Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
7.94 MB
2009-08-18 16:14:55
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
578
9351
Rövid leírás | Teljes leírás (1.1 MB)

Zalai Közlöny 1943 123-144. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
83. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

filatói-
Boodfokosal : \'ííiborl posta:
h évi., 123, »i. Nagykanizsa, 1843. június 1. kedd
Ära 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
fc.il lirtfUÍH.U.MU,.l^l w. k. m WlHilart t«M HlHi.np «Mb
Példa* cwkesrtő : Barbarita Lajos
BlGHzet&l Ara : egy böoapra 3 iwn«ö 20 miér
negyedévre S peniíö 20 ttllór. Bgyf* szám: hétkftzDap 12 tltl., stoni batoü 20 tili
1 fekete piac és a fopit,
i.
Feketepiac akkor kolotkozik, ha kövesebb áru ?11 rendelkezésre, mint amennyit a szegedietekén felül s spokulució fol tud -szívni és ha a fogyasztók nom elég fogyolmozottok ahhoz, hogy a hatósági\' ármogálla-pit ásókat megtartsák. A feketepiachoz keító kell. MindonokolŐtt koll a lelket Ion spekuláns, aki a nehéz riszonyok kihasználásával minél nagyobb haszonra igyekszik szórt tenni. -.Ebben & törekvósóbon különösön két tényezőre számíthat. Az egyik a pina tömegének szaporodása, a másik az áruhiány, A pensnök-Tiwn ko]l i\'omlnnia.\' A pénz megmaradhat teljos áranyÓrtékÜnek, miként ív/A Amerikában tapasztaljuk, <;sak a körülmények következtében töhh van forgalomban a szokásos mennyiségnél. Ha például egy államban ezomiüliő aranyértékü \'pónz^rység-gel — nálunk Atagyarországon\'ixni-gŐvel — bonyolitliAtó le a forgalom, do ehelyett az állam \'kótozemiillio aranyértékü pénzegyaégot bocsát forgalomba, akkor önnek az a következménye, hogy aü árak emelkednek! Ez a legegyszerűbb formája a pénz áralakító hatásának, amöly azonban ily tisztaságban gyakorlat i-lag nem fordul oló, mort az árak alakulására hatással van a forgalom sobosségo is — nagyobb, forgalom tóbb pénzt igényel, kisebb forgalomnál kövesebb mennyiségű pénztömeg is áremelő hatást gyakorolhat — ós még sok egyéb körülmény, amelyeket részlotozni fölösleges, kz szinte automatikusan idézi oló az árak omolkodését, ami a fokotopiaci spekulációnak egyik kolléko.
A másik az áruhiány. Áruhiány nemcsak akkor áll elé,\'mikor valóban nincs elegendő áru minden igénv kielégítésére, hanom akkor is, ha az árui\' rendeltetésétől elvonva —- fölhalmozzák. A felhalmozást végezheti a megriadt fogyasztó, aki
- éhhaláltól fél, ha éléstára nincs telő konzorvekkol, ruhatára pedig hfiöíC, monnviségü hideg és molog öltönyök-1 kel, télikabátokkal, folöltókkcl, bundákkal, cipókkel és csizmákkal, — pincéje szónnol és fával, Do végezheti a spolculácíó is, amolv az áru-folhalmozás révén nyerészkedni akar A spekuláció ánihalmozása nemcsak háborús jolenség. Tudjuk, hogy az úgynevezett\' ringok és egyéb hasonló alakulások a legbékésebb időkben is fölvásárolták az árut, eközben mindig többet adtak érto s mikor igy hatalmukba kerítették a szükséges árunak, például zabnak, tengerinek túlnyomó\' nagy mennyiségét, akkor diktálták az árakat. A háborús áruhalmozással járó árfolhajtás
¦ azért voszedolmosobb és a spekulációra kevesbbé kockázatos, mort ogy-részt, a háborús hadikiadások következtében a forgó pénz momiyiségo tetemesen növekedik ós ez önmagában is növeli, hajtja fölfelé az árakat. Előmozditja ozt a több-kovósbbá valóban fennforgó áruhiány, továbbá a hadsereg számára eszközölt fokozott mérvű bevásárlás, koreslet. úgyszintén a termelő* osotloges kapzsisága, amoly különösön vérszemet
A lémet légierő került fölénybe a második tabáni szovjet-offenzíva összeomlása ntán
Sztálin elveszítette bizalmát Litvlnovban és az Egyesült Államok moszkvai nagykövetében
A német véderő
főjiarancsnokBága jolonti:
Az ollonség vasárnap nem folytatta támadásait a kubáni hídfő ollón.
A koloti arcvonal többi részéről Volis környékén végrehajtott si-kéres támadó\'vállalkozásunk kívéto-lévol — csupán földerítő- és rohamcsapat tovékonységot jelentőnek.
Egy szovjet bombázókötoléknok a Fokoto-tongeren egy\' német hajókaraván ellen intézőit támadása során !1 haditengerészet vadászrepülő! és járművei mind a kilenc fámadó bombázót lelőtték. A Szovjet vasárnap összeson 74 repülőgépet ¦ vesztett, saját veszteségünk hét gép.
Gyors némot harciropOlőgépek támadást intéztek dél- és délkelet angliai partvidék kikötővárosai, ellen s nohézbombákat dobták hadi-fontösségu berendezésekre.
A Földközi-íongov vidékén a |(ígi oró szombaton és vasárnap 1.8 repülőgépet, köztük több nehézbombázót semmisített meg. .
Egy fogyvoros távol fol dori tónk az Atlanti-óceán fölött megtámadott és elsüllyesztett egy 4000 tonnás ellenséges tehorhajót s légi harcban tolóit ogy négymotoros brit repülőgépet,
. Az oluz fáhsdlsiállás *
1101. közlomőnyo:
EUonségos légi kötelékok vasSmiip több bombát dobtak lo Nápoly rn, amolyet ozzol ért a hetvenedik légitámadás, továbbá szardíniái holyső-gekro, valamint Foggia, Bíri és Potonza környékére. A bombák jelen tékony károkat okoztak Nápoly \'köz-épüloteibon ós lakóházaiban. A támadó repülőgépek közül Nápoly fölött hat négymotoros gép pusztult cl: hármat olasz vadászgépok, egyet némot vadászok, költőt pedig a lég-védelmi ütegük léttok lo.
A Pantolloria szigete ollón intézőit ollonségos légitámadás során az ollonség további kilőne repülőgépet vesztett a légvédolmi ütegek találatai kövotkoztébon, ogy tizediket pedig a tenger folott lőttek lo olasz vadászgépek.
A hétfői hadijolontésbon omlitett légi támadások áldozatainak száma ¦a Kövotkezóképpon oszlik meg: Nápolyban 68 halott és 851 sobesült, a szardíniái kozségokben összesen öt halott és tíz sebosült. A Caviía Vechia ellen intézett ollonségos légi
támadás áldozatainak száma a romok teljes oltakaritása és néhány
súlyos soboBÜlt elhalálozása összesen 295-re emolkedott.
---Német légllölény a keleti harctéren
A német .sajtó éles birAiattian részesíti az angfcfázAira harcmodort, amely embertelen léeltémndAsokkal a polgári lakossAgon Untl ki dUhét A német sajtó egyöntetűen megállapítja, ttopy Angliának feltétlenül számítania kell arra, hogy Németország súlyosan toz visszavágni.
Berlinből jelentik: A hubáni hídfőnél i miiodik szov|et támadás dsszeomlita után a német légierő vetle át a szót. Német bombázók aulyns károkat okozlak a szuvjet készenléti állataiban és az utánpótlási berendezéseiben. A lámadánok sulvpniiija 8 Kaukázus térsóee volt. TfJbb Ifiszer- ét Q/emanyae-raklárt felrobbantottak, Kupiannzk pályaudvarát használhatatlanná lelték.
Az angolok szándékosan bombázzák az olasz városok lakón egyedeit
Az angolok egyre durvább\' légi háborítja Olaszország ellen folytatódott. Ezúttal legBtilvosRbb kárt Mvörno szenvedte.1 Két\' hullámban érkeztek a támadó ropülŐgépok. Az o|sö hullámban esto fél 12 órakor 26 bombázó könnyű bombákat dobott lo a kikötő fölé. Később pedig 40 gép érkezett és ezek már csak a város jakóncgyodoít bombázták vaktában i\'s anélkül, hogy katonai célokat kerestek volna, visszarepültek. Az /első támadás tehát csak csel volt, amellyel a légvédelmet a
kikötőre irányították, hogy aztán szabadon pusztíthassanak a város polgári lakónegyedeiben. Templomok,\' kórházak/ iskolák, árvaház szenvedett kárt, életét vesíítötto"Azok sok papja, ápolónője, sok gyermek.
A Pantellerin sziget, amolv félúton van Szicília és Tunisz\'között, 23 nap alatt 14 légitámadást Ólt át. Ezalatt 80 angol gépet lőttek lo.
Az egyik olasz város elleni támadás alkalmával a mezőn dolgozó omberekut is gépfOKVvcrtüz alá vették az angol repülők.
Az olasz kormány fenntartással fogadja a - szövetségetek beharangozott támaálst tervelt
Sztálin magatartása azt.niutatja.es arra enged következhrtni a kelőti harctéren kialakult helyzet is, hogy a szovjet főparancsnokság, mielőtt nagyobb kozdoményezésho fogna, bo akarja várni, hogy mit tesznek a szövetségesei. A \' tengőiyhatalmak mindonesotró fölkészülnek az egymásra váró szövetségoaek torvoi ellen.
Az olasz Hajtó foglalkozik az angolszász ^propaganda közlésoivpl a szövotségosek készülő nagy\' európai támadásával kapcsolatban.\' Hangsúlyozzák a Japok, hogy ozokot a Jii-rekot fenntartással koll fogadni. Egyáltalán nom valószínű, hogy a szövotségos vozérkarok a lapoknak közlésokot tottok volna támadási szándékaik helyérői és időjéről.
Kát várost elfoglaltak, két hadosztályt felmorzsoltak a japánok
Sangbai jelentés szerint Japán csapatok IcsanRtól délnyugatra megütköztek a kördlzárt kínai csapatokkal éa két várost elfoglaltak. Az öt körülzárt kínai hadosztály közül keltöt teljesen felmorzsoltak. Honan tartományban a japánok fontos támaszpontokat támadtak.
Csungklngi Jelentós közli, hogy nem felel meg a valóságnak az a melbour-
ncl bír, amely szerint Un\'-Scu cnmg-klngi elnök meghalt Az elnök Állapota ugyan kora miatt aggasztó, de Állapotában tegnap némi javulás következett be.
Amszterdami hír szerint Wellington, a uungklngf kormAny londoni nagyköveié 8 bónapl tAvollét után visszatért Angiiéba.
A szövetségesek súlyos aggodalmakkal tekintenek a háború további fejezetei elé
Amszterdami jelentés közli a brit hírszolgálatunk azt a híradásét, amely szerint az északamerlkai hadtmozgóaf-
tAsl hivatal uj vezotó|e tegnap este DólkaroltnAban arAdióban nyilatkozott és kijelentette, bogy a szövetségesek a
. . iogy " az Ó árujával spekulálnak. így tehát több árfelhajtó tényező ogvasül a feketepiacon az árfolhajtásban.
Ezzel az árfelhajtó jolouséggel áll szombon-a fogj-asató, amikor rot-tegye » jövő osetlogosségoilól, nem elégszik mog a jegyre kapható áruval és a hatósági áron boszorezhetó dolgokkal, hanom a roudoe viszonyo-
kat meghaladó mértékben igyekszik-\' a maga igényeinek kielégitesét biztosítani és ozzol u feketepiac lovagjainak ügyletet biztosítani. Ú a másik, aki a spokulánson kívül a fo-kotopiac létéhez szükségéé, mort nélküle a feketepiac nem működhetnék, A fokotepiac csak addig ól ós áll. amíg van, aki drágán vásárol, aki az árukat magasabb árakon voazi
át, mint aminő magasan azokat a hatóság megállapitopta. Ha a fogyasztó nom állana szóba a fekoto-
Íliao árusaival, akkor végo volna a ekotopiacnak, az árus nyakán rothadna áruja, vagy kénytelon volna azt hatósági áron, eeétlog a. hatósági ár alatt áruba bocsátani.
(Vógé kőv.)
legsúlyosabb hurok hosdzii és nehéz
útja olőtt állnak. íVímí kezdődik siúmunki* - mondta — a HJbora legkritikusabb időszaka
A brit hírszolgálat jelentése szo-rint Lorít Halifax washingtoni angol nagykövot Ouobocbon rádióbeszédet tartott. Ebben kijclontotto, hogy a szövetségeseknek egyáltalán nem j szabad csökkenteniük erŐfeezitésoi* kot még csuk ogy pillanatra som. Még hosszú ut áll a azövotségosok előtt éa még kömény harcokat koll kióllaniok. A szövotségosek hajó-
ZAL\'AI KÖZLŐÜL
1 fí 13. június t
veszteségei még mindig igon komoly A német hadterey még wi is féléim fit gerietstó ós még Japánnal itt ezombu koll szállníok. A sulyoean szorongatott csungkíng-kíhai csapatoknak in feltétlenül sogilségéro koll sietni. A japánok »mogtámadtu« nagy terü-lotokot vissza koll hódítani. Mindez bizonyára még igon nagy orófoazi-tésokot fog megkövetelni. A szövetségesek olőtt nagy éa fáradságos füladat áll és még sok és nagy áldozatot koll hozmok.
üzdöozy-Zadraveoz István püspök Nagykanizsán
A Wpáaxtor ma reggel Indult Mlháldra, ahol Krátky István polgármester üdvözölte
Lemondásra készQI az USA moszkvai nagykövete
Zürichi blr izerlnt Washingtonban ugy tudják, hogy sem Lllvluov nagy-kovui, mm Dembley, az EgyeaQ.lt Államok moszkvai nagykövete nem bírja teljes merték boa Sztailn bizalmát Ezért kellett Rooseveltnek; Dawlest
mint kulim megbízottat küldeni Moszkvába. Ugy tudják, hogy Dembley lemondási tervekkel foglalkozik.
Washingtonból Jelentik, hogy Dawles Sztálin válaszával megérkezett.
Ofraud és de Gaulle végretiajtóblzoítafiga összeült
Vichybol Jelentik: Petiin tábornagy államfő tegnap fogadia Esleva volt tuniszi fömegbizollal, az ujusag fómegbfzolijat ts löbb megyelönökül. t..iv.il mlniizierclnök a pápai nunciust. a német nagykövetet és löbb megyefonököt fogadolt.
Algírból joiontik, hogy Oiraud tábornok ée l)o Gaullo tábornok központi végrehajtó bizottsági! megkezdte tárgyalásait. Hivatalosan még nom közölték, hogy kiköt neveztek ki a bizottság tagjaiul. Valószínű, hogy Gíraud George tábornokot ós Monet nevezte ki a bizottságba.
Vichyből érkezett hir szerint németországi
munkaszolgálatra hívtak be minden 1922.-ben születeti francia ifjút. Semmiféle kivételt nom engedélyezlek. IJohívják a 22 éveseket is, do ezeknél a föntoaabb munkákörökro tok intőt tol lösznek.
áge volt ma-jMagyr lóczy-Zudravócz lst-
Elökoló vond kftnizsának. Uzdóczy — ván tábori püspök hétfőn éjiol dr. Barthoa Pől kanonok, zului íóoapo-ros éa dr. Solymár István püspöki titkár kísérőiében Nagykanizsára ér-kozott. A pályaudvaron P. Gulyás Gellért foronces-plébános, Vajay József osporos-plébános, dr. Molnár Antal leánygimnáziumi igazgató éa a papság többi tagjai fogadták. Az állomásról a foroncos-rondházba hajtatott, ahol megszállott.
A szogodi gondolat lánglolkü ut-törójo és liarcosa, Üzdóczy-Zadra-vecz püspök ma roggol kíséretével a aomogymegyoi Minaidra folytatta
uljál, ahol megkezdte ojflő bi\'iiná-lását a /Salai Közlönybon közöli bérmáláai körútján. A határban dr. Ilaám főszolgabíró fogadta és üdvözölte a liervadhatatlan érdemű, ollón forradalmi KapÍBztránt, mojd u templomhoz hajtatott, melynek ai-tujánál a kegyúr Nagykanizsa nové-bon dr. Krátky látván polgármeetor, majd » hivók novében Nagy Virgil plébános köszöntötték. Majd megkezdődött a főpapi szentmise, utána pedig a püspök kiosztotta a bérmálás szontségét. Miháldról a püspök folytatta bermakörútját u nép határtalan ünneplése ós szeretet nyíl. vánitása közo|>otto.
Szerencsétlen szerelem a vonat elé, majd a dologházba juttatott egy vasúti segédtisztet
káromkodj I .
Antal István;
Becsüljük meg és védjük meg a magyar könyv tisztaságát
Antal István nemzetvédelmi propagandaminiszter, a budapesti könyv-napok alkímiából rádióboszédot mondott és ebben a beszédében méltatta a magyar könyv ünnepét. A nomzot-védelmi propagandáminiszter bevezetőjében a magyar könyv fogalmi meghatározásáról szólott és azt a magyar szellemiség egy-egy mog-jolenési formájának nevezte, majd 1 párhuzamot vont a szellemi, orkölcsi és anyagi erők között s megállapította, hogy a Bzotlem felülemolkedott az anyagiasság világán és egy olyan világba tartozik, amelynek határait nom szabják meg az anyag mulandó
vehet június 2., 4., 5.
SCHLESSNÉL
Horthy Miklós-ut 8.
ós bénító keretei.
— Ebbo a másik -világba omoli fol az olvasót a Bzoltomi ée erkölcsi oró instrumentuma — folytatta Antal István — a szép könyv,, a,,jó könyv, a magyar könyv.
Ezután a magyar könyvpolitikáról beszólt a miniszter és kiemelte, hogy elsősorban és mindenokolőtt a magyar iró fizava és a magyar költő dala fokozta ós fokozza a magyar szellem hatalmát és a magyar géniusz világító erőjét. A magyar könyv mindig is ezt tette. Előre vitte, fokozta ós kiegészítette a magyar szollomot. A legválságosabb korszakokban in azonosította magát a nomzot nagy sorskérdóeoivel éa mindig hüségos társa volt a kardforgató magyar katonának.
— Nagy megnyugvást nyújt — hangsúlyozta Antal miniszter —, hogy a magyar könyv ezidoi sorog-szeinléjo éppen a logsulyosabb nom-zoti megpróbáltatások idojébon mutat lognagyobb éa leggazdagabb virágzást. Ez » könyvnap mutatja meg legjobban éa nz előttünk lévő könyvtermelés bizonyítja a logszom-léltotőbbon, hogy valóban ól ós virraszt a magyar szellem.
— Legyen egyik olső kötolossé-günk, hogy ne engedjük a magyar könyvöt a léloknélküli kufárok közém adni, ukik ebben csak tudetet é» huszonazorzéat látnak. Az idei könyvnap tanulsága az legyen, hogy becsüljük meg .és védjük mog a magyar könyv tisztaságát — fojozto bo rádióboazédét a nomzotvédolmi propagandám inisz tor.
Az élet legszomorúbb regényoit maga az élőt írja. Ilyon Mozgár Gyula vasúti segédtiszt oselo is.
Mozgár üyula fiatalon korült a Magyar Államvasutak szolgálatába. Olyan fiatalon, hogy nem tudott olé*g komolyan és oleg oróvol szembe nézní az éíot próbájával.
Zákányon leljosítotl szolgálatot a fiatal segédtiszt egéazon 1932-ig. Időközben boloszorotott ogy leányba. Az olomi oróvol jelentkező érzés azonban viszonzásra nom talált. A reménytelenség ólotunttá tette a fiatalom bort, ugy hogy öngyilkosságra határozta ol magát. Torvét valóra is váltotta: — a vonat oló votatte magát. A sora azonban más-
ként határozott, Mozgár Gyulának csak »z egyik keze ujjait vágták lo a kerekek."Ez is olég volt azonban ahhoz, hogy munkaképtelenné váljék. Ennek következtében a vasút ol-booaátotta szolgálatából. A szoron-esetlen fiatalember azután faluról. falura vándorolt. Itt-ott dolgozott "is valamit, amit éppen tudott pár falatért, amivel nyomorúságos élotét tengette, A végo az lott, hogy csavargás miatt a hatóságok elé korült. A birósóg a hányatott életű ombert dologházba utalta, aminők legkisebb tartama ogy esztendő. Mozgár Oyuta nem follobbozott az Ítélet ollen. Miért is fellebbezett volna^
Gépsxíját csépiéshe., vető gépét ^ srfntfijvft
most rendelje meg
ÜNGER-ÜJLLMANN\' vukereakcdéaebeit. WT BoikerT-géfck, gatrtúw, kwú- él Mjjgfgj rakUr. ~m
Hősök ünnepe a vidéken
Vasárnap tartotta Perlik
közönségo a Lovonto Egyesülettel karöltve a Hősök emlókünnopét. Már kora reggel a levente ifjúság zeneszó mellett vonult végig a község főutcáján. A Gasparích Márk emlékmű szépen-fel. volt diszitve és a község, valamint a környező falvak lakossága nagy tőmogekben gyülekezett az ünnopség szinholyero. Poriak zászlódiszbo Öltözött. A szent misét P. Fekete lovontololkéez tartotta ós a szentmise után gyönyörű-beszédben méltatta a hónok érde-moit és könnyekig hatotta mog a tomplomba egybegyűlt ünnoplő közönséget. Az istentisztelőt után Gusparich Márk -iö-aa vértanú om-lékmQvénél gyűlt ogybe a közönség, ahova zonoszó mollott Vonult fol a határvadász örs, a Levente Egyesülőt és-«á» Tűzoltó Toatülot. Az ünnopség a Hiszekeggyel\' kezdődött, melyet muracsúnyt tüzoltózonokar nagyon szépen játszott. Egy muraközi iskolásfiú ntondott szavalatot, átérezve szavainak iolontőségét. ünnepi beszédet dr. Sebestyén Mátyás kir. közjegyző mondott magyar és muraközi nyelven.
— A hősök sohasem halnak mog, mondotta többek között, mort azok köztünk élnek és Muraköz hősei is együtt alusszák örök álmaikat a magjar testvérekkel éa az ó szol Iont ük biztosítja azt a szont hitet, moly Muraköz népét mindig Magyarországhoz kapoöolta. Hiába döntötték lo a Gasparích Márk emlékművét a 23 éves megszállás alatt, az áll Porlakon éa Csáktornyán újból és hirdeti a hősi kultuszt es "azt, hogy a hősök örökkó . ülnök. Csuk az a nép lobot nagy ós annak a népnek lehet jövójo, molynek hősei vannak. Majd fölhívta a lovonto ifjúságot arra, hogy kövosso a muraközi hősök példáját, akjkro mindig büszkén tekinthetnek fol.
Ezután Geigex Vilmos szóit a leventékhez éa a felavatásra, kerülő
levente apródokat kérto, hogy Bziv-vel-lélekkol "teljositaék köteleHKÓgükol és törotlen hittel dolgozzanak a szebb jövőért.
Ezután következett az apródok fogadalomtételo.
A fogadalom tétel után Bacsó Bonú lo ven to-eogéd oktató imát mondott, közben pedig egy levente ős két magyar ruhás muraközi kislány megkoszorúzták a Oasparich-emlék-müvot.
A iovonték magyar nótát énekeltek s azután a zenokax a Himnuszt játszotta és őzzel az ürmopBég bo is fojozódött. Az ünnopség után a kivonult alakulatok a mogjelont előkelőségek -előtt díszlépésben, zo-noBzó mellott vonultak el.
Délutáh a Ixivente Egyesülőt Ottókon házi vorsonyt, majd utána a leventék részérő majálist rendezett. A mogrondozésbon Zsömbörgi József csapatpurancsnok fojtott < ki nagy, murikat.
Kegyeletes ünnepség korotei között omlékozott mog Altórajk
község népo a mult éa a mostam világhálMruban oloaetl hösoírő).
Vitéz Fíló Foronc körzoti iskola-felügyelő, áll. népiskolai igazgató «zőp beszéd köretében szólott azokról,, akik nagy nemzotí ügyünkért élotükot adtait. Kiemelte azt a nagy áldozatot, mollyol hőseink példát mutattak nekünk, midőn nemcsak a fronton küzdőknek kell áldozatot hozni,, hanem a nehéz holyzottel itthon küzdóknok is. Ezen példamutatásban olső volt Egyed János, a község szorotott tanítója, aki é]o-.ténok-föláldozásával pocaétollo- meg; azt, amit mint tanító hirdetett. Vitéz Fíló Ferenc átadta azt a koszorút az iskolának, mollyol Zala vár-mogyu tani tósága hódolt hóslelkii kartársa na k üzen. alkalomból. Az alsórajki, valamint a kilimáni népiskola tanulóinak szavalatai és énekszámai tették még folomolóbbé az ünnopségot, majd a Iovonték disí-folvonulásával ért véget a mogumló-kozóá q szívből fakadó mognyilat-konáaa.
66
ZAL-A1
Az Éneklő Ifjúság a templomban
Két órára a telsétemplomcan dobogoll a város szive, amikor a nagykanizsai ftnek-10 Ifjúiig a |Övö magyar nemzedékének dilts Isikét teritcite szép tavaszi vasárnapon az Ur zsámolya elé, mint csodála-ioj, élé virdpszőnyeKet, hogy meKüepilsii a ma meggyötört nemzedékének életűt és adjon valami a holnapnak: - egy templomi hangversenyből berendezést az uJ-jáépitell Istenházaba.
Az ÉncklÓ Ifjúság nemes versenye pár ér éta minden koranyár kedven eseme-¦ nye, de ennyi embert még sohauem mozdított meg, mint vasárnap, amikor ezt a versenyt a templomért rendc/le a Jézus Szive Egyházközség.
Ünnepié sorokban, ünneplőre kiragyogott arcokkal zászlalk alatt vonullak az nkolák apró s nagyobbacska dalosai, élen a kedvenc levente-zenekarral. A templom, mint a szertehulló ma nagy mágnes*, hivta, fogadta magába a gyermek-stregtt és a felnőttek atlrtln gomolygó sorail.
A szentélyben, nc oltár előtt álltak fel a dalos karok. A Legszentebb elölt aleg-¦ítntebb: — egymást váltó csokra a magyar gyermekeknek.
A levente-zenekar fanfarai harsanlak eltének, Ünnepet hirdető méltósággal. Aztán a szószékre lépett Orbán Józscl hltlanár, a napokban hazaérkezett, a fronton ke-mény esztendőt átélt lAborilelkéaz. Beszéli ti elnémult orosz templomokról, a hitétől megfoszlott népről; a lelkctrabló bol-sevlkl tanról. Szembeállította ezzel az életei, reményi és bizakodást Iclcntó illlioni énekszót, az lalenról éneklő nép boldog-ságát, hite erejét, amely olyan szilárd, hogV rá lehel épileni a jövól. Anlallcs Mimia az Éneklő Iljusag jelmondatát mondta el tisztin csengő gycrmekliaiiKon, mini felajánlást. Aztán megkezdődött a hangverseny. A két nagykanizsai elemi iskolai körzet alsó 3 osztályainak kórusa nyitotta meg a műsort Czeglédy l.ajosné UnitónÓ vezetésével. Megható, imádság-mert! veit az apróságok JézuBkával szinte bmílgsté egyszólamú éneke, amelyek ¦gyikét Longauer Imre kisérte fuvolán. Következett a II. körzeti IV—VIII. osztályos elemisták énekkara, amely Schmidt RszsÖ tanító komoly figyermet érdemlő kórusvezetó munkájáról teli tanúságot. Rácz Alajos kántornak egyik szép és éterin 1> leheltére valló egyházi szerzeményét Is tlöadta az a gyermekkar. Az ipa-roilanondikola nagyszerű kiállású\' levente énakkara már a fiuk s lányok pompásan lesló formaruhájával, de Németh János laniló vezetése alatt előadott számaikkal Is megnyerte a közönség tetszései. Balogh újon kegyesrendi tanár a leánygimnázium énekkarából magasrendö finomságokat, a muzsika művészi szépségét csiholta kl. A Kedély Ave Maria gyönyört! volt. Ugyancsak Balogh Lajos neveltje a iiugimnázlum kórusa, fegyelmezett, jó szó* lantokkal rendelkező, igazi egyházi liu-kóius. O dirigálta a hangverseny egyik lettzebb számit Is, a két gimnázium és a Kereskedelmi középiskola egyesített karának nagyon szép Tsnlum-ergo-ját, amelyet Rácz Alajos finoman kísért orgonán. A piarista gimnázium énekkarának\' ujabb tnikszimai csak növelték a szépen J$s?-izesimulé szólamokból álló énekkar sikeréi. Ilt egy piarista szerző; Kozáky sgyttemi tanár (rövid Ideig tanilolt a kámzsái gimnáziumban. Is) himnusza araiolt nagy tetszést. Balogh Lajos a karmesteri nagypróbát a ksvetkezó számban állta mag nagyszerűen, amikor a leánygimnázium énekkarának Kodály 150. zsoltárát vezényelte. Az Ifjúsági tömegkórus vezetésének magasiskolája volt, amikor a ki-rálydijas karnagy, Ketllng Ferenc polgári iskolai igazgató a két polgári Iskola ve-gyeskarán — bocsánat a kifejezésérti --• silnte eljátszotta, konyedén és gyönyörűen FügedJ motettáját. Hatalmas volt az össt-karok kánonja, amelyet Ráet Alajos di* rigait. Racz kántor Ismét bebizonyította, hogy nyeresége a városnak nemcsak szűkebb hivatásiban, hanem az egyetemes kanizsai zenekultúrának is. A müsert az iparoslanonclskola levente-énekkara zárta be méltóan a hangversenynek várakozást lelülrauló színvonalához.
A záróbeszéget Vajay Jézscf esperei-plébános monata. Őszinte, meleg elismerés, hála és köszönet hangján ntéllalta a tempiomépitö Longauer Imr* püspéki tanácsos érdemeit, aki a hangversenyt is példás körültekintéssel, szervezéssel, gondossággal rend«ilc. Kötzönetet mondott mindazoknak, akik közreműködtek, akiknek a munkában 8 a sikerben részük volt.
— Nagykanizsán — mondta — egy nemzedék három templomot épített. Ahol templomok vamwk és a tomplomok, tele vannak, ott van becsllleles keresztény élet 8 ctak ahol becsületen keresztény élet ott van becsülete* magyar élet,
tty
Ezldón €000 pengő házassági segélyt folyósított a nagykanizsai ONCsi
Nagy jótétemény » szegény házasulandók fészekrakásai ion a magyar kormány házassági kölcaüno, amit az ONCSA utján ad. A mult esztendőben 6000 uengó állott » nagykanizsai ONC8A rendelkezésére erro a célra, arait b\' szegény házasulandónak adott a polgármester, Az idén erre a célra 10.000 penge van Iwállitva u nagykanizsai ONCöA költségroléHélxj. A mai napig ti szegény kanizsai házasulandó pár kapót! belőle 1000- 1000 penge- kölcsönt, helyesobben segélyt, melynek
visszafizetése a legkedvezőbb feltételekhez van kötve, ugy, hogy minél több gyermeke vu\'n a "fiutal párnak, annál kevesebbet kell vísz-szníizelnie, sót azt teljesen elengedik. A kérelmező házasulandók közt volt hanktisztriselő, iparos, munkás, földművelő, stb. Most még 4 pár részére áll rendelkezésre házassági kölcsön, ami azonban nom zánu ki, hogy ha többen is jelentkeznek, no kapjanak uzok is. A házassági kölcsönt mindenkor a polgármester állapítja meg t\'tt utaltatja ki.
Fölényes gyézelem a Kanizsa—Szombathely sakktalálkozén
Nagykanlzsü-Szombathely 8</s : 2»/i
Az Iparoskörbe vasárnap a nagykanizsai Maróczy Sakk-kör meghívására u szombathelyi sakkozók látogattak el barátságos küzdelemre. A mérkőzések érdokes és változatos játszmákat hoztak. Dr. Szigeti íö-lónyos győzelme Bajzin ellen .az elsó táblán meglepetés volt. Bájain ugyanis nagy név és toholség. Hamburg is könnyön! győzte le ellenfelét, Karótot, míg Németh eldöntetlen játszmája az első fél pontot orpd-mónyezíe a szombathelyi Szabónak.
Szekulja Bérencsícs palliare szintén eldöntetlen eredménnyel végződött. Beiencaics állt közelebb a gyó: zolembéz, de Szekulja változatos\' küzdelemben egyik fél pontot meg tudta szorozni á kanizsaiak javára. László könnyen győzött Orosz ollón, valamint Boán Varga jallon; Értékes a kis Fogner gyózolme Nagy ellen, valamint r. Hajczy győzelme Vanits ojlen. A legkésőbbi időpontig elhúzott lliihin Ijoposa játszma szintén eldöntetlen volt.
Nyaralásra ntazók tudnlyaltM a közellátási legyeik körül
Aki vidékről
Budapestre
* a közellátási szempontból hozzácsatolt városokba vagy kozségoklw utazik nyaralni, állandó lakóhelyén
közellátási igazolványt koll kórnio és ozt » nyaralóhelyen a lakás helye szerint illetékes körzeti jcgy/tóklian bo koll mutatni. A közellátási igazolványra a jegyfiók rávozotí a mog-érkezés napját s a nyaraló/által magával hozott vidéki élelnyazorjn-gyek fejlécét s megfelelő számú szelvénnyel felülbélyogzi. Ha a nyaraló olyan helyről jön, ahol a zsir-jegy nincs bevezetve, a közellátást igazolvány alapján a jegyfiók zsir-hotijegyet ad ki részére." A torhes anyák ós az 1 éven aluli csecsemők, ha 8 napnál hosszabb ideig tartózkodnak liudaiioston vagy a közellátási szempontból hozzácsatolt valamelyik holységl>on, a közollátáai igazolvány alapján A-jolÜ lojhoti-jogyof is-kapnak. Az égy, kettő és
!i eves gyermekek ugyanilyen föltételek mellett B-jolu tojliőtijogyet kapnak. A tojjogyokro járó fojadag jelenleg az A-jogyro napi 7 dl,, a B-jogyro napi 0 docilitor.
Közellátási szolvény ivet a nyaralók noni kaphatnak.
A énkor tekintetében a nyaraló viheti magával a cukorjogyet és itt ím beválthatja, do a közellátási igazolvány \' felmutatása mollo» égy-szőrre ö hétre kiválthatja állandó lakóhelyén is és a cukrot is viheti magával.
Budapesten s a közellátási szoni-ponthól hozzácsatolt helységokbon a rondéglói étkezéshez finomliszt-, kenyér- és zsirváltójegy koll.
A* konyérváltójegy Budapesten és környékén a nyaralás idojo alatt is csak a vendéglátó üzemekben érvényes, arra tenát üzletekben, lékeknél kenyeret vásárolni nom kihot.
A nyaralás bofüjpzésokor, elutazás olótt az jllotékes jegyfiókban újból jelentkezni koll, amikor is a
közellátási igazolványra rávezetik az oltávozáa napját és a kiadott zair-hetijegy vagy tej heti jogy fel noni liasznalt szelvényeit bovonják.
Aki vidékről nom Budapestre vagy. környékére, hanem
sz ország más vidékére utazik nyaralni, annak közellátási
igazolványt kell kérnie, az éloltni-szorjogyeket magával koll vinnio ós a nyaralás helyen felülbélyegeztetnie Cukorjegy lielyott a 6 hétre egyszorro kiváltott cukrot viheti magával. A lakóhelyén kiadott váltó-jogyok a nyaralóhelyen is érvényesek s azokat feliilbélyegeztolni sem koll. A kenyérvátfójogyrn üzlotek-ben " pékeknél is viisárolhat kenyeret, a finomlisztváltójegy és a zsirváltójegy azonban csak vendéglőkben érvényes.
Vasárnap Levente-nap
Nagykanizsán
Nagykanizsa [.imé! készül egy nagyszabású hazafias ünnepélyre. Honvédelmi minisztori rendolot ér-telmébon a nagykanizsai lovonték a kiskanizsai leventékkel együtt június 6-án, vasárnap nagyszabású IxiTcn-te-napot rentloznolc. DétolÓtt táb*jrí sztírítmiso losz a törvényszék lépcsÓ-zetén felállított tábor] oltárnál, amit P. Labancz Medárd III. rondi igazgató, levonUilolkész mond, mise közben egyházszónoklatában is méltatja a ljovonte-napot. Ifjúsági szónok Bácsi János lerontó. A Hősi fohászt mondja Kránítz István levente. Majd katonnénokokot ad elő a lovonto ve-gyeskar Németh János karnagy vo-zénylote alatt. Délután 4 órakor nagyszabású sportünnepély a Z.ri-nyi-pályán. A rendezőség mindent elkövet, hogy az ifjú magyarság egy felejthetetlenül szép hazafias ünnope legyen a vasárnapi kanizsai Lovonte-nap. í
ui tanfolyam mm.
Állam«izsgay
_ állami tewMil, jMltelWlft_
¦MJik 0.1.16. 17M Imi Imr« horooii-u. ».
HÍREK
NAPIREND:
"Ejjsli győgyszsrtárj ügyelet:: Ma az Ijfuzság gyógyszertár Fó-ut 12.
Kiskaniasúu az ottani gyógysser-táx ájlaiidö; ügyeletes szolgálatot tart.
«.piar. Jtmius l. Kedd. Rém. kat. Ramili vi - Protestáns Pamlil, -
A QOZFÜBDO nyitva,-Taa r»ggel 6 óratói otite 6 óráig. (Hátfá, sserca, péutok dilutái) és keddsa «géos nap nőknok.) Telefon: 660. \\
- (A kanizsai piarista gimnáziumba!)\'
Hátion délután érkezett Nagykaiü* zsara dr. üáráoy László Igazgató, a piarista Rlmnázluml érettségi miniszteri biztosa és dr. Szlklay Aladár órett-HÓgl elnök akiket az állomáson Barta
István Igazuató fogadott. ~ Tegnap voltak « blttauvizsgak Vajay Józael esperes, pünpökl biztos elnöklete alatt,
az Acllo t\'Hibuiioa részéről ír. Kr&tky István polgármester, egybázközsegl dlmeluök vitoz Flió Purene egybáx* r ii\'¦¦!¦¦.¦[ c DÖk voltak jelen. A msl nappal kczddtlii-k nii\'k\' hz érettségi vlia< KáUtok. Tedi\'tini in blznnyliványklosz-táo június II én lesz Itclratás Junlui 12 un délelőtt \'-iiil l-lg az első onztá-Ívesek részére, délután 3 tó) ü 1« a tobbl osztályosok részére.
— (Bsross-hlr) .
A üarouK Hzövetség nagykanizsai kerületének elnöksége felkért kereskedő tagjait, hogy Uzlotelket jnnlus 3-án. aldozöcsUlörtökÜn délben 12 órakor zárják be. KIbokság-. (;)
— <A törvinyszék kiszállt Csáktornyára I
A iiHgykanlzssi törvényszék dr. AI-mássy büntető tanácsa ma reggel Csáktornyára szállt ki, nluii kétnapos bua-telő tárgyalgat tart. A vádbatóaáKot dr. Takács József klr. Ügyész képviseli.
— (Növendékhangverseny)
lesz szerdán a zeneiskolában. Belépődíj nincs. --¦(:)
— (Befejeződött a hivatalvlzsgálst a nagykanizsai törvényszéken)
Ur. Jaeger ttéla, a pécsi klr. tábla elnöke ma belcjerte egy hetes hivatalos Ügymenet vizsgálatét a nagykanizsai törvényszéken- A vizsgálat befejeztével a táblai elnök legteljesebb el-Ismeretiét és köszönetét tejexte kl dr. Hnám László klr. térvÓDyszékl elnök-nok a példás Ügymenet f-n vezetés felett. Dr. Jseger elnök titkára, dr. Kocsis Miklós törvényszéki blro kíséretében mn délután visszautazott székhelyére.
— (Museros gyermekdélután a honvédek Javára)
A gyermekek szivét Is megmozgatják a mai események. Az elmúlt évben többször hírt minink arról, bogy sosst ládl körbeu, a meghitt Ismerősök elfitt az iskolába Járó gyerekek előadást tar-
kész a. noi
1943. Június 1
toltuk, melynek JHvadelmo bonvérleink hozzátartozóin segítőit. Az Idei óvban ez első foeeke, az elaö előadás Padányl Marta,. Pál Katalin, Koronczy JCdlt, Hflbaer Hedvig, Krajoaevlcn Márta éa a kél Sólyom (oatvér közremükodóso-vel szombaton délután wiJIott le. Meghatóan komolyak voltak a gyerekek. Szépen szavaltak, ónekeltok, "áncnltak ifi rövid Jeleneteket -dtak elö. Az er-kőloal alkar méltó elismerésem az anyagiak gyüjléao még folyamatban vau.
— (Holnap indul s Baross-küldöttség Budapastra)
Holnap, ezerdán oatn 8 órakor tartja Budapesten rendkívüli kozgyQlésAt az IsmeretM KOE-Ugyben az Országos Baraaa Szövetség az egész ország figyelme közepette. Nagykanizsáról a reggeli vonattal Indulnak az elnökség tagjai vitéz Tótb Béla klr. kormAny-tanáeeoe, elnök vezotéaével. Vitéz Tóth Béla a kanizsai kerület nevében falazó) al a közgyűlésen.
— (Az ottokl Baross tflrdö) litiepélyee felavatása Ollókon Június
ti-A ti laaz Uniepélyea keretek között. Az avatási ünnepség tábori misével kezdődik, iua]d utána rendkívüli Baross közgyűlés Iphz. a résztvevők részéra közöa abéd, délután 3 órakor a tflnlő megáldása és a fürdőtelep ilnnn-pélyea felavatási. RbbAi sz alkalomból sok meghívót küldött szét a Ha-rosa vezetősége és mindent olkövetott,1 hogy az ünnepség a legszebb keretek között történjók.
— A Hősök Napja alkalmával hosz-siabb v«zéro!kkbttn emlékezik meg a .Magyar Katotmujság" legújabb aráma nemzetünk sokszázozer hőséről, ftrde-kaa riportok, gazdag kc^iyag teszt n Uzenké(oldalas .Magyar Ratonaajaág" legújabb számát leetartalmasabb hetl-lapjalnt egyikévé. Ara lü fillér.
— (Lsssan Isszéll «z »J)
Egy fiatal magyar iré elsó regénye hagyta el a sajtót. Kede László Lattan leszáll az é] c. regénye kivételeién nehéz és nagy bátorságot kibánó tárgyat választolt Égy vallásos, uri Jellemű, rokanszen-vas és gazdag földbirtokos tíz évi házas-sig után kezd cl gyölródni afelett, hogy vöTegénysétének utolsó napjaiban nem tudta megfékezni szerelmes szenvedélyét. Hiába enyhítené a bünludatot Hz évi házasság makulállansága, hiába a tudat, hogy menyasszonya nem voll, vagv éppen csak egy csöppnyi kacérsággal volt htlnös a történtekben. A lelkiismeret felébredt, későt szava setét és folyton üldöző, rémmé váltoilk, képzelgéseket szül és majdnem az óiUletbe ha|sze1ja a regény hősét A fér) végül Is üldözési mániába zuhan és gyilkossá válik. Ezt a nehéz lelki és idegi összeomlást vezeti végig könyvében Kede László benső monológ formájában, félelmesen kifogástalan logikával s a legkisebb bonért is Járó bűnhődés tanulságával. Az irtallanul gyanúsított asszony és a szenvedi beleg rokonszenves alakjai megelevenednek ebben az első Írásban, ami után Kede Lászlótól még többet is vár a magyar irodalom. (Slnger és Wollncr kiadás).
8A7á&UDVBR,
falaton 8-05.
Legszcbbtt ;: legolcsóbban í
Arinál, tattit
legmagasabb árban veszek.
Vékásy ékszerész
F5-OI1
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesület 1943. junlua 18-én. pénta-kan délutén S Apakor tartja xlii. <»¦
rendes kOzgyfllését
a Rorgonyi-utefli iskola tornatermében, melyre a tagokat meghivja a Választmány.
Határozatképtelenség esetén ujabb köegyiijés 1943 Június 27-én, vasárnap délután 3 órakor ugyancsak a Roegonyi-utcai elemi iskola tornatermében lese megtartva, amikor tekintet nélkül a megjelentek seámára, a kiíegyütés határozat képes lese.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyit*
2. Választmány Jelenléte at 1*47. évről. 8. Az 1B42. évi zárásiamsdái, as IMI
évi kolliígvetéil előirányzat előterleaztése, axámvlzsgiló -blzotlság évi |ele"té»e éi a számadók részéri a fclmcnlvény megadása.
4. Az ahpszabályok II fa értelmében a válaiztntány 8 rendes tagjának három évre, a szimvizigálóblzotttág 3 rendes és 2 péttsglának egy évre való megválasztása.
fi- Esetleges indítványok, melyek a közgyűlést megélésé 8 nappal az elnökség nek Iráiban beieleatcndölr.
Nagykanizsa megyei város
polgármesterétől.
719/ké. 1943.
Tárgy: Az 1948. lunlusl szelvényekre kiszolgáltatható petróleum mennyiség megállapítása.
Hirdetmény.
Azt a legkisebb petioleum-meny-oylségef, amely 1943. június havában egy-egy háztartásnak utalványozható, 4 deciliterben állapítom meg. Ennek alapján a petróleum-utalványoknak június hónapra érvényes 5 - öi számú szélvényeire ennek a mennyiségnek a felét, vagyis 2 dcl. petróleumot kell kiszolgáltatni, a 6-os számú szelvényekre pedig a másik felét, vagyis további 2 dclt. A 6-os szánni szelvényeket csakis június hó 15-ikélÖl kezdve lehet beváltani.
A május hónapra szólt 3-as és 4-es sz. szelvényeket és az áprilisi egyszeri vásárlásra szólt utalványokat június hó 1-tól kezdve nem szabad beváltani.
\\ Egyben felhívom a petróleum áru-sltásra kijelölt összes kereskedőket, hogy a májusban bevallott petróleum-utalványokról szerkesztett számadásukat június hó 2-töl 12-ig mindig déli 12 óráig adják be a Közellátási Hivatalhoz.
A számadás beadásának elmulasztása vagy későn beadása: kihágás.
A számadáshoz szükséges boritékért mindenki jelentkezzék a Közellátási Hivatalban.
Nagykanizsa, 1943. május 31. t7uj Poígármesier.
Keresztény Temetkezési Vállalat
"Cigi
SÍPOS JÓZSEF
Fő-nt 12., (az udvarban) Kína üáMftal ffifcu
Úxlat telefon: 387. ¦•: Lakás telefon: 215.
FONTOS ÉRTESÍTÉS!
SzagalU gyokanyfonat, sodrott, kétágú, clstokithatatlan és
szfilökfitözésre kiválóan alkalmas,
megrendelhetfi: "»\'
TiUfon: Ofntlífia Paraffin kírask. képv. biioménvl bel. cégnél </.. Í..1M. nUBlUB ID1DUU HinlialiH Eiuikeltir 4. IS.
SOFFÖR-ISKOLA
Államilag engedélyezel! gépjárművezetői tanfolyam kezdődik Junlua hó 1-én.
Kelemen autóüzem Nagykanizsa , . Zrínyi Miklis-utca 13. szám.
Arameaimlak flietéae, reklamáolók, hlbajelentaaek, nakaiara (alvllagoalUs minden villámon kórdósbon délelőtt 8-tól délután 18 őréig. Csengery-ut 51, telefon 294.
MAR KÖNYVNAP
Június 2— 5.-ig.
Ae össees könyvnapi könyvek lerakató
Horthy Miklós ut 1. (Városhái épület)
Tekintse meg vételkénysier
néjjcül y<. in
könyvkiállitásomat.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarálalnk éi Ismerőseink, a Nyilaskeresztes Part helyi szervezete, kik felejthetetlen drága jó feleségem, leányunk, teslv*. rünk, sógornőnk temetésén megjelenésükkel, vagy barmi más módon mélységes fajdalmunkban öntözni szívesek voltak, tagadják ezúton Is hálás köszönetünk kifejeiítét.
Sánta György as a gyászolt eialáá.
"" meghívó.
A GyUmStcstarmelSk Országos ü^yoiíi-loto zalavárniegyef tagegyesületének nagy-ksnizsai körzcle Nagykanizsán 1943. I*-
wlu- U U„ díMött Arc\' ktlQtt-
tcl a városháza nagvtermében rendkívüli közKyülcst Isit. melyre a lapokat meghívjuk, érdeklődőket szívesen Tálunk.
Tárgysorozat:
F.lnöki megnyitó: Dr. Krátky Isiéin polf(ármester.
QyUmfllcaösök telepítése és idás/.ki munkálatoka gyümölcsösben: Borcsinyi GySrsy (if-wc/cló Igazgató
A kártevők elleni védekezés: Métív Béla, a téli gazdasági iskola igazgatója.
A gyümölcs értékesítése: Sólyom Mihály korzetvezető.
Nagykanizsa, 1943. junlui hó 1-én.
Bolyom Mihály Borcudtiyl György
kőrzetvezető. ügyvezetfi Igazgitd.
Tanonool. négy köziplskolal végzcll-séggel felvesz Uoger vaskereske4éJ. 1TN
Kereikedeíml énekkel blré, kiUS lakó lát végzett ffut tanuUnak azoanil kivess : Mustos cscmegetizlet. 17(2
Tanúié- és kifutó 11« fclvít«H-T: Vlda iLiszer\'Jzlet. 17M
Faxa-mlaricasat falveszak: Slera-berger Üynls.. Zrínyi Mtklós-u, 62. 1TW
FodrAaxaSI állandó alkalmaxiin kt-reaek i Kováca, Deák-tér 1». lg
Aaataloaaak gőzölt bükkfa alido. Horthy Mlklós-at II., pspltttslet. 17M
Kiadó lutányot áron Iából készüli egyei és kailős felvonó liaveder horantj 1»
getlyal. firdaklódéa: Nagykanizsa, 0tl^
Mldlapap kapható: Horthy M.-nt 4T.
179*
¦óhaMlddol (rajt) kasban vagy kaptárban vess a Tilt Oazdaságt Iskola.
LlaaarvAaaHAal aaaadáfv elnyeréséhez kérvény-blsnketUk kiphstók Szabó Antal fegyvar- éa lószerkereskedéiébefi, FÖ-at 5.
¦MILITIKAI MAVILAt*. KUd]a : „KBisiwasiad k. T. Hsayfcn.Dw" t-\'elislöa klaáá; Zalai (Uraty. Hyasoaiatti
¦ HRlt|UéUÍfff It T. íhisyV>-. <¦-¦¦<"
¦yéatUJisaa NsiykasUsii
rtutoi
«Hl
leallokoial i. Tábori posta:.
•3.,
«Vf., 124. a.
Nagykanizsa, 1943. Junius 2. szerda wmammKmmmmammmmmmmmmmtmmi
Ara 12 fillér.
at li TI la I ¦ a p
atariT\'r\'ft^ \' • —i**?"-1 — *• •A**
I fekete piac és a fopjtí
ii.
A hatóság nem állithal minden fetetelelkü árus mellé ollonórókut, mert egyrészt nem tudni, kikban lakik fekoto lélek, másrészt nomcöak u hívatásos árusok azok, akik a fci-kotopíacon üzlotokot kötnek. B mfíg ha állíthatna. is\', az áru útjait t;;ii• kísérni rendkívül nohéi, majdnem lehototlon, a kijátszásra mindig kínálkozik valami tnód és alkatom. Hogy ogyobet no említsünk\', a jegyro Arufltthaló Arukra szóló jegyeket másukat is áruba bocsátják\' ogyoaek, mások megveszik s tulajdonképpen mar oz in egy fajtája az ártolhajtán-nak és az áruk nqn\\ bolyon kiosztásának. Tilos is a jogvok átruházása. Po Inhot-o megakadályozni? Csak -r-fryfélokóppon lehetne, \\\\% minden Jegy nomcsák szemelvre, liánom áru m dara is azólna, do meß; igv ís kétségen volna az ellenőrzés .ohotóV\'^e. mert hiszon most in inog loliot hizni a jegyek beváltásával, nem koll személyesen kiváltani a» árut.
Kétségtelen, hogy a fogyasztó in-tonziv erkölcsi közromüküdéso nélkül tehát lobot ugyan a fokotopiacot üldözni, olnyom\'ni, ideig-óráig eset-log elfojtani, do veglec kiküszöbölni alig, **f köt állapítsuk meß nyíltan, hogy egyáltalán nem, is lobet.
A hatósági árkor] álozások és áru-adagolások* a fogyasztó érdekében törtonuök. Ha most a logtöbb érdokolt, maga a fogyasztó, vagy a fogyasztók ogy részo a saját kárával nem tötődvo, Kötélnek alt és" fokotén vásárol a fokotopiocon, akkor ezzel mogbónitja a hatóság intézkedési lohotéaégóít és nom panaszkodha-tik. Nincs joga rá. Elvos/.ti az or-kölcßl \'alapot. A fogyásKlónak toltál érdoko, hogy a fokotopiacot olko-i\'üljo. Elkoríiljo még azon az áron íb, hogy nélkülözni fog. Nélkülözni fogja az árut — egy ídoig, míg a foketopiao garázdálkodása a fogyasztók önszotartása kövoíkoztébon nom enyhül, vagy mog WIXL. szűnt.
Ez ugylátszik, míntnV, fölöslegoa erkölcsi prédikáció Tolna. Do nem az. Azok a fogyasztók, akik a feko topiacot éltetik a maguk kapzsiságával, voltaképpon ugyanazt teszik, csak más" jogviszonyban, mint az árdrágító, o, mint Wó foszi azt, amit az árdrágító óladéi minóségbon csolokszik: árut halmoz és drágít. Az oladókat rá lobot bízni a büntet/ hatóságra, Do ahhoz, bogv a b" _ totó hatóságok intézkedési i<" _ ?1 lohotóségo hatólvosuljon, le .r*i\\~7 lék, hogv a Mját érdo\' .^o!ö0 ko, " elótt faitó fogvasztó\'- patkot szem maguk közül az r .¦ kiküaz»h<>l ék Piacos fogvasz\'\' árdrágító, fokete-fol koll joV- .okát. Irgalmatlanul tékát is, !>\' ^toni azokat a tog.vasz-\'á-sároi- « v|k fekütón, íokoto arakon
\'ék i uáfc. a tisztesség (ogy^-;
P" irtsák magukat tavol.aí^V Mm ós álcában a/, uid^uss minden formájától. Ko foU^jóW , \'hogy háború van. A.habomjmnd*
és ném. A mai háború päd« jopen közvollonül érint W«%i
FeWftt werkcsxtő: Barbarla Umfam maamsem un iiiwi inaiiPMiJii 11,11 < «taa^».^^^^^^
KIÖHzeitésf Ara1: tgy bónaura 3 pengő ; nejnredóvre a pengő ao Wer, \' p fis fi
gy bóoiiorfl 3 pengő Ä0 fillér. \'^«er,
ggyes ../ílu.: liótkózuap IX fill., asombatouBOftU.
A Churchill Roosevelt—Sztálin találkozóig az angolszászok nem kezdenek nagyobb európai vállalkozásba
Churchill Otbraltárból Moszkvába készül — Degaatle és Gtraud közfts kormánya között kiszélesedtek az ellenlétek
Japán repOlők hombázt&k a nyucatama.rlkal partokat
lémotok 61 I um.
¦titottak ol Ayhémet mamalsti állások »U< ")onyec kö- | fe^-.0tt támadási kisérlafot ctíirt
mii
Ki
tóhát a háború unn-
Borlinből jelentik:
A bubám hiHfó lí.ilhti szakaszán újra megindult a harcí toTÓkenyséír. A némotok meg-lenef ésszé rüon botfiít?k * szorjot-állásokbs és olfotrlaltak egy Jielvsé-got. Délelótt a bolsevisták két iztxm in flikortelonül .kiséroltok n)ög ellen-tamadást. A Kubán ésraki szaka-szán sikerült a bolsevista kötelékn-\'-\' kot szétszórni és meghiúsítani azok átkelési kiséllotét a Kubán-folvón. Német röpülik égess nap bombázták rtz;el]enf=ég tartalékait és nehéz üto-goil. fíok szovjot-páncélost elpuay-titottak. A Domianszktól északra lévő Tízokon önszovont ollenaégoe naszádokat a német légioró támadta, f naszádok közül l$-ot elsüli/--b/esttcUek végy mtyo&An meg-ron gátiak, Upicnannzk körzotébon a déli ós1 északi azakaszon csapa (össze vonásokat bombáztak, f-oningrád olőrt el-lonnégos szállásokat Tottok tüz alá. / Zuhanóbombázók orosz ütogokot támadtak, 6-ot közülük elpusztítottak. Bombáztak badianvaggaLjcapfolt to-liorvonatokat és állomásIwróndozé-uekot.
A finn arcvonalait is fokozódott a helyi jollocü harci törékenység, Az Onyoga-teroj északra Ixíha\'toltak a szovjot-állápokba 08 azokat 600 méter" szélósBegbeh el-[íuHztifótték, 50 kísorédöt éa harciállást megsemmisitottok a némotok. Urhívá környékén moghiusííották a szovjetnok zászlóaljnvi orÓrol vógro-hajtott íoldorifé vállalkozását. Itt 300 bolsevista holtteste maradt_ a csatatéren. Némot ropüIÓk bombázták a Murmanszk-vasutat, sok ko csit, mozdonyt mogsemmisitotlok.
Némot mo\'gficyolés szerint a ku-báiv\', hídfőnél olszonvoclptt
szovjet-vercsfgck nag;/ áicso-portoiitásokra kényszerítik ellenséget. Német oldalról ennok kövotkoztében ugy vélik, hogy
a szovjet hadvezetőség bizonyára megváltoztatja a nyári hadműveleti terveit /« Kiimszkaiatól északra elkeseredett ütközetben a bolsevisták aulyos
Stockholmi hír szerint ótt ugy látják a nelyietet, hogy az Epye-íült Atlantoít és Anglia, mielőtt nagyobb válhdkozűskít Icczíleitú-iíck Európa\'val kapcsolatos terveik keríSitiilvitelcre, előbb liseta hely-setet Sícrefnének teremteni at anfjolsza\'ss szi\'ivetségesek és a seovíet kötött. Hnnük lehetőséget $ztalln, Churchill es Roosevelt taldlkoEa\'sában játja\'k. i| La Lineába érkezett gibraltári f hitek Ufly tudják, hogy Cburchi"
rorosógot Bf6nvodtol?. A némotok i
szoviet-repülógópot pusztitottak oí i A/német magaslati állások ellen in-
2 pen TOPBhsséggel. A Donyec kö- | t^>.ott támadási kiBÓrlatot csirájában
zépső, szakaszán, Liptcsanszktól t JflfojtottAk. A HalásK-íéUjzigatffn no-
északnyugatra héz orosz ütegeket tettek ártalmat-
a tiétnct légi hadévá a helyééit- \' lanná.
Moszkva nélkül nem tudnak dönteni az an«oIgzä»z
szövetségeaeic
minisitcrclnök
Mosíkvába sfáudékoiilc utaeni. liooy ott inegbesBélcselcet folytasson Sitalinnnl.
Változások ás olasz vuzér-karban
Rossi taJsornoltot, ai olase ve-sérknr főnőkét felmentették cs egyik hadseregcsoport főparancsnoka lett. Rossi tábornok utódául MíftO Roaltű tábornokot nevee-tek ki.
N.pouta közel 20 bomkázót lőttek le a né«etek má|usban a német területek felett (
K brit-nniciikai Iírí liadoro » nőmet városok ollón intorott tnmft-déjait inújua Ili" folyamén (Irtain (izotto mi\'f,\'. A Uimndnsokiiak a loií-órlotasobb renffltoépeik estek MO\' számban áldozalul. A hónap tolva-mán a nomot birodalom torulolo felott RIO nagy bombázót roaztot-tok, amolyek lo?löl)Bjo nópmotoros iróp volt. A megszállt térülőtök folott lelótt ollonsosos (rópnkkol oajutt ez a szám 550. Ugyanokkor, a némot
i ¦rnírfésóir ozoklxni • légi harcokban , $8 ropülóRÓp, legnagyobb nazuk vadátóiitepek. , .
A szoviol olloni Itolhoboruban a némot fölényt legjobban a tosi-tcségok aránya mutatja nteg. A szovjot május folyamán 1213 repu-lógépot voszitoft. Bz a szám áprilisban 1075 volt. A némot légierő májusi vesztesége a keloti fronton 143 ropülósép.
A Vatikán nem tárgyal a vallás elismeréséről Moszkvával
Rómából érkocett vatikáni nyilatkozat szerint aomihifélo bilell nom érdomolnok azok a bárhonnét errdó hirosztolésok, hogy a Vatikán és a .Szovjot kőzött oflzmocserók folynának a vallási béko tekintotábon va^\\\' bármely egyéb megállapodás kote-
A .veszedelmes ellenfélről légi haderők
Washingtoni \' hir srerint as Eoy.:siilt Államok haditengerészeti
denütt. Inkább az ^ényokot lu|l Stozni, aemmint ™W»J»t ?? zsákmányolni hagyni, mori az csah toíibbi kóllomotlon vostólyokot von „aga után. Kbbon. a lokintoltoi a
enfiali. A háború is őzért folj.iK.
\\lili ezt « célt * feketepiac támogatására!, fennt» rtásáTal, a feketepiacon való vásárlósaal szem olol tí-vt*zti és a társadalom kielégitcaé nek rendjét zavarja, az\'- ellenség. Minden ^-aaztó logyon tisztában azzal, hogv\'önmagának ja ári, lia a közhelí-art, mikor fokotén vásárol. aiVarbta-maaát **hha/. a feliimeröa-hez. , - (Vége.)
séro, Bzek a hírek má\'\' eddig is sokszor fölbukkantak s eddig csak azért nem nyertek megcáfolásr, mert a nemzofközi sajtóban minden alkalommal általánosságban láttak I napvilágot, forrásuk pedig nem volt <\' megállapít ható. ¦
" nyilatkozott az amerikai főparancsnoka
minisftériuma köfölte, hogy a tengely buvrírhajói a Caribi-ten-geren elsülyesitcttek egy amerikai kereskedelmi httjót.
Newyorkböl jelentik, hogy ae amerikai légi haderők főparancsnoka tegnap mondott bestédében kijelentette :
— A tengely hadereje jól vau kiképeave, felsaerelve és kítÜnő, vegsőkjg elsrént a veaetősége. A ssÖVctségesck tehát veseelyes cl"
ZAL\'AI KÖZLŐN *l
1043.
lenféllel állnak szemben.
Af Egyesült Államokban szlraj-
koló bányamunkások száma 350.000 rc «m*lk«d*tt.
Nem sikerült közeledési léfrehoznl AlRlrban
A brit hirBzolgálul lor.U<»e szerint tegnap délelőtt aeu Giraud «a [*» gaulle, ¦-•m kísérőik nain folytattak túrgT»|isol;ut. Ugy tudják, hogy agyalt alán nem isJ történt közöttük találkozás.
Algírból rí ki;,.u liii\' szerint Cat-
roui tábornok akudályüitu meg az uj uiakitást Giraud és I : u ] i.¦ között. Catrouz elnökölt a közöa vég-rohaitó bizutuág hatórás, viharos ületen. Az ülésre) jelenteti nem adtak ki, amibél arra követksstet-nuk, hogy a utagogyeacet nein sikerült tét rvhozn i. Az wll/jnli-wL felú-szinülog néhány leatitó *-«tuii\\y ni bocsátása körül éluzúdfsk kí. -
A brit hh szolgál ti algíri jelentén* Bseriat a vögralmjtú bizottság tagjainak tárgyalásit --.órán nézeteltérések k«|etk*zHk. Üatreux tábornok
retke át a közvutitó aMMpét s *un*k
köszönhető, hogy * tárgyalások ma
folytatódnak.
Nem folytatódnak ?
Giraud hirflaolgúlatu, viszont azt jelenti Algírból, Tiogy minden más hírrel szemben a tárgyaló felek között semmiféle közeledés nem történt és köztük megállapodást létrehozni nem sikerült Giraud és JDe-
giiltlle uihispoTHJu köaött. Degaulle
követeli Giraud lemondását a főparancsnokságról addig, auiig hadműveletek nincsenek, követeli továbbá a kétféle diplomáciai képviselőiek lielyeti az egységes képviseletek felállítását és azt, hogy az előzú uralomban szerepet vittaket uiiudeu feltétel\' nélkül bocitúuuúk el.
Japán is bevezeti az iparüzemek egy részének megszQatetését
ToiSO japán miniszterelnök a minisztertanács tegnapi ülésén kijelentette, hogy minden erőt űssz-pontosiUni kell d hadianyag és ételmisier termelésre és a szállítási utak kiépítésére. A helyzetet, mondta, komolynak kell tekinteni és fel kell hagyni minden ulyan intézkedéssel, ami nem függ Össze a háboruvczetéssel. Kijelentette, hogy d tartománygyülésí válaiztá-sokat «i Össiel nem tartják meg, nehogy az aratást d legcsekélyebb mertekben is sovarják.
Tokiéból jelentik: A japán kormány cgybcelvasztje, vagy szünetelteti a háború szempontjából natn funtos üzemeket, iparágakat. 1 A szünetelő gyárakat és telepeket a hailjgyártás szolgálatába ál-litják és állami ellenőrzés dlá helyezik\' Uiiiísicrvciik ae általános áruellátást ís s etek * tervek kiterjednek a gyarmatokra és nagyüzemekre is. A japán vasutak nőt kíképiő tanfolyamokat rendeznek, hogy a férfiakat nőkkel pótolhassák.
Ellőnek egy böiihalott százados és egy próbaszolgílatos Hadnagy kapta meg a magyar tiszti arany vitézség érmet
A honvédségi Közlöny június 2.-i számában megjelent közlés szerint a Kormányzó Ur Öfömél-tósáfld első ieben ademányoita a magyar tisiti arany vitéeségi érmet.
Őrnaggyá való egyidejű előléptetése mellett a hősi halált halt Mossányi Tibor száradás kapta meg elsének « tiszti arany viter-ségi érmet, mint « m, kir. hadsereg első tagja. Moisanyí őrnagy 1942. szeptember 39.-én d siov-jetfrenton ellenséges tulcró bete-résével szemben súlyos sebesülése ellenére ís ellentámadást vetetett és önfeláldozó hősiességével di ellentámadást sikerre vitte.
Horváth Sándor próbaszolgála-tos hadnagy, mint a m. kir. hadsereg második tagja, ugydnesak a tiszti arany vitézségi érmet kapta. Horváth hadnagy a Den-menti harcokban önként vállalkozott felderítésre, túlerővel szemben vitelül harcolt, fogságából kitört s
visszatérve csapattestéhez, ai ellenség előtti kimagaslóan vitéz és önfeláldozó magatartásáért részesült a kitüntetésben.
A legfelsőbb elismerésnek ez a magasrendű osztályozást jejentő megnyilvánulása nemesak az átlagon feliili magyar katona-teljesítménynek szóló megbecsülés, hanem ennél !5 több, amiért ez^a kitüntetés arra érdemesek mellére kerül: — a rendkívüli személyes bátorságnak, a kimagasló egyéni hősiességnek elismerése* A kitüntetés adományozása csakis ilyen esetekben történik s már «¦ első adományozások azt a célt szolgálják, hogy a magyar katonai .erények legnagyobbat, ae Örök magyar hősi lélek személyes áldozatkészségének legfelsőbb fokát helyezzék a Legmagasabb Kegy s a nemzet örök emlékesének dicsfényébe.
*•*». 3J NÉPHOZGÓ s"rdi"**
2—3-án _,__csűtirtókón
J/agyar film 1 CSÁK SOY ÉJSZAKÁRA (Ca/e Mpsskva) Egy nagy szerelem története a világháború árnyékában
Előadások kezdete szerdán S és 7 órakor, esüttrtőkőn 3, S és 7 urakor
Hirdessen a Zalai Közlönyben
A pénzügyminiszter 70 százalékos pótadóval Jóváhagyta Nagykanizsa város költségvetését
Nagykanizsa megyei város folyó évi költségvetését a képviselőtestület 70 sráidlékos pótadókulccsal és 6 százdlékos keresetiddóval elfogadta, amihez hozzájárult a felügyelő hatóság is.
Minap d város költségvetését a pénzügyminisztérium illetékes osztályán felülvizsgálták és dr. Krátky István polgármester jelenlétében letárgyalták. A polgármester ai
egyes tételeknél megadta a szükséges felvilágosításaikat. A pént-ügyministtéríum változatlanul meg. hagyta a 70 százalékos pótadó-kulcsot és a 6 szálalék kerescli adót.
A pénzügyminisztérium « város költségvetését a belügyminiszteri-umnak küldötte meg, ahol valószínűleg még e hó folyamán kerül napirendre.
Meghalt a kiskanizsai gazda, akit elgázoltak lovai
Megírtuk, hogy végzetes szerencsétlenség érte Szilajka Ferenc 59 éves kiskanizsai gazdát, dly\' szekerével hazafelé tartott, egy zökkenőnél a szekeréről leesett és lovai alá került, ugy, hogy a nehéz szekér kerekei keresztül mentek rajta. Mivel állapota súlyos volt, a kórházból, ahová a mentők bevitték, hozzátartozói hdiaseállitották. Siílajka rövidesen meghalt.
A szerencsétlenségért senkit felelősség nem terbssj-
Szildjkd egyik legrégibb kiska-nízsdi csdládból való volt, ezerl is övezte köztisztelet. Temetése (melyet Jáger Sándor kiskanizsai temetkeiéii vállalkozó végzett szép és gondos gyásipompávsl) a kiskanizsaiak széles körben megnyilvánuló részvéte mellett történt. A szertartást P. Dánás Á. GyuU plébános végezte papi segédlettel.
Partizán-vadászaton az erdei mocsarak között
Órája járunk az eriió belsejében.
A (üvíiii még csillog a harmat, mint a gyémánt e* mtvői a szél, amely szüntelen tépdesi a fákról a sArgapiros lombokat, mint egi, rakoncálta\'i óriás gyermek : pedig; iwts magasan fennjár az egén a nup.
C\' nborám. Süllc Jóska övakodik mellettem elÖre, amott Juhász Lajcsi, a kis szakaszvezető, meg /sukán, a kolozsvári félrsmán (iu. Jajgatnak, nyikorognak md-göttünk a szekérkerekek, mintha tiltakoznának az állandó, eráltetelt menetelés ellen. Bc hiába : át kell kuLitnunk az erdőt, az orvievésztanyákat, az elrejtőzött ellenséget meg kell semmisben! és (el kell égetni Duvóhclyüket. Ez a parancs.
szomorít emlék ...
Mocsaras vidéken megyünk át s hirtelen elborul az arcunk: itt futod aknnra Suktls hadnagy. Még most is olt fekszik sz egyik ulon nz átkozott fnty.\'i, amely a halálos szckérvágáBra Irányította a honvédeket.
Mert ezen a rövid kis utón egymásután háromszor robbant az akna...
Szitál az eső, aztán délre (élénken kisül a nap.
Egy elhagyott lánya mellett döcögnek most el a szekerek. Látszik még a keri-tés nyoma, az Összedőlt, elégelt kunyhókból feketén szálldogál a" illat. Kemény-hálu bunkerek lapulnak az ártatlan viskók
Szemközt,o látlie
Megyünk tovább, előre I
Kis patak kanyarog elöltünk, rozzant fahíd köti Össze felelte a süppedős partokat. Bernát zászlós parancsot kiált;
— Kétoldalra, fuk, — amett a telep! \' Lassan, el&redölve igyekszünk a nadfe-deles házak leié, ahonnan ~- ugylálszik — elmenekült már az étet. A békés lakosság elmenekült az orvlövészek elől s most e;ek lapulnak benne. Elnémult a telep, csak egy békiyózeit gebe nyeri! tel nélis keservesen az crd&szélcn.
Lárincz bácsi vágja be a gránátot sz elst kiserödbe. Mert Itt Is erőd láziul érád hátán a rozegs laviskdk közölt.
Az orvlövészek valahol lesnek ránk, mert nem látni Őket.
A pnillíAu Itutya soris
Benyitok az első házba, mellettem Jön Juhász szakaszvezető.
Arra van csak Időm, hogy villámgyersan hátrahajellak: boriu nagyságú lekete-lehéí kulys ugrik rám btszUllen a szalmáról, hangtalanul. A szeme vörSs, akár l parázs.
Kát dörrenés — és n kutya lendülete megtörik a levegőben. Véres hab patakzlk a száján, de nyüszitve kitöri az ablakot ét csak zz udvaron bukik fel, a zárban.
juhász szakaszvezető lövései z mellét
(Honvéd hadiiudósitú txáiai)
mellett: egy-egy orosz kukorlcagránit ketlérozpaulja a bunkeruk gerincét, egymásután robbannak fel a löldalaili on-lövészvárak.
LŐrincz Mihály bácsi az Öreg tiiedei beszalad az ctdóbe, Dráguc MíaKa a nyomában : elbitangolt teheneket hajtanak szekereinkhez.
Baktalgatunk már Jó félórája az erdd ulon, amixer valahonnan messziről kattogni kezd a golyószóró.
Vércseppek ss avaron
Zúdul már a tüz arrafelé s villámgyorsan törünk elórc. Az arcok kipirulnak, i vonásokat keményebbre húzza az arcokon az izgalom. Zakatol a szivem, dc sitlnt kell, hogy^.ellegjuk az orvlövészt. Vércseppek píroslanak messze, az avaron. S rá Is bukkanunk a kétségbeesetten lapuld orvlövészre, akinek a lábát lóttc kcrcsttúl egyik vaktában feléje küldött golyónk.
Testes, nagy darab ember. Nem Ijedbtl meg a" saját árnyékától: átbujt valahogyan az orvltvesieket hajszoló magyar és nt-inet osztagok gyűrűjén, most pedig egymaga\' belegolyószórózotl a haimlnc emberes járőrbe. A
Igaz, arra nem számított, hogy keren-tül lövik a lábát, mielőtt eliszkolhatna i sűrűben. Szemében vadul villog a gyűli* let, amikor Összerántja karjait a szij.
tatlan ellenséggel
szakították fel. Hatalmas, remek állit volt. Az alattomos erdei emberek idoinilottlü támadásra az állatot. Orvlövész kutya I
A honvédek ásnak, körös-körül. Néai-nyan kezükben puskával kémlelik a vidéket. Varrott teritők, szőnyegek, sxamOT*-rak, ikonok, pokrócok, blrkabórök, varrógépek, kerékpárok kerülnek elő a W alól. Mtg buza és rozs, rengeleg, Aí orvlövészek rabolták össze a környék fsJr*>
Milamvizsga-
; «liai bllllllllil), illiiiüilniü. * T4jiko»uu. i\'H Imi Imr* honion-"\' *
1943, június g
ZAMAT KOZLON.TJ
FERENCJOZSEF
KESERUVIÜ
A RáORT bérli a régi nagykanizsai postaépületet lakások céljaira
ban ís re|lcllík cl ílt.
Perué, vigyázva kell dolgozni: az aknát is szerelik elásni nz orvlövészek a selymek, a szőrmék mellé I
Kel lialnhnas láda hever az cí:ylk korhadt fából lakolt ház előtl: BzInOllIg grá-níltal töltőitek meg tnindccylket.
Álmagyar az erdei tanyán
Benn, « házban lolfgk&tx gránátokat, nzorazámokat szórtak szanaszét, az egyik sarokban ekraultot halmoztak lol — olthon a Jámbor Anna nőni blz-lozan rögtön momt keideoe velp, mórt épp olyan a tormája, mint a szappané.
HegtalAlluk nz ellenség hírhedt nk-Dauyái át I
gliben n kin návlelon tnnynoiinport-ban gyártották s halált. A tórkén nem mutatja meg ezt a kto szürke, pjazkoi (swket.
Újra fegyver dörren és rfigttfo rá kíit másik Iövíh hanuját veii vissza az érdí roppant, ölfl htorgonája. s nft ro-niintiTik In már n kunyhóhoz, amely rlőtt sápadtat). Atkozridvn áldogál Silllo .lÓHka. *,klvel hónapok óta bolyongok már Orrtazorszáttban.
Az nietyotte meg nz élotót. hojty lábbal rúgott agyét a-viskó ajtaján: Amint nyílott u télijf clkorhidt deszka, golyó süvített cl a me\'le előtt. * Oc uz ó lövÍBÖro már nem Jött leidet. ¦
magától Is 10 n ]>:nli.. -ii-jmnkn
Csörömpölve törnek Össze az ablak-ÜvoRek s mér benn la vagyunk a ház ban. S megláthatjuk, hogyan mflködlk az orvlövész fogyver tikkor Is, ha nem (srtla ké/bon a gazdája. A lábra erősítették, az ajtó\' mfltlé ás a íurwngt rákötözött madzag megrántotta vaszt h|tónyl(A4ko<-.
.. Döcögnek már tovább a azekorek fs lángban áll m\'lgödöiil- n nihiötnnvn.
Az ártatlan kia kunyhókban pedig durrog, ropog vsszetttli a rungeteg íol? halmozott lőszer.
Mnrut/u karaván húzódik az erdőn Elől megy (Wliál -/áa/lón ur. Tóth Jancsi, a Iiat.il hadapród én Juhász szak" az vezető, Szokeruk nyikorognak mÖ^üttbk a halul a honvédek zárják he a menetet: kemény, harcokban, kalandokban edződött magyar lluk.
Nyerítenek a lovak pb a kocsisok karomküilva nógatják ss allatokat Félőre meg ps ráborul az erdőre az alkonyat. Szürke, lályol hullott már le- a .sötétedő égből ss-minden ázom keres),
kutatja fáradhatatlanul i vájjon bovA rakták lo az aknákat?
Negyedóra múlva visszaérünk pzázadhoz a már Alszanak In a ttuky-. Pihenni kell, mert holnap más iréjiy^ I ban téftltljük át az erdőt és lehet, hogy ft nrrafelá több orvlftvéen bujt At a bo keiitó csapatok gyQrUJén. \'v *
Fercsey Jáno:
ni-nvih
vehet június 2., 4., 5.
SCHLESSNÉL
Horthy Mlklos-ut 8.
A nagykanizsai kir. adóhivatal-,iak és pénzügyőrt hivataloknak az -ni pénzügyi épületbe történt átköltözése folytán megürült a Kt-rnly-uteaí régi postaépület. A polgármesternek ezzel az volt a terve, liopy szükséglakások céljaira átalakíttatja és ezzel is hozzájárul a nagy lakásínség csökkentéséhez. Történt azonban, hogy a MAORT terjeszkedése kapcsán megvásárolta lakások céljaira a Csengery-oti sorompó mellett a Kéry-féle házat. A lakások.tt azonban itt
mindaddig nem tudja birtokába venni, amíg a lakóknak megfelelő más.lakásról nem gondoskodott. Azért felmerült a terv, hogy a MAORT a régi postaépületet ki-bérli lakások \'céljára. Miután a polgármesternél is megértésre talált a MAORT terve, az ügy rövidesen a képviselőtestület elé kerül. Semmi akadálya, bogv a MAORT, mint hatalmas városfejlődési tényező, megkapja a varostól a répi poslaépületct lakások céljaira.
Elbujdosott a vlzlsaentgyörgyi községházáról ellopott fekete-pálinka két tulajdonosa
Csáktornya, június 2 (Tudósítónk jelenti) A viziszont-györgyí községházán történi pálinkalopás ügyében a njyamozás tart, A mintegy 100 litor elkobzott pálinka volt tulajdonosa azon este, araikor a lopás történt, a községházával szomszédos koros mába n tartózkodott, majd ÍBinorótlon holyró távoztak s
azóta nem tértok vissza a községbe. Az egyik gyanúsított irt most ogy lovolot a ceondőrségnok, amolybon közli, hogy azért bujdosott el, mert tudja, hogy ártatlanul ót gyanúsítják a lopással s majd csak akkor tér haza, ha a tottosokot már kézroko-rittuték. A nyomozás tovább folyik.
Színház
A Bánk bán-nal kaput nyitott a nagykanizsai szlnhöz
Hosszú szárazság rögök érezhetik csői ahogyan a kanizsai a színház érkezését, eok, szemek zsúfolt tettek iatonhozottat
után n tennö (les esőkor azt, özönség fogadta Felragyogó ar-zéksorokliól in-rnéir isntoret-
len társulatnak. Arcok, szemek és a táblás ház hírdotto a magyar színpadi inüvészet köztünk még uj láng-iionlozóinak, hogy igazig tiszta, magyar művészi érték mindenkor otthonra lel óbbon a városban és szóidtól várja\' azokat, akik hozzák.
Szűcs T.ánzlő, akit még oporaéno-kos korából ÍBtuort az ország és 1 j ^Nagykanizsa is, ólsóovos színigaz-*^/IÍ\'ató n elibon a níinnséiíélKin olóször léixíltya-katűzsiii lámpák elé. Szándékainak olőlogozvö a legtoljoaobb bizalmat ,ugy fogadta ót és láisula-tát az clsó oslo. kőzőiiségo, hogy a színház máris tudhatja, órozhoti:
— a szépéit nagyoii hálás tud lenni a kanizsai nézőtér. Olt volt a bemutatkozó előadáson a város katonai, polgári életének diszos ogyüttcso, a
papság képviselői, a társadalom helyi és környéki élenjárói, fis ott volt az utolsó széket is elfoL\'laló, művészi, élményre szomjas közönség. *
Amilyen lelkesen fogadta oz a zsúfolt nézőtér mindjárt beköazön-tőljon^a társulatot, abbóltnoglálszik:
— nerii lesz .riűhÓz dolga a\'szintár-Bulatníak, hogy meg is tartsa magának ozt a fizoi\'ctottoljcs és elismeréssel som fukarkodó érdeklődést. Csak azt a becsületes művészi ¦törekvést és a toljcsitménynok azt a szinvonalat koll nyújtania továbbra is.\'amit azolaö esten kapott a-ezin-baz közöneégc. i
Szűcs László igazgató megnyitó l>oszédo határozott ígéret arra, hogv igy- lesz. Rokonszenves szavakkal
Gépsxijáfi: osépiésh^. vetAgépet
ö^zi seántáshóe"
tnost rendelje meg
ÜNGBR-ÜLLMA.NN vaskereskedísében. ! WT Horherr-aópek, pelrólontn, kenO- ób nyersolnl\'raktár.
iriondtá el a bemutatkozó igazgató becsületes magyar művészi szándékait. Hitet tett, hogy a nemzeti kultúra szolgálata az ó és ogyüttoso mindonokfölötti célja.
Minden szível moghatott ünnopi érzés (ölfőlt, el, amikor szé.tlihbont a. függöny éa az ogées társulat, élén az igazgatóval, á Himnusz hantíjaival indult neki az elsÓ kanizsai szezonnak.
A zenekar\'nyitánya is lelkes tapsot kapott, ismorósnok jutott oz az elismerés: - honvéd zenészeinknek és Bothlon karnagynak. * -
Programjához s az időkhöz méltón a magyar hnznszorotot tragikus élményét jelentő Bánk bán-nal, a magyar irodalomnak soha ol nem Öregedó^\'szinpadi alkotásával nyitotta meg Szűcs igazgató az olsó kanizsai idénvét. ... , ¦
Az első előadás sohasem nyújthat teljes értékű alapot a végleges kritikára, hiszen színésznők, rendezőnek, mindönkinek az első horomlozkodés, a technikai\'és egyéni »honfpglalás<t zűrzavarait kelt legyőznie. Dtcsére-téro legyen a társulatnak, tgy oldottak mog mindent, hogy a közönségnek valóban nem volt hiányér-zoto. A színpad stílusos, nagyon hatásos és széj) volt. Kiállítás, ruhák a színház anyagi folszoroltségénok gazdagságára mutatnak./.\'/
Ezok voJtakA-mognyoró külsőségek, amolyoknoz, ugy látszik, nem hiányzik az\'irányító\'művészi izlés.
Az előadásnak is Nagykanizsán szokatlan síkere volt. Mindon bo-inutatkozó színész nyiltazini taps közben hagyta ol a színpadot a jo-lonoto végén. A régi jó világ forró
sikereinek emléke tért vissza egy estére. Hisszük, többre is.
Jő rendozésbon, gondos Összjátók-hnn, festői hatásokra boállitott ké-jxikben |>ergott 8 zökkenőmentes előadás.
A ¦színészek együtteséből Deák Sándor Hiberaeh-álakitása egészen magasrendű szinjátszáei élményt, nyújtott. Nagy Imre Petur bál) szóró-póton adott élettokjos, orős vonar-lakkal megrajzolt művészi figurát. Lovassy Klári Melinda szoropébdji nagy drámai tehetségről tett tanusá-írot. Jó volt V. Kovács Anna .méltóságos, do nem eléggé jellemábrázoló királynéja. A cimszeropben Horváth Jenő hol kicsit profosszo-rosan, bo] kicsit Loar-királvoaan fogalmazta meg a több férfiasságot, de abban több mérsékletet ís kívánó szoro|)ot. Tiborc szerepében Jfonori Ferenc exteriőrben, játékban kkünő volt, do társalgási toszédmodotgnom támasztotta alá a különben jó figurát.
A sajtó köszöni az igazgatónak a megnyitó beszédben folé küldött OdvözTóíét, Szerétetet adunk ér-to a magyal\' művészet országgá hordozóinak. Ks bocBÜtotés szándékú, mindig egyenes és Ö»(íVÍ|agos bírálatot, azt is\' ugyanazzal a. céllal, amit az igazgató nirdotott meg: -7- a ,min-dbnfolettvaló magyar művészetért.
(bl)
A pécsi színház sorsi
amelyről a napokban mogomlékoz-tünkj nyugvópontra jutott. A kultuszminiszter megenged tp, hogy á színház művészi igazgatója Néhiotli Antal, a budaposti Nemzeti Színház igazgatója legyen, ő szeryozzo meg a míndoukorT j>écsi színtársulatot és állítsa Össze a műsorokat. Németh Aidáinak állandó helyettese lesz Pécsett. A színház anyagi vozo-téso külön kézben lesz. \'A 80.000 pengő államsegély "ügyét ís rondozte a miniszter, Így a \'pécsi színház mégsem lesz kénytelen bezárni kapuit.
SPORTÉLET^
Sportesemények Aldozóciiltíirtökön
Érdekes párharcnak Ígérkezik a Levente Bajnokság
másodk és harmadik helyezel tjének küzdelme Vasút sporttelepen csütörtökön délután 4 órakor. A nagykanizsai levente labdarugók a legjobb csapattal veszik fel a küzdelmet a kiskomáromiakkal.
Ugyancsak csütörtökön 4 órakor Fesz a Práterben leventéink
repfllömodeliversenye Ritka, értékes anyaggal készültek a leventék errev a versenyre, mely érdekesnek Ígérkezik.
ínul 8*1
legmagasabb árban veszek.
Vékásy ékszerész
FOLTOS ÉRTESÍTÉSI
Szegedi gyúk.inyfonat, sodrott, kétágú, clsj.ikitliíitíitlan és
Bzőlőkötözésre kiválóan alkalmas,
megrendelhető: . ... "wl
nn»tos Ferenc k-\'v-6-°,u\'-ylb!l\'^n4\'
1943. június 2
A voltatok elsötétítene
A honvédejmi miniszter rondoí-kezése értőimében a vonatokon az elsötétitést mindjárt sötétedéskor koll végrehajtani, vagjfis a kicsik lámpáinak kigyiijtíLsakoí\' és tart az elsötétítés, napkeltéig, fírro az íntéz-kedésiT) azért volt szükség, mort a nyílt pályán futó vonatok,nem érte-sithoték a légitámadás idejéről.
VÁROSI SZÍNHÁZ
IMI. június hó 3-in, cittortokín délután 4 órakor
Bűbájos romantikus oparett
Este 7 érakor
Itt Ili!
Nagy operett
Június 4-én, pénteken eate 7 órakor
az év óriási sitiért! csodás operett-újdonsága
Ezúton kérjük Igen tisztelt bérISInket, hogy szelvényeiket délelőtt 11 óráig szíveskedjenek beváltani.
Strohmann-ügyben folyik bflnlefi per a nagykanizsai törvényszék elölt
Érdekes üggyel foglalkozott a nagykanizsai törvényszék büntető-tanacsa-
Bolla Zsigmond 47 éves, rk. vallású, \' Örtilos-szentmihályhegyi lakos, kavícsbányatulajdonos és Faragó (G(insnberger) Zsigmond 52 éves, iir. vallású, kanizsai fa-kereskedő, kaviesbányatulajdonos vád aU kerültek aj 1P39. évi zsidótörvénybe ütkÖioWtség miatt. A vád szerint Bolla Zsigmond « maga neve alatt Faragó Zzigmond terhelt résiére (illetve Faragó Zsigmond Bolla Zsigmond neve •.latt a maga részére) a nagykanizsai ctsSfoku iparhatóság által 1940. október 14-én kiadott tüai-fa és síén kereskedői iparengedélyt, valamint az alispán által 1940 de. 14-én kelt tűzifa kiskereskedői kijelölést a törvény rendelkezéseinek kijátszásával szerezték meg.
A vád szerint a két terheltnek közös kavicsbányája van a lépridi vasútállomás mellett, nemkülönben közösen fakitermeléssel foglalkoznak. 1936-tól áll közöttük fennez a társas viszony. A zsidótörvény szerint azonban zsidának ipariga-zftlványt mindaddig nem lehet kiadni, amíg az illető községben a Hsidókucik kiadott iparigazolványok szám* a községben fennálló ösz~ szes iparígazolványok számának hat százaléka alá nem csökken. Bolla Zsigmond terhelt az örti-loshoz tartozó Seentmihályhegyen lakik, egész tevékenységét <i közös kavicstermelő vállalat és fakitermelés foglalja le. Faragó Zsigmond gyanúsítottnak azonban állandó lakása Nagykanizsán van. Ilyen körülmények között kapott Bolla Zsigmond Nagykanizsa területére tűzifa- és szénkereskedői uúzolványt, valamint kijelölték ípHa Zsigmondot tüzifakereske-dőként. Mindezeket azonban egyedül Faragó Zsigmond terhelt szorgalmazta, aki Bolla Zsigmond neve alatt vette is át Holczer Imre Magyar-utcai volt fatelepét. Miután Holczer Imre zsidó, tűzifa-kereskedőnek kí nem jelöltetett és így tüzifakercskedése megszűnt. Faragó egyben magát a fakeres-\'kedés Z ééy vezetőjeként jelentette be az QTI nagykanizsai pénztáránál, valamint az Értelmiségi Munkanélküliségi Ufjyck Kormánybiztosának Az egész tüzifakeraskedést egyedül és kizáróan maga vezette és irányította, Bolla Zsigmond felette soha ellenőrzést nem gyakorolt, Nagykanizsán alig fordult meg. Az üzlethez szükséges forgótőke Bellii Zsigmond fakeres-kedő neve alatt vezetett folyószámlán volt, azonban * számla felett Faragó; Zsigmond terhelt is rendelkezett — a banknak ae ügyiratokhoz csatolt kimutatása szerint. Az üzletről vezetett könyveket átvizsgálta Castelli Árpád tör-
vényszéki szakértő, akinek véleménye szerint ae összefoglalt számviteli iratanyag üzleti könyvelésnek nem tekinthető, abból az ületi forrjalom meg nem állapítható, abból sem a Bolla által történt ellenőrzés, sem pedig a Faragó részére az állítólagos havi 150 pengi üzletvezetői fizetésnek folyósítása ki nem tűnik- Az egész könyvelés arra mutat, hogy a teljes szén- és fakereskedés kizáróan Faragó Zsigmond tulajdona, melyet Bolla Zsigmond terhelt neve alatt folytat\'
A kir. ügyészség vádirata alapján perbe fogott két terhelt ügyében most volt a főtárgyalás a dr- Almássy-tana\'cs előtt
Bolln Zsigmond elmondta, hogy régóta fakitermelő, az esztergomi káptalan uradalmában is volt telepmester, majd a kámáncsi telepen, tehát százszázalékos szakember. Most kavicskitermeléssel foglalkozik, feleréseben Harapó Zsigmonddal. Magyar-utcai faüzletét be kellett seüntetnie, mert megbízott Horváth Rezső katonai szolgálatot teljesít. 1924-ben került össze Faragóval, akivel megállapodott, hogy társulnak egymással, ami 1936-ban:meg is tőrtént. O területeit vett, Faragó pedig kotrógépet hozott, a szerződést meg is kötötték egymással. A fakereskedést 1941-ben kezdte meg. Először a beleznai erdőkből kitermelt fát kezdte árusítani. Farapó tanította bc Horváth Rezsőt a fakereskedés minden csinjába, ő volt Bolla bizalmi embere. •¦Téliesen bűntelennek érzi magát. Hasonló értelemben^ vallott Faragó Zsigmond is.
Néhány tanút is kihallgattak, azonban Ítélethirdetésre nem került sor, mert a bizonyítás kíegé-szitését, illetve több tanú kihallgatását kérték és igy a bíróság a tárgyalást elnapolta\'.
fliiiaiBiuiifflai lilébm flllalti
MENETRENDJE
\' érvénye* 1943. május 17-től.
Értcsitem
a hegyközségeket és a gazdaközönséget, hogy Nagykanizsán, Wagyar-iitoa 147. az. alatt
növényvédelmlszer, magkereskedés, zsák-, ponyva stb. kereskedést
; nyitottam. — Rézgálic állandóan kapható.
Tisztelettel Dene József né.
KULCSLYUK MELLŐL
RHOSÓCZY RI3ZSÖ.
tanügyi olőadó, á muraszombati 1. fokú közoktatásügyi igazgatási kirendeltség vozotőjo a visszatért muraközi é» muravidéki torülotokon a katonai közigazgatás szolgálatában való közreműködéséért a m, kir. ¦. honvédvezérkar főnökétől dicsérő oú"
ismerésben részesült.

A BOLOND A8VAYNÉ
nagykanizsai .és csáktornyai sikerűit, ugy látszik, megirigyelték a megyeszékhely leányai, mert most olvassuk, hogy uz egerszegi Hölgy, kongregáció nagyszabású olökészii-Ictoklie kozdolt a nyár folyamán % Bolond Asvayné műkedvelő Iwtani-tftsára és előadására.
A MURAKÖZ! SZÖVETSÉG
olnÓko, í\'snry Jonó niínisztori ta-nácaoson súlyos mütétot hajtottak végre az ogyik budapesti klinikán. A műtét sikerült.
DK. HAJDÚ GYULAa korinam főtanácsos, . nagykanizsai ügyvéd, akinek értékes műgyűjtőmé-nyébon klasszikus mesterek képei is vannak, egy régi olasz mester oosol-jo alól kikerült, értékes.-szent képet* adományozott B felsÓlemplomnak.
SZÉKÜL! Á JAKAB
nagykanizsai áll. tanító, megválik réglog Nagykanizsáié). Szőttedre költöziI,- családjával, ahol leáiiva várja, dr. Beké Ferenc londÓrfo-gafinaxó felesége. A kanizsaiak fise-rototo kíséri Kzokulia .Inkaboi ii) lakóhelyére is. Távozása külön vcsz-toségo a kanizsai sakk-é|.Mnek. a melynok egyik logjolibja Szekijli.1.
AZ ülíKKOVALTAK
.során "tVr/.sy Péter nagjj\'k»hÍSMÍ állnmi".mdÓr8égi detektív is bucsuf mondott :i közpályának ős » |x>lgári élotho lénott, ahol gazdasági pálván holvozkwíik el.
•-. ¦ ¦
A LISTKNYKI
llnudina Géza c; őrvezető a szór-jot ellen folytatott háborúban a harctéren szorgalmával, átlagon fölüli kötelességtoIjesttéséTel okiratba foglalt parancsnoksági elismerést érdemel! ki.
*
KOVACB SKBK8TKNV ALADÁR, ,
nemrégen ínég a nagykimizrini gimnázium és a zeneiskola növendéke n zeneművészeti főiskola kai-nagyképző vizsfrahangrorsenyén ki-tűni nagysikerű szereplésével. Webet Bűvös vadászából ogv kettőst é* líaydn G-dur .szimfóniáját vezé-nyolte fiatalos londülottot és fölényes biztonsággal, 8 főiskola zenekara ólén. Kovács Sebestény Aladár mint zonoszorző is kitűnik, zenekari müve, vonósnégyesei és egyéb szerzeményei tanárai által is elismerés-bor. részesültek,

RACZ ALAÍJ08,
a nagykanizsai folsótemplom kántora, oki., egyházi karnagy és zeneszerző novévol hiba esett a vasárnapi templomi hangverseny beszámolójában. A leánygimnázium nagyszerű énekkarát niéltató sorainkban kél sorszám Összeesőréléso folytán másnak osztottuk ki azt a vajéban megérdemelt dieiióségot, amit Rácz Alajosnak jelont a leánygimnáziumnak messze az iskolai szinvonalat felülmúló énekkari teljesítménye Ab azonban nem volt tévedés s inog is ismételjük, hogy ltóuz Alajos komoly és nagy művészi értéket jo-lonto nyeresége Nagykanizsa tjzép-multu, do sivár jeleim kaiénel;-élolúuck.
19\'U, június j
HÍREK
NAPIREND
¦jjeli (ryogTifWWri ügya)«t:: Ma
az Őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10. faára.
KiBkanizaáu az ottani gyógvszor-tár állandó ügyeletes szolgálatot túrt.
Naptár. Június 2. Szerda. Hóm. kai. Erazmuz vt. - Protestáns Anna — Junhis3. Csülörlök. Rőm. kat Áldozó cslliflrlck. -Proleitáns Aldozű csülörlök,
A GŐZFÜRDŐ nyitva vau roggol 6 órától este 6 óráig. (Hétfő, szoraa, péntek délután és keddon egész nap nóknok.) Telefon: B60.
— (A Vörös Keresztnek)
A nagykanizsai Vörös Kereszt ápolónői szakosztálya a követkézé adományokat nyugtázza: a kíska-nizaai házibeteg ápolási tanfolyam a vaauti üdítő állomás részérő gyűjtött &4 darab tojást, 3 kg. lisztet, 1 rud szalámit, 1 kg. szalonnát, 10 lite^ bort, ¦ Nagyrécso—rVirág-hegy elöljáróságának gyűjtése \'26 pengő. Pető és Samu cég ö és fél kg. olvasnivalót, özv. Hon ff y Ló-rinoné 10 kötet könyvöt és folyóiratokat küldött honvédőinknek, A Vörös Koroszt köszönetet mond az adakozóknak.
— (Elmaradó találkozó)
Parragi István értesíti volt osztálytársait — akik volo együtt 11)33-ban fejezték bo a polgári iskola IV. b. osztályát Nagykanizsán —, hogy S jeloniog Nagykanizsán tartózkodó volt osztálytársak közös egyetértése alapján a tizóvoa találkozót olhalasztották .tekintetűd arra. hogy azon a jelenlegi\' helyzet miatt most Bokán Úgysem jelenhetlek volna meg.
— (Cieadeaen sárgulnak uz Idén a keszthelyi praxlk)
Tudósítónk írja: A keszthelyi gazdászok június közepén szoktak tartani hagyományos sárgulásuknt. Az idoi »aárgulás« június 1*2-én lesz, amikor 44 harmadéves hallgató (köztük 7 nólmligató\'í mögött bezár rulnak az akadémia kapui. Az idei »8órgulás« azonlwm csendes lesz, ol-marad a négy Ökrös-virágos felvonulás s a végzett gazdászok az Alma Materből gyalog sétálnak el a nagy Festetics szobrához, hogy búcsút Tugyeuek Keszthely társadalmától.
— (Halálozás)
Török Lajos nagykanizsai kárpitosmester, életének 62. uSvében szív-bónuláa kövotkoztélwiy ^ lazsnaki szanatóriumban elhunyt. Temetése holnap, csütörtökön délután 6 órakor lesz a nagykanizsai r. kat. temető halottasházából. (:)
Vibarkabátok
Hikabii
¦né/
ZAX\'Al KÖZLÖNY
Megölt egy embert a gyermek-kézben eisfilt puska
Hiíáloa szerencsétteriBég a barihegyi MAORT-éllomason
Keszthely, június 2 (Tulroaitónk jelenti) A közeli So-mogy-szélon, a barihogyi llaort-ál-lomason tnegremlitó sáoronesétlun-ség történt. Béres József 48 éves tikosi lakos a Maort-állomáson tolje-Bitett szolgálatot. A szobában még egy társa tartózkodott, amikor utóbbit meglátogatták a kis gvonnekoi. A gyermokek játék közbon valahogyan liozzáférkóztek a töltött puská-
— (Pályázat Ingyenes helyekre)
A vallás- és közoktatásügyi miniszter pályázatot irt ki a Csáktornyái állami líceumban és tanítóképzőben betöltésre kerülő ingyenes és kedvezményes helyekre. A kérvényeket a szombathelyi tankerületi kir. főigazgatóhoz címezve, június 1G-Íg az iskola igazgatóságánál koll benyújtani.
— (A kanlzunl autóbusz uj árai)
A Nagykanizsavidéki Autóbusz-vállalat a következőkben közli uj ví-teldijszabását. Szakaszjegy 613 fillér, diákjegy 10 fillér, podgvász-jegy 15 kilogrammig 10 fillér, azon fölül .14 fillér. Az uj díjszabás a nagykanizsai helyi autóbuszon június 3-tól. van érvényben.
s :z ? e f s a
mag siorvezctct a belekben Kii halmozódott salaktól, ha nincili éppen izékrckpöésa Jó tisztító basholtó a 1
— (A csáktornyai strand)
kedvező idó esetén fiojnap nyílik meg a közönség számára." A jegyárakat újra állapították meg.
— ^Belgrádig repült egy magyar vitorlázó)
A kedvező időjárási viszonyok a magyar vitorlázórepülők számára ujabb sikereket tettek leíVetóvé. Az elért kiváló eredmények közül is kiomolkedik Méray-lloráth Kóbort teljesítménye, akí Kranich-mintáju kétüléses vitorlázógépével \'» Budapest mollotti Fark*ashegyró4 kiin-tlulva Belgrádig iiojúilt. Uépévol 810 kilométert lott meg és az esti órákban simán leszállt a zimonyi ropülő-téron. Teljesítményével megdöntötte, a kétüléses magyar távolsági csúcseredményt.
— (Fagykárt szenvedett szőlők kezelése)
Az elmúlt napok hideg éjszakái a síkvidéki és melyen fekvő szótőkbon a zöldhajtások egészben vagy részbeni elpusztításával érzékony karokat okoztak. Az ilyen fagykárt BZonredott szólókbon ajánlatos az elfagyott hajtásokat, illetve azoknak elpusztult reszoit egészen az . ogész-ségos* részig visszametszeni, liogy
hoz és megrántották a ravaszt. A fegyver hatalmas dörronéssol elsült s Béres Józsof véresen esett le & székről. A fegyver golyója a mellébe hatolt és átütötte a tüdejét. A súlyosan sérült otnbcrt a keszthelyi mentők azonnal behozták az itteni kórházba, do nem lehetett segíteni rajta. Néhány óra múlva meghalt: megölte a játék közben elsült fegyver golyója.
ozáltal a megmaradt hajtásrészben lévő hónaljrügyeket gyorsabb faka-dásra serkentetik, Bár uz e rügyek-ból fejlődő hajtásokból termést caak kivételesen remélhetünk, azonban a jövó évi metszéshez a vesszőt ezáltal biztosíthatjuk. — (Sorozatos kerékpártolvajtások Muraközben)
Muraközi tudósítónktól; Az utóbbi időben rendkívül elszaporodtak a ko-rekpáüuU\'ivjiri«óii Muraküzben. Nem-CHak Csáktornyán, ahol az üzletek, hivatalok elöl lojikodják el a kerékpárokat - hanem h lalvakbun Is egyre-másra érkeynok á csendőrséghez loljo-leniések Legutóbb Fölsőm Eályíalváu történt érdekes korékpártolvajlss. Sn-pár András kerekheRyl lakosnak dolga volt az eg)lk lelsöiulhálytalvul üzlet-bon. Kerékpárját kint hagyta, de mire kiment, marosak htlit helyűt találta A csendőrök megtalálták ugyan nem Kokkal a kerékpár riun--.il Minit uz erdőben, de csak a Bzőtazedott puszta vázát, az ösBzes gumikát, pedált, lámpát ütt). iGHzereltek ea ellopták. Miután ez nem az ilyen első estit, erólyes nyomozást lódítottak a kerókpáraumik to vajul ut An.
KÖZGAZDASÁG
Tovább emelkedtek az (t állatárak a kanizsai / allatvásáron
\\ A juniuti kaniisai országos vásár cb előző vásárokhoE képest gyenge volt. Nemosak állatfelhajtás szempontjából, hanem hiány-fott Budapest és a vidék sok vásárlátogató kereskedője is, akik mozgalmas képet adnak mindég a kaniisai vásároknak. Gyenge volt az üeletekbett is a forgalom, Ar állfltvflsárra felhajtottak mintegy 450—500 szarvasmarhát és kb. 500 drb. lovat. A kereset elég élénk volt, idegen állatkereskedő ket is láttunk, azonban etek a megyei állatkiviteli tilalom miatt nem vásárolhattak. Különösen növendékállatok és csikók iránt volt kereslet. Ae állatárak ismét jelentékenyen emelkedtek, Így egy gyenge féléves tinóért 300 pengőt fizettek, egypár beállítani való 2-3 éves Ökör ára 3600 pengő* volt, fejős tehén éra 1800-3000 pengő, egyéves csikóért 1600—¦ 2000 pengőt kértek, míg egy jobb ló ára 2000 - 3000 pengő is volt. A magas árak miatt a felhajtásból képest kevés állat szerélt gazdát.
ÉRTESÍTÉS!
Tisztelettel értesítem a város nb. közönségét, hogy Tóth János Arany János-utoa 1. szám alatti
fűszer- és csemegeüzletét a mai nappal átvettem.
Szíves támogatóst kérek JANCSI LAJOS kereskedő.
Japán légi ét tengeri témádé® Amerika nyugati partvidéké ellen
A brit hirsaolgálat jelenti Washingtonból :
Egymástól fögetlenül három japán légitámadás történt Amerika nyugati partvidéke ellen- A tám~ dások időpontját nem köiölték. Két japán repülőgép ledobott bombái Déloregon partvidékén okoztak kisebb tüieket, amelyeket siserült gyorsan eloltani.
As éstakamerikai erdfiügyi hivatal helyettes főnöke közli, hogy a japán légitámadások közül kettő a nyugati partvidék állatni erdejét érte. A repülőgépek valószínűleg buvárnaseádról szálltak fel- Lelőni egy qépet sem sikerült. A tűzoltók látták i\\ támadó repülőgépeket.
A Kolumbia folyó terkolatvidé-ken egy ellenséges btivárnasfád tüielt egy parti erődre.
Japán győzelemmel befejeződött a Jangcee-vidékt c$ata
Tokióból jelentik: A japán had--müvoletok a Jangcsekioiig vidékén, a Tung-Ting tótól északnyugatra és a Jangcsokiang déli partján, If\'í\'tnggal szemben bofojezóütok. A j^pán narei orŐk a 10. kínai had-seroggol és a Jangcsokiang vidékónok u. n. védelmi liadeorogóvel álltak szemben, amit mintegy 120.000 föro becsülték. A május elojo óba tartó harcok az ellenség súlyos vosz tőségei vei értek végot. Meghalt 8630, fogságba esett 69.000 csun-kingi katona, a japánok Összesen 16.000 tonna tartalmú, több kis hajót, 50 löveget, stb. zsákmányoltak. A japán veszteség 278 halott.
Elsötétitéshez
papiros kapható
Nagykanlna megye! v«m» polgármesterétől
14470/JM3.
SomogysientmíkMai 0»4«-
laj.lroniok mVíéulti**.
Hirdetmény.
Terménylseszolgáltatással kap-esolíitos gasdatdjstromok Somegy-saentmiklós, Bagolasánc és Lisió községekre vonatkoeóan elkénül-tek s azok a somegyssentmiklősi körjegyzői hivatalban június hó 10-Íg a hivatalos órák alatt közszemlére vannak kitéve éz ott minden érdekelt gazda azokat megtekintheti. Azon egyének, akik ingatlant bérbe adtak, avagy bérbe vettek, kötelesek, bérbeadóval, illetve bérbevevővel jalentkezní, úgyszintén azok az egyének is, akik Bárczay Ferencné si. Keflle-vies Ilona grófnő Somogyszent-miklós „Hosííusürlji", illetve „Bagolasánc HNagyfakosi" ingatlanából vásároltak, szintén jelentkezni kötetesek.
Nagykanizsa, 1943. június 2. ¦bit Polgármester.
A kAromkodást Isrtan Am m tSi-wény b{ln4««f I
334146
?49577
1943. június 2
A GyUuAlMUrtM.IAk 0»UNoi Ifyaifl lata Balavártnegyel (agegytaü[étének nagy-kai,! ital körlete Nagykanixaán 1943. jn-i.(u4 hl 6-io J.I.lött » .11 Arai kardét-(«1 a vároaháia nagTtermében rendkívüli \'közgyűlést Urt. melyre i tagokat meghív< jtiif, érdeklödaket szívesen látunk.
Tárgysorozat: , Elnöki megnyitó: Dr. Králky István polgármester.
OvNin9lc.0i.flk telepítése ét idlsiaki munkálatok a gvflm&lcsosben: Borcaányl Qvprgy ügyvezető Igaigatd.
A kártevők elleni védekezés: Macsy Béla, a títi gazdaság1 lakola Igazgatója.
Kazay Gyula zalaegerszegi V. főintéző: Virágoa házunk fija.
Nagykanlaa, 1943. június hó 1-én.
Bolton Mihály BorcKauyl György
kőrxetvezel*. Ügyvezető Igazgató.
Hirdetmény.
" IM43. *«¦ junlua h6 4-én tl*UI6«« 10 órakor 3 darab hirfefvérfl kanak (munka 16) ?1 2 dattb hldegvérO herélt 16 a naeykanlnal méntelap udvarán nyllvánoaarvareaen el tog adatni.
,«i MdnleloriiarauciuoksiK.
Nágykanlisa megyei várói polgármesterétől.
13435/194)3.
Tároy: Repfilömodetlek besioiflaltatrísa.
Hirdetmény.
Ai ifjúság kötelékébe tartoió kilérleteiölc által késeitett kis re-pölőmodellek at inditdv liclyről gyakran nagyobb távolságra repülnek el, ismeretlen helyen érnek földet és gyakran elvesinek. Eleknek a kis modelleknek elvasr-tase éVrékenyen sújtja a kísérleteinket.
Felkérem a köiönséget, hogy ha ilyen modellt találnak, alt a legközelebbi rendőrfirsiobában, vagy köibiitonsági Mérvnél adják le.\'
Nagykaniisa, 1943. május VI. mi Polgármester.
¦S moh póiriaí takarít meg, ha
nyomtatvány-ezBka«gletét éa klnyveit lapunk
nyomdájában, Fa-ut B. alati rendeli meg.
SOFFŐT?-ISKOLA
Államilag engedélyezett gépjárművezetői tanfolyam kezdődik június hő 1-én.
Kelemen autóüzem Nagykanizsa Zrínyi Miklis-utca 13. szám.
HaYADT
Autóbusz-menetrend
er,*»,.. IM». »áju. IM« » tovibbl htokriUj.
HÁVSIJT
Zalai «•bar—Ma<i,kanl*aa-Sararjono —Xapoavái*
5.40 j Zllatzabar 4. 19.10
558 ii Qarabonc 1. 18.53
6.50 i. Nagykanizaa Korona szálloda 1. 18,00
7.00 8.09 8.53 900 10.25 1. i. é. 1. a. Nagykanizsa Korona szálloda Inka Röhönye pu. loliönye pu. Kaposvár pu. t t. 17.25 16.21 15.25 IS 10 13.45
Naoykanlaaa—Lalenya—*.aóiünd«a---Wupaa*örtil>ut
X \'c X u +
5. tű 0.04 7.1S H6i
¦18.05 19.-
18.15 19.15
19.09 20.05 2020
2\'.IS
Nagykanizsa pu. Nagykanizsa Korona Letenye
Alsólcndva Korona-szálló
I.eudvavágárhely
Bclatinc
Muraszombat Korona tz. Muraszombat pu.
Muraaaombat—Alaólaridaa—Netanye—Mpgykanlaa«
Muraszombat pu.. Muraszombat Korona s*. Belalinc
Lcudvavásárhely Alsólendva Korona sz. Ltlenye
Nagykanizsa Korona sz.
Nagykanizsa pu. X C»ak hétköznap közlekedik. + Csak vasár- íb ünnepnapokon közlekedik, c— Csak hétkaznapra es4 hétfőn, szerdán ca pénteken, d — Nafjykanlzfls—Alsólendva kíizöll csnk liélköznan. e — Muraszombat—Letcnye közölt csak hétköznap.
X c e X d
7.15 10.20
7.- 7.25 10.30 14,35
7.45 —.— 14.55
7.49 -- 11.29 —,—
8^45 12.25 15.55
6.05 8.50 11.55 13.35 16- 171«
6.65 9.40 10.45 14.25 1650 17.55
7.05 — — 10.55 14.35 17.- 18.05
Pariak—Belloa - Ceaktornye —Strld-Svar
c c c c
8.10 14.55 1. Perlik é. 8.- 14.10
1.21 15.06 í. Murakirály PerlaJ: pu. * 7.49 13.39
ÍC32 16.17 i. Bellca i «59 1249
9.50 1635 é. Csáktornya, Zr.iiyi-lér 1. 0.40 12.30
—¦— 16.43 6 Csáktornya pu. 1. 6.20 —.-
16.50 1. Csáktornya pu. t. 6.15
17.- i. Csáktornya, Zrínyi-tér t. 6.10
17.49 1. Muraszentmárton 1. 5.21
18.10 é. Slridóvár . 5—
DRAVAVÖL6T1
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklamáolók, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésbon délelőtt 8-tól délután 16 és-áig. CaeriKBi\'y-ut 51> telefon 294.
Zalai Közlöny Zalni Közlöny \'"\'Zalai KáÉpUhy Zalai Közlöny WiXnny Zalai Köz" Kzlöny Zalai K Zalai !•
Közlöny Zalai Közlöny Közlöny Zalai Küwmy Közlöny Zalai KöJíöny Közlöny Zalai l<M\\óny Z*&í I^zlóny _^.\'i közlöny Zalai Közlöny —JN Közlöny ¦Közlöny Zalai Közlöny Kö/Jöny Zalai Köziéi! Köalény Zalai Kj
Lji!ai JSízl^v
junóaiiMTtsii
Tanoncot, nígy kSzéplskolsl vcgnlt. légKel felveöz Unget váikercskedéi. 1H3
KeraekailatniI tanlolvamot végett leiny, két ávei gyakorlatlaf, illón válloltatna. Cím a kiadóban. 1742
Kereikedelml érzékkel blrá, kellő lsl0-lát vészelt llut lanuianak azonnal hl ven : Mustos csemegeüzlet. m/_
Ffiaft\'mlndanaat felveszek: 5lirn< berger ílyuln, Zrínyi Mlklói-u. 02. 1790
kifutófiú felvétetik:
I7N
Tanuld- és
Vldfl Itlazirtlzlet.
FasKapkeraakadA-aaaéd és kltulfl felvétetik Kelemen Re»Ő cégnél. 1610
Férfiszabó tanulót felveszek: FQHp Albert, Szent Imre herceg-u. 9. 1111
Met(]blxhatd baJArdnllt aianmlri Felveszek. SCrlet vaiketeskedl, Zrínyi Miklós-utca 55. 1111
AD^VéTEL
, Méhoaaládot (ralt) kasban vagy kap. tárban vess a Télt Oizdaiági Iskola. \\m
EladA jutányos áron fából készült e|y«i ét kettós felvonó heveder korang tsn. gellyel. Érdeklődéi: Nagykanizsa, Oitzig-ut 37. 17M
Fosztott llbatall eladó: Pollik Egon, Ztinyl Mlklóvu. 43. 1M5
Kis Hu fehér szövcimba aladó. tMv utca 5,
KÜLÖNFÉLE
¦ Ptrlak—Csáktornya között csak liélktiíiiapon: hálfön, szerdán éa pénteken. Caáklomya—Slridóvár között minden hétköznap közlekedik.
tiombalon a muraszambatl antaw buaiban) amely este fi érakor Indáit Kanizsáról, benn maradt egy rldlktll Hege* dDi Űáspár névre szóló élelmezési legyekkel. Kérem, akt meglaUlla, vagy Ind róla, 50 pengő Jutalom ellenében adja li Nsgykanlzaa, Hunyadi utca 2S. alá. Isii
Olbónapoi klalaényomat jobb halyra örökbe adnám. Cini a kiadóban. 1
Nyakkendők kéwltése u| vagy hozóit anyagokból, darabanklnt 1 peni«ért. Szent Imre herceg-u. 4 sz. 1T24
az apróhirdetés. Hajnaltól estélig ezer és ezer ember olvassa! Fillérekké kerül csak és Ön helyett elvégez mindent: járja a várost, a falut, bemegy minden házba s megszerzi Őrinek a kívánt munkát vagy állástl
rouTiKAi NAFiLar, maija: „Kizsu4a»4«JR.T. Ka^ykaaJzaa-. raialöa kiadó: íalal Karatj. Nyomatott\' ¦ .KSieníJkiaáit i, T. raaiykoli»*"
\' (aaiykaaüsáJ. ßVftlwiaJ«. tokéi: ItilS Kar «V
ftMUi.
L\'MI
BeudlD&oial: labori porta:
¦¦ évl.,12S. ax.
Nagykanizsa, 194a Június 4. péntek wmmam
mm
ár* 12 tUWr.
mm _ . mm.- ¦ ¦ l,
KÖZLÖNY
PtlITIial NAPILAP
I MKn vi\'. m
Fektól* szsrkeutf: Barbarita Lajos
Lí^riz. tAfll Ara: ?gy hóuíipns > »0*6,20 UH6r.
nhiryedfivre b pen«0 tp bttér. Bgy<» \'./.Ám ; Mtküannp 12 L111..sxonib&teu90 Hil.
Ulmnlatás
Napok multuk el azóta, hogy a magyar miniszterelnök elmondta nagy beszédét a nagy magyar problémákról s u világsajtó hangjaiból még mindig hol itt,\'hol olt, a földgolyó legtávolabbi részein is érkezik visszhangja az elhangzóit beszédnek. Kállay beszéde valóban nem a huszonnégyórás nyilvánosságot igénylő kormáuyclnöki megnyilatkozás volt, hanem szavaínak, 1 a szavaiból áradó szellemnek be Kell töltenie a magyar élet folytonosságát, a mát, a holnapot és figyélnie4tell-arra a határokon tul is % feleíöseiínek, nemcsak ma, hanem elkövetkezőkben is.
Kállay Miklós miniszterelnök nagy beszéde irányjelzés, ut-\' mutatás volt ezekben a nehéz\' időkben, amikor népek és országok sorsa dől el. Nagyszerű beszéd volt, minden szavában, kijelentésében megfontolt. Hogy milyen szellemiség hatotta át a miniszterelnök beszédét, azt a saját szavaival foglalhatjuk ösz-sze a legmegkapóban s ezek a szavak egyben a beszéd morál-, ját is a legvilágosabban jellem^ zik.
— A legfőbb parancs az, hogy hűek háradjunk önmagunkhoz, magyarságunkhoz, törhetetlen keresztény hitünkhöz, hogy a háború minden csapása és minden megpróbáltatása ellenére se tévesszük szeminik\'~e\\löl, hogy Magyarországnak /élnie kell, hogy a magyarságnak hivatása van. Csak önmagunkhoz hűen lehetünk hűek mások iránt, csak magyarul lehetünk! hűek! — mondotta a miniszterelnök és ezzel útmutatást adott minden magyarnak arra vonatkozólag, mi a legfontosabb egy igazi magyar ember magatartásában. A magyarsághoz való hűség, a fejlődés sajátos nemzeti alapjainkon, a magyar múlt, a magyar hagyomány tisztelete, amely nem jelent maradiságot, de azt jelenti, hogy csak ami szervesen lépcsőről lépcsőre épül az idők követelményeinek megfelelően, csak. az időtálló, csak az a bizonyos.
Nincs könnyű dolga ma ai miniszterelnöknek, amikor ugy a kül-, mint a belföld felé körvonalazni akarja a magyar magatartást s ugy akarja körvonalazni, hogy minden . igénynek eleget legyen. Eleget tegyen a szövetségi\' hűségnek és mégis Önérzetesen magyar maradjon, vallomást tegyen\'a nehéz..idifck-ről és mégis reményt nyújtson a jövőre, ismerje el, hogy gazdasági nehézségek vannak es(
Berlinben elkészültek a haditervekkel és szenes kapcsolatban álló megtorló bombázások részletes tervezetével
Máig 600.000-re emelkedett a sztrájkoló amerikai bányászok száma, napi 3 millió tonnára a szén-veszteség
A kubánl irovenilen
a szovjet támadó hadműveleteinek megindultával a keleti\'front nak ez a szakasza került az események gyújtópontjába. Német megfigyelés swrmt a szovjet-hadvezetés kitart ama\'V terve-mellett, hogy a délr szárnyát fenyegető veszélyt Triiiulen erő -bevetésével kikapcsolja, mert "csak azután kezdhet nagynbb te rületen erőteljesebb hadműveleteket. Éppen ezért a bolsevisták most megkísérlik nagyobb erők harcba vetésével bekeríteni a német csapatokat. A báróm erre Irányuló kísérlet súlypontja Krimszkaja vidékén van, ahol nagy erőkkel kísérelték meg az áttörést. Legsúlyosabbak a harcok Moldovanszkaja körül és \'Donijuk vidékén is bolsevista támadás indult, hogy ketté vágják a német erőket. A bolsevista támadások mindkét helyen a németek gránilkcmény ellenállásába ütköznek.
A német légierő bombázói vasárnap éjszaka folytatlak támadásaikat, főként ¦
Kursik városát bombázták. Az előző támadás óta ínég láng ban álló pályaudvart uj találatok érték. A vasúti berendezéseket többszáz bomba teljesen elpusztította. Légi harcokban lő orosz repülőgépet lelőttek és ezzel sikerült a németeknek a lé-giteret teljesen megtisztítani.
A keleti front eseménye az is, hogy Rosenberg, a megszállt keleti területek parancsnoka az ukrán lakossághoz kiáltványt bocsátott ki, amelyben közli, hogy a német birodalmi kormány mától fogva
az állam ájlal használatba kiadott földeket a megművelő egyén magántulajdonának ismeri cl
s a továbbiakban elősegíti a földnek magantutajdonkéntvaló megszerzéséi.. Mindenki igényel-
het földet, aki azt meg tudja művelni, akitor is, ha nem lakik az igényelt főidón.
A német hadvezetőség félkészeit minden inváziós kísérlettel szemben
Berlinből jelenük: A német lapokban híradás jelent meg, amely szerint a brit. légierőnek a polgári célpontok ellen végzett támadásaira előre megállapított német terv szerint fegják a választ megadni, A Wilhelmstrassen kijelentették-, hogy elkészült az okmányszcrtl anyag, amely bizonyítja, hogy Anglia kezdte meg az cfajfa légitámadásokat. Ez fontos alapja a továbbiaknak is- A német hadvezetőség igen részlete-
sen kidolgozott terveket készített a brit vidékek ellen végrehajtandó légitámadásokat illetlleg. Csak az időpont kétséges, hogy ezeket a megtorló támadásokat mikor hajtják végre, mert ezek a támadások szerves kapcsolatban lesznek\' az álta-lánes német haditervekkel. Hozzáfűzték még, hogy a német hadvezetőség teljes mértékben felkészült minden angolszász inváziós kísérlettel szemben.
Égznfeamerika fissxes szénMayáiban szftnetel a munka
Washingtoni hír szerint Eszakamerika összes barna és fekete-szón bányáiban szünetel a munka. A háborús munkaügyi hivatal a bányászok és a munkaadók közi megindult tárgyalásokat fclfüggesztelte, egyben közölte, hogy a sztrájk tartania alatt létrejött esetleges megegyezéseket nem ismeri el. A hivatal Roosevelt elnökhöz fordult, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést, amil szükségesnek lart. Roosevelt parancsol intézett félmillió bányamunkáshoz, hogy a tárgyalások idejére térjenek viasza munka-
helyeikre és folytassák a munkát. .. ¦
Az amerikai sztrájkokból eredő munkanap-veszteség májusban löbb volt, mint az év bármelyik előző hónapjában,
Roosevelt több szakszervezeti vezetővel folytatott tanácskozásokat a sztrájk ügyében.
10.000 gépkocsi-ipari munkás is sztrájkba lépett. A sztrájk a Packard-gyárból indult ki, a mely a Rolls-Royce repülőgépmotorokat is,gyártja. A sztrájk oka a néger munkások előléptetése elleni tiltakozás.
Roosevelt parancsa katonai alapon áSlttja munkába sa^ráj kelókat
Roosevelt a sztrájk-ügyben kiadott parancsát, amelyben a miur, kassáflot hétfői munkába állásra szóllítja fel, mint elnök és fŐpa-rancsnok irta alá, arra utalással, hogy a sztrájk az Egyesült Államok kormánya ellen irányul. Roosevelt utasította fl belügyminisztert,\' aki a bínyák\'at a kormány megbízásából lefoglalta, hogy intézkedjék a munka megkezdés ét ^ille-
tőleg. Az elnök figyelmeztette a munkásságot, hagy kőteleselí a munkát ugy teljesíteni, mintha harcoló esepatok kötelékében állnának. Közölte art, is hooy mihelyt a munkába állás, megtörténik, a tác^yalásek a rendes medrükben megindulnak. .\',,*,!,¦. . \' A sztrájk miatt a szén-veszteség napi 3 millió tonna. A vas,
mégis olyan szavakat, tudjon mondani," olyan intézkedéseken bejelenteni, amelyek felemelik az emberek szívót.
Ennek a nagy- f csatnak csáb akkor tudunk eleget tenni, ha
őszinték vagyunk elsősorban a magunk hivatása iránt, másodsorban a világgal szemben. ---Kállay miniszterelnök nagy bestédében > .világító fény, ez az önmagunkhoz, a magyarság
múltjához, népi HtorníéUe/. való hűség volt. Csak ennek a világosságnak a fénye mellett f<l-galmazhaHa meg .mondanivalói! olyan csodálatos pontossággal, olyan Őszintén és mégis meg-
ZAfcA! KÖZLÖNY
iy45. június 1
nyugtatóan, hogy az egész ország bamulallyl tekint lel miniszterelnökére és kiáltja. ilyen emberre van szüksége a magyar
népnek ezekben a nehéz időkben. Mert mindurrói vallomást tett a miniszterelnök, ami a magyar népnek kedves, a kereszténységről, az európai civilizáció tántoríthatatlan szolgálatáról, a bölcs nemzetiségi politikáról, ~melyet nem a szenvedély, hanem az egész világ ál-tal ismert és tisztelt magyar hu maiiizmus irányit, a zsidókérdésről, amelynek a megoldását szükségesnek jelentette ki a miniszterelnök, de egyben azt .is kijelentette hogy a zsidókérdéa-sel kapcsolatban nem hajlandó eltérni azoktól az emberies elvektől, amely faiunk sajátja^ a amelyet ö és vele minden becsületesen gondolkodó magyar ember értéknek érez.
Bár nem szólott a gazdasági kérdésekről részletesebben, ínég\' is annyi mindent megnyugtatót mondott a fizetések és bérek rendez éséről, az árszínvonal szabályozásáról, a szociális gondoskodásról, a feketepiac visszaéléseinek a letöréséről, a mohó habzsolok erkölcstelen étvágyának a megfékezéséről, hogy mindehhez az örsjúta csak tapsolni tud. Pedig nchét\'helyzete van a minist terel nőknek, amikor hadseregünket fejleszteni akarja, mert hiszen abban a dicsőséges helytállásban a1 magyar honvéd uz orosz tél rettenetes szigorában tanúsított, sokat, nagyon sokat Vesztettünk olyan sokat, hogy a miniszterelnöknek a magyar hadsereg uj-jáleremtéscről kellett beszélnie. Üzek a veszteségek bizonyítják, a rettenetes orosz tél kinjai között elfolyt magyar vér bizo-\', nyitja, hogy szövetségi hűségünknek\' ie>íeget tettünk, megálltuk a helyet, hiszen olyan hadsereggel mentünk harcba, a melynek a fejlesztésére alig 4 esztendővel tudtunk csak annyi keserves trianoni év után gondolni. S ugyanakkor a szociális gondoskodás számos nagy eredményéről emlékezhetett meg a miniszterelnök s fennen hangoztatta, hogy a széles nópréte-gekkol való törődés egyik legfőbb gondja a kormánynak s ezt a törődést egyre növekvő szociális a 1 ko i á so k sorával bizonyítja.
ilisszük, hogy ez a miniszterelnöki beszéd, ennek a ragyogó útmutatása megrázza még a közömbösök lelkét is s arra eszmélnek majd, hogy nehéz időket élünk, amikor széthúzásnak, holmi népfrontos képzelgéseknek, októberi forradalmas hangulatoknak helye nincs, mert most minden erőnket meg kell feszítenünk, hogy megálljuk a helyünket s méltóak legyünk azokhoz ,akik minket vezetnek, elsősorban Kormányzó Urunkhoz, vitéz nagybányai Horthy Miklóshoz.
acel gyárak és villamos aeemek kénytelenek voltak termelésűket
csökkenteni.
At ujabban sztrájk* lépett IS
(Folytatás *z 1. oldalról) . /
•iermunkáaeel eeyütt a setrájkolók
stdina 600.000. lllionisban, a fflld legnagyobb bányájában is megbénult ai üzem.
Egy olasz lap Dávid és Góliát harcáról
A Ficcolo c. olasz lap Írja Olaszország hároméves háborús erőfeszítéseivel kapcsolatban: A küzdelem három esztendeje súlyos volt, tele változatos fordulatokkal. Nem titkoltuk cl a veszteségeket sem, nem folytattunk strucc-politikát a nehézségekkel szemben. Senki sem gondolta eleve sem, hogy a háború könnyű és egyszeri! feladat lesz. Utal a cikk a három éves olasz ellenállás keménységére a nagyobb és nyersanyagban mérhetetlenül
gazdagabb angolszász hatalmakkal szemben. Megismétlődik Itt, mondja a lap, Dávid és Gólláth harca. Felsorolva az angolszász veszteségek nagyságát, rámutat arra, hogy Olaszország mit küzdött és mit áldozott eddig Európáért. Olaszország nem mond le semmiről, bármilyen nehéz legyen is a harc, ami rá vár. Minden körülmények közt megmarad Olaszország harcos elszántsága, amivel meg fogja valósítani a győzelem csodáját.
Hírek a forrongó Közel keletről
irjijjt, nzistií
Itfaagaubb árban veaiek.
Vékfey ékszerész
Bagdadi hir szerint Irak egyes tartományaiban keletkezett felkelő mozgalmak miatt kihirdették az ostrom ál lopatott.
Teheráni jelentés szerint az iráni parlament vita nélkül elfogadta a pénzügyminiszter .által beterjesztet törvényjavaslatot, az észak-amerikai szakértők alkalmazásáról.
Teheránból jelentik, hogy vegyes angol-aiucrikai-seovjct-tráni bizottság szállt ki Tebrisbe, hogy megvizsgálja az idegen katonaság
és a lakosság között történt összetűzés körülményeit.
Politikai átázások
Spanyolország portugáliai nagykövete Madridba érkezett.
Paraguay áilám elnöke a külügyminiszter és a pénzügyminiszter ar Egyesült Államokba utazott.
Csangkaisek felesége június középen Ottavában a kanadai törvényhozás mindkét házában beszámolót mond.
Éhínség és a kényszermunka miatt lázadás tört kl Kaukázusban
Iránban a helyzet napról-napra súlyosbodik az egyes vidékeken fellépett éhínség következtében, Az elégedetlenséget fokozza a megszálló brit- és amerikai hatóságok magatartása, amely Iránt megliőditott területként kezeli. Emiatt zavargások és tüntetések vannak napirenden, dacára a szigorú megtorlásoknak és a nacionalista elemek sürü letartóztatá-sának-
Az Ascrbeidsan területén történt zavargások miatt a Tebrisbe indult vegyesbizottságot csapat-osztagok is kisérték, minthogy az ott kitört lázadás rendkívül heves. A lázadás oka az volt, hogy a kényszermunka törvényt rendkívül szigorúan hajtják végre. 18 évtől
45 évig mindenki kényszermunkára köteles és napi 10 órát kell dolgozniuk sanyarú körülmények között.
Indiában majdnem minden tartományban tovább tart az éhínség. Indiai középső részében emiatt tilos egyik tartományból a másikba élelmiszert szál lilám.
Kanadában a háború eleje óta még semmi élelmiszert sem\' adagoltak. Mostanában hónapról hónapra több cikkre mondják kí az adagolást. A napokban elrendelték \'a húsfélék adagolását is. , ¦ j
„Székelyföld és a magyar hm egységét mindörökre megtartják"
Nagy Vilmos honvédelmi miniszter Székelyföldén
Vitéz, nagybaconí Nagy Vilmos honvédéimi miniszter megérkezett Marosvásárhelyre. A főispán, a polgármester, a vármegyei főjegyző köszöntötték, amikre a nilniszter röviden válaszolt.
- Mindig tudtuk, mondta egyebek közt, hogy a Székelyföldet nem lehet végleg elválasztani a magyar hazától és ezt az egységet mindörökre megtartjuk.
A miniszter és kísérete ez-
után az országzászló elé ment, ahol ünneplő tízezrek sorakoztak fel. A miniszter ellépett a díszszázad és a polgári alakulatok sorfala előtt, majd elbeszélgetett a fogadására megjelent előkelőségekkel, aztán szállására hajtatott. Délben a hadapródiskola látta vendégül a minisztert ebéden, délután megtekintette a hadapródiskola bemutatóját, esté pedig a honvéd helyőrség látta vendégül.
Festmények, szobrok
ii luuloblj művtaMk Üi0k6rt6kll muzoill» ulkottainiik
KIÁLLÍTÁSA
Ax Ipavtastaiat napytarmában Juntáé lö-lu*
i8M Ritka alkalom értékéé műalkotást)^ vasárijaira. , \' , ,
1 nagykanizsai bonvéd-kórltái berendezésére
adakoztak:
N. N.: l db fejtámasitő, S csomag szimfónia, 1 db resó, 2 üveg kampót, \\ üveg szilvalekvár, 1 dk 8 literes fazék, 1 db mosdóállvány.
Koller Reisőné*: 1 db mosdó.
özv. Kovátsné: 1 db mosdó
OMKE : 6 db asztal, 4 db kisasztal, 24 dk karosszék (kölcsön).
Takács Imre vendéglős: l db «tital és 4 db kertiszék (kölcsön)
Havas Miklós: 2 db 2 literes petroleumos kanna.
Stern j. Kálmán; 20 db lapos-tányér, 10 db m\'élytányér.
Petii és Samu jvaskereskedő cég: 1 db vizesveder, 10 pár evőeszköz.
Lukács László rádió-, kerékpár-, fotó- és sportüzlet: 1 db villany-resó.
Schless Testvérek: 3 db tintatartó, 3 db Lősch-kuli, 10 ív elsötétítés! papír, 6 db íren.
Dr. Orosz MíklÓsné: 1 db orvosi vizsgáló asztal, 1 db szekrény es orvosi műszerek-
Schless Gyula cég: Vi !¦ tinta,
2 db tollnyél, 10 db irótoll, 5 db Hardmuth írón,: 2 ív itaiátópapir.
Szeg* MÓr: 1 «"b íróasztal (kölcsön).
Molnár és Tóth textilkereskedő cég : ö db portörlö ruha.
Schlesinger Gyula yaikereskedő ecg: 1 db huskalapáes, 1 db síita,
Ágh és Németh vaskereskedő cég: 5 db merőkanál, 3 db vizas-veder, 1 db huskalapáes.
Fischer és. Bäder vasnagykereskedés : 2 db lisitlapát, 1 db ví-¦ eskauna, 2 db szűrőkanál, 2 db merőkanál, 2 db teasiürŐ.
Sörlei Gyula vaskereskedő cég: 40 db evőkanál, 1 db serpenyá, 1 db káposetareizelŐ, 1 db négy levesmerő kanál, 5 db edénymosó szivacs, 1 db husvilla.
Vajda Zsigmond vaskereskedő cég: 2 db piaci bevásárló-kosár, 1 db szűrőkanál, 1 db reszeli, 1 db merőkanál, 2 db serpenyő, 1 db fejsze, 1 db szít*, 1 db palacsintasütő.
Dr. Tholway Zsigmondné: 4 db vánkoihuiat.
Májon Testvérek cég: 30 db evőkanál, 30 db kés, 30 db villa.
Weiss Ernő cég : 12 pár kávéscsésze aljával, 120 db ivópohár, 15 db vizeskorsó, 10 db vizcsityeg, 7 db köpőcsésze fedővel.
Kiskdiiizsai Vöröskeresztes ápeló-nők: 80 db kés, 80 db villa, 40 db kanál, 4 db fŐzőkanál, 1 db véső, 1 db kalapács.
Kaán Irma: 2 db füszeresdo-boz, 2 db merőkanál, 1 db sod-rófa, 1 db sótartó.
Pálosios Fer«nené ; 6 db pohár-törlő, 6 db törülköző.
Vadja Sándor (Vajda-étterem tutajd.). 1 db asztal, 4 -db szék (kölcsön).
Joó Imre láfsierész: 5 db szobahőmérő.
Szever József: 1 db asztal, 4 db szék (kölcsön),
Szabó Antal cég : 1 db víllany-vasaló.
Kapotí István fűszer- és csemegekereskedő cég: 4 db gyökérkefe, 1 db \'/| kg.-os padló-viaie. (Folytatjuk.)
A k*Himkodá»t Utfta
1943. június 4
ZAUlU kozudjh»
A nagykanizsai Bajtársi Szolgálat gyermeklldttl-tetése
A nagykanizsai ferencesek fehértermében életrehivott Bnjtctrsi Siolflálflt oiyan tevékenységet fejt ki, amelyet utánzásra méltó példának kell állítani. Rövid hónapok alntt több mint 30.000 pengőt sikerült gyűjteni 6$ ebből az öse-ssegből a harctéren küzdő karnisai hős honvédek rászorult családtagjait segélyezni. Rési int élel-miciklcekkel, tüzelőfával, résaiut gyorssegéllyel vagy egyéb módon. Számos esetben eljárt a hozzá-fordulók ügyeiben. A nagykani-nai Bajtársi Szolgálat hazafias tevékenysége és a város közönségének áldozatos hozzájárulása valóban minden elismerést megérdemel.
Most megindult a kanizsai had-kivonultak gyermekei balatoni üdültetésének előkésiitcse az iskolák igazgatóinak javaslatai alapján. Következik 0 javasolt gyermekek besorolása, orvosi meg-viisgálása és előjegyzése. Elsősorban itt is az oi elv: először a harctéri katonák gyermejcei, . aa-után a többi katonai szolgálatot teljesítők gyermekei, majd a többi rászorultak következnek sorra, akiket több csoportban utalnak Un-latonberénybe.
A Bajtársi Szolgálat valóban áldásos tevékenységet fejt ki Nagykanizsán. Névtelenül.
& vasárnapi levente-nap programja
Mint már jelentettük, halnl-, más megmozdulása lesz vásárnap a nagykanizsai ifjú magyar ságnak. Nagykanizsa felkészül a nagy Levente-napra. .-V rendezőség most állította, össze, a Lev<%tc-nap programját, a mely a következő: A lcvcnlte-csapatok délelőtt fél 9-kor érkeznek az Erzsébet-térre, ekkor fogadják a katonai és polgári előkelőségeket. A levente-hadosztály parancsnok fogadása !) órakor. A Hiszekegy után megkoszorúzzák a hősi emlékműveket, miközben a leven te-vegyeskar énekel. Fohász, majd fél 10-kor tábori szentmise, , ami közben P. Labanc/. Medárd fe-rcncccs lelkész mond beszédc\'-Miseu tán a leventc-uioncok fo-Radalomtételc. fognda-lom-uiitás. Himnusszal és díszmenet tel fc-» jezödik be a délelőtti program. . Délután fél 4-kor zenével Indulnak a leventék a Zrínyi spfírC pályára, ahpl atlétikai verseny lesz.
Leventéink\', \'nemzetünk jö-. vöje, megérdemlik, hogy a város közönsége ezen az ünnepi .seregszemléi, .megmutassa ér-jcklödésóvcl szeretetét a nemzetnevelő munka vasárnapi ünnepén.
A felhb\'sxakadás pincéket és lakásokat QntOtt el Nagykanizsán
Tegnap délután fél 5 órakor felhőszakadás vonult végig Nagykanizsán, amely pillanatok a\'att viz-tengerbe borította a várost, elöntője az utcákat, az ár özönszdüen hömpölygőt vígig tercken, utcákon, földeken. Az é^iháborutól kísért hatalmas ceö közel egy órái/ tartott. Ezalatt eeyre-másra érkeztek a telefonhívások a tűzoltókhoz, segítségért. A város ¦ mélyebben fekvő részeiben nemcsak a pincékbe hatolt be a víz, hinem több lakásba is, ugy, hogy a tűzoltók szivattyúkkal, tUzoltáau\'óva! siettek a veszé\'vezte-telt helyekre. Többek között a Horthy Miklós uti postaépület pincéébe is, ahol a műszerészet! fel szereli sek vannak, behatolt a viz. A tűzoltóknak kellett kiszivattyúzniuk, Nagyobb kár nem történt. A Király-ulca 1. és 7. sz. alatti házak egyes lakásaiba is behatolt n vb. A tűzoltók percek alatt ott termettek és segl-
Államvizsgái
állami WwlUw. dllassthelj«i*í-
TájékoxUti. \'¦¦.j Ssanl Imre haroen-ii. 5
tettek Megnyitották az aknákat, hogy a viz szahad folyást nyerhessen, Szinle percenkem hivlák a tűzoltókat, akik nem győzték a munkát és valóban ezen idő alatt etn-berfeletlit végeztek. A Magyar-utca 57., Erzsébet-tér 15., Petöfi-ut 15., Só-utca 9. sz., azonkívül a Horthy Miklóg-ut egyet pincéibe, a Bajza-utcában pincékbe és lakásokba hatolt be a víz. Az időjárási megfigyelő-állomás pzerint a tegnapi csapadék II volt, amire évek óla nem vo\'t eset. Épén a felhőszakadás ideje alatt kellett volna egy temetésnek megtörténnie a temetőben; az árviz megakasztotta a szertartást éí meg kellett várni az akkor még dühöngő zivatar lecsillapultát Hogy történtek-e nagyobb károk és a födnek áttol(-e a szoka\'tanul erős csapadék, mén nem tudni. Tény. hogy a réteket és földeket messzhev leple el és elöntötte a csipadék viz.
Borsfa vidékén mindent elpusztított a jég
Borsfa, június 4 (Tudósítónk jelenti) Tegnap délután fél 4 órakor vésztjósló felhők gyülekeztek Borsfa éá a környező községek felett. Közel egy óráig tartó jégverés és felhőszakadás zúdult a határra. A jég óriási tömegben hullott. Egy darahot megmértek a postai levélmérlegen, 25 gramm volt. A jég még ma is egyes árnyékos helyeken 20—23 cm. vastagon áll a határban. A viz percek alatt özönné nőtt és rohanva áradt ala a dombos vidéken, elpusztítva mezőket, réteket, mindent, ami útjába került. A borsfái, valko-nyai, kistolmács! határban elpusztult minden. A gabonából úgyszólván semmi sem maradt. A kaszálók teljesen eliszaposodtak. A burgonyaföldeken a viz kimosta a ve-
tőgumókat. A nagytömegű viz elsodorta aHitrtaTnt, megrongálta ar utakat, megrongálta a házakat. Bori-fan egy pajta az Ítéletidőben ösz-szedölt. Az aprójószágban is igen. nagy a kár, sok majorságot agyon vert a jég, sokat elragadott a viz. Borsfáról 7 sertést is elvitt az ár, meg sem találták eddig azokat. S a viz, amilyen gyorsan jött el Is húzódott,,miután útjában mindent elpusztított. A közeli Bázakerettye határa szerencsésebb volt, azt kikerülte a felhőszakadás. A veszélybe jutott vidéken sok helyütt a házakba is beömlött a viz, amely bútorokat is sodort magával, az emberek a padlásokra menekültek. A körjegyző azonnal jelentést tett az alispánnak és aegitséget kért a tönkrement lakosság számára. 1 YWWwa>M»YSM*»a^>M>Mia<wy<
Megváltoztatta vallomását a damásai halálos legény-virtus tettese
Jelentettük azt a halálos Összf-szolalkozást, ami Damást muraközi községbrn törlént, amelynek fősze replöjét, Furdi Mihályi a csendörök beszállították Nagykanizsára, mig áldozatát, Bozsics Ferencet eltemették. Furdi Mihály a esendőn kihallgatás alkalmával azt vallotta, hogy Bozslcs volt a támadó és ö védelmében szurla le ellenfelét. Furdlt beszállították a nagykanizsai ügyészségre.
Dr. Hámory Zoltán vizsgálóbíró élőit Furdi Mihály megváltoztatta vallomását. Azt mondotta, hogy a perlaki sorozás után a legények
rrazamún\'ek. Az alvági és felvégi
legénység két pártra szakadt és Ősz-szcszólalkozolt. így Furdi Mihály is,
akit megkergetlek. „Foglalok meg I" — kiabálták utána. A kocsmából kilépett Bozsics Ferenc meghallván a legények kiáltását, feléje Indul*, hogy megfogja, erre ő kését béli-vágta Bozsics hátába. A szúrás halálos\' volt. Bozclcs a csáktornyai tárnáiban meghalt.
Fu\'di elmenekült, a többlek ulána, mig Kikerült egy házba bemenekülnie. Ez a szándékos emberölés gyanújával letartóztatott Furdi második vallomása.
Az ügyészség indítványára dr. Hámory az ügyben elrendelte a vizsgálatot, melynek lefolytatáaára 1 perlaki járásbíróságot, kereste meg.
Értesítem
a hegyközségeket és a gaedaköíönséget, hogy Nagykanizsán, Magyar-utoa 147. 11. alatt
nöfény védelmi szer, magkereskedés, ponyva stb. kereskedést
— Közgáli c állandóan kapható.
Tisztelettel Dene Józaafné.
nyitottam.
Szlniház
Az operett-együttes bemutatkozása (A hamburgi meayasszony)
Szerdán este a színpad köny-nyebb múzsája kapott otthont a nagykanizsai színházban és meg Ismerkedtünk az uj színtársulat operett-együttesével.
Jóleső \' örömmel ájlapiljuk meg, hogy ez a bemutatkozás is az egyöntetű elégedettség hangulatát váltotta ki a majdnem megteli nézőtérből Sokat és szívesen tapsolt a közönség, két derűs, vidám óra alatt jól szórakozott :i rokokó-világot idéző, kedves, épkéz-láb operetten.
Az első benyomás természetszerűleg ezen-űz estén is az operett külső megjelenése volt. Széf) volt a színpad, szépek a ruhák, a kiállítás és \'*- ami Kanizsán talán először történik szép a kar, gondos a kiállítás\' hatásos színpadi képs/.erüségébcn az egész, előadás, rendezői gondosságra, érzékre vall minden" jelenet beállítása.
A címszerepei Takács Margit jálszoltü. Az uj primadonnában kcllemcjs ímegjeücnősü, kellemes hangú, vKópcn és könnyed technikával cnekld színésznőt ismer, tünk meg. A bonvíván-szercp-ben Szűcs László igazgató lépett fel. akit a közönség az ismert művészi név birtokosának ki-, járó lelkes tapssal köszöntött. Hangja a pariitura brnvur-ré-szeiben is érces tisztasággá\' szár nyalva töllötte meg a színházat és minden alkalommal tapsra k\'ériyszcritette a tenyereltél. A szubretl, Harasztosy Irén, táncával, játékával sikeresen képviselte a" derűt az együttesben. A vidámság atyamestere VáradÍ Pál láncoskomikus volt. aki, egyik-másik korszerűtlen rögtön zésélnl eltekintve igen jónak bizonyult. (A komikus-pár figyel*, méhe! Szoknya-felhúzás nélkül is meg lehet nevettetni a közönséget! Nemcsak a karzat tud hálás lenni a jó humorért, amielv mértéktartó izlést is igényel!) Nagy Imre jellenihurnoiból vizs gázolt kitűnően első kanizsai operett-felléptével. TAirchy Jolán koniika a rutinos színésznő biztonságával aknázta ki szerepe humorát. Kovács Margit
VÁROSI SZÍNHÁZ
1043 június hó 5 én, szombaton ette 7 érakor a legnagyobb próza siker
A BOLOND
ASVAYN^
-
Vasárnap délután 4 órakor éa este 7 Órakor v
Mária filtáiiij
1043. Judus,^
Sztázi néni kis szercptébeii «s nagyon jó volí. Matray Erzsi kitűnő mozgású, bájos jelenség,
Örömmel állapítjuk meg az első este benyomásaként, hogy uz oporett-egviitítesi minden igényt kielégítő, olyan, aminő igy egyben nein egyhamar fordult elő a kani7.sai színpadon. Sok és szép hanganyag a vezető, szerepkörökben, valamin! a kó?, rusban. A nöi gárda ncmcsak, ü/> élen, hanem a karban is mii-,tatÓ3, ami egymagában is észté-, tiknsíibbá teszi a színpad képét. Mindenki jól. gondosan.öltözött. Az egész előadáson meglátszik, a hozzáértő és ambiciózus ren> dezői törődés, ami Szűcs László, érdeme.
A zenekar Bethlen karnagy vezetésével megérdemelten köny vélheti el a sikerből a reá illetékes részt.
_ , (M)
Száz plroa rózsa
Az tlnne-pwtén (sínét iiv. operett szórakoztatta nz ulból znurplágfg megtelt kenlwai S7lnhaz közönaéjíét. Kováét. Károly onorsltjér© kár sok; szét veai-. tegptnl. HIAim mai operett, méfraam tüer^taéíjk «zt hlnn), hofry a BtflteJ wal izlepadj- troáBlmát képviseli. Még eank tut. aenj sjdvMen. tfttelernínk fel róla, d« írójárój.tera, hnßy a meRUjuH ma* jpyarííiuaad, Iz.léeőt, éa tiszteletét belőle *s tllu. kell megtanulni Itt.a .Jó vldókao!. SzerkejwtlUw ameta^olt, H/elleiülttlon, leDcIOlettfleo, olcsó ha-mofból tiplálkozé. hlstúrln. A bele erű-, ¦zakóit revjU-szeju .Képek nem tudják raiíbwwattatal a darab vérnreRériyeó^, Ríl Méf keveabbé e^yeztetható assze az Itt-ott váratlanul fölbukkanó, magyar Midről, magyar munkáról, magyar életről axélö vázéról kk-Iráals,azzal ,a Ruax-tuatal^naiaga],. hngv . az író róhÖRsÓK kedvéért, köpdÖKÓ versenyt rendezi eay balatonme!l_í»kl magyar url portan. Kevesebb magyar szólam, de több ma-gyiu;délek .még egy K7ÓrakoxtatA(wak. szánt operettben, !¦ elkelne,, ha Írója azt .akarja,, hogy elfogadjuk az u] m«-
«yiir színpadi Irodalom novóben való lelantVezeaíit- Addlg(«zonban rófil, vacak. ,é« mai | tkre között csak., aanyl a köJöobséfr,, hogy má> név alatt kap]aa magyar- közönség iigyacaat, arai miatt b7.iik.HoR volt a meRUjhodAsrtí"
A UnulRt loikllsmoretea iugyhuzgo-«Aggal megtett mindent hogy kl-kl beleadja a tehetaégót és a semmiből.Is adjonviilnmtt.il ko/.ÖDHéfíDVk, VAnuty Pálién HaraBzfoey.. Irén, bőven áradó humora, klttlnö tánedk sok kacagást és tapsot váltottak kl. Takáes MarRlt primadonna nemcsak szépen kulturált. hanRjával, hanem Játékának Unom részleteivel la megnyerte Ismét a nézőtér tetszését. Horváth Anay Jó mozgású, széz-hangu, színésznőként mutatkozott be, Jobb szerepben btzoayssan b(Wöl játékának szín skálája ls. Vlneze András meRnyerfl bonvlván, hang-HoyABj« 1h van, csak még esltzoláara var, Mulatoágos.volt Nagy,Imre konzul: tlgarája, Helyes, volt Mátrai Teri uout 80*4,, lehotéfléget nyujtó, szerepében.. Deák Sándor ebben a mütajban Is megállja helyéi,, amíg neui;k«ll énekelnie. JÓ voll, V. KovA.e« A11114, sok tapsot kopott Varga Uusigreteaak cseléd HüiuAja.
Deák Sándor rendesének kemény munkája.lehatott, amíg. aaaylra kinn-lozta a darabot, amelyben readezének és színésznek önmagából kellett pótot nia, amj.fi azövegkonyvbftl hiányzik. Dicséretet érúYmel. Uptli\'eu karnagy
és a zem.\'kar. nekik julull a lobbik
ró»s epb.Ql.az, operettből.
(hl)
IskoIafOrdd és töáftíwleggtiödoaö I» I©sa a kmtbttol EgöszségháAbau
A kormány 25.0QQ, a hercegség 20.000 pengővel támogatja az építkezés!
Keszthely, Június 4 (TudisKónk írja) A keszthelyi egészségház terve a megvalósulás utján halad> A belügyi kormány kilátásba helyezte, hogy 25.000 pengővel járul hozzá az építkezéshez. Herceg Festctias GyŐrgyné 10.000 pengő készpénztámogatást és ugyanannyi értékű természetbeni hotzájárulást ajánlott fel az építkezőihez A község adja ¦ telket, azonkívül 10.000 pengőt
készpénzben. Keszthelyi magánosok 5-6000 pengő hozzájárulást vállaltak, a Vármegyei Egészségvédelmi Fiók pedíg máris megszavazott 5000 pengő támogatást. A vármegye is megfelelő segítséget fog adni.
A tervek már készülnek, mert még a nyár folyamán tető alá akarják hozni a tüdőbeteggondo-zőt és iskolafürdőt is magiban foglaló keszthelyi egészségházat.
Zagbaa élelmiszerrel kereskedett -Internálták a
a Márlaaos\'Mról feltételben szabadon enge4«tt Egyed Bélánét
Egyed Béláné nagykaniasai Hu-nyadi-ulcai lakos régi jó ismerőse a kaniasai bűnügyi Hatóságoknak, kb, hatsíof volt már. csa!4sért elitéivé, legutóbb M«"0HOSflr*Vt6h töU hossrabb időt, ahonnan felté-telps«n, siabadlábra lielyejték. Egyed Béláné ismét, vissfűiíitt régi helyére KfmÍMfira,,és • Hnnyadi.-utcitan telepedett, le. Egyedné aiqnban, noha., engedélye nem.l
volt, eltávoaott a városból, kiment ú falvakba és rendseeres élelmi-srerkereskedést folytatott ae egyes körségekben, noha erre jogosítványa nem volt- Mivel engedély nélkül távoeott a városból.,15 napi. elzárásra Ítélték, , amiből most srabadnlt, ut^na, felelősségre vonták „kereskedői tevékenysége" miatt és eiért dr. Zágpn, Elemér rendőrtanáqsos internálta.
pS*f*SS AutjQiiua^-nienetrend
F.rvJuyg. HI3. ,«<Ju. IV-tíl « lo.ibki i.«.kcdí,ij
SÍTMT-
5.w, I 5 58 6.50 I
109 8,55 990 10^5
Zalp.zabar Oarabonc
NigykarJtM. Koron. s/mloőn
Nagjkani?8a Korona mallevila Inkc
Böhönye pu. BöhOnyc pu.
Kaposvár pu.,__
I 11.10
! 18.53 18,00
17,25 16.21 15.25 I 15:10 13.45
X C X d +
5.— 7.40 12.— 1425 1805 19.T-
5.10 7.50 12.10 1435 18.15 19.15
6m 8 40 13.- 15.29 19.09 20.05
7 15 850 16.40 2020
806 -- 17.35 —
0.46 —,— 21.16
855 10.05 18.20 21.35 \\ 1
18.30 —.—
litil^^ani««» -Lctanye Alv jUndw« -MuraaKombal
Nagykütuat DU. Nagykanizsa Korons Letepye
AlsiMuiitlvíi Kenia;i;S/jU1 n I.üihÍ va vásárhely Belatine l Muraszombat }íoroni sz. Muraszombat pu.
Muraszombat pu. Muraszombat; Korona az Belatine
Undvitváaárhely Alsótendva Korona az. Lelenye
Nagykaoizaa Korona az, Nagykanizsa, pu., X Csak hétköznap közlekedik.
Csak.vaair- és (liaiüpiiapskon közlekedik, c— Csak hétketaapra.esé hétró», szenlj». í.a pénteken, d ™. Nauvkael/iiíi- ¦ Algólciirtva WV/.ÖU ,cs»k. hétköznap. e—Muraszombat->Letenye között caak liélkozgap,,
X c e X i
. 7.15 10.20 __
7.- 7.25 111.30 14J5
—•— 7.45 —.— 14.56
7.49 —,— 11.29 —,—
8.45 12,25 I5JS5
6.05 .8.50 9.55 13.35 16.- 1705
6.55 9.40 10.45. 14.25 1650 17.55
7.05 >-.— 10.55 14.35 17.- 1&»S
P«rlal<—B*lioai-Oa,*li«ornya-6trld6vár
8.10. 8.21 0.32
14Ä
15.06 16.17 16 35 li.43.
I. Perlik.
é. Muraklrály - Perlak pu.
I. Bellca
e. Caáklornya, Zrlnyl-tér
é, CaíKtírjiya pp.
10.50 17.— 17.49 18.10
Cafckjomya pu. Csáktornya, Zrínyi-tér
c c
t. 8 — 14.1Q
é. 7.49 13.39
1, S.59 12.4« ,
1. 6.4» , 12.30.
1. 6.2«, —-
t. 6.15
i. 6.10
1. 5J1
1. 5.-
KÖZttAZDaSÁG
Futura bevásárló hálózata aa u> gabona ér té« keslíésl rendszerben Is változatlanul folytatja közérdekű működésöt
Ae ui termésértékesitési rendelettol kapcsolatban hírek jelentek meg, mely szerint ai országos ét körtet! kereskedői kijelölések nicy, indultak volna. EiBeJkopesoUtkan illetékes helyről ugy értesülünk* hogy a Futura égési orstágot feü ölelő bizományost háléeatcíhoz tartozó es Ugy ai Országos Központi Hitelseövetkeiet, illetve « Hangya kötelékében működő gabonavásárlással foglalkozó, valamint egyéb agrárértékesitő szövetkezetek és magán bizományosok kijelölése ügyében a szükséges intézkedéseket a Futura központja fogja- megtenni.
A~~-Futura kötelékében, vagy annak megbisásából működő bizományosoknak tehát nem szükséges bármiféle egyesületbe tagként akár belépni, akár pedig bár* mely igazolási eljárásnak magát alávetniük. A Futura biiományos-ként mílkődő helyi kereskedők (Futura bizományosok) kijelölése ügyében kizárólag a Futura központja fog az illetékes hatóságnál eljárni. (:)
SPORTÉLET
Félbeszakadt ¦ levente bajnoki mérkőzés
Nagykanizsa—Kiskoniármn
6:1 (2*1)
Lc.vcntc bnjnpki. A második l\'éiidő 22-ik. pcrxób\'en u kisko; maroini .cs\'apat levonult u pályáról, A nagykanizsai, csapat fn<Sg ebben, az aninylnm is meg-énlcmelUm győzqtt,.
vusAr,nap.délután. Nagyj;ada ollen játszik?, a levente labdanuyógárda bajnoki mérkö-zésta vasiit-pályáu.: Az NVTB vasárnap Kaposvárott játszik c KTFE csapata ellen. A kiesők harci készségével indul az NV-TE küzdelembe, tehát biztos győzelmet jósolunk a kék-fehér cgvültesnek.
Az ZMNTE //. Utolsó, hajnojti., mérl<Píé.sót, a /rinyi-pályáujátsfiza a Miwoaij\' csapat, ellexn. Biztqs ZMN\'XE gyŐzeJmet.jósolunKi
A nagy; sz&>úh,arbari és eső-, ben
elmaradt, a teumt4k.t>H>-
dellvfíTMnm\') A vasárnap,érdeke* levente, sportverqeniffik. közül, az atlétjkfti; kiixd^lUftKi a birkózás, valamint a Zalaeiíe^-szegi LE— Nagy kanizsai LE qkóliuórkőzés emelkeílik ki.
Muraszcotni ártón Strlúóvlr
Perlak—Csáktornya között csak hétköznapon: béltön, szerdán es pinteken, Csáktorayar-rStrláóvár között mimleu li6tko/n;ip közlekedik.
HbzlBK^^
Zöld ktüJó almáL
már JI6iw.yn.inul, í«U|ií.rtt niiadwi mennyiségben „.pl énn veazek.
és laíiT elAjegyr
g« VI..1
Dene Jázsiefné
ä*«a»nr-uto« 147.
li) 13. június j

HÍREK
NAPIREND:
líiakiinÍKíiBn »1 ottani gyógyszertár, Állandó Ügyelete* aaolgálatol tart.
N*pUr. Janiua 4. Péntek. Rom. kai, K. Ferenc. - Protestáns Kerény.
A GOZFOItDO nyitja vau reggol 6 örAtól eito 6 óráig. (If6tfó, Jrt, pásizck délután ea keddau egáaji nap nókuek.) Telefon: 660.
-f (¦Izottságl Ülések a vflros-háiá.)
Nngykaniisa város pénzügyi bizottsága hétfőn délután 6 órakor ülést tart. Ert megelőzőleg, 5 órakor a képviselőtestület zsidó-ügyi bizottsága Ülést tart a városházán. -~ (Héttőn osztják kl az olcsó burgonyát)
Nagykanizsa város olcsó élei-ineiési akciója során holnap érkezik egy vagon uj rózsaburgonya, a lakosság közütt való szétosztásra. A burgonya kedvezményes áron, kilónként 110 pengőért kerül a gyümölescsomagolóban kiosztásra hétfőn, vagyis sokkal olcsóbban, mint a piaci ár. Azután egyre-másra jüu még több vagon burgonya, olesó áron való kiosztásra.
— (.Halálozás)
Gyásza v«n a uagykdtüisai kereskedelmi iskolának. Fiatal életének 20. évében, Szombathelyen, rövid siepVedés után meghalt ifi-Fiseher .Fcrone, ai iskola negyedik évfolyamú hallgatója. Holttestét hasa hősiek ét a nagykaniitai r«Sm. kath. temetőben vasárnap délután fél 4-kor temetik. If|u Fiseher Ferenc az érettségit már az örökélet Bírája előtt fogja letenni . . . Temetésére kivonul volt intézete diáksága és tanári kara is.
— (Orvosi hlrj
Dr. Kesetler István megérkezett, ujból rendel. (:)
— (A MANSz)
kirí asszony- és leány tagjait, hogy a kirándulásra vasárnap, 6-án Sugár-ut II. szám alatt Jél 3~ra gyülekezzenek. Rossi idő esetén a kirándulás elmarad. ^ (:)
— (Értesítés)
Tisitelettel értesítem a kedves szülőket, hogy • kanyarójárvány miatt a saokasos gyermek-ünne-pélyt őszre halasztottuk. Díewock Julié, óvóuö. (:)
Szombat délután nyílva-.
SCHLESSKÉL
Horthy Mlklós-ut 8.
Keszthely felajánlotta magát Ióioi Szentségei Szivénél
Koealltoly, jualui 4
{Tudósítónk jelenti) Az idei Ál-dozócsütörlök örökké emlékezetes ünnepe marad Keszthelynek, mely ezen a napon ünnepélyei formában felajánlotta magát Jétus szentséges Szivének. A felajánlás az egyházközség és a politikai község kép\' vlpeloTcstUIeteinek egyező elhatározásából történt meg, ragyogó napsütéses időben. Keszthely fö tere, az Andrássy-tér, melynek közepén áll az ősi Szentháromság-szobor, volt a színhelye - felejthetetlen ünnepségnek. Dr. Sterecz Imre apát-
plébános először a Szentháromság-szobrot áldotta meg uj helyén, majd nagy papi segédlettel szentmisét mondott a szoáiornSl felállított tábori oltáron. Sientbéstéde Keszthely hála-lerovása vo\'t az isteni Gondviselés iránt, melynek oly sokat köszönhet a Balatonpartoak ez az Öli helye. Az ünnepélyes felajánlási Imát az oltár lépcsőjére! Lang József városbíró mondta el, ünnepség ulán a résztvevők szentséges körmenetben a plénánialemplomba vonultak hálaadó Tedeumra.
— (Gazdáknak szóló közellátási előadás a rádióban)
A Közellátási Hivatal rádióelő-üdássorozatában június hó 7-én délután 17 órakor Szőts Gyula kösellátási tanácsos előadást tart mindarról, amit a gazdáknak az uj termelési és beszolgáltatásí rendszerrel kapcsolatban tudnia kell. (s)
— (Pályázat egészségügyi védőnél tanulmányi ösztöndíjra)
A Zalavármcgyei Egészségvédelmi Fiőkszövetscg pályázatot hirdet kettő, egyenként évi 1000 pengős egészségügyi védőnői tanulmányi ösztöndíjra, amely at 1943-44. tanévtől kezdődően egymás utált 3 évre lesz kiadva. A pályázati hirdetmény a részletes feltetelekkel a Zalavánnegyeí Hivatalos Lap f. évi június hó 4-én megjelent számában van köszc-téve.
— (A kanizsai autóbusz uj árai) A NegykeniEsavidiki Autóbusi-
ráUalrtt a kÖTötkaiókban kőili uj viteldíj szabását. Ssakaasjegy 66 fillér, diákjegy 40 fillér, podgyáax-jegy 16 kilogrammig 16 fillér, aion felöl 34 fillér. At uj díjszabás a nagykanizsai helyi autóbuzson. június 3-tól ran árrányben.
— (A közönség magatartása katonai személyek igazoltatásakor)
Illetékes helyről felhívják a kŐ-¦önség figyelmét, hogy az utcai katonai igazoltatások alkalmával tartózkodjék a csoportosulástól, különösen pedig attól, hogy at igazolandó egyént pártfogásába, vegye, mert ae ilyen eljárás ugy aa igazoltatott egyén, mint az esetleges beavatkozók irányában súlyos következményekkel járhat.
— (Leventeleány-szekrény)
A leányifjuság továbbképzése helyes keretet kapott a levente-leány-mozgalomban. Vannak, akik tévesen aet hiszik, hogy a «noi-galom csak a testi egészség és ügyesség fejlesztését célozza* A leventeleány-mozgalom feladatainak központjában a családanyái és élettársi nevelés vari, tehát mindazt felkarolja, amivel a célt el lelret érni. A szövetkezeti szervezet, amely mind tevékenyebben
hallatja szavát társadalmi kérdésekben is, készséggel mozdítja elő a leventeleány-moigalomnaíc ezt a feladatszerű törekvését a maga erejével. Mint gazdasági szervezet, gazdasági kérdésekben kíván előljárni. Ezért a Magyar Szövetkezeti Liga, mint szövetkezeti társadalmi szert megbízásából leventeleány-ssekrényt készítettek mintául. Ebben a szekrényben helyet találnak mindazok az eszközök, amelyek a családanyai hivatásra való nevetéshez szükségesek. Elmés elhelyezéssel helyet kaptak a szekrényben : könyvek hármas beosztásban : gazdasági, háztartási és szépirodalmi, középen varrószek-rény, felette külön rekeszben mintaszerű elhelyezéssel a kony-haedények, praktikus tokokban sorakozqak a varró- és szabásminták teljes, úgynevezett normál alakra méreteivé. Cscosemőmér-leg, puhatestű baba, vándorke-lenpye. A csccseinőgondoiás, gyakorlati bemutatásához szükséges fürösztŐkád. A kulturszekrény legnagyobb kincse a vetítőgép, ame-lyam normál filmet, keskenyfilmet, hangos filmet, episzkóp- és dia-pozitiv anyagot egyformán vetíthetünk olyan községekben is, ahol elektromos áram nincs, mert a vetitőgép önáramfejlesztC._
lliiítalüiiliikl Ultimi limili MENETRENDJE
írvínye. 1043. mijui IT-töl.
Erx«ébat-tAr—Vasútállomás
Vmutillomíira
T-m 710 1010
11«
13» 1400 14-SO 1%M 18« 17 U
Ili SU 1(40
20\'M 2240
2300
ürílíbet-léire
ÉRTESÍTÉS!
Tisztelettel értesítem a város nb. közönségét, hogy Tóth János Arany János-uton 1. szám alatti
fűszer- és csemegeüzletét a mai nappal átvettem.
Szíves támogatást kérak JANCSI LAJOS kereskedő.
Hlrak mm algíri franola kormány kSrfll
Oiraud és Degaulle tábornokok elnöklésével megalakult a nemzeti felszabadítás francia bizottsága Algírban.
Az amerikai bérletir ás kölcsön-törvény végrehajtó hivatalának elnöke kijelentette, hogy . Oiraud tábornok 10 millió dollárról szóló csekket utalt át a törvény alapján a hivatalnak az Egyesült Államok szalmásaiért. Április hóban 13 millió dollár volt ez az átutalás.
Algírba uj csoport ^néger pilóta érkezett, hogy a francia légierő szolgálatába álljanak.
Petaln üdülni ment
Pctaln államelnök elhagyta Vichyt és vidéki üdülőbe vonult. Az elnök több hónap óta nem volt pihenőn, ez tette szükségessé Üdülését. Ezalatt Is állandó éri?..kezest tart fenn Vichyvel.
Rövid hírek
A Kormányzó Ur ex elmúlt napokban meglátogatta a Margitszigeten ápolt hadirokkantakat hitvese kíséretében. Megtekintett* ¦ FŐméltósagu Pár a rokkantak oktatását és foglalkoztatását is.
Gróf Széchenyi iertalan, a felsőház elnöke meghalt- Szombaton délelőtt less a gyászszertartás a parlament kupolacsarnokában, majd Nagycenken a családi sírboltban helyezik űrök pihenőre
vasárnap délután.
e
Báreay István Budapest rolt főpolgármestere 76 éves korában meghalt.
A 36-os ortságos biaottiág m«
délelőtt a képviielőháaban ülést
tartott. \' .

Berlinben a pünkösdi utazást forgalom korlátoiáaára rendeletet adt.ik ki.
Szófiában árdrágítás miatt agy kereskedőt halálra, négyet életfogytiglani fogságra Ítéltek.
A török-svájci kereskedelmi szerződés érvényét uj megállapodás megkötéséig meghosszabbították. •
Mannerhelm tábornagy 76 íves születésnapját ünnepelte Finnország. *
Livorno 28-iki légitámadásának romjait eltakarították. Az áldozatok száma 245 halottra és 600 sebesültre emelkedett.
**• *
Amerikai kimutatás szerint az amerikai haderő vesztesége a háború eleje óta 86.852 fö Ebből 64.000 halott, seeesUlt, hadifogoly esik a szárazföldi hadseregre.
A iiagykanlzsa! Tőrös Kereszt badlkórbása
takarítónőket *
konyha-ézeniilyzetet
Siomélyes Jalantkexés a Vécstw-utcal kórhezparancinokjftgon
.líílnlftlt S ás 12 úlíil kölötl.
63
Köayvnyowda, könyvkötészet, vonató** intézet, Hatttí könyvek és deaeaak gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap swe**a*-stóaéfe és kiadóhivatala
Késziitink mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketésí értesítéseket, gyászjelentéseket névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat. | TELEFON: Gyártsunk 8 özleti könyveket, ügyvédi napló-! kat, jegyzőkönyveket, zsebkönyve-| ket, bevásárlási könyveket, rajz-1 füzeteket és tömböket, mintazacskó-] kat, zsákcédufákat, naptártömböket, 1 fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
I
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Minden háztartásban akad felesleges holmi, amit jó lenne eladni, ha vtlna kinek/ — Blztes vevőt házhoz szállít egy párjiüércs apróhirdetés a Zalai Közlönyben.
Ütéshez
tő,, papiros Bkapható
^|PI|;ÍI|ÍI1.
JL Í
aa If^Tiinmáll Éwjrjéic U\\
Alulírottak raélyafge* tAJdalanjtél pórin sújtva, da Men megváltotta thntallnn akaratában való alAzuto* mCKnyüevaa-ml jolontJUk, tioty Terrón nzuretolt drAga Uunk, testvér, unokám. Illetvu rokonunk
Fischer Ferenc
ktieikod«I»l íakatal IV. M, tanaié
Ifjú életénok 20-lk évében rövid azinvcdéa után Szomesthelyea vteaza-adta Jóságon, nemes lelkét l>roru tejének.
Drága fryormoküűk holttestét ImzuáMllltjuk és t hé 6-An (vasárnap) délulAn ll2i érakor lobjuk a t«m«lő lmlottanházából n tóm. kat. egyház azortiirtAsa s-aerlot beszentoltntnl 6a örök nyugvóholyéro klrrénil.
Az euKesztulfi azaütmliu-\'tldozat a megboldogult lolktlldvéért toiyó hó 7-i\'n (héllÖD) délelőtt 9 órakor lesz a nzentlureacroidlek plébánia templomában a Mliideiibaténak bnmuttttva.\'
Naj:ykanlzaa, 1941. Junlui bé i
A Te> jó lelked mindig közöttünk éli
Id. Nieha- Fereis és neje SE. TaperUs Már!* szillel; Lalik* tcslvére; Ssv. Fiichcr Jiaoia* nagyanyja ; FUckar JAaea és neje se. Pestgat Héria
nagybátyja illetve nacynénje aa n ffjínoló rokansáf.
Oszté/yUrsMÍm, Isten veletek! AfeltimMdiskor találkozunk! Szeretettel búcsúzom Ttsnidyéktól Isi
GépSZÜjáft csépléshes,
vetőgépét ős*í szánt«sho,
i 0 s 1 rendelje meg
l \'..\'NÍGKlí-U í A iJVl AN N vaskereskedésében. I&ar Horhflrr-gépcli. petróleum, kenő- és" nvsrsotoj rafelór. T5*et
DRflVAVOLGYI
VILLAMOS ÁR4M-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlád tizeléae, reklamációk, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben delelőt;* B-tM délután ÍB óráig. Cft*ng«ry-uft öt, telefon 294.
Tan on a ot, négy kézeplskolal víg/.Ml-séfftel felvesz Ungef vaskereskedés. 1709
Keidé Ireallajta-laAtiyt ielvesz bor-nlgykeresktdés: Horthy M.-ut SS. 1831
FotéamntÖrmunkák kidolgozásira műn-káanöt felvesz : Szabó Antal sportflilete.
1828
Nol«»aljó-aagedat éa tanuló Iti anyákat felvesz sx Incl-szalon, Zitnji Mtklós-u. 33„ I. emelet. 1117
Egy klfHlóflHl azonnal felvessek. -Szalinger. «20
ADAS-VÉTEL
Használt hamakfuto kocsit keresek magrétclia. Clm a kiadóhivatalban. 1125
Négy dib törzskönyveiett slmmenlhill bika afadd*. Elak Ocza, Falíit. 13z0
HÁZ ^INGATLAN
SxanfgyArsywáran 800 nej-yszSgöl kaszáló egén evie kiadó. — Bővebbet Sálingeinél. 1S20
™ kÖlOnfélb
Ölhónnpos klalaanyomat |ob» belyre öiökae sdnim. Clm a kiadóban, 1804
Elveaxali egy nyeletlen íétfi ernyő Klslaludy-, Ciengery-, Féutvanalon. Be* csUletos megtaliló silveskedjeii a sier- . kesztéscBben leadni iutatom ellenében.
( .-¦I.iViííAI NAPILaP. Klód]* : „KBitudastal R. f. mir*i*lm". PeJaloe kladi: Zalai Kircly. Hya-e»Uíhi| ¦ s HK»iMidatáfi L4. Ha-r/Kaiiia-r*1 iiX\'fwíú|Éíí«a ílnsvfeafti-í\'.it \'* Wtvea4«*M\'WrW^ ^sajhi
1970295411
huit ir-
ei»
Unuűfolsoíut :
labori polla:-
•s ¦ évf., 186. ». Nagykanizsa, 184a június 5, szombat Ára 20 IMIAK ¦-\' •¦Tr»r.ii«l.i.-iir1miMiwi»wm«Tiiiíiiiiriiir»iiiiiiii.............t................tm..........iiiniiii.........¦iilniiiiiiils»nnlli«IHTi
KÖZLÖNY
t*«LITIIál ItPlLAP
Fe*dét sxcrkoatű: Barbarita Uajoss
iíififIv.ctrut ara : egy hónapra 3 pencó 30 filler.
negyedévre 0 pengő 20 Uílór. Bgyee nzésa: hétköznap 12 Ilii.,szombaton 20 ilil.
Katonai felkelők vették át a hatalmat Argentínában
Lisszaboni hir szerint Churchill Moszkvában van — A besorolással való fenyegetésnek is ellenállnak a sztrájkoló amerikai bányászok
További elkeseredett szovjet-támadások omlottak össze Vells vidékén
A keleti arcvonalon
Vellu térségében
s súlyos harcok a kési éjszakát urakig tartottak. A szovjet felfrissített hadosztályokat éa páncélon kötelékeket vetett baroba, hogy folytassak a néhány napja meghiúsult támadásaikat. Egész nap,rohamozták a német állásokat Egy Órás pergőtllz után a páncélosok Indultak rohamra. A német kötelékek fegyelmezetten váriak, míg közelükbe érkeznek s akkor gyilkos tüzet zúdítottak rajuk. A megsommlsltő tűznek szörnyű hatása veit az ellenségre. A bolsevista támadás ÖBezeom-lolt. Délben uj támadást Indítottak egy keskeny és a támadásnak kedvezi terepen. A nóDset fővonalakat ekkor Bőin elkerült Áttörni.\'.több helyen elkeseredett szurony harcra került sor. Eete több páncélosnak elkerült a német arcvonal mögé Jutnia, a német tartalékok azonban hamarosan véget vetettek a
harcnak. A német ellentámadás Ismét elsöpörte az ellenséget, amely 200* haloltat hagyott hátra.
A keleti front
többi szakaszán nagyobb méretű hírei c:eIokmények nem voltak. Sztaraja Ruana környékén öe az Oral-kanyarban a szovjet támadását már a német állások előterében összeomlottak.
A német
légierő magyar bombavetíkkel
együtt orcdmenyesen támadott ellenséges iitánpóll**l vonalakat ós berendezéseket. Krimszkaja körül egy vasúti és egy közúti hidat felrobbantottak. Kurszk ollón Í6 örás légi tömegtáraa-dáe znltett le rendkívül pusztító hatás-Bal. Az utolsó négyórás temadas ezer géppel történt, a bolsevisták 71 gépet veszítettek, n németek 4-et. A Mur-raanszk-vonulon 2 megrakott tehervonatot felgyújtottak.
Zavargásuk Buenos Ayresbeii
Castlgllo, Argentína államelnöke Ramlrez tábornok hadügyminisztert fel-mentette mlalazlert tiszte alel. Ramlrez 10 ezer főnyi lázadó csapattal Ruenoe Ayre.fi felé közeledik. A kormány csapatokat van Össze. Casllglló kiáltványban közölte, hogy Ramirezt foglyának tekinti. A kormány ura \'» helyzetnek.
Későbbi Jeleatés szerint Buenos Ayresben a belpolitikai helyzet tisztázatlan. Az esti lapok nem Jelentek meg. Az
utcákon CBapalok vonulnak zeneszóval. Kavargattok során több autóbuszt felborítottak, villamosok ablakait beverték. Késő délután Ideiglenes törvényhozó tanács alakult Ramlrez tábornok elnökletével. A forradalmi*, csapatok nlegBzátlták a korniány-épül eteket, a csapatok élén Ramlrez áll.
Brit blradáe szerint az argentínai katonai felkelés győzedelmeskedett, az uj kormány elnöke Rowen tábornok.
Katonai triumvirátus az elménehült argentin kormány **» helyén
Az United Press ugy tudja
Raweon tábornok ogé>z Argentínára élotbo léptette a kiyét^los állapotot.
Newyorki argentin körök ugy vélik, hogy a felkelés az argentin semlegesség ellen irányuló lépés volt, amelyet
liberóiig ós demokrata elemek \' L\\ támogatlak. Az afgoptin lázadók politikája máa -bír szorint hom irányul az argentin -•iemlogosaég állon, bár a lázadók 90 százaléka BZŐvetaéges-barát be-AlliuWu 6s a tengellyel való szakifást és "a délamerikai államokkal való * szolidaritás vállalását követeli-Washingtonban Knox tengerészeti miniszter kijolontetto, hogy az argentin lázadók aokkal barátságosabb Magatartást tanúsítanak a SBÖvetsé-gosok falé, mint az oliutiüüküU kor-
mány hogy
az Egyesült Államok haladéktalanul elismerik az uj argentin kormányt és kitorjosztik ozzol a kölcsön és bérleti szerződés hatályát Argontinára ín.
Argentína és a külvilág közi minden összeköttotés mogszakadt. Az argentin kormány több tagja . a Drutnmond hajón öruguayba menők ült, sbol több miniszter Coloninban 1 partra szállt. Gastíglío elnök, aki meg botegedet t, a ferujeré-szeti ós a belügyminiszter » hajón maradlak, Castíglio kijelentette, hogy csak ugy- hajlandó partra-szállni, ha alkotmányos jogait biztosítják. A kikötőt lezárták, a aajtó számára minden felvilágosítást megtagadtak,
azzal a programmal, amelyet Vlaszov tábornok, a.németbarát fels>,ar-buditó ortjsz hadaerag vezetőié állított fel. Célja a kolchoz-gazdalkodás megszüntetése éa a föld tervazorií visszaadása a magántulajdonba. A tábornok irányelvuinok föob pontjai: <i bolsevizmus menísemniisitéao, bzta-lin ós környezetének eltávolítása, tisztességes bóko Nőmotországgal, a
német birodalommal és Európa uj
rendjébe illoszkodő népekkel összhangban an uj orosz rond megteremtése bolsovínták és kapitalisták1 nélkül.
" Vlaszov tábornok legutóbbi harctéri benyomásairól beszélgetve ogy
f\' jágiróral kijelentette, hogy egyre nagyobb számban jönnek . óft bolsevista kötelékek a német vonalakba, hogy csatlakozzanak a felszabadító hadseregbe*, amelynek gondolatai már a vörös hadseregben is kezdenek gyökétot vemi. A szovjetben moBgelom vafi keletkezőben ugyanohbon a azcllom-ben és azzal a szovjet magaeabli-rangu katonai ée polgári vezetői közül is sokan rokonszenveznok.
Csak a német és orosz- nép meg-egyezése zárhatja el Európa \' felé a bolsevizmus utjét, fojozhs be nyilatkozatát Vlaszov tábornok.
Buenos Aytwsben triumvirátus alakult, amelynek tagjai Ramirez éa Rawso tábornokok ea Suoiró ollón-, tengernagy. A hadsorogfóparancs- . nokságban messzemenő változásokat | határoztak el.\' \' "-
Gastiglio, tiy, elmenekült elnök
a hajó fedélzetéről üzenetei intetett ¦ ¦ " jí^^uenós-ayreei törvényszék elnö-k«aöii.\\és értesítette, hogy a hajón léTO kormányát tokinti egyotlen törvényes tekintélynek Argentínában.
"\'\'¦Egyre /óbban terjed stovjet-otdalon Vlaszov tábornok fel\' szabadító mozgalma
Az orosz parasztok föld-tulajdonjogának visszaállítása a németek által megszállt területen > megegyezik
Roosevelt a Sztálinnal való egyetértésről és a sztrájkról nyilatkozott
Illetőleg. Ny ugat-Virgin Is bányás siak-szervezell vezetője nem engedte meg a munkások munkába állását, amíg nem kapnak szerzldéat. • •
) A brit hírszolgálat jelentése szerint Roosevelt a sajtóértekezleten kijelentette, hogy Dawlea átadta neki Sztálin válaszát üzenetere. A válasz tartalmáról Roosevelt nem volt hallandó nyilatkozni, csak any-nyit, hogy Sztálin és közötte kitűnő a megértés és teljes az egyetértés.
Kijelentette Rooseyell, hogy a sztrájkol* bányászokat kíaz besoroz lat ni a hadseregbe, hogy ezúton elérje az üzemekben a munka islytatánal.
A brit hírszolgálat érlesllllsc szerint kérdéses, hegy Alabama és Tencssec államok sztrájkol* Mnyamunkásai teljesítik-e a felszólítást a hetiéi munkábaállást
Hot van Churchill ?
Amizterdaml értesülés szerint Churchill visszatért Angliába. Gibraltári tartózkodása során meglátogatta Algírban Elsen-hewer tábornokot és Edeu társaságában felkereste Qlraudt és Degaulle-t.
A Stcfani lisszaboni értesülése szerint Churchill állítólag Moszkvában van.
A számok a német légi fölényt bizonyítják
Az utóbbi napok angol hiroi napi 100—150 német repülógópvoszteaég-rÓl a koleti harctéren, ¦-- célzatos kitalálások.
Berlinbél jelentik: Kémet repülőgépek támadást intéztak \' egy dél-angliai város ellen. A bombák nagy tüzeket okoztak gyárakban és a pályaudvaron.
A kofeti harctéren német és flzó-votaégos orók május hónapban 1257 szovjot repülőgépet pusztítottak ol 134 sajál veszteséggol, arní a t»n-golv légi fölénvót bizonyítja.
Londont bombázták
Londonban ma éjszaka légiriadó volt. Az angol főváros egyik -kerületére bombák hullottak.
Petaíu a vállalt kötelesség teljesítésére szólította fel a francia népet
Petain francia államelnök nyilatkozott h Petit Párisién hasábjain. Bármint alakulnak a .körülmények, mondta, a bolyén marad. Franciaország Számára most egy szabály íétozik: - a kormány iránti hüsé^r. bVanóiaország léte nyugszik a francia nép loyálitáeán. Ezért vállalta\' a fololosítégot. Rgy nemzet csak akkor talál megbecsülésro, ha becáü-lőttel toljesiti kötelezettségéi h kitart amellett. Bojoloutctto Az államfői
hogj\' szociális téren elsősorban n mezőgazdasági és munkás népessó-gon kíván Begiteni törvényes gondoskodás\' utján. ¦ v ¦
Berlinben\' Petain; nyilatkozatát oddfgi politikája egyeuee vonniu folytatásaként ítélik meg. Nyilvánvaló, mondják, hogy az államfő Giraud és Degaullo niegegj-ozéeéro tok intet tel a franoia kormány szuvo-renitáaát kívánta kifejezésre juttatni. .
ZJAlíAt KÓZLÖN-to
1943, június í
Kanizsai cierkészlaá-nyok fogadalomtéíele
Aldozócaütöitök délelőttjén ceer-kfazloánv aratásra gyűlt » Városi tSzinháaba Nagykanizsa közönség*. ¦Megjelent a honvéd állomaeparanca-nok líszti karával, ott Toltak a város, az egyházak képviselői éa az iskolák kiküldöttei. A széksorokat az izgalomtól piroa arcú. hozzátartozók töTtik mog.
A katona zonok a r Hiszekegye után dr. Krátky Istvanné üdrúzŐlW a caorkéaileéftyok orazógos elnökét és főtitkárát. Erős hitű, kitárté akaratú, bizó ifjúságra van saÜkséffe a magyar holnapnak mondotta beszédében , akikel haza finn én keresztény azellain hat át.
Kenyoroa Era, Postán Zsuzsi éa Mógor Györgyi szivból jÖTŐ kedves-séggol mondták el a köszöntőjüket, amit egy-egy rózsacsokor tett még szebbé.
f\'\'elhangzóti « caerkéai üdvöz ló dal, uielvet az avutua követett. Egv-.inás utáu hungzanuk el a nevok, majd egyszerre hulljuk u fogadal-inat. Fogadták liliomos lieeaületazóra a iniigvur nemzeti zászlóm, hogy inig erőjükből telik, könnyeket tóról-nok, többet dolgoznuk én a háború viharában is egymás segítő, bátorító kezét koresik.
Lindonmttyei\' Antónia, a Csor-kéaztcany Szövetség országos* olnöko, Zimmormunu Hózrji országos fótitkárral ltoriKílv Srccal hallgatják tt fogadalmat. Maid az Ildikó tündérke és az Aipadházi Szent Kizsebel loánycfcorkeszcsapat tagjainak melléro tűzik a liliomos jelvényt és kézfogással felnratják.
Vajamonnyin zsinóros egyenruha foszül. A üzemükben fellobbanó uj tüz, az arcuk pirja igézcleson széppé-teezi a kót csapatot. Versenyi Hona és OÖrÖg Anna, a két csupatvozotó aronyjolvéuyt kap. Elismerés oz, sok és fáradságos szorrezó inunká-jukért.
— Jó talajra jó mag hullott — kezdte beszédét Lindenmayor elnök, — Zászlónkon N agymiig varornaá-g képe óh a jolmondntúnk: e\'Míndéht a basáért la Erre tottotok fogadalmat éa hÍBzem, meg is tartjátok.
Felsorolta niunkaterülotükot:\' elsősegélynyújtás, légoltalom, honvédőink ügyelnek fölkarolása, az otthon munkájának elvállalása, ván-dorkolongyo, sth. Példaképpen állította olójük történelmünk nagy aaz-azonyait.
A ruüaoroa tábortűz a napsugaras, tükör tavas ordó háttérrel, lobogó tábortűzzel ,az igazi cserkéazólotel idézi, \'l\'cmplom lesz számukra a hegy, völgy, ;i magyar mozó.
Komoly Bikert arattak a cttoma-golás trüfáü jolonoténuk azoroplői. .Utána a houvédzonokar. nyitánya kóretkozett, melyet Hering Vilmos karnagy hozzáértő kozo vozónyplt.
Legbájosabb száma a műsornak mégis Vooaora Csipet éa Borfári Agi négykezes zongorajátéka maradt Precíz pontossággal játszott a két kis oaöppaég.
A tündérkók [ovonto-tánca, a caor-kúazloányok körmagyarja zugó tap eot aratott. Loeonjosy Szabó Ay kia tanitványai megérdemelt \'sikert aratlak, fiókban, talán valamennyiben a voIobzülótott ritmus érzék, tancte-betaóg érvényesült a hozzáértő irá-nyiti\'ujra. Pártié, pruBzlíkoa, fohér-azoknyáa magyar ruhájukban virágcsokorként Imtottak a leányok.
Vitéz Kiló Ferenc igazgató beszédében arra mutatott ra: — a dolgos hétköznupuk szorgalmának eredmé-nye a mai nap. .Mi beszed helyett cselekszünk. Kóözönotűt mondott dr.. Krátky lülvftnnóuak liathatoa támogatásáéra Az iskola no caaJt tudást udjou, mondta befejezésül vitéz Filé, hanem novoljon is. A kötoloHSÓgtudó magyar, a legtöbbet ór a Dazo, szempontjából.
Baj Krzocbet köszönő ezavairal ért végot e, kodrüfl ünnep, hógy. utána
munkái b^tkö^pokon bizonyite; . t;loliiwalóságát s, kért csapat.
1000 pengő péozbflotetésrs ítélték Marton János benteit árdrágítás miatt
Az internált Pruchcr János borbélyt 2 hónapi, Sterabcrger Arankát 1 hinapl fogházra Ítélték jogerősen
tevés, hogy ö zsir"jegyeket lopott volna Martontol. Ellenben vett tőle K kg. .szalonnát jegy nélkül, abból u legutóbbi vételnél kg.-ját 8 pengőért fizette, a többit 4 pengőért, A további mennyiségét már jegyre vástí-
A rendőrségi eljárás során már megemlékeztünk arról, hogy Prueker János kanizsai borbély füstölt szalonnát és csá-szárhust vásárolt magasabb áron Marion János; nagykanizsai lientesmesternél, amit «z-után lugkö ellenébeii egy pesti ismerősének, l\'iczkó Gyulának, drágább áron tovább adott: Persze Kiczkó is keresni akart. Prucker sokaknak adott el lug-kővet. Belekapcsolódott a láncszembe Sti-rnberger Aranka is, aki u Pmckertöl vásárolt lug-követ kivitte Pötréte községbe és olt löbb asszonynak némi haszon mellett eladta. Persze a máMiuális árnál drágábban. A rendőrség Pruckert Ós Stern-bergert internálta d közgazdasági éJelre nézve káros tevékenységük miatt. Dr megindít 11 az eljárás Marion János ellen is. tki u rendőrségen őszinte beismerő vallomás! telt.
Musl volt eljbüii ügyben u -vényszéki tárgyalás ur. iiu-mory multán törvényszéki egyes j elbU. Prucker Jánosi es bicrnberger Arankát az inter-náiótáboiuol ¦ ahol mar nugy hónap oia vannak Őrizet alatt rendőrök állították eiti utűr-gialasi\'á, A váU ; XolyialóJago-üuii elkövetett árdrágító visszaélés.
l 74 éves Marton János hen-tcsniester ljuntelenseget Jiangoz. lattá. litmonctOtta, liogy maga szolgálta ki PnicKiíri, aki egyszerié rendelte ugyan az árut, de a/.l több jzben, részletekben vitte el üzleteli oU A hatósági árai nem tudta biztosan \' védekezett. 1 euy, hogy l.ó kg. csá-szárhust kilónkéin J.óU pengőért adta, a Ü.o kg. füstölt szalonnál pedig \\ pengőért. Pruck-az o borbolya volt és könyörgött neki, hogy adjon bátyja részére füstölt szalonnát. Ö nem kéri és nem mondott árat, Prucküer ajánlotta fel neki azt is. Ingadia, hogy, zsirt is adott volna Pmcknernck. Majd a lovaidnak során elmondotta, hogy leánya vezeti már hosszabb iuó óla az üzletet.
Prucker János bűnösnek vallotta magát. Elmondottá, hogy öccsétől lUt) kg, külföldi lugko-vei kapott és azt kótizben hozta el neki. Az volt*a megállapodásuk, hogy 1 kg. zsír ellenében kap 1 kg. lugkövet, de zsirt nem tudott neki adni, azért 10 pengőért vcltc meg á lugkövet kg.-KénL ö meg 12 pengőért adta tovább. A 18 kg. füstölt szalonnát részint Martóntól vásárolta,, részint a saját öleséből eredi. Elismeri, hogy első kihallgatása alkalmával menteni akarta Martont, ezért beszélt összevissza. Xein igax az a fel-
rolta, hangoz tat ju.
Dr. Hámory bíró rámutatott arra, hogy Prucker u rendőrségi nyomozás során összevissza beszélt. Most is azt teszi. Es valóban olyan a vallomása, mintha mentesíteni akarná Martont. de közben belekeveredik. Most is ügy módosítja vallomását, hogy a végén már csuk 3.34 pengői adott kilónként a szalonnáért.\' Vallomása további során elmondja, hogy u lugkövel 10 kg-os dobozokban kapta. Eiczkó-nak 10 pengőt fizetett kg.-já-őrt, amit 12 pengővel adotl el tovább. Sternbcrg Arankának 18 kg.ol adott cl. 200 pengőt kapott érte. Majd elmondja, kinek mennyi lugkövel adott el. A szalonnát 10 pengővel számolta cl Eiczkónak 1 kg. szalonna t kg. lugkő ; volt a megállapodás közlük. mondotta.
Slcnibergcr Aranka is bűnösnek érzi magái. Megtudta, hogy Pruckérnek lugköve van, cí-ment hozzá és 18 kg-ot vásárolt kg.-kÓnt 12 pengőért, ezzel elmen! Pőtrétére, és 6tt-az asszonyoknak fél kg.-ként eladta 14 pengős kg.-kénti áron.
A bíróság löbb tanút idézett be, de miután a tényállás teljesen tisztázódott, nem tartotta szükségesnek azoknak kihallgatását. A bíróság iKeg i\'entsch Gusztáv nagykeiTskeuöl, minj szakértőt ballgpfta ki a lugkö kereskedelmi arára vonatkozólag. Eszerint a belföldi lugkő kg.-ja l.öü pengő, a külföldi lugkö ara 2.ÜU P volt.
A bíróság Marton Jánost ár-drágitó visszaélésben mondta ki. bűnösnek és ezért az- enyhítő szakasz alkalmazásával 1000 P pénzbüntetésre ítéltd (nemfizc-lés esetén íj0 napi íogbáz), Prucker Jánost 2 havi fogházra és 3 évi jogofsztásra, Stern-berger Arankát egy hónapi fogházra és 3 évi jogfosztásra, a Lefoglalt dolgokai elkobozta.
Marion Jánosnál az Hélet indokolása kimondja, hogy feltétlenül árdrágítást követett el, de mellőzte nála az üzlctszerüségi minősítést, mert leánya vezeti ö öv óta üzletét\'és Jgy .feltételezhető, hogy nem tudta a maxis malis árai, figyelembe veibe a biróság Marton idős korát is és így a 92. §-t alkalmazta vele szemben. Pruckernél megállapít ott a, hogy tettét kétseflkivűl nyerészkedésből követte eí7 köz-beékclödött az eladó és fogyasztó között, végül pedig Sternber-
Föslméiiytiv szobrok
KIÁLLÍTÁSA
mm ItwriwtelW n«BT<«riniban Ínn1««\'18^%.\'\' mi Ritka alkalom értékei müalkotnaok Táaarláaara.\' ........TarUtvewtő; bujdoss lAszló.
ger Aranka bűnösségéi is „meg kellett állapítani, me-rt a 12 pengőért vásárolt lugkövet 14 pen-gőérl adta tovább.
Mindhárom vádlott megnyugodott, az Ítélet jogerőssé vált.
KULCSLYUK MELltŐL
HORVÁTH KAItOLY
nugy kan issai, majd cöáktornyai lionvédalozredeB, aki önként ronult az orosz harctérre, ahol BUlyoe ae-hoBÜIéal szonvedott, egészségi állapota annyira javult, hogy tegnap már a konizBai utcákon új láthattuk. Nagyszámú tisztelői ebből aa alkalomból nagy-nagy azoretetlel fogadták mindenütt.
ÖRÖMMEL LATJUK
nugy kanizsai\' viszonylatban ia ténylegW és tartalékoe Iionvédtiszti-kurunk csillaghullását. Több kedves kanizsai ismerős gallérián tóbb lett az arunycsillag. SzivbÖl gratulálunk minden egyesüknek. Becsülettel megérdemelték!
A FERENCES HÖ8ÖK
gallériáJH ujabb néwol szaporodott. Szmullái\' íiertin József laikus-fráter, » kanizsai rendház évokou ál volt nekroütyéso. az orosz harctéren teljeaitett szolgalatot, ahol vitéz ma-, gatartásával kitűnt. Mindkét lába lefagyott n borzalmas hidogben. A honvédkórházban amputálták: Most
szolnoki rondházban várja gyógyulását, ftjmlotos vallásos lólok\'kol viseli ol Borsát. P. Gulyán plébános meglátogatta Kanizsáról régi rendi testvérét.
*
DR. HERJAVBC3 KANDÚR
nugykanizsai ügyvéd, a\'fiatal jo-gásznomzodék és a kanissai lárea-daloni kodrolt tagja katonai szolgálatának elogot töve, ismét olt run a védői pulpituson.
VITÉZ FILÓÉKNAIi
in l>ekopogott Amórka, a iózhb-Bzinü kin kobolduB. Ifjú vitéz Ffio Gyula m. kir. hadnagy rövidoaön oltárhoz vozoti menyaaszonyát, Fritachor Lídiát. Orömszülőknok, mint a fiataloknak ezivólyoa ós sok szoroncsekivánatokat tolmácsolnak városszorto.

LITVAV PIROSKA,
a nagykanizaai Notro Damo leány gimnázium nörondékérő] ismételten mog kollott emlékeznünk önképzó-körí, majd mükodvolői Bzorepféso-kor, amolybea mindenkor kivolt intelligens és lolkoe BzoroplÓBÓvrjI.\' Most a vátx»i zeneiskola liangTorflo-nyén szépen iskolázott éaiokóvul keltett komoly fígyolmot,
UJ GAZDASÁGI ŐRSZEM
a mai koresztény átállitáaban Jancsi Lajos füszorüzleto, az Arany János és Magyar-utca- sarkán, a volt Tóth-felo fűszorüzletet vetlo át. Jancsi Lajos vitéz "Tóth Bélánál volt sogéd éa miután hazafion szolgálatának Ín eleget tett, moat\'ön-állóaitobtu magát.
Esőkabátok,
Viharkabátok
.....- iSBMi imU......
Ballonkabátok
v_ . .... (*>]).
1043, Junius
5zlnház
Mária főhadnagy
Messze kimagaslik a magyar operett-termésből a Mária főhadnagyi ez a bűbájosán szép, történelmi idők romantikáját vissználmodó operett. Benne helyén van és lelkekhez talál a magyar színpadon is szót követelő hazafias érzés. Benne nem cégé-rül ráfércelt kokárda, hanem szellemi tartalom a magyarság. Benne határozott, céltudatosan épített gerinc a mese s nemcsak szinpadirodalmi rongy szőnyegek üres tarkasága. Benne élő emberek mozognak, éreznek, küzdenek a színén s nem csak üres marionettek, Benne jellemek s nem csak kosztümök kíi-lönböztctik meg egymástól a szereplőket.
íme : — ilyen operettel is lehel írni ! S ime : - ilyen operait is kell a közönségnek. De menynyire kell! Hiszen ebbe az opV-reltbe is belefér minden, amit a jó operetlö! várunk, libben is van vidámság, zene, lánc, szerelem, hapW cnri, minden. Csak éppen, h*gy minden jól van \'benne.\' fis minden jól van adagolva. Majdnem azt mondtam :
¦ ez igen, ez egy i komoly o]>c-rctt! Csak hát persze az ilyent meg kell tudni csinálni. A sikeréri nemcsak a színésznek, hanem az írónak ís művészi értelemben meg kell dolgoznia.
Szilágyi és Muszka nem szédült meg a ma könnyen elérhető színpadi sikertől. Müroslmen-tcs<, igazi i békebeli anyagból gyúrták össze a Mária főhadnagy szövegkönyvéi és partitúráját ós mégis mai. de mennyire és igazán mai operett lelt belőle._________
/Ttársulat pompás előadásban mutatta be zsúfolt ház előtt a Mária főhadnagyot. Kitűnő szereposztásban az együttes minden tagja\' ki tudta fejteni képességeit és igy az idénynek egy bizonyára feledhetetlen élményét nyújtották a közönségnek, őszinte, meleg siker volt a Mária főhadnagy a kanizsai sziu-padon.
A címszerepben a fess Horváth Annié mint Mária is és mint főhadnagy is e kettősség minden lelki s jcllcmi vonását a művészi alakítás színvonalán rajzolta meg. Énekszámai, a ko-loralur-betét is, nemcsak tisztán esengő hangját, hanem szivét is sikerrel juttatták érvényesüléshez. Unger Rudolf a bőnviván szerepkörön mntatkozott be ezen az estén. A lelkesedéstől fűtött jurátus és a megkemónyc-dett fiatal katonatiszt alakját jó játékkal, a zenei részeket jó hanganyagával vitte sikerre és megnyerte a közönség rokonszenvét. A már ismert színészek közül ezúttal is teljesértékü volt Takács Margit, a fiatal nagynéni szerepében aratott sikere. Csupa meleg szin volt a könnyedén szárnyaló hangja és a szeme •\'gy-cgy parányi villanásával oldalnyi szöveget helyettesitett a prózájában. VincZe András\' DraskÓcZV szerepében kellemes megjelenésével, erőteljesen férfias hangjával, meleg játékával érdemelte meg a tapsokat.
Nagyszerű Kossuth voll Horváth Jenő, aki ebbeu a szercpé-
ZAXJA1 KqZLON*
ben az est egyik legjobbja volt ragyogó maszkjával és választékos játékával is. Kitörő sikere volt minden jelenetben Harasz-tosy Irénnek és Váradi Pálnak. Harasztosy eleven kéncső temperamentuma, aranyos jókedve mindig visszhangra talált a nézőtéren. Várady kifogyhatatlan humora bőven ömlött ezen az estén is, az utánzó táncainak fergeteges sikere volt. Maszkban volt nagyon jó Monori Görgcy-figurája. F. Nagy Imre a slrázsn mester szerepében adotl zamatos, derűs alakítást. V. Kovács Anna, a kegyelmes asszonyi mintázta meg rínom stilusérzéb kel. Epizód szerepében jó volt Barsy Béla, az orvos. Deák Sándor Waldhauscn kapitánya lelkiismeretes színészi munka voll.
A rendezés semmi kívánnivalót nem hagynil. Bubák pazar szépsége vonult lel ebben az Operettben ís. Dicséret illeti a díszleteket is.
Végül, de nem utolsóul. Betli, len karnagyot és zenekarát illeti a dicséret, akik ehhez a szép színházi estéhez méltó zenei alá<-f festéssel gyarapítóitok a kani\'-\' zsai közönség legjobb véleményét Szűcs igazgató társulatának erről a valóban minden elismerést kiérdemelt előadásáról.
(bl)
4 nagykanizsai honvéd-ikerház bfir«nde*ésére
adakoztak:
Qtlitllior Arthur 1 darab roso.
Molczor Jenő üveirkoreekedö cég 2 dnrub fúl literes lábos, 2 darab 1 litoroa lábos, ti darab 2 litoroa lábos, 7 darab kézi köpőcsésze, -1 darab földi köpőcsésze, 83 darab 1u|k>s tányér, 10 darab lovoscsésze.
Porlaky íatvánnó 2 darab tányér, I darab húsverő, 1 darab merőkanál, 1 darab sótartó.
Bnzsó Katalin I darab zsírosbödön (kölcsön), 2 db. asztali caongó.
TornvOfl István üvi\'gkoreskudö cég 20 darab mélytányér, 20 darab la-posláim\'r, ö darab tűzálló lábonc.
Kopstoiu butorüzlot 1 darab nyug-ágy. \'
I f^Bingor József és Társa 3 darab teimoijóiiilia, Fohór István toslíl-Kkeroskedö rég 2 darab törülköző. ^Toutseh Guuztáv cég 6 darab kefn (padlód, 5 darab HUrolÓkofo. Doniseli Sándor ch\'il; I darab szo-
basoprőj I darab iradlósurolókofo, 1 darab nyolos nyíriaaoprÓ, l darab nyolotlon nvírfaaepró. " Horváth Lajos üvegkoroskodó cég
5 darab cukorhintó, 10 darai) kávéskanál, 5 darab sótartó, 5 darab asz-vali tálca, 2 darab tölcsér; G darab hamutál, 10 darub falitükör.
Városi Egészségvédőim! Kör (Stefánia) 1 (llirab ágyollonzö, 1 darab mosdó, .1 darab fehérasztal, 1 darab Íróasztal, 1 darab lumvágódcszka kölcsön.
Székelyhídi Sándor villamoasági szaküzlot 1 darab roöó.
Woiez Ignác szíkvízgyáros 30 db. szók kölcsön.
Szálingor Antal 20 darab nyirfa-sonró.
Elektron villamossági vállalat 1 darab roaó.
Stampi Zsigmond 8 darab bádog-(IoIkjz, 8 ív papirkarton.
LicKtachoindl Pál 1 darab lovo3-szüró kanál, 1 darai) vasaló.
Polgár László toxtihiagykoroskodé cég f> darab pohártörlő.
*
¦\'¦í».iiat;ykanizaai Vörös Kereszt a hazafias célt szolgáló s hazafias szc-retottel adott használati tárgyakért
ezúton mond köszönetet az adakozóknak, (Vógo)
«Sta
Egy liter hideg vízbe tegyünk 3 evőkanál Franck cikóriakávét
Iiovszky képviselő vasárnap reggel érkezik kerületébe
Tettnap távirat érkezett Nagykanizsára dr. Thelway Zsigmond MÉP-pártvozetőhöz, araelyban Iiovszky Já-nas országgyűlési képviselő közli, hogy az eredeti tervtől eltérícn nem ma, irombát eata érkezik Nagykanizsára, hanem holnap, vasárnap reggel Mestor Kálmán Baross vezetőségi tag kísére-
tében Iiovszky rövid pihenés után autón folytatja ulját Balosára, maid ouiitin Murakereazfurra és Szepetnek-re, abol roladenütt nagy elíkészütete-ket tettek Iiovszky és kíséretének fogadására. A képviselő vasárnap este tér vissza Budapestre.
Megölt egy embert a beomlott homokbánya
Halálos szerencséllouaég történt a zalaegerszegi határban. .Hegyi Jonó zalaogorszogi lakos, lioniolc-bányatulajdonos kiment a homokbányájába. Munka közbon a fölső talaj megcsúszott éa Hegyit maga alá temotto. Mire Bogitsógéro aiottok és beszállították a kórházba. ,már nem lohotott aogitoni rajta, meghalt.
A rendőrség moginditotta a nyo-
mozást annak kidoritéeőre, hogy a halál miatt torbol-o valakit fblc-
tósség.
Lezuhant az épltőállványról
Kopocekó Sándor káptalanfai 4g óves, hatgyormekos na|>»/.áiuo» az ajkai uliimíníumgyár szorolésónól a többomolet magaeságu állványzatról lozuliaut ója uzürnyűtualt. „ , ,
FERENC JÓZSEF
KESERUVir
SPORTÉLET
Az NVTE halottja: Físcher Ferenc
Nagykanizsa sport társa dal ma moly msgrlöbbenéMfel vatta tudomásul, hogy •frjik l«Ktahelségé«8bb labdarugónk, Ffscbsr Fersnc, az NVTR védőjátékosa elhunyt Flscher. Fereno mint fiatal diák a Izent László-kapa mérkőzésein Ultit fol, majd az NVTE vezetősége megszsrozto a lehetséges Játékost e* ¦Int az NVTI csapatának egyik legjobb Játékosa szerzett hírnevet. A temetésén ott lesznek a sportegyesületek kapvfsolől. valamint a város sporttársad álra a. Az NVTR Kaposvárott gyásznál aggul Játszik a KTSK ellon.
A vasárnap] sportesemények
Vasárnap délután 6 órakor kezdődik a angvkantzsal levente ökölvívó verseny Zalaegerszeg csapatával n glm-názlus toniatsrmébsn.
A Marcali fél 3 órakor játszik a ZMNTE il-vol bajnoki mérkőzést.
A Vasut-pályán kerül Borra levente* lahdnrutíéink utftlríó bajnoki mérkőzése Nagyrada ellen.
HI R
- r NA PIHEND: I
Kiskaniseán az ottani gyógyszer- I tár állandó ügyeletéé szolgálatot tart.
Naptár. Június 5. Szombat. Rém. fctt. Bonifác pk. - Protealáas Bonifác. Ji Június 6. Vasárnap. Rém. katb. Exaudf.\' ¦ Prolesláns Norbert.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reftgel 6 órától este 6 óráig. (Hétfő, sserda, péntek délután ée kedden ogéiz\'nbp nőknek.) Telefon: 560. *
— (Érettségi eredmények) i
A -nagy kanizsai- kogyosrttndi gimnáziumban az érettségi vizsgálatok befejeződtek a követltozö eredményűvel: kitüntetéssel értök: Farkas Sándor, Kiss László, rpakácS .Tátiéi Jelesén érettek: Kollár Ferenc;.Ney Tamás. Kránitz István, jó] érettoki Barabás Lajos, Erős Ko\'orte Kttitá|-Csaba, Pagony Hubert, Steril Miklós, Sztrahortya Jonő, Varga Ernő. firet-• tek: Báron László, Ilacklor László, Honti Károly, Kaposi János, Kovács György László Ervin, Vadáé Ist-
ván, Németh Holtán, Tarnai József, Kovács József.\' Javítóra utaltak K növendéket,
— (Érettsígl a leánygimnáziumban)
A nagykanizsai Notte Damo leány gimnáziumban június K és 7.0,, tartják Bs érottségi vizsgálatokat, fírottséíri elnök dr. Prónay Lajos nyug. leánygimnáziumi igazgató, kormányképviselő- tir. Csahav István soproni\'állatni leánygimnáziumi igazgató. f<
— (Az Irodalmi Kör KözgyBrése)
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör holnap, vasárnap délután hat órakor a városháza tanácsterméből! tartja 4H. évi közgyűlését, :
— (Halálozás)\'
Frank Jenői 8 nagykanizsai közgazdasági élőt egyik korábbi vozotó egyénisége mára virradó hajnalban hirtelen meghalt. 7-1 évos volt. Tegnap még benn volt a takarékban, osto B kaszinóban, majd pihenőre tért. Ilajnalhaiu\'elévotto rÓgobbi,8ZÍV-gyongoségo és szívszélhűdés kövot-kóztóbon hiitolon meghalt. Frank Jenő mintegy nógv évtizeddel ozolőtt HovosbÓl került Nagykanizsára. No-
Ahofjy 9 humorista látja:
Az érettségin való átcsúszás 16 kipróbált módja
Miczy jogi uíéMii
mindenféle ]o,<i vizsgák™, álltn-¦ximvitelt*ara U «lfikéiilt, Lef-njahb Jexvutelt bérbe la lulja
méltányos felölelek meleti.
Budkptit, Ollrii-íit S. 1718
PÉNI
áll a házhoz, ha Idejében beszerzi államsorsjegyéti A pénzzel egyOtt nyugalom és boldogság költözik otthonába
1M. Sir. Áliamsarsj atéfc
40.000.—- ar. P-ős
fényereményének, összesen 29.360 kisebb-nagyobb nyeremény húzása
június 8-án.
Ef<u >or.]oi, 3 - P. Kíl l.SO P.
IripíjÉI
legmkgasabb ívban vtoiti». <
Vékáay ékszerész ro-at z.

Állam vi zsf|«i9
.«limi biioüjíltísy. illjiíitíhíii!.
-<:y.\\u..,.\\ IW Vii \' ^ •>¦\' o\'n\'.\' (fiivtj tínrOOQ-U. 9.
\'Mióta közé//iskola van a világon, a ballagó diák ifjúság tavaszát a fiú-napok szerencsétlen beosztása keseríti meg. Május Után többnyire június következik és júniusban van-vak az érettségik. így május régén ennek következtében többnyire az a téma: Hogyan lelistne minél simábban átcsúszni az érettségin?
Tekintve, a kérdés közérdekű voltát, néhány gyakorlati fanáccsal vagyok bátor segítségül sietni a vagy szorongattolásban. A sima átcsu-szásnak !0 módszere van:
t. Puskázás. Mnttán az Írásbelik már réget értek, nem időszerű:
á. Sttgáss Remek dolog, pompásan alkalmazható ott, ahol az elnök, az érettségi biztos, az igazgató\'és azonfelül minden egyes tanár —¦ süket,
3. A szomszéd csinálja meg. Leülsz a zöld asztal mellé, megkapod a számtan-tételt és az az érzésed, hogy soha efélét nem láttál. Oldalba lököd a szomszédod-, aki persze hét-liatár legjobb "matematikusa: .^Vezesd le, pajtász-. Az levezeti és visz-szaadja, te pedig a táblánál csak lemásolod. Kitűnően beválik ott, ahol a tanárok nemcsak süketek, dc rakok is.
4. Más felel. Feladják a kérdést, hagy lélegzetet reszel. Veszel « a melletted ülő — aki persze elsőrendű hasbeszélő — fújni kezdi. Te pedig mozgatod a szádat, mintha te. mondanád. Nem mondom, kissé körülményes.
5. Rokoni alapon. Egyszerű. Az érettségi biztos véletlenül éppen a Tini néni unokaöccse.
f>. Bajtársi- alapon. Az érettségi elnök a múlt világháborúban a papa ezredében szolgált,.\' ¦
7. Jó kifogás. t>Tánát ur kérem, ez a lap hiányzik a könyuembŐb\'j
8. Még jobb. ^Amikorezt tanultuk, beteg voltam*.
0. Segédeszközök, a) Kemény mansettát húzol és arra az összes -számbajövő tételi felírod, b) Az érettségi vizsgálat termében levő feketetáblárG ceruzával előre fölírni valamennyi tételt* Ezekhez aztán már csak használati\'-utasítás • kell, hagy a cosinus-tételt össze ne keverd a ferde\' hajítással: ¦
!0. UaUiiúlzsa, Az ember sebesen\' hddar-s- mikor hezdemk felfigyelni; akkor belmág a közepén- Azt hiszik hogv az első* félév már elmondtad.
II. Dadögtív,\' ¦ Príma módszer.
Minden szalagot háromszor elnyögni, \'izzadni;\'sűrűn törülközni, míg megsajnálnak és azt mondják: ^Tudja c z, csak meg van ijedve. Az apja is ilyen dadogás volt\'-\'.
¦ /í. Hipnózis, a) Egy tételt tudsz s mielőtt feladnák a kérdést, mélyen a szemébe, nézel a kérdezőnek, meg-hipnotizálod és ráparancsolsz: mán;/ Péter, Pázmány Péter.\'-- b) flasbiiló <iz eljárás, amikor megy a leletet egy darabig, de érzem, hogy még két mondat és nem tudom tovább. Minden akaraterőt koncentrálni, álható tekintettel nézni az elnökre, ellenállása összeomlik és csak annyit tud nyögni: ^Köszönöm , elég ...«
13. Témaváltás. \'Mátyás királyt kapod, de csak Nagy Lajost tudod. Eljárás: ^Mátyás király egyik leg-dicsőbb uralkodóak\' volt, épp oly díesÓ/mifit Nagy Lajos, aki Róbert, Károly és Jagelló Erzsébet házasságából született 1326 március 5-éw\'. Azzal elfújod Nagy Lajost.
14. Ájulás, Az ember megkapj:! a tétolt, bolonéz, elsöprő -lendülettől kezd az első mondatba; hirtchn megáll ,lcvcgŐ* után kap h »jaj á szívem1\' kiáltással összerogy.
15. Földrengés: Eujni\' kezded a feleletei\';. e pillanatban-megmozdul a föld, potyog a vakolat: Utána jelentkezel koronatanúnak, hogy pont a te jeles feleleted befejezése után jöttek az első földlökések. :
Ifí. Ilósi alapon. Bppen megáita-)>ítod1 »1 agadban,¦ hogy a léteiből egy seót seirv tudsz, feszül\'a helyzet ám ebben a-pillanatban\' nagy lárma az ablak alatt, autósziréna, tűzoltó-kiirt, egy izgatott embev feltépi az ajtót: yJJraim, abbahagyni a vizs-gáztatást, ég az iskola, meneküljön, aki túdl* Mindenki clveszti\'a fejét, csak te nem:-Felrohansz a harmadik emeletre és karjaidban hozod ki a lángok •közül\'\'\'a? vizsgaelnök szép és gazdag leányát. Lehet-ájult is. Életmentő kitüntetés, éljenző\' sokaság és hepicnd\'a Lohwgrhv nász* indulóval. \'
Ezek volnának\'az érettségin való átcsúszás leggyakorlatiasabb módszerei. Szájhagyományok én mendemondák tudnak még egyről a tanulásról..- Állítólag: többon \'alkalmazták. Itatására azonban¦>¦ nincsenek adataink.\' Mi annak * idejé\'Wi wjyanm.\' csak ezt uz ogvot nem-pnibúrtiik-ki.
KISS. JÓZSEF
1013. június 5
véhax íü,uJ(.ii]í n hagyat-. í\'ijk-íwuVai
Igazgatósági tágja* volt haláláig a Zalamegye] Gazdasági Takarék pénztárnak. Korábban \'tekintélyes, tagja volt Zala vármegye törvényhatósági bizottságának és Nagykanizsa város \'képviselótoBtülolének. Tomotéso holnap, vasárnap délután &. órakor loa-;.
— (A Rozgonyl-utca meg- ¦ hosszabbítás*)*
én a köztemotÓ mollotti útvonal megváltoztatása ügvóbnn\' ül össze június 8-án délután Nagykanizsa, város\' képviselőtestületének\' epitésí bizottsága;*1.!.:
— (A kanfzsal autóbusz- uj árai)
A Nogvknnizsavidéki Autóbuszvállalat a \'következőkben közli Üj\'vi-teldijszabását. Szakaszjegy 66 M-lór, diákjegy 40 fillér, podgyász--jetrv 15 kilogrammig 16 fillór, azon felül 84 fillér. Az uj díjszabás.a nagykanizsai helyi autóbuszon június 3-tól van érvényben.
— (Első Áldozás Csáktornyán)
Tudósítónk1 írja: A csáktornyai ferences templomban áldozócsütörtöU rcggolón 140 olsó áldozó járult olŐ-azör az oltár ojé.
i- (A csáktoMiyal adóhivatal bál)
Tudósítónk: írja: Bővült"* csáktornyai adóhivatal tÍBKtvisolŐ-létezálna, |A(. hivatal uj gyakornoka Bősze László pápai lakos, aki állását már ol is foglalta. Rövidesen olfoglalja bolyét dr, Gáspár László is, aki az lOrbsz harctéren szorzott IrotögscKÖ-
;höj felépült s üdülése rövidesen vá-fío\'tér.
—: (Muraközi népművelök Késnhetyerí)
.Tudóajtónk irja: Zala vármegye tskolánkivlilí népmüvelőni bizotraaga ozévben \'Keszthelyen rendezi meg a zalai népművelők\' olóadöképzó tan-folyamát\'junitis 21. és \'26. között. A koszt holvi előadóképző tanfolyamra a Muraközi Népművelési Bizottság 10 muraközi tanítót küldött ki.
~ (Elmarad\'az Éneklő Ifjúság csáktornyai hangversenye)
^Tudósítónk jelenti: A június 6-i\'& .tervezett ónoklóifjusági . hangverseny, amelyen 2fí iskola vett rolnn részt Csáktornyán, a korai vizsgák míatt őszre maradt. Akkor a rendezőség mcídiivju Kodály Zoltánt is, hogy meghallgassa a muraközi iskolás gyermekek énekszavát.
— (Kármentességi engedmény a jégbiztosításnál)
\' A jelenlegi, magas terményárak mollott; fokozott kockázatni, visel a gazda, aki nehéz munkájának eredményét, családjának\'ogésfj évi. meg- ¦ émetősét s legfőbb jövedelmi forrását jolontó\'gazdaság tcmiémwt\'jég kár ellon\' nem biztosítja. A gazdák,-akik jégbiztosításukat-Itat évro adják fol, a tartamengedményen felül minden kármontoa. érért/ négy szá-
Sy.ombufc dolutali \'nyílva
SCÜEESSHÉL
Horthy Miklóa-ut 8.
390?29
Kalék kármentességi engedményben láíiiesülnek, «nii 32 nzázulékiu emol liodbotik. Forduljon az IClső Mngvar Ulalános Biztosító Tnrnagaff holy-iic-li: Cfcngorv-ut 2. pzorn alatti [ói.l^ynökfiégélioz, minden folvilá^o-flituü\'t mcgaaiiok. ( :)
Titok
Nók |ls;t.i .-.\'mijüket oyakran csak nnnaVi kószanlit-lik, Kogy emósziásükro kelló figyelműt fordítanak. KltOno halijával
Vasárnapi istentiszteletek sorrendje
Ferenceseknél: Vi7, 7t8, >/i9. VilO, Vall (nagymise), 12, d. u. 7-kor litánia.
Fel$Őtemptom:7tB,9, \'A10,\'.\'!,11, n/,12, d. u. 6-kor litánia.
Kórházi kápolna: szentmisék reggel 6 és 8 órakor. Minden pénteken délután 6 órakor szentségimá-dás cs könyörgés a magyar honvédek győzelméért,
Piarista templom: 7, Vt8. Vi9, VilO-
KtskanUsa: 8, 9, 11 (nsgymlse), 3-kor litánia. Református: d. e. 10. d. u. 3. Evangélikus: d. e. 10, d. u. 6.
^Törökország nem szerel le
Ankarából jolontik, hogy a török minisztorelnök ogy képvisolö javaslatára, amelyben a török hudsorog
* részleges\' leszerelését kívánta, azt a .Tálasat adta, hogy a jolonlogi bolyáét súlyos bizonytalansága megköveteli, hogy Törökország katonailag prós legyen, nem lobot tehát azó reszlügos leazorolésről.
Arizol ministterek félelmet a tengely növekvő erejétől
A brit hírszolgálat washingtoni jolontéso szerint Knox tongoréatot-űgyi miniszter kijelontetto, hogy attól tart, hogy az olsüllyesztett ol-
• lonséges buvárhajók számának csökkenését tanuéitó jolontésok tóvos köret koztotésokro adnak alkalmat. Po-dig a valóság az, hogy mindon íol-tovóa, mintha a tengondattjáró ve-azólyt már loküzdöttük volna yogy hogy az már lónyegtelon lonno, — tévos. A tények ozekot a foltovóso-ket egyáltalán nom igazolják.
Crlpps; angol reptlléuilgyl termelési miniszter ngy nyilatkozóit, hogy a ha-dlflíerencBó megfordult, de a tengely eflyre inkább megorósiídlk es azövat-Mlíesoknek,; minden hatalmi eszköz lUönybeVoteléro ¦\'HfUkBógük vau, ha Németországot feltétlen megadásra akarjak kényszeríteni.
Kijelentette azt is, hogy Anglia kész-aeggei hajlandó közrerntiködni Japán ere-lének megtörésében, do majd csak akkor, na előbb ritegverte aurópai ellenségét.
Nagykanizsa megyei varos polgármesterétől.
Tárgy: A felsenyiresí legelőn és gördttvényl érdén kitermelt szetfák zárt írásbeli ajánlatok ntjon való eladáaának hatálytalanítása.
Hirdetmény.
Az 1942/1943. évi elöhasználattal a gör-dévényi érden éi a felaAnylreil legelőn kitermelt bánya- ás rlnklák értékesítése tárgyában 14267/1943. sz. a. f. hó 7-érc közzétett hirdetményem tárgytalan.
Ntgykanlisa, 1943: június 5.
Polgármester.
Elmarad a holnapra tervezett levente-nap
A nagykanizsai levente-nap nagy-uápyn előkészületeibe beleszólt az iiöJáráB, amely öatlcara H téliesen bizonytalanra fordult Emiatt a holnapra, vasárnapra torvozett levente naa elmarad. r
Délelőtt fél lU-kor a piarista templomban niogtartlAk a lovente-mtiet, umelyen a hlvatuloa küldöttségek ua-
mára a helyekot biztosítják. Utána a giomáztum tornatermében prograniN/o rüsn megtartják « leventék fogadalem-tételét.
A délutánt aport•programból a Eala-ecerazof -Nagykanizsa ökölvívó mérkőzést tarljik csak meg 6 órat kezdettel a gimnázium turnatermébon. -
Összeszurkáltak egy embert, a tettes felakasztotta magát
Minap éjszaka borzalmai! ezurká-láa történt lierzoncén, ahol több fiatal legény mcgloato IIuszícb Foronc Ijerzoncoi lakost, akit tizenegyszer megszúrtak és vérbefagyva bagytak az uton.
A csendőrség ti ssmrkálófl ügyéljen meginditota a nyomöaást ?3 SikWftl*
is az olmonoküll ezurkálókat Őriieibe vonni. Az egyik fiatalkorú szurkáló, mielőtt a csendőrség őrizotbo rotte volna, felakasztotta magát\'éa meghalt.
A súlyosan ööB.íosi,urkált Hll9,;„a Ferenc állapota aggasztó
Keresztény Temetkezési Vállalat
- Cégt. ¦
SÍPOS JÓZSEF
Főnt 12., (az udvarban) Kurona aálMtal nmn
Üzlet telefon : 3B7. ,.i Lakás telefon : 216.
J»""» NÉP M 0 Z <3 0 Szombzt-
5-6-an---. vasárnap
Páratlanul érdekes és^ótleies film
ÉDES IL LENFÉL
a szellem, humor és az-Izgalom élvezetes csemegéje a film \\
„UFA" híradó aktuális vildgeteményekrdl^ ¦
Előadások kezdete szombaton 5 és 7 órakor, vasárnap 3, 5 és 7 órakor
Értuzitstm J
a hegykőiséaaket ét a gaadakösönséaet, hogy . Nagykanizsán, Magyar-utón 147. sz. alutt
oörényvédelmlszer, magkereskedés, zsák-, ponyva stb. kereskedést
nyitottam.
Rézgállo állandóan kapható. Tiittelattel Done Józttefné.
temetkezési vállalata
INiagjylUamzBa.
Lakó* : Fí-ut 90.
Tel.ton : 4»S.
F6-ut W. Tolatar, : 171!.
Gépsziját oépiésh...
vető gépét őszt semitrislioü
- most rendelje meg
ÜNGER-ÜJLJLMANN v.»kM«k.dt«beD.
IC Hofuerr-üeDek, potróíonto, Unt- él nyoraolaj raklír. ~vm
HIRDETÉSEI
Tanonmii, n»» kíiípiikéül »«i»lt-1 léjüíl lelvt.i Unger mktte)lieil6i. \'nw
FöxA.mlnrtanaal [elvetlek: Stcm-bcnict üyula, Ztlnyl Mlhlos-u. CJ 17W
Tanuló, e*
Vida luncroil.t
nllutatl.
(elvitetik : U89
Kezdő Iroalata.laénrt lalveBí bör-nagyViiiskedii : Horthy M.-ut «3. 1B3I
¦ aiaaal>é-aaa<dal aa tanu\'ló-laanyakat telvan ax Ind azilon, Zrínyi Mlklól-a. »3, I. emelőt. 1817
Tananoat HicIíshcI vaay elMlfis.nl
(elvesz: Czlboly szabó, Bazir-ud/ar. 1899\'
Tanulót n.gy kQzepIlkolU veazett-seaeet fal.eaaale. Kapoll István IQlzer-es Cdemcaekercikedd. Horthy Mlklús-ul 2 18«
MlRrianaalaásiwt .ionul letveisek. Delk-t.r i IS«
Kllutilllu nionnal lelvelellk S<«llii|!tj-nól, EDIXi-Mz 91. ,. USI
r/l li, täs asakéaalift, eftasen
vagy beltrónak lelväletlk. Hacker, líf/tc-bel-toi 11. 1SI.J3
Aou-vSra.
éhaaalóilat^trait) luibaii vagy kap^
Urban vcaa » Tell OnJrJgl likolit. bll
Nég, drk loizskoKyizelt slminenthaU\' ilka alano. Eltk Utzii, Falli. " 1820
Egy mély gvarfhákaocial elaáó Gáral-ulca: t 1U0
íarll lavaaxl kabát. Jó állapotban
ltVó, klimlrclü, eladó Csengíry-ut », I. *.».
/ _ iwr-\'
ÍBIngar «arróg«|i ol.ll. Sngaz-ut , lián,,_ 1119
Ti-ónya aladó. ErisebeMAr XI es Sri»lr-ul 21. IU1
BÚTOROZOTT SZOBA
Mr vagy kótazfokis kuloiibajiratn lUldóaiobíi foulorosott l.klst körének
azonn.lra. Clsacket a MA01IT ielelon-kiK-pünljtba. lata
RnlSnkaJói-alsi botorosolt stob. kiadó, rom II, loldszlnl «. IMi
Sicptn bútoroson Hy.ob.i, fardósio. Uval kiadó. Klnliai-u. 9. lttr
HÁZ ÉS INQATLAN
Tóba adóminlu maiea- is Mrhásal, blshilyel, szólót ós [óldekit klsaatlt Fapp. Telekl-nl I Telelőn 17«. tus
Batatonlanfvaaan 2819 Q-01 termo szóló 4 szobáa líiodern viliivel ea placa-lelszeielesset, Allomtshos köz.l, aargóasn keszpens ellenében eladd. Clrn a aladó-hivatalban. lest
kOlönfélk
1070 aj, es M. Állami golyós esépló-gsmllurs, huzalos motonsl, ctéplasre bórbaadd. Dojlor, l\'elólliil 48. 1131
Qlmnósltsml ós nalgárl Iskolai magánlsnutók msglnlanltáM, Javító- és ¦elvétel! vlzsgllatokra való elókésillés 1- IV. out. Klslslnay-ntca 1 aa. 183«
tEUaant4.it lubkendAbe kölüit 38 pengól egy nagyon szegény leány. Megtaláló szan|a meg és adja vissza. Síéiig Mária, Nagykanlzail Kózraklliak.
űollreich Antal falhérl azon egyéneket, akik Zárda nlcábaa Iának baTesetét február- 24-én d. n Q árakor, Jelentkezzenek minél elóbb Zrínyi Miklós-utca 80 sa. alatt. 1890
mm*} gccgagg
1943, jutjun 5
Zöld bnlló almát,
már dlónagyságut, aUdboraot misden mennylségaen napi á>« veszek.
Farmetezéahoz szükséges Vhul •s mim előjegyezhető. \\m
Dene József né
Mapyar-utoa 147.
B. 143671043. IX.
Árverési hirdetmény
a köitarlozások fejében lefoglalt ingótágoknak az 1Ő27. évi 600/P. M. atámu HivatafoB ömeálllíáa 67—139. §-a árlelmébcn való nyilvános elérve rezeiéről.
A végrehajtást szenvadÖ neve: Sárccz István fakercskadö.
Lakása: Nagykatiixta, Zrínyi Miklós-utca 22, szám.
A köztartozások nemeé»ö5STes;e: Nagykanizsai városi Közjóléti Szö-vetkezet kövttelé\'Se ^ 2 100;—
Az elaő árverés helye: Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. ez. alatt, . Az eliö árverés Ideje: 1943. Június 9 én d. e. 10 órakor. A máiodikárverés helye: ugyanott. A miiodik árverés ideje: 1943. június 18-Au d. e- 10 órakor. A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként: Szobabútorok, szőnyegek, képek, tizedesmérleg, kézikocsi, fényképezőgép slb, ito 1.442 P becBtrtékben.
Árverési feltételek. \\.íAz első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed részét megígérik, fogában áll azonban a községi elöljáróságnak (vársii adélilvatalnaki a lefoglalt tárgyakat a tulajdonos beleegyezésével árverésen kívül is, a lefoglalt Ingéság becsértékének legaláhb hárem negyed részéért szabadkézből ériékciilenl. A tulajdonos a lefoglalt ingóságnak árverésen kívül való ériékesittlét legkésőbb a második árverési határnapot megelőzőim kérhiü.
2. Ha a második árverésen telt legmagasabb ajánlat az ingóság tényleges érlé-kévtl nsm áll arányban, az ingéság szabadkézből fog értékesíttetni.
3. A vételár késipirftbsn sionnal flzt-ttndó.
Kelt Nagykanizsa, 1943. évi június hó 2, napján,
Vadlys Alajos
ím ml), városi végrehajtó.
Telafon a—06.
Leg8*«hbft legoIctt6b|wn!
Fájdalomtól mélyen lesújtva úgy a magunk, mint az egész rokonság nevében tudatjuk, hogy a legjobb férj, apa és rokon
rrank «1 enö
a Zalamegyel Gazdasági Takarékpénztár Rt. Nagykanizsán igazgatósági tagja, Nagykanizsa m. város kípvlselöteatületé-nak, Zalavármegye törvényhatóságának volt tagja stb.
t hó 4-án, életének 74 ik évében váratlanul elhunyt.
Drága halottunkat 6-án, vasárnap délután 6 órakor a helybeli izr. temető halottasházából kísérjük utolsó útjára.
Nagykanizsa 1943. június 5-én. Felejthetetlen emlőkét kegyelettel őrizzük!
öxv, Frank JanSné Bztll. \\UU>. Margit felesége. Frank litván 4» nej*. Frank György éi m-jo fycnticlici.
A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatósága, választmánya, felügyelő bizottsága és tisztviselői kara mély megilletődéssel tudatják, hogy az igazgatóságnak több mint két évtizeden át volt ügybuzgó tagja
IV
FRANK JENŐ ur
folyó hó 5-én elhunyt.
fl Megboldogult mindenkor a legnagyobb odaadással és meleg érdeklődéssel foglalkozott intézetünk ügyeivel és ezért elhunyta érzékeny veszteséget jelént számunkra.
Emlékét őszinte kegyelettel őrizzfikl
Nagykanizsán, 1943. június hó 5-én.
villamos Áramszolgáltató rt.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdéskén délttl&H S-tól délután !6 óráin. Csongery-Ui Sí, teWon 294.
Hlntesssn o Zului KBzISnüben
KESZTHELYEN
a Balaton egyedüli váro.-ias I jeliéit!, állandó tartózkodásra | alkalmas, keltőn, Balaton— Hévíz, fürdőhelyén épülő társasházban még néhány 1—2 szobás,/ összkomfortos, hallos /
öröklakáí
előjegyezhető és lekölhetö. Pelvllágosltá,, Jelentkezés
" Dr. Kozák
ingatlanforgalmi Irodájában Keszthely, Deák Ferenc-u 49.
MEGHÍVÓ.
A Gy Ü m 8 lett «rm előli Országos Egyoifl-
1*1« zalavármegyei tagegyesületének nagy-kanizsai kőrxele Nagykanizsán 1943, Janim hó 6-án dálelSIt 1 ill Ami kazdst-
tel a városháza nogvtcrmében rendklvllll közgyűlést tart melyre a tagokat megtűrjük, érdcklódéket szívesen látunk.
Tárgysorozat:
Elnöki megnyitó: Dr. Krátky litván polgármester.
ayUmőlcsősök telepítése és Islszakl munkálatok a gyümölcsösben: Boresányi György Ügyvezető Igazgató
A kártevők elleni védekezés: Méesy Béta, a téli gazdasági iskola igazgatója.
A gyümölcs értékesítése: Sólyom Mihály kör/elvezelő.
Kazay Oyula zalaegerszegi v. félntézé; Virágos házunk tája.
Nagykanizsa, 1943. június hó 1-én.
Sólyom Mihály Boresányi1 György
körzelvezelí. ügyvtzet* Igazgató.
NfigyzanizsM nietfyct vaioi polgármesterétől.
I4723M943. Tárgy: Iskolai bei rátán ok.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az 1943/44. tanévre a belratások az egyes tanintézetekben a következő időben lesznek;
a) az elemi Iskolák mindhárom körzetében június 10., II. és 12. napján;
b) a szakirányú iparos és keresked* tanonciskolában június 12-én, a pótbelratá-sok szeptember 1., 2., 3-án;
c) az állami polgári flu- cs leányiskolában június li-én;
d) a\'városi kereskedelmi középiskolában és a női kereskedelmi szaktanfolyamon\' június 12-én;
el a v. kath. kegycsrendl gimnáziumban június 12-éni
f) a Notre Dante nönovolo intézetben június 12-én;
g) a városi zeneiskolában június 12-én. Az Összes tanköteles kom gyermekek
befrstandók valamely oktatási Intézetbe, tesll vagy szellemi fogyatkozásukra és egcsiségl állapotukra valé tekintet nélkül. Tanköteles az a gyorrnek, aki I. évi szeptember hé 1-lg a 6. életévét betölti és 15. életévét Uií* nem haladja. E rendelkezés nem érinti a tanoncoknak korra valé tekintet nélküli iskoláztatási kötelezettségét.
Köteles minden háztartás feje a háztartásban élő tanköteles korú gyermekre vonatkozó személyi adatokat a tankötelesek nyilvántartójánál (Városháza, földszint) f. évi szeptember hó 101g a hivatalos órák alatt bejelenteni.
Az a szülő, gyára vagy gondviselő stb, aki tanköteles gyermekét, illetve az a munkaadó, aki tanoncát a (ent megjelölt időben nem íratja be vagy a tanításiéi, isteníts/teleitől engedély nélkül visszatartja éa elmaradását nem igazolja, szigorú büntetéskén részesül.
Nagykanizsa, 1043. Június 5. uts Polfcármeater.
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP. A ladja! ,,Mx|ua**á*l W. T. N*1yk»tos*M. Falalős kiadó; XilaJ tüWy. Nyomatott > > a „Kliiuauial a. f. rtairktaizija*
ajüMiiJáfcair lUaykastiaáa &j**U*s\\ Watt Umi Káf«*W
liit :
KemUcswiat m__________
Tuberi polla:-------a._
•8.
la évf., 127. iz. .W»Mi »i—«¦ mini
NagykHiiIzsa, 1949. Június 7. hétfő
Ara 12 iíll»c
\'timni lariiar
.Wfcmafeajatrinanti,iMH Matte )a ü Dettimi* t»i«,V» aaOaVasaut difetta*
Németország készei, áll a vfsszafltésre
Göbbels ée Speor birodalmi mi-mesterek •> berlini ¦Sportpaloíábar. nagy beszédet mondtak tol&QÉer\' főnyi, fóleg hadiipari niuíí kasokból álló tömeg előtt. Be^iTrroltak a jxi-litikai helyzotről és e nőmet fegyverkezés hatalmas arányairól. 1941 óta 400 százalékkal omolkodott a ítémot fogrvorgyártás. A teli válság, mondta Göbbols, elmúlt és minden zálog a kezünkben van, ! hogy ^csakugyan döntő győzelmet ) fogunk-elérni. A német nép nomzoti szocialista magatartásán loporog mindén ellenséges kísérlet, amely a nép szilárdságát 6a erőit mogi/Irni szeretné. vNémotoi-sz ágban nincsenek sztrájkoló /munkáa-tömegek ős uszító\' zsidó-marxisták. A brit légi terrorra .csak egy német válasz tehetséges: — ollen-torror. Az angol népnek nincs oka diadalmámörban úsznia, mert-a számlát nüfcig kell\'fizetnie. A német haditengerészet máris 25.5 millió tonna olroHsecö* hajóteret küldött a tenger főnökére ft háború tartama nlatí. A koloti front szí-liírdan áll, fegvverek én csapatok szakadatlan áradata ömlik a hazából kelőt felé. Ab invázióról ugy Iwszél-nek, mintha az lenne a világ leg-inagátólértetődiihb dolga. A német véderő készen áll fogadásukra. Csaknem egész Európa a német hadviselés érdekében dolgozik és ogyszer hozzájut-majd a közös harc én "közös áldozat gyümölcséhez is.
Spoer miniszter részletesen ismertette\'S német fcgyvorközéai iparnak 1948 tavaszán elért csúcstóljesit-ményeit. Az olnuilt májusban hatszor annyinál in több lósMrJjésáült, mint az 1041. év havi átlag-mrmo-léso. A páncéltörők gyártása-\'1941 -tői máig 600 flzázalékkai^nolkodolt. A r^üíogépgYártás is sokszorosa az olőzö\'fivioknoV A jövő tavaszig e termelést a hadiipar \'minden ágában újból lényegesebben fokozzák.
Ax olasz sajtó
Gőbbels és Speor miniszterek bőszedével foglalkozva kiömölik, hogy Németország hatalmasan felkészülvo kéazon áll a vÍBSzaütésro. Oayda rámutat arra, hogy a beszedők éppen akkor hangzottak el, amikor az orosz fronton növekszik a harci felkéflzülŐdéa és olŐkészülotek folynak az EurÓpa-orőd mogtám adására, aminők időszerüsóío a Fötdközi-ten-goron kétaégtolouül jelentkezik. Az ellenség mindon kiaérloto, hogy a német és Olasz népot el válassza egymástól, kudarcba fulladt. A két nép teljesen összeforrva és mindenre fcl-készülvo áll azilárdan egymás oldalán, hogy megvívja ozt a harcot. Gayda a kót beszédből vott idézetekkel bizonyítja, milyen hatalmas a tengely felkészültségű óh hogy oz a hatalmas arányú fegyverkezési munka kövotkozményo. A német mi-mazterok beszedői boblzbríylMták, hogy & tengely eltökélten és snlúr-\' dan néz szembe a háború uj teje* zotévol még ha kemény lesz ia az.
F«te2fl« t^rkttartö : &*rtom\'*» Lajos
KtéTteotéa! ára: «jzy hónapra 3 pengő 20 tuie»,
negyedévi-e 9 penge" !10 íliler. Kgyea szám: hétköznap 12 fili., azombatun 90 tül
.1 győzedelmes magyar egységről, a vidék problémáiról beszélt Ilovszky János vasárnapi kerfitetjárása során
Ilovszky Jfluoa a nagykanizsai kerület orazéirgytltésl képviselőnő a kereskedelmi mlnlsztorrel való lainotolt í yalaa d következtében nem mom-h«t»n este, hanem vaftArnup reggel érkezett kíséretével Nngyknnlz ára. abnl a Közpbnt-iízAllodábaii dr ThoivfHy Zalgmond pArtvnzulő 6* vitái Tnih Béla tArskeralnlvezotA\' fogadta a vidékről Jiitt pelgársíg élén Innen egyenesen
¦•jose
ktl7«éKbo folytatta utJAt, ahnl a közaőg népe tolkeiedéaael fORadta. • Levéste dlaszakasz llaztelfittt a képvlüetó előtt, majd BAnvat Peteno k\'l/séiiblrO Udvö-zfilto a polní.r\'\'.i\' éa a krizaég novélian, amelynek liovn/.ky dlai-.polg&ra. s,<, ith Ilanka éH Banyai MarRlt vlr&Rcaok-rot nyujtottHk At n képvlnelfinek, akit aaután vitéz Tatra* tanító üdvözölt. Ifjú vitéz Tátrhy LAszló tolmicsoMa azerntniét az.lfjti magyarwAg nagy ló-akaréjéval azembnn.
Ilovszky moioir szavakkal köuzíinto meR a rendkívül eslvfllye* fogCdtatéSt Felhívta hailRaté\'-ARAt, hORy a nemzet Jövéjének biztoflltA^a érdaVóbon mindönkinek ott vau h helye egyeégeseoer
iizAvRyarapltú Nncyurunk, v|l6i>, l[onhy MlklS kormA\'iy/ó mellett Méltatta a Kormányzó Ur eredményes omzAsrlA-BAt. Majd szólt a komoly, huznllaa munka megbeoaQtéeéról. — Mlndcgylkllnk brcsül]e meg a nia-
sfkAt, — mondta, mert mlngnyálan raa-ttyar t-atvérok vagyunk, akik beletartozunk a ii.tfíy manyar közdsaégba.
Közvetlen ezávakat Intézett az ttju mayya\'HABrhoz, rnlnt a magyar Jövő reményééi:^haz. Utalt az oroaz éilapo tokra, iihol a népnek nem emberi, hanem Állati aorsa van laton nélkfi), a ena!Ad ttaztcsaége nélkül, az egyéni mu\'ik" meirbiíCHlilése nélkül.
— Milyen nié* (n a magyar élet — mondta — biten védő keza alatt, be-ecOletc-t magyar ólat, Áldozató* haza-tlsÁg, csiíAd- (ta aiszonytlazlelet, nővíi-
delem, köz- 6n vagyon blztonaAí, emelkedett szellemll foguzolgaltatAfl. Ma csak egy politika lehet r hűséggel ösz-azetognl és a nemzet céljait szolgálni: A képviselő ezutAn még elbeazélRotott a gazdAkknl é» horaatartozólkkal.niajd lelken ünneplés közben folytatta utjöt a virágba borított autóján
Murakeresztur községbe, ahol nagyszAmu közönség ólén Solymoa főjewyő\' fogadta Ilovsíkyt, mint aki eqész élwtén At a kerenr.tény MitíynrorszAgtirt dolgozik. A képvlnnlá váltásában kijelentette, hogV azon dolgozik munkatAnmlval, hogy a macyar életet szebbé tegvek. Majd falusi ap-résAgok vlrAgokk:! kedvíakedtek a képviselőnek.
Ilovszky ís kísérete ezután elvonult a leveate díszszázad előtt, majd r\'-dzt-vett a tamplomban a nagymlsén.
A honvéd hösl lm reni, e falu problémái, a fiatalság Jövője
de azon lesz, hogv
Déli 12 órakor nagyszámban gyűlt össze a község polgársága, hogv meghallgassa ilovszky tájékoztatóját. Ott voli Csótlii Géza prelátus, Dömötör János káplán, Bolyinos főjegyző, l\'otó István *IAV állomásfőnök, Vámos Zoltán főtiszt, Ilínlorröekor Jenő vállalkozó, Rákóczi kántor-tanító, Szőke István és Németh László tanítók, stb., a teljes pártvezotőaég éa na\'gvszámu közÖnBég. Szoliva András község-bíró- közvetlen szavakkal üdvözölte liovflzkyt és kisérotét, Altalános figyelem\'közepette kezdte meg Ilovszky beszédét. Mindenekelőtt rámutatott » 46 fokos hidegben csodás hősiességgel harcoló magyar katonák dicsőséges fegyvertényeire, n partizánokkal folytatott küzdelmeikre. Kitért arra, hogv azért járja a kerülőt községeit, mórt a MEI\' noni csinál \\ ertoni nogv ep alattomos politikát, nyíltan hirdeti, I maradhat fenn.
¦emontkérdés Bo-
jelentette, hogv Budapesten fölállítják a muraközi tanoncoühont, a molybe az ő közbonjárására mura-koroszturi fiukat is fognak felvenni. Ma minden embernek többet kell adnia a köznok. A nomzotért hozzunk áldozatot. Majd az ifjúsághoz szólt, Ma nem választja ol az omberekét egymástól a pártpolitika, ha kialakul a nagy nemzeti ogysép; faj-közössógi alapon,
ennek a fiatal nemzedéknek már sokkalta könnyebb lesz az élete.
A történelem tosr. tsnubísonveáffot amellett, hogy a papok tanították a népot a földművelésre, az iparra, tudományra, ajiérl-beosüljuk meg a papok, a tanítók, a magyar asszonyok munkáját. Beszélt a háború után bekövetkező nagy gazdasági fejlődésről és olőro-haindásról. Tízezrek köszönhetik neki egzisztenciájukat — mondta — éa"mégis sok-sok hálátlanságot kol-lott tapasztalnia, do mindez nem fogja őt leteríteni kitűzött útjáról. Do no irígyoljo senki a mások iobblótót, a nagyobb darab konyorot, hanem fogjunk össze, dolgozzunk becsülettel. Nagy nemzeti Öntudatra és a győzelembe vetett tenditbetot-lon hitre van szükség.
s kedvoző megoldást nyerjél
„Jó magyar emberek mind egyet, akarnak*
ni, mind a 36 községben a nemzet
Szesetnek
községben délután zsúfolt tőrömben folyt lo a Mfip értokozlot. A meg-jelontok soraiban ott láttuk Mészá-pros Ferenc plébánost, Tihanyi János 1 ovang. lolkészt, Rittor György párt-vozotöt, I\'foiffor községbirót. Takács István párt társvozotőt, Hzandtor János tanítót. Nagy éljonzéssol fogadták Ilovszky Jánost és kísérőiét. Magyar ruhás kislányok virágcsokrokkal köszöntötték "ilovszkyt; Az értekezletet Ritter György pártvo-zető nyitotta meg. M^észáiös Foronc plébános Ixíszédéljon utalt arra, hogy a mai aorsfiöntő Órákban meg koll értoni, hogv egy közület csak ugy ha annak mindon
hogy oz a kis ország mindig evósebb lehot, ha tiszteletben tartják aszont-ístváni hagyományokat, ha tisztelot-bón tartják" S tomplomot, a vallást, a magyar eszményt. A> nagy magyar oszméért, — hangsúlyozta — ttok áldozatot is kuli hozni. Eb ha koll, nélkülözni is koll tudni. Mort csak egyetlen ogyrÓt van Baó: hogy a magyar katonák \'győzedelmesen hazajöjjenek. Majd beszélt
a tisztviselők helyzetéről,
amolyon a kormány segíteni fog és valószínűleg még a folyó vagy a JÖVŐ hónapban. Bojelonlotlc, hogy a kormány a jogos
épltkezéeekre
ozontul mindon gazda-igény lőnek csupán hatósági véleményezés alapján évente 15.000 téglát engedélyez,
tagja egy sziwol, ogv lélokkol összeforr. Amilyen nagyok tudtunk lenni a lemondásban, legyünk nagyok az összefogásban, az egyetértésbon.
Ilovszky hosszabb beszédében meg állapította: nom igaz, hogv a magyarság egyetemi) nem talált ogyr másra. A jó magyar cmborok"mind egyot akarnak. Mind bizakodóan áll az ország nagy Vozéro mögött. Ez a nemzet vitéz volt, hós volt, Istenbon hit, csak egy baja volt, — hogy sokszor álltak Bzemben egymással azok, akilmok pedig azonos érdekeik voltak. A zsidóság nemzőt rom tieló szellőmét ki koll irtani a nomzotból. örömmel vitto fel Budapestre u jo-Icntéat, hogy Bzojwtnokon ma béko és egymást megbecáÜlés van ismét, amit a község vozetőségénok koll köszönni. Csak egy uton lohol mon-
ogyotértéa utján.
Tihanyi János ovang. lolkész 1k»-fejoző bőszedében hitet tett a község magyarsága inollotl és hangsúlyozta, hogy teljes bizalommal vannak a képvisolő további munkássága, iránt.
Az értokozlot Bittér Györg^* zárószaraival végot ért.
Ilovszky képviselő ezután folytatta útját
Ksszthelyre,
ahol dr. Lenért János horcegi jó-szágkormányzóval tárgyalt, majd az ostí órákban visszatért Budapostro.
A Magyrf\'r Elet Pártjának egyik logorósobb kerüloto a nagykanizsai kerülőt, állapíthatták meg, akik az <?gvos községekben a polgárság hangulatát tapasztalhatták. (&. R.)
Roosevelt már most felveszt az őszre tervezett hadikölcsönt
Amerikában nagy feltűnést költött a hír, hogy az Egyesűit Allamolf kormánya az őszro tervezett 2 és fél milliárd dolláros hadikölcsönt már most folvoszi és oziráiiybun az olŐkóezületoket folyamatba tette.
Londonban Churchill tegnap a második minisz-tortanécsot tartotta az angol kormány tagjaival. A minisztertanácsba hovonták ozuttal íb az angol haderő minden részének logfóbb képviselőit.
ZAIíAI KöZL\'öNtf
Mikus Gyula,
a sokarcú művész
Először Zalaegerszegen falálkozlam vele. Már csak a kepeivel. Mondtak, tanító, még hozzá eldugott, kicsi faluban, Zala-szántón. Zalai művészek kiállítása volt akkor Egerszegen éa valamennyi közül (pedig népes mezőny voll) Mikus vásznain sziporkázott a legígéretesebben az isteni szikra. Pedig nem lanult sohasem festeni. Da kezdettől isgva tudoll. Aztán mégegyizer találkoztam a kepeivel. Újfent Zalaegerszegen, a hires-ncvazeles Uöcseji-nap kiállításán a zárdában. Egyszer csak egyetlenegy vásznával, amit felküldött egy\' budapesti kiállításra, dijat nyert. S attól fogva itt olt már Ismerőt-kent Üdvözöltem a nevet (városi tárlatok egy-egy képsarkában és oz ujságkrltlkák-nak vidéki művész számára tukaron mert soraiban. De olt volt végül mégis csak a neva a nyilvántartottak, a letagadhatatlanok között. Aztán jöttek pesti kiállításokon a uiobrai , akik Ügyeltük, elosodál* közlünk. Hogyan? Ezt is? És ezt la Ilyen tökéletes magabiztossággal ? Pedig nem hódolt be scrnmiíéle irányzatnak. Nem faragott magúnak bálványokat és nem barnkádozta cl magát sem tárgykörben, sem anyagban, sem technikában, mint jeleseink Igen nagy része, akik a művészi egyéniség kultuszai odáig „fejlesztetek", hogy az egyik uak cigány témákat, a másik csak lürdózö mmlákal, a harmadik csak mesebeli tájakat feslett, mindegyik alkotott magának egy, sziz kép közül egyen la azonnal Iclismerheló technikát s ahhez ttlzön-vizen át, sokszor az unalomig ragaszkodtak. Mikus Qyulát nem a saját művész egyéniségének bálvány ozAsa hajtja alkotásra, hanem a lelkével együtt termett művészi ihlet. Ezért tárgyköre azéles, művészi látása rendkívül gazdag. Amit aitán meglátott s ami be . művészi élményként megfogamzott, azt nem gyömöszöli bele egy kifejezési med Prokruiles-ágyába, hanem az élményhez választja kl élztúnös megérzéssel a megfelelő technikát ét sulim Nem azt jelenti, mintha nem lanno egyéni megnyilatkozási készség*. De mennyire van I De nem az szent és sértrieietlen számára, hanem a mflvé-azet. Ez kényszarlli arra. hogy hol kemény bronzban, hol lágy akvareliben, hol a naturalizmus formanyelvén, hol meg at Impresszionlzmutnak tonnákat oldó eszközelvei, hol a rajz, hol pedig a azln hangsúlyával szólaljon meg. Istenáldotta tehetségét bizonyltja, hogy akármihez a akárhogyan nyul, abbéi mindig a művész alázatos áhítatával formál kifogyhatatlan alkotóerőt tanúsító múvédit értéket.
Bit a kirobbanó tehetségű zalai művészt, aki most már nem zalaszánlói tanító, hamm keszthelyi nebulók rajztanára, most először -iamerheti meg a kanizsai közönség az Iparoskor nagytermében lévő kiállítás keretében. Mikus maga ls Nagykanizsán tartózkodik. Itt van az a gyakorlott képrajongók szamára ls feledhetetlen élményt jelenté váBzna ls, amellyel először nyárt dliat Budapesten. Pusztai temetés a hófúvásban. Itt van az utolsó kenet méreteiben éa művészi munkájában hatalmai értékű vászna. Itt van a színpompa minden lm !ns.ig.il.ur) ragyogó olvasó nője. Itt vannak a nzohni, a hajós klsliu a-hil-1*1, a nagyszerű klfejeió erejU gomba-szedő, a íiiss, modern stilizáló képzelet txuite aratópár, a mozgásban, analóm.á-ban Ihioman épitett aktok. És Itt van korábban érkezett műveinek az a sorozata, amtlyiJek alapján a kiállításnak már\' ai AlUlános kritikájában Mikus Üyula nevét in/.uik a bhálat élére. Most pedig, uj alkotásai ládán szükségét éreztük, hogy ezt az országos vonatkozásban is egyik legnagyobb magyar mfivészl bemutassuk a sorokban Nagykanizsa mUértöínek Is. IzlU (hl)
A kérorrikodAat lattan
év m «5«-vény bUnisfti I
7-én
Államvizsga,
Ilim! biitiHMii. i!lto!Mm!i.
Tájékeit. (4. ™ 8x«nt Inrt h«ro«a-u. 8.
Ax ősszel lelealk meg a Zrínyi Irodalmi Kör első évkönyve és kit év mnlva a Kör félszázados története
Az Irodalmi és Mivéizstl Kör 48. évi közgyűlése
4Ö. ovi kózfryülését tartotta a nagykanizsai Zrínyi Irodalmi és nagykanizsai Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör a városháza dísztermében. Kólómon Ferenc olnöki mognyitója után Vandra Jenő főtitkár számolt be a Kor egy évi munkásságáról, \' * \'
— A háborúban, mondta, hallgattak a múzsák a regi háborúkban. A mai bábomban azonban nemcsak a katona áll azomben katonával, hanem szembon, állnak egymással a gyárak, üzom&k. termőföldök. Szemben áll ogyniaesal a polgári nép, mért minden orőfossítea ogy célt szolgál, a győzelmet. Ezért fontos, hogy a külső front szilárd bolaő frontra támaszkodjék. A Kör az elmúlt évben azt tűzte maga eló, hogy munkásságával ezt a belső frontot erősítse. Ezért nem némította el a múzsákat, hanem azokat is a háború szolgálatába állította. •
Az elmúlt óv munkája
Ennek a gondolatnak jegyében 7 liceália előadást rondozott a Kör és 3 hazafias ünnopélyt. \\
A királydijos Vegyeskar a bevonulások következtében érdemleges tevékenységűt nem fejthetett ki. Ketting Ferenc karnagy ós Üarzó Pál énekkari titkár dalos munkásságuk elismeréséül az Országos Dalosszövetség jubiláris diszórmét kapták..
A Kör középiskolai Zrínyi Ilona iroijalmí pályázatáról uhelyütt már beszámoltunk.
A Kör taglétszáma iámét wlórto a UOO főt.
Helyi Írók könyve
A kővetkező Óv tervei közé tartozik a Kör évnegyedenként kiadandó 160 oldalas könyve, amely a helyi irodaimi tevékonység számára nyújt nyilvánosságot ós számon tartja a Kanizsáról szárnyra került irokat, ápolva a vidék Itoreszteny magyar kultúráját s annak hazafias szellemét a ogylwn növelve a helyi irodalmi utánpótlást. Ecélból * tsgu irodalmi tanács alakult, amely elnökévé Barbarits Lajost választotta. (Az ősszel megjelenő olső kötetbe június 15-ig kérik a helyi írók kéziratainak beküldését.)
A Kör jubileuma
Közeledik a Kór fennáljáaának fél évszázadon évfordulója. A Kör Barbarits Lajost bízta inog, hogy arra megírja a Kör tőrtánetót, amo-
Leventélnk focadalomtétele
A hétvégi rossz időjárás mogaka-dályozta a nagykanizsai leventéken a mindon évben nagy BÍkorrel meg-rondozott Levente-nap megtartásában. A szokásos lovoniomisen résztvett a helyi levonta főhatóság
vozotőség számos tagja, ólon a város íKJlgárincstoro, dr. lírát ky István kir. kormánytőtánáéflbs, a lovonte-
dundárparancsnok, Uher Ernő, dr. Tholway Zsigmond, az ogyosülot elnöke, Bnrta István gimnáziumi igazgató\', Froislinger Ágoston járási és városi lovontopuraucanok éa a honvédség tisztikara.
Miso után követkozott a fogads-lomtótel. A Hiszekegy után Kránitz
Ivet az évfordulóra fognak kiadni.
Majd így folytatta jelentésót Vaudra főtitkár:
— Haladunk a megkezdett uton, mórt áldott mindon szó, minden betű, melyből a magyarság erkölcsi megújhodása fakad. Áldott, mert IkjIső béke, nyugalom, erő, bizakodás fakad a nyomában.
— Nem a háború borzasztó. Az a borzasztó, hogy ilyen a nemzőtök színvonala. Nem a háború mond el-lont a koroszténységnok, hanem az, hogy kétezer óv múlva a korosztóny államok ennyire korosztónyok. így a hábpru borzalmas tükörképe\' annak, hogy mik vagyunk.
— Az olső világháború után tisztán láttuk, mi jó a magyarságunkban s ml a rossz. Az elvesztett háború után Q meggyötört magyarságban volt erő, volt bocsülot, rúeg-ónzto méltóságát és ideáljait. Szenvedésünk még az ollonség között ia tisztteletet parancsolt. Magyarnak szülotni önmagában véye még se Viom végzőt, ho nem dicsőség, ha-, nom föladat. Minél nagyobb, minél nohozobb oz a föladat, annál gazdagabb nz érto járó ajándék. Magyarnak lonni annyit, jelent, mint kii-lönbnok lonni. önmegtagadóbbnak, lostTÓríosobbnok, mégis a tegolszán-tabbnak. Magyarnak lonni ma any-nyit jelent, mint hont foglalni, po\'l-gariasodni, roformálódni, felszabadulni, turáninak ós világpolgárnak lonní, egyszóval ogy emberöltő alatt, a\'mi életünkben, gondolatban ós érzésbon, akaratban, tottbon és tűrésben mindazt újra éa süritvo végig csinálni, amit ezeréves történelmünk alatt gondoltunk, éreztünk, tettünk és szenvedtünk. Ma újra koll élni ai egész magyar történalmot, i
A. közgyűlés lelkes könzönotet szavazott én jegyzőkönyvben örökíti meg a tartalmas e> szép főtitkári jelonteSt.
Választások
Uj választmányi tagokul megválasztották Hűli Cilitj dr. Molnár Antal leánygimnáziumi igazgatót, Vajay Józsof esperes-plébánost es Manko-vits István ipartestületi olnököt. A főtitkári tisztségben végleg raogeró-sitotte a közgyűlés Vandra Jonőt.
Garcó Pál "pénztáros a számadásokat és költségtervezetet terjesztette ho, gondos munkásságéért a \'közgyűlés köHzőnotet szavatolt.
Hozzászólás, indítvány nem hangzott el a közgyűlésen.
István jovehte szívből fakadó M érzéssel előadott foháaza követkozott, majd a leventék vogyoskara adott olő ogy szép hazafias számot »Aldja mog az latén azt az anyát« cimmol. Németh János karmester vezénylésével a már többször sikerről szoro-
Rolt lerontó vegyoskar ozuttal is to-otségos és komoly kónisnak bizonyult.
Bácsi János lovente mondott oz-utáii ünnopi bőszedet. Ka valóban ünnepi volt nz ogynzorünok, do annál szebben fölépített beszéd a magyar ifjúság, a magyar levente feladatáról. , (
— A mi ífiu vállainkra ogy csodálatos küzdelmét helyezett a sors, do egy pillanatig som torpanunk meg, mort uj magyar hőseink szel-
Festmények, szobrok
a legjobb inövószok örök-értékű muzeális alkotéaalnak
KIÁLLÍTÁSA
mm IparUstnial naait«rméban junta* lö-lg.
Ritka alkalom értékéé műalkotások vásárlására. _____ TárlatveseM: BUJDOSS LABZLÓ.
latna itl lebeg körülölt ütik éa te|u lőeéaünlt t»li«t tudatában indnlnnk ha kell, a küzdelembe » tznhh, i boldogabb magytiT jövendőért, \' -mondói ta a dőrék lev6nto-tzóji0l[ beszedő végén.
Ezután a levante-ujoncok fcwa-daloiutétolo következett, melyet a leventedándárpárancsnok előtt a városi és járási parancsnok szavai után mondott el a több, mint sziík főnyi lovente-ujonc.
Ái ünnepély a Himnusz hangjai, val a honvédzenekar előadásában ért véget, ünnepély után » levente disz-századok elvonultak diszmenetbon az országzászló olótt lévő lerontó-" ru/etók és hatóságok előtt.
? zinház
Bolond Ásvayné
Kétségkivül nagy érdeklődés elózta meg Nagy-kanizsári a Bolond Xsvay-né színházi olóadását. Voltak, akiknek alkalmuk Yult Harsányi aain-müvét Bajor Gizivel a eimszeropbon Budapesten végignézni, sokan a holyboli Korosztény Tísztvisolőnők elismert tehetségű műkedvelő gárdájának nagyon szép előadásában látták és most a hivatásos TÍdóki színészek bemutatásában akartak végignézni. A nézőtér toljesoh megtolt. A színészek mindon igyokozole odairányult, hogy az iró gondolatainak szépségét Tiüen érzókellossék. Tudásuk és omborábrázoiáai művé-szotük javát nyújtották, amihoz hozzájárult a körültekintő rendezés, diszlotozés is. Az olaő felvonás játéka maradéktalan művészeten*] ¦ közönséget macával ragadta, inig a második fölvonás egyea jolonotoioon olykor orősebb aláfostébt tapasztaltunk, ami nzükségtoton wi. a szé[i játék rovására megy. Lovaesy Klára a cimszorepben mint »fiatal Aavay-né« rokonszenves, kodvos magjole-néa, finom, intolligenn játékában a fiatal asszony gazdag érzelmi skáláján meleg szivhurokat pengetett és meggyőzően személyéé itotto meg Asvaynét. Kellemes orgánumát, szép kiejtését kiemeljük. Nagy várakozással nézünk további ezerepléao ele. Az iKirog Asvayné« alakja belomar-kolt a nézők lelkébe, amikor derűjével mosolyra\'\' késztetett. A színésznő átgondolt és jól formált figurát alakított. Horváth Jonő Aavay Zoltánja tökéletes illúziót költött. Alakítása finoman kidolgozott cm-bor-rajz. Teljosen rieki szabott szerep, amit alapon művészi gonddal kihasznált. Szint, lelkét vitt játékába. Kokonszonves, eleven alakítás volt Lohotay Antal fiatal Asvayja. Játékkószségo és közvetlensége ozóp sikort biztosított számára. Haraaz-tOBsy Irén szinos játékkal ezomélyo-sitotto mog Zolinányi Lenkét. II* éniót jobban vitte volna bo szere-péno, még szobb toljoaitmény főhetett volna. Várady Pál nomos ogv-szorüfléggol és kodvos humorórzúktel formálta meg Zelmányi Tamást. Vinczo András Brezovay Olivérjú-ban sok igyokezetet láttunk, hogy hálás szoropéból olovon figurát csiholjon ki. Deák Sándor Pataki Andrása életszerűen hatolt. Mórion F*-rone orvosáról és a többjükről is el-ismoréssol emlékezünk mog. Az olvadás pompásan a ikerült. A\' nagyszámú közönséget a müvészot varázsa fogta mog és sokat és lolkosao tapsolt a kitűnő azinészgárdának.
(*¦ H.)
Zöld hilló almát,
már diónagyságtit, xSldbaraét minden mennyiségben napi árom veszek.
PernteleKéshez szükséges Vluol és míax elój egyezhető. IS23
Dene Jóataefné
Magyar-utoa 147.
FERENC JÓZSEF
KESERÜVr
T.XÍM RÖZCÖN*
Lelenyén lg pusztított a mnlihell iégverés
1943, junius_7__
KÖZG&ZD &SÁG
A nagykanizsai gyümölcs-terhelők közgyQlése
A Gyümölcstermelők OraiágoB Egyesületének Zalavárrnegyel Tug egyesül o-to, annak nagykanizsai körzete, vasárnap délelőtt a városháza nagytermében rendkívüli közgyűlést tartott.
A nagyterem megszokott ünnepélyes hangulatát élénkítik a magyar gyümölcs szellemes és Bzines plakátjai. A széksorok komoly érdeklődőkkel telve vártak a megnyitásra.
Dr, Krátkl István polgármestor, az egyesület alelnöke lUvözlő szavakkal nyitotta meg a közgyűlést és liojelon-tettt, hogy újjáalakult az egyesület szervezető. A célkitűzés maradt n régi, csak a személyek és a szellem más.
- Az áldott magyar tőid világhíren gyümelcsül terem, mégis be kell vallununk, — mondotta készedében -
sok a ttnnivolii. Nem lehet elég szigorúan, nem lehet elég szeretettel foglalkozni a gyümölcstermelőket OrlutŐ kérdésokkcl. Telepítenünk kell, termelnünk kell és az értékesítést uwh kell szorvezuünk. Must konjunktúra viin, de mór most foglalkoznunk kell, tíogy
tgy-ety fajtat tömtgben és minősig-btn termelhessünk Az agyén és h nemzet gazdasági szempontjából felmérhetetlen a kérdés és Nagykanizsa város tisztában van azzal, hogy ez az ügy megérdemli az áldozatot is.
Boresányi György egyesületi lutóző arra mutatott rá, bugy tavaly még csuk száz tag|a volt az egyes.IIletuek. az Idén már kétszáznál több. l92«-ben OyöraÜroy György volt főispán kezdeményezésére az első gyümölcstermelő szövataég nálunk alakult meg én ebből fejlődött ki az országos egyesület, la mertette az egyesület célkitűzéséi, majd a telepítésre hívta fel a Ügyelőiét Bulgária IS ezer hold gyümölcsöst telepitett, mlg mt osak 15 ezer holddal büszkélkedhetünk. Tanácsai a talaj meg-váiasztáaára, a fajtákra, az éghajlatra tőrjeitek kl. Megígérte, hogy a tél folyamán egy hatos tanfolyamot rendez az érdeklődők útbaigazítására.
Uóeay Béla, a nagykanizsai téli gazdasági Iskola Igazgatója rövid, de annál talpraesettebb előadásban világította Meg
a gyümölcsfák kártevői elleni védekezési.
— A gyümölcsfák gondozása terén ugy szólván nem csináltunk semmit! -— mondotta. — Pedig a Jövedelmező gyümölcstermelés sarkpontja — a helyes védekezés.
A gyümölcstermelők nem Ismerik a kártevőket, vagy ha ismerik, nem Ismerik a védekezés helyea módját. A gyümölcsösök ellenséget növényi vagy állal! eredetűek. A növényt gombás megbetegedések ellen rézvogyületekkol (egyedül a Usztharmat ellen kénnel) vőíekezünk. Az állati kártevők vagy rágok, vagy szívók. A rágok ellen arzénnal, a szívók ellen nikotinnal vóde-kezlnk. — A Jó és a legjobb permetezés semmit sem ér, — mondotta -ha a fát kelleon elő nem készítettük. A megelőzés fontosságát hangoztatva azzal fejezte be előadását, — a vajtryér előtt ezrek áttaak esőbea Is 19 dkg. vajért, míg a növényegészségügy I tanácsadás végett alig njltjájc reánk az ejtet.
Kazay Gyula zalaegerszegi főlntóző Virágos házunk t)jJa címmel tartott igen leníiiWfos, meggyőző előadást. — A virágzó gyümölcsfa — mondta — legyen a kért egyik büszkesége. Helytelen volt, hogy a gyüuiŐlca&Uiibctt exámüxtUk a> virágos kertjeinkből.
Sólyom Mihály nagykanizsai körzet-vezető bejelentette, hogy rózgállo, káli-szappan., kénpor éa nikotin kapható. A tagok vehetik Igénybe csak. A gyü-KSÖlsBtórmelőket érdeklő cukorkluta-iáoról örvendetes kijelentéseket tett.
A közgyűlésen néhány érdeklődő fel-széllaláa la elhangzott, mely közül Ke-nedv Imre mérnökó érdemel említést. A felszóllaláiokra nyomban választ kaptak az érdeklődók. (vj)
faltat, ezüstét
legmagasabb árban vessek.
Vékámy ékszeres.
fő-Hl t
Letenyt. Június 7 {Tudósítónk jelenti) A mullhell nag, jég-zivatar, amely Zala több vidékén okozott nagy károkat, Letcnyén ás környékén is pusztított. A gabonatöídekel sok helyen ugy elverte a sllrUn hullott jég, hogy 1c
.Megírtuk, hogy az ószi kanizsai kép- és lakáubunondezésí kiállítás epilógusaként több feljelentés történt Vali Nagy Dezső budapesti lukos ellon, aki \'a kiállítást rendezte. A nyomozás adatai alapján Vúli Nagy Dezsőt a rendőrség internálta. Mintegy nyolc hónap óu van a kis-tareaai internálótáborban. A kir. Ügyészség Vali Nagy Dezsőt perbefogta csalás és sikkusztúií gyanúja iiiiut!, Bendőt állította eló u mostani tárgyalásra dr. Hámory Zoltán törvényszéki biró eh\'-.
Váli Nagy Dezső budapesti lakos dekorációs festőnek vallja magát, elvált, két gyermek atyja, Pécsett fél háza van 30.000 pengő ériekben.
A vádpontok között szerepül, hogy a Korona szobaasszonyától \'2őu i»n-gó kölcsönt kapott, orro ti képel adott fedezetül, do eltávozott\' Kanizsáról anélkül, hogy a kölcsönt visz-szafizetto volna, A hat képot a rohdórség lefoglalta, Nagykanizsán mükiállitóat rendezőit éa\' fostóniü-vészjmk mondta magát. Azt hangoztatta, hogy a kiállítás megnyitásán a fŐliercog is megjolonik." ígérte, hogy a bemutatón maanekuwkot vonultat fel. Igórotoivol többokot té-vedésbo ojtott, többoktól a kiállításra pénzt vett fol, egy cégtói csokrot rendolt és »zt ki nom fizotto, Füsti Molnár Zoltán budapesti műkereskedő hat képét elzálogosította-.
Váli Nagy I)ozsó bűntelennek órzi magát. Krldig 82 ilyen kiállítást rendezőtt az országban, mondotta, Nagykanizsán in engedést kapott a polgármestertől ós rendőrségtől. A kiáDításon részt vett Füsti Molnár Zoltán budapesti műkereskedő, a fostok képoit az értékes itatta. A nagykanizsai kiállitásaal kapcsolatban — mon,dta - betartotta feleivel szemben a kötött megállapodásokat. A kiállítók részvételi dijai fizettek — 50 pengőt -— éa erről szorzódéit ¦kötöttek, a kiállítók reszelted tok, egyik nem akart kiállítani »á máaíkfl miatt. Innen származott az egész dolog, - mangoztattá. Kimondta, hogy araikor a légiriadók ^yoltnk, nz a kiállitására is hatással volt, azért megkérdezte a szobaasszonyt a Koronában nom tudna-e valakit, aki kölcsönt nyújtana neki kópok ellenében. A szobaasszony 250 pengőt ajánlott fel, Ő pedig kéjeket adott fedezetül. 14 napod bolül. el is küldto noki az összeget.
— Ezek az ön által fos tett kó-.pok? — kérdozto a biró a teremben kitotl ké]wkro mutatva.
— Nem, kérőm NA nyers vászon a Füsti .Molnár ZoKanne, akivel elszámolási viszonthall vagyok, a kopekot a festők ^estottók, én »korri-gáltaiiK. Cs«1í-4 nyers vászon áráért tartozom Füstinek.. Füsti n kiálli-tás képzőművészeti részének vezetője volt. ó poriig az iparió. A közös kiadásokhoz Füsti Molnárnak is hozzá kollott járulnia.
Dr. Hámory a vádlotthoz: Csakhogy magának nem volt a Nefol»jfcs-utcaban műterme, mint a névjegyen jolozvo volt}.
— Lakásomon dolgoztain, külön műtermem nem volt - - válaszolja.
Dr. Hámory: No és hogy volt az a sjózsef főherceg ügy«7
— A fensége* ur nem tudott oz-alkalommal lejönni. De Újvidéken, az ottani kiállításunkon ott volt a fenséges Ui\\ fin Kanizsán csak az újvidéki kiállítás fényképeit mulattom fel. Az akkori lági veszély,
kell kiszállni. A szólók egy része is egé-szen áldozatául esett a jégverésnek. A véleményekben igen nagy a kár. A kender-vetések Is tönkrementek. A lég Agyonvert sok apró háziállatot és betört sok ablakot.
miatt n,ii)i is lehetett ezt meglesz rozni. Két kidapos cég » megköt\' megállapodás után kifogásokat •¦ mosztott konkurrenciális okokb Mikor a dolog elmérgesedett, un szűntette velük a rnegállápoaást
visszaadta a pénzt. Egy inúsik állító kifogásolta, hogy ni ricset\' inaunekinok a kiállításon. A liarn diknak egy csokor árával tartóz* de uz illető rokompenzációs ala! vett részt a kiállításon, így ó n> is gondolt arra, hogy a csokor fizessen.
A vádlott után a bíróság a tai kat hallgatta ki. Sáreczné. Szí Vilma\' elmondja, liogv* adott V Nagy Dezsőnek kölcsönt, de n érezte magát becsapva, mert ellonérlpli, a hal kép még volt ni Nem károsodott, nem kéri. a vádi megbüntetéséi.
OzrJtJJinVfi\'r.|i\')zsefné kijoleittc •dfögy a vádlott nom vezette őt fé nem érezte -magát becsapva.
Brónyai Toros, Wind\'tseh (I tehermentesítő vallomást lettek.
Füati Molnár Zoltán kijelenté hogy a képek voltaképpen az ö do szokat oda adta, hogy Váli Ni Dezső rendelkezzék voíük. Min elszámolási viszonyban voltak c mással. Kára nincsen.
A bizonyítási eljárás után Lengyol Károly kir. ügyészségi nok e-lojtotta a vádat, mire a : törvényszék megszünteito az oljá r> vádlott ellen.
A A megszüntető határozat u valószínű, hogy m%tíyilnak *»l< a kistarcsai tátiov kapui ís.
SPORTÉLET
A Z/ViNTfc nyerte a SOniOj alosztály ctjoporlbajnoksáj
\' A déldunántuli kerület hivat* san Itöili:
A somogyi alosztályban ZMNTE, a baranyai alosztály! ű Zsolna SE, a tolnai alositályl pedig a Bonyhádi ZTíi nyerte csoportbíijnokságot.
A csoportok egymásközti l fordulós biíJLiüksúifdi\'ii követke képen tőrtént a sorsolás:
Június 6-án BZTE Zsolna SE, junius 13-án: ZMKTE - BZTE, június 20-án Zsolna SE-ZMNTE, junius 27-én: BZTE —ZNNTE, július 4-én : ZMNTE—Zsolna SE, iulius 11-én: Zsolna SE —BZTE. Előlállók a pályaválasztók.
Eredmények
KTSE—NVTE 2 : I ZMNTE II.—Marcali o:K \\ Nagykanizsa—Nagy raáa 10:0 Magyarország—Bulgária 4:2
Helyszűke miatt sport beszámolóin kat a holnapi számunkban közöljük.
- (Halálozás)
Ksbos Pál volt kereskedő nia éjjel váratlanul elhunyt. Temetése kedden délután 5 órakor lesz az izr. temető halottas-házából. Kiterjedt rokonság_gyászol]a.
Naptár. Junius 7. Hétfő. Róni, kat. Róbert hv. - Protestáns Róbert,
KISKANIZSAI ÉLET
VÁROSI SZ1ÜHÁZ
1943 junius hó 8 in, kedden
este 7 órakor Budapesttel egyidSben
az év legnagyobb próza sikere
Ae Andrássy Szinháiban több, mint 250-edszer megy
EGY
NAP
A
VILÁG
4 törvényszék megszűntette az eljárást a nyolo hóu&p óta internált Váll Nagy Dezső lakásberendezés! kiállító ellen
ki-
itt Siói.
és ki-iek m~ >U,
lílll
•111
ért
lü-ibó Ali
tlo, i rí,
ft\'i.
tiin itta
tát
i!o-
jan nin
:ct-
A mi urszágzásztónkat
lengeti nomsokéra a Hargita kék bércei köztll lujdogéló kelatl szél. Csíkszeredára, aunak a flék .Klskanlzsájéra-, Zsegöare utazik a klskanlzaal kaldött-ség cgv szépca klmzett orszégzaszló-va! jniiiiii. 17-ón, A eokszAz kilométeres távolság sem hidalhatja ét azt a meleg szeretelet, umlt Klskanlzsa Caa-ba klrélyfl utódjainak, a székelyeknek küld a nemzeti szín magyar feltámadást hirdető Jelképével, az országzasz-ióval. Most, amikor Igazi magyar szívvel üdvözletet küldünk erdéM testvéreinknek, újból érezzQk az 1940 ~*év suguxztutt vegi napjainak Izgalmas és aggódó perceit, amelyek testvéreink hazatóré-.ét előzték meg.
Tudtuk, h\'igv nem hiába aggódunk. Tudtuk, hogy Erdély a miénk, őst történelmi Jusutiknól fogva. Tudtuk, hogy ezt érezték sz ott leyö testvéreink ls, ezért sorakoztak tel vitézeink a trianoni hstártakolmény előtt, hn kell, wt-Ivos dIdozáthozatalra éa kllzdelcttre. És a Mindenható, a Magyarok Igazságos Islene, meghozta a várva vért lel* i-zabadulási. Az 0 kifürkészhetetlen akarata nyilvánul meg abban ls, hogy Lnz ors/ág két ellenkező hatérmosgyé-ión lakó cslkl szókelyok és a klros zalai sftskók fognak kezet egymással ma-gyarr testvét! aorsközösségbeu. KöszÖat-Wí a cslkl székely testvéreinket Ha-rfÉptiupJuk alkalmával, igaz magyar azerotuttel, a B00U lakósu Klskanlzsa nevében, akik ha szemólyesen nem la, szivükkel és lelkűkkel ott leszaek a junius 201 csíkszeredai avatóQnnepé-[yea, ahol Ismét fehzöklk az Arbóo te-te Jére a magyar Igazságot hlrdetőV országzászló, hogy a Hargita kóklő bércei alatt hirdesse az ürók lasgyar élul-akarási
Utazás ZsÖgOdre
Külön klskanlzsa! küldöttség indul Junlua 17-ón Zsögödre fCslkszeredára) ós e.z alkalommal értesítjük a klskanlzsa! közönséget, hogy akt a küldöttséggel óhajt utazni, az Junius 10-Ig Jelentse be a klskanlzaal városházán, vagy plébánián. Mindenki a saját költségén utazik.
Itt említjük, hogy o 7-alaf Közlöny klskanlzsul munkatársa külön tudósításban számol be a küldöttség erdélyi útjáról, Illetőleg a csíkszeredai ünnepélyről.
A Kiskanízaai leventezenekar Hahóton "y Pünkösd első napján Hahóton levente-napot rendez n/, ottani leventelfjuság. Ez alkatomra a fiatal, de annál tehetségesebb klskanlzsa! leventezen akart hívták meg szereplésre az ünnepély műsorán. Nagy örömmel vesszük tudomásul, hogy leventéinkot nemssak KIsknnlzsAn, hanem más fcözaégbo Is szer«peltetlk, ami elismerésük Méltó Jele. \', \'. —A—-a—/—
1043. junlua 7
IMÓIIBDETÉSII
Ktzdő Iradlata-leényt felvési bor-nagy kételkedés : Hotlhy M. ni 3*. 1831
Klfutalaányt azonnal Schlesa,| Horthy Ml klói-ut.
[elveszünk : 11»
Majai-únttt keresek :
(aldi/lnl, jobbra,
Sugár-ut I67a., 1M3
Fiatal fűszer- és csemegekereikedő-Bigéd illist vállalni a Balatoaparten. Simon Ferenc Letenyi. Deák r. u. IS. 1ICO
Négy koiitlskolit végiett flut vagy líinvt flzstéssel tanulónak felvés/.: Tflrté fény képé Csengery ut 2. 1UI
Megbízható keJirAnftt azonnal lel veaaek : Klsfaludy-u. I/a. ItK
aépéax cséaléil szezonra alkalmazást keres. Clm : Qyeaesy László, Magyar-utca 54. 1*68
Karaakcd&-aan:*det (Hvesz : Magyar Köillsxfvlselök 09, fiók, Nagykanizsa.
* 186»
, L ÁBÁS-VÉTTL
Kiadd egy pár fekete női bőikesrlvü. Mtgtaklnthelö a kiadóhivatalban. 1167
így komplett kanyhabulot* eladó : Király-utca 2., (Szegő házban) Deutschnát.
11*2
Egy moadé-oaeaxa, csekély hibával, eladó: Batthyány u. 24/a. 1854
Alma kapható : Szabó,
Eötvöl-lél t.
18SS
BÚTOROZOTT SZOBA
¦fi vagy fcétaxoaé* különbajáralu fUiiósiabia buioroxott lakást kétesek axoiinalia. Címeket a MAORT telefon-knz-poatjáaa._ 113*
FurdSaxobéa külünbejáralu bútorozott szobát karciek uihölgy részére. Clm : Papp bornagykereskedő, Cicngcry-ut 23.
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG
Kisebb, olcsóbérü kétszobás lakásomat eloaarélnám nagyobb kétszobásért. Báthory-u. 22. 1860
HÁZ ÉS tNQATLAN
BalatOMlanyNaaan 2310 Qfl| termő aiőlö 4 szobái modem villával és plnce-felsitteléasel, állomáshOE közel, sürgősen kéaipéni ellenében elfdó. Cím a kiadóhivatalban. IU«
Keajtthalyan ui, kétszer kétszobás ház eladó. Megbizott Nagykanizsán Hoiválh, Sugár-ut 42. US9
KÜLÖNFÉLE
KfvaaaiaH egy daiah drapp-barna néi bérkeiztyü. Megtalálója julalomban réize-aül Szibó Antal cernii. 1857
mi un
ih il
vásárolhat
SCtÍLÍSSHÉL
Horthy Mlklós-ut 8.
Amerika feltételekhez kOH az n) argentin kormány elismerését
A német légierő csapást csapás után mér angliai hadíanyag-gyárahra
A német léglhaderő mont mAr mindennap kemény vlsRznvAgáPokat osztogat az angolok terrortámadásaiért
Bombázták a németek
szombaton a déli angol partvidék több helységét ós behatoltak egészen Közép-sngHAba. Nappali támadással szétrombolták Enstburnc angat város pályaudvarát és egy gyárat a vároB szélén. Egy birminghami ős egy bristoli hadi* anyag-gyárat la bomhutaié!átok értek. Faraham ogylk gyárát ugyancsak sikeresen támadták német bombázók.
Vasárnap délbon
Anglia déli partvidékén német nehéz b«rc! repülők bombatámadást Intéztek egy váras katonai célpontját ellen. Telibe ifi bilink egy nigy gyártelepet, amelyen sok tűz kitörését figyelek meg.
A német gének 20— 30 méteres alaonony rcpElléaban la folytatfAk támadásaikat.
A keleti fronton
fasooyii pmtzlIfAst végezlek német repülőgépek Gorkij váron hatalmas fegyverkezési tlzomelbon. Gorkij a Volga középső folyásánál fekszik. A gyárépületekben éa raktárakban hatalmas tüzek kelotkeztek. Egyebekben a keleti \'fronton a vaaArnap nyugodtan telt el, eaak a kubánl hldíö" körűi voltak élénk harcok.
Ofaizortzég
ea-ves eőlpontlalnak bombázását az nn-golazász légi haderő folytatta. Hajókról bombázták timót PantelaHa a»lge-tét, n tnvogrtböl La Sponla éa éa fsg-IlaH környéket és a görög partvidéken az Rget tenger-szigetet.
Svédország mozgósított egyes korosztályokat
Stockholmból Jelentik, hogy Svédország déli részén töbh hnlyen ellensége" gyűjtő léggömbök értek földel p felrobbanAauk után kisebb tüzeket okoztuk.
A svéd rAdlö tfgnap közölte a avéd hadkötelesek ujabb csoportjának be-
hlvúMAt Ez nem jelenti a svéd külpolitika megváltozását — (eszik hozxá n híradáshoz Illetékes helyen — «em a svéd külpolitikai helyzet klélezédéant. A behfvottaknak a Icgevnnmbban kellett Jelentkezniük a mozgőaltABl parancsban kijelölt gyflj té helye ken.
Svédország semleges marad
A svéd miniszterelnök beszedőt mondott a svéd zászló tegnapi Ünnepén. Tudomásul kall vennünk, mondta egyebek közt, hogy amíg a bábom tart, addig í-ivédorazagot fs állandóan veszély fenyegeti, hegy belesodródik a hAhoruba. Ennek azonban nem szabad nyugtalanítania és megbénítania a eved nép életerejét, hnnem fokozni kell a nemzetvédelmi készenlétet az ország
blztonnsga érdekében. Az eddigi katonát erők szolgálatba állításán" tul szükséges, hogy a avéd nép kifejezést adjon törhotetlen őletak a rátának ős szabadsagához, függetlenségéhez való ragaszkodásnak. Vóglll leszögezte a miniszterelnök, hogy Svédország -továbbra Is a teljes semlegesség álláspontján marad.
Argentínában letartóztatják a kommunistákat
Buenos AyroahóI érkezett hír szerint szombaton délután visszavontak a csapatokat, amolyok bevonulták az argontin fővárosba. A kormány épülote mellett továbbra is tüzérség és légvédelmi alakulatok maradtak. A városban szuronyos fegyverokkoj rendőrük tartják fenn a rendet á középületek környékén\', llawson és kormányának tagjai még nem Jelentek mog a kormány házában. Ame-ika kormányu még nem indította
inog a tárgyalásokat az uj argontin kormány elismeréséről.
A", argontinai rendőrig utasítást kapott, hogy a legorélyoaobbcn leplén fel a kommunista izgatókkal \'azombon, nkik röpiratok osztogatását kiséroltok mog.
A kommuna fákat azonnal le kéli tartóztatni és tekintettel az ostromállapotra, a kormánynak .kell 1 kiszolgáltatni.
VTmt*Krni BBO, iiim. ásároljon bizalommal
mindenféle festókárut, olajfestékeket, lakkokat, ecsetarut, kefeárut és háztartási cikkeket
Nigykinizsa, Klrály.utol 86.
Gépaziját csépiéshcü,
WetŐltsépét 6„; „<ntí-höi
most rendelje meg
UNGEH\'t^LLMArSl N vaskereskedésíben. HfegTT Bnftrcirr-Kéoeli, patrólonn, kooí- és nrmimlal raktár. *aa
DRAlflVOlGYl
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklamáoiók, bibajelontóaek, szakaxorü felvilágosítás minden villamos kérdésben défelfiU 8-fcóÍ dáSután 16 óráig.
Cfttt>^jS«ry»uit 51, faTéfön 294.
Argentínának tisztáznia kell nemzetkOzl kötelezettségeit
Az uj argentin kormány nta letelte az esküt és ezt a napot nemzeti tlnnenní avatták. VY
Rawson tábornok feloszlatta az an|en< lm kongresszust.
Az uj argentin kormány tgy exélsébil-oldali újságát betiltott és 14 aiamélyt letartóztatott, mert a munkásságot kommunista jelszavakkal a kormány ellen Izgatták.
Washingtoni hlr azerlnt a Pehérház csak biztnyos előfeltételek teljesítess esc-tén hajlandé elismerni az uj argentin kormányt A feltételek egyike az, hogy tisztázni kell a helyzetet a nemzetközt kötelezettségek terén, a másik, hagy az uj kormánynak mag kell teremtenie a jogalapot.
Hallotta már...?
... hogy a bór azine éa különbőzé fertőzésekre való Imjluuioasútf közölt exorós összefüggés áll fenn? A eü-tétbórü fajok j>éldául a maláriával szemben sukkal iiágyobb ellenálló-erőt mutatnak fel ,uót igen valószínű, hogy a trópusi vidékek emberének fskote bőrszínét, éppen a malária tenyésutette ki. Eszel aisnilwu Lent; borliní professior szerint az északeurópai fehér faj jóréact a tu-barkulózis-bacillusnak \'koszönhati kialakulását. A tuberkulózis-bfccillm-nak ugyanis a fény a halálos ellon-aége ea ezért a több fényt átengedő, azaz a vékony fehér bőr a tulxirku-lózissal szomoon nagyobb ellenálló-erőt biztosit.
*
...hogy Nyugat-Afrika éghajlata a Tohér ember számára az utolsó har niinc év alatt rondkivül inogjavnlt? Mig azelőtt Sierra Loohe, az Aranypart és a Niger s Oaniba folyók vi-déko toljos joggal visolto a »fehér omber sirjaó nevet, 1985-bon őzen a vidéken már csak kél ember halt mog trópusi betegségben.
a
... hogy & világ lejjelsŐ páncélos hajója, ü »Santa Anna* 1530-ban NizEában késsült? Ae ólomból késíült és a 300 fÖnyi leflény-\' séget sídmlélő hajóra felerésitett páncéleat V. Károly tunisei expedíciójánál annyira bevált, hogy ae egykorú történetírás Tunisí elfoglalását elsősorban a páncélos-hnjó alkalmafásának tulajdonította.
RagyKiBlniTliial Mim Uüiiit
MENETRENDJE
érvényes 1943. május 17-tél.
LrHt»é bei-Séf--VoaotAllaaaAa
?-08 7\'W 16-80
11«
13» 14 M 14»
IG-oo
IB\'40
17-38 »8-30
19« 2trn 21« 23M
il
Ml ir
i s
2.11*1 KdZL.aWV muti KAI wacikaf.
KHiln : .,Xll|Uilili,l «. T. IhMitoirinr-.
63
Um i
i; niiilluKui.il : Táoorl polla:.
«évf„l2a M. -—il I.........mii
Nagykanizsa, »43.
Junius 8. kedd
Arm 12 Cilltf.
MŰM inrcjj^i
* 9 L I TI I
Al ¦ A * I L A *
¦ #,Mi>***<>iti|Fr,.i-.
Feteäfl» «xtfwaztö : Sur bar U-s Lajos
KlŐtlzctéai Ara : egy hónapra 3 jiuogó SO flllftr
negyedévre O pengő 20 tilWt, EgyGs szaru: hétköznap i* Öl!.,szombaton ito tfli
& tisztriselóRroI
Kállay Miklós miniszterelnök bo-jotontése a közalkalmazottak fizetésiének rendozéHéróli a, legnagyobb megnyugvást koítotyü országszerte. A tisztviselők, akiknek becsületes szellemi munkáján, ierkülcsi mogin-gathatatlanságán nyugszik a közigazgatás zavartalansága, örömmel votték tudomásul* hogy a kormány tudatában van nehéz helyzetüknek és sógjtoni is kivan rajtuk a lehetőségek határain bolül.
A magyar kormány nagyon jól tudja, hogy az úgynevezett »fixfizo-tésü« dolgozók egyszer már oljutol-tak a mélypontra. Akkor, az olaö világháború után som volt náluknál szánandóbb, elosottobb társadalmi réteg. A drágasági hullám vnlóság-gal tort ült fölöttük. A végén már csak ugy tudták biztosítani az egyik napról \'a másikra megélhetésüket, hogy a »vngyoíimnnfö vásárra* vitték jobb időkben beszerzőtt- értékeiket. A szétdarabolt magyar földdel együtt oz !1 fix fizetéses osztály lóit uz első világháború legnagyobb kárvallottja. Most, a második\' világégés során, amikor az, áldozatok vállalásáról esik szó, senki som folojthoti ol ezt a fájdalmas multat, Azt mond-\' jak, hogy a háborúnak megvannak a gazdasági tőrvényei. Az államhatalom kérlelhetetlen harcol folytat minden árdrágító törekvés ellon, do a koroslet és kínálat törvényű uj helyzetet toromt. Az ároltolódást át-háritani a fogyasztó, vagy vásárló közönségro csaknem minden vonalon alkalom nyílik. Egyodül a fixfizeté-ses osztály áll a szörnyű viharban a saját erőire hagyatkozva. Hiába hullámzanak az árak, a*T}x fizetés a régi marad, vagy csakMik mozdul, Olyan ogyenlótíen -párviadal oz, a molvnok a kimenetele 2lrjroláthStó. A íixfjzetesos osztály minden jó-szándéka \'lemarad a .vorfionylwn, ha nem siotnok a segitsógóro.
Ma az. áldozatvállalások és lo-monaásök korál éljük. Ma a történelmi idők parancsolnak és mi engedelmeskedni tartozunk. A középosztály, a munkásréteg történelmi nmltiánoz és hivatásához hivon mindon további nélkül veszi vállaira a terheket. Ma már magánélete is alig van, mert önként vállalt társadalmi, hadigondozási és szociális munkái a hivatalos órák után belenyúlnak az éjszakába. Sovány jövedelmét ¦ ugy tudja beosztani, hogy mindon mozgalmat is \'támogasson. I>o ki lát\'be a középosztálybóli családok, ¦ munkások szűkebb" ólotébo? Ki ismori azokat a hÓsi oröfoszi-\'téBekot, amelyokot ozok a családok hoznak az ujabb és ujabb"lemondások zokszó nélkül való vállalásával? \'És mégis, ozok a csendes, gondtor.-hos otthonok a l>olrió arcvonal biztonságának sziklájánál szilárdabb várai. Ha érzik is az ol hagyatottságbúi fakadó kosorűeégot, abból sohasem losz gyújtóanyag. Inkább amolyan befolo való önmarcaiigolás-félo az, amit ma átél. Mórt kim.hárítsa át a fokozódó lorhök viselését, honnan várja a könnyítést? Napról-napra való birkózás folyik a mogél-liotósórt. A kötött fizoféaüokot nom táplálja az irigység, ha látja ia maga
Berlinben nem vesKlk lui komolyan az invázió* híreket
Csilében Is kormányválság van — Argentína uj kormánya semleges marad
A német légierő junius 6-án és 7-én éjszaka ismét támadta a szovjet arcvonal mögötti liadilnirondozé-seket, különösen a déli és középső szakasz mögötti vasut forgalmi fontos jKjntokat. Staroviectól 70 kilométer ro északra a svaltovoí pályaudvar több csarnokát és fűtőházát telitalálatok érték, fölgyújtottak egy kóolairaktárt. Tegnap éjszaka a tichaja—rovoki vasútvonalon több pályaudvart és mozdonyokat, megrakott szorelvénvokot eltaláltak a repülők bombái," Kurszktól 70 kilométerre l.elotro ogy lósznrrol megrakott vonatot felrobbantottak, pft-I vaud varokat megrongáltak. Magas északon egy szovjót hadianyag szál-
lító vonatot felgyújtottak.
Az angol-amerikai azállitóhajóhad május hónapban
851.000 tonnát veiztett,
430.000 bruttóregiszter tonnát a nómotok, flŐ.OOO-ot az olaszok, 880 ozor tonnát pedig s japánok süly-lyosztottok el. Ehhez járul még a t\'or|x:dö- és bonibatalálatok által megrongált 200.000 tonna hajótér.
A májusban ólért toljositményok-ból .kiviláglik .hogy az angol részről sAtlanti cartAnnk« novozott harc egyre szigoruhb losz. A valóságban az összes tengoron folyó harcról van szó, amelynél az összorodmény döntő. Kz pedig ma 31.9 millió tonna.
Súlyos fegyelmi büntetéseket szobait kl a fasclsla párt főtitkára
RomibólJclcnŰk: _ Sforza mfnisjlei
focista nátt főtitkára a pártveíetökhö. intézett körlevélben hívta fel minden pSrt-vezetfiíégl tar; és a hivatalnokok flgycl-inét, hogy Őket k.ilortákul tekintik át aki különösen \\é%l támadásokkal kapcsolatban nem teszi meg a kötelességet azt kizárják a pártból.
Az olasz lapok közlik, hogy a faícisla párt főlilkata igen stilvos fegyelmi büntetéseket siabolt ki Két egyént a fasclsta pártbél kizártak, M-ct a pártbél tSröltek,
3-riflk a lagsénát felfügeeszlették és 2 egyént megrovásban részesítettek.
A megbüntetettek részben köreltátásl szabályok ellen vétettek, részben a inal stilvni viszonyokhoz nem 1IIŐ életmódot folytattak. A kizártak kftzt van Marlo Pelch árucsere- és valutaügyi miniszteri osztályfőnök, aki máról holnapra megváltoztatta életmódját, mulatóhelyeken feltűnően élt magának szerzett jogtalan haszonból.
Berlini katonai körök az invázióról
100
Az olasz légvédelem az utolnó nap nlaM 1481 angol és amerikai nfllőgépet lőtt le, ezek több mint kétharmad rész* tttbbmotoroa bombázó repülőgép volt. A rantolarla szigetét sz utóbbi 30 nap alatt ért 19 legittima das uhm 100 ellenséges repülőgépet pusztítottak el.
Berlinben erősen foglalkoztatja a közvéleményt az angolszászok állal beha-
rangozott európai Invázió kérdése. Illetékei némnt katonnt körökben a hírekhez szt a mngyarázatot Iü»tk, hegy ha az angol óh amerikai illetékes tényezők csakugyan komolyan gondolnak a európai szárazföld ellon Intézendő nagyszabású hadmü»oletro, akkor biztosan rom beszélnének és nem Írnának arról olvnn sokat és szóljóben mindenütt Felhívják a figyelmet a német katonai magyarázók arra l«f hogy
„I háborn ntáa n), nagy lendOletet követel a magyar szociálpolitika"
Az Iparügyi miniszter beszéd*, az Ipar-egészsfgBgy fejlesztéséről
Tlornomisza üéza iparügyi miniszter togriapi beszédéből:
A magyar kormány tevékenysége szocíálÍB téren a háooru után ti], nagy lendületet köveiéi. Sok még a tennivaló ezen a táron. Szükséges lesz a habom után & kifáradt magyarság mindern, tagjába bevinni a tudatot, hogy a* nemzőtnok toljes értékű ós tojjos jogú tagja ,do ugyan akkor a nemzőt mindon tagjának
éreznie kell a nemzethez tartozását
ós az abból folyó kötolosségoket, igy fohát ki koll vonnie mindonkinok részét a nemzet mindon bajából is, hogy részt vehessen annak Örömeiben. A kormány oddig is nagy oró-
foszítóspkot lott a szociális boron-dozkodéa terén, sokszor inogolőz-tünk egyes szociális intézkodésoink-kol nálunk gazdagabb, hatalmasabb országokat is. Mógifl a háború utáni szociálpolitikának uj londülotot koll. vennto s elsősorban a rend szoros sé-got koll célkitűzései olótorébo állítania. A méc gyermekcipőkben járó iparügyi egészségügy torén sok intézkedés lesz szükséges. - A mozö-gazdaságí foglalkozi\'w egészség ügyi szoinpontból a logkodvozöbb. lCgé-Bsen más a helyzet az ipari foglalkozásoknál. Az\' ipari egészségügy torén fokozott-szerepe van a test-novolési munkának.
milyen aulyos kookázattal Járna az ellenségre nézve egy Ilyen támadó terv végrehajtana, valamint arra a tényre, hogy a tengely a legteljesebb felkészültséggel varja az oiellegs angolszász próbálkozásokat; ,
Lemondott a csiUt kormány
A csiloi kormány minden tagja benyújtotta tegnap délután lemondását. A miniszterek valamonuyion szolidaritást vállaltak az belügyminiszterrel ,aki már a kora reggeli Órákban benyújtotta lemondását. SantiagobÓl érkezett hírek szerint Cailo államelnöke elhatározta, hogy a korábban tervbe volt éazakamort-kai utazását, amolvro kormányának néhány tagja is eíkisérte volna, el-rf halasztja.
A csiloi köztársasági elnök tudomásul vette a kormány lemondását és elhatározta, hogy politikamentes uj kormány alakítására ad megbízást. A ko\'rmáhy lemondásának az volt az oka, hogy uz egyes pártok nem nyújtottak a" kormánynak elég-ségos támogatást,
Meiíotdódott a váratlan argentin kormányváhdg
Rawson tábornok tegnap hirtelon lemondott az argentin köztársaság elnöki tisztségóról és líamírez tábornokot bizta meg az uj kormány megalakításával. A tárgyalások vasárnap óta szakadatlanul folytak a kormányalakítást illetőleg, csupán pár órai megszakítással. A tárgyalások befejeződvén, a kormány íía -mirez vezotéso alatt megalakult. Ha-miroz tábornak nyilatkozatában ki-joloiltotlo, hogv az argentin köztár-.saság a fönnálló szor/.édesek szellőimében tovább folytatja a barátságos együttműködés politikáját az amerikai államokkal, a többi államokkal szemben pedig a somlegosség álláspontjára holyezkedik. Argontina nom tűr ol sommifélo idogon befolyást az államvozotés Ügyeiben ,08
kjtart a. köztársaság alapon horön-dozett * nópképvisoloti államforma moltott.
Az amerikai bányásztráfk
Az angol hírszolgálat szerint az északamerikai
bányász-sztrájk
miatt a mult héten 11 millió tonnával csökkent a széntermelés. A sztrájk hétfőn mogszünt; do csak húsz napra, abban a reményben, hogy addig síkorül mogogyozésio jutni.
melleit * könnyebb, gondtalanabb éiotot: l)o ha nóiia a gondjaiba roskad, ijedten gonflöl arra, mi losz a aorsa, ha nom siotnok a eogitségére. Aggódva kérdi önmagától, vájjon anyagiakban hasonló sors vár-o reá, nnnt az olsó világháború után? A közóiwsztályboliok, a ffőgzitott fizetésért, vagy, bórért dolgozó tömogok
ismerik a kötelesaógükot, nem zúgolódnak, nem olé^odoílonkodnok, nem állanak ki sebeiket mutogatni. Nom, mert tudják, hogy tna olsósorban a nemzőt sorsáról van szó, amikor az itthonlovóknok ogyotlon kötoloa-ség^o a munka és a bolső arcvonal orositótjo. Es amikor rendületlenül hiazuok a vőgsó győzelemben, jól-
oBŐen veszik tudomásul azt is, hogy illetékes bolyokon látják és méltat iák hősi orofoszitésoit, ogyenlótíen harcát a rázúduló nehézségekkel szemben,\'És roort a kötelességüket-maradéktalanul megteszik, segítségükre is siotnok és noni hagyják okot olvoszui. ¦
2AUAI KCZLOMV „
1943. Junius 8
Déldunaiilul gazdáinak EesztbelyeD, Albrecht
Keszthely, Június 8 (Saját tudósítóiktól) A Dunántúli Zöldmező Szövetlég vasárnap tartolta évi közgyűlését Keszthelyen, a Gazdasági Akadémia dísztermében. A közgyűlésen esultal elnökölt elsó ízben Albrecht kir. herceg -követségi einok. A földművelésügyi miniszter képviseletében dr. Tobak Lajos min, o. tanácsos jelent meg\'a közgyűlésen, melyen — mint mindig-— résztvttt vitéz gróf Teleki Béla főispán, szövelsétd ügyvezető elnök Is. Képviseltette magát az Országos Zöldmez* Szövetség dr. Neuber Alajos Igazgatúval; úgyszintén megjelentek a közgyűlésen az Alföldi és Kisalföld! Zöldmező Szövetségek igazgatói i». Az Aliódunánlull Mezőgazdasági Kamarai Rsjczy Oéxa főtitkár képviselte. A dísztermet zsúfolásig megtöltötték gazdasági felügyelók, földbirtokosok, klsgu-dák, zöldmezőlitkárok, legelrelesl társulatok kuldsttségel, nb, akik Zala legtávolabbi részeiből, továbbá Somogy, Vas, Baranya és Tolna megyékből ssregleltek össze.
Megnyitó beszédében Albrecht kir. herceg örtmmel állapította meg a nagy érdeklédéit általában a zöldmezőmozgalom, különösen a Dunántúli Zöldmező Szövetség munkája iránt. A zöld mező-mozgal*m —- mondotta a kir. herceg — szükséges, mert a gaxda érdekeit védi s a magán-gazfálkoriáson keresztül a köz érdekében dolguzlk- Elnöki megnyitója további során a kir. htreeg általános áttekintést adott a z*ld ni eit-gazdálkodástól b különösen ki-emslle a keszthelyi munka eredményeit, melyek különböző tí ^nemesilö telepek létesítésében, a tak«<uiánynövények értékének megóvásában, a gazdaságos trágyaképzés megoldásában, a ki svaidat] zeniek irányításaban stb. mutatkoznak.
Amiről az elnöki megnyitó csak általánosságban szólt, arról részletesen beszámolt Kolbal Károly akad. tanár, szövetségi íg/v. alelnök. Mindenre kiterjedő beszámolója a Szövetség elmúlt évi mtlkö-
Zöldmező-gyűlése volt kir. herceg elnökletével
délének tükörképe volt. Nagy eredményekről számolhat*!! be. Iiek; kttlönhtxó tanfolyamok tartása, xöldmezö-tllkárok továbbképzése, zöldmező-mesterek képzés*, gyepvetömag-akclók lebonyolítása, lábas szénaszárítás szélesebb elterjeszttse, stb. A szövetségi munka egyik fontos eredménye Zala megye visszatart lerülelclnek zöldmezŐ-kataszlerbe foglalása s Somogy és Vas megyék kataszterizálása.
Az elnöki megnyitó és ügyv. alelnöki beszámoló néhány adata: a Szövttségnek Jelenlen 126 nagy- és tlrpeblrUkoi, 1300 nll több kisgazda, 52 legeltetési társulat, 142 község és 31 gazdakör tagja van; az országos legei&iersenycn a Szövetség területerői 10 legelletési társulat ért el eredményt ; a Szövetség 2O7.0OO 1\' bevétellel éa 192.000 P kiadással dolgozott; a szövetségi vagyonleltár lU.COe P-t tesz kl.
A közgyűlés lolyamán értékes felszéla-lás*k hangzónak el dr. Tobak Lajos min. o. tanácsos és vitéz gróf Teleki Béla főispán részéről. Előbbi a minisztérium további limogatását helyezte kilátásba, ulóbbl megszívlelendő dolgokat mondott el a zölSmeiÖ-gazdálkodásrél, kiemelve ennek nagy fontosságát állatállományunk megtartása és fejlesztése terén. De mindkelten, ugyszinlán a kir. herceg is, a le<-teljssebb elisrmrésael emlékeitek megorrol a kiváló munkáról, melyei Kolbai Károly akad. tanár, ügyv. alelnök végez.
Életrevaló Indítványok letárgyalása után a kir. herceg mendoit ériékes záróbeszédet, melyben a zöldmezö-Utkárokst látta el hasznos tanácsokkal.
A déLlán folyamán az önzés megjelentek tanulmányi ailmlén veitek reszt, megtekintettek a Szövetség gyepnövény-nemea ló és kísérletező le.epeit, a különböző növénytermesztési kísérleteket, a különlcg*! keszthelyi betonlapos istálló-trágyakezelést, a korszerű állványos ezé-naaiárltáit, sto., azután gazdag tapaszlalatokkal gyarapodva tértek vissza olllio-
& megrepedt őséből kiáramló gőz összeégetett egy nagykanizsai iütőt
Sulyoa szerencsétlenség történt ma reggel Ö órakor a, nagykanizsai vasúti állomáson. Az egyik olasz mozdonyon csórepedéB>-tÖrtént éB a forró góz hatalmas orövel tört ki,-amikor éppen a szomszéd sínpáron veszteglő és indulás olótt lovÓ buda-posti szerelvény mozdonya gépét olajozta Kosz József 4li éves.nagykanizsai futó, Magyar-utea 92. sz. alatti lakos. Kósz munkája közbon nem vette észre, hogy a forró góz feléje áramlik és arcon, nyakán, ke-
zén súlyosan összeégette.\' Spgély-kiálltásaira ott termettek a vasutasok, igy Nagy RozsÓ állomásfőnök-helyettes is, aki a közelben tartózkodott. Bevitték a szerencsétlen embert a Vöröskereszt ojsósególynyuj-tási állomására, ahol nyomban bekötözték, majd kihívták a montőkot, akik hoszállították a kanizsai köz-kórházba.
Kósz József fűtő másodofku égóai sebeket szenvedett.
A felrobbant gránát szétszaggatta a füredi községi pásztort
A vigyázatlanság mindegyre okoz halálos vagy súlyos szerencsétlenségeket s az emberek mégsem okulnak. Különösen vigyázatot igényol-nok a katonai gyakorlóterek környékei, ahol a vigyázatlanság minden évben követe) pár halálos áldozatot, annak ollenéro, hogy a katonai hatóságok minden alkalommal niindon óvintézkedést megtesznek és a polgári hatóságokkal karöltvo figyűl-moztotéat figyelmeztetés után intéz-
nnk a polfrárí közönséghez.
Most Balatonfüreden történt efájta halálos szerencsétlenség,
Zaur Lajos balatonfüredi lakos, 85 évcB községi pásztor logoltotés közbon .ogy fol nem robbant gránátot talált. A pásztor, nholyott, hogy jelentest tett volna a lelotról s azt a helyén hagyta volna, olkozdto babrálni, majd szét akarta szodní és ovégbŐl feszegetni kozdte. Addig-addig,, amíg a rajta feszített résen bedugott ogy égő gyufát. A gránát felrobbant és- az embert darabokra szaggatta.
A községi [játizlor aiiját Vigyázat\'
lauságának áldozata. <
Junius
NÉP\'MOZGÓ
Ktdden
és szerdán
Mi az, amiről a lányok álmodnak t Erre ad feleletet a legszellemesebb magyar vígjáték
FÉRJET KXRESEK
Főszereplők : Turay Ida, Vaezary firi. Sulyok Mária, Biliosy Tivadar, Latábár írpid, Pethea Sándor
MOa&dzok kezdett : B is 7 urakor*
Julius 1-től felemelik a kenyér-fejadagot
Nemrégen jolontottük a konyé és lisztfejadagokkal kapcsolatban, hogy a közellátási kormányzat az nj gazdasági óv olótt .semmiféle leszállítást nem tervez és hogy a ma\\meglévő fejadagok továbbra is érvényben maradnak.
Tavaly ilyenkor a kenyér- és liazt-ollátást iltotóén sokkal nehezebb volt\' a helyzet, akkor az illetékes" közellátási tényezők a körülmények Itatása alatt azzal a gondolattal" foglalkoz-koztak, hogy. átmenetileg kenyértelen napokat vezetnok be.
A közellátás mindon vonalán életbeléptetett torvszorü gondoskodás egyik legjelentősebb eredménye, hogy a közellátási kormányzatnak sikerült ebben a gazdasági osztondőben biztosítania a zavartalan kenyérellátáshoz szükséges gabona- és liszt-mennyiségekét. ¦Bl a munka gondos
előkészítés és a készlotekkol való állandó takarékoskodás orodménve volt és az olórolátás kövctkozinénvo-ként az ország közollálása most abba a helvzotbe korült, hogy a legnehezebb "kényérőllátási időszakban, aratás előtt "az ni beazolgáItatási rend élet belépte lésekor az illetékes közellátási tényozÓk fontolóra vehetik a kenyér fej adagok felemelésül.
Értesülésünk szerint a közollátám minisztériumban az illetékes tényezők most dolgozzák ki a konyérfiij-adagok felomoléséro vonatkozó bzö-n utasokat. A gondos és előrelátó beosztás oredméiiyoként a közeljövőben, mint értesülünk, már július 1-től kozdva folomolik a konyérfei-adugokat és rövidoson rondolkozAa jelcini; meg alokÍntetl>on, hogy a keiiyérfojadagok fölemelése milyen
mértékű losz.
Baross-munka és Baross-ünnep az ezeréves határ mentén
RendkivQII közgyűlést tartott éa Hrdőtelepflt avatott a perlaki Baross-Hók
totta dr. Forintos Géza főszolgabírót és Vojvoda" Alajos plébánost. A diszolnökokot dr. Doniján Gyula ügyvéd, a Baross-fiók ügyésze kü-szöntötto. Az üdvözlésre
Perlaki június 8
(Saját tudóiitónklól) A koranyár hűvös, esős napjai között gyönyörű napfény ragyogott Boriakra ós főként az ünnepro készülő Oltok kiránduló lielyro. Ide hívta ugyanis ogybo a perlaki Baross-fiók rendkívüli közgyűlését, hogy azután ünnepélyes korotok között avassa fel az Ottoki Baross Fürdő«-t.
A rendkívüli közgyűlés olótt Vojvodu Alajos plébános az ottoki kápolnában szontmisét mondott, mo-lyen dr. Forintos Géza főszolgabíró vezetésével a Baross vezetői íb részt vottok. A történelmi halár mollott áhítatos hittol szállt az ima a magyarok Istenéhez, hogy adjon mindon Baross munkára bőséges áldást. Magyar egyházi énekeket énekeltek az iskolásfiuk.
A szentmise után Visnics Józsof vondéglójében tartották meg a rendkívüli közgyűlést. Csonkás István elnök üdvözölto a mogjolontokot. Hálát adott az Egek Urának, hogy megérhettük mindon magyar vágyát, hogy az ozoróvoB magyar határokon ünnepolhotünk ős nyugalomban dolgozhatunk hazánk javára.
Vass János titkár ismortotte a közgyűlés tárgysorozatait.
A közgyűlés egyhangúlag olfo-gadta a titkár által előterjesztett határozati javaslatot, amoly szerint
tiltakoznak a Kereskedők Országé* EgyeaQletánek megalakulása ellen
őb .kérik, hogy miolóbb--törvényes utori szabályozlassék a Baross Hzö-votség érdek ké])viseloto. A perlaki fiókszővotség megingathatatlan hü-séggol ragaszkodik a Baross Szövot-ségnoz és tiltakozik mindon ogység-bonto törokvés ollón..
A rendkívüli közgyűlés egyhangú lelkesedéssel dísze)nökoivő válasz-
Forinfoa főszolgabíró
válaszolt. Elsó nyilvános szereplése volt ez a nemrég kinevetett föszol-gnbirónak.
— Megértést ós jóakaratot kélek mindenkitől — mondotta többek között — s nem rosszintiulatit krítizál-gátást. Mindig éa minden ügyben a közösség érdekeit fogom szem öléit tartani, hn az nélia az cgyénnok az érdekeibe is ütközik. Sok egyesület munkáját ollonőriztom és sajnos azt tapasztaltam, hogy zsidó vagy zsidókkal kapcsolatos ogy osü leteknél nincs tagtiíjhátralók, ellenben sok keresztény ogyosülotnél láttam, hogy, a vozotőség milyen nagy munkát kénytelen végezni, hogy bo tudja szedni a munkának feltetion "alapjut, a tagdijakat. Kérto a Baross-tagokat, hogy tartsanak össze, 110 csak tagok logyonok, liánom mindon Baross-tag egyben munkása is legyen a szorvozetnek.
Vojvoda Alajos plébános rövid muraközi bőszedben köszönte "inog a bizalmat.
Kzután a közgyűlés még kimondta a porlaki
tenisz- szakosztály megalakulását, melynek elnökévé dr. Monostori Tibor szolgabírót választotta meg.
A közgyűlés a Himnusz elénok-léBévol véget ért.
A közgyűlés után közös .ebédeli voltok részt a közgyűlésen megjelentek. Az ünnepi obédon Korlozsa János Baross ügyv. elnök mondott felköszöntőt a Kormányzó Úrra.
Felavatták nz ottoki Baross fürdőt
Délután ti órakor történt meg a fiókszervüzot által fölépített »Ottoki Baross PürdŐ« ünnepélyes fölavatása.
Porlak községből, do a környékből ,is hatalmas tömeg jolont meg az ünnepségen. A közgyüiés tagjai és a Baross vozotőségo a muracsónyi tűzoltózenekar indulói mollott vonult ki a Dráva, holtága mollott lótesitott fiirdótelephoz.
A fürdőt Vojvoda plébános szon-tolto fol. Utána dr. Dómján Gyula méltatta azt a hatalmas munkát, melyet a 10 nap alatt éiotro hívott fürdő erdőkében a Baross vezetősége végzett. Megköszönte Angyal János községi biró áldozaton támogatását, valamint a Buros» vezetőség lankadatlan munkáját.
— Ma az ozorévos történelmi határokon ünnepelünk ós fürdőt ava-
Festmények, szobrok
a legjobb művészek örflk-órtekü muzaálla alkotásainak
KIÁLLÍTÁSA
¦at IparlaatUlat Maayteirmebeii Junta* IV-tg*
Itltkti alkalom értékes műalkotások vásárlására. . Tállatvezető: BUJDOSS LA8ZLÖ.
/
1913. június 8
ZALAI KÖZLŐN*
tünk* — mondotta többek között — b rettenetéé háború kellős kompén.
Kultúrát hozunk ido, munkánk célja a szobb magyar jötö. Itt a határon ma ogyetértésbon élünk horvát szomszédainkkal és ők ii láthatják, hogy mi ia » békés együttélésért dolgo\'-zunk.
Majd Csonkás látván, Kerlezsu János és Vojvoda Alajos mondtak muraközi nyelven beszédet.
A fürdőt ezután egy lerontó avatta (el, hatalmas fejest ugorva a még hüvős vizbe.
Végül a zenekar a Himnuszt ját-¦iotta,,mclvet a közönség velük énekolt.
Ez a Baross-ünnepség íguzi magyar munka volt, magyar ünnep a Szent látván Nogymu^yarországá-uak ezeréves határain, moly határokat a magyar I ion véd fegyvere úriz és annak örök fennniarudasáért tahidén magyar halni kész!
VAS8 JÁNOS
? zlnház
Syblll
Jaeobt Viktor sebabetn fakuló szépségű muzsikája telt házat vonzott teg nap est* a Syblll előadására a kanlzsul színházba. A társulat eddigi előadásai közül ez az első, amelyik bizony Jócskán .hagyott kívánnivalót maga ulán, De hát a legjobb gazdaasszonynak sem minden nap egyformán sikerül az ebédje, a legjobb költőnek Is vannak gyengo vertei. Kzalkaloromal a szerep-osztás okozta a zökkenőt és az a vls malőr, hogy tízűcs MbzIÓ Igazgató, akinek egyik legjobb szerepe n Potrov hadnagy, berekedt s igy szerepét át kelleti adnia. A beugrások miatt bizonytalanul ment a darab egyik-másik része összjátókbau Is, mozgásban is. ás együttesből a címszerepben Takács Margit emelkedett kl magasan. Dekoratív, finom megjelenése, mindig Unom Játéka, a partitúrán mindig uralkodó hangja mellett semmi Illúziót sem nyújtott Petrov azerepék-ea Unger Rudolf. Elegáns, Bzép Játékot adott Deák tiandor a nagyherceg szerepében, hangját előadása pótolta. Mulatságos figura volt Várady Pál Impresszáriója és Ha-rasztosl Irén. Horváth Anni a nagyhercegnő szerepét megnyerő szépen játszotta ée énekelte. P Nugy Imre nem remekelt a kormányzó alakításával. Nagyon sikerülten állította be a rendező a hét hajadonok Jelenetét, de fukaron bánt a táncokkal. Mindent pótolt azonban a muzsika, amivel Bethlen karnagy ée zenészei festették alá az előadást (?0
Színházi heti műsor:
Kedd: Egy nap a világ (Vaszary-darab).
Szerdai Parist expresa (bohózat-operett, csak felnőlte<nekl]
Csütörtök i Leányvásár (Jacobi operett).
Péntek: Arlallan vagyok (vígjáték).
Siombat i Vén diófa (operett).
Vaiáraap dilatan <¦ uto Vén dléfs.
Hétfő délntén éa^siU: Kala-Killl-Ka-linka (operett).
Kedd: Az Idegen asszony fszinmü).
VÁROSI SZÍNHÁZ
1843. június hó 8 án, szerdán este 7 ómkor Ciak falnBtteknek ! Pikáns operati I Állandó kíoagájl
MUSI UfISS
1043 június hó 10 én, csütörtökön este 7 őrskor |A békeidők édes mmilkíja I Jacobi SrBkbaoafl műve I UjszerU rendezés
LEÁNYVÁSÁR
300 pengőre Ítélték Bablcs Lajos hentesmestert bejelentések elmulasztása miatt
Bahics Ijajot* nagykanizsai lion-tesmostort, az 1 partostülot liuaipuri szakosztályának volt elnökét, mint ismeretes, u rendőrség internálta Petnca János éa Deutson Ignác hentesekkel együtt, akiket a nagykanizsai férfi internálótáborban helyezlek el. Babicsot tagnap vitéz dr. Jónás Károly rendőrkapitány, a ki-
hágáni osztály vezetője a 7720/1939. M, E. az. rendelet 40., ill. 45. S-ába ütköző kihágás miatt vonta felelősségre, mert öinger Lajost, Pikó Jánost és Horváth Imre segédeket bo nem jelentette uz Értelmiségi Munkaügyi Kormány biztosságnak, ezért UG0 pengő pénzbüntetésre ítélte. Bubién fellebbezett az Ítélet olleu.
Begjelent a polgári texlil-félék előállítását szabályozó rendelet
A Budapesti Közlöny keddi száma { közli az iparügyi éa a közellátásügyi \' miniszter rendeletét a polgári lakosság ellátására szükséges textiláru eloallitásáról éa forgalom baliozatalá-ról. Csak uzokut a textilfajtákat szabad ezentúl előállítani, amelyet a rendelet felsorol. Az unyugliivutul a textilközpoiittal egyetértve azonban engedélyt adhat olyan cikkek ulóállitáuúrti is, amelyek nincsenek
SPORTÉLET
Tizenegyessel és öngóllal^ kikapott a Vasút Kaposvárott KTSE-NVTI 2:1 (0:0)
NB. III, bajnoki. Vasárnap Kaposvárott játszott az NVTE bajnoki mérkőzést és 2:1 arányban egy szoroncsétlun öngóllal és ll-sol vu-szitett. Az NVTE jobb volt, mint a KT810 és nem érdemeltey-meg a vereséget.
IMNTE H.-Mareali ISE
5:3 (2:1)
Bajnoki. Vezette Jerausok. A /jMNTK győzött az utolsó bajnolii mérkőzésén. A ZMNTE góljait Lika (2), Mesita (2) és Szabó Laci lőtték.
Nagykanizsa—Nagyra da
10:0 (2:0;
Lovento bajnoki. A nagyradaiak csak 9 omberrel játszottak. A kani1-\' zsai csapat félgőzzel játszott 6s Így1 is hatalmas fölénnyel győzött. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a fia! il vidéki levente játékvezető rosszul értelmezi a szabályokat. Ez csak nézeteltérésekre adhat okot. Kár, hogy nem oktatják jíi őket megfelelően a szabályokat illetőleg.
Magyarország—Bulgária 4:2 (S:0)
A magyar válogatott labdarugó-
csapat vasárnap Szófiában játszott a bolgár válogatott ollón és Zsongo-lér (Si, valamint Szuzaa góljával
A kanizsai devente Öklözök fölényes győzelme
A délu/on elmaradt sportversenyek közti) csupán az ökölvivóror-senyt rendezte "meg » nagykanizsai Lovonto Egyosülot, ahol a zalaegor-szogi levonto öklözök mérték öaszo orejükot a kanizsaiakkal. A népszerű. ÖkölTÍTÓfíport htvt»lmafi töm*-get vonzott a Zrínyi-pályára, ahol megjelent .*\' levente sportbizottság
felsorolva a rendeletben. A rendelőt alapján előállított árukat a mellékletben meghatározott jelzésekkel kell ellátni. Az iparügyi miniszter a közellátásügyi miniszterrel egyetértve határozza meg, hogy a rendelet alapján melyik textilfuitából mennyit szabad, illetvo kell előállítani. A feldolgozó iparosok csak rendeletben előirt célokra használhatják fel a textilárukat.
elnöke, dl\'-. Krátky István polgármester, di\\ Tholwa\'y Zsigmond egyesületi elnök, Freishnger Ágoston já-j^h-éa "Városi parancsnok. ¦*
Inkább iKjmutatémérkőzés jollogo volt az ökölvivóversonynek, ahol a.A kanizsai öklözök »lanitgatták« a zt/ lnegorszogi leventéket. Szabó, Szoióvt, Itácz, Modor, Kasza, Etay, Acs ösz-szcállitásu csapatból egyetlen »dőn-detlon\'( volt Etsyé\'. A szép és szabályos mérkőzésokon a kanizsai ök-közék technikai fölénye, a zalaegor-szegiok lelkes küzdelme mutatkozott —k—»—í—
Csáktornya—Slmontornya
A Csáktornya ZTE és a Simon-tornya BTC 4v.( (2:1) oredincny-nvel játszott III. oszt. bajnoki mér-.kőzést. Játékvozető volt Páldi (Pécs), aki ugy vezotte a mérkőzést, hogy egész idő alatt íütty-koncert hangzott a nézőtéren. Az" eláó félidő öIbő ötporcébon már összetűzésre korült sor, ugy hogy egy csáktornyai játékost s. biró\'kiállított. A simontornyai csapat szép játékot mutatott, do nem tudták a helyzeteket kihasználni, j
Ml ujsáf a Budapesti Élelmi-sztrnagy vásártelepen ?
A Magyar Vidéki Sajtótudósitó jelentése ssorint május 28-tól június 2-ig ftz élő- éa viigottbaromfi piacon az árak nem változtak. A tojáspiacon a legmagasabb hivatalos arak voltak érvénybon. — A zöldség éa fózolókfólék piacán az uj burgonya legmagasabb nagykereskedelmi hivatalos ára 113 i»ncó ;nétermázsán-ként. A többi árucikk közül a spárga ára 60 fillérről emelkedett, mig a fojossaláta 8, az apró hegyes zöldpaprika 10, a töltenivaló zöldpaprika 80, az.uborka B0, a fózótök 160, a vajbab és paradicsom 400 fillérrel csökkont kg.-ként. — A gyümölcspiacon az egres 30 fillérrel omolke-dett, viszont a cseresznye 100, a -rgadinrtya 200, a. kerti nemesített
szamóca 800 fillérrel csökkont I ként.
Keresztény Temetkezési Vállalat
\'Oégt.
SIPOS JÓZSEF
Fo-at 12., (az udvarbauj Korona szállodával Miien
Uxiai lelcfon: 387.
Lakást telefon: 216.
Bajcsa fogadta ^hazatért [fialt
Briósa község népe ünnepélyOBon fogadta a harctérről hazatóyt hós honvéd fiait. Mindonokolótt lűagyo-letwl adóztak a hósök emlékművénél az elóző világháborúban elesett bősöknek, majd vitéz Tátray igazgató-tanító lelken beszédet intézett a le venléklioz. Révész ny. alhadnagy szeretetteljes szavakkul üdvözölte a huzatért honvédokét és a kozBég népét, különösen az ifjú uiugyaruágot arra intette, hogy tisztelje és becsülje meg a község hőseit. A község elöljárósága limaiért fiait mog-veudégelte. Banyay Ferenc köaseg-biró az orosz harctéren hőai balált halt Pillér Györgynek kitüntetését átadta i» családnak és tiszteletét fejezte ki az elesett hós édesapjával szemben.
Zászlószentelés Zala-merenyén
Felemelő ünnepsége volt Zala-mereuyón a levente egyesületnek. \' Ekkor áldatta meg a tiszta hernyó-selyemből készült, 700 pengős 1«-ventezászlót. A bösiszobornál mondott tábori szentmise után Lábai-Miklós esperes-plébános megszentelte ^ zászlót és szép beszédben fejtette ki a zászló jelontóségét. Küny-nyek csillogtak a szomekbon, amÍkor a világi labor u és a mostani háború hősi halottainak mindhalálig tartó zászlóhüségéról beszélt. A zászló-anya szalagának folkötéso után egy liadiárva-lovonto szavalt. Ezután a mororiyei és vidéki levontok megkoszorúzták & hősök emlékművét és elmondták s, hősi fohászt. A lovonte-azónok bősi élotszomlélotro hivta fel az ifjúság ftgyolmőt, Rnok^és szavalatok ulan a lovontokörzotparauea-nok felavatta az ujoncokatiC majd a Himnusszá] és a zászló előtti dáv.-monottot az ünnepély véget ért. — Délután a balatonmagyarodÍ Kalot-regóscsapat"\'egyórás műsor-\'keretében ősi magyar népi táncokat és tréfás jolonotekot adott elő. _
ni tanfolyam
ÁiSamvizsgag
íllml bluulliiil. illíltllilülii. -TiJitostaU. irt, Buiri Inra h.ro«g*y. B.
BflZAtiTJDVJfiP..
Tololon 1 Hí.
Legszebbet s legolcsóbban t
7914
1943, június 8
HÍREK
NAPTRRND:
Kiakanizeán az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatot tart
Naptár, június 8. Kedd. Rom. kat. Medárd pk: - Protestáns Medárd.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van röggel 0 éséVél asto 0 óráig. (Hótfé, aaersnt, pénnak délután és keddeu egésa nap nőkaak.) Tslsfon: L60.
— (A ioiuioi uüijiöi)
Kováaa Nagy PAI randőrfótanácsoa, a nagykanizsai rondérkapltányaág ve zotője, vii!.i- -1-: i xzsbadsAgAról óa átvette hivatala vezetését.
— (Uj törvényszéki bíró)
Dr QáfnAr Zoltánt, n peca! tábla titkárát, a Kormánvró I\'r a nagykanizsai klr. törvényszékhez bíróvá kfne-ve*te Dr. Gáapár Zoltán már el Ib log-lalta uj álláaát.
— (diákiamat**)
Vaaárnap délután nagy réaxvöt mellett temntték el Ffsoher Ferenc érett-»ngt előtt Alló kereskedelmi lakelal tanulót, na NVTR Jeten játékosát, a nagy-knntaanl katolikus temetőben. A tame-téwn *U volt a dlákltjuiág, a kereskedelmi lakola tanári kara, Suránvl flyula Igazgatóval se élep. Az NVTE elnökségét Arató Károly fütóházl íő-nök képviselte. Szabó flyula mondott könnyekig megható latenbozzádol diák-tárna efrja felett.
— (Kaszorumegváltás)
A Zalamegynl dazdnnágl Takarékpénztár IUD pengőt adományozett a nagykanlaaal najtArsl Szolgálatnak ko-\'nzeru megváltéiul Frank Jené Igazgatósági tag elhunyta alkalmából. - (Halálezáa)
Gyásza van a volt dicsőséges 4«-aa nagykanizsai hatezrednek Vitéz lu]-rfesó Gvörgv, a .K. u k. 48 Regiment" flyurlbácaljának. hős alhadnagyának katonaszlvo Vörösmarty-utcai btkásán ma reg«el megszűnt dobogni. Kiköltözött az égi dlesó\'s\'igeH mezőkre, bagy egykori -18-as hnjtArsalvnl lalálkozzék. Vitéz Bujdosö György bfltzkeség^ volt az agykori kanizsai hávlezred altiszti karának. Errek kertlltek kl klkópző keze alól. Katonái, fe\'etloxnl csak a legnagyobb tisztelet hantiján beazéltek róla A vtlagháboruban a 48-áa ezred hagyományalhez méltó hősiességével számtalanszor kitűnt. Számoa legfel-
inifit, eznstit
legmagasabb árban veszek.
Vékásy ékszerésa
FÖ-atS.
aébb elismerésben, dicséretben, kllön-tetéaben részesült. Kateoa óa hós volt a legszebb magynr katonát ér tetem bon, az egész város szerette ós tlnztelte ezért é> ahol e*ak 48 ások vannak, ma mindenki a szeretet, ns Őszinte megbecsülés könnyét ejti a hazatért „Gyu; rí bécsi\' felült. Pia vitéz Bujdosó hadnagy, aki édesapja nyomdokain halhd, az orosz hsretéron teljesít szolgálatot. Vitéz Bujdosó György nyug. alhadnagy nz utolsó övekben mint raktárnok teljesített szolgálatot viter. Tóth BAla nagykereskedőnél. Schöfl Rezső ezreden, a -18-as hnjlárank atyja gondoskodik réla. hogy vitéz BuJdeHÓ flyérgy temetése magyar katonnhöshüz méltó legyen.
— (A polgári fluliknlában)
a belratásnk június hó 12-én d e s—12-lg és d. u. 3—é-ig lesznek. A Javító magáavlzagátatak Ideje: JunluaM 11-én délelélt. A szóbeli mBKanvizagá-latok junluh hét5-16~17-ón,28 - 30án és július hé 1—2-án reggelenként fél 8 órakor, délután 3 érakor kozdődnek, (:}
— (Elafi azentáldezás Murakereazturen) Vasárnap délelőtt Járultak az első
azen (áldozás hoz a murakereszturl templomban a község gyermekei. A szentmisét Csóthlfféza prelátus végezte, aki azép beszédben méltatta a nap Jelentősegét, utánn szeretetvendégséghon fogadta a kis nisőáldozókat. - (Maghalt Kresz Károly, a TEBE vezérigazgatója)
A Magyar Vidéki Sajtótudósltó budapesti jelentése szerint nagy gyásza van a magyar gazdasági életnek, de nlaé-sorban a magyar pénzvilágnak. SO óvee korában, férfikora teljében hunjt el av-emlőkegyl Kreaz Károly dr., klneatArl fétanáesoa, a Takarékpénztárak éa Ran-
vásárolhat
SCHLESSNEL
Horthy Miklós-ut 8.
kok Rgyeafl létének vezérigazgatója.
Munkában éa eredményekben gazdag múlt AH mögötte Egyetemi (anulmá-nysit külföldön végezte, egy ld<\'Ig kW földi, kéaéhh bnlföldl kereskedelmi vál-Isluloknál működött, majd a forradalmak után megbízták a TÉHE titkáráé-gának megszervezésével. Rövidesen Igazgatója lolt a TEBK-nek ős — mint a nemxotközl pénzügyi és a közópnu rópal vámkérdések tökéletes utmcréjo
— több lühon képvfselfe Mngynrorazá-gott fontos néiatélkOxI tárgyalásokon.
A közgardassgf Irodalomnak fs kiváló tehetségű mii velője volt s legutolsó szakirodalmi munkája a háborús pénzügyi kérdésekről szólott. Korai halála Igen nagy veszteség a TEBE-re nézve, amely nagy munkabírású, elsőrangú tehetségű és odaadóan hllséges vezetőjét veeztotte el Kresz Károly elhunytával.
— (Polgári leányiskola) belratéa)
Az I, és II. osztályos tanulók kötelesek beiratkozni Június 12ón. Férőhely éa háborús tanárhiány miatt az uj tanévben csak két első osztályt nyithatunk Ezért a két első osztályba összesen oaak 90 tanulót vobelünk fel. A felvételt engedélyező rendelet szerint a fél kllencknr kezdődő belrnláa délelőttjén esek kliltnő rendö, délutáa pedig csak kitűnő éa jeles rendű tanulók Iratkozhutnak be, a Jó rendi) ek-re a létszám beleltéig esak ezután kerülhet sor. További jó tanulók etak kő-tilezellség nélkiílt előjegyzésbe vehetők. Egyéb felvilágosítások a polgári leányiskola kapuján olvashatók. Igazgatóság.
Nagykanbja megyei város adóhivatalától.
IN/1143.
Hirdetmény.
Falhlvom a munkaidők figyelmét a m. klr. minisztérium 2100/1843. M. lí. ¦/ , valamint a m. klr, DéniUgymlnJsjler.lüOO/ IMI. P. M. sz rendeletére, mely aterlnl 104]. év] Június hó 1-től az alk. ker. adó lerovásáról szóló Illetmény jegyzékek beadásakor, a hivatkozott rendeletek izetlnt valé benyújtására. (A 21*8/1943. M. Lí. sz. rendelet megjeient a Budapesti Közlöny I. c. április 17-lkl 17., az 1000/1841. P. M. ii. renüeiet megjeleni a Uudaptiti Közlöny I éti májút ibikl 105. siárhábsn)
A hlvalkoaolt rendeletek/ drerlnt neg-saarasl ap alk. kar, ad*;-,, kimarad az alk. rokkant-, alk. klllöp és alk. hadlel-siereléil idéja, — ezea helyeit a f. évi április 17-Ml 87. siámu Budapest! Köe-lönyben megjelent tabláeat- szerint Ssaza->»nt állami pitadél kell az alkalmazottak után llietnl.
Nagykanizsa, 1943. Június 7
mi
Városi AatátllvatBl.
Kész nöi Nyári ruhák Kosztümök Blúzok Pongyolák Szoknyák Nagy választékban
-nél
Imádott Édesanyánk
özv. Ungár Samuné
Székely Erna
nagy lelke elhagyta kimondhatatlanul sokat szenvedett testét.
Csütörtökön délután 3 órakor temetjük.
Ungár László 6s felesége Blankenberg Grete.
Kályhát. tűxheSyety iősxeg»ty
rés téli sxOkségíeiéi most jegyeztesse elö IJNGrlíK-U LJLM.ANN vaskertskedésben. ffitT Holherr-gépok, petrólenm- ón kont:olai raktár. "tPaH
Köszönelnyilvénliás.
Mindazon jóbarélaink éa Ismerőseink, különösen Teutsch Gusztáv ur és személyzete, a Kereskedelmi la-kola Tanári ksra éa tanulói, a Vasutas Testedző Egyesület Vezetősége és tagjai és mindazok, aklkfelajlhetetleo drága Jó Műnk, testvérem, rokonunk Ifj. FlaaJsar Farano kcrtikidelmt ukolil IV. M. unul*
temetésén megjelenésükkel vagy báj-ml más módon mélységes gyászunkban oszlazni szívesek voltak, fogadják ezúton Is mélységet hálánk ki-
KoszrtnetnyltvAnltár,.
Mindazoknak az Ismarösöknek *¦ jóbarSloknok, kik felejlhetetlan jó fárjem, édesapánk, apófunk. Illalvc rokonunk
Krug Mihály
Umetésén resztvettek, vagy részvétükkel fájdalmunkat bármi módon enyhítettek, ezúton mondunk hálAs köt /.ön otet.
A tnraaa«46 oaaláal.
.IWéBIBDETÉIlI
KaraaltadB\'saaérfBt (elvett; Magyar Köztisztviselők «9, Hók, Nagykanizsa.
Klvutéflia ás laány felvétetik Kelemen RezBŐ cégnél, Deák-ter t. 1182
Egy komplett fcansrhahaitni* eladó: Király utca 2„ (Siegő-házban) Deuttchnál.
1882
CladA ezy kotta-tartó és kit vliáf-állvány. Horthy M -u. 59. 1877
FahalaaAlla m»B*i-ka«ti. Kereskedők részeio kapható Klnlrsl-utca 2. szám alatt, vlléz Tóth Béla eakorrakUraban. 18M
FarcjAaa kapható Sárecz látván fake-reskedőnél. Zrínyi M--u. 30. 18W
, E«y vagy hélaacaháa ktllonbelárahi , ítlrdőaiabát buiopoEo" kerekk azonnatra. Címeket a MAORT telefon-kai-pontjtks.__tMs
Svazobés, tiszta bútorozott szobát ke-június hó 15-éie, Cím: Néptakírak-péaitár, Cscngcry-at 4.__Wé
RAbAcMtl-utcábsn magánház eladó. -¦alaton mellett 4 szobán, 1 szobás szép villa olcsóért áladé. Cím a lflaOha«;
1173
Éftaaltam a nagyérdemű közönséget. hBRy hatelárualté asztalomat .a bolgárok piaci aoráuak eleiére — a törvényház leié helyeztem át- Béraul János.
Nagykanizsa megyei város, polgármesterétől.
7M/ké. 1943.
Tárgy: Uj burgonya kiosztása.
Hirdetmény.
Holnap, szerdán egész nap uj burgonyát ._het vásárolni a gyömölea-esomagolóban. A vételár 1 P 10 fillér. A családi élelmezési Igazolványt fal kell mutatni.
Nagykanizsa, 1943. június 8.
im Polgármester.
A kAr«mfcwiJừ,8»ien
é* xd ías*w4^ií bÜrttasMt
ZALAI MZL#m
rvuiTiitai MariUu*. CaaTJa : nK8tfwéa«é|l A. T. Ma«ylu»(ia«r yauiéd.kittié: Zalai Utat*. NyszBAtOttt a uRí«9«aaaagl A. T. fpajri^.zasr ¦yaMééiéSSS) M«ayiaalsa>a.
52
«HI -
B9nűIok\\)»al :-----
Tábori posta:-
iti
i Avi., 129. tz. Nagykanizsa, 1943. június 9. szerda rj»Tff°ffWf iW rrnissmaiiiia-TMiiMii1 iimmii iin\'is iiiiimb»^iiiiiiiiiiiii>iiiii<iii wiiaiiimmuii
Ára 12 filler.
ALAI KÖZLÖNY
i U*űlHi*ai«Ji (. caio-.. I XlMMulwl tsMtasi TV. m \' i taWWwwp «ateie*.
FcMBt netteattf : Barbarita Lajoa
KlAflzetéat ara,: egy nőnapra t» penno ao filler.
negyedévre e pengő 20 MHér. Bgyoa izSm: aéiköznap 11 Ull.,BSombatoo20tU]
Gyakori tfinet,
hogy «?. emberek illetéktelenül pjynn ügyekbe avatkoznak bele, amelyek egyáltalán nem tartosnák_ hatáskörükbe. Ho valami -asokás\'tol eltérő esemény történik az utcán, pillanatok alatt a kíváncsiskodók egész sorogo rerődik ösazo, ogy-kpttóro olőkerühiok(/aNniindont tudó fontoskodók, akikyigy gondolják, hogy személyes TtöJÖwlépeeük nélkül semmi som intézőHjiet ol. Az ilyen illetéktelen beavatkozók nom hogy az ügy gyors ,o|intezé^f\\,olsiinitáaát segítenék olö, hanem még nagyobb mart\'kel tőnek, hogy egyéni fontosságukat\' még inkább olőtórlw holyoz-zék.
Sokszor folt már példa arra, hogy illeték tolón !>ORralkozók önkéntelenül is bÜnö\'zÓkot, a hatóságok által körözött egyéneket vettek pártfogasukba) akikot igy rossz szándék nélkül is a hatósággal szembeni ellenállásra buzdítottak. Hogy még jobban megvilágítsuk az illetéktelen beavatkozás- káros követ kozméiíyoit, okulásu. megemlítünk egy nemrég megtörtént esotet:
Egy. honvéd\' fegyelmezetlenül viselkedett fol jobb valójával szemben. A Szemtanuk közül többen anélkül, hogy tudták volna, mi történik, beavatkoztak a dologba és a honvéd védelmére, keltők. A .honvédet felbátorította a közönség; buzdító magatartása .mogtagadla \\ igazoltatását és fol jobb valójával szerűben súlyos
függelémsértésro ragadtatta magát ami miatt rögtönitejá oljáráa
ilá
A tengely felkészült a visszavert lampednzal partraszálláshoz hasonló kísérletek ismétlődésére
Churohlll kedden *z alsóház: olótt beszédet mondott, do nagy érdeklődéssol várt bőszedében nom volt hajlandó »móg nagy vonalakban som beszámolni a Washingtonban holott döntésekről\'*, ltoosovolt elnökkel folytatott tanácskozásairól és északafrikai utazásáról csupán ennyit közölt: "Mindaz, amit mondhatok esak annyi, hogy mindont megtettünk, ami tó-lünk telt«.
Mint legutóbbi alsóházi bee sédében, most in nagy torot szentelt Churchill ar. énzakaírikai harc lefolyásának éfs eredményeinek és hangoztatta, hogv aEieonhower főhadiszállásán a lcgtoljosebb Ogvot-érlés és bizalom uralkodott*. A "log-közelobbi esoményokről szintén nom volt hajlandó nyilatkozni. »Nom aka rok jóslásokba Wsátkozni, hogy mi történik s jövólwn és még kerésbbé arról, ami a legközelebbi jövőben
korült és haláflui büilhődött
Uó ezenkívül számos más példát sorolhatnánk fol, amolyók mind az illetéktelen beavatkozás* káros küvot-kozményeit igazolják. Gondoljuk csak el, soha nom tudhatjuk, hogy ha valakit a rendzavarók közül ille-táktolonül ós ismeretlenül pártfogásunkba részünk, osottog nom ol-loDsőges kómnok, bűnözőnek nyuj-lunk-e önkóntelonül segédkezet. Már podíg ez esetben magunk is talán akaratunkon kivül bűnpártolókká, bünrészoaokkó válunk és szigora büntetésben részesülhetünk.
A mai rendkívüli idók mindönkiiéi fegyelmet, törvény tisztelőtet kö-yotolnok. No avatkozzunk tehát bole iUolóktolonül mások ügyébe. No segítsük elő önkóntelonül is fölöslegéé közbe lépésünkkel, hogy a rendotlon-kodók kibújjanak az igazságszolgáltatás alól. Az ilyén ügyek elintézését hízzuk csak nyugodtan az illotóko-sokro. ök tudják kötolosségükot.
Különösen nom tanácsos a katonák ügyeibe illetóktelonül beavatkozni, mert aki katonai bünoeelok-mény olkÖTDtését előmozdítja, katonai büntetőbíráskodás alá kerül éa önnek következtebon esetleg rogtön-itólö oljáráa alá vonják. Háborús időkben nipceon kíméletnek helye, a közöuaég érdekeit veszélyeztetők 11 legszigorúbb büntetésbon fognak rés zos ülni.
történik* — mondotté.
A keleti arevanalon
a nap nyugodtan tolt el. A német légi haderő hatásosan bombázott az olmult éjszaka ogy iparművel.
A Koloti-tonger\' koleti részén a némot ha\'di tengerészet ogysógoí fölgyújtottak ogy szovjet páncélos ágyúnaszádot.
Gyors német harci repülőgépek Tunéziában egy ellenségéé röpülő támaszpontot támadtak jo eredménynyel. (MTI)
A Gorkij-müvek ellen negyedszer ia indult egy német repülőtámadás, ez azonban inkább már csak ellenőrző berepülés, jel legéről birt. A telei; a három olsó támadás után jórészt teljesen azét ran rombolva, ami megmaradt, azt a nogvodik támadás puftztitotta ol. A telep 600.000 négyzetméter
területén az üzem megállt.
Partraszállási kísérletet vertek vissza Lampedusa szigetén
Az olasz főhadiszállás 1100. számú közleménye:
Torpedóropütógépeink Bono magasságában megtámadtak egy orós kisérottol haladó hajókaravánt, egy 5000 tonnás gőzöst fölgyújtottak és eltaláltak ogy másik nagy hajóegységet is.
A Lampeduza szigetén történt angol partraszállási kísérletet védelmünk haladéktalanul visszaverte éa több ollonségos hajóegységot olsüly-lyosztott.^J
Pantoííena helyőrsége, amely, állandóim éew figyelemmel kiséri az ellenség szüntelen légttevékenysőgét, hétfőn hat repülőgépet pusztított el, további három gépot némot va-
dászgépek lőttek le a azigot fölött vivőit légi harc során.
Ellensége* hombárotok támadásokat intéztek Mossine, ralamint Trapani környéke ellen és érzékonv károkat okoztak. Az áldozatok számba-rételo még folyamatban ran. A lég-rédolmi tüzérség Messina felett \' 1, Trapani körnvékén 4 repülőgépet lőtt lo, az utóbbiak közül 2 atSzont Theodor világítótorony közelében, 2 pedig Savignatól délre zuhant le.
TorpodóvotÓ repülŐgópoinknok a keddi jelentésben említett támadása során különösen a kövotkozó pilóták tüntették ki magukat: Francesco Landolfo hadnagy (Catania) és Giovanni do Maurizia segédtiszt (Campobasso). (MTI)
Londoaban tüntetők sürgetik a partraszállást
Berlinben nem csinálnak titkot abból Meggyőződésből, hogy a lameduzal partraszállási kísérleteket hasenlök fogják követal. Etektntetben a legfenyegetettebbnek tartják Fantelerla szigetét Rámutatnak azonban arra, begy bárhol történik Ilyen kísérlet, satndea-hol teljes felkészültséggel fogadják az ellenséget.
Semleges körökből számáré értesülések szerint Lendonban gyakori tüntetések vannak, amelyek tömegei követelik a partraszállást. Ez annajx a jele, hogy az angol közvélemény elégedetlen az angol—amerikai hadvezetéssel a egyben mutatja az angolszász fe] resztet leéget Is e kérdés körül.
Részletek a visszavert lampeduza! partraszállásról
A Német Táriratí Iroda katonai tudósítója a következőket írja arról az ellenséges támadásról, amelyet a koddi hadijoiontés szerint Lampeduza szigete ellen intéztek:
A birodalmi főváros katonai kö-roi figyelemreméltó olasz katonai síkomét tokintik az ellenséges támadás visszautasítását. Ez volt az angolszászok olaő partraszállási kísérlete Olaszország ollón. Ez az első kísérlet azonban a támadók gyors, és teljes kudarcával végződött. Amint az odaíg beórkozett jelentésekből kitűnik, a parrraszállási kisórlotot ogy úgynevezett Commando-Haid, ssas ogy zászlóalja létszámának megfelelő csoport hajtolta régre. Az ilyon Commando-ltaid öt századnak mog-fuloló a partraaaállási céloknak kü-
lön kiképzett ós felszerelt katonaságból áll. Fegyverzetük majdnem kizárólag ismótlőgépfogyrer. Az egÓ3z angolszász vállalkozás mindössze néhány óráig tartott.
Lampeduza szigete husz négyzetkilométer kiterjodósü és Szicíliától 200 kilométerre délro fekszik.
(MTI)
Az olasz haderő veszteséget
Az olasz veszteségi lista, amely május 31-ig tarfalmaza az olasz haderő veszteségeit, a következő veszteségekre* I számot be:
A hadseregben ós a (aaolita mtllclá-ban az éazakalrlkal veszteség 2571 halott, »50 sebesült, 97.582 eltűnt.
Az oreaz harctéren «27 halott
A balkáni területeken 182 halott,
1187 sebesült, 1093 eltűnt.
Az anyaországban \'?09 halott, 318 e«-be«ült, 1*9 eltűnt
A lemreráazetnél 216 halott, 461 se-brsUlt. R12 eltűnt.
A légierőnél 108 halott, 73 sebesült, 61 altunt
A kereskedelmi tengerészeinél 23«
halott éa 34 sebesült
Amerikában a hajóépítő munhdmh is aztráfkkal fenyegetőznek
Az amerikai hajóépítő munkások szakszorvezoto béremoléat köretei vagy Roosovelt ama igérotónok beváltását, amely szerint az élolmisze-rok árait visszaállítják az 1942 májusi színvonalra. A munkások, ha kívánságuk nem teljesül, sztrájkra készülőd nok.
A bányászok munkába álltak ugyan, do\'a munkások és a munkaadók között a harc tovább tart. Lewis szakszervezeti rozotő az egyik tárgyalás alkalmára! elhagyta a tárgyaló termet és kijelentette, hogy az egész értelmetlen komédia.
Nowyorki jelentós ezerint as Elocton robbanóanyag-gyárban nagy robbanás törtónt, 126 munkás életet vesz tet to.
Az amerikai légierőt függetleniteni készülnek a tuniszi tapasztalatok alapján a szárazföld\' badsorogtól. A légierő önállósítására vonatkozó tárgyalások ltoosovolt és Marahall Tozórkari főnökkel folynak.
Tórökország továbbra te békébvn akar élni
Izmot InonÜ törők államelnök nagy pólltjtcai beszéddé! nyitotta meg a köztársasági néppárt kongresszusát. Hogy óbbon a mai zara-ros és anarchikus állapotban, amely a világ majdnem mindon országát olórto, Törökország a mogszokott szinronalon fonn tudta tartani oro-jőt, at nagy sikoro a török nemzetnek, — mondta az elnök. A török nomzetgyülésnek sikerült mogkimól-nie & nomzetet cenzúrától, kényszerintézkedésektől. Perüs-körülmények között nézhotünk a nemzet jövője eló. A világháború mostani szakaszában ís ugy járunk el, mint a múltban, vagyis megóvjuk az ország bókéjét, do koszon és eltökélten állunk, hogv biztosítsuk az ország védőimét. Nom lehet ma megmondani olóro, hogy mikor ós hogyan végződik a háború és utána is bajos volna megjósolni, hogv hogyan ron-doződnok a problémák, amolyek a török nemzetet és török népet érdeklik. Mindenesetre hosszú idő szükséges, amíg elsimulnak az ellentétek és a nemzetek .folytathatják liékós ólotükot. Egy bizonyos: — a jóakaratú nemzetek, amolyoknek rendben vannak az idegeik éa tekintetbe rossik a lehotőségekxd, biztosítva lesznek az ólotloliótŐségeik éa Törökország ózok közó tartozik.
ZALAI KÖZLÖNY
19\'Í3. június 9
Pantelleria, az olasz Málta
Aki pálmákat és \' narancsfákat vár Pantollerla szigeten, csak csalódással lesz «HzdiiK«l)u: i Köldközi-tengor két medeacéjéuok .uj »róJAi eilunörzé ulsaz tánitiH/pont egy tutg 25 kilométer hasznú kopár szlktsszlgot. inelynok legmagasabb csúcsa teni méternyire emeiko-dlk a tenger színe tö é. A könyörülő-tea Idö szegényes lütskn éY varázsul ugyan Itl-ett a sivár kőreugutogekru, Két heiyeuklnl, aliol pázsittá stlrllsödlk a Kitakaró, a százszorszép le (eitltl fejét, amikor azonban a nap Ihiiiíu magasabbra emelkedik pálj áfán és el-mainak a szabályszerű pontossággal
beköszöntő, szinte telli^B/.iikadássZ\'.\'rÜ eső/esek. nt áttüzesedett s/lklAkrói kl-Nugárzo perzselé forróság lemet gyor-t su vége/, az erőtlen vegetációval Os már csat ii hct;yo)dtiiskrH |h felkapaszkodó kakttiszeraok képviselik a szemet pihentető zöld s/Int. A ml fogalmaink szerinti tengerpart Is teljésen h\'ényzis: a szigetet nyaldosó h»liamok mlnduuUtt merodeken hajlö\' sziklaenrtokat ostromolnak es dörgő in,j[- iji-i-i.iK a seiget lugmesezebb IckvŐ pontjslg Is elhallatszik.
Pantelleria lUullJAról a történelem nem tud sokat mondani Jóformán csak sunyit, hogy a mai Pantellorla néhány mérfölddel délebbre f« küdt, mígnem egyszer nyojntalattll ollOnt és a Földközi tenger med-ncé|u alatt szakadat i.inul raunkAtmn mvö vulkanikus űrök szeszélyes Játéka ezt az u] szigetet vetette le\'SZlnre. mely mint vitathatatlan öniKÖH a regi Pantollerla nevet át is vette.\' A stratégiai szemponton kivitt i" :\'v<i-n JoicQtöKtelen szigetet kltUnő ulhAiózut vonja be, sőt a hegyoldalakon valóságos kőműves munkával egyes helyeken földművelőn re is ulkulmaa iciraszokat la slkcrlllt teremteni, mo-lyoken elsősorban pompás muskotály-szótő terem. A sziget Jellegét azonban megls a sötétvörösből löketébe hajó sziklák és az óriaal kaktuszok adjak meg. A
Természetca kikötője Pantellorlának nincsen; ogyetlen kikötője, mely kisebb, gyors htulltcuguret./,etl egységeknek nyújt kliUaó támaszpontét, mesterséges eredutü 6s u szlgul rendkívüli stratégiai jelentőségének köazöiibutl lötót. Meri PanlelIürlAt .Szicíliától-- csak 1ÍW, u luulSil Bou-Iuktói pedig 75 kilométer választja el, éa igy uFUidkÖzl-tungert a szó legszorosabb ertelruóbtm Két rtezjre választja, Ilyen helyzeti Jelentőséggel a Földközi loogur egyetlen szigete sem dicsekedhet, magái Maliét sem kivéve. Mondani sem kell, hogy Olaszország \' az utóbbi négy év loiyniuáu mindent meglop, hogy a szigetet bevehetetlen eródde változtassa. A csapatok ellátására Hzolg&jo raktárak, a íóezertárak és lepüionangaruk mind taélyen a szik-láhu vájt boinbuhlztOA crJd.<ibu körűitek elhelyezésre. A vizei látás, melynek mint öziugiipur péidija mutatja. — ezen a, szélességi fokún döntő Jeicntő-aégo van, bas<n)lókep|ien mmden eshetőségre blzioallva Vau. A sziget védelmen: szolgáló Agyuk élre]léset az olaez erődök m-m tartották scükaégesuek, mert — un.int egy haditudósító írja — sunyi van bu óiük, hugy megszámlálásuk teljességgel hhuieuen. A szigeten éló kevtwHznmu lakosság réhZben az állandóan továbbfolyó eiódltésl uiuu-kálutoknal teljesít munkaszoigálalot, részben pedig a légvédelmi ágyuk ko-zeiélegényscgének segédkezik. Számuk azonban csvkóiy és a kis Pantelleria vAroska színét az olasz gyorscsapatok zöldesszürke egyenruhái, az olasz hu-dituíjffereszét kék mhsn matrózul és a khaklzÓidruhás német katonaság adja meg.
Ha Málta bevehetetlen, olasz ellon-lábasa, a sokkal kedvezőbb stratégiai ponton lcktó Paniollaría nem kevósbbó bevehetetlen. (MN)
15-íi
J41Samvizs»ga»
alluci ttuijlltii], illíiilliliuii.
Tijiko.UtÓ. ITU tíxan* ímrm heraaQ-u. 5.
Az építkezési bizottság hozzájárnli a Varga-féle városrendezési terv részleges módosításához
Nagykanizsa váron építkezési bizottsága tegnap délután ülést tartott Dobrovícs Miján olnökleto alatt, a molyon rfjzt vott dr. Krátky István pjHgárrneater is. Az olőadú Vécsey Barna műszaki tanácsnok utalt arra hogy a Var^a-félo városrendezési torv a pillanatnyi helyzet szflkeég-azorüsőgénok rnőgfololóen módosi-tásra szorul. így az Orclóg-árok mentén tervezett ut. Varga azért torvozto oda az utat, hogy :i csatorna építhető logyon. hz fölösleges bL vált. Az ut ugyanis a tormé-szotos fejlődés elé sok akadályt gördít. A polgármester javasolta énnek & tervnek részbeni megváltoztatását és ozzol kapcsolatban a Rákóczi-utca szélosségénok mogváltoztaátsát.
A Rozgonyi-uteának meghosszabbítása küvotkezett és ozzol kapcsolat-
ban a tervezeti sportpálya olojléso. Krátky polgármesternők az a terve, hogy a Doncsál és Principális árok között egy sporttelepet & fürdót létesítsen .modern sportpályával,
Majd u temetői ut vonafvozetéaé-hok megváltoztatása (Varga törve eddig is változott már itt), hogy ás ni balról ós jobbról beépíthető legyen. Vagyis a MAUKT sétatér körüli telepítési íervénok és ozzol kapcsolatban a temetői útvonal megváltoztatása..
Az ogyes püntokhoz dr. Kénig Jó-zttof, dr." Hegyi Lajos, Horváth Lipót, Bedének István, stb. szóltak hozzá. A bizottság elfogadásra javasolta a változtatásokat a jövő beton összeülő városi képviselőtestületi közgyűlésnek.
A Király-utcai motorkerékpár-gázolás ügye a nagykanizsai törvényszék előtt
Szeptember 28-án történt, hogy Klnpper György nagykanizsai sic-relő motorkarékpárjún a pű-utró! o Király-utca felé haladt. Klapper jiabályosan vc<elte oépét, amikor a régi posta épületéből kifordult az Lu.íra Erdődi Jórsef vároii kottisetasáeji tilkaim.i/ott. Klnpper ismételten dudált. Lrd6dÍ hátralépett, dc abban « pillanatban a tnotorkerékpu\'r elütötte, oly ha-fa\'mas erővel, Iiogy eseméletlenül elterült. Lrdődit bcscállitották a kórbiíiba, ahol kidtrült, hony
mindkét lába eltörött ésesenkivül is súlyos sérülésekat szenvedett. Most volt ebben ai üfjyben a fő-tdrgvulás a nagyknniesai törvényszék büntetŐtsnácsa előtt dr. RévfFy Andor elnöklete alatt. A motorkerékpáros aual védck\'ci^t, hogy Erdődi aszal, hogy hátralépett, egyenesen bclesraladt a motorkerékpárba. Több tanú kihallgatása után a törvényszék felmentette Klapper GyérgyöJ ai ellene emelt vád alól. /
— I
padlásról a szelelőlyukon ereszkedett le a lakásba egy fiatal muraközi tolvaj
Mézga Dezső fiatal damásai la-gény egy lopási ügy miatt hat hónapi börtönbüntetését tölti a nagykanizsai fogházban. Időkötben kiderült, hogy Meigának már múltja van éteren* amennyiben mostani bűnén kívül, más is terheli lelkiismeretét. Egy alkalommal éjjel fél 11 ómkor létrát támasztott\' Tóth Mátyás damásai gazda háeáhot, felmászott a padlásra és a szelelőlyukon leereszkedett a házba, ahol külőmbőző dolgokat - igy szőltes ponyvát, zsákot, sonkát, szalonnát, babot
és egyebeket lopott. A.eseudŐrck csakhamar kinyomozlak a tettest és mivel a betörés éjszaka történt, megindult ellene a rögtönitélő eljárás is, de szerencséiére szak-biróság elé. utalták. Igy került a büntetését töltő fogoly újból a kanizsai törvényssék egyesbirája, dr. Hámory Zoltán elé. A bizonyítási eljárás befejezése után Mczgo Deeső ujabb 6 hónapi börtönt és három évi jogfosztást kapott, mig fivére Mézga Fülöp orgazdaságért két hónapi fogháiat.
l«<lja . ki.
á polgármester adta át a kitfintetéseket a Vöröskereszt barom kanizsai kiiüuteieltjének
Tegnap délután G órakor összejött a nagykanizsai Vöröskereszt választmánya ós az Ápolónői Szakosztály, hogy az országos elnök, vitéz tíhnon\' Elomér m. kir. titkos tanácsos által kitüntetett nagykanizsaiaknak a polgármester ünnepélyes korotok között átadja a kitüntetéseket. Dr. Krátky látván polgármester, a nagykanizsai Vöröskereszt választmányának elnöke beszédébon rámutatott a helyi Vöröskereszt
munkájára, mlielyie illotékes holyon is felfigyeltek ős ennek a munkának mogbocaülését kifejezésre juttatni akarván, a Vöröskoroszt diszokle-volét és annak emlékérmét adományozta. Ot biKték meg, hogy a kitüntetett dr. Bentzik Lajoané, a botegái>olóiíŐi szakoMztályi olnöknok, Ofenbeck Manci alelnöknek és Freislinger Ágoston városi ós járási
Jumus NÉP MOZGÓ K\'dd*" ¦
8 9-én —.----és szerdán
Mi az, amiről a lányok álmodnak t Erre ad feleletet a Itgssellemesebb magy.ar vígjáték
FÉRJET KERESZK
Főszereplők : Turay Ida. Vaszary Piri. Sulyok Márta, Bllicsy Tivadar, Latabár Árpád, Pethes Sándor
Előadóink ktMdtte : 5 fim 7 órakort*
levente-parancsnoknak tüntetésekot.
A nagykanizsai Vöröskereszt \\pn. Innfli Szakosztálya nagyon széji ilicsémtromóltó munkái fejteit ki, hangoztatta a polgármester, sok honvédnek örömöt szorzott a (ron. Ion, szeretette] fogadta és vendégel to meg az átutazókat, a sebesültöket és a volt hadifoglyokat, sek könnyöt törölt le áldozatos, neino, munkájával) amihoz valóban áldozatos léluk kell, sőt az anyagiakat is sogiletto mindezekhez elÓtoremtoni ős « hatóságot munkájában támogatni. Majd iamortotte dr. Borttzik Foreucnó szorotcttoijos munkáját, aki mindonütt ott volt, ahol segitonj kellett. Páradhatatlan lelkewdéssel és erodménnvol végezte u vöröskeresztes munkát Oíoiibock Mamii, fÓlog a honvédeknok a harctérre küldött szeretetcsomagok körül. --mondta a polgármester. — Proislin-ger Ágoston pedig a magyar ügy iránti nagy szorotetét éa iolkosede-aét vitte leventéibe, akik irányítás*, alatt igazi magyar munkát végeztek etérun is ugv, hogy ezt a munkát példaadásniiK kell állítani.
i.tr. Bentzik Ferencné köszöntő ni<>g a szakosztály novóbun a kitüntetést és kérto a szakosztály tagjait, hogy továbbra is dolgozzanak a haza szolgálatában. Kroislingor Agostot) utalt arra, hogy a munka, amit ók végeztek leventéikkel, nem érdem, hanoin kötelesség. 0 azt a szeretetet, amit a Vöröskereszt tanúsitoll a harctérpn küzdő kanizsai honvérlukkel Bseriiben -- átvette és beleplántálta leventéibe. - \\
A Vöröskereszt választmánya me-logon ünnepelte ^ három kitüntetettet, majd dr. Krátky ]>o|g;ánncHlor felkérte a helyi sajtét, hogy a Vó-röskoreszt Ügyet továbbra is az eddigi melegséggel és ügyszerotottel
támogassa, fólug az uj htidikórházzal
kapcsolatban.
Tempus
(Rnzalaisaky LAazlé i«g«ay«)
Immár a nagykanizsai írók sorúban büszkélkedünk Huzsinszky László MAORT-niérnök nevével is. Tempus eimü regényének harmadik kiadása jelent mar mog s az utolsó kiadás Nagykanizsán látott napviln-got. Köveikozó regénye jxxlig mái-sajtó ajatt van. V./. lesz a harmadik regényes Írása .ozenkivül egy verseskötete és két színdarabja jelenti ¦<¦ lintal iro eddigi toruióaet.
A Tempus a Bolmoci, majd a trianoni orszagceonkitás után soproni bányászati és erdésznti főiskola diák élőiének aranyos dorüjét olovomti meg egy kedves regény m0SO*SZÍvár-ványában, ogy diákélöt és egy sze-íolom könnyes, mosolygós tórtonoté-bon.
líuzsinszky ,László könnyöd, köz-voilon mesélő stilusa élvezetesen leetj mog a diák-szokásokat, annak á buliéin, szinos életnek levegőjét. Az őszinteség, ,umi nélkül nincs ig;izi iró, átfűti regényének minden oldalát és a fiatalsiignak benne szétáradó, szépségét sohasem vesztő it>-mantikáját.
Tehétségos, Bzómii és tiszta magyarsággal Ik-szóIö, gőrdülékony Stílusú, a lélek mélyeiro is hiztonsiiií-ga] néző irót ismertünk mog Rn-zsinszlry. Liiszlóban. Anélkül, hogy olmorülno részlotekbon, » kor hat-terébe tudja boleálliduii történőiét, ezt a bűbájos ,kedvoa diák-históriát, amit nehéz letenni, amíg végig nem olvasta az ember.
m
raitat, ezüstül
legmagm&bb á.bNn vcszeV.
Vékásy ékszerén
FiH.ll.
10-i:i. június Ü
Egy nap á világ
Ha csakugyan-egy nap Tolna csak \'.: világ, akkor az lenne arra az egy napra az egyik kívánságom, hogy egv ilyen darabot nézhessek végig, "Vaszary János mai történetnek nevezi ezt a színjátékát. Pedig CBük annyiban mai, hogy szirénu-bu^ás-ban, légoltalmi óvóhely pinee-bolt-ivei alatt kezdődik a történet. Meg annyiban, hogy u mui háború adja üteg a korbeli hátterét. Ég mui.ate-kíntetben is, hogy kirívó szólamok nélkül tanítás van benne magyar kötelességekre, ahtarcjOÜá a a harcból kidőlt honvédért minden áldozatra. A többi a/,tán már nem mai, hanem vnnél sokkal több:. — örök emberi. Ezen a téren nem sokat ölel fol, csak két ember szóróimét. Csak... De nincsenek e sorsok, életek .alkotások, szárnyat adó és tragikus erők ann»K Q »caak«-nak mérlegén?
Az érzelmi élet egy nagyszerű vihara seper át a színpadon Vaszu-rvnuk ebben u darabjában. Mélységesen szép és emberi történőt. Ll benno minden szó, él benne mind, ami a színpadon mozog. Ott él benned, bonnom, mindönkiben, ,aki"a nézőtéren összeszorult szivvul, fol-foldorülő, halvány mosollyal, a szempillákra harmatózó könnyökkel, halotti némasággá feszült ogybofof-rásban los minden hangot, minden \' rozdülést, do ugy, hogy az omber a legnagyobb jeleneteknél olfolojt tapsolni, olfolojtí azt, hogy színházban ül, csak néz... néz befelé és megtalálja önmagában azt, ami .oblwn a darabban örök emberi: az érző, forró emberi szívót.
Tiífeta, szép, romantikusan regényes irodalom az Egy nap a világ. Irodalom, do nem a loirt szavak csengése avatja csak azzá, hanoin irodalom ugy, ahogyan mindpn élet egy darab irodalom", ha mog tudja írni, aki éli.
Az irodalmi szépség az elóadás szépségével találkozott és az élmény, amit nyújtott, feledhetetlen. Olyan előadás volt, amely nemcsak kiemelte az embert a mindennapi élet szürke porából, hanem felemelte, fel az író és színész művészetének két szárnyán, fel a magas-rondü szépség tiszta ragyogású világába .ahonnét a csodákra képes szeretet minden boldogsága és min-don gyötrelme harmatozik az idők kezdetétől az idők végezetéig mindon emberekre. -
A gyönyörű előadást három színász játéka tette azzá. Lovassy Klára * két igen különböző szerelőm ütközői \'kőit vergődő női lélok mindon mélységét föltárta a langyos unalomtól a könnyes olégésig, a belefáradt megadástól a megrázóan drámai küzdésig. Bom az ó, som két part nere játékán nem volt semmi ku-
!/,m.ai kozlonyi
vásárolhat
SCHLESSNÉL
Horthy Mlklo»-ut 8.
Iissza-árnyék, mindhárman mintha 1 az önmaguk kigyulladt, megsebzett, emberfelettivé nemesedett lelkét fordították volna ki a nézőtér olé. Horváth Jouó. a daliás, majd megrokkant főhadnagy most mutatta meg először a kanizsai közönség előtt az igazi, mélyen kulturált, minden raffinériától mentés s mégis gazdag színészi orcát. Deák Sándor, » végtelen jósággal szerető férfi alakját játszotta, dehogyis ját^zotla: - élte » színpadon csupa őszinte, halk, melegen simogató szóval, mégis imponáló féi\'fiusággal.
A kisebb szerepekben V. Kovács Anna, Mátrai Teri, Bursi Béla, Monorj Kerenc nvujtottak gondos koretet az előadáshoz. Megemlítést érdemel « mulató-pincéi- kitűnő fi-, gurája, atuít Öántná Sándor alakított.
Horváth Jenő lendezoi munkája is kiváló volt. Levegős, hatásos volt ** légvédelmi pince-jelenet beállítása.
(bt)
színházi iiem inÜHor:
Sierda : Párisi express (bohózat-operett, csak. f-lnöltcxnek li
CtütfiriSkt Leányvásár (jacebi oprcll),
PínUk: Ártatlan vagyok (vigjáték).
Siambal: Vén diófa operett).
Vaiárnap délután éa tntt Vén diéia.
llóifa délután ún aata: Kala-Kitti-Ka-Unka loperetli.
Kedd: Az idegen asszony (színmű).
& knltaszmlnlszter nyitja meg a zalai népművelők keszthelyi tanfolyamát
Tudósítónk \'jelenít: Megírta már * /,u|ai Közlöny, hogy o Zalavár-megyei Törvényhatósági Iskolánki-vüh\' Népművelési Bizottság .\'Keszthelyen népművelési elóadóképzó tanfolyamot rendez a zalai népművelők számára; Mint most értesülünk a hat napos elóadóképzó tanfolyamot
maga Szinyei-Merw Jenő vallás-és Közoktatásügyi miniszter nyílja meg. Emiatt a tanfolyam egy héttel később, június \'28-án kezdődik csuk és juiius li-áíg tart.
A tunfolyuuna a Muraközi Jsko-lánkivüli Népművelési Kirendeltség tiz Muraközi tanítót küld ki.
Hogyan akarja a budapesti Kereskedelmi és Iparkamara megoldani az üzlethelyiségek Igénybevételének rendezését?
A Magvár Vidéki Ssjtóludóiitó jelenti Budape,i[61, hogy a Kereskedelmi cs Iparkainar-i véleményező blz,.ilsága most fogldlkozutl at üzlethelyiségek igénybevételével kapcsolatos kérdésekkel. Dr. Islvánlfy István lilkár utalt arra, tr.gy a kereskedjem álélhtása az u| önálló kereskedők működéséhez szükséges megfelelő Uí! el helyisig biztositá\'a nélkül eredményesen nem oldható meg. A régebbi rendelkezések n gyakorlatban alig érvényesülhettek, Az idén azonban lényegei változási hozul! az Üzlethelyiségek ki-igénylése terén a 10071943. M. E. számú rendeli:!, amely az eljáró Iparhatóságok figyelmét fcihivla arra, liOfjy az Igénybevétel elöli esetenként kír)ék ki a Kamara szakírlö véleményéi. TekinlvCj_Jiojy\'\'\'\'i\' korniánv részéről a Kamara *5zak értői véleményét kérték ki a rendelet alkalmazása tekintetében Is, a Kamura most felterjesztést uilézell a< ipari-és kereskedelemügyi
Aki átalussxa a világháborút
A txeniayörgyvári hegy tubáinál Homlott.-tártál jó puskalövésnyire, lankát dombok tövében, lenn énbf. borult cseresznyefa alatt bukkantam rá egy barlangra, amelynek sziik bejárata a belseje, felé mindjobban kiömlösödik olyannyira, hogy egy kisebb lakószoba is kényelmesen elletne annak üregében.
B* ebben a lakásínségen világban ez a ,\'ermcszctadfa lakás sem maradt üresen, mert amikor a barlang rlót\' szedegettem vasárnapi kirándulásomon a mezei virágokat, egy nyolcvan ér körüli, ijesztően lerongyolódott aggastyán bukkant fel a barlang szájában és archimedesi mél-tatlankodással kiáltott rám:
—. Ne zavarjátok a környékemet!
Első pillanatban meglepődtem a nem várt találkozástól-, de kenőbb, amikor az öreg meghántott arcvonásai kezdtek kissé mosolygósra derűim, megkíséreltem egg kis tereierét,
Es érdekes dolgokat tudtam meg ennek az embernek az ételéből.
Valahonnan Bogotá környékéről, származik és mint az országutak vándartt+koptatta a makadámok köveit. Cipőjének talpa, amelyből már csak kis mutató maradt meg, régen olt mai/uU. valamelyik országúti falu határában, ahol kócos gyerkőcök rúgnak egyet-egyet bele, hogy az se- maradjon tétlen, hanem vándoroljon a gazdája után.
Ilyen vándorlása közben a kórnyéA ken érte utol a német—lengyel •háború kitörése az öreget, akinek idegeit az első világháború is megviselte és megfogadta magában, hogy beszünteti vándorlását és addig ennek a baflangnak a lakója lesz, amíg ez a második világháború véget nem ér.
A barlang szája előtt áll egy szakadt kosár, amelybe jóindulatú környékbeliek hullatnak arrame.nó-be.n kenyeret, vagy mát kis élelmet, akik már ismerik az öregei és tudják róla, hogy beszüntette a koldulást.
—- liizony öcsémuram, én itt várom meg a háború végéi és ha újra béke. lett. majd kezembe veszem újra a vándorbotot. j*.
Féloldalt rám pislanfol és csak a bajusza alól bökte felém:
— Nem vagy éhes t Meri lia igen,
kis kenyeret még-én is szolgálhatok neked.
Mosolyogva nyugtattam meg és megköszöntein a jóindulatát.
Azután leült a harmaton májusi gyepre és nagy szünelekel tartva mesélte:
— - A környékbelieket megkértem, hogy amint elhallgatnak a mordá-li/ok és nem bömbölnek a mozsarak, hozzák azt hírül nekem, hogy njra fi yaka m ha szcdli essem a világot, ílábdrii* h\'rt senkitől sem kérdezek és azt is véletlenül tudtani meg egy totyogótól, hogy a németek már elfoglalták Varsát,
ÍVe»l állhattam meg és félbe akartam szakítani az öreget, mert közölni akartam vele a további háborús fejleményeket, de az Öreg a szavamba vágott .¦
— Xe< mondj nekem semmit öcsémuram, csak akkor ha kérdezlek.
így bennem szakadt a mondanivalom és belenéztem a vidékre ráfeküdt csend pihentető nyugalmába. A csendet az Öreg törte meg. -— a\'shi szeretem, ha mesélsz rólam\' meri nem akarok kirándulók találkozója lenni. Szerencséd volt, hogy rám tatáltál, de tegyél lakatot a szádra.
Megígértem neki és hogy igy kifejlődött közöltünk a barátság, melléjei akartam telepedni, amikor az öreg baljóslatú tekintettel fordult
¦Ide I nak
Né ülj le. ide, hátha meglát-... inkább szedd a sátorfádat- -és. sétálj tovább. Látod azt a viharfelhőt* Siess, mert bőrig ázol.
Atezal, mint aki formális útlevelet adott á számomra, a kezét nyújtatta ugy, hogy abban a pillanatban visz-sía is kapta és belebujt a barlangjába.
A viharfelhő tényleg közeledett és miután remetém a barlang szájába helyezte, torlaszul a kosarat, még csak utána sem buihaldam volna külön engedélye nélkül, ha tényleg megered az eső. Külön engedélyre pedig nagyon kcv.es reményem maradt.
Olyan bucsnfélét bekiáltottam a nyilason amelyre erős pisszegés volt a felelet.
Nó mindegy. Otthagytam az öreget.
minisztériumhoz. A felirat megállapítja, hogy a miniszteri rendelet szövegezése főként a textil, cipó és villamossági cikkek elárusítóival kapcsolatban olyan hiányosságokat tüntet fel, amikből a szabályozás lazasága következik. Ezért n Kamara a rendelet kiegészltéieként olyan szövegezést kivan, amely nem tart fenn kiutakat és megkerülési médokat, hanem minden kétségei kizáróan Intézkedik az üzlethelyiségek igénybevételéről. Különösen áll ez olyan esetekre, .miikor a háztulajdonos és az UzletbérlŐ személye azonos. A Kamara ezért azt kívánja, hogy általában vizsgálják felül az összes Üzletes mühelyhelUségckel abbéi a szempontból, hogy a bérlő tevékenysége a gazdasági viszonyoknak megfelelő Jelentőséggel blr-e. A Kamara e feladat végrchij-tásával a minisztériumok által felártandó hatósági szerv megbizalAsit fiari. Ugyancsak erre a hatósági szertfe bízná rá a Kamara annak megállapitásOt Is, hogy az igénylők közül kinek Juttassák a megül ült üzlethelyiséget, nehogy az a helyzet álljon elő, hogy a személyi vagy (Ízleli körülmények minit megfosztott kereskedő vagy iparos helyiségébe hasonló hibákkal icndelkezö tgyéu telepedjék le.
SPORTÉLET
>t Megkezdődött a kanizsai uszóévad
Megnyílt a nagykattlzsai városi strandfürdő. Ebből az alkalomból meifkérdez-lük Holló Jáuos testnevelési tunárt. a strand vezetőlét, aki nem rég Jött meg a frontról, hogy ml a terve és célja az Idei uszóevben.
— A célom ebben az év hun — mondotta — a minőségi és mennyiségi úszósport további kiépítése. Az elsőt ugy szándékozom eléről, liogy tómé-gCu uszótautolyamokat rendezek mindkét nembeli Ifjúság számára. Ebben résztvesznek ugy az Iskolai, mint az Iskolán kívüli leventék éa leventelá-oyok Is. A váron nagylelkű hozzájárulásával a dólulőlt 7-10-lg lartuudó tan-felyamok dlJtalnnok.
— A tehetségek e tömegből való kiválasztásával ntluőeőgl, Illetve a ver* sooysport számára szerzek utánpótlást.
— Ezenkívül a különféle jelvényszerző versenyek tartásával oélom a minél isgyobb tömegek megmozgatása.
— Ilyen nagyszabású lesz a szeptember 8—12 o között megtartandó úszónap. Aki Itt 50 métert szabályosan lenézik, emléklapot kap
— Az úszásnak nagy Jövője van. Hiszen a mai háború la megmutatta, hegy t> nagy báróban csak az a nemzet képes medállal helyét, akinek erős, edzett ltlnjága vau. Ennek eléréséhez a sportok, Igy az úszás Is kiválóan alkalmas.
— Ezért hívom az usznl vágyó Ifjúságot fejezte be Holló tanár nyilatkozatát.
Reméljük, hogy e szép tervek meg fognak valóaulai és wőr sokszor büaz- ¦ kék lua/öuk Nagykanizsa úszóira.
L. P.
I
63
ZAL\'AI KÖZLÖNY
1943. Június 8
H»t hinapl börtönre (téliek egy tolvaj Keszthelyt plncér-dSt
Molnár Márta 2S éves keszthelyi pincérnő legalább tízszer volt mAr büntetve lopásért. Legutóbb a széken fehérvári törvényszék két évi börtönre, a veszprémi törvényszék 2 évi fegyházra ítélte jogeráscn. Ezt a büntetését tölti most Márlanrw.trán. Idékí\'zbon kiderült egy korábbi btlno Is. ault Keszthelyen követett el. nhol Sznhoszlay Ist* vánuétól 45 pengőt lopott Fegyőr állította n nanntsnl lArgynlAara a mi-rlnnonztraf büntotólntózot női >¦ irvi 11 í m-héjában Barna ruba, barna harisnya, ¦zandal és aötétkékszlnü fehérpettyea fujkendf.
I)r. Hámory törvényszéki bíró felolvadta a bűnügyi nylIvAnlarté jelentését „eddigi szerepléséről1: fogház, börtön, fegyház.
— Ktsgyeritiokom van, állAsom nem volt... védekezik
— Ezt no mondja, amikor havi 120 pendőn cselédek vannak ! — válaszelja az eljáré hlro.
Molnár Máris Javulást ígér. A bíró-aAg hat hónapi börtönre és 3 évi Jogfosztásra Kélte. Jogerősen.
KÖZGAZDASÁG
(—1 A VIDfiK PfiNZFOBOA.iV VIABÓL érdekes beszámoló került most nyilvánosságra, A Magyar Nemzeti Itank összeállításából ugyan is megállapithaté, hogy az elmúlt év régén 201 penge fnjkvóta ewtt ¦ zííiiskbc minden lakójára, szemben az egy év előtti [85 pengével, A vidéki tarosok közül IVbiwen halad az ólon, amennyiben pénzforgalma a ninlt évben firi\'2 millió |>engó volt. Utána Ringed következik G19, majd
Miskolc 616, Pécs 516, Ssombatholv I7ft -flyAr lót) és Kolozsrár 15S nTiliiÓTair A vnltóIrsKiinnlolás i>s a giróforcaloiií tekintetében is IVbre-een, Szer-ed a soriond. Kunok ny. x
magyarázata, hogy Debrocennok nagyobb a környéke, mint Szeged-
nek. (MVS)
1-ínfiykmilzBul n. klr. ilmsatsriéKtOl
Árverési hirdetmény.
Köehirré testem, hogy a lelenyei állami uton at titntcnti cseresznyefák termését 1943. óv június IO-én nyilvános árverésen eladom. Ab árverés folyamán a fák termése ugy egyenként, mint csoportokban less árverés aló bocsájtva-Találkozás Sormásén a templom előtt d. e. 9 órakor.
Vargyas László n .0 in. kii. utmeiler,
nyug- Ittxár alhadnagy
életének 6.\')-iR évében június hő 8-án d. c. 2 órakor az Úrban elhunyt.
Felejthetetlen halottunk féldi maradványát Június hó 10-én délután 5 ónkor kísérjük a nagykanizsai temető halollasházábél a róm. kai. vallái gzerlartáSRSzerinlöröknyugvéhelyére.
Az engesztelő izentmiae-áldezat június hó 10-én délelőtt Vi9 óraker lesz a Jézus Stlvc plébánia-templomban az Egek Urának bemulalva.
Nagykanizsa, 1943. Június hó l án.
AldaM lííitn ealilie! Hníídjílt 1.H.11 I
vitéz Bujdosó Ernő hadnagy, fia, özv. Mllkl Józiefné sz. Bolf Anna, Bolf Lás/ló, BoK JAzief és Botf Ferenc testvérei \\ Boll Lászlón* sz Dolmányos Julianna és Bolf Ve-renené sz. Ktu Háti* sógornői; Özv. Kulcsár 1**111* az. Snclf Julianna \' hűséges gondozója és sz öiszct rokonság.
HÍREK
NAPTRRND:
Kiskanissán az ortani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatot tart
Naptár. Június 9. Szerda. Kőm. kat. Prim. és Fel. - Protestáns Félix.
A QOZFORDÖ nyitva van reggel « érától esto 0 óráig. (Hétfé, aseráa, péuWk délután és keddaa ogész nap nókoak.) Telefon: 660.
Tárlaton
Napsütötte, ragyogó leányarc; sötéten izzó, fikleltn szemek mélyükön titkok sóhaja remeg s egy áradat, mely szüntelen fetim latt.
Ibolyás, lavntti hívogató arca, mosolyra csorbult édes, kicsi száj szomjan marasztal: ne menjI Szinte fáj, hogy gúnyol róla az írás: „eladva\'.
Nagy Márton
(Érettségi eredmények) A nsgykanlzsal Notro Daote leánygimnáziumban hz órettaégl vizsgálatok befejeződtök a követkéz* eredménnyel: Kttflatetéaael érettek: FleRch Apnes, Vnndra F.dtt és Wlnkler Honja Je\'«-éretlek\' Ehmann Zsuzaanua ée Klein Edit Jól érsltek: tlaj Ilona, Farkas Ilona, Sípos Msgrlnlna, Varga Mária é« Vitkles Anna. Erntt»k: Bpdenok Qlcolla, Boriin aabriella. Danit/. Blnn-kn. F,ie.k Irén, Fontán Mária, IHmmels-baeh Apollónia. Horváth Qlislla, MAtó Gabriella, Németh Katalin, Relger Ilona és Somogyi t\'AIma.
(A gimnáziumi érettségi) eredmények már közölt névsorAhan 1 a izedéeblba folytAn megjelent Vadán I István helyett Magn* IsIvAn olvasandó.
(Bolraláa a leánygimnáziumban) A nagykanizsai Notre Damo loAny-glainAzIum Igazgatóságának értesítene szórtat a belratAnok az uj Isknlat évadra Junlua 12 i-n egéwz napon At a hivatalos órAk keretében történnek. ()
— (A volt 48-aaok nevében)
Schöfft Bezső ezreden felkéri az ogy-kerl bajtársnkst, hogy hős bajtArsuk, vitéz Bujdosó OyHrg.v alhadnagy csütörtök délutáni temetésén minél ns-itynbb szAmban megjelenni szíveskedjenek
- rBelratás a Vócssy-utosl Iskolába) Az Igazgató érteslll az érdekelt bzü-
löket, hogy az olaö körzethez tartozó (Vócaey-utcal Iskola) népiskolai tanulóknak a bolratása a Fotfiflutcal népiskolában folyik csütörtökön, pontokén és szombaton dólulfllt s - 12-ig és délután 3 5 lg. (:)
- (A nsgykanlzssl Baross-kerület)
hétfőn .\'i.to tnrtett elnöki tauAcaülé-sén foglalkozott a budapesti rfndklvdlt országos kii/gvöléssel és m. nzon történtekkel, amiről vitéz Tóth Béla kerületi elnök r^Bzletosen beszAmnll. El-batárostálc, hogy n pytiiés lefolyásáról részlolenon tAjékoztatnf fogjAk n vá-lasztmAnyt. előbb azonban bevárlak01 orszAgno központ Irtjókoztató órtenltó-sét é» utána hívják örszo 11 nagykanizsai korlllnt vAlasztmAnyAt.
— (Gyászmise vasulasokArl)
Az *»lha\'t vantil\'iHflkról a gyászmise
Íiénlekon 8 órakor az nlsótemplomhan !¦¦¦¦/. Kérem mind s tényleges, mind a nyugdíjas vnsutas karlársalmat. hogy a gyAs^mlsén ra(né) nagyobb számban Jelonjenek meg. Az úllomátfinök.
— (Találkoxé)
FelkérJUk azon Iskelatásnfnkst, nklk 1913, évben a nagykanizsai Allsmt Flu FolgArl Iskola negyedik osztályát végezték, harminc éves lalAlkozára folyó hé 14-én d. 0. 9 érakor a Zrínyi Pol-gArl Tsknls rajztermében megjelenni szíveskedjenek. Intéző biiotlség. {:) - (\'000 pengő Jutalom)
Azoknak a aclyemlenyészléknek. akik a legtöbb és legszebb selyemgubót szolgáltatok be a magasan felemelt áron és legalább 4 tizeitnyalc év alatti gyermekük van. tehál az Országes Nép- és Családvédelmi Alap támogatására jogosullak, I0S0 pengő Jutalmat (og kiosztani s Zala-vármegyei Közjóléti S\'ftvelkezet. A tenyésztés munkáját Iskolás gyermekek Is elvégezhetik,
-- (Elfogták a Sientbsláttl hegyi szarkákat)
A Zalaszentbaláas községhez tartozó szőlőhegyen több pince tulajdonosa tapasztalta, hogy .kutva van a kertben". Az egyik fjtónál a lakatot verték le ós Ismeretlen tettesek a borkészletül mogdéznmAKAk, raAs pincéi Álkulccsal nyHnltak fel és megváraolták a boroshordókat. A meglsdult csendőri nyomozás cniikhamar ellegtn a hAron gya-ntiHllotlat, a\'ik tagadtak ugyan, de a nyomo\'As olyan adatokat tért fel, hogy ennek alapJAn mindhármukat boszállí-totlAk a nagykanizsai klr. Ügyészségre
- (A Balkán hadseregeinek fejlődéséről) közal érdááen és tanulságos cikket n .Magyar KntonaulsAg\' legújabb száma, számos harctóri riporttal, sz elmúlt hét hadlosemónyclnck összefoglaló] Aval, négyoldalas kép™ melléklettel kapható mindenütt Ara 10 fillér.
izmtkezfialik
Festmények, szobrok
a legjohb művészek ÖrÖk-értékD muzeális alkotásainak
KIÁLLÍTÁSA
h IpartaatOlel Hagy1erm«b«n junlua 15-lg.
Ritka alkalom értékea müalkotAaok vaaArlasAra. Tdrlatveíolü: BUJDOSS lARZLÖ.
Kályhái, tűzhelyet, lőszert,
mim téli szükségletét
már most jegyeztesse elö
UNGER-ULI.MA N N vaskereskedésben. Hoftöir-génelt, betrélenm- és konCoIa] ra!rtér. "9StS
niAUisUflltlYI VILLAMOS ARAM-
unnwHwuiuyi szolgáltatórt.
Arsmsiímlík tlzotése, roklsmíolóU, hlbajalentések, szakazera lelullágosltaa> minden vlllamsa kérdéaban délelBH 8-tói délután 16 óráig. Csengcry-ut 51. teloton 884.
FERENCJÓZSEF
KESERŰ VI"
Súlyon pariizán-harcok Montwnffftróban
Zágrábi jelenlés szerint Montenegrébin súlyos harcok folynak partizán bandák ellen. A partizánok egyik csoportjának sikerült áttSrnle magát a boszniai gytlrtn és a boanyák hegyekbe meneküllek. Innét megkísérellek az előretörést Nikalu felé. ezt a szándékukat azonban olasz csapatok heves harcok árán megakadályozták. A két nap és két éjjel tartó harcokban a partizánok súlyos veszteiégskel szenvedtek. Egy másik partizán csapért Albánia felé próbált menekülni, de kemény harcok árán ai olasz csapatok ezt j* meghiúsították Montenegróban csspal-mozdulalok vannak folyamatban. A partizán-bandák most már minden oldalról körülzáiva várják sorsuk beteljiieáásélj
f
Vitéz Tóth Béla nagykereskedő ugy a map;a, mint alkalmazottal nevében mely megilletődéssel jelenti, hogy hűséges raktórnoka
folyó hó 8-án 65 éves korában nemes lelkét visszaadta Teremtőjének.
NagykaniíSd, 1943. jun. 9.
Emlékét kegyelettel
őrizzük I
K»r«»k«d6-a«(iá<!at ielvHz; Magyar Köítlsztvlielflk 19. Ilók, NagykanlzM.
Négy középiskolát víg«lt ilut vsgy leányt Ilzetésscl Unuldnak lelve./: TUtlő fényképész, Ciengery ut 2. IMI
¦sjáránfit lelvejzck : Sugárút 1S/E töldszlnt 2. IMI
Kástái*-*agádat kertiek szonnsli belépésre boros tölgy és bükkbarel munkára. Jó keresetet biztosítok állandó munkára. Llnhárt JAnoi kádár, Oelse. IM»
adÁ^vetsíl
i\'.;y komplett kanyhabirtar eladó: Király-utca í„ (Sugő-házban) Dautschati.
cisádli^isMter. bóseztal, tsllórí, csillárok, házlartási Urgyak, pléhvel fedett vásározóláda, ablakok és ajték ataslék. Eriiébet-tér 1T. sz., I. emelet. l»é
BÚTOROZOTT SZOBA
Egyizobáe, tiszta bútorozott szobát keresek Június hó 15-éic, CHrt: Néplakarék-pénztár, C*engery-ut 4. 18\'*
LAKÁS, OZLETHELYISjÉfl
Egyszobás-konyhás kstonaiélf lakásemat hasonlóvsl •loaarélnám. Sánd-u.^Wa^
ZALAI K#ZL#Bst r^iLlTiHai (sapii-aí*. Kiadja: „híigoijlaftáal a. T. liaayfwstiaB*. V«a«Ua tdaáál Zalai Urat*. Syomatatt, t .til,K«Llojái1 ft, T. rtafyt.Mzt.r-
ays«dáli»«\'-Wi(yk»iiU»i-,sct>»*ÍM-4 taW. >UW Si«*^
iv.au-
Otei
!iiit.ciloKiji.nl : Tábori polla:-.
tS8n *v»., 180. ». Nagykanizsa, »4a junluj 10. o.ütörlök ára 12 f!CI4<-.
ALAI KÖZLÖNY
SutaarttMéattaMMvaMI Maio. iv. «
FcMfe iMtorii ; Barkar.\'ts Lajss
*l Ara: egy hónapra 3 pengő ao timr negyedóvro 8 penKő *ö HJlór. \'ám: hétköznap iK 1111., nzorobatan 30 au
Mutilateli
BfryeaMcám: hetkfenap
& kereskedő a termelési harcban
* A miiiiszterelnök legutóbbi beszédében ismételten hangsúlyozta az ogészségos alapokon nyugvó közellátás fontosságát az ország jövőjo szcmjKmtjából. Bőszedében vázolta B megoldásra váró föladatokat s kijelentette, hogy azoknak mogvalósi-táaára hamarosan, sor kor üt. A miniszterelnök kijelentéseiről ogvidc-^üjeg két fontos közellátási rendolot
iU nyilvánosságra, amelyek a kft-xítták jövendő szompéu szabás-lyoszátö \\ f
Az,,aJokszor\'hangoztatott iiraz\';ííg, hogy a Mzolláláson áll vagy beiUik az ország\\olsó romljo, szinto/magá-tó] értetődően feltételezi _yz%, hógv » közellátás lobonyolitásáíía ós rég"-rohajtásáha a.\'vlermolúbm és a fogyasztókon kiijjil Ixilotósik-solódjaiiak a közrotitók isi akik\'foz árut a tor mólótól a fogja^ióig^ljnüatják. >fi eom tórniésziiUjse\'ií!^-Jíögy ha a tor-molök kötelességeit szabály ózzák s ugyanakkor a fogyasztók s/.ükséglot-kiclégitését is bizonyos megkötöttség gek alá votik, rondozni kofi a közvetítők szerepét és feladatkörét is. A háborús erófoszitéso*. közopotte termőit javaknak az a része, amolyot a közszükség le tok fedezésére fordítanak, a nemzeti vagyonnak egy alkotórészét képezi s igy nom mind-ogy, hogy azok, akikre a nemzeti vagyon u forgalomba hozatalát bíznál, hogyan latjuk el munkakörüket. Az elmúlt világháború szomorú tapasztalatai arra késztették a kormányzatot, hogy a honvédelmi törvény mogalkotásakor fjgyolembo vo-gye azokat a követelményeket, a melyeket egy korszerű háború-jolont az ország gazdasági óTötébom Ma mindönki harcol s oz a harc wsak ugy vozothot győzolomro, hsv-miin-donki pontosan tudja feladatát s azt logjobb tudása szerint -hajtja végre.
Az uj termelési ós hőszolgáltatási rend csatasorba szólította a termeléket és feladatukká totte azt, hogy termelőmunkájukkal biztosítsák \'Sz ország jövóévi élelmezését. í>o mit őr a gazda verejtékes munkája, ha a hőszolgáltatási kölelosségnok loljo-sitésekor termékeit nom tudja biztos uton a fogyasztóhoz eljuttatni. Most
* termelési harcba bolokapcsolódlak
* kereskedők is, akiknek foladstát képezi a beszolgáltatásra korült áruk fölvásárlása és\'a kitűzött irányéivok szorintí fogyasztókhoz juttatása. A kormányronrlelotek megnyugtatásul szolgálhatnak\'mindazoknak, akik az utóbbi idŐbon a koroskodolom jövőjét féltették. A koreskodó az. uj rendben megtalálja helyét, fontos niogbizalást kap a sokszor hangoztatott egyéni kezdomónyozés és vállalkozó széliem egy cseppet som szenvod csorbát. A korszerű gazdasági politika ugyanis kellőképpen értékeli ezt a két tényezőt a azoknak jobb kihasználása \'érdekél»n megtelelő colokat tűz ki és megfelelő működési területet biztosít. A kereskedők feljogosításáról szóló rendelőt értelmében a beszarni lluuö áruknak á termelőtől a fogyasztóig eljutásának utju olvan koroakodókro
Felfüggesztették a Baross Szövetség önkormányzatát
, Budapest, június 10
\' A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Baross Szövotség\' köbeiében a legutóbbi napok folyamán kiéleződött bolsó ellontétok miatt a kores-j „kodolmi és közlő kod éa ügyi miniszter
az iparügyi miniszterrel egyetértésben vizsgálatot rendolt ol és a vizsgálat tartamára a Baross Szövotség Önkormányzatát fölfüggesztette.
A Baross Szövetséghez minisztori biztosként dr. Gaél László minisz-
teri osztálytanácsost rendoltók ki.
Ez a rondolkozés nom órinti az évtizedek óta keresztény nemzeti célokat szolgáló egyesülőt érdomoa működését, abban ezután sem lesz Bommi fennakadás .
A lampednzal kudarc titán szóicsend uralkodik a bábom minden területén
A kaloti arcvonalon kedden aohnl jelentős harc nom zajlott la. Az elmúlt két héten
a kubánl hldfénél vivott harcokban, amelyek során a Szovjet 13 lövészhadosztályt., három lövészdandárt, hat páncóloeköteléket és erős léfíi kötolékokot votott harcba, az ellenség súlyos ember- és anyagvosztoséget szenvedett. Száz szovjet páncélon és 3.rt0 repülőgép semmisült meg.
Közelharci repülőink kedden
47 szovjet \'partraszálló jármüvei
nemmisile.ilek meg az Azovi-tenger keleti partján.
A koloti arcvonal középső szakaszán, aho| a szovjet légi badorő megkísérelte repülőtereink és ellátási támaszpontjaink bombázását, hot-vonöt szovjet ropülőgépot \' lőttünk lo, óbból 11-ot spanyol repülók som-rnísitettek meg. Az ellenség a keleti arcvonalon óSBZOSOn 141 ropülőgéiwt reszloU. fl repülőgépünk hiányzik.
Nehéz némot harci ropülógópok bombázták június ü-óro virradó éjszaka az algíri \'partok kikótóberen-dozésoít. / .
Pantetlerls szigetének helyőrsége, amolyot kedden szakadatlanul támadtak ac ellenséges repülők, nem adott válását az ollon-ségnok ¦ sziget átadására vonatkozó felszólítására. A szigetet az orős cllonségos hadi hajókötelék íb orős tüz olá vette. Az olasz repülők az ogyik ellenséges egységet eltalálták.
Ab ellenséges repülők megtámadták. Carboniát és környékét is. A támadás kövotkoztóben néhány ház
beomlott és több tüz keletkezett. A lakosság köréből csak koveson sebesültek mog. \',
Az Internacionálé szerveit Is feloszlatták
j, A moszkvai rádió közölte, hogy a május Iti-én föloszlatott kommunista internacionálé végrehajtó fanácsának elnöksége elrendelte, hogy június 10-tól feloszlik a kommunista internacionálé végrehajtó bizottsága, .annak-elnöksége és titkársága, valamint nz ellenőrző bizottsága is. A rendelői egyben intézkedik ogy föl-
oszlató bizottság fölállításéra vonatkozólag. Ezt a határozatot, mondja a moszkvai rádiójolontés, azért hozták, mert a kommunista, intornacio-nalo májusi feloszlatása óta az internacionálé ogyik szervo sem jelentett be tiltakozást ogyik országból sem a feloszlatást kimondó javaslat ellep.
Törökországban Is angol kudarcnak látják a latnpeduzal kísérletet
Egy török újság a jampeduzai ni- i kérteién angol partraszállási kiaér-lotlol foglalkozva megállapítja, hogy az olasz haderő ugyanilyon szívósan fog védekezni bárhol is kisérelnok meg ujabb partraszállást. A lap szerint Lampoduzo az angolszászok kudarcát jelenti, összehasonlítja a
visszarort lampoduzai megszálló ki-
aérlotot a németek által végrehajtott hasonló hadműveletekkel, amikor a némot haderő az angol légierő fölénye ollonőro tiz nap alatt vette bo Kréta szigetét.
Az ankarai rádió is foglalkozott az angalök lampoduzai kísérlotévol és azt mint kudarccal végződött angol vállalkozást tünteti fol.
A német légvédelem átszervezése állította meg a német városok elleni légitámadások sorozatát
Bernt Jelentés szerint az angol lapok magyarázatét Igyekeznek adni annak a ténynek, hogy az angolszász [égierő Június 1. óta nem hajt végroaiyan méreti! légitámadásokat a német birodalom területe ellen, mint az előző beinkben. Az angol Indakolés azerlnt a légi haderő Átcsoportosításéról van szó s a tevábblskban az amaríkal bombázók Is részt vesznek msjd a német te-
rületek ellen Intézendő éjszakai légitámadásokban. A Inptk ugy tudják, hogy a nappali támadások helyett át-, térnok a ónak éjszakát támtriárgok rendszerére, mert a német Jogvédelmet Is szakazerüen átcsoportosították és" átszervezték s ez szSknegrasé tezsl a támadási tervek megváltoztatását Soká azonban — Jósolják az angol lanok;— nem tart a támadások azüneteléBe.
KI akarja a gáz háborút?
Illotékea nétnot helyről közlik tájékoztatásul: \\ »
Roj&ovolt legutóbb kijolontotte, hogy a tengelyhatalmak a jolok
szerint előkészületeket tesznek agás-. habomra. Abban az eset bon, ha a némotok ohhoz az oszközhöz folyamodnának, ők is azonnal megtorló
van bízva, akik az egyes, árucíkkok adásával és vétolévol oddig is foglalkoztak. Ilyon módon természetesen kolló ellenőrzés és irányítás mellett a rendolot a keroskonolmi forgatom megszokott rendjét tartja fönn. A kereakedók kijelölésénél is olyan szempontok az irányadók, ..molyok elsősorban a nemzői érdokoít tartják szem olótt. Az a körülmény pedig, hogy három kategóriát állapítottak mog a koroakodók részére: az országos, a körzeti ós a helyi koreskodokot, csupán azt bizonyítja, hogy szociális szempontokból is figyelőmbe vették a kereskedelem mai adottságait.
A fogyasztóközönség főié pedig nagy megnyugvást %oltett az. hogy a termelés ÓS a. fogyasztás közötti ut ogy.aucs, n/.on üommi zokkonó
nom lonz, mert egyrészt a mogbiz. ható koroskodótárnadalom, másrészt az állandó irányítás és ellenőrzés gondoskodnak arról, hogy a termelt javak szétosztása akadálytalanul megtörténhessék.
Amikor a rendolot nz áruforgalmi központok Bzorvozéséról intézkedett, akkor ozt azért tette, hogy az egyes árucsoportok jogoeitott koreflkodői-nok működését a közellátás szempontjából irányítsa és ellenőrizze. A központok lóteeitéee nem jelenti * vételtől éa az eladással kapcsolatos ügy lótok elbürokratizálódását, \'mert a kézpont beavatkozása sokszor előnyt fog jolonteni * kereskedőnek. A közellátás torén a \'parancsoló szükségességből kifolvólag adódnak olyan [eladatok, amoíyokot nom lobot mindig » gazdusa^osság szom-
pontjábéj megoldani. Az egyes központok osotenkónti közvetlen közreműködése mogkiméli majd a- koros-, kodét attól, hogy számára gazdasági szempontból előnyt nom jolontó vállalkozást hajtson "végre. / Végorodménylton a rondolotek a hazafias azollombon dolgozó korosko-dőtársadalom részére nom jolontonok semmiféle nehézséget és megkötöttséget, mert minden koreskodó megkapja és megtalálja az egyéni adottságainak megfelelő föladatot és működési torülotet, csupán a fololósség lesz nagyobb, mórt a háborúban élő nemzet javaival való gazdálkodásnál háttérbe kell szorulni az ön-zósnok és az egyéni haezontosésnok.
¦4
ZALAI K02L0NV
1943^. június 1Q
intézkedésekhez nyúlnak, — mondta Roosevelt,
Az ol lenség nem most torjósak olőször hasonló hiresz teleseket, — állapitjók meg Boriinbon. — Moat a* Egyesült Államok olnöke ismé-
tel la inog enekat a kijelentéseket, ami kát okból érdemel figyelméé: vagy bizonyos idegesség jele of a nytlatkoaat, fagy csupán előzetes afibi az angolszászok ilyen irányú torok vésőinek leplezésére.
Hírek Szerbiából
Zágrábi Jelenlét szerint a partizán-dél (a hornyait és hercegovinál vidéken árván maradt gyermekik elhelyezésére Horvátországban külön bizoitiáa eddig 7000 árvát helyezett el szlavóniai, xagonl falvakban családoknál.
A belgrádi városi hatóság hirdetményt telt közzé, amely szarint a német hatósá-
gok rcndalete alapján iddig napanta 500 tmfecrt állítottak • izerb fővároiban közmunkába közérdekű szolgálatra. Minthogy tz a szám kevésnek bizonyult, elrendelték, hogy naponta további 250 embernek kell rétat vennie a közírdokli munkák cl végzetében.
Közős kultúrházat építenek Budapesten a vidéki városok
A Magyar Vidéki Sajtótudósitó budapesti jolentéso szerint a Városok Szövotségének vezetősége mác óvekkol ezelőtt elhatározta-egy központi székház építését, moly nemcsak a Szövetség adminisztrációját fogadná magába, hanem szállást, otthont gyújtana a hivatalos ügyekbon Budapestié érkező vidéki polgármesterek és tisztviselők számára. A főváros a Ráday-utcában értékos tolkot adományozott a székház számára. Időközben sikerült biztosítani nz épitkozés anyagi fejtetőiét íb ugy, hogy az építkezés moat már mielőbb megindul. Közbon a tervok kiszélesedtek és már nemcsak arról van szó, hogy egy egyszerű axöveteogi
Zsúfolt programmal várja Budapest
június hónapban a fővárosba érkozÓ vidéki közönséget. A háborús viszonyok ollenéro is gazdag a- magyar főváros nyári esemény-naplója, ami a gyönyörű Budapest elpusztíthatalán életakaratának a legszebb bizonyítéka.- A szépmü vésze tok kedvelői valósággal dúskálhatnak a nívós kiállításokban. A Szépművészeti Múzeum a finn-ugor kiállításnak adott helyt, a Mezőgazdasági Múzeumban pedig a kiserJet-ügyök (közellátási) kiállítása tekint no tó mog. A MücBarnok az olasz hadbavonult müveézok kiállítását\'mutatja be, da ezenfelül a többi kiállítási tonnek-bon is zajlik az élet, magyar és külföldi képzőművészek, festők, szobrászok mutatják be reprezentatív müveiket. A muzsika rajongói is könnyön csinálhatnak\' programot. A Károlyi kertben, az Erzsébet téren, a Városligetien, a Várkort i kioszkban és a Hungária Parkban egymást kövotik a szabadtéri hangversenyek, az Operaház is toljos Üzemmel dolgozik, lx> nyitva tartanak az ösz-szos buda[iosli színházak is, sót számuk szaporodik a most nyílé úgynevezett nyári színházakkal. A pesti sportélet kapujára is ki lobot akasztani a táblás házat. Június 13-án és M-én bonyolítják lo a főiskolai atlétikai bajnokságokat,26-án és 27-én az evezős sport hívet gyönyör köd liotnok a nemzőt közi nagy-rogattaban; 13-án a\' \'svájci és a magyar válogatott kerékpárosok mérik össze oróikot. Labdarúgásban a bajnoki szezon izgalmas finisenok legérdekosebb mérkőzései kerülnek lejátszásra. 29-ón lesz a rnagyar Kupa óa a Corinthian dij dóntó-
szókház létesüljön, liánom ex az épülőt a vidéki magyar városok közös kultúrháza lesz, ahol bemutatják a vidéki városaink-életét, kultúráját, iparát, mezőgazdaságát. Ez aa épülőt nemcsak gyűlések és- öaszojövo-tolok céljait fogja szolgálni, liánom lolietőré teszi a városok egymásközti társadalmi érintkezését is. Időnként művészi\' rondozásben bemutatják majd városaink különleges kultur-értekoít, itt rendezik bo a ridőkí városok idegenforgalmi központját, kirakata lesz ez aa épülőt városaink érdekességeinek. i Véresők Házas less a hivatalba\' olnevaiáaa as érdekes intézménynek.
mérkőzése. Ökölvívásunk kiemelkedő eseménye losz 13-án és 14-én az Országos Vidéki Bajnokság, uiig 26-án a spanyol-magyar nemzetközi mérkőzés ígér frisa izgalmakat. A tecnias, a torna és aa > úszósport publikuma ía bőven jut «aeményok_ hoz. Tormészotesen megnyílt júniusra valamonnyi ussoda és atrand-fürdó. Nyitva tartanak a muzoumok. A hajózási társaságok a holyi hajó-járatokkal Pestkörnyékre .termes gőzösökkel pedig egész Esztergomig haladó hajókirándulásokat tesznok lehetővé. A Postre érkező< vidékieknek egyébként - bármilyonszóbeli, vagy írásbeli felvilágos itassál és ismertetővel Budapestről és a vidéki városokról dijmontoson szolgál Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatala, V., Deák Forenc-utca 3., tulefon 1Ö1-B4Ü és lttl-218. (:)
Komor hangulat...
Ha bolygónk egyszer majd klhül
s mint most a hold:
A jéghideg világűr
világító sírköve lesz,\'
lesz-e, tragédiánknak
valahol krónikás*/?. . .
flig néma jeges éjeken\\5*p
két hold - két néma sltemszéd -
együtt mereng \'a koldus múlton :
lesz-e e lény akkor vaiahol
kl néha elbúsul
a Vér és Könny honinak
örök nagy némaságban is
bűnökről zsolozsmázó romjain?!..
T$gzas Lajoi
Június NÉP MO ZQO Csütörtökön
Magyar film Izgalmas hünügyt dráma
A TITOKZATOS IDWQBN
-------—".......\'.\'! \\i ift^rrrnft m li\'/mVii le-iá
Főszereplők : Uray Tivadar.< Qó\'xon Gyula, Szombathelyi Blanka* ?dr*SfljY^,ft*$ ••;,<>; mUFA" hiradó aktualitások a viIdgminden nw«w résziből . - \'-
"ni .............. i i I mm i rm m-
\' (UfladdnaM kvitdate i 4 és 7 órakor. ------
& kenései hegyosnszamlások elél a Balaton medrén át vezetik a vasnil vonalat
A Fejérmegyci Napló clmü székesfehérvári laptársunk érdekes Interjút közöl több budapeili izakértévtl, amelyben a Balatonkenese—Ftlztő közölt gyakran megismétlődő hegycíuszamlások várható következményeivel foglalkozik
Alap sícrjni a kérdéses helyen évek óta a vasutvonalat állandóan veszélyezteti a hegy kiszögelő sarka, amely az elmúlt évben olyan nagymértékben megcsúszott, hogy az országutat teljesen betemette ét hotazu ideig lehetetlenné tette a közlekedett. A parii vasútvonal meglehetősen nagy knöJókit it jeleni jelenleg, mert követni kénytelen a szeszélyei partvidéket.
Ennek a lehetetlen és ugyancsak vetzé-lyet helyzetnek a inigszünlclésére a kormány tébbmilllés költséggel Kenése után a vasútvonalat belevezeti a Balaton medrébe, ahol mintegy 1,50 méterrel a nádatokon bellii szalad majd nyílegyenesen, 4 és fél kilométer hosszan, Fűzfőre Ezzal az egyre nagyobb fontossággal bíró balatonparti vatutvoiwlat teljéim mtntealtlk a hegymozgáa ,voM<|yeHől. „ ,
Mint értesültünk, a kérdéses vasútvonal-szakasz eddig la caik nagy körültekintéssel és munkával volt forgalomban tart-ható mert éjszakánként kellett letakariti-ni a vágányokat a iájuk csuszé földtöme-gcktél hegy a\'nappali forgalom zavard, lm lehessen. Igy is ezen a szakaszon a vonat csak 5 kilométeres sebességgel köz-lekedhttett
Ezzel kapctolatosan valószinlleg sor kerül arra is, hogy ligáiéba a nyári fer-
f\'atomban az egész vonalon gyorsvonataratokat is tartsanak fenn, ami képet len lebonyolítani a ktalatenmenti egyre növekvő vasúti személyforgalmat. Ez igen kedvezően befolyásolni a zalai partvidéket, m«it közelebb hezni ai ország (óvárosához. Ha már itt tartunk, Ismét kezébe kellene venni « kirminynak a balatoni vasútvonal kérdését ós megáldani végre az egész Zala vármegye legnihc-zebb problémája-, az ukki na^y hurok átvágását, mert mt a lutrok teljesen megbénítja a vármegye székhelyi, Illetve a Ktizthely falé irányúié forgalmat.
Megölte magét az első vllágháborn rokkantja
Kistthtty, junlui 10 [Saját tud.) Az eltö világháborubót súlyos betegen jatt vlitia Oó Firenc fcltő-zsldi lülumúvet. Azóta állandóan fájt a faja éi idegbántalmai valtak. A családi élete it pokol volt a évek óta már nem élt igytlll a feleségével. Az 59 éves ember, aki kint lakolt a kéztég határában a
wta>a^W\'jaft>wwwacww^^
szőlőhegyen, már min bírta az éleiét éi végié clkttaradésébin felakasztatta magát. Ai öngyilkoiiágot a szomnéd fedezte tel, amikor látogatétára , ment; letárt i lakás ablakán benézalt a meglátta a szegen légó amaert. Min a lakást feltörték, már halott volt Oó Farcne.
Hősök tlsztoieto a leventék körében
A logfelső állami gondoskodáe melleM a levente-intézmény is noz-zájáruj ahhoz a nagy nemzetnoveló munkához, melyet a hősi halottak és hozzátajrtozómak mecbecsülése vált ki az ország lakosságából.
Valamonnyi leven topara ncenok és lovonto — a holyi adottságok szerint — a hősi halottak, hátramaradott hozzátartozóit önkéntes munkájukkal, segítségükkel a legmesszebbmenő mértékben támogatják, hogy őzzel is csökkentsék, -azt a hiányt, melyet a hősi halott elvesztése a családban okozott.
A hősi halottak és hozzátartozóik mogbocsülését a Levente Hírközpont jolentéso szerint az intézmény a levontcogyosülotí ülnökök és a lovon-teparancsnokok részvétlátogatásával, az olosott hozzátartozói által rendezett gyászistentiszteleten való lovonr toküldöttséggol ía a hősi halott hát- 1 ramaradt árváinak"a-hadiárva jol- ; vénnyel való ünnepélyes kitüntető- | sével íojozi ki.. ,,. .\'t.j
A lovonto részvéxlátogatók azavaí-ból a büszkoet\'g csöndül ki és nem a bánat, arra a büszkoségro hivatkoznak, amoly mindazokat, oltolthoti, akík magukat hósi^halott hozzátartozóinak vallhatják,\'".
A lovontecsapatok egyébként élőnk érintkezésben. nianwlnsU a liarctéron küzdő volt parancsnokaikkal.es azok harctéren szerzett tapasztalatait ár-tékositeni igyokoznok a lovontoólet-ben.
A lovojiboparancenokok közölj nagyon sokan.vannak, akik kimagasló fogy vér lényeik kot adták .tanú jol ót bátorságuknak. A-, lűvontocaapatok, ogyeeületok a fegyvertények leírását gyűjtik, ,ae ifjúság plótt.ismortotik éa >1.kitwitot»ttok.,fegyvort(ányait a l»t«nUw»ajlób»n örökítik mag.
110 muraközi gyermek először látta a Balatoni és varost kirakatokat
A miksavári áll. elemi iskola 110 aprósága igasgatójuk, Gráf Ernő és tanítónőik vezetésével négynapos kirándulásra indult — országot látni, lllotve a* országnak csak ogyik . csücskét, do abból a legszobbet, a Balaton-vídékot s a logvárosibbat, Nagykanizsát. Balatonbcrény, Fonyód voltak az első állomások, majd szép idóbon áthajókáztak Badacsonyba, ahol mog is. fürödtok az életükben először látott szép magyar-tenger bon. Azután 8 Balaton szépséges fővárosát, Keszthelyt látogatták meg, sorra nézték annak no-vozotosségoit. Visszajörot az utolsó napot Nagykanizsán, töltötte az utcákon tirka virágcsokorként feltűnt gyorek-soreg, akik legtöbbjo kis életében nem járt még városholvon, nem látott még emolotoa utcákat, fényes kirakatokat, szobrokat. Nagykanizsán megnézték a Zalai KözJöny nyomdáját, hálából magyar nótákból kis hangvorsonyt rögtönöztek az udvaron, majd a muzeumot tekintették meg. a templomokat, emlékműveket, a városi sétányt, a MAOBT-várps-részt. A téli gazdasági iskolában voltak elszállásolva, délután onnét indultak a vasútra,-- vissza a kis muraközi faluba, gazdagodva- élményekben ón a magyar fÖ]d szeretettben.
lamvíksfja^
ililll fajíliisy. ilüültójuéi T\'SkiWj!*. A_______
8...t Imr. h«ro«a-M. S*
F«tmények, szobrok
n iccii.iii. Tf.rívfe/.ck örúk- avg*kt a iiriaeüm
Crltkll muiMÍB alkol/naiiiot IV I H I. Ll I SSH a> IpartastMat\' UnlmiMi Iu»l«. UMf,
i«i Ritka alkalom artékn maalkottKk Ttearlitara.
\' " "Wílatvatttó: BUJDOSSTABZUS;-------- " ------
FERENC JÓZSEF
KESERÜVr
1943. iimiun IÜ
ZALAJ KűZLóNYi
KULCSLYUK MELLŐL
VIHAROS GYULA
m. klr. őrnagy, akinek magas hii|tntc(é-íeirfll nénvégen emlékeztünk\' meg ehelyütt, lies! érdemeiért elnyerte a vilézl elmet. Az uj nemzetes ur jelenleg Pécacll állom aa-ozik.

SÜLYMOS FERENC \'
hadnagynak, Solymui Antal murakereszl-ur! Iöje|yi6 fiának, aki az orosz hadsiin-léren kivAlé bátor ás vitéz maga tart ágával kit Unt, több önkéntes vállalkozással ax ellenségnek nagy veszteséget okozol), a Kormányzé Ur öíőméltóaága a Lovagke-rciztet adományozta a hadieiom szalagján.
HALÁLA „WjAjí ^
uiobI küldte msg a vazérkarl fenék Benedek Júxscf nagykanizsai huszárénrize-ténak — aki a nagy oroiz éttéré* alkalmával a hésök halálával elhunyt — a Kormány*4 Ur által adományezeit nagy ezftlt érmet a ludiéram ualagjín. űzve-gyának kézbcíitclték.
liZRBD-INDULÖT
irt a nagykaiiiziaí honvédek részére Kl-rálylalvi Tivadar helybeli zeneszerző, akt-n«k ezlréuyu ¦ikeréiről sokszor volt már alkalmunk bitiimolniniR e hasábokon. A Váiady lalván versére megs/llietelt iiulu-lét a hanvédség li.yatalosai is elfogadta s az már két ízben volt hallható a rádióba* és löbbütíí a nagykanizsai, székesfehérvári, kaposvári, kolozsváii, zalaegerszegi honvédzenekarok mllsorán. A most nyomdábót kikerült kollalip címoldala is helyi munka: — Halmai István fergalml adéllstt színes rajza. Az induló szövegben és zenében agyaránt a legsikerültebb és a célnak ^valóan mcéletcló aikotad, amely éragbib Királyfalvy Tivadar muzsikus-sikereit.
*
Ur. SZŰCS LÁSZLÓ
volt nagykanizsai. II. oszt. városi aljegyzőt a belügyminiszter tanácsnokká nevezte ki Szabadka tiabad királyi városhoz.
t. , , ,,„, * SZIPCTNÍKEN
llovszky János országgyűlési képvisel* szöKebb kíséretével felkereste dr. Horváth Lajos főjegyzőt, Mészáros plébánost. Tihanyi evang. lelkészt és a közlég békéje érdekében kifejteit lelkes tevékenységükért elismerő köszönetét fejezte ki.
MACiYARSZF.RDAHELYEN
Németh Király gazda típusa a magyar közügyért lelkesen dolgozó magyar embernek, aki nemcsak míntsgázda, hanem . a Magyar Élet Pártjának egyik leglelke-febb hive és élharcosa.
1943 június hó il én, pénteken esté 7 órakor
líudapest oKlűel óriási sikere
Ah Andrífssy-uti Siínhálban több mint 200-sior ment
1943. juiiius hó 12-én, szombaton délután 4 ómkor
uHgy gyermek mese előadás Budapaattel egyiddben
IMI-MATYI
A lurlaups_ onkrádüluus I ji ttnáá lton uikiíiiiitetíiit kifut.
Csáktornyán lelülvtzsgéljak a jugoszláv meg-szilas alalt llbBZtott földek tnlajdonjogát
Dr. Oiw Zoltán törrénvnaéki bíró, aa újvidéki ÜFB birája kiszállott Muraközbe, hogy » jugoszláv megszállás alatt kiosztott földek tulajdonjogát felülvizsgálja. Dr. öreg OPB biré már több napon út dolgozott Muraközben, mig most Csáktornyára érkezett, hogy ott uieg-kaadja működését. Mintegy 1200 iu-
cutlan tulajdonol van itt érdekelve. Az arra érdemetleneket tci\'uiészete-sén kimozdítják ingatlanaikból. Az OKlí-biró. június 16-án hozza meg végleges döntését és hirdeti ki Ítéletét.
Egész Muraközben nagy érdeklődéssel tekintenek a felülvizsgálás eredménvei elé.
5zintiáz
Pariéi express
Vidám francia operett-bohózat. Wég padig a legjavából. Mulatságba Hieae, nem mjiulonnapi bonyodalmak., Szejlemes, \'kusaa, Urka góiu-bolyugkéut pereg a sziúpaeU eaa-nióny. A lendület, amivel elindul, »-3im zökkenik meg, nem lapouodik al, hanem meg tudja tártaui, lót fokozni tudja az iramot még akkor ia, Minikor, aa ember már-már azt kérdezi a kacagástól potyogó kóny-ny\'aih át, hogy »há* ozulan mi jöhet mag«? JSa még mindig jön valami éa nam fogy ki a humor, nem vesrtí lélekzolét a bohózati tempó. Re \'annak ellenerő, hogy francia ós hohónai és caakfolnótteknek, — nem téved la az ízlés mesgyéjéróT, nem fullad olcsó komikumba, nem enged meg bántó kisiklásokat, goromba egyértelműségeket. Célja mulattatni s ézt felsőfokban elérni, még podig jól fűszerezett, szép ós változatos tálalásban, igen jó muzsikával, pompás szeropokkol.
Az együttes nagyszerű volt. Mindönki » legjobb helyén volt. Arai bohózatnál a legneltezebb: _r- senki sem »lógott ki* az\' együttesből. A helyenként bravúros iramban is csak egy-két apró sökkenŐ mutatkozott, oá a nézőtér folytonos derültség© azon is könnyen átsegített* a színpadot. A szerkezetileg nom valami mintaszorüen felépített darabon a rendezői gondosság (Deák Sándor elismerést érdemlő munkája) végig moglátszott. A sr.inószak jókedvűen, kitűnő összjátékban, * sanfolt ház hangulatától ia ötrto-
nözve * legjava játék-tudásukat adlak hálás szerepeikbe. Várad! Pál elemében volt; sziporkázott, beuion-dáaai zajúi sikert arattuk. Kitüné túucaik voltuk iiarasz-touy Irémial, aki a könriyüvórü fiatalság harsogó derűjét képviselte nagy sikerrel. Takács Margit uj oldaíárút mutatkozott lt.í finom humorával éa abban a laoropkorbun ia kitűnően. Deák Sándor kultós szerepében ugyaix\'iek ¦okoldulu tehotuégének adtu titjiujelét. Horváth Jeuó a doktor sz«riu»-ben nagyon jó volt. Roppant múfat-ságos vult P. Nagy Imre Theodor, a lóbarát szerepében. Vifiosa Audráa ni int rendórbixtoi szenzációs volt, » taps aom volt mindennapi, amiben részesült. Málray Tori a líolialány-szerepbon bizonyult a nsgyszorü együttes méltó kiogószitőjénok. Tur-csy Jolán i ^ «r*rttzán«) és Monori Ferenc kél i^n vidám színfoltot képvisoítek a bohózatban, anwrylTeTT\' meg Se. Kovács Margit, a szakácsnő nyujtou derűs figurát. Rendezés é* együttes külön elismerést érdemel a bohózati szerepek mértéktartó felfogásáért, a jóizlésról tanúskodó játékért. A közönség megmutatta, (hogy igy ia lehet kirobbanó síkéra darabnak, szí nesznek egyaránt. Iletjhlon karnagy éé \'* <»neSc»r aa operett Jó muzsikáját juHatták a megérdemelt sikerlvea.
_(01)
Sztnííázl heti műsor :s
CilUörtékt Leányvásár (Jacobi operett). Péntek : Ártatlan vagyok ívigjáték). SKutnbati Vén líioí.i luperett). V««arnap dóiulAn ó.-i t»t»: Vén diófa. HétíÖ dó!ut«n éa uto: Kala-Ktttl-Ki-tinka (opcrctij.
Kedd; Az idegen asszony (Szinmü).
SPORTÉLET :
A somogyi é« a tolnai csoportgyőztes egymás ellen pDnköiél vasárnap
PünkÖid első naajén délután fél 6 órakor izgalmat és éttékcs mérkőzésnek lehetünk szemtanúi a nagykanizsai Zrínyi pályán. A két csporlbajnok mérkőzik egymás ellen a kcrütell bajnoki cimért. Az clié mérkőzésen a Bonyhád S:2 arányban szenvedet vereséget a baranyai cso-portgyéztei Zsolnától az elmúlt vasárnap. De a vereség nem jelent azt, hogy a ZMNTC-nek könnyű dolga !«*. Rendszerint Ilyenkor történnek a meglepetések, mikot egyik csapltot eltemetik. A Beny-hádfnagyizerü játékerőt képvisel él a Zsolna illeni gyengébb Játéka után valószínűleg minden erével axon lesz, hogy a vasárnapi ponlrcsztilégét pótolja. Mindeneiéire hatalmas iramú izgaluias mérkőzés várható a kél csoportbálnok találkozóján. A ZMNTK Farkai, Kárpét, Kovács, Horvétli, Kis l„ Héjjá, Cserpes, Talpai. Vellák. Kiss II., Németh (Istenes), Tábori összeállításban játszik.
Mi hatalmán közönségsikerl ír lí colos ,Z-MWTE \'győzelmet jósolunk a mówíŐzéirc.
Ahogy a Humorítta látja i
Mi is volt ** nhorhastizqn?
Pér éve tart a háború, da a l»M-kevitíg* oly menze van, hogy az ifjabb ujiégiró nemzedék talán már nem ti ívd ja.
Az uborkaszezon az volt, amikor nyári kánikula idején elapadtak a honi hírforrások és megkezdődött a legcsudálatosabb külföldi jelentének beszivárgása.
Az, első iffajji nyári dolog volt az a távirat, amely szerint vonatokat állit meg a htrnyáraj Ontarióban. Másnap követte a lotangelesi jelentés Vascpie.z pyáJWfól. 2% hónapos csecsemő volt Vastfuee Juntt és arról nevezetes, hogy kényszerrel kelleti leszoktatni a dohányzásról. A jelen-iéi szerint uayanú — amelynek egy szavát sem róniuk természetesen kétségbe ¦-¦ a jeles ifja egy éves kora ólst cucli helyett Britanieát követelt *t apjától és ugp füstölt bölcsőjében, mint egy kaiókéménq.
Harmadnapra itt volt a harmadik ceodahir. Dizcy délafrikai geológus Esrak-Rbodésiabaii eddig iemeretlcn őslény megkövesedett csontjait fedezte fel Korát 200 millió évre becsüli, lieesulhette volna 600 millióm is, Diiep Ixiráfunk azonban nem olyan ember. Igac, ezzel szemben az expedíciót elviselhetetlen hősig, vtdaflatok, tnérgeskiayók, me-csdrhte éi álomkor tieedelte.
Ehhez már vsak fél lépés roll az ámokfutó ugyancsak Délafrikdból i mire ideért, Ubicskézott háromnál bennszülöttel. Atutén megérke-ieti Berlinit a vfíég, Uggimtlagakk
pusztított egy eddig ismeretlen betegség, mellyel azonban tanáestala-
sejkje huszonöt felesét/ével i» Párizsba valamelyik Ámanuliah n maga ponlotan *A«*rm illiö aranyfrankot érő diizkardjdval. A csi-kágói Csipkerózsika is felébredi egy percre^ hogy azután ujabb mély álomba merüljön és Ivauiban
elfy
nul állnak az orvotok.
Edcnkozhe.ii persze, az itthoni j front se volt tétlen. Felröppe-ni a i hir, hogy lovaspólózni tanulnak a bugaci csiho^bk és mtahol Hivalyos-gyéresesy megizületett ama kétfejű borja -ti. Ekkor már Argentínában naranccsal hizlalták a sertéseket, melp, .nűutén elfogyaszt féltnázsát, málnaszörpöt üteik rá \'szódéval. Na amitán mcgkevdődóti a rémségek sorozata!
Bhinség Kinábtm. Tízezer halott.
Kolera Borneóban, ötvenezer.
Földrengés Japánbtm. Sirázeier.
Elsüllyedt egy srifct a Csendet Óceánon. Fitmtuió,
Jött az algiri jelentés, hofy a marokkói sáskaraj elsötétítette az
eget én olym-n hőhullám lomból A\'su!-
yorkban, hogy a rendőrök otdalÁd megolvadt a gumibot. Befutott aztán a jelentés, a fiumei cápáról, de at uborkastezon akkor érte el a tetőt pontját, amikor abunolut megbírható helyről kaptuk a hírt, hogy tnétifcl~ mázsás harcsát fögivk & Tiumn és a fenevmd Szegedtől SztlnoKig vonszolta a halászsk ladikját.
Kiüti JÓZS&Fi
Az országos leventebajnokságok Idei naptára
Az országos levente atlétikai versenyt, a IjQvonte Hírközpont jelentése szerint, Budapesten június hó 26-án éa 27-ón, a levente céllövő vbrsonyt Szolnokon július 10-én és 11-én, az uszó versenyt podig Esztergomban julíus 24-én éa 2ö-én tartják meg.
Az országos versen yokkol kapcsolatban most folynak »2 elómér-kőzések. A rorsonyek országos jo|le-gérg való íxtkintottel mozgósítottak az összes levonta azorrozotoket és csapatokat, hogy a loventeifjuság minői szélesebb rétegjei vegyenek rcaat a nemes vorsonyokbon. Az országos levente vprsonyokba szervesen lekapcsolódnak a gyorsloven-ték is. A hagyományos gyorslovento napot szeptember 12-én tartják a levente korékpárosok.
k versonyok megmnz-gntják az egós/. ifjúságot. A levontok örömmol várják az \'országos levente sjiortna-pokat jelszavukkal: »A aport mindig honvédelem!«
Kész női ] Nyári ruhák Kosztümök Blúzok Pongyolák Szoknyák Nagy választékban
nél
ZAL\'AI KÖZLÖNY.
HIRCK
NAPTRTCNT):
Kiíitu-dii^ftn :i;s ottani (rjögrai
Ut állandó ÖBT«Iftte*riKol(ri]atotrart.
Naptár. Június 10. CtiiUflríök. Rám, kai Margit k. né. - Protestáns Margit.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van rtwgel fl árátál asfe fl óráig. ("Hetlá, nzerela, páatok délután ón kedden egáss nap nálfaek.) Telefon: 560.
— (Egyházi hírek)
Fluidén nfinkősd vAttáranplán tilt a katolikus effvháv. Irént Antal llnimpét. Rbböl nz üI!-. >i"01 ü 1>.:\'i* s nnsykmtrsnt ferfmcea templomban a nzentmlno tttAn a hitffvnmAnyos llllwnszpntploá \'osz, maid dAIután H gyermekek megáldása.
— PüakflnrivaiiArniin délelőtt a három-nejrved 12 órán azeitmlHÓn mflvAszi éneménvbon Ipse rén*o n h1vnkn*»k, n.munvlh\'in a* elnó szóiét hegedűn H/a-hó Oynlánó Fodor Marika v, zenalnko-lal tanárníl nd)n elő. Mozart Avn ve-iiiin Ai Utána Barabás Ro7st csellón Bach ARRJét nd]a alá, akiket RA07 Alnlon lo-i-Mru\'v orgonán kísér. Majd trióban ltja RAcz AlaJon karnairgyal
¦ Göndör Ave Máriája kerti Interpretálásra.
— (Volt osáktörnyal pelgárlsták találkoxója)
A enáternytl áll Polgári Flu- u Ltv Anvtskela fennállásának TO Avoo évfordulóján óntnw ör*ir diákjai, a Jugoszláv uralom alatt végrottek In. nttnkondhAt-főn talAlkoréra Ionnak Ós«zs. DAMolt fél 10 órakor tábori mlss Imi a* Iskola cdvarAn. utána öreg és kisdiákok kri-zöa hallngAsa 11 ráttfnr az Öreg diákok hsrátl Körének rfíAaa ; utána közös ebéd, DélutAn fél 5 órakor klndlA-kok tornabemutstéla a sDerípAlyAn. Enle (I Arakor mflBoros est a I.ovmln¦ otthonban.
— (Belrstás a nagykanizsai zonolskolábs)
szombaton 10—13 és 10—18 órAlg. Helybiztosítás miatt ajánlatoa o napokén belratkozal. (:)
Tavasszá/
van az Ideje s szokásos tiszttté kúrának, A Darmol hashajtót milliók hasinillák azért, mórt hatása kiiúnJ HaiinálaU útin ax embsr mintha újjá uulttns.
— (Ünnepségek Homokkomáromban)
Méltó keretek közt Unuepslték meg a Hóiök Napját Homok komaromban. Nagymlno után sok nép Joleutótóbon az ereklyés országzászló, a HÓaÖk Emlékműve olóit ment végbe a szép ün-népség. Beae Vendel kántortanító, levente lőoktoló hazallas énekekkel ve-zotto be az Ünnepsőgot. Szabó László, Vojer Lajos, Hobi János leventék hazátlan verseket adtak elé. Cztgány Ferenc körjegyző omlékozett meg ünnepi beszédben az elhalt hősökről ós ke-nientötto megkapó szavakkal az első helyen ülő, otthonába visszatért 12 frontharcos katonát. Nagyhatású bo-ixéde után a leventék megkoizoruzták az emlékművet, majd az u] loventók logadalomtétele következett CzlgAny Vorencnó, körjegyző neje, a vissza nem tért hősekről eailékezett meR az itthoni ődceaayAk nevébea megható Rzavnkkal és virágot helyezett az om-lékmüre. Hozmán Alajos püspöki tanácsos a plébánia aovébon köszöntötte a megérkezett katonákat, mint hivő katolikusokat, akik harcoltak a vörös pokol ollen A Százat olhangzása ttiA.u dlszelvenulás zárta be a szép Ünnepséget- SzentmUo után könyörgő körmenet vonult a Mán ta-hogy re, ahol Ferke\'István és neje Rutt Katalin uzép ^kőkeresztet Állított Isten dicsőségére. A kereszt Unuüpólyes megáldása után hegy»zer4ol6s Is volt ás a sok nép hl vő lélekké -kórto Isten bő áldását szőlőire, gyl^ólesönelro. Lilán In ulAn a homokkómároiul kis Iskolások kedves íiunspélyt reudeztek Anyák-napja at-kalmAval. Sok kedves szavalat hang-. xott el, aek vlrAg butt a Jó Aa.vmnyák kozebe. ijíumpl benzódel Hnuo Veudol kántortanító moudott.
- (Iskolai hlr)
Gyorsíróiskola Szcplember 13 án korál uj tanévét Nogykanlisáo Beiralások megkezdődtek. Sít Imre-u. 5. (!)
- (Halálozás)
GyAnza van a nigyksulznal fpsros-támadnlnmnak, de vei© gyászol n váron! közélet In Varira Nándor kelmn-festŐ meslnr. egv munkán én ÜHzleo élet után 5* Aven korában elköltözött a* Alik norából. Nemcsak IpnrAhnn volt klvAIó és szaktekintély, Imneni a vAronl Ah megvel közAlet én az Iparos ArdokkApvfselHI Alet Is bánónál vette mindenkor miinkakésznAgóni\'k. Tng|a vrilt Zola vármegy* törvényhatótíAgl h\'zettnAgAnak, Nagvkanlzsa város képvisel A fut Illető n^k, nz OTI kerIHoll vA-InnztmánvAnak In n minden efalta lltwrt-négét lel kiismer* lenen töltötte he Világi alelnök* volt a Nagykanizsai Ka-loMkua LegAnycgvIelRek. ouzkó, hithű és hllvnllé fia Pjrybáftának. Az egész vAros rénzvéto veszi körül ravatalát. — (Autó elé ugrott egy Hu)
TudtsIMnk jelenti: Kenztholyről ogy magnnnutó haladt Balatongyárök felé. A kOzsAsből kivezető tapolcai uton az auté egy lovaskocnlt akart szsbAIyo-san kikerülni. Amikor már alig néhány mélorre volt a kocsitól, ennek nyújtójáról egy klsflu ugrott In ás az autó előtt akart átfutni. A sofőr fékezett, de a nárhányó mégis elkapta A klsgynr-okot, Tóth István Zoltánt, egy kéJmü-vességéd a éves HAt Az autó a klsllut felvetlo és bevltto a közeli kórhAzbn. Szerencsére súlyosabb sérülése nincs a kisfiúnak, aki majdnem áldozata lett ssját vigyázat!insAgánok.
1943. Jiatua ih
iriipt uiitit
Vékásy ékszerési
Vh. 65/IM3. u. Pk. 505/IW3. B«.
Árverési hirdetmény.
Dr. Vitt Ferenc nagykanizsai Ügyvéd állal képviselt Tibolt Lajos nagykanizsai végrehsltstó javára 7680 P tőkekövetelés és Járulékai erejéig a nsgykintisal klr. lörvínvszék 160/4-IMS. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1943. A*l március hó 10. mpján lefoglalt éa 5099 P-re becsUlt Ingóságokat, közöttük méhe*, méh, boroshordók, borok nth. Bsgolasánc szőlőhegyben végrehajtást ¦renvedö pincéiénél 1D49. évi Június hó 10. napjára, délutáni 10 őrára ezennel kllüiött bírói árverésen a leglibbel ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, azonban a bectir kéthsrmad részénél nem alaiso- f nysbb vételárban, el fogom adni.
Ezt as á\'voést s VI.n. 20. |-a értelmé li\'-n Klein Imre nagyksnlzial lakos jsvára 3SŐ0 F 19 f. töke és tár. követelés be-hajtására (képv. Saller litván ügyvéd, nagykanlnal lakos) !¦ kliri/ürn.
Marcsii, 1943 évi májul hó 14-én.
Papp luiro láoz Ur. jlrsabltftSfl fágrSfcaltá,
A BzAromkodánt »•.«««
Alullrollak mélységes fájdslommil, dc Isten mcgválloztalliilallin skira-;táain allzatos silvvsl meijnyiigodvn jelentik, hs-j-y s [orrén szereteti drága Jé férj, a legjobb édesapa, testvér, apói, nagyapa, Illetve rokon
Varga Nándor
kelmefestő és vegytlsztltó mester, vin törvényhatósági klzottsrtgi tag, városi képviselő, OTI Választmányi tag, a Katii. Legényegylet vpll világi alelnöke \'
életének 56-lk, koldog bíznsságánsk 31-Ik évében rövid szenvedés és a ha-lulll szentségek felvétele ulán folyó hé 19-én reggel visszaadta Jóságos, ne-i::-. lelkét Teremtéjének.
Diága halottunk löldl maradványát folyó hó 12-én, sinmbaton délután 4 őrskor fogjuk a lemeté halottasházából a róm. kath. egyház szertarlása szedni bcszcntcltetnl és erők nyugvóhelyére kísérni.
Az engestleló szenlmlse-áldozat a megboldogull lelkllldvéérl folyó hó 12-iín, szombaton reggel 9 órakor log .i szenllciencrcnddk plébinls-leniplom*-bsn a Mliidcnhalónak bemulaltatiil.
Nagykanizsa, 1141. Június lié 10.
Áldott JÓ lelked felejthetetlenül köztünk él I
ösv, Varga.Niadoraé sz. BUyor Klotild neje; Varga Margit (érj. Morváth Ujosné, Varga Hámi liiuynl; llorvAth LsJ*s vsje: Varga Jéisot testvére; Varga Jéxsofíié sz, rutltiK»ii Toréi sógornője; Horvát Csaba és Aadián unokái és a gyáaxolé rokonság.
Tisztelettel értesitem a m. t. vásáriéközönséget, hogy "» Nagykanizsán, Fő-ut fi. alatt
textil- és divatáruüzletet
nyitottam.
Szíves támogatóit kir Pálfy Margit.
Kályhát, tűzhelyet, lőszert,
mii téli sxUkaégletét \\
már most jegyeztesse elo
ÜNGRR-UIií.M A NN vaskereskedésben. 8S«~ Hnftsrr-gepek, petrólsnm- *> kcüíolsl raktár, in
DRnVftVOlGYI
VILLAMOS ÁRAM-
J5ZOLGÁLTATÓ RT.
Anmuamlak fizetése, reklamáolók, hibajelentisek, szakszerű felvlligssltis minden villamos kire\'ésben délelőtt 8-tól délután 16 Árúi,,. Canngory-ut 51. tol«fon 294.
vásárolhat
SCHLESSMFL
Horthy Mlklós-ut 8.
-gnr
Kasltsr-aejr|ádat keieiek szonnill belépésre boros tölgy él bükkbarsl munkán, Jó kereselct biztosítok állandó munkán, Llnbárt János kitár, Oelso. 1M|
rodraex-avaádat és tanoncot azonnal felveszek t Pahocsa, Fö-ut 16. l»M
Napi két órai munkát délutánra vAN lalnéki Jordanlcs, Eflivös-lér T. 11»
ADÁ*-Vr?TTKL
Eb« dl fi-bútor, Irésazlsl, lillóra, ail-1 lérok, háztartási tárgyak, pléhvc! fedett , vásározóláda, ablakok és ajték átadók, j Eriiébct-tér IT. az, I. emelet. ItW
\' Hat eróimáh>aaeládhunQr-kaptáiok-
¦ ban, eladó. Bővebbet: Haba Ferenc, Su-pclnek. a IfsíJ
Jókarbsn levő hossiu bárksbát, uj gyipln
¦ georgette női ruha és egy szép igy máé. Cím kiadóhivatalban. 1903
P JTOROZOTT SZOBA
l^ys/obís, tiszta bútorozod szobát kt-teuk junlui hó IS-éte. Cím; Néptaksttk-pénztir, Cungery-ut 4. 1174
LAKÁS, 0ZLLTHELYlSÉa"~
Egyizobáskonybés kslonsiétl Iskáioraát hasonlóval aloaaráfnám. Sáncl-a. l/i.
Nagykanizsa megyei város adóhivatalától.
105/1943.
Hirdetmény.
felhívom ¦ munkuddk figyelmi! a m. kii. mlnluléilum zlKVIMJ M. E. u. valamint a m. klr. pimtlgymlnluter IMI/ 1943. P. M. ta. [endektfrre, mely aietlal 13«. <vl lunlua lió I-föl az alt. kar. ,di leiováaárúl axóló llletményjegyaíkek bt-arfiaakot, a hivatkozott rendeletek azeilal valO benyaltaü/a. (A 21W/1943. M. E. n. tendelet megjelent a Budapadl KOzIOaT f. a. lírllla 17-Ikl 17., aa 10H/1S43. P. M. az. tendelet meglelant a Budapeill KDa-líny I. ívl mi|ua li-lkl 165. azimiban)
A hivatkozóit readalatek azeilnt aaaf-n.r.a .1 nlk. k.r. .d.ju. Elmatad al alk. iokk.nl-, alk. kultn- ea alk. ludlel-azeieldl adó|a, — ezek helyeit a I. erl ajillle IT-lkl S7. azlmn Budapaall Kai-ISnyken meglelent tibllaat izctlnl 8aaM-...t alkati »«l.d«t kell az alkalmziot-tak utln llactnl.
Nagykanizsa, 1943. junlu, 7. imi . Virosl Atlóhlvatal.
xmuu KiXLfnrr
MIUTIKAI NAPILAP.
nií\'iln: „Klziudtiisl ll. T. (faj)ta»tiw\' FaleUe kl..a: talál Ureb/. Hyonuitoa, a „KliHItuaal kV T. Httyk.m""
ty a ¦ ta] HM\' ISaaykM I z*a t, («maaJ4b4al ItM i UM
54
B( i!t;ÍL"Uo.-.n : Tábori posta:
33»
« 4vl., 131. II.
wmmmmmmmmm
Nagykanizsa, 1943. Június 11. péntek
ár* 12 HUér.
ALAI KÖZLÖNY
r*LiTiiai
•twkarlthm. Lajos
BlttaatM én. .ejr Mas „ 3 „ „ 20 tiilo.
Tovóbb mérgesedik a helyiét az amerikai sztrájk-fronton
A német légiért elpusztította a szovjet legnagyobb tnűguml-gyárát
-=•-.-Y-
Churchill angol-amerikai katonai és gazdasági vezérkarral Indul Moszkvába
A német sajtó korántsam siegtsei ¦ 1ü olyan liatározottsúggal a kubánt liidfónól a szovjet támadások végleges bofojozósót, mint a Williolm-atrasse katonai szakértői. A reggelt lapokból ós a, nini hadiholyzotből azonban mégis nyilvánvaló, hogy
ft keled fronton szünet állóit be az eddigi harcokban. Hogy ok a\' BzQnot általában a harci kedv ellanyhulását jo!onti-o a sok 1 Bikortolen támadó vállalkozás után ragy csak egy általános várakozási étlapot függvénye, ozt mindenosotro majd
a közeljövő eseményéi mutatják meg. A »iszonylagos szünetet keleten a németek arra használják fol, hogy tiszta helyzetet teremtsenek a front mijgőtt. Ezt bizonyítja a mai napon ujabb 207 porlizán fészek kí-füst öleséről adott jelentés. A front középső szakaszán végrehajtott tisztogató mÜTö-letckot azok a német kötelékek hajtolták régre, amelyek
Vlaszov tábornok orosz csapataival karöltve működnek. A partizánokkal folytatott küzdol-, mek méretoiro mutat az a tény, hogy az ollonük bevotett erők mennyiségét
Német légitámadás elpusztította a jaroslavi műgumi-gyúrat A német légierő a keleti froitnak lékéét a elélt szakaszán haitott végre liíBii eredményes támadásokat, amelynek ttorán vasutl voimlakat támadtak, 8 mozdonyt, több mint w) vasutl kocsit, Mntrejov Kurga vidékén bolsovls-ta Ütegállásokat pusztítottak el és meghiúsították a bolsevisták kísérletét a korábban elveszített területeik visszaszerzésére. A bolsevista légierő a keddi súlyos vaszteségek után minden kockázatos lőglharcok felvételét kerülte.
ezáltal legalább hadsereg orósnégro becsülik nómot szakértő kórok.
) Rlbbentrop
külügyminiszter az olasz hadbalépés hároméves évfordulója alkalmából fogadta Dino Alfieri berlini olasz nagykövetet és volo rendkívül szívélyes hangú megbeszélést folytatott. Á megboszétés incgorósitotto ft két tongolyhatalom szoros Összefogását és azt a szilárd oltokéitségiikot, hogy » háborút a végleges győzelemig vállvolvo folytatni fogják.
Mussolini az évforduló alkalmából fogadta Mackonson római német nngykövo-tot. A rendkívül nzives hangú megbeszélés újból megerősítette a ton-golvhatalmak szoros kapcsolatait és szilárd elhatározásukat, hogy a háromhatalmi egyezményben tömörült államok a végső gyomolemíg folytatják a háborút.
niccardi olaas tengernagy, vezérkari főnök rádióbeszédében kijelentőt te, hogy
az olasz hajóhad nagi/ egységei még várakoznak különböző kikötőkben, do minden pillanatban megtörténhetik, hogy komolyan boleszólnak a tengorí háborúba.
A német légierő a Jaroslavl óriási mllgumlgyár ellen Intézett hatalmin méretll, több hullámbou végrehajtott támadást az éjsznka 100.000 gyújtóbombát ét {00 tonna robbanó bombát dobtak io. A gyár elpusztítása rendkívül érzékeny vesztesége a szovjet hadiiparnak. A gyár a támadás megkezdésekor teljes üzemben volt, annyira biztonságban érezték német támadások elöl A támadó többszáz némot repülőgépből esak 3 nom tért vissza.
Az uj német fegyverek és 380 millió ember munkaereje
megbízottja Prágában beszédet mondott. A német munkaszolgálat megszervezésének két nagy feladata, mondotta, a német és az eurépat érák munkáim állltáaa a hadviselés szolgálatában. A tengely államai 310 millió ombor munkájával rendelkeznek, Japánt la beleszámítva. Ünnek a hatalmas munkaerő Mennyiségnek teljesen egységes a vezetése és munkába atillája os oz az alapja a német birodalom legyázhetotlenségének.
Speer birodalmi miniszter minapi bőszedé utáu a minisztereket és államtitkárokat meghívták az uj nőmet fegyverek bemutatéjára, amely az egyik északnóasetországi gyakorlótéren törlést meg. A több órán át tartó bemutatót Speer hes/.óde vozette be, amelyben Ismertette a meg Jelentekkel az uj német fegyverek alkalmazását, a német logyvorkezósl Ipar fejlődését és teljesítőképességének fokozását. Sauket, a német munkaszolgálat tó-
Nétnetorszít még ciak az elején tart a gazdasági háborúnak
Saukel körzetvezető Krakóban í* "oszédöt mondott a némot munka-\'"¦•\'» fulhftM/,nálúsi\'iunk kírdútwiról,
ami, mondta, a nehéz Tíazonyok között is * logkifogástala\'nabb. Aki olhiazi, mondta aKorzatTOzotó, hogy
nak Alinak rondolkozéfléro. Nómot-orazág a gazdasági hálwrunak nem a végén, hanem még caak az elojén tart.
Mélyül az algirt francia kormány váttága
Amszterdami hlr szerint ujabb, bonyodalmak támadtak az algíri franola kormány körül. A Jelek Bzerlnt De-gaullo f>< 0|raud között a viszály uj válság fejozethoz őrkezett.
A nemzt\'tl tel szabadi tásl bizottság ülésének elhalasztása után Degoulte kP
t»tentett«: „lemondok I" Ezt a szándé-át nztAn csak a tanAcs tagjainak aür-getésöre változtatta meg.
a háború rövidesen oldől a azörot-aégoaok javára, annak fogalma sincs a németbirodalmi erőkről és,azokról az erőkről, amolyok a birodalom-Argentínában sok kommunistát letartóztattak
A német kormány, a japán kormány. Spanyolország. Peru kormánya és az olasz kormány elismerte az u[ argentin kormányt
Washingtoni hivatalos körök felfogása szerint az argentin forradalom nem jelent mást, mint két tábornok körül csoportosullak magánügyét. Az egyik tábornok több fegyvert akart kapni az Egyesült Államoktól, * másik szembeszállt az el-
nök-jelöléssel.
A washingtoni argentin nagykövet I irogatást telt Hull külügyminiszternél, akinek a nagykövei kijelentelte, h"ey a ponlos argentínai helyzelrőí nincs jól lájékozlatva.
Az u] argentin kormány teg *p csle a fővárosban él a vidéken szám s 1 ommtl-nislát letartóztatott, akik ugattuk az uj kormány\'ellen és röplapokat osztogattak.
Angol-amerikai ktlMrJHség utazik Moszkvába
Finn lapok értesülése szerint Churchill miniszterelnök rovidoson Moszkvába utazik. Mog nem orósi-tett hirok szerint kisórotóbon utazik Kdön külügyminiszter, azonkívül a hrit vezérkar főparancsnoka, vala-
mint Marchall tábornok, ar Egyoaült Államok vezérkarának főparancsnoka .továbbá Einonhowor tábornok és Wilson tábornok. A küldöttséget elkíséri a ezovjot^fővároaba több katonai és gazdasági szakértő ia.
Araerika akar a tengerek ura Uranl a háború után Is
Knox amerikai tengő rés zotÜgyi miniszter rádióbeszédét borjini körökbon figyelőm roméilónak tekintik, mert a beszéd félreismerhetetlenül fönntartja az Egyesült Államoknak azt az elhatározását, hogy a háború után som szoroli lo hajóhadát, hanem fojloszteni kívánja azt. Berlinben ezt a megnyilatkozást ugy tokintik, mint az Egyesült Államok világuralmi törekvésének jólét. Az Egyesült Államok tongori orojét az
angol tongori haderő fölé nkarja omolni, hojry őzzel módjában legyen majd a háborít utón is ellenőrizni az egész világ tongori hatalmát.
¦^AnMzfráNa vddtfíten
Brit jelentés szerint Curtín, Ausztrália mínÍBztorolnöke kíjolon-totte, hogy Ausztrália .nincs mog-védvo légitámadások ollón, amolyok országúnak igon nagy károkat és roszteségekot okozhatnak.
Holtponton az amerikai bánya Agyi tárgyalások
A brit hírszolgálat iolentéso sco-rint az amerikai szónbányatulajdo-\' nosok megbizottaival folytatott tárgyalások holtpontra jutottak. Ezt bejelentették * hnditormoléai hivatalnak. A tulajdonosok szerint a bányamunkások kövotolésoi ollonkoz-nek* a kongresszusnak, a munkaügyi hivatalnak és Roosovoltnok az árak és bérok rÖgzitósóro vonatkozó álláspontjával óh állandó törekvésű ivol.
A sztrájkba lopott 860.000 bányászt sztráik-naponként ée fojon-kónt 1 dollár birságra itóltók. Ez
ösr-^eson 2,200.000 dollárra rúgott volna. A kormányintézkedés hírére a munkások újból a munka beszüntetésével fonyogotőznok.
Az Egyosült Államok déli államainak szénbányáiul aj donosai az ogyoztotő őrtekozlot ofnökénok bo-jolontotték, hogy nom vosznok részt a továbbiakban semmiféle közös tárgyaláson a bányamunkások szövetségének mogbizottaival. Ezt a háborús inunkaügvi hivatalnak íb tudomására hozták azzal, hogy többé nom látszik eélravozetőnok a tárgyalások folytatása.
Hírek Horvátországból és Szerbiából
Zágrábi jeletttóa szerint Belgrádban fatósági felhívást tettek közzé, amoly kötolozÓvó teszi az 1908— 1807 évben születet teknők j. Káhor.u* közmunkára tata be,-T sorozás
vógott a jelentkezést, Az állami tísztvísolóktiok is jolüiitkozniük kell. A. munkaszolgálat időtartama OfH* hónap. Aki uotn juloutkejik, annak
a. csatád ját tusztd őrizetbe veséik
a ha. a mogazökött kózrokerül ,akkor külföldro viszik munkára.
Némotorazág dO.OOO tonna burgonyát BzáUitOtt Ilorvátorszilg lakossága rószóro. Most Némolország uj HzállitmányokkaJ siet
a horvátországi élelmezési nehézségek leküzdésére.
ZALAI közlöny
1943. Június 11
5zinház
Leányvásár ,
Martos operottjo oddig mindon társulat műsorán szorojwlt még Nagykanizsán, A kedvos operett, Jacobi bűbájos zenéje most is tolt házat vonzott. Szövegíró és zeneszerző pompás ösazotalálkozása: a Lcányvuöár. Tegnap esti felújításában — ősszohasonlitva az eddig itt látott előadásokat — a mérleg feltétlenül a Szűcs-társulat javára billen. Gördülókony .szépen pergő előadás volt. A szinészok kodvvot ós hangulattal dolgoztak, lelket vittek játékukba, bzoropükbo. A rendezés művészi összoszodottségo, figyelme, és körül tok intése mintaszorü. Takács Margit Lucija kollomes beszéd-hangu, téhetségoson éneklő, rokonszenves és közvetlen. L-ágy hangja v melegen csöngött. Partnore, Vincze András Migles szoropében erőteljes, férfias ábrázolás, amit iskolázott baritonja még jobban kiemelt. Ha-raaztossy Irén Bessyje csupa tem-poramontum, kocbosség és üdeség, minden mozdulatának van kifejozó eroio. Nagy Imre Harriaonja jó alakítást nyújtott. Lehotai Antal mértéktartó komikummal formálta meg gróf Rottenborg alukját, míg Váradi Pál egyéni alakítású fiatal Rottenbergjo maszkjában átütő sikerű volt. Monori Vince korcsmá-rosa elevonszinü figura. Turcsi Jolán, Kárpáti Tibor és a többiek az ösazjátékba illcszkodott és nagyon jó olóadáat nyújtottak. A zenekar Botlen Pál karnagy londülotos vezényletével jó munkát végzott. A közönség pompásan szórakozott áa sokat tapsolt a figyelam remélté, szép előadásnak. ,
_ (9. B.)
Színházi heti műsor:.,
Pcottk; Ártatlan vaRyok (vígjáték). Ssumbat ¦ Vén diófa lopereiij. V»..ru»p dilutáa im iili. Vén diófa. Httía délután áa tat*: Kala-Küll-Ka-tinka (operstu. Kedd : Az Idegen asszony fszinmfl) ,
Börtönre ítélték,*azent-. balázsi pinccbetörőket.
Megírtuk, hogy Zalaszonthalázson három községboíí betört a hegyen a pincékbe és megdézsmálta a gazdák bortermését. Mindhármukat be-Bzállitolták a kanizsai iigyészségro. A gyorsított eljárás alapján azonnal biroság oló állították okot. Mindont boiöiuorlek. A tor vény szók Kuvacs Józsefet 7 hónapi, Gát Antalt 6 hónapi börtönre ós egy fiatalkorút 80 napi elzárásra itélt\'jogerősen.
VÁROSI SZIá\'HAZ
1943. junitH hó 12-én, szombaton délután 4 órakor . nagy gyarmek-elfiadas Budapaaitel egy Időben i
OTYI-MAWI
A Inrfangoi cakróulnai ,
felvonásban
A jó gyermekek finom oukorkíkat ás oukrászsOtemenyakat kapnak.
Szombaton eae 7 árakor bérletben Budapeat exanjrApfója
VÉN DIÓM
Nagy operett ü felvonásban, 7képb«N., .
DlszIOzgyOIésiil finnepll hatósága a Kormányzó
Zala rármogyü törvónvhatósági bizottsága június 18-án délelőtt 11 órakor o vármegyeház közgyűlési j termében rendkívüli díszközgyűlést I tart. A díszközgyűlés egyet Ion tárgya a Kormányzó Ur Ofómeitóaága 75. életéve botöltésériek megüimop-léao. Zala vár-.-^gyo, amely a közelmúltban nyert* vissaa a trianoni paranccsal elszakított, ősi területrészeit, óai hagyományaihoz hiven, ünnepélyes külsőségek kőzött fejosi ki ezalkalommal is hódolatát ás ragaszkodását. Kifejezést ad a törvényhatóság a Kormányaó Ur iránti
Zala vármegye torviny-Ur 75. születésnapját
hálájának, hogy országlásának 23 óro alatt, mint a nemzőt vezére nemcsak megőrizte, hanem gyarapította is hazánkat, Zala vármegye törvényhatósága azzal a hó óhajjal condol Oromé)tóságara, hogy a Mindenható Öt országunk üdvére áa történalmi hivatásának betöltésére, erejóuok teljében, minél tovább fogja éltetni.
A díszközgyűlésen ui ünnapí beszédet dr. Tarányi Fereno ny. főispán, örökös törvényhatósági bizottsági tag mondja.
Nagykanizsa polgármestere az iparügyi miniszternél
Pr. Krátky István polgármester budaposti hivatalos utja alkalmával tegnap felkereste Bornomisza Géza iparügyi minisztert, aki Nagykanizsa polgármostorét hosszabb kihallgatáson fogadta. Krátky polgármestert régi barátság fűzi Bornemisza miniszterhoz, aki mindonkor nagy mogértéat tanúsított Nagykanizsával szemben. Legutolsó ténykedéso volt az ipari mintamüholyek fölállítása Nagykanizsán, emeívek a városházán nyortek elhelyezést. A pol-gármeatbr ré*zleüasert,*előterjoflzt\'-*te
* miniszternek Nagykanizsa tőrokr-véseit, főleg a város további fejlesztésével kapcsolatban, azonkívül a város ipari problémáit. A miniszter míndont figyelőmmel hallgatott végig, majd tájékozódott Nagykanissa jolonlogi helyzetéről, viszonvairól. Bornemissza miniszter a polgármester, és város törekvéseinek logmosz-szebbmonő támogatását igórte meg.
Krátky polgármonler tegnap,este visszaérkezett budaposti útjáról, ahol több minisztériumban eljárt
* városnak esónyegan levő ügyaiben.
Nagysziléi udvarán a vizgytijtöbe fulladt egy cserszegi kisfiú
Kezethely, június 11 (T-udótitónh jelenti) Halálo* gyermek-szerencsétlenség történt a Keszthely mollotti Cserszegtoniajon. Czinderi Ferenc egy éa háromnogyod évos kisfiú bole fulladt egy vizgyüjtó gödörbe, amely a nagyszülői tóikén volt. A kisfiú ,umig édesanyja a lakásban dolgozott, elkóborolt hazulról ¦ agy látszik, nayyo»ül*»i)i*k
akart bejutni. Itt azonban h ház közelében több vizgyüjtó gödör van, egyik másfél méter mély. A gödrök nem voltak bekeritvo áa a kisfiú ft logmélyebbikbo esett bele. Amikor, későbben keresésére indultak, akkor már csak ^ vis színén úszó holttestét találták meg. Mivol gondatlanság eset* forog fonn .a» ügyet áttették » kir. járásbiróságnos.
A csáktornyaij koporsó-raktárban talált zsir ügye a törvényszék előtt
Felmentették Antonovlst Károly vendéglőst
A Csáktornyái csendőrség bizalmas értesítést kapott arról, hogy Antonovícs Károly vendéglős foko-tén sertést vágott le. A följelentésre mogíndult a nvomozás és Anteno-rics lakásán valóban talállak hust és szalonnát. Ugyanakkor mintegy 60 —80 kg. zsírt is találtak az éléskamrában. Antenovics azonban igazolta, hogy a zsir és huanemü reo-doa nton jutott hozzá.
Nem telt bole három nap, ujabb feljelontés futott be, amely szerint • zsir a koporsó-raktárban van elrejtve. Antenovics. rokonának ugyanis temetkezési vállalkozása van. Most
rendőrség ment házkutatást tartani avondégíőshöz.akit először megkérdeztek, hogy van-« még zsir nála, »Nom, nincsen 1« — volt a vondéglÓs válasza. A rondőrség azonban nem elégedett meg a lakonikus válasszal, hanem kutatni kezdtek. Nom talállak semmit. Már indulni akartak, amikor az egyik helyiségbe tévedtek, amoly koporsó-raktárul szolgált. A rendőrök ezt ia végigkutatták és találtak is a lépcső alatt egy fahordóban mintegy 160 kg. zsírt. Antonovícs a meglepett\'rendőröknek azt mondta, hogy itt tartalékolja a családja é« vendégei élelme/eeér*
Keresztény Temetkezési Vállalat
"Cégi.\'
SSP0PJOZSEF
Fő-nt 12., (az udvarban) Korona i;
Üzlet telefon: 3B7.
Lakás telefon: 215.
FertményttlsV szobrok
a loRjohb míiví\'.Hzck iifíik-értékü muzaáliti alkotásainak
KIÁLLÍTÁSA
mm IparhiavSthsl nngytarinéban junttta Iti-ly.
Ritka alkalom értékes műalkotások vásárlására. _Tárlatyewtfl: BUJ0O$S LApjSLp,, . , ,
siánt zsírt. Miután alapos volf a gyanú, hogy Antonovios Károly a ifflirmennyiságat tokaién vágót! sertéstől gyűjtögeti és azt a közellátán
olól elvonja, megindult ollono a bűnvádi eljárás, egyben pedig lefoglalták az egész hordó zsírt. A királyi ügyészség porbofogta a Csáktornyái tundcgl.\'bt közszükségleti cikk elvonása címén. Most volt ebben a* ügybán a törvényszéki fótárgyuláa a dr. Almásay-tanács előtt.
A vádlott Antonovies vendéglős ajsal védekezott, hogy neki jófor-
Íatmu vendéglője van, gondoskodnia eltett yoiidegei ellátásáról, tehát ntm követett »1 büncBolokményt.
Korentsy Endre közaégí főjegyző elmondta,\'hogy mannyiaégre nézve nem volt sok a 100 kg. zsir, da egy alkalommal folyt már eljárás Antonovícs ellen zsircsempészés miatt.
Dr. liévffy bíró megkérdezte a tanút, hogy elfogadható-* a vádlott ama védekezése, hogy családja ás a vendéglő részére szükséges a szobán forgó zsirmunnyiségV
Korentsy főjegyző felvilágosítása szerint oz megíolol a tényeknek. Egyébként " sortésvásártás suly-maiimuma nincs [iiogállapitra, csak a minimuma, oz pedig 80 kg.
A perbeszédek során dr. Takáca ügyész utalt arra, hogy a vádlott a hatósági közogek olótt letagadta a zsirt, kéaóbb Iwvallotte, hogy fe-koto vágásból uredt a nsir, amit nyílván azzal a célzattal rojtett el a koporsó-raktárban, hogy a közellátás olól elvonja. AzOrt fenntartja * vádat.
Dr. Miklós Sándor védÓboszédé-bon kífojtotte, hogy védonce nem követte el a vádboli cselekményt, hiszon a vondóglö ós a saját céljaira használja tol a zsirt, igy nom vonta el a közfogyasztás olól jogtalanul. Benkisom bizonyította be azt, hogy a vádlott foketón vette volna. Jogosan szorozto, engedély alapján.
a bíróság rövid tanáeskozás után kihirdette itólotét, fölmentette Antonovies Károlyt a vad és következményei alól bűncselekmény hiányában, egyben \'elrendelte a" lefoglalt zsírnak a vádlott részére való kiadatását. Dr. Takáce ügyész fellebbe-xttt * fslmenté* miatt,
Poruljárt lisztcsempész
Hsbjanoca Feronc pusztafai lakos, csempész, alapos leckét fizetett azért, mórt utlovél nélkül ment át a határon. Hnbjanocz mintegy 40 kg. konyérlisztet vitt át magyar térülőiről Horvátországba, atiol azt poruzo jó áron oladte. Mikor átment, utlovél és engedély nélkül hagyta el Magyarországot, mikor visszalőtt ugyancsak útlevél nélkül. Mina a ket esetért megbüntették. Kiderült, hogy a lisztet, amit átesempószott, magasabb áron vásárolta ós még magasabb áron tovább adta. Ezért most az uzsorahiróság vonta\' felelősségre. 80 pengőre ítélték. Alapos leckét kapott.
iramai, iiislit
"esmagasabb átban veszek.
Vékásy ékszeres*
HPIiliai! 15-ín
ni íailii wóí.
állsamwixsga,
Ilin! tiatyllriiy. íllíiitelyiüs.
TiJiknUU. ,7)1 S««nl lk,r« haroavu. B.
?6779411
Í9U jwwu ,11
K0Z6AZD&SÁG
A nyarl és öitl csirke ne-veliiének jelentősége
&a«*lM károillja wok, kM n tojáit tattalékelja
» közellátási miniszter Július l-én életbelépő 100.800-1943. az, rendoletót, •mely a mezőgazdaeégl teraolők termé*! éi bt szolga Itatást kötelezettsójíőt nabáiyozia, a baroaifitartó gazdák elő-BjöBOü klkaiználhatJAk a maguk javára, niert módjukban Ali beszolgáltatni kÖtalezettaöKftkat nagyréezt baromfival ée teJAiwal la loiúnl. A rendelet értelmében beszolgáltatott bízott llbá-«1 éa bízott kacsáért S.l, a sovány libáért 09 kacsAórl, Talamint a csirke-élt, tyúkért, aulykáóxl, gyöngyösért 4, a tajásért pedig S buzaegyfiéget Számolunk el kg.-ként a beázol gá Italé la-rám. Jól teszik tehát a gazdék, lm álnál több baromfit nevelnek annál la Inkább, mert a baromfi értékéaltf legjobban a felétetett takarmányt, vagyis ugyanannyi takarmányból több zsírt, kut, tejéit, tollat termel, mint ameny-nyl búst, .zalrt éa egyéb terméket a lObtit háziállat.
A baazolgáltatásl kötelezettség telje-íltéiére Igen alkalmasak az u n. ,kót-awzonyns.pl" estrkók, amelyek késő emel 10-12 helea korukban mér ki-lejlettek éa piacra dobhatok, Fuüieve-10«tik ugyezélvAn aommibo nem kerül, faluén a természet torllott asztaliul Tárja őket. összeszed k a.többi háziállattal nem értékesíthető.\' össze nem , gyűjthető, tehát egyébként Veszendőbe menő gsbonam&gvakat, a szérüsker-tekaen, tarlóken, kazlak allén, pusztítják a bogarakat éa (elszedik a szén-Iáiról az ekevaa. által felazlnre került különféle kártevő rovarok pajorjait. Saját érdekeiket szolgáljak a gazdák, aa minden kotléjukal megintetik és minél több őszi csirkét nevelnek. Akinek nincs vagy nincs elegendő kotlója, II ferdüljön valamelyik berkélium\'-Állomáshoz, ahol a tojásokat a logkor-nerObb gépekkel olcsón kikeltetik, vagy iiereíSétí" be na polcai rk éket a legközelebbi ádáml keltető központtól.
Itt kell megjegyeznünk, hogy helyis* lenül cselekszenek és éo Magukat ká-rwllják mag azok a aaadék, akik az ettékeiltéere szánt tojásokat azzal a lábaltál larllák vissza, hogy jullue I. után, amikor á"Tendelot eietbo lép, elaéják és akkor mindjárt beszámítják i buzolgáltatásl kötélezélfségbo la. A tojás különösen meleg Irlöbcn nagyen gyortan apad, súlyából veszít és rom-lünak Indul. Minthogy a tojást milyra Tiiárolják, minél régibb, apadtabb, unil kevesebbet nyom, tehát keve-Hbb9t la fizetnek órle EgVébként la uok a szervek, melyeket 5 tojás át-rálelérs kijelölnek, csak ép, egészséges, i-mborl élvezetre alkalmas tojást vetetnek ét éa tudhatnak be a beszolfál-títáil kötelezettség teljesítésébe.
nem éréemes tehát a tojást tartalékolni, nyáron legalább hetenként kél-wr értékesíteni kell..
Kész nöi Nyári ruhák Kosztümök Blúzok Pongyolák Szoknyák Nagy választékban
ZALAI KöZLoNY
-né/
i klsgy&íóB nemhagyta 20.000 pengfts kölcsönei IWegylflt
Zala vármegye kiugyüléae dr. Brand Sándor alispán elnökléaávol felszólalás nélkül, félórás ülésen 120 ügyet tárgyalt Le. Az előadói javaslatokat elfogadták. Euzerint jóváhagyták Zalaegerszeg éa Nagykanizsa rároa képviselőiestül* tésu»k határozatait, kivéve Nagykani;*ea városnak azt a határozatát, amellyel a közetlátáa céljaira ezolgáló alapból 30.000 pengő kölcsönt aaavazotl ineg a Keresztény Jótékony Nóagy-letnak. Mint iamenetoe, a Nőegylet aasal a kölcsűuoal Wkg»*daaagot
ievâ Nagykanizsa város a Keresztény lólékony rószére
kívánt léWaiteiű « város közellátá-nak szolgálatában.
Hozzájárultak négy köaaégben, köztük Alsóleudván ia kürorroei lakások építéséhez. i
Muraszerda hely egyelőre bérházban elhelyezett állami óvodát létesít.
A damáee-i urbéreaek egy hóid keiket ajándékoztak kö^égnúaa ée jevrzŐi lak épitéeér».
Söjtöi: 14.000 pangú külosöat vaasi fal köxeéghám épitéeéce.
Azonnal Jelenteni kell, hivatkozva gyűlt
Az »üj Nemzedék* írja: — Több községből kaptunk pauaszokat, tiogy lelkiiitnereilen éa mindenre kéaz lap ügynökök különböző hatóságok nevével takaródzva igyekeznek lapjaiknak előfizetőket éa megrendolo-ket gyűjteni. Eljárnak földművelőknél es iparosoknál egyaránt, daogye-süloteknél és intézményeknél is éa az általuk képviselt lapot mindenütt tigy tüntetik fel .mintha annak megrendelését valamiféle hatóság megkövetelné éa kötelezővé tenne. Nem riadnak vissza attól sem, hogy\' szinte megfélemlítő módon lepjonok fel és azokat, akik nom hajlandók aa illető lapra előfizetni, megfenyegetik, hogy hátrányuk származik az adók, vugy más közterhek kiszabásánál.
Eitzol kapcsolatban nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy nincsen olyan hatóság, \'Íís nem ía lehet—--amely bármiféle politikai napilap
mügnen dőlésé re kötolozne, vagy kötelezhetne magánugyónekot éa tos-tülotaket. M^índenkinuk lelkiismerete, Ízlése, lelki adottsága szabja meg, melyik az a lap, amelyet olvasni kivan. Ha tehát valaki bárminő hatóságra hivatkozik lapja terjesztésénél, nemcsak megtévesztést, hanem egyenaeen esaláat köret e,l, mert vÍBBB*eT » közhivatalok vezetőinek nevével és luki mélyével. Minden ilyen esetről ajánlatos eaonhal ja-, leniéit tenni illetéke* helyen.
ha valaki hatóságukra njság előfizetőket
A »Zu|ai Magyar Llet« írja: Lrtusü]éeiuik szerint Zalában ia »dolgcznak« ilyen ravaszsággal a fórároiból ideküldött vígéoak. Szereplésüket két évvel ezolŐtt koadték meg, amikor a visszatért területek lakossága Örömmámorban uazott. Kihasználták ezt az alkuimat előfizetés gyűjtésre, nagy közéleti novekro hivatkoztak, mint akiknek forró óhajtása, hogy minden pap, jegyző, tanító, kereskedő, iparos és kisgazda legalább egy félévre előfizessen az általuk terjesztőit budapesti napjlupm Ahol szépszerével nem ment a rábeszélés ,ott fenyegetően léptek fo\', hangoztatván, hogy hazaáruló az éa majd \'<Mintézik a dolgát annak, aki a lapot mint elófizotő nom olvassa*. A plébániákon papi íojodolmokra hivatkoztak, a jegyzőknél pedig a kormányra. A vigécok most ujr» ilyen ötletekkel dolgoznak, ugy hogy például Toskándon leugrattak vagy emlwrt, ZalabosonyŐn is vagy tizet. Ha a azogény falvakban ia igy sikerül a működésük, föltehető, hogy a városokban még nagyobb az aratásuk. Panaszok érkeztek hozzánk, hogy Zalaegorszogon visszaéltek a polgármester nevévol ia és ugy léptek föl, mintha a polgármester erőltetné ajánlatával ea illető fővárosi lap elófizatéaét.
Mi is azt mondjuk, hogy fülön kell fogni ebeket a csalókat.
Ki meddig vehető igénybe légvédelmi szolgálatra?
A légvédelmi szolgálatra vonatkozó rendelkezéseket módosították óa ar uj rendelet felsorolja mindazokat, akik a különleges, légvédelmi szolgálati kötelezettség alól mentő*-*, ságet nyertek. Így nom tartozik különleges légoltalmi szolgálatot teljesíteni ar a, nő, aki férjével, vagy\\ kiakoru gyermekével közös hástarv táshan él, vagy akinek férje katonai ssolgálatot töltésit. Ugyaneaak mentáéul a szolgalat alól SS öt, vagy több főből álló család háztartásának munkáját egyedül ellátó nő is. Közli a rendelet, hogy a férfiak körmi elsősorban a nőtlanskat, majd sor-randbmn a nőn e/jermaktaleneket kell kiváluistani éa igénybe wini léa;-
_L_
védelmi szolgálafra. Azt a férfit, aki legalább egy kiskorú gyermekét lartja el, esak akkor lehot igényba venni, ha az állomány a nőtlanokből és gyermek te lenok bői nem fodezhotő Városok ban, va 1 am int a honvé -dolmi miniszter rendelőiében meg-. határozott közsőgekfjen az a féjTi, Kakit különleges légvédolmi szolgálatra kijelöltek, honi légvédamii késsül tség ideje alatt a honvédelmi miniszter rendolkezésoi azorint évenként legfeljebb hat hónapon át folyamatos légvédolmi ssolgálatot köhsles teljesíteni. Bzen folyamatos szolgálaton felül padig a szukségheK lián*-* *T»nként legfaljebb SO .napra ttanként i léffvédelmi smol-
terjedé, •
Junius Magyar film
NÉP MOZGÓ
Csütörtökön és pénteken
Izgalmas bűnügyi dráma
A TITOKZATOS JDMGEN
FösMtireplOk : Uray Tivadar, Qőxon Oyula, Szombathelyi Blanka, Várkonyi sió.
JJFA" híradó aktualitások a vildgminden résxéből
MIOaddeok kazánt® : 0 éa 7 Órakor*
f&uiM j, liuteleiiwti. A :i*QlgáULot kaljaattét kkkany\'aazaiiu eihaTyoaos-bea aé«/.eaülnek,\' terméazetlieni élelmet és egyenruhát és a honvédelmi mtnjsüter elkel rendeletileg metgálla-
titoak öaezagü k«ezpénzjárandóságot apoak.
A különlegaa légvédelmi szoígá-, lutm rendelt azemélvak támogatáera azeruló hozzótortozoi hadiwegélybeu réaaesülnek.
HÍREK
kuakanizaáu zt ottani gyögyszoc-tár állaudő ügyelotea szolgálatot tart.
Naptii. Junius 11. Péntek. Kőm. kit. Barnabás a. - Protestane Barnabás.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel 0 őrétől aate 6 óráig. (HátfŐ, eaeraa, péntak délután ée kedden egéiz nap
aóknek.1 Telefon: B60.
- (Művéazl zene a feliötemplomban)
PUnkÜsdvasáraap délelőtt háromnegyed 12 órakor a nagykanizsai Jőzub Szive felsőtemplojBb&íl "á azeolralae alalt Szabő-^üTáné Fodor Marlka, volt kniilzaal zeuolekolal tanárnő, hegeda-mUvész\'nő hegodlln adja elő Mozart Ave verum át, mig Barabás Dezső esel-lén Bach Aerjét Játssza. Ráoz Alajos karnafiy kíséri éket orgonán, mlg trióban UJ. llácz Alajos karaaggyal Qön-dér Ave Máriáját aeják «10.
— (A -nagykanizsai Siroaa-kerdlet)
az önkormányzat fe)filgRetztéee után 1b folytutla munka|át a\' Kormánybiztos által lue^ailapliott munkaterv jtoreto-beu A lurv mbg ue\'m érkézéit mug, de azt mlndcnuiip várlak. Az Ugyvezelös addig is a mogszokotl tormák kozült történik. \\
— (Vitéz Bujdosé györgy utóliú utja) Örlásl gyAtizolóközönaég klBérte utol-
80 iitjáru n harolerek klttlateteit hősét, vitéz BuJdoBó Qyörgy alhadnagyot, aki mlat 4»-aa vőglgkuidötte a világháborút és höal érdemeket szerzett vl tézaégével, niíí\'jd visszatérvén, a tüzéreknél nyilví.niartó volt. Mogleleutok a Vitézi Rend tagjai vltóz Ihuiizlk Lajos klr. kortpányfőtaDáosos, Járási hadnaggyal as élükön, a volt/4g-asek Scnöll Rezső nyug. ezredes vezetésével, a tisztikar és slllaztlkar ktildött-sŐRe, vltőz Tóth léla klr. korniányta-. náesofi ée teljes személyzete éa nagyszámú tisztelői, és gyászolók. A temetési Bzertarlást Vajay József esperös-plcbános véKiv.lo papi segédlettel, majd a nagyszámú gyászolokozöoaég kikl-¦é:to utolsó uyurvóbeiyéfe a hős uia-
Í:yar alhadnagyot (A temetést Jager itvan hi.-kanizaul temetkezési vállalkozó rende/.te körUllcklniő gondossággal)
— (Kongreganliták Homokkomáromban) A nagykanizsai női kongregáoló tag-
tut csoportoH kirándulást rendeztek P. .abancz Medárd ferences atya vezetésével a homok komáromi bucsujáré-belyre. A éves templomban Roz-mán Alajos pUspökl tanáeaos, a köz-sóg plébánosa fogadta őket, akinek vezetésével megaézték a tomplom nevezetességolt, a gyógyulások emtékokónt őrzött I pár uuiiikót. az 1703-ból való a a földben megtalált, dvegre festett Mária kegyképet, Szent Félix gyermek-ve:! anu üvegkoporsóját, a tomplom szép uj freskóit, mUemlék oltárképelt, az u] orgonát, a featől kálváriát, a templomon kívül a hősi emlékművet, az orazágzáazlót. A azabadban a Maria-snober elétt kis tlnnepség volt, amelynek keretében a plébános laté-zett beazédet az egybegyűltekhez. Volt szavalat, leiolvasás, maid litánia. A kongreganlaték kedves élménnyel gazdagodva tértek vissza Nagykanizsára.
— rSakk-hlr)
Legutóbbi aakk-beszámolónk felcserélte v. Rajezy-Vanits Játszma gyéz-teaét A tévedést Itt helyreigazítjuk. Vanlte kanljaaf azinekben Játszóit éa gyízött Egyébként Vanlta ui aakkozó-tehetség éa a jövőben a Maroosy Sakk-Kör Babáéiban Indul egyéni és csoport-vanfnyskeo.
— (Internáltak; maguk között)
A nagykanizsai internáló laborban voltak örfzetken Borsltzky Sándor és Küké-nveal Ovula. Egy \'alkalommal Kökényesi Qyulinak ellünl a pénze, amll elázó este kártyajáték közben nyert egyik társától, Nyomozni kezdtek és akkor megállapították, hogy az elveszeti 40 pcnnot Borsltzky Sándor „Hintette él". A láborpa-rancsnoksig lonás miatt FeliPlcnleHc Azzal védekezett, hoev mikor reggel felkelt, Kokénynl ágya elolt látóit in pengőt és mivel Kökényes) etÖző nap cinverte az ö fivérének pénzéi, cgvszcrÓcn zsfbrevágta a 10 pengőt 4« pensórál nem akart tudni. A törvényszék Borsilzky Sándort, aki már töbhlzben végzett „bfWészmu látványokat" a magántulajdon t-rén. bárom havi fogházra és három évi jogfosztásra Kélte,
Nagykanizsa megyei váron paljrfrm eaf erétől -
Tárgy: A közellátási hivatal holnapi munkaideje.
fjlrdetmény.
A KlhilMMfv\' Hlnhl Mm, iunhw 12-Én eufc d. e. b —\'/*\'• én Vözt Ali n üívltltk linlltlkBW™. mtrt «i«n US utln a hr»,t.l ő»,,«« tÍMtWieliM i Jiente-¦ek helyllfo! BieKiiAmoUjlídit \\*Égilk.
Nigjlunlílí, 1M3. luolu 11-én.
ZALAI KOZL0N,»
1943. Június 11
PolRárnveatcr.
Felhívás a heaiesekhezf
Felhívom az összes hértlesaket, hogy he-tnap, szambaton d. e. r0 és 12 éra között okvetlenül tartózkodjanak üzletikben, mert a Közellátási Hivatal tisztviselői ezen Időben minden hentesnek a hu*-eladásról vezetett számadását a hslyszl-nen fogják sllenarizni. Ezután Is felhívom s henteseket, hogy az így átvizsgált számadatukat kedden (Június 15.) d. e. adják majd be a KÖzclláieVi Rt\'Vüfzlhoz.
Nagykinlzaa, 1843. június W
Polgármester.
ad 653/ké. 19*3.
Tárgy : A husfejadagok átmeneti megváltoztatása, \'**
Hirdetmény.-
A holnapi, június 12-ik huskimérési napon ugy a magánháztartások tagjai, mint a vendéglátó üzemek abonens vendégei részére személyenklnt 35 dkg hust szabad kiszolgálni, amiből legfeljebb 10 dkg. \\ lehet s sertéshús. Aki tehát csak sertés-huit váxárol, az csak 10 dkg-ol kaphat. A marhahúst is vásárlók részére vagy 10 dkg. sertéshúst és 25 dbg. mnihahuat vagy pedig sertéshús nélkül 36 dkg. marhahúst lehet személyenklnt kiszolgálni. A vendéglátó Üzemek részéra átfutó vendégeik után a h.usvásárláil könyvükké Jegyiéit husmennylség duplája adható kl. A most irt mennyiségek csakis a holnapi egy napra szólnak, azután isméi a 653/ké. ¦ 1043. at a. a husvásárlás szabályozása tárgyában kiadott rendeletem 5 pontjában irt fejadagok az érvényesek. Nagykanizsa, 1943. június 11.
Polgármester.
\\ú\\
•""líilttlilillil
SHrtiitalrörtla, ^.iE MENETREND
Péozl ajánlott fel egy mnraközi asszony, hogy árnval megrakodva feketén engedjék át a határon
Kian Józaefné kereakotlő neje és annak iiőréro " riiindkottó horvát ajkú — Szolnieóból áruval éa pénz-zol megrakodva át akartak menni horvát terOlotro, azonban óbor halárvadászaink kozól>o kerOltok. Kian Józsofnó azt a moggondolntlnnságot kóvotto pl, hogy az eljáró határvadász őrmesternek *2Ó0 pengőt ki-nált fel, ha korosztül engedi ót árujával én pénzóTól- Persze- a magyar határvadász azonnal őrizetbe rotto Fiáimét uicgvwztogotéo miatt, bo-
SPORTÉLET
Újjáéled
8 Kanizsai úszósport
.fink, az Idén nagyon fel kell kötnünk az úszónadrágot* - halottuk az uteán egy lelkes fiatalokból álló csoportból. Egyébként Is nagy a mozgolódás az uszóbfirkekben, ezért kíváncsiak lettünk, uilk azok a tervek, Helyekkel te lehet gyö-zní a mai mostoha sportWszonyokat Is Ellátogattunk Tass? Bála főmérnök hlrodalmábs, a városi strandra, abel megtudtuk, hogy a
szállította a kanizsai agyeazeÉgn és jolontést tolt fölöttes lunóságának is. A vesztegető aanzony ¦ folfolva-modott letartóztatása ollón és lf)00 porigő óvadékot ajánlott fol szabaa-f ábrából vozésóro. A kir. törvényszék vádtanácsa foglalkozott Pianne fel-folyamodáfláral éa azt elutasította. Fiannó továbbra is fogva marad, ügvónok főtárgyai ásáig.
A vesztogotöflt súlyosan bünteti a magyar tösvény..
MAORT bsksppsolódAsával felfrissült ZMNTfí v-nzolöség egy rokonszenves, tsttarőu vasetát állttolt tíz úszósport élére dr. larnnhna Kálmán geológus azsmélyébsn. nki Hllg hogy megnyílt a BtrsndtUrdő, már In energikusan ke-zábo vetto az ügyek Irányítását.
A\'kslnunk volt volo beszélni tervel felöl, amik ha inegvslósn\'nak, Kanizsa az ország etrylk uszó-központjn Ipnz. Héro\'U tényezőre nkar fám«izkodnl, mindegyik biztos aln»]a a fejlddésork: a strandfürdőt fenntartó városra, a MA OUT ZMNTE egyesülntre és a. lován tol ntéz menyre. Ezek vezetőit szándékozik a legközelebbi nasokbnn let-
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsa Városi Közjóléti Szövetkezet Nagykanizsán 1943. júniusi 21-én délután 6 órakor
a Városháza tanácstermében tartja
I. évi rendes közgyűlését
az alanti lárgysorozattal, melyre a tagokat tisztelettel meghivja
Nagykanizsa, 1943. június 10. Az elnök. I
Tárgysorozat:
fiz igazgatóság évi jelentése. . j
Számodások megvizsgálása, mérleg megállapítása, nyereség fel- j osztása, a felmentvény megadása. Igazgatósági tagok választása. Felügyelőbizottsági tagok választása.
Az 1042. évi zárszámadások:
I. Pina- ás unjhsnsIM dilatág. MérUgszámla. VAGYON: Készpénzkészlet\' 3.821-99 P, Bankkövetelések: M. Kir. Postatakarékpénztár 27.816-48 1», Néplskirékpénitái I ftt. 3.481\'SO P, Anyag- és árukészlet RIO 05 P, Juttatási maradványok 7.i7fr21 P, Érték- I paslr 100-^vP, Jultaláiokbál fennáll* követelések: Házépítés, (nlarozés 176-277-44 P. I Mez*nazdas4gl Ingatlanok 5.740*34 P, Gazdasági felszerelés 1,704*- P, Nagyállat 18.17896 P. I\'ogliJkozlalóV 50.239-38 P. Háziipar 4.120 - P. Klslp.ir, klikereíkcdelcni 21.529*77 P, ( Egyéb 1.140-50 P, iUzUsjUsIdlJ kövelelíiik 2-1-1. Üzemi lolvóízámlskölesön 11.575-60 P, Adélok: Be nem tlzetelt Üzletrészek 622--- P, Egyéb adások 853-50 P, Berondaiés, fet-izereléi 3.46101 P, Ingatlinok 48.892\'53 P, együtt 319.838*78 P. TEHER: Üzlelríszlóke 784-— P, Nigyállatveizleségl tartalékalap 4278 P, Hitelezek; Országos Nép- és Családvédelmi Alap 386.523 30 P, IIH2. év! nyerésig 2.48670 P. együtt 389.83878. Voszteaóg-nyereaég számla: VIÍSZTlíSIUl: Ügyvllell köllségek: Sitinétyt költségek /.8«Í88 P, Utaiásl kiíltsígck 244-10 P, Dologi költségek 1.12332 I1, Engedmények éj leírások ingóknál 143— P, Üzemi, vculeségek 37938 P.-1912. évi nyereség 2.147-48 P, egylllt 11863\'- P. NYIÍRESKG t KczeWsikültség tedtések 9.335 07 P, ingsllan bírjövedekm 2.03330 P, Kamui 493-50 P, Jutalék 1*13 P, együtt 11 863\'- P.
II. iuxll|.a.l 8»mi a.Utág. Mérlegszámls. VAGYON: Anyagkészlet 2.52928 P. Készáru 671681 P, Adósok 50-68 P, Rerendeiés, lelszertlís 1.89953 P, 1942. évi veszteség 379-30 P, együtt 11.575 60 P. TEHER: Hitelezők; Szövetkezeti folyósíámlaklllcaöu 11.575-60 P. Nyereaóa-VesztfliéflszámlD. VESZTESÉG: Tlsztvlselék esnem munkás, létszámba tartozók llielííc éi egyéb járandóság* 2.617*11 P. Munkabérek 3.4(19 10 P, Üzemi költ-ségek 2.14878 P, együtt 8.234*99 P. NYERESÉG: Készáru 7,855 69 P. 1942. évi veszteség 37930 P, együtt 8.234*99 P. Nagykanizsa, 1942. évi decembtr 31. Az Igazgatóság. Megvizsgálta és rendben találta a Pelügyelóbizettság. Taglétszám : Belépett 84 tag 395 üzletrésszel, torelve 3 tag 3 Üzletrésszel, taglétszám az év végén 81 tag 392 Üzletrésszel. ¦ iaii
1
Kályhát, tűzhelyet, löszért,
más téli szükségletét
már most jegyeztesse elö
" "1 TI t L HMf A N N vaskereskedésben. CTiNOlSltóí \'jljHwát *a k"\'lClllal faklár. "Wm
_ \' MOS ÁRAM-VILLí*.. -VTÓRT, SZOLGÁL ». k""r0
Ar.*szímlik \' fizoté.e^ rtklimáolik, ~KÍb«ielent4»«k, »»^. (•IvlUfttKAi minimi villsm»» k*rd*«li<>n délelBi i 8-tól délután 16 éráin-
kere-"iil ét tAmeiatásukat kérni
Alkart Jósolunk <r látosstAsalnak, álsz-mfndnyd\'uuk elölt fsaieretes. hogy dr ftrátky IslvAn nolgármoafer, Ruzarnrwkf
f,-l«-zló vezető főmérnök, dr. Tholwny Zslgmond leventeegyestflitl wlnök ás prey«Ung»r Gusztáv levenleparsnnnnnk az \'ilkíilAunk emborpl a náluk minden nemes célú szándék nyitott njlékst dönget.
F-\'lkereslök a hazafias szolgálatból vlcszatérl Holló János testnovoló t«. nárt, a stnnidfürdő Igizgutófát Is, kinek rendi\'zói képessógolt már volt aj. kaiminik megismerni. Az uscók neve-lósőni\'k fár.inztó mitnkája az 6 kezá-Dán víin lotóva
Hívó szóval fordul a kanixsaf Ifjúsághoz, JtiJJonok mernél többen, u IdŐsobb korosztályokból Is, úszásra Jelentkezni. Nemcsak szívat, lelket ae-mesttő sonrtot foa Qznl, haneas a hon-vádslmet In szolgálja, «kl rcndezeroaen (ér edzésre. KedvezméDyea belépőjegy bérlet, » tehoiflóges, szegényaerau úszóknak pedig díjtalan batépís Jár,
Jelentkezni lehet náln minden ndp sí stranftlrdl irodájában.
Klváncslsn várjuk az ül vezetik munkájának nr«dmé«>ét a feli-dhetet-len Krátky György őrnagy, Kelemen Ferenn bnnklcaagAtrt, vo\'t szakosztályi elnökölt. III. rl«/Bérke Józsaf éa Dévényi Lael edzők örökében.
Nfgykanlzsa megyei város polgfirnicslctítöl.
7T7/ké. 1048.
Tárgy: SzőlókötözŐiiineg kiosztása.
Hirdetmény.
Mindazok, akik siólókötözöialneget Igényeltek, azt a holnapi (szomball) napon a gyüml\'es\'Csnmagolóban átvehetik.
N.\'i;-; \\ a!i\\?. \'.i, 1943. június 11-én. itat Poleármester.
fersBiiftáríjplási Wéé?.
Alulírott hívnia) a nagykanlzsil löszol-gnblról hlvalal átépítési munkálnak tiizu-sllására f. évi Junlns bó 28-án veneny-tárgvaláit tart. Bővebb fdvilágoiitát és ajánlati Útlapok alulírott hivatalnál és a fósiolgablról hlvstelnál nyerhetők,
M. kii. AlUM4pltasMtl hivatal isin ZalaegersMg.
mÖHIMDETt8II
Fn-drAaz-ewaMet és tanoncot azonnal felveszek! Pahocsa, Fó-ut 19. 1808
Ktjs-iaaítadelml tanfolyamot, vagy négy polgárit végiéit, Jóházból való, 16 megjelenésit leányt kiszolgálónak felveszünk. Flichel könyvkereskedés. 1116
BajárdnSi gyermeksreretö, azonnal felvétetik. Koller, Deák-tér 11. 1*14
ttartéaat, több évi gyakorlatl.il, állást keics. Clm a kiadóban. 1922
EbedltVbutar, íróasztal, fallóra, csillárok, háztartási tárgyak, pléhvel fedett váiáiozóláda, ablakok és a[ték «fa.Uk. Erziébet-tér 17. u., I. emelet. 1SH
Jókarban levő hosszú bárkabál, u| gyapla veorgette uöl ruha és egy szép ágy áladé. Cím a kiadóhivatalban. 1908
Akác és fenyő farséas kapható Sárecz litván (ake részedénél. Zrínyi M.-u. 30.
ElaslA cu 1408 n-öi kaszáló. Erdek-IMnl lehet vasárnap déilg Klslsludy-ulea 8. tlatt. 1923
Egy jókai-tian levő háztartáshoz való Jégszekíény eladó. Clm : László hg-u. 7/a.
Egy bútorozott stoba kladdj esetleg két ur téizére Is június Ifire. Bévebbet a hátmciteméi, P4-ut fi. 1818
ZBUJrW KdKLdMY
-POLITIKAI HAPILéVf. kTJadJa : nKli|aiáasá|i fi T. tMtftúttm-V-Ari&i ktaeé: Iclal Rartéy. Nyematatti a .saziszáasifl fa. T, B4W;-r nytnááJálHui KaiykulJiA-t.
Ultit t
Ola i -
BemlfoioiBl ... Wborl poita:—.
es ¦ évi., 132. u. Nagykanlzu, 1943. Junius 12. szombal Ami 20 MMr-
KOZLONY
1 SAtasilÍMVsAaij & MOM.
toft** httaAaawi* sMknhk
P*teJÖ* KKTicttsztd: Barbarti* Lajos
A háborn lelke
Irta : bos.ll dr. Hajdú Gyula
Minden harcnak, küzdésnek, küzdelemnek, legyen az nemzetik, egyének között, vagy elvek körül, van lelke, ha eszményekért, magasabb közérdekért," nemes céléri folyik, de nincs lelke az olyan küzdelemnek, küzdésnek, harcnak, amelynek anyagi hálterü, aljas indoku, személyi a motívuma. Az ilyen leieknél, küll összeütközésben, harcbunX az egyik Tél ideig-óráig ocsmány\' eszközökkel a levegőben lebegj (le az igazság első fuvallatától :i nem eszményi célért küzdő fél lezuhan a porba, a -sárba, ezért kell elbukni a .szövetségesek harcának s ezért buknak- cl a politikai életnek Don Quicho-téi s rosszhiszemű szélmalom-harcosai.
Nézzük először a nagyobb harcokat, a szövetségesek, az angol, orosz, angolszászok háborúját.
Nem oesmány-e az a harci mód; amely mérgezett töltőtollak, gycrmckjálékok ledobásával, Islen igéinek hirdetésére szolgáló templomoknak lebombázásával, tehát ártatlan gyermekek és hivő lelkek kiirlású-val, hajléktalanná télelével kísérli meg a győzolem kicsikarását és már most ónként felvetődik o kérdés, várhatja-e ez a harci fél a gvözclcm bekövetkezését. ?
Először a nemzetek harcának jellemzésével foglalkozom, azután a kísérletezések kinövéseivel.
Nézzük tehát a nemzetek v nagy összeütközéseit, harca megtaláljuk-e bennük a "«*^me-sehb eszményi célt ?
Vegyük az ISIS — í9-í j« küzdelmet, az 1914-191^ elso világháborút és a te /llf{t.lyhatal-mak és szövetséges-^ kozotU jelenlegi harcokat.
Az 1848—49-\'
KlőfUotéel ara: egy hónapra 3 pengő 20 fillér.
negyedévre 9 pen^Ö »5 f*jftftr. Kgyes etAra: hétköennp 1* fill., asombaton 2ö mi.
miniszterelnök mond rádióbeszédet a Kormányzó Ur születésnapján
Üdvözlőtávlratok mellőzéséi kéri a kabinetiroda
Budapesti MTI^elejiués szerint az egész magytrr nemzet bálaadó lélekkel és mélységes ragaszkodással ünnepli meg a l-\'őméltóságu Ur 75. születésnapját. A Kormányzó ÍJr ezt az ünnepet Isten segítségével friss testi egészségien és töretlen lelkieröben érte meg s az egész ország azért imádkozik, hogy még soká álljon ugyanilyen erőkkel nemzete élén.
A születésnapot a FŐméltósá-
gu Ur családi körben kívánja megülni, külső ünneplések ?11 maradnak. A nemzet természetesen megtalálja u módját annak, hogy ezen a naijon kifeje/.-ze érzelmeit s ;ezért az ország lobogódiszt ölt, a törvényhatóságok, városok^ díszközgyűléseket tartanak, a\\honvédség és n testületek megrendezik a maguk ünnepségeit.
KáHay Miklós miniszterelnök a Kormányzó Ur születésnapján
« rádióban beszédet mond.
A kabinetiroda közli, hogy a Kormányzó Ur köszönettel el-hdritja a hozzá való ragaszkodás külső megnyilvánulásának Jeleit, különösen az üdvözlő táviratokat és mindazt, ami költséget okozna n mai viszonyok közölt. Ha valaki ez alkalomból ajándékozásra gondolt volna, nagyon kéri n Főméltóságu Ur, ezúttal tekintseenek el eltol a szándéktól.
Olaizországban behívnak minden hadkötelest
Törökország Csák akkor fog fegyvert, ha becsülete és bUtonsága követeli
eszméért folv\',;íki küzdelmek hadság. a - HemISU sía"
a félsz-" ¦iemzch függetlenség, nmelv r .^dulás eszméjéért, lecsze V ncmzcleIíi\'i-\'k örökké a a Ttia A eszméje marad, azok: \\iltéí-^ar* kalnniiIí eszményeket
*pf vfirurouyaik élén. s jofcöly, Rákóczi sivár sor-/a Zrinyi Péterek. Frnngepá-.íok vére,. Wesselényi gyötrődő rabsága, Széchenyi * tragédiája, Batthyátív Lajqs marívriuma váltotta ki az Í8I8-49-et,\'a magyar káosz vajúdásának megannyi szórnom produktumai.
Az 1911 -1918-iki világháborúban csak a szörnyűségek ellent védekezés rázta* fel a kötelesség érzetéi, védeni kellett egy megtámadott országot, amely a
Berlini jelonfés Sforinf a keleti harctéren küzdő hadseregkölelékok arcrunalán
ckak járőr és felderttÓ tevékenység volt.
A kuliáni hídfőnél ia nvugalom volt, csak kolcsúnös tüzérségi harc rolt. A mmszi arcvonalon a szovjet ujabh enwhtiénvlclen támadásokat, intézett «¦ szerdán Qlóhhro helyezett német arcvonal ollm, A német tüzérség ós légierő sok ellenséges készenléti állast nzé.uigraaztott. A finn szakaszon,
, 000 \'méter hosszútávban el-\\ Pu\'/Zli(o(ták az arotf: tyődáná-sokai-f . J V^ríiidalaksa környékén 78 bolsevista ^jtegból 62-61 elüallcMiattfík. A német légi íe-vékonysé.^ a déli szakaszon ellensége!* támaszpontokat, gyülekezéseket, a középső szakaszon több foívrerraklárl liomliázoü eredménnyel, az északi szakaszon pedig szállitóhajókat bombáztak. Különösen ¦ a középső szakaszon okoztak súlyos veszteséit az ellenségnek. A szovjet légierő megkísérelte a némot felszálló helyek elpusztításával meg akadályozni az erős német légiiévé kenységet s ezért ar. esti órákban tőbh hullámban támadásra indult a nfihiot arcvonalak ellen. A német légvédolom és vadf\'iscrenülók azonban a nagy támj idő kötelőkekkol szembo szálltak, : azokat harcra kénvszerltették. uqy hogy a bolse-vistii repülők kj mvtelonk voltak homhatorhüket olyan helyeken le-
dobni, ahol azok semmi kárt nem tettek és TÍsszafordultak.
A támadó szovjet ligi-ezredek-tiek majd nem fejét sikerült el-
pusztítani,. lóhbit messze az orosz arcvonal mögé visszaűzni.
Oiaazortzágban rövidesen minden \' hadkölclest behivnak. akik eddig bármi okból kimaradtak a katonáskodásból. A mos! behivnndók legnagyobb részét a milícia légvi
delmi tüzérségének .DieLerősÍ-tésére fogják felhasználni.
TörÖhorazdg
köztársasági pártjának éretkez-letén kimondták, hogy Törökország csak akkor fog fegyvert, ha a nemzet becsülete vagy az ország biztonsága azt megköveteli.
Cunninghttm tengernagy tegnap megérkezeett a török fővárosba.
Kemoly bonyodalmakkal ftnycsat az alfíri valsisi
A brit hírszolgálat jelenti,, hogy a francia felszabadüási hí-zotlság tegnapra összehívott tanácsa az ülést nem tartotta meg. így a tárgyalások még mindig holtponton vannak. Degaulle és (araud ennek következtében még mindig nem léptek érintkezésbe egymással. Az algiri sajtó semmit sem közöl a válság pillanatnyi állapotáról.
Tangerből érkezett jelentés
Washingtonból jelentik, hogy az amerikai képvi salőház elfogadott e-xy javaslatot a hadiücomi sztrájkok meftakadálvozása érdekében.
Birminghami jelantés közli, hogy két el-absmai bánya munkásai sztrájkba léptok tiltakozásul a
Az amerikai szlrájk-front hlrel
szerint Degnullee és Giraud főzött nz ujabban kiéleződött válság mind súlyosabbnak mutatkozik és komoly bonyodalmak-rn vezelhet a francia együttum-ködést illetőleg Rszak-Afriká-ban. Degnullet nem lehet elté-rileni attól a szándékától, hogy a körigazgalást a legteljesebb mértékben megtisztítsa a Vichy-el kapcsolatban volt elemektől.
„ztráj kólókra kivetett napi egy dolláros hirflág miatt.
• \' Ae\' Bgvesült Államokban az u] adóévtől \'krzdra megadóztatják a munkabéreket. Minden munkavullalo béréből a kifizetéskor levonnak erro a célra 20 százalékot.
háborúban nem. mit, se" több tet szabadságot, sej get, ezeket az t vér nélkül megá
Az 1818 líil harcnak csak ai te ki az osztrák 1, vü önkény, de n ha meggyötörve, va is, egy test i^
Az 1911-1911!
nyerhetett sem-¦ületet, se több több testvérisé-818 már mind dta.
iki szabadság-fulánkiait tép-ovagiatl\'^ii. g>\'á-lagaaz ország, is, ha cluyom-aradl.
lik^jíilághábu-
ru után maga a test vált csonkává és bár a köteles.ségteljesi-tés oltárán százezrek áldozták* Fel magukat s bár a magyar hősökből az egész nagy magyar egeLbe. lehetne csillagozni, a habom hagyományaiból nem ma-gaslolt ki semmi eszmei örökség. Pedig a tragédiában győzni kell az eszméitek, habár a hős maga elbukik Mégis amikor uctnzcU tragédiáuky utolsó feje-
zetében hőseink százezrei elvesztek, velük elveszelt legmagasztosabb eszményünk : az ország integritása, függetlensége.
A jelenlegi háború szintén eszményekért folyik, az európai kultúráért, a kommunizmus, a bolsevizmus ellen, a keresztény erkölcsök uralmáért a bolsevizmus istentagadásával szemben. Korunk eszméje az öneétuság.\' a nacionalizmus, amely csak
ZAL\'AI KÖZLÖNY
1943. június V2
egységes és vallásos lársadalom-bun vlráajozhal. A téJágitáboru-han a forradalmak, kommün, bolsevizmus nemcsak a birodalmak épületét törték Össze, hanem alkotórészeire morzsolta a társadalmat *s.
A nemzet lelki egysége neiu fényűzés, hanem a nemzeti egységes mindi a életképességének teltétele, «vaki ezen egységboin-iusztását akár üzletből, anyagi huszouért, akár tudatlanságból clösegili, iu -t uemzet ellensége. Az ország, a haza a szellemi erük alkotása. Ezt a szellemi ci ol fokozni kötelessége minden magyar embernek, mert ez a belső front megszilárdítását, fegyelmezettségét jelenti, mert a Jiülsö Iroulon a tengelyhatalmak legyőz he Le Uejiek\'^a végső győzelem uem kélsége-s és ezt a végső győzelmei kell biztosítani a belső front lenn tartásával, megérő si lósével.
.Mert iia a belső íróul erős,\' fegyelmezett, lehet-e kétséges a harctereken a győzelem \'!
A inuli statisztika kimutatta, hogy a szövetségeseknél, Anglia, Egyesült Államok és Szovjet-unióban 325 milliói tesz ki az cnibcrlurtulék, a tengclyliat;»,-uiaknál 35U milliói. . Más volt a helyzet az 1911-lUlS-iki világháborúban, egyedül állt a mouarclűa ós a német birodalom, de a közös hadsereg is elemeire bomlott, amint nagyobb feladatok elo lelt állítva ; áruló lett a cseh, megbizha-InUauná váltak nemzetiségeink, inert nem volt eszmény, amiért küzdeniük kellel l volna. A mai világháborúban mint fentebb írtfttn — nagy\' eszmények-éri folyik v. küzdelem. Ma a tengelyhatalmak uralma alatt áll Lengyelország, Hollandia, Norvégia, Dánia, iJclgium, Ukrajna, Szerbia, Görögország megannyi zálog a végső győzelem biztosítására s a leugelyhatahuak gyártják, szolgáltatják az élelmet, a nadiszerekut és vetünk van Olaszország, Japán".
191-1—lülg-buii sum a fegyverek győztek rajtunk, mert ni-szen magyar területen egy szál ellenség sem állott, azonnan a^ belső tróntól .ásták alá, a széthúzás, a pártoskodás, pártokra szakadás, őntia vágta sebét, megújhodás helyeit ónfia ásta sírjál, le telette katonáinkkal a fegyvert.
Ma megvan a belső szervezkedés, átestünk 1918 -19-ben a nagy próbán, a fegyvert nem lesszuk le, azokba a hibákba nem esünk. Nem tűrjük uj népfrontok alakítását, a fclbur-jánzö egyénieskedő ösztönöket levágjuk, nem engedjük párl-alakitásokkal a lelkek egységét megtörni, nem tűrjük jóhiszemű dolgozó magyaroknak félrevezetését, nem lürjük, hogy magyar embernek és magyar embernek más legyen az imádsága, mert nekünk csak egy imádságunk van, hogy hiszünk egy isteni örök igazságban, liiszünk Magyarország feltámadásában !
lmjai
, legmagasabb Árban veszek.
Vékásy éks&rési
Nagykanizsa zászlédlszben flunepll Kormányzó Brauk 75-ik születésnapját
Juníus 18-án nagy napja van a magyarságnak. Akkor ünnepli az ország Kormányzó L\'runk születésének 75-ik évfordulóját. Zala vármegye \'örvényhatósági díszközgyűlésén kívül Nagyka-nizs". város hazafias közönsége is kiveszi részét a bensőséges megemlékezésből. A város zászlódért Ölt. Délelőtt ünnepi istentisztelet lesz a templomokban, utána a laktanvákban
a mai komoly időknek megfelelően -\' ünneplik , a legfőbb Hadúr születésnapját Nagykanizsa közönsége a legközelebbi városi közgyűlésen is megemlékezik országgyarapitó Nagyurunk Ünnepéről. Diszülést tartanak a Vitézek. Külön diszülé?* tart a nagykanizsai Baross-kerület. A Credo a holnapi taggyűlését a Kormányzó Gr ünneplésének jegyében íarlja.
& járdára fatolt gépkocsi elütött egy fiacskát a Csengery-ntcában
Ma délelőtt a Csengery-ulca 74. számú ház előtt haladt teljes sebességgel egy személyautó. A sol\'t\'őr észrevette, hogy mellet-le és elölte egy kocsi halad ugy, hogy kénytelen volt, az össze-ütközést kikerülendő, a járdára felhajtani, ahol néhány méternyit iutott. Az egyik házból ekkor szaladt ki Virág István MÁ.V fűtő (j éves liacskája. Az autó-
nak nem volt már ideje megállani, a kővetkező pillanatban a gépkocsi a fiúcskát a falhoz vágta, hogy elterült a földön. Nyomban bevitték közeli lakására, telefonáltak a mentőknek, akik beszálUtották a kórházba.
Értesülésünk szerint a fiúcska sérülése nem életveszélyes. A soffőrt előállították a rendör-¦*«»¦*• • httáfi L1
i börzöncél széns-drágítúk a uagykaaizsai "tOrvenyszes életi «
Ez év április elsején történt, hogy özvegy Bánfi Istvánná sz. Kovács Mária 63 éves berztm-cei földműves-asszony 20 mázsa laza állapotban kazalba rakott szénái KiM) pengőért eladott. Horváth István 33 éves hahóli fuvaros és Bonczak Lajos 31 éves bucsulai földműves pedig 5 mázsát adtak el 31) pengős áron Kozma Lajos bucsulai la< kosnak. Börzöncén Kulina Lajos szenlliszlói földművesnek harmadosztályú réti szénát adtak el mázsánkinl 30 pengőért, holott K.8ü pengő volt a meg-
állapított ár.
Most tárgyalta ezt az ügyel a nagykanizsai törvényszék uzso-ralurósága. A ^vádlottak beismerték tettükéi. A tárgyalás rövid volt. A bíróság bűnösnek mondta ki a vádloltakat,és ezért özv. Bánfy Istvánnét 800 pengő pénzbüntetésre, Horváth Istvánt és Bonczak Lajost pedig fejenként 200 pengő pénzbüntetésre ítélte.
Bánfyné azonnal belenyúlt a zsebébe és egyetlen szó nélkül kifizette az ügyészségen a 800 pengőt. \' -^LJÁ
¦i¦ j-. ¦¦:,\'>u>aa* * i
Felmentették m erdőőrt, aki agyonlőtte a rá támaüó orvvadászt
Mint május 17-i számunkban megirluk, a mull hó közepén l\'öioske község erdejében haJá-j los vadorzó-tragédia játszódott le: Niczingcr József erdőőr szolgálali utja közben az erdőben orvadászt vett észre. Az orvvadászban felismertéé Sipos István 19 éves baki legényt, aki vadászpuskával járta az erdőt.
Niczingcr egy bokor elöli állva várta meg a híres orvva-dászi, majd felszólította őt fegyverének átadására. Sipos azonban felemcUe puskáját és az cr-dőorre célzott. A szerencse azonban az crdöörnek kedvezel!, aki egy pillanattal gyorsabban lőtt és szíven találta a támadóját. A vadorzó a helyszínen azonnal kiszenvedeett,
A zalaegerszegi kir. ügyészség
az erdőőr ellen szándékos emberölés büntette ciméji adotl ki vádiratot. Ezzel ar. üggyel foglalkozott a törvényszék bünteló-tanácsa. Niczingcr a tárgyaláson jogos Önvédelemre hivatkozóit.
A kir. törvényszék orvosszak-érlője megerősítette az erdőőr védekezését, es igazolta, hogy Sípost célzó helyzetben találta a halálos lövés. Ezen az alapon a törvényszék a vádlottat jogos önvédelem címén felmentette.
Bár a kőzvádló megnyugodott a felmentő ítéletben, az ítélet mégsem válhatott jogerőssé, mert Sípos édesanyja átvette a pótmagánvádal és l\'cllehbeezést jelenlett be a felmentő Ítélet cl
Minden szombat, vasárnap és ünnepnap
TANE
a Közpant-száiláfaan
5ziniház
Ártatlan vagyok
„Pikáns térni" — hirdette csatógatónak a színlap vastag bellikkel. Aztán, mint ilyenkor lenni szokott, kiderült, Imgy nem is annyira pikáns, mint inkább mulatiáyos A kényesnek tünó helyzetek élit elveszi a tlcztán mulnllató szándék és a lektor piros ceruzája, amely helyesen, műküdlk a Silics-látsulatnál és az alajta darabokbúi leüríti a vastagját, még azt Is, amit a pesti izln-pad bizony még ma is, a keresztény ma-gyár szinpad uj erkölcsi világában is szive-sen benne lelejt a szövegkönyvekben éj rendezői utasitanokban. Most ínég csak a " aprói Is el kellene tűnnie a „pikini i" klkiállfi-lzü hírverésének, hiiícn az egyéb, mint alacsonyábbrcndu asztö. nök szlllte érdeklődés felkeltése.
Mintha útmutatás Is lett volna abban, hogy u pikánsnak hirdetett dombbal eseti meg eddig a leggyengébb ház az Idei ki-zsal Idényben. Pedig tulajdonképpen a darabra magáin Is ráillik a elme: — „általion vagyok".
liendkivíll mulatságos, könnyedén s néhol bután bonyolult, dc mesterien bonyolított, mindig vidám s csak néha mosdatlan szaju francia vígjáték. Fonnál mggjelenet-ben dominált a Vatzary-álltltetei. Legnagyobb restben helyzetkomikumra apuit, dc lo Upusokai U ad JO színészek kezeoc és gunyoros Unióira! a látszat halaimat íi " megmintázza a bohaiat határáig csiszolt Körbetükörben. Az Igazság és hazugság kacagtató párharciban győz az igazság, a bün és latszai párliuzamábol mindenki ártatlansága kerekedik felül.
Jó színészek voltak a Jó szerepekhez, Kgysztr-ktlsiL*r megtorpant a klttlno összjáték, dc csoda-e ez a minden eite mii műsor melleit? Szinte hlhetellen eléran a színészek teljesitóképességc. A nól lösie-repheu l.ov.i .sy Kínra nagyszerű humorérzékkel nagyon jó alakítást nyújtóit. Deák Sándor színjátszó képessége nagy tikul .aknázott ki szerepéből. Horváth Jenő mini a burleszk-humor képviselője kacagtatta véges-végig a nézőterei. Vlucze Andris Jo színész, dc helyenként tilt uülös kiejtése zavarólag lint. V. Kovács Anna a nagynéni tlgutáját mintázta meg igen sikerülten, Mairay Teri kicsit színiden volt az ilju (eleség szerepében. Horváth Jenő rendezése dicséretet érdemtl, (bl)
Színházi heti uiüsor:
StombaG VAn diófa (operctl). Va«áű-Bap iitiittím «a *aU. Vén ifiúls. llülíö áélwtán éa «it«: Kata-Kitu-Ka-tinka (operotij. Kedd: Az Idegen asszony fuzinmíi).
Az óvónő-kongresszus
mint már jelenleltük, juníus vegén lesz Nagykanizsán, a KOE D.unamenli Óvónők Körének évi rendes közgyűlésével kapcsolatban. A kongresszus fővédnöke dr. Krátky Istvánné. A közgyűlés tanulmányi napok keretébe iktatva zajlik le június 29-én. A tanulmányi napok napirendje most van összeállítás alatt. A Péterpái-napi közgyűlés tárgysorozatán dr. Mindszenlhy Béla tart előadást -Az óvónő a nemzetnevelés szolgálatában^ címmel és dr. Takách László A kisdedóvóda helye és szerépé a magyar közegészségügyi munkában címmel. A közgyűlést követő délután a kanizsai óvodák gyakorlati bemutatója lesz az Ipartestülcel dísztermében, erre az alkalomra irt jelenetekkel ós játékokkal. A kongresszuson megjelenik dr. J0" hámi Béla államtitkár is.
kölcsön kapható:
FRäliK mÉdegüzem
88
1943. jfunius 13
ZALAI KOZLOrjJI
inkább „ballagjanak", mint a „szép lányoktól\' búcsúzzanak a diák-fiaink!
Gyakran b\'ukkanik fol oirv idő ota 5 rila n Iftpok hasábjain is a ballagás, diák-fiaink és leányaink o kod-
p# iskola-búcsúztatása körül. A mindenáron tijitás valami lázas Bzonvodólyo irányította a vitázok vé-loményét 6a tollát. A vita téiTÖl is oda Ivukndt k!, hogy a hal Ingas is, meg á »Ba|lag már a véndiák« koz-detfi diáknóla is — zsidó dolo-,\'.
Hát onnyire mégsom egyszerű a kérdés. Igaz. hogy oz olyan érv, aminek döntő ereje olŐtl csak meghajolni illik, vitázni veto pedig; ugyancsak «zsidó do]og«. IV azért mielőtt kiirtanánk a diákéletből a repülőmotorok és autó-márkák által már úgyis kiszorított romantikának ezt az utolsó maradványát, nézzük inog, koll-o csakugyan félteni gvor-mokoinkot a ballagás dédapáinktól maradt óni szokásától?
m megjolont ogy cikk mal a Vasvármegye ha-
Kom régi bon F. S. ftláirússi
sálijain. Gimo: — Primitív, giccsos valcer a »Ballng már a vén diák«, smclv nem méltó a ma magyar diákjához.
Kifogásolja a cikkíró már magában azt, hogy a magyar diák ballag. Szerinte balíagrii — hazaárulás. így,. ..... -. ., .
ozzol a szóval: »haznámlá8«. Még I j1"1.1 ^\'ésénok\'í nyakába varrni, pedig azért,.mort diákjaink »a pálya \' \' ":!\'\'<;""\' kozdotón a férfias, elszánt robajlés hoVyott ogyBZorüon csak ballagnak*;. Ez a. kényelmos sétálás a cikkiró okíojtéso szerint azt jelenti, hogy tanúkor a nemzőt kóron, esdve, bizalommal várta, hogy az uj nomze-dék a- friss, ftcéloa orők tomboló igézetében hasson, alkosson, gyarapítson, mi nz első lépésnél arcul ütöttük ozt a bizakodást, kíjolon-lottük, hogy reánk no számítson senki ilyen vonatkozásban, mi a küzdés nemes veszélye helyett a kényelmes, összkomfortos nyárspolgári élotot választjuk*.
Ha óbbon igaza van a cikkírónak, akkor vájjon honnét kerokedtok a mult ós a mostani háborúban is azok a hősök, akiknek novoit őrzik isko-\' Iák márvánvtáblái? Podig azok mind ballagtak és teli tüdóvol fuiták-fujták a »Ballag már a vőn diák«-ot, azt a diák-énokot, amelyben a cikkíró szerint benne van >*>gy egész kornak a képo összes vétkével, bűnéről és kárhozatával egyfitt«.
Hát ha az. a kor csak vétket, bünt és kérhozatot tormelt, akkor honnét volto fiz orót a Trianonban Itezelábát veszített ország, hogy túlélje mindazt, ami rászakadt és közbon fölvértezze magát olyan testi és szellomi orókkol, nmelyok képessé teszik ajrra, hogy tényezőként számoljon volo aívilág a ma szörnyű vizözönébon is?.
Könnvü ma rásütni mindemo a tegnap \'bün-bélyogél. Elég hozzá pár megméretteti jolszó. Üo mi, akik ballagtunk a közép- és a főiskola elvégzéso utón és mog tudtunk kapaszkodni a trianoni magyar sors ijesztő sivatagában ós tudtunk arra ípitoni,. élotot, családot, uj magvat nomzedékot, uj magyar ólotet. olyant, amelyik elbírja a ma iszonyú torhét,\'— mi talon mégsem voltunk olyan csenevész goriheü nép, mint niiiiiyonnok a cikkíró tünteti lel azokat," akik, mint mi, a "Ballag mnr a vén diák« dallamával voltunk bue.siií iskoláinktól.
Szembe állítja a cikkiró a "Ballag már a vén díák« reszkotŐ, kocsnnvás topogását« a atonnányi bombák\'és harckocsik órjitó robajával". üo az Isten szőreimére, — hármennyiro mindenfelett álló kötolosBóg ió katonát novolni a gyermokohikból, azt csak mégsom kívánja sonki, hogy az iskola kapuián kilépő diákokat kézigránátok robbanásával és tankok dübörgésével búcsúztassuk és állítsuk oda őket azon melegében vor-Bonyfutásra ogv nknamozon át, hogy bebizonyíthassák életrevalóságukat!? A honvéd-szollom nom az élol szépségeinek és örűmmnak kiirtását követeli, hanem éppen ellenkozÓleg nzt, hogy mindent a maga bolyén és időjében állítsunk a magyar orők gyarapításának szolgálatába. A test es lélek crösitéso az is, ha az ólol sodrába a gondtalan örömök perceit adagoljuk. H loholnék bármit a míndonáron ujitók, — a romantika utáni vágyat a fiatal lélokből nem tudják kiirtani soha. Hogy a ballagás szokása évszázadokon át fönnmaradt, éppen oléggé bizonyítja ozt.
Maiját a »Ba!lng mér a vén díákti-ot sem lohol egyszerű s fel-lebbozhototlonségot kövoteló kíjolon-téssol »aa ohmilt bűnös kor olferdült izléaé,nok« nyakába varrni. A ballagás diák-hagyománya én volo a ballagó nóta is régi némot szokás, a néniét Uurschonsehaft-élot emléke. A »Iíallng már a vén diák« motívumait másfélszáz éves flamand zenei emlékol; Őrzik és a német Sunpó Flottonbursoh cimü operettjében dolgozta fol. »Egy atom sincs benne a magyar zenéből... primitív, gícs-cbob va!cor«, írja róla F. G. Hát jó! Csakugyan nom magyar \'muzsika! üo há oz oly&n nagy baj, hogy miatta nem loliot rá ballagni, akkor B huj még sokkal nagyobb. Mert a felséges imádság-szövegű magyar Himnusz muzsikájában vájjon "hol van a magyar zenei iellogV fis a Szózatban ís hol? Hiszen Hrkol maga például némot származású volt, nem is róható fol bűnéül, ha prozódiában sem követte a .magyar szó törvényét. .Tutua-o \'eszébe valakinek emiatt hadat üzenni a Himnusznak? Vagy miért kai) taps-fórgotogokot évek óta széltében e hazában a >\'Szép vagy, gyönyörű vagv, Magyarországit, amolynek szép magvar szövegére a pesti körút ízlése" fabrikálta a sláger-muzsikát? (Még valamit: \'— mit mugyarko-dunlí annyit egy ártatlan diáknóta folott, ha a róla alkotott véleményünket som tudjuk megmondani magyarul, hanem csak 8 szóban, 8 idegen szóval: ^primitív, gíccbob val-
cor«?!)
-Zsidó szénnyozódős«-nek novozi a cikkiró a »Bal1ag már a véndiák" magyar szövöget is a oz*P»ogyobok közt arra is alapítja, hogy olötordul bon no a héber orodotű ¦>>filisztor« szó. Dengl professzor Magyar-nyelv-holyeesóg c. könyvét idézi Bizony i-ték\'ul. Nom idézi azonban ugyan-onnét a sátán, gyehenna, kabala szavakat, amelyek szinten hélwr őrödet üok s mégis szemrobbonós nélkül használatosak lepton-nyomon. l)o tovább is mohetünk! Ezen az alapon a katolikus egyházat is vád alti loholna horyozni, liíszon a biblia lian mindezek a szavak kétozor esztendője ólnok, az iskolákban tanítják, az oltárok előtt énoklík a >»l)o-
temetkezési vállalata
Nagykanizsa.
lokás: Tolefon :
Ffl-ut 20. 405.
F»-ut is. tololon : 172.
főzzük így:
Ear Mt hirjuo vízlut l.7f,yupik 3 »rgfaiMidT*PmMc4t cikóriakor*!
Fox saljuk köxülb®lül -5 percig, míg a habja teljéién ml nem fő.
Cq^magéban vagy fejjel keverve
kífÜMŐf
minus Douo Sabaothcc zsoltárát, padig a sábbath (szombat) is ott van DongI professzor könyviben a hóbor orodotlol mogbólyogzű\'iók között.
Végül mit ajáhU» cikkiró a »Bai-lag már a vén^ííiák«; helyett? Ezt például:
Elmegyek, elmegyek, Hosszú ulra megyek, Hsazu tit gorúbót kipenyegel veszek. Búval és bánattal kizslnproztnlom, Slliii könnyeimmel kigombozlaiom.
Hát oz lenne az a »férfias robaj-]ás«, ami jobban robajitaná az iskolából szárnyra londüló gj\'ormokoinkot, mint az ősi ballagó ónok? Nom hiszem !
Üo ajánl P, 8. másikat is. Ezt, ni;
Szép lányok. Islen veletek,
Már én löbbtt nem beszélek veletek.
Szép lányok, ha visszajövök, Közületek bsrna kislányt szeretek, Meri a barna tud igazán szeretni. De a szőke hamar el tud feledni.
ügye, bizony ez aztán szénen hangzanék a gimnázium padjaitól búcsúzó diák-fiaink ajkán? Ettól, ugyo, bizony robajlana a magyar ólotV Bizony robajlana — bonnünk
a kórdós, hogy a barna ós a szőke kislány szerelmi képességei között a különbség, vájjon melyik közepis-lai tantárgy köretébe tartozik?
Nom! A mi fiaink búcsúzzanak csak a »Ba]lag már a vén diák«-kal és érzékonyüljonek el annak romantikáján százszor inkább, semmint szorolmí tapasztalataikat zengjék tanáraik ós szülőik füloh állat ára.
Ez podig nom a robajláa korszerű követelménye, hanem a minden korban egy és kötelozó korosztóny or-kölcs parancsa. (bl)
D] tanfolyam um.
Államvizsga,
ílliri tónjMl, ällii!lM)«ii.
Tí|4kc«lu!í. I7i, RMHI Inr* h«ro»o-u. li.
?5778411
ZALAI KÖZLÖNY*
1943. június 12
KÖZGAZDASÁG
Mi újság a Budapesti Élelmi iztrnaLyváeártelepeti ?
\'A Magyar Vidéki Sajlóludósi-tó fővárosi jelentése szerint június -1-től 10-ig az élő- és vá-gottbaromfi árak nem változtak, a tojáspiacon pedig,a legmagasabb hivatalos árak volúk érvényben. —¦ A zöldség- és főzelékfélék piacán az ujburgonya legmagasabb hivatalos ára Í0-\'. tői: ujburgonya nagy 1)3.10 P mélermázsánként. A\'többi árucikk közül a löltetüvaló zöldpaprika ára 10, az apró hegyes zöldpuprika ára pedig 20 fillérrel emelkedett, mig a fejessalá-ta 4, a paraj 10, a rőtek ós kelkáposzta 20, a sóska 30, az uborka 10, a leveles karfiol 50, a kalarábé 60, a fejeskáposzta 100, a főzőtök 110, a zöldborsó 120, a vajbab és paradicsom ára 200 fillérrel csökkent. •- A gyümölcspiacon a meggy 00, a cseresznye 100, a kerK szamóca és az dválnarancs óra 150 fillérrel csökkeni kg.-ként.. (:)
yABosi mnwkz
1*43 Június hó 12-ín és 13 án Szombaton este 7 Arakor VasArnap délután 4 órakor Vasárnap este 7 ómkor
u éi kimagaalű oparolt-slágei-o
VÉN
fa
Pnnkosii-hétfön, 14 ín délután 4 órakor és este 7 órakor ¦ l\'övároil Otwett Salnhíz utrilkgrl tfiratt-iirdoiiiiti
mii v mm
Kedden, 15 én este 7 órakor as U) nng«ar Sulnháa bumbasikerU
prósa-n|iloD!ága A Tlmafoilalt Bácska rapisódlija
AZ IDEGEN ASSZONY
Hadiárvákat gyamolit, SSft ,.Tnndéni|lak"-ra.
Ez a hasznon kózimunkaujaág Ju-llus 15-ig a 1» 12.40 évi eiőlízelés 250/o-ál a hadiárvAknak JuHatJa. Cini: Bwtipeit, IV., Szcrvlta-ter 3,
KISKANIZSAI ÉLET
Levente-élet Klsbanfzsán
Az elmúlt vasárnap Kiskam-zsán is megtartották a szokásos évi ,.-
lewntempot,. ahol a levente-századok istentisztelet után :iz Otthon elé vonullak. A vendégek közül Szop udvary Lászió> volt kiskanizsai vezetö-föoktató és még sokan jelen voltak leventéink meghitt és kedves ünnepélyén.
A zenekar Hiszekegy-e után Szrnodj.es László pompás szavalala következelt, majd a zenekar adott elő néhány szép hazafias zeneszámot. Pálffy József oklaló mondott ezután ünnepi beszédet a loventcifju kötelességéről és elhivatottságáról. A szépen felépilett beszéd szívből jött ós tartalmas volt. Pátffy oktató nevelő munkája ezen a léren is nagy érték Kiskantzsán.
Díszmenet után a zenekar külön térzenét adott elő nagy közönség sikerrel a templomtéren.
Komoly és ériékes munkaszolgálatot teljesítenek leventéink a kiskanizsai • légetők Usititásával, A munkaerő hiányának pótlására a lestnevelés leventéinket állította sorompóba, hogy legelőink értékesek legyenek, hiszerl nemzetgazdasági szempontból állattenyésztéseiül rna legfontosabb. Leventéinknek és azoknak vezetőit nagy elismerés illeti meg a hazafias niegmozdu-lásukérl, a kor követelmény cinek megfelelően, A Fenutiekkel és még főbb fontos üggyel kapcsolatban vasárnapi míse után Böjtös föoktató
/Hjrarieskfaddst impol rendez, amelyre különösen a 3-ik csoport leventéi hivatalosak, í
A kiskanizsai leventezenckar vasárnap délelőtt értékes zeneszámokból térzenét ad Kiskarn-zsa közönségének a templomtéren.
Klí,Uani>sa| hl^k Befejcezödtek a III. kerületi elemi iskolákban a tanítások. Az éwégí vizsgákon első alkalommal megjelent Vajay József esperesplébános is, aki elismeréséi fejezte ki a kis sáskák szorgalma felett.

Elismeréssel kell adóznunk p két óvoda vezetőinek munkásságáért. Dr Herjavelz Sándorné és Lehel Vera óvónők tanították kis óvodásainkat igazán szép és ériékes népi zeno és egyeh hazafias számokra. *
-Az erdélyi püspök hosszú hermául ja miatt egy hónapra elhalasztották a Kiskanizsa ál-lal ajándékozott zsögödi (Csíkszereda) országzászló szenlelé-sét. Július közepén még fényesebb keretek közölt rendezik meg a zsögődifk orsrágzászló-szcntelését,
*
Pünkösdhétfőn tartja idei nagy kirándulását a kiskanizsai Missziós Leány egyesület,
—h—R-t-
allandéan kapható C! Al>IW7 fakerenkcdönél dARuvCi Zrínyi M.-utca 30.
Ahogy a hámoriba tátja:
Szerkesztő és nyomdász közös öröme
Jártunk a haditudósító kiállításon. Minden nagyon szép, nagyon tanulságos, egyet azonban hiányolunk. A sajtórái kapcsolatos kiállításokon áltatában elhanyagolják a szerkesztő és nyomdász közös örömét, a sajtóhibának szemléltetését.
A sajtóhiba oka a nyomdász szerint a szerkesztő, akinek olyan ra-macs írása ran, hogy ha beadnák egy kutyának, az megveszne, tőle, ¦- a szerkesztő szerint a nyomdász, mert\' ha én megtanultam\' írni, a szedő tanuljon meg olvasni.
Az igazság az, hogg miként maga az újság, a sajtóhiba is a közös munka gyümölcse. Egyfoirmán érdeme van benne a szerkesztőnek és a nyomdásznak. A szerkesztő és a nyonutáájk harmonikus egyűttmi\\kÓ-désének köszönhető az,
hogy az angolszászok halscrcgc csak lassan nyomul előre,
hogy a rorvég partokon viszont halfogás helyetti nagy balfogás volt,
hogy egy koricscikkben v*pártnnk igazságai-i helyett pártunk Sgazságai mindenkit a zászló alá gyűjtöttek,
hogy a bányamunkások visszakövetelik elveszett fogaikat (jogaikat helyett),
hogy a farsangban jogászból helyett fogászbálat hirdet a rendezőség,
bogy egy vaskereskedő drótkerítés helyett drótköritést kínál eladásra,
hogy a megtévedt intéző elsik--kasztotla a napszámosok vérét, r hogy gambamergezést szenvedett egy öttagú cseléd,
hogy a zöldségpiacon megjelent az idei korsó.
hogy n dán király helyett dán sirályról olvas a nyájas olvasó, <
hogy a nőegylet kitűnő \'műsort adott a nagyérdemű publikumnak (egyébként lehet, hogy • kapósabb lenne, mint egyik-másik- milsor)l
hogy gyermekük lefarrázása mijdt elitéltek a gondatlan szőlőket,
hogg a francia osztálysorsjátékon 600.000 frakkot nyert \'egy szerencsés,
hogy o Távirati Iroda —-¦ Tévirati lroda,
hogy a futballmeccsen a következő csudálatos eredmény alakult ki: Ferencváros -Rapid 4:0 (2:2).
Makacsul visszatér a rendezőség helyett a rendőrség. Minek folytán >gi/ végződik a hír: t>A főpróbán a hölgyek és vrak pontos megjelenését kéri a rendőrség*.
Nem rossz a szentimentális tárcában, amikor Adalbert, a harmatos lelkű költő halkan bekopogott a szobába és az így jelenik meg: Adalbert ekkor halkan beropogtatott a szobába...«\'
?1 másik szerelmes pedig, aki mindenekelőtt a hölgy lelkére kíváncsi, eképpen szól:
— Eh mindig a nők telkét vizsgálom ...
Kodály-kórus helyett . Hodály-kó-rus, mérges csizmadia helyett férgen csizmadia, Kohn Hermán és Fia helyett Kohn Hermán és Faia ... mind ez a szerkesztő és nyomdász közös sikere, köz$s Öröme.
Na persze, hiszen lehetne, még felsorolni, a színe-java ezután jöhetne, de éppen a legjobbakat nem bírja a nyomdafesték. Ha csak ebbe a cikkbú bele nem csúszott egy szörnyűséges ...\'
B.IB8 JÖZ8ÜF
FERENCJÓZSEF
KESERÜVr
A gyorsíróiskolák célja és hivatása
Irta; Major Ákos gyorslrsk. Igazgató
Talán soha sem volt a gyorsírás éi * gépírás alapos ludasa annyira fontos, mint éppen ma. A inal modem, rohanó élet, meg inkább a mai zűrzavaros, vérzivataros habom* élet nemcsak kint a harctéren, ha. nem Idehaza is mindenkitől alapos tudást, tökéletes Jártasságot, szóval egész embert kivan. ;¦\'¦) -Miírt van szükségünk n gyorsírásra és s
gépírásra? Mindkettő gyakorlati Ismeret. A " \' n azxlfodai,pályákon dolgozóktól mindkét tantárgy alapos, tökéletes ludiiát
mai ölelheti
követelik meg. Ma már annyira fontos a gyorsírás is \\B ujjas vakhásos gépírás ludasa, liof;y mindazoktól, akik 4 középlsko. lát, sót érettségit teltek s állásért kopogtsl-nak egy-egy banknál, Intézetnél, vállalatnál, vagy állami, városi, megyei sfb. hivatalnál, a legelső kérdés a lilvatalfőnök részéről így hangzik: Tud Jól gyorsírni, tökéletes .gépíró? Ha 8 válasz az, hogy bizony ezt nem lanultam meg, akkor mély sajnálkozással, de azzal küldik el s jelentkezőt, hogy előbb tamilja meg ezeket.
A m. klr.-kormány felismerve a gyoslris és gépírás gyakorlati ériékét és nélkülöz-heletli.it voltát, a gyorsírásnak és gépírásnak mind nagyobb teret juttatott. Életbeléptéik az egységes magyar gyorsírást, elrendelte mindkét tantárgynak kötelező tanítását a kereskedelmi középfokn Iskolákban, sót ma már éreltségl tárggyá Is vitt. Hozzájárult ahhoz, hogy az ország minden egves nagyobb városában gyorsíró- és gíp-Irólskola nyílhasson meg. Iveknek a szakirányú nyoislró- és géplrófskolákiiak az i célja Os feladata, hogy mind a gyorsírásból, mind a gépírásból (tantárgyai még. a szépírás, magyar helyesírás. levelezés) alapos ás jólklküpzctt irodai gyors- és gépírókat, sét titkárnőket, gyorsírás is géplrástanitókat, gyakori*- és beszédiró gyorsírókat képezzenek ki. Ezzel óriási szolgálatot lesznek a magyar gazdasági-, cs kereskedelmi életnek, mert a modern Irodákat Jol képzett, mindkét tantárgyban tökéletesen Jártas, megbízható, llgyes, gyors és alapos, széles látókörű munkaerőkkel lélják cl. Ma már az\' országban mintegy 70 ilyen gyorsíróiskola miiküilll;. Nagyknnrzsán a . közelmúltban nyílt meg egy Ilyen modernül feiszeiclt Iskola. Egy-egy tanfolyam 10 hónapig tart s államvizsgával zárul, mélyről a végzett növendékek közérvényes állami bizonyítványt kapnak. Az Iskola hallgatói közé mindkét nembeli gyermekek, felnőttek felvehetők koikíllünbség nélktll, akiknek leg->lább <> elemi i»k. végzettségük v*n. Államvizsgát azonban cíak a -1 középiskolát(t polgári vagy gimnázium, líceum) végzettek tehetnek. Bár a tanév ezekben az Iskolákban Is szeptemberben kezdődik s június végéig tart, mégis majd minden hánapbin felvesz az Iskola növendékeket. Ae Iskola igyeksílk nOvendékelt állásba Is behelvezni s ezzes szociális tevékenységet . is (ejt kl.
Kész nöi Nyári ruhák Kosztümök Blúzok Pongyolák Szoknyák Nagy választékban
[1)43. jaajua 12
ZAfatU
Felénkén! 1000 pengőre büntették: az orosztonvl molnárt és a keszthelyi péket
Érdekes ügyben hozott példás ítéletet u nagykanizsai törvény széle-
Még líM2-nen történt, amikor egyes ellátási nehézségek voltak Keszthelyen, hogy Nagy Lajos keszthelyi sütőmester, hogy vevőit kielégíthesse, ismételten elment Orosztony községbe, ahol Topler György mulomtulujdo-nostúl egy alkalommal 400 kg. lisztet vásárolt kilónként 1.8Ü pengőért, akkor, amikor a lisztnek 74 fillér volt a megállapított ara. Megneszelték a vásárt a községbeüek és amikor az autó visszafelé tartott, egy csoport megállította, igazoltatták, rsen-
lörókel hívtak, akik megállapítván a tényállást, az esetről fel jelentést tettek. Miután Nagy drágábban vásárolta a lisztet és azt péksütemények feldolgozására fordította, áz 1920. évi XV. te. 1. g-ának 1. pontja, 2-ik tételébe ütköző cselekmény gyanúja miatt mindkettőt perbe fogta a nagykanizsai kir. ügyész ség. A főtárgyaláson az uzsora-bíróság mintíkettöt bűnösnek mondta ki engedélynélküli liszt-szállilásban eltérően a vádtól — és ezért mindkettőt egyenként és tejenként ÍOOÜ-IOÍJO P pénzbüntetésre ítélte, Az ítélet jogerős.
\\
HÍREK
x\\Al\'ii<i.v\\i>:
Kiskanisaán ax ottani gyógysaee-tát állandó ügyeletes szolgálatot tart.
Naptár. Június 12. Siombal. Rom. kai.
f\\ jiiios. - Protestáns Klaudlus. - Június
13. Vasárnap. Hóin. Itat. Pünkösd vasárnap.
- Protestáns Pünkösd vasárnap. — Junlua
14. Hétfő. Róni. kat. Pünkosdhélfa, - Pro-taatáns Pünkösd hclfó.
- (Hlvatalvlzsgálat)
\'Dr. Haám Krnó, a nagykanizsai királyi törvényszék elnöke kiszállt Keszthelyre ,ahoi a kir. iáráabiró-ságnál hivatal vizsgálatot vége*.
- (Dohtorrá avatás)
Vineze Ferenc református segéd-Jolkéazt, felaóbaranyai eaperecség káplánját, Nagykanizsa szülöttét x pétíái m. kir. Erzsébet Tudományegyetemen aa államtudományok doktorává aratták.
- (Egyházközségi hír)
A nagykaniasai Stopt Jóasef Kgy-háiköiség képvisolótaatülote jumua 18-án 6 órakor tartja közgyüléiét * plébánia fehértennóbon. Ekkor teáinak esküt a behívott póttagok ia. Tárgyaoroiaton a költeégvetea ée srámadáaok aaer»pelneiíí.í
- (lijegyzéi)
Viola Erjwébeuat eliegyaiito Rígact
Mihály, m. kir. prót^njlór. (:)
Swmbut, wsúinap és ünnepnap este tánc a Pannóniában."^
- (Eiküvá)
Horváth Irma ée latonsa Lajos, » ZMNTE népaaarü játékosa folyó hó 13-én délután 6 órakor tartják eaküvŐjükjöt a Jé ma Saivo temploni-ban. (:)
- Orvosi hir)
D». Biedlmayor röntgen szakorvos, OTBA orvos tolyó hó 15-tól újból rondái délelőtt 11-tól 12-ig én délután fél 4-tól fél 6-ig. (0
- (Iskolai hlr)
GyorsirélskoU szeptember 43-án kezdi uj tanévét Nagykanizsán. Beiratások megkezdődtek. Szt. Imre-u. 5. (0
Szombat, vasárnap és ünnepnap este tánc a Pannóniában.
— (Baroes-fdr)
A Baross Szövetség felhívja tagjait, hogy Ötleteiket mindkét ün-i»i*m tartsak aárva. (:)
— (Hanvéd-mflior a Credóban)
A nagykanizsai Credo férfiegyosü-lat jumua 13-án délelőtt fél ri-ko*
* ferences plébánia fohórtormóbon évzáró ülést tart, amolynok műsorát
• honvédség tagjai szolgáltatják, Szodtfried Imre százados az ünnopi szónok, vitéz-^flikós Jonő alozredes versét szavalja Vadász Oyula órvo-rotó, Petőfi-verset szaval" Mészáros József őrmester .énokszámokat ad elő * katonai énekkar. A megnyitót P. Gulyás Gellért plébános, a zérószavakat dr, Wéhor Klek világi ol-nök mondja.
— (A Vörös Kereszt közgyűlése)
A Vörös Kereszt Egyesülőt nagykanizsai fiókja, folyó hó 17-én, csütörtökön délután 6 órakor, hátáro-fatképtolonség esetén folyó hó 22-én délután 6 órakor tartja évi rendes közgyűlését a városháza tanácstér mébon .amelyre a tagokat uiuton meghívja - a« Elnökség. (:)
Szombat, vasárnap és Ünnepnap este tánc a Pannóniában.
Sí SiZi i t\'Sp
meo szofvozetöt a balekben f\'olhalmozodo» salaktól. > nlnca la éppan aiékrahaj\' Jé UaiÜto haifcahe* "
- (Gyermekek megáldása a ferenceseknél) ,
A világ egyik legbájosabb s köztiszteletnek logjobban örvendő szont-jo Özönt Antal. Legnagyobb bizalommal ais édesanyák korosik fol kar jukon gvormokoikkol, hogy közbenjárását kérjék. Ezt a logmogértóbb édesanya ,az Egyház is így akarja. Azért "külön áldást hozott* gyakorlatba Szent Antal napján a gyermekek számára. A gyormokok mog-áldána ünnopélyoa korotok között Pünkösd vasárnapján délután 5 órakor lösz a nagykanizsai ferences templomban. Miiirion édesanya, aki szivén viseli, hogy gyermeke jövójo
JÄGER SÁNDOR
,. asstaloameatep
TEMETKEZÉSI MttátflTfl
N.oyk.nlz.. (Ki.k.n».) Or«ág-ut 13/b. T.l.fon: \'392.
H Ö PALACK
fölé az fyr áldana hajoljon, hozza ol kisgyermekét a lélokomolő szertartásra.
- (A Hösfik-napl gyűjtés)
kanizsai ösazos ecodmónvo 1040 pongó 84 fillér volt. A "kanizsai utcai porftoly-gyüjtésok sorában nagyon ^jó eredmény, ami a közönség li\'úi-tisztelő tét és a gyűjtő hölgyök buzgóságát dicséri. Az orodményból 143 pongő 74 fillér ősik a kiskáni-aaai gyűjtésre. A gyűjtést a Kc-rosztóny Jótékony Nóo^ylot fl?^>rvo-zéaébon a város nöi Dgyesülolei látták ol » kereskedői minta leánv-tanfolyam és a polgári loényiskola nö-Tandékeiruok lelkes sogitaégérol.
- IJígUzlositáa)
Agazdasági tomiényok ára a háborús fogj\'asztás miatt nagy \'ko-reslot és a tormoléai költségek növo-kedésQ folytán, a korábbi óvókhoz viszonyítva, lényegesen omclkodett. Nom közömbi\'s a gazdára nézve, hogy kenyér- és takarmúnv-magva-kai s egyéb értékos tormolvónyokot sikorül-e" betakarítania, vagy "azok jégverés kövollíeztélwn eliiusztulnnk. A gazda tehát no hagyja terményeit jégbiztosítás nélkül. Kössön jégiiiz-sitást az Első Magyar A Italimos Biztosító Társaság holyboli: Cson-gerv-ut 2. szám alatti főügynökaé-génél.
- (Baleset a Festettcs-uradalombBn)
Koeztholyről jolenti tudósítónk: Varga Foronc 48 óvos uradalmi kőműves a horoog Festőtica-uradalom keszthelyi Georgikon-majoriá-ban dolgozóit. Az egyik istállót moszelto. Munka közbon a létra megcsúszott alatta én Varga négy méter magasból a keramit-burko-
latra esett. Eszmélotlonül \'síéllitot- -ták & kórházba agyrázkódással ée külső sérülésekkel.
(A türjei KALOT-m ülted vei fik) június 28Tán Keszthelyen is olfl adják a budapesti Madách Sztnháa-ban nagy sikort aratott Szakadék c. paraszttlrámát, Darvas Józsof darabját. A darabot a nyáron a türioi szereplőkkel filmre veszik. Dr. Tóth Péter promontroi kanonok mér Keszthelyen tartózkodik az ottani olőadás előkészítésére. A Szakadok kosztholyi előadása szorrosen bola illoszkodik annak a népművelési etó-adóképző tanfolyamnak programjába, amolyan 120 népnevelő veaa részt.
— (Gyermekek a szecska-vágőnál)
Kesztholyí tudósítónk irja: Két egregyi kislány a pajtában a szdch-kavág"ógépix3l játszadozott. Az udvaron csalánt szodtok ós azt akarták fol vágni. Az egyik kislány hajtotta a géjKit, a másik podig ototto. Köz-bop a 8 éves Laci Erzsébet, az etető, kezét olkapta a góp ós a kozo-fojét összeroncsolta.
IzícssaiiiekBl.
bőrkikészítő munkásokat és gépésznóket heti 100—150 P fizetéssel felveszek. Ajánlatok Barkó szűcsmester, Debraoen címre küldendők.
Festmények, szobrok
a Uslobb miiének örök- |f IÁI I ITBGÉ
értíktt mursilia alkotáwltak 8mi«™B™»«« H »«»>™
mm \'ipuifloataiat nautfJcvmrtíjttu junlas ll-lg.
iiu Ritka nlkalnm érlékes müalkolísok vétállására.
,Tirl»WeMt6: BUJDOSS LA6ZLŰ._
ZAJÜAJ KÖZLÖNY
T.l.fon B-m.
Legszebbet - legolcsóbban I
Köszönetnyilvánítás.
r
¦ t Mindazoknak, akik felejthe-™ tétlen férjem, illetőleg édes-¦>énk elhunyta alkalmával su-fájdalmunkat részvétük-; í\\t»o* \'hitették, ezúton mon-" kel er\\) \'^s köszönetet, i dunk héu.
•k Jenőnó ÓkV. ^r*- él frank leW*»
György.
Köszönetnyilvánítás.
A Vilézl Szék taEjai, a KizérBéRl éa honvédségi lis/llielyeltesi\' kar taajal, jébarálaink, kik fclcjthefcücn apám, illetve testvérünk
«ll*K Bujdosó Gyflrgy nr. állobisiiyu m, hlr. «lhiiifn»jFy
temetésén megjelenésükkel vagy barmi más módon mélységes gyásrunk-b.in esztoml szívesek voltait, fogadjak ezúton Is mélységes hálánkat és koszonetünket.
A gyAuoló osalAd.
A letenyel klr. JáráBblrósájE. mint telekkönyvi hatóság.
338/1943. Iksz.
ózv. Ságod! Sándornc pécsi (Kálváila-utca 85) lakoa vígiehajtatónak Lakalos «éza pécsi lakos végrehajtást azenveáé ellen Indított végrehijtásl ügyeken a telekkönyvi hatóság a végrehaj táti árverést 10000 P tőkekövetelés éi Járulékai behajtása végett a Maréc kStiégban fekve s a maróéi 11B. szl|.vben 16J/a. hrsz. a, foglalt szóló ét rétnek aa adóijául hegyen Et. 7. alaltll llelóiégére 459 P, az u o. 155. utjkvben 156. hrsz. alatt foglalt szőlő, rét és pincének az Adorjánheryen B. 20 alatti illetőiégére 4M p, ar u. o. 237. sztikvben 192/áfa. hrss. a. foglalt szántó és rétnek a Hosszutaegyháton B. U. alatti Illetőségére450 P kikiáltási árban chendtlte
A tkvi hatóság az árverésnek Matóc községházánál megtartására 1943. évi július hó 10. napjának d. u. 3 óráját luxi ki és az átverés! feltételeket az SUl: i X. i.-c 150. | a alapján megállapítja.
Az árverési feltétel i
Az átveiés alá eai Ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áton eladni nem lehet. (1908: XLI. t.-c. 2«. 6.)
Bánatpénz a kikiáltási ár 10*/..«, ,llllc. lyet o msvassbb ígéret ugyanannyi o/oára kell kiegészíteni.
Letenye, 1913 évi ianuár hó 2*én. Dr. Korpoa Ádám s. k. kir. |blróság[ elnök. A kiadmány hiteléül: Balassa a. k.
ItltUtfayvYticto.
Junius 12., 13.,
u-én NÉP MOZGÓ s\'°mb"%7*.
Nagy pünkösdi műsor! \' Budapesttel egytdffben ! A NfiNF.K MINDIG IGAZA VAN Vidám kavarodás két ifjú pár bőrül VI Idghiradő
Előadások kezdete szombaton S és 7 órakor, vasdrnap és hétfőn 3, S ét 7 órakor
Tisztelettel értesítem a m. t. vasárlékozonsíaget, hogy \'"" Nagykanizsán, FS-u*. B. alr.tt
textil- és divatáruüzletet
nyitottam.
Szíves tamoflátá.Kt kér \'Páify Mnrglt. ||
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, íiogj t Nagykanizsán, Fő-ut 7. aíatl
bútorüzletet nyitottam.
Raktáron tartok mindenféle modern ésstllbutare kat, rokamérokat, foteleket, mindenféle kárpitosárut, sozlanoka t As matraookat. Szívei támogatást kér HERMÁN < lYULA
. GflRSZON BUTORSZflLON
Itli tulsJdo.no sa ^
¦fialom ÖBO. aiám
Keresztény Temetkezési Vállalat
¦ Cégt. ¦
SIPOS JÓZSEF
Főnt 12.,(azmimlm, ímtnUMmúti
Ciati»» telefon : 3S7. i-: Lakáa tektfon : 215.
1943, juníus 12
Vásároljon bizalommal
mindenféle festékárut, olajfestéke>ket, lakkokat, ecsetárut, kefeárut és háztartási cikkeket
BAÁN festékszaküzletében
Nagykanizsa, Király-utoa 2i3. llt56
Kályhát, tűzhelyet
más téli saUkeétjautét már most jegyeztesse elő Ciepléibez (olyiscsaságyak raktáron
ÍJMG KIÍ"U 1\' LIVJ A.N IV vaskereiikedésben. gsajr HtrfBVrr-nitieli. patrálama- és kcnóolal rakt&t. tan
DRIVÜtVOLGYI
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Aramazamlík fizetése, roklsmáolék, hlbajelentéaek, azakazerQ feFvIlásjaaltas minden vlltamea kérdésben dét\'alőtt 8-t6l délután 16 óráig.
Ctvuntary-ut 51, toldom 294.
Négy középiskolát végzett llut v,n leányt fizetéssel tanulónak i,|,tl*/ TUlt* fényképész, Ciengery ut 2. 1uj
¦•]árdnS, gyermekuerelö, aTonnii felvétetik. Kollet, Deák-lér 11. i.,.
Fadrdaz-aacjddet é. lanoncot aW. nal felvéslek : Pahocsa, Fö-ut 15. \\%i
Megblzhstó baJArdnSt azonnal f,|! veitek: Klalaludy-u. 1/a. ibíj
Jtaataloatanono felvételik flzetéiwl Hetyel Imr. möaeztatos, PO ut 4 sz. Ijyj
Qyermeklelen \'házaspár hizmiiliil állást kerei.iOm a kiadóban. (04,
Asxt«laa-eag4d*l is ta.onc.t lioa. nal felvesz géplliem. T«Iek!-ut G4). 1123
Efy mindenes «Kebalaanyl kirtitV Dr. Ney, Csenzery-ut 31. 193]
MO*.«ré..ta.ion*,>. felveti Btlndl B.ák-léf l. 1*51
FalvaezSnk néhány katolikus hOleytt vHt;y urat, helybanl és vldákt munktti AllásnélkOlleknek biztos metélhetett. dl|asoknak peálg szép mslléklfi.ed.lnit biztosítunk. Ell0(sd|uk fái| f. Iel.il, s|ánlatát Is. Jslenlkeznl lehet f. hé I7.it déleldlt «—II Ariit, tliv. Vlda Ll|oinf helylmegbltoltnál, Magyar-u. 27. iz. ilitl
m
EbádlS-butor, frdssztal, fsllórs, csillárok, háztartási tárgyak, pléhvel fed.lt vásározóláds, ablakok éa a]ták alaslák, traiibet-tét ff. sz , I. emelet. Itti
Eay jokarkar. lévé kis Slntir-ifi eladó. Erdeklódnl lehet Oliengery-ut 9. 1111
Jól ttló kaaakat keresak m.|.t-tálra. Királyi Pál-u. S/a. ll!<
tílada egy Méray snotarkarékpár,
Kelemen autogaráis. 1*40
Cgy mély oyarsnakkaaal elsdá. -Rákócsy-u. 43. 1911
Eladó egy hasinilt amarlkaf leé. aaxtaf, loO cm. hosszii, SS cai. azélel, teteján 25 cm. megás polcozatokksl, t [lát kéluldaláti éa 1 kózéaeu. Cini 1 Dr. Vir.i-tlaner Sándorut, Zákánytelep.] IMI
Márkás skvsrell és két réikare áladé. Hunyadl-u. II, vasajté. HM
¦ *ix és woatlan"
TObk adómeales rnagáa- és bérhéul, hiihclyct, szólét és földekel kSa.alll Papa, Telekl-ut I. Telefon (7t). »
Eladd CCS lout O-OI kasiáló. íiéit-lédnl lehet vaiárnap délig Klslsludy-ulti «. al.ll. 1121
klnlzal-u. 10. számú há> szábadkézbíl aladd. Sévelibct telelőn 311. Ilii
Eladd 2 szobás hdat litállévsl, pajti vai, tyümölcsössel, kamrávsl. Berke fossd Sánc, I». szám. Itt!
Halában és Keszthelyen elsdók három-, négysiobás házak. Balatonnál szép vlllil. teltet közvetít. Hanráth, Sugár-ul 42. HM
KÜLÖNFÉLE__
ainttldaluml és aalgdrl lilolil
sasgántannlók magánlanllésa, Javít*- él felvételi vizsgálatokra való elókéiilléi 1-tV. ostt. Klslaluíy-ulca ». ss. 1W
Elvaaaalt cgy péncUtrca 5S penge, néhány fillér tartalommal, OisiágzáMlálél Atllla-Dtaa 12 síimig. Kirem a becsület\'; megtslálót adja Is a fenti citare. Hl\'
Elvaaaalt ma a piacon KOveikU névre szóló 3 drb. euttarjegy. Kérem 1 becsulele. megtslálót sd|a le Magyatu1 3ó alá.
ISIS
zalai k6ix6rtv
POLITIKAI KAPILAK
,-s.ndJu : „Kliiataaaáal It. r. tuaytuiiv". éValéa tudó: Xslal tanti. Nyaeoaten -a Jttzsasassáal li. T. RarAanliM\'
v/n a saj skaa • Kai y kas Liala. na^aaéUM t*W : talál «L,-*\';<«
[alatt i
íííbi
beadrakoihi: Töboripoirta:
83.
*vl., 18«. az. Nagykanizsa, »». Június 16. kedd
KÖZLÖNY
politikai nriiir
: haifljsslfas la|ea
pápa húszezer munkás előtt beszélt a szociális kérdésekről és a békét akaró egyházról
lilőüzetf*! ára: egy hónapra 3 ttnn&ö ao tUlér.
negyedévre » panRÖ ÜO *hór. Rgye* **Am: hétköznap It rlli.,Bxornbatea 30 tűt
xii. píub papa pünkösdvasárnap délután télhat órakor a Vatikán Bolvodero-udvarában fogadta Koma éb Olaszország munkásainak képviselőit és beszédet mondott 20.Ü00 munkás olótt.
A Szontatya boszédénok olojén atyai Örömének adott kifojezóst, a inolyst Olaszország munkásainak fogadásakor érez.
Nemcsak a munkások ügye, hanem az egész társadalom ügye, minden osztálynak ügyo a szirén fok-izik és az egész társadalom mog-ujhodáara tár.
\'Az egyház a nép jogot kivánt\'á-gainak támogatója, a munkásság pedig problémáinak
Nem forradalom, hanem sgyetér
Ezután a Szentatya a hamis pró-\\ fétákról szólt, akikot a munkásság bizonyára jól ismer már és akik csak csalódást hoztak számára és Megakadályozták erkölcsi és anyagi előrehaladását, MogomlékosDtt a
nagy irama miatt különösön érzé-kony pontja a társadalomnak. A pápa itt utall arra, hogy mind Ó, mind olódoi mennyire szorgalmazták a munkáskén! esek megoldását, igy a családvédelem, a munkabér és egyéb kérdések rendezését.
Beszédének további folyamán a pápa kifejtotto, hogy a szociális kérdéseket meg kell oldani, ha a társadalom előre akar haladni "a kölcsönös szeretet utján, do onnok a megoldásnak nem a rovolució, hanem az evoluoié utján kell történnie, mórt -a forradalom csak rombolt és nom omolt tol. Csak a bölcs és magasabb fejlődés és az igazság
köretében lehet ozokot a kárdosekoí
megoldani, tés és áldásos együttműködés kell.
pápa arról as ollonségcs propagandáról, Omely azt terjeszti, hogy az egyház akarta a háborút, hogy az egyház- szolgáltatja a pénzt a hábxA ruhoa ós megállapította, begy soha képtelenebb vád még nom hangzott
el rb egyház ellen.
An a pénz, amely «0 egi/h\'de pénze, nem a háború éleszté-tére; hanem a könnyek feltzá-
ritására szolgál. Itt o tömeg többször viharos igon-léssel szakította félbo á Szentatya szavait, aki csak ismételt sziinotok ji^árj. tudta folytatni bőszedét. —
Az egyház bókét akar — mondotta — és ö maga is ennk est hangoztatta: Bókét, békét, békét! Ha majd lohotóség nyílik arra, hogy az orro-vonatkozó okmányok nvilvánosságra kerüljenek, akkor majd
alkalma leit mindenkinek meglátni, hogy az egyház milyen M halaimat erőfeszítéseket tett a békéért.
A Szontatya végül fölhívta a ko-resztény munkásokat, hogy munkahelyükön, bárhol legyonek is azok, a napégetett mezőkön, vagy a bányák homályában. Isten tö\'rvényei-nok li»»toletboB, tartásával áa az Tsten kegyelmét kírr* munkájukra, dolgozzanak.
mára virradó éjszaka kétszer volt Londonban légiriadó
Az Invázlós sorrend első helyén Franciaország áll — mondja egy stockholmi jelentés — Befejeződtek a Jangce mentén május 5-én Indított japán hiduflve-letek — A japán csapatok előre elkészített Állásokba vonultak vissza — A harcokban 23.000 hinni katona pusztait el
A keleti hadszíntér több szakaszán a Szovjet erői roham-éa járőr-tevókeny-•ége arra enged következtetni, hogy a Szevjet nagy támadó had mii velőt re kétzHI — jelentik Berlinből. Heaszabb idő óta pünkösdvasárnap támadtak a bolsevisták tamét n Kubán-htdf* északt szárnya ellen. A támadásokat mindenütt visszaverték. ^
Nagyobb jelentőségű volt az a iZov-jet előretöri., amely \\a bjetgoroál arcvonal-szakasz nyugatt része ellen Irányult. A németek o/i ideiében észrevették éa mér a klfnduláal pentnál meghlueltstták a Szevjet kísérletét. A szomszéd szakaszon a német roham-
(rjzánég verte vissza azt a szovjet kísérletet, amelynek célja motor- éa tömlőeaónakokon a loneeon való átkelés volt.
Az Orel-köuyek ószakkeleU azérnyán lamét helyi Jellettü herénk vettek. A tüzérség calrájában fojtotta el a Szovjet támadó azaadékatt, a aémet gránátosok pedljí ilkereaen védelmezték meg valamennyi állásukat a támadó bolsevistákkal fi/e miien.
A német létrf erS harcoló kötelékei éjszaka éi napp&Pa szovjet utánpótlás elpusztítására^ fordították arejdket él mélytámadásokkal nagy kérekat okoztak a Szovjet mögöttes Ipartelepeiben.
Berlinből jelentik, hogy Madridból származó jelentés szerint az olasz pert köze-lében tengeri csata tombol. Berlini illetékos bolyon megvizsgálták a hír valódiságát és megállapították, hogy rainÓ alapon kolotko-zott a tengeri csata hiro. Pántol leria és Lámpedusa körül az angol hajóraj nagyszámú köteléke gyülokozott. Német azakértóknok az vo]t a vólo-ményük, hogy ez a flotta-összevonás jóval nagyobb mórotü volt, mint amennyire az ellonságnok a két sziget megszállásához azükségo lett volna. Éppen ezért a nómot légi flotta beleszólt a küzdolombo. Ho-v03 légi éa tangón ütközőt fojlődőtt
Invázlós tervek
ki. A német bombázók egymás után süllyesztették ol és rongálták meg az angol flotta által védott hajókat. A szövotségos hatalmak terveinek gátat vetet tok.
Angol lap véloményo ezerint Pan-tolloria és Lámpedusa megszállása után inoglopotésok\' várhatók, mert olyan hadmüvolotok indulhatnak meg, amelyeknek végrehajtását eddig lohotetlonnek tekintették. Valószínűleg uj támadási módszereket in alkalmaznak majd.
A Dio Tat közli: az angol fóvó-rOoban hangoztatják, hogy bár aligha lehat száuiitani arra, hogy a
Pántol leria olleni módszer alkalmazható Szicíliára és Szardíniára, londoni katonai körökben azonban még is ugy vélik, hogy az Összpontosított légí orÓ nem lobecsálondó orŐt jo-Iont. Arra számítanak, hogy a légi támadások esetjog lehotővÓ toazik a partraszállást Szicília valamolyik területén.
A Bud. Tud. stockholmi jolentéso szerint * evéd lapok tudósítói a szö-votaégeflok fővárosaiból közölt legutóbbi jolonlésoikbon mogjogyzik, hogy a hirosztelések éa találgatások ogésr, áradata indult meg a szörot-ségesok bekövotkezhetó vállalkozásaival kapcsolatban. Az inváziós sor-rond olaő bolyén Franciaország áll. A nzövotségosok szakértéi ugyanis mogegyoznek abban, hogy a csatorna partvidéko inkább szolgálhat ugródeszkául, mint bármely inán partvidék.
ÖuHíciil! a tefifébb apanyol haditanáé*
A Német Távirati Iroda jelenti Madridból, hogy a legfőbb spanyol haditanács tegnap a hadűgytnlnlazter elnökletével összeült
Kínai front -*
A Német Távirati Iroda, jelenti Sanghajból, hogy azok a japán hadműveletek, amelyeket május 5-én kezdtek a Jangce déli partján a Honan éa Hupeí tartományokban, június 9-én a japán csapatoknak nr olÓre elkészített állásokba való visszavonulásával sikeresen bofojo-zódtok. B hadművolotek alkalmával a csungkingi csapatoknak összoson 23.000 emberük pusztult el. Ezenkívül a japán csapatok kozóro nagy zsákmány is került.
Mxaracioglu fogadta a k&zép-huUll hrtt ttngari erSk parancsnokát
A Német Távirati Iroda^nkarnl jelentése szerint Szaracsoaui török minisztereinek tegnap tonadta CutiBlng-hiiiü táhoraagyet, a kttzépkeleu^ brit tengeri erök főparancsnokát.
Lt\'/tt hábara
A« sngol htrwoltfélht JelentéJie alapján köxll a Német Távirati iroda, hogy .a mára virradó éjszaka Londonban kétszer volt lég! riadó.
A Német Távirati hoia Jelentése szerint angol bembázó repülőgépek a mára virrvló áfizaka romboló éa tyu|tóbom-bákka1> támadták a nyugitnémetomágl várótok lakónegyedeit. Az élazakaf vadászok él a tégalhárilé tüzérig a támadó gépek kÖzHI sokat lelőttek.
Magyarország eltemette az ttf Argentin kormányt
A Magyar Távirati Iroda buenoa-aironi jolontése szerint az- ottani magyar ügyvivő az argentin külügyminisztériumban jogyzéket nyújtott át a ebben közölte, hogy a.magyar kir. kormány Itamiroz tábornok Ideiglenes kormányát elismeri. Ra-miroz tábornok a magyar kormány lépését köszönettel vette tudomásul, hangsúlyozva azon óhaját, hogy a két állam közötti barátságos viszony még szorosabbá váljék.
Nanking-Kina atnSke Mandzmknóban Vantrailngvel, a nemzeti Kína elnöke kíséretével Mandzsnkuóba érkezett.
Anglia 4* m szociális elvek
Attloo helyettes brit miniszterelnök a munkáspárt értekezletén bejelentette, hogy Anglia fokozott mértékbon alkalmazza a szociális elveket. Tervbe vették a gazdasági élet irányításának bovozotését. A gazdasági élet aok ágazatában az államnak kell tulajdonosnak lennie ós az ellenérzést gyakorolnia.
ZALAI KAZLONYi-
1943. június 15
Fényes esküvő
Pünkösdhétfőn déli I órakor fe-nyes esküvő zajlott lo a foronoiok plébániatemplomában. Akkor vezette oltárhoz dr. csikvándi Csík Béla szolgabíró Kisfaludy Józsof nagykanizsai postahivatali igazgató, iuó-posta főnökének leányát, Kisfaludy Eísuzsa állami tanítónőt. A tomplom teljesen megtolt diseos és előkelő közönséggel. Ott volt »a ogéaz posta-tisztvisolői kar, altiszti kar, stb. Orgonabugás kózbon vonult bű a fiatal pór és kiséroto. Tanú volt a menyasszony részérói Brunner Mihály m. kir. hunvédalozrodes, a vőlegény részéről bogáti dr. Hajdú Gyula kir. kormány főtanácsos, a zalavármogyoi Vitézi Szék ügyésze. A vőlegény szép magyar ruhában, míg a menyasszony pompás fehér, menyasszonyi ruhában, hosszú uszállyal, amit két ennivaló apróság omolt. A menyasszony főjén ragyogó mirtusz-párta. A mogkapó egy házi szortarlant 1\'. Gulyás Gellért plébános végezte, 1\'. Jahuda MunsYét leronces káplán ossz isa tálasa mellett, mialatt a kóruson Koca János kántor Gounod Avo .Máriát adta oló művészi finomsággal. P. Gulyás az esketés után szárnyaló ítészedet intézett az ifjú párhoz, amolybon kiomolta a hitvesi azorotot nagyszorü-fiégét. Az ogyházi ténykodóat liócs karnagy nászdala zárta bo tökéletes orgonajátékával. A fiatal párt és az Örömazülökot elhalmozták BzorencBo-kivánatokkal és sürgönyökkel a ma-gye minden részéből.
KÖZGAZDASÁG
Megszűnik az aruapekulócló, mert megszigorítják az eiel-mlszerloitibarct faitételeit
A Magyar Vidéki Sajtótudósitó budaposti jolonlése szerint illetékoa körök ugy döntöttek, hogy a gyü-mölcapulpokhoz, konzervokhoz es a szárított fózolékokhoz szükséges ládákra folyósított hiteleket az idén inogBzigoritják. Ez az intézkedés öflszoíüggésl>on van azzal, hogy gátat Vessenek a mindjobban szaporodó »pincoüzemek« tevékeny Bégének, amelyek egyáltalán nom azol-gálják a közellátás erdőkéit, hanem inkább káros és a közellátás"érdekeit sértő áruhalmozást segítik elő. A pulpokra, konzervokro, szárított fó-zolekekro, valamint azok csomagolását szolgáló eszközökro nyújtandó hitetek megszorítása őzért elvi jelentőségű. Az a fölfogás, ha ezekro a cikkokro a hitelkeretek nom állnak korlátlanul rendolkezésro, meg- fog szűnni a fölösleges és spekulatív célokat szolgáló áruhalmozos és Így elérhető \'esz, hogy zöldség, főzelék és írisa gyümölcs minél nagyobb mennyiségben kerüljön piacra a fogy asz tüközönség rondelkozéaéro. Értesülésünk szerint ozügybön a bankok részéről rövídoson intézkedések várhatók abban az irányban, hogy megjelölik a főleg romlandó élelmiszerekre nyújtandó hitolek\'oddiginél szigorúbb feltételoit ós hogy a spo-kulatív áruhalmozást, elraktározást és feldolgozást elkerülendő, ogyálta-lén mityon esotekbon folyósítják á bankok az ólolmiszorlombardokat.
15 Én
Hl Ilii HMt Áilamvfarettjay
illami U*mi illUrixili.
l.jilnnl.ti.
A nagykanizsai katolikus, magyarság búdolaia Kormányzó Drnnk 75. születésnapja alkalmából
A honvédség jegyéken zajlott le « aaiylianlzsal Credo plükOidl dlszgyfUéie
„K-:rd nerezté, kereszt tartotta Iona ezt az országol"..
Tántoríthatatlan hithüség és Ián* goló hazaszoretot jellemzik mindenkor a legizmosabb katolikua férfi-szorvozotot, a Credo-t, amoly a,Katolikua Front egyik Worósobb támasza és élharcosa, orról adott ismét tanúbizonyságot a pünkösdi dísz-taggyűlés, amoly egyúttal idoi évadzáró volt. A kereszt jegyében zajlott lo, do egy bon u legragyogóbb magvai: konlesszió volt, a szentlstváni gondolat és magyar állameszme harcosainak magyar lovogŐvol telitolt impozáns diBz ülése, amelynek számait a mi kedves fiaink, a dicsőséges honvédség tagjai rondezték és szoropoltettét. Kereszt és kard volt a vezérmotivuma a pünkösdi diazgy ülésnek, amely egyben a kanizsai katolikus magyarság hódolat és szeretet megnyilvánulása is volt a mi Nagyurunk, orszuggyarapitó Vozérünk, vitéz nagybányai Horthy Miklós fonkült személye iránt, tiü-lotéso 75. évfordulója alkalmából. A katolikus magyarság logtiszuibb lángú ii magasan lolwgó oltártüze, a lügnomessbb szorotot, amollyol Kormányzó Urunkat körülövozto. Örült a lolkünk, amikor vitéz fiaink e^beolvadásit lát
belovinni a magyar társadalom min-don rétegébe.
A mogielont díszes közönség toraiban ott láttuk a tisztikar tagjait vliéz Farkas Endre alezredest, olt volt továbbá a hivatal** Yárot kópvisoletébon dr. Hegyi Lajos pol-gármcstorhelyotloa, a TiírÓBágokat dr, Almássy Gyúlu törvényszéki elnökhelyettes képviselte, a\' rondőrségot dr. Zágon Elomér tanácsolt, a kapitányság vozotőhoivotteso, a fó|>osla tisztikara élén Kisfaludy József postahivatali igazgató, Szabó Győző ny. járásbirósagi elnök, atb., stb. A díszülés a honrédéuckkar nomzeti imádságával kezdődött. A honvéd-ónokkarrél ismételten mogállapitot-tuk, hogy nagyon mogállja a helyét. Meglátszik, liogy komolyan foglalkoznak roló. P. Gulyás (tollán fo-roncos-plébános, a Credo egyházi alnöko megnyitójában rámutatott a 12 apostolra, aktk a asidóktól való félelmükben olrojtóitok, do a Szentlélek rájuk szállott tüze bátor hitvallókat formált bolólük, akik nyíltan hirdotték Krisztus igazságát. L3 nyomukban mogváltozott a Tiláp, amoly uj arculatot nyert. Mindönki érzi, hogy rendkívüli idők iárnak éa reánk rendkívüli föladatok várnak, amiket teljesítenünk kell. A Credo ma ünnepi ülést tart,
adóiatokkal, amelyokoti a Credov jflwl, amelyekért küzd és harcolóié amelyeket igyekezik
) a honvédség iránti szeretet jegyében.
tóttá parancs szerint ütegének állását. Várták a további parancsot,
Eljöttek azok, akik a karddal a keresztet is hordozták a harctereken ás legendás fogy ver tényeket vittek végbe. Majd a exorotet szavaival köszöntötte a mogj elun tokot.
Mészáros János őrmester PotÓfi: ^Magyarok Istonea című időszerű költeményét azavalta ol teljes szépségében es előadói erővel, itagy tetszést keltvén. - ^
Szodtfried Imre százados, a harcterek hóso tartotta mog ozutáu igaz magyar érzéssel átitatott és a vallásosság szellemétől íütótt tartalmas, és nagyon szépen sikerült olóadását. Mindonokolótt & Credo jelentőségét fejtegette, Beszélt a hit csodás erejéről. .Rámutatott arra, hogy, mit jolontett számukra a harcmezén a küzdoltnek közepette.
az öli hit, a rendit hetet Ion bizalom a jó laton segítségében, amelyet nzáiutalanszor kézzoltoghutöan . oroztak. Példákkal illusztrálta, hogyan uioutalta mog ót és katonáit csodás módon a legválságosabb helyzetben a jó Istón órködó kozo, ugy hogy sikorüjt iámét hazatérnie. Így Gomol állomáson történt, hogy az ő katonáival kol.lott volna clőrcuiennio. Készen várták már. a vonat indulását, amikor-hirtelen parancs jött, hogy nom ók, hanem ogy másik alakulat menjon előre. Ök visszamaradtak, pedig nagyon szerettek, volna előretörni. Később értesítés érkezett, hogy. a azó-banforgó alakulatot, amely az első vonattal indult, a partizánok vonatostól a lövegébe röpítették. Ha ók montok volna az orodoti terv szerint, Őket robbantaitok volna fel. Mélységes hálát adtak a jó Istennők. Egy\'\', másik esel. Varga Lajos Órvozotó golyót kapott a molléoo, a golyó azonban megakadt a zubonya zsobó-bon levő imakönyvben., Eletét mentette meg. Más alkalommal felslli-
Ekkor valami belsó érzés azt súgta neki, hogy azonnal változtassa mog ütogénok mostani állását. Kínos negyedórákon át hallotta ezt. a bolsó hangot, amoly caak nem hagyott noki békét. Hirtelen, saját -felolÓA-ségéro kiadta a parancsot, hogy\' ütogo más állást foglaljon el. Aiig változtatták mog állásukat, amikor megiolontok az O/.\'oaz bombavetők és olózo liolyükot telitalálatokkal bombázták. Egyc\'jíon omborük Domma-
radt volna7életben, h« nem váltós\'
Utta Tolna meg az ütegállást. 3a
így ment or. ¦sámtelan oaotben,
Erezni loliötett » jó Isten vozőrló és vódó közét. Azért: igaz magyar katolikusok akarunk tonni és maradni — fejozta bo fogadalomiB*-rüon lolkos olóadását Szodtfried s«á-zados.
A honvédénekkar ezután azebbnél-* szebb magyar dalokat adott eló «ok melog érzéúkujl és szép siövogkiejtás-sel.
Vitéz Csikón alezredes hangulatos versét Vadász Gyula órvozotó adta eló sok közvetlenséggel és elóadó-késsfléggel.
Dr. Wábor Elek kir. iárásbiró, a Credo világi elnöke beyzádóben elsősorban méltatta a 76. születésnapját ümwplÓ
Horthy Miklós Kormányzó Urat,
érdemeit, iminkásiágát, mit köszönhet a magyarság, as ország, e nom-zot n Eővezórnok. ÍTő imában arra kérta a magyarok HWnút, hogy tartsa ót meg nekünk még nagyon soká és áldása legyen minden munkáján. A díszülés egyomborként felállott és hosszan es lolkoson étje-\' iiczta ás ünnopéltű Kormányzó Urunkat. Dr. Weber ezután bekapcsolódott Szodtfried százados ba-süédého, utalt arra, hogy a kard szorezte, de a koreait tartotta fenq est aa országot. A mai honvádmü-sor és hon vád szereplés nom volt mát, hangsúlyozta, minthogy
megakartuk ölalni azokat, akiknek vére pirosra festette az orosz havat.
Vihar előtti csend van. Érezzük, hogy valami jön. Erósz ük a fsezült-ségot. De bízzunk a koreazfc és a kard orojébon. Majd köszönetét fejezte ki a katona-szereplóknok közreműködésükért a jó ügy érdekében. Ezzel az idei évad lezáródott és a legközelobbi taggyűlés csak szeptem-Iwr olojén ül össze.
A diszgyülés a pápai himnusszal ért véget, amit a nonrédónekkar imaazorü áhítattal elénekolt.
Hisszük, hogy a honvédságnok oz a stép vallásos és hazafias szerep-léso még sokalta nagj\'obb arányokban — megismétlődik.
A kereszt ás kard jegyében ...
Beverték a czáktoruysl terencreadl zárda ablakalt
Csdktűpnya, június 15 (Sajál tudósítónktól) A Muraköz fővárosában álló szontofroncrondi zárda lakói minap reggol arra ébredtük, hogy isinorotlen tottosok uz éjszaka folyamán az épület hosszú utcai frontjának ablakait boyerték. Összesen lö ablak esett az éjszaka loplo alatt garázdálkodó ismorollonttk »muukájának<( áldozatául. Az abla-
kokat kövekkel dobták ble a házelótti vasrácsos koritésen át és hosszú botokkal végezték ol a pusztító raü-volotot. Hogy kik követték ol az ablak bovoréeűkot, nom tudni, do a csendőrség azonnal megindította a legerőlyesebb nyomozást a tettasok kideritosére. Nem első esőt volt, hogy éjnek idején hasonló rongálások fordultok eló Csáktornya utcáin.
Péazt, több plnzt, még több pénzt kínait a limaion, hogy átengedlek, — fogházba kerfllt
Csrucsocz Imre horvátországi lakos már korábban bováltatta a horvát pénzét magyar pénznemre és ozzol folszorolvo útlevél és minden ongedély nélkül átjött Drávacsány községnél a muraközi magy;ar torü-lotro. Amint átlépto a magyar határt, agyonoson a magyar natárva-dászok egyik őrmesterének karjaiba futott, aki porszo igazoltatta. Mivol nom volt nála nommifólo irat, nyomban a magyar Örsre kísértő. Ceru-csocznek »r nom okozott sok fojta-
Kályhát, tfixhciyeü
, mii téli «xUbaéjgiatól mAr most jegyeitesse eló —•> üiépltilin aolyósosupágyalí vakWron
Wtsr Holfeertfgégek, pehtéletus- é» Mólul raktár, "mm
rést, az egykori jugoszláv & iskola" szerint zsebébe nyuli és egy iO pengőst kínált a magyar ósniestornok, ha pénzével és azzal, arait hozott, átengedi0 magyar területre. A magyar határvadász; még csak válaszra sóm méltatta Csrucsoczot. aki,..01\'10\' azon hiszemhon, hogy a kalória talán kevesli a fölajánlott 10 pongót, most 100-at, maid 200-at, végül 250 pongót rott ki a ;aseliéból óh kinálu x határőrnek. Az órraoatar ar.omial jelentette az osotot folottai-seinok és, *u embOtk Do^sállittatta a-nagy kanizsai kir. ü^ésizsétíro. Mobt nemcsak tiltott határátlépési haneui w#n (elül. uieffyesB,tegeté« büntette miatt is indul ejlene »»Uérás.
JtUr«miw<iá«« Imimm e^attoaréeiy tiflaitatil
1943. Á«?^LJA__________;
Színház
Vén diófa
Akirbány azázas sorszatban Is ment Szilagyi éa Főayct *zabolcs szerzőknek « az oporatlja a pesti színpadon, mé-
uis meg kell róla mtndantt.....szórnom
lényt vet »z operett-színpaddal szentben támasztott Igónyekro. A pesti színpadon még csak túiodtett ezt a szellem! szegénységet, a torz éa Koromba humort a ezarepek testre-szabottsága, "« operett-színpad nagyágyúinak felvonulása, a azemet éa ltól»tet ia káp-riztató kiállítás. Da a vidéken .átázik meg aztán \'tizén- tiogy nz operettből csak az mariid meg, ami, — maga a darab, akkar az egész nom tűbb egy jeumilttnendó váznál. S ha még csak sonmltmondó volnál Da aztán ami iilnden vAartrl holmival megtöltik 1 É« a sziaéaz eetu tud mit kezdeni amit ecvenesea raitabtak F«dák Sári meg llllcat mán a többi testére. Volt-e például a szombat eatí kanizsai bemutató ziutolt házában egy néző Is, aki na képzelte volna kénytelen-kelletlen, la mlndegyro Fedek Sarlt SzKszalnó szerepébe, amit Itt egy szelíd, Unom, balk-izavu, matroaa-saegjelenéau színésznő (átázott? Nem kerékbetörés volt-e a ftdákflzoropnek ? Mert az nem szerep,, halam Fedák-ezérép FadAkat pedig — ouk Fedák alakíthatja, amikor egyéb* alakltanlvalé nincs a szerepben. >¦ \\
Uludarről perare ntm n színház, ha-\' nem a színházt Irodalom t«hu(. illetve ¦Hűk lehatnn rőla, ha akarna. Do nem akar. Mert ma nem az a fontos, hogy szépat és szépen adjon a k\'mnj ti Szim*, Irodalom, taneirwtz, hogy sokat lehes* sen keresni rajt. Beért szállt le n sziíi-ház Igen\' nagy térülőtökén a karzat, njlnt Bíker-tónyező ázIhVanaJArá s minthogy a karzat határai la mindjobban elmosódnak, azt a szerencsés íöühtetot 8 színház nem arra használja fel, hagy magához emelje a közízlést, hanem maga nllllyed le ahhaz.
Ssgédkezet nyújtott ehhez nagyon béiégesan a kanizsai színtársulat ts a Vén diófa bemutató alkalmával. Egynéhány BZÖp és gondosan megrendezett operett-előadás után «zuit.it egy egészéé rosszul beállított, lelllletoien mog-readezett előadást kaptunk. Csupa zűrzavar, csupa lelkendező ugra-buiirálas, csupa Idageeltő zajongás volt a azfnpad. A színészek agylk-maslka olyan durva nódon versengett a hátáé sorok kegyol-ért, ami egyenesen BÓrtő a kanizsai nlaházf világ Jobb közönségére, ami alvégro méRts csak a zömüt adja a nézllérnek A tapogatAauuk, kouslsiuédl markolászásnak, Ízléstelen hátulsó-mu-togatásnak Ilyen tömény tzlnpiidra-lltele ellen tiltakozik minden Jóérzésű szlnházbajéró. Döntsük el egyszer végre: — megújhodott, vagy nem ls akar megújhodni a színpad n keresztény magyar Bzellemben? ffa Igen, akkor vlBzont ml helyo olyan durvaságoknak a magyar színpadon, aminőkre régen is felhorkant volna mindet jó-liléi? Ezeket a színészi tul kapátokat--meg kell fékezni, önmagét, a szlupa-dst és egy,-várta közönséget iíszteii meg a színész, aki köteti értékű tapsokért nem tgíedkezik .inog arról, kogy sálkor szórakoztat csupán, aku-r le a magyar nemzeti kultúra harcosa a akkor ls ennek a magyar nomzotl kuliurának sgyik büszke értékét szeretnénk litnl a szlnpadbun.
(bl)
Kata. Kltty, Katinka
Úgynevezett .pesti" darab. Tipikusan
- .pesti\'\'. „Pesti" a levegője, „pesti" a meseazövése, „pesti" a beállított alaklat, „pesti" a párbeszéd a „pofitól" kezdve, egészen „ml az hogy"-ig. „Pesti"
- olyan értelemben, ahogy mi dunántúliak aposztrofálni szoktuk. Akárcsak a .Madár bécsi", urnl kedves „közszolgánk" ólceit hallanók, Ez a .pesti\' kellemesség vonul végig a zenés vígjáték bárom feivtnásán dialógusaiban. Hogy .psatl bombtulkore* volt — ogy cseppet sem kételkedünk, hiszen a azu-rtgla puti Íróasztalról kitermelt figurákat látta viszont, dt ha tgétzaéget Dunántúl más, egészet más sxtmttva-
Sl\'ilüt ..llli
legmagasabb árban veszek.
Vékásy ékszerési
Fö-atl.
ZAL\'AJ KöZL\'ONM
gaa ét 4i bírálja a lalvtanltatoll
alakokat, még Bitkor ls. ba ludapmten az előadás Jubileumát Ölték volna. Kél-ségktvQti Itt is tetézett, alt olykor erő* tapssal jutatnnzlak egy-egy „szellő-MoiHéBDf, amit nz alakító azinmtvéaz klpolnllrozoit hnngsulvhtrdozásAban. De ezek kar/atellekluaok voltak. Csukamájolajon felnövőit pesti figurák: aktkknok egyedüli célluk,, kaBsza-darabot produkálni. Do ez még korént-scaa minden. Az uj világrend máa vágányokra Állította már bb ¦ Bílolkultúra gyorsvonatíM. még ugynevvtzutt Zfnés vlgjátékoknél is, Mogutvettetl a „vasárnap áélutáal közönaéget," az kétségtelen, do egyedül a karzatra nem
ta* t \'jmf#>>y**s&w »M-.,rt itiWín*.1** V
lekét tflmanskodnl !•*.:{ hun falloktzotl : * ¦¦ i i vannak a seIii ház látogató közönségnek.
Színészeink t-iirdlltékeny Játékot produkáltak, trlsaan mozoglak a színpadon, Iiangnluluk átragadt a nézőtérrs éa onnuk a színészi munkának tudható bo, hogy a közönség Jól mulattlt. Ta-káca Margit Katinkája meleg, rokonszenves alakítás volt, ffarasztossy Irén lendületet adott av. előadás menetének, Horváth Anny Klttyjo eltogadhaló volt. Varadl PAI a humor mestere sok dortlí varázsolt az olOadásha, Deák Sándor; Unger- RniJ\'ir, Nagy Imre és BarsI Béla Jők voltak.
(S. ii.)
Az uzsorabiróiág 1000 pengő pénzbüntetésre itéiteFelk*rJözs«fhentesmestertárdtágitá8ért
Fcjkaa Jéss«r uagykaníasai hea-ttsmtsUi satktrau n^\'T bödön sairt éi huantuiüt saillilott ktt küloubüztí helyre, ahol a niudúrHáf ouibunii inag ia találták alrujtvo. aliuVún ai voll a panu, liu^y t\'ulker a maxi-uiúliu urnái dn\'i^úbban tdU ul a.
i t> buBLicinüt, as adatok alapján * rtudáritéc úrizulln* v«tt4 Fulkart, aki bttísmwrű vallouiásl tuti úa cl-inoudotta, hogy lliároslwrúnyboii Kápolna Jáno3 liontostól vott nyolc-hasított fólwrtéat kilónként 6.2Ü pengós áron. iíovallolta azt is, hogy i\'.í paoirojirt zjánlutta eladásra a hupnemöt, Ülotvo füstölt szalonnát. Kelkor, nyolc napig volt a rendőrség örizetében, majd szabadlábra került. A zsirt ás húsneműt a rondórség lefoglalta, Falkejr. és Kápolna ellen inogmdiilt ^bünrédi ?1 járás. Most volt abban ac ügyben a fétargjalá*\'
a nagykauiiiai turvényaaék agyea-biraja, ár. iiáinorj Zoltán elótl. A. vádpoulok falolvaűáb* után Felkar
a rendőrségen, tett beiuuiaró rallo-uiúaával bjouibbn büntnlaun^k vajjja inasát.
líájioliia János iltárűsbcrénvi bon-tos a tíiásik vádlott, aki beisuiurte, hogy 8,20 |xmt;óart adu ol a karajt Fölkéritek. Brr* volt eailHtaai bn-gedólyo. A bust 8.90 éa 2.70 I\'-ért ezáiiiollák ol.
A tanuk a rendőrségen *ott tor* hulú vallomaaukat fönntartották.
Aa uzsoraliin\'iságf bűnösnek inon -dotU ki leikor Joaaelet árdrágító visszaélés vétségében és ót ezért ns enyhítő szakasz] alkalmazásival 1000 pengő pénabüntetéatva Ítélte, a másik váripont alól felmenrette. Kápolna János hfntest felmentette.
Az Ítélet jogeróa.
Hogy lett egf magyar emberből a ktnat vasutak föigazgatéja?
Vajmi kcvc?en tudják, hogy éppen a fehéroroszok magyar vezéréből lett a kínai államvasutak főigazgatója és minisztere.
Az 1848-1349-iki szabadságharc leverése ulán ksrtllt Horváth János érmesiar Oroizoiszágka. Végigvsrekadtc az egész függeltenségi háborút és akkor, amikor Pasklevics seregei bsvtnullak Magyaror-szágka; szuronnyal a kezébea találták az esaménysk Horváth honvédémieslert Is.
A világosi fegyverletétsl után az oroszok Igen sok magyar foglyot ntm bocsittttak szabadon. Egy részüket elhurcolták Szibériába, hogy ezt, az akkor még lakatlan tájat velük Is népesitsék. Horváth János hadifogságba került, dt a fogságban is — hlsitn iskolázott ember volt — irodai munkál végzett Idővel a cár megkegyelmezett ezeknek az 1848 ~ 49-es hadifog-iyokn^k és megengedte, hagy az ország más téizéktn telepedjenek ic.
Herváth János is polgári egzisztenciát teremtelt magának. Bár nsm sok sikert muiih.it fel kettétört élete, azért azt mé-L\\: sikerült elérnie, hogy fiából eiplemáj smbsrt nevelt. A kis Horváth gyerek, Al.-zrj |M.:k) lelt a keresztneve - - bske-rtüt az egyik cári katonai akadémiára, amelynek sikeres elvéRzéie után ötztfln-dijra ajánlották.
A iialaltmberben sík becsvágy volt és ambiciéi kielégítésére akkor nylit alkalom, smjkor a kilencszázas évek elején kitört az\'orosz-Japán háború. A japán háboiu súlyos kudarcot hozott az oroszoknak. A bánomnak fóakaéálya az volt, hagy az ázsiai frontra nem tudtak az oroszolc csapatokat\' szállítani A fiatal Horváth katonai mérnökre Is az a szerep vári, hogy elősegítse az orosz csapatok szillitisát a vladlvosztoki és port-arthuri frontokra. Ezért vasull specialistává képezte ki magát Az e^>>. minisztériumi katonai tisztviselő elérte rövidesen azt, hogy
Kouropaikin tábornok \' kinevezte a cárí honvédelmi minisztérium vasutosztátyánsk a fönékévé. Így ismerte meg Horváth Síi-t-ériát. Hamarosan újra előlépitt él né-
hány év múlva már az oresz hadmérnök-kar legnagyobb iiivéjü emberei UM. tartozott. FeTtatlen híve volt a cárnak éti beosztása miatt elsőrangú ismeréje lett Mon-géliának, Kínának, Turkcsztánnak és Ssi-bérlának. A mongol aéptértsek elélt szívesen cmUtelte, hogy ö Is turáni nirma-zásu és távoli roktnuk.
A kínai forradaltm, mely a mandzsu császári dinasztiát elsöpérte és juan-Sik-Kaj-t tette meg köztársasági eltriHraek, a keletázsiat szakértévé lett srosc- katonai mérnöknek Is meghozta a Nagy Lehetőséget, amely minden embernek egyszer az életében feltárul. Kelelklnában uj vasúttársaságát létesítettek; azUkség vall elsőrangú szakemberekre. A cári Uradalom szívesen vátlullá azt a kellemes szerepet, hogy az ó embereit adja kölcsön ennek megtervezésére. így Tett Horváth, aklrek-kor már a cári merniktábornoki rangig lépett elő, eiuiak a Keletkinai Vasúttársaságnak a féigazgatója,. Atkéliözatt Mongóliába és - mint felitgyeiték réla — „teljesen autokrata mtdou uralkodott". Később a köztársasági kormánylél mi-nlszleri rángat és exctlltnciái cimat is kaptlt.
A békés fejlődés ej|elt a világliábtru és annak az oroszok számára ofy megrázkódtató bsftjtzésc szukitotla iner. Hor-válh tábornek azonban állomáshelyén fehérorosz hadtestet szervezeti és nagyszakállú, szálfatermetű tábornoki egyenruhás alakja ott volt mindaztknik a megmozdulásoknak az élén, amelyek Wraogel, Denlkln és Kolcsák fehérorosz tábornt-kok ellenforadalmát kiterelték meg nata-Itmra juttatni. Igen sokat telt Horváth tábornok a Szibériában rekedt magyar hadifoglyok kétségbeejtő sorsának enyhítésére is, akiket az orosz forradalom, a békekötés ellenére, képtelen volt jóidéig haza-Bzéllilanl. Mikor a kommunisták^ később elfoglalták ezt a vidéket is, Horváth tábornok egész törzskarával kénytelen valt kinai területre menekülni, nhol Pekingben megalapította az úgynevezett pekingi ortsz ellenkormányt. Egyik 16 támogatója Putyl-lov orosz - nagyiparos volt tgést kimentett hatalmaa vagytnával, azenkívüi az antanthatalmak is támogatták a fehérorosz tábornokai. Horváth felvette később az „Orosztrizág diktátora" címet.la Pekingben, azonban az idé elmosta reményeit és hatalmát ii. Az emigráció névtelenségében lejelte bt hánytstott életét.
Ktrtkt$hizy fótié/
SPORTÉLET
á húmi gölmmy tüenére is gyenge játékot mutatotl a ZI1TE
ZMNTE-Bonyhédi ZTE 6:0 (1:0)
JjNTB
Csupán ats el&ó negyodórában láttunk játékot a pályán. A ZMNTI\'J
— bár ollonfolo toljceen rédokóTÍűkba ment át — torvszorütlenül látszott és nom tudott mogoldást találni a védokozó* taktikával Bzornbon. Ké-BŐbb nagyon ullajX)Sodott a jáWik és C8orpos->k;Ív6tí!Í6vol a gárda nagyon pongyola játékot mutatott, llyon játékkal nom az ts\'U Ill-ban, de ogy alosztályban som lobot játazani a kiesés voszelyo nélkül.
A ZMNTli Kovács II — Kir-páth, Horváth — Koráét I., Satan-kó, Kifls I. -- Talpai, Héiia, Kiss II., Caorpes, Némotn ÖsstoalUtAaban, mig a Bonyhád Kornor — Lukács, Maikai — Tóth 1., Sováb, Tóth II.
- - Pratsler, Lotz, Berta, Rajnai, Brauer összeállitásbau ezompoH.
A ZMNTK fölény a 15. percben ^óllá érik, amikor Sztankó lövését uti ki at kapus, majd Kovács I. lövésszorü átadását Csorpoa bravúrra] veeai át és hálóba helyozi. 1:0. , Utána ollapOBodik a játék éa azinto
Keresztény Temgtkezési Vállalat
• Oigt.
POS JÓZSEF
I\'íhu 12., (azfid?árbaoi lm iMM MÉM
0x1*1 telefon: 3«.7. 1-3 Lakás telefon: 21B.
unottan rugdossák a labdát a játékosok.
A második félidőben a 16V,. a bonyhádi kapus röviden ment Kiss II. elé, aki befejnii a Labdáit. 2:0. A 20. porcben a [bonyhádi védololn ceak kézzel tudja haritani a gólt. A büntetőt Sztaiikó belövi. 8íö. A 22. percben a,bonyhádi k»-
Kész nöi Nyári ruhák Kosztümök Blúzok Pongyolák Szoknyák Nagy választékban
-nél
1SA3, íuníus 15 ¦y—^?sr—;——
ijuh én Aíakkai a kiftHitáít sorséra Jut. IMI kesdre O smbarml ijátMÍk a BZTB. Temet kát 11-est réi a bonyhádi védelem a bün tetóter illaton "bslül, molyot Kis II, és Sxtankó éststveit. 5:0. Horvátlv 85 méteros asStbadrugását Csoi-|)os juttatja a hálóba. 6:0. Később Rajnai, a-pót-kapus is inogsérül és 8 emberrel véxtebszik a BZTE, dn az eredmény Ham változik,
Egyénileg még Cserpes mutatott valáltrí keveset. Á töhbi játékon szánalmasan gyönge. Az ellenfélnél Seváb és Rajnai dicsérheti. Dómján iásékvezító ogy-két hibától eltekintve, jól vawette a mérkőzést.
Kerettyel DOSE—Nagykanizsai DOSE 3:1
Olajkupa. Vezetfcs Németh. Megérdemelt győzelem.
A Ferencváros óriási fölényét nem tudta gólokban kifejezésre juttatni
JO.000 néző előtt,/ ragyogó napsütésben játszották lo uz örök rangadót az Üllői-uti sporttelepen. A közönség izgalmas éa változatos játékot, helyenként hatalmas Fradi fölényt látott. Sajnos, Sipos jó .játéka mellett is >xdveszitette« az egyik pontot. Sok gólhelyzet** hagyott zi. As Újpest már 2;0-ra vezetett, mi-koz dr. Sárost\' remek fejese hálóba jat. Maid a második fT\'-.\'óben Sáros! bél a hataluuis wrejü \'tiaabudiu-gátia jut a hálóba. 2:2 Viharos tapsot kaptak a mérkŐzésr* felvonult sebasült honvédőink, akiket a ferencvárosi rszetóség ingyen látott vau-dégül az ):örök rangadón*; Egyéni teljesítményeknél Lázár, remek játéka Sároai III. látványos ságszámba menő fejősei, Szusza pompás mozgást tetszett. .
A többi NB orodi\'fiények közül érdekes a Csepel—Kispest 3:1,( Szolnok—Gamma 0:0, Kolozsvár-Törekvés 2:0, Haladás—BalBTC 4:2, Nagyvárad-Vasas 2:0, Elektromos—Újvidék 4:0, DiMAvAG—¦ Szeged 8:1, DVSC BVSC 4:1, 8ZVSE—ETÖ 8:1.
—k—JB—t—
ökölvívóink budapesti azercplésérél
Bportrovatrezetónk réazloba* beeaá-molót ad holnapi számunkban &r, awzágos vidéki bajnoki küzdelmek alkalmával.
Denos György
gépkocsizó őrvezető, a polgári életben a nagykanizsai sörgyár villanyszerelőié, még 1942. áprilisában búcsúzott el feleségétél, kislányától és . 23 éves élete teljes erejében elindult a hősök utján, a legszentebb magyar férfi-köte-lesség lerovására, ftz orosz harctéren küzdött hazájáért egészen december 27-lg, Most érkezett meg a Vörös Kereszt utján a hivatalos Jelentés Dencs György családjához, hagy Natal életét
HÍREK
NAPIREND:
Kiaüanizeán az ottani gyógyizee-tás állandó ügy»l*te# szolgálatot tart.
Naptár, június 15. Kedd. Rém. kai. jolán. - Protestáns Vid.
A GftZFORDO nyitva van reggel Ö órától nte 6 óráig. (Hétfé, Hzsrda, péntek délután és ksddea egész nap nék-nek., Ifalsfon: B60.
— (Az egyházmegye • poitoll admlnliztrétora) \\^
XII. Piui pipz Cxapik Gyula egri ér-seket, a veszprémi plspoki szék betöltéséig a veszprémi egyházmegye apoiloll tdmlniiztrátorivá nevezte ki.
— (A magyar Jezsuiták uj tartományfőnök*;
A Napholcz Pál halálával elárvult magyar jezsuita provincia ui tartományi főnököt kapott a kiváló tudós, Borhely litván szegcdi vektor személyében.
— (Személyi hlr)
Vajay lózsef eiperesplébinos as országos lelkészkongressiuira Budapestre utazott.
— (Pocsornik Ottó kerületlátogatáaa) Pecsornlk Otlé országgyűlési képviselő
Drávamagvarédon, Drávaszentmihályon és Muraszilvágyen mondott beszámol* be-izédet. Ismertette a terménybeszolgálta-lási rendeletet, beszélt a zsidókérdésre!, valamint a kill- és belpolitikai helyzetre!. A képviseli mindenre kiterjedő nagyvonalú beszédét lelkesedéssel hallgatták végig a nagyszámban megjelent paritások. Az értekezleten jelen veit Sohár lertalan kerületi szervezi titkár Is, aki azt metr-elfizöen Perlakon, Csehlakán és NylrvŐl-gyön felvl.itnll megbeszélést a pártszervezet vezetőivel. , .— (Körjegyzői kinevezés) A belügyminiszter Halmos László zalacsánvi\'\'s(gád-jegyzől a zalacsányi körjegyzőséghez körjegyzővé nevezte ki.
— (Elv*sz»tt egy szegény, 75%-o» hadirokkantnak)
egész havi Jániléka fekele bfirlárcában az országzászló!ól a Jobboldali uttestén. Tolókocsiban ül, keresni nem tud; becsületes megtaláló juttassa Attila-utca 12. sz. alá.
-- (Kettős nagy bucsu Homokkomáromban)
Az Idén Is szokásos ténnyel Ünnepelte a homokk*már*mÍ kegyhely legnagyebb búcsúját, a kellős pünkSidi bucsut. Ezt a bucsut annak az emlékére tartják, hogy 1751. pünkésd harmadnapján (akker még hárem napig tarUlt a pünkösá!) hozták ki NagykauFzsárél 50.000 ember jelenlé-tében az oltáron mást is látható (ivet; koporséban a Komiból ide hozott kis Szent Pélix-ereklvéket. Az ország akkori nádora, gr. Batthyány Lajos kérte XIV. lenedek pápától a nagyon értékes és ritka ereklyét. (Szent Félix utolsó elélli kis Gyermeke Szent Felícitás rémal ke-re<ztény asszonynak. Publiusz helytarté több hónapon át sötét bérténben tirlotia a keresztény családot, miker nem engedtek akker sem hittikbél, édesanyjuk szemeláttára végeztette ki egymás után éket. Félizet Kis testvérével együtt dorongokkal verték agy*n. Édesanyjukat azért nem végezték kl, meit áldott állapotban volt, később é Is életét adta hitéért. Ennek a kis gyermek-vértanúnak Homokkomáremba hozatalát ünnepli a pünkösdi bucsu. Ezért megy mindig ilyenkor Nagykanizsáról zarándoklat Hem*kkomár*mba. PUnkösd napján a vidék, 20 —30 kézség népe zászlók alatt Márlát dicsérve, hétfőn pedig a város népe Istenhez könyörögve. Vasárnap és hétlön is volt tábori szentmise Vasárnap a nagymise után ©rbáti József táb. lelkész, nagykanizsai hiitanár, ismert hitszónok megáldotta a templom bejárata
tőié elhelyezeti mivésii tlvsg.iblak Mária képet (Nemss Pektle Liszlé kanizsai las-tómávtsx munkája) és Orbán jóa-s*! a srabadban ünnrpi\'szentbtíztidet mondóit. Piaritla tanárok segédktztek a gyóntatásoknál és a tábori szentmisénél Délután a ferences hainiadrcnd slidójáiá.t végzett a vllác békéjéért, katonáinkért. Magyar Hazánkért.
— (A BIOS2 llgyelmezt«tése a közönséghez)
A nap mint nap előforduló tüzek Által okozott károk felbécaláiéaél és a kartalftnftasli.m ujnhbnn Ignn komoly nehézségek nii\'r.nlniik fol szoknál h feleknél, iklk u bsosIjdI lénylciíea ter-méskoznm és. n tűzkár nnpján érvények Araknak mogfpbiIŐ ntánblztorltás kíilé\'él fOmutasztotlák Az llven fainkot teljes f«d"r*m blzl**lti* hiányában nicir nom téríthető károsodás éri. Ebbft kltelyólBK a Biztosító Intézetek Országos Szövfltsége ujólaií tlgyetnéztetl a blztoaltott közöiifléüet, hogy a keresk*-dolnil törvény értőimében kér esetében csak akkor számíthat t*IJcs kártérítésre, ha n biztosítsál Összetf fedezi a biztosított javak toljoa értékét, ellen-kezé espthen csak nrAnylatroa (pro rnta) kArlérltésnok van helyo Kéretik az utánblztosltAs sürgés feladása. (:)
VÁROSI SZÍNHÁZ
1943 junlui 18 Sn. szerdán elte 7 írókor
a Budapesti Tldám Si\\Mi iiagy-sikírü opsrott-ajdoiiága
lT-én/csO\'BrtfikOn este 7 órakor közkívánatra
kölciön kaphitá:
FRANK mérlegügeiu
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jébarátalnk és ismerőseink, külenésen a nagykanizsai Tüz-harc*s Pécicport, a Baross Szövetség és mindazok, kik felejthetetlen drága jé férjem, édesapánk, a\'pésem, Illetve nagyapánk
Varga Nándor
temetésén megjelenésükkel vagy bármi más módon mélységes fájdalmunkban osztozni szivetek voltak, fogadják ezúton is hálás köszönetünk kifejezését.
A gyászoló család.
1 VILLAMOS ÁRAM-1 SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák tlzatesa, rekraméolék, hlbajelenttiak, szakszerű talvllilMltás minden vlilamea kortléseun délcISH »-»61 délután 18 apáig.
Cssasary-ut 51, tolatott 3941..
Tololon »86.
Legüzíbbtl kKOlcsóbban I
IfléilliCTliii
BaJáránB, gTtrmakiHieto, nonnil lolvílelik. Kuliéi. Dtíl.-Hr 11. 1114
Kende, mlndene*l«ányl .n.nn.l lelvcií : Dr. Wclvii III, Zilnyi Mlklo,-ii. m.
1»!
ÜDÁS-VZTEL
HelyiiUke miatt t duab kultnbdté fa-Jiekrény llldó. Kr/.»al]tl-ltr 14. US»
Masszív kivitelű „béttlfibutor elida Klalaludy.u. 28. ItS;
Egy príma, békebeli fekeli llill-OltOny, 1 kézi mangorld|4p íi 1 h,]14-kOizAiUkö Allvinnyal eladó. Szt. Imi. htvu. J. _1M0
Egy hálákalareladi. Mettaklnlhalő déliiUn: Szokol Vendeln6, Orazág-ul 21.
1M2
BÚTOROZOTT SZOBA
¦ularaaatt izoba ágynemH nélMil kiadó. Clm a kiadóban. 19»
HAZ ÉS INGATLAN
Oxlethelylaéflnok; alkalmi, hizanil
elcserélném ciendcu ulcaban lévó hizétl. Clm a kiadóban. ItSí
Elsötétitéshez
papiros
kapható
e«eiTiku,i tfat>iLar. lUUla: „Hír«niJaso,! st T. Knjyi»ilií ralsUa Meö: 7ala< "jnif tijreoiétotti
a .asiwiaaaaai a. T. »«»,».•.
«yunta! itta ¦ KSiykaallsái. \',\'\'!W.«W««i Cala* lUaaiy
7788
ViltllríllMlö:
8Siivf.,184 u.
Nagykanlzaa, 1943. Junlua 16. sierda
Ara 12 Hlltr.
ALAI KÖZLÖNY
\' • L I V | K A I
Jll— W\'llir rTTlTPT \' ~l" 11 Ilin 11 | | i III | I | T ||
í\'efrrfo sxnfcesxtö: »twbarSt» Lajos
KlfitlzoMai ára: sgy hónapra 3 ponjfö 2Q Hliór
negyedévre 0 pengő 20 Mer, Kgyt-n nam: hétköznap 12 üli, szombatén 20 mi.
Örök harc az Életért
Irta: Kólómon Fereno
A drámai, téli orosz harook óta köze! bárom hónap tolt ol, közben almult a tavaszi p itt állunk a tvyán B vele együtt uj nagy események küszöbén. Mindkét oldalon hatalmáé előkészülotck folynak a további dÖntó küzdelmekre.
A szovjet nagjy offenzívája nem érte al igazi célját: a német ellenállás megtörését, sőt ö német nép totális mozgósításával uj erőforrásokhoz vezetett, amelyek már a leg-Lözolobbí jövőben éreztetni fogják hatásukat a keleti fronton. w Lout délen eldőlt b három ér óta tartó afrikai liare a most a háború exen a fronton itt uj fojezotúhea közeledik. Pantolleria szigetének eleste a főldközitengeri hadműveletek szem pontjából nem jelent döntő eredményt, jelentőség* a tengeri hajózási forgalomban azonban kétségtelen, Bizonyos, hogy oi angolsza-azok a legközelebbi napokban mindont el fognak követni, hogy a Sai-cilia éa Afrika között ul tor ülő további szigeteket is birtokba vegyek. Ez b törekvésük \' még nem jelenti azt, hogy \'a Churchill által bejelentett nagy inváziót olasz főidőn kívánják megindítani, a cél egyelőre az, hogy ezoknok a szigeteknek elfoglalásával szabaddá tegyék a főldközitengeri hajózást. Hogy a fölszabadult közel egymilliós afrikai hadsereg hol körül bevetésit) éa milyen Jetadatokat- lesa\' kénytelen megoldani, az ma még nem ismeretes,
Régi stratégiai elv, hogy a döntéseket mindig a legkisebb ellenállás vonalán kell keresni. Kérdés azonban, hogy a kitűnően kiépített szicíliai és olaszországi partok valóban a logkisobb ollónállast jelentik-oV -Bizonyos, hogy Olaszország megró-hstjáaa az angolszász kÓzrétoniénv .előtt a legnépszerűbb katonai feladat, nmolyot az á holytolpn felte-véa is alátámaszt, hogy az olasz nép bojof áradt a sorozatos áldozatokba s kívánja s békét. KKgeinea kizárva, hogy Itália földje megszabadul az inváziói kisérlotoktóhn »z afrikai hadsoreg ogésztin^más területon körül felhasználásra-*,
Kétségtolon, hogy már a. logkö-zelebbi netekben ígen nagy eseményeknek löszünk tanúi. Churchill maga mondta: biztosra v#-hető, hogy nagyarányú, igen nehéz és veszélyes liadmuvoletok állnak küszöbön vizén és száraz föld ön«.
Keleten," délen és nyugaton olyan nagyarányú harcokkal kell számolnunk, amilyenekre ebben a bábomban még nem került sor.
A szovjet aorompóba állította utolsó emberét, a központi hatalmak, elsősorban pedig- Némotorazág » totális mozgósítás elrendelésével a végsőkig fokozta potenciális orejét, »z angolszászoknál felszabadult az afrikai hadsereg, Izlandban, Angiiéban angol-amerikai liadseroű: áll készonlétbon, hogy kierőszakolja a döntést.
, Negyedik éve bírt a habom. Ez a "ígi\' év nom tudott döntést hozni, csak azt bizonvitolta bo az egéais vilag előtt, hogy Németország és a volo társult hatalmak erűje ma fú-
Ai angolok lezárták a török-sziriai határt
„Külpolitikánk, amely a nóp egységén és az erii h dseregen nyugszik, eddig megóvott bennünket a háborútól" — mondotta Szaracsoglu miniszterelnök a török néppárt kongresszusának bezárásakor
György király Észak-Afrikában megtekintette az angol haderő fegyvernemeit
Iszranhulból jelenti a Német Távirati Iroda:
Szaracsoglu tőrök m in iaz terel nök tegnap a néppárt négyévenként ösi-szoülő kongresszusának bezárásakor beszédet mondott. A külpolitikáról a követkozőket mondotta:
— Négy esztendő óta kosorros háborúval állunk szemben, amely al világban tombol. E négy esztendő, alatt több alkalommal szembenéz-\' tünk a háborús veazéllyol, do az Alatürkkel tnoükczdott politikánk egyenes vonal unága, az .ország lakosságának egysége és áldozatkészsége nom ismert eltérést, ugy hogy tol-jesen megmenekültünk ettől a vp-azélytől. \\
A" miniszterolnök .szólott ezután, Törökországnak Av Trííl földi hatalmakhoz való viszonyáról.
— A Szovjetunió kezet nyújtott Törökországnak függetlenségi háborúja alatt és megfordítva, Törökőr-szán ia segítségére volt a Szovjetuniónak. Ez a közös kapocs közöl hozta ogymáshoz a két országot, ugy hogy kapcsolatainkat fokozatosan, hossziilejáratú szorzÖdésok utján szi-
lárd alapra holyozték, két fél hűséget tanúsít
Ma mind létroiött
megállaixxláíiok iránt és becsülik a szorzódésok jogszerűségét.
— Az Angliával kötött szÖJrotség nem szorítkozik megállapított osz-tendókro, liánom hosszú időtartamra szól éfl mrsszomenŐ torülotokro toiy.^ jod ki. Világosan felismerhető ez\' azokból a szíves megbeszél esőkből, amelyekét Edennel és később Chor-ehillol folytattunk —" mondotta ¦Szaracsoglu. — K megbeszélések azonos szempontok alapján ogyosi-totték a két ország államférfiait.
— Németország — mondotta ezután a török miniszterei Kök — kezét nvujtotta nokünlr; amikor lejött a Balkánra és mjVbarátsági és meg nom támadási szerződést kötöttünk ! velo. Az osemőnyok bebizonyították, i hogy ez az egyezmény megfelel a két fél igazi érdokeinok és továbbra is alkalmas arra, hogy gyümölcsöző hatással legyen mind a két országra,
—¦ Mindezekből kirfinik — állapította meg Szaracsoglu hogy küli>olitikánk, amely á nép egységén és az orós hadseregen nyugszik, eddig "megóvott IxMinünkot a háború veszélyétől.
A törők miniszterelnök ezután
a tö-) mog-
belpolitík&i kérdésekkel foglalkozott. Kijelentette, hogy mar a háború ki-törésokor megkezdték a mozgósítást és Mé^aHCÖzel egymillió embert tartanak zászlók alatt. Természetes, hogy a háború pénzügyi tekintetben áldozatokat kövétől. Á költségvotés óbbon az évbon 486 millió, a hadügyi kiadások számára pedig azonkívül 600 millió török fontot jelont. Ezokot. a kiadásokat Tőrökország Örömmol \'viselte eddig éi továbbra is örömmel viseli.
A miniszterelnök ismertette ezután a török kormány küzdőimét a drágaság ollen éa közölte, hogv ob-lw>n az esztendőben Törökországban igen bő termés várható. Amióta az angol, hajók szálljtása megtörtént, javulás várható a \'tőröií szállítási viszonyokban is. Mégis fennmaradnak nehézségek, tekintettol a várható nagy gabona- és cukorrépatermésre. A török kormány tehát kénytelen lesz mélyreható, uj rond-szsbábyokat elrendelni a szállítások
Roosevelt a kongresszustól kér segítséget az, Infláció clhárltAsára
jelenti a Stefani-
ügyóben, de bizonyosra veszi rök kormányelnök, hogv a nép érti ezokot az intózkodésokot.
A miniszterelnök végül a kövot-koző szavakkal fojozto bo beszédét\'.
— Ha arannyal tolí zsákjainkkal, megtöltött gabonaraktárninkkal, 260 millió tőrök font állampénztárunkkal ol jutunk ennok a háborúnak az utolsó napjáig, akkor megvalósítottuk azt, amit szeretett államfőnk, Inönü olnök óhajt: a török nép boldogságét és a török haza virágzását. f \\
— NégV igazságot kell a világ folé kiáltanunk: .
Törökök vagyunk és napról-napra törökebbek leszünk!
— Minden dobiunkban, irányadó a haladás és a civilizáció!
Atatürk, aki a török nép akaratának eredetét testesíti meg, él és továbbra ís élni fog közöttünk!
— A mi vozetŐnk változatlanul TnönÜ ós an is marad!
Ljssiabonból; iroda:
Washingtonból érkezett jelontéa szerint Roosevelt a kongresszushoz fordult, hogy felszólítsa az infláció veszélyének elhárítására, i alkalmas javaslatok előterjesztésére. Eddig ugyanis Roosorolt valamonnvi személyes íntézkodéso ordttenuok bizonyult és. most ozzol az üzenettől a kongrosszusra akarja hárítani a fo-lolósségot. A létfenntartási költsétrok Amorikában ugyanis annyira fokozódtak, hogv mar fölülmúlják valamonnvi hadviselő állam létfenntartási költségeit;
Cmnningham elhagyta TSrBhoraxáaot
Cunníngham olhagyta Ankarát éa Ssiria irányában távozott.
A Német Távirati Iroda isztan-buli joleiitéso szerint az ankarai brit katonai attasé bojelentotto, hogy a török-sziriai határt lozárták, hogy ezzel lohotctlonné tegyék a szíriai és palesztinai hírek- kiszivárgását.
Légi habom
A Steianl-Iroda kopenhégal jelentess azerlnt a JQtlaBd félsziget déli réaze falett amerikai reptllégépek stAlltak el,
amelyek a sziJmBzédos szigetek fölé repttltsk, anélkOl azonban, hogy bombákat dobtak volna te. A légvédelem három ellenséges gépet lelőtt. *
A Plccolo Regglo dl Calabrlából jelenti, hoiry a calabrlal pü*pök a legutóbbi napokbsn az ellenafiges lé«l támadás alatt mondotta el mlaéjét A bombák a székesegyháztól nem meaazo robbantak fel és annyira megrágták a talajt, hogy az oltárról az egyik virágtartó leesett éa darabokra tört. A püspök folytatta a mlxét éa a ralsa után In, amikor még tartott a bombázás, egy Ott maradt a híveivel.
Ax angol király Éuzah-AMkában
As angol hírszolgálat hivatalosan Jelenti, hogy György angol király a hadügyminiszter és a légflgyl miniszter kíséretében Észak-Afrikában megtekintette az 1. éa 6. brit hadsereget, a lm-dltengeréazet alakulatait éa az angol légi erő egyBégelt.
SUltwéit vUutaérhQxeit Ctvmghingba
Newyorkl jelentéi alapján ko/li a Német Távirati Iroda, hogy Stlllwell alibor-nagy, a burmai és csungkínekinai ésrsk-amertkal caspalok főparancsnoka Washingtonbél éa Londonbél jövel Csungklngba érkezett.
lolmotesobb, mint volt a háború elején. Do a túlsó táhor is igyekezett felfokozni erejét.
Ha ez a két oró összecsap, olvan mérkőzés lesz bolóla, amihoz foghatót valóban nőin találhatunk a törtónolombon. , ,
Hol és mikor indul mega népeknek ez a harca, ki tudná megmondani? Do a jolok saoriut oz a harc
már nem várathat sokáig magára.
8 ezoknok a nagy esomónyoknek küszöbénél ott áll az ombor, úgyis mint részese, úgyis mint szemlélője ennok a Yiagy történelmi drámának.
Mint »pnvát« ombor aggódva koreai a maga egyéni kényelmét, bó-kójót, tollát megszokott polgári életét, mint a közösség tagja azonban áthatva a fokflősaég orojőtől, ma-
gasabb sikba lendül s a nagy kor igazi hőséTé magasztosul. A világot kormányzó akarat eszközévé válik s véréről irja ennek a nemzedéknek históriáját, moly ma ugyanaz, mint évezredekkel ezelőtt: harc a, kenyérért, Imre a fejlődésért, tollát őfök harc, magéért az Ejetéxt... \'. •
L
ZAijAI KOZLONVi_
1943. június lo
Ciaplk pllspöli ünnepélyes beiktatása
Czflpik Gyula egri érsek, veszprémi apos-loli admiitiszlrátor Juniua 29-én, Péter-Pál ünnepén vonul be székvárosába, Egerbe, ahol az egyházi és világi hatóságok, a papság éa n liívck ünnepélyesen fogadják, Beiktatása |ul(us 1-én, csütörtökön délelőtt 10 órakor lesz az egri föszékesegyházban.
A vármegyei közigazgatást bizottság ülése
Zala vármegye közigazgatási bizottsága vitéz gróf Teleki Béla főiapán elnöklete alatt tegnap ülést tartott.
Elsó bolyon szerepelt a j>énzügy-igazgató jelentése] amely azorint a ttsstafoglalt zalai területeken, ¦•fi alsólondvai, a Csáktornyái és a perlaki járásban rész bon az ingatlan végrehajtás mellőzésévé!, részben behajthatatlanság címén 70 köwégnél Ö8ÖÜ adózónál összesen 233.710.20 penge adót töröltek.
A vármegye állategészségügyi viszonyai kioiégitóok. Xéinetorsaágba 47 szarvasniarbát és 70-\'|ovat, Olaas-urszágba 20\'25 szarvasmarhát vittek ki az olmull bónapban.
A fedozctlen tűzkár nagy összegot tott ki. A megyében 5 tuzosot volt májusban. A kár Összege >23.786 pangó, amolyból biztesitas révén csak 2130 pengő térül meg.
örvomlotcs tényként koll mogomli-toni, hogy az árvaszék az áprilisihoz viszonyítva 1059-col több ügydara-bot intézott ol, mint április nőnapban, bár a hivatal csökkont létszámmal dolgozik.
Az államépitészeli hivatal jelentése szerint a május havi idojáráe kedvező hatással volt a közutak állapotára, mort a csapadék nagy mértékbon olőscgitetto a fodóanyagok beágyazását.
A gyümölcstermés jónak ígérkezik, alma azonban kovés lesz.
Szóbakorült ozután a marhaátvé-tel sórolménok orvoslása ia. A főispán jogoöultaknuk ismorto cl w átvétellel kapcsolatban fölmerült panaszokat. Bejelentette, hogy július elsőjétől kezdve rendezik az átvétő1 módját.
A beszolgáltatási kötelozottség folytatódni fog vaiamivol nagyobb mértékbon, de a mérték túlzottnak nom mondható ós vigyáznak arra, hogy az ogyos gazdáknál a beszolgáltatás mennyisége no baladja meg az ogy évi szaporulatot.
Ezután még néhány kiaebb jelentőségű ügy szoropolt a nupiroiulon.
Holn-p Indulnak Keszthelyre tabo\'üini a kanizsai levente ifiuvetetö-Jeiöltek
A levento-kiképzésl év beíejozéso után az ifjuvozetói kiképzésben ré-szosült 80 nagykanizsai ifjuvozotő-jolölt holnap, csütörtök reggel Keszthelyre indul, ahol 12 zalai község ifjuvozotőivol Nagy Miklós iíjuve-zotő ceapatparancsnok vezetése alatt közös táborozáson veBznek részt mintogv 200 főnyi létszámmal.
Voluk indul P. Labancz Medárd I o von tolol kész is.
A lovonteifjuht\'ig vozctéséro hivatott városi és falusi ifjaknak alkalma losz megismerni egymást. ¦Bemutatják és megvitatják kiképzési erod-ményükot és azt igyokoziii ogységo-siteni. A foltétion katonás fogyolniot éa kemény magatartást .megkövetelő tábori élo\'t alatt eldől, hogy a jelöltekből ki alkalmas ifjuvozetőnok, kiben van önfogyolein, hogy azt majd meg is tudja követelni reábízott bajtársaitól.
A táborozást kömény kiképzés mellett, balatoni és hévizi fürdte. hadijátékok, vidám tábortüzek Testük maja változatossá éa kelkemeasé.
Nagykanizsa város magyarsága jténleiten délelőtt dlsxfcdzgffilés kereteben ünnepli a Kormányzó ür 75. születésnapját
Talán még soha oly bensőségesen, oly melegséggel és ragasz kod ássál nom ünnepelte az ország Korniánvzó Urunk születése, napját, mint most, a sorsdöntő napokban, a gigászi küzdelmek közepette, amikor min-don magyar bizó reménységgel tokint a budai vár felé. Nagykanizsa város magyarsága ia bolokai>esoló-dik országos üimopségokbo és június 18-án, pénteken délelőtt 10 órakor ünnepélyes hivatalos iston-tiuztolotot tart a foronciek plébánia-templomában itt • protestane teujplombau, majd délelőtt 11 órakor a ráró* üiiuapí diaakejgyülóso a véroahAsa köfgyüleei termében, a
melyen as Ünnepi beszédet dzónyí László kegyesrendi gimnáziumi tanár fogja mondani. A díszközgyűlésen részt vesznek a m. kir. honvédség és az Összes közhivatalok és testületek rezetói. A laktanyákban a mai komoly idókhóz méltóan ünneplik a Legfőbb Hadúr 75. születésnapját. Külön díszülést tart a járási Vitézi liend, a nagykanizsai Baross-kerülőt, a Magyar filét Pártja.
Felkérotnek a háztulajdonosok, hogy Nagyurunk asületósnapja. alkalmából lobogózzák fui hasaikat. Egyotlon háznak sem saabad vaaaló-dui nélkül lannia e»eui\'*-napon!
Dr. lóban BÜa államtitkár nagykanizsai alfa
ÜnnepélyeiaB nyitják meg a lazioakl TÜUdbetar szanatóriumot
Dr. Johan Béla belügyi államtitkár már korábban Ígéretet tett, hogy ellátogat Nagy karnisára. Ie-kintcttel a június 39-cn tartandó ovónő-kongresnusrra és siemi-náriumára, amelyen előkelő orvostanárok is fognak előadásokat Untam ai ország minden résiéből idescrefllő magyar óvónőknek, dr. lolmn államtitkár is ellátogat
Nagykanizsára és részt vess a konpressrus előadásom. Eet ai alkalmat kívánja fclhastnálm a laisnaki Tüdőbeteg-szanatórium vezetősége, hogy tia uj egésiség-ügyi intézetet a belügyi államtitkár jelenlétében ünnepélyesen megnyissa. Dr. Johan Béla fogadtatására nagyban folynak ae előkéssületek.
A rendőrség internálta Kiéin Izidor olasziiszkai lakost
Klein liidor oUscIisskai lakos annakidején dologkerülő, munkátlan élete miatt rendőrhatósági Snitt alá került és a nagykani-¦sai (\'ili internalótáborba átállították. Klein Izidor internálást ideje lejárván, saabdülábra helyen -
Színház
az idegen asszony
Az embert lélok végtelen mélyeibe nyúló drámai távlat szinte megder-moszti az embort.
Milyoa soha át nem hidalható messze tud lenni ogy mástól embe1^ és ombor!
Motoor a hangyától, bojtorján a kőszáli sastól, cigarettafüst a meleg vértől nom tud olyan messze esni, mint oijibertól az ember. Özorb embertől a magyar ombor. Horvát embertől a szerb ember.
Egyik a másik szarát megtanulja. Egyik a másik nótáját megérzi. bteg is szerotik ogymást mindent, még a családot ís olsőpro, forró számum írejóvol. Egymáshoz tartósnak két zorohnos sziv mindennél beusóbb Összetartozásával. Lo tudnak győzni lehotetlent ia egymásért. Vállalni tudnak egymásért poklot, logyoii az élőt vagy halál. Ki .tudnak" tépni míndon gyökerot, ol tudnak szakítani minden szálat.
Ceak\' egyet nem tudnak soha: -megtagadni a fajta vérét. Csak egy
ték. Azonban nem volt benne köszönet. Klein, aki a dologtalan életet megszokta, ismét csavargásra adta fejét. Újból előállítottak és kihallgatása után dr. Zá-gon Elefnér rendőrtanácsos újra internálta.
nem siknrülhet soha: — az idegenből való átléivyogülés. A vér visszaüt. K vér, amoly vagy szerb, vagy magyar. A. vér, amoly elóbb vagy r.tóbb, egyszer számonkér. A vér, •amely kegyetlen... az embernél is kegyetlenebb.
vándor Kálmán drámája ezzel a súlyos mondanivalóval kőt család életútjának egy sorstragédia-flzorü találkozását és szétválását rajzolja meg a toazi döbbonotesen tudatossá. Lélektani okfejtéso nom volt köny-nyü feladat, de annál •rdernosobh és jól megoldott írói munka. A színpadi csolekméuy megindulása a viharos olsó jolenotek után kissé lassú (a rondozés ennek tempóját megadhatta volna), do azután a két család drámájának párhuzama szerkezetileg is jól ópitott. A történőt valószerű és érdekes, a benne mozgó alakok az élet palettájáról valók.
A társulat együtteső ismét romokéit. A swrepek legnagyobb része, a rendozóibeállitfts, összjáték & művészi Bzinjátszáa komoly élményét nyújtották. Fővárosi szinpad nyújthat többet, de csak a szinpad! — annál, ahogyan I/ivaasy -Klára alakította az átélés toljes őszinteségé-
vJúnius NÉP MOZGÓ 5**rdán
16-17-én VLhJL- \' 1 W Z W és csütörtökön
A francia filmgyártás remeke
TILOS UTAKON.
Egy családi élet intimitásai
Gyönyörű szere.pl$k
M16ad*%*ok *a*d#t* i 6 49 7 őrekor*
val « eimszarepef. Szép volt, nicg-jelonéso mindig stílusos és elegáns, játéka melog* szineilwn és megrázó\' drámaiságában ogy arán t tökéletes. Horváth Jenő a család és szerelőin ütközői közé korült férj alakját mintázta meg sok liraisággal, majd meg férfias drámaisággal. V, Kor/u;i Anna a feleség 3Zcropél>on finom, jő játékot adott, do nem volt szerencsésen ráosztott a szerep s ez-nttal ia c^ak az volt mogíolonésbon, játékban, ami minden más szerepében. Annál karaktoresobb, nagy-özeriibb alakja volt az együttesnék Turchy Jolán, a szerb anya. Török Imre á fiu szereidben néhány olyan mélyről jött, ősainto hangot szólaltatolt meg a olyan elhitető volt fíua szögletessége, hogy nyiltszini tapsot kapott. Jól átgondolt alakitáH volt Barsi Béláé, kitűnő szerb típust rajzolt Deák Sándor, valamint P, Nagy Imre. Monori Koronc plébánosa Ís megérdemelLon aratott tap- ¦ aot. Varga Hát, a kis csolédot mindig ofajta.szoroiiokboii látjuk, pedig ugy látszik, sokítal tobbro vau benne tonetség. Ebben a szép. nagyon esép, könnyes és mogásrondüon müvésii ostébon cgyonosen szontségtöréa volt, ahogyan Balázs Vinco\'ogy cirkuszporond bohócmulátványával kapott tapsot a leghátsó soroktól, szoron-cséro csak rövid jolonéaébon. Váraíly l\'ál inas-figurája ollonbon jwmpan volt, annál is több: -* tőkélotofi.
ím;
A Csáktornyái ttlzoltózanekar pünkösd napján lailolta m«ie eléé térzenéjét. A kö-zenttíí nagy éidcklödíssel és ked,telessel hallatta a kUlönféle számokat.
A Csáktornyái polgári iskolában most ballaglak az öreg- és kisdiákok. Az Un-nepsíg tábori misével kezdődött. Utánna osztályról-oszlályra ballagtak, majd az öregdiákok elbúcsúztak az intézettéi és annak tanári karától. Az iskola nejben ">*ív Károly IgaaKStó szólt a bucsut mondó diákokhoz. A délelétti Ünnepség a Szérattal ért vé^et. Délu\'áu megtekintették Bezerédy szobrátzmQvész kiállllátát, maja" a sportpályán az iskola növendékei tornabemutalókkal szórakozlaIIák Csáktornya kézSnsé^él.
A pünkösdi barátságos labdarugó mérkőzésen a Csáktornyái csapat a pécsi válogatottal szemben u : 2 arányban vereségei szenvedett. A pécslek gyönyörű játékot mutattak,
VÁROSI SZÍNHÁZ
1943 Jonlu» 17-fa, csd\'flrWMJn este 7 órakor MrUtben (13)
Altaléna» kö*úf«uji-u Utoljára a ¦zinMnratlban
1943. junlu» 18-án píntíkcfí este ponloian 7 órakor<Bériét színét) Öföm*HtW*tfi Hagyororszig kormányzója 75 Ik atüíete,n«p|b m«gQnnept*sírc uimupi sllsxatoadéa
Színre kerül az
Ocskay
brigadéros
iriisst, tmU
legmagasabb árban veszek.
VétcAvy éksasrési
«-nl 8.
1943." június iti\'
Leventék hadlpusf.a-\'lövészete
A le mite ma már rtsmcsák f»-poétával1 vagsi OfeJrorlateit, hanem a toi alá kerülő levente-ifjak komoly hadipuakuval ih vitáik lugya-korlataikat. Egyik caoponjuk már tegnap izgult a nagy eseményen, aniikor Jiauipuskút kaphattak -a kt*-iQkha. Orom folt uézni a kipirult afeokat, a r^yogó\'szemeket, umikor végig ttimogatták tekintetükkel a i\'i\'inu katouapuakákat.
ííegkozelübb a keddi esoport folyó jió \'ÍS-én, » pénteki csoport w "a rombati «.\'sopori 111. korcsoportjai folvó Ilo 23-án luvi lo 1 ógyaku fiata, i-iat*. Kzokon a napokon az illofú eso-portok a Itoigonyi-uteai iskola ud-Tirán roggol 7 órakor sorakoanak is parancsnokaik vocotéaérol vonulnak sz egész napos élvoietoe kirándulásra. Azon lurunték, akik jolam értesítést elolraaták, adják «al svaKmoal torába, hogy *«uki t» maradjo* ki ofeből • szép gyakuilatból.
SPORTÉLET
Ökölvívóink budapesti szer«plós&
(Kiküldött nportrovatveeelónktöl) Pünkösd két napján folytak le a Millenáris-pályán magrendeontt országos vidéki ökplvivó agyéni baj-\' nolri versenyek. A Horthy MiWó* Nemzati Sporteearnnk kömyéka népes tolt az érdeklődőktől, legelőször is kanizsai öklözóvol, Kaszával találkoztunk, aki utbaigacitott bennünket. A modern épitőmüvészok egy pompás alkotása a kijwsarnok, ahol a nézők izgatott moraja zajlott az. érdekes )>monetek« alkalmával. Ep-pon a kapoirári Dévai küzdött a noesru szolnoki félnehézsúlyú versenylóval, Mihályi l.-ol. Önkéntelenül is dunántúli tHtrárvárosunk versenyzőjének esurkoltunk. Dévai kí ie tett magáért. Fáradhatatlanul >06épellaK( wlluníolul. Végül győzött ée bekerült a döntób«. Sajnos, a kanizsai Öklözök már az elsó »rajtot« rosszul Tották. Sxabó kikapott JJabo-tántól (Tatabánya), Itacxott kiütötte a szolnoki Molnár, aki egyébként döntóbo is jutott. Szonla ugyan győzött a debreceni Vörös ollón, uo Nyora (Dombóvár) »kíbnktatta« a könnyelmű kanizsai öklözót. Ezt a mérkőzést Szonta voízitotto el, nem Nyers győzött. Kasza o|só győ-zelmo után is vereség körotkozik, igy Modor, Etsy és Acs roroségo után egyet Ion kanizsai öklöző Som Vfcerfil) bo a döntóbo. j--. \\ Bár öklözÓink mhidtmt/nieg tettek, Irogy jól axoropoljenok az országos bajnokságon, oz alkalommal nem nikorült. Annyi bizonyon, hogy a Bzoroncsótlon sorsolna is a kanizsai csapatot sújtotta. Mind erős, országos hirü Torflonyzötől kaptak ki ök-lözőink.
Az ökölvivÓTorBonyro elkísérte ök-lózőinkot Sipos edzőn kívül a Lementő EgyeBÜlet olnöko, dr. Tholway Zsigmond ny. postahivatali igazgató is. Az idoi ökölvivóvorsonyok országos vidéki legjobbjai: Légsulyban Miriszlai (Szolnok), Antal (.Barcs), harmatsulyban Molnár (Szolnok), Korányi (Tatabánya), pehelysúlyban Karai (Dobrocon), Király (Pécs), könnyüsulyban Csendes (Pécs), Salamon (Tatabánya), váltósúly ben Tótli-Cseproghy (Eger), Koltsvi (Szolnok), közápsiilyban Kádár (Kojozivár), Kovács (Szákesfehár-Félnohétsulyba* Dévai (ttapos-\'*>), Urita I. (BaaWadka), nehézsúlyban Diósluki (Pécsi, Kövoni (Egor),
—k-^i—t-
ttALAj KOZLON.Yl,,.,
Vakmerő tettesek betörtek Samu Lajos Kazinczy-tjtcal lakásába
és 1800 pengő készpénzt loptak el a sxekrényböl
Samu Lajos kanizsai vaskereskedő, d? ipartestület volt elnöke, felesétjével a pünkösdi ünnepek alatt Sárseejjen tartózkodott. Naoy volt meglepetése, amikor tegnap hazajütt és (i házmesterné sirvrt fogadta, azzal, hogy mig ók kis időre távol voltuk, ismeretlen tettes betört a bezárt lakásba cs valószínűleg zsákmánnyal megrakodva tovatűnt. Samuék azonnal végigvíisgálták lakásukat és megállapították, hogy távollétük alatt valaki - aki « helyi viszonyokkal
ismerfs lehetett — miután ae ajtó felfeszitése után behatolt a lakásba, ott négy helyen is próbálta a szekrény- és asztalzárakat felfeszíteni, inig a hálószabában sikerült a tükörasztalkából annak felfesiitese után az abba tett üzleti bcvélelt, 1800 pengőt ellopnia. Érdekes, hogy Samu aranyóráját és egyéb ékszereit nem bántotta a tolvaj. Azokat ott hagyta.
A rendőrség kiszállt a betörés szinhelyíre és megkezdte a nyomoiást.
HÍREK
NAPiKKJMD:
ftukaniaaíin aü ÓtUt)! f^Őf^tssiB-
tár állandó iigyalstesuolgálafottart.
N.ptár. janiul 16. Szerda. Rám. kat. R. Pirene. - Protestáns Juaziíu.
A QíZFOKDO nyitva van rtrggol 6 óráiéi a*io 6 óráig. (Hétfő, szeráa, pént»k délután és keddea egész nap néknek.) Telefon: 660.
- (ó-.\'./oni a ferencesek klskáptalanja)
Dr. Varga Teedorlcb, a. íerences»k magyar rtíHdtHrtomáayl Ifinöko a uií-iinp Nn;:ykiiiilzH,lii tartózkodott és az Illeni rendházban hlvatales vizsgálatát végezte. Ez a vizsgálat rendesen megelőzi a hírének káptalan ülését, amit az Idén, eltérően az eddigiektől, korábban lógnak megtartani, Július elején, amikor n azokáaos áthelyozésekat eszközük.
— (Lelkigyakorlatok a ferenceseknél)
TegnHp este megkezdődött a nagyia-nlzskl teronclek rendházában a ovole-napos lelkigyakorlat, Hmlt P. Szlkrnl Jueztlnlin buesUBZ»»]itliszlói ujoncmes-ter vezet a reid tagjai száaára.
— (A Üzent Józsel egyházközség)
Íéntekcn délután pont 6 érakor tartja közgyűlését a plébánia fenórlcrmé-ben, amelyre — tekintettel az esti 7 órai onneni díszelőadásra a színházban — pontos megjelenést kér — a plébános, (:)
— (Zalai gyógyszerészek közgyűlése-)
A OyógyHzoréazek ügyesül ötének za-lavármngyei Ugjai a saegye elvzakitett terUlotelau:-. vUtízatérte titAn az eddigi együttes vh>< zalai kerületbél kiváltuk és külön zalomegycf kerületet alakítottak, A kerület Nngyknnlzsán tartotta ez ovi rended (¦ ö/gyülOsAt, amelyeu több ídtiságl kérdésnek a megvlta-táaa után megválasztották a tisztikart. Elnök lett dr. Merkly Belua József Nagykanizsa, aluluök Kováén I,ászló Lotenyo, titkár Cséby Oöza Keszthely, Választmányi tagok; Somogy! Lajos Buesuszentlászló, Sporlágh l^ránd Za-taegsrazeg, vitéz Szalay Gyula lapolcu és dr. Szmodlcs Jőzssf Keszthely.
— (Kanizsaiak a homokkomáromi kogyhslyen)
PUnkÖid ünnepen tohbszáz főnyi nagykanizsai zarándok indult I\'. Dávid Xavér ícri:.K e.-.lrlke i vezetésével a homokkomáromi kigyhelyre, ahol ünnepi szenlmlséL majd egyházszénoklalet mondott, amelyben nyilt, bátor katolikus hitvallásra bui-
Beszéljünk mmgyarul!
Ügy keltett neki!
Egy ^flibaigazit\'ái- citnii közlemény ütközött a tze.mcmbc ti#tnr<-gen valamelyik ujiág haiáhjnin. tqu kezdődött:
,Lapunk /. hö !3.-1 aámdban a Huniarta Mazaxtn balalent propm-gtnda uimúról trva annak képeit nem atisztokmlikMtakntk, hanem artiszti-kusoknttk jeleztük...\' Így jár, akinek nem elég a teéji, magyar *zó, hanem idegenbe kalandozik, hogy jelzőket laláiion tséfi magyar lájlelvételeknek. Megvan a lökélelettn kifejező jelző mindarra, amit a közlemény irója mondani akart a Hungária Magatin képeiről. Csak aki nálunk a birálai tollát veszi a kerébe, azt hiisi, hogy áron nyomban nagyobb let* a véleményének a tekintélye, ka megtűzdeli azt kölcsönvett idegen teáinkkal. Arisztokratikus: — elókelÓ. Artisz-tikus: — művesei. Idegen alakjában nem csoda, ha a szcdösxck\'rény-böl összekeveredve kerülnek ki ezek. a fogalmak. Tetszeti volna magyarul meghatározni a Magam* képeinek minémüségét, rögtön lehetetten lett voUs* * heígreigmeilofi sajtóhiba mefsMiletése.
Mint vjsáfiró, mindenkit sajnálok, akinek iratai Odoraiul mnek ae ujtdtokksá, sót 0 ityvutmtm fei-találáiáiml egyidős s majd •sak acokhml egyvtt kifusztitkwtó tmjtó-hibáknak. Pf- ebbe* ez eseibem mwt momátam: ugy kell neki/ Elégedeti válna meg "¦- arrilJrikus helyett a ptntosa* ugyanazt jelentő művészi-vet!
Valaki, akinek elmondtam eet, le ekert ptanftm\', mindvén; — ho-
gyan lehetek olyan szigorú egy idegen szóért a bírálóval íremben amikor a tsómjege* forgó lapnak a kitttavai ciméoe* íe hit idegen teó van: — Hungária is Magazin.
Hát et egy hictit más.
A Hungária Magazin « magynr idegenforgalmi hírverés szolgálatában átló, tehát nemzetközi érdeklődét felkeltétére hivatott újság. Magyar Csarnok vagy e fajta névre nem figyel fel ae idegen, akinek a figyelmét rá akarjuk irányítani a Japán át a magyar föld ttéptigeir*. Itt tehál igenft indokolt nemiét-kézileg is megérthető s a magyar fülnek tem eaéiteu idegen Havakból öiiMeraknt a lapeimei.
A nyelvtiietogate munka célja különben sem lehet az, hogy szegé-ngitse a magyar beszédet idegen vagy idegen eredetű szavak túlzásba vitt kibogarászásával. Az ez~ presstonat mapyarul is csak expressvonat, aminthogy rádió a rádió amig nem találunk egyszer, jó, dc igaián jó magyar seot kelt/ettük, iiirálat helyeit is lehet kritikát inti, hu hirsm tarbmifi aíseör fordul tlő # birdUii tt>* s tgyhnnguvá tálaik tőle * itilué. (lg—: — « KfJvj \'j nem, m irályt) A kritika smí éfféti tiynm befogiíétt ;#«•*#«(/ a magyar nyflvhasenálaih**, min* ahfifii*!! femtkbe nem jui a Himnusz nevel msgnimeyarstiiaui, vagy kidobat « xtótérufikioé\' a bura seót, mert aw a tirók teóUinmmőt való.
Vtsk a jeiaslefea gim-pa*t gyem-táljuk a magyar. dyA\\*ml, item. pedig, a hasznsvehetél és sz-üksegcst,
m
KESÉRUVr
diloltii nagys/émii liallgalösilgát. A kanizsai zarándokok egy fglejthetetlenül kedven nap benyomásaival térlek vissza otthonukba.
(Etyhnzköziegl meghívó) A iMj-. ^.n Jézui Szive Egyházközség I. ho U a", pénteken d, u. ü órakor a városháza tanácsiérmeeen rendes kttz-gyüliíit tart, melyre a képviselőtestület tagjait ezúton is meghívja Vajay József egyházk elnök. (:)
(OyermeknytraltatásV Ismeretes, hogy a nagykanizsai Szociális MJsazlötársulat az Mén te nyaraltat Balatonberényben 7 áe 12 év közötti gverinokeket. Aki a gyermekét — Ilzotéssel — a kékkeresztes nővérek akciója, keretében akarja ayaraltatnl, még őzen a héten, vasárnapig jelentkezzék a Kozgonyl-utcat Missziós házban.
- (Tanagy! hlrok) X
A Ml.huüveiéiüuvi .Miniszter dr. Karácsonyi Lászlé keszthelyi akidémlai Ideiglenes minőségű rendes tanárt állásában véglegesítette. Llppanazky Árpád zala-egci\'Cgi tanító a nagyfeanizsaj városi körzeti iskolafelügyelél állásárél lemondott. Lemondott tanítói állásáról és más pályán helyezkedett cl Pataki Ilona becse-In:!, 1 helyettes tanítónő, Kovács Sándor xalaapáti és Rádlv Mária kapolcst róni. kat. népiskolai taru\'őnó.
- (Baross-hlr)
A Harnas Szövetség tisztelettel fel-Ki\'-rl tagjait, hogy folyó évi június hó 17-lk napjdu, csütörtökön este léi 8 órakor a Szövetség helyiségében minél mu\'vniih szambun megjelenni szlves-kedjonek. f)
- (Tízéves találkozó a polgári leány-Iskolában)
Tedetmios köszöntéssel szállnak u lelkek, a volt bittanár P. Bakos Cáspár miséje szárnyán a Ulndeshaté lábaihoz, sneuküazönnl Jőságot, kegyelniet, hölehár leáiyáloaok beteljeeUlásét, vl-ráglllatOB ergonazugásos eekUvát, szivárványos gyermek kaeagást, II év örömét bánatát, Bzegényalgit gazdagságát. Visszatért a kis csapat a felvl-rá&zott kanizsai tanterembe. Mindenki boldogaa foglalta el régi helyét ée lé-lekzetvfsszaiojtott csendben figyelt a legRzeretettebb onztálylőnöknö, „l\'lnn-deménl" továbhirAnylio azavaíra. Ké-aóhb kedélyes sörözés mellett fiatal boldog anyák, büszke apák csoportja kérkedve uzátnolt be a kicsik első bizonytalan lépéséről, érthetetlen gügyö-géeéröl, az ehnuli esztendők tarkabarka kedvességeiről. Egy-két könny-csopp Is lehűlt a kopott lakolapadra, eltbnt lórjet, vőlogényt Irontról hazaváré, de nem Cfüstgedö ezemektiőL Örömmel köszöntöttek a volt lgazga-tút, l\'otóuy! GyörttyÖt, aki kedvea meg-Jelonóttévol, közvetlen szavaival tel-Jessö tetlo u szép nap örömét. Ebéd után kedélyes kirándulás volt a laza-nakl erdőbe, fényképezés, gyerekes huucurozás után betért a csapat a lazanakl csárdába, ahol vidám sauzsl-kiitzó mellett elbeszélgettek. Majd egy ujahh inegoeyerét után, moly öt eaz-tundö írnnvtt újból visszahívja a kedves cimborákat, folcsendttlt a „Ballag már a vén diák".
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az utolsó négy héten az alábbi anyakönyvi bejegyzések történtek: Szüleiéit fiu és 10 lány: Tőke Jenő városi nyilvántartó és Sprung Idának rk. fia, Siller István asztalossegéd és Mat-tersdorler Oiaellának rk. fia, Tóth Sándor
Eisöfétítéshez
papiros
kapható
?82534
BABAI KÖ&QN;g _
1943. június 16
MAV mozdonyvezető ét Kangyallet Annának rk. fin, Schwar\' József uradalmi kó-ralTaa ét Szabd Rozáliának rk. leánya, í.\'-erlö Jó/ad MÁV műszaki alllazt *t Molnár Juliannának rk> leánya, Sternher-«cr Qvula fealékkarenkedo éa HerC7feld Vilmának rk. teinva. Varga fslvin MAOríT raktárkezelő éa SalastS Erzsíbelnek rk. leinva. Kepe Jezsef sertéakerísked* éa Nagy Ilonának rk. fin, Henter Lajos m. klr. azakaszvezeté és Sz,^bé Eszternek »W. fia, Ortés János alkalmi napszámos s Baloph Franciskának rk. fia, T\'lh lózsef földmű-vei és Mikala Katalinnak rk. fia, Illés Latot m. klr. STakaazvezrif és Steinhtlbei Bmttfi Viktérlának rk. fia, Aradi László MAV vonatkísérő és Rslorjh Máriának rk. fia, Szálai Antal főnincér és Téth Malvinnak reí. fia. Anek Sándor napszámét és Mátés Máriának rk. fia, Neumaver Ferenc napszámos én Qedipa Juliannának rk. leánva, Btneze Ferenc lafealosseiréd és Oeréca Juliannának rk leánya. Németi Béla áll. tanító és Pados Emmának ág h. «sv. Ha. Szabé István MÁV váltókezelő és Luci Teréziának rk. fia, Kassai Lászlé MAORI\' tisztviselő és Beedin Rozsának rk. fia, Sólyom Eerenc MAORT iné vezető éa Dányf Lídiának ref fia, Hlatltn !Vlcr napsiámos és PMrs Máriának rk. fia. Kovács Ferenc MAV fűtő és Schlsgl Amáliának rk. leánya, Tomatlts István föld-mfives ét Qábor Rozáliának rk Ka. Mi-hálecz György fflldmflvet és Muczcr Annának rk. ffa. (folyt. kBv.)
— (Baross-hlr)
A Zalaránnepvei Baross Szervezetek Szövetsége június bó ?0-m\\ détolfitt 10 órakor Keszthelyen fltést tart a vármegyei Baross-vezetők éa kiküldöttek bevonásával, Even az Ülísan történik állásfoglalás a Bsregs Szövet><ag Juatna 2-ikl bndansaM közgyűlésén történtekkel kapcsolatban.
— (Pótvásár LetenyAn)
A letenyei országos vásaH\'níjunluS 2-ikl alkalmatlan ido miatt nem lehetett meej tartani. Az alispán június 2%-in engedélyezte a pétvásár megtartását.
— (A Csáktornyái óvódások zászlója,) amely 191» óta Nagykanizsán vArta
éa hála Istennek meg is érte Murakö* vleszacRatolnsát, a nagykanizsai érénél kongresszussal knanolatbnn, június 2\'/-*n vltazatér réffl otthonába, a Csáktornyái Ilik sz. áll. óvodába, ahol kla ünnepség keretében Adják át az óvodának. A zászlóval együtt visszamennek az óvodásak Nagykanizsán megőrzött magyar könyvel ?9 egyéb magyar vonatkozású óvódal dolgok Is.
— (A BIOSZ figyelmeztetése a közönséghez)
A nap mint nap előforduló tüzek által okozott károk felbecsléseiéi éa a kártalanításban ujabban Igen komoly nehézaégek mertllnek fel azoknál a feleknél, akik a atostanl tényleges terméshozam és a tttzkár napján érvények áraknak megfelelő ntánblztositás kötésit elmulasztották. Az ilyen falakét teljes fedezetű blztesltáa hiányában meg nem téríthető károsodás éri, Ebbál kifolyólag a Biztosító Intézetek Országon Szövetsége újólag figyel asoztoti a biztosított közönKéget, bogy a kereskedelmi törvény értőimében kár esetében csak akkor azámtthat teljes kártérítésre, ha a biztosítási öhszoi? fedezi a blztoaitott javak teljen értékét, ellen-kézi esetbon csak aráovlagoa ípro rata) kártérítésnek van helye. Kéretik az utánblztosltás sürgés feladása. {:)
P«t község elSIjiréssia.
Árverési hirdetmény.
Kőzxétciszük, haky Fat (Somogy vm.) község bstáiában 1301 k. holdon gyakorolható
vadászati jogot
1943, évi Julin. 1.6 Ma délelőtt 10 érakor Paton a községházén tartandó nyilvános szóbeli árverésen 1043 évi augusztus hó MAI kezdödóleg 10 egymásután következő évre haizonbéibe adjuk.
Kikiáltást ár: 200 P, bánatpéni: 104 P.
Vadállomány: nyul, fácán, fogoly, vadkacsa, áivAíiovad: szarvas, éz. Az erdőterület nagysága 120 k. hold, mely a szomszédos uradalmi területtel űsticlUgg.
Aiverésl feltétetek a mlháldl kör|cgyioi hivatalban a hivatalos óiák alatt meg-. tudhatók.
Kelt Paton, 1913. évi lunlus hó 11-én.
Naray Kálmán
körjegyző,
Buta Lajos
köiségl bitó,
KÖZGAZDASÁG
Gyapjú beszolgáltatás! kötelezettség
Az illetéken anyaggazdálkodási tényezők tudomására Jutott, hogy a U.0O0/194R. azániu !parü«yl miniszteri rendeletet, amelv az Idei gvnp]u tormás beszolg^ltatásarél Intézkedik, egyes vidékekéi félreértik. Kzzel kapcsolntban illelékea helyről a kövotkezók közléséra kértek fel boaniiknt:
Az Inartlgyi miniszteri rendelet értelmeken a lenyírt trvapjuhrtl csak az a terniolö tarthat vissza maga és caa-ládtnglnl. valamint nlknlmazottal által valé felhasználás céljára mer/foIelő sryapjiimennvlséiret, azaz öt birkáról lenyírt pvaajumensy heget (öt dirah bundát), do legfeljetihTkg. zsíron, varr 42 kg. MrMottgyapM (úsztatott, kézzel mosott), vagy lm héztnr Ináéban rajta klvlll légynél töbh személy (caa-ladtag, alkalmazott) él, m\'nden tovAbbl azemély után m<*g osy-ogy blrkáröt Ie> nvlrt cynpjnmennviséííet (ecy-egy bundáit, de leideijebb személyenklnt i\'A— 14 kg. 7slroa vagy 0-8-0I mosott fusTtatott, kézvet mosott) trynnlumeny-nvls«get. aki 1941. evot mecalézően la bázllnir dolgozta fel tálát maga által temelt gyapjúját. Mindazokon a vidékokon tehát, ahol a cvapju foldotgo-\' zása nzl941. évet meirelőzően nem volt ¦sokasban, a lenyírt cyapju mennyis égből visszatartani sommit sem szabad, hanem n/ sgéaz gyapjnkéazletet a Fu-turánnk, illetve a Futura Igazolt bizományosainak kell beszolgáltatni. (a)
A vidéki pénzintézetek szavatossági Üzletköre
A Magyar Tldékl Sajtétudóalló lelentl Budapestről, hogy a vidéki pénzintézetek a Pénzintézeti Központon keresztül akciót fadltottak. hogy a pénzügyminisztérium vegye revízió alá azt a 14 évvel ezolítt kiadott kormányrendeletet, amely szerint a pénzintézet egy-6*y közezállitáftnál, vagy közműikénél 15,000 pengőnél nagyobb SsizeBö\' garanciát nem nyújthat a kSzsz&lIratban rétztvovő tőketzegény vidékKlkltlpa-rosnsk. Annakidején a kormánynak az volt a szándéka a rendelet kiadásával, hogy megóvja a vidéki pénzintézeteket a túlzott kookázatok vállalásától. IdÖ-közben\'nzonban az értékhatárok éa a közmunkák összegszerűsége le érthetően altolédott a ma már a I5.C00 pen-\' géa liadt fenntartása aentoaBk meuhé-nltjs n vidéki baikok legtöbbjének szavatossági özletkörét, de megnehezíti a közazállltésok, közmunkák eredményességét Is. Flgyolembe kell venni ugyanis, hogy Bzámoa vidéki véroaban csak egy pénzintézet van, tehát ha vnlamolylk Ipares vagy kereskedő már garanciát kapott n baaktól, az más, versenytársként jelantkezé ajánlkozónak már nem nyújthat Ilyen azavatos-aágot.
(—) 60 uj részvéiytáriasig alakult tavaly Magyaronzágon S5*é\' millió pengővel gazdagítva a dolgozó részvényvagyont. Legtöbb uj részvénytársaság az Ipari termőiét terén keletkezett. A részvénytársaságok Bzáma itt 34, együttes ataptikéjtlk pedig 53 millió pengő. Uj kereskedőim! részvény társsa Againk száma 13, de együttes alaptőkéjük mindössze 3-f) millió pengő. A bányászat terén 3 uj vállalat alakult 06/ ezer pengő alaptökével, mlg három hl-
telügyl r. t. ösazeson 1*7 millió pengő alaptőkét reprczfntál, A vegyes csoportban 5 u] kezdeményezéa siorepel 1-2 millió peugőuyi alaptőkévé;. (MVS)
Uj Ötpengös érméket vernek
A Kormányzó Ur nzületésénok 75. évtorduléla alkalmából uj ötpengős érméket vernek. 1
Az osztálysorsjáték huzásft
ár Osztálysorajéték mai húzásán a kövotkaaé nvareménTeket sorsolták ki:
00.000 pengőt nyeri a 05.6R2.
15.000 pengít a" 23.418.
10.000 pengét a 84.662, 64.98-1.
GOOO pengór a 12.086.
3000 pengői a 13.466. 2000 pengét a 01.734, 02.640 és a 71.204.
1000 pengét a 6034, \\t.66t, 35.880, W.700, 72.623, S0.860. (Fslaléttéc aalkül.)
Ctionf\'Kai &eh felesége Kana-4éha érkezett
Caaog-Kai-Sek felesége Ottawába érkezett Szerdán beszédet mond a kanadai parlament két házában.
Az olasz uralkodó Lioornóban
A Magyar Távirati Iroda római 1e-jentéta szerint az olasz uralkodó U-vornéha érkezett éa a város polgármestere kíséretében megtekintette a lecutŐbhl légi\' támadások által sújtott torülotoket.
ItadUengsrésxeli emlékünnep Velencében A Majyar Távirati Iroda jelanli. hogy aj oIrsi haditengarésset bósi lialottaiuak arnlókéro euilékünnapot rendeltek, amelyen megjelent ^ r>: novai herceg és a város jxilgúri, valamint katonai hatóságai is. Az emlékünnepélyen a voloncoi kikötőién babérkoszorut dobtak a tengő r be.
Hallotta már...?
... hojjy « legújabb statisttika sicrint ai amerike^ ráfjőűumiipar évi évi útlagban 60 millió font cukrot, 17 millió font kukérica-szirupot, 11 millió font mennyiségben különböző kémiai anyagokat és a mexikói sapodilla-fa külön erre * eélra termelt nedvéből 9\'millió fontot használt fel 7 Á rágógumiipar nagy cukorfogyasztásaira luvatkarva, dt amerikai kormány a termelést most ér-sékeny korlátozásoknak vetette alá ; *
hogy af élelmiszeríegyck nem nagyon népszerű, de annál inkább elkerülhetetlen intézménye már a régi Görögországban is ismeretes
Kályhát, tűzhelyet
más téli axOkségletót már most jegyeztesse eló Cíéplésliez golyéscuaságyak raklárou
ÜNCJP.R-Ü\'LLMANN vaskereskedésben. BB^~ Hofherr-gépafc, petríloom- és keodolaj raktár. "M
DRAVKVOLGY!
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklamioiék, hlbajelentésak, sxtkszerü falvllágasltii minden vlllamas kardéiken délel&H 8-461 tJéluUn 16 6i*Aig. Caemftery-ut S1B telefon 294.
volt 7 As első «lelmÍ8sarj«gyeket a paloponérosii háború idején ai athéni kormány adta ki, n »papi-rusEhiány*-ra való tekintettel azonban márványtáblák alokjában, melyekre a kereskedők minden bevásárlást rovással jelöltek meg; *
... hogy a kiírni szokások merj-követelik, hogy a nyoszolyólá-nyoknak csúnyáknak kell lenniök. A siokas alapja at a kívánság, hogy a csúnya n6k ssomszédsá-gában a menyasssony is szépnek tűnjék fel, akit a természet különben nem árasztott el ajándékaival. Legnagyobb keresletnek ter-méstetesen a tegtsunyább női lények örvendenek, akik ilymódon a inenyegeőkőn való kőireműkö-désből tekintélyeSjjővedelmet tudnak huini.
iridBllDRtllI
¦•JApórA, gvtrmakuetetö, atonml lelíéltttk. Koller, Dtlk-lér 11. 1IU
flisisSHlow-eisijádöí ?1 tanoncol azonnal Itivi» gípllKin. Tolckl-ul N. 11%
MAaMaré»xlanon«aB felvcw Blandi. ¦eik-tSr 2. ._IMI
¦Megblthaló fe*|«n>ti« lílveaiek. -Skíilík Rmíbcl, Horthy Mlklói-al I, Midlazmalru ¦Uilel. 197!
Klful6l«áa, felvételik : Vigó Illat-szcttil. 1»71
Egy atutf«loa,*Mgétl«t és egv ta-
noncet azonn-l felveazak : SQmeghy Oyula íplllct- é> rnSbutoraiztalos-maalv Nagv-kanlzsa, Klntzal-utta 15. \' 19«
fctaraak\'arietml taafalyamet vég. aall leányt felveax bomagyketetkedéa.
Horthy Miklós ul 3>. 1968
Nlpl hátam órai munkára laanyl
íelveaz Lehoczky dlvatazjtlon. Balthyánv-utca 16. H7J
Azannall belépéire kereiak agy Halai hanlaa- aa méBaAr>ea>aaaédat, faltul előnyben. Megvételre kereaek 40Ö—tVOO literei boroahardót. Simon látván hentes, Klskanlzia. 1974
ADAft-VÉTEL
ilelyaitlke mllll 4 darab kUWitbííió |lj-¦zektény eladó. Erzsébet-Kr 14. 1995
Bgy hálóbular eladó. Megtekinthető . délután t Szokol Vendelní, Orizig-ut 21.
- 1SS2
Fakateaatla, rézméaiaor kapható Marllnect él Ullaky-cégnél, Király u^9.
HÁZ ÉS INGATLAN
Eimúo uj adómeutea kétlaobás házat közvetít Horválb, Sugár-ut 4.2. / 1970
kOlönféle
„Optltnui" tlltSIallaanal elvetetettem. Megtaláló 10 P jutalmat kap. Cini I kiadóhivatalban.
~ W|jiji «—i
I Mutilati a katjrl llilrtlirktl» I
I «a Intanatati mimi tal I
áUUU KiZLlkTT
rauTtauu Hadnuv. KkutX: „MiaaiiaiádKT. Naiykutaw\'1. Kalalt* Uaáét talál Uraey. NraauMá,
I ..ts>,at<uai! ». T. H.rr»-aytalájiku\' Ikuryk.^,:..
;Hy».»,..!«. i Mal i law «tot-. 1
m éVt.,\\86. u.
N«gykanli»a, »43, június 17. csütörtök
A» 12 jSSttr.
Barfearttt Lajos I iTlIn II 1111......1.....
Ktáflzeióei ára: eitj-hónapra 3 nontíó¦» negyedévre » Peniíő 20 ItUér.
NUét.
Egyes szám: hutktízuap ÍZ tlll., szombatéit 20 UU
Áldja meg az IstenjL.
Irta: P. Labanoz Medárd, fet
Világrongés ós törtónolmi erőit folmorajló hnngzavAra, panaszok és szertefoszlott álmok, propagandisztikus hazugságok éa marakodó kc-nyérharcok világából odafordul ma minden igaz magyar arca, oda-doiiban szive a magyar nomzot\'ílad-¦ra fölé, aki ólotének 76-ik hntár-mosgyéjéhez ért.
A büszke magyar öntudat, igaz öröm s bizakodó reménység, moly a nomzet tnlndon rétegét átjárja.
Büszkén tekint fel Reá a magyar katona s nagyobbat dobban katona-aziro, ha nevét hallja. Megcsillan a magyar győrinek ragyogó szomo, ha o törtónolmi név hordozójára gondol. A remény sugara suhan át a hadiözvegy azomóbon s arcán, ha az ö nevét említik ulótlo. Bizakodás fogja cl a még megszállt területen élo, reménykedő, harcoló magyar lelkét. S imásan zsolozsmáz a magyar nap o nívpo.n. s\\kéri a történo-lom felett uralkodó Urjahent, hogy a magyar törtónolem hajóján ínég soká lonosson kormányos az a Rölcs Férfi, aki Otrantó hoso volt s aki azóta is ott áll — mint gránitoszlop viharok bömbölő táncában — a magyar történólom árboca mellett h biztos kézzel vezeti hajónkat a történelem zajos vizén ezer és ezor veszély között a boldogulás révpartjai
felé.
A katona ugy néz föl Reá, nuint katona eszményképre, aki áldozatosan, sűbosülten ia lovábbharcolt a bátran vivtn meg küzdelmét a ttiloró ollen s kinok ma is acélosnn forr oda kozo a kard markolatához. Az áldozatosság, fetryolom, bátorság és erő megfestés itójo a honvéd szo-mébon.
A szenvedő magyar, kinok egyéni tragédiát hozott a háboru, mort gyermeket, hitvest, apát, vagy testvért sodort a sirba, — 0 is meglátja Benne, a . magyaneaHadiirban azt, nki Borsközösségot vállalt niin-don magyarral a aki .ugyancsak megállt lehajtott fejjol, Uojjáncólos lolkiorővel a tátongó íirvazólén, ahová saját fiát lemotto — mint a háború áldozatát.
A magyar férfioszmény megszemélyesítőjét látjayfionno a magyar férfi. Az ö élote, ogyóniBégo remek
C&ldaboszód a magyar férfi számára, la nom az ogyonrtiha, törvény vagy a. korhatár szabja mog a ka-tonakö^olozottségeti Hanom egy minden magyar szivbo boloirt s a hősök vórévol, Kormányzónk, példájával szanktifikált törvény, moly azt mondja, jó magyarnak lonni ma súlyos áldozat. S ozfc az áldozatot nemcsak a külsó front katona-bősónok, hanom minden magyarnak vállalnia kell. 8 ebben az órtolom-bon katona minden magyar! A műhelyben, gyárban, hivatalban, szántóföldön, rondőrpoezton, rondolök-bon, üzletekben, családi szentéivbon, akár férfi, akár nő, akár a szellőm, *agy a fizikai orŐ munkása, alárendelt, vagy vezetőember, mindegy: ha magyar szív dobog köblében, katonája énnek n harcait vívó Magyar
ences harmadr/índi igazgató
Hazának azon a poszton, ahová az Elot állította!
Ezt a tanítást ogy 75-ik határkövéhez elért hós magyar ólot adja nekünk. A mi Kormányzónk óloto, aki ma is szilárd bizalommal, vas-tekintettel őrködik a masyar törté-ténolmi Hors felett. „Uoszél, ha a
ott van a helyünk ogy ezálig az ö nyomóban. ¦
Egy indiai bölcsolótól kénlozték meg egyszer: Mi az orősnok lonni? A bölcselő röviden válaszolt:
— Ha tizenkét ember mindonnap ugyanazzal a gondolattal ugyanarra a csillagra tekint, ax világhatalmat jolont!
Nos, mi, véres küzdolmoinkot vivó magyarok, mi orósok akarunk lenni. Azért folomoliük imádságos szivünkot az Egek Urához éa uuy
A.
. zők, gyárak, roményak, és ólmok, I ólotok és családok folótt. S míg ö őrködik, mi nwagodtan dolgozunk egy keresztényibb világ kialakitásán, melytől boldogabb magyar jövőnk \'ügg.
Ha mindonkor szükségűnk volt az ö egyéniségére, élotóro, ugy különösen ma érezzük, hogy inig magyar élethajónk kormónyrudja az ó kezében van, a legjobh kézbe van letéve.
Ma ugy vagyunk, mint a hajó, melyet a tengoron vihar tépáz. Még \' jobban átjárja lelkünket az ogyüvé-tartozáa tudata. S bizakodón odafordulunk Kormányzó CJmnkhoa, akitől oltalmat a kivozotóat remélünk a történőiéin zúgó viharaiból. 8 érezzük, hogy mindnyájunknak magyar órdok ugy kívánja, hallgat\',\' ha ezt javasolja a történelmi idők tárása, do folyton tosz ogjet: őrködik. A magyar falvak, városok, mo-
kórjük Öt, áldja, védjo, soká tartea meg nekünk a mi Vezérünket, vitéz riagytényai Horthy Miklóst, hogy ¦nolló állva, Vele egyet akarva imádkozhassunk és dolgozhassunk — a» erős, nagy Magyarországért!
S ha tizennégy millió magyar minden nap ugyanazt imádkozsa a magyarok Istenéhez s ugyanarra a Vezérre tekint, nem leszünk omló hegyoldal, kiszáradt szomorúfűz, süppedt sirhalom a történelem porondján, hanem kószál és gránitoszlop, mely diadalmasan éli tul a történelmi vérzivataroknt.
Nagy nemzeti ünnepünkön mi nagykanizsaiak ezzel az egy gondolattal tekintünk magyar Hadurunk-ira s kívánjuk, hogy a mi hós Vozé-tühkot, vitéz nagybányai Horthy Miklóst, Magyarország kormányzóját áldja i tartsa inog nekünk\' sokáig as Isten!...
A Kormányzó Dr jelenlétében megkezdték a Saló csatorna építését
A magyar vizi úthálózat kiépiteáéért folytatott hatalmas munka tegnap ú] mérföldkövéhoz érkezett. Vitéz nagyhányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságn kormányzója\'fényes ünnepség korotébon Ti-Bzapalkonyán az otső ásóvágússal megindította azt a munkát, omolv * magyar munkáskezek tizozreínok kenyerét adva közelebb hozza a Ti-Bza-ridék tormékoit a sajómonti iparvidékhez.
Az ünnepségen Kóllay MíklŐB miniszterelnökön kívül mogjolont több miniszter, valamint Bok más elókolő-ség. 12 óra tájban a tiszapolgári Kid lejárójánál kürt jolozto a Főméltó-ségu Ur érkezését. Az elÓkelŐ^gek Üdvözlésének fogadása után / Pő-méltóságu Ur follohogózott ésavar-gŐzösro szállt, hogy kÍ8érotóvol\\ együtt azon tegye meg az utat,, az ünnopség szinnotyőro.
Tiszapalkonya zászlódiszt öltött a magas vendég fogadósára.
Az üdvözlések és a hosszantartó éljenzés után báró Bónífy Dániel földművé lés ügyi miniszter emelko-dott szólásra. Hódolattal köszön-tötto nz államfőt és.tolmácsolta on-nok az országrésznek hálás köszönetét, hogy a Főméltóságu Kormányzó Ur a végrehajtandó csatornázási munkólat^nogkozdósóvol a legmagasabb mogjolonésóvol tüntette ki, majd podtg a kövotkozóket mondotta:
— A Rajó csatornázása lohotóvé teszi ujabb nagy térülőtök öntözését, előmozdítja a hajózást és megakadályozza a zátonyok kópződéset is. Ezzel orodményosobbé válik az alföldi magvar nép földművelő munkája, egyúttal jódban értékosfllnck a Tisza jobb partján lévő bányavidék termékei. FőraéltóságOd bylcs és előrelátó kezdeményezése alapján az 1087. évi öntözési törvónv köretében már készül a Tisza—Öorottyó közötti hatalmas hajózható csatorna, így azután a 8a]ó-vidék szonót, fáját éa kövét a logrővidebb és olcsó vizi uton szállíthatjuk a Hortobágy vidékőre. Az olcsó szállítás lehetővé teszi ennek az országrősz-nok a korszerű építkezést, a jobb utak létesítését és általában a kultúra színvonalának emelését.
— Fómóltóségu Kormányzó Ur! A Sajó csatornázása csak egyik része annak a liatalmaa-tervnek, amelyben egyéb feladatok mellett helyt adtunk viziutjaink tervszerű és egységes fejlesztésének is. Az országos\'jelentőségű Duna—Tisza-csatorna szom-előtt tartásával a legsürgősebbnok találták a Duna völgyóbon a^Sió, a Tisza mentén pedig a Sajó hajózhatóvá tétolét. Ezokkol a munkálatokká] a nagy magyar Alföld vírág-aóbbá válik ős oredmőnyesohhen szolgálja majd népünk megerősödését. Ennek a nagy nomzoti fontosságú föladatnak egyik vésze nz a munka, amolyet most Pőméttósúgod legmagasabb jolenlétében óhajtunk megindítani és hazánk jobb boldo-
2AUAI KŐZLÓNYi.
1943. június 17
gúlájára minői előbb mekrvalósitani, A földmüvolésügyi miniszter vágni hódolattal kérte a Főniéltoságu Urat, hogy szomélyasen fcegyo meg a műszaki tarvek ísmerttstMe után aa első ásóvágáat.
A tervek iamortetéae után a Fó-méltóságu Ur ásót rett a kaiéba. A szerszám belevágott a borsodi talajba. Ezzel megindult a Sajó-csatorna építési munkája.
Vitéz nagybanyai Horthy Miklós kormányzó ób kísérete az ünnepség után megtekintette az öntözési hivatal tiszaörsi kísérleti ön tőacVtalapét. A kísérleti öntönó-telűp lejáratánál Kállay Kornél gazdasági butái fogadta a rendégekot és ismertette a termelési kísérleteket. A Kormányzó Ur a gazda szakérteim óval megtekintette a mintagazdaságokat és a látottak felett a legteljesebb aliame-réséuek adott kife^aést.
Király Sándor ny. városi műszaki tanácsnok mcgbalt
Qyáaihlrt hozott nekünk a mai posta. Király Sándor Nagykanizsa volt niü-izakl tanácsnoka Budapesten életének 6» evében elbunyt. niraly Sándor ta-náosnok lUOO-bau Gyuláról, uhoi állami mérnök volt, került Nagykanizsára. Itt városi főmérnökké választottak, májd\' műszaki tanácsnok, az építészeti hivatal vezetője lett. Király Sándornak elévülhetetlen érdemel vannak: a város fejlesztése körül. Az Ő aovóhez lUződlk a város csatornázása, vízvezetékkel való eliátáss, az utoareudözé* ca útburkolások, a modem asztall-ut és járda, alb. Nagytudasu szakférfiú volt, aki a város Ügyeli mindenkor a szivén viselte. A leiekkel közvetlen, előzékeny volt mindig. Minden törekvése a város kléplléae éa tovább tej lesztéae volt. Nemcsak Zala megyében, de a főváraiban la .áruérték kltUaő kvalitásait ás juiuduuüit imuy tekintélynek Örvendett lü3ö-bao nyugalomba vonult, majd családjával Budapestre költözött, ahol bél esztendei toitózkodás után, moat Jobblétre szenderült. Nagykanizsa vezetősége táviratban fejezte ki részvétét az elhunyt osal&djauak. Nagykanizsa annaleseiben Király Sándor ueve JütörUlhetetienÜl szerepelni fog, mint akinek elévUlhuteUen erdemei vanaak a varos fejlesztése körül.
A budapesU Farkasréti temetőben helyeztek pihenőre a rk. egyház szertartása amint.
Ujabb Nemzetvédelmi Kereszt adományozása zalalak részere
A Kormányzó Ur ujabban a következő zalaiaknak adományozta a Nemzetvédelmi Keresztet i
Redler József asztalosmester Keszthely, Rezgő Antal tisztviselő Sümeg, Rosta Oyula asztaloaseséd Holló, Samu István kisbirtokosZalamlndszent.Sániha Béla MAV segédtiszt. Sárvári Ede városi tisztviselő Fötróte, Slmontfy l\'o-rereno MÁV U. segédtiszt Zalaegerszeg, Slpaa Ernő szállítmányozási vállalkozó Zalaegerszeg, Somogyi Józaet MAv elöljáró Nagykanizsa, Soatartos Antal kereskedő Perlak, 8zabó György löid-müvas Legrád, llj. Szabó János városi alkalmazott Zalaegerszeg, 8zaiay Já-noa tlsztvlaeló ZHlaszeuiiván, Szilván József löldmUves Zalalstváad, Szita János földműves Cseia<,egtomaJ, Szilvás Józsat MAV segédhivataluok\' Zalalövö, Taiaa Qéza kereekedósegéd Zalaegerszeg, Toll, Péter molnár Lendvaváaár-haiy, Toatka Qyörgy vaskereskedő Al-sólandva. Toplak Józset kereskedő Al-sólendva, Tkalcsccz Qyörgy földműves Zalaujvár,, Varga Qyörgy napszámos Alaódomboru, Özv. Vavroh Frlgyeanó
Solg. isk. tanárnő Csáktornya, Vedrödy dón ny. körjegyző, Vurly Ernő nyűg. takarék pénztári Igazgató Porlak, Vlda látván löldmüvea CaeutevÖlgy, Vöröa Endre fodrászraoater Tapolca, dr. Vörös István szlöv. glmu. tanár Zalaegoisxeg, Vöröa Károly Lendvalakos, Zdacaek Antal löldmUves Csáktornya, Zerényi Imre löldmUves Csáktornya, Zolláa Jézset kisbirtokos Zalaujlak, Zoroaeoz István tőldmUvea Zalaujvár, Zabulj Alajos azabómeater Perlak, Zsuppán istvAn fodrait/, Zalaegerszeg.
Nagykanizsa magyarsága hódol a 75 éves Kormányzó Dr fenkölt személyének
Holnap délelőtt 11 órakor díszközgyűlés a vároihaxn dfoxtermében
Ntgykinlxta zászlódlizben űnnapal
Nagykanizsa msgyai város —
Zrínyi Miklós ősi városa — képviselőtestülete a Zala vármegyei Tár-eodalmi Egyesületek Nemzeti Együtt működésének helyi elnökségé vei Tcox-öltvo holnap, pénteken délelőtt 11 órai kezdettel a városháza diszter-mében u Konnányaó Ur Őfőméltósága 76. születésnapja alkalmából disz közgyűlést tart, amelyen a képviselőtestület tagjain kívül részt rosznek a honvédtisstikox, a hivatalos város, ai összes közhivatalok, testületek és egyesületek vezetői és képviselői éa a hasaiias nagyközönség.
A díszközgyűlés műsora: Híatak-egy, előadja a honrédzaulcar. A diBikÖ2gyüiést megnyitja dc. Kzátlcy
litván kir. kormány főtan ácsos, pol-
gőrmester. Az ünnepi beazédet zőuyi László kegyesrendi gimnáziumi tanár mondja. Az ünnepség a Himuusszal fejeaódik be, amit a honvéd zenekar játszik.
A díszközgyűlést megelőzően 10 órakor hivatalos ünnepi szentmise a fereueiek plébánia-templomában, g. lat. szentmise a piaristák kápolnájában, míg a proWatánsok részére V órakor lesz az istentisztelet a református templomban.
A nagy magyar ünuop alkalmából Nagykanizsa aatiilódiszt ölt.
Ugyancsak diszülést tartanak a Járási Vitézek, a nagykanizsai Baross-kerület, a Magyar Élet Pártja és aa Ipartestület elnöki tanácsa.
m ¦»»<taj»%a»tswatV*ssaats^^
Bögtönbiráskodás vár a Magyar-uloai merénylőre,
aki az elsötétítés alatt egy husánggal leütötte a puliul gépészkovácsot
ebben a pillanatban a hozzácsatlakozott férji egy husánggal ugy fejen ütötte, hogy* eszméletlenül összeesett és elterült a földön. Mikor késóbb magához tért, megáll api totta, hogy az eset a Magyar-utca 126. számú ház elótt történt. Korosni kezdte a magával hozott kerékpárját, hogy. azzal tiazafcló tartson, ám a merénylő leszerelte róla mindkét külső és belső gumiját, valamint elvitte a pumpát is. Kroiner személyiéi rést
Felháboritó merénylőt történt a Magyar-utcában. Kreinar Imre gépészkovács, palini lakos, megjelout a rendőrségen éa elmoudotta, hogy tegnapolótt este .11 óra tájban a lazsnaki vendéglőben volt, amikor hozzálépett egy eddig még ismeret-Ion térlí és szobselogyedett vole. Az iliutó beszédközben egyszerre azt mondotta neki, miért iázik itt olyan drága bort, amikor a városban sokkalta olcsóbban lehet kapni. Majd behívta ót a varosba éa kason a Magyar-utcán haladtak, amikor aa idegen cigarettát kórt tőle. Kzainer késjségesen a ttebéba nyúlt, ám
adott merénylőjéről. A lütpitÁnyaág detektivjoi hajtóradásiatot indítottak a rabló kézrekeritésére. Ha elfogják, rögtönitéló bíróság elé kerül.
Emelkedőben a nagykanizsai városi fts járási iparosok szarna
A nogykanissai városi cs járási ipartestület elnöke, Mankovits ütvén körlése és jelentés* sserínt, a kaniisai városi és járást iparosok tsáma — dacara a helyiéinek és a tapasctalható anyagbo-ssencsi nehéiségeknek — hétről-hétre emelkedik. Magyarázatát leli a fiatal iparosgéneráció ön-állósitási törekvéseiben. Elég ssép siámmal teszik te a niesterviss-gákat, ai iparosság eien érettségi vizsgáit, úhot eddig, egy rendkívül csekély hányadától eltekintve) ai uj iparosnemiedék tanújelét
adta fok jsott teljesitftképestégének, tudásának, ssakmabslí kiválóságának és a mesterviisga sikeres letétele után megkapták a mesterlevelet, ami nem kevesebb, mint egy aéhbeli mesternek — a fémje liése.
¦ A nagykanissat ipartestület tagjainak jelenlegi létsiátna több mint 1000 fó, mig a járásé kb. 470, vagyis Össsesen másfélezer lajstromozott, iparjogositvánnyal rcndclkcüü mestere van Nagy-kaniüsáitük és a járásnak, amely létsiám folyton emelkedik-
Csökkent a jövő évi kanizsai képviselőválasztók névjegyzékébe felvettek száma
A minap összeállított jövó évi j nagykanizsai és nagykanizsa-kawülati j országgyűlési kópviselóválaeztók név-jogysékéból megállapítható, hogy részint elköltözés, részint elhalálpzás folytán csökkent A választók szarna. Kihagyatolt a lajstromot (kerületi) névjogyzékból 239, a nagykanizsainál (egyéni) 24, újonnan falvettek a lajatromoa névjegyzéknél (karüloti\'l 214, mig a kanisaainál (egyéni)
208 fő. Van összesen 7080 lajatromoa (kerületi) és 7136 nagykanizsai
városi (egyéni) szavazó, vagyis a kerületnek van összesen 16.073 esa-vazója. A listában nzorepetnak a kivételezett zsidók nevei is. A lista, emaly augusztus 5-tól 16 napig közszemlére ki lesz téve, m&jd a vármegyei kösponti választmány hoz kerül, amely véglegesen dönteni fog,
AJLJLANDO KIAJLJLITAS
... Ii»rt,.iiilii oui.l.u uaayi.rmíli.i, . legjobb iiiflviiieli öiOkirlíku alkaliulbol
~í FJtíSTMENYEK, SZOBROK
imgy Táluilikbin, > lagkfdvuflbb flialétl lolnulck mollclt lioiuu vlliltlra It. A l^megblzhttóbb beiz.rx.il forrAi.
¦»«__BUJDOSS LÁSZLÓ mOkareskadS.
Szinház
Patyolat kisasszony
A régi békeidők egyik jellegzotes-ségo volt — a szolgálati időm emlékére feliratú fónykóp. Ezen a legszabályszerübb felszereléssel, színes kivitelben középen egy hadfi állott, akit köröskörül katonai requi-zitumok kereteztek. A fényképésznek csupán az üresen hagyott fej helyére kellett ragasztania egy arcképet.
Nem akarom ezzel azt mondani, hogy az operettek sémája ugyanilyen. Csak egy vékony mesét kell teletűzdelni táncokkal és dalbetétekkel, meg a szereptókro koll más ruhát adni. Már csak azórt sem állithatom\' ezt, mert az operettek tekintélyes része bonyodalmakkal kezdődik, melyet a/--elaó fölvonás tálal fol bő részletességgel, hogy it második felvonásban mogkozdvo á kibontakozást, a harmadik felvonásban házassággal végződjék. A rossz nyelvek rágalmának tartom ázV is, hogy oporott azért végződik házassággal, mert ami az operett-házasság után következne, az már --tragédia. Erro pedig a közönség nem kíváncsi, ezzel az írónak is,ho-liozobb lenne megbirkózni és .hallgatólagos, csöndeu mogogyezéssol marad mindon a régibon. A néző talál Bzorepot, amibe bolokópzolhoti önmagát éa a szerző gondoskodik róla, hogy azzal az érzésael távozzon a szinhazból, — jól megmondtam a magamét! i
A Patyolat kisasszony című oporott, moly a fővárosi színpadon szá-aaa szénákat futott, igen alkalmas arra, hogy egyezer megnézze az ornbór. bem a muzsikája, eem a tartalma nem sokáig terhelt meg az omlékozetet. Pontosan két és fél órás nagyszerű szórakozási lehotó-ségot nyújt, egy hajszálnyival sem többot. Van azért komoly tanulsága is, moly megerősíti azt a kialakult véleményt, hogy mindon szerelmes ftzt hiszi, hogy az 6 szenvedélye más és különb, mint amit addig a világ összes azerelmeseí éreztek. Sajnos oz is alá van vetve a divatnak. Ilégon a gópiró-kisasszonyokból lett a méltóságos asszony, ma a takarító vállalat csoportvezetőjét éri az a szo-roncso, hogy milliomosnó lehet.
Nem az késztetett ezok elmondására, mintha nem tudnám, hogy a színpadtechnika bizonyos mórtékben mesterség, mollyol a lognagyobb írónak is számolnia kell ós büntetlenül nem mellőzheti, hanem sx, hogy végeredményben egy obéd jó; sága mégsem a körítésen és a terítésen múlik, hanem az egyoa fogások izletességén.
Ennek a faladatnak pedigi aaain-
Kész nöi Nyári ruhák Kosztümök Blúzok Pongyolák Szoknyák Nagy választékban
nél
FERENC JÓZSEF
KESERUV
lü^iunlusj?_____
hnni ofrvürtw pompáaari megfelelt. jUrasitówt ln» Miv«en. mívt*| iitiaott. A flreméb** WH*"ill^ió
fények*1\'* egy4rniHiomn» Fin \\n életmódot vaUíOztfttnat. Szarai mögött érzúsok parázslottak, molyok rvuj-lotttk. Vincüe András fiatul milliomosa fokozaton felépítésévé)!, főlé-nvesen uralta a bárom felvonást, kettőjük játéka és éneke minden dicséretvt megérdemel. Deák Súudor liaugoskodó féltékeny spanyolja egyéni iaével emelkedett ki »x átlag w]jfsitméuybói. Szerepével ügyesen jellemezni tudott egy embertípust, lukács Margit Polettje fiuoiu éa diiitmgvált marudt, as éneke pedig iiotuss $ s meggyőző. A többi BZO, replé in *zou iparkodott, hogy a darabot sikerre vigyék. Ebben ré-sz* r0]t » genekarnak, álén a gondot karnaggyal. A sima, gyorsan pergő ízép kiállitásu jelenetek az erélyes rendeiŐ érdeme.
Biionyára a tukurékoaságot éa a papirhiányt szolgálta a színháznak ;n a törekvése, hogy a műsorral, amit a jegyszedők árusítottak, soproni asztalosmesternek és iparmü-részuek csinált reklániut Nagykaui-xsán. Érdekessége ennek * műsornak különben még az is, hogy a inisik
ZALAI Kö2LöN-Yi
oldalán lérő kupiét két olyau szeifcp-láTel énekelteti, akik köxül as agyi
k«t hiába keressük a uiüaorbau.
(vj)
Xilftzlll festőművész
f.
mutatkozik be heloap Nagykanizsa véres közönségéntk : Csókauln József, liuizd szttleiásu, Kanizsán teljesít katonai szolgálatot őstehetség. A leaie-uet titkaiba neui avulta be sunki, Öl-magától jü\'.t rá Öt képot festeti eddl«. Négyet a kanizsai Vltezl Székháznak ajándékozott bdéTük, Az ötödiket, ¦mely a qöbI balált halt Kormányzó-baiyeitea Urat ábrázolja kisfiával, hol* Bip, a ttlHközgyUléa utáu Mlitja kl a vííoskaza taBAcatermóben, alioi a kö-louég meg tuk túl heti.
SPORTÉLET
A Vaiut utolsó Nií. 111. mérkézthe
Vuárnap délután fél 6 órakor, eialkalommal a Zrínyi-pályán, rendeli meg aa NVTtí az utolsó bajnoki mérkőzését a pécsi BTO ellen. A kitűnő pécsi együttaa ellen nem sok keresni valója less a kék-fehéreknek. De leltet, hogy a kiesés veszélye megaokszorossa a caapat erejét és óriáai küzdelem lesi vasárnap » Zrínyi-pályán. Mi ezt valószjnö\\ Bek tartjuk és ugyan akkor egy gó/ !o* N VTK-győzolmet is jósolunk. Az KVI/i\'j összoállitáaa még isme-\'^ rétien, de vasárnap valószínű a legerősebb bajnoki gárda vess részt 1 mérkőzésen.
áz NVTE II. ia itt játssz* le utolsó II. osztályú bajnoki mérkőzését a Marcali ellen etóniérkózósen.
A ZMNTE Zsolnára utazik osztályozó mérkőzésre az NB III.-ba jutásért, Szomorúan kell tapasztalnunk, hogy ae idény egyez szakaiban magas színvonalon játszó és nagy tudású csapat lesüllyedt én lélektelen, csapkodó játékával nem az NB 111., de még a jo alosztály csaltok bi in vonalának mértékét sem úti meg. Természetesen katasztrofális TePMéVra lehet elkészülve a ZM-aTE Zsolnán a kitűnő ZsSE ellen.
ipar /
Sient Irnre h«rceg-u. 4^sz.
á keresidóny magyar gondolat ferences fáklya-Tirol a. zalai vidékei
ás apostol fáradbatatlansákkral töltötte munkában » pünkösdi ünnepeket h Ubanez Medárd uur-maaikreudi igazgató. Templomi szószéken és elóadúaszUluát gyújtott s lobogtatta meg a keresztény magyar gondolat fáklyáját.
Tótszentmártonban Kis Sit. Tetéz életnagyságú bzobrát azeutelte meg
ünnepi uagymiee éa szentbeszéd köretében.
Liélutúu az iskolai* sem beu katolikus népgyüléa volt a község uagv-szúmu ballgutósága jelenlétébeu. r. Labanca Medárd a katolikuu család noiuzetmoutó szerepéről éd a szülők történelmien uia-Kasztos hivatásáról beszélt. V"ida János, a harmadik-rend világi elnök*, a Páter balkon munkatársa a ffci-unuwsek hivatásáról izúlt, utvly egyaránt
katolikus ós magyar
volt n rely •IvitathateHa* érdemeket sieriett & uagyrub«<;M«it l,1|d
uugyar tugjuiuak, a \'-magvai* baráti-oknak. , . A uüjtorou több énekszám éa szavalat szerspelt.
Az .ünnep másnapját] Nagybakó-uukra uUzott Nagykauizaa »motor-bifiklia apostola^, luil a nagy mise
keretében t buiiuadikieud uj íagjait ultóitettebev )ml tag fogadalmát vett* ki. A líZertarlút ujegsse,kitolts, as
igazgató l<ílLoM beszéde, aiuelybeu hit, Fcreuuuek, a béke ezeutjéuek szociálisan vonzó egyéniségét méltatta.
A nagymise után a templomtéren fereuL-eü népgyűlés volt.
P. Labanca\'Medárd rendi direktor a gyormokek vallásoa ueveléséuek LMmzeTi szem pontból való reppaut fon\'-., -.i .ir.il bvszélt tnegráaú erővel, ááajd a szülék részéről vaJé jópélda
Ügyeletes tűnődése
Irta: Zlm
NeliORy valaki az( veise a szememre, hogy Petőfi .Szomjas ember lürtödésél" utánozom, mtnájárt megtrem. hogy üt nem a Sorrél lesz izé. Bdr meslansag Is .száraz kút\' tok gégclú. inert amivel lecsói-gatnink igen .drága-. Ezt a parányi kis írást, üt) találtam, naptárfaprs lm és az aszlalberitó lap ala dugva Aki írhatta, ¦úonyesan zavarában dugia oda. S kesébb, mikor a nolgálala lejirt, olt feledte. Bocsásson men, hogy leleplezem, de érdekesnek tarom\'azt, min tünédik Cjfy telelőn Ügyeletes, amig a masina meg nem szólal. Es be nem jin, a feljebbvalója.
.Másodszor vagyok katona és Kanizsi-rél másodszor megyek szabadságra. A szabadságos levél már a zsebemben van. Oatlerumon rz eliö csillag fehérlik. Táv-beszclé ügyeletes vagyok, jobb szeretnék szolf álatmcntes lenni I Még vigasztal, hogy csureg a kaszárnya-eresz. A csúnya Idé-ben ugy se szedhetnék Össze, valiml napsugaras emléket, lent csend van ¦ c ttentlben próbálom esszeszedni magam lelkileg, minthegy kihallgatáira menő honvéd, ráncba sze4i a ruhaját.
A híhallgatásrél jut eszembe, hegy dél-tlétl, amint az alezredes ur szobájában kihallgatásra aerakeztunk fel, én álltam legelői, mégis hibát cslnállam. A meg-szélllást kifelejtenem a mendóka eleji-rél. Fedlg előző esle boretválkozás koz-bin nagyszerllen elmondtam az őrmester urnák. Eráekes, semmiség az égési, mert hiszen kijavitollam legott, mégis bant E csekélységbél Ítélem, hegy nem vagyok egeszen katonának való. Hogy miért nemi?
Mert kenyelmts és clolzakerfott természet vagyok. Ne persze ezt csak ugy magamnak merem bevallani. Isten ments, nogy vnlaki megtudja, Ifltil bennem ül a „joobágy* félsz él a félsz nyakában kuporog az uti biztosság. Tehát egyfelől a •ilorság hiányzik, a !0 paraszti kiállási Az éli, szittya nemtOrédSniscg. Másfeléi hiányzik az ilyen dolgek, derűs lemosoly-gása. Vülavul ur), magyar Oaszeszcdeit-ségre kellene szert tennem, de ahhoz talán keveset szolga I lam ? I
A kihallgatás torán alig tudtam megállni, hogy pihenjbe ne ragjára magamat, araiker már velem végeztek.
Belőtt a kUlstenc Valamit melóz a Szobában. Prdbálom beleélni magamat az Ő helyzetébe, no az se rózsásabb, mint ez enyém. *
— Mikor mégy szabadságra Kendermagot 1 ?
- Mán\' vétam, do megtudtam, oszt maitan sokáig nem méhelékl
Kiment. Szembenézek most Itt a falon Zrínyivel, a katona-iróval, Kemény arcán a jól kifaragott lélek ül. Mi veit benne az crSsebb, a kialakultabb, at iró-e, vagy a katetul? Bizonyos, hogy Jó katona volll Nem termeti még egy olyat Muraköz ! Dt o ii a kohészetnez uienekedell. Biz\' al ín is az íráshoz menekuzem I Iliizen mest Is firkálok I De raég inkább, ha majd leszerelek. Ezt a jó érzéit meg Zrínyi iera ismerte, mert 6 nem szerelt löt, nem sze-[«tt Is, mert egyfermán katoniiunyát hor-«ott gyerelckera éta, vaSktndöTiai*.
Mellette vaa Psléfi. Hit ö jb ksteaa volt-e? ftlébb, miöl sSldhajlólcii, Mrga-tbitykss kőslegény, siolgélai kSzben is verselt az .enytiely* deszka falira. Később, mint Őrnagy felbontott nyakkal járt. Ez a zubbony-kapocs megtresxtés asktm Is
ínyl Ernő
szokásom az ebadtát I Engcn nem szidott le Lázár hadügyminiszter, de a százados ur észrevételezte már. Óh de amennyi telket Petőfi kisugárzott magából, ha ín csak tizedannyit fényeskednék, talán azt a zubbenyokat ,n, megbocsátanák árva fejemnek. Hiszen más világ van már I
Katonáikodá-.ijinat jellemzi az úrököi varratáé.
Karpaszomány le, fel, egyszer sötétzöld, máukor világosabb! Csillagot, sapkazsinórt, makkgombot, köpenygombul, baka nadrág-kapcsot Nem is szélva el-patlogé nadrág- és zubbonygombokrél, mik ugy vesznek el, mint a barackfár41 lesodort virág. Mostanában mái sapka ellenzőt fs varratnak. Meg papucsot! Nem a lábra, hanem a sipkám. Ez valamikora toll, a darutoll beszurád! helye lehetett s most már csak disz.
— Vájjon régen is ez az ürökös varratát volt t katonasoit?
Igen. A diszllgelés, a cicomázái mindig kalomddéttiltés volt. Ooneolek Itt most az ősmagyarok bériüvegére, amit sasszirnyakkal, boglárral, mintázott teme-tekkel, később lergoval, csillogóval bőve-sei kiraktak.
Milyen furcsa a világ. Én most itt Ülök egy öré\'éngós masina mellett, azok meg füatosxlepekkat telefonáltak egymásnak, a lármafát ismerlek és riasztásuk éppen olyan jól működött, mint a mienk, csak most percekre van az sUrltve, ami akkor napokba telt
A bakaaca is sok gondot okoz az embernek ! A régi sereg nyomán ugy Játlak a foltozé vargák, mmt a kányák a dtg után. Kutya bakancs I Vagy tele van a talpa papucssze^gel éa akkor csúszik, vagy lekopott s aukor még jebban 1 laj, ha vau, baj ha nincs I KUlénbsen ezen a téglát, Sumlziaí Járdán csúszik a baka.
Még az uláiz-cslzma, lia belül nem velna benne steg, jö velna I De holyauot csinál. Abbéi meg egy Hét napi szolgálat-menlesiég kerekedik I Moiidum, ha ez a baja nem volna, az még vitézi viselet volna. Merész mozgás, oles léptek, szélen buggyané nadrág. Hordtam egy hétig. De nem az veit a legkedvesebb utász-tzerelvény mégse. Ha nem az a selymes, fekete uszó-galya. Abba lehetett csak nagyszerűen ueteremlani a Dunába. Ott kinC-a parton hagytuk a szerelvényt, mint a sclyemhernyé a bőrét a veatlés után, Hogy indult ölelgetni az a hús hullám. Jobban, mint egy tlzenhatéves kislány. Mekem legalább, egyhetes újonc koreaiban, a Duna vize jobban esett, Mint egy restzul sikerült ölelés...
Itt félbeszakad a hevenyén odavetett im-i. Talán valami feljebbvaló megzavarhatta barátunkat az Írásban. Talán jobb igy, mert eltftlanUozetl volna 1 Van a pa-. piroioM még egy ser: — ,Tegnap ilyen taneveket lulleium Pille, Mudár...\' Megint egy Petőfi verstort hall a fbletn :
„Válynliöi mék, lovam Inni kivin. Megitattam, gyi lovam gyi lelyár 1 Cierebefár, sárga cserebogár I"
Nem tudom, mit akart feljegyezni e félbemaradt sorral a lllnodé ügyeletes, de a lónyi Iván tarlóban elsapoil tonavek bizo-ayára valami akáslembot, alföldi kitta-ayit juttattak az esaibe, hová rSpitettc ét t tslan esltmás aagybéctlját a Pille és a Madár I
Mit lehet axt ludnl, hogy egy ügyeletes lelkében milyen titkok síuanyadoznak s milyen emlékek lappanganak,
tízüksége^éjjét bangaulyózta. As öez-uze-wreglett töuieíj nagy figyelemmel balágatta a kiváló hitszónok meg-gyóző Bsavait,
Vida Jánua a Eemacea gondolat\' eélkitüzécéről tartott uagyliutáau be~ ¦eédet.
A u gyűlés végén Sulyok
Juuú plébáuoa mondott ua^bíatoU hangou kússöuebet asért a feledhetetlen ünnepségért, amelyben a falónak része volt. Hálával emlékezett meg a fereuceid atyák múltjáról, akik ssázadokon át — as ó plébániáján is - fárad hatatlanul dolgoztak.
A népgyűlés után mindkét kÓ-i-sógbeu körojonetiteg vonultak a temetőbe a rétiatvevók, hogy megemlékezzenek as elhunytakról
Igy dolgozik a magyar íerencos buzgóság, méltón a dicső elődökhöz. L mert apostol szive leleményen, a lelkek rohanó aaázadábau fölhasználja a motort is, hogy a rohanó lelkeket - elérje...
P. Uedá-rd el is éril...
HÍREK
NAPIK 14 NI):
Kiskanizsáu ai* ottani gyógytaer-tár állandó ügyeletes szolgálatot tart.
Niatár. juniut 17. CsÜlörtök. Kim. kat. aincr hv. - Protestáns Töhötöm.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel ft úrbtól este 6 óráig. (Ilétfé, aaertia, pónlek délután óe koddea egész nap
nőknek.) \'telefon: 660.
— (UJmlte ¦ ferenceseknél;
Tasariap fél 11 órakor ujmlse lesz a lerezteesek ősrégi teaplomaoan. p. Bzo-kolal Bornardlu, Szokolai Cyörgy ny. í,IÁV kalauz fia mutatja be zsenge Áldozatát nv Istennek. A ISI u órakor kozdődö hJmiImi evangéliumakor P. La-bancz Mcd&rd, a nagykiutl-esalak közkedvelt -szónoka, rendi Ignzgató, mond szent beszédet. A szentmise utSn P. Bernurdln ujmlxóa első pupi áldást oszt a templomban. A kézvezetö tisztét P. Oulyáa plébános tölti bo, mlg a papi ¦ogödlotet a rendh&z többi tagjai képezik. A lerencea-prfmlolát nagy érdeklődés előzi meg városszerte.
— (Egyházköatégi meghívó)
; A nagykant/sai Jéxut Szive Bgybázköz-ség f. hó ik .iii, pénteken d.-\'u. ö órakor a városháza tanácstermében rendet kfiz-gyílleal tart, melyre a képviselőtestület lagiait ezúton Is meghívja Vtijay József egyházk. .elnSk. (:)
— (Iskolai hlr)
6yorslróÍBko!a szeptember 13-in kezdi uj tanévét Nagykanizsán. Beiratások megkezdődtek. Szí. Imre-u. S. (:)
— (Baross-hír)
A Baross SzÖvoIkok tisztelettel felkéri tagjait, hogy folyó évi június hó 17-ik napján, csütörtökön este fél 8 órakor a Szövetség helyiségében minél nugyobb számban megjelenni szíveskedjenek. (:)
— (A BIOSZ figyelmeztetése e közönséghez)
A nap mint nap előforduló tüzek által okozott károic TalbecaléiéiSl és a k&rtalanitasban ujabban Igen komoly nehézségek merUlnek fel azoknál a feleknél, akik a Mostani ténylejfes ter-mesbozam és u tUzker nupján érvé-Dyek áraknak megtelelő ulanbiztosítás
Aranyat, ezfistit
la^HMgMabb irl),n vesieh.
Vékásy ékszerész
ZAIiAI KöZLOm
1943. június 17
kötését elmulasztották. Az Ilyen teleket teljce fcdezotü hlxtoattAii htáuyébari meg nem téríthető kArosodánéri. Ebből klfolyélnc a Biztosító Intézetek Orazá-goa Szövetsége ujőlsg ti gyei In oztuti a biztosított köziinHeget, hogy » keroake-delmt törvény értelmében kér c-seté* ben csak akkor számíthat teljen kAr-tóritósre, ba a biztosítási összeg fedezi a biztosított Javak teljes érákét, ellenkezel esetben csak aránylagos (pro rnta) kártérítésnek van helye. Kéretik az utánblztosUas ellrgóö föladása. . (:)
Tirol*
Nók tiszta tolntjükot g/akrart csak annak köszönhetik, hogy \'lemúsztósükfo kcllú ligyelmet fordi!a:.;>k. Kitünó halijával
\\ — (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az utolsé négy héten az alábbi anyakönyvi bejegyzések történtek:
(Polytalás.) Baumann Qyula borbélysegéd és Jabbágy Karolinának rk. (la, Fönvi Henrik vajmesler és Pintér Arankának rk. fia, Kozma Ernő fa- és szénkereskedé és Csizmadia Annának rk. fis, Vcllák Percnc MÁV érabíres és Sc<!csdl Matildnak rk. fia, Kovács lózsef MAV fülöházi munkás és Szabó Mariénak rk. leánya, Bényl Samui kádfrsegéd és Bolgár Annának rcf. fia, Óvári János cipészsegéd és Szálai Rozáliának rk leánya. Csorba Uszló MÁV Iroda segédtiszt éa Koaa Margitnak g. kat fia, Baucr Albert Mihály 0./.[elvezet* és, Rabínck Zsuzsannának Izr. leányr Mutter Jéisef BzabafeiUómestcr és Losonc/-, Máriának rk. fia, Borbély Perenc kemüvea-segéd és Polai Máriának rk. leánya. Szüts Miklós községi főjegyző és Peke Máriának rk. fia, Opamicza lyula MAV mozdonyvezető és Kovács Juliannának rk. fia. Házasságon kívül született 2 fiu. {Pal,-talfuk.) -»
magyar raffi a,
rézmászpor, c I n kgáfic
JANCSI fűszerüket
Ar.nj JAnoiutea l.
Znlii vármegye alispánja.
23/453/ni. 1943 az. \\ Tárity; Maori Üzemek kercllye — nasykriiixsai 4"-0> gáivezetékének vixíolyiiokkíl való keresztezése.
Hirdetmény.
A Maoti Ozemek ke rettye—nagykanizsai 4"-oa gázvezetéke vízfolyásokkal való keresztezésének hatásig! engedélyezése tárgyában a vonatkozó iratokat, műszaki terveket éa a szombathelyi ni. kit. kultúrmérnöki hivatal 1359/1913. sz, szakértől éurevételeitl 194a. évi Junius\\ hé 15 tói 1943, évi Július hé ,15 ig terjedő idon át Báznkerettye községházánál közszemlére kiteszem- ahol azokat az érdekeltek megtekinthetik.
Jelen ügyben Biiokerettye köziégben
dr. Szflca Andor tb vm. főjfgvvö veretése ¦latt. .i sromhfttlielvl ni. klr. kullurmér-tiHVI hivatni baibcnWfóvel \'artanrtA t*r-pvalá» rnIMdel/\'d 1943. ivi timla* U 33. napjáni* déWBtt 10 áriját tuiöm
M. eatzcIOVelelf helvlil nedle " Mao,l báxa-krrclti\'rl Irodái*! Ir\'ölKm meg.
Felhívom ?t erdekelteket, hofiv. a fenitek tekintetében nHánl ésarevélelelket akár a közszemlére kitétel fdele alalt írásban, akár n megtartandó helyszíni tárgyaláson azóvsl unni] Is Inkább adják et6. mert ellenkedő éneiben a haláiozatot az 18». évi XXIII. t-r, 163, «-áhoi képest, további meghallgat ánuk nélkül borom meg.
Az összes függőben levő kérdések tisztázása után, sz engedélyezési (árgvaláfOR a munkálatokra a tárgytlás vezetője n ¦tirgős Ideiglenes épllíai engedélyt meg fogja adni, aizal a feltétellel ho?y engedélyes tartozik mindazokat ^ndelkezeseket teljesíteni, amelyeket a hslősán s végleges engedélyezés setán még utólt-gD*an kiad.
Pelhlvom a Msort Ozemek háiakerellyei Üzamveietöségé\'. höov a 42/ftlL V. B. 2., illetve a 32754/933. V. A számú m. klr. földmlveléfllpyl miniszteri rendelet értelmében 32 P hatosául szakértői dijat, sz Orv és a lárgynlá*! nsn megjelölése mellett még a t-rgyalás előtt, a szombathelyi m. klr. kultúrmérnöki hivatal nostntalta-rékpénztári csekklapla felhasználásával, a 105 317 számú ctekkizámlára as államkincstár lávára flzesien he.
Ercét dr. Szllci Andor tb. vm IŐ|egy-zől, á léteivel (Arás fösiolgahtrálát, a ssombilhelyi m, klr Kultúrmérnöki Hivatali, Vtlkonys, Rievác. Estteregnye. Sormás községek elöljáróságát, Nsgyksnlzsa m. váios polgármesterét, Msort bátake-reltyel Ozenivezetflsfgél. Maort Központi Igazgatóságát Budapest, V., Percnc Józset-tér 5 , m. klr. Kincstár Jocdgvl Ip"7galáaágál Budapest. Gorove-u., ni. klr. Bányakapb tánys*got Rudapeil, PrlnclptlisvWgvI Lecsapoló Társulni Igazgatóságát Nagykanizsai, eszei a hirdetménnyel vétiv mellett értesítem.
Zaliegernzrg, 1943 Június 7-én.
Alispán helyett:
Br. SzOcs Andor
isfs vm. tb. lőjegyzö,
Nagykanizsa meavel város polpármestérélöl.
Tárgy : Aisónyfresl erdő sáslermésé-nek elsdása.
Hirdetmény.
Tolyó hó 19-én, szombaton d, e. 9 órakor a v. aisónyfresl erdő f. évi sástertué-sét a helyszínen tartandó árverés utján eladom.
Találkozás az aUényiresi erdőéri laknál. Nagykanizsa, 1943. Június 17. i9M Polgármester)
Az pSítfMysorsjáték húzása
Ae Oszlálysorsjátók mai huznsán a következő nyereményeket sorsolták ki: lOOOU pangót nyert: 74 734. 1000 pengőt nyert: 44 647, 52 215, 81 415, 83.571.
(Felelésséj; nélkül.) »
Június NÉP MOZGÓ Gerdán
76- 77-én és csüiSriökön
Á francia filmgyártás remeke
TILOS UTAKON
Egy csaláái élet intimitásai
Gyönyörű szereplők
Klfladdsok kemáote : 5 én 7 órakor.-
Kályhát, tűzhelyet
més t6ti sxattnégletéft már most jegyeztesse «16 Cliplélbei golyiscsHyágyok laklároii
DNG RR-ül AMA NTN vaskereskedésben. W Holiert-8»pek, petróleum- és kojíoln! roklár. Tm
Gépesített az északlránl
Tokióból jolenti a Német Távirali Iroda;
Tosso japán niinisztorolnök bad-i\'u,n miniszteri miilŐségélwn a japán országgyűlésen általános áttekintést nyújtott a badibnlyzotról.
Hangsúlyozta TÓzso, bogy a katonai előkészületek valamennyi arcvonalon olyanok, bogy szembenézhetnek a dolgok minden iövavndó alakulásával, (le kiolégité előrehaladást értek el Kelet-Ázsia újjáépítésében is. Ami sk inrlia-burmai határ harcait illeti, kijelentette, hogy a« angol-indiai csapatok nyilván megkísérlik Csungking támogatásával, hogy ezt a területiéi visszaszerezzék. Á japán hadvezotóség éppen ezért semmit sem mulasztott el, hogy a?, ottani védelmi liorendozé-seket mogorósitse. Egyúttal minden lehető módon előmozdítják Burma függetlenségét is. A japán csabatok Akyab torülotén iiégA\' támadást hárítottak el. 10 támadásokat a britek két hacjosztállval intézték a mult úr vége és, fohruár között. Március elején aztán ismét mogkezdtők a íá- | máriást. I Ij-íiouínoán és a Salamon-szígotekon a japánoknak sikerült megszilárdítani előnyös hadászati állásaikat.
Ami Kínát ijleti, -— folytatta beszámolóját a jspan miniszterelnök — ugy látszik, bogy Csungking most már toljoeon olvesztotus nádi-céljait Japánnal szombon. Ennék bizonyítéka, hogy több kínai tálwr-nok csatlakozott a nankingi kormányhoz. Csungkiaz most mintegy háromszáz olsővonallwli katonai ro-
SUlögéppol ronrlelknzik. l>óloértVí» a inában IrWó amerikai li\'^gi erót is. A japán légi erő harca támadásaival teljesen meghiúsította mind a/.okal a kisérlotekoV, .amelyek a japán hajózás megszakítására irányultak, de meghiúsították a japán azárazfóld elleni légi támadásokra irá\'hyuló kísérleteket is.
A japán miniszterolnök ezután néhány szóval beszámolt az északi
küldtek k! leverésére
szakasz védelmi állásairól és a Vö-votkozéket mondotta:
— Égést Mandzsukuóban béke van. BnnÖk a torületnok a Vődelnu borondozosoit mogingathatat latiul biztosítottuk.
L4ül hdborn
A mára virradó éjszaka német baroi ropölögépek folytatták támadásukat Vorosllovgrád és Mlilersvó pályaudvarai ellen- Ezenkívül Jé eredménnyé bombáztak «rród in (íveket és hadiipari műveket a szovjet arcvonal mögött.
Nyaütalansátí Irünban
A\' teheráni rádió leíontése szerint az\' Iráni mlnfsztorclnök Irán általános helyzetéről szélva kljolentotte, hogy négy gépesített iráni egyséRet küldtek kl a fl/övotséges csapatokkal kiízösea, hogy leverjék az ttszak-Iránban lázn-dásszertlen duló mozgalmakat
Hadikölcsönt bocsát ki Giraud Észak-Afrikában
VIebvbői jelontl a Német Távirati Iroda, hogy Ölraud tábornok n brit-amerikai hatóságokkal egyetérted ben elhatározta, hogy északafrlkal hadikölcsönt bocsái kl.
Aighl jeleótésok szerint a hir a la-kesság körében nyufttalanságot keltáit. Azt kérdezik, hogy milyen okbét kénytelenek az angolok és amerikaiak a hadikölcKÖnklbocaátás eszközéhez nyúlni, amikor mindig azt hirdetlek, hogy óriást pénzUgyl segély torrásokkul rendelkeznek. „
A pápa többezer hívőt * fofíidott tegnap
A Vatikánvárosból jelenti a Magyar Távirati Iroda, hogy a pápa a" tegnapi általános fogadáson több-ekei\' hívét fogadott. A fogadáson mogjolentok között sok volt az olasr. katona, hadirokkant éa sebesült, ezenkívül fiatal házasok és az elsÓ szentáldozáshoz járult gyermekek.
VILLAMOS ÁRAM-__________________________ SZOLGÁLTATÓ KT.
Arsmszámlik fizetése, reklsmáolók, hibajelentések, satnkszerli felvlIiQosItás minden viltamoa kérdésben déjel&fl 8-tól délután 36 ái*áí«. Caengery»F.tt 51< telefo» ^94-
Mite
Azsnniif belépéire ketesek egy lir.tal hanteat- ntéuAroa>ti«oaVfl«if fa-lusl elényben. Megvélelte kercsek 40$ S00 Ilteres boroaher «tot. Simon Islvan bentes, KUkanUsa. 1974
Négy kllxéplabelál «réoxott fiatalembert felvesz s Hazai Blttesitó helybeli féllgynökséffe, Csengery ut 2. Jelentkezés 19-én délelőtt. 1998
Tanutó vagy kifutófiú azonnal felvételik. Vida fUszerüslct. 1994
Lakatosaegédat és szerelő-tanoncot felvesz Czvelkó, Horthy M.-u. 4. 1931
Masszív kivitelű •badlSbulor eladó, KIslalu4y-u. 28. 1957
FötíoSeflóHo, rízméizpor kapható Martinecz és Ujlaky-cégnél, Kiríiy-u. 9.
Jókarhsn lévő férfiruha és bőrkabát ¦la\'dé. Cini a kiadóban. 1979
•pel auto mlmúá. Ksufmann Mané. Telefon 222. 1910
Bgy Jókarbin lévő ••«édsno !•>••«
karókéért es egy nöl kerékpárt veszek. Clm a kiadóban. 1987
Vízvezetékre szerelhető méfttleawáuya
csekély hibával eladó. Bátíbyány-u. 24/a.
Pénteken 35 kg-os hstroiia lesz kimérve a plkcon Szívós István hsfkercske-dőnél.
BÚTOROZOTT SZOBA
KélAbyaa, csinosan butörorolt izobs kiadó Rákóczi-ut 3/c. 1991
Butéröxott szoba aacoanal kiadó
Rákócii-u. 34. ....\'!r*
»Az ÉS ínűAtlan
AtloméehesE közel, adómentes családi\' ház eladó. Megbízóit Hon\'áth, Sugár-u^47
Eladó bagolai hegyen kaizáló. rZrde^-
POLITIKAI HaPILaJ*. E)a4|K : „KBiiazáBsisi B. T, Haoykaa)t«\' ral«túa kfaaé : Zalai aaratj Nyomatarfti i .K9i|uaas4sl i. T. Ks&yí. ¦yatiaaJáiNUi \' Batyhaaiiaás. f.i.\'lAr i > (stai SW, \'
ReuSfokoBal: Wtiorlpoita:
Angol osapatOBszevonások a török szíriai határon
as.,
ovi., 136. is, Naeykanizts, 1943. június 18. péntek
ftlUi1 Wi| Uil"WnBflTil*<ÉlilM M|
ára 12 Hitte-.
m
Fefci8« arerteadö: Barearlts Lajos
Ktőílzotoal Ara: ogy hónapra 3 pengő\'20 ülléi.
negyedévre 9 poneó 2Q Hltár. Egyeeezám: hétköznap 12 Ili:., szombaton 20 üti
Nagyobb falst kenyér
Megnyugtató tudat, hogy a ezük-légezerü korlátozások azonnal megszűnnék, amint az általános helyzet azt lehetővé teszi. A kenyórfojadag fölemelése Ír arra mutat, hogy a háborús gazdálkodás irányadó cólkitü-iéso, hogy a készletel mindönki között egyformán és igazságosan osszák fél. A nzükiiott fojadagok és ogyéb szükségszerű korlátozások iuejo az uj termés bekövotkoztóvo! a múlté loaz ós öljön :iz az idő,\'amikor a jelenlegi tizükre szabott, beosztott, Ínséges ollátósunk márxsak muló rossz emlékként marad meg enilékozotünklien, meri a jelenlegi háború kihatása gazdasági téron csak addig tort, amíg azoknak racionális fölhasználását hatósági ol> lonőrzés alatt koll tartani. Közollá-tásiink vezetői mindent elltövottok, hogy az aránylag hiányosan biztosi tható" Iconyérmagvok felhasználása terén ne legyen jelontŐBobb zökkenő. Az idoi termés igéroto derűlátással tölti el az ilietékos közellátási tényezőket és az esetleges rossz termés kilátásaira tárolt vetőmag mennyiség is fölhasználható közélelmezési colokra. Az elmúlt oszlondó közepén termése, a beszolgáltatás rendje és az ország gazdasági orói-nek fölsorakoztatása az idén uj utakon több orodménvt ígér. Az idoí termés hozama kétségtelenül nz utóbbi évek legjobb termésének Ígérkezik és a Jurcsok-féli: Ix-szölgál-tatá^i j>ont rendszer lényegesen szabadabb köretet biztosit a mozőgazda-sági termények értékes itósénok.
A kormányzat felolós tényezői o kérdésnek mindenkor nagy jolen-. tőséget tulajdonítottak és a legelső alkalmat Örömmel használják fel, hogy no csak korlátozásokat léptessenek élotbo, hanem a kodvozÓbb - íjazdasági helyzet okozta javulást is tudomására hozzák az ország lakosságának. A rondolot rövidesen napvilágot lét, annak részleteiről egyenlőm nem tájékoztatták a közvéleményt, de bármilyen mértékben- is javul a fejadag, mindenképpen Örömmel koll köszönteni ezt a. háborús újítást, amoly arra tömkMik, bogy a meglévő készlet felesleg *a?S-v mában mindon fogyasztó hozzájusson az ót megillető többlethez.
Európa és a tengerentúli államok közellátási problémái minden kormányzat számára komoly feladatot és igon gyakran megoldhatatlan kérdést jelentenek. A háború kellős közepén a konszolidáció iole az, hogy Magyarország közolláfási kérdéseiben, mint általában a belső rend és. biztonság terén, az általános helyzethez viszonyítva valóban mogbocsütendŐ életkoretot találhatunk. Es ennék a megállapítása annál jólesőbb feladatunk, minél több rendzavarásról, olégedetlonségról és ínségről érkozik híradás a jólét országainak hirdetett túloldalról a bo-Totetlen szovjet szántóföldekről és a,vörös paradicsom éhező lakosságáról. Do nincs fonókig őröm a [hagyományos bőség hazájában, az Uj-\'ilágbari sem, mert a sztrájkok és fo\'Tadttlmak, államcsíny és elégedetlenség úgyszólván napirenden vannak,
Nagykanizsa magyarsága mélységes szeretettel és hódolattal fianepelte Nagyonrak 75. szfl!etésnap]át
Ünnepi díszközgyűlés a városháza nagy dísztermében
Még soha olyan bensőségesen, annyira összeforrva a testvériség és soraközösséf-; órzotóvo], ünnopelte Zala népe ós Zrínyi Miklós városa Nagyurunk születésének 75«ik évfordulóiét, .mint as idén. Dacára a kedvezőtion időnek, a honvódzonokar tegnap este zenós takarodót adott, míg-reggel ébresztővel figyelmeztette a magyarságot a nagy napra. A város íászlődiazbon. Nagykanizsa népe
szivének minden molegsógóvol áldozott Nagyurunk sziUotéeo évfordulójának ünnopén és hódolatát és gyermeki ragaszkodását fujozto ki a magyar nomzet Édesatyja iránt. -Tegnap esto a nagykanizsai Baross-kerület, igen látogatott .diszüléat- tartott, aniolyn«k^égi,-etlon tárgypontja volt a Nagyúr- szeretetteljes ünneplése. . _
DiazayÜlé* a Barons-várban
¦ A Hiazekogy elhangzása után vitéz Tóth Béla "kir. kormánytanácsos, a kerülőt olnölie meleg szavakkal méltatta Nagyurunk olóvül botot Ion énlomoit, »molyokl;ul n vógpusztu-lás szélén állott országot újra biztos talapzatra állította.
- Láttuk és látjuk, mondotta t— hogy a haza sorsdöntő pillana-\'taiban mindig megtalálta és találja a helyes utat; amely az ország fol-emelkedését szolgálja. Láttuk — és mélyen meghatott Ixinnünkot a legnagyobb áldozatot, amelyet a haza} oltárán bemutatott, amikor a fiát, korín á\'nyzóhelyoltosün kot a harctéren olveszítette. Mindon csolekodo-ténok a célja az, hogy a nemzotót szolgálja, fipiti hazánkat, növeli fajtánkat és vezet bormünkst a Nagymagyarország feltámadáaáliez.
Nyugodt és inefíolégodolt lobot az n nemzet, amelynek olyan vo-
zéro van, mint nekünk magyaroknak: oz a szikla-szilárd meggyőződés ü]t ki minden arcra, úrnőivel az ünnepélyes alkalomból a megilletődöttség Vonalai barázdáltak be,
— Születésnapja alkalmából a nagykanizsai\' Barosa-kerülot novóbon köszöntjük — mondotta az elnök — és szívunk mindon melegét hozzája \'küldjük, s«rra kérvén az Úristent, hogy a nii szeretőtt FőmóHóságu Kormányzó Urunkat jó egészségbon tartsa meg, hogy népének, országának érőikében továbbra is munlcál-
kodhnssék.
Bchloss Gyula Braasányi Gyula »Horthy« cimü költeményével köszöntötte \\ * Fómóltóságu Urat.
A Himnusz dallamaival fejezték bo «z ünnepséget, amelyet többször ezakitották meg á Kormáhyeó Urat éltető folkiáltások én tapsok.
Ü\'mepi IpUntlaxialetek
Ma délolőlt hivatalos ünnepi istentisztelet volt a forenciok templomában, amelyen ott volt a dandár-parancsnok, vitéz Oszlánvi Kornél vezérőrnagy élén a honvéd tiszti kar, a hivatalos" város és képviselőtestület, élén dr. Krátky Istvátt kir. kormány főtanácsos, polgárnyeterrel; ott volt "a kir. törvényazék, as ügyééin ség, s járási főszólgabiróflág, az állampénztár, posta, vasút, Opj, folyammérnöki hivatal, stbjj a»V-^aa- j s\'zos közhivatalok, iakoláX intéiotekH igazgatói, tanárai éa tróteetületdi,
nokar egyházi énokokot játszott Ho-ring Vümos karnagy vezetésével. Szentmise után P. Gulyás plébános imát ÓS áldást mondott a Kormányzó Úrért, majd a szent ténykedés a Himnusszal fojoződött bo.
Ugyancsak látogatott volt a pia-riBtatomplom, ahol Medvigy Ágoston főlolkész Budapestről görögkatolikus szentmisét mondott,
A református templomban közős protestáns istentiaatelet volt, ame--jyon megjelentek a honvédség, a hivatalos város ós az össbcs köznimta-
összee egyesületek, a honvédség abv-^/lok ós testületek képviselői. A azont kulatai, számos testület és nagy-szolgálatot Pomóthy Dezső lelkész számú ünneplő közönség. Az ünnepi : végezte, aki folenioló beszédben szentmisét P. Gulyás Gellért foren-\'J méltatta a mai Ünnepet. A kóruson cos-plébánoB szolgálta papi eegédlets\', Juhász látván állami tanító játszotta tol, mialatt a kóruson a honvédze- \'| el a nemzeti imádságot.
Díszközgyűlés a vároaháxa diagíerme\'ben
erdélyi bevonulása emlékére íagykanizsa közönségének adott „yonyörü nomzeti zászló. Ott láttuk a; tiflztikar ólén vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagy
Délelőtt 11 óra elmúlt, amikon az esős idő dacára nagyszámú, díszes és olókelő közönség töltötte bo a városháza nagy dísztermét, amoly délszaki növényokkel ós virágokkal volt diszitvo. A Kormányzó Ur képe girlandokkal keretezve, a torom jobboldalán a kanizsai dandár, által
ott volt a \'hivatalos város, képviselőtestület, az egyházak lolkÓszkedŐ papsága, az Összes közhivatalok, toe-
A nyugodt termelés folyamata, a dolgoző ország vállvető együttes orejo a háborús időkben i» fejlődést biztosított a magvar mezőgazdának, iparosnak, koroskodőuok egyaránt, lín a biztonsógériíet, amoly hazánk
jövő-kilátásainak ia állandó zálogát jolonti, megmutatkozik a hatóságok gondoskodásában is, amoly nomcsnk sfcükiti, hanoin amint lenét, omoli is a mindennapi kenyér annyira fonton fejadagját.
tülotek, intézetek, ogyesületok voze-töi nagyszámban. Ott* volt mindenki, akinok a hivatalos, nyilvános élothoz valami köze vnn. A magyar Bzivok dobbantak ösazo a gyönyörű magyar családi ünno|»n, amikor a magyarság Edosatvjának 76-ik BzÜíotósnap-jét űnnopolto. A karzaton a^honvéd-zenekar. A i^ódiumon dr. Krátky István polgármoBtor, dr. Hogyi Lajos polganncstorholyettos-főjegyző, dr. Brack István városi tanáösnok, SzŐnyi László kogyosrondi gimnáziumi tanár, az ünnepi szónok.
Templomi áhítatban kezdto meg a honvédzonekar a Hiszokegyot, amely , mogfogta n magyar lolkokot. Majd V
dr. Krátky István poli/ármetter/ megnyliójn «
következett. / ,
— A "m világháború zajában bízó létokkol jön összo az ogéáz niágyar-\'"\' ság, mondotta n polgár mos bor, hogy szívből ünnepelje Kormányzó Urunkat, aki ina tölti 1» Törik élotóvét. A város közÖiiBÓstü, karöltve a honvédséggel és n Zálavórmegyei Társadalmi Egyesülőtök Nomzeti Együtt működésének Bzervezotévol bekapcsolódik az országOB ünnopségekÍM) és rószt kér ebből a meleg dómon-strációból, ami\'bjvatva van a Kormányzó Ur iránti %zorototét és hódolatát tolmácsolni, Isten felé omoljuk ma tekintetünket, hogy hálát adjunk ^ Noki azért, hogy Kormányzó Urunkat adta nekünk. Nem ís tudjuk eléggé felfogni azt a nagy történőin ti szorepot, amit. Nagyurunk ljotölt. Horthy Miklós kormányzó az Ösz-Bzeomlás után visszaállította a mélységből ezt az országot, amit azután fokról-fokra omolt és visszaszorozlo elvesztett területeinek lognagyobb -rószót. A Haza Atyját, a hős Katonát, a fiát vesztett édesapát méltatta ezután ragyogó gondolatokban felépítve. Országlása bizonyitja, hogy nincs a|z a nomzet, amolyot a-fajűi
és hazaszeretet nem tudna folomolni. Bizalommal, hüséggol, ragaszkodással és igaz szeretettel tekintünk ma feléje, Isten áldását kérjük fenkölt személyére, és munkásáagára, hogy elérhesse a magyar álom mogvalósu-láaét. Krátky polgármester gyújtó beszéde után
Stőnyi László piarista tanár Ünnepi beszéde
kövotkezott.
— Ugy vagyunk, kezdto meg be-szódét razonyi "tanár, mint azok, okik ogyik kezükl>on karddal, a másikban épitŐkanállal voltak, oz egyik kéz mogvédelmozto karddal azt, amit a másik ópitott. A nagy magyar család mai ünnopén a hála erzotóvol tekint a budai vár felé. Nézzük, mit hirdet a családfő éloto. Pompás meleg színekben állította hallgatósága oló Kormányzó Urunk munkával teli élotót. Kozdvo a katonaiskolai növendéktől, amikor fivére tragikus hirtolonuéggol moghalt, umíután a
ZALAI K»2L0NYu
1943. június 18
lengőrész pályáin lepett. Mikor akadémiai tanulmányait befejezte, légkörűt ra indult, ahol sok mindent látott, do kemény próbák is érték. Ismertette a fiatal Horthy zászlós bátorságát egy oxpodieió alkalmával. Majd törökországi küldetését, amit oly sikerrel végzott, hogy az agg uralkodó figyelmét felkeltette, aki maga mellé vette szárnysogédnok. Majd a világháború eseményeit. Mikor Horthy admirálisnak a Pola és Cattaro közötti tengerpart biztosítás* volt feladata. .Mikor az angol-francia flotta operációja alkalmával Horthy \'•> cirkálójával tüzboboesátkoaott a hatalmas túlerővel óa amikor tüa-mosterét mogmentendő, maga is súlyosan megsebesült és a bekötözött Horthy hordagyáról vezényelte tovább a Iwrcot. Majd szegedi azeiep-lését, a nemzeti hadsereg megszervezését a truncia megszállás ulutt vázolta, végül dunántúli vártaállását, majd ünnepélyes bevonulását "bűnös iiudupobue><. Hovtuy visszaálli-totta a rendet, u közbiztonságot, uj arculatot adóit az országnak. Megteremtette a szoros baráti kapcsolatot Olaszországgal ós a többi államokkal. Es jöttek — ogyro" jöttek vissza az elrablott magyar vidékek. Lpizódok, do felejthetetlen, örök értékűek. Nagy kiállus, bátorság, a soraközÓHségert való nagy önfeláldozó munka, mindig másokért, az összességért...
— 76 óv, amiért ma bálát adunk a Jó Istenitek...
tizőnyi beszedő nagy hatást váltott ki. A torom diszos közönsége hosszan és lelkesen ünnopolto és éljenezte a Nagyurat. Majd a hon-védzenekar Himnuszával a meghitt, iázó nragyarságu hazafias ünnepély
befejeződött.
Ugyancsak ma délelőtt tartott
Zala vármegye törvényhatósága disz közgyűlést vitás gróf Teleki Béla főispán elnöklete alatt, amelyen dr. Tarányi Foronc v. főispán mondott költői londületü Ünnepi bőszedet.
Kállay Miklós miniszterelnök a Kormányzó Ur Ofőméltóságáhos 75. születésnapja alkuiméból üdvözlő táviratot intézett.
Hitler vezér éa kancellár a Kő-méltóságú Urnák twjátkezülog irt ssiveshangu levélben tohnácuolta a maga és u német nép legőszintébb jókivánutait.
Weller István
a zalaegerszegi tör-vónyszek előtt
Weiter litván nagykanissat állatkereskedő több iiben szerepelt már a "Zalai Közlöny* hasábjain.
W.feiler István « inult év no-vetnbercben a nagykdnizsd - budapesti siemélyvondton üelse község határában trágár képeket mutogatott ai utazóköianséunek. Ab esetről tudomást szerzett a gel-seí csendőrörs és feljelentést tett Weiler ellen. A társadalmi illemről és közerkölcsről tncgfelcdko-¦ett kereskedőt a zalaegerszegi törvényszék elé állították, amely szemérem elleni vétségben mondotté ki bűnösnek és jogerősen 200 pengő pénzbüntetéssel sújtotta.
Spanyol-Marokkó fóbtztoaa Madridba érktzett
A Német Távirati Iroda madridi jelentése szerint Orgas tábornok, Spanyol-Marokkó főbiitosa Spanyol-Marokkóból repülőgépen Madridba érkezett, hogy ai ott üléseiŐ legfőbb spanyol hadsereg-tanács tárgyalásain résit vegyen.
áz luteruaiótaborba kflidött szerelmes levél miatt a ümium birosag eie &eíut egy szerelmes hm todrasz
Ugy tőrtónt a dolog, hogy Borényi Lili lévai leány ellen rendőrhatósági oljárás indult, mert állítólag töbo, útlevél nélkül Szlovákiából idemo-nokült zsidót rojtegetetl szülői lakásán, borényi Lilit ezért internálták ós a nagykanizsai női iuternálótá-borba szullitották. berónyr Lilinok nagyon udvarolt Léván egy Marica László novü keresztény fourász, aki Iwvaltása szerint nyilas volt és aki a fiatal leányt el&karta venni ielesé-gül. internálása alatt Marica szerelemtót ömlengő leveleket irt az- óri-zetijen lovö azerolnienok, amelyben ot nemcsak törhetetlen hűségéről biztosítja, hanom olyan kijoloutuso-kot is tett a luány elleni oijáráa sorún hivatalosan eljáró dr. tíárközy líela roodóriogalmuzóról és tényka-déséxól, auioljok valódiság osetén fegyelmi megindítására szolgáltak YOina, Mikor a nagykaniz8ai inter-
nálótáborban a levelet elolvasták,
nyomban jegyzőkönyvet vettek fol az osetról és megindult az eljárás Marics moster ellen fölhatalmazásra, hivatalból üldözendő rágalmazás miatt. Időközben Berényí Lili kiszabadult a táborból. Az ügyöt most tárgyalta a nagykanizsai törvényszék, amely olótt mindkét szerelmes meg jelont.
áiaricfl előadta, liogy nagyon sze-roti a Lilit éa elakarja vonni feleségül, azért nagyon iájlalta, hogy internálták szive uölgyét és ofelotti elkeseredésében irta az inkriminált kitételeket a leányhoz irt levelében,
A bíróság figyelemmel volt j, fönnforgó nyomaté kos enyhítő- kö rülményokro.és azért s, 02--§ alkal-\\ mázasával a azerelmea lévai figarót míndöBBze lőO pengő pónzbün te teára ítélte. . "i
Fogházra Ítélték á két asszoayi, akik meg akarták vesztegelni a határvadász őrmestert
Röviden jelentettük, hogy; Fián
Jőzscfné siclicei .assiony, keres kedő neje és sógornője Ruzsák luiréné útlevél nélkül\' jöttek át d magyar határra és Alsődomboru határában a magyar határvadászok kesébe kerültek. Fiánné és társa nagyon megijedtek és kÖnyörgŐre fogták « dolgot, kérték az őrmestert, hogy engedje cl őket, gyermekeik vannak, akik várják őket. Természetesen a kötelességét teljesítő is esküt tett Őrmester nem tehetett eleget a kérésnek, mire sí asszonyok 100—100 pengőt ajánlottak fel arra ai esetre, ha szabadon engedi őket. Ai eljáró
határvadász erre jegyzőkönyvet vett fel és beszállította mindkét asszonyt a kanizsai ügyészségre. Ma vonta mindkettőt felelősségre az Almássy-tanács. A« őrmester előadta, hogy Fiánné leborult előtte és összekulcsolt kézzel kérte öt, hogy engedje őket haza, mert gyermekeik várják őket, majd elővettek 100 100 pengőt és ezzel akarták megvesztegetni, hogy sra-badon engedje Őket. Az őrmestert vallomása után szembesítette a két asszonnyal, akik diidl védekeztek, hogy „ők csdk d vámot akarták megfizetni". Mindkettőt két-két hónapi fogházra Ítélték.
& gombamérgezés ujabb halálos áldozata
Ismét szaporodott a gombamérge-zésben meghaltak azáma. Raffai József né azomajomi asszony a minap gombét főzött ebédre. Az ételből rajta és a férjén kívül hatéves kisfia is evett. Néhány órával az ebéd után az egész család roaazul lőtt, ugy hogy kí kellett hívni * mentő-
ket. Mind a hármukat ápolás alá vették a kórházban. A kisfiú szer-
vezete azonban nem tudott me| kőzni & méreggel és röviddé háiba&iállitás után meghalt
lo^bír-
A csendóraég megindította a nyomozást. ,
KÚZGáZDáSAG
Javul a magyar buza minősége
Junius
18 SO-lg
NÉP MOZGÓ Patakul-
_—.----._ vasárnapig
A boldog békeidők édes huszdrromantikdja BERCSÉNYI HUSZÁROK a legvidámabb magyar film. „ÜFA* híradó a világ aktuális- eseményeiről
Előadások kezdete szombaton 6 4a 7 órakor,
vasárnap 3, ö óa 7 órakor —,-,—,--r~r~ri-
Külföldi lapokban megjelent cikkekből láthatjuk, hogy a magyar búza vissidnyerte régi jó hírnevét. Ez a magyar kormány gondoskodásának köszönhető. A foldmtvole\'sügyi minisitérium a mezőgazdasági kamarákkal karöltve eveken át arra törekedett, hogy a magyar buta minőségét javítsa- Több mint kétezer busa-fajtát vizsgáltak meg és a vizsgálatok eredménye dl.ípján megállapították azokat a \'rajtákat, melyek « termesztésre- a legdlkalma-sabbak. A kormány éveken át igen tekintélye/., mennyiséget képviselő vetőmagot osztott kí a gazdák között felár nélkül és es aa akció eredményezte azt, hogy a magyar buia minőségileg a Manitoba-busával is kiállja a versenyt-A buianemesités mellett a ter-
méshozam emelése egyik legfőbb gondja a földmtvelésügyi minisztériumnak. A mezőgazddságfcjlcsz-tésérŐl szóló tőrvény e téren ii rövidesen éreztetni fogja hatását.
Egy ország csak akkor lehet igdián független, hd a szükséges élelmiszereket magd termeli. A liánom után kétségtelenül meginduló nagy gazdasági versenyben csak akkor állhatjuk meg helyünket, ha megfelelően fejleszthetjük mezőgazdaságunkat. A magyar a föld szerelmese, ez azonban ma már nem elég. El kell sajátítanunk, fel kell használnunk azokat ai ismereteket, amelyeket az utóbbi idők kutatásdi ezen a téren is eredményeztek. Ai utóbbi években sokat tanultunk és előre haladtunk, de még előbbre kell mennünk.
Min kivan a magyar gazda-. társadalom?
Az Országos Mezőgazdasági Kamara évi közgyűlés* alkalmából kiadott jelentés mely betekintést enged a magyar mezőgazdasági politika aktuáHa kérdéseibe, A jelentés elöljáróban megállapítja, hogy ma már minden téren az ailajnt Irányítás és kötöttség váltotta fel a k<w.ilr»oajíl elet aaabau alu-km&eAt- Beszámol a jelentéi arról, a l "hox\'y a véletlen körülmények sajnáiates \' ö«8i«találkozása folytán a báboru eddig eltelt három esztendejének egyike Bem .kedvezett a mezőgaidaiAgaak a rendkívüli időjárás moatohaaága miatt
A Jelentés bőven foglalkozik a mezőgazdasági üzemanyag és iparcikkek ellátásával ls. Rámutat, hogy a műtrágyák gyártása éa Importja csökkent és ugyancsak Bulyoa gondot okoz az erőgépek Üzemanyag ellátása. Sürgeti a Kassára a gópszlJlak beszerzésének köoayltóeét, tovabbA a zaikellAtás nehézségűinek enyhítését. A mezőgazdasági gepak és eszközök forgalmának előmozdítása u többtermelés érdukében elengedhetflUenül szüksége*. A nagyobb mezőgazdasági gépek torgalmái kell előmozdítani, de átiaplteák meg a szállítást sorrendet, hogy a gépek odajue-¦auak, abel iizt a termelési szempontok a legerősebben Indokolják. A teher-\' renduzéssel kapcsolatban a jelentés le-azögezl, hogy az átmeneti éa lólsg a \'békegazdálkodás a mezőgazdaság fokozott berunáaásl Igényelt teszi majd Időszerűvé- Kívánatos volna tehát, hogy j a régi tartozások maradványait, ame-
lyek az uj lojlődés kuszökén a hitelellátás akadályai lehetnének, a lebető-aég szerint tüntessék el, (UvS)
Mi újság a Budapesti Élelmi-aztrnagy vásártelcpcn ?
A Magyar Vidéki Sajtótudósító fővárosi jelentése szerint június 11-töl 17-ig\' ai élő- és vágott-bdromíi-pidcon az árak nem változtak. A tojáspiacon a hivatalosan megállapított legmagasabb árak voltak érvényben. A söldség-cs főzelékfélék piacán a fejessaláta ára. 6, a löldborsó és a töltenivaló zöldpaprika ára 20, a sóska ára pedig 40 fillérrel emelkedett; viszont a kelkáposzta cs kdlarábé árd 30, d fejeskáposzta és fŐzŐtok árd 200, « vajbab ára 250, d paradicsom ára pedig 300 fillérrel csökkent kg-kint- A gyümölcspiacon a kerti siamóca és ai egres ára 50, a eserciinye ára 60, a ribtike ára pedig 100 fillérről csökkent kg-kint.
A ItAromkodáat Istoa m Mrwéwy bflatsrtll
1943. jurüvs IS
A MAORT egészségházat , épít Lovásziban
pirula János, a MAORT naajkoneep dóju lg«i^I*-Wrn*rnökc lUdOmtMri hoila , isUvárniegvei Ege«»6EvíUclmi Fiók-HÖrcliég dikáránuk, hegy a MAORT hajlandó Lovásziban a hozzáintézel! íelliivás-nslt megleld* „A" lipuau eij u s/Kémiai a t (elísllsnl a vállalat munkásai szamára. Az uj egészségház fenntartása a vármegyét lírhcli, mis; az állam az orvosi és a védőnői felügyeletet ad|a hoízá. A MAORT t fűtést és a világítást azonban ingyen becsalja ax egészségház rendelkezésére.
Katolikus Ifjúsági ünnepség
Nagy Ünnepséget rendezett Délnyugat katolikus munkás ifjúsága Harcson. Az innepséget tábori mlae vezettu bo, amelyet Gellért József káplán celebrált, mig a szentbeszédet Uál Sándor [anonohitoktató mondotta. Az ozt követő közös reggeli után a hősök eiu-lákatave alétt ulszmeuet volt, majs! az Ipartcataiat Bzékházábau tartottak meg •szután a nagygyűlést, meiyen a közaég igybázl éo világi elöljárói egyaránt reszt voltok. A meunyllót Uellért Jö-isef mondotta. Fenni Láa/.ló kaposvári íj llj. Dell IstvAn íü/. Ióg> a r telepi in ¦oncok a munkAeítjusAg koresztóny öntudatáról és összotartáannak H/llkbátíea-aá«erő! tartónak előadást. A uugvgytl-leat gról Fealolius Domonkos záröszavai reke«Ltettek be.
USIutáu a mozi hely ín égé hon s^luda rabokat adtak aló a muukaoKjak, amelyeknek nagy sikerük vult.
A perlaki Baross Szövetség kirándulása a Balatonvielékre
A Baross Szévotaég Perlak és Vidéke IlákSlövataégo tatcial szamára nagyon ilkerölt klrándutaat ruudezett a Halaién mellé, sir. Doniján ü,mu ügyészéi. Vasa János titkár ve..eiesévul. A reggeli nyomvonallal utuziak Fonyódra, ationaan ket éráa tdriozkudau utao, kajóval mernek nt XadACBoajbu, ahol Hajdú Lajos v. tomaji főjegyző logadia-v i.Kei, aki u murukoz.1 vundegukut lel-lliártu a Kisfaludy-üA/.b a, atiol közös ebeden valtuk részt. luilajaUi főjegyző szeretettel köbzdatötte a asurakuzl Baross-tagokat, majd dr. Dómján Uyula nmgköatSnte a szíves togndtulatu ea megértést os táoiogutáet kert Muraköz eáponek. Badacauuybol l\'apulcara toiy-lultAk útjukat, ahol Huucr Ugyvezuiő elaök fogadta ókat, ukl szabásukra kl-súrto a vendegekéi, uktk később meg-tekintették a tuvaabarlaiiKot. MAsuap tsggel Tihanyba lolylátták útjukat, alioi már Bzunyogh Baross-teatvor várta 6i.nl ea kalauzolta a csoportot A ne-YszslawcgQk ruegtekintwio után autóval a hajéklkétúbe luduitok, aboouan BalatunlUrvdre folytattak útjukat hnjö-val. Balatenlüredeu Tunczer ÜKyvezulő elnök köszöntötte atktarosa-uu-tvérakai, akiket Horváth Zsigmond valt közsog-bíró látott vendégül mngyuroa szere-lattel, ahol több kellemes Orat töltőitek. A követkézé ál lom sef Siófok v«it, ahonnan az esti gyomvtihuita! Imii a utazlak,
ZAL\'AI KÖZLŐN*
Betörést kíséreltek meg a nagykanizsai városi Szlobázban
mm ldóbon lúbb betörést kivetlek UrM kísérőitek inog a váro.bau. Ez-miTuS , .Sro" S2lnl>»2 öltözőjét aze-mellek kl. A kísérlet azonban nioghlu-rali. Domonkos József a Szücs-TárSulat dlszlotmestero nr. éjjel ugyanis »z mis. zöben aludt. Egy óra tájban arra ébredi, hogy valaki a kitört ablakba he-yxl°\' (l™2k»< nolökto és a kezéről próbálta az ablakot bolülról klnyltsnl. Uiimonkos azonnal felugrott éa az ablakhoz ment. A zajt azonban a betöri
meghallotln én futásnak eredt. Domonkos kinyitotta az ablakot és akkor laita, hogy egy szUrko zakéa. kalapnélküll lórii szalad ki a ezlnnuzkert kapuién.
A foltovósok szerint olyan egyén kísérelte meg a betöréBt, akt a helyszínen mér olőbb körülnézhetett és láthatta, hogy a társulat színpadi rubái olt vannak olhejyezve. Valószínűleg azokra iáit a foga.
A rendőrség moglodltotla a nyomó* zAst. Nem tarjak kizártnak, hogy az utóbbi napokban elkövetőit betörések és o között összeltlggés van.
visszatért Muraköz perlaki járásának elsé levente-versenye
A levenlezászlík ünnepélyes telazeuteléte
VÁROSI SZÍNHÁZ
1943. Június hii 10 én, bZombMtan tlemtaii 4 úrakur
, Csodái (iirmek mciidóltiláu
(fillag ciásiár palotája
Búbájos mesejálAk 1 felvonásban. fl ló gyarmaksk hlntáinsk a iilnpodon
IS-én
¦Eotubatoi
tila 7 órakor
ao.«„
Wlnlin i N nme 7
Kagyoíó operett-újdonság Sxoabatou bérlet
BÁCSKAI
DIKOH DÁNON
P*riak, juuiua 18 ionját tiulátitónhtót) Uinap reu-a kólón jUiveule Kgyesültit a visesatért Ivluraköi perlaki járatinak uUC járási Uveiite-variíauyét. A usgykaniiaai iweuték kitduó
¦Muakaitiuak íüu«s «briMitúj« után a járás minduu rásnéböl úrkaió ötXJ férijf lavanta-varsenysőt s. kotori vasutállouiiuou Wvutit" disisiakaaz váru a zenekarral éa pattogó Indulók hangjára vouullak a levente sportpályára, amelyet Kotor kózsóg udoaatkásaségw és a levoutúk Őiiaat-l«n kaláka-munkája léUtuitutt.
A sportpályán fvlálliVott tábori Oltárnál gvúiekttievi a küaaég apraja-
iirbvJ". élen a községi •lóljáróság-gal7 ott vult a kyniyejú köaségek voaetórolego, a tútsíerdahalyi leventék diSsisiskaipia, a bulvboli tüsoltó-tastület záuilós csapata, ugy hug,y a hataluiui, pálya saüknek Idaoriyuh aa érkezettek l>efogadásara.
A lovon te hadouztály parancsnokság kópviseletiben megjelent Preya-Iinger Ágoston fogadáua után P. Fekete Qeaa leven te loi késs inoiidott tábori misét, amelyet a nagyítani a aai leveut4zent\'kar egybáai awiiéje kiéért. ,
P. k\'ak«t4 Géaa mályenssántó sitentbaasédáiiak végen megható twm-vakkel indította el
a kegyeleti stafétát a katari
valamint a Muraköz fel szabad itása-kor bóst halált halt német katoua bájtéra siijáhoi. l^aután » járáa ia ¦ veute esapalzászlóit szentelte fel í\'. l\'wkalij, amelyokot a kotori U)ven-leleáuyok LosiormUk meg cs kötöztek iájuk asalagot.
kt uj caapalzásslók etúlt Néuiotb László kuriutparancsnok vette ki a luventék fogadalmát ú üdvözölte a fogadalmat tottakol, íigyeltneatetve ékét, hogy mint Zrinyi áliklós katonáinak kéaói unokái logyenuk méltók a kölelességtoljosiló^lxul apáik-!.\'¦», akik a világháború vérzivata-rábau kusdoitok a ssentistváni magjai haláért, amelynek jövőjét a m* leveulaifjuságinak kall kmiun-
tematéban lövő hősi emlékház, k ál oia,
Á fogadalom tétel után Kreyslioftr Ágoston átadta as egyes csapatok küldöttségeinek a aásalókat, a
melyeket ZsÖuibÖrgi Jóisef perlaki Levente csapatparaucbnok magyar éa muraközi nyelven mondott beszédben vett, Ígérőiét tőre a leventék nevében ia, hogy a aásilók mellett Zrinyi Miklós szellemében tartanak ki. Kocsis Anna lorentcleány és Kuatos kaiiih luventoifju asava-lataival fűszerezett lélekemelő. ünnepség a Himnuai akkordjai után a levenlecsapatok disimenotérel «rá véget, hogj mvgkoadódjön a leveoték nemes vulőlkeuése, emelj uek as alábbi eredmúnjei voltak.
A levente-verseny eredményei
GU m. sikfutáa: 1. Krizsai György Kissaabadka tí.\'i mp., \'2. I\'in tánca Antal Kisssabadka U.Ö, S. llléa Károly Muraujfalu y mp.
UXJ m. fiiklutás: 1. rundák Gyula JícAoiy 11.6, ^. Kuúi líókua Kotor 11.6, li. Jauibrovics Üándor Mura-ssontmÁrta 11.7 mp.
éUoln. sikfutáa: 1. Jambrovica Sándor Muraszentmaria 64.1, 2. •Mnkovica János M uraszent már ia Üti.b, 3. líalogh János Poriak üb.7.
b"x6U in. váltófutás: 1, Porlak Ldá, •J. Kotor LE, 8. Kisssabadka LK.
SisiOU in. váltófutás: 1. Jjráva-egyhaz Id1,, J, Kotor "LE, il. Urata-siilaa LE.
Tárolugráa: l. Balogh József Pátiak 5.1b, -i. Horváti] Lajoe i\'orlak 6.11, U. Dermaneci Vince Dráva-egj\'bií 5 ni.
Magasugrás: 1. Loparica János Törokudrar íi\'2, \'2. l-rancaiee Jó-astl Muraskontmárta 14U, li. llira-i.iftn Flórián l-\'ravaogyhú. l-l" cm.
^uljüooás ¦. 11. korcsoport;: 1. Misica Jenú I\'erlak 10.47, \'A. Krea-uáz János Daináaa b.dő, U. liajdi-nyák Vince fariak b\'.\'iU m.
bulydobás (,111. korcaoport;: 1. ilurtiianejcs Vmce Uravaegyliáa tí.16, a. Misies* iaiTau Perlak ti.Lb, ti. i\\o-vák Tümás iJrávaaiilaa tí.M m.
Kgi\'. dobáa: 1. h.alamar Kókua Kisssabadka 7, iá. Lukaaiea Uyörgy Kiaasabadka 7, S. Fatwenaa- Jánea Üaávadióa o aárjaég.
ceepatvaraanjbau: 1. Moaavid LB lé, 2. DrSvadios 13, 8. kiww,-bádUa I.U. l.:i egjaég.
Lövészet (legmagasabb elérlietó erodmúny 60 egység;: 1. Dominica István Muravid 45, 3. liujtor Pal Kii>szabadka 45, 8. llurzsica latvém Purlak 45, 4. Jurass lutvúu l)ráva-dii\'w 44, &. Loparica Jáuoa Törökudvar 43, 6. Lajtman Ignác Alaó-pálfa \'Ili, 7. Potórctiocz ioronc i)rá-vadióa 48, 8, Oalánfi Ede Uráva-szilaa 42, U. Hraaztics l\'orone L»ra-vasaontiBtván 42 egység.
GsapatvorsenylKJii: 1. Törökudvar LE J24, 2. Ltrávaszilas LE. 122, Ü. Kisszabadka LE 120 egység.
Tócökudvar csapata eredményével a Lukács Laazlo nagykanizsai aport-. keroakodó ceg által lelujáiilott óa a járási luronfu parancsnokság által vándordijkúnt kiirt broniuaoboi elaó ujortoae lett.
A verbonydijak kiosztása után a kaniis&i leventék sojiéjere táncra) [««ruuli ai ifjúság.
A veraonydijak beaserzeséhox ön-soilcn aiiomáii^aikkai hozzájárultak: Ür. babastyén Mátyáa I\'erlak 60, Paffén Uósa I\'erlak 60, Damásai kóijogyióség 26, Oékániadvai körjegyzőség 26y Ligetvári körjegyióeég 20, liodosánji körjegysőség 20, dr. Dómján Gjula Perlek 10, Zaómbórgi J-Jiiwi I\'erlak 10, Alsódomboru köi-ség 10, áiuraaaaatmária kdaaeg 10, Alaémibáljralva kóaaég 10, Uuaavid köaaéfl 10, ás. Lakáaa Béla I panfé, araalj laUjáaláaekat esrutoa ia k«-aaUtáltai aa-aftaa a
HÍREK
NA PIHEND:
Kiskanizsán az ottani gyógyazeO-tár állandó ügyelotoa szolgálatot tart.
Naptár, június 18. Péntek. Rém. kat, Efrén. - Protestáns Arnold.
A G0ZK0RD0 nyitva van reggel « órától esto 6 óráig. (HétfÓ, aaerda, péntek délután éa kedden egész nap ?éknek.) Telefon: 660.
— (Személyi hír)
Barta István, a nagykanizsai kegyesrendi gimnázium igazgatója, házfőnök, Kőszegen tartózkodik, ahol az ottani gimnázium érettségi vizsgálatain ndnt miniszteri biztos ténykedik.
— (Tanügyi hírek)
A vallás- éa közoktatásügyi miniszter Varga Teréz umuesszerl rk. Iskolános beosztott Ali h. tanítónői, Leltner Etelka muraszemenyoi, Hegyi Márta bucsn-svuuilészlól állami heiyottea tanítónőket Állami riMides (anltókks klnovezte. — A tankerllloti kir. főlRazgttó Marion MArin /alagyömrói rk, Szekeres Mar-gii kvrizthelyi kö/seiil, Kadnal Qyula Rgyá,«i rk., Faul Lajos orbányoefsl rk., Horváth hona zalacsányl községi, So-koray József gáborjánbázal rk., Klsa Zoltán klsgörből rk, Kocsis Lásiló reaznekl rk., Ormoa Mibálynó Pál Ka-lallla borsfát községi tanítókat, illetve tanítónőket véglegesítette. — A tankerületi kir. főigazgató Fónay Andor ga-larnbokl rk., Karácsonv Kálmán alsó~ zaldl rk, Domanlozky SAndornő köves-káli rk. Szabó (ívnia azepatki közsAgi, Sohár Bndre kátóetai kösaégl, Rácz Isire leeenoetomajl községi. Fekete Mária neraesbllkl rk. tanítók; Illetve tanítónők megválasztását jóváhagyta.
— (Eskövő)*
Dr. Bogdán Aladárné szül. Rubin: Mária és Sztits Adám Budapested házasságot kölnitek. c)
— (PAniagyl helyzet Zalában)
A pénr.(lüyiga7ga(ó jele. lése szerint ujabban Csáktornya jarái u-nlietCn \'H.742 P-t, a perlaki járásban-pedig 143.688 P-t töröuek az adóhátralékokból. A vármegye lakoiüágának mull évi hátraléka »,821.795 P. Befizettek sz Idén összesen 2,6&.1U9 P-t. Hátralék összesen 11,714 5n0 P. Illetékekből :^J280, forgalmi adóból 802 681 P folyt be
-~ (Rendőri jelantás)
A májusi eeeményjelentéa szerint a nagykanlzasl rendórkapttáoyság 47, a zalaegerszegi pedig 50 eeetben Indított nyomozást Kiderítettek iNagykanlzsáa bO, Zalaogerszegeu pedig 36 bűncselekményt
— (Hézaaaág)
Dr. Kárpáty Zoltán éa Aabóth Ilona állami tanítónő, fo\'yó bó 19 én déli 12 órakor a terendenak teatplOmAban házasságot kötnek (Minden ktllön értesítés helyett1)
— (Változás a vasúti menetrendben)
Az 1201. az. Bebeavonat, amely 17*14-kor Indul Nagykanizsáról Budspeatre, ozut&n a balatenberényl áltamáson ls megáll, úgyszintén az iw.í. »¦/.. ellenvonat is. Ez a sebeavonat, amely addig egyébkónt csak vasár- éa Ünnepnapokon közlekedett, Június 28 tői kezdve bétközuapokon la közlekedik Nagykanizsa és Budapest között.
—- (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az utolsó négy héten az alábbi anyakönyvi bejegyzések térténtek:
Házasságét kötött 18 pár: TéfaivI István kéménysesrő-segéd és Qorza Karolja rk., Vezér József földműves éa Farkas Rozália rk., f-herling Dezső László állatorvos és Jakably Margit rk., Toeel Tivadar borkereskedő éa Fenyvesi Róza rk„ KÖvesi Miklós MÁV flzletgyakornok ág. h. ev. és Tóth Ilona rk., Bencze istván m. kir. pénztlgyörl fóvigyázó éa Péter Irén rk., Paur József molnarsegéd és Mayer
AritfiL Misiit
legfMfataM, értem vessek.
VSkásy ékszerész
áfi*j ??i
i
1943. június 18
Ilona rk„\'Somogyi Józzef n/ug. MÁV fő-kalauz és falér Julianni rk., Jakab Mihály kertészsegéd g. kai. ós Tólli Kr/.Böbct rk, Kovács Kálmán magántisztviselő és Németh Aranka Margit OTI tisztviselő rk., Petéit Lajos MAV órabéres és Zöldvari Margit gyári munkás \'k, Tóth István MÁV futó és Kővári Rozália rk., Vörös György MÁV altiszt és Kőszegi Aranka magántisztviselő rk, Oszvald Jáno* kól.i ragósegíd és Salamon Mária gyári mu kis rk, Békési József borbélysegéd és Csiszár Aranka női varrónő rk, MÜMci Lajos clpészmeslcr Í6 f-\'ülöp Ilona rk., Tóth Pál kályhásscgéd és Lasky Katalin rk., Istenes Lajos hanklisMviselö és Horváth Irma magántlszl iscló rk. tf\'oly latjuk)
— (Oslrkedrágltó)
Sípos Jézsetné pünkösd hótfőjón a csirke párját 329 psogőhelyeit 11 pengőért, a nagyobb iknt pedig 11.9« pengő helyett 21 pengőért adta el a zalaegerszegi plncon. Az árdrágító asszonyt azonnal előáll ltották n rendőrségre. A Xto^rványszék uzsorablrósága a o^lrkók árát olkobpzta és elrendelte, hogy az ítéletet az asszony dobszó e.i talrnga szok utján a saját kttltsó^én közié tegye.
— (Szigorított dologházra ítéltek egy tolvaj cigány fényi)
Sárközi Hogdáu Anna Kenyéri cigánylány még áprillaban besurrant Nagy György odavaló gazda lakásába. A nyitva\' talált szekrényből mindent elvitt, amit tudott \'lobbek között sok fehérneműt, ékszereket én mas érttke-kot A csendőrségnek rövldo^en »lkc riilt a tolva] clgtnylAnyt elfognia* Üsyát most tárgyalta a törvényszék bünteíőtanéc-ía. A blrósáe n hünte\'ett előéletű elgénylanyt azlgorltotl \'dologházra Ítélte, amelynek legklm\'bb Időtartamát három évben allupltottu meg.
— (Bónyl Adorján: Kis kocsi -nagy kocsi)
~* Bónyl Adorján uj regényének bőse M autó, egy lia\'almas műremek Sellridge kocsi, meg eey kis autó, kedves, hűséges kis (ragacs. Tartozik hozzájuk euy Jóképű llju es egv, a n.]i;v zerQ angol kocsihoz méltó pompás leány Az ó találko/átu-, megismerkedésük törtenete a rcmóny magva. A két autó körül ott kavarog a s két világháború közötti síincs, nagyvárosi élet. Pesti diáklánya, balalon szálló, vidéki kúria előtt ftllnak néha cgyull, más kor külön külön, Bónyi Adorjánnak ez a regénye kedves, mulatságon. Van problé-maja, ami elgondolkoztat, de legtöbbször szívből mosolygunk olvasás közben, amiért a ma tépett idegü embere nem lehet eléggé hálás a rokonszenves Írónak. Singer és Wollny.
— (Fehér Tibor; Árnyék azjiton)
U] fró mutatkozik be wbbf-u a köuyVv bon. Kitorrolt, kitűnő regényírót lenu-,-rtlnk meg jfohéz Tiborban. A mai ember mai ptoblómáját tarja elénk. A kisváros békébe!! élete, a világháború, a kommün [tükröződé e a kisvárosnak csendes ^életében. BS az .Árnyék az uion^-8zépen. érdekesen, kitűnő lélekrajzzal, de amellett Izgalmasan, lordu-latosan Irta meg Pebér Tibor kortársai mik életét, ahogy az bí\'képen elindult éa vllágeaetnények árnyakában folytatódott. De benue van tttiben a regényben az le, hogy a trontoit ágyuk dö rögnek, forradalmak rázzák meg a világot, de az embere\', n viharban U élik r maguk életét, (ele reménnyel, szenvedéHsei, Örömmel és bánattal, Singer Öa Wolfner.
Légiriadó Londonban
A brit hírszolgálat ielentése szerint ma kora reggel London területén légiriadót rendeltek el.
Elsötétiféshez
papiros kapható
á japán tengerészeti repülők meglepő támadása Gnadalcanar ellen
A japánok elsüllyesztettek több ellenséges bajét Angol hadihajók lőtték a szicíliai partokat
A Német Távirati Iroda Jelenti hogy a Düiipc felső folyása mentén nz. utóbbi Depókban több esetben egyes Tigris
EAncóloíok törlek a szovjot vonalakba, ogv a senki földjét megtlsztllsák az e\'Őretolt lövésztószkektől, bcépllot páncéloktól f"- lövés/.-ál látok lói. Sikerült a Tlrrrla páncélosoknak több szovjet páncélost és páncélos elhárllA Agyút ős kinerődöt msgsemmtslteni. llgvanezen n területen a zuhanó harci replllégé-pek légi földerítéssel leplezett alléft-séges ütegekot támadtak meg és bom-
bata Iáin fáikkal több Sziallu orgonát el-pusztítottak.
A keloll arcvonal középső szakaszán a bolsevisták SzubtnicsltŐI dáinvu gátra kót helyén olőrotnpogntództuk, do visszaverték Őket. Amikor aztán mtntecv kétszáz szovjot kalona ujabb támadásra készült, a német tüzérség szétszórta a gyülekezőket, ugy hogy az előretörések elmaradtak.
Veliklje Lukitól délnyugatra tovább tnrtolt a kölcsönös rohamcsapat\' tevékenység.
Katonai övezetet létesítettek Szíria észnkl részén
Ankarából jelenti a Stefani-iroda, hogy Szíria északi határövezetét mintegy sríz kilométer mélységben, továbbá a libanoni partvidék több szakaszán katonai övezetté nyilvánították. Ezen a területen külföldiek számára tilos a tartózkodás és tilos minden
polgárt közlekedés. Még a távbeszélő összeköttetés is megszakadt Szíriával és Libanonnal.
Más részről híre jár, hogy jelentős, főkénl angol csapatösszevonások folynak a török határ közelében. A határ szigorú katonai ellenőrzés alatt áll.
Ujabb korosztályokat hlvrjak be az Egyesült Államokban
A Btöfani-iroda\'kósli:
Washingtoni jelentés szerint Roosevelt elhatározta, hogy ujabb jtorosztályokal hívnak be n ^nrkato-iíftk létszámának növelésére. Í5s az elhatározás tiltakozásokat váltott ki nagyipari éa mezőgazdasági körökben, mert a munkáehiany inir\'ia aggasztónak mutatkozik.
Az őazakamerikai kormány egyidejűleg ki terjesztette a wuakaköta-
lesettséget több uj ksteróriára, máf pedig nemcsak a diákokra éa a diáklányokra, hanom a mttgánálkalma-¦otlakra is. v
IHötókes körökben ar.í" hiszik, hogy még igy som tudnak e]ég munkás! toborozni a mezőgazdaság ós a nagyipar számára, aminők követ-kosfébeu n-iiii tudják kifliéit.mi a bád iteruielés igényeit.
A német sajtó méltatja a török- német barátsági szerződés második évfa?dirióját
A német-törők barátsági szerződés aláírásának második évfordulója alkalmából a német lapok részletesen foglalkoznak a szerződés jelentőségével.
A Deutsche Allgemeine Zeitung hivatkozik arra, hogy ¦ a Németországgal kötött barátsági szerződés Törökországnak lehetőséget nyújtott, hogy békéjének biztosítását a Nűfjybritatiniával kötött szerződés keretében is megvalósíthassa. Ez megfelel . annak a mindkét részről vallott alapelvnek, hogy ayiémet-török kapcsolatokat a feltétlenül reálís politika talaján kell\\kifejleszteni.
A Frankfurter Zeutuny hangoztatja, hogy az események tanúsága szerint Törökország és Anglia közötti szövetség még nem nyújtott elegendő kezességet az ankarai kormánynak a tekintetben, hogy^Acher mentési tik kelcli és északi Szomszédjának a tengerszorosokra irányuló óhajtása alól, annál is inkább, mert az angolok
és amerikaiak Iránban már megengedték a Szovietnek, hogy mélyen benyomuljon Törökországnak az oldalszárnyába-
Feloldották a törSk-sziriat határon létesített határzárt
A Német Távirati Iroda jelenti Ankarából, hogy tegnap felfÜggosVr tették a Sziria és Törökország között létesített llátárzárt. A Taiirosx-
oxpiess Sziria irányában már rendesen közlekedik. \'
/
Ketetázsiai harctér
Tokióból közli « Német Távirati Iroda :
A japán főhadiszállás jelenti : A Japán tengerészeti légierő nagy vadast- és bombázó-egységei június 16-án meglepő támadást intéztek Gaudalcanar Lunga kikötőjében horgonyzó ellenséges szállító-egységek elten. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint
Kályhát* tűzhelyet
- más téli «zUkségSetét már most jegyeztesse elő CsépléahBK golyóscsap ágyak raktáron
ÜNíT^R"F1JbMA !MN vaskereskedésben. Hnth»rr-«9nek. potróloDDi- é$ kenőolaj raktár, lm
DRAVIVOLGY
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Arimszamlák fizetésé, reklamáotók, hibajelentósok, szsks2erü felvilágosítás minden villamos kárdásben déleeMf 8-feáI délután 16 óráig.
a tengerészeti repülők * következő eredméeyeket érték el:
4 nagy, 2 közepes és 1 kisebb ellenséges ssállítéhajőt elsüllyesztettek, egy másik nagy szállítóhajót pedig súlyosan megrongállak. Ezenkívül elsüllyesztettek egy ellenséges cirkálót. Legalább 32 ellenséges repülőgépet lelőttek.
Japán részről 20 repülőgép veszett el.
Foldközit^geri harctér
Zilriehi jelentés szerint csütörtökön folytatódtak a légi támadások Szicília több vidéke ellen. Délelőtt angol hadihajók jelentek meg a part közelében és tüz alá vették a partvidék egyes rcszeil.
A Díe Tat londoni jelentése szerint at angol fővárosban ugy vélik, hogy teljesen függetlenül attól, hol teremtik meg a második arcvonalat, küszöbön áll a tárna dás Szardínia vagy Szicília, vagy pedig egyidejűleg mind a két sziget ellen.
Közélelmezési nehézségek Angiidban
A Német Távirati Iroda Genfbe" .érkezeit jelentés alapján ismerteti lord Woolton angol közélelmezési miniszter beseédét, amelyben ai rámutatott az Angliában várható élelmezés! nehésségekre. A Times szerint lord Woolton kijelentette, hogy a háborús termelésre való átállítás következtében Angliában a közeljövőben olyan helyéét alakul ki, amely évekre nagy élelmiszer-hiányt eredményez. Woolton lord feladatának tekinti, hogy előre gondoskodjék az angol népet megillető részről a világ élelmiszertermelésébői, ha ez az élelmiszcr-vátiág elérkesett.
Maaxaréulaneiioet felvesz Biatidl, Beák-tér 2. 1951
Tanuló vagy kifutófiú azonnal (elvétetik. Vids 1(1 szerüz let. 1991
Lakatoataaciecltt és szerető-tanoncol felvesz Czvetkó, Horthy M.-u. 4. IMI
Bejáróilót azonnal™ (elveszek. Zrínyi Miklós u. 55., Jobbra. 3«»
BejárónSt keresek aionnalra napi
egy két órára. Cini: Sugárút IG/a., I. cm,
aost
Egy jókarban lévő eegádanoteres
korokpArt és egy női kerékpárt vetzák, Clra a kiadóban. )Mf7
Bpal autó eladó. Kautmaon Maaé. Teleion 222. 1*M
Jókarban levő mély ayermekkooel eladó. Csengery-ut 15. HK)1
Kisebb háromrészes llaatealAóát
vennék. Teutsch Drogéila. 2060
BÚTOROZOTT SZOBA
Butoroxatt szoba kiadó Battbyiny-utca 8. 2010
KÜLÖNFÉLE
Zongorát vagy planlnót két hónapra bííbcvennék. VörSimarty-u. SS/a. 2ÖÖ7
SALAI KiZLftilV
PaLITIKAI MflPILíiK SOk4]k : ,,KBsatJi*a«asl a T. Uas^uW. raíalos ktsÓÓ: Zalai Karety. Nyomatéki ¦ „Mi|M*uift a. T. aaarku\'K»**
••Y í. h sájáSM\' Hagy ksslzsáa my*m?«t*t ttée4i XeW K»f**W
?48577
jitfl
Bai ¦
Imdfninmt ¦
TfilJüii postu:
33a évt.,B7. tz. Nagykanizsa, 194a. június 19. siombat Ara 20 *H*r.
Tíz eszlendé
Irta: vitéz Ukau Bíla m. kir. miniszter Tiz esztendővel ezelőtt, őzökben a napsugaras júniusi naix>kl>an Cson-karnagyarország városaiban ea községeiben Bászlofc bontott a Nemzeti Egység Partja. Ma országos Bzorvó,-zeteink megalakulásának egy óvtizo-dcs fordulóját ünnepli a megnagyobbodott és megerősödött Magyarország népo.
A. trianoni Magyarország másfél évtizedes szenvedései, mogaláztatá-tásai s az úgynevezett konszolidációs politika nehéz esztendei után vitéz Gömbön Gyula állt az-élro és határozott, érces hangja a magvar lelkekben a hit, remény s a nemzeti\' Önbizalom\'erőforrásait\'nyitotta meg, A nemzettest millió és millió ideg-szálán végigfutott Magyarország reformer miniszterelnöke gondolatainak árama 6 a Nemzeti Munkatervi)© foglalt kormányzati program a reménykedő és uj erőpróbákra kész nemzeti\'tömegek hitvallásává lott.
A Nemzeti Munkaterv flB-ik pontja többek között ezt mondja: »Kö-tolességünknok tartjuk -az uralkodó lelki válság leküzdését, » nemzet lolki újjászületésének előmozdítását és az egységes, magyar világnézet kialakítását*. Ma, egy évtized küzdelmei után megállapít hatjuk, hogy az a lolki válság, amolvre annak időjén Gömbös Gyula utalt, pártunk nomzotpolitikai ncvolŐ munkája és a magyar életlátást tisztázó harcának eredmónyokóppon megszűnt. A nemzőt, kjlzdelmek, szenvedések közötti kialakította józan élötszomlé-lotét ós megszületett — nem á budapesti aszfalton, nem papiroson —, liánom a föltámadó Magyarország hÓ3Í harcából a szélos ourópaí látó-^ határra beállított uj magyar világnézet. Pártunk a széles néprétegek . rákapcsolásával n nemzetpolitikai kérdóeok egységes fölfogását és mérlegelését tűzte\' ki legfőbb céljául s ezt. az. elmúlt esztendők során kétségtelenül el is őrto, mert é.ppon a mi szervezeteink munkájának tulajdonitható az a nyugodt, józan es öntudatos magyar életlátás, amellyel népünk a világ jelenlegi súlyos válságában\'a mai magyar föladatokat és sorsunk alakulásának lehetőségeit nézi. A nagy nemzeti kérdésektől tiszta ós lehiggadt közvéleményt teremtettünk s a nomzoti közfelfogás tengelyóvó a szegedi gondolatot tettük níeg. A közöl 25 évvel ozolött . fölragyogott szegedi gondolat helyiét i energiáit Gömbös Gyula szabadította, fel és pártunk egy évtizedes küzdelem során ozokof az enorgiákat a gyakorlati politika oszközoivol — kül- éa belpolitikai vonatkozásban egyaránt — n magvar élet szolgálatába állította. A szegedi gondolat bátor nacionalizmust es moly szociális érzést jolentolt. A mi mozgalommá szélesült pártszervozé.íiink tehát önnek megfelelően az uj magyar nncionaliznuiK » a szociális gondolat fényét vetítette a magyar életre. Mindkét gondolatot a keresztény orkölcsök síkján vittük előre s így alakítottuk ki az alkotó, jobboldali politika oszmovilágát. Az így kibont aközött magvar politika elvi Ku vei keze tosségo szőrűit természetes.
Berlin szerint a nyár végén érik el csúcspontjukat a háborús erőfeszítések
A német birodalom kezében tart raluáen lehetőséget a háború kivívásához
A New York Herald Tribüné katonai szakírója az olasz hajóhadról n\'ífc irja, hogy nincs más választása, mint vagy a dicsőséges elpusztulás, vagy dicstelenül megadja magát, Hozzátette még, hogy az olasz hajóhad múltjából következtetve, az a második lehetőséget fogja választani.
A Stefani-iroda a< vélemény-nycl kapcsolatban rámutat arra, hogy a New York Herald Tribüné katonai szakirója vagy nem ismeri az olasz haditengerészet múltját, vagy rosszhiszemű. Felsorolja azután a Slcfnni.
irotla az olasz hajóhad történelének egész sor kiemelkedő esc. menyét, melyek mind annak bátorságáról és hősiességéről tanúskodnak. Ezek közé a hőstettek közé tartozik a Dardanellákon való 1912-es évi vakmerő áthajózás, azutín~az első világháború -töbiS^csclokményc. Megemlíti a Stefani-iroda ezután a mostani háború több eseményét, amelyekből kitűnik, hogy az amerikai katonai szakértő lebecsülése nem is érintheti áz olasz haditengerészetér. tökét. r
Bose Németországból Kelet Ázsiába utazott
nök fogadta. Bose azonkívül megbeszélést folytatott még a japán külügyminisztérium több vezető tisztviselőjével és a japán haderő vezető tisztjeivel.
A Német Távirati Iroda je-lentése szerint Bose, aki hosz-sznhb ideig tartózkodott Németországban. Kelet-Ázsiába utazott. Tokióba érkezése után, június 14-én, Tozso miniszterei-
Berlin :
A német hadáré teljes mértékben képes az Európát keletről fenyegető elözonlés megakadályozására fi
Berlini jelentés szerint ille-
tékes német bolyén megállapítják, hogy Németország katonai ereje, mind a haderő, mind pedig a hadianyag tekintetében
pásra már alig képes. A háborús erőfeszítések központját Berlinben a líynr utójára teszik. A német haderő a kétévi súlyos keleti harcok után is teljes mér-
hatalmasan meggyarapodott; A ! lékben képes ,az Európát kelet
szovjet földön álló német arcvonal mögött mélyen tagozott nagy tartalékesapatok állnak készenlétben. A német katonai erő megnövekedése mellett igen realisztikusan mutatnak rá ar* ^a, Jtogy a német haderő feladatai ezzel szemben megnőve-\' kedíek. Nem értékelik alá tér
*tcm~ai erejét és nem beosülikJeV a Szovjetnek még rendelkezésre álló erőket sem, bár kétségtelen, hogy a Szovjet erős visszacsa-
roí fenyegető elözonlés megaka dályozására. de azonfelül arra is, hogy az Európa határain kialakuló \' bárminő helyzettel szemben még egyszerre több arcvonalon bekövetkező támadás esetén is rendíthetetlenül megállja a helyét. Hangoztatják Berlinben, hogy a német had-
Wszetesen az angolszászok\' ka-^J vezetőség figyelme most inkább
az európai partokra Összpontosul. Ezért valószínű, hogy a német vezérkar egyelőre lemondott a szovjet arcvonalon uj tá-
madás indításáról. Ha a tengelycsapatok a támadást elhá-ritják, az uj hadműveletek kezdését is jelenti a keleti arcvonalon.
Sauckel helytartó beazdda
Sauekel birodalmi helytartó egyik beszédében kijelentette: ma\'egész Európa Németországnak dolgonik és német részről méjr n»m egy kellemetlen meglepetést várhat az ellenfél. Megállapíthatjuk — mondott* —, hogy Németország sohasem fog kapitulálni. A német birodalom közében tart minden lelustéségot a győzelem kivi vasához.
Bilbao felazabadtiásónah hatodik évfordulója
A Német. Távirati Iroda jelentése szerint Bilbao város tegnap ünnepelte meg hatodik évfordulóját annak a napnak, amelyen Krauco tábornok csapatai felszabad itották a bolsevisták Uralma\'alél. A többnapos ünnopségek vasárnap érik el tetőpontjukat. A felszabadítás i ünnepségen a madridi kormány képviselői is részt vesznek.
Magyarok vezére
Legmagasabb óhajra ebben a» esztendőben minden Ünnepi kühőséf nélkül ülte meg az ország Kormányzó Urunk születésnapját, de hálatelt lélekkel köszönte meg a Mindtnható-nak, hogy a történetim legtttlyoeabb korszakában öt szemétté ki a magyarok vezéréül. Mindnyájan érezzük és tvdjuk hagy vitéz nagybányai Horthy Miklós érdeme, hogy megnagyobbodott haitink és népünk munkában egyesülve\'bizalommal tekinthet a jobb magyar jövőbe. A nemzet háláját, hódolatát és szeretetét juttatja kifejezésre a kormány azzal, hogy vitéz nagybányai Horthy Miklós születésének háromnegyed -százados évfordulója alkalmából Ótpengős érmék veretesét határozta el (MTI)
hogy mind szorosabbra fűztük kapcsolatainkat a két európai nacionalista nagyhatalommal, sőt kezdeményezői voltunk a roma-berlini tengely megteremtésének. Az elmúlt nehéz esztendők Folyamán pártunk mindenkor a magyar élet teljességét szolgálta, meri mi mindenkor a nemzeti múlt, jelen és jövő egységét néztük, mindenkor a széles, történelmi magyar határokat láttuk bz«-ineink előtt. Ma már elmondhatjuk, hogy Kormányzó Pnink bölcs vezetése\' alatt knt- és belpolitikai erőfo-BSÍtéseink nem voltak hiábavalóak, mert n megnagyobbodott ország niegorósödfitt társadalmi, gazdasági, erkölcsi és szellemi ereje bizonyítja, hogy Gömbös Gyula szavára" fel-
sorakozott tömegek erejével, áldozatával, hitével és hűségével, ragyogó eredményeket értünk ol ar, órsság-épités munkájában.
Az a Öő pont, amelybe annak idején Gömbös Gyula összefoglalta mindazokat a tennivalókat, feladatokat és eélokai, amelynek megvalósítása az nj Magyarországhoz vezet,, a magyar élet ©gesz problémakörét\' érintette. Mikor pártunk 1989-ben a Magyar tfljt Párt nevet felvette, ezzel a külső jellel is hangsúlyozni • kívánta, liógy nem pártpolitizálással, hanem a nemzet örök életének állandó és hűséges szolgálatával akarja nemzetpolitikai feladatait megoldani. Pártszervezeteink a az ezekra támaszkodó kormányzat az elmúlt
tir, esztendő alatt ettél a magasztos céltól noha el nem távolodott, a azok nr. eredmények, amelyek meglőtt utunkat ielz\'ik, mutatják, hogy so-hasem részérdekekért, hanem\'mindig a nagy nemzeti közösség életéért dolgoztunk.
bzorrezkcdéaünk a tíz ér előtti zászlóbontásunk után a Nemzeti Munkaterv alapján indult mog. Gömbös Gyula annak idejön nem hónapokra vagy néhány esztendőre terjedően foglalta röndszofbo a kormányzati föladatokat, háriem messze elére kijelölte mind \' politikai, mind gazdásági és szociális tertWóton azokat a oéjokat, amolvrtrrft>k iránvában haladnunk kell.
I lo.. ¦.¦«! Iouuq fölborulni azokat az
ZAL\'AJ KÖZLŐN Vi
1943. június lí)
eredményeket, Biuelvekct politikánk ti iíéva* lUUUkftjárul t\'luihinl. Dtl ezon az évfordnlón tni iram ünnepelni, huimni az elért eredményak
tudatában ujabb küzdtdmakr* éa erőfesz iteeekm akarunk falkénül ni,
helyes tehát, ha számadóat régiünk.
A Nemzeti Munkulerv alupgondo-[ata »iu-&Jkoüuánvos központi akarat által kormányzott független, erős, öncélú nemzeti állam meueröuités©. Evégből minden békés eszközzel törekszünk u békeszerződések revizió-jára«. Ma mér a trianoni helvitet revíziójának négy jelentós szakaszán tul vagyunk. A magyar kulixjlitika legfontosabb célját tehát eredmény e-sen szolgáltuk. A titkos választójog bevezetése, a munkaviszonyok szabályozása, az uj sajtótörvény, u munkanélküliség mogsz un totósé, az állásiial mozisok kiirtása, gazdasÚKi és pénzügyi életünk egyensúlyának fenntartása, a szociális és u családi szempontokat figyelőmbe vevó adózás bovezotése, a nemzeti leriuoléa folytonosságának biztosítása, a keresztény kis- és középegzisztenciák bzaporitása, az irányított gazdálkodás fokozatos bevezetése, uz érdekké pvi sutot i rendszer kiépítésének eddigi eredményei, a társanalombiz-tosit.au kiterjesztése, a munkaidő és a munkabérek szabályozása, a mezőgazdasági termelés korszurüditéso, a hitbizományi rundszer reformja, tolepitéa, földjuttalás éö húzhelyuk-cíó, a gazdaaílóssúgok reudúzéso és azt körotóen a mezőgazdasági hitol lohetóaégoinek megteremtése mind azt mutatják, hogy a zászlóbontásunkkal elindított jobl>oldali politika korszakalkotó erodméuyvket ért ol. Ha ezokliez az eredményoklioz hoz-sáveaszük u kisipari hitelkeret megteremtését, u háziipar fojloüzlését, az áralukulas szabályozósát, u nyersanyagkutatás úa nyersanyagtermelés oddigi eredményeit, a keresztény keraskodslem erdőkében hozott oddigi intéz kod egeket, uz Országos Nép- éa Családvédelmi Alap létc-ai teáét, az ország sokszáz községében épült ogésaacghazat és ogéazaogügyi intézményt, úthálózatunk tervszerű kiépítésűt, a légiforgalom fejlesztését, a magyar faji sajátságokban
Sökeroző kultúrpolitikánk legújabb totósát, közoktatásügyi reformjainkat, közkönyvtárak létesítését, a uépmüvolés és az ifjúsági Lostnuvo-lée átszervezését, akkor buazkoséggol gondolhat minden tisztségviselőnk éa párttagunk arra, hogy olyan táborhoz- tartozik, amely az alkotó munkának gazdag sikerére hivatkozhat, belső arókifojtésünk logjolontó-sobb eredménye azonban a nagy(-azorü magyar honvédség megteremtése. Honvédségünk 6s közbiztonsági azervoínk korBZOrü felszőrelésére a kisemborok anyagi megterhelésének kikapcsolásával oddig milliárdokat leromlót tünk oló » ozzol lohutóvó tottük a modern éa oroa magyar hadBoieg megszervezését, Es a hadsereg már dicsőségen harcokban megmutatta erőjét és készen ált, hogy mindon pillanatban meg védje határainkat és a további alkotó munkához biztosítsa azokat az urod-ménvokot, amelyüket tiz esztendő nehéz küzdelmoi között olértünk.
Zászlóbontásunk tízéves fordulóián seregszemlét tartunk. Borainkban itt vannak mind a régi harcosok, akik Gömbös Gyulával elindultak. Törvényhozók, tisztviselők éo párttagok hatalmas és öntudatos egységo jolontí azt a minden áldozatra kész tábort, amely küzdelmekben megacélozod va, az elért orodmé-nyok büszke tudatával megerősödve az aikoto munka utján megy tovább, előre.
Az országos pártvozolóség háláját éa köszönotet nyilvánítom mindazon tisztflégvÍBolÓnkiiok és párttagunknak, akik az olmult tiz oszteudó alatt hűséggel, hittel és kötelességeik példás teljoaitéséTol mol lettünk állottak. Ok jolantik igazi •rónkart; a m 4 akaratukkal, sUzántságukkal és munkájukkml visszük tovább a\' záaxlót * küadelmaa \'rrrajryat sora
Kállay Miklós miniszterelnök az egész nemzet szeretetét tolmácsolta a rádión keresztül a Kormányzó Urnák
Kállay Miklós miniszterelnök a Kormányzó Ur hetvenötödik saüla-téenapja alkalmából tegnap* este hét órakor uz egész magyar nemzet nevében rádión keresztül köszöntette a közel 26 éve kormányzó bölcs államfőt és a kővetkező bcezédet mondta;
Főméltóságu Kormányzó Ur! Az ország és minden hü magyar hódolatát és szeretetét tolmácsolom ma 75. születésnapján.
FŐméltósagu Urunk megtiltotta uz ünneplést, az üdvözlést, a szeralet-nok, a tiszteletnek mindon külső megnyilatkozását. Do nem tilthatta meg u magyar lelkek ünnepét, Így van ma uz egész országban, ennek tolmácsolása szerény szavam.
Szavain pedig, ha Főméi téságod-hoz szól, lm örömet és megértést keres és akar adni, nem szóllmt másról, mint magunkról, az egész nemzetről, mert tudom, csak ezt akarja hallani, értékét ennek látja. Amiké1\' a mai napon minden magyar gondolata Főm éltóságod hoz száll, meri szereti, mert szivébe zárta, mert mindon bizalma, reménysége, ¦-- ez nemcsak az összeomlód magyar világ unáturemtőjének, a közöl \'2ő éves bölcs államfőnek,, magyar milliók visszahúzójának szól, do annak is, hogy ez az egész unjry nemzet, sokfolé tagozódó, sokféleképpen gondolkodó, minden, do minden magyar-egységét Kormányzó Urában találta éa találja meg.
I Mort fajtájában a legmagyarabb, mert lelkében a legtisztább é» szivébe zár mindent, ami jó éa előkelő, szegény és rászoruló, ha tiszta éa magyar!
Aki öt megérti, uz a magyart ís mogérti. A magyar egyéni és büuzko — a barátnak mindent .felajánl, élotét, kincsét, szivét, még az ellenféllel is nomea éa lovagias, do soha-soha sonkínok szolgája nem lösz! Itt, ozou a földön megtört Kolotnok minden inváziója, mióta mi állunk itt órt. Vitézül harcoltak velünk együtt más népek is, do csak mi nem adtuk inog magunkat soha. Irthattak, do szolgák nem lettünk. Ezt tudja meg mindenki, aki a mi földünkre veti szemét, mort ami nom sikerüli Trianonban, az nem
fog soha megtörténni. 1918 nekünk Horthy .Miklóst adott és a\' nemzet ugy rázta le magáról az összeomlást, uz árulást, az elbukást, az ellenségnek harapófogóját, hogy alíg iu emlékezünk reájuk. Hol van már mindez, do L1 a nemzet, maga ura a magvar és él, élőn áll, rendíthetetlen, változatlan tosti és lelki fiatalságában a Vezér, a 75 éves Horthy Miklós, a Kormányzó! Nézzelek, amikor köztetek jár, magyarok, tekintsetek a szemébe, hallgassátok meg a szavát — milyen fiatal, milyen határozott, milyen bölcs!
Nincsenek, fiaiul nemzetek és öreg nemzetek — csak örök nemzetek vannak vagy eltűnő tiszavirág
életűek. • \\
Az Örökéletű magyarság fiatal erejének, lelkének megtestesülése,
megszemélyeaitóje Horthy Miklós,
amikor Ot ünnepeljük, magunkat becsüljük, amikor öt köszöntjük, magunk mellett teszünk hitvallást.
Hitvallást tenni magunk mollutt ma * lognagyobb kötelesség. Hogy itt. ahol állunk, mi vagyunk az ezeréves vezetők, a mi népünk, a fajtánk a logdolgosabb, a legbecsületesebb, hoigjH mi kaptunk legtöbbet a Nyugat/szellomébol, do adtunk is
legtöbbet\' ..... ezt tudni, hinni éa
hirdetni a magyar hitvallás.
Főméltóságu Uram! A legkülönbnek közülünk a büszke magyarok hódolatát hozom. Segítse meg az Isten, mert ha megsegíti, •bennünket is megsegített, Előtét, egészségét tartsa meg;, mort ezt nekünk tartja — ennek a nemzetnek, amelynek visszatért részem most megkondulnak a harangok, hogy szavaimat befejezzék és szónál jobban szálljon o hangjuk mindenüvé, ahol magyar él és vigyék a hirét, hogy ma ün-nop van nálunk, a magyarság, a becsület, az yn\'az sárossal*, az erő, a jövő ünnepe1, mert 75 éves Horthy Miklós és éppen olyan hittol és megingathatatlan elszántsággal halad ma a, nemzet élén, mint ahogy 25 évvel ezelőtt tott fogadalmat, hogy ez a nemzet újra nagy lesz, mindig magyar lesz.
Megtartotta - ¦ most is igy lesz! Az Isten áldja meg!
lét fiatalkora szökevény izgalmas kalandja Budapesttől Kssztnelyig
Zamardlban betörtek egy fővárosi tisztviselé villájába
Ferenc fuvarozó
Keszthely, június 19 (Saját tudósítónktól) Kél fiatalkorú budapesti suhanc, az egyik 1 5, a másik 1G éves, megszökött hazulról és Olaszországba akarlak utazni. Pénzük azonban csak Iíalatonzamárdüg futotta a vonatjegyre. Ott a suhancok ugy segítettek magukon, hogy betörtek Gruber András minisztériumi tisztviselő villájába. A zsákmányolt mhanemüe-ket mégse merték ott helyiben értékesíteni, hanem elgyalogoltak Balatonszentgyörgyig, onnét
pedig Singer
kocsiján Keszthelyre jöttek. Singer a lopott holmit meg is vette tőlük. Az igy szerzett pénzen a két suhanc Nagykanizsára utazott, majd onnét Csáktornyára. Olt meggondolták a dolgot és visszautazlak a fővárosba. Mivel szüleik bejelentésére már körözték a fiatalkorúakat, a rendőrség már az állomáson felismerte öket, majd mikor a betörés kitudódott, őrizetbe is vette a fiatalkorúakat. A két betörőt a rendörök Bnlatonzamár-
Horváth Géza tomatkezésl vállalata
¦ngykaniian.
Lakai : F6-ut :
Tslolon : 4M.
Fí-irt 13. Ttltfon : 171.
(liby vilték, majd Kpszlhelyne kisérték, önné! p»di(í a lopott éa ebdoll ruhauemúekkeJ cgyiut «lkisérték öket, hogy feleljenek bűnükért.
KULCSLYUK MELLŐL
KANIZSAI tOZEREK,
nkik még Székesefhérvárott vannak a frontról való hazatérés után kőtelező vesztegzár alatt, P. Erőss Alajos ferences atya, n kanizsaitik kedves »Loj-zi pátere utján küldik üdvözletüket az itthon valóknak, minden szeretteiknek és jóbarátaik-mik.
• s
DLASZK FERENC
zászlós, Dlaszk, a Teutsch-cíg osztályvezetőjénél*, fiáról különböző rémhírek utáii most megállapítást nyert, hogy az egyik hadikórházbuti sebesülten fekszik és u teljes gyógyulás utján van. Aggódó szülei szere, tettel várják haza gyermeküket.
P. VADOS PÁL,
a kanizsai zárdából a szom-bnlhulyi plébánia élére került ferences atya jelenleg a hbn-védkincstár > vendége* Hévizén, ahol táborilelkészj minőségben teljesít szolgálatot uz ott létesített hadikórházban.
¦
Dr. BOJT ISTVÁN
nagykanizsai törvényszéki aljegyző, Budapesten sikeresen leiette az együttes bírói és ügyvédi vizsgát.
Dr. SZENDE LÁSZLÓ
törvényszéki jegyző, Szende honvédszázados livére, ugyancsak sikerrel lehette a Kúrián a bírói és ügyvédi együttes vizsga első részét.
¦
SCHWEITZER JÓZSEF
kanizsai kórházi lelkész, aki mint láborilelkész teljesít szolgálatot, rövid szabadságra hazaérkezett.
*
CSÁKTORNYÁN
van, mint köztudomású, a nagykanizsai városi zeneiskola fiókintézete. Hogy hogyan becsüli meg a Csáktornyái társadalom a zeneiskolájáig annak beszédes tanújelét adták a minap. A csákloruyai zene-növendékek közül is megjutalmazzák év végén az arra legérdemesebbeket. Egy nap alatt 664 pengőt adott össze a csáktornyai társadalom, vállalatok, intézetekés magánosok erre a célra.
* v SZABÓ GYULÁNÉ
Fodor Marika zenemüvésznö, a Városi Zeneiskola hegedű tanszakának v. vezető tanárnője, most elsÖizbcn szerepelt nyilvánosan a város közönsége előtt a Jézus Szive templomban és művészi hegedüjátékával magával ragadta a hallgatóságot. Hisszük, hogy még sokszor lesz alkalmunk ragyogó művészetében gyönyörködni.
*
AZ UJ KERESKEDŐ GÁRDA ismét szaporodott egy értékes kanizsai taggal. Néhai Pálffy, hercegi erdő főtanácsos leánya. Pálffy Margit divatáru üzletet nyitott a főúti hercegi házban, a volt OMKJ3 hclyKégében.
ZAL\'AI KÖZLÖNY
A nagykanizsai katolikus egyházközségek tegnap esti közgyűlésién fejezték ki hódola-ttikat és ragaszkodásukat Nagyurunk iránt
A Szent József egyházközség testvéri megértésével és nemes áldozatkészségével sikerült rendezni a Jézus Szive egyházközség anyagi nehézségeit
Egyhangúlag msgtiawnUk az egyszeri rendkívüli «Jót erre ;»r éwrn *
A Jézus Szive egyházközség .a városháza tanácstermében péntek délután (ártotta évi rendes közgyűléséi, amit Vajay József esperes-plébános • lendületes, emelkedett megemlékezése nyitott meg, melyet a 75. születésnapját ünneplő Kormányzó tininkről Tiiondott.
— Felemelte a nemzeti zászlói, körülhordozta az országban és kiirtotta innen azt a veszedelmes áramlatot, mely az ország tönkre levését célozta. Ma, amikor az országvezető; az .or-szágépítő és az országgyarapitó Nagyimirík 75. születésnapját ünnepeljük, az Ország minden mngyiirja azt kívánja: az Isten sokáig tartsa hieg. Fény nevére, áldás életére...! — fejezte he szavait az elnök esperes," melyei a közgyűlés állva hallgatott, végigi
A törvényes formaságok elin-
tézése, után felolvasták Benedek Rezső szerkesztő, egyházközségi jegyző lemondó levéléi, melyet a Közgyűlés sajnálattal vett tudomásul, jjclycltc egyhangúlag nagy lelkesedéssel Harbarits Lajos főszerkesztői választotta meg a közgyűlés egyházközségi jegyzőnek.
Ováry József részletes pénztári jelentéséi terjeszteti e elő A pénztár hevétele és kiadása meghaladta az 5-1 ezer pengőt, Kgyházi adókból több mini 1(1 ezer pengő folyt be. Ilázlörlesz-tésre 15 ezer pengőt fordítottak r>s 20 ezer pengőt tett ki nz iparosoknak, illetékekre, kóll-ségekre, kamatokra fordított plébániai házkiadás.
Vitéz l\'iló Ferenc világi elnök ismertette a jövfi évi költségvetést és ennek keretében a testvér egyházközséggel kötött meg-állapodást. melynek értelmében
a 18 ez ár pengős adéaságot kettéosztva százszázalékos rendkívüli adóemeléssel az idei évben kifizetik
és ezzel a lérhes kamatfizetések alól az egyházközségét mentesítik. A méltányos kivetés keresztülvitelére n pénzügyi bizottsá-gol dr. König József, v. Szabad? Károly. Kiss János, Bedének látva n és M elz György lagokka 1 hövilette ki a közgyűlés.
A rendkívüli adóemelést egyhangúlag határozlak el, mely egyhangú maradt akkor is, nv kor az elnök névszertnt megszavaztatta a jelenlevőket,
Xagv Tivadar: Hogy szét ne hulljunk, áldoznia keli.mindenkinek ! „
Az egyházközség 20 szegény-sorsú gyermeket három hétig ingyen nyaraltat a Balatonnál
Felolvasták dr. Czapik Gyula egri érsek levelét, melyet az esperes beiktatásáról küldött sürgönyre küldött.
Lrnigauer Imre, a tcmplóni-építő püspöki tanácsos beszámolóját csendben, figyelemmel hallgatta a közgyűlés. 234 ezer pengőt tesz ki a kifizetett munkák és anyagok Összege Közel !)0 ezer a kőműves munka, 55 ezer az anyagszámla, a színes ablakok ára meghaladja a 21 ezer pengőt. Az asztalosmunka 17. a kőfaragóké 10. a bádogosoké 8, a lakatosoké 7 ezer pengőt meghalad. ¦. - -
Szívből\' jövő lelkes taps köszönte meg Longauér Imre \'felvilágosító szavait, de ö minden köszönetét istenre és nemeslel-kü adakozóira háriíotl.
Vajay esperes bejelent cl [e, hogy a körmenetekét .1 jövőben felváltva rendezi a két- testvér egyházközség.
A Szent József egyházkHzaég köz/tyitMte
Fgvidöben a .Szent József egyházközség I\\ Gulyás Gellért plébános elnöklésével tartotta meg ezévi rendes közgyűlését. Az. el nök mindenek elölt gyobb elismerés és szeretet hangján emlékezett.meg a 75. szülelésnapját ünneplő Kormányzó Úrról, mini a magyar jövő biztos irányilójáról.
— Most, amikór születésnapjai ünnepeljük mondotta —,
szálljon a hála és a lisztelet feléje minden magvai* lélekből, mert há a Gondviselés nem adta volna Öt nekünk, ugyanúgy legns..\'* zuhanlak volna ránk a megpró-\' báltatások, mini a mohácsi vesz után. Mély tiszteletinket és hó-dolaUinknt féjezzüT kí iránta most erről a helyről, a Szent József egyházközség közgyűléséről és egyhangúan kiáltjuk Kormán vzó \'Urunk 75. születés-
E
Lrdélyí nyereményköksön-kötvények ua \\min\\-n\\m.
Kötvények napi áron kaphatók
a Néptakarókpénztár ¦ Rt.-nál Nagykanizsán
¦sna Nagykanizsa, Csongtry-ut 4.
0 Egr lilor Iiidoo vízbo togyüir: 3 avökuual Fianck cikóiiakávc..
0 Fozraljuk körülbelül 5 porcig rafgr a hab/a toíjoson cl nom \'.
Főzés után áÜ\\cn a Íózqí 3 percig, hogy .tökéletesen leülepedhessél:. J?\'TJ í?o öntsünk hozzá hideg vizet:
v yaqy fefjeí keverve
napja alkalmából, hofjv
a F<
séges részlelesen ismertetni, mert hiszen az már a város közönsége elöli közismert. Itt estik a legfontosabb adatokat említjük meg. Ezek szerint a Ségély-zö Bizottság az egyházközség bevonásával — a munka nagy részét, valljuk meg, az egyházközség végezte — 2oT)TK) pengőt gyűjtött készpénzben, míg természetben \'1100 pengőt. tí)!2. deccembér 1-től 194*. május l-ig
nem volt egyetlen egy hsdbsvonult család sem, amelynek a káré* sét valamilyen formában ne toljosltették volna.
Az elnöklő plébános köszö-Ttelcl mondott mindazoknak, akiknek ezen munka eredményességében részük volt. Mindenek elölt dr. Hegyi Lajos főjegyzőnek, az egyházközség világi elnökének odaadó munkás-
méltóságú Urat a jő Isten kaíg ellesse.
A közgyűlés lelkesen ünnepelte\' a kormányzót.
P, Gulyás ezután ismertette az egyházközség ezévi működését. Munkásságának legnagyobb részét mint mondotta — a
a Credo révén a Bajtársi Szolgálatba yaló nagymérvű bekapcsolódás tette ki. Ebbeli érdeméi nem szük-
ségéért, továbbá Gozdán Ernő
iroda tisztnek valóban önfeláldozó és lelkes fáradozásáért és mindazoknak az egyesületeknek, intézményeknek, közüle-\' Minek és egyeseknek, akik munkájukkal, vagy anyagiakkal segítséget nyújtottak az akció minél eredményesebbé leletére.
BAL\'Al &QZLO:N>*_lfléS-JüDius^
A hadbavemuTtak hozzátartozóit nemcsak pénn- vagy tenné*-
szetbeni adományokkal támogatták, hanem segítségükre siettek, hogy lelki javaikat is növeljék.
Felsorolni sem lehetne sít a •ok szeretet-Jutta\'jst, amelyben az itthenmaradottakat részesítették.
Örömmel üdvözölte a plébá-Acs József képviselőtestületi tagot, aki a keleti fronton teljesített, hősies szolgálat után hazaérkezett és most megjelent az egyházközség közgyűlésén. A sok nehézségen, viszontagságon átment hős tisztet a közgyűlés szeretettel fogadta.
Mély fájdalommal, de . egyúttal büszkes éggel emlékezel* meg P. Gulyás Gellért azokról, akik a messzi orosz harcmező-az
életüket áldozták
a hazáért, hogy az továbbra \\s szabad és keresztény maradhasson. Szeretetét küldte azok felé is, akik újra a hazai földre léphettek és most a szeretteik között folytatják tovább polgári életüket.
A megüresedett helyekre ezután uj tagokat yáíisljiztottak\' meg, akik azonnal letették a plébános kezébe az esküt.
Ezután az 1943. évi költségvetés ismertetésére került sor, amelynek részleteire már kiiértünk akkor, amikor az egyházközségi tanács letárgyalta és elfogadta.
Az egész város katolikus társadalma tudja, hogy a Jézus Szive egyházközség milyen nagy anyagi nehézségekkel küzd. 18.000 pengő adósságának ininél-előbb való letörlesz-tésc érdekében elhatározta a Szent József egyházközség, hogy
az adéssáo; felét, 9000 pengőt magira vállalja.
Ezt egy évre szóló rendkívüli adó kivetésével véli megvalósíthatónak\'. Ezt a rendkívüli adót a hivők két részletben — az idén és jövőre — fizethetik meg. A költségvetés bevételi és kiadási tételei — külön-külön -29.937 pengő;
A közgyűlés egyhangúlag, névszerinti szavazással elfogadta az uj költségvetést, arra az álláspontra^ jutva, hogy katoli-
TABOSI színház
llagyoíí opintt-íjlontil
IB-4n Csodál, műtőik.
Süombaloa örtil»««« Uae»k
ijfa BÁCSKAI ssn DINOW 6nkn \\ DÁNOM
1943. Június hó 21 én, héifőn este 7 órakor Firkil Imre örokiiép operettje
NÓTÁS KAPITÁNY
kus,Ustvétf kötfüwségtaek tartja a nehezebb helyzetben lévő, gyengébb testvér támogatását
Vörös Gábor képviselő testületi, lemondott számvizsgáló bizottsági tag helyébe Sáfrán Ferencet választották meg.
Gozdán Ernő előterjesztette e sután
a kulturhaz-slap
vagyoni állapotáról szóló jelentését. Evröl-évre menve ismer lette az alap vagyoni helyzetének javulásit. Most már ott tartanak, hogy az adósságot kifizették, sőt." a kultúrház felépítésének céljára azShkivül nagy-
mennyiségű épületfát vásároltak, ami tetemes összeget képvisel. Az alap bevételi oldala 21.777 pengőre rug.
Dr. Szabady Lőrinc ny. törvényszéki tanácselnök a közgyűlés nevében hálás szavakkal mondott ezután köszönetet m. egyházközség Vezetőségének munkájáért, amely minden elismerést megérdemel.
A Szent József egyházközségi közgyűlés határozatai a mai naptól kezdve 15 napon át az egyházközség irodájában közszemlére vannak kitéve.
FERENC JÓZSEF
KESERÜVr
Török Iniro, atb., akik ax összjátékba való toljes beolvadásukkal segítették teljes sikorro a darabot. A rendezés tökéletes, díszlet, ruhák a vidéki körülményekhez képost stílszerűek,
A közönség a tiszta művészet maradéktalan szépségétói botelve, fonón tansolt a színészeknek.
Ünnopi előadás volt...
(*¦ a.)
KISKANIZSAlllET~
Tokiton 8—06,
Legszebbet :: legolcsóbban)
Szerencsétlenség a keszthelyi levente-lőtéren
Keszthely, június 19 (Saját tudósítónktól) A keszthelyi loventelőléren vigyázatlanságból származó baleset ért eg> leventét. Nemes István 18 éves levente társaival együtt lőgyakorlatokat végzeit. Egyik lövése után korán a lövonalba ment a levente, hogy ellenőrizze az
5zlnház
Díszelőadás a Kormányzó Ur születésnapján Ocskiy brigadéros
A Kormányzó Ur születésnapján tartott ünnepségek méltó befeiiecóae volt *z esti ünnepi discolőadáá a Városi Színházban, amelyen megjelent a )wlgá rmon tor, dr. Krát kilátván kir. kormány főtan ácsos i« nejével. A honvédzonokar ünnepi nyitánya méltán sorakozott a kanizsai honvéri zenekar eddigi figyolom-roméltó teljesítményei melle. Bethlen B. László karnagy teljesen uralja a kitünÖ zenekart. Barbarit-s Lajos FelkÖszöntŐjét Lovassy Klára mondta el zengzetes magyar* nyelvezetén, szép szövogkiojtessol, igen intelligens kidolgozásban. Barbarite Ijijos csipkeszeru finomságú költeményeit csak avatott művész tudja ugy érzékeltetni .és visszaadni, mint Lovassy Klára, disztingvált intelligenciájú és miívészi tökéletességű olóadóképességével totto. Majd a honrédzonokar a magyar nomzoti imádságot játszotta a tölo megszokott technikai tudással. Deák Sándor prológja stílszerű volt az ünnepi díszelőadáshoz. Majd kezdetét" vette Herczeg Ferenc Ocskay brigadérosának felújítása, ami nemcsak a Bzinlájpón, reklámként volt BÜnnepi diszelóadás<(, de a valóságban is. Herczeg Ocskay brigadéro-sát vidéki azincn és vidéki eszközökkel agy előadni, ahogyan Szücsék tegnap ©3u1 tették, olyan teljesítmény, amelyre a színtársulat büszke lehet. Mert nemcsak a magyar színi kultúrát szolgálta, nemcsak a közön-Bégnek szorzott egy nagyszerű esfcot, hanem magyar missziót végzőit. Magyar papi ténykedést. Éreztük mindannyian, hogy a színészek magyar lelküket vitték be a játékba
eredményt. Ugyanakkor társa már hitt s a golyó Nemes oldalába fúródott s átütötte a testét. A e* súlyosan sérült leventét nyomban beszállították a kórházba, Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a golyó nem ért nemesebb lestrészt.
ás azt szólaltatták meg. Elvitték a hallgatóságot történelmi távlatokba és Icperegtevték előttük a kuruc-labnne harcok, az osztrák ármány és magyar tragikum tÖrténolmi szo-replóinok küzdelmoit oly megrázó erővel, élethű színekkel és a magyar lovogő varázslatos erőjéről, hogy megragadta az ombor bonsojét és Őrtüzet gyújtott, fáklyát lobogott, moly hatalmas lánggal égett és bele-vésto húsába a magyar hűséget, a honszerolmet. Szinészoink a magyarság ¦szivének legszentebb húrjain játszottak csodálatos finomság-" gal JíifojezŐ orővol, tudásuk legjavával és játékukkal külön ünnepet, díszelőadást, valóban — élményt nyújtottak a hálás közönségnek, a mely nem győzött botolni Horczeg müvének szépségében és a müvéazok pompás játékában, mort pompás előadás volt ,amit a Szües-társiilat nyújtott, amely még sokáig ott fog rezonálni a közönség lelkében. Horváth Jenő Ocskay brigadéros még-személyesitésében az omberábrazo-lásriak egy minden izében á,tgon« dolt és mindenro kitorjodö fígvehnü mestormü toljositményt végzőit. Horváth Anny mint Tisza Tlona jól fogta fel szoro|>ét, az átélés drá-máiságával és kiforrott művészi eszközeível lélokbo markolt. Barsi Béla vikáriusa simulékony, csupa termé-szotosség és alkalmazkodni tudás, az élet színeivel. Lovassy Klára cigányleánya a logteljesomS olismo-résro tarthat számot. Csupa tűz, lendület, ogy darab magyarság Kárpáti Tibor vícohadnagya," Doák Sándor Jávorka Ádámja" Nagy Imro százados-kapitánya, Vinose András főhadnagya, Koródy Lajos strázsa--mestere, azután a többiok: Sántha Sándor udvarmostore, Métray Teréz Jutkája, Monori Ferenc kvártély-mestere, Sághy Géza vértes kapitánya, majd Szakái Gyula, Várady Pál, Báthorí Jenő, Várnagy Károly,
Keresztény Temetkezési Vállalat
" Cégi.
SÍPOS JÓZSEF
Fő-Ét 12., (az udvarban) lm uilloilíval műn
Üzlet telefon: 387. 1-1 Lakás telefűn: 215.
Klskanlzaal hírek
Dr. Krátky István polgármester pénteken a I^evonte-Otthon nagv-tonnéheu köszönte meg a leventéknek oddiuí munkájukat n kískanizsai logolöJBvítás erdőkében, majd ujabb kéréssel fordult lovontéínkhoz a lo-golűgondozás erdőkében. Nagy örömmel vesszük a város vozotőjének kitüntető gondoskodását, valamint leventéink önfeláldozó éa hazafias munkásságát Kískanizsa érdekében.
Az elmúlt vasárnap tartotta meg
a Missziós Leányegyesület idoí nagy
kirándulását a cserfőphogyro, Magdolna nfvőr clnöknő vozotcsévol. Az egyesület most hossza nyári sziino-tet tart.
A kisknnizsaí MANSZ egy ro-mokbekészült Szűz Máriás lobogót avat még a nyár folvíimán. A nagy szabású szonfelési iínnopélvro már most megkezdődtek az olőkeszytotok
A kiskauizsai Katolikus Ifjúsági Cgyosület uj székházában mozgalmas élet uralkodik. Az egyesület vezetősége, élén ez agilis P. Bolvmos líezsó foreiu\'os lelkésszel és Nadai Józseffot hatalmas lendülettel igvok-szik Kískanizsa katolikus ifjúságának ügyeit olóbhro Vinni. A polgármester nagy segítségére van az OgVoaÜlotnok nehéz munkájában. Sok fáradhatatlan, buzgó és áldozatkész tagja van eddig is az ogyosü-letnok.
Legutóbb nagy közönségsikere volt a kiskanizsal lerentozoitokárának Templom-téri térzenójóvol Weckl Gellert karmester irányításával. •
Möcsy Béla léli gazdasági iskolai igazgató vasárnap, litánia után gazdákon ülést tart a Polgári Olvasókör nagytermében. I ¦"¦Ir
Zala vármegye a hadljfcrvákórt
Upunk\' t*»gn»pi számában már
t>c5«:áinoUunk *rról, hojn* Zala vár-m0Srf9 törvényhatósági bizottsága vi-
Sigról Teleki Béta főispán oTnök-ugarai iliBzköaKyüIéat tartott, aiho-lyeu legnagyobb szeretetüket és ragasz koifásukat fejezték ki u Kormányzó Ur Őfőméltósága iráni hot-
TBnötödik születésnapja alkalmából, A gyűlésen dr. Senmidt Jonó varmegyei főjegyző olótorjcsatotte u fú-ispán indítványát, hogj o Kormányzó Ur születésnapja •mlékóre a törvényhatóság heroin hadiárvának eltartását és neveltetését vállalja magára. A három hadiárvát a leg-ezegényebb aorsu gyermekek közül riasztják ki a visszatért Délzulúból.
Leventék hadipuska-lÖvészete
A levente ma már nem oüwk íapuskával végzi gyakorlatait, hanem a sor alá kerülő levente ifjak komoly hadipuskával is vígzik gyakorlataikat. Egyik csoportjuk már kedden izgult a nagy eseményen, amikor hadipuskát kaphattak a kezükbe, öröm volt nézni a kipirult arcokat, a ragyogó szemeket, amikor végigsimogatták tekintetükkel a pompás katonapuskákat.
Legközelebb a keddi csoport 22-én, a pénteki csoport és a izomba ti\' csoport III. korcsoportjai pedig 23-án lövik le lőgyakorlata ikat. Ezeken a napokon az illető csoportok a Hoz-gonyi-utcai iskola udvarán reggel 7 órakor sorakoznak és parancsnokaik vezetésével vonulnak az egész napos élvezetes kirándulásra. Azon leventék, akik jelen értesítést elolvasták, adják azt azonnal tovább, hogy senki se maradjon ki ebből a Uép gyakorlatból.
SPORTÉLET
Űrnapján Szolnoki MAV SE ¦a Nagykanizsát Vasutas TE labdarugó mérkőzése Nagykanizsán
Izgalmas sporteseménye lesz ismét Nagykanizsának Űrnapján. Akkor tart barátságos hírverő labdarugó mérkőzést a nagykanizsai ZMNTE pályán a szolnoki MAV SE teljes NB I. csapata a nagykanizsai XVTE NB III. csapatával. Nemcsak a nagy vasutas családnak, hanem minden sportembernek őTtszke-sége a szolnoki MAV SE. mert bebizonyították, hogy a xnehéz és fáradságos munka tetteit, szorgalmas edzéssel előkelő helyet lehet biztosítani az egylete-mcs magyar sportéletben. Legyen ennek a szép munkának méltó elismerése és honorálása Nagykanizsa és környéke lelkes sporl társa dalmának minél nagyobb számban való megjelenése.
A mérkőzés 17.30 órakor kezdődik.
Felavatták Balatonbogláron a gróf Teleki Pál nevét viselő ftW
Most avatlak fel Balatonbog. líron a MABI által épiteltetett százszemélyes irjusági üdülő-otthoni. A grót Teleki Pál ne-v« viselő üdülíi avatási ünnep-ségén megjelent dr. KálUv L\'bul, u MABI elnök-vezérigazgatója és mások. Az üdülőt Kögl Lénárd rk, hitoktató szentelte be. majd az ejyházi szertartás
után dr. Hindy Zoltán igazgató mondott avatóbeszédet, örömének adott kifejezést a i\'elctl, hogy a lengyeltóti járásban a baiatonboglárl üdülő immár a második, amely az ifjúság céljait szolgálja.
Az üdülő előcsarnokát Farkas Sándor szobrászművész Telekiszobra disziti.
HÍREK
NAPÍKMNI):
Kíukauizaán az ottani gyÓgyöaer-tár állandó űgyelet^a szolgálatot tart.
Nnptár. jiinius 19.\' Szombat. Rém. kat Qyárfái Prot. - Protestáns Gyárfás -Juiiíuí 20. Vasárnap. Rém. kai. Szentháromság vaaAniap. - Prolcsláns S-enlhá-ronisag vasárnap.
A GGZFORDÖ nyitva vaa röggel ő árától este 6 óráig. (Hétfő/ szerda, péntek dólutáu és keddon egész nap uóknek.j Telefon: 560.
Vasárnapi istentiszteletek sorrendje
Ferenceseknél: >/i7( Vit, VjlO, i/,il (n.igymise), 12, d. u. 7-kor litánia.
FelsöUmplomil, 8, i, ViiO, ViH. d. u, 6-kor litánia.
Kórházi kápolna: szentmisék reggel 6 és 8 órakor. Minden pénteken délután 6 órakor azentségimá-dás es könyörgés a magyar honvedek győzelméért,
Piarista templom: 7, Vil, V.9, 7il0.
Klskanlisa; 8, 9, 11 (nngymise), 3-kor litánia. Református: d. e. 10. d. u. 3. Evangélikus: d. e. 10, d. u. 6,
— (UJmlift A 1oronoosokn6f;
Vasáraap fél ll urakor ujinlse lesz a loresceavá önrégl te«>lomaoan. f. özo-kolul Hunioítlln, SzOkulaí &)t>ruy ny. MÁV kalauz íla uiutal]n bü uieuap áldozatát az Imeimek. a fol 11 órakor kezdődő ujmii-.t! evuaguliumakur r. La-bancz Madara\', a auHykaulzaalak közkedvelt izúuoka, rendi Iguziíaté, mond nzciitúuiií.édtiL. A bzeutiulsu alatt az lígyhftzl Vetyeakar iáoyier ílauepi nnRy-miaójét adja elo. Ollurtuiiuiura Kauvz Anna ftnekii Werdl OioliujaPol az Avü Márlát. Vozóuywl Itacz Jnúos kantor. A h/a\'uimiisu iitrtu F. SernáidlQ ujmltíea
ijIkCÍ pufi SldáSt (Jti/.t u h;íiipiOl!ibítll. A
kezvezuiö linziét f, űutyak plobaDoa tölti bü, míg a papi sL\'gúfikn*. a rendház töübl tugjal képeídi. A\'leroriüBe-prltuiulát naijy öiduniwtíea olozi meg vároiszortű. /
— (Urnael körmenet)
Ebben a-t évben Űrnapján a kör-menet a Jézua Szivo plébánia-templomból indul. Kilenc órakor ket szentmise teáz. Az egyik bent a templomban, mig a Biáaik tábori szentmise a templom előtt. Ab ünnepi szentmis* után indul a körme-not a következő utvonalon; Deák-tór,
Értesítem a n. é. közttnséget, hegy a
halelárusitásomaí
• Törvényhii felán, belgárok sers alti helyére helyeitem át.
Tisztelettel BÍRCZ1 JÓZSEF
ion Tal«f»i éJ7.
P6-ut, Horthy Miklós-ut, Szent Imr*t h«rceg-utca, Cwngery-ut. A könn«net r«ndjér« még viaazatérünk.
- (A Z*lavármegyel Ouzdasági EeyesMIet)
juniui 21-án, hét ión délelőtt fél 12 órakor Koszthelyon, a m. kir. Gazdasági Akadémia disztormében rendes közgyűlést tart, amoly után tsomlőt tartanak az Akadémia növénytermelési kisérloli telopén.
— illüő állalorvos működött)
a trianoni .Magyarország torülo-tán, mig 1989-bon már 1284 volt a létszám. -^lig^y. mejíolózó óvbon ogy állatomre^BU nógyzotkilomóternyi térülőt állatállományát látta ol, addig 1080-ben mér 91 négyzetkilométer hasznos állatállományának gondja hárult egy-egy gazdasági azakor-vosunkra, tehát az ország területi gyarapodásaival nom állott arányban az állatorvosi kar növekedésének azá zalékaránya. Az állattenyészté8Í ágS-Sj&t hazai évi termolési értéke 600 millió pongőro tehető, állatorvosi karunk jövcde\'lmo pedig 6.7 millió pengő. (MVS)
van ai Idejtra ííokdioi tlutllé kurínak. A Durmol hashajlit mllMóh ha\'.ri.\';!jik aitM. meri Jhatii-jktlúnfl HosínJfBia ulín ember min!>>a uj] a M Cl tini. ILínnÜj. Oííft
oT. \\3EES3Ea
— (A:ty«könyvi hlruk)
Nagykanizsán az uto/lsó négy hétbon az alábbi anyakönyvi bojogyzé-sek történtok (fofvtatás): Moghaltnk harmtiiclioten: Mátés György földműves rk. 71 óvos, CsÖndŐr József földmflvos rk. 70 éves, Krausz Miksa fodrászmostor rk. 7ö éves, Krajcz Peroné kortészMJgéd rk. 28 éves, Wöllcr János bognársogéd rk. 04 éves, öst. lUdosztícs I\'Vencné Kocsis Mária rk. 68 éves, Horváth Lajos gyárvezető* rk. 8ö évo.\\ özv. Doutscn Adolfné Cíünsbergor ltóza izr. 76 éves, lialla János MAV segédtiszt rk. 36 évoa, Bedé Éva Rotálta rk. 6 hónapos, özv. Leirer Mihálynó Oozsó Tórésia rk. 78 évos,
Horváth István gardasági esőléd rk. 34 évos, Orsrág József né Widdor Szidónia izr. 40 évos, Hoinrich Jó-zsof városi jövedéki ollón rk. 35 éves, Jákím László m. kir. rondór-órmostor rk. 83 évos, Tamás Magdolna rk. 7 hónapos, Szmodics Jo-zsof földműves rk. 47 évos, özv. Kovács Forencné Nikiess Borbála rk. 76 év«s, Czvitkovics József napszámos rk. 81 évos, özv. Jugovics
Pálná Pfllkovice Mária rk. 71 évoa, Ágoston Józeofné Bedének Apolló-ma rk. 39 évos, Szilajkn Feronc földmüvofl rk. 60 óres, Gottliob Do-zsőné Woíbz Magdolna izr. 21 évoa, Borovics Foronc napszámos rk. 81 évos, Motz József rk. 19 liónapoa, Bogdán Jó/sof vároai utcaseprő rk. 71 éves, Frank Jenő kofegyároa izr. 71 éves, Krug Mihály nyug. MAV fütö ág. h. ov. 80 évos, özv. Halm Öyuláné Deutach Szidónia izr. 80 évoa, Kabos Pál koroskodolmi ügynök izr. 68 évos, Bakon JÓzsefné Bíró Mária ág. h. ov. 20 óvos, Pécswli Kálmán rk. 1 hónapos, özv. Munkácsy Nándorné GrÓsz Emma rk. 84 évos, vitéz Bujdosó .György nyug. tiizérnlhodnncy rk. 65 óvos, özv. Tneár Samuné* Székely Erna izr. 64 eves, Varga Nándor kolmo-foslo- és vegytisztitó-me9tor rk. 65 éves, Farkas \'Józsefné Andri Terézia ág. h. ev. 67 évoa. (Vége)
- (Iskolai hlr)
Oyorsiréiskola szeptember 13-áu ke/.di uj tanévét Nagykanizsán. Belratások megí kezdődtek. Szt. Imre-u. 5. (:)
— (Weller István a törvényszék elölt)
cimü cikkünkbe szodési hiba folytán sajnálatos tévedés csúszott bs>. A hibásan szedott mondat igy helyes: Weller István a mult ov novemberében a nagy kan ize*—azom-bnlltnlyi személyvonaton, Golae község határában trágár kopekot mutogatott az utazóközönségnek. - (EltőrOlt a malom lendltö-kereke)
¦ Tudósítónk irja: A Koszthely molletti Vonyarcvashogyon könnyön nagyobb bajt ia okozható gőp-baloset. történt. Az Oava]d-félo uradalomban valami baj volt a szivógázmotor ldn-ditőkorokévol. A szakértői vizsgálat után a motort .megindították. Alig jött forgásba a londitókorők, amikor nagy reccsonéa, hallatszott a a kerék\' ozor darabra tőrvo röpült szerteszét. Bár a motor-házban tóbbon tartózkodtak, szerencsére nem történt súlyosabb sebesülés; az egyik kerékdarab Antal János munkást a láb-Bzárán eobesitotte meg. A korékto-résf anyaghiba okozta.
Villanymotorokat
05-től 2 lóerőig
megvételre kémek.
Maatrics Jenő Péos
tíli.ni.áo.y Mlhéli-n. 15.__
Iramai ezistit
legmagasabb árban veszek.
Vékáay ékszerési
MIKROFON
TA fJ C
HANGULAT
« PANNONIÁBAN
• kitűnt VÖRÖS-TRIÓ köaramOködÓBével. HANVAY MARIA mikrofon énekesnő
FÜZES KLÁRI vendégszerepelnek.
ZAL-AI KOZLONV
Erdflgaxdasáa ""\'
h/ji."í,\'« téglamestert
vagy ¦xak«rt6t keres.
Clm o kiadóhivatalba küldendd .Erdőgazdaság" jeligére.
eladó
szép 132 iles
villatelek
bekerítve, szép gyümölcsfákkal, rajta szoba-konyhás kis vlkkendhiz. Ara 60OO P.
KözvetiW; i 1WS
Breftortioh J. fflrtlétltkSr
Ingat!. Iradája Balalonlenyves.
TirmeUii mi\'/MM kötünk
hajdinára!
Kőlcsőn-vetőmag a termésből 257o többlettel adandó vissza. — A termés hivatalos árban adandó át. — Vethető ugy fövetemény-ként, mint tarlóba. — Beszolgáltatásnál 90 buzaegy-ségnek számítják be.
linliiil l)miii kmiWíí I CuS RákoczNut 67. Telefon: 28-38.
Nagykanizsa megyei varus polgármesterétől.
139(0/1913.
Tárgy: Margarin kloizláia.
Hirdetmény.
számú szelvényébe a hentesek mindenki ssámára margiilnt kötelesek kiuolgáltatnl ea pedig 20 dkg-ot; ebből a mennyiség-bél 10 dkg. az 1943. ?vi második évnegyed 20-Ík heti adagja.
A hentesek a kiosztásra klulalt marga-Mnt 2léit, hellén reggel 8 oiekot vehetik ét a Práger-léle raktárnál.
A hentesek kStelesek ezt a hirdetményemet Üzleteikben Janlui 2.-tól 36-lg jól látható helyen kllOggeazleni. ^Nagykanizsa, 1943, jun|m 19.
2SM P.olgár mester.
Nagykanizsa megyei várói polgármesterétöt.
Tárgy: OazdakOnyvek átvétele.
Hirdetmény.
Felhívom mindazokat a azantólOld-tulajdonosokat, akik gaidakönyvük elvétele végeit Ismételt nitglctézéaUk dacára sem lelentek meg a Közellátási Hivatalban, hogy olt ujabb Idézés beváráaa\' nélkül legKísoöb f. hó 21én, hellén déli 12 óráig jelentkezzenek, meit ellenkező esetben kénytelen leszek ellenük a kihigáit eljárást megindítani; az Illeték ezenfelül elvesztik váínóilésl jogosultságukat
Nagykanizsa, 1943. június 19.
GnpÉli9
kölcsön kapható
FR&NE Dierlegfizem
T.I.fon: 5» l»e
Polgármester,
Kész nöi Nyári ruhák Kpsztümök Blúzok Pongyolák Szoknyák Nagy választékban
nél
ÓoMMmdéfk a Balkénon
Bernbal jel«nti a Budapesti
Tudósító :
A. tongelvhatalmak acqJaUca-11011. illetve" 11 bálkánkőrilli szigeteken Is meglelték h szuSsé-jjrrs védelmi intézkedéseket az angolszászok esetleges inváziős támadása ellen.
Tum
Megbízható kaJarónSI tervezzek. — Skerlák Erziábet, Horthy Mlklói-ut 1. bardlazműám Bzlet. 1B7Z
Tanuló vagy klfutAfly azonnal \'«I-YélelK Vidi füszcrPaiet,__l»t4
Níiy kia*plakalát «.i0«»ll lialal-ambert íalveaz n H.zii BUIoall* helyball UUgyntlkaege, Ciengeryut 2. Jelenlktzáe Hin «lelilí. 13*3
L.akatoaaegaäat is szerelő-tanoncot lilvtiz Czvetkó, Horthy 11 n i. IMI
MoxtBloBtsnono felvétetik llzetélset. Helyei Imre műaszlalos, ró-ut 4. az. {932
KStaaniunkát ollhonra Blfandő.n kiadunk. Klnlz.lu, I»., Ijtj 3._1M9
t Egy ¦•>t«!u«-««e«Nl«l íll.niió műn: kára ál egy tanoncot azonnal íelvaazek
nuater Negyaanízaa, Kifilzal-u 15. 18«
Sümaghy Oyula áaalat- ia niábutortazlaloa-ízaa, K
Minio» cietnagallzlet kellő lakilát vág. zalt Ilut vagy leányt tanultnak lal-vaaz. 201]
angora báttonáit vállalok. Clin t Tán-czo. Mlii«, Honvad-u. ti. zOK
lajéronctt kareaek. Sugár-ut lé/a„ loldazlnt, Jobbra. 2125
JUn"\'t,o on, NÉP MOZGÓ Péntekiül-
18 SO-lg____vsstrmpig
A boldog békeidők édes huszárromantiktja
MERCSÉNYI HUSZÁROK
a lügvidúmabb magyar film.
„UFA" híradó a vildf aktuális eseményeiről
Előadások kezdete sxembaton S és 7 árakor, vasárnap 3, S és 7 érakor
JÄGER SÁNDOR
asztalosmester
TEMETKEZÉSI VRILIIRTR
Nagykanizsa (Kiskanizea) Orszig-ut 13 b. Telafon : \'392.
Kályhát, tűzhelyet
mii téli azUkségletét már most jegyeztesse elö Csépiéihez geljé«c«a|ágjak raktáron
ÜNGEli-TJ Li ,M A NN vaskereskedésben. SB" Brjürerr-íiértk, pntvolonin és koníols! raktár. ~Vm
DRAVIIV0LGY1
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklamioiók, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdéskén délel&tt 8-tól délután 16 ói-Afg. CsercgTy-ut 51, telefon 294.
1943. júniusig
Tanuld! négy középiskolai végiell-seggel falvasat * Kapoll fűszer- éa c«. megekereakedí, Horthy M.-ut 2. 2027
lvlltítí<aiiMf*l«3i.viv* vaj.;v h*ac«asata.
i6t keresek : Virazsdl-u. 67. 2128
MaafZlv kivitelű •bédlflbyfoi< tUM
Klslaludyu. 29. 1J57
F«hateBé>1I«. rézmés(por kaphTlá Marllnecí ét Ujlaky-céienél, Király.u, 9
•__;___iKs
Kisebb hátemraszaa Iluí^iuaiúijiVt
vennék. Teutscb Dragarla.
így jókarban lávó aagé>e1t>iolepat
ketrókpéiH és egy HÓI t(Cíik|j([t VCtMk Clm a kiadóban. ItOT
•iseil autó eladó. Kaufmann Ma\'nf Teleion 222. igsa
Második éa harmadik oísUIyu leány. g\'mnAi\'ltsmI aifii»wak jé állapotban eladók: Iatlhyény-u. 27. \\ 20M
Jó állapotban levi «lokMat \'vasuk Husztl, Eriaébettér 16, ?m
Egv teljesen uj faTSIII, magasabb láillalakra, eladó. Ozv. Holcetné, Btjra-utca l/a. 2022
Teljesen jókarban levő nagy f«lr.ttpu, gacázira (s alkalmai, eladó Cw.<t(y II alatt 2012
Mély gy*f makkooel eladó : Rákéeit. utca 20. li. 7015
Allí hmnátt 125 cm*-ea Mátra tnoi,-,-keréhpúf eladó. Andróczi István, Molnári (Zala megye.) 2917
Ebérilsbtttor, egyáityaa hálóbator ét egyéb felszerelési tárgyak eladék. Mt?-tekinthetők: Caengetyut 15., emelet, déltatán 2-4-ig. mi
Haounáll és rossz állapotban levé hordókat vetzek ; Nóvák kádáimeiiei, Hölvöa-téf 21. 199«
Bgy Jókaiban levé gudusiiagl kooal eladó. Otangya Kálmán, Légiád. 1M4
Tttttfttdlttrtttrttpttt, hStznájlat, vételié kereaek: Stelner, Magyai-nlca 8.
1999
BÚTOROZOTT SZOBA
But«re.atatt szoba axonnal klsdó Rákóctl-u. 34. 1M6
Bulorexolt azoba kiadó Batthyiny.
HÁZ ÉS INOATUVN
Több adómentes magáa- és bérriAut, házhelyet, szólét éa földeket kö* .»in Papp, Telekl-ut 8. Telefon «70. tM
Eladlé bagolai hegretl kuszál i. Érdeklődni lehet Aliésánc 122. 1993
A ké tárokköil dűlőben 1200 négyszögöl sxántótaid szaasdkéiból eladó Bóveb bet Honvéd-utca 22. ix. alatt 1913
KÜLÖNFÉLE
Elveaaett Bedé Ádám névre szélé i drb zstijegy. Kéicm a beeillletéa megtalálót, adja le RáVÖczI-u. ^9. alá. Kétem hintéseket, hogy trirt netzelgáliana\'t vi lenti névre, 203\'
17-én ttlvttttstttl Kiiályntca 84. hál c\'fltt 1 dib hatnál líiíl dlMnébor kaaatvll. Megtaláld B pengő |ut*iioiu lenében adja le a azerkesitéaégbea. 2030
ClvassiaH\'Caengery-ut 6. szám aiöl vasárnap délután egy fehér, hilin-fejen síüike foltos aloa. — Megtaláló, vafor nyomravezető Jutatom ellenében ttySjfí
tfxé na pajtát béielnék hosszabb Idto*. Clm a kladóhlvaUlkan. 2029
rauTiKAi HapiLaf.
iKlsutja : ,,XBi|ai»laaá|t lt. T. Hagyiusiaa1. Faires kW; UM KáraJf. HranaWUt * ^K6ltaii4a*i|l IL T. Mafykaalzea" >v!¦...JijíhiUí fíayyUnb.í.su.
w Ai ; Wal i Salai tu«- ^
Maio :
Clin:
Bendfokozst :______!___
Tábori osta:
83
\' »"\'-. \'38- sz. Nagykanizsa, 1943. június 61. hél(6
Ara 12 fillér.
mm _
KOZLO
POLITIKAI NAPILAP
aart«IM| fci kMtblraUl : Pé-ut 5. síim.
BmÍS^^^^fi\'Ím.\'a- Fclelfis szerkesztő: Barbarita Lajos
Kié-Kaetéel ara: egy kosavra 3 tcdiu 20 Htler,
¦efyedévre O pengő »0 fillér. Bgytis szám: hétköznap 12 lili., szombaton 20 fül.
A tangaly-rapülők súlyos támadása Pantellcria katonai barendazásei allén
A brit légi erő újból megsértette Svájc semlegességét
A japánon bizottságot alakítottak a Fülöp-szigetek függetlenségének megvalósítása céljából — Megalakult az uj londoni jugoszláv emigráns kormány — Az amerikai bányászok csak « kormány számára hajlandók folytatni a színtermelést
Nagyertjil földrengés teljesen elpusztította ádabazar északanatóllal várost
Berlini jelentés szerint a keloti lwrcttren a Kubán-híd főn ál lefolyt harcoktól eltekintve nom voltak különösebb harci cselekmények,
Említés remél tó ogy helyi némot vállelkoxse a harctér déli szakaszán. Ügy kisebb német páncélon alakulat íjoglorjobéenzerü támadással bonyo-aruft e jól megerősített szovjet áílá-iokba és rövid idő alatt mintegy K) bolsevista harcállást mogsemmi-sitott. Nagymennyiségű gyslogaági ícgvmrt sfliutmányolisi és több fog-lyot ejtettek. A*.ellenség igen véros Tö»Eti«»6(p>k»t szenrodett, mert a kie-
Vichy:
erődök személyzetének egy osotbon sem sikerült nlmenelnUnie.
A harci H romlwló repülőkötelékek Ázom taton nappal és vasárnapra virradó éjszaka folytatták a szovjet vasúti hálózat tervszorü támadását. Különösen eresen megrongálták Bjelev átrakó és átmenő pályaudvarát. A bombák a sineklwn óh kirakó l>orondozésoSíben nagy pusztítást okoztak. Több nagy tűz támadt. A tűz megsemmisítette a pályaudvar épületét és a raktárakban felhalmozóit hadianyag ogy részét.
Az angol uralkodó ugy járt Algírban, mintha a saját területén lett volna
A Német Távirati Iroda jnlenti TiohyWl:
A frarir.ia hírközlő iroda félhivatalos közleményben foglalkozik az loigol király algíri látogatásával. Flrinek: a látogatásnak a víeszhangja - írje; a körliimény - arra mutat, ¦untba az angol uralkodó Algírban vtj járt volna, mint saját torulotén, ás mintha ajirfol gyarmatnak tokyrí-tetto volna Algírt. KbbŐl magyaráz-
ható, hogy- a látogatás alatt rendezett fogadáson a rliaszidensek képviselői a magaKahb rangu brit tisztek között" kaptak helyet. Anglia őzzel megerősíti, ho«y tartósan akar berendezkedni Marokkóban és Algírban és a tunéziai támaszpontokról, JT Málta szigetével összekapcsolva, akarja ellenőrizni a Földközi-ten-po$.
Javán Ban janin az uj jugoszláv kormány elnöke
lendonból Zürichbe érkezett je-ktrtsB szerint Péter volt jugoszláv király Jován Banjanint bízta meg *¦ íj jugoszláv menekült kormány ínogBlaiitásáTal. Tlanjanin mindig jó viiizonyban volt a horvát politikusokkal. Azt váriák, hogy a kormánynak majd fiÍKorül Mihajlovíes ¦eompót tisztázni és elsimítani az ^loníétokot, ogybon holyroállitani a jóviftjonyt a Szovjettel is.
Orj tudják, .hogy a külügyminiszter Groll szerb politikus lesz. A log-főbb váltósáé az eddigi kormány politikájával szembbu az ron-i, hogy az uj kormány Mihajlovícsot, aki a neorbiai partizánokat vozoti, nom támogatja majd annyira, mint az cIŐzŐ kormány, hanem a többi szorb partizán csapatokkal kivan ogyütt működni.
Elnapolták az amerikai bányász-értekezletet r*tí
A brit hírszolgálat jolont/flo szénát ne, ésnakamerikai bányász-Bzak-¦rorroBet, valamint a bányatulajdo-{««ok képviselőinek értokozloto a Jányásrok bérköveteléseivel kapcso-j*>oan tognap orodménytolonül félbeszakadt. A bányászok, mint ÍBmo-íetos. fölemelt bórt kövotolnok attól M időponttól kezdvo, amikor a bér Vi \'^P00^* ogészon addig, amikor 1 bányát elhagyják, nemesupán arra
időre, amikor szenet tormolnok. . tewis, a ezakszorvozot elnöko ki-jelontatto, hogy n szakazorvozot poli-"kai bizottsága később összoül. Arra * kérdésre, vájjon holnap dolgoz-*k-e majd a bányákban, azt vála-«olta, orre-nézve nem adhat magya-rtzntot.
Ugyanénak a brit hírszolgálat je-lontl Washingtonból, hogy l«wis nom hajlandó semmifélo u) szerződést aláírni, amig luem biztosítják a bányászok tx\'iröt a/, ajtótól a\'hiun-knholyig. Az értekezletet bizonytalan időre elnapolták.
Hivatalos forrásbői Szerzett érte-sülén szerint a tegnapi értekezlet során nem Lewis, som a bányatulajdonosok nem lottók ujabb javaslatot. Ixjwíh vonakodott, hogy visszavonja a sztrájkot. amelynek éjfélkor .kollono kezdődnie. Az egyesült bánywz-szakszorYozotok politikai bizottsága elhatározta, hogy a bányászokat nom fogja folBzoTifcani arra, hogy hétfőn reggel újrakezdjék a munkát.
A bányamunkáHok, hír szerint, fölajánlották, hogy lekos belügyminiszterről tárgyalnak ahhól a célból, hogy folytassák a sséntorrrieléflt, dó a kormány számára.
Egy pittsburgi aeéltáraaság boee-lése szerint 75 s»ázalákkal\'csökkono a széntermelés, ha a bányákban kihirdetnék az általános sztrájkot.
A k\'/ilftáborit hírei
Züilcnl jelentés szerint a német és olasz repülfirajok li tnlylattálc. P^nlelleria kikOIŐberendezésL\'Inck és repülőiereinek bombázását. Súlyosan megrongálták a sziget katonailag fontos reszelt.
A francia lapok részletes beszámolót közölnek a La Crouse városának lakónegyedei ellon tognap virradóra intézett brit-amerikai légi támadásról, Az eddigi megállapítások ezer hit 184 ombor veeztotto életét, a sebesültek nzáma podig több mint \'?00. A támadás báromnegyed órán át tartolt é» osaknom
9J1"^ lUjatob földrengés
A Német Távirati Iroda isztanhuli jelentése ázorint twgnap oeto ujabb nagy természeti katasztrófa történt. Isztonhult két lioves földlökés rázta inog. A földmozgás középpontja Kszak-Anatólia egyik mezőgazdaságilag legértékesebb terüloto, Adaba-aar vidékén volt. Isztanbul és Ankara között azóta mogszakadt az öaszekr^tetéa és az ankarai expressz, amely tegnap elindult Isztanbulböl, a nyílt pályán mogakadt. Közelebbi részlotok még nom váltak iamoro-tosfjó. A 24.000 lolkot számláló Ádabazar városa tol jóson olpusztult. Do nágj károkat jelontettok Ooyvobél is, nmolynek 36.000 lakosa van. Ankarából" és Iflztanbulból éjfél tájban segély vonatokat küldtek a szerencsétlenség szinholyéro. Az eddigi hírok szorint a földrongésnok nagyon sok áldozata van. TÖhbozor halottról beszelnek, és nagyon sok súlyos sebesültről. Ieztanbulban magában ia volt riadalom\', a földrongéa azonban csak csekély károkat okozott. Mindössze néhány fal omlott összo. Megrongálódott a negyodik század első Tőiéből származó Konstantin-oszlop. Az oszlop mollott vezető utcát elzárták. A mára vir-
au •yásx várost •leusztítotfca. A ta-lreesáfi>ak tőhh mint a felo hajlek-tejaaaá vált, A eombakáronulltk ta» Hasjatására a kÖrayék valameruj^i kelyeigébél és Párizsból is trtbh segélyszervezet érkezett, költöttük a faaneia Vöröskereszt vonata is. A váaos kórházát, amely már 1942 ósüén egy ízben megrongáledort, íh-aaét több találat árán.
(Stefaol-lroáaj Június 11.-e\' éa L).-a közíitt a nómot éi olasz haderő ősaze-aea 3i2 antjolszász repü!ŐR6pet lőtt le. Ezek közül 170 et Németország folett.
Az argentin kütBgymtniaxter a Braztliávat vmíó baráteágrél
Argentína kdltlgymlDlaztere a biaall néphez intézett tizenötében kijelentette, hegy u Brazíliával való barátság az argentin politika alapja, éppúgy, mint a barátság és az. egyUttmftl^dés vala-meaayl amerikai orrrzaagal. M«gje-gyezte az argenUo kQIUgymlnlsztar, hogy a pánaineríkanizmusoa balul kfl-Ionosén szorea kötelékek vannak.
Etek a feldrajzl fekvésbél vagy a kedvező kereskedelmi kapcsolatokból adódnak Ebben az édelemben kell felfogni a brazil-argentin barátságét.
18 zsidó korosztályt hívnak be munkaszolgálatra Olasz-or szánban
A Magyar Távirati Iroda római jelentése szerint a ma reggeli olasz lapok közlik, hogy az olasz beltigymlulsz-\' tórium rendeletére 18 zsidó korosztályt, 1907—1926 lg teljesen mozgósítanak és ezeket kötelező munkaszolgálatra osztják be. Munkahelyüket a testületügy*\' minisztérium1 jelöli ki.
TOrOkországban
radó éjszaka rendkívül béres, felhő*-S7^adá8szorü ceŐ árasztott o] ogyoe torűlotokot. Néhány hoíyon áradást is idézett olő. I
A Fülöp-szigetek függetlensége
Tokfó. Jtmius 21 (Német TávIraU Iroda) A Domet Iroda jelentése szerint a Pulöp-szlgeteken lévő japán csapatok bizottságot alakítottak a Fillöp-s-ílgatok ttlggeUenaé-géoek megvaléaltása végeU.
Három Összeesküvőt agyonlőttek Bulgáriákon
Szófiából jetcnllk, .hogy Bulgáriábau vidéken is tovább* tart a bomlasztó elemek feíknlbtisa és ártalmatlanná létele. Az Utro cimtl lap ezzel kapcsolatban Jelenti, hogy három összeskíivőt a rendőrök agyonlőttek, meri szem beszáll lak velők.
Légiriadó Sváfc több helységében
A mára virradó éjszaka ismét brit ropülőgópok szálltak el Htójo terüloto folott.
A_ Svájci Távirati Iroda jolontóso Szerint ojjol ogy órakor azólaltak mog a szirénák, méc podig a Jura\' vidékén, líernbon, Bazolbon 6» Zürichben. A légvédolom töbh helyen működésbe lépett, A riadó ogy órán át tartott.
ZALAI KÖZLÖNY-
19(3. június 21
Színház
Bácskai ditiom dánom
Nem tudjuk aláírni a színpad beharangozását: „Ragyogó oporott." Mort minden, oa&k nem .ragyogé" ex ez úgynevezett .operett", mulyhez képeat a .Véo- diófa" tODyli\'g „ragyogó" "zint-alkotaa. Ciinótll egesa nyugodtan azl Is leheteti volua Irai: ¦ftlpltyom.*\' Kondimul HovAuy r>> ifiben kevés a/, alap ahhoz, hogy Báeakal dinem dánomnak lehessen nevezni. Pláne, aki eletében valaha látott ogy báoakal dlnom-d&no-iiiol. Egy igazi url murit. Mert a pár-beszedek aorán néhányszor elhangzott kihangsúlyozott „bAnskui lold". .bácskai levegő* ee a kla érzelméé Jelenőt a marék báoakai földdel még ujiudlg hoki adja meg azt a bácskai íémjöizéjfi, amit a címtől olvártank. Lehetett volna a cselekmón.vt egész nyugodtas más vidékre ia átlelepltoni, i.\'íoI /ruiiborl földesúr luvltezfilheteit volná ós ahol szintén meg lehetett volna találni a KH olaszba ojtott vágy spanyolnak megkeresztelt .tengeralattjáró, feltaláló" groteszk figuráját A párbeszédek hellyel-közei bonzéd éa 3rtelemgyakortatok, amiknek caak a aainószek I aláfestéee adott szidt. Az egéez gleca-azerü. erőltetett, cmk egykét elfogadható jelenetét láttunk benae. A tobbl bizony városligeti aaabádtérl nyári Színkörbe vaió. ahová az atoyoá-unott pesti ember vasáriap délután — minekül.
Kétségkívül „szép Blkert" arathat a .ragyogó* operett, de nora Nagykani-zaán éa nem renden helyárak mellett, hanem ott, ahol a belépt\'dljakat na." ráliákban »ó||ftk le. Nnftykanlzaa kSü-turált éa kényea Ízlésűi leényea miéi ¦ „ közönsége máanemQ eloadas-polllikAt várt az u] azfDidin*tortól. Azért léi teszi, hogyha revlaló alá veazi úgynevezett „ragyogó" operettjei miaorat Lehet, kogy vasárnap délután vagy vaaámap este kaaaaadarabot jelent számára a Bácskai dinom dáoom, de a. a közön-aég, amely állandó publikumot Jelent a ezlnbá* azámára, többet vár Saü-csóktól. Ugye, milyen szép volt a péntek esti előadás?! A .ragyogó operett" llgurál vlasatlgerák, nem la veasctlk rossznéven a színészek kényazertdett játékát Uraságoktól levetett, oluyült, majd kivasalt embertípusok, magva pedig az annyira agyencaépelt „lovlte/.-latt magyar földesúr és annak megmentene", amihez az obligát kla szerelmi Idil Jön hepleodnek. Nem Jó politikai majdnem minden este ulat nyúltam Agy onhajazo láss ez a szibészek-nck. Ilyen robot mellett magasak brendü színészi munkát nuui Is lehet várai. Pedig érdemes színészei vannak a tár-aulainak, legmesszebbmenő Jóindulatunk lavasolja a sflrgóa műsor-revíziót Nehagy az az eaet álljon be Nagykanizsán, mint Sopronban éa Szombathelyen, ahol az első két hét táblás házal után megfegyatkozott a színházlátogató közönség. Mintha ennek a. maue- tukcl-K\'t szombat eate máz láttuk volna: ez vott vsykxAnsK első héosge* "ház. Wo áa aaraléal Nagykanizsa kutiurált közönsége egy cseppet sem , kíváncsi a Bzlnéaznó intim kit ruhadarabjára, akárhogy ls IgyekBzlk oeöpplke azok-nyáoakáját emelgetni és legyezőnek It\'lhdBználui éa ezzel a karzatát lázba Hozol. Jxy* is liihet tapsot kapni, — de ffiázKMtó, readwő ea aziriéaaek ne (átejtsük bt, hogy Dunántúl egyik legnagyobb\' ktiltiir.\'illri Kócponljábnn }(rt-h-tanak. felni kultúrát várnak éa kérünk, akkor, amikor állandóan Kstriolt házakat prodnkált eddig Nagykanizsa ktízünufiga. ... "
Szép volt Takáoa Margit jelenete parlueróvül. Szívesen néztük VJmczo Andréíi igyekezetét Zomborl László vli%«aadáaára, Harasztossy Irén és Vá-radl Pál finom kettősét, valamint (Inger, Mátrny, Nagy 1-, Horváth, Deák Játékát. Monorl Ferenf, tulerós színeket hasznait, amelyek groteszkké deformálták-Botién László karnagy a zene érzelmi részét kellőan érvényre juttatta.
(B. 11.)
legmagasabb árban veszek. Vékásy ékszerén
Nagykanizsai ferences-páter primiciája
, a községnek, amelynek gyö-i uz ujmisés sarjadzott. I ri-
l\'riniiflía - mindenkor osomény volt^mmesftk az ujmisés számára, akiiifco^, éloto legnagyobb boldogságát jíiíbiiti, do a Bsuloknok, hozzátartozóknak, u tolláruknak ás a vá-tusnak, koróból
mjoia - mintha a földi halandót felemelné ti.-./iNluiM) uzfórákba, fol a föld barábúl lialalmas róffiókba, aJiol iiHM{íizünik az anya.*; ón koxdó-dik a szol lem-ember, a tormóözot-föIöttiwJR.
A kutolikuii bit uiinnbtiiuimuiak íonm\'^u ragyogta lx» vaaárnup délelőtt a toroncea-tein plorn tóko-caondjót, miuliíi Hüázaji ás t^zázaj) aarándokoltak a burátok óni iáidon-ciéjúhoz, uliol o^y kanizHai ifjú a alotfjobb részt valiwztotUi*:, o1köU>-luztó nxatjái egy egóst; ólotro, liOíO" a íV\'lfeazitottot ti7X»i$\\j:i fa hirdóesn a- iiiu^yúIIAb igóit. Kiívcs omboi". tudja c«ak, mit jebwit ez - katolikus papnak lenni, nót u bzorzotósi jiályát váliwztjiiii. Mindoiiról lomondaiii, amit u jó falén alkotott, hogy a* embernek öröme toljuk benne én ogéflz énjút máeok boldogitéaára éa folomeléfiére uzontelni. A k»tolÍkuH pap — főleg; a azerzolep éloto -f-nenv^mia, mint egy naponkénti ál-dozuthozatal, •r,y öiiniagaadáti. A log migysMiriibb, u jt\'gmagaMzUMiabb, a kfttucebb hivaUs: kapoce lenni >r. Ós fold közüít, öeazoköUii a toremt-mttnyt a aVemríMiVol, büeököt M ulilpaiü, IjoJdoguáijet viruii * tiaeren.--osétluiiék hajlékaiba, felemelni a>z elesetteket, áidúlatf omiolni a f.-lbwn-tolt kezet azokra., akiket a/, ck-t mux-ténott, jiiogí«\'j»oaeVt, ^cVyitó irníí olíáíni a mojptebzidt omborUalvóit, frirdotiii fíri«iíiut.t a. királyt ÓB n»vé-beo mindenütt bolduguágut totoui-toaii, lelket beUt.rjnni, t>olxtkpt In1,; ;;<v,/.Un)i. K/.l tudták ezt vallottak aeok, akik tegiiap oly tömugoison jöttek el » ba.ráioknoe, hogy róuzoHoi logyonok a foroiicoa-cualádiiiifíy órö-menok ogy u^abb harcos foloskol-ietéaés.
Kijöttek a hannadrondiuk záüaló-juk alatt a jó Vidít János elnökkel, ott voltak a kongregációk, az 01 túr-ugiyiet Ojt mindaeok, ak\'k a eafnat-
rulüi.. Itiir.iUijikluv. oly koif)l fUia-
MJc. Mort itt a szivek liftutéltok-Nem ia lehet azt Joimi Uillal, azt óceeni kell. Ha ;*kik ott voltak a*ok óraitok. MUypii amp éa megható volt.** ün;iepólyoti bevanulae a> rendházból a tempUimha zászlók alatt. Mint inenyaMHzonyl azokáa, uay kisérték, az ujmisí\'« foroncoe natort ojívhazi, dtszpo ós ornátusba óltőkött oltártíjeiveröi a főoltár oló. P. Baokötai Jierruu-din — az ujmi-séa, derék navykaiiisuai vaauUui-Ctíaíéd j^ormeae, orcáján még. » rendi foTskola hímporayal, homlokéin még;..ott fénylik a Mentett krízma, méllyel a püapdk ar. egyház tpokijává M/.intxi]t/\\ ajkán az ud-vö(íhit*dc mosolyával. ¦Jrlii.tfha. !1 jmui-kó>di tüzek lajilfnyolrci/áradnmialc szét a touiplojnban, mindon egyos hiv/Jro. A Tíélek loirhatatlan percei oáek.
A diíkzüléaon. ott foglal helyet a íjriiuiciiusri édohalyja, ódoH^nyja, ukfluiok ez 0 lioldog óra njogadaíott, hogy .lüthíittjík gyoimokükót, mint a legszentebb folkentjét élttöiaben koiiíizokrálni, vagyiB nagyobb hatalmat gyakorolni, mint az ég angyalai. Ott voltak uz ujmiaéfl teetvé-roi, hozzátartozói, órOmkönnyok niiiidrgyik axerafibon 6a Iwldogság--mosoly orcáikon. Mtmudoktor p. tlulyt\'uí Oollért plébános, ragvogóan pompáa aranypaláítilian, diakonua J\'.
Chorubim (szintéi) ftnnixaai gyökér), mig subdiftkónus J\'. Mansvét {Zala Hzülötto). í)tt voltuk a többi rond-táruak, pa]X>k, ullúrtoHlvérok. Amikor folhangzotl a Voai Crvalor a kóruson, ahol Racü .János karnagy és uz énekkar, különösön a s»óliflta Kauaz Anna kilőtt mügéért. P. Ou- \\ lyás mindig szorosan az ujmütós mollett, hogy zökkonő nélkül, tihnán végozzo el el hó xaengőjet az Urnák. Klóüzör i\'lli. -jiíu: 1 -11. majd orŐtol" jceebben Itajiczik az uj pap hangja: üloria is L\'xelaia Duo... A axóttsé-kon látható P. Labanca ftLodárd ünnepi szónok rukonszonvos alakja. Majd uz üniiopi ugyházHzónoliVlat kóvulkezott. A katolikuu papi jttójtó-ság méltatása. A katolikus pap nehéz ós fülolósségtoljes váxtaúllaaa — hűsége, mindhalálig. Hxem itein ma-raaU. szárazon P. Medárd boexédVt alatt. Kgyik-iuásik pap sztanóból ki-oaillant o gyöngyszem. laton járt itt néixi közölt ós\' megfogta, a loíko-ket. Mujd Urfelniuti4ás. Az udminés édusapja alázattal borult le. Mi ino-ik\'iou végliu bensojóbeji! Csak édou-apák tudnák megmondani.
i\'-> fenn ,a koruepn csak. száll, \\y/.k\\l az énVk, az istendicséi lés as Ur trónja, a firmamontum folé, mi-kózbon u vékony nap egy ultúvodt ÍHigara .u táhürnákulumot vonja ho ^loriolúval. Ba most jen a kommu-
nió. Mindenki térdro oroszkodik Az ujmisés áldoztat. Biaőizbon. Kló-Hzör édosapját! aaután édesanyját. Figyeljük. A mogindulte&gtó] mintha icoae reszketne. Könny perog U orcáról. Majd toetvóroi, nozjiátarlo-zói, végül a hivÓk nagy Br^han. Nagy doios: elsőmiséHtől áldozni. A tumplombun már olyan nagy i zsúfoltság, hogy a bojóiati IépcsÓr« is kiszorulnak. Do jön uz uftttWja úldáss. lOló.-izör a plébilnoel, niüjd a többi pajiokat áldja rang, ejjj,] arcon usokolju ókot. A papbostrér szont csókju. A Krisztusban vu|* tetítvórüléü szép saimbójunia, Voyl azután jönnek ogyniáeutun az é4c»-apa ,uz édos>uv\'ya. itt miníJmki ods-tekint. Olyan szép és olyan inaglmtó, hogy síig maradt hivő köjinyi&k nélkül. Á fiu megáldja edesamat én arconcsókolja. i(*ton i\'ddásútJWli le reá és jó édossiiyiiíra. Víkjjon mi imihotott Végbe a MŰlÖk benaojc\'-bon? Akik fin;ukal lúltük, ojvaslujüak »c-
fukrSi do mtiudeai.biwmriyai «y. ég angyalai nwwolyogvu tekintetmk orro a szent és toiiaégos jelonotiu és az Ur áldólag torjusztotto ki jobbját fiúra éa szülőkre, tostvéreka; éa inindftasokra, akik hozzéeegitolfck, hogy Krisutus király uj haroojít, uj katonát, ..ui felkent szolgát kapjon.
fa> diadalmasan hangzott fol az orgűiíahól a hálaének - - 1\\j l\\>uui laudamus...
(B. R.)
A rendőrség internált égy Magyar-utcai leányt
A renslőrséfl ricrflrégeri előállította Míllei Er*sé->et %2. éves naoyka-nízsai, Magyar-utca li8. se. alatt lak(3 leányt. Milleí Erzsébet már tö&bször volt büntetve. Most is M napi elzárásra Ítélte a kihánási
rendSrbirt). A bfintetés kitöltése után, mint a közrendre nézve nem kívánatos elemet, rendőrhatósági Őrizet alá helycite. A nagykanizsai női ínternálótáborba kerül.
inas téli ¦zUhségletét m&r most jegyeztesse elő Cséiilésliea golyóscsapágynl: ruktárou
ÜNGBR-U LLMANN vaakereskedéoben. BBtöT Holhsrr-ítöuah, petróleum- és kenőolaj raktár.
öuudmenti óvónők togressxnsa Hagytaítzsán
Országos nevD pedagógusok és orvosok mint előadók
Fővédnök: Dr. Kratky latvinn* polgármesternó
de mivel legdrágább kincsüktől, a gyormokkol foglalkoznak, fertót^oül érdokchwík minden* 8z«lói éarrtindoa nagyszülőt. Országos szaktakintelyck húk hueznoa ininyiiik-.f, ötlotat, igori-dolaipt adnak, &mit n szütók. nagyszülők kiagyormekeik, unokáik nn-voléaébon folhauziuilliatriak.
Különösen ki kell omolni * tanulmányi napok sorából a juniiféííB-án délután fél & órokor, uz IjHiroaknr tiagytermében tartandó
moaedélutflnt és bábjétókot. A magyar népi meeto, a raajajor iiUAsoirodalopi, Cag»ainatoaabI> raa^-i\'
kí^iinő rnnBüjók a kanizsai \'•ÍP\'*\' roioküt. BKorctuénk mijmL u$fc,p)* mát, nagynjuimút ott kupi kueafföi; vol. Bizonyára étidre fogják^isájiiii, hogy a ruosoje nom loszrki Jnfa idegenből ,álwtt Ixiszorkó^yoU^Í és rivwrni bubákkal, do lolo W/\'^k vidám dorúro], niagyaróe. upj^l éü játszi kedéllyel, amolytol kúiyi-]ik a gyormok azivo-lolkD. Kiwnó róoaSlök magyar bábjátékkal várják a város apróságait, oz aihábBfinliáü is tn, szellomespbh, uiogyarohb, mint általában u bábszinluizuk lenni szoktak. ... . , ,
Amit az elméleti előadásokon az óvónők inog beszélnek, megvitatnak, helyesnek találnak, annak
gyakorlati bemutatójával állanak a város közönöégo oiO » nagykanizsai óvónők junms 30-én délulún lí órakor ugyancsak a*\'. Ip*" roskör nagytermdben. Ido íh bísoto; tottol várnak mindenkit, aki s#»roti a gyormokot. , \'
A város vezetősége mindent inog-tosz, hogy az ország mindon reazé-ImjI ido soroglö óvónők jól 6*rossék magukat. A Kongresszus fővódnuko
-Al Dunomeivti Óvónők Körének vezotősége nagy körültek intéssel uzervozi a Nagy kai liMSsn juniuu 24-től öO-ig tartó tanulmaoyi napjait és közgyűlését.
lléjj Erzsébet országosan ieiliort kitűnő gyermek pedagógus, székea-fyhérvári óvónó tartja kozi\'Jion a s\'zervozés országos munkáját. Nagy tudása és tupaszlalafa hizíositják a tanulmányi nu|)ok inagas szinvonalat. A meghívott előadók között találjuk az orBzág gyormokpadagogu-aainajr. színe-javát éo a gyormek-ogészijégügy oreaágös Hzaktokinté-lyoit. l)r. Orosz Dezső ogyetomi tanár, igazgató-főorvos, Voroaa Sándor főiskolai tanár, Jajikoviöh :Vo~ ronc \'középiskolai tanár, dr. Jflind-séenthy líőlu, dr. Sáempiériyi írjiro egészségügyi tanácsos, dr. ;P»PP Sándor veszprémi árvaszéki elnök, dr, Takácb Qi\'uulor vármegyei tiszti főorvos jelentőitek ho eddig \'jövetelüket.
A női előadók közül Nagykanizsára jönnek: dr. Balogh Mánia, Btirling Ilona, vitéz JJodorné Czoko Vilma tanárok, dr. I,intnorné Fítflor Vilma éa Jáazayné H. Magda- ifjúsági irók.
Az előadások, legyonok azok akár egészségügyi, akár kisdednerolési tárgyúak, az ország mindon részéből ogyliogyülő óvónőkhöz fognak szólni,
I9«._fvnius 21
dr. Krúto latvánnt volgáimostorm\',, Ki mnecUis kúzoi>ott<> i» vol-kilékkcl fáradozik a kongroeMua íikorón, mint alioKymi mihtEui «z,\'.p j6 iijp\' ölööblfoíitesőhw ott Tan A« «U » loálijrticbum, illol» » giiiuiizium mtoniítVuaaiban tosa-„ok »l«aullú»olv«. Kddig miiitojfj irtában jelontett/ík ftrkiwííHÖkot.
ZAL\'AI KOZUMHB
SPORTÉLET
Ar Idény legszebb éB legizgalmasabb mérkőzése NVTE—PBTC 1:0 (1:0)
A/. utolBÓ mériCQZÓaőt a Zrihti-palyáu jatB?X)tta 1© Yaaaj-naü délután M \'NVTE a in\'kíhí líörfíyór eüai>ut& citon. Az NVTE liu-Ujudala pásan sikerült. A« az é^zfaünk.hogy a hallatlanul nagy küzdóképuBttég és igazán szép ós pompán játék som mcmti inog u kíosóstol a« NVTE-t. Mórt —- sajnos ¦ a többi csapatok ii tudják, hogy nagy létért mogy s jűU\'-k é* ugyanolyan kü/.dolommol mogbzoroiték a gyózolmos célokat. Az NVTE csapatának miiidon ogyos tagju a lugjobbal nyújtotta. S/úito nem ísiuertünk rá a regi NVTI^-ry. Pom|>iW íeriíszm-ü játókkal és hitllut-ian . küsdoloiuben állandó nyomasztó fölényt diktált. Szinte mint-lm a PBTC nem is loijno a jjújyúji. Méha próbálkozott a PBTC tátna-dósör. "1 a kitűnő\' NVTE védolc-m kfÍKDtton mindig döntően tudoU beavatkozni a játékba. Az egy gólos gyó«ABm nom fejeli ki ínven az ffVTB fölényét. Uiíulább ugy idényre való tiszta f<úlfiolyzotot hagy tik ki az NVTE csatárok nagy izgalomban a kapu elótt. A csapatok v. /,aláii — Kiss, Horváth -¦ Placskó. Németh, Varga Könyvet), Frisch, Kerkápolyi, Túra, Vojnovíts; Golácz — Izméiiyi, Kővári - Horváth TI., Horváth lll., I.ugosi 1. — l\'öcsi, Kccskróti, Sárvári, Lugosi II., Kará-•cwooyi ösazoáliiti\'ujuaji játszanak.
Az NVTE állandó fölényót nom tudja gólokra váltani. Csupán az etsó félidő 43;. porcébon aikoriii Prisfímok a mérkőzés ogyotlon gólját hálóba kotorni. Az egész mérkó-téacn nem osík gól. Az NVTE diktálja véijig a "hatalmas iramot, csók w. t;*>lso 10 percben ősik vissza, de a Borgyár uoiu tud kipg^aonliUíui.
Egyem tolj^viitiiiónyok kozííl Kiss VA\\sf# jáióka, Németh és v. üalén hibátlan munkája emolhbtö ki, do jó voli u csapat mindpn ögyc* tagja. A zöld-fehéröknél mindent Horváth IJ.rre építőitek. Itt csupán az erőszak ér-ényoHÜlt. Egy koréa kis l*b(ia-kotBles, orőszakceság, do aoni-nii i^ryéb. Ez a PBTC tudatta. íiiUk *zl nem órtjük, hogy onnyi tudás hogy volt elég a 3-ift bolyhoz.
l)r. Volerit elsőrangu játékvopötö.
& járási vitézek vasárnap délelőtt dtssfiiésess Mdoltak az Országos Főkapitánynak
Dr. Hajdú Gyula klr. kormáajrfötaaácsas flauepl beszéde
ZMNTE --Züülini 4:0 (3:0) , * A ^pfNíE kitűnő játékáról U twodniényéről holnapi számunkban Jéázloibi \'hidóaitást ad kiküldött tipor ( munkalájsu nk.
fflárcall-NVTE II. 2:1 (1:1) Uajnoki. Vezette: Törökmezoi.
•kgérdiunolt gyózoloin. Az NVTE
11. ,\' r.Vu/in játttEOlt.
Csepel a bajnok, második Nagyvárad, harmadik a Fradi
A nomzoli lahdanigólKijnoksi\'ig utolsó fordulóján a Caopol \'2:0 arányban gyózlo lo salgótarjivni ol-lenfolel rjs mognyorto a magyar Iwjnoksá^ot. NAC—Oamma 1:1, t\'iiwst -Haladott 2:1, Szogod— Tö-rekv.* 7:4, Szolnok—Kmoost 0:0, Kolozsvár -Eloktiemos 2:1, Viwus
I\'uMaVAG 6:1. A kioaók kőzött H Haladást, Törekvést és Szogodot Piáljuk u táblázat végén.
Vasárnap délelőtt a iiagykaoirsai ritozi HiiékW.baH) ows/^jüvtok & kipróbáltak, a hüüégiwk, a femjeiről-tok a Vitézi ltond kanizsai jarásá-nák hős tagjai, ho«y külön cnaládi unnoiuilyan fclór.zanalc és híid\'oljanák Országos Fókapilányuknak, a Ug-fót)b riadumak a/.ülobV.e 75. évfordulója alkalmából. Orom volt nézni a harcterek hó»»it, a nagyazeJüÍMi dekorált viUízoket, réssint polgári, r^mt forrnám hában. A lanácti-tei-omben a l.ogfóbb Hadúr jósá^w arcú <ia hboIíiI mouolyu nagy képe. Vitéz Bentzik Lajos kir. kormány-főtanácsos, járási vitépi hadmigy.jeíi. dűlulos megnyitójában rámutatott arra, hogy &y. OrsaágOH főkapitány seükobb caaládia Öít (iaufcé, hdgy ünnepeljék a (\'.salhŐfót./SkavbvkkaJ nem is tudják kifejezni,\'amit érW,~ nek, do azivük minden öBoretotót hozták ma oJ ;<¦¦: üiirfopflégro, .imikoJ öre/.ik körül tántoriÜiatatlan hüség-«el és fiúi ragwako^áöüal. JrUid foikérto bogáti dr. T^ajdu (1>SU kir. kormányfő tan ácsofit, » tfalai Vitézi Szék ügyészét, "hogy mondja el üiuvupi bőszedét.
Általános figyelorö közepette eműlkoilott fel dr. líajdu, hogy elmondja beszédéé a táfe \'megszokott szárnyalássul öa saóuoki erővot.
- ¦ A mai nap nomc«»k a hivataloa \'Mágyarorttzág ünirOpO, közcttó trteg bőszedét dr. Ilajdu, Vanaih a<r egtsU; magyar népnek ,»r, egéttz magyar nemzotiwk, de külöuöáw.v ünnooa a Vitézi Kondnok. Kágy Volt > gyász, melybe, Trianon \'boritoith est a nemzetet és néj>ét n>élym. siujtotsa, do Szeged felől megji^it éejy csillag a magyar éLfa)ltoWön, ni«yríok fénylő sugarai végi^ilágitoiitak. tir. a csillag nagybányai Horthy Mikjós volt, aki láfott, hitt qs remélt. És amikor a hullámok ÖsszocaspUk \'fölöttünk, ö volt á*;, aki őrt »>\'oriJB4-got UilpraáJlitolta, fele(uu.>llo é« ínog-laiiitdfta arra, hogy kiizdjöu óh bízva bízzon. 0 völb ar,, aki \'a magyar hádneroget liekapoHolta a magyar nemzet élotébe. Aki uu^f^omtotte a magyar nomnoti ItailHorogot én ezzel iiiegrnonteHo «z oraiiátot. 0 alapította\' a Viléai Kondet és oíirel lx)ültétl|(j a katonai (séivyoket a nemzet larftádalmába, ann_>llynl f> nemzői átalakítását vitk* végikor.. A Vitézi ltoiidot hozzákötotto a hazai rr>ghör., a magyar dicsőség (\\h vilé«ti*\'ig kultuszát mee^rŐHÍlotlD, öreghitetTo. M* niindou niagj-ar oggyérorx, liogy Ivűgfóhh Hadurunk olŐU hódolón, fói ha luitalmao imuikáját látjuk, az 0 zsámolya elé ruTtjuk miríiíon szerető tünket, minden ln\'xlo latunkat, hüségfmkot m ragatízkodásurtlcit. Horthy Miklós munkája új lioiiiog-lali\'is volt. A sralKidüág o\\yui viráií, amoly vórhöl hailolt ki. A törölt-1 dúlás után njhól folmoíkeiHünk. áöt-i ,«3k » forradalmak, a IxilwrizmuH és Trianon. T>o linüia ui magyar élőt keletkozotl. Ks ozl N^kpiíiíaKőn-llrjitjiik. A iK\'ld\'áUaniil áíió jogvé-dójtiiot Koniu\'uiyzó Urunk torom-totlo mog sziLmunkr.t. Az ö eróiyoi hiáloiitolták Magyaiország további életét. ¦ÍIí«d orsaágli\'isál, harctéri hőatottoít\'vázolta. Horthy kormárty-1 zó jól tudta, hogy ennek a npmzet- i nok szilárd tM)!itr* van SHÜkaégo, folyUUla dr. Hajdú és oz a BBÜárd pont a vallásos hit. K« a \' Vitézi líondnok alapja a valláaou hit. Meg-
támadliatatlen ae adott azó Snent-aógií. Szíikáős: van ojry egészségos közszellemre, amit ápolni kell, mely cgűiisiiógou közezollom védi a társadalmat ,az egyént. Eszmék ís koll, hogy vezessék a nomzoiot, im>rt anná) nagyobb a nt\'.mzot nagysága. IÍ6 NoL*jurunk életét nézzük ¦ szintű otry mithosboli nagyság igézete alatt állunk. A nogyaágiiak oz az olismeróao bonnünkot is foloUio\'. ÍCh ok az ünnepély(v) pillanat legyen az 0 nagyságának szontolvo. 0 volt az, aki a munka usotlomét trlegie-romlolU), C) adott szárnyat míndíni nomos lörtskvéísnok, ö hirdotta, hogy csák ükkor lobot bizloa a jövő, liogy-ha egységes a jotan. Aa uj magytir étel akkor kezdődött u\\og, ttuiikpr irorthy Miklós bevonult ae omzágbe Majd a jó isten áldását kérto mun-Inijárft, törckvéSöirO, t-ttaládjára és hegy mi<döbb kitorjószrliKViíi a t
Zeti robosót
Kárpótoktól az Ad-
FERENCJÓZSEF
KESERJVi
riáífí...
Dr. Hajdu magyarságtól izzó, gyújtó l)o«zéde a lelkoL mélvéig li\'ulnli. A díszülés tagjai felálltak és egy háromszoros éljont kioltottak az Országos Főkapitányukra.
Vitéz Bontzik zórólxwzedébon léten áldását kérto a 75 osztandó* Kormányzó Úrra, majd inogköszöíite dr. Hajdúnak a azép magya* ewiv-bŐl jött ünnepi besíMMlH. Bojelnn-totto, liogy vrféz öhogyi r*óronc alhadnagy a székház részem négy értékos toüvészi fostménvt ajáruíe-kozolt, amit egy kanizflfti hrtfivód fostett ós molynok méltatáeára log-közolobhi számunkban visuza fogtirrk térni.
Majd Szabó Knmnc jóráai liad-nagylttilyetlea állott a vífézok km.-dolköKÓeéi-o ügyoikban.
Kesztbely dlszkSzgvftlésen flanepelte a Kormányzó Ir 75. születésnapiét
Teo1inlka(_okok-Tríiatt Keszthely kép vlüelőtestüieto nofe-i az évfardatő napján, hasem vai&rnap, juniun 2Ó.-áa tln-aepelte m*g dtszkttzfryUIás keretébeB vltóz nagybányát Horlhy Miklőá kor-mányzé unink 75-tk azOletésnopl Jiibl-loumát. A dtazkílzgyUléare pbmpáaan teldlszitetták a réfl vArönhaza utoat beJAratát ás az, emeletre fulvezétö (ép-csőt (tu lépoaátiázat. Másában a kiiz-jryülésl.teremben leRszebb disz az a hatalmáé Horlhy-Mp volt, melyet Szent-Győrfyvári Gyeni\'s Lajos leatőmüvesz kCMzltatt Kermányzá Urunkról a melyet oaak aéhány liAnapJa avattak fel.
A álazkozgyülésen, melyen Láng Jó-zsot váresblró mondott megnyitó be-azádet, dr. 8zörecz Józset apátplóbánoa táríatt Unnepr, emlékezcst a 75 Avea azáletáei Jubileumról. Vltez unwybányai Horthy Miklóst beállította az utolsó negyedszázad osorjiányetnek tengelyébe ti fiiluiiroltii mindazokat az érdemeket, Siefyekot Kormányzó Urunk az ország felépítette, megtér lése. lolvirágoatatáea és megvédése erdőkében szerzett.
Áz ünnüpl \'óiiilókozftHiiok volt egy
helyt vonatkozású ráaze 1«. libben vitéz uagybáayai Horthy Miklós és Keszthely kaposofetatról smlékezett mag as iluiHijiI szóaok. Visszaidézte a IVzt\'ea Keszdielyl Helikoni Üaaeesk emlékezetét. Smlkor Konmáayzó Urunk Öltette el az első fát /.riuyl Miklós emlákár^. További vonatkozása a Horthy-csslád-nak Keszthellyel, hogy a kormányáét pár fiatalabbik fia az Itteni gazdasági akadémiáé végzett, lla szoros kapcsS-lat áll teon a Főméllósájru Kormánysá Ur és Keszthely között azokkal a pihenést jelenté napokkal. Melyeket vites nagybányát Horthy Miklós a keszthelyi Fesiottas liorcagl paletábáa tölt.
Méltttta az ünnepi szóaok ast as érámét és hálát la, melyet mladen salat ember érez Kormányzó Urunk Iránt, amiórt Ősi megyénk Integritását Muraköz viiszasiwrzösével vlsszaalli-totta.
Az elroélvedé, porapás sttlusu és nary ezóaokl készséggel elmeadott besxéd utáo a képviseloteatUlflt lelkesen Onoe-pelte a jubiláló Kormányzót.
wwwY#^sasWrWS^^
A zaiamegyei Baross-fiókok értekezlete keszthelyen
A Barsss—KOE Isiseretes ügyében — mint jelezlUk — vasárnap délelőtt ér-tekeaTét volt Keszthelyen a Hungária-szálló termőben, amelyen a zalai Baross-fiókok összes elnökei és megbízottal részt vettek Ciobor Mátyás uyug. pnlgárnisster elnöklete alatt. Az érte-lfí>/let határozatát elé országos ériek-lődéssel tekhitnttek A uugvknnlzftal kerülőt képviselői vltóz Tóth íiéla -klr. kórmáuytunaojos, eluők élén Jsleúték mos;. Vitéz Tóth részletesen Ismertette a Baross -KOK ügyet, annak hátterét, hangsúlyoita, hagy távol áll a kanizsai ksrülettél, hogy azsmélyl kérdéseket vlgyoa az Ugybv. Itt arról van azé, hogy a lliiiofis legyen az érdekképviselet, Uevszky János vezetése alatt amire 24 eves mullja predesztinálja. Majd bsssáttielt a rendkívüli országos közgyűlésen történtükről. Hangsulyozta, Ik\'CV az OMKE-tagok asszimilálódjanak a Uaros\'hoz és nem megfordítva. Számosan szólaltak fűi. Végül kimondták, hogy szükségesnek tarlják a BaroBg
Országos Szövetség újjászervezését éa a Baross érdekképviseleti szervvé való emelését. A határozatot a intnteatsr elé ter] oszlik.
A nagykanizsaiak mQg a délutinl vonattal hazautazták.
VABOSI SZIWfli
Ma, hétlSn este 7 órnkoi-
NÓTÁS KAPITÍHT
Aramsiimlik fkatésa, raklamialtk, hlbaialsntasok, szaksierű tolvlltfaalMs mlnJen villámai kérdésben d«lel»H 8-iól atUuUn IB áráig.
C««nynry-ut 01, telefon 284.
Kedden, 22-én
este 7 órakor (Bérlet)
Rendes
helyárak
Sfraags-etl SZŰCS LÁSZLÓ
felléptével
KÉK OUHA
1943. fontai jj
HÍREK
LMAFIK±aJMÜ:
KinkauUaíui a» ottani tryáf^aaasr.-tati A Ham ló ügyelete* BMlgálatot tart.
Naptár, Június 2). Hétfő Róm. Itat. Ö. Alajos. - Protestáns Alajos.
Balaton! nyaralásra készen a nagykanizsai
bősök gyermekei
A ÖŰZKOliDO nyitva van rr^^ei e osatél ©sto 6 óráig. \'(Hát fő, saortk, petitek délután és koddon egész nup iiiLiwk.) Telefon: 660.
— (Nagykanizsa uj közjogyxől)
Az igaxságtgymhiiBzIer sir. Csaplár Vilmos Idspes 1 köz|cgyzóhe!yéltest és dr. Pozsogár Rezsi leienyei ügyvédet Nagykanizsára klr közjegyzőkké kinevezte.
— (Áthelyezések)
A t*Wmüveiésügyi miniszler dr. Halácsy Mikléa m. klr. föállatorvest Narykanlzsá-ról Zalaegerszegre, dr. f-\'odor Miklós in. klr. féáliatoivosl pedig Sopronból Nagy Kanizsára helyezte át
— (Or. Tholway Zsigmond)
több napos budapesti vljárél hazaérkezett és itvetle a MEf» vezetését. Dr. Tbelway ludaoeskn részt veit az Erdélyt Férfiak Egyes liléiének gyűlésén, mint ássak társelnöke, ahol gréf Teleki Béla arcképét leplezlek le. Majd részt veit a Székely Hadosztály Egyesület közgyűlésén. Dr. Tholway ugyanis a Székely Hadosztálynál mint százados szolgált, Majd mint leventeegyesalcti elnök részt vett a Nemzeti Sportcsarnokban rendezett vidéki ökölvívó versenyen. Dr. Tholway ezentúl minden nap d. e. 10 óidtól d. u. fél 2-ig a MEP helyiségében mindenkinek ügyes-bajos dolgaiban rendelkezésére áll.
j özv. Pflgar-UllBanD gátol 1
Szombaton este visszaadta nemes asz-szsnyl lelkét at Ég Úrinak özvegy idfisb , sárvári Ungcr¦ Ullmann Elekné szüielctt Wagner Aranka. A 77 évet megélt matróna életében mindig csak szeretetet árasztott maga kurdi. Jótékony cselekedeteivel sok szegíny ember háláját és ragaszkodását ci a túrsadalom elismerését érdemelte kl. Halála nemcsak a kiterjedt rokonságot sujlja érzékenyen, hanem a város t&rsaáalmat is, amelynek pedig nagy szüksége van az ilyen áldozatos lelkű magyar asszonyokra. Az elhunytban Unger-Ullmann Etek ny. százados, kereskedelmi tanácsos az édesanyját gyászolja. Özvegy ktdib sárvári Unger-Ullmann Elekné földi maradványait ma délulán 4 érakor helyeztek a rám. kat. temető halottas házából örök nyugatomra. Az engeszteli sienlmlse-áldozatot holnap, kedden deleiét! S érakór mutatják be a ferencesek plébániatemplomában.
— (Iskola) bír)
•yoralrálakola szeptember 13-án kezdi aj tanévét Nagykanizsán. Behatások megkezdődtek. Szt. Imre u. 5. (:)
— (SzSes László színigazgató) hazaérkezeit Kaniisára jövő évi szervező körútjáról, hogy a keddi Kék Duna előadáson híres szerepét, Strausz Jánost elJAtszbassa
— {FoarászOzlotok záróraji) Űrnapján az összes fodrásztzletek zárva
1 esznek. Szerdán, 23-án este 7 áráig Úriunk nyttva. Vezetőség. (:)
— (Orvosi hír)
Dr. Kesztler István hazaérkezett és u|-bol rendel. (:)
— (Elkészllt sz IBUSZ évi jolontéso,) azeeh/ a megtartandó évi közgyűlésen
beszámol az 1942. évi üzletév eredményeiről. Az IBUS/Í, mint a magyar közgazdasági életnek az egész világon előnyösen ismert jelentékeny tényezője, a tartós háború miatt még mindig gátolva volt a legtöbb Üzletágában, a külföldi forgalom, illetve világhálózati kapcsolatainak gyakorlásában, Ennek ellenérc a tavalyi üzletév Jelentós emelkedést mulat, ameny-nyiben ar. 1*42. évi üzemi nyersbevétel 9-1 millió pengő volt az 1941. évi Ö\'2 millió pengővel szemben A mérlegszámld az elfiz* évi nyereségéthozaltal együtt 474 pengő nyereséget mutat, ami az 1942. év eredményélu\'z képest rendkívüli emelkedést Jeleni. Az IBUSZ tehát még a Jelenlegi nihéz köiülméiwek között is nagyszabású és aikerea iiivékenységel folytai, amierl teljes elismerés illeti árkost dr. Veress Oibot MAV Igazgatót, az IBUSZ alelnök-vezérigazgatóját és kittlnö munkatársait. (:)
Mint ismeretes, a Harthy Miklós-ut 15. sí. alatt sickelő nagy-karnisai Bajtársi Sielflálat, melynek orsiáfjos visionylatbsn is példátadó lelkes munkájáról — a nagyító-nitsai honvédek és hoeíátiirtarói érdekében már ismételten besrá-moltunk és amely a vármegy al-ispánjának teljes elismerését bírja, most be fejei te a harctéren kürdŐ hős nagykanizsai honváslek
gyermekei nyaralfatasáink clfikc-siítcsét. Ae orvosi viesrjálat uta\'n megtörtént beutalásuk Balatvn-berénybe. Egyelfire 40 gyermek indul az első turnussal. Amint *t időjárás megengedi, illetve jobban felmetegsiik ae íatő, aionnal útra indulnak, hogy testben és lélekben megerősödve térhessenek vissia kedves síiileikhei.
Csendőrkéwe kerflll a damásal baltázó ember, akt lerltatte a mnraszemenyel begyőrt
Még a mult év novemberében történt, hogy Furdi Miklós 27 éves damásai lakos a hegyre"! jövet ittas állapotban összesiólai-kozott Kuruc* József murasierne-nyei hegyőrrel. Furdi fejszével ugy fejbevágta Kurucrot, hogy a koponyacsontja teljesen beiuzó-dott és életvesiclycs sérülést ejtett rajta. Furdi cselekménye után
elmenekült. Körözőlevelet boesáj-tottok ki ellene. A tornyisient-miklósi csendőrség elfogta és beszállította a nagykanizsai kir. ügyészséore. Kihallgatása alkalmával ozt mondotta, hogy ő és társai ittasak voltak. Nem emlékszik arra, hogy ki ütötte le a hegyőrt. A vizsgálóbíró dejnt további sorsa felett.
— (Missziós loánytometés Klskanlzsán) Tegnap temették el nagy részvét mellett Baj Annál, aki a Kfskanlzsai Missziós LeányegyesÜlel egyik lelkes, agilis vezetőségi tagja volt. Temetésén testületileg részt veit a LeányegyesÜlel, Magdolna nővér vezelésével. A Temetési szertailást P. Bánás A. Gyula kiskanizsal plébános végezte.- — (A temetés láger Sándor klekanizsai temetkezési vállalkozó munkája.) Cl
— (A osalánkóró tiiszegyOJtiso) tavaly nagy lendülettel Indult meg
országszerte, de nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket Megállapították, hogy a magysr textilipar egyéb uj anyogokat sokkal Jobban tud felhasználót és ezek beszerzése rendszeresebb, blitosltottabb ls, mint a termés változataitól íüggö és nagy szakszerűséggel szárítandó csalán. (MVS) —- (A szovjot orvlövészek)
ártalmatlanná tétető nagy gondot okoz a hadvezetőségnek. — A honvédalakulatok a szövetségéé nemzőtök katonáival egytltt nngykltorJedéi>tl erdőket, Illetve területeket tisztítottak meg az utánpótlási vonalakat veszélyeztető szovjet orvlövészektől. Ennek a szivéé kitartást, bátorságot és nsgy körültekintést kovetolő harcnak az egyik mozzanatáról közöl érdekes riportot a .Magyar Katonaújság" e heti Bzáma. Ara 10 fillér, kapható mlndentllt.
A káiromkodást Kattan «Vüt s> t0f*TfO}MV riünttsaf] t
Leventék hadlpuska-Idvészete
A levente ma már nem csak fapuskával vattai gyakorluhail, hanem a .sor alá kerülő levante ifjak komoly hadijniskuval is végzik gyakorlataikat. Egyik csoportjuk már kedden iz,njli a nagy eseményen, amikor hadipuskát kaphattuk a kezükbe, öröm volt nézni a kipirult arcokat, a ragyogó .szemeket, amikor végigsiniogatták tekintetükkel a pompa\'\' katonapuskákat.
Legközelebb a keddi csoport 22-én, a .pénteki csoport és a szomba\'.i csoport III, korcsoportjai pedig 23-án lövik le lö-gyakorlataikat. tizeken a napokon az illető csoportok a Roz-gonyi-utcai iskola udvarán reggel 7 órakor sorakoznak ós parancsnokaik vezetésével vonulnak az egész napos élvezetes kirándulásra. Azon leventék, akik jelen értesitést elolvasták, adják azt azonnal tovább, hogy senki se maradjon ki ebből a sZép gyakorlatból.
Sárvári Ungsr-UUataaa Klok és aUiitUy Bottalanno szül. tárvizl Osjfsa DllManm GlsolU, valamint alulírottak mélységes fájdalommal és latén megváltoitathatallan akaratában megnyugodva Jelenlik. hogy a forrón szeretett mya, nagyanya, anyós, testvér, Illetve rokon
öxvtigy idöttb sárvéri
Unger-Ullmann Elekné
ixfll. Vágaor Aranka
életének 77-ik évében, utolsá kenettel megerísilve, f. hó 19-én esle 161-llzencgykor visszaadla jóságos, nemes lelkét Teremtőjének.
Drága haloltunk földi maradványait f. hó 22-én délután 4 órakor fogjuk a rom kat. tcmelŐ halottasházából a rém. kat. egyház szertartása szerint beszentcllelnl és a családi sírboltba örök nyugalomra helyezni.
Az cngcszUli szentmise-áldozat a megboldogult lelkiüdvéfrl f. hó 22 én. kedden délelőtt !» órakor fog a szenlletencrendi plíbánla-lemplomban a Mindenhatónak bemniattatnl.
Nagykanizsa, 1043. június 10.
y AtdoM JÓ lelked örökké velünk maradi
Vágncr Károly fivére ; sárvári Unger-Ullmann Elekné székudvari Horváth Ilona menye; Hargltay llerlalaii veje; Hargltay Mária, Hargllay öcsi, sárvári Unger-Ullmann Ilona unokái; sárvári özv. Unger-Ullmann Sándorné vadat Vaday Bella, Vogner Károiyné szUI. bambergi Hess Berla sógornúi.
A Pravda a pémitávixmuarél
Béma, junirw 21 (Hud. Tud.) Az olasz fővároslmn élőnk érdeklődési kolt a Raor.rTítrjok. aa a töi-okvése, hogy hofolyá«(, gyakoroljon a balkáni ezlávokra. " A. Pmrdáhan megjelent ogy Bugatinn-aotí\' «ikk a p^salárismusról, mely Fclsiióliija a balkáni szlárokai, hia-;jáL Biugnkat Moszkva rczrjáéa^M\'.
ífhóhibdetései --JJg-.
LakateascHjiadat és szerelő-tanoncot felvesz Czvetkó, Horthy M.-u. 4. \\>m
Aaataloatanoiio fejvétetlkf Ize léssel. Hatyel Imre mfiasifalos, fő-ut 41 sx. Í932
Kerékpározni tudó kilutáfiut atonrtal telvesiQnk. Vallci és Deuttcb. \\ 2137
Falwaaaak házmeile/t. Jeteatkezea délaUn. Rékócatu. 1>, ajtó kettő. 2035
adAs-vétex
CrdAlf 1 sorsjagr hozása JnIIus eií>e-Jcn, Legnagyobb nyeremény o#0.oei pengő. E sorsjegy kapható 09, löt és 2*0 pengős címletekben rUlmáa-banknaJ, Nagy-Kanizsa. 2042
Hadikflaalm konveialójából ciedő 3% államkötvényt legjobban vásárol Kálmán-bank, Nagykanizsa. 3041
LAKÁS, OZLETHELYISÉO
Üzlethelyiség berendezéssel együtt kiadd azonnal. Clm a kladöblvatalbaii. 2944
KÜLÖNFÉLE
Elsraaur-aft ma egy női kerékpárról egy kötött habit. Aki megtalálta. Jutalom ellenében adja le a UaáóhlvaUlba. 2045
Elvaamalt egy barna bőr aktatáska Iratokkal. Kétem a megtalálói, bogy indítom ellenében Kcncdf ¦érnsknél, Csen-gery-ut 33. alatt leadni szíveskedjék. 2U6
ttttfoaxatt visárnap hajnalban Horthy M.-ut 5 lő! vasútállomásig egy csomag. Kélik a megtalálót a kiadóhivatalban leadni, 2038
Pk. 5588/1942, sz. vghtél 196/1M2. sz.
Árverési hlrdetmény-
Di. Strlcker Jakab soproni ügyvéd által képviselt dr. Bognár Tinómé szili. Dtrnay Éva lávára özv, Oruner Károiyné és Gru-net Oyula pötrétel lakosok ellen 150 P tőke és több követelés járulékai erejéig a nagykaslistl klr. Jirásblroság 1942 évi F. 733 sí. végzésével elrendelt klelégilésf végrehajtás folytán végieha|tást azenvedók-I tői 1042. évi juiihiü hó 2« án lefoglalt Kl 160 pengőié becsült Ingótágokra a nsgy-kaninai klr. Járásbíróság lenti számn végzésével az árverés e hencei telvén, végr. izcnv. lakásán, átizállttás folytán Pacsin leendő megtartására határidőül 1943. évi július bő 2. napjának délulán 4 órája tüzelik "kl, amikor l bíróilag lefoglalt hintó, IdsxeiBiám, lő s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek keuaénsllzctés mellett, esettéi: betsáron alul ls, el fogom ¦dal
Nagykanizsa, 1943. évi május bő 25-én.
Elek Lásxlo
¦mi itt.
•*ouTiKai HartutsK CUMTJa : „KlrauSasásI a. T. itaiykasszssr\'V Polalca klaaá: Xalol áaroty. Nyosaatotti » _«0»n»ia»»<»il a. T. Ilttykaiilita* . •yowoá^isaa- Raarkaataasa.
Feladó:
ílui:
HiiiiiKukoziil : Tatort ősin:
83.
évi., 139. sz, Nagykanizsa, 1943. június 22. kedd
Ára 12 fillér.
ALAI KÖZLÖNY
politikai napilap
S*u*»«M«íf! *« kladikl.nl»! : F* ut 5. szám. 6«ii>ml\'"*y\' «e ktad.Ur.i.ll loli-lo. 7». » M«^e*enlk minden hétküínftp délután.
F-"elelös szerkesztő : Barbarlts Lajos
Btítzétéel ára: eRy hónapra 3 penad 20 tillér,
¦ejryedéYrft B penso 20 fillér. Kiiyen bzám: hotkfiziinp 12 tili, raiimlmton 20 IUI.
Az elkövetkezendő nyár válságos lesz az Egyesfiit Államok számára — mondotta az amerikai vezérkari főnök
Az angol sajtó a Görögország elleni invázió lehetőségét tárgyalja
A szövetségesek beavatkoztak * Otraud—Gaulle-vlszályba — Londonban ma kera I. /iáiban légiriadó volt
A színesek ellen Irányuló zavargások során 23 személyt megéltek és több mint ötszázat megsebesítettük Detroitban
A hojsotistaollon indításának második évforduló alkalmából a Stefani-iroda diplomáciai •MrkttwrtójVi azt írja. hogy a hadjá-Mt moginditáss a jelenkori törté-nolem ogyik legnagyobb döntéso tolt. A tengely mindont mogtott, hogy no kelljon kardot rántania. KxOTjetoronzország ellen. (!sak azt kirántó, tőle, hogy ne fónyogosso az európai szárazföld szociális éa politikai nvugftlmát. Hrovjetoroszor-tzág látazolng olfogadta a foltétolt fct jóakaraténak biztosítékaként mrg-ogyozést kötött Némotországgal kö-u\'m árurvfomíorftskrti) i*—Néhán-yi hónap mulva azonban kitűnt, hegy a Szovjet caak azért irta alá a szerződést, mert időt akart nyerni. A Kreml caak azt tárta, hogy a tengely megverje Angliát éa hogy hátba támadja a tengelyt azokkal a hatalmas katonai tömegekkel, amelyeket időközbon a. háborúra \'olókész"ilott. A özoviot a legnagyobb titokhan tartottá Vatonai ofőkészü lótott, mégis •ok jol mutatott arra, hogy hatalmas ouibprtömogokot éa igen sok fegyvert készít olö" a\' háborúra és_uj hadiipart toremi, Naprói-nanm-nyil-Tánvalóbhá; vélt Moszkvánajr az A titkon skándéka, hogy az európai háborút /fölhasználja arra, hogy &zn ourépai államokat egymás 11tán meclióditsa és bolsoviziuja. Az utolsó kétség is eltűnt ohbon. a tekintot-hon akkor, amikor Molotor közölte a német kormánnyal S tovj elérőn z ország területi kövotolésoit Kolet-Euaópával szemben. A tongely-or-siagok számot vetettek annak a küz-dolomnok súlyosságával, amolyot a bolaoriamua elleni harc jolontott akkor, amikor a brit világbirodalom ollón Ír kemény harcokat folytatott, de iohototlon volt Molotor korétjélé-*Gt olfogadni, mort azt jolentotto tolna, hogy fel kellett volna áldozni barát! és nemos államokat, l)o *zonkivüI árulást jelentett volna Ho-lótot követelésének elfogadása valamennyi európai néppel szemhon is, niorfr hiszen Molotov koveteléíei is csűpén stratégiai olófol tételeit jo-kintotiék a bolsevizmus Európa ellőni további olóhyomutanának. Az a döntés; amolyot Hitler Adolfnak wog kellett hoznia, itaon súlyos volt, do nem volt más lohotőség. A ten-• *oly- becsükite, a némot fiáo; vala-i mint aa európai szárazföld valamennyi nagy történőimi népének Jovöjo, a civilizáció és a kercszlény-jjég sorsa arra késztették, hogyszom-••oszálljon a bolsevizmussal. A tör-¦éaeléra itólobot mond majd a felett, \'rogy milyen kövotkoziyén)ükkol iárt a. második világháborúban a bolse-"mmmnak szóló hadüzenet. Do a
történelem már itélt a folott a szőri nyű fenyegetés folott, amolyot a gigászi szovjet katonai előkészületek jelentettek az egész európai közösség számára. A fenyegetés láttán, a germánság és a Utirtflág Kelet-Európa nemes népeivel együtt kardot rántott Európa mogmo ütéséért. A hatalmas
küzdelem még egvro tart és oryro drájnaibbá válik, do a tongelyhaial-mak, ha újból kezdhetnék, akkor Íh csak azt a történelmi döntést hoznák, mint 1041 június 32-én fejezi ho cikkét a Stefani-iroda diplomáciai szorkosztője.
Hitler a tizenegyedik órában mentette meg Európát"
merte a bolsevista katonai gépozot borzalmas lohotŐeégoit és a szovjet terrort. A némot lap megemlékezik bolsevisták emberpazarlásairól,
A bolseríamus elinni európai harc második évfordulóián a berlini lapok is hosszabb cikkekben foglalkoznak az évforduló jelentőségével és rámutatnak arra, hogy Hitler elhatározáséval d"tifenegyedík órában mentetté niog Európát a neki Bzánt sorától.
A Deutsche Allgomnino Zeitung rámutat arra, hogy milyen értékes folismerésokro vezetett a bolsoviz-iniis elleni háború. A világ folifl-
majd megállapít ja, hogy a legutóbbi -tol\' ftbotnöiyui íbsinesak-a -núriotr ní-pot tömörilették a totális hál>oruha, hanoin egész Európa elhárító erejét is. Kz a világtörténelmi mérkőzés harmadik esztendejében Európa olyan,elszántsággal harcol, amilyenre üddig még sohasem volt példa.
Európa halálos ellensége
Nodics tábornok azorh miniszterelnök a belgrádi középiskolás ifjúság felvonulása alkalmával boszédot mondott és ebben a kommunizmust Európa halálos ellenségének norozto. A kommunizmus már két esztendő óta hiába igyekszik olpusztitani a
kulturnépok mindon vívmányát .....
mondotta Nodics. - Európa mog-énszto ezt a habilos veszedelmet és szorosan összefogott. Azoknak az
európai népoknok, amelyek nem állanak maguk is az arcvonalon, erkölcsileg és anyagilag kell támogatniuk Némotorezágot a hatalmas küzdolombon. Ha Némotország nom mentené meg Európát — fojozta be hóekédét a szorb miniszterelnök , ugy w egyetlen tomotóvé.,# válna, mint azt a kfttyni ordébnn lemészárolt 12.000 lengyel példája biap-nyitja.
Marahall:
Nagy harcok elétt állunk mit
mert a tengeri hadarok vállalkozása mind nagyobb kockázattal {ár.
H\'mimN kljeleatette emtán, hogy nagy,harcok előtt állónk mig, kl kell álluunk a próbát, hogy tudjuk elviselni a veszteségeket, amelyek a háborúban elkerfllhetetleaek.
Amsterdam, június 22 Az angal hhszolgálat jelenteié izerint Marshall tábornok amerikai vezérkail főnők Columbusban a kormányzók lanacs-kozáián kijelentette, hogy az elkövelke-tendá nyár vábágos lesz az Egyesült Államok számára. A feladatok mindig nehezebbek lesznek, különösen azért,
Az egész Szovjetunió tele van gyásszal és gonddal
jelenti
Némot
Amsterdamból Tárirati Iroda:
J)aTÍes volt azovjotorobzorazági nagykorét a brit hírszolgálat jelentése ezer int rámutatott arra, hogy a Szovjetunió a háború következtében fokozódó nchézfiégekkol küzd. Az egész Szovjetunió toló van ma gyasz-Wl és gonddal. Milliókra mg a katonák és a polgári lakosság közül mr. olesettok száma és szinto kivétol
nélkül minden családnak van vesztesége. Davien szerint igon sok jol mutat arra, hogy a Szovjetunióban, komoly élelmiszer-hiány jolentkozik, Davies nyilatkozatában végül azt követelte, hogy a világbékét az Anglia, a Szovjetunió, (^unglEing-Kins. és az Rszaka móri kai\' EgyTjsülfc Allar mok közötti megállapodásra építsék fol.
Az ausztrállal ellenzék bizalmatlanságot jelenteit ke Curtln ellen
a n*mnt Távlrail Iroda Camberral 1 ellntézéaét, amíg az ellenzék nem voaja
A Nemet laviran..... ílllA \\ viB8W ft Dl2a,m„„tin8A(f[ indítványt.
A legújabb huaztrátlHl hírek szorlnt az ellenzák azért támadta Curtlnt, mort bizalmát íejeztfl kl az ország katonát helyzoto Iránt, kíltöntinen pedig, mort kijelentette, hogy Ausztráliát mar nom lehet sikeresen megtámadni.
ílolentós alapján közli, hogy Ausztráliában az ellenzék a parlament tegnapi Ulesín belelentetto bizalmatlansági had-járatát uz ausztrállal kormány ellen.
Curtln ausztráliai midloíterelnük a sajtóértekezleten hangsúlyozta, hogy addig nem kezdi meg a szokásos Ügyek
Uf-Zéland háborog átóoxmta
A Némot Távirati Iroda közli: A brit hírszolgálat jelentéén szo-< rint ax angol tájékoztató ntíniszto-rium tanársadója nyilatkozott újzélandi tartózkodása alatt szorzott ta-paantalatairól. Kijolentotto, hogy a többi országhoz viszonyítva tlj-Zó-landhan érték el a behívások és aa áldozatok a fognagyobb átlagot. Uj-Zrlw.ni], amelynek lakossága mindössze ogymillióhatsaázezer, 70.000 katonát küldött tengerentúlra. A 70 ezer emberből a katonai veszteség a tájékoztató szerint 21.000 ember.
Giraud 4a Gaulle
A brit hírszolgálat jelenti Algírból, hogy a szövetségesek beavatkoztak a Giraud éa Gaulle közti viszályba.
Kát kínai kormányzó caatla-kozoti a nankin&i kormányhoz
A Némot Távirati Iroda JsienU Tokióból: Kfit csungkingt kertllet kormányzója csapataival együtt csatlakozott a kínai nemzett kormányhoz.
Kteeéazltéaül mí-v kftzilk. hugy az a két prefektus a S/.anszI (arhuaány del-nyagaU réezóo állott, a kerületi kőx-igazgaláii élőn. CeaUakoz&ankkal a tartományban veget ért a hatéves ellenállás.
Légiriadó Londonban A brit hírszolgálat jelentése alapján közli a Nemet Távirati Iroda, hogy Londonbaa ma kora hajnalban légiriadó volt.
Invázió
A Budapesti Tudósító berni jolen-tése szerint a svájci lapok rámutatnak ^arra, hogy az angol sajtó néhány nnp óta a Görögország olleni invázió loliotőségét kozdi tárgyalni.
OatromálhpQÍ volt Detroitban
Amsterdam, Junlns l!2 (Német lavlmtl Iroda) Mlchlgan kormányzója - dflwyorkl Jelentés szerint - Detroitban kihirdette ur. ostromállapotot, mert a színesek ellen Irányuló zavargások során megöltek II azemilyt ea több mint 700<at súlyosan megsebesítettek.
Auiaterdam, június 22 Ujabb — Washingtonból érkezett — Jelentéé aserlat a hatóságok közölték, hogy Detroitban újból helyreállították a rendet A zendülés során 23 személyt megöltek és több mint SOO-at ¦alyoson mégse betl tettek,
Crlpps beszéde a Szovjettel való egyOttmflkQdésröl
Crlppa repulÖgéptermelesQgyl miniszter egy Manchesterben tartott atuzol-•zovjet Ünnepségen kijelentette, ^bogy a hahoru további sor&n egyre fonte-sabbá válik a Szovjetoroazoraaággal való eiiyllttmüködés. Crlpps ezután egy nemxetkö/l bl/.tonságl rendszer érde* kób\'m H/-.IH síkra, amelyhez szerintea Szovjetuniónak Is hozzá kellene Járulnia. Hangsúlyozta, hogy NagybrltannlA-nak, a Szovjetuniónak, az EgyeeUlt Államoknak és Kínának sok között politikai éa gazdasági feladata lesz a világháború után. Crippa beszéde végén elismerte, hogy a szövetségesek között elvi kérdésekben véleménykülönbségek vannak.
ZALAI KÖZLÖNY
Az urnapi körmenet sorrendje
llost, hz idén indul olsó izbon az ünno|)i körnioncl a Jézus Szive plébániatemplomból. Űrnapján kőt szentmise lösz. Az egyik a. ton: .dómban, a másik, a íóboPi iniso jwdig n templom előtt.
A kónnonot sorrendje a következő:
1. Feszülőt két lobogó kőzött. 2. iskolák. 8. Leventék. Cserkészek. 4. Katolikus Logényogvlol. Jézus (S/ivó Egyházközség férfiai. 5. Baross BzöTOtság. 6. InartoAtfilot. 7. M. kir. Posta. 8. M. kir. Államvasutak. 9. Pénzügyőrség. 10. Vám-Iiivatal. 11. Állampénztár. 12. 86-bivatal. 18. FolyammérnÖkség. 14. Városháza. 15. Államrendőrség. 16. Bíróságok. 17. ügyészség, 18. Ügyvédi kar. 19. Városi képvisolőtoatú-lot. 20. Korosztény Tisztvinolőnók. 21. Szociális Missziótársulat. 22. Szent Ilona Leányklub. 28. Oltár-egylot. 24. Szent József Egyház-tcözség. 25. Vitézek. 226. Tűzoltók. 07. Lovonto diszszakasz. 28. Frontharcosok. 29. Katonazenekar. 80. Katonai diszszakaaz. 81. Irgalmas nóvórok. 82. Mária loány társn lat. 8.8. Első áldozók csoportja. 84. Kon-grogációa négyszög. 86. Papság a \'fcgméltóaágosabb OltárÍsz.onts6ggolf baldachin mellett diezŐrseg, egyházközségük ülnökei. 36. Bulduchin mögött a polgármesteri b,,,;;..;al által Közöltek ugyanaz által kjtaűlt sor a*ondben. 37. Egyhúzközségok képviselőtestületei. 88. A megnovozatt csoportokba nem tartozó öühzob férfiak és nők.
Emlékérem a Kormányzó Ur 75. születésnapjára
Legmagasabb óhajra ebben az esztendőben minden ünnepi kültáseg nélkül ülte Meg a nemzet Kormányzó Urunk születésnapjai, de hálatelt szívvel köszöni meg a Mindenhatónak, hogy történelmének legsúlyosabb korszakiban öt szemelte kl a magyarok vezéréül. Mindnyájan érezzük és tudjuk: elsősorban vitéz nagybányai Horthy Miklós érdeme, hogy megnagyobbodott hazában és építő munkában egyesülve bizsummal tekinthetünk a jobb magyar jövőbe.
A nemzet hálájának, hódolalának és szeretetének jelképes kifejezésére elhatározta a korín sny, hogy vitéz nagybányai Horthy Mikién születésének háromnegyed százados évfordulója alkalmába! arcmásával díszített uj Ofpengős váltópénzt hoz forgalomba é> külön emlékérmet veret.\'
A mavészl kivitelű, bronzvonatu 5* mm. áiniíréjf) emlékérem a Magyar Vöröskeresztnél szerezhető be 20 pengős irón. Az érmék értékesítéséből befelyá összeg a Magyar Vöröskereszt támogatására szolgál. (i)
Kész nöi Nyári ruhák Kosztümök Biuzok Pongyolák Szoknyák Nagy választékban
4 Jézus Szive egyházközség balatoni gyermeknyaraltatási akciója
Tegnapi számunkban megemlékeztünk a nagykanizsai Bajtársi Szolgálat gyermeknyaraltatási akciójáról. Ma más, hasonló akcióról számolhatunk be. ,A Jézus Szive egyházközség — Vajay József esperes-plébános lelkes fáradozása folytán — külön gyermek-gyermeknyaraltatási akciót indi-tott, melynek anyagi kiadását az egyházközség fedezi. Elsősorban
az egyhásközség területén ako; a harctéren küzdött kanizsai honvédek gyermekei, másodsorban pedig a sokgyer.mekes szegény családok gyermekei kerülnek balatoni nyaraltatásra ae iskolák igazgatóinak véleményezése alapján. A nyaral tatás Balatonberényben történik, mint amely fürdőközség különösen alkalmas gyermekek nya-raltatására.
Dr. Mészáros Béla, a I&OBT főtlsztvlselőjének tragikus halála Csengery-ntl lakásán
Tragikus hirtelenséggel hunyt el tegnap a MAORT egyik íő tisztviselő le, dr. Mészáros Béla, 30 éves, váol ezüíe té-aü, nős. Csongery-utca 36 az alatti lakásán. Ugyanfa dr. Mészáron Béla a fürdőszobában, mosakodás közben hirtelen rosszul lett, ugy hogy Övéi az egyik kanizsai orvosért telefonáltak. Az orvos peroek alatt ott termett, azonban mikor a lakásba benyílóit, dr. Mészárost a mosdóheiyiségban hanyatt fekve találta. Mellette egy fogkefe és
egy üveg Odol feküdt. Az orvoa már csak a beállott halált állapíthatta meg. Az esetet azonnal Jelentette a tisztiorvosnak és a rendőrségnek, ahonnan bizottság BzáM kl dr. Mészáros lakánára. Dr. UJházy Sándor tiaztiorvos szivhü-déat állapított meg.
A kÖzbocflUlÓsnek örvendő MAORT főtisztviselő tragikus halála az egész várodpan osztatlan részvétet váltott kl.
Eltemelésóro a klr. ttgyószsóg..megadta az engedélyt.
bndapesti toloncházba szállították Egyed Bélánét
Megírtuk, hogy a nagykanizsai rendőrség Egyed Bélánét — régi ismerősét ¦• előállította és mint a gazdasági életre nézve káros egyént rendőrhatósági Őrizet alá helyette. Az elsőfokú határozatot most a főkapitány is helyben-
hagyta. Egyed Bélánét rendőri fedezettel Budapestre kisérték és beszolgáltatták a központi tolonc-házba, ahonnan valamely internáló-táborba siállitják. Egyed Béláné íóidőre ismét elkerül a nagykanizsai légkörből...
Leesett a cseresznyefáról, hátgerinctörést szenvedett
Leesett m kocsiról, a ktrekek keresztülmentek rajta
Sermás községben tegnap Kele Oyörgynő 38 éves asszony csorosznyét azedett a hegyen. Létrán felment a fára, azonban vigyázatlant! t az egyik vékony ágra lépett, amely eltörött alatta. Kelésé oly szerencsétlenül zuhant a földre, hogy hátgerfnetörést szenvedett A mentők: autón szállították
hu a kanizsai kórházba. Állapota súlyos Hajdú József 20 éves gelsel uradalmi kocsis több társával bort szállított teg-n-ip a líciitfi állomásra. Bgy zökkenőnél Hajdú leesett a kocsiról és a kerekek alá került, melyek kársastul mentek rajta. Súlyos Bőrüléseivel beszállították a nagykanizsai kórházba.
19-13. június 22
Haszonnégy országos nevű tudós és politikus tart előadást a Keszthelyi Nyári Egyetemen
Mint már jelentettük\', a pécsi Erzsébet egyetem a háborús nohézsó-gok ellenére az idoi nyáron in megrendezi augusztus 1-től 20-ig a Kosztholyi Nyári Egyotomot a magyar ifjúság ós az értelmiség részérő. A nyári egyetem mogrondozó-sévol megbízott dr. öriás Nándor ogyotomi tanár már bofojozto az ojő-kcsziló munkálatokat.
Az idoi Koszt hol yí Nyári Egyotbm olóadásni két tárgykörre tagozódnak. Előadattok hangzanak ol a társadalom tudományi, illotvo nópogészaég-ügyi kérdésekről és a szorosan vött magyar problémákról. Elóadókul dr. Óriás Nándor a napirenden szereplő kérdésok legkiválóbb tudósait, ögye-tomi tanárokat, politikusöt és-ismert nOvü azukoni borokot kért fel. Az előadók névsorát az alábbiakban közöljük;
A társad alomtudományi, ülotro
rtépegéeseegügyi szakcaoportbsn oló-adnak: dr. Krisztics Sándor egyetemi nvilvános nondoa tanár, Mans-feld (íéza dr. ogyotemi nyilvános rondee tanár, dr. Molnár Kálmán Ogyotomi nyilvános rendé* tanár, dr. Oravocz Pál ogyotomi magántanár, korházi főorvos, dr. vitéz .Polúiikay László OT1 aligazgató, Egor, dr. Pröhlo Károly ogyotomi nyilvános rondos tanár, \'felsőházi tag, dr. Stit/. János, ogyotemi magántanár, országgyűlési képviselő, ilr. Szülő Dénes ogyotomi magántanár, kórházi főorvos, dr. Vasváry Fononc ogyotomi iiyilvános rondea tanár, dr. Vécsy László ogyotemi magántanár, érflokt tanácaoa, dr. Wbis István ogyotomi nyilránóe rendes tanár, v. államtitkár, dr. Zsindely Sándor ogyotomi magántanár, kórházi fóorvoe.
Szorosan vett magyar kérdéaokot
Keresztény Temetkezési Vállalat
-—-C4»t--\'--¦ i
sípos József
Fő-nt 12., (az udvarban) Mm nmta
Üxlst lelefon: 387. i-i Lakás telefon: 216.
tárgyalunk: dr. Angyal Lajos ke-rcskedolmi középiskolai igazgató Egor, dr. Baranyai Béla cfyofernl nyilvános rendüs tanár, Dobrocon dr. liozöky Oéza ogyotomi nyUvá-nas rondos tanár, dr. Bölöny Józsol egyetemi magántanár, ügyvéd, dr. Donáth Ovörgy országtryülési képvi-Boló, dr. Fulunolyi l\'Vronc Ogyotoini n\\ilvúnos ívjndos tanár, dr. üárdonyi Lajos középiskolai tanár, lapflzor-kosztő, dr. llunyadi-Iiuzi\'w Endre országgyűlési képviselő, dr. vit\'-z. Nagy Iván ogyotomi magántanár, min. osztálytanácsos, dr. Behaurek Háfaol ogyotomi nyilvános mndcs tanár, dr. Sijws o&ndúr egyetemi magén tanúr, konuányfótanúcBöe, dr. Vargha Daniján ogyotomi nyilvános rondos tanár.
A tanfolyamra való folvétolhea olőkéi>zottség igazolása nom Bzükaé-ges.
Színház
Nótás kapitány
Karkas Imre bájon operettjét n\\\\r miknzor adták elő a kanizsai nzlnitár-sulatok, de mindig szép háiat vonzott. Alakjai molegsóget és derűt augároz-imk és ebhez egy perdülő játék: és a síkor nem marad el Hálásak színészi szempontból ls a beállított figurák, ha kellően kidolgozzák. A tegnapi esti felújítás Jó Játékban zajlott le. a szlaó-szek ls kedvvel Játszottak ás Így a közönség la lói mulatott. Unger Rudoll a címszerepben egyéniségének rneglelelő szerepet kapott, árult Igyekezett kellf-Ing kihozni. Takáca Margit grófklssaz-szouya sok melegséget és bájt Jnltatott kifejezésre. VIneze András huszárezro-dosét lul markáns vonáarJkbHQ rajzolta meg. Ízes ós eddig legjobb Fordluánd herceg volt, amit eddig láttunk: Horváth Jenő alakltáaa. Helyesen fogta Tel szerepét Kárpáti Tibor RódI grófja. Megfekló partnere volt Mátray Teri. HarasztoBSy irón kantlnoslánya színes egyéniségé vet, terapernmentu mával. Ion-dülütos játékával mogérdemeit ><lk«rt sratott. Várad! Pál táucoskomlkus, mint Mtaka közhuszár, finom humorával cxcelláit. Jó vélt Nagy Imre Ragyás őrmesto ls. A kis zenekar Bethlen karnagy vezényletével Jól őrvényesHette a hangulatos, meleg melódiákat A közönség a*lvesnn tapsolt, darabnak, színészeknek egyaránt. (B, R.
VÁROSI SZÍNHÁZ
június 23-an
szerdán
este 7 órakor |
na
Az óriási sikerre vafe tekintettel
mima [imita]
este I r
I 7 órakor I j
CsOtOrtAkdn, 24 én d. n 4 Arakor L*gutolj*r« e sxinl A«a<lba«l Beaia-ilkwl Heafea lioljáfald
urjitHihiH
Csütörtökön, 24-én este 7 Arakor ImAtfttUit oftnti-tijigiiiil Itt «lö:iör I Bérlet ntnl!
HUSZilRKISASSZOrlY
A uagykauissaat Városi Mohúr.
egynapos vendégjátéka
KISKANIZSáN
a Polgári Olvasókör szinbáztormebea
Julas 25-ón, rántekea este XUS órai keideltsl
Színre kerti! a
NÓTÁS KAPITÁNY
Nagy ínekos, táncos operett 3 felv. Jegyek elővételben a Kör helyiségében már válthatók.
19-13. \'június 22
Vidéki levente-élei
Leventenap Légrádon
A viaszaiért Légrádon első tahón volt lx)vonuwin|), amely váiakoxáson (elül sikerült. Lógrád lovonteifjii-aága páratlan fegyelmezettségről és kíiuno munkásságáról tett tanúságot Már a kora toggoli érákban zonés ébresztő volt a tűzoltözomikar játékára), utána is len ti tételéten volt részt a luvontoifjnság. Miso utál) a l^Yonto-Otthon olott gyülekezőit a h/épszúmu közönség a kmuilékkel, alH)l *dsö ízben jolonl meg Kzép-udvnry László lovontokörzolparuncs-m,k, Horváth Jenő légrádi fójogyzó óh még sokan mások. A Himnusz utón Horváth Jonó főjegyző mondott i>zép beszedőt lnvonleifjuságunk elli i vatottságáró], 1 jégrád község szép történolmi múltjáról, vissza a [ötökdúlásig, midőn a magyar érzelmű és magyar lakosságii Légrúd ellenállt a török nyomásnak. Horváth Jenő szépen fölépített boseéde nagy sikert ért el a község lakossága köreten. Utána magyar leventékhez méltóan, éroos luingon zengeti u fogudalomlétel Légrad község lo-veniéinbk ajkáról. Fogadalomtétel után Szépudvary László lovonlnkör-zotparancunok szeretetteljes szavak-kai köszöntötte a leventéket. A tűzoltózenekar Kosnyák Ferenc vozo-téséro) több Hzámol adott eló, majd ifj. liorontos István lovonlo "Magyar katonák dalin; oimmol szavalt tehoteégoson. A Himnusz után disz-üjvonulas kövotkozott. ^ Délben közös ebéd volt, ahol Légrád község vo-jKlőogyéniségoi voltak jelen. Itt Szú|iudvary László h) von lekörzet parancsnak a Kormányzó Ur Ofórnél-tóságáról omlékozett meg. A jolon-Icvók hosszasan és hálatelt szivvol éltették a 76 éves Kormányzó Ural.
KitünŐQt. siknru.lt a délutáni műsor is, ahol értékes számokat nyújtott a levontogárda közönségénök.\' A puuipús Levon le-nap mugrundo-réso Vastagh István csapatparuncs-iHik erdeme.
Leventenap Szepetneken
legutóbb Szojjetnekon volt Ix}-routc-nap, ahol az újonc lovonték atcintén fogudalomlélelie sorakoztak fel. Ünnepi szónok volt VukicaJal-ráu levontcogyosületi elnök, inig vitéz ifj. Bonodok József iovontopa-rancsnok a lovontéklinz szólott szép tefizédteti. Külön ki kell omolnunk az esti túbortüzot a lócsarnok előtt, sót a gazdag müsoni délutánt is, ahol tuegjolonl Széjmdvsiy László lovontüköríotparahcsnok ós as^j> Ik>-Sjódben intotto Szopotnel; község torotttért hazafias kötek*H6gro, fe-(tyólouiix.\'. A műsor értékes aeániai voltak még az énekkar és egyéni sMirtok háborús dalai.
áraayat, sznstit
tagsaagásaab árban veszek. Vékásy ékszerész
ZAL\'AI KCZDONV
bajosai csirkés-asszony osete Kagykanlzsán
Tegnap dalelölt történt, özvegy Ma-Laí A"dr4ane ezületett Szaopek Bor-«.tíL . bBlcaat asszony hat pir SS tvel. "\'^"kódva begyalogolt Nagykanizsára, hogy értékes portékáját itt eladja a piacon Nem ért a piacig mert az egyik utcában bement egy házba és felkínálta megvételre egy úri-asszonynak, aki két pir eairkót kívá-larateU magának. Maleknö a két pár "\'[kéért 17 pengőt követolt és kapott la kifizetve. A sora frónlája, hogy ab-naa a pillanatban arra tévedt a rend éber őre, Krisztián Antal BEoigétalos readőr, akt meglátván a oalrkés-aaz-pwnyl, nyomban érdeklődni kezdett a hölgynél, mennyiért vette a baromfit, majd elvitte, hogy lemérje aulyukat. A két pár csirke összesen. 1-60 kg.-ot
nyomott. Mivel a hatóságilag megállapított maxlatálls árkg.-k«ut4\'0a pengő, a rendőr azonnal bavltte az asszonyt csirkéivel egyUlt a kapitáayságra, majd a téayfelvétet után az ügyészségre. Nem telt bele egy negyedóra, Maleknó már az uzsorabfró, dr. Hámory Zoltán liláit állott, aki kihallgatta az asszonyt és az eljáró rendőrt, majd meghozta ítéletét: árdrágító vlsszsáléabsn mondotta ki bűnösnek Malek Andrásnét éa ezért 100 pengő pénzbüntetésre ítélte, a 17 peu«Ő vásárló pénzt elkobozta, a szóban levő kót pár csirkét ktadtA az nriasszonynak, amíg a többi négy pár csirkét szintén elkobozta az árdrágító bajosai asszonytól. Az Ítélet jogerős.
SPORTÉLET
Űrnapján a Szolnok játszik Nagykanizsán
\' Az idény legnagyobb sportazon-zációja a "szolnoki MAV kanizsai vendégszereplése. A szolnoki MAV csapata több magyar válogatott játékosnál csütörtökön dólután fél t> órakor játszik\' a Zrinyi-pályán az NVTB ellen barátságos, mérkőzést. A Szolnok Horváth Csabai, Kia-péter — Bolmoosi, Szűcs, Fazekas -- Szántó, Harkány, Laboroaj Nagy, Korom ös^zj\'állításban utazik külföldi vondégkörutra és útjában ugyan ezzel a csa illal játszik Nagykanizsán is. Kínpétcr és Szűcs magyar válogatott j/\'.iékosok rontok teljosit-ménye többször az egész magyar sporttársadalom olismorVsiét vivta ki.
I)o a. válogatott Szántó, valamint a támndóaor minden Dgyes tagja kitűnő név. sót a magyar D válogatottban mar .szorojKilt Horváth kapus is. A Szolnokot nem keli külön dicsérnünk. Az az érzésünk, hogy Űrnapján óriási, tömogok látogatják o nonj^uwndöhnapi esemény azin-holyét, ahol olőmérkózéBon a 7,M-N\'l lí játazik a /jalaegi>rszogi LÍG
cmi])atava[. Az NVTK kitűnő játékn után hatalmas küzdőimet, remek mérkőzést éa terméazetoson Szolnok gyézolmol jósolunk « nagy mór-kezesre.
—#— n-t—
ZBHTE remek kflzdelemken pompás győzelmet aratott a pécsi kerületi bajnok felett
A ZMNTE mind a nagy fíóljít Kiss II. lőtlu -v, ---- ZMNTE—Zsolna 4:0 (3r0) : ------\'
Pécs, június 21 (KikülHötl sporlmunkafársunklól) A múlt vasárnapi gyengébb játéka után a nagy gölaninvu gyözolmo ellonére is olparentáltitkaZMNTK-t, hogy biztos a voroségo a pécsi körülöli bajnok ollón. Arpicai lapok ía nagy gólarányu Zsolna győzolmot jósollak, amin) szerintük igon nagy szükség van, hogy Nagykanizsán nelohíisson azt behozni. A kanizsai tlzonogy fin aaooban rácáfolt aa ol-narentálasra olyan noiok küzdouim-ixjn és pompás játékban vivta ki a győzőimet [\'.¦cselt 2fKX> aztirkoló eíólt. amilyenre nom volt még példa. A csapat szombat délután sutéval ment rócaro, azonban a leikos Zrínyi szurkolók vasárnap vonattal és autóval ís érkeztek, hogy ezomtanui lőhessenek a nagv mérkőzésnek. Mintegy 2t) 25 kanizsai Hzurkeló tiercról-jjorcro buzdította rohamra a kani/.nai lizonegyot a 2000 íanatikua pécsi szurkolóval s&Mnxni: Jolon volt a mérkőzésen vjtl-z Szűcs DoxSŐ is, a Zrinyi volt ssakoaxtálv vezo-tőio, aki jelonlog Pécsotl állomásozik, RtlZSmszkv László ügyv. elnök a feleségével és Bindot liélasogyosü-loli titkár.
A mérkőzés olőmérkőzÓBeként a Csáktornyái SK játszott a P.V8K csapatává] NH III. osztályú bajnokit. Csöngoy Pali csapatának szurkol a kanizsai tábor én sikerül íh 8
LÉGOLTALMI HOMOKZSÁK
u l ¦ \' sW
rendeletileg előirt szabványban kapható
MUSTOS FERENC papi rnagykereskedésében
Baktir teleién: SOS. Erasébartitép 4. Ilkái ttleíon: 476-
gól előnyt Bzorezni a cstíktomyaiak-nak, végül azonlwtn a honi csapat ogyonlit éa Így 8:8 orodniénnynl döntetlenül végződik a mérkőzés. • Kiti\'mő futballidóbon kísoblrosők közepette lép á két csapat a következő fölállításban a pályára. ZMNTE :) Kovács — Kárpát, Horváth — Cttonios, Bztankó, f Kiss I. — Talpai, Lyka, Kiss II.\\ Héjjá, Vol-lák.
Zsolha: Bárdos Valcz, Nyerges ¦- Tadics, Pozsgai, Zioida — Deák, Kiss, Horváth, Caomán, Tarai.
Romok iramban kezdődik a mérkőzés, hol az egyik, hol a másik kapu forog roszélybon. A 10. porc-ben már meg is van a vezetés. Talpai Ügyesen Kiss II, olé játszik, aki lerázza magáról a védókot és a kétségheosvo oléjo szaliwló kapus mol* lott gólba vágja a labdát. A kanizsai szurkolótábor örömmámorban ünnepli a vezető* gól mogszülotéaét. A pécsi csapat erősen vészé)vonlot, ostromol kitűnő támadásaival, igen sok molog holvzotot teromt a ZMNTE kapu olőít, do Kovácsnak nom lehet gólt lőni. A ZMNTK védőimé ogyeneson rotnokűl játszik, .Kárpát fénykorára omlékoztotő mődon Sztánkóval ogyetomlogoson már csi-réiáhan fojtják ol, a pócai támadá-sokiit. Háromszor is lovogőbon lóg kiogyonliUiS, Horváth ogyonlithotno, aki 5 méterről küld nagy lövést, do Kovács repül, a labda után és sarokra mont. Ismét szárnyra kap a ZMNTE és a 38. percben az Öreg Lyka ügyödén ugratja kr Kisst, aki ügyoa tostcsollol tisztára játsz* magái és a 16-os sarkáról belövi a második gólt. A 42. porcben líéjjs ugratja ki Kisst, aki a válogatott hátvédet faképnél hagyva védotlonül bombáz a fölső sarokba. 8:0. Gyönyörű gó] volt. Most már nom Umot hirni a kanizsai szurkolókkal. A Zsolna most som adja mog magát az olómérkőzéson okulva, hogy 8:0 után sincs olvosztott mérkőzés, erő-
sen ostromol. Kovács kifutással menti kapuját a góltól, oz árván hagyott kapura Csornán küld nagy lövést, do n rpmnkül játszó Ssrtankó menti kapuját a biztos gólnak látszó labdától.
Szünet után a Zsolna ugy iátav.ik, hogy meg kell nyernie a mérkőzést, erősen ostromol. Szebbnél-szebb tá mállásokkal voszélyoz lelnek, de vé delmünk szilárd. Sztankó, Csorpw egvonesen hrilliroznak, sziklafalként állják ftz ostromot. A ZMNTE mintha ongedett volna iramából, noni csoda, hisz az olső télidőbon orosa lá^iküzdolómbon volt részünk. Kv. utolsó negyedóra ismét a ZMNT1) iramát hozza. A nagy támadások közben Valcz kézzel üti le a labdát a 16-oson belül, a megítélt 11-ost . Iléjja lövi, do .Bárdos vetődvo kifogja. 2 ix»rc mulva Vollák átadásából az el Ion ál hatatlan Kiss II. berúgja a lujgyodik gólt és ezzel beállítja a végeredményt. Ismét valóságos lövés-sorozat mogy a pécs i kapura. Lyka, Sztankó t\'»i Talpai vjószélyoztot, do Bárdos kitűnően ved. A 42. povcboii Zsolna szépít hotne az erodinénYoii, de az árván Itagyotl ZMNTE \'hálóból Horváth, aki végig pompásan játszott, fojoli ki íi biztos gólnak látszó labdát.
A» ZMNTE csapatának mindon egyes tagja dicsérolot órdemoj nagyszerű játékáért Kitűnő ellenfél ollón vívták ki idegen környozotbtui a győzelmet, olyan ollonfóllől szom-bnii, amolyiknok 4 tagja szerepelt o. legutóbbi városi válogatottban
PYÁC, PVSK és PBTC iátókosok Kgyonrangú ollonfél volt az aloszti\'dy bajnok Zsolna ós igazáig
csak omborfolotti nagy játék, min-, don egyes játékos . tudásának togjs-vára volt szükség, hogy ki tuata harcolni a nagy győzelmet. Különösen a védelem tett ki magáért. Kovács kapuja lievohototlon volt, Kárpát hamarosan a közönség kodvtmon lott szép játékával, 1 Iorválh igen hasznos tagjs- volt a csapatnak. A mérkőzés hősénok nevezliotjük a fiatal Szfankót, aki még soha nom látott nagyot játszott. A mérkőzés után majd Összeesett a kimerültségtől, de végíg küzdött ugy, ahogy kellett.. Csorpos a mezőny fölé\'nőtt tólo mogszokotl ologánB játékával. Ugy játszőtt,"^ahosy akart, Kiss I. csapatának állariílo^meghizhatő tagja, do ezúttal várakozáson felül jó volt. A támaílösorlian Kiss II. megtaláltí\'v góllövő cipőjét, mind a négy gólja romok volt. Ahogy lerázta magáról a védőket, öröm volt nézni. Sztankó és Istonoat holyottoflitŐ Lyka nomok labdákkal tömte a ZMNTE gél-
BAZAR ÜDYfíRi
Telefon 8^—96.
Lefirszekbet legolcsóbban I
4
lP43.>ngus 22
Mákját. Mindkét összekötő\' azonban a védelmi munkából és az építésből is alaposan kivette részét. Voltak és \'talpai "it náép veszélyes támadást indítottuk ol és erúson benno. voltak
• gólokban, r A Zsolna ívom játszott alárendelt
aannapot, két hét iniilra látni fogja
* köaönnég, hogv milyen ellenfél 01-Imi virta ki a ZVNTlO a győzelmet.
Temasi kaposvári játékvezető, ki-togástalanul vezette a mindrégig hona*, de »fai« wérkőaéat.
_ (Ofi)
KUflnően szerepellek leventéink Szombathelyen
Vasárnap a saomoatholyi III. )o-ve>n latiad test atlétikai versenyén vettek részt a kanizsai Inrenfnat létóink is Sainiíko .Jóannf loTontooktaié ro-sevéeérel. Az eroo\'mónyok várakozáson miül sikorűltoki 400 m-en Horváth ti-ik. IfiOO-on Viiioto 5-ik. Kö-toííí G-ik ttolvesést ért ol. Magasugrásban Szondrétii 5-ik, utána Ács István, Ács Jené, Csizmadia Ottó következnek Kanizsáról. Távolugrásban Szendródi már a 2-ik holyot azorozte inog (150-noO, Varga -4-ik, Kollarirs 5-ik lott. Sülydobásbnn ¦|sö lott Kránitz 10.88 tn-ea dobássá], 2-ifc Marth, 6-ik Kckmsn. Ge-wilydoháshan szintén Kránitz lott az olsó 49.66 m-rol, inig a másít korcsoportban szintén olsó lott Saondrő 48.40 m-rol. Diszkoszvetés-1 l>en ugyanosak Kránitz lott az olsó 88.45 m-rel, mig a második korcsoportban Marth lett az olsó 88.20 m-es dobással, Csizmadia 5-ik, Kck-meji 6-ik lett. leventéink romnk tol-jeeitményo nagy meglepetés. Különösen ki kell emelnünk Kránitz, Kzondró és Marth kiváló totjosit-menyét, ami a szorgalom é* a kitartó edzés eredménye. A három ¦tébbi leven te vorsonyzó vasárnap Budapesten az országos lovontovor-asrvyen szenénél a dűntébon.
HÍREK
Lövészeink sikere
Veszprémben szerepeltek vasárnap lövészeink, ahol csapatversenyben (a MOVK lövészek) harmadik helyezést értek ol, mig az egyéni versenyben Nagy Béla (nagykanizsai levente BgyosQlet) olsó lott 260 egységgel.
A Szalnok—NVTE mérkőzésre
elévótelben olcsóbban leket jegyeket kapni. Mindenki Igyekezzék eloro megváltási jegyét, bogy le ne maradjon a nevezetes eseményről. (:}
Et*d6fiaxdas4g :on<
t^téglamestert
vagy ualtértctt keres. Clm a kiadóhivatalba küldendő .Erdőgazdaság" jeligére.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tárgy: Arató- ét cstpló-mauklnk vámórléil JogoiQlttága.
Hirdetmény.
Aa Idén csak azok íz arató- éi cséplö-wunkiiok hűinek vámirlésre Jogosultak, akiknek van munkátlgatalványuk s sít n köicllálást hivatalnál legkésObb június 30-lg Itpccaé tel tették. Akt tehát az Idén aiate- vigy eséplőmnnkára vállalkozik éa még nlaci ilyen munkasigaialványa, azt a \\áiotháiái> a siilliimcifcinéi (földszint, 33. szoba) aionnal válttá kl a legkésőbb június 30-ig mulass be a közellaiátl hivatalhoz lapszámozás és lepecsételés végett. Nagykanizsa, 1943. |untua 21. ws Polgármester.
NAPÍRKW.Ü\':
Kisaanissán az ottani gyógyaBsat-tac áUandó ügyeletes szolgálatot tart
Naatár, június 22. Kedd. Róm. Itat Pauiln pk. - Protestáns Paulln.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel 0 órától eete 6 óráig. (Hétfő, aserdat, péntek délután éa kedden égési nap nákaask.) Telefon: 660.
— (Kitüntetések)
A Kormányzó Ur Öfíniéllósdga Zsizsek József nagykanizsai főszolgablróáágl iroda-thztet a Nemzetvédelmi Kereszttel tüntette ki — Az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásukért a keszthelyi származású Caklcs György, Rumpler József, Farkas Ferenc és Kovács József megkapták a magyar bronz vitézségi érmet
(Felhívás a Szánt Jozsel-plébánla htvslhezl)
Az urnapi körmenetet ez évben a Jézus Szive plébánia vezeli és rendezi. A Szt. József plébánia hívei és cgyesUlclei is ezen a köimenelen vesznek részt. Ezzel kapcsolatban kérem kedves híveimet és a hitbuigalmi egyeaSleteket, hogy az alsó templomban a fél 9 ó.ai szentmisén vegyenek ré&zt. Ezen mise után kOrmenc-tileg vonulunk az országszászlóboz és a rendezőség állal kijelölt helyen beállunk a körmenetbe. Plébános.
(Szerencsétlenül Járt Blttera szolgabíró)
Ur. Bittera Béla pacsai szolgabíró teniszezés kézben oly szerencsétlenül ugrott, bogy a lábszárceonlja eltörött. A szolgabírót a zalaegerszegi kórházba szállítottak.
— (Baross-hír)
A ü.iross Szövetség kéri tagjait, hegy Űrnapján üzleteiket egész nap tartsak zárva. (;)
— (Uj szolgálati főnökség a MAv-nál) A MÁV igazgatósága a nagykanizsai
szcitárvezeióségct szertárfőnökséggé szervezte át és két szamadóságra oszlottá. A szcrlárlönöki leendók ellátásával, valamint az 1. az. ezámadóaág vezetésével a szertár eddigi vezetőjét, Horváth Lajos MÁV tisztet olzta meg. A 11. sz. számadóság vezelője Avar Sándor MÁV főszer-tárnok.
— (A népművelő elöadóképzőtanfolyam előadói)
Keszthelyen jiuiius 28-án. hellén nyílik meg a népművelő elöadóképzt-lan folyam. Délelőtt 10 órakor Szlnyel-Merse Jenő kultuszminiszter mond megnyitó beszedet, majd Hankltt János államtitkár, Blsztray Gyula és Chotnoky Jenő tartanak elaadá-sokat A jeliuB 3 álg tartandó tanfolyam
előadói közölt szerepei UidÓCzy Zadra-veci István nyug. lábori püspök, Soma-gii Ferenc országon szociális felügyel*. Pataky Mária miniszlcri titkár, Novágh Gyula koimányföianácsos, Szerecz Imre apátplébános. Oainay-Dornyál Béla mu-zeumigazgató, Tamás József, Markos Jenő népművelést litkáro- es mások. Péter-Pál napján megtekintik a tanfolyamon részt-vevak a hercegi kastélyt, a Balatoni Muzeumot is i irándulásl tesznek Bada-csoayba. Délutánonként nótalanfolyamo> kat és gyakortali bemulatásokksl kapcsolatos gazdasági szemináriumokat rendeznek.
— (FodráazQztetak zárórája) Űrnapján az összes fodrász Hí lelek zárva
lesxaek. Szerdán, 23-án este 7 óráig tartunk nyílva. Vezetőség. (:)
— (Nemzeti Könyvtár)
A Nemzeti Könyvtár pünkösdi számát Tersántzky j. Jené Irta. Icrsánszky nevét Jól ismeri a magyar olvasóközönség: évtizedek óta egyike a leglzesebb «s legvidámabb tollú magyar szerzőknek. UJ könyve rs Éppoly népszerű környezetben játszódik, mint híres, visszatérő regény-motívuma, Kakuk Marci. „A repülő család* voltaképpen vidéki clikusztörténet A repülfi csalási — akrobaták, mfilovarok és bohócok vidám társasága — mulatságos éa érdekes kalandokon megy át a regény során. „A repülő család" kapható minden ujiágárusná) és IBUSZ pavíllon-ban. Ara 30 fillér.
— (Anyakönyvi hlrak) Nagykanizsán az elmúlt héten az alábbi
anyakönyvi bejegyzések történtekSzületett 6 fin és 4 leány: Barabás István MAORT tisztviselő és Németh Rórának ref. leánya, Kurucz Islván cipészmester és Bolf Évának rk. leánya, Fehér László ás-ványelajktreskedl és Tamás Máriának rk. leánya. Harci LaJoB ni. kir. őrmester és Gáspár Katalinnak 2 rk. (in, Bellosevlch Sándar oki. mérnök és Haluskay Máriának rk. fia\', Feldől oly i Ferenc magántisztviselő és Halász Emmának rk. fia. Vörös György m. klr. postase^édliszt és Zab Margitnak rk, leánya, Ksppel jczsel nap-számos és Csikasz Rozáliának rk. fia, Kötő Gyula fsldmáves és Gócza Máriának rk fia. Halva született 1 flu — Házasságot kölött 6 pár: Ádám Endre oki. gazda, uradalmi intéző éa Kőnig Valéria rk., dr. Csík Béla Lászlé tb. szolgabíró és Kisfalud! Zsuzsanna rk, Sajóvölgyi Ferenc napszámos éa Va iga Anna Sipog József László cipészsegéd és Ács Anna rk, dr. Kárpáti József orvos, iá Asbath Ilona állami tanilónö rk, Hc/váth József földművel éa Doleasár Rozália rk. — Meghallak 11-en: Molnár Imre földműves rk. 16 íves, Vnk Petemé Tóth Mária rk. 37 éves, Kiss Márton ny. MÁV váltókezelő rk. 65 éves, özv. Singéi Jakabné Kohn Róza izr. 85 éves, Gödinek Ferenc földműves rk. 81 éves. Kiss Lajos napszámos ref. 80 éves, Téth József dpésxmeater rk. 41 éves, Képpel Ferencné Szmodics Juti-
Ertesitem a n. á. közönséget, hogy »
halelárusitásomat
¦ Törvényház fölén, holglrok sora alsö holyéiu holyextom it.
Tisztelettel BÉRCZI JÓZSEF
Kályhát, tűzhelyet
mis téli asatnégletét már most jegyeztet se elő Ciéjlélhex goljéíesaiágyak rakUin
ÜNGER-ÜLLMANN v«k««ke<i<8ben.
jigy" Hnffc«tT-»»nli, trtr<ilwa- ea kenSola) raktár. -iM
DRAVAVGLGY1
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Arsmazámlák flaatása, roklamáolók, hlbajalentések, szakszerű v : y<: IalvÍlá«ositis minden vlllamas káraláslaen déletfiH B-W úéltXAn 16 6rAig. Cgangaary-utSi. tolqfon 29a*.
anna rk. 23 éves, Özv. Polai Lásxlőné Ua-vldovlcs Anna rk. 65 éves, Baj Aana rk 28 éves, Ollc Isivániié Hajdú Mária rk, 25 éves.
Angolszász hajóvfH-.r.iumltt A Messaggero Jclentf. hogy a tengely tengeri és légi hadereje június n-tfli 20 lg 9 ellenséges kereskedelmi hajót slllvesz-tett el 74.001) tonnatartalommal. Ugyanezen Idő alatt megrongáltak még 25 kereskedelmi hajói.
„Minden ufabb extráik közelebb vtexi az Egyeeűtt Államokat a veszély vonal felé*
A brit hírszolgálat jelrint(V» alánján közli a Német Távirati Iroda, hogy az Kgyosült Államok acélipara a azénsztrájk követkozU\'>)>eii tegnap mór csökkenteni kezdte » termelést. Közölték, hogy a azén-tartalékok hiánya miatt Alabiííim államban 50 százalékkal csökkentették a koksz-tormolóst. Kgy nagy aeetrpari társaság sajtótájékoztatója kíjelentelle, hogy a sztrájk által okozott vesztüségekot a habom .tlatt már nem is lobot pótolni. Mimién ujabb sztrájk közclobh viszi az bgyOSÜlt Államokat a veszély-vonal fele.
Az angol hírszolgálat jelentése szerint a sztrájkoló északamoriksi
munkások háromnegyed része, szám-
szerint 880 ezer omhor Poruinylvá-niára és Nyugat-Virgíniára OHÍk.
áFKÚHIRDETESEE
Laikaitaaieegédal és szerelő-tanoncot felvesz Czvetkó, Horthy M.-u. 4. IMI
Háameelera^gail vállalok lakás ellenében vagv uoba-konybát lakásomat el-csarélném. Clm a kiadóhivatalban. 2055
¦lad«Bi«a-uaikáean5naki alinlko-aom helyben vagy vidékre. Petrovlcb, Magyar-n. 18., Ötödik ajtó. 2655
VematAI állás betöltéseié alkalmas sxat azonnali belépésre felveszünk. IrásbeH megkeresést Turul Biztosító Ssombattiely, Eitsébet klrályné-n. 24. kélünk. 2051
Cséplés! szezonra, mint BjápáMp alkalmazást keretek vidékre la. Clm a kiadóhivatalban. 2047
SxámlássáalMin jiitaa női mnake-erőt felveszünk. Nagykanizsai |Fonal(eití-gyár, Magyar-n. 86. 2053
Maalkardasil tudó leányt délutánt órákra felveszek, üöslürdö, KUtaludy-n.
2S5»
CaépISBéMásurt keresek nj Holibetr lS70-es gaiaitaráboz. Kollár István nolnár, Komárváros, 3061
ADÁS-VÉTEL
Egy ebédlő |wrxaauiESiiy«a eladó. RikúultL 11 2050
Bontásból két naj József fóberceg-ot i
utcai ablak atoda.
30N
Háláltaakaaalt, csinos ktusejlt, tét-használt, JOkarban lévőt, azaaoaU megvétellé keresek. Cini a kiadóhivatalban. 201»
LAJCA3. OZLETHELYISátO
Ozletkcfyteég bereadezéuel egyllt kiadó aionnal. Cini a kiadóhivatalban. 2044
HÁZ ÉS INâATLAN
Hlad4 öiaakomfortoa hí rom szobás és
egy adómentes kétszobás családlbáz bel-taiületen. Ötször kétszobá* bérház. Megbízóit Horváth, Sugár nt 42. 2097
KAOJll KftZLéfJT
raiLivituai Mapiuavv Kiadja : „Magazdaaial R. T. ¦suryfcaetiasrV ralslos bdadé : Xalal fara*. Nyazaalatti i .Ktifaisasaffl R. T. lsa«rkBBltaar*> HyawAaJtlxwMj^yluwiMA».
VtMi :
Sia:
,M4f0k<"at: 83. <vt, 140,,,, Nagykanli.a, »48. junlus 23. szerda ára 20 fillér.
TOorl toila :____ mtmmmmmmmumwmmmmmwmummummmuuumuummummmmmwmwmmmtmmmmmmummmmmmmwm
ZALAI KÖZLÖNY
iitiirrr T<• kladtólYatíl: Fő-ut 5. Kán. 555SSB *• UXiklnUll leid« ifi.
Mul\'" Kindes tlttlni, ililniii«.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Emlékesünk, goudolkozznnk, okuljnak!
Irta: P, Libinoi Medard
öt esztendeje.
IdiotizetéaI ára: egy hóaepra 3 pengő 20 fillér,
Negyedévre 0 pengó 20 fillér. Egyes szám: hétköznap 12 tili., szombaton20 üli.
Immár öt esztendeje, hogy . az egész világ szeme fürkészőn fordult felénk és csüngött rajtutik. Ot esztendeje, hogy egy rövid időre, az Eucharisztikus Kongresszus idejére a katolikus világ középpontja, szive leltünk.
Krisztus Király, az élet és hálái ura, ragyogó naprendszerek, csillagtáborok aharniatos rétek, morajló óceánolc és komorló hegycsúcsok, ég és föld Teremtője seregszemlét tartott egy letiport, de lábadozó s uj, cró-sebb, szebb életre hivatott nemzetnél : az árva magyar népnél. Mi hódolattal fogadtuk öt. Ks bevonult emberszivekbe, hogy hogy erőt, reményt, fényt kölcsönözzön. Felemelte a lekonyult fejeket s az élet ezüst-homloku vándorát, az embert, akit marakodó kenyérharcok \' vihara ver és tépá# s tesz kono-. kul dacossá,- felemelte enrborf méltóságának tudatára, hogy visszaadja önmagának, családjának, társadalmának s nemzetének, mint olyat, aki gránito-sabban tud harcolni, melegebben szeretni s áldozatosabban élni, mint eddig. A férfihomlokon, hol az Elet, a Sors, a Robot mély gondbarázdákat vágó^ kegyetlen vésőjével, most a vigasz derűje, avmagyar hiva-tottság öntudata szánnak a békének édessége ömlött, melyet a Világ egyetlen bölcselet-rendszere, patikája senr ad meg, egyedül Jézus, a "béke Fejedelme.
Milyen lelkesen, hitvallón ál-¦ák Krisztus-király meglobogtatott zászlaja alá férf iáink, rangkülönbség nélkül s mennyire egy szívvel-lélekkel zugták-fo-fiadták, hogy magán-, családi-, társadalmi és nemzeti életükben, sajtójukban s minden étet-megnyilvánulásukban a szent-istváni tanítást juttatják diadalra.
A kongresszus alatt szint vallottunk Isten mellett. Szinte : leszavaztunk s rászayaztunk az - Istenre. S ez a színvallás olyan volt, mint hatalmas harsonaszó, mely elhangzott s hamarosan visszhangja lett.
Mert válaszolt Isten színvallásunkra ! A történelem- Istene, Ugyan nem mennydörgéssel és villámlással, mint Színál he-ffirén. Nem jgy, de válaszolt. Viaszolt ugy, hogy beleszólt a tör-felembe igazságosztó sznvá-Jw s ami huszéven át gyerraek-aloni volt számunkra s elnyomás alatt sínylődő tcstvére-
ténnyé lett. mikor a I*"elvídék egy nagy részéi békés utón visz-szacsatolhatluk anvaországunk-hoz. Aztán jött a többi terület-gyara|->odás, ami aránylag simán, súlyosabb véráldozat nélkül valósult meg. S hogy történhetett mindez ? Beleszólt Isten a történelembe — ha emberi eszközök utján is — és javunkra döntölt.
A magyar nemzet, mely nem fegyverrel, hanem lelki, erkölcsi területen veszitetle el a háborút, a trianoni halálos ítélethozatal, után megtorpant a végzete felé kígyózó, lejtős damaszkuszi uton. Lángszavu aposto\'a;, Prohászkák, Zadraverek, líulty-*kaiak és Rángnák álltak mellé irgalmas szamaritánusokként, hogy erkölcsi sebeit kötözzék s
őt magát meggvógyitsák. A beteg tnlpraálli, Isten mellé állt. A nemzet erkölcseiben tisztább, lelkületében acélosabb lett s a történelem irányiló Ura megtoldotta törekvéseiben.
Ha gondolkozunk, be kell látnunk, a történelem felett álló legfőbb hatalom : Isten segített idáig minket.
De nem elég, ha csupán emlékezünk és gondolkozunk azon, hogy .lám, az Isten mégis csak ránk tekintett. Van ennek az öt évnek egy tanítása, mely végigvonul egész ezerévünkön. Ez a tanítás azt mondja nekünk, hogy csak akkor Vagyunk igazán erős, hivatásunkhoz hü nemzet, ha keresztények vagyunk. Az utolsó évtizedek magyar történelme legfényesebb igazolása annak, hogy az elkc-reszténytelencdés egyenlő az elerőtlenedéssel ; a hamisítatlan kriszlusi aluj)okröl való lelépés
tragikus félrelépéssel ; u valláserkölcsi nevelés ¦ akár nz iskola padjaiban, akár u nép szélesebb rétégetlKMi - lerongyo-lódás.
Ez áll nemcsak nemzeti multunkra, hanem történelmi jövőnkre is. A magyar történelmi hivatás tnindig keresztény hivatás \' volt. Éppen azért történelmi hivatásunkhoz való hűségünk sürgeti a keresztény nemzeti életet, mely nem tar-talomnélküli, vagy komolyan megkérdőjelezhető tartalom igazság nélkül. Jelszavaktót zür zavaros korunkban nem jelszó kell; Elet és valóság! Nekünk pedig kell az izmos, acélos keresztény magán, nemzeti és közétet ! .,\' .
A történelem Királyának, az eucharisztikus Mesternek ünnepén igy emlékezzünk, gondolkozzunk, dc leginkább — okuljunk : .
Az európai partraszállási vállalkozás nem számíthat sikerre — irja a Daily Mail-ben Llddel Hart angol katonai szakértő
Detroit állam kormányzója katonai segítséget kért a zavargások megfékezésére
ml;
számárítj az megvalósult
Liddoi Hart kapitány, az ismort novü^anool katonai szakértő a Daily Má\'il hafláhjain az európai szárazföld inváziójával foglalkozva a kö-votkozőko? irja:
Invázió osotén nem olyan ollonfól ellen koll harcolni, mint Észak-Afrikában, ahol mindon tokintotbon hátrányos holyzotbon volt. Ellönkozó-log, invázió esetén tisztában koll jönni azzal, hogy az európai orőd olloni támadás foltétoloi toljosen niáaok, mint amilyenek az észak-afrikai harcokban voltak. A szövetségeseknek támadó haderőjükül hosz szu tongori uton koll szállítaniuk, ugy hogy onnok kövotkoztébon az olőfoltótelok nemcsak teljesen megváltoznak, hanoin teljesen ollontéto-eok is. Az olőny ozuttal-ugyanis az
GSbbeU:
Népünket elszánt akarat tölti el, amely dacol minden ellenséges terrorral
o!lenség oldalán van. Az északafri-koi harcokban a szöveteégesek azért vivták ki a maguk .számára a döntést, inert számbeli fölényt mutathattak fel. Az európai partraszállási vállalkozás nem számíthat eikorro, mórt sehol som léphetnek fol a szö-votségosok számbeli fölényben lévő csapatokkal. A szárazföldi hatalmak ugyanis sokkal gyorsabban éa köny-nyobbon goiuloakod hatnak, megfelelő csapatokról, mint a szövetségesek. Mindezokon kivül a tengely hatalmak\' katonai őrizető* alatt álló -hatalmáé partvidéken nohéz olyan holyot találni, amoly alkalmas lonno rugalmas hídfők képzéséro. Az ollonség ugyanis éppen özeket a holyokot már jó oloro megorősitotto és gondoskodott is védelmükről.
A birodalmi propaganda hivatalok vezetői hétfőn és koddon Boriinbon ülÓ3t tartottak s azon a vozoto ezo-mélyok beszámoltak Németország po litikai és katonai Imdvozotósénok idószorü kérdésoiról, A .mogboszélé-sok kiomolkodő pontja \'OöMxjIh dr. birodalmi miniszter beszéde volt.
Göhbola dj*. a léci hálioru kövot-koztélwn támadt kérdésokkol foglalkozott. Itészloteíep iamortotto a tteb támadások által sújtott nyugati és északnyugati térülőtök lakosságának
megsegítésére tett rendszabályokat. Megemlékezett a nvugati torülotekon tolt látogatásáról. Népünket hajthatatlan éa elszánt akarat tölti ol — mondotta —, amoly dacol mindon ollonségos terrorral és már előre Íb meghiusítja az ellenség mindon szá-mitását. Ma az egész nemzet, a birodalom vezetőitől a német haza esYszerü fiaiig ofrvaégce, oros, aka-jattól..jfeJoJkc* álhatatoaságtól áthatolt. A német szolgalom és vitézség, valamint a Vezotéfl zsenialitása a
biztos győzelem egyik loglényogd"-sobb tényezője.
Miért keletkeztek m detroiti zavargások? 3
Amsterdam, június 23 (Német Távirati Iroda) A brit hírszolgálat jelentése szerint Detroitban véres zavargásokra került sor. 23 személyt megöltök. Ezek között 20 néger is volt 1300 személyt letartóztattak. Ezeknek 85 százaléka .szintén néger/volt. A városban gépfegyverrel felszerelt acélsisakos ka-tonakJ teljesítenek őr járati szolgálatot, A város ipari negyedeiben, ahol körülbelül kétmillió ember lakik, ostromállapotot hirdettek ki. A legtöbb gyár ugyan már üzemben van, dc tegnap több fehér és színes munkás nem jelentkezett mun- . ka helyén.
A legújabb hírek szerint Detroit állam kormányzója katonai segítséget kért, mert a város rendőrsége teljesen tehetetlen a Zavargásokkal szemben.
Washington, június 23 A detroiti zavargások lm* szerint, \' annak következtében keletkeztek, hogy a Paoknrxl-\' gyárban néger munkásokat is;
ZAUAI KÖZLÖNY.
alkalmaztak. E miatt * fehér munkások fellázadtak.
Az USA kormánya a fövőbsn
ellenőrzi a széntermelést
\'Amsterdam, június 28 (Német Távirati Iroda) Ab angol hírszolgálati iroda jelenti Washingtonból: Az Egyesült Államok kormánya a jövőben ellenőrzi a széntermelést. Kiadta a parancsot az egyesült bányamunkások szakszervezetének ]k>litikai bizottsága u bányászoknak, hogy október 31-ig dolgozzanak. A líizottság egy éráig tartó vita után nyilatkozatot adott ki, amelyben közölte, hogy a belügyminiszter vállalta a bányamunkások gondnokságát és biztosította őket arról, hogy változatlanul fennúllanak a legcsekélyebb munkádijró] Kitoló eddigi rendelkezések.
-~\\ Mtíői fuga India önkormányzata ?
Amsterdam, június 23 (Német Távirati Iroda) A brit hírszolgálat jelentése szerint Wavell tábornagy \'az indiai hivutalbsií a sajtó képviselői elótt kijeién tette, hogy India u szövetségesok számára életfontosságú támaszpont. .Megjegyezte még, hogy Inuiánuk a ná-borus erőfeszítés" torén végzett teljes itményoi tói függ az a lehetőség, hogy megadják számúra az önkormányzatot, i
Hadlállmpothan ax olasz szige-tek posta- és távíró-személy xeik
Az olasz hivatalos lap közli Mussolini rendoletét, amely szerint a Szicíliában, Szardíniában és a ki-Mobb olnsz szigotokon lévő posta- é» táviró-személyzetot hadiállapotba helyezik.
James Grigg hadügyminiszter Kairóban
James Qrlgg angol hadügyminiszter Kairóba utazott, ahol a csapatokat látogatja meg.
Tant visszatért Nankhxgba Tani, japán nagykövet báromhetes tokiói tartózkodás ulán visszatért állomáshelyére, ? nemzeli Kína ffl-fövároiába.
De Gaulle és Gtramd külön-külön vezetik haderőiket
A brit hírszolgálati iroda jelentéle szerint Algírban hivatalosan közölték, hogy De Gaulle és Qiraud küiön-külOn vezetik haderőiket, amíg azokat egyiéges hadsereggé olvasztják egybe.
Kész nöi Nyári ruhák Kosztümök Blúzok Pongyolák Szoknyák Nagy választékban
¦nél
InBlns 28 án érkezik dr. lóban Béla államtitkár Kanizsára
Amiül illetékes helyen velünk\' közlik, dr. Joliim Béla államtitkár június 28-án, hétfőn, este a budapesti vonattal érkezik Nagykanizsára, ahol az állomáson a polgármester fogadja. Majd szállására hajtat. Másnap, Péler-Pál ünnepén résztvesz az ovónÖk kongresszusán, ahol beszédet mond, majd utána a ka-
nizsai orvosi kar tiszteleg nála a városháza tanácstermében, m«jd megtekinti a város egészségügyi intézményeit és részvételével ünnepélyesen és hivatalosan megnyitják a lazsnuki tüdőbeteg-szanatóriumot, dr. Krétky Istvánná polgármesternő alapítását. ";. j
Az utas élehniszerpoggyásza
A vidéki közönség gyakran utazik a fővárosba és többnyire magával viszi mindennapi élelmiszer-szükségletét, mert a jegyellátás vidéken egészen más, mint Budapesten. Illetékes helyen érdeklődtünk tehát, hogy külön enged élv nélkül müvei\' és mennyi élelmiszert hozhat magával az utus saját szükséglett\' részére. Nem kell engedély atihoz. hogy egy kenyeret, egy pulykái, két tyúkot vagy- négy csirkét, sonkát, kolbászt, vagy
más füstölthust 5 kg. súlyig, halat vagy nyershust összesen ugyanilyen suly erejéig kézipoggyászként szállíthasson. Tojásból n legcsekélyebb mennyiség szállítása is tilos külön engedély nélkül és ugyancsak elkobozzák a szállítási engedély, nélkül felvitt tejet, tejterméket is. A gyümölcs, befőtt, sütemény, tészujj és más élelmiszerek felviteléhez személyes szükségletre ugyancsak nem kell engedélyi kérni.
Eszméletlenre vertek a cigányuk egy somogymegyel erflöört
Orsós Márton, István, Ferenc és József ii so\'mogymegyei Szh-:j lókban lakó cigányok cigány\' szokás szerint összevesztek. A közeinkben ellenőrző körútját végző Szabó János erdöőr csendre intette őket, mire a cigányok rátámadtak és ugy megverték, hogy eszméletlenül esett össze.
Szabói ezután otthagyták, aki csak egy óra múlva tért magához. Bevánszorgott a faluba, ahol/mindjárt gondozás alá vették/
A csendőrök a cigányok keresésére indultak. .Még aznap cU fogiák őket és bekísérték a kaposvári ügyészség fogházába.
A zágrábi orvos családjával és egész vagyonával indult Palesztinába, de a határvadászok elfogták őket a magyar határon
Nagymennyiségű pénzt és ékszereket találtak náluk
A muraközi magyar határvadászoknak tegnap feltűnt egy öt fÖböl álló társaság, amely bőröndökkel megrakodva, horvát területről a magyar határ felé törtetett. Szemmel láthatólag a jobb osztályhoz tartoztak. A ha-tárközegek igazoltatták őket, de nem volt sem útlevelük, sem egyéb engedélyük a magyar halár átlépésére, ezért bevitték az egész társaságot az őrsre, ahol kihallgatták őket. A társaság tagjai, névszerint dr. ileim Oszkár orvos, Ileim Stella, ilcim I.eopoldné, GoUlfahn Sándor, Goldfnhn Miksáné zágrábi lakosok, elmondották, hogy minden vagyonukat pénzbe és ékszerek-
be/ fektették és elindultak Palesztinába, hogy ott uj hazát keressenek. I)c nem voit útlevelük. A bőröndök tele voltak finom j ruhancinüekkel, sok arany- és 1 ékszerneinüvcl, mintegy 12.000 pengő, még több kuna, valamint dollár. Miután alapos volt a gyanú, hogy a nemkívánatos társaság Magyarországra akart beszivárogni, egy járőr ma reg-gél beszállította őket Nagykanizsára és átadta a kir. ügyészségnek, ahol minden értéktárgyról leltárt készítettek.
A vizsgálóbíró dönt még a mai nap folyamán további sorsuk felett.
Június NÉP MOZGÓ Sierdán
*3-24-én é$ csütörtökön
ám Idát legnagyobb vigjáték-siker !
PÓTOK AZ ÉJSZAKÁBAN
Ss&nxáolős az UFA vtldghiradó
Előadások kezdete szerdán S éé 7 órakor, csütörtökön 3, ö ób 7 órakor
1943. június 23
Óvónői kongresszus Nagykanizsán
A Kisded nevelek Országos Kgyo-sületónek »DunántuÜ óvónők Köro« június hó 24—30-íg tanulmányi napokat éa közgyűlést Unt Nagykanizsán.- Közbon egy napra átran-dúlnak Csáktornyára, hogy — amint ez a meghívójukon áll — ^szivükre Öleljék Csáktornya drága hazatért
Történelmi időket élünk. Történelmet idézünk, történelemre hivatkozunk, majd minden alkalomkor, amikor ünnepiünk vagy emléket szentelünk. ¦
Az óvónők Nagykanizsán üruTapot ülnök. A munka-ünnepét. Kimélyítik pedagógiai, szociális és egészségügyi tudásukat. Sok idő tolt ok nng az óvoda eljutott nevelő muiüaissá-gának mai magasságához. Föllapozva a kisdedóvás történőimét, visz-azamogyünk 1826-be, amikor Brunswick Terézia grófnő kísérletei tett arra, hogy uz olsÖ óvodát Budán megnyissa. Amikor erre engedélyt kért, egy magasrimgu tisztviselő csak annyit válaszolt, hogy: »a népnek engedelmességre van szükáégo, nem pedig novolésrc«. Az ongodélyt, megtagadta, Brunswick Teréz azonban néni lankadt el, tovább fáradozott, míg végre 1828-ban Budán megnyitotta az olsó óvodát.
Ma pedig, -1048-ban, J26 évvel később az államhatalomnak nem koll magyarázni, hogy milyen fontos a nevelés, sót éppen felülről jön az irányítás, a szociális gondoskodós a nép számára. Az óvodákat sok bolyon kibővítették napközi otthonnal, ,anii nagyon áldásos intézmény, do jelentékeny munkatöbbletei is jelont az óvodát is vezető óvónő számára. A Nóp- és Családvédelem 1942 12. számának adatai szerint az egész, országban 2017 óvoda van ö ozok közül 7Ú6 napközi otthonnal ellátott. Mig 1400 napközi otthonos óvodára volna szükség, olyan bolyokon, ahol legalább 100 vagy annál több ovodakötolea gyormok "van.
Átlapozva a régebbi statisztikai adatokat, azt látjuk, hogy például 1007-ben összesen 2614 kisdedóvó intézet létezett, még pedig 1686 rendes óvoda, 224 állandó és 704 nyári menedékház. A hiány oka Trianon, moly az elvett torülotokkol együtt jól fölszerelt óvodákat is kapott; A visszacsatolt területeken — így például Muraközben, ahol előbb igen szép ovoda-kultura volt — alig kaptunk vissza óvodát. „A mogazúl-lók a legtöbbet visszafojlesztotték, megszüntették, az óvodák épületét más célra használták fel. Lassan újra megnyílnak az óvodák. Az óvónőhiány fokozatosan megszűnik s újra fel lobot majd állítani a visszacsatolt részekon azokat a szép kis házakat, amolyok a magyar 1 szó, az alapnovolés első szolgálatában állottak.
Nagykanizsán 5 óvoda működik, az egyik kiskanizsai napközi otthonnal kapcsolatos. Ezenkívül a Misz-sziós Nővérek is vozetnok napközt otthont 3—6 évos gyermekek részére.
Az óvodák és az óvónők utja még eléggé göröngyös, még sok tennivaló van ezen a téten. Az óvóitok
Rszgálic Feketegálic Rézmsszpor Cinkgáiic
minden mennyiságban kopbotó:
IfJ. Tóth Péter
Nagykanizsa, Siant FlöriAn-lét 9.
1943. június 23
négy ^vos kápazdei szaktudással jrttii értekéé pedagógiai, nzociális és eg^íBégOgyi tovékonységot fojtoiiok Ki az óvodákban, napközi, otthonokban. Kis falvakban ápolják a kultúrát, harcosai a magyar szellőmnek, jótevői * szegény gyonuekoknok falun, városban egyaránt.
Néha nincs más jutalmuk, mint ,1 szülök hálája, a gyermekek szőre* toto, mosolya, do ez az olisniorés aohfl ol nom muló emléke marad az oténániknek. Ezért is érdemes dol-gozni a közért, a hazáért, amoly mindnyájunk édos anyja.
Nagykanizsa város meleg Méretette! é» tisztolottol várja az óvónőket és megbecsülő érdoklódéssol s kongresszus előadóit, őszintén kívánja, hogy az óvónők tanácskozásai skái" az óvodák, akár az óvónők érdekei szóm pontjából sikcrro vozca-wiiok.
Logyon itt tartózkodásuk kol lenié*, orodmónydus. Vozóroljo további működésüket isten áldása a a ro meny, amiért mindnyájan dolgozunk\': Magyarország régi határainak Tissziiállitúaa.
BVLL CILI
ZALAI K.0ZL0NY
Csóhanin József, a ruszin őstehetség
Az urnapl körmenet sorrendje
Most, az idén indul első izben is ünnepi kórmenet a Jézue Szive plébániatemplomból. Űrnapján két gwntmise less. Az egyik a loniplomban, a másik, a tábori mise pedig * templom előtt.
A körmenet sorrondjo a k<i-rctkazó:
1. PoszÜlet két lobogó között. 2. Iskolák. S. Leventék. Ceorkéazek. . 4. KatolíkuB Legényegylet. Jéaua Síire Egyházközség férfiai. 5. Baross, Szövetség. 6. Ipartestület. 7. M. kir. Posta. 8. M. kir. Államvasutak. Ö. Pénzügyőrség. 10. Vámhivatal. 11. Állampénztár. 12. Só-hiratal. 18. FolyammérnöltBér. 14. Városháza. 16. Államrendőrség. 16. Bíróságok. 17. Ügyészség. 18. Ügyvédi kar. 19. Városi kópvisolótoetü-]ct. 20. Keresztény Tisztviselőnők 21. Szociális Misaaiótársulat. 22. Szent Ilona Loányklub. 28, Oltáragylei 24. Szent József Egyházközség. 25. Vitézek. 26. Tűzoltók. 27, Lovonto diszszakaaz. 28. Frontharcosok. 29. Katonazenekar. 80. Katonai diseszakaee. 81. Irgalmas nóvérok. 82. Mária leány társulat. SS. Első áldozók csoportja. 84. Kon-pgációa négyszög. 85. Papaag a logméltőeágoaabb Ottáriszantséggel, baldachin mellett disaórBóg, Bgynáz-kózségek elnökei. 86. Baldachin mögött a polgáxmeeteri hivatal ál-fel közöltek ugyanaz által közölt sor rendben. 87. Egyháaközségok kópvi-wló testületei. 88. A mognovozatt Moportokha nom tartozó i\'mtm fér-. (Í\'E ŐS nák.
SPORTÉLET
Nagy az érdeklődés « Sioluok—NVTE mérkőzés Iránt
Holnap, caütőrtokőn pontosan fél • órakor kozdódik a Szolnoki MAV -NVTE mérkőzés, olótto fél 4 órakor a ZMNTE játszik a Zalaogor-»«gi LE CBapataral. A jopiyok nagy <t"M rnar olövétolbon olkapkodták. Az NVTE vozotóscfio többozor nézőt rtr a mérkőzésre. (0
Aranyat, iwtif
legatagáiitab árban veatek.
Vókásy ékszerósi
Már napok Óta csoportosan úlldo-ganak az omlwrok «. Fő-ut egyik uzlotholyiségo olótt.. Csodálkozva, /ík t vo JArtatÍ»k szemeiket a Horváth Lajos üveg- és porcot ián nagv-koreskodó kirakatában olliolvozótt képon, amoly a hősi halált halt vitéz nagybányai Horthy István kisfiát ábrázolja, amint kis roptilógépévol Játszik. Mögötte, a füatgomolvagból éloaon válik ki a Kormányzóhelyfet-tosUr alakja, ugy} ahogy az őrangyal áll az ártatlan kisgyonmpk mollott. Mint lapunk ogyik mulfhoti számában röviden már emliti&ük, a kép Caóhanin József ruszin festőművész alkotása, aki ozidószqrint katonai szolgálatot teljesít Nagykanizsán. ,< "i
Hogy ót é« élotét, valamint rriüvé-szotét és céljait mogismortosstlk a közönséggel, folkorostük őt rhagát.
Nagyon szerény, közvotlorí fiatal-emlwr, a gyormökek ogyazerüségé-vol és tormészotoaségóvol. Nagyon\' nehezen beszél Önmagáról. Ezt azonban nom lobot ruszin voltának tu-lajdonitani, mort hiszen mér töké-loteson beszél magyarul éa otthonosan érzi magát a magyar környezetben. Inkább a kezdő művész öntudatlan tartózkodása él benno, aki csak félve, azemérmeeon mutogatja Önmagát, tárja fel művészetén keresztül lolko egy-egy darabját.
Többnyire atyai montora, a fiatal, müvéazetrajongó tiszt beszól hol vette, aki felíedozto tohotségót és elhatározta, hogy az érvényesülés Htjára segíti.
Kérdésünkre röviden ismortetí Csóhanin élettörténetét.
— Huszti szülotésü, levonuláséig ott lakott a szülőivel ogyütt — mondja. — A szülői szegény napszámos omlwrok. A Józsefen kívül még öt gyormekük van, a legkisebbik, nki nyolc éves, néma, ami még inkább növeli szoronceótlon-ségük súlyát, ö — int fojóvol Caóhanin felé —, aki éppon az egyik képét nézi olcondolkozva, az olomi iskola negyedik osztálya után gimnáziumba mont, azonban csak az olső két osztályt végozhotto ol. Szülői nem tudták tovább taníttatni. S azonfelül az igazgató (még a csoh uralom alatt volt mindoz) is azt ajánlotta noki, hogy maradjon csak otthon, nyomoruságával no liozzon szégyent az iskolára.
— A két gimnázium olvégzéso után festőinasnak mont a kis Csóhanin — folytajta kedves módom tisztünk. — "Valami kíváncsiság, szeretet már okkor ébredozhotott benne a festészet iránt, bár olointo csak mázolásban lolhotte örömét. Még tanonc korában, amikor a moe-toro nom látta, a szoba íalára. amelyeit ki kellott festeniük, különféle antkokat mázolt, majd hamar olkonte és a kívánt mintára fostotto át, alnikor a gazdáját hallotta folójo k,r.->dni,
—>Al első ihlető a költóknjüt többnyire a szerelem szokott Jertn#i. őnála a gyönyörű kárpátaljai vidékben jelentkezett. Lelkét megragadta a régi huszti vár. Elhatározta, hogy lefesti. A bofojozésig azonban nom jutott ol, mert a hirtolon bekövetkezett esőzés miatt munkáját folytatni nem tudta. A huszti vár
azonban továbbra íb várja, hogy megörökítése liofojozést nyerjen...
— Mikor kozdott jobban elmélyülni a foatészotbon? — kérdozzük a pártfogótól. t
— Amikor Kanizsára korült, mint katona. Itt fostotto ezeket a kópoit, mutat körül a szobában, ahol nyolc kép függ a falon, szépen bokoro-tezvo.— Szabad idojébon mindig festogotott. Ez volt szórakozása, a moly azonban egyúttal komoly, fáradságos munkát "is jolont.
Sorra, végignézzük a képokot. Az olső, amit Kanizsán foetott, egy tájkép. Paluvőg, mollotto kis patak húzódik. Szokványos kép. A kövot-koző tájképo, amoly a learatott gabonaföldokon elmaradt kalászokat szedegető asszonyokat ábrázolja, mér élni kezd. Itt mór ébredezik a művész, aki önmagából nőtt ki, mindon külső iránvitás, tanítás nélkül. A logsikerüllobbók azonban csondélotoi. Ilyen tárgyú kőpoin valósággal az élet jelenik mog. Epret ábrázoló képe étvágyra gerjeszti az embert ezen izlotos gyümölcs iránt. Az embernek kedve volna beleharapni.
— Hány képet fostott eddig? — kérdozzük Csóhanintóh^--^*"^ ¦
0 gondolkozik\'~né1iány pillanatig, számol magában. — Azt hiszem, harmincat — mondja. — Már többet eladtam bolölük. Négyet — mint arról az újságjuk^ is beszámolt —¦ a nagykanizsai Vitézi Székház számára- ol ajándékoztam.
—. EzenkivűT-kar«tí-o\\már megrendülést valakitől?-;— fordulunk ismét hozzá.
-t Igon, kaptam válaszolja. — A napokban rondolt meg nálatri egy vasúti főtiszt néhány képot.
~- TorméBzetoBon tanulni szo-rotno, továbbképozni magát a fostó-szotbón? — fosszuk fol a kérdést.
ö vár, nom válaszol mindjárt, majd szomorúan mondja: — igen, szorotnók, de nom tudom, valósággá válik-o az álmom. .-¦V ¦"
— Tudomásunk,szerint lépésokot tottok óbbon az fránvban? — fordulunk a müvészlolkü tiszthoz. \\
— Igon — hangzik_a ,válasz, 4-do nom tudom, őrünké el valamit?
A hangban rozignáltság csöndül, halkan, szinte észrevétlenül. Az aro ozt ^azonban mogerősiti kétolkedŐ vonásaival.
— Csüggedni azonban nom fogunk — mondja —, mert ha ozt a lépésünket nom koronázza síkor, akkor más holyhoz fordulunk »pro-tekcióért«.
Sikerülni fog, kell, hogy sikerüljön, mert a magyarság nom ongod-hot mog magának olyan tékozláat, Jwgy tehetséges fia\'it olkallódni fagyja. A magyar mindig jószívű, bajtáraías, szorotottoljos nép volt és nem kétséges, hogy az ma is.
Elbúcsúzom ... amint kilépek az árnyékos kis udvarra, ogy gőndör-azőrü, fekete kiskutyát latok. Vigan ugrándozik ott ogy "készülőben levő kép körül, amely őt ábrázolja, három kíscicával...
llawaJ
rdélyi nyereménykölcsön-kötvények u íiiíhiíi-íi \\m.
Kötvények napi áron kaphatók
a Néptakarékpénztár Rf.-nál Nagykanizsán M0I Nigykanlzii, Ot«ng»ry-ut 4.
A HAZÁÉRT!
Choma Gyula
tart. hadiugy, a Letenyci Takarékpénztár Rt. cégvezetŐjB, aki 1932. Április havitól «z orosz fronton teljesített katonai szolgálatot, bátor ég hfl-sles magatartásival a bronz vitézségi írmet, ma|d pedig a kormányzói Dicsérő Ella-mérést nyerte el a hadlizala-gon a kardokkal, OHn mellett, kocsioszlopa vlsszavonu-lisának vezetést hOibcn ellenséges léglbombátM tatáivá X 41 éves korában hősi halált , dhslt. •
Emlékét ildó kegyelettel ] 1 a Magyar Haza.
Haldokló hajnal
(Sgy k*aUs«! Ulti vwmI)
A\' Nagykőrösi Hiradó kiadásában, egyszerű, szürke köntösben jelenlek meg Tiszaváry Ervinnek, a Nemzeti Bank immáron nagykanizsai tisztviselőjének versei. A semmitmondó köntös mögött azonbáH egy istenáldotta költő-lélek nyílik ki, mint puszta tenyéren a szikrázó lapra csiszolt gyémánt Áhápy\\ egy mélyen lírikus embersziv-vers, annyi kis tükröző felülete nck. Egyik több, másik kevesebb fénnyel veri vissza a kül-\' világ és a belső világ színeit, hangjait, rezdüléseit, dc valamennyi őszinte a mondanivalójában, valamennyi becsületes az ember és egymáshoz való viszonyának értékelésében és valamennyi tjszta a nyelv-zenei öltöztetésében.
Tiszaváry Ervinnek ezek a versei a huszennyihány éves kor terméséből Összegyűjtött csokor és mégis sehol sincs benne nyoma a kezdő poéta bizonytalan tnpogatódzásfinak sem gondolatban, sem\' érzésben, sem külalakban. Az elhivatottság határozott és egyszerű szavai és kifejezései: a legbiztosabb fokmérője lirikus tehetségének. Aki ilyen maga tói értetődő biztonsággal találja meg a benne élő költői szemlélet és elgondolás számára a mindig legmegfelelőbb és legodavalób-ban alkalmazott szót, az nem is lehet más, csak költő, amikor muzsikával tele esik kl mindéit szótag a tolla alól.
A zeneiség mellett a festői elem nagyon sok Tiszaváry Ervin verseiben. Egyik-másik (Két szappanbuborék) valósággal ecset alá kívánkozik. De nemcsak hangulatokról, hanem emberekről, tárgyakról, a termé-
He megbízható éi Jó
BÚTORT
akar,
¦kkor rendelje mag
\'Sfmeghy Gyula
mdbutoraiztatosnil Megykanlisa, KlnlzsI-uUa 15. az.
BAÜA1 KQZL(HSM
1943. június 23
FERENC JÓZSEF
KESERÜV1
szélről is festői a látása, egy impresszionista kiegyensulyt* zott formáival, amelyekben né-ha keresi ugyan a változatossá-got, de a ritmus mindig ugyanaz, s ha nem, már kicsit idegenszerűvé, játékossá válik. Pedig a játékosság nem eleme Ti-szavary poézisének. Erő érzik a gördülő soraiból, a fegyelmezett tehetség lendülete, a céltudatos szépségre-törekvés, frissen fakadó vágyak feszítő ereje. Megihletik pasztellszín ürülékek (Mária) s olyan vers lesz belőle, mint színesedő tavaszesti köd. Máskor a köbe faragott szobor művészi robusztusával mintázza meg a magyar embert (Falu), vagy a magyar sorsol (Őrségváltás). Olykor csak egy-egy szellemes jioén ötletéhez szövi a verset (A veréb), máskor benne izzik az egész köllö-ember (Vágyódás egyszerűségre), Még a rezignáriójábnn is serö van (Megszűkült világ), de Apostol-os lázadása minden és önmaga ellen nem csap szerle-lenségbe. hanem bölcs szemlélődésből leszüi\'t írirsKát vei a megfellebbezhetetlen felé. Szerelmi lírája igénytelenebb virágokat is hajt. de virágok azok is, élők és nem csináltak. (Maga Írja: Te vagy a szent Kl-csckélyesedés -.) Itt már a fclü-leten is gyűjt szitakötő-mód mondanivalókat, de. azt is szépen, lágy muzsikával, meleg gesztusokkal csinálja.
Szimbolikája mértéktartó, találékony, találó, sokszor meglepő és\' mindig érett, nemű*-(Mind tétovább és egyszerűbb).
Tiszaváry Frvin költő.n javából, kiforrott befejezett már ugy is, ahogyan jelentkezik, tartalmilag és formailag végleges minden sora. minden szaván ott ragyog a tehetség legfőbb jegye : — az önkritika. (hl)
VÁROSI SZÍNHÁZ
Csütörtökön, 24 én d. u 4 órakor Legutoljára eaziniévadban Bomba-Jlker! Beiiti klljáríS I
Mária fóiiadnaiii
CsOtörtökö/i. 24-én este 7 órakor
Hosaáíparádés optrelt-irjdoniág! Itt elö.íör! Bérlet istaatl
HUSZARKISASSZOHY
A oagykaulzial Váróit Üilikáx
tgynapos vendég)* lika
KISKftNIZSAN
o Polgári Olvasókör szlnliBttermi.cn
janins 25-éi. rénteken elte V. 8 órai kezdettől
Siimc ke"\'! a
NÓTÁS KAPITÁNY
Hagy énekes,, táncos operett 3 felv.
lenek elöTólelben u O.iutkor altlsillénel. Bécsinél.
Pénteken, 25 én este 7 órakor Bókay Jánot 300 ostós óriási sikere
FELESÉG
A vonat elé vetette magát egy fiatal leány
Megdöbbentő esemény töri ént ma hajnalban n Bnlthynny-ul-cá végén levő vasúti pályatesten. Egy fiatal, mintegy \'20 év körüli leány az arra haladó \'c-bervonal elé vetette magát, melynek mozdonya bal lábút leszelte, majd a fejét és mellkasát annyira összeroncsolta, hogy a helyszínen kiszenvedett. Arra járó emberek találtak rá é"s jelentették az esetei a rendőrségnek, ahonnan bizottság szállt ki.
Lapzártakor értesülünk, hogy
a rendőrségnek sikerült megállapítani az öngyilkos .személyazonosságát. 0lávák Ceciliának hívják. Pertaki születésű. Öngyilkosságáig Horváth Jenő Hunyadi-utca 20, sz. alatti lókercs-kedőnél volt háztartási alkalmazott. Munkaadóinak cmliletlu hogy egy férfi elhagyta és\' ezt nem tudja túlélni. Tegnap este és.zrevétlvi.üT elment hazulról, hogy elkövesse végzetes cselekedetét.
5zljiház
Kék Duna
bizony, ehhez iiom kellett »ra-gyogó ópoiett« jelzés, som ogyób folkinálás és széjwégtapasz. Kgyetlon varázs szó vonzott táblás házat: Strauss-muzsika. Strauss-oporott! Kék Duna... Grinzing... Kolionzl,.. Wonnischo Oomütliohkoit... Hangulat, prgonanyitás, tavaszkacagás, romantikus sze.roIom, a sziv muzsikája, 8molybo pompásan beleszövő-dika K. u". K. Tlnfhallmitsikdirock-tor, Jolmnn Strauss sorolómtól mámoros szivéből .pattant feltörő sóhajok, fonó vágyak, ot nem csókolt cRokok, ogy csodás\' áloinbaringaté bűbájos, mesevilág pezsdülő zenéje, amelytől muzsikál n sziv és elvarázsol egy tündérországba, aliol zene, lánc, mosoly, öröm és szomoruságos boldogság az uralkodó planéta. Hát
Jgon, Nagykanizsa Üv«n daralmt akar. Szinlkultúrát. Kzt koll meg; órtonío végro annak, aki Nagykanizsa nehozon felmelegedő műértő közönségét megakarja hódítani a maga számára, fcs ahogy tolmácsoltuk a közönség véleményét a nólitokosti ün nopi clúailás szépségéről, ahogy kemény bírálatot kollett mondanunk a »Í3ácskaÍ dinom dánoiiK-uak nevezett ripityomról, ugy most is mog-iijak ohjokt.v és a magyar nrinikul-lura iránti szeretettől suggalt bírálatunkat, amely nem más, mini az olfogulatlan ezerszemű cézár: verdikt jo, amely mindenkor magyar fajta és művész szoretottól áthatott, még\'akkor is, ha a toll az orvos-sebész késének szoropót kéiiviel.Mi botöltoni.
A tegnapi előadás ugynovezott »pai\'á(lés -előadási-\' volt. Oporott n szónak\' legteljesebb művészi éi\'lcl-
\'méhon és szépségé bon. beállított alakjai a szi várni iiyes élőt diadalmas figui\'iíi, ííkikot animál és jwzs-dit a koringé lágy érzohnosségo, a női báj varázsa es akiket elringat líol dogságország édenélw. Kitűnő volt s szoroposztás. Mindenki egyéniségének mogfololó alakításhoz "jutott. A színészek hangulattal és ér-zésaol játszottak ós ez a jókedv, ez a pompás hangulat átragadt a nézőtérié és magával vitto a táblás házat, anioly nem tudott botolni a játék, zene és tánc szépségével.
Szűcs László igazgató Straiiss szoropében férfias, élotteljos beállításban formálta a bécsi zoncszorzőt, aklnok a szívó muzsikált, akinek agyából és szivéből csiholták ki "kedves szökő és barna fejecskéké
.azokat a csodálatos;, melódiákat. Szüoi játéka csupa természotosség, közvetlenség és teljes boleélés. ILrő-
toljes lendüloto mellett fogyolmo-zett. Tenorja csupa zöngés, fényesség, melegség, anioly a logmagasabb skálát játszi könnyedséggel szárnyalja, Takács Margit eleméiion volt, amihez hozzájárult, hogy testhez átló RzoTopot ká)nitt. amelyben egyénisége toljosségél>on érvényesült. Lr-zclmes szép játékot produkált, hangja bársonyos, lágy és kollomos. Natasája kodves színészi munka volt. Horváth Anny mogjolonésóvol és játékával rokonszenves színekkel állította 1» Jottvt, a szorólmós bécsi primadonnát. ICmhori volt és igaz ezinokkol fostette meg alakját. Kulturált hangja tiszta és csöngő a leg- ¦ felsőbb regiszterekig. Harasztossy Irén Micijo meleg tónusú, játéka, tánca és éneke kodves és-szép volt. Odo fi\'isRoséggol simult az összjátékba. Váradi Pál Ilazli.ngor visz-szaadásában is é rvényesiUnjO |x>nii pás humorát, zamatos donijét, amely ritkán lépi tul.a szalon domarkáció-ját. Szellemes, intelligens játékos, aki sokszor frapphozza játékával a nézőket. Kovács Anna nagyherceg-nójo elfogadható alakítás volt, úgyszintén Nagy Inim n«gyhm-cogo. Horváth .Jonó osztrák .rsfiszárját sok oiuImmí sziliekkel igyekezett meguaj-üolni. Toljoson illúziót költő volt. Dóák Sándor, bohotal Antal és a többiok szintén hozzájárultak az est sikot\'éhez. Különösön ki koll emelnünk a honvédzonokar szép és bálás toljositméhyót, anioly a Slraiisa-muzsikát Botion\'karnag>" avatott ve-zényloti) mellett stilulósan visszaadta. A rondozéfl körültokintö, szép munka volt. Díszletek, ruhák kifogástalanok. Korrá színpadi est volt. Budapesti előadás toljon illúzióját költet te. Darab és színészek megérdemelték a forró, viharos tapsokfii, Hisszük, hngv ugy műsorban, mint játékban ez a tökéletes -meg-londozottscg folytatódik. ¦ ,
MENEDÉK IIEZ80
A Balatonkőrnyék népművészete
A Magyar Királyi Balatoni Intéző Bizottság a vllalatoní Könyvok« sorozatának II. kötelét a Balatonkörnyék Népművészete címen most adta ki. A könyvöt dr. Donianovszky György, n Néprajzi Miizoum igazgatója állította össze nagy szeretőitől és hozzáértéssel. Mánga János, Kél Bdit, dr. Domsnovszky György
a balatoni viselet főt, himosteúisról, agyainnüvosségról, fafaragásról, pász tonnüvészetiól, viseletről »\'« himzÓB-ről, bútorról, népi építkezésről írtak érdekes és komoly tanulmányokat.
Kályhái, tűzhelyet
más téli szükségletéi már most Jegyeztesse elő CiepUfkei gelyó!c«apágyak raktáron
ÜNG RR-ÜLLMANN vaskereskedésben. W BoIberr-cApak, ;etrólenB- és ksnóolal raktár. t|ta
KÖZGAZDASÁG
Cukorltíénylés gyDmölcs-fcldolgozáshoz
A közellátásügyi miniszter a hivatalos lap keddi számában ki adott rendeletével szabályozta a befőzési cukor kiutalását A rendelet szerint a gyümölcsnek házi feldolgozásához cukrot ígrj. nyelhet az 1931. január 1-cután született személy, továbbá az az ingatlantulajdonos, akinek legalább 300 négyszögöles gyümölcsöse van. A gyermekek szániára fejenként fél kiló eukfot lehet igényelni június .\'10-ig a községi elöljáróságnál. A eukorva-sárlásj engedélyi az elöljáróság július fi-ig adja ki. A gyümölcstermelők tekintet nélkül a gyümölcsös nagyságára, háztartásonként 5 kiló cukrot igényelhetnek. Azok a gyinnölcstenue-lök. akik üzletszerűen foglalkoznak befőttek és izek eladásával, legalább egy mázsa befőzési cukrot igényelhetnek a közellátásügyi niinisztertöl.
A magyar konzervipar
uj utjai
A háborúban rendkívül megnövekedett a konzervipar szerepe. A Magyar Vidéki Sajtótudósiló budapesti munkatársa jc-lenlí. hogy a gyümölcs és főzelékfélék értékesítése tekintetében ujabban két szempont érvényesül. Az egyik, hogy lehetőleg minél nagyobb mennyiséget lehessen frissen piacra dobni másrészt, hogy az azonnal el nem helyezhető mennyiségek ér> tékveszteség nélkül konzerválhatok legyenek. Különösen nagy a fontossága az úgynevezett gyümölcspulp-gyártásnak. .Ezek a különböző gyümölcspépek teljesen uj eljárással készülnek, tartósításuk ártalmatlan vegyi ulon történik és Ízesítésükre, édesítésükre csak u fogyasztás alkalmával kerül sor. Á pép-gyártással jóformán az egész termést meg lehet majd menteni. Forgalmi szempontból pedig azt jelenti, hogy a kész gyű-mólespépet egyenletesen lehet majd placcra dobni akár a bel-¦föhlön. akár pedig külföldön. Ma már öt nagyobb gyárunk foglalkozik rendszercsen pulp-gyártással, de egyre-másra kérnek iparengedélyt kisebb vállalkozások is. KüliJaösen fontos a pépgyártás az alma értékesítésénél, meri még sok n másodrendű és harmadrendű almafajtánk, amelyeket eddig csak rinfusa-téleleklHMi lehetett értékesíteni. Egyre növekszik a szárított főzelékek népszerűségei*. A magas színvonalra emelkedett, fözelékszáritó iparunkra az- ex- , port terén aagy jövő vár. (MVS)
194:1. június 23
HlREh
NAPIREND :
Klskánísaán as ottani gyótryazar.-[ir Állandó ügyeletes szolgálatot tart
K,Pt*r. JhbIuj 23. Szerda. Rrtm. kat Efjüirutl. - Protestáns Zoliin. — Június 24. Csdlörlök. Róm. kai. Űrnapja. - Proles-[i:! Ivin.
A QOZFOBDO nyitva van reggel t óratői oste 6 óráig. (Hétfő, szerda, pjotck délután éa kedden ogéaa nap uikaek.) Tolefon: 600.
_ (Hkatalvlzsgálat)
Dr. Hflám ErnŐ törvényszéki elnök, miután Csáktornyán n kir. jírésbÍróságon a hivatalvizs^álatot megejtette, most Letonyén végez hi-(itolvizsgálatot.
- (Szabadságon)-\' \\
\' Horváth István törvényszéki tanácselnök, dr. Knausz László tör-rérü\'Siéki bíró, dr. Wébor Elek kir. jirísbiió megkezdték nyári szabadságukat. — Dr. Haám Ernő tör-(éovszéki olnők hétfőtől kezdi mog mari bziihudsúgát. _ (Falhlvis ¦ Szent dózsel-plébinla hit.lhez I) t
Az umapl körmenetet ez évben a Jézus Síivé plébánia vezeti/éa rendezi. A Szt. jóistí plébánia hívd és egyesületei la iuii a körmeneten vesznek reszt. Ezzel tipcsolatban kérem kedves híveimet és a íiibwgalml egyesületeket, hogy az alsó ü ip a fél 9 óiai szentmisén ve-
ívnek részi. Ezen mise után körmene-liitg vonulunk az orszagszá silóhoz és a reodeióiég állal kijelölt helyen bcállunk i lOrmenetbc. Plibánot.
- (Orvosi hír)
Dr. Majoros János belgyógyász .zskorvos folyó hó 24-tól nyári Wa-bzdságát mogkezdto. * (;)
- (Misszión nlr)
Kérjük ugy \'a iSzorvozot kedves hölgyeit, mint a Leány klub tagjait, hogy az uniapi körmonoton mind-nyájan részt venni sziveakodjonek. Csoportosulás fél 10 órakor a Jézus Síivo plébánia épüloto előtt. Bzoro-tettol az Elnöknó. (:)
- (Űrnapjától kezdve megindul a személyforgalom
U egész Balatonon)
Június 24-tÓl, űrnapjától kezdve megindul a hajóezoméíy forgalom az égési Balatonon. Egybon a szomólv-díjszabást 20 százalékkal íölomolik.
Tisztit***
mag tzervazetal • b*te*e«" falrwlmozódotl ulakteL b* n Inca 1» éppen >u ó krekedáwj Játtal
2 (Entz «éza „Balaton Élete" datfi könyve nyerte az Akadémia diját)
A Magvar Tudomúnvos Akadémia "agy tudományos diját ez évbon <""¦ Entz Géza és Sebestyén Olga a. fiaton líloto« cimü "könyvének "elte oda. A tudományos munka *«p elismerése egyúttal bizonyítéka f^k is, hogy a ""Balatonkörnyék -kutató munkája, tudomúnvos tanul-utnyozása lankadatlan szorgalom-BWl (olyik.
ErdocjazEdaaáB
t.t;téglameitert
vagy axakértSt karas. Qr" • kiadóhivatalba küldendő .Erdőgazdaság" Jeligére.
ZALAI K.QZLQNV1
S
A közellátásügyi miniszter rendelete a cséplésről, őrlésről és a gabona és liszt-forgalom szabályozásáról
A hivatalos lap mai száma közli a közellátásügyi miniszter rendeletét uz 1043. termésű gabona csépléséről, őrléséről, valamint a gabona- ós liszt-forgalom szabályozásáról.
A rendelet foglalkozik a cséplőgép vezetőjének jelentkezésével és közli, hogy a kenyérgabona, valamint a zsirbeszolgál-tatási kötelezettséget zabbeszol-gáltatással is lehet teljesíteni.
A gabonavgsártás szempont\' jából az ország egész területét vásárlási körzetekre íisztoll;ik fel és a vásárlási körzetekben a gabonavásárlásra jogosított kereskedők nevét a községi elöljáróság utján teszik közhírré. A vásárlásra jogosított kereskedő a -göböffaT hatósági úron vásárolja tel. A vételt az eladó gaz-daköjirvébc bejegyzi és arról véléti jegyet állit ki. A gazdálkodó a beszolgáltatást kötelezettség teljesítése ulán íennma-ríull kenyérgabonájából elsősorban vetőmag-szükségletét köteles bizlosilani. Megmaradt kenyérgabonáját pedig háztartási és gazdasági szükségletére meg: tarthatja vagy mezőgazdasági munkabér és más, termésekben) kiadható szolgáltatás tinién kiadhatja. Hz léhát azt- jelenti, hogy a napszámosnak is lehet munkabér fejében kenyérgabonái adni. Ilyenformán minden mezőgazdaságban dolgozó szentélynek módja van rá, hogy munkával keresse meg kenyérgabonáját; A"fel nem használt, vagy munkabérben ki nem adható kenyérgabonáját a gazdálkodó csat a vásárlásra jogosul! kereskedőnek adhatja at.
Részletesen felsorolja a rendelet mindazokat, akik vámőrlésre vagy yámcseróre jogosultak. A vámőrléssel megőrölt kenyérgabona őrlési diját július líj-e után tcrmészellwyi, kenyérgabonában kell kifizetni. Vám óimén a búzánál legfeljebb 10,
— (Iskolai hlr) Qyertlróffectls szeptember 13-án kezdi
uj tanévét Nagykanizsán. Behatások meg-kexdódtek. Szt. Imra-u. 5. (;)
— (Szeptemberben megrendezik a kilencedik balatoni sporthetet)
A dr. .Rományi Schnoller Lajos olnöklete alatt működő »IX. Nom-zotközi Bporthét a Balatonom rendező bizottsága szeptember 4. és 8. között rendezi mog a már hagyományossá vált őszi balatoni spört-hetot Balatonfüreden. Siófokon, Balatonföldváron éa Tihanyban.
— (A Székesfévároil Odlllö pályaudvarát kibővítetlek)
Az Államvasutak igazgatósága méltányolva Balatonkonose Székesfőváros Cdüló forgalmának állandó
porlás cimén legfeljebb 2 százalékot, rozsnál és kétszeresnél vám cimén legfeljebb II, portás cimén, legfeljebb 2 százalékot lehet felszámítani.
A vámőrlési tanúsítvány ellenében megőröltethető kenyérgabona-mennyiség december 31-ig terjedő időre vámőrlésre jogosított háztartás minden egyes tagja számára fejenként 100 kg. Ha a vámörlésre jogosult a december 31-ig megöröllethetö teljes kenyérgabonamennyiséget sn ját terméséből vagy járandóságából fedezni nem tudja, az ellátatlanság idejére kenyér- és lisztjegyet kap. A mezőgazdasági munkából élő napszámosok ellátatlanságuk időtartamára az őket megillető kenyér- és liszt-* jegyen, valamint pótjegyen kívül meg egy nehéz testi munkás póljegyel is kapnak, .fuliiis elsejétől kezdve a kenyérjegy ellenében az ország egész területén területén naponként és személyenként 20 dkg. A lisztből vagy száraz tésztafélékből kiszolgáltatható*, fejadag pedig havonként és személyenként/2 kg,, a melyből másfél kg.-ol\' finomlisztben, fél kg.-ol pedig egységes kenyérlisztben szolgáltatnak ki. Szeptember elsejétől kezdve a lisztadag ismét emelkedik, mégpedig havonként és személyenként 2 kg. 80 dekával. .
Az nj alapokra helyezett ter-mésbeszolgáltatás elsősorban rendszerességet biztosit. Megszűnnek a rögtönzések. Az egész közélelmezés ezután előre elgondolt terv alapján, megfeleld módon történik. Minden rendelkezés szociális szempontú lesz. Mint a fenti rendeletből látható, a kenyér-fejadagot felemelik. A" felemelés azonban nemcsupán a nyári időre szól, hanem későbbre is nagyobb fejadagol fognak biztosítani.
omolkodését, az eddigi megállóhely mollé még ogy sínpárt épített és Így lehotflégesBó vélt a tohoráruk rakodása is.
— (Kiütötte a kerékpár)
Fóti Gábor 32 éves miháldí földműves tognap bemont Csurgóra. A városban azonban szoroncsétlenül járt, mert alighogy a Fő-térro ért, olütötto egy kerékpárral haladó nő. Fótit tognap esfco az arcán súlyos sérülésekkel beszállították a nagykanizsai kórházba.
A kat romkod A at Inten
DMVIVOIGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Arimszámlák flcotese, reklimáoiék, hlbajslentásek, szskszerO felvilágosítás minden villámon kérdésben . délelőtt 8-t öl délután 16 óráíf*. v Csangery-ut Sí, telefon 294.
Minisztertanács
A magyar kormány tagjai tegnap délután T) órakor Kállny Miklós miniszterelnök elnöklá sével minisztertanácsra ültek össze. A minisztertanácson időszerű kormányzati ügyekkel foglalkoztak. A minisztertanács a késő esti órákban ért vé^get.
A gabonanemQek uj termelői ára július 1-től
A közöl látás ügyi miniszter ren-doloto szerint, amoly a hivatalos lap mai számában jelont meg, a szokványos minőségű buza termőiéi ára az ország bármely föladó állomásán 100 kg.-ként. 40 pengő, a szokványos minőségű rozs termolói ára az ország bármely feladó állomásén 100 kg.-ként 87 pengő. A kétBzores tekintetében a tozBra megállapított rendelkezések az irányadók. A szokványos minőségű takarmányárpa tormolói ára az ország bármely feladó állomásén 100 kg.-ként 86 pongó, kopaazérpa termelői éra az ország bármely feladó állomásán 100 kg.-ként 50 pongó, legalább 6y kg. hektoliter sulyu sör-árpa tormolói ára az ország bármely, feladó állomásán 100 kg.-ként 40 pongó, a szokványos minőségű zab tormolói ára az ország bármely föladó állomásán 100 kg.-ként szintén 40 pengő.
Ufabb földlökés volt Adapaxar vidékén
Kedden három ujabb orős földlökést észleltek Adapazorban ós környékén, ami nagy riadalmat kaltett a lakosság körében.
A szép nőt a legegyszerűbb ruhában ts észreveszik
A Magyar Vidéki Sajtótudóaitó jolontése szerint dr. Hankiss Jánce kultuBzállamtitkár felszólalt a női növelésről tartott előadást követő vitában, amoly egy népművelési bizottságban hangzott ol s többek között a köretÜozókot mondta:
— Gyakran látom, hogy egyes hölgyöknek mindon igyekezete az, hogy moglévó kékrókájukhoz még egyet szőrözzenek barátnőik bosszan-táaára. Igaz, hogy a világ felé nom őzért, hanem a férfiak meghódításáért öltözködnek a hölgyök ezőrine csodákba és kalap fantáziákba, de oz csak látszat. Higyjók ol, hogy egyetlen férfinek sem tetézik a leg-rókabundásabb nó aem, ha csúnya, mig a szép nőt a legegyszerűbb, ruhában is észrovoszik. A legboldogabb békovi 1 ágban senki sem törődnék ezekkel a hölgyökkel, do most, amikor a/, ország háborút visel, felháborító és destruktív dolog a divat tulhajtáaa.
~ Ha (valóban esztétikai szempontokból ^öltöznek szépen, illotve tulszépen ezök. a hölgyek, akkor azt ajánljuk nokik, otthon, záxt ajtók mögött, a nagy tükör, előtt sétáljanak órákon át az uj toalottcsodék-ban, do az utcákon járó, gondokkal küzdő családanyákat na ingoroljék.
ZAJJAI göZLCOT
Nagykatílzu megyei város polgármesterétől.
Tárgy: Az »| cukor-. Iliit- éa pet-róUum-Jegyel. hlkézblllléne.
Hirdetmény.
Az 1943. év III. negyedéra sió\'Ó élelmiszer- és peMIeum-jee veket a Közellátási Hivatal folyó hó 26-án kezdi el MkézbesitenL A kéibesités mindig délután történik s felhívom a lakosságot, hogy szombaton s sz utána követketö napokon \' minden családtól egy felnőtt családtag tartózkodjék otthon. A családi élelmeiét! igazolványt a Jegyek átvevője felmutatni köteles. Megengedem, hogy a házbeliek Jegyeit a házigazdái iu átvehessék, ha erre vonatkozó megbízásukat a lakó családi élelmezési Igazolványának felmutatásával igazolni tudják. A legyek kézbesítéséért családonként 10 fillér kézbesítési dijat kell fizetni, ftzelni kell továbbá a rendes adagu cukor-jegvekértdtrabonkénl8llllért, a gyermekek éa betegek felemelt adagu jegyeiért darabonként 12 fillért, a terhet ét szoptatós anyák jegyeiért 30 fiitért. Ez utóbbiak a Jelen alkalommal egy S2 dkg-oi és egy 104 dkg os Jegyet kapnak. A szük-ségts pénzt apróban mindenki ké-szllse cIO. A jegyek borítékban kéz-besltUtnek. A borítékra rá van Írva, hogy milyen és hány {egyet tartalmaz. Mindenki még a kézbesítő jelenlétében állapítsa meg, hogy a jegyei hiánytalanul bent vannak-e a boritokban és ha hiány mu\'atko-zik, ezt a borítékon a kézáe illővel ismertesse el, mert csak ily Igazolás esetén van helye felszólamlásnak.
Nagykanizsa, 1943. június 23. »74 Polgármester.
ItUft
Uja* ih Ih orale asszonyokat, feltétlen megbízható egyéneket, fslvciz lapunk kiadóhivatala.
Jlaxialaataneiio felvétetik Hxeléssel. Helyei Imre m fi asílalos, IV-ut 4. Bt. 1932
Cs*p1ta*P*«xt keresek uj HoHherr 1070 sa gainlturáhez. Kollár litván molnár. Komirva.ro>. 2081
Vinili állás betöltéseié alkalmat urat azonnali belépésre felveszünk, írásbeli megkereiésl Turul Biztosit* SaombatheW. Emibe! klrályné-u. 24. kélünk. 2001
Ctéplasi szezonra, mint g*p*wc. alkalmazást kereiek vidékre Is. Gm a kiadóhivatalban. 2047
Cip* «taitón a ínlvétetlk flzeféiMl Horváth Mihály, Deák-tér 1. 2060
Tan mi o fizetettel felvételik Perger és Tóth dpéaacknét. Horthy Mlklói-ut2. 2083
Kiful*t lalvetzek. Kspoii, Hortbv Mikiéi ut 2. X07*
ifiaS? Aütűbusz-menetrend
Érwéuyta 1943. «ájna 17-tM a további iu\\éA<vdi*\\y, Za la Kabar ¦ SMiaastti^iI«»«- Qarabotie—Kapaavál*
isTiö-
18.53 18,00
sUTAÜT
3.« i. Zalaazabar 4.
3 58 1. Oarabonc i.
6.30 4. Nagykanizsa Korona szálloda 1.
7.00 1. Nagykanizsa Korona szálloda i.
8.09 1. Inkt 1.
8.55 - 4. ßOhOnyt pu. I. i.
0 00 1. Böhönye pu.
10.25 é. Kaposvár pu. 1.
I 17.25 19.21 ! 13.25 I 15.10 I 13.45
N.g,kani..a-
X
Mladlond.a.
+
5.— 7.40 12.00 14 25 18.05 19.00
5.10 7.50 12.10 I4.S5 1815 19 15
8.04 8.40 13.00 15.20 19.09 20.05
7 11) 16.35 2015 é.
7.15 850 16.40 2020 1.
8 10 —:,— 17.35 —.—
—•— 9.46 —.— 21.14
8 55 10.05 18.20 21.35 .
—¦— 18.30 V
Elsötétjíéshez
papiros kapható
•il liliali
-Mura ásom bal
Nagykanizsa pu. Nagykanizsa Korona száll. Lotcnye
Alsólendva Korona-szálló Altalenava Korona-szállá Lcnd va vásárhely Belatine
Muraszombat Korona az. Muraszombat pi;
Murasxombat—Aladlaadva—Latanya—Magykaalaaa
Muraszombat pu. Muraszombat Korona sz. Belatlnc
lendva vásárhely
Alsólendva Korona sz. III í. Alsélendva Korona-szálló | | | I. Letenye
Nagykanizsa Korona az. Nagykanizsa pu.
X Csak hétköznap közlekedik.
¦\\¦ Csak vasár- éa ünnepnapokon közlekedik.
c—> Csak hétköznapra esö hétfőn, szerdán és pénteken.
d — Natrykanizsa—Alsólendva között csak hétköznap.
e — Muraszombat—Letenyo között csak hétköznap.
X c e X 4
7.15 10.80 _—
7.00 7.25 10.40 14.35
—-— 7.45 —,— 14.56-
7.49 -- 11.29 --
8.40 8.40 12.20 15.50
8 45 12.23 150»
6.05 8.50 n.55 18.35 16.00 1705
6.65 9:40 10.45 14.25 16.50 17.55
7.05 10.55 14.35 17.00 18.03
Parlak -B.lío. 0.?tlu,.n,a-8lrld?t?r
X + X +
8.10 14.55 í.
8.21 15.06 é.
9,32 16.17 1.
9.50 1635 é.
—•— 16.43 é.
9.20 16.50 IMO 1.
9.30 17.C0 19.20 i.
10.19 17.49 24.09 1,
10.30 -- 20.25 é.
-¦— 18.10 2055 i.
X + X +
Perlak 4. «XI 14.10
Muraklrály-Psrlak pu, é. 7.49 13.39
Bélica i. 6.59 1149
Csáktornya, Zrlnyl-tér 1. 6.40 1230
Csáktornya pu. 1. 6.20 —¦-
Csáktornya pu. 4. 6 15 9.10 18.05
Csáktornya, Zrlnyi-tcr é. 6.10 9.05 18.00
Muraszentmárton 1. 5.21 8.16 17.11
Muraszentmárt.nítlidé Slrlrldvár 1. . i. 500 8.05 7.30 17.00
X Caak hétköznapra esö hétfőn, szerdán és pinteken , Csáktornya—Strldóvár közölt minden hétköznap közlekedik.
-f™ Csak vasárnap és Ünnepnapokon közlekedik.
Kínyvnyamda, klnyvketéacat, vanalazé Intézet, Qzletl könyvek és debozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai natila» szerkesztésese és kladébivatala
Hésaeülink:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi,- gazdasági, egyjiázl éa iskolai nyomtatványukat, árjegyzékeket, müveket, meghivakat, eljegyzés! éa esketéai értealléae-ket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, korleveleket, rtplapakat és mindenféle nMses kiállítású nyomtatványokat.
"I TELEFIN: 711"
Wi i iiiiiiii\'iimiinipiiiiiiiiitiwi\'iiavtiiiiiii.l
Gyáriunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplakat, jegyzí-könyveket, zsebkönyveket, bevásárlási k»ny-veket, rajzfüzeleket és tömaöket, mintazacskókat, zsákcédulakat, naptártamaaket, faU-naafarakat, dobozokat stb. elstrangu ki-vHelbaa és legolcsóbb árakan.
Nyomda, szerkesztőség és kiadólrivatal Fő-at 5. szám alatt.
Vidéki háztartás részér* a«ak_„... leányával, asatlef házaspárt fizeted IhíJ meg|elfltatvel keresek. Cím a kWéti». "\'bau.__ Jay
Ogyae éi er&s blelkllsta ]ó fizetés, set azonnal [elvetélik, illrlaplrodii HorlhC Mlktot-ut 4., udvarban, 2071
Jól számoló «B1 tnankaarAt iHrnlí. láshoz felvesitlnk. Nagykunlisst Fonai, ttstogyir. 2072
ADáA^YlTTEL
Has1lh«ttaala kenveuléjából ttttt 3*/i ál Ián kötvényt laglobban vásárol Kálmán-bank. Nagykanizsa. %y!\\
Halotlaakaoalt, ciIhob kttliejtlt, [í|. használt, Jókarban lévftt, az»nnall mmé-tatra keresek. Clm a kladóhlvatalbai, 24m
EbAalIBbut»)-, egyágyas hálóbulor &} egyéb felszerelési tárgyak ettáák.i\'Mu-tehlnlhetftk : tVngery-ut \\t„ emeld, dtl. itáa t-4-lg. 1H7
raroaoa. tölgy és akác, kaohttd Sl-rcez Istvánnál, Zrfnyl Mlklés-u.SO. Ugym. ott mütődik flu pofiidsti könyvsk altdák
\\ . 2070
Nevelni való pdma blkabarja eladó Erdeklódnl lehet: FÖ-ut Z4, hármuttratl ______H7I
Bsakkfapallák cn 5 m> elsdák. Horthy Miklósul S3>. 207,
BÚTOROZOTT SZOBA
Kaianbejarattt bútorozott szob* augusztus l-ére kiadó. Teleki nt 2t. mi
Csinos balarajcati uobát kereiek: Ba(thyány-u. 13.. Koimcr*(Uem. Ugyanott s>áno*laaakr*My megvétdlre kereittttk.
20M
Több adómentet magán- és bérháut, házhelyet, szőlőt és földeket k6»«itt Papp, Telekl-ut 8. Telefon 670. 2M
Kaaatlhalyaa elad* tdómentes, be-kültttzhetó kétsaar káttiobás házat közvetít Horváth Nagykanizsa, Sugár.ul 42. 20»
kOlOnfélb
Üzlet van (Izem I4t*t4t*sátMz lakás UraaS keresek. Cin a kiadóban. 2178
Nagykanizsa megyei várói polgármesterétől.
tl2/ké. 1943,
Tárgy: A Július hónapra szóid tetri-leum-be.terzésl engcdíljck kiadást.
Hirdetmény.
Felhívom a petrőleutn ííriuitfl-sával foglalkosó össses kereskedőket, hofly a július havi petróleum-besaersesi engedélyért június hó 25-én a Kőiellátási Hivatalbún telentkosienek.
Hiiíiyknniaso, 1943. június II íom Polgármester.
Ofe
v A4»
Ciuf
\'LS0iUij,
\'szémkmfiaHk
, aauTiauM ma-ilw IM)*: ,.K«.»».«i«Mäiár. mal»*»* rauta, úouté; laM «k.»
a .Mzaudaaáal N. T. akptasll« twsiasVIása»\' atas/kuWás
560654
335991
Mudi, :
Sím:
Budlokosat:^---, [83. évi., 141. «. Nagykanizsa, 1943. június 26. péntek ára 15 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
SjMluMWi\'tH «• klUéktartal: FS-ut 5. «zám. Bserliluf uÉll *ü MMtófalTutttli toletoi 7«. sz. l1»**"» minden hétktainp délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkeszti"*: Barbarita Lajos
RlóHzetéfil ára : eiry hónapni 3 penRö SO Hllér,
nft|rywi6vre 9 penaő ao tlllér. lÍKyoHHZóm: lliMt<ö7.mip12 Elli:. s/.ombHton 201:11.
Góbbels:
Az angol-amerikai partraszállási kísérlet bizonyos körülmények közölt bevezetése iebet a döntésnek, agy hogy Németország inkább mellette van, mint ellene
Mibajlovlcs tábornok elmenekült Montenegróból — Szétszórt csapatai letették a fegyvert Az angol király visszaérkezett Londonba .
OöbholH dr. birodalmi miniszter a iDo» Itoiclm cimü folyóiratltan oiklcot közöl ,amoly azorint az angol-amorikaí partraszállási kisérlot oi-xonyoa körülmények között horozo-téfló lobot a döntésnek, ugy hogy Németország inkább melleit Tan, mint ollono. Németország ogyáltalá-han nem vonja kétaégho —- irja
i Göbbola dr. —, hogy a brit-amerikai hatalmaknak ologondó hajótér és h;idorő áll rondolkozésükro, hogy
* Európa bármely pontján partraszáll-kaasanak. Koftsrul vannak tájékozta azonban, ha azt hiszik, hogy terveikkel moglopotést okozhatnak. A taigely éjjel-nappal kéezeuilóíbon vár áh mogfbíolÓ tartalék-erAkknl rendelkezik. Bizonyos nokiindulási időszak
- atán a tengely csapatai Európa bármely pontján eredményesen szállnak
»zemho az angol-amorikai hadakkal, Toljoson tó\'voa az a brit fölfogás,
hogy a tongolyhatal mákat csupán légi háborúval mop loliot vorhi. Bármily tekintélyes pusztításokat okoz is a brit-amorikni légi terror a polgári élotl)on, a hadinnyog-tormolés torén az okozott károk," a tapasztalatok szerint, többnyim rörid idő alatt holyrohozhatók*. A légi bábom a szárazföldi had művelőtök szóíhára rondkmil fonton sogédesz-közo ;i. katonai hadvezetésnek, do egymagában döntést nom hozhat létre. Másrészt a veszteségek, amo-lyokot az ellenség ;> bombázás kövot-koztóhon szenvedett, oly magasak, hogy feltehető a kérdés: vájjon ér-domos-o a kockázat? Különösön, ha tekintetbe vesszük azt - fojezto lx> cikkét (íöbheln dr. —, hogy az ollon-fél egy szép napon olyan választ kap, ami a jelenlegi légi hadvezetés célszerűségét igon kélosnok mutatja.
mondotta
Japánt csak Kína oldalán lehet megtámadni Csang-Kal-Sekné Ottavában
vagy 100 évig tartana. A japánok egyébként - ¦ mondotta Csang-KáJ-Kolt fotoségo — minden erőfeszítést rnogtosznok, hogy Kínát a szövotsé-gosek oldatáról olszakílsák. Ami Kína ellonállását illoti, a japán propaganda nagy veszélyokot rojt magában.
A Manchester Quardian ofetaiai jolontépo szerint .Csatig-Kai-Sok fo-leeógo kijelentette: hogyha a szóvot-tfifleti nemzetek valóban meg akarják támadni Japánt, azt csak Kína oldalán tohotik meg. A japánokat agyik szigetről a másikra haladra elűzni nagy időt rabló vállalkozás lenne és^ecélós szerint, legalább 50
Öyörgy király elutazott Észak-Afrikából
Amsterdam, angol király
Ixmíon\'ba —"jelonti az angoí
sakor az angol király találkozott a francia szakadárok vezetőivel. A ta-
juníufl 25 visszatért *- hir"
awlgálat Észak-Afrikából. Elutazá-
Az Egyesült Államok fjűij>ervesxtesége
laftozén részt vett Eisonhorvor Alexander tábornok Is,
\'Amsterdam,, június 26 .(Német Távirati Iroda) A brit hírszolgálat washingtoni jelontéao szerint az Egyesült ASHamok om-torvceztoségo oddig 90.860 fö. A haditengerészet tegnap kiadott vosz-teseg-jelenté&o m^ójlapitja, hogy a
haditengerészet és tongorcsz-katonaság öászea vosztoségo 26.002 omhor. Ebből 760-1 halott, 4782 sebesült. H.010 oltünt és 8556 fogoly.
-Az uj német vatikáni követ Rómába érkezett
Weiwackor báró, Németország aj •teniszéin kövoto Rómába érkezett.
¦A montenegrói bantta-csapatok végo
Londonbél Jelentik, hogy Mihajlovlcs Jánornok, csapatainak a montenegrói öefryekbcn történt körülzárása után el-¦eoeknit.a tengerpartra t>t ott egy nn-«01 tengeralattjárón kereset menedéket.
A Német Távirati Iroila ezzel km--caoIatbBD agy érteeűl, hofry a azétaxort banda-csapatok letették a fegyvert és átadták azt a lémeteknek.
Párttitkárt kinevezések és áthelyezések Olaszországban
Mussolini rendeletérc 21 (adományban uj párt titkárokat neveztek kl, Illetve áthelyezés következtében cserélődtek a tartomány] párttitkárok.
Balbo-emlékművet állítanak fel Ferrarában
FerrarAban, Balbo tábornagy szülővárosában Mussolini miniszterelnök rendeletére Balbo-emlékművel Állítanak Tel.
Bolívia kijáratot akar a tengerhez
Holivia államelnöke Hraziliáha érkezett. Ugy tudják, hogy gazdasági kérdésekről tanácskozik. Eronkinil, hil szerint, bizonyos politikai kérdenek megbeszélÓHÓro íh SOr korill, min
ónok olőtt pedig Bolíviának, arról z igényéről, h^e-k-ijaTáét kapjon
tongerhes.
A spanyolmarokkóil
főbiztos
a madridi haditanács ütésén
Orgaz tábornok, Spanyol-Marokkó FŐbietosa Madridban részt vott a leg-felsőbb spanyol haditanáca ülésén.
jTöVoVí Aoiomííí küldöttség érkezett Berlinbe
A Német Távirati Iroda berlini jolontéso Hzerint HHIor vozér és kancellár mcghivéViárn tegnap tőrök Ratorial küldöttség1 érkezett a birodalmi fővárosha.
Az amerikai bányászok 40 százaléka még nem dolgozik
Áúisterdam, funtna 25 A brit hfrnzblKálat\'Jelenfl New-York-bél: A Tőlmililónyt amftrlkal Bzénbá-nyáws 40 rtzázálékei csUtörtílkön még mindig nem Jelont me« a murtkehelyóri.
Szövetséges csapatokat küldték Detroitba
4. Lisszabon, június 25
(Ktofani-iioda) Nowyorki jelentés szerint Detroitba szövetséges csapatokat küldtek. Ezeket a csapatokat a Ford-gyárakban uralkodó zavargások megszüntetésére hasnzálják fél.
Carttn fel akarja oszlatni a parlamentet
vGrxrfcm ausztráliai minisztorolnök kijelentette, hogy a parlament feloszlatását fogja kérni, amint olfo-gndta a Ház a \'tárgyalás alatt lévő pénzügyi törvényjavaslatot.
Tilos a politikai gyűlés Argentínában
Buenos Airos rendőrfőnöke megtiltotta a politikai szorvozotok gyűlését. Az argontin politikai szervezőtök kulturális vagy társadalmi jollogü gyűlést Honi tarthatnak.
A 42-es bizottság ülése
A negyvenkét tagú országos bizottság ma deleiéit Összeült. Az Qlés Iránt nagy érdekládés nyilvánult meg, mert annak napirendjén fontos kormányrendeletek szerepelnek. A bizoiiaág hlr szerint gazdasági és pénzügyi vonatkozású rendeleteket tárgyal. A tárgyalás után ezek a rendeletek clörelálhatólag rövidesen nyilvá-nesságia kertllnek.
Nagykanizsa hödolata a Király előtt. . .
A lofinálteiágótabb 01Urlw«ah«K dUdalmeatte Naitykantiaa utcáin
A természet le egyik legszebb köntösét Öltötte lel. Ugy, ahogy Illik a Király nagy Ünnepén. Mert Hzóp ó* aalT? bemarkoló volt Űrnapja ósl NagyKnal-zsán. Katolikus Nagykanizsán. A Zrínyiek véronaban íívnzAzndok után moat elRŐlzbcn az u] egyházközség, a O\'zus Szive plébánia vozette az Urnapl körmenetet. Milyen szép és Tolemaló volt Krisztán király diadalútja, végig a vá-roa fé utcáin, a fétéren, kivilágított é» szőayegekket dtszltelt ablakok Alatt. Nagykanlzsu magyarságánuk nyílt hlt-vaiirtmi, KrlaztuR-krédéju volt ez. a nép, amely az Oltáriszentség nyomá-hao halad, bízó reményei tekint a magyar Holnap sztlnxe elé. A ragyogő-cgyházt Ünnepség fényét és pompáját, nagyban emelte a ktvosult honvédség, ii dtszCrsóg, a záeztélk alatt megjelent egyesületek, teatUlotek, Intézőtök. Az egész váras összeforrt egy szent egységben - a Király körül.
A hivatalon tlnnopt lsterjtlezlelet Spórakor a Jézus Szive plébániatemplomban kezdődött. Caak most tudjuk Igazán értékelni, mllyon munkát végzett Longauer Irarn pllspökl tanácsos, a templom felépítésével. Milyen gyönyörűen érvényesül a nagy tömegek lá-\' lugatasa alkalmával. Milyen beHsédcsea azép a maga művészt egyszerűségében a főoltár hatalmas Jézus Szive Bzobra, mintha az egész várost Őrizné és oltalmába venné. Mint a nagykanizsai család feje és atyja. LeheteUen, hogy akt ebbe a tomplomba belép, ao érezné azt, amit a bibliai csipkebokorban: „Ez n ín\'ly Rzent!" Valami természét-felctti eró és igézet togjn meg a belépői, aki hivő lélekkel lép bo ebbe a gyönyörű, fenséges szentélybe, amelynek misztikus légköréből béke éa végtelen nyugalom Arad szét azokra, akik Benne hisznek. Az első padsorok fenntartva íi hivatalos személyiségek ré-Bzére. Ott láljnk már a hivatalos város kópvlBoietóbon dr. Hegyi Lajos polaár-meBterhelyottest, mellotte a tÖrvény-ezékl elnökhelyettes dr Almasay Oyuht tanácsolnök. szemben volflk az egvhéz-község elnöke vitéz Filó Ferenc Igazgató és Sznbó Antal az egyházközség fáradhatatlan, lelkes gondnoka. A hercegi uradaimut Onrthos Gyula uniti-tanácsofl kőpvlsolte. Az olaő padsorokban a honvédttBztlkar festői egyenra-hájukban, élén vitéz Kolezváry Bélával. — A nagy kanizsai rendőrséget dr. Zágon Elemér tanácsos képviseli; a Járási föszolgablréságot dr. Sebestyén József szolgabíró. Ott vannak a Járási Vitézek, a Tűzharcosok élén Laborozy Károly, a pénzügyőri kerületet Dómján János főbiztos képviseli, ott van a vasút, a posta, it többi közhivatalok, ott vannak a különböző egyesületek. Mikor mégérkezik vitéz Oszlányl Kornél vezérőrnagy, aki a szontélybon a díszhelyet foglalja el, megszólni az orgona és megkezdődik az ünnepi IstentlHstb-let, smit Vajay József osperes-ptébánoa celebrált, fényen papi segédlottei. Ola-conus Horváth József hUtanár, sub-dlaconun Bellák Alajos látrAnyl kápláo. Az asszisztenciában ott latjuk u világi papságét, íerenpfisoket, piaristákat ogy-urant. karlngben, akik pompás keretet sdnak az ünnepi fstentlszteletnok. A kéruBon az egytiázi énekekot ifjú Itácx Alajos karnagy vezetésével nz egyházi énekkar adja elő. Nagyon szépen hat Komiéin i Eucharisztikus Himnusza. Mialatt benn a templomban folyik az (inneni sze-nlmise, künn a szabadban tábori oltáruál Melzl István hitoktató végzett ünnepi azentmtsöt. A tábor* ottar körül a sokaság. Honvédség, le-
ZALAI KÖZLÖNY
194:?. június 25
vontok, egyesületek, Intezetek, teettUe-tek lasslólk alatt. Iaöközbeu odaérkezik a Szent József egyházközség — az 550
, eve* Öreg testvér, körmenetben, étén J\'. Gulyás Gellért plébános, Msnavétés M\' ¦: ¦ ¦ ¦ i atyákkal pompás araay brokát dr-\'- usbau, tt hosszú menet egyesületek !. híveikkel csatlakozik az Innen
¦ elli (hiló körmi\'nöthez. Mikor a t»ont ténykedés, a templomban véget ér. VnJ.\'.y eepitri\'n pióbánoti baldachin alatt nnT iidut a luuméltóságOJiabb Oltári-ézei-i-\'éggel én vele a vógeláthataüan kiii menet, A baldachin mellett " imr «egl kegyúr képviseletében Barthoa Qyu\'n ordőtanácaos éa vitéz Filé Ferenc vllii;l egyházközségi elnök-llnfnna közvetlenül a díszhelyen vitéz Oazlanyi Kornél vezérőrnagy, dr. Hogyl Lajoe polgármes(erhelyottes ÍŐJegyz*?, a hivatalos város képviselője és dr. Alma: t<y Gyula törvény széki elnükhelyet-ti-.i Majd a hon véd tiszt (kar én a hivatalok, teslfiletek vezetői. A baldachin előtt köivfetlenUl a Notre Dam© Intézet rokonstenve* leáayoaooortja tanárnőikkel, a szer/otetinökkel. maid a Maria-leányok záozléjukkal éa a kedvéé lr-galinasnővé/ekkei. Megkapó volt az a sok fehér rubas leányka, aiolot virágukul és rózsákat szórtak a legm. 01- ; táríszeniség elé. Ugy mint egykor Jeru- \' ziileiii népe ruhákat terített a bevonuló i Megváltó elé és pálmákkal ós vírá- 1 gokkal üdvözölték. Majd a sok kato- , llkus szervezet, egyesülőt, IIJu inegyar-ütig. A szuronyos díszszázad dlazleaéa-berj. Milyen nagyszert! a magyar katonásai; Örül a lelkünk A honvéd- \'¦ zenekar Hering Vilmos karnagy veze- .\' téaével működött közre Áhítatot kettfl \\ volt az egyöntetű népéook. Mindenütt ! példás rond és fegyelem. Nagyszámú j kürsz\'dlnKO* rendezőség az egész vonalon. Dr. Birkás káplán ériekeket osztogatott, hogy, a hivők miuél Imenzlvob- , Ben vr\'nyonok részt Isten dl csőreiében, i Ab|"k"kbaii. < rkólyeken, az utcák szó- : lén ns\'tvovők vagy érdeklődök soka- | ság. Éh ahol n baldachin alatt a leírni. ; Ottarlszéntséií elhaladt, ahlvŐK térdre- I er«-<zkedtek a Kírálv előtt Megvallot- j ták bitet tettek Mellette - Te vagy \' Krlx/.lus, az éő Istennek fia) Kelet, . nyutrnt, úii és észak fnift felállított t&-bősl oltároknál a HzokéBos könyörgé- : sék, majd s/entflénl áldásosztás. Majd ; az Unneol körmenet visszatéri a hitű- ; dalé Jézunz Szive templomba; ahol Iw- í mélyít áldásosztás után a Ion igeien i szép egyházi ténykedés az Eucharisztikus Himnusszal befejeződött.
t-.s mindenük ahol a Király diadalmenetben elhaladt, bőséges áldását osrtotfa palotára, kunyhóra, szegényre, gx?dánra egyaránt. A\'. Ur napja volt...
(B. II.)
á knltnszmlnlssster n\\ művelési elő&
Zala vármegye Népművelési Bizottsága Keszthelyen szervezett „Dél*-Dunántúl"-! népmü.e\'ésl, elöadó-képzó tanfolyamot szervezett. A tanfolyamot dr. E^inyei Merse Jenő m. kir. vallás- és közoktatásügyi mt? níszter nyitja meg folyó hó 28-án délelőtt 10 órakor a keszthelyi gazdasági akadémia dísztermében. A
_ meg a ta#öiyl nér képző tanfolyamot
megnyitó után délután a miniszter és kísérete Göcsej vidékét látogatja meg, amelynek során Csonkahegyhát ^községben falunap keretében mutatja be a vidéK népi ösi viseletét éa népi saiátossagait.j\'f
A tanfolyam megnyitásán Nagykanizsától is többen részt vesznek.
Bnraközl gyermeked daaameatl nyaraltassa
Vitéz Horváth Ferenc nyug. vezérőrnagy, alsómuraközi orezággy. képviselő felkérésére az Ors?. Gyermekvédő Liga nagy előzékenységgel lehetővé lette, hogy július 15-től kezdödÖleg 8—12 éves fiuk-leányok, vegyesen, Vác melleit egy dunamenti kies füidőhelyen teljesen díjtalanul néhány hétig nyaralhassanak. A gyermekek kiválasztása már meg is tortént. Elsősorban a sokgyermekes nagyon szegény családok gyermekeiről van szó és azuk, akiknek
édesapja frontszolgálatot telj.\'sitell. Vitéz gróf Teleki Béla főispán nemes adakozása és vitéz Horváth ny. vezérőrnagy nemes adakozása é •> hozzájárulása tehetővé tette még azt is, hogy a gyermekeknek az oda- és visszutazásuk is ingyenes. A gyermekek emellett néhányszor Pestre U rándulnak, olt megtekintik a magyar főváios nevezetességelt. A gyermekeket Muraközből Murai István perlaki születésű rákosligeti Igazgató-tanitó fogja felkísérni. ^
VÁROSI SZÍNHÁZ
jú„iu, fc. M«g? Syermet mesedélnliii
. 28-án 1 Egységes helyarak:
tnmbatoal o»t>ei, » mié,
1943. Június hr> 26 in. .-utouikaion
este 7. órakor (Bérletbea) 1943. Iiiiniui hó 27 én, vasárnap
d\'ílülln 4, óraikor 1943, június hó 27. én, vasárnap este 7 órakor (BérlstaBuelben) Odályl asilfc\'éiw nagysikerű operett-aklc-rt&aia
Aranysárga falevél
Operett 3 felvonásban 7 képben. HetfÓn, 2Sán eate S órakor 8cuuher-e«t. I zlics Liisló iolléplével
Három a kislány
Irisii BiÜ
legmagasabb árban veszek.
V«fcásy ékszerésn
A nagykanizsai VSrőskereííxt lelkes munkássága á közgtyülés tükrében
¦ Az egyhangúlag megválasztott tisztikar
A nagykanizsai VőrÖHkoroazt E(^y-lot holyi szorvtizoto koddoii délután G órakor a városháza nagjy köíiKyü-lési tonnólnjn éyi kózgyúlésó^. ún-totta dr. Rrátky\' [alván olnóklóto alatt, amelyen nio^jolontok a város élenjárót, nz Oíréuzscgügyi intózmó-u.vok vezetői, iv/. orvostársadalom képviselői, a liűtogájxiióuói Szakosztály ós mindazok, akikot a szivük hozott oda.
Dr. Krátky |X)l(íárinoHtor olnöki mogiiyitójlSoari visszapilUihtást vo-
totl ti nagykanizsai Vörös koroszt eddigi tori\'kénysi\'góro, hosszú óvos: munkájára.\' A nugykaiiizsui VörÖs-keressf si:orvozul ugyanis ogyiko azoknak, amolyik mug a régi bóko-yi tágban nagy lelkosodéttsol dolgozott és olókÓHziU)tüí céltudatos munkájával u 8zükiií!fjx3s anyagiakat ós fölszerelést a fóláliiUtrirjó Vöríiskaroszt-kórház szániára, urnelynok birtokában vállalkozott arra, hogy a v\'árou közönüégónek ájdozutkósxsi\'gúvoi
fenntart egy százágyas kórházat
A polgármester ezután asóvátótto a nagy részvétlonsóRot, amolyiiok dacára sikorült niógis a kitűzött colt megvalósítani. így már annak idujón mogrendezték a názilx»togái>o)ási tanfolyamokat, az önkéntes á]Mjlóiiói tanfolyamokat, inogkozdték a lovon-ték ugószHÓgügyi kikópzósót, az országúti sogólynyújtást az ogész já-rásban, ahol mindenütt felállították a segély helyokot, vég robaj tolták a légoltalmi Hzórvbzkod^it, fojállitolták a pályaudvari Míwáltömást, a hon-védoinkuok a frontra itiogszoivozt/ik a szonitotcsoniairok küldését, iKikap-CSOlódtalt a holyi Ilajtársi Szolgalatba, átb., most jwilig munkájuknak felteszik a koronái a 384. számú Vöröskeroszl-kórliáz fölállitáaávaj. a moly Ü5 azázalókig fol van BivonHVO \'éa l\'ogközolohb már megnyílik a Vé-caey Zaigmond-iitcaj oloií)i iskplá-batL Hálás köszönoúit mond.az. ol\' !10$ Bzókból a Vöriiakorx\'aíít kjöziionti vosotőségénok inogérlo tumogafásá-ór\'t,\' majd a várniojyui Vörö^kúrtwzt\' nok és miiidóii inuitkatárHiiak, akik segitségükro volt. így különösön Knortzor Györgynok ea dr. Bittora Zoltán városi orvosnak, akik kozdot-tól fogva, lelkes aktiv murikát vógoz--nok. A hölgyök, n\'azóról dr. líontzik Foronciié elniiknú éa (Jfoubock Mária alolnöknónok, akiknek munkásságát az országos voz-otóseg is oIíb-mcrlo ós kitüntette. Koszönotot mondott ezután a i»lgármostor a. Zalai Közlöny szorkosztoségónok, dr.
Kndioy Arisztid alozrodos-orvonnak, dr. Takács Zoltán igazgató-fóorvaí-nak ós mindenkinek, ;tki u, luunps cél érdekébon bármi módon közro-iiiüködőtt, novozotoson a nevtbléiiak-nok, a város köBönségónok, \'inoly mindonkor mugértó szeretettől támogatta, és igy a liojsö front kötelo^ett-
toljCíritoltO. Knortzor György UirjoszUdto bo okután gondosain ö:>szoálUtott
titkári jelentésáí
a holyi Vöröskoroszt munkájáról, amit nagy vonásokban már, a polgár-mostori liiognyiló ismertetotl. Jolon-letto dr. Krátky.István, dr. Lontay Alán, dr. Prnck István és Knortzor Gyö^rgv kitüntotést\'rt. Maid ntolog szavakkal paronU\'dta\'ol & ríolyi szö-yotsóg olbunytjait. A köszönet és hála szavaival omlékozott inog dr. Krátky polgármesterről, dr. Lontáv főszolgabíróról, a Koresztény ilóté"-kouy NőogylotrŐl,-a Magyar Nom-zuti Bankról, a hely) p^;nzÍnlézetok--ról, akiknek áldozatkészsége leliotóvó tolUi a kórház felállítását. Koszönotot mondott a nagykanizsai orvosi karnak, dr. Kodor Aladár és dr. Goda Lipót ny. városi tiszti főorvosoknak, llarbarits Ijaíos fololós szerkosztÓnek, dr. Szűcs László szabadkai városi tanácsnoknak és Nagykanizsa város hazafias áldozatkész közönségének. A polgármostor javaslatára a közgyűlés Knortzor György titkárnak a titkári jolontésórt jogy-
Kályhát, tfizhelyet
miu téli uakaéglefét már raoat jegyeiteese elö Csipliike: salyóxcgapáftyuK raklíreu
vaskeresked.éflben, i Hofherr-gégak, patTáltmm- é> bMoolaj raktári "W
mkönyvi köszönetet szavazott. Ofan-bock \'Máris
a Vöröskereszt Ápolónői Szakosztály
munkásságát terjoaztBttci olö részletezőn kidolgozva, amelyben üází kó|sH látjuk annak a szép, lefuS
munkúnw amit hölgyoinlc hf.Mszu : időn át ijzon a téron kife^finok, ! Így a különböző «gés/,f.ú:rügyi"
á|>olónói tanfolyamok amdezijsét, s, ! zalui katuiiúkjuik a harctéren szs-ruUitcsfiiniagokkial, jiovozotcsuji oiga-rutákkal való i-llátisát. Kéiniilliónál több a batctéiTO küldoLl ciipaxot,t^k száma, (iOO(J csuujag gyut)^ k^l>. Koszönotot nuwidott lírüyjrjmfnic Agustoii loveuitupartuicsnoknak\', Né-moth Jonó és Némotli Láazl^ jw-rttiicsuokoknak, a mAOBT kulön-bözó Özanwinek, akik 120.000 darabnál töbt) cig^urottát küldtek ho hozzájuk, a Dunántúli Szonzgyiimofe nt\\o-múiiyuikérl, majd a tólirtumü kötés akciójának ssámszorü oisjdxnúnyét\' olvassu fol. Négyszor látogatták Diec a szombatlkolyi kórházban a botog zalai front katonákat é« IríUönfélék-kul látták ol okot. A lulanaDrBzogi kórházban lövő katonák is kanták, a liadluivonultak hozzutartozvil in sogitotték, támogatták, .sok ozr>r uj-súgót, könyvöt, füzouil, stb. OBzlot-tsk ki a vasategzár alatt !nrnk:i .. a Nému,orazgábói huzuturé magyar foglyokat u vasúton fogndláiL és megvondégolték, sokat oaztotj*^ ki közöttük. Zamanlíbuii a HV^otjcut,-ors^\'vfból hazatért iiiagya/ gy\'or\'uui-. luik goudozííaábaii.rés\'zl votüw, karácsonyi ürínopot rondozUik és oióg-ajándékozták, a azpyoWéflw ksJ^wia-kat, Injkuix\'solódtak a rádióü/^tiol-udásbö, liiradúslja, U\'ijékozfaU\'ujlw, az
állomáson sogéb\'liul^-ot léit-mlottck az átutazó katonák részére, Htb. Kö-BZÖuetel mondott Krátky polgármesternők, Knortzor Györgynok, dr. Kndroy aloztodt\'s-íiivasnat:, dr. Ta: kacs igazgatónak és mindoiikiimk, aki töiokvesuiltct túniogatüa. Kr.Uk.», dr. [kj Igán nos tor indítványára ozutaa) a közgyűlés jegyzőkönyvi küSMHuiU>l mondóit Gfunbock Mariának fáradhatatlan liilkea muukússágúérl. .
Knortzor György o/.után a, jjónu-tárí jelünlésl és a folyó évi \\$Mj[r vó\'tést torjesztotto oló. A mui*u4<ir-vól ozontul a vozotóség a szükscglic/, kójiost állapítja meg. Majd ogyliau-gulag iiiciíválasztották a kövotkezé tisztikart.
A tisztikar. Klnök dr. Krátky István, nói láw-olnök dr. Krátky Istvamié, üífiv, olnök vitéz Bontüik laaios, lUoJnök dr. Hogyi Lajos,, női alomökiirs, dr. líontzik Fcrqncné, ügyvozetó titka** Kiiorlzor György, titkár dr. Ilaba József, gt)ndnok dr. Prack ístvúji, jegyző Tőke Jeiiő, pénztáros Barabás Qás[>ár Sándor, ügyész dr. Vil Ferenc, ollenőr Uunwri Imre, ügyv. orvos dr. Hit tora\' Zoltán.
Ad intéző bizottság: Arató Károly, P; Hánás (lyulu, tíürbarits Tmm, Barta István, dr.- Boda Kl\'iroly, l)ó-nea Jouó, íJohrovica Milán, dr. Kndroy Arisztid, Farkas Vilma, dr. Fábián ¦ Zsigmond né, vitéz Filó rop.9, 2\'. Gulyás Gellért, OaJwo*iw Kprnél, Gyömöroy István, Ilornrtuyt Károly, dr. líajdu Gyula, Horváth Olivér, Kain, Irma, Kotting; Fú-roíic, Kisfttl\\(dy Jóíssof, dr. Köuig Józfíof, Kenődi Aura, dr. IjonUiy Alán, Molnár Antal, Mankorica\'János, tlrtutay Gyula, OfonUx:k Mária, Polónyi Uvórgy, dr. Plihál Viktornő, Pomöthv líozsó, Itubínt Káxolylié, Koisoh\'Béltt, Szakiics Ijijos, Swibó Gvózó, vitéz Tóth Béla, Bsutech Gusztáv, dr. Vajay Józsof. Póttagok: Dr. A nok Antal, Biba Hi\'mdonié, Cznlnli Lt\'iszlóné, Fwyslingor QöSS-U\'iYné, Gozdán.Lrnőné, üozdán Kr-nó, dr, Horjavocz Sándor, dr. Hiiha Józsefoé, Knortzor Oyörgyné, Ma\'ia-rász Józsof. Tőke Jonóne, dr. l\'aizs Foronc, l\'orjés Istvánné, Virág I*-josné, Vörös Gábor né.
Számvizsgáló bizottság: \'iornyos Foionc, Orbán János, Aca József-Póttagok: Dozsó Józsof, -AdlÓTtte Foronc.
1943. fiiúvs 25
I m..... i
f Rnbint Karoly I
Azok közül, akiket munkásságuk ^s közéleti tevékenyséflük miatt „agyraUecsütfink, egy ismét elköltözött a jobb hazába. Rubint Károly ny. délivasuti műszaki főtanácsos hosszabb srenvedcs után életének 68-ik.éyében Budapesten elhunyt. Szombaton délután l/,5 -órakor a kerepesi temetőben kisérik ki pihenőhelyére. Rubint Károly tevékenységben, guzdag életének nagyrészét Nagykanizsán töltötte le. Mínt fiatal gépészmérnök került a DV-hcz, majd Nagykanizsára, ahol kvalitásaival csakhamar feltűnt és fokról-fokra előlépett, míg a fütŐhás főnöke, majd műszaki főtanácsos lett. Nagy tudása szaktekintéllyé tette. Felettesei rendkívül becsülték, alantasai mint édesatyjukat tiszteltek. A kötélét frontián is becsülettel vette ki részét. Tőr vény hatosául bizottsági tag, a Nagykanizsai. Takarékpénztár igazgatósági tagja, a Kógyárberki Lccsapolótársutat. ct-nőke stb. lett. Gazdag munkássága, köivetlen, kedvt-s egyénisége nagyon sok barátot cs tiszteifit szerzett srámára. Később átvette feleséfje,,Somogyi Antónnia palini birtokának keaelését. A kommün alatt kipróbált hazafias magatartásával és intézkedéseivel megbecsülhetetlen szolgálatot. ti-tt a nemzeti frontnak. Mindenkor be-f csületes magyar hazafi, igazi. ur, puritán férfin volt, akit nemcsak Nagysápéi, a vármegye, de azon tul is nagyon sokan tisztelték és becsölték, özvegyen kívül két gyermeke, fivére vitéz Rubinlhy Dezső ny. altábornagy és So-mogyi család gyásEolja.
Nagykanizsa magyarsága mély megilletődéssel áll ravatalánál.
5zlTiház
Huszárkisasszony
Vidám oporott. Szerzője nem akar \'ittam, mint szórakoztam f, mulattatni éa a közőnaógot megnevettetni. Es ezt károm felvonáson keresztül, a békebeli huszáréietböl vett kedves Jelene? leivel sikerült la a legtoljosebb mértékben. Sok bonyodalom, amelyből Kuiassy lőhadrjHRyot kt nkarla\' men-tenl1 szerelmese. Balázs Erzsike (Takács Margltj és a tühbiDk. akik aap Kúdtmk a főhadnagyért. Ezt Ismét Min.vi bonyodalommal, kacagtató mó-iákkal leieresztve állítja be, a huszár-étet fink dcrtljévfit Itlszerezve, kogy.le-Vitft|lQnHCg \':- nem kacagni. Az;i»P*-rett alakjai, [ólog Rltödey lőldbirtokos IVáradlX Gergely (VIncze). Jutka (Ha-r&sjtoasy) és a színigazgató (t\'orll Mihály) Ugarai állandó derültségben tartották a közönséget. A végo: Endo gut — allís Gut Sőt! Mindenki megleli a Párját, Kt akarhat ennél többet: egy "yári vasárnap este. A szinészok Jo kedvvel Játszottak. Az előadáa perr dűlt Zúgott a aok tape. A főszereplők közül különösei Takács Margit, Deák Sándor, Haraaztessy Irén, Váradl Pál, Horváth Jenő, Vincze András, Horváth ánnl, Kovács Anna, Monorl Fsrsno, Kárpáti Tibor Játékát koll kiemelnünk, ")«Jil a többiekről — Lüliolsy Antal, [orlt inlhály, Tuicsy Jo-án stb. 1« ro koDszetivver emlékezünk meg. Megér Hemelték h sok tapsot (B. R)
A lakosság figyelmébe
elhívlak a lakoBság figyelmét arra, **y saját érdekébe,! h-dgsKsa meg a öondödelml Mmw.uviuni által Időnként *.mijlaptteU rádió l liulIátuhusszAn kö-Í0U légoltalmi előadásokat és terjessze.
& Womkodáttt l»ten
i balatonberényi KILÓT népfőiskola alapításának első évfordilöla
Katolikus magyar őrszem a magyar tenger partján
Egy esztendeié annak, hogy dr. Czapik Gyula veszprémi megyéspüspök nagy ünnepségek között felszentelte a balatonberényi KALOT Népfőiskolát, amely azóta is mint egy katolikus őrszem ál! seetnben a szigligeti várral a magyar tenger partján.
Hogy milyen munkásságot feltett ki egy év alatt a balatonberényi KALOT Népfőiskola Pék Lajos igazgató-tanító veretése alatt, semmi, sem jellemei jobban, minthogy azóta SS magyar falu ifjúsága hirdeti azokat a Krisztusi igazságokat, amelyeket szivébe beleplántáltak.
^ibalatonbcrényi KALOT Népfőiskola szép ünnepség keretében ülte egyéves jubileumát, amelyen megjelentek a tanfolyamot végzett növendékeken kivül nagyon sokan a környék vezető társadalmából. Akik ezelőtt egy évvel látták a balatonberényi KALOT Népfőiskolát, alig ismerték meg az itt időkőzben bekövetkezett változások miatt. A Őserdőből egy év alatt,négy holdas miutakertgaeda-ságot. alkotott Pék Lajos ugy, hogy a lelki gaidaságon kivQl a termelő inunk.i tanulságait is magukkal vitték innét a nyolcvanöt, falu ifjú magyarjai.
Egy keszthelyi nrlieáay a vonal, elé vetette magát a vfirsl vasat, aljáiéról
Holttestét beszállították Keszthelyre
Megdöbbent* tragédia borította gyászba Keszthely agvlk legaagyahb Iparvállalatának, a Mayer Testvérek gépműhelye szenior tő aökót, Mayer Istvánt Leánya este moggondolsüan elhatározással eldobta magától az életét.
Mayer Jelén vőlegény] elöl tje, akt Nagykanlzsáa (elleslt szolgálatot. Itthon vnlt szabadságán, Keszthelyen lakó szüleinél. A fiatalok.szerdán délután együtt fürödtek a balatoni hí rundon b ott ugy látszik valamin öseze-különbéztek. A leány nem. Is ment haza Bzüielhez. hanem kerékpáron lítiumul Balatonszentgyörgyre, mert az ottani állomáson találkozni akart vőlegény-Jelöltjével, oki az estt vonattal utazott vIbszs Nagykanizsára. Hogy stt a fiatalok találkoztak-e s ha igen, ml történt köztük, eddig móg nom sikorillt megáll apltonL Az bizonyos, hegy Mayer Jolán kerékpárjával a sínek iifilctt a vörsl átjáré felé ment a a pályaőr tlg vei meztette, hogy ne Járjon kerékpárral a sínek között, mert elüti a vonat.
A tragédia ott történt aztán a vörsl vasúti aljaránál. Amikor közoledott a vonat, melyen vőlegény) elöl tje Nagykanizsára visszautazott, Mayer Jolán c voaat i!ó ugrott s a kerokekr~-tra1aTra gázollak.
A kétségbeesett szülök nem tudták mire vélni loáayuk távolmaradását Csak az esti totetonértosltés döbbentette őket a valóra, m ily a tragéglát közölte velük.
A fiatal leány holttestét beszállították a vörsl temető, hullaházába\' s onnét (iHut a hatósági ssnmlo után hozzák haza Keszlholyre. MIvu] a tragédia már somogyi területen történt, n vizsgálatot Is a somogymogyot hatóságok folytatják le.
A tragédia Kesrthelyen széles körbon keltott részvétet. A részvét egyformán szél a tekintélyes M&yer-osa-iádnak a a szerencsétlen Mayer Jetén-nak, aki túlságos érzékenységében pillanatnyi meggondolatlansággal eldobta magától szép ifjú életét
SP(rftTÉL€T f
, rossz Időjárás ellenére élvezetes játékot nyújtott a Szolnok—NVTE találkozó
Dr. Krátky polgármester köszöntötte a tiszaparti vendégeinket
Szolnoki MÁV-NVTE 5:2 (0:1)
Folojlhotellon élményt mulasztottak ol azok, akik félviűról votték a Szolnoki MAV hirroré mérkőzését ¦ éa nom jöttök ki a Zrinyi-pályára. Mikor luillqijHitk\'nkodni kwdew\'az idő, több mim ozor nózö nzorongott a lelátón. Mér az olőmérkózéson kolloniotkm \'szélvihar senort végig a pálván\'é*Jigy* az első félidőben BZép«n (átsző ZAWTK nem tudott orodméiiyes loimi n zalaegerszegi csapat ollón. Az olómérkózést végül is 4:1-cöi félidő utón (j;2-ro nyori mogérdomollon a ZMNTE,\'
Mielőtt a csapatok fölálltak volna, a kozdéshon, a lolátó olőlt meghitt Ünnepség korotébou kfiszöiitőttélc a süolnoki csapat játékosait. Krátky István dr, polfrúnncsUtr, nagy Hj»rL-. barát a vidék htgkiválóbb hihdanigóit kószünti ltos/.édol)on, akik nemcsak országos viszonylatban, do az ország hdiareti (ni m megszsreztók maguknak, egyúttal az ogyotomoH magyar sportnak a jó hirnorot. A szívből jött köszöntésre a szolnoki fiuk szinte meghatottan éljonzik a polgármestert és Nagykanizsa közönségét. Szakács Lajos Állomásfőnök, aa NVTIi ojuöksé^gi tagja virágcsokrot nyújt át a vaautnstostrér-csnpatmik szép beszéd kísérotéhon. Mészártw intéző, a szolnoki labdarugók kiváló és tolu>tsőgos vbzoaójo köszöni meg a moghitt űnnopt sza-
vakat. A közönség tapsviharral vábi-
SSOl a ritvld llnnoplésre. l\'ercek
alatt oltorjodt a hír, hogy Szolnok teljes csapatával játszik, csupán a válogatott Ssöca liolyél tölti lw Sárkény, a szolnokiak tohotségow védőjátékosa. Mészáros intéző Kispétort sloalkudtat az országos flzövotségi kapitánynál/, így hát a Icjrtoliotségo-soob plagyar hótvéd játékábau ia gvör.Mirküdliotott a kanizsai közönség; Fél 6 előtt 4 porceol á Szolnok 4tissta fpljér, az NVTE kék-fohér mezbon áll a kozdéshoz.
A szolnokiak Horváth — Ceabai, \'Kispéter — Bolmeczi, Sárkány, Fa-zokaa — Szántó, Nagy, Laborcz, Korom, Vozér összeáll ilásban, az NV-T-B: vitéz Zalán — Horváth, Kíss -/- l\'lacskó, Nérhoth, Somaoi (próba játé kos) Fonyvos, Tura, Frin<ji, Varga, Vojnovits öészoálli-táslinti szonniolnok.
Az NVTE szél sogiUségévol próbálkozik. A közönség derül, mikor a kis nprólorinotü Fenyves igyekszik kicaolozni a hatalmas ,közol két méteres vá\'ogatsit Ktspéferu A Szolnok kényelmesen adogat, mig az NVTE nagy lolkoso<léssol küzd minden labdáért. A 12. ixirchon a prébajátékos barcsi fin, Somcsi ol-voszi a labdát Sárkánytól, azonnal FrlHhhex Játszik, az kapus fordulattal. Vojnoritsnak adja a labdát, aki
a tizenhatos és az ötösTonal táiáa kapásból oltalúlja a labdát. A labda mint a villáin vágódik a Imlsö háló-tartóra, majd onnét újra ki a mezőny 1». Szintű nom akarjuk elhinni, hogy ííólszor/.éa történt. A nézőtér fölugrálva, tombol, tapsol a Zrinyt-púlyan még soha nom látott gólnuk. Ö:í. Itomok csalárluljí\'sitmény. Egy pere múlva Laboros lábáról szedi ló a labdái Zalán. A 20. j»rcben sze-motolnt kezd az cső. A 21. perchon Tura alig lő mollé. Utána ÍAbowa körül góllu>lyzotho, Zalán ösztönösééi liolonyu) a löréslio, a labda ott iwt-tog a kapu torkában, végűi Kiss tisztássá, a helyzetűt. A 24. perebon Nagy lövését öklözi az NVTB kapusa Solmocai olé, aki azédülotes lövést oreszt meg, arasznyirs, a kapuléc fölé: Most tűzijátékba küzd a Bzolnoki támadósor, A romokül ját-bzó Korom lövését bravúros olvoté-dóssol. öklözi Zalán azögletroj maid Laborea óriási Ijombiíjut vágja ki lábbal\' ösztönöwsn a mezényías/ A« utolsó percoklnn rünk wffj- szakad az cső. Cauronvízcsőn hagyják ol a pályát b^játékoeok.
A második félidóbnn Horváth, l\'lftcskó és Ptenyvw Iretyéte I3oth, Korkápolyi ós .Juhasz áll lio* Már »¦ 4. perében egyenlít Szolnok.- Sái*-liáíiy s/.é.p labiliit .ad Koromnak, aki olsRökik é«. lövéso védhototten. 1:1. Az eső inóg\'inindifí szemoteh A: 18.
g" arcbon Nagy romoküleugratja- ki zénlót, Németh ax-utolsó pillajiat-bau szögletre\' szerol. Most ignKán nagy a Szolnok. Homok támadások sorozata indul a kitűnő védő és fodozotjáté kosok kozdoményeséaérs. Szántó kéi lépéjsről; Zatón közébe vágja a labdát, majd utána. IaI»oxcz lorázza magáról »zsandárjait« és.kö-zrilről ntogifzorxia vozotéat. 2i 1. A • 11). porclton á kitünöon játszó Korom közöli bombáját Zalán már csuk lwljohb Hogiti a hálóba. Az NVTE már alig vánszorog a pályán. A Szolnok gyönyörű támadásokkal igyekszik ttíveaini a kaput. A 27. uorclwn Korom..- a gólszorzó. 4:1. Iígy rjéro múlva a kitűnően játssó Vojnovits lerázza magáról Csabait, gyönyörű leadását Tura a hólóoH viszi. 4:2. Csodaszép támadás. Ve>-zélC átadásából Szántó lő még gólt. 5:2: ^
A válogstott Hoiváthnak kevés dolga volt, a gt\'ilokról .nom - tohet. Csalmimvk kitűnő olujnfolo volt Voj^ novitsj szomélyóbon,- itt Itizony alul-^ maradt. A válogatott-formában játszó Kiepótornek nom volt, komoly V>IU»uela. som.Fonyvos,\'sem Juhász. Pompás szorolésoi, tahdsIoadáHaí élményt jolontűltok a közönségnek. A fodozotsor három kitűnő játékosa közül Solnioczi egy árnyalattal job-ban játs/olt tarjainál. A támadóéor-Ikui Korom válogatott formában, játszott. Góljai, ¦őllotüs játéka folojt-hotntlon omlék\' marad. Utána Nagy, Szántó és Vozér a sorrend. La-boretot ;nnogő|to« a kulancsa, NéV moth. lígy eéotben tuttott\' csupáil inogszöknt, gól is lott l*olólo.,
Az¦ NVTK-boii Zalán óriási formában : védett A ristal kapUe — min tton túlzás nélkül — a\'lógna-gyobbi magyar kapusteltotsógok \'kozé Korozliató. "A védőiemben Németh és a barcsi Somsoí nyújtott cgáazoa kiválót, | mig Varga fárad hatat Un inunkássága szintén imgy éirtók. Prisol) agilis, Tura tohetségos ós ügyes jálokos ,do sokat és fölőslogp-son cflolozgot ós oz gyakran a támii dósor rovására rjiegy, Kitünóon játszott Vojnovits. Oolja á logjutgyobb magyar csatároknak is dicséretén) vált volna. Csabai egyszerűen som birt volo.
Orbán elsőrangú játékvozotő.
—k—*~l—
Ferencváros-SALBTC Magyar Kupa dSntö
Űrnapjait a Koroneváros 4: l-n»¦" győzött a Csoi»lt -MOVIS ollón, inig az Újpest 2: í-ro kikaiwtt SalgóUn-jánban. Az osztályozók közül érdo-kos a HSZKHT --DVSE íí:2-cs, SZVSE —BVSC 2:0-as orcdmótiyo.
4
Badati tiazwN)*
A gazdasági élet Iránylldsának siflkségessége
Bem átmenet, jellegö, az fennmarad és érvényesül a háború ntán Is —
mondotta Szász Lajos kílzelIátásÖRyl miniszter Sí nini árnémetiben
közgazdasági kérdcsektal mgtnlko-zott. Tagadta Konteonoóltnak azt a híres mondásat, arnoly szerint a hábomttoi! három dolog kell: pénz, pénz és harmadszor in péhk. Szerinte a hf\'diüVuhoz három dolog seflkeéglBS. Először az Istenben tusakodó hősi lélek, másodszor a mog-fossitott munka és harmadszor a nyersanyag. Szükséges ozenkísSH, hogy biztosítsák a gazdasági élet
össtmangját. — Meg kell értenie mindenkinek
— hangoztstta a ki\'.i:c»3llátáKÜgyi mi-nisztor - , hogy
tWu.iii.ii mi Ki-: i ráros közönsége ¦agy szsrotntiVI rotto kin ül dr. Szi\'isz
l^ajos közellátásűg^ i rainisstoii abbéi as alkakunból, hngr n díszpolgári oklerél átvótolorc íízati nari» •nuotili» érkezett. A közellátásügyi mini :«¦/.[«.¦. Biábnárnémetibon két ho-•m\'-dei mondott. Az elsőt a polgármester üdvözlő szarai után, a másikat a Ma"v;n huh Pártja helyi nagyrálnHztiiuinvának fülesen dr. Kölcsey forane főispán mognyité U>.v.rdi\' után,
Szász Latos közellátásügyi mi-¦iaztor olsé DDHxédében pétnKugri és
a magyar gazdasági élet egységes egész, ly részélmn Kavarok ko-
Ha
kolkoziHik, azt az egész gazdasági élet a maga teljességében megsínyli. Kzért volt BzukségOfl a tonnény-hosMdgúltutás ui rx-ndjo, mert aizal, bon megszabták az egyes teriné-
Dyekbon bessolgáltatanao rnonnyiaé-
got, bizonyos mértékig megszánták a guzdálkodiks irányát is. A gazda-tagi élet irúnyitásánuk szükségessége nem átmeneti jellegű, azt notnesak a rilúghálwru-okozta rendkívüli körűimének indokolják, de fennmarad és érvényesül a háború után is. A tormolén é-s fogyasztás rendszerének kiépítem ás fenntartása nem tisstán húlHiniH jelenség, hanem a gazdu-sági élei. fejlődéséliél emlő BZŰkaó-gosség.
A gasdatági élet irányítása nélkül Európa gazdasági rendjét
helyreállítani, az előállott kiesi-
Keket pótolni, az átmeneti gaz-liifáij tulyOS feladatait nwgol-dani nem teliét. Do ezon tulmenőon Bz-ükség lesz az irányításra, mórt ez a loghatásosabb •szközo a társadahni ellentétek ki-
agyOTlitéeénok.
A Magyar fílot Pártjának nagyfái asstmányi ülésén a kö/nllátá*íigyi miniszter jxslig a téli szorjotorosz harcokban oluzonvodott rnsztőf«\':gekro rálő utalás után hangsúly ez tu, nogy j/. első kötelesség az elrosztelt luid-nortw pótlása, a másik küfaokViHóg: mindazok ÍKtá]X)|iL\'u» és felkarolása, akik az orszt\'ig érdekében tényleg áldozatokat hoztak.
A lujdirokkantak, hadiözvegyek
és hadiárvák anyagiakkal való támogatása azonban -nem elég. Ezon tulmenőon Bzorotottol kell övezni őket és Bzorotottol kell adni
azt, amihoz hozzájuttatjuk őket,
mert ék az áldozathozittál mártirjai.
Hátért ezután a közellátásügyi minibztvr uzokru a korlátozásokra és megszór italok re, amelyükre az or-ny.ágban szükség volt. llangsiilyo/.la, hogy július 1-tól, majd podig szop-tojnoor 1-tól kozdro könnyitonok ezokon a korlátozásokon és nicggyö-r-ódéeo, Iwgy ozzol az intéükodessol nagy csapást mér a zugkoroskodo-lemro. amelyet csak egyirányú büntető intózkcdét*okkel visszaszorítani nem tolict.
As ár-fronton is nyugalmi helyzetet kel/ teremteni, mert annak állandó mozgása nyugtalan-tágban tartja a gazdasági éUtet.
A/, összhangot azonban nem egy számszerű viszony kifojozésro jut-talását kell érteni. Összhang akkor van — hangsúlyozta - , amikor mindenki meg tud élni a becsületes munkája után- óivozott korosmenyébél, l\'lz az, amit az árak inogállapi-túsiibaii szolgálnunk és biztosítanunk koll, du
ne kirántja senki, hogy keresményébúi a jó békevUagnak megtelelő mértékben és minőségben kielégíthesse szükségleteit.
A ntozégar.dusúgi termelést ugyanis loliet bizonyos mértékig fokozni, do az Ipari termeién fokozása már a myorsanyugb(!i«zerzéstól függ és ob-
beh a vonatkozásban bizony korláto-zottrfk a Itohotőségok, Nyugodt létekkel inonok, bit koll, mégj a Jolonlogi-nél in sokkal súlyosabb rondolkozé-rokot kiadni — mondotta beszedő bdfojezéafil Szász Lajos dr. közellátásügyi miniszter —, mórt mog-gyézouésom, hogy ósse]
a2 ország népétül csak kóte.les-tégérzetet, fegyelmet és kCitcle.s-ségteljrsitést kilánok, do iiem t> dllazatot.
Már pedig áldozatot ía kívánhatnék, mert Szatmár nagy fia, Kölcsey Ko-ronc arra tanitett liennünkot, hogy minden áldozat kicsiny ahhoz, amit •a hazának megkívánni joga van.
Leót Háború
Német részről jefontik, hogy a német légi fogyvornom a szövetséges ropfllŐkkol i^tyütt folytatta hatásos támadásait a megszállt szovjet holy-cégok, raduti Ixirondozésok, monet-pszlopok ós repülőtőrök ollón.
HÍREK
NAPIREND:
Kiofcaaiiwiáti aif ottnnl győgysier-táa áUsudó ügyoletea saolgálatot tart.
Naptir. Június 25. Péntek. Róm. Vilmos hv. - Protestáns Vilmos\',-
A polgánnester felhívása!
Tekintettel a vasárnapi országos Szent László-ünnepségekre, n polgármester felkéri Nagykanizsa hazafias közönségét, hogy házalkat lobogózzák lel.
— (Nagykanizsa ét Jézus Szlva-Onneps) Július 2-án ünnepli az idén az esész katolikus világ lézu* szenlslges Síivenek nagy Ünnepit. Magyarország, a Reenutn Maríanum az Iden kfllónos fénnyel és egyházi pompával 011 meg mindenütt Jézus Szive ünnepéi. A magyar városok egyre-másra ajánlják fel magukat én lakosságukat a szentséges Silvnek, fóleg a hábsru, a súlyos megpróbáltatások napjaiban. A pápai nunclus, a hercegprímás, a kfizélet fegmsgmbb funkcionáriusai vesznek rétzt a varosok Itzus szentséges Szivének való felajánlásában. A magyarság klprébáll végvára, az ési Zrínyi-fészek, Nagykanizsa megyei város hazafias lakossága különös melegséggel kesztllfidlk Jézus szentséges Szivének megünneplésére. Hiszen annyi család várja vissza szerctleit. Annyi aggódó magyar édesanya menekül a szentséges Silvltez nehéz helyzetében. Az elkövetkezendő napok biztos reménysugara és védóp-íjzsa Jétus szentséges Szive, amelynek Ünnepét az idén különös melegséggel, rag*szkteással és mélységes szeretettel ünnepli meg Katolikus-Nagykanizsa magyarsága.
— (Érettségi találkozó)
A veszprémi piaristáknál 1933 ban érettségizettek találkozója Június 29-én <). e. 10 órakor kezdődik a veszprémi kegyes-rendi templomban.
A Nagykanizsai Takarékpénztár Rt. igazgatósága, feiügyelőbizotts^ga, választmánya ós tiszti kara fájdalommal jelenti, hogy
Rubint Károly
ny. MÁV. műszaki főtanácsos, a fűtőház volt főnöke
az intézet igazgatósági tagja, folyó hó 24-én elhunyt.
A megboldogult 1918. február 24. óta mint felügyelőbizottsági tag, 1920. május 22. óta pedig mint igazgatósági tag működött s ez idő alatt mindenkor komoly és értékes szolgálatokat tett intézetünknek.
Nagykanizsa, 1943. június 25.
Emléket szereteltei és kegyelettel őrizzük!
— (Zalában Június 30-álg b* kall ftjtml ¦ fakltsrmslésf munkálatokat)
A tóldmaveléstliryl miniszter moxt ki-adott rendeletével az 1943. évi htkllcr-sietést munkálatok befejezését ^ye* vármegyékben — Zala megye nincs köztük — meghosszabbította. Zala megye területóD tehát a fu ki termeié*! munkálatoknak határidője változatlanul Június 30. A rendelet klmaudjA, hogy sz 1M3-44. évi lakltormotőet Idényben a fahsHznAIrttokat már 1943 szeptember elsőjén meg lehet kezdeni
— (Változás * Déli pályaudvarról Induló vonatok menetrendjében)
A MAV Igazgatóságától kapott crlesités szerint,\' minthogy a Budapest Déli pályaudvarról 7 óra üíi pcrc\'or Induló 1242 számú csáktornyai sebesvonat Június 26-(ól, szombattót kezdve naponta (og közlekedni, ettől a naptól kezdve a Székes-Fehér véi—Nagykanizsa között közlekedő 1242. számú motorvonat közlekedését Székesfehérvár—Lepsény között beszüntetik. E motorvonat tehát csak Lepsény— Nagykanizsa között maraü^fprgalomban. Ennek folytán felhívják az utazó. köMnfié*; figyelmét arra, hogy a fenti napté) kcidve a Budapest Déli pályaudvarról 7.<era 25 perckor induló 1112-68 tapolcai személyvonatnál a közvetlen nag* kanlxeai vasut-¦réaz megszűnik, a vonatnak tehát Székesfehérvárolt a Balaton somogyi parijára nem lesz csatlakozása. ,;
— (A Nagykastlzáal Ónkéntat Tűzoltótestület) |
július fr-an este 7 órakor saját, helyiségében, határozatképtelenség cftelén pedig július 9-én este 7 órakor salat helyiségében rendes közgyűlést tart Tárgysorozat: 1. Választmányi és parancsnaKsági Jelentés. 2. Számvizsgáló bizottság Jelenlése.
3. Az 1943 évi költségvetés megáll a pilása.
4. Tisztikar választása. 5. Esetleges indítványok. Indítványok Írásban foglalva a lözgyflléBt 48 órával megelőzőleg elnökkel közlendők.
— (Úíüiiüt tábori posta utján) Horváth Ferenc szkv., láborlposla 520.
üzeni a Zalai Közlöny utján feleségének, összes Ismerőseinek, hogy ne aggódjanak. Jól van és egészséges.
zPlOHIRDETESSI
.......ffixr
UJségklIwrM unonjokat, fcllfllcjt megbízható egjencktt, lelvén lapunk kiadóhivatala.
Taneao llieltacl lelvelctik Peteer ea Tóth clpéaieknel. Hoitlly Mlliltont 2. 20(3
Cai4|il8«4|*Aut keresek uj HoHberr 10V0-ÍS üainllufaluK. Kollli litván molnár. Komarvároe. 2M1
ClfiiS.Bliinarao lelvilellk Horvilh Mihály, Ueák-iír 1.
füeléieel
20(0
VanKI «Illa hetollesóre alkalmas unt azonnali bslfpóire felveszünk. Írásbeli megkeresést Turni Bfztoelté Ssorabathely, Eriiebet kltllvníu. 24. kirtuk. 2051
Caépléal szeionrs, mint uéuiut, al-kalmazást keresek vtdókre is. Cita a kiadó-hivatalban. -iwi
KlluMt Jelveaiek. KaaoU, Horlhv Mlklóa-ut 2> J»?S
Kifutói felvessek: Várass,, Zrlnrl Miklós-utca 10. 2012
Bejlró l.i.riis«si a delelótt! órákra lelreiiek : Sagár-ut 41/A. 2093
BépIráBhaw Jártas IlutvUalBnSl,
kl ónSIlóan könyvel, azonnal telvesztlak. Kézírással Irt ajanlatot Köpetein bútorüzletbe kórunk. . 2084
Evdályl .or.j.g, huiisa Július elsején. Legnagyobb nveremíny 500.000 pengő. B sorllegy ssplutó S0, 10« és 300 pengős címletekben Kálmán-bsnknsl, Nagykanizsa. 2042
ItHUU *§Zl.eMV
^"iTl..l MJ.PIIAJ. UsmTJ. ..Slzgu«u4,l H IT. Haayt«*4rs«". r.u,.!fo ki»..ló : lálal tinit K,WBMM4ti i .gliturauitt la, T. ShvtyKR.iTW-
\'.y.;j:IA!fi..jy ftaiykaalzasa. ivr»««..l**H t.w t.\'M Unlu
Föladó ¦
Oinr
Hendfokoxnt:
Tábort posta___
Vasárnap frétfőn lobogózzuk fel házainkat I
83. évi, 142. w. Nagykanizsa, 1943.|juniús 26. szomb»t Árm 30 fillér.
POÉTIKAI NAPILAP
mSBSSm fa kUMIwtni telele. 71. ,1 afee* hetkliiai jíiutsa.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ár»: etív hónaere 3 peeeö 20 Ullér,
negyedévre » pongo 30 Ujier. Ekjcí h7jíiii : lu\'Iköznap 12 till., özombítloű.20 üli.
i magyar honvéd
a nemzet szemefénye, jelenének biztositéka éa szebb Jövőjének záloga. "Test a .nemzet testéből, véra véré-hól, drága fiaink, akikért minden áldozatot és szenvedést vállalunk. Isten szent nevében\' mogkczdott nitmkánk ritmusából az 6 nevük csendül, hogy inog logyón mindenük) umire csak szükségük lobot. Es amíg lelkünk naponta százszor ő értük fohászkodik az laténhoz, szivünk \'és dolgos két kezünk uz övék. Jó és büszkeség ma magyarnak lonni. No-kik köszönhotjük ozt a megnyugtató, boldog érzést. Az ó vitézségük, ragyogó helytállásuk tinztolotot parancsol mindenütt a világon a magyar névnek. Ahogy\' végignézzük korszorü felszoioléaükot, orős, modern harci oazkőzeikot és látjuk fegyelmezettségüket, szomükbon a hazaszeretet
. szent tüzérei, ugy érezzük, hogy két évtizedes szenvodós és megalázol i -;\'r; után rondülotlonül hihetünk uj jövő ol helyezkedésünk ben a Nap níatt. A nemzet azt parancsolja, hogy ézl korszorüon felszerelt honvédnadse-neget még tovább kiépítsük. Nincs az országban senki, akt no boldog őrömmel.toljesitoné ozt a parancsot. Amink csak van, mindont, de mindent egybe hordunk a haza oltárára, hogy leoirhataltan legyen a honvéd. A nemzet nom akarja küldeni a honvédet idegen torülotokot hódítani. Csak azt akarjuk, hogy ami jogosan a mienk, ami minket illet ozor év szent jogán, azt megszoroz zo és mindörókro megtartsa. A világ olsó katonája a honvéd a íiemzotnok ozt a parancsát megértette és megtartja. A soradőnté időket,élÓ nemzet június 28-án honvédnapot tart. Ismét lesz hát egy boldog napja a nemzot-nek, amikor a honvéd Iránt érzett Hzorototénok tüzét máglyába hord; hatja ÖSBZO és amikor végnélküli habiját a lábai elé teheti. Ez a nap olyan\' ünnopo lesz a nomzptnek, amikor 15 millió magyar szív dobogása egybefolyik és a bpldogsóg Himnuszát pergeti a honvédek fnlé. Hogv olyan délcegek,, érések, fogyni-mez^ttek bátrak, hősök és jövőt biz-toaiték...Bemutatott felszerelésükben és korszerű harci eszközeikben , a
.nemzőt összefogásénak, verejtékes napjainak munkáját látjuk testet öltem. Es amikor majd- megpihen rajtuk a tekintetünk, uj fogadalmat teszünk, \'hogv töretlen hittol, dalos munkakedv vei, minden áldozatvállalásra készen állunk melléjük továbbra is biztosítani á jelen rendjét, feg.velmét is velük ofcvütt kiharcolni ¦i szobb jövőt. A szörnyű. viligipS\' ben borzalmas szonvcuésok^t élnek ét a népek. Felbocsülhototlcn és i>o- -tolhatatlan értékok pusztulnak. ltot-lenotos viharfolhók tornyosodnak a föld küzdő népei felett. Ki tudja, mit hoz a holnap? Do van itt Európa közepén ,ogy ezeréves nemzőt. A Gondviselő Taton ^szont palástját takarta föléjo, hogy oltalmazza, bn-nok a noinzotnok nincs titkolni valója a.világ.olótt. Nem akar mást, mint ámít a magáénak tokint. Ezeréves örökségét akarja további ozer éven 1 át megtartani a keresztény civilizáció védőimére. Ezerszer meg-bünhŐdtük a multat és a jövendőt,
Égő ola]zónákkal védik partraszállás ellen az atlanti óceáni Ükötöket
A Német Távirati Iroda jelentése szerint erős ellenséges bombázó kötelék tegnap- délelőtt erős felhőzet védelme alatt támadást kísérelt meg Észak-Németország partvidéke ellen. Az ellenséges kötelék gépei n német vadászrepülők szakadatlan támadásai \' következtében kénytelenek voltak céljuk elérése előtt megszabad tilt bomba-\' terhüktöl, hogy elmenekülhessenek. Az .eddigi jelentés szerint 20 négymotoros bombázó gépet lőttek te.
Uf partvédelmi módszer
l Berlini jelentés szerint az egyik j>árizsi lap az eddig említett partvédő eszközök mellett most egy ujabbról is megemlékezik. Az atlnntióccáiii partvi-véden partraszállás eiháritásáPtv legnjabban égő olaj zónákat ter-
veznek1, amelyek valóságos tűzővel vonnak a megvédendő kikötő köré. A lap szerint lehetetlennek tartják ezeken a védő-zónákon hajokkal való áthatolást.
De Gaulle Washingtonba utazik
A Német Távirati Iroda kezli: Algiri jelentés szerint De Gaulle tábornok liivatalosan elfogadta Boo-sevelt elnök meghívását és a közeljövőben Washingtonba utazik.
U/abb sztráih tűrt hi az Egyesűit Államokban
Amsterdam, június 2li Nyugat-Pennsylvania többbányájában megint sztrájk tört-ki -- jelenti.az angol\'hírszolgálat.
Ennek así államnak kéíszázJ eríer>bányásza kőzöl 120.000 bányász megint beszüntette amun-
kél. Az Egyesült Államok legnagyobb ácélvállalata kénytelen voll ujabb korlátozásokat bevezetni a termelésben. :í7 knlió közül tízben szünetel, a munka.
Roosevelt a második arcvonalról
A brit hírszolgálat jelentése szerint Roosevelt kijelentette, hogy n j második arcvonal létrehozását ép- ^ pen olyan hevesen kívánja, mink ahogyan azt a Szovjetunióban vár-^ ják.
¦tlllwall i
Burmában súlyos vereséget ^ szenvedtünk
BtilÍveli amerikai altábornagy, aki Indiából Washingtonba érkezett, hogy jolontént tegyen a burmai helyzetről, a Fehér Házban kijelentette:, a burmai hadjáratban súlyos voresé-gat szenvedtünk. Egyszerűen legyőztek bennünket.
Ünnepélyes keretek között nyílt meg a Dunam.ntl Óvónők országos longressznsa Nagykanizsán
Nagykanizsa magyarsága szeretettel látja falai között az ország minden részéből eljött magyar óvónőket
Hónapok céltudatos inunké jának eredményeképpen tegnap ünnepélyes keretek között nviít meg a városháza nagytermében a Kisdcthievelők Cfrszágos Egyesülete Dunamenti Óvónők Körének egyhetes nagykanizsai kongresszusa.
Az ország különböző vidékeiről száznál több óvónő jött ősz-sze, hogy országos nevű előadók és pedagógusok előadj saiból útmutatást nyerjen a ladó élet felvetett kérdéseire.
A történelmi multu teremben felhangzik az óvónők kétszólamú Himnusza. A leghivatottab-bak éneklik mély áhítatot keltve.
Elnöki megnyitó
Az előadói emelvényen Héjj Erzsébet, a Dunamenti óvónők Körének elnöke, választékosan szép megnyitó beszédében először dr. Krátky Istvánná fővédnököt üdvözölte, aki sokat fáradt, hogy kedvesek és hasznosak legyenek ezek a napok. Szí-
nes, meleg szavakkal köszöntötte a város polgármcsterének ál-dozatosságát, hogy továbbképzésüket elŐsegitottc és orthoif4\' adott a kongresszusnak. Üdvözölte a vármegye tiszti főorvosát, a megjelent országos nevű előadókat és a résztvevőket. — ötödik izben gyűl össze Zala vármegye területén a kongresz-szus, Balatonfüred, Zalaegerszeg és Keszthely után Nagykanizsán,— mondotta az elnök hogy a virradó magyar élet nemzeti munkájából méltó módon kivegye részét.
A nemzetvédelmi minisztérium is méltányolta munkájukat és pénzadományával lehetővé tette, hogy az elhangzó előadások könyv n lukban minden magyar óvónőhöz eljuthassanak. " Az első széksorban ül dr. Krátky Istvánné fővédnök, akinek diszcs virágcsokorral kedveskedtek a hallgatók, dr. Dosseö Mihály járási Uszü orvos, Poló-nyí György polgári leányiskolái igazgató, vitéz Filó Ferenc igazgató, stb.
Szűnni nem akaró taps köze-| pette emelkedett szólásra
dr. Krátky István polgármester,
Nyugodtan kérhotjük Istentől a vig esztendőket. Ezt akarjuk éa semmi mást, rai. magyarok, amely névnek a tiszteletét és becsülését, jogainak az igazságét a magyar honvéd azu-ronyának a hegyén nordozza. Június 28-áu, amikor á honvéd előtt ismét tisztelettel éa hálával hódol a nem-
hogy megköszönje a város nevében a hozzá intézett meleg szavakat. — Nagykanizsa város közönsége mindig elismerte és kellően méltányolta a népnevelő munkát, — kezdte beszédét a polgármester. — Ez a,munka lent kezdődik az óvodánál, hogy a tömeg számára pótolja az otthont. Amjt az otthon gyermek-
zot, porba hulló alázattal arra kérjük a Gondviselést, hogy megbűnhődvén bűneinkért, fordítson ol fölünk minden bajt és jutalmazzon meg minkát azzal, hogy Védasszonyoiik\'szóp, virágos kertje, ismét épségben álljon a Nap alatt.
korban elmulaszt, azt később pótolni nem lehet. A városnak a nemzetnevelés terén elől kell járnia. Kulturális é.s nevelési kiadásai Nagykanizsának messze meghaladják az országos állagot. Városunk szívesen áldoz -és vitéz Filó Ferenc igazgató kezdeményezésére szívesen látja vendégül a kongresszust, örömmel jelenthetem t>e, hogy dr. Johan Béla államtitkár ur 29-én itt lesz.
Dr. Takáos László
Zala vármegye liszíi főorvosa megköszönte a szíves üdvözlést, azt fejtegette : az emberi összetartozásnak legszebb kifejezései
S5AÍJA1 KÓ2LŰÍ1V.
1943. június 20
az összefogás, A közösségből tárgyj nyereség származik ama-gyarságra, Háborús időkben nehéz annak a közöwáunak az ápolása. A/, áldozatot nozó örök magyarság gondolatával üdvözölte u kongresszus résztvevőit.
Kroidl Anna szalézl nővór,
aki magy-r oklevele mellé az oIa-2 kisdednevelő oklevelei is megszerezte, tartotta meg nagy figyelmei keltő előadását >AZ óvoda, mini u nemzetnevelés alaptényezője- cimmel — lib-1 ben a világot átfogó és megrázó zűrzavarban miudjobbuu reánk nehezedik a nemzetnevelés kérdése mondotta. — Hűséges, jó magyar lelkekre van szükség, akiket nem a parancs, nem a törvény kényszere indít hazaszeretetre, hanem a nagy közösség érzése és az a ludat, hogy mindnyájan összetartozunk és egymásért élni, egymáson segíteni szent kötelességünk. ;
Az 1802-l)eii lellépcll Agazzi testvérek módszerét ismertette, mely meleg otthonná varázsol-l;i az elemi iskolához kapesolt olasz óvodái és a való éleire kész jlelte elő növendékeit. ¦— A nemzet uggódvu figyeli munkánkul, mert ne feledjük, az ember soha olyan könnyen nem túliul, mint éppen 1- ü éves korában. Nagy a felelősségünk és a feladatunk komoly. Mi, óvónők jakjuk le az alapol, még pedig olyan szilárdan, hogy évszázaduk viharával dacoljon. Vérből, könnyből, szereiéiből építgetjük fel édes hazánk jövendő várát.
Dr. Zempléni Imre
kislerenyci bányafőorvos Az óvoda szerepe u l>elcgségek megelőzésében\' cimmel tartott előadást. — A gyermek az óvodában állandó ellenőrzés alall áll - mondotta — és ez helyes, mert az óvónő tuclasá legtöbbször fejlettebb, mint az otthoniaké. Az óvoda lelke az óvónő és kidomboriloltu, hogy a következetes megfigyelés, a betegségek megelőzése\'sok kis magyarnak menti meg az életéi. Is-inerlctte a gyermekbetegségeket közvetlen, mégis annyira jellemző módon. Leszögezte, az óvodai leslnevelés célja csak a mozgás és az egészség védelme. A családi látogatásokat ajánlotta kellő figyelemre, mert szerinte
VÁROSI SZÍNHÁZ
1943. június hó 2t án, szomkaton
este 7 urakor (Bérletben) 1943. június hú 27 én, vasárnap
délután 4 órakor 1943. junlua hó 27-én, vasárnap este 7 órakor (BérletlJiaelbeit)
Erdélyi Mihály niejslkefö opérett-ujdonliga
Operett 3 fölvonásban 7 képsen.
Hétfín, 2»án este 7 órakor Scbubar-est. i zilcn László lelliptévol
Három a kislány
az óvónő ¦ y leghivatottabb fa-luvazelő.
Az ÉrUkas tlőadáal
vita követte,
melynek során dr. Takács László tiszti főorvos arra mutatótl rá: a gyermeken keresztül a családot is nevelnünk kell. A háború alatt a túrelmet és a szi-j vóssúgot keM magunkban kifejleszteni. Megvilágította miért és hogyan kell az óvodát a pedagógia sínpárjáról az egészségvédelem sínéire átállilani.
Jászainé Holzer Magda ¦Öröm és örömszerzést c. értekezéséi olvasták fel, mely biztos utat mutatott a napsugaras lelkületű óvoda felé.
Héjj Erzsébet elnök az óvodai ónak kérdését nagy gyakoriali érzékkel Világította meg. Felolvasta Kodály levelét, hogy a 300 népi eredetű, tősgyökeres magyar dalnak a fele alkalmas arra, hogy az óvoda munkájúi élénkebbé, ériékesebbé tegye, kisebbségi vidéken csodás eredményeket éri el a segilségükkel a magyar nyelv luuilásánál. A dal a legnemzetközibb nyelv — mondotla és megható módon számolt be a kisebbségi vidék óvónőinek vallomásairól, akik beismerték, hogy nekik Ő vitte el a \'gyermekkort, mert nekik
nem volt magyar gyermekkoruk. Délután
dr. Orosz Dezső
egyel. ni. tanár, az Árpád kórház igazgatója lurlo.llu meg lebilincselő előadását Az óvoda szerepe a gyermekbetegségek felismerésében\' és gyógyításában*.
A gyakorlati kérdések sorai vetette tel a tudós éleslátásával és közvetlenségével. Az előadassál követfí Vita belenyúlt és lefoglalta a szünet idejét is.
Hinora M. Bathlldls irgalmas nővér, a bábjáték pedagógiáját ismertette. Alapos felkészültséggel mutatott rá a többezer éves múltra, az árnyék kép és a bábjáték eredetérc és mai jelentőségére. A bábjáték ban szociális, nemzetnevelő erő van, amit legjobban a csehek statisztikai adatai igazoltak. Általánossá kell tenni, hogy üdvös hatása minél jobbun és minél előbb érvényesüljön.
A kongresszus tagjai Küronyn István keresk. isk. tanár vezetésével, aki a kongresszusunk fáradhatatlan, előrelátó szervezője, városismertető sétára indult, hogy Nagykanizsa értékei! és emlékeit megismerjék.
Vaudra Jenő
Jézus szent Szivének ünnepe Nagykanizsán
Engesztelő Jézus Szive körmenet és családok felajánlása
után következő vasárnap, július 4-én ünnepli meg a (első egyházközség a Szent Sziv ünnepét. Délelőtt fél 11 órakor iin.( nepi szentmisét celebrálnak,
Nagykanizsa magyarsága az idén íokozoll melegséggel es hódolattal ünnepli meg Jézus szenLséges Szivének ünnepét, és nagy előkészületeket tesz annak méltó megölésére, igy külö-> nősen az uj Jézus Szive egyházközség és plébánia. Ugyanis inosl ünnepli az egyházközség eisöizben uj templomának búcsúját. Az uj templomot felszentelésekor ugyanis Jézus szentséges Szivének ajánlották fel. Jézus sz. Szive ünnepe (július 2.)
déiután 7 órakor pedig engesztelő Jézus szU Szive-Körmenet indul a templomból. Körmenet után a családok felajánlása Jézus szentséges Szivének, amikor a családanyák és családapák együttes, közös imával ajánlják lei magukul és családjukat a sxentséges. Szívnek,
A livints ifjuvezetők keszthelyi tábsrszása
Kiirt harsan a nyárra hajló reggel üde levegójeoen. Nyoicvan egyenruhás levenjelm menetel, ruganyosan, acéios gerinccel, rengö tepica-kei, ragyogó szemmel Nagykanizsa utcain végig. Közoen katöusnótákat lujnak... DüDürOg alattuk a Zrínyiek lOidje s rujuk muDűIyog a magyar cg azúrjaiol a keio nap. Hogyne, hisz a magyar leventeifju-sag színe-java az a katonás rendűén meneteit ctmpat, mely táborozásra tuúul.
De elhallgat a század s végigkopog nyo.cvan levente szOges oa-bancta a ferencesek ősrégi templomának kövezeten. Oiyan jelenet ez,
mintha kihallgatáson fogadná a királyok es nemzetek, tüitenelmek és háborúk feleit uralkodó legtöbb Hadúr, Krisztus, a magyar leventét... S a liuk — Nagy Miklós, az. iljn-vezető század parancsnoka, a kiváló pedtgógus vezetésevei —- néma csenaoen, lehajtóit lejjel, puskásán, de imára kulcsolt kézzel kérik Isten aidasat a komoly leventemunkára s a magyar ifjúságra.
A templomban csatlakozik a leven teszazadüpz P. Mal-ml Hl, rendi Igazgató, leventeleikész, aki együtt kKar lenni a barom nap munkájában Itvcntchaivai.
Pár perc s a fiuk máris az óllo-
KrresztÉny fgmKtkrzÉsi Vállalat
\'\' \' ——^Seat. ^—-—\'- ,"\'ri
sípos József
I é-nt 12., (az udvarban) Kueua iiiMM lualu
Üxlari telaton: M7. i.: Lakáa leletun: Z1S.
máson vannak, hol megjelent bu-csuzlalésukra Freysllnger Ágoston járási Icvcntcnarancinok. Btlazke édesanyák és \'édesapák, Itt-ott plro-¦uló arcú leányok Integetnek az induló vonat után, a vonat pedig viszi a levenléket, a magyar jOvOt, akik öntudatosan harsogták:
— Hoithy Miklós katoná|a vagyok, ifjú katonája...
Keszthelyen hamarosan az egész járásból csatlakoznsk alkuidon leventék az Iskolában elszállásolt (lukhoz. Találkozik hl faiu és város, az eke veritékszagu munkása és az Iskolapadok szellemvilága. De köztük nincs különbség í magyarok mind és leventék, akik a szebb |0va munkásai. A vidéki fiuk megtekintenék a várost, majd délután megkezdődött a komoly foglalkozás.
Este kószOntóOI Nagy Miklós századparancsnok szólt a fiukhoz s ismertette az ifjuvezelö táborozás célját : Növekedni fegyelemben, edződni lélekben és tesiben. Mert az ifju-vezelónek először Önmagában kell megvalósítania azokat a követelményeket, amelyek minden embeit jó magyarra tesznek s amely etényekre az ifjuvezelö másokat is oktat. A parancsnok meggyőző szavalt nagy ligyelemmel hallgatták végig a ie-v venték.
Másnap reggel az egész század kivonult reggeli mosdást végezni á — Balatonra.
Ulána teljes díszben és létszámban a premontreiek templomába mentek, hol 8 órakor P. Medárd szentmisét mondott a 75. évét be-lOltOtt Hadúrért \' s evangéliumkor szenlbe6zédben méltatta a kormányzó érdemeit, aki a leventefiuk eszményképe.
A laktanyában elköltött reggeli után a leventék a Helikon pályára vonultak, hol gyakorlati és elméleti kiképzésben részesültek. Nagy Miklós ifjuvezelö parancsnok mindenüll olt van. Igaz katona, kinek harsányan pattog vezényszava, igaz nevelési érzéke, de meleg szive van, akit épp azért a fiuk katonás tisztelettel és fiul ragaszkodással vesznek körül a foglalkozás idején és szabadidőben egyaránt. A nap többi része ls komoly munkában telt egész estig, mikor a Helikon sportpályán nyilvános tábortűzzel és sokoldalú műsorral szórakoztatták a vidám fiuk nagyszámú keszthelyi hallgatójukat. A tábortűzi műsoron megjelent Gereben Vilmos vezető föok-laló, a hadtest Ifjuvezetö-elöadója is.
A lobogó tábortűz koré csoportosult kétszáz Ifjuvezelö közül sokan szerepeltek énekkel, Ötletekkel, komoly és vig számokkal A tábortűz végén Gereben Vilmos vezető föok-tato intézett lelkesítő beszédet a kétszáz leventelfjuhoz. — Ma áldozatos hazafiságra van szükség — mondotla beszéde során — s olyan Ujakra, akik más ifjakat jobbakká, magyarabbakká tudnak nevelni, elsősorban példájukkal. Azé lesz a pálma is a népek harcában, akik öntudatos hazafiak, erkölcsös és áldozat"5 polgárok, A leventefóoktaló lelkes
BALATONBEBÉNYBEN
a Balaton mulklt
bérelhetők. Egész szezonra 400 pengő.
INGYEN STRAND.
rdvflágOfltéS . 28JÜ
Fényes telep, helyszínen,
1837
1943. június 26
beszédét élénk flgyelemmel kisérték
a fiuk.
p. Labancz leventelelkész a meg-lelent vendégekhez és szülőkhöz sjóll. Első pillanatra talán szokatlannak ttlnlk a leventeruha mellett a barna darócruha a a menetelő ka-lonás C6apat kíséreteként a ferences barátcsuha. De csak egy pillanatra. Mert ha valamikor, ugy ma szűkség van az egyenruhások összefogására. A cél egy s a segítés kölcsönös. Kard és kereszt, katonauniformis és lerencesdaróc csinállak már magyar toriénelmet 1 Hunyadi és Kapiszlrán, TUzes Gábor és hős katonatársai, Horthy Miklós és Zadravecz István acélos kézszorítása feledheteilen a magyar történelemben I Ezért látható a két ruha együtt: hogy a kereszt védje a kardot, a kard a keresztet. Igy énül s lesz rendíthetetlen a ke-reszlény Magyarország. — A hallgatóság kilöró tapsvllurral adózott a íerences páter szavaiért.
Má.nap reggel riadó ébresztette a levente ifiuvezetö tábort s elindult a kétszáz flu hadl|átékra, a Hévízhez közclfekvó kavicsbánya felé. Alig épilelle ki az egyik század vé-dívonaiát, máris jelezték az előőrsük az ellenség közeledéséi, mely
za-daj maggá
három oldalról több hullámban támadott. A háború végén a „vezérkar" — döntnökök — megtárgyalta a hadihelyzetet s annak alakulási lehetőségeit, majd egv kis reggelivel s frissítő gyümölccsel megerősödve az egész század a hévízi gyógyfürdőben keresett felüdülést. Ebédre máris visBzajöltek Keszthelyre, ma|d megkoszorúzták a hősök emlékművét.
Este 9 órakor érkezett be a leventéket szállító vonat Nagykanizsára, hol a nagykanizsalak hatalmas tömege fogadta a hazaérkező levenlefiukat. Az állomáson kint volt Freyslinger Gusztáv járási levente-parnnesnok is.
Nótázó kedvvel, a legnagyobb katona-fegyelemmel indullak a fiuk vissza a város utcáin, mit sem árulván el a ..véres harcok" fárasztó^ voltáról. Az országzászlólól oszoltok szél a fiuk, lelkükben 3 fárasztó, de feledhetetlen nap emlékével.
Elmentek, hogy az elcsendesüli utcák elsőléltllt ablakai mögölt ál-í módjának uj, kllellesütt, boldog ma-1 gvar jövőről, \'melynek építő\', várományosai, bi\'tosilékai ők, — a magyar leventék...
Ellenséges léggömböt találtak Mernye határában
Mernye község határában a szolgálatot teljesítő figyelő csendőrjárőr léggömböt látott közeledni a község felé. A léggömb a falu északi hatórától mintegy kétszáz méterre földöt ért. A járőr rövid keresés után megtalálta a léggömböt. Megállapították, hogy ellenséges gyujfó-
léggömb, melyet a szél sodort az ország Ujrülelére. A léggömb két gyujtopalackot vitt magával, a melyek közül az egyik leesett valahol, inig a másik rajta maradt a léggömbön. A leventék a csendőrséggel karöltve keresik most a leesett gyujtopalackot.
Árdrágítás miatt 2000 pengő pénzbüntetésre
és 4590 pengő visszafizetésére ítélték Sétonyi Károly balatonmagyaródi körjegyzőt
H7 sertésért a megállapított maximális ár dupláját követelte egy nagykanizsai hentestől
Érdekes ügyel tárgyalt tegnap délelőtt a nagykanizsai törvényszék uzsoraegyesbirája, dr. Hámory Zoltán.
Ugyanis nemrégen történi, hogy Sótonyi Károly balaton-mngyaródi körjegyző, vagyonos birtokos, megkérte \\Veisz /. mi-liáldi lakost arra, hogy szerezzen vevőt eladni való sertései számára. Wcisz hozott is egy vevőt Horváth Imre nagykanizsai hentesmester személvében, akivel megtekintették Sótonyi gazdaságának istállójában a sereseket. Sótonyi a sertés kg.-jáért 4,20 pengőt követelt, noha a megállapított maximális ára 230 pengő volt. Vagyis a meg-wlapitott ár dupláját. Horváth
Imrének megtetszetlek a sorté sok, de akkor még néni vásó-j rolla meg Őket, mivel serlésvé-tcli jegye nem volt. Megígérte, hogy ci fog jönni értük. Horváth, aki nagyon jól ismerte & a megállapított sertésárakat, a dupla ár hallalára bement a kanizsai rendőrkapitányságra és itt lelj eleidet le Sólonyit árdrágításért Időközben o megszerzőit sertésvételi jeggyel beállított Sótonyi ékhoz, ahol a körjegyző nem voll otthon. Jumem csak annak édesapja. Horváth Imre felrakta a sertéseket a kocsira, majd mikor a fizetésre kerüli a sor, kijelentette az idősebb Sótonyi előtt, hogy a serlések maximális ára kg.-ként
Lm
kötvények ín fufíus iií i-bh \\m
Kötvények napi áron kaphatók
a Néptakarékpénztár Rt.-nál Nagykanizsán
*la Nagykanizsa, Csangery-ut 4. j >_
ozzm iqy:
% "3r li\'for hideg viibe legyűrt\': 3 avőkaaái Franck cikóríakávél
© Forraljuk körülbelül 5 percig raifif a habja tel/oson «1 notn ír.
Q Fözás után álljon a főitől 3 parci« hogy tökáJolesen Iftülopodhossúk. / Do no öntsünk hoixá hideg vizel!/
I
A tözetet szűrjük le kávéskannába.
qytnaaában vaqy fej/el kevervt
kHÜHŐ!
m -
nem 4.20, hanem csak 2.30 P, ne tegyék ki magukat egy bűnvádi eljárásnak, annál is inkább, mert tudja, hogy a renh-őrség már eljárást indít. Idősb SÓtonyJ erre elfogadta a maximális árai és engedte elvinni a sejtéseket. A rendőrkapitányság azonban lefolytatta a nyomozást Sótonyi ellen azért, mert dupla árat kövelelt és az egész ügyet Áttette a kii-, ügyészségre, amely/ Sólonyi Károly körjegyzőt az1 1920.\'évi XV. tc. 1. 8-áha ütköző árdrágító visszaélés vétsége miatt perbe fogta.
A tegnapi íárgyaláson a vádlóit Sótonyi Károly körjegyző védőjével, dr. Kovács László ügyvéddel jeleni meg. Sótonyi tagadta bűnösségéi. A bíróság ezulán kihallgatta a vételnél jelenlevőket, akik megerősítették a vadai A bizonyítási eljárás le-
folytatása titán a Mróság bűnösnek mondotta Sótonyi Károlyt árdrágító visszaélésben és őt ezérl 2000 pengő pénzbüntetésre (nemfizetés cselén 80 napi fogházra) Ítélte, egyben -r- mivel a megvásárolt sertéseket nem lehetett elkobozni kötelezte a kifizetett és a követelt ár közötti különbözetnek — <15!)0 pengőnek — megfizetésére a kincstár részére, egyben elmarasztalta a felmerült bűnügyi költségekben. VáHlott társát felmentette az ellene emelt vád és következménye alól. Sulyosbilö-nak vette a bíróság, hogy a vádlott cselekményét mint körjegyző követte el, enyhítőnek tudia l>e esaládos voltát, hogy 21 óv
Phttnlx vagy mis kéri kőikötfl-Bépel vennék. — Anjánlatot: /Kain, Nigyvárad, Pfobitxka-tér 5. jom
FERENC JÓZSEF
KÉSERUVV
mm KúZbam
óta jegyző, hogy büntetlen és hogy ezenkívül fegyelmi is indul ellene és Így vele szemben nem fogházbüntetést, hanem csak pénzbüntetést alkalmazott. A bíróság nem mondotta ki a sertések elkobzását, hanem helyette 4590 pengő árnak megtérítésire kötelezte a kincstár részéró. Miután vádlott és ügyész megnyugodtak az ítéletben, az jogerőssé váll.
Mikor dr. Hámory cmmciál-ta az ítéletnek jogerős voltát, komoly hangon figyelmeztette SÖtonyit: Jegyző ur, ez legyen figyelmeztetés! Ilyet egy községi jegyzőnek nem lehet csinálni, ezért fogház járt... .
SPORTÉLET
Osztályozó, Vasutas bíjnokl mérkőzések a hét sporteseményei
A ZMNTE csapnia Bonyhád, rn utazik osztályozó mérkőzésre az NB Ill-bn julásórt. Egyetlen pont clófí lenne, hogy a ZMNTE biztosítsa magának az NB Ill-bn való julAst. Mi azonban hisszük, hogj jó játékkal mindkét pontot hazahozza a ZMNTE Bonyhádról, A ZMNTE valószínű Kovács II. ¦ - Kárpát, -Hor válh — Cserpcs, SztanKó. Kis I.
— Talpai, Istenes, Kiss II.. Hój-ja, Vellák összeállításban szerepel a sorsdöntő mérkőzésen, Egy gólos ZMNTE győzelmet jósolunk.
Az NVTE Szombnljjölyeű az NB I-ből kiesett Haladás ellen játszik vnsutnsbajnoki mérkőzést. Az NVTE bár jelenleg kitűnő formában van, nem hisz-szük, hogy otthonában megverné a Haladási. Valószínű Zalán
— Horvátit, Kiss — Placskó, Németh, Varga ~- Fenyves, Túra, Frisch, Kcrkápolyi, Vojno-vits összeállításban utazik el a kék-fehér labdarugógárda Szom bathclyre. Jősluluiik 1:1 a Haladás javára.
-ü-n-í-
KISKANIZSAI ÉLET
Klskanizsal hírek
Űrnapján Kiskaiüzsán is körmenet volt a szokásos útvonalon, a legnagyobb rendben és lélekemelő ünnepségek között. Az ünnepi körmenetei P, Bánás A. Gyula plébános vezette, melyen resztvettek az összes kls-kanizsai egyesületek és testületek, valamint a hívők ezrei. Az ügyes rendezés a Kai. Ifjúsági Egyesület rendezőgárdáját dicséri.
Legutóbb Mócsy Béla, a léÜ gazdasági iskola igazgató)ü tartott nagy sikerrel előadást az Olvasókör gazdakört ülésén. Utána megvizsgálta több kiskír nizsai gazda gazdasági épülőiéit és nagy elismeréssel szóit a fejlődésről. Mi köszönettel vosz-v sziik a kiváló szakember odaadó munkáját KJsknnizsn érdekében.
Jó termés ígérkezik ez évben a gabonancmüeknél. Kellemes Időjárás után egy héten belül i
megkezdődik a rozsára tá.S Ki.s-kanizsán. A kisknnizsai gazdatársadalom nagy szorgalommai készülődik az év legfontosabb gazdasági eseményére — az aratásra.
Kiskanizsa jogos panaszának is helyt kell/adnunk, midőn megemlítjük, hogv a nyári időkben portengerbe burkolózott utcáin soha sincs önlözés.
Az OrszájMit egyébként -ís rendkívül elhanyagolt állapotban van. A legszegényebb göcseji falu utcái sem gödrösébe bek. porosabbak, mint a kiska-nizsai főútvonal a najwnta százával végigszíiguhló autók mialt. Ugy a város, mint a MAORT mindéül elkövethetnének a két főútvonal, a Varazsdi- és az Or-"szág-ut érdekében. Nem beszélve arról, hogy a bneilliisoknl szállító porfellegek egészségügyi szemponlből is figyelembe veendők.
> -/V-n-/—
Színház
Feleség
Béka) színmüvei mindenkor élményt jelentenek az intelligens színházlátogató közönség számára, Bókai iígíq — fémjolzés. A Foloségó-t már ismételten\' volt alkalma látni és benne gyönyör köd ni a nagykanizsai közönségnek. Sokan Bajor Gizivel ós Páger Antallal látták Budapesten, fís mégis szép ház nézto végig a tog-nap esti előadását is. A színházlátogató közönségnek azt a részét láttuk, amely a komoly színműirodalom szépségét tudja élvezni. Ott láttuk a városi páholyban vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagyot is kíséretével. A darab a legjobb szereposztásban került kmtolro. A színészek nom játszották, hanem átélték sasropükot és sikerült íiokik egy oly szép injtt-vészi teljesítményt produkálni, amely az író gondolataiból égy darab való élotot formált, húsból és vérből való emberekkol, omborí gyengeségeikkel,1 a felmagasztosult asszonyiság glóriájával. Két asszony harca — a férfiért. A törvényes foleség éa anya szent párbaja a férjééit és gyermekei apjáért éa »nz amolyan asszony" praktikái, hogy magához láncolja a legitim asszony férjét és megalázza a családi szentélyét íéltö és védő feleséget. Bókai ragyogó olmotattatással, .u tólo megszokott finom sziliekkel vonultatja fel liárom felvonáson át olovcn figuráit, édos-btis izgalmakon keresztül vezeti a szerep-lőkot, míg a súlyosan mogsértett or-kölcsi rendet a megbotlott féri ós a megbocsájtó foleség újból való ogy-másratalálásában állítja holyro. Bókai mogiágadó drámai szépséggel bőszéi és . sokszor bizony komoly igazságokat hirdet. Nom egyszer mogkönuyoztoti nézőközönségét. A szinészok mind emborrajzokat formáltak. Mindogyik egész ogyóniflé-gét vítlo be játékába. Lovassy Klára a cimszoropbon fővárosi szinré való
művészi omborábrázolást mutatott 1k> és fölényos intelligenciájával éa maradéktalan művészi cloadóképossé-gévol, kifejező mozdulataival, érzelmes, leözvction és finom játékával magasan kiemelkedett a vidéki szintből. Az érzelmek húrjain játszott nem ogyszor megkönnyeztetvo közönségét. Partnere, Horváth Jenő a férj szerepében egyik legszobb játékát mutatta l>o. Horváth JonörőJ inár oddlg is megállapítottuk; hogy ogyik kitűnő erőssége- a társulatnak, Zoltán Bzoropébon oxcollált. A legteljesebb illúziót költette. Szenvedélyes sé-ré hon, vívódásában típust mutatott l>o". Átütő sikoro volt. Deák .Sándor Gézája amúgy reá szabott szerep, amolvhon művészi kvalitásait legbensőbben kifojozésro juttatja. A- baráti hűség és az általa szivo rejtekében tisztelt asszonyért iránti aggódás és féltés olyan megrendítő őazíntoséggol tört "ki belőle, ami csak avatott színművészek sajátossága. Nagy sikere volt. Harasz-tossy Irón sokoldalúságára ós tudás-skálájának gazdagságára vall, hogy Melón szerepét élethűen adta vissza él. nélkül. Szalonképesen; Fegyelmezetten. Pedig húsból és vérből való wamolyau asszony* volt. Ila-gyogó palietájának természetes szi-neit használta fol és ügyoson formálta meg velük alakját.
Nagyon szép olóadás volt. A közönség logloljosobh elismeréssel és dicsérettől hagyta ol a színházat. A szinészok — megérdemelten — sok, meleg tapsot kaptak.
Hisszük, hogy most már végleg özeken a vágányokon halad tova a Szik-s-társulat. Nagykanizsa színház látogató közönségének ugyanis oz a kívánsága...
(B. II.)
r«j«ion a-»s. Legszebb** ;t legolcsóbbat!\' 1
Gyorsírást, Gépírást,
holyaalráat* lav«lexé«t a
Major gyorsíróiskolában
tanuljon!
/\\ tanfolyam 10 hónapos, államvizsgával zárul.
EitkMt Gyarsirás-gÉpirástanitói $tl,
Alliebahelyeita.
Kíljm U|íkOlla\'ót 1 Ssclll Imi-t. Iiorcetj.uton S. 2039
Szent László emlékezete
Bihar-Várad alapításának\' 850. óv fordulója alkalmából az Országot Nomzolvédolmi Bizottság kobolóbon mogalakult Szent László Emlóklii-zottság folyó évi június 27-én, vasárnap — \'Szont László\'és a magvai honvédség hagyományoa omléknap. ján — szerte az országban mindo. nfltt nagyobbszabésu. mogomlókozésg kot rondoz a régi magyar dicsőségről nemzeti öntudatunk erősítésére
Különösön most a háború kötő-l»tto van erromagy szüksógo a magyar nemzetnek László király, a legnagyobb magyar hadvezér és & legnépszerűbb magyar király ugyan is régi oszmónvképe niindöu ídól magyar katonájának és inkarnációja) az osorőtől duzzadó ősmagyar liar-1 oosnnk, A inai létért való\'küzdői-1 műnkben mindondkolótt való a hazáját védolmoző katona és a nagy eszményekért harcoló\' hós. Minden ilyen katonának ós hősnők örök osz-inényképo marad László királyai Európát fenyegető pofrány vesződő-lom .ollón egyesült európai keresztes hadak egykori jmperátora.
Szent László napján szorto ár. orssigban — különösön pedig Kr-délybon és Keletmagyarorszófibait, \' \'— minthogy László király Bihar-Várad és Erdély régi patrónusa — pontosan reggel 8 órától kezdve osto
H óráig nemzeti lobogókkal díszítik fol a középülolokot ós a lakóházakat. Hoggol zonés ébrosztővol vonják fel a fotonok nemzeti őrfáira a nomzoti loboiíót és esto iwntosan fi érakor zonés takaródéval vonják lw azt ismét. Délben a lovonteszoi\'^zolck omlékoznok Európa ogykori logolsó lovagjáról, a csorkészszor,\' ozotok pedig mindenütt -az országban tábortüzeket rendeznek a Magyar fjusig eszményképének tisztolotóro. Az Rr-delyí Párt a székelység régi fóvnro-sábnn, Mavosvásárl»]yt rondoz Szt. Lász|ó tisztolotóro választmányi nsfflf gyűlést. A székesfővárosban a Szont László Emlékbizottság a Magyar Tudományos Akadémia disztcrnióljon déli VI órakor Szent László dísz-ülést rondoz, amelyen Horváth Joiió egyotomi tanár Szont László itein-zetpolítikai jolontóségéról beszól. De; vezetőt mond vitéz Magasházy László iiv. vezérőrnagy óa a záróbojzé\'ioi vitéz nogysolmoci Mérey László nv. altálw\'rnagv, jolos hadtörlónáH niondja. Wlután ő órakor a Horthy Miklós Nomzoti Sportcsarnokban ai Országos Nomzotvédolmi. SzÓvetséfi rendez Szent László Disztáborozást, nmolyon vitéz P. Uzdóczy-Zadraroci István ny. tábori püspök mond ün-nopi Iwszédot Szont László a lef[-nngyobh magyar liadvozér és a legnépszerűbb, magyar király cimeu.
Nagvkanizsa holnap, vasárnap Szont \'László tisztolotóro záözlódtszt ölt. \\
és fenyő forgács
állandóan kapható CÁDPÍ1? fakcrcBkcdönM OnnbUCl Zrínyi M,-utca 3Q._
Ha megbízható is jó w
BÚTORT
akar,
akkor rendelje meg
Sfimeghy Gyula
műbútorasztalosnál Nagykanizsa,. Klnlzsl-utca 15-
1943. Június 2G
li I R E K
NAPlKÜND:
SúltoiMán iííj ottani (rjögyfleo&. Űr allandö ögyBlo^BíolfálatotUrt.
Naptár- Junlui 26. Szombat. Róni. ii.it. János és Pál- - ProlMlána János, Pál, — junlue 27. Vasárnap. Kóm. kat. László jrjr,. Protestáns László.
A G0ZF0RDO nyitva van raggal | órától este 6 óráig. (Hétfő, sMrda, pontok délután ás kedden egási nap uikoak.) Telefon: MO.
Junlu* 28.-1 Honvéd-nap programmja
A hétfői Honvéd-nap jolontó-ségé\'t szerlwsz tőségünk külön vosér-cjkkben méltatja. Egész Nagykaniaea flwgyatsága aaivval-lélekkui uaszo-lorr hős fiaival, líoggol 7 órakor teiiéa takarodó, délelőtt 0 órakor hivatalos ünnepi szentmise a foren-ciok plébánia-templomában, ugyancsak y órakor közüa protestáns ünnepi ístoiitissítulüt a Kölcsey-utcai reíormánis templomban. A laktanyákban a mojtani komoly idákhős mérten iinnoplik inog a Honvéd-napot éa méltatják jelentőségét. Délben ünnepi obúd. A Honvéd-napra 1 a meghívókat ina délután küldték ki a hivataloknak éa toatülotoloiok.
A polgármostor fölkéri a város hnzafma magyarságát, hogy ugy Szent László magyar király cmlu-kezote, mint a lionvéd-npa alkalmából lobogózza fel házaikat. Egyetlen háznak aem szabad most zasElér disz nélkül lennie. A magyarság ez Ív-parancsa ez!
— (A hercegprímás Zalában)
S«rédi Jusztinián bíboros, Magyarország hercegprímása ogykori v iiorieiuB mesterének, aki lOOl-bon Szent Benedok rend ruhájába bo-, öltózLetto, a 95 évos Kroltor Miksa bencés apátnak meglátogatására Zalavárra orkézoH.\'
- (Egyházmegyei fairek)
A megyés főpásztor Kern Józsofot hitoktatónak z-alaazontgrótra, dr. Körmendy Józsefet Zmlaszontgrót-rol Nyaradra plébánoslwlyotUwnok. beboföíky Jánost tízentbalázaról Zilaazentbalázsra, Folcz Mátyást líalameronyéról Kadarkutra iiolyozU) iU kápláni minőségben. Az ujuiieó-*ek közül Takó Uálwr \'MUaaere-nyéis korült káplánnak.
— (Érettségi a csáktornyai kereskedelmiben)
Tudósítónk jolonti: A coáktornyai koroskodoltni iskola negyedik évfolyamának. 14 növendéke most totto le sikereaen az érettségit. A ban-koltűt a Motroiwl-szállóban tartották Mg, amelyen a tanári kar is raég-jotont.
- (Magható hálaadás
BeciehclyeM)
á becflolKilyi plébánia tűzharcos katonái megható módon kösnőnték 2« a Jó Istennek, hogy a harctérré! ezwr Yoszély között ImzasogitetU) «et. A 8 órai mise olótt testüloti-wk a^ Uánplorh szontélyébon állottak tel. Evangélium után plébánosuk be-»**i»t intetett hozzájuk. A szent
ZAL\'AI KQZLQN.Yi
Ki HÉVÍZFöRDÖH
» -«ul.iulak tallUoi* helyt. Klltlnó ozsonni, fagylalt, sxpresao-kávé kapható.
• ¦tara i. Éi m
bessid mán [•nnbangon köszönték mag " )ő [•tennék, )>ogv nullái v4r-zivataros Óráikban mollottük roll ás a halál angyalának villogó kardját elhárította főjük folól. ígérőtől lot-tek, hogy ezentúl hálájuk kifojonéno-képpon még hüobbon akarják Istent éa Hazát HZQlgálni. jSzontáldozáskor mindnyájan közösen járultak uz Ur asztalához. Ha ilyen lolkülot loaz katonáinkban, akkor igaz ügyiünk győzelmével szsbb naptik virradnak Eaós hazánkra.
— (Áramszünet)
10-18 június 28-áu iw^gol 7-tól 12 óráig az Arany János-utcában árauiszünat [*•>¦/.. \' (:)
— (Iskolai hír)
Qy»rslrálsk«la szeptember 13-án kezdi uj tanevet Nagykanizsán. Beiralások megkezdődtek. Szt. Imre-U. 5. (:)
— (Kirakodó vásár Zalaszentbatáxaon) A Zalaszcnlbalázs kSzségben Június
2»án tartandó országsa állat és klraksdó vásárra a ragadós száj- és körtSmláJás miatl a hasi leit körmll állatok felhajtása tilos. Csak a kirakodó vásárt larlják meg.
— (A jövő héten kezdöstlk az aratás)
A gabona beárésáre rondkivűl kod-vonó hatással van a melegre fordult időjárás. Az Alsó-Tisza mentén éa Dunántúlon, valamint a Bácskában is rövidesen, Prior-Pál után kezdik aratni a búzát. Peslmogyóbon az aratás már mogkozdódött. Először n rozs és az ósziárpa kerül kasza alá. (MVS)
— (Agyonvágta a villám)
Az alsólendvai járásban fekró Filóc község határában lévó szólő-hogy ogyik borospincejóbo belevágott a villám. A pmeóbon tartózkodó kiránduló társaság tagjai közül agyonsújtotta Csormola István 26 éves fiatal házaaembort. A többiok-nok az ijedtségon kirül semmi bajuk nem történt.
ff 9
*Í9
Nók tlízla icmtjükel gyakran ciak annak köszönhetik, hogy -emésztésükre kellő ffnyelmet Iprditansk. KltOnő hatásával
— (Öngyilkos akart lenni)
Pálfí László 46 éves zalatárnoki földműves öngyilkossági szándékból kaszával át akarta rágni torkát. Már több izben kísérelt mog öngyilkosságot, azonban nem sikerült meghalnia. A mentők életveszélyes állapotban szállították a zalaegerszegi korházba.
¦— (Súlyos jégverések országsztrtc)
A roniikivíili, tulmoleg, csapadék nélküli tavaszi időjárásnak megjött a böjtje. Az ország ogéaz területén kisebb-nagyobb jégverések voltak, de rendkívüli súlyossággal érte a jég május 16-án JÍiharuiogyét, melynek sok nyugati községében száz százalékos pusztítást végzett a jog ugy, hogy a terménynek egy részét ki-koll majd szántani. Ez a jégverés végigvonult Hajdurnegyé déli részén, Békés, Arad, Csanád, Torontál, Csongrád és líács megye egy részén. A jégverés okozta karok megállapítása most van folyamatban. Boldog loliot az a kárt szenvedett gazda, nki nem mulasztott ei jogkár olloni biztosítást kötni. (:)
IMŐHÍHMTÉSIl
UjB^Rh|fiordó ssiionyokat, íelté\'tlen megbízható egyénekei, (elvesz lapunk kiadóhivatala.
a*p!ráaba» jártas tlsxivIddlÖiiSt,
kl Önállóan könyvel, .izonnal letvesxünk. Kezlrisial irt djánlalot Kopsleln bulor-Üzletbe hifiink. 20S4
Astxlaloatflnono relvétetlk lizctíisel. Helyei Imra mfiisttaloi, l\'ó-nt 4. ti. 1932
OB4plfiaépésMt keresek uj Hollheir 1*70 es garnitúrához. Kollár István molnár, Komáiváros. 2061
Temono fizetéssel Iclvételfk Perger és Tólh dpesieknél.HorthyMlklÓi-ut2. 2063
CIpSoxlBinono íelvélellk flzetéisel Horváth Mihály, Deák-tér 1. 2060
Kifutót felveszek: Vároiay, Zrínyi Miklós-utca 10. 2082
Bejáró takaritonet a délelőtti Órákra felveszek: Sugér-ut 41/A 2083
Vidéki házlartás részére aaakáoanSt leányával, eselleg háuspirt fizetési igény megjelölésével keresek. Cini a kiadóhlva-lallM\'i. ?048
Csépléil szezonra, mint gépi**, alkalmazást keresek viüéKre Is. Uni a kiadó-tilvatalbsn. 2047
Jól számoló noi munkaarót siámlá-láshsz felveullnk. Nagykunlissl Ponal-fsstógyár. 2072
eifutSfiut fslvetzek azonnalra. Sövárl latvan, Kirily-utca 20.
Vitéz 2114
N»lBvaba»aasjériat (elvess BelUhelm Ilus, Csengciy-ut 27/x. 2112
4 klzéplskolal osxlályl végzett (lut vagy leányt Aráataaonanak felveszek. — Zsoldos Qyula órásmester, fó-ut 8. 2111
Üzletembe jó ftzaléssel komoly Icáhyt ffatnasurak, Szabó Antal sport- és fotóüzlete. 2106
Tanuló- vagy kifutófiú felvétetik, Szlklay fűszer Üzletébe. 21 IS
¦•JárAnSt amonnalra felvessek. — Solici, Zilayl Mlklós-u. 55. 20W
Kendes mlneanaalaÉny felvételik. Honby Mlklós-ut 7., cui. 2USI
Erélyes nói munkalaté a yalöt keres
helybeli vállalat. Ajánlatok „Komoly" jeligére a kladóhlvatnioa. 2103
AOAS-VÉTEL
HaaanAlt és ioisz állapotbau levo boraonat veszek \\. tNovák kadaimetltr, ItivOdiúi 21. issa
Halallaastaoalt, ctinss killacjiii, felhasznált, Jokarban levót, azennall megvétellé keresek. Clm a kiauóhivatálban, iOiy
uüsiKfapaliok ca 5 m* eladók, Horthy Mlklott-nt t)J. 2077
Csinos Butorowolt noblt keresek ; BalUiySny-u. Iá., KuuícifUzem. Ugyanult panuaiaxakróny mcgvéielre keieitctlk, 206Ö
Eladó aartAaóli tgy kéxlkooal.
Bijta-utea ni. 2117
SttraSacn elido gobcllnkék Sznürna-szónyeg, 3x4. Kórház-utca 5. 2110
ElaÜÓ többféle méretű, hssznllt ablaktok, tlveggal ellátva. Érdeklődni József lóherceg-u. 48. 2112
Pa- és Miszékek, vaságyak és egyéb bútorok aladSk. firisébei-lér IS, 11. cm.
2115
Horváth Gréza, tom«tkczési vallatola
Magykanixaa.
Likti: Kfl-ut 2ü. Tdlolon : tat.
Ffl-ul 18. T.ltlon : I7B.
Egy ebédtö parxanssSnysB eladd. IMkir.l-ii. 12. 2050
LAKÁS, OZLETHELYISÉO
KSrUlbcllll esy.kil liavl Idtluliiiiiiii ¦ Ihéplatl lakásl kerciek konytia-htsi-nilillil. Clm a kladlhlvalalban. 2102
HéwIxiis«nl«naTréaion nehtny ur riiieie aloaó lahda, Julinyoa élelme. iei kipli.io lulluua. Cin a kiadóban. 2103
MUhalyholyladHl Keretek 8-tdl 15 mílcilc mflhelyhelyliíiel. Alanlalol : Ml-hallk lUlinin JalékOieni Ili., Sicnl l\'ló-rldn-tcr 6. 2120
¦Taliaaaobáa konyhii laküat keieiek Katonarelen lf. Clm: Maott-bírbiz, poata melleit._2100
BÚTOROZOTT SZOBA
Kdflnlaajéraiia bútorozott azooa 2 aggyal azonnal kiadd. Tekkl-ut 25. 2087
HAZ t& INOA1XAN ~
Több addmentee mat|an. éa béibáiat. blilietyet, azdlét éa Idldaket klairalil Papp, Tatekl-ut 8. Teleion 670. 291
Pelili.ut 53 íz. ház ezabadkézkdl áladé. Bdvebbet Magyar-u 175 2121
BalalenlanpvaaaM lebermentu 140 ? olea hiztelek Ukltal ezaoadkéabdl eladd. Clm • kladlhlvalalban. 2099
Tclekl-ut 77. IZ. héa uzabadkézböt «1-
add. erdeklddal : Teleki ut Ti/a. 3WI
kOlOwélb_
Üzlet vany Özem léleslléicllez UltaVa llraal keresek. Clm 1 kiadóban. 2«7«
Elvaaxall. P. hó 2>ln d. u. a .Nlgy-kanlzaa—picii vonal Induliu elótt Irat-Uakimat ai atlomit II. oizt. vendéglőiében teleltettem. A (lakában Iratok voltak, melyek nekem fontafak, miara néave azonban nem bírnak semini Jelenlózéggal. Kérem a ezlvea megtalilót, hogy al Iratokat hozzam 20 P jutalom ellenében eljuttatni azlveskedlék. Magira IZ irattiikira nem tanok Igényt. Andraack Jznoa kerea-kedd, Légrld. 2091
Fiatal, kllllnó histli-MS ebei, klzirólag vidékre elajándékoznék. Clm: Atpid.ti.40.
Oláhokat a Jővó tanévre Jé allá-téáaaf, gondoa feltlgyeteltel, tttrddiiobia egéazségei lakatban vállalok. Clm a kl* adóhivatalban.
Mlkrolou! TA1ICI Huiralatl
délulin 7-IŐI ttino
ene: V<Hraa.tpia bangveraenyez Entk:
Hamva, MArla mlkroloiiénekeinö, Fttaaa Klári ctdadóénekeinó tilt veacHcjaaarapalaak.
Rézgálic Fekelegálic Rézmft8zpor Cinkgálic
minden mennyisédben kapható :
ifj. Tóth Péter
MBfjykanlzss. Szent Nórlán-tér »,
3
ZAUAI BggLjBKg
1943. június 2fi
Kész nöi Nyári ruhák Kosztümök Blúzok Pongyolák Szoknyák Nagy választékban
-nél
M EB HIVÓ.
A Hi{ykanlisil Katliollkiis Leíénytjylet
1943. évi Július hó 4-én. határo-zatképtalenség esőién 1143. éli Julim hó ll-eii délo\'iitt > ,n órai keidettal Horthy Mlklós-ut 8. sz. alatti székházában
ért rendes közgyűlést
tort, melyre az összes tagokat tisztelettel mtghlvjo és teljes számban való megjelenését kéri as Elnökség.
Az évi közgyűlés tárgysorozata:
I. ElnSki met-nyltó.
2 A választmány évi JelenféBe
3. 7.&tutámadáa bemutatása, telelő» számadóknak a fetmenlvény megállása.
4. Költségvetés, felviteli és a rendes tagok tagdíjának megáll a pitáaa.
5. Tisztikar, választmány, választmányi lióiiat\'ok ás számvizsgálók választása.
8. Esetleges Indítványok. »m
Nagykanizsa meüyel város polgármesterétől.
Befőzési cukor Igénylése.
A családfők mindegyik 1931. Január liá 1. után született családtagjuk után fél-fél kg. befőzési cukrot Igényelhetnek. E célból Július 2. és 8-lka között neveik kezdőbetűje szerint Jelentkezzenek, a Közellátási Hivatalban, családi élelmezési Igazolványukat vigyék-magukkal s ennek felmutatást elleniben azonnal megkapják jogosult család-tagúik után a „belőzesl cukorvásárlátl engedélyt" ; evvel a postán befizetik a kilónkéul- 1 pengő ctikoradót s azután bármelyik cukorkTikercikedőnél a rendes vételár bellzetéac ellenében átvehetik a cukrot. Július 2-án az A, C, D, E, 1*
„ 3-án a B, 0, L
,. S-én a H, I, J, U
_ 6-án a K, O, P. Z
. 7-én az M, N, R
„ 8-án az S, Sz, T, V bellikkel kezdődő nevU családfők jelentkezzenek, délelőtt 8-től 12-ig. vagy délután 3-141 Mg.
A kereskedik csak azokat az engedélyeket válthatlak be, amelyeken a posta bélyegtőjéből kitűnik, hagy a cukoradó teljes egeszében befizettetett. A kereskedők a befőzést cukorvásárlásl engedélyeket legkésőbb augusztus 31-lg válthatják be s a beváltott engedélyekkel legkésőbb szeptember 10-lg elszámolni tartoznak.
Családonként 5 kg. befőzési cukrot Igényeikéinek azok a gyümölcstermelők, akik LM2-ben h kaplak befőzési cukrot, feltéve, hogy földi eperrel, rlblzllvel, málnával, cseresznyével, meggyel, koriéval, birsalmával, kajszin- vagy őszibarackkal baultetett, szakszerűen kezelt gyUrnöIciösLlkuek ktllOn, vagy óaszeien legalább 300 n. 01 a területe a ezt a körülményt Igazolják. Az Igazolásra kfllön nyomtatványt fendszeresltct-tek, melyet 10 fillérért a postán lehet kspni. Ezt a nyomtatvanyt azok, akik Nagy-
kanizsán lakunk s Itt van a gy 11 mö letöltik Is, megtelelő helyein kitöltve azonnal, de legkésőbb Juliul 6-ig azemílvesen beadják a KOzellátrtsl Hlvatalhaz, ahol az Igazolást rávtzatlk, akiknek pedig vidéken van a gyümölcsösük, előhh elküldik a gyümölcsös litlye szerint Illetékes eiőljárásághoz ¦* az postafordultával visszaküldi a kellé Igazaláisal, feltéve, hogy »z Ifénvlő a vá-faiara szolgáló részt Is előre felbélyegezte bérmentesítene : »z Igazelással Igy vlsszt-kapott nyomtatványt Is legki1 :„!> (ullusS-lg be kell adni a Közellátási Hival-lhaz A Július 6-4n iul jelentkező Igénylő Igénylését cuk skkor lehet figyelembe venni, ha az Igénylő tittelt érdemi* módon (pl, pos-
tai feladóvevénnyel) Igazolja, bogy a vála-szos Igazoló lapot oly tdőhen külte el, hogy arra a válssz a Jalantkezésl határidőn beltll vlsjzaétkezhtfett volna. Az elfogadott Igényléseket n földművelésügyi minisztérium fogja majd elbírálni.
A befőzési cukorvásárlásl engedélyt, vagy az ennek ntapján megvásáralt cukrot más-nők kOlcsons^n!, elsslnt. feldalgozásra átadni, vagv egyébként forgalomba hozni, Hlelőleg átvenni nem szabad. Akik a rendeletet megszegik vagy kijátsszák, 6 hónapig terjedhető elzárással büntettetnek.
Nagykanizsa, 19«. Július 25.
¦«¦* Polgármester.
keddig
Rökk Marika leanafvohb ftlmeperettje
LIQÉNYVASÁR Vtdímsdg,-nevet és, zene, ének, tánc Vildghiradé a nap aktuális eseményeiről
ailniitlHOlr kendf-ti küznavokon 5. 7. vaWrnap és kedden 3. Bét 7 írelor
kombinált ás hálószoba BÚTOROKBAN,
leányaxoba, gyermekszoba és konyha-kútárakban, valamint rakamiakfaan. aeac-lonakban, falalakban és mindenféle .kar-pitoaárukban nagy választék a
Garszon Bntorszalonban
N.vvk.nh.n Fet-sat 7. T.l.t«: 747.
Irtealtem a n. é. kőzénfléget, hogy «
halelárusitásomat
a Törvényház falén, belgirok «era alté halyéra halyaitam át.
Tleztelettel BÉRCZI JÓZSEF
»„ Tol.!.., i ÍS7.
JÄGER SÁNDOR
asztalosmester
TEMETKEZÉSI VALLftLATA
Nagykanlzaa (Klikmlzu) Oraiág-ut 13/b. Telefan : 392.
Kályhát, tűzhelyet
máa téli szükségletét már most jegyeztesse elft Csépiéihez gelyésciiapáftak rakutron
ü N G BIi • U L LM A N N vMKereskedéeben. gntr Hofljorr-néTiefc. pélrálsum- ét kecAola] rttkiár. **Mi
DRftMVOLGYi
villamos Áramszolgáltató rt.
Aramwtámlák flzetóse, roklamaolók, hlbijelantesok, KikszerŰ (elviláejosltás minden vlllimes kérdésben délel&tt 8-tól délután IB C«ong«ry-ut Sí, telefon 294,
legmagasabb árban veszok.
VékAsy ékszeréstl
Nsgyksnlxsa megyei várói rwlgérmeaterétÖl.
M6/k4. 1*45.
Tárgv: Arató-éa csépi*.rannWtok váfítörlésl Jofciattsiga.
Hirdetmény.
Ai liiín csak azok ax arnló- é« ctáDlű. munkátok lesznek vámőflénre logotulltV shlknek van tnankáafgatalványak a ait« kKzcIIátttt hivatalnál Ugkásöbb |unlut 301c lepecsételtettek. Aki tehát as Ideg arat*- vagy csépflmankára vállalkozik ét ntéfí nlnca Ilyen munkiitgaEolványa, ttt * várasházin a taálláaméttérnél (táldsiint 33- axotta) aionnal válttá kt ¦ lagWaobb funlut 30-lt; mutiata be a közellátási hl-vatalhoz lajstromozás és tepeceítclés végett
Nagykanizsa, 19«. Junlas 21.
Polgármester,
2I0S
NagykanlxM megyei város polRÍrmeal erétől,
Felhívás a hentesekhezl
l\'ptiiivüiii az Összes timleteket, hogy I. hó 78 fai, liéifőii reggel fl órakor lelentt-iick meg a várostiázin ét. Pottyondy tt-nactnoknit. AHnek sertés-, marha-, vaty bor|nvágásI Jegy van birtokában, ait hont augával.
Nagykanizsa, 19«. Június 26. hcÍ1 Polgármester.
Nagykanizsa meayei város .adóhivalalálól.
ad. 31.8I3/1M7.
Tárgy : A hriltcgély kUlzcfét szabályozása.
Hirdetmény.
A h.dlstííly UHutéatt 1943. evt lultu bér. a kovctkaiűképpen aubilyoiom: Jalhu U -
a Klréty-ntcálóL a fil-ultál, l)t»l- íi EatvtM-térISI, niimlnt a Telckl-ulcíHI ésxtkra eaö viroerétzben lakúk,
jull.ii ki 2-áu
a Király-ateal, I\'ö-ull. Oták- él Kolvti-lírl, Tclckt att Ittrneok. nlamint eren ot-cék. Illetve terekISI délre u6 virotriubti Ilkák,
Jaltai 1.6 :i-á..
a Vir.ndl ulc«l, Szt. Plirlin-leil, H>-nvidl-léH él Siepatnekl-utcll lakik, niimlnt ezen nteék- és teriktél éizikri ca véroarészben lakók,
Jalta. 1.4 S-éa
¦ Vmztdl-Btei, Szt. FlérUn-tér, Hi-nviditér, vitamint a Szepefaekl-utcil\'l délre eié vároaréuben lakók réizfai történik ¦ bidliegély killzelcn. Jullu. L6 6, 7, », 9 É. 10
az alniirideltikil lotlia pénzIir killzelal.
A hadisefjíly kItizetéMkor minden Kfe-Ijrexett izamélyuonosaéeál ¦ Közeliitől Hintál Illat kiadott élelmezési lip|z"l Igazolni tartnzlk. Ezért nyomilékoszn felhívom érdekellek llgyelmét, trony az élelmezel! lapot okvetlenül hozzik mlg.z-kil, mert ennek htinylben i hadlseKel]r kllizelhelé nem lesz.
NiRvkanlzn, 1943. Junlua 26.
ioot Polgarmenlti\',
XMUU K*ZL**T
S*SBUTfKAl aMFtUsP.
Kiaaja: „Klziazaiaaal a. T. iiaar»i«»\'-latatoi Idaéé: Zilei um>. Nyosatoii ¦ Jtaeiaaaaaial a. T. aatrMiliaV ayaaraaliaaa- aafykaaliizA.
03
Fola** :
«Ib:
Hendlokoxat:
Tábori costa :____
83.
évi., 143. sz Nagykanizsa, 1943. Junius 28. hétfő
POLITIKAI NAPILAP
Ára 12 fillér.
BiKfík«s*10i.?B ói kiadóhivatal: l-\'ő-ut 0. szám. fa«rk*aXid«4fl> és kiadóhivatalt tolslon VU. sz. js!#íí)tilu»)lk minden bétkttznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klőlizclcet ára: egy hónapra 3 pengó 20 lillér,
negvedévro 9 pengő 20 fillér, ügyen szám : hétköznap 12 ini., «tombalpn 20 tlu.
Birc oapl Misiiprl
A közellátásügyi miniszter az uj gazdasági év Kezdetén rendi*-\' lettel szabályozta !1 gabona lettel szabályozta a gabona csén-boiut és u liszl forgalmát, mely részletes utasítást ad a cséplés lebonyolítására és ellenérzésére, intézkedik a gahonftbeszol-gáitatási kötelességek teljesítése iráni, Előírja a gazda köteles gabonahcszolgáltatásáuak telje-silését s végül megállapítja az önellátó és ellátatlan lakosság kenyér, valamin! lisztfejadagját.
A rendelet végrehajtásával egyidejűleg megindul az uj termelési rend, a terménybeszol-gáltntási rendszer, amelynek eredményeképpen uj alapokra helyeződik az ország közellátá-sa. A közellátásügyi miniszter esak nemrégiben hangsúlyozta, hogy ebben az uj terménybe-szolgáltatási rendszerben minden dolgozó megkapja a maga feladatát, amelyet • teljesítenie kell. Az uj rendszer a lermelöt, a közvetítőt és a fogyasztót ősz-szefogva, tervszerű és szinte percnyi pontossággal végrehajtásra kerülő intézkedéseket tesz. hogy a mull tapasztalatain okulva, jobb és egészségesebb alapokra helyezze élelmezésünkéi.
Világszerte az a szokás, hogy a gazdasági öv végén s az uj termés előtt szűkebbre szabják az adagokat. Ez természetes dolognak lálszik, hiszen még a legelőrelátóbb gazdálkodás melleit is megeshetik, hogy az uj termés betakarítása elüti a régi készletek olyan csekélyekké válnak, hogy abból a lakosság szükségleteit fedezni csak csökkentéssel, vagy megszorítással lehet. Ez a körülmény különösen akkor szokott előfordulni, ha uj terveket és uj rendszerekéi akarnak megvalósítani az uj gazdasági évben. Ha végignézünk a külföldi országok közellátási viszonyain s visszaemlékezünk az elmúlt esztendő hazai eseményeire, szinte feltűnő az a hasonlatosság, mondhatni \'örvényszerűség, amely a gazdasági év végén jelentkezik s a melynek orvoslására nincs más mód,.mjnt a szükségletek lecsökkentése. Éppen ezért kellemes változatos ságkínt hat az az intézkedés, amely hazánkban az uj gazdasági év kezdetén, tehát a termés betakarítása és az uj kenyér- és liszt fej adagokat. Azt kenyér és lisztfej adagokat. Azt mondanák erro egyes kételkedők, mindez nagyon szép. de valószínűleg csak arra szolgál, hogy kedvezően beharangozzák az uj lerménybeszolgáltatási rendel siriost kezdetben\' felemé-
Légiriadó London és San Francisco körzeteim
Londonból jelentik, hogy az angol főváros környékén tegnap, késő délután légiriadó volt. A londoni körzetben utoljára május l.Vén volt nappali légiriadó.
Stockholm, június 28 Az angol hírszolgálat jelenti; Az Egyesül\' Államok főhadiszállásának hivatalos közleménye szeriül tegnap 51 perces légiriadó volt a sanfranciscoi
Popala ét Roma:
öböl körzetében meg nem állapítható jelzésű repülőgépek közeledése miatt. Bővebb hivatalos jelentést eddig nem adtak kí. A San Francisco környékén működő rádióállomások a greenwichi idő szerint kevéssel 20 óra előtt félbeszakilotlák adásukat. Az adást félórai szünet után folytatták. A szünet okáról sem-miféle magyarázatot nem adtak.
Az ellenség iránti «yttlolct Olyan erőt ad nekünk, hogy minden támadást visszaverünk majd
Rónia is felkészült az csctle-ges légi támadásokra — írja a Popolodí Roma. — A legutóbbi napokban az ellenséges sajtó] arról irt hangzik tovább az olasz lap cikke --, hogy légi támadásokkal Rőina katonai céljait kell sújtani. Bizonyos, hogy
Róma lakossága a táma