaszokat kerítettek a kezükbe és ismét sokszáz szovjet lövészt ejtettek foglyul.
A lég. háború hírei
A Német Távirati Iroda jelenti, hogy tegnap a déli órákban magánosan szálló \'"brit! északumcrikai vadászgépek a megszállt nyugati terület Tőié repültek. A német1 vadászrepüV lök nz eddigi jelentések szerint 4 ellenséges repülőgépet lőtí-tek le.
Stockholm, május 17 A brit hírszolgálat jelentése szerint I idonban a mára virradó éjszaka két ízben rendeltek cl légi riadót.
A Német Távirati Iroda jelenti, hogy gyors német harci repülőgépek a mára virradó éjszaka egész éjjel bombázlak i Londont; A támadás célpontjai-
ban nagy tüzek keletkeztek. Ké7 német repülőgép veszett el.
Az éjszakai támadással kar> csolatbnn az angol hírszolgálat jelenti, hogy egyes távoli kerületekben rendkívül erőSibombu: robbanásokat észleltek.\\Ezek a robba nások nem hnsonli tot I a k az általában használt robbanó bombák robbanásaihoz..A rendkívül heves robbanások okát még nem állapították meg.
Berlinből jelentik, hogy az ellenség az elmúlt éjszaka zavaró támadásokat intézett Rsznk-, Közé])- és Nyugat-Németország ellen. A lakosság veszteségeket szenvedett. Az eddigi jelentések szerint í ellenséges bombázógépet lőttek le.
Japán jelentés az attuszlgetl harcokról
Tokió, május 17 (Német Távirati Iroda.) A inpán hadsereg sajtóirodai vezetőjének nyilatkozató1 szerint at amerikai csapatok május 12-én szálltak partra az Attu-stiget déli restén és itt\'tánadták mcu « japán állásokat, A japánok haves éjszakai támadással ismét egészen « partig\' siontották vissza a támadó csapatokat. Aü északi partvidéken, ahol at ellenséges kötelékek ugyancsak május 12-én szálltak partra, jelenleg még elkeseredett harcok folynak a védők és a tá-madók között. A japánoknak sikerült egy, a-ssiget keleti partján támadó -amerikai csapatot még a partraszállás napján vissrauoritani és \'a- tengerparton megsemmisíteni. Ab ellenség közben több partraszállást hajtott végre, fŐltg azért* hogy os első vonalban harcoló csapatait megerősíts*. As ellenség gyalogos kötelékeinek tömörülését a hadihajók ágyútüze támogatja és az amerikai légi köte-
lékek bombákkal, tjépfegyverlnzzel támadják a japán állásokat. A japán védők mindeddig hŐsícs ellenállást fejtettek ki és vissraver-ték az ellenséget. A szigetről érkezett jelentések szerint megállapítást nyert, hoqy az ellenség május 14-én Ós 15-én harci gázt használt. A japánok egyáltalán nem használtak mérges gázokat.
A tokiói lapok kiemelik a védő japán kötelékek hősies harcát és ugyanakkor a legmélyebb felháborodással irnak * mérges gá*t hasznaié amerikaiakról.
Ncwyork, május 17 . (Bud. Tud.) Amerikai hírmagyarázók az Attu-szigcl ellen intézett támadást a szintén japán birtokban lévő Kisku-szi-get ellen indítandó további hadműveletek kiinduló pontjának tekintik. Ezeket a támadásokat követnék aztán a japán flotta és később a Japán elleni támadás.
Roosevelt óa Churchill tárgyalásai
A Német Távirati Iroda közli uewyerki jelentés alapján, hogy Roosevelt ós Churehíll a hétvégi megbeszéléseket at általános hadászati kérdéseknek szentelték.
A New York Times washingtoni tudósítója hangsúlyozza, hogy a két államférfi Churchill megérkezése óta ee alkalommal folytatott első ízben valóban mélyreható tárgyalásokat.-Roosevelt idejét ugyanis a kormány ügyei, valamint Benes és Penranda látogatása nagyon igénybe vették. A katonai szakértők azonban ezekben a napokban is megbeszéléseket folytattak. Fiek o megbeszélések ala-
pul szolgállak Roosevelt és Churchill megbeszéléseihez.
Roosevelt külön megbízottja Teheránban
Amsterdamba érkezett jelentés szerint pawies, Iíoose.vcll külön követe útban Moszkva felé, Teheránba érkezett. Da. wies nem volt hajlandó .scniiní(-ről se ni nyilatkozni. Mint jelentik, útját rövidesen folytai ja Moszkva felé.
A német biztonsági rendőrség lezárta a norvég-Finn határt
Stockholm, május 17 Svéd lapok értesülést* szerint a német biztonsági rendőr-
ség egész Észak-Norvégiában lezárta a finn -norvég ha tant mert inváziós területnek tekintik. A lakosságnak n területet nem szabiul elhagynia. Azok, akik engedély nélkül akarnak távozni, kiteszik magukat uz agyonlövésnek.
Csapatmogerőüitések induiiak Portugál Guin>aába Lisszabonból jelenti aStefunt-iroda ;
Lisszabonból egy csnpal-szál-litóhajó kelt útra. A hajó a Portugál-Guineában állomásozó legénységnek vili erűsitéset-ket.
\'Laval beszéde n pfef aktusok értekezletén
Viehyv május 17 Laval kormányfő a prefektusok értekezletén beszédet mondóit, amelyben a többi között kijelentette : az a politika, amelyei Franciaország érdekében folytainak, .semmiféle kelértel-inüséget nem tür meg Mcgkör vctcli a kormány képviselőinek és így a prefektusoknak a teljes hozzájárulását. Szigorú fegyelmet kell megkívánniuk, hogy ;i kormány tevékenysége hatályosabb legyen.
A ii.ijjytmuiisai Uír, t & rv á n y o/.ölí olnÜiü.
1943. El. XV. E. 7. ízám.
Pályázati hirdetmény
állandó bírásaid szakortol álliiokra.
A nagykanizsai kir. törvénvszék-níl 1 fegyver-, 1 gazdasági-, I irás-és 1 könyvszakértői állásra a m. kir. IgsiRfleflgyminiszIcrura 15,140/ 1943. I. M. E. számú reiidelelévtl (Budapesti Közlöny 103. Mám) pályázatot hirdet.
A pVvá/tU határideje: 1943. május hó 22. napja.
a m. kir. Igazslgügymlniszter úrhoz cimzendő pályáz* i kérvényeket a nagykanizsai kir. törvényszék elnökénél kell benyújtani.
a folyamotlónak pályázall kötvényében meg kell jelllnh: teljes nevét, születeti helyét és idejét, villását, polgári ?11 Wit vagy foglalkozását, állandó hkóhelyef, lakásának pontos elmét, végzeit tanulmányait, elmé\'eii és gyakorlati képzettségét, eredményeit, alkotásait és munkált abban a szakban, amelyre kinevezését kén; nyi átkoznia kell továbbá afelől, hogy nem áll-e a szakértői ceyll tálka rtir/ást kizáró viszonyban (2 900/1940. L M. sz. rendelet 10. §. 2 póni); pályázati kérvényéhez mellékelnie kell rövid életrajtáti továbbá személyi viBzonyaíl és tanulmányait (clmé\'ell és gyakorlati képzettségé!) igazoló bhonyilványokot, az esetleges kamarai tagságról szóló igazolványt, crko\'csl bizonyítványt, végül a 7.720/1939. M. E. számú rendelet 1. és 3. §ában meghatározott módon annak igazolásit hogy nem esik az 1939: IV. t.-c. 1 §-ának 6. bekezdésében és 6. §-ában meghatározott korlá\'ozás alá.
Állandó biiósági szakértövé csak
azt lehet kinevezni, aki megfelel t, 1883:1. t.-c. 1. §-ának a) na pontjában megszabott kellékeknél igazo\'ji képestégét a betöllendö áj! landó birósadi szakértői állásra h nem esik a 2.900/1940. I. M ti rendelet 10. § ának tilalma alá.
Ez a rendelkezés nem éiInti aio. ka! a jogszabályokai, amelyek egyei szakokra különleges kellcktkct szabnak meg.
A 66 300/1942. I. M. sz. r, 1. § shan toglahak alspj\'m könyvárak-6 tővé azi is ki lehel nevezni, ellnek nincs hites könyvvizsgálói képesítése, ha igaTolja, hogy legalább két évi olyan gyakorlata van, amelyet a hitei könyvvbegí\'ói kfpesiló vi/sgára bocsátás szempontjából li. gyclembe lehet venni, feltéve, hogy az állandó bírósági szakértévé kineveztess tikinteiében a Í.9OO/1940. I. M. sz. r.-ben megszabott egyéb követelményeknek megfelel, A 2.900/ 1940. I. M. az. r. 10. §-a értelmében állandó bírósági szakértő nem tehet:
1. aki valamelyik kir. blrósáRnik vagy Ügyészségnek tagja vagy tini* vieelő|e, 2. aki sz együitalkalmazítl kiziró rokoni, illetőleg sógorsági viszonyban áll annál a kir. törvényszéknél és annál a kir. |árdabiió-Ságnál alkalmazott kir. ilélöbirónl, melynek területére a szikédéi működési köre kiierjed, 3. akit állandó bírósági szakértői állásaié! fegyelmi utón elmozdítottak, vagy aki előzőleg viselt állandó bírósági szakéitól állásiról olyan időben mondén le, amikor ellene fegyelmi eljárás vúll folyamatban, 4. akit eayéb jogsis-báty (pld. az 1939: IV. t-c.) ren-dellre7éíci értelmében nem lehet állandó bírósági szakértővé kinevelni. Az állandó bifósági - szakértéi kinevezés ideiglenes Jellegű. Véglegesítésnek 3 évi kifogástalan szakértői m űködés, illstőleg a hitei könyvvizsgálói képesítésnek legkésőbb az ideiglenes kinevezésiéi síi-mitott három év alatt történő meg-szerzése után lehet helye.
Nagykanizsa, 1143. május 14-én.
Haám Ernő i6/j kii. tOtvtayuskl cinül.
Tanulónak falva** acoruiill hilí-pcaie, heti fizetéssel, jobb hizbJI vili bgyes leinyt lapunk nyomdája.
¦¦pánt gazdit kerti a Zalgirdl Bír-gaidasig. Jcltntkexés; líaíihyAtiy-ulcí 2t ÍM
tf«lt»égl«ettv»a|t .fcau>mkad*iMl
uaabtuiilolyumül , DÓgiiBtl leónj
Juciul hé 1-óvíl-beUpliei helybeli ma-viUslaihox. Al&nlkszisok.a ktsdihlviUiM küldendők HTltitvl(el0n4a letlgére. 1601
ADÁg-.VŰTTX
Egy jókattian íev* mély, fehér or"\'" rositliSDsl olcsón etido. Janc.i, Tariu* uica 9/s. |i, 1130*
Egy ebd<l!A pűr*»«B*önj/BH cle<U> Rikócil-u. 12. ÍRJ
HÁZ ÉS tNOATLAN
Balatonberinybín kéliitr kiMzobá*. IcVhelyitégböl álló villa eladA. Éfdtk-lúim lehet: Klnlzsi-u. 10,a|ló I. 1W!
¦ \'POLITIKAf Na»lL«F.
sTIad]ao „HSajUÉuáflA,j, **<,yh«ilua*i ¦ ( ísisiós klK.ió: Zstal ICársIr. »<t ,f Nyonatou
« -.JÍBinv; a. .T. ks.itr.r.r.-iss"
nyjurfujiUii Rjjykoalllia.
Matti
Orni
HenJIotaual:.. Tibori posta:
83• évi., 11!. sz. Nagykanizsa, 1943. május 18. kedd ára 12 Iliiéi*.
ALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI HAMUP
PeteMs szerkesztő: Barbarita Lajos
KlÖfJzetesi ira : egy hónapra 3 pongo SO tlUér.
negyedévre B pengő 20 Bller. Egyesizam: hétköznapIS üti.,szombaton SO mi
Hns-fronl — tej-front
(hl) I\'ígyro több és egyre elkeseredettebb a pariasz Nagykanizsán, hogy a-sorbanállások a mészáros-üzletek előtt tönkreteszik az asszo-nyok idegeit anélkül, hogy megoldanák a húsellátás problémáját. Az üzletek előtt mér kora hajnalban megkozdódik a gyülekezés. Vannak, akik mér két érakor oda állnak. Reggel hétkor már ogéaz sorok kihoznak, szoronganak az üzlolajló előtti amolvot pedig még csak fél 8-kor, esetleg még későbben nyit íüik ki.
Panaszolják a flzorkesztőségbo érkeze ]ovo]ok, hogy tannak, akik csak azért állnak hajnalban a sorba, hogy elsőknok bejussanak a logyon még idejük a délelőtt folyamán még egy-két üzletet meglátogatni hunért. 11a ugyanis nem tudnák illetékesek, rigyelmüklx) ajánljuk, hogy Tan mér hus-börzo is Nagykanizsán. Vannak, akik egészon\'jól keresnek azon, hogy föláldozzák a fél éjszakájukat, igy pár adag húshoz jutnak pár üzletben " a »zsákmányt« mindenesetre »jobb áron« tovább adják olyanoknak, akik hont tudnak vagy Jiem akarnak sorbiéllni. Vannak, akik ozt ás üzleti tevékenységet ad hoc csinálják, alkalmilag adják tovább a szorzott húst, do vannak, akik állandó megbízóik helyett vállalják némi felár ellenében a hus-szerzésnok ozt a módját.
Rámutatnak a panaszos levelek arra is, hogy amikor a ¦ mészárszéket kinyitják, elsőbbségei élveznek n-vendéglétó üzemek, óuonriok, kifőzdék, amelyek részérő a sorhaTi-" állókat megelőzve adják ki r/hust. Ez ollón nem panaszkodnak/elvógro érthető, hogy a sok ember ellátású-rót.. gondoskodó Üzemeknek korábban *"k~oTÍ hozzájutniuk a »nyorsanyagok-hoz«. Ez közérdek is bizonyos, t<h kíg. Az mát"azonban nem közérdek, hogy az ilyen üzemek tulajdonosainak jegeimé alatt különböző isino-rősoik, rokonaik is kivételezést élvessenek a felmentést kapjanak a sorbanállás alól.
Olyan panasz még nem volt, de nem "is lehotAamolv a hadbavonultak hozzátartozóiak- és áldott állapotban lévő asszonyoknak elsőbbségét a sorbanállásnál\' kifogasolná. Bér természetesen, a találékonyság már etéron is produkált visszás jelenségeket, Nomrégibon egy tojolosztó üzlet előtt túlságosan is hangoskodó asszonyt, aki magát »had{asszonynak" mondta, igazoltatni kollott a rendőrről a bizony kidorült, hogy nem is volt hadiasszony,a férje volt ugyan katona, do az mar régen volt
9 .amikor\'házkutatást tartottak, a »hadiasszony« lakásán kannaszám találták a lojot, ami nyilván a foko-piac utrosztőiben folydogált ol. A.z ilyon; ha rajta csípik\', igen példás büntetést érdemelne, mert a valóban arra érdemes katona-foloségeket is károsítják a hadbavonultak hozzátartozói iránt kötolos tiszteletnek ozok a váüiazodói.
A helyzet ma az, hogy egyes élol-mosok összevásárolnak egyszerre 5—
10 kiló hust is, sok csaléoanya pedig órákhosszát tartó sorbanáuás után esotleg nem kap egy fél kilót. N\'oiu ia beazólvu arról, hogy a disz-
A német légierő ma éjszaka és reggel Is bombázta Londont és a Bristol-csatornát
Egy esztendő eredményeit veszítették el a szövétségesek a burmai arcvonalon
A Német Távirati Iroda jelenll: Német harci repUISgépok mára virradó éjszaka Ismét több óra hosszat tartózkodtak
London terOlate lótott iá nahéz robbanó bombákat dobtak la Igsn fontol is kűlönlsgsa oalokra,
A repülők több erős robbanási ügyellek meg. Valamennyi gép visszatért limasz-ponljára.
Ma reggel n német légi orö (ámadásf Intézett i BrÍ8t<ilcsalorna ellen fs és au-lyos caapáit mért a kikötő-, valamint a halógyár berendezésekre. Réarletek még hiányoznak.
A brit légi erő dél- és északnyugat-németországi térülőtök felett zavaré repüléseket bujtott végre, Az eddigi jelentének szerint
bombákat nsm dobtak Is. Nem állapítottak meg még azt sem, hogy a berepülés alkalmival hAny\' ellenséges replllőnóp pUHZlult el.
A francia rádió jelentése szerint Tunltr viroaában nincs villanyvilágítás, még a pikUzle-tok Is kénytelenek voltak beszüntetni a munkát. A lapok [inplr- 6* munkaerő hiány miatt csak egy oldalon Jelennek meg. Algírban zavargások voltak, mórt az élelmiszer-sr-étoaztienAl Igazságtalanul bánlak a mohamedán lakossággal.
Berlinből jolentik: /
A német légi alakulatok vasárnap csupán
¦ kelsti arovonal 1
iléli szárnyán avatkoztak ni földi harcokba", orÓsobb zuhanóbombázó éa csatarepülőgépekkel, valamint néhány (xmton vadászozrodokkol. A watarepülŐgépdx Krimözkája vidékén oly hatásosan bombázták a szór jot készenléti állásokat, hogy a bolsevisták a némot állások ollón tervezett támadásokat noni inrlitotlák inog. A némot légi orö zömo igen nagy sikerrel támadta az arcvonal mögött a szovjet szállítását és csapatfel vonulását. A dőli arcvonal mögött a némot röpülök egy vasútvonal ollón intézőit támadás alkal-
mára! 5 löszorszállitó vonatot röpítettek a lövegébe, 3 olajszállító ro-natot pedig- fölgyújtottak, ugy hogy a tüz több máa vasúti kocsira ia áttorjodt. A Moszkvától délre- húzódé szovjet fölvonulási területen a
némot bombázók ol pusztítottak csapatokkal zsúfolt több helységet ée bombatalálataikkal igen érzékeny veszteséget okoztak a szovjetuek ambarban.
Légi aknák rombolták szét a Ruhr-vidék két gátját
Xüriahbs arról érkezMt hlr. hotryan-nil a tAmndAanAI. amelyet sngol bom-bizórajnk a hélfórs virradó éjszaka a Ruhr-vidék ©gyes pontjai ellen Intéztek éa amelyok két vfllgvzaró gitat megrongáltak, a gátszakadás okozta
vízár a polnért lakos-Ágnak súlyos károkat okozott in megbénította sz Aram-szol gil taté at, valamint n belvízi haji-zi«t. A völgyzáró aátsk elleni támadásokat nmu bombAkknl, hanem légi aknákkal hajtották végra.
Ma éjjel híromszor volt légiriadó Londonban
virradó éjszaka megint elszálltak Svájc torüloto folott. Svájc északi részének több helységében, így
ZOrlohbsn ea Bázelban
Stockholm, május 18 (Német Távirati Iroda) Az angol hírszolgálat jelentése szerint íjon-donban a inára virradó éjszaka háromszor volt légi riadó.
A Svájci Távirati iroda jelentése szerint angol repülőgépek a hétfőre
is éjfél körül légi riadó volt. A lépi riadó 45 porcig tartott.
Fényes délben hombáxfák Bordeaux lakónegyedeit
ták Tégro és mégis a lakónegyedeket támadták. A lakosság a déli szünetbon főképpen az utcákon tartózkodott, amikor az angol-amerikai repülőgépek a város folott megjelentek. Nagy magasságból csaptak a városra és rövid porcok alatt végezték ol pusztító munkájukat. Kiáltványokkal Is harcol .íz angol légierő Olaszország ellen
A francia hírközlő iroda jelenti, hogy brit-amerikai repülőgépek tegnap 12 óra 45 porckor Bordeaux.-1 bombázták. A légi támadásnak korokén 200 halálos ée 300 sebesült áldozata van. A francia la|»k olkoso-rodotten foglalkoznak az nngol-nnlorikai légi támadással. A támadást nappal, ragyogó időben haftot-
Pavolim u Mosflaggoroban mog-állapítja, hogy a Rómát átrepülő angol repülőgépek az Ostia környékén ledobott robbanó tőllőtollakon kívül néhány hosszabb kiáltványt ís [óhajtottak. Ezek a kiáltványok, a molyok régi kolotüok és időjét multa tényeket hangoztatnak, meg akarják félemlíteni az olaszokat és azokat a szólamokat ismétlik, amelyeket Churchill hangoztat Olaszországgal szemben.
Pavolini ezután rámutat az angolszász sajtónak azokra a megállapí-
tásaira, amolvokot aíreurópai partraszállás nehézségeivel kapcsolatban hangoztat és mogállapitjti, hogy a logulójbb ledobott kláltvánvokkal mog
akarták törni az olaszok ellenállását, hogj\' az angoloknak no kelljen mog-kisérolniük egy Európa elleni rohamot. Ezok a kiáltványok, valamint :iz angolszász repülők terrortámadásai azonban még csalt szilárdabbá, bátrabbá és határozottabbá teszik az olasz népot — fojezi\' lx; cikkét Pavolini a Mossaggoroban.
(Pnlvtatis ii 4 oldalnnt
nólius jobbára csak az élolmesoknok jut, azoknak, akik magukat kívétc-
lokké tornásszák jogtalant]].
Tudjuk, a mészárosok nem tehetnek orról, hiszon ők nem tudják az amúgy is kemény helytállást s fi-cyolmet, do fizikailag is erós munkát jolontő kimérés közben még igazoltatni is, hogy ki mi félő jogon jutott bo olóbb az üzlotbo s ugyan tgy nem tudják azt sem, hogy akinek éppen most mérik ki a íélkilót, annak a lánya vagy 8 keroaztfia ín kapott már félkilóí, ha nem ebben nz üzletbon, akkor másikban.
Megoldási jolontone valamennyire etéron, ha az üzemek, éttermek, stb. róqzéro kijelölnék, hogy ki 11107.. lyik özlotben kapja meg a hns-ré-\' pzét s\'ha a halóság segiíHégí\'irelonno n mészárosoknak abban, hogy a sor-banállásból maguknak hasznot ko-váesoló s csak a fokoto piacot tápláló egyes »profi-sorbanállók« se juthassanak többhöz, mint más. A logigazöágoaubb torméazotoaou a
jogyrendszer ienno, amire vonatkozólag az olókészülotok. mint a városi kópvísolótostület. állásfoglalásából s határozatából tudjuk, folyamatban vannak. Addig ís azonban gondoskodni kell, hogy a háziasszonyok ember folott ion nehéz gondjaínak no lógyonok lelki ismeret Ion vámszedői a sorhanállás frontján.
Vonatkozik mindez a tej-frontra is, ahol egymás után kapjuk a panaszokat, hogv több gyermekes családok, betegek nem jutnak hozzá, vagy csak töredék-rész bon jutnak hozzá a számukra engedélyezett tejmennyiséghez, inert az * elosztók niindon éborségót kijátszva s azok jóhiszeműségével visazaólvo sokan ugyanúgy \'uigyoskodnok osbzo« maguknak s jó áron másoknak nagyobb mennyiséget, mint a hus-fronlon. A tejtermelőket kötolozni kollone, hogy no a zugpiac számára tartogassák tej-monnyiaégüköt, hanom vigyék piacra a mogszabott áron. Am omoljók fel ozt az árat hatósági in-
tézkedéssel, mert a lormelői ár csakugyan alacsonyabb a kelleténél, do akkor lonno tej a piacon s akkor hozzá juthatna mán in, nomcsak n feketepiac kivételesei. Tís még valami kollono: — akiknek nem okvot-lonül szükséges tejeskávét ozsonáz-niuk, azok mondjanak lo önként, minden magyart egyformán kötelező háborús toliorvÍBelésként, a reggelí vagy ózsorína tej-részükről. Mondjanak tea sokgyermekes családok, a íxjtogok javára. .Rbk »ri háztartás van ma már, ahot\'toát i-cggoliznok, ozsonnáznak. do még több ilyen háztartás kellene, még több fegyelmezettség a háborúval járó s mindannyiunkat egyformán eujtó »ninc«<-elviselésében. A háború torho, gondja, nyomorúsága mindönkit kötelez. A magyar haza, amolyért a háború folyik, mindannyiunk hazájn. Mindönki hozzon tehát érte áldozatot lemondásban is. Ez az igazi, a frázisoknál igazabb, gyakorlati magyarság.
/ALJAI KÖZ LÖN. Yi
1913. május Ifi
Rendelet légolmi óéira iiumok beszerzéséről
A légoltalmi tűzvédelmi felkészültségek fokozására a honvédelmi miniszter rendeletit telt közzé.
A rendelet intézkedései szerint az 1 és 2 azokig lakásokban legalább 2x5 kg., nagyobb Inkátokban legalább 3x6 kg. homokot, vagy száraz, porrátört földet kell készenlétben tartani A nem lakás coljaira szolgáló helyiségekben az alap terület minden négyzetmétere után kell 5—3 kg. homokot tárolni. Háromszor 6 kg. homokot kell tartani az emeletes házak minden emeletén.
A homokot vagy toldat 3 kg.-ként papírzacskóban az clŐszoMban, illalflteg a szabadba nyitó bejárati ajtó közelében kell tartani cs a nedvcsségtel óvni kell.
A homok flzélosxtáiál a városok polgármesterét szabályozzák
A bérlemények rénzére szükséges homok (föld) készeidéiben tartásáról és a zacskók beszerzéséről a főbérlő, a lépcsőházak részére szükségesekről a*, ingatlan tulajdonosa gondolkodik. A költségeket az Ingatlantulajdonos vlieli.
Meggyilkolták a zalamindszenti éjjeliőrt
Zalám Ind szent községben, az omzAg-ut áikábau a járókelők bollaa találtak Erdei János éjjeliőrt. Megállapították, hogy az éjjeliőrt már a gytlkossAg ulkOsuíéno után vonszolták as-árokba.
A saifllilvőt oseadórürsről Járőr szállt
kl a helyszínre ós a legnagyobb erőly-lyel Indította meg a nyomozást.
Az esetet jelentették az Ügyészségnek Is és az Indítvány alapján a tör-véayazák vlwigAloblráJa kis/állt a beiy-9zlure>, aholmegejtettek a nyomóssal.
Az erduör szlvenlólle a rátámadó vadorzót
Vasárnap hajnalban Pölöske község, egyik erdóóro, Niezingor József szolgálati útját végezte- az erdőben.
Egyazor csak lövésro lett figyelmes. Nyomban tudta, hogy orvvauász van na* erdőbon. Ezért elbújt az egyik hökorban és várt. Néhány porc múlva az erdóór leshelyo mcllott ogy puskás ember haladt o|. Az erdóór ráazólt, hogy tegyo le a fegyverét és adja meg magát. A vadorzó azonban felkapta a fogyvorét és aa erdóór feló célzott. Niezingor gyor-
sabb rolt éa szivonlőtto a vadorzút, aki még a helyszínen meghalt.
A:i erdŐŐr a halottat azután megvizsgálta és megállapította, hogy Sípos István baki lakossal azonos, aki az ogész megyo területén hiroa orvvadász hirébon állott.
A pölöskoi csendóróra az esetről értesítette a zalaegorazogi ügyészséget, egyúttal podig megindította a nyomozást annak kidoritéséro, hogy az erdóór jogosan hasanálta-o a fegyverét vagy som.
Klskanlzsa szeretete hazaérkezett hős Dal Iránt
Sáskaország magyarjai külön is Ünnepelték st visszajött vitéz honvédeket
Még Ham múlottak ol a városunkban vaaárnap lozajlott ünnepségek vlasibaugjat, molyok vitéz magyar honvédségünk szeretetteljes vlsszavá-ráaának jegyében azüleltek meg, midőn Klihsnlzaa küiöu zásalódlszbe Öltözött, hogy .véreinket, akik a löldmtl-veló városrész szivéből Indultuk el annakidején a nehéz küzdelemre, újból kötzünthofso Igaz; magyar bzIvvoI.
Mér a kora reggelt órákban útnak Indultak leventéink, hogy a keleti Arcvonalról visszatart tüzéreinket Klska-alua „kapuja" előtt, a Principális első hídján fogadoasaák. A dtszssakasz, valamint a leven tazenokar Böjtös fóok-tató vezényletével ezután a Hunyadi* téri levente otthou elé kísértő viteleinket, ehol Unnopt azonuiilsét mondott ez alkatommal P. Bánás A. Gyula plébános. Megérkeztek a varosból la vendégeink. Ott láttuk ai át lo mái parancsnokot, a tüzérség parancsnokát, a tiszteket, a vároat dr. Hegyi Lajos főjegy-xó kepvlatite, P. Üulyas Oellert luren-eea plébános, a klakunlzsal egyesületek is testületek vrzetól éa sok előkeli résztvevő, akik velünk együtt éreaték a vtarentlátAa felemelő porertt ee látták a harcban megedzett kaionA Ink megenyhült és vallAaos áhítattal telített vonAsatt, midőn nz Oltárlazent-flégttt magukhoz vették. Sztíntmlaa után P. BAnAa A. Gyula plébános üdvözölte hős fiainkat, akik egy év előtt ugyanerről a helyről kallották a búcsúszavakat, melyek lelvo voltak a visszatérés reményével.
— Akkor Is ugy indultatok Innen, mint hajdan ke«aztes vltözoink — az Ur szent testével mogerősltvo — a modern pegAnyaAg, a bolsovlzmua ellőni
harcra. Az. Isten az Igazakat aoha nem hagyja ol, ezért kelleti, bogy újra vlaz-sZHierjetek tdo, szeretteitekhez és hozzánk, akik\' őrömmel is magyar testvéri szeretettol. fogadunk és köszöntünk benneteket.
Himnusz után a hadbavonult honvédőink íiuzxátartozélt segélyező bizoit-ság nevében, üozdán Józseí ügyvezető I elnök Üdvözölte,a katonákat, szívből \' (akadó magyar* Bzavakkal; — SzUz Máriás lobogó alatt Indultatok a tneaz-sze orosz tőidre,-mint ímá-beo apáitok ezt az évozreden át. magyar vérrel megaxenteit főidet védeLmezuL KÖazön-jük ezt.naktek, vitéz magyar ; testvéreink.
Egy pompán Indulót jAlázott a le-venio-zeneKar Weckl Gellért karnagy vezénylőiével, mnjd Magyar\' László le- | vente szép hazHliaVszavalaiatliövetke- i zett Ezután pedig a visszatért üteg parancsnoka. Igaz magyar szívből i Jövő beszéddel köaaöntöue Klskanlzsa , népét.
— Egy pillanatig* sem szűntem meg \\ gondolni erre a derék és kiváló sáska j népre, amely valósággal összelorrt vo-lünk és az a tudat hevített bennünket, > hogy a Jövő magyar osaiAdt fészekért, n boldogabb nemzedékért, az u] szent-lat vAnl magyar birodalomért mohi int-re.It- Áldozat nem kevés réBzUnkiöl, Bíztunk az Ur, a Gondviselés .jóságos ere-lébm, mórt tudtuk, hogy az Ur segítségével a haza, a család Bzcnt összességében boldogabb és szobb magyar JővSért küzdeni felemelő érzés.
Nngv tapsvihar követte a hősRzott-frled Imre gyújtó beszédét.
liláim Urót Mária „Borbála Jelenése" kii vetkőzeti.. Lélekből fakadó kedves
szavakkal szólott a kin apró magyar honleány vitézeinkhez LerSulálnk azép hazaflsa kardala utáu a Szózat finngjaí hallatszanak fegyverek dorgéait kézben.
A nemzett színekkel és n tavasz Akolvet feldíszített lovenie-otthoii nagytermében ételekkel roskadásig telthoez-ezu asztalét várják hőseinket Ünnepi Arcok és Jókedv mindenütt. A kemény arcokon kisimulnak a redők- A honvéd állomásparancsnok pohárköszöntő legfőbb Hadurunk, vitán Nagybányai Horthy MlklAa FŐméltösAgu kor.r mAnyzó urunkhoz a/ól. Hatalmas taps és szűnni nem akaró éljenzés következik, majd cigarettákat osztanak kl ebéd után leventéink a visszatérteknek
A tüzérségi parancsnok bensőséges szavakkal köszönt meg Klskaolzsának, a leventéknek ós a MANSz kiváló asz-szonygArdAjanak ezt a tol ej itie latlen „katonanapot*, amiben vitéz fiainkat réBzesMoiték.
»zápudvary László » KiakanlasArél elindult aáska vitézeknek i koeaente meg, bogy méltók voltak ahhoz a szellemház,, amelyet Itt a levente otthon tslsl között szoieatek - mi\'g ós klfejleix-
totték vitáz magyar katonaoráunja Nznlontay Lajoané h Jrdenlovő vmi. dégek iiovöben moidolt köszönetet . vondéglAt* loventéknok, a MANSz nn. szunyáinak éa egóez KlBknnlzsAnnk.
Ktskanlzan mindenkor kitett magáért Ez alkalommal IsteijosltményénekszAz izAzalekát adta. Minden dőrék magyar vitézt ugyanilyen vendégszeretettel vá-runk, mert testvérünkuok, hozzátartozónknak tudjuk őt.
A tett mindennél szebben beszél Mégsem hallgathatjuk el azoknak a hazafiaknak érdemelt, akik ehhez a ragyogó sáska .magyar katonanaphor bármi módon hozzájárultak;, [gy elsősorban derék levtnteltjuságunknak azok oktatóinak, különösen Möjtös m\' van főoktatócak, valamint a holyj MANSz vezetőinek, Igy Bzollár Józaet-né, Horváth JAnosné, Doroghy Kát-mAnné, MartinoseVlee Ferenoné os Anek Rozika lelkes és hozzáértő közremü. ködösének. Az a nemzet nem veszhet el soha, f amelynek áldozatken és fá-rodoatatiai hívet vannak. Büszkék va-
Íyunk KlskanlzsAra, annak szorgalmas s áldozatkéea népére.
—A-a—|—
A város képylselőtestülete. hozzájárult a 140HT-szerziMéshez és a balatoni grermek-fldfilételep
Mit tárgyalt tegnap délután Nagykanizsa város parlamentje
Május.
18-19 én
VÁROSI MOZGÓ K«/dfn
0semege a,közönségnek t
-BOY ÉJSZAKA VALOBRS
Pazar látványosság ! Romantika t
Magyar világhiradó napjaink- aktuális eseményeiről
MXOaddnak keidet a : 8 és 7 órakor.
Nagy kan Utfiá város kópvisolűtestü-lelo tegnap délután 5 órakor rendkívüli közgyűlést tartott dr. Krátkv István polgármoator olnöklote alatt. A kópvipelótostület örömmol votto tudomásul, hogy a polgár mos tor nok sikorült a pénzügj-minisztornél ujabb 40.000 pongö forgalmiadó1 ré-szosedési segélyt kieszközölni. Köszönetet mondottak, őzért a pénsügy-minisztornok. A belügyminiszter a lazsnaki lüdől»tog-szanatórium bolsó boi-ondozósóro ujabb 20.000 pongö .segélyt engodólyozott. A közgyűlés hálás köszönettel Tette tudomásul. Ilosszabban. időzött a közgyűlés
a MAORT-tal kötendő tzer-»3d*i
ügyénél. Mint a péozügyi bizottaág üleséról szj*ió beszámolónkban már jeleztük, a\'polgármostornok oikerült a MAOJRT ipari-gáz felhasználására Nagykanizsa területére a város részér© a kizárólagosságot megszorozni. A várofl\' fejlődése szompontjából megbecsül hototlon érték. A MAO RT őzzel egy rendkívül, nobilis gesztust mutatott a várossal szombon, mórt lehetővé lette Nagykanizsának ipari éá gvárvállalati várossá való kifejlesztését. A MAORT-tal kötendő BzorzÓdéat az előadó m^r.a pénzügyi bizottságban részidősön-, iamertotfo és a polgármosber olfogadáara ajánlotta. Most a\'Tárosi\'képvisólótestülot foglalkozott roló. réazlotoson. Krátky polgármoster aziolőadó olótorjosztéso után rámutatott, azokra az erlŐ-nyökre. amit a MAORIVtal kötendő szorzóués a városnak jolont. Dr. Hajdú Gyula Örömmol fogadta ol a polgármester javaslatát és rámutatott az ujabb munkaalkalmakra, ipari és gyérüzemok létenitéséro, amik a&iipari gáz. kiliaaználása nyomán koletkoznoki Nagy \'SzoroncBéjo a városnak,.hogy a MA.ORT itt tolo-podott le. Kiömöli a polgármesternek! érdemét, hogy a MAO RT itt telopedott lo és hogy i a gáz-szcvző-dést sikerült megkötni volo. Dr. Krátky iwlgánnoBtór a város közönségének köszönetét\' tolmácsolja a MAORT.olózékonyüéííéért. A képvi-solóteatülot egyhangúlag mogo^a-tazza.a kötondŐ BzerzőuéBt. A Balatonborénybon détoaitandó
gyermek^ űdülö-tolop
Ügye korült ozután napirendro. Az impulzust kétségkívül a. Zalai Közlöny \'szerkesztőségének akciója.adta, mikor a harctéren küzdő .-kanizsai honvédok rászorult gyoroiokoi részére a Szooiftlia Missziótársulattal együtt megindította a-nagyobb szabású gyűjtést ás sikorült szép Mámmal harctéri honvetlek gj\'oruiekeit a kek-kereeztee kedves nővérek vo/,u-
tó-ó alatt Ba]atonberény,bon nyaraltatni. Bzzel is akarván klfojesésru juttatni háláját hős honvédéi iránt. Dr. Krátkv István polgármester éft nnjo magukéra totték a meginditoti akciót és rövidoson tolkot szereztek egy llorénybon építendő kanizsai gyernioküdülő céljaira, hogy a kanizsai gyormokny ara Hatás ügye végle-gosen megftíloíó elintézést nyorioa. A Ijorányi 000 négvBzögöles tolkot az épitkezéshoz a Közjóléti b\'zövot-kozot vásárolta inog. Az üdülő-tolop épülotónek ópitkozesót sikorült ugy biztosítani, nog>\' a polgármoator ogy lobontott ópülot anyagát szo-rozto mog. A szükséges 6H.IXX) 1\' épitéoi költséget aé ONC8A tlz évi törleeztésés kamatmentoson kölcsmi adja, do ezt is ugy oldotta mog a polgármester, hogy a városnak nagyon csekély anyagi áldozatába fog kerülni. Az építkezést már ozon a héten megkozdik. Az uj üdülő loho-tóvó teszi, hogy minden nyáron három turnusban nyaralhatnak a Balatonon a szegény kanizsai gyermekek. Perese elaősorban a harctéren volt honvédok gyermekei. A képvise-* lótoatülot a legnagyobb mogerteflf.nl egyhangúlag hozzájárult a balnton-herónyi gyerineküdűlótelnp létosilá- -¦éhes. Sor került
a városi vlx- és ositornsmQ .üzem szomályzoti szabályzatának módosítására. Azt az időt, amit nn alkalmazottak azelőtt szorzódéees viszonyban töltöttek a váróénál, ugy tekintik, mintha státusba sorozva toltok volna. Ennek-,alapján 8zabó Béla főkönyvelőt a képviselőtestület a VlILfitÓtéai osztály 8. fokozat ábn lépteti\'elő. Szabó Béla igen értékes \'munkaerő — állapítja mog róla a polgármester és Tassy fóinérnök íh a logleljosobb elísineriíssel nyilatkozik róla.
Vitéz Tóth Béta « hiugzi»zt«ncták érdekében
Czulok László kórházi gondnok, Ozorai Foronc kórházi ellenőr ón Csetnoki Béla kórházi irodatiszt eddig »illetmcnyrondozéai segélyt* kaptak. A minlsztor ezt kifogásolta. A közgyűlés az ólrozott összeget most mint »[iótillotméiivt« állapította, meg részükre. Vitéz Tóth líéla, a Baross-
iraimt .iiBtit
Vékásy ékszeres*
__ZAlJAÍ KQZLON.Yi____
Hazaérkezeit honvéd-fiait ünnepelte Csáktornya
A visszatértek megkoszorúzlak Kaltróy ezredes sírját
1Ü13. május 18
kerülal elnöke itt azt ;¦ kérést t»r-jeasti elő, hogy • többi kistis7rtvi-selók < részére nyújtandó »pót illetmény*\' megesaTazós* érdnkéhon a polgármoator logyon megtViiolŐ javaslatot a közgyűlésnek. A tisztviselők niegérdomlík, hogy a uiui heW-zotbon no folodkezzünk meg róluk\', hanem segítsünk rajtuk — mondja. Krótky polgármester köszöni u javaslatot, de kijelenti, hogy ezt csak a fóiepán utján lehet a kormányzathoz felterjeszteni, hogy a legkisebb javadalmaz ás u városi alkalmazottaknak emoltossék fel az illetménye\'. A kÖzgyíUOti ilv értelomben fogadja el vitéz Tóth Béla nemes, szociális érzéstói áthatott javaslatát. - Elfogadták ezután u bugolasánci állat-tartó sasdákkal kötött megállapodást a legeltetés kérdésében.
A plaoi asztalok ügyo is a megvalósulás stádiumába lépett. A város egyelőre 30 darab piaci asztalt készíttetett a tovább-árusitók (og^elóro még nem a termelők) részere, amit azonnal rendelkezésükre bocsájt, azzal a feltétellel, hógv- foly ómé toronként naponta lü fillért tartoznak utánuk fizetni. Bedének István örül annak, hogy oz is megvalósult, mert nyolc ér óta küzdött ezért. - Jóváhagyták ezután a városnak a piarista renddel kötött szerződését a-forgalmi adóhivatal cél jaira oérlxnett épületrészre. A körzeti forgalmi adóhivatal a város egyik legszebb hivatala. Egyhangúan megszavazzák a további faki-termeléslioz szükséges 24.0M |x>ngó költséget.
Az OrVtTK kérelménél a kedvezményes vízdíj megállapítására a polgármesternek az n javallata, hogy azt teljesítsek. Vitéz Tóth Béla itt kifejti, hogy A \\árosnak. érdoko, hogy minden üzomot nio\'g-bwcaüljön, a vajgyár kérelme jogoa is. Azonban a képviselőtestület eló> zékonységóvol szembon elvárja n város kösönségo azt, hogy
a vajgyér la ugyanelyan elő-zékanységgel vlsaltessók\'
a város közönségével szemben -annak vajjal való ellátása terén. Ezzel a föltétellel szavazzák meg a kérelmet. A közgyűlés ily értelemben határozott. ,- Hozzájárult a közgyűlés a Kozgonyí-utcai vízvezetéki "közkutnak a, Királyi Pál-utca végére való áthelyezéséhez. — Két honvéd zonokari tagnak a zeneiskolában két tandijmontes helyet biztosítottak. —. Dr. Szabó István kis-kanizsai városi orvosnak havi 25 pongó térítési dijat szavaznak meg a rendelóholyisége után. —¦ A városi erdőóröknok egy marha és két sertés díjmentes legoftotésót ongodélyozik. — A Magyar-Belga Ásványolaj lí. T. benzinkút területhasználati dijának móraékléso iránti kérelménok nem volt módjában a képviselőtestületnek eleget tonni. Majd a többi tárgv-pontokra korült Bor, amolyok jobbára díjhátralékok torléséhól állott.
Holnap délután megjelenik a Zalai Közlöny u] vasúti és autóbusz zseb-menetrendje
Az utóbbi övökben egyre nagyobb népszerűségre tett szert a Zalát Közlöny kiadásában minden menet-\'ond-változáskor megjelenő filléres zseb-monotrend, amely a. zalai vonatkozású vasúti és .autóbusz menot-rendeket tartalmazza a inogfololó CHatlakozásokkal.
A zsoh-monoirmid a szokott alak-bajn, a mogszokott n gyakorlatilag togkónyolmosobbnok bizonyult beosztásban jolonik mog holnap délután és ára 40 fillér lesz.
A Zalai Közlöny zeob-monotrend-jo trafikokban és a, kiadóhivatalban loaz kapható holnap délutántól fogva,\' ,:
fnákternyn, május IS (Tudósítónk tolefonleloDteso) Lelkes hangulatban, fellobogózott házukkal várta CdAKternya hóltőu h keleti frontról hazaérkezőit tiös zalai hoovódekut, kik doiuiAnfól 7 órakor érkeztek mag\' az állomásra, Amint a vonat begördült a pályaudvarra, a tűzoltózenekar a (Humuszt Játszotta. Az alakulat parancsnoka loadta jelentését a Csáktornyát helyőrség parancsnokának, utána Vtda Ildikó kedves szavakkal kosiba-telto a hazatért honvédeket és virág csokrot ndott At nekik. Kzl követéén Pucsornlk Ottó országgyűlési képviselő, városbíró meleg szavakkal üdvözölte a bazalórtekei. Megindult ezután a hosszú menet, a honvédalakulut és a nagy Ünneplő tömeg a város toló. A. város bejáratánál (elállított díszkapuban három kis polgári Iskolát tnnuló ujnbb virágcsokrot nyújtott át a honvédeknek. A díszkaputól egészen a Zrínyi-szoborig a diákság nsgy tömegei Alltak sorfalat és amerre a honvédek elhaladtak, lelkesen eltették őket. Az oinlókniUnél u helyőrség díszszázada fogadia nz űr közöket.
A Zrhiyl BZObornAI az ünnepség a HlmmissziU kezdődött, melyet a tűzoltózenekar JAtszott. Elsőnek a holyőr ség pnrancsneka üdvözölte a visszatértüket.
— A Zrínyiek szellőmében derekasan Alltatok meg ti helyeteket — mondotta - A parancsnok beszédét a Zrluyl fohásszal fejezte be: .Adassék tisztelet ti katonuosziuényiiok. A hazáért megdicsőültek szelleme töltsön el és n niagyiirok Isteoo segítsen meg minket.
Nagy KAroly polgári lakolal Igazgató CsAktornya izlg-vflrlg magyar érzésű közönsége nevében köazöntötto u honvédeket. Csáktornya háláját, köszönetét éB szorotetót tolmácsolta a visszatérteknek. Szeretettel emlékezeti meg azokról, akik sebesültön már korábban visszajöttek és azokról Is, nklk már leszerellek és otthon folytatják a munkát, ahol annak Ideién abbahagyták.
- Gondolatban zarándokoljunk el a végtelonbu vesző urosz pusztaságokra c-n az ott nyugvó bős baJtAnmk sírjára liolyojzllk el a megemlékezés, a Bzore-tot és h hála soua\'ol nem iniiiú és nem hervadó virágait ~ moadoUa. — Ezután gondolatban kivezette a visszatért bajtársakat Kallróy ezredes slrjá-hoz. tiki szerető édesapjuk volt, aki példájával vezette Őkci és Boraikba érit es bizalmat öntött. - Kaltróy ezredes Csáktornya puha, leketo fóldjö-ben nyugszik. Az 6 frissen hantolt sírja örök kapocs nz ezeréves Magyarország és a visszatért Muraköz kőzött. Mlg körülöttünk az emberek százozrelt gyilkoljak, addig Muraközben rend, fegyelem van és ezt mind a magyar
Kitűnő teljesítmények
leventéink tornabemutatóján
Hétfőn este a Városi Színház-bair zsúfolt nézőtér előtt leventéink tornaszakosztálya tornász-bemutatól rendezett, melyen két budapesti tornászhirességünk is részt vett. Pataky, aki magyar bajnok és a német —magyar —olass nemzetek közti hármasvíadnlon első lett, káprázatos számokkal szórakoztatta a közönséget. De kitűnő volt Készei, szintén VII. kerületi levente, a mi hölgygárdánk, a férfílornásiaink, valamint a magyar táncbemutató" és énekkar, mely levente fiuk éi leányok közreműködésének köszönhető. A pompás tornabemutatóról . hely— ssüke miatt holnapi számunkban közlőnk részletes tudósítást.
Csáktornya-Pécsi Bőrgyár 2:1
Csáktornyai tudósítónk jelenti, hopy a Csáktornyán sorrc kerülő CsZTE-PBTC mérkőzést siíntén nagy szélviharban játszották, amely a két csapat bajnoki pontok mea-sierzése miatt találkoitdk. A csík-
konvédeknok köszönhetjük. Nagy KA roly ezután kitért arra. hogy a kelet felől jövő veszedelmet mindig a magyar kardjának kellett visszavernie.
— Hogy ml a bolsevizmus, azt tt tudj.ítok a legjobban, kedves bujtat-¦ sak — mondotta —, akik felfedtétek igazi arcát. TI tudjátok a legjobban, mit Jelont a bolsovízmuB pusztítása. a 11 fegyelmezett soraitok biztos záloga annak, hogy mégegyszer Magyarországon a bolsovlzinus a fejét fel nem ütheti
Még nem fejeződött bo a bolsevizmus elleni hnro — és tudom, hogy a il karjaltok, hogyha Üt az óra és a bolsevizmus fenyegetné a tl édes magyar hazátokat, fegyverrel a kőzetekben tipornátok el Európa legnagyobb veszedelmét.
- - Ali, akik itthon maradtunk, ugy érezzük, számadással tartozunk nektek. Bátran merünk a szemetekbe nézni, mert idehaza elvégeztük a munkát 11 helyeltetek is. A konkolyhlntők most Is közlünk járnak és a ti fáradt soraitokat akarják majd megmételyezni. Kérlek bernieteket, ne higgyelek nekik, hanem kemény silvvel Álljatok ellen ,
Nagy Károly mély magyar hazafiasság lói általüti hc37édét az Ünnepség közönsége iingv éljeuzéssel fogadia és lelkesen éllclle a honvédeket.
P. Murai Frigyes ferences lelkész szólt ezután a katonákhoz.
-¦- Ha meg is ritkultak a soraltok, —
— mondotta — de a liatci kedv a régi. A magyar társadalom tudni fogja, hogy ml az ő kötelessége a tmzatírt honvédek iránt, az árvákkal ?3 az özvegyekkel stem-ben.
A visszatért alakulat nevében egy főhadnagy köszönte meg a kedves fogadtatást, azt a nagy szeretete?, amellyel Csáktornya elhalmozta Aket.
- A MANSz részéről ezulán virágcsokrot adtak át a honvédeknek.
A mindvégig lelkes hangulatban lefolyt ünnepség a szózattal élt veget. -\' 1
Üzulán a menet megindult az Ország--zászló felé, ahol a helyőrség, a diákság, a leventék dlsznienelben vonultak el a viaszaiért honvédek előtt, kik ezulán kimentek a temetőbe és megköszönizlAk Kaltróy ezredes airját. Magukkal hozott virágot helyeztek el volt zászlóalj parancsnokuk sírjára. Ulána a laktanyába vonultak, ahol a MANSz-hOlgyck. Kovacsics Ella állami, tanítónő, az egyesület helyi elnökasszonya vezetésével megvendégelték Őket. Nagy szerepe volt a megvciidcgelés létrehozásában a Vöröskereszt és s Bajtársi Szolgálat helyi szerveinek is.
A hétfői nap Csáktornya számára felejthetetlen marad, lízen a napon eggyéfor-rolt mindenki. Nyelv különbségre vató tekintet nélkül egy szellem lüktetett bennük : A Zrínyiek szelleme.
tornyaiak megérdemelten győitek a kitűnő PBTC-ellen.
Muracsány—Muraklráiy3:2 (0:2) Levente bajnoki. Vezette: Mohácsi. Megérdemelt győzelem.
A Csáktornya) járás első körzeti leventeversenye
Miksavár,-\' május 18
(Saját tudósítónktól) Jó Időben, 13 ioventecsapat részvételével vasárnap tartották meg a csáktornyai Járás első körzeti levente-versenyét Miksavárott.
A csapatok 0 órakor gyülekeztek u fellobogózott levente-gyakorlótéren, majd szentmisére vonultuk. Kilenc órakor vett az Ünnepélyes zászlófelvonás és megnyitó, amlkorla az érkező Mod-roviiih Nándor járást leventepariinea-aok rövid beszédet Intézett a aokszáz muraközi tevontoifjuhoz. > "
a versenyek ezután egész nap tartoltak. a nemes versengésben a_követ-koző on ámőnyok alakultak kl:
Csapatverseny: \' , ¦¦
Zártrnnd: 1. Drávaszentnílhály, 2. ZaiaujvArt-3. -Tánonfalva, 4. Nylrvölgy, tj. Krlatóffalva, 0. Drávavásárhely.
Kéztgránátdobás: 1. Drávaszentmi-liaiy, 2. Drávaaagyfalu, a. Zalaujvár, 4. JAnoBfalva, 5. Krlstőtfalva, 6. Dráva-vásárhely.
Céllövészetben végeredmény nem
alakult kl, meri az Idő rövidsége miatt az összes csapatok n*m tudtak lelőni:
Rgféni versenyek:.
100 m. sikfutás: t. Radikovics János Drávanzenlmthály 119 mp, 2. Plevnyák Rudoll NyirvSlgy 12.8 mp, 3. Strakel AndriB Drávavásárhely 13 mp., 4—í. Krnyák János Miksavár és Jageci Ferenc Zalaujvár 13.1 nip.
200 m. síkfutás: i. Slrukel András Drávavásárhely 25 mp. 2. Nóvák Antal Miksavár, 3. Kapun Jóisel Jánosfalva.
400 in. síkfutás: 1. Puklavecz Károly Miksavár 62 mp.,2. Nóvák János Miksavár.
4x100 in. váltófutás: I. Drávasiehtmi-hálv 52 mp, 2. Miksavár, 3. Drávavásárhely.
Magasugrás: 1. Vértes István Drávavásárhely 142 cm.. 2—4. Bozslcs Elek, Radek István és Radikovics József Dráva-szentmihály.
Távolugrás: 1. Bozslcs Elek »15 cm., 2. Vértes István Drávavásárhely, a. Nóvák Hétcr Zalaujvár. , .
Sulydobáa: \\ Vértes István Drávavásárhely 11.07 m, 2. SiabOl Gusztáv Zalaujvár 10.14 m, 3. Branilovics Jézsef Drávavásárhely.
A Jólsikcrült körzeti verseny az ered-ménykihirdctéssel, Modrovlch Nándor fhgy. járási teventeparancsnok zárészavával és a Himnusszal ért véget, majd hangulatos levente-mulatság következett.
Eger liüldStisége Ciiplk érsek előtt
Veszprém, május 18 Az egrí székesfókápUdan, Eger innia elöljárósága éH közönsége küldöttségileg tisztelgett dr. Ozapik (iynla egri érsek olőtt. Az üdvözlő I leszédekro az érsok k ijolüntotto, hogy minden munkájával az egyház, ii haza és a fóogyházuiogye javál kivallja szolgálni.
A Keresztény Jótékony Nőegylet a honvédekért
A Keresztény Jétékony Nőegylet Ismét eggyel siaporította nemes, emberbaráti cselekedeteinek számát. A Farkas Vilma vezetése mellett működő agilis egyesület gyűjtést rendezett a harctérről hazatért hős honvédek javára. A gyűjtés eredményét, 310 liter bori, 720 kalácsot és 1000 darab cigarettát Helci Ivánné, Barabás Kál-mánné és Vegeié Károlyné egyesületi tagok osztották ki a Károlyiaktanyában a honvédek közöli, akík az ajándékoltat negy őrömmel fogadták és hálás köszönetet mondtdk érte.
Telefon-]8—es,
Le^zekiDtt legolcsóbban!
SPORTÉLET
za\'l\'ai KOZLON.Í
hírek
NAPIREND:
Éjjeli gyógyszortári ügyelő}:: Ma az Őrangyal gyógyszertár Deák-tőr 10. szám.
Kíakanizsán az ottani gyógyszertar állandó ügyeletéé szolgálatot tart.
Naptár. Május 18. Kedd. Rém. kit. Venanc. - Protestáns Erik.
a gőzfürdő nvitra van r»Keol 6 órától este 6 óráig, (Hétfé, sseré*, péntek délután én kedden egésa nap nőknek.) Telefon: 560.
— (A rendőrségről)
Korács Nagy Pál rondórfótanú-csos, a kapitánysúg vezetője húrom heti szabadsáirra Hujduszoboszlóra utazott. Távollétében dr. Zágpn Elemér rendőr tanácsos, u büiiüiíyi\'"osztály vezetője intézi u kapitányság ügyeit. - A belügyrainisster Király József budapesti lakost a kanizsai rendőrkapitánysághoz njudórfojfal-muzé-gyakornokká kinevezte.
— (Gazdasági felBgyelői megbízatás) \'
A földművelésügyi minisztev F.íí>r-váth Kálmán gaz\'dasájri aagédfé\'tf ügyelőt jelenlegi Bsolgélati beosztásának én Zalaegereasag állomáshelynek érintotlenül hagyása mellett meghízta a zolsszentgróti járási in. kir. gaxdannji felügyelői teendők ellátásával.
— (Közellátási bizottsági fllés)
Nagykanizsa város képviselőtestületének közellátási bizottsága holnap, szerdán délután ülést tart. Bzalkalommal határoznak a közellátás részére sovány sertések rá-eárlása ügyélton is.
— (Oazsfatemetés Klskanlzsán)
Tegnap temették cl Kiskanizsátv a bagolai hegyen vasárnap szerencsétlenül járt öreg Mátés Györgyöt, aki a régi kiskanizsai guzdiicaaládok magas kort megért tagja volt. Az öreg Mátés a szőlőhegyen a bor-ninco körül foglalatoskodott, midőn hirtelen szélhűdés érte és a földpin-cébon lovó hordók közé esett. Az osés következtéből] koponyája her.u-zódott és nyakcsigolyája is eltörölt. Nagy részvét mellett temették a dolgos kiskanizsai gazdát. A tomo-tési szertartást P. Bánás A. Gyula plébános végezte papi segédlettel. — (A temetést .láger Sándor kiskanizsai temetkezési vállalkozó végezte nagy körültekintéssel.) (:)
— (Óvodát kap Muraszeráahely)
Muraszerdahely község képrisolé-teatüloto elhatározta, hogy az Örvendetes módon gyarapodó gyermek-sereg erdőkében\'kiBdedóvodát létesit. A dologi kiadások fedezésére kétezer pengőt szavazott meg a község. A kért államsegély megadásától függ a Szép torv^ivitoleiése.
— (Gyújtogató elmebeteg) Zalaezorubutfa községbon, amíg a
ház lakói a szomszédos Bödoházán szentmisén vettek részt, a felügyelet nélkül hagyott Dános Józsofné 24 éves elmoboteg asszony fölgyújtotta a házat. A lángok csakhamar elharapóztak és a lakóház porig loégett, ugy hogr.mégoly vánkost sem tudtak mogmonteni. f>o leégott a lakóház melletti istálló is és elpusztult a bonno lovó 3 tohén és egy bika. Elpusztult továbbá az ólban 2 sertés is.
Húzás
Az osztály sors játék mai húzásán » fóbb nyoroményeket a következő i számok nvorték:
10.000\'pengét a 4.258. ¦ o . 5.000 pengőt az 1.900. 1 3.000 pangót a 44.665. 2.000 pengőt a 68.061. 1.000 pengőt á 82.207, 72.710
1943. május 18
KI tud róla ?
Kovács Györgyre nagykanizsai, Telekiül 82. »z. alaltl lakos kéri:
Április 15-én rádióüzenet hallóit Kovács Oyörgytö! (tábori posta 164/58.) Amennyiben az ő íérjéröl van szó, kéri, hogy írjon neki, mert hirt nem hallott róla
Egyben kért, ha Kanizsán más Kovács Györgvné is van, akinek a fLr|c harctéri szolgálatot teljesít és az üienet esetleg az- ö siámáia szótt, szíveskedjék azt vele tudatni: Mayerliolíer-fóle fodrászüzletben, Horthy Mlklói-ut 6. sz.
Magyar hősök
Az Oaztrogosk és Nikolszkii körüli harcok msgyar hősei közül végsőkig menő önfeláldozásával kitűnt Bárdos István főhadnagy. Ma-Tryary Károly hadnagy és Toperczor Dezső hadnagy. Bárdos főhadnagy az Osztrogosktól keletre lefolyt küzdelemben harcolt oroszlánbátorsággal. Az ellentámadások egész sorát vezette a nagy tömegekben szakadatlanul lámadó bolsevisták ellen. Több Izlieii* került egészen elszígo-toll liolvKotbtó, de minden alkalommal sikerűit századával együtl kitörnie. 1948 január 17-én maroknyira olvadt százada élén.- ismét szembeszállott a bolsevistákkal , a azoknak egymást kövotó-rohamhullá-mai között* végsőkig kitartva, hősi halólt-halt.
Keredtáraai: Maevarv és Topsr-czer hadnagyok a Nikolazkíj körüli hsrookben viaskodtak bámulatos elszántságtól •» sokszoros túlerőben lévő bolsevistákkal. Magyary hadnagy a január lfi-én Nikolszkij ellen intézett szovjet támadás visszaverésében szerzett el nem múló dicsőséget nevének. A századának oldalába és hátába intézett ollonségos rohamot személyen j>éldandásávnl ál-\' lilotta inog és embereit ismét támadásra vezette elére. Ebben a támadásban géppisztolyával végig százada eléli haladva érío az\'a fejlövés, amely nemes életét kioltotta.
Ugyanebben a küzdelemben ria.s-kodolt háláltmogvotő bátorsággal Toperczor Dezső hadnagy is. A január lő-i bolsevista töinogTám\'aTtás>v issza -verésében főként a százada Oldalától éa hátába előretörő ellenséggel, való harcban adott minden időre emlékezetes példát katonáinak. Sikerült is a bolsevisták három oldalról reátörő rohamát megállitania. A küzdelem-bon azonban három géppisztolylö-véstól és aknától találva hősi halált halt.
önfeláldozó hősiességük emlékét minden időkre megőrzi Byhímvédség.
>r/i a^hiuivéd
(Folytatás he 1. oldalfái!
Teljen a brit-indiai csapatok burmai veresébe t
A Htockliolms Tldntngon londoni tudósítója Jelenti, hogy a londoni lanok-ban meglehetősen komorhangu tudósítások Jelennek meg a burmai arcvonal harcairól. A tudósító fenntartás nélkül beismeri, hogy a Japánok az arakant arcvonalon to\'Jesen megverték a brit-Indiai csapatokat. A harc most ellauy* hult és a szövetségesek csaknem ott vannak, ahol a mtilt év decemberében Indított támadások elején állottak.
Sj
A* United Press ottawai Jelentéso szerint M"okenzle Klng kanndal miniszterelnök tegnao délután Washingtonba utazóit. A miniszterelnök Washingtonban résztvesz Roosevelt és Churchill\'háborús tanácskozásán. é
Az ancol hírszolgálati iroda Jelenti Uj-Delhlböl: \'\'. \'
Sir Bdward Pellew Qulnon lábornokot, akit februárban az Irakban és Iránban állomásozó u| 10 angol hadsereg parancsnokává neveitek ki, mosl az India ész*k> nyugati részében állomásozó haderők ló-parancsnokává nevezlek ki.
Olaszország védelme 4a á föld-kHzltenfterl helyzet
-Berlin, május 18 A némel sajtóban sok tudósitáa-•ben és megjegyzésben jut kifejezésre az a német figyelem, amely az északefrikai harcok befajozés* után Olaszország magatartása felé irányul.
Berlinben kijelentik, hogv Németország katonai érdeke a íöldknzi-terurorridókü Jjáboru telcintotébon szertimol láthatólag a változott helyzetben sem változott. Az európai erői déli arcvonalán Olaszország nem áll egyedül - hangoztatják Boriinbon. Az olasz anyaország védelmét ri Iterlini körök a közém hadvezetés feladatának tekintik és rámutatnak arra. hogy Szieílin a német védelmi harc egyik bástyája;
A néniét lapok egyébként hangoztatják, hogy a tunéziai csata hat hónapja alatt az olasz tengerparton ugyanúgy, mint az Atlanti-óceán pariján, orÓs erődítési borondozéso-ket \'létesítettek. ..»
A föld közi tengeri hadászati helyzetet illotóen Berlinben az a felfogás uralkodik, hogy a tengeren nem történt semmiféle alapvető változás.\' Helytelennek mondják azt a londoni állítási, hogy a Szicíliai-csatornán való áthajózás én ezzel a Földközitenger megnyitása az angolszász hadvezetés széniára már biztosítva
Keresztény Temetkezési Vállalat
¦Cégi.
sípos józsef
Fő-nt 12., (az udvarban) Korosa«
üzlet telefon: 387.
Lakás telefon: 215.
Gépaziját csIS\'ióihtW* vetőgépét &,í„í„msi««!-"
most rendelje meg
UN GB R-U LLMA NN vaskereskedésében, Haffierr-gépek, petrolenEJ, kea.% és nversoííi} raktár. "t*a
DRAVAVOLGY!
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetőse, reklaméoiók, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben délolŐU 8-tól délután 16 óráig. Csangery^ut 51, telefon 294.
van. Ez mindaddig nem következhe-tik 1», amíg a tengely a ¦¦Földközi-tenger parijának második oldalát, különösen ö hadászati szempontból fontos Szicíliát tartani tudja.
m.
kesz ii, noi
bundák" I
, NÖQ</ I
\\VfiLflSZTÉKBRN:
Illái
Tanulónak felvesK atonnalt beléptére, heti fizetéssel, Jobb házból való ügyes leányt lapunk nyomdája.
éraHaeglKeitirafgy kepaakedalml ajcaktanfatyamot véqitett leány
Június hó 1-ével beléphet helybeli cagy-vállalatlioz. Alánlkozások a kladéhivatslha küldendők „TIaitvI«16nft" Jeligére. 1607
Kereskedelmi érettségivel rendelketé kereszténv. kivételezett liu álláat keret. Vidéken is. Cim a kiadóhivatalban. 1613
FöaBmlnalanaet msgas flzetétul (elveszek. Müller, fatelep, Vár-nt 6. 1110
Egy nrl- és egy nöl f odri ok-uegédet vagy negéd-ityt állandó alkalmazásra keretek. Kovács, Deák-tér 15 1611
Egy kla*olgélé leányt azonnal felveszek. Olasz fagylaltozó. 1817
Kifutófiú aionnalTcTvéteUk vlléi TAIh tUizerüzleltben 18 IS
Egy ebédlő peraenaaanyag . eledé i Rákőcil-u. 12. 16C5
Egy szép ebádliberéndaaáe loll-nyosan eladó. Király u. 45. 1012
HÁZ és inoatlan
Bslatoaberéaybcn kélizer kétizobás, mel-lékhetyltégbét álló villa eladó. Érdeklődni tehet: Klal»l-u. 19.,ajtó 1. 1K»
_kOlönféle \'
EIwaucaH tegnapelőtt, vasárnap eftv vékűny arany nyaklánc szőlőimt veséid arany kereszttel. Kérjük a becsületet megtalálói Jutalom ellenében leadni Teleki-"! 11. alatt, \' 1609
EI«aaH*H. P. hó 9-én a 19 órai előadatnál i Városi Mezgébsá elveszett 1 drb sárga dlssnóbár kcsatyu. Kérem a szíves megtalálót, Jutalom ellenében, a rendőrkapitányság I. 34. számú hivatalos helyi-setében adja le. .
muM kftzlftev
politikai nariuas*. KlAdJa: „Xli|stSasá|l íi T. ttasykaaimr Fsltlós.klaeó: lalsl Urely. Nyeautotti a .ZIiKxaasiyi a. T. tSasyRin\'iw-
ayBiadfiJifcan Negykaolísaa r.í i V .-.ví J Míi bjW : falai Kár««^
ttUti :
Ha:
¦endlokout inS. Tábori muta: u.
83.
évf., 112, *ÍÉJÉ\'#»** Nagykanizsa, 1943. május 19. szerda
Ára 12 filMtt
^Nf>**w»lv. w*n*»s a«tkÖtaua> aitata*.
h\'eiejftj Merlettato\' : Barbarli» Lajos
tÜőflzetesl Aw:
negyedé™ 9 pénxw -v wier. Egyes szam: hétköznap 12 Üli., exombaton *0 Hit
— : egy hónapra 8 pengő SO miét. negyedévre 0 pengő 20 MHŐK
A sa)t6 mnükásrirr\'
nehéz feladatok hárulnak a mai súlyos időben — állapította meg Magyarország miniszterelnöke az iíjságirókhoz intézett beszédében. De kiemelte ugyanakkor azt is, hogy mások lettek a sajtó munkásai. A fololótlen sajtó Tölt annak időjén egyik mogmétolyezójo, romtwlója és ¦ tónkrotovőjo ennek sr országnak1. • Hozzéfüzto még a magyar premier, ; hogy most a feltámadásban a folo-| lós, bocsülotos magyar sajtónak az állam vezetés valamennyi másténvo-; zójével együtt kell működnie. Káílay - minissterelnök ae ujaágírókkal folytatott fosztolon eszmecsere során rámutatott arra is, hogy minél no-liozebb holyzotbon van a nomzot, unnál nagyobb (oro nyílik a kritikának, annál könnyobb ollonzékioa-kedni, do annál kötöttebb a kormány keze és annál nohozobbon tud kérdésokról nyilatkozni. A magyar sajtó munkásai felismorték és \'átérezték ezt a nehéz holyzetet, mint ahogy érzik a fololóssé\'g súlyát is n őzért még az ollonzéki \'sajtó oldalán is lábhoz tott fogyrorrol állnak őrsó-irot a nagy nomzeti célok megvalósítása érdekében. Kétségtelen, hogy nehéz időkben, nehéz nz iíjságirók mostorségo. Nohéz, mort a közérdek szolgálata mellett mérlegeim* kell mindojí ogyos papirra votott szót, vájjon a ióazándéku Bogitoni akarás, a jogos kritika, indokolt panasz megírásával, fol-felbúlíkanó es más időkbon szükséges és kívánatos sérelmek fölhány forgatásával nom árt-e azoknak az egvotemes nemzeti érdokoknnk, nmelyoknok szolgálatában a háború és azok a sulyosi áldozatok állanak, amelyeket mindnyájunknak hozni\' kell* Nem könnyű n sajtó munkásának feladata azért sem, mert oz a mérlegelés, önfegyelmezés és folotősségtudaí olsztir-kiti n sajtó hangját, sablonossá válik és éppon azoktól az eszközöktói fosztja mog, amolyok az újságnak érdekességet, elevenséget és szint adnak. A magyar sajtó munkásai előtt esőkben a komoly időkben elhomályosul minden olyan szempont, amely nom a háboruval és nemzeti célunkkal kapcsolatos. Kicsitulnak a fájdalmak, panaszok, olhalkulnak a kritikák; minden baj, sérelom eltörpül és csak egy cél lobog előttünk: használni anomzotnok, a magyar jövőnek. A béke folé vozotő útnak még csak egy részét lettük, a nehezebb, göröngyösebb részo még hátra van, még súlyos feladatokkal koll megbirkóznunk. Ezeknek 1 a súlyos föladatoknak mogoldaaában részt koll vennie a hatalmi tényo-\' zó»k melíott a sajtónak ós a kozön-ségnok is. A nomzotí jövő szemüvegén át koll néznünk és meglátnunk mai ólotünkot, munkánkat, do mog koll látnunk egymást is, hogy össze-niüködvo egy cél foló törve, kihnr-\'¦dllíasauk a jövőnket biztosító gyó-\'olmee békét.
Enyhülés mntatkozllf a Németország elleni léglbábornban, fokozódik az Anglia elleni német légi tevékenység
Megszakadtak a cserHengyel együttműködésre vonatkozó tárgyalások
_ A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jolontéso szerint az amorikni és angol légi hadorőt sulvoa\'oeapások érték nz olniult időkben a hírodalom és Nyugat-Európa mogszállt terü-loloi ollón intézett támadásaik alkalmával. MájUa l-e és 15-0 kőzött Jógi harcokban a légvédolmi ütogok találata kövotkoztóben
legkevesebb 204 gépet veszteitek, főként négi/motnros bam-b\'ázókát:
Rámutat a német közleuiénv arra, hogy a német védelmi eszközök gyorsan alkalmazkodtak a most feltűnt újfajta dlcnséges repülőgépekhez, azok újszerű támadási módszeréhez: Az pllpnaóg a nappali támadások folyamán a bombázó kötelékeket sűrűn irányítják a céljxmtok ollón; hogy az egymást " oltalmazó tüz alatt enodmónyeoebbeií szállhn^saimk szembe a német vadászrepülnkkel. Jíppon \'ez a zártkötolélni támadás bizonyéit azonban nz olmult két-héten különösen érzékeny veszteségük okozójának.
A német közlemény mogállnpifja, hogy a jelenlegi viszonyok között az niutol és aniorikai légi erőnek iennészeteson mindig módjában áll majd,\'hogy az időjárási viszonyokat .kihasználva a megszállt térülőtök vairy najjy matrasságban Berlin fölé nyomuljanak. Némot részről azt fieni vitatják, hogy a német és megszállt területen lévő nvilt városok ölten intézett amerikai-angol légi támadások nz olmult hőtökben meg*\' sza|>orodtak. Ezzol párhuzamosan azonban emelkedett repülőgép-veszteségük is. Ezok a támadások, amolyok némot vélemény szerint
\\ kiz\'árólag meg felini HŐ iáma- -* if> ^dósoknak voltak szánm, kato-1 rtai .vagy hadigazdálkodási téren aránylag csekély kárt okozlak ós az okozott kárt hamar helyrehozták. Ezek a károk
nem gyeuaithctték a katonai rédelmi erőt. sem a német had felszerelési ipar teljesítőképességét,
annál kovéshhé, mort a némot háborús erőfeszítés oszkőzoinok jolontős részét már óvok óta előkéezitott torv köretében áthelyezték Nyugat-Nóniotországböl. Az" uj telephelyek most m\'ár igen messze kiviÜ esnek az ellenséges bombázás hatósugarán.
A némot közlokodési gócpontok,- vasutak, víziutak, stb. ollón alkalmilag intézett támadások hatása som tartott tovább egy osotben som 24 őrá- \' nál. Mindont ogybovotvo mogállnpit-ható, hogy nom lehet azó a Némot-országórt folyó lógi csata kezdőiéről. Azoknak a nagy, föladatoknak
ollonéro, amolyokol a német légi oró jolontős része más. harctéren hivatott megoldani, /
a nyugateurópai arcvonalon nemcsak erős és műszakilag nagyérlékií vadászalakulatok áll
nak készen, hanem sok korszerű bombázó-kötelék is. Ezeknek a kötolékoknok az angliai célpontok ellon intézett logutóbbi támadásai jó bizonyítékát > Szolgáltatták ütóerejüknek.r
A légi háború hírei
Német illetékes körökbon a két ruhrvidóki völiryzfiró gátnak az ol-lonsétíes légitámadások kövotkeztó-lion történt niegnmgálásévnl knix*so-Intban agy vélik, hogy bár nz ollen-ségos beíépüléfkik -még tartanak, mégis nz angol-amerikai légi offenzíva ereje az utolsó időlion lanyhult, a lerepülések okozta károk és\' azok kövotkezinónyoi kovésblié komolyak, (lka önnek nz is, hogy a rövid niá-jusi éjszakák nem alkalmasak arra, hogy ellonségos ropülŐgépok mélyen lerepülhessenek a birodalom\' torü-loto fölé. A német légvédolom ís tökélotesedott, /amit mutat u lolőtt ollcnségos gépok pag>\' azáma. Mind azonálíal nom lehel szó — mondja a berlini jelenleg ¦— a boropülésok lényogos. esökkrtnéséről, ugy látszik azonban-, hogy á berepülések inkább niogfigvoló és Kavaró céllal tőrtén-nolr. Ezt bizqnyítja az n\' tény ís, hogy a legutóbbi
két alkalommal, amikor ellenséges bombázók Tlerlin fölé repülitek, bombákat egyáltalán nem
dobtak\'le. Az ollonségea légi tovékonység enyhülésével ogyidojüleg a némot légi-tevékonyBég \'fokozódását lohot mog-állapilani. Az utóbbi aö óra alatt a némot ropülók nagyfontosságú
angliai kikötókot támadtak meg eredményesen és két izben bombázták jó hatással London katonai fontosságú célpontjait.
A Lo,ndan ellen intézett tiéí/teí repülőtámadás fényes nappal, öt fira hosszat tartott, nnioly vállalkozásból csak kőt német bombázó nom tért viasza,
Líjtlríadó BiiUarsnlban
Bukares\'böl Jílentlk, hogy a román fövá\'osban tegnap este 9 ó-a 10 perctől 10 óráig tartó légiriadó
VOlt;
Szardínia axt&ttén
a tegnapi holdfény" éfszakán nagy-e\'e|H angol légUámadá\' érte A\'gero városit. Bír az \'llenséges repülök a holdfényben mée vlláeitó rakílák-ka\' Is megvilágították a célpontokat, mégis célpontjaik a következők vo\'lak: — a történelmű nevezetességű S7éke«pgyh*2. a püspöki palota és néhány fucM lakóház. A ptl p^k nem hagyta el palotála romlalt. A lakosság fpgylmezetten viselkedett Az áklozrtfnk közölt sok sz asBzony és a gyermek.
Chile megszakította a diplomáciai viszonyt Magyarországgal Is
Stockholmba érkezett washingtoni hír Bzorint az omorikai főváros diplomáciai\' köreiben orőson kétol-kodnok abban, hogy Litvinov szov-jot nagykövei, akit még a Hzovjot-longyol viszál^v kitörése előtt vissza liívtnk Moszkvába, vísszatér-o egyáltalán állomáshelyére.
Washingtonban tegnap kezdődött mog Rooeovolt olnök és. Churchill angol im\'nisz torol nök tárgyalásainak második hoto, Churchill ma beszédet intéz az\'amerikai-kongrosazus-hoü. •
Mackonzio King kanadai miniszterelnök a Churchillol és Roosevelttől folytatandó tárgyalások végett tegnap Washingtonba érkozott.
Buonos-ayresi hir szorint fían-tlagobim hivatalos jelentést adtak ki, amely szerint Chile kormánya meg-, szakította a diplomáciai viszonyt Franciaországgal, Magyarországgal, Homániáral és Bulgáriával.
Madridba árhezotf tegnap Spanyolország berlini nagyi kövoto és a Vatikán portugáliai nagykövete
Iaiambalba érkezeit
a bulgár óa román vasutak igazgatóságának küldöttnégo utas és áruszállítási egyezmény ügyébon.
Nincs mód a cseh-lengyel együttműködésre
Svájci hirforrás ugy értesül Lon-dot bűi, hogy a Szovjet—lengyel konfliktus további bonyodalmakat okozott a Siövetfégesek köreiben. A londoni cseh államtanács hivatalos közlési addit ki, amely szerint a tárgyalások, amiket a cseh-lengyel együttműködés érdekében, azzal a cellák folytattak, hogy létrehozzák a
cseh-lengyel konföderációt, megszakadlak. A hivatalos jelenlés szerint a tárgyalások megszakad isának oka az, hogy . a cseh államtanács véleménye szciinl a két nemzet között az egyetértő együttműködés csakis abban az esetben lehetséges, ha mindkettőjüket |ó viszony füzl a Szovjethez.
zax\'ai közlöny.
1043. május 19
Baross-munka Perlakon
Parlak, május iu
(Tudósítónk jelenti) Alig mulolt el a Marim Szövelség Perlak és Vidéke flók-szcrvezelének alakuló é* tagavató közgyűlése, máris eredményes munkát lejt kt az iij Barossfiókszervezel. Annyi prob-lénia, megoldatlan téma van ma még Muraközben, hogy azok mellett csak azok mehetnek cl némán, akik nem ismerik a magyar lövó uljaíl. Megalakult Perlakon a Baross Szövetség és máns uj terveket, uj h niloliiiuli.il lioz tagjai elé. problémákat, amelyek megoldása mindmegannyi fontos életeleme Muraköz és tóként Perlak életének,
Vannak még ma is sokan, akik közömbösek, elmaradottak, vagy rosszakarók, pedig a periakt Baross-dók megalakulása óla annyi minden jót, szépet vetett fel az a Szövetség, hogy azt gáncsolni és véle gúnyt űzni nem szabad. Az álszentek és Ingadozók a tiszta ét egyenes gondolkozású muraközi magyarokat u íjukról eltéríteni nem fogják
A Baross bzöveleégbe lömörfl i muraközi kereskedő- és iparos-lársadalom nem tud alkui kötni a kunjunklura-lova^okkal és nem tudja soha magáévá tenni a gyen-gejelleiiiü mutakö/iek felfogását abban az értclcmbsn, hogy leliet Így Is. ugy: Is. A Haross-tUKok csak egyet Ismerhetnek: a Magyar jövőt és ezétt állnak sorompóba.
Megalakult a Baross Szövettég Perlak és Vidéke liókszervezelénck
„Fürdö-szakosztálys",
mely nénzt és anyagot nem kímélve, megmutatja, hogy minden ellenkezés dacára meglesz sí .Oltoki Baross Pürdó*, mely kizárólag\'a Baross-la?ok önzetlen, munkájából c, áldozatából fog valóra válni.
A minik terv.az, hogy pünkösd két ünnepén a muraközi tagok a Baross fiók-szervezet vezetésével
kirándulást terveinek a Balaton niclló é* Így lehetővé teszik azt, hogy minden lagjuk láthassa és megismerhesse a Magyar Tengeri.
Ugyancsak elhatározta a Baross-fiók-aztrvtzet, hogy a jugoszlávok idejében működőit
tennlazpályát
rendbe hozalja és alkalmat teremt arra, hogy Perbk értelmisége megtalál|a ezt a t portól a ti lehetóságet.
Annyi munka, annyi terv van ma Muraközben, hogy oda akaraterői magyar férfiak kdltnek, akik nem a mának, hanem a holnapnak Ii tudnak élni és nem abban mcrlll ki tudományuk, hogy csak kritizáljanak, de amikor a munka indult, nem mertek helyt állani az áldozatvállalásnál.
Etek a témák ma Muraközben és hisz-szük, hogy mint eddig, ezután ia legyőzünk minden nehézséget éa győzni fog a Barosa-gondol at.
Vujs /dno5
Holnap délután jelenik meg a Zalai Közlöny uj vasúti és autóbusz zseb-menetrendje
Ai utóbbi övekben egyre nagyobb népszerÜBégro tett szert a Zalai Közlöny kiadásában minden menetrend-változáskor megjelenő filléres zseb-menetrend, rtmoly a zalai vonatkozású vasúti ós autóbusz menetrendeket tartalmazza a megfelelő csatlakozásokkal.
A zsob-raonolrond a szokott alak-baji, a megszokott s gyakorlatilag legkényelmesebbnek bisonyult beosztásban jelenik meg holnap délután és ára 10 fillér losz.
A Zalai Közlöny cseb-monotrond-jo trafikokban ós a kiadóhivatalban lev. kapható holnap délutántól fogva.
MEGÉRKEZETT
B legújabb szalmakalap minden színben, kii horgolt sapkák bojttal éi vlrSg-lokok, salnos vslur nyul- és filc-¦apkSk nagyban
ROTH LAURA "ff.*.
«!-»1 « (»..»,-.J..r,l
lagyar Élei Parija nagyválasztmányi értekezletet tart Zalaegerszegen
Zala vármegye Magyar filot Pártja lmét nagy esouiőnyro készlll, amelynek keretében a párt országos alelnöke és annak zalai képviselő-tagjai fognak tájékoztatást nyújtani a magyar nemzőt sorsdöntő kórdósoiben való állásfoglalásra. - ; no
A nagy választmányi Ülés május 23 An lesz a zalaegerszegi Korona-azáUÓ nagy-torméboo délelőtt 11 órai ke/deltel. Összehívója vitéz gróf Teleki Béla íő-lspáD, a MEP zalat szervezetének fI-nöko. Itóazlvetiz az értekezleten a MKP országos központja részéről Kölcsey István trszággyülósl képviselő, a MEP országos ügyvezető alelnöko, vitéz Hor-
váth Poreae, dr. Huszovszky Laloa, llovezky János, vitéz gróf Kornls hle-niér, dr. Orö>ágh Pál és Peosornlk 0 tó zalai országgyűlési képviselők, valamint a vármegye MEP-szorvozetónek nogy-választmányl tagjai.
Nagykanizsa ós kerülete részéről dr. Ihoiwáy Zsigmond pártvezető é§ ns-Kyobbazárau résztvevő Indul Zalaegerszegre. A megyei nagyválnszlmseyl órtokozleton nagyfontosságú térgypon-kok kerülnek napirendre, ugy hogy minden vezetőségi, váiasztmáuyl. tisztviselő tagoak poatoa megjolenésóre [eltótlenlll sxáraltanak.
Kanalat nyelt és meghall egy budapesti Internált a nagykanizsai Internálótáborban
A nagykanizsai internálótábor lakója volt mér hosszabb idője Kreutz Ferenc 28 éves budapesti lakos. Kreutz ugy látszik megunta már nz internálótábori élotet és őzért egy óvatlan pillanatban fém-evőkanalat öBszotörto és az apróra tördelt kanáldarabokat egymás után lenyelte. Csakhamar rosszul lett u »nehéz«
a magyarszerdahelyi agyonütött egy
Magyartzérdahety, május lü (Saját tudósítónktól) Halálos szerencsétlenség történt a M agyarazer-dahety község határában lövő és Borsos Béla tulajdonát képozó or-dében, ahol fakitermelési munkák folynak. Az egyik munkáscsoport
éppen egy hatalmas fát vágott ki, amely nagy recsegéssel dőlt abba az irányba, ahol Szekrény János 20 óvea bocskai legény dolgozott. Szökrónynak már nem volt ideje
obédtól, ugy hogv mentők vitték be a kórházba, ahol azonnal műtétet végeztek rajta. Az orvosi tudomány azonban már nem tudott rajta segíteni, mert a lenyelt fém-daraboktól elvan súlyos belső sérülésekot szenvedett, hogy rövidesen, meghalt. Ma délután tömették el u nagykanizsai temetőben.
határban kidöntött fa bocskai legényt
a zuhanó fa elől monekülni és az teljes súlyával reáesett. A szerencsétlen fiatalember a helyszínen kiszenvedett. A gyorsan odahívott dr. Nagy Lajos zaíaszonthalázsi körorvos már csak a beállott halált állapította meg, A halálos szoroncsót-Eouségot bojolontették a nagykanizsai kir. ügyészségnek, amely mog-adtn az engedélyt a holttest eltemettetésére.
Hét klskanlzsal kaosa kalandja a bndapeslt 72-es postahivataláéi
Gárdonvi Jené nagykanizsai, Hu-/adi-tér 22. sz. alatt lakó kereskedő rokonai réBzére hót darab levágott kacsát adott fel postán Budapestre. A kiBkanizeai posta annak rendje 6s módja szerint további-tóttá. Nem így azonban a budapesti 72. sz. postahivatal, amely a leölt állatokat nem kézbesítette, hanem lefoglalta éa kiáruBittatta. Mivel Gárdonyi Jenőnek a kacsák szállításához nem volt engedélye egyébként is ölési tilalom van —, a
pedta áttette az ügyet a nagykanizsai rendőrkapitányságra, mely megindította Gárdonyi Jenő ellen a kihágási. eljárást. Vitéz dr. Jónás Károly rendőrkapitány a mostani tárgyaláson 200 pengő pénzbüntetésre itélto Gárdonyi Jenőt, egvben a kacsák -órtókesitéeéből befolyt 82 pengőt elkobozta.
A budapesti rokonok igy hiába várják a finom kiskaniasai kacsahúst.
Mind a két lábát levágta az Induló vonat
A nagykanizsai pályaudvaron az 1 ogyik átfutó szorolvónyon tegnap röggel nagyobb rakodást végeztek. A rakodás körül foglalatoskodók között volt Maschlor Károly 32 éves bécsi születésű segéderő ib, aki fol akart ugrani a vonat ogyik kocsijára, amikor az már megindult, Az ugrást azonban rosszul számitolta ki, nz induló vonat kerekei alá került, mo-
lyok lemetszették mind a két lábát. Á vasutasok azonnal segítségére siettek, tolefonájtak a mentőknek, akik autón érkoztok a szoroncsót-lonség színhelyére, majd beszállították Maschlert* o kórházba, ahol a sebészeti osztályon mind a két lábát amputálták.
Maschler Károly állapotában azóta javulás állott be,
mjusi0 VAROS/ MOZGÓ K\'Mf M
18—10 én____ és szardán
Csemege a közönségnek 1
SQY ÉJSZAKA VALCERE
Pazar látványosság I Romantika í
Magyar uilághiradő napjaink aktuális eseményeiről
MIOadások ketüete : 0 éa 7 árakor*
KÖZGAZDASÁG
Sokmilliós értéket ment meg évenként « növényvédelmi törvényjavaslat
Az ország atrárlársadalma nagy érdek-lődésset fordul a növényegészségügyi [ör. vényjavaslat feló, amely a közelmúltban készüli el a löldmivelésügyl minisztérium, ban. A hamarosan tetÖ alá kerülé u) tarvény a mezőgazdasági kártevők ellen) védekezés kérdéseit foglalja egységei rendszabályba. A növényvédelmi, illetve i növényegészségügy Jelentősége Óriást, bj. szén az összes gabonatermő államokban csak a gabonarozsda által okozott termét, veszteség a hivataléi becsléi szerint évente 420 millió aranymárka. Hazánkban ai éri üizök- és rozsdakár mintegy másfélmillió mázsa veszteséget okoz. Az uj tSrvény. Javaslat elkészítésénél az az elgondoltt vezette ai Illetékeseket, hogy az eddj» különböző törvényekben lefektetett növény-egészségi elveket egységes keretbe hozzák össze A törvénytervezet egy növény-egészségügyi alap létrehozását célom, amelyet az egyes törvényhatóságok bizonyos Jövedelmeiből teremtenének. Ugyanezt a, célt szo\'gálja az Országos Növény-egészségügyi Tanács felállításáról szóló javaslat is, amely Jánács az ország ön-szea nS vény egészségügyi kérdéseiről döntene és hatarszna Javasolja a törvénytervezet Növényegészségügyi Intézet teiálli-tását is, amely az egész országot növényegészségügy ludamányos éa kisérlettzé sztrve lenne. (MVS).
Kezdődik a selyembernyó-tenyésztés
Az eperfák levelel szépen fejlődnek és nz állam megbízott putekel te (ölnél már átvehetők, Illetve rövidesen átvehetők lesznek as apró, kikelt hernyók.
Aki a tavaszi pénzszűke Idején köny-nyü, gyermokok által Is elvógozhstő, otthoul munkával szép pénzt akar keresi\', az tudja meg a községi elöljáróságnál, esetleg a Jegyzőnél, melyik legközelebbi laluban kl h petekeitolő áe attól kérjen Ingyen kis hernyókat Kap ho/zá Ingyen tiszta tmyétizui paplroit Is, amennyi csak szükséges. A hornyok ezeken a luggatoit papírokon étnek, mert puszta közzel megfogni nem szabad.
Számot vethet mindenki azzal, hogy mennyi hernyó felnevolésóro vállalkozhat, ha tudja, hogy egy dobozból kikelt (12 és fél gr. petéből) hernyó az előző nap alatt & deka levelet, a 9 Ik napon 1 kg-ot, u tS Iken t> kg.-ot, a 2llk napon 15 kg.-ot, a 26 la uaptól napontu 1» kg.-rnal többet ét végül a ül lk napon 100 kgr. levelot es\'lk. Igy az összes lembszüKséglete 440 kg Aki egy hónap alatt ennyi lombot nem tud biztosítani, az osak kevesebb nevelését vállalja.
Soha vizes levelei ne etessünk nurt ettől a hernyó elpusztul. Nt füte&siük össtt a szedett levelet, inert azt a hernyó nem es\'t meg.
Vedlések Idője alatt ne zavarjuk a hernyókat. Tartsuk tiszta tevtgibtn. Kézzel boha no érintsük, arra való a te-nyésztőpaplr. Egy dober, hernyóból K -40 kgr guhót várhatunk és ugy 150 pengőt várhatunk érte.
A Sl-lk napon készítsük «1 A fonó-Bátrakat. A fonósátorból h lk napuzed-, jtlk kl óvatosan ,a gubókat és osztá-Lozva, kosarakban szállllsuk a beváltóhelyre, sbol azonnal készpénzben kifizetik. A beváltóhelyeket a község előíJíirÓBágától tudhatjuk meg
Védjük az tptrfákat es szaporítsuk, mert azok szaporod.isa megsz\'aporiija a ml keresett lehetőiigünktt ts. Az eperfa aranyai terem, mert a levelétől felnőtt selyemhernyó selyme aranyat ér.
Németország, Olaszország és Svájc a legfőbb kiviteli piacunk •
A Magyar Vidéki Sajtótudóaltó budapesti Jelentése szerint a Magyar Viiiu-liolltik.d Központ évi kimutatása részletes stlokintéet ad az elmúlt es a lo-
triijit. ezüstöt
legmagasabb árban veszek.
Vékáuy ékszerész
FERENCJÓZSEF
KESERÜVI1
ZíVLAl KOZLONYi
Őrizetbe vettek egy éjszakai osendüáborltót, mert megrngla a rendőrt
lyó év olaő nógy hónapjának külkereskedőiméről. A jelentés szerint Üurépa kUlkereskedaluil uiozgalinAunk lollom-z6 vonása a forgalomnak Nómolorszáf leié •sazpontostilABu.
A kimutatáahó-l rauRAllnpUluiló. Iiowy kereikedolnil mérlegünk kiviteli tübb-lote az 1*41. óv) 57 millió pengőről 7/0 millióra emelkedett én ebhnn nemcsak az aremelkedÖHüknek, hnueui ezAnioB áruból a kivitel monuylaegi nliveke-ilÉuúuök le része van. Külkereskodol-m linkben Németország, Illotvo a birodalom tavaly la megtartotta vezetó szerepet, de réazesedófiü bohozntalunk-bao »1 százalékról SS tizázalókru. klvl-tolUnkbea 644 szAzalékról 59*2 száza-likra eBett. A Jelentés szerint azonban a Némelblrodslom ktllkoreskedolratlnk-ben való részesedésinek csükkencao nom Jelenti Noraotorszíig.íal vnlo lor-gítiinuuk i\'seaói. miTi ii bevitel és a Elvitel értéke emelkedett. Olaszorizág külkereskedolniünkbou ezúttal is a második helyet tartja, mlg SvAJc a har-iiüiiiik helyen áll. A balkAnl országok kézül Bulgáriával ¦(•» Tötdkors^áRgnl volt nagyobb keretű lorgn\'uuink. Ár.i-caereforgalmunk főleg SvédorszAg, Bel-g un í
mazi
Egy éjszaka valccrc
Az ügyen folőpitéaü, romantikus izü film azt hangsúlyozza, hogy a leányszir hasonlatos a fényképezőgép érzékeny teniozéh^z, molyon a logolaó benyomások hagynak log-mélyobb nyomokat. Ebben nagyon sok igaza van ,mert a leányok fog-többBiör szivesebbön hallgatnak a saivükre, mint az értelmükre.
Az ember, legyen az férfi vagy nó, mikor válaszúihoz ér, dönteni kénytelen. Es a döntés után, ha a vátasstott ut nem hozza meg a várt örömet és boldogságot, mindnyájan visszanézünk az útkeresztezés re, ahol elhibáztuk az élőt egy jelontóa mozzanatát. A hók többször, a férfiak ritkábban, de visszanézünk és sajnáljuk, hogy a másik megoldást nem választottuk.
Ez a vísseanérés határozottan gyengíti az ember jellemét. Rokka! helyesebb mindig elóro nézni 6s az előbukkanó akadályokkal megbirkózva, kiegyensúlyozott élőim törekedni,
A film nagyon finoman érostoti meg, hogy a szerelem mindegyik resztvovó részéről bizonyos fokú ön-üóson épül fel és csak később mélyül önzőt lenné. Ez a magasság az onibo-nleg olérhotó tökéletesség.
A film a kékebb olasz égboltozat alatt, a ml szabadságharcunk időjében játszódik lo, gondos korhüséggol és felfogás visszatükrözhessél. A Szabadság utáni végy, a nemzetet megmozgató nagy politikái események azonban csak háttérül szolgálnak a filmben, hogy annál plasz-tikusahban domborodjon ki az egyén élete.
Sikerről oldja inog azt a kérdést is a film, hogy a szülő gyormoko életében már hasznosítani törekszik Átélt, egyénivé vált tapasztalatát és ami a saját életébon nom sikerült, azt megvalósítani törekszik azéban.
Az olasz filmekre különben jol-lemzó, hogy sohase korülnek Bzömbe a vallási meggyőződéssel. Ez alkalommal is, anélkül, hogy ezt észro-rennónk, lelki balzsamot nyújt a vallásos hit.
Kedves, szép emléket vittek magukkal, akik megnézték.
... , . MI
Az éjszaka Nagykanizsán a Te-lekí-uti rendórőrsiem arra lett figyelmes, hogy vntüki nagy lármát csap, Odament a nyilván alkoholos állapotban hangoskodó emberhez és csendre intettte. Az azonban erro még hangosubb lett, ablukot tört be és olyan botrányt okozott, hogy a rendőrőrszem kénytelen volt igazoltatni. Az illotó ekkor nekitámadt a kötelességét teljesítő rendőrnek, maid amikor bo akarta kisérni, a fölore vetette magát, megrúgta a rendőri éi szokat, akik az épületes
jelenei körű] állottak, ugy hogy * rendőrnek meg kellett bilincselnie.
Így állították elő a kapitányságra. Az ügyeletes tisztviselő előtt mint Keresztfalvi (Keller) József kézbesítő igazolta magát. A tisztiorvos ínég az éj szuka megvizsgálta és megállapította, hogy bár italos, de beszámítható. Botráiiyokozás, éjjeli csendháborítás és hatósági közeg elleni oroszuk címén dr. Zagen Ele-mér rendőrtanácsos előzetes letartóztatásba helyezte.
Leszállítottak 1200 blskanlzsal tolást a bnda-pesll vonatról
\'legnai) délelőtt a nagykanizsai vasúti állomáson szolgálatot teljesítő rendőrnek feltűnt eg\\ asszony, amint hatalmas kosarakkal megrakódva u budapesti vonatra akart felszállani. Miután valószínű voli, hogy élelmicikket akar" engedély nélkül elszállítani, a rendőr leszállt lotta a vonatról és megnézte a kosarait a azokban mintegy 1200 tojás rolt. Az asszony kiskanízsai tojásos terménykereskedónónek mondta 1 magát. Előállították a kapitányságra, ahol vitéz dr. Jónás Károly rendőrkapitány kihallgatta és flgyel-mestette, hogy csak viszonteladónak
lehel eladnia, meri jogosítványa neu érvényes arra, hogy u budapesti vásárcsarnokban árusítson. Ezúttal még visszakapta az őrizetbe vett tojásokat, do ismételt esetben elkobozzák, ámít nála találnak és megbüntetik. Ugyanígy visszakapta a lefoglalt tojást, mákot és diót egy másik asszony, aki ugyancsak líu-dapostre akarta vinni eladni áruját, A rendőrség ezután azonban hasonló őseiben minden lefoglalt Árut\'elkoboz, éa a szállítási engedély nélkül feketepiacra igyekvőket súlyosán, megbünteti.
SPORTÉLET
A nagykanizsai leventék tornászbemutatója
Hétfőn este tolt ház közönsége gyönyörködött a nagykanizsai Lo-vonte Egyesülőt tor nnszskoazt atyának gazdag műsoros tornabomuta-tóiában. A vendégek közül ott láttuk Unor Ernő leventohadteatparancsnokot,- a szomleutja alkalmával Kanizsán tartózkodó vitéz Gyetvay Károly leventehad test parancsnokot, a város képviselőiében dr. Hegyi Lajos nolgármcsterbelyettes-fójegy-sőt, valamint más testülelek vezetőit is.
A honvéd zen okai: Hiszekegye után Freyslinger Ágoston városi és járási leven topa rancsn ok üdvözölte a közönségei .bemutatva h szoroplŐket, akik minden külső segítség nélkül, mint leventék, olyan teljesítményi nyújtottak, ami sokáig emlékezetes losz Nagykanizsán.
Hölgy tornászaink összeállítása: Szabó Erzsi, Kovács Évi, Deák Ilonka, Uölchfölilv Magdus, t)oák Ilus, Lefnyák Evi és Tőke Katus levente leány ok.
A férfi tornászok közül kél budapesti VII. kerülőtí levente, Koszéi és Pntaky (utóbbi magyar bajnok és a legutóbb megtartott magyar-német-olasz nemzőtök közti hármas-viadal tor n ász gvóz lese), valamint a kanizsai leventék: Szabó, Fenyvesi, Tóth I., Fülöp II., Tóth II., Horváth, Fülöp 1., Feldo, Kukola, Fésűs, Kárász és Kíss. ,
Leventéink lólejngéai gyakorlata az első szám, ahol szebbnél-szebb toljesitménvekct látunk. Különösön Pataky, Készei, Szabó ét a kia Fenyvesi munkája nagy érték.
Felemás korláton a levon te leány ok hajlékonysága és ruganyosaága érdemel dicséretet. Kivétel nélkül pompás dolgokat mutatnak a közönség nagy tetszette mollotl. Ugyancsak
sok tapsot kap a korlátgyakorlat.
A féxfikorlátgyakoriatoh leventéink közül sok Ügyes fordulat és .teljesítmény születne meg. Itt különösön Szabó és Konyvosi kitűnő. Pataky Rzédülotes mutatványai lebilincselik a közönséget. A végén óriási taps vihar tár ki, Készeitől is nagyszerű mutatványokat látunk. A loventoleányok gerondagyakorlata ki -tünó ogycnsulyórzékról ós ritmiká-ról tanúskodnak. Ebben Pgvtól-ogyig kiválóak voltak. Németh János ta.-nltó, lövenleoktató vezénylésével a loventék vogyőskora magyar népdal-számokat adott oió, nagy közönségsikerrel.
Kiválóan ügyes, nagy felkészültséggel előadott számok dicsérik a derek levonleleányainkat és fiainkat, akik,- később a Levente Művészeti Hét köretében is bemutatkoznak közönségünknek. Már előre íb nagy sikert jósolunk nekik.
A férfitornászok hyujtógyakorla-toin láttunk egy-két kiváló teljesítményt, do Pataky itt is tündököl kivétolcs nagy toljesitmenyével.
Ritmikus táncgyakorlatot mutatnak Iw hölgyeink a hon\'védzoneka1" kellemes niotódiáf niollett. Tormé-szoteson a siker itt is százszázalékos.
A férfiak talajtornája következik azután, ahol már a leventék teljesítménye is magas színvonalon mo-zojr, Pataky mutatványai szinte meg-babonázsák a közönséget. Forgoteges tapsot kap a felojthotctlon élményt jolontŐ i>nzámáért«.
Brahms örökszép^melódiáira magyar tárcbemutató líövotkozik lovente leányok és fiuk tolmácsolásában. A kitűnően előadott magyar táncnál • Takács Elza—Bacii -János, Vaes Ilonka Bálint László, Rabár, Erzii
OépSZijáf cscpléshei,
vetőgépét Őszí sfántóshoe
most rendelje meg UNGJBK-ÜJLI-MANN vwkereskedésében. §kV Hetterr-gépek, peMIesza, fceafl- éi nyenolaj raktár.
reienc, íhIoíIi Manci— Tóth István, Ijefnyák Era—-Kúszik . István, [^ncrN\'sl Erzsi—Csizmadia Rudolf, AmlrÓdí Annus -Tóth Ferenc, (Irhán Rózsi -Orbán Pefcar táncosuárpk szerepeltek kitűnően. Lefnyak latrán\' levente tonitotU be az ügyes magyar táncszámot.
Birálul tornászainkról: Pataky fölénye és kivételes nagy tudása elvi-tathutatlan, Szinte alig tudnánk ót hibaponttal ellátni. Különösen korláton, nyújtón és talaj tornában egyedülálló klnssziSj nemesük mugyar földön, <!« egész Európában. Készei szintén egyik legtohcrtáége-sebb magyar tornászunk. Szabó következik eltió helyen a kanizsaiak kőzött. Sok ujat is láttunk tőle, de tehetsége még nagyobb tudásra is képesiti ót, bár a körülményei nem engedik az állandó edzést, 0 utána a kis Fenyvesit kell mindjárt kiemelnünk. Sok ügyes dolgát láttunk tóle. Ruganyos és jó ériekkel megáldott tornász [esz lielÓle. A többi tornászaink közül u nagy Fülöp és az öreg Tóth érdemel dicséretet, do Lelkesek és tehetségeitek u fiatalok is, ukik első alkalommal léptek a nagyközönség elé.
A loventeleányokról szintén öiöui-niöl emlékezünk meg, hiszen saját erejükből,\'igyekezetükből sikerült az est ügyes számait >:öss7,ökovácaolni« nem kis közönségsikerrel. Itt Szabó Magda, mint vezetó érdemel külön dicséretet, inig a loáuyloventctörná-szok minden egyes tagja tudásának legjavát adta.
Meg U-i! emlékeznünk a bonvéd-zenekar teljesítményéről is Hering Vilmos karnagy vezetésével, amely gyönyörű zenével járult hozzá az est sikeréhez.
A tornabemutató végén dr. Tliol-way Zsigmond, a Ixjvento Egyesület Ügyszoroió elnöke szép diszsorleggel ajándékozta meg a fővárosi tornasz-levontékot, A leányokat virágokkal jutalmazták kitűnő szereplésükért.
(ürömmel állapítjuk mog, hogy leventéink toljesitniényo magas színvonalon mozog. Minden elismerést megérdemel a loventevozetóség, annak lelkes parancsnoka, Freyslinger Ágoston, aki fárad hatatlanul buzgólkodik a magyar jevehteifjuság szellemi és testi kiválóságainak magasabb szintre eniolésén. A közönség véleményét is tolmácsoljuk, mi-dón azt írjuk, hogy a hétfői levente tornászbemutató felejthetetlen nport-ólmónye Nagykanizsának.
rVlInlsztertanács
A Magyar Távirati Iroda jelenti, hogy a kormány tagjai tegnap délután 6 órakor\' Kálluv Miklós miniszterelnök elnöklésévol minisztertanácsra ültek össze. A minisztertanács, amely a késő éjszakai órákig tartott, folyó kormányzati ügyeket tárgyalt.
nmuliiirtfttl Mimi! minin
MENETRENDJE
írvfnycj 1913, inftjuii 17-lfll. Erj.BAb«t-lér~VasuféllOMiM»
Vaiutállomásra
7DS
7» 1010
11«
13 20
14 00 14-so 1B 00 16*0 17»
18-30
H« 20» 2J 40 2J-Í0
«•«3
> s
1043. május lu
hl re k
NAPIREND:
Éjjeli gyógyszertári ügyelőt:: Ma a Megválté gyógy szórt úr Erzsébet-tér 21. szám.
Kiskanissán az ottani gyógyszertár állbitüó ügyeletosszolgálntottart.
Naptár: Május 19 Csütörtök.\'Róm. Itat. Cöleaztln. - Protestáns ivó.
A GÖZFÜIÍDO nyitva van regjei 8 óratél-ttts 6 óráig. (Hétfé, sBe-réa,\' péntek -\'délután és kedden egész nap nőknek.) TeloforT: 660.
(A Zrínyi Irodalmi és Művészet1-Kör) választmánya holnap, cafltörlílkön délutáb 6 órakor választmányi ülést tart a Nagykanizsai TakaróknénztAr reszvénytAninflág nagytermében A tárgysorozaton szerepel a natrykanl-zsal írók évkönyvének összeállítása és annak\'kiadAsa.
— (KiazOl Strldóvár uj föld-katasztert-) Tudósítónk írja: A szerb uralom alatt ketztlt etrldóvarl fold-katantert a megssállók elvonulásokkor maguk-kai Vittek. Bz a körfllmény természetszerűleg aok nehézséget okozott, kölö-nösen a pénzügyi hatóságoknak. Moat a zalaegerszegi néjizflgyl^/jatóság. kérelmére a szombathelyi földmérési fetBgyelAség megkezdte a helyszínelést rauikSIaMkal az uj kataszter elkészl-téaf-hez. \'
(Áthelyezés; Dr. lámáin Józsel állami felsőkereskedelmi Iskslat ieazeaiét Ctáktornvárél áthelyezték Szabadkára Htlyébé dr. Caóka Fereticel helyérték Csáktornyára, aki eddig Szabadkán mü-kldStt. Csáktornya szeretettel vesz búcsúi a távozótól, aki egyébként is (Öldijc éa bizalommal várja ac iikofa u| igazgatóját.
— (Haláleráa) Nagy gyásza van a magyar Muraköznek. Dr Lápos! Haller Jenő MÁV tanácsos, Légrád kSzaétr díszpolgára, rövid szenvedés után Budapesten el-hunyl. Temetésén Légrád községei kul-ditláíg képviselte vitéz Horválh Percnc oisrággyülésl kénviselő vezetésével, aki megindító búcsúbeszéd keretében helyeris el a község és Alsémuraköz koszorúiét Muraköz nagy harcosának sírján Lápos! Hailai- Jenő a Vasull Hírlap fészerketztófe is voll, ravatalánál e minőségben a vasút ja bucaut veit tőle. Az elhunyt munkái és munkában fáradhatatlan magyar éleiének tegflhh gondja volt minden Időkben Muraköz sorsa, Muraköz népének magyarsága. Széval, tollal, cselekedetlel önzetlenül és sekat küzdött Muraközért és munkásaidat sok .és nagy Idékben született, nagy időkre szóló eredmény igarnlla. A muraközi gondolat egyik legnagyobb harcosát veszítette el Lápos! Haller Jenő halálával."
— (Halálozás) Krausz Miska volt bor-bélymestor folyó hó 17-én este 8 órakor meghalt Temetése ma délután 6 órakor lesz az izr. tcmelő halottasházából. (:)
— (Vasárnap Indulnak az elaő OTI-üdülők Csáktornyára) Az OTI, mint minden évben, az idén Is 14 napos turnusokban Udütteli a 14—19 év közötti jogosult fiatalságot, hogy egészségüket fekozza, munkaóráinkat lojlessze. Fiukat, leányokot egyaránt. Sajnos, az idén kevesen veszik Igénybe az OTI-nak ezt az egészségvéd* és szociális akclójjit. MuraUzbfil jelentkeztek a legtöbben. Az első kéthetes csoport már vasárnap Indul és pedig Csáktornyára, ahol minden intézkedést megteltek az OTI üdülök fogadtatására és hogy minél jobban érezzék magukat. Az Uduléket Hampel Tibor sllsit kísért a 14 napos (Idülö túrára Muraköz fővárosába. Utána a több! csoportokra kerül sor, amelyek más vidékre kerülnek.
— (Ujabb vagon burgonya kerül kiosztásra Nagykanizsán) Köves\' város mondhatja azt, hogy slkorUlt május közepén a lakosság részére régi burgonyát ezeroznle. Nagykanizsa- nolgér-mestoro a múlt hetekbon történt másfél vagon burgonya kiosztása\'\' után ujabb ugy vagon Jófajta somOgyt* burgonyát szerzett, Hmlt a rendes- -megél-lapított áron a hót tolyamánUftv gyümölcsösön] agolóban fog a lakosság ró szere kloaztatni. A nagykanizsai közellátás eme tényoi beszélnek a lee-Jobban.
& menetrendváltozással kapcsolatban
njabb változásokat eszközöltek a «af?Ykan!zKa—bndapesll forgalomban
Május lö-iki Kzámunkhan közöltük a május 17-én életbe lépett uj vasúti monetrendnek nagykanizsai érdekű viszonylatait. Azóta a natry-ksnizsa—bUdapaéti viszonylatban ujrilib kedvező módosításokat vittek koroszt ül. (K változtatások miatt a Zalai Közlöny zKtbnionetrrndjenom, mint jolonfőttük, ma. bonom csak holnap délután jolenik meg.)
A módosítások figyolombovétclé-vel Nagykanizsáról BusWpoatre nem csuk n rendes reggeli selicsse], délutáni utáni személlyel és esti gyorssal lőhet utazni, hanem a Nagykanizsa -Székesfehérvár között közlekedő 12(7 Sz. motoros in visz magárul közvetlen\' kocsit, ami tel átszállás nélkül jut a kanizsai utas Budapesti* Ü.lfi órakor. (Nagykanizsáról indul hajnali 2.-t5-kor.)
A reggel H.IÜ-kor induló nugy-kunfzsa- székesfehérvári 1245 az. i
motorosnál is el lehet érni\' Budapestet délután ő óra előtl néhány perccel, csak ezen a vonaton Székesfehérvárott nt kell szállni.
Visszafelé n Székesfehérvár -Nagykanizsa között közlekedő 1242! sz. motoroshoz n Budapestről re^rrel 7.25-kor induló 1112. sz. vonat visz közvetlen kocsit, ugy hogy ezzel is átszállás nélkül lehet Budapestre) megérkezni Nagykanizsára, délután 18.28-kor.
Az 12110. sz. motorost, amely Martonvásár- Székesfehérvár közölt kőilokodik, kiterjesztették s az Budapest déliről reggel 6.80-kor indul. *
Mindez részletesen menta Iái ha tó a Zalai Közlöny \'holnap délután megjelenő zsehnionet rendjében, a mely trafikokban és a kiadóhivatalban lesz kapható, valamint n MA-VAUT-autébussok sof híreinél.
: K/55iÖnetnyllvánItás.
»..izon jóbarataink és Ismeiö-,fitjfi «kik felejthetetlen drága Jó feleségem, leányunk, testvérünk, Illetve rnkenunk
Wíide EndPértA ~
az. Szakaslta Margit
temetésén megjelenésükkel vegy barmi mfts mádon melysége gyi szunkbau osztozni szívesek valtak, fogadjak ezúton is liálas köszönetünk kifejezését.
II gyáMxofo aeatád.
A nagykaoUaai klr. jiráabtréság, m Int tolukliöi.yvi hatosig.
4H3/I94J/II. lk. sz.
Felhívás!
A Nagykanizsai Tnkatékpénzlár RT. jelzálogén hitelezőnek Stiém Olló és Tivadar elleni végrehajtási ügyében a Ikvl hatáság a 390/1043 M. E. sz. rendelet 2. $-9 és a 1400t/19í3. M. E. ss. rendelet 17-2«. U. értelmében lígyelemmel a m. klr. fÖldmU-veléitlgyl mlnlsztírlum 7397Ű/1Í43.\' VII. I. 1. sz. lírrdflclíu- elrendeli a palin) 218 sz. tjkvben (elveit 230 és 229 hisz. S\'rém Olló és BrnÓ tulajdonát képező Ingatlanoknak vég feliül tért átverés hatályával magánkézből leendő eladását.
Ezen Ingatlanokra a Nagykanizsai Takarékpénztár RT. 19000 P-ős vélell sjtn-latot tett, az ajánlott véletár 10° o-át bliól leiétbe lielyezte.
A Ikvl hatóság-az árverés foganatosítására, lllelve a sorrendi tárgyalásra hatir-nspuT 1943. évi június hó 7. napjának d. e. 11 óráját Uj/I kl, smelyre az összes érdekelteket megidézi s egyben figyelmezteti áz árverési vevőt, hogy köteles sz általa megszerzett fent megjelölt Ingatlanokat egy éven belül arráérdemes palin! terse- vagy kisbirtokosaknak méltányos áron tovább adni.
A Ikvl hatóság -az Ingatlantulajdonosokat, Jeliálogos hitelezőket értesíti, hogy a felhívás kézbesítésétől számított 15 nsp Blatt észrevételeket tehetnek.
Közhírré teszi továbbá a telekkönyvi hatóság, hogy a vélell ajánlatok 100/o át kitevő bánsTpériz blrdl létéibe helyezése mellett 1S43, évi Juntus hé 6 ári d. e. 12 Óráig\'Mrkl \'tehet * megajánlott\'vételárat legalább-10/«-kai meghaladó vételi ajánlatot.
A tkvi hatóság elrendelik \'hogy a Ikvl Irodi az tUfás elrendelését s pilinl 218. ez. tjkvben Jegyezze fel.
i A ikvl halóiág n felhtváx egy példányát kffttígeszll, egy példányát pedlR ar. áiveréai feltételek megleklnlhelése Végeit Palin elöljáróiágtriak, egy-egy példányát pedig köizíléiel végatt Korpavár/Újudvar. Eat-terepnve, Nagyrácss rteijáiáságánsk meg-kü\'dt és at árverési hirdetmény ktvenatát a ZaTst KSifflnyben leendő cgyiz«rí körzettel vágett a Nagykaniasel Takarékpénztár RT.-nak kladla.
A vevőt flgyelmeitetl a tkvi hatóság, hs a katonai hatéséjí előzetes engedélyét a vételhez ke nem - azeni s az a vételhez hoziá ntm lárul, at árverés költségei a letolt tömegéből lesznek levonva.
Vtvá kételes a vételárat három egyenlő réiiletben 30 -80-ÍO nap rlatt letétbe helyezni.
Nagykanizsa. 1943 má|Us iió 5. napján. Dr. Wéber s. k klr. járásbitó. -A kiadmány hiteléül: l.ohnczky
isii i.ii.,
Nagykanizsa megyei várcs polgármesterétől.
Tárgy : Házlvezelék és berende-zssek kijavítása. ,
Hirdetmény^
Pethivom azon háztulajdonosokat, kiknek házában- vízvezeték van, hogy a cjő-vezetékel és a berendezési tárgyakat 8 napon belül vizsgáltassák meg és In hlm volna, javíttassák kl, mert cirn Idő eltelte után az Üzem alkalmazottal minden egyes hái vízvezetékét megvizsgálják és ahol olyan hibát táléinak, melynek vízpazarlás az eredménye, a vizazolgáhata-it azonnal beszüntetik éi mlndaddtg ugy hagyják, amíg a hiba kijavításáról meg nem győződlek.
Nagykanizsa, 1943. május 17.\' te» Polgármester.
Az osztálysorajaték mal húzásán a főbb nyereményeket a következő számok nyerték:
40.000 pengőt nyert az 53.126. szám. 10.000 pengőt a 35.536 es 61 084 ezám, 10.10 pengőt b 16.328. szám. (TeieléssétT nélkfll.)
Se *f--^\'-"rn H_ t
DRAVAVOLGYI
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibajelentések, -azakszörO feiVilágoaltás minden villamos kérdésben delelőt* 8-tAI délután 16 órakíg. Csengoryut 51, teleton 294v
Véres forradalmi események
Iránbaú\' *¦
Ankarábél . jelentik, hogy Irán északi vidékén a pusztító éhínség kövclkeztében kitört zavargások egyre nagyobb méreteket öltenek. A szovjet hatóságok széleskörű megtorló intézkedéseket vezettek he, nagyon sok embert letartóztattak és elhurcollak Őket Szibériába. Az Iráni kormány nem tudott semmiféle felvilágosítást kapni a szovjet hatóságoktól se a letartóztatottak számáról, sem azok személyéről, valamint arról sem, hogy a szovjet élelmiszer-raktárainak a tömeg részéről történt megtámadása alkalmával hányan estek a szovlet fegyverek\' áldozatául. Annvi bizonyos, hogy az asszonyok közül, akik elhurcolt férjeik sorsa feletti elkeseredéstikben s az éhség hatása a\'att Indullak két-sécbeesett tünletésre és az élelmiszer-raktárak megrohanáBára, sok a halálos áldozat.
Szíriában Is j
DamiSTkuszi hir szerint a szirial degsulllsta hatóságok nem teljesítették a szíriai kormánynak azt a ké-ré\'ét, hogy vonlak vissza vagy enyhítsék az osztromállapofra vonatkozó rendelkezéseket. Pár letartóztatottat ugyan szabadlábra helyeztek, de legnagyobb réezüket a degaullisták elszállították a Vörös tenger pirtján levó munkatáborokba.
AlkalnSeacAet\' nyerhet lapunk nyomtl*|ébaHi\' I gépmraler tanonc, 1 könyvkötő tanonc, 1 tnntilólcíny hstl flicaláeseU
Klfutáftar azonnal felvétetik vllésTóth lüszetüzletében 1818
Egy fctskeHgéia "leányt azonnal felveszek; Olasz fagylaltozó. 1617
FfÍKÖí«nií3ci»t!r3* m»Kfla fizetésiéi felveszek. MUller, fatelep, Vár-ut 6. 1610
F6M6mtndeMeK bejárónőt Idttesek\'el-sejére. Nagy Uulöné,\' ErzsébeHér 15.. I. cm. y 1630
Varróié A nyekat és cgv *atiutó-UAnyt felveszünk. Varga— Rotter divatszalon, Sűgáí-.ttt 14. 1028
nsiaaramaet]**!.\' tanulóleány aion-nal felvétetik. Uonálué, »áthory-ulcn I.
1622
Egy klftttófeáKT-aronnH "felvettük Schless Testvéreknél! Deák-tér 10. 1620
PAnaclArk«nielSaAI| Irodai gyakorlattal azonnelra keresek. Saée irámu, JA uAmttlA hölgyek Írásbeli ajánlstát aaamAlyaean kérem benyúl-tani. Sörlel vaskereskedő. 1625
Egy ebédlő persaaa>itlnye|i elcdó > Rákoczi-n: 12. 1605
Különféle bútor eladó Kőtfös-ter 16 1626
t Eladó\'negyvenes barna sevrd, egész férflclpőéft harmlncnyoltíasnfll lakk téldpő. Kosjuili-tír 10. ulcal lakásban 4—5 közöli.
t ._ 1629
Fehér szekrényt *«nr«éki 12 évet fíu-nak való uj ruha eladd. Kinizsi-utca 16-
¦ _1632
FUizcrUzJetnek, .háztartásnak alkslmss jAoaukákrAny Jőkarban, eladó. PWln-utca 2. Telefon\'830.^ 1 1631
ZALAI\' K.e\'&LUWft" p«LiTiitai \'Nisiuay;"
Kiadja : „KIzikiHatákl*T\' «aflykablfM\', \' Felelős klftíM : Zalai Király. Nyomatén i a ^Klisaiáasijl I. T. Ilafyitar.lri** >yaaaáJáá«s\'Ná|yiüullIffáa.>\'- ¦ {¦UnaattiáVt um ¦ Kai* Ur**/
tÜtit ...
(tei
BmOoiOul: .....______ 83i »vt, 1)3. iz. Nagykanizsa, 1943. május 20. osUlörlök Árs I 2 fillttis
— — -1 4f> $ §fj
ALAI KÖZLÖNY
Mv,M.\'w«m\'í\\rTvt«WWialft(|,U(-to.i.fl,i P.\'í. yt*^y«6a te fcks*W.ÍM6jÍi k mam.
Mtkdaea* .Miatta.
politikai rapila
Fctetóa szerkesztő : Ber barite laje»
Ktötizetésl 4ra: egy hónapra 9 pengó á\'o tiller
negyedévre 9 pengő 20 Buér. Egyes szára: hétköznap 12 fill., szombaton 20HU
Közellátási kérdések
Dr. Szász Lajos m. kir. közellátásügyi miniszter idÖszorö tájékoztatójából idézzük nz alábbiakat:
— Az elmúlt évek tapasztaltai mondta a miniszter -« arra
liésztettok, hogy a közéi címezést uj ulapokra holyezzoin. A jövő gazdasági éTtól kezdve élotbolóp az uj terményboszolgáItatási rena. Kunok kerotébon oly mérvű hőszolgáltatási kötelességet • róttunk a mezőgazdaságra, hogy unnak boszodóso után oly készlotokkol rondolkozünk, amelyekkel az ország ollátatlan lakosságának ólolniozósót mogoldjuk. E rondszor a termelök olőtt ma már részletéibon is ismeretes és mindönki tudja, hogy július 1-től kezdve milyou kőlolosségok lerovásával törleszthet i adósságát a közöli át ássál szemben. E rendszer rószlotoinok kitervezése, az ehhez szükségos szervezőt kiópitéso hivatalomnak ogyik legfontosabb feladatát képezi. \' E rendszerben mindenki pontosan előkészített torvek szortnt fog dolgozni a közélolmezés biztosítása érdoké-ben. A decentralizált és kellő hatáskörről ellátott vidéki közellátási szer vezet fölállítása utál) bizakodva nézhotünk a jövő elé, mert emberileg mindent meglőttünk a rendszeres közellátás érdekében. .
- Az ipari ellátás torén merőben más a helyzet, mint a. mezőgazdaságnál. Az iparban a nvorsanvag-híányt bizonyos irányokbán .leküzdeni nom tudjuk- Az ipari dllátán torén tehát törekvésünknek oda koll irányulnia, hogy a rendelkezésre álló készletekből a társadalom széles rétegoi által használható cikkeket állítsunk elő s a termelt javaknak igazságos és szociális elosztását meg szervezzük. A rnházkodásban ma az egyéni Ízlésnek háltérho koll szorulnia. A vásárlási lohotóségokot pedig oly módon koll irányítanunk, hogy az egyik oldalon áruhiány, a másik oldalon pedig áruhalmozás no állhasson olé. E cél oléréso erdőkében meg kollett akadályoznunk azt, bogy a nyorsanyagokat divat és luxuscikkokké dolgo\'zzákfuS. Ezért a gyárakat arra kötoleztük, hogy a nyersanyagokat csak bizonyos köz-szüksóglotet kíclégiíó cikkek gyártására fordíthatják. Ezt kövotóleg nondoztük a kereskedők intézményes áruellátását s megfelelő .árak meg-, állapításával és az árak\'betartásának ellenőrzésével megto rom tettük a fogyasztó számára az áru megvásárlási lehetőségét. Végül a multhéten
kiadott ...... fogyasztást irányító —
rondolut segítségéről biztosítottuk a fogyasztó számára logazükségesebh ruházati cikkoket és megvédtük azoktól a lolkiisiuerotleíi emborok-I tói, akik eddig pénzüket különböző \\ eikkok halmozására fordították.
— A közönség köréből sokan ugy fogták fól ezt a \'legutóbbi rendelkezést, mintha oz a ruházati cikkek beszerzése torén korlátozást jelentene. Pedig ez az mtézkodés nom korlátozás, hanem a fogyasztás igazságos arányosítása, mórt mindenkinek biztosítja » lehotőségot egy bizonyos mértékű vásárlásra. Ne akarja mindönki azonnal kiváltani azokat a cikkokot, aniolyok megvá-
Berlla a szövetségesek gondjafn&k és nehézségeinek fokozó-dását állapltja meg Churchill washingtoni beszédéből
A srovje^front minden szakaszán nagyerejn szovjet-támadásokat vertek vltjszfl a németek
BorlinbŐI jelentik: hmná vált 17 orosz repülőgép.
Az elmúlt napok nyugalma után Kubántói-ónokra
a bolsevista* kedden az aro- a szovjet kedden sok és oróa csá-
vónál minden szakaszán álénk tevékenységbe léptek.
A szovjet-támadások súlypontja dérien
a Kubán-hidfó ollón irányult. Több hullámban indították támadásaikat a német állások ellen harckocsik támogatása, a légí és tüzérségi orők élénk bevetése mellett. A támadás célja nyilvánvalóan a N\'ovorOSzjjSZk felé VOy-zotó ut szabaddá tétele és a némátok hátába korülóS VOlt. A támadás azonban a német .tüzérség és gyalogsági nehézfegyverek tüzólK-n néhány óra alatt összeomlott, anélkül, hogy a bolsevistáknak sikerült volna tért nyerniük. A déli órákban indult inog itt a harmadik nacryerojü támadás. A in\'niet vonalakban elkiw-redntt küzdelem fejlődőt! ki, da sikerült a benyomult ellenséget megsemmisíteni és a német ellentámadással, az ok\'Ósz harci .töreppt visz-szaszo/ozni. Ekkor IfiOO bolsevista holttestét számolták meg az állások olőtt. Kipusztult és használ hutát-
Churchlll Washington} beszéde
Az NTI amsterdami jelentésű szerint Churchill minisztorolnök teg napt washingtoni beszédében, amo-
patot vont Ö9BZ0, do az azokkal indított támadás még az előtorepan megakadt.
Lipicsanszkaja kórul uj, friss, nagyrészt, fiatal orókű\'t vozetelt támadásra n szovjot, de s támadások itt is megakadtak a németek elszánt ellenállásán,
A Donéi- középső részén a németek tüzeroje elpusztította a bolsevialák csónakjait és a vizon íti rögtönzött padlohidjait.
BjelgoroH kórnyékén i> hosszú szünet után bolsevista támadásra korüli sor, de az ís eredménytelen maradt. \'-\'
Az nrsli kanyarban szovjoí-alakiilatok több erős egységekkel végrehajtott vállalkozást kísérőitek meg.
Sfaraja llussától délre\' és VÓÍchoT környékén nagy mérőt ü holóorista támadásokat sikerült ki-véiloni hosszú és rendkívül * ádáz harcok árán.
x
nmorikai kongresszus előtt mondott, vázolta a háború oddigi lefolyását. A Csendes-óceánon, — mondta Churchill — egyik szerencsétlenség gyorsan körötte a másikat. Az angol vereség a Mojaga-félszígolnél és Singaporénál a brit hadtörténelem legsúlyosabb kalászt rója ja volt. Ezeket • és sok egyebet jóvá kell tenni. Amerikának és Angliának egyaránt érdoko, hogy mogszakitás nélkül hadat viseljen Ja|)án ollón. A Japán olleni bánom jolentékony részét az India koleti határán összevont brit öorogeknok kell átvenniük, mert Kína megsogíteso a szövotségcsok logsürgósclib közös föladatai közé tartozik. Tisztátlan koll lenni azzal, mondta a brit miníszjprolnök, hogy Némolország legyőzése még nom jelentené Japán logyőzéfsét, do Japán-\' legyőzése kétségtelenül Németország legyózésút is joíentoné. Amorika erőinek, legnagyobb részét most a csondosjieeáni arcvonalon liasználja fel. A Japánnal szembeni felelősség főrészét Amerika vetto át. Angliának hajóvosztőségeit tok intve amúgy is kétszoramiyit kollett magára vál-
lalnia, nvok
mint\'amennyit az oröriszo-lapján kollotf volna. A (iéiiitíí tengeralattjáró veszély még mindig a legnagyobb Anglia és Amerika számára. Anglia aniorikaí támogatással a leg-niosszobbmonóon folytatja a Németország és Olaszország olloni légi offenzívát. Hogy a légi hatálom
teljes bovotóse Német- ós Olaszország toljos logyőzésére vezethot-o, mindonosotro olyan kisérlot, amit érdemes és meg kell csinálni. Teljes az ogyotértés atokintetbon, hogy a légi haderőt, mihelyt lehetséges. Japán ellen is harcba kell vetni. E lenged hototlon, hogy a azövetsége-M>k gyakran tartsanak órtekozlotokot s együttesen megtalálják a legkedvezőbb kilátásokat oróik bovotósóro. Reméli Churchill, hogy
hamarosan alkalma lesz, hogy Roosevelttel cgi/ütt találkozhas-sék Sztálinnal é* Csang-Kai Sekkel.
Tunisz olfoglalása, mondta a brit minisztorolnök, különösen ösztönző hatással volt a szovjetre.
-f háború fő terhét a szovjet viseli,
ezért, amonnyiro csak lehet, mindont meg koll tenniük a szövotségo-soknok a szovjot tehermentesítése erdőkében.
Az ellenség, mondta Churchill, még mindig hatalmas hadseregnél, nagy erőforrásokkal, több oldalról elérhető segítséggel sés felbecsülhetetlen hadászati előnyökkel rendelkezik ^ * őzért még mindig nohéz hozzáférni. Nom lehet még mogjósolni, hogy milyen .veszélyeket rój la íiá-\'
ború a Szövetségesekre nézve is. A háború pénzügyi erőfeszítései következtében beállott s egyre fokozódó gazdásági igénylx>vétol is uj meg uj megpróbáltatást jelent a szövetséges államok számára.
Berlini vélemény Churchill beszédérdi
Borllni vélemény szerint Churchill washingtoni véleménye megerősíti azt a bonyomáal, hogy a szövetségeseknek nagy gondot- okoznak a nehézségek, amelyek minden találkozó után egyre nyilvánvalóbbak lesznek. Anglia ét Amorika tudatában van a veszély nagyságának, amely fenyegeti ökot, do nom találnak megfololfl eszközt a bajokkal való mogbírkózáanoz, minthogy egyfelől le kell rombolniuk azt, amit máelelől építeni akarnak. Ezért folyik kötélhúzás a szövetségesek között akörül, hogy hol legyen n legközelebbi harctér. Churchill az európai szárazföld mellett tör lándzsát, Roose-voit Koletazelára tekintget. Most már világosan látszik, hogy Tunisz éa Észak-afríka, amelyért a szövetségesek any-nylt áldoztak, nem végét, hanem csak kezdetét jelenti a szövetségesek nehézségeinek. Tunisz ciak közbeneső állomás volt, do távolról sem döntő. A brit minisztorolnök ezúttal is kivonta
magát mlndon olyan probléma megvitatása alól, amely veszélyeztethetnó a Sztálinnal való tárgyalásához fdzbtt reményeket. Az engedmények telelt, amelyekre Sztálin számit, Churchill tudatos hallgatással siklott át.
Dawles Mosxhuúha érkezett
Siovlet híradás szerint Dawiea. lioosc-vclt elnök személyes megbízottja, aki 1936/38 években Amerika moszkvai nagykövete volt, megérkezett Mosikviba.
U/abb Bttlyos tégiharcok
Tegnap délután ellenséges bombázó kötelékek tartottak Németország északi tengerparti vídíke felé. A némcl vadászrepülők már a tenger felett harcra kényszerítenek az ellenséges repütf-kcl. A tá-madáat súlyos harcok árán sikcrtlt! visz-azaverni. Részletes Jelenlések míg hiányoznak.
sarlósára ót a renddel foljogoai-totta és mondjon lo mindenki arról a rossz szokásról, hogy az árukioaz-tás alkalmával féktelen halmozási vágytól oltolvo kifosztotta, az üzlo-tokot s olvotto az arra rászorultaktól a vásárlás lohotóségét. — Ez a rondolkozés könnyebbsé-
get jelent a koreskodó számára is. A koreskodó tudja, mit szabad eladnia a vásárlónak s így nom kerül majd abba a liolyzotbo,\' hogy oz árukiosztás első napján kiárusítsa egész árukészletét csuk azért, mert nom tud ollonáilni a gombamódra szaporodó törzsvásárlók ezivhez ezóló
kérésének. Alogbátározottabban ki-julonlcm azonban, hogyha az ollon-őrzés során bárhol Ís visszaélési észlelnék, azonnal ki fogom zárni az ÍÜotó koroskedól a további áruaítás-ból és őzzel az intézkcdósoininu) Ssemben nincs apelláta.
(S)
ZALAI KO2L0NV
1Í)43. május !W
Pünkösd előtt zárulnak a közép-és az elemi iskolák
A béritől külügyi hivatalban leitett kérdésro kijelentették, hogy a Németország őa Svidorszag között [üggőben lovö kérdéseket diplomáéiul utoa tisztázni foglak.
Finn Illetékes hely közlése Bzorlntaz elmúlt napokbau a finn kapcsolatok tekhitotcbön említésre érdemes ese meny noru tbrtéat. Vonatkozik ez a llnn-amerikal kapcsolatokra la. Sajtó-
Zrínyi Honn emlékünnep
A Zrínyi Irodalmi és Mövószell Kör égisze alatl, a nagykanizsai Notre Dame leánygimnázium Önképzőköre, május 23-án, vasárnap dolután U érakor a városháza disztormóüeu gazdag 4« változatos niüsorrul Zrínyi Ilona emlékünnepet rendez.
Emlékezésük felnyitja a szoultlonal kriptát, elzarándokol a kassal dóm sírboltjába, hogy a Zrínyiek — anemzet-ébresatök — szavalt es tanácsait Idézlek éa belőle tauulsáuot vonjanak le. \' Emlékünnepük minő az Iskoia keretein és önkéntelenül a legnagyobb nj 11-vánoesag olö kívánkozik. A Notre Damo leanyK\'tnuázium növenuókolnuk a ta-nusagtétme Ibbz ez Ziinyl liuna mellett, akit n/. élet toiummt a legmaga-huUIi polcrj, hogy ott a sors valameny-nyl villáméval találkozzék. Dacoit a sorscsapásokkal, mint ogy lérfl és mikor elbukott, akkur tara tört meg soha
A Jövő Magyarországának arculatát a Zrínyiek éles ureéle Jellemzi. Azelső láng a Zrínyiik tüzéből a lüggetlen-ség, s másudlk az önálló hadsoreg és a harmadik — s talán oz a leglonto-aabb — a hazáért no sajnáld táradságod, ne Bajn&ld véredéi, ha kell, életedet,
Ehhez a Zrínyi emlékünnephez hívja magyar szívvel, oz azemlékünnopvár-Ja mngyar szeretettől Nagykanizsa közönségét az Irodalmi Kőr elnöksége ós a leAnyglrocázlum Önképzőköre.
BelópíldlJ nincs, csupán Önkéntes adományokat kér n rendezőség.
értesülések szerint az amerikai ügyvivő a hóton tilhagyja Finnországot. A washingtoni tanAűrfkozások Jolenlog — mondják Helsinkiben — minden kisebb részletkérdést háttérbe szorítanak.
Hitler kancellár főhadiszállásán fogadta a tlnn tolta szervezet vezetőjét, Luukonnun asszonyt, akinek átnyújtotta a Német Sssrond Jelvényét a ke-reszttől.
Leventék Istentisztelete a hös magyar honvedekért
A honvédelmi miniszter elrendelte, hogy függetlenül a május utolsó va-shniHpján megtartandó Hősök- napjától, toiyó hó 23 án, a most lolyo háborúban-öleseit hŐB magyar honvedjükért ünnepi Istentisziolelek lartaessnak. lluda-peHton a rőmal katolikus IstentiBztole-tot dr. Sorédl JiiBlinlán hercügprimáa ponllttkálla és mond szent bejedet. A ¦protestáns Istentisztelőtől dr Kopy Béla ev. püspök látja el. Ezen Istentiszteleteket a rádió közvetíti. A mngyar hőseink dlcflő emlőkére rondo/ondő országos Uunopsógbon móltókópon rószt kivan venni a nagykanizsai Levente Egyesülőt 1b és étért folyó hó 23 án (vasárnap) a fttlBŐtempIoin előtt délelőtt 9 órai kezdettel Ünnepi tábori mlso lesz, amelyen a lovenleesapatok vesznek részt. A leventeparanosnokság a hatóságokhoz és Intézményekhez meghívót boosAJt kl. MIbo közben délelőtt lói 10 órakor a főváros és az ország összos harangiul mellett megszólalnak városunk harangjai Is, hogyan-gáeuk az ég felé szálljon azzal a könyörgéssel, hogy örök ólettel és dicső-Bóggel jutalmazza vértanú hőseinket, vígasztallá ós gyógyítsa meg sebesUlt-Jtílnkot én győzelemmel koronázza vl-I lóz honvédőink hősi áldozatait.
taslliiyl miniszter rendeletét, amely oz H)4J~-1°43. Iskolai óv korábbi bozAré-
A \'rendölet értelműben a közopisko-JAkbHU. középfokú Iskolákban, azakls-koiakban, Iskolai Jellegű tanfolyamokon éa népiskolákban — tekíntot nélkül uz Iskola Jollegéro. vagy annak fenntarléJAra - az 104^-19431 Iskolai évben az utolsó tanítási nap Június 2-a.
A középiskolákban, a középfokú Iskolákban, szakiskolákban és iskolai Jellegű tanfolyamokon az évvégl összefoglalásokat, tltetőieg az osztály vizsgá-
ló —, a népiskolákban padig az évzáró vizsgákat Június 4., 6. ós 1. napjain kell megtartani. Az Iskolai évzáró ünnepély és a teat-
Nemrégiben leégett egy fstáló a sa-lomvárl Eilnoruradatombnn. A napokban hozzáfogtak, hogy a csonkán meredező épületet lebontsák. A bontási munkálatok közben az istálló-romok egyik fala bedőlt. Éppen akkor olt dolgozott KovAcs Olzella 15 éves sa-lomvárl leány, k fal ráomlott a leányra ós azt teljesen oltomotte. Hosszú munkába tolt, amíg a boutásiiAl foglá-hilonkodó munkások az omladékok alól
Általánossá szervezik a munkás szabadidő-mozgalmat
A korszerű társadalmi gondoskodás fojlódéséro rendkívül nagy jelentőségű az az intézmény, amelyet szabadtdómozgalomnak nevezünk. A legfontosabb nemzeti érdokok, n termelés folytonossága megkívánja, hogy a DiQQ&és éloténok mindon megnyilatkozásával törődjön nemcsak a v/.ilalkoztis rezotosógo, hanem nz \'\'államvezetés is. Nom közömbe/, a közösség szempontjáhél az, hogy a munkás szabadidejében, akkor, amikor szerződésszerű munkáját boíojozi, mit csinál. A termelés folytonossága mogkivánja azt is, hogy gondoskodjanak a munkás üdü-léséről, egéezeégónok mogóvásáról, kulturálÍB színvonalának emeléséről és általános szoltemi fojlódéaéről.
Külföldön a Kraít durch Kroudn és az Oi>ora Nazionnlo Dopotavoro nemcsak a szórakoztatásról, hanem a munkásság egészséges közszollo-méuelí kialakításáról is gondoskodik.
A magyar mozgalom íh igon szánon fojlóitik, különösen egyes vállalatok fejlesztették ki elismerésre méltó módon ezt a célt szolgáló intézményokot. Az egészségvédelmi kihatású akciók során igen sok csónakház, üdülőtelep létesült. Sokan mogszervezték a munkások hétvégi pihonését. Utazásokat is rendeztek. Kulturális téren is igen jolentós ese-ményok történtek. Színházi, film és hangversenyei óadásókat rondoztek olcsó liolvárak" mellett. khnollott a munkahely éa az otthon gondozását is foladatköröklto vonták.
A legszebb fejlődést mutatja a vállalati sportélor.-Kz is a munkás szabadidőjének egészséges fölhasználását célozza. Nemcsak egyéni eredményeikben, hanoin a tömegsport terén is komoly, európai viszonylatban íh jolentós munkát folytatnak.
A szabadidómozgalom rendkívül sok irányban fejlődik. Kiterjed mindon nomos szórakozásra, kulturális noreiosre, egészségvédelemre. Aszót\' vozö fantáziája gondoskodik mindenről. A sakkcsapat mogszorvozé-eétól kezdve a társaeütazasok rendezéséig, az ének- és zotioknrok megalakításától az amatőrfónykópezok művész versenyéig tág tere van egy-
nevelési bemutató elmarad. A bise-nyltváuy kiosztásának napja középli. kolAkt>an, középfokú Iskel&kban, szak. Iskolákban (a Iskolai JollogÜ tantolya-mokon június M o, népiskolákban pL. dlg Június a-e.
Az 194J—1V44 Iskolai évre szóló b*. Iralásokat középiskolákban, középfoka Iskolákban, szakiskolákban ós Iskolai Jellegű tanfolyamokon június 12-én népiskolákban psdlg Június 10-ún. i]-(,,) és 12-én — mind a déletőlll, mlcd a délutáni órákban arányos és célszerű beosztással ukkónt kuli megtartani hogy a belratáson megjelenő gondrl-IAk a lehető logrövldebo Ideig Jogyenek a belratásaal elfoglalva.
A rondolat rendelkezései nem érintik az érettségi vizsgálatok, a kópesliú vizsgálatok, a felső Ipariskolai záré-vizsgálatok és a magánvizsgálatok (osztályozó vlzsgákj idejét.
elő tudták ásni a szerencsitlentU, Járt gyermeklsányt. Kováos Gizella olyan súlyos állapotban került elő a romok alól, hogy hiába szállították be a zata-egorBzeut kórházba, hlábu klsórellák meg, hogy megmentsék az életnek, sz elszenvedett BérUlőselbe bolehalt A vizsgálóbíró elrocdolte a holttest fel-boncolását, a csendőrség pedig megindította a nyomozást a feiolősség kér dósóaek tisztázása végett.
egy csoport rozotójénok, hogy a gondjaira bízott munkásokat foglalkoztassa.
A Magyar Vidéki tínjtótudórtitó budapesti munkatársa ugy értesült, hogy a már eddig íh szépen fojlődé és működő szaoadságidómozgahui szorTozotek éa erdőkké p viselőiek munkáját a további fojlődés érdekében egységesítik. Hövidoaen összehívják az érdokolt szorrozetok, valamint az egyes tárcák képviselőit ogy több napos értokozletro. Itt azután megbeszélik az ÖsszemükÖdés foltétoloit, valamint azt is, hogy egy osotlogoa központi szerv miképpen biztosítsa, a mozgalom további egészséges kialakulását.
Kétségtelen ugyanis, hogy a magyar szabadaágidószorvozotok már oiértok a fojlódésnok arra a fokára, hogy a további torjosztésük intéz-monyositéso, valamint ogységos irá-nyitaaa is BzükHégossé vált.
Az érfokozlot után a magyar munkás Bzociális gondozása torén minden bizonnyal uj korazak nyílik majd s az olkövolkozó békeévek munkája során magas színvonalú és értékű kultúrát nyújt majd a mozgalom.
Megjelent a Zalai Közlöny uj vasúti ét autóbusz zseb-menetrendje
A» utóbbi években egyre nagyobb népszerűségre tett szert a Zalai Közlöny kiadásában minden menetre nd-váhoaaskor megjelenő fülére* zseb-menetrend, amely a zalai vonatkozású vasúti 6« autóbusz ineuat-randeket tartalmazza a megfeMó caatlakozásokkal.
A zaeb-monotroud a u/okott alak-baja, a megszokott it gyakorlat ilsfi legkényelmesebbnek bizonyult beosztásban jelent meg ma délután is ára 40 fillér lesz.
A Zalai Közlöny zseb-inonotrend-ja trafikokban és a kiadóhivatalban kapható ma délutántól fogra.
ém a sörvéov basstolll
WMon Mi VÁROSI MOZGÓ csmrtektői-
20—23-lg___vasárnapig
Ax uj nagy Karády-film ! * ÓPIÜM-KERINQO Ab idei legnagyobb magyar filmsiker ! HUFA" híradó a utldg aktuális eseményeiről
SlOnddsok kezdete köznapokon S, 7, oasdrnap 3,64* 7 órakor
Bastianinl államtitkár beazániolöja az olasz külpolitikáról
Kómából Jolentik:
Haatlanlul olasz külügyi államtitkár a szenátus külügyi bl/oltságénsh; illésén tájékoztatót adott \' a klnove/óso óta eltelt három hónapról.
Brre a három hónHpra esik — mondta egyebek közt — Elbbonirop nőmet kdlügyminiszter olaszországi látogatást, mnlkor Is a közös kérdéseket a bajtarai ogyolórtés szellőmében lár-gyulták meg. Erre az Időre esik KAIIny minlszttorelnök római látogatása Is.
MagyarorsxáQ — mondta bouzámoló]ábnn Unutlanlnl államtitkár — legrégibb szövetségese Olaszországnak n ezt a barátságot ol-mélyltotto a Uon-ptrtou kü\'ösou hullatott ver. Olaszéi szagot minden szövetségesével a legteljesebb bizalom és szolidaritás füzl eKybo, A Hltlor- Mussolini tanásMttozssrúI szolvu, letzögozto Bastianinl a luufontoeabb alapelveket, amelyeken épül az olusz kQlpOllUka. A kla nomsfltok ne Ilyenek alávotva hatalmaa alnyomókmik. A nemzeti egyéniséget ne nyomhassák el fts biztosítsák minden nemzet szabad e^ystt-müködősél ős szabad füjlődéset. Ezek
aa elvek nom ujak, hanem folytatása a mindenkori olasz külpolitikának Az olasz külpolitika mindig védőimébe veltu ezeket az elveket s az ezekért küzdő klsnemzetokel. Olaszország nem (Uzlo kl céljául más nemzetek elnyomását. Szót emeli elsőnek a területükben, nemzeti ételükben megcsonkított országok .erdőkében az elnyomónkul szemben. Qlaszorstdg önmaga uámdra a munka szabadságáért is a földjét kürQtvtvt Itngeuk szabadságáért kunt. A Földközi-tenger másoknak ul, Olaszországnak az eTet. Megetóslli ezt a hitet a 3ő hónapos kemény és hősi harc, amely-Ivei ai olasz katona ennek a tengernek a maiik partján kil/döil, mint Olaszország telének slaprclt^tcliért.
Rámutatott a továbbiakban az államtitkár az angolszász politika visszásságaira. Anglia ntm tudná igy aj háborúval stm mtgvédení Murópdt * botttyUmus vuitdtlmétől, a szövetségesek győzelme esetén s az átterjedne az angolszász országokra Is,
A német svéd és a flnn-amerlkai viszony
a leégett istálló bontásakor agyonütött a beomlott fal egy leányt
370 halottja van a rul
Berlinből jelentik:
A Isgujabb megállapítás szerint a légi-bembazás által megrongált rutirvideki gánk vidékén a keletkezett áradás következtében 370 ember vesztcllc eleiét és 3fi eltűnt. Hogy az áldozatok száma nem nagyobb, az annak köszönhető, hogy s hatóságok idejekorán értesítették az érdekeli lakosságot a fenyegető veszedelemről s Így azoknak volt lüoJUk elmenekülni a közeli trdóságekbe. Az eUŐ órákbm
vidéki gát-rombolásnak
mindenki sokkal nagyobb nrányu emberélet-veszteségre számított, a szervezettség és fegyelmezettség azonban jelentós mértekben ctOkkcnletle a várható pusztulás mértékét.
Ma éjjel is riadó volt Londonban
A brit hírszolgálat Jelentése szerint Londonban ma éjszaka kéliiben volt légiriadó.
1{J-13. május •>{,)
Zalai ko/XonYi
Bitftitit h képkiáilitterói
Sok idolból !011 miikeVoiilroíi.\'\' után «ut lel nagykaui/Mi mükere* kedó mutatkozik Ui először anvil-vánosság előtt, Bujdoss László", a fiata] festőművész vállalkozott arra, hogy Nagykanizsán, mint műkereskedő, a BBtípífuk piacot, önmagénak ebbel megélhetést teremtsen. A kereskedelmi vállalkozások mai kon-jnukturáju ineliott sem könnyű p művészet terméséből üzletet csinálni, Mégis bissatili, hogy Nagyku-niiBa és környéke megőrzött magá-ban a mai anyagiasabb irányokba hajlott világban is annyit a kultúra nyújtotta értékek szeretetéből a igényéből, hogy *1 tud tartani a sok-sok mindenféle üzlet mellett egy olyant íb, amelyik a művészet szépségét kínálja az azt értékelőknek.
Bujdoss László bemutatkozó 1 ki állítása érdemes a intetek intésre. Az összehordott anyag között sok olyan vászon van, ami elótt érdemes megállni már csak azért is, mert alkotóik neveit országos elismertség fémjelezte, meg azért is, mert kévéabbé ismert, do egészen komoly fiatal tehetségekkel is Örömmel találkozunk a kúpsorokban.
ElsÓ bolyon kell említenünk* Mikus Gyulát, a volt zalaszántói tani tó-festőművészt, jelenleg készt-lielyj rajztanárt, akinek frissen, ősz tönóA erővel föltörő tehetségét évekkel ozolótt a zalaegerszegi göcseji napok ünnepségei során rendezett tárlaton már volt alkalmunk megcsodálni. Azóta Mikus Gyula novut úrezágoe tárlatok n dijak is márkázták. Most tohát haza jött, amikdV a kanizsai műértők órdoklődésén is bekopogtat. Mikus festményei, akármilyen technikához nyul ín, az egészséges ma festészetit adják. Nem gubózik be a tegnapba, do nem hajlandó a holnap szortelensó-geit som a művészet oltárára emelni. Mert oltár szániára a művészet s ez az áhítatos szép-hit ragyog minden vásznán. Rajza csak pár köny-nyed, de bizton vonal. Hanem aztán a\'szirtek, fények, elomló foltok élettel telnek: meg és elmélyedést igénylő művészi feladatokat oldanak meg. Mikim nem fest azért, hogy képei számát gyarapítsa, hanoii, csak az ihlet parancsára.
Keszthelyi Károly Gyula is, akí naturálisaim technika neveltje, szemlélete\'jobban ragasrkodik a tárgyi valósághoz, de ebben aztán becsületes és komoly művészi célokat szolgál. Az anyagszerűség, a tónusba hangolt színek, a rajz, a kompozíció az erőssége.
Még egy keszthelyi festő szeropel a tárlaton\' Kolbainé. Virág-képei a kézimunkához szokott nói türolom aprólékos gondjávnrkészült, csipke-finom dekorációk, do van egy köztük, a zöldíügpönyös háttérből kí-virító piros virágok, amely szin-hatásával és képszer őségével fővárosi tárlatok szinvonalat képviseli.
Kanizsai származású foste, Í5áb-
ráczk.i Reuiscü\' .¦ «-.01 <j| «1 . sajnos, CSalt egy faluéi udvt-r-kép elkopt* tolt témájával, pedig már peeti tárlatokon is sokkal murkancabb vasz unit láttuk mindukát Homooz-test vérnek.
A vidéki tarlatokon is megszokott országos nagyok közül ott vannak .lubzkó Uéla "képei, viharfelhő alatt nyargaló lovuk megszokott mozgús-éa tömeghatásával, l>e van egy Jiibz-kó-vászon ezen a tárlaton, az alkonyati itatásra bujtott tehenekkel, ilyen réasletoibeii is, egészében m finom, nem műtermi, liánom igazi lavugób Juszköt pesti latiatokon som mindig találni.-
Hálnagy Zsigmond pár sikerüli képe közül kiemelkedik figuráinak mozgásával, a munka nziuto monumentális érzékeltetésével, lendületes technikájával a kévekötők c. képe.
Szüle Péter Léi vászna inkább csak a műrész nevét képviseli a
kiállitáson. Ezt mondhatjuk Márk Lajosról is. Annál szebb azonban Kövér Gyula öregnanzony-portréja.
Zórád Ernő kissé hide>g ée akva-rollesen szétolvadó technikájú mezei tájai is a kiállítás értékesebb részéhez tnrtoznak.
Mag kell omliteni Fehér Ilona hamvas, üde leányképét, az anyagban iok szépséget felfedező réa-lam-sos csondélotét. ,\'
K. Balogh. Endre komáromikatz-nés virág-csendéletei is kedves darabjai a kiállításnak.
Mint minden műkereskedői tárlaton, ezen is nagy helyűt igényeinek természetesen a\' művészi értékelés szempontjából igénytelenebb, sót teljesen igénytelen festméntek is, " (bl)
Egyre több képzelt kisiparosa lesz az országnak
Továbbfejleszti a kormány a mintamühely-akclót
Valamikor, hu egy törekvő szellemű kisiparos szakmájában magát tovább ukíiitH képezni, kénytelen volt vagy az Melókén kamarai székhelyt felkeresni, uhui már régebben i« voltak küiönbö-7.Ó Ipari szakiskolák és azeknak kebelt bon \'I ¦¦\' it tanfolyamuk, a meg-felelő demonstráló mllnOlyek, vagy Budapestre jött és lu ..ereBte, inog a te-váobképzéa különbözó teltételeit Ezt a „luxust" azonban csuk nagyon kevés Ipnres engedhette meg magának; Mszen műhelyének elhagyása, ha csak hetekre szolt 1», jelentós kockázatot Jelentett Az utóbbi óvekbon mindinkább te] löd 4 iparosodás, a gazdasági verseny, az általános technikai fejládéa, c.iitl a kleiparbun Is számos uj.-/erii ¦.=¦ i Járat?, gép és anyag bovezetéuót joton-totte, mindig jobban ín tudatosodó ki— iparos\'tárBaduiiniiiikbnn azt a sürgoté ureJU kívánságot erlalték meg, hogy a nemzeti közület tegye lehetővé az ország bármely részen élő isirowuak azt, hogy magát megfelelően tovább ke-pezhee&e.
Iparútól kormányzatunk Igou nagy inunorteasel muiogiitta a kisipuronságnak ezt a nemzetgazdasági a^enipont-bót 1« fölmérhetetlen Jelentőségű törekvését ét; már régebben \' megszervezte az Illetékes kamarák utján »z úgynevezett vándortünlolyamókat. Ezek a vándortanlolyumok azonban nenj rendelkeztek niogleleW lehetőségekkel és Igy merült (el a .mlutanilihelyek" létesítésének gondolata.
Ezek a „inintaniülielyek", — nem egyes helyiségekben kötiitt módon berendezett éa csupán egy-egy városhoz, vagy községhez kötött tanitószáudéku műhelyek, kanom egy-egy khdparl szakma legkorszerlllib szerszámaiból esszevátogalott, szsldtlmté kollekciók. A gondosan ós a cél erdekében minél tökéletesebben összeválogatott, de min-
dig r-\'ii-. egy egy azakma szerszámalt ötletesen megszerkesztett ládákba .csomagolják, ugvhogy nz\' bármikór bárhová elszállítható, t.hol a .mtotamü-hely" nzékbelyének kiirzetobea továbbképző i.\'oii\'i!-, i.inot aksrnak tartani Az ország küföoböző vldCkeiu, mintegy ötven városban, vagy nwgyobb községben vau m.\'ir . mlniainüiinly\' székhely, ahonnét ezek a uiüliely-ládak állandóan vándorútra kduek, természutesen a megfelelő oki.itó szemOlyzut lelügyele-to en kísérete mMlelt Beláthatatlan Je-luntÓHÓge van ezeknek a mlntamllho-lyeB váiidorutnkuttk, amelyek egyegy községben megállapodva, hetekig tartó tanfolyamokban szolgálják a magyar kézművesipar színvonalának emelését. Az Ipari tan folyam ok országos vezetősége most dolgozik az olmult övben tartott taulolyaiuuk statisztikai anyagának ÖMzeállilásáo es így még végleges adatok n«m áitansk rendelkezésre, do anoyf máris megallBpltha-¦tó. hogy a mlataoiühelyea előadásokat több mint haTrolnco/\'.er kisipHros látogatta egy év leforgáBa aialt
A klelpiiroB tárriaőalnmbun Igen usgy az érdeklődés n továbbképzés minden leheiősége iránt Os komoly mesterek, napi nehéz munkájuk után olyan azor-galommal éa bu/-ga|ommal vesznek részt a legkorszerűbb szaktudást kttzve-titő előadásokon mint « tudásszomjtól feszülő Hatul tanulók. Éppen ezért ért \' hető, ha az iparügyi minlsztórlum mindent elkövet ezeknek az igen Jól bevált minta műhelyeknek bzuporitása érdekében. mi uoiu sikerült még minden kisipari Hzukma számára Uven szálllt-hutó mUbeiykollekclót összeállítani, hiszen vannak olyan Iparok, amolyek nehéz es nagyobbszabásu gépekkel dolgoznak. Ezt a nehezebb problémát Is igyekezuek azonban áthidalni.
SPORTELET
A ZMNTE utoiaó büjnoki mérkőzése Nagyatád ellen
csáktornya lear. a vamtaj-ciapat veadtge
Vasárnap kellős labdamgóniűsor tesz Nagykanizsa két sporllelepén. A Zrinyi-pályin délután hatom órakor kezdőJík a Nagyatád-ZViNTtt bajnoki mérkőzés cs utána mér; hátomniigycd óra áll a siur-kolók rendel kétesére, hogy a fél 6 órakor torra kerülő Csáktqrnya— NVTE mérkőzési végignézzék.
Nagy harcok lesznek vasárnap mindkét pályán. A ZMNTE-nek feltétlenül győznie kell, tiis/.L-n az utolsó mérkőzése és a bajnokság sorsa dűlhet cl Itt, Mint étté ¦ülünk, a ZMNTE legjobb Östzcáthtáaban veszi fel a harcol a lelkes Nsgyaiád ellen.
Az NVTE még mindig küzd a kiesese ellen. A vasárnapi énekes eredmény után minden reményű megvao a gyézelemre, Ne felejtsük el azonban, hogy a NB ;ll. dunántúli csoportjának\' egyik legkitilnöhb eiapatát verte meg a ; sáktornya az elmúlt vasárnap, könipen a kanizsaiak volt ksevescével, Lsöiigeivel, akit vasárnap viszontlátunk az erdekes .harcnak igCrkezö bajnoki mérkózcsen. A Vasút valószinti a letulobbi összeállításban szerepel. Egy
I[őlos hazai győzelmet és erős küzdelmet ósolunk,
A Levente labdarugók Pötrétére nVen-
nek bajnoki pontokért. A lelkes és kllii-nöen játszó kanizsai ieventegáfdának gyó-
zelmct jósolunk. i
AthieUk
Folyó hó 22-én 18 órakor a» NVTK lielyÍKÓgében (vasúti kuglizó) athleta ériekezletet tartuiik, a verseny részleteinek megbeszélése coljából. Minden athleta ott tegyen. A szakosztályvezető. , {¦)
Az athletika újjászervezése délnyugaton
A magyar athletika az elmúlt évien nagy átalakuláson ment keresztül, mert a Magyar Athletikni Saö-totség úgyszólván teljesen ujjó. szor-vozio az országos L—ii. osztályu bajnoki versenyek rendjét, mogazor-vozto a, kerületi egyesületi bajnokságok megtartását ob kőudozővé tette a versenyeken résztvevő athloták réhyképea igazolását í«.
Áz -wjjá Bzervezós lényege nagy vonalakban a következő:
Az országos 1.— II. osztályú.éa a kerületi egyesületi bajnokságok
FERENC JÓZSEF
KESERŰVI7.
négy fordulóban, a résztvevő én verseny! rendezó egyesületek székhu-lyüi\'n kerülnek lebonyolitáara. Megállapították a versenyszámokat és azok sorrendjét, melytől eltérni nom lehel, A versenyszámok közé (beiktatták a kalapácsvetést és a :íCKX) tnétoies akadályfiitást is.
A versenyen minden résztvevő egyosület annyi versenyzőt indít, amennyii akar. azonban egy versenyző csuk egy futó, egy ügyességi számban és egv váltóban indulhat. F.zzel u lendeikezéssel azt a célt érte el a Szövetség, hogy\'az egyesületek nom csupán -1 6 jókéi^ességü athletál Szerepeltetnék a versenveken, akiket úgyszólván minden számban indítottak, hanem nagyobb tömeget keli foglalkoztatniuk\' és szerepeltetniük az egyesületeknek, hogy u pontszerzés lehetőségét mennél jobban növeljék.
Az egyes számokhun a 6 eluó lie-Ivesést pontozzák és pedig: az I. helyezett 6, u II. h. 5, affll. h. 4, a IV. h. 8, uz V. h. 2 és a VI. helyezett l jjontot kan. A váltóban a csapatok eredményei pontozzák és a [entok duplán száittitaitak, tehát az I. helyezett 12 pontot, míg u VI. helyezett 2 pontot Mzerezhot.
Á bajnoksiig négy fordulójában szerzett jxuitok alapján állapítja meg a Szövetség a bajnoki Sorrendéi.
/Alig pár éve a\'iÖOO athlotát Dél-tryugaton,« jejszó aiuti mozgalom in-diilt-inog kerülotüíikben, moly igen szép fejlődést eredményezett. Az 1U-I2. évben a kerületi bajnoki versenyek már népesek voltak és olyan egyesülőtök is röszt vettek a verse--nyeken. molyok u Délnyugaton megindult mozgalom hatására szervezték mog, vagy ujjitották Tol nz athletikni szakosztályt.
A mozgalomban resztvett a Nagykanizsa í Vasutas Testedző EgyoaiV lot ifl és alig máafél év alatt felújította Nagykanizsán az athleta életet.
Ebben az évben a Magyar Athle-tikai Szövetség kiírása alapján a kerületi bajnoki fordulók sorrendje a következő:
Első forduló május 28\'áfl uz N VTfij wiegrendezéeéiien Nagykanizsán.
Második forduló június 20-én a \' PAC \'mogrondezésélwn Pécsett. ¦ Harmadik forduló július 25-én a BLE rnegníiidezé-sében Itaján,
Negyedik forduló szeptember 0-én a KTS10 tilegnmdezéselxm KapOB-várott.
Vasárnap, 2ií-án lesz tehát a kerületi bajnokság 1. fordulója, melyen részt vesz az athlotikával foglalkozó minden kovüloti cgyeeülot, mint a PAC, PBAC, KlVE, KKAC, BLE, SzLE és az NVTE.
A rersény előreláthatóan népes lesz. Az NVTE a mull évben a kerületi bajnokságban III. lett s vasárnap teljes athleta gárdáját indítani fogja, hogy kihasználja a hazai versenyzés elÓnyoit és a pontszerzés olónyoit éa a pontazorzáa le-tiolóségeít,
A versenyen képviaeltotni fogja magát az Országos Sport Központlr llorválh lajpa
rajai, ubili
lefimagwaMJ árban véstek.
Vékáay ékszerésa
JjMggKÖZLŐJE
Igjgj május 20
Varr; (jyula ni. kir. hon- V1 véd. zalagyíSmrŐi lakos, földműves, nés. 33 éves. aki Csak- Jn» torayán állomásozott, onnan *1\' elindult n orosz harctérre s ott a zalai bakák hagyományos vitézségével küzdött, a Don-menli harcokban sídyo- -san megsebesült, a tábori kórházban sebesülésébe belehalt. A magyar Háziéi toldozta fel datál ételét. Orosz földön tcincllék el zalai bajtársainak részvéteiével. Zalai honvédek fohásza volt ulolsó (Idvözlclük. - Wt bt.jfársai >\\ l mellel alussza, aunat\'íi >áija ?"5 j a győzelem liaiíoi as/avat. c/\\ ^Emlékét »eieteitel öni ; ni. cyai lla/a .
HÍR E IV\'-, NAPIRKNIÍr;
fijjeti tryógyazertái i üjyelöt:: Ma a, Sz. Mária gyógyszertár Király-ti. 40. Szánt. -
Kiikanizsiín az ottani gyógyszertár állandó ügyeIoto3 szolgálatot tart.
. Naptár. Május íft.\\Ctütörtök. Kom Bernardin. - Protestáns Bernát.
A GOZFOKIJO nyitva van reggel 6 órától este 6 óráig. (Hétfe, szerda, péntek délután és kedden egész .nap nőknek.) Telefon: 560.
Mi lennék?
Látásomban célpont vagy és fény, forma, sttn, szépség, mind tőled buti rám, hangomban Is Te zengsz, mtnt az érces hullám.
Ha távol vagy, élelem Ízetlen gyökér/ süketen zárnak be Ilyenkor a napok, mint hatottat a koporsófödél.
Üszkös ttgnapvk közt vagy az élő palák, amtly tatán az Isten mosolyából ered; . békességem, magvát rejti a tenyered.
Nélküled, mondd, mi Itnne btlőttm 7
eltört hang, hogy sohase szólnék,
vagy síintettn szia: semmivé oszolnék?
Udltt Julls
— (Tanltó-gyniés)
a kiskomároni-nagykanizsai egye-«iteti rk. tanítói kör június 2-án tartja évi rendes közgyűlését Nagykanizsán, a Katolikus legényegylet helyiségében. A közgyűlés olőtt R órakor szentmisén reaznok részt a felsótemplomban. Klóadók: Fónai Andor galamboki, Vlatzkó Krzsébot zalaszabari és Benő Vendel homokkomáromi tanítók.
— (A letenyei és Csáktornyái bírál jelOlések)
Mint itiuiorotos. az igazságügy-miniszter kiírta a pályázatot a letc-nvei ós Csáktornyái kir. járásbíróságoknál mogíuesodett bírái állásokra. A lotenyoi bírói állásra 3, :, Csáktornyáira" 5 pályázat érkezett Ixv Ebben az libben a nacykanízFai törvényszék ülést tartott dr. llanm Ernő törvényszéki elnök elnöklőié alatt, nmeken mogr-jtottók a ji-loló-sekel, amiket ezután leküldték az igszságügyniinis/.torhez döntés vó-KOtt. \' 4
Vasárnap: MANSz közRyniés
Mint már jelentetttik, a nagyknnizsai MANSz május 23-án, vasárnap délulán léi 5 órai kezdettel tartja évi aorcu-»z«inléjét a városháza tanácstermében. A/, évi közgyoléKiek különös Jelentőséget ad, hogy a?on jelen lesz a előadást t;irl Brnsek RudoHné, a MANSz-központ bndapeatl kiküldötte la. Minden tHg szlvea megjelenését kért sz Elnökség. (:)
— ÍA rendőrség kérése a k0zflnsé|rlicz>
A Horthy Miklós NVmzeti Repfl-lóalap elnökségihez panaszok érkeztek, hogy az ifjúság által végzett kísérletezések során a kis röpülő modellek indítási helyüktől messze elrepülnek, ismeretlen helyen főidet érnek és elvesznek. Ezeknek elvesztése neiUCaak a felhasznál! anvinr. ¦hnnem az elkészítésükre fordított "munka szempontjából is érzékenyen fojtja n kísérletezőket. Tekintettel
a/ ezzel kapcsolatos honvédi-lnii érdekékre ís. felkéri a naL\'vkanizsai
rendőrkapitányság* nagyközönséget; hoev oz esetleg talált repülő nioócl-loket a rondórséghnz, lcözségi i>lól-iárösáiíhoz, vagy n legközejchhi kö«-biatonsági szervhez, c;vnd őrséghez ¦zolgáltasaa be. -•\' y
— fAnvflklnyvI hírek.
• Narrykanizsán az elmúlt héten az alábbi anvakfinvri beiftarvzéwk történtek: Született 5 fin ás 2 leány: Török Boldizsár városi ndótmt és Szabó Emíliának rk. fin. Tamás Ferenc városi munkás és Polsi Máriának ,rk. fis. Rajóvölcri Vrir/viss fuvaros és Moisíilinor Krzséhottiok rk. fin, Dudás fntvnn keróskedósc^éd ós Nagy Mamiinak rk. leánva, Körtés? Ferenc városi altiszt és Gyurmánezi Ilonának rk. leánva. Rolla ÁntáJt MAOnT-lisztvisoló és Csiki Idának rk. fin. Péter János ícetÓsetréd és Farkas Ilo\'iánnk rk. fin. \'Ilá- _ zasságol kötött 6 pár: S/.ukovics Jö-\' zsof eaeronoasecéd és Mihálícz Unna rk.. Kemény Kálmán gépjárművezető és Szakái Anna rk., Boko István m. kir. honvéd, földműves <;s Tiszai Anna.ik.. ZábŐ József MA\'V pályamunkája rk.; 6a Domonkos Erzsébet re\'., Rádanpvics Oyürqv sza-boseged.es Kacson Matild rk., Né-\' moth Kálmán koreskedősecéd rk. és ítévész Margit ref. Mecrbnltak kilencen: Varira Józsefné Németh ffjiljza rk. 87 éves, .Sátrai István rk. 18 éves, Milavecz\'István napszámos-földmüvos rk. fíl éves, Holl Boldi-zsárhé Kardos Mária rk. 00 éves. Möger Mihály kőművesmester rk. 80 éves. Magyar Jánosné Jandro-Kotz Röza rk. 80 éves. SkrÜOCZ István napszámos rk. 88 éves, Cseh Anialne Szabó Mária rk. 34 éves, Wilde Endréné Szakasits Margit rk. 30 éves.
— (Megbüntetik a fegyelmezetlen leventéket.
A leventék között is akadnak, akik magaviseletükkel és fegyelmezetlenségükké] megbotránkoztatják társaikat. Mintegy 20 ilyen loventőt
jelentettek f«| a kanizsai rendőrségen. A tárgyaláson kát fiatalkorút 7--7 napi, egy másikat 15 napi elzárásra ítéltek". Futó István 20 éves levente Ifi napi elzárást kapott, mert a levente foglalko/Visokon. templom látogatáson nom vettek részt. Szülők és munkaadók nagyobb\' gondol fordítsanak fiaik lovon to-munkájának pontos olvégzéséro. A jövőben a legnagyobb szigorral fognak oljárni azokkal szemben, akik nem veszik komolyan a loventeköln-lességükot.
Tbvú ászai
— (Meg akarta vesztegetni a határvndáP7(V
Piuicsecz János nóvoszellói lakos, kettdsbírtokos át akart jönni magyar területro Tótfalu határában éjs a magyar határvadásznak 10 pengőt nyomott n kerélx), hogy nézze el, amikor csikóját vámkezelés ós egész ügyi vizsgálat nélkül hozza be magyar területre. Megreszleíroté* kísérlete miatt őrizetbe vették. A törvényszék Puncse:\'z Jánost két hónapi fogházra Ítélte.
— (Pályázat ievente-szfrt darabokra)
A I^ejitoogyoaületok ¦Qrszágofv Központja az eiíészségos, magyar ifjúsági színjátszás follondítéfto ér-dokébon egész estét botöltő színíla-rabokra. egyfelvonás/)sokra és színpadi játékokra pályázatot hirdot. Pályadijak: oiíész estét l»töltö színdarab 1000 in\'i)<ró, iwvid színdarab 500 pengó, ssiitnadi jutók 500 P. Ezenkívül a 8J*-S legjobb müvet első kiadásra a szokásos szerzői dij fizetésével megvásárol iák. A pálya-müveknek tárgyát a leventeélet hói, a magvai\' történelmi multböl, a ha-gyományos múltból vagy a népi életből koll moritoni. A darabokat ugy koll megírni, hogy azokat egyszerű függöny-díszletben is" olő lehessen adni, a loholó legkevesebb színpadi kelléket, könnyen, házilag is előállítható jelmezekot igényeljen, A mű szemlélotóbon, gondolkodásában és nyelvében legyen magyar, nom\' pedig magyaros. A müvekéi a papir ogyik oldalára írva .gondosan csomagolva, jói látható Színdarab pélyázatü felírással ellátva a Lovon-iop«yosülolek Oiszágos Központja ciméro Budapest, Alkotmány-utca 5-7, koll beküldeni.. A szorzó riovét és címét jeligés borítékbari koll mellékelni. A joliírót a mii első oldalán is fel kell tüntetni. Pályázati határidő: 1043 október t.
Gépsatiját cscpiéshcí,
vetőgépéi 5SÍ! ,??„1-0*1«»
most rendelje meg
DNGRTÍ\'IILLMA IVN vaükertskedéaében. IBWf Hofliírr-eípek, pahrAlton, kenn- fa •!yot-snl i) raktSr. "Ww
DRAVAV0L6Y!
villamos Áramszolgáltató rt.
Áramszámlák tlzetéso, reklimaoiók, hibajolüntósok, siakszorO falvilígosltás minden villamos kardosban 46lelBH 8>ttó! délután 16 áriig.
C»«riKary-ui 51, taloton 234.
Albalmaaftmt ii|«\'h.l laaaak nyomdAJAban i 1 gépmester tanonc, 1 könyvkötő tanonc hall fiaetéaael.
HfllaaabdaaaAal, tanutölc.ny aion. nal felvitetik. Donimi, Uithory utca | 1(22
Kereakedelmt irettaéglvel rcndelktifi k.ieizlény, kivételezett li» allaat kere, Vidéken la. Clm a kiadóhivatalban. 1613
Egy uri- és egy noi fadrAes-aeiiadat vagy legéd-nót aliando alk.l-raatáara kertiek. Kovict, Deik-tir 15. 1611
fsk0mlndahaat nílgaa tliataaiet lalveazek. MOller, fatelep, Vflc-ut B lelo
VarróleAnyakat iaNcty taaala-la*nyl lelvetiUnlc Vaiga-itotler dlval-azalon, Sugir-ut 14. \' 1S28
Kllllnd állapotban livt nagy Slnga, worróaép elaaa.CIm a kiadóhivatalban.
_us4
OalcaraBalAav urakat.. Iclvtuek 200 pangó llx éi lutalékkal. Szabadalmam tai* Icaztéaéie kerikpir leltétlan nlikiéj,,. Jelcnlkeria ma este 8 órakor Horlliy Mik. lóéul 37. IMI
""* ADAaVV*TEL
roiietltzletnek, hiztatUinak alkalaiii jéaaxahtrány Jókaiban, eladó. Plviri-utca :. Telelőn 13*. 1(31
üwtaiüíti.üti mm nmiji
1WEN ÉTRENDJE
éivénye. 19«. raá|ua I7-IÓI.
b>v»abat.xa.---Va«u:áll..n,a»
7-05 7 30 10/Í0 11« 13 20 14™
14-30
15 00 1640 17 3* 183»
18« 20« 2240 23 00
i:izv(bct-léire*
3 *!
Naiijyitaü.zaa m^yet trárns píilgármcálerétőí.
Tárgy : A huíváflíriíí siabátyozáíD.
Hirdetmény.
A husvaSatrlit szabáiyotéia tárgyában rendeletet adtaiii ki, amelyet minden hen-i testizlct biltlggesitenl tmtozlk. Kélem n kézöatéeet, hogy n icuüeletet suját erdekében otvaata cl s az abban foglaltakat tartsa be. A rendeltt f hó 22 én már hatályba :íp a az az egyik i<> lnlé^kedéK, lio,;y t busváeáilátm.1 a családi fguot-ványt fel kell mutotnl. A kóibáz, IUd6-Bianalótimn, n két konviktus, a vasuII ét-kciíikocsi, a toloncház, a foghái, ar. éttermek, a vendéftlök és kltő^dék csak li\'ui-váUrlsal könyvvel tuolKáltutók ki. Ciuton hívom (el a felsorolt .intézeteket «ii vendéglátó Üzemeket, hogy e célt* vegyenek egy noteait a aat pénteken délután 3—5 óra közölt láttamoztassák n K6/.ellál*>l Hivatalhaa. A vendéglátó Ipari Uiemett sbonena vendégeik családi élciineeésl Iga lolványait és ztlrjegyeit hozzák magukkal.
Nagykanizt*, 1943 május iS. ii,j3 Polgármester.
í-ÜLiriHAI HAl*IUP. Kladl* : ,,KIi|atSaa4si fi T, Ha^yaanlita\' V-.!*iAa kiadó : ZaliJ lUiely. Nyeoutetti
I ..KCiSiaitlUáji VL T. KflgyV..:i ¦ »*-ayaaia^ábtM1 NaiykMliaái.
¦ -Jv-ív. A A t-i i M : \' . íoW lí ,W ;•1
-úlf.\'
83a évf, IM. 8X. Nagykanizsa, 1943. május 21 péntek >\'J. rh*i:
Él ® «É •
roUTICi
I ¦ A 9» I L A T
M <u ... .,:----, .. ¦
* Utjéhtt*rv«iaJI lakte* 7b w
««ÍTÍet*«l5 Bt*** Mttesra • eW.-tn.ia
& „béke-hlrek" kőriil
A tuniszi harcok alakulásának e,y igen érdekes tünete fedezheiő fel angolszász részről. Ahányszor a tengely hadereje valamely harctéren kisebb, vagy nagyobb mérifü vis;za-vonulást hajtott végre, az angolszász propaganda azonnal réke-hireket terjesztett Természetesen abban a formában, hogy a tengely keresi a be-klllés alkalmát. Ez most sem maradt el, söt most már annyira fejlődött, hogy magukat a héke-tapoga-tódíási híreket nem 1« bnc-átották arátnyra, megelégedtek azzal, hogy erélyesen elulaslhnak minden Ilyen eaeth\'ges klsérleteréet, amelyről valóban, Urmészetesen szó sem volt
Közisiuerl dolog, hogy Franco tábornoknak mái jóidővel ezelőtt tu-lajdonilollak kö vefitési lervekel, ezeket mindkét oldalról határozottan megcáfollak. Ez volt a h res Jor-dana-f!«y, amelynek az volt a háttere, ho.\'y a spanyol külügyminiszter a maga részéről ktjelcnle\'le, hogy Spamolország kész lenne közremü-. kodni a béke hclyreá;litáaában, ha eire sor kerülne Ezt a kijelentést ;i/.t;in angolszász lészröl ugy magyarázlak, minlha a tengely kérte volna fel Spanyolországot jószándékainak rendelkezésre bocsátására. ..
Ha már most vizsgálat alá vesz-s;ük, hogy mii akarl vájjon elérni az angol propaganda ezzel a kísérletezéssel, akkor kél válasz lehetősége merül fel: Az egyik az, hogy Angliában erősen unják már a ha-borut, mivel a tengeralattjáró háború meglehetősen elvágta az országot a külvilágtól és ha egyelőre nem is beszélhetünk még arról, hogy Anglia éhezik, kétségtelen, hogy a nagyon jó módhoz szokott angolok sok olyan cikket kénytelenek ma nélkülözni, amelyek nélkül azelőtt el sem tudták volna képzelni élelüketclgaz, hogy az angolszász háborús p opa-gandaszolg<Vat mindennap elmagyarázza, hogy milyen szörnyű nehézségek között élnek a tengclyáilamok, mégis nagyon hasznosnak látszik ezeket a teljesen bizonyítás híjában lévő állításokat néha nspján valamilyen ténnyel alátámasztani. Már pedig a kifáradásra a legjo\' h bno-nyiték a bókelapogaíódiaa és ha erre rí\'glön merev elutasítás következik, senki sem várja el a kormánytól, hogy a békét meg is kösse. Röviden szólva ezek a hírek nem szolgálnak másra, mint a csüggedők biztatására azzal, hogy az ellenfélnek sem megy jobban,
A másik cél talán még többet nyom a latba: Anglia katonái nem harcolnak a legnagyobn Ickesedés-sel, bár megmutatták, ha kell, tudnak verekedni is, mint most legutóbb Afrikában, ahol nemcsak a túlerő jött számításba, hanem bátorság is kellett ahhoz, hogy az clke-scicdett hősiességgel védekező né-
FeieWe szerkesztő: Barbar ít» Lajos*
KlőHzotóet Axa: egy hónapra S pengő HO fillér.
negyedévre a pengő 20 MJlér. Egyes szára: hétköznap 12 Mtl., szombaton atomi
A harcterek helyett a zöldasztalok és a hírverés frontján indult meg a zajlás
A tegnapi véderő jelentés Cffvotlen sorban omlékezik me<c a keleti hadszíntérrel és rövídon közli, hogv ott figyolemreméltó hadiesemények" nem roliak. Ez annyit jelont, hogy
a Szovjet két nuj> rlötti nagy erfivel indított támadásai a Do-iiec középső fol\'iámvál, valamint a kubáni hídfőnél teljesen elakadtak
és a német védósorotí felmorzsolta az itt lüzhovetotl crókot.
A nyugati és a déli liaretéron annál orónobb volt n légilovékenvséf;. Német és olasz területet angol éa
amerikai homhájsék támadlak, majdnem minden osotbon csupán, a i>ol-gárj lakosság életében ós vagyontárgyaiban lotfek kárt. V, bombatámadások megtorlásául a
német reviilbk inmét megjelentek az i\'hnuit éjszaka Lnndnn fölött,
az Oiaxzorxzái/f/td xzemlirn lévó afri-kai nagy kikötőket, köztük Orant én Sfnxot oróíen l>omhnzták a tengely repülő i.
A Távol Metei i cjrvoléro csend vau, do olyan jelentések érkeztek, hogy
crósrbb japán cxtiftatosszi-rnná-sok vaunak az indiai határon és főleg a bengáliai-öbdl vidékén nagy támadás várható.
A rédorő föparnnesiioksáfía^közli: A keleti arcvonalon a szerdai nap általában különösebb esoménv nélkül tolt el. Szioilia éa\' Rzsrdinis partvidéke
fölött a német légierő, olasz vadász-repülőkkel együtt, 14 ollonséges ro-pnlégénel pusztított.el. Karoirepüló™-gépoink a csütörtökre virradó éjszakán
Orant támadták. A kikötöborendozésokol bombák telibe találták és nagy tüzek koletko/,-tek.
Amerikai bombázók a szoidaí nap déli óráiban nagy magasságból limnbákat dobtak az északnénief partvidék helységeire. A lakosság körében veszteségek ko-letkoztok sok bolvütt — dgy különösen Klensburgban -- jelentős épületkáréit állottak olő. Vadáflzro-pűlŐink és a tengerészet légvédelmi tüzórsóge lí négymotoros bombázó
repülőgépet lőtt .le. A csütörtökre j virradó éjszakán brit bombázó ropü- í lőgé|X)k a birodalom Aszaki torüloto ! fölött röpültek el. >
A német légierő a május 20-ra virradó éjjel újból Londont ós a brit
Csatorna-partvidék egyes katonai céljait bombázta. Egy ropülőgépünk olvoszott.
A könnyű német tengerészeti haderők május 11—20-ig 13 ollonséges repülőgópot lőttek lo.
Ttlrfkerszág az Invázió hírére sem tér le a nemlegesség útjáról
Arikaré bél Jelentik: Az európai ln-vazlófl tervek lon\'oa fordutőt Jelentőnek TrtrokomáR politikáin számAra In. TörökorFzáfr azODsan, bár a hébnru közelehlijutásának lehotóiége tenná<l. továbbra 1« kitart eddigi politikája mellett Barik tekintélyen politikus- e kérdésről Irt cikkében kljefont\', hoity TÖ\'ekerBzítr Ptryftlon gondja ms Is az, hogy n háborút távol tartsa az ország
határaitól. Asass^tA uiryn*, hogy ahA-horu a Föld közi-tentíer keleti r*s»ŐTo é« a Ralkénra Is átciaphat, de TörŐk-ornzSonak csak i>i;v klvénsáaa vsn: az ors/Ag békóJAnck éa blztonaApAnak nn-flóvAsa. Ezért elhatározott drloo;. TfirökorsTAg a hftboru" véaélu rnesrőrzl pt-mieiíOBáégőt b Ilyen mlnŐFtAtrhen óbajt m^i|d lotllní a békotáTKyaláiok asztalához.
Az olasz nép és az ellenséges propaganda
A Stofani-iroda jelenti: Az angol és az nmorikai rádió naponta hangzatos szólamok kíeérotéhon nzóliijn fol nz olasz lakosságót, hogy szüntesse l>o a harcot és követelje nhá-boru befejezését. Hangoztatják az ellenséges hin-erók, hogy Anglia és Amorika barátságos érzésekkel viseltetik nz .olasz néppel szemben, Ezek a légürön át érkező felszólítások teljesen hatástalanok marad-nakj aa olasz félsziget lakosságára
nézte] Ópjwn ugy, mint ahogyan olasz asszonyok éf« gyermekek bombázása som tudta megtörni az olasz nép ellenálló erejét. Az olasz nép nagyon jót tudja, hányadán áll az angolszász vilónr igazi érzéseivel s nagyon jól tudja, hogv mi lenne a sorsai ha azok gvőznónok ebben a háborúban. Az olas« nép nem hajlandó elállni azoktól a Bzent jogoktól, amelyekért a végső győzolemig harcolni fog. j
A szövetségesek ^yen^e pontjainak helsmerése Churchill washingtoni beszédében
Hémai jelentés szerint Churchill miniszteielnök wushingtoni l>eszédé-vel kapcsolatban mértékadó olasz politikai körök a következő mogjogy-zésokot fűzik.
Ugy látszik, hogy a Casablancái
tétolt, amolv szerint a háborút a szövotségosok olóbb a tengely ollón s azután Japán ollón koll bofojozni, az nmorikai közvélemény nem hagyta jóvá. Churchill nem tett jó szolgálatot a Bzöveteégosok ügyónok, amikor bevallotta, hoay az Egyesült Államok sogitségo nélkül nom tudja mognyorni a háborút. Churchill bö-széae annak bevallását is jelenti, hogy
az angolszászoknak nlnos kellé felkászOltságÖk Japán Isgyfl-ziséra
é-^ hogy ahhoz még sok idő szük-ségos. Világos cáfolatát .adják a brit miniszterelnök szavai annak is, amit
pedig az ő propagandájuk híresztel, hogy t. i. Szakadás állhatna be a tengely hatni uitik táborában. Dicsérettel emlékezett meg Churchill a szovjet katonai erőfeszítéséről, do a kölcsönős bizulom torén nem ino-részkodett odáig, hogy .a szövetségesek toljos Összhangjáról beszélt volna. Igen tág értolmezésbon beszélt csak arról is, hogy Szeretne Sztálinnal swmólyoson találkozni. Elismeri az angol kormányfő, hogy a szbvataégasek között voltak ¦ vannak \'.jyrnetlenságek éa eiak komolyan fenyegetik • demokráciák ügyét.
Idő tábornokot eddig mindig ugy emlogették szővetségoa oldalon, mint amely tényező noktk dolgozik. Most kiceondül Churchill bestéjéből, hogy a háború elhúzódása súlyos voszo-dolmokot rojt a demokráciákra nóz-
meteket ^solaszokat klszorllsík állásaikból. Míndamelleti érthető a londoni kormánynak az a törekvése, hegy az angol hadsereget, mint utolsót, legerősebb és egyben döntő ütőkártyát a háború végéig [eltelő-ség szerint kímélni óhajtja Érthető ez az angol álláspont politikai szempontból is, hiszeu közUmert, hogy Angliának még akkor ii maradna elintézni valója, ha sikerülne megnyernie a háborút Németország és szövetségesei ellen. Akkor fs ott van a távolkrletl háború, amelyet na-
gyobb hadsereg nélkül semmikíp pen sem lehet végigktlideni, külön-ben osak a védekezésre kerülhet sor, mint eddig. De még ha ez a kérdés Is kedvezően intéződnék el, akkor U számítania kell Angliának arra, hogy si(át szövetségesei is máskép néznek majd a .brit bireda-Iomra, ha meglehetősen érintetlen hadsereggel éB flottával rendelkezik. Ez az elgondoHs egyébként természetes is és ncmciaK Anglia részéről tapasztalható a mostani háború ban. Nem lehet tehát csodálni, hogy
Anglia a legnagyobb lelkesedéssel megragad minden lehetősége\', a-nely hadseregének latbavetése nélkül is az ö javára dönthetné el a háborút. Egy ilyen lehetőség az effajta álhírek terjesztése is, mert ugy az ellenséges nemzetek t.ikossá«a körében, mint a semlegeseknél is azelt lenség gyengeségének látszatát kelti. Mindenkinek saját érdeke tehát, h^gy ne üljön fel az ártatlannak lálszó ellenséges hirekneksem, amit egyébként ma mAr minden hadviselő állam eléggé megtanult.
zalai közlönv
194a.„május 21
re, mort lui a háború tul hosszan elnyúlna, a megoszlás reaiélye fe
nvegetué ¦ ssöreteégw demokrácia kai.
Eleseit a japán császári hajóhad parancsnoka
A japán császári hajóhad főparancsnoka, Janáhito tengernagy, a császári főhadiszállás jelentése bzo-rint, a hajón, melynek parancsnoka rolt. hősi halált halt. Halála után vezertongornugKj-á novoaték ki. Utóda aa Eítí éves Coga tengernagy.
A Domei-iroda jolenféBo szemit japán bombázók vadászgépek kÍBÓre-
tó bon
támadási intéztek Csunking-tartományban az \'északamerikai légi haderő csoportosítást központja ellen. Az eredményoa bombázás után nagy tü2oket figyeltek meg. Japán veszteség nem voltí.
Tanácskozások Washingtonban éa Moszkvában
Washingtonból jelenti a Nemet Távirati Iroda, hogy Roosevelt elnök és Churchill ninisztsrelnök tegnap másfél órás megbeszélést fotylaitak a cssndesóceánl haditanáccsal .
A szovjet hivatalos hírügynökségének jelentése sztrint Sztálin legnap Atoiotoy \' Jelenlétében fogadta Dawiest, akit Stanley, az Egyesült Államok moszkvai nagykövete mulatott be Sztálinnak.
Szó van arról, hogy Dawles közölni fogja Moszkvában ac Egyesült Államok* nax azt a követelését, hogy a Szovjet támaszpontokat engedjen át számára Szibériában. A hírt nem erősítették mag.
Azonközben. . . Az angol hírszolgálat jelentése szerint csütörtökön este Ismét légiriadó volt Londonban.
Amerikai gondok — amerikai bajok
Az Egyesült Allamokbin uj tlzemsnyag-kerül.11.1 *ük bevezetéséra készülnek. As USA keleti partvidékén ugyanis a kőolaj-válság még nem ért véget. Éppen ezért a keleti államokban rnár tegnap betiltották a szórakozás céljából torténó gépkocslzáil.
Washlngloiii liii szerint lOvidesen rátérnek az olaj adagolására. A burgonya csaknem tgészen uluiiii ai élelmiszerpiacról.
Az Illinois és India na államokban puis-tllé árvla \'??000 embert telt hajléktalanná. Az oruégutl forgalom megaiakadt. Missouri,
Okahama államokban a hadiüzemek munkáját bs kellett szüntetni. Missouri területére katonaságot vezényeltek kl, meri a Mlulslpl 120 km. szélességben áttöréssel fenyegeti a gátakat.
Csikagoban a világ egyik legnagyobb gáztirlátyára zulunt egy hatalmas repülőgép. 12 cmbei a lángokban lallc halálét.
Amerikai hli szerint Bolívia elnöke és külügyminiszterit észokamerlkii látogatásuk során kljárot követaltsk Bolívia számára az\' óceánhoz.
Londonban Jelentkezett egy „magyar tróakOvuleltV
Lisszaboni távirat arról számol be, hogy Anglia és a szövotségcsok között még nagyobb lett a zűrzavar -a lengyel kérdés körül. A dologban most űj bonyodalom támadt. Fellépett egy egyén, aki magát Lengyelország, Magyarország, Csehország
királyának, Litvánia és Szilézia nagyhercegének és Moldva fejedelmének, valamint a nap főpapjának novezi magát és e minősegében olyan beszedeket mond a nyilvanos1-ság előtt, amelyek erősen sértik « szövetségesek érzéseit.
Roosevelt kényes kérdések pergőtüzében
\\ iíoosevolt ogy sajtóértekozloten elégedetlenségét fojozto ki afelett a szenátusban elhangzott vita futott, amely akörül volt, hogy
a csendesóceáni háborút tekintsék\'\' fontotabbnak az európai háborúnál.
Kijelonlotto Roosevelt, hogy óbbon a kérdésben is beható tanácskozáso-kat folytatott Churchill miniszter-\' elnökkel és holnaptól fogva a tanácskozásokon részt veaz Kanada miniszterelnöke is. Arra a kérdésre, hogy
mit tárgyalt a windsori herceggel,
Roosevelt azt válaszolta, hogy az Egyesült Államokba behozandó földmunkások ügyébon folytak tárgya-
lások. Mikor az újságírók nehezményezték, hogy a hotspringi tárgyalások
zárt ajtók mögött történtek, Roosevelt azt válaszolta, hogy nom teljosithotí azt a kívánságukat, hogy minden kérdésro a nyilvánosság előtt válaszoljon.
Washingtoni hiradás szerint a csondosóceáni haditanács tegnapi ülésén áttekintették a hadihojyzetot az egész óceáni térségben. Lord Halitax őzzel kapcsolatban kijelentőt to, hogy
a tanácskozások legtöbb kérdése a rendelkezésre álXo hajótér felhasználása, amit a Csendes-óceán és av többi harcterek figyelembevételével kell. megoldani.
Az olasz állam jótáll az állampapír vagyonokat t
Római jelontés ezorint Acorbo olasz pénzügyminiszter a költségvetés szenátusi jelentéeo kapcsán ki-jolontotte, hogy a nom feltótlenül szükséges kiadások tőrlésevol és a bevételek fokozásával sikerült biztosítani a pénzügyi egyensúlyt. A tőzsdéről szólva mogállapította, hogv a kincstárjogyok árfolyama az utóbbi időben jelentőben emelkedett. Hangsúlyozta, hogy teljes összhangnak kell lenni az állami gazdálkodás és,
a takarékos emberek gazdálkodása között. Az olasz állam mindig betartotta és be fogja tartani kötolo-zoltségeit a takarókos botevókkol szemben. Kijelentette, hogy Mussolinitól felhatalmazása van annak lo-szögozéséro, hogy az olasz kormány teljes kötolozottségot vállal az állampapírok alakjában lévő vagyonok megvédését iílotőlog és ezokot a vagyonokat minden más vagyon elé
gyónt hol ve
Május
30-23 tg
VARO Si MOZGÓ cmörtőfdői-r-
__,_ vasárnapig
A-i UJ nagy Karddy-film l ÓPIUH-KERINaO Ab idei legnagyobb magyar filmsiker I „UFA" hiradó a vtldg aktuális eseményeire!
UlOnddBOi kexdtitv kOsnapokanB, 7, vasárnap 3, S ín 7 órakor
Vasárnap reggel a motorossal indulnak a kanizsai IÉP-lagok a megyei értekezletre
Közöltük, hogy vasárnap dólolőtl 11 órakor kezdődik Zalaogorszcgcn a »Korona« nagytermében a Magvai íítot Pártja megyei nngwáiuszlmá-nyának értekezlete, amelyen nz országos központ kiküldötte, a vármegyei pártelnök és uz összes zalai országgyűlési képviselek is részt vesznek. A nagykanizsai résztvevők dr. Thohvay Zsigmond pártvozotó vei az élőn vasárnap roggol 8.05 órakor az 1447. bz. motorosvonnttal indulnak a nagykanizsai állomásról. Részt vosznok a plébániatemplom-
ban tartandó szentmisén, majd \\\\ órakor a Körön* nagytermében a nagyértekezleton. Visszuínduláa Za-liiegerszegről az 1144. sz. személyvonat tul, amejy 10.60 órakor érkezik Nagykanizsára.
Találkozás a pályaudvaron vásárnap reggel ¦7.80 órakor. \'A nagykanizsai pártvezetőség fölkéri a MEP tisztikar és választmány tnín-den tagját, hogy u nagyiolontóségü órtokozloten minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek.
Meg akarták vesztegetni az egerszegi rendőrkapitányt
Mult ér december 31-én egy küldönc ujóví jókívánságot tartalmazó levél kiséretébon egy bekeretezett, értékos gobelin-képet vitt dr. Apáti lmro rendőrkapitány, a zalaegerszegi kapitányság vezotójénok lakásáru. Apáti csak hazaérkoüéso után értesült u dologról és visszaküldte a csomagot a küldőjének, Nomos (Neubrun) György zalaegerszegi köny vkoroskedonek. A * Tcncíórknpi-tányság ugyanis Nemes\' apósát és
w Lepénzelóssel vádolták
Ez is Zalaogorszogon történt.
Bíróság olé állították idősb Róka István MAV segédtiszt folosógét és ifjú Róka István zalnogorszogi MAV forgalmi sogédtisztot hivatalból "üldözendő rágalmazás vétsége miatt. A vádírat szerint a mult év\'szeptember 16-án Zalaegorszog megyei város árvnszékéról, tehát közhatóságról, hivatásának gyakorlására vonatkozóan mások előtt azt állították, hogy rokonuk, Bangó Gyula 100
Pernjrafelvetelt kapott a nyolo hónapi börtönre ltelt zalakarosl kereskedő
ifjú Adorján Józsol a jogerős ítélet kihirdetése után peiujratelvéteil indítvánnyal támadta meg uz Íteletet, egyben kérte a jogerős ítélet végrehajtásának lellüggeazlösót. Ugy u törvény-szók, mint a tábla elvetette a kérelmet, mert az alapporben a szóbantorgó tanukat már kihallgattak, llju Adorján erre ujabb tanukkal kívánta bUonyi-tanl, hogy a rfizgáile kltólAt I-95 pengőért Árusította-es ennek aiapj&n kérte Ismét a poiujrafolvételt. Az ujabb tanuk esktl alatt vallottak, hogy Adorján í\'J\'j pengőért adta a rézgAlicot.
A törvényszék olrondolte a perújrafelvételt. - * .
anyósát, az idegen állimi polgár tíluu-há\'zaspárt nz ország térülőiéről kitiltotta. Az ügyben a házaspár ha-ludékot kapott. Apáti rendőrkapitány, minthogy megítélése szerint u gobelin-kép küldése őzzel az ügygyei akart összefüggésben lenni, Nemes György ellen megvesztegetés kísérlete óimén feljelentést tett. Nemes Györgyöt nom jogerősen\' egy hónapi fogházra ítélték.
meg a városi árvaszéket
pongŐTol lopénzelte az árvaasékot, hogy kiskorú gyormokoí felett az apai\'hatalmat gyakorolja. A rágalmazás-tulajdonképpen rokoni rí-nzályoól kolotkezett, inort .Rókáéi és az ífju Róka\'mindenáron azon voltak, iiogy a kiskorúakat az apa hatalmából elvonják és a kiskorúak vagyonát ők közölhessék. A bíróság a vádlottakat föltóteleaen, de jogoró-sen" 100^*400. pengő pénzbüntetésre
ítélte. o-y
ífju Adorján József zalakarosl kereskedő édesatyja üzletét vezeti. 1941-ben történt, hogya fiatal Adorján az üzletben Jegy uoiküi rézgaijcot adott ol ogyeaoknek. A feljelentés szerint a rezgAIto akkori m\'sxlmaila ara rtö P volt. Aderjun ezzel szemben az - üzletfeleitől 060 pengőt kért frg kapott. A tanuk kihallgatásuk loiyamán megerősítették a feljelentést, ugy hogy Ífju Adorján a nagykanizsai törvényszék uzsora bírósága elé került, mely uzlet-BzurQen elkövetett lolytatólagus árdrágítás miatt nyoie hOnupl börtönre éa 3 üv\\ Jogloöztásra ítélte, amihez u tábla le hozzájárult, az Ítélet Így Jogerős letL
Hadlárva leventék elsőbbségi jogai
MagkvisSdUlc a leventaaapok
A hadlárva leventelljak részére, akiknek édesapja a jelenlegi háborúban a Hszáért hősi halált hall, megkülönböztetésül ét kitüntetésül hadlárva-Jelvényt rendszeresl-tcltak.
A hsdlárva leventejelvény alumíniumból él tompákból készült, 22 mm. átmérőjű, kOralaku. Pektte zománc szegélyű, belső felületi fehér zománc, közepén a színes levente kcltóskcrcszt, felelte „APÁMAT ADTAM", alatta „A HAZAÉRT" [elírással.
A Jelvényt a leventék egyenruhában, a leventezubbonyon éa ingen a jobb lelsó-zseb ránca közepén, köpenyen a Jobb mell kOzepén, mlg polgári öltözetben a kabát bal kihajlásán a gomblyukban viselik.
A hadlárva levantcifjak a jelvény elnyeréséért a levente ciapatparancsnokuál Jelentkezzenek, aki a megfelelő adatok és a hadigondozási Igazolványok beszerzése után a kérelmtt szolgálati utou a leventék országot parancsnokának terjeszti lel, akt a Jelvényt adományozza. \' A hadlárva leventék a Levente Hírközpont jelentése alapján mind a levente, mind ai Iskolai éleiben előjogokat élveznek. Nevezetesen s leventeéletben Jobb beosztást nyernek (pl. zászlótartó), Jobb levcnleruhát kspnak, a Icvenle-kcdvczmenyckhcn első-
¦waM
sorban ők részitBlnek, a bal- és külföldi táborozásokon őket Iliid meg az elsőbbségi Jog. Az likolnl életben nz Iskola Igazgatójának, illetve tanárának véleménye szerint a hadlárva levcnlék külön padban Dinek, az Iskolai innepélyeken megkulömbözltlű hely Illeti meg őket, a hősök emlékének gondoiásával őket bízzák meg, sz önképié-köibm lamirtethttlk tanuletárulk eléli édesapjuk höal tettét, egyéni kérelmeiket soronkivül Intézik ll ilb.
A levente hadlárva-jelvényckct Ünnepélyei külsőségek között a moit kezdődé éJ június 30-ig tarjó Isvcnlenapok kentében osztják kl elaőlibeu.
AthléUk
Folyó hó 22-én 18 órakor an NVTli helyiségében (vasúti kuglizó) athlota órtokezlotot tartunk, A vor-seuy réezletoinek megl>eecél6*o céljából. Minden athleta ott legyen. A szakosztályvezető. (0,
Jókarban levő, 250-es
iteÉlpát
eladd. Muraksrasztur—Hangya.,
_____;__Zalai. közlonVí ._" . __________
Óvónők kongresszusa és szemináriuma Nagykanizsán
Közel háromszáz magyar óvónő Érkezik az ország minden részéből
ÍÜ43. május ?1
Magyar anyák, magyar gyermekek
Amikor R piai mniíoe-.kiikliun nin-J-telt esodólatos élet a legnagyobb erő-vei tlr elő és szökken szárb;i, amikor érdelük és mezőink Mde zöldjét a legcsillogóbb én legeltérőbb napsui-arnk ragyogjak be. amikor n madámivees-kúk tavaszi örömet milllé torok kiáltja, [elénk virAgbaborult kertjeink, mazeiek és ilgotolnK téjuiról, akkor köszönt \' ránk az anyai naivot és szeretetet ünneplő legszebb nyóreinji Ünnep: az Anyák Napja,
Akik olyan szorenosósok, liogy ódes-aoyjukut maguk körül láthatjAk, nem is tudják, hogy az édesanya Jelenléto milyen kincs, milyen kimondhatatlan érték a számunkra Azok egész természetéének találják, hogy ha valami üröm éri őket, avagy búbánat nyomja lelküket, édesanyjukhoz fussanak es előtte tárják kl szivük érzelmeit. Az ilyen gyermek egészének magától értetődőnek tekintik, hogy u gondos anyát kéz — mint Qyulut Pál Irta -- „rendbe hozza a szobácskát, helyre tegye a ruhácskát" Természetesnek találják, hogy az anyui kezek gyengéd, simogató szeretettel féstlijék, mosdassák, ruháikat gondozzák, testllkel-lulklíMit odaadóna ápolják, neveljék, Éa mindez Igy történik, mórt az nnynl eziv leg-uugyobb boldogsága, ha gyermekét népnek- tgéSE^éuesntfk, boldognak látja. A gyormoki óríta az édesanya arcát In mosolyra deríti, tájdalm-i az anyai szívben Is fAJÓ erzCzúkot lukaszt.
Nincs szív, mely ktizelellb Állana V hozzánk, mint az édesanya szive, ? Tudja, vagy meg Inkább érzi ezt a gyermek is. Ha olvagja ujját, ha meg. iiil magát, ha betogsóg, avagy mas ¦terencsótlensóg éri — csak az anyjához simul, ott keres és talál vignszt, védelmet és BOglHéget. \' ,
De nemosak a gyermek ragaszkodik igy az édesaayjáünz, hsnem a felserdült, vagy éjíiien asazéanyá lett lány é- a tértivé érott ifjil Is Ha a lány olyan bizalommal van anyjával szemben, mint aminő blzulomnak az anyu es leánya között lennie keli, ugy h lány a legtitkosabb érzéseit 1b megosztja anyjával. He a freutoa küzdő hős la az anyára a a hitvesre gondol élete utolsó perceiben la. Se a sajgó fájdalmakban eleuttógott utolsó Biavak között a legtöbbször ott van ez a szó Is: ídcsanjáml
Miért van ez igy? A/ért, mert az anyai szivet főleg két érzés tíiiii el: a szeretet és hűség A nzeretet, amely a legnagyobb önzetlenséggel mindig csak adni, segíteni, boldogítani akar. Ei !1 hlisóg nemes érzése, amely napjainkban Is csodakút miivel, amikor nemosak a Jósorsban, hanem a balsorsban, a szerencsétlenségben la osztozkodni ktván.
Tanulják meg gyermekeink már fiatal korukban a női nem tiszteletét I.AnnAk ée tiszteijók minden nőben a
^ikat küzdő, fáradó, szenvedő Jövő desaDyát! Oo tiszteljék és szétesnék már a legkisebb flu testvérkét la éa lássák meg henno a Jövő vitéz, háior, harcos katonáját és a Jövő családfőt. - 8 ha Ilyen kölcsönös megbecsüléssel nézzük cgymáat, ugy mindig szép éa boldog ieaz az élet. S bo:dog családok ezreia ós százezrein egy valóban erős, boldog és megingathatatlan uj Magyarország épül föl.
A legszentebb asszony, a Síűz Anya hónapjának, a szépséges májusnak cgy-egy-egy virágszálát vigyétek hát és nyújtsátok át repeső szívvel — magyar gyermekek! szeretett jó anyátoknak, ezzel is megkösfönui akarván sok-sok jóságukat és láradaégukat. Legyelek Jók és hálásak és szeressétek mindig drága szüléiteket I Azok pedig, akiknek édesanyja már talán a temcló hantjai alatt pihen, mint Mécs László oly szépen irta: .virággá foszollan* vigyék tl — na távolabb van a sir, legalább lélekben — virágaikat a drága hantokra I És fogadják meg könnyeik Üssllló és megkönnyebbítő Arjábzn, hogy sohse felejtik ?1 a szüléi szereletel tl imádkozzanak drága szüléjükén I
De imádkozzunk és dolgozzunk valamennyien mindnyájunk közös édesanyjáért: a mi sokat szenvedett, de reméljük, hamarosan jobb ;.orsra virradó édes magyar Hazánkért is, meg azért is, hogy Hazánknak a mai nehéz időkben is Jó és hűséges Hal, leányai lehessünk és azok maradhassunk a jövőken Is I -
Kovád Dezső
A hiaromkodáttt taxasi dia a ftifaféay faOitUti I
A magyar óvónők dunamsnll kerUttte eridén NagyknnUsán rendezi évi kangresz-szusát, amelyre az ország minden részéből összeserciíleniik, ltogy Ügyeiket, kérdéseikel megbeszéljék. A dunamenti evé-nök kerületének elnöke, HéJJ Erzsébet (Székesfehérvár) felkereste dr. Krátky István polgármestert, hogv a kongresszus megrendezése él közel 300 óvónőnek egy hétig valö elhelyezése ügyében tárgyaljon. Aí Igy az ovódai bizottság elé került, amely részletesen foglalkozóit a kongresz-szua Ügyével éa a résztvevők elszállásolásának és ellátásának kérdésével. A ren-
dezés helybeli föinlézéje KUronya István kereskedelmi Iskolai tanár, aki nyomban : érintkezésbe lépett az illetékes tényezőkkel, ugy, hogy máriB sikerült az elszállásolás és az étkezés kérdését biztosítani. A dunamenti óvónő-kongresszus az Idén nemcsak nagygyűlés lesz, hamim szeminárium ti, amelyen országos nevtt elő-adók fognak előadásokat tartani, mig az óvenók mtntatnnitaiokat mutatnak be. ír-(cEüléilnk szerint Erdélyből is érkeznek résztvevők Nagy kantisára. A kongresszus és izeminárlum egy hétig fog tartani éa június 24-én kezdődik.
Á
5iks-.il kapunál. AzuUn cive-millak az eió-alceégak elélt, majd mtgfoMereftak a M-te emlékművel. Később kiosztották a hölgyek\'által gySJiotl süteményeket é* cigarettát, délben padig ünnepi tHédel kaplak a honvédek.
hírek
NAF1KKNÜ:
Éjjeli gyógyszertári ügyelőt:: Ma a Fekete Sas gjógyaiertár FÓ-ut 6.
Kiakanizsún\' az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgalatot tart.
N»ptár. Május ül. Péntek Róm. kat. 8. András. • Protestáns Konstantin.
A ÜOZFÜKDO nyitva vau reggel 6 órától eato 6 óráig. (flétfó, szerda, péntek délután és kedden egész nap nőknek.) Telefon: 660.
(Ozsplk püspök bérmautoh) Dr. C\'ZKplk Uyula egri érsekké kinevezett veszprémi egyházmegyei főpásztor, ml* idóit elfoglslja dlszea méltóságot, mag hfiejozt a mogAllupitott bármálásl kör-ntJAt. Moart oldalkanonokja kíséretében B-ilntonbonláron oszlottá ki a bérmálás szentségét. A főpásator több inn-jtyjcl in.niekilltnek [» feladta a bémá-
- (A törvényszékről) Dr. Slur Déaee törvényszéki hlró hazafias szolgálatának iRrtama alnlt a törvényszék elnöke dr Hámory Zoltán törvényszéki bírót blztu meg u vizsgálóbírói teendőkkel.
- (Az Irodalmi és MQvéazetl Kör) válatztmánya holnap, izombaton délután 6 órakor válaaztmányl Illést tart a Nagy-kanliaal Takarékpénztár nagytermében.
- (Blzottslgl ölesek a városházén) A
nagykanizsai városi képviselőtestület
Eénztlgyl bizottsága ma délután S éra-or, a hadigondozási bizottság ,5 órakor tartotta ülését a városházán. A pénzügyi blzettság letárgyalta a sörgyárral kötendő gáz-flzorződés ügyét, a hadigondozási bizottság vedig napi foiyótlgyeket tárgyalt.
- - (Kanizsai felkész mondja a fenyvesi miséket) Prdbtéma volt eddig a ballton-fenyvesi vasárnapi szenlmisék mondatása. A lelkész-kémes rövidesen megoldódik. Addig minden vasárnap és tlnnepnsp Nagy kan izsárél a Jézua Szive egyházköz-végtől indut egy-egy lelkész Balatonfenyvesre, aki a vasárnapi és ünnepi szentmisét fogja végezni.
- (Halálozás) Windísth Richárd, a keszthelyi gazdasági akadémia ny >g. rendes tanára, május IS-án Budspéiien elhunyt. Temitéee május 2t<cn lesz a ke-apesiuti temetőben.
- (Letartóztatlak egy bejárónőt) Hl-moncslca Mária nagykanizsai, 33 éves bojáróné Bzolgálutl helyén — a nyo-mezás adatai szerint — több Ízben kc-votelt el lopásokat. A károsultak között van dr. Haláosy Miklós m. klr. tő-állatorvos 250 pengő értékU tehérne-inii, valamint Róth Pálnó és Arval Adolfné mintegy 300 pengő értékű fehérnemű erejéig. Sfmoucslca Márlát előállítottá* rendórkapitánySágra, ahol kihallgatása után dr. Zágon Elemér rendőrtanácaoe, a bUnOgyl osztály főnöke letartóztatásba helyezte. Átadták a nagykaiu»tai klr. ügyészségnek.
(A dorogi bányászleventék Fenyvesen) Ma\' indultak el Dorogról az első balatoni nyaraló „fecskék"\' az ottani bányász-leventók személyében, akiknek 60 föbói álló csoportja Balaton-fenyvesen tldtl. A fOrdöközség mindent megtett a dorogi leventék minél melegebb fogadtatására.
- (Éneklö-itjueágl hangverseny Osák-tornyán) (Muraközi tudósítónktói) A muraközi iskolák Ismét nagyszabású megmozdulásra készülnek. Ezuttnl e?y énekló-ifjuságl hangverseny keretében mutálják be Csáktornya IdJzOnségéneb a magyar nepdaltermés legjavát. A itagyBzabasn éneklélfjusági hangvciaeny juulim O-án lesz éa azon részlvcsznck az összes csáktornyai Iskolák énekkarai, valamint még kezel huaz környékbeli iskola énekkara. A hsndversenyen több közös kánon is lesz, amelyet több mint ezer gyermc* énekel egyszerre, azonkivtli az egyes csoportok külön is bemutatják tudásuk legjavát.
A bazatért zalai honvédeket a megyeszékhelyen is ünnepélyesen fogadták
Zalaegerszeg várói is ünnepélyesen fogadta a város falai közé viayzatért honvédeket. A megyeszékhely, szive iclke<cn és forró szereteltet dobbant meg ezen a napon. Az alakulat a laktanya udvarán sorakozott Olt voltak a város és a vármegye vezeló személyiségei, a társadalmi küldöttségek, Az első (IdvJzlést mondó e/redes uUszkeséggel emlékezett meg a zalai honvéd hóiieBnégéról é* hóit helytállásáról Figyelmeztetett arra, -hogy a ItáV borúnak még nincs vége.
— UyÖzelmünk befejezéséhez, mondta, izzó hazaszeretet, a legnagyobb (egyelem és a legerősebb munka szüksége*.
Oatorozla a továbbiakban a rémtiirter-Jesztéat, a kíshltUaéget, majd kegyelettel emlékezett meg a hésökról, akik életük áldozatával teljesítették a legnagyobb magyar kötelességet A közönség pár pilh natnyi néma csenddel áldozott a hósi halottak emlékének, mialatt a honvédzenekar a Magyar Hiszekegyet játszotta.
Dr. Brand Sándor alispán Zala v.Unie gye nevében köszöntötte a visszatérteket.
— UUsikeség (Illőit el bennünket — mondotta —, amikor hallottuk, hogy még a haivéeck védelmezői is zalai katonák voltak. A félmilliós Zala népe nevében Ígérem, hogy a hősök emlékét ugy őrizzük megt ahogyan ezeréves hagyományaink előírják.
Vitéz Tamásy István polgármester meghatott és megható beszed keretében eils-
méréssel p.dózolt a hazatértek parancsnokának, a tiszti és tiszthelyettesi karnak, a legénységnek és a sebesültekről iá a szerelet hangján endékezett meg.
Weysiczky Jinesné a zalaegerszegi asz-szorjyszövetség nevében és a hadigondozottak c-taládta^jal nevében mondott szívhez gróló üdvözlő szavakat. V
A Hazatértük nevében parancsnokuk köszönte meg n (eléjük elindulásuk óta szüntelenül áradó hazai szeretetet. Ismertette röviden, amit átéltek a tiatctércn az elmúlt eszteudó alatt. AmlUi kiértek a harctérre, a szövetséget motoioi alakultok csak két nappal előbb érlek el a Bon-vonalat, mint a zalai honvédek. A viiazavonulásnál pe-álg a zall honvéd njy állta meg a helyét, hogy a szövetségei vezetés részéről is el-larnerésbcn részesült.
Majd a vczclésc alalt hazatértekhez fordult:
— Ahogyan férfiak voltatok oltkUnn, ugyanúgy Itthon e. álljatok meg a helyeteket, mert nekünk még feladataink vannak. Egyik szemünk állandóan n laktanyán legyen, a másik n budai viron és ha elhangzik ismét ,i hívó szó, hogy „zalaiak előfíM, akkor mindannyian azonnal Itt le-evetek.
Végül kitt*, hogy a hatóságek adjanak alkalmat a harcokhoz, pusztuláshoz szokott katonáknak ahhoz, hogy bele tudjanak Illeszkedni az építés itthoni munkájába.
A beszédek után tábori mise volt á
Ah*gy a humoriata látja:
De gusztibus,..
Hogy an Ízlésekről nem érrftiitrs vHalkozHt, azt már Zsiga bácsi megmondta. Nyugalmától* főkönyvelő volt az öregúr és miután nyugdija és szőlőjének jövedelme élete alkonyán is egyensúlyban tartotta a mérleget, nem nagyon izgatta magát földi gondok miatt, lla oalann vitás ^ kérdés felvetődött, txak legyintett. és azt mondta:
— Dé guszti buszti.
Amiből mindenki megérthette, ho\'gu nem érdemes. Hosszú.
Vajában az ízlés különbözősége,
csodalatos. Bemutatják például az uj filmet x kérded valakitől hagy tetszett.
Nagyszerű volt mondja.
Láttam már jobbat is - vili a másik.
Pocsék \'¦ így a harmadik. Vagy a xzinház tagjaira!. Egyiknek a primadonna tetőzik, másiknak a szitbrrtt. dt hogy a xzubrett-nek tetszenék a primadonna, vagy a primadonnának a smibrett, arról meg alig hallottam.
Uj ruhát csináltat a nagyságos-assMony. Tetszik neki. A szabónö-jének is. De amikor a legjobb barátnőjét kérded, azt mondja:
Mini egy papagáj, fis öt pere múlva, amikor talál-koeik az uj toalett tulajdonos nőjével, ellenkező végletbe, esik:
Édes vagy benne - csicsergi , ilyen cuki riihá-l még nem nem volt!
Váltakozik az ízlés. Néha egyik percről a másikra.
Amikor a banketten feláll a nagy férfiú és elmondja a magvas pohárköszöntőt, csak ugy »ug az éljen
és ropog a lapu. Egyméxl ItiMfOsm mhannak gratulálni ass emberek és esküdöznek a nagy férfiúnak, hogy élete legszebb beszédét mondotta eX. De egy perc multa maguk köuött megáibipitják, hogy xálogatott ostobaságokat fecsegett és legjobb volna már lebunkózni az öreg tulkot.
Változik az izlés, néha egyik percről a másikra.
Tegnap este. társaságban voltam és valaki ráült egy zöld kalapra. Senki sem vette észre. Csak félóra múlva. Az ipse. kereste a kalapját én megtalálta. A széken, amelyen a társaság legtestrsrhb tagja ült. Felvette és pézte kárvallott ábrázattal. Kell-e mondanom, hogy aki a kalapot és gazdáját látta, hasát fogta nevettében. Egy zöld kalap amin fél óráig ültek. Van ennél fényesebb látványt Harsogott a kacagás. Én magam itt emléknrem (rá a múltból nem tudtam valaha derűsebb jelenetet elképzelni. Ezúttal azonban valahogy csak nehezen kapcsolódtöm bele n kóederült-ségbe. Váltig mondtam magamnak, hogy ez egy jó eset, egy prima mulatság, nézd már azt a szánalmas kalapot, hát nem remek dolog ftt Hiába. Nem letstett. A társaság katvéért magamra erőltettem egy mosolyt, de er csak afféle vnímosoly volt. Valahogy nem ielett.
Miért f
Csak két oka leheteti.
Vagy ae, hogy öregszem és meg\' változott ae iztésem, vagy ae, — cím// előbb elfelejtettem mori-dani, —\'• hogy » kalap az enyém volt.
JUSS JÓZSEF,
«aiíAI KÖZLŐN*
— (A pliol asztalok prtmlarls) A vá-rosl közgyűlés \'határozatához képest az árusító asztalok végre kikerültek a kanizsai ptenra. Kiívelííro 30 asztal ka-
DOtt gazdati azután - a tervezőt szerlat Öt évon At minden évben ujabb 30- 30 us/.lalt készíttet a vAros. MArlfl egész insn kepi\'t kapott a kanttal piac, hAt nmlkor ma]d mlrdan Árusítónak mvfíWmi a D"?.ga asztala. Az Aru ¦itók Is, a hA/ttieszonyók Is nagyon meg vannak elégedve az uj holyzettol.
-~ (Ezer krajoárértblolkll?) Nomcsak Budooewten, hmem az egész ország-ban felelőtlen hírek keringenek arról, hogy efry budapesti gyár ezsr. kétfilléresért egy kerékpart ad. A Magyar Nemzeti Bankhoz és a gyárhoz tömo-gesen érkeznek érdeklődéin* a hlr valósága IrAnt Illetékes kelyen meealla-
ÍiltJAk, hogy ez a hlr foleXtlon kltalA-áa én szó sincs arról, hogy ezer réz kéiriHóres ellenében kerékpárt adná-nak.
Megnyílik a perlaki Barois-fArdtttelep
Perlak. roájua 21 (Tudósítónk jelenti) Sok kőrülu.-kinléssel, munkával és aldozatválla-lássál megalakult a Baross 9zot.it-»ég Perlak és Vidéke fiókszorvezc-lénak kebelén belül a fürdóezakosz-táiy. A Baross vezetősége többszöri kiszállás után megállapítotté a lea/-kedvezőbb és fürdésre legalkalma-wbh helyet és már meg is keedő-dótt » fürdőtelep épí*é^«. A mai anyás;- f*i ár-maonvok* mellett, egyelőre osak négy nagy közös kabint építőnek, pénztár és büffó fülkékkel. A fürdőtelepet beterítik. Iiejáratu székely stílusban készül. A fürdőtelep a Dráva mellékága mellett lesz, nhol >. riz folyása a leglassúbb. A fürdőteleppel szemben, a Drára közepén egy homoko" sziget van, szintén magyar területen. Az egész lelop változatos és szép vidékéről bizonyára a vidéki
nyaralék tetszését is megnyeri.
A fürdőtelep aVatáSS ünnepség keretében június 8-án lesz, melyre Nagykanizsa és Csáktornya, valamint az egész környék közönsége kap meghívót. A fürdő zsidóknak nem fog rendelkezésre állni.
Cseh véd Lengyelország ellen az la, hogy nem flzent hadat Magyarországnak
Rjpka, a londeni cseh emigráns-kormány helyettes külügyminisztere Washingtonkan beszídet mondott, amelyben azt vetette a lengyelek szemére, hogy semmit sem tanullak, de semmit sem felejtettek. ~ A mfnlizter a lengyeteknek nemére veti, hogy mt;; nem érvénytelenítették a tc-athenl csehek alcsatotását s azt állította, hogy a lengyelek inkább arra törekszenek, hogy ezt az átcsatolást véglegesítsék. A lénnyel száműzött kormánynak el a magatartása, továbbá az a tény, hegy Cssbizlevákfa főellenségének, Magyarországnak nem üzentek hadat, Rlpka ki-|elfcntéze szedni elegendő okot nyújtanak a Benes kormány álláspontja számára. Sipka szerint magától értetődő, hogy ha Lengyelország valaha is visszanyerné nemzeti önálióiágát, minden karulmenyek kézötl viasza kell adnia a cseheknek az 1931-ban elfoglalt teschenl területei.
Az elmúlt években állandóan a cseh-lengyel barátságot ünnepelték Jelentette kl ezzel kaposolatban a Wilhelm-ttrasee szószólója —. ha tehát a csehek most Mrteuin Ilyen Intranzlgcna magatartást foglalnak el a lengyelekkel szemben, akkor ez azt Jelenti, hogy végleg átmentek a kemmunlsta táborba éa Moszkvának akarnak kedveskedni.
IcftmaRasaMi árban veszek.
Vékátsy ékszerész
Tárgy: A husváaárlás stabaly.
f.Wké 1943.
:
lyoiátt.
Hirdetmény.
A husvásárláj uabályoiáia tárgyában rendeletet adtam kl. amelyet minden hentesüzlet kifüggeszteni Urlozlk, Kérem a klzönsénet, hogy s rendeletet sa[át érdekében olvaasa el a az abban foglaltakat tartia be. A rendelet t. hó 22 én már hatályba lép ¦ sz az egyik ló fnlézkedéic, hegy a busvásárláinál a család) igazolványt fel kel) mutatni. A kórház, tudó-szanatórium, a két konvlktus, a vasúti él-kezókocai, a toloncház, a fogház, az éttermek, a vendéglők éa kifőzdék csak hus-váiárfiii könyvvel ssoigálhitók kl. Ezúton hívom tel a felsorolt Intézeteket át vendéglátó üzemeket, h&Hy e célra vegyenek egy noteszt a sít pinteken délután 3—5 óra között láltamoztaMák a Kozellátáil Hivatalban. A vendéglátó Ipsarl üaemek abonens vendégeik családi élelmezési Igazolványait 4i zslrjegyelt hozzák magúkkal.
Nagykinfrii, 1S43 májul 18
i„a.i Polgármester.
Cölttagong a japán hadtnűvele-trk clsff célja
A német lapok nagy jelentőségei tulajdonítanak azoknak a Tokíóhó] érkező hireknyk, amelyek a bengá-líai öbölben indított japán hadműveletek folytatásáról számolnak be. Rámutatunk a német lápok arra, hogy a brit csapatok utolsó kötelékeit is visszavetették az indiai határon. Széknek n hadműveleteknek jelentós eredménye volt Maungdnw elfoglalása.
nerlinben kiemelik Tokiónak azt a megállapitását, hogy a japán csapatok uj állásaikban előkészületeket tesznek további hadműveletekre. A japánok első hadászati céljául a német lapok Csittsgong indiai kikötővárost jelölik meg.
Ez a város az angolok utolsó íá maazpentja a Bongaliái-öhö] keleti partján és fontos ut- ób léci összeköttetése van fezakkolet-Assam, ül. Kína felé.
1S-43. május 5j
hAtaűt Autábusz-^menetrend
Érvénye* 1943. i.iajua IV-»61 a további lalétkedéaig. z»tnMeb«r--«l«rii»henlMee\\-ae»\'ebotio--»Iei»esnfér
5.«
5 53 1.
6.50 . é.
7,og 1.
8.09 i.
8.55 é.
900 1.
10.25 í.
Zalaszabar Garabonc
Nagykanizsa Korona szállodn
Nagykanizsa Korona szálloda Inka
HÖhÖnye pu. ¦Oliönye pu. Kaposvár pu._
é. 19 10
i. 18 53
L 18,00
é. 17.25
i. 16.21
1. 15.25
é. 15.10
1. , 13.45
N«oyh^nix«r—LtMAnye-ftledlandira-- «uramomh»!
Nagykanizsa pu. Nagykanizaa Korona Letenye
Alsólendva Korona-szálló Lendvavásárhelv Bclatinc
Muraszombat Korona sz. Muraszombat pu. Muraeaémbtpt— NlaSláadka- Netenye—\' Raa^rhawiatUs
X c c X
X c X il +
s- 7.10 12. - 14 25 18 05 19-
!, 1(1 7.Í0 12.10 14 35 18.15 19.15
ÍM 8.10 Ur- 15.29 19.09 20.05
7.15 H50 \\ 16.40 2020
806 -- ) 17.35 —.—
-.- 0.16 — 21.16
8 55 10.05 18.20 21.35
¦ - ¦ .— 18.30
Muraszombat pu. 7.15 10.20
Muraszombat Korona sz. V 7.- 7.25 10.301 Ü35
Belalinc —¦— 7.15 —.— i 14 55
LendvavasArhely 7.49 —.— 11.20
Aliólendva Korona sz. 8.45 12.26 15.55
L.tciiye 6.05 8.50 0.55 13.35 16 — 1705
Nagykanizsa Korona sz. u 6.55 9.49 10.45 14.25 1.150 17.55
Natyltinlzsa pu. T 7.05 —•— 10.55 14.35 17.— 15.85
X Csak hétköznap közlekedik.
4- Csak vasár- es ünnepnapokon közlekedik.
c— Csak hétköznapra esfi hélfön, szerdín és pénteken.
d — Nanv^anlr.a—Alsólendva között csak hétköznap
e — Muraszombat—Lelenye között csak hétköznap.
P.rlak—b.lloa- norimoi-njn -Sl.-!d>>w.5i.
8.10 1.21
9.32 9.50
14.551 I. \' Perlak -
15.06! í. i Muraklrály l\'crlak pu.
1M7J. i. Bélica
18.85 é. i Cséklornya, Zrínyi tér
16.43! é Csáktornya pu.
6.59 i 12.49 6.10 í 12.30 0 20 -.
j 6.15 6.10 I 5.21
16.50 i I. | Csáklornya pu. 17.— I. Csáktornya, Zrinyi-tér 17.49 i. I Muraszentmárton
18.10! *• ! Strldóvár | I. 15.-
Perlak—Csáktornya között csak hétköznapon: hélfön, szerdán es pénteken. Csáklornya—Strldóvár között minden hétköznap közlekedik.
tSépMÜjáf csépiéshí.,
6sei szdntáshoi
most rendelje meg
D N (iKK-U LLMA N N v«here8kedéséb*n. r<\'\'\' !!ofhnn\'-Kép«h. potróleum. ksnő- ós nyersolttj raktár. 11*9
DRAMGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Aramázámlik fizetése, reklamációk, hlbajelentósek, szakszerö fetviláfloaltás minden villamos kérdésben délel&H 8-tó! délután 10 órAlg. Caongoryut 51. tstlafon 294.
Olasz válasz a londoni méreg, keverésre
Stetanl jelentós: A rómaf lapok 1«. rlnt az ungol Bojtó hihetetlen hlrp*«^ terjrszt o háború tovAbbl alaktiÚiAi llietíipg. Azt híresztelik, hogy Nám^! orflzáír norflAra hagyla OliiazoraráDot AnglIAbae. ugy lAtwik, nem érllk 1 tongoly-flTövetfifg természetét, nrnsly elválaszthatatlanul IDsl önsze a bcriM foglnlt államokat Ez a szövetsíg nem. osak órzelmokon alapul, han^m fnlaflbb-rondü erdekeken ós ez Kuróna érdsVi A hlr, hogy NérnietorszAg magára hány-]n O\'aszorsTágot. éppen olyan képlt-lenseg, mint fordítva.
Azt in állítják, hoíiv OlsizorirAg elír. kezet! ereje végső határához. Hz íPMll olyan képzelódés. mint a siabadásról ttt. Jesztett hlrck. Ezzel csak azt árulják si az angolok, hogv olaszok lellételazttt gyenireséaév*! akarlak megnyerni a háko-rút. Már pedig a háborút nem az ellenit! vélt gyengeségével kell megnyerni, haneai a saját erőkkel.
Ujabb irtó hadjárat m boszniai
bandák elten
\'Berlin, tnájui 21 Illetékéé helyréi származó közié* szerint Boszniában néhány nap óta tisztogató akció folyik a fegyvern bandák ellen. Ebben az akcióban nimet katonaság, fegyverei 8R alakulatok és horvát köteleitek tessnsle részt.
A kiirtttudó Moszkvából iráríi csoporthoz tartoz| hajlovics eiredaa 1 radványai. Esek a partizánok Dél-Bosznia utt&lau bogj\'vidéköin fészkelték l>o magukat a - vadonba <m onnan indulnak rablóhadjáratokra a falvak és a közlekedési utak ollón.
A német részről bevetett csapatot legnagyobb részo hegyivadász. A szorlv partizánok a legutóbbi össm-lapáanál 800 halottai vesztettok. _
APlAniRDETtSlI
\' ... JOA*
Varréleányokai és egy twnuló-leényl tetveszUnk. Varga--Rotter dival-szalon, Sugár-ut 14. 18M
Egy fcHutéleany azonnal felvételik Schless Testvéreknél, Deák-tér 10. 1«0
., H&laxeM.eepédet felvesz Bett\'helm Muí, Caengery-ut ín/s. lí*
Megbízható, tltzta bejéronft keretek. WaldhauBC.-, Kazinczy- alen 31., lina, i. -1«3
ADAsVVÉTSL
ifdiapérlival és egy ázv^
Két fogi leillő olailó.\' Véciey-u 2.
~sishi« 1 drb Oani-lóle 110—180 V.
7665 A. 9fi0 fordulatú dinanió compl. mi-¦serekkel. Esetleg clcwréliiénb 1 drb 3 vagy 7 HP-a 380 V-os 1440 loidulnlu Jó-karban tevő váltóáramú villamos motoiial. SÜDOnfáll Uradalom, Simonját. IBI*
F a ré mi unitért, Itlsvuull felszerdétl, hídmérleget sQrcÓEcn vennék. Szíva Antal, Clelic. 1641
KÜLÖNFÉLE
Elveaucett tagnap délután pin» ntb-kendőbe kBtve egy p ottatakarék betétkönyv és az élalmezéif Igazolvány Vlnceek Jőziel újságárus fényképes igazolványával együtt Kérem a becatlleiet megtalálót, adja le Horváth ujiágblaományoanál, Fő-ul.
zai.ai KÜZLÖm
pttlltikasi maplt-ftp-. illadfa r..as2flaíiíbafcgt K. T. Biftvkanli-ae" ráelos klaaW: Zaiiá karsly. nv!»»tate«i a „X«i|aiSssá|. H. T. Basyk.r. nW ey«a4ájáfcm «*fylu»lii#»
03
fülBflÓi
Tábori p»«ta:
83a óvt.,H5. sz. Nagykanizsa, »43. május 22. szombat áru 20 MMr.
KÖZLÖNY
AeKkmMU* «, uuttáinuili a. cm,. jin liiilllr;i.fcWl-.áuü--l bMn K. u»
i3B«aB^iMfti^<i^MiiiittiiBi«gaFi«»aa,
& balkáni kérdés
meglehetősen az érdeklödé* előterében áll. Legutóbb Saluta szenátor, a?, olasz .szenátus kiH-ügyi bizottságának előadója ismertette az olasz külpolitika problémáit és beállítását, résu-lctescn\'foglnlkozott a balkáni kérdéssel is. Tudvalevő, hogy Olaszország már régóta élénk érdeklődéssel figyeli a balkáni eseményeket, ami természetes, mert hiszen Olaszországnak a történelem egész folyamán mindig fontos volt, hogy n. szeme szédos félszigeten mi megy végibe. Spanyolország, a másik fél-szigetszomszéd, ugyancsak fontos számára, de még sem atiyt* nyira, inint a vegyes nemzetiségű Balkán, amely nagyobb figyelmet kivan, különösen a mai helyzetben és közelebb is feleszik az olasz partokhoz, mint az aránylagos nyugalomban élő ibériai félsziget." Hogy azonban Olaszországnak nem volt kör zómbős az sem, ami :t spanyol, félszigeten történik, azt a leg-jobban bizonyítja az a messzemenő segítség, amellyel Rónia Francot támogatta a polgárháború idején.
Róma balkáni érdeklődése a világháborút követő időben rövidesen jelentkezett. Bflr a londoni egyezménnyel ellentétbon Olaszország a háborúba való belépés ellenszolgáltatásaképpen nem kapta meg egész Dalmá> ciát, hanem kénytelen volt megelégedni Zára Ós Fiume birtokával, mégis a két város jelentékeny előrehaladás volt Róma balkáni politikájának utján. Eiéft szerezte meg magának Olaszország Albániát is. mielőtt azonban ezt az országot kiépülhette volna, a kitörő háború megakadályozta törve végríhaj-fásában. *
Az olasz álláspont kiindulór pontj\'a, ttogy a balkáni érdekeket nem szabad kiszolgáltatni olyan hatalmaknak, amelyek egyoldalúan szeretnék őket kizsákmányolni" — mint például a szövetségesek tennék. Effilér keztétnek az ozmán birodalom balkáni uralmára, amely megakadályozta a balkáni népek szabad" fejlődését és oka volt annak, hogy a Balkán évszár zadokrn elmaradt a világtól. Az olasz vezetés egyrészt távol tni-taná a veszedelmes befolyásod kai a Balkánról, másrészt néni olyan nyomasztó nagyhatalom részéről, jönnek, :miely mellett az Egyesült Államok önúltósá1-gának gazdasági és .-politikai téren el kellene sorvadnia. Éppen, ezért nincs egyetlen olyan európai \'nagyhatalom sem, amely
FefleKJa szerkesztő: Bar barira L«|o»
Klenxctáid Ara: egy hónapra * peüaö«5K».tUlér.
rfegyediSvre »^enjfft 20 Kor. 1 Bgyaa hétköznap i8fil^sa*aibatoa:&gstn.
Berlin várja a nagy nyári szovjei-offenziiál
Az angolszász nézeteltérések miatt még csak jÖVÖ hitre Ígérik a döntést a washingtoni tárgyaló lelek
Davles Sztálin válaszával fog visszatérni Washingtonba
Göbbels birodalmi miniszter a Daa Roich ejmö hotilsm legutóbbi vezércikkében a tunÍBzi narc-Iwfoje-zésóvel foglalkozik. Utal arra, hogy katonai kudarcnál mindig nzt kell először tekinteni, hogy annak van-e ológ hatóereje az általános hadihély-«at alapvető megváltoztatására. 104O májusában Anglia kénytelen volt elhagyni aissáraufőldet. Ke a tongoly-hatalmak és a nyugati hatalmak közti katonai Ím vámolást a tengelyhatalmak javára döntötte el. Ak angolszász hatalmak afrikai sikereiről ugyanezt mér nem állíthatjuk. Hadviselésünk köz-pontja Európa, Afrika ezzel szemben csak killeő övezet. Természetes az, hogy a tengelyhatalmak nemzeti jövője kialakitásá-ban a fekote földrész két létfontosságú tényozó. A háború folytatásában azonban nélkülözhető.
Amig ellenségeink gyengék ahhoz, hogy az európai szárazföldre visszatérjenek, addig ók \' a vesztesek
éa ezt Washington meg London éppoly jól tudja, mint Boriin, vagy Rónia. \' ( 1
Dr. Göhbols inogomlékezott irú-\'sábafi arról is, hogy a német-olasz csapatok Észak-Afrikában példátlan hősiességgel küzdöttek.- Az éazak-afrikai háború alapvető problémája kizárólag az utánpótlás kérdése volt. Az angolok és amerikaiak csak akkor döbbonnénok rá, hogy oz a félévi időszerzés számunkra mit jelentőit, ha ogyszor csakugyan őszükbe jutna, hogy az ouröpat szárazföldöt megtámadnék. A jelenlegi háború legnagyobb problémája a mozgás. Aki csapata és hadianyaga szalmására a legjobb mozgási lehetőségekkel és előfeltételekkel rendelkezik ,áz fog győzni. Ha most ellenségeink sokat emlogc-tott támadási terveikot valóban komolyan ínég akarnák valósi tani, akkor először nekik kell mogmozdul-niok, mert mi itt állunk. A háború
további fejleményei szempontjából
döntő jelentőségű az a tény, hogy eddig elég úlŐnk volt, hogy felkészüljünk és főleg az, hojrv\'angolssáaz ellen-¦ségisinket egy számunkra rendkívül kedvezőtlen időpontban megakadá-lyosiukiaibhan, hos^v\'támadó1 -twry«i-ket íwlBövisla szöve\'tsécesükkel egyet értésben együttesen hajtsák végre. _A kezdeményezés ereje lassan
ismét kezünkbe kerül. Az események következtében vonalaink megrövidültek és most-olyan erezetet cárnak körül, amelyet uam-csak akaratunkba, haoam tönkkel is ki tudunk tölteni. Az eUenaégnok pedig itt kell szembeszállni velünk, ha a győzelem legkisebb esélyére •is számit. A német véderő Vészen áll fogadására.
Az orell kanyarban érltc a helyzet az összecsapásra
Német katonai körök arrsy.Síémi-Lanak, hogy a keleti arcvonalon a\' nyugalom rövideden fégetér. A ssov-jot valószínűleg nagy nyári támadásra tosz olőkésfülűteket. Az oIŐ-kószületek mér befejezés olótt állnak. Erre követkoztétnek a szovjet niogorőeödött felderítő te vékony a égéből, sok Vonalszakaszon végrehajtott vállalkozásaiból. Valóseinünek tartják Berlinben, hogy az elnő támadást a szovjet an oroli -kanyar ollen intem. A jelek beéri nt a srx)vjet Moszkvától délre és Kurszk környékén vonultatja fel csapatait. Arra következtetnek, hogy a\' szovjet két oldalról, északról és délről kísérli inog Orel bekerítettét. Ezen a részen a szovjet sok tüzérséget, orős gyalogsági éa páncélos egységekot he-
lyezett készenlétbe,\' Elénk a sxorjat-arcronalak mögötti uyTákenyHég. is.
Lóairtadó Landanhan
Berlinből jelentik: A német légi orő eredményesen támadta a kubáni hidfŐnől és a Donec felső folyásánál a szovjet ©napátokat é« több megrakott tehervonatot. Bombázták nia éjszaka I«ningrád ellátást üzemeit is,
Londonban ma Imjnalban létfi-riíidó volt.
Madridban
tegnap összoüll Krunco elnökletével a minisztertanáes. A megbeszélések ma folytatódnak. A tegnap hozott határozatokról hivatalos Jelentést nem adtak ki.
A Jövő héten érik mej? a helyzet döntésre Washingtonban
Roosevelt a sajtó képviselői számára adott nyilatkozatában kijelentette, hogy a Churchill miniszterelnökkel \'folytatolt megbeszélések a jövő héten elérik\' a végleges döntés idöpontr ját. Megvan az egyetértés — mondta Roosevelt —- GhurcbuV lel atekintetben, hogy
északamerlkai $rők nagyobb részének a Gscndes-óccárii hadstinléren kell maradnia, ahol az-\'-most is van.
A japán sajtó részletesen foglalkozik a washingtoni tárgyar-lásokkal. A japán lapok szerint Churchill JbeazédébŐl kifejezet-
alkalmasabb lenne arra, hogy befolyást szerezzen a félszigeten, mint éppen Olaszország. Mások, Így például az angolszászok, ment Balkán kedvééri fordulnának\'a balkáni félsziget felé, hanem kizárólag imperialista^ célokat tartanának- szem előtt, szinte azt mondhatnánk, hogy átmeneti állomásnak tekintenék csak a Balkánt. Olaszr ország ezzel szemben megéled gntnek a balkáni államokban élvezett gazdasági, előnyökkel ós igy saját erdőkében is igyekeznek itt czeküek az államoké-
nak a helyzetét és gazdasagát megerősíteni, mert hiszen nemcsak\'eszköznek, hanem célnak is tekintik u balkáni kap-(solatoknt. Do nem zavarná az olasz befolyást a többi európai, illetve közepeurónai állam bnl1-káni \'érdekeltsógelt sem, föllóve. hog>- ez az érdeklődés nem megy lul a nemzetközi kapeso-laioít szokásos keretein. így például nem veszélyeztetné az olasz befolyás Magyarország jogos érdekeit sem, mert éppen ellenkezőleg Magyarország éa Olaszország csak segítő társat
találnának egymásban a balkáni államok felemelésére, biztosítására, valamint felvirágoztatására irányuló munkában.
Ilyén szempontból vizsgálva ezt a kérdést, arra a végső következtetésre kell jutni, hogy Olaszország és Magyarország érdekei fit is, mint annyi más esőiben, kiegészítik egymást. Mind a keltő azt akarja, hogy a Balkán félszigeten rend uralkodjék és ezek az államok a fejlődés utján az európai kule tura csúcsai felé igyekezzenek, iie pedig ellenkező Irányba.
ZAL\'AÍ kóixonv.
WS. május 2á
te/i kiluul az angol amerikai
iir/«lft)Ui\'»>. ui»kiJ\'«»lL>i»H. liugj) az európai vagy a < -sended
óceáni háborút illeti-• az elsőbbség y további haditerveket illetően. Ez a nézetJrülönbség, mondják u japán lapok, még könnyen komoly szakadáshoz vezethet u két hatalom közölt. Xagybritannia Churchill beszédéből megállapíthatóan nem
nyerheti meg ;< háborúi azamef-i ikai segítség nélkül, lennek btr Ismerése csak fokozza a nézetv eltéWsek lehetőséét s ez a tény sok csalódást okozhat az angolszász hatalmakkal szövete-kezeit kisebb kormányok köreiben is. Anglia és az Egyesült Államok mindig vetélytársak voltuk, mindegyik a másik\' ror vására akart erősödni.
Sztálinnak lefordították Roosevelt titokzatos özenetét
Moszkvai jelentés szerint Dawies, Rooseveltnek a szovjet fővárosba küldött külön megf-bizottju egy augol ameilkai sajlórképviselök előtl tetl kijelentésében azt mondotta, hogy csütörtökön este másfél órás ért-tckezlet keretében lefordították Sztálin előtt Roosevelt levelét, amelyet Dawies hozott Moszt-kvábu. Arra a kérdésre, hogy most már többet tud^e Dawies u levél tartalmáról, a megbízott azt válaszolta, hogy nem azért érkezett Moszkvába, hogy ott bármiféle tárgyalásokat is folytasson.
Dawies egy rádi ót u d ositó előtt ugy nyilatkozott, hogy es~ |
te 9-tŐl 12 óráig tartott kihallgatása Sztálinnál, aki némán és minden megjegyzés nélkül hallgatta meg Roosevelt üzenetének fordítását. Kijelentette Dawies, hogy Sztálin valószínűleg pár nap múlva ujból érintkezésbe lép vele s nem lehetetlen, hogy visszatérőben magával fogja vinni SztaÜu válaszai Roos\'e" véltnek.
Egyiptom kÖVBtaágot állit fal Moszkvában
K airöi jelentés szerint az egyiptomi minisztertanács elhatározta, hogy diplomáciai képt-vjseletct létesít a szovjetunió íör városában.
Reménytelenné vált i izovjet-Ieagyel-cieh helyzet
Londoni vélemény szerint a legkisebb kilátás sincs arra, liogy a lengyel-szovjet kapcsolatok ujrafol-vótele megtörténjék, Kazszorü ki--egyenlítésre a két fél között igazságos alapon nom kerülliet sor. Len-gyol emigráns-kormány körökben Moszkvától várnak kezdeményező lépést, de a szovjet erre a legcsekélyebb hajlandóságot sem mutatja.
Magyarország ifi jelentő* flzerepet játszik a lengyel-szovjet viszály körül kialakult holyzetbon. a Kou tor-iroda diplomáciai tudósítója szerint Ixmdonban a cseh-longyel ellentétek kiálozódé-
uének egyik okát abban látják, hogy Csehország második számú közollon-tii\'gének, Magyarországnak a lengyel emigráns-kormány nem üzente meg a háborút.
A finn lapok a szorjol- lengyel viszonnyal foglalkozva megállapítják, hogy Pommi jol« sincs1 a liely-zot változásának.
Neuyorki hir szerint Benea
ottani tárgyalásairól az aiigol lapok közül csal. a Daily Telegraph között tudósitánt. A második tanácskozásban Churchill in rónát vett.
Német közlés Uasilnlanl tegnapi beszédéhez
Illetékes német helyen Basti-anini ojnsz külügyi államtitkár .tegnapi nyilatkozatával kapcsolatban azt a felvilágosítási adi-Iák, hogy bcrlinii mértékadó körök a beszédben azoknak az alapelveknek megerősítését látják, amelyeket Hitler és Mussolini legutóbbi tanácskozásuk alkalmával lefektettek. Igen érdekesnek tartják Bastianini bsf-szédének gazdaságpoliUkaimeg-mcgvilágitásál, amikor utalt ar-:
rn, hogy a mn duló viszály alapr vetö oka a kapitalista országok gazdásági támadása volt a velük szemben álló gazdasági ber rendezkedés ellen. Iveszögezik Berlinben, hogy a tengely áll af mok irányelve továbbra is változatlanul a világ gazdasági javainak igazságos elosztása az egész világ számára. A tcugelyr batalmak ezen az alapon építik fel az uj Európa jövőjét.
Méfvs
20~S3ig
VÁROSI MOZGÓ chMtituktűi-
vasárnapig
Ae uj nagy Karddy-film ! ÓPIUH-KBRINQO A* idei legnagyobb magyar filmsiker I nUrÁ" híradó a világ aktuális eseményeiről
Mltaááeok kezdete kannapakon 5, 7. iruMff nap 8, $ te 7 órakor
Mától kezdve 10 órakor kell elsötétíteni
Budapest, május 22 (MTI) A hivatalos lap szombati száma közli a honvédelmi miniszter rendeletét a légoltalmi elsötétítés ujabb szabályot-sásáról- A rendelet szerint május hó 22-tőL szombattól kezdődően az elsötélitést az ország egész területén 22 órakor kell végrehajtani. Az elsötétítés hajnali .\'1 óráig tart. A rendelet a továbbiakban
változatlanul Teiintarlia a köz,-világítás clsötétitéséről annak idején kiadott intézkedéseket és kimondja, hogy ha a légvédelmi riadót az elsötétítés időpontúja előtt rendelnék el, a teljes\'el-sótétílést azonnal végre kell hajtani. A rendelet május hó 22-én lép érvénybe. Szombaton tehát már csak 22 órakor (este 10 órakor kell elsötétíteni.
A telkiosztásra fel kell függeszteni az esti zárórát
Sok a panasz Nagykanizsán, hogy a lejkiosztás későn történik, hosszadalmasan kell\' várür kzoni az elosztó fiókok előtt, amíg a tej megérkezik. Utánar járvu a panaszoknak, megállói-pUottuk, hogy a gyorstehervot nat, amely délután u tejet az OMTrO-hoz beszállítja, sokszor egy órát js késik. A kanizsai állomásfőnök előzékenységéből sikerüli a 2 órai személyvonat1-lal egy paklikocsi felhasználót sávul valamivel korábban megkapni a vidékről begyűjtött tejmennyiséget, azonban ez a vo*-nat is gyakran késik. Utána még a szállítmány kezcJése, majd a
telepen a pasztörizálása, hűtés, szélmérés., csomagolás, kiküldés, mind időt vesz igénybe. Ezen tollát y legnagyobb jóakarattal sem tudnak pillanatnyilag se-gileni.
Másik baj, .\'hogy csle ti órát kor a tejfiókokat is be kell zár:-ni, ha tehát nem készülnek el addig a kiosztással, amint az idő melegszik, a lej másnapra elromlik.. Ezen ugy lehelne segíteni, hogy a közellátás érdekeire való tekintettel a rendőrt ségnek engedélyt kellene adnia, hogy a tcjelosztás az üzleti zártéra után is lebonyolítható Icr gyen.
"TT •» "--------------rnnfirrrrinri^ ^ vrirvuirvuut
agyonszúrtak egy legényt Damása mnraközl községben
Halálos dráma történt a mUr rcközj Damása kőzségbon. So>-rozás volt és utána a legények mulatni mentek, majd összeszólalkoztak. Ezek közótl volt Furt-di Mihály, aki összeveszett Bo-zsics Ferenccel. Végül is Eurrii elmenekült a fenyegető helyzetből. Később azonban ismét visz-szalért, a hangulat komollyá ¦váU/TSyszevcrekedtek, közelharc-rírteriilt a sor kettőjük közölt és ennek hevében Eítrdi kését
ellenfele hátába mártotta. A szúrás "halálos volt. Bozsics Ferenc meghalt. A teltest a niutr ragárdonyi csendőrség Őrizetbe vélte. A csáktornyai járásbirór ságról kiszállt egy bizottság a dráma színhelyére és az áldor zatot felboncolták..
Dr. Hámory Zoltán kir. törr vényszéki vizsgálóbíró pénteken, délután-maga elé vezetette Furr di Mihályt és kihallgatása után letartóztatásba helyezte.
Az Iskolák a kanizsai (eliötemplomert
Derék tanítóink és tanáraink , a nehéz időkben szinte kettő* zölt buzgósággal nevelik a jövő reménységét,. a magyar fiatal/1 Ságot. Szombat reggclenkinfolt látjuk a tanítót is sorbanállni a tanítványával a hentesüzlet elölt. Az iskolában mégis a legf-kevésbbé érezhető a háború. A tizpercckben pajzán jókedvtől hangosak az iskolák udvarai.
A magyar jövő kiképzői időt találnak arra, hogy egy tem-plomiifjusági hangverseny keretében bemutassák a kanizsai • éneklő ifjúságot*. Jővö vasárnap 5 órakor a Jézus Szive felső templomban nagyszabású ifjúsági hangverseny lesz. A kis elsős elemistáktól az érettségi előtt álló diákokig minden nagykanizsai iskola szerepel a tenfr plomi hangversenyen. Diákfiuk és leányok százai állnak maid a templom lépcsőzetes szentélyében, hogy bemutassák az egyr házi énekek gyöngyszemeit.
Es\'még valamit... A nagyközönség láthatja és hallhatja
majd az énekoktatás fokozatait is. Nagykanizsának van »K> rály díjas énekkara*. A kanizsai énekoktatás nagymestere, Keb ting Ferenc polgári isk. igazgató, tkirálydijás karnagy*, nem végzett hiábavaló munkát. Czeg-lédfy Lajösűé áll. tauitönő, Bah logh Lajos piarista tanár, Néf meth János tanonciskolái tanító, Ráca Alajos oki. karnagy^ Schmidt Rezső áll. tanító folyr tatni akarják az uttörő munkát.
Az ifjúsági hangversenyen a bevezető beszédet Orbán József tart. tábori lelkész tartja, aki sok viszontagság után hazatérve Oroszországból, jelenleg még vesztegzár alatt van Sopronban. A zárszót u Jézus Szive egyr házközség agilis plébánosa, Va-jay József esperes mondja. A templomi ifjúsági hangverseny eszméje vitéz Filo Ferenc áll. elemi isk, igazgatóé.
A hangverseny bevételét a templom berendezési költségeire fordítják. A próbák után itélvci felemelő élményben lesz része a nagykanizsai közönségnek a jövő vasárnapi hangversenyen.
h. U j
JOiS. májas 22
KULCSLYUK MELLÓL
vitéz oszi.anyi kornél\'
vezérőrnagynak a Souvcrén Máltai Lovagrend római iiagyf tanácsa a rendbe történt felver téllel egyidejűleg a Mestcrlova-gi Keresztet adományozta. *
A CSÁKTORNYÁI*A
hazaiért hős honvédulakular íok pár ancsnokának, a nagyi-kanizsai Járay (Jakuhccz) Islfcr ván századosnak és egyik tisztjének, Duzs Gedeon hadnagyinak a Kormányzó Ur az ellenr ség elölt tanúsított vitéz magár tartásukért a dicsérő elisnieréV a hadiszalagon a kardokkel ndományozln. A kitüntetéseket a csáktornyai állomásparancsnok tűzte fel a kél hős tiszt mellére a visszatértek ünnepér lycs fogadtatása alkalmával. *
f)r. P. VARGHA TEODOIUK
ferences tartományfőnök, volt nagykanizsai plébános, a sZof-kásös tavaszi látogatásra Zalába -érkezeit. Ezúttal a sümegi fet-rences rendházai látogatta meg. *
P. ANDRESKA KELI CIÁN
ferences lelkész, a kanizsai rendháa?Iiösszu időn ál volt lakója, az orosz harctéren telje*-sitett kemény hónapokon át szolgálatot, mint tábori lelkész. A harctérnői hazaérkezeti páter most a nagyatádi rendház lakója s rövidesen a lüzkereszt tulajdonosa, amelyei a harctér ren tanúsított bátor inagatartar sával érdemelt meg.
I)r. TIIOLWAV ZSIGMOND
ny. postahivatali igazgató, az egykor virágzó zalai daloskerület elnöke részt vett az Orszát gos Magyar Dalosszövetség 75 éves jubiláris közgyűlésén Budapesten. Ex alkalomból a zahü dalkulhira lelkes és ügy buzgó úttörőjét és élharcosát a Szövetség diszérmévcl és elismerő oklevelével büntették ki. Dr. Tholr-way Zsigmondnak nem ez az első dalos-kitüntetése. 1933-ban díszoklevelei kapott, lfh\'lírben pedig a Dalosszövetség arany-jelvényét.
*
LEMONDOTT
állásáról Vass Jánosné szül. Köklcssy Zsuzsanna, a perlaki községháza fiatal irodatisztje, aki mint a legfiatalabb perlaki mama, mosf ebben az uj fogj-lalkozási körében talált magár nak elfoglaltságot
Dr. DELY KAROLY
kisknnizsai orvos, jelenleg m. kir. tisztiorvos Zalaegerszegen, belügyminiszteri kirendelés foly-tán most a bevonult novai jár rási liszliorvost helyettesiti.
zax\'ai közlöny
Beszéljünk magyarul !
De a magyar filmeken is!
Nyugdiján tisztviselők
könnyű munkával VAt biztos megélhetést tol.iliiak. Választ .Kflnnyü" Jeligére a kiadóba.
KÉPKERETEZÉS,
szentképek
legolcsóbban kaphatók
Balázs Pa! képkeretozönél
««J Pő ni 1 (az udvarban.)
Mihályt « kritikus nokifoni a tollát ogy magyar fílmnok, jnort hibák vannak l>onno, abban a pillanatban felhorkannak a film hozzátartozói, érdekeltjei Ós nyomukban az árkontuli hogymosto-rok izpékonv íwogo és azon nyomban rásütik a kritikusra, hogy nom olég jó magyar. Pedig jó .magyarnak lenni nom annyit jo-lonl. hogy elhallgatjuk, vagy elkendőzzük a magyar hibákat. Ez éppon a rossz magyarság. Az ál-magyarság. Az üros magyarkodás,
Ha azonban ilyon nagy igényekkel lépünk fol a kritikusokkal szombon, mennyivol inkább helyénvaló elsősorban magátél a filintól megkövetelni, hogv magyar .tegyon. Hogy legalább beszélni tudjon ínagyarul.
Minap az »Egy asszony visszanéz* cimfi magyar film pörgött a kanizsai moziban. Nagyszorü magyar szinénz-ogvülles a vásznon. Egyszer csak jön ftomlay Arthnr, az nnno]K.\'lt karmofltor. ¦ fölveszi u telefonkagylót ón beszél roloségévo], aki éppon abban a pillanatban a város ógy másik részében aratta rtagy sikorót a színpadon. fis azt mondja Bomlay:
— Egvütt vacsorázunk, szívom, jó? Mindjárt oda jövök érted.
Nom is kell hotodiziglon pocsé-tos Írásokkal ígasoll magyarság ahhoz, csupán egy pár jó magyar fül ís elegendő, hogy mogérozzo bárki, aki hallja, a bántó magyartalanságot. * A magyar etnbor jön i« .meg inogy is. Mikor hogyan. Onnan, ahol hoszól, mogy. Olyan tehát nincs, hogy »oda jövök*. Oda csak monni lehet. Mert az, oda már maga távolodást jelent attól a bolytól, ahol mondom. A jönni viszont közeledést a helyhez, ahol olhangzik.
Azt kérdezhetné valaki, hogy akkor viszont a hjössz velem ?« kérdésre miért azt fololi mégis a magyar ombor, hogy »mogyok«\'.\'
Hiszen éppen oz a gyönyörű! A magyar nyelvnek ez a szabá-
lyokba nll\'g foglalható, finom logikája! A "jössz volem«? kérdésben bon no van a kérdezőhöz való közeledés. Vnirvis mielőtt együtt elindulnánk valahova, közelednem koll a kérdezőhöz. A »mogyok velőd" folelotbon pedig benne van, hoirv akár a kárdozóhöz indulok, akár pedig volo tovább, míndon-képpen távolodom attól a bolytól, ahol a kordén pillanatában vagyok. *
Ugyanebben a fÍIml>on Csortos Gyula azt mondja:
— Lökésed a hangversenyt!
Ha már ídegon filmek" magvarra fordított felirataiban ott díszeleg is a >dcn Zug vorspsteiv; szolgai fordítása, a »lokésto a vo-natol\'f. — loíratáhh magvar filmeken illenék elkerülni o/.t a poromba, fülsértő idognnszornségot. A magyar ombor nem kenik lo valamit, hanoin lekésik\' valamiről. *
Boszélhotnénk még arról, hogv gyakran találkozunk magvar filmeken cfféssoh otromba helyós-irási hibákkal, mint pl. seeyóblw vagy »lo*sz« ós hasonlókkal. Akkor azonban tul hOSSSU lenno ez a cikk. Tehát csak annyit, hopv otry fílmot vitéskötésokkol, mcll-dönpotó Yozércikk-botétokkol, a Iloniczlivné Bajza Lunko rógé-ivyoihŐI kölcsönzött nevekkel, meg azzal, hogy még a diszlotoxő so-pédmunkárt nevét ís felsorolják, ha az véletlenül vitéz és ípszílo-nos/ mindozzel egy filmet ma-, gyárrá tonni még nom lobot. A magyar film harsoghat mégoly hazafias szólamokat, lobot a se-gédrondozöholyottese nagy- és kis-viz várfalusi és hegyhátkeoi, alsóén fülsónionorí Vhizvhárhy Zohu-lon Csaba Edömér, — az a film akkor som magyar, ha írója nom tud magyarul írni, szoroplÓi nem tudnak magyarul beszélni és a fölíratok durva helyesírási hibákkal verik arcul a legelemibb magyar nyolvtant és a magyar szónak ívz . anyafojböl fakadó törvén veit.
(K)
Látogatás Nagykanizsa egyik elfelejtett gyárában *
Ahol a magyar iparos ktzemunkáfa nyomán ttf áht fakad — Nagykantma belekapcsolódik a fonfiszövőiparba — Pálcaica Ftrenc fonalfestő gyárában
A tavaszi nap az áldást hozó oeó után először dugja ki bátrabban a főjét, amikor a búcsúzni készüló vándor azzal a szándokkal járja a kanizsai utcákat, hogy megörökitson mindent, ami a város emelésére szolgál. Az itt élő omborokbon több-kevesebb .idó. alatt annyira kifejlődik a lokálpatriotizmus, hogy otthonának tartja a várost s áz--elszármazottak is mindig szívóson gondolnak vissza az itt oltöltött időkre.
Utunk a Magyar-utcán végig vezet. Nemrégen még a kanizsai iparosok sÜrün lakott utcája, a csizmadiák, szabók, pékek, hentesek és ogyéb kisiparosok tömeges lakóholyo, ma kissé halkabb élottcl, de a sok gyerek lármája mégis megflsihesiti a tavaszi délutánt.
Hátul, az udvarban meghúzódó
gyárkémény jelenti, hogy komoly nagy üzem hoz értünk, a nagy koritó-Bon tul mindenütt sürgés-forgás, elül hatalmas iroda- és lakásópületet omolnok, hátul hatszáz nép\\-zotméto-ros uj munKaternicit s a külső kőműves- és ácsmunka lármája ogybo-olvad a gyár bolsojéből kiáradó "monoton zajjal, amoly a munka egyazon ülőmét jolonti.
A Pálcsics-félo foualfoató gyárnak, amely maga nemében egyike az ország kovésszáinu, hasonló vállalatának, neve szélos körökl)OJi ismert. A raktárak tclo vannak kész, most csomagolt áruval, amolyot teherautó szállít liiida)wstro s hatalmas postacsomagok vár iák az indítást. A nyorsanyagraktár ia zsúfolt, a háborús idők alig látszanak mog ;iz űzőmön. A logfínomabb, legtisztább
GépSZijáf csépléshei,
vetAlfépét ősbí sHántáshoB
most rendelje meg
ÜNGÍJR-DLLMANN vaakereskedéaében. &kW Hoffaerr-gápek, potrólöuia, keuö- és nvenolaj raktár. *M
gyapjú fonál tói kezdve, minden van itt, azoreózóban ügyeskezü loányok, asszonyok dolgoznak, a festődében a német ón svájci foetékok adják mog a kívánt szinokot, a száritóban a fütótostok enyho mologébon szinte langyos télikortl)on érzi magát az ombor.
A vegyszerraktárt bár moly hasonló üzem mogirjgyolhotnó. A legkülönfélébb és logjóbb festékek Alinak a hatalmas polcokon, az udvari raktárakban különböző olajok és ásványi anyagok, a\' vállalatnak még külön asztalosüzomo is van, annyi a belső munka\'.
A Pálcsícs-félo fonálfostŐ gyár a mai víszonvokhoz képest olépgé kisméretű, bár tulajdonosa állandóan mintegy száz munkást foglalkoztat, akiknek számát azonban éppon a kővetkező hetekben omolni foeja. Ha az uj, hatalmáé gyártorom elkészül, megérkeznek az uj gópok, tiszta, nagy helyiségben a munka ís sokkal könnyobbon, hogy ugy mondjuk »szÍneschbon« fog "monni.
Hisszük is, hogy monni fog, mórt a tulajdonos toló\'van akaratorŐvoL Bgyetton vácva. hogy vállalatát minél nagyobbra fojlesszo s olsösorban egy nagyméretű, komoly fonódára gondol, moly száz meg\'száz férfias női-munkásnak adna mindennapi kenyeret.
Korütóuton tudtuk mog, hogy l\'álcsics Foronc 10ÖO-ban egészon kis mérotekl>en kezdte meg ,maí munkásságát s az óvok , multával ügy nagyobbitotta mindig vállalatát. Eppon oz a szívós, kitartó munkásnál növelte henno azt az erős szociális érzékot. amely munkásaival szem bon ma ís oltóíti. A Pálcslci-féfo fonálTostó gyár munkásai téli tüzelőt kaptak, mindannyian bo vannak biztosítva balowt és élotro, mindennapi kenyerüket gondtalanul -mogkoresik, n férfimunkás korosoto bármely tisztviselő keresetével vetekszik, n nőimunkások íb gondtalanul megélhetnek keresetükből.
A tulajdonos távolabbi torvoi közt szerepel egy kis gyári kultúrház építése, ahol maevaros, erkölcsös szol lomhon nevelődnék u fiatal munkásság. Kár, hogy a szomszédos telkok nincsenek a gyár tulajdonában, mert oz az üzem valóban moe-érdomelnó a minél nagyobb, tartósabb fejlődést, hiszen olyan köz-szükségloti cikkek olóállitásán dolgozik, amelyekre a háború utáni idŐkbon is éppon olvan, talán még\'. fokozottabb szükség losz. y
A Imcsülotee mnpyar íimr iránt érzett igas.szeretet készteti az om-Iwjrt a gondolatra, hogy milyen erkölcsi és anyagi támogatásban kel-lono részosítoni a hasonló, szinte a semmiből, két munkás kéz által mogtoromlott vállalatot. Reméljük, hogy "uigy Nagykanizsa város vozo-tősége. mint a város tiBzta érzésű lakossága minden orojóvol azon losz, hogy ez a nagy reménvekre jogosító gvárvállalat tovább fojlődhosBék, vi-rágrJkhasBék és többszáz holyboli ombernok gondtalan megélhetést biztosíthasson.
- Ahogy a kapun.kilépünk, megint a megszokott kép: a májusi napfény, vidáman játszadozó kis magyarok^ a szolid, megszokott kép, a dunántúli város Ősi képe, ahol bár-moly vészes\'időkben is a szerétét, a megértés tanyázik, csak a szivek antennáján koll egymásnak megüzennünk, hogy az ösAzotartáaban, egymás támogatásáhan rejlik a magyarság igazi orojo...
Sági Farkas István
Iramat, ezüstöt
Iflgmiguibb árban veszek.
Vékásy ékszerési
FERENC.I0Z5EF
KZSERÜVI.7
KözuazpasÁG
A kormány adómentességet nyújt az Iparvállalatok felújítási tartalékainak
A háborún termelés a magyar gyárak: kapacitását majdnem kivétel \'íélkül a legteljesebb mérKkban
igénybovuüzi a számos iparvállalat napi kát, -sít. három műszakban dolgozik.- Normális viszonyok mellett, .a gyáruk gépi berendezésének élettartama 10— 15tóv ö igy természetes, .hu a mostani . felfokozott munkatempó imdlutt.a gépberendezések jávai kovosobb időig lantiatok üzouibőn, tohát aürübb pótlásokról fokozottabban . koll gondoskodni. Gyárainknak .már a múltban is módjukban volt értékcsökkenési tartalékot, képozni, ám óvónként legföljebb ,7 százalékkal növelhették ezt a tartalékot. Az utónp\'V\'ási, illetve értékcsökkenési tartajeüí képzése azonban csak a mogfeloiÖ kulcs szo-rinti adó lerovásával történhetett -mog.
A Magyar Vidéki Hajtótudóáitó buda&siati=jelentése szerint gyáraink surgósnok tartják az utánpótlási és értékcsökkenési alap nagyobb ósz-"KPgukkoj -való honorálását.. Ezt az álláspontot az illetékes tényezők magukóvá. tettekéit kilátásba helyeztek különböző kedvesrrrényekéfc az újonnan alaki tandói ilyen tartalékok képi zéfio eeotéro. Ezt az ügyöt a GYObZ minden .részletében letárgyalta- s a koriuátiytémozókkel folytatott mog-. boaeélédot alkalmával azt az igé rőtet kapták, hogy a kormány hajlandó adómentesen engedélyezni az érték-
csökkenési tartajékalappk, létesítését, ha ezpk.egy részét á mogáilapítandó kulcs szerint a vállalatok állampapi-rokpa.ípktetik. tiir szerint a. felújítási tartalékok létositésénét a gépi lerendezések beszerzési áraitól in--.
dúlnak .majd ki és\'ezzel az egész
ipart .tartalékképzésnél egységes nevezőre, hozzák. Ugy tudjuk, hogy a vállalatoknak már a mostani, adó-Tallouiásoknál- módjukban losz ezt a leírást eszközölni, vagyis az utánpótlási tartalékok,képzésénél az adómentességet igénybovorini.
í-A TAKARÉK PÉNZTÁRAK ÉS BANKOK EGYESPLETE a vidéki bitóiétól, további megszervezése érdokébbn a közeljövőbon uj körzeteket.,állit fel. Legközelebb Kassa és Ungvár székhellyol kozdik meg müködosfikot az uj vidéki TfíRE-körzotok. A kassai TKBE-kőrzotbon a felvidéki, az ungvári körzetbon pedig a kárpátaljai vidéki pénzintézetek, tömörülnének és kapunk majd. megfoJoló képviseletet. (MVS)
Ml újság a Budapesti Élelmi-SZrrmcigyvaKárteteptta ?
A Magyar Vidéki Sajtótudósitó fővárosi jelentése szérűit, az élő- és vegotthatom.fipiacon május 11-tól
¦20-ig.az árak nom. változtál* a a\\tó-iáspiaeon is az elmúlt héten közölt legmagasabb hivatalos árak voltnk érvényben. — A zöldség-és főzelékfélék, piacán, a fojossaluta ára 7, a hónapos rótok ára 10, a zöldhagyma ara \'lő, a paraj ára pedig 40 fillérről emelkedőt*; viszont a kalarábé ára 80, a karfiol ára 100, a zöldbowó ára. IGO, az újdonság paradicsom ára pedig 500 fillérről rsokkent kilónkent. - - A gyümölcspiacon, az egrea ára 20, az újdonság
. cseresznye ára pedig 380 fiílérroi csökkent; viszont a riemesfajtáju alma ára 150, az ujdonaág szamóca ára pedig 500 fillérre] emelkedőit kilogrammonként. r \\
KISKANLZSAI ÉLET
Rendezettebb piacot
Sc4po.ll N.ágykapizsái) Kiskunizsa bladóközönségc. Örömmel láür jhik. hogy a régi -kukoreolás, a vékák elölt lassan eltűnik, mert hosszai padsorok arányor san elosztva állanak rendelkezésére az eladóknak. Kétszeres öröm ez ma, amikor fokozott mértékbén kell vigyáznunk az élelmicikkek .tisztaságára, is, hiszen a nehéz idők ideges rohanásában sokszor vigyázatlanok az emberek és a főidre liclyo zult árucikkek pornak, píszokfc nak voltak kitéve. A vásárlókör zönség szempontjából is elő-nyösebb, a hajladozás megszűr nik, sőt az élelmicikkek fej-rugdosása és az ebből kiinduló veszekedések is eltűnnek. Csak örülni lehel a városvezetőség időszerű (ujitásáu.,.; .
A klskaotzsaf vöröskeresztes
gypjtís
A kiskaníssai- vöröskereszto-sek ápolónői kara elhatározta, hogy a felállítandó nagy kan ii; zsai honvédkórház részére evőeszközökéi\'vásárol a kiskanizsai adakozók által összegyűjtött pénzből. A SzoUár Józsefné által összeloborzolt lelkes ápoló-női gárda 80 drl> kés. 80 drb villa. 40 drb evőkanál. I drb főző kanál árát, valamint 10 drb\'cirokseprőt, 11 drb vésőt és kalapácsot is vásárolt a hoiir védkórház részeié, Derék ápolónőink kezdeményezése követésre uiéiló példu. örömmel állaj-
rnnzi
ÓpIumkeringÖ
01 férfi és egyetlen nő. aki feldúlja a diákkori vérszerző1\' déseil alapuló barátságot, alapi" gondolat mik elsőrendű. Feszült érdeklődéssel vártuk a drámai fejleményeket, a lélekfani kény-szerhelyzelekeu; alapuló eseimh bnyckcl, amelyek azonban jó|-|*részt elmaradtak. A húszéves érettségi találkozóra összejön öl pférfi mcgnjitotl esküje, parátf-sága nem állja ki a próbát, gyorsabban szétesik a kelletóV nél. SŐt, mihelyt az egyik férfi bűnnel gyanúsítható, a többi négy rögtön megtagadja vele a közösséget. Borbnrátság ez és nem bajharátság.
A* nő pedig, akit ítéletidő kergetett a vidéki kastélyba, aki szépségével kavarja fel a férfiak lelki egyensúlyát, amikor oldör** dűl a fordulópontot jelentő puskalövés, bosszút akar állani egykori szerelmesének megbán tár saiért. Meglepetésszerűen hat, hogy végül megmarad a becsületes őszinteség utján és a¦szapr-panbuhorékok, látszatátszét
bitjük mog. hogy ez alkalommal is Kiskanizsa mutatóit példát. Adományok: Varga Makár Fe-renciié 12 pengő, dr. Szabó Istvánná, kiskanízsai róm. kai. plébánia, Bagonyai Győrgyné, Kiss Fcrcncné 10-10 pengő, Szekeres Vilmos, Dolmányos József-né, Szokol Győrgyné, Kuimner Fcrencné, Horváth Jánosné, BaJ lieza Józsefné, Baj Györgyné, Polay Józsefné, Erdélyi Jánosné, Polay János, K. Nagy László 5—5 pengő. Ezenkívül sok százan adtak -1—3—2—1 pengőt
A kiskanízsai\' Honvádnap adakozót
A leventéink nagysikerű rendezésében legutóbb történt honvéd-vendégelés adakozói közül k( kell emelnünk egy kivételéV vei az összes kiskanizsai hentes-mestereket, akik szerény anyagi viszonyok között élnek mégis szívesen ajándékoztak a nemes célra. Ki kell emelnünk a kisf kanizsai róni. kaL egyházközt ség segélybizottságát, amely 12.1 pengővel járult hozzá n költségek elöteremtéséhez, valamint u pékeket, Doroghy Kálmánná vezérletével, ezenkívül a lelkes, fiatal leventeifjainkatf akik odar adó vendégszeretetük mellett még nagy anyagi áldozatot is hozlak. Bojtos l\'öoktaló ip el lett Sziszka József. Fálffy József és Tóth í\'erene Oktatók érdemelnek elismerési a rendezésért.
nattantja, Ez helyes, ezért meg is érdemli, hogy boldog legyen; elözo 1: K\'ti férfihszédilö tftagat tartása ellenőre is.
Magának az ópiumkering(> nek nem sok a jelentősége a dá> rabbani; Énekelni szokás minv den Filtiib^n, ez konvencionális szabály, Így nem is marad cl. Hogy a darab az egyik ti a! bérléttől kapta közönségi-esalogatő nevét, az csak élelmesség.
Az azonban különösen megkapja a nézőt, hogj* az operatőr a fénnyel szemben, a magas világítás kiaknázásával a szerepr lök egyéni jellemének kidom)-borilására törekedett a fénykéV pezésnél. Ez sikerült is a legr teljesebb mértékben. Ennek az eredménye a műtermi felvéter lek egész sora, amely tökéletec-1 sen szép.
Az egyetlen nő a filmben Kar rádi Katalin, mert az öreg- házr vezetőnőt a film sem tartja-névnek. A férfink közül. Jávor
emelkedik ki következetes lélofc-j ellem zésével. ¦¦¦
Maga a darab eredeti ötletéV vel nagy haladást jelent a inar gyar film fejlődésében.
(»!)
1943, május 22
Karaísatéwy Temetkezési VálhRlat
•Cógt.\'
SIPOS JÓZSEF
Fé-nt 12., (az udvarban) Korana m\\\\mn\\ szemben
Üzlet telefon: 387.
Lakáa leleluii: 216.
Megjelent i. a Zalai Közlöny uj vasúti és autóbusz zseb^menetrendje
Az utóbbi években egyre nagyobb népszorüségro tett szert a Zalai Közlöny kiadásában minden -menetrend-változáskor, mogjelonó filléres zseb-menetrend, amely a zalai vonatkozású vasúti és autóbusz menetrendeket tartalmazza a mogfeleló csatlakozásokkal.
A zsob-monotrend a szokott alak- . baji, a megszokott gyakorlatilag legkónyelmosohbnok bizonyult beosztásban jolont it meg ma délután, és ára 40 fillér lesz. i
A Zalai Közlöny zopb-menotrend-jo trafikokban ós a kiadóhivatalban kaphatói
SPORTÉLET
Kerületi atlétikai verseny a Zrlnyl\'pályán
; Vasárnap délelőtt. 10 órakor az NVTE rendezésében a kcrüV Iqti atlétikai versenyek első fordulóját rendezik\' a. Zrínyi - par lyán, ahol 100 inéteres sikfur tás, 110 méteres gátfutás, -.100, 1500 és 5000 méteren lesznek futószámok, ezenkívül 1x200-as váltófutás, magasugrás, hármasugrás, súlylökés és kalapácsvetés, lesz műsoron. Az érdekes afr-lélikaí versenyen sok kerületi hírességet látunk, de részt .vesznek a kanizsai atléták is! ,.)
WdMttskot^&\'aSK
vasútállomás vngy< kőveaut köretében vau. tn«gváta*r«v fairbe kfretfink. A!.lnhlolt»( .1\'alskolB rl.\'- Mftn, Ertfflt tilf-dtlO, Budiptit, T*ifik0rui SS. toTibblt.
papiros kapható-
VÁ\\ bundák i
,W\\ \\ . Mnev"- ! IW\\\\ LiVfiLflSZTÉKBflli\'
276
1913, május >l\'l
ZAJJAI ÜÓZLÓNY
S
hírek
NA PIKK NI):
Éjjeli gyógyszertári ügyelet: Ma, szombaton az Igazság gyógyszertár Fö-ut 12., holnap, vasárnap az Őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10.
Kiskanizsán az ottani gyógyazor-tac állandó ügyeletes szolgálatot tart.
Naplár. Május 72. Szombat. "Hóm. kit. juila itt. vt. - Protestáns Julit. — Majna 23. Vasárnap. Rtm. kat. Cántate - Protestáns Bexsft.
A GŐZFÜRDŐ nyitva vau reggel 6 óratói este 6 óráig. (Hetía, aaerda, péntek délután 6a kedden egész nap QÓkoek.) Telefon: 560.
Vasárnapi Istentiszteletek sorrendje
Ferencestknit.: Vi7, Vi8, Vi», VilO, ViH (nagymite), 12, d. u. 7-kur litánia,
Ftlsötemplom:!, 8, 9, ValO, !/iU, d. u. 6-kor litánia.
Kórházi kápolna: szentmisék reggel 6 és 8 Órakor. Minden pente-kuii délután 6 érakor síénlséglniá-dás ti könyörgés a magyar honvédek győzelméért,
Piarista ttmplom: 7, Vii, V>9,
Kiskanizsa: 8, 9, 11 (nagymiie), 3-kor litánia. Rtformátus: d. o. 10. d. u. 3. EvahgtUkus: d. e. 10, d. u. 6.
— (A mf lisztére In Ok köszönete a kanizsai MÉP-hez)
Köiőltük, bog)- a nagykanizsai MEP pártvezotöaégi értekozloto üdvözlő sürgönyt küldött Killay Miklós miniszterelnöknek abból az alkalom-hől,1, hogy a visszatért hadneregot és parancsnokát, vitéz Jány eltábor-nagyot meleg flzerotottel fogadta. Kállay miniszterelnök most molog sörökben köszöntő meg a nagykanizsai MEP figyelmét.
— (Városi közgyűlés) Nagykanizsa vároa képviselőtestülete szerdán délután közgyűlést tart néhány rövid tárgy ponttal.
— (Esktvő)
Éberling Borsó hdp..,8zkvŐ, aki tényleges katonai szolgálatot toljo-eit mint állatorvos, folyó hó 22-án esto fól 7 órako^\'v^zoti oltárhoz a nagykanizsai Jézus Szive templom-*-ban Jakábfy Margitkát. Tanuk: vőlegény részéről dr. Simor János körorvos, a menyasszony részérÓI Lovász István számvevő. (:)
— <A vasárnapi MANSz-kozgyOiésO
nagy érdeklődés elózi meg, mert a budapesti központból lejön Brosok Itudolfnó központi ifjúsági vozotó. A kanizsai MANSZ kebelében a K köigyülée alkalmával kibÓvid és ujjá Bzervozkedik a helyi ifjúsági csoport. Kérjük a MANBZ-tagokat, az ifjúságot fts a MANSZ barátait, hogj\' a közgyűlésen holnap, vasárnap fól 5-kor a városháza tanácstermében toljon órámban mogjolonní szives kod jenek. Elnökség. .
Urakat, hölgyeket
felvaaztnk kizárd ekü cikk iw könnyű terjeaxtesér*.
Váltait .Azonnal" [ellgéra a kiadóba.
— (A polgári Iskolai tanárok) három vármegyéből, Veaból, Sopronból 4* Zalából jönnek össze, több, mint 30 polgári Iskola képvi-solrvíóbon Alsólondván, ahol holnap, vasárnap tartják meg az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület Bzom batliolyi tankorüloti körének rendes közgyűlését. Oda érkezik dr. Simon László tankerületi kír. főigazgató is. Ugyanekkor Ünnepli 70 eves fennállását nz ultólendvai polgéiri iskola. i
— (Ki tud róla?)
Máthí Endre tart. tüzér zászlós 1943 január hóban a Voronyezs körüli harcokban résztvettj ozidoig nom adott életjelt magáról. Felkérjük azon bajtársait, akik sorsáról tudnak, hogy szíveskedjenek a Fol-aódunántuh" Állattenyésztők Szövetségét Szombathely, Károly király-ut 1. 111. uin, t-i. érteuiteni, Hová fennt nevezett mint gazdasági felügyelő volt beosztva. .
— (Kisgazdaengedmény a Jégbiztosításoknál;
A szépén fejlődő termés a gazda büszkesége. Azonban minden számítását keresztülhúzhatja a jéjrvo-rés. A termés erpüsztul. Nyugodtan alhatik-*» a gazda jégbiztosítás nélkül? A jégbiztosítást dijak alacso nyak, u kisgazdák külön ki&gazdu-ongedmenybon részesülnok, minél előbb jelentsék be tehát a kiögazdák jégbiztosításukat. Az Első loagjar Általános Biztosító Társaság holy-boli: Osongery-ut 2. szám alatti főügynöksége minden felvilágosítást megad. (0
Ti sztits*?
\'mcQ azorvozelet * belokben folfialmozódoH (alaktól, ha ninf.ii II éppen aiéKrnkedtee
jóttatltó ttaahajftö ¦
- (Rommel seregénél Llbyábasi)
zsadányi ós törökszentmiklósi Al-másy László Ede a Libyaj Sivatag feltárásával és térképezésével vi" hírnévre tolt szórt. Földrajzi Ós útiéiról\' munkái a háború előtt ma gyar, némot, francia és angol nyelven jolentok mog. A háború ismét a nivatagba szólította, a magyar kutatót. Kömmel tábornagy hősi soro-gónól toljositott szolgálatot ós most háborús naplójának törodékoít tárja az olvasó olé. Könyve a háborús irodalomban szokatlan és újszerű, Nom foglalkozik nagyszabású hadi\' osoményokkol és nom korosi a hatást a háború borzalmainak loirásá-val. Az olvasó Almásyval ogyütt éli az afrikai harctér katonáinak élotét. A háborús könyvök között oz az afrikai "napló mindonkor különleges lielyot fog olfoglalni. Stádium-kiadás,
- (elitéltek a tolvaj bejárónőt) Simoncsics Mária nagykanizsai
bejárónőt foljolontottók különbózó toWajl&aok miatt, % rendőrség letartóztatta ói átadta ar ügyészségnek. Tognnp dr. ílámory Zoltán törvényszéki ogyosbirö olé állitották, aki 14 napi fogházra itélto jogerősön.
(Pogánykorl oltárkővel tallltak)
a Balaton mellett Zam&rdi Imié rában. Erről irt erdekce oikkot Mar-gitlay Itikárd a Búvár most megjelent számában. A tartalmas folyóirat dr. Cavallior József szerkesztésében és a Franki in-Tára illat kiadásában havonként jelenik meg.
— (Mérlanosztrárm karBl a zata-besenyOi tolvaj leány)
Szabó (Savanyu) Margit zalabeso-nyói szülotésü leány különböző lopásokat követett ol, amiért e> nagykanizsai tőrvényszók szigorított dologházba utalta, amelynek legkisebb tartanui három esztendő. A péCBÍ tábla helybenhagyta az itélotot. Szabó Margitot a legközelebbi napokban MárianoBztrárm azállitják.
— (Elitéltek egy sikkasztó órás-segédet)
Megirtuk, hogy a nagykanizsai rendőrség elfogta Zsoldos látván 84 éves, elváltán élő kanizsai órátwogé-dot, aki a Széchenyi-tér Q. bz. alatt lakott. Zsoldos órákat vott át javításra, pénzt !8 vett fel, aztán az órákat részint eladta, részint elzálogosította ,amollett lopott is. Szép számú károsult csatlakozott a följelentéshez. Zsoldos már többször korült összeütközésro a törvóimyol. Most sikkasztással és csalással volt
I G AZ
ami Igaz. tt-v főnyeremény nagy siereneael de hogy módunkban Ínyen nyerni, vegyünk Idejében SP-trf vgy «g«u, vagy 1 íö áii tgyfcl ] álúkony ö61u Állami ¦orijagyat, mellyel a kSvttkni Ossaagakat nyu i lt ai j u k:
40.000 ar. IP
línyercményt, v«ty
tum> r.nmr, ui.zer iwr,
ntf yucr 2 !00 F, h.llior 10011P, harminc)iár*miior 1.090 P, ösu* ¦cm ».IW ny.r.minj 4M.008 P
triókban. \' KiphitO oiitályiorajisy tAAru-¦ llóknll í. dohiiiylIUidOkboii.
HuKáa>junius8-én.
tnmift gyQmöltidi, atöló, rOt Ok szOnté nyaralóhQlyon, 27«5 mOtcrei OpQlitUI, Kör-
mvnd mallatt, Siónként * pangSéft eladd.
Va.utéllomá. htlyb.n.
Cim á kiadóhivatalban. IIH
Hortráth. Géza. temetkezési vállalata
Magylooiniataa.
l.«kí»: ffi-ul ao. Toldan: 40B.
M-ut 18. Talalan : 17».
.ádolra. ÜgjtaA líaoolliiwn dr.
Bámary Eolfcin t6rr«ny«i«n Wfjm-blrt oWtt Ziolfk» mlntbonl huta-m»rt. Á fSrrtnyíítt k* OVri Mr tínnoil to «• 0>ri. JoijIo«iU«m1 ¦¦hbj-tottn. A, i(él»l joguríll.
AlPSÓRISDETfiSEI
\' tfj btfulóittAny azontúl falvétetik Scbtesa Tutvéieknél, DtAk-lór 10. 16S)
Kereskedelmi irettatslvel rcntklbaaé hareaxtény, klvateUutt ftu állási kerai. Vldaken la. Clm a kUdóhlvatilban. 1013
Mwbliható, Hágta MJérAnSt ken* aek. Waldhauset, Kailnciy-nlca Sl„ II. am. 1. 1S43
Az Ö. !VI T. K. munkáén** felvcaz.
iseo
Jnnlua elwlara kereeafc agy Mzaipiit vagy unyát leányival héatnrtéMmkin. aki az osuas hail tiendSket ts barsm (likat vil la l| a, Clm a ktidóhlvaUibaa. IBM
TannléleAnyokat mrzodasael fal-veaaak. Cüa : Honthy Kaiolyní, Batthriny-utca 1.
Mln«ene»l»*enrt |ó llaataaial t«l-veazek. Varazaál-u. 87. i*»
Heti U pealó, ea tkljta altáUst fizetak (jvai>m<h.««r«iB hB!8ynak.,.oi*va8 kli-leiny ápolíatrt. Clmi koroivk-aiilloda.
TnharlIénSi vagy fiatalabb f*t táléit azolginik azonnali belepem tilva-axünk. .Slnger Varrdgap-uilat, Fó-at R ,
ADAkVVfrmT
KI«dA 1 árk- dana fele 110-160 V. 70Se A. NO fordulatú dinamó cenpL mfl-¦xuekkteJ. laetleg elOHiélnaok 1 étb 4 vagy T HPa SWVoe 1440 térfalai* J4-karoan levó viltóáitMu vlilaniM motonaL siwouaaii Uraoaton, Sunongat. 1114
FarAttBgatlerl! klavaauU felaaeialaat, hldmtritgei eflreSien vaanU. eziva Au-lal, Qol.cs. , 1642
Így mily ayeriaiekkeeisl aladá. Pe-iójI ni 08. 184f
Aklnktoknk. ktmínylíból, va.ro-csoava audűk. kiifar-ui 20. ltlM
r.gy Jókaiban lévó hasznait kla llngec v«t-fOt|«|i a* agy vlaaitie liaa eUdé. Caeügeit-ui E emeieUi:^ 1>43
KI«elé egy hintó: \' Uaarait vagy lóharf egotax 4vl aaaaau»r* klvenaSna. l\'Jícnsr ts Lciiuar, Klralyutca a. 1640
BMUló- aa hitoazobabator; nagy, pléh-vei ledctt vaaSiiuó-iadi, régi njion 4« ao.aaoa, basanait úeiaki* 4a aUlua, vee-«.kaueszak Maaen. LjM«aai-t«r 17., I. emelet, Joobia. 1644
Uupia nagy ejt* a* vaakilylu ainalé
MeiKunoU, i\\o»*uih-[ír 1.
Kel aiap aiMlnnUaknr* eladó. Ugya*-Ott umarliuno íoivowiiu. Csínyt Us*.*-
utea a., amuat. Hód
LAKÁSf OZLETIlCLYt&gfl
Horthy Mlalea-uUw kitaxobaa rég IbéiH vlavezetekes lakaseaut elaaerelném
kíUioboU lOrdöexobae modoua Ukiasal, Clm * kladönlvatallMn. 1643
uaz Ét 1noat1am
Több adónentaa mágia- éj b&biut, biahelyet, uólót 6a földeket kAMvettt Papp, Taiekl-ut I. Telelőn 670. 304
FlijyeUm I Hclyuun és vidéken eladó iiiiiitknfeia ingatlant állandóan koxveilt riorvaui ingailmiüuJa, Suglr-ut 4X 16M
KÜLÜNFELH
ZMsnfyeaullAeu-a 4a fcnsaucAllf-Une* irajinlatot kér a Vörös Kereaztee badikótbéz parancanokaága. — Fellételek megltiú\'batéfc a Vécaar-ntcel elemi Iskolában levó gazdaesgl nlvatalnél. 164*J
Prlimés
vi m.-lől 2 m.-Ig, valamint
azonnali migvételre
k.resek.
MESTRITS JENŐ autó- 4« a^pJavltó-Qicna Péci, Munkácsy Mlhály-u. ».
\' NagyJ^tiLMa megyei varoi amn. 1M3.
Váiyy : HuelszamoUS btadáaa.
Felhívás a hentesekhez!
Nyomatéke*\'n felhívom a henteseket, Hagy a mal (szombati) huikimiráarsl siám* adásukat héKOn délelőtt lígkcsébb 0 érálK a kOúl látási hlvatslhos adják be.
Náfykanlna, 1643. május 71. ,H) Polgármester.
1! TéTJ/1943.
tárgy: Strtíidfürdo megnyltám.
Hirdetmény.
Éilsslfem a vlVos kOisnségél, hogy a isfiresj ibaodlÜidA és apoitusio-ial L évi njálua bé ?(1 An léggel * órakor megnyitóul.
Nigytuuuxsa, IS43. máins 13.
wii Polgármester.
Hirdetmény.
Ugrási közság elöljárósága a küxsó.y határában folyó Mura, Dráva folyók éi azok mellékágai-bnn gyakorolható
MLMzati jogot
jíj4-3.~év) hjnlus 0-án d. e. 10 Órakor tartondó nyilvános érvaré-san 5 évre bérbeodjn.
I^imi Ax elöljáróság.
B. 1436/1943. «r.
Árverési hirdetmény
a köitsriozások feléhen lefoglalt Ingóságoknak az 1927. évi 600/P. M. iláítlU Hivatalos 0s4zral1lt.1i 67-69. J-a értelmében való nyilvánoi elárverezéséről.
A vé?reha|lást szenvedő neve: Sírecz István fakerrikedő.
Ltkáas: Nagykanizsa, Zrínyi Mik lós-ulca 22. szám.
A köztartozások nems éa ötsiege: Nagybaninál városi Kőz|óléll Szövetkezet követelése P 2 100.—
Az első árverés helve: Nsgyka-nizss, Erziébet-lér 10. sz. árverési csarnok.
Az elfő árverés Ideje ; 1943. május 26-án (1 e. 10 órakor.
A második árverés helye: ugysnntt. A második átverés lde|e: 1943. június 4-án d. e. 10 órakor. A lefoglalt ineóságok megnövelése sommásan, nemenként: Szobabútorok, képek, szőnyegek, I Ized cs mérleg, kézikocsi, fényképezőgép stb, itt. 1 442 P becsértékben. Árverési feltételek. I. Az első árverésen az egyes Ingóságok csak akkor fognsk eladatni, ha a becsér-
téknek legalább fi árormi agyad részit megígérik. Jogában áll azonban a községi elöl já lóságnak (városi adóhivatalnak, a lefoglalt tárgyakat a tulajdonos beleegyezésivel árverésen kívül Is, a lefoglal! Ingé-iáf> becsértékének legalább háromnegyed részéért srabadkézból értékesíteni. A tulajdonsa a luroglalt Ingóságnak árverésen klvdl való értékesítését legkésőbb a második árverési halárnapot megelózósn kérheti.
1. Ma a második árverésen telt legmagasabb ajánlat az ingóság (énylagas ériékével nem áll arányban, az ingéság szabadkézből rog értékesíttetni.
3. A vételár késspénsben asonnal flst-ttadö.
Kelt Nagykanizsa, 1943. évi május hó 20. napján.
Vadlya Alajos
városi végrehajtó.
ami \\
széfflt\'aeMetiik,
uavauí
Autóbusz-menetrend
írv<ay«a IMS. a.<Ju. 17-tll a t.vábbl luli.kcli.l« 2alaa»obar- Magykunl.Ba—Qarabono- -Aapoa.á..
0A«OT
M0 S 53 0.50
7.00 8.1)0 8.51 909
10.25
Zalassabar Oarabonc
Nagykanizsa Korona szálloda
Nagykanizsa Korona \'szalloss j lnk«
Böhönye pu. ¦öhönye pu.
Kaposvár pu.__1
». lt.10
1, 18.53
1. 11,00
t. 17.25
1. 11.21
1. 15.25
i 15.10
1. 13.45
MafTfkSMfMaa—Lflrt« n ye—Alaél «ad »a—SH ura tastasi ba I
X c X d \' +
5.— 7.40 12.- 14 25 1805 19-
5.18 7.50 12.10 14 35 18.15 19.15
0.04 »¦10 13.- 15.2!) 10.09 20.05
7,IS 850 16.40 2020
«0« —— 17.15 —.—
—.— 9.46 _,— 21.10
8 35 1(1.05 18.20 21.35
—.— - .— 18.30 — .—
Nagykanizsa pu. Nar;ykanliia Kor Ijjtenys)
M uraaxossassat—Alaé I ansi w a-
X
Alsólendva Korona-s^Uló Lend va vásárhely Belatine
Muraszombat Korona sz, Muraszombat pu.
¦alanya—Nagy kmn ||M
: « X
Muraszombat pu. Muratwombat Korona sz. Btlatlnc
l.endvavásárhely Aísólemlva Korona sz. Lstenyc
Nagykanizsa Korona se. Nagykanizsa pu.
X Csak hétköznap közlekedik, -j- Csak vasár- és ünnepnapokon közlekedik, c— Csak hétklfznapra ese hétfőn, szerdán és pénteken. d->NaaV<anIzsa—Alsólendva kötött csak hétköznap, e — Muraszombat—Letenye között csak hétköznap.
1949. mggj 32
A japánok 20 napot harcban MmortaoHak 90.000 főnyi kínai kadatragat
Sanghaiból jelentik: Hucsen- > tartományban a japán siárasföldi" és légi haderő együttmííködésé-vcl a husi napos harc véget ért. A kinai esungkingi 1- hadsereg éi egy másik kinai hadsereg 90.000 főnyi csoportját a japán haderők teljesen felmoresolták. A hosszt] csata írníjus 18-án fejcsŐdÖtt be.
Nangkingból jelantik : A csung-king-kinai asapatok sorsilsan egyre több a siökcvény. Ennek megakadályozása végett a asungking-kinai haditanáas parancsot adott ki, hogy a csapatok soraiban a fegyelmet a legerélyasebb esi-kötökkel biitositiék és ae allane vétőket sstgoruan büntessék meg.
Tokiói jelentés srerínt sx attul hirookban
n» ellanség ereje afly hadositály, páncalkocsikkal és nehés lövegekkel, tengeri repülőerőkkel. a japánok harcolva vonulnak vissia « sciget keleti réssébe, mikösben sok kiírt okosnak at ellenségnek.
ligitnliuiNíkl agtidhi vállalat
MENETRENDJE
4rvcnyea 1043. mijai 1T-15I.
Va.uUllOdnéu
V{lliilllli>iilliin Insdljtl-liiie
701
tu
ino 1
11-41 a n
11» 1 8
14»
14 M
16 00 3
1(40 35 o

1810 > g

SO* ¦
21 «0
2JH0
7.15 10.20 -.-
t 1 7.- 7.25 1030 1135 !
—-— 7.46 —,— 14 5!, 1
7.49 :—;— 11.29 —.— \'
8.45 1225 15.55
6.05 &50 9.55 18.35 16 — 1705
6,65 9.40 10.45 14.25 1650 17.55
V 7.05 -•- 10.55 14,35 17.— 18.85
Parlate —Balloa- Cadlrtornya—SlrMavái*
C c e c ¦
8.10 14.55 f. Perlak é. 8.— 14.10
8.21 15.06 é. Murakirály- Perlak pu. \' é. 7.49 13.39
9.32 10.17 1. Belles i (.59 1240
9.50 10.31 é. Csáktornya, Zrlnyi-lér j. 6.40 12J0
—•— 10.43 i Csáktornya pu. 1. 620 —•—
16.50 1. Csáktornya pu. é. 6.15
17.— 1. Csáktornya, Zrínyi-tér é. 6.10
17.49 i. Muraszentmárton 1. 5.21
18.10 é. Slridóvár i. 5.-
c =» Ptrlak—Csáktornya közOtt csak hétköznapon : halfön, szerdán cs pénteken,
Csáktornya—Strtdóvár körött mtnden hétköznap közlekedik.
t.iuti,,. a uo.
Legauekbtt ;; lígotcíóbbao I
GYI
villamos Áramszolgáltató rt.
Áramszámlák flaetá.a, raklimáolök, hlbajelantösak, szakszerű lelvtlágasltás minden vlllamas kárdásben d«l*>l8H 8>t6l délultan 16 óráig. C»a)n«»ry-ut Sí, telelőn
I« sok panxt| takarít mag, ha
nyomtatva riy-l •7iaks«glatét| éa kBnywelt lapunk nvonadajjaban, I F*-ut S. alatti rendeli meg.
î— mm
! ntot»u a MM kiiiatiáaaai I i n Uasm.linii ma, y.1 i
zmuu kflzlsatt
P#i.lY1Kai MaatLaxa, II.U4]a : .Uiiastaaiil IL T. lUjyk.olu..,", ralalta ktaáé: lalaj Mnl,. Ky.nulait r a .M<(uaasá|l a. T. awka.liw-
«,.»4ijataa aaiylMH... tUjaatUtrl klal> IsU IWaJ
\'•SlVaVi./iia. «Ji, l l*>9yk«nlM«,\'<»43in május 24. < hétfő ,»,á*« I2i»nBé»s "ni in ini.......aiiiiwiiinmai........iti.....mi»...........nulli miiiiirwwm .ri.....mmmrT~rrrr
Ftteioi trorfcetttó : Barbarita Lajos
Klofízetóti Ars: egy hónapra ,3 peDdő. 20 UUer,
negyedévre © penirö 20 Jillér. Eeyea flzAm: hélköznnp 12 fili., raombatoo 20 HU.
Eölosey István befeleniefte a aalaí MÉP-érlekeEletea az árak és flíetéw^ minden fonalon feüsxöbön álló rendezését
Nagy magyar sorskérdések Eiiíre&yzemléje voli a Magyar Élűt Pártja-zalai nagy-választmányának értekezlete
Zalaegerszeg, május 34 (Kiküldött- munkatársunktól) Ko->r»[fSzomlét tartott a zalai Magyar Elet Pártja a ma és a holnap faagy magyar-sorskérdés©)-Mntt Zalaegor-¦szesron, a Póri ¦¦mouhivott tfsstáóg-tiseliü előtt. Ott voltak a zalai vá-lisztókoriilolok országgyűlési -képviselői, kőztük —\'olfióizbon — a mura-vidékiek is. A kanizsai küldöttséget dr. Tholway Zsigmond vezotto. A Muravidék közsécoi is olküldték M BP4Uwt«égTÍsx>léikot. Alig fértek Imi a főispán, mint vármogyoi pártelnök liivó Bzaváro, a mogyo minden részéből megjelentek ;i zalaogorszogi Korona nogytormébon.
„Nyllegvennseu a szegedi gonstnlpt legyében" Vitéz »róf Tolok\'i Béla főispán megnyitójában ismertette az értekezlet célját, majd folytatta:
-¦- RololÓtlonok 1« wjólértesültok\'t
todatosan vrwry tudatlanul állnak a
hamis hírverés, az ellonségoa propaganda szolgálatába, llolaő ellenségek ozok, akik a külső ollonsággel fújnak ofry köret. A céljuk isjrjgy:
* meqronditoni a bizalmat tozo-Winkben, ékot verni magyar ós magyar közé, hogy ozop az ütőn ejér-hessók coljaikat. Do a józan magyarság nem folojtotto még ol a midt világháború következményeit, tudatában van a hibáknak," amelyek Trianont okozták.
Lolkos ünneplés közbon emléké-zolt meg a főispán a -Kormányzó IJr bölcs orszáirlásáról, ujabb taps .közbon a szövőtségosuink BOffilsétíC--vol nlért orszáíif-gviir.ipodásról. Majd folytatta: , -
..... Habozás nélkül koll- a szegedi
gondolat nyilogyones utján járnunk. Azt jolölte\' ki az isteni Gondvisolén, hogy elérjük t* azentisivóni- ¦hirúda-loin oszményónok megvalósulását.
fittnde-mondák ás valóságok
voli
Kölcsey István, a MÉP onwíígofi elnöke
!1. következő felszólaló Nálunk, nmndtü,,M)lykoiv olykor bizalmi válság üti fel a fejét. A ¦ vezetőkkel szemben, akik alkotnak, terveznek, doh* goznak, feltámad a jogos bírálaton tuli felelőtlen kritizálgar tás és féktelenné válva, szárnyra kelmík nyomában a Jegvu* (labb -hirJek. Csirájukban kell \'-ezeket elfojtani, nehogy a nemr zet-összetartó erejét válságos időkben mételyezhessék.
— Azt mondják, hogy Ma*-gyarországon vannak a legrosz-szabb közállapotok, legnehezebb ellátási viszonyok, slb. Nem fenékig tejfel nálunk sem, ezt tudjuk. Dc az is tény, hogy ma sokkal jobb minden téren a helyzet nálunk, mint volt az előző világháború negyedik évé-• ben.1
a\'parlament 1 elnapolásával
kapcsolatban —. .mondta ,. Kötr csey István — az a i .helyzet, hogy máskor is történt ilyesmi, dc akkor zavarok nélkül napirendre tértek felette. Most a kormány, a rendszer bukását, külföldi\' befolyást* igyekeznek belemagyarázni: A\'valóság ez ;
a háborús helyzet\' minden országban megköveteli a társadalmi rétegek közötti rend, a fegyelem, a ihnnka folytonosságának biztosítását a ¦parlamenten ¦ l>olül, az egyetértést-* kí\'il|K>-lilikában és lehetőleg a* belpolitikai életben is. Most öz ellenzék kis belpolitikai
doloq miatt olyan tónust ütölt meg, olyan felszólalások hangzottak cl, amelyek sérlelié.k az országi kút- és belpolitikai nyugalmát és érdekeit Eltéri kellelt, inig a parlamenti kedélyek le nem csillapulnak, a parlamentet feloszlatni. Az alkotmányosság folytonossága azért megvan, az országot n vo-zctők1 -ehhez hasonló gyűléseken tájékoztatják, a 30-os" és 12-cs bizottságok biztosítják az intézkedések alkolnianyszerüségét.
KfllpoIItlkfinU terén nincs senimiiváltozás. Kötelességein kot, amiket a tengelyhez szabad-akaratból csatlakozva vállallunk, becsülettel s húr séggcl teljesítjük, mert -csakszövetségeseink barát-mágával érhetjük ei nemzeti céljainkat s ezl, remélem, még az a korosztály megéri.
— Azt is. mondják, hogy > angol győzőiéin esetén jobb sor várna ránk. Mi láttuk már, mit hozott ránk az angol gyóV zelcm. Mikor pedig most a bolsevista érdekkörbe, kerültünk, non lehet becsületes -hazafi; aki nem látná ennek veszedelmét. A 1 c ngyel e k p éld áj a, a k a ty ni tömegsírok elég bizonyság, hogy kegyelmet neith várhatnánk.
— Azt mondják: — n bolsevizmus ma már nem az, ami volt. Nos, akik megjöttek a szovjet-harctértől; mdják, hogy ez tíz állitás nem igaz. S még ha igaz lenne is, akkor is ott van a nagy, szláv eszme, s vájjon egy,
alacsonyabbrendü faj uralma\' alatt lehet ne-c jobb sorsa a magyarságnak ?
Katánál-helyzetünk
kedvezőnek ^.mondható. A háború sorsát nem kisebb csaták, hanem az összeredtnény dönti cl. A csapás, amit clszcuvedt, tünk a télen, súlyos, du nem katasztrofális. A mull háborúban sokkal nagyobb" veszteségekel is elszenvedtünk. Súlyos volt a veszteségünk emberben, dc főiként hadfelszerelésben. Csapatainkat azért most kivontuk. De el Tog jönni az idő, amikor erre a hadseregre szükség lesz,
léhát minden erőnkkel fel kell szerelni. (Zajos helyeslés.) A Jurcstk-tarvről
szólva, megállapította Kölcsey István, hogy az vegyes hangulatot váltolt ki az országban. Háborús közellátási biztositani jó tennésbehajtás^és igazságos szétosztás.-nélkül\'nem lehet. S nekünk szövetségeseinket is se-gilenünk kell. (Helyeslés.)
Akinek önhibáján kiuül s nem szorgalom-hiányból nem terem feleslege, attól az állam nem vesz el. Dc a közösségben minden gazda köteles részt venni s ahhoz munkája, szorgalma javát adni. Az állam nem nyújthat segédkezel a feketepiacnak azzal, hogy hagyja a gazdák fölöslegeit horribilis árakon értékesíteni.
Arak,-fizetésak rögzítése étk zsidókérdéi
JiZ árkérdésről szólva, bejelentette, hogy a közeli intézkedésekkel _>.
a mezőgazdasági termeivé- -. nyék árait elég tekintélyes mértékben felemelik. Egyidejűleg azonban megtörténik az. ipari é.t kereskedelmi, árszínvonal kicgyenliié-se is. Rögzítés történik emelés formájában a tisztviselők, ipari és mezőgazdasági munkások frontján is. ... A\' zsidókérdést érintve kijelentette, hogy sehol olyan számarány, sehol olyan vagyon-arány nincs a zsidók javára, mini nálunk. Fokozatosan kell tehát előremenni ezen a téren, hogy a háborús gazdasági termelés fennakadást ne szenvedjen. Kitelepíteni nem . lehet most, mert nincs ország, amely befogadná őket. A Dunába velük* közheszólásokra azt válaszolta Kölcsey István, hogy nem hiszi, hogy mi, magyarok, ilyen kegyetlenkedésre képesek lennénk a az nem is illenék hozzánk. De a kérdés radikális megoldását akarjuk s a zsidóságot visszaszorító intézkedések állandóan tőrténnek. Nyugodjék meg 1 mindenki;. mond I a. !1 kérd és bármily nehéz nálunk (s ezt szövetségeseink is megértik és
méltányolják), meg fogjuk azt valamikép oldani. -
a lölüblrtokpnlltllta
kérdéseiben közölte a .tizónok, hogy még 8000 hold van tajm-sitványos kézen a zsidóbirtokokból, a többi mind elvételre kerül, ez folyamatban van. A\' szétosztás terén mutatkozó kisebb hibák, panaszok, dolgát a kormány igyekszik kiküszöbölni és reparálni, semmi igazság-tíjjanságot etéren nem tür meg.
—- Könnyű bírálni, ¦ gáncsoskodni. De gondoljunk mindig arra, hogy vannak dolgok,, a melyek a kormány kezét megkötik. Mégis a kormány-felelőssége tudatában igyekszik a legjobban teljesíteni a mai időkben rá háruló kötelességeket. Ebben a hitben Össze kell fogni minden magyarnak, hogy majd a béketárgyalásoknál egységes nemzet ereje álljojj a kormány mögött.
Horváth József zalacsányl kltrazdn,
ottani társkerületvezetn mondta el ezután beszédét, amely beji felsorolta a kormány intézkedéseit a mezőgazdasági népesség érdekében. A félórás felsorolás bőséges bizonyíték volt azok ellen, akiknek szólamai szerint •semmi sem, történik ebben az országban a kisemberekért..
Muraköz képviselője a magyar katonáról
lai:;honvédeket. Itóezletoeen\'- kifőj-tette, hogy a. 2, ¦jnágyar hadsereg-.ilionis megállta n bolyét, .teljositotto foltidatát és u 200 .kilométoros Don-arcvonalon mindenütt dicsőséget szorzott a magyar katona novénok, amikor megakadályozta az ollenflógoa fölény, ollánérű is hadászatilag és
Vitéz Horváth; Ferenc ny. vezérőrnagy, muraközi országgyűlési kép-viselő a Kormányzó Ur személyéről omlékozett meg, majd o> kegyelet szavaival adózott az olosott hősök emlékének, szorotottol a,öobcsültok-nok, rokkantaknak és hozzátartozóiknak. Köszöntötte a hazatért zu>
ZAL\'AI KOZLÖNVi
1Ü13. május 24
haditermelés szempontjából\' fonton lorülotok éa gócpontok olfoglaláaát. A nagy tóli otfonziva napjainak adatszorü ismortolóaóvol bizonyította, DOgy gáncs nom órhoti som hao1 vezetésünket, som a magyar honvédői:
— Tiltakozni koll, mondta ós férfias oróllyoi azombo kojl szállni az itthon mételyező hazaáruló propagandával, amrjy aláásni igyekszik a magyar honvédség tekintélyét. fv"porado mind, aki ma a nemzőti
. A Muravidék és a Magyar élet Pártja
óráink szétzilálására vetemedik s nem méltó arra, hogy közöttünk ól-ion. (Zajos holvosléa.) A honvédség fojlosztóso. kornzorűflifeeo érdekébon meg koll hoznunk mindon áldozatot. Fol koll készülnünk köményen. Az oroaz rém még ugrásra készen áll, hogy országunk tostébo mártsa vörös karmát. Mindnyájunkat kötelez a magyar fajta minden orkölcsi és anyagi javának megmentóeo.
Elismeréssel szólt vitéz Horváth képvisoló a továbbiakban nrról, hogy a kormány mogértéssol ós a Bzent-iStvéhi ópitkozés gondolatának jegyében Sietett a Muravidék gazdasági és közügyoinek rondozeaébon segítségre. .Miu\'doz n kulturális eredményekkel együtt n Magyar ftiot Pártja munkossAgának is erdomo 6» érdeme vitéz gróf TelekMBéla főispán példát mutató élenjáráaának (taps, éljenzés), mtinkakészségéiu*k, átfogó gondolkodásának,- BZOciálJB készségének \'.amely tulajdonságait Muraköz néiw ís* megismerte és becsülni megtanulta,
Vitéz gróf Teleki Béia főispán
válaszolva őszinte magyar szivo-Ielko szorotottoljes üdvözletet küldte-Vitéz Horváth l\'oronc kéuviseló utján nz Ofíész Muravidéknok\\ Ahogyan egy - emberként állt ott a Magyar Elet
Pártja annak idején, hogy iííí évi rabság után a Muravidék vjssza-térjon hozzánk, ugyanazzal » szoro-tottol igéri a maga ós a pártitovábbi törődését és gondoskodását a muraközi Ós vend lakosságnak ós a vidék ui agyarti ágának.
Huszovszky Lajos országgyűlési
képviselő
beszélt a minisztériumokban hajnalig folyó munkáról és a Ixjlső nini szükségességéről, amelynek át kelt hatnia mindon téren a magyar munkát. Beszámolt németországi utjának tapasztalatairól, amolyekhól azt a következtetést vonta le", hogy Németország törellen erÓvol folytatja az ogész Európa védelmében vállalt há-horut, aminők érdekében olyan "hatalmas erőket mozgósított,\' hogy azokkal megdönti a .vörös rém kapuit.
„A keresztény magyarság kereskedőnek, iparosnak is megállja a helyét"
Ilo
vszky János, la nagykanizsai kerület képviselője a jövő feladatairól szólt lelkes és az értekezlet közönségét valósággal felvillanyozó hatású beszédében. Megmagyarázta egyben, hogy ;iz árszint eltolódások vele járnak minden háborúval s ennek oka ma az is, hogy a kereskedelem és az ipar nálunk nincs teljesen n fajtánk kezében. A Cz^icíóság meg akarja konlremirraíni a keresztény kereskedelem és ipar érvényesülését. Ezért állit saját érdekeinek szolgálatába minden hirt és a rémhíreket is. Nem lehet, — mondta — tovbáb is az egykori liberális gazdasági törvények lépcsőin járni, hanem
minden anyagot, minden árut keresztény tajtestvéralnk kezébe kall juttatni.
Ehhez azonban teljesen ki kell kapcsolni a zsidó nagykereskedelmi, ügynöki és hilelellátási szervezetet. A kivándorolfatást most nem tudjuk megoldani, de pártunk feladata, hogy a keresztény kultúra ós a zsidó érvényesülés kétezer éves harc-WJ ban eljusson a megoldásig, azokon az alapokon, amelyeken 1919-től fogva felépítettük az
ország rendjét. Honvédségünk fejlesztésével, a nvunka, rend és fegyelem biztosításával, egészséges népi politikával . jutunk egyre előbbre. Akik nejb akarnak százszázalékos murikat .produkálni, akik rémhíreket terjesztenek, szórjuk ki magunk közül. Számok niutatjiák, hogy\' mii ,ér a keresztény mint kereskedő, mint iparos. A magyar ipar telj esi tőképcsségo az utóbbi két év alatt 4 milliárd pengőről (elszökött 9 milliárdra. A kereskedelem hasonlóképpen. Ez bizonyítja, hogy a keresztény magyarság nemcsak földművesnek, hanem kereskedőnek, iparosnak is megállja a helyét. A kereskedelem egy szekérhez hasonlít. Egyik kereke a nagykereskedelem, a másik a kiskereskedelem, harmadik az ügynöki ;íriunka, negyedik a hitelellátás, rúdja pedig a becsületes munka és a szakképzettség. A kereskedelem szakerét a munka olajával kell kenni és nem a feketepiac kooalkanő-•séval.
A magyarság időtálló és viharokat bíró tölgyekből álljon, de a magyar erdő minden szálfája magyar szálfa legyen.
Zalai szociális munka, a kereskedelmi átállítás jelenségei és gazdakérdések
Az értokozlotet vitéz gróf Teleki Béla főispán beazédo zárt* bo. Is-mortotto a Zalftvármogyoi Közjóléti Szövotkozot szociálpolitikai munkásságát. Az időivel együtt 2.1 millió pongőt fordított családi házópitésro. A jövő köllségvotés 1.6.milliós kőrútéból 1 millió jut ugyanerre a célra.
110.000 poiiKÓot-t taít (V-nn napközi otthonokat. 80.000 pongö van előirányozva ez idénre házassági kölcsü-nökro. Hangsúlyozta a főispán, hogy faj védelmi szénipontból legalább olyan fontos, mint a zsidókérdés, hogy
az egyke kóros mérge ne pusztítsa a magyar fajt, mert akkor hiába oldjuk meg a zsidókérdést is, hiába adjuk magyar, kézbe a gazdasági erőket, a szláv tenger el fogja seperni a magyarságot.
LJiut öcvűudetfifl iolonaégot adta tud-
tul, hogy a Közjóléti Szövotkozot uj fedezetre, a magyar becsület ro is ad kölcsönt sokgyormokos családoknak és a visszafizetés 85 százalékos. Majd így folytatta a főispán: Maradandó kereskedelmi és ipari átállítás csak\' akkor lesz, ha ezt a szellemi és erkölcsi ÓUM/lás f\'n nyomon követi. Ha csak a zsídó kufár-azollomot ültoijük át, azon nom losz áldás. Csak a tisztességes, erkölcsi alapon
álló magyar koroulwdolemuek és iparnak ran jóvőjo. Kom mintha súlyos bajokat látnék otéron, de vannak jelenségek és vannak, akik helytelen utakon farnak. II iázom, hogy a magyar koroskodo ós iparos társadalom losz olvan gerinces, hogy ezeket kiküszöböli soraiból, vagy megakadályozza a jo-lonségek továbbfejlődését.
A zsidóingatlanok igénybevétele, mondta továbbiakban a főispán, Zalában a Közjóléti Szövetkezet utján mogkozdődött s n közeli napokban orótoljoaon folytatódik. Elsősorban azokat kívánjuk földhöz juttatni, akiknek háborús érdemeik vannak a mostani háborúból, a sokgyormokos családokat ós a zalai igénylőkot. Mindon igényt tonnészetoson nom tudunk kiolégitcni. Eözszerűtlon földosztó politikát már átéltünk ogy-szor. Akinek-adunk, annak oxÍBzton-oiáját biztos alapokra akarjuk foktolni. Akinek nom jut, az házat, kertet kap én az év minden szaké-lián munkaalkalmat.
A beszolgáltatással
kapcsolatban bejelentetté ;*- főispán hogv a marha-kontingensbe Módiak\'nomcsak s május 10. után be-.szállított mennyiséget, hanem az egész koretot. A beszolgáltatás ügyé-
ben még több lezáratlan kérdés va a bot akar itáfíig még jönnek ozr vonatkozó részlet-intézkedések.
¦ Csapások, veszteségek érlujt]^ ínég bonnünkot, foiozto bo bőszedéi a főispán, de ezok csak epizódjai » nagy küzdolotnnok. amelyből ki-vettük és kivesszük a részünkot Magyar céljainkat hamis íntrikávai1 és Hazafiatlan propagandával nom engedjük elhomályosítani.
Mindenki végezze: a maga dói-gát példaadóan. Mindenki magán hajtson végre reformokat. Magyarnak szülotni felelősségvállalást, áldozatvállalást, harcot, kitartást jolent. No irigység, ne utasok kritizálása vezosspn bennünket, hanem a kötelességteljesítés.
Az értokozlót u Himnusz elének-léaévot ért véget. \' (bl)
Keszthelyre Is megérkeztek a hazatért bonvédek
Keszthely, május 2-1 (Tudósítónk irja) A keszthelyi-, helyőrség OgYik alakulata hazaérkó-it^.t n keleti frontról. Keszthely helyőrsége és társadalma fényes fogadtatást,-rondozott a hós-\'honvédőknek.
\'kasztokkal és virágokkal gazdagon feldíszített pályaudvaron ozrok meg ezrek fogadták az érkező fo-natot. Kivonult a liolyórscg diBz-\' százada a teljes tinztikarra|,faz,-ösz-szes polgári hatóságok, intézményük, iskolák, ogyosiliotok.
A szorelvéhy a lovontezeuekar Himnusza közbon futott bo a pályaudvarra.
A harctéri honvódalakulatot elő-
ször nz állomásparancsnok, azután tlr, lluzáa Béla járási főszolgabíró üdvözölte, majd Sebestyén iOdith polgárista kisleány adott át liatal-mas csokrot az alakulat parancsnokának,
Az iskolák és a társadalom gazdagon megvendégeltn a honvédeket. A nóogylolck hölgyei teát szolgáltak fol, az iskolák csomagokat (édesség ¦ óit cigaretta) adtak át mindon honvédnek. Kígyósok Áágokkal és ajándékokkal halmozták ol a honvédokét.
A község bejáratánál díszkapu várta1 az Orkozó alakulatot, mely megkoszorúzta a plébániatemplom falában elhelyezett hősi emléktáblát.
D] adójavaslatró), a nemzeti alapon álló magyar muikftsságrói és a zsidóság viselkedéséről
beszélt a Magyar Élet Pártjának: elnöke Debrecenben
Debrecen, rhtfjus 24 Vitéz Lukács Béla Urcanól-küli miniszter,, a kormánypárt országos elnöke vasárnap Debrecenben mondott beszedet. A fegyvertársi hűség és szövetségi kötelességeink becsületes meg-* tartásáról szólva hangsúlyozta, hogy e kötelességek betartása melleit sohasem szabad megfeledkezni a magyar célokról. Németország a háborút meg fogja nyerni, mert a szervezettebb, keményebb \'és harci értékben felkészültebb félre vár a győzelem. Ennek érdekében a magyaroknak is fokozniuk kell katonai, gazdasági, erkölcsi ós társadalmi erőinket. Ne a gazdagodás Vágya, hanem a közösség lestvéri kiszolgálása vezessen bennünket.
Bejelentette a miniszter, hogy a háború