Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.54 MB
2019-08-26 15:50:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
59
297
Rövid leírás | Teljes leírás (1.17 MB)

Zalai Közlöny 1943 001-024. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
83. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

mm-.
Üien a front
BojdJokosat:................. |83 ¦ ovf., 1. sr. Nagykanizsa, 1943. január 2. szombat Ára ?Q fillér.
Tólim l posla ¦ ^n^mmmtBeimasaw.....................min......iiiiiiiiiaawaMaaaaaaaa»>aaaaMaaaaaaaaaaaa<aaa««m^
***** sz—=--=r mm *m-?^s&&pi2,
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelés szerkesztő: Barbarlts Lajos \'
\'KUWniM ánc.airbtaapi\'t amneó 20 llllér. Bííyea saám: Lótktimnp 12 Ilit:, uo&batCQ 20 fiit
Kormányzó Urunk hitvesének felhívása a magyar társadalomhoz!
Országos gyűjtés indul a harctéren küzdő honvédek hozzátartozóinak megsegítésére
Az áldozat és a kötelesség jogán hivők minden igaz magyart Ujabb áldozatokra.
]S<4(yedik esztendejében.jár a vUágszísrle toniboló háború s hazáid, .hnmár második éve fegyveres; résztvevője, szenvedője, de minden\'iuegproháUalás ellenére is a nemzet örökkévalóságában hivő harcosa \'a népek sorsát eldönti? küzdelemnek. A háború, amelyet az Úristen akaratából egyideág polgári, nyugalomban
. szemlélhettük, immár a mi életünkben ís viharzik, kérlelhetetlenül szedi áldozatait azok közül,-akik\'nekünk a. legdrágáb-\' bak. Sok anya velem együtt tudja, milyen súlyos az a kereszt, amelyet hordpzunuk: megláto-
: gatott benuünket a. Mindenha.ú s mi -mindnyájan .egyek vagyunk •á fájdalomban, mi érezzük legjobban, mi az magyarnak len
Éppen ezért most, amikor ar ról van szó, hogy íheggyógyil-suk a háború sebei közül azo kat, amelyeket emberi erővel meg lehet gyógyítani, jogunk vím kérili, sőt kérnünk kell! Meg szeretnénk érinteni a sziveket, egyenkint szembe szeretnénk nézni mindenkivel s hozzá intézni a kérdést: ^Felelj ! Megtelted-e te is kötelességedet a hazáért, enyhitetted-e\'azoknak bánatát és gondját, akik hozzátartozójukat, atyjukat, fiaikat, testvéreiket, családjuk támaszát és reménységét, vagy pedig egyetlen kenyérkercsöjüket veszítették el a becsület mezején \'! Levetted-e a gondot azoknak a válláról, akiknek családfői most is odakünn harcolnak a mi biztonságunkért és életünkért
Válaszoljon erre a kérdésre mindenki becsülete és lelkiismerete szerint. Ne szavakkal, sc az együttérzés hangoztatásával, hanem némán, áldozatkész cselekedetekkel.
Amikor ezév augusztusában azzal a kéréssel fordultam a társadalomhoz, hogy adjon mindenki tehetsége szerint Téli holmit messze orosz földön harcoló véreink részére, kérő szavam meghallgatásra talált. Most még többet, (négbénsős^e&ebhíin ké rck : « imdbavouuUak családjai-
nak, az emberfeletti áldozattal harcolók ilthonmaratioüaíhak.
Január 17-től február 7-ig országszerte minden eddiginél nagyobb arányú\' gyűjtést rendezünk a harctéren levők itthon-maradoltainak támogatására. Ez úttal pénzt kérünk : a tehetősektől ezreket és százakat, a szegényebbektől filléreket, de mindenkitől kérünk. ¦ Sok könnyet akarunk lelöröl-ni, a gondok áradatát feltartóztatni, 1ehát anyagi erőink határáig kérjük a lársadalom támogatását. Gondoljunk arra. hogy x magyar haza -ezer és ezer családja némán és zokszó nélkül soványabb kenyérrel, aggodalommal és önmegtagadással áldoz hapOnfeint a magyar igazságnak, mert hozzátartozója mindnyájunk fennmaradásáért harcolvngy szolgál. Gondoljunk katonáinkra, akiknek fegyvereit megacélozza, bátorságát és hősiességét fokozza \'az a tudat, hogy itthon .mindenki részt vállal családjának gondjaiból.
A leiünkért és népünk igazságáért\'folyó harctól függ niinden.
Az állam ezért minden fillért a Háborúra áldoz és a lehetőség határain belül gondoskodik a harctéren levők itthomuaradot-taíról. De ez még nem elég! Szükséges, hogy maga 0 társadalom vegyem részt az áldozatban, kell, hogy az áldozatot egyenlően ossznk meg s ennek a harcnak egyetlen eredményes fegyvere van: a jó szívvel adott fillérek ós ]>engők (tömege.
Ez a gyűjtés több, mint jótékonykodás, több, mint emberi eyvüllérzés megmutatása. Most latjuk majd, mennyire szereti pépünk minden rétege, lakossá-
f;Unk minden egyes része rsa-ádját és azfa nagy közösséget, amelynek tagjai vagyunk s amellyel együtt élünk vagy pusztulunk ebben az országban.
Adjatok! Avassa a magyar társadalom ezt az alkalmat nemzeti áldozatkészségünk legszebb ünnepévé! Adjatok, hogy a leg-löbbct áldozók hozzátartozóit, gyermekeit minél erösebbeu és melegebben ölelje át az órök Hungária istápoló karja ! Adjatok, hogy azelkövetkezö nemze-
Tfmosankót leváltották
Szilveszter iKtrB:t,minl a Nem-zcüíözí Tájékoztató Iroda tudósítója mondja, a keleti arcvonal csaknem valnmcnn.\\i-szakaszáu viszonylagos nyugalomban telt el. Az elmúlt évben a német és szövetséges csapatok Európának a bolsevizmus elleni hadjáratában .100 ezer négyzetkilométernyi, terülcluyereséget. értek el. Ez megfelel Anglia és Belgiumi együttes területének. Megszerezték ozenkivül a német és szövetséges csapatok a szovjet talaj-kincsekben leggazdagabb tartományait.
Tereknél ós a Kalmük-pusztán, Sztálingrád mellett é>> Sztálingrádban. -Valamint a Volga ós a Don közölt csak helyi jellegű harci csdekinényekr* terült sqrv Ezekben a szovjet csapatok min denütt vereségeket szenvedlek. A Dontól délre heves páncélos-ütközetek alakultak ki "egyes harccsoportok között. Az ütkö 1 zelek állalábaiOsikcresck voltalt\'
a németekre \'nézve; akik uiinden fontos tárnaszporttot megtartot-tak és 22 szovjet harci kocsit széllőttek. »f" A»« .
Zuhanóbombázó, harci és csatarepülők erős kötelékei tevékenykedtek a\' sztálingrádi térségben, a Dontól északraés délj re., A harci "terület felelt\'a német \'lééi "fegyvernem kötelékei [megtisztították a légi térét abpl-¦sevista repülőktől. Harcra kény-.szeriteftek egyszoyjet és amerikai repülőgépekből álló vegyes Iétfi köteléket.
Á 15 Qépbfil álló kötelékből alin iö perc alatt /? repft-lő##pct tőitek Ir. Egy másik helyen egy szovjet repülő kötelék, amikor a gyors némtet vadászgépek feltűntek, kitért a harc etöl. A német vadászrepülők az egyik gépet elérlek és lelőtték.
: A I)on Itözépsö szakaszán to-
dé\'kek \'"áldással\'eralékettÉettÁkí a ma; élőkre, akik a .Szeretet és .lóság erőit & mozgósítani tudtak!
Adjatok azért a Magyarországért, amelynek eljöveteléért .in^koiujak\' t\',
Hudapeíit, 1942 detíember hó 31. oupUn.
Horthy tílklósné
Eddig a Főméitósáffu Asszony felhívása a magyar társadalomhoz. Vájjon van-e magyar ember, aki ne tenné teljesén magáévá a felhívás minden mondatát, minden betűjét ? Az ország Első Asszonyának fenkött, nemes lelkülete izzik a felhívásból, amely á magyarság\'\'szivébe i.ilált. Zala népe, elsősorban Nagykanizsa magyarsága eddig az egész országban elsőként állott a harctéren küzdő bős honvédek^ rászorult szegény hozzá-tartozói mellé. Nagykanizsán sokan havonta rójjak le önkéntes szeretet-adójukat a harctér hős honvédéi rászorult hozzátarhv\' zóinak megsegítésére. Csendben, névtelenül, igazi keresztény és magyar lelkülettel. A Föméltó-ságii Asszony felhívása után még nagyobb intenzitással és készséggel segítik elő.\'az ország első .asszonyának gyönyörű mozgalmát. I
Igen, mi zalaiak "szívesen adunk, mi nagykanizsaiak örömmel adunk. Szerencsének és megtiszteltetésnek vesszük, hogy — adhatunk bős katonáink hozzátartozóinak níegségíté-sérc.*Hiszen honvédőinknek köszönhetjük, hogy békés, biztonságos, élete telhetünk, hogy kenyerünk és megélhetésünk van. Nincs áldozat, amely nagy lenne, ha a mi katonáinkról van szó I Az utolsó darabka kenyeret is megosszuk velük és hoz-zá tartozóik Icai. Nagykanizsa 1« nincs egy ember, legyen még oly siLcgény. mint a bibliai szegény asszony, aki ne követné a Főmóllóságu Asszony felhívását örömmel és szeretettel és ne adna igaz keresztény magyar lelkülettel. Nemcsak most, de mindég — ha honvédeinkröl és hozzátartozóikról van szó.
A Zalai Közlöny szerkesztősége — mint mindég — most is a legnagyobb melegséggel és faj-taszeretettel áll a Foméltóságu Asszony akciója mellé és minden erejével szolgálja annak sikerét. Készséggel nyitjuk meg hasábjainkat az adakozások nyugtázására. Zala magyarsága, Nagykanizsa hazafias polgársá-go mosl ismét meg fogja mutálni és tettekkel bebizonyítani, hogy T Mindcid a in agyar bon-* védek&t 1
ÍÍaL\'AI közlöny.
1942. Január j.
tfoirutáj ez 1 oldaltól)
vábhrji * ternNMtttm leivMek az előretol* Jwnus/.|)oii(nU «ry-
(lekapcsolására irányuló motau-lutok. Csütörtökön a bolsevisták szívás rliriuíMitbiii egyes DOnto kun Ku/i\'llKU-ch.ui megtörték. Erőteljes előretörésekkel u né-niiiífk körülfogtuk\' és szétvertek kisebb szovjet csoportokat. Itt páncélos támogatás nélkül harcoló szovjet csapatok súlyos ws/las^a mutatja, hogy a támadásba bevetett két vadászszázadban több mint ISO ember esett el. .Nagyrészük megsebesült vggy fogságba kerüli s csak a uuiru-tlúkuak sikerült megmenekülni A középső szakaszon a bolsevisták erős páncélos kötelékek bevetésével tovább folytatták makacs támadásaikat YeUkije Luki támaszpontja ellen, ut bolsevista páncélos megsomini-sült. A bolsevisták nagy vérveszteségei szenvedlek, különösen a nehéz gyalogsági légy vérek nugy réseket váglak a bolsevista vadászok tömegeibe.
Az Hmcu-tolól délkeletre egy kisebb szovjet harccsoporUiak a befagyott, mocsaras területen ?4 sikerült k«ix\'sztül szivárogni a a jiétmet állásrcndszer gyakran jelentékeny távolságra lévő és szilárd tulajon \'álló Lánutsz pontjai közolt.\'\'A bolsevisták csütörtökön nagyobb erőket vételiek harcba a betörés helyének ki-paritása céljából. A nyomban megindult ellentámadásban az esti órákig ü szovjet harci kocsit semmisítettek meg.
A jegestengeri arcvonalon a llsláse-félsxigeten zuhnnóboin-báxók szélverték a szovjet újonnan rcndbehozotl és most készülő nehéz ütegállásait Más ruhanókötelekek eredményesen támadták a szovjet utánpótlási forgalmát a Kola-öböltől nyugatra húzódó liegyi utón. Harci repülők ós zuhanóbombázók ismét megtámadták a Murman-vasutat és Muniianszk kikötőjét. A bolsevisták a német légi fegyvernem folyamatos támadásai-ellen nagyobb lintu-kötelójte-ket vetett be, A szovjet kötelékek légi harcban 8 gépet vesztettek, azután visszafordultak.
TimoMenhót leváltották — utóda Zsakov
Zürichi jelentés szerint a Sztálingrád körüli szovjet hadsereg vezetését Timiesenko tábornoktól Zsukov vette át. Hogy Timesenko eltávolításának mi az oka, még,nem lehet tudni.
A Sxeut József egybiikftnég kfiliflttséglleg kOizOititte a kitüntetett dr. Higyl Lajos városi főjegyzőt
llövídsn közöltük, hogy a Kormányzó Ur Őfőméltósága dr. Hegyi Lajub\' polgármosUrhe-lyetles, városi főjegyzői, a Szenl József rk. egyházkúzség érdemes világi elnökét, kiváló hazafias munkásságáért <?s kipróbált nemzeti hűségéért a Nemzetvédelmi Keresztiéi hintette ki.
Ebből az alkalomból nagy számban keresték fel üdvözlésükkel tisztelőinek sokasága dr. Hegyi Lajost, A Szent József rk. egyházközség küldöttségileg tisztelgett világi elnökénél P. Gulyás (íeMérT ferences plóbános-
ázlönök, dr. Tamás János hercegi jogtunácsos és Viczenty Ár-
pád Credo-alelnök vezetéseméi lett, hogy uz, egyházközség szeretetéi, nagyrabecsülését és sze-rencsekivánatait tolmácsolja. P, Gulyás plébános meleghangú közvetlen szavakkal köszöntötte a kitüntetett világi elnököt, akinek érdemes munkásságára rámutatott, főleg hitvalló, nyjlt katolicizmusát emelte ki. Dr. Hagyj meghatottan mondóit köszönetit u küldöttségnek uz egyházközség szeretete megnyilvánulásáért és ragaszkodásáért.
?zen a front...
!1 pnlyáMiitiatemé „néuiiapi uzsonnáin" ? i frantati
_*-
H Zalai Hüülönx szerkeBzlűaÉaének tábai\'i leuelBBlddajDbúl
UTOHY
iettei mm
miíHi botoTOjüonJiban vegyen var ^addita. rútmgmiSiH
Saját termésű kitűnő vörös
asztali bor
liUrankéft 1-80 fili.
¦/Ait pjjaekk*», lv«|*Mr«vol Up haló
Belwna UiÁ\\t Bug úr ¦ ut 53.
A 219/02 íz. táaerlpoatárel fjr, Krátky latvánnenak
Méltóságos Asszonyom! A kanizsai házi ezred beteg honvédéinek könnyes és bálalelt .tekintetét akarom most szavakba formálni, hogy megköszönjem áldozatos ajándékát. Méltóságos Asszonyom a névnapi uzsonájá-ról mondott le, hogy kis örömei szerezzen a kemény harcokban elcsigázott honvédeinknek. Latiam az ajándék-cigaretták füstje után néző szemek háiájál..plvas-tam a lelkckből kiáradó szereletel és ragaszkodást, hallottam az ajkak suttogását: ^A jó Isten áldja meg érte! A végnélküli orosz éjszakákban felparázsló cigaretták fénye Méltóságos Asz-szony jó szivét világítják meg. Hiszem, hogy honvédőink áldó szavait és névnapi jókívánságait meghallgatja az Úristen. Fogadja Méltóságos Asszony szívből jövő köszönetünk é,s hálánk őszinte kifejezését. Dr. Daka Mihály orvos-százados.i " Üzenet i kltkanixsii leventéknek
Széputlvary László főhadnagy az 581/01. táboriposlaról leveliiéinek üzen a Zalai Közlöny utján, így szól az üzenet: — »Kö-szönöm kedves Sáska-leventéim, a yclcm szemben megnyilvánult, meleg, ragaszkodó szereteteteket, Boldog vagyok, hogy eredményesen dolgoztok otthon és kórlek benneteket a további becsületes munkára. Legyetek hazaszerető, engedelmes, becsületes, igaz magyar leventék, hogy^nun-kátok a magyar honvéd mun-
kájával egyult mjluunarubb meghozza a mi álmunkat és óhajunkat, a szebb és boldogabb magyar jövőt. Nemesítsétek lelketeket, acélozzátok sziveteket, hogy derék, becsületes harcosok váljanak belőletek és majdan a béke éveiben hasznos polgárai édes hazánknak. Köszönöm az olvasnivaló küldeményeiteket. Itt van a szeret ünnepe, melyet mindig együtt szoktunk megünnepelni. Mosl a kötelesség i-íosz-sze elszólított, tőletek s igy.a Zalai Közlöny utján kivonok oktatóitoknak, szüleatekívJk és nektek örömteljes^ boldog karácsonyi ünnepeket és egy elkövetkezendő, boldog magyar újévet! Igaz szeretettel köszönt mindnyájatokat a ti parancsnokotok.
ligyben minden jóbarátom-nak és ismerősömnek ezúton kívánok kellemes ünnepeket és boldog újévet. Fülöp Qyuli kara. Arm. a 210/00 táboripostán versbe seedre küldte roog karácsonyi hangulatát. A rom kisaá torjeuolmc* ahhoz, hogy oliolyütt közölhetnénk, A rora-befl a magyar honvéd ütőn szerot-toinok a Don partról. Egyik reru-
Biaka így si\'.ól;
Fórjok, apak üoonnek ma innen: Ha majd újra rengi nwlló libben, Agyú, puska nem mdul cBatára, B6ke leee majd, megyünk
[ nemKokára Messze-ntesaee isép Magyw-
lotnifágba.
Bánéti tatvin örv.
irja (Tp. 217/70): bjen kémm, írják meg ifj. Uentuano Jóeenf tanulónak, hogy nagyon köszönöm
D"l?nÍY,3lT„ VÁROSI MOZQÓ csaormtői-
Irány fi lm !
A Ugnagyobh magyar filmsiker
Á HARMINCADIK
„UFA" híradó a vildg legújabb eseményeiről —-i-.-fc-
JSlffaádeok oeütörtökön és auombaton éSt f7t i& órakor, pénteken ém vaeéírnap fst
i&* i7 és i9 órakor. V.-
u \'áí*Uí K.ojk.ujrl. íterwii kCv.gilui a «e*JaMomm>), jó lnueit»imm*l lejár fawt irti éVavrn n^^ní BWMHB küHÍtik «. WirOn nmk>m ellen, hojry a mi Kríp UnninL énen majedion. Ifjú Muntuanonek kaszo-nöni, Ílojv reom gondolt *e li» Le hettiágee, Küldje el e lcdvetk«4á lup-uzámokat is.
Sneff József honv.
irja (Tp. \'J1Ö/Ö1): Igen Iwldog újévet kiváiujk kedves édeaanyámjiak, beat véreimnek, mmden rokonomnak, iuuierösömnek ée jóberátomnak. Ko-u.\'.din Mancika urloanyuak pedL{ hálás ki»zönet»t mondok, mert a Zalai Közlönyt lioazám többezőr elküldte. Nagyon .boldog erzóa, ha ol-vaüliatok egy ujaagot, amely uüló-városom nielofí uzeretotét uugárosmt felém, tiok sierenceét Nagykanizau mindeo lakójáiuk ujeb^tendóUm. Sólyomváry György hdgy. iria (Tp. 2^9/Í8):~fliborufl elfoglaltságunk miatt egyiitt«>en kívánunk ugy Ojiöknek, mint kaninaai eta cftiktornyai iamerótieinknek, hoz-^úturtozóiukiu^k kegye Lom teljea ünnepeket és boldoK ujeBitendöt. i-.\'n. ¦ Iwruinunel együtt mind ogósuié^w-uví vugyunk éti sokat gonuolunk az ottltomakm. A Képes Krónikát küldő üimeretLennek ezúton kívánom a legjobbakat, tizeretettwl köszönt mindenkit.
Qróf Fereno azkv.
Németh György ea Fitoa Uábor honvédok a Tp. vllü. Iti. aaamról üzenik kanizsai itmmróaeiknok én rokonaiknak: .kívánunk áldáson és boldog nj cezténdót mindnyájuknak. Mi jól vagyunk, aggodalomra .-nincsen ok. Bneretettel udvöülünk mm denkit. Ceók aa Utetékeveltneb.
Muther Léeiló érv,
irja (Tp. 253/80): Nagykanizsa nagyerdőmü kÖBÖnségének tiáló* kö-szonot«mel fojozom ki a karácaon^\'i Bzoretetadományokért, amolyekkol bonnünket honvédeket ollátnak. K/l a szeretetet mi ia viszonououk olyképpen, hogy a telünk tellwtót leg-jobbaii nyújtjuk Haeanknak éa a benne éló magyar tentvéreinknek.
Dene Jane» honv.
irja (Tp. 21Ö/Í26): Kérem azives kedjék édeeanyáinat érteaiteni nb. lapja utján, hogy jól vagyok, egész Bégóa, a kért csomagot éa hÓMpkit minél olóbb küldjék.
Méazéroa Kálmán sxkv.
irja (Tp. 210/16): Oíenam\' Ko«-euth-tőr 0. Pápáiéknek ée Bördczek-
TaUTea S~H.
Legszebbet Iegolcf6kb«Dl
lM2i\'»nu«r.2.
é> (loiekl.ij.is, Idagetióg, ômolyoii, tisztátalan teint makian csak az emésztési •\'i ivaroknak kovetkwmdnye,
T,T.5°r
nek: ftz újságokat ós képeslapokat megkaptam. Ipjazán nagyon jó! oaik, eniikor e Zalai Kőslönyünkol olvas-i hatjuk. Ént norü is felejtjük el. i Háíáaak lessünk órto a jővóbon. i Kórom, ha tudnak éa módjukban j áll, minél többször emlékezzenek ¦ meg rólunk. Én jól vagyok, sokat | gondolok rajuk, írjanak miolóbb. j Szorotettel üdvözlöm mindnyájukat.!
„A kinUttlI drótoank"
aiQA^róTmór régen nem hallattak magukról. Most egy szépen litografált és nemzeti motívumokkal\' díszített- levelezőlapon* kollomos karácsonyi ünnepeket m boldog magyar ujesntondót kívánnak. (.Mi is szaro-tettel viazonesiukt)
Kolnyek Jéwef hon*
irja (Tp. ,220/48): Édesanyámnak, összes rokonaimnak/a nagykanizsai iparos -bajtársakmalc-üzenem, hogy jól érzem magam, hála-Isten egess-ségoo\'vagyok, telünk i«n & jó laton, aki megvéd bennünket, mórt szép hazánkért bátran harcolunk és győzni fogunk. Boldog . újévet-kívánok mindönkinek. Szebb jövőt! Qyergvdaók Károly tienv. irja (Tp 202/27): \'Küldöm * jó kívánságokat azoknakv ukik otUion maradtak-.* Minden kanizsai.^jóbará-loinut ós az ősbzos IttnÁ-zaai\' vendégeimet szeréttől üdvözlöm és kérőm őket, hogy na. hagyjanak ol egy honvédet, aki,itt mosz-¦se orosz földön-küzd ogy szebb magyar jővöérfc. Sok1 Üdtöálettol!
Mlllol Lóaxló «zkv.-
irja.(Tp. 210/52): Boldog ós kolle-mos. újévet kívánok Nagykanizsa lakosságának a Don partjáról a szebb ósí boldogabb magyar jövőért harcoló óaKirfkanizsAn -volt olBtálrá-woló tüzérség. Boldog, •örömteljes njévot" kívánok szüleimnek, menyit satonyomnak. Rzerenceéeem\'uiog-órkeztem, jól\'érzem magamat.-Ezerszer tfiókolom -mindnyájukat.
Sxvetfo*tLiJ«ti\'\'4rv.
irja (Tp.; 219/80): -Üzenem feleeé--genmektj ssrúléimnek és ¦ rokonaimnak Nagykanizsán^ hogy ólok és ngéatsógea vagyok; miattam neiatí-, gódianakv csomagot no küldjenek, nolyotto többször írjanak. Meleg szerolellol számtalanszor csókolom mindnyájukat, üdvözlöm összes rokonaimat.
kesz »« noi
bundák
, Naav
ZAjJAI K0ZL6NY
Nngy dóaterérm.
irja (Tp. 219/08): ...mi jól vagyunk, állunk a vártán,- ahová a mi édes Hazánk állított. Mi zalaiak legtöbben együtt vagyunk és minden nap nagy örömmel várjuk a mi kedven lapunkat, a Zalái l Közlönyt. En jól érzem-magamat. Köszönöm Bi sógoromnak\' Csongory-u» lő. sz.. hogy a Zalai. Közlönyt ido.olküldi nekem. Üzenem folssógonmok Pölös-kofóro 101. sz. alá, hogy ne aggódjanak értem, nincs semmi bajom, írjanak, nagyon várom lapjukat.
Horváth József honv. , (Kanizsán lakik Magyar-utca 132. s».), irja ("Tp. 210/66): Keménv téli éjszakaiján Őrt áll a honvéd. Akárhogy jön az ollonség, no felietek odahaza: Órt áll a honvéd. Mert csak addig tart a bátorsága, míg a magyart meg nom látja, őrt áll a honvéd...
Németh Kálmán sikv.
irja (Tp, 604/1): A messzi távolból üzenjük a kedves Bzorkosztóségnok, c»űladunknak én mindon ismerésünknek, jóbarátoinknak : kollemes és boldog ünnepeket és ujóvot kívánunk, ugy mint. a kanizsai közönségnek íb. Hazafias tisztelőitől : Németh\' Kálmán szkv., Ungor András szkv.\'\'Szopotnek, Virág János tíz., Zsoldos Gyula tíz., Kálmán György szkv;, Tóth Boldizsár honv.. Bór Lajos honv.. Mátyás il József ón-., Mátyás\'László\'órv., Szokol György hoavt, Dani Ferenc honv., Czigány Ernő. . • *
tzejtll Jéztsf tlz. . Tp. 207/40 alól ledvee lapon írja, hogy a bolisvazott orosz síkságon hogyan törolőroa magyar honvéd óa a" karácsonyi szontostón a puskák zajában fölelevenedik előttük az otthon ós szeretteikkel együtt leiekben elmennek az ójfóli misére imádkozni a jó Istonhoz. A bóké -őre a Don partján a magyar hóntéd\' — Irja nagyon helyesen. Csanídy Antal érv. irja (Tp. 219/62): Bajtársi szivünk minden szeretetével üdvözöljük a
¦Zalai Köalönyl ée r»jW keresztül Nagykatlizea váron hazafias köeÖn-ségét. A kanyargós Don partjáról küldjük legjobb kívánságainkat az otthon maradt családtagjainknak és ismeréseinknek. Háta a jó latonnok Ón a gondos magj-ar vozotósnok, jál vagyunk, a hideg orosz tolót mi ió-ruháhan és molog nzohában töltjük. Tehát aggódásra semmi ok. Majd csak haza térünk. Kellemes és boldog flnnopeket ós újévet kívánunk a Zalai Közlöny szorkesztóségénok és Nagykanizsa mngvarsngánnk: Pintér József órr., Behól József honv., Horváth József honv., Csa-nády Antal őrv., Tarabó Foronc Órv,, Kurcaéjí OyÖrgy szkv., Bajczík JÓnoa tíz., Kanizsai Józsof honr.
(Kár, hogy Csanády Antal órv. testvérünk kodves. hangulatos vor-sét hoK\'BZÜko miatt nem tudtuk lo-közölni. Bzerűtettell) Kováos JötiŐ szkv. Tp. 219/42-tót szintén igazi magvar honvéd-szirhól jövő vorsbon küldött hosszabb Qzonetet a kodvoa zalai földre, firdomes tonne nzt a szép hangulatos vorwtt nyomtatásban köz-zélonni, hogyha csak kissé több holyünk lenne. Rok üdvözlőt és mo-leg magyar kézszorítás!
A többi üzonotekre ogvík logközo-lehbi számunkban kerül sor.
?zen az otthon
kbbM rovatban mindenki tel-jés*n díjtalanul üzenhet hozzátartozójának a harctérre, ha a szöveget beküldi SzerkesztÓíeVünkhe. A-\'Zalsi Közlönyt naponta küldjük a különböző tábori postákon a frontra, mindenüvé, ahol csak zalai honvédek tartózkodnak.
Tóth Jéxsef szkv. 219/42
Kedros Bátyám .nagyon boldogan órtesültom a Zalái JÍŐzlŐny utján hozzám intézott kös\'zönelodról. Hálát adunk » jó Istennek, hogy-egészségen vagy és kérjük kogyol-mÓt, hogy továbbra is adjon kilar-tn.it.«\\\'. Őrizzen-meg összee bajtársaiddal együtt. Sokszor csókol szerető húgod, szülőid, teatvé.roid és menyaesTSbyod.
KISKANIZSAI ÉLET
Klibaniml hirak ?
A Míhbzíós Leényegyeeület és a KiskanizBai Kat.ilfjuBági.Egyesülőt Szilveszterkor közös rondozóalwn ba-ráliaa családi oetot rendezőit, melyen jolon volt P, Bánás Á. Gyula.plébános, Sólymos Iíoz*ó, az Ifjúsági Egyesület elnöko, Czörok Magdolna kodvoanővér, a Mísazióa Leányogye-BÜlet vezetőjo íb. Az esten a kis-kanizsai ifjúság szino-java jelon volt. i
A KÍBkanizaai Polgani Olvasókör saját otthonában rendozett. a tagok-nak ón hozzátartozóinak Szilveszterestét. A InUániea hangulat itt aoui hiányzott.
A Masfyai- Asaeonyok Nomzoti SEÖrateé^nekkiskanissai csoportja azerdán, 6-án délután 6 órai koz-dettel évnyitó estet, rendez, amelyen részt vosz a helyi olnökaasiony, dr. Krátky Istvaiuió polgármoaternó ós dr. Kratky István potgármeator ée még sok kanizsai vendég. A
MANSz/ családias korotü estje nagy-yikorüiiok ígérkezik.
Kmuiz József f^ldmlvcs 200 petifAt adott n hadba-vonultak hozzátartozói tavára
Adományok a szegénysoreu hadba vonal tök hozzátartozóinak felso-gólyezóséie: Kn&uaz Józsof (Nngy-róc-utca) 200 pengőt, kiskanízsai plébánia 100 pengőt, dr. Szabó István, Ziogler György, Horváth Gv. (Szent Flórián-tér 14.) 50—60 pengőt, dr. Herijavecz Sándor ügyvéd, Farkas János villanyszoroiő, Németh (Mákos) György, Dolmányos Antal (Varazsdi-u. 20.) Kiss Ferus László, Bolf László (Hunyadi-tér 7.) 30—80 pengőt, Horváth László kőművesmester 26 pongót, Porlsz Vilmoa, Gozdán Józsof, Batioza József, Horváth József (Cigány-u. 55.),.Imrei Patkó László, Bali Fe-ronc (Szent Flórián-tér 26.), K.
Vásároljon
Horváth Lajos
Ovog- és poraallán-kereskedésáben
Nagy választék várja Önti > Fö-ut- 2- Talafon : 847.
Ndp- ÍAíM 20—EO penjrít, IpoM LajOfl, Bolminvos Antal (Hunyadi-lör 1.) 16—15 ponsót. Horvilth JAikw y. tisztvisolő 12 poiipót. Varga Karoly (OrazaR-u. 8.), Kiss Foronc (Hozmaring-u. 18.), Plámlor Antal borbély, líukovicB Snndor, Oyorgyalí Foronc, Horczofj Csilli JózboÍ, Tonk Józsof, Kanf^v-alicH Józsof (Szont Rókiis-ii. 13.1, Farkas Józiiof (Lő-tér), Anok László móliísz, Varfftt Ovörtry (Kisróc-u. 8.) 10—10 pon-gót, Snoff Józsof CForo|K>s, Otvöa Lnszló Orszonfu. 07.). Horvitli Foronc (Ország-u. 80), Magvar Józsof (Ortorony-ii. 29.), Szmodícs Forenc (Bajcsai-u. 44.1, Szálkai Ottó, Strukla Foronc, Anok György (Szt. Rókus-u. 17.) 5—6 pongót.
— A—n—l—
Vitéz nagybányai Horthy Miklúsné: „Az áldozat és a kötelesség jogán hívok minden igaz magyart ujabb áldozatta!"
Január 17-től február 7-ig országos gyűjtés a honvédcsaládokért!
KULCSIVUK,
CSIK JÓZSEF
iüzérfóhadnagy, polgári életében a nagykanizsai kir. törvényszék irodai inzt-jo, az orosz harctéren számos haditénnyol kitűnt. A magyar katona lipusa. Ix\'nényBégénok édesatyja. Most rövid szabadságra haza érkozott családja látogatására.
SZILVESZTER-ESTE
bensőséges, meghitt családi ünnepség zajlott lo a nagykanizsai fó|»stán. Dr. Csík Bóla tb. azolga-hiró Csáktornyán, eljogvozto Kisfaludy József ÍK)stahÍvatidi igazgató, a nagykanizsai fópoala főnökének leányát, Zsuzsikát, folsópálfaí állaim tanítónőt. Sok-sok boldogságot kívánunk!
SZAB0 GYÖRGY
mérnők, néhai dr. Szabó ZBÍg-mond járásorvos fía, ogy óv óta a uzorofot falva—dédai vasútvonalon teljosit szolgálatot.
*
DP, FÜGI .KAROLY
budapesti szanatóriumi orvos o háton Nagykanizsára érkezik, hogy átvegye a \'lazanaki szanatórium és Király Pál-utcai tüdőbotog-readoló vozotéaót.
KIHALYFALVI
kanizsai zeneszerzőnknek a nagykanizsai báziozrod Zrínyi Miklós indulóját ma\', szombaton dólolőtt 10
URÁT, ÉKSZERT,
viitróljon blialötiiRial ho\'M iM>ln
vékAsv (SVULÍi
fg-nt L tiiwuUt, ilfewÍMf.íl Ttl. i S-g. vAfiuk, fiiaMI)r*fi«k t>\\t\\6 írtna kdtllnk. AHÁNYAT
Isméi Nagykanizsán
a köskcdvelt
debreceni EÍS8 lÓSba
és eiflányccnekAra. Ma ét minden este * i
Szever-étteremben
muísikfll. 10
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
_ z^ui K6ZL0MY____
Nagykanizsa népmozgalmi adatai a lefolyt esztendftrél
óra 16 perekor kezdődő rádió műsoron játszotta nagy síkorrel.
SZÍNESZEINKRŐL,
régi színházi ismerőseinkről rég adtunk hirt e rovatban. Most újév tóján csokorba kötöttünk néhány hirt a kanizsai szinpadon is mindig szívesen látott kedvenceinkről.
HAROZOS IRÉN,
a Tolt Fodor-társulat egykori igaz-gató.i.)éja és primadonnája, aki annyi felei (hetetion ostot szerzett a kanizsaiaknak ia most Szögeden primadonna. Tolietségével ott is hamarosan meghódította a színházbarátokat. Legutóbb a Boronkay lányokban folt igon nagy sikere. A vendégszereplő Nugvajtay Györggyel ó játaíOtta a darab főszerepét.
ÖOMKUTHY DEZSŐ
risaont, akiről láhtöréséről kapcsolatban egyizbon az a hir járta, hogy hűtlen lott a színházhoz 6» üzletember lott. — mogmaradt a világot jolontő deszkákon, mégpedig Btidaposten. A Madách SzinHázban játszik s már jónéhány szép kritikát kapott a bemutatók során. *
KÖRÖ8SY ZOLTÁN,
a kedvenc komikus: Kassán — színigazgató. Persze azért hü maradt Önmagához ós saját társulatának tóncoskomikuBft is egyben. Sót , a színdarab írást sem hanyagolta ol és így saját színházában, saját darabjával aratja saját sikereit.
____ •
OLTAY BABA,
a nópszorü, cwnngóhangii primadonna tormészotoson férjo szintársu Intának primadonnája ós már a kassai polgárokat is meghódította. Akik ismerik kedves közvotlonségát, finom játékát és pompáé hangját, egy csöppet som osoaálRoshaínak ezen.
*
DANIS JENÓT, \'
a kitűnő jellomszinószt mind gyakrabban látjuk viszont a magyar fihnoken. Kövesen tudják azonban róla, hogy amilyen jó színész, olyan ió szindarabhó\'is. A Magyar Müfior-központ kiadásában megjolont magyar müsor-lájékoz tatéban egész sor Danis-darabhal találkozunk. Ónálló népszínművei, bohózatai, pásztorjátékai ós drámái mellett közel 20 darabot irt át, illetve dramatizált Potőfl, Arany. Jókai, Tomna, Vörösmarty sth. ismert kölloményoiból. *
ORBÁN VIOLA
is Budapesten telopedotl le véglo-cesen. Ot is nom egyszer láthattuk viszont \'a mozivásznon, amollott, hogy a színpadon is (.fellép. Lsg-njabban Fodák Sári darabjában, a Párizshan kapott nagyszerű szoro-pet, amolynek alakítása során csak növeli színészi jóhirét.
BÚTORT
umktalelbon.
OABOR ra0uxtalo«nál
Lott vadat
minden mennyiségben átvesa
VitJa íl«Jo»
Tetefon: l-5ö. Horthy M-ut\'l3.
A nagykanizsai anyakönyvi hivatal kimutatása szerint az elmúlt évben Nagykanizsán 654 gyermek születetí, íiu és leány., Ebből halva születelt 32. A születési szám az egyes vallások szerint a következőképpen oszlik meg: r. k. 615, ág. h. ©v.13, izr.13, ref, 11, g. kai 1, g., kel 1. Összesen 651
Házasságkötés 232 esetben történt. Ebből liszla r. k. házasság volt 204, reverzálissal kötött
Büszkén számolunk l>o az ólmait év nemes küzdőiméinek eredményni-1*61. IíOvento ökölvívóink kivívták azt a megboesüléat városunknak, ami őt megilleti. .Sok kömény k-üzdoleinbon oly példásan állták meg s helyüket, hogy az ország egyik legjobban ismert ökölvivó-versenyzői lottók.
Az ut, amit idáig megtettek, nem volt sima, sőt — sok volt rajta a tövis és még ezután is BOk akadályt állítanak a továbbfojlődéa oló, de az idő azt már ol fogja söpörni. Az akadály legtöbbször, fájdalom, itthon emelkedik elénk. Még sokan nom tudják megérteni az Ökölvívás colját, üzletet látnak bonno és nom az igazi célját nézik. Szoroncso, hogy az ifjusug ozl a colt felismerte és tudja, hogy szükség van az Ó kömény Öklére — a hocBÜlot mezején.
Nincs még egy olyan sport, amoly szívósabb, kemó\'nyebb katonát növelne, mint az ökölvívás, nincs olyan kiképzés, amivel ozt pótolni lehetne. Az olmult évben 68 ökölvívót növeltünk, óbból 14 lett versenyző. Kiképzés alatt áll 406 fó. Az olmult években is volt ilyen tőmogos kiképzés, do még igy nom értették meg igazi célját soha. A MOSZ megbi-
Iiázassüg !0. \'mind a liz esetben az r .k. házastárs javára. Vegyes házasság volt (i, amelynél az egyik fél r. k., a másik protestáns volt. Két házasság volt, a melynél mind a két fél protestáns volt. Izr. házasságkötés 10 volt. , 1
Az elhalálozottak száma 516 volt.
A szüleleltek és meghaltak lélekszáma közötti különbség tehát 108.
Kásából 1942-ben Lotenyén és Csáktornyán volt birvoró mérkőzésünk. Az eredmény már kozd Csáktornyán is- mutatkozni. Zalaegerszegen is most bontogatja szárnyait az ökölvívás.
Az elmúlt évben 15 vorsenyon volt részt Ökölvívó csapatunk. Ebből hét csapatgyőzelmet 82:28 pontarányban nyort meg, míg négy csapat elvesztette a versenyt 30:25 pontarányban. Egy döntetlen orod-ménnyel, amely 8:8 arányban ért véget, a pontarany javunkra 115:75. Részt vettünk a\'Kaposvárott meg-rondozolt dunántúli bajnokságon, kétszer a Budapesten ronnozett bajnokságon és három bajnokságot értünk ol, míg Rácz I. válogatott ko-rot-tag lott.
Eredményeink értékesok, mert azokat a legnagyobb megpróbál tatások között értük el és itt inog koll, begy köszönjük városunk olso polgárának azt, hogy mindig kfaz volt sogitségot nyújtani ezeknek a győ-zolmoknok a megszerzésé ben. Nagy megértéssel és igon nagy számban jelent mog a vorsenyokon városunk közönsége. A gimnázium tornaterme már a legutóbbi versenyen kicsiny-
1942. január 2.
»űk bizonyult, aekaa «*m tudták a versenyt megnázni,
Egy uj év következik, amely tele lesz küzdőitnekkel. Reánk, Ökölvívókra sok nehéz munka vár, de a szebb jövőbe vetett hittel küzdünk tovább és hogyha koll, az orosz síkságokon íb mojjálljuk a helyünket.
SÍPOS ISTVÁN szakosztályvezető

i ti
A harmincadik
Napilapok, folyóiratok foglalkoztak a filmmel. Országos vélemény : — a Harmincadik a legelső magyar katolikus nagy film, mely szivvel iródotl és szí. vekhez talált.
Történelmünk tanulsága szerint nemzeti megújhodásunk, szabadságharcaink, nemzeti ujá-élcdósünk mindig akkor indult meg, mikor "hazánk a sir szélén állott és legtöbbet szenvedletf. Ezt az igazságot látta meg Ke-recsendy Kiss Márton, a 25 éves Író, aki maga is tanító.
A bányatelepnek nincs isko-láju, A gyermekek esőben, hóban egészségű kot kockáztatják, hogy tanulhassanak, A telep munkásai, élükön n megértő bá-nyames térrel, magániskolát szerveznek. Vállalják a tanító fizetéséi, az iskola fenntartását és annak felszerelését. Kérésüket elutasítja a bányatelep vezetősége, ragaszkodik a törvényhez, —¦ amíg nincs harminc gyerek, addig nincs iskola. Lz a körülmény nem szegi kedvüket. Tani? tójukaz ábécén át irodalmat, az egyszeregy segítségével a technikát, a földrajz és a történelmen keresztül uj hazát *épit Amit a tanító szivével, lolkével megteremt, azt a mindenható főmérnök ur perceken belül kihányatja az udvarra, Nincs meg értés, nincs belátás, nincs segítség, elő kell teremteni a hiányzó három gyermeket, hogy harmincan legyenek. Kik hoznak ennek érdekébén ismét áldozatot ? Azok, akik maguk is segítségre szorulnának. Á magyar tanító kap ebben a filmben a népszínművek korszaka után — elégléteit. Mert a tanító nem hivatalnok — több annál. Szivének melegét és szeretetét szórja szét, míg a rábízott gyermekek lelkébe átülteti ezeréves multunk értékeit a jövő számára. A tanitó kapocs a nép és a népvezetők kőzött.
A film bizonyítéka annak is, hogy a népi irodalom nem a trágár szavak keveréke, hanem a búzamezőre emlékeztető egyszerűség. Katolikus a film levegője és egészséges, anélkül, hogy ezt rendezői .hatásokkal érné el.
Büszkék vagyunk az Írójára, büszkék a szereplőire, büszkék a rendezőire.. Közös alkotásuk méltán sorakozik a kimagasló külföldi filmek, mellé.
A sokat vitatott magyar filmkérdés a Harmincadik-ban ugy [ártalomban, mint színészi tcl-jesitménylxm és rendezésben elérte kitűzőit célját.
Rodli — SÍ — Korcsolya
GRÜNHUT ELEMÉR «KUftr
Nem szabad kivilágítani a kirakatokat és reklámokat
A rendőrség szigorúan ellenőrzi a rendelkezések betartását
A Budapesti Közlöny közli a villamos energia felhasznál ásá-... k korlátozásáról szóló kor-ír. ány rendel etet. A rendelet értelmében az úgynevezett közvilágítási lámpák csak este 8 óráig éghetnek. A házszámtáblákat és üzletek kirakatait világítani tilos. A legszükségesebb mértékre kell korlátozni n gyűlések és előadások helyiségeinek világítását. A világilóreklámok sem éghetnek, A szállodák, vendéglők kávéházak, kocsmák, szórakozóhelyek a rendelet értelmében világításra a fogyasztásmérőjük legközelebbi leolvasásától kezdve csuk hetven százalékát, a vállalatok (üzemek) bármilyen célra csak kilencven százalékát használhatják fel\' annak az áramuiennyiségnek, amely a
rendelkezések szempontjából alapfogvasztásukként jön tekintetbe. Alapfogyasztás az az áram mennyiség, amelyet a fogyasztó az" 1941. évi július hónaptól az 1912, évi július hónapig terjedő idő alatt fogyasztott. A magánháztartásokban villamos fűtőberendezést (villamoskályhát, hősugárzót) ezután csak az Ipari Anyaghivatal engedélyével lehel vásárolni.
A rendeletek bünteiörendclke-zéseket is tartalmaznak, de ezek alkalmazásán felül a korlátozó rendelkezésekel megszegő fogyasztót az iparügyi miniszter az áramszolgáltatásból mégha* tározóit időre ki is zárhatja.
A rendőrkapitánysága rendelet értelmében a legszigorúbb ellenőrzést hajtja végre,
Levente ökölvívóink 1942. évi eromérhge
1942. Janufir.2.
ZAL-A.I KeZLftNY
I Harioly Firaae1
A kBiweHtfiny in rWmiwtí irányú vidéki magyar njságirólárta dalomnak nagy gyáaBe nn. Egyik nagyon érdemes tagja. Herboly Ferenc, a iíalamegyei Liaág fős zerkeaa tője hosszas szenvedés után Zalaegerszegen jobb hazába költöaőtt. Herboly Ferenc vérbeli ujságiró volt, aki kezdetben tanité rolt, Kassán a megszállás előtt ő voit az utolsó magyar elemi Ukola igazgatója. Herboly Kasaán ia ujaágot uukMz-t«tt. Hégi, kipróbált, liarccetollu ujságiró rolt. Egyideig Zalaenrazagan • Zalavármogye szerkeaztóje volt, majd átvetto a katolikus Zalamegyti Újság szerkesztését. Kedves, köavot-)«n modorú, igazi kolléga, akinek ravatalánál leteassük együttérzésünk, fáidalmunk és kegyulatUnk örökzöld koszorúját. Mankasuága felejthetetlen nev«t biatoait szamára a vidéki magyar ajaágírás annaW-B»ibtQ.
NAPIREND :
Éjjeli gyógyírtrtári ügyalet: Ma, szombaton az Igazság gyógyszertár Fó-ut 12., holnap, vaeárnap az Őrangyal gyógyBzertár Deák-tér 10.
Kiakaniasán az- ottani t«r állanáé ügYolotoo szolgálatot tori.
Naptâ/: «IrtiiuAr \'L Szombat. Kóiii. kat. Makár. - Protestáns Mahar. - 1er, Tel». \'2b. - Január 3. Vasárnap, Kém. kat. Jszua neve - ProlestaaB Uonjaoiln. - 1er: Teb. 26:
A GŐZFÜRDŐ nvitoa van ragg«l 6 órától eiilo 6 óráig. (Háttá, szerda, péntek délután éa keddon ngitr. afip
nőknek.) Telefon:
Ujtiágot kér
hazulról a harctéren kü<.dŐ honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lap/éjen található címke kitöltésivel doNa be egy postaládába I
- (Ujáv napján)
a városi tisztikar tioztelgjett dr. Krátky latrán polgármester előtt. A törvényszéken a Bíróság tagjai ée a jegyaói kar dr. Haám Ernő törvényszéki elnök előtt. A főposta, tisztikara és szomólytete Kisfaludy József igazgató, poetafónök előtt. Így rolt eu a többi hivataloknál is.
— (Oroh István <lr. egyetemi magántanár)
A KormányíÓ Dr dr. Groh Istvánt, a Magyar Hollandi Bistositó R. T. vasár igazgatóját a köageada-¦ágtani ás biztosítási tudomány tarán kifejtett eredményes működése elismeréséül egyetemi magántanárrá tiüruiiifii ki. A legfelsőbb kitüntetés, arra valóban érdemes férfiút ért, aki a magyar közgazdasági kultúra fuj lesatéea terén sokoldalú munkásságával éa bivatotteágával maradandó •rtékü Bzolgálatokat tett a magyar tudománynak ás a gazdasági közélet szellemi aroronalájDak.
BÖKJD1SZMŰ
KASZTLNE HOLZIR ELLY
BAZÁft-UDVAft
Fg.nl a.
IjIíim kivitől! — Olcsó árakt
Killay mliluteriliok a nemet
jókívánságait tolmácsolta ujev napiáu a kormáiyzónak
A Magyar Távirati Iroda jelenti, hogy Kállay Mikló* miniszterelnök újév napján délelőtt kihallgatáson\'jelent meg Magyarország loinállóságu kormány »5jánál. A mjoaáeztorelnök
a nemzet jé kívánságait flejezte ki az államfőnek Tíz újesztendő alkalmából. KáUay Miklós miniszterelnök a kormányzói kihallgat után a Főmáttoaágu Aaz-bzoiifXkái testeidéit.
A pirlaki végrehajtó érdekes esete a letagadott adóssággal
Hamis tanukkal nyerte meg a pert hitelezőjével szemben, de perújrafelvétel során kiderüli az igazság
Perlak, január 2 (Saját tudósítónktól) Saalay látván volt zalaegerszegi járáabirósátri végrehajtót éa Farlak kőaaág volt irodatiaztjét a perlaki Ifir. járásbíróság csalás vótaéga miatt 1Ú hónapi fogháara és 500 pengó kártérítésre és iiOO pangó költség megfizetésére Ítélte.
Az ügy előzménye az volt, hogy amikor tízalay még Perlakon volt községi irodatuizt. óav. Hortnanecz Antalná kereskedő éa birtokostól
600 pengőt kért kölcsön és amikor wzi az összeget kérte tőle özv. Hor-maaeczné, akkor feljelentett* becsületsértésért ás a pert hamis tanuk beállításával meg ia nyerte. A per ujrafelvétele során azonban beiga-aolást nyárt, hogy igenis megkapta az 500 pongót. A biróaág aulyoabitó körülmenynek vette tudatos íélre-vsz*tését és azt, hogy már büntatra volt. Aa ítélet fellebbezett folytán a pieai Ítélőtábla elé került.
Eredni&Tii magyar telteit! teTtkenyriiról izamoi be a m kiadett badt]eientes
A honvádvaiárkar főnöke mai 80. azámu hadijalentáea a követVeiŐket
mondja:
A magyar hadsereg arcvonalával szemben karácsony óta megélénkült aa elloiiség harci ttvékenységo. Az ellenség arcvoualuiut különböző részei ellen kisebb-nagyobb orojü vállalkozásokat hajtott végre, azonban ank a vállalkozások védőrendszerünk öessefogó tűsében még a fő ellenálló vonal a]őtt ÖesEeroppantak. Saját részről eredményes leldoritő tarákanynégat fejtettünk ki ás sikeres vállalkozáeokat hajtottunk vágra. Megesálló csapataink eredmányaeon bistositják a hátsó területek köobíe-tonnágát aji gaedaflági életét.
KiagéixttŐ hö\'tiésffh a hadl-jclentóahax
A hadijaLanteshez magyar katonai
körökben még a kővetkező kíegéssi-tósokot íüztók;
Aa elmúlt hát hadioBOmónyoit összefoglaló mai hadíjolautés az el-lenflég harci tovékonységönok bizo-nyostoku mogélónkülósóról számol be. Mint ismorotos, a karácsony-olótti héten, valam int az ünnopok alatt az olóző tiéteknél is nyugalmasabb rolt a honvédcsapatok által védelmezett donmonti vedószakosz. Az ünnopok óta azonban ismét folytatja régi folderitó kísérleteit az ol-lenség ea egynémely liolyon századnál nagyobb erőkkel megkisérűlte a feldaritest, hogy a légi faldoritós időjárás okozta nehézségűi miatt a földi foldorités módjaival nyerjun betekintést er óv iszony amkba. A kísér letek; mint ezt a hadijolontéo is megállapítja, már elhárító tüzünk-ben öAAzeomlottak. Saját vállalkozó -tevékenységünk éppen olyan eikerrol folyik, mint az olmult botokbon. A hőmérséklet a karácsonyi ünnepek óta a mínusz 16 és 20 fok körüli hidegre süllyedt, a legutóbbi napokban azonban ismát enyhülés állott
b* aa oiak k*Tá*wl maradt a fagypont alatt.
Hmi német tégtíámmááa C«*«*7«ft«« a llm
Algirból Zürichbe érkezett jelentés szerint a tuniszi arcvonal a Maleur-Tebourba-Medjez el Bab vonalon stabilizálódott. Á németek heves tamadávt intéz tek Casablanca kikötője elteit, ahol az amerikai és angol után pótlás bonyolódik 1#.
Hltlar lufiipapanoaa éa ajévl axéxata
Berlini jalantáp HBerint a FÜhrer as évforduló alkalmából napiparancsot intézett a katonákhos. Ebben eliflmoréaót fejezi ki, hogy 1042>ben milyon hatalmas sikerokot órtok ol Mogállapitja, hogy az ellenség bárhol és bármikor jön is, vorueógat fog szonvudni.
ililler újévi szózatot intézett a német néphez. Megállapítja^ hogy ez u harc a német nép életéért folyik. \'Sem a Szovjetuniónak, sem Angliánakj nu;\' ke-vésbbé Amerikának semmi rosz-szat nem tettek. Tőlük semmit nem követeltek,\'ami okot adhatott volna a háborúra. Iizt a küzdelmet Németországra t rá. kény szeritették. A német nép ura marad a csatatérnek és elérkezik majd az az idő, amit várva-várnak, hogy felópitsék a jövő Németországát. .
TÓTH JÓZSEF VASKEHESEÜŰESE I
¦aflrkaalaaan, Cpuebat-tér tS. I
Xrutlt: Teltfem Wt. ¦
„Saett tűzkalysket, kályaakat *¦ caztariAai énekeket |
<IljcEyxtfi>
T*n*atji IaVt k^íu&wíx Exvaak
nándor mttoeerám, rVbtdaa MIOn
érfiseiMl haly»tt:i (:)
~ (Állami tlsxtviiel6kké ntvez-ttfk ki m salat kdrorvoiokat)
A b^lügymínisiter 1049. január l-étSl kezcfődólog as 1042. évi XII. törvénycikk alapján állami tiaitvi-Belőkka miuósitette át ás a VII. fi-zetéei osztályba nerezte ki dr. Kai-tár István nagykanizsai, dr. Németh János zalaegeraiegi ai dr. 2avilla Aurél kaajtbalyi körorvoae-kat.
- (N ászutasoknak)
llotül Kikelet Fíou. Konfertea
magaslati üdülőhely a Mecseken. (:)
- (Az életbiztosításnak számtalan fajtája van)
Mindenki megtalálja köztük a körülményeinek magfelelőt. Forduljon bizalommal az 1667-ben alapított legrégibb magyar biztosítóhoz: az Elaó Magyar Általános Biatositó Társasághoz, mely készaággel aeirit-aégére lesz a l»gniagfelelobb álvl-biatpsitáai módoaat kiválAaatáaában. Helybeli fóügynőkaége: Caeiig#ry-ut 2. szám. (:)
- (Kondort felügyelet alatt) -Tudósítónk jelenti: Vianics János perlaki Hombár albiaományoe internálását a vármegye alispánja megsaüntette á* nevezettet ewtk rendőri felügyelet ala bely»ate.
Az Erdélyi Nycremény-kClctOn huiáaa
Az Erdélyi Nyeremény kölcsön huzása\'ma kezdődött meg. Egymillió pengőt nyert a 48. sorozat 334. számú kötvénye> Háromszázezer pengőre húzták ki a 466. sorozat 883. azámu kötvényét.
ae6, *
MÉRLEK, KÖNYVELÉS, IRODaSZERVEZÉS
kfrd«Mlb«n M UpMBtalatu ounlió.iö
DR. KARCZAQ REZSŐ
Roi|«nyl.uto« 0.
MÉRLEG
Hindou mérelbon
SCHOLCZ JÁNOS ! mérlaKk4»ltö-m«*t«p |
NKgylttulJlua. Mtvfl^tAf 30. Mim, |
KERESZVÉMV
C<tt.:
sípos iózsef
NtgyUaiita, Fl*nt 12. )l. (•i\'varku)
i\'orou száUodáTal uoabei. Laadlaiaaebb éa laflagyaxarlab temetést, sxáltltáat vituton bal-éa külföldro, exhumáláat a legpontosabban eszközöl. — Éro-, tölgy- éi fanyökoporsók, kQIAn-lages alrkotxoruk, sólyom aienv íodelak éa ax Asixaa tomotke-
aéal olkkak nagy raktára.
TELEFON: ™
MINISZTERI ENQEDÉLLYEL.
8774
ZALAI KÖZLŐKV
19«. január 2.
Nyilt-tér.»)
DaMmborsién meclalaat NyUttarbsn (Árjámról, Berfatcln Pálról lett nyllrá-nltAeoniat szánnal vliazavonani áa meg-táMom,
8*igsUta ráta*
*) Az e rovnlbsn kötloltckélt lem a iitrkasitőiég, tcm a kiadóhivatal nem wílUt Uleltovffstr \'¦\'
Pályázati hirdetmény.
Kllhanlzsa rőm. Ital. Egyház-kBzg.ga pályásától hirdet
kél drb gyéntaiószék
dk.jsitíserc.
KcItáMck ,t |klfkanifS«í plébánia hivatalában nregtudhdtük. Pályaiwti liatáridí 1943 Január
hó ao ig.
Nmjykanitin, 194], [niiudr 3 ii Egyháiköuétl gogdookság.
UU kiszsall Mérlegek
Juliink lillllutaL
FRANK
MÉltLCfl-fls«ima)an
BAtvÖB-tér J/a, TelWon : Míl.
Nagykanizsa megyei várói polgármesterétől.
Tárgy: Meazeatojas kiosztása Januárra.
Hirdetmény.
A január havi tojásfeji.d<gok«t « gyümölcscsoniaflolóban január á-ért és 5-én ositjuk ki. Délelőtt ás délután !3 lehet jelentkezni.
Nsgykaniisa, 1942. dee. 29. „m Polgármester.
temet, exhumál, Bzáliit.
Cégtulajdonos: »
Dttrvallts Jóxsef
•H Találóan H9H lakáai ÍM.
MEGHÍVÓ.
A VI—VII. ker. Keresztény Fogyasztási SzOvetkozet
44-lk éli rendes közgyűlését
1943. Január 10-ón délután
2 órakor « Nagy rác- utcai iikoln helyiségében tartja" meg, melyre a t. üzletrész-tulajdonosokat tisetelettel meghívja
az Igazgatóság.
Tárgysorozat:
1. Igazgatóaigt^ ?1 let Ugye ló bízol Is ági .jelentéaek,
2. Az 1042. évi zárnámadáiok eltlter-Jcaztéae, mérleg mogállapltáu, a nyereség felosztáia, az igazgatóság és (liltigyelö-blioltaig (almcntcBC felcítt határozat^ hozatal.
3 6 tagból álló (elugyelobizoluág választása egy évre.
4. A szöy. hivatala* lapjának kijelölése-
5, EsttlcgeS indítványok
A támániadásnb megtcklnt/ielók a SzÖ" elkezet pénztátaiánál: Vajda] l\'errucnél t\'cl.Cteinetö-utca 5)
KöizBriatnyllvánttás.
Mindazon jóbarálalnk, iimerőie-iitk, akik felejlhatetlen drága |é éíles-anyánk, anyásunk, nagyanyánk, dédanya, illetve rokonunk
özv. Kénig Frfgyesné a*. Putz Anna (emelésén megjetanéatlkkel vagy bármi mái mádon mélységes gyászunk\' k-an oiiloiiii ailvaiek Tollak, fngad-lik aznlon ia hálái kó\'ióuatank ki-
f,i,IÍIÍ\'\' A uyíiitxoló oünlfld.
Angóra-anyag és kötőit turbán
már 6 pengőtói kapható
Réth Laura
nőt kalapüzktében ET™ Bazár-udvar Fő-ut 8.
dW izlés mlnÓség.
Nngykrn(ziin megyei város
polgaVmeaierctAI.
31122/1942.
Tárgy: \'íja/.u lakunk ÖMaelrAaa.
Hirdetmény..
A vároal aHálláamn«(«rI hivatal t. lio .\'«¦101 k«zt*<.áó.«g a Unni haazalláaoláa eáljára fgánybevohalí lakráazakot kitárol hátra - Járáf utján oaatalralja. Az oaszelró kózag JogoauK minden polgári lakáat megleklntuni éa a bórló rá-azáröl nólkUlozhwtű lakrészüket, lllotve\' •Sábákat Igáoytmválslra hljulöliil. Azon ffánybovótolrv kllolöit lakréazak (azo-bák), melyok edílíf atbórlotbs kladvu uitin voltak, az It/ényboYötuire kljalülea után asm adhatok albórlelba
Tényleges azolKálatol teljealló ban-vad tlaztsk, (laztviBotdk, közalkalmazottak lak éta azlgónytmvéle] alól mentse.
Az iKéBybpvSlolro klJelíMt azohákbéb bulorzatol, SByaémtlokot eth. cltAvott-tniii ezJgtttu bUnlelée turtio inuilolt tliot*.
Akik az ttíűityiioYötciit; kljclülést liárnu\'iy okbOl magukra nózvo sűrel lui\'ímeK\' t...rlJAk, a kljulillóa aftpj&tól Fin\'uüitoit t Lufion bellit iiiiiíüii benyuj tundó Iraebefl eldterjsaztéuol elhalnék MAr most tudomására haaom uzoobau a közanaúKnelc, hogy ai llyon nlítur-\' Joaztásekiink cask a loglndokoltabh asalbao lógok bolyt adni.
NagykBabua, 1M2. alesentbar \'?1, \\ *tn Polgár mester j
Hofherr-Schrantz gépek, Mpefróféüm
UNGBR-ULLMANN..ELEK
VASí ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Sholl xázfSzék átvehetek. Soljóicmpá«yak
Uln.an aKü&wvalwSíií .Iflr. r.n.al). m.«l - kaphatftli.
BÚTORAI m
i. közismerten,szépek, tartósak és mégis olcsók ¦ ..u
KOPSTEIN BUTORÜZiÉT
1538
mi^OS ÜRIMSZQLGALTflTO R.T.
Ariamirurémlik flxatéu, raklamiolók, - < hlbnbsJelanMaak. ,
ajKtu k»x*irfl f <s I v\\léposi 4 Aa mlncien villamoc kÁrdibaben délelBH 8-tól délntét. IB Aráig. Csangery-ut St, telatan 294.
IPiélIHDifÉfBI
ÁLLAS
l.lve»ank Klis fattlap«i(,
Eítllbel-íír IS.____IMI
Homu lívrtliüilallnl bírd, luklakoUt T4»Mlt attdt állá.l k.i*... Clin i l,:«",«!.l™i«lh.«. MM
¦og.ár é.rlín b.lipbul illáit
ktr.a. iüziuílbi. Clm a kiadóban. II
««.*••*••*.« ipillla alulal bcli-i.íiwl illáal karca, üaidisllba. Cím a
kiadóban. ^ _ 17
Mlnrf.aM*<.*nyl ló blionyltvinayal lilriu (trüiilald Mlkaánt, Klnltil-u. S. 19
Vlvw.at.t.fc.K*^.t6 •...«. lton. nal ítílválellk Jtrauáak rlavaialikucrtló. »01, Braaíbetlér II. _ U
A..>l.l.it..tt< karcaak. Halai,\'jdhti-ból valót. Jalenlkcre, 8-án vasárnap, 0 áa 11 között. Dr. Könlg. 6
Bs]écdu>t aieunal telve&iak. Kazlncay-ulca 11, löldsilnt 2. I
~ÍmhM lr.(íl.l.l.*iiF Iclválallk bot. nieykeraakaddnil, Horthy M.-ut II. Ja-lanlkaias aiamályaaaa. 7
fariakt magyar-niaat gyakorlattal blrá hlam.M.nyl ligyávaa klalaányhoa ka. raatlnk. A\'ánlllokat Igányak magfalBliaával kárflnk .Caáktornya" alatt a kladóhluUl. toi, I
¦•].r«>.á>it karaaak randei caallá. bol, aki a tdaáah» ia vaaalilhoa ll irt. l\'laclial Lajoani, Sugár-ul 18/», II. Jeleni-keié. raggal 9 orilg.
ADÁS-VÉTEL _
Claal* egy golyóa ca&pigyaa lovai tárkocal ia egy ló Is. Clm a kladóhtva* lalba.i. Ittl
Haaanált rádió Arany Jinoa u. 2/a. azin alatt ulción .l.alA. 40U
Bgy jókarban levő rjl.lIgMrt mirót v.n.ik. l\'alill ul t*. J0«r
Egy lilrlTld aladó. Telekiül
7, verrarMla. 12
UKÁS, ÜjiLBTHBLYIfta
l\'fl ntvinaloa mlndan colra alkalmas, \\i-lorxalmu ffa.«.ra.l.l, raktárral is be* rendaaiaael .Itiulrt, Clm a kiadóban. i
HÁZ ÉS 1NOATLAN
Tlbb aiómanlas masál- ia birháiat, háabaljal, alóli! ia Itlldakat ka.w.llt rang, T.lakl .1 I. Találón m. ISII
\' H.llerOl.loií niW-, hárórfl- é. k.ltó siobjlN, parkettái, fUrdóazabáa aiip bár eladó. Clm: Dr. Kuhir Oltó Ogyvídníl.
KÍ5LÖNFÉLE
EI.....H poillaál lobbkiarii Vali ko-lóit llrllkiaitytl Kirem uaglililót Klnlnl-ulca IS. a|ti 3 leadni.
Klirejilban silíyeiifar\'\'1ilizak>)|1*^
¦i\'ulefu.i t
SatentRípek
nagy vileutatókban tegolcaóbb
Herváíhnál. F*-íat 2.
ZWLAI KÖZLÖNV
fOLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KOiBBtdaiáulltT. Ntgyknalut".
FelelÓa kiadó: Zalai Káraly. \'.\'.„ vj Nyomatott.
^J.Í^Vi^..^- T. fíatTykanlZM\'* ayoindáiibB^NaeykaHlzaÁB. (NyoudAArt talál i ZalaJ Kw jlyj
Win:
Mandfokoiat : Tábori posi»;
83
¦ *vf., 2. sz.
Nagykanizsa, 1643. január 4. hétfő
Mrs 12 fillip.
KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szarkeoatőség &j kiadóhivatal: FŐut 5 szám.
t3zorke*itÖftégÍ éa kíadöhJvataU telolon 78. ez. Felelőn work-eciA • Ra.k«i>l«« I
Megjelenik mteöea hétköznap délutáol reieiOS SZWKCSXtO : Barkaiit* LöjOS
KtŐRaetési ara: egy hánapra » pennfl 20 fillér
negyedévre 0 pmitő 30 f|])6r. Bgysa KK Am : bélköenup 12 HU., »ombafafi 20 Elli
Az újév homlokára
Irta: P. Labnnn Hadard
?ugy kanizsai ferencci-lelkéar. Imiiét elsuhant mellettünk egy óv ¦ mi — talán éppen eseménydús volta miatt — észre is alig voltuk b máris kisiklott a közünkből. Itt hagyta leik ünkrene hoz ült gondjait, Hzorénven mért Örömeit, az élotnok wziTÜnkremórt, fájón sajgó aóbeit i a remény szivárványát lelkünk egy-ogy titkos rejtőkén, hogy utódja, se újesztendő megadja nokünk, amit az ó-őv megtagadott tőlünk.
Mert az Mr sok kérdésünket rálnszolatlanul hagyott, reményeinken és tervez petosoinkon átgázolva ment el mollottflnk, fölöttünk, mint megigézott, könyörtelen gigáas, kínok sem szive, som szeme s nom toszí észro, hogy sokszor szivünkre tanon, csak megy kegyetlen ólom-csizmáiban a végzet csalogató harsonája után... Aztán boloroakadt letűnt idők hullámairjáha, csak fájó ás édes emlékeivel zsong még vissza mind halkulóhh melódiáival emlékezetünkben, hogv aztán csak a krónikás feljegyzéseiben éljon tovább...
Do alig tűnt ol láthatárunkon az ó-esztendő n alig tűztük ki fejfáját, máris reménykedőn torvozgotvo indulunk az újesztendő országutján 6s ajkunkon kivirágzott egy kívánság, — anii oly ritkán csordul a szít mélyeiből — amikor lóplon-nyomon »holdog ujévot« kívántunk.
Az egyik szeretőt hói, a másik számításból, a harmadik tiszteletből kjvánta. Do a legtöbbször lótok nélküli mogazokott elszajkőzása egy köszöntésnok, amely mögül hiánvzik a komoly tartalom a az értőiéin súlya.
Mikor kibuggyan ajkamon a kívánság, tulajdonképp önmagaihra gondolok, olsŐsorban magam akarok boldog lenni. Ez egészen természetes is és nom is baj. Do igyekezzem más boldogságát is olómozditani.
Hogy lohot boldog az én uj esztendőm? ügy, ha erős hon nom az a szt. korosztény és magyar kincs, amit drága zengő nyőtvunk három betűvel fejes ki s ea a: hit. < Hit a Gohdvisolőbon, aki szerepet szánt a magyar népnek s a Kárpátokkal koszorúzta hazánkat. Hit abban, hogy ha a gondvÍBolő Isten orurodi boloaodródm népünket a körülöttünk tomboló viharba, erőt is ¦d, hogy lo no törjünk s el no pusztuljunk. Hit abban, hogy ha mi orkölcsoinkben meg nom fogyatkozunk, koresztény hitünket védjük éa éljük, egyszóval Istent ol nom hagyjuk, Ö som hagy ol minkot s az ogéaz Európ<ít rengető vihart is kiálliuk, mórt »ha Isten velünk, ki ollonünk!?« Ez a hit biztosit, hogv Isten hivatást szab akarata a gondviselő szorototo megvédi a magyart. Hz az egyként koresztény és magyar hit a logromokobb garancia, hogy a mcigpróbáltatáspk után kiderül fölöttünk, lomosoivog ránk aa ífc megáld mindet az Iston az oly sokszor keserű bánatunkban, inaskor könnyes Örömeinkben kért »jó kedvvel H bÓrióggot«.
agy ogészon emberi és magyar kiitoluötiég azonban ina a boldogság
Hatalmas tüieket okoztak a német bombázók Hull angol kikötővárosban
Tavább tart a német előnyomulás a Don-kanyarban és
A Német Távirati Iroda jelenti, hogy tegnap délbon a francia nyugati part közeiébon brit bombázókötelékek közeledtek vadászkisérottol. Az azonnal közbelépő némot vadászrepülők az oddigi jelentősök azorint 15 tőbbmotoroa ropülőgópot lőttek
A Német Távirati Iroda jelent-e szerint némot nehéz harci ropülő-gépok a mára virradó éjsszaka a Humber torkolatéban bombázták Hull kikötővárost. A homhák tolihnta látták a dokkboron dozésokot és különösen a város északi, valamint nyugati részén okoztak hatalmas túzokot.
Hrit bomházó ropülőgé|x>k n mára* virradó éjszaka nvugalnéniotországi térülőtök föló röpültök — jolontj a Némot Távirati Iroda. A Ruhr-vidék egyik városában gyújtó- és rombolóbombák a lakónegyedekben okoztak károkat. A polgári "lakosság körében vosztoségok voltak. Az eddigi jelentések szerint a támadó ellenséges repülőgépek közül néhányat lolőttok.
ErUSétk m szovjet hafolyáa a $tGvt1*4ge* •razágohbmn
A Rtofani-iroda tangón jelentése közli, hogy a bolsevisták befolyása eresen fokozódik a szövofsóges országokban. Bizonyítja ezt az észak-afrikai hatóságok hivatalos nyiHítko-zata, amely nzorint Francia -\'Észak-Afrikában a politikai foglyok közül elsősorban a novombor 8-ika előtt lolartóztatott kommunistákat és forradalmi szocialistákat bocsátják szabadon. Giraud, aki ozzol a politikai amnesztiával, akarja megünnepelni uralomrajutását, személyesen határozta, ol a kommunisták és forradalmi szindikalisták erdőkében ozt a lépést. Giraud egyébként töbh alkalommal kifojozto rokonszenvét a spanyol polgárháború vörös katonái iránt és kijolentetto, hogy szívóson látná, ha minél többon állnának bo
csillagának Icigyujtása Hzonvedő magyar teatvéroink szivében. Tenni valamit azért, hogy örömöt lopjunk a szivekbe. Do talán ott kezdeni: nom fonni sommit, ami fullánkot Ős sobűt ejt más lóikén. Nom olég kívánni boldogságot. Annak a »bol-dogságzápornajc", ami ilyonkor újév táján elhagyj*? az ajkakat, csak ogy ezreléke vamok Őszinte ceolokodotto, szebb, boldogabb lenn© a kálváriás magyar élet.
fia a »boldoft ujóvot kívánok!«-nak minden botüje csak ogy fillérré válnék az őszinte tettek magvar szo-retotholdjában, az öröm óh "boldogság csodáját inüvolliotnónk az igy összejött 20 fillérekből! Do hisz a boldogság nem pénz —mondod. -
le a kialakult heves légi harcokban.
A Stofani-iroda lisszaboni érto-nüléso szerint *Ky londoni közlemény azt mondja, hogv feltételezhető, hogy a kÖzépkoleíi angol légióié multesztondoi voaztosógo 1168 ropülőgépot lesz ki.
NyuíatBiirópal légltovékirnyaéf/
Önkéntesként %t afrikai hadsereg soraiba.
A Matt harctér htrti
A kolofi harctérről érkezeit némot jelentések közlik, hogy az egvik doni hídfőtől megindult erős bolsevista támadást a magvar monszo-hordó tüzérség oly kiváló célzással
votto megsemmisítő tűz alá, hogy a magyar gyalogságnak bo som koí-lett avatkoznia a harcokba]\' s a szov-jof erőket visszaverték. A harcok súlypontja különben továbbra ís Vo-likije Luki körül van, ahol a német csapatok példás vitézséggol állják megva helyüket a sok .bolyon egy időben és nagy tulnrŐVél támadó szovjet erőkkel szemben. A hotek óta tartó harcok után Vollk\'íje Luki olőtt szétlőtt és kiégett páncélkocsik tömege hever és a megsemmisített lövegek. és aknavetők között tízezrekre rug az olosottok tömegeinek a száma. Eddig még mindig ugy látszik, hogy minden elesett helyébe két másik áll harcba a német Vonalak ollón. A Don nagy kanyarulatában ós középső szakaszán tovább tart a némot csapatok előnyomulása, bár a szovjot orók szívósan védo-koznok éa csak nagy küzdelmok árán engedik át a véráldozattal megszorzott torülotokot. A Don északi partján a Bzovjot csokély torülot-nyereségre tett szert ,amit óriási vosztesóggol ficotett mog. A Bzám-Bzorint jóval kisebb nómot orők cBak olkoserodett védekezés után ürítettek ki néhány kísobb holységot. A Volga és a Don között nagy\'orővol tart a mozgó harc. Egy nómot páncélos kötolók két nap alatt 07 páncélost,
s folyó középső szakaszán
22 lövogot, 5 Sztálin-orgonát, 82 páncéltörő ágyút és 2 légvédotmi ütogot sommisitott mog. Ezzol a eikorrol lehetővé totto a kötelék az arcvonal jolontős megjavítását. A Torok vidékén az időjárás akadályozta ft nagyobbszabásu harcokat, minthogy az utak lognagyobb része járhatatlanná vált.
As afrtUat harttér htraí
Zürichi jolontés szerint az afrikai hsrctór nyugati részén, Tuniszban, újév napján a némot csapatok támadást intéztek a Pont du Fahs-tól délro lévő brit—amorikai állások ollón. A harcok ogész nap tartottak. Némot repülőgépek és páncélos kőtelékok is resztvettek a harcokban. •\' .
A litn\'ai arcvonalról csak földerítő tevékenységet és légi harcot jolon-tettek.
\'Bern, január 4 (Bud. Tud.) A Bzóvetsógeeok. északafrikai főhadiszállásíről órko-zott jolontés.szerint a német csapatok az utóbbi időbon a Tunéziában lévő szövőtségesok arcvonala mögé korültek. Ezeket a kötelékeket szállj tóropülőgópek juttatták a szövetségéé csapatok vonalai mögött lévő torülotre. A jolontéeok szerint a logutóbbi napon a némot csapatok kőt légi karavánt szállítottak lo a szövoteógce ceapatek arcvonala mögött.
A Haléix-féUtiigrt ami
shüUyeiiztettah egy szói Jut keraskadelmi ha/ót
Btrlin, január 4 (Német Távirati Iroda) A Jegts-ttngeren gyort nemét harci »pOIÓk a Halatz-fét-stlget elfitt január 3-án attUUytaxtettalt cay étaisr tonnái kiraakedalmi hajót, egy hatezer tonnánt pedig megrongáltak.
Igaz, do annál több, nom kenyér, <lo a kenyérnél is jobb és édesebb s ido nom koll több, do kevesebb sem olég a oz a: azorotot.
Szeretettel boldogságot varázsolhatunk a magyar szívókba. Ha a-tohotÓa aegiti a nélkülözőt, a szenvedőt vigasztalja a jószándéku, a hivatalnok jószivvol fogadja a tudatlan magyart s nom idegeskedik; a kereskedő nem utasít ol, — mikor adhat árut — mort a zugforgalom nagyobb nyoroaégot jelent. Egyszóval rádöbbonni arra, hogy mi noracsak ogy Haza lakói, ilo ogy tói szolgálói is kell, hogy legyünk h korosvo sem találunk ma Mzentobb magyar hivatást, mint a magyar élet szenvedőit segíteni. Ez
a szerető sogités boldogsággal tudja mogizosiloni a kevés és feketébb magyar kenyeret. Mort a segítő szeretet, mely a szívből indul, eljut a szívig ós csodát művel.
A napokban, hogy boállt a téli hideg, ogy egyszerű ombor igazi magyar gosztussal adta oda ogyik pár cipőjét didergő magyar embertársának. Valaki nyomban megje-gyozto: ez akció hungarika. Ez magyar ceolokedot.
Nos, magyar testvérem. A titokzatos ujóv kezdőién, amikor boldogságot kívánunk — oz nom elég. Magyar testvéreden csolokodottcl so-gitoni, ott, ugy és akkor, mikor az a magyar élőt parancsa, oz több it«z már: Kr. akció hungarika!
Zalai közlöny
1942. január 4.
Könyvismertetés Mes«kévtj
V«Jda atarlatta aj mtttaklnvva
Vajda Mariotta igazi meseköltő, a szó legszorosabb értőimében. Ismeri a gyermeki \'.jlket u tud a győrinek\'nyelvén szólni. De ha megszólal, az csillogó, zongŐ gyermeki muzsika. Szórtok, elevenek ós tanul-Hágosak meséi es ami logfontosabb: egytól egyig magyar mesék. Ez nem csak abban nyilvánul, hogy Kunigundák helyett Mariskáknak hivják a király kisasszonyokat is, hanem magyar az egész mese levegője,
¦> Vajda Marietta a zalai föld zamatát adja ezekben a mesékbon és tanulságos kis versikékben, ezért különösen nekünk zalaiaknak (valljuk bu, nekünk felnőtteknek is!) élvezet és gyönyörűség olvasásuk, Vala-mennyi niese igazi pedagógus érzékkel Íródott és észrevétlen csempészi a gyermek Lelkébe a jó, az igazság ós az erkölcsi rend örökérvényű .győzelmét. Csak azórakoz-tatui akar ós mégis tanít, tehát a legigazibb mosók.
Második könyvo oz Vajda Mariettának ft .karácsonyi könyvpiacon. Síiére nekünk ia Öröm s mikópp olsö könyvét, ezt a szép rajzokkal díszített kötetet is, amely szép köntösben igazi kévójo a magyar rnosók-ftek, a legmolegobbon ajánlhatjuk minden s2Ülónek, pedagógusnak ós gyermekbarátnak.
(g. g. e.)
Rlff-beszámoló
Mindon, ami elmúlik, minden, ami emlék — fáj. Lett légyen az jó, vagy rossz. A feltöró emlójtozea szárny csattogásai alatt mindig megremeg a szív, a lélek. Még az édesen bus Örömök is könnyet sajtolnak »z emlókezó ember szemébe.
Valahogyan ilyen gondolatok keringenek tennem, amig^ arra gondolok: Ki kellene a Zalai Közlönyben szerkeszteni, hogy hát nemcsak Afrikában ólnok ós mozognak és az angol-szászokkal szemben harcban is állnak (tehát\'végeredményében nekünk szövetségeseink is) a Riff-Kabylok, hanem itt Nagykanizsán is élnek még. Jóllehet: az idő megtizedelte soraikat, azonban ebben az Apokalypsis lovaitól szorto rúgott világban mégis lótoznok. Minden hónap oIbő szombatján móg összejönnek a fehér asztal mellott, ha kövesen is, do szomükbon ós szivük-bon az omlékozófl mologon csillogó tüzével. Hiszon valamikor, a trianoni gyász óvok alatt 40—\'50 szo-gény iskolás gyormek lábára húztak mindon karácsony olótt jó őrös cipót és moleg ruhát. Vódtók, istápolták ennek a városnak perífériália népét, a nincstolonségot, a mozitlábasokat. A változó, idó azonban mindon esztendőben kisobbro kaikul/illatja velük azt a számot, amely a segítés eszközét lett volna hivatva kifejteni. Az olmult 1941. Aybon ón 1942. év-bon is csak 8—8 gyormokot tudott a társaság folruházni. Cipóról porazo szó som lehetott. Ilyen körülmonyok között fáj a múltra\'való emlékezés, amikor egy egész termet megtöltő eok szegény gyormokot tudott a társaság fölöltöztetni. Do azért a Hif-fok kitartanak ée a múltra emlékezve, lolkos optimizmussal hisznek a Magyar Föltámadás boteliosedósé-bon. Amikor majd újra kot kézzel is segíthetnek a nincstolonekon.
Mert nihil habonsek mindig voltak ée mindig losznok, bármily gazdag is logyon ogy oruzág. Eh amíg ilyenek vannak, addig nem szabad a Kiff-Kabyloknak olpusz-tulniok, Kom is fognak,,,
Országos gyűjtés a honvédcsaládokért
A Kormanyiő T7r Hitvasa 616-méltósága magas vé^öksógo alatt meginduló országos gyújtós időtartama január 17-tól február 7-ig teriod.
A gyűjtést az ország ogéaz torülo-tén a járási főszolgabírók, városokban a polgármesterek Bzervozik meg. akik a járási, városi loventeparancs-nokokkal együttesen minden városban (községbon) együttoson mogala-kítják a »hadbavonuttak hozzátartozóinak segitó bizottságát", melynek tagjai az öeszos helyi, társadalmi, vallási, nemzetiségi ütb. egyosülotok megbízottai. A bizottság vozotÓja a polgármester, illetve a vezető — vagy körjogyaö helyettese —, ahol van — a levontoegyosülot elnöke.
A bizottság az önként jelentkezőkből jelöli ki azokat a személyeket, akik megbízhatóságuk folytán a gyűjtésre alkalmasak. Az igy kijelölt gyűjtők melló leventéket, l«-venteleányokat is osztanak be.
Aj országos gyüjtéare szánt nagyobb adományokat, a vállalatok:,
néne in lésetek, egyesülőtök, eeetlog r^-es személyek közvetlenül is l»-kiildhotik a honvédelmi minisztérium: »1 Iádba vonultak hozzátartozóinak támogatásait letéti Bzámla olnevezésü és 180.000 számú csekkszámlájára. Ilyon esetekben a befizetés megtörténtéről a területileg illetékes wgítŐ bizottságot értesíteni kell.
Gyűjteni csuk pénzt:szabod!
A segítő bizottságok hassanak oda, hogy a hazafias, szórakoztató, sport és ogyéb Ünnepélyek rondosői a gyűjtés időtartama alatti ünnepélyek jövedelmét, vagy annak ogy ré-azót a mozgalom céljaira felajánlják.
A gyűjtés eredményét és annak mikénti felhasználását a napilapok-ban közzéteszik:. Esetleges felvilágosításért a mozgalom lebonyolításában közreműködő hatósági szervek a honvédelmi minisztérium 22. osztályához forduljanak (Budupest, postafiók 178.).
á kapospalal gyilkosság drámai tárgyalása a törTényszék lüntetőtantcsa elölt
Nyolc évi éi három Ivl fegyházbüntetéirc ítélték a vádlottakat
Annak idején tájékoztattuk olvasóinkat arról a gyilkosságról, amely Kap03pula somogymegyoi községben történt. Bolla János ottani gazdálkodó az ogyik ójjol arra lott figyelmes, hogy idegen jár a tyúkól körül. Kiment az udvarra és két alakot látott a Bötétben. Rájuk kiáltott. Ekkor hatalmas ütés érto a fején. Dulakodni kezdott a két iamorotlen-nel, azok azonban lotoporték, dorongokkal eszmélotlennó verték, majd elmonekültok. Bolla nemsok-kal a történtek után belehalt sérüléseibe.
A csendőrség heteken át kereste a gyilkosokat. Alapos gyanú alapján elfogták Kis-Tóth József kapospulai gazdát és: fiát, Kis-Tóth Jenót.
A törvényszék több oeetben tartott már főtárgyalást ez ügyben, de megnyugtató bizonyítékok hiányé-
ban ujabb bizonyítékok beszerzése végett a tárgyalást elnapolta, ,
A vádlottak valamennyi tárgyaláson körömszakadtáig tagadtak és hangoztatták, hogy azon az éjszakán ki sem mozdultak hazulról. Alibit azonban nem tudtak igazolni.
A törvényszék a most tartott folytatólagos tárgyalásra mogidézto a dombóvári orvost is tanuként, akinek Bolla halála előtt mognovezto a gyilkosokat. As orvos vallomása alapján, valamint több tenu kihallgatása után a bíróság a vádlottakat, akik Kokogya hangoztatták ártatlanságukat, bűnösnek mondta ki és Kis-Tóth Józsefet nyolcévi, fiát pedig háromévi fegyházbüntetésre Ítélte, • , • .
Az elitéltek az Ítélet elltm fellebbeztek.
Hatezer bűnöző gyermek...
As Igaii gyermekvédelem mér a meg nem aiQletett oatouaménél
kesdöélk
íoidult meg ¦ li.t.iku-Hijd.ptni FtlDiydO lii-li Hólt >c, tv Ulti.
Hatezer bűnöző gyermek I Ibböl 60 százalék a ftu ti negyven a leány. Megdöbbentő számok. Eteknek a gyermekeknek nagy Mama nem budapeatt azülaUsü.
A Fiatalkorúak Budapesti TelügyetÓ Hatótága Ismeretterjesztő alótdáisorozatot tartott a fiatalkorúak pártfogói azAmára. Szerény magam több mint huaz éve dolgozom önzetlenül ebben a társadalmi munkában. Boldogemlékü Rottenbtller rü-löP államtitkárral kaldlUnk dolgozni Nagy ügyazerttele, lenyűgöző egyénitéga ugy a pártfogót, mint a pártfogoltál mindig ás mindenkor a legbölcsebben, nyugodtan, választékos modorban Intézte al. 0 ai 1941. esztendő decemberében meghalt. Áldott legyen emléke.
Ul elnakünk, ár. FinVey Ferenc ny. ko-ronatlgyész, megrendezte a Fiatalkorúak Budapeaii Fcltlgyató Hatósága Ismeretier-Jstxtó előadás sorozatát a büntető tör-
vénytzék Marké-utcai eaktldtssikl nagy-termeban. A lAróülést a Benedek klinika elóadó-lermében a minap tadotlik meg Minden elóadáson |cgyzetct csináltam, de az utolsó előadás annyira az elevenünkbe vág, hogy hatása aló) nem menekülhetünk, mert Igaza volt Keller Lajos h. elnöknek, aki világosan elénk tárta, hogy a gyermekvédelem már a meg nem szüleiéit csecsemónéi kezdődik. Ezért vannak a csecaemővédö Intézetek. Dr. Szo-kolay Leó Budapest székesfőváros árva-székénel elnöke „A gyámUuy *¦ a székesfővárosi gyermekvédelem\' elmen adott elo, KI tehet a gyermek gyámi*? Elsősorban az apa, ha az nincsen, akkor ax anya. ha az aincacn, a lagközelaobl férfi rokon. A patronázamunkában — ami n In-dlg védelmi munkát jelent — nő nem lehet gyám, pedig t» nagy kár, mert a né-nek tttbb Ideje van. mélyebb az átérxéie, sokazor több Ügyszeretete van, amint Szabó Miklóa esperes a családgondozásról kifejletté. Fábry Qyula min. tanácsos „Vé-
Jmuér4 s én VÁROSI flOZGO MM*-; v-
Emheri sorsok taiaikoxána !
ÚJRA SARJAD AZ ÉLET
Főszereplők : Fernmndel, Arane Demaxis, Qabriel Fabrio
... Magyar világhír adó
dakaaée hazlnktnn a fiatalkoruk atoa. ¦/Aib állta* és a magyar bertlntgytt is. Hertatte.
Dr. Sehlrllla Aehtl ny. Ítélőtáblai tanács ülnök a büntető novellát lamertelte, Di Jeney Aladár ny, klr. Ugyésiséfl alelnlk a jó környezettanulmány éa eliadól vélt-menyt, Jandik Jézaef pápai kamarái, « fúlügycléhatóság tanácselnöke „A/, eiktl-cal megújhodás lehelösegei vallásos élmény alapján" cimen adott elő. Kifejtette az előadó att a gyászos következményt, amely a polgári házassággal sújtotta In. iánkat,
A házeaaiQ azent éa (elbent-hatatlan,
a széthullott házasság mentheletlenut le-züllcazli a családot. Innen kcrtll kl a legtöbb bűnöző gyermek. Dr. Csánk Béla min. tanécsoB i Rab-támogatás és ulógon-dozás Olaszorizágban, ür. Háry Ferenc lörvényazékl tanAcselnék, a fiatalkorúak bíróságának elnöke: A biróság előtti eljárás és az azzal kapcsolatos teendők ei inlézkedéaek. lavornilzky Dezső a Buda-pesti in. klr. Atmcne I Javítóintézet igazgatója a fiatalkorúak munkábahelyaiéiérél beszélt, lit a férfi pártfogó végezhet egy életre kiható munkát: ugy a fiatalkorút, mint a munkaadó gazdát kezében taittiit-ja. Szeretet, belátás, megértét, tűrhető körülmények, sok Jó tzó, némi tisztességei ruha szerzése meglepően aok fiatalkorú flut és leányt adott vissza a becsületesen dolgozó társadalomnak A szeretat a legjobb faktor.
Fialalkoru alatt értjük a (izénkét évid) . huszonegy évig terjedő időt fiuknál, leányoknál is ugyanennyi, kivéve, ha férjhez megy — mert akkor ttrméízttsztrÉlltg megszűnik a gondozta és senki sem testét róla Hallottuk a rabgondozásnil, hogy ha a szabadult rabst el1 tudjuk utni tisztességes ruhával ét el tudjuk helyaaii jóravaló emberek közé,.— ha csak nem lizákos — többnyjra megjavul. Erről be-Izéit és a patronázsmunkáról dr. AltOldy Dczió, a budapesti Itélétábla elnOkt,
De visszatérek oda, ahonnan elindul-tam, a Benedek-kilnikárai hogyan lesz a bűnöző és sokazor gyenga olmejli gyermek? Ha mindkét síülöje gyangtelmájH, ha mindkettő Iszákos, ha caak aa egyik iizákos, ha caak az egyik gyangeelmijtt, ha erős dobányos, ha vérk-ajot. fis hogy csodálatosan hajlanak egymáitalé.a gyen-gealmejüek. A gytugeeiuiéjU képtelca tűrni a normális házastársat.
Vetített képeken bemutatta dr. Horányi Béla egyetemi tanár az ilyen házasságból született gyermekek kirívó tormáját: gyan-geelmétU anya három gyarmtkkel. Borzalom rajuk nemi. Ígyen házastágbél izületeit gyermeket mutat a következő kép; agyvelő nélküli gyermek, homloka a szemek fülöli teljesen lecsapott, kidülledt szemek, szümytl orr éa száj. Szerencse, ha az ilyeneket nem lehet fölnevelni. Láttunk Iszákos apát a családjával, csupa degeneráció, — De minek folytassam?
Bizony-bizony, a házasság igen tok körültekinteni kivan, amit — sajnos — el sem hiszünk, dt ilt, a klinikán á lénysk beszélnek. Az áldozat — a gytrmekl
Haspelné Baldasy Lujza
„Levetted-e.a gondot azoknak a válláról, akiknek családfái a mi biztonságunkért és életünkért harcolnak?"
Tedd. meg kötelességedet: adakozzál bőségesen a honvédcsaládok javára!
Mi ujtáf a Budapesti *ltl»l-8Zern«gyváiárttltp«n f
A Megver Vjdóki Sajtótudósító fővárosi jelentése sserint 1942 dacember 24-tól 81-ig, *z óló- ée vá-gottbaromfipiaoon »n árak változatlanok. A tojáapiaspn a hatóságilag megállapított legmagasabb árak voltak érvény ben. A aőldaég- óa főzelékfélék piacán a lavoleaj karfiol ara 20, a tisztított karfiol ára ,40 fillérrel esőkként; viszont a sóska ár* 100, a paraj ára pedig 170 fillérrel cpielkodott kg-kónt. A \'gyü-mólespiaeon a héja* dió ára 20 fillérrel csókként,, viszont a nemet* fajtájú alma ára 20, »tkórte ára pedig 40 fillérr»l emelkedett kilogrammonként.
1942..
ZALAI KÖZLŐN*
NAPIREND:
tjjeli gyógyazertári ügyelet: Ma a Megváltó gyógye-iartár Erzsébet-tér 21. laám.
Kiaaauiaaán a*\' sUíuií ^s^h.im--tér állaae\'é tgyeleWs szelgáJaWt tact.
NapUi > Január 4. Héttő. Réoa. -.-a. Titusz pk. - Protesl&ua Leona. - Izr. Túb. 27.
A QO5SF0RDÖ nyitva vau reggel
6 órától satu D óráig, (.ilótfé. szerda, péutok délután éu kaddeu ugu>.¦ uap nőknek.) Telefon: B60.
tV/*dgOf ft*>
hazulról a harctéren küzdő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek tzt a példányát, a lapfejen található címke kitöltésével doVa he eoy postaládába l
Újévi ének
Hogy hull a hói Halk permeteg. A pihik apró gyermekek Hogy sikongnak, hogy játszanak! Karácsony voft.-minden szabad...
Csak nekem nincsen már anyám, Hl kezem fogná s vigyázna rám, Csuk nekem veszett el jobbfelem, Akire bíztam életem.
Magányos vándorutamon Könnyeim befelé sfrom. 3 mig rámterül a nagy magány: Csak az Isten vigyáz teám,
Ő adott ó-évet nekem,
Az újat Vele érhetem.
S míg csendben most Imádkozom:
Az életemet rábízom.
Sági Farkas István
— (Malatlnaxky Fereno mayán kormöny-zdl kliüntőtéao) A Kormányzó Ur Öló-méltöeága a miniszterelnök eióterjeaz-tesére Malatlnszky Ferenc felsőházi tagnak több mint Öt évtizeden át kifejtett érdemes közéleti ós társadalmi tevékenysége elismeréséül a Magyar Érdemrend középkeresztjét a csillaggal adományozta.
— <A vármegyei kijelölő bizottság ujjá-alikltáaa) A lőiapán az nm. évre a Kilátóit bizottságba Tarányl Fereno dr. és Fiinál Viktor dr. lörvényhatósági bizottsági tagokat rendes tagokként, SemogyI Gyulát pedig póttagul letölt* ki. — A varaegyel törvényhatóaági bizottság klsgyaléae az 1943, óvro a kijelölő bizottságba rendes tagokul Mtatarhazy Jenő és Koller István dr., póttagként pedig Kovács Sebtsstény Miklóst választották meg.
-- (Nagykanizsa ós járása n szombathelyi gyermekmenhely működési területéhez tartozik) A belügyminiszter rendeletet adott ki u m kir, állami gyermekmenhelyek működési terllletenek megállapításáról. Zalát Illetően Nagykanizsa és Zalaegerszeg váron, az al-uóiendval, Csáktornyái, lenti, ielenyel, nagykanlxaal, novai, paceal, perlaki éa zalaegerszegi Járás a azombathuiyl gyermekmenkely terUjotéhez, a tmla-tosfOredl, keszthelyi, sümegi, tapolcai éa zalMzentgrótl járás pedig a vesz-próiul gyermekmenhely területéhez tar-
— (A kahldal gazdaság! likola alapítványi helye) A kebidai m. hlr. Deák Fereno Müzegazdasági ezaklakois alu-pltványl halvet a vérmegye türvény-hatóaágl kligydléae az 1Ö4Ü-43. iskolai övre önldl János folyamodónak ítélte.
Saját terméül) kitűnő vörös
asztali bor
litereinkét 1-50 fül.
zárt palackban, flvegeawével kapható
Beleznainal,Sugár ut 53.
Blrllabfiűtsléssd .állották a taitloai onkorjegf visszaélés szerbiéit
Sshllfer Kálmánt n szabattsAgvesztéien klvBI 5 évre eltiltották közszükségleti cikkek Arusltázátöl
1942 nyarán a tapolcai csendőrség _ cukorjegyüzért leplezett le facliiífür Kálmán személyóban. A csendőrségnek már régóta feltűnt, hogy a tapolcai járásban sokaknak
nagy cukorkésalute van. A nyomozás kiderítette, hogy a visszaéléftok a közellátási hivatalban történtek. Ezért a közellátási hivatal kút tisztviselőjét, Fonyódi Sándort és Németh Ferencet letartóztatták. Mind a ketten hosszú idón át manipuláltak a cukorjegyokkul. A kir. ügyész-\' ség árdrágító visszaélé;" büntette címén a cukorUzérkedök ellen vádat
emelt. Véd alá helyezték Fonyódi Sándor, Németh Ferenc, Németh Lajoü, Aranyas látván és Molnár Vendel tapolcai lakútokul, valamint
Schiffer Kálmán balatonBzepezdi lakost, Burucz Kálmán tapolcai kereskedőt és Némoth Vilmos tapolcai lakost.
A törvényszék uzsorabirája mout már másodiaben tárgyalta oat a bűnügyet és a terhelő bizonyítékok alapján Fonyódi Sándort, Némoth Ferencet és Aranyas Istvánt egyenként 6—6 hónapi börtönre és Ti évi jogvesztésre, Schiffer Kálmánt hét havi börtönre és a közszükségleti cikkek árusításának 5 évre való el-tiltására, Molnár Vendel hivatali altisztet 5 heti fogházra, Burucz Kálmánt 8 heti, Németh Vilmost padig ugy heti foghúz büntetésre Ítélte. Az Ítélet méjj nem jogerős.
Megoldották a liszt konzerváiásásak titkát
Magyar vegyészmérnök találmánya
találó mérnök titka — minden mikroor ganizmuslöl mentelek, tehát snyagazerü
A múlt század vége felé — a nagy ?1 hoinu háborúk okoita Inscg következtében — újból fellángolt a azakkörökben az a törekvés, hogy a lisztncmU Anyaguk konzerválasának tnkát megfejtsék. Több elméleti elgondolás került napfényre, de ezeknek a teóriáknak gyakorlati kivitelezése elé áthidalhatatlan nehézségek tornyosullak a azok azok eredményre nem vezettek. Egy magyar mérnöknek liuszon-titévi ktilaló munka illán sikerüli megoldani a llsztizerü anyagok konzerválasát éa eljárásának eredményeképpen tökéletes lisitkonzervet tud készíteni.
A konzerveknek nagy előnye, hogy a konzerválás idegen anyagok hozzáadása nélkül történik, bármilyen bosszú ideig elül c» a konzervek megtartják eredcli tulajdonságaikat. Az alkalmazott eljárás következtében — ami természetesen a fel-
— (A vármegye Igazoló vfiluztmanyának uj tagjai) Az 1W3. évre a várme-gyoi Igazoló választmány tagjaivá a törvényhatósági bizottság a kbvotko-zo tör vény hatósági tagokat választotta meg: Arvay László dr. üugyay Elemér, Dozzay Jonő dr, Farkas Kálmán, vitéz Horváth Bertalau dr, SzccaÓdy Sottlcs Jenő, Teluianu Sándor dr. éa Tfaasey Krlstót dr.
— (Az ortzággyOléal képviselöválaiz-tók névjegyzékének kllgaztláia) A DSl-Ugyminmzier rtmduletu szerlui az országgyűlési képvisolőváliisztok nfiv-Jegyzekót az luu évben is kiigazítás utján kelt elkészítőül. Az uijuráttnai ugyanazok a rendelkezések irányadók, amoiyokot a névjegyzéknek i*J4Z-ben törtónt kligdzilAua aurán kellett alkul-mazul. hz a rendelkezés a viöazucsa-tolt délvidéki területekre a törvényhozás további intczKedésólg nem vonatna tkozlk.
— (Elvágta a nyakát) Puer István 36 éves moiuárseged, aki a Gógán-inalom-bau alkaltnazasbau áll, családi úeipat*. var kövotKeztóben Öngyilkossági szándékból éles késiül átvágta a nyak&t Kérbázba szállították.
ségUkeun jobbak éa liszláebak, mint a kereskedelmi forgalomban levő anyagok A konzerválás következtében az anyagok térfogatuknak 25—55 százalékára zsugorodnak össze, ami felbecsülhetetlen cldnyö-ket jelent szállításnál és beraktározáinil, Ennek nagy Jelentőségét aizal is tudjuk Bzemléltetui, hogy amíg zsákolt listlból egy vagün clszállításáhogy négy slráfko-csit kell igénybevcimi, aüdlí-akonzerválái következtében csak ket kecst kell ugyanannak a mennyiségnek az elszállilásahoz.
A találmányt, értesülésünk szerint, a kincstár vásárolja meg. A találmány értékesítése után sor kerül a lisztnemü anyagok tömege: konzerválására is, Így rövid időn belül forgalomba kerül a lisztkon-zerv, a lejbrikett és a rántáskocka.
Hat és félmillió pengő OTI kölcsOn vidéki városoknak * és törvényhatóságoknak
Az OTI a tör vény hatóságok, városok és községek récére a kövotkezó nagyobb kölcsönöket folyósította: Fejér varmegye részére kórházépítésre 7U9 ezer, Albertfalva részóro dunai védé-gát építésére ?00 ezer, Máramaroaszl-gut részére 600 ezer, Szatmárnémeti részére 500 ezer, Kolozsvár részére 000 ezer, Szlnok-Doboka vármegye részére 500 ezer, Sopron részóro 4CU ezer, Komárom részére 300 ezer, Békéscsaba ríir/ftri! íKXJ iv.ni-, Marosvásárhely részére 260 ezer, SopslHzontgyórgy részere 250 ezer, Zllah részére 200 ezer. Székelyudvarhely részóro 150 ezer, Dés részóro 150 ezer, nagyvárad részére villamosom építésére I millió, Körmend részére ugyancsak viliamosmU építésére 300 ezer és Szombathely lészérs gázgyári beruházásokra 213 ezer paa-gót szavazott meg. A nyujtatt kölcsönök Ssszege 6.513.000 pongö. Ezenkívül az OTI hasznos ópltkozésokro éa beruházásokra több közaégnek 100.000 pangón aluli kölcsönöket folyósított.
j V
Vizbatlan hátizsákok é. kenyérzsákok
ORŰNHUT KLCMÍR césnél Nagykanlisa, Dták-Ur 2.
Hofiierr-Schrantz gépek, világitó petróleum
UNGERIILLMANN ÉLEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Shell gázfózők átvahatSk. Mjiimtíínk
¦ilBflM MÜMíiIrrtít »lgni r«n<»l|» M—l_lughlttt.
KESERUVI7
A fascUta párt valamenayl tagja és az egész olasz nép rendit hetetlen hűséget taauslt a Dact Iránt
A Stefani-iroda római j«lenté«e ezerint a faseista párt újonnan magválasztott nemzeti direktóriuma tej-nap tartotta első ülését a l\'".;v •/•> Veneziában a Duea elnöklet* alatt. A párttitkár felolvasói a Dúcéhoz intézett üaenetot, amely íianguaÚtja, hogy a párt legfelsőbb szervezet* ma még inkább a Uuee rendelkezésére áll, mint valaha éa ké«z minden ulasitóöt nyomban végrabajtaoi a húboru továbbfolytatásái\'a éa a vt-gaó győzelem kivívására. A párt valamennyi tagja éa aü egész olaaa nép rendíthetetlen hűséget tanuait a Duce iránt ebben a történelmi idóbon. iS, ¦
A titkár folszúlaláaa után a Duce tartott beszedőt * annak «orá« rámutatott azon irányalvekns, amalye-ket a párt szervezetei a nemzeti élet minden ezakaezában meg kell, hogy valósítsanak.
A tuatsxl francia főbiztos hfséKflzenetet Intézett Pétam táboraagyhoz
Estawa tengernagy, \'l^uiiiz fé-biztoaa Üzenetet intézott Pétam tábornagyhoz és Tunisz lakosság* nevében hűségét én engodelmosségét fejezte ki a francia kormány iránt. Egyúttal tolmácsolta a boy tiszteletteljes jókívánságait. A Iwy kíjelen-totte, hogy a legújabb események még szorosabban Franciaországhoz csatolták Tuniszt.
Egy félig megfagyott asszonyt találtak a somogy-szeatmlklósi országtttoa
Tegnap, vasárnap a aomogyazeet-mtkloal országúton a járókelők egy eszmeiellen auztnyt találtak, aki aaex közel állott a megragyáahOB, A nagykanizsai mentéket azonial a helyszínre hívták, amelyek a léiig megfagyott asszonyt beszállították a kanizsai kórházba, ahol sikerült megállapítani eze-mélyazono*ságát. Scokolfos Iatvánné-nak hívják éa Nagykanizsán lakik.
Fontos tudnivalók a tábori csomagok küldésének módiéról
A honvédvezérkar főnölfo a posta-közvetitéa gyorsitása ás biztoiiabbá-tétole céljából elrendelte", hogy minden feladásra korülő tábori poeta-csomagban ol koll helyezni egy kemény kartonpapirlupot, nmolynek a) egyik oldalán fel kell tüntetni a f-i-adó éa cimzott nevét, lakását, illetve tábori poetaazámát, b) máaík oldaléM I>edig részletmen fel k«ll sorolni a csomag tartalmát. E rwdalkaeéa ki-
BÚTORT
aABOR mauntaloiaai
ZALAI KÖZLÖNY
adíiíM «,/irl SZÜkséf, i«*t I a
NftCT ***•*!>•* MaJáewa kerül* tábori pmijt«w)mA(okró] tok esetben levélik a címzés ée ilyenkor * címadatok hiányában acm « címzett, eem a feladó resáén nem további t-ható * oaomaf. Beéri felhívják a közönség figyelmei, hogy mindenki aaját érdekében tegyen olegel a ron-dt>lkjMéenek, mórt egyrészt így bh-tonithafó, hogy mindon cimzott megkapja a csomagot, másrészt, ha a csomagok tartalma kihull, megvan a lehetőleg arra, hogy a tartalomjegyzék alapján &» egyes tárgyakat a mc>gfole!6 csomagokba lehessen visszahelyezni. Nyomatékosan és ismét felhívjak a figyelmet a tábori postacsomagok gondos csomagolá-aara íb, mert helytelen csomagolás következtében a tábori postacsomagok százui mennek tönkre éti érnek teljaatn hasznavehetetlen Állapotban a címzettekhez.
EfllBoIIflkfll hírek
A Német Távirati Iroda euisiter-demí értesülés alapján ismerteti se angol hírszolgálatnak nat a jotonté-eét, amelyben az angol hadügymi-niaeter felhívja a 14—-15 éret fiukét, hogy vállaljanak mint eeél-taunkéaok, forraaatók ragy mát Gyen munkásként technikai szolgálatot a hadanragben.
*
Kilor bolgár miniszterelnök éa a szófiai olasz körot aláirta a harmadik kiegéeaitó jegylekönyvel *z 1043. évi bolgár—oíanz keroskodol-mí és haiózáei szorzódcslioz1 — jo-lenti a Német Távirati Iroda. A jegyzőkönyv értelmében kminyitÓBo-ket léptolnok életbe a különféle olasz toxtiláruk behozatala Bzámára.
lUTORT
BiETTEi mm márkát b útónnal nn.ébín vegyen vagy rendeljen. Cscngery-Ht 14
NagyknnUsi megyei város polgármesterétől.
31123/1 MZ.
Tárgya Tiszti lakások Összeírása,
Hirdetmény.,
A viroal azallésmeaterl hivatal f. tiA :«t*l kezaöiöleg a tiszti bcsznllAsotoa céljára l|énybevehelé lakrészeket házra! hAzra JAras uijan oéRUlrMlJa. Az ötezelré közeg Jogosult mindon pnl-gArl lakAat megtekinteni éa a börlö ré-saéről nélkülözhető lakrénzeket, Illetve szabikat Igény bnvótclro kijelölni. Azon Igénybevételre kijcilíitt lakrC-uzok [»tO« bék), molyok edélg albörlolho klsdva nem voltak, az Igénybevételre kijolbléi után eem adhatók albérlőibe
Tényleges azolgálatot teljesítő hen-véd tlectek, tlszlvlanlók, közalkalmazottak lakAaa az Ignnybevéttil nlói mentes.
Ax igéaybevételre kijelölt szobákból buttraatot, AgynemUeket atb. eltavoll-tanl azlgeru bilutetéa terhe mollett tilos.
Akik az Igénybevétel™ kijelölést bármely okbéí magukra nézve aórel-mesaek tirtjék, a kijelölés napjától számított K nnpon belül nálam benyújtandó Írásbeli tílótotJriRzlÓKi\'ol élhetnek. MAr mont tudomására he/.nm áronban a közönségnek, hogy uz Ilyen olőter-Jeaatéaekuok utak a legindokoltabb esetben lógok helyt adni. Nagykanizsa, 1W2. december 21.
4ois PolRéfmeater,
MEGHÍVÓ.
A Duntintúli Qaixtlaiaiágl 9» uzgyá rostok Szeezflno-mltó Itéex vényéért* •.¦ágai Hngyamnixtján 1943. !rtnii.ii hó 16-én délelőtt Vil2 ómkor a Níioykeníziai Brtnkcuyesület és Délfalűi Takdrékpénetér K.-T. helyiségében
XXXIX. évi rendes közgyűlését
tartja, melyre t. részvényeseit ezúton is meghivja -
Nagykanizsa, 1942. december 2t-cn "« Igazgatóaag.
Térgyaorozat ¦
1. Ai igazgatóság jelentése.
2. A felügyelő-bizottság jelentése.
3. A lefolyt üzletévi zárszámadások megállapítása és .i nyereség felosztása iránti határozathozatal.
4. Ae igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentvénye iránti hata-
lü^. llluiE.ll.lt. |
5. A felügyelő-bizottság dijazásának megállapítása.
6. A, ügyvezetéssel megbizott igazgató - igazgatósági tag — dijazásának megállapítása.
7. Társelnök és igazgatósági tag válaseta\'s. $. A felügyelő-birottstig választása.
9. Hivatalos lap kijelölése. 10. Iiulitványok.
. Mérleg-számla t
Vagyon: Gyárépületek P88.03174, Gyárberiendeicsek r>293.359 07. Köiponti nesifdzde P 43.10449, Ingatlan P 1.200—, Hidmórleg P 2.400-, Iparvágány P 3.000—, Tartánykoosik P 62.892\' , Fogat P 1.650—, Autő P 353J—, Értékpapírok P.30.362—, Védjegy P 400—, Anyagok P 108.42867, Hordók P 86.874\'90, Si.es!, jicsiáruk P 366.264 23, Pénztár P 9.323\'2», Adósok P 323,816 34. Öisicscn l> 1,424.64173.
Ttber: RésivénytSke P 171.200—, Tőketartalék P 100.50973, brtikosOkkenési tartalékalap P 350.80804, Tartalékalap P 66.200\'—, Ertekkülönbözeti tartalék P 175.087 19, Nyugdíjalap P 24.000 -, Tisztviselők cs munkások segélyalapja 25.612\'49—, Beruházási hozzájárulás hátraléka P 10.136 04, Forgalmi és ügynöki adók P 20540, Fel nem vett osztalék P 3.680\'—, Hitelezők P 413.89923, Átmeneti tételek P 15.000\'—, Nyereség P 68.30361. összesen P 1,424.64173.
Veszteség- és nyereség-számla >
Vesztes\'g: Altalános üzleti költségek P 66.835;\'41, Tiszti Kzetésck és napszámok P 167.87471, Társadalombiztosító és csahídpénz-\'-ári járulékok P 11.12057, Jelenléti jegyek P 875\'-, Adók P 24.07331, Biztositási dijak P 11.210 !9, Jutalékok P 40.152 -, Behajthatatlan követelések P 71.89, Kamatok P 34.363.04, Értékcsökkenési Tar.\'ulckalap P 28.12497, Nyereség P 68.303\'61. Összesen P 453.00870.
Nyerésig: Nyercség-áthozat P 5.22372, Szesz, szcszáruk P 433.413.09. Hordó- és tartánykoesi kölcsöndijak P 14.37V89. Összesen P 453.00870.
Nagykanizsd, 1942. augusztus 31-én.
Az iguzgatóság.
1942. jlnunr 4.
Esaminai *— aki a htiji X w,. ,s
pavToawfcaát mtvtfae* Wl
BÚTORUNK
közismerten szépek, tartósak és mégis olcsók
KOPSTEIN BÚTORÜZLET
ÍM
DRÁVAVÖLGY1
jHUjjjOS HRWWSZQKSiliaTO R.
Armmur.ám\'iik\'k fixelúae, reftt^atmációlk, hlbaibaíaEentióaiek
azakavorO ffulvlIágoftitAa minden w i 11 a ni o ¦ k?i!*dcBben délel&U 8-tAI délután 18 Ap*if|. Csengeryut 51, telefen
Lőtt vadat
minden meiuiyiscaben a\'tvose Vida Hajós
Telefen: I-5G. Horthy M-m 13.
mén
AIJ-AS
Koaelat lelvetztlnk Kttt tateleptn,
Eézíébet-tír 1». ^___Wéj
VKvaacslétttuKeralS lanaita azonnal fatvétetik. Jeraustk vlivezctéknetelö-nél, lirziíbet tei II. 14
Qepé*Jc-kawe>>BiTieeter felvítatik a pádpuiztsi bérgazdaságba. Pádpuszta, u. p, lhárotbcrény. 25
Női kalapoi-segédeket azonnali belépet-Bel magas Illetessél felvesz — kezdőket Is — Uiudiiiiní kalapszalon. 23
«¦i ft^.fl^t\'tiaavaviwsw
Ügyes Untat háxiaaolpát (elvetlek, Horváth Jóncl hentes, Petőn-u. 2. 3|
BeJárdnfi kerestetik ktiátólag ctak takarltásta Batthyány-utcáaa. bővebbet t Rabinak buloictarnok. 26
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG
Tő utvenalon minden célra alkalmas, Jó-lorftalmu KeverOKlet* raktárral és be-rendelettel átadó. Clm a bladőban. 4
Nagykanizsa megyei város poigArmi\'sicrétŐl.
TArgy: Az 1913. JanuArf szel-vényokro kiszolgáltatható petro-leummonnytaóg megállapítása,
Hirdetmény.
Azt a legkisebb peholeum-meny-nyísögít, a-nely 1943. Január havában egy-egy háztartásnak utalványozható, 3 literben állapítom meg. Ennek alapján a petróleum-utalványoknak Január hónapra érvényes 5-ös számú szelvényeire ennek a mennyiségnek a felét, vagyis 15 dcl. petróleumot kell kiszolgállalrii, a 6-os számú szelvényekre pedig a másik felét, vagyis további 15 dclt. A 6-os Számú szelvényeket csakis JaiiLtír hó 15 étól kezdve szabad bevallani.
A december hónapra szólt 3-as és 4-es számú szelvényeket és a decemberi egyszeri vásárlásra szólt utalványokat jan. 1-tfil kezdve nam szabad beváltani.
Egyben felhívom a petroteumáru-sitá.ra kijelölt összes kereskedőket, hogy a dee.-ben bevallott pelroleum utalványokról szerkesztett számadásukat Jan. 7-tól 12-íg mindig déli 12 Óráig adJákbaaKOzelUlásiHIvatBlhoz. A számadás beadásának elmulasztása vagy későn beadása kihágást képez. A számadáshoz sztlkségeo botitékért mindenki jelentkezzék a Közellátási Hivatalban.
Nagykanizsa, 1943. január 2. 2i Polgármester.
ZMl.nl KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Kttigaiúaiágl R.T. Nanykanlitt", Felelőt kiadó: Zalai Kártly.
.Ny ornatoti i a „KOxgaxdssajjl R. T. Nagykxnttta"
ayo a dé] (iba" Nanykanlzun. (Nyoin.lA*rt telai» rala) Kárai*.)
Oxaw a front...

RradlokoMt:........... 83a évi., 3. sz. Nagykanizsa, 1943. Január 5. kadd Ara 12 fillér.
Tábori posta:...................................„
ZALAI KÖZLÖNY
Bierkeestösóg ée kiadóhivatalt FÖut 8. asám. ÖsorksoatÖaegi ée kiadóhivatalt telelőn 78. ex. Megjelenik Klndea hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barb&rlts Lajos
tíiötizctéel ám: ogy hónapra 3 pengő 20 Illlór
negyedévre O naatjfl 20 fillér. Krvob arám: hétköznap 12 HU,, MombatonfO Nil.
Elindult a „aag? év"
Irta; Kiluin Fereno
Uj év küszöbén állunk.
Mögöttünk ti negyvenkét tes év minden megpróbáltatása és előttünk u bizonytalan jövő, amelynek időegységbe szorított formája a most elindult Ezerkilencszáz negyven harmadik esztendő.
Az ókor klasszikus népei minden fontosabb sorsfordulónál, a kénes barlangok felett trónoló jósnőkhőz fordultak tanácsért.
A mai kor embere felhagyott ezzel a babonás szokással s ha életének fontosabb állomásához ér, önmagához fordul, s jóslat helyett prognózist állit magának, s iparkodik önmagában eldönteni a nagy kérdést: Ugyan-\' mit hoz az uj esztendő ?
Háborúban élünk s igy minden embert elsősorban ennek a nagy mérkőzésnek sorsa érdekli.
Mi lesz u most ránk köszön ló 11 évben a harcierek eseménye s vájjon vége lesz-e ebben az esztendőben a világ mind a négy sarkát lángba boritó nagy tődnek ?.
Minden habom sorsa kiszámíthatatlan. Itt minden lehel és mindennek ajt ellenkezője.
A háború végét jósolni ezek szerint hiábavaló* dolog, de ez nem zárja ki azt, hogy a negyedszázaddal ezelőtt lezajlott első világháború tanulságaiból következtetést no vonhassunk le a mostani, még nagyobb erő feszítés sorsára.
Most is, mint akkor, világok állanak egymással szemben s ha a méretek kitágultak is, a harc lényege ugyanaz maradt.
bmbermilliók állanak egymás sül szemben, hogy totális erőkifejtésükkel eldöntsék a nagy kérdést: milyen eszmei alapon, milyen politikai, társadalmi 6s gazdasági formák k.özőtt építsük ujjá a megdőlt vihigöl ?
Meri a mostani világháború igazi célja — ez !
Két világ küzd egymással egy uj és jobb jövőért.
Ilyen nagy célnak az eldöntése, a szembenálló felek teljes és maradóknélküli erőkifejtését teszi szükségessé, az Ember és az Anyag végső felhasználását
A harc immár évek óta fo-lylk s most közeledik kuhniná-ciós pontjához.
A háború negyedik évében cl kell dőlnie annak, kinek lesz joga ujjárondezni a világot.
Az uj esztendő a jelek szerint meg fogja hozni ozl a döntést. Az első világháború is négy évig tartott.
Most is az az érzésünk, hogy *> küzdelem előbb-utóbb meghozza a döntést. Négy évi erőfeszítés után el kell dőlnie annak a problémának/ ki birju ki
Brit rohamoszlopok előretörését verték vissza a németek Tunisz város irányában
Vellklje Lukinál enyhült a szovjet nyomás
larsellleben bombát dobtak egy, a német ősapátok által igénybe veti szállóra
feláztak és helyenként teljesen . járhatatlanokká váltak. Az éjszakai fagyok azután jégkéreggel borították az utakat,, ami rendkívül megnehezítette a csapatok és aa utánpótlás mozgását.
Nagyobb harcokra éppen ezért csak a Don és a Volga kőzött került sor.
A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jelenti u keleti arcvonal, helyzetéről :
A Kaukázustól egészen az II-men-tóig az időjárás nagymértékű rossznbbodása hátráltatta a harcokat. Az ebben az évszakban szokatlan erős olvadás, valamint a szórványos havuzáaok következtében az utak erősen
A német ősapátok ellentámadásait elhárítottak erösebb szovjet\' támadásokat.
majd pedig elfoglaltak két helységei, amelyeket a bolsevisták erősen kiépítettek a véde-\' lemre, végül 1ovál>b javították meg a német vonalakat. UgynuJ ezen a terűiden az egyik német motoros páncélos kötelék meglepetésszerű előretöréssel érzékeny csapást mért nagyobb szovjet örökre. Elpusztítottak, illetve zsákmányollak 23 szovjet harci kocsit és több mint kétszáz gépjármüvet, amelyek rész-
ben csapatokat, részben hadianyagot szállítottak.
A l)on nagy kanyarulatában a német csapatok a bolsevisták Összefüggéstelen \' támadásaival szemben megtartották és kiéjii-telték azokat a vonalakat, amelyeket az előző napon szereztek. Morozov környékén a németek a szovjet összpontosított támadásait elhárítottak és nagy vér? veszteséget "Okoztak az ellenségnek.
Sztálingrád mellett a bolsevisták kisebb támadó vállalkozásai meghiúsultak.
leien
Elvesztettek hét páncélost,, melyből négyet a nehéz légvédelmi lövedékek gyújtottak fel.
A Don középső szakaszán csak helyi jellegű előretörések Voltak, amelyeket a német csapatok könnyűszerrel hántoltak el. Eltol északra szovjet erők összpontosított támadást kíséreltek meg egy hidfő ellen. A kifejlőc 1ŐU heves harcban uz olasz és német csapatok az ellenségei messze kiinduló\' állásain lul vetetlek vissza. A szovjet n hiábavaló támadásokban 16 páncélost, G roham ágyút, és sok más hadianyagot vesztett.
A földi harcokat a német csata-, zuhanó- és harci repülőgépek támogatlak. A német vadászrepülök légi hárepkban két szovjet gépet lőttek le. A némtet harci repülők viszont erős kötelékekkel támadásokat intéztek az arcvonalhoz közclesö terü-
és mögöttes területen y a bolsevisták csapatgyülekezésA és utánpótlási forgalma ellen. Bfelij környékén a német támadások további teret nyertek.
Egy, a bolsevisták által elkeseredetten védett nagyobb helységet rohammal elfoglaltak és a szovjet kétségbeesett ellentámadásán visszaverték\' és nagy vérveszteségeket okozlak nekik.
A Velikijc Luki támaszpontjáért duló harcban a szovjet lámadó kötelékek nyomásának enyhülése volt észlelhető.. Nyilvánvaló, hogy a hiábavaló kísérletekben elszenvedett óriási vérveszteségek miatt a bolsevisták friss erők érkezését várják. A szovjet csajkátok itt csak kisebb vállalkozásokat vittek véghez, amelyekben két harci kocsit vesztettek.
Az Hmen-tótól délkeletre a szovjet ezrednyi erővel támadott, de ntinden siker nélkül.
Alkonyatkor a szovjet csapatok páncélos támogatással törtek előre. A német csapatok tervszerűen tértek ki előlük, majd amikor a szovjet páncélosok az egyik védőárok előtt megakadlak, a szárny felöl körülzárták őket és megsemmisítésük tart.
Ausztrália több csapatot kér az Egyesült Államoktól
A brit hírszolgálat melhour-nci jelenlése szerint — mint a Német Távirati Iroda közli — Curtin ausztráliai miniszterelnök tegnap kijelentette,, hogy Ausztrália több csapatot kér a/. Egyesült Államoktól a maga számára. Curtin ezúttal állastfoglalt a mellett, hogy a miliciát Ausztrália területén kívül is felhasználhassák,
De Gaulle iárnyúlást fettétele
A londoni Daily Herald jelentése szerint a GauUe-bizott-ság közölle azokat a feltételeket, amelyeket Giraud tábornoknak a tárgyalások alapjául el kell fogadnia. Az egyik felté.tel szerint de Gaulle marad meg politikai vezetőnek.
Az angol légierő 4 .repülőgépet vesztett Nyugat-Németország felett
A Német Távirati, Iroda jelentése szerint a tegnap festi órákban angol bombázók repültek Nyugat-Németország föló. Bombáik a polgári lakosság körében csekély veszteséget idéztek elő és lakónegyedekben épületkárokat okoztak. Az eddigi jelentések szerint i támadó bombázót lelőttek.
nagyobb anyagi felkészültséggel ós nagyobb lelkierővel a további harcot ?
Az uj esztendő ennek a nagy kérdésnek jegyében indult el útjára, s ép ezért joggal nevezhető •nagy évnek*.
A \'bábom végét már sokan megjósolták. A felelős tényezők is többizbcn érintették ezt a kér-
dést. A prognózisok eddig nem vájtak be. A háború vége lieiyelt mindig a háború kiszélesedését értük meg. De az erőkifejtésnek is megvannak: a maga matematikai korlátai, amelyeken túljutni nem lehet. Közeledünk ezekhez a határokhoz s szívszorongva várjuk a nagy döntést. Hitünk és erőnk tudatában
nem lehel kétes, hogy ez n döntés melyik oldalon fog jelentkezni.
Ha ezt megérjük ebben az évben, akkor ez az esztendő, mely a számok megdönthetetlen törvényszerűségével a szürke 19i;l-as számot jelenti, valóban. a nagy év, jelzővel vonulhat bo a történelembe.
zUL\'Al KÓ2L0NV.
1042. Január 5.
Kanizsa ifjúsága 6b a magyar csárdás
Ne tagadjuk meg Önmagunkat
Kaptuk a kóvotkezó sorokat: Nemcsak városunkban, hanem aij* egész ország terülotén a fiatalság ós a tánckedvelók azóml-ozóhelyo*\'csak a tánciskola, éretnék megjegyezni valamit a fennebb emiitett intézmény közönségéről. Sajnálattal -ész-lelem a kanizsai magvar fiatalságról, hogy miután a foxtrott, slow-íox, angol valcer (nevezzük lassú valcer) után magyar csárdást játszik a zenekar, a táncolók 70 százaléka kiáll, tehát nem táncol. Nemzetünk táncát a szép magyar ropogós csárdást egyszerűen megtagadlak, fiát figyeljenek utaim, inert ez leginkább ónokhoz szól! i\'ár évvel ezelőtt Bukarestben az ujságiró-bálen voltam. A hangulat \'tetőpontján égy nagy magyarellenes uj»ág főszerkesztője odakiáltott zenekarnak?
Cánfati un csárdás.
Amijíiagvarul azt jelenti: .Muzsikáljanak egy csárdást. Ks képzeljék el a román sajtó báikozónségu nekifogott csárdást táncolni, ülyón is volt igaz, de ón ezzel nem az ó csárdástulítoiási tudományukat akarom mérlegelni, hanem azt, hogy önök jöjjenek rá o tsomk súlyos vádjaira. .Mikor egy idegen ország-ban csárdást kér a közönség, akkor mi saját hazánkban miért nem táncoljuk. A sók fez és alow után táncoljunk végre egy magyar táncot íb. A sok whisky és coc-taíl után miért ne igyunk egy kis jó magyar tokajit v^gy badacsonyit is. ilát ezt ugylétszik csak én tudom értékelni, priort valahol egy országban egy magyar nóta értéke börtön volt és mogalázás. Nagyon sok ember megszenvedett érte h. nagyon sok talán azóta bem látta a napvilágot, amióta ogy magyar nótát elénekelt. Do végre itthon vagyok magyar földönön Mjnki hoiii fog azért megbüntetni, mert magyar nótát énekelek vagy önök egy magyar csárdást eltáncolnak. Ka mégis\' megvetítik és félredobjuk?
Tudom, hogy aki e sorokat elolvasta, uz nézetem szerint fog cselekedni. Olyan pedig, aki talán azért nem táncolt magyar csárdást, mert a többiek ¦-• a nom táncolók — lenézték; tudom, hogy a jövőben fölkérik a közelükben lévő legelső kis helyes magyar lányt s ezentúl ók nézik le a nem táncolókal és a
Rendőrhatóság! felügyelet alá helyezték dr. Begidsán Emil nagykanizsai ügyvédet és a nyilasok vezetőit
Egyben bűnvádi eljárás lódult meg ellenük a törvényes rend erőszakos felforgatasara Irányuló Izgatás elmen
kanizsai lakosokat — a helybeli
A nagykanizsai rendőrkapitányság bűnügyi osztálya több napon út kihallgatta a nagykanizsai nyilasok vezetőit, közlük dr. Begidsán Emil nyűg. rendőrkapitányt, nagykanizsai ügyvédei, a nyilasok zalamegyei vezetőjét is. Kilenc gyanúsítottul hallgattak ki, majd vallomásukról jegyzökönyvei vetlek fel. A rendőrkapitányság á lefolytatott nyomozás és kihallgatás eredményeként dr. Begidsán Emil kanizsai ügyvédei, lierczeg Ferenc borbélymestert, Horváth Józsel -Vándor napszámost, Imréi Ferenc alkalmi munkás!. Szélig Ferenc pékségedet, Balog János nyugdíjast, Harímann Józsel pékségedet, Horváth Károly leslöscgédel ós Horváth Ferenc napszámost, - mind nagy-
nyilaskeresztes párl vezető tagjait, rendőrhatósági felügyelet alá helyezte.\' ;
Ugyanis nevezeitek az általuk megtartott j>ái tértekezlelen a Magyar Hiszekegyet profanizál-va ugy iiiondotlák cl. hogy u Hiszekegy szövegéhez hozzáfűzlek azon propagandisztikus kitételt: \'¦<>.*.. Hiszek egy hungarisla állam megalakulásában. Amcn. Ugy legyen. Kitartás ! Éljen Szú-lasi
A kanizsai rendőrkapitányság lent nevezetlek ellen egyidejűleg az állam és- a társadalomi törvényes rendjének erőszakos [elforgatására irányuló izgatás vétsége címen bűnvádi eljárást
magyar csárdást is el fogják járni.
Tehát a jelszó: meg önmagunkat*.
ollót a jelszó: Ne tagadjuk KISS LÁSZLÓ
UTORT
HETYEI U\\M
míikát bu1cifitfllon!*b»n vegyen vsgy rciidtljen. Cscngety-ut 14
divat f) ízlés mlnoség^%
olcsó áp
is lelt folyamatba^
A Baross Szövetség országos elnökének óvi mérlege
Ilovszky János Nagykanizsa oiszággyülési képviselője meg* Jelölte az uj esztendő Baross- munkájának irányelveit
Nagy napja volt az Országos Baross Szövetségnek. A budapesti Baross-várban, ahol a keresztény gazdasági átállítás nagy lendület le\' folyik, összejöttek az országom vezérkar lagjai líoyszky János, a Hagy kanizsai kerület országgy. képviseljenek vezetésével, nogy visszapillantást vessenek a leiolyl esztendőre, me,ly eredményekben kiválóan gazdag volt, Mindenütt olt lobog a Baross óriási táborának gytizedelj mes lurulmadai\'as zászlaja. .Minden lekintelben döntő tényezővé lelt a Baross Szövetség és egyik legbiztosabb pillére az uj világrendnek. Ilovszky János, az or-
szágos Baross-vezér, egy ország gazdasági tényezőinek fel figyelése közepette mondotta,cl nagyszabású beszédét, amelyben le-leklelte az uj esztendő Baross-in unkájának irányelveit. Mindenekelőtt megáfl api tolta, hogy jő munkát végezlek, hatalmas hálózattá építették ki a Baross-szervezetet, amellyel ma mindenkinek számolnia kell, jobbra és balra és mindenült. Őrömmel állapította meg, hogy azok, akik mégfogadták kereskedői tanácsait, nagyon jól jártak, inert eredménnyel tudták lezárni üzleti évükéi.
Az okos, körültekintő üzletember nem panaszkodhatlk • lefolyt " 4 \' 1942-re,
hangsúlyozta.
Megállapította, hogy több mint 40 szakmában megtörténtek már a kijelölések. Nemcsak a Barossban, hanem a Házban is igyekezett mindent elkövetni a
Baross-érdekekért, ami számtalanszor sikerüli\'is. Jellegzetes a Baross-inunka — hangoztatta? Meri karakteriszlikum van a Baross-munkában. Igyekeztünk minden munkánkban a nemzet szolgálatára lenni. Ez lesz & célunk az uj észten dőben és a jövőben is. Az üzieíi hagyományok megőrzése, a tisz-
les kereskedői gondosság, stb. Tisztességgel és becsülósscl vagyunk a Vevő Őfelségével szemben. Változatlanul fennáll részünkről a háború dacára a fi-
zetési készség, mások pénzének meg nem tartása, a dolgozó és a társadalmi rend különböző kategóriájába tartozóknak általános megbecsülése. Ha mi ettől a jövőben sem térünk el, sőt, üzleti rmmkánkon kívül igyekszünk fokozni fa\'ma oly szüksé-
kedden
J""""\'4-5-in Mffps/ rioz;<só Hittö"
Emberi sorsok találkozása t - ÚJRA SARJAD AZ ÉLET Főszereplők: Fernmndel, Arane Demaxts,
Magyar vtldghiradó MlőaddfM kszdete : 45 „ 47 ée 49 órakor.
ges belső \'front megerősítését — ló szolgálatot teszünk. Vevőkkel, rendelőkkel, vállalkozóinkkal munkásainkkal együtt kell éreznünk Akkor a Baross Szövetség a maga 50.000 főnyi nemesi gárdájával olyan munkát végez, a mely nemcsak minden magyar ember, hanem a kormányzanSü-lönős megbecsülésére is számithat.
Akik pedig abban a hiedelemben ringatják magukat, hogy a,z 19-13. esztendőben a Baross nem Tog sok fejtörést okozni nekik : üzenem, hogy
készüljenek fel a legnagyobb meglepetésekre.
A Baross Szövetség tagjaitól nem kívánok\'mást, mint fegyelmet, bizalmat és munkát és hogy segítsenek engem abbeli törekvésemben, hogy minden gazda-, sági vagyon, amely kereskedelemben, tparban található —
keresztény kezekbe, kerüljön.
Majd nyomatékkal hangsúlyozta, hogy rendbontásnak a nagy szervezelben nem szabad lennie. Mi nemzetet építünk, amelyre nagy hivatás vár, mely össze van kötve a becsülettel, tisztességgel. Ebben a szellemben kívánok minden ggyes Baross- tagtársamnak az uj. esztendőben boldogulást, küzdőképesség melleit megélhetést és hijtet, hogy a magyarság eléri célját: a keresztény gazdasági rendszeren felépült
független és gazdag Magyarországot 1
Az országos vezért a hatalmas Baross-gyűlés percekig ünnepelte.
A nagykanizsai kerület elnöke, vitéz Tóth Béla kii*, kormánytanácsos, meleghangú táviratban köszöntötte/az újesztendő alkalmával az országos vezért, Ilovszky\'Jánosi, a nagykanizsai kerület országgyűlési képviselőjét.
DJ vasútépítést tervek
Ai erdélyi vasútépítés jjefeje-sése után nj vasúti vonalak léte? sítésére egyelőre netn kerül sor, de nagyobb -Ütemben folytatják a fővonalakon a második vágányok kiépitését. A jövő évben a deli-vcisuli vonal nwton vásár-kápol-násnyékí szakaszának, a. püspök" ladány-debreccni vonalnak és a* tsíbó-dési vonalnak második vágányait késtitik el. Folytatják a fővárosban a ceglédi vonal felemelési munkálatait is. Mindetekre as építkezésekre a MÁV 1943-ban 31T millió pengőt fog költeni s nagyréstüket saját üiemében végei el. (MVS)
Saját termésű kitűnő vörös
assiali bor
litarenkét í-Bp fili.
zári palackban, üvcgcaerível.kapMó
MERL.EQ
\'¦idei méreltM. SBOkssorB |8t1(ÍI
SCHOÍ.CZ JÁNOS I
n,«rl,.t,é».mo-r».st.r i:
1942. lanuár 5.
..JSAJ^Al KÖZLÖNY
?zen a (ránt...
Karácsonyi Istentisztelet ? zalai honvédeknek ágyúdörgés és géppuskaropogás közepette a gabonaraktarbál visszaállított templomban — Hogyan töltötték n Szentestét kedues hős fiaink a Don mentén — „mikarnluasam a Zalai Közlönyt, meggyőződöm arrúl, mily naqy szeretettel vannak Irántunk az atthoníak
n Zalai Közlöny szerkesztőségének • túborl icuelBölódölúhűi
Nagy ürömöt okozott szerkesztó-segünfcnek a mai posta. Aa olsó pár soros beszámolót kaptuk arról, hogyan tóltöyék a szent ünnepeket a Don mentén a mi-kedves drága fiaink.
Hegyi Jóüsef ö>v.
irja (Tp.\'210,1)1) levelében: Az első vonalak mögött, a^Don menten, otry pár kilomótornyiro »Xn oro*z falucskától, ahol zalai honvédok állanak, írom e sorokat. A nvár folyamán a község melletti füzesben ezoktuk megtartani a tábori istentiszteletet, do a tél beálltával födél alá szorultunk. A boleeviki uralom blÓtt volt\'a falunak ozép tomplomn, • do\'a tttllápollenos rendszer bezáratta n?,t és gabonarak távnak használta fel. Ezt a helységet októbor végén kitakarítottuk, a tnuBzka asszonyokkal, kímeszeltettük éa azóta ott tartjuk a Toaár- és ünnepnapi istentiszteleteinkét. Birtokunkba került ogy harang ia, amit a\'templom-elé négy oszlopra . holyoztünk ol. Ez hirdeti kis éronyolvóvel, hogy Iámét sisbad a valláa ¦ honvédek
ílltal HtszabldltOtt területen
és hivja a. honvédot, mint a* szegény orosz népet Istent-tisztelni. A azont-estét a karácsonyfa alatt töltöttük, ahol több ajándék került .kiosztásra. Bor,, peroe, csokoládé, cigaretta. Gn-nopség után elvonultunk éjféli szoiitmiséro.\' A templom ablakait bovontuk pokrócokkal ós orős lámpa-fóayü világítás mollott megtartottuk az éjféli szentmisét, amelyen a környék összes magyar honvédéi részt vettek. Mind a húrom ünnepnapon délelőtt 10 érakor kezdődött a szent-iuíbo, amelyen hon véd-ónok kar éne-kollo a szent - karncBonvi énekeket. A protestáns istentisztelet 11 órakor kezdődött. így töltöttük ol a karácsonyi ünnopeket a messzi orosz földön. Néha persze közboBzólott az ágyuk dörgése, a géppuskák kattogása éa egyes fegyvorok lövéaei...
Hinnem: a feleségem iiok, kis gyermekei ni nok Kiskaniasára a nioaszi orosz földről, hogv sokat . gondolok rájuk, jól vagyok ós egész-ségos, ne aggódjanak miattam. Szo-volottel csókolom óket. E sorok olvasóinak boldog uj évet kívánok!
CssnátJy Antal érv.
irja (Tp. 2Í0/52): A\'-szerelőt Uune-j pén küldöm katonaszivom logjobb; Kívánságát a BTteretett Nagykanizsai hazafias közöneégénok. Az uj osz-tondőrn pedig sok szerencsét és oröt,; egéflzflégot, kitartást "kivonok a Iwlsó\' front ¦\'harcos tagjainak. -Mi harcolók I itt künn -tisztában \'vagyunk azzal,! hogy mily rendkívül nehéz föladat olé állítja a háború az otthoni közigazgatás dőrék vozötóit...
(SajrtOe, a beküldött vers tnég: mindig-jiom-üti-mog -azt a mértéket,
himéí Nttgykanlasán
-a-közketívelt
dehreceul KtSS lÓSli
•"és^eiflrttnjwenekafa. \' 1 Ma és nilrfdeneste , j
Szever - étíeremhen
mnisikál "io
hogy azt közölni tehessen. No, de nem baj. A zalai hós honvédek dicső fegyvertényeit a hősköltomé-nyok fogják zengeni. Szeretet tel jos üdvözlet és magyar testvéri kézBzo-ritás!)
•olymeil János honv.
irja (Tp. M6/U8): BnmtfteBaék meg nekem Íb, hogy a mi lapunkba,
— ha szabad igy novoznom (teljes \'joggal\'és testvéri magyar értessél.
Bzerk.) a Zalai Közlönvt — amoly! ha mogjön, fizikai fölüdülést jelont számunkra, mort ogv darab otthont varázsol ide az ifttonlelonség országába és azért a jövőben is nagyon Őrölnénk, ha továbbra is megkaphatnék a Zalai Közlönyt vagy annak kiolvasott példányait. Foleségomot, gyermekeimet milliószor csókolom, szülőimnek kézcsók, testvéroimnok szere tettet jos üdvözlőt. Barátaimnak és ismerősei miiek íb. Külön hálás köszönot Klóin Oéza urnák, aki a \'lapot réflzemro küldi. Jól vagyunk,
¦ aa>ünnepek alatt nagyon sokat gondoltam haza. Ha Iston megengedi,
a jövőlwn szebb ée boldogabb Ünnepeket iií hot Cink otthon a családi ós baráti körbon, hiszen ezért dolgozunk és őzért harcolunk itton ... Villányi Nuslnak
Üseni \'210/SO Tp.-ról egy kérdőjellel aláirt honved, akinek a Zalai Közlönyt küldötte, hogy estei Íb megmutassa szeretetét a hazáért küzdő honvédok iránt, hogy ongedia mog, - - miután cimót nem tudja
— hogy a ZK utján köszönetét mondja és ogy sokkalta boldogabb tíj esztendőt kívánhasson, níint ami-Ivont eddig ért. Nagyon kéri, irjon neki a 210/30 tp. ala.
Bogatin látván honv.
¦ irja (Tp. 210/63): Wjetiora feleségemnek ós ismerőseimnek Esztorog-nyére: -lói vagyok és ogészsóges, no aggódjanak miattam, jól érzőm magamat. Névnapomon jól mulattunk fis sokat gondoltunk az otthoniakra. Kok csókot küldök a feloflégenirtok és kislányomnak.-\'Sűrűbben írjanak. Boldog -újévet kívánok mindenkinek, ¦alog Péter honv.
irja (Tp, 217/80): Először köszönetet mondok a Zalai Közlöny szer-kesatóeégónek azért, hogy a több ozor - kilométer távolságban lövő zalai honvédőknek módot adott arra, hogy kedvelt lapjukat itt íb olvashatják. Köszönetet\'mondok Hofrich-tor Emma zenetanárnő úrnőnek ós Lohoczky Foroncnó úrhölgynek, amiért a Zalai Közlönyt-ós mos lapokat . hozzám eljuttatni kegyesek voltak. Üdvözlőiét ós kézcsókot: Solymoay Jézsef honv. irja (Tp. 210/62): A hoziánk érkezett minden kedves karácsonyi üd-
vözletet és jókívánságot ezúton honvéd-szívvel köszönünk. Mi is minden kedves hozzátartozónknak éa ismerősünknek boldog uj esztendőt kívánunk. Nagyon jól orozzuk magánkat és sokszor gondolunk azokra, akik örömöt okozó soraikkal fölkeresnek hennünkot. Az összes nagykanizsai és kiflkanizsai honvédok nevében, honvéd köszönettel.
QozdAn József honv.
irja (Tp. 210/42): Leghálásabb köszönetem, amiért szerény soraimat közölni szivének voltak. Mi itt a távoli orosz hómozókön törotlon erővel és a biztos győzolom tudatában álljuk a vártát. Üzenjük szeretteinknek: Megharcoltuk harcunkat: Rrto-tok és édos Hazánkért, legyetek minden akarástokkal volünk, ke!!, hogy érezzQk, hogy az otthon, é beltö front mint bovohatolian «rSd ált mögöttünk.
Minden csöppnyi drága kiontott magyar vér-záloga az oljövondő jobb világnak. •
(íme: oz a hós zalai honvéd ragyogóan szép magyar lolkiséire!-)
Apámnak, Mészáros Pálnak kéz-csókomat, sok vad ász-szo roncsot, Tostvéroimot: Mariskát, Margitot, Jolánt, sógoromat Francit szeretettől csókolom. Üzenem Sormásra bátyámnak: miért nom irsz? Csókollak bonnotokot. Kőt kanizsai honloány-nak köszönoteme^-küldöm: Dani Juci és Méazárös Margitnak, hogy kodvos lapomat, a Zalai Közlönyt olküldoni szivesok voltak. Tóth Lajos izkv. polai flzülotésü vitéz honvéd 210/39 tp. alól értosit bennünket, hogy a Don monti harcokban ogy sikeres vállalkozás alkalmával tanúsított bátor ée vitéz magatartásáért a kis-ozüst vitézségi érmot kapta. Üdvözletét küldi szülőinek és ismorósoi-nok, no aggódjanak, nincsen semmi baja.
(Büszkék vagyunk ilyon vitéz honvédokra, mint Tóth Lajos szkv.)
Szíjártó Józset ptk-m. irj>(Tp. 219/57): Hálás köszönetet mondok keresztlányomnak, Polai Juliskának, a szenteste olőtt megkaptam a tábori postával a Futárt, honno Szállást koros a szont Caa-lád, •amellyel nagy örömöt okozott Aeketn. Köszönöm Polai ¦György
\\ rendőr főtörzsőrmesternek is ,nki elküldi hozzám az én legkedvesebb lapomat, a Zalai Közlönyt, amit én bajtársaimmal oly örömmel olvneok. Jól vagyok, rövidoson viszontlátjuk egymást. Sok csókot küldök kodvos
\'családomnak és az Ifjúsági Egyesülőt nok.
LaozÓ Pál honv.
iírja (Tp..291/48): Ma, amikor ol-olvasom a Zalai Közlönyt, meggyőződöm arról, hogy mily nagy szeretettel vannak irántunk az "otthoniak és mily nagy áldozatkészBÓgKol járulnak hozzá gyózolmoe harcaink befejezéséhez. Mi íb sokat gondolunk az otthoniakra, akik messze az otthontól harcolunk a, szebb és boldogabb magyar \'jövőért, Összes ismerősoiniot üdvözlöm. Szüleimet ós testvéreimet sokszor csókolom.
Farkas József azkv.
irja (Tp. 210/06): Üzenem a Zalai Közlöny utján szüleimnek, rokonaimnak, iamorőseimnek és monyasszony jelöltöm nok Nagykanizsára:
Kérem jegyezze elő!
UJ telefonszám:
IbbIos Fsrtrac tgHSt^&ÍJSffi.
Sokfolá jártam itt a .messzi szovjet-földön éi láttam, monnviro olnyom-4a a né(>ot a vörös uralom. Itt nom tudják, mi az igazi kenyér, mort korpával és zabdarával kevert kényéről esznek. A földekon őssze-Bzedik a rothadt burgonyát éa répát, amivel minálunk még az állatokat som etetik mog és abbéi fősnek levest.
Most látjuk otak, ml a kOlOnbaég ¦z otthoni ás az Ittanl állipotok között.
Otthon mondják talán: Miért koll oly messze földön harcolni a magyarnak? Mi már tudjuk! Ha mi honvédek nem- jöttünk volna ido, akkor a vörösök jöttök volna hozzánk! Elpusztították, kifosztották volna az egész országunkat ós l«gyllkolták volna cs&t\'dunkat. Mi itt nom csücgodünk, hanoin kitartunk, mert tudjuk, hogy ml is ugy járnánk, mint az itteni szogény nép. Mert itt csak a népbiztosoknak és a zsidóknak ment jól. Kodvos szüleimet és menynsszonyjolöltemet CBÓkolom sokszor.
A negyksnlztal honvédek
216/70 tp. nlól Iwldog karácsonyi ünnepeket és uj esztendőt kivannak a Zalai Közlöny szerkesztőségének: Vass József fótörzsórm.. Lantos Jó-zBof szkv., Dömötör Lajos őrm., ós a többiek.
(Szívből ozerszereson viszonozzuk minden hon véd-testvérnek külön-külön!)
Stróbl Lb|os őrv.
irja (Tp. 245/26): Zalai Közlönyön keresztül köszönöm mog Morcz Er-\' zsikénok a hozzám küldőit újságokat és képeslapokat, atnít én karácsony napján kaptam kézhez. A legnagyobb öröm volt részemre, mert boldogabb napot nem tudtam elképzelni az orosz földön. Most már tudjuk és érozzük. .hogy nom vagyunk magunkra hagvva, mort vannak nemes szivek, akik mireánk gondolnak. Együtt éreztünk szülői szeralottol ős nemes lolkü szivükkel a karácsonvi szentestén, do azért gondolataink visszaszálltak otthonunkba, haza ée telekben azsrsttalnk között árez-tOk magunkat
és molog szeretet töltötto ol lolkün-kol a messze idogonbon. Edos bátyáimnak és sógoromnak üzonom, hogy legyenek büszkék arra, hogy Borainkból már négyen vannak a fronton. Kdes jó anvánknak büszkn öntudat tölt hot i ol lelkót, hogy három fia ós egy vöjo künn van a harctéren a magyar Hazáért küzdeni. Mort fogy verőink moghozzák a méltó gyózohhot és boldogan térhetünk vissza a szülői ház órzÓ szívni közó. Közeit csókolja fia.
Dr. Kőnlg József
irja (Tp. 217/05): A Don partjáról szorotottel köszöntjük a Zalai Közlönyön keresetül drága szüleinket, barátainkat, ismerőseinket. Távol szorotett városunktól, hazafias kötelességünk teljesítése közben üzenjük, begy mindnyájan egészségesek vagyunk.\' Várjuk a Zalai Közlönyön korosztül naponta a kanizsai friss
BÚTORT
ukbitfiwa OABOR maamtaloanfil
Dji, használt mérlegek
¦Ma tíln imm.
Jnvfiil:,.. Jól.ilias-üil.
FRANK
MÉRLEG-
Bdlvös-tír llt.
híreket és kérjük a louiúuí kíslá-nrokat, hogy ejrrpAr képes »J-aágo* In juttaesanak el hozzánk. Dr. Kőnig József, Sehteeinger Zoltán, Zwillinger Károly, Tollak Káo. Kálmán Ferenc és Szilárd Oyörpr. Zárjuk rovatunkat
Tóth Jáxaef szkv.
reríórel, aki a 219/42-ról a következőket irja:
Szép hasamtól tárol, kint az orosz
fronton, sok magyar honvédnek itt ran most karácsony.
Szent karácsony éjjel, a mi kin fa-hmkhan harangok zugnak a mennek a templomba.
En io mennék talán, ha yolna egy templom, hol a kis Jézuskát szárból imádhatnám.
Nincs arra egy szent hely, az egész Don mentén, így várjuk Jézuskát, karácsony estéjén.
Szivem lassan dohog ás haza-gondolok, ódon jó Bsüleim, boldogok-o rogytok.
Közeleg az éjfél a csend ran akár otthon, kis Jézuska kérlek, waállj lo itt a fronton.
Vigasztalj meg Kiadod óh segíts ba/a minket a biztosítsd majd nekünk végső győzolmünkot.
CJzcn. az otthon Kbl»n a rovatban mindenki tel-jaeen díjtalanul üzenhet hossátar-tozrtiáiiflk a harctérre, ha a szöveget beküldi szerkesztőségünkbe. A Zalai KÖalflnyl naponta küldjük u különbőzé tábori postákon a frontra, mindenüvé, ahol csak zalai honvédek tartózkodnak. Horváth József 219/66
Mi idehaza jól vagyunk éa egészségesek, amit magának ín szírből kívánunk. Mindig, do különösen az Ünnepek alatt nagyon hiányzott. Felesége ís jól van, nagyon várja haza. Katona feleségliez lílo módon tíboIí a sorsot. A ház mindon egyes lakója küldi üdvözlőiét és szerető szírünk minden melegségét. Várjuk a mielőbbi viszontlátást. Sok üdvözletet ée sok katona-szerencséi kíván házigazdája : Nagy János Mag var-utca 137. szám.
Berta József bonv. 263 14
Kedves férjem, kérjük a jó Istent, hogy a jövő karácsonyt már itthon iinHonolhasd a többi bajtársaiddal együtt. Mi jól vagyunk, egészségesek, amit Neked is kívánunk a jó Istentől. Igen vigyázz macádra éa írjál mielőbb, mert oaak egyetlen laiiot kaptam eddig Tolod, talon veled, szorolo csókjainkat küldjük: feleséged Aranka, kis fiad Joiloko éit bátyád, ángyod csókolnak. Osonj le is a Zalai Közlöny utján.
Kaufmann László 292/38
Drága Lacikám! Nem tudjuk, mi van yoled. Már harmadik honapja nem írtál ós a címedre küldött meleg ruha-csomag is a napokban visszajölt. LeltetÓJeg azonnal irjál, hogy vagy. Sokszor csókolunk: szüleid.
Slern Sándor 217,85
Edos fiam! Örömmel olvastam üzenetedet az Ózont a front-ban,
hogy hála Istonnnk ogésxsogOS vagy
óh nineaon semmi bajod. Arra kór-toki hogy férfiasan álljad meg a helyedet, ahová állítanak. Légy drága hazánknak hüsógos jó katonája, mint mindig is voltál. Járj a regi nyomdokaidon, meglásd laton megsegít. Isten áldását kórom drága hazánkra és reátok, bajtársaiddal együtt, Gondolatban Veled vagyunk; szüleid és testvéreid,
A többi ózonotok ro logközolobh körül sor.
ÓRAT, •\'/,;\'„«¦ ÉKSZERT,
vlstroljon blttlOBimtl i >\':-.vu
vékAby gyula
fS-nt »• ííic.-.üUf, Uiiittfejitl Tol, i SJg,
ahányat
¦¦¦¦UflMbb Blpl 11 luil VMItk, \\ IgJ b*Cl«rMcm,
Orosz léggOHbfit Mtik irtilnatluiá ^ Bakónak batárábai
(Saját tudósítónktól.) Marton István zalaapáti molnár Nagy-bakónakón volt vadászaton. Mikor ennek végeztével autón hazafelé tartott, figyelmes lett egy léggömbre, amely kb. 120 mé-ternyl magasságban lebegett. Kiszállott autójából és fegyverével belelőtt, ugy, hogy a léggömb lezuhant; Minden valószínűség szerint szovjet léggömb
volt, amely egy 5 liter benzint tartalmazó tartályt rejtett bensőiében. Szerencsére sikerült ártalmatlanná tenni, anélkül, hogy bármiben kárt okozott volna. Az esetet jelentették a hatóságnak. A léggömböt beszolgáltatták a zalasárszegi köl\'jegyzőségnok.
Az* ujabb orosz léggömb leszállása Tokozott óvatosságra int mindenkit Zalában.
Többixáz pengő péiibüitetéiri Hólt kiilzsal lókareikedők .
Kohn György és Dukász Lajos nagykanizsai izr. lókereske-dök terheltként kerültek vitéz dr. Jónás Károly rendőrkapitány, rendőri büntetőbiró elé. Azért jelentették1\'fel mindkettőt, mert noha nem volt engedélyük loeladásra, mégis loval vásárol-
tak és azt eladták. Kihallgatásuk alkalmával beismerlek a kihágás elkövetését Kohn Györgyöt 300, Dukász Lajost 500 pengő pénzbüntetésre Ítélték.
Mindkeltő fellebbezel!-a vidéki főkapitányhoz.
Értelmiségi alkalmazottak félévi bejelentése
Ai értelmiségi alkalmafottakat érintő, 01 elmúlt évre vonatkozó
áltoiást kimutatást — tudvalevően — január folyamán fel kell ter-iesitcni ae értelmiségi műnkénél-
üliiég kormánybiztosához (Budapest, V., Klotíld-u. 10/c.) A jelentést V. számú nyorntatvá-nyon kell elkésíitení.
A bejelentésre köteles alkalmazottak személyi adataiban, illetve azok munkakörében beállott változáson kívül be kell jelenteni a
fizetésükben beállott változásokat is. Amennyiben «b elmúlt félév elatt semmi váltóra; nem történt, «¦ V. seámu űrlapon >ai elmúlt félév etatt váítoiás nem tőrtént« siöreggel nemleges jelentést kell felterjessteni. He valamely régi vagy uj cég első ízben vesz fel értelmiségi fllkalmaiQttat, a felvétel után 14 nap alatt jelentést kell tenni, ugyancsak\'.ae V. sí. kimutatás nyomtatványon. A jelentéit mindig ajánlva kel! elküldeni.
Ujabb kormányintézkedések kisipari kivitelünk növelésére
Kisipari kivitelünk szempontjából a\'háboríts viszonyokat te-kintelbovóve, az eredmény teljesen kielégítőnek •hiondható. A szabad valutAjn országok elvesztése folytán\'o kisipari készítményeink kivitele a háború óta főleg Németország, majd Törökország. Svájc, Svédország és Bulgária felé irányul. A Kisipari Kiviteli Intézet, amely ilyen természetű exportunknak tülrjyo-mö százalékát bonyolítja le, a kivitel eddigi eredményeinek fokozására tőrekszik\'és ezen a téren máris sikerült olyan megállapodásokat létrehozni, amelyek biztosítják az elért eredmények gyarapítását, Berlinben. Bécsben. Kölnben, Düsseldorfban és Danzigban folytak tárgyalások a magyar kisipari termékek mennyiségének konlin-
gentálása, főleg pedig az árak megállapítása dolgában. A tárgyalások teljes eredménnyel jártak Most már ezek szelleméi >n kell idehaza megszervezni a kivilelt, illetve előkészíteni a tor-nvelést. hogy tannak magfelelően tehessen ellátni az exportot a külföldi átvevők kívánságának megfelelő anyaggal. Csak olyan árukat helyezhetünk cl a jelenlegi háborús viszonyok között\' a külföldön, amelyeknek nyersanyaga idehaza is beszerezhető.
L\\z a nagyon fontos szempont a közeljövőben a kisipari kivilelünk irányításánál teljes mértékben érvényesülni fog, anélkül azonban, hogy a kivitel eredményének további Tokozását hátráltatná, vagy meggátolná. •
VásároSJon
Horváth Lajos
üveg- ós parcellánké resk értésében
Nagy választék várja Önti
Fő-ut 2.
Telefon: 647.
A textilipar munkája 1947-sen
A Magyar Vidéki Sajtótudósító jelenti Budapestről: A magyar gyáripar csodálatraméltó és eredményes hahontn működésének })éldáját ail(a a most zárult órbon a textilipar, amely nagyvonalú teljééit monyéra\'] már eddig is kirirta az egóss rilág szakköreinek méltó olismorésót.
A textilipar egyee ágai, mint a gyapjú-, kondor-, len földolgozó- ás hurkolóipar,- ugyanolyan inórtéklwn voltak foglalkoztatva, mint 1941-bon. Hogy oz a különböző körülményekre való tekintettel nem kis no-községekbe ütközött igyekezet és eredmény mit jelont nemcsak a szakmában, liánom az egyeteméé magyar ipar ée logfőképpon a hadicélok nzolgálatóben, azt senki előtt som koll részletezni. Valamolyoa csökkenés csak a mürost- és mü-selyemgyértés terén rolt tanaszta]-liató, ami azonban egyáltalában nem irható az ipar rovására, mert az a Bzóhnnlovő anyagok csökkonóso kö-votkoztóhen állott olö a onnok áthidalása semmiféle kedvozmónyozénsol ós találékonysággal nom rolt áthidalható. A toxtilvállalatok tehát ozt az esztendőt azual a jóUwó tudattal sárhatják, hogy moaszemenő érdemeket szoroztok a gyártáfl menőiének fönntartása terén: az ó találékonyságuk következménye volt, hogy a nyorsanvag a loliotósógokhoz képest, mindig kollÓ időben ós niór-tóklion állott mndelkezéaro h hogy a hadiszükséglotnn felül a polgári s/iikséglotot is kíológíthottók. A gváilás mértékénok fönntartását ogyéliként lehetővé totto a külföldről történő lioszerzéa, — ezok sorában olsÓ helyen áll Törökoi-szag — továbbá a\' lonszalmát földolgozó (u. n. kolonizáló) iparnak az óv folyamán történt bovitéso és gyártmányainak tökélotc«ilói=o.
A textilipar szempontjából fontos osomények sorába tartoztak éhben az évben: a nag>\'koroakodői kijoln-lé,sok, amelyeket rövidoson a kiske-roske<lók kijolölóso én rayonirozáaa fog líÖvotni, valamint az uj árrendszer ólotboléptetéso. Az árrendszer kérdésében n textiliparnak még rolniinak bizonyos kívánságai, kiváltképpen-áz-t-kérik, hogy az illotéka-sok az időlogos árváltozások dolgában so tanúsítsanak túlságos morer-ségot, rnort nemzetgazdasági érdek fűződik ahhoz, hogy az ipar no éljo fol tartalékalapjait, hanom módja legyen mielőbb felújítani berendesé-sét. Knólkül gépállománya csakhamar ócskává válik és nom lesz ver-senykópes a nemzetközi piacon.
Az évi boszámolóhoz tartozik annak ,a mogemlitéee ia, hogy a kötött ínfoldolgozóö fejlesztése azompont-jából komoly lépésok történtek: 1043-ban körüllwlül SO százalékkal többet fognak termelni gyáraink óbból a fontos, hazai eredetű pamutpótló anyagból, mint az elmúlt évben. Végül szólni feU\'e textilipar egyhónapos tormelósi Bzünotóről, a mely január 30-ig tart. Kz a szünet az onorgiamogtakaritas célját szolgálja. Az ipar dicséretére kW koll omolnunk, hogy o munkaazünot alatt munkásaiknak toljos bóriikot kifizetik.
iSMg. január s.
!?AL\'Al Ké2LéNV
kai
Király-utca -"O., holnap, szerdán Fákat* b«s gyógyszertar Fó-ut ü.
NAPIREND:
¦Kijeli gyógyszertári ügyelet: Ma, Időn " Sz. Mária gyögyszertái
Kiskanizsán az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatot tárt.
N.ptin Január 5. Kedd. Hóid. tat. Telesztorpk. - Protestálta FJaioo, - Izr, Teb. 28. Január ti. Szerda Hóm. kat. Vlszkercezt. • Proteatans Vlike-reazt. ¦ Izr. Teb. 29
A GÓZFÜHDO nyitva vau röggel ft órától oute t> óráig, tlletfó, siorda, pontok délután óm kedden egész nup nőknek.) Telefon: 660.
Üfvdüoi kér
hazulról a harciéren kíl dÖ honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányai, a lap/ejen található címke kitöltésével doSfa be egy postaiddábal
Szilárdan hinni...
Zúzmarái, dermedi fákon is ezer kis szív dobog, ezer kis bimbó ős iillc : a Földön voltak s testnek mindig boldogok... Elsírt könnyeinknek nyomán nevetni tud szemünk a szivünk temetni: tegnapot, szilárdan hinni: holnap vidáman mindent végig tervezünk.¦¦
Tagién Lajos
— Lapunk legközelebb) száma csütörtökön délután a rendes Időben jelenik meg.
— (Vízkereszt)
A katolikus egyház holnap, szárdon Vinkeresst ünnepét ült. \' A templomokban az ünnepi istentiszteletek sorrendje,
— (Adományok)
Ozorai Károly nagykanizsai cu-korka-gyároa a Jézus Szive, felső-templom javam 60 pengőt, a harctéren küzdő kanizsai katonák hozzátartozóinak folsogélyezésére 80 pengőt és a bolybóli Vöröskereszt .részére 20 pengőt küldött be szerkesztőségünkbe, amit rendeltetési helyére juttattunk. -- Minden dicséretnél szobijen beszél a tett! — Szántó Géza \'nagykanizsai kocBmá-rösnál. tekepályaravatás volt. Egy malacot sorsoltak ki. A 0 játékostól 80 pengő folyt be, amit Szántó-Géza tulajdonos a Főméltóuágu Asszony felhívására a harctéren küzdő kanizsai honvédek hozzátartozóinak fel-uogélyezésára beküldött a szerkesztőségünkbe.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten az alábbi anyakönyvi bejegyzések történtek: Született 12 fiu és 7 leány: Hartai Ferenc MAV altiszt és Molnár Katalinnak rk. fia, Szöllőskoi József napszámos és Erdélyi Szidóniának rk. leánya, Nagy János ke-
KÉPKERETEZÉS,
¦zentképtk
IsjoImóMhh kipblttk
nn!i-. kidirekksnt DaiOZB k4pk«e»ií»4l
uti r< ut 4. (tz udvwlwfl.)
A főkapitány helybenhagyta Szegő József nagykanizsai és Rechnitzer Károly keszthelyi ócskavaskereskedők internálását,
aklfcet még a mai nap folyamán rendőri fedezet melleit a budapesti közponU toloncházba szállítanak
Isméiéiben foglalkoztunk Szegő József nagykanizsai izr. Király ulcui és Rechnitzer Károly keszthelyi izr. ócskuvuskereské-dök ismeretes ügyével, akiket előállítottuk a rendőrségre, majd kihallgatásuk és n Kémközpont kiküldöttének kihallgatása után -- mint u gazdasági életre nézve káros tevékenységet folytató egyedeket - - azonnal internálták. Külön foglalkozott ügyükkel még ö kihágást bünleiöbiró-ság is, amely fejenként lü.OUO pengő pénzbüntetésre iléJte őket és egyben mintegy 3U vagon óta-kávásat másfélszázezer peng i értékben elkobzott tőlük.
Szegő és Rechnitzer védője fellebbezett az elsőfokú határozat ellen » vidéki főkapitányhoz, aki most hozta meg ügyükben a
döntési. A főkapitány helybenhagyta a nagykanizsai rendőrhatóság határozatát annak indokaival együtt.
A főkapitány döntését ma kézbesítették ki a terheltek védő ügyvédeinek, majd kihirdették Szegő és Rechnitzer előtt.
Úgy Szegőt mint Recbnitzerl még a mai nap folyamán rendőri fedezel mellett Budapestre szállítják egy 30 főnyi tolonc-transzportlaí, ahol aludjak őket a központi loloncháznak. Onnan kihelyezik majd valamelyik vidéki internálótáborba.
A 10—-10 ezer pengős pénzbüntetés és 30 vagon áruelkobzás ügyében beadott fellebbezésben még nem történt másodfokú határozat. Valószínű « hó folyumáp történik döntés.
Bombamerénylet Marseitleben
Vldhy, január ő A vichyi rádió közölte, hogy Marscilieben a hétfőre virradó éjszaka bombákat dobtak a német megszálló csapatok Alta> igénybevett egyik szállóra. A merénylet alkalmával egy francia alkalmazott meghalt. A német megszálló hatóságok szigo-
rú rendelkezéseket adtak ki. A villamosforgalmat este kilenc órakor be kell szüntetni. Esie 10-101 reggel 6-ig senki sem lehet az utcán. A katonák felha*-talmazást kaptak, hogy a velük szembeszálló egyének ellen fegyverüket használják.
és Dobon Juliannának rk. fia, Tóth József sörfózósogéd 4» Kálmán Ilonának rk. leánya, Plichla Győző ny. törvényszéki iro-datiszt és iiiiítol Gizellának ág. h. av. leánya, Imre Józeof napszámos és Uándi Erzsébetnek ág. h. ev. leánya, Lakos István napszámos és Kén Annának rk. leánya, Pandúr István m. kii*, höll véd őrmester éa Martoj Máriának rk. leánya, Sze-rényí Ferenc raktáros és Vajda Gizellának rk. fia, Ispán Ferenc m. kir. honvódörniestor éa Matus Magdolnának rk: fia, ZadiAveez György kárpitossogéd éa Mátrai Klotildnak rk, fia, Andit József földműves és Talabi ¦ Erzsébotnek rk. fia, líedica Ferenc portás és ltózsús Toróziúnak rk. fia, lmroi László földműves és Krisztián Annának rk. fia, Burányi-Károly cipészsogéd ób Molnár Máriának rk. leánya, Zalavári László MAV lakatos és Dobri Annának rk. fia, Horváth György földműves és Dolmányos itozúliúiiuk rk. fia. Házasságon kivüf tízülotett 2 fiu. -— Házasságot kötött -8 pár: Németh Vilmos erdőőr és Nóniüth Aranka rk., Báli te Józsof Kálmán iroda-sogédtiszt és\' Csatlós Anna rk,, Fe-dák György István g. kat. ós Csizmadia .Magdolna rk. — Meghaltak tizen: Özv. dr. Fritz Józsefnó Kajky Irén rk. 77 éves; özv. Sclimult Adolf né WeÍBZ Juliánná ¦ hsr. 81 éves, Vaas István kómüvos&egéd rk. 76 éves, özv. Kénig Frigyoané Putz Anna rk. 00 éves, Hochv Lajos oi-pókoroskedó izr. 60 éves,\' Kamenái-Lajos csizmadiamester rk. 91 éves,
Zséh\'g Klára rk. 0 hónapos, Dávido-vics Hoz ál is rk. 17 hónapos, Itudice i\'űtonió Koszorú Uoaália rk. eV éves, Horváth Jénoa rk. 00 évaa.
— (SziuiciÚAüút. Humuk-keniarombaú; \\v
Nagyon azéj) erkölcsi ás anyagi BÍkorrul tartottak szinelóadést a hö-
mokkomáromi iskolások Bono Vendel és kedres nojo vezotósóvol. Három jzbon telt ház elótt játszották le a Jászol árnyékában cimü két felvonásos pásztorjátékot és vole együtt a húrom felvonásba A bbív csodája cimü karácsonyi történetet. Nagyon sokan kétszer ib megnézték a uzépon sikerült darabot. Dicsérték a szépen öltöztetett sok kis angyalt szép fehér szárnyakkal, szép és díszes színpadot, melynek homlokzatát a Honvédok Karácsonya rajz diszitette, az ügyes Iwtanítást és hiba nélküli szoreplÓBt. Minden kin iskolás Bzerepelt kivétel nélkül, de különösön ki kell omolni Harangozó Mária, Doszpotb Margit, Wé-bei" László, Klein Józsaf, Czimmer-inann Mária, tíingula Ferenc azép játékát. SzilveBzter este szineíóadáB után Hozmán Alajos püspöki tanácsos köszönetet mondott a tanítói párnak a Bzép és önzetlon munkáért, majd a Magyar Hiszekegy után megemlékeztek a fronton küzdő katonákról ós a Himnusz hangjai mellett fejeződött 6o az előadás.
Hofherr-Scíirantz gépek, filigití petróleum
ÜNGKK-ÜJLI.MÁNN KJLEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Shell gáifdxtk áívchctdk. eolyó»oiaptgy&k
Minden aiüfct-4-tfeW niara recate l|« «H\'_kaffajáJL
A közellátás! hivatal rendelete értelmében bes/ltnteit* megjelenőiét a Szlovákiai Magyar Párt hetilapja
Pozsony, január 5 fBud. Tud.) A legfelsőbb közellátási hivatal rendelete értelmében újévtől kezdve több szlovákiai német- és magyarnyelvű folyóirat és időszaki nyomtatvány szüntette be megjelenését. A rendelet igen súlyosan érinti a szlovákiai magyarságot, annál inkább, meri u legfelsőbb közellátási hivatal intézkedése alapján kénytelen beszüntetni megjelenését a Magyar Néplap ís, ii Szlovákiai Mugyar Párt_jp. valalos hetilapja.
„A tehetősektől ezreket és százakat, a szegényebbektől filléreket, de mindenkitől kérünk!"
Az „Országos gyűjtés a hon-védcsatádokért" a hadbavonul-tak hozzátartozóinak gondját enyhíti.
De Gaulle Éezah Afrikába helyett át a francia nemzeti bizottság székhelyét
Bázel, január 5 ;(Iiud. Tud.) Londoni jelentós szerint fraríeia északafrikai vezető körökben azzal a tervvel foglalkoznak, hogy a .vichyi kor* komiánv volt híveit kizárják a Darlan által létesített birodalmi tanácsból. Egyes körökben bíz-i tosra veszik, hogy.ezt a tervet ¦előbb-utóbb végrehajtják, bekövetkezésének idejét azonban nem tudják. Londonban ugy vélik,, hogy a francia birodalmi tanács teljes felszámolása a súlyos politikai helyzetre való tekintettel nem valószínű. Hir szerint de Gaulle a francia nemzeti bizottság szókhelyét Észak-Afrikába szándékozik átlenni és további szándéka, hogy ott kormányzati szervei állit \'fel.
t cggMbbat n legokaöbtMUt!
mi január V
Újra sarjad az élet
Jean Giono regényéből irta filmre Mercel Pagnol, a népsrerű francia szinpadí szerző, aki min-denbcnigyekezettmenfelelniGiono Mellemének, élet- és természetszemléletének,
A földrengés elpusztít egy falut, amelyben esak hárman maradnak életben: egy öregember, egy anyóka és « főszereplő, aki aki a mese\' középpontjában éli. Af öregért eljön a fia, így csak ketten maradnak. Ai anyóka és a sors Jóvoltából egy nÖ vetődik ű romfalu közelébe, akinek láttára «¦ Ősemberként élő férfi vad ösztönei lattan, fokozatosan alakulnak át nemes érzéssé, szerelemmé. Az asszony jelenléte — akiért már érdemes dolgorni, küzdeni — visizavezeti a földhöz-és munkája .nyomán »ujra sarjad at élet*.
A film a föld, a paraszti munka epotedzisa, teljesen materiális szemlélettel, amelyben az Istennek, ai örökérvényűnek nem jut hely. (P)
Tanisil harctér
Zürichi jelentés szerint TuJ niszbnn a többnapos szünetet hétfőn élénkebb harcok vallották fel. A tuniszi harctér két szakaszán voltak nagyobb összecsapások. Az északi szakaszon, Tunisz város irányóban, ahol az I. brit hadsereg elővédjei próbálkoztak előretöréssel, de a németek a brit rohamoszlopot visszaverték. A (féli szakaszon .Pont du Fahs és Kairouan között, Fondouknál német páncéloskötelékek mintegy 30—40 nehézpáncélossal megtámadták a francia csapatokat. A harcok tegnap este még folytak.
A franciamarokkói amerikai csapatok parancsnoka udvariassági látogatást tett Spanyot-M.urokkában
Madrid, január 5 (Német Távirati Iroda) Patton tábornok, Francia-Marokkó északamerikai. csapatainak főparancsnoka udvariassági látogatást tett Spanyol-Marokkó fő-kormányzójánál ós megismételte Roosevelt nyilatkozatát, melyben a spanyol semlegesség tiszteletben tartását biztosiíotta.
33 embert letartóztattak Amerikában
Atósterdam, január 5 (Német Távirati Iroda) Az lixchangte l^elegraph neAvyorki jelentése saerint 33 embert, kőztek egyik lap kiadóját letartóztatták. Azzal vádolják Őket, hogy az amerikai hadsereg szel-lefmBt ássák alá. Ükükben egy ke,toüai tf-vaűtsíak dö^t ítiajd.
Vízhatlan hátizsákok.. kenyérzsákok
QRÜNHUT KLBMtn cigni! (borffamhea, DoiUlfa J.
KERESZTÉNY
TEMETKEZÉS! VÁLLALAT
Cigt;
sípos József
naoyktntzia, fd-ut 12. n. (udvarban)
Korona szállodával uzombou. Legdíszesebb és legegyszerűbb temetést, szállítást vasúton bálás külföldre, exhumilást a legpontosabban eszközöl. — Érc-, tölgy- ás fenyökoporaók, különleges slrkozzoruk, selyem szemfedelek 6* az Összes temetkezési olkkek nagy raktára.
dzlati 387
TELEFON;
Uhész 2(5.
MINISZTERI ENGEDÉLLYEL.
rta^ybanuiiü megyei varos polgármes "erétől.
2/ké\\ 1943.
Társy: Az 1943. Januári szelvényekre klttzol (tát tatható petróleum mennyiség niegállapitisa.
Hirdetmény.
Azt a legkisebb peiioleum-mcny-nyiséget, amely 1943. január havában egy-egy háztartásnak utalványozható, 3 literben sllaptiom meg. Ennek alapján a pelroleum-utalványoknak Janu\'r hónapra érvényes 5-öa számú szelvényeire ..ennek a mennyiségnek a felét, vagyis 18 dd. petróleumot kell kiszolgáHaml, a 6-os számú szelvényekre pedig a másik felét, vagyis további 15 dclt. A 6-os számú szelvényeket csakis január\' hó 15 elöl kezdve szabad beváltani.
A december hónapra szólt 3-as és 4-es tzámu szelvényeket és a decemberi egyszeri vflsárlásra szólt utalványokat Jan. 1-től kezdve nem szabad bevallani.
Egyben felhívom a petroleumáru-silásra kijelölt Összes kereskedőket, hogy a dee.-ben beváltolt pttro\'eum utalványokról szerkesztett számadásukat jan. 7-tÖl 12-ig mindig déli 12 órafg adJákbeaKOzellatásiHivatdlho?. A számadSs beadásának elmulasztása vagy későn beadása kihágást képez. A számadáshoz szükségcB boiilékArt mindenki Jelentkezzék a Közellátási Hivatalban.
Nagykanizsa, 1943. Január 2. » Polgármester.
Köizönitnvllvinltái.
Mindazoknak, okik drága | )ó férjem elhunyt, alkalmival fajdalmomat részvétükkel j enyhlt.nl Igyekeztek, eiutoo mondok hálás köszönetet.
öiv. Henrit Ujául
kész li. noi
bundák
, NRGV
>rlf)sztékbfli*
NdgyaamiSA megyei varos polgármesterétől.
Tárgy: Lábbeli-készletek bejoientóeo.
Hirdetmény.
A 200.300/1941. K. M. ss. rend. 11. §. 2. bek. értelmében minden iparos és kereskedő, aki lábbeli készitésével vagy forgalombaho-zatalával fogtalkosik, köteles a december 31-én készletében levő lábbelikről és földszínű utalványokról bejelentést tenni. A bejelentést legkésőbb január 13-áig a városi közellátási hivatalhes kell beadni, ugyanott kell előzőleg kérni a bejelentéshez szükséges nyomtatványt is. A bejelentésbe felszabadított lábbeli-fejtáket nem szabad belefoglalni. Aki e bejelentés megtételét elmulasztja vegy valótlan adatokat vall, 6 hónapig terjedhető elzárással büntettetik."
Nagykanizsa, 1943. január 5. i2 Polgármester.
DRÁVAVQLGYI
miiawos hRwMSZQIGhLTATO R.T.
Áramsxémlék fixaiáee, rekSamAolók, hfbabnjelenttYaeb • zukix.e\'Jl fttlwilAgoaiftAs minden villamoi kérdésben délalött 8-tól délután 18 éréig. Caengery-ut 61, telafan 264.
¦év éa szOtevéanapakra
tilkuliül ajánáekuk ossr«a«t és levágott virágokat, esokrokat
egoez áv.B át vuliyl ¦ réal
Pettrmann kertíszethrn
BILD
temtt, axkumjt, ezáült. Darvallta Jóxaaf
Tolete,i Je», Ulli )M.
APRfHIBDETÉSEK
iuAs
Nöl kalepos-eegídekat ncoiiuall balene*, sel magsa ll.olca.iel ftlvetz — kezdőket la — tjozdanni kalapszalon. 22
VI.veKatek.ser.alft tanotie azonnal falvitetik. Jeraussk vlsvezetákszerclő-uíl. Euaábettir II. 14
tunáea-kovéeameele,. felvitetik a pádpuaztal bárgazdaságöa. Pádpusata, u. e. Ihároabezány. 25
KUulólo4o9> lo tlaatíaaal azonnal felveez Roth Laura "51 kelapasalon, la-aár-udvar. ¦,W&* M
Hiawaelorl aionnall belipiira fel-veaz a Nsgyluitlitsi Ur. HItközsíg, Zrínyi Mlfclfs-ii. 33., I. emelni. 33
ivehakt szakácsnő illiat kara. azonnali balisisre. pi ni 19., földszint 4. 31
Tenute vagy trifale felvitetik : Vida lllizaill.lat \' 3(1
Uradalmi aéaéax.kowaoa traktorok, aainli- i, ceáplőglpek |>vUá,át vl|lal|a áptllle aalaejcl balíoeiic. Clm: Mlllic/I litván. Oalambok. 37
adás-vétel
Jokerben levő mily letiér gyermek-kocilt éa egy gyermek fürdőkádat vennék. Címeket a kiadóhivatalba kirek. 20
Iteneextaneaz fffiurf- ebérflS éa modern dlő háló eladó. Vodlnik, Horthy Mut 8._ _40
Uiaaigf kifogástalan szirmos kernel. tákseek megbliáahól aladá. Lóbl aztlci. Bazár-udvar, 38
HÁZ ÉS 1NOATLAN
elavlé kisebb adómantea fUrdóazobia birhizat, kitazobis kertes magánházat kOzvelll Hor.álb, lugál-ul 42. ti
TObk adórnenles magáé, áa bérházat, háshalvet, azólil ás fdldakat ksaeetli Papp, Teíikl-ul i. Telelőn 070. ISIS
Haut SOO Ráf veligli telekkel IS utvonilon eladó. Clm a kiadóban. 30
.laeté Lavante- ia Öiiiaz utca sarkán egy 104 ? Oles hizbely. Érdeklődni lehet Attilán. 01. alatt. 41
kBlOnféle_
HádlóS bireliiik. Havi 20 pengő bír eiizagat Hsatak. StlaalKat kirek a Városi KOzkóthiz asbiaaetl otztályára. Dr. Teleki.
\' \' K
Képmii rMS,:
legolcsábban keretezi
Horváth Ujos, Fő-ut 2.
ZMLai KdZLfllV
aOLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Kfleazaaeágl n. T. Nagykaalua", Felelő, kiadó: Zalai Károly. \' Nyomatott i a „Közgazdasági a, T, Kaoykanlz,au
iiyoiiiloléftn kagykaalzaás. (NyomdíSrl telel i lalsl káraiig
ita:
Kwriloaozat : Tábori posta:
83 ¦ évi., 4. sz. Nagykanizsa, 1943. január 7 csütörtök Ára 12 fillér.
ALAI KÖZLÖNY
Szerkesztéséi; ?a kiadó til vauit : Font ű. i.íUjl SzerkeaztöaéKt ée kiadóhivatalt teleion 78. tas. Megjelenik minutiti hétköznap délulao.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szarkesziő: Barbarita Lajos
Jilöhaoted ára: ogy bonafira » n^ncő 30 tlllér
. neuyfidóiT* 9 paauő 20 filter. Hj/yoii wam: hétfcöaa«p IS fili., *aumhalen SO rii1
á Kállay-kormány mnakaja
Az egyik legnagyobb budapesti napilap hasábjain üzent út njev alkalmából Kállay Miklós miniszterelnök az orsiágnak és a fron-toiv-küfdő honvédőinknek.\' Nehéi idfiket élünk, amikor síükségünk van a nemiét minden erejére, nyugalmára, áldoiatkésiiéyére, de .síükségünk van arra is, hogy a kormányzat feladata magaslatán álljon.
A Kállay-kormány igazán siív-vel-lélekkel szolgálja a nemiét érdekeit, mindent elkövet, hogy a megpróbáltalásos korszakon a lehető legkisebb Bökkenőkkel jussunk át. Ei csak a megfeszített munka segítségével történhetik, a kötelességteljesítés heroizmuséval, ..a nemzet iránti önfeláldozás felemelő értésével.
A kormány munkája három fő vonalon mozog. Ai egyik a külpolitika, a másik a honvédelem Fejlesztése, a harmadik a belső igazgatás, amelyhez igen sok kérdést sorolhatunk. Külpolitikánk iránya nem váltoiik, mert nem is változhdtik, hadseregünk fejlesztésének érdekében mindent elkövetünk, hiszen most látjuk, mit jelent a korsierü, jól felszerelt hadsereg ai ország biztonsága szempontjából. A belső igazgatásról a ini-nisiterelnök azt mondotta, hogy ennek ai ideálját akkor érnénk el, ha af állampolgárok nem is vennék észre, hogy izgatják őket, ha a köiigazgatas valami elyan természetes hozzátartozója lenne a közösségi életnek, mint a vérkeringés az emberi szerveiéinek. Ezt aa ideált elérni, különösen ma, nem lehet. Ellenben mindent el lehet követni abban a tekintetben, hogy a kormány, a nagyközönség, a termelők és a fogyasitók ugyanabból a szempontból tekintsék a kérdéseket, hogy ai érdekeltek alkalmazkodjanak a szükség diktálta rendelkezésekhez s okosságukkal, hazafiságukkal helytálljanak, s ne kényszerítsék a hatóságokat arra, hogy erőszakkal kelljen őket a köiösség szolgálatába állitani. Amikor a kormány a szociális munka terén d lehető legtöbbet igyekszik elvégezni, amikor az idevágó rcndeletekot és törvényeket hiánytalanul hajtja végre, akkor a magyar népnek is meg kall értenie, hogy az ország jövője és boldogulása nemcsak a kormány munkájától függ, sőt elsősorban nem is attól függ, hanem népünk okosságától, áldozatkésaségétől, egészséges köiössépi érzésétől.
A tunlsii harcfér valamennyi siakasián a tengelycsapatok á helyiét urai
Hlr szerint Churchill meglátogatja Rooseveltet
Qlraudhoz közelálló körökben ujabb merényletektől tartanak
A tengelyhatalmak haderojénok parancsnoksága Észak-Afrikában sokozer röpiratot dobatott lo repülőgépekről, miután több olyan jolon-tés érkozott, hogy az angol—amerikai csapatok és a zsidók erőszakoskodnak Észak-Afrika arab lakosságával. A röpiratokban fölszólítottak az arabokat, monoküljonok n nőmet—olasz csapatok által moga szállt tuniszi torülotre. A folhlfás-
tá-
nak hamarosan nagy sikom madt, mort sok arab szökött felhívás nyomán a némof—olasz, vonalakon. \'\'Ezokct az arabokat arra kényszerítőitek, hogy a gaulleista
csapatoknál szolgáljanak. Az arabok kivonulása Észak-Afrikából tovább tart és a menekültek mogorősitik az algíri és marokkói lakosságot ért jogtalanságokat. A szovjet 51 repniőfiépat vesztett a középső és északi arovonalszakssren
A Némot Távirati Iroda jolontése szerint némot vndászropÜlőgópok a líoloti harctér középső óh északi szakaszán, valamint az Ihnon-tó vidékén mély ropüléssol végrehajtott erős szovjet támadások visazáveróso alkalmával -14 ropülógéi»t lőtlok |o. Ezek között olpuaztitottak liovoa
lépi harcokban több páncélozott csatarepülőgépet is. A légvédelmi tüzérség Volikijo Luki mollott 7 repülőgépet lóit lo a őzzel a szovjet tegnap csak a kőzópső ós északi arcvonalszakaszon 51 repülőgépet veszteit.
A Don vidékén a bolsevisták sehol sem tudták áttörni n szövetségesek arcvonalát
A Don vidékén tovább tartattak a súlyos védŐharcok. A némot és olasz csapatok itt ujabb jolontős erodményoket értek ol és a bolsevisták a legnagyobb erőfeszítéssel és óriási áldozatokkal som tudták egyetlen ponton som áttörni a szövetséges arcvonalat.
A Don ós a Volga közötti koskonv arovonalfiznkaszon az egyik némot páncélos kötelék állásai\' olőtt 81 elpusztított harckocsit számoltak összo. Ugyanennek az arcvonalnak Ogy másik szak&Bzúh
egy /mncél\'gránátos ezred 9ü
harckocsit es 22 gya\'agsági ló-veget semmisített meg.
\'A nagy Don-kanyarulatban som sikerült á szovjetnok az plőző napon elvesztett terepoit visszaszereznie. Annál súlyosabb volt azonban a vesztesége, mort például cgvotleu támaszpont 8 támadás elhárítana során 85 páncélost pusztított ol óa jelentette, hogy a táuiassponl olőtt a holttestek valóságos bogyói tor? nyosulnnk.
A szovjot két vasúti csomópont ollón is támadást intézott, do a védők a fölényben lévő ellenségei künduló állásain tul korgotték vísz-sza óa ezzel újra megtöröm tölték az összoköt totóst egy néhány nap óta olvágott sündisznó-álláHsal.
A némot és szövetséges légierő kedden ismét igen eredményesen támogatta a szárazföldi harcokat és sikoroson bombázta a készenléti állásokat és jármügyülokozéeokot.
Egy páncélos xxidászszázad a
vagy Dan-kanyarulatítan tizenkét harckocsit gyujtott fel, aiuoly egv olasz védolmi állás ollón készült támadásra,
A Kaukázusban német páncélosok könnyen visszaverték a\' Bzpvjot tá-madasokat. Az itt ojtott foglyok
legnagyobb részt 16—17 óvosek, \\imi bizonyítja, hogy a szovjot már az elmúlt nyáron behívta az 1025— 26-os évfolyamot. A logtőbb hadifogoly panaszkodott nz elégtelen tá))lálkozás miatt ós rendkívül legyöngült állnj>otbaii volt.
A középső arcvonalon Toropoctől nyugatra a némot csapatok holyi támadásokkal megjavították állasai-kat. Itt a német légierő 20 ropüló-géixit lőtt lo. Eredményes támadásokat íntéztok a Murmnn-vnsut és egy jogostongori repülőtér ollón is. Támadták a némot ropülók a Halász-félsziget támasz]>ontjait is.
a ianáztai front hírui
A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jelenti a tunéziai holyzotről: \'
A tunéziai harctér valamennyi szakaszán kétségtolonül a tongo\\v csapatai urai a holyzotnok. mindenütt kiépítették és megszilárdították állásaikat anélkül, hogv az ellenség jobbon megakadályozHatta volna őket.
A tongolv légi alakulatai újból nagy sikorokot órtok ol Tunéziában. Ju. 88. mintájú harci ropülógépok az Atlasz-hegység déli nyúlványai mollott egy légi támaszpont ollón
intézott támadás alkalmával toli-találatokkal 8 földön veszteglő ro-pológépot pusztítottak ol ÓS több
más gépet nodíg ropossbombáikkaJ megrongáltak.
Az óezaklunóziai felföldön zuhanóbombázó mpülőgó|»k moglopotéa-szorü támadást Íntéztok az angol — amerikai megszálló csapatok ogyik páncélos hadoszlopa ölten, amely éppen benzint akart fölvonni. A jól irányzott bombák találata követ-koztébon több páncélos és üzom-anyag-szállité Jármű kigyulladt. Gyors .némot harci repülőgépek a (tárt montén lolibetaláltak ollcnsógoü
légvédelmi ütegeket és azokat több támadás után elhallgattatták. A némot vadászgépek saját veszteség nélkül 8 Spítfíro-cépot lóttok lo. Visazaropülésúk alkalmával pociig fedélzeti fegyvereikkel támadták a megszálló csapatok gépkocsi mozdulatait. <
Olasz bombázógépek megtámadták Bone, Algír és Philippovillo kikötőjét. Iíár a légvédelmi ütegok hevesen tűzoltók és az ollonségos vadászgépek is felszálltak, nz olasz cópek mégis rombolásokat végeztek a kikötól>erendozés*\'kl>on. Az egyik olasz repülőgép két támadó fipit-fire-gópol lőtt le és bár motorját találatok értók, mégis visszatérHÁ-maszpontjára.
CharchlllRoowtt lalá\'hotó?
Stockholm, január 7 (Némot Távirati Iroda") A Rtock-holms Tidningcn londoni tudósi tójának jelentése szerint az Egvosült Államokban az észnkafrikni politikai játék miatt a közvéleményben in-gorült hangulat keletkezőn. Rámutat a tudósító arra a Now-Yorkban és Washingtonban koringé hirossfé-lésro, amely s\'zorint Edon valószt-nülog meglátogatja Itoosovoltot, hogy mogvilágitaa előtte az angol álláspontot.
A legújabb birok szerint már Kdön bolyott Churchill látogatná meg Roosovoltot.
Ujabb merénvhttrhtö! tartanak Afrikóban
Tangón jolontős szerint — mint a Némot Távirati Iroda jolonti — Qiraud tábornokhoz közolálló körökbon ujahh merényletektől tartanak. A nyugatafrikai francia közigazgatási hatóságok szóleskörü biztonsági ren-dolkozésoket léptettek élotbo, hogy Oiraud-t ottani tartózkodása alatt mogvédolmozzék. Oiraud állitélag sok lotartÓztatást rondolt ol, különösön a do Oaullohoz tartozó körökben.
Berlini htiriih a kaUH arcvonal helyxetéról
A Nono Züríchör Zoítung Iwr-liui tudósítója szerint a némot fó-városban nem foglalnak állást a szovjot győzelmi jolontéeokkol kapcsolatban. A keleti arcvonal helyzetéről rendelkezésre álló birok meglehetősen gyérek. Bzek a hirok a oroszországi holyzolro korlátozódnak ós fólog azt állapítják meg, hogy a súlyos olháritó harcok nem csökkenő hovosséggol folytatódnak. A dólkau-kázuHí hadmüvelotokről nem jelentőnek ujabb részletet, oszol ssomben azonban megállapítják, hogy Volikijo Luki támaszpont ollón, amoly-ixok ulfoglalúflát némot részről a !og-határozotlabban cáfolják, a hovoa támadások tovább turtaiwk.
ZALAI KÖZLÖNY
Romuiti);
Gyalogság előre I
(WlTtk Henrik. « lionvf dvuéfLár\'vvll főnökinek ajánlásával)
A gazdag \'háborús irodalomnak ma kétaégtofonül lognagyobb érdeklődésre számot tartó eseménye Kommal vezért á bor nagynak Gyalogolok olóro cim alatt a-iJanübia kiadásában mogjolont könyvo. líommol nevétől visszhangzik \'ma a vilt.fi. Nbvél már most szinte legendák veszik körül. A most duló világháborúnak nincs tübliet cnilcgotott novo, mint Hommclé, .aki a hadviselés magasiskolájával ismortotte meg 11 világot dicsőséges harcai során. A botiik hadrendjét is olyan mesterien vozé-nyelí líommol, a/, hó, mint ahogyan a rábízott, sokszor szinte lo-hototlennok látszó hadászati föladatokkal birkózott meg stratégiai talentuma. Rommolröl már több könyvöt irtak. Ezúttal ó maga írta meg Gyalogság olóro! eimü künyvő-bon élményeit, tapasztalatait csapatai élén." firdokfe-szitő olvasmány katonának éa nomkatonának egyaránt, minden során érzik » sokszor nagyon kemény harcok közben kiszűrődött éhnónyok fríssosségo, Őszintesége. Az 1014-os belgiumi és északfranciaországi harcol., az Argonnok vérázlatta vidéke, a Vogé-zokbon folytatott ádáz küzdolmok, az 1916/17-os romániai mozgóhá-boru, a Kárpátokban lozajlott harci esoményok, a tolmoíhi és piavoi pokol napjai olovonodnok meg a könyv fojozotoiben. A magyar fordításhoz Worth Henrik, a honvéd vezérkar volt főnöke irt\'előszót, jol-Icniozvo abban a lohototlcitt nem ismerő Rommolt s rámutatva, monv-nyiro hasznos mindon magyar férfi, fölnőtt ós . ifjukatona és polgár számára, megtanulni Hőmmel példájából a harcos Itazaszoiotot 6a katonai oiényok mindent loküzdŐ erejét.
1942. január ?,
Zrínyi Ilona születésének 300-ik évfordulójára
Emberek a havatiou
Az fró nemcsak tolmácsol egy lörténe-ttt, szavainak színeivel nemcsak latest egy tá|at, arra is törekszik, hogy az Ö izemével nézze a világot ts az igazságait köveattc.
Az Írói hatást nem szabad tcktcslnyul-nl, mert az Igail neinze.incvelo etök, a lövót formáló erók Inaeii erednek. Annyit hallollunk erdélyi lelniségról, erdélyi szol lernro), hoty azok is hinni kezdik, akik pedig tu .j ik — a Kárpátok üvezle mű* dencebun c*ak magyarok vannak.
Talán nzt nevezhetnénk erdélyi léleknek, mely megbecsülése, megértésé a munkának és a végsé etöfcSiiiésnek a családért.
Ezt láljuk a tilmben, mely a tavalyi velencei tiim-kiáilitáson világsikert bojtot a magyar müveméinek,
Témája egyszerű. Hátterében olt 61 a ballada és a babona ködös liomá ya; A művészi magasságok nem szavakban csendülnek ki, hanem öey nioídnlalbati, egy licly/oih.n, mely melyen emberi.
A havason cinbi-rek cinek. liz«. egju.e térdig mi hóban a papéit )árl, \'hogy lio-tég gyermeket megkeresztelhesse. I eleme-ló, amikor éleii l ,cgyeznck meg nptu.i-gnk számár.., miko. a havasi emberek megajándékozza* a kis emberpalántái. Ve-s\'é.v fenyegeti a boldogságukat, mert a Fakiter elo Ut tudni sem akar szerzed jogúiktól. Mlkoir a/. ű/emveieiA szemet vet az asizonyra, ez menckíll és menekülés
közben a szakadékba.zuhan. Lttét ke/.d-
ve az emi! ri\'.i\'. elete lassú kü<d*lem a halállal A luie>eg meghal, de .is.. ak a havasra. A fuj felgyújtja boldogtalanságának okozóját, a fatelepet, amiért liz évet kap Társai -.es.-.ck megosztani vele a olllncaek terhét. A r.-l> a karáisony clAlti napokban uicgsíökik, hívja a havas, hívja a (m Olt esik el a fehér hómé,én, hol annyit küzdólt boldogságáét, hol emberek élnek a maguk eiíyíZírüsegében.
A film élrelöró színészek és rendező gárda munkált, mely eidely iermé.z«ia<.ua népségein kívül az emberi lélek mélységeit ti tollárja. f„7)
-Most lösz háromszáz éve, hogy megszületőit a magyar történelem nagyasszonya: Zrínyi Ilona. Halvan évot ólt s ohhÓí.tiz osztendöl bujdosáslmn töltött. Két magyar fejedelem oldalán küzdött a bécsi önkény ollón, a magyar szabadságért s világrahozta a harmadik fojodolmot, lognngvobbjaink egyikét, II. Hákóczi Foroncet.
Történelmi házban látta mog a napvilágot Zrínyi Hona 1648-ban, Körülötte fóhyes csillagok ragyogtak. Élt még nagyapja, gróf Zrínyi György horvát bán. A nagyszülők sokat mcsólnok ft dédapáról, Zrínyi Miklósról, :i szigetvári hősről, .:
Édesapja, Zrínyi Péter, Horvátország kapitánya, édesanyja, Frangopán Anna Katalin* nagybátyja Frangopán Ferenc. A von-dégségbo érkező magyar főurak: grof Wesselényi Ferenc nádor, gróf Nádasdy Foronc országbíró.
Szorctottof oktatgatja a leánykái másik nagybátyja, Zrínyi .Miklós, aki nemcsak nagy had-vozór, tlo gyönyörű költeményeket ir.
így serdül hajadonná Zrinyi Ilona. Nohéz óvok közolcdnoK. MiMiklóa bácsí« dicaóiíógeacn harcol a török ellen. 1004. évi hadjárata a győzelmek sorozatából áll. Elhalmozzák kitüntotésokkol, a pápa; a francia és spanyol király a az osztrák császár. líécsbpn a hiii Montecuccoli, a császári fővózór mindent olkövot, hogy Zrínyit ol-gáncsolja s addig mostorkódik, amig Zorinváro olvész. Ehhez járul Í6Ü1 augusztus ló-én a szégyenteljes vasvári Wko, amolyot a bocsi udvar titokban köt mog a török szultánnal, Magyarország rováséra, 1 magyar győzolmok után is lötök kézen hagyva Érsekújvárt, Nógrádot. Nagyváradot.
Mélységes felháborodás vesz orót a magyar urakon. Zrínyi olvonul Csáktornyára s a közöli erdőbon, november 18-án, vadászat közbon meghal... Ilona édesapja, Zrínyi Pótor, látszólag, ol fogadj a- a bátyjáról roáezállcp horvát báni méltóságot, do... sokat tárgyal a főurakkal. Bécs ollón tenni kell valamit!
llyon lelkiállapotban nyújtja közét a 28 éves Zrínyi Ilona a nagynovü I. Hákóczi Ferenc választott erdélyi fojodolcmnok, néhai II. Hákóczi György fejedelem és Báthory Zsófia fojedolora-asszony fiának. Nagy fénnyol ós pompával tartiák esküvojűkot löüti március olsojón .Makovicán. A fiatal fojodolom is rósztvosz a magyar és horvát szabiulbágért indított mozgalomban a Wesselényi, Nádasdy és Zrínyi Péter Kibb\' december 10-én szövetségre lépnek a bécsi elnyomó politika ollón.
Két évvel később a bécsi udvar megtudott mindont s Zrinyi Pó-toit, Kraiígopánl és \' Nadasdvt Hi71 április 80-áil Bécabon kivé-
gezlek. A fiafal fejodolomasszony ulvésztőtfe édosapjál, nagyliátyjál. Tostvéröccsét, Zrínyi Jánosi Örökös börtönbe taszította Lipót császár. Voszodolom fonyogotte a fo-jodolomásHzony fórjourát. I. iíá-kóczi Keroncot is. (ísak óriási váltságösszog fizetésével sikerült ót mogmontoni.
Ezek a sulyos mogptóbáltatások (\'•gotték bele még jobban Zrinyi Ilona lelkébe, hogy mindon oro-jévol küzdjön á magyar szabadságért és függetlenségért. Első gyermekük, Hákóczi Júlia hercegné, 1672-bon szülőiéit. Négy övvel később, 107G március 20-on virradt fel a boldog nap a borsi kastélyra: mogszülotott az ordólyi ¦ fejedolomséíg várományosa,\' If. Hukóczi Fqranc fojedolom. A halál azonban ismót ott ólál-| kodott a fejodolomasszony mellott. A fiúcska szülotéso után három hónappal, 107li július 8-án meghalt i. Hákóczi Foronc. A fiatal özvegy mindon idojót gyormokoi ügyének széntől te. Összeköttetést tartott fenn az egyre orósödó fcl-kolés mozgalmával--- s 1678-ban . megisnierto a bujdosók vozérot, Thököly Imrét, aki már kisgyermek korábaji, /\\rva várában átélte a császáriak kogyotlon ostromát s épp ügy lángolt a1 magyju-szabadságért, \'mint Zrinyi Ilona.
Mindkettőjük életét a nemzeti ezubadságvágy célkitűzései vo-zotték s óbbon a nagy ós szent életprogramban I6ö2 június hó 16-an örök hűséget esküdtok cgy-m ásnak.
• Thököly szabadságharca orod-ményeson indult: elfoglalta a bányavárosokat, majd Késmárkot, Lőcsét, Kassál s mini .Magyarország fojcdolmo indult hadjáratra Bécs ollón. Munkács vára, .arnolv a Hákócziak birtokaként szállott Zrinyi Ilonára, a Thököly-mozga-\' Iont egyik fóf észkévé lott. A bécsi hadjárat azonbaji szorencsótlonül végződött. Thököly 1685 októbor 4-én a v/\'radi basa fogstigália kor ült.
Zrinyi Ilona ekkor som adta fel a harcot. Három esztendőn át íédolnwzto Munkács várát a császári soregek ollón, végül 1688 január 18-án AÖtolon Dávidnak, Thököly volt nevelőjének árulása folytán — jutott a császáriak kozóro a vár.
A fojodo lom asszonyt ós kőt gyermekét Bécsbe vitték. Zrínyi\' Ilona néhány óvvot később kövotto férjét a bujdosáaba, Törökországba. Fiából azonban tizenöt évvol később az lott, akivó ő novolto: a magyar szabadságharc lánglolkü fejedelmei 0 maga olt halt mog messzo idogonbon, 1708-baa, Hamvait csak 203 óvVpl később szállíttatta haza a. nouizoti ko-gyolot, örök, hazai riihb\'néro.
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós városa - - niéltóképpon fogja mogünnopolni a novozetes évfordulói.
A froiüt köszönete a kanizsai Vörösberssztsek
Több izlion fogliilkoztnnk azzal az áldásos tnüködésaol, amit a nagy-kauizKai ¦ Vöröskereszt, főleg az Önkéntes Ápolónői Szakosztály kífojt. Am hallgnssuk mog, mit írnak orról a liarctéren küzdő nagykanizsai hós honvédek:
Aos József fhdg/.
ip. 210/17-rfil Írja: Megható az a szerető gondoakodás, ainolyben a nagykanizsai Vöröskoi\'cszt a Don mentén harcoló vitéz zalai honvédokot részesíti. Jól tudjuk, hogy azok a szo rolói adoma nvok, amelyek hozzánk érkeznek B>arága magyar Hazát igazán azorotó és honvédoínkot féltó azorolottel mogbecsüló s .talán az utolsó fillérjüket is foláldéVó magyar toetvóroink áldozatkéazsé-
góbél fakadnak. Ez az ogyüttérzós, ez a k\'mondásbnn, a ítélkÜlözósbon zokszó nélkül, önként vállalt áldozatkészség többet jolont számunkra — mindennél. Büszke örömmel tölt ol bennünket » bolsö front összotar-tását a mi helytállásunk szilárdságával összekötő szeretetnek a log-szobb megnyilvánulása. Amidón a századom részérő juttatott-7*100 drb cigaretta uzoiototadományt bajtársai hévébon is mogköszönöm, igér-< jük, hogy a jó laton - sogitségóvel miként eddig is, megvédjük hitünket, hazánkat óft drága magyar testvéreinket.
Németh Jézsef henved
tp. ílfl/48-ról Írja; Köszönöm azé-pon a jóságát, hogy oljuttatta\' szá-
momra a nált, fülvédői, érinelogitji amely uíogóv itt. kint á (él kegyoi\'
len viharától. Köszönöm aitnaz a kislánynak, aki rágondolt, uogy nny. óvjon a léi hidogótól egy magyVr katonát, aki itt őrt állva vígváz ai otthonra. Isten segélje tanaiaaaibao ezt kívánja Kaufman Marcit RozsV nyí-titcai IV. oazU tanulónak en magyar honvéd.
A kanizsai drótosak
210 02-ról hálájuk jeléül boldog uj-oszteuilőt kivannak a Vöröskoi\'rtzi
Bgyesületnok.
Mráz Kálmán őrv.
2öil 50-röl irja: Határtalan fu||
moglopotésom, do egyben örömöm ís, az ajándékcsomag vétőiével. Nett találok szavakat, umolyekkel kol|6-képixm mog köszön liotném kedvoj figyelmüket. Örök hálára kölolozlek vole.
Lacié Pál honv.
291/48-ról irja: Nagy örömmel tudatom, hogy kedves lapjukat, olvasnivalót és a csomagot mogkap-luk. Nagyon köszönjük jóságukat. A jó laton áldása logyen rajtuk értő.
Mráz Kálmán érv.
25!), 50-ről a legjobb njcsztondól kívánja valahonnan Oroszország bél a szakosztály valamonnyi tagjának. Stelnhardt Láizlé fhdgy. 210/01-lói: A I). szaKaszrozatőról küldölt csomagot a cimzott parancs-nok novében szeretettel köszönjük, Kiss László fhdgy hasonlókéuuetL köszöni honvédői hevébon. Talán nem is tudják, milyen nagyot cse-lokszenok, amikor reánk gondolnak és hós katonáinknak ozze! ín örömöt szoroznék. Köszönot azoknak is, akik a gyűjtésben részt vettek.
Naaykaolzeal honvédek
29.l,:i0-ról bajtárai üdvözletüket kül dik n vöröskeresztoa bajtársnókiu\'k és boldog újévet. A lapot Qanglor Ernő, Sobostyén István, Nagy Antal és Bónáty Józsof írták alá.
Török Lajos honv.
258/101-ról irja: Az alakulat eok üdvözletét tolmácsolom. Valamony-nyion jól vagyunk. A bennszülött lakosság, nyomora leírhatatlan, ilyont nálunk még a cigány tanyákon sem látiii. Ezt nom lobot elképzelni, ezt - ¦ látni koll! Vékául Qyula Őrv. 210/22ról köszöni a harctérrel a szivos megemlékezést ós Isten áldását kérik a V. A. Szakosztály működésére A tábori lovelozólapol sokan irták alá. Kiss István László hsdgy. 210/14-ról köszöni az átvett cso^-magot a cigarettákkal a század 110-vébon. A küldemény igen jól osotL. Marton Lajos honv. 210/48-1 ól hálásan köszöni az eljuttatott kötött ruhaneműt ás kéri, hogy köszönotét juttassa ol Pfoiffer Gizella é* Sólvom Ibolyka Rozro-nyi-uUai ínkofai tanulóknak, akik a lélíneinüeket kötötték. Ilyen hós; lolkü leánykákért örőmmol ragaajw* mog a íegyvori, hogy Őket testvérként védoímezzük.
A köszönot és hála szavait ¦küldték tábori lowlozÓlapon a kapott küldeményekért Balogh Lajos orm. Síiws Klárika Hozgonyi-utcaj \\}-oszt. tanulónak, Bíró "Tivadar ttí. Horváth Mária Ii/b. oszt. tanulónak, Kővári János honv. Takart iduska H, loánylicoumi növonilék-nok, Egyod Gyula honv. Héjjá Klárika I. oszt. loánylicoumi növendéknek az általuk \'sajátkozülog kötött téli holmikért, amiket a kanizsai Vöröskoroflzt Ápolónői Szak-osztélya juttatott ol a liarctórra " kanizsai hós honvédeknok.
Támogassuk továbbra ís a Vörös-keresztet munkójábau,
NAPIREND:
Éjjeli gyógyszertári ügyelet: Ma az Igazság gyógyszertár Kó-ul 12.
Kiskanizsán az ottani gyógyszertárállandó ügyeletes saolgilatet tart.
Nnptár: Január 7. Csütörtök. Kóm. Itat. Lucián vt. - f\'rotesláns Atilla. -Izr. Seb 1.
Z.U..U KÖZLÖNY
A GŐZFÜRDŐ nyitva van rcggol fi órától osto 6 óráig. íllétfó, szorda, i-ónu-k délután és kedden egész uap nÓknok.) Taíofon: 860.
Uferlfiot kér
hátulról a horck\'ren kii dC honvéd. Aki kiolvasta o Zalai Közlönynek ezt a példányul, a lapfejen található címke kifpUésével dcbju hi egy postaládába l
Bukottan álmodom
Este vun... csend...
álmodom-, lent
a mélységben : ahova estem
Itt lent lenni olyan jó,
KI elbukott, ai mind álmodó.
Almoiiík mesét palotáról, fényről, Gazdogságról és dicsőségről. Milyen szép lehet: elgondolom. Bukottan én is álmodom.
Ki elbukott, az mind álmodó. Álmodónak lenni olyan jó a mélységben... álmodom-- lent... Este van... csend.
Lonkovits József
Vidéki előfizetőink
szíves figyelmét felhívjuk, hogy — mint a Zalai Közlönyben több uben közöltük — miniszterelnöki rendetet a lapok rtrát kötelezöieg megszabta. Eszerint a Zalai Közlöny előfizetési ara január l-lől havi 3-20, negyedévi 920*P. Azokat a vidéki előfizetőinket, akik a most esedékes előfizetést dijaikat még a régi összegben küldték be, tisztelettel kérjük, szíveskedjenek a többletet pótlólag a mellékeli befizetést lap felhasználásával beküldeni.
. \' A k/adófifvatif
— {Rekvlam Bertlrt Agoatonnéért) Ma eiíy esztendeje, hogy írnftlkus hirtelen-segget elhunyt Berlin Ágostonná, tör-vem-széki tanácselnök iloje, h Szociális Misszió nnfykaoll^ai szervezőiének érdemes elnőkaeszonya. Ebből tíz alkalomból ma délelőtt rekviem volt a le rsnoostemplomhan, amit P. Dávid Xavér íeroncealoikesz vegzelt. A gjá«z-tstentlazleleten ott volt dr. Krátky István polgármester és neje, n Berlin-c alád, a Szociális Misszió szervezeté Száva Nándorné elnöksóvc). a Szociális Mfsszjo-úővórel Mándukils Celesztin házfőnöknő vezetésével és az elhunyt nagyszámú tiszteiét.
— {Orvosi klnevezéssk Zalábsn) Már közöltük, ha y a belügyaaii\'ilazter a köznél,! éa váróit orvosoltál állami tiaztviaelökké novezto kl A kikövezettek nóvsorát folyta tó\'Bajosan Itt közöljük : Bittara Zetlán dr., Szabó István dr. éa Szél-Aon Sándor dr nngvkanl-zsal városi orvosokat, Jobs Viktor dr. keszthelyi, Meloher Gyula dr Csák-tornyai, ZavJHn Aurél dr. Keszthelyi és Zgonlk Gyula dr. alrislóvárl küzsígi omankat, Ágoston József dr. tótazer-dahelyl, Cserié István dr. zalnnpátl, JIczkft Oyula dr. letenyel, HÖltcr Lajos ar.^kesztbelyl, Jászát Láazló dr. lógrá-dl, Ku7.nl Antal dr. murit keresztúri. Kecskés János dr. perlaki, Mnndllnár Káíoly dr. zuhszcntgróll, Pelres István dr. hévIzszont&ndrAsI, Bojté" János dr. kotori, Samorjal Lajos dr celte-l, Szabó Utván dr bánokezoptgyörgyi, Szabó Karoly dr. alsólundvnl, Vlaslls J* zeef dr. bucsuszentláezlól és Zohor Antal dr. garabsnel körorvosokat állami tisztviselőkké minősítette.
A MANSZ kiskaniz^al seregszemléje
Vízkereszt ünnepén osto zsufo\' lásig megtett. n Hunyadi-téri levente Otthon nagyterme 11 Magyar Asszonyok Nemzeti Bzővotségénok ¦ kiskanizsai seregszemléjén. P. Bánás A. Gyula kiskanizsai plébános köszöntötte a MANSZ helyi elnökasszonyát, dr. Krátky Istvánná pol-gármostqruét, méltátvii az ó szociális és rendkívüli munkásságát a nehéz idők minden napján. Kiskunizsa nevében külön köszönetéi fejezte ki ugy :tz elnokn.sszonYnak, mint ;i jelenlévő dr. Krátky István polgármesternek, akik minden alkalommal legelső és logforítosábh érdekeknek tekintik Kisknnizsa ügyeit. A MANSZ meghívására in.\'gjolent a. Kiskanizsai Ifjúsági Egyesülőt teljes vezetősége 1*. Sólymos Hezsö
ference.* lelkész elnökkel az élen,
akiket dr, Krátky polgiirmoster is üdvözölt és hosszon elbeszélgetett velük az egyesület ágyéiról.
A pompás hangulatú estei) a vendégek kitűnően szórakoztak, A honvédok javára történi gyűjtés nagyon szép prodinénnyel záruli. Ki koll emelnünk a helyi vezetőség, különösen n kiskanizsai elnökasszony, dr, Sznbé Istvánná, Szollá)* Józsofnú Ügyv. elnök, Horváth Jánosnó, Do-roglvi Kálmánná és CzÖvok Mág-doTrin kedvosnóvér. vozetésével ti missziós loánygárdn Qgyos és min-donro figyelmesen kiterjedő mun-kússátíái. A MAN\'SJí munkásságú nagy érték Kiskanizsán.
Tegnap boncolták fel a temelö balettasházában a lngkómérgezés kis áldozatát
Néhány nap elölt történt, liOgy Kiskanizsán, Ország-ut 18/b. alatt lakó Jágcr Sándor usztaloamostor lakásán Jáger foleségo a mosáshoz lííkészilelt lugkővoí Ogvik üvegből a másikba öntötte, amikor hírtolon kihívták. Mindössze néhány peréig volt csak távol a konyhából, amely idő alatt Jágorék öi esztendős elővon Margitka leánya kezébe vette tt IngköoldotOH üveget és uliban a hi-
szemben, hogy víz van benno felhajtotta, liörzasztó sikoltás) hallatott. A lllgkő felmaita a nyelő-csövét, majd a gyomrát, ngy, hogy
n seiiéhkitíltásokia beszaladt csnhul-
tagOK azonnal telefonáltak tt mon-
tőknek, akik » kisloánykát azonnal heszátliiolták a közkórházba, ahol nyomban orvosi kezelés alá vették\'. Megállapítási nyert, hogy a győrinek harmadfokú égési senokót szenvedőit a (orkáhnn és gyomrában. Sérülése annyira súlyos volt, hogy három napi szenvedés után tegnap meghall a kórházban.
Tegnap boncolta fel dr. líittoru Zoltán luitósúüi orvos a tömető ha-lőttasházábai). A jegyzőkönyvet ma terjesztette be a vizsgálóbíróhoz.
A Knria logerére -amelle a kiskorpád! asszony másfelévi b0rtönb9ntetés6tf
ukl elvágta elmebeteg (Iának a nyakát
Markos Mária :lö éves kískopárdi asszony 18 éves kisfia ohnobeteg. Az anyja orvossal kezeltette, do a fin állapotában javulás nem mutál--kozott. IÖ42 márciusában egy leggol az anyja felkqltötto a gyormtSKot, a kisfiú azonban nom akart felkelni és megütötte az anyját. \' Markos Mária izgalmában elvágta "ji gyermek . nynkiil, majd öngyilkosságot
nkart elkövetni, do nom sikerült.
A súlyosan sérüli gyermeket hónapokon át ápolták a kórházbnn, végül a kórház olmoboíegpsztályán helyezték el. •
Az anya ollón bűnvádi oliárás indult. A törvényszék másfélévi börtönre itélt-:\'. Az itélotet most a Kúria is jóváhagyta,
&z ország egész mnnkaközvetttá tevékenysége állami ellenőrzés alá került
A tervezertl munkaerögazdálkodásiiak ci\'yik alapfelletcle -i munhn\' ömlílca tökéletes és helyes megszervezése. Az illetékes miiiis/iéiiuntokban már óvek óla folytak az előkéüziló r\'unkllatott egyix legnagyobb horüerejü gdzdn3ágpolni«ai reforaiuiiknak, a munhaközvclitia élljimo-simának mef\'vatósitása enicK^ben. V.?. a nagy mii niOSt btlcjCiLCS elölt íll." Vctjic-haHása nem volt cgyazirü, meri . inimie-nekelölt megfelelő-számú is alaposwi képzeli azukembert kelleti kiképezni, hogy az ország nagy munkaközvetítő cennurnáiban az állatni inuitknkö/velilő kirenUull-sóückcl megfelelő s/.emélyzelU\'l lehuaseti clfátnl. A nlutikakO/.vuliies müvcletéliez ugyanis éppen a modern munkaerőgaz-dálkodJs s/etnponlj.ibut ticmtsak niuttka-ki\'icíü és mmikakin.\'tlrt cgys/erll ny ilván-larlásáia ysn izükségi hanem arra is, hugy a munkapiac lényezóll, chó^oiban a munkára Jffnálkozú munkástöméseket ezaklanácc?al Is; de az esetleges átkepzós
lehetőségeinek pontos mcglelöléaável is Irányjlsák. AVUudancslí Állami Munka-köívctilő intézet már régebb Idő óta ebben a szellemben dolgo/ik. Most legutóbb kerüli sor a nagy vidéki helyi munka-közvetítő inlézetek átvételére. A debreceni, a győri, a szegedi éa szombathelyi munkaközvelllók állami kezeláabe való átvétele már Icljcsen befejeződön, úgyszintén a aoproni, a pécai, a kassai éa a miskolci hivatalok államosítása ls. Ezzel az ország egész imiikaközvelilő tevékenysége az állam ellenőrzi se alá kerüli.
Valúszinl) azonban, hogy a meglévő hivatalok száma kevéa lesz. Ezért Varga József iparügyi miniszter felhatalmazást fog kérni a munkaközvetítő hivatalok halózalának fcjlcazlésére és még több nagy vidéki városunkban fog munkaközvetítő hivatalokat létesíteni.\' Fontos Icaiie, .ha Nag/Mauizsa város veielóséga is sorompóba lépne egy munkaközvetítő liivala! felállítása érdekében.
Január
7- 10-ig
VAROSÉ MOZGÓ
Csütörtöktőf— vasárnap/g
Az egész országban először Kanizsán kerül bemutatásra az
EMBEREK A HAVASON
NuirŐ József legszebb Írásaiból készült remekmű
l-J „UFA" utldghiradő
jrőa-l-í*nk kfíttdnte köznapokon ?5, ?7. /9, vasárnap #5 }&, ?7 é»\'f9 órakor
„Adjatok azért a Magyarországért, amelynek* eljöveteléért imádkozunk f
A honvédcsaládok támogatására adott minden fillér az eljövendő Magyarország záloga.
•- (Áthelyezés) A nagykanizsai álla- -mi aöplskoláhez osztotta át Simon Uazló dr. tankerlllell kir. főigazgató Pasqualcttl Antul kotorl állami elemi Iskoial tanítót.
— (Eljagyxás) Jergler Mancika és Kla Ferenc Jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
— (A magyar Játékipar karácsonya) Hosszu évtizedek ota u magyar Játékiparról alig lehetett beszélni. A vásárlóközönség is csak az esztendőnek karácsonyra forduló heteiben vett róla tudomást. A tisztán alkalmi Játékkészítés Inkább a kisipar éa házllpor kört-bo tartozott. Ezzel magyarásnató, hogy különösen a karácsonyi Ünnepek alatt élénkebb a kereslet. A többnyire tö-meglztést azolgá\'ó Já\'ókáruknak Jelentékeny réazát külföldről hoztak br, noha az importáruknak nagy részót taláu inó.: tetszetősebb formában magunk is elő tudtuk volna állítani. Az Idei karácsonyra a helyzet lényegeaan megváltozott A szakemberek adatai szerint karácsonyi Játék-behozatalunk 10 százalékát sem tette ki a tényleges azükanglotaknek, a többit a házilparból nagyobbra nőtt Játékiparunk elégítette kl, mlutáu — számítva a változásra — JóolŐre felkészült a keresletre. A nyersanyagban mutatkozó bizonyos hiányokat iparunk nagy ötletességgel más anyagok alkalmazása róvén pótolta és olytwi árukat állított elő, amelyek a legfejlettebb kiltöldl Játékiparoknak Is dicsőségére váln&nak (UVS)
Gyermekek
Önként kérik s hashajtól, ha egyszer Darmolt kaptak. A Darmol \\za kitűnő és fájdalom nélkül hat. Ezért
gyermek. ¦t^jS&S^
— (Az u) esztondő kuloaa) Ezzel a címmel közli n .Magyar Kutonaujaág" legújabb számának vezető rlkke\' azt-kat nz Irányelveket és szempontokat, umeiyek az ul esztendőre való felkészülést szolgálják. Sok érdekes cikk, riport, híranyag és négyoldalas képes-melléklet
^MÉRLEG
Iluiu Béreiben Bsaluierl |nlUi
SCHOLCZ JÁNOS I
mérlaehfi&xlia-miistar I
kész a. noi
bundák\' i
, NRGV I
>ÖLfiSZTÉKBflM)
Bizonytalan időre elhalasztották a pánamerikai értekezletet A Washingtonban azákelő pánamerikai unió Columbia Indítványára elhatározta, hogy tekintettel a jelanloal vb lághelyielra, bizonytalan Időre elhalasztja a pánamerikai órtekrvbt\'\'t Az értek*-!etnek decomborbon kellett volna összatllnte.
Belpolitikai hírek
A kormány tagjai Kállay Miklós miniszterolnök olnöklotővol ina délután tartják meg- az ui óvbön az első minisztertanácsot,
*"¦
A boljwlitikui élőt még noiu indult meg. A poliiikai osomónyek
élénküléséi január második felére várják. Akkor intózkednek a tör-vényboiás további munkájáról. A képviselőház előreláthatólag csak február olaó fülében folytatja ta-núcnkozáji&it.
As Észak-Afrikában állomá-floxé amerikai csapatokat uj hnds«reí?be fngla\'^k Onsze
Az Esti (Tjság római jelontéso szerint az Rezek-Afrikában állomásozó amariknj csapatokat nj hadseregbe foglulták Összo, amelyet ötó-•dik hudsorognek novoztok el, Mog-lepstóst költött, hogy lüisenhower tábornok oddigi vezérkari fonókéi, Clark tábornokot nevezték ki a hadsereg vezetőjévé. ¦ Ugy látszik, Washingtonban kétségek moi üllek fel Eisonhower hadvozéri képességoi felől és őzért mollózlók B fóparancs-uokflégban. -\'
ÜOZLOWY.
1942. január 7.
A káromkodáat laton é« a *B*wén* Mfntavti!
Nagykanizsa megyei váron polgármesterétöt.
Pályázati hirdetmény.
A .vilii nagybányai Horthy Miklós Magyarország Kormáayzója 20. évi orazág-fáta emlékére létesült segély-alapítvány" vagyonának kamatjövedelméből az 1943. évi március hó l én néhány olyan, ezldő-pontbsn a 18. életévát még he nem töltött, segélyre szoruló éa ax 1930:11. t-e, 223 S-s és 280 §-i alapján kiadott II. 200/1131. M. E. Siátnu koitn ínyre (ideiét értelmében hadtárvának tekintendő törvényes származású egyén fog segélyben lászesiltetnl, akinek aty|a mint legénységi állományhoz tartoió honvéd, Illetőleg csendőr-egyén, az ország területének visszaszerzéséért és megvédésért folyt harcokban a megnagyobbodott hasáéit bősl haláll hall.
A segélyeket az alapítólevél Bieiint a mindenkori m. kir. honvédelmi mlnisiter adományozza. A segélyek általában egy-aitrl pénzsegélyként sdományoztatnak. A mindenkor) honvédelmi mlnlizternek jogiban éli már i aegély elsőlzbenl odaitélá-siuál It méltányos esetekben akként dönteni, illetőleg ugy ítélni oda s segélyt, hogy a pályázó a segélyt meghatározott eveken át, anélkül, hogy arra újból pályáznia kellene, álvrzhell.
A segélyek elnyerése Iránti iolyamodví-nyokst a Járási lőszolgaiilrónál, véresők-bán a polgármesternél, Budapesten a ke-rlllcli előljiióknál kell benyújtani A kér-fanraaj basmdtaaaaak határideje: 1943.
jannii 20.
A meg|eIŐIt közigazgáláai. vezető tlazt-vliclök a hozzájuk beérkezeti folyamodványokat\'megfelelően záradékolták és közvetlenül akként terjesztik lel, hogy azok legkésőbb az 1043 január hó 31-Ig n honvédelmi mlnitzlérlumba (14. osztály) beérkezzenek.
Elkésve érkező kérvények figyelembe nem vételnek.
fyáihatnak, pályázati kérvényükhöz melléklatként csatolni kötelesek:
1. hadiéivá mivoltukat Igazoló hitelt érdemlő okmányt és amennyiben abban sz árva pontoa születési lde|e feltüntetve \'¦cm volna, ugy a pályázó árva születési anyakönyvi kivonatát Is,
2. ugy a flu-, mint a leány árváknál a lefolytatott vagy már hevégzett tanulmányokról szóló Iskolai bizonyítványt, esetleg alkalmaztatásukat Igazoló bizonyítványt vagy okmányt,
3. nyomorék vagy kereaetképte len-^árváknál ezen állapot Igazolására hatósági orvosi bizonyítványt, amely n trttl fogyatékosság vagy keresetképtelentég mibenlétét ás fókái la Hintesse fel, — végül
4. az árva vagyoni vlsionyatt részletesen fellöntető hatósági blionyltványt. melyben ast Is (el kell tllnletnl, hogy az árvx élvez-e ás ha Igen, kilói ét milyen értékű alapítványi juttatást, ösztöndíjat, ellátást.
Nagykanizsa, 1042. december 30. ih Polgártnesier.
IUTORT "
| HETYBIHBE
mátkát but ónnal onjábin vegyen vagy rendeljen. Csengery-ut 14
ÓRftT, ÉKSZERT,
ViiArolJea blulonmal tio\'.,. c<Xiaa
VÉKASV (f-V-í\'fiji B. ?4
Bfcgj L ífáiriiMltf, üi./í.-tí; Tsl.iSjr.
vt«Í4(k. lumlblljriKiSk oltii i AHAHVAT
l\'irnff ittubh otpl ilbtlí VÍUtk.
bin .\'.í\'lhtíV.
Az áivák, akik csak
gy\'injuk utján pá-
Dia basznál! mértegek
¦Ilin tilii kMtaltk.
Javlláso. {étaliaiiat.
FRANK
MÉRLEG-flumben
RfltvfljMér TeJ*(nn ¦ W.
Sajót termésű kltOnö vörös
ítasttali bor
ritar-enkét I-3U Sill.
rirl palackban, űvegcaerével kaplialó Bi-U" n« In -.• I, Sugár-ut 53.
divat izlós
minőségeiéi
olcsó ái^Wv-
mmm
azakttzVettHtn, ZX&SBOK iwöataatlialoti.-.^J
emet, exhumál, bzóiili.
Cégtulajdonos:
Dervalits József
I T.-!.-.f,iü : t*A., UVíki 120.
Hofherr-Schranfz gépek, víiáii petróleum
ÜNGKIMJ ÍíTjMA N-N ÉLE K
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Sh«M «á*f«ző!< átvehetők. Golyós csapásak
Wlwtíp,. VPÍtW.-ftirl«rt*t mién rwndwitw m»p-i tillptl!ít.\'iíi.
Vására I járt
Horváth Lajos mL&$i&>
Nagy választék várja Önti
Fő-ut 2.
Telefen : «47.
DRÁVAVÖLGYI
__________ Cv
mmm mmsmmom r. i.
Ára murám Céh fsat (Bitó©©, trakta maci ók, hi^ab^jelcmtótsosk sjstM,k»a.e>*ü fef-viaftyoitiftais méindttn v 111mm a• kásnjénben délelőtt 8-tól délután 16 óráig. Csersgory-ut Sí, tolefoio
A mositkvai angol nagykövet az USA-ba érkezett
Az R.ugol hirszplirálat jslontÁss sKorint - mint a Némut Távirati
Iroda jelenti . » moszkvai sngoí nogvk6vet nemhivaiftlos látogatásra iik Egyesült Államokba érkozsit..
Nem állapítottak meg u] textllárakat
A Magyar Távirati Iroda jelentése alapján mcojrlent a napi-lapokban ú Köacllátási Hivalolnalr. egy Költeménye, amellyftl a vásárló közönség táiíltoetatása céljából ei cnycs textilnemltek halár-lírnit kőiöltck. A« érdekkéDviscIe-tek ee ügyben eljártak dr. Jakabffy Károly köiellátásügyi minisrteri államtitkárnál, ahol «et a felvilágosítást kapták, hogy « Közellátási Hivatalnak a textilncinOeli határáraira vonatkoeó köateinénye nem ialcnt mást, mint árak liatá-Ivosnbb ellen őrlésének formáját EttÖl föggetlanül váltoiatlanul érvényben van a textiláruk bruttó hasronkulosát megállcipitó 130.000\' 1941. A. K. sí. rendelet, tehát n a texttlkcrcskedÓ, aki a rendelet értelméban kalkulálja textilárait, ártullépést nem követ el, míg. akkor sem, ha a határarakat meghaladná a siabályseeriien kalkulált ár.
ÁLLÁS
KlfutdlaAnv* )ó ffietéisel azontúl felvesz Roth Laura női kslapszalen, Bi-zár-udvar. 3
Tanuló vagy ktfiiM (elvetélik: Vidt (UszerUilet 35
4 glmnáilum és 2 gaada«4gl ÍBId. mOvast iakalát végzed, német-, horvát-éa vend nyelvet beszélő, nőtlen fiatalember gaadttságba, csak \'rodába, elhstyeiltt-désl kereti. Balek Zoliin Nagykanlm. Attila u. 40. «
_ adAs-vétei.
Komplatt daráló motorral eladó, kfl-lö.i darabonként li. Tls tizenkét lóerői vlllanymatorl vennék. Hegedűs, Horthy Miklós ut 14., daráló. «
JonalhAn, Moianczkl cs többiek sima kaphsló. Kiniíü\'u. 15. 41
Eladd egy mén, 4 ávei, sárga ciltU-gos, belga származi^u, jó Igazolványt*-kai tbálvs. Flasságot vállatok. Márkul József Boronka, Somogy megye, u. t> Marcali. 41
KÖLÖNFÉLE
Egy hAromhAitaiaaa, fehér, hoiiu-szörU, törpe, hlm kölyökkutya Magyar-nld 36. alól elveszett. Nyomraveieiá Jatalo* han részesül. -- \' «
Telefont 647,
Szentképek
nngy választékban — legolcsóbb Horváthriál, Fé-ut 2.
g.ÖZLŐNY
l*"** rcii.rviK*i NAPILAP, Kiadja : ..Közgazdasági H, T, Nagykant^u\'\' felelős kiadó: Zaisl Káraly. Nyomatott t ¦ a „Kfl.KiBrtfssHst n. T, Nsgykor ¦yondájáfaas Nagykanizsán. (^VOIn<^Artrt telni, ZilaJ ttsrabfj
¦ óvf., í, n. Nagykanizsa, »48. Január 8, péntek ára 12 fillér.
ALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Bterkeazlőséji éa kiadóhivatal: l-\'flut f>. szám.
n\'^ö&wat1^. " \'Felalís szerkesat«: ¦¦*¦«*•
HIÓTIt^téal Aki: ojiy hónapra a peana 20 nílér.
nepysdévra B puừő 30 fillér, KgyiM fsam: liáiStöwmp 1« SU•»omba!#n*0flit
A Kállay-kornány a kisemberek érdekében
A Kállay-kormány munkásságáról beszámoló jelentés megemlékezik uzokról a jellegzetesen szociális jellegű hitelakciókról, amelyekéi a kormányzat uz elmull évben és az előző kormányok u régebbi években, de különösen a GöuihJös-féle keresztény guzdasági politika ótu U kisegzisztenciák támogatására indítottuk. Ezeknek u kölesőn-nkdókiuik még a kélségkivül széles anyagi keretek méreteinél itt nagyobb Jelentőségük Ya.ru meri valamennyinek közös célja ós módszere a gazdasági megsegítés, uz önálló kisember gazdasági eszközökkel való megerősítése s Így uz egyébként szociális célzatú és válságos időkben keletkezett akcióknak az a távolabbi örvendetes hutásuk is megvan, hogy egész társadalmi osztályokat, dolgozó rétegeket emelnek nmgasabb színvonalra.
A magyar kormányzat legmélyebb szociális hatású hitelakciója Uz esztendővel \'ezelőtt a gazdák megsegítése és az elviselhetetlen adósság, valaminl kamatterhek enyhítésére lett számos intézkedés volt. Felesleges volna ma már, amikor ezek n kényszerintézkedések lezárultak s a\'védettség úgyszólván teljesen megszűnt, a sokszor közzé-tclt adatokat megismételni. Bizonyos azonban, hogy a gazda-adósságok rendezése és a kamatok leszállítása milliárdos értékekei mentett meg az önálló kisegzisztenciák javára s a kamatmérséklésnek minden más társadalmi réteg is hasznát lálta. S ha a régi gazdasági válság idején lelt szociális intézkedésekéi megemlítjük, nem érdektelen rámutalni arra, hogy szo-. ciélis szempontból akkoriban és \' azóta is üdvösnek mutatkozott az, hogy a postatakarékpénztár átvette a zálogházak túlnyomó részét. Ezzel a hajdan 25.-^-30 százalékig is cmeJkedd kamatok általában 8 százalékra csökkenlek.
A gazdasági megsegítés másik sok embert érintő — módja ia kisipari hitelakció volt. Ennek keretében n\' kihelyezés ösz-sZcge ma már több, mint 30 millió pengő. Ugyanilyen nagy szerepel iái szőtt és játszik nz a.másik hitelakció, amelynek keretében bankszerű fedezettel nem rendelkező legkisebb kereskedők és iparosok alacsony kamat ellenében párszáz pengős kőlcsöuökeUkapnak. E hitelnk-\'iók noincsak a trianoni országban jelentettek igen tetemes tá-ttiógatást, hanem á visszatért területeken is, ahol a magyar kis-
A tunlsii tengelycsapatok Mataurtől nyugatra nagyszámú angol foglyot ejtettek
Timosenkét Szí uni ja Russza éa Leningrád közölt UmatUi megindításával bízták mef
Nagy Japán csapatösszevonások Rabaul klkotőjéban
(Német Távirati Iroda.)
Sunghaji értesülés szeriül u japánok január 5-én u langcse folyón 50 kilométernyire fhang felett. 13 esungkingi katonai hajót süllyesztettek el. A japán fcl-derilŐ repülőgépek Ihung felett 10 nugyobb hajót vettek észre. Azonnal bombázni kezdték őket és a 16 hajóból csak 3 hajó menekült meg.
i\'N\'émet Távi rali Iroda.) Madridi jelentés szerint a gabraltári hadikikötőben jelenleg több hadihajó és kereskedelmi hajó áll javítás alatt. Köztük van a Didó nevű angol cirkáló Ís. A hadikikötőben horgonvzik egy, a »Londoni osztályhoz tartozó cirkáló is, amely súlyosan megrongálódott, de u dokkok túlzsúfoltsága míatt eddig még nem kezdhettek a javításához. Ab IlmBH-\'ótól délkeletre tikként
A Német Távirati Iroda a keleti, harctér helyzetéről a következőket jelenti:
A keleti arcvonalon az enyhe, időjárás és a felázott utak aka-* dálypzták a nagyobb hadmüve-leleket. A német\'nyári hadjárat eredménye : a sürün lakott iparvidék, a fontos gabona vidékek, valamint a Szovjetunió életfontosságú Útvonalhálózata szilárdan német kézen van. A német hadvezetés ezek előtt a terüle-
A tunéziai hadi helyzetről Bori inból a következőket kózlik:
fcszak-Timézióban Matom\\M nyugatra- egy angol támadási kisér\'lot kapcsán nagy harcok fejlődtek ki. A harcokban a longolyorók a brit csapatokat mössze kiindulási állásaikon tul vissz a vo tették és súlyos veszteségéi okoztak nekik. Nagyobhasá-mu foglyot is ejtettek. Azokat a brit repülőgépeket, amelyek a fánia-tlást támogatni igyókoztok, német repülőgépek elűzték vagy harcra kónyszorilették. A tengely légiereje i brit gépot légi harcban lolótt, egy Ötödiket ixxlig a lógvódohni tüzérség sommisilott meg. Egy né-mot romboló lepülógÓp lolótt egy angol gépet, amely megkisérolt egy német fotdoritó gó)tot megtámadni.
Olasz bombázók több algíri kikö-
avovjtt támadó ertje
tek előtt mélyen tagozott támasz pontokkal a rugalmas védekezést vezette be. Ez a védekezés az ellenségnek olyan súlyos veszteségeket okozott, hogy azok következtében például azllmen-tótől délkeletre már jelentősen csökkeni a szovjet csapatok lámadó ereje. A napok óta bezárt kisebb bolsevista csoportokat a német támadás kömény erdei harcokben egyre szűkebb területre szorítja.
A tunéziai front hírei
lét\'bombázlak hatásosan. Bone kikötőjében nagy tüzek kolotkoztok.
Kelet-A watm
Stockholm, január 8 (Popolo di Roma) Washingtoni értesülés szerint katonai és tengerészeti körökben a Csendes-óceán déli részén nagy tengeri csatára számítanak. Az amerikai légi felderítők már napok óta nagy japán csapatösszevonást jeleznek a Bismark-szigetek kikötőiben, főként Ra-baulban. 48 óra óta ujabb hajókat jeleztek, amelyek útban vaV-nak a kikötő felé. Mindezek alapján arra számítanak, hogy a japánok támadásra készülnek.
Egyes brit cikkírók ast hiszik, hogy a japánok Új-Guinea pápuái
partvidékén igyekeznek partvseeáll-ni, ahol a Mac Arthur parancsnoksága alatt álló ausztráliai csapatok Gróa nyomást gyakorolnak a japán hadseregre.
Mis vélemény szorint a japánok ismét Guadalcanar szigetén szállítanak partra csapatokat. Azt azonban biztosra veszik, hogy a japánok nom hiába vontak össze ilyen nagy oróket. Hangoztatják, hogy ha most Összetűzésre körül sor a japán és a» umori kai haditengerészeti ogysógok között, ugy ez nagyobb arányú loaz mindon eddigi öaHzotüxésnóf.
Ttmoienho tábornok aj feladatat kapott
Stockholm; január 8 A svéd lapok "rámutatnak arra, hogy a keleti arcvonal kü-könböző szakaszain folyó elkeseredett harcok még nem térődlek ki olyan nagy mórtékben a finn arcvonalra és a leningrádi arcvonalszakaszra.
A Dagens Nyheter londoni tudósi tója ezzel kapcsolatban jelenti, hogy ottani tájékozott körök szerint Timescnko tábornokot a Sztaraja Russza és Leningrád közötti északi\'arcvonalszakasz parancsnokává nevezték ki. Ugy tudják, hojry feladata ennek az arcvonal tikásznak aktívabbá tétele és támadás megindítása.
A had [jelentésekben emiitett llmen-ló környéki ^támadások arra engednek következtetni, hogy a támadás ezen az arcvo-nalszakaszon is rövidesen megindul.
Roeaevelt kikBldüttje Karachiba irkeiett
Amsterdam, január 8 (Néiuflt Távirati Iroda) Az angol hírszolgálat jelentése szerint Philips, Roosevelt indiai külön kiküldöttje Karachiba érkezett.
ipar a legnagyobb nehézségekkel küzdött.
A kereskedelem kercsztónye-sitősével párhuzamosan gondoskodott a kormányzat arról, hogy nz uj "kisegzisztenciák kellő liitelcszközőkkel indulhassanak pályafutásukra. Ezért már 1941. végén megindította az ugy nevezett keresztény kereskedelmi hitelakciót, 30lmillió jyengős keretben. Egy év alatt több mint 2500 tételben kerekeu\'20 millió pengőt helyeztek ki keresztény és főleg sokgyermekes kiskereskedők körében. Ugyancsak a keresztény egzisztenciák gazdasági alátámasztását szolgálta
végeredményben az önellátási Alap Akciója.
Végül ide. kell sorolni a különböző lakásépítési akciókat, amelyekről legutóbb már bővebben megemlékeztünk: a tiszt: viselők LAB-kölcsÖneit, a falusi kislakásóptlési hitelakciót, a most megindult ipari nrunkás-házópilö akciót, stb. Dc szociális jellegű volt teljes egészében az a hitelakció is, amelyet a kor-.rnány a tisztviselők érdekében indított meg. A közszolgálati alkalmazottak a Pénzintézeti Központ utján részesülnek kedvező feltételű kölcsönökben, amelyek betegség, családalapítás, halál-
esel, «1 lb. alkalmával nagymértékben csökkentik az állami alkalmazottak gondjait. Az ilyen kölcsönök nyújtása alkalmával a nagyobb családok előnyben részesülnek. Ezidöszerint a kihelyezett összeg az akció keretében 30 millió pengő, amely 65.000 adós között oszlik meg. Érdekes megjegyezni, hogy a tisztviselői kölcsönök az utób-\\ri időben a visszacsatolt területeken örvendenek nagy\' népszerűségnek. Ugyanis ezeken a lentieteken ilyesféle hitelakció egyáltalán nem volt.
így dolgozik a szociális Kállay-kormány.
ZALAI KÖZLÖNY
lS-tó. január 8
Gróf Széchenyi \'strandé
életrajza
Az évfoitMlóvnl kapcsolatban fellendült Széchenyi-irodalom uj könyv vei gazdagodott. Nagy Lonko meg-irta Creeeenoo cini tí)a11 a legnagyobb magyar hitvesének élettörténetét, Orót Széchenyi Istvánná olsó élet-rogénve oz, de iiűm a regénynek felőlit Ion meséld értelmében, hanem n korrajz hűséged tükrében, mégis az oknyomozó löt ténetírtti nzárazsága, elvontsága nélkül. Civs-oanoa alakján és eletén keresztül megismeri az olvasó gróf Süóclieiiyi Istvánt, a koreszméket, umulyok sodrában belolo a legnagyobb magyar lett. Megismeri u történelem halhatatlanjának emberi [wrtréját, helyzetét a családban, a családi élet hatóerőit, a színes történelmi kort, amelybon ez a szerelem kivirágzott s amely nagy klók ós kis hétköznapok sodrában, egy önfeláldozó élot-társ lenditó erejével adta Széchenyi Istvánt a magyar teremte szellőin halhatatlanságának. A niilió, a látszólag apró életkörülmények titokzatos szövevényének jelentőségét ía-meriilk uujg óbból az életrajzból, amely nemcsak történelmi tanulság szempontjából jolont értéket; a magyar irodalom piacán, hanoin érdekéé, lebilincselő olvasmány is. A könyv a Danuhiu kiadásában jolont mog Ízléses kántoriban.
Imádkozzunk és dolgozzunk!
Hala mlndaiáit, ewltai Nftiykanhua
éa vldiko pngmen.killl
Minden ember életébon van ogy
mondat, vagy ogy szó, amely különösképpen belőrögzódik leikéi*). ¦Néha tudatosan; noha tudat alatt, do egyszer-egyszer folójo jön. Ki no emlékeznék édesanyja, édesapja, vagy más elköltözött szorottoinok utolsó szavára, egy-egy mondatára, amit aztán.óloto végéig óriz. Vagy ki ne emlékeznék az iBkolaóv rögökre, amikor a tanárok, tanítók, vizsgabiztosok egy megkapó mondattal bocsátják útnak az iskolából kilépőket. !¦::; még ma ie élénkon emlékezem, amikor a hittankópositó végén az érseki titkár ur, egy lialk-ezavu kedvos pap beszólt bozzánk képesítőző óvónóíchós. DoszUdót azzal fejozte be:
„Imádkozzanak éa dolgozzanak*
Est a mondatot bojü^yeztom az imakönyvombo éa sokszor volt vigasztal áeoni, amikor méltatlanul űrt Eántódás, vagy nemsikorüll munka után ujabb munkához fogtam ós újra fohászkodtam a bántalom olrt-soléséurt és az uj munka sikeréért. Dolgozni is annyit tesz, mint imádkozni, laton által kirendelt munkánkat IwK\'Bülotoson végezni.
Imádkozni i>odig annyit tosz, mint Istennel lenni, ö ugyan mindig volünk van, do mi nem mindig ó volo. Nagy bajokban lordon csúszva könyörgünk Hozzá, do ha elmúlt a veszély, emberi gyongoség hamar uioglotedkuzüiik Kóla.
Gondoljunk csak kedves kanizsai embortársak az ulmull nőhöz óvokro fe a mai küzdőimé* életre; Eszünk Ik> jut-e 1U41 április hava, húsvét napja?
Milyen nohéz, félelmes napok voltak. Tele aggódással, toló szorongó fólotoinmol. Aki tehette olment a városból nyugodtabb helyre, ámde laton.nem hagyta ol a kanizsaiakat. Jött a nagy hóvihar\'[orgotog. tombolt a szól, dideregtek * lak, az emberek, do elmúlt a légi veszély, kle nem jöhettek az ellenséges 10-pülók, a hóvihar megakadályozta tervezett munkájukat. Pedig niáa városoknak ugyancsak kijutott. Kanizsa pedig, nála az isteni gondviselésnek megmenekült. Kanizsát elkerülte a jegesé,* amely más vidékeken nagy tagykárokát okozott óe Kanizsát nála isten nem érte közel árviz vesződő lom som. És gondoljunk a közel mult ősz nohéz, szorongó napjajra, (untkor, tok szép/ magyar.
váratnak kijutott az ellenség bomba -támadása sok kárral, ombervesito-Béggel, Kanizsát a jó Sors ismét megkímélte « katasztrófától. .Vájjon il lóképpen ós oléggé hálásak vol-tunk-o Istennők őzért a nagy kegyért? Mindönki szálljon magába ¦ ós gondolkodjék: adott-e jótékony célra ologot, imádkozott-e eíogot?
Kanizsáról azt mondják: közömbös város. Kanizsa már sokszor inogni utalta, hogy nem közömbös, csak fáradt úti néha »ulszik a
leányzó«.
Do Kanizsa mindig felébredt, hu adni kellett én az imádságban som fog elmaradni, hu rádöbben, hogy még nem tett a leget kötélősségének. Nem rosazból hanyagolta td lateu-nok hálát adni, csuk mogfeledkü-zelt róla.
A kedve* irgalmas nővérek a kórházi kápolnában minden pénteken 6—7 óra között engesztelő imaáldozatot mutatnak lm azontségkité-tollal uzért a nagy [kegyért, hogy
Kanizsa eddig sxenejiceeaen távol maradt minden veszélytől. Hat az engesztelő imaáldoaatoí a megyés-püspök ur külön engedélyével tartják a kodvus nővérek és kedves kanizsai ombortársak, akik esetleg nem tudtok róla, most vegyetek tudomást orról ós menjetek ol minél többen, sokan, ha csak egyetlen egyszer is. Hadd toljon inog oz a kta kápolna imádkozó omborekkol, ezer hálaadó fohásszal és Üressel, hogy a Mindenható ozontul is óvja mog Nagykanizsát, óvjon meg minden magvai falut, várost az ellenségtől. í!s imádkozzunk űzőkért, akik ott mos • órt állnak érettünk, a hazáért.
.Manapság mindenkinek sok a dolga, munkája, nehéz az élőt, de az élőt mégis csak addig ér valamit, amig imádkozni és dolgozni tudunk.
Tehút: imádkozzunk ós dolgozzunk!
ím Cili
Kinevezések, előléptetések, címadományozások a nagykanizsai postahivataloknál
Január elsejei hatállyal a nagykanizsai lőpostau Kisfaludy József e. postahivatali igazgató, a főposta főnöke tényleges igazgatóvá, Szabó Kálmán c. postnlofel ügyelő tényleges felügyelővé, Musikár Sándor I. oszl. Uscl főtisztté, Jakab Ferenc ,stiszt ellenőrré, Háry János gyakornok II. osztályú tisztté, Döme János ídijnok gyakornokká, Kcmencssy Istvánná segéd tisztnői segédellenőrnővé, Csikós Sáirdorne kezelőnői segédtisztnővé, Kövér Szilárdné kezelőnői, süsztnővé, Benedek Józsa dtjuoknőt kezelőnővé, Koronczay Izabella dijnoknöt kezelőnővé kinevezték íll. elő-lóptoUék. Csete. József ellenőrnek a főellenöri ciinet és jelleget, Döme Károly (.tisztnek i segédcllcnőri dmet ós jelleget adományozták. ni altiszti karban Horváth Imre Ií. oszl.\'szak-allisztol 1. oszt. szak altisztté,
Tólh József, Ladeczky József, Simon István II. oszt. altiszteket I. oszt. altisztekké, Tolnay György 11. oszl. üzemi altisztet I. oszt. üzemi altisztté léptették elő.
A nagykanizsai mozgópostánál : Molnár Istvánt tényleges főfelügyelővé nevezlek ki. Ku-nelz Károly I. oszt. lisztet főtisztté, Benedek Ferenc üzemi gyakornokot, s.-ellenörré, Vörös György próbaszolgálatos üzemi gyakornokot segédtisztté, Horváth József II. oszt. szakaltisztet I. oszt., szakaltisztté léptették elő.
Szőke Attila forgalmi gyakornokból II. oszt. tiszt, Pintér László és Kaszás József forgalmi dijnokokból forgalmi gyakornokok, Braunhoffer Aurél postadijnokból üzemi gyakornok, Szebenyi László II. oszt. altisztből I. oszt. altiszt
Egy 14 éves orosz fiu és egy volt orosz politikai fegyenc fogolyszerző bravúrjai a Don-parton
(Honvéd hadltudótltó század)
NéHfeny nap óta csöndesebb a Don partja. A sok nikortolen tárna-tlásban kimerültek az oroszok.
Éjszaka van, géppuskafészokben ülünk. Mindkét part nóma. A hold egyre magasabbra kúszik; fizÓI suhogtatja a magas nádat, a fákon zörögnek a száraz levelek.
Egyszerre harsány kiáltás nüvölt bele a csöndbe.
- Hílló) halló! *~ zendül élesen ki lomé torok re a part mentén.
Mogtei>ólt<on nézek a mellettem üló \'főhadnagyra. Mosolyogva világosit föl:
— Másfél kilométernyire innen ogy tizennégy éves orosz fiu beszél a hangszórohól. A túlparton lévé vörös katonákhoz szól.
Bátran, tisztán csöng * gyermak-
linng. Ennyit mond: \'
— Oroszok! Nincs már értelme a háborúnak! Minők ós kiért harcoltok? A . ézöveteégosek foltartóz-talbatatlanul törnok olőre délen. Sztálin csak a rátolopodott zsidók érdekeit szolgálja! Gyermekeitekot, asszonyaitokat mogbocBÜlik, megko-resztelik>i és emtwrsorsba juttatják a magyarok és németek 1 Ti óhoztok, tetvosek éa rühösök vagytok! Jöjjótok át! Jöjjetek és hozzátok magatokkal a csajkátokat is . f.
Ebben a pillanatban gyors egyméiuténban több akna vég a hang Irányéba Vorik A tújat a vörösök.
— /Ne félj, nem lesz semmi bujn a gyereknek! - mondja a fóhttd-
Jtmi\'r. m, VÁROSI MOZGÓ cüwrtőktsi-
7— 10-ig ¦ ........................ vaséxHMpig
Ás egész országban először Kanizsán kejr&l bemutatásra az
EMBEREK A HAVASON \'
Ntíírő József legszebb írásaiból kéézült remekmű \',
HUFA« világhiradó
Előadások kezdete köznapokon +&, f7> §9» vasárnap i$, §&ít7 6» f9 Órakor
nagy. Nemsokára itt \\% |Mj enni kap. tűs aztán majd vár \' Várja a/ Önként jelentkező foglya! kát. Mert jönni fognak.
Félórává] kesébb _ valóban jókpd. vűon, fütyörészve jön a gyerek Csajkát kap. Otthonosan \'eszik i\'-t nevet ... \'
A kis N\'ikoláj, vagyis Miklósiét-
apját nyolo évvel ezalűtt agyon, kínozták a vörösök.
Mert ragasakodott a földjéhez, fidűj. anyja aztán éjjel-nappal figyelmei-tetté, kik és miért ölték mag d$|. ceg édesapját. A koaák fiu most igt áll bosszút apjáért. Visszaül a vörösökre. Keményen, bátran eredményesen.
Hajnalra huszonkét vörött Itatom jelentkezett felhívására.
~ így megy ea majdnem minden nap — mondja a századparanc* nok.
Jól megnézem a fiut. Még o^é-ssen gyermek, de valami férfiú öntudat* ömlik az arcán. Érzi, liog» jól végezte dolgát «. felnótt férfiak közt. Kozákgyerek.
Egy embarségas sxeórt... egy tányér meleg levesért ..
— Van azonban agy másik ár-dokes emberünk íh -— folytatja a főhadnagy. — Az most nincs itt a vonalban, hajnalra tér risdüa. Odaátról.-Orosz létére átjár éjszakonként. Két héttol ezelőtt katonaruhában átjött a Donon ée önként jolontkezott hadifogolynak. Előadta, hogy a vörösök a börtönból küldték az arcvonalra. Politikai bűnösként kozoltók. Mihelyt toliotto, megszökött. Mikor látta, hogy emberségesen fogadjuk, kérte, bízzunk mog Benne és engedjük vissza: másokat is áthoz. Visszaengedtük. Kit napig semmi hir nem érkezott felölő. Már-már lemondtunk róla,amikor éjfél .után ogy fél századdal, öt góppuakával, több nehézpuskával és sok más fegyveriel megérkezett. -Egy I
agósi kisebb védelmi körlet legány-sSgát hozta el teljea felszereiatael.
Azóta nap-nap után szakadatlanul járja ezt az utat, megismétli fo-golyazerzÓ bravúrjait. Jól, ember-aéíréeon hónunk vele. Azokkal is, akikot áthoz. Lefegyverezzük ókot s a jószándékuakat — terméezolesoit felügjelet mellett — munkára küldjük. Kendős emberi ollátást kapnak. Ennok hire van. A jó hírnek köszönhető, hogy ujabb és ujabb ^o-portokat tud\'átcsábítani. Az oroszok odaát ezért váltogatják szakadatlanul a ceapatjaikat, de hiába. Emberünk az ujakat is egy-kettőre megpuhítja. Nem fél a kommunistáktól, ltottoriolesen gyűlöli Sztálint és embereit. Nagy eaztendelg volt fegyeno kanyázó rmunk ato lapon, rettenetes szonvodésok nyomai látszanak arcán. Pedig egészen fiatal: hu szónké tévos koronán vitték el « ma a huszonhatodikban jár....
Elgondolkozom. íme, az igazi orosz lélek keményen harobsszáll a nemzetközi vöron lendszorrel szemben.
Éjfél után két óra tájban vonalunk előtt mogcaobban » víz.. . Siklócsónak hangját hallani. A gép-puskások és golyószórósok * ravn-szon tartják kezüket... Kézigránátokat szorítanak a katonakezek .. • Mindenre készen kell állani. De halk fütty hangzik b hirtelen megváltozónak az arcok.
—\' Ereszd le a karabélyt, testvér! — figyelmeztet engem a" századparancsnok. ~ A koma érkezett m«;. Hozza a .-tuvskBzotfl.
A fütty jelek megismétlődnek. Hármaaával, negyet\'eval érnek partét a vörön katonák .. gáppuakákat, nehézpuskáket é* kát klaebb aknavetőt le hoznak, Lőszer in\'vsn hozzá. Egv kisebb védelmi körlet újból kiürült.
A »konis« intésére az oroszok l&sean, hangtalanul kúsznak a megjelölt hely felé. A fegyvoreket honvédek veszik át. A foglyok a domb
1942". január
aljún ayülakoznak. Pontoeun \\«ajv wiiiertégyoo vannak. Ennyi ¦ .¦úko-ai« mai fog&aa. A MikVinUéiral együtt Öceseaen ótfenltat orosz jóli i( azen az éjszak un. A/ orosz uaajL kokba párolgó magyar lorea kerül. Mq; ei;v-t^y pohárka pálinka is.jut az újdonsült badiíoglyoknak, miélótl ¦linaulnának munkuszolgálutos útjukra. Jó azót is kapnak.
Mindezon nagyon, de nagyon csodálkoznak.
— Igaza volt neki - mondogatják a »komára<. suttogva.
Nem Tártak ennyi ambarnéget.
Ferencz Gyárfás had. tud:
„Adjatok, hogy az elkövetkező nemzedékek áldással emlékezzenek a ma élőkre, akik « szeretet és a jóság erőit is mozgósítani tudták!"
Országos gyűjtés a honvédcsaládokért: január 17-től február 7-ig,
Csáktornya Zrlnyl-képtt kap
" A XVII-ik század halhatatlan magyar költőié ós hadvezére,, gróf Zrínyi Miklós szelleme kitörölhetetlen lelkünkből és emlékezetünkből. Nagykanizsa méltán és joggal nevezi magát a Zrínyiek városának, de Muraköz "fővárosának, Csáktornyának, szintén szoros kapcsolata volt történelmi multunk folyamán a Zrínyiekkel. így nem is meglepetés, hogy az elmúlt hetekben Csáktornya néhány lelkes művészetpártoló vezető\'embere megbízta városunk tehetséges festőművészét, Sándor Mátyást, hogy a költőről és hadvezérről korhű képet alkosson. A fiatal festőművész a legnagyobb gondossággal és körültekintéssel végezte munkáját.
A történelmi hűséget és eredetiséget ábrázoló, korhű metszetet a nagykanizsai Városi Múzeum bocsajtolta rendelkezésére a festőinüvésZnek, amit egyik legkiválóbb, XVII-ik századbeli német metsző készített a hadvezérről még annak életében, A festmény ínég tökéletesebb vonalakban hozza ki a nagy magyar férfiú alakját,
Erős és markáns urckifejezé-sóből harcedzettség, határozottság sugárzik. A kép tökéletes és eredeti felfogásban sugározza Zrínyi nagyságái. Még a jelmezek választékos finomsága ős eredetisége is nagyban emelik a mü értékét,, \'
Sándor Mátyás festőművész ujabb munkájával bebizonyította, hogy nemcsak a pillanatnyi lelkesedós lángjával, de szép magyar lelkiségével is szolgálja a nemes magyar képzőművészetet, amely szerintünk ..— kell, hogy első helyen foglalkozzék nemzetünk nagyságainak megörökítésével. ,
Saját termésű kitfiné vörőfi
asztali bős*
KUrenkót 1-30 ffill.
zárt palackban, üvegeterével kapható
Beleznainal,Sugár-ut53.
Zalai közlöny.
„Tél tábornok" a magyar nfíi szivek melegében.
A hófehér! r öltözöti kegyetlen orosz léi most mulatja \'meg igazi valóját. A\'higanyszál 30 fok hideget mutat. A bulsevikik sátáni arca torz vigyorgásra nvÜik. Ili van a tél tábornok*! Ugye belépett játékotokba 1 Ugye megmondtuk előre, hogy megfagytok a Don partján? ezek a jelszavak röpködnek az orosz rádió lianghullániain ke-résziül és e/.l ordítják odaátról majd mindennap az orosz hang-tölcsérek. Ha szabad volt az oroszok arcán megjelenni a fenyegető, torz yigyornnk, akkor neküiik. is szabad mosolyognunk a hiu orosz reményeken. Orosz tél. Tényleg szörnyű valami.
30 fok hideg. Ijesztő szám december közepén, fis mi mégis élünk és csak mosolyogni tudunk az oroszok számításain. Mi a valóság \'.\' A tél kérlelhetetlenül ílt van. Csontvelőnkig hal. De a túloldalon egyet kihagytak a számításból. Még be sem\' köszöntön a hideg, amikor ott messze napnyugaton megtörténi a világ legnagyobb lázadása és összeesküvése: a Legnagyobb Magyar Asszony felszólította a sziveket és ebből csoda termett, Elindult hódító útjára, bekopogott minden palotába, de megverte ablakát mirtden nád-feddés, kunyhónak ís. fis meg-
indult a szivek szárnyán a léi tábornok legnagyobb ellensége, a téli meleg holmik gyűjtésének nándorfehérvári csatája, A szorgos ujjúkra hullajtott könnyek melegebbé lelték az irhamellényt\'. A kis leányok kötötte ér melegítők trópusi melegei varázsoltak hordozójának testébe, fis a nincstelen, adakozni nem tudók velünk érzése, sóhaja, felére csökkentette az orosz léi hidegéi. Igen, a -tél tábornok elindult, a magyar női szivek kisugárzó melegében. S most ilt állunk a 30 fokos hidegben a Don partján, anyák szivétől, magyar asszonyok lelkétől feltüzelve. De u mi magyar asszonyaink istenfélők .ís: Az orosz égbolton angyalok cikázlak és hirdették a Megválté szüleléséi. Az égből is meleg sugárzik s e roppant nagy találkozása u mennyei melegségnek a magyar szivek melegével, mint a számum meleg szele, elolvaszt minden Jégpáncélt,
A karácsonyi ígéret mindennél erősei hé leszi a lelkünket, meri egy szív, egy lélekkel zendül fel az ének : Ma Isten velünk, ki ellenünk ?
-Tél tábornok- csatát vesztett magyar női szivek harcmezején.
Mindnyájan dicsérjük az Urat, Jeszenszky Elek flidoy
Igazságügyi és pénzügyi kinevezések
Az igazságügyim niszL. Henc László cs dr! Gádor János nagykanizsai kir. törvényszéki jegyzőket jelenlegi alkalmazásuk helyén, dr. Auguszto-vitz István alsólemlvai ügyvédei a zalaegerszegi kir. törvényszékhez bírósági titkárokká, lí.ády Kálmán és Hrassányi Gyula nagykanizsai, Halassá Sándor Idényei kir. járásbirósági béfét-szerkesztö JetekkönyATozctökxtt a VUL -fizetési osztályba, Ujj István nagykanizsai kir. járásbirósági gyakornokot iroda sc-gédiisztté, Szélig U j is nagykanizsai kir. járásbirósági dtjnokot segédhivatali gyakornokká, Sas-várí József csáktornyai kir. járásbirósági dijnokol ideiglenes minőségű kezelővé, Kelemen János nagykanizsai kir. tőrvényszéki 117 osztályú altisztet I. oszl. altisztié, Aranyas József nagykanizsai kisegítő .szolgát II.
oszl. altisztté nevezte ki. *
A Kormányzó Ur Apáti János állampénztárt főtiszt, csáklor-nyai adóhivatali vezetőnek; Dénes Károly állampénztári főtiszt, zalaszenlgróli adóhivatali vezetőnek, Sz+etecz József és Eröss Ferenc nagykanizsai ál-lampénzlári főtiszteknek az állampénztárt tanácsosi címet és jelleget, Tisza Tibor nagykanizsai pénzügyőri biztosnak a pénzügyőri főbiztosi címet és jelleget adományozta. — A pénzügyminiszter Haposa Lajos alsólemlvai, dr. Ktmyó Barnabás Ietcnyci és dr.\'Szilvágyi Ferenc novai pénzügyi fogalmazókat jelenlegi állomáshelyükön a ÍX. fizetési osztályba*pénzügyi se-gédlitkárrá, dr. Kiss József budapesti lakost pénzügyi Fogai-mazógynkornokfcá a perlaki kir. adóhivatalhoz kinevezte.
As elinalt évben 200 gazdasági tanfolyamot rendezett földmlvelésflgyi kormányzatunk
A földmüvelésügyi kormányzat a mezőgazdasági szakoktatás terén pár esztendővel ezelőtt üji\'J test Jiozott. Ezzel az újítással a gazdatársadalom széles rétegei számára lehetővé tette a gazdasági alapismeretek és>szakj.udás elsajátítását. Ugyanakkor nagy anyagi áldozat árán uj iskolatípust üj tanfolyamrendszert hívott életre, nevezetesen a téli gazdasági iskolát ós 3 hónapos gazdasági tanfolyam létesítését és működését lette lehetővé. A magyar mezőgazdasági szakiskolák működésé komoly eredményeket tud biztosítani. Ebbe az iskolába 18-20 éves korban kerülnek a hallgatók, amikor már a tanulást komolyan
veszik és igy az eredmény is hasonlíthatatlanul értékesebb; Ennél az iskolánál a hiba az, hogy nagyorr kevesen végeztéié el kisgazdák fiai/ós azok is leginkább >állásba< vágytak, mert az olthóni"szükösInérctek nem elégítették ki igényeiket, holott ennek as iskolatípusnak is óp-pen az volna a célja, hogy szakképzett, önálló kisgazdákat nevel jen.
Tehát igy a téli gazdasági iskola és a 3 hónapos téli gazdasági tanfolyam azért bizonyult nagyon jó gazdanevelö intézménynek, mert hallgatói mind hazakerülnek gazdálkodni.
A gyakorlatban kiválóan bevált gazdasági tanfolyamokat a
földművelésügyi mtaiejrtsrtorn r ei ideái d íj mentesen, s(it míg
tanszerekéi és írószereket is ad. Csak azt köti ki, hogy\' legalább H) rendes hallgatója legyen, továbbá megfelelő fűtött, világított helyiség álljon rendelkezésre.
Á tanfolyamok megrendezése igen könnyen biztosítható, ha maguk a kisgazdák is akarják. Ezt pedig akarni kell, mert tanulásra, gazdasági szakismeretekre igen nagy szükség van. Ami u kezdeményezést illeti, indulhat a gazdák közül — ez lenne a szebb dolog. Az értelmes, fiatal gazdák megbeszélik először maguk közölt, aztán ismertetik szándékukat a község főjegyzőjével, aki feltétlen vállalja a további teendőket. Ha a jegyző valami oknál fogva nem tudná ezt vállalni, ugy forduljunk az illelékes Gazdasági Felügyelőséghez vagy a -Mezőgazdasági Kamarához, illetve azok kirendeltségeihez.
A kérelmet a föld müvelés ügyi minisztériumhoz címezzék és az! elöljáróságon, vagy azon az egyesületen keresztül juttassák el. mely a kérelmet intézi.
Ma már olyan\'szépen kiépült n szakismeretterjosztesnek ez a formája, hogy az elmúlt tél folyamán 200-nál több tanfolyamot rendezett a minisztérium. Ezenkívül Kárpátalján és Erdélyben mintegy 70 tanfolyam volt. . I
NAPIREND:
tjjali gyógyszertári ügyelet: Ma Őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10.
Kiakanizaén az ottani pvegysüer-tár állandó ügreletes szolgálatot tact.
M.ptAri Január S. Péntek. Rém. kat Szörény. - Protestáns Szöréoy. - Izr
Seb 2.
Vidéki előfizetőink
szíves figyelmét felhívjuk, hogy — mint a Zalai Közlönyben több izben közöltük — miniszterelnöki rendelet a lapok árát köletezőleg megszabta. Eszerint a Zalai Közlöny tlőfiutési ára Január I-tél havi 3-20, negyedévi &20 P. Azokat a vidéki előfizetőinket, akik a most esedékes előfizetési dijaikat még a régi össugben küldték be, tisztetettet kérjük, szíveskedjenek a többletet pótlólag beküldeni A kiadóhivatal
— (A városházáról)
A polgármester Zíegler Aiunist városi dijnoknóré nevezte ki a közélelmezési hivatalhoz.
— (Szerkesztői fUenet)
A ZK ríai barátja. Figyelemmel olvastak érdekes és értékos írását a nagykanizsai lakéainHég megoldására vonatkozólag-. Igaza Tini Azonban a kérdést a 42-es bizottság a keddi ülésén letárgyalta és pedig teljeseid ezeknek a figyelembevételével és abban a szellőmben, ámít cikkében javasol. Így Nagykanizsán is a kérdés rövidesen közmegelégedésre megoldásra kerül. ,
— (A köztisztviselői arcképes Igazol vaayek)
ér vény tartamét az Államvasutak igazgatósága február 28-éig meg-hoSflzabbitotUi. Február 28-a után az arcképen igesolránvok kiállításánál, illetve érrénymflitéfiénél a iwndes 2,60 pangó, ilhm* 1 Rtngó d ijva,
WüJ még külön 8—8 p*figá pof-dijat in meg kall fiwkai.
— (UJ bályagserozat)
A vatikáni posta XII. Pina pápa kantász-tevékenységének megörökítésére yj bélyegsoroz&tot bocsátói t ki. A bélyegeken a Megváltó képe és latin folirás látható.
— (A sütőiparosok figyelmébe I) A közellátásügyi miniszter felhívta a sütóip,irtcstüW figyelmét »rra, hogy esryes üzemekből hamutól én portól piszkos ragy ológntett héjú kenyér korul forgalomha, Kz a mai szűkön adagolási rendszer mellett nemzetcazdasáírilnrr is károsodást jelent 6s érzékenyen érinti r fogyaeztókat, mert kénytelenek a kenyérnek éppen lett Ízletesebb és legtáplólóbb részét nélkülözni. A sütőiparosoknak tehát a BÜtésnéJ ós a kemencék tisztántartásánál elővigyázatosságot koll tanusítaniok.
— tTavesil slpl
címmel most hagyta el a sajtót » finomtoUuj mély írzésü írónak, Tóth Láözlójmt uj regény*. »Két férfi neniewrondü barátságának h regénye ez, írja Tóth László ¦ áinály\'3-"i a közös ambícióknak, a közös agy várakozásoknak, hz ogyforinu gondolkodásnak és érzés-nek üaazehungzó akkordjai mellett •» lányért, az asszonyért való örök ÜHMzeütközeiteknek, lelki küzdelmeinek kia tragédiát és kis komédiái vonulnak fel ugy, ahogy megestek valamikor és ugy, ahogy csak akkor eshettek meg.« Valóban egy elmerült világ régi arcát és embereit mutatja be Tóth László finom, do izgalmas lélokrajzok \'sogiteégéreL K k\'ilünő regény méltó az irodalomkedvelők logmologobb érdekíódéséro. (:)
— {Színpompás karáeaenyi ajáudékalbummah
lepte meg az idén barátéit és tiaztrisolóit az orszáií egyik legtekintélyesebb, szinmattyiir biztositó vállalata, a Gazdák Biztositó Szövetkezete. Valóságos uttnró munkát végzett a Szövetkezet, ¦miikor ezt a gyönyörű alkotást bőkezűen útjára boesajtottn. mert nemcsak saját üzleti érdekeinek szolgál ezzel eredeti óé hatásos propagandát, liánom magának a biztositási eszmének ís. Kz az omlékalbuni felöloli könnyed, szórakoztató hangú, do tanulságos cikkeiben a Gazdák Biztosító Szövetkezeiének történőiét megalakulásától kezdve napjainkig. Közel öt évtized érdekéé, sót helyenként izgalmas vállalati eseményeit tárja elénk a vaskos album, amely szemünk elé varázsolja azt a közgazdasági csodát a keresztény ós magyar összetartás, tehotsóg és akarat ságit* sógévol, miként nótt, gyarapodott a Gardák Biztositó Szövetkezete a szerény és nemsok jóval biztató kezdettől mai nívójáig, amikor nemcsak hazánknak, bánom Közópeuró-pának egyik loghatalmasabb, loc-tokintélyosebh és logszilárdabb biztositási konszorno lett. Külön ki kell\' omolnunk a karácsonyi album pazar nyomdatechnikai kiállítását; a nyolc színben nyomott, művészi becsű propaganda-mümolléklotckot. Valóban teljes elismerés illeti a szellomilog és technikailag bravúros munkáért az album szerkesztőit, Kápólnáa Ödön igazgatót és Malácay Dezső sajtótitkárt, akik egyébként régi, kipróbált munkásai a magyar sajtónak és a biztosítási szakirodalomnak. (:)
A fiFöZF.OBpö nyitva van reggel fl órától osto 6 óráig. (Ilétfó, szorda, péntek délután és kedden egész nap nőknek.) Telefon: 560.
uhv issasi
1942, január 8.
Az.ankarmi per három vádlottja kifogást nmeit az Hélet ellen
Ankara, január 8 (Német Távirati Iroda) A Pappert\' elleni merénylet miatt nagyobb szabadságvesztésre ítéli Abdurahman, Pavlov és Korni-lof szerdán kifogást emcltok az itélct ellen. Sulejman vádlott megnyugodott a reá kiszabott büntetésben.
Horvát«rszéLban meghosszabbítottak ez utazAs) korlátozáioftat
Zágráb, január 8 (Bad. Tud.) Az utazási korlátozásokról szóló rendelkezések Horvátországban január fl-tól lejártak; Ebből az alkalomból a rondórseg rendeletei adott ki, amolvnek értelmében az eddigi utazási korlátozásokat^ határozatlan időtartamra meghosz-szabbitják.
Kel et~ Né maf országban 12 gyárat építettek a mesterséges benzin és kaucsuk
Az elmúlt évvégén Kelet-Né-thetországban 12 uj gyár készült el a mesterséges benzin és kaucsuk gyártására. A munkálatokat a Todt-szervezet végezte el a négyéves terv szerint. A munkások nagyrésze a Donec-medencéből kerüli a gyárakba. A munkások számára a gyárakban egyidejűleg lakóházakat is építettek.
Ezeknek a munkálatoknak a befejezése után 10 ezer építő-munkás szabadult Fel, akiket kelet felé Irányítottak, hogy segédkezzenek az ukrán nehézipar újjáépítésében.
A líbiai front hírei
(Budapesti \'Vrfcseité) Zürichi* érkezett jelentés szerint Francia-Nyu-gat-Afrikóból francia gépesített osa-)>atok Tonultek Líbia délnvugsti részébe és ri-EI-Arambnál harcha-szálltak az olaszokkal. A fillérével szemben tíjfi olasz helyőrség 3 napi hősies ellenállás után kénytelen volt visszavonulni. Az itteni harcok mindamellett csak helyi jelentőségűek.
A libiai harctéren Bnerat körül Montgnmery csapatni még noni fejezték be felvonulásaikat.
A lunissi harctéren csak -Pont du Fakanál és Koirouantól nyugatra voltak kisebb járórharcok.
Nsgykarüxsa megyei város polgármesterétől,
Pályázati hirdetmény.
A ,vltít nagybányai Horthy Miklós Magyarország Korriiiaví.ójn 2Ü. évi ortlíg-lAia emlékére léieiBIt tegély-alapllvánv" vagyonának kamatjövedelméből iz 1943. évlmArclus hó l-áa néhánv olyan. étldfl-eonlban a II. életivel meg bt nem (Ötlött, ae<élyr« szoruló is az 1H9 :11 t-c. 331 f-a ét 23Ö §-a alapján kiadott 11.200/IMt. M. E. aíímu kormányrendelet értelmiben bidláivának ttkintaodö törvényt! azáimaziiu egyén fog segály-ben részesiltctnl, akinek atyja mint le gányiégl állományhoz tartóié- honvéd, Illetőleg cicndör-egyén, az orazág tcrüte.é-nek vliszaszerzéséértái megyédéiért folyt harcokban a megnagyobbodott hátiért boti halált hiti.
A tégelyeket az alapítólevél stetlnt a mindenkori m kir. honvédelmi mlnttiter adományozta. A tégelyek általában *ny-sml pénzsegélyként adományoitatnik. A mindenkort honvédelmi mlnlttternek jogiban Alt már a segély elaőlibenl odaítélésénél la mélUnyot etetekben akként dfln-tenl, illetélég ugy ítélni oda a tégelyt, hogy ¦ pityAtó a tégelyt meghalározott éveken át. anélkül, hogy arra nlbót pályáznia kellene, élvezheti.
A tégelyek elnyerése Iránti folyamodványokét n jíré-íl főszolgabírónál, várótokban « po\'gérmeslernél, ludapeiten a ke-
Hofherr-Schrantz gépék, vilP petróleum
IJNGFR-UfJiMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEBÉSÉ8EN fShwII xázfSzSk átvah«t*k. Sotyóics^ígVak
Vásáraljon
Hon
rariLaios
üveg- és porcellán-1 k e re skedésében
Nagy választék várja önti
Fő-ut 2.
Telefon : ©47.
Aramsxámláfc fisettésie, vsaklamaicticak, híbobejelen4ésolK aiaatftxflpű f «I «lEakgcV»! taia minden «íllainoa bérdéeben délelftH S-lól étíukán IQ óráig. Csengery-ut Sí, telefon 294.
iiiieil eI6l|ár<knAI kell banyuiUnl. A Úr-vfarak benyojláaiaak luU>Me)«: 1M3. jaasir 2«. _
A meglelOll hntlReteantsl veietS Hitt. viic\'ök t hotfáluk beérketstt folyamod-vánvobat m«RfeIrlflni Káradátotllk «a kSt-vetlenQI akként t*r|*«z1lk fel, fmRV azok letVéiAbb az 1943 |tnt>ir M 3Mg a hon-vídetml mlnliztériumba (14. ositíly) be-éikeiienek.
Elkétve #rkezö kérvények Htyelembe nem vétetnek.
Ae árvák, akik csak \'fty\'mjnk ut|aa p<-lylahMntk, (tlfvlzatl kérvényRkhoz Mel-léklelkáat csafolnl tr&teleftk:
1. hadlárva mivoltukat Ig-amlá hited ér-dewló okmányt éfl amennylk«R abban ai árva ponton ixfiletéal Ideit feltflntetve nem volna, uty a pályázó árva ezQleteal anvakenyvl kivonatát la,
2. tiEv a flu-, mint a leány-árváknál • ItfolylatoH vatry már harégzelt tanaimA-nyokrdl szóló lakolal b\'eonyltványt, ei*i-Itc alkalmartatAsukat Igazoló blionylt-ványt vagy okmányt,
3. nyomorék vagv kerecetképtelen árváknál azen állapot Igazolására hatóéig! ervei! biionyltványt, amely a testi togya-tékoná? vagy kereietképteleniág mibenléte és fokát la tüntesse [el, — végfll
4. az árva vatrront vlmonvalt ráitlete-a*n fetttlntetShilAtáal blionvUványt, melyben nit It fal kall tlntetnt, hogy az ím éivtz-c ét ha Igen. kitől *a milyen értékű alapítványi futtaUst, DeztoneÜfit, eliátáit.
Nagykanizsa, 1942. december 30.
u foigiracftcr.
Uhátíot kár
kazulró} a hardireri ktttdÓ honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a pétddnvdt, a topfefen talál-ható címke hWSUhhel dobja bt.
povfatúddha I *
íraiiiRDiTfin
ÁLLAS
KlfartAUAnvt ló tltetéasel azonnal felvesz Roth Laura női katapazatsn, It-zir-udvar. U
T«HHl4llait azonnal felvesz Qolanizkv dlvalOilet. 10
¦•JAréMgt aionnal felver.;.ck. Sugarat W/A. L emelet. It
Vlzvaietéktterelő ¦•g^4g«l é< vltvtze-téktzerelS tuMjanoítt lelveazek. Táth Vendel vUvezetékateretó.
AÓAs-veflL
Bxmppan helyeit Wedolfr-el mea-¦en I Eredmény szcnsácloa I HtzVriíöljün próbívltirláit. Knphstó Sörlait vai- éa
fealákkereikedétben, Erzsébet-tér 4. 33
elad* egy mén, 4 évet, sárga callla-goi, bel [ja származású, Jó Igazolványukkal ellátva. Plasságot vállatok. Márkui ldzsel Boronka, Somogy kegye, a, o. Marcali. 4«
Jó állapotban levfl ifiid-faopeny alarfo. Jóisel flherceg-ut 51/a. *
Mallanal-iiénalApt, huznlltat, fá-karban lévfit, megvételre keretek. Söilet vei- <s feilékkereilcedo, Ertlábettár 4, 53
Megvételre keresünk 80f-as aWáleg-lOrémki, eredéit golyóicaaoágyasat, csert It lehetséges. Hungária Kefegyir, Szemere-utca 4. M
BIedaimeyer vitrin, azaton-gainliMa ú ván, mangarlo, pátmlk, szekrények, kéi keretek eludók. Sugir-ut 5*. I
tjA2 ÉS INGATLAN
Eladói Vörösmarty-u. 13. tz. ház éa ott tgy vaságy réitodrony- betéttel. 49
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „KBigazdaiá||1 ILT. Naflykenliaa" Felulön kiadó: 2alal Király. Nyomatott) a „KfiQazduápI R T. Nagyk*r. (M» •yandájábae Nagykati iza an
(Nvf-IAArt r«J*l, ZaltJ Urety.)
Maié:
dia:
HoMfotant : Wkorl posta:
Úien a front...
83. évf., 6. sz. Nagykanizsa, 1943. január 9. szombat Ára 20 fillér.
KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség 6a kiadóhivatal i Főút 6. szám. Seerkcextösogl éa kiadóhivatal! teleion 78 az. Megjelenik ínlnüen hétköznap délután
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
KlöItet\'tóHl ara: rgy Ivioapro; 3 peneó 20 lillér
negyedévre » peunő 80 Mlör. Im\'V k-ííui,. hétközn n: 12 H(t, ssombaton SO tilt
Irta: P. Utasai Medárd
Ill.-rendl Igazgató
Bötétenlátáa nélkül is megállapíthatjuk, hogy társadalmunk, korunk, sőt az egész emberiség egy nagybeteg henyoraását kelti. Nom azért, inert élet-halálra menő háború folyik s a történolotn ezen elszabadult furíája végiggázol a világon,
\' emberi törvozgotésokot huz át a
un-
szolván mindönkit érint. Nom is azért, mort a meghajszolt ember feszült idegeivel, nyugtalan rohanásával rabja lett saját alkotásának, hatalmas gtoszörnyotogeknok s szédületes kultúrájának. Itt inkább fizikai fegyverek nélkül folytatott világnézeti harcok sobesiíltjoiro gondolunk. A társadalomra, erre a lázas nagybetegre, melyet oly sokan akarnak moggyógyita\'ni — sikertelenül.
Egymásután állnak mog botog-ágya mellett őszinte jóakarók és nogykópüsködök, hivatottak éa hívatlanok, diplomás orvosok és kontár-munkások, feltalálók, szociológusok, politikusok ós nomzotnovolők, nép-boldogítók (maguk szerint) és nép-bolondilók (ahogy a, csalódottak hívják ókot), hogy kozükbo vegyék a nagy boteg ütőerét s télokzolvísz-szofojtva\'lessék, figyeljék a láz görbe irányát s a nagybeteg fölé hajolva hallgassák szabálytalan szívverését. Aztán diagnosztizálják «¦ Ikj-tegségét. Az egyik szervi bajt állapit mog, amikor az államformák helytelenségét okolja, a másik a javak egyenlőtlen olosztásábon találja a hibát s több táplálékot sürgőt, a, harmadik magas vérnyomást konstatál a az igényok lofokozásáról beszól, a nogyeílik a vérszegénység \' aggasztó tüm^oit talajjá, a. a azollfini műveltségtől vár gyógyulást. S Írnak orvosságot, oláirnak gyógymódokat. Altató, borogatás, injekció, üdülés, magaslati lovogő és műtét szeropelnek ígérőtökkel telitüzdolt jótajiacsaik kőzött.
I>e hiába csóválják fojükot a hólesők, hiába vonulnak vissza dupla ajtók mögött konzíliumra, eredménytelenül futkosnak ogyík orvos-Hói a másikig » jóakarók, a betegen nom tudnsk segíteni, mig fol nom ismerik a haj oredotót ós magát — a betegséget,
Igaz, háború van, de a társadon lom testén nem oz vágta a legsúlyosabb sebot. Inog alattunk a talaj," dn oz erkölcsi földrengés elsősorban. Elvérzöbon vagyunk, do elvérezni nemcsak . golyótól, szilánktól lehot, hanem erkölcsi sótoktól. Várakot nomcaok tankkal és bombavotőkkol lehet rommá zúzni, honom elég hozzá, hogy alapkövoit kiemeljük alótn. 6 oz "történt orkölcsí érlolcm-Ixm a mi nagvtotegünkkol, a tárna-dalommal, mikor erkölcsi éa nom-zoti életűnk legszilárdabb várát, a házasságot ogy szollomtolon kufár lólok ostrom alá fogta. Mort olvtelon olvoi, üzleti érdeko, térhőditó törekvése, vogy ogyóni erkölcstelen erkölcse ugy kivnfita, mogmórgo/.to a házasság\'és család Szent fogalmát.
Háború, szegénység — sót nyomor máskor is volt, do sohnwm
A doni szakaszon és a Kaukázusban növekedett a harcok hevessége
Vatlkljr Lukinál a némát páncélotok támadnak
á nemzeti Kiss hadadként Angliának és az Egyesűit Államoknak
A tunéziai arcvonalon, a Te-bourba melletti olivaerdőkben, a Német Távirati, Iroda jelentése szerint, egy nehéz német harckocsi 7 amerikai harckocsival kerüli harcba. Ebbe ellenséges lövegek is beleavatkoztak, A német harckocsi személy, /.ele rövid idő nlatt 2 amerikai harckocsit gyújtott Fel találataival. A harmadik,-\'miután súlyos találatokat kapott, visszafordult. Ez jel volt a többi 1 amerikai páncélos számára, hogy\'szintén
elmeneküljenek. Az egyenlői len harc ily módon percek alatt eldőlt n német harckocsi javára, amely a harcban egy nehéz ellenséges lövegei is megsemmisített. Az elfogott amerikaiak közölt volt egy harckocsi-tüzér-tiszl, aki csodálkozva mondotta, hogy megfigyelése szerint\'a német harckocsin több találatot látott, mégis csupán karcolások ós horzsolások állapithalók meg a német harckocsi páncélzatán.
¦agyar hadsereg veftzteségel 1942 augusztus 20-tól dacember 31-íg
Eltűnt 46 tiszt, 2018 főnyi legénység, összesen 2050 fó.
Tehát veszteségünk augusztus 20. óta összesen - 18.332 fó.
A -17. számú magyar hadi jelentés.
A Magvar Távirati Iroda jolcmtí:
A honvédvezérkar főnöko közli:
Az ollonsóg január 2-án .tüzérségi olőkószités után ezred orojü támadást intézett védőállásunk ollen. A támadást tolnamogyoi csapataink tüzérségünk kiváló támadása mellett az ellenségnek Biilyos voszteségokot okozva elhúritották. A magyar haderők arcvonalán különhon a kisebb ollenVgos feldoritő tevékenységtől eltekintve nyugalom volt. Raját cstf-pataink több kisebb-nagyobb erővel végroltajlotl eredményes feldoritő vállalkozást hajlottak "végro.
A bolsevizmus ollón küzdő magyar hadsereg 1042 augusztus 20-tól december 81-ig a körotkozó veszteségekét szenvedte:
Hősi halott 109 tiszt, 2147 főnyi legénység, összopen 2256 fő.
Bobesült. 305 tiszt, 8712 főnyi legénység, Összesen 0017 fó.
Berlini körük a szovjet offenzíva eredményéről
A Popolo di Roma berlini jelentése szerint,illetékes körökben kijelentették, hogy a szovjetorosz haderők téli offenzívaink eddigi lefolyása\'során mindent egybevéve körülbelül 12 hadosztályt, 1 páncélos dandárt és 10 gépesített dandárt veszítettek. A szovjet-ugyan elért bizonyos területi nyereséget offen-zivajával a Don túlsó partjóra való benyomulással, de ez az eredmény egyáltalán nem áll arányban azokkal az áldozatokkal, amelyekbe került. Á nagy
áldozatok árán elért területi eredmények ugyanis nem valóV-sítolták meg egyikét sem azoknak a stratégiai céloknak, amelyeke! a-szovjet hadvezetőség a második téli offenzíva megkezdésekor maga elé tűzött. Sem\' Sztálingrád felszabadítását, sem u kaukázusi német front elvágását, sem pedig a Donee-meden-cc, vaíaimnl a gazdag ukrajnai síkság elérését nem sikerült meg valósítania. A nagy Don-kanyarulatba benyomult szovjet ékek még megvannak ugyan, de tényként megállapítható, hogy azok az erők, amelyeknek feladata : védelmezni .Sztálingrád kornyé-.két, valamint a Kaukázus északi részét, nem bénultak meg, hanem ma is lelje.s mértékben ki tudják fejteni támadó tevékenységüket.
Alexander tard a tengeri háború nehéxaégetrii
Az angol hírszolgálat szerint — mint a Német Távirati iroda jelenti Alexander, a brit tengernagyi hivatal első lordja ki-jelenlette, hogy az angolok, a tengeri háborúnak egyik nehéz és komoly szakaszában állnak. Nem szerelnénk — mondotta Alexander —, ha bárki is ebiyen az országban, vagy akárhol máshol, alaptalan derűlátással ál-
(FolYtata* az 5 oldalon)
volt oly tragikus a világ képe, mint ma. Mert állt rendületlonül és szilárdan a legerősebb vár, a család. A világválság pedig olt kezdődött, ahol Iwkövotkozott a család válsága. Egy istontelon világnézeti áramlat árvize mosta évtizodokon, századokon keresztül alapjait s lorombotta tornyait. Ez oz árvíz végigvonult az ogész világon, rombolt, pusztított mindenfelé s szennyes iszapját hagyta maga után. Ez a szollomtolon szellem nom felbonthatatlan, istenáldotta éUMszÖtetaégol látott a házasságban, hanem könnyelmű, meggondolatlan lépést, vagy romantikus kalandot, ahol legkevésbé sem cél Isten legdrágább ajándéka, a gyermek. \'Ezt a szellemet lehelte irodalom, művészet, film, sajtó s nyomán a gyakorlati élőt. Ezért ősökként a születések « emelkedett a válások száma.
Pedig hogy a gyermekszületés csökkenésének milv roppant hord-o\'rojo van társadalmi és nemzeti
szempontból, azt alig lőhet felmérni. Hisz a logfontosahb társadalmi keletek: a család és az állam. Amilyon az ogyos családok társadalmi és ör-kölcsi összértéko, olyan az államé. Ahol széthullt, ernyedt, földúlt a családi fészek, ntt gyengén áll (ha ugyan sokáig áll) a\'z állam. Régi, do igaz kiszólás, hogy sz állóin testét nom diplomaták, mérnökök, katonák építik, hanem a családi szentély őrei ™ a házasfelek. S ha egy nemzet csúfoson olbukik, legcsufo-sább veresége, ha azért dől ki a küzdők sorából, \'mert a családok nem töltik be hivatásukat. Keléi-oz az öngyilkossággal. Pedig oz öngyilkos nemzet som üt len tel, som * (Örténok*mtói nem érdemel kíméletet.
Azért, ti társadalmi orvosok, hallgassatok ii kétezeréves Egyházra. S tudjátok mog, társadalmunk azért befog, mort megmérgezték a házasságot! Addig hiába tanakodtok, sopánkodtok, próbálkoztok, mig nom
alkalmazzátok az egyedüli, gyógyulást nyújtó orvosságot. Mog akarjátok menteni a társadalmat? Akkor vissza a felbonthatatlan házassághoz. Addig súlyos műhibát kövotU\'k ol, rengeteg energiát pazaroltok h célt nom értek. Akartok acélos go-rincü, jellemes, erős, életrevaló új nemzedéket? A csalódon kezdjétek a növelést. Felakarjátok építeni nz átszakított gátat? Akkor dolgozzék mindonki, aki felértékeli a segítés fontosságát. Működjön közre törvényhozás, népnevelés, irodalom, művészet, sajtó, orvosi rendelő, katedra, szociális inlézmónvek s mindönki, aki szivében és életélxm keresztény. Akkor remélhet iük: a vészharang szava olluilkul, hogy felzúgjon a koroezténv társadalmi feltámadást hirdető harang.
Do mig mindont megpróbálunk s csuk egészséges családi reformot nom, ugy no álmodozzunk tároo-dalmi megújulásról. Mort Így ébren álmodó patópilok vagyunk!...
ZAL\'AI KÖZLÖNY
1942. imiuár 9.
Dr. MAKOVICZKY GYULA
főhadnagy, a jónevü Mako-viczky Gyula nagykanizsai cukrászmester fiát, aki most az urosz harctéren teljesít frontból gálatot, a József-nádor Műszaki és Gazdasági Tudomány Követemen a magyar gazdaságtörténeti és okirat tudományi tanszéken (egyetemi adjunktus-sá nevezték ki. Szebb karácsonyi ajándékot nem kaphatott volna a Makoviczky-család. a
l)r. VARGA TEODOR IC H
Nagykanizsa volt ferences plébánosa, mosl magyar ferences tartományfőnök,, vasárnap délelőtt 10 órakor a fővárosban a ferencesek belvárosi templomában egyházszónoklalot tart A kiváló egyházszónok beszédét a rádió is pont 1U órakor közvetíti. Nagykanizsai számos tisz-lelöi bizonyéra szívesen hallgatják dr. Varga prédikációját. *
Dr. BÉRES SÁNDOR
nagykanizsai ktr. törvényszéki bíró, büntető egyesbíró," a cégbírói ügykört is kapta a januári uj beosztásban.
4
DÓMJÁN JÁNOS
nagykanizsai pénzügyőri főbiztost, a kerület érdemes vezetőjét a pénzügyminiszter pü. felügyelővé nevezte ki. Az előléptetés Dómján János kiváló munkásságának elismerése.
m
VADLYA.ZOLTÁN
várost tisztviselő, akit Szász-régenbe neveztek ki számvevővé, kedden utazik el Kanizsáról, hogy elfoglalja uj állomáshelyét, Vadlya Zoltán kanizsai gyökér, kitűnő -tisztviselő, bár-nová is állitották. Kór, hogy ismét egy városi tisztviselő elhagyja Kanizsát, hogy másutt boldoguljon.
*
A KERESZTÉNY TISZTVI- . SELÖNÖK
lelkes műkedvelői gárdája ismét akcióra készül. Most a harctéren küzdő, nagykanizsai honvédek rászonilt hozzátartozóinak fel segélyezésére llár-sányi Zsolt kasszadarabjál: Az a\' bolond Asvayné-I fogják előadni a legkitűnőbb szereposztásban, A főrendező most is n legjobban ismert Mázol Lulu k. a.
*
ZOLTÁN GÁSPÁR \\ nagykanizsai ktr. járásbirósá-gi lelek könyvvezető, irodavezető, korhatárát betöltvén, nyugalomba vonult. Zoltán évek óta \'vezető a telekkönyvi hivatalban. Példás tisztviselő, uki minden szabadidejét a köz szolgálatában tölti. Utódja Rády Károly lelt,
CSILLAG LAJOS,
a nagykanizsai Polgári Egy létnek 53 éven. iát példás hűség gel és munkabírással való gond noka nyugalomba vonult A szo dális érzésű nobilis vezetőség Csillag bácsinak nyugdijat szavazott meg. Becsülettel megérdemelte.
VIsszavonbafatlanni január 18-án nyílik meg a lazinakl tflűöketeg-szanatórlom
Dr. Johan Béla államtitkár március elsó felében érkezik Nagykanizsára
A sok nehézségek és akadályok leküzdése után a lazsnak! tüdőbeteg-gyógyintézet végre odáig jutott, hogy most már visszavonhatatlanul január 18-án megnyílik. Dr. FÜgi vezetö-on\'os az állam által beutalt betegeket január lö-re lüvja be a gyógykezelés megkezdésére, ugy, hogy a csendes megnyitás folyó hó 18-án, hétfőn történik dr. Krátky Istvánné elnökasszony és dr. Krátky István polgármester közbén jöttével. Hogy a nagyfontosságú intézmény megnyílhatott az állam támogatásával, egyedül a polgármesternének és a polgármesternek köszönhető.
Dr. Johan Béla államtitkár teljesen magáévá lette a nemes célkitűzést és messzemenően segítette ennek megváló sitását. Ami dr. Johan államtitkárnak a megnyitásra tervezett lejövete-lét illeli. az\'államtitkár egyenes kívánságára, aki az uj egészségügyi intézetei teljes üzemében kívánja látni, oly értelmű megállapodás tőrtént dr. Johann és az intézet elnöksége között, hogy március első felében nézi meg a lazsnaki szanatóriumot a mecénás államtitkár, amikor a többi kanizsai egészségügyi intézményeket ís meg fogja tekint . _ ^ jsU
létszeresére emelkedett a nagykanizsai törvényszék munkája
A visszatért Muraköz nagyba
A nagykanizsai törvényszék segédhivatalában . Büki Béla irodatiszt most állította össze a lefolyt törvénykezési esztendő statisztikáját, amely teljesen alátámasztja korábbi megállapításunkat, hogy a\'visszatért Muraköz óriási mód foglalkoztatja bíróságainkat és munkájukat megkétszerezi, t\'gydarabok iktatószáma volt 1942-ben 311,7, az előző 19-11. évnél 1000-rel tobb, Bűnügy volt 1941-ben 602, 1942-ben márT247-r« szaporodott fel. Több mint 100
n foglalkoztatja a bíróságokat
százalékos emelkedés. Fiatalkorú ügy volt 1941-ben 282, 1042-ben már 424. Polgári per 1941-ben 154, 1942-ben 207 esetben. Vizsgálóbírói kitűzések 1941-ben 00, 1942-ben 149. Büntető és jkjlgári ítéletek száma 194,1-beh összesen 757, míg 1942-ben I3ííő-pe emelkedtek. Bontóper volt 1941-ben 02, 1912-ben 79. Csödőnkivüli kényszeregyezség nem volt.
A lefolyt esztendő "¦ mérlegét-a törvényszék felterjesztette az ágazság^yriíTnisztériumhoz.
A nagykanizsai Eék-Keresztes tábor mait évi mnnfc&isága
a szervezet januári taggyűlése tükrében
A Szociális Missziótársulat nagykanizsai szervezete petiteden délután tagórtekezlctet tartolt. Száva Nándomé elnöknő megnyitójában meleg szerctet-\' el ü (I vözö 1 te a t a go k a t, j ó k i -vánságait fejezte ki mindnyájuknak az uj év alkalmából és ízt a szilárd meggyőződését hangoztatta, hogy az 1943-ns év ugyanúgy meghozza a . maga. gyümölcsét a társulat keretében, mini az elmúlt esztendő.
Mandukits Celesztin főnöknő ismertette a társulat elnm\'lt évi munkásságát, eredményeit, melyek ragyogó színekben tüntetik fel a missziós nővé rek, yala-mint a missziós hölgyek áldozatos lelkületét, fáradhatatlan munkakedvét és dolgozni a ka-"
rását Szociális, karitatív munkásságának megkoronázása a karácsonyi szerelet-ünnepségek voltak. A társulat áldozatkész hölgyei ez alkalomra 32 kg. kalácsot és más egyebet hoztak össze. Szeretelmorzsáikból llö szegényt vendégeltek meg, akik megelégedettéit, örömmel és hálával eltelve gondolnak ¦.\'jótevőikre.
Mindenki elölt közismert a Szociális Missziótársulat nagyjelentőségű tevékenysége. Ez a felismerés megmutatkozott azok ban a készpénz- é.s természetbeni adományokban, amelyekel a társulatnak juttattak, hogy minél jobban megfelelhessen feladatának. Összejött készpénz-adományokból 1812 pengo,mig
j"""r, mi VÁROSI MOZGÓ cMürtökiői-
Az égisz országban elSszűr Kanizsán kerül bemutatásra az
EMBEREK A HAVASON
NyirB József legszebb irataiból készült remekmű
.. „UFA" világhír adó
HlHaddaok kezdete köznapokon }ö, ?7, ?9, vasárnap ?3. |í. §7 te f9 érakor
a l<ri»<SMll»m adományok ir-léke ligáidon 3348 pingít f«sz
ki.. V.7. osszegbíl 8 szegénygyer-mekek felruházására juttattak mintegy 1700 pengőt, a többit pedig más, hasonló célra fordították.
Ezután dr. Solymár István esperes-plébános egyházi előadást tartott.
„Ferences Ifjaság"
Második évtizede már, hogy a Mariánus Ferences Itondtartomány teológusai a »Forenccs Ifjuság<í-ot szerkesztik. Eddig maguk gépelték és sokszorozták egyes példányait. Most azonban uj ruhában, ragyogó köntösben jelentették meg.
A bevezetőt P. Vargha Theodorik dr. tartomány fonók, a Nagykanizsán különösen köztiszteletben álló tudós hitszónok irja: »Nagy örömet hirdetek nektek\'^... címen. A gazdag tart&Imu lap 5U oldalnyi terjedelmet hittudományi, társadalmi, eaépiro-dalmi és aszketikus munkák teszik ki. Mindenütt sok fojlódó érték csillan i.-ló. A teológus szerkesztők <.-.-munkatársak saját költeményeikkel « rajzaikkal teázik előnyösen változatossá a nivóa lapot.
A vaskos munka mintegy rést vág a külvilág számára hogy betekintést nyerhessen a kolostor ós hittudományi főiekola elfátyolozott világa mögé, hol ezellemdue és öntudatos munka folyik, mig a kia magyar barátok a nagy Élotre kósaül-nok. hogy értékeiket közkinccsé tegyék. Minden oldalon, sót soron örómmol láthatja az olvasó, hogy r magyar ferencesek életre készülő ífju gárdája a kor ütőerén tartja kezét (. annak wllenéie (vagy talán ép azért!), hogy életének súlypontja a kolostor imébamorült csondjv, százszázalékosan beváltja a múltban oly jólesőn tapasztalt hivatását, me-lyot a nagy szeré fi Kendalapi tó ilyenformán fogalmazott meg: hiva-táetok nemcsak Önmagátokért élni, hanem, ha kell, másokért akár — elégni.
A napsugaras melegséget, igaz ferences derűt sugárzó lap tömeges példányszámban kereste fel a fronton küzdő magyar katonát, hogy igy a vigasz angyalának Szerepét töltKe be.
\'Madár Láseló
Tatefea 3-95.
Legszebbet :: legolcsóbban l
1942. január 9.
ZALAI KÖZLÖNY
?zen a front.
H Zalai Közlöny Itt Igazán baldagságat szeres nekünk" — „Rendíthetetlen hittel nz utalsú csepp uérlg kitartunk ém álljuk a uirtat a hauaa Dnn mentén" — & kanizsai hős hnnuéd lmö)a...
n Zalai Közlöny szerkesztőségének tábori leueleslodajébúl
Olyanok ezek e> kedves Írások hős honvédőinktől, hogy abból u belső front ís tanulhat és orót morithet. A magyar honvéd, gyönyörű szop lelkisége árad felénk, amely mól-túré teszi ót arra, hogy a legborzalmasabb rabszolgasorsba süllyedt nép folnrftbadítója éa koresztos lovagja legyen, amely visszaadja neki emberi méltóságát és újból visszaviszi neki vallását, hitét, Istonót. Isteni küldetése von e hós magyar katonának az orosz földön.
A legújabban órkozett honvéd-posta boórkozése sorrendjébon:
Farkat látván honv.
irjo (Tp. 210/85): Messze, behavazott orosz frontról, ahol a honvéd küzd és harcol Istenért és Hazáért, küldi hálás köszönetét annak a kislánynak, *ki iemorotlenül elküldte hozzám a Zalai Közlönyt, amit én bajtársaimmal nagy boldogan olvadok. Üdvözletemet küldöm a kanizsai leányoknak éa az ismerősöknek.
Hebor Andrea érm.
irja (Tp. 210/16\'): Az oroszországi harcok tüzvonalából küldöm üdvöz-letomet Lotenyén lakó édesanyámnak, testvéreimnek ée Kanizsára testvéreimnek ós azoknak u kedves nagykanizsai kislányoknak,\' akík olvn\'n kedvesek ée hozzám küldik i a Zalai Közlönyt, amely itt igazán , nagy boldogságot szoroz nekünk. No aggódjanak, jól vagyok .egészségben. Amig mi itt őrködünk a Don partján, —- addig semmi aggodalomra nincsen ok... NevAk Károly honv. irja (Tp. 228/80): Fogadják hálós köszönetemet, amiért a Zalai Közlöny utján tájékoztathatom az otthoniakat. Nagyon szén csolokodot. Boldog iij évet kivonok dr. Krátky István polgármester urnák és a város Összes lakosságénak. Hazafias üdvözlőitől a Don partjáról. Vitéz Németh József zls. irja (Tp. 222/82): Ma, amikor az oitész világ harcban áll ós a 0]agyar nemzet szino-java iu itt; a messziségben küzd és életét adja az olkö-rot kőzendő boldogabb "ce szehb Ma-gyarorsz ágért, nom mulaszthatom ol, hogy az ón legkedveltebb újságomon korósztül — melyner minden egyos számát itt a Don kanyarban is naponta szeretettel olvassuk — no küldjom mélv BÓhajom ós igaz szo-mtotem szülővárosomnak. Üzenem minden rokonomnak, volt diáktársamnak, valamint az ösbzob leány, és fiu ismerőseimnek, hogy jól va> • gyök ós krvánbk mindenkinek egy boldogabb és szebb magyar jövőt! Baki látván azkv. irja (Tp. 202/01): Kedves őrmester ur és Bankó Ferenc rondőr-hajtársam! Hálásan köszönöm, hogy a Zalai Közlöny hasábjain korosztül rólam megemlékezlek. Fogadják az én, mint a többi, harcoló honvéd rondórbaitáreamnak legőszintébb köszönetünket. Ma itt Ís ós otthon is karácBonyestót ülnek ós ülünk. A kotló között óriási különhBÓg. Otthon meleg otthon, itt a vógtelon
Saját termésű* kitűnő vörös
asztali
lilerankét i-M ffill.
zsrt palackban, Üvegcscróvcl kapható
BeleznainAl.Sugár-ut 53.
hömesék adnak különös hangsúlyt az ünnepeknek. Do azért mégis közel érezzük magunkat szorottoink"-hez ós bajtársainkhoz. Küldjük fohászainkat aiszelek szármán és bizonyára megtalálják azok", akikhez sóhajaink naponta szállnak. Kodves rondórbajtársak! A mi bitünk ma éppen olyan--határozott, mint volt azelőtt, amikor idojöttünk. Hálás köszönet mindenért! Kívánok elöljáróimnak, feljebbvalóimnak és bajtársaimnak nagyon boldog uj évet. Lóránt József honv. irja (Tp. 219/40): Mély fájdalommal szőröztem tudomást apóson] haláláról a messzi idegenbon. Fogadjak őszinte rószvótemet. Üdvözletemet küldöm a kiskanizsai jóhnrá-taimnak ós üzletfeleimnek. Sokszor csókolom feleségemet, kislányomat, szüleimet ée az összes rokonságot. Sok levelet Írjanak. I
Téfej László érv.
Írja (Tp. 210/21): Üzenem kedves Bzüloímnek _és testvéreimnek, hogv a bátyámmal együtt hála Istennők ogészsógosok és jól vagyunk és semmi bajunk nincsen. Odvoztotomot küldöm Nagy Gábornó úrasszonynak, kedves fiának, Volf Mihály bátogosnak és Steinoróknok, vitéz Deák György százados urnák éa kodves családjának. Jól vagyunk. Rendit botot Ion hittel az utolsó csepp vórig kitartunk és álljuk a vártat a havas Don parton. Az ellátásunk kifogástalan. Elgondolni is rossz, mi lott volna, ha a vörös bordák betörtek volna a mi szép hazánkba. Különös újság nincsen. Összes kanizsai ismorÓseímot és jóbarátaimat hazafias tÍBztoiottel üdvözlöm a viszontlátás örömóig.
Kálovlti József érv.
írja (Tp. 210/49): Üdvözlöm a kja; kanizsai sáskákat, az összes rokonokat és jóharátokat. Csókolom a fo-leaégemet, kisfiámat és jó szülőimét. No aggódjanak miattam, egészséges\' vagyok és jól érzőm magamat. Sok lovolol Írjanak.
Marioa József örv.
irja (Tp. 258/30): Lovolom az orosz harcmozókről küldöm, hol Istenbe votott orŐe hittel és akarattal küzdünk szép hazánk és minden magyar testvér szebb ée boldogabb jövőért. Én itt a golyók záporában irtam ogy kis honvédimát. Ugy irtom lo, ahogy a szivem diktálta. Lássa az otthon is, hogy mennyire ól fiaiban a hit, amelyből orót móri tünk az olkövotkozondó nagy harcokhoz. És mi bízunk a mi Istenünkben, hogy \'a mi nagy harcunk a mí fegyvereink .győzelmével fog véget érni. És győztesen fogjuk hazavinni a \'magyar zászlókat. És akkor ol fog jönni a szép magyar tavasz.
Nagykanizsán Ceengory-ut 86. bz. alatt Vakó szülőimnek, kis húgom-
nak, ismeréseimnek sok szerencsével teli boldog uj esztendőt!
Imám a kövotkozó: Honvód imája az orosz harcmezőkön
Istenem, áldj meg bennünket, a fronton harcolókat, hogy megvéd hossÜk az otthonlovoket, fia add, hogy a nagy harcot megnyerhessük, Forró\' imát rebegünk mi lehozzad, hogy áldd mog a szép magyar Hazát. Itt a golyók záporában imánk csak Tehozzád szol. Büntesd mog a barbárt ór-domük szerinti amely ellen harcolunk. Moly lerombolt Istent óa templomot Sujta le rájuk, mort özeknek nincs Istenük, se templomuk, so hitük, se imájuk. Mog-tagadtak éa meggyaláztak Téged. Ezeknek nom szabad ólni o világban, mort ákfcnok nincs hite ós Istene, annak o földön nincs helye. Mert a hit és szorotet a legszebb kincs.\' Felségéé Isten, aki véghetetlenül nagy vagy. no hagyd ol a fronton "harcolókat. Mi hiszünk ós. bízunk Bonncd és o hit ős bizalom sogit bonnün-kot a végső győzelemre. És ha majd győztesen hazamegyünk, hála imánkat Nékod olrol>ögjük, leborulunk szent oltárod olótt ós forró imát mondunk ,hogy mog-segitettél. Anion.
Szépudvary látván érm.
irja (Tp. 202/01): Boldog és dicsőséges uj évet kívánunk a Zalai Közlöny szerkesztőségének és kiadóhivatalának, mint az összes iRinorósoink-nok és jóbarátainknak a messze orosz földről. Szépudvary őrmester és az összes Nagykanizsa-vidéki bajtársak.
..Kérném annaka kisknnizsai sóska lánynak külön .sok boldogság és újévi kívánságomat tolmácsolni, aki lapjával néha megemlékezik rólam, do válaszolni nom tudok, mert a »Sáska kiajány« cini nem elég a válaszadáshoz. Bóívjes cimmpl ellátott lovolot kórok. Dene József érv. irja (Tp. 217/46): Szont karácsony napján kogyóí teljes karácsonyi ünnepeket kívánunk !l Zalai Közlöny szerkesztósógó,nok és olvasó táborának a mesezé Don partjáról. Egybon köszönotot mondunk az .Irgalmas Nővérek kedves főnök nő jé nok nz általuk küldött csodás, érmékért és betlehemi jászolért, úgyszintén a eok újság küldeményért; Köszönetet mondunk a Rozgonyi-utcai olomi iskola igazgatóságának, valamint ezen iskola ós öz Arany János-utcai iskola tantestületének, n III. leány-osztály nörondékoinok és ezon osztály kiváló tanítónőjének, Nagy Bó-lánó úrnőnek, akik szeretett gyermekeink soraival voltak kodvosok bennünket mogörvomloztetni. Büszke lobot városunk o nóvtelon katonákra, a tanitóí karra, mort még mi fegyverrel védjük hazánkat, addig ők fóltő gonddal növelik minden hadban vonult gyermekét a Haza ós a nemzet javára. Végül köszönotot mondunk azon kanizsai kislányoknak, akik voltak szivesok a Zalai Közlönyt ós .egy-egy kedvéé lapot nekünk kyldoni. Kérjük, hogy to- . vábhra is küldjék szorgalmasan azó-retett lapjukat és ma már nom árva fiúnak szánt levelezőlapjukat. ...
Keresztény Temetkezési Vállalat
¦Cigi\'
SÍPOS JÓZSEF
?itat totelon: 387. Lakás telefon: 21B.
Korona Szállodával szemben
Legegyszerűbb és legdíszesebb temetést, szállítást ás oxhumá-. Iiat vállal. Különleges slrkoszoruk, szalagok, zománo sírfeliratok és áz összes tametkezésl oikkek naiy raktára.
Amíg \'Oh alszik
Ojrtno! dolgozik,- Nyugodt űlv.úíi nem zavarja, méolí mcgNoíía roggelr* oz •nyno és Üjdalmallan kiürOUlt.
!!2.9: s$LL®s
üzen az altban
Ebben a rovatban mindenki teljesen díjtalanul üzenhet - hozzátartozójának a harctérre, ha a Bzövoget beküldi azorkosz tőségünk be. A Zajai Közlönyt naponta küldjük a különböző tábori postákon a frontra, mindenüvé, ahol csak zalai honvédek tartózkodnak.
Sohár István örv. 219/53
Kedves Pityui Kigondolni sem tudom, mi lobot," kedves, Magéval, hogy három hónap óla nom ad életjelt magáról, Mielőbbi értesítést várva, számtalanszor üdvözli: Margit. ;¦
Növik József honv. 219/20
Nóvák Döniötörné Tizeni az Ő harcos fiának: Mióta elmentél, üros az én szobám, nincs, aki kérdezzo, hogy van édesanyám. Kérve kéri laton szent nevét, hogy továbbra is őrizze az ó gyermekét. Nyolc hónapi fronton levő nagy küzdelem után, opedvo vár szabadságra a To édesanyád. Most pedig sokszor csókol édesanyád, testvéred, Mariska éa a kis fínnyika. Az ujudvarí keresztszülők is üdvözletükét küldik. Boldog uj évet és szebb jövőt kívánunk ós kórjuk a jó Isten áldását az összes bajtársaidra, hogy egyszer Isten hozzon haza bonhetokot győztesen, szent hazánkba.
Verboveoz György szkv. 219/11
Ozonem, kedves fiam, jól vagyunk, öcséd is jól y_an, adja a jó laton, hogy egészséges légy ós kérjük kegyelmét, hogy továbbra is adjon kitartást és Őrizzen meg bajtársaiddal együtt. Sokszor csókol - szerető édesanyád és öcséd Pista.
Búzás István honv. 264/99
Kedves uraüil November Óta nom kapunk hírt feléled. Csomagot de-combor 28-án küldtünk. Újságban olvastuk, hogy kiaozűat ormot kaptál. Idohaza \'édesapád, testvéred és én jól vagyunk. Semmi bajunk. Adj hírt magadról. Golidolj érted aggódó foleségodro. Sneff József 219/61
Kodves hályám, idehaza jól vagyunk és .neked is minden jót kívánunk. Kérjük a jó Istent, hogy mindnyájan minél előbb győztesen hazajöhessetek. Emlékez édesapánkra, aki előtted már szintén megjárta az orosz frontot. Számtalanszor caó-
%. kész II.
4942, linuir 9,
FERENCJÓZSEF
KESERÜVII
kol édosanynd .testvéreid és az öbz-szo8 rokonság. Szerető hugod Maria.
Sneff Fereno 210/38.
Kedves testvérem, .idehaza mindnyájan jól yagyunk, kérjük a jé Istent, hogv mindnyájan. minél, elébb Jiazajöh ¦sseKk\' ayö/.tesen és mi viszontláthatjuk egymást. Mórt relém együtt várnak ft. lányok. Biz-zái csak a jó Istenben és én imádkozom értetok Hozzá é-. lármátok ki a végső "vózeleinifí. Ix>gyeU\'k azon, hogy a ti fiaitoknak már né kelljen urosz földre menni harcolni, ugv mint édesapád és i:\\ Bízzunk azért a végső uyózelembcn! Számtalanszor csóké]* édesanyád, testvéreid, Összes rokonság, szerető hu-
: Mária. Dr. Kórig Jézssf 217 95
Drága .Józsikáin, öríinimel olvastuk á Zalai Közlöny utján küldött üzoneledot. Örülünk! houfy ijil vagy, segitxon a jó Islen többi\' kedves baj társaiddal továbbra is. Etyjpdjé a Mindenható, hogy szorotet hazánk javára d icsósé;;#s győzelemmel hazajöhessetek orobon és o*.\'ész.séi,\'bou.
Vigyáz magadra, szorptottol várjuk továbbra is kedves soraidat. Sokszor csókolunk és Isten áldását kérjük .rád élt összes bajtársaidra. Sze-\' rotó szüleid és testvéred. Zwllilnger Károly 217/95
Dráca fiaim! lloldoírijiclól knnv-nyos szemmel olvastuk . Vn^totcket a Zalai Közlőnvben, hojfj og^zsége: sok vagytok. Bar Jóska," Géza nwo nincs aláírva, reméljük, hoey ék is, jól vannak. Édes fiam, • remélőin, Íiorv mint hós apádnak méltó; utódja állód meg., h7ivodtút szép hs**^
ziink ImtdoL\'iilásái\'rt folyó nairv kfiz-detomben. klen áld.Wit kérjük min-dnn lépésiekre és az 0 jóságaién bízva, várjuk i;yóz«.d.\'Imes- hazai.\'-resteket. Naivon .szerété anviítok, Rilly, Lvi, Klári. „
Kérjük a kedves hozzátartozókat, akik üzenetüket levélben juttatják a szerkesztőség címére, hogy leveleiket bérmentesiteék, nehogy liünt.\'-tésportót kelljen fizetnünk."
„Sofc könnyel akarunk letörölni, a gondok áradatát feltartóztatni, tehát anyagi erőink határáig kérjük a társadalom támogatását /"
Mindent a honvédcsaládoknak! Minden fillért a hadbavonultak hozzátartozóinak!
Ml ujfjág a Budapesti Élelmi-szernagyvásártclepen ?
A Magyar Vidéki Saj ló tudósiló fővárosi jelentése szerint ion. január 1-U>1 7-ig az élő-és yégoübaromfl piacon az árak változatlanok voltak A tojáspiac cori a hatóságilag megállapított legmagasabb árak volIak érvényben. - A zöldség- és főzelékfélék piacán a liszlllolt paraj óra 180 fillérrel emelkedőit kg.-kénl. \\ gyümőlcspiacpn a ncincsebbfaitáju körte ara 180 fillérrel emelkedett kg.-ként\' Ezen a bélen megjelent mínt újdonság a sárgabélü narancs 3n0- 110. a mandarin pedig .i00-520 filléres kezdő áron.
ÓRÁT, ÉKSZERT,
vásároljon bizalomnál ¦xoUd iuba.i
VÉKÁSY gyula
FS-Btt; dfiimsilo,-, ifci.wítlfltl Te1.iA.3T. vti(4tk, iiiralbilj-tgiOli olciolfbia Litililnck. ARANYAT
I»g«j[»i»bb lupi itban vnitk, \\ir.f >-¦:¦•<.rilci».
Súlyos állapotban szállították be a kórházba a revolverszerencsétlensóg fiatal áldozatát
A rendőrség szigorú nyomozást folytat le
Végzetes szerencsétlenség történi tegnap délben az Erzsébetiéi* és Rozgonyi-uten sarkán,, ami nagy csődületei eredményezett. Ugyanis Kiss Gvula nagykanizsai 22 éves fiatalember egy regi pisztolyt hozott magával Kerellyéröl. amivel játszani kezdeti. A pisztoly meg volt töltve és a kővetkező pillanatban nagy dörrenéssel elsült, golyója a szemben álló Rósenbcrg Lajos 20 éves Király-utca 87. sz. alatt lakú sznbólnnone állkapcsának ,lelsöszögélir hatolt. rendkívül sulvos sérülési okozván. Hősen-hergel előWolle a vér. AzJitea közönsége csakhamar segíís.égé-re sietett, felvitték a néhány lé-
pésnyire lakó dr. Halász OTI orvos rendelőjébe, ahol az orvos az első segélynyújtás után telefonon kihívta hozzá a mentőket.- akik Rosenbcrget a kórház sebészeli osztályara szálli-lollák. ahol műtétei végeztek raj la. Rosenberg állapota súlyos. A délután folyamán a rend őrség részéről detektív szállt ki ti kórházba, hogy a súlyosan sérüli fiatalembert kihallgassa. Ma délelölt ugy- tudjuk — vizsgálóbíró szállt ki a kórházba Rosenberg betegágyához, aki eskü alatt kihallgatta a szeren-esetlenség körülményeire. A rendőrség szigorú nyomozási folytál le ebben az ügyben.
Halálos dráma egy muraközi cigány tanyán
Egy cigánylegény Késével leazuHa bátyját, M a helyszínen elvérzett
Drávadiós. január\' í) (Saját. tudósít ónklól) Halálos dráma játszódott" le a drávadiősí cígány.tanyán. Ignác István 31 éves cigány szóváltásba keveredett öccsével, a 21 éves Ignác Jánossal, akit állítólag bántalmazol! ís. A két cigány annyira összekapott egymással, hogy János előkapta kését és azt teljes erejével bátyja vállába mártol-ln. A szúrás* olyan volt. hogy a lÜtlfít éi-le és Ignác István véréhe összeesett Xem lehetett raj-la segíteni. Mielőtt ínég komoly
segilsvg érkezeti, a helyszínen elvérzett. A leslvérgyilkos legényt a csendőrök elfogták és vasraverve beszállították a nagy kanizsai ügyészségre.
A vizsgálóbíró kihallgatta a (Irávadiósj fialni Káint, aki azzal védekezel!, hogy bálvja letl-leg bántalmazta öl es ah\'íl rótt. hogy megöli öt. azért védelmében nyúl! a késhez
Á vizsgálóbíró letarlőztnlásb* \'helyezte, l\'gvéhen a csendőrség I oly tutin ;i( nyomozási és » tanuk kihallgatásai.
Tél hideg, nyár eső nélkül
1740-ben volt Európa leghidegebb tele
Volt már olyan tél. amikor karácsonykor rózsák illatoztak és márciusban cseresznyéi szüretellek. A krónikák szertnl rendkívül érdekes időjárása volt az 1180. esztendőnek. Az erdő madarai már decemberben kicsinyeiket etethették, januárban virágpompában úsztak a kertek, februárban pedig megjeleni ok az első gyümölcsök a fákon. Május végén megtörtént az aratás, augusztus elején pedig szüretel lek. A feljegyzések szerint ugyanilyen léi volt 1229-ben is, amikor karácsonykor ibolyától illatoztak az erdők. - továbbá 1211-ben. amikor márciusban megérett a cseresznye. 1804 januárjában virágba borultak a gyümölcsösök.
Előfordult, hogy léiről egyáltalán nem lehctelt beszélni, pl.
1807-ben. 181í6-ban télen olyan meleg volt. mint a legkellemesebb nváh\'napokon 1873. 18N2, 1885. \'1805 és 1800 ugyancsak nem hozol! telet. A téli öltözékek néni is kerüllek elő a szekrényekből. Az emberek januárban is nyári ruhában járlak és ingujjra vetkőzve söröztek asza-l.ad cg alatt.
Ezzel szemben a krónikások sorai közölt olvashatunk olyan eseteket is, amikor szibériai hideg ülte Európa .területét. A legszigorúbb hideg, \' amelyet Németországban észleltek. 1740-bon volt. amikora hőmérséklet nulla alatt 00 fokra süllyedt, likkor a fagy /olyan mélyen hc-liatoll a földbe, mogy a hálotta-Ual sem lehetett eltemetni, májusban pedig vastag hó- és jégtakaró borította a földeket. A
MUSTOS FERENC PAPI RN AGYKERESKEDÉSI
ErjKstébet-iér 4. Uj talafonszérn: 305.
I osomagoló-, henger-, havanna-, kenyeres kalaposomagoló, állványpspir, zacskó, nátronzsák, papirszőnyeg, papírszalvéták, üzivarkahüvely- és pspirok és egyéb i mindennemű papíráruit.
Fekete légoltalmi papír ivekbeu isméi Kapható.
Ajánlja :
földeké! egyáltalán nem lehetp.ii megmunkálni, 11 hajóforgalom megindításáról pedig szó sem leheléit. 1718-ban áprilistól október végéig \'egyetlen \'csepp eső sem hullott, éppen egy évszázaddal később pedig.a nagy forróságban még a folyók is kiszá-radtak, EsŐtlen év volt még nz 1880. és 1885-ik esztendő. 1842-ben olyan bőség uralkodott, hogy semmi takarmány neoj( lermelt és az\'állatokat minden-képpen áruba kellett bocsátani Hasonló év volt 1893, mikor ugyancsak hallatlanul kévéi csapadék hullott\'a földre.
KI8KANIZSAI ÉLET
Kískanizsal hírek
A Rém. Kat, Egyházközség Segélybizottsága megkezdte az 1943. évi gyűjtését a hadbavonultak, hon-v\'d\'k hozzátartozói és Klskanlzti szegényei számára. Fogadjuk a lelkes (íviij\'öket hazafias szeretetlel.
A SegMybiioltság műkedvelő gárdája ülvrís László fö\'dniüvcs, rendező irányításával uj müvet hoioti a kiek.inizsai >zinpidra. Alföldy Géza: Bundás Marci c. három felvonásos vidám vígjátékát adják elö a farsang egtlk vasárnapján a hadba-vonul\'ak hozzátartozói felsegélyézé-. sére.
A kiskanizsai Missziós brány-egyestllet szintén műsoros est keretében mutat bc értékes színművet, ugyancsak nemes célra. A leány-gárda legjobb szereplői játszanak.
A kiskanizsai Levente Egyesület* ben újra megindul az élet. Az egye* sülét műkedvelő gárdája Igyekszik a farsangi időt kihasználni, munkásságát nemes célra áldozni.
Tudomásunk szerint az egyesü\'et vigalmi gárdá)a a honvédek szolgálatába álii\'ítia te teljesen crkö\'c.-i és anyagi támogató munkáisagát. Fcy birka farsangi estet rendez az egyik farsangi vasátnap, melynek műsorát Bojtos István vezetöíöoklató irányításával legközelebb állítja Osize a vigalmi gárda.
A levente zenekarba sok uj la-gol vettek fel. A kiegészített zenekar Weck! Gellért karmester buzgó mukásságával ismét elfoglalja a régi helyét és értékes zenei munkáságot fejt ki a ]övöben.
Klskanlzsa a bonvédeinkért
Mintegy 20 gyűjtőivel köröznek Kiskanlzsán, melyen a hadbavonullak szegényebbsorsu hozzátarozéi fclséiiltésére gyűjtenek Az elsőszi* nm gyüjtöiv eredményét Itt közöljük:
Plander Gy"rgy Varazsdiu. 71., Baíohyal József Ba|csal-u. 34. 30-30 P, Varga József Ba|csal-u. 62. 25 P, dr. Anek Antal, Plander Bol-di\'sár Bajciai-u, Dervallcs Ferenc cipész, Tialér József AUótcmetö-u. 20-20 P, Varazsdi ulcából Bagó-
KÉPKERETEZÉS,
szentképek
legolcsóbban kaphatók
Datavo hadirokkant Dttla&B kípkerctczöiií I
j\'tj i\'ó ui 4 in?, udvarban.)
1942. lan.u.ár 9.
nyai Láazló, Kruusz J6«el, Kin
UuM 11 PoW Qyürgy Bojciin-11
15—19 t, Var|« József Fe\'solemtlfl-uloi 12 p, Varaiidl-ulcából: S-mo-dici József, Orizag Qyö\'gy, Varga Ferenc, Dolmányul QyOrjy, Muczer József, Polli László. Barloi László, Nádai üyörgy, Mibalecz Janói, Jámbor Józsefne 10-10 p, Ba|csai-ulcából: Farkas Lász\'ó, Horválh OyOrsy, Vmcze Sándoiné, Magyar
Íózsef, Sneff lózsef, Magyar Ferenc, íolmányos József, Milei Lásiló 10-18 p, Alsótemeiö-ulcából; Polti Qyflrgy, Flumbort József 10—lo P Snelf Oíörgy Pápai u. 11., Kilcsci FcrencIFelsOlemelC-u. 4., Varga Ferenc Kiarác-u. 23. Is Málét József Ha|galó u. 14. 10—10 pengői adományozlak a nemes célra.
—le—u-i—
NAPIREND:
Kjjöh gyógyazsrJÁn ugveht: Ma Piombatoti t* -Sleifviiltó gyógyszertár lírzaébet-tér 21., holnap, vuuárnup Hz. Moria gyógyszertár Kiraly-u. 40,
KialukoizaAn az ottani mi&ftuav-tór aliando iijftitletao •k(*lfillat«t tart.
Naptárt Január t. Iiombat Ittiia.
köt. JullAn tt. - Protestane Kartell. • lzr. Bob 3. — Január 10. VasArnap Kom. kat. Ittnt owilád. - Protaitáas
Melánia. Izr. Seb. 4.
Vidéki előfizetőink
síim figyelmét felhívjuk, hogy — mint a Imi Közlönyben több ízben ktzöttük — miniszterelnöki rendelet a lapok árát kiltttzóleg megszabta. Eszerint a Zalai Közlöny eléfizetési ára január l-tit havi 320, negyedévi 920 P. Azokat a vidéki clilixetöinket, akik a meit etedékes eló-fiieltst dijaikat még a régi össtegben küldték be, tisztelettel kérjük, szíveskedjenek a többletet pótlólag beküldeni.
A kiadóhivatal
Magyar hősök
Kimagaslóan bátor éa vítéií májra-tartósról tett tanúságot Szántó Tibor Őrmester, egyik gyalogezredünk sza-kmzpsrancsnóka. \\
1042 október lö-én egy roham-csoport élén ótkolt Hudkirio helység mellett a Don folyón s csoportjával hátulról megrohant ogy drótakadállyal és aknazárral körülvolt p|-lenségoa géppuskafészket. A fészek őrségéből 6 főt megseinmisilott, 9 bolsevista katonát nődig foglyul ejtett s egy géppuskát, ogy géppisztolyt, továbbá kézi fogy verőket zsákmányoltak. Vállalkozása során ro-hamcsoportja, s6t maga Szántó őrmester is niogsobosült ,mégis befejezte a- feladatával kapcsolatos fol-doritést is, majd foglyaival és zsákmányával együtt hiányttilnnul risz-nzavezotte csoportját. Hósios magatartásával a nehéz vállalkozáa alatt példát mutatott bajtárnainak.
- (OTl-orvosok köréből)
Hr. Majoros János és dr. Motdo-ványi Antal nagykanizsai OTI-orvo-•okat máa megyékbe körzétkezelő
ADÓ, MÉltLEM, KÖNYVELÉS, IRODASZERVEZÉS
kSrdéealUo,, bi Upao.talatu oenkártö
DR. KARCZAQ REZSŐ
ROKg.nyl\'Utaa 0.
ZAÍJAI K0ZL0NY
Kinevezések az
forgalmi adóhivatalnál
A pénzügyminiszter Bál ka v .lózsél nagykanizsai, Vámos Zolién csóktornyai állampénztári 1. oszt. tisztekét áUampénztári fö-liszlekké a IX. fizetési osztályba, Bohuss Gyula Árpád lete-nyel, ifj. Óvári László csáktornyai adóhivatali gyakornokokéi áihimpénzlári II. 0. tisztté a XI fizetési osztályba, Burgics László és Murányi Emii nagykanizsai forgalmi adóhivatali I. 0. tisztekéi a IX. fizetési osztályba forgalmi adóhivatali főtisztekké. Zaluta István, Nagy Károly és Piltner József nagykanizsai forgalmi adóhivatali II. o. liszteket a X. fizetési fosztá(yba I. o. íor-galmi adóhivatali tisztekké, Gyt-mes István, Hermáim János, Fög Tibor nagykanizsai forgalmi adóhivatali gyakornokokat a XI. fizetési osztályba forgalmi adóhivatali II. o. (tisztekké, Molnár Sándor, Biró Frigyes, Pejkó József, Horváth István, Ki-
állampénztárnál, és pénzügyőrségnél
Byóssy László, Hatmai István, Szányi István, Laki Zoltán és Schuch Győző nagykanizsai forgalmi adóhivatali dijnokokal forgalmi adóliivatali gyakornokokká, Ferencsina Rezső csáktornyai pénzügyi irodaüsztet a IX. fizetési osztályba pénzügyi irod\'afőtisztté, Wrána Dezső nagykanizsai pénzügyi kezelési gyakornokot a XI. fizetési osztályba pénzügyi Írod a segédtisztié, Hajós Géza csáktornyai m. kir. pénzügyőri biztost li, oszt. felügyelővé, Zeke László stridó-vári m. kir. pénzügyőri I. oszt. vigyázol pénzügyőri fővigyázó-yá, Keizer Mihály nagykanizsai, Balog Tivadar csáktornyai, Bej-czi Imre csáktornyai, Táncsics Vilmos nagykanizsui, Somogyi József Csáktornyái és Németh Ferenc lenti m-./kjr. pénzügyőri \\ II. o. vigyázókat ÍI. o, vigyázókká nevezte ki.
A magyar (egri) normát a polgármester nifósiM-TBíie
A nagykanizsai szegények és ellátatlanok ellátását és megmentését célzó magyar (egri) normál, amiről már ismételten megemlékeztünk lapunk hasábjain, a polgármester a mostani, fokozott .szükségletekhez képest - újjászervezte, hogy ne legyen egyetlen szegény se Kanizsán, aki a nehéz tél alatt né legyen a szükségesekkel ellátva.tEgyet-len szegénynek sem kell Nagykanizsán elvesznie. A nagykanizsai lelkes gyűjtőíhólgygárda, a társadalom áldozatkész hölgyei, mint a kereskedelmi iskola nfii tanfolyamának hallgatói most házról-házra járunk n szociális-alap céljaira gyűjteni, hogy minél szélesebb mederben folyt altassák az embe rmentés nemes munkája. Vannak spkan, akik eddig Is.önszántukból ad-
orvosokká rendelték kí. Holyoltosi-tésükkol dr. Peéry Jánost és dr. Szigothy Aladárt bizlák meg. Dr. Peóry János dr. Moldoványi kőrzo-téuek orvosi teendőit látja el dólolólt fél 8—fél 0-ig az OTI székházában, mig.dr. Szigothy Aladár dr. Majoros körzőiének orvosi leendőit vállalta magára ós az pTI-bolegokot délután 8—-4-ig fogadja lakásán.
— (Klnevazss)
A földművelésügyi miniszter Perjés László városi kertészeti inti-zót ideiglenes minőségű gazdasági segédtanárrá novezto ki.
— (A nagykanizsai Cicslo heleap taggyűlést tart)
A nagykanizsai (.\'rodo-cgyesüloU holnap, vasárnaj> fél 12 órakor január-havi taggyűlését tartja a ferences-plébánia le\'hértermében. A Credo testvérek minél nagyobb számban való megjelenését kéri az elnökség.
lak a nemes\'célra a gyűjtőknek havonta, ezek legyenek olyan kegyesek és emeljek\'fel önszántukból eddigi nemes adakozásukat, akik pedig eddig még egyáltalán nem adtak, azok legyenek tekintettel o nélkülöző embertcstvérekre és tehetségükhöz mérten vegyenek részt az embermentés gyönyörű szén munkájában és ha a gyűjtő hölgyek megjelennek lakásukon vagy üzletükben, adjanak jó szívvel, hiszen embertestvérünk az, aki éhezik és nélkülöz. Ha pedig n gyűjtök üzletben és lakásban is megjelennének egy-egy helyen, szíveskedjenek megmondani, hogy az üzletbén már adakoztak. Ne vegyékfrossz néven, ha véletlenül otthonukban is felkeresik.
— (Halálozás)
A veszprémi káptalannak mély gyásza van. Dr. Kadrányi Viktor kanonok, prolátus éloténok 70-ik évében elhunyt. Ma délelőtt tömöttek a szókosogyházból óriási részvét mellott.
— (A Klskaninai Pelgái i Olvasókör)
folyó óvi január hó 17. napján este V órai kozdottol tartja egyesületi székházában tisztújító közgyülé-
öét, moly már a mogjolontok számára vató tokintet nélkül határozatképes lesz. Vezetőség.\'\' (:)
— (zrínyi Mikiéi kéét a Slnger gépkereskedéi kirakatában)
Sándor Mátyás fostőmüvész alkotása — Zrínyi Miklós pompásan sikorült kéjx) — a Sínger-félo gép-kereskedés kirakatábun közszemlére ki van téve. Ezzel kapcsolatban
Hofherr-Schrantz gépek, filáoiíí petróleum
UNG.ER- UJLLMAJ\\ N Kl^EK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN 8h»ll gázf6z&k átvehetők. Solyóioiapágyak afrntfen aaqka«ffÍ«1at elflra randalja Bsegl kaphatók,
Sándor Métyáa feetőmüvóez annak a kósléeirs kért fel IxmnQnket, hogr tévob az » hit, hogy Csáktornya néhány lelkes mű vész pártoló. tpíotó i-mbero mogbiítta volna gróf Zrinrl Miklós, a hodrozér f> költő képének mogfeateeevol.
- \'Szavatossági biztosítás)
Jogszabály az, hogy mindönki szavatol azért a kárórt, amolyot mulasztásával vagy gondatlanságával ombortársának tostt épBÓgébon vagy vagyonában okoz, móg ha ozon kár okozásában vótkesség kifojozotton nom in terheli. Kelolősok vagyunk tehát úgyis mint magánember, ugyía mint gyáros, földbirtokos, háztulajdonos, vállalkozó, vagy bármoly más foglalkozásban, magunk vagy alkalmazottaink másoknak kárt okozó tény kódoséért. Az 1857-bon alapítóit legrégibb magyar biztosi tó, az Klsó Magyar Általános Biztosító Társaság helybeli fóügynöksége: Ceongory-ut 2. szám alatt készséggel ad felvilágosítást. (:)
— (Mózes László nem jelent meg az ltéleihhdetéseD)
Tegnap lett volna a háromévi fogyházra ilélt Mózes László volt zalaegorszagi tűzoltóparancsnok előtt &z ilélot kuiirdetése. Mózes László azonban nom jelent meg Zalaegor-Bzegen a törvényszék alőtt.
(Polytkiaa az 1. oldalién
tatni magái. Ha ezt.a háborút végio akarjuk küzdeni,\'mindenkinek teljes cröfeszitéssel kell dolgoznia inig a tengeralattjáró-veszélyt teljesen ki nem kapcsoltuk.
A keleti front hirei
A Pest zürichi jolontóso szerint a kololí harctérről érkezett birok szerint a Don középső ós alsó szakaszán, valamint a Kaukázus olö-torébon az utolsó 21 órában móg növoko<lott a harcok hovosséjío. Mindkét részről nagy tartalékokat vonlak össze. Eszak-Kaukázusban a szovjet hadnizetóBÓg •>nagyszámú szil)ériai lovas csapatot "Yotott harcba, Volikijo Lukinál a német páncélos csapatok támadnak.
Az afrikai front hirei
(Pest) Afrikából Zürichbo érkezett jelentés ezorint a Kömmel hadsereg Buorattól nyugatra a misura-tai védelmi vonalban orós állásokat foglalt el, amelyek elótt azélos ak-namozók húzódnak. Montgomory most fliotvo orós tüzérséget vont előre. II ir ezorint az uj vonalak elótt már megkezdődöm a tüzérségi harc és számolni koll u gyalogos és páncélos harc megindulásával is.
A News Chrontclc a mdtoélk arcwnalrél
Az angol sajtó ismét visszatért a második arcvonal kérdésérc. A News Chrónicle ezzel kapcsolatban ezeket írja:
A »második arcvonaL megvalósítását az a körülmény teszi .szükségessé, hogy a .tengelyhatalmakat nem sikerült kiűzni Észak-Afrikából, de nem sikerüli elfoglalnunk azokat a tengeri támaszpontokat sem, amelyekről kiindulva, megtámadhatjuk Olaszországot. Az\'észak-afrikai helyzetben az utóbbi hetekben nem köveikezeit be ja-
BJíj basznál! mérlegek
Iliin «III ilstlM
Javítások jainismi.
FRANK
merle». oaiamban
EBIva»-!í, 2/a. • Tnlelon: 600.
ZALAI KQZLfljjfV
J942, Január 9.
villás. A tengelyhatalmak jelentős erősítéseket kaptak és világos, hogy a szövetségesek súlya még nem elegendő a győzelem kivívásához. Akár sikerült ki\\ űzni a tengelyhatalmakat a Földközi-tenger déli partvidékéről, akár nem, a brit—amerikai csapatoknak szilárdan mc\'gkell vetniök lábukat Európában, még mielőtt a nagy szovjetorosz offenzíva kimerül és főleg még mielőtt a németeknek ideje lenne újjászervezni hadseregüket, hogy megkezdjék a nagv nyári támadásukat Az ellenséget kényszeríteni kell, hogy legalább 50 hadosztályt vonjon el tartalékaiból.
Nmnklng-Kina hadatüzent Angliának és az Egyesült Államoknak
(Stefanl-iroda) Nankingi értesülés szerint a kiuai nemzeti kormány hadatüzcnt Angliának és az Egyesült Államoknak. A kormány propagandaminisztere a kormány képviseletében formai nyilatkozatot tett erről a kérdésről a törvényhozási gyű. sen.
A francia minisztertanács ütést tartott PJtmtn elnökletével
Vichy, január 0 A Német Távirati Iroda jelentése szerint a francia kormány tegnap minisztertanácsot tartott. A minisztertanács délután fél fi órakor tilt össze Pétatn tábornagy elnökletével. A kormányfő bizonyos kérdéseket vetett szőnyegre, amelyekről most megbeszélések folynak a német és olasz katonai halóságokkal. A francia minisztertanács ezután aziélelmezésikérdésekről tanácskozott, majd a leszerelt tisztek, altisztek, valamint katonák helyzetével foglalkozott.
Angol repülők Észak-és Nyugat-Németországot bombázták
A N\'émel Távirati Iroda jelenti, hogy a mára virradó éjszaka angol repülőgépek Eszak-és N\'yugal-Nőmotország fölé repültek be. A ledobott romboló és gyújtóbombák néhány nyu-gatnémelországi helység lakónegyedeiben okoztak károkat, de káaok voltak a polgári lakosság körében is. Ilirek\'szerint az ellenség több bombázó repülőgépei vesztett.
Képeit
It\'Kolüflóbtinn keretezi\'
Horváth Lnjos, Fő-ut 2.
Nagykanizsa megyét város polgái int* terctől.
Tárgy: Az onríjjgyWe\'it kípvlatlő-válssitók i.ííjutfyiíiiinrk klfgasttása.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy ax 193» • XIX. t c 223. } 7. bek, valamint a 372 9 0\' 1940 B. M rende\'et élteimében n törvény 13 §-.1han foglalt rendelkezésektől ellátóén az 1P43 évben la kllgatilái utján kell el-kéasltenl az .orsiájjgytllésl képvlsalőválaix-lók névjegyekét.
Az orfxÍKKviHínt képviselőválaizfók 1943. évi névjegyiékébe hlvalalból k«ll felvenni mindazokat, akik a vá\'eiztói jogoiultságuk egyéb kellékeinek birtokában n kü<azTlss évében elérik a válassldjogosullsághoz iiiejiwvínt életkort. Azokat, akiknek a név-Jegyiékbe való (elvétellé bármily mái elmen nyílik meg a joguk, kérciUkie kell a nétjegyidkbe Felvenni, ba vJlasztú|ogo-BuHiitiuk.il Igazulják. Aiok, akiket s kl-Üazüás évében káré«ükre kell felvenni t névjegyzékbe, kelésüket |anuát 31-Ig ter-lesilheHk elő nálam, Illetve a gondnoki hivatalban Rosgonylu. 27. mim alalt.
Aiokta, akik a vá\'aizfó|nrosullbáglii» megkívánt IS, llletfi\'ag. 30 évei életkort a kügaitllt évében érik el, ózonban a névjegyiéknek a kUgaallás évét mexelózoen legutoljáié tflrlint összeállításakor más kóziégben, Illetőleg váróiban laklak s így uj lakóhelyük aiiéí|fi;y/íkb« való felvé:el liánt hivatalból nem Inlézkedhellk, nin-tán az előző bekezdésben foglalt rendel-kezéiek ai Irányadók.
A névjegyzék kiigazítására a 2S8 30S/ 193*, U, fyf rendelet klegészltre a 320 200/ 1D39. B. M. rendelet 1. és 2. bekezdésében foglalt rendelkezésekkel nyer alkalmaiéit. Nagykanizsa, 1913. Január 4.
h Polgármester.
Táigy: A cukoijrgyek bevallási Idejének meghoss\'iabbitása.
Hirdetmény.
Minlhogy a cukorlegyek kiosztása kí séil szenvedett, mert a jegyeket etkéi-e kipluk meg, ut.ulloltam a kereskedőket, hogy a cukorjegyek 1. ss, szelvényeit január Ki-fű mindenkinek válliák be. 8 szelvényeket jinutr Ki. él lífkfl költ cl kell számolni. A \'i cs azému szelvényeket 15-lke helyeit 23 Uátg lehet és kelt beváltani.
Nagykanizsa, 1943. január 9. si Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgár mos terétől.
Pályázati hirdetmény.
A .vitéz nicybányai Horthy Mikiéi M» , gyirorsiáb Kormátwzója 10. évi oraiág-látfl amiéire létestllt srgíly a\'apUvánv-, vaiynnáotk kam»l|ÖvadelmébóI az 1141. évi március hé t én néhénv olvan ezitlA po-tban a 18 életévét mi? ii\'iti töltött, larélyra szoruló ii it 1089:11 t-e. 22J I i él ttS 9-b alapja., kiadott M.2C07IK9. M. S. s>ámu kormánvrende-let értelmében hadlárvának tekintendő törvdnyes stármizasu •gyén fog segély-icn részeilltelnl. akinek atyja mint le-gényiégl állományhoz tartozó honvéd. Ille-lölet* csendőr-egján, az ország tcrtlle é-nek vfssiaizenéséértéi megvédésért folyt harcokban a megnagyobbodott hazáért hőH halált hali.
A segélyeket az alapítólevél sserinl s mindenkori ni. kir. honvédelmi miniszter adományozza. A lecélyek álla\'ában egy-airri pénzsegélyként adománvoztatnak A mindenkori honvédelmi miniszternek jogában áll már a segély elióizbeni odaítéli-¦énéi la méltányos cselekben akként dflu-tenl, illeialeg ugy ítélni oda n «fKélyt, hogy a pályáió a segélyt methtlározolt éveken át. anélkül, hogy aria ujböl pá-lyáinla kellene, elviheti.
A tfgílvek elnyeréie Iránti folyamodványokat a Járáil tóazotgiblrónál, várótokban a polgátmeile.nél, Budapeitcn a ka-UUeil eíflllá.éknél kell benyultinl A kir-vdny.k beuynJWaiiiak k-atázl-Mo : 1943. j—ár M «
A megjelölt közigazgatási vezető liszt-vtielök a boaiájuk beérkezett folyamodványokat megfelelően záradékolják í% köz-vellenQI akként terjesztik fel, hogy azok legkésóbb az 1943 Január hó 31-lg a honvédelmi mlniiztérlumba (14. osztály) be-érkeizcnek.
Rlkésve éikezS kérvények llgyelcmbe nem vétetnek.
Az árvák, akik csak gyimjuk ulján pá-lyáihitmk, pályázati kérvényükhöz mellékletként cialolni ksteleiek:
1. hadláiva mivoltukat igazolá hitelt érden lő okmányt éi amennyiben abban si árva pontos születési Ideje [eltüntetve nem volna, ugy i pályázó áiva születési anyakönyvi kivonatát Is,
2. ugy a flu-, mint a leány árváknál a lefolytatott vagy már bevégzett tanulmányokról szóló likolal bizonyítványt, ttet-ler; alkalmaztatásukat Igazoló bizonyit--mnyt vagy okmányt,
3. nyomorék vagy keresetképtelen árváknál ezen állapot Igazolására hatósági orvosi bizonyítványt, amely a testi fogys-tékoiság vagy keresetképtelenlég inlben-létH éa fokit is tüntesse fal, — végül
4. ar árva vagyoni viszonyalt résalete-sí.i feltüntető hatósági bizonyítványt, melyben azt ii fal kell lantéin!, hogy az árva élvez-e és h* Igen, kllől ée mllyeu éitékU nlapltványl Jultnlást, Oiztőiidijnl, ellátást.
Nagykmlzaa, 1942. december\' 30.
Polgármester.
Vásároljon
Horváth Lajos
üveg.- és porcellán-kereskeriésében
Nagy választék várja Önti
Fí-u« 2.
Talafon : 647.
jHUJWÖS áRflMSZQlGfijíATO Rí.
ÁramftzAmlAk ffixeiSéajo, retktnináVoiók, hibsibejetentérsek saskaj;er>a f « ! v I láy o « i t í\'m * mdtaden viliamon kéictlA «ben deleI5H 8-«ól déluUn 16 óráig. Csengeryw5i > te 1 efon 294.
KÖMÖnetuyllvánltáö.
Mindazon lóbariloknsk, Ismerősök nek, kik Iraglkuaan elhalt kisleányunk
Marftltkánk
temafésán résztvetlek, vagy bármi módon fájdalmunkat enyhíteni síi veiek vollak áa különösen kőszőne lel mondunk Lena Oyula kánlor urnák, kl a temeléicn való tínvk*. déléért egy fillért cl nem foglalói, ezulon mondunk mindenkinek hm, köizSnttef. "
JAgar «¦¦!«(]
ÁLLÁS
4 gimnázium és 2 paadaaiagi ti\\á, mOvaa Isktlát végzetl, német-, horvát, és vend nyelvel besiető, nóllen flitaw ber gaidaiégba, ctak Irodába, elhslvuk. déit kerea. Balek Zoliin NsgykuS Attllau. 40. " "B
Tsinulöflul azonnal felveai Oolenizl» dlvatUiIsl. &
VUvazetékaieielő «aféilat éi vlzvut-tékazeralőtunonetot felveszek. Túih y,,. del vizvazatékszerelö.
VlllanyaKtiral6 taitononhat IhV.
tessei keresünk. Clm s kiadóban. jg
Kw.-á\'iiiiit\'oíiol tud* Ügyes kilatdllal ssonnal falvenank Valica és Daiiiicli, tj
¦•jAranttl.azonnal falvuzsk. Klnlztl-utca II., foittnlnt 2. M
Lasanatal TUdőbateg Ottonili épo^ nit, kézllaányt éi \'i moiónőt felveiiBnk, Üseml gyakorlattal rendelkozök előnyben Jelentkezés : Sugár-ut 18., emelet, reesti i/iftsl Vilfllg. V
Becsületei, megbllhttó klfuIAIaArtrl
felvessünk. SkerTák éi Radici, lloilhz Miklósai t..
adAs-vé-Ül
Uraiigi klfogáatilan azSrmés l.aoal-lAbxaak, megdiiáiból eladé. Lőbl nQci, Bazár udvar, Jt
Megvételre keresünk üöfl-as axatag*
ffti-Aazzlp eredeti golyóicsaeágyaut, cstie li lehetséges. Hunglila Kefegyár, Sxemere-nlca 4._ M
Jő állapéiban levő Ifsitl-ktpeny m\\múi, József flberceg-ut 58/a. •
¦IcdeiRieyer vitrin, szalon-garnitúra díván, mángerló, pálmák, szekrények, képkeretek «la ti ék. Siiáf-ut t. K
Vennék Cholnoky Jenő: Kiadóhivatal.
PQrósjx porosa kályha ratgvíltlta kerestetik. Orünfelá, Mlgjaru. 21. 67
. 2« rekesmb Iwjófaaxak, kézldarálú, képkeretek, keményfa-pallök, \' burgonya* juzó, konyhabútorok, 31-os uj nugasiuni sevró nökípő eladók; Relnltz, Viktória téglagyár. 12
HEkéetia, gyönyörű modern é> izőnye-gak, atfg használt, eladok: Horthy M.-ut 11., II. emelet, ojtó
Méaai*raxAk>birendeiésemet ellé-
nám. Iiv. Sattler Oyuláné, Ktalwf-u. 7. W
Nagy faktaaau gsráasra vagy kocsiszínre alkalmas, elaSet Csengeiy-ut 11. iz. alatt.
BÚTOROZOTT SZOBA
K a lfln bejárai sí bútorozott szobát keresek fürdőszoba- haiználaltsl. Clm aklldó-hlvatalban.
PJatfll házaspár bulai-oaotl aiobál kerw, esetleg ftlrdőizoba-hasznáUtlal. -Soltész, Köipont-azálió. «
ÉS 1NQATLAN
Nagyobb laidhlrlokot berke, Jövedelmeiéi bérházat eladásra közvetít H> vaib, Sugár-ut 42,
zAtm küzlAiiy
politikai NaPILAP.
Ktadjn: „Kllzgudaeftgl R. T. Nagykanliis". Felelős kladö: ZalaJ Király, Nyomatott! a „Külgazdasági R, T. Natjyki.nlmu
ayemdijábu NaBykaaizaan. INyouulaérl talel. ZalaJ Kiralyj
foarto!
Ota:.....—----------------
Bandiokoajt: ...........1......| 88» 6vf., 7. u. Nagykanizsa, 1948. január 11 hétfi Áru 12 fillér;
Wborljoita:............................. "¦"¦\'"•¦¦«¦»¦»»»«»»»»¦^^
ZALAI KÖZLÖNY
Szerit eazt&iejí éa kiadóhivatal) Fouí 6. n/im H/crkeaztilaéjíl éa kiadóhivatalt tokit on 78 aj. Megjelenik minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Btöflaotöul asa: agy hrtnajim S pnniíö StO i\'tllój\'.
\' negyedévre O pi\'ü (ß 20 tUIAr.
Egysa ssém: hétköínapfa Hu., atom baten >0 fiit
A legszebb királyság...
Irta: r. Tóth 11 L«V*u
ferences hitoktató
ttgv oaodaazép, agy örköéletü királyság polgórftiról akarok szólni: ü gvormakrol. A lagszebb királyság it Yölciön, a legaranyosabb, a legártatlanabb polgárokkal, a gyermekak-kel éa a bgnatelmasabb la, mart u {?vermekak országa az egész világ. Mindnyájan ismerjük a boldogor-izág jwlgárait, mtrt hiszen ott vannak mindenütt, viskóban és palotában, átdugott falvak és városok utcáin egyaránt.
Gyermek!
Mi mindent rejt magúban •/. a izó? Mennyi (kömet ós fájdalmat, mennyi tövist 03 rózsát, Oyormok .. K szó ogy ogódH világot foglal magában, fia mégis hány szülő intézi u maga kificamodott, eldurvult lolki-béga szerint az apró ember-palánta noreát, jövőjét. Az egyik családban mint fölöslogos, ócska hutordarabot ide-oda lökdösik, másutt, mint valami házíbálványt mindon és mindenki fölé helyezik, valóságos kis zsarnokká nevelik. Pedig s gyermek kezébe van letévo a jövő, az egyesek és milliók sorsa. Ennek a gondolatnak a mélységes átérzéso ve/,otí a "Katolikus * Akció«-t, amikor óví munkaprogramul jónak vezérgondolatává a családot, a gvormokot teszi, hogy fölrázzák a még mindig alvó magyar társadalmat. Ebta a közös magvat1 munkába akarunk mi bj belekapcsolódni jelen cikkünkkel.
Mi a gyermek? A családi otthon rtorüjo, mosolya. Kicsiny lényéből, ótotóbÓl háj, öröpi ömlik a színlelő-nedó, szürkülő családi élotro is. A robotoló hótnok ő a- . vasárnapja. Osonttos, verőfényes La\'vaszi vasárnap dólolótt. Mi a« gyermek? Jolon küzdelmeink édositóje, múlt szoino-niBágunk onyhitőjo, jövőnk lemenve, ftondolsjaink, reményeink, terveink örököse, i A gye rmok közkincs. Mindnyájunké. Elsősorban a családé ugyan, do az állam, az ogész emberiség éppúgy számot tart reá, magáénak mondja, akár csak az édesanya, aki karján hordja, vóróvol táplálja. Mi a gyermek a családban? lalen&klos! A gond elszáll, a\' fáradt lélek erórokap, ha a szomébo nézünk a gyermeknek ós a két öloló gyermekkar hány ki morült férfi izmot, hány elfáradt fórfi lolket tott már erÓBsó, mentolt niog a zülléstől. Istcnáldás, uiort a hiúságra hajló anyát otthonához köti. colt, tartalmat ad élotónok. Kgylekapcsolja a szülőkot, egymás mogbcesülósóro kényszeríti. Mi a gyormek a csa- ¦ Iádban? A lioldogBág lolko, ahol sok a gyermek, ott nagy a boldogság. Ahol kevés a gyónnék, ott csak iolo boldogság- van. Ahol nincs gyermek, ott ritkán van boldogság.
Mi a gyormok a társadalomban, »» államban?
Messiás, Megváltó! A társadalom \'omlott, züllött, . penészes lóikéin inájuBi napaugart egyedül ő vihet. A társadalom korhadt törzaóbo nomos gallyat egyedül ó olthat, gyümölcs-tolón fáján zöldolö lombokat, órtékűa k\'vüinölcaökot egyedül ő termői hot. «gy szohb jövő reménye, ogy jobb
A harcok súlypontja a keleti arcvonal déli szakaszára helyeződött át
A küzdelem változatlan hevességgel folyik tovább
Algír, január 11 (Bud. Tud.) Eisenhower tábornok ffiliadisiéllésárél koilik, hegy Spaatf tábornokot a\'i Éaiak-Afrí-kában levfí iiövetzégej légierők fŐ páran sin okává neveitek ki. A parancsnoksága alá tartofik nvnd ai amerikai, mind a brit, mind pedig ai ésiakafrikai francia légierő, \'
Stockholm, január 11 (Bud. Tud.) A Stockholms Tid-ningon amerikai tudósítója szerint Washingtonhan J* TíOndnnhsn ugy vélik. hogy 8 Tnoslaiii viharolótti csendet a" legközelebbi jövőben a
szövetségesek részéről nagyobb katonai akciók válthatják fel. Ezzel kapcsolatban rámutat a lap Cripps és Sikorszky legutóbbi kijolontéseriro, továbbá Spiatz tábornoknak az északafrika,! szövotaéges légierők parancsnokává való kinevezésére.
Bern, január 11 fiir Stafford Cripps ropülőcóp-termoléai miniaztor — mint bondonból jelentik — egy repülőgép-gyár moglekintéso alkalmával beazó-dot mondott. Beszédében azzal fo-nyegotődzötf, hogy fokozni .fogják a Németország és Olaszország ollen irányuló légitámadásokat.
A tuniszi Irént hírei
Némát részről a Tunéziaiján folyó harcokról a következőket jelentik:"
A tunéziai harcokban csak helyi jellegű csatározásokra korült sor. líszak-Tu néz iában az egyik német (fyalogezred állásai ellen intézett brit támadás a gejifogyvorek hatásos tüzében a támadók nag/ vérvoszto-ségóvol Összeomlott. Az angol támadó csoportot a torígolyexök ellentámadással mosszo kiinduló állásai mögé yototték vissza. Dél-Tunóziában a nemét csapa tkötol ékok páncélos támogatással a disszidens francia csapatoktól elragadtak ogv, a nyugattunéziai síkság megközelítése szempontjából fontos magaslati állást.
Az ellenfél o sok halódon kívül srrfmos foglyot ír vesztett, amelyek teljesen kimerült és letört állapotban voltak.
A .német vadaszropüló-kötőlékek az Atlasz-hegység délkeleti nyúlványaiban igen eredményesen lottók
az ellenfél.sátortáborait, páncélos és iármüösszpontosi fásait, E harcokban többszöri támadás után elhallgattattak egy amerikai légvédelmi üteget is.
Az olasz bombázók Algír mellett hatásosan támadtak a maison-hlan-chi repülőteret, úgyszintén Bougio ós Algír kikötÓberendezőseit. A tárházakban ós egyéb kikötői beronde-zósokboh-nagv tüzek koletkoztek.
Medjoz-El-Bab ós Pont du Falunál az eltonfélhél orŐsohb mozgást figyeltek meg, Nagyobb csapategy-ftégok zárkóztak fof itt kolot fotó, amiből, arra loliet követkéz tol ni, hogy aíf elloijsóg özeken a térülőtökén támadásra készül,
Spanyol Marokkó fAblzfoaa Madridba repült
Tetuán, január 11 (Német Távirati Iroda) Orgaz tá-bomok, \'Spanyol-Marokkó főbiztosa szárnysegédének kisótetólwn hétfőn
kora reggel Madridba repült hivatalos látogatásra.
Háromnapos haván Ugt UtkSxet volt Uf Guineánál
(Budapesti Krtesitó) Zürichbe érkezett jelentés szerint Ui-Ouinea partvidékén a mult hót végén három napos rendkívül hovoi harc folyt a japán és szövőtségos légirajok között. Hasonló arányú légi mérkőzés még nem volt-a cs^ndeeócoáni Tizeken. Az amerikai és ausztráliai bombázórajok egyesített támadást intéztek egy japán hajókaraván ollón. Az ellenséges légirajok bombázásával japán vadászgépek szálltak szembe ős meghiúsítottak ais amerikai repülőknek azt a kísérletét, hogy a"japán hadihajókhoz közöljussanak és a izállitóhajók is csak kisebb vesz tőséget szenvedtek.
A holott arevonntról érhez & hírek továbbra te gyérek
Berlin, január 11 (Bud. Tud,) Az utóbhi napokban érkezett harctéri jelentések arra mutatnak, hogy a harcok súlypontja u keleti arcvonal déli szakaszára helyeződött át. A déli arcvonal küzdelmeinek képe — berlini megítéled szerint — a hét végén változatlannak tűnik fel, A harcokról érkező hríífk továbbra is igon gyérek ós ozórt csupán csak általános és kevés adat áll rendel kezes re. Annyi mindenesetre megél lap itjia tó, hogy a harcok nom lanyhultak, hanem változatlan hovaiséggol folynak tovább. A szovjet csapatok kezdeményező szerepüket továbbra is igyekeznek\'
(F.ilv-t.iiAa a 4 nlrlRlon)
kor hajnalhasadaaa, Ugy Orozzuk, hogy gyermek nélkül üres lonno a föld, céltalan az ólol és örömtelen a világ. Ks ez igaz in, hiszon az élőt hatalmas folyamának szakadatlanságát Ők biztosítják. Ha mi nom leszünk, ők még lesznek, hogy tovább adják nevünket, emlékünket és felvegyék a munkaszerszámot, moly közünkből fáradtan hullott ki: hogy folytassak a munkát, melyet nekünk már a természet törvénye szerint fóll» koll szakítanunk Örökre; Nagy, végtelen kincs a gyonnok.
S hogyan van az, hogy korunk szemet \'huny o kincs fölött? Nem törődik volo, száműzi a környezetéből. Csak sírni szorotno az ombor akkor, amikor azt látja, hogy manapság Olyanok) akik ogy ócska lomot nom hajítanának szemétbe, eldobják az ólot logtündóríbb ajándékát: a gyormokot. A temetők látható koreszljoin kívül van még ogy láthatatlan temető is, amelylton ott
sorakoznak azoknak a fojfáí, akík-nok a szülők akaratából nom volt szabad inogszülotniök. Nálunk, Magyarországon is, nagy-nagy oz a -temető. Nom hiába állunk mi magyarok népszaporodás tokinlotéton a 14 európai állam között a 10. bolyon. Vannak varmegyéink, amo-lyokhon a lakosság 50 öv alatt nom sxapo\'rodótt. Podig a tőrj.énolom mit bizonyít? A dicső, hn\'íhatatlnnnak vélt görög ós római birodalmak ol-tuntok a történelem színpadáról, mort jobban irtóztak a gyormokól-dástól, mint az ellenség gyilkos támadásaitól. Napjainkban a francia nép lott az olso áldozata a nomzot-irtó bűnnek. Nom kisebb omlwrük, mint maga Pótain táliornngy állapította, meg és ismorto I>o oz egész világ olótt a nómolok fantasztikus győzolmo után, hogy Franciaország a háborút nom a csata torokon, bánom óvtizodokkol előbb a családban voszlotto ol, amikor a hitetionná ós -orkölcBtolonnó vált francia házas-
társak tudatosan tönkretették ófl el-Borvaeztotíák a családot. \' *
Megdöhbentó tényként ezógozhet-jük lo az Igazságot, .hogy 1086 óta tormószotos szaporodásról többé nem lieszélhntfink Slagja rországen, A legfájóbb azonban az, hogy nekünk mindösszo kót órtizod kelfott, hogy odajussunk, ahová a franciák csat 80 óv alatt tudlak süllyodni. Túlzás nélkül mondhatjuk, bog}- móg sohasem álltunk szemtan okkora hajjal, mort most nom csak kívülről tőr ránk az ollonség, hanem alattomo- , san a magyar szivoktan vert tanyát és tannük talált mindonro kész szö-votségest. Ilyön súlyos föladat még sohasem tornyosult olónk, de a^re-mónyt nom adjuk fol! Bizalommal fordulunk a magyar anyákhoz ós aggódó Bzorolotto! kérjük Okot talán a tizenkettedik órában: Magyar anyák, szivetok alatt pihen az ország sorsa, jövóio, lohototlon, hogy Ti mondjátok ki a nemzet fölött a halálos itólotot!...
4
Zalai közlöny
)942..;anuár -!1
Kinevezések, előléptetések
A Kortnánvró Üt a vallás- éc kízok utas ügyi miniszter elóterjcaz-lésén Polónyi György nagykanizsai állami fiúiskolái igazgatót és Parti Lajos re^tszen\'-orzíéieti állami ; ol-.\'iri fiúiskolái r= tanárt a VI. fizetési osftályba kinevezte. — A, bcítzüTnimszter dr. Petri fPetrica) LáazTó rendórkapitéjivt rendőrtaná-csossá, Márton Ferenc rendórfel-ügyelői címmel éa a VIII. fizetési osztály-felaegétél felruházott rendor-fel ügye tót vili. fizetési osztályú rendóVfótel ügyelőre. Füzesi" Pál, a IX- fizeti osztály ielLegévei felruházott : IX. fizetési oaz-téfyn deeektÍTTé kinevezte. .— A t^iűgyminiszter az Országos Társadalom biztosi tó Intézetnél dr. Baj György nAgrkanizaai segéd fogalmazót a IX. fizetési eztá fe fogalmazóra. Somfai \'Károly nagykanizsai biztosítási gyakornokot a XI. fizetési osztályba biztos hist segédellen-Harsai László nagykanizsai szexnél tenort a IX. fizetési osztályba számvizsgálóra kirj?*ezte. — A Tállá*- és közoktatásügyi miniszter Mütényi Gyórgyi builapesti II. kerületi "altami tanítónőképző intézeti belyettee tanárt, további Baditi Károlyt, a csáktornyai állami tanítóképző intézetíiez beosztott állami polgári iskolai tanárt-az állami ia~ rutoiLépzó intézeti tanárok létszámába, állami intézeti reo-dea tanárukká kinctezte. — A Tállá*- ót kézcw:ááügyi miniszter Szényi Antal \'.-.agykanizsai polgári fiúiskolái. Halmai Lujza íjagykanizsai polgári fiúiskolái. Szilágyi Sarolta Csáktornyái állami polgári ís-¦ kolai. Vóneki\' Borbála aUoiendrai poigári iskolai, György Perancné Szabó Abigél keszthelyi állami rjol-gári iflko!.\'.;, Nagy Gézárié bzén Erzsébet nagykanizsai áll- polgári fiúiskolái, Nagymihály József keszthelyi áll. polgári in kolai holyottee Unarokat rendes tanárokká, Nóvák Jjelinke Csáktornyái állami polgári iakoléhoz beosztott kotori népiskolai tanitót beosztási helyükön való meghagyásuk mellett állami polgári iskolai rendet tanítóvá kuterozte. — A valláe- éa közök tatás ügy i miniszter Üartoer Lva állami hetyottee teetnevaló tanárt jolentegi szolgálati belyéa való meghagyása mellett az állami teetraveió tanárok létszáméba rendes testnevelő tanárrá kinevezte. — A vallás- ée közoktatásügyi miniszter Fliszár Miklós zslagvertyá-nosí, Csepregi Károly éa Buzoa lm-rénéTomka Gizella muraszombati, Szép Jánoa alnólendvai, Ortutay Gyulené Lovasa Laura nagykanizsai, Németh Anna sümegi, Őszien Lajos muraezilvágyi, Freininger János eeaktornyai, Titán Iván murahal-moaí, Sómén János lendvalakosi, L\'jlaky Karolyné Grész Malvin zalaegerszegi, vitéz Dénesi Lajos zalaegerszegi állami népiskolai tanítókat 1048. évi január t-i hatállyal a VII. fizotéai osztály 8, fokozatába kinevezte. — A vallás- ée közoktatásügyi miniszter Kelemen Margit mursceányi állami népiskolai holyottee tanitót londoe tanítóvá kinevezte. — A vallás- és közoktatásügyi miniszter Szekeres József nagykanizsai állami népiskolai II. osztálya altisztet I. osztályú altisztté kinevezte. — A földművelésügyi miniszter a közép* éa alsóloku gazdasági szakoktatás tanítói létszi-mában-Lovaai Károly ideiglenes minőségű holyottee tanitót tanítóvá kinevezte. — Aa igazsagüiryminisz-ter Nováczky Feieno nagykanizsai járáebirósági gyakornokot telbkköny vezetőre nevezte ki. — Perjés László n&gykaniraai városi kerté-uzeti intézőt gazdasági tanárrá nzt-i«ztík ki.
A Főméltóságu Asszony országos felhívása
Most mit azoknak Is kell kdeink, akik eddig kivonták magakai az adakozásbél
Nagykanizsa vort az elsA u országban, amely a harotéren küzd* honvédek hozaétariozél mellé illett
Havi rendszeres, önkéntes hazzájlratásokból eddig 22 000 pengő folyt be segélyezésre
zetkéaiség adóját néhány pangó alakjában, amit fizetésükből vonnak
Nincs magyar hazafi ebben aJ országban, aki ne sairáral-Wlkéral magáéra tette rolna a Fóméltóesgu Asszony orsiágoa felbÍTáaét * magyar társadalomhoz, a harctéren küzdő honvédek rászorult t-talad-... >¦ \'• . . • e i •¦• erdekében. Hiszen i.-\'..:. utón mindent a mi hós honvédé íriknek kíTa*5nhetünk. Mindegyikünk nagy adósa a vitéz magyar katonáknak. Ha szánkból a kenyeret meg ketlena osztani: szívesen osztjuk meg, ha a legnagyobb áldozatot a hoznunk: a Leg-
nagyobb őrömmel teesaük. Mindent, mindent a hÓa magyar honvédekért, akik béban-fagyban, eső ben-sárban, nagy küzdelmek és szenvedések között állják a vártát azért, hogy mi itthon békésen élltosáünk ?4 nyugodtan folytathassuk a megszokott mindennapi életünket, üzleti tové-kenységünket. Sin ¦ en SZÓ, ni:n>.-.-:i
jelző, amellyel ki tudnók fejezni köszönetünket és hálánkat a magyar honvédek iránt; akik egy pokol fenevadjaival küzdenek, hogy bennünket megkímél jenek a háború rettenetéé torzalmaiból.
Aki ezt nem tudná átéiezui, akinek szive hideg éa idegen tonna ezekkol a tényekkel szemben, az nem magyar,\' az nem érdemli meg azt, hogy magyar kenyeret egyék és a hós magyar katonák ozerezte rédoa-égot és békés nyugalmat él-vezzo. Az ellensége a nemzetnek. A magyar katona a mi életünk éa biztonságunk, a mi konyorünk éa családunk holnapja. Minden magyar kezet kell, hogy csókoljon a hóa magyar katonának. Szent férfi: a nagyszerű magyar katona. A legendás bósiességü honvéd. Szótárunkban ninca jelző .amellyel a magyar katonát kellőképpen multetnl tudnók. Dicsfény övezi a magyar honvédot, a világnak ezt a\' legnagyszerűbb, legvitézebb katonáját.
Azért Zala magyarsága, különösen Nagykanizsa Táros hazafias polgársága szirrel-lélekkel magáévá tette a Főméltóságu Asszony felhívását minden magyarhoz: hogy na foledkezzék még a harctéren küzdő magyar honvéd itthon nehéz napokat élő hozzátartozójáról, család járó!. Ls ha eddig adott, ezentúl még intenzívebben íog adni. Mert amit adunk a honvédek hozzátartozóit fel-segélyezendő, az nem áldozat hozatal, ez becsületbeli, az nemzeti köteles-ség.
A magyar szír parancí* mindsn magyarhoz.
fis itt órömmol állapítjuk meg, hogy Nagykanizsa magyarsága volt az első az egész országban, amely nagy szeretettől a hós honvédek rá-Bzoruló hozzátartozói mellé állott. Visezaomlékszünk a fehérteremben összegyűlt néhány leikos magvar hazafira, akikot magyar szivük hozott össze, hogy segítsenek azokon, akiknek férjük, vagy fiuk, vagy testvérük ott künn az orosz pokolban harcol miérettünk. Biztonságunkért.
fis a jelenlevők azoiuial kötelezték magukat arra, hogy szerény keresményükből havonta, rendszeresen leadják a testvéri Szerétét áa áldo-
ía éa küldik be a Segélyző Biaott-ságnak, hogy juttassak és aegitsék azokat, aknenek hozzátartozója a harcmázén magyar, ^oroszlánként harcol — miérettünk*!
Ea a fehérterémből megindult a kii mustármag, régig a városon keresztül a hivatalokba éa mindenütt nagy -megértés éa szeretet fogadta a magyar sziveknek ezt az akcióját a zalai hon véd test vérek hozzátartozói érdekében. Ls mindegyiken, aki rászorult éa nehéz napjaiban odafordult, segítettek.
Mintegy ót-hat hónapja, hogy a mozgalom megindult és máris l-l 1 ¦> i pengő gyűlt össze a Hadba-rouúilak fluizátartozóit Sogélyző Bizottság*, kezeihez. Ls gyűlik havonta tovább rendszoro-jen. La minden rászorult hon véd-hozzátartozó kap — tekintet nélkül arra, hogy milyan vall ás felekezetű, kalolikus-e
vagy mütiameüan. ¦ jojvoirn caaV agy: honvéd hoaaátaitoírtje UnntA cwládtagje legyejl "™
Igaz, hogy voltak, akik nem \'tan„ flitottak kellő megértést, akik sjf általán nem adakoztak, amikor ¦ Bizottság embere felkereste okot hogy a szeretet adójára kérje iiÁ óket. A Főméltóságu Assienj hl hívása után reméllietöleg e^ek La vonják ki magukat többé (a tehataé-gükhöa, anyagi viszonyukhoz mártac
íjagi fognak ódákon
iszonyukhoz mártaa ni a magyar hós hon-lozaataru./óinak megujjtí.
réöek sáré.
A Zalai Közlöny izerko3zió«;-a a legnagyobb Ulkeáedéesel ia a
melegebb fajtoszeretettel bős hon-rédu-attTéroink iránt állott éa áll továbbra is rendületlenül a honvéd-hozzátartozók felaególyezéaének na. mcs szolgálatába éa muadem-émberit elkövet, hogy Nagykanizsa\'^becaülo-tea magyarsága mindenkor on>j&Vot tiszony-latban az el»é volt, amikor szeretett honvédőiről vagy bármi magyar mozgalomról 810 rolt — ugy most is a Fóméltóeógu Assion) felhiTása a magyarsághoz máltó visszhangot találjon N agykanizaán éa a honvédek hozzátartozóiért folyó mozgalom még az" eddiginél is na. gyobb sikerrel folytattessók le.
Minden beérkező adományt vagy kötelező bari hozzájárulást\'nyilTd-nosan nyugtatni fogunk.
S»iv adja, s^ít küldi — azÍTntk!„,
Kinek a lakását lehet igénybe venni?
Mit tartalmai nz uj lakásrendtltl tA
A Budapesti KOzlony VAill a m. klr. mlniattartum 100/1943. II. E. ttámt rendeletét, amelr l Jeleriltg haUlybin lérA, kivételes lakisaerlatl r<na*lelek«t lak átok igény bevételér* vonatkaió icnJel keiCMk-kei egtsiiti ki.
A rtndalet aierint Igénybe ltbct vannl a kOircnd •-•mponljabái kifogta alá atő ]0v ed elemből élo aiemélyek likaait, valamint -;.otüik a lakisit, akik ai általuk ottheadou albcíieti taxátok bércnek meg-alUpitáUr*l a béirOgiilft randáikéit**-kit diérketléa eéljibdl tulyetwn \'megixeg-tik, rigy akik befalt lakaaukat telje* •xáb*-- étlandöan ¦Ibcrlelbead&s utján hasznotiljak. igénybe lenit venni a bal-Qgyniinitit*T állal kijelölt, lakás céltéra aikalma* cj^ycvüleü helyiségek*), a kérésit vaj-y fog alkozi* céljlia azolgétó, da ebból a célból nélkülözbetó belyi*egek*t, ha azok lakás céljára alkalmasak, végül fénybe lehet venni annak a lakását Is, a<inck tobb bérelt likasa van 8 azok kézül az egyik lat-ár fenntartása a közérdekből nem indokolt. Lakások lgén> bevitelének a belügyminiszter engedélye alapján gyógy helyeken és üdülőhelyeken \\-. helye van.
Az igénybevett lakást nem lehet kiutat* ni annak, akinek a k0x*égb*n (városban) vagy annak kornyíkén már van lakáaa, vagy aki az itliw. évi szeptember I. napja éta kOltöz&ll a községbe (városba) ¦ ott lakasál közszolgálati alkalmaztatáaa vagy egyét) ko-térdekü ügy nem indokolja Nem lahit továbbá láttáit klbtalhl an-
nak, akinek nincsen rendes foglalke-ist vagy megélhetése, valamint annak, aki Öröklakásai vagy ia0-.alkes.eti lakását Hí.í\'.í. évi szeptember I. napja uttn eladta vagy aki lakásbérleti Jogr.azonyit *i idl ulán sjílnlttii meg, véglll annak, akli ai állami éa lársadalnii rená ellen elkivetett büncsalekraény vagy árdrágild vl*t-izaétés, hiclást estkSzökkel elkevetett bünciilekmény vagy a lakáilgyet tiabi-lyozó jogszaMlyokbá (itköió valaaiily btln* cielekmány miatt jo^srösin «liiél1*k. A lakáaek igénybavétetét a közlgaigalási hatóság (fósioigablré, potgármattorj ranácli *i; haláozata ellen rande* loaoivoslatnik van hely*. A bérlő kijelölés* (lakás kiutalást] tárgyában hozott határozat étlen jog-orvoslatnak nincsen helye, a belU^yml-niezter azonban az ilyen határozatit hivatalból is (elfl.vizigálhátj*.
A rendelet üzlethelyiségek Igénybevételére Is icietóséfst nyújt tóban az ételben, ha az Üzlethelyiség bárióje kötött forgalmú áruk árusítására nem jelölielett ki s az ilyen áruk árusitáfa a kereskedők klje ölesét megelőző üzleti évben a ki nem jelölt kereskedő üzleti forgalmának hatvan százalékát sem érte «1.
óvóhely céljára a rendelet rendkivdll felmondási Jogot biztosit. A katonai utol-gálatot (munktsiolgálatot) teljeiitó sie-mélyek lakásvegielltjlátl UgyciUen a rendült a miniizlcri kiztos h Máskorét ki-terjcsitl tz étt 2,00 pengőt meghaladt) ártekü bérinek ecetében.
Százezer munkás és családtagjai jólétére figyel 80 özemnél 90 gyárgoodozónó
A Magyar Vidéki Sajt<StUdósilő jelenti Bu4«p«i(r6l, hogy 01 őrsiig nu<iijlii floyeinek fejlenté-tíben efjyr* nagyobb Jierephet jut •¦ ólig nyolcívet múltra vi,j,a-tekinti magyar gyírgondoránSi intcimény. El na Btami jiociil-politikát aUtítmuBító „erv különösen fontat tierephet jut ma, amikor a híborut többíérmelct a munkíioktdl it fokoiottabb oda-
Hofherr-Scitrantz gépek, W petróleum
ünger-ujlilma^n kljrk
VAS- ÉS MŰSZAKI KttRESKüDÉSÉBEN\'
StíéM «Azfőz6k átvéhétűk-, U^mMűt
adást kévelel. 1935-ben nyilt meg na elsfi oyéraoudosőnSi tanfolyam. A kétéves, kolloktivumokkai és néay viasrjnvíil leiért félévbél leiért tanfolyamot eddio ifjen sok, leijiifluyohhrésit 23 35 évköiötti ércltségiiett nő végeate el. A tanfolyamon a\' muukéskérdés é* a inunkéscgésiséaügyi elséranrju ifökemberek iimertctik meg * hallgatókat ásókkal a kOiegésiféq-i\'gyi, közjogi, ciaUdjogi, kulturális éa sioeiélis tudnivalókkal, amelyek egy munkás életéhon előadódhatnak.
A tanfolyamot végiett éi állái-hoi jutott gyérgondoiónő 6ts>e-kötőkapoos a munkások és a nyár veietfisége kösött: Külön hivatali helyiségben fogadja a tanácsot,
1943. [nnuér 11.
/ALAI KÖZLÖNY.
Karmiuy&o Uruk kétapos vaiáizalti Délzalábu
nVaeg ftílerJei OyÖriyaé kwithelyl vendége volt
segítséget kcrŐ munkásokat, szabad bejárása van az űzetnek minden helyiségébe- Bebizonyított tény, hogy annak ai üzemnek a termelése közelíti meg leginkább ás eszményi fokot, melynek munkásai a legállandóbbak és legmun-kaképcsebbek. Ennek megteremtése a gondozónő feladata. Szakértők megállapították már, hogy a nyugodt családi körülmények között élő, egészséges lakásokban lakó, rendszercsen táplált iminká-sok teljesítménye mintegy 40 iiá-zalékkal nagyobb azokénál, skik-nél *¦ előbb emiitett körülmények nem forognak fenn.
A gyárgondozónői tanfolyamot eddig 130 nő Végette el Magyarorsiágon. Eiek közül 90 nőt 80 vállalat alkalmazott, amelyeknél több, mint százezer munkásra és munkáscsaládra terjed ki áldásos működésük.
XftfT napjai voltak Dálzelanak\'. Vitéi nsgybényai Horthy Miklós, Magyarország kormányzaja kétnapos rodaszstm különvonaton Kossthcly-io érkezett. Vele volt Brurtswícit György vazérosrades, utlraarsall és szúk kísérete, Nagyurunk herceg Festetics üyörajti* vendége volt. A kstnapw vadiwaalot a lírjniegawz-azony rendezte birtokait. Ofőmaltó-zágan kívül röázt T«ttuk mag » vadászaton herceg Monlanuové Nándor és nois, vitáz giót Teleki Béla kor-uiányoiatos-lóispan és neje, Muylöth Marietta tírófnő &» hiánya, Aliz grófnő, Baroay István miniaztor- i elnökségi államtitkár, herceg Ho- j hanloaht Ervin, báró Gautsoh Osz- |
„Gondoljunk kalóriáinkra, akik-ntkfegyvereit megacélozza, bátorságát és hősiességét fokozza ax a tudat, hogy itthon mindenki részt vállat családjuk gondjaiból f
A honvédcsaládok javára megindított gyűjtésit adakozni: elsőrendű hazafias kötelesség.1
—Magyar hősök
Vakmerő bátorságaral és kiváló rátermettségével tüntette ki magát a Don-mentén lofolyt harcokban Várnagy Kéroly Őrnagy, egyik honvéd zasslóaljunk parancsnoka.
1042 augusztus derekán haves harcok folytak Uryw község birtokáért. Várnagy Károly őrnagy rendkívül szívós ellenséges elhnfitótüe-ben és szovjet légierők támadása körben nyomult eloro zászlóaljával, majd a zászlóalj mintegy 60 főnyi csoportjával elszigetelt helyzetbe korült. Mivel visszavonulásra nem kapott parancsot, 06 órán át kitartott az elért ponton, noha helyzete a legválságosabb volt. Utóbb \'is csak parancsra vonult vissza, ¦ miután, összegyűjtötte a sebesülteket, a lőszert és fegyvereket egész utvonalán.
1042 Bzontemlior 0. és 11. között Sztorozflovoje birtokáért folytak elkeseredett küzdelmek. Várnagy őrnagy itt is a leghevesebb harcok gyújtópontjában küzdött s bár két ízben is mogsobosült, maga vezotto tovább zászlóaljénak harcát. Eközben átvette o szomszédos zászlóalj mogsebesült parancsnoka helyett a parancsnokságot, annak köteleké fs-lett is. A helyzetet pontosan mórlo-ttolve átcsoportosította erőit éa lendületes támadással betört se ellenség védőrendszerének legalkalmasabb pontiába. Betörés* teljes mértékben sikerült, kötelékével elérte •a megszállotta * Don folyó partját s a mögötte lévő tempót, valamint * községet megtisztította a# ellenség marad venyeitól.\'
Saját termést! kKOnö vörös
asxtali bor
literenkét 1-50 fili.
zin palackba*, Ovegezerével kapható Beleanttlnt)l,Suflér-ut 53.
kár in neje, Festétlei 1*111» grétzfé, *th.
A varianze! else ressa a hercegi vadnukeirtban. másik n\'-sze Ponék-pnsal&u egészen az alsúpáhuki utitf zajlott le és fácánokra, mint nyulukra törtónt. Nagyon azáp völt ez eredmény, A Kormányzó l r is igen gazdag z\'sákmánvt ejtí\'tl, ami láthatóan jókedvre derítőt te. Egyébként is Őfőméltósága » kát-napos vadá-ssat alatt nagyon fiaUilos, frisa éa derűs hangulatú volt. A hoeszu utat a kaotálytol a vadúázlerületig gyalog tot lo ínég.
Ofómáltóuájja * legjobb honvoiná-hokkul \\h 1 viasza Dálzulaból IturU
pástra.
jogerős Sátrán Emil nagykanizsai vasöntö 12 évi fegyházbüntetése
Sáfrán Emil nagykanizsai vaöün-lősegéd tavaly február 14-úu esfé italosán tért haza, kizavarta a folo-bégőt az ágyból ráordított. IiOkv adjon ueki bort. Amikor megitta az eléje leit italt, elévett ügy vasreszo-lőt éa öngyújtóját akurta megjavítani. Amikor az nem sikerült a reszelőt nagy le-ndüloltol releségóhos rágta, akinek homlokába fúródott a begyes ezerszám.
Az asszonyt kórházba szállították, műtétet hajtottuk vágra rajta, da
nem Ichetett mar segiteui, mert a gy n» ne snlA ut szenvedotl ^» szivbé-mildsban ineghalt.
A hagykahissai térvényssék annuk iiloj611 Sofran Erailt tizonótóvi fegy-li&sra itélte » a bttntotést a pécsi ttvblo tizenkétévi fegyhézra «zt\'illi-totta lo.
Moni kciiilt ,sz ugv a Kuria Szol-nok-tanac,«n ole, iraofy a tabla itóls-tót helylwnhogyta éa a tlzankét erro szóló feg\\ liuzbQntetéet jogerére omolie. !
Fegyelmi tanáosok döntenek m&Jd a kereskedők és Iparosok szakmai Alta
A Magyar Vidéki Ssitótndósitri budapesti jelentése\' sierínt inér bcfejeiés elölt áll at a törvény-terveiet, amely életrehívja a kereskedelmi és iparkamarák fegyelmi bíróságait A kormányiat ugyanis helyt adott a kereskedő- és iparostársadrilom ama kívánságának, hogy ai egyes felmerülő, nem bírói eljárás alá tarlóid kari fegyelmi ügyekben (örvényesen .siervcictt fórum létesíttessek ai iparkamarákon belül. Ai érdekelt kereskedő- és ipnrostársadalom régi kívánsága .válik tehát valósággá rövid időn belül, ha a kereskedelmi és iparí életben adódó fegyelmi, valamint tisztességtelen verseny ügyekben - általános érvényű erkölcsi és bírói elvek szerint «i egyes kereskedelmi- és iparkamarák kerületeiben kerületi katáskörrel bíró fegyelmi siervek itélkéinck majd. A fegyelmi srcr-vek nem siakmánként, hanem ae illető kamara egcsi területére kiterjedő hatáskörrel reiidelkeiné-nek. A kerületi fegyelmi siervek ítélete ellen országos fcnyelmi tanácshoi lehet fellebbezni. Á teljes perrend- és szakszerűség érvényesülése érdekében az érdekelt iparos és kereskedő szakférfiúk aet javasolták, hogy a fegyelmi tanácsok élére hivatásos bírákat állitsan.ik. Nehogy alaptalan feljelentésekkel eaklassák a fegyel-
mi tanácsokat, at egyes .kamarák erre kijelölendő titkárai ^clŐictc-sen felülbírálják majd a panasio-kat, hogy aiokat esetleg békítő, kiegycitetŐ, tárgyaláson kívüli megoldáshoz segítsék, vagy e utasítsák, illetve bírói eljárás" alá uUlják. Ha ei a nagysiabásu terv megvalósul, nemcsak az iparos-és kereskedőtársddatom hut ebből hasinot, dc az amúgy is túlterhelt polgári bíróságok is hasznát látják majd, mert rengeteg felesleges ügy tárgyalásától sia-badulnak még.
Leszállított k Szalay István ^önteteiét -
Szalay István volt zalaegerszegi jb. végrehajlót a perlaki kir. já-rásbiróság 10 hónapi fogbáara és 500 P kártérítés, továbbá 300 P költség megfizetésére ilélte. Fel-lebbeics során e pécsi kir. tábla elé került az ügy, ahol a sértettet dr. Dómján Gyula képviselte. Az ítéletet a tábla megváltoztatta és Sífllayt csalás vétségében mondotta ki bűnösnek és ezért 2 hónapi fogházra és 500 pengő pénzbüntetésre, továbbá 500 pengő költségnek ösv. Bcrmanecz An-talné perlaki lakos résicre való megfizetésében marasitalta el. As Ítélet jogerős.
4-
VásárolJDn
Horváth Lajos gygjg^ta
¦Nagy v<l««Ktélc vár|« Ont I fű-ut 2. Iiilofon : 647.
NAPIREND:
aVjg/ógyizarttU-i agyelet:- Ma a Fekete Saa fjógytaeiW Ft-it I.
KiskaniKiáu a» ottani sysayavttr-tár álVaatlá «gyalatte sa sigli atol t*rt.
Haatái i Janaár U. Hőtfő. húui. kat Hlgin vt. p. - Protestálta Agola - lar. Sub. 5,
— (Imahadjárat a kerasuléDy-Ug egységéért) pápai rendelke-lés alapián esévben is imabadjá-* rat indul at unió gondolatáért, a keresaténység egységéért, Január, 18-án, Szent Péter apostol fejedelem antiochiai. síékfogUlásának ünnepén kezdik meg ét január 25-én, Szent Pál apostol — népiesen ugyneyesett Pál fordulása - Ünnepén fejezik be.
— tPásztorjéték Fűzvölgyön) Nagyon siépen sikerült .siásitor-jdtékot rendeatek a füivölgyi iskolások Hardy Gyuláné tanítónő vezetésével. Mindén kis iskolás kapott szerepet. Grült ís minden sililő, midőn kis gyermekét, ott látta a betlehemi Kisded jáss*Ia körül. Háromszor játsitttták te és mindig sokan voltak ai elöadáso-koo. A tinta bevételt as iskola felszerelésére és a Magyar Vöröskereszt javára fordították.
— (Oyermekszlndarab Korpa, vérott) A saomsaédos kis Korpavár község és környéke többször élvezhette a korpavári kii iskolások síép színdarabját, melyet Korentsy Jenő igazgató-tanité" és neje, Horvay Ilona tanítónő rendeltek nagy hozzáértéssel és k«í-rültekintéssel. Nagyon szép erkölcsi és (anyagi sikere volt as elfir adásoknak, melyeket nagyjwámu közönség nézett végig. *Krí*stus-kíráiy diadala* volt a cime a tanulságos síép siínmünek. Honvédek karácsonya jelkép díszítette a szépen megépített színpad homlokzatát- Ügyes betanítás és hib«-nélküli szereplés, szép ruhák dicsérték a rendezést. A község plébánosa meleg szavakkal emlér keictt meg a harctéren küid$ honvéeiokrŐl és megköszönte a tanító-pár önietlen munkáját. As előadások bevételét haiafias eélra fordítják..,
— (Novemberbea a hivatal** tőzsdei Jegyait kőiébe vonták) a külünböaő szárított gyümölcsöket, főzelékeket, gyümőlcspulpo-kat, stb- Az uj cikkeknek az árutőzsdére való bevezetése teljes sikerrel járt és minden remény megyan arra, hogy a háború befejezése után a budapesti árutőzsde jelentősége még jobban emelkedik majd.
Elsötétitéshez
papiros kapható
15
{Folytelit sz 1 oHtalrél)
majLb»ttW»i. 4 vWeréfáiieran*.an*k-•ág Jelen t*MÍbi3l arra iövetkaztat-nai, hogy az itt küzdő némnt csapatok uj "állási foglaltuk el, A Véli-kije Luki támaszpontot a német can patok honion ellenállásnál toráhhrn js rédik a heroí«n támadó bolsevista csapatok ellon.
Gmytta:
A tengely haderői meg tudták szerven! az tunéziai arcvonalat és Klsenhewer c<a*atalt inegállíarw kényszer) tették
Róni*, január 11 A Vooe d\'Italiálian VirgíflO Guydu a tunéziai helvzetlel foglulkozvu megállapít ja, hogy u angolok én amerikaiak észukafrikui viillulkozáfu •gyáltalán nem ugy fejlődött, mint ahogy azt u szövetségesek elképzelték, Az éazuknfrikui partraszállás óta két hónap telt el. Az angol én amerikai csapatok, amelyeknek a/. Ittt volna a fetudatuk, hogy Észak-Afrika egása j*irlvidékét megszállják1 a* o\'hnan Franciaországot veaiélyez-eeeaák és felazubuditáák ai ejztíaz Földközi-tengert, Tuniaabun már msgakadt és azóta egv lépést.s*tf) ludad t előre. Kooaarelt" legutóbbi beszédében.*z esőre áa a sárra hivatkozott, az angol lapok azonban mér nyiltan kuderoról írnak az ásaakafri-kai vállalkozással kapeeolatban.
Vájjon mi volt ai. ami az angol-amerikai terveket keresitűl-huiU ? — teiii fel a kérdést Oayda. Egyiaerüan ai, amit már két hónap előtt is éltre lehetett Utní: az ésiakafrikai harcok súlypontja Líbiából Tuniszba lielyeiŐ-dött át. A tengelyhatalmak feladata ma nem az, hogy megtartsák ezt vagy* azt n területsávot, hanem hogy megtartsanak egy erős és siilárd hidfőt Afrik* északi partjain és ezzel lezárják a Pőld-kőii-tengert. A tengely haderői meg tudták szervezni at uj tuné-siai arcvonalat és liisenhowcr csapatait megállásra kénysieritet-ték. Ezzel egyidŐben a tengelyhatalmak légi- és tengeralattjáró-erői szünet nélkül folytatják offenzívá-jukat a szövetségesek utánpótlása ellen és rendkívül nagy pusztítást visznek véghez a halótérben. A tengeralattjáró-veszély növekvő jelentőségét egyébkéid most már ai angol sajtó is elismeri. A legfontosabb tény pedig az, hogy Olaszország, amelynek az angol-amerikai számitások srertnt mar össie*kellett volna omlania, ren-dftletlenül áll nopy szövetségese oldalán és az afrikai, valamint a földköittengeri helyzet továbbra is tele van\' ismeretlen vesíélyek-kel ai angolok és amerikaiak számára.
Francia munhásvomtt Indult Pórimból NámetornxAaha
k Német Távirati Iroda párizsi jelentés* szerint tegnap intnát Öt francia munkánvonat indult Párizsiból Németországba. Ugyancsak tegnap egy vonat erkozott \'Cainpiognetx) ellwöátotl francia hadifoglyokkal.
Lival Ismét Párizsba
érkezett
A Német Távirati Iroda párizsi jelentése sicrint Laval miniszterelnök rövid távollét után tegnap délután ismét Párizsba elkezelt.
Újságot kér
hazulról a harctéren kiintő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a tap/ejen található címke kitöltésivel dobja be (gy postaládába I
ZALAI ROZIONY
Internéit mMraközlelr
(Perlek, január 11
(Saját tudósítónktól) A perlaki járás fŐszolgahirája azonnali hatállyal internálta Kuhár Ferenc. Kuhár György, 5zÍnkovics Antal és Dolenec Ferenc perlaki lakos, drávai molnárokat, továbbá Nóvák Nándor és PaUresec Jakab drávaszílasí fölHmivesekrt csempészés miatt, Oísora József ve-gy*skereskedő hodosányí lakost pedig a magyar nemzet ellenes magatartásáért. Ai internáltakat a perlaki csendőrség már el ís szállította a budapeslí toloncliázba-
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel 6 érától este fi óráig. (Héttt, szerda, péntek délutin 6a kedden egésj nap nőknek.\') Telefon: 880.
A nagykanlzaal klr. fárésblróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
10(51/1*4!. tk. itim.
InreitilfilfdtliQlDjiiiivertillellttelel.
Németh Má.fa Vsjtthittjtéfll*! Horváth
Jílaiíf véfirthMtáll iícnvedrt ellflfl Indított vJ^"li -i\'íi! flgyéhan ¦ la\'ekkönyvl hllóaág • T<frrha[taté kúrálni- kövitVexl\'hsn a\'. IMI :ix t-e. 144, 141 ái 147. ||-sl értelmiben a vlareha|l«il érvéréét 215 P tókekövdleléi én ennek so;» kamat*, 102 10 t eddig megállapított psr ís végrehi] táit ée az áiveré.i bérvényírt cuttal mrg-állipltolt 90 p killiég bihijtán végett a nigykinlzial 76» I tzPkvl 1054. httx, itáfltó IHe\'fisáíére tn P éi 2395. hnz. liánt* HletÖ3égére K0O P kikiáltást áibin elrendeli.
A tkvl halóiéR ez árverésnek a Ikvl tn-lAiáj hivnlilos helyluégében (rtJivénvhii, leidii.. 9. ii ajtó) me-iítiiléi*-a 1943 évi április hó 3 nai>I-i.uk d. c. 9 óráját l"\'l kl és az érvérét! feltételeket az 1811 : IX t. c 150 I a alapién megállapítja.
Az áivtiéil iellélelek a hlvalatm órák alalt a telekkönyvi hstóságni! (Tö/vény-hiz, (ölduinl) éa Nagykanizsa m. vároB pe\'^érmeaterénél teklnlhit5< meg, (IMI: LX t.-c. 147. |. a) pont) \\
A telekkönyvi hvtÓtág elrendeli, hogy a telekkönyvi Iroda az átverés elicndelétét a nagykanizsai 7681 ailjkvben Jegyeeze fe.1.\'
A telekkönyvi hatosig a hlrdetmén/ e^y. példányát kilUíiíisztéa, egy p.\'liányát pedig az árveiéil ftllételek megleklnlheléte végeit Nagykanizsa m. város polR ár melleiének, továbbá egy-tgy példányát azahály-szerü koziétélel vésett Nagyrécse. P.illn, Sorm.1i, Siepítnek köziéjíek elöljtróaágal-nak megküldi, vfgtll az ér/eréil hirdet mény triivényazerU kivonatét a Zil.U Közlöny cinül helyi lapban egyizerl közzététel végett a végrehajtat* képvlnelfijének kiadja. (1*81: IX l.-c 152. §; 1908 : XÜ. t.-c. 23 |) Az árverési teltételek a következők : 1. At érverés alá es3 Ingat\'ant n klklál-táit éi kélharm idánál alacsonyabb \'ron eladni nem lehet. (IU0I:XLI. t. c. 28. §) A telekkönyvi hatosig figyelmezteti vevői, hogy a katonai hatosig tlőíelta hozxáJtiuláBál a vételhez sicrezce be, mert be H| hitózéga vételhez hozzá nem {árai, az Arveréa költiégei a bánalpéubol leninek levonva.
5. Ae érvérein! aiándékozó!( köteletek bánatpénzül a kikiáltási ár W„-át készpénzben, vagy az 1881 : LX t.-c. 4!. §-ában meghatározóit árfolyammal azJimltott óvadék-képes éitékpapfrosban a kiküldöttnél le tenni, vagy a bánatpénznek elóieges biról letélhe helyezésiről kiállítóit feléli etlí-mervényt a klktlklöttnek eladni és nz érvérét! feltételekéi Ráírni {1811 :t,X l-.c 147.. 150., 170. §§; 1908; XLl l.c. 21. §).
NtgykanUta, 1942. évi dec. hé 17 napján. Dr, Wébcr Elek 6. k klr. Jblró. A kiadmány hiteléül ; LeflOCtky
Alulírottak Mjdalmntái ruogldrt
[estével tudatják, begyro\'ojii.itot-
I len Ji) Ií.r], tcatvór, logor é« rokon
Erdélyi Jáaos
ftl»erkar«tk«dH
óletónok 53-lk óvébon JnntiAr hó 10-én délután órnkor Úrban ellni ívt.
Fehj\'hototlnn hnloUuiik Idldl mnraHvAnvát lADUár hó 12én dói-lilén 3 órakor kleórjllk a KtarAc-utinl gyáRzhA7tól a róra kit v.tl-IA ¦ szorttirbiflu szerint Örök nyugvó-h el vére.
Az cn«ci7told a/onlmtae áldozat Inmirtr hó 12én déleUlt 8 órakor fesz a kí kn.il/9\'ii plébénln-temp-lomban az EtfekUráDAk bomutotvd.
Nagykanlzm, 1943. Jnn hó 11 ín
A idoli legven emléke i Nyurjatljáli bekében I
Erdélyi Jáneaná szUI. Perko RoiálU
felesége.
Erdélyi JóW, Eidílyl A-(o»\'on. Erdélyi GySrgy él Erdélyi Péter
lettvérei.
Anyása, sógorai, aógornói és az öiz-i^ei rokonság.
1942. Január 11.
drla négyéves, 170 cm. magas, erős csontozató, tanyész-igazolvannyal ellátott sárga deres b«lgsi tnan eladó Sémik József Lengyellóli (Zsigmond-majori) gazdaságában. n
Na^ykanlíSfl megyei város
polgár iflfiíítcrf\'^!.
Tárgy: Az ortrággylliéil képvlnelö-vjilaeztók névjegyiekének kilgatlltia,
, Hirdetmény.
KOzhlrré teszem, hogy az 1938: XIX. t.-c. 223. t 7. bek, valamint a 37J9\'0\' 1140. U M rendelet élteimében a törvény 33 H-ában foglalt rendelkezéiektöl eltérően az 1947 évben Is kllgazltát ulján kai! el-kétilten! az onzá/g/Dléil képvlielőválaiz-tók nívjegyaékét.
Az országgyűlési képriaelóválaiztók 1943, év! névjegyzékébe hivatalból kell felvenni mindazokat, akik a vá\'atztöl Jojoiulttáguk egyéb kellékeinek biitokábin a klIjtazMás évében elédk a válaiitójogosultgaztioz megkívánt életkort. Azokal, akiknek i. név-Jegyzékbe való telvélelre bármily mát elmen nyílik meg a joguk, kéiéiUkie kell a névjegyzékbe felvenni, ln váliiztójogj-sulltágukat Igazolják. Azok, akiket a kllgazltát évében kétéiUkre kell felvenni a névjrgfzékbe, kérésUket Január 31-lg (er-leizthetlk elfi nálam, illetve a gondnoki hivatalban Rözgonybu. 27. izém alatt.
Azokra, akik a vála*zló{ogoiullsághoz megkívánt 26, Illetőleg 30 éves élztkoit a kligailtát évében érik el, azonban a névjegyzéknek a kllgazltái évét megetözOen legulolláta lOrtént Oiszeállllátakor mái kOziégben, Illetőleg váróiban laktak a Így uj lakóhelyük a névjegyzékbe való felvétel I ánt hivatalból nem Intézkedhetik, színién az el6z6 békéidéiben foglalt rendel-kezéiek az Irányadók.
A névjegyzék kllgailtáiá/a a 288 200/ 193«. II. M. rendelet kiegészítvén 320200/ 1939. B. M. rendelet 1. íi 2 bekezdésé\' ben foglalt rendelktzéickkel nyer alkalmazást.
Nagyktnliia, 1913. Január 4, u Polgármester.
ukhwhwuluti SZOLGÁLTATÓ RT.
AYamíiímlík llzstése, reklamációk, hibaiolontótok, aiakizerü foluüágoiitaa mlndon »lllamo» kérdéiban i..\';In!\'.>M 8-tól délután 18 óráig. Csangery-ut 61, telefon 294.
Mezőgazdáság! cselédek ruházati és bakancs-akciója
A közélltításüffyi miniszter akciót indított n mezőgazdasági cftelédék-nok ruházati anyagokkal és a bakanccsal való ellátására. Az akcióban bakancsot, ruha-, ing- é» alaó-nadrág-nnvagot, kész ingeket éa alsónadrágokat, kötött mellényeket, Struz ért durvaszáluvüszonárulcat kb. 16 millió pengő értékben osztanak ki. Az akció lebonyolítását a Hangya éa a magánkereskedelem végzi (50— 60 százalékos arányban.
A textiláruk már mindegyik megbízott kereskedőhöz megérkeztek, ugy hogy az érük szétosztása erős Ütemben folyik. A közellótáaügyi miniszter az árakat külön felülvizsgálat alá votto és a termelői, valamint a kereskedői haszon csökkentésével olcsó áron juttatta az árukat a jogosultak birtokába. Nagy súlyt helyezett a miniszter erra in, hogv az olcsó árak ellenére kifogástalmi, jó áru kerüljön kiosztásra.
KgyidejÜlog kiormtáAra kerühink uzok a bőrtalpú bakancsok, smelve-kel a köxellátásügyi miniazter bocsátott a mezőgazdasági\' csetádek rendolkezésére. Eddig több, mint 120.000 pác bőrtalpú bakanca érkezett iné1,\' a törvónyiiatónAgokhoz,nie-Ivek szétosztása már meg kezdődőt i, A bakancsok kivétel nélkül gondosan válogatott anyagból kóssültek és bőr-lulppnl faunák ellátva. A bakancsok árát 82-88 pengőben állapították meg.
A kózolhitanügyi nitiiisztor a 111« zögazdaaági cwlóilok ruházati ás bakancsakció jávai nemcsak Bzociélia Ui-vókonysógöt fojtott ki. hanom sz akció\' a toriiioiós clómozditásántil is fontiirt szoretiel játszik.
í-s-o;
AFRéHIRDKTtlBK
ÁLLÁS
¦Ifuléflul azonnal felveti Blstnger éi Plidier, Deák tir 1. 71
-Rendéi,.Jó cialádból való klffatétényl
azonnal felvesz Virág dlvalDzIet. 78
MéalarlAeamban alkalmaznék na-gyobb naládbál 12—IC éves izorgalmii
kdleényt. Czelne; Józael, Szepetnekbu, 29.
adAs-vétIl
Megvétellé ktresUnk liOO-ns aaalao-fQréeMl, eredeti golyóiciaoágyaiat, eiete li leheliégei. Hungária Kefegyár, Sie-mere-ulca 4. * ..... ,14
Méaaéraaék\' btrendezásemel elad-nám. 9iv. Sittler Oyuléaé, Kloliil-n. 7. «
Eiuüo egy mén, 4 éves, sárgs csilla-goi, belgi izármazásu, Jó Igazolványokkal ellátva. I\'maágnl vállilok. Márkin József Boronka, Somogy megye, u. p.
Nagyon Jó férff téllkabét eladó Bitlhyány-utc4 17. 80
HÁZ ÉS INGATLAN
Qátpárhegyl (elepen alaelé 1 szóló. Cint a kiadóhivatalban.
hold
82
ZALAI KÖZLÓNV
I\'ULir.Kftl NAPILAP.
Kiadja: „KOigazduáal R.T. Nagykani«i>\' Palelóa kiadó: Zalai Kárely. ¦ Nyomatott 1
a „Kligtzdaiágl R, T. Natjykan\'iiaH
ayaariájábas Nagykaaliaaa. (Nyomdáárt telel. Ulsl Kárálj
54?
4
mű-.
01a:
Eendlokazst: \' TaliO! I iioslii:
83.
évf., 8. $z. Nagykanizsa, 1943. Január 12. kedd
Ara 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
ozarkeaz tőség éa kludóhlvatflli i-out b, öUUü. BcerkeMtétéffl éa MaUóMvatall telefon 78. u MtifrjeleoiE minden hólktizrmp délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
lilollzotéfll ára: egy hónapra 3 penjíó" 20 fillér.
nosytidóvie 9 piano" 20 fütór Kayea szám: heikoan-ip 1» till., eeorabateQ 20 nil.
A szabadságos honvéd...
Irta: Köbölön Kujouc
Inunár nyolc hónapja annak, hogy honvéd fiúink vállukon u teljes hadifelszereléssel, szivükben 11 bucsu könny f ácsa rga tó fajdalmával; de lelkükben a legmagasztosabb kötelességvdllalás büszke tudatával elvonultak elöltünk\'a Cscngery-utcén véklg, hogy rideg teherkocsik kemény fapadjain elinduljanak a közel kólezer kilométeres útra, s hogy fegyverrel kezükben vállalják az örök magyar sorsot :a haza védelmét.
Elvonultak előttünk a mi kanizsai fiaink délceg léptekkel, ünnepélyesen komoly arckifejezéssel, amely igazi honvéd erények elszánt erejét takargatta.
S u mencfszázadok és szakaszok élén csupa kedves ismer/is, jóharát, akiknek nagyobb része a polgári munka őrhelyéről menetelt a frontlhábörus szolgálata felé.
Azóta boldog büszkeséggel hallgattuk mindig azokat a dl-* cső fegyvertényeket, amelyek a zidai fiuk hősiességét, régi katonai virtusát hirdették, majd fájdalmasan értesültünk a legelső hősi halottak listájáról, srt-Ivosabb és könnyebb sebesülésekről.
Hónapokon át aggódó, féltő szeretettel gondoltunk a végtelen orosz mezőkön küzdő fiainkra, akikkel csak n tábori posta a a rádióüzenetek tarlot-iák fejrui Összeköttetésünket A visszaszivárgó sebesültektől, egyik-mások hős rokkanttól tud luk meg, hogy milyen nehéz feladni jutott kanizsai fiainknak.
Ujabban . azonban egyre sűrűbben találkozunk szabadságos honvédekkel is. Tisztek, altisztek és legénységi állományba lartozók tűnnek felűit-olt a város utcáin, hogy n viszontlátás boldog őrömével öleljük\' őket keblünkre. Felejthetetlen érzés, sőt talán ennél Is több, egyenesen élmény az itthonmnradot-taknak minden egyes ilyen találkozás.
Viszontlátni egy jó barátot; egy kedves isinerőst, aki nyolc hónappá^ ezelőtt elvonult az ablakunk alatt s a menctszá.\'.ad l\'egyelcmbttszorltó\' rendjéből csak röpke pillantással búcsúzott tőlünk, valóban oly^ui érzés, amely a lélek gyökeréig hatol le. Kezet fogni egy ember . rel, aki hónapok élet-halál veszedelme között ott állott 11 Don mentén fegyverrel a kezében, hogy mi-idehaza-nyugodtan végezhessük polgári npmkánkal ¦ cgy\'encsefh\'krtüntetés. De mvmindcij\'a Jótckuek att"
A keleti arcvonal fontosabb szakaszain változatlanul folynak az erős harcok
Az angol hirszolgálat azerint ujabb fordulópont következik be az északafrikai politikai viszonyok alakulásában
Vichyi jelenlés szerint Toti-lon városa, amely az emlékezetes flotta-öngyilkosság óta zárt körzet volt, aliatóságok jan„ár 1-én isméi szabad körzetnek nyilvánított á"k. A pályaudvarok ellenőrzését is niegszüutették.
Vichy, január 12
A Magyar Távirati Iroda jelentése szerint Loval miniszter elnök január -1-én fogadta iíu-
kách-Hessenyei György báró magyar követet.
Sanghaj, január 12 (Német Távirati Iroda) A Jangcse alsó szakaszával határos területen 11 japánok tisztogató akciója alkalmával decemberben 1101 csungkingi katona megadta maga tós 927-et a japánok foglyul ejtettek. A harcok területén 2Ü00 csungkingi katona holttestét talállak meg.
A 8. brit hadsereg elővédjei uj erősítéseket kaptak
Német részről az északafrikei helyzettel kapcsolatban a kővetkezőket közölték :
Észak-Afrikában a hétnek— olasz páncélos hadsereg arcvonalán a folytonosan tartó heves homokviharok miatt a harci tevékenység csekély tölt, Mindkél részről mindössze néhány felderítő vállalkozásra szorítkoztak. Tovább, tartolt azonban a légi felderítés és. megállapították, hogy a 8. brit hadsereg elöljáró Vészeihez uj\'érÖkctosz-tottak be.
Az arcvonalhoz kőzeleső területen a német és olasz gyors
Roosevelt t
harci repülök sikeres támadásoka! intéztek az angolok mozgó csapatai ellen. Egy kiszáradt folyammederben a csatarepülők és vadászok ¦ nagyobb ellenséges páncé-Jps- és gépjármügyüh\'ke-zésí leptek meg. Sikeresen bombázták és lőtték őket Több tűz keletkezett s a kiömlő üzemanyag meggyulla-dása következtében a tűz gyorsan elharapódzóit A tengely lé-alakulatai légi harcokban saját veszteség nélkül 2 Spitfjre-gépel lÖUek le.
Kimélemélkfitl programmra van szükség a háború pénzflgyl ellátására
Amsterdam, január 12 A Német Távirati\'Iroda értesülése szerint Roosevelt tegnap a kongresszus elé terjesztette a .százmilliárd dolláros költségvetési tervezetet Beszédében ki-, jelentette, hogy az adók sohasem csökkenek többé a háború előtti színvonalra. Hangoztatta, hogy Jovábbi hatmillió embert kell mozgósítani a harcterek és a haditermelés számára. Ezután arról beszélt, hogy kímélet nélküli j>rogrnm-
ra van szükség a háború pénzügyi ellátására, hogy elkerüljék az Összeroppanást a háború után.
E program megvalósításúnak módjára következtetni lehet Rooseveltnek abból a jnvnslatá-l ból,\'hogy
az Í9Í4-Í pénzür/t/i esztendőben hatmilliárd dollárt kivon előteremteni adóztatás és megtakarítás utján. A költségvetési terv benyújtásával kapcsolatban Roosevelt még a következőket mondotta: To-
tális háborút folytatunk, mert puszta létünk forog kockán. A totális háború kemény valóság. Szükséges, hogy a lakosság valamennyi rétegei felismerje a totális háború összes szükségleteit
Végül Roosevelt azt ajánlotta, hogy egységes és nagyarányú hivatásálképző szolgálatot vezessenek be s ezzel egymillió embert tegyenek szabaddá a hadiipar szántára, valamint, hogy a háborús sérülteket ismét bevonják a haditermelésbe.
QlOfSz lapok a magyar honvJd-si\'tí hősi tetfasitmdnyeiről
Milánó, január 12 (MTI) Az északolaszországi lapok részletesen foglalkoznak a magyar honvédségnek jnz orosz fronton végrehajtott haditetteivel.. A Corrierc della Sc-ra január 12-i számában kiemeli a magyar csapatok hősiességét és n magyar katonák egyéni vitézségét Megemlíti a lap több\' magyar katona és tiszt hőstettét névszerint is. Részletesen leírja ezeket a tetteket ós méltatja Őket a további harcok kimenetele szempontjából.
Az angol Times a tunéziai helyzetről
London, január 12 (Bud. Tud.) A Times az észak-afrikai helyzettel foglalkozva megjegyzi, kétségtelenül meg koll lepődni a folott, hogy Tunéziában még semmifeiű döntést nem tudtak kiorószakolni. Tunézia meghódítása. — állapítja meg a lap — * német ellenállás következtében tháj a távol jovére. halasztódott. Nem lehet\' ábrándokat táplálni a felél, hogy ez a szándék nehezen megvalósítható föladatot jelent. Közben Hőmmel Tunézia irányába halad és a lap szoiint szándóka nyilván az, hogy a Tunéziában lévő német csapatok h/árnyát megorÓsitse.
hoz a hullámzásához képest, mely elárasztja magát a frontról visszatérő honvédet, faunkor hónapok bizonytalansága, sokszor nagy nélkülözése és még több hnlálveszcdclmo után ismét városának vagy faiujának békés földjére léphet. <*
Csak aki maga is részt vett
negyedszázaddal ezelőtt az első világháború poklában s onnan hosszú harctéri szolgálat jutal-makópen sikerült pár napi szabadságra visszatérnie, az tudja kellőképen megérteni mostani szabadságos katonáink lelkiállapotát a hazaiérés pillanatában.
A napokban szemtanuja Voltom egy ilyen felemelő jelenetnek.
Frontról hazatérő tisztekkel, altisztekkel ós legénységgel hozott Össze a [véletlen. Az étkező-kocsi teritett asztalánál mohón szívtam magamba a frontról szóló minden szavukat^ <uuc-
ZALAI KÖZLÖNY
1S43. január 12,
Ivekből u -heofiülalősoií vúgztííl lichéi munka felemelő érzete is a magyar honvéd töretlen hiza-kodásu sugárzott ki. Állomás-ról-állomlisra nicg-megszakudi azonban az élénk harctéri beszélgetés, különösen Siófokon lul, ahoi inindpn^balatoni állomási mi, kanizsaialt, már úgyis u magunkénak vallunk..
Boglár, Fonyód, Fenyves nevek már szinle könnyekel csalnak ki szabadságos honvédőink szeméből.
BaLitonszeutgyörgyÖl már ugy üdvözlik, mini\'Kanizsa elővárosát.
De inosl kezdődik míg !1 kél-ezerkilomélércs ut. leghosszabb része, innen be a város haláráig. Komárvérosíg hosszabbnak látszik az ut. mini Kievtől l.a-wocneig, de Komárvároson. lul a- felizgatott, lélek imír nem a kilométerek számában, hanem a visszatérés exlázisának forró. I özében vergődik.
A vusuü löllésbeu robog a vonal, csak pártyillnnat "iég s ÍH van Kanizsa, de éppen ez a pár pillanat az ul legnehezebb része. \\ "A
Tiiznen lángoló szemek nyugtalanul keresik a sötét éjszakában a hónapokkal ezelőtt elhagyott város kft] területének jól ismeri vonalait.
*Katonarét, (Isengery-u.lcai átjáró, mint látomások siklanak el a mohó szemek előtt.
Végre Kanizsán vagyunk.
ligy ugrás a \'vonat lépcsőjéről s a pályaudvar perronján zokogva, görcsösén, szinte megszállottan egymásra borulnak a frontról hazatért honvédek és n nagy izgalom- szótlansága tói bl-némull, boldog hozzátartozók..,
És most így megy mostanában napról-napra.
Jónnek-jőnnck hozzánk visz. szh n mi szabadságos honvédé-ink onnan, amerre valamikor az ősmagyarok vonullak ál a Kárpátok medencéje felé, s magukkal hozzák ennek az ezeréves magyar földnek forró szereidét s á magyar fajta ősi erényeit.
Szeretettel és büszkeséggel köszöntjük őket, .s Jíivánunk minden visszatérő szabadságos honvédnek- teljes lelki és testi pihenőt körünkben.
A vármegyei közigazgatási bizottság illése
¦Oyömörey István a böranyag gyorsabb elositását sürgette
kosz 11. noi
„ bundák
k% \\ . \'Nnev Ay-|]\\\\ V^VnLflSZTÉKBafi
. Zala vármegye közigazgatási bizottsága tegnap vitéz gróf Teleki Béla főispán elnöklete mellett ülést tartott. Űr. Thassy Kristóf a gondnokoltuk ingatlan- és ingóvagyonn tüzbízlositási dijának felemoíeséro kért intézkedést. Az árvaszék follii-vással fordul majd a községek elöljáróságaihoz, hogy 0 gyámokat figyelmeztessék erre a kötelezettségükre. Uyömörey Bándor a puszta-szontlászlói elemi iskolák ügyében kért intézkedést.
A mezőgazdasági jelentés megállapította, hegy nagy egérkárral kell számolni. Szénkéücggbl fogják pusztítani.
Szóim került a mezőgazdasági munkások kérdése. A munkakedv biztosítására sürgős volna lábbeli és ruházati anyag juttatása is. A ló-ispán indítványára felterjesztést intéznek a közellátásügyi miniszterhez, hogy a mezőgazdasági munkások, aratók részérő juttassanak bakancsot, ruházati cikket éppúgy, mint a mezőgazdasági cselédeknek, de csakis a leszerződött munkásoknak.
(jyömöroy István v. országgyűlési
képviselő szövetett*, hogy egyes helyekon halmozódik a bór (Kiraktározása és 0 tekintetben kért gyorsabb intézkedést a szétosztásához. Az alispán szerint a lábbeli központ kiutalta egyszerre december és január hónapra szóló búrmonnyiségbt. Megtörtént az intézkedés "is, hogy az utalvónvok kimenjenek és az elosztásban késedelem no történjék.
A közöl jövőben ogész Zala megyét feloldják a ragadós száj- és körömfájás miatt ogyoa területeken elrendelt vész kor ületbe való osztás alól.
A főispán bejélentette, hogy karácsonyra 860 kg. szappant osztatott szét Sfrányosan uz egyes járások között.
A fojadag csökkontése folytán felszabadult gabonakészlet besző Igái tatása során Zala megyében 4Ö5 vagon és % métermázsa kenyérgabona folyt bo, az önkéntes felajánlásokból pedig 2Ő0 vagon és 71 métermázsa.
A főispán indítványára a bizottság felterjesztést intéz a konnány-noz,.Ii0gy a mezőgazdasági cselédek hadiözvegyeinek kérdését intézményesen oldja mag.
A főkapitány is hozzájárult Szegő Mór rendőrhatósági felügyelet alá helyezéséhez
Tudvalevő, hogy Szegő József és itechnitzer Károly ócskavas-kereskedők ellen indítóit internálás! és kihágási büulelö eljárással kapcsolatban a rendőrség Szegő József \'édes apja, a (iO éves Szegő Mór fellé nis eljárt és Őt rendőrhatósági felügyelet alá helyezte a gazdasági\'életre íigz-ve kifejtett káros tevékenysége miatt. Szegő Mór és védője fel-
lebbezel! az elsőfokú határozat ellen. Most foglalkozoll a fellebbezéssel a vidéki főkapitány és az elsőfokú határozatot annak indokaival együtt helybenhagyta.
A 10.Ü00 pengős pénzbüntetés és a sok vagon áru rendŐr= hatósági elkobzása miatt beadott fellebbezés felett a foka-; pilány még nem határozott.
A kanizsai gázdakfizönség Bem kívánja a tagosítást
Az érdekeltek Izgalmas tárgyalása a városházán
A tárgyalás még nem fejexÖü6M be
Kovács János nagykanizsai gazda unnak időjén kérvényt intézeti a földmüvei ésügyi minisztériumhoz, amolybon utalással a kis birtokok elaprózódására, valamint a földek rondozétiónek szükségességére, arra kérte a minisztériumot, hogy rori-dnljo el Nagykanizsán a tagosítást. A minisztérium a kérvényező alaposan alátámasztott beadványára tortént orientációjára szükségesnek éa indokoltnak találta a kérőimet és azt a további oljárás lefolytatása vágott áttette Sz illetékes nagykanizsai törvényszékhez, ahonnan az eljáró dr. Stur Dénes kir. törvényszéki bíró január It-ro megidézte az érdekelt gazdákat tárgyalásra és aiuiak eldöntésére, hogy kivnnjék-e a tagosítást.
Tegnap délelőtt a városháza nagy
közgyülési termében mintegy 1200 érdokolt gazda és földműves jött összo. Ütt volt a tagosítást kérol-mozó Kovács János is. Ott volt a földművelésügyi minisztérium, a kiiltiirniérnökség, fitb. kópvisolójo. Egy időig részt vett a tárgyalásoi>-dr. Krátky István )X)lgá rmon tor is. A megjelenték mar a tárgyalás élőjén izgatott hangnem bon tárgyalták maguk közölt a készülő eseményt és azon az állásponton voltak, hogy a mai idő notn alkalmas a tagosításra, amikor sok érdokolt földműves harctéri szolgálatot teljééit. Tehát a tárgyalás már a résztvevők túlfűtött hangulata miatt as izgul-másság jegyébon kezdődött. Dr. Stur törvényszéki bíró ismertette a tagosítás mibenlétét, majd felvetette a kérdést, hogy kívánják-* itt a ta-
Januér 12
1. VAR03I MOZGÓ "*ddieir ,
-17-Íg _ , vasárnapin
Budapestet ie megelőzve t A legnagyobb sikerű békebeli operett filmen MÁGNÁS MISKA (Pista Tekintetes Ür). VildQhtradő a legújabb eseményekről
S Kiadások kezdete köznapokon ?5. ?7, /9, vasárnap §3, fS, L7 és ?9 órakor
goniiis •h-«nd»U»éi. A kérelmező Kovács ig*n!-n»l válásáéit, ami a zsúfolt nagyterein közönségében hatalmas visszatetszést szült éfi még izgatottabb lett a hangulat. N«n kell a tagosítás nekünk! kiáltották az emelvény felé. Majd mind izgatottabb lett a hangulat, Mikor dr. Stur bitó később elrendelte a szavazást; a terem — üres volt. Senki sem. maradt beim a szavazásra. A földmüvesok, kisgazdák valóságos passzW rezisztenciát fejtettok ki u tagosítás ellon.
A kérelmező Kovács a közhangulat hatása alatt később visszavonta a tagosítás melletti állásfoglalását.
A magyar földműves konzervatiz-musa tört ki belőlük, amely minden ujitás és modernizmus elől idegenkedik, .valamint a föld szarotutu: ugyanis legtöbbjük szülőitől örökölt* a földjét, nem akarnak tőle msg-válni, mások meg aggódnak, hogy milyen földöt tnlálnak cserébe kapni, stb. Ez nem kanizsai jelenség. Mindenült, ahol fölvetődött a tagosítás kérdése, a gazdák tiltakoztak ellene és néhány év múlva a gazda-közönség maga kérte, hogy »ruoít már el kel a tagositás«, mert ídá-közbeu belátták annak szükuígessé-Kit. , ,
Ilyen jelonség a kanizsai »panazÍY rezisztencia" is.
Egyébként — ahogy illotékaa he-lyon értesülünk —- a tárgyalás-mag folytatódik.
Bank és Föld
Kelemen Ferenc kSayve
Pénzügyminiszterünk költségvetési ezpo-zéjában nyomatékosan rámuiatult, hogy pén.ünk jövője nem kis mértékben a takarékostagon múlik. A/ún mag li Indult a közéletben éi a anj óban a utkaitkoi-sag gondolatink népszerűsítése.
Amikor ez hivatalos htlyan történt, Kelemen FeTffic könyve — a uank ea Föld — elhagyta a nyomdái. Pénzügyminiszterünk felfogása tükröződik a könyvből, mely Igy helyes utón\'jár.
Fogialkozl kivánok a könyvvel, nem mint szakember, mint teljeaen értéktelen. (Belelem nincs éa egyedin — köteles tisztelettel tartozom a könyv Írójának, meg a bankoknak,)
Hazánk mezőgazdasági állam, ahol a népesség 60 százaléka ma li a Földből él. A mull világháború után a flld bizonyult egyedül értékállónak. (Ma sincsen több befele, mint volt az Árpádok Idejében.) Földrajzi helyzelünk köveikéziében Európa éléskamrájának kell lennie hazánknak nyugat felé, míg déli és kelatl Irányban nagy Irányító feladat vár reánk. Közfelfogás szerint a föld termi az életet. Ebben sz életben a vérkeringés szerva a vidéki pénzintézet és maga a vér — a pénz.
Az emberi éleiben törvényszerűség a váltoiáa. Kisebb-nagyobb bajok előfordulnak, tudunk halálos betegségekről és Ismerünk csodálatos gyógyulásokat, Ugyan igy van ez a neaizei eleiében, A belegaz Orvoshoz fordul tanácsért. Az orvos szerzett és tapasztalait ludasa alapján gyógyít. A nemzet szívbetegségeire (a pénzre) a szakorvosok (a pénze., berekj vigyáznak. Hogy ezek közöli mllyan előkelő helyet faglal el Kelemen Ferenc, azt esik az látja lisztén, aki a könyvéi elolvassa.
Az orvoa tanácsára bevesszük a leglehetetlenebb nevű és összctételö gyógyszert. Bizunk az orvosban. A Bank éi a Föld azért íródott, hogy a pénzintézetek iránt a békeidők bizalmát helyreállítsa. Mihelyt a bizalom meginog a betegben, ha a viiazaeséstól el la tekintünk, a gyógyulás folyamaid megáll. Közgazdasági eletünk mohácsi vésze veit a bankzárlsl, mely alapjaiban Ingatta meg 1 pénzmié-
Saját termésű kitűnő vörös
asztali bor
Maránkét 1-50 flll.
zárt palackban, uvsgceorével kapható
Beleznaitiöl,Sugár-ut 53.
ZALAI\' KÖZLÖNY
iltlkit. Az arany pmiiöii betát ha/M vllz-ua ¦ bizalom tgy részét. < Amilyen könny* kocsmai mulatozás kflzbin kihúzni a cslzmaizár mellől a bicskát és beledöfni talán legjobb barátunkba, ugyanolyan nehéz annak a icb-nik a begyoRyltasa A gazda-moratorlum, A védellaég jégzajlásai után illetékes gazdakörök állapították meg, hogy 1930-ban hazánk, mezőgazdasági ingatlanainak (00,\'o-a tehermentes volt. Stilisztikák Igazolják, a vidéki árveréseknél. milyen bls nlzalékbao,, vannak képviselve a vidéki ptnalntéretek.
A könyv részletesen foglalkozik a jel-liavas öankgyUISIeltel. Hasonló ez a romit Meneltus Agrlppa méaéjébtz, mikor a nyomor allén fellázadtak az érzékszervek. Ok dolgoznak éa minden izei falat a gyomoré. A pénzintézeteknél eiak azt Utjai a közönséf, hogy sohasem hl-tnyzinak a százasok a pénztárukból. Azt kevesebben tudják, hogy a pénztárakban livó pénz egy erő. mely talpra segltclto I9t3 után a jobbágy zsellért, beltcrja-nbbé válloztalta a nagy- éa kisgazdaságok tömegét éa ma embert formál azokból a kezdókból, ktk valamilyen Jogoslt-rányt kaptak, de hiányaik a tökójük
A bank alapja a belét. Nem la a nagy biléi, amely caak szabadságát lölil a pán-#él«akrínyben, hanem a nélei néprétegek tUal hetenként éa havanként bevilt törzsbetét.
A vtdékl pínzlntézaleket a sztlkség hozla létre- Izükaég voll rájuk, kellett, hogy megalakuljanak. A találmányok éa felfedezések a múltban éa a Jelenben mindig ti emberiség szüknégleteit eléglllk k\\. Örímmel olvastam, hogy a lakarékpéljz-111 magyar .specialitás, minta,, tokaji bor vagy egye* vidékek népviselete. A nemzett sajátosságainkra\' pedig vigyáznunk kell
A magyar vidéki Hlteléfet pilléiéinek a1 Nemiéit Bankot, a Pénzintézeti Központot és a Takarékpénztárak éa Bankó h-ggy esti letét tartja Kelemen Ferenc. K-Nemzeti Bankul, mely becsületet szeneit a magyar pengőnek, a. I\'éniliitíieii Központul, mely .megalakulásával parlamenti viharokat, (íipasztolt, melytől hiüii* int A -zslslket lállették a nagybankok és amely a valóságban oly kluinö {ntézmériynek\' bizonyult, ltozy a ktlllöldi nemzetek lemásollak.
Klaaszlkui szavakkal világítja | meg az ilé, hogy t bank nem, bolt. fagyon helyesen mutat rá a propagandában rejlő erőre, mellyel a.közönség.figyelmét nemcsak alkalomszerűen, .hanem ájfapdóaji ifányilanl kell. Helyben felkorak.ézta\'Ioll számadatai meggyőzőbbek a Szánbklalriál, valóságos IllkrSk, melyben az élet látszik, öiilnlén lárja fel a pénzintézeti elet belső élitelvait üvegfalat emel a mult, a felen köré és optimista érésekkel testi a fövőf.
Kelemep Ferenc tisztánlátó, tárgyilagos, nagyludásü Iró. Kifejező, színes l nyelve. Ili nim volna, szívvel-lélekkel bankember, i szépirodalom hímes rétiéin la maradandót alkotna.,Haaonl.ilal költői szépségekben gazdagok ?1, .mindenkor tataiak. Stílusa közvetlen, kellemesei (oly* elbeszélő, akiről azt szqktn filiini az olvasó, — ezt én la meg, (udinm volna lrn(. fcEben á közvetlenségben, van a művészeje, mert meggyez és hivőkké változtatja nemcsak iz ingadozókat, hanem az.\'ellenlábasokat Is. Igáit iró, nnílkíil. t^ogy prpdikájna, A dolgok őszinte bemutaiásával "győz meg arról, amit. tennünk,kolL Alkalmat ad a ltlkllflmeret.-,vlz8gáj*lra, jjiely. életünket más irányba tereli .?3 riicggyőzóaéslínkel meg-sillárdllje,, .... , .„„.
RelsfJ tartalmihoz mílló modqij sorakozik a könyv ktl!sej#. A \'pesti tfpok, « szaksáltó egyhangú dicsérettel hajtja meg az elismerés zászlaját a Zalai Közlöny nyomdavállalata — a Közgazdasági R. T. - előtt. Csín, izléa párosul a könyvnél a nyomda-technika magas- művészetével.
Az Iró niűvq azonban nem készUt el azzal, hogy megírták és kinyomtatták. Egy MunkácsFUp a sllét szobában vagy a Kodály művek olyan házban, ahol csak slágereket zangoráznak, nem sokat ár. Szükség van arra, hogy a jelen eselbsn az iró minél nagyobb nyilvánosság elé kertlljőn, A szakkörökön kívül ismernie kell i nagyközönségnek is, hogy tanácsait kövelhesse (vj.)
Elsöfétiféshez
papiros
kapható
Ilii
Jézus szts. Szivének ajánlják fel Nagykanizsa városát
Lendülete* munkaprogrammal kexdte meg az újévet a nagykanizsai „Credo"-szervezet
0,-azágos mozgalom Indul az Irodalmi lélckmergrzés hatályos meggátlásara
Dr. Hegedűs flívörgv* a bllvallá batoHkns országgyűlési képviselő emlékének
A nagykaniisai Credo-egyesűlet most tartotta ezévi ellő taggyűlését a fehértéremben, amelyen meoielent dr. Hegyi Lojoi városi [öicayíö, egyháiközséyi alnök is. P. Gulyái Oelléri plébános, egyházi rlnök megnyitó beszédiben heretettel köszöntötte a tagokat ai újév alkalmából és hangsulyoita, hogy « Credo as uj esztendőben még fokozottabban akar azon ai uton haladni, amelyen eddig járt. P. Labanai Medárd lll.-rendi
A mal vaialo i\'» > osalád,
Aiért van világváliíg, mert a család, a házasság lekerült arról az erkölcsi alapról, amelyre Krisetus állította. Nagy sierepé volt és van ebben annak is, hogy ai elmélet éi a gyakorlót kfíiött stakadék keletkeeett. A krisitusi elveket, amelyeket elfogadtak, a gyakorlatban nem tudták megvalósítani. Nemcsak killsÓsétiekben kell kereszténynek, katolikusnak lennünk, hanem énnek egész életünkben merj kell nyilvánulnia. A katolikus családi élet jelenti a "kereszt tanításának elfogadáséit. A kereszt tanítása aet Jelenti, hogy aezal teljesen egybevágó a mi életünk. Azi tesszük at életben, amit az oltár elölt megtennénk. A jó példa ai elsfi dolog, ami a családban a csa\'ádfÖt kötcleeí. Ai igazi keress-tény, katolikus családapa ni S családi életét krisztusi alapokra
ígasgató\' a scentcsaládról éi a katolikus családról tartott nagyszabású előadást.\' A keresetény-katolíkus családnak ugy kell élnie, ahogy a seentcsalád élt. Asient-osalád Ontleípín lelkiismeretvizsgá-latot kell tartanunk, bele kell néi-ntink a seentcsalád jiemébe, hogy meglássuk, milyen volt at életo éj összehasonlítást téve, megállapíthassuk, milyen a mienk és milyennek kellene lennie, házassáq váltigAból azirmszlk.
belyeii. Ha seiláftl alapokra, ke-rasitény családokra épitjf\'k a !0-vendÖt, akkor elmondhatjuk majd, hogy hittel, éssiel és tikárai tej lesi IH még egy teljesebb, bol-dogrtbb — feltámadás
Dr, Wélier Elek kir. járásbirÓ, világi elnök at újesztendő hajnalán szeretettel kösiöntötte valamennyi Credo-testvért és kérte őket, hony fliokat a célokat, arne-Iveket elindulásukkor maguk elé tűrtek, ezután se tévessiék siem elől.
A Credó-szervezet, amely \'a kanizsai katolikusság Icgiimosabb és legnagyobb szervezete, ai uj esstendőhen még ai eddiginél is intenzivebb katolikus magyar munkát akar kifejteni. Ett srogálta at alábbi három pontnak a tárgyalása, amiket dr. Wéber elnök terjeseiéit elő.
Nagykanizsa v?ros felajánlása Jézus szts. Szivének
Lgyik^város sem tartoiik annyi hálával jéms sientséges Síivének, miiit Nagykaniisa- A legutóbbi hónapok felvonulása alatt — mint ismeretes — csodálatos módon menekült meg a katasztrófától. Asután nemrégen ismét vissea-knptfi ai elrablott Murakősl, ami gaidíisági, életének visseanyerését jelenti. Óriási kihatású dolgok eeck. Illő és méltányos, hogy Nagykaniesa magyarsága egyrásit
hálából, má\'.réset, hogy további hathatós védelmébe ajánlja magát: Nagykaniesa városa és lakossága Jéeus set. Síivének ajánlja fel magát, A Credo lépjen érinlke-¦ésba a város illetékes tényezőivel, ai egyháekőiségck veictőivet: hogy ünnepélyes keretek köeött, nyilvánosan Nagykaniesa városa teljesen és egészen Jéeus sitgs Síivének ajánltassék fel.
Seivesen vette gyarság, hogy
Védekezés a lélekmérgezd „Irodalom" ellen
még a jobbnevfl Írónőknél is vétót kell mondani katolikus szempontból e tekintetben.
A ,,Crad©\'\' aggódva litja as figyel! ezeket a Jelenségeket és szükségesnek tartja egy orseá-gos moegalom elindítását a Credo orseágos kőepontja révén, hogy rendeletileg ellenőrző bizottság álllteabék fal V amely minden kinyomtatás előtt levő könyvet, müvet — seól ci
katolikus ma-irodalom és birtapirás berkeiből eltűntek «s i"d«gen seellem kutmérgeeői és a lelkek oltárrombolói. Sajnos azonban eeen a téren még sok a kívánnivaló. A\'legtöbb könyvet nem merjük haza vinni asaládunk körébe, mert a nemes emberi ér-eélmeket útszéli durva szexualitással teliti és tárgyalja és erkölcsileg pokoli lélekmérgező munkát végez.
, Mar nem\'ls a férfi íróknál, da
HofherMSchrantz gépek, filiti petróleum
ünger*ui:lmann elek
VAS ÉS MŰSZÁKI KERESKEDÉSÉREN Shell «ázfőzök átvehetők. golyóscsapá«yak
jbirtden saaktéitfatai nl6r* renrtslj» mmtgt baplialAk.
különösen a regényeknek ~ fe-tülbírálot alá vesi erkölcsi szempontból, Es csak at a mű nyo-mattassék ki, amit ee a bitottság approbál. Ebben a bitóttságban helyet kell, hogy foglaljon a ka-tolikusság (papság) képviselője. Hiszen a filmeket is rllenőriő bizottság vizsgálja felül. Ott. az író lelkiismerete, a morális és a magyar lelkiség nem gyakorol cenzúrát, ott ae Illetékes tényezőnek, a hatóságnak kell közbelépnie és a kílenoéseket vissrasroritani: a kercsetény erkölcs és etika védelmében.
Dr. Htüedü* GvóVtfy, a .Zalai Közlöny" főaiQrhesztŐfe
emlékének
Nemrégen méltatták e helyről n legkatolikusabb magyar főúr. herceg Batthyány-Strattmann Lásető, Körmend néhai várurának, ae orseágos hirü seemésznek és nagy imrcrn.ísiiiik hitvallő katolicitását, amely fáklyaként lobog előttünk. Nem mehetünk el árok mellett sem, akik katolicitásukkal példát adtak aa orseágnak és akiket — a jelen teljesen elfelejtett. Ilyen férfié néhai dr. Hegedűs György orsrágnyülési képviselő, a *Zalai KöllÖnya egykori fősrerkesrtője, nagykanizsai Ügyvéd. Amikor még ő küzdött és harcolt, rizikó volt bitvalló, becsületes katolikus magyarnak leuní. His?jen a liberalizmus fénykorában kürdött *;gy kis csapattal a destrukció és az előretörő szabadkümílves páholyok uralma ellen, amit nem néztek |ő szemmel a sötétség tovagjai. Siál-ka volt a szemükben dr. Hegedű* Qyörgy, aki a közólet piinllkAolójíit, n ko-resztdny ós magyar nemzeti szellem uralmát hirdette
és akí a népí politikának rendületlen hive volt. Bátorság, férfias kiállás, igaz, meggyŐíődéses ka-tolikusság, hitvallói lélek kellett akkor ahhoz, hogy ast a tevékenységet fejtse ki, mint néhai dr. Hegedűs György kifejtett. Mikor még nem volt országgyűlési képviselő, már akkor is az Eszme lánglelkfi papja volt, városrÓl-vá-rosra, falnról-falura járt és hirdette a keresztény és magyar nemzeti gondolat igéit. Beszéde gynftott. Kapisetráu voit. Csak természetes, hogy a liberális klikk és rohamcsapatai, a páholy leeresztett sisakrostélyu harcosai indexre tették. Először lemosolyogták, majd, amikor erő volt a kezében, mint törvényhozó: megfenyegették. Dr. Hegedűs Görgy a Halban, az egész ország színe
ÓRÁT, ««S5,« ÉKSZERT,
váaároljon blsalenaal ro\'á!
VÉKASY G.VÜlia
pa-"t t, orUniHt*f, ikttwÍMAit Tel. t
víiíiíí, flumd>4lT*t>si\' "\'¦\'<¦• t\'\'íi-:ili>v-.
ARANVAT itgnafuibb lupi iftun inuk, vag? IííihHíu.
előtt nyilt>ilvalláit tett hithű kától icit fisáról, lánglelkü magyarságáról.
Dr. Hegedűs elete egy világító fáklya volt
testvérei számára. Magyar misszint végictt. Felrázta a magyar smnnyadó társadalmat és ment a maga nyílegyenes utján, a pionírok fanatizmusával és elérte att, hogy zászlaja köré tömegek sora-ko«lak. Ai Ő síép katolikus magyar lelkiségével telitelte a falvak magyarságát. Ai 6 általa gyújtott Örtüiek még ma ts élnek a lelkekben. Hiszen at úttörők nyomán jutottunk idáig. At uj világrendig. Vetése bő gyümölcsött termett. Ugy halt meg, mint a katona a harctéren: harc, köidelem közepette. A sárvári nagy népgyűlésen igehirdetése közepette hirtelen síivéhei kapott és összeesett. Meghalt az elvek csataterén. A katolikusság és a magyarság szolgálatában. Mint egy hős ...
10 év mult el azóta ... és dr. Hegedűs György sírja a kiskanissai |temetőben már rég elfeledt. Egykori harcos társai is megfeledkeztek róla- A katolikus magyarság lánglelkü harcosáról és apostoláról. Illő és méltányos, hogy szülővárosa méltóképpen megőrizze kedves, nagy fiának emlékét. Neveltessék el Kiskonizsa egyik főutcája, lehetőleg at Ország-ut
| pr. Hegedűs Oyörgy ulea j
-nak és minden évben, halála évfordulóján koszoruztassék meg a katolikus magyarság által. Az utca elnevezés dolgában kerestessenek meg a többi katolikus «\'s hazafias helyi egyesületek és többezer névaláírással adassék be kérvény a város képviselőtestületéhez. Dr. Hegedűs Oyöryy emléke nem azabad, hogy eltűnjön a feledés tengerében.
Dr. Hege\'düs György a mi emberünk és emlékét áldólag ejti ki minden hazafias magyar.
A taggyűlés nagy lelkesedéssel magáévá telte és egyhangúlag elfogadta dr. Wébcr Elek, a Credo fáradhatatlan tevékenységű elnökének előterjesztéseit.
Főtitkári jelentén
Gozdán ErnŐ főtitkár részletes jelentését terjesztette elő. Beszámolt a harctéren küzdő honvédek hozzátartozóinak segélyezésére alakult bizottság működéséről. Ismertette számszerűen ai eredményeket. A segélyező bizottság céljaira összejött pénz- és természetbeni adományok Nagykanizsa lakosságának áldozatkészségét, nemesszi-vüségét bizonyítja. Még mindig vannak azonban olyanok, akik nem vették ki részüket az adakozásból, annak ellenére, hogy meglehetősen jó anyagi viszonyoknak Örvendhetnek. Aki még nem adott erejéhez, vagyonához mérten, csatlakozzék ae adakozók nagy táborához". A jelentés szerint
ü) é* használt mérlegek
iilden dili U(Mlt.
Jsvlltoo\'- lótüliusl.
FRANK
MÉRLEG-/ üxembon
? Eötvös-tér 27a. p; Tdetoii: 509.
a beköaxöntött tél egyetlen segélyezésre szoruló osaládot sem talált ellátatlanul.
Mindegyik, — valláskülönbségre való lekíntet nélkül — kapott megfelelő mennyiségű tűzifát, burgonyát és más hasznos közszükségleti cikket, amire szüksége volt.
P. Gulyás Gellért a főtitkári beszámoló után köszönetet mondott Gozdán Ernőnek a harctéren küzdő honvédek itthonmaradottai-nak segélyezése terén kifejtett buzgó, tevékeny munkásságáért, s azért, hogy fáradtságot nem ismerve magára vállalta a munka oroszlánrészét. Köszönetet mondott a munkában résztvett többi munkatársnak is, akik mindent megtettek a nagy cél elérése érdekében. IgyekeetUnk és ezután is
is
mondotta P.
yekeani fogunk — ulyás Gellért -minél több könnyet letörülhessünk az itthonmaradottak aroáról
és minél több biztató szót küld-bessünk a fronton küzdő katonáinknak azzal az ígérettel, hogy itt-honmaradottaikról nem fogunk soha megfeledkezni. Az értekezlet végén P. Gulyás Gallért felolvasta Kenyeres László CredoJ testvér levelét, aki a frontról üdvüi Irt ér és jókívánságait küldi minden
Oredo-tagnak. Szebben nem is kezdhette volna meg a „Credo" tevékenységének ujabb esztendejét---
A vizsgálóbíró szabadlábra helyezte Kiss Gyulát,
akit a rendőrség a revolveres batesejtből hifolyólag átkísért az ügyészségre
Megírtuk, hogy Kiss Gyula fiatal gépkocsikisérő revolvere elsült és a golyó Rosenberg Lajos szabótanoncot arcon találta ugy, hogy súlyos sérüléssel a mentők kórházba szállították, ahol műtétet végeztek rajta. Kiss Gyulát a rendőr előállította a kapitányságra, ahol a sérüli súlyos állapotára való tekintettet, gondatlansága miatt őrizetbe vették, majd átkí-
sérték a kir. ügyészségre. Kiss Gyulát a vizsgálóbíró maga elé vezettette, majd kihallgatása után srabadlábrahelyczését rendelte el.
Kiss Gyula azonnal ^elhagyta a fogházat, azonbiin az eljárás tovább folyik ellene.
Rosenberg Lajos állapota egyébként örvendetesen javult a kórházban, ugy, hogy teljes felépülése várható.
»ijit>)aiajaj%>aj»ja>e*i*»a*»a^
A pesti toloncházba szállítják a karosi molnárt,
akit a nagykanizsai szofgablróság Internált
Dr. Sebesíyt\'n József kanizsai járási szolgabíró, mint \'közöltük, internálta Megál István molnárt, a zalakarosi malom vezetőjét machinációi miatt, amit a hatósági közégek lelepleztek. Megál védője utján fellebbezett az elsőfokú határozat ellen a vármegye alispánjához. Az alispán is — példát akarván staluálni a közellátás te-
rén el nem tűrhető visszaélések lehetetlenné tételére — helybenhagyta a szolgabíró internálási határozatát.
Megál István molnárt a budapesti toloncliázba szállítják.
A káromkodást Isten é* e tfrVvény büntsüi!
IÄVAUT
Autóbusz-menetrend
BÁvAflT
Érvényei IMI i Nagybani]
ivembor 2-tOl a további (nie* ke (Uni«, in—Gm-abon-o—Zalaaxnbai*
18.00 1. Nagykanizsa Központi száll. é. 6J0
18.» 1. Garabonc "/:••-¦ 1 5.58
19 10 é. Zalaszabar 1. 5.40
HU— haroabarény—Inka— BBhonya—Kapoavar
700 1. Nagykanizsa Központi száll. é. 17.25
7.47 1. Iharosberény 1. 10.3»
8.08 1 Inkc é. 18.21
8.52 1. Liőhönye községháza É. 15.31
10.25 é. Kaposvár pu. *¦ 14.00
g,
Haayfcanlxaa
d
18.25
-AUaland«a—Mumexambat
I4.C0
16.101 20.35 17.45 I 21.50 [ é.
Nagykanizsa pu. Alsolendva Korona szálló Muraszombat Korona sz.
d — Nagykanizsa—Atsolendva között csak hétköznap.
1 *• 1 10.30 lTfcl
8.25 12.40
1 1\' ! 6.45 11.00
d
18.00 15.55 14.35
NaoykanlKaa—Latanya
? c ? ? d H
5.10 7.30 -.— 14.--..— 18.25 1900
5.20 7.40 10.301*4.10 17.30 18.35 19.15 8 10 8.30 11.20 15.- 18 2« 19:25 20.05
Í-O c ? d
805 8.15 9.30 11.40 13.45 17.00
055 9.35 10.20 12.30 1435 1750
7.05 —.— 10.30. 12.40 14.45 18.00
\' LI«Ay.
N^yktnlzu Ketp.
llt^ll.lilU pu.
ÍB3 Csak vasárnap ás ünnepnap közlekedik. O Csafhélköznapokon közlekedik. ... .
c— Csak hétköznapra C9ö hétlön, szerdán és pénteken, d — Nagykanizsa—Lctenye között csak hétköznap.
1943. I.nuér 1?.
NAPI REND:
Éjjeli gyógyszertári ügyelet: Ma az Igazáig gvóg vakart ár F*-«t \\y ,KÍ«kanizBán az ottani gyéajaeer-tárállumló ügyeletes szolgálatot tart.
NepU\'< Jaouár 12. Kedd Uúu. kat. Ernő ap • Proteatáaa Eraö. • Isr. Seb. 6. _
A Q0ZKORDO nyitva van reggol 6 Órától oato 6 órái*, (rlétfé, sasrda, péntek délután és keddaa egész nap
oóknek.) Tolofbn: 560.
Újságot kér hazulról a harctéren küzdő honvéd. Akii kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányit, a lapfejen talál* ható címke kitöltésivel dobja be egy postaládába 1
- (Tanügyi hírek) *
Lapunk tegnapi számában azt közöltük, hogy a Kormányzó Üt a valliia- ós közök tatás ügyi miniszter olóterjoaztósóro Polónyi György nafivkánizHni ]»lgári fiúiskolái igazgatót a VI. fizotóíti osztályba kina-vezto. Ezt helyreigazítjuk ugy, hogy Polónyi György nem a polgári fin-, hanem a. leányiskola igazgatója. ~~ A vallás- ó,i közök tatáit ügyi miniszter .Magyar Ilonát a baboadöb rétéi, Pontaniczky Sándorné Takáca Törésiét pedig á köveakáli római katolikus népiskolához választották meg,
— (Az Egyházi Vegyeskar) karácsonyi Hzünot után próbáit
18-án, szonlnn nstö fól B órakor « szokott holyisógbcn kezdi.
— (Adóügyi helyzet)
A pénzügyigazgató jolontése sno-rint vármogvénkbon a mult évi ha-Ivosbitott adóhátralék docombor résén 2,284.286 pongó, a folyó éri holyoebitott olőiráa 10,657.877 pongó. Januártól docecnbor végóig hat millió 836.071 pongó, docomberbon 8,264.880 pengd adó folyt bo. Az esedékessé vált hátralék 8,840.253 pongó, vagyis 00.00 százalék. A védett birtokok tulajdonosait torható összes állami hátralék Öaszogo 128 ezer 108 pengő. \' \'.
- (A Szociális Misszió Társulat helyi szervezete folyó hó 14-én
fól 0 órai kezdottel roquiemot szolgáltat megboldogult, -szeretett el-nöknó, Bortin Ágostonná lelke üdvóért. Mindönkit ezorotottol vár a Vezetőség, (:)
divat Ízlés minőség
olcsó áA^UA
_jfl43. |f?puá.r 12.
— (Keresem ezt az orosz-fogságból hazaiért zalatncgyel katonU.)
aki január 10. körül Szigetváron it utazva Bauer Imrétől Mozsgóra a fogságból üzenetet\' hozott, ponlos ciiiiét irin meg Báoer Anna postamesternőnek l)ályök, Baranya m.
. (Tűzkárok Zalában)
Az alispáni jelentés szerint decemberben Zalában \'Itt, tüzeset volt, tíz okozott tűzkár 11.000 pongó, amiből biztosítás révén megtérül 7.(!80 pengő.
— \'Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az olniult háton az alábbi anyakönyvi lejegyzések történtek: Született 0 fiu és 10 leány: Bedő Gyula fűszer- és terménykereskedő és Lung Margitnak ik.\'fia, Krisztián György napszámos és Ua-losi Máriának rk. fia, Lohol Ferenc kómüvessegéd és Horváth Máriának rk. fia, Török György földműves úh Bolf Katalinnak rk. leánya, Szolár László napszámos és Polai Katalinnak rk. leánya, Födő János napszámos és Kisgergoly Annának rk. fia, Kőfalvi József in. kír. őrmester és ífauer Máriának rk. leánya, Krug Boldizsár kómüvessegéd és Németh Annának rk. leánya, Bánhidi József MAV raktárnok\'és Baa Juliannának rk. leánya, Farkas István lakatossegéd és Horváth Margitnak rk. fia, Lengyel József kertészeti munkás és Soós Rozáliának rk. fia, dr. Balázs András orvos-Őrnagy és Böndiss Irmának rk. leánya, Nagy Gyula gyári munkás és Mihalczi Juliannának rk. leánya, Balogh György cím- és szobafestő* mestor és Mezófi Annának rk. fia, Tóth Boldizsár napszámos és Kellői--, maiin Katalinnak rk. leánya, Porgor Imre cipész-mester és Tibol .Margitnak rk. leánya, Faléi\' József MÁV futó és Horváth .Máriának rk, leánya, Lukács Józsof M.\\V mozdony-vózütőtanonc és Bajnok Erzsébetnek rk. fia. ~~ Házasságot kötött két pár: Pahocsa György vizvezeték-szerelŐsegéd és Szakonyéri Karolina rk., Horváth László hentes- és mé-szárossogéd és Farkas Mária rk. —-Meghaltak nyolcan: Németh Julianna takarítónő rk. 64 Óvos, Már-kusz József földműves rk. 86 óvos, Odor László rk. 5 botos, Salamon Jánosnó Víczoli Terézia rk. 77 éves, özv. Péter Gyorgynő Acs Terézia rk. 75 óvos, Jágor Margit rk. 5 áve*, Dobri Istvánná Tóth Bozália rk. 20 \'éves, özv, Bognár Mátyásné s| Pif Anna ág. h. ev, 60 éves.
— (Egy szegény aommásmunkás)
esküvőre készül, de nincs magfelelő ruhája. Akinek van nélkülözhető régi és még használat képes ruhája, nadrág-kabát. az juttassa-el a Szociális Missziótársulat nagykanizsai Rozgonyi-utcai irodájába.
4aLai közlöny
1 drár négyéves, 170 cm. magas, érős esontozatu, tetiyész-Igazolvinnyel ellátott sárga deres belga m*n eiádó Sémik József Lengyeltóti (Zsigmond-majori) gazdaságában. 77
.v.,„«vM 0«»«»»«,»., művészi kivitelű kanizsai tüzér csapatzászló
Egyik oldalon Magyarország Védasszonya, másikán Nagymagyat ország angyalos címere
•Annakidején ismételten hírt adtunk arról a gyűjtésről, amit a Ke-reszlény Jótékony Nőegylet indi-. lott a Zalai Közlöny iierkesttősé-géuek támogatásával egy konissdi lüiér csapatzászló beszerzésére. A mozgalom szép sikerrel zárult, amennyiben Nagykanizsa város 2C0, a vármegye 400 pengős adománya mellett Nápykamisa haza-fias magyarsága oly szépen adakozott, hogy sikerült az egyik or siégoshirü budapesti mii ntézet-nél a zászlói megrendelni. A zászló hónapokig lat ló munka után téliesen elkészült és az in ézet Nagykanizsára seálliloiiii Farkas Vilma, ügyvezető elnöknőhöz, ahol alkalmunk volt tegnap .:zt megtekinteni. A zászló teljesen a fennálló előírásnak megfelelően elkészült, felér hernydsélyemböl, diszes és művészi kivitelben. Egyik oldalán
Magyarország Védasszonyának finom képével, míg a másikon Nagymagyarország angyalos címere díszeleg. Üléses, díszes és minden tekintetben művészi tű-festéssel. Mindenki a legnagyobb elragadtatással nyilatkozik a szép zászlóról, amely valóban méltó a mi ItŐs tüzercsapatunkhoz. A sástló már a rudlioz van illesztve, amely lándesaszerü fejjel igen szépen mulat. Külön a Nőegylet nehéz piros selyemszalagja, rajta a felírással: »A NAGYKANIZSAI KERESZTÉNY 10TEKONY NO-EOYIET - ZALAMEGYE HÖS TÜZÉREINEK".
A pompás csapatzászló több mint 1000 pengőbe került cs külön a részére készitendfi szekrényben fogják elhelyezni.
Ünnepélyes felszentelése időpontját később fogják megállapítani.
Eszterintay János gróf;
II minden nép felé békés, baráti joböot nyujiDnk
Pozsony, január I2J (MTI) A PózBonyi Magyar IliffíuT január 12-i nzáma részlet\'.-son Ikí-száliiol a dobsinai Magyar Ház felavató ünnejiéhéml, amelyen- Esztot-hi\'izy János, a Szlovákia i Miurviir Párt vezére nagyhatású beszédeién egyebek között a" következőké tmon-dotta:
— Mi békét hirdetünk a velünk sorsközösségben élő szlovákok és németek felé, do ugyanakkor kijelentjük, nem engedtük jogainkat elvonni és semmi\'ípolitikai irányzat kedvéért som vagyunk hajlandók megfosztatni magunkat a.nekünk járó jo-
goktői, Mi minden velünk együtt élő nép folé békés, baráti jobliot nyújtunk, éppen ugy, mint ahogy a Don-kanyarban is együtt harcolnak nemzeteink fiai. Tudjuk, hogy Trianon óla a legnoliozobu sorsban é) a magyarság. Nekünk csak ogy kötelességünk van; hívón kitartók maradjunk és szeretőitől éljünk. Ha ezt a kötelességünket toljesítjük, megérjük szobb jövőnket. Do ezt csak akkor érjük el, ha hivők maradunk hagyományainkhoz, amelyeket megtartottunk beosülottol ezor évon át.
Országosan egységesítik a piaci hpiypénzt
Rendeleti uton állapítjuk meg a helypénz Összegét
A kereskedőim! és iparügyi minisztériumban rendelettervezetet kó szitotlek a piaci ós vásári helypén-zok rondszorének gyök.-i\'es mógvál-loztaiásáról. A tervezet szerint a-1 jövőbon nem a községek és városok állapítják meg a hojypénzdíjszabá-saikal, hanoin a mínísztor egyszerű rendeleti uton állapítja meg, hogy melyik községben vagy városban milyen összogíi holy|)énzokül szedhetnek a- piacokon es vas&rtelopokph helyét foglaló kereskedők tói és iparosoktól.
A helypénzek természetesen i>»-rábbra is a városok bevételeit képeznék. A miniszter intenciója ezzel a tervezőit újítással az, hogy a helypénzek országszerte egységeseb-
Keresztény Temetkezési Vállalat
SIPOS
Korosa Szállodával szembao
Üilat telefon: 387.
—______ Lakai teletop :81B.
LeoeByszarObb és legdíszesebb temetést, szállítást és oxhumá-láat vállal. Különleges slrkoszoruk, szalagok, zománoslrfet-iratok és az Öeszee temetkezési, olkkak nagy raktára.
bek legyenek. A koreskodolmi és iparügyi miniszter rondelottervozetót hozzászólás végett megküldte az összes vidéki keroakodelmi és iparkamaráknak, amelyek most foglalkoznak a kérdéssel.
Szükséges, hogy a .helypénzek kategóriáinak megállapításába az illető városok vagy községek is beleszólhassanak. A holypénzek nagyságát a közlekedési, forgalmi és községi, vagy városi népesedési viszonyok nagy mértékben befolyásolják. Ezért ezeket ti szempontokat nem lehet figyelmen kívül hagyni,
| m* feai*oanko<iJI j
„Most, amikor arról van szó, hogy meggyógyítsuk a háború sebei közül azokat, amelyeket emberi erővel meg tehet gyógyítani, jogunk van kérni, sőt .kémünk kell!"
Január 17-tői február 7-ig: Országos gyűjtés a honvéd-családokért.
Czaplk Gyula veszprémi tnegyéspfispOkOt megoperáltak, a rr.űtet kitűnően slkerDIt
A Magyar Kurir jelenti:
Czápik Gyula veszprémi megyéspüspök két\' hónappal ezelőtt meghűlésedéit. Házi orvosa vosokőbán-talmakut állapított meg. Karácsonykor a püspök ismét rosszul lett, amire házi orvosa tanácsára Hilda-pestre szállították. A beteg püspököt pénteken Babics Antal egyelem i magántanár megoperálta. A műtét kitiinőon sikorült, a püspök * javulás utján van, do orvosai látogatók fogadását egyolór* még nem engedélyeztek.
Et,év eleié óta most érkezett a hatodik hadifogoly vonat Compiegnebe
A Német Távirati Iroda je-lenli Párizsból, hogy Compiegnebe ez év eleje óta most érkezeit meg a hatodik vonat kicserélt francia hadifoglyokkal. Ezekkel együtt eddig mintegy titl ezer hadifogoly ment át a eonipíegnei táboron, ahová most csupán n megszállt területről való hadifoglyokat irányítják.
IfS&ÍÜDVAtó
legszebbet :: legolcsóbbanI
Vásároljon
Horváth Lmtz^úr^
Nagy választék várja Önti
ra-ui 2.
Találón : 047.
l\'I: I
Angol lap a szovjet légierő erős megcsappanásáról
Bern, január 12 (13ua. Tud.) A londoni Sundoy Times munkatársa — nyilván szovjet kőzlésok alapján — adatokat közöl a szovjot légiflotta ©rejórÓl. Ebből kitűnik, hogy a szovjot repü-lőgóp-állománva igen erősen niog-csappant. A háború kitörésokor a szovjetnok 8000 repülőgépe volt. Jelenlegi repülőgép-állományát » lap munkatársa háromozor olsővo-nalbeli gépre becsüli, nmolyok öt, egymástol független ropülőhadsorog-be vannak beosztva, h hadseregek közül az egyik a Távol-Keleten állomásozik.
Az angol hírszolgálat vész/Ós látat mz éezakafrikai helyzetről
Amsterdam, Január 12 (Német Távirati Iroda) Az angol hírszolgálat jelentése szerint Észak-Afrikában a politikai viszonyok alakulása ujabb fordulópontra érkezik rövidesen. Az események nagy gyorsasággal követik egymást és rövidesen hallani fogjuk, — irja az angol hírszolgálat —-.hogy fejeik h"Mának porba és uj omberek kerülnek uralomra.
Amerikai bombázók lapén kórháxhaiót támadlak Rangon kikötőjében
Tokió, január 12 (Német Távirati Iroda) So-nanból érkezeit jelentés szerint az amerikai bombázók n rangúin kikötőben Január 5-én megtámadták az »Ariba Main nevű japán kórházhajót A károk csekélyek ,mcrt nz. ellenséges vadászgépeket a japán vadászok menekülésre kénvszerileltók. Az Ariba Maró*, amely-a támadás idején a kikötő belsejében tartózkodóit, el volt látva a nem-zotközi megállapodás által előirt jelekkel. Azonkívül a látási viszonyok aznap olyan kitünöok voltak, hogy minden tévedés kJ volt zárva. !
Berlint körök a kehit arcvonal r helyzetéről
\' Berlin, január 12 \' (Bud. Tud.) Német katonai körökben anélkül, hogy a részletekre kiterjednének, megerősítik, hogy a "keleti arcvonal fon-tosabb szakaszain változatlanul folynak az erős harcok. Megérő-Aitík továbbá Berlinben, hogy a bolsevistáknak nyilván tovább*, ra is sikerült tartalékaikat\' aránylag akadálytalanul átjuttatni a befagyott Volga alsó folyásán Sztálingrád ós Asz-
!liHk.ifiuiHttl mim TálJilal
MENETRENDJE
érvényes \\942 noyembor 2-tŐI.
Vaiulállomásra
6 SO 8 io 701 7K 10« 12-Sfl 1340 14\'W 1810 1825 2110 22-U
Eniíbet-léire
zalai kozlom*
trachán között. Másként nem találnak magyarázatot a Kalmük-pusztán működő, meglehetősen nagy szovjet erők megjelenésére. Ezeknek a szovjet tartalékok összetételére vonatkozólag berlini illetékes helyen kiemelik a csapatok vegyes összetételét. A szovjet tartalékok csapatai ^észben jól felszerelt szibériai hadosztályokból állanak, amint az a fogságba került szovjet katonák vallomásából is kitűnik, igen fiatal és idős emberekből: A szovjet nyilván ezekkel egészítette ki újra a többé-kevéabbé erősen megtizedelt hadosztályait. !
Nagyfrardiaa megyei város cdóhlvaia\'á\'ói.
TA\'gy: EbtiilujdonoHOk ebeinek kötolevő bejelentése.
Hirdetmény.,
Ai érvényben léyő vármegyei szabályrendelet 3. §-n alapján felhívjuk az összes nagykanizsai eb-tulajdonosokat, hogy n birtokukban lévő ebeket összeírás végett a varoi adóhivatalban folyó évi január hó 15-tŐl 31-ig a hivatalos órák alstt okveilen bejelentsék, mert e határosat letelte után a a hatósági közegek hátról-hál ra fogják ai eb-bejelentéseket ellenőriem.
Aki pedig a határidő letelte után siercrne ebadó alá tartozó ebet vagy akinek ebe ezen idő letelte után losz elválasztva, az a bejelentéit a szerzés, illetve az elválasztástól számított 8 napon belül szintén tartozik megtenni.
Nagykanizsa, 1943- január 12. n Városi Adóhivatal.
A svéd király trónbeszédében a semtügeseé\'iről beszélt
Stockholm, január lí (Xémct Távirati Iroda) A svéd országgyűlés ujévj megnyitó ülésén Gusztáv svéd király trónbeszédet mondott. A legnagyobb elővigyázatosságra intette a svéd<népet. El kell kerülni mindent, ami a külföld szemében kétségessé tehetné nztjhogy Svédország szilárdan el\'van tökélve : semlegességél minden támadással szemben megvédelmezi. A svéd népet belső összetartásra szólította fel.
Nagykanizsa megyei város polgár mesteritől.
Tárgy: Az oraiagsyUléil képvlaelö-válaszldk névjegyzékének kiigazítási.
Hirdetmény.
Kitzhlrré teszem, hogy az 1S3A i XIX. t.-c. 223. i. 7. bek, valamint a 372.ro/ 1 !M0 B M rendelet éltelmében « lűr-ény 33 8-ahan Inglnlt- rendelkezésektől ellirőeti az 1P42 övben is kllua/ltás ul|án kell elkészíteni az orirággytltéil kepvlsilóválaiz-tók névjegvieket.
AznrnáKPvH\'ísl Mpfllelőválasztók 1043. evi névjegyzékébe tilval*!..*! kell felvenni mindazokat, akik i vá\'awlól Jogoiulliájtuk egyéb keliéhetnek birtokában a kllgazltáa evében etetik a válauMJogosultsáfhoz megkívánt életkort. Aioknl, akiknek a névjegyzékbe való felvételre bármily mái elmen nyílik meg a Joguk, kéréitlkra kell a névjegyzékbe felvenni, bs válasilojogo-aulljJgukat Igazulják. Azok, akiket alti-Igazítás évében kéráillkre kell (elvenni a névjegyzékbe, kérésüket január 3Mg ter-| leiathetlk elí. nálam, illetve a gondnoki hivatalban Roigenyl u. 27. nám alatt.
Azokra, akik a válasz tó [oge-iultslghoi megkívánt 2«, llltbVeg 30 évsa életkort ¦ bligailtás évében érik el, azonban a névjegyzéknek a ktfgizitás óvét megelőzően
SOFFŐR-ISKO LA
Államilag engedélyezed gépjárművezetői tanfolyam kezdődik folyó hó 15-én.
Kelemen autóüzem Nagykanizsa Zrínyi Miklós-utca 13, síim.
DRAVAVOLGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Aramazémlak fizetése, reklamoolök, hibajelentések, szakazorü felvilágosítás minden vlllamoi kérdeaban tl-;!e!oii 8-tól déluSen 18 Aráig.
Csengery-ut 81, telefon 294,
Zalai Közlöny \'Zalai Kifelény Zalái IfKtöny y*Ém jé/zlöny
Zalai Közlöny Zalai Zalai Közlöny Zalai Zalai Közlöny Zajai Zalai Kfzlény Zj| Zalai Klzlün. ~" "öj\'
Közlöny Közlöny Közlöny Közlöny IUzIorr
Zalai Közliny Zalai KözBnv Zalai Köjföny Zalai K/fclöny i IWzlony _ i iKozlóiiy ai Kézlöny ki Kéale»y Zalai Közlöny "alai Kfizlíif nini K>zlöj|
legulolllra történt őilzeáUlláiakor inti kőziégben, llktötes váróiban lakiak a lg. uj lakóhelyük a névjegyzékbe való felvitel Iránt hivatalból nem Intézkedhetik, ailn-tén az előző békéidéiben foglalt tendál, kezelek az Irányadók.
A névjegyzék kllgailtiiáia a 218 30»/ 1938 B. M. lend.iet klegéazlt\'e a 3)0290/ 1931. B. M. rendeli! 1. el 2. bekezdett, ben foglalt rendelkezőnkkel nyer alkat-maiált.
Nagykanlna, 1043. január 4.
H Polgármester.
AllJ.S
Kifutóilut azonnal (elven Blslnger 4i Pllch.r, Deák tir I. 71
Rendei, ló malidból való klfuUlAnvl azonnal lelvén Virág divatüzlet. . 76
KömüvoB cu eaerapea báimeittmek alánlkrolk Tali lavllált vállal. Takó lat-ván, Deák tir 11. 16
ADAS-VÉIÍL
M4e*AreKil|.e<rend»zá.cnHt alid-náin. Hzv. Satllcr Qyuláná, Klnilll-u. 7. H
Jókarban levő .béatlAbutor aladiT— Megtekinthető vitti Tóth cukorraklárnál az udvarb.n. Klnli.l-ti. S. .90
Egy jókarban le.fi .Ztlnálap" matoi-karehpAr aladó. K.Umen oulóuz.rn. 17
Egy jó állapotban levő gjrerTnefcfcoasI
«latto. Klitatudy.u. 36. 84
Szentképek *M#,;
¦ nagy választékban — legolcsóbb
Horváthnál, Fé-ut 2.
az ujság-hii detés!
Egész nap, jó időben, rosszban, belterületen és a perifériákon, városban és falvakban álon van az újsághirdetés és dolgozik szüntelen a hirdető üzletéért!
ZALM tsöztömv
POLITIKAI\' NAPILAP. \'
Kiadja : „KDzgazilailgl n. T. Hagykeahu-. l\'ololöa kiadó: Zalai Karit,. Nyomatott i a „ttlzoazdaatgl H. T. Nirjykanlzli14
ayaaidájáoaa Kagykaaiziaa. (NvoaiUiit telel > Zalai Karaté
íelaíö:-CIb: _^--;
BímtHokout!-..:\'.........
Tábortpoita:...................
83.
évi.
Ö- sz, Nagykanizsa, 1848. január 13. azarda Ár* 12 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
BicrkcKztőség 6« kiadóhivatal: Főút 5. uzára. BxerkeaztőséHl és kiadóhivatal! teleton 78 u. Mojíjolifiilk minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Nem o napi gondokkal, vagy a hivatalos intéikedésekkel, hanem a háborús helyiettel függ ösize, hogy a közellátási kérdések állandóan napirenden vannak a nincs •gyctlan olyan területe ¦cm a korcllátámak. amely no homa napról-napra új kérdéseket, ne vetné fel uj megoldások iiílkiégeiiégét. Elért van ai, hogy tulajdonképpen kevés olyan háborús közellátási rendelet, intíikedés, vagy rend-sier van, amely ne váltónak s amelyről aat gondolhatnék, hogy most eit, vagy azt a kérdést véglegesen sikerült rendeini.
Ef a magyarázata annak, hogy nemcsak a fejadagok váltóinak néha, hanem a síétositás média is. Ujabb cikkeket vonnak be néhanapján a jegyrendseerbe s ennek rendszerint at a következménye, hogy a piac megnyugszik, a rendelkezésre, álló csekélyebh mennyiségű áru arányosabban oszlik el e fogyasztók között, sióval flit hihetné ae ember, hogy enel a kérdés le is aárult. A gazdasági és a közellátási helyiét áronban állandóan változik. Például rosszabb a termés egyikmásik terményben, mint ait emberi számítással előre\' meg lehet állapítani. Az is előfordul, hogy a közönség nem ért meg, vagy nem követ egyes intézkedéseket, amelyek végeredményben a saját eél-jaít szolgálják s akkor a készlet-gaidálkodásig, a felépitett rend-sicr alapjáig módosításokat kell végrehajtani. Igy van ez nemcsak minálunk, hanem egyebütt is, ahol « fogyasztó tSmegek érzik és viselik a háborús terheket s a helyiét elkerülhetetlen következményeit, a rendelkezésre álló árumennyiség megasappanását.
Az is kétségtelen, hogy az uj korlátozások él szabályozások kényelmetlenek, lemondással járnak t«gyQtt. Minden ember kénytelen fogyasilását, szükségleteit hozzá-igaiitani az átlaghoz, a nála szegényebbek és gazdaságilag ke-véjhbé erősek életmódjához, Bizonyos, hogy ez nem kellemes s mindenki lépten-nyomon érzi az idÖk változását De van ebben biitató és megnyugtató is.
Elsősorban az, hogy erősebben összetartozunk s közösek leltek Gondjaink, amelyek minden egyei ember életében szinte kényszeri-tő erővel meguyilatkoinak s azt birenyitják, hogy osak egymással, egymás segitíégévol, emhertár-ninkkal együtt remélhetünk majd « háború kedvelő befejezése után könnyebb és gondtalanabb életet. PB biztató az is, hogy a mostani lemondások, « mostani áldoiatok sokkal kisebbek, egyenletesebben \'nfgositottak, mint oi első világ-
Uiöttaetóai ara: egy hónapra 3 pengő 30 fillér
negyedév™ g p«nqő 30 fillér, feryea «Am: hátköionp 12 tlu.,eaombaten 10 HU
A keleti frontról érkezett német jelentései tovébbra is tartózkodóak
A bolsevisták támadótevékenységnk kifejlefutésére törekszenek A szenátus dönt Chile külpolitikájáról
(Német Távirati Iroda") A brit hírszolgálati iroda jelentés* szerint az ászakafrikai szörotsóiros főhadiszálláson tegnap osto közölték, hogy Darlan tongornagy meggyilkolásával kapcsolatban ismét több emlvirl lar-téz(attak lo. A letartóztatások Bor-goret tábornoknak, Francia-íJszak-Af rika hol voltos főbiztosénál, narancséra történtek.
A hivatalos sajtótájékoztató kijo-lontette még. hogy özek a letartóztatások közvetlenül Darlan meggyilkolásával állanak összofügeésbon ós nincs semmifólo politikai háttorttk. Kijolontetlo, hogy Bergorot tábornokot megbízták az arcvonal mögött végzendő politikai éa katonai természetű nyomozásokkal. Miholyl a helyzet tisztázódik, részletéé nyilat-
kozat várható a letartóztatásokról.
A sajtótájékoztató kórölte még. hogy hr. elmúlt hát végén néhány letartóztatás történt. A nyomozás során ugyanis kiderült, hogy a már letartóztatott egyénektói távol álló kórökbon is sogitséget ós bátorítást m/ujtottak a gyilkosnak. Ar, olnóiz-bón végrohajto\'tt 12 letartóztatásra azért volt szükség, hogy ogy olkövo-tott bünténv alapos \'kivizsgálását biztosítsák. A pártatlan kivizsgálásra azonban pillanatnyilag titoktartás szükséges, azonban ha a vádak megerősítést nyernek) » letartóztatottakat n. francia törvények szerint jogi szakértők bevonásával felolősségro vonják és ítéletet mondanak fölöttük.
A samtlarol ergentltj nagykövet Btienos Alresbo repült
A chilei külügyminisztérium hivatalosan közölto, hogy iiz argentin nagykövet repülőgépen mér hétfőn liuonos-Airosbo Utazott, jóllohot utazását csak a jövő hétre tervezték. Azt hiszik, hogy a nagykövet még a beton visszatér állomáshelyem.
Az argentin külügyminiszter —¦ mint Buehöe-Ai résből jelentik — őzzel kapcsolatban kijelentette, hogy
egészen természetesnek tartja, ha a nagykövet felkeresi őt. a két országot érdeklő kérdésekről folytatandó megbeszélések coljából. A\'küh\'Urv-rriiniszter ugyanakkor megcáfolta azt a hírt, amoly szerint Castillo köztérsasági elnök a közeljövőben Tégbomonó találkozásról állapodott uiog Chile elnökével. \'
Chile lakosságának többsége nem akarfn a háborút
Aloxandri, Chilo volt elnöke a Kémet Távirati Iroda jelentése szerint — azózalot intézőit a lakos-sághoz. Szózatában . k Mólon (ette, hogy a szakítás a tongollyol nom volna helyén való éa ilyen lépésnek nom is volna komoly indító oka. Rámutatott arra, hogy a nemzet* kőzi helyzet a chilei szenátus mult év június 25-i határozata óta nem változott rheg. Hangoztatta, hogy líios elnök szorint a szakítás a tengelyhatalmakkal azonos lonno a háborúval és felvetette á kérdést, miórt kollono Chilének ilvon kockázatot vállalnia. Aloxandri végül azt mondotta, hogy az ország többsége nem akarja sem a szakítást, sem a háborút.
A chilei kormány tegnap többórás ülóat tartott. A minisztertanácsról kiadott hivatalos közlomóny Bzorint Itios államelnök rószlotcson beszámolt a külpolitikai helyzetről. Utána a belügyminiszter őa a külügyminiszter szólalt fnl ugyanebben sTkéi\'désboii. A kormány valamonnyi
tagja helyeselte az államelnök álláspontját. Az elnök közölte a kormány tagjaival, hogy a jövő hét hétfőjén vagy koddjén felszólítja a szenátust, foglaljon állást Chilo külpolitikájával kaixisol albán.
A keleti front N
Berlin, január
(Bud. Tud.") Noha a nőmet jelentések továbbra is igen tartózkodóak és most sem emlékeznek inog a hadmüvololek bolyéról, kiterjedéséről és eredményéről, mégis elárulják, hogy a régebben bejelentett o Ilon intéz kedésok lassanként hatásosakká válnak. A moszkvai rádió az elmúlt éjszaka hcezámolra az általános harctéri holvzotról, maga
is belamertei hogy Velikije Luki Bzakaszán a német vódősorogok tehermentesítésé ro harcbavotett csapatok jelentós sikert értek el.
(Budapesti Ertoeitó) A Post berlini munkatársának jolontéee szerint a szovjet vezetés most már tá-
háboru ideién. A közellátási helyiét, dolgozó társadalmunk testi kondioiója és táptáltsága szeren-osérá össze nem hasonlítható a nogyedwáiaddal ezelőtti helyzettel. Végül fogadjuk megértéssel és jójsíndékkal eseket ae intái-kedéieket, mert ma as állam gyor-
sabb, mozgékonnyabb, könnyebben alkalmazkodó, mint régente, a gazdasági szabadosság világában volt s igy a bajra hamarabb jön ai orvoslás ós mindenkor meg Is jön, mikor arra emberi lehetőség van.
mádé tevékenyságének további kifejlesztésére törekszik. Ez abból iz megállapítható, hogy a magyar csapatok által eredményesen visszavert szovjet támadás & harcok eddigi területéuók a határán folyt le.
A Stovief magának követett a* amerikai klkőtőkhen horgonyzó
-tett hafókat A Daily Tolegraph washingtoni Jelentése sieilxt a szovjet ko-iaftuy bejelentette Igényét az amerikai kikötőkben horgonyzó lelt hajókra. A Jelen-teasel kapcsolatban közlik, hogy Lettország wanhlnntont diplomáciai képviselője nyilatkozott íz amerikai kll-Űgvmtnlaztórlumban a azovjet tféay-bejelentéie etlon.
Gtraud tábornok az angot-•záezok nehézségeiről
Vichy, január 18 (Német Távirati Iroda) A francia rádió jelentése szorint Oiraud tábornok Myanoy-bon mondott beszédeién hangsúlyozta, hogy a Tuniszban harcoló íongolycsapatok nagyon jól fol Tannak szorelvo óa kitűnően harcolnak. Oiraud még próbálta montogetni az angolszászok csapatait és rámutatott a torepnehézsé-gekre. Nem szabad hiu remónyekot táplálni, ami a németekkel való harcot illoti — mondotta Oiraud tábornok. A németek jól harcolnak ős tudják, hogy miórt. Ami mínkot illet, nekünk 1948-bau meg kell tanulnunk harcolni.
Külpolitikai hírek
A török parlament kultlgyl b^zotlsá-i tepnapi várt ülésen a klmlgymlnlsz-t\'t IcBzáiiio\'t a nsmzott\'özl litOyzetról.
EzíoI kspcaolathuii Sznrncsoglu nlszturislnök kö?Ölie, Iiobv u néppárt tanácsának tegnapi tiloson elhatározták a páriament tijbót vnió ntegválöf\'z-iá«át. A határozatot egyhangúlag elfogadták,
A brit hírszolgálat Jelente szerint Slanley, az Egyesült Adamok moszkvai nagykövete néhány hónapos wiisbing-tonl tdrlózkodás után Ismét Moszkvába érkezett. Stanley rövfdcst\'ii megbemé-léaoket folytat a Szovjolunté vezt-tólvol. *
A Német Távirati Iroda Jelentése szerint három Iranota munkrtsvormt Indult Párizsból Németorczáaba, Több más franota tartomAn.vból 1» sok munkaa-szállltmény Indult o!
Tukrt síiavék mlidnzlorelnÖk — mint PózteaybÓl Jelentik — lamondott a HUnkapárt clnÜkHÓKÓről. Tmzó állatn-otnök az eddigi pártelnök utódjévá MedurJi képvlielóházt uiuinökiit Jelölte ki.
zalai Közlöny
1941 !anuir 13.
| Madarász Pál |
Mind a piarista, rendnek, mind a katolikusságnak nagy gyásza ran. Madarász Pál nyűg. gimnáziumi (fttíár, a rend-nesztora, noftazaa lx>-tegség után -az éjjol visszaadta nemes papi lolkát *z örök Főpapnak. .Madarász Pál igazi fia\' volt a nagy rondalapitóháV, teljesón az ő\'bzoIIo-mébon vógezto szop hivatását mint pap 6a ifjuaágneveló. Generációk korültek ki kezei alól, akik közül ivem egy országos előkelőség lett. Madarász Pál kedves egyénisége, mindig derűs lelkisége, nagy ifju-ságszerototo számos tisztelőt azor-•"zett számára. Tanítványai mégmost is a legnagyobb szeretettel etiílékoz-- ?j»k viasza kedves tanainkra óh egykori osztályfőnökükre. Mert Madarász Pál tanár a stiv embere volt. Görög-latin szakos tanár. Hosszú •oztendókön át tanított a nagykanizsai gimnáziumban, az ogóaz rároe magyarságától tisztelettet ós nagyrabecsüléssel övezve. Mindig a komoly tudomány férfia volt. Szabad idejét tudományos könyvei között töltötte. A roábizőtt ifjú magyarságnak nagy jóakarója éa ntvai barátja volt. \'Mindenütt; ahol tanított, meghódította kedves szemelv iségávol a szülókot, iiövohdélteket egyaránt, 1920-ban nyugalomba vonult egy eredményekben gazdag, szép tanári és piarista tevékenység után. Nagykanizsán az itteni\'rendházban ált. Volt tanítványai sokszor koresték fel négy hálává! magányában. Hosszú idő óta líötogeskodott, inig az utolsó napok-ban rohamosan hanyatlott állapota és ma éjjol csendesen elhunyt, ajkán a megboldogultak mosolyával. Halála pijndenütt az egész városban mélységes rÓBzvétot költött. A piarista templomban ravatalozzák fel, ahol holnap délelőtt fél 10 órakor rekviemet yégoznek\'lelkiüdvéért, délután u órakor buszontolós ugyancsak a tomplomban, majd onnan kiaérik ki pilienőliolyóre az egész- város osi-tatlati részvéte mellett.
Negyvon fokos lázban
(Fodor Oizkár Könyvé) KanUflal Ismerős könyve lutont meg a karácaouyt könyvplaouu. Foder Oaz-kár, a péoal Bxlulserülot a l<y a nagy-kanlwal eslnhaznak sok éven át veit Igazgatója adta kl lfcO oidolou Írásait a Könyvbarátok kiadásában ob lzléacs klállituabau, Zadur iatv*n rajzaival dl azltr*. A inOlji\'ii hultUrAlt Miuéax, érző éa érzékeny toikü Írtnak bizonyult eb-bon a könyvében. UziaiallvoU Ismerjük, azokat a krlüka leUifloBcl fogódta, de DtOot ebben a könyvében megismerjük Fodor Oszkárt a prózairól, az óozlnte önvallomások (ájdolmas zeugCall llrlku-¦at, az aiméiynde, juíhIu könnyed aasay-Utat Egy rövidébe tolekzeiU re-
tóny, egy vigjAték, elbeezélóaek, clk ek >eretoznak a könyvben, amely •gy meggyötört ember térllau, csak azérüs talpraaliáaanak negyven lokoa 107.st.inii aztllutett B kér babocsAioat ezeite az oiszágb*n, ahol Fodor Oiz-kárt lauierlék, booatlltéx, azoreltek Szlnbáion Innen, színházon tul... ezt Irta a szerző könyvo elme alá. Korion Innen, lorsim tul .. éríi liBlőlo az ól-vaué, aki Fodor Oszkár azaval mögött megtalálta ennek az ur-lelktl müve**-
nek szemérmetea lérflassággal rojioge-tett tragikumát, ma U töretlonfll Unzta művészi bitét. megkínozott emberségé-nek legyőzhetetlenségét. lényének (1-nomséga Irél egyéniségében la Itlkrö alk, akar mesélő romanllka felé hajtja, akár költőt színezést! emberi vallomások szakadnak fel a telte alól.
A kanizsai elvaaóiak az omlékeités kfiiön öröme, hogy itt ott kanizsai re-mlntflOünciakkal la tulilkoilk Fodor Oszkár könyvében. (W)
Teleki fotiPAa:
„A mezőgazdaság az ország legnagyobb hadiüzeme..."
gazdaság az ország legnagyobb hadiüzeme, minden gazdának, földmunkásnak éppolyan katonának kell lennie, mint aki a harctéren van. Adja be a gnzda tudásának legjavát a munkába, hogy a föld több éti jobb termést adjon családja és a nemzeti közösség száméra. Majd részletesen foglalkozott a birtokjuttatáa kérdá-sérel. Beszéde végén felhívta a párt tisztségviselőit, hogv a Kormányzó ür hitvese által megindított gyűjtésbe minit tevékenyebben kapcsolódjanak bela,
Ab elsólondTai választókerület, valamint a-régi éa a mostani alsólond-vai járásnak MEP-szorvozetoi a Korona-szálló nagytermében értekozlo-tet \'tartottak, .amelyen sokan jolon-tek meg Zala minden részéből. Aa értekezleten vitéz gróf Teleki Béta főispán nagy érdeklődést keltő beszédet mondott.
— Nem maradhat el jutalma annak a nemzetnek, amely a háborús haderejének fenntartásáért akkora áldozatot hoz, mint mi — mondotta. A mezőgazdaság ró! szólva, kijelentette, hogy mivel a meaó-
A Szentjénél egyházkózséf rendkívüli közgyűlése
A közgyűlés anyagának letárgyalása után P. Gulyás Gellért meghatott szavakkal emlékezett meg az elhunyt Babóchay Györgyről, at egyházközség volt alolnökéről és Nó-moth Mihály volt képviselőtestületi
A róm, kat. Szent József egyházközség képviselőtestülete tegnap este rendkívüli közgyűlést tartott a fehér te rémben, amelyet P. Gulyás Gellért, az egyházközség egyházi elnöké nyitott meg. Üdvözölte a megjelent képviselőtestületi tagokat és az újév alkalmából jókivánntait fejezte ki mindnyájuknak.
Utána, áttértek a gyűlés ogyollon tárgy pontjára,, a megyéspüspök költségvetésre vonatkozó leiratának tárgyalására, A püspökség ugyanis a költségvetésen nemi változtatást óhajt. Kívánságának megfelelően dr. Hegyi Lajos világi elnök indítványára ugy határoztak, hogy az 1942..évi költségvetésben némi változtatást eszközölnek.
tag, nyűg, polgári fiúiskolái igazgatóról. Temetésükön az egyházközséget a plébános képviselte több taggal együtt, Babóchay György emlékét jegyzőkönyv bon , örökítettek meg. Bojolontetto továbbá, hogy Vörös Gábor városi alszáinvovó, számvizsgáló bizottsági és képrisoIÓtostüloti tag nagy elfoglaltságára való tekintettől lemondott tisztségéről. Mind a három bolyénak betöltósóról majd a rendes közgyűlés keretében gondoskodnak.
Félmillió cigarettát küldött eddig a frontra
a nagykanlisil Vörös kérésit Apolóaöl Szakosztálya
¦ 11 1\' ¦ \' jr-
Baomtls) szárnak «ajr «»zct»ntia mévla0*>bau
Háborúban vagyunk. A nagykanizsai Vöröskereszt alig egy éve mog-olakitotta az Ápolónői bza/ósztályt. A két csoport, a Vöröskereszt éa az Ápolónői Szakosztály együttes mun-kával veszi ki a részét a fronton küzdő honvédőink és itthon maradt hozzátartozóik measogi léséből. A mindennapi kenyérkereső - munka mellett akad és tan idejo a tagoknak\' * legszebb munkára, azokért, akik távol szeretteiktől hősiesen védik hazánkat, ¦
A lefolyt osztvnuő munkájáról ae alábbiakban számol ha a kanizsai Vöröskereszt,
Nagykanizsáról elvonult, fronton lévő alakulatoknak n következő adományokat küldték: 400.000 cigaretta, 0000 gyufa, 86 liter pálinka, 160 darab gyapjú eál, 140 darab hósapkaszorü fülvédő, 6 pár prémmel bélelt kesztyű, 12 darab pullo-vor, 1 darab hósapka, 1 darab prém kucsma, 10 pár gyapjú harisnya, 1 darab prém bokocs, ií darab tavo-szÓr takaró, 70 pár érmelegitŐ, 200 kg. folyóirat és különböző belső meleg ruhanemű.
A szombathelyi kórházakban ápolás alatt levő sobosült honvédeket négy- Ízben látogatták meg. Ez alkalmakkor szétosztásra „korült 20 ezer cigaretta, 6 liter, pálinka, 220 kg. gyümölcs, C00 csomag cukorka, lő kg. koksz, sütemény, sok csokoládé. . ...... I
Zalaegerszegre szállított; sobesül-teknek a nagykajiizsai-pályaudvaron 4000 cigarettát, lö liter pálinkát, 10 kg. kenyerei éti 5 kg. felvágottat osztottak ki.
TIT"
Jílt
Hofherr-Schrantz gépek. íiiili petroleui
ÜNGKK"UI,ÜJJÍANN{tELEK
VA^ ÉS MŰSZÁKI KERESKEDÉSÉBEN,,, Shvtf lázfőzök .\'átvehetők. Uolyóaodanoaydk
1«lnd«n »¦ Uk«*«lötét alBre randalja mugl kaphatok.
A budapesti Orsz. Magyar Vöröskeresztes-központ-rondeletére és terhére 12.000 Németországból, hazatért magyar.származású hadifoglyot vendégeljek meg a pályaudvaron. Kiosztottak 12.000 cséeze teát, 12.000 cigarettát és 800. liter pálinkát, \'¦ . r\\ .,\'*¦ m\'
Á hadbarpnullak .hozzátartozóinak gyernieknyaraltatásábth is részt vettek, hadirokkantakat éa. hadiárvákat segélyezlek.
A Balaton szabadi Iwu, nyaraló né-inotorözági éa franciaországi magyar szülők gjepnekei mellett négy kanizsai vöröskereszten ápolónő teljesített szolgálatot. \' \' "\'".\\
Karácsorjy estén. * vaeűton szolgálatban lévő katqnákát ée \'rendőröket szere tet-capmogok kai ájáridÖkozták meg és az akkor átutazó külföldieket is\' megvendégelték.
A »Bájtársi szolgálat" rádió üzeneteit, melyek Nagykanizsára és környékóro szóluik, 240*et voltok fel éa, azokat Írásban továbbitoíták a hozzátartozóknak. 2&0\' olyan üze-nolet vettek fel és .továbbítottak a budaposti stúdiónak,, molyék- a fronton küzdő Ijonvóíloknek .szóltak,
A ífagyaz Vöröskereszt központi tudósító irodánál 78 esetben jártak el eltűnt vagy megoolwsült katonák érdekében.
Kapcsolatot tartottak fenn a nem
Neajkanizaárél alronttlt, de K la nitaáiak frontján Iává líflitéi^w.,-i« isamtet-aaemssnk UtMdéVár^ h ]ftratez«ae«l.
A nagvkaniniai Vöröskoraez* zetösége kööiönatet mond e loTent^ ogvosül^teknek, okik ugy a cigarot-ták felajánlásával, mint a gyűjtései nél nftgy segítságr* voltak. A Sör-gyár füstielen napjainak összegéért a\' MAORT-vóllalat nagymennyVgtj oigoretu és dohány adűmányáift a Rozgonyi-utefti iskola IV. h v osztály lelkes tanítónőinek, Nujj Stefánia éa Cavalloni Sándornánií kiknok kii tanítványai szeretettől kötötték a sálakat ás ármelegitóbi; melveklusz kis levélkéket esatelUl\' hogy ezzel is Örömet okozzanak c >\'hös katona bácBiknak\'< val»hoi messze. Oroszországban. Köazflnatav mondanak a.Notre űatne laánygim-názium lelkes kézimunka tanárnője-nek, Bornogyí Mártának ós az intézet kedves növendékeinek, u n^, értékű adományokért, valamint krí-szönik segítségüket az Ápolónői Szakosstály által kötött meleg ruhi-neműek összeállításánál. Kössőivji mindazoknak, akik oly nagy siara-tettel adakoztak és hozzá segítottél ókot,.hogy minél, több meleg holmi, cigaretta ós olvasmány kerüljön ki a mi küzdő zalai honvéd:tostvéreink-nek. 1\'
A\'z Ápolónői Szakosztály o^yüu-müködve » Vöröskereszttel kivette részét mindon munkából. Sok kőn>-nyes szem mosolygóvá vált és ez i logszebb jutalom, amit elkópzellie-tünk. . .
Az uj esztendőben uj erűről folytatják munkájukat, hogy sok Órönwt és az otthon szeretetét továbbítanánk a drága magyar katonáknak.
Kérik a város hazafias urstdil-mát, intézeteket, vállalatokat és » kedves lovento ifjúságot, hogy m< giteék Ókot továhora is nomos cél-kitüzésökhen, adjanak/ gyűjtsenek, hogy Őrömet ezorezhousonok szok-
Sak, akik mosAto a hazától, vérük ulláfláTal biztpsitjók aa itthoniaknak e \'meleg,\' nyugodt otthont;
Segitüük « nagykanizsai Vöröik*-resztat minden tehetségünkkel!
„Felelj/ Megetted-e Te is kötelességedet a hazáért?... Feleljen erre a kérdésre mindenki becsülete, és ielk\'dsmerelt szerint. >Nem- szavakkal, ne a együttérzés hangoztatásával, hű-nem némán: cselekedetekkel\'
Cselekedjünk, adjunk! Országos gyűjtés a honvédcsaládokért január 17-től február 7-ig.
Elsötéiiféshez
papiros kapható
Jtnuir
VÁROS/ MOZGÓ "*»™5rwlt
Hudapaataé ta magaltSstua I Á lignagéohb sikerüb.0.i!fb»li optrttt filmén ,„.,. \' UÁOflAS MISKA • (Plata Ttktntetee Ur)
~\'."\'.~.!VtA<lMÍ<f4$ a legujqhb ettményekröl
Bi<Mték»nJil*M4Ít* \'ttitrKábőkoti ft, il, i9. vaaCrnap.+3. }tr, #7 éa ?9 órakor
Zalai Levente Élit a „Haavéá Karácioa?" leiréfeaa
Magyar hősök
Bátran éa póMAa talnmaHettsóggcl oldotta tnefí [eladatat 1942. szept niher i7-én llovay MíkI6a Örvítzot-1, vtil-.inlot háromtagú JAróre
A Járflr azt a töladfttjRt kapta, bouy doriise fel azt a klvál >sn álcázott U«a ería ellenséges t(ÍUIerAlöi, amely i-zto-rozaevole kornyékén komoly veszte-egekkel \'fenyegette ott Alló csapatainkat Imvey Űcvezet\'i oly Ueyesi>n vezette járőrét, li",:- skerllll azt észre vAttan ül megkezeli tunta s n legnagyobb alapossággal feldűl Ittii-tte minden réízietét fis legkönnyebben \'támadható pontját Mialatt a JAr^r o feldttrllft.feladatát ví) j-c/.iu. annak egyik lagjn, Gvíio Mihály honvéd továbbKiinolt az ollvoségt\'u tampont nrkalbju, óh sikerült egy orosz liohézpuatiát /SAkniiiiiyolrtii
[lovny Mlhló. portásán működő [ár óru feladatának tökéletes iiif*gnídS8í. után ve.i/.toaóg nélkül lert vissza AHA salakba.
A muraszombati csata évfordulója
Murászombal, január 13 Muraszombat társadalma bensőségesen ünrwpolto unnak ti csatának évfordulóját, amelyben » polgárság szervezett ellenállással verte ki 1010-ben & betört szerbekot. A felekezetek templomaiban tartott istentisztelet után a honvédség alakulatai és u varos társadalmának részvételével « csata hősi halottainak sírjánál kegyeletes ünnepséget rendez tok. Morocz Imre- főjegyző omlékbdazé-dében hangsúlyozta, hogy a muraszombati CBata vond hősi halottai vériikkol is tanúságot tettek a von-doknek az ezeréves magyar\' haza. iránti hűségéről éa hősi helytállása^ ről. Kzután a honvédség és a pqll gári társadalom nevében megkoazbj rusták a hősi halottak sírját.
mozi
Mágnás Miska
A tagadhatatlanul nagysikerű rágj operett alapötlete szerint a grófnő azért nam megy hozzá szerelmesé-hez, mertvez nem mágnás. Erro — mert a színpadon nok minden tehot-séges- — r csalódolt Bierelmes a kocsinál öltözteti fel grófunk, íía Miska, « kis szennyes ember sikert learat. A fülbemászó muzsikával támadás a társadalmi válaszfalak ol- ¦ i len. így indítja ol a Bzerzó.
A film annyit változtat nz eredeti helyzeton, hogy a grófi környozejcn
felcseréli a gazdag pékmoslor családjával, kik valamennyien józanul gondolkoznak; \'egyedül « feleséget I szédíti meg a rangiinádal.
E)zzel a látszólag i>géj»zségos légkör csere amó réazLetoibon annyira kis túlzással, az eredeti paródiájának mondható. Igazolva van itt az a régi szabály, ha kettőn ugyanazt cselekszik, sz magsam ugyanaK.,
Miért kell Babaynak, a filmírónak etfyik végletből a másikba esnie? Altért kall a szere Ioms kislányt cee-lédBorba juttatni éa bit már oda jutott, miért kell a súrolás munkáját Tele abbahagyatni, hogj az anya-könyvreKetóliös menjen.
Jó, nagyon jó a háborús világban . * fejelés, hu egy pár cipóról ven azó, de a filmnél kevesebb fáradsággal eredetit is lehetett volna nyújtani.
A filmben sok" a zavaró zene, ami a bestéd érthetőségének a tx ráfiára megy. A film mégis szépj ás mulattató; mart olyan Auinész-gí rda ionul fel, hogy ami*\' ók nyújt* iák i :iz nem lehet rossz. A film goni t*> r ian két órát szerez » nézőnek! és alkalmat nyújt arra, hogy jóizüon uovethesBünk. t>tV
A magyarszordahelyi levente egyesület « Honvéd-karácson Hy saéi. ünnepségének keretá-ben avatta fel na uj levente otthonét. Az ünnepségen » levente hadosztály parancsnokság kúpvisoloté-ben vitéz Bánky Bertalan ezredes; Frayslihger Ágoston főhadnagy járási parancsnok, Kovács Miklós főhadnagy és Németh Jenő hadnagy voltak jelen. Az ünnepség azentrut-sével kezdődőit, amelvet Kovács János italassentb\'alázai Uplún végzett, majd magáldotta az otthont, niég-azentelti\' és wlhokezte uz otthonban a feszületet, amelvel ó ajándékozott a leventéknek, hogy a bit örökké éljen ei levente ifjúság Bsivébon, mert cuuk hittel ás harccal tudjuk biztosítani a szebb magyar jövót.
Uyutai látván köriegyző mondta ol sitin ünnepi beszédet hutásosun. Két levente szavalata tetto széppé ínég a kedves ünnepséget, melyet vitéz l\'íink;-. Bertalan eziedod szavai zártak be. A/ ünnepség a liiazuk-egy hangjaival\'ért veget. Hiszekegy után az otthonban bekapcsolták a. rádiót, amelyet szintén most kaptak a leventék és amelyben épp.*n akkor éuekolték » szép karácsonyi éneket: \'Dicsőség Istennek... .
Az ünnepség végeztével szét bordiák az ajándékokat u falu hudba-vonull hozzátartozóinak.
Minden dicséiolet mogóidemolnek a loventók és leánylovontéink azért az Ünzetkm inunsáőrt, amellyel lítió tudták hozni ebben a nehéz idóbon a kis otthonukat, hogy ott tanulva, hu koll harcolva küsdhoa-aenok a Hzebb magyar jövóárt.
Kaeorlak
leventéi és lavenleleáuyai semiuivel som maradtuk mögötte a többi községek »ilonvéd-karácsony« megrendezésében, mert talán Kacorlak volt
az ¦ [foaiiUy. ihn] a Irt ÍV írerV*.
iio;_Y itanán HonvaVt-karaes^a; van
run éa minden nzeratat a honvédnek
és annak hozzátartozóinak szólt. 11 gyermekei ajándékoztuk meg. Minden gyernieknok 14 drh ajándék julott szebbnél-szebb. A feldíszített fa alnll BzUcs Júiio> igaz^ató-laniló méltatta meleg BzaVflkal u nap jelentőségét, Az ünnepség\' véffeztével « feldiesitetl fái agy iltiíönlavő bsdságOs boiiréd és egy levente vették fel és elvitték egy Ösregyaaz-ssony lakására, akinók fia nemrég hull hősi halált uí orosz hu ivókban. Az udvaron, ahol átadták a kis feldíszített fút nem maradi szem szárazon.
Kacorlaki leventék és lotím-.:!,,.\'¦-nyok: ennél azobbel aligha tmltatok volna tenni, igazi Honvéd •karácsony volt.
Pölötkef*
leúnylo.ente egycaülctéuck munkáját mindennél jobban dicséri uz a levél, amelyei a szomhathelyi hadígon-dozó\'tisztje intézett kÖszAnétképlwn az egvesülethoz. Íme » levél: ] k&zciotol-csomngjiiknt mogkap-j tam, köszönettel átvetiem, kérésük-\' hűz ké|>esi a zalamegyei sebesült honvédek között azélosztotlain.
Nagyon örvondjk. hogy fiatat leány intézményünk között az olsö egyesület n pölöskofői, mely nfcni csiik szóval, hancui i\'Helokcdettel is behizonyitoiía szeretetét és háláját sebítHÜlt honvédőink iráni. Ilyen hazafias odaadást, magatartást látva honvédőink kettőzött erővel, szívvel és lélokkol fognak küzdeni és vérü--kot ontani a szebb jövőért.
Oszinto szeretettel gondohink.mí polóskefői leánylevonto egyesülőt minden egyes tagjára és azon levonta ífjakra.\'kik segédkezet nyuj-tottak ennek végrehajtásában; ath.<(
A nagykanizsai K«gyearsíndl HAz tagjai mély fáj] dalommal tudatják, hogy szeretett rendtársuk
& tf^als. *ˇ
kegyesie.-.dl uranymlsés áldoíópap, ny. gimnáziumi tanár,.
a rend nesztor.., korának 82-ik, szerzetesi életének 64-ik, rtldozópapsfl\'ort\'itk 59-ik évében folyó évi január hó 12-én éjjel, a nagybetegek sientségcivel megerösitve, hosszu szenvedés után iiz Úrban elhunyt.
Boldogult rendtársgnk földi maradványai! folyó hó | 14-én délután 3 órakor a gimnázium kápolnáidban bosieitt teljük s Onnan " boldog feltámadás reményében A rendi sírboltba temetjük.
Az engesztelő sienl mise-áldozatot folyó hó Mén reg- ; gel 1 jlO órakor inutdljuk l>c n gimnázinui kápolnájában.
Nagykanizsán, 1943. január 13.
Az arak világossAg fényeskedjék neki I J
SOFFÖR-\'ISKOJLA
Államilag engedélyezett gép!ármŰV»T«t6l tanfolyam kezdődik folyd hó 15-6n. Kelemen autóüzem Nagykanizsa Zrínyi IMkl6s-utc.it 13. szám.
DRAVAVOLGYI
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramsxám\'ák tizetéae, raklímáolók, hlbajelentésak, szakszerű fslvllágoiltés minden vltlamoa kérdésben dólelÖU 8-íól dAIután IS óráig. . wi Csengeryut Sí, telefon 294,
H1>h«.\' « kis lsrelkez esalí i*»ri a haieffrimi r^laarií: ki«*MtU, kom esvli fnkoírttÍKi fag a dnAvni
leinvlaTentft lel Vett »iiivtk#|« satu a
noha/ idék vikiríh&a il á «K#fc
jfivAérl,
Börzflnco ileventéi iu megtették köreleB|é|üket b honvédekért. Külső formaaág-tin-nepség ugyan nem volt, de a jeücé-beÜenem-járas szép eucerrel végződön. A boraöncél leánylavantek niofit vannak alakulóban éa komoly munkát a legelső inagyer HWtíüojiy falhivásáru akarnak végezni) elére-láthatólag szép sikerrel.
Kürtös
levente ifjúsága rövid kia azinaló-adást rsiulezett, amelvnek bevételét áldozta & honvédekért. A Kis előadás szén sikert hozott. Kürtösön, ebben a kis telep községben\'ez volt az első szinelőadiiK, amely méltáu keltett faltünéat n köcnyaző faWuk-baii. ahonnan sokan jöttek ebbe a kia eldugott tanyai községbe, ahova bizony uttalán-utakóh lehet csak bejutni és mégis ...
Milyen hosszu ideig kellett innen a kis" diákoknak (26—80^ esőben, sárban, hóviharban 8—4 km. gyalogolni, ha tanulni akartak. Mu az a.liolyzel. hogy egy lakéut alakítottak át iskolának éa ott tanulnuk a kis diákok: a magyar jövő. A köztié*; t>edig küzd és mindent elkövet, hogy kiharcoljon magának ogy isku-lái. Szinte a »Harmincadik« int eszünkbe, amikor végig hallgatjuk a szülőket, hogy monnyit kéli az»n-vedui, mennyi nehézség éa akadály van az iskolaépítés körül. De nekik szonl elhatározásuk, hogy iskolát építsenek, mert a tudás éa a műveltség tudja csak biztosítani az uj Burópában a szebb magyar jövót.
Valiink ho őszintén, igazuk van. La kell, hogy ebben az országban uz illetékesek oda hassanak, hogy önnek az országnak minden köa-Hégéhen iskola álljon, hogy kűwéf iskola nélkül ne maradjon, mert ez megbosszulná magát a magyav nemzet jövőjében.
Lenkovitt József
ÉHEZÜNK I ELEDELT KÉRÜNK/
¦ \' A
Szinházkerli és Sitiiéri Madarak.
NAPIREND:
Ejjsli gyógyszertári ügyelet Ma őrangyal gyógyszertár Doák-tér 10.
Kiakanizsán az ottani c\'ógyszor-tár állandó ügyeletéé szolgálatot tart.
NapUo J&euár 13. Szerda. Hóm. kAt. Veronika. - Prolesléna Vidor. \'¦ Izr. Seb. 7.
- (Személyi hlr) Dr. Bordea Uasló rendOrlötanácaoe, a vidéki kapitány-aágtói, blvatalea ügyben több éapon ét Nüio\'kiinl/fiiui tartózkodik.
— (A Városi Könyvtár) leniét nyitva minden bét csütörtökjén délután -tórától 6 órAlff.
- (A gimnázium tanulói). wtitörtÖkÖu röggel 9 órára aöléf ruhában jelenjenek meg az Intézetben. — (llmnázluoi Igazgatója. (:)
— (A Sioelálla Misszió Társulat) helyt szervezete folyó hé M én m 9 órai kezdettel n tel« 5 leni pl om bari reqalemet szolgáltai megboldogult, aseretett el-nöknö, HsrlÍQ AgostoDné lelke Üdvééit. Mindenkit szeretettel vár aVezetőség.
ZAJJAI KÖZLÖNY
1943. ianu
— (Zrínyi jéjpálya m*«nyllt) Minden délután 4-tŐI 8-íg nyitva. (:)
— (Kereskedő-lemelit Klakanlitin)
Tegnap délutén temnltők «1 Erdélyi JAnoat, a klckanlzanl kcrerikodőtarna-dalom egyik kltllnő tnglá.1. Erdélyi Jenőt, mint a kiokinlzasl levonta Kevesli M H\'".kííi Ingja, a th7hareofi Szövetség, a Polgári OlvnsőkÖr ra a Harosa Szfívetiiég tagjaként Iplkoann ténykedett Tometóáén ktllíln levente dlnasa-kasa vott réazt. Olt volt a BaroM Szövetné* tlsztlkarn, élén vitéz Tólli Béla kormánytanioaoesal. á TO/barooa Szö-votseg részéről dr. Fülöp QyQrgy ve-setőtbwt, az OlvaeőkÖr tlsztlkarn éa tagjai. A temetéal Pzertartást P. Hb1-mea Fortunát- ferences lelkész vértezte pap) segédlettel. A Ifinetéat JAgor Sándor klakantzrql tfunctéal vállalkozó Irányította poatoaiággal.
— (Keresem azt az orosz-fogságból hazatért zalnmegyei katonát,)
aki január 10. kerül Sziaetváron át utazva Bauer Imrétől Moaagómt a toraágból üzenetet hozott, jiontoe cimél írja meg Bnuar Anna ixwta-taesrernonek Dalvok, Baranya m. (:i
M barom kadáat testare «W as ^8tmt?n« bílntatti T
Köszönetnyilvánítás.
Mlndavt».,.ik, aklk axereteft tárjam timtietén azaniélyeten rétzt-vtllek, vagy bármi más módon fájdalmunkat enyhíteni szívesek vollak, •zuton mondunk hálás köszönttel, CreTélyl oealAat.
IifésiiÉ elili.
1 drb négyéves, 170 cm. magas, erős csontozatu, tenyész-igazolvánnyal ellátott sárga deres balga mén eladó Sémik József Lengyeltóti (Zsigmond-majori) gazdaságéban, n
Nagykanizsa megyei váios polgármesterétől.
Tárgy: Az orazággvíllésl képvlselő-választok névjegyzékének kitgaiitása,
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az 193«: XIX. t.-c M3. |. 7. bekj valamint a 372.STO\' 1940. B, M rendelet élteimében a törvény 33 l-ábin foglalt rendelkeiésektöl eltérően az 1943. évben is kiigazítás utján kelt elkészíteni az orttággyUléil képvlitlőválaiz-tók névjegyzékét.
Az országgyűlési képvlielöválatztők 194S. évi névjegyzékébe hivatalból kell [elvenni mindazokat, akik a választól jsgotultiáguk tgyáb kellékeinek birtokában n kurtítás évében elérik a vélasttc\'jogotultiághoz megkívánt életkort. Aíoknl, akiknek a névjegyzékbe való felvételre bármily tná* címen nyílik meg a joguk, kírÓjUkre kell a névjegyzékbe felvenni, hí vAl isitójogo-saltságukat Igazolják. Azok, akiket n kiigazítás évében kéréiükre kell lelvrnnl a névjegyzékbe, kérésüket Január 31-fg ter-Jeiithetlk elő nálam, Illetve a gondnoki hivatalban Roigonyf-u. 27. tiám alatt.
Azokra, akik a válaiztójngoJullBághoz megkívánt 26, Illetőleg 30 évea életkort a kiigazítás évében érik el, azonban a névjegyzéknek a kiigazítás évét megelőzően legutoljáin történt ssszeáliltátakor más községben, Illetőleg városban laktak a Így u] lakóhelyük a névjegyzékbe való felvétel liánt hivatalból nem Intézkedhetik, söntén az elérő bekezdésben foglalt rendelkezések az Irányadók.
A névjegyzék kiigazítására a 28« 200/ 1933. B. M. rendelet kiegészítse a 320.200/ 1939. B. M. rendelet 1. ét 2.. bekezdésében foglalt rendelkezésekkel nyer alkalmazást.
Nagykanizsa, 1943. január 4.
« Polgármester,
m. Kii, Kincstár használatában lévő MfíORT ÜZEMEK mérnökei és geológusai fájdalommal jelentik, hogy a termelési osztály hatósági ügyeinek .intézője
ifi. Seyfried Ernő
oki. bányamérnök, tart. töscérföhudimgy,
a felvidéki, erdélyi és délvidéki emlékérem tulajdonosa 1943. I. 12,-én életének 31. esztendejében Budapesten váratlanul meghalt.
Kiváló, minden szolgálatra kész munkatársat vesztettünk!
Mindnyájunk szeretett barátja távozott az élők sorából!
Emlékét kegyelettel őrizve mondunk
utolsó „Jószerencsét!"
Az Országos Magyar Bányászati is Kohászati! Egyesület Dunántúli Olajvidéki Osztálya
szomorúan jelenti, hogy
Ifi. Seyfried Ernő
oki. bányamérnök, tart. töxérffihadnagy,
a felvidéki, erdélyi és délvidéki emlékérem tulajdonosa, a m. kir. Kincstár használatéban levő MflOR r ÜZEMEK termelési osztályának mérnöke, al Osztály rendes tagja, 1943. évi január 12-én, életének 31-ik esztendejében elhunyt.
Hazája és a magyar olajtermelés szolgálatában eltöltött élete megdöbbentő hirtelenséggel ért véget.
Hiányát fájdalmasan éiezve mondunk
i
utolsó ,, Jószerencsét I"
Gyászbaborult szívvel jelentjük, hogy szeretett édesapánk J
Krámer Lajos
tanár
hosszu szenvedés után folyó hó 12-én 82 éves korában csendesen elhunyt.
Temetése f. hó 14-én délelőtt 11 órakor lesz az izr. temető halottasházából.
Gyászolják gyermekei: Krámer Ferenc és felesége Luszlig Magdolna, Özv. Zala Giízriné szül. Krámer Ed Uh, Marék Istvánná szül. Krámer BrzscsU\'t és Krámer József; fivére: Krámer Ignác; hugn:.Bród Sainuné; unokái és hűséges gondozója: Kiss Lajos né.
Vásároljon
üveg- és porcellán-keraakesjősében
Nagy választók várja Önti
Pó-ut 2.
Telefon : 647.
ÍL1L
Loval Párizsban Cafalával és de Brlnonnal tárgyalt
l.avnl franela kormányfő tognag \\>t\\ rizaban, mogbcflzélést folytatott Cátala pénzügyminiszterrel ea de Brlnon nagy-követtől. A nap folyamán fogadta ezenkívül a megfl/AUt torltlot több prefektusát Hint hírlik. l.avnl még n mai napot Is Parteaban tölil és előrelátna-tőnn holnap utazik viasza Vtchjbo.
Csungktng-Ktna phhtmerülésn
A Washingtonba kiküldött kiiui katonai bizottság egyik tagjának *z a kijelentése, hogy Caungkiug-Küm közel van a végkimeriUéshaz, mély benyomást kel tat t az Egyesült Államokban.
Húzás
Aa oöhtiilytioi\'ujútélc tutu húsosán 20 ezer p»ngót nyert a 91.580, Mer-ezer i\'.sngít nyert » 7.724, 12.263, 14.381, 22.837 ó. 92.942. ÍF.lelS.-»4ü nélkül.)
Németortzigban íllamo»lt|ák a magánkézben levé bányákat
Berlin, január U Ar. Esti Újság munkaláraának Icleton-].l*nleie arról .kamol b., hogy a magánkéiban l.vö bányákat NénietorjíáRban államosítják
Saját termésű kltllnft vOrSs
asztali bot\'
llterenkéi l\'BO fili.
zárt palackban, íivegcserévcl knphitó
Beleznalnál,Sugár-ut53,
IPRéHIBDITlSKI
ÁlLAS
Fiatal, ciontoiásban jártat h«nleb> Aeriédvkel felvesz Qraamann-hustlztm Kaposvár, I\'écil-iit, Heti keretet 70 penge és éltlmc/tt. Távirati értetltét, hogy azonnal válaiiolhanak. Oraumann, Kaposvár. _ M
Kémavaai él cserepet háimeslamak
¦Jánlkötlk. Deik-tér 11. 80
hakiui\'iab] alkalmazottat ftlveisck azonnalra. Zrlnyl-u. 38, (laiár udvai), V. fépclo, 22. ajtő. ÍM
Jől fŐtő keJérénSt azonnali btlé-patre felvéstek. — Clm: Sugár-ut Il/c. amelct. #9
ADÁS-VfiT^L
Bgy jőkarbsn levő .Ztinátp" malar-kareknár tladő. Ktltmen aulőtliam. 8T
Haiinélt li-éyépat waaaek. Szabó Antal sportligete. 8í
RlnkSI ét mühsaéboti valamint ágfát minden tételben megvételre kereaek. Galambos fakereikedő Szabadka.
ÉS INGATLAN
Géipárhegyl telepen eladó t iiold BzÖlő. Clm s kiadóhivatalban. 82
ZALIU RÖZLONY
poutikai napilap. Kiadja: MKtlitiazdaiás1 FI. T. Nagykaalit felelős kiadó: Zalai Kársty. Nyomatott i a „KflioudaBánl b. T. Naoykan ¦yandájábaa Nagykaalii«n.
(ny01 mi*ah fntnl | zftltj kirgl«.)
f ólaid :
Beuliokout:............jfa* «vi., 10. ti. Negyk.nl»»«, 1849. Január 14. oíUlörtök Ára 12 fillér.
táboripoiti:................................... ^^mat^^mmmÉMmmmmmmmmmmmma^^mmmimitmmmmuammmimmim*
ALAI KÖZLÖNY
Pxarküszlőség 6s kiadóhivatalt Főút 6. ttzam. Bterkesstőflégl éa kiadóhivatalt teleion 7a. u. Megjelenne minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP ¦aa*\'ii",l—¦¦¦^^¦^¦¦¦•¦•¦¦•^¦•¦¦¦^¦¦ibswsbsmssw
felelős szerkesztő : barbarita lajos
tílööwrtöa ara : uj! v hónapra 3 peniti so sii*. eeyu r \'«ani; mlkomop 12 till.. mombmob MO üli.
1 ni kedves hőseink
szabadságra Jönnek haza. Hol itt, hol amott bukkannak fel a reg nem látott ismerős, kedves arcok. Az édes ottlion megtelik velük boldog-lággal. Aa Öröm tanyája minden családi fészek, ahova az apa, a fiu, togy o testvér egy-két hétre hazatér megpihenni. A fronton megjárták a harcok száz poklát, életüket, egésa-légOket a nap minden órájában ezer veszély fenyegette.\'-Ka mágia. Nincs agy keserű szavuk. Nem panaszkodnak. Amit mondanak, csupa megnyugtatás és fanatikus hit, « végső győzelemben. Nem Háry Jónoskod-nsk, pedig jogosan dicsokadliotné-nek, uiért a mellüket diazitő vitézségi érmek olyan hőstettekről tanúskodnak, amelyekre az ogész világ belecsodálkozik. Habzóinak is valamit % harcokról, csak annyi az egész, hogy n honvéd tudja a kötn-lességól és végs\'ó lohellotéig kitart, mert és a nomzot parancHa. A frontról rondro hazaérkező honvédekkol óriások járnak közöttünk, liliputi tőrpók között. Mort hol vagyunk mi tólük, a mi naggyá duzzasztott kicsiny gondjainkkal, sokazör oknél-kÜli türelmetlenségünkkel, alapnélküli kiosinyhitüsógnnkkel, indokolatlan panaszainkkal,\'akkor, amikor a világ legbiztonságosabb, logbősego-eebb a csend és rend legboldogabb szigetén élünk a fonokestol fölforgatott vérzivataros világnak. A poklok szörnyű hadával viaskodó honvéd csodálkozik, ha itthon zúgolódást ball éa Ökölbo azorul a keze, ha a fekete piac dzsungoljóről olvas sokszor elriasztó birokot. Megborzong. Hát ilyen sötótlelkü magyarok is akadnak az itthon hiztoneágában és ollátotteágában, amig ők ö nemzőt botdogabh jövőjéért véreznek. Odakünn mindon \'élet veszendő ós ha a honvéd nem állná meg a bolyét, veszendőbe menne nomcsak az itthon óloto,\'hanem az caéar, nemzet, fa mégis akadnak önző lelkek, akik előtt semmi bem szent, cBak a pénz és vagyonszerzés kínálkozó lehetősége. Hát nem vagyunk-e törpék a honvédek mellett? Akik ennyi bűn és hálátlanság dacára is csak hinni tudnak ft gondviselő Isten segitségé-ban ós önmaguk Őserejóbon, megingathatatlan kitartásukban. Amiért ók küzdenek, véreznek ,a» nem a kötelességet, áldozatvállalást, lemondást, hitet nem ismerők világa. Amiért ők naponta százszor a halál utján marsolnak, az a szebb, boldogabb, tiastultabb magyar jövő. Amelyben egy percig so lehet majd otthona, boldogulása annak, aki a nemzet legválságosabb napjaiban befogta füleit a nemzet parancsai olott és nem látott más célt, minthogy a kÖK mérhetetlen kárára-saját előnyeit hajszolja, vagyont gyűjtsön «s legelemibb polgári kötelességeiről is megfeledkezzék. A honvéd tudja, hogy az ilyeneket a nemzet «ieg1)élyegezi ée ha kell, elböpri diadalmas, jövőjének útjából... Jönnek szabadságra a front koménv Wsei. itt járnak közöttünk. Bs látnak, hallanak. Bizonyára megérzik mindazoknak a hálás azorotetét, akik tudják, hogy- ma mindon hála ós szonjfot a Tionvódekó ós akik ugy.-
GIrand csapatat megsemmisítő vereséget szenvedtek a német biztosító erőkkel szemben
Illetékéé berlini hely a keleti front helyzetének lényedéről
10 százalékkal kellene
Amtttrdam, január 14 (Német Távirati Iroda") Alexander, e brit longerhagyi hivatal olsó lordja egy klubban bőszedet mondott. Kijolonlolte, hogy a brit tengerészet veszteségei ohimn a háláimban már valósággal egy jolentős flottát tesznek ki. Nagybritanniának\' ebben a hál>oruhan legalább Siázezm\' hajógyári munkással kövesebb áll rendelkezésére, mint amennyire
szüksége lenne.
Alexander elismerte uzonkivül a ropülőgéiMvnyahajókban szenvodelt nagv rosztösógokol. Szembeszállt azokkal a bírálatokkal, amolvok.sze-rint Nngybritannin nom épített elég gyors kereskedelmi hajókat, Kijolnn-totto, hogy ha a lassúbb hajókat gyorsabbakkal akarnák pótolni, a bo-
hózatait lecsökkenteni.
A tennera^ttjáró.harcokkal kap étolajban megállapította, hogy N agybritannidnak a legutóbbi 3—4 hónapban igen súlyos tett\' gera^aíijéró támadásokat kellett átélnie.
Alexander azután a hrit légi fegyvernemmel, de különösen a tengerészet légi fegyvernomévol foglalkozott, amely szerinte régi ás laasu repülőgépekkel dolgozik. Ezeket a repülőgéptípusokat ujabb és jobb repülŐgépekkjel kell helyettesíteni.
Alexander végül fölszólította az angolokat, tegyenek meg mindont, hogy a tongorészot légi fegyvernemét a logkorszeriibb gépekkel lássák el.
Roosevelt rádlőbesxéde az élelmiszerek fontoislgáról a hlboruban
Stockholmi értesülés szerint .— mint a Némul Távirati Iroda jelenti Boosovolt a " Fehér Házban, a
fai-morok mozgósításának napján rádióbeszédet mondott. Kijolontotte, hogy az amerikai .élelmiszerhajók más világrészekon harcoló csapatok számára az élet fonalát jolontik. Az Egyesült Államoknak mal-
most hatalmas mennyiségű élelmiszerre van szilkségitk, hogy a háborút folytathassák. Roosevelt az élelmiszereket fegyver-nok mondotta, amelyek éppoly\'fontosak, mint az ágyú, a repülőgép, vagy a páncélos. De ugyanez vonatkozik a mezőgazdák többi termékére is.1
A llblul aravonal hírei
Az északafi-ikai holyzotról német részről a következeket közlik:
Ronnnol tábornagy erői a földön és a lovegŐbon rendkívüli élénk fel-doritéat folytattak a brit H. hadsereg fölvonulási\'torüloloi ollón. Nagyobb összecsapásokra azonban nom korült
A tengely gyors harci repülőgépekkel éti csatarepülőkkel folytatta támadásait a brit járniügy ülókozé-sok éa «z arcvonal kÖzolőoon épült repülőterek ollón. Több repülőgépet a földön megsemmisítőitek, egy üzemanyagraktárt felgyújtottak ős sok más járművöt elpusztítottak. A kísérő vadászok 0 vállalkozások alkalmával saját veszteség, nélkül két Spitfire-gépoí lőttok lo.
Montgomery számára, ugy látszik,
nagy veszteségekkel jár hadosztályainak összevonása az arcvonalhoz közeloső területeken, oiert a menetmozdulatok továbbra is rendkívül lassúak. Ez főként a területek nagyarányú . elaknásítására vezethető viasza, amelybon Hőmmel szakértőnek bizonyult. Az a munka, amit a német és olaaz utászok Cirenaica nyugati részén éa Sirte területén végeztek,. a védekező háborúnak példás teljesítménye. Az angolok ennek következtében nagyon érzékeny vesz tőségeket szenvedtek. Agedabia mellett, a brit 8. had-
sereg utdse/taraucsnoka is é/«-tél\' vesztette egy aknarobbanán közben.
Félelmetesek az időzített aknák, a molyok sokszor csak hotelt múlva robbannak. Agedabia és a nyugati terület közötti fontos utak még ma is járhatatlanok, ugy hogy a brit csapatokunk \'.fáradeágoa és idóiabló kerülőket kell tenniük. A német crjaj>atok aknái követkoztébon több azorosszerü átjáró kololkezett. A német és olasz repülők azután gyakran támadják ozoket. a szorosokat, ahol az ollonsóg eresebben összetorlódik. Montgomery utánpótlásét ilyen kö-rülménvok között súlyos vosztesógok érlek. t>o igen jolentős vosztesőgö--kot szenvedőit az aiufol lógiorő is, mort repülőterein meg a legutóbbi napokban is robbantak időzített aknák és nemcsak a repülőterekot, haj-nem a repülőgépeket is igen oróaeú megrongálták. Az angolok a legtöbb oaotben kénytelenek voltak uj tábori repülőtereket építeni. Megállapítható, hogy ezen az arcvonalon, a tengely légierejo ura a légitórnek.
A taniszt arcvonal hírei
Berlini jelentés szerint Tunézia középső részón, az Atlasz-hegység keleti nyúlványainál tegnap a harci, tevékenység megélénkült. A francia.
akarnak móítókvlenni hozzájuk, hogy maradéktalanul kitartanak & Iwlső fronton, fanatikus hittel, áldozatvállalással, lemondással ós akik azi-vükbon máglyaként őrzik a haznszo-rotot flsaut tüzót.
A nemzetnek ez a nagyobbik ronzo büszkén tekint a hazaérkező szabadságos honvédekre és áldja az Istent, hogy ilyen bősöket adott a nemzőinek."
disszidens csapatok nagyobb erőkkel széles arcvonalon megtámadták a tengely előretolt állásait. Az arcvonal déli részén megindult támadások tegnap még nom fejeződtök be. Ezzel szembon Oiraud szabadcsapatai megsemmisítő vereséget szenvedtek a német biztosító lánc északi szakasza ollert intézett támadás alkalmával, amikor pedig a páncélosok részéről is támogatást nyertek. Kedden a déli órákban hosszabb tüzérségi előkészítőn után rohamra indultak az ollonbóg gyalogos és páncélos kötelékei a nemet állások ollón. A német fogyvorek azonban olyan hatásos tűzzel fogadták őket, hogy alig egy órás harc .után 17 páncélos maradt az útvonalon! Az ellenség gyalogsága is nagy vérveszteségeket szenvedőit, ugy hogy
a megmaradt harckocsik . fen-dc-tlan tneneküléetel ,$rÓnlottek S vissza. , A német gránátosok, erre gyors eli határozással ellentámadásba, mentek át, az ellenség maradványait mesz-nze kiinduló állásaikon tul vetették vissza. A német csapatok, a har-eokbaa igen sok .foglyot ejtettek, kőztük több tisztet is. "7. \' A fogoly tisztek a legnagyobb elkeseredéssel nyilatkoznak ae amerikaiakról, akik állandóan az arcvonal mögött tartózkodnak és minden veszélyes helyre a franciákat ktÚdik. Az nmoríkaiak mindont igértok a diaszidons francia csapatoknak, korszerű páncélkocsikat és ogyéb értékéé fogyverekot helyoztok. kilátásba, do egyetlen Ígéretüket sem tartották mog. Az amerikai ínvé-. ziós hadseregnek valóaziuüíog még \' a saját szükséglete számára sincs a jelen pillanatban elegendő fegyvere. A fogságba esett francia tisztek közül ketten azt kérték, hogy vegyék fel Őket a keleti arcvonalon harcoló francia légió kötelékébe,
Berlin a keleti arcvonal helyzetéről
Illetékes berlini helyen a kolcfl hont helyzetének lényegét abban látják, hogy a szovjet náavetotéa fólolmotea embertartalékokkal rendelkeziv. Némst részről még nnm látják tisztán, hogy a frontnak a MíorJes*téso nemcrupan azt a célt szolgálja-e, hogy német erőket kelljen elvonni más fronfszakaszokról.
Az amerikai nép ellenzi Roosevelt kölcsön- és bérlettörvény- rendszerét
(^tetaul-trodal Washingtoni jelentés szerint az óbzukamorlkai sajtó kttí«Jo-zó^ro juttatta egyre növekedő oltpnke-zését a kölcsön és bérbeadási törvény-nyél szemben A lapok utalnak azokra a közelmúltban kialakult népmegnyltnt-koaásekra, amelyeknek alapján megállapítható, hogy u lakosság ellenzi Roosevelt rendszerét.
ZALAI KÖZLÖNY
1943. Januír 14,
Magyar hűaök
Önleláléotó magatartásával vívta kl •lotjáj-ót éa bajtársul elismerését Nagy Kálmán Őrmeaujr, egyik zászlóaljunk csapat-esendőr tlazthftlyotteae.
tW2. r.dgueztua 7-én aulyoe harcok folytak Sztorozsovoje köze*g birtokáért. A nagy túlerőben lovö ellenség; uiíU-uiiiv bekarltotte a községben kflzdő honvédzásslóaljat 6 mivel kéinól levfl közeli tartalékok noni álltak rendelkezésre, szintű kilátástalannak látnett, hogy a zászlóalj Itlazabaduljon válságos helyzetéből. Nagy KAlmáu űímcs-ter feliemervo a zászlóalj válaágea nslyzotót, külön harccaoportot hove-ayeazsU a zászlóalj tőrzserabérelbői, szembeszállott az elionttóg átkarolásra küldött oeztaiíaival ¦ a ktíojlödött kö-zelharobao halál tm égve tó bátorsággal küzdött. Bár halkarján súlyos sebet kapott, újból és újból Bxembeezállott az ellenséggel, mindaddig, uinlg a te-nyegető eldaltásaadást visszaverte.
örlzzfik meg a harctérről küldött iaborl postai levelezőlapokat!
Aa előző világháború utáni időben a családokhoz küldött tábori lapokat igen sok helyen ávak múlva raeg-ttemmlailotték, más helyen meg lassan elkallódtak. Arra ugyanis senki sem gondolt, hogy azoknak a kii lapoknak még évtizedek mulra ia hasznát -lohol venni, pedig bizony később előfordult, hogy igen sok hazatárt katonának igazolóirás kol-lett volna, do állomány-, vagy csa-pattoaténok iratai a kommün alatt elkallódtak, vagy megszállt területen maradtak. Nagyon sok fogságból visszatértnok igazolóiratai is elvosztok, sőt még egyesok azt sem tudták igazolni, hogy hol szolgáltak, voltak-e harctéri szolgálatosok.
Adódott esőt. mikor közhatóságnál, vagy bíróságnál csak bemondta, de igazolni nom tudta az illető, hogy harctéri szolgálatos volt. Hazholy-ós földigénylés esetén, OMBI nyug-dijmogállapitos kéréskor, továbbá büntetésének enyhitéso, kórolmőnok előnye stb. órdokóben ugyancsak hivatkozott harctéri szolgálatára, de a/t igazolni nem tudta. Tanút meg előállítani hirtelenében nem lehetett. Talán a környékből éppen senki nem teljesített vele szolgálatot. A távoli vármegyékben levőnek még cimét sem tudta, már, vagy tatán el is haltak azóta. Így hányszor ée hánynak ügye szvnvedett csorbát, vagy asatt ?1 a kedvezményben való 1 részesüléstől.
Igen sokszor azt kérték iu illetőtől, hogy legalább a harctérről küldött lapjával igazolja frontszolgálatát. De, sajnos, felmutatni azt eem tudta.
A jolon háború után ¦— nem tudni mit hoz a jövő —, de lehet, hogy évek múlva talán hasonló helyzetbe kerülnek és egy-egy tábori lap talán segitene és mogmehteno kellemetlenBégektől berniünket, azért ajánlatosnak tartom, hogy azokat a tibori .lapokat mindenki még évtizedük múlva is mogőrtzze.
Legyen az a tábori lap emlék, — szent ereklye házunknál — mert esetleg szükségo loliot rá az írójának, ki értünk küzdött, uzonvodott, vérezett, aki minket odakint Őrizett, hogy, az országunk mogmaradjon b benne a cealáuok"boldog\'jóvŐt érjenek.
Rózsa Sándor
Elsötétítéshez
papiros kapható
li
á megyei kisgyűlés elfogadta Nagykanizsa lépflselétesluletének Összes batarozatait
Zala vármegye térvény hatósági kíagyüléso vitéz gróf Toloki Béta főispán olnökloto mollolt tognap ülést tartott. A községek határozatait ogy-kottó kivételévol jóváhagyták. Keresztül ment as ülóáon Nagykanizsa és Zalaegerszeg vároiok öss-sxes határozata.
A jóváhagyott határosatok érteimébon díinoki állást szorresliotnok a köreskáfi, murakereazturi, zalasár-•zegi, nagykapornak i, balatonederi-csi, gyenosdiáai kör jegy zőaógok köa-ségoi, valamint Muravíd község. Murakereszt ur 1500 pengővel segélyezheti a római katolikus iskolát, btri-dóvár 160 pengőért megvásárolta\'a Kormányzó Urat ábrázoló fost-mónyt, továbbá két évre elosztva ötezer pengővel járul hoaeá a hét-vezéri bekötőút építési költaégoihoz. Habot kétezor pengővel járul hozzá a pötrétoí vasúti mogállóliely építési költségoiliez. Csáktornya a tüdóbo-teggondozó intézet fenntartási költségoiliez kétezor pengővel járul hozzá évenként, ezenkívül átengedi a röntgenkészüléket is. Nem járult hozva a kisgyűlés a vizíazentgyörgvi körjegyzőség alIoalmasotUinak meg-
BüavftEOtt karácsonyi segélyébe)., mi-vol ott, jószándékkal\' ugyan, do fölhatalmazás nélkül 27 ozor pongŐfl fodozotlon adósságot csináltak a községháza építésével. A . község úgyszólván csődbe került. Megvan rá azonban a remény, hogy a bei-ügyminiszter építési segéllyel témo; gátja a községet, mort a délvidéki pótadóhátralék, ami fedezetül szolgálna, csak ezután korülhet behaj-táara. Nagybakónak ötezer pengő költséggel bikaistállót épit. Saibert Gusztáv gazdasági felügyelő, a zalaegerszegi központi hivatal vezető-jénok kérelmére a vármegye 3600 pongÓ kölcsönt nyújt az> állattenyésztési alapból gépkocBi boszor-zésóre. A befügyramieator rendele-téro a vármegye utasítja ltédics köz-ségot, hogy a kőrorvoai lakán építési költségeihez fele összegben járuljon hozzá, a másik fölét pedig a körjegyzőség többi községe vi-aoljü adóalapjuk aranyában. Nem járultak hozzá abból, hogy Csör-nyoföldo székhellyel uj körjegyzőséget áüitsttiiAk fel, tekintve, hogy az érdokell községek háztartási, hely-zete eit nem teszi indokolttá.
Pénteken délitán 6 órakor fii össze a bizottság a Fómeitosagn asszony akciójának belyl megszervezésere
A Főmóltóságu Asaeony felhívása I EloŐ Assionyának képével ős nzóza-a harctéren küzdó honvédok hozná- , tával mindenkibon megorósitotto as tartozóinak mogsegitésére mindon magyar lélekbe hatolt. A városban kifüggesztett falragaszok, az ország
elhatározást, hogy teljes erőjéről segíteni és előmozdítani fogja aa országos akciót, amoly
január 17-vel kezdédlk éa tart eoésxen február 7-ig,
moly idő alatt házról-házra fognak\' járni gyűjteni ugy Kanizsán, mint a községek bon. A gyűjtés irányítását dr. Krátky István polgármester veszi a kozébo, aki dr. Tholway Zsigmond loventa, ogyesütoti olnök-kol már mogbeszélto a\'teendőket ée ennek eredményeként holnap, pénteken délután ö órára öeszeniyta a városháza taneeétormébe a város
hitfolokezotőinek lolkészeit, a különböző egyesületek elnökeit, intézőtök és iskolák vezetőit, hogy egységesen indulhasson mog teljes erővel * gyűjtés a harctéren küzdő honvédok hozzátartozóinak megsegítésére. Egy pillanatig nem kételkedünk, hogy Nagykanizsa hazafias magyarságé, ismét ki fog tenni magáért:
a hcivédoBSládok érdekében.
Leventék, leányok, mint fiuk, intézetek növendékei, az egyesületek lelkes tagjai mindmegannyi harcosai lesznek a szent óéinak, hogy minél több jusBon a honvéd családoknak.
Az első adomány, amely szerkesz-tóeégünkbe érkezett a nemes célrs, a KOmóltoságu Asszony akciója részérő, amit ezennel a nyilvánosság előtt nyugtázzunk: a» ogyik nagykanizsai ütog újoncai 108.28 pengőt gyűjtöttek össze. A nagykanizsai íMáriogyormokek Társulata" 100 pengőt adott a harctéren.küzdó honvédok hozzátartozóinak megsegítésére. Mindkét adományt az adakozók
szándéka Szarint rendeltetési helyére juttatjuk. \'
Az első adományok után most jőiuiek a többiek. A Zalai Közlöny szerkosz tősége a legnagyobb szeretettel és lelkesedéssel mindont el fog követni a mozgalom helyi sikere érdekében. Mert egyetlen kanizsai magyar som vonhatja ki magát belőle. A bibliai szegény asszony fil-lórjo éppen olyan értékes és kedves, mint a tehetős magyar testvér nagyobb pénzadománya.
Mindent, mindent a hőa m&gyar honvéd-testvérekért és hozzátartozóikért!
Országszerte épülnek az u| automata telefonközpontok
Óbuda,.Vár, Svábhegy és Zugliget matlkus központokat, amtlyek befő;
A Magyar Vidéki Sajtótudóilté jalantt Budapestről: A gazdasági élat rohamos fejlődése i magyar postát arra kényszeríti, hogy szolgalatát agyra nagyobb Utóm* ben fejlessze és koriatrtlsüse. Iz a követelmény fokozott mértékben fannál! a távbaszéíötiálózaltal aiamben, amely a modern élet egyik legfontosabb borende-zése.
A magyar telafonkOipontok auloinallzá-lása l»2d-ban kazdÖtlOU. Ükkor helyezték üzembe a Krisztina, Belváros, Teréz,
autó* -isfogadó
képessége üo.000 állomás volt.\' Az 192Í-10J1 években ezt a Lipót, Ujpasi, Zugló, Lágymányos, Budafok, Jézaef, Kispest, Hesiazentarssébtt és Kőbánya automatikus központok aitmathtlyéxéfá követte, ami áttal a budapesti hálózat balo^adéképai-atgo \'íö.uoü-io amtlkedett. A bekövaika-zelt gazdasági válaágekkor kissé meg-lasillolta a toiábbl tcjlöiliut, mely csak évekkel kéaöbb kapott Ismét nagyobb
Hofiierr-Schrantz gépek, tílííilí petróleum
ÜNGER-ÜLLMANN KLEK
VAS\' ÉS MŰSZAKI KERESKEDtSÉBBN
Shell gázfözök átvahetők; Gólyáioiapágfak
n indán aaülus^laiai aWrs) raoalai|a soaajl NjMfe \'
UndMIatra, ii)S7-ban azonban már lilstl faóepontok bévitéaére karült sor, uh-hogy a hátrtíat hefogadókésessíge e\'Oőó! rc emelkedőit. Ugyanekkor bakapeiolták a budapesti egységes lávbaizélöháiózslbi i budai LánzhidfótAI ezámltott 15 kilo. maiercs kfl ön belül fekvő hclységtktt li 1930. él 1340. közült ujabb fejlődési sia-kasz következeit, likkor lítcstllt az Er-MÖbel közpoht 12 600 állomás befogadására, valandnt Mátyásföld, Rákosszentmihály és Sashalom aútomalaközporvha 194(1. végén a b.:dapeslf haloz.il befüea-dókégcssígt már elérte a 120 0%-et, ( tiekapciolt ulöflzetök száma pedig a $). azrel.
lflll. óta a liábui u okozta nyarsanyav. beszerzdii ín gyártási nehézségek a íc-lédéa tempóját ismét lataitollák, noha a telcfunállomásot iránti Igények és a vonalak igénybevétele lényegesen megnövő-kedelt A posta tuliál -nehéz helyzetbe került és minden lehelét elkövetőit, hogy a tevábbl bővítés ulját egysngesfe. Munkába vette két uj nagy központ lélesilé-lét: az uj (budai központét, amsly a ler-vtk szerint a jövő év oisiéra már üzembe Is kerül és a Ferenc központét, amely a pesll oldal vonalait lesz hivatva tehermentesíteni. Emelteit a régi központok további bővítéséről Is szó van.
A budapebll modernizálásokkal párhuzamosan tarntéazeleien vidéken It meg. indult a megfelelő munka. Az 1930-31. ívben Üzembe kerüli a debreceni, szegedi éa pécsi auiomalaközpont, IM38-bii) a pápai, 939 ben a miskolci, 1941-ben a sátoraljaújhelyi és az éneknjvári és vígul 1942-b ii a nytiegyházl 6a szekszárdi. A vissrncsatolt területekkel szintén gyarapodott az automata központok száma, Kassa, Munkács, Nagyvárad, Kolozsvárét Újvidék rendelkaztek ilyen központokkal, bzldfisiarlni lehal Magyarországon 4 vidéki automatikus telefonközpont működik, ha a miskolci központ mellékállomásait, a dlésgyórl, uldiósgyörl és gÖ<ömbÖlylapol-cal automatikus központokat n«m számi íjuk.
A fdlesztés további szakasza Komiru-mot, Hatvant, Beregszászt, Ungvári, Szabadkát éi Szatmárnémetit fogja érinteni E városok számára a poila már megrendelte a azükséges berendezéseket. Ez áv-ten aor kerül lovábbá1 a munkácsi központ uj berendezéseié is, aminek köret-kazlében az eddigi munkácsi aulomaU-központ mái városba kerül.
A vidéki távboszélóháió\'zalok automatizálásival kapcsolatban meg kall említeni, hogy etekintatben a dintö szempont nem az illető város lakólnak száma és távbeszélő fejlettségű, hanem a gazdaságosság. Ezért az automatizálási tervbtn gyakran egy-egy kisebb város előbb kerül aorra, mint valamely nagyobb, amelynek kézi kezelést! központja még bírja a forgalmat éa élettartama meg ni c* kimerítve,
„Adjatok, hogy a legtöbbet áldozók hozzátartozóit; gyermekeit minél erösebbeh és melegebben ölelje át az örök Hungária karja/"
Minden magyar család kötelessége támogatni a honvédcsaládokat!
klsz
noi
bundák f
WQLRSZTÉKBAN8
?79127
]Ci4l január 14.
ZALAI K0/.1.0NY.
NAPIREND:
fíjjali gyógyszertan ügyelül.: Ma a Megváltó gyógyeaettór Erzsébet-tér 31. szám.
Kiikauizaán az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatét tart.
N.ptá. t Január 14. Csütörtök, ttom. Kai. Hllár pk. - Prutws\'aus Bódog. - Izr. Seb. 8.
A QOZKORDO nyitva rau reggel ó óvától aste 6 óráig. (Hótfó, szerda, péntek délután éti kedden egész nap nőknek.) Telefon: 660.
Üf$dgot kér
hazulról a harctéren kü dó honvéd. Akt kiolvasta a Zalai Közlönynek ízt a példányát, a lapfejen található címke kitötlésevet dobja be {¦gy postaládába!
— (A MANSiZ válaiátmányl Uléaa) A MAN8Í nagykanizsai szervezete ma délután fél 0 óraker a vánialiáaa tanácstermében választmányt ülést tnrt.
— (Xalamegye uj sxoolálls gondozója) Az oiszágss BKOülails lelügyeíőaég Bo-réesy Mártont SzOlnok-Doboka luogyé-liúl Zala vármegyébe ezoolálle gondozóul nevezték ki
— (Honvad«lml Ismo rőtek tanítása leánytanulóknak) a kultuszminiszter a honvéételni Ismeretek tantiAsáról szóló uiultévl rendeletében megjelölt Iskolásokra vonatkozólag kiegészítőlég el-readelte, hogy azoknak a laányinnu-Iáknak, akik a fiuk számára megszállott tanterv szerint részesülnek oktatásban, vagy tesznek magánvizsgálatot, a honvédelmi Ismeretek a link számára megszabott módon köteloző tantárgy. Az egyházi főhatóságok a miniszter rendeletéhez hisenlóan Intézkedtek\' saját Iskolájukra nézve Is,
— (Kirándulások visszavonása) Pár nappal ezelőtt közöltük, hnny dr. Majoros József és Moldovényl Aatal Ol\'I orvotokat vidéki körzeti orvosokká rendelték kl. Mini értesülünk a belügyminiszter a kirendeléseket vtsuzaventa.
— (Mennyit tartalékolhatnak személyenként ¦ háztartások? A Közellátási Értesítő közli, hogy a tojásból a háztartások szükségletük fedezésére legfeljebb \'l kg. téjaat tárolhatnak. A cukorból azok a magánháztartások, amelyekben személyenkint i kg.-ot meghaladó oukormennylség van, kötelesek nem csak a 2 kg.-en felüli, hanem az egéez\'SuJtorkészlstUkot bejelenteni. A magánháztartásokban 2 kg.-nál több
- mosószappant, vagy mosószert készletben tartant nem azabad.
~- (Háztulajdonosok adékedvezménys) A m. kir. pénzügyminisztérium 139.SU0/ 1940. VII számú rendelete adókedvezményben részesíti mindama bázt-lrtokosokat, akiknek bérházában lakó qaa-ládok 18 éven aluli gyermekeiknek száma az összes lélekszámnak a felét teazi kl. Bérháznak oly épületet kell tekinteni, ameKben a lakás céljára szolgáló helyiségeknek több mit a telét bérbeadás utjéü hasznosítják. Az érdekeltek, akik e kedvozményt Igénybe venni óhajtják, kérelmüket logkéiöbb iolyő évi Január 3l-lg jelentsék be. — (Kereaam auu az orosx-fogsflgkól hazatért znlamesyel kaionat,)
*W farait 10. körül Szifelviroa át ukurva Bauer Imrétől Aiossgóm * fapájbó) ü«>Biuatat. Iiobuii, pontos aiiáéi írja mma Bauar Anna p»t»-¦Mestereinek üah/ok, Baw*jra ¦. (:
Vaiáriap iéiatái Kelemea Fereoe bankigazgató Hoeálls eláaáása a városháza dísztermében
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Mflvésaetl Kii. eiaasUssoroxatáaak második ele*aetó-d*lulónja
A nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészei! Kör elnökség* nagy ni unka-készséggel olyan programot állított össze az idén, hogy bármelyik testvér-város kü-
Saját termésű Itltöiift vörös
asxtali bor
lit.renlvit 1-00 fili.
zárt palackban, llvegcserével kapható
BelcznftÍna(,Sugór-ut 53.
zünsógc megirigyelheti. Sikerült a legjobb előadókat megnyerni, akik mind IdŐiícrü témát választoltak előadásuk tárgyául. Tctil ezt padig azért, hogy u város ke-könségénak kulturális Igényeit a legna-gyobb Onzalknséagel szolgái|a. Az idei máiodlk előadás január 17-én, vaiátnap délután 0 órakor leiz a városháza siló «meleti dísztermében. Eliade Kelemen Earenc bankigazgató, a Kür iárselnöke, akinek országos neve van a szakirodalomban ás mint pénzügyi szakférfiú ¦¦- lc-klnlély. fülidásának tárgya: „Pénz a há-
Asszonyok, mosolyogjunk!
borúban", ami mindenkit érdekel. A kiváló előadó nem mindcnnai>i előadást Igér. Mellette hasonlóan . kiváló előadót nyeri mca a vezetőség Ííuzsins/Ay László igazgató-föinérnsk személyiben aki ellie-szélesekkel és költeményekkel lép a. város kulturális kíiiönsége elé, u«y hogy a vasárnap! liceális minden tekintetben méllő Istz a Zrínyi Irodalmi ét Művészeti Kör fémjelzéséhez. A két előadást Időszerű költemény előadása fogja kiegészíteni
Tekintettel a nagyfokú érdeklődésre, jól teazl mindenki, lm kellő Idéeen érkezik az eléad ál hoz, hogy ülőhelyet bktosllson magának. Belépti dij — nincsen.
Ha tudnák az asszonyok, hogy eay dei ü», szívből fakadó, őszinte mosoly mennyire megszépíti a legjelentéktelenebb arcot lw 1 És ezzel szemben a mérges, eltorzult vonások milyen rósz érzíst váltanak kl a szemlélőből la, liát kétszer is meggondolnának minden perpatvar-kezdeményezést és igyekeznének •i kellemetlen dolgokhoz Is Jó arcot vágni.
Mert ami el van rendelve számunkra, azt végig kell csinálni, ha akarjuk, ha iiűm. Legfeljebb atelell rendelkezhetünk, ltogy örökösen bosszankodva és ezáltal környezetünk életéi is megmérgezve tOlt.Uk-e a/, életünkéi, vagy pedig a megalkuvás ái a belenyugvás kiegyensúlyozott derilje lesz élttUnk vezéreleme. A választás tisztán csak rajiunk áll.
Igae, ellámerem, hogyí n^héz ma optimistának lenni, különötsn tia va\'lki porit jiill-téía óla peiizímlilfl. Nehlz, de nem kitétettem
önezuggesztló is van 8 világon.
Cue, a nagy francia tudós állitölt fel egy rendszert. Lényege az, ha valamit nagyon akarunk, állandóan hangoztatjuk és ismételjük magunk előtt, a végén — mér el Is hisszük; Belerögzödlk a gon-dolkotásmódunkha, megformálja egyéniségünket és káivelve Irányítja további cselekedeteinket és egyben az eleiünket Is.
Hogy megy ez és mi ennek a titka ? Egyszerű.
Éppen abban rejlik a nagyszerűsége, mindenki próbátitatja saját magán : ezért van, hogy a cuelzmua olyan eltorjedf ai egész világén. A dolog a következőképpen történik:
Az embsr reggel felébred és-mosolyogva, derűsen állapilja meg, hogy süt a nap, Istenem, de Szép a világ! S én is milyen kellemesen érzem magam I
Ha minden sikerülni fog és a dol?omal is xsflrifllÓ lés nélkül fogom elvégezni I És nem bosszankodom, ha a (udrás\'iiál fél napot várni kell, sőt a varrónővel B«m veszekszem, amiért kiszabott az uj angóra ruhámból I Nem vonom le otthon a I my fizetéséből az eltört kristályvázái éa megjegyzés nélkül [ogyaszlont «1 az odako/in.tsitolt ebídet. bőt, mosolyogva varom- haza az uramat este <w egyletből, dacára, hogy elkéselt és egyúttal un^yohb kárlyavcszleségrŐI számolt be!
Mosolyogva, mindig ciak mosolyogva I
Mert a dolguk már úgyis megtörténlek ét moit esak az a kérdés — mi hogy viseljük el ?
Ráérős emberek probtémakeresó cln-csup dolgának látszik az a kardéi tlö-siör, pedig nagyon fonlos küllnöieu az aiszouy, az anya, a felelég számára
Mert mi az asszony s ctaládsin ?
A ktt/pont, az Irányadó és hangadó fórum I
ís ha ez kedvetlen, zsörtölődő, aui-biciónélkUII — környezetére is átragad ugyanez a nyomolt hangulat. Es melyik édesanya akarja, hogy gyermekei keJ-velkn kuravének, férje pedig magának élő mofózus legyen I? Es egyúttal az otthon hangulaia h ennek megfelelően kedélytelen, minden meghillaéget nélkü lözö szüköég- vagy inkább kényszerhelyzet legyen ?
Ugy-e, nem akarja ezt senki?
Nem!
Igyekezzünk deiilvel, mosollyal hatni kedveseinkre és amennyire lehet, megkönnyíteni, kedélyessé lenni az éle-lünket I
Vegyünk erői magunkon!
Asszonyok, leányok tegyünk, erőiek:
próbál|uk meg és — mosolyogjunkl...
Walthier Hmifíé
if okozza szokatlaunl kemény téli időjérásnnkat ?
A múlt évi ayokatlanul kémény téli időjárás a klimakutatással és nioteorológiai magfigyolébrkkol kapcsolatban bebizonyította, hogy a svájci Jura nagyon hideg télen a hőmérsékleti választófal szerepét tölti be. Sarki légtömegek aránylag még nagyon csekély magasságot érnek el, mikor erre a ridékre érkeznek. Ezzel magyarázható, hogy a Jura magas hegygerincén nem tudnak áthatolni és a hegyvidék északnyugati és északkeleti területeit ülik meg. lOzzel egyszersmind magyarázatát Ín adtuk annak a ténynek, hogy a Jura északi lejtőin sokkal
melyebbre süllyed a hŐnióró, mint a hegyvonulat déli vidékein. Erde-kos, hogy ez a« állapot hosszabb ideig is fennmaradhat.
Bkwind, Hóm, HUilrál Az úgynevezett »I)jswind« egyáltalán nem helyi jelenség és a svájci hideg levegő földközi tengeri előretörése okozza. Tulajdonkeppen hideg sarki levegő áramlása, amely a Földközi-tenger mellékén uralkodó alacsonyabb légnyomáa következtében egyre nagyobb sebességet vesz fel. Ez nz északi légáramlat a hegyvidék elhagyása után sikságra érke-
J"""\' „, VÁROSI MOZGÓ K,ddt6i-
Budapestot la msgélŐMve t A legnagyhb slk$rü békebeli operett filmen JáÁQNÍS_MISKA (Piata Tekintetes Ur) Vildghtraáó a legújabb esiménuekröl
Slőaddaok keídete köznapokon L51 ?7, $9, vasárnap ?8, +5, f7 *ft ?0 órakor
zik, alisl nem ast/aasü\' rikertá, «>i» S«lik, Wa * \'Srártwlit ErWfWn
Riewiaá, a ftejna^vélgyleaii kfhns-trál, Trissztlwn és a r>kat*-twn>>-ren pedig Bóra nóvan ismeret**.
Mennél tovább éa intenzivabbva Hrt ez u folyamat, unnál nagyobb éa hidegebb légtömegük hömpölyögnek Oíosgoraiágon keresztül dél feíá.
A kideg lavegő nagyjalanlSsáiS áthelyeiődéie
l\'.Mui)ii\'\'ie:-.en hat »/. utluntí-óoeáni meleg légáramlat, amaly az űueáu fslól éuzakkalati irányban halod óe megközelíti a Sarkvidéket. Hend-kívül fontos, hol és milyen formá-bun találkozik as amlített két lág-áramtat, lOlúfordulhat, hogy egymás uiollelt elhaludiuik. d« ninas kizárva, hogy összeütköznek. Ls épuea ebben kell lelnünk ama körál-mónyt, amely Középeurópa éghajlatát meghatározza. Természateaten ez u két árumlat nem egyedülálló, de már az itt megfigyelt jelenségekből is arra a megáTíapitáára kell jutnunk, hogv nz Egyeulitú és a Surlrvidék légkicserélódOsa nem uzubálytalan formában, hauem bizonyom szubályokat követő hatalmas áramlatok ulnkjában l>onyolódik t«, amelyek a föld felszínével szoros összefüggésben állanak. A Köaép-eitrópán áthaladó és egyik legfeu-tosubb áramlás u grönlandi áramlat, amely u Grönland jégmezőiről .indul dél fölé. Minél inkább keletnek veszi útját, az atlanti-óceáni meleg; levegő unnál inkább katet felé szorul. Ennek kevotkeztébon az áázak-oroszorsxógi hideg légáramlat n»a tud Nyugateuiépftba előretörni, miáltal az itteni tél sokkal anyhébk lesz.
Hendkívül kemény téli időjárás tehát csak abban az esetben tua nálunk feltépni, ha grönlandi áramlat inkább nyugatnak hajlik, mire au orosz-szibériai hideg levegő komo-lyabb akadályba nem ütközve, az atlanti-óceáni metog légáramlatot visszaszorítva, a Koutineus nyugati területeit is clloplieti. : .
és derékfájás, Idegesség, émelygés, tisztátalan lumi gyakran esak az afnélztéii zavaroknak kévétkeimeftye.
Halálra (orrásta magái a borsfái leányka,
akinek holttestit tegnap boncolták fet a hatéalgl orvosok
Mcgrendilá szerencsétlenség történt a közeli Borsfa kOiséghen. Liblczky Ká-rofyné borsíal lakos tejet forralt Isi a konyhában, majd lehetette a lábait a forró folyadékkal. KörülSIfe játszolt másfél éves Mária nevü kislánya, aki feldöntötte a forró tejjel leli lábast, ugy hogy az a ¦> ciun. sL-iien apróságra folyt Olyan súlyos égési sebeket szenveded, hogy nem lehetett " ár rajta segiteni. A legrövidebb Időn belül kiszenvedett. A haléaág jelentésérc a kanizsai törvényszék vlisgáló-blrája elrendelte a kis holttest felboncolását. Ur. Béres Sándor helyeltss vizsgálóbíró, dr. BIKera Zollán hatósági orvos és Morandinlné dr. Podor Erzaébel orvos ki-Kzálllak a községbe, ahol a törvényszéki boncolást megejtitek. Megállapiláit nyert, ltogy a kisgyermek halálát az égés okozta szivbénulái idézte elő.- Metlndult a nys-moiái, hogy nem történt-s gondatianiág az édeianya részérll.
JM ¦ _ talpak %. I — botok \\g kötések ¦ B — viaszok IBFl - kssztyük
QRÜiÚHUT ELEMÉR
KÖZOAZpaSAa
A gazdasági fellandOléa útja
A Magyar Gazdatisztek Országos Egyesületo kfadvAny-KoroTfilahnn Jolont meg Pftrneozl József fü\'dhlrtokos, ismert izaklrn legújabb könyve, amnty nagy elméiéi) én gyakorlati folk<V/,üll-ségRe! Ismsrtoll a raezőpazdasARfej-leezlés eredményes mód]«It A szerző eredeti elRondolnssal orv liaromszílget állit te), amelynek nlap]a a gazdaiáRi lankÖtolszottsÓR. egyik oldala az őrdok-Yédelem, a má.BÍk nedlg a gardaaáal közigazgatás. A harrnnizöR két oldala a gaedaBéRl minisztériumot Jelképező csu seben fut Össze. A tervezet nsRy értéke, hogy a fazrianér-iejlesztéa hármas Tit|át: a szakoktatást, az erdők-védelmet ós a gazdasági Igazgatási, amely ma oem lat essze, oly sikerrel kapezolja ORyht. hogy. a mezőgazdasági ,tel lendül és utján a munka ered-mén ve nem veszik el a mai admtnluz-traoiő iitvcHz(ő|éhen. mert a kiépített IgMVRaláK által késulel.\'m nélkül n Ii-I-Jendttlős szolgálatába Ali. A napjainkban megoldásra kerülő leRtdőszerUhb kérdéseket tárgyalja Pflrneczl .lózHút könyve, amelynek megálisDltásalt és részletesen kldolRozolt rendazorét haszonnal alkalmazhatják az Illetékesük a mezőgazdaság-fs]lesziée véi/relmJIAim soráa. A könvv az eRyesÜIettől seerex-heté\'he; Budapest, V;, Arany János* uten i.
fcrdekes tájékoztató az «rsxag zslrellátásáról
A közellátás tgylk lignsgyobb kérdése a Venyérmsgvikon kivll az or«zárr lakoa-i.^-iak zilrellálási. IrrÖl a nagvfontos-s\'-\'.i problémáról közöl rendkívül érdskss tájekozlatáit a KSiellátáti Érteailő, a köz tllátásügyl minltztérlu\'ii hivalalts* lapja. A táfékoitslő kgsiámol arról, hogy 19*1 — 42-ben az önellátók száma nz ország lakosságának t»bb mint a felét teile kl, ezek részére 24. millió vágási engedélyt adtak ki a halcWgok Az !»42 -43. évre az önelláték száma előreláthatóan jelentősen növekszik Ezt kormányrendeletek kennyilelték hieß, mert a cél az, hogy ¦kinek módja én lehetősége van, úlradék-izÜkséRletéről maga Rondoskodiék.
Részidősen ipmrrlell a lájék^ítaló a kölöll (orgalmu zslradíkellálásoa közületek helyzetét. Az ellátatlanok évi tejadag-Ját a sertészsirmennylségek nem fedezték. Évi 1200 vagon margarin kiosztásához kellett folyamodni, hogy a zairlcjadagot vállstatlanul fenntsr Ihassak a lővírssbin és kornyékén, továbbá a hadiüzemekben. Az önellátó háztartások növekedése előreláthatólag emelni (ogja a dézsmazalrok mennyiségéi. Mint ismeretes, mindenkinek, aki seilest vég, az első aerléB három, minden toválibl acrlés után bal kilogramm zsírt kell beszolgáltatni Ez a rendelkezés a mull évben 890 vagon zsírt eredményezett. Ebben az esztendőben valószínűleg 1200 vagon zsírt sikerül ilyen uton Összegyűjteni.
Nagy segítséget jelent az idei kilünó termést! napraforgóból aajtolt 1040 vagon olaj l>. Az úgynevezett exporthlzlalásbó! kitermelt zsiradék la a közellátás Javítását eielgálja. de ugyanebből a célkát gyűjtik az ujesztendöben a 400 vagon vajat,; továbbá a baroaifizalrokból származó 50— 60 vagon zsiradékot.
Megállapítja a hivatalos tájékoztató, hogy az ország mai zilrellátáaa nem kielégítő. Ezért az Összes rendelkezésre áHé erőket munkába kell állítani. Elsősorban az srÖtakarmány behozatalára volt szükség. A sertésállományt fa fokozni kell.
Tekintettel arra, hogy az étolajok mind nagyobb szerepet játszanak a háztartásokban, a rtpce- és napraforgóolajból készült margarin mennyiségének fokozására növelni kell az olajos növények termőterületét.
A zökkenésmentes zsiradékellálásnak egyik fontos előfeltétele, hogy megfelelő hűtőházak álljanak az ország rendelkezésére, azért kötelezni kell mindazokat a várasokat, amelyeknek vágéhldjuk van, hogy hűtőházakat Is építsenek.
Hféi hasznán mérlegek
hIiíh tília leiiittt.
Javi fások Jótállással.
FRANK
MÉRLEG. Ozamban
HatvrU-ler 2li. Telefon: 509.
NagyknnliM megyei város polgármeBteretrjI.
1330/1943.
Tárjy: Ai 1923. evfoiyambell állt\'-tlikolclck omelriaa.
Hirdetmény.
relhlvom az 19L3. évben aiületett állt fáiköleles Iffakat, hoiry f évi Imuár bő 20. és tebruér hó 20. kSifl Időben naponta détatölt 11 éráiéi 13 óráig összeírásuk végett Jetintkézientk a vároil szét-lásmeiterl hivatalban (Véroshái, földszint. 33 szobs, régi adóhivatali helyiség).
A cxsmélyesen jelentkesők hozzák magukkal iiüíeléii anyakönyvi kivonatukat, tsármaiást Igsioló okmányokat, Iskolát bizonyítványt, Ipari vsgy egyéb szakkép-leltiéget Igazoló okiratokat.
Az Ideiglenesen mii köilgazRatái! te ifjletin tartózkodók írásban jelentkezhetnek. A beadvány hozzám elmzendö. ahhoz a fent felsorolt okmányokai mellékelni kell. A Jelentkezők beadványukéin okvetlen Jelöllek meg pontos lakcímüket.
A jelentkezés elmulasitátit a tőrvény szigorúan bünteti.
Nigykanltia. 1643. junuir 11. iái Polgármester,
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tárgy: Az orszéRüvUlésI képvlwelö-válasttók névjegyiékének kllgaillá&a.
Hirdetmény.
vKöihlrré teszem, hogy « 193R : XIX. t.-e. US. V 7. bek, valamint a 372.irO> 1640. B. M. rendelet értelmében s törvény 33 |-ábsn foglall rendelkezésektől eltérően bz 1042. évben la kiigazítás utján kell el-kénlten! sz omággvüléil képvlsclőválaiz-tők névjegyekét.
Az országgyűlés! képvlielőválaiztók 19J5. évi névjegyzékébe hivatalból kell felvenni mindazokat, akik a válatttői jogoiulttáRuk egyéb kellékeinek blrtokábsn a kllfcszltáe évében elérik a válasiféJngoBultiághoz megkívánt életkort. Aiokal, akiknek a névjegyzékbe vafö felvételre bármily más elmen nyílik meg a joguk, kérésükre kell a névjegyzékbe (elvenni, ha választójoga-sulfságukat Igazolják. Azok, akiket n kiigazítás évében keretükre kell felvenni a névjegyzékbe, kérésüket Január 31-lg ter-{eszthellk elő nálam, Illetve a gondnoki hivatalban Roigonyl-u. 27. nám alatt.
Azokra, akik a váiaiztó|ogo)u!tsJghoz megkívánt 26, Illetőleg 30 éves életkort a kügaillii évében érik el, azonban a névjegyzéknek a kiigazítás évét megelőzően legutoljára történt öiszeálllléiskor más köziégben, Illetőleg városban laktak s így uj lakóhelyük a névjegyzékbe való felvétel Iránt hivatalból nem Inléikedhellk, szintén az elázó békéidéiben foglalt rendelkezések az Irányadók.
A névjegyzék kiigazítására a 2*8 200\' 1931. B. M. rendelei kiegészítve a 320.200/ 193!) B. M. rendelet 1. és 2. bekezdésé ben foglalt rendc! kezesekkel nyer ni kai matást.
Nagykanizsa, 1143. január 4.
h. Polgármester.
1943. banuár 14.
Hiadt hangulat Londonban az afrlkqi politikai helyzet miatt Stockholm, január 14
(Stefan.) A News Chroiele sse-rint az afrikai politikai helyzet egyre homályosabb, mint a katonai helyzet. A sióban lévő területen ae Egyesült Államok és Nagybritania nem működnek teljesen ftssihangban. A zűrzavart fokozta, hogy Eisenhower tábornok a cenzúrát túlságosan mag-szigorította. A jelentések szerint a helyiét még súlyosbodni fog.
A Daily Mail szerint London joggal került megriadt hangulatba, mert Eisenhower tábornok teljes felhatalmazása alapján Franoía-Marokkóban és Algériában valósággal üldözik a gaulteistékat, akiket Giraud hivei árulóknak tekintenek.
A sióban lévő övezetekben a dolgok britellcnes irányt vessnek. Giraud sok olyan letartóztatást rendelt el, ami rémületet keltett « íjíuillcista körökben.
Sikorsky elhalasztotta moszkvai átázását
Leaden, Január 14
Sikorsky luugyel tábornok ai lígyo-alllt Államokban telt látoffitosáról vlsz-izaérkeselt Londnabn. Hír szarlat an-
nakidején Ijcji\'lanli\'tt moBzkval utazását blzenytalan Időre elhaloaztotta.
ÉHEZÜNK I ELEDELT KÉRÜNK!
A
Színházkor// is Sétatéri fi sdsrmk.
divat ízlés mlnöségy
olcsó ép
runa
Vásároljon
Horváth Lajos
üveg- és poccellán-kereskodésében
Nagy választók várja Önti
F6-ut 2.
Tal.f.n: »47.
DRAVAVOLGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklamáoiók, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben délelBH 8-tól délután IB ó>A!tj. Csengary ug 51, telefon 294.
Ujabb francia munkát-csoperíok Indultak Németországba
Párizs, Január 14 (Mimet Távirati iroda) Szerdán három vonat Indult el a párizsi keleti pályaudvarról szakmunkásokkal Németországba. Ugyanakkor nagyobb mun-kABSíállltmányok Indultak útnak Franciaország más vidékeiről, de különísnn a régebben meg nem szállt terIlletékről
Sulyoa élelmezési válság fenyegeti Angliát
Lisszabon, Január 14 Az anffol H)ldmtlvel(Btleyl mlnlsztsr a Datly Telograpli tudósítója elölt kijelentette, hoiiy Anglia nagy bslső caala küszöbén AH, amolvet mindenáron meg koll nyernie Ez a csata & uezŐRazdnnágl hadjárat Ma ii»m slks-rül az év folyamán 500 ever klsr-gltő mezAfrszdnsáRi mttn^Ant heállltnnt a termeién fokoíáBára. akkor az orsrág sulyeH ^lplmezó^t válságba Jut A termelő* fokozasA azért Is sürgősön szükséges mert a Jelentékeny hajótér-veszteség kOvotkeztőbnn erősen caőkken a tengersnlull bekozataL
flrL6s rendszabályokról tárgyalt a Japán titkos állnnitönáctí
Tokió, január 14 (Német Távirati Iroda) Mint hivatalosan köilik, szerdán a ciá-ssári palotrtban Öisseült a titkos államtanács, hogy »tanácskozBanik aiokról a sürgős rendssabályokrÓl, amelyeket a kormány réstérői terjesetettek elŐ«. — Toeso minisi-tarelnök részletesen nyilatkozott kormányának erről az elŐterjesr-téséríl. Ezután megérkezett ai államtanácsra « Tenno is. Elfogadták az előterjesztést, amelyet tnég ai országgyűlés Össeeülése elfitl közölni fognak-
iPlIlIEllfilil
HÜM ¦¦¦¦
Kömüuöa ?1 cserept, háimuternsk •|ínlko>lk. Deilc-ttr 11. It
HáKiarláal alkalmizoltlt lalviliik azonnilri. Zilnyl-u. 38. (Batár udvar), V. lípcií, 22: ajtó. ím
öakaraBxtény, 14 ivaa perfekt íródni 4a kinyveléil fyakorlallal, lililí kerea. Cím: TSrOk S4ndor relaíra|k. 107
Aém vagy bognáp kerarletlk. SU-
chenylrtr í .\' 10S
ADÁS-VÉTEL
Haainilt Irogépal «»a«a)k. Siabd Antal aporldilele. M
Eiy ai4p nrluln eladd. TUChert U-|ot, E6WU Ur 22. _10t
KlatU uj. Kkele ntl kabil ndrmivel koilplermelre, 33l)s barna btkeball kor-caalyaelad, lekata Hrllkabil, »-.« ka-inenykafap. Sugárút t, emelet. Megte-klntliotí f-10 órálH- 110
Kípstlt
legolcsóbban .keretezi
Horváth Lajos, pő-ut 2.
ZAUll. stŐZLÖHV
POLITIKAI NAPI LAP.
KUul|!»\\.<öigaiú.eáyl II. T. NagyUsliur Felelés kiadó: ZalaJ Xársiy. Nyomatott i s „XSzgaidsaáBl It. T. Msaykar- íss"
ityaudAiábU Hagylu«lisáa. (NyowdAóri lalal i Zalai Xársiy
frisili:
ütni:
Readlokoxat: Tibori posla:
83a évi., 11. iz. Nagykanizsa, 1».,8. Január 15. péntek ára 12 fillér.
ONY
POLITIKAI NAPILAP
&terke*2tö»6K éa kiadóhivatal i Főút 6. uzém. g&erke*Mtu*égi 6a kiadóhivatalt telefon 78. sx Megjelenti minden hétköznap délután.
D . ,, , ,. . ... litőtüteiéat ára: agy hónapra * psntfö 20 Hité*
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos nenypdóvr« a ppnvd ao tuiér.
_ Efryea Mám: hétköznap 18 Itll., womhaton »0 f|ll.
i ml mai Ifjúságunk
öntudatosan magyar. Nem lehat lélekmételyeiŐ beszédei elegedet-lenségre, sugolódásra csábítani, mint oit a mult háborúban tették. Leventén tanulta meg, hogy a inai magyar férfi keményebb a gránitnál és erősebb as acélnál, nemosak kint a fronton, hanem — itthon is. Li leventén tanulta meg aat is, hogy lélekgyilkos, m«-gyarságpusitiíó rémhirlerjesitők m« ai itthoniakat akarják meg-kŐrnyékeini, de hiába, mert a mai ifjúság síivesen hoz áldásától. Nem oánja, ha kisebb a hus, vagy a kenyér, az sem baj, lia a télikabát kopatt, rövid és nem a legújabb divatú. Azt sem szégyen-li, hogy folt van a cipőjén, csak ne folyón be a hólé. Azt se bánja, ha fényes már a ruhája, csak ne legyen rongyos. Mert mi baj lehet? Hogy nem néznek rá •lyan szépen a lányok 7 Majd felcsillan a szemük, csak húzhassa fel a legszebb ruhát, amtt magyar legény felhúzhat: a katonaeub-bonyt- •
A inai magyar ifjú álma nem a disinósiilt, a sokeukru mákos-tészta, az uj ruha, vagy a ragyogó cipő. Az eszményük nem a feketén mindent felvásárló zugügynök és láncoló, nem rémlürterjesttő é* suttogó hazugsággyáros, hanem Oj.. A Honvéd.
O, aki esőben és hóban, fagyban és szélben, gránátok és bombák körött tartja a vonalat, épiti «i utat, a hidat, vezeti a harckocsit, robbantja as erődöt és veri a mustkél. O, aki ha rohamra megy, mint a fergeteges villám vágódik ki az árokból, oki dalolva veri az állattá, duvaddá nyomorított embercsordát és aki még akkor is dejol, mikor a sebeit kötözik be. O, aki a Rátát szúnyognak, a bombázót varjúnak becézi, aki még az Ördögtől sem fél és vígan várja a tavaszt, hogy aztán minél messzebb verhesse tőlünk a vörös veszedelmet.
A magyar ifjú tudja, hogy miért, hogy kiért van minden.
Ezért I *
Érte!
Hát nem adnók-e oda mindannyian a szivünk utolsó csepp vérét is, hogy őket melegítse 7 Hát nem adnókre oda az utolsó falat kenyerünket, hogy őket táplálja 7 Es ha nekünk csak fele annyink maradna, csak a negyede, mint ameunyink most van, akkor is tudnák, akkor is éreznék, hogy ez igv van jól!
Mert neki kell minden!
Neki, akt ma még honvéd, hős, holnap pedig talán az életét adja •da azért, hogy ez az áldott föld ujabb ezer esztendőn keresztül magyar maradjon.
Es ahogy a magyar ifjú bezárja
A keleti arcvonalon a helyzet az utolsó 24 órában nem változott
A német és szövetséges csapatok mindenütt visszaverték a szovjet támadásokat
Buerat és Misurata között befejeződött Rom csapatainak felvonulása
A keleti a re vonal balyeotében, mint német részről jelantik, érdemlegesebb változás nem történt^ A szovjet továhhra íb támadja az arcvonalat és a harcok súlypontja még mindig a nagykiterjedésű déli harctéren van.
A szovjet veszteségei az idén lényegesen felülmúlják a multévi vosztcsógokot iá. Ifibben & sikerben nagy része van az uj német gyorstüzelő fegyvoroknok, amolyokot a téli háborúra való tekintettel késsi-tettok.
A hadműveletek jelenleg mozgó
A Kaukázus nyugati részén ét a nagy Don-kanyarulatban, valamint Veliklje I.uki hihUl megállt a szovjet témádén
állapotban vannok, arait a legfelsőbb német hadvezetés is igen előnyösnek tart. A németek rugalmassága igen sok osotbon tévos következtetésekre csábította a Bzovjotot, mert győzelemről beszélt ott, ahol pedig semmi jelo sincs a győzelemnek, A világ kflzvéloményo cnak bizonyos idő múlva látja majd tisztán, hogy melyik félnők aikorült a másikat megsemmisítenie.
A keloti arcvonal egyos részeiről egyébként a következő részlo-tokot jelentik:
mei és Montgomery
semmisített meg. Saját veszteség
és megállapították, hogy .különösön az utóbbi arcvonalszakaszról vontak el nagyobb kötelékeket más sznka-W,ok mogorÓBÍtéséra.
A Terek vidékén a pzovjot Öflsze függés leien támadásokkal kieérlétezett, de m\'indon osotl>en visszaverték. A szovjot egyik gópesitott vadászdandárát, amely a Ködben oltévedott és beleütközött a nőmet páncélos erők tömébe, rövid idő alatt mogsemmioitették. 1
A sztálingrádi megerősített arcvonal
továbbra íb helytáll a szovjet páncélosok támadásaival szemben. Egyes hotörésoket olkesorodett harcok után azonnal rondbohoztak.
At llmen-tótól délkeléire ugyancsak csökkent a szovjet támadások nyomása e a gyöngébb szovjet előretőrésok már a német vonalak előtt elvéreztek. A körülzárt bolsevista erők mégsemmisitéso szakadatlanul tart\'.
Schlüsselburg vidékén a szovjet csapatok megújították erős támadásukat, de eredménytelenül. A bolsevisták veszteségűi, különösen az általuk alkotott hídfőnél szokatlanul nagyok.
A szovjet tepWőü4p-v*»zi»BÍff»
A Német Távirati Iroda jelentéso szerint a német vadászrepülők tegnap a keleti arcvonal északi és középső szakasza folott, az oddigi jelontéfiek szerint, EO szovjet repülőgépi lőttok le. Ebből 47 gé|x>t német vadászkötelékok sommimtot-tek meg a Lodoga-tótól délre. Ezekben a nagy légi harcokban a német vadászrepülőknek sommifélo vw.z-toségük nem volt.
A Volga és a Don kósöfi a heves szovjet támadások mind még a német vonalak előtt omlottak össze.
Egy német ellentámadás jelentós
torületnyereséggel járt,
Montgomery ujabb támadását várják a közeli lapokban
Az északafrikai helyzetről a kö- madó elókéseületekkel seembe vétkezőket jelentik: a német—olate páncélos had
A német-olasz páncélos hadeb- sereg is megtette a kellő intée reg több sikeréé járŐrcsapat-vállal- kedéseket
kőzést hajtott végre, amolyek a fol-doritéfl torén fontos orodménynkkot járlak. Néhány, bolyon brit olőtéri állásokat iá olfoglaítak. A 8. brit hadsereg első hullámaínak kötolókoi most mar befejezték felvonulásukat, ugv hogy a logközolohbi napokra valószinülog mogindul Montgomery ujabb támadása.
A világosan mutatkozó brit tó-
Mindenek előtt a tengely légiereje mórt kemény csapésokat állandó támadásaival a britekre. Sikorült lo-küzdoni az arovonal kőzolóbon az ellenségéé hadoszlopok közlekedését. Sok jármű és egy gépvontatású ütog osott áldozatul * l>ombáknak. A német éa olasz kisórŐ vadászok 11 brit ropülŐgépot lőttek lo, mig a légvédelmi tüzérség 8 repülőgépet
két gép tol*,
hői érkezeti jelétéi szerint a Ilhtdl tiida/. Int Arán Rusrat és Mtsnrata között boleloződött a szombenálló telek felvonulása A csata bármely pillanatban msakezdódhet. Rommel oaa-pnttl k ¦ -1 erősen kiépített vonalban hp-lytzkedtek et éa ax elad védelmt vonal olőtt 8—10 kilométer szóira okna-mo\'ő vni, Rzflk között ronRnteü kta-erőd áa gápfa[tvv»rtAflZPk láno húzódik mt\'u. Mindkét róazről különösen nagy ttzéraégot éa légi orŐt vontak Oasse
DélUhta
Rommel táhornotry főhadiszállásán terménzeteson f fedelemmel kisérik a Pezzan vidékérői északra vonuló degaulloieta ©róV mozdulatait, de azoknak nem tulajdonítanak na-gyobh jelentőséget; mert csak kisebb létszámú csapatokról van szó s azokat is több mint ezor kilométernyi sivatagi ut választja el az afrikai harcterektől.
Taning
A tuniszi harctéri helyzetről ujabban a kővetkezőket közlik:
A tuniszi arcvonal középső szakaszán a harci tevékonvsóc megélőnkült. Amerikai szolgálatban á|ló francia felkelő csapatok mintegy ezrednyi erővel ós ©jry nngvohb páncélos kötelék támogatásával ismét támadásra indultak Pont du Faha irányába. A német biztosító egységek "azonban véresen visszaverték ezt a kísérletet. A támadók többórás ütközetben mintegy 800 halottat és 15 páncélost vesztettek.
Míg tovább délen ogy hegyi utért a harcok még mindig tartanak, az éssakí szakaszon a német csapatok visszaverték két angol század támadását és az ellenségnek súlyos veszteségeket okoztak. Néhány nap előtt két amerikai csoport, amelyben páncélosok is voltak, Tobosaa vidékén gyülokezett. További angol—amerikai caapatÖsszpontOBÍtásokat oszlóitok Modjez ol Bab körül.
A tengely légi ereje, ellentétben az amerikai ée angol légi erŐTel, rendkívül tevékeny volt. A fengely-ropülógópok eredményesen tőitek az ollenség csapatmozdillatait ée gépkocsi -gyülekezéseit. Az ogyik gyalogos zászlóaljat mély repüléssel végrehajtott rajtaütéssel feljosen szét-\'Fulvtatái a 4 oldalon!
a fülét, a szivét a konkolyhintők előtt, ugy minden anya, apa, testvér könnyűnek fogja találni az élet terhét, ha rájuk gondol, azokra, okik a franton vannak és szivesen hoznak meg értünk minden áldo-satot.
Mert áldozat nélkül nincs győ-
zelem és minél nagyobb az áldo-rat, annál dicsőségesebb lesz mnjd a kivívott győzelem.
A maí magyar ifjúság erős és bátor, áldozatkész ?3 lemondó.
A leventén tanulta meg, hogy ma minden.a honvédeké. El le-vontén tanulta meg, hogy soha
no kérdesze amiért?*, mert értük van minden. És leventén tanulta, hogy remélje, akarja, tudja kiböjtölni és ha kell — majd bátran verekedje1 ki a győielmes siebb jövőt I
Es a mi mat ifjúságunk! Az Ifjú magyarság.
Zalai közlöny
Vasárnap délután 6 órakor lloeállg-előaáds a városnazán
Kelemen rerenc banklgaigató ti Ruiíltuzky hintó főmérnök előldáaa
zslniiky Uizló.aMAORTIgazgató-
főmérnoltének előadása, aki eltieazé-léseket és költeményeket ad elő.
A vasárnapi llceilis megéidemll, hogy zsúfolt terem köiOnsége hallgassa vígig a kel illuszlrls előadó nem mindennap, előadását. B.ldpödll — ninci,
A nsgykanlrsal Zrínyi Mlklót Irodalmi íi Müvészell KOr e.őadás-sorozalában kiemelkedik a vasárnap délután 6 órakor a városháza dísztermében tulandő Ilceálls, amtl.nek előadói: Kelemen Fer.iic bankigazgató, aki: „A pénz a háborúban" címmel tarl előadást, valamim Ru-
á vármegyei közigazgatási bizottság albizottságai az 1943. évre
Fegyelmi válásaim íny: Koller István dr.. Thaisy Kristóf dr., Figura Oyörgy ar., Kohánssky Jenő dr. rendes tagok, Oyöinörey István ?5 Szabó Jenő póttagot.
Gyámügyi fellebbviteli küldöttség: Csótby Gáza, Ttiassy Kristóf dr., OyÖmörey István, Koller litvá dr. rendes tagok. Cserián Fercno és Kovács-Sebestyén Miklós póttagok.
Adóügyi albizottság: Pcosornik Ottó, Beierédj Ferena, Ciertán Ferene, Kovéas-Sebestyén Miklós rendas tagok, Csótby Géia és OyflmÖrey Sándor póttagok
Gaidasígi albiióttság: Bczerédj Ferena, Oyömöray Sándor, Koller litván dr., Tliassy Kristóf dr. randes tagok. Peosortük Ottó,. Cscrtán Ferenc, Lámfalussy Sándor, Barthos Gyula, vitéa Horváth Bertalan dr., Detre Jenő dr. póttagok.
Népoktatási albiióttság: Ctar-
tán Ferena, Csóthy Géia. Thaisy Kristóf dr. választott tagok, Medve István, Koliénscky Jenő dr. és Sídbó Jenő hivatalból tagok.
Útügyi albizottság: Csertőn Ferenc, Győmörey Sándor választott tagok, Szalay Gyula vm. tiszli-főügyéss és Szabó Jenő hivatalbél tagok.
Kis«|átÍtásí albizottság: Válásitól! tagok: Bercrédj Ferenc és Kovács-Sebestyén Miklós, hivatalból tagok: Szalay Gyula és Saa-bó Jenő.
Telepítési albizottság: Választott tagok: GyömÖroy Sándor és Kovács Forcne, hivatalból tagok : Sialay Oyula és Siabó Jenő.
Kőzegésiségtlgyi albizottság: Választolt tagok; Koller István dr., Kovács Ferena és Thassy Kristóf dr. Hivatalból tagok: Mcatve István, Szabó JenŐ és Takács Láss-tó dr.
*>^**t+>+e>*IA**t1**aÁ^
Ahogy * humorista látja:
Nyersanyaghiány az irodalom tükrében
Madaraiz Pál
plcrlsta UtiAr utolaó utja
Tsgnap délután kisérték kl pihené helyére as egész város OBíttttlsn réai-v*te tuuliuii Madarász PAt nyug. piarista, guan. tiintirt. Délelőtt lui 10 órakor mkvleta volt lei kt üdvéért, amelyen a teljes tanári kar éa a nűvondekuk, úgyszintén hozzátartozóik, nilnt sok gyászoló vuit roa/i. A dviiiiciiii temetésen, daoaru a hideg Idónuk, sokan vettek réazt. A kaudulabwek lángja azomo ruan lobogott u diszua ruvutal óa gyer-t}iiuontii.ug menyit. A kopocson as elhunyt kníjliu éü birutuiutt. A kaiolatk uioa m kiíu/oitiiv a Eejla. Oly megrázó wgy papt itiuielő*. A» elsú paüso-rokbau a inugboiüoguit ro-onséga. Olt volt a Beatziktwaiád, dr. h,ráiky látván [imgariuMter, Koorhardt \\.Ma főigazgató, veit uugykajjhaal igazgató-ha^tonök, CK(iih<ivn.i Kornél nyug. ei-rcd.ü, Makary Vniuuu n\\ng. törvény-száki eluOkhelyettua, dr. tlugyl bajos városi lój^gyzó, a tóreugea papság eien 1*. (iulyáe Üoiiurt pleliauosaai, a atzo-eiálla Misszió jlanuukits Celesztin W-uókiiövui, olt laituk Ur. t\'oltyondy Jo-¦tval vurosl ittiuiLsiitiftUl, Kiülaluay Jó-zstd posUibivatail igazaiul, a lopoxta lüiiouét, dr. Kuhar Uuót a Plunaia Dlokszövstsög ttépvloolotöbcu, vltéa Tolh Hűin klr. kuriiiauylauaCMOBt, a Baross kertitől oinüKist, i\'ulűiiyl György polgári leányiskola! igaagatut, Surauyl tlyma kervskuduiml Iskolai iga/gmot, lUéá Jlmió l-uföiiu igaigatót, Ur, tiuJuU ayLila kir. kormán, íűlauéusoiit, ur. \'Vnoiway Zsigmond nyug. postahivatali Igaegatot, a lautniesuiux tuu&tl karát, uiitertiulotuk tagjait, ott volt na egeaa piarista tanár-u«al Ad, éiéu dr. tiarta István Jg.>zgulo baztouökkel, atb., u hívek if szép azamuiai, 3 órabor kezate meg a* egyb&zl aieitarláai dr. Solymár Ulvaa esp«ren plébános LouKaHur tuue uuttpókl utu.ii.\'.\'.u:- éa dr. Po^igay János hllttutar BttgédieLavel, mialatt a kórusén DalOgtl l,t.Jti:i jHullnU Idli.\'lf Vu/U-
lesével a/. euoKkár gyaa^zíjolo^fiDjáiint énokelt. A h/.víímt\'iw vo,(o.,ió,ui <\\ i.u-pertói t,Mi.)l j Mí.lúk a Itnijeara ca a gyaszmuuut a szortartáat vegzo papek-kat elluduit a tttaietóue, ahol ujiluu uo-ttitüBioiüa után a koporsót a platislák pihenőhelyére kátyúztak, a lobbi sl-KóllÓiÖit rentiiárs mollé...
„Avassa a magyar társadalom ezt ax atkáimat nemzeti áldozatkészségünk legszebb ünnepévél* A napokban megkezdődik a* országos gyűjtés a honvédcsaládok javára.
Boidoggtt átváljak Boutier Maria Margitot
Bogner Mária Margit magyar apáoa-nóvor boiüOKgaavaiáaánuk UgyébtiU Róm&ban megindultak az elókónzltó lépanek ée nv, liyunkor szokásos eljárások A liíóVVOl OZClött llltíghttlt apá-oanóver IV S-ben azUlntutt á torontal-megyul Molunodn, mint egy aukgyor-inohus Jegyzáosalád leánya. Polgári la-kolát, majd Kereskedelmi szaktanfolyamot vogEotl, avntiMi olnyerte a szonte-tesnól hivatás kegyelmét ós a vlzltáol-óa rend t\'rolt tagozatánál helyezkedett el- Éietót Msndus munkában tóltöito el 4s az érdi vlzlutolós rond apácazárdájában halt mag IU33 májutában. Az apása sírja rövidesen bucaulárólie^y lult, ahova eiron és szren zarándokoltak el. Nemsokára exodák szazairól, botagek gyóayuiaiáról, Imák inp|hallgatáBaról számoittik be a gárdába százával Sr-kozó levelek.
Elsöféfiféshez
, ( papiros 1 kapható
KSislUtltl ie»a»k egykor, stytilélal a .Cialádt ttSr"bsa í* hrly.*lul tudó.I-láa for.no Csássár vaNerájárél
A kóxeUéiési minibvter tit íiemré-íííftflít ósálntc szavakkal iárta jel a {jahönábnn m\\ifalkot6 hiányokal. Uo$y van hiány, art már Arany János elárulta, amikor a nK&ndnrosi csárdában^ nyiltan kimondta: Hiba van a kréta körül.
lía faVán a miniszter untak uiía-melyik elódjótól nzármaeik er a hasonló beszámoló: Hitka buza, ritka árpa, ritka rozs ...
Hogy régen is lehetett ellenb\'rsfa a beszofgáliatás mérvere, egyetlen sorból következtetjük:
Amerre én járok, még a tik ia fsiniflk.
Talán egy szé/i /éli nonkára h-t-Hetié Csokonai:
Földiekkel j6.ta.no régi tünemény.
Es vájjon mire vonatkozható!I a \'Merengőhöz*- ínthétl kérdés: Hová merült ol szép szemed világa? Az egész adag nom a mi birtokunk.
Hol van ae a világ, amikor még aktuális volt a nóta, hogyaa*ougya>: Korok «/ a zsemlye, Nom fór a auybonibe.
Es Hol vdn Edvi Illés Pál »i\'Wo. rádója* a hét bő esztendő korából: Ott a házak kerítéoe Kolbászokból van készitvo, A ház föd él van laskából, Ajtó, kapu mézeebábbél. Szortoszéjjel & fűzfákon Lég a perec minden ágon, S na kézbe vessz falevelet,-Mhulonik egy sonViflEolet. lior foly a vizok árkában, Bivaly tej áll a tócsában, Molybo, miholyt a szól mozdul, A fákról puha zsomlya hull. Tokban, vizekben a halak Parthoz jennek n mogállanak, Hogy megfoghasd kedved szorint; \'r.vuk, galamb sülten röpköd kint Mezén is süít nyul szaladgál S jó pecaenjéjóval kinál. Kövér disanók utcán járnak S szalonnájuldcal kínálnak, Kés van dugva a hátukba S\' ugy hordozzák a házakba, S moly asszony már tett ogy
ImetHzéal, Vissza dugja mogint a kést.
Vagy Vajda Péter szaftra}ábói:
Van-o.jobb kolbász
Mint 8zogedon « van-e jobb i?ü
A miskolci konyáméi
Eo a szalonnánál,
Mely makkbul lőtt\'a Bakonyban?
¦ _lÍU:i juunár 15
.Viír t*e*6fi \')«!*\' hurikul ü
Okntotáhti-bmti : Az pBd\'B\' bolond Mvel
rr-*> szánná al magát, Csihéltaseon egv\' szép szekréuvi S zárja belo a fogát. Minthogy\'ezen mesterségnél Fölöaloges itt a fog, Harapnia nem leszen mit, Legfeljebb csuk nyelni fog.
Még Jókai HAót is azt irja a fiJJÓz-sa Qyörgy«-bsn} amikor a rigi dicsőségről és jólétről zeng: Fényben úszott az urinép, bőuégban , , |» azolga, Az utolsó parasztnak is öröm volt 1* dolga,
Arany János:
Vadat, halat a mi jó falat,.. vagy:
Ifiasszony gyújt lobogó lángot, Süti annál « osöröge fánkot, avagy:
Mörbei, füge, pálma, sok déli
I gyümölcs, Mit caak terem a nagy szultán
[birodalma.
Vagyávagy:
Hora férjem, édee férjem Ily korán, ily éhgyomorral? Panni, Ounda, hol maradtok? Egy-kettő a mézes borral) Mentőn itt lesz (boldog Isten,
Még hajamban nem volt fésű) Ha egy percig vár kegyelmed, Loez kalácsom, uj aütáau.
De már a ^Családi kör\'-ben megismerkedünk a» egytálétellel: Kiteszi középre a nagy aaztalszéksl, Arra tálalja fel aa egyszerű étket.
Hogy mi ex aa egyszerű étek, arra nézvést is kapunk némi támpontokat:
Egy-egy szárnyat, combot nyújt |a kicernyeknek.
fis hogy as a» egytálétel nem olyan tuínagyon korlátoeott, nyom* bőn hiderül, amint:
Béna herofi lép be.
Mert:
Köszöni a gazda, rész* legyen
Tbanne,
Tölts a tálba anyjuk, ha elég nem [Tenne.
Ugyanitt **ég létuvk tehénfejést kérd kisfiának sorbanáTtás nélkiu enged inni egyet, se-óval íiínc* nagyabb baj.
De hogy nem volt ftnókig tejfel régen sem, ae kiderül Háry barátunk elbeszéléséből. Ferenc császár fogadja e szavakkal:
Semmi no, csak ülj le -~ mond |éfl leültem,
Van még vacsoráról egy darabka [sültem.
Jellemző, hogy ugyanakkor hogy zabáitatiák ar ellenszenves kétfejű, sast. Háry szerint: Minden nap egy tulkot költ al
[egy ebedül. Van nyoma a gondtalanabb jólét-nek Orczy Lórincnél is, aki így tf a bugaci csárdáról:
Maradj tohát békés puszta
[közepében, Kecskeméti kenyér süljön
\'| kemencéd beji.
De már Petőfi setét dolgokat mond:
KivÜl-belill szomorú csárda w * [ Kutyakapai\'0\'. fítlen-flsomjan szokott itt maradni
iv jámbor u\\*té. Ali>/hanfm étlapkorlátoáds volt.
KISS 7QZ8BF
Suj-<t termésű kltünft vörös
asitali bor
Mátránkéit l-BÜ #111-
zárt palackban, Üvegeseiével kapható
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Aramsíámiák flMtése, reklamációk, hibajelentések, szsk\'aier\'Ü íoiv!légo*ltás minden villamos kérdésben dí.->elött B-túl délutür. 16 iii-AÍ0. CtipntQry-ut 4l, <elefoh 294.
15
1 j)j3, junáM1. 15_
NAPIKJONI):
Sjjeli gyógyszertári ügyelet: Ma a Sz. Maria gyógyszertár Királyr utaa 40. szóm.
Kiskanizsón az ottani gyógyszerár állandó Ügyeletei aaelgálíttut tant.
Ntplitt Január 19. fontuk Hóm. hat. Rsro sz. Pál. • ProtealAuB Lóránt. - Izr. Seb. fl. _
A GfOZFlJRDO nyitva vap reggel 6 órától este 6 óráig. (Hétfő, szerda, pontok délután és kedden egész nap nőknek.) Telefon: 660.
Uftdgol kér
hazulról a harctéren kü;dö honvéd. Aki kiolvasta a Zalai h\'őtlönymik ezt a példányát, a tap/ejen található címke kitöltésével dobja he egy postaládába!
- (Tanügyi hlr) Domiil.tr Honn szó-cslazlgeii lanllónőt Pötönketö község tanítónővé vAlsszlolta meg.
- (Kinevezés) A bplUgymiuIsater dr. Fejér Gyula azemőszszakoivos. szegedi lakost a perlaki in. klr. állami azera-bórhazhoz a VIII. tizetóal osztály ?. fokozatába főorvossá nevezte ki.
(Sági Farkas István) nagykanizsai polgári Hulskolal tamr teguap, mü lőriokön dólUtáil .Viszonüatáa* elmQ elbeszélésével szerepelt a kassal rádió müsuráu iingy sikerrel..
-- (A nagykanizsai Vöröskeresztről) szóló beszsmolóukan szedést hiba folytán a hadifoglyoknak kiosztott cigaretták izama U.ftiO van feltüntetve, holott tényleg lzQ.uOO-.it osztottak kl. Kérésükre szjveson negál lapítjuk.
- {Altamssgóly) A lÖldmÜVflésügyl miniszter a osabretidekl közbirtokosság részére tenyészlst&lló építéséhez 11X.0 pengő segélyt utalt kl,
— (Jegyzőválasztások Somogyban) Vór-lessy Lajos vezetöjegyző nyugalomba* vonulásával megüresedett a Balaton\' leltei Jegyzői alláa. A közaög képviselőtestülete dr. Szendrődy Gábor lengyeltóti főazolgabfrö élhöklésóvel egy-linngu lelKesedéssel dr. Useutey László eddigi s. Jegyzőt választotta meg ve-zetófegyzőve A volt bzabadhldvógl logyzot, vitéz Papp Jánost, Dalaién-Bzarszó, mitf a volt balatonszárszói se-, gédjógyzét. Borosa Jenőt, Szabadhld-vég választotta meg vezotólegyzíivó.
A spanyol pártminiazier Berlinbe utazóit
Madrid, január 16 (Német Távirati Iroda) Arrose spanyol páríminiszter csütörtökön este elutasott Berlinbe.
Berlin cáfol/a flUlterovo elfoglalásának híréi
Berlin, január 16 (Búd. Tud,) A német fővárosba érkező jelentések szerint ¦» keleti arcvonalon « helyiset az utolsó 24 órában ii-jui változott. A német ós "Követségéé esepatok mindenütt visszaverték * szovjet támadásokat. A jelek arra mutatiuik, hogy a bzü7-jot hadvezetés újonnan indított két offenzivájával, w Voronyezstől dóira ás a l^ningradiiól indított túmwlás-sal azt akarta, olémi, hogy a német csapatokat lekóflBü ós megakadályoz^ zft i* tartalékoknak a Don vidékéra éo l\'isz-nk-Kaukázus ha, való. ssállitá-»át. Január 13-én a bolsevisták oróa tüzérséggel óráfbn át sortüzscorüen lottók a német állásokat. A védőknek azonban magit osak sikerült a támadást közelharcban visszavárni. Berlinben egyábkánt cáfolják a Mil-lsrovo elfoglalásáról szóló szovjet iolsntéasket,
!?ALiAI KöZLONYi
uagykautaal láNSZ válasximá&yl ülés® a Tárosbálin
lelkesen ünnepelte fáradhatatlan •Inftkassjonyát
i melléj\'
Csütörtök délután fél 0 érakor választmányi ülést tartott u nagykanizsai MANSZ, a tagok nagyszámú részvételével, a vóroshózu tanácstermében. Dr. Krátky Istvánná elnókasBzony tömör megnyitója utéri a MANSZ hölgy-gárdája kedves meglepetésben réazcBítette a fáradhatatlan tevékenységű, minden nemesért e* jóért\' dolgozó dr,
Kiátkynát, különösen abból nz alkalomból, hogy sikerült teljesen befejezni a luzsnaki tüdóbelog szuna-tóriumot ós azt hétfőn megnyitni. A hölgyek egy nagyon szép vendégkönyvvel lepték meg u szanatórium részére, ezenkívül egy szép virágcsokorral, szeretetük és nagyrabecsülésük jeléül. Hü|l Cili a nagy-
•kenissai 6s kisktnissai MANSZ nevében kedves, közvetlen és szívből jövő beszéd kíséretében nyújtotta át a vendégkönyvet és virágcsokrot az olnökusazonynuk, ukii u váratlan, kedvet, meglepetés nugyon meghatott. Hull Cili költői lendületű szavakbnn méltatta Krátkyné elnökusszony igazi magyar asszonyi tevékenységét es példao<ló munkás-súgót, uki elfoglalt háziasszonyi teendői mellett időt szakit urru, hogy embertársai javára dolgozzék. Isten áldását kérte reá és munkásságára. A mogjolont diazos hölgy közönség lolkoson ünnepelté óa óljonezle dr. KrAtky .Istvánná olnök-aaazonvt, aki a szeretet szavaival köszönte meg á figyelmet ós igaz saivból fakadó lolkos ünneplést és kórte a hölgyeket, hogy munkújú-
ban álljanak továbbra
mert ma nagy szükség van u liia-gyor asszonyok fokozott munkájára t-s a belső\' front tartására. Majd különösen szívügyüknek ajánlotta a harctéren küzuo honvédek hozzátartozóiért való gondoskodást és szeretetteljes pártfogást, azután az elesetteket, a szegényeket ajánlotta figyelmükbe^ meri « társadalomnak törődnie kell a szegény embert est-vérekkel.
Mujd felolvasták a Kormányzó Ur névnapjára küldött üdvözlő táviratra érkezett legmagasabb választ, amely a kabinetiroda utján meleg köszönetét fejezte ki n megemlékezésért.
Dr. Krátkyné elnökasszony ezután fölhívta a hölgyek különös figyelmei a Főméit óság u Asszony fetbivásói\'á a hadba vonultak hozzátartozói érdekébon. Számos leikos hölgy azonnal jelentkezett u gyüjtó-i sen való részvételhez. Klhutározju a választmány, hogy január 28-án, szombaton délután 5 órától H-ig teaestet rondes tánccal egybokötve a Központ-kávéházban u fiatalság szórakoztatására, Miután sikerült kézimunkához fonalat szerezni, a hölgyek ismét folytatják kézimunka óráikat.
A .MANSZ hölgyei részt veszuok a ma délután 5 órára a polgármester Által ess/.oh ivott szervező bizottsági ülésen a városházán, amelyen a Féméi toságu Asszony ukeiú-ját szervezik meg.
„32 ellenséges harckocsi közeledik, köztük több 52 tonnás ..."
A .gólyák" a magyar honvéd donparti őrangyalai
¦ A Don partján heves csata folyik.
A tüzérek szörnyű acélosét zúdítanak az oroszokra. E pillanatban az erdőt lövik, ahonnan a Sztálin-orgona szokott kellemetlenkedni. Egy pillanattal később már a hidat bombázzák. A Ilid előtt nagy csoportosulás van: a bolsevisták vissza akarnak vonulni. .Még néhány löf& és óa a hid nincs többó. A lövegjében 14 nehézbombázónk huz észak felé. A« erdő és a község között a jelentések szerint J 0 szovjet harckocsi tünt fel. EzekeJ liom-biiz/.uk. Ugy látszik, pillanatok ulatt végoztek is velük, mert nem koilo-mollonkednok többé. A jobb oldalt fovó közsí\'^glKm már beht vannak a
magyar fiuk. Hallani kézigránátjaik robbanását és látom lángszórójuk fölvillanását.
Kemény utoai haro folyik a községben. Több helyen szuronyrohamra körül sor. Tüzérségünk már nem meri lőni n községet, mert nem lehel pontosan tudni, melyik porcben hot vannak a legelöl küzdő honvédok. Jelzőrakéták ugyan röpülnek » levegőbe, du éppen jelentik, hogy az oroszok is szüntelenül rakétáknak, hogy\' megtévesszék tüzérségünket. Az első vonallal való közvetlen távbeszóló Összeköttetésre), még szó som lehet, mert a faluban
javában tombol az utcai harc. A magasabb hadvezetésnek azonban föltétlenül tudnia kell a falubán levő harccsoport eredményeiről, inert a falu kulcspozíciói jelent és az itteni eredmény döntő hatással lehet a csata egész kinumetoléro.
A hadvezetés a repülőkhöz fordul. Kéznél vannak a közelfelderi-tók. Két kis egyfedeles gójmk már Fonn is úszik a levegőbon. Honvédőink egyszerűén osaTt »gólyéknák« nevezik ezeket a gépmadarakat, a molyok a logtombolóbh ütközet idején* is ott röpködnek a harcolók feje fölött. A kétszemélyes gép először morértz ívben magasra emelkedik, majd az ellenség föló röpül. Koring keveset, .ilyenkor tájékozódik, majd nirtolen vércseként csap le nz ellenségre. A géppuskája\' — egyot-lon fegyvere - kelnpolni kozd. Lövi a vörös gyalogságot. Tulajdonképpen nem harc á feladata, hanem az, hogy mélyen, alászállva fényképezzen, figyeli az ellenséget, figyeli ját csapataink olsó vonalát. Utána ismét magasba emelkedik. lilául hazafelé. De valamit megláthatott\'. Mort
megfordul ás ötkltogrammos apré bombákat dobál lofelé.
Most már végleg hazafelé tart. De nem messzire 11 vonalak mögött a magasból hirtelen zuhanni kezd. El-
Januir
IS- 17-ig
VÁROSI MOZGÓ ">«Z7rn,P„
Budapestet is megelőzve I
A legnagyobb sikerű békebeli operett filmen MÁGNÁS\'MISKA (Ptsta Tekintetes Ur) VilághíradÓ a legújabb eseményekről
SlŐáadsok kezdete köznapokon +51 ?7, ?9, vaedrnap i8,iöt ?7 é» +9 órakor
Eiaal bennünk- a vár. ázt hnH?ük\\ valsmi bajt törHett. De aiaeá eatami
bei, a földtől 10—60 mtteTnyife njból kerinfeni kezd. A paiincs-nnkságot keresi. M«c is ralalta,, egé-saeh alacsonyra ereszkedve ladöoja jelentését. A hadvezetőség pillanatok alati pontos helvaetjelentest kap a\' csatáról.
Hogyan dolgoznak a „g^lyék"?
Ez a kis gólya leplezte le, hogy
:\\ Don pariját még lőhetik s tüzéreink: ott még mindig bolsevisták vannak, Az onnan jőve rakétákat a vörösök megtévesztésül eregették le-vngóbe. Parancs fut erre íb, arra is és már süvítenek az ágyulövedé-kok. Nyomukban füst felhők szállnak az ég felé. Szörnyű pusztítást-végezhetnek a vörös katonák között.
Ujubh jelentés érkezik most már távbeszélőm Ez már azt közli, hogy csapataink elélték a Don partját és kérik, hogy a tüzérség helyezze, lüzét a tulső oldalra.
A két kis »gólyn« ismét az ellenség fölött koring. Felderítenek, fényképeznek, géppuskáznak, bombáznak. Óriási zajt csap ez a két kis gép. A tüzérokkel gyönyörködünk a két gépmadárban.
— Mi már megtanultuk tisztelni n »gólyákat« — mondja egyik tüzér. — Képzeld, egyotlon fegyverük a géppuska. Alacsonyul! szállva jó célpontok »z ellenséges1 légvédelmi tüzérség részére, magasan szállva viszont a nagy tűzerejű elloneégos vadászok támadják meg őket. ve-zotŐikben ózonban magyar aziv dobog. Ha a helyzet ugy kívánja, nemcsak a légi ellenséggel harcolnak, de még a földi harcokba is !>eayntkoznak. Egész alacsonyra oreszkednok, valósággal rászálhiok az ellenséges gyalogságra a ugy géppuskázzák.
Az egyik gólya már jön Tisasa a jelentéssel. A jolentést védőtokbau ledobja. A jelentésben a kövotkezé-ket kúpjuk:
i>A reggel földerített kilenc darab harckocsit mieink már régebben kilőtték. A bolsevista gyalogság a harckocsik mögött húzódott meg s pusztán fed*-zéknek -hasenálja a harckocsi\' kat. Mögülük géppuskával és golyószóróval lőnek.« \'
Alig veszi tudomásul imrancsnok-Bégunk a jelentés tartalmát, máris \' itt a másik gépünk is. Fontosat jelont, nagyon fontosat, olyat, amiben azonnali sürgős intézkedés-kell. A jelentós ennyi:
»... község irányába harmim két ellenséges harckocsi közeledik. Közöttük tnhb ötvenkét tonnás.^
A parancsnokságon azonnal szól a távbeszélői A ropülótorot hívják. LégitániOgfttást kérnek a felvonuló harckocsik ollón. Onnan azt válaszolják, hogy egy bombázószázad motorjai állandó üzembon állnak, a gépek már indulnak is,y
Alig néhány- pillanat és\'már látjuk okot. A bombázók & jolentésbon közölt holy fölé szállnak és egy, kört írnak lo. TAjékozódnuk, Másodszor is rárepülnek a colra, mindegyik kiválasztja a maga colpontját éa leengedik bombáikat. A bombázásnak meg ran az eredménye. Aa ellenséges harckocsik részben elpusztulnak, lészben megrongálódnak és harcképtelenné válnak, A többi megtorpan ós hátrál. A harckocsi-támadást, még csirájában^-elfojtottuk. Még mielőtt veszteségeink lettek volna.
Mindez pedig annak köszönhető, hogy a kis gólyák állandóan ott röpködnek az ollensóg fölött, figyelik az ellonség minden mozdulatát és ha valamit észlelnek azonnal jelentik. Valóságos Őrangyalai osatáaó honvédéinknek. Szeretjük is őket.
Gyönyörűek ezek a gépmadarak, És igénytelenek: akárhol le tudnak szAUui.
De nemcsak a gépek jók, hanem a pilótáik is, Nem szívbajos fiuk, fíozsnyai 3, hdgy,
t
ZALAI KÖZLÖNY
1943, január 15
Magyar hősök
Vakmerő bátorságával tüntette kl magát a szovjettel vívott harcok aoran Szabadi István, ogytk ágyua ütegünk Őrvei^tője
164* jullua 0-én híjnalbau bnrokocsl-támadáa érte Rudklno melleit az ott harcaié honvédkötclí-k\'-ket. a harc-kocaltámadás ftyorB ütemben fejlődött kl a egy 34 tonnéa harckocsi közeltá-madást Intézett az iii-j,\' alU-n le. Szabadi Őrvezető, mtnte^yik lövegirányzó tisztese, rendtllctlon aziwe\' eséezen közelbe bevárta a reárohanó harckocsit, a legnagyobb nyugalommal célzott ée lövésével pontos te.ltalálatet ért el A azovlet harckocsi nyomban kareképtetenné vált.
ÉHEZŐNHl
ELEDELT KÉRÜNK l
A
Szinházkerti és Sétatéri Ma darák,
Február 22-én lesznek a íűrök országgyűlési választások
htanbut, január 15 A német Távirati Iroda jelentés* szerint a nagy török nemzatgyüléa tagnap elhatározta a török parlament feloszlatását és uj választások - . \'ésát. Az orszéggyülóei válasitá-aojfi az egész országban február hó 22-én lösznek és március elejére várják a nagr tóröi nemzetgyűlés eléé ülését.
KÖZGAZDASÁG
országos értekezletet tartanak a hidegvérű lótenyésztők
Réfdta vdjudik a magyar hidegvérű IrSlenyésaléí ügye. Az első világháború óta annyiféle próbálgatáson és keresztezésen ment keresztül a régi magyar hidegvérű ló, hogy jelenleg téliesen heterogén képet mutat. Különösen a köztenyésztésben látható hideg-a vérű ló nem felel meg sem gazdasági, sem honvédelmi szempontból, sőt ha a tenyésztés tovább is ilyen irányban halad, hi~ dagvérü lóexportunk is veszélybe kerül.
Elért látták szükségesnek a hidegvérű lótenyésztő gazdák, hogy a kormányzattal közös megállapodással rögzítsék le az országban tenyésitendŐ hidegvérű lő tipusát és a tenyésztés irányát.
A Felsődunánluli Mezőgazdasági Kamara ae Alsódumintuli Me-aőgazdasági Kamarával, valamint a Baranya, Somogy, Tolna, Vas-és Zala vármegyék Lótenyésztési Sserveeetekkel karöltve Szombathelyen 1943. január 29-én 14 órakor a Vármegyeháza nagytermében vitéz PettkóSzandtner Tibor eiredes, a Földmiv. Minisztérium Lótenyésztési Főosztálya vezetőiének elnökletével hidegvérű lótenyésztési értekezletet tart. Az értekezleten az ország legkiválóbb lótenyésztői fogják Ismertetni a hidegvérű ló tenyésztésének jelenlegi helyzetéi, a kívánatos jövőt, a menbeszerzes, a törzs-} könyvelés, csikólegelők stb. helyzetét. Így az értekezlet lesz hivatva a hidegvérű lótenyésitésnek alapjait a jövőre nézve lerakni és a kormányzattal együttesen megállapítani azt a hidegvérű típust, amely ugy gazdasági, mini katonai szempontból a legmegfelelőbb.
Az értekezleten a hidegvérű lótenyésztés iránt érdeklődő minden gazdát szívesen Iái a l\'clsŐdunán-tulí Meaőgaidasági Kamara Elnöksége.
Alulírottak m«!ys«|es fajdalommal, de latén mtaváltozlathatailan akaratában valö alázatos magnyugvasial Jelentik, hogy a forrón szereteti drnga jö apa, apói, nagybécsi, illetve rokon
Gráboi* József
eletének 82-ik evében rövid szenvedés és a halotti szentségek felvétele után folyó hó 14-án este 9 órakor visszaadta jóságos lelkit Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványét (olyó hó 16-én délulén vrl órakor fogjuk a tematő halottasházából a róm. kat egyhez ízertaitása szerint beizenteltelni és a csolédl sírboltba örök nyugvóhelyére helyezni.
Pii engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelklQdvéért Folyó hó 16 nn délelőtt 9 órakor fog az alsótemplomban o Mindenhatónak bcmutettatnl.
Nagykanizsa. 1943. január hó 15.
A Te jó telked mindig közöttönk éli
gábor Késők gyírgy fia. gábor Kóick Gy5rfyní az. gábor móri,, menye, Maolka unokája, unokahugai, illetve Öccsei, keresi (gyermekei és a gyászoló Összes rokonság.
Hofherr-Schr antz gépek, Kiüli petróleum
UNGER-TJLLiMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázfSzök átvehetők. Solyóicsapagyak
¦ Indán ..ü».etii..\'*\' "">r» rn*ll« m«Rl IlliplllltJl!.
n.t(k.»n..l polgirl kjylil .inlkiiitui.
SSEGHIWÓ.
A Nagykanizsai Polgári Egylet folyó évi január hó 23-ii elte 6 árakor latija saját helyiségében (FÖ-ut 5. sz. I. emelel)
107-Jk rendes közgyűlését,
amelyre a tagokat tiszteletiéi meghívom.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést f. évi fekuái* hó 2-án dói elüti 11 árakor tartjuk meg, amely a megjelent tagok ezámára való tekintet nélkül határozatképes,
Nagykanizsa, 1943. évi Jan. 14-én. ih Elnök.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyílé.
2. Széchenyl-scrlegbeszéd. Tartja Burányi Gyula kereskedelmi iskolai Igazgató.
3. Titkári jelentés,
4. Tagdíjak felemelése.
5. Az 1942. évi zárszámadás, az 1943. évi költségvetési előirányzat előterjesztése.
6. Tisztikar, választmány és zzámvlzt-gálö bizottság választása.
7. Esetleges indítványok. Indítványok a közgyűlés elölt négy nap*
pal az elnéknél iratban bejeUntendők.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
\'/D/ke. 1943.
Tárgy: A kereskedők és iparosok jegy leszámolásának szabályozása.
Hirdetmény.
A mai nappal kezdődőkig <u elszámolások a következőkép történnek : Elsején és 16-ikáa 8 tél 11 óráit; mindig a kllkenlzia! ftlBzerkeretkedök, Utol 2 őrálg a pékek számolnak el. Máiedlkán és 17-lkén 8-től 2 őrálg az A-R betűkkel kezdődő navü nap,ykanliial kereskedők. Harmadikán és 18-án lí őrétől II őrálg a többi nagykanizsai kereskedik, M-töl 2 őrálg a vendéglátó Iparosok és konyéiárusok. Nsgyedikén ét 19-én &-tól 2 óráig a hentasek. Az elő Irt Időt mindenki pontosan (arlta be. Ha valamelyik nap vasárnapra vagy ünnepre eiik, az elszámolások egy aappal megfelelően cllolődnsk. "
Nagykanizsa, 1943. január 15.
na Polgármester,
NagykanizBa megyei város polgármesterétől.
Tárgy: Kukorlcallail kiszolgáltatása a kenyér- ét Hullt nyékre
Hirdetmény.
Minthogy a város llaztszllkséglelél lész-ben kukorica! lazlben kaptuk meg, eltendelem, hogy a pékek mindaddig, amíg a számukra kukoricalisztet utalok a abból készletük van, az egységes kenyeret ku-koilcallstt hozzáadásával kötelesek készíteni ugy, hogy minden 70 kg- EB liszthez 39 kg. kukoricalisztet kötelesek keverni. A limüzletek, amíg a számukra kiutalt kukoricalisztből készletük van, a kenyér-llattre beváltott kegyén"(gyekre kltzolgál-talandó Ha il mennyiség 30%-át kukoricalisztben kőlelesek kiadni vevótknfk, szigorúan az érkezés sorrendjében. A kukoricalisztet az EB liszttel nam kell Összekeverni, hanem rá kall míinl, ugyanabba a zacskóim; ha a vevő visz zacskót arre a célra, akkor abba kUlön mérhető a kukoricaliszt. Aki akarja, láiaodőslgát lOOCo-ban kukoricalisztben kaphat|a meg; ez-esetben a jegyre ugyanannyi kukoricái!*, t adhaté kl, mint amennyi EB liszt jíi rá.
Nagykanizsa, 1943. január 15.
Polgármester,
Nagykanlztn megyei varoa polgAríiisoíeíelől.
Tárgy: Az 1923. évfolyambell álll táskötelesek összeírása.
Hirdetmény.
Felhívom az 1923. évben azUIelett álll-tálköteles ifjakat, hogy f évi Január hé 20. és február hő 20. közli Időben naponta délelölt 11 órától 13 óráig összeírásuk végeit jelent kéziének a városi szát-iáamesten hlvalalban (Városház, földszint, 33 szoba, régi adóhivatali helyiség).
A személyesen jelentkezők hozzák magukkal szlllelési anyakönyvi kivonatukat, származást Igazoló okmányokat, Iskolai bizonyítványt, Ipari vagy egyéb szakkép-settiéget Igazoló okiratokat.
Az Ideiglenesen mát közlői iga! áll felületen tartózkodók Írásban Jelentkezhetnek. A beadvány hozzám elmzendő. ahhoz a lent (elsorolt okmányokat mellékelni kell. A Jelentkezők beadványukban okvetlen jelöljék meg pontos lakcímüket.
A jelentkezet elmulasztását a törvény azigorutn bünteti.
Nagykanizsa, 1343. junuár 11,
ioi Polgármester.
troiyta.aa tz 1 oldalroli
szórták. Az olasz harci rejuilák a középső arcvonal-szakaszon megrakott tehergépkocsikat gyújtottak Éal.
Német zuhanóbombázók az Atlaaz-begységben 50 gépkocsit aemm.ÍBÍ-tottek meg. De flikeros éjszakai ,á-madásokat is hajtottak végre Algii-és Boné kikötóje ollón.
A bxovM sürgeti at „ouréjtnl
Amsterdam, január 16 (Német Távirati Iroda) Stanley, az Egyesült Államok szovjetoroazor-azagi nagykövete harüni hónapos amerikai tartózkodás után visszatért Moszkvába.
Az United Pre&S jelentése aserint azt mondotta, hogy mind nagyobb tömegű szállítmányt igyekeznek Szovjetoroszorszégba eljuttatni. Ez a szállítás azonban »nagy nehézségekbe ütkőzik«.
Stanley Molotovvel folytatott egyórás mecbeszélésa utén kijelentette, hogy a Szovjet az aezaVafrikai Inul járat ellenére még mindig sürgeti az ^európai caalakréat«.
Stanley visszaérhetett Mmzkvéha
Amsterdam, január lí A Német Távirati Iroda értaaü-léae szerint Stanley, az Egyesüli Államok moszkvai nagykövete, aki hirtelen visszaérkezott az Egyesüli Államokból Moszkvába, magával hozta Roosevelt olnök üzenetét Sztálin BSámára. Roosevelt reméli, hogy rövidesen találkoshatik. Sztálinnal.
Stanley tegnap nyilatkozatában még a követkesékét mondotta: Igyekszem megkétszorozni fáradozásaimat és azon leszek, hogy Szovjai-Oroszország és az Egyesült Államok között minél élénkebbé tegyem « kölcsönös tájékoztatást. A háború* orófoszitések erdőkében ugyanis a legszorosabb együttműködés ezüksé-gos. \' • -
| Um hsVe»4»mlroe3|l |
APBÓHIBDETÉSEK
ÁLLAS_
Kfímüueia és cserepes há*me3tcni(!k ajánlkozik. Deák-tér 11. W
Kereazlény piéitaBiaauíasISt felveszünk azonnalra. vBlxtotÍtóH jeligére. 111
APÁS-VÉTEL ~"
Htsinált Isréuépat vasucak. Sxabó Antal aporlllzletc. \' 94
¦laslartsiajrari^garnHaiiHii rane-szánst-ebédlő, modern dió telehálo eladó, Vodinák, Horthy .M.-ut 8. 120
K0LÖNFÉLE_
rénaiaa léiwal keretek 8—10 ezer pengével jóijövadalmező üzemem bővítéséhez, „Vidéki" jeligéic. Leveleket a kiadóhivatal továbbit. 112
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Eladja: „K8zBazdatá|l fi. T. Nanykaalita". l\'ololös kiadó: Zalai Kéraly.
Nyomatott i
* ..kbxuajfÍÍBüiía! fi, T. K=s>\'K:ií\'. .-ti"
aytatatálábaa NsgykaalztkB. (nyomddfeit talál. zalai káralyj
íoluío:
t!l«:
\'íetlffiotout: \'¦moti porta:
Űien a front...
&3.
-_- évt.,12. 82. Nagykanizsa, t»4€. Január 18. siombat , IHWltHH \'tUllifiBÍJtfllÉit1\'"
Ára 20 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
tUiVttpttO
\'áétfadóliivatHli Föut 6. azAm. !1M Uiulólilvalall telelőn 7a. i
MegleleolE a^Pden. hetköinap\' délután.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
lilöllsetéal Ara: egy hopapra 3 Düniíű 20 tlllör.
nptfjvdovre 8 pííwö 3a ÍUIor. K.iyu.i */ám: liú!klí/inp IX¦&yi..MOmoMeD .0 HU.
Nagykanizsán megalakult a Segélyezési Bizottság
á Förnéltóságu Asszony segitö akciójára
Tegnap délulán a-polgánnes-ter összehívására értekezlet volt a városháza tanácstermében, amelyen resztvettek a vallásfelekezetek lelkészei, a .társadalmi és karitatív egyesületek vezetői, a levente egycsület\'elnöksége, a levente parság képviselclc, az intézetek és iskolák vezetői, slb. szép számban. Dr. Králky István polgármester hosszabban ismertette a Förnéltóságu As?.-szony felhívását a harctéren küzdő honvédek hozzátartozóinak felsegitésére és méltatta Imnvédcink cmherfelctii küzdelmét hdban-fagyban aziUhon-triaradot lakért. Hangoztalla — hogy nem elég az állami segély, a magyar társadalomnak is so-. rompóba kell lépnie a hoiivéd-csaíadok meg segítésére. A mostani gyűjtésnek minden eddigi ¦gyűjtésnél\'.nagyobbnak, lendületesebbnek és eredményesebbnek kell lennie, hangsúlyozta. A honyédHrsnládok megírhassák a frontra^, hogyan becsülik meg a"\' Iwnvéd^hozzátartozókat \'- és
hogyan segítenek rajtuk. Hogy a magyar társadalom nemcsak hirdeti, de cselekszi is a — hon-védszeretetet. A szegényektől filléreket lehet várni ,de vannak, akik százakat és ezreket adhatnak. Azért mindent el kell követni a FŐméllóságu \'Asszony mozgalmának helyi sikere érdekében.
A polgárinesler ezután kimondotta a helyi Segélyezési Bizottság megalakulását. Vezetője a honvédelmi miniszter rendelkezése értelmében dr. KrALky István polgármester, helyettese dr. Tholway Zsigmond levente egyesületi elnök. Bib\'a Sándor-né előadó ezután felolvasta a bizottság tagjainak névsorát. Majd beiktatta, melyik egyesüld melyik utcái vállalja cl gyűjtésre. A gyűjtő hölgyeket egy egyenruhás levente kiséri, hogy ezzel ís kidoiuhoritassék, hogy a Főméltóság". Asszony akciójáról van- szó. Kiskanízsn külön szervezi meg a maga akcióját.
A bizottság gyűjtő hölgyei az egyéni gyűjtés melleit természetesen felkeresik a vállalatokat, üzemeket, intézetekét is (személyes felajánlás). Minden felvilágosítás, gyüjlőivek, stb. készséggel a városháza II. emelet 24. szám alatt levő szociális ügyosztály vezetőjénél, üibu .Sándornénál. . /
Nagykanizsán a gyűjtés hétfőn megindul.
Hangsúlyozzuk azonban, hogy a júniusban a f charteremben megalakult Hadba vonultak Hozzátartozóinak Állandó Scgélyző-bizottsága —- a Főrnéltóságu Asszony akciójának lebonyolítása ul án -- tovább folytatj a i\'nunknját és rendszeres havl-gyüjlését azoknál a magyar testvéreknél, vállalatoknál és Irodákban, akik eddig is havonta, rendszeres hozzájárulásra kötelezték magukat *a szeretet adójára a nagykanizsai honvédhősök hozzátartozóinak megsegítésére.
Lankadatlan hevességgel folynak a német elhárító harcok
A bolsevisták mindm eddigi táMmdást\\ stakaszon fofyttttták
A\'Neúiiet\' Távirati Iroda \\t-. | teség nélkül elkeseredett légi
leütése-\'\'szerint\'a keleti\'harctér" középső szakaszán, valamint, az/ Huran^ó\'vidékén tegnap -is.meg-\' hiúsultak nagyobb, szovjet légi-ahkúlatoknák a nemet állások ellen intézett támadásai. Á né,-, met vadászrepülők ugyanis nyombári elhárították ezeket a támadásokat. Az eddigi jelenté5; sek szerint a németek csupán\' ezen a két szakaszon saját vesz-
I harcokban 47 bolsevista repít-\' lőgópet\' lőttek te. Ezzel efeyQtt 155-re emelkedett azoknak a szovjet repülőgépeknek a szár-ma* íi|melyeket az elmúlt í nap alatt az Iínicn-.tó vidékén és Ve-líkijc Luki környékén \'csupán a néniét vadászrepülők lőttek le. Feltűnő; hogy ezekben a harcokban a német vadászoknak: semmiféle veszteségtik nem volt.
Afelett itrtvbiiMíon hagyjában Változatlan a helyzet
és a Ladoga-tónál. A német csapatok ennek "folytán1 lankadatlan hevességgel elhárító h\'areo-
-" Berlin,\' január lő (Bud. Tud.) A német fővárosban megállapítják, hogy a keleti arcvonalon a helyzet tegnap óta nem változott lényegesen. A bolsevisták minden eddigi támadási, sznkaszon folytatták\' erőfeszítéseiket, a középső Kaukázusban, a Don vidókéu, Sztálingrádnál, Voföhyezstől Uélre, Vclíkijo Lukinál, ázT Tlnrcil-tótÓÍ\' délkeletre.
kai folytatnak.
(Budapesti Értesítő) Zürichből érkezett jelentés szerint if Kaukázus előterében egyre szélesebb frontra terjeszkednek ki a szovjet támadások. A Kjima folyó vidékén hevetett tartalékok erős védelemmel találták
magukat szemben ós a harcok ezen fl vidéken hevesekké válnak.
A- tengelyetek ismét visszaverték az AllasZ\'hegysétíben ¦ támadó francia csapatokat ¦>
A tunéziai arcvonal déli részén < an amorikai szolgálatban álló francia csapatok nagyobb erőkkel és páncélos támogntiísaal ismét megtámadták a tongol verők állásait az Atlasií-hogvség kefét í kíjáróinnl. A tengelyorok ezokot,.a támadásokat az ol Ionéig vóies vosztoségb molfott visszavertek A \' francia csapatok többórás Ütközőt után sok halottuk ós páncélosuk felének hátrahagyásával víbubohúzódtak kiinduló állásaikba. A long^lvcannalok több áu-lyos sebesültjükéi vették gondozásba, A többi arcvonal -szakaszon Boho! sem volt nagyobb harci levékonvség. Némot osztagok, amelyek hadifog-lyokst hoztak magukkal, niogeróai-tették azt az értesülést, hogy Tollasától délkelotro amerikai esana-« tok gyülekeznek. Xfedjez el Bab vidéken na angol -amorikai csapatok élénk tnozgáau tovább tart, ugy
hogy ezen a azukaezoir rövid idú ínulvü üzómoLnak a harcok megindulásával.
Ax angol tájékoztató mtnttuter a második arcvonalról
A-Popolo di Romé stockholmi jelentés alapján kiemeli az angol tájékoztató miniszternek azt a kijelentését,\'amely szerint a Szovjetunió egyedül semmit sem tud tenni az ellenség ellen, éppen ezért egy második európai arcvonal nőlkülözhelct-\' lenül szükséges. A szövetségeseknek minden más tervük előtt áll egy második arcvonal létesítése, amint csnk lehetséges — mondotta az angol tájékoztató miniszter. Ezt a-háborút ugyanis csak szárazföldi hadn\\üvele-lekkcl lehet megnyerni.
Nagyarányú zavargások Iránban
(fitefani-iroda) Teheráni jelentés szerint Irán fővárosában legutóbb oly nagymértékű zavargások törtek ki, hogy ofiy magafu\'ftngu amerikai tiszt TOltű át fiz iráni^ miidóraé" vözotését. A Iwlysot egyébként az egén* országban * komolv. "Nomcaak a többfélé nélkülözés \'ad\' alkalmat un ngitfícióni, hanem \'különösen a triVgazálló liatóságók éa az iráni kormány szigorú rendszabályai- is. Ugy tudják, hogy 850-nól több nacionalistát börtönbe1! vntoltek \' az utóbbi hetekben, lízonkivül feloszlatták a \'diákegyesületeket és hezárták az iskolák nagyobb részét. Ab -angolok állítólag- lépéseket! tottok az iráni sálinál a parlament föloszlat ásít ér-dokébon is. AlIltáRuk nzéritit ugyanis nők) képviselő vftt részt ezekbon a mozgalmakban.
A burmai angéHémáddasat \' rosttabbodott Csangktng helyzete
A burmai\'aogoMámiadás meghiúsulásával tovább rosszabbodott Csungking helyzete. Roosevelt legutóbbi- kongresszusi üze-iUetében kijelentélle^ hogy \'Csangkaiscknck a légi uton ma több hn\'dianyagrft szállítanak az Egyesüli \'Államok, miiitL á\'incny-nyit; i annak idején a burmai uíon szállítottak, A iondoni kínai tájékoztató liivata|\'vvezetője rfzonban á ízövetséges. szállítások mértékét éppen a\'rrapokbuu jellemezte a következő szavakkal : Az a segítség, amely most hazámba érkezik, nevetségesei: csekély. Ab alkalmas utak hiánya és a szövetségesek hálóterének egyre/ fokozódó csökkenése mellett nehéz elgondolni, hogy is tudnának ezen/valaha változtatni.\' Ami Nanki$j<f-Kinának An-goloeszághoz és igx QBjtfw6süH Al-íamokhoz\' intézett tmDŰzenetét illett; •le^lrttn-\'.\'^lléinzi a nemzeti Kína k\\MügyVtiim\'szteré-
iFoljtauui u ti oldftloo)
Zalai közlőn V
maiéi
HARASZTOS FERENC
volt nagykanizsai postafőnó-küt, akit az ország legnagyobb hivatala élére, a Budapest 62 sz (Nyugati p. u posta főnökévé nevezték..ki. most m kir. ppstai bivataligazgatóva léptették elő.

BARABÁS KALMANNJ2
m. kir. postafőfelügyelö neje több mint két évtizede a nagykanizsai belső front egy nagyon számottevő lelkes tiuzja. Mindenült ott van. aliul a közért, főleg katolikus magyar mozgalmakban dolgozni. fáradni kell. Ott volt a csurgói, a kórházi, a piarista templom épit-kczéseinel. Most pedig a Jézus Szive templom megvalósításánál lelkes sziv-munkát végzeit. A bibliai erős asszony jut eszünkbe, ha Barabásáé csendes, zajtalan, dr annál melegebb magyar asszonyi, szociális és hit-uuzgalmi munkáját látjuk. .Most a megyéspüspök rendkívül meleghangú dicséretben, elismerésben és főpásziori áldásában részesítette több mint kél évtizeden át példás lelkesedéssel és úgybuzgósiggal végzel l nemes munkájáért. Szívből gratulálunk !

Dr. ALMASSY GYULA
törvényszéki elnökhelyettes családjában is nagy az Öröiiiv A kanizsai katolikusság kiváló vezéregyéniségének egyik fiav dr. Almássy Dezső miniszteri fogalmazó, akit a minap neveztek csak ki miniszteri segédtit-kérnak, eljegyezte dr. Sándor Jenő miniszteri tanácsos, az országos nevü zeneszerző leányát^ Nyuszit.
• ,í
WILDE IMRE,
a nagykanizsai Néplak a rék-* pénztár volt lisztviselőjét, aki annak idején nőül vette ErŐss Babai, majd Nagykanizsáról Ungvárra költözött, ahol az oltani Kereskedelmi Bank főkönyvelője lett, igazgatósága most az intézet cégvezetőjévé kinevezte. Wilde szépen felfelé ivelő pályájának .szívből örvendeni tudunk.
• -
ZAKAL LÁSZLÓ
MAORT tisztviselő relesége, Dedovácz Gizus, egy egészséges fiucskának adott életet. Dedo-vácz Béla kereskedő, városi képviselőtestületi tazj, ma \'a legfiatalabb nagypapa Nagykanizsán.
Ingyenes német nyelvi tanfolyam
A z»líTarm»gy»i iskolúnkirülí uépmüralesi bizottság rendezésében 1948 február 1-in est* 7 órakor a RoBaonyi-utcai elemi iskola, fezt. 2. ni. tantermében kezdik és haladók réuere uj német nyelTtonfolvamok nyílnak meg. Beiratkozás január 26-tfl minden hetién, kedden, oatt-lörtoktm ái pinteken este 7 órakor (jjjjanott.
Holnap délután 6 órakor lioeális-eleadás a városháza dísztermében
Kelemen Ferenc banklgaifité 4» Rutslnszky Linló főmérnök előadása
A nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kór előadás-sorozatában kiemelkedik a holnap délután 6 órakor a városháza dísztermében tartandó liceális. amelynek előadói; Ka-lemen Ferenc bankigazgató, aki • A pénz a háborúban* címmel tart előadást, valamint Ru-zsinszky László, a MAORT igaz-
gató főmérnökének előadása, aki elbeszélésekel és kőltemé-nveket ad elő. \' A vasárnapi liceális megir-dcmli, hogy zsúfolt terem Ttö-aónsége hallgassa végig a két illusztris előadó nem mindennapi előadását. Belépődíj — nincs.
Február 7-én nagy Járási MÉP-értekezIat lesz Letenyén
Ilqyszky János képviseld február 6-án érfeezlk Nagykanizsára
bevonásával. Helyesebben járási seregszemle amelyen többen fel fognak szólalni. Itovszky János országgyűlési képviselő február ü-án érkezik/Nagykanizsára és másnap délelőtt kíséretével Lebenyére folytatja útját, ahol a MEP-értekezleten beszédet fog mondani. Délután Nagy. kanizsán fogadia a polgárságot ügyes-bajos dolgaiban a Köl-csey-utcai első emeleti .párthelyiségben.
Talán az országban egyedülálló az a lelkes és lendületes MÉP-munka, ami a, nagykanizsai kerületben folyik. Dacára az eseményeknek, a Magyar Llot pártja a kerület minden községében eleven, pezsgő ip&rt-életel folytat és törődik tagjainak, a polgárságnak minden ügyes-bajos dolgaival. Ahogy il let ékes helyről értesülünk, feb
ruár 7-én LetenYén nagy járási MÉP-érlekezlet lesz a községok
Nagykanizsa város a kormány hozzájárulásával 374.000 pengőt fordított kisegzisztenciák megsegítésére
Mit végzett a lefolyt esztendőben a kanizsai Közjóléti Szövetkezet és ONCSA-Ogyosztáiy?
Üagyhanixeiss hatalmúé. s-ae.al-k-rlta.tlv munkája — m <%okféle azegénygonda-ésan klvdl
Csendben dolgozik a nagykanizsai Közjóléti Szövetkezet és a nagykanizsai 0 NCSA-ügy osztály a városházán. Csak néhanapján hallani valamit rólíí és akkor is azt, hogy — ismét segítettek valakin, ismét\' hónalá nyúllak valakinek, hogy boldogulását és megélhetését .elősegít,
magasan fölötte vannak sok állam hasontó intézményeinek.
sék. Valóban megbecsülhetetlen szolgálatot tett a magyar nép népnek a nemzett kormány, a mikor sok-sok milliós anyagi hozzájárulásával életre hívta\'az ONCSA-intézményt, nemkülönben a Közjóléti Szövetkezetet, amely ma szociál-karilattv téren első helyen áll és ,
Különöset, kívánjuk hangsúlyozni a nagykanizsai intézmények működését, mert\'Töke Jenő, a Közjóléti Szövetkezel igazgatója és liiba Sándoráé, ft? ONCSA vezetője, nemes egyéniségüket és szép lelkiségükéi viszik n/. ügyek intézésébe. Alkalmunk volt betekintést nyerni a két\'hatalmas ügykörü.szo-ciál-karitnliv intézmény belső életébe, ügyforgalmába\' segítési
módszerébe és munkásságuk eredményeibe és tevékenységük kiszabott keretéhez viszonyítva, olyan szép munkát végeztek, a melyet méltán a szív és a magyar sorsközösség érzete munkájának kell, hogy nevezzünk. Dr. Krátky István polgármester büszke lehel a lefolyt esztendő eredményére, amit az ő nagy szociális megértésével és
Január
12-
17, VÁROSI MOZ<5Ó *«**<"7 ,
Budapestet is neael6*vt 1
A legnagyebb sikerü békebeli operett filmen MAQNÁ3 MISKA (Pista Tekintetet Ur) Vlláahiraéé a legújabb eseményekről
SlOadiXsok kendete köznapokon is, i7, i9, vasdrnap fS, j-B, ?7 és jB Órakor
1943. lmuk ja
Mrmt UéMíllr »1 a kél imí( m#ny eM Jelentése\'a lefolyt«r tendő működéséről. Álljanak* a számok, egy kis statisztu, amely mindennél szebben be! szél.
A Közjóléti Szövetkezel „ ),. folyt esztendőben ház, házré«. juttatás, tatarozás, stb. céljai., 23 csalidnak 186.098.84 pensíi juttatóit. Földhöz juttatod j családot 5938.50 pengő értékben. Gazdasági felszerelést ka pott 4 család\'1869 pengő érték-ben. 18 családnak lovat, teh,-net, sertést juttatott, ennek értéke 22.049.98-pengő. Háziipari kölcsönt adott 6120 pengőt. Kis-ipari és kiskereskedelmi kölcsönt 24 családnak megsegítésé, re 24.196 57 pengőt. Egyéb kai. csőnők és megsegitéselíel \\[ családnak 1248.73 pengő, ugy, hogy a nagykanizsai Közjóléti Szövetkezet a lefolyt 1942. esz-tendőben — rövid fennállása dacára — összesen 218.359.02 pengőt juttatott az arra rászorultaknak, vagyis a belső front- megerősítésére.
A nagykanizsai ONCSA munkássága a lefolyt \'évben : Étkeztetésekre 8678.40 pengő. Tanulmányi segélyekre 2000 pengő. Iskolaorvosi intézményre 3004.52 pengő. Csecsemővédc-lemre (sokgyermekes családok gyermekeinek az egészségvédő Sniézetbeni tartásdija) 13.400.50 pengő. Háziipari tanfolyamra 1000 pengő. Iskolai és szakmai továbbképzésre 500 pengő. Ru-hasegélyre 12.943.91 pengő. Cipősegélyekre 1184.80 P. Egvéb pénzbeli segélyekre 11.348.14 P. Házépítésre adott kölcsönökből gyermekek utáni kedvezmény leírásaként 9010.14 pengő. Téli foglalkoztatásra 52.136.14 p*n-
f(ő. Támogatásra szorulók \'segé-yezésére 10.68fl.76 pengő. Tehát ONCSA-segélyek összesen 125.904.B1 pengő, Közjóléti Szóvetkezeti juttatások 248.359.62 pengő, vagyis Nagykanizsa a lefolyt esztendőben összesen 374.264.23 pengőt juttatott szo. ciál-karitativ célokra, ember-mentésekre, egzisztenciák megteremtésére és megvédésére, amihez persze a magyar kor- -mány is hathatós segélyezésével , hozzájárult.
Ezt ugy hívják, hogy népi.\' politika.-, amit egyébként a kormányzat minden intézkedésében észre lehet venni.\'Már aki ezt a nemzeti munkát észre akarja venni... de amit Jletagadni és elvitatni nem lehet. Az uj világrend légköre^z^
„Ennek az embtri harcnik egyetlen eredményes fegyvere van: a jó szívvel adott fillérek is pengik tömege."
Bitonyttsuk áldozatkészt-günket és magyarságunkat altat, hogy minden fülért a honvédek családfainak juttatunk.
Saját termést! klltlné vörös
asztali bor
lifmenkót ISO UH.
Kárt palackban, drtgcscrével kapható Beleznainál, Sugár- ut 53,
űaíen a front,
„Sztálin-gyertya fényénél, „arass szlnfűnlkuo zene" mellett, kézről-kézre uettük a Zalai Közlönyt — „Bolton nézünk azembe az u] esz-tendOuel, mert biztosok vagyunk a balaeulz muö felett! győzelmünkben" — „ne aggúdla-ittünk, várjanak türelemmel, mlg hazamegyünk győztesen .. .\'•
nok
Zalai Közlöny szerkesztőségének tábori leuelesladojBbdl
.Mennyi erő, mennyi mologség ós bátorítás vín egy ilyen tábori levelezőlapban I A szív szava éa a magyar lélek üzenete mindon* ogyos levelezőlap és minden betű, amit a mi Bzent. fiaink nz orosz harc tarról hazaküldenek: szeret tóikhoz. Mindon front-irás egy klénédíuin, amit mindenkinek mag koll őrizni, mint ogy édes, drága, szent emlókot. Hadd olvassuk el a legutóbbi napok (keneteit: , Nigy Jázeef honv. Írja (Tp. 220/31): Lendrai Gyula gimnáziumi tanulónak üzenem, hocv a Zalai Közlönyt megkaptam és fogadja érte magyaron köszönotomot. Isten vozéreljo utjain, hogy rfiagyá-ros kitartással lássa ol feladatát, nmit a sora ki fog Szabni reá ós magyar Hazánk boldogulását mozdítsa elő. Üzenem * docoinbor 10-i számban vezóroikkot irő »§. H,« iiok, hogy moghatő Írása e« gondolatmenete olyan, mintha érezni nz itt. lévŐ honvédok,vágyódását és Ifi-lekben velük Ipnfif jtt a messzi.Ido-Kénben, a haván\' zord, orosz pusztaságban. Köszönöm Neked magyar bajtársam ugy a magám, mint a tflohi. magyar bajtársaim Dériében Írásodat, mert veje ne otthon üzent uok,ünk... Azt hiszem, az nemcsak •a zalaiaknak, hunom u somogyi ioss .......bősöknek ia szólt, mert ott
is vnnnftk zalaiak.
Kaszás Jéisef fötöraa
irja (Tp. 201/61): Engedtessék meg nekem, hogy a messze (dogén orosjf földről hálás köazönotemol fejezzem ki kodves lapunk mindon munka-* társának a 287-ik számban mogju-lent. kodves »ttzonot a Don partjára* cimtl jókívánságukért. Örömmel olvassuk kodves lapunkat, mo-Ivot kodvos családom utján kapok. Ezúton megnyugtatom Rákóczi-utcában lakó szeretett családomat, hogy jól vagyok, no aggódjanak. Jótai fiunkkal nincs meg összoköt-totéBÜnki Csókolom kedves anyut éa drága gyermokeitillst, összes ismerőseimet\' éa jó szomszédaimat szeretettol üdvöslöm. Kivánok egy szebb és boldogabb njosztendót \' mindnyájuknak. Isten áldását kérőm mindnyájukra, hogy minél elébb bo-.csQlotes győzelemmol bovonulhas-suhk szeretet városunkba, kedves csal adunkhoz. Bognár Fereno irv. irja (Tp. 217/11): Köszönetet mondok azért, hogy1 a Zalai Közlöny jóvoltából hazámtól távol olvashatom * zalai híreket. ÍÓ érzés fog ol, amikör ezeket olvasom, főlög, amikor a Zalai Közlöny hasábjain feltűnik M á név: NAGYKA-NIZSA. Kérem üdvözlőiéin tolmácsolását: Nagyon sokszor csókolom édesanyámat. Özv. Bognár Jánosnét, nóvóroi-mot, Bóirornőunot és Bárány Tstván-nét. Üdvözletem küldöm Mátóa Jóv /.séfnek és családjának, az összoa isiuocösnimnek éa jóbarátaimnak: KsorkeBZ-tő tttutafc óa Nagykanizsa.
vlliröljofl Sbaioai^Sl «0\'M ártt»0
VÉttAftY GVUL.A
ARANVAT
közönségének boldog ujéret kivánok a havas muszkaföldről! Bsrtsl Károly Irv.
irja (Tp. 217/16): Üzenem szüleimnek, rokonaimnak és összes ismerőseimnek, hogy jól vagyok, egészséges, nincs som mi bajom. Külön köszönöm Ko - M-kának a hozzám eljuttatott Zalai Közlönyöket, melyokot Örömmel olvastam és volom az itt lévő nom zalai fiuk is, akik a» újságot kézről-kézre adták. Nngy éa kisknnizsai ismorós bajtársak! Szerettem volna köztetek lenni, na-" gyón sokat gondolok rátok, do azért logyetok megnyugodva, ami harcainkat is sok, nagy isikor koronázta. Kérem a jó Istent, hogy toVáhbra is velünk és veletek legyen. Csak kitartás a végső győzelemigI
Farkas József szkv.
irja (Tp.* 219/06): Örömmel bu-osustunk az óosztondótól, reméljük, hogy nz újévben míg sokkal győzo-(lolnroeobbőn harcolunk szép hazánkért. Hatalmas 4ávolaág választ ol bennünket nz otthoniaktól, do egy-egy tábori lap ha érkoz,ik, Örömtoljes órák kövotkoziiok, az otthoniakhoz hasonlóan vagy talán míg jobban? Nújunk a nohéz harcok ós súlyos .Megpróbáltatások, gyakran a halál, közolségc idején Agyatlan Igaz öpö/l> «-otthonlaktdl -kopott Irát, amely üdülést és változatosságot jo-lent számunkra." Köszönjük hozzátartozóinknak és azoknak, akik a fronton küzdő honvédeknek Írnak vagy újságot kül\'dönok, nem is tud-\'ják*elgondolni, hogy milyen Örömöt szereznek nekünk oZzol idekünn, a hófedte csatatéren. Üdvözletemet küldöm szüloimnok, menyasszony-jolöltomnoli és testvéreimnek Csomagot mogkaptam, csókolom mindnyájukat* . V Németh István tlz. irja (Tp. 220/15): Üzeni az édesanyjának és tostvóróimk, liógy a csomagot megkapta hiánytalanul, ogészBógcs és ]ól érzi magát, semmi baja nincsen, sűrűbben írjanak noki, üdvözli barátait és a zalai kislányokat.
Metz Jázsef honv.
irja (Tp. 219/47): Üzenem Nagykanizsára, Bzabadhogyon lakó ódos; anyámnak, feleségemnek, Józsi novü kisfiamnnk éa a Mota testvéreknek, hogy a ZK utján küldött Üzoneujt mogkaptam. Kiwzönöm. A csomagot várom, ocvébkónt jól vagyok. Kellemes uj évet 6a szebb jövőt, azoknak ia, akik lapot küldtek számomra.
Téth Fereno szkv. j:
rja (Tp. 210/01): Beköszöntött az
nfnünk szamb© az ui esztendővel,
mert biztosok vagyunk n bolseviz mus feletti fényes győzelemben ős n boldog Nagvm a gyaror szánban. Biztosit ja pzt minden magyar honvéd, akik a muszkát a Donon tulrn kergettük ás most n Pon\'mentén állunk őrt ezeréves szén határainkért. No aggódjatok értünk, várjatok türelemmel ós
Ugyatak bankák raánk,
mig hazamezvünk győztesen. 8 azután nem hull többe magyar földro idegen bomba, vége losz a légoltalmi sötétiléanek ó*j teáz akkor caók párosával. Minden kanizsai magvarnak: Boldog uj esztendőt I Tóth Fereno szkv. éa Gábor Jenő honv.
Varga István honv.
írja (Tp. 210/521: Szülőink no aggódjanak, jól vagyunk. Összes ismerőseinket éa jóharátainknt üflvözól-jük bajtársi szoi-otottel a kololi haro-.tévról. Jól esett, hogy az otthon megszokott lapot kézhoz vobottük, bár sztftlingyertya fónvénél, orosz Dszlmfonikiis zénos melleit. di> kóz-ről-kézro vettük n Zalai Közlönyt. Bslassa Károly tlz. irja (Tp. aiO/ISt): Kanizsai lüzórok szilvóBztore: jó hangulatban töltöttük az év utolfió naniát. Bátran\' nézünk nz uj esztendőbe, forradink, hogy épilgy megálljuk holvünkot. mint ahogy eddig tettük. Az orosz lövedékek robbanása és n puskák
ropogása adta meg nokttnk a szil-vesztori zenét. Tgaz, hogy mi erre ogy üvog pozsgó duiTOgatiWival válaszoltunk ... stb, Bajtársi "zoro-, tettel boldog UÍ évet kívánunk: Bu-bies Ferenc, Németh János, Tóth József II.. Mllkovíes Vemtől Ós Balas?a Káioly, Ferner Józsaf henv. tp. 253 \'56-ról meleg hangú levélkében kÓdveS\'Torset küldött bo nokflbk, ami csupa hangulat és mólos szívből faliad, do .még nom annyira jó, hogy nyomdafestékre alkalmas lenne. No do ennyi bnj legyon. Aki olyan vitéz ós bátor honvéd, mint Porgor testvérünk, az olóhb-utóhb úgyis megkapja »a nsgy ozflstőt«. Melog magvai-os kézszoritás és azo-i-ottoljoa üdvözlői! Qarőoa Antal honv. és Padár zls tp. 219\'¦89-ről boldog uj esztendői kívánnak a Bon partjáról honvéd bajtúiaaikkal együtt Nagykanizsa magyarságának. Szívből viszonozzuk! Marton JAnoa 6rv. irja (Tp. 208/18): Ezúton ártositom édoaanyáinat, hogy hála Istennők jó cgéazségnok örvondok, nggodalomri Bommi.ok. Tiszta szivbŐI jó egészségei kivánok édosanyámnnk, ugyancsak jóbarátaimnak és ismerőseimnek. Kéretni hogy soraikkal minél olőbb korossonek\' fel. A mielőbbi viszontlátás reményében édesanyámnak kézcsók, ismorósonnot szoro-tottel üdvözlöm. Ball János honv. irja (Tp. 217/01): A Zalai Közlöny minden tagját éa Nagykanizsa 6s környékének magyarságát soraim a; legjobb Dgée8flégj>on találják és kívánok pok szoroncsét az uj esztendőben. Köszönöm a levente Bgyo-aülot és nagva. Nagy Bólánó III. osztály vozotojénok mogomíékeZését. Csókolom a feleségemet ós kőt kis gyermekemet. &n nála\'Istennek jól
(TD,
ufóv. Mi itt az orosz földön bátran
MUSTOS FERENC PflPIBMflQYKERESKEDÉsTl
Erzaébel-téf 4.
_ I oüomagoló
Ajánlja:
I
UJ telefonszám i 309.
henger-, havamu-, kenyeres kalaposeímagsió, állványpapír, xaosko, nátronzaék, paplrszftnyeg, papírszalvéták, szivarkahüvely- és papírok és egyéb mindennemű papíráruit.
Fekete légoltalmi papír a. Ismét kapható.
Gyermekek
önként kérik a hashajtót, ha e\'jytíor Dsrmott kaptak. A Onrmol lz« klIQno és fájdalom nélkül hat. trzítt szőreit a , .— gyermok VJ^.\'íUa^*-^
vagyok, Kézosókomát küldöm dr. Bartory járáshiró urnák és b. családjának. (Bali János, lakik Király-utca 88. sz.)
Dane JAzsnf 0rv.
irja (Tp, 217/46): Voreben ir édesanyjának :
Levél drága jó Anyámhoz Anyám, fiad ki messze Idegenben Fázik éa didereg o fagyos hideg télbon,
AH a vállán némán éa figyel Ott áll egvedai fo^yvorroi éa hittol fmára kulcsolja fegyverén kezét: tJraml imádkozom én szeret főimért. Állok és könny csordul szemembe, Elfelejtem, hogy ezer veszéllyel
állok szemben, Bizzál Anyám Istenben éa hitbon S megkönnyebbül valami nomoa
lelkedben. Lény bQszko hái-om hós fiadra, Kiket köíolosaégit) azóliiott n szent magyar Haza, Kik bátran, dacosan néznok ozor
veszélybe,
Meri tudják, Isten őrködik fölettük. Nincs elv ellonaég, fogvvor, mitől \' , " félnők,
Mort édesanyjuk imádkozik értük. Keményen, elszántan olőre néznek, Tűzben ég a szemük, mert harcra készek.
Bízzál Anyán), bízzál és Táriái Ali más fia is odakünn a tártán.-.. Ha a sors egyszer majd ogy hozná, Fiaid közül ogvnok elestét hallanád Ballagj ki csöndesen a hős temetőbe, Eiis egy könnyöt a hősök emlékére.. Szeresd Anyám buzgón e szent
országot,
S tűzzél a hősekre ogv szál virágot. T.égv büszko. erős és kitartó, Vigyáz fiaidra n Mindenható... ¦ A többiekre legközelebb körül sor.
?zen az otthon
Ebben a rovatban mindenki teljesen diitalamil \'üzenhet hozzátartozójának a harctérre. Ka a szöveget beküldi szerkesztőségünkbe. A Zalai „ KÖzlönvt naponta küldjük a külán-bözó tábori postákon a frontra, min-denüvé, ahol csak zalai honvádak tartózkodnak.
Szaltll József tlz. 201/40.
Edos szivikém, rádióüzenetet megkaptam, várunk szabadságra, reméljük, hogy most to is rákerülsz. Na-gvon kérlek vigyáz magadra. Kórom Istent, hogy óvjon mog mindon vo-szélytól, bajtársaiddal ogyütt. Ka-toná-szorencsét kivánok. Sok milliószor csókolunk szorotettol foloségoa és Had, szülőim ós Jani. Nagykanizsa, Kinizsi-utca 65. az. Dane József őrv, S17/46.
Örömmel olvastuk a ZK utján üzenetét. Örülünk, hogy iól van, so-gfjtto n jó Isten, a többi kodves hájtársaival együtt és engedje mog, hogy szeretett hazánk javára dicső? ségos győzelemmel hszaiöhossenok orólwn és ogészaégl>on. Vigyázzanak maglikra. Szeretettől várjuk kedves Boraikat, Isten áldását kórjuk reá ós összoa bajtársaira. Üdvözletemet küldeni ki a haremozőre: ogy kanizsai
) ADÓ, «*
MÉRLEG, KÖNYVE). ÉS, IRODASZERVEZÉS
kórdó.olb.n
b8 t.p...t.latu b.ukó.lö
Dh. KARCZAQ REZSŐ
Roigonyl-utoa 0.
ZAUAT KOZLONfl
• ismt)-e.tlen, Ho aigiB ismerős kislány, i
Sneff József lioiw. 2lü<6l,
Keírree. Jóska, köszönöm uz üzenetet, ezután íh küldőin a számotokra oly kedves ZK-t. Imádkozunk értőtök, hogy a jóságos Isten adjon ©rőt ős kitartást, hogy tniolŐbb tudjátok legyőzni azt a\' gonosz ármá-diát. bogyón már egyszer vége az állandóan fenyegető hblsovizmusnak, fízonem még Gsanádv Antal őrv. 017/16, Sneff Ferenc\'y.19\'38, Dávi-dovícs Ferenc 210/20, ifj. Dani György 219/20, Faica Láazló 253/ öl, Cziráki József 219/10, Savanyu József 210/lltJ számra, hogy a jó Isten adjon erőt és egészséget mindnyájuknak, hogy nagy elszántsággá) állják-a Tártát és a gyözohnes hazatérésük után az Ő nevük emlegetésétől.legyen hnngoa a kiskanizsai utca. Szüot István 219/21.
Kedvea bátyám, iól vagyunk, neked kivájiiuk, kérjük a mielőbb segitfon g társaiddal együtt. C snorotottol gondol sógorod, Mariska, lünk\' mind.
üzenem: idohaza is n legjobbakat jó Istent, hogy yŐzteson haza a sókol édesanyád, rád nagynónéd, j0/-orszor csóko-
Magyar tajos lionv. L>!Q 02.
Kedves Lalikénkl Örömmel obaa-i tuk a- Zalai Közlöny utján küldött karácsonyi üdvözletedet, Talnmint azt a kiemelkedő megnyilatkozásodat, hogy bajtársaiddal végtelen szeretettel veszitek az, általunk küldött Zalai Közlönyöket. Mi azt éppen olvtin BzeroíettoLés fi gyoinies seggel küldjük, mint amilvon azorotottol
\'Ti azt olvassátok. Mi éjjel-nappal aggódva gondolunk ős imádkozunk a í>on-pnrti >*hótos caálád« összes tagjaiért, hafWiiiókppixm a harctéren küzdő többi véreinkért is. Valóban a Zalai Közlöny igen jóakarótok ott a harcmezőn \'és jósácos vigasztalónk nekünk itthonloróknok is. Egy-azóval figyüvőtarlozáaunk kodvos
1 ÖsBMikÖtó ka|>cfla. Az újév küszöbén mi is kivonunk ugy Neked, mint a gondos és jó Hadi főhadnagy urnák és az összes bajtársaidnak is békességes uj esztendői. Igaz szeretettel csókolnál; aggódó szüleid.
Grózner György honv. 219\'48.
Kodvai lapját megkaptam, amelyben azt irja, hogy tőlem nem kap levelet. Nem tudom, mi loh©t nz oka, hiszen étv\'iwajdn\'om mindennap irok. Különös újság nincsen. Édesanyja és toM vérei sokszor csókolják. Üdvözletemet küldöm a messze távolba... Mariska.
Dávidovio* Korona 4rv. 219/23.
\' Kedves fiam, szép nevednapjára kérj haza\'szabadságot. Kérjük orro Magyarország Nagyasszonyát, hogy hazajöhess névnapodra, fis\'sok ódon-
kész a.
1 noi
bundák ,
, NRGV I !\\VfllflSZTÉKBflfi
ays hűaxa haza aréxedelmasaaCt-
nuiyywv aaaalór. Sok-sok oiókot küldünk neked, kedves fiam. Isten veled és tvlünk. ¦reler, Jéizeí 217/96.
•Kedves fiam! üzen a front utján üzenünk mi is Keked, minthogy már hat hete nem kaptunk Teled semmi hirt, miéit nem irsz?\'Mi ide haza jól vagyunk, csak vigyáz magadra és az egészségedre. Gondolatban mindig volotl vagyunk. A Znlai Közlöny utján várjuk üzenotodot. Szeretettel csókol Apád és testvéroid. Hlreohlar József 217/95.
Drága Józaikám! Már régóta nem kanok értesítést Tolod. Türelmetlenül várjuk soraidat. Téli ruhaneműt megkaptad-*? Aggódó Zsuzsid. Kálmán Ferene 217/90.
Örültünk üzenetééinek és kérünk, hogy időnként ismételd meg, hisz a Zalai Közlöny szivosen áll rendol-kozosro a messze idegenbon küzdő véreinknek. A Zalai Közlöny utján gyorsan jutunk o várva-várt tizenöthöz. Csókolnak szüleid és rokonaid.
Pe-llik Kde 217/85.
Igen ürültünk kedves üzeneted-nek, eeak vigyáz továbbra is Kingádra éa úrra kérjük a jó Istent, liogy egészségesen térj haza. Osó-kolonk szülőid .testvéreid, BÖgoraid, a picinyek. Orünfoldék éa az összes szomszédok. Wollák Sánder A* Stelner Pereno 292/39.
Üzenem Wollák Sándornak éa Stoiiier Ferencnek: jól vagyunk, régen hullottunk rólatok, Írjatok éa minél előbb jöjjetek vissza győzelmesen. Sok csók. Steiner Rózsi. Qlssner Lsj«s< 292/38.
Pfoifferék nagyon kérnek, hogy a Zalai Közlöny szerkosztÓBége utján odjál élotjolt Magadról, hogy közölhessük k. szülőiddel. A Zalai Köa-lönv szerkesztősége szívesen áll roB-dolkozósóre idegen földön küzdő véreinknek. Igen kérünk, hogy a mennyiben teheted, értesítsél oon-nünkot. Csókol szeretettel Manci néni és Györgyi.
Mukl visszatért
Kit évi ellántorodás ulán Mukl visszatért Körülbelül hat-hét évig voltunk jóban, - azután egy azép, vagy nem szépnapon Mukl nem jelentkezett. Eleinte ait hlltem véletlen, talán vs-Ismi fontos dolga aksdt másutt, de mikor sem másnap «em harmadnap mm Jöll, akkor már biztos voltam hűtlenségében, fgy vsn er,\' hosszabb IsirátsáK után gyakran szokott ellany-hulis következni. De vannak itíaati jóbarátsigok i,<, melyak Idötállók mint a jó óra. —
Mukl nem volt nagy jellem Ezt akkor, amikor barátságunk kezdődött, nem kutaltam. Hogy is kezdődőit? Ilyesmire az ember nem Imi egész ponlosan visszaemlékezni, vagy nem Is akar. Van, aki azt mondja:
— Te kezdledl
A másik azt mondja:
— Nem Igaz Te kezdled én csak beleeitem a hálóba. —
Ahol az Igazi vonzalom van, o\'t nem latolgatják: ki kezdte, hogy volt, hanem örülnek egymásnak, -
Mukl cselében att lőhet mondani, hogy kölcsönösen kezdtük: én kinyitottam az ablakot, Mukl megjelent. EleltVe vetetlennek tulajdonítottam a dolgot, de mikor ez nap-nap mellett Ismétlődőit, akkor már tudtam, hogy ez nem véletlen, s Így lett belőle rentjszer. Nap-nap mellett láttuk egymást az ablaknál, sőt később annyira összebarátkoztunk, hogy Mukl naponta nálam ebédelt. Sőt nemcsak O maga, hanem félesége, gyermeke és nagyszámú családja Is. . .
Aztán egyszere elmaradlak. Körülbelül két éve annak. —
1.állam Muklt a piacon, mondtam Is neki gondoláiban:
— Ugy, Maga most más szoknyák után lebzsel? Jól van, én nem bánom, de . . .
Megérem még azt az Időt, sírva mégy el házam elélt — dúdolgattam.
Mukl nem tflrödöít velem. -
S most kél év után ujia megjelent. Oh, Mukit nem valami nagy nemes vonzalom hozla vissza, Mukft visszahozta a ma sokat emlegetett nagyúr, a — gyomor.
Mukit is a gyomra hozla vissza, mert Mukl: az egy vciéb, a családja: sok veiéb.
A dolog pedig ugy kezdődött, (én kezdtem) hogy naponta, a .folyosói ablakon kiráztam az abroszkamat, amelyre mégis csak\'odalapadt egy-két -morzsa. Olt- rázom kl a szőnyegeimet, szóval valami csak kihulotl az ablak alatt levő, raktári helyileg tetejére, ¦.crre\'odaBzoklaki a verebek. —
Eleinte csak egy fölt. Ha kinyílt az ablak, a veréb megjelent. Elneveztem i Mukl-nak. -
Ebéd ulán, mihelyt nyílott az ablak, rögtön olt volt. Később már keltea juttok, de előszűr Mukl körlllcslpegto a terepet, azulán jött a felesége.
Meg is kérdeztem:
— Nal Ml az. Mukl? felesége, bsfátnöje7 Most már kettőt etessek?
Mukl nem fotelt, de nemsokára hárman Jóttek. Biztosan a gyermeke volt
Most már ételmaradékot Is klteltam nekik, and a hozatott konlból m«f> maradt Kenyérhélat Is áztattam, msrl mindig több éa több veréb Jelentkezett, oiaz gyűjtőnéven t Mukl. —
Később, csak k\'nyltoltam az ablakot és kiszóllam :
— Mukl —
Egyszerre elöreppent egész csomó varéb, de a IŐ Mukí, aki kezdte, az a barnás ruhájú, mindig elvének [ölt, cslpcgtek, aztán valószínűleg megcsi-pegta nekik, hogy jó jó, s ugy láttak neki a lőbblck.
Engem megtűrtek az ablaknál, de ha Idegen lépéseket hallottak, azonnal széjjei rebbentek. A rjzskáaál nagyon-szcretlék, minden izem titán, megtörüllek a szájukat, ülelvc a csőrüket A sárgarépát etl hagyták.
Ktröl jut eszembe, hogy mikor Pesten az egyik klinikán pihentem ki annak Idején n mencktllís fáradalmát, . egyszer sárgarépa főzeléket kaptunk ebédre. Mintegy adolt jelre, vatama-nyien letellük a kanalBt és étkeztünk fütyülni. A kedves nővér éppen akkor lépett be és Ijedten kérlelt benünket, hogy együnk. Csak most az egyszer, mert mit jön a Tanár Úr a ml lesz, ha látja, hogy nem eszünk, ők kapnak kl. Elszántan kanalaztuk a sárgarépát mikor a lanár úr belépett kíséretével Azóta a neves tanár úr már a (öld alatt pihen, s én meghalva gondolok rá és a többi munkatársra, akik minden módon igycketlck a betegek életét megkönnyíteni. —
Szóval Muklék aztán rendszeresen nálam kosztollak, télen\' buzit, madár-elcséget véltem nekik, volt csel, hogy ott gubbantollak az ¦ ablakpárkányon, ha nagy volt a hó Odakészítettem az ennivalót, s ha elfogyott, ott vártak valami Jó falatra.
A szomszédban lakó gyermekek csúfoltak, hogy verebeket etettem, de ha ék dobtak\' kl valamit az Ő ablakukon, oda nem mentek Muklék. Ez volt az én jutalmam, mert nálam maradtak.
Azlán mégis el ián torod lak lóiem, A piacon ütötték fel tanyájukat, msrt volt olt búza, kukoiicakása. kukoricaliszt, hajdinakása, csak elhulott valami, lehetőit csipegetni. — De most llycs-Jáje nincs, most Muklék visszatértek, mert jó a krumplihéja Is, amit kihajigálok nekik, meg már gyűjtöm a kenyérhéját Is, amit a szigorú télen kapni tojnak. —
Bocsánatot kérek: a KözctláIáitól, ezt aenkltöl el nem vonom, de^iuklék visszatértét, a híiséget mee is Illik valamivel megjutalmazni, Ha mással nem, kenyérhéjjal.
A szerelem, — azt mondják — a gyomron megy keresztül. —
HÜII Cilii
. IW-.jumtár 16
Ródli — Si — Korcsolya
_GRÜNHUT ELEMÉR ^Wt"
KISKANIZSAI ÉLET
KlNkHtiköa és a tigotltáa
Az elmúlt hét szenzációja (i tagosítás! tárgyalás voll. Ismeretes Kiskanizsn gazxtaknxölisé-gének merev elzárkAzollságii H tagosjtás eltM; yégeíxíiluié{vyÍ^t(n érdemi döntés még nem volt eli. ben az ügyben, de ugy érezzük, hogy a tagositásból egyelőre nem lesz.semuü. -Az okot nein-csupán u tradíciók és a kiskanizsai nép földjéhez való r:\\-. gaszkodásdban kell keresni. \'Azt tudjuk, hogy adéJokszámban hatalmasan fel gyarapodott Kiska-nizsának, mint földművelő városrésznek túlnyomó része — törpebirtokos, akiknek élellche-hetőségfl abban, rejlik,\' hogy nl. a májkó- káposztafélék, zöld-ségl\'élék, slh. termelésére, a ka-nizsai (lülők-gabona^ kukorica és egyéb termények termelésére alkalmas, Csak.azok nein érlik meg, hogy mit jelent egy kis fóldnuvos-csnládban a mindenféle fajta, tennónj-ek termesztése, akik nein, ismerik ezeknek « családoknak a Utért vnló küzdelmét és harcát. Tehát legelőször igy okolható meg a tanu-silott elleiiállás.
A nehézségén tagositihsul nem lehet segíteni, Itt csak egyetlen megoldás van. Hisszük, hogy a jövő meghozza számunk ra ezt a megoldást. Életteret Kis-kanizsának. A rohamosan fejlődő városi-észen csak akkor lesz egészséges mezőgazdasági élet. hn n szorgnlrnns népnek terjeszkedési lehetőséget. nyújtunk. Állattenyésztésünk akkor lesz kiváló, ha legelőink megnagyobbodnak. Ha ezek-idővel ho-köveikéinek, valószínű, hogy a jövendő 30 10 holdas gazdák nem fogják ellenezni a tagosítást.
Kiskanizsai hírek
Vasárnap este 7 ójrakor a Polgári Olvasókör tisztújító köz-gyülóse. KrUas ülés fink .szerint a tisztikarban .nem-lesznek változások, mig a1 választmány néhány érlékes uj taggal kibövü\',
Január 20-án,-.-szerdán ¦.¦ Kís-kanizsa fogadalmi\'.Iimiepe — Szent l\'\'áj)iáu, Scbfistyón,. mely alkalommal Oaiiopelycs ..szentmise lesz a kiskamzsaiipléb\'Sina templomban.
P. Bánás A, Gj-ula^Kisknui-zsa plébánosa, -visszatért rövid szabadságáról és\'isméi -elfoglalta hivatalát.
A Segélybizotlság nrükcdyelö-gárdája felújítja Tóth Ede: a Falu rossza o. népszínművet.
Adakózánok a honvédekért
Szíent Plórián-tór: Horváth György,. Zieglor György < 50—50 pengő, dr. Horíjavecz Sándor oO pengő. dr. Anek Attt:)V«\' Bali Ferenc 20—20 pengő, \' Ipolyi i<ajos, Ózv. Mikó :Györgyné 15 —í5 pengő, fvpYálh ...Cyőrgy. Horváth György, aPolai Antal, özv. Anek Fereiicnó, líiss.Lász^ ló, Horváth József, Plander Boldizsár 10—10 pengőt.\'Hunyadi-téren : Holf László 30 pengőt, MujZcr Ferenc, Imrei László, Szabó István, .-Kantó László, Plánder József Í0—20 pengőt, Horváth Ferenc,- Uukovicj\'Sándor 10—10 pengőt,\'Dolmányos Antal 15 j>engöt.
Minden dicséretnél szebben beszól a nemes tetl I-k—n-I-
ZALAI KöZLöNV
Magyar hősök
Ötletességével <" bátorságával ki-tálé szolgálatot telt u Galdajovka környékén vivőit bánokban Varjú László őrvezető.
1942 szeptember 34-án aül " pu-ranc&ot kapta, hogy rajával kutassa f»| az ellenség müazaki zárának «k na tslopi léseit és tegye ártalmatlanná azokat. Varjú László föladatának toljiísitóso közben rajától távolabb menve immár a azovjat vonulói) tul váratlanul ellensége.) fodo-zskr* bukkant. Visszavonulásra már nem volt ideje 8 ezért lébkjolonté-tét megőrizve vakmerő ötlettel beugrott »z ellenséges árokba,\' s a meglepett oroszokat cigarettával kínálta meg. Tudta azt, hogy ua aknamezében nyitott résen rövidesen nyomon követi ót járőre. Ezért cigarettával ás szóval mindaddig tartottu a megrökönyödött bolsovistákat. untig a rotiotnrószek csakugyan a közalba értek. Ekkor hirtelen megadásra szólította fel a gzovjpt katonákat és Iti foglyot ejtett. Ctóbb raja élén [elgöngyölte az ellenség egész támpontját.
Mindenkor rendűiét len magatartásával tüntette ki magát a szovjet ellen vivott harcok során Boldizsár Ilélo szakaszvezető, egyik gyalog-kötelékünk tisztese.
1042 szeptember 0-én önként jelentkezett az egyik különleges vállalkozást végrehajtó rohumjarőr vezetésére. Feladatát mintaszerű ügyességgel hajtotta végre, öt ollön-Eí\'gos kísérődből vetette ki az ellenségül s\'bár az Utána nyomuló to» rabbi honvédkötelékek nem érték ol, reggeltől késő estig kitartott u gal-dajorkai templom hovos ellenséges tűzzel elárasztott környékén.
A később elrendelt arcvonalrövidítés előkészítése során ugyancsak több izbon szorzott értékes adatokat » terepről és sz ellenség helyzetérét. Egyik ilyen felderítő vállalkozásában megsebesült, mégis 11 foglyot ejtett és veszteség nólkfil rezetta vissza járőrét.
SPORTÉLET
Vasárnap Indul a Sakk-! verseny
Már megemlékeztünk arról, hogy ebbéli nz évben is megrendezi a .Maróczy. Sakk-kör •g>\'éni bajnoki, valamint kupaversenyét, amely érdekesnek és erősnek Ígérkezik az idén is.
ül*, használt mérlegek
KÉPKERETEZÉS,
•zentképek
legoloúbhan kaphatók
Raláia hadirokkant DNItMB képkerete/ónct N Dl I. (u udvarban.)
akaniml röglöallélőblróiág elé kerfll a Riagyar-utcai betörés két gyanasItoU]a
A nagykanizsai rendőrkapitányság sikeres nyomoiáaa
Érdekés ügyben dolgozik a nagykanizsai rendőrség Ugyanis a Magyar-utca ?,. " lati lak;
gyantáim
aWl lakik WolfErn« családja val. regnapelöll ette történt hogy yalaki „2 Maíon ? ™
mászott
------ .... bonon .\'fi*™5* ét onmn karkötő érákat, aranygyűrűket ^^<*«ket_cllopoU, ma) I zsák
íf Ernő
mamával ugy, ahogyan Jött, az ! "21 fávozott. fWoft Ernő káro-fobb mint :1UÜÜ p.ngö \\
helyszínre érkezett rendőrségnek sikerült órák alatt a gyanu-okok alapján az egyik 17 éves g.vanusitotlat elfogni, aki ki-Imllgatása alkalmával beismerte leltél és megnevezte társát, aki idöközbsn megszökött Nagykanizsáról. Intézkedés történt, hogy az is kézre kerüljön. Elfogatása órák kérdése. Mindkettő a nagykanizsai rögtönitéiö-blróság elé kerül.\'
A nagy hófúvás miatt a nagykanizsai járás területén megállt a gépkocsiközlekedés
A másfél napja tarló havazás és hófúvás fehér mezőbe borította Nagykanizsát és Vidékét. Nagykanizsáira hó magasságú ma délelőtt 12 cm volt. Az utak és utcák havának eltakarításon a város köztisztasági hivatalának munkásai teljes apparátussal dolgoznak. A vasúti pályatestei is erősen befújta a hó, ugy, hogy hókotró ekéknek já-niíása vált szükségessé. \'Koníar-városnál egy motoros a liólian megakadI és ncin tudta Folytatni utjai Nagykanizsáról segítségei küldtek ki nz akadály clhárilá-sáro. A vonatok némi * késéssel -érk űznek be a pályaudvarba, ílé eddig még számbavehelő forgat mi akadályok egvik vonalon sin
csenek. A kanizsai állomásfő-nökség inimlenl elkövet a pályatest szabaddátételére, A postai forgalomban a távvezetékeknél, telefonforgalomban, stb. eddig még semmi zavar .sincsen. Csak ólmos esö vagy szélvihar szokta megrongálni a vezetékeket. A nagykanizsai mentőautó n magas hó miatt nem tud kifutni, helyette lófngnton közlekednek a mentők.
A nagykanizsai járás községeivel való közlekedés megnehezült, nz utakon mindennemű gépkocsi közlekedés szünetel.
Amint a havazás és a hófúvás megáll, azonnal hozzálátunk az utak szabaddá tételének.
NAPIREND:
Ejjoli gyógyszertári ügyelet: Ma, szombaton a Fekete Sas gyógyszertár Fó-ut 0., holnap, vasárnap az Igazság gyógyszertár Fő-ut 12.
KiBkauizG&n az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgalatét tart.
Kaptán Január 10. Szombat. Rém. kat. Marcsii p vt. - Protestáns Gusztáv.
- Izr Seb. 10. Január 17. Vasáranp. Hóm. kat. Antul nji. - Protttttín* Antal.
- Izr. Seb. II.
- (Kormányzói elismerés)
A Kormányzó Ojr elrendelte, hogy legfelsőbb dicsérő elismerését nvii-vánítsák Nagy Zoltán tartalékos hadnagy, zalaliásbágyi kántortanító-nok «z orosz harctéren tanúsított példán és vitéz magatartásáért.
— (Klntvezésík)
Zala vármegye főispánja az Alsó-dunántuli Mezőgazdasági Kamara jolólésű alapján Zala vármegye munkába rmogá 11 api tó bizottságának elnö\' kérő Bogyay Elemér m. kir. kor-mányfótanácaoat, * bizottság helyettes elnökévé nődig Pallaghy Deasó nyug. tábornokot noveztelci. (A hadlgondozó bizottság)
január 18-án délután 6 órakor ülést tart a városházán.
—(Baross-hír)
A Baross Szöreteég Elnöksége felkéri tagjait, hogy a Főmé)tósága Asszony felhívása folytán a hadba-vonultak hozzátartozóinak folsogé-lyozéso céljóból megindítandó gyűjtéssel kapcsolatban sziros adományaikat ti Baross gyüjtőívén szivos-kedjenek leadni. (:)
Keresztény Temetkezési Vállalat
Cé.t."
SIPOS JÓZSEF
Korona Szállodával szemben
Űaiat telefon: aer. Lakáa telefen: »15.
Legegyszerűbb ás legdíszesebb temetést, szállítást és oxhumá-lást vállsl. Különleges slrkoszoruk, szalagok, zománo sírfeliratok ás az Összes temetkezési olkkek nagy rak társ.
Mindwi legyen fthérf
Sttym$s HAttlyhtk Módik a fölétarát... Ftfifr ttst mlndtn, mint menyasszony-álmok, «Űx/, stip, tiszta ttókok ifjak ajkén, mttódták holdas ttUitös ijtwkún...
Uniók sár: Tűnj ttólinkl S lt: Idő — liny kiminy, maradjon mindin oly fthtr mint Udny-últm, a rtt, gonosz, saras vtlilgon I...
- (Névváltoztatás)
A balügyminisiter uiegeiigadt*,
hogy Horváth Jánoa bonvád, baki lakos családi nevét HarcagfalTi-va váltoataasa,
— (Az előrelátó ember)
haláletwti biztos itassál gondo»kod-hstik szeretteiié), Qyarmeksi isku-lá^taiasút, jövójót, hozományát gyor-mekbiztositással biztosíthatja. Oi ig-kotára elárúsi tőkéről vagy áLetboaj-aziglani járadékról gondoskodhatik. Különleges nyugdijbiztositásl médo-zutok teszik lóhátévá, hogy megrokkanásától élutu végóig nyugdijat, öiycgye [>«dig Cavogyi nyugdijat kapjon. A* Jö57-b«n alapított legrégibb magyar biatositó vállalat, ar Első Mugyur Altalánod Bíztouitó Társaság helybeli: Csengury-ut 2. Blám alatti fóüg^nökség« k<ÍMzség-gwl nyujt felvilágosítást. (:)
A OŰZFOHBO nyitva vaa reggel 6 érától este 6 éxáig. (Hétté, .garda, péntek délután ás kaddea agáai aap
iióknok. i Tvlufeu: 600.
Uj&átat kér (lazultól a harciéiért küldő honvéd. Akt kiolvasta a Zalai Közlönynek tzt a példányát, a tajt/ejen tatái-ható címke kitöltésévei dobja bt egy postaládába l
ÉHEZÜNK I
ELEDELT KÉRÜNK!
Síinháikerü és Sétatéri fi a darák.
BAZÄR UDVAR,
Legszebbet :: legolctöbbagl
(PoIyintK m-i uldtlroi\'
nek uz n ."kijelentése, hogy Kinn fedezi japán hátát <Ez Kína részérő! értéke* hozzájárulás Japán háborús erejéhez. A,kínai mozgósítás ugyanis, anul. et mái* a nagykeletázsiai háború kitörése óta készítettek cló", sőt végre ia hajtottak, lehetővé teszi, liogy Japán visszavonja katonai érőit bizonyos kínai területek* ről, amelyeknek biztosítását most már a kiképzett nankingi csapatok veszik át. • > ¦
A hinduk ném akarnak Afíffíió-frt verekedni
Bangkok, január 16 (Nemet Távirati Iroda) Az angolok indiai sogélycsapatai íiom mutatnak hajlandóságot arra, hogy Angliáért verekedjenek. Ezért angol feljebbvalóik minden intézkedést megtesznek, hogy átszökéái kisórlo-
toikot meghiúsítsák; A hindu katonáktól, hir szerint, még a fehér kon-dójükol is élvették, hogy annak so-> gítségével no adhassák meg magukat. \' >
ZALAI KOZLWV
Francia mlnlazterlflíiÁcs
Vidít/, január 16 A Némot Távirati Iroda jolontése szerint Pótain tábornagy olnöklósó-vol tegnap megtartották a boti francia- minisztertanácsot. Hivatalosan jelentik, hogy Laval kormányfő a minisztertanácson beszámolt a német hatóságokkal Párizsban folytatott megbeszéléseiről, A megbeszéléseken katonai és gazdasági lonné-•netü kérdéseket tárgyaltak.
Csáktornya! M. Klr. Ali. Líceum «i TftBltákápxMntéiot Igazgatójától.
(gaidansizonyi) .lilásra hirdet pályazatot a Csáktornyái m. kir. áll. Iteeumés tanítóképző-intézet igazgatósága. Hásveeetésben, főiés-ban jártas, intelligens, magános nfik pályázhatnak. Oflidasági-háztartási Iskolát, tanfolyamot vénáért lek, nagyobb gyakorlattal rendelkezők előnyben. Kötelességeket «s állami tanulónlthonok rendtartása tartalmassá. Fizetés : készpénz, egyszobás lakás, teljes ellá-t tás, fÜtés, világítás. Egyszerű, sajdít-kciüleg irt levélbeli megkeresések ai igaigatéség címére küldendők.
Elsötétitéshez
papíros
kapható •
Hl fíyít mirSít mu\'yí\'l van;
Tírey i Ai 1923. Molyambill álll tiskotelcsek 05szetrl>.a.
Hirdetmény.
Felhívom az 1923. évben mülelelt álll tátköleirs Illákat, hoey fl ?vi Január hó 20. éi februír Hó 20. kö/ll Időben naponta oé\\em II ófáttl 13 óráig öiszc-Irátfuk vételt Jr\'enlkezzenek a városi n/ál-lian tílctl hivatilban (Városház, fö\'dszinl, 33 tizoba. régi adóhlva\'all helyiség).
A sieniélyescn Jelentkezők hnzzik ina gukkal izulelésl anyakönyvi klvorti\'uVal, tzármaiást Igsaoló oVmínyo\'*6t, hknlaí bizonyítványt, fpail vagy egyéb szakkíp-settiéget Igazoló okiratokat
Az Ideiglenesen más közb;azgalád le rü éten tartózkodók Írásban Jelentkezhetnek. A beadvány hozzám clmzíndfi, ahhoz s lent Iclü\' roft okmányokat mellékeiét kell. A j-ltntkí/ók beadványukban okvetlen jelöljék meg poitús lakclmtlkct
A Jelentkezés elmulasitáiát a lönéoy síii\'oniín bünteti
Nagykanizsa. 1643. Junuár II. io. Polgármester,
Nagyiani\'ss ntépyeí város edóhivate á ó:.
Ti\'gy: Lbtulajrtonijaok ebeinek kötelező bejolcutésir.
Hh úztmény*
Az érvényben févŐ vármegye-1? szflbályrendelet 3. S-a etapján felhívjuk az összes nagykanizsai eb-tulajdonosokat, hogy a biríókuk-ban lévő ebeket összeirár végeit a városi adóhivatalban folyó évi január hó IS-től 31-ig a hivatalos órák alatt okvellen bejelentsék, mert e határosat letelt* után a o hatósági közegek házról-házra fogják aa .ab-bejelentéseket ellen-őriiní.
Aki pedig a határidő letelte után szerezne ebadó alá tartoió ebet vagy akinek ebe ezen idő letelte titán less elválásaivá, nt a bejelentést a szerzés, illetve az elválasztástól számított 8 napon belül szintén tartosik meglenni.
Nagykaniisa, 1943. január 12. bí VáiosI Adóhívt tat.
Pontrendszer alapján látják el áruvá! a klielfllt lrxtll-negykereskedőliet
A kiielölt lextiliiagykereskedők-uck állandó panasza volt. hogy egyesek nagytömegű árut kapnak a gyáraktól, m!a a kevrsbbé be-folyássts nagykereskedők kény-telinek , minimális árukiutelással beórní. A Magyar Tudósító jelentése szerint ezen a rendszeren most változás történik. A Toxttl-központ uj rendszert alkalmai a kijelölt textilnagykereskedők áruellátása terén, pontozással állapítják meg. hogy az egyes nagykereskedők a gyáraktól mennyi árut igényelhetnek. A pontozást -i nagykereskedők szakképíettsége, tőkéje és egyéb szlinai szempontok figyelembevél elével hala*-rOflátr meg Az uj rendszerrel megszüntetik az áhíelostíásj aránytalanságokat.
Nagykantz\'sa megyei varos polgármesterétől.
Hirdetmény.
r évi Január hó 21-én r.ay csordátt fogadok le! f. Jvl éprbls hő 1 tél kezdődően. Jelentkezés Január 21én dételŐ\'t 10 kor a v. gazdasági hivatalban. Javadalmazása: december l-:fil ípdlla 30-Ig leilrdó Időre havi 200 P. málui t-iól november 30-Ig t*rJedÖ Időre havi 450 pengó. Ebhez Járul még 1 tzoba, konyha, kamrából álló terménél ben! lakás 6i •Ki) n. Öl föld.
Nsgykanlrsa, 1943. január 14, m Polgármester.
N&gysanizsa megyei város pölgármesleiétöl.
. Hirdetmény.
I\\ évi január 21 én egy kanászt loga-duk fel I. évi\'április 1 161 kezdődően Jc-lenlkczés január 21-én\' délelőtt 10 érakor a v. gazdasági hivatalban. Jivadalmlzsia i havi 187 50 P. Ehh\'z tarul mi* egys/oba, konyha és kamrából ál;ó természetbeni lakáséi \'.0On öl azánló.
Nagykanizsa, 1943 január 14.
m Polgármester.
Hirdetmény.
A víroal inÉilegík ía lulyük 1549. í.l december hó 811« való Javítási, karban. KlUal ts lillíleilKil muiih* lalalt 1943. ívl jnmiir ]iA ?b. nap|inak dili VI Aiá<dlg a V. Iktató hivatalba beadható zait ItáB-bell alfiilalok u\'Jan vállalatba adom.
Aiánlalf ttlvlláKűBtáat n v. gaidaságl hlva\'al ad.
Nfykjíiíiu, 1913. januir 14.
irt PolRármcstcr.
Hofherr-Schrantz gépek, tigiti petróleum
ÜNGKIÍ-Ul.f.M\'A NN ÍÍLEK vas- és húszaki kereskedésében Shnll «út.1BhS<> átvehetők. Boljóscsapégfak Kh.,1... 0,iii.,,.v,i,.;... ,r«„ «ndiiii=> o>««t kauhttlök.
DRflWVOLGYI SKáMft
Arannidní\'ók fizetése, roklamíolók, hibBJelentéaek, siakazorü felvilágosítás minden villamos kfirdósbon délelölt 8-tól délután 18 Aa-áig. Csengory-ut Sí, telefen 204.
Nagykanizsa niígycl viro» poliíármcBtcrútöl.
65/kí. 1043,
Felblvás a hentesekhez 1
Felkérem az összes henteiakel, hotr l hé 18 én, hé nőn déli ÍZ órakor |sltaj!ot(\' meg dr. Pottyondf lénácinoVnál a Tiros-hizan.
Nsüyksnlsia, 1MÜ\' január 18, 121 " Polgár mester.
?PBÓHIBDET6SEI
ArxAs
VOnyuslétil reudhrho:ok. mádtgtl készítek, kfinyvolé»ta betanítok Mimii tanár, Király-utca 22. ^
««n.ű»ea Tés\' cserépéi hüinieiIetneV ajá-ükoilk. Deák-tér 11. gij
BflI4r«n5T stonrtsl fűlvaiziV. Klnlníi utca 91.. Mlűsilnt 2. (4
Keresztény 0é»xlt**«*iltlt. felvetzHiiV azonnalra. .lílzimitó" Jeügért. 111
" VtiVeázolf fdidl és gépkezelőt ketfs i flÍjfOrdó. ÍM
Platal blfu\'ói azonnali bflépésrs ts]. veszek LIchttcrt,elndl Pál vaskcsiktdin.
134
~ adAs-vétel ™
RVnkBt é« mtthaeibot. valamlnl ágiit m\'nden téléiben megvételre keresek. Qilamboi UkcretkedŐ Szibadkz.
Használt Ipétfépel veaaafc. SiM
Antal sporlüzlcte. 94
Blodei-mojer-yainitut-ts, reae-szinsz-ebédlő, modern dió lelchiíé eladd, Vudlnék, Hotlhy M.-ut 8. 1»
Régi meűzettk, képek és buterok nl-ailéié. Cierigay ut fT/a. II, Hl
Fae**f|xl»l*fa«r\'andeari» eladá. József Í61iíic«? ut 13 119
Két tzép sezlontaksió, egy pár 31-u számú uj női félcipő wladé. ClmskUdó-Hlvaialkan. 131
Ja náthán, Masáncsklél tflbblílí a!«l
kapható: Kbdzsl-u. 19. :7t 133
Nagyon jó (írll Uflksibál sladé:
Balthyányu. 17. 15]
Eladó u], khete női kabát szóraéve középlcimetre, 35 öa baina békebeli kor< csely«cip% tekete (erfikabát, So-oi is:-intnykfliap. Sugár ut B, emelet. Mcgtc klir.hetó 1-10 óráig. 110
9alatoitl és folyami balak állsndéio a lakásomon: Scbulrudvar és a piacon, telelőn : Vfl. ISO
Kulap-faloimék (3tock .k) elodrtU. Cím
a kiadóban. ,13T
HÁZ ÉS 1NOATLAN
Oáipárhegyl (clcpen eladó 1 hoM szóló. Om a kladCblvatalbart. 82
Sugár utou, Rákóczi ulci mellett egy ¦dúmanlos onatúd hú* — llgyrü« kijárásival — olade. Cim s kUdéhlva-tálban. 118
Eludo ezab.dkézból Vóiöimarty-ulca 13. sz ház. 133
kÖlönféle _
Pénws társai keresek 8—10 eai . pengővel iúljövedelmező Baernem bővlté-zéhez, .Vidéki" Jeligére, Leveleket sklidó;
tvatal továbbit.
eOtlTIKAI NAPILAP. Kiadja: „X«ioudaiáalR.T. Nioykaniisa". Pélelos kiadó: Zalai Király. Nyomatott < a „KSraaiéaaqrjI R. T. Nagykanllll"
aysadájáfaas Kagykaaliaán (Nyemdiért telel. Ulal KáraW
< Oir\'.dU \'
Mm: -..........
•l-\'u!(n!i(i?,nt:
Tiiborlposla:
83.
évf., 13. sz.
Nagykanizsa, 1843. január 18. hétfő
Rra \\2 füléi*.
KÖZLÖNY
BserkNKtŐség éü kiadöblvatat: Főút 5. irzára, frerkeaKtóeépl és kiaíióblvatall telcton 78 Megjelenik mlmiea hótköziiap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
HWllaeteal ára: egy hrtnapro » pentró\' 30 litlór
negyedévre a pitmő aö fillér. Bgyee aram: hóiközoip lí fin.,n8f.ml)a«on «0 Mi
iailiiiffli a mii nappal
megindult a Főméltóságu Assiony orsiágos felhívására a pyüjtés a harctéren küzdő honvédtestvérck rászorult hoiiátartozáinak megsegítésére. Talán még sohsem vblt ennyire egységes a magyarság egy gondolatban és mozgatom-ban, mint most, amikor arról van sió, hogy a harctéren legendásan kürdŐ hős honvédtestvéreink har-cikászségét alátámasszuk, erőteljesen fokozzuk, u| cr<5t, lelkesedést adjunk nekik, lelkületüket erŐiitsük, buzdítsuk a további kitartásra és vártaállasra ¦ Szent Háláért, a meleg otthonért, a drága magyar földért, sieretteik-ért «i mindazért, ami nagy és sient. Hogy tettekben nyilvánit-suk, hogy a mi honvédsterete-tünk nem fráiis, nem egysierü fellángolás, nem üres szatmacsép-lés, nem seavakka! való üres já-\' ték tartatom és lelkiség nélkül, hanem valóság es tény és ennek bizonyítékául megosztjuk ae itt velünk él5 és rászoruló henvédcsa-ládokkat amink van. Ugy, ahogy mondjuk és írjuk: amink van. Ha kevés az, ami van, ha annyira siegény lenne is a sorsunk, hogy csak kát filtert tudnók adni adjuk ezt is « kevésből, a nines-böl, de adjuk nagy-nagy, meleg testvéri szeretettel és együttérzéssel. Adunk ugy," ahogy ert a mi tisita magyar szivünk diktálja. Minden utdgondolat, minden mellékje nélkül, ó, bár rendelkeznénk annyi földi -javakkal, hogy minden kedves zalai honvédtestvérünk itthoni hozzátartozójának, kedves családjának életét minél kedvesebbé, minél kellemesebbé, minél gondtalanabbá tehetnők. De megteszünk mindent. Adunk, ameny-nyit osak lehet, adunk, amennyit csak tudunk: a legnagyobb áldo-zatkésiségget cs a leghálásabb kö-siönettel hős . harcosaink iránt. Akinek padig a Gondviselés többet, sőt sokat adott, — pedig vannak síép számmal ilyenek is Kanizsán — azok tartsák becsületbeli kötelességüknek anyagi .javaikból minél többet a hős honvédtestvérek hozzátartozói siámá-ra adni. Hogy vagyonuk van, hogy anyagi javakkal bővelkednek, hogy szorgos méhként gyüjthetik a polgári munka és szorgalom megérdemelt gyümölcseit: (mialatt hős honvedeink vérözönben gázolnak és a halál mezején márlirmunkát végeznek — ezeknek a szent férfiaknak köszönhetik, akiknek családjuk számára kérő szóval fordult a legelső magyar asszony segítségért. Tartsák a becsület parancsának, tiogy anyagi körülményeikhez képest, minél többet adóiEannk le a síiv > és testvéri szeretet adóalapjára — a honvéd-
Hatalmas német légitámadás London és Anglia több más pontja ellen
A britek a Keleti-tenger és Nagy-Berlin vidékét támadták
Ab éezokkihai japán főhadiszállás közlése szorint Csang-Káj-Sok cs
patai és az északkinai kommunisták az olmull órbon 142 ezer ombort veszítettek, 104 ezor pedig fogságba korült, 86\'ozer ember önként megadta magát. A japánok ozonkirül jelentős mennyiségű fegyvert és lőszert zsákmányoltak.
A Htefani-iroda jelentóso szorinl a |X)rtugél kormányt minden oldal-
ról fokozódóan éles tiltakozásra Öse- I tönzik a portugál semlegesség mog-aértóso miatt. Politikai körökbori rámutatnak arra, hogy az Egyosült Államok a logrövidobb uton igyo-koznok erősítést juttatni Észak-Afrikába, különösen amióta a tengely ellenállása fokoz(\'»lik. E miatt attól tartanak, hogy a portugál Bomloges-ség megsértése meg fo^ ismétlődni.
Nagyarányi légltevéhenység Anglia ás Németország felett
partján fekvú kikötői, valamint az angol koloti tongorpart több részét támadták. E vállalkozás során a sokton-
Berlin, január 18 (MTI) Vasárnap este fél fi-tól kezdve isméi kél ós félórás légiriadó volt Berlinben. A légvédelmi ütegek "t hevesen lőttek.
Berlin, január 18 (Német Távirati Iroda) Január 17-én a. késő esti órákban angol bombázók berepűlf»k s Koteti-tpn-gor nyugati vidéke fölé. Kisszámú repülőgép eljutott egészen Nagy-Boriin térségéig, ahol azonban a német légelhárító tüzérség nürü>tüz-függónyébe ütközött. A torvszorüt-lonül ledobott bombák főleg a lakó-nogyodokbon"okoztak károkat. Az ellenség e vállalkozása sodrán 54 repülőgépei vesztett. Ezokot a német légelhárító tüzérség és nz éjszakai vadászgépok lőtték lo.
Berlin, január 18 (Német Távirati Iroda) Január 17-én a késő esti órákban nómot harci ropülógéjxVk nagy kötolékrii robbanó és gyújtóbombákkal árasztották et London vároa torütotét. A nohóz nómot harci rwpülőgópok olŐrotörtek egészen a Oíty-ig. Fol-doritó repülőgépük jolontései szerint nagy tüzok támadtak. Ugyanebben *z időben nómot harci gálás kötolékoi egy, Anglia dóli
nányi robbanó és többezernyi gyújtóbomba nagy rombolásokat okozott.
Ar, angol hírszolgálat ís jelenti, hogy tegnap osto Londonban légiriadó volt. A légvédelmi ágyuk működésbe léptek. A támadó repülő-gópok több\'bullámban órkoztek a
város fölé és bombákat dobtak lo. A bombák bolyonként károkat okoztak.
Vasárnap este ollonséges repüló-gópek támadást hajtottak vógro Anglia több holységo ellen is:
Ma a kora röggel i órákban Londonban ujabb légiriadó volt. A légvédelmi agyuk ismét megszólaltak.
A németek visszaverték a szovjet uj erők bevetésével indított támadásait
pek i
Berlin, január 18 Mint a Német Távirati Iroda értesül, « keleti front Héti részén a már két hónapja tartó elkeseredett téli esata január 17-én is nem csökkenő bevcsséggel tovább tartott. A bolsevisták uj erők bevetésévej megkísérelt támadásait a német csapatok nchei harcokban visszaverték.
Tunéziában m tengelycsapatmk visszaverték az ellenség táma-éásait
Berlin, január 18 A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jólenti:
A nagy felhőszakadások csaknem járhatatlanná tették a tompot és csaknem valamennyi a ve vonalszakaszon megakadályozták a harci tevékenységet. Csak a, déli szakaszon korült sor arra, hogy az ellenség gránátvotókkol éa tüzérségi tűzzel
két helyen elókéazitott támadását könnyen visszavertük és súlyos tess-feségokot okoztunk a támadóknak. A terepnehézségek és az időjárás nyilvánvalóan akadályozta azoknak az amerikai erőknek a felvonulást, amelyeket a Tobosaától dólkolotro fokvo térségben, vontak össze.
Tripolitania
\'Berlin, január 18 A Nemzotköii Táfékoitató Iroda jelenti ar ésrakafrikai helyzetről:
Szombaton teljes erővel megindult az angol támadás a német—olasz páncélos hadsereg vonalai ellen. Az .előkészületek még pénteken megtörténtek, fŐteg a déli seárny ellen.
Január 12-ről 16-ra virradó éjt-SEdkán nagysiámu ágyúból álló (FotytntAi a 4 otdiioní
családok részére, azoknak segítségére, hónalányujtására. Nem lehet és nem tudjuk eléggé nyomatékosan hangoztatni, hogy ha nem gázolt rajtunk keresztül, országunkon, hajlékon, csatádon, vagyonon Lenin pokoli hordája és nyomukban « lakosság felkonco-lása, vérőzön, romok, meggyalá-aott templomok, felpenselt falvak és községek, irtózatos és borial-niíii jaj és pusztulás, ezt Isten után csakis a mi h5s katonáinknak köszönhetjük. A pokol felszabadult ördögeit jelenti a vörös horda, amely nem ismer kíméletet, fehi irgalmat, sem isteni, sem földi törvényt, esak vért, jajt és halált. Hány nemzet népe- lett földönfutó, hány eier esalád pusztult el, mennyi vagyon veszett el bitangul. Mennyi halálhörgés, ve-sEcjtés, hullák, dög, járvány és
pusitulás mindenüvé. Magyaror-sság Mária-királysága, mint oáiis áll a világrengés közepette és népétől, a megvédett, megkímélt, biztonságban élő embertestvérektől csak annyit kérnek a|"anárt7-tŐl február 7-ig tartó gyűjtésen a honvédcsaládokért: Adjatok, adjatok az orosz pokolban küidŐ magyar mártírok hozzátartozóinak megsegítésére — amit csak adni tudtok, amennyit csak adni tudtok, de adjatok sokat, sokat, mert sok kell. Nagyon helyesen mondotta a polgármester a pénteki értekezleten: százasokat, ezreseket akarunk látni- Hát igen, ennek ae akciónak nagynak, eredményekben gaidagnak kell lennie, hogy a honvedek hozzátartozói megírhassák a frontra a mi hős zalai katonáinknak: Nagykaniisa magyarsága becsülettol megtette kö-
telességét- Zala népe tudja, mivel tartozik a honvédhősök hoe-látartozőínak és a tatai magyar katona annak a biztos tudatnak ai éneiével, hogy otthon vigyáE-u.ik családjára a magyar testvérek, otthon nem hagyják veszni a honvédfeleségeket, a honvédgyermekeket, honvédsEÜlőket és egyéb hoEzátartozókat — nyugodt érzettel indulhasson rohamra a kürt jelzőszavára, mert tudja, a betsfi-front iiorosan mellette áll és nem hagyja el családját akkor sem, hogyha fiatal magyar vérét fel is áldoiná haEájáért.
Nagykaniisán minden magyar hazafi tudni fogja kötelességét. A Zalai Közlöny SEerkesstősége mindenről be fog siámolni, hogy lássák a front hősei, hogy Nagyka-niisán — magyar testvérek laknak .. . (B. R.)
ZALAI KÖZLÖNY.
Magyar hősök
Hősies támad oszol lemével érde-melto ki elöljárói és bajtársai ojis-uie rését Újvári Károly tizedes, egyik gyalogkötolékünk tíszteso.
1942 szeptember 24-én vakmerő bátorsággal vezotto raját úa két ellenséges fodozékot foglalt ol egymás után. Eközben két nonézpuskát zaák-mányölt. Az ellonség több kisórlo-tet *.att a fedezékok visszafoglalására. Újvári tizedes azonban valamennyi ellentámadását szilárdan visszavorte a mindaddig harcolt, amíg sebesülése a további küzdő-lemben meg nem akadályozta.
A vezérkar főnökének Intézkedése a szabadságolt katonák visszautalásáról
A flzabadságos vonatokon olőállott torlódások levezetés* érdekében a második hadsereg alakulataitól szabadságon lévó honvédogyén viasza-Bzállitása január 19-tól 24-ig szünetel.
Ezért, akiknek január 17-e után kellene Magyarországból útba indulnia, azoknak szabadságát 7 (hót) nappal meghosszabbítóin.
Ez az intézkedés honi vonatkozik a megszálló csoportokhoz tartozó és 8zabad6ágou lóvó honvédogyénokre. Ez utóbbiak szabadságuk lejáraikor alakú la taikhoz bevonulni tartoznak.
A m. Air. honvéd, voaárkar főnöke.
ki Irodalmi és Művészeti Iflr máiodik irodaláil estje
J tljea bucsu a légitámadás veszélyében
Aa Osservotore Romauo közli alt a rendeletet, amelyet Canali bibornok, ai Anyaszentegyház fő-peniteneiáriusa adott ki ai életet vesiély estető légitámadások alkalmából elnyerhető teljes buosuk-ról. A rendelet latin szövege így siói:
Őszentsége XII. Pius pápa a reábiioit nyáj üdve iránt atyai sieretettől áthatva, sieretettelje-sen fogadva egyes híveknek a kérését, akik a mostani időkben a légitámadások folytáé\' életveszélyben forognak, ai alulírott biboros főpenttenciánusnak december 19-én adott kihallgatás keretében kegyesen megengedte annak közzétételét, hogy ai Összes hívek, akik valahánykor városok és más helyek légitámadásokban részesülnek, Isten iránt való igai sieretettől és bűneik megbánásától indíttatva a »lesu, miserere meí« röpimát bármely nyelven áhítatosan elmondják, teljes bucsut nyernek. Es azonban csak a jelen háború alatt marad érvényben.
A Vatikán félhivatalosa olosi-nyelvü interpretációt füi ehhei a rendelethez. Ebben rámutat arra, hogy a rendelet értelmében a teljes bucsu elnyerésébe! nem szükségesek a siokott feltételek, a sientségek vétele, hanem szükséges és elegendő a teljes szívbéli bánat ai elkövetett bűnökért, valamint, ai a fájdalom,, amelynek inditóoka ai.Isten iránt való szeretet. Meg kell jegyezni azonban ait is, hogy a buosut csak a légibombázás alatt lehet elérni; nem elegendő tehát az egyszerű légiriasztó, vagy ai ellenséges repülők egyszerű átvonulása. A röp-imának latin és a másik négy nyelven közölt formái minta gyanánt szolgainak, a bucsu megnyeréséhéi elegendő, hogy a hívek a röpimát bármilyen nyelven mondják. Amint a rendelet megállapítja, a Szentatya engedélye csak a jelen háború tartamára siói. (KKK)
A Zrinyi Miklós Irodalmi ós Művészeti Kör második előadói üstjét a köziamort íahiányra való tekintettol vasárnap a városháza tanácstermében rendezte.
A tanácsterem zaufolásig megtolt éB kicsinek bizonyult városunk elit, vezető köreinek befogadáséra, az ólén dr. Krátkv István kormányfő-tanácsos, pohrarmos tőrrel.
Kelőmén Forenc, a Kör ügyvezető elnöke üdvözölte Ruzainazky Lászlő igazgató főmérnököt, az irodalmi est olső előadóját, kinek a közeli napokban fogja\' elhagyni a nyomdát harmadik kiadásban meg-jolonő .országos feltűnést keltő regénye.
líuzsinszky László a mérnők órabérre jellemző aprólékos, finom meglátásokkal, derűs szemlélőitől megírt el beszélés trilógiájának első részét olvasta fel, mely, Mikszáth stílusának inodorn tovább fejlesztésének bizonyult.
Az olajoa mérnököket fuvarozó paraazt bölcs, kevés beszédű alakja, aki tisztán látja a maga igazát, molyért dehogy tenné tüzbé a közét, egy olyan ember, akit ismerünk, Intünk és szerotünk.
Veráéiból is fölolvasott néhányat, Versei Ízesek, tormészotosok, az om-borí érzéseknek jó azomokkol moglá-tott és rimes szavakba foglalt gyöngyszemei, Különösön rövid vor-boí keltettek nagy föltűnést, hol a néhány szavas mondatokban teljosen és maradék nélkül érvényre jutott a magyar nyolv drámai hatásokat kifejező eroio.
BabicB Mihály Magyar Míatyánk-ját Lukáca Mihály iTí. Óvf. fölső ko-reakedelmi iaketai tanuló szavalta. Újszerűség volt a vors mondáaában, ami a mélyonjáré gondolatokat plasztikusan Jtiomolte.
Kolemon Forenc bankigazgató, iró tartotta meg ezután Pénz a háborúban című szabad előadását. Kiváló előadó ás szónok, a nzavftk
zsonglőrje, aki nz ismertről az ishte-rctlon felé vitte és mindvégig !«•-nvügözto hallgatósága figyolmét. \' Előadásának tárgya kényes. Széleskörű tájékozottságot, tisztán, látást igényolt\'. Az előadó megállapításai klasszíkua fogaimázáeuaknak bizonyultak éa a i>énzügyminíszter ur által orazágosau megindított takarékossági propagandának mog-győző, híreket szerző előadásnak bizonyult.
A "háború végorodniéiiybeu ogy nagy üzom, — mondotta az olóadó — melyhez a szükséges pénzt részbon adóprés utján, részben hitel mürolotekkol biztositiák ma az államok, A Magyar Nomzoti Bank pénzpolitikája íohototlonnó teszi az inflációt. Infláció nincs és nem is lehot, — bizonyította bo Kelőmön Ferenc — csak\'inflatorikus jelonsé-gekkol találkozunk.
Ha átmonotilog az ía a liolyzot. hogy a botovő tőkéjén nem tud annyit vásárolni, mint aki evőkkel ezelőtt ingatlanba, vagy áruba fok-totfo, a háború bofojozéso után, a háborus kiadások hítolmüvolotokkol fedozétt kiadásait ezoknok az uj szorzcméiiyoknok koll visolni éa akkor a jolonlcgi botot váaárló értékben meghaladja a.befoktotolt tőké-: kot.
A pénz sorsának kérdése időszerű és mindönkit érint. Ezért ogyik oldalon az országos novü hankembor kitűnő olóadása, a másik oldalon a közönség nem lankadó érdeklődése olyan hatást váltott ki, amit túlzás nélkül rendkívülinek ós maradandónak nevezhetünk.
Az Irodalmi Kör előadóinak alapos tudása komoly értékot jolentő előadásai mogtörjk a közönség közönyét és a mult hagyományaihoz hivon, biztosítják a Kérnek célkitűzését, mollyel ma a belső front megorősitáaét oly eredményesen \' szolgálja.
m
1943. január U
A kultuszminiszter rendelete a gyermekek iskolai vallásos neveléséről
A kultuszminiszter rendeletet intézett a tankerületi királyi főigazgatókhoz, hivatkozva hivatali elődje egy korábbi rendeletére, amelyben felhivta a figyelmet arra, hogy a gyermekeket ai iskolában annak a vallásnak megfelelően iskolai vallásoktatásban kell résiesiteni, amely valláshoz a gyermek ai állami születési anyakönyvben foglalt bejegyzés szerint tartozik. Mégis előfordult, hogy a gyermek vallásos nevelését a törvény szerinti vallástól eltérően más vallásban kezdték meg és azt ae iskolában is hosszabb időn keresztül ebben a vallásban akként foly-. tatták, hogy a gyermekben már határozott vallási felfogás is kialakult. Ae ilyen gyermek vallásos érzéseit súlyosan megzavarná, ha iskolai vallásos nevelése most már olyan vallásban folyna tovább, amely az eddigi — bár a törvénynek meg nem felelő — vallásps nevelése következtében kialakult, határozott vallási felfogásától eltér. Az említeti méltánylást érdemlő rendkívüli esetekben a kultuszminiszter hajlandó a gyermek
vallásos értéseinek súlyos megzavarására vezetiiető hatósági beavatkozást és az- iskolai hatóság ellen a megtorló eljárást kivételesen ebben ai iskolai évben mellőzni. Annak biztosítása végett azonban, hogy a hatósági beavatkozás valóban csak kivételes legyen ét csak a rendkívüli méltánylást érdemlő esetekre szorítkozzék és hogy a Jövőben már ne keletkezhessek olyan helyzet, melyben a gyermek törvény szerinti vallásának megfelelő vallásban való iskolai nevelése a gyjetr-mek vallásos érzésének megzavarására vezethet, a miniszter magának tartja fenn a határozás jogát abban a kérdésben, hogy a hatósági beavatkozást mcllŐini lehet-e vagy nem. Hangsulyoiza a miniszter, hogy a jövő iskolai évtől kezdődően minden olyan esetben, amelyben a gyermeket törvény sicrinti vallásától eltérő vallásban nevelik és oktatiák, a törvényes rendelkezéseknek hatósági beavatkosás ís érvény! fog szerezni.
Pesti séta Kelemen Ferenc könyve körül
Senki sem próféta a maga hazájában, — tartja a mondás. Bár Kelemen Ferenc, a Nagykanizsai Takarékpénztár igezgatója a saj.át városában is élenjárója a közélet és a kulturális élet minden jelentős területének, mégis kíváncsiak voltunk, vájjon a mondás, fordítva is érvénycs-e és értékelik^e Kelemen Ferenc legutóbb megjelent könyvét, a Bank és föld-et ugy.ahogyan mi itthon elbüszkélkedhetünk vele. Ösz-szeböngésztük úgyszólván az egész komoly fővárosi szaksajtét s az alábbi szemelvényekből meg kell állapítanunk, hogy Kelemen Ferenc nemcsak a saját hazájában próféta, hanem közgazdasági közéleti és szakirodalmi kiválóságát nagyra értékeli" az országos közvélemény is. *
A PESTI TŐZSDE ir]a:
» Kelemen Ferenc névét pénzügyi és gazdasági kőrökbon igen előnyösen ismerik. Hosszú evok óta » szaklojwk kitűnő cikkírója és a TÉBE-Ülések tiogyszerü szónoka. Cikkei mindonkor olapoa folkószült-aégor árulnak ol... Csak természetes, hogy most mogjolont kényre szakmai sörökben kedvelt olvasmány lesz\'...« \'
A HITEL Írja: . -
"örömmel kell üdvözölni Kelemen Forenc, az ismert közgazdasági iró most megjelent, fi gyeiéin rom öl ló munkáját... A vidéki hiteléletnek történelmi tárlatokon korosztül r.áló szomlélote különösön érdekes... A könyv ogyes önálló fejezetei valósággal történelmi dokumontumokkú válnak... Nemcsak a szakközönsóg, hanom a laikusok számúra Ís hasznos és élrezetes olvasmány ...«
Az UJ VILAO írja:
». ..minden fejezetébon &z a széles látókörü^atíiinlólot, céltudatos, épitószándék jellemzi, amit a szerző cikkeinek olvasói is jól ismernek... A hibák megmutatásánál is mindenkor javító szándékkal ceolokszik ,.
A KÖZÉPEURÓPAI LLOYD írja: »A kítünŐ szerző cikkei mindenkor alapos felkészültséget árulnak el...«
A KÖZGAZDASÁGI TUDÓSÍTÓ
Írja:
»A vidéki hitelélet egyik legjobb ismorŐje és legtapasztaltabb vezető egyénisége... a közíró éles Ítélőképességével és a bankemboi* tárgyilagosságával állítja a nyilvánosság fónykóvójébo... busz esztendő gazdasági osoményeit... Nincs olyan , gazdasági élot-viszonylat, amelyben\' a Nagykanizsai Takarék-kitűnő igazgatójának no lenne lónyegos, rigyo-lemroméltó mondanivalóján ., ¦/
Az ÚJSÁG irja:
»Az ismert közgazdasági iró... most megjelent könyve nagy szolgálatot tett a közgazdasági szakim-dalomnak ... Egyik legnagyobb értéke Kelemen Forenc könyvének, hogy a vidéki hitelszervezőt fontos Szerepét gazdasági életünkben olyan fölkészült seggel mutatja be, hogy 3 munkából a magyar gazdasági ólot e számoltovó tényezőinek valódi rendeltetését mindenki inegiamprlu^tU
A MAGYAR TŐZSDE irja:
»A közgazdasági azokirodalom értékes munkával szaporodott. ... A
Hofherr-Schrantz gépek, Éliíi petróleum
ÜNGKK-ÜLLMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell Ráxf6zők átvehetők. golyóaonapágíali
Saját termésű kllDnS vörös
asztali bor
literankét 1-50 fill.
zád palackban, üvegcaorével kapható
Beleznataáí, Sugar-ut 53.
V943. |anu&rJ8
Z.\\í_Af KQZLóNVi
k táblán tegiaptél vette kezdetét m aj törvénykezési év
A pócsi klr. ítélőtábla tanácsainak uj beosztása
kitűnő szakmunka.. érdekés és" tanulságot
Az ELLENŐR Írja:
>A Nagykanizsai Takarék kitűnő igazgatójának érdeme, hogy n korszakot, amikor a vidéki pena intésetek súlyos harcokat vivtok, plasztikusan, minden elfogultságtól, szakmai túlzástól mentesen, a gvakor-luti ember valóságéi-zekével\' vetíti elénk Bank és föld c. könyvében .,, Kelemen Ferenc nem szeretettel, hanem ítélt rajongással megírt könyvét ... ajánljuk figyel méh:* mindazoknak, akik komolyan én tárgyilagosan kivannak foglalkozni a vidéki hitelélet elmélyedést igénylő problémáival."
A TÖKE Írja:
»A Nagykanizsai Takarék kitűnő tií. országszorto \'elismert kéixisségü igazgatója, aki a magyar gazdasági szakirodalom egyik leghivatottabb tollú munkása ... szomMtotóon és eredeti gondolatokban bovolkedóen imnertoti a magvai hitelszervezőt, elsősorban a vidéki hitelélet legaktuálisabb és logégojóhlt problémáit... A szerző nőin egyoldalú, a riliWot csak az Íróasztal mellől szomleló\' doktrinor, hanoin olt tartja a ko^ét a hitelszervezőt pulzusán, tüzetesen iRinori-annak helyzotét és minden egyes megnyilvánulását. Hozzászólása nemcsak a gyakorlati szakember pontos diagnózisa, hrinom egyúttal a megelőzés ogyetlen koroszt ül viho tó módját in inogjolöli... Az értékállandóság bizonyítja Kólómon Ferenc szempontjainak nagyvonalúságát és a jeles szakíró hiva-totteúgát szegényes gaádaségi irodalmunk 61vonalán,« •
Folytathatnánk a szemelvényeket, de ennyi eléé annak megállapításához, hogy a nagykanizsai szerzőnek Nagykanizsán megjelent könyvét nemcsak a lokálpatrióta büszkeségünk avatta a magyar közgazdasági irodalom eseményévé. Kelemen Ferenc szavai nemcsak Nagykanizsán érdemesek a visszhangra, hanem hitelük, súlyuk, értékük van országos viszonylatban Is.
Részvéaybejclentésl kötelezettség
A Magyar Vidéki Sajtótudósitó jelenti Budapostról, hogy""*\' 700/ 1042. M. E. bz. rendelet szerint » részvénytulajdonos, akjnok a budapesti tőzsdén jegyzett valamolv részvényből 200.000\'pengő árfolyamértéket meghaladó monnyisőgo van, köteles reszvénvét bejelenteni. Ha az érték a 200.000 pengőt áríolyam-emolkedés folytán az év végón haladta meg, a bejelentést január !11-ig koll a Pénzintézeti Központhoz benyújtani, még pedig kőt példányban a PK által megállapított űrlapokon. A mór bejelentett részvénymennyiségben 1942 decomlwr 31-ig beállott változásokat január 01-ig szintén be koll jelenteni. Miután ájt utolsó időben tőbb részvénynél órfolyaniomol-kedés állott elő, a TÉBE felhivja az értékpapír-tulajdonosok figyolruét a bejelentési kőtelezőttségro, amelynek elmulasztása büntetendő. A pénzintézetek á náluk lotétben levő papitok boj elöntését nem foganatosíthatják, mert a bejelentés a tulajdonos kötelezettség* s mert az illoté értékpapír tulajdonosnak esetleg másutt ís vannak címletei, melyekről a bank nem tud.
A pécsi kir. Ítélőtáblán a tegnap, január 17-én, tartott teljes üléssel vette kezdetét ai uj törvénykezési év. A tanácsok beosztása a következőkép törlént:
A büntetőügyeket két tanács, a polgáriügyeket\'hároin tanács tárgyalja. Az l. siámu polgári tanács Lutz Miklós dr. tanácsvcietői Joggal felruházod! táblabíró vezetésével működik; tagjai pedigKonci Jenő dr. és DŐry Dénes dr. ítélőtáblai bírák. Tárgyalási napjai sierda és csötürtök. A II. számú polgári tanács Cioboly Gyula dr. tanácselnökből és dr. Prigly Jenő, valamint Krassóy Béla dr. táblo-birókból tevődik össte. A III. pol-
gári tanácsnak Bögös Lajos tanácselnök at elnöke, inig a mellé beosztott bírák Páva István dr. és vitéz Arató Jenő. Pénteken és szombaton tárgyal.
Az első büntetőtanácsot Ifjú Lajos tanácselnök veieli. A tanács tagjai Varga Károly dr. és Ábrányi Alajos dr. táblabírák. A II. si. büntető s egyszersmind a fiatalkorúak tanácsa Boda Géra tanácselnök vezetésével működő és Meszlényi Károly dr., valamint Boross István dr. táblabirókból álló tanács. Az I. számú büntetőtanács hétfőn és kedden, a II számú pedig csütörtökön tárgyal-
síéval az összes balatonkőrnyéki jegyzőkhöz, hogy hassanak oeli, hogy a községek, anyagi erejükhöz mérteh támogatásban résie-sitsék a Muzeumot. Mint értesülünk, a körlevelet a községek túlnyomó része megértéssel fogadta és már be is küldte hozzájárulását.
A bonvédek köszönete a nagykanizsai polgárisa leányoknak
Ismeretes, hogy a kanizsai intézetek és iskolák részéről, különösön « nagykanizsai Zrínyi Ilona polgári leányiskola növondékei keresik, fol gyakran hós honvódoinkot, hogy az otthon melegségét varázsolják eléjük és honleány-szivük tisztelőiét küldjék a mi vítéz katonáinknak. Kedves zalai hőseink oly örömmel fogadják ezekül akis revolezölajiokat, különösön a kedves szeretot-ajánaókokat. Válaszul egyre-másra küldik köszönő soraikul a bájos leánykáknak. Köszönő sorokat küldött Illyés Lajos szkv. (Tp. 258/28) Takács Klárika 111. oszt. növendéknek a karácsonyfa alól küldött szorolotcso-magért. Hajas János honv. több honvéd aláírásával Szokol Terézko II/c. oszt. tanulónak. Jakat.fi Ferenc tíz. Zájer ltózsíka II/e, oszt. tanulónak. Csóti Viktor karp. ti«. azt irja Balassa Erzsikének, .hogy a küldött szórnietcsomag eszébe juttatta saját édesanyját. Ilornung .Tá-nos honv. jelzi Sáfrán Évikének, hogy a küldött csomagot éppen karácsony szentestén kapta meg. Tóth Béla orm. azt irja Balassa Krzsike éa PAlfalvi Magdusnak, hogy amíg mi élünk, addig nyugodtan leliotnek odahaza ... Ssiklay József honv.
líezöófi Ilonkának azt írja, hogy nem tud eléggé hálás lenni a küldött csomagért. Darabos Sándor honX_^Vucsiik Annának azt írja, hogy a karácsonyfa alatt hálával gondollak a csomag küldőjére. Csóti Viktor tis. 0 rőf Marikának azt irja, hogy határtalan volt örömük, mikor a csomagokat kiosztották nekik a fronton. Potruka Lőrinc honv. köszönetet mond Mátyás Huskának és Isten áldását kívánja a kis pol-gárista honleányokra. Szűke Béla honv. azt irja Durgó Ilonkának, hogy elképzelhetetlenül nagy volt az örömük, amikor a karácsonyfa alatt ott sorakozott a kanizsai j>oI-gáriata loánykák sok szerotot-cso-mugja. Baranyai Márton honvéd hosszú levolet irt Kövosí Marikának ós meghatva köszöni meg a küldeményt. A levelezőlapok és lovolek sokasága érkezeti a leánykákhoz, akikot a nyilvánosság előtt is megkell dicsérnünk magyar honleányi szivükéri, hogv olyan sok örömöt szoroztok a mi drága zalai katonáinknak. A jó Isten is megfogja Őket áldani ezért. A sok kis Zrínyi Ilonát, f& sok kis Dobó Katicái a kanizsai polgári leányiskolából ...
A nyár folyamán megnyílnak a Balatoni Múzeum művészettörténeti osztályai is
A Balatoni Múzeum megnyitására irányuló munkálatok elhatározó jelentőségű állomáshoí<-iu-tottak. Azoknak a termeknek berendezését ugyanis, melyekhez a bútorzat ínég az elmúlt év folyamán megérkezett, dr. Dornay-Dornuy Béla igazgató fővárosi és vidéki múzeumi szakemberek közreműködésével e hó folyamán megkezdi. A Közgyűjtemények Orsiáfos Felügyelésége kilátásba helyeite, hogy ha előre nem látható akadályok kőibe nem jönnek, a nyár folyamán a nagyközönség részére a Múzeum művé-
szettörténeti osztályai is megnyílnak.
A Balatoni Múzeum igazgatója az elmúlt Ősz folyamán körlevélben fordult a balatonmenti községek jegyzőségeihez elyan irányú támogatásért, mely esekben a nehéz időkben lehetővé tenné a múzeumi tudományos munkának folytatását. „A Balatoni Múzeum hivatalos támogatása csak arra elég, — mondta a körlevél — hogy a gyűjtemény fenntartható légyen, de már kiadványok, múzeumi füzetek kiadására nem kerülhet sor". Ezért fordult kérő
DRAMLGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villámot kérdésben délelőtt 8-tól délután 18 óráig.
Caengery-ut 51, telefoni 294.
Ahogy a humorista látja:
Nyersanyaghiány az irodalom tükrében
in.
Tü*clflanyagUUuy éa pétaeyagek egykor
Hogy tüzelő gondok máékor is voltak, arra egész aor feljegyzést találunk. Amig Kisfaludy Sénévr
igtf \'kezdi n .(hobámot\':
í\'lj mellém a kandaléhoz, fel vau szítva melege
addig a másik Sándor, Petőfi már rátapint az örök téli gondra, amikor a. \'téli esték-ben ig-y dalol: Most minden kis guuyhú ügy
lűndéniiíluu. Ha van honnan rakni kandallóra a fát.
E* ha élne. gyönyörű költeménye, a Szeptember végéif- is alighanem wásként hangzana. Talán mlahogy iff.\'/-
Még nyílnak a rölgybon a kerti
virágok,
Még zöldéi a nyárfa az ablak előtt,
Dö látod\' amottan a téli világot Jaj, honnan szerzünk bú tüzolőt?
Valúszinüicg kénytelen lenne kitermelni a nyárfát az ablak előtt.
Micsoda remek világ lehetett, amikor azt dalolták, hogy:
BrdŐ mellett nom jó lakní, Mert sok fát kell hasogatni. . Botzeg szívesen rágnánk ma tizenhárom ölet, meg egy felet, fia engedély/ adna az e.rdóhivatal. Szívesen vállalnánk felapritásra minden olyan: fát, amely kidőlt mandulástól, E* micsoda emésztő tiixifahiány tehetett Baráti Szabó Dávid idejében, hogy egy ledőlt diófához egész ódát zengett. (\'Oda egy ledőlt diófához*.) , Szegén// Dávid csúnyán állhatott , tüzelőanyag dolgában s aligha szerepelt azok között, akik ellen tvtzoll igényién, halmozásra való törekvés , már akkor is volt. Névtelen szerző dalolja (az ilyenek szeretnek Ao-¦mályban maradni): Erdő, ordö beh magas vagy, Kincsem, rózsám bon messx* vagy, Ha az erdőt kivághatnám iY.
Hát cz már egy kicsit sok. Melyik cég merne manapság ilyen tételt \\ bevezetni a vásárlási könyvecskébet
Hogy a pótanyag sokszor kitűnően beválik, arra számos bizonyíték van a fiítés terén. Osokonai Vitéz Mihály nagy híve tv)\'/ a pótanyagnak:
Itt van a Kosos december,
Bor van-ÓV t
ÜOrt igyák ma minden ember,
Evőé! .!:
Csak Te tartod
Frias moleglttii
A gyomrot,
Bort igyék ma minden ember, Bort, bort, bort!
Nem uj dolog a feketepiac sem. Egész határozottan pítzkös fekete üzletet leplez az iémert népdal:. Meg ue mondja komámasszony az unuunak,
Hogy eladtam a zabomat a zsidónak, Ha kérdi, azt mondja kond; Egy szemet se látott kend.
Ebben már nemcsak tiltott *ug-üzlet yan, de hamis tawUjZásra való rábírás miatt is vádat lehet emelni.
LISS JÓZ8EF.
* kéromfcodékst l«t*>n
K02LQN»
NAPIREND :
*jjsli gyógyszertári ügyelet: Ma Őrangyal fyógyszartár Deák-tér 10.
Kiskanizsán an ottani gyógyszer-tirálkwda igyelet** .^«lKúlur»t tart.
Kaaiifi Január IS í lói fő. Hóm. kat. Piroska fi - Proteefáas Piroska. - Izr. Seb. 12.
A QOZF0BD0 nyitva van raggel 0 éritől a*te 6 óráit. (Hétfő, szerda, péntek délután és kedden egész nap nőknek.) Telefon: 660.
— (A harctéren küzdő zalai honvédek hozzátartozóit) állandó segélyeiő Helyt Bizottsága értesíti mindazon kanizsai vállalatokat, kereskedőket és áldozatkész magyar testvéreket, akik havonkénti, rendsseres hozzájárulásra köteleitek magukat a haratéren küeslŐ zalai honvédek hozzátartoiótt segíteni — hogy a januári hozsájá-í-uU\'bl nem siedik be, stivesked-jenek tehát oit a FŐméttóiápu Asszony akciója javára befizetni. Természetesen a FŐméltóságu Assiony akciójának lebonyolítása után ai Állandó Helyt Scgitő Bi-lottsága tovább folytatja havi gyűjtését és segttőmunkáját a lalai honvédek családjainak megsegité-sére.
— (Ismét szabadok a járás utjai) Annak a nagytömegű hónak di eltakarítása,\'amely az elmúlt heten lepte el áz utakat, befejeződött. Motorosekéket küldtek ki ai utak szabaddá tételére, amelyek hamar felszabadították az utakat a nagy hőtőmegektŐl. tízzel az egéss nagykanizsai járás területén ísmét megindult mindennemű közlekedés.
— <Vé|tIeeesÍté*> A földmüvelésügyi miniszter Szigetvári Imre csáktornyai m. kír- gazdasági segédfelügyetőt állásában véglegesítette.
— (Rendőrt őrizet) A zalaeger-ssegi rendőrség Szekér Péter 30 éves salomvári származású zalaegerszegi napszámost internálta, asonkivü! örökre kitiltotta a város területéről. Szekér ugyanis munkakerülő életmódot folytatott, garázda magaviseletet tanúsított, miáltal a közrendet veszélyeitette.
— (Sportolás a Balatonon) A Balaton ae elmúlt napokban erősen befagyott, upy, hogy atkömas a sportolásra. A sportkedvelők már nagy számban cl is lepték, hogy hódoljanak a téli sportoknak.
— (Vásári tilalmak Zalamegyében) Hasitottkörmü állatok felhajtása tílos Szetitbékkálta, Tapolca, Zánka, Badacsonytomaj, Ka-polcs. Káptalantóti, Kővágóőrs, Kőveskál, Lesencetomaj, Csab-rendek, Zalagyömrő községek vasáraira. — A sertésfelhajtás tilos Csesitrefl, Lenti, Nemesnép, Re-dics, Résznek, Sientgyörgyvölgy, Zalabaksa, Bánoksientgyörgy, Becsehely. Tornyis lentmiklós. Nova, Páka, ZalalÖvŐ, Zalaszentiván, Al-sólendva, Bagonya. Belatinc, Cserföld, Lendvavásarhely, Csáktornya, Csáktornya külterület, Dráva-vásárhely, Muraszerdahely községek, valmint Zalaegerszeg varos vásáraira.
(Folytatáa ss 1 oldatról) ütegek elénk zavaró tüzet zudi-r tottak az előretolt német-olasz átlásrendszerre, ahonnan az angolokat még január 15-én elűzték: Az angolok nem vették észre, hogy ezeket az előretolt állásokat ismét idejében kiürítették.
Január 16-án a hajnali órákban |>orgÓtüzzé fokozódott az angolok zavaró tüze. Virradatkor az angol páncélos hadosztályok, amelyek mögött közvetlenül nagy gyalogos kötelékek baladtak, támadásra indultak. Amikor észrevették, hogy Romíné) haderői megint áttértek a mozgó hadviselésre, as angol páncélos alakulatok meggyorsítottak előrehaladásukat, mivel abban a hitl>en voltak, hogy most támadó ütközetre indiilhatuuK. Itt megint késerfi csalódás érte őket. Közvetlenül " kiürített állások mögött az angol páncélos alakulatok ügyesen elhelyezett aknamezőre korüllek. Itt szenvedték főleg a könnyű páncélosok éa páti-célún felderítő harckocsik oImó érzékeny veszteségeiket.
Kevesaol ulóbh Montgomery kötalé-kelaek. amelyek szélei arovonston nyotaultnk előre. taeleg foiradttiUaban volt rásaflk a teagsly nobezlOzáraégá-nek a)»gae«mlaltő IíIkSMI áz Rommal tábomaav Jálálcáaolt állásokból tflzelA pániéllórá fegyverei resztről.
A náoiet-olsiz pánséloi hadiáréi; az •geax arovonaloD visszaverte az díszei angol támudáiokat. Ar. tllaxnég naey vaaateaógokel neavedett mind emberben, mind hadianyagban.
A 8. angol hadsereg január 16 án M harokoeslf vssztatt. .
Ae első órákban a főparancsnok káD-ftalea volt ilkerteltn tesíEokkel Járó támadásait beszüntetni ie ujabb erőket rendeJnl u támadás \'színhelyére.
Meglepetések a sakkverseny első fordulóján
A sakkverseny első fordulóján érdekes találkozások voltak a versenyzők közt. Pintér és Boán kerültek egymással szembe és Baán, u két óv
előtti bajnok vereséget szenvedett
Pintértől. Meglepetésnek számit László veresége is Vékásy ollón, K.. Nagy győzött Audrajek, Tóth ix:dig Ködbuuui ellen, míg ;i üzo-kulja- - Sánta éa u Németh Szendró jiitsznm függőben maradi.
Vnuártiop, január 24-én Boán -Szekuljo, Tóth—K. Nagy, Lássló
Sánta, Pintér—Ködbaum, Szendró
¦Vékásy, Andrajok--Némoth játszmák kerülnek aorra. **~y
Az idei sskkvorseny — bár zok •ró* versenyző hiányzik — árdeket-n«k a* változatosnak igérkeeik.
1943. január 18
KÖZGAZDASÁG
SSrgőssen kössék meg a gazdák a szerződéseket az ipari növénytermelésre
Az ipari növények kötelező termesztéséről szóló* kormány rendelet különféle kedvezményeket, mint kót-csÖnvétőmag| termelési előleg, műtrágya, wtb. biztosit azoknak n gazdáknak, akik\'tormalósi szerződéss::1! termelik jíz ipari növényokot. Ennek ellonére sok gazda még nem kötött tormolési szorzodést és fzált;il kockáztatja kzt, hogy u kpdvoztnónyek-től elesik.
A földművelésügyi kormány nyomatékosan felhívja a gazdák figyelmét arra, hogy a gazdák által votó-magigénylésr\'e vonatkozóan szoptom
bérben tott kötelező bejelentés csupán a földművelésügyi Kormány tájékoztatására szolgáit, hogy moly v
dékekon milyen és milyen mennyiségű ipari növény votómngra bsz szükség, hogv igy kellő időben In-hejsen a vetőmagot vidéki raktárakban elhelyezni ás ezáltal a vetőmagok idejebén történő szétosztását biztositani. A gazdák által tott be-
jelentés tehát a .szerződéskötést nem pótolja. Azok a gazdák, akik termelési szerződést nem kötnek, kölcsön-votőmágra nem tarthatnak igényt, hanem nz ipari növények vetőmagját
maguknak kell a Fitturától magva? aárolniok,
A földművelésügyi miniszter a közellátásügyi miniszterről egyetér-lóleg a gazdaközönség tudomására hozza, hogy a folyó óvi ipari (olajos, roston, cukorrépa, dohányt növények kötelező termelésére kiadott rendelkezéseket a folyó évi torménybosznl-gállatásra vonatkozóan\'rövidoson kiadandó rendelet nem változtatja inog.
A gazdaközönseg tohát mielőbb
kössön az ipari novényekro\'ienn.*-lési Bzorzédéeeket. A tormolési szerződés alapján tortuolt és hoszolgál-- látott.ipari növén.yokot-nz általános l>oszo|Raltalási kölolozoltségba !>•
fogják Bzámitani.
Alulírottak mélységes fájdalommal tudatják, hogy drága jó édesanyjuk, anyósuk, nagyanyjuk, dédanya, illetve rokonuk
özv. Dukász Dávidné
szDI. Deutsch Regina „
áldásos életének 81-Ík évében - rövid szenvedés után folyó hó 17-én csendesen elhunyt. • .
Drága halottunkat folyó hó 19-én, kedden délután 3 órakor kisérjük utolsó útjára az izr. temető halottasházából.
#
Gyermekei i Hümáyer Zalgmoadaó sitii. Dukáta Ilona \\MontevJdcó), Dukau Mór, Dakiu UJos, Dakiax Por«nc. Menyei i Dukát* Riómé szül. EcktUln Honn, Dukáax UJmdÓ sztll. PolitKtr Il»n*, Onkáix fa-rencnó azUI. Deutach MM*. Unokái: lltlm*yrr Bdo (Monlevideó), HU mÓyer Mlklót. Dukáu Tikár, GySrgy, Kata, Ltutó, Eaitv, Éva. Dédunokája: Htluiáyor J&aoaka.
Ml újság a Budapesti Élelmi-szernagy vásárteles>eii ?
A Magyar Vidéki Sajtétudósitó fővárosi jeljiiléaa szerint január 8-tól 14-ig az élő- éa vágott baromfi-piacon az árak változatlanok. -, A tojáspiacon 11 hatóságilag niogálU-pitotl legmagasabb árak voltak érvényben. - A zöldség- és főzelékfélék piacén » kalaráh ára 10, a 1». velős karfiol ára 20, a tiaztitoít karfiol ára pedig 40 fillérrel emelkedett kg.-ként. ..... A gyümölcspiacon & sárgabéiü narancs ára 20, a külföldi gesztenye ára pedig 30 fillérrel emelkedett kg.-ként.
APRÓHIRDETÉSEK
ÁLLÁS
BalárénSt normal felveuck. Kaxlaciy. ntca 31.. laidulnt % N
Kfimlvas it csereptz hásmeilcmcV alinlkozlk. Deák-tér 11, 8S
fiápá«x-ho*á*« mattért áprilti l-l belípíBro k«rei: Pfdsuiital kárgudiiir. u. p. IharoibBrény. Ml
KSnrva\'áahaH járíaa ttutvtialíit vagv lliitvlzetőnőt karai katykatl Iparvaltilit. AJInlitot .Admlnliiüádó" Jeligére a kiadó hivatalba, 142
ADÁS-VÉTEL
Hasznait Irénépml «eaaak. Szabó Antal aportflilete. S4
Jéhafban tevő futóaxin eladó. — EötTöi-ler 22. . * 112
Conierv lojáa kapható Klrály-utaa
32. alstl, udvarban, naponta .toldott 14)
KÜLÖNFÉLE
Pánsas lársat keresek 8—10 eiei pengővel lól|övedelmezfl Uietnem bflvlti-aehéz, .Vtdókl" Jellgtie, Leveleket a kiadóhivatal tovAbblt. 112
Három aiemctyre izóló l|wl]a>zry*t talállak. Igazolt tulajdonol* ítvfllittl Mll-holfer Jakabnál, PetÓII ut (8, 143
Nitgylianlzsa megyei várok polgármesterétől.
1330/1043.
Tárty: Az 1*23, evrnlyambell átll-tiikötelesek Osazeirása.
Hirdetmény.
felhívom ae 1923. ívben azUlelett illl-UikÓtelei Illákat, hogy 1 évi Január hó 20. éa február hó 20. bázti Időben naponta délelőtt 11 Órától 13 óráig Őtaie-iritnk végett jelentkezzenek a városi siti-láaineiterl hivatalban (Városház, földszint, 33. szoba, rágl adóhivatali helyiaég).
A azemélyesen Jclentkezók boiaák ma-gukWal iiDIetésI anyakönyvi kivonatukat, iiármatást Igazoló okmányokat, Itkolil\' bizonyítványt, Ipari vigy egyéb azakke> teltséget Igazoló okliatout.
Az Ideiglenesen máa kdilgazgatáit területen tartózkodók Írásban jelentkezhetnek. A beadvány hozzám clmzendfl. ahhnz a lent (elsorolt okmányokat mtUókelnl kell. A felentkezók beadványukban okvetlen letolják meg pontos lakcímüket
A Jelentkezet elmulaazUiát a tdiveny szigorúm bünteti.
Nagykanizsa. 1S43. junuái 11
ioi Polgármester.
ZALttl kAzlöiiv
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „KBioaiÚaiágl R.T. Hanykanh fclelóa kiadó: Zalai Karoly. Nyomatott i a „Kliflatáuáil R. T. Hagyk»n n
•yaMdáJáan KaQykanlnen (Nvomdááit Isiid. Zalai saraid
Hm:
UHfc*^:\' ......| 83. évi., 14. «¦ \' Nagykanizsa, 194». jsnuér 19. kedd ára 12 f||Ur.
ZALAI KÖZLÖNY
BMrkra,.;flfí|t 6» kladihlvetal: Mim 5 .,«„, •mjUjiHMcl é«i kladólilvalaU lelolon\' 78 a Megjolunlk mind™ hélköínap délulan
POLITIKAI N A P I L A
FelelSs szerkesztő: Barbarlts Lajos
Hlfltlietécl írn: egy Mimiim Q pesga 20 ttiltr
"CTMMto: Mikita-p fa in... KáThíSS ao S„.
Kijózanító helyzetkép.
A nyugati Bzövotségosek éazuk-afrikai vállalkozását párnapon bot ül nyomon kövotó szovjot télioffonziva megindulása óta két hónap múlt el, A modern háború harci csolekmé-nvejnek .gyorsaságát tekintve oz az időHoK éflpon olegondö ahhoz, hogy a tengely éllenftgeinek olgondolu-sai valamilyen formában kőzolod-t«k volna aVlíojlés fonj. Ennok o|lo-nére néfnot részen, határozottan mogallapitják, hogyha gondosan oló-készitott és mogfelolÓ időben elo-gendd orőt összpontosító ellnnségoa vállalkozás még* most som tenomtott olyan holynotet, amelyet pontosan át lehetne tekinteni. "A bolsoviata haderőtől megindított támadás ugyanis még ma is ide-oda hullámzó arcvonalban jut legjobban ki fője-zésro, Tunéziában podíg móg nem került sor döntő harcokra, tehát a két fél eróviszonyáró), taktikai módszereiről éa stratégiai céljairól nőin alkothatunk magunknak tiszta képel. A keleti arcvonal kömény halraj ellenéit) német részen megelégedéssel kísérik a fejleményeket, mert h hatalmas orők bedobásával megindított orosz támadást sikerült mindenütt föltart óz tat ni, Ugy hogy a bolsevista hadvezetőség sehol nem tudta olórni stratégiai célkitűzését. Hasonló hangon om lekésnek meg Boriinben á tunéziai harcokról, ahol a küzdelem olaó fordulója szcmmcl-.láthatólag a német—olnsz egységek javára dóit ol. A lengolycaapatok nemcsak fontos tunéziai poziciókat foglaltak ol és orősilottok meg, liánom a térnyerésre irányuló angolszász mozdulatokat is érzékonyen zavarták, sót feltartóztatták. A német védolom Keletén és Bszakafri-kában jelentéé eredményeket ért el, amely, nem utolsó sorban abban nyilvánul meg, hogy az elloiiRÓgos \'hadműveleti torvek eredeti formájukban nem valósulhattak meg, sót olyan általános helyzetet teremtett, smelVre az ollonsóg egyáltalán nem számított.
A kedvozótlon tényállással kapcsolatos ollenség03 reakció különösön an egyre gyakrabban fol-folcson-dülő kritikákban és olégedotlonségről beszélő fejtegetésekben int kifojo-zésro. Ez is- érdekes jolo, hogvan itélilt mog ft\'szövotségosok az általános helyzetet és a jolonlogi tények mennyire távol állnak a nagy koncentrikus támadáshoz fűzött várakozásoktól. 1. Északafrika
Ami Északafrikát illeti, il|otékos angol lapok lépjesetlon hangon fojo-zik ki «z ottani harci cselekmények eredménytelenség koltétto esalődasu-kat. A >>Times« töblxik között ogé-szen józanul megállapítja, hogy Tunézia meghóditasárol ós a nyugati szÖTOtöcgcsok ilyenirányú olő-nyomulásáról egyenlőre nző som lobot. Az a tény, hogy Tunéziában egyáltalán nem\' sikorűlt előbbre jutni, sót az angolszász haderőnek sorozatos voiwógejcot knllott olköny-velniri, Angliában* óa Amerikában kellemetlen hangulatot teremtett. Az eredőt i elgondolásokat és a iolenlpgi ténválláat illetőleg « "Daily Ho-raltw minden körteié* nélkül megállapítja, hogy az angol -amerikai hadvezetőség bizoiiv nem érte ol célját. Az eszakaíríkai nagy tárna-
A leningrádi arcvonalra is kiterjedlek a szovjet támadó erőfeszítései
Dél-Tunéziában szakadár francia csapatokat vertek vissza a tengely erfll
Amsterdam, január 10 A Német Tárirati Iroda jolentéso —"1 Horo Belisha volt angol
szerint Horo Belisha rolt hadügyminiszter ogyik cikkében a Francia-Észak-Afrika olloni angol-amorikoí támadással foglalkozik. A volt angol hadügyminiszter szerint Észak-Afrikában újra a német légi-erŐnok jutott o döntő szerep. A nó-motok éa a japánok a háborúban zuhanó haicí repülőgépeikkel arattak legnagyobb győzelmeiket. Nagy tétedén lonno azt hinni, hogy a zuhanóbombázó repülőgópek olavul-tak, .inert a tongolyosapatok Észak-Afrikában is a zuhanóbombázók segítségével aratták sikereikot. A ué-
A
A linnvédTOzórkai számú jelontéso közli:
A ÜR. hadijolontéeben említett 1h> törési helyekot az ellenség emberi éa anvagf\'erejének kímélotlnn bove-téeévo] igyekezik kitágítani. Csapa
mot csapatok csak azért tudták mog\' szállni Tuniszt, mórt sok szállító--, repülőgéppel ia rendelkeztek. Sztálin csalódott, amikor azt hitte, hogy Afrikában »mdso-dik arvonah létesül. Az angol-amorikai csapatoknak Tunisz éa líizorta olÓtt mog kellett állniuk, mert kovós repülőgép állt rendelkezésükre a szövetséges csa-patok szállitáaára. A Bzóvotsógos ói-tÓernvóaökot is elógtolonül kopoztók ki. Végül nem volt kiológitó az egvüttmüködós a szövetséges szárazföldi csapatok és a haditengerészot kőzött - fojozi be cíkkót Horo Belisha volt angol hadügyminiaztor.
10. szánu-ilíeiryar healHelen\'éi
főnökénol; 80. | taínk 11 számszerű túlerővel szemben hősiesen küzdőnek. ítészbon mozgó harcmodorunkkal súlyos vesztosógot okoztunk az ellenségnek. Saját veszteségeink szintén súlyosak. A harcok még tartanak.
Egy ltinai tábornok 40 ezer emberével megadta magát a japánoknak
.Tokió, jaijuár 10
A Stetani,-iroda jolentéee szerint egy kinaj tábornok teljes hadseregével, 40 ezer emberrel cgyüH-. megad t* magát n japánoknak. Kiiolon-totto, hogy ogyütt akar működni
N agy-Kelet- A zsl
•folépitésőbon:
Haiigaiilyozta, hogy \'elhatározáséra a kínai nemzeti kormány részéről az angolszász hatalmaknak küldött hadüzenet volt döntő hatással. A kitiai tábornok hadserege Bháktung^ hegyvidékén harcolt.
A Berlin oltani Ugttámadá* áldozatainak máma
Berlin, jaiuiár 10 A Német Távirati Iroda jelentése
szerint a német birodalmi főváros elleni vasárnap éjszakai angol légitámadás kóvotKOztébon a halálos áldozatok száma 82-re emelkedett. A halottak kőzött 50 hadifogoly volt.
Angot kikötővárost tdmadmtt a német Ugtetd fá eredménnyel
Berlin, január 10 A Német Távirati .Iroda értesüléso szorint német harci ropülógépok kö-tolókei hétfőn az esti órákban rövid, mogfiommiBÍtó támadást intéztek 8 Lift Ma.no ho-caa tor na angol partján fekvő ogyik kikötőváros ollón, ííár heves volt az ol hárítás, a nómot\'harci ropülőgópokiiok mégis sikorűlt — mogiigyoit jó orodmóny-
nvol — ledobniuk robbanó- és gyuj-tőbombáikat és minden veszteség nólkül visszatérni támaszpontjaikra. Tmntexl harctér
Berlin, január 19 A tunéziai harcokról jelentik: A tunéziai arcvonalon sz időjárás kissé javult éa igv újra megélénkült a felderítő tovékonysóg. Nagypbb harcokra azonban nem sor,
Dél-Tunéziában tüzérségi olókeszitée után kisebb létszámú francia szakadár csapatokat volettek harcba, de ozok a csapatok két órai ütközet után súlyos és véres vonz tőségek kel visszavonultak kiinduló állásaikba.
A déli órákban gyors harci ropülógépok megtámadták Bono kikötőiét 66 telitalálatokkal fölgyújtottak három koroskedoluii gőzöst Ifi ezer tonnatartalommal, Ezonkivül több találatot értök ol a kikötóberende-zésekben is. Kót ideiglenes" ráktár. smolvben az angol hsdseregnok szánl ollátási anyagok voltak \' felhalmozva., kigviilladt, Qyore námot harci ropülógépok egy második ft-madó hulláma móg fokosta-a pusz-titáat éa visszatérőben fedélzeti fegv\' véreivel támadott ogy csapattábort.
Nag\\- Bikort aratott egy vadászbombázó repülőszázad, amely--*-a* megszálló csapatok utánpótlása o|len intézett támadás alkalmával két to-hertonatot pusztított ol a mozdony-nyal ogvütt. Ugyanozon kötelék az arcvonal kőzetében a levogőbo röpített ogy nagy üzemanyagraktárt ós egv lőszerraktárt.
"Hétfőre virradó éjszaka egy bombázó repülőgépszázad Hougio kikötője olótt mogtámadott egyangol-amorikai hajókaravánt ós telitalálattal olsüllyosztett ¦ két koreskodelmi liaiót 10 ezer toimatartalommal. Egy harmadik 10 ozor tonnás gŐ-
dés célja ugyanis kétségtelenül az volt, hogy a tengőivcsapntokát kiűzzék a Földközi Tongor molléké-ról, még pedig arra az időpontra, amikor a szovjot télioffenziva tá-madótondüloto tetőpontra hág. Az eredeti tervekkel homlokegyenest ol-lonkozŐ holyzet Angliában és az Egyesült Államokban nem kis nyugtalanságra ad okot. 2. A keleti arcvonal
A koloti front fojloményoit il|o-tólog is bizonyos kijózanodást fi-gyolhotünk mog ottenaégcs kernk-b\'on. Tény, hogy a szovjot téli támadásától lényogwon más orod-ményt vártak, mint az oddígi\' fojlo-mónyek. Az angol kommontárok mindenütt kjfojezósro juttatják, hogy a német badorő dorokasári vé-dokozik és most mái" a Don ko-zópaŐ szakaszán megindított orosz támadást megállásra kónyszerítétte. A koleti arvonal éltalános Iwlyzoté-nek nemzetközi mogitélésélio érdekesen világit bolo egy török rádió-ieloutés, amely Mzorínl a szovjet hadvezetőség térnyoréso- kizárólag a német stratégiai operációk körot-
kezménvo. Ha a németek bizonyos torülotekot kiürítettek, soha nom a szovjet hadsereg nyomasára. tették. Ahol ugyanis a németek tartani akarták állásaikat, a bolaoviBtáknak véres foijol kellett visBzavonulniok. A Don középső Bzakaesa a logtipi-kusahb poldaja, hogy a bolsevista 0|»rációk az* erős nómot ollenál|ás miatt nem fej Imi hot tok tovább.
3. A tengeralsttjlróhábaru
A száfflzföldi operációk kellette angolszász nyugtalanságot csak növő! i a német tongoralattjáróvoBzo-dolom állandó növokodóeo. A log-Lttóbbi atlantiócoáni olsül^vosztó&ok minden bizonnyal mozgósították az angolszász közvélomónj\'t, ugy hogy a »Daily Tolograph« kertelés nélkül megállapítja, hogy a német tj-hajo-voezélv Nagybritannia számára az utóbbi időben rendkívül moguöveko-dott, mert német részen cgj\'ro nagyobb\' számban votik be ozekot az ogysőgnkot, Az sOeservexs sorai szerint a tengeralattjáróvoszély uiub-bitn olyan méreteket öltött, auiolvröj Angliában egyenlőre mogközolitölog sem tudnak fogalmat alkotni. Anglia
el látása a háború kitöróso óta még soha nem szenvedőit oly fokban a tongoralattjáróveszély miatt, mint éppen most. Stark amorikai gono-rális is rámutatott a nómot U-hajó-voszcdolom állandó növokodóséro és kijolontotto,. hogy a jolonlogi védelmi intézkedések nom felolnok mog a kÖTOtoliJiényoknok. Az U-ha--ióhaboru- hatását * annyira bocsüli, hogy véloményo szorint az angolszászok csak 1048-ban losznok olyan holyzetben, hogy a tongolvhatíilmak ollón teljes katonai orojflkkol fellép-hosBonek.\'\' Az angolszász oporáoiok torminu aki tolása a jolonlogi háborús helyzol érdokes megvilágítását adja. Miután az 1912-ben megállapított győzőimi év egész csalódáasorozatot hozott a nvugati ezövotségosok részére. 1943-tól -várják a döntést. Érdekea, hogy ezúttal már az óv elején olhalasztották a gyózetom határpontját. A nyugati szÖTOtsé-gi!öok éve, az igórot osztondojo azonban oddígi tapasztalataink alapján ugyancsak fog néhány moglopolossol szolgálni, mert az osomúnyok folyásában — a tongoly hutáim aknák ís súlyos azavuk losz.
Zajüaj közlöny
a belflgymlnlszter elismerése in köszönete a rendőrségnek
A vidéki főkapitány a bel Qfy miniszter la Iratát parancsban küldte meg a nagykaniisal rendőrkapitányságnak
A belügyminiszteri leirat szószerinti sző-»ege:
Belügyminiszter.
A Zalai Közlöny szerkesztőséit már aokszor foglalkozott azzal a Bzép, eredményes és a mai súlyos időkben nagyon felelősségteljes ás kiváló munkával, amit a m. klr. rendóiség az égisz vonalon végez, fO.eg a különösen exponált nagykanizsai rendőrkapitányság, élén a kilflnő Kovács Nagy Pál rendirfőtanáciossal. A magyar belaöfrontnak nehéz Időben való példás kötclességteljeiitéic éi igazi magyar konszolidációs munkája az, amlba a nemzett sajtó munkásának van talán ciak alkalma behatóan belekJnléit nyerni át azt kellően méltatni. Mart szinte emberféléit! munkát végez a nagykanizsai kapitányság ciOkkent létszámával, erósen megszaporodott ügy- ét munkakörében. Nagykanizsa város nagyon tokát kósióii-hat a in klr, rendőrkapitányságnak a közrend, biztonság, nyugalom lekinletében. Olyan munka folyik a rendőrségen, a ve-zelötól kezdve, a tisztikarnál, végig a de-tektivteslületnél, segédhivatalnál és .a kipróbált őrszemélyzeten — amely nemcsak komoly figyelmet, de Őizlnla megbecsülést is megérdemel. Most legfelsőbb helyen is felfigyellek erra a konszolidációs munkára éa a belügyminiszter a vidéki főkapitányhoz intéztlt leiratában méltatja és elismeri, egyben köszönetét tolmácsolja.
Szám: 9867.912. VI. A háborús állapotok folytán a rendőri azolgálat tulya nemcsak magának a szolgálatnak jelentőségében, hanem az egyes szervekre háruló rendkivüli te Ja-tilményekben ia fokozódik Az a tény, hogy a ni. klr. rendőrség feladatkörét Ily rcndkivUli viszonyok kizött fa hiánytalanul 101(1 be, megnyugtatóan Igazolja, hogy a m. kir. rendőrség tagjai át vannak hatva altot a tudattól, hogy nemzetünk és társadul mi berendezkeaé-sínk sorsdöntő óráit éli, amikor a nemzet minden tagjálcl a maga helyén szükséges Snmeglagadást és önfeláldozásig menő erőkifejtést kivin. Ez a tudat biztos záloga annak, hogy a rendörtég tagjai önös érdeküket félretéve, áldozatot telekkel továbbra It bármely helyzetben eiedményesen fognak megküzdeni a reájuk háruló feladatokkal.
Amidőn ezt őszinte Örömmel és megnyugvással megállapítom, az évforduló alkalmából (elkérem főkapitány urat, hogy a vezetése alatt álló főkapitányság és az alárendelt rendőrtinlósánl szervek leijei tzamélyzetének kiváló munkáién legteljesebb clitmerétemel ét kc-szineiemet nyilvánítani szivetked-fék.
ür ritii Kenstltt-Fitthtr Ftitncs.k.
A nagykanizsai Baross-kerület kívánságai az országos Baross közgyűlésen
zőőiwk egy bomba feltépte at oldev-lát. Egy további kőzopoa nagyságú teherhajó eulyosan megroiujjáTódott. A bombázógépeket vódo német vadászok kát ellenségei repülőgépet lőttek lo. »
Leningrádi arcvonal
<Bud. Ért.) A keleti harctérről Zürichbe érkezett Jelentések mozi már nemcsak a VoronyezBtől kezdődő több mint ezer kilométer arcvonalon említenek harcokat, hanem az északi szakasz -n is, ahol a txovjet a Ladoga-tótól délre nagy erőkkel lámadja a névamenti német allétokat. A liiirsok; központja itt tejnap reggel óta Schlüsselburr. Az itteni támadást Timo-tenko tábornagy veieti, aki friss hadosztályokkal ki akarja kényszeríteni a Néván való átkelést, hogy Leningrád felszabaduljon a hottiu oslrom alól.
Berlin « líbiai helyzetről
Berlin, január 19 (fiud. Tud) A tibial harcokkal kipcao latban a német főávrosban eddig kevés értetülé* áll rendelkezésre. Berlinben egyelőre ctupán annak a kijelentésére szorítkoznak, hogy a harcok változatlan hevességgel folynak tovább. Közelebbi részleteket a harcok lefolyásáról nem közülnek.
Ax egyiptomi mlnlszterelnOk megbetegedett
Tripollzx, Január 19 (Némát Távirati Iroda) Nahát* pata egyiptomi miniszterelnök, kairói híradás txorM Ttegbetegadott. A király hétfőn érdek tn..tt állapota iránt.
A vezérkar ionokénak Intézkedése a szabadságolt katonák visszautazásáról
i szabadságos vonatokon előállott torlódások lerezatáse érdekében a második liadsereg alakulataitól iia-bodságoti lévő honrédegyón viuza-száiiitása január 19-től 2á-ig s«ü-netfcl,
Ezért, akiknek január 17-a után kellene Magyaroroz ágból útba indulnia, azoknak szabadságát 7 (hát) nappal meghosszabbítom.
ha aa intézkedés nam vonatkozik a megszálló csoportokhoz tartozó ás Hzftbadeágün lávŐ honvádegyáriekrs. Es utóbbiak szabadságuk lejártakor alakulataikhoz bavonulni tartósnak.
\'." .\' al m. kir. honvéd.
vemérkar főnöke.
úrAtv^?(m ékszert,
VáSáfOljoa blíBiuiiunnl mn\'Ij tibia
vékásv gyula
fZ. 4ri.Ff.tKtf, tí^-Uv.it Tal, i ft-ST.
.4.1!.*, t»UMIjr4(l0k olDÓMu UMtUfl*.
AHÁNYAT ligiHigitabtj uj>| itbta THitk, *,cy k*t**ttiam.
Az Országos Baross BzÖvotség évi közgyűlése mindenkor eseménye volt a magyur gazdasági ólotnok. Különösen most, amikor a gazdasági élet egyik legjelentősebb lényozőjévó vált. Az országos elnökség már mogkozdte a fobruár 24-ro mogálla-pított*\'kongresszus olókészitósót. A\' határozatok ós javaslatok egész sora kerül a Baross-pari áment eló, ahonnan aa illetókoe rosszorl-rninisztóriumok elé terjesztik. Nagykanizsa, amely mindenkor vezető szerepet vitt a Baross-családban, az országos közgyűlésen is tevékenyen veszi ki
részét. A nagykanizsai Baross-korü-íotot vitéz Tóth Béla kir. kormánytanácsos a vezetőség több tagjával fugja képrisolni, aki u nagykanizsai B&rose-kerÜLot fontos kívánságait, jarastatait fogja előterjeszteni. A nagykanizsai előterjesztések mind olyanok, amelyek a keroskodolmi éa ipari világ egyetomos Órdokoit vannak hivatva elómozditani. Az országos kongresszust as idén is a Baross-ozékhátban fogják megtartani, a kormány képviselőjének jeleni óléban.
194&. lantiaj 10
| Zsigmond József |
Eilrnmllk az élet...!\'
A (elkelő nap lenyugszik, a rózsa lehull. A csillagok lefutnak az égen. Az emberi ólét Is egyszer odajut a nagykapu eló.
Zsigmond József, vármegyénk tanító-egyenületónek elnöke, járási iakola-felügyető, a nagykanizsai elet körzet Igazgatója ninco többé, meghalt.
Még előttem az erea, latom mosolyát, hallom a hangját. Egy lakóiéba Jártunk, blreo iglót dtftk volt. Itt ezüle tolt a Dunántúl lankás dombjai kö/.i át a szeretetet vltta a Tátra aljába.
Szeretettel volt tele a szlvo. Amit büIih bőid. lőhet pórázai megfizetői, gat-vónck melegét szórta agy életen át tanítványai, tanltótársal között. Kinyitotta a gyermeki szamokét, hogy lássák meg az életben a nemeset
Tanítványai és előttünk, tanlték előtt Ideál volt Nemetak az Iskolában, az életben Is u testeültette meg előttünk a tökéletest. Egész áletóbon lélek ma-Kot vetett, melynek aratását meg In érte.
Fanatikusa volt a tanttói hivatásnak, melynek bceaülotet szerzett országos viszonylatban. Fárad hatatlanul dolgozott a kízössóg érdekében és lel tudott emelkedni az egyént érdekeken.
Az élete folytoios munka volt Szerette a munkát, mert oblnu az ember Imádságát láttu, mellyel hódol az Alkotónak.
Most olratja egy iskola Siratja ezer gyermek és a vármegye valamennyi tanítója. Odaálluak évek óta betegágyban asenvedő Hitvese atellá éa részt kérünk a fájdalomból éa osztoznnk a gyászban,
A Zsigmond Jó/.nel által kisugárzott szeretet még akkor la megmarad, ha nrnjd tilrját benövi a lü. Kmléko tanítványai, tMiliólAnsnl felsáben, mtat szét nem szedhet* síremlék fog élni Eunek az emlékaek az alapjait 0 rakta la a munkájával és szeretetével.
Vontára J*ni>
*
Ma reggel szaladt szót a városon a hir s nyomában döbUviut ült a/, arcokra, könny a szoniokbo, fájdalom a uaivokbo: — Zsigmond Jó-zsof, a nagykanizsai I. körzeti elemi iökoU igazgatója földi pályafutását befojezte. ¦ C
Hétfőn autóján hivatalos iskola-felügyelői útra indult és osto hazafelé tartott a récwoi orezáguton. Sárszeg és Galambok között a beha-vazott utón az. autó elakadt nz emelkedőben. Arra járó falusiak se-gitségóvel nokiláttak az autó tovább indításának. Zsigmond József maga is segített tolni a hóba ragadt\'kocsit. Eközben rosszul lett, ösnzo-esott és meghalt. Beemelték holttestét az autot>a a jelentették a községi elöljáróságnak a szomorú eseményt. Az elöljáróság intézkodott a Hzinholy őrzéséről, míg ma dél tájban kiórkozott Nagykanizsáról a hivatalos bizottság a szokásos orvos-rendőri szemle moaojtéee vágott, titáns Hofváth Géza temetkezési vállalkozó beszállította a holttestet Nagykanizsára, ahol megtörtént a fel ravatalozás.
Zsigmond József ¦ 58 éves volt. Egész éioto munka volt a hivatásért és azon kívül is, a közért. Ebben őrlődött fol a Bzorvozato, elsősorban
a Hzire soksllotta meg a munkát. hv. okozta Imlálát in.
Több, mint 10 érrel ezelőtt helyezték Nagykanizsára, Zaiabaksn-ról, mint az I. körzeti elemi inkola igazgatóját. Ezulatt nemcsak a tantestületben, hanem a város ós a vármegye közéletében is, valamint a társadalmi életben is a mindenkor számon tartott tényező Helyzetét biztosította számára uri jellem*, ön-
Saját torméafl kltftné vörös
asztali bor
IHersjukél E-00 IIII.
zárt palackban, iívugoeróvül kapható
BeleznaínáJ, Sugér-ut 53.
& polgármester as éielmiszer-]egfik kézbesítésének tervevei togiaikozlk
10 fillér dlj ellenében mindenkinek a lakáséra kézbesítenék a jegyekel
Kótségkivül Eok felszólalás hangzott már el az élelmiszer jegyek kiosztása körül. Tény, a háziasszonyok ós háztartáöFxiliok sok idÓt töltöttek a kiosztásnál, umi, különösen kedvezőtlen idö esetén, sok panaszra adott alkalmat. Tény ózonban az is, hogy a jegyreváro közön-nég ¦— a dolog terméézütéből kifolyólag — Bokszor idogos volt. Ehhez hozzájárult az is, hogy a jegyoky késedelmesen órkoztok h.ani-asára/ amiórt sem a közellátási hivatal, logkoTÓsbó pedig az iroda tisztviselőnői toliotnek. Aki ismeri a körülményoH adminisztrációt, a tisztviselőnők sokrétű munkáját, erős igénybevételüket: egy csöppet sem fogja okot irigyelni. A polgurmostor owrt már rógobb idő óta azzal a teiTvoI foglalkozik, hogy valamilyen módon mogkönnyiti az élelmijegyek kiadását. Balogh Józsof MAV intéző,
városi képviBelótoetülsti tag most folkorosto a polgármestert ,akit arra kórt, hogy a helyzet megkönnyité-séro — több magyar város min tójára — Nagykanizsán is kózboeit-\\<-y, i ki a lakosságnak a iegyoket. A polgármostor készséggol votto Balogh intéző intorvoncioját ós megígérte, hogy haladéktalanul tanulmány tárgyává teszi, A polgármostor nyomban érintkezésbe ie lépett munkatársaival, valamint azon városok vezetőivel, ahol ajegy-kézbo-sitési rendszer divik. ügy tudjuk, hogy aj; élelmiszer jegyok Nagykanizsán házhoz való kózbeeitésének lervo most van kidolgozás alatt. Kzek szerint minden jegy kézbosi-uéeéért kb. 10 fillért kellene fizetni.
A háziasszonyok — érthetően — nagy érdeklődéssel várják most » polgármester intóakodósót, ami liom le hot kétséges.
Keresztény Temetkezési Vállalat
•Cégi.\'
SIPOS JÓZSEF
Úaltt tsloloo: ««7. Lakts tel.I.Q 1110.
Korona Szállodával szemben
LoijouyíMiübb is lagdli»»bb tamalatt, síii 1114»! én •xhumá-\' Ilit valml. Kűlönlegai • Irkoiioruk, azalagok, lomlno slrfal. Iratok «> at: öaaiai tematkaiaal olkkok nagy raktára.
1943. január 19
ZrVfcÁt közlöny
zetlen káswége minden jó ügy nzo\\-oálstáben, lelkes magyarsága,\' rokon szentes ogyónisógo. Tagja volt Xala íérmegye törvényhalőpági bizottsá-•ának, Nagykanizsa város képviselőtestületének, a katolikus egyházközség tanácsának, egyik vezetője a .Magyar Élet Pártja városi szervezetének, ügyvezetője az iskola-gondnokságnak, elnöke a Vármegyei Ta-
nító Egyesületnek, az országos tanító szer vezetéknek 6r nyéknek.
Ha]«lu érzékeny .....
kanizsa és a vármegye közélotéaók is s ravatala körül megrendült létekkel áll barátok és tisztelők olvan tömege, amennyi csak kivételesen rokonszenves embernek juthat.
vezelöfégi tagja
i érdekképviseleti jóléti intózmé
istoséc Nagy-
Szépen Indult az első napi gyűjtés Nagykanizsán
Erőteljes megsaozdulás a Barosa-ksrfllet tagjai között
A gyűjtés laliát nngindult Nagykani-isin ¦ r\'ő méltóságú Asszony akciójára a hidbavenultak aaaládjalnak felsegílésére. A\'hÖlgypk Ivekkel keresik fel a polgárságot hízról-házra. A Baross-kerület különösen kívánja részét kivenni az akció-bél. Vitéz Tóth Béla klr. kormánytanácsos, a kerület elnöke tegnap személyeiért kereste fel a Baross-tagokat ei ma tovább folytatta munkáját. Meg kell hagyni, szépen indult a gyűjtés eltó napja Kanizsán. A Zalai Közlöny nyilvánosan nyugtázza az adakozásokat, hogy a harctéren küzdő hős zalai honvédek lássák, kiknek vin helyin a sztvflk.
Semmi sem lehet most fontosabb és ulöbbrcvaló, mint a Föméltóságu Asszony által a hadbavonultak és az elesettek hozzátartozói számára kezdemehyezett gytlj-i«s. Mindennap azzal a gondolattal kezdjük és végezzük munkánkat, hogy teljes erőnkkel ki kell vennünk részllnkel agyfi-Klemért folyó harcból. Napi mérlegünk átgondolásakor kérdezzük meg magunktól: eleget tettflnk-e a ránkhárulf kOlelessé-gtknak ugy, amint eleget tesznek érettünk azok a magyar testvéreink, akik oroiz földön, fegyveresen, önfeláldozó hősiességgel küzdenek mindnyájunkért. Oon-doljuk ál, hogy vájjon adtunk-e annyit munkában, kötelességteljesitésben és áldo-
zatban, amennyit adhattunk volna és nem | a magyar ég alatt
maradtunk-e méltatlanak azoknak a nagy, hősi áldozatára, akik mindennap a halállal néznek ><t«mbt érettünk. Kormányzó\' Urunk Italnak szólította az orosz lóidon küzdő honvédi-kel a atyai üzenele után moit Hitvese az illhonl magyarokhoz In tézett azózalot a hadbavonullak és elesetlek hozzátartozóinak málló megsegilése érdekében. A nemzetnek meleg silllöl szeretettel kell gondoskodnia hős Halról, akik hidegben, nélkülözésben, pekoli harcok fergetegében ÖrkOdnck a távoli harci területeken. Vájjon adhatunk-e eleget, hogy méltó legyen adományunk azokhoz a szolgálatokhoz, amelyek soha el nem muló hálára köteleznek bennünket a békességes |obb magyar jövendő önfeláldozó harcosai iránt? Ehhez mérje adományát mindenki, amikor most alkalma nyílik ereiéhez mérten törleszteni a hál a-tartozásból.
A hadbavonultak és az elseltck hozzá tartozóiról való mélló gondoskodás az egész nemzei becsületbeli tartozása.
Akik itthon viselik a háburu gondjait, csak a könnyebbik leiéi viszik a tehernek. Nem lehet közöttünk olyan, aki ez alá a könnyébe teher alá ne lartaná o«a egészen a vállát!
Akik mi in csak a szórakozást, az Önzés, ai önlmádal, az egyéni tOrtatés légkörében élnek, azoknak nem lehel helyük
Elvágta a kisfia nyakát, majd maga is öngyilkos akart lenni
Tar Feronané badacsonylábdi hegyi nap-számosasszeny hárem hón após fiának kiásol elvágta a nyakát. A klsflu meghalt. Az asszony telte után öngyilkos akatt lenni, nyakát többször megmatszelte. A törvényszák elé került, ahol mentségül azt adta
elő, hogy férje hűtlen voll hozzá és attól tartott, liogy vetélytársa ellasil láb alól és Így a fia árván marad. A törvényaiék, fipyclcmlie véve az enyhilö kirülménye-ket, a gyermekgyilkos asszonyi másfél évi hörlönbünteléarc Ítélte.
Megfojtotta csecsemőjét egy révfülöpi asszony
Czogoll Józsefné révfülöpi asszony újszülött gyermekét megfojtotta. A törvényszék elolt azzal védekezett, hogy külön-váltan élt a férjétől és attól félt, hogy a
gyermekét nem ludja felnevelni. A törvényszék az asszonyt nem jogerősen két és félévi fegyházra ítélte.
Nem
valami csendes esti beszélgetés a kiserőd előtti kispadon
Hogyan dolgoznak ellenséges tűzben a magyar árkászok?
Mindenki várnom után volt, ké-«zült nyugovóra. Ebben a völgynok nevezett azük vismosásban a pihenőt nagyon komolyan veszik, mórt sohasem loliet tudni, mikor koll napokig holylállni minden ajyás, rnin-don pihenés nélkül. Most is gondba-borultan tekintgetnek a honvédek a Don irányába: mikor jön a Háta vagy a Martin. Akkor sátán vége az alvásnak.
Mindonütl nyugovóra készülnek, csafc az árkást^knal nem. ök most kezdik igazi munkájukat. A vörös olyan éber, hogy az aknák telepítését csak Bötétben lehet végrehajtani. Tizennégy embor ált fel az ügyoson álcázott kocsi mellett, mindogyik kap egy. esomó eövokalaku aknát. Kgy tizedes vezetésével most élesítik a veszélyes jószágokat.
Közben mindönki felkészült ez útra. Sorakoznak a parancsnokuk
Déligyümölcs
állandóan kopható
Ozorai Eároly
dóUgyümöos-aagy^ereakedő o flgűél tű Magyar-utca 19. u.
olótt, az mégegyszer végigvizsgálja a felszerelést.
Harminc cövokaknn, Öl hasáb akna, cövek, drót megvan?
— Megvan! — feleli egy szakaszvezető.
— Kijavították a fejszén a hangtompítót?
— Igenis, — mutatja fel a bsorszámot egy legény. A rövidnyolü fejszét puha nomezdarabbal vonták be, hogy »z oroszok no hallják a kopácsoióBt, amint a cövekeket a főidbe verik.
Jobbra át; Irány a rölgykijá-ral, Indulj!
A zászlós néhány kézigránátot tesz a zsebébe, vállára akasztja a géppisztolyt és elindul ó ia omberoi-
Az itllmnmaiadtak keaaoW aoetn-
lel néznek utánuk. Ráken indultak 1 így este ... f\\z első vonalban... sokszor előtte...
lOgy fiatal s zaku az vezető vol leülök a kiserőd olőtli kispadra. Csendesen igarettázunk, beszélgetünk.
— Nehéz az árkászélet? — kezdem el a beszélgetést.
Elgondolkodva nézi cigarettája parazsát. Bólint:
Btaony, elég nehéz, hadnagy Mindig az elaó vonalban, tok-szőr még előtte ia, fárasztó éa veszélyes, szolgálat. Akár a szögesdrótot húzzuk, akár uz aknákat telepitjük, közel vagyunk az ellenséghez. Ahol most dolgozunk, mindig kapunk aknavető- és puskatüzet. Az a szerencse, hogy a magas gazban nem látnak bennünket efl igy csak vaktában lövöldöznek. Nehéz Így dolgozni, mert a saját aknáinkra is vigyázni kell.
tihtiuii a pillanatban éles repüjó-gépberrogéa szakítja félbe a l>eszél getést, Még csak nem is tájékozód hatunk, már itt van felettünk é: heves tüzet ont géppuskáiból. Csuk annyi idénk van, hogy egy ugrással a kísérődben teremjünk.
Kél percig som tartott e támadás, mér ol is kanyarodott a tüzérek felé. Onnan hallottuk a géppuskák száraz kalapálását. Égy porc múlva minden csendes. Kimegyünk a fo-dozék elé, mindenki nézi, ki aebe-süll inog, mi bajt csinált a luita, Rövidesen- kiderül, hála Istennek; még csak egy karcolást som okoztak a golyók.
— így szoktak ózok mindig támadni -- magyarázza a azakaszvo-zotő. Nem is sejtjük, hogy jön. egyszerre csak előbukkan a domb mögül és szórja a tüzot. Ha nem
magasból csap le céljára, nem tud pontosan célozni és így csak sok lármát csinál, de kevés kárt.
— Gyakori a látogatásuk?
— Kata eddig vagy ötször látó gátolt meg minket, mióta itt vagyunk. A bombázók azonban sokkal gyakoribbak. Különösen éjjel. Egy-
re-máeis gyűlnek ki a ledobott Sztálin-lámpák. Utánuk pedig már zúdul i* az áldás. De jönnek nappal . csak ritkábban. A repülők miatt kell ezt a sok kiseródöt építenünk. Ez is az árkászok feladata.
No, elég suk dolguk lehet akkor ....
Bizony, van elég, De nem ia lolu-t huhonlitaní a mostani munkánkul ahhoz, amikor mozgóharc bau vugymik, Amig a csapatok mozognak, az alkuszoknak ue éijolük, se nappaluk. Ellenséges akuáktót ineg-tisztituni u terepet, a felrobbantott hidukut felépíteni, a torlaszokét elhordani, mind. a mi feladatunk. Közben pedig harcolni is kell, mert munkánk mindig az első vonalba szólít. Ellenséges zárótüzben aknát szedni nem éppen u lugbiztouságu-sabb. Amikor u nugy előnyomulás volt Tmi körül, mindehhez még hozzájárult uz állundó esőzés is. Noj>okon"\'keresztül dolgoztunk meg-úllus nélkül, sárban, ellenséges tűzben, állandó orvlövész veszélyben. Szinte |k.\'icenként jöttek a küzdó csapatoktól, itt is, ott is találtok orosz aknákat, szedjük fel. így ment ez az i\'gész, előnyomulás utalt szünet nélkül. Néhu már ulig álltunk a lábunkon, Hála Istennek, most azért mégis csak jobb a dolgunk.
Közben teljesen Iwsötétedik. A/, éjszakában megindul uz éjjoli "élet", ltukéták pattunnuk az égre, vakító
fénnyel mogjelennek uz első tízta-lin-lumpák.\'\'\'Voronyezs felől gonosz felvillanások vágódnak fel a horizontra, tompu dörrenés követi őket: bombáznak az oroszok.
A túloldalról két fényszóró mutatja az irányt a Martinoknak, telettünk húznak ol, irtó magasságban. Halra tőlünk a légelhárító ütegek működésbe lápnak. Négyes füzérbon szállanék folfolé a gépágyuk nyomjelző lövedékei. Az egyik oióre-tolt állásból egy golyószóró rÖvid-soroznta ropog u yörös állások felé. Éa eldördül néhány aknavető is.
Arkászaink most dolgoznak a Don partján ...
Márkm Ptil hdgy
i lagyarntoai betörés elfogott gyannsltottját átadták a fiatalkornak Uráfának
Rádió körözés a második gyanúsított kézrekeritésáre
Wolf Emó Magyar-utca 6. szám alatti bádogosmester lakásán történt betörés fiatalkorú gyanúsítottját kihallgatlak !1 rendőrségen. A 17 éves fiatalombor beismerte tettél, elmondotta, hogy \'21 éves fámával hogyan körötte ol, ast azonban tagadta, hogy a légoltalmi ojsötétités alatt másztak volna \\to Wolf lakásába. Kitartott amellett a vallomás moltett, hogy fél 8 óra lehetett, amikor cselekményüket olkövették. (Vagyis akkor s bűnügy nem tartozik a róg-tönitéló bíróság elé!) A rendőrség a fiatalkorú gyanúsítottat átkisér-totte a fiatalkóeuak bírájához, aki dönt további sorsa fölött. Idóközbon a nagykanizsai rendőrség teljes erővel folytatta h nyomozást ós rádió-körözést adott ki a második gyanúsított ellen, akinek nevét és körülményeit már a rendőrség ismeri. A1/, illotő egy nagykanizsai fiatalember, aki az elfogott fiatalkorúval éa egy -fiatal nóvol együtt telone-
„, VÁROSI MOZGÓ n*k*dd»n,
19-én _ cm* egy nap I
Ketten egy jeggyel ! A legmulatságosabb magyar film LMÁNYVÁRI BOSZORKÁNY magymr filmburleaxk Magyar vildghiradő
Mlőaddtok kezdete ; /ff, ?7 ée /9 órakor*
uton került vissza szülővárosába és alig voltak néhány órán át szabadlábon, már botöréften járt az eszük.
A nagykanizsai rendőrség széleskörű int/zkodést tett a 21 éves gyanúsított kézrekoritésére. Wolf Ernő, a
károsult bádogosmoster l»jolentése szerint a botörök által zsákmányolt tárgyak a köTOtkozők: 1 arany női karkötő óra, 3 arany karikagyűrű, 2 ezüst férfi karkötŐóra, 2 darab Szent István !5 pengős, 1 darab feiszt 2 pengős. 1 sötétkék télikabát és 1400 pongŐ készpénz, összesen U000 pengő értékben.
divat ízlés minőség
olcsó ép
4
ZAÍM KÖZLŐNK
1943. jaauir 19
NAPIREND:
JCjJ4»lí gyógyszertári ügyelet: Ma a Megváltó g\'víjgvszartir Erzsébetiéi ¦ 9.1. tUm.
Eiekanirtán az ottani gyégysasr-tárállea«á figyelatea szelgilaket tact.
N«ni*» ¦ Január 19 Kedd. Róni. kat. B. Margit - i\'rotealáss Sara. - üur. Seb. 13
A Ű02KÜRDÖ nyitva va* raffio) 6 ó/tiiú: este 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és keddou egész uap uéknek.) Telefon: 560.
— (Kitüntetés) Az iiius/ harctéren az ellenség eláll ImiHlloll vilé\' magatartáséért Török Lajos zászlósi, Trtrflk Gyula ny. pacsai főjegyző fial a nagv ezüst vitézségi éremmel tüntcllék ki.
(Kinevezetek) A fúldmíivelélllgyi miniszter Hajós üvula in. kir. kertészeti iöfelügyetói címmel ét jeléggel felruházott kertészeti (elilgyelöt m Mr. kertészeit fö-feKlgvelOyé. Tólh György ás Ka;ár jeni ni kir. mezőgazdasági akadémiai tanársegédeket m kir. mező gazdáié ti főiskolai tanársegédekké a IX. fizetési «<zlályba, Szende Kálmán gazdifáni akadémiai gyakornokai m. kir. gazdasági főiskolai la-tanártegeddé a X fizetési Osztályba, Pel lenloffer László izőlísieü és borászati segídfelügyelél felügyelővé a IX. fizetési oszlályka nevezte ki.
— (A városházéról) A belügyminiszter Acs József nagykanizsai várotl számcllen-érnek, aki a tavas? C-ta a harciéren teljesül héti szo^iá .K.ll, a számvizsgálói címet és jelleget adományozta. — Boross László számvizsgálót a belügyminiszter STámvcvftségi fanáctnssá nevezte ki Mindkét kinevezés arra érdemes, lelkiismeretes, szorgalmai, hivatáséban példás
tisztviselőt élt és városszerte örömet kellett.
— (Dr. Erdfllf\'Blba Foroncel) a in, kir. köz iga iga Iá si bírósághoz hirónak kinevezték s már le\'ctle az. esküt és elfoglalta uj beosztásai. A kittiné és Halálon elÓkcló helyei beleltó jouász fia Erdős! Bálinl nagykanizsai ny. icazgaló-lanilónak.
- (Befejezték a textllnsgykereskedől kijelölések revízióját) A revíziót a közellátási minisztérium megbízásából az Ipariaméra végezte, még pedig abból a szempontból, hogy a kijelüléshez Jutottak, anyagi és üzleti tGlkóazultaóg szempontjából megfelelnek-e a követelményeknek A revízió során a klje-
bazAr udvar,
Telale* 3 -«.
Legszebbet :: legolMóbban !
Ittlétek számához kénest egáezea elenyészd mf>HiivUi*K(i eáget találtak, amelyeknek működeié ellen alapét kifogások merüllek fel\' Ezektől a minisztérium megvonja a kijelölési. (M VS) — (Anyakönyvi hírek) Nagykanizsán az elmúlt hóton az Hlóf)bl anvakíinyvl vállotáaak történtek: Született tlu és I leinv: eodinek Péler Háv. órabéréé fűtn ée MAtés Rozáliának rk. fia, Duknl László rk. asztaloFsegéd ós Vág-aér Rozáliának rk leánya, dr. Namó-nyl Miklós közsée.1 ervon és Mnyer Ilonának rk. fia. Vsleitlrr Fereno cipó-felr><részkésr.ttö-nifsler óe Parragl Erzsébetiek rk. leánya, Kist Lástló vám tltzt és Qeceel Irénnek rk. fia. P*cse Józaot plncl árut ét Kuttos Téréinek rk- fJet. Birkás József kováo-segád és Horváth Máriának rk. fin. Hartay Latul* OTT számvizsgáló és Varira Mariáink rk. tlu. Szerdahelyi Clyorgv vasgyári munkás éa Farksa Vlklé\'fá-mtk rk. fia, Reke Lajos togédjer/yzö és Avar I\'onAnak rk leánva. Tóth Györgv MAORT-vIílanyazerelŐ éa MlhaSecz Juliannának rk. leánya. Gödinek Lajos Máv. lűtrt és Ötvös Wárlán»k rk. leánya. Tóth Ili-In m. kir törzsőrmester én Hnllóvári Máriának rk. (la. Májon Antal mlköszörlismester és acélárukcres-kedő és Mészáron Annának rk. leánya. Házasságon kívül izületed 2 flu és halva t Mii - Háznsságot kötött 4 oár: Szamok György szabómester óe ¦Továua JuIIhiioi rk . Csánvf JenÓ Máv. tesédtltztjellllt és Kertész Margit rk., Für-Kel Lat/ló Máv. munkáé *a Oodlna Márle rk, Szumi Kérely napazámoa és Fap Rozália rk. — Meghaltak huszonkettőn r Yajde Anna rk. t hónapot. Brdályl .Hmm föszerkereekodő rk. K3 ávee, özv. BrnbotB Rpr.tdn* Nagy Julianna rk. <t *tci, KAon fntván rk. 1 hénepas, ör.v. ffatzlieck Mihálvné rk. »5 *ve«, Hence Rizsa rk. i óvcb. Beek Erzsébet rk. li hetes, Nagyuzabó Látzlö
nHppzámos rk. 40 éve*. Krámor Latos ny. pnlgárl Itknlai tanár Izr. itt énn, Özv. Strapa Samuié Izr. 8.1 éven, Rl-nongát Jtillunnn rk 1 hónanea, Mads-ráíK Pál kegyesrendi áldozófinp rk. 82 nvea, őzv. Bencze Istvrtnno rk Hí éves Steozek Emma rk 93 éves. [fásaié Boldizsár kómOvainiRstpr rk. 87 áves, Qá bor József löldmflvea rk. 82 éves, Ivá-nyl Anna rk 70 övet. özv. Varga Eo-roncnó Plander Katalin rk. 72 évos özv. Serócs Józsefoé Vörös Anna rk\' 85 évos, Magyar ístván nnpszámna rk 4« éve*, özv. Bakos Láezlónó Zsohrtr Ain« rk. 71 évet, Kula Péler gazdasági cseléd rk.
Magyar hősök
Kiváló bátorságéról és műszaki hidaséról letl tannságot á Don-menti liaivokban Máté Dezső hadnagy, egyik utiíszzászlóiiljunk sza-kaszparancsnoko.
1942 augusztus 28-tól Bzeptember 6-ig nap-nap utón végzett lelkiisme-retea munkával és bátor példaadáB-sal dolgozott a Don-Potudán szög-letlx,\' telepített erős iniíszaki-zár létrehozásán. Az állandó ellenséges tüz ollenére is tökéletesen végrehajtotta föladatát. Szeptember 12-én, amikor a szomszédos védószakaszba sikerült betérnie az allensé^s erőknek, ozak-nek további támadását eredményesen elhárította amberei í\'mtörékeny ha ro ba vetésé ral.
Seeptember 14-én ugyancsak saa-mélyesen veit részt az Urvw körül TÍTotl harcokban éa bátor ktuVdelom-inol elragudta az ellenség egyik páiicéJtuió útfyujól.
A kormány továbbra ls gondoskodik a legszegényebb IssoRRág rnházatárél
TextlleUátaal rend^zerünkbon a jegy-rendszert eddig a lépruházntt akciók helyettesítették. Ezek a hépniházatl akciók nemcsak arra törekedtek, hogy a teatl munkát végző\' níiprétegek az okvetlenül szükséges textilárukhoz hozzájussanak, hanem ezenkívül a köz- \' ellátási kormányzat az akelók snrán \' elosztott áruk tehető olcsó árszínvonalára Is tekintettel volt. 1941. év végér \' a közellátásügyi miniszter RzéleskörÜ, kb. 25 millió pengős keretű néprijhá-zatl akeiét Indított, amely az arra rá--szorulókat, tekintet nélkül arra a fog-lalkoiásl szakmára, amelyben tové-kenykedlek, a tertlleti elv alapján Juttatta áruhoz.
1042. óv őszén, az előző évi nápru-haznii akció alapelveitől eltérőleg, az
orazácr legnépesebb termelési ágának, a mezé- óh erdőgazdnsátínik munkásai részesültek kU\'ön ruházati akcióban. Jínnck során 100.000 méter bekocss\'/ö-vel. a20aon tnéter Öltönvszövet, 140000 darab kölött hurkolt pullóver. Illetőleg mJllóny. 350TOO darab Ing, 350.\'00 darab alsónadrág, Illetve ezekhez való anvap, 7f>.000 méter etruxanyag. 80 00J méter Hanoit és tön.COt) métor vastag-nzálu vászon került kiosztásra.
Ezeket a nópruházall akciókat a JÖ-vőhen kétfiéKtelcnüf továhbl elvan Intézkedések fogják követni, amelyeknek célja, hogy a közellátásügyi kormányzat a Jövőhon Is a lehetőségek határain belül, elsősorban a legjobban rászoruló szegény népróteg ruházati gondjain segltsea.
KÖZGAZDASÁG
Készül a bírósági határozat a nagykanizsai tagosítás ügyében^
Foglalkoztunk a kanizsai cazdaközön-flígneK a tagosítás ügyében elfoglalt álláspontjával amely a tárgyalást holtpontra juttatta, A várestlázán lefolyt izgalmas tárgyalás még a fővárosi sajtót Is foglalkoztatta, amely megírta, hogy a kanizsai gazdaközönség ellene van a lagosi-iásnak Ugy a közönség mini az érdekeltek most kíváncsian várják a fejleménye-
ket, vájjon a történtek, az egységes ellenző állásfoglalás után mi következik. Érdeklődtünk illetékes helyen, ahol kijelentették, hogy mnst késiül a bírói határozat, amit minden érdekeltnek ki fognak kézbesíteni.
A törvényszéki döntés méc c hó vége felé kerül az érdekelt gazdaközönség kezeihez.
Hoflieri-Schrantz gépek, fi petróleum
UNGER-UiiLM.Á NN ET/EK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Sholl fcázfőzők átvehetők. flolyíscsapágrak
Mlnd.n »wCtfe«é«)«ui «lora ntnd«l|. nr*vl bánhatok.
DRftvavoLGYi ™S!asA*8*
Áramszámlák fizetése, reklamáoiók, hibajelentések, szakszerű felvlIAgositás minden villamos kórdósbon détefökt 8-tól délután 16 áráig. Caengery-ut 51, toleton 294.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik szeretett |ó anyánk temetésén személyesen resztvettek, vagy faj. dglrríónkat bármi más módon enyhíteni szívesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Bencze család.
DJ éi használ, mérlegek
aiate tilia Utm.
Javítások (átállással.
FRANK
Bzamban
ÜÖtvös-Lér 2/a. Telefon ; 809.
AjjUs
Bejáránfit aionnal (elveitek.Kazinczy, utca 31., földtilnt 2. ÍB
lömleaa ét cserepet háimesleraek íjánlkotlk. Deik-tir II. 16
auiáránO) sionnt! felvétetik: Fő-ut 21., Csisiár. 149
Klfuláflul azonnal lelvttzek : Orortl Károly cukorktgrár, Mtgyar u. Il U4
Tanutét azonnal velveix Helytl aiz-taloimeiter, Fő ut 4. 152
ADÁS-VÉTEL
Hssználl iráflépat vaasak. Szabd Antal tpoilüzlete. 94
ŰzletbefendMéa ét egy vas> kályha eladé. ztideklödnl lehet Tornyos üvegeinél. ISO
Női szürke bárány bunda ölesén iluiió. Klnlzsl-u. 67. ISI
Egy pár magatszáru S9 es női fekete cipó és egy női télikabát, alacsony termeire, «lado. Sugár-ut l*7c„ fizlnt. US
KÜLÖNFÉLE
Baross könywvilall lanfolyam
ma esll érája elmarad.
Nögykatiizsh megyei várót jSoTgarrnéstCTétÖl, ,
Tárgy: Az 1923. évfolyambeli álli-tisköteteBek öGszetrása.
Hlrdetmíny.
Felhívom az 1923. évben aaUIetelt álll-táiköteles Ujakat, hogy f évi Jtnaár hó 20. és február hé 20. kfc\'tll Időben naponta délelóll II órától 13 óráig öitze-Irátuk végett jelentkezzenek a városi szállásmesteri hivatalban (Vároahát, földelni, 33. szoba, tégl adóhivatali helyileg).
A személyeién Jelentkezők honik magukkal születési anyakönyvi kivonatukat, itármiiást Igatoló okmányokat, Iskolai blionyltvéuyt, Ipail vtgv egyéb tzsklrép-¦ctliéget Igazoló okiratokat.
Az ldelgleneaen máa kttzlgszgaláil le-rUleten tarlézkodék iiéaban jeienikezhet-nek. A beadvány hoxzim cimzendé. ahhoz a fent (elsorolt okmányokat mcUéketnI kell, A jelentkezők budványukban okvetlen Jelöljék meg pontos\' lakelmüket.
A jelentkezés elmuIasztáiM a törvény Biigoruan bünteti.
Nsgykanlzaa. 1S43. junuár lt. ioí Pűtgárniestcr.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAI\'ILAP.
Kiadja: MKBigizdaiásl 11. T. Nagykaoliit". . felelőé kiadó: Zalai király.
Nyomatott i n „KSznazdaségl R. T. Magykan ru**
¦yetidájábat Nagykaalitán. (Nyemdáért teje), Zalai Károly,?
óv}., IS. az.
Nagykanizsa, 1948. január 20 szerda
Ára
12
fillér.
ALAI KÖZLÖNY
8a*rkea3töeég ée kiadóhivatal; Főút 6 szám. SaörkeaztÖBÓgi 6n kiadóhivatalt telefon 7a a*. Megjelenik minden hétköznap dóiutAn
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
Hlőlizetóat ára: ogy hónapra 3 penno* 20 fillér
negyedévre » pnn«ő 20 fillér. Egyes azAm: hóiközrwp 12 Ilo., twombatoa 20 tilt
i „munkakerülő" pénz
A pénzügyi tudományokban járatlan nagyközönség !5 tísiában van azzal, hogy a pénz cselekvő tényezője ai emberi közösségnek. Mint értékmérő és csereeszköz egyaránt részt vesz a termelő és elosztó munkában, valamint a vagyon konzcrválása\'bau. Feladata, hogy helyieti energiájával, melyet á tőkés- gazdasági rend biztosit számára, megállásnélküli munkával icgitse elő az egyéni és közösségi vállalkozások sikerét.
A pént sorsa a "szünetnélküli munka, melyet a közkeletű nyelvhasználat a pénz forgásával szokott kifejelni.
A pénznek forognia kell,
Ebben a megálliipilásban benne van a tömegek tudatalatti megérzése a pénz termésretes hivatásáról.
Ea a tézis nem inai keletű s mögötte évszázadok lesziirt tapasztalatainak megdönthetetlen -\'ereje áll.
A pénz valóban a gazdasa\'gi élet perpetum mobiléje. Ha ez az önműködő gépezet bármikor és bárhol megáll, ebből előbb-utóbb pénzügyi zavarok keletkeznek.
Fontos éz oly időkben is, amikor a gazdasági élet ritmusa\'t rend-kivüli események nem irritálták, de különösen nagyjelentőségű háborúk alatt, amikor a honvédelmi kiadások financirozásához minden egyes pengő cselekvő együttműködésére van szükség.
Ilyenkor a pénznek nemcsak gazdasági funkciója, hanem liaza-Fia> kötetességei is vannak. Annál elszomorítóbb, hogy cpp ezekben a yégzetes történelmi időkben nálunk is eg/re több és több bankjegy vonni cl a cselekvés színteréről s bújik el szekrények,, íróasztalok és ládafiák mélyén.
A pénzügyi kormányzat vezetőjének megállapitásű .szer\'nt Magyarországon ezidő szerint mintegy hétszázmillió ilyen teeaurált pénzről van szó, ami a forgatóimban levő bankjegyeknek körülbelül negyedrésie.
Mit jelent ea?
Alti hogy nálunk mínden negyedik pengő elbújik a kötesség-teljesités elől s gyáva\'n meghu?ó-dik ae idegesség, a nyugtalanság, vagy egyszerűen a hamis számítás sötétségében.
Mi volna, ha ebben az országban ezen a cimen minden negyedik bank, íieem, vállalat, gya\'rvagy hold föld leállna és kitérne a közösségi munka mindenek felett álló kötelessége elől ? J;
Mi volna, ha minden negyedik ember félreállana és munkakerülő lenne?
Háborúban a nemzeti életmin-don tényezőjének egyforma kötelességei vannak, legyen az ember, gyár vagy pengő.
A Kaukázus északi részén súlyos harcok folynak
Rommel folytatja tervszerű mozdulatalt nyugat felé.
A Pührer kedden a főhadiszállásán fogadta Arreso spnnvol párttni-nisztert. A fogadóson "jelen volt Ribbontrop külügyminiszter is. A Führor hosszabb megbeszélést folytatott a spanyol párlminisztorrof u Németország és Spanyolország közötti ószinto barátság\' szolleméhon. Arreso miniszlor a Führor főhadiszállásán tett látogatása után falke-reeta Ribbontrop Külügyminisztert.
A kínai harctérről érkezett jelentések szerint a japán csapatok a mult hét végén megindított több napig tartó Inul műveletek ben Han-kau vidékén jelentős sikerokot értek ol. A 124. éa 126. csungkingi hadosztály, valamint az 1. hadosztály súlyos veszteségeket szenvedőit. A iapán csapatok nagymonnyÍBÓgü könnyű fogyvort és lőszert zsákmányoltak.
A chilei szenátus Jóváhagyta a tengelyhatalmakkal való szakítást
A ehiloí szonátna a tengelyhatal-
makkal való szakítást 31 szavazattal 11 oHonébon jóváhagyta. 3 szenátor nem vett résst a szavazásban.
A Némot Távirati Iroda jelenti Santiago de Chiléből, hogy Chili) fővárosában togiiap ureai összeütközésekre korült sor a tengelyhatalmakkal való diplomáciai szakítás követelői és ellenzői között. A\'rendőrség sok embert letartóztatott,
Feszült politikai helyzet Chilében
A Popole di Roma chilei jelentése szerint n ehiloí külügyminiszter tegnap fogadta Olaszország, Németország, Japán, az Egyesült Államok, Nagybritannia, továbbá lírnzilia, Porti, Portugália éa Spanyolország képviselőit. Chilében • jelenti továbbá a lap ¦ a politikai helyzet rendkívül feszült.
Laval ismét Párizsba érkezeit
Laval francia kormányfő tegnap délután ismét Párizsba érkozett. Po- I keztok lilikai körökbon azt hiszik, hogy több napig marad Párizsban.
Az Egyesült Államok tengerészetének vesztesége
amerikaiak kiképzésre egy brit ezredhez voltak beosztva. Kijolontették, hogy a visszavonulón azért következett 1», mórt német támadással számoltak.
Modjez el Habtól délro il német csapatok meglepetésszerű támadással fontos magaslati pontokat foglaltak el és megvéílolmoztók az ol foglalt pontokat a túlerővel indított ellentámadással szemben. A harcokba /.iihauólwmhnzó-kótolékok, > gvors harci ropülőgá|)pJt\' én •!\'cs\'ata.ropülÓk ís l>o*vafk óztak. Telitalálattal meg-sommisitetbok 4 páncélost és 2 kisebb harckocsit. Némot vadászgépek az egész harci terület felott saját veszteség nélkül 10 ellenséges ro-pÜlőgépel lőttek le.
Légitámadás Kulhuitn ellen
¦Az angol .hírszolgálat jelenti, hogy tegnap este ellenséges ronülő-gépok támadást inUSztok Kalkutta ellen. Több bombát dohtak lo és onnok körotkoztóben tüzok kolot-
Az Egyesüli Államok külügymi-miniszténumának hivatalos jolon téeo szerint az Egyesült Államok longo-részoténok odíligi roszleségo 21.407 ember halottakban, sobesültokben és hadifoglyokban.
Tanéztmi front
Berlin, január 20 A tunéziai helyzettel kapcsolatban a következőket jelentik: . A tuniszi arcvonal északi szakaszán hétfőn élénk tüzérségi pérvia-, dal folyt. Ebbé brit részről a nohéz-ütogok is beavatkoztak.
Modjez ol Hab vidékén &z ellenséges erők nyugat felé visszahúzódtak es a tengelyesapatok arcvonalukat itt harc nélkül holyozhotték o]óro.
Egy rohamcsajíatvállalkozássa], a moly ezen a területen folyt [o, három amerikait foglyul ojtottok. Az
Egységes kormány létesült Észak-Afrikában
A Nemet Távirati Iroda jolonti Vichyból:
Az angol rádió közölte, hogy ílszak-Aíríkában o^ségsa kormány lótoeült Oiraud-val éa Borgorot-vol, a. régebbi légügyi miniasterrol, aki Giraid képviselője Ezt a joloutóat Viohyben sem meg nem orősitik, som meg nem cáfolják, mort az itteni kormánynak nmesonok órto-sülósoi.
Líbiai front
(Bndaposti Értesítő) Zürichi je-lontéa szerint a libiaí. harctéren Rommel utóvédjei továbbra ia erős ellenállást fejtenek ki a száraazo-rüon, de kivált légi fegvvornombon túlerőben lóvé ollonsóg ollón, miközben a némot és olasz csapatok zöme folytatja torvszorü mozdulatait a nyugat folé vezető utakon. A tongor-iMirti szakaszon ceak kisobb utóvéd-harcok folytak ós Montgomory csa-
patai Misurata éa Home között alig tudnak érintkezést találni a tengely-csapatokkal.
Churchill Washingtonban?
"loukholml semleges dlptnm/etst korukból származó, meg n«m erősített hlr szerint Churchill Washingtonban tnrtózkodlk *s Roosevelttel Igyekszik tla7.tA7.nl avokat a politikai nehézségeket, nmetvek Amerika én Angiin kii-zStt támadtak az éazakatrlkal koraestien MAr rnaóta elvan hlresztelé\'ok terjedtek el, hoiry Edsn vagy Churchill Amerikába utazik, Ezzel kapcsolatban utaltak azokra a nehézségekre la. amelyeket n kongreaszus egyes tagjai támasztottak a kőlcafln- éa bérleltörveny vöRrrhi|tá"«a terén. Makacsul fönntartják n-\'t a íiI r-t. amely szerint Churehlll nincs AnglIAbsn.
A7, Extiango T*Mogrnp*h Jelent! Londonból, hogy Churchill tartózkodási hnlye ezldfl szerint Ismeretlen. Tegnap este sem „az BlsóhAzhnn, sem a 1,\'oyd Oeergn tlsztele\'óro rendezett Unnnosé-g"n wm vett részt. Azt aysnltlAk, hogy fontos tArgvalAsnk folytatására távozott el Londonból.
A D. A. Z. a sztálingrádi elkeseredett birkózásról
"Berlin, január 20 (Német Távirati Iroda") Azokból a tudósításokból, amolyoköt a német sajtó a keloti arcvonal harcairól kőzöl, az ol«ó. bolyét a Sztálingrádért folyó elkosorodott birkózás foglalja ol. A Dontecho Allgemnínn Zeitung kiemeli, hogy a néniét katona hősiessége, különösen a.enta-lingrádi harcterén harcolókat, olvan telj esi tményokro készteti, amolvok egyenesen emborfolettieknek mínŐ-nithotók.
P*yroarriof nevezték kl Algír nf fékormánvzófdvd
Amsterdam, január 20 (Némot. Távirati Iroda) A londoni rádió jolontóío szerint Algir fŐkor-mányzóiávé Peyroutont nevezték ki Cbatol helyébe. Chatel más tisztéget kap.
Stockholm, január 20 (Német Távirati Iroda) London közvéleményét ma főlog az észak-afrikai politikai helyzet foglalkoztatja, olsőporban Poyroutannak Algir főkormányzójává történt kinevezése. Az angol közvélemény nehezményezi az őszakafrikai birok mog-conzurázását.
A Daily .Mail Poyrouton kinőve-zósót elsősorban politikai té\\-odéenek novozi. Ez a kinovezés csaknem megoldhatatlanná toazi az amügyis sulvos őszakafrikai kérdést.
Senki és semmi sem vonhatja ki magát abból a nagy kellekttv crŐfeszitésbŐl, amelyet a háború jelent valamennyiünk saámára.
Leqkevésbbé menthető e tekintetben a péni, amelynek * cselekvés éltető ritmusa, életeleme. Az a pénz, amely nem dolgozik - nem pénz többé. Halt tőke az.
amely a nemzet érdekei szempontjából egyenesen teher. ™ És ma mégis mintegy hétszázmillió ítyen munkakerülő pénz bujkál az ország különböző részein. Miért?
Nehéz volna erre megnyugtató választ találni. Talán jobb lesz a péni azzal,
hogy kivonjuk a forgalo miól s dunna\'k alatt melegítjük? Talán megkíméljük magunkat holmi kényszerintézkedések - terhétől? Vagy egyszerűen elrejtjük vele vagyonunk egy résaét? Minő balgaság!
A forgalomból kivont pénz rontja a delgosó pénz értékét és igy
3
Zalai közlöny
1943. január a)
Az első nipon egyetlen irei 6000 pengő folyt be a kanizsai Baresg-gyfljtésen
Nagyon szép eredmény várható Nagykanizsán
A FőméltoségU Asszony országos gyűjtési akciója alkalmából — mint közöltük — rítés Tóth Béla, a Baross-kerület elnöke és Szomolányi Gyula alelnök személyesen kerosték fel a tagokat a gyüjtöivvel. Az első nap gyűjtési orodmónye egyetlen egy gyüjtőivjan — 6000 pengő. A gyüjtóiven többek kőzött a kőrotko-zők szerepelnek: Szomolányi Gyula 800, Ritter András 600, vitéz Tóth Béla 600, Tarján (Pálesícs) Fero.no 600, Teutsou Gusztáv 500, Háry János 600, Szabó Antal 300, Tóth Jóaeef 200, Golenaaky Ferenc 200,
Söjrley Gyula 200, Sehleas László 200, tölgyszéki Papp Központ-szállodás 150, ozonkivül hét HX) pengős jegyzés, azonkívül a többi 60 pengős jegyzések voltak,
Holnap folytatják u gyűjtést, A hölgygárda gyűjtésének első erod-niénvoít most olvassák össze.
Mlndon jel arra mutat, hogy Nagykanizsa magyarsága kitosz magáért ismét ós nagyon szép eredmény várható a harctéren küzdő hón honvédek és elesettük hozzátartozóinak feliMgólyezásére folyó gyűjtéstől.
Egymillió pengővel több adó folyt be 1942-beo a nagykanizsai kerületben, mint az előző esztendőben
a maijáéi i>- He *t a hétsiásmil-lió visszakerülne • nemzet gazdasági siervczetébc, a bankjegyállomány ugyanannyival csökkenhetne s igy a »rnemiyiség-elmélet«. alapján a péna ugyanannyival járulna. De a virtuális forgalom előnyösen éreztetné hatását a nemien termelésben, ami végeredményben ugyancsak a pengő értékemelkedését jelentené.
A pénzügyi kormányzat löbbii-ben nyomatékkal kífejeíctt elhatározása, hogy a Pénz és Betét ellen semmiféle kényszcrintéike-déiliBí nem nyúl, de ha ilyen intézkedésre bármikor sor kerülne, ami — ismételjük — teljesen ki van sárva, akkor eiek ai intézkedések bizonyára utolérik a gyáván megfutott és rejtekhelyeken tartózkodó bankjegyeket is.
Ugyanez vonatkozik ai adó elől való bujkálás motívumaira is.
Míre való hát ei a nagyarányú teiaurálés ?
A siovjet alatt eldugtuk a „kék" bankjegyeket, mert « „fehér srov-ietpénc", melyet rcggelenkint stráf-kocsikon siallitottak el az Atlie-neumból, nem ért semmit s mert rendületlenül hittünk abbén, hegy a „kék-pénz" becsülete és a nein-¦etí síinek ideje előbb-utóbb vísi-ssatér.
As arany- és csüst-péniekben már békeidőkben is volt számottevő tesaurálas, mert generációk tapasztalata nem tudta ai emberekből kiölni a fémpénzekhez való konzervatív ragaszkodást.
Ebber. is lehetett valami raison.
De hogy ma valaki pengő bankjegyet rejtegessen a fiókja mélyén, cs való érthetetlen, sőt, egyenesen dőreség.
A péna ma nem bujkálhat. A pénanek világosságra, munkára van szüksége- A péna munkahelye — a bank.
A sek tezaurált bankjegyet ki kell emelni rejtekhelyéből s mint valami notórius munkakerülőt, ha kell, kényszerrel is, oda kell állítani a nemzeti munka asataláhoe-
De ei elemi érdekük a tezau-rálóknak ís, mert a péniügymi-nisater kijelentése szerint elŐbb-utóbb rájönnek árrá, hogy »rosi-azul spekuláltak a pénirejtegetés-sel...«
A honvéd minden msgyar családért harool. Mindenki adakozzék a honved-esaladok Javára I Gyűjtés : február 7-lg.
Magyar hősök
Bátorságával és bajtársai iránt érzett Önfeláldozó szeretetével tüntotto ki magát Kovács Ferenc tizedes.
10-12 augusztus 28-án azt a föladatot kapta, hogy másodmagával igyekezzék behatolni az ollonség védőrendszerébe s derítse fel annak erőviszonyait.
Kovács tizedes nagy ügyosséggol hajtolta végre feladatát, mélyen az ellonséboa arcvonal mögé lopózott, ott értéke.* felderítést végzett b pontosan megállapította egy mogorősí-tett aknavető tüzelőállás bolyét. Eközben bajtársa megsoboflült. A szürkülot l>oáltakor óloto kockáztatásával hozta, vissza bajtársát.
Másnap, augusztus 2G-én ismét átlopózott az olbnséír védőövozetélw s a Bzoviot csapatok tóvboazólóvozo-tókoit elvagdoeta. Ezzel hosszabb időre megbénította az ollenságos tü-jgérBég tevékenységét.
Nagykanizsa és vidéke gazdasági életének jelentós fellendülését jelenti a in, kir. adóhivatalnak kimutatása a lefolyt esztendő adófizetéséről. Nagykanizsa város és körűidének előirt adója volt összesen (az 1941. évi hátralókkal együtt) 6,114.000 pengő. Erra a polgárság
Négy héttol ezelőtt rövid tudományos közleményben jelentette a kö-nigsl-orgi csillagvizsgáló intézőt, hogy nagynevű tudósa,, dr. Fodtko csillagász uj, hatalmas üstököst fedezett fel a Iták-csillagképbon az ikrek közelében. Az égi jelenséget azóta a svábhegyi csillagvizsgáló intézőt is bevonta észlelési kőróbo és megél lapította, hogy & keleti égboltra nézve, a Jupitertől balra ópz-lelhotó a rendkívül szép, fényes nagy üstőköB, amely nok arányaira jellemző, hogy a jelonaég szabad szemmel is latható, még pedig eato 7—8 órától kozdódőon egeszén hajnalig.
A budapesti megfigyelési lehetőségek a folfodozéa óta meglohotóson kedvezőtlenek voltak, sok felhős ój-szuku nehezítette uz észlelési, do a svábhegyi csillagvizsgáló intézőt igy is megállapította, hogy az uj nagy üstökös fónyo napról-napra erősödik, annak kótsogtolon jelekönt, hogy az Üstökös orófion közolodik a föld folé. Az uj jelenség pályáját egyébként még nom tudták kiszámítani 8 ahhoz további mogfigyelések szükségesek.
Az európai csillagászati tudomány természetoson a könígst>ergi tudón nevével, tohát dr. Fodtko-üstökösként jelöli egyelőre az uj égi joten-ségol. Azóta Svédországon át érkezőit jolentésbon kiderült, hogy a német tudóssal egy időpontban fedezte fol az uj nagy üstököst az Egyesült Államok ogyik leghíresebb AcsillagáBza, Mr. Whyoplo is. Nyilván CBak a hál>orii titán kóvotkoző nyugodtabb tudományos atmoszféra lesz alkalmas annak eldöntésére, hogy az uj üstökön fölfedezésének
befizetett összesen 5,244.000 pengőt, a bútrulék tehát mindössze 870.000 pengő. Ezzol szemben 1941-ben l>o-fizoltok 4,082.000 pengőt, vagyis 1942-bon kb. 1,162.000 pengővel többet fizottek 1» az előző őrnél.
Ehhez bizonv nom kell kommentár:
teluntősége a némot, vagy az amerikai tudós novóhoz füzodik-e.
Addig ís azonban nom érdektelen feljegyezni, hogy Mr. Whyopto az Egyesült Államokban az ^üstökös-vadásza névre tette magát érde-mossé. Whyoplo nem számit hivatalos csillagásznak, hanem a logki-íejezottobbon amatőr. Gazdag gyáros létére egyetlen szonvodólyo van, a csillagászat, amelytől w>m anyagi, sem munkabeli áldozatot nem sajnál. Óriási összegeket fordított magán-csillagdájának borondozésóro. s hogy mennyire nom csupán egyéni kedvtelésből foglalkozik ezzol a tudománnyal, annak logkétsógtoloncbh bizonyítéka, hogy az utóbbi másfél évtizedben az amorikai tudomány álial folfodozott uj üBtökösök legnagyobb részének eredménye Whyopto novóhoz fűződik. Éppen ennek alapján fűződőit az amerikai magán-csillagász novóhoz az nÜstököfl-va-dászA jolzó. Természottesen ez a népszorüség nem holmi spubli-city«-n alapul, hanem azon, hogy Mr. Whyoplo eredményeit » tudo-mány ismerte el, amelynek a ma-gáncsiltagáas nagy szolgálatokat tott.
Mindez azonban csupán a külfló érdekessége és romantikája as uj üstökös folfodezésénok. Ennél sokkal fontösabb, hogy dr. Fodtko és Mr, Whyople ogy időben fölfedezett üstököse mílynn jolonaégo a kozmikus életnek és hogy a Földhöz való rohamos közeledése tudományos éa egyéb szempontból mit jolent. A folyamatban lévő számítások alapján néhány nap múlva orro it pontos és meghízható választ tud adni a kutatás.
Holnap délután temetik Zsigmond József Igazgatót
Nemcaak Nagykanizsa, lument egész Zala teljesen Zsigmond József igazgató tragikus halálának döbbent) le alatt áll. A magyarság egy rendkívüli értékot veszített Bomuj. A nugykanizsui városháza ormáról, az iskolák épületéitől, a Polgári\' Egyletről gyászlobogó hirdeti » nayt veszteséget és mélységes gyászt. A hatóság részéről dr. 1m.>.m Mihály járási orvos szállt ki a tragikum színhelyére, ahol még mindig autójában foküdt Zsigmond Józ&of. A holttestet a rácséi hullaházba szállították, maid onnan a szokásos or-vosrenaóri liullaíjzomle mü^ejtem* után Nagykanizsára, ahol u róui. kat. sirkert balottaaházábun ravatalozták fel.
Temetéüe holnap, csütörtök délután 4 órakor történik a temető szorlartástcrméból az ogész város osztatlan részvéte mellett. Az engesztelő szentmisét ugyancsak holnap reggel 9 órakor mutatják be lelkiüdvéért a ferences plébániatemplomban. Az iskolásgyormokok jól Öltözötten jelenjenek meg * templomban.
A Magyar Élet Párt vezetősége felkéri tagjait, hogy Zsigmond Jó-zsof társkorülotvozotő régtiaztossi^x gén minél nagyobb számban megjelenni szivüskodjonck a ravatalozó
helyiségében.
Zsigmond József elhalálozása alkalmával a Konodi-család ilO pengőt küldött bo szerkosz tőségünkbe ko-szorumegváltás cimón a kanizsai \' hadbavonultak családjának folsoyii-lyezésére, A helyi Állandó Segély-bizottságnak juttattuk P, Qellsrt plébános kezeiben.
i Balatont Társaság a sebesültekért
fívdűpesi, január 20 A Balatoni Társaság Irodalmi, Művészeti és Tudományos Egyesület munkáftságát a háború zajlása sem bénította mog. Az elnökség, amelynek élén \'József Ferenc kir. herceg áll, a Társaság nyilvános működésének egy részét a bolsovizmus ollcni háborúnk hőseinek szolgálatába állította. Ennok jegyében a napokban Biidaposton az 605. sz. honvédkórházban nagyszabású hangvorsonyt rendozott a Társaság. A gazdag ós színvonalas műsor minden száma magyar nzívökből magyar lolkekhez szólt és az itthon azorötotónok dorü-jét lopta a száz mog száz sebesült liallgató arcára, szivébe.
Mognyitót izeri IzsaAk Gyula, a Társaság ügyvezető olnöko mondott, aki 27 évvel ezelőtt maga is vérét ontotta hazájáért. Bejelentette, hogy a Balatoni Társaság megalakította vitéz Horthy István omlókéra
a gyamsxÜtöl mozgalmat, amelynek célja felnevelni, gondozni, megélhetéshez juttatni hősi halottak és hadirokkantak gyermekeit.
-- Erezze a honvéd, mondUt az elnökí megnyitó, hogy egy nagy család tagja és uz nom feledkezik meg róla. Érezze, hogy R pólyában gügyögő, apró magyar, az öreg szüle, az anya, a kis iskoláa gyar-mok nem marad gondozatlan, amíg a honvéd harcol. Legyen lelki nyugalma a harcosnak, amikor rohamokat ver vÍBBsa, amikor támad, vagy zimankós éjszakán figyol őrhelyen. Tudja meg minden harcos, hogy
Saját termés! kitűnő vörös
asztali bor
Morénkét l-SO fül.
Kiirt palackban, Uvcgcserével kapható
Belexaaldal,Sugár-ut 53.
Hoffierr-Schrantz gépek, iayitú petróleum
UNGEK-UJLLMANN JEJLEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell a«zl6z6k átvehetők. folyó,ottjám* mtin.B »«g>»tai»m .nr. r.nd.t|« mi] kaplatók.
Rohamosan közeledik a föld felé egy uj üstökös
OstOkOs vadászat
1943. jamiár 20
ZALAI KOZt.ONV.
FERENC JÓZSEF \\\\
KESERŰVÍZ
A kanizsai rendőrség elfogta a keszthelyi nagy ékszeriopás egyik gyanúsítottját,
a mostani háborúban nemcsak tőle
követelnek áldozatos kglalü-iüóiiti;] JLí-
bitóit, hanem az itthoniak testvéna-íüii magosatják vala gondjait. Eta azt rárom mindenkitől; hogy ne hiúságból, nyilvános köz lésért adjen, hanem azért, mert átárezzük hegy itt a csilládról van szó, a nagy magyar családról, amelynek léte vagy nemléte az öten hurcoló honvédek győzelmétől függ, A hangverseny műsorán közremü-kódolt a Légierők Zenekara, cigányzenekar magyar nótákkal, amelyeket a sebesültek kívánságára is játszottak. Énekelt Mindszontliy István, Haidu Anna, Sz. Küzv Matild, Balogh István, Fodor János, László Magda, GömÖry Lily, Hegedült Cserfa! vy Eliz, szavalt O. Novy Anna, Krisztián Márta, Szép Ilonka, vidám jelenetet adott elő Boday Miklós, Minden számnak igon nagy sikere volt, igazi lelkes, forró siker, legszebb jutalma minden közreműködőnek. A kivánaág-azémokban a katonák kedvenc dalainak azinte rége-hossza nem volt.
Lepecsételik a vásárlási könyveket?
A közszükségleti cikkok beszerzésének Bzabályozóaára tavaly olőtt, amikor » vásárlási könyvökét kibocsátották, a közellátásügyi miniszter felhívta a kereskedőkéi "én iparosokat, hogy vásárlási könyvre a fogyasztóknak csak a rondkivüli gazdasági viszonyok által megongndott mennyjséfrbon szolgáltatbalnak ki közszükségleti cikkekot.
A magyar kcrosokodntársadalom, átérezve az ország súlyos közellátási helyzetét, mindenkor ígyokeíett eleget tenni a hatóság rendelkezéseinek h azon volt, hogy a raktáron lovŐ készletet vevőkörében igazságosan megosztth hozza forgalomba.
A kereskedők például tóhb esetben nem szolgáltak ki árut olyan vásárlási könyvökre, amelyek tulajdonosa az arra eső vásárlási évben már 1»-ssereste a szükséges arucikkokot.
Mégis, énnek ellenére .amint értesülünk, illotékes tényezőkhöz mind-gyakrahbnn érkeznoK bizalmas feljelentések arról, hogy egyesek a köiollátási rendel kozésükot azzal igyokeznok kijátszani, hogy névro szóló vásárlási könyvüket »napi áron\'< áruba bocsátják, íllotóleg kölcsönadják l)CvánárlHH céljára.
Ez a visszaélés állítólag niár annyira rendszeressé lett, nogy a könyvek kölcsönzésének rendszorea niaci ára van. E visszaélésekkel kapcsolatban illetékes helyen kijo-lentotték, hogy a hatóságok behatóan foglalkoznak a kérdéssel ós a rondórpég és csendőrség figyelőmmel rojria kísérni, hogy kik adják kölcsön könyveiket és a visszaélésüket szigorúan megtorolják.
Szó van arról in, hogy az adóilap moffállapitáaakoc mindenkitől bekérik felmutatásra a vásárlási köm1 veket és az adó kivetésénét figyelembe roszik, ki hogyan költekezett, illetőleg mennyit vásárolt az elmúlt adózási évben.
Abban az esetben, ha a könyvet ii könyv tulajdonosa nem tudná fölmutatni, azzal az indokolással, hogy elves/lelte, olyan rendelkezést hoznak, hogy a könyveket agy bizonyon határidőig lepecsételik és a le nem pecsételt könyveket kivonják a forgalomból,
akt egy értéhes órát
Keszthelyen a minap qgy idős
agszonyriul mintegy 20.000 pengős nagy eksaer lopás történt. A csendőrség u legnagyobb körű nyomozást folytatott le a tettesak kéarekerité-sáré. Szalatt tértént, hogy a siófoki ?11 unni-,, ii i egy fiatul férfi os nű (utóbbi u uiL\'glupott asszony alkui-inazottju > kiszállott u Budapest felé induló vonatból, mert kifogyott a pénzük és ékszereket akartak értékesíteni. Eközben a csendőrség igazoltatta eket. Egyikük kihúzta a tárcát, amely a meglo|X)tt asszonytól származott\'éji\'amelynek rejtett részéri JÜU pengú volt, A gyanús pár ezt uem tudta. Így nagy volt meg-
adott el Nagykanizsán
leixitéaük, mikor o csendőr felmutatta kutatása során a - y százas bankjegyet. Miután alapos volt u gyanú, hogy közük [éhetskeszthelyi betüréiihez - u legközelebbi vonatul utltak imi itoti úk ékel Keszthelyit.
Ézaluit azonban N\'ag ) k.....¦ túl :
egy Tihanyi László nevű fiatuleiuber eX)\' \'gen ériékes órát adott el, a melynek során a rendőrség beavatkozott és lefülelte Tihanyit, mint u keszthelyi bűncselekmény harmadik gyanúsítottját, A rendőrség átadta ól a keszthelyi csendőrségnek és must a három gyanúsítottul a helyszínen végzik a nyomozást.
á tfidővész állani küzdelem 1943. évi munkaprogramja
A Tuberkulózis Elleni Országos Szövetség elhatározta, hogy a folyó évben a háborús viszonyokra való tekintettol csendbon folytatja a tü-dővésKelleni küzdelmet. A propagun-dával nem lépnek a nagyközönség elé, hanoin csak az iskolákban érvényesítik. Csabink Márta kapott megbízást az elemi iskolák részérő szolgáló témák kidolgozására. Az iskolákban rendezendő ünnepségeken bábjátékot, ezáralékörúst adnak ulú. Elkészült Húga László által irt Ili-vogató törve is. Elkészíti a Szövetség szinos képsorozatának első ké-poit, amelyet a Zöldkeroszt a tisztasági napokon oszt szót jutalomként a gyermekek között. Az idoi országos tuberkulózis hót iskolai programját megbeszélték a kultuszminisztériummal, ahol azt jóváhagyták. \'A. középiskolai tamiléit jusag részére líartz Géza \'fog rádióoló adásokat tartani, amellyel kapcsolatban iskolai dolgozatokat fognak
íratni és önképzőköri előadásokat rendeznek. A tanulóifjúság részére az Ifjúsági Vöröskereszttel karöltve a Művelődi\'\'* Házában február végén matinét rendeznek ugyancsak a tü-dövész ellyni küzdelem propagandájának szolgálatában. A sajtó szője* körű b,\'uniósával ankétot tartanak, amelyen két fontos téma körül megvitatásra: L\' Mit lobot tenni a háborús viszonyok közepette a gumós belógok, illetve a tüberkiUosii elleni küzdelem érdekében. Mit kell már most tennünk a háború utáni idők tuberkulózis elleni küzdelme érdekében. A MÁV, a Posta, a Boszkárt és a liaro.su Szövetség levonásával dísztáviratokat, plakátokat, számolócédulákat fognak terjeszteni és ozok utján is felhívják a közönséget a tttdóvéSz elleni küzdelemre, végül kiadja a Szövetség Sogoavóry U»brdl* TBC-—ABC könyvecskéje!, amellyel az .Egészség katonáit fogják jutalmazni.
A\' kereskedő előnyben részesítheti állandó vevőit
Csak a ¦fózszfikségleti cikkek kiszolgálását nem lehet megtagadni
A kereskedelmi miniszter döntő Jelentőségű rendelkezése
Arra a kérdésre, hogy köteles-e a kereskedő ae Üiletében jelentkező Összes vevőket kiszolgálni, ai eddigi gyakorlat nem adott kielégitő vcílasit. Igaz ugydti, hogy az 1920: IV. t.-c. határozottan kimondja, hogy a kereskedő a közszükségleti cikkek kiszolgálását nem tagadhatja meg, azonban különösen az utóbbi rendkívüli időkben sokseor adódik eiicl szemben vitára\' dlkalmas eset, amelyet a kereskedők rendszerint vis majornak minősítenek, azon egyszerű oknál fogva, mert a jelentkező vevíik arányához\' képest
nem áll rendelkezésükre elegendő áru. A vásárolni szándékozó közönség persze más állásponton van. Igy aetán a néíeteltérések, sőt össieűtközések a kereskedő és a vevő között mostanában sűrűn előfordulnak.
A bizonytalan és tisitázatlan állapotnak véget vet ae ipari és kereskedelmi miniszter, aki ebben a kérdésben döntő" jelentőségű rendelkezést adott ki.
Varga József miniseter szerint a kisEolgálási kötelezettség csak a közszükségleti cikkékre, tehát a
JmUÍSn oa, VÁROSI MOZGÓ Snrditól-
20—24-lg__vasárnapig
A legszebb, legművészibb magyar film
Öridsí siker /
KERESZTÚTON
„UFA" hiradót a világ legújabb eseményeiről
Előadások kezdete köznapokon j-S, ?7, ?9, vasárnap $3. $6, §7 és ?9 órakor
jeeyrcnslsisr alá tartez* atelgekra
enatkotik.
Amennyiben nem körsziikséflleti aikkről vau szó, joga van a kereskedőnek ahhoz, hogy a kisebb készleteket állandó vevői száméra fenntartsa. Ez a rendelkezés a mt- ,
szter srerint már csupán a kiszolgálás megkönnyítése érdekében is nagyon szükséges- Például a cukorelositás ujabb szabályozása alkclmábói « közellátási miniszter ugy rendelkezett, hogy a köiön-ségnek be kell jelentenie: melyik kereskedőnél kívánja a saűkségle-tét besiereznt. Igy a kereskedő állandóan számontarlhalja, hogy milyen cukorkésaletre van saük-sége. Ily arányosításra — a miniszter szerint különösen a jelenlegi kötött gazdálkodási rendszerben az Összes köisiükségleti áruknál seükség van.
A kereskedő a saját helyidét lényegesen megkönnyíti, ha az áruelosetó tevékenységével igyekszik magának állandóbb vevőkört biztosítani. Ehhez azonban szükséges, hogy ai állandó vevők kielégítéséről a kereskedő gondoskodjék és a kis készletek esetén üi állandó vevőket bizonyos mértékben előnyben is réseesithesse.
A vezérkar főnökének intézkedése a szabadságolt katonák visszautazásáról
A szabadságos vonatokon elŐállatt torlódások levezetése érdokóbtn a második hadsereg alakulataitól szabadságon lévó honvédegyén vitaaa~ fzállitáwa január ttt-tél 34-Íf BBÖ-netel.
Ezért, akiknek január 17-* után kellene Magyarországból útba indulnia, azoknak szabadságát 7 (hét) noppal megltosszabbitom.
Ez szvintézkedés nem vonatkozik a iiiogszálló csoportokhoz tartozó éa szabadságon lévő honvádegyénekra. Ez utóbbiak szabadságuk lejártakor alakulataikhoz bevonulni tartoznak.
A m. Aír. honvéd, vezérkar fSnöke.
építőanyagok kintaiása
A Magyar Vidéki Sajtótudósttó budapesti jelentése strrint az építőipaiban érdekelt ipari és kereskedelmi szakmák értekeiletet tartottak annak megállapitására, hogy iiü építkezés közismert nehézségei mellett miként lehetne a lakástcrmelést a háború folyamán továbbra is fenntartani- A lakáshiány folytán ugyanis a lakás-termelés azok közé az elsőrendű szociális kérdések kőié tartozik, amelyek « háború ellenére is megoldást kivannak, de ae építőipar foglalkoztatása ettől eltekintve is rendkívüli jelentőségű, mivel ez a siakrna kulcsiparnak tekinthető és sorsa 40 kézműipari szakmát érint.
A magánépitkeiések kérdésében at értekeileten ae ae egyhangú álláspont alakult ki, hogy a korlátoiott mennyiségben rendelkezésre álló anyagból csakis kislakások építendők, még pedig lehetőleg a köelekedésileg könnyen elérhető, kőiművekkel ellátott olcsó telkeken. A tárgyalás sorén különös figyelmet fordítottak a haeaí helyettesítő anyagok alkalmazására.
A feAromkodásit Italain
ZALAI KOZLON.Í
1343. január 20
NAPIREND:
Éjjeli gyógyszertári ügyolet: Ma a íz, Maria gyógyszertár Királyul** 40. szám.
Eitkaaizsati az ottani gyógyszertár állaadó ügyeletes Bzelgúlaiel tart.
M*pUi : Január 20. Szerda. Itóia. Val. Fábián éi Seb ¦ Protesta** Fábián éa Seb. - tar. Seb. 14.
A QŰÜKORDO nyitva vaa rogael 6 árától este 8 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és kaddou ogész nap nőknek.) Telefon: 560.
-: (Klnevsxóa) A péuzÜKyiuInisíter Ta&sy Sander bümicrI adólilvatull gyakornokot a XI. fizetési osztályba adó-lisztté nevezte KI
— (A pémQgyl bfiottiág) a Jövő hé-tea összeül u városháza tanácsterme-ben.
— (Javul a msgyitpüapök állapota) l)r. Czapik ffyula iiieKyéspüapü;* álla-pola Örvendeteson javul. Nagykanizsáról és Zalából szainoaan kendtek fol levélben és örömüknek adtak kUeje-/.(\'¦!tí líyura javulása lelett
(HÓal haitit halt a Tábori Színház Igazgatója) Vitéz Tolnay Andor, veit kapouvArl ós vKékl nvlníi;- /¦.".iú, aki mint a Tahorl aUiiibáz i^fírttójn, ne-Káftv héttel ezelőtt utazott ki n keleti frontra, ahol mint színigazgató teljesítette kftteleasfk\'át nemzetivel szemben -- hóul balAlt halt.
— (Atiioiyozüs) Az nllopan Parkas-laivi Oltó vármegyei Irodáuszlet i.on-llből a Csáktornyái fóHzeljiahiról hivatalhoz, Konkoly János Irodafytlsztet pedlíí Csáktornyáról a lenti főszolga-blról hivatalhoz helyezte át.
— (Zalaegerszegi dldkok példája) A zalaegerszegi kerofikedolml középiskola tanulói cb n kereskedelmi szaktanfolyam leány növendékei elhatározták, hogy kót a h\'irotéren küzdfl zalaegerszegi szegénysorait embrr születendő gyerraokónck keresíts/lllösóEÓt elvállallak. Most niOKhzíl\'etott Gerencsér István, a harotören tohli mint ciry éve küzdő honvéd felesÓEének a fiúgyermeke A kereszteléoen mefrielent az egész iskola a tnnórlkarral egvfl.lt Az Ifjúság elhatározta, hogy a kereszt-gyermeket lakóiul tanulmányai befeje-íésólg anyagilag Is támogatni Ioit|o. A zalaegerszegi diákok példát Állítottak a többi diákoknak ts.
— (Pdllnkalőzési engedély Legrád és Alsólendva nópónek) A pénzügyminiszter 301—1943. X b. számú rendeletével, vitéz Horváth Fereno nvug, vezérőrnagy, orsfáfg,« Ulésl képviselő köz-\' bonj^rasAra. mecnffcdlo, hogy Alsó-lendva ós Lég rád érdekelt lakossága szeramérógóp alkalmazása nélkül, állandó pénzügyőri folügyelut mellett folytathat nállnkatózest kizárólag aa-jét torméRü szilvából 1041. máiclutt Iliig bezárólag
— (Tolvaj olgánylány) Kolompár Anna sárhidai cigánylány az ősszel ellátogatott Lenencetomajrn. HAzrótbázrn járva, egy óvatlan pillanatban több helyen ellopott egy-egy fehérneműt, amit szoknyája ráncainak titkos /sebeibe rejlőit el A lopott holmit Orgazdák utján órlékesltotto. -A rondflrsógnek sikerült lelepleznie én bekísérte a klr, ügyészségre. A hlrénAg most targyalta az ügyet fs jogerősen egy hónapi teg-liázbUnlelésre Ítélte.
— (Kaposvár város vozetöségo)
olőrohaladott tárgyalásokat folytat az oltani pénzintézetekkel 500.000 IWlgós ug\\nevezett közellátási kölcsön felvételére. A város ebből az összogtipl elsősorban titkosságának sertéshús- és zaitöllátáflál Mtacjá biztosi tani az állatállomány oIőkoIim lekötésével, illetve megváftarlásáv^l.
\'(MV8) (Megjolont n .Magynr Szárnyak)
a magyar wpüléaüfy népszerű folyóiratának második januári u/.á-ma. Ara változatlanul 50 fillér. Mu-tatvánvszámot a kiadóhivatal.(VI1 . Kirakni. 1)8.) kívánatra küld.
öxv. Zalgmand Jözsefn* szili. HőrömpöTy txaballa fAJ-dalomtól ttasiettfrt a/IrvHl tndntuM. Iingj az önfeláldozó, példás hit veil szeretet mintaképe, az én forrom szeretett feledhetetlen Jó férjem, a legjobb testvér, só^or, nagybácsi, rokon
Zsigmond József
áll. elemi isk. Igazgató, szakfelügyelő, tartalékos főhadnagy, a Zalamogyel Általános Tanitóegyesíl-\' lat elnöke, Nagykanizsa város képviselőtestületének tagja stb.
folyó hó 18-án, 54 éves korában vArallannl elhunyt \\
Drága hn\'otlunk löldl maradványát folyó hó 21-én délután A
órakor fogjuk a róm. kalh temeti szertarláalormóhen beakei]telteiül
és Örök nyugvrtlietyéro klsérnf.
Az engesztelő szentmise folyó hó 21-án délelőtt f> órakor lesz
a azentteroncrendlek plébániatemplomában. Nagykanizsa, 1943 január 19.
Jóságos lelked mindig közöttünk áll
Hanio* Sándorné Síül. SchnIlcDb»rg«r Mária leitvére, Hantol Sándor HS/ImpOly Itta, aUrlaka és férje G.rg.ly GjM, Hermlo, Árpid, HÖröm-pfily Atpidní Paál Jolán sógornői és sÓROrai. Hantol Irabclln ?3 Sándor unokahujia és ficcse. Sxabó AnUI, vltéi Nagy I6xaefná, Ér. Don,-— Jeiiínó unoi;a(eslvért:Í és m gyáitoló tokonaájt.
A Nagykanizsai Elemi Iskolák három körzeté-nak Tanltótastűieta fájdalommal tudatja^ hogy «z első köriét iskolájának sieretcít igojgatóia w
Zsigmond József
!111. isk, Igazgató, körzeti iskolafeldgyelő, Zalavárm. törvényhatósági bizottságának é* Nagykanizsa m. varos képviselő-tastületének tagja, a Kalász Könyvkiadó ri. igazgatósági, a Magyar Tanlték Orsz. Szövetaáge bizottságának tagja, tart. főhadnagy, több harotóri kitüntetés tulajdonosa, több helyi egyesület igazgatóságának ás választmányának tagja, stb.
eletének 54-ik, értékes tanító) működésének 32-ik évében, f. évi január 18-án tragikus hirtelenségnél elhunyt.
Boldogult igatgatÓnk és kartársunk földi maradványát folyó h(5 21-én délután 4 órakor a róm. köt. temető halottasházából a sírboltba temetjük.
Az engesztelő iientmise-áidoiflto! folyó hó 21.-én reg-^Liet 9 Órákat a szentferencrendi plébánia templomában mutatjuk be.
Nagykanizsa, 1943. január 19.
Az örök világosság fényeskedjék neki 1
Zala vármegye Altalános Tanító Egyesület válnziztmAnya fájdalommal tudütja, hogy szeretett elnöke
Zsigmond József
áll. Isk. igazgató, körzeti iskolafelügyelő, Zalavárm. törvényhatósági és Nagykanizsa m. város képviselőtestületének tagja, ¦ Kalász Könyvkiadó rt. igazgatósági, a Magyar Tanítók Orsz. Szövetségo bizottságának tagja, tart. főhadnagy, több harctéri kllüntetós tulajdonost), több helyi egyesület igazgatóságának ás választmányának tagja, stb.
életének 54-ik, értékes tanítói működésének 32-ik évében, folyó évi január 18-án tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Boldogult elnökünk földi maradványát folyó hó 21-én délután 4 órakor a róm. kat. temető halottasházából a sírboltba temetjük.
flz engesztelő szentmise-áldozatot f. hó 21-én reggel 9 órakor a szentferencrendi plébániatemplomában mutatjuk be.
Nagykanizsa, 1943. január 19. Az Örök világosság fényeskedjék neki I
DRAVAVOLGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben déletoii 8-tól délután 16 óráíg. Csengery-ut 51, telefon 294.
A Nafta Zürlcher Zeitung a keleti front helyxatérSl
Zürich, Január 3o (Hud Tud.) A Neue ZUrlchor Zoltum; berlini levelezője hosszabb Jelentést közöl a keleten kialakult hadíhcly/^. ről, Megállapítja, hogy a KaukAzu* és?akl részén súlyos harcok vannak folynmatban. A Itlyataloa nómet Jelentések rámutatnak arra, hogy u nAmot csapatok mólyen tagolt védelmi rend-Bzorb^n veitek fel a harcot az ellenséggel. A hőmérő 30 fokot mutat fa^y-pont alatt. Heves hóvlharek dúlnak nmolyek szintén akadályozzák a hadműveleteket. A keleten folyó harcokról vé«!eR08 Jelentésok közlése még nem Időszerű
APRÓHIRDETÉSEI
ÁLLÁS
Kdnvvafáaben jártas tliztvltalAt vagy IISTfvIselŐnŐt keres hflvbalt Iparvillalat. Ajinlatot .Adminisztráció" Jeligére a kiadó hivatalba. 142
~AaataIoaMO*daf, 2-3 at, ki (ól
fényez, magát flzetéiiel azonnslta telvtsi Kopsteln butoihiz. 115
Kifutófiú! azonnal felvéstek. Vlléi Sóvári litván élesztő-elosztó.
ADÁSVÉTEL
Használt Irágápel vasaah. Szabé Antal sporttlzlete. 14
Régi képek, metizetek é* buioiok ¦!-¦ilák Ciengery-u. 2T/a II. 157
Megválelra keresek 6—7 kecil érttt marha-trágyát. Simon István btntei, Kit-ksiílzm. 164
Nóliiiliik. télikabát -ladó. Király-utca 27. Megtekinthető 9-14 óráig. 156
Conterv lejáa kapható KlrAlf-utoa
S2. alatt udvarban, naponta délelőtt. ¦
Halló 1 Flpyetem I Ptlis survaehm kapható e hó 21 -22-23 in Simon István hentesnél KiskanUsán. Varazadt-u. 3. 153
HÁZ ÉS INGATLAN
Több adómenlea magéit- és béihaiat, háihctvct, szóiét és földeket fca»etit Papp, Telekl-ut I. Telefon 97*. 1512
740 a-öl mxáló NiicvlBrliéticcii teljes felszereléssel késipénzétt eladó Érdeklődni lehet naponta II—1 közölt Magytr-utca Í8., Honnenwald Ferenc tanárnál. 156
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől,
1380/I94a.
Tarcy: Az 1923. évfolyamba!) AH-tískölelesek ösizelrána. ,J
Hirdetmény.
Felhívom az 1923. évben születeti 1111-títkötetes Ujakat, hoey f évi ]anuir kó 20. és február hó 20. k»zll Időben lapon ta délelölt 11 órától 13 óráig Öaaza-Iráiuk végett Jelentkezzenek á virotl izsl-láan.taltd hivatalban (Városba, lóld«lnl, 33. szoba, régi adóhivatali helyiség).
A személyesen jelentkeiók hoziík magukkal tiUletéal anyakönyvi klvonalnkal, Hármaiéit Igazoló ekminyoktt, bkelil bizonyítványt, Ipari vagy egyéb izakkép-tettiéget Igazoló okiratokat.
Az Idelgleneien mii köilgazgatiai területen tartózkodók írásban Jelentkezhetnek. A beadvány hozzim cimzendó. ahhoz a fent felsorolt okmányokat mellékelni kell, A jelentkezők beadványukban okvetlen Jelöljék meg pontos lakcímüket.
A jelentkezés elmulasztását a törvény szigorúan bűntett.
Nagykanizsa. 1A43. [unuér 11. iev>^. Polgármester.
ZAUM KÖZLÖNY
í\'QUVIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KOigudaiáQlR.T. Magykaalne*1. Felelőé kiadó: Zilál Kárely. Nyomatott/ a „KSigazdasisi it. T. MagykBüirM"
¦yindijábaa NaDykaaliiáa. (Nyomdáért Telel, Zalai Kéreb^
föladó;
uhu:
Hendlokoiat: Tibort poila:
83«évf,tö. sz. Nagykanizsa, 1943. január 21. csütörtök Ára !2 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
8*eike*ztÖ«6g 6s kJadóhiVttlali FÖut a. bzAul faerke*zlö§ÓRl óa kladóhtvstall telelőn 78 az. Müfrjelenlk mlnoea hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klőllxetéel ára: egy hónapra * pentíö MO tlllá*. negyedévre o ppwtő 20.fillér.
liwyea flzám: heiköznap IX ílll.,acombateD »0 tlll.
& biztonság és nyugalom országa
Hátborzongató részleteket olyasunk a hurrát Szürko Kűnyvbon azokról a szörnyű kegyotlonkedesőkről, amelyeket Horvátországban az elmúlt két éybon a hegyekbe menekült ós onnan időnként kitörő szabadcsapatok portyázásaik közben elkövetnek. Mindenütt nyomor és pueztitáa jár a nyomukban, ahol mogjelonnok és. fékez liotot Ion dühükben kitombolják magukat, Esők a szabadcsapatok a régi Jugoszláviát siratják, vagy Moszkva zsoldjában állnalí ós kommunista államot szeretnének az egykori Jugoszlávia romjain létositoni.
A magyarországi polgár nyugodt és kellemes lakásában ülve, elvozvo annak Iá dorüs biztonságnak, amit a magyar ólct nyújt, sok-sok előnyét, végigolvassa a Szürke Könyv adatait s megborzad. Szinte nom akar hinni a szemeinek: lehetséges volna a huszadik században, hogy omborok kegyetlenségig fokozott gyilkosságban tomboljak ki a maguk durva szenvedélyeit? A horvát hivatalos közlemény\' valóban középkori idők mcgelevoncdéaórŐI Bzámol be, hiszen az orvvadászok nem olégszo-, nek meg a régi komitácsi módszerrel, a meclepetóflazorü rejtekhelyről történő taraadással, hanem ózen messze tulmonóon levagdossák áldozataik végtagjait a nom egyszer nyárson megsütik, olégotik foglyaikat. Az emberi mivoltukból Kivetkőzött ordoi emberek egész lolkí-ségéro megdöbbentő fényt vetnek ezek az adatok. Már nem is emberek harcolnak és állnak itt szembon egymással, hanoin ulazabadult vadállatok, akik vérszomjas dühhel ki akarnak irtani mindenkit, aki nem tartozik hozzájuk.
Már sokszor omlékostottok arra, hogy amig déli szomszédainknál két évo szakadatlanul olyan oIcbő az emborótet, hogv naponta széaan és százan esnok ol gyilkos fegyveroktól, addig Magyarország példás nyugalmat, munkalehetőséget ós szabad óletkorotokot nyújt\' polgárainak. Nomcsak a magyaroknak, hanom mindönkinek, igy a nemzetiségeknek is. Az államhatalom szervei nemcsak a magyaraák otthonait, tűzhelyeit védelmozik ós biztosítják a termelés zavartalanságát, liánom mindon polgárnak ogy formán olőnyökot nyújtanak.
A kötelezettségeknek Ís azonosoknak kell tehát lonni. S mog koll becsülni azt az áldott békességet, amely városaink ée falvaink életét olóbb\'roviszi és irányítja a mindennapi munkában. Ezt a nyugalmat ós biztonságot nom zavarhatják meg külföldről beszivárgott gyanús ólomok sem s éppen a magyarságnak ós a nemzetiségeknek hasznos éa termékeny ogj^ttmurJiÁlkodáöa kívánja, hogy rio fogadjanak bo ido-gon olomekot, amolyok csak azt akarják, hogy zavart éa ogyonotlon-ségoí idézzenek olő a sorainkban.
Azt az áldott bókét éa nyugalmat, amolvot a magyar étet nyújt minden fiának, meg kelt bocsülni. Nem csak az ol vetve érkező utasok, do
A német hadvezetőség a kaukázusi arcvonal részére ujabb állásokat jelölt ki
Mára virradóra ujabb légitámadás érte Londont
Gazdaaáel együttműködési szerződés Németország. Olaszország és Japán kőzött
Berlin, január.ál A Führer főhadiszállásáról jelentik a Nómot Távirati Irodának:
Ribbonlrop külügy miniszter éa Oshima japán császári nagykövet tegnap a Führor főhadiszállásán szerződést irtak alá Németország és Japán kőzött a gazdasági együttműködésről.
Ugyanaznap Kómában Ciano gróf olasz külügyminiszter és a japán császárt ügyvivő Olaszország efl Japán között azonos szövegű szorzódat írtak alá.
A szerződések, amelyeknek érvénye ugyanolyan időtartamra szól, mint a háromhatalmi egyezményé éa azt gazdasági tekintetben kiogó-íizitik, a három szövolséges nemzet harcának orótoljos további kialakítását jelentik. Ezekbon a/, átfogó szerződésekben nagyszabású gazdasági tervet hajtottak végre. Ezzel Európa és Kelet-Ázsia nagy gazdasági térségei mindon erőikkel toljoa bovo-tésro korölnek az ollenség elleni totális hálwru erdőkében. A szerződésekben ogvidojülog a háború utáni időro loíoktotik az alapiát -a tartós gazdasági ogyÜttműködésnek. A szorződésekbon mogállapitiák min donfélo gazdasági teljesítmény kicserélését, valamint
leszögezik az együtt működéit az összes gazdasági és pénzügyi kérdésekben. A Németország ós Japán között megkötött szerződés szövege a kö-votkező:
»A német birodalom kormánya és a japán császári kormány elhatározta, hogy még Bzorosahbá alakítja ki gazdasági ogyüttmüködésót, hogy ebben a háborúban összes gazdasági erőikkel támogassák egymást az uj európai ós nagykolotázaiai rorul fclépitoso órdokébon.
A háború győzelmes befejezése után mindegyikük a maga gazdasági területén uj rendet valósit meg, amely biztosítja az Összes erdekeit népek jQlctét és boldogulását. Ennek órdokóben^a kövotkozókbon állapodtak meg:
1. Németország ée Japán mindon tekintetben és mindem erejével olő-mozditja és kiépitá a gazdasági teljesítmények kicaerólóoét gazdasági
területeik között. Aruk beszerzésében ós a berendezések létesítésében kölcsönösen támogatják ogymást, valamint szoros műszaki ogyüttmür ködóst valósítanak meg-.
2. Németország ós Japán szoros pénzügyi együttműködést valósít meg, hogv az olső szakasz végrehajtásából adódó fizetéseket megkönnyítsék.
8. Némotország éa Japán szoros kapcsolatot tart fenn egymással és gazdasági politikájának megvalósítása érdekében együttműködését egyre hatásosabban alakítja ki. A két kormány ebből a célból külön meghatalmazottak utján állandóan
figyelteti majd a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlődését.
4. A két kormány illetékes szervei megállapodnak majd azokban a részletekben, amelyek a. szerződés végrehajtásához szükségesek.
5. Ez a szerződért aláírásával lép érvénybe ée ugyanolyan ideig marad érvénybon, mint «¦ Németország, Olaszország és Japán között 1940 szeptember 27-ón létrejött báromhatalmi egyezmény.*
A Rómában megkötött ola*z-—japán gazdasági ogyozmény szövege azonos a német—japán szerződés szóvegével.
Nappali légitámadás London és Dél-Anglia el\'en
Német katonai részről szerzett értesülés szerint német harci repülőgépek tognap délben támadást in-téztok London központja ellen. Az angolok közvetlenül a támadás meg-kozdésokor bocsátották fel a záró léggömböket. A német repülők fegyvereikkel tűzettek a gömbökre, hetet közülük lo is lóttok. A német harci repülőgépek a bombák ledobása után dél foló repültek e| ós tűzfegyvereikkel lőttek hadigazdasági berendozesokot. Két gazométert megrongáltak.
A harci repülógóp.\'knt kísérő vadászok a fölszálló 8pit fi re-vadászgépükkel légi harcokban bocsátkoztak. Heves légi harc Londontól dóira alakult ki. A Spittiro-gópéknek az a kisérleto, hogy a gyors harci repülőgépek visszatérését elvágják, moghiusult e> némo,t vadászok óbor-sógón. Légi harcban két Spitfiro-gónot lelőttek, kottőt pogig mogron-gáltak. Mindössze ogy német gép veszett el.
Más gyors német harci repülőgépek Anglia déli rószón ós Wight szigetén több helységet bombázták. A szigeten ogy öpülottómh őaazo-omlott.
A német harci gépek nepáli támadása különösen figyelemre raóltó, mert a támadás teljesen váratlanul órto az ¦ angolokat. London polgári lakosságának riasztása már csak akkor történt meg, amikor az első bombák leestek. -A támadás moc-kozdóookor aj utcák teljesen tele voltak erberekkel.
imo most a horvát Szürke Könyv és már előbb számos szerb miniszter kijelentéem is igazolják, hogy amíg máshol puskaropogás, ágyútűz ós ol nem lanyhuló harc akadályoz mog mindon munkát ée ólotot, addig Magyarországon mindönki biztonságban érzi magát, zavartalanul végezheti mindennapi munkáját. Aki ezt doni látja világosan ós
aki ezt a mai f^getege* időben nem tekúiti a sexe különös kegyének és nemes ajándékának, az vagyon magának annyi fáradságot, olvassa ol a belgrádi és zágrábi híva-loa közleményeket, hallgassa mog a radióhirokot, hogy órdemo szerint értékolni ós becsülni tudja azt, amit a magyar állam, a magyar élet nyújt minden jószéndóku polgárnak.
Berlin, január 21 A Német Távirati Iroda értesülése szerint január 21-re virradó éjszaka néhány német harci repülőgép támadást intézett délangliai célpontok ellen. A többi között robbanó és gyújtóbombákat dobtak London város területére.
A londoni tvid hlívalaég nyilatkozata
Stoekholm. január 21 ílnterinf.) A Stockholras Tid-Qingen londoni jelentése szerint a londoni svéd követség nyilatkozatot adott az angol sajtónak! A nyilatkozat rendkívül túlzottnak mondja az angol lapoknak a svédországi átmenő forgalomról közölt adatait. A nyilatkozat szorint egyáltalán nincs katonai utasforgalom Svédországon át Nurrik felé.
Berlini htíröh a keleti front helyzetiről
Berlin, január 21 (Bud. Tud.) A keleti arcvonal helvzetéről berlini jól tájékozott körökben ma már moglohotóson bizakodó képet festenek. Mogállapitiák, hogy a sZovjet csapatok körében zavarok figyeUptők meg. Ez nyilván az igen uiíTvoa voezteeégek, után pótlási iiohézségok és a rendkívül kedvezőtlen időjárás következményeinek tekinthető. A szovjet hadvezetés Sztálingrád vidékóról csapatokat helyezett át a Don alsó ée középső folyása mentére, hogy támogassák sz ott folyó támadásokat. Ennek ellenére a harcok az utóbbi időben ellanyhultak, sót egyes he-lyekau. jelentősebb harci szünet állott bo. A Bosztov ellen északról éa dóli irányból indított támadásnak nem sikerült hadműveleti eredményt olórnio. A nómot csapatok Stoppo vidékén több vállalkozást hajtottak végre -i ezek állásaik jelentós, meg-
(Folytati: a i oldalon)
ZALAI RÓZLÖNV\'
194.3. január 2\\
Magyar hősök
Kiváló fegyvertények S*b1b* Sorozatával tüntette ki magát n Don mentén vívott harcokban Kalocsai József órmosíor, egyik gépkocsizó lövészalakulatunk szakaazparancz-noka. \'
1042 augusztus 8-án gépkocsizó lövészeink Kórotajákra támadtak. E sikeres támadásban Kalocsai mint roham járőr-parancsnok ügyes megközelítéssel és vakmeró rohammal mégeommiaitette azt a két géppua-kacso])ortot, amelyek egy háztömb romjai között roiidkivul kedrezó állásokból súlyosan akadályozták honvédőink előrejutását.
Kót nappal utóbb Uryw-nál állott harcban. Az ellenség egy nagyobb csoportja váratlanul körülfogta saját közolhiztositó járórimket. Kalo-osai néhány Önként jolontlnző emberéről liabozás nélkül megtámadta ezt a bolsevista csoportot, azt megfutamította, ai\'honvédjárőrt kiszabadította és még négy foglyot ejtett.
Augusztus 18-án a Korotoják-Potudan melletti harcokban átvette a szomszéd szakaBz megsebesült parancsnokától annak szakaszát Ís, osztagát ügyoson csoportosította 6a a kezdeményezésére nyomban megindult támadással megfutamította az ellenséget, liz alkalommal három szovjet géppuskát zsákmányolt. A harc során azonban jobbkazén súlyosan megsebesült, de igy is tovább vezette félszázadorejü osztagának támadását ós ujabb ollonséges golyószórót ás géppuskás fészkeket küzdölt le. Elekor ismét súlyos sabet khjL^t, ,do két sebból vérezve is kitfVtásrn buzdította embereit. Kalocsai József ekkor már a ma-
tyar Nagyezüst, Kisozüat Vitézségi iroro, valamint a II. osztályú nómot Vaskereszt tulajdonosa volt ós legújabb hőstettéért a Kormányzó Ur az Arany Vitézségi firemmel tüntette ki.
Önkéntesek jelentkezése a szovjetfrontra
A* ónként Jelentkezőket - akár vollak halénak, zklr nain — beblvéjeggyel hiv-jtk be katonai szolgálatra.
A honvédelmi minisztériumba mind gyakrabban érketnek be közvellenül nem ianylties katona személyektől, valamint katonai szolgálatot még nem icljesllett személyektől kérelmek az Oroszoiszág ellen harcoló honvéd-alakulatokhoz való bioiztás hánt.
A tömegesen beérkező kérelmek a honvédelmi minisztérium munkáját megnehezítik is eH-ilé/éíét laBsiiják. Bzírt az ön kánt JalenlkczŐk réiífre Iá)éknj;lfl|á5u| kfl-lOljük az ónként Jelentkezés módját.
Áiok, akiknek katonai igazolványt lapjuk van, ká\'taílket az igazolványt lap 15 rovatában feltüntetett ailományleatnel sze mélyeién vagy házban adlak clö.
Azok, akiknek katonai igazolvány! lapjuk még\' nincs, kérelmüket azemélyesen vagy Írásban a lakiul-, lik nzerint illetékes klrgís/iló nirancsnukságnál adják clö
A 17-lk életévüket.\'még be nem töltött szeméiyek önként jelentkezése nem fogadható el.
divat r ) ízlés W
mínösécyjl^
olcsó áiS
ruha
A Magyar Élet Pártja ezóvl első kanizsai pártvezetőség! értekezletén a szeretet és bála szava csendfiit fel hős honvédőink Iránt
A nagykanizsai ltrenték síép munkája a hadbavonultak hozzátartozóiért
A Magyar Élőt Pártja Kslosey-utcal helyiségében most tartotta mog ozldei cIbo vezetőségi értekezletét, amelyen a tagok szép azámuial Jelentek meg. Dr. Tbolvray Zsigmond ¦árivezető megnyitójában a szeretet szavaival köszöntötte a llazllkar tagjatt 6« boldog u]
eeztendőt kivánt nekik. Gyönyörű szavakkal emlékezett mag n harotórep küzdő hőa honvédekről, főleg a ml kedves zalai vitézeinkről, akik talán ebben a pillanatban a bolsevista hordákkal szemben vívják a legnagyobb har oaikat.
Fohászkodjunk a Mindenhatóhoz, mondotta, hogy óvja és segítse meg őket kemény harcaikban minden veszedelemtől ós\'vezesse győzelemre a dlosósógos magyar honvédség fegyvereit.
megyei elnöknek, akik Igen meleg és közvetlen hangú lovélbon köszönték meg a kanizsai pártszervozet megemlékezését. A lölapan vAlnszn i Kérem a Mindenhatót, adjon erőt, akaratot, hl zalmat, összetarthat a nemzet minden tagjának éa példaRdó tevékenységet a pártnak, hogy
Bejelentette, bogy az ünnepet alkalmából a Magyar Elet Pártja nevében könzömtitte a magyar honvedeket, akin ¦agyon Bzivéiyesen válaazoltak. UJévl üdvözletet küldött a kanizsai pártvo-zeióség Lukaea Béla miniszternők, az orazAgos elnöknek, vitéz gróf lelöki liciu kormány blz,t03ÍöIspánuak, vár
uj esztendőben közelebb vigyük a nemzetet a feltámadás utján a háború győzelmes befejezéséhez...
Dr. Tnolway pártvtzetó beszámolt a Levento-HonveükarAcaony szop er*d-inónyefől. Kámutatott arra, hogy a magtár ievetitéK, tóieg a ml Kanizsai leventéink megnyerték a azeretet csatáját Végigjártak a varost, fölkeresték
& harctéren küzdő honvédek családjait, megrendezték a nagyszabAau\' ka-lácsonytu-ünnepelyt az Ipartestületi BzékbAzban, ahol kiállítatlak az iskolák altat \'összegyűjtött szerété tudományokat, majd
a tsventák Betlehem-Járás keretében szétosztatták s szeretet-adományokat a hsrotórl honvédek oualádjelnnk.
Majd karácsonyi Jelképekkel és levente-ujiággnl keresték fel a varoe küzdnaö gót leventéink, hogy ezek lévéa adakozásra kér átüssek a hadtmvonulttik segélyezésére. A lovwn tej árasokkal kapusaimban gyUjlött BzereteInUoluAn > u-kat Illetve csomagokat
a harotáren küzdő zalai hon-
védeknek továbbították. A pártvezoto ezután ismertette a Fő-meltosagu Aaazony akcióját a hadna-venulta*. csaladjainak leiaególyezése-re é> arra kérte őket, hogy Azt teljes erejükből támogassak. Főleg a HnV gyüj-toaöl. Dr. TnoivrAy ezután behatóan
beszámolt a letolyt esztendő pártcse-ményelről és örömmel Jelentette a pártszervezet nngyszcrü kiépítését &z egész vonalon, különösen utalt Kállay Miklós miniszterelnök Ismeretes beszédére, amelyben kijelentette, hogy „nyíltan hirdettem, begy vállalom a felelősséget ezort a háborúért, mert tudom, miért kelt harcolnunk!" Majd kegyelettel adózott a harctéren boai halállal elhunyt vitéz honvédőinknek. Végül bojeJuntotta a február M nagy lete-nyet JArAwi MEP-érlekezlatet, amelyre lejön llovszky János képviselő la.
A pártártekezlot ezután a belaö szervezeti Ogyok tárgyalatára tért át.
Amikor a partizán-felgyújtani a falut
i\'ul Novgórod-Szeverszkij rommá égett házroncsain, Jampel irányában különös meglepetés érte tisztogató csapatainkat.
8. falut as orvlövészek felgyújtották és aláaknázták, hogy ezzol ie akadályozzák honvódeinket az üldözésben. Az itteni csapatok azonban már tolioeeu ismerik az orvlö-rész-szokásOKat és aohasom abból az irányból közelitik mog a falut, amerről váriák ókot, hanoin hátulról, vagy oldalról. Igy aztán az aknákkal nem sok eredményt érnok ol. Legfeljebb annyit, hogy az elfogott orvlövószokkoí szedotik fel.
Itt is Így törtónt, S.-bon.
A közBóg megtisztítása után csapataink erőltetett menetben haladnak tovább, hogy beérjék és harcra-kényszeritsék az olólük fejvesztetten
menekülő bandát.
A nap már a látóhatár alján vö* röslik, amikor kicsi, gyanús erdő-széli faluhoz érnek.
A nyoinonibágua vályog rieuVók a t szépi-é varázsolja a lenyugvó nap, in Imi Ka öltözteti a szennyet és a
banda nem ér rá
{Honvéd búdlluddsUó század)
mocskot és rubinként csillogtatja az útszélen beverő ÜvegdarahoF...
—- Állj! — villan a századparancsnok üsemo.
0 is gyanúsnak találja a nyomasztó csendet, amely kisértetios némasággal fekszi meg a környéket.
Foldontóket küld ki, nézzenek k\'">rül, miért olyan csendes a falu és főleg, honnan várhatnak tüzet, szökásszorint a templom torony hói-e, vagy valami más rojtott tűzfészekből . r .
A feldoritők különös és érthetetlen jelentéssel tőrnek vissza.
— A falu toljosen üres! — jé-\' lentik.
A századparancsnok beleszív kur-taszáru pipájába, aztán magamellé vesz néhány embert ód géppisztoly-lyal a hóna. alatt elindul, hogy maga is knrülnézzen a gyanús faluban. ;
Félóra multán aztán 6 is eredmény nélkül tér vissza.
Valóban különös jelenőéi: ez a falu.
Az orvlövész bandák útját mindig
Jm«*\' OA. üAROSf MOZGÓ Swdétój-
20-24-ig _ van érnapig
A legszebb, legmüuószibb magyar film óriási siker / KSBES ZTUTON . mUFA" hiradó a világ legújabb eseményeiről
. ÜXÖadásnk kezdete köznapokon ?5., j-7, ?9, vasárnap f8, *^,,|fof!f i% fritkor
égő falvak a feldúlt földek jelzik. Itt pe<lig minden ház, minden Wttvi-tós, híd az apró patákon éa km j8 épségben maradt.
— Krthotctlen! néz maga elé a keménykötésű főhadnagy, — Valami disznóság van emögött. Majd meglátjátok I..
"JJo bármennyire is kutatják, nwn tudják meglelni a disznóságot. A falu veszélytelen és néptelen. Szakasznyi őrség hátramarad, a többiek megindulnak a néhány kilométernyire kezdődő erdő felé. Már erősen alkonyodik, de a főhadnagy bizonyosságot akar: nem érhoti-« az éj folyamán támadás az erdőből...
Széles rónaiban nyomulnak az erdő folé.
Géppuska tüzot várnak, vugy legalább is lövésokot, de semmi sam történik. Még akkor som, amikor benyomulnak a feketézőid lombok köze. És ez még az üres falunál is különösebb. Legfeljebb úrról loliotno szó, hogy rossz irányba jöttek és* a bandák valamerre másfelé menekülnek. Csak orról .lehotno szó, de ozt mindenki kizártnak tartja: még sohasem történt mog, hogy légi fel-doritósünk tévedett volna. Nom, az orvlövészok orro húzódtak... Csak talán valami ujabb fogással próbálkoznak. Mindönki orro gondol, tuiü-kór majdnem guggolva előretörnek a sudár fenyőfák között. Guggolva, mert a fenyők lombja nlatt nagyszerű kilövés kínálkozik éa foltete-\'ezlietó, hogy valami gondosan rei tett géppiiskafészokből megpróbálják vógigkoazáini n nesztelenül lépkedő bakancsokat.
De egvetlcn lövés sem esik. Csaiid van. A közeledő esto sürü, jószága csendjo, amit azonban valami különös zsongás zavar, valami halk, zsolozsmázó moraj, amely \' mint roppant varjúcsapat szállong aat.ardú felett... j
Az egyík honvéd felhorkan.
— Ott! Balra!
A lombok között valami fohár villan. Az idegek megfősz ülnök, * szemek megvillannak: no, most már lepi válamt... \'
, Semmi! A csönd épp olyan nyomasztó, mint eddig.
Egyetlen lövés feloldaná a roppant .feszültséget, de lövés meg mindig nom esik.
Kétszáz méternyire sürü bozótos feketéllik. A honvédek csatárlánchan közelednek feléje és a főhadnagy mái*, tüzet vezényelne, amikor szörnyű sikoltás, egy rémülettől emberfelettivé hangolt női sikoltás hasit j-t ketté a csöndet. És mintha csak jeladás íonne, a kővotkozó pillanatban megelevenedik az erdő ÓS megtelik asszonyi zokogással, gyermek-visitással, dieznóröfögósBel ós tehón-bőgóssol és ámuló honvédőink ott látják a néptelen falu mindon asz-szonyát, gyermekét ós néhány férfit is ós rozzant bútorokat, szekore-kot, mindent, amit magukkal tudtak hozni.
Az asszonyok gyermekeiket tartják maguk elé, magasan ós.tágra-merodó szemmel és igy rimánkodnak: no lőjenek!
Kiderül: a-jj orvlővészeknek már nem volt időjük fölgyújtani ft falut, a bonvédek túlságosan a sarkukban voltok, azzá) iV-mifőtték inog bát a lukoseágot, menoküljón, mert akik utánuk jönnok, ázok asszonyt ós gyepieket egyformán olevonon koncolnak fel ós olpusz\'tíuviak mindent.
A\', homályba boruló égbolt .fölvillanó csillagjai alatt aatan, megnyugodva ífírneV visaza otthonukba.
Giz-marek Mátyás hdt.
Suját torméaü kitiné vörös
¦ mmmtmli -bor
zári paJHckban, (Ivegcaeróvol kapható
*1 BeicwjaIaal,Sugér-ut53.
1943. január 21
ZALAI KÖZLÖNY.
A Sajtékaaara a hadbavonultak aezzálarttiéloak
érdekében
A Fwnéltoságii Asszony \'íl.fc] a liadbavoriult honVédek hozzátartozói ressírs iu,\'..]iuÍiiot\' gytijtwi aktiéba a bajtókumara kezdeményezésére belekapcsolódott az ország napisajtója is, aliely tevékenyen részt vesz n mozgalom minél !ntenzivab.be tételéért. Lapunk mai számához csekk-befizelétíi lapot mellékeltünk. Tud-"vy/> m^t*^t*ftt*e*0mmr*0^t vmk** w*aMs
jnk, be|Sf minden eléfizelöa^k megéri i akció liagy jelejitóiését cs kéaasóggel aiel eleget lenni a fronton kuzdŐ honvédek ittliunniuiudt családtagjaival szemben való magyar kötelességének. Ezért kérjük elófiae-téinket, hogy a mejlékejtcsakklapon sziveikéitjeiíek befizetéseikül eszközölni.
Megindul a harc a „fekete front" letörésére
Érdekes megállapítások a kijelölt nagykereskedők revíziójával kapcsolatban
A társadalmi efcyeaülw- I íökfőfelüKyelöl Jogköre
A belSgyminiszter körrendeletben szabályozta a kBldnbOa* Ursadalmi egyesületek ICfclOsyelöi Jogköréi. A fi\'elÜKyelfti jogkör az egyes egyeaületeknél a legfel-s t:b felügyeleti hatóságot jelenti.
A rendelet szerint a biztosit* egyletek lótelügyelete a pénzügyminiszter |ogkö-icbe ment á\'< de bizonyos esetekben a biztosító egyletet a belügy miniszter oszlatja fel. Az egyetemi és főiskolai ifjúság egyesületei, valamint az ltjuság társadalmi speitszervezetci, .1 Oautsche Jugend elnevezési szervezel, 3 cserkészmozgalom, a vallás- ét közoktatásügyi miniszter (ö-Islügyeltte alá tartozik.
A levente egyesületek feletti lÖfelUgyelöi j6g a honvédelmi miniszteré. Az autó-, motor- és repülőgép sportegyesületek, a lóverseny és ügeiőveraeny spertegyesUle-t*k, agarátz sportegyesületek, azok az egyesületek, amelyek egyes szakosztályaik utján testedző tevékenységet Is folytatnak, a sporthorgászok ás postagalamb japort-vgyesUletck a belügyminiszter főfelügyelete alatt maradnak.
Keresztúton
A reményekre jogosító fiatal orvos Berlinbe koszul tanulmányait folytatni. Elutazása elótl kétszer is találkozik menyasszonya- szegény rokonára), akibe beleszorot. A fiú in, a gópiróleány is szegény.
A berlini tanulmányutat megzavarja az érzések logh\'atalmaanbbja: a szereiéin. Az örvös hazajön, hogy ollóst vállaljon óa foleségiU reffye azt, akit igazán szeret.
A klinikán volt tanára olutitsitju, mert ott a szonvodő omboriségért, m tudományéit dolgozókra van szükség. Csókkentoni kell az igényekot, elfogadna már egy jobb vidéki állást is.
A fiu édesanyja szenvedélyes szavakkal világosítja fol a leányt, hogy szerelmük derékba töri a flft karrierjét.
A leány félreáll és elkíséri vezérigazgatóját vidéki nyaralójába, ahol könnyen, emberi okokból megvígasx-talódik. Az Orvos rájön sok mindenre éjs megnősül.
Egy fürdőhelyen találkozik a két SEoroimes. A leány menekül, a finban is feléled a regi érzés. A leány európai körútján bobarangolja azokat a helyokot, molyoknok\' szépsége feledteti az ombori fájdalmat. Mire hazajön, vezérigazgatója, beteg felesége meghalt e-s sommi akadálya, hogy hozzáinonjon a vezórigazgató-hoz. Utoljára felkeresi az orvost, aki szanatóriumában boldog apa. .Megtörve lép ki a kapun, hol j\'árja a vezérigazgató, hogy a megalkuvás holdogíága felé vigye.
A darab cimo kétértelmű. Egyik főszereplő életmja som hasonlítható a golgota-járás korosztutjához. Egyiket a szülői nagyzolás, másikai a könnyen való megalkuvás akadályozza mog ebben. »Keroszlut« olyan értölomben, mikor két loholó-HÚg között választ az ember. Utólag igon gyakran, a másik nt bizonyul helyesebbnek, de akkor már késő. Inkább j)Vábi«suton«, hplyoseblxm "Helytelen utakon" eiinoBtűk volna.
A rendezeti ügyesen valószínűsíti, romantikus jolenetoirel aláfesti az irodalmi vonalvezetésben is majdnem hibátlan történőiét. Van ilyen emberi élet, van mugelkuvás és van a i\'buiódúaiuik is iKJjdpgeégu.
A njndezós és a színészek f,eljesit-mónvo átlagon felülivé omoíi a filmet.\' Egyedül az a kár, hogy a leány csekkedéinek hiányzik az erkölcsi alapja. Vannak jolonoloi, mikor ön-mngü sorsára ismer a néző, de ez egy kivételes rendezői meglátás sikere, semmi több.
Kétségkívül szórakoztál, gyönyörködtet éa elgondolkodtat * film, melyet érdemes megnézni.
„A hiba nem a keraaxtény
A kiielölt nagykereskedők revi-liójára irányuló hónapok óta folyó munkálatok befejezés előtt állanak. A revízió eddigi eredményeképpen illetékesek máris levonták & keresztény kereskedelem ; átállításának tanulságait és Annak eredményeképpen mélyreható változások várhatók.
Mint ismeretes, a revíziónak *t volt a feladata, hogy tt illetékesek megállapítsák azt, vájjon a kijelölt nagykereskedők működésüket e kormány intencióinak figyelembevételével folytatták-e, vagy sem. Amennyiben « revízió során at illetékesek arra a meg\' állapításra jutnak, hogy egyes nagykereskedők működése nem illeszkedett bele azokba a keretekbe, amelyeket a kormány intenciói szabták, sor kerül az iparigasol-ványok rcvjsiójára is, amelynek sorén ai itt-ott esetleg méltatlanul bekerült elemeket aE átállított nagykereskedői gárdából ki fogják selejtesei.
Az arra érdemes és jól bevált
\'tegnapi számunkban röviden meg-emlékeztünk arról, begy Keszthelyen egy nagyarányú ekazerlopás történt, amelynek gyanúsított szerepjói már oseuüőrkézen vannak
Az Ugyról a *övetkczökbon van mó-dunkluwi beszámolni olvasólnknuk:
Keszthelyen üzv. HJavaiy KArolynó sz íílrchlch Gizella urnőnol volt alkalmazásban Szita Adói 20 éven leány. A Hatat teremtés megismerkedett egy
kereak«d*l«mben van...11
nagykereskedői gárda azonban a revieió eredményeképpen olyan intézkedésekre számíthat, amelyek lényegesen meg fogják könnyíteni munkáját. Nem akták, hanem emberi sorsok elintézéséről és figyeléséről van szó. Megállapították ugyanis, hogy ae elosztási hálózat peremén és annak tovább-burjánzó érdekszálaiban még mindig észlelhetők eökkenők. Egyesek kiscrlelcket tesznek, ltogy érdekkörükbe vonják a gaidasági életbe ujabban bekapcsolt árueT-öszlókat. Áru nincs és mégis van. Pf feketeutak sierteágainak. A megssünt üilethelyiségek ujabb és ujabb »siabadfoglalk*zási ágak* bölcsőjévé válnak és tovább élnek. Ae eljáró hatóságok, bár eljárásuk eredményéről még nem nyilatkoznak, annyit azonban megállapítanak, hogy a hiba nem « keresztény kereskedelemben van, hanem « vele szembenálló, sser-veskedő titkos érdeksrálak siejye-vényeiben. Ae illetékesek most ea ellen kívánják felvenni a hareat.
keszthelyi fiatalemberrel, aki őt munkahelyén ia felkereste. A fiatalember elvitte barátját ls a leányhoz, aki ugy-lálazlk szeretett mulatni, a fiatalságát élvezni. Ebhez azonban nem voltak meg az unyagl eszközei. Erre elhatározta, hogy megszerzi a könnyű élet tölteteiéit. Egy óvalian pillanatban megszerezte úrnőjétől a szekrénykulceot és mialatt asszonya a konyhában volt elfoglalva, Adél kinyitotta a szekrényt és
Amfa Vet afsziit
o r\\>.™-ot dolgozik. NyUgodt
fj jlvasít nem zavarja, méais
XSI msgho7/.i mi.. anyna
M it UjdJtlmallin viüiul.jt.
tolta kilótét. Ilyen eiözmányeek atáa mlodbárum szereplő Keazthelyen találkozott a Qsendórségcn.
Miután a belyl nyomozást lefolytatták, iwmiiu!) embert kihallgattak, a esendóicg liatnlmas legyzököuyv felvétele után lopás gyanúja miatt Őrizetbe vette Üzlia Adélt, orgazdaság gyanujh miatt Kálmán Anuu aevl barátnőjét éa a szóbr.aforgó fiatalembert, akiket a legközelebbi vonattal beszállítottak Nagykanizsára ás a legnagyobbrészt megkerített őkszereksei — most mlut bUntárgyakkal — együtt átadták a klr. Ügyészségnek
Mindhármat még a mai nap folyamán dr. Beue László vUsgálóbirúse-
5éd elé klaórlk, akt UgyUkboA aieg-ov/ii U-itfu-ii/ttiAt.
Nem szívességet teazel, nem jótékonykodsz, hanem emberi át magyar kötelességet teljesítesz, amikor a honvád-osaládek javára adakozol I
NAPIREND:
Kjieli gyógyszertári ügyelet: Ma a Fekete aas gyógyuzertat- Fé-at Ö.
Kiskanizaán aa ottani gyógyszertár állaudó ügyeletes azelgálatet tart.
Napté< 1 Január 21. Csütörtök. Kém. kai. Ágnes vt. - Protesláas Ágnes. - Izr. Seb. 16. .
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel 6 órától este 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és kedden egész nap
nőknek.) Telefon: 660.
ühágot kér
hazulról a harciéren küzdő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lapfejen található címke kitöltésevei dobja be egy postaládából
— <A« orvosok — hadbavonult ker-taraalk hozzátartozóién) A Szombathelyi Orvosi Kamara rendkívüli közgyűlésén el-halározla, hocy a hadbavonuit kartártak segítségre szoruló családjának a létminimumot biztosítja. E célból az eddig ia progresszív módon megállapított tagdijakat a kélBzcrcsérc emelte fel, de síUkség esetén még fokozottabban is igénybe fog;a venni az itthon maradi orvotok áldoial-keszaegét.
— (A hitoktató segédlelkészek It kapnak feláru vasull jegyet) Az egyházi fá-hatóaágok hivatalos tájékoztatás alapján kö/llk, hogy az a hitoktatá is jogosult MÁV arcképes Igazolvány kiállítását kérni, aki az egy lanévre tzótó megeizatás mellett a hitoktatói teendők e lálására is kapott mcghjjíáxt.
— (Megjavul a vasúti darabáru-forgalom) a darabáru kezelése olyan munkával jár, hagy azt az utóbbi Időben a megnevekedett teheráru-forgalom mellett a megcsappant vasúti személyzet alif tudta elvegezni. Ez voll egyik oka annak, hogy a MÁV. a darabáru-forgalom kan a gép» kocsiknak s a babom kiszeietedése (oly-
Kégi bélyegei
európait és tengerentúlit, bélyeges régi levelezést vennék gyűjteményemhez
Dr. Kraasó, Burfapaats
170 V., Nftrlor-utca 19, szám.
nagyarányú zsákmányt ejtett.
Irlllláns nyakéket, arany medalllont, arany brossot fubtnkÖvekkel, brillfána karkötőt, arany- óa gyémántgyűrűket, brillláns fülbevalókat, lepedőkot, ruha-lóléket, mlatcgy 20 ezer pengő értékben. A gazdeg zsákmány néhány értékes darabját Adói keszthelyi ék>ziu-ó-szeknól értékesítette, akiknek elmoa-dotta, hogy ezeket a dolgokat örökölte- A kapott peazen azután araniuezí nép napokai rendezett duóban, sőt -tfltban, Fiatal lamerősóvel éa ennek barátJAvdl autén kirándulást leltek a környéken, a szép Balaton mentén éa pereié Adél fedezte a kirándulást. Szálleda! költséget, ételt, vásárlásekat - Adél fizette. S*t szegény idős apjának la — akt az egésaidt mit sem tu-
dott — vásárolt Különböző dolgokat. Mert Adél gáláns veit n más pénzéből, a lopott ékszerek értékéből. A pénz azonban rohamosan fogyott. Azért elküldte fiatul lamerősét Nagykanizsára, aki Itt o(fy arany férflórAl 900 pengőért értékesített Is. De nom volt benne köszönet, mert a detektívek az egyik utcában igazoltatták és cláállllották. Innen már eaak ícíezet mollttt került viasza — Keszthelyre. Szita Adél ví-iszent Oudnpest telő vette útját egy másik ismerőaóvcl. Mivel a továbbuta záshoz pénz kollett, Siófokon leszálltak. Vesztükre, mert a lopott ékszer értékesítése közben Adélra csapott a nemezls két Jófajta kakastollas személyében. Szita Adél revidenou be Isval-
Hofherr-Schrantz gépek, riláiili petróleum
ÜNGER-ÜLLMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Shell gázfözők átvehatók. Solvóiotapinak Mind« uiMaiMii •!«\'• r«a«.in .m kaphatók.
á 20.000 pengős keszthelyi ékszerlopás gyanúsított szereplőt a kanizsai klr. ügyészségen
Aulős-klránduMsok és mulatozások s Balalon.mentén az eladott zsákmány pénzéb61
A ítaploblrc ma bosza meg haUronUt a három gyaaanitolt ügyében
Ián az állati erével voat izckirfuvarozás-rtak aagynhb szerepei juttatett. A gaisfa-sifl kSrék azonban állandóan sürgetlek a MAV-ot, hogy a darabáru-forgalmat a régi keretek között újra vegye (cl. A Magyar Vidéki Sajtóludósitó jelentése szerint a MAV. Igazgatósága most e célra póimun-kaerők igénybevételét liatározla cl. Ezek a szakmunkások állandó íellicvclel mellett pótotni fogják a személyzeti hiinvl éa igy remélnem, hogy a MAV. darabáru-forgalma legalább fs meg hw|,i közelíteni a régi kerelel.
— (Tormn Tóni zanokara a honvádakért) Magyar érzésének szép tanújelét adja Torma Tóni kanizsai cigányprímás, aki zenekarával szombaton astc a Kla Koyálban (VadászkOrtI lálsxlk éa öaszes JSvedalmét a Pőmél\'ósagu Assrony akciójára fgrdllja. Megérdemli a támogatást.
— (A .Magyar Kalenaujság") legújabb azáma foglalkozik azokkal a szolgalatokkal, amelyeket a cserkésxlntézmény a nemzet éa katonai gondolat kiteljes lése érdekében eddig is kifejtett Az u] lapuimban Oyiniesy Emó altábornagy folytatja harctéri feljegyzéseinek közlését Sok érdeken cikk, riport, négyoldalas képesmelléklet egésiltl kl a lizenkéloldalas számot, melynek ára változatlanul tlz fillér.
— (A hazai kertkultúra emaléae oél-iából) hathetes kurzuiokat Indilolt a földművelésügyi minisztérium gyümölcs- és zöldséekeríészek részére. A tanfolyam elvégzéséhez semmiféle előképzettség nem kall. Mindenütt a helyi viszonyoknak megfelelő clladás-sorozatot tartanak, amelyeken a hangsúly a gyakorlati részen van. A tantárgyak közt szerepel (Óbbek kfl.it gép- ét eazkOzlan, talajtan, iz értékesítés megszervezése, szövetkezed rendszerek tanulmányozása, sin. Egyelőre mindössze csak a legfontosabb 16 helyen indiiottak tanfolyamokai, de a keret kibóvlléaéro máris tflrténlek elókéarSletek. Igy nevelnek majd sok száz mlnla-kerlészl, akik a vidék iöbbl kertészét és ra|luk keeszlüi az egész népet meg fog|ák tsmerittni, hogy hol éa milyen termények termelésével érdemes foglalkozni A lanfolyamot elvégzó hallgatók végbizonyítvány! és ciUnt jelvényt kapnak. iMVS)
— (UJ Irodalmi folyóirat) Az u| évben uj Irodalmi éa krltlkni folyóirnt; „Far-ras" elmen Jelentkezik a mtlvclt magyar olvasónál A matt.vRr véresek erős cuyUttoao, n Kulturális iígyonüle-tek Szövetsége klndásábnn minden hó-napbsn 128 oldnlas kflnyvazorü kul-turszemlo Jolenlk meg. Bz h kritikai irodalmi folyóirnt m-m Irányzat vagy iBkoIs, nem nemzedék vajry párt orgánuma, hnnom a* egyetoini\'s magyar kultúra mindon hintznodthtitó erejét rtaszeuezö 6h klogyenlitfl közös fórum. Az elsé «zám bpvez"t4 tdkkoil Kállay Mlklóa mlnlazterelnök, s.- in vei Morao
ZaVLAl K.QZLQN6?
Déligyümölcs
állandón* kapható
Ozorai Károly
déllejüiaBes nueykereakedő o ígnél 1U Magyar-utca 19. u.
kész n. noi
bundák
NRGV
iVflLnsZTÉKBflWl Z.
Janó kultuszminiszter óa Baranyai Lipót Irta. A lap tartalmát a következő írók elkkel és írásai craztfagltjA: Terin ny Céalle, Nurjíog Kareuo, Corra.de pHvelInl, Sr.abŐ I-firlnc, Mukkal SAudor, MArul Sándor. Mécs LAaitó. KAIl.iv Miklós. Gulyás Pál. Bibó Lajos. Weöres Sándor, vitéz SemntrvvArv Gvuln, Hnr-aAnyi Zsolt, báró WIhssIcs Ovula, Tamási Áron. Corrado Gavon), Sfnka lat-vAl, MM Rndre, Vasa Albert, Karácsony Sándor, Németh László, Szcnt-mlhálylnó Szabó Márfs. Herozec János. Puszta Sándor, Dókánv András, Kádár Levente, B. Molnár SAudor, Masalmo Bontompelll. Ffana Croass, Paul Valóry. Volnovlch Oéza. Szabó Árpád, Prnháca Maralt. Járdányi Pál. Ródey Tivadar, Dáloky János, Jajezay János A folyóirat azorkcaztAJo Hun ktas Jánea. Megjelenést Idele: minden hó 15-e. Egyea szám ára: 2 pengő. Vzerkcaztóség: Budapest, VII. Dohány-utoa 12. szám,
Helytelen a tanárnők éa tanítónők dohányzása és feltflnfí fillö/ködése
A bihurvúrmegye-i tankerületi főigazgató iskoláinak főzetőihez rendeletet intézett és ebb©n figyelmeztet arra, hogy u magyar tunitónők-nek és tanúrnóknok » magyar leányok nevelésében a családi élet és a magyar nő es2inénvi mintaké|)Ón.tk kell leunis. A példaadás erője kü-lönöeam a fajlődő leánygyermekekre rendkívül nagy, éppen ezért kívánatos, hogy • tanítónők óa tanárnők minden cao lékedet ükben példaképül szolgáljanak. Nem holyosolhotó túllát, hogy a tanítónők, tanárnők iskolában, vagy nyilvános helyen dohányozzanak és uz som kívánatos, hogy feltűnően öltözködjenek, arcukat, hajukat, körmüket fessék. Az ilyen viselkedés ugyanis rombolóan hat a reájuk bízott fojlódó leányok lelkülotóro.
Igy a tankerületi kii\', főigazgató.
ÓRÁT, ^sst" ÉKSZERT.
viiAíölJon blmloninial uo\'iil árban
vékást gyula
fa-«< 1 íriim.it./, ftklrbnü Tat. I SOT.
rtrtMk, gumlbílytíiík ok.4 libiu Wuütutk.
ARANYAT l«f auftubb mpt aibin leink, vojjy btCMflk*.
ÜU használt mérlegek
idilli Ilin küblik.
J»vlMno\'«I*UII*».il.
FRANK
MÉRLEG-Ozamban
tUtvos-tér 2/a.
Telefon : 509.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
1143/1 Ma.
Tárgy: A villamos energia felhasználásának korlátozás*.
Hirdetmény.
Felhívom a viioi közönségének lieyel-mét a 7430/lMz M E és a vésrebaitáiaM vonatkozó 77S00/lt42 iz. in. M. rendeletre (mindkettő megjelent n Budapesti Közlöny 1942. december 25 iki »3 szá mában) és az abban loglalt rendcikczéiek ~ Igoru bctarlására. Nagykinizía, 1043 Január 16-án [ Polgármester.
1943. jaauir 21
(Polytatéa az 1 oldalról,
jsrításáhez raMtbak. A Német csapatok Rkzek-BTaukázunluin hizonyoa rissaanmuláat hajtottak véifi-w. ix>k
helyütt elkeseredett harcokra került sor, azonban másutt a némot ós szövetséges csapatok tervszerűen folytatták mozdulataikat, róssbon az olleiiséggol va|ó harci érintkozéá nélkül, részben ollenségos nyomás nélkül. Kbból arra kell kövotkoz-tetni, hogy a német badvezotóst^g a kaukázusi arcvonal részére ujabb állásokat jelölt ki.
Rioa btfetentelte a diplomáciai txakitáMf a iengallyel
Bueuoa Aires, Január 21 A StutanMroda szerlit Kioa állam-olnök Hzerdáo cate az tfsa/e* mlnlszto-rek Jelenlétében tartott rádióbeszédben bwtelentette, hogy a chiliéi kormány határozattal megszakította a dlplemá clal ós pénzügl knpcanlntekat a tengelyhatalmakkal.
Argoniinát nem befolyásolja Chile politikája ,
Buenos Aires, január 21
Caitlllo álamelnök kijelentette, imt-v Chtllo éa a tonuolyhntnlmak dlnlomá-clal szakttáfla Argentína maga(artá>*At egyálialán nem brfelyásaljn. A anjtó képvlaelólnok aUrgotéxére. bpgy toglHl-lon állást a cUIIIoI lépésééi szemben, Caatlllo mogállapltolta, horfy Argoalina magatartása már Ismeretes.
Giraud francia kormány alakításán dolgozik
Róma, január 21 (MTII A Messaggcro lisszaboni jelentése szerint Algitbél érkező hírek arról számolnak be, hegv Qiraud tábornok állllólag francia kormány alakításán dolgozik, fiira ml kormányában a tábornok bizalmi emberei Foglalnának helyet. Hlr szerint Qrraud felkérte Dc Uaulle tábornokit, hogy jelöljön ki egy megbizollat ebbe a kormányba.
Kalkatta lakosságának felét a bombázások miatt eltávolították
Róma, január \'21 I.MT!) Mint a Messaggero Tokióból jejenti, az Asahi értesüléso szeriül Kalkutta bombázása következtében a város lakosságának felét oltá-vólilották. Kalkutta lakosságának száma ma a bombázás kezdolo óta másfél millióról 700 ezerre süllyedt.
Ázsiát harctér
A Stefaní-iroda tokiói jolentése szerint a japán repülők a Kalkutta elleni legutóbbi támadással súlyos károkat okoztak. A város központjában épült kőolajtartályokat eltalálták és felgyújtották. "I*égi harcokban egy ellenséges vadászgépet lelőttek. Kgy japán repülőgép nom tért vissza támaszpontjára.
A szerdára virradó éjszaka a japán légierő tömegtámadást íntózott az Akyahtól 06 kilométerre fokvÓ Mundok ellen.
A Dagens Nyheter a tengeralattjáró-veszélyről
Stockholm, Január 21 (Német Távirati Iroda) A Dageas Nyheter tengerészeti munkatáraa mlnd-lakább nagyobbodó tengeralatljáré-ve-ezéllyel foglalkozik. A olkklré mogál lapltja, hogy a tengereiattjáró-hábnru az Atlanti-óceánon mlná élénkebb lesz. Nem löket letHgadnl, hogy a némot tengoralattjáró-iogyvornnm az utolsó télóvbon nagyon tevékoiy volt.
A támadás, amelyet a német tenger-alatt|árók Január 12-én az Azori-szigetek-
DRAVAVOLGYI
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, roklomáolók, hlbsjelentósek, szakszerű felvlltgositáa minden villamos kérdésben délelSit 8-tól délutón IB óróig. Csangery-ut 51, teleion 294.
aél a szövetséges tartályhajó-karaváa .1 len intéztek, rendkívül eulyea csasáa volt az északafrikei amerikai csapatok számlri.
Tuniszi harctér
Rszuk-Tunéziéban a hmx-ok i8. mét. csak a tüzérségi párviadaln korlátozódtak. Modjoz ol Bah vidá-kén kisebb brit felderítő járőröket akik a német vonalakhoz\'közelodtot motorkerékpáros lövészek harcra kónyszoritolték és olfogták. A középső arcvonal északi részén otts] Bzemben a harcok tegnap is már szélesebb arcvonalra terjedtek kí. A némot csapatok erőa tüzérségi elókészités után páncélos köteléke, támogatásával Por Aradétól északra fekvő és az etózó nap elfoglalt fontos magaslati állást kiszélesítették ós kiépítették.
Francia szakadár csapatoknak tz ellen a zaróálláa ellen Intézett egéaz napi támadásait, amelyeket eröa páncélos erők Is lámogattak, vis«zavelették és kemény harcokban megtartották állásaikat.
Éhínség Indiában
Stockholm, január 21 (Német Távirati Iroda) Brit Iti-vatalos körök aggodalommal tárgya) jók az indiai helyzetet. Az indiai alkirály ugyanis nom tudja meq. oldani "a közellátási válságot. Csaknem minden kerületben hiány van nelxinanomüekben, rizsben, cukorben és olajban. Az ólolmi cíkknk ára rohumosan umolkedik. Az éhínség több helyan máris sok áldozatot követelt. Egymást érik a rongáló cselekedetek vasútvonalak éa más közlekedési utak ollón. Legsúlyosabb az éhínség Bombayben
korül.\'lél>en. ahol csak nem mindan nap tüntetések zajlanak lo. stnolye kel csak » lendórség é.h a katonásai; tart féken. Sok tüntetőt letartóztattak.
ÁixAs
Kanyeeléaben jártas tisztviselőt vagr tisztviselőnőt kerea helybeli Iparvállilit. Ajánlatot. Admlnlsílfácló* Jeligére a kiadóhivatalba. H2
Egy fiatal bejlrá it*laia«iiBMleéani
(elveuefa. Plllpovltsné, líotvös lér 13, IN
Aulailaeeeaédet. 2-3 at, hl léi
__nyez, magas Ilzetéssel azonnalra felveti Kopsíeln butotház. _J*
Tanuló, azonnal velveaz Hetyel atz-taloamester, Fó ut 4. \'«
ADÁS-VÉTEL
Használt Irégépet «aaiaiek. Szabi Antal aportüzlete. ,W
Nói szürke bArányanaaida oltsfia •ladö. Klnlzsl-u. 67. »1
OaUtberanauéa éa egy vaskályha eladé. Érdeklődni leket Tornyos Üvegesnél. >K
Alig használt Pekets kosztüm etaié. Csengety-ut 37., Ktlemen. lg
Hallói Plgyeleml Prisa •aareaehna kapható a hó »2—23 án llmon látván hentesnél Kiskanlisán, Varazadi a. 3. 171
LAKÁS, O^LBTHBLYlStfl
KülÖHboJepn.u bútorozott ufeai szabi két ággyal kiadó. Telekl-ut 25. 3*t*
EgyaatabAaakanyhAa mellékkclyht-Kékből álló lobóol haraaek febtotr IS érc vagy március t-ére. — Címeket» kis dó hivatalba kérek. 1
ZAUII kÖzlAmt
POLITIKAI MAPIUkl*. Kiadja: .,K»igs»aaságlR.T. Nagykaalua". Felelős klauvj: Zalai Károly.. Nyomatott 1 ¦ „Klzgizéaságl R. T. Hagykanlisi"
aysaéijáau Hagykasliaán. (NyowiiUrt teleli Zalai Kiralyj
fidalo:-.
Benillokoiia! : Tábori posta:
83
• évi, 17. sz. Nagykanizsa, 1S4S. január 22. péntek Ara I 2 flIUp.
ALAI KÖZLÖNY
••OLITI!
ÖzsrkeaztŐséft éa kiadóhivatal: Kőut 6". azám, gserkeétttöaégl és kttulóhivntuU teJofoa 70. n. Megjelenik ntfntiea hétköznap délutáiL
Pélelos szerkesztő: Barbarlts Lajos
Ut öli nótás I Ara: ogy hónapra » peneó 20 tillé*.
neaycdövre O p^ngő 20 HHér. Bgyeasanm: béiköznip 12 fin\'., asnmbaion 20 fiit.
A magyar ipar
Szilágyi. Ernő pénzügyi államtitkár figyelemreméltó tanulmányt irt a Dia Deutaclia Volkswirtschn.it legújabb számába, malvben kifojtí, hogy az irányított gazdálkodás jogi és szervezeti alapjait Magyarország is fokozatosan Lefoktetto áz utolsó óvekben, minek folytán jolontéko-ivyon emolkedott gazdasági toljoaitö-képességüxik. Mindont elkÖTotünk, hogy a vállalt aulyoa háborús fol-adataink közepette !9 orósok maradjunk. A háborúban álló Msjgyaror-szág különösön kót szempontra- összpontosítja figyolmót: a torülBtrissza-caatolósok okozta gazdasági kihatásokra ós a háborús nemzetközi áruforgalom uj alakulására, mórt mindkettő befolyásolja országunk gazdasági struktúráját.
A torülotnagyobbodás lehetővé totle, hogy még a háborúsnehézségek közepette is tervszerű és na-gyobbszabáau irányított gazdálkodásra térjünk át éa oksaerübbon használhassuk ki erőforrásainkat a termoléa növelésére. Ezeréves alkotó munkánk szerves gazdasági egységgé ogyoeilotlü a Kárpát medencéi.
A háborúnak a nouizolközí munkamegosztásra gyakorolt befolyásáról azt irja Szilagyi Ernő államtitkár, hogy sokan a magyar ipari termelés válságát jósoltak, mort földolgozó iparunknak mintegy egyharmada külföldi nyomanyagokat dolgozott fel a háború előtt. Az irányított gazdálkodás azonban leküzdötte ezeket a nohózségokot óa az iparban foglalkoztatott munkaorók szama jelentékenyen emolkedott. Ez ogybén bizonyítéka a magyar ipar életrevalóságának és nemzeti ögyüttmü-ködésünknok is. Csaknoin ozormU-liópengés beruházás után már két-flégtolon jeloit látjuk az ourópaí háborús munkamegosztásban elért teljesítményeinknek, bár nem vitatható, hogy a magyar nemzotgazda-ság orőgyarapodása ós nagyobb to-horbirókepessóge szoros öaazofüggés-bon áll a baráti államok megérté kölcsönös együttműködésével. Az európai mumtaközösaóg további fejlődését ós fokozott kihasználását Magyarország is szükségesnek tartja!
Áttérve a háboruB pénzügyi kérdésekre, azt irja az államtitkár, hogy a hadikiadásokat elsősorban folyó bevételekből igyekszünk fedezni, amivel egyszorsmind fokozzuk a fölösleges vásárlóerőt is. Árpolitikánkat mogkönnyitotto az a körülmény, hogy áraink a háború kitörésekor nemzetközi viszonylatban alacsonyak voltak ós így iolon-tóa-értartalékkal tértünk át a háborús gazdálkodásra. A magyar árszínvonal osak 1042-ben idomult az európai árszinthez éa igy csak akkor ópithottük ki szorvos árrendszerünket A nyár óta a legnagyobb orófosaitéasol igj^kazünk megóvni az árak stabilitását és ezért állapítottuk meg változatlan színvonalon a gabonaárakat.
A magyar ipar jelontősége a háború után növokodni fog, mert a nagy tömegek iparosítása, szociális emelkedést biztosit ós mort a mezőgazdaság még megközolitéleg sem nyújt kolló foglalkoztatást a süiün
á tengelyosapatek tunéziai hadműveletei n| belyzet elé állították Eiasenbowert és szövetségeseit
Mmhal tábornak lesz a szövetségesek északafrlkal és európai támadó, hadműveleteinek IcRfőfcb parancsnoka?
A hajótérveszteság arősen foglalkoztatja az angolszász köröket.
A Daily Mailbon egy munkáspárti képviselő azt Írja, hogy ha egyáltalán van lehetéadg; a huvárhajó-ve-szély elhárítására, az abban áll, hogy tömegesen gyártásnak gyorsan járó szállítóhajókat, amelyek siks-rosobben tudnak olmoimkülni a ton-goralalt iárók elél. Itt van már tt negyedik háborús esztendő ós a szövetségesek még mindig nem tudták eltávolítani az útból a legnagyobb akadályt, a buvúrliajó-roszélyt. A itajóvenzieiéffek óriási arányokat öltöttek éa a azövettége-
Hat bombázót vesztettek a britek Nyugat-Németország felelt
A Német Távirati Iroda jelentése szerint angol bombázók tegnap a késő esti órákban Németország nyugati vidékére minden torv nélkül gyújtó ée robbanó bombákat dobtak ló. Néhány helység lakónegyedeiben épületkárok kolotkoztok. A polgári lakosság körében veszteségek voltak. Az eddig beérkezett iolentósok szerint az ollonség o vállalkozásokban az erős német elhárítás sikeres működése kövotkoztébon legalább hat négymotoros l>ombázót vesztett.
%ek tengeréezéi köziti ezreknek kellett életüket feláldozniuk. A lengeralattjáró-voszóly már olyan mérhetetlen nagy lott, hogy joggal kérdezholjük, tolt-e & kormány lé-
tást abban az irányban, hogy lo-üzdjo ezt a legnagyobb voszodol-mot. Szakértők mór óvok óta kövo-tolnok gyorsabban járó kemskodolmi hajókat, de nem hallgatnak rájuk. A kormány morovon kitart a lassít karaván-hajók építése mollott, amo-lyokot az ellenséges tengeralattjárók ugy Iónok le, mint a lassan uszó kacsákat. Gyorsabb koroskodoltn i hajókra van szükség, hangoztatja.
Sttmson hadügyminiszter az afrikai helyzetről
f (Német Távirati Iroda) A brit hírszolgálati iroda jelentése szerint Stimaon amerikai hadügyminiszter nyilatkozott az északafrikaí helyzetről. Nyilatkozatában kijolonfotto, hogy ltommol veszteségei nom súlyosak és hogy a helyzet Tuniszban változatlan. Az általános hadihelyzetről szólva hangoztatta, hogy a legsötétebb pont a tengeralattjárók működése állal okozott hajótórvosz-toség.
A tuniszi arcvonal hlrat
A tuniszi arcvonal középső azaka-Bzán a"\'német ós olasz csapatok tovább folytatták eikores hadmüveloi-ket ós legyőzve a súlyos ollonálláat, rohammal több hegyi hágót elfoglaltak. Az ollonség által harobavo-tott tartalékokat állandó támadásokkal visszavetették éa azótvortók azokat o. készenlét bon álló ellenséges csapatokat ia, amelyeket a hágók viasz aazorzéaóórt votettek harcba. Az uj sikorok a tengelyhatalmak állásait ezen a Bzakaszon mind a terep, mind podig a kiterjedés szempontjából lényegesen mogjavitották. A
Tíoti Áradatéi északra a német bMYÍ vadászok által elfoglalt hegyi állások ellen nagy angol erők sok páncélos támogatásával január 20-án egéez napon át heves támadásokat intéztok. Súlyos váltakozó harcokra került sor, amelyekben az angolok 6 páncélost, eok gépositott löveget, gépjármüvet és több nohóz géppuskát vosztettek. Az angoloknak, bár nagy erőket vetettek harcba, nom nikerült elérni céljukat. A magaslati állások szilárdan a tengolycsa-patok kezén maradtak. A tengely-csapatok ezzel megvédték az Atlass-hegyeégnek ezt a fontos kijáratát. A uóli szakaszon a némot rohamcsapatok száz kilométeréé mélységben az ellonségw állások mögé körüliek és ogy hadászati szempontból fontos vasútvonal három viaduktját fellobban tották.
(Budapesti Értesítő) Zürichből jelentik, hogy Amim tábornok, aki a tuniszi tengolyerők vozotését Noh-ringtÓI ótvottó, csapatai egészen váratlan átcsoportoaitásávftl -olyan irányból végzi támadásait, ami uj
helyzeteié állította Biaanhovert óé szövet sógoseit.
A némot és olasz gyalogsági csapatok kodd óla nagy páncélos és légierők támogatásával rajtaütésszerű támadást intéztek a Pont du Fanétól délnyugatra Iótő francia állások ollón. Már az első támadás porán olfoglaltak három francia állást, amelyeket legnagyobbrészt az idegen légió és Giraud csaptai tartottak. Ezeket a rsspatokat elvágták a Pont du Fahsnál lóvé támaszpontjaiktól.
lakott magyar gazdasági terülofon. Amíg ogy évszázaddal ezelőtt szociális megfon tolásból fékeznünk kol-lolt mezőgazdaságunk géiwsitéaét, ma ugyanezen okból mechanizálnunk kell agrártermelésünket. A magyar ipar fojlódótri lebotóségoi kózonfokvook, mort gazdagabbak lőttünk nyersanyagokban, Iwlföldi ipari
bbükséglotünk eujelkodott ós az
ouróp&i tér seni nélkülözlieti iparunk szakképzettségét. De termé* azetesen figyolommol kell lennünk az európai adottságokra ia óa őzért a nemzetközi tárgyalásokon már most megvitatjuk a harmonikus együttműködés lohotóaógoit az át-monotga/daságban és a Itókogazdu-ságban.
ÉszAkafrikai angolszász jolentések is elismerik a tengely csapatainak síkoroit. Attól tartanak, hogy Armín
tábornoknak aikorül Tunisz délkeleti részéből visszaszorítani a franciákat és onnan jelentékény támogatást nyújtani Rommol tuniszi határhoz közolodő hadsoregóiiok.
Marahal tábornok Észak-Afrikáim Utazik?
Buene* Atres, JnnuAr 22 (RteTnnMrodn) Wsshlngtanl híradás szerint híre |ár, begy MarNbsl tábor-nok, az éizakniaerlknl ledyverea erök vezérkari Wnöko Btzak AÍrlkába utazik 0 leiz a loglöbb parnnesnoka a szövetségesek ósznkatrlkal éa európai támadó badmUvcletelnok.
Amerikai btcaiis a havonta elsüllyesztett wsxBvets4gesu
ha/átárrőt
Amsterdam, .anuir 22 (Német Távirati Iroda) Ae angol hírszolgálat! Irnda waahlngtonl jelíntése ize-niil Amerikában nem hivatslosan havi •gymillió tonnára becsülik azt a hajóteret, amelytt az an([ol-amerlkai éa mát aióveliégu hajók közül az elltnaig el-aQllytazt
Lezuhant egy amerikai utasszállító repÜlfígép
Amsterdam, január 22 {Hámét Távirati Irodai A brit hírszolgálati Iniii-i wi\'-biii[;t(int Jelentése szerint a hnrtlliívmlnlBztá\'lum közölte, hocty Relland-Quynna partjai előtt euy négymfttnros nzáll<tógép a tenger felett lezuhant A gép személyzetének 9 tagja és 26 utasa életét vesztette.
Chilében ellenőrzés alá helyezték a tengelyalattvalókat
Santiago ds Chiléből érkezeit jeltnléa azerlnt a tmKcIyhatalmnk öuias alattvalóit tllanórztt- alá helyazttk.
Mikor indíthat támadóét Csungking Japán ellen?
i Tokió, január 52
(Német Távirati Iroda) A tokiói rádió jolontése szerint Soong, s csungkingí kormány külügyminisztere Washingtonhói Roosovolt titkos jegyzékével tért vissza, nmolybou az Egyesült Államok mielőbbi támadás megindítását kövololik Japán ollót-Caang-Kai-Sok olnnklolo alatt "" Artokozleten megszövegez té\'- -rtk0" sovolt-nok küldendő vái- * K Ro°" nek értelmében Je -J*Rlt- *nw>ly-májusbsn vagy W ollon támadás. E- J"niUflbsn indulhat szállító •¦ *" trsíl^ akkor, ha kot é .epülógéjiok nohézfogyvom->* más hadianyagot juttatnak ónénak.
Zalai közlöny.
Zsigmond Jézsef megtért pihenni...
Halálában, temetésén láttuk csak mog igazán, milyen nagy megbecsülésnek, milyen nagy tisztelőinek örvendett Zsigmond József igazgató. Láthattuk: ki volt Zsigmond József, ez a nagyszerű magyar ez a példás pedagógus, ez a műveltségében européer. Vágtisztosségón mindenki . ott volv, akinek csak bármi köze van a nyilvános élethez. Mór a rekviemen ott láttuk a növendókoktól kezdve az egész tanítói családot, ott a számtalan jóbarálait, tisztelőit ós a hivatalos funkcionáriusokat. A sírkertben, dacára a metsző hideg időjárásnak, , embersokaaág kísérte utolsó útjára, pihenőhelyére. Ott volt a hivatalos város képviseletében dr. Hegyi Lajos polgárinesteruelyot-taí-fójegyaó, Ott volt a houvód tissti-küldöttaeg, a papság képviselői, az irgalmaarendü apácák, a piarista gimuázium, kereskedelmi iskola, polgári iskolák, tanonciskola igazgatói ás tanári testülete, a leánygimnázium tanárai, u tantestületek tagjai, a Vécsey. Zsigmond-utcai iskola növendókoi, a testnevelés és levente parancsnokság képviselet*, a Magyar Llul Pártja, a különböző társadalmi egyesületek, stb. A katafalk előtt" & szebbnél-szebb koszorúk ¦ sokasága és nagyszámú gyászoló közönség. Mind eljuttok, hogy magyar iskola ás nevelésügy nagy \' emberének, a széplolkü mnjryaruak, a te tó tói-talpig urnák, a vn^ háború szépon dekorált katonatisztének, a csupa szív emberének utolsó istón-liozzádot mondjanak. Ott láttuk kedves munkatársait, akik nehozon küzdöttek könnyeikkel, hiszen azt Sértek pihenőhelyére, akivel még néhány napja mogooszéiték a mog-luduló tanítás intézkedéseit. Megrendülve oltott mindenki a koporsó előtt. Majd felhangzott a katolikus gyászszertartás szivet megrendítő zaolozsmája. P. üuly\'áa Üotiórt ferences-plébános végezte a megrázó egyházi aktust papi asszisztenciával. Ls mind több és több lett a szertar-t ostorom közönsége. Amely elborult arccal, igazi fájdalommal és együttérzéssel .tekintett a katafalk jobb oldalán álló gyáazbaborult hozzátartozókra, családtagokra. Kacs János kántor búcsúztatója után megindult a végeláthatatlan gyászmenet a megboldogult ideiglenes pihenőhelyére, ahol P, Gulyás plébános mégegyszer beszenteite a koporsóban nyugvót, majd rövid ima után leeresztették a sírboltba. Vitéz Filé Pereno igazgató az összes tanító egyesületek, tanítói intézmények ós tantestületek nevében mondott is-teuhozzádot, míg Horváth József igazgatóhelyettes o szűkebb tanítói család — a Vócsey-utcai iskola tantestületének, munkatársai nevóbon búcsúztatta. Végül Aradi Antal VUUE-elnök mondott még búcsúztatót.
Zsigmond József igazgató megtért pihenni... .
Megalakult a Credo Csáktornyán
Csáktornyán, hála a katolikus magyar papság lánglelkü magyar, haiafías munkájának és hűséges várlaúllásának, mindjobban fellendül a hitélet. A KlOli és egyéb sierveikedés után most megalakult a Credo-siervciet, amely már alakulásakor sicp siámu tábort vflllh.it mundérnak. A Credo megalapítója és veietŐje P. Murai Frigyes, volt nagykaniisai franciskánus lelkési, oki dr. Horváth Athanái ferences híttanárral együtt igazi magyar míiiiiósmunkát vé-ger Muraközben. Szeretettel kisérjük áldozatos tevékenységűket « néhéíiégek köiepette,
Január 31-ig végre kell hajtani a zsidó értelmiségi alkalmazottakra vonatkozó törvényt
Mint ismeretes, ai 1939. IV. tc-nck a zsidó értelmiségi alkalmazottak leépítésére vonatkozó rendelkezéseit 1943 év végéig kellett végrehajtani és a végrehajtásról iróló jelentést f évi január hó 31-io ö< értelmiségi kormánybii-tosságnál benyújtani,
Ai 1939. IV. t-o. végrehoitásaa isidó értelmiségi alkalmazottak leépítése szempontjából két kategóriát állapit meg. Tizenötnél kevesebb, do négynél több és Ötnél keveiebb alkalmaioltat foglalkoztató munkaadók kategóriáját. Ha ai értelmiségi munkakörben űlkalmarottak létszáma négynél több, de tizenöt főn alul van, illetve legalább öt és legfeljebb tizennégy személy dolgozik ilyen munkakörben, legfeljebb két zsidó alkalmazott tartható meg és a filetari arány oly módon seámi-
tandó ki, hogy ai értelmiségi alkalmazottak Össifizetése elosztandó arok számával és di ílymódon jelentkező átlagfiietést kell a ifi-dó alkalmazottak siámával megszorozni. Ai ilymódou jelentkciŐ össieg ai, amelyet ai üisies szidó értelmiségi alkalmazottak kaphatnak. Tizennégy személynél több értelmiségi alkalmazóit után már a fiietési arányszám irányadó. Ebben ai esetben ugyanis keresitül-vitt leépítések után ai összfizeté-ick 88 sííííűlékn illeti meg a keresztény tisztviselőket és a isidó alkalmazottakra csak ai őssifíie-tések 12 százaléka juthat. Olyan üzletekben, ahol a> értelmiségi munkakörben alkalmai ott dk száma ötnél kevesebb, a isidó értelmiségi alkalmazottak létszámát egy személyra kell csökkenteni.
A közönség ne idegenkedjék a műtalpu cipők használatától
A Lábbeli Központ bőrtalpú cipővel csak a legszükségesebb Igényeket fogja kielégíteni
A Lábbeli Kőspont etkésiítette at 1943. évi munkatervét, megállapította, hogy a remélhető bőr-feleslegek és egyéb kellékek mekkora szükséglet kielégítésére (ess-nck alkalmasuk.
A Lábbeli Központ minden esi-köizel igyekszik előmozdítani a műanyagok felhasmdláiával kenuit lábbeliek terjesztését.
A köiönség ne idegenkedjék ím ilyen lábeelíktől, hisecn jól tud-
1\'iik, hogy egészen használható láb-iclik késiülnek bŐrtalp felhasználása nélkül, amelyeknek a nngy előnyük is megvan, hogy utalvány nélkül kaphatók és három havi jótállás mellett kerülnek forga-
lomba A köipont oiak aiok for-galombahoiatatát engedte meg, amelyek a kísérletek során megfelelőknek mutatkoztak.
A Lábbeli Küipont eiévi tervei abban foglalhatók öitie, hogy a bőrtalpú lábbelivel osak a lag-siűkiégesebb és legjogoiultabb igényeket fogják kielégiteni, éneket ii síUkösen. a vitionyok engedte keretben, ellenben a központ igyeksiik megfelelő propagandával, igazolt példákkal a közönséget á műtalpu lábbeli hasi-nálntára rn\'birni és a mfitatpu cipő gyáriáját előmozdítani, hogy Így senki se maradjon megfelelő minőségű lábbeli nélkül.
Kiírják a belföldi és külföldi tudományos ösztöndíjakat
Bakay Lajos, az Országo* Ösi töndij- tanács elnöke kurta a pályázatot a folyó tanévi belföldi és külföldi tudományos, művészeti és szakképzésü ösztöndíjakra. A belföldi tudományos kutató ösitÖn-dijak száma és összege a költségvetéstől függ, Egy-egy ösztöndíj évi 800 pengő, de fél ösztöndíjak is adományozhatok. Pályázhatnak a Tudomány Egyetemek, Műegyetem és a főiskolák oly végrett h\'illgatői, akik tudományos pályára készülnek és ezért kutató intc-¦etekben meghatározott különös szaktémával önállóan foglalkoznak-Erdélyi ói kclclinagyarorizágí származású olyan pályások réséére, akik tanulmányaikat román egyetemen végeitek, vagy kezdték és még nem volt alkalmuk a
helső országrészek tudományos megismerése, indokolt esetben 500 pengő ösztöndíj adható abból a célból, hogy valamely belső országrészben egyetemen vagy főiskolán egy fél éven Út foglalkozhassanak komoly tudományokkal. A kérvények beadási határideje február 10.
A kiadáira kerülő külföldi tanulmányi ösztöndíjak « követkelők: A bécií, berlíni és római Collegium Hungarieum, a bécsi gróf Klebelsberg Kunó magyar történctkutatÓ intézet, a római Pápai Magyar Egyházi Intézet és a római Fraknóí Vilmos magyar történeti intését tagsági helyei. Ezenkivül Németországban a De-Utscher Akadcmischer Austausoh-dienst által felajánlott li\'ét csere-
Hof herr-Schraiitz gépek, nlágiló petroleum
üngkr-uliímannelbk:
u VAS ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉ6ÉBEN Shell gázfőzők átvehetők. Oolyöíétópágttt
aatndáa\' ««0fc««gt.>tár «ia>« renalaftja dagl\'V kapkáíöK,\' \'
diák hely * MltteliuropÜischer Wirtsehaflilag Dautsoha Oruppe résiért felajánlott 20 ŐsitÖndíjas haly, az Alexander von Humboldt - Stiftung - által falajánlott három Ösztöndíjas hely, a báró Thyssen - Bornemiszái . alapítvány három ösztöndíjas helye. Az olasz állam részéről hirdetett hat csé-rcösitöndijas hely, a páriisl Col-legia Boroineoban egy esereősz-töndijai hely, a TÉBE által as olasi fronton magyar hovédek kö-lött hősi halált holt franca Bellán! Dionisi olasi újságíró emlékére felajánlott kétezer pengős ösztöndíj. Svájcban végzendő tanulmányokra sióló állami Ösí-töndij, aionkivül Finnországban egy háromezer pengős állami Ösztöndíj, továbbá egy kéteier pengős osercösztöndijas hely. Sved-orsiágbűn háromezer pengős ösztöndíj és egy csereösztöudijas hely, Bulgáriában egy kettőeieröt-siái pengős állami ösztőndij és két csereösztöudijas haly. Budapest székesfőváros a bécsi, berlini és római collegiumokban bocsát rendelkeiésre egy-egy ösztöndíjas helyet.
Esetleg betöltésre kerülnek még a következő őíilöndijak: Franciaországban végiendŐ tanulmányokra egy állami ÖsitÖudij, azonkívül 12 ösztőndij, melyekat a francia köztársaság adományoz. Szlovákiában, görögorsiági, uorvátor-siági és törökorsiági tanulmányokra síintén több ösitöndijas hely kerül eietleg betöltéire, melyeknek siáma és összege kéiőbb kerül megállapításra.
A pdlyáiati határidő május 20.
Vöröskeresztes hősök
(Honvéd hadltudóMlló stáiad)
A vöröske res s tee honvéd, az egészségügyi katona harc* a logke-rosztényibb háborús feladat: Azért kockáztatja életét, hogy mások életét mentéé. A bajtárs életét, d« sokszor az ellenséget is.
Közvetlenül a harcoló alakulatok mögött, sét azokkal együtt halad a támadáskor. Kötésror és csíllapitó-szor a fogyvere. Épp olyan tisstolot ős megbecsülés íllofi, mint az o|sÓ vonal hőseit, hisz munkáját ólomzáporban, gránátok, bombák óa ak-nabocsanódások közepette, a lognn-gyobb életveszélyben végzi.
Nom könnyű dolog a legnagyobb ellenséges tüz közopotto -sooeeült bajtársakhoz csúszni, őket kötözni, vigasztalni és szállítani. S ott van, ahol a legnagyobb szükség van rá. Tökéletesen tisztában van azzal, hogy az első segélytől, az e]só kötéstől aok függ. riokszor minden: ogy ember élote. Rengeteg: olyan soIkírüIós van, mely rövid idő alatt el vérzéssel fenyeget. H hogy minden magyar élet, liiindon csepp magyar vér drága. Meg kell monteni. rí az egészségügyi katona ezt a menté munkát lelkiismoretosoti végzi.
A karjukon "vöröskeresztet hordó honvedeknek, tisztholyettesoknek és orvosoknak támadás\' alkalmával nincs ójjolük. Dolgoznak, montonek szakadásig. Az első vonalban szol-
f;álók szám tála luizor oá t fésülik*, a íorcmozót, nem kerülto-e el figyelmüket valahol egy eszméletlen bajtárs, egy mogmentéero\' váró élet... Fáradság, veszély nom számit, * seboBültet ók viszik elsőisegélyhelyre. Majd járművökön nagyobb kötöző helyekre. Itt már több mütóot-voü is dolgozik. Bátrakban, vagy apró orosz házakban\'\' helyezik el\' » hordozható mütólmrendezésoket.i Kok szor három orvos ís végez legymás mellolt ónálló műtéteket: • Segédor-vosok, egészségügyi tiszthelyettesek, tisztesek adnak csillapítót,").- . A könnyebb sabeaülteket autőbu-
2
í943. január 2\'2
ííokoiii » sulvwiakul ktüünletrts be ttgazállitó í4]ik(«ikon küldif a t« bfiri líiJrliikb*. Itt a lehete lejjeba „,,ndoaásr*n .rjSazwülnak » sebwult E»tonák. A leűTruMflaobijinnntl bajtársi B»r*njt jegyében dolgozik itt ¦j szakácstól a kórházparancsnokig mindenki, mert drága magyar életükről van szó.
Nagyszerű hősei is vannak ennek .1 szol gáláinak.
A Dpn közelében honvédeink elő-N>oniulábuk közbon váratlanul Le-uisiiv ellenállásra bukkantuk. Fel-dsríiúk jelentik: kisoród-fészkek b«m rolett lábat az ellenség. Rohnmér-kásao* indulnak felgöngyölít í«ükr». Az egyik harojárórrel •hndul Oódor Vince, egy negyvenes eveit taposó ¦géazaégugyj katona is. Aknazáron más műszaki moguróbi tusokon ,\'OOlul előre a járőr. A vörösök út* alutl tartják u terepet, körmük nukudtáig véilukeanuk. A kommunát* fészkek .azonbun jvu.í, egymásutánban - repüliuk a UvegÓbo. Az ílónyotiiulás ttoboaültokkul iu jár. Gádor Vincének dolga akud ... ííol iti, hol ott tűnik fel. Fáradhatatlanul kötöz, csillupit é.s megnyugtat, ti* fijzvelmoztűtik, hogy vigyázzon, tsdekzen, azt feleli, ő nem fél, mert ¦ sebesült kötöző katonának nincs •lleiiBcge. Először bekötözi a sobe-iiilt honvédet, majd az üllonségot...
De nemcsak mondja, hanoni így is csinálja Oódor Vince. Közben az élenhaladó harcjárőr már a Don partián ásta be magát, amikor egy dombocskán, ogészon veszélyes bolyán segélykérő nyöazörgésro lott figyelmes Üódor. Jól tudta, hogy ott csak orosz jajgathat," mégis olindult feléjo. Bajtársai vissza akarták tartani. Nem lőhetett. Visszakiáltotta, hogy őrá nem fognak lőni. A túlsó parton lesben álló kommunisták golyója azonban éppon a vörös katona kötözéso közben soboailottomeg üódor Vincét. A vörÖBkoreaztot jól láthatta Oódor karján az olvotomült kommunista katona. Azt is tudhatta, ho}ry aa Ő saját fajtáján sogit a honvéd. A gyilkolásra növelt ombor vad kezében mégis eldördült a fogy-
Igy teljesiti keresztény kötelességét a magysr egészségügyi katona. Magyarhoz méltó hősiességgel.
Megérdemli tiszteletünket.
Fcrencz Gyárfás hdp. orm.
A tisztviselő, a munkás, a művész, a gazds, az Ipsros, a kereskedő, — mindenki áldoz a hon-vid-osiládokért. Te se felsdkezz inog réluk, neked is ott a helyed a jószándéku, Igaz msgysrok arcvonalán 1
Internálták a nóvtelea levólirogatót
Eljárás folyik ejlenc a lö-tgycszségea Is
A visszacsatolt Muraközben és Muravidékén az utóbbi időben nagyon elterjedtek a „névtelen levelek". Legutóbb « belatinei kűrjegyaŐ kapott egy névtelen levelet, amelyben államellenes kijelentésekkel \'és egyéb vádakkal illették.
A csendőrség aspnnal nyomo-*ást indított a levélirogntó személyének kiderítésére és órákon belül sikerült is lelepleznie Szü-itc István beldtinci lakos személyében. A csendőrség a nyemo-»ás bcfejeiése után SsÜiec Ügyét áttette a győri főügyészséghez-Ettől függetlenül oe alsólendvai Járás fősiolgabiréja elrendelte Sili-sec azonnali internálását.
Hogyan dolgozik az Országos Köztgészség-Ugyi Intézet
Biztató Jelenségek az influenza elleni szérum 1 kikísérletezésénél .
Az első világháború óta nagy lépésekkel halad előre hazánk közegészségügyének fejlesztése- ab utóbbi,évek nagyjelentőségű szociális törvényei és rendeletei - -gendoljunk csak az 1941. évi XV. t-C. egészségvédelmi rendelkezéseire, n tuberkulózis- és nemibeteg-törvínyre, a aöldkeresztes egészségvédelem országos megszervezésére - mellett fennállásának tizenöt éve alalt nagy eredménye-ket ért el a M. kir. Országos Közegészségügyi Intézet.
Rendkívül tanulságos jelentést adott ki ai intézel 1941. évben
végzett munkájáról oz intézel főigazgatója. Bevcietésében kifejti, hogy inig régebben a köieijési-ségügyi munka a gyógyításra és az egészségügyi rendőri tevékenységre szorítkozott, ma már « feladatkörébe tartozik a segítés és nevelés is.
Hálánkban eit >ii átaldkulást «s Országos közegészségügyi Intézet segitette elő. a kísérletileg »mínta-járás\'-okban megszervezett egészségvédelmi munka 1930-tól évrŐl-évre izmosodott, 1940-ben pedig országos elterjedést ért el, 1941. évben
külföldi országokat Is megelűzve
olvadt össze nagy egységgé a Stefánia Anya- és Csecsemővédelmi Saövetség és a Zöldkeresz-tesztes Egészségvédelmi Szolgálat. Az egészségvédelem egységesítése és álldinosítása biztosítja hazánk egészségvédelmének racionális országos fennmaradását.
Az intézet aktuális problémái közé tartozott — mint a költségvetési tételnek 23.996 P-rŐl 42.610 P-re való emelése, majd ae 1942. évre •lőirányioU 57.740 P mutatja — a malária elleni küzdelem.
Az 1941. évben 69 uj tisztiorvost képeztek ki. A három községi körorvosí tanfolyamot Összesen. 230 orvos végezte el. A visz-szatért országrészeken Így is hiány mutatkozik körorvosokban.
Az év folyamán öt védőnőképző intézetben 106-an nyertek védőnői oklevelet. Még ennél is többet tudnának kiképezni — és erre égető szükség is van, — de nincs elég jelentkező.
Ae intézet és vizsgálóállomásai
519.126 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az év folyamán, 874.468 vizsgálolbon. Ez több, mint 25 százalékos emelkedést jelent ai előző évvel szemben.
Egyik leggyakoribb hevenyfer-őző betegségünk a tífusz. Vele kapcsolatban a halálozási arányszám (3.1 luezer lakosonkint) az 1941. évben érte el a mélypontját. A\' megejtett viisgálatok száma csaknem 90 ezer volt.
Biztató jelenségek mutatkoznak az influenza elleni szérum kikisér-leteiésénél a kutatásnál is, bár «a influenza specifikus ellenszerét még nem sikerült megkapni. Szomorú a kép a vízügy terén. Ai intézet vizíigyi osztálya az 1941. év végén 45.699 vízszolgáltató berendezés adatait tartotta nyilván. Eteknek 42 százaléka hygiéne szempontjából még mindig nem volt megfelelő. Az év folyamán megvizsgált kutaknál a vegyi vizsgálat flíiipjáti er a százalék mér 36.6-ra csökkeni.
A gyógyítás és szépségápolás csodabogarai az amerikai civilizáció
árnyékában Amerika - a kuruzslók fgéretföldje
Amorika, n világ legtöbb és legkülönösebb rekordjának országa oléggó ismert már csodabognrairól, de nem híába a korlátlan lohotósé-f{ok hazája: a kultura nélküli amerikai civilizáció a korlátlan szabadság támogatásával olyan tömegben termolto lii a leghihetetlenebb, de mégis legjövedelmezőbb üzleti ötleteket, hogy a gyanútlan európai ebbe a dzsungelbe belocsopponvo egy csapásra akár a köZéftiitríkui őserdők ravaaz varázslóktól es jósoktól kormányzott primitív vilugába képzolheti magát. Azok a gyogy-modszerek, mebekot Európa már csak a néprajzi "kutatók munkájából íemor, az Atlanti-óceán másik oldalán még mindig milliókat vonzanak.
Furcsa gyógymódok
Nagyon elterjedt például az Egyesült Államokban uz ügynevezett
»zonotorápia«, Müveléséhez nem koll túlságos szakérte lom. Elég a testot sakktáblaszerűen »zó)íókra« fölosztani, egy nyomás arra a zónára, ahol a betegség fészkol és a paoions ha szerencséje van - ennek ol-lonére mog is gyógyul. Egy másik elmélet, moly »poroterápia« névon toborozza híveit, azt tanítja, hogy az orvosságot, molvet az orvostudomány belsőleg alkalmaz, külsőleg, azaz a beteg testrész hedörzaölóséro kell használni. Ily módon az orvosság a pórusokon keresztül állítólag
közvetlenül hát. Azt mindenesetre nehéz elképzelni, hogy például nátha esetén milyen testrészt kell ledörzsölni, ilven kicsiségeken azon-ban az elmélet nom akad fenn.
A legolcsóbb gyógyszerek ftendkivül népszerű Amerikában Mac Ferin, a K6odadoktor«. A nóp-nzfrŰHÓg titka itt ie az egyszerűség.
DRAMVOLGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hlbajelsntések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben dóleiaa S-tói dólutón 16 óróig. Csengery-ut 51, telefon 294.
A tse4«doktnr »K«k ej_v ¦jvósjya/.ert \\mtsm- •), a rízet ée minden b*t»B híitt habozás nrlkül fürdőbe küldi Hlé)sj hárem Ara, hirdeti » hidós és a víz kezd ^.Vltfö szervekbe b»ha-tolni, Hat óra alatt a legbetegebb májat is ->tisztára oiossas, kileuc őrn alatt [íedíg az epekövek is »fel-eldódnak«.
Mister Dove, aki l.\'tuhbun.ütötte fel főhadiszállását, uz úgynevezett >xlo\\veizmunnak<\' szentelte jól csengi nevűt. Duwe ur nyomatékosan inti követői) mindenféle oltástól é* kizárólag csak kézrátétellel »gyógyít«. A mai o rvostudomány nem ért ugyan egyet ozzul a módszerrel, houv mát azonban mindez unnál kovésbbé ingathatja meg meggyő-zŐdéfcébenj mert tanításait közvetlenül Izmus próféta sugulmázásaiból meríti.
Nem sokkul igényesebb és neiu kevéssel jövedelmezőbb ezeknél a módszereknél az >uerothorúpia« sem, mely minden betegségot Füvogővel akar kúrálni. Terinészoteaen nem közönséges lovegóvol. hanem forró levegővel. Egvos makacs esetekben már az i« előfordult, hogy az ügy-buzgó doktor áldozatait tüzeií ke-piencébe zárta.
A halát — rossz szokás
Éppen ilyen buján tenyésznek a "szépségápolásv. terén űzött visszaélések is. A sszóp8égdoktor« egyetlen amerikai városból sem hiányzik. A különböző dörzsöléaí módazoreken kivül különösön a sxuggosztió ör-vond nagy ilépszi>rüségnok. Elég csak minden nap uéluinyszor mély olmerüléssel elmondani:* »Fflleim kisebbek loszuok\'í és íme, bolát-
ható időn belül már az eredmény is jelentkezik. Ha ez az elmélet mar a szépségápolás terén is ilyen szép eredményeket mulathat fel, tormt-szotesen u gyógyitúsban sem lehet hatáViíalan. Mister Rawson nem is kéboli luvonni u végső következtéiéit és egyszerűen azi ajánlja, hogy a botegok tagadják le iHiUígségükol. Még tovább megy egy arizonai- »dok-tor«, aki fölfedezte,\' hogy a halál sem természetes szükségszerűség. Nézete szerint az emberek kizárólag azért halnak mog, mert már gyermekkoruktól koztlvo elhitették velük, hogv meg kel! halniuk. Az orvosnak tohnt az a feladata, hogy betegeiből kiverje a halál ólkorulhetotlen-• Bégének gondolatát és hu ezt olórte, máris erök élettol ajándékozta meg őket. Az örök előtért tormóazotesen semmi pénzt Bem sajnálnak a főként a női nemet képviselő paciensek és ma már minden amerikai államban működik egy ^halhatatlansági tiga«.
Jóval Hzorénycbh ugyan ígérőiéiben, de azért még mindig ,elég kö-votőro talál az a doktor is, aki csak a földi élet meghosszabbításáért vállal kezességot. A korai halál szerinte csupán a helytelen táplálkozásmód következményo. Sajnos, az emberek túlságosan sokat esznek egyszerre, pedig sokkal jobb lenne, ha ugyan két óránként, de mindig csak valami csekélységet vennének magukhoz. Ez az ólmelot nem kisebb tekintélyre, mint magára a Szentírásra hivatkozik: Matuzsálem hosszú életének titka, hogy ezt a. kétórás táplálkozási rondszert folytatta. l)o hogyan olvasta ki a doktor ezt a titkot a Bibliából? Nos, hát éppen ez a doktor titka éa ezért a titokért kell a pacienseknek jó dollárral adózniuk.
Ez Amerika, az »Ui Világ*?, ahol a felhőkarcolók árnyékában a sötét középkor virágai burjánzanak, 1 (MN)
Saját termése kitűnő vöriíu
asactali bor
literenkéi 1-so «11.
zárt palackban, tlvegcserével kapható
Belcznainái,Sugár-ut 53.
1943. jaauár 22
NAPIREND:
Ejjvli gyógyszertári ügyelőt: Ma az Igazság gyógyszertár Ké-ut 12.
Kiskanizián az oltani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatét tart.
Naptári Jaouár 22. Péntek. Róni. kat Vlaae vt. • Protestáns Arthur. - Izr. Sob. 16.
Magyar hősök
Az önfeláldozó bajtársi érzésnek szép minijeiét adta a donmenti harcokban Nigy Béla szakaszvezető, egyik gyalogezredünk szakaszparancsnok helyettese.
1Ö42 augusztus 14-én Uryw fölült egyik bombázó repülőgépünk here közben súlyos sérülést szenvedett. A gép ment Itetet Ion volt és személyzete ejtőernyővel kiugrott belőle. Egyik repülőnkül ojtöornyó-jérel massza az ellenség fó|á so-dorta a uaól ós nyilvánvaló volt, hogy az ellenség fogságába esik. Nagy Bála tartalékos szakaszvezető két vala együtt Önként jelentkező honvéddel rallajkozott arru, hogy megmenti válságos helyzetbe\' jutott repülő bajtársát, Harmadmagával bátran előretört, jól célzott tüzével megtorpantétta a repülőnk\' olfogá-aára igyekvő bolsevistákat és mindaddig visszatartotta őket, amíg a repülő kiszabadította magát ejtőernyője kötélzotéliól. Sikoiüll is a magyar repülőt megmenteinek,
— (Nasyváradt kanonokká nevezték kl dr. I.uttor Ferencet)
Luttor Ferenc dr. pápai protono-táriust, a vatikáni magyar követség kánonjogi tanácsosát, volt balatonfüredi plébánost, a nagyváradi síékcskáptatan kananokjává nevezték ki. Luttor Ferenc 12 évet töltött Kómában — mint vatikáni követségünk kánonjogi tanácsosa, ahol általános tiszteletnek örvendett. Ae uj kanonokot méltóságába már be is iktatták-
— (Tanflgyl hlr) A tanker. főigazgató jóváhagyta Schanes Anna okleveles tanítónőnek a ne-mcsrádói római katalikus népiskolánál helyettes tanitói minőségben való megválasztását.
— (AJHANSz által a Főméltó-ságu Asszony akciójára rendezendő tea valószínűleg február 6-án lesz megtartva. Elnökség. (:)
— (KosTorumegvAltés) cimén Zsigmond jőisef elhunyta alkalmiból Hensenyék Zolika 5 pengőt adott a kanizsai hadbavonultak hozzátartozói felsegélyezésére.
— (Felhívás Nigyktnlzis megyei várói területén lakó éa mii köd 6 népzené-szekhaz, olgányie-nétxakhe-z) Belügyminiszter! rendelet szerint az ország te-rtllstöa csak olyan magyar népzene-Hzek (cljrányzonészck) működhetnek, akik kizárólag zenéléssel foglalkoznak éa más polgári foglalkozásuk: nincs. Fentiek ellenőrzéao cellából fölhívom a hatóságom területén lakó és milködö mngyar népzonószoket (cigány zenésze -ket). hogy I. hé 25 én délelőtt 10-12 óra\' kőzett a rendőrkapitányság I, emelet :n azámu helyiségében Sebestyén Károly detokilvnöl Joloritkozzonok éa hozzák magukkal mükMéal engedélyüket b esetlege* tagsági Igazolványukat, A magyar népzenészek (clgányze-néizek) működését n JÖvöbon szigorúan ellonirtztetnt fogom, s csak olyaa zeaéaz működhet, aki hatóaáiíomtél raQködéal engedélyt kapott. Kovács Nagy Pál a. k. m. klr. nndértötanáosoa, a kapitányság vezetőié.
Kállay Miklós miniszterelnök tájékoztatója a Magyar Élet Pártja értekezletén az általános helyzetről
A törvényhozók melegen Ünnepelték a vitézül helytálló magyar honvédléget
Kállay Miklós miniszterelnök log-napesto « Magyar filot Párttá érte-kozlotén a megjelent képviselőket és felsőházi tagokat tájékoztatta az általános helyzetről, Mint egyebek között mondotta, n keleti arcvonalon ii niugyumk súlyos támadóét kaptuk s a támadással szemben ii magvar harci erényeknek megfelelően a legnagyszerűbb ellenállást tanúsították. Megnyugtatta hallgatásánál, hogy lm a veszteségek a múlthoz képest luigyobbak is. de távol állnak azoktól a számoktól, aiueh\'eket az ellenséges híradások közölnek. Veszteségeinkről pontos képét még nem lehet kapni, mert csapataink mozgó harcokban vannak. Csapataink túlnyomó része kí tudott térni az ellenséges támadások elél. Lényeges magyar haderő Ikíkerilvi) nincsen és azt lehet mondani. Iiogy szabad mozgásuk u védokezó harcok keretébon is mindenütt megvan.
A miniszterelnök u továhbíakban kiemelte, hogy a rémhírterjesztők-kel szemben » legnagyobb eréllyel fog fellépni. Kiadta az utasítást, hogy minden felelőtlen és valótlan rémhír terjesztőjével szomben a legszigorúbban járjanak él, lakintet nélkül az illető társadalmi állására ¦agy pártpolitikai elhelyezkedésére.
Kállay Miklós miniszterelnök beszédében köszönetet mondott Nagy Vilmos honvédelmi miniszternek, hogy küldetését toljes sikerrel fe; jezte be a hogy azokban a technikai kérdésekben, amelyekben QÖring birodalmi tábornagyhoz fordult, a legteljesebb és legkielégitóbb választ hozta. Különösen jólesően állapította meg a-miniszterelnök, hogy a magyar honvédelmi minisztert Göring birodalmi tábornagy olyan kitűnő rokonszenvvel és burátsággal fogadta.
A miniszterelnök még kimerítő választ adott az időszerű politikai és gazdasági kérdésekre, amelyeket a törvényhozók felvotoltek.
A miniszterelnök l^aszéde után Nagy Vilmos honvédelmi miniszter is tájékoztatta a képviselőkut ós felsőházi tagokat mind berlini útjáról, mind pedig a hadihelyzotrél s töthotetlen dorülátáuát juttatta kífejezésra.
Az ülésen nagyszámban résztvevő tőrfényhozók hálás szorotattol és igen melegen ünnepelték a nohéz harcokban helytálló honvédségünket b nagy totszÓ3sol fogadták a niiuisz-loielnök és a honvédalmi miniszter szarait.
Sxéax Lajos mmléuter:
A szeretet parancsának teljesítésével a rendet és a fegyelmet alapozzuk meg
Ezen a háborún nem lehet éa nem la fog senki meggazdagodni
Kecskemét, Január 22 (MTI) Kecskemét város társatlalma csütörtök délután tartotta meg háborús Iarsaiig]ának egyotlon bálját, n hagyományos „néma bált\', amelyen Szász Lajos közellátási miniszter mondott ünnepi beszédet. "**"
— A mai idők nem elkalmasak va-gyoaszerzésro, vagyoneysrapltásra — mondotta. — A mai Idők az áldozatok bilije. Ezen a háborún nom lehet és nem ls fog senki meggazdagodni. Kilón a leszámolás órája és eljön az az ilő, amikor majd számot ad mindenki
arról, hogy milyen áldozatra munkása volt ezeknek az Idflknik. Súlyos, Igen nehéz Idókot élünk . ?
— A magyar honvéd kint a fronton harcol, egvik kezében a keresztet, a másikban a puskái tartja. Ebben a bábomban mindenki tartsa meg a szeretet parancsát — fejezte be nagyhatású beszédét a miniszter — és teljesítse- kötelességét, ! amit a mai helyzet fokozottan ró valamennyiünkre és gondoljon arra is, hogy* a szeretet parancsának teljesítésével a rendet és a fegyelmet alapozza meg.
Halálra gázolt a vonat egy muraközi embert
Szigorú vizsgálat indult a
Ae Alsólendváról Zalaegerszegre induló vonat elütötte a sínek nentén haladó Dervalics Károly Csáktornyái lakost. A súlyosan sérült embert a gázoló vonat felvette és besiállitotta a eataeger-siegi kőikórháiba. Dervaltcson azonban már nem lehetett segíteni, belehalt sérüléseibe.
A kórhái főorvosa ai esetről értesítette a rendőrséget, amely osonnál megindította a nyomo-
szerencsétlemég ügyében
zást. Ennek során kiderítették, hogy Dervalics vendéglátogató-ban volt Alsólendván. Felivott és lerészegedett, majd az utat eltévesztve, elindult a sínek köiött és ez fett a végiete.
A rendőrség az ügyet a végleges nyomozás lefolytatása és a felelősség kérdésének tísetáiása végett áttette ai alsólendvai csendőrségnél.
oi, VÁROSI flOZQÓ szetdiiöi-
20—24-lg__vasárnapig
A legszebb, legművészibb magyar film . Óriási siker ! KERESZTÚTON „UFA" híradó a világ legújabb eseményeiről
Előadások kezdete köznapokon $5, $7, ?9, vasárnap ?3. /Ő, /7 6b /9 órakor
— (Felmentés a gondnoki megbízás alól) Az iparügyi minizater Abiinger Gyula nyűg. miniszteri tanácsost a „Králjics és Müjhen sientmártoni síénbánya" mura-sierdahelyi vállalatnál viselt ideiglenes gondnoki megbízatása alól felmentette.
ÁLLAS
AaslaloBaegáelet, 2—3 at, kl jdi
fényei, mig» diatetici aionnalra ttlvsu Kopsteln butorhít. IBS
•JéránB felvétetik. Parin Vllstos, tient Irnrahercag-u. 8. 183
Jól fázó balápAnAI keraa aaorjnalra Wliidlithní, Pfl-ul (. 163
Eiflatbb JÖ év karfilt (lut mflhalv-•xelaénak (elvese Tólb, rádiósáét. 170
Klfuteleányt (elvesz Vastif, totó-mHIcrcm. 178
Klfutáflnl fetveizünk Mirich él Szetí.
171
Takarítana, vagy axobnlatamv felvetítik, jelantkeiés déldltt 10-18 Erzsi, bet-tér 17., I. amelet jobbra. 117
ADÁS-VÉTEL
Hannáit Iráyépaf «/ossali. Szabó Antal aportUzicte. t4
Régi képek, meitaattk is bátorok al-neláfc Cwngeiy-a. 17/a H. 157
Haiznáit kepáltpáp olcsón ciarlo. Magyar-ulca 32. 171
Coniarv tajáa kapható Klrály-aitea
32. alatt udvarban, naponta delelóit.
LAKÁS, O^LETHELYIStta
Eavexebáa-kaaiyhéa mellíbkelylsi-Kékből iM lékáal katraaak februfr 15ére vaLy- mlrcluz t-ére. — Címeket a kiadóhivatalba kérek. .
KÜLÖNFÉLE
F«alékHa;Uthaa Iparlcazolvinnyal pénxss láraal keretek. Clm a kiadóhivatalban. 1U
EI««HMatt ma a poita ktírtll Raveaz Andrea névre atótó adóív csekkel egylltt. Kérem a megtalálói, adja le a Zalai Közlöny kiadóhivatalába. \'1<4
Pk. 1168/1942. iz. Vh. 10*71942. az.
Árverési hirdetmény.
Di. Saller István nsgykanliiil ügyvéd által képvlielt Klein Imre mérnök véére-hajtató javára 3Ua P 19 f. és 229 P 80 (. tőkekövetelés él járulékai eiejálg a nagykanizsai klr. torvénysaék 435/671942. sz. végzésével elrendelt klelégttéil végrehajtat folytán ai 1942. évi december hó 2. napján lefoglalt én 347S P-re beciUlt Ingatagokat, kozOltük méhcsaládok, kaptárak, lépsreVrény, I m-es méhet híz éa félszer stb. Bagola II hegyhát kóztésben, véste-hajtási szenvedő szőlejében 1943. évi január hó 37. napjának délelőtt 10\' i órájára ezennel klitlíölt kairól árverésen a legtöbbet Igéifinek kétiDánzflzetás clle-néhen, azonban a bicsir Vo részénél nem attetonyabb vételárban el fogom adni. A ¦zakéilol bicslés clrendeléte esetén a Te 74 fi-fi ai Irányadó.
Ezt az árverést a Vlm. 20. g-a értelmében azoknak a vágrehajtatóknak (cutla-kozóknak) a javára Is kltüiom, akik a hirdetmény kihtocaátása napjáig a fenti Ingákra kielégített jogot szereztek és ellenük halasztó hatálya igínykcietet nincs.
Marcali, 1942, évi december hé 20 án.
Papp Imre
III klr. jlráiblrMsi WgithijtA.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „KozgaidaiáolR.T. HtDykanliia", Peletóa kiadó: Zalai Káraly. Nyomatott) a „Miflaiáasáal R. T. Nagykun íii"
nyoradAJában MaaykaaltláB. (Nyomdáérl talál t Zalai Kárai*)
rotai!) :
Ci io:
Bendlohoial ;............__
Tábori nos la:
Űgon a front...
83. évf.,18. K, Nagykanizsa, 1943. Január 2a szombat ára 20 filter.
ALAI KÖZLÖNY
a^kentoaéf ée kiadóhivatal; Főui ö. sxAib. lwrke«tóeójri és khuiótU vaiali telelőn 78. n. Megjuhuilk mimica hétköznap délután.
POLITI KA I NAPILAP
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajoa
Klőftzotésl Ara: effy hónapra 3 pengő 30 ÜJlér.
negyedévre O pnugő 30 Bllér. Egyes imám : hétköznap 12 fili., asoinbaten 30 tin.
Bár megint adói...
. (bl) Igen, kedves olvasó, — már megint I Már megint szerte hangzott az országban a kérő szó :
— AdjatoJc u harctéren küzdő honvédek itthonmaradt családjainak .1
Aki erre elhúzza a száját és fanyalgó ábrázattal emlegeti, amit nemrégen adott, az nem árt, ha tesz egy kis összehasonlítást. ^ , Már megint...
A honvéd már megint és minden nap minden órájában ott áll kétezer kilométerre otthonából, a fehérrpokol irdatlan telében, hóban", sárban, fagyban, szemközt minden pillanatban a halállal.
Te pedig, kedves olvasó, már megint olvasod ezeket a flórokat, de még mindig itthon, a fűtött szobában, az ebédutáni szivarod bókésejn bodorodó, füslfel-höi-kőzött, ./Vagy a kávéházi törzsasztalod meghitt zsongásában.
A honvéd már megint és mindig ott áll az üvöltő hóförge-tegben a Don-parti éjszaka közepén s talán az asszonya jár az eszében, akit csak a gondolat ér utol, az is nehezen, hiszen akkor látta utolszor, amikor még a baraekfák virágoz: tak. Azóta csak a tábori posta hoz hirt\' asszonyról, gyerekről, a háztájáról és a tábort posta nem repülhet a szivek ritmusára_____
Te móg, kedves olvasó, még mindig itt ólsz tieid között, minden nap megsimogatod a gyer-. meked szöszi fejét/minden nap az asszonyod teríti\'még az asz+-tatodat, veti meg az ágyadat és minden nap vár haza a puha, meleg olthan.
A honvéd már megint tűzben, vérben rohamoz, ott fekszik a havon, kifulladva, füstösen, jégbe csapzottan^és várja a géppuskák kelcpelésénck pillanatnyi szünetét, hogy tovább rohamozhasson, mert menni kell... mert minden másodpercbon a haza sorsa, bajtársak élete a tét.
Te meg, kedves olvasó, még mindig nyugodtan jársz a hivatalodba, munkahelyedre, dolgozol, megkeresed magadnak, családodnak, ami kell s hivatal után, munka után. a magad ura vagy, szórakozol, pihensz, kedveseid, vagy kedves társaságod körében.
A fekete kendős asszony, akii nek a kenyérkeresője odaveszett, már megint és azóta minden nap sírja bele az éjszaka csendjtSbe-n. a párnájába ejuósz-
A magyar csapatok mozgó hadműveletekkel súlyos veszteségeket okoztak a bolsevistáknak
A tengely-csapatok Pont du Fahatol nyugatra több oszlopban nyomulnak előre
A Német Távirati Iroda jelentése szerint tegnap este néhány brit bombázó repült be Nyugat-Németország fűié. Szórványosan bombákat dobluk le s a lakosság körében veszteségeket okoztak. Az épületkárok lényegtelenek.
Á Német Távirati Iroda jelenti, hogy német harci rcp-lőgépck tegnap az esti órákban hatásos bomba támadásokat intéztek több brit város közlcke-
A honvédvezérkar főnökének 40. szórau had .jelentése
dési berendezései és más katonai berendezései ellen u délnyu-gatangUái partvidéken. Más német harci repülőgépek ugyanakkor keletangliai városokat bombáztak. A nagyrészt kis magasságból ledobott bombák a célpontokban jelentős károkat és nagykiterjedésű tüzeket okozlak: Bar az ellenség élénk elhárító tevékenységet fejtett ki, valamennyi nónicl repülőgép visz-szatért \'kiindulási pontjára.
A tó. számú msgyar kadljelentós, A Uagyar Távirati Iroda jelenti: A honvédvezérkar főnöke közli: Ar. elmúlt hét folyamán canpalalnk tovább folytattak mozeó háború kérőién bcltlt tervszerű hadműveletül kot. A szovtet súlyos veszi esteket fi/.envedett.
{Magyar VAvhMl Irata) A honvédvezérkar főnökének dih kiadott 40. az. badijelentéséhez katonai kórok még a kövelkezfl kljolent^okot tűzték:
A bolsevisták folyó hó lián migln-dltolt tömeg tAtnadAsal az elmúlt héten Is folytatódtak. Mozró, hadműveletek során az ellenségnek Igen nagy veszteségeket okoztunk, ami egymagában Is előír ahhoz, hogy a támadó lendületűt lofókezze. Akadályozta a bolsevistákat az 1« hegy a megenyhült Időben utAn-szAllitAsuk egyre nehezebbé vAllk, mlg •aJAt ulAnpóliásunknt könnyohben mog lehetett oldani azzal, hogy «aapAtntnk már eleve felkészültök a mozgó had-mBvoIetflkre és az utakat ellátó berendezésekkel már Idejébce felszerelték."
Illetékei katonai helyen kitérnek azokra a hírekre is, amelyek saját veszteségeinkre vonatkoznak. Az ellenséges híradások nyomán a kö-zönseg körébon olyan hamis hirok torjodtok el, hogy nagyobb magyar ogyftéjimt l>okorite\'ti az ellenség. Est a mirííszlorotnÖk a Magyar Klet Pártjában már csütörtökön megcáfolta,
Katonnl helyen a miniszterelnök kijelentéséhez !¦¦"\'¦,; azt fűzik hozzá, hoffy az ellenség a lámadás során hekerltelt egy kisebb csapatrészt ez azonban hősi harc után kivágta magái és csatlakozott a hadsereg zSméhcz.
A legutóbbi hidljelentél m ege ni lékezeit arról, hogy a, veszteségeink a mullhoz képest súlyosak Ei természetes. Csapataink nagy ellenséges lámád isi hárilanak el, mig a korábbi hetekben csupán helyei lellegü vállalkozások fátylak.
Az tllenségcs sajtó és ráriló fclliasz-nália a szovjet lámadást arra hogy a
magyar hadseregnek csillagászati számokban kifejezett igen sok veszteségeket Inlajdonilm.n, Ezekben a propagandisztikus hírekben Igen tok hatoltré! és meg szánilálhatatlan sebesültre! eiik síd. Mindezzel szemben le kell szögezni a következő tényállást:
A hadseregparancsnokgág egyelőre csak annyit állapileit meg, hogy a Tesztesések súlyosabbak, mint addig voltak, azonban távolról sem közelítik meg az \' elleiséges hírverés által közölt idatekat. Számszerű áriatok még nem állnak rendelkezésre. Nyilvánvaló, hogy a londoni, moszkvai is kujbisevi rádiék állal közölt adatok ssak propaganda-célokat szolgálnak ét a valósághoz semmi közük.
„ A német katonai erények hitt eposza ax a küzdelem, amit a németek a keleti arcvonal déli részén folytatnak"
A nm reggeli német sajtó részletesen foglalkozik a kolnti arcvonal súlyos elhárító harcaival.
A Berliner Burzoiizoítung írja: , A német csapatok emberfeletti téljositményt végeznek a szovjet vad támadásainak megáll itására. A német katonai erén veknek valóflásrgal hősi eposza az a küzdelem, amelyet az arcvonal déli részén a német csapatok az ollonaóg támadánaíval nsombon folytatnak* Az ellonsógos törekvések Sztálingrádra összponto-Blllnak. Az itteni harcok mindkét részről kemények, amelyek minden képzeletet felülmúlnak s aminők™ ezen az arcvonalon példa nem volt. ¦r\'i.\'i úr** az 5. oldalon\'
tő gondját, az árván maradt család fájdalmát, a holnap ijesztő bizonytalanságát, a keserves nincs panaszát, a hideg szoba, az üres tányér kegyetlen megpróbáltatását.
Azalatt te, \'kedves olvasó, már megint elégedetten tetted le a kanalat s ha le is kellett mondanod egyről-másról, még mindig azzal kelhetsz fel a/, asztalodtól:
— Csak rosszabb nc legyen ! így móg csak elbírjuk a végéig valahogyan.
A te gyermekednek van cipője, van tandija, van kenyér-keresője, van édesapja. A te gyermeked jövőjéért Es az szenvedte végig a poklok minden kínját, a te családi fészked nyugalmáért is az hált meg, akinek élete virágában itt kellett hagynia asszonyt, gyermeket árvaságra és bele omlani a messze orosz mezők gránátvágta sir-göd rétté.
Már megint...
Olyan könnyen mondod ki, kedves olvasó,-ezt a szemrehányó, nemezivesen hangzó szót ós nem gondolsz arra, hogy a
honvéd áldoznia, ezrek, tízezrek áldozata szüntelenül tart, nem hivatkozhatsz tehát arra, hogy egyszer, kétszer, valamikor mar adtál erre vagy arra n gyűjtésre. Igenis, már megint es mindig áldozatot kell hoznod neked ís, olvasó, éppen ugy, mini ahogyan a honvéd állja érted, az "otthonodért, a családodért h véres vártát naprólnapra, évről évre. Ne higyje senki, hogy mert egyszer-más-szor -adott már\'garast, egyszers-mindenkorra megváltotta kötelezettségét azokkal a magyarokkal szemben, akik egész ételüket tették oda áldozatul a haza oltárára és azokkal szemben, akik egész életükre apátlanul maradtak,
Igenis: már megint és mindig, szüntelenül gondoskodni larlozik a magyar társadalom azok ellátatlan ítthonmarndotl-jairól, akik mindannyiunk helyett tették Ír a kenyérkereső szerszámot és azok hozzátartozóiról, akik azt már nem vehetik fel soha többé. Már megint és mindig nyitva kell lenniük \\ a füleknek a háború irgalmat-
lan végzete állni megpróbáltatott családok jajszava, gondjai, panaszai számára. Már megint és mindig fel kell Járulniuk a sziveknek és a szerétet melegét kell árasztaniuk a sokezer magyar asszony, gyermek\' felé, akik a megholtaknál is töht>et adtak, mert harcolniuk kell tovább az életük keresztjét, anyának a fia nélkül, gyermeknek az apja nélkül, asszonynak a párja nélkül. támasztalanul. Már megint és mindig le kell hullani a zsebekről a kapzsiság, az önzés konok zárjainak és adni, újra és újra és mindig adni azoknak, akik a legtöbbet, a gondviselőjüket, kenyérkeresö-jüket veszítették cl\'a hazáért
Xc alamizsna legyen, amit adsz, olvasó és ne áldozat. A hála adója legyen minden fillér azokkal szemben,\'akiknek a halála, vérhullása árán váltottuk meg nz életünket, családunk, otthonunk nyugalmát mindany-nyian, akikhez ¦¦már megint* elhangzott a kérő szó :
Adjatek a honvéd családoknak !
zajtjat kőzl6ny.
19-13. január Z\'l
KULCSÜ/UK,
I)r.• MAKOYICZKY GYULA, főhadnagy az orosz harctéren • bátor és vitéz magatartásával kitűnt. A Kormányzó Ur megengedte, hogy ezért legfőbb elismerése tudtul adassék, a hadiszalag egyidejű adományozásával a kurdokkal.
RÁKÓCZI FJSBENC
bázakerettyei MAORT tisztviselőt hasonló kitüntetés érte. A keleti hadszíntéren tanúsított hősiességéről ¦.» Kormányzó \'Ur u kormányzói dicsérő elismerés koronaü bronz érmével a hudisaalagon a kurdokkal kitüntette és ennek viselésére feljogosította. I «
A PER ÉN CKSISKN E K
illusztris vendégük volt dr. iiurka Kelemen tartomány főnök-helyettes szemelvében, .aki látogatást tetl P. \'Gulyás deliért plébános-házfőnöknél.-
MEGYIMOÍtKCZ TAMÁS
a nagykanizsai ipartestület elöljáróságának érdemes tagja. Részt vesz minden iparosmoz-•galmakban és küzd az cgyete: mes iparosérdekekért. A nagykanizsai és zalai iparostáborban közbeesőit egyéniség. Most üli iparos voltának 50-lk évfordulóját.
*
A GAZDASÁGI ÁTÁLLÍTÁS
egy 11 j őrszemei kupott Nagy. kanizsán Szabó Kálmán törekvő textilkereskedő személyében, oki a Sugár-nton rendezkedett "bc egyelőre üzletfelei számára.
Gytllásokon. színházakban, mozgókban, Írásban, köpbon, ólőszó-bin megszólalt a magyar társadalom lalklismorete. Hallgass a U*ra, adj, amennyit oaak adhataz a honvéd-osaládoknakl
Saját termest! MttlnS vörőa
asztali bor
litereikét l-so fül.
zírt palackbaji, flvegcserevel kapható
Beleinainíü.Sugár-Mt 53.
divat ízlés minőség
olcsó ár
Ö88Z8züksé«Iete 2,875.54*.— P — A költségvetési keret 961222.— P-vel emelkedett ai előző esztendővel tizemben — 80 százalék pótadó, 5 százalék keresetladó kulcs — A lényegesebb eltérések tömör foglalata
Zrínyi városa lépésről-lépésre, blstoean halad jöwö boldogulása ffeló ...
gá rság teherbi róképességének
legszigorúbb méltánylásával és figyelembevételével történt. A zárszámadások mutatták meg mindenkor, milyen reális volt a város polgármesterének költség^ vetése. Ezt a gondosságot, ezt a lelkiismeretességet látjuk a mostani költségelőirányzatból kicsillanj. A személyi és dolojri kiadások természetszerű emelkedésével, szaporulatával — szükségessé vált a pótadónak emelése. Nagy vonásokban ismertetjük a város háztartásának a jövő héten a pénzügyi bizottság elé kerülő adatait.
Háztartást szükséglet 2.&09.»48\'— P
nál a köztemetői dolgok -itíOO pengővel emelkednek. Az Egészségvédő (nemibeteg) Intézetet és a nagykanizsai Tüdöbeteggondo zó Intézetei a város szeptembertől saját kezelésébe vette át. A két intézmény dologi kiadásai ezzel 21.725 P-vel növekszik. A közoktatásügy, közművelődés és
Most kerüli ki a sajtó alól Nagykanizsának a számvevőség áltál nagy gonddal összeállított folyó évi háztartási költségelőirányzata. A város költségvetése mindenkor esemény a város életében. Mindenkit érdekel. Városatyákat éppúgy, mint a polgárság minden\'egyedéi. Hiszen nem kevesebbről van szó. mint arról, mit fogunk fizetni adóban a folyó évben, a lefolyt esztendő adószolgállatúsaival szemben. Nagykanizsa polgársága az évtizedek alatt megszokta, liogy a polgármester által beterjesztett Költségvetési előirányzat összeállítása mindenkor * pol-
Kcudes szükséglet 2 809.348 ,P, rendkívüli szükséglet 00:200 P; összes szükséglet 2.875.54©\' P. Rendes fedezet erre 2.436.212 P, vagyis hiány 439.306 P, melyei 550.00Ü pengő alapra kivetendő 80 százalékos pótadókulcs ellensúlyoz. Az általános kereseti adó változatlanul megmarad- 5 százalékban. Vagyis a pótadókulcs az 1942. évhez vi-\' szohyíftia. 1U százalékkal emelkedett.
Ugyanis a személyi kiadások tétele részint lélszámszaporitás, részinl szervezeti változtatás, valamint az illetményeknek kormányintézkedésre történt emelkedése folytán
133.686\'- P-vel emelkedett.
Ujj feladatok dologi költsége, valamint a szükségleteknél a drágulás folytán 224.113 P az emelkedés. A köJcsönterhek szintén 7394 P-vel emelkedtek. Viszont a rendkívüli szükségleteknél :i mull évvel szemben 19.645 I\' meginkaritásl látunk.
Specifikálva a tételeket az általános igazgatás cspjwrl-jánál n szükséglet 110.51*5 P-vel haladja meg bz előző óvit. A közigazgatásnál a személyi kiadások 42.085 P-vel, a dologi kiadásoké 28.288 P-vel többek. A rendészetnél a személyi kiadás 2512 P-vel, a dologi kiadás 1577 P-vel több. A tűzvédelmi költségeknél 16.182\' P többlettel kell számolni. Ebből a személyi kiadások többlete 9732 P, a dologi kiadások többlete 6450 P. Adókezelésnól a személyi járandóságoknál 28103 P, a dologiaknál 2428 P a többlet. Az egészségügy csoportjá-
40.876 P. A levente egyesületi szükségletek 5018 P-vű emelkedtek. A városi zeneiskolában egy uj zongorára 6000 pengőt irányoztak elő. A vallásügynél a rendkívüliekre 21.500 pengővel kevesebb az előirányzat. Szegényügy és népjóléti csoport-portnál lti.013 P-vel ihagyojbb i, szükséglet.. A szegényház költ SÓgvetése 5861 P-vel több az előző évinél, amit jobbára az élelmezés drágulásit idézett elö. A szegénybetegeknek gyógyszerrel való ellátására\'fcámtott 11.000 P-s tétel a kormányrendelet folytán felszabadult az idén. Az.ONCSA-hozzájárultVs az idén is változatlanul 12.000 P. A közélelmezési csoportban 13 ezer pengővel alacsonyabb a szükséglel. Mig a városépítés, gondozás csoportjánál 42.533 P-vel nagyobb. Az uj varosrende! zési terv folytatólagos munkálataira további 7600 P van beállít-va (kevesebb • az előző évinólj. A vagyon igazgat ás csoportjánál a szükségletek 116.220 P-vci haladják meg az előző év szükség-leleít. így az épületek karbantartására\' 48.000 P van beállítva (ez a minimum). Közlegelöknél- 10.182 P a többszűksóglet. Erdőgazdaságban 20.238 P-vel emelkedtek a szükségletek. A hitelügyi csoportnál a szükséglel 7394 P-vel több. Ugyanis a város 135 ezer P uj íölosöut vett fel.
A várható bevételek jó reményekre jogosítanak
A polgármesteri jelentés ezután téléiről-tételre foglalkozik az egyes jövedelmeknél várható bevételekkel. A borfogyasztási adó csökkenésével szemben emelkedik a sörfogyasztási adópótlék. Várható a forgalmiadó részesedés többlete. Ugyancsak a kereseti adó kimunkálása. A
strandfürdőnél jegyáremelést javasol. A gimnázium tandijeme-léséből is nagyobb bevétel várható. Közmunkaváltság bevétele szintén. Majd részletesen foglalkozik a várt és előirányzott bevételekkel, melyek a legjobb reményekre jogosítanak.
Önálló vagyonkezelési Intézmények költségvetése
A vízmű szükséglete 220.980 j erre fedezet 221.460 P. \' • A csatornamű szükséglete
1 14.586 P, fedezete 145.651 I
Városi Szeszfőzde szükséglete •167.259 P, ledezcto\'471.000, vagyis nyereségre van\'\'előirányozva. Kórház-alap szükséglete 579.840 P, ugyanannyi fedezettel. Ixjvcntc-ulap 20.262 pengő szükséglettel és fedezettel. Közellátási (ujj alap szükséglete 1.557.057 P, ugyanannyi fedezettel (forgalmi keret).
A polgármesteri jelentés ezután tömör kópét fadja a városgazdálkodásnak, anyagi helyzetének, amely tulajdonképen biztató, ugy városfejlesztési, mint beruházási szempontból, amit dióhéjban indokol. Nagykanizsa megyei város gazdasági lehetőségeinek és jövőjének távlati képe a folyó évi költségve-
tés tükrében a\'helyzet nehézségei dacára is\'kedveró 6s a normális viszonyolf újból való be-
J"""5n oa, VÁROSI MOZGÓ SnrdiUU-
20—24-ig _ vasárnapig
A legszebb, legművészibb magyar film
Óriási siker t
KERESZTÚTON
„UFA" híradó a világ legújabb eseményeiről
Előadások kezdete köznapokon ?5, ?7, f9, vasárnap f8t $5, ?7 és ?9 órakor
álltával a városfejlődésnek és gazdasági i fellendülésnek: egy olyan periódusa várható, amelyei az akkori krónikás méltán Nagykanizsa fénykorának fog nevezni.
:A folyó évi költségelőirányzat gondos és reális összeállítása ujabb dokumentuma annak a felelősségérzettel párosult komoly városigazgatásnak és \'háztartási gazdálkodásnak, amely Nagykanizsa várost a legsúlyosabb időkben, is átmentette és fokozatosan, lópéOTől-lé^ésre viszi a biztos alapn fejlődés és boldogulás felé.
CB. R.)
$RAX, %x" ÉKSZERT,
víiirolJoB falialommnl Sxo\'M SMn
VÉKÁST OVUsVA
Mm**,, fcoiiiia TstiS-St. .iífeik. guHlbtlytííSit staótoifl k4Mil»«k. ARANYAT\'
NfltMKtMbb HPl <rt>ln Vf.,««k„Mlffy IJícisiiljB.
KÉPKERETEZÉS,
szsntkópok
legolcjóbbun kapHílók
Balázs JpSSí,
SH8 Ffl at 4. (az udvarban.)\'
1943. luxüAr 23
ZALAI KÖZLÖNY
Gyóntatni hivtak egy papot...
Apró, Bürü pelyhekben hull n hó. Jóságos angyaíkozok szórják a földro rryormokörömnek, mologitó konyór-lokarónak. A levegőben óhoa Tarjuk korályognák, a zúzmarás agakon kóros Tcrobok gubbasztanak. Az utcákon bundás uri népek, bátor tekintetű katonák, hajlott öregek, jámbor vidékiok és mackóruhás gyerokok tapossák a pulia, bársonyos istonsző-nvoget. Egy-két cBÍlingolŐ szún, egykét pi rosra fostott ajak, néhány fakó ruhába burkolt, sópadtarcu om-bortostvér, itt hangos kacaj, amott halk sóhajok ón porog a film, az Élőt filmje tovább, tovább, miközlwn apró, sűrű polyhokbon hull a hó... *
Valahol o városban szomorúság tanyája lott ogy csondos kis hajlik. Valahol fohór caípkoabrosszal torí-tottek le ogv kis asztalt, feszülotot ós Bzontoltvizot tottok rá óa Valakit várnak, mort ogy nagy l»log mog-igazultan, tisztán, hŐfohéron akar arrafolé menni, ahonnan sürü, apró polyhokben hull a hó,..

Az Erzsébet-téren állok. A Király-utca felól mólyon homlokára hiizott kalappal, általvotőjo alatt valamit rojtogetvo, bohavazott&n, lépteit szaporázza ogy pap, a mi papunk. Ee csodák csodája: sonki észre nom toszí, senki nem köszönti, a puha fohér hószónyogre sonki lo nem térdel, podig minden jol arra mutat, hogy vnlaliol n városban szomorúság tanyája lott egy csöndes kis hajlék, valahova gyóntatni hivtak ogy papot, valahova Krisztus megy, a Nagy Király, a Vigasztaló. A pap sietve eltűnik és lábnyomait nimáru takarja a hó...
*
És pereg a film tovább, de most már viBSzafoló... óriási lába van időnek, ha visHzafoló mogy. Pillanatok alatt év mór földokot bejár, Az élőt örömoi és bánatai, szomorúságai éa szenvedései, lorvozgolésoi és csalódásai, vágyai és szerelmei mind-mind csak ogv rövidke tegnap. És mégis mily édes a inult élotíoszlá-nvait az omlókozés filmjére votitoni.
Forgassuk hát..\'.
Régi, nagyon régi kéj). Tél van. Apró, sürü polylvklion hull a hó. Fehérre moszolt, kicsi, szalmatotós házak. Az utcákon fejkomlóa asszonyok, kérgostonyorü munkás magyarok, fázós, rongyos iskolíísgyorokok. Az egyik utcasaroknál fohér koringben* s tóiéval, mellén imérakul-caolt csőit kozekkot/tJehavazoltan, lépteit Bzaporázza ogy pap. A mi papunk. Eiőtto szinoe minisztrána ruhában egy 8—10 éves fiu, ogyik közében égő lámpára), másikban ¦ apró csongetyüvol. És csodák csodája — mindenki észrovoszi, mindönki kcrosztvetóösol térdrooroBzkodik, mort minden jol arra mutat, hogy valahol szomorúság tanyája lott egy csöndes kis hajlék, valahova gyón-tatni hivtak ogy napot, valahova KrisztuB megy. A fíagy Király, s Vigasztaló. Pap és minisztréns siette eltűnnek b lábnyomaikat simára takarja a hó ...
*
Megszakad a film. Uj képeket forgat az idő, dó ismét olőre.
Az áldottlolkü, jámbor pap, a jóságos foréncos-barét már rég megigazult. A minisztréns fiu még ól ós most az Erzsébet-toron bohavazottan azon elmélkedik: vajion miért kelj "z idővol az embereknek éa annyi mindennek rnogváltoziiia.mikorapró *ürü pelyhekben oly szópon mindig egyformán hull a hó, a hó, a hó
AratÓ Boldteiár
li let latiéi Urnáról «........- ....... .......... ,
kor 1«. ha nem vliel karingat a SienKéj e ölt minden kitol kui «mber tirdhatlaiMl tlttUleg. H*gl klvániíaa a kanltMi kalollkimasnak, hogy papjai karlngban vigyék a Legueníobbet. hr ¦--earícr. ulrm.lóul vfiltk.
?zen a (tant...
„nincs még egv olyan boldog percünk, mint amikar ml Itt ? Dan-partan Dluassuk ? Zalai Közlönyt" — „most tudom csak meg Igazán, mennyire összeköt az otthonnal d ml kedoea Zalai Közlönyünk"
& Zalai Közlöny szerkesztőségének tábori leuelesladalábol
Ezon a liéten azórványosan órkez-tok hozzánk a mi kedves fiaink tábori Írásai, ami érthetően a mozgó harctéri holyzetben leli magyarázatát. Sorrondbon közöljük őket:
Vitáz Buidoió Ernő hdgy.
irja (Tn. 112/331: Ma kaptam ogy csomó Zalai Közlönyt ób képes uisó-gokat a nagykanizsai lányoktól. Ezt a határtalan kodvoeséget nom ia tudom hogyan köazönjom mog ímök-nok és a kodvos iamorotlonoknok. Nagyon lokötoloztok ongom. Ezt so-somfogom olfolojloni, mort önzotlon kedvoaségük éppon a logszükségO\' áptált \'
lelkoinben.
sobb idóixm táp! Haroz Lajos zla.
irja (Tp. 118/60): Ezúton küldöm üavözlotemot édesanyámnak, barátaimnak és iemorősounnok
Oroszország agylk kórházából. Minden rémhir ellonóro már olég jól érzem magamat, két másik bajtársammal együtt, akik Bzintón nagy kanizsaiak. (A Iqvolezólapot a két bajtárs íb aláirta,"do nevüket kibetűzni képtelenség.) Bor Lojos honv.
irja (Tn. 504/01): Mi kaniz&ai honvédok hálás köszönetünket küldjük a Vöröskoroflztnok, hogy mogomlé-keztek rólunk és cigarettát küldtek nokünk ido a messze orosz földro. Metz István szkv., Szokol Oyörgy Tóth Baldui, Kálmán György Bzkv.. Zsoldos Gyula tiz., Kovács Józsof, Vilcsok Foronc. Mogyosi Kálmán, Kutsai Fereno honv. iria (Tp. ?): Kórom megnyugtatni édesanyámat és testve roimot, hogy jól vagyok. Egy kanizsai kislánytól mogkaptam a Tolnai Lapot, valamint fagy ualíni magyar lányiéi ujóvi üdvözlői a iwt éa Baji\'uisenyóról küldött újságot. Mindhárom isme rotlonnok nagyon szélien köszönöm a kodvos, hazafias Bzorototot. Üd-vözlotomot küldöm a Zalai Közlöny hazafias olvasótáborának. Tóth Józtef azkv. irja (Tp. 217/12\'): Ozonotom közlését kodvos lapunkban, a Zalai Közlönyben hálásan köszönöm. Igazán nagyon boldogok vagyunk, hogvláa megérkezik a mi jóbarátunk ós hírközpontunk a messzi muszkaföldre és nüségoson követ bonnünkot: a Zalai Közlöny. Üzenem Kápolna-tér 18. bz. alá: Édos kis angyalkám ós anyósom, tudatom, hogy a csomagot megkaptam. Nagyon finom volt, csak az a baj, hogy nagyon hamar — elfogyott. Igon köszönöm. Jöhet utána a másik. Jól vagyokt eommi br.jom nincsen. Csak Ti vigyázzatok magatokra. Sok üdvöslotet a kanizsai közönségnek. Számtalanszor csókol szerető férjed, Józsi. Balogh Qörgy őrv. irja (Tp. 210/82): Nagyon szópon
köszönöm üzonotom közvotitését. Nincson még egy olyan boldog percünk nokünk kanizsai fiuknak, mint amikor inogérkozik a Zalai Közlöny itt olvassuk a J)on partján. Üzenem annak a Honvéd-utcai kislánynak, aki hozzám küldto rózsaszínű lovolozölapját, hogy megkaptam és nagyon köszőnöni\'noki. üzo-nom kodvos szüloitnnok, tostvéroim-nok, rokonaimnak, hogy jól vagyok, no aggódjanak értein. Sokszor csókolom mindnyájukat.\' üdvözlotemot küldöm a kanizsai éa kískanizBai leányoknak és fiuknak, a városi és népmozt alkalmazottaknak, M. Mariskának, Horváth néninek és Tóth Mariska néninek. Petricslos La|ot tiz. irja (Tp. 210/28) Orömmol olvastam a Zalai Közlönyben a nekem azóló üzonolet. Most tudom csak igazán, monnyiro összoköt bonnünkot az otthonnal a mi kodvos Zuloi Közlönyünk. Több kanizsai kislánytól kaptam újságot, sajnos a fejadó helyét azonban nem töltötték ki. így nem tudom kínok köszönjem mog a szivoaaégot. Kérem logközolobb a feladó helyét is tossék kítöltoni, Kís húgomat Évikél és szülőimet sokazor csókolom. Bukovloa István szkv. \', irja (Tp. 210/18): Köszönöm, hogy múltkori üzoneteniot leközölték. A vógaó gyózolom rendit botot Ion hitével mogyünk noki az uj eeztondó-nek ós óbból nom engedünk egy hajszálat mindaddig, inig térerő nom kényszerítjük a vörös hordát Tündjkémot milliószor csókolom sok szoroncsét kivánok az ujóvbon Csókoltatom édesapámat és nővéremet ós üdvözlöm a konizsni ismerő sokét.
Horváth János azkv.
írja (Tp. 219/80): Én nom régen otthon voltam szabadságon és bízony szomorúan tapasztaltam, hogy még mindig vannak is ton kórom lók. Podig az illőtök nom is tudják, hogy kit bántanak inog azzal az ocsmány káromkodással. r
Arra kérek mtndan magyar tsatvért hogy na káromolja a Mlndanhatót akt mindig valdnk van a megpróbáltatások nohőz óráiban. Üzenom szüloimnok és testvóroím-nok Padára, hogy aBoroncséson visz-szaérkeztem és jól vagyok. Aláírások még: SzvoticB Lajoe Őrv., Bajog Ietvón, Boko Károly, Protwjcsovics Józsof.
Balázs Miklós azkv.
irja (Tp. 201/40): Nagyon szépen köszönöm a szivoa megemlókczést. Igazán nom tudom moehálálni a szivosségót. Kórom üdvözlotomot átadni a foloségemnok, a családomnak. Kivánok nagyon sok jókat.
értesítési
Van szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, hogy
szijs*y$/rió műhelyemben
minden e szakmába vágó munkát, úgymint b&pSnd, rotikül, pénztárca éa bördia«mfi»ak
ugy u], mint átalakítását és javítását szakszerűen végzem-
Siaioiikovits Bálint-féle szíjgyártó-üzem
Horthy Mikiós-ut 2. (udvarban) ím
W4Jj*
ét derékfájás. kfeo*s«áe, émelygés, tiaztétalan telin gyakran ctak az emáiztéal zavaroknak k&vetkezménye.
Skeii°í\' öESsa
Mlllel László szkv.
(Tp. 219/82) nagyon kedves Tershon irja érzelmeit az uj esztendőre, amolyhen kifojozéaro juttat ia, hogy a dofék kanizsai tüzérek a dormeaz-tő hídcffbon állják az őrséget és mog adják a választ sztalínék erőlködésére. Büszkén kiáltjuk a Haza érdo-kélwn: Naggyá loaz Magyai-ország mén oblwn na évben — ozzol a atrófával foíozi lio kedves vofftét, molv kivánság betoliesüléséért mindönki imádkozik MagyarorezágorL
A zatasTenfJaksbl
lorontékr.ok üzon a 210/120 tábori-l>oatáról f.akner János henvéd. Ar, tizenöt, amit oktatóiának, Póka Lajosnak küld a kövotkező: "üdvözlök minden lo\\ontét, az összes parancsnok urakkal együtt. Üdvözlotomot Bzivoskodjék átadni nokik ós megmondani, hogy itt, tudják mog igazán, a muszkaföldön, hogy milyon jó lovonténok lenni. Azért\'logyonok mindig jó és hü lovonték ós fel a fejjel, azért a szép mngyar hazáért, amolyért érdemos katonának és lovonténok lonni. Szobb jövőt! Adjon Isten V
?zen az otthon
Hbben a rovatban mindenki feal-jasen diitalanul Ozanhet hozzátartozójának; a harctérre, ha a szöveget beküldi szerkesztőségünkbe. A Zalai Közlönyt naponta küldjük a külén-bözó tábori postákon a frontra, mindenüvé, ahol csak zalai honvádak tartózkodunk. Hokmón Antal 219/24.
Kedves testvérem, már hónapok ótA nom kapok tolod lovoltit. aggódunk miattad,- légy szivos írjál, hogy .tiuljuk.hollétodot. Imádkozunk ido-hnza értőd, ked\\-os öcsém, hogy so-géljon haza a jó Iston a háború ozor veszélyeiből összes bajtársaiddal ogyütt. Sokszor csókolunk aggódó nénéd és családja, ndd át a sógornak Bok üdvözlotünkot. A boldog viszontlátás reményében! Kertész Lajoa honv. 210/24.
Azt üzeni neked (Jrága foleaégod, hogy az orosz fronton logyól ogesz-ségoö. Mint apa, mint hü\'férj mentél ki a frontra, hogy a szent hazádat, a családodat megóvjad. A^ kis fiad és én kérjük a Szüzanyát,;jiogy minél előbb hozza haza a drága jó apukát. Mi jól vagyunk, milliószor csókolunk, az összos rokonaid és kéljük laton áldását az összos honvédőkre, okik a Don partján türol-meeen állják a vártát értünk. Farkas József szkv. 219/08.
Üzeni Nagykanizsáról monyaaz-szonyjelöltjo, hogy jól van, nincs sommi baja, a Zalai Közlöny utján küldött [üzenetet már három ízben elolvasta. Egyúttal kéri, hogy szüleit minél előbb nyugtassa mog, irjon nokik. Hogy van? Nngyon vigyázzon magára! A miolőbbi viszontlátásig, sok \'szeretőitől gondol reá Ili, szülői, testvérei és a fiatal pár.
Varga Oyörgy honv. 219 24.
Kodvos Gyura bácsi, tudatjuk,
Déligyümölcs
állandóan kapható
Ozorai Károly
déllgsumöcí-nagykereskcdií c giGl ,ri Magyar-utca 18. »z.
ZAL\'AJ &0ZLONB
FERENCJQZSEF"
KESERŰVÍZ
Nagy lelkeiedéisel folyik a gyűjtés Nagykanizsán
A Baross Szövetség ivén hét és fél ezer pengőt jegyeztek eddig
hogy mi itthon jól vagyunk, egészségesek, amit tiszta szívből macának is kívánunk, A kislánya fénykópo mar el lult küldve, ha mogkanta. azonnal irja mag. Üdvözletét küldi Mariska kislánya és felesége.
Dr. Kádár Lánló 21668
Szeretném, lia örülnél éa éreznéd, hogy ezzel .az üzonoltol kanizsai barátait] küldik szerető Kád gondolájukat, írj", amint tohotod, meleg
ruha-csomagot megkaptad? Szüleid, Albínók, üvuriók jól vannak, vigyáz.
Magadra. Áldjon ós rédion a jó Intőn, Melegen köszöntünk mindnyájan, Máriáék.
Horváth Qyörgy hanv. 219/24.
Kedves férjein, mi jól vagyunk, itthon minden rontlben van. no ag-sódjál értünk. Kérjük a jó Mont, hogy óvjon mog Téged bajtársaiddal cvíyütt » háború ozor veszélyeitől. Sokat imádkozunk ártod három kicsi fiaddal együtt. Számtalanszor csókol feleséged Katus, gyermekeid Gyurika, Lacika, Sanyikai
Hardl Qyula zls. 113/00.
fidrw Oyuásink! A Zalai Közlöny utján válaszolunk kedves Üzeridtodro. Aggódnak holléted miatt, mert újév óta nem jóit Tolod lap. Kérünk, hogylótod tolói órtesita. Erkozósedot jolzó táriratot nohozon várjuk. A mielőbbi viszontlátás reményében igaz szeretőitől ölelünk és csókolunk: Katus, anyu, apa ós Lajosok.
Boste János szkv. 219/49.
Kedves Jani! En itthon jól vagyok és kórom a jó Istent, hogy minél olóhti hazajöhess szabadságra. Mort már \'nagyon szoretnélok látni. Kérlek, sűrűbben Írjál, Nagyon vigyáz magadra. Barátod. Jenő sok Hzorotottol üdvözöl. Téged hü asere-totlol vár óh számtalanszor csókol: Migdue.
Bébaoz István örv. 219/52.
Kedves Pisti, kívánom B jó Istentói, hogy üzonutom legjobb egészségben találjon, kodvos bajtársaiddal együtt. Mi, hála Istennők,
jól vagyunk, mindennap imádkozunk
értőtök, kórjuk a jó laton áldását
Owses bajtársaidra, hogy egyszer Isten hozzon győztesen haza szent hazánkba. Üdvözletét küldi egy sáska kislány; Három alma mog egy fél: óz a kislány választ kér, Mariska.
legközelebb folytatjuk.
Ingyenes német nyelvi tanfolyam
A\' zala varmegyei ískolánkivüli nápmüvalési bizottság rondszéflóbon 10*3 fsbnrár l**n este 7 órakor a \\ Rezgonyi-utoai atomi iakola fsz\'t. 2. Nsjí tantermében kezdők és haladók réesére uj némát nyelvtanfolyamok ayilnak mog. Beiratkozás január 95-tól minden hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken este 7 órakor ugyanott.
| ABÓ, *
KÖttYVECÉS, IRODASZERVEZÉS
tift f«in,..xi.ii«iu #««kért4
DR. KARCZAG REZSŐ
RoxfiOnyl-utct S.
A városháza második emeletén levő szociális üffyoszlályl>ari nagy a sürgés-forgás. A Fömél-tóságu Asszony akciójára gyűjtő hölgyök egyre-másra adják le a gyüjlö-ivekel és a begyült összeget Uíba Sándornénák, az ügyosztály vezetőjének. Öröm nézni azt a lelkesedést és ijgy-buzgóságot, mellyel hölgyeink végzik a gyűjtést, házról-házra menve, minden lakást felkeresve, n metsző téli időjárásban. Egyelőre a kisebb utcák kerüllek sorra. Sugár-ut, Horthy Mik-lós-ut, slb. Tiiost vannak incg-iiHinkálás ahtll. Ahogy az első napok gyűjtéséből megállnpit-haljuk, az egyes egyesületek hölgyei a következő összegeket adták le a városházán . MANSz
A Polgári Olvasókör közgyűlése
A Polgári Olvasókör óvi közgyűlése csőmén v volt Kiakaniz.sán. A
tisztújítás ofótt Anok György elnök köszöntötte a nap-számban mogjo-Iont tagokat, majd dr. Anok Antal titkár szépen kidolgozott jelentóebon ismertette az év fontosabb esomé-nyoit. Néma tisztolottol ós jegyzőkönyvi mogörökiléssol adóztak a kor 1042. évi elhunytjainak és hősi halottainak, Az iáén elhunyt díaztag,
Plnndor György v. kültanácson emlékét is külön megőrzi az Olvasókör. Utána Hornai András pénztári iolentéso következett, ahol kitűnt a kör körültekintő gazdálkodása. Kiss Tóth lmro számvizsgáló felszólalása után az uj tisztikar megválasztása kövotkszott. A közgyűlés egyhangúlag, natív lelkeseoeBBel a kövot-kezó tisztikart választotta mog: Ki-nők Anok György, társelnök Horváth Foronc, alelnök Kíss László, vigalmi olnök Ipolyi Lajos, háznagy
hölgyek gyűjtése 282, Keresztény\' Jótékony Nőegylet 212, Úrasszonyok ftf áriakongregáció-ja 160, Szent Vince Szeretet Egyesület Itt, Szociális Misz-szió lüő. Márialányok Társulata 100, Leányklub 24 P, stb.
A gyűjtés lankadatlan ögy-huzgnlommal folyik tovább.
A Baross Szövetség gvüjtő-ívén túlhaladták a hét és fél ezer pengőt. Persze a gyűjtés nagy ugybuepóságbal tovább folyik. Sorra jönnek a vállalatok, Intézmények, stb., akiket mind felkeresnek a gyűjtő hölgyek. Nagykanizsán nagyon szép ere i-ményünek kell lennie a gyűjtésnek az orosz pokolban emberfeletti küzdelmeket vivó hőseink hozzátartozói részére.
Ötvös László, pénztáros Hornai András, könyvtáros Anok Jóssof, titkár dr. Anok Antal, jegyző Dolmányos József, számvizsgálók Sr/i-rocz Pál, Kis Tóth lmro, Knausz József, ellenőrök Magvar József, Horváth (Orozta) Intvén. Választmány: P. iliánáa A. Gyula, Major János, Kuzanor JózBof, Török János, Ptander György, Hnoff Antal, Horváth Józsof, Oyorgyák Pomuc, Igri Józeof. Kunics Sándor, Major Foronc, Baticza József, Kiss Oyörgy, Marton József, Koszorú József, Török László, Kuzanor Ferenc, Horváth íGrózin) Oyörgy, Szépudvary László, Marton Jozsoí, Szilajka József. Póttagok: Hokkmann Józoof, Horváth (Mákos) László, Horvátb (Potor) József és Marton György.
A ml honvedelnk
A napokban órkozott mog a, koloti hadműveleti terülotokról Hzópudvary László főhadnagy, a kiskanizaai levetnék vezetője, akit ugy a fiatalság, mint a kiskanizaaS társadalom Őröm-
mel üdvözölt rövid szabadságán.
Farkas Antal éy Harci L-ajo* zászlósok a Don-kanyarból UdvöslU az összes kiskauizsai ismorósökot.
Csnnády Antal ŐrtozotŐ szintén ^Valahonnan Oroszországhól« küld üdvözletet Kiskanizsa Isiosságánsk
Nagy István honvód dr. Krátky István polgármostort, a kiskanizsai ismorósókot, valamint a hozzátartozókat üdvözli a Don vidékéről. Szij-(Artő István pk. mos tor, honvéd az 1 fjuSági Kgyoflülotnok, a Missziói Loányogvesülotnok küldött üdvőa-tetot.
Hétfőn gyűjtenek KfskanlZfián honvédőinkért
Pénteken oate fó! 7 órakor ült összo P. Bánáa A. Gyula pjóhúnos elnökletével a helyi MANSZ lelkei asszonygárdája, Czövok Magdolna szociáfifi missziós névóf vozotesére] a missziós leánygárda, hogy a kis-kanizsai gvüjtés részloteil my^ha-BzéljjSk. P.\'Bánáa A. Gyula plébános meleg szavakkal emlékezett meg a Főméltóságu Asszony fölhívásáról ós annak a roménynok adott kifejezést, hogy a MANSZ ós & Leány, ogyesület kitűnő gárdája, mint a múltban, moet is szép eredményt fog fölmutatni Kiskanizsán. Br. \\ Szabó István tisztiorvos folszólalAss titán kiosztották a gyüjtóivoket.
Hisszük, hogy Kiskanizaa jó hírnevét ez alkalommal Ín megerősíti, hiszen a legnemesebb cél órdokól>oii adja filléreit.
Kfskpnixnal hírek
A tíogélyző bízol bitig kitűnő mii-kcdvolúgárdúju a farsang több vasárnapján felújítja Tóth Bdo örök-Bzép nópszinmüvét, a »Falu rosz-Hzát". A nemes colra rendezett nló-adáaivak már etöro is nagy sikert jósolunk.
A ktskanizsaj Missziós Leány-egyesület Bzollár \'Józaefné irányitá-stival poni|ws műsoros estet rendez a Polgári Olvasókör színpadán február 2-nn. Pompás ogy fel vonásos magyar vígjátékok, pompás tánc-bemutatók kerülnek az oat műsorára. Kiskanizsa legjobb szereplőgárdája működik közro a nemes colra rendezett előadás »ikorónek erdekében.
í«Moa 5-95. *MU
Eegstebbtt ÍJ legolcsóbban!
Keresztény Temetkezési Vállalat
----
SÍPOS JÓZSEF
Korona Szállodával szemben ,SÍ:
LeiojyKerQbb és logdiszoaebb tometóst, szállitáat és exhumá-lést vállal. \'KQIönlegfts sirkosxoruk, szalagok, zománo sírfeliratok is az összes temetkezési olkkek najy raktér a.
Leszelték a mozdony kerekei egy jég-szállltó bealeBmester lábát
és a kocsiját darabokra törték
A minap súlyos vasúti gáeolás történt Keszthely közelében. A Tapolca felől jövő vonat ai egyik átjárónál elütötte Simon Márton 46 éves hentest, aki jeflet szállított kocsijával. A nagy ködben a mozdonyvezető csak későn vette észre a síneken áthaladó kocsit és így történt, hony « mozdony elkapta és összetörte a kocsit, Símon Mártont pedig mintegy 40 méternyire vonseolta magával. A szerencsétlenül járt ember egyik
lábát a mosdony kerekei teljesen levágták, azonkívül a fején is súlyos sérüléseket szenvedett- Amikor a vonat ineyállt és Simont kihúzlak a vonat kerekei alól, már alig volt benne élet. Azonnal beszállították a keszthelyi kórházba. Felépüléséhez azonban kevés remény van.
A hatóságok szigorú vizsgálatot indítottak annak kiderítésére, hogy kit terhel a felelősség.
KISKANIZSAI ÉLET
Ii»3.,jai?u,jii\' ,Xi
NAPIREND:
Éjjeli gyógyszertári ügyelet; Ma, gombaion ui Őrangyal gyógyszertár JJtAk-tár 10., holnap, vasárnap a Megráltó gyógyszertár Krzaéhel-tér 31. szám;
Kiieenisaán az ottani j-yég/aaer-iftr állasdó ögyeletes szelgélatet tect
Naptárt Január 23, Szombat, llóni. hal. Ralmund. - Pmteiiaas Zoltna • Izr. Seb. 17. — Jaouár 24. Vanaran p. Rom. kat. Timót pk, - Protestan* Tádé. Izr. Sob. 15.
A QÖZFORDO nyitva ran reggol 8 órától este 6 óráig, (Hétfő, szerda, péntek délután és kedden egész nap nókuok.) Telefon: 660.
Uindgot kér
hazulról a harctéren ktlidő honvéd. Aki kiolvasta u Zalai Közlönynek ni a példányát, u lapfejen található cimke kitöltésével dobja be tgy postaládába!
Vasárnapi Istentiszteletek sorrendje
rttencsstknil; Vi7, Vi8, 7,0, VilO, V»U (nagymise), 12, d. u. 6-kor litánia.
Ftlsötemplom:!, 8, », Y#,10, V.H, V.12, d. u. 6-kor litánia.
Kórházi kápolna; szentmisék reggel 6 és 8 órakor. Minden pénteken délután 6 órakor szenlséglmá-dás és könyörgés a magyar honvédek győzelméért,
Piarista Umplom: 7, Va», H*% VilO.
Klskanhsa: 8, 9, II (nagy-mise), 3-kor litánia.
Református: d. c. 10. d. u. 3.
Evangélikus: d. e. 10, d. u *
izraelita: péntek d. u. 4, szóm-bat d. e. 10.
- (Előléptetés)
A Magyar Nemzeti Bank központi igazgatósága Gráf Jánost iro-datiszttó léptette elő. Gráf János 84 év óta, áll a Nomzoti Bank szolgálatéban. Mogbiz hatósága, szorgalma, munkateljesítménye mintaszerű.\'. A katolikus tábornak egyik nagyon mozgékony, áldozatos tagja. A Credo egyik tiaztvisolójo. Minden hazafias mozgalomból tevékenyen vobeí ki részét. Elóléptotéso nagy örömöt Okoz a katolikus táboriján.
- (Kinevezés)
A belügyminiszter dr. SzeszardicB Imre miksavári orvost a miksavári közegéssségügyi körbe kőrorvosaá norazta ki a IX. fizetem osztályba.
- (Tanügyi hírek)
A valláB- és közoktatásügyi miniszter Szuháta János balatonfüredi állami polgári fiu- áe leányiskolái megbízott igazgatót megbízatásában magár őeitadte.
Bj a talált mérlegek
Zal-aj kozlonv
Begidsán- Emii Ogyvéd fetlebbeiiií readörl felügyelet aiá belyeióie ellen
Jogerőssé vált korábbi 150 pengős pénzbüntetés*
Dr. Begidsán Emil nagykanizsai ügyvédet, nyűg. rendőrkapitányt -- mint azt a minap megír luk - a nagykanizsai kapitányság rendőrhatósági felügyelet alá helyezte. Begidsán tegnap megjelent a kapitányságon és benyújtotta fellebbezését a vidéki főkapitányhoz, uki rövidcsen meghozza döntését az elsőfokú határozat tárgyában.
Ismeretes. hogy Begidsán Emilt a kapitányságreiidőri kihágást birájn, dr. Jónás Károly rendőrkapitány, korábban 15Ü pengő pénzbüntetésre ítélte,
mert engcdélynéiküli nyilasgyü-lésen megjelent. Az ítélet jogerőre emelkedése után dr. Begidsán azon a címen, hogy az ügy egy féléméi tovább volt a belügyminisztériumban — elévülés miatt az eljárás .megszüntetését kérte, vitéz dr. Jónás a kérelmei\'elutasította, ami ellen Begidsán fellebbezéssel élt. A vidéki főkapitány helybenhagyta az elsőfokú határozatot, ami ellen tuvábhl Jogorvoslatnak helye nincs\'éB így a ISO pengőt pénzbüntetés jogerőssé | vált. I
Mzfszarka garázdálkodott Műér Jozset vasüzleieben
A rendőrség ujabb sikeres nyomozása
Vakmerő lolvajláfi történt Ba-eder József l\'öuti vasüzletében. A déli órákban, mjalutt a cég alkalmazottai ebédelni vulluk, ismeretlen lelles álkulccsul behatolt az udvarból a raktárba és onnan a legkülönfélébb árukat lopott. Keljelentésre azonnal megindult a nyomozás. A gyanú elsősorban a helyzettel ismerős egyénekre irányult. Ennek során sikerült i a rendőrségnek határozott nyomot találni. Péter József üzleti szolga lakásán egy csomó serpenyői, lá-
bast, szerszámot, reszelőt, fúrót és egyéb vasárut találtak, amelyekről Péter beismerte, hogy azok rendszeres lopásból származnak. A lopott dolgokat először az udvaron rejtette el, azután lakására vitte, ahonnan később értékesítette. A rendőrség Péter Józsefet előállította\', majd előzetes letartóztatásba helyez-le, a lopotl vasárukat pedig mint bünlárgyakat lefoglalta.
Péter József valószínűleg még a mui napon az ügyészségre kerül, i
— (Esküvő) Domina Mária (Nagykanizsa) és
Farkas László (Fülök) f. hó Íi4-án fól 12 órakor tartják esküvőjüket as evangélikus templomban. (Alinden külön értesítés holyott.) (:)
— (Vitéi Horvaih Ferenc a llilafűrestt külügyminisztérium! szemináriumon)
Vitéz Horváth Ferenc nyug. vezérőrnagy, országgyűlési képviselő január üíf—31-ig Lillafüreden tartózkodik, ahol a kormány, a felsőházi ós képviselőházi tagok részéről kül-ügymiuiszióriumi szemináriumon vesznek részt.
— (Hétfőn megkezdődik a tanliaa az lakóiakban)
A közoktatásügyi miniszter rendelete értolméiwn az összes iskolákban « rendkívüli szünet vasárnap .véget ér. Hétfőn mindenütt megkezdődik a rendes tanítás.
— trebruar lén MANSz-tea)
a Central-kávéház helyisedéiben dúlni !ni h órai kezdettel. (-:)
\'— (Vaskeresztel tüntették ki)
Bariba Miklós rádiháeai földbirtokos fia, ifjú Bariba Miklós Im-(jzórhadnagy a keleti fronton tanúsított vitéz magatartásáért a másodosztályú német Vaskeresztet kapta.
— (Jégpálya megnyitás)
Ab NVTE jégpálya megnyílt a Horthy Miklós-uti vasúti kuglizó mellett. Bgéea nap nyitva, (:)
— (Koszorumegváltás)
címén Tarján Ferenc édesapja halála alkalmából a PálcsicB-feetó-gyár vasaló munkasnói 10 pengőt küldtek be szerkesztőségünkbe hós kanizsai honvexleink hozzátartozói nogólyozésóre.
— <ho»*öa szavatossági
biztoiit4St>
A háztulajdonos felelős azért, ha házmestere mulasztása folytán kol-lóképpen ki nem világított lépcsőházban valaki balesetet azonvod, vagy a gyáros, vagy vállalkozó azórt, ha gyárában, müholyólwn valamely óvórendszabály elmulasztása folytán munkása vagy idegen harmadik személy Bérül meg, vagy pedig a vállalat űzőméből kifolyóan bárkit személyi vagy dologi kér Ór. Az 1867-bon alapított legrégibb magyar biztosító, az KloŐ, Magyar Általános Biztosító Társaság helybeli: Ceen-gory-ut 2. szám alatti főügynöksége készséggel nyújt felvilágosítást. (:)
Horvátit Géza I temetkezési vállalata
i^w y y kan !zata.
Lakéa: FŐ-ut 20. Telefon: 406.
FŐ-ut 13. Taltlon: 178.
(Folytatta az 1 oldalról)
Azokat a német férfiakat, akik hóéi harcukat itt vívják, a nómot hasa különösön a esivébe fogadta.
A Doutscho Allgomoino Zeitung szorint a német kötelékek katonai tudásuk- legjavát állítják a szovjet ember- ée anyagáradatával szont-Iwn. A nómot vezetés nem kopass-kodik bele minden1 egyes állasába\' a hómozőkön; .Számítanak ogyoe* területrészek feladására íb, amint azt például a Kaukázusban keresztül vitték, hogy a lüwdemé* nyezést a kezükben tarteák,
A némot lap ozután mogállapltja, hogy milyen megingathatatlan kóV pontja Sztálingrád a védelomnak a\' milyen hősiesen- harcolnak ott- minden óllásért;
Berlini k&rlik a tuniszi arcvonal harcairól
Január 21-én nz olasz -német haderő jelentősen kiszélesítette a tunéziai hadszíntér középső szakaszán elért sikereit. Az ellenség ellenállása továbi) lanyhult. A foglyok száma már meghaladta a 150Ö-at, Befcerj-tették azokat a nagyobb ellenséges erőketj amelyek eddig a szorosokat védelmezték. Más ellenséges csapatokat szétszórtak. A francia idegen légió egyik\' teljes létszámú hadosztálya megsemmisített nek tekinthető. Mas ellenséges erők, amelyek együttesen egy hadosztály harci értékét képviselik, szintén súlyos veszteségeket szenvedtek és visz: szavonulásuk alkalmával valamennyi fegyverüket elhányták. A tengely csapatni ezunkivüT visszaverték az ellenséges felmentési kísérletekei, amelyeket részben ellenséges páncélos kötelékek támogattak.
A többi nrcvonnlszokaszon 21-o nevezetesebb esemény nélkül telt el. Tehess a környékén egy nagyobb amerikai harci csoportot vonnak össze.
Útnak indították még. a Ma* rokkóban rendőrségi feladatokkal megbízott amerikai erők egy részét ís. A második amori-kai páncélos hadosztály és a harmadik amerikai\' gyalogos hadosztály már utnak\'indull kelet felé.
Német vadászgépek légi harcokban három Spitfíre-gcpet és három bombázót lőttek le Egy olasz géppuskás osztag pedig Gabes kornyékén egy kétmotoros bombázógépet lőtt le. Né-
esz ii.
nor
bundák i
íVflLílSZTÉKBflM)
J
met vadászok brit csapntmozdu-lutokat támadtak melytániadás-ban.
EteanhütvtiT csapatokat hlíhlőli a szorongatott franciák iámo-Úatásárm
ZürlohbŐI Jelenti a Peat ktllöntudó-sltója: Arnfm tábornoknak Tunlazhnn megindított támadásai teyre niíiyobb turuléin\' \'srjednek ki. A nemet és olaez, cu ip\' ujk Pont dii Fnhetól n> ugatra kozd-lek meg támadásukat fs több oizlop-ban nyomulnak niőro. Coljuk nyilván az. Iioíí.v Elaanhowar caipatalt távol-tartiak a keleti tengerparttal íu hlzto altnak a llblal határra érkezett Rommel-enapatoknak a tuniszi lennelyh«dnrővnl való ogyonlllósét. - A hnrcok Pont du Fahitól délnyugatra pénteken oaéen nap tolytnk én a legutóbbi Jelentések *ze rlnt már Knfrounntól éozak nyugatra la haván ooata fejlődött kl, amelyben )>¦ lontlkony páncélon erők lu roizivecz-nek Elseooower amerikai csapatokul küldött a szorongatott tranolák tAmo gatUara.
MI újság a Budapesti Élelmi-szem agy vásártelepen ?
A Magyar Vidéki Sajtátudósitó fővárosi jelontóso szerint január hó 16-tól 21-jg a baromfipíaoon, továbbá a tóján-, tojtormek-, burgonya- és vörös hagyni a piacon továbbra is a hatóságilag megállapított legmagasabb árak voltak érvény hon. — A zöldség-félék piacán t \'Moaká-poszta és Sárgarépa ára 6, K kolká-poszta ára 4, a kalaráb ára 10, a paraj ára 50, a petrezselyem éra 8, a autótok ára pociig 15 fillérrel omo]-kedott kg.-ként. — A gyümölcsfélék piacán a közönséges álma ára 20, a sárgabélfl narancs ára 80, a külföldi gesztenye ára pedig 70 fillérrel emelkedett kg.-ként. (:)
1M3. január 23
KOAzOttetnylIvánltás.
Mindazon jók*arataluk és Ismeréseink, Nagykanizsa megyei város vs> zotésége, az Ipartestület én a fodrász-ezakosztáiy, kik felejthetetlen drága jó férjem, édes apánk, apósunk, nagyapánk illetve rokonunk
id. Pahóosa látván
temetéién megjelenésükkel vagy bármi más módon mélységes gyászunkban oiitoinl szlvaiek vollak, fogadlak •zutan is hálás köarönettink kife-Jezéiét
a gyászoló család
Nagykanizsa megyei város polgármesteré löl.
Tárgy: A noptatói és terhes többgyermekes anyák, betegek ét aggok, valamint hadbavonult noizájaitozók tejellátásánok blttosltása.
Hirdetmény;
KSzhirré teszem, hogy a terhes is szoptatói anyik, valamint azoty akiknek 3—6 éves korú gyermekeik vannak, továbbá a munkaképtelen és aggkoru egyének, valamint a hadbavonultak hozzátartozói az alább felsorolt OMTK tej-kimérésl üzletekben d. e. 1-10 óra közClt — igazolvány felmutatása ellenében a vonalkázó miniszteri rendeletben megjelölt tejmennyiséget Igényelhetik.
1. Tóih Árpádnénál Erzsébet tér,
2. Patkó Istvánnénál Erzsébet (ér,
3. Ualogh tejkiméréaben Magyar u, sí. 4 Deáknénél Eötvös tér,
5. QcrgAlynénál hotvöu tér,
6. Harangozó tejklméráüben Telekt-u,
7. Aradiné tejkiméréaben Horthy Miklós
8. Hordós tejklmérésben Csengery-u,
9. Gáspár (cjkimérésbcn Ceéngery-u,
10. Lukácsné tejklmérésben: Rikóczi-u. (v. I\'óth Béla üzletével szemben).
Közhírré teszem tavibbá, hogy a sxop-latóa ás terhes anyák, valamint axek, akiknek eaeeMMlftlb, vagy 3 6 évas fyarrntkSk van., a vonatkozó Igazolványokat az Egészségvédelmi SzSvetiég nagykanizsai fiókjánál (Stefánia) a zöld-keresites tanácsadások óráiban, a aivn-kak«f telea betegek aa aggkora egyének a városi Usttlorveinál d. t. 0 é» 10 éra
között, a li«db.vonultak hotsttartoaál padig a városi népjóléti Ugvoszlá\'y hivatalos helyiségében (Városháza II. em 24. sz.) kaimalják meg.
Nagrkantia*. 1943. évi Január M 22 én mi Polgármester.
71/ké. 1043.
Tárgy : A tejbíszolgállsiái szabályozása.
Hirdetmény.
Kflihlrré (ellem már, hoay a 113400/1047. K. M. rendetet értelmében a tehéntartó
irdsk évenként és tehenenk*1! bltonvoi
ennyfséirU telet bes/olyiualni kötelesek. Azóta a tehenek összeirána s ezrei cgvlltl
bcazo\'gáliafandó mennyiség meg* Napi-lása a lehéntarló t-ardák jelenlétiben
eiítörtánt, s Igv minden lehéntarló i?arda 11:¦! in. hngy tehenei ulán évenle összesen hány liter lei besiolgállaMnárz áll fenn kot élezel sere. Azt la közhírré leltem, hogy a nagykanizsai tehéntsrló pa/dák a baarolgáltatandó mennyiségen felüli lefü-ket nagykanl/sAii közvetlenül fngvnszlők réazéro továbbra Is házhoz hordhatják. A 424.047/1942 K. M. sz. végrehatási ulast-tás alapján a legnyomatékosabban figyelmeztetem a tehéntsrló gardákat, hogv a lejbesrotgáUaláil kSlelezellságuknek lo-lyarontman és a tejtermelés termeszeiének metjeleléen ariaylagftiaa tartoznak eleget tenni, vagyia az évi monnyi\'ét; megfelatfi részét naponként, de legalább Is hetenként bestol<>állatnl kltelesek. ETultal Iá klihirrá teszem hogy Na^y-ka»hsán az OMTK va|gvár jogoNitlt a tej átvételére Az álvélel naponla reggel 8 és 10 ári köiölt történik a köveikért helyiken: Nagykanizsai gardái-tál a Magyar u. 2. siám alatti OMTK-fiókban, a a kiskanÍ7S«i gazdáktól a Ilijgato Sándor u. 22 sz, n. ayüjtőhelyen. urndalmaklél a valgyárban. Azok a nagykanlriul gazdAk, ¦kik közelebb laknak a vajgyárho/, mint a Magyar uleai Rákhoz, színién a vaj-ayárba vihetik a tejet. Nyomatékosan ligyelmezlelem a gazdákat, hogy a benzol (•áltatandó mennyiségen felüli lejüket csak akkor hordhatják nagykanizsai fogyasztók házához, ha egyben a beszolgáltatandó mennyiséget folyamatos.-)n Ls aránylagoian, tettAt naponta, vagy lega-
lább la hetenkéntbe adják a fentebb felsorolt gyűjtőhelyekre. Mindenkit, aki nem lesz elecet folvamatoaan éa nránylagosan a bfsrolgállatisnak, a vát;reh»]lási utasítás szerint kölotea Tagyok a rendérségen kiliftjásérl fcllelrntcni
Nagykanizsa, 1913. évi Január hó 22-án. ,M PolgármMter.
I9S4/IÖ4Í.
Tárgy: A Nagybaninál Vadásztár saság mérgezési engedélye,
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Nagykanizsai Vadásztársaság a ni. klr. államrendőrség nagykanizsai kapitánysága 327/1913. az. véghatározala alapján a kArtékony szárnyas- és dnvadak méreggel való Ittasát Nagykanizsa m. város határában a városi erdőkben és az ezekkel halAros mezőkön megkérdi és ait >n4t december 31 lg folylalja, A mérgezett lerülclcn járni, a mérvezeit tárgyakhoz nvulni vagy az elhullóit állatokat alvinnt lílos és életveszélyes.
Nagykanizsa, 1*43. évi január hó 20-án. -.na Polgármesirr.
APRÓHIRDETÉSEI
állas
C*pésK-bo«a«« mestert április l-l bclépéira keres: Pádsiuntal belgazdaság, u. p. Iharoiberény. 1*1
AsxiaioaaesgaVilat, 2—3 at, ki jól
tényez, magas fizetéssel azonnalra felvesz Kopsteln butorház. \\5&
Tanulót azonnal velveiz Helyei biz-lalosniester, TC-ut 4. Í52
BaiárAnf felvétetik. Perlsz Vilmos, Szent Imte hercegu. 8. 183
KlfufélaAnyt felvesz Vastag, fotó-müterem. , ¦ 178
s
Alulírottak mélységen fajda\'ommal, dt Isten megváltoztathatatlan akaratában való alazatoa tnegavugvással Jolentlk, hogy a forrón szeretett drága Jó hitves, édesanya, anyóa, nagyanya, sógoráé. Illetve rokon
id. Auer Mátyásné
szQI. Driiglcsevlcs Mária
óloténok &7-lk, boldog házasságának 23-lk őrében a kalotti azont-ségttkkel meuerőflltva, rövid szenvedés után vlaezaadta JósAkob nemes lelkét Tvreintőjének.
Drága halottunk töldi maradványait folyó hő 24 én, vasárnap stélután 4 órakor fogjuk a temető halottasházából a rém. kat. egyház szerlarlAsu szltIu! beízonleltutni óa örök nyugalomra halyeznl,
Az engesztelő nzontmlfiC Áldozat a me«boldogult lolkltldvéért folyó hó 25 én. dOlolŐtt 9 órakor lenz az albétemplomhan a Mindenhatónak bemutatva.
Nagykanizsa, 1C43. Január 23.
Jóságos, nemes lelked (Vökké vet fink maradi
id. Anor Mátyás férje; \' Zvootmlr, Viktória, Jóxsa Pátor. Háila férj. Zold Jáisefaé, Mátyái, Anna fér] Pátil L»fo«ní, htváa gyermekei; Zflld J6«-cf. Páesl Ujoa vejei; Kató, János, Joli... Gfil, Porene, Imre, Eva, Marika, Ztusilka unokát ; An.i Jónaf. Mária th\\ Hántsa Feraneni sógora, illetve sógornője és a gyássoU tokonság.
Hofherr-Schrantz gépek, viláflitó petraieum
ÜNGER-Ü LLMANN B LE K
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Shell fázffizfik átvehetők. íolyóscsapágyak
Mlnd«n ¦¦OkvádetAt Nl6r« r«ndel|a mmgl kaphatók.
DRAVAVOLGYi
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOLGÁLI ATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklamáolók, blbsjalentésak, szskszerü felvllégosltás minden villamos kórdósben délelőtt 8-tól délután 16 órAlg. Csengery-ut 51, telefon 294.
fiatal kereHiteny fAaarapitaraakajdS.
aagétl, magyarul, németül, horvátul beszél, elhelyezkedne. Cini: Zvellcs, Magytr. ulca 44. 208
Kanala mtelóhhl belépésre fatvAla-llh. Clm e k\'ndéhlvatalben. 107
Etry munhAataAny felvétetik. Clm s kiaddhlvstalbaa 283
Keresünk azonnali belépéire egv 40 4v ksrüll megbtiható haxUaotaót. Tlicher ií Bzder vaskereskedés. 202
Férfi konfekeló •auaóaóelian egy
ktimunkJtt, ogy tanuI\'Meéiiyt (Isttéisal felveszek. Szarnak siabémester, Zrínyi Miklós utea 0. 201
B>]*rdnlt atonnel felveszek. Sugarút 16/B, löldizlnt 2. .186
Mk\'őbbI hetépéire kertsek máhAaaaü hoK értő szakembert, aki kerlész- vagy
lamunkához ért. Clm: QrUnteld, Magyar-ulca 25 184
adAs-vétel"
Használt Iróaópat vaasah. Szabó Antal sportüzlete. 04
Hannáit karókpii* olcsón eladó. Msgyar-utcs 32. 170
OftlatbarandaxÓaamat sürgöten eladntm, jégszekrénnyel együtt. — öiv. Sailler Oyuláné, Ktnlzsf u. 7. 212
Brős par>«aataaánt keresek megvé-tclte. Kin fatelep, Arany Jánoa-u. t. 211
Egy pár lóaaaraaánti «gy hintó él egy uiliaán aladó. Árpád u. 31. ísa
Hiiználl, tokárban levő nagymérett) fehérnemű szekrényt vantiób. —- SchQtz Áruház. 112
Schflsh vagy 120 cm" lg kis tnetorl
vennék. Msnkovits, Telekl-ul 13. 101
Fotal~óg*> alig haiznált, atldó. — Csangory-ut 27/1., lÖldsztnt. bal. 177
Cptaxkaliókak eladók. Kosiulh-tér 7. 107
FUraiakád eladó. Migtaklnthifő: Rá-k\'cii.uiLs 34. as. " 100
Négyaieméiyea aaúrtarMS ölesén eladó. A kiadóhivatalban megtekinthető 103
Egy Jókarban levő könnyO futóaaóa aladó. BÖtvöa-tár 22. 204
Daiálómalom, komolett, aladó, dara-bonklnl li. Clm: Hegedűs, Horlhy Mlk-lós-ut 14. 203
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG
¦ _m_-
EQyBxobóa-konyhóa mellékhelylsé-gekból álló falattal koránok február fűére vagy mfrclus t-ére. — Címeket a kUdóhlvatalba kérek. ,
HÁZ ÉS INÖATLAN
Több adómentes magán- aa bérházat, házhelyet, szelőt és földeket kSavatlI Papp, Telakl-ut I. Telefon 070. 1112
KÜLÖNFÉLE
FaatónOKlathaa Iparlgazolvlnnyal pónacaa tóraat keresek. Clm a kiadóhivatalban. ÍM
Klveaxatt egy drb Balogh Oyörgy névre szóló aralrjegy. Kérem a henteseket, hogy a fenti Jegyre árut ne szálfái ja-nak ki. A becsületei megtalálót kérem, adja le Pclöfl-ul 42. alatt.
I <• liwtlál.....k»l
ZALAI bsö2lümv
POLITIKAI NAPILAP.
Kl«d|n: „KIKu.iiIj.íjI fi. T. NlgykHltu". l\'ololíu kliiüí: Zalai Kir.ly.
Nyonutott i a „KSlgudaBigl R. T. Nagykanln,"
ayaatdijábo NagykallzUa. [NjrUWUirt Talál, Zalai \\ir.if.)
évi., ». 52. *MWgtiWiWjiiii m i—m
Nagykanizsa, 1848. Január 25 hétfő
Ára !2 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
gserkoaztoaéft ét kiadóhivatal r Fout 6. main. Uscrk<w.töi!öj{l et kiadóbivutall telefon 7;i. az. Megjelenik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő : Barbnrlts Lajos
ttlóhaeteal ara : egy hónapra a rimati 20 fillér.
negyedevro a pongo SO Mié tígyea KzAm: hótközn-m 12 n
.azombalon 20 f|||.
Az semmi,..
(U) Hányszor, de hányszor hallja az ember beszélgetés kézben az egymásra licitálás megszokott formuln-ját:
— Az semmi... Hanem ide figyelj!
L» okkor jön a valami. A soha még olyan. A legnagyobb, & log-érdekesébb, a legkülönb, a logszé-dületosebb. Akkor jön a minden másnál jobb, szebb, tőkólotesobb. Aminél jobb, szebb, tökéletesebb aztán már csak egy van: amit a hallgató fog u-jfonl »az/semmi« kiáltással elmondani, mihelyt rákerülhet ft sor, hogy lotehesse. a garast.
Elsősorban természetesen mindannyian önmagunkkal, á magunk munkájával, n, inogunk jótulajdon-uágaival, -képességeivel vagyunk fölsőtökön megelégedve Mindannyian ugy érezzük, hogy a legjobban végeztünk el mindent, mindegyikünk a legbiztosabb az igazolom és alihun, hogy a helyében senki más többet, jobbat nem tehetne.
Eddig még csak hagyján! Elvégre az önbizalom erénye bizonyos határig alkotásra sorkontó erő, bár tagadhatatlan, Ivogy annak túltengése könnyen vezet a fejlődőképesség, a többre, jobbra törekvés megmerevedésé ro.
A nagyobbik baj ott van, hogy az is mind »sommi«, amit más csinál. Mi azt is mind jobban csinálnánk. A főnök mog van győződve, hogy Ő mindönt sokkal jobban csinált annak időjén, mint a beosztottja. A beosztott ezontül hiszi, hogy ogyodül ó termett főnök-nuk. Mindenki olyan nogyszorüon érti a mesterségét, hogy annál jobban csak ogyot ért: — a másét. Ezért aztán "a legkísdodebb érdok-képvisolotünk, egvosülotünk, köz-óloti szorvozotoinK ia toló vannak acsarkodó a nem alkotó szándékú bírálattal, ÖntömjónozŐ lolkondozés-sol, vagy köldöknéző mogneinértotl-séggel. Hány, do hány olyan hivatalunk van, ahol a vozotői rátermettséget a.kákán csomót koroséssol akarják holvottesiloni és ahol fölülről lefelé és. fordítva is, mindenki -*~jnásik munkáját, toljositmónyét kritizál gátja, visszavonást szit volo, mogsavanyitja, lermókotlonnó\' teszi a munkahely lovogőjót, aholyott, hogy végezné mindönki a maga dolgát becsülotes olmélyedéssel, legjobb tudással és logrétartibb lelkiismeretességgel.
Mennyi munkaidő,\' mennyi hasznos munkára alkalmas erő lecsérlő-. dik ol lépmn-nyomon azzal, hogy ki-ki bebizonyítsa mások munkájáról, hogy »az sommi« s az Önmagáéról, hogy ahhoz csak a supor-lativus a méltó nyolvtani forma. Mennyivel könnyebb lenne »• bizonyítás és mommvol hasznosabb, ha inoddó birálgatasok lielyett mindönki kömény marokkal fogná a saját okoszaivát és féltékenykedő fnr-fa-ragás helyott mindenki ogy kicait önmagát nézné bíráló szommol. Mennyi munkakedvot, mennyi te-Irotséget fon be: hínárként a fölösleges, ós rowz szándéka kritika, a ha-
Sztalingrédnél nehéz körülmények között hősiesen küzdenek a német csapatok
Rommel folytatja tervszerű hadmorduiatait — Nagyarányú letartóztatások és rarziák F-anctaországban
A nómot—olasz páncélos hadsereg szombaton és vasárnap in a Tripoliaztól nyugatra fokvő vidéken zavartalanul végrehajtotta torvszorü hadmozdulatait. A brit 8. hadsereg súlyos veszteségekkel járó ujabb kudarcának bizonyult az a három nap óta minduntalan megismételt kísérlet, hogy Rommel tábornagy orőit átkarolással és bokoritéssol nwusom-misitfiék. Montgomory így nom érto el kitűzött célját és a" legutóbbi napok brit voszteségoi bobizonyi-tolták, hogy
Rommel korántsem vesztette el Otőerejét. Érzékeny veszteséget jelent ilyen
| körülmények között az angolokra az, hogy az angol főparancsnok lo-mondott a további üldözésről és ho-koritési kísérletről, valamint az is, hogy a némot—olasz hadsereg utánpótlási viszonyai egyre javulnak, inig az angolok nehézségei ozon a téroiT napról-napra növokszonok. Nom sokat változtathat ozon Tripo-lisz kikőtójénok birtoka som, mórt az angolok északafrikai haderőiket eddig sem kelőiről, som nyugatról
nom tudták a tengeren koreaitól emlitéaromélló mértékbon oltatni. Az angol légierő szombaton Észak-Afrikában toljosen tétlen vo|t.
Sztálingrád: — a német hősiesség ragyogó példája
Azzal kaiKsolatban, hogy a nómot védorőióparancsnokság a szta-Iingnidi\' helyzet kiéleződéséről számol Ixt, a Némot Távirati Iroda kiemeli az oniborhon és fógyvorbon többszörös túlerőben lévő ollonsóggel küzdő csapatok hősiességét. Németországnak az a_ föladata, hogy minél kolctobbro szorítsa vissza a bolsevizmus nihilista órojét és mogóvja a bolsov izmustól a nekünk szükséges földrészt — írja a Némot Távirati Iroda. A németek mollott olasz, magyar, szlovák, finn, spanyol és más egységek íb harcolnak a koloti arcvonalon. Eletüket teszik kockára Európa valamennyi lakójáért. Do valamennyiük között a Sztálingrád-
ban áltiij nómot katonák sorsa érdemli a .legnagyobb méltánylást. A sztálingrádi nemet férfink \'macától érlotórló kötelességtőljesitésfol és vas fogyolommel addig harcolnak egy többszörös túlerőben lévő ollonség-gol, omig csak fegyver és lőszor van a közükben. A háborúnak ozt a fejezetét, amikor még ogyazor összpontosul a bolsevizmus, Amerika ós Anglia orojo, mog fogjuk nyerni. A némot nép kötelességének érzi, hogy minden toló telhetőt megtegyen és kövotni fogja a német hősiességnek Sztalingráadnál megnyilatkozó ragyogó példáját, — á|-| lapítja mog á Német Távirati Iroda.
A német-lapok a háború mai állásáról
A Deutsche AÍlgomoino Zeitung
ozokot irja: Bbben a háborúban min don kockán forog: n birodalom és minden egyes ombor léto. A bolso-vÍBták mogsemmisitéssol fonyegotó tömegtámadására valamennyi erőnk még fokozottabb mogfoszitéso a válasz.
A Berliner Böraonzoitung jolszava a követ kőző: Mindönki fololős! Öyó-zelom vagy bolsevizmus! A lap emlékeztet arra,; hogy a világtörténelemben solmeom fordult még oló, hogy mogközolitŐleg egyenlő erős hatalmak háborújában az egyik fél
mindig csak győz, a másik pedig mindig csak veszít. Minden némot tudja, hogyha Németország most meghátrálna, az a birodalom\'megsemmisítését és a nyugati kultúra sorsának mogjiocsételósét jelentené, A Boriinor Lokalanzoigor szerint a szovjetet a végső kétségboosés ösztönzi ujabb és ujabb támadásra. Az olkövotkező napokban orőa szivü emborokro van szükség, akik végső elhatározottsággal ós nyugalommal mindenre készek.
A Völklacher Beobaehter hangoztatja: Nom a nyert vagy vesztett csaták
azáma dönti el a víiiaó gyfizetmotvagy verweitet. hanem a nemzeil blzako-drtu, Braely a ktlzrtő harcvonala! es az otthont a birodalom mcgdíinthotctlon esysígávó olvasztja össze. Bármilyen nehezekké vAIJsnnk ts a harcok, még-la meg kell és meg Is foujuk nyerni ezt a oantát, mert a vereség örök Idflk-ro e\'döntpné a hirodatom sorsát. A háborút mog kell\' nyerni ób mog ti lohet nyerni, mert az ooész német történelem folyamán sohasem volt meg még ennyi elóteUótolo a győzelemnek, mint most.
Az észflkafrtknl eseményekkot csak mnandanrhan foglalkoznak n német lapok. Honco\'tntlftk. hogy TrlpoHaz kl-tlrltéao veszteségei Jelent ugyan orköl-
cal értelemben, ktltíinttscn Olaszország-nnk, do vlHínnt Tunéziában a t<mgely-
errtk elymi erÖH hídfőt építettek kl, amely m^gblimltja az angolazánzok mluden további temenyót
Berlin. Isntiir M (Bud. Tud,) A hímet «a|ló rfiszlrtesun foglalkozik o izla\'lngrádl hősies \'harcokkal. A német hadnudo*ltAl< harigsulvoz« /ák, hogy a S^íalfnerádban levrt rémet katonák megérteitek, hogy a nztailnKrádt csala más, ndni blrmely eddlc (olytat\'tt | kflidelem Kiemelik hoay axi\'met támadó akaril rem lanyhult, azonban az emberi erónek halarai vann«k. Utalnak *rra. hogy a Szlalngrad clőlt Utiicfi nemet csapatokat hónapok óta nem tudtak leváltani.
Ango! hSrHk atiiastlÓnah tartják ax émakafrlhat úmertkat csapatok léiti-na 7/<(f
Stockhohn, január !25 (Ötefani-iroda) A Svenska Dag-bladod londpni tudósítójának jelen-téso szerint angol körök aggasztónak és nyugtalanítónak tartiák az amo-rikat csapatok északafrikai tétlenségét és mogállapitjók, hogy ez a tét-lonség nemcsak a sár és egyéb kedvezőtlen tényező kővetkesmóhyo.
A Völkischer Reobachter a totális küzdelemről
A Völkischer Beobachter »Itt az idejo« oimü cikkében fölhívja a nómot polgári lakosságot, hogy polgári életmódját rondoljo aló\' a totalis hadvozotós követkéz menyeinek és . i a 4 nldalent
tálomfitogtató kötözködós, a fontoskodó vaskalaposság!
Legalább ezekben az időkben, amikor a nomzotnok minden ogyos dolgozójára kőtszoroson szükségo van, próbáljuk mog kikapcsolni élo-tünkből a nomzoti orőknok ozt a pazarlását. Legalább most érezze mmdonki, hogy a n)unkakéj)osségó-vol, az erojévol része a legfőbb nomzoti vagyoimak, a magyar ólot-oi\'ónok. Legalább most, amikor a munkás magyar karok, toreuitó ma-
gyar agyak nagy részét a honvédelem kikapcsolja a mmdonnapi munkából, legalább most érezze a folo-lősségot mindönki a saját s a reá bízottak munkaorejórol való Báfár-
kodásnak. Félro tehát a lolkok és Idegok oiejét Őrlő, foloslogos és meddő kritizálgatásokkal. Mindönki legyen elsősorban az önmaga bírálója. Mindönki olsósorban önmagával légyen elégedet Ion. Mindenki önmagát sarkalja olsósorban több és jobb teljesitinényro. No akarjon mindenki okosabb lenni másoknál, főként porszo azoknál, akik a munka ós fololosség rendszerélwn folotto állnak. A munka ós fololosség harmóniájának koll kialakulnia mindenütt ti önnek az Összhangnak mindenkiből magából kell kiindulnia, moggyőződésszorüon, az egyénon fölüli célok meg isme résé ben éa azoknak Önmagunk fölé való emelésévol.
A legkisebb Őrhelytől a legnagyöbbig mindon munka á hazáért, történik, történelmi nemzeti szükségesség parancsára. Ilyen időkbon csak építő szándékú ós építő erejű bírálatnak van holyo s ozt mindenkinek tűrnie ós mogszivlelnio koll, do nincs holyo az áakálódó, önérdekű, akadékoskodó, szájhós kritizálgatósnak. Tünjonok el a mindon a mindönki mást lebecsülő szóazatyárok. Nom az fontos, hogy »az semmi* felkiáltással mindennél nagyobbat tudjunk mondani, hanoin mindenki mutasson fol valamit, amit eswlokodolt a haza jobb sorsáért.
ZALAI KÖZLÖNY
Kisegitflszolgálatostilí bejelentése
A Magyar Vidék! Sajtó" tudósító jelenti Budapestről; Af „Értelmi*-ségi Munkanélküliség Ügyeinek Kormánybiztosa a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségéhez a isidótörvény végrehajtásával kapcsolatban ujabb tudnivalókról leiratot intézett.
Megállapítja mindenekelőtt, hooy a zsidók közéleti és gmdö>ági tér-foglalasáról szóló 1939. évi törvény végrehajtásával kapcsolatban több munkaadó a benyújtott változási kimutatásban vagy nem jelentette be a katonai kisegítő szolgalatra behivott alkalmazottját, illetv* a vonatkoró változást kimutatásban kílépeílként jelentette be aiokaí a .zsidó alkatuiaiot-takat, akiknek mutikavisznyát a törvény rendelkezésének végrehajtása érdekében meg akarja szüntetni, akiket azonban katonai kisegitöszolgálat teljciitésére lüv-tak be anélkül, hogy munkaviszonyukat felmondás utján niegsiün-telték volna. — Akatonaí kise-fjilőszolgalatot teljesítők csak ai esetben nem jelentendök bc az Értelmiségi Munkanélküliség Kormánybiztosánál, ha az illetők a katonai parancsnokság oly értelmű igazolását jelentik be, mely szerint kétéves vagy annál liosi-siabb tartamú kisegítő szolgálatra hívták be őket. Amennyiben az alkalmazott ilyen igazolvánnyal nem rendelkezik, a munkaadó részéről lovábbra is bejelentendő és eit a Kormánybiztosság részéről az arányszám megállapításánál továbbra ís figyelembe veztik.
Elbeszélés-pályázat
A Biitositó Intézelck Országos Szövetségének elnöksége jntalom-palyázalot hirdet népszerűen megírt színes elbeszélésekre, amelyek meséjükkel és stílusukkal kiválóan alkalmasak arra, bogy meggyőzzék az olvasót a biztosítás megkötésének szük: cgosségérŐl. A BIOSi elnöksége álial a propagandában jól felhasználhatónak talált elbeszélések tárgykör szerint a kövelkeiő összegekkel jutalmaztatnak :
100 pengővel a tőke-életbiztosítással, a kiházasílási biztosítással, a katonai sVolgálati költségek, vagy főiskolai tanulmányi költségek biztosításával, végül a halál-eseti biztosítással foglalkozó cl-\' beszélések;
75 pengővel a mezőgazdasági és egyéb szavatossági, valamint a balesetbiztosítás tárgykörével;
50 pengővel az épületek, berendezési tárgyak, mezőgazdasági élő- és hollfolszerelés, valamint a termények tűzbiztosítása, vagy jég-hietosílás, vagy a belöríses-lopás biztosítás, vngy a tenyészállat biz-tpsitás tárgykörével foglalkozó elbeszélések.
A felsorolt tárgyköröket külön-külön feldolgozó elbeszélések terjedelme kb 500 szó, de legkevesebb 300 szó lehet. Egy pályáió több elbeszélést is beküldhet március 3.1-ig ajánlóit levélben, az iró nevének és pontos lakcímének feltüntetésével a BIOS.í elnökének címére (Budapest, V., Deák perenc utca 16/18.). A pályázók a baiárídö lejártától srá-mított\'30 napon belül megkapják a döntést: a jutalomdijat vagy a visszaküldött kéziratot, A jutalmazott elbeszélések a BlOSc tulajdonába műnek át. (!)
1Ô4| január ^
A belső arcvonal jelenségei a kanizsai vitézek nemzetvédelmi előadásán
A nagykanizsai vitézi élet roza-tóinok gondja nemcsak az érdekvédelmi területre terjed ki, hanem a vitézek nagy csaladjának nomzot-védolini irányítására is a mai nemzeti erőfeszítés időjén. Ezt a célt szolgálják a vitézi székházban időnként tartott előadások.
Vasárnap délolőtt is volt egy ilyen olőadés a székház disztoriuében. Megjelent azon vitéz Bentzik Lajos kormány főtanácsos, járási vitézi hadnagy, a járás vitézeinok közszeretetben álló esaládfójo és vitéz Fijó Ferenc, a vitézi ólot társadalmi munkásságának tettrekeaz vezetője.
Barbsrlts Lajos, a Zalai Közlöny fololóa szerkesztője, a bolső front ogvnébány időazörü kérdését\' föloldó előadást tartolt, különös tekintettol a lolkok és ido-gek orejót aláásó külsó és bolsó ollonséges hírverésre, az uzok nyomén támadó lélektani jelöltségekre, a rémhírterjesztés arcvonalára us az azokkal kapcsolatos j)olgári kém-slháritásra.
Vandra Janó"
áll. tanitó ezúttal mint szabadejó-adó mutatkozott be, etéren is bebi-
zonyítva rátermettségét, gondolatokban gazdagságát, lekötő erejű, szép magyar bőszedét, leikos magyarságát, mindama értékes tulajdonokat, amelyek, mint uj ombort óbbon a városban, a közönség értékos és sokoldalú tagjává avatták. Zrínyi Miklós magyar hadvüzéri szollomét idézte olóadása elején, majd a magyar függetlenség legfőbb célkitűzésének olérésére vezető egyik eszközül jo-lólto mog az ország* anyagi gazdagságát. Vázolta az énhez vezető utat, elsősorban a takarékosságot, a magyar pénz értékének mogboc sülésót, biztonságát, az erre való novolés fontosságát, a magyar áru becsületét. Rávilágított as egyke problémájára nemzeti vonatkozásban, majd a minden hivatásban való vitézi holytájlás kötelességét foglalta lolkos szavak\'bs. Végül mcgomlékezott Zrínyi Ilona születésének 300 éves évfordulójáról, annak magyar nagy-asszonyi erényeiről és példamutatáséról.
Az előadóknak vitéz Kiló Ferenc mondott köszönetet.
A következő előadás időjét és tárgyát a Zalai Közlöny hírrovatában közölni fogjuk.
gyáros 50,_ Singer divatbá2-oág |g ezután következnek e kisebb táj.\'
kozáaok. A Baross-kerülat
100 pengő pénzbüntetésre ítélték drJegldsán Emilt, mert a vétlven BUÉK-t klvant a rendőrségnek
Aa ítélet Indokolása szerint, ahogyan Begldián * BUÉK-t használta: *értésaek tekiatendö .
Szombaton tárgyalta a nagykanizsai rendőrség kihágás! osztályának rezetője, vitéz dr. Jónás Károly rendőrkapitány, rendőri bünloíóbíró dr. Bogidaán Emil nagykanizsai ügyvéd, nyugalmazott rendőrkapitány, a nyilasok megyei vozotójo kihágáai ügyét.
Dr. Bogidsán Emil boitmiurlo, hogy 10-18 január 7-őn, amikor részérő a rendőrkapitányságiéi a rendőri felügyelet alá bolyozéet ol-rondeió véghatározatot kikezbositot-ték, az átvétel elismerésére szolgáló kóüboaitó ivén, az elismerésen kivül ezt irta:
,B. U. É K." Azon tényt, hogy a kézbesítő ívro ozt irta, a rendőrhatóságra nézve nem tartja sértőnek. A vadbeli cso-lokménv elkövetésére mentségül megemlítette, hogy azt szórakozottságból (1) tette, mivel azori\'a napon az újesztendő alkalmából többen szóval én búsban üdvözölték. Előadta még, hogy nem volt szándékában a rendőrhatóságot megsértőin.
Az eljáró rendőri bünlotóbiró 10 napi olzáráara átváltoztatható 100
pengő pénzbün totós ro ítélte ót.
Indokolásában kimondotta, hogy dr. Bogidsán Emilnok, akinok a múltban és jolonlog is több ügye van a rendőrségen lolyamatban, — bár maga a »B. U, É." K.« szó szerint értelmezve nem sértő, ahogyan azonban a vádlott használta, sértés-nok tekintendő. A rendőrkapitányság és a vádlott között som a múltban, som a jrlonbon nem volt és nincs olyan viszony, aminél fogva o]vár-baw, hogy az újév alkalmából üdvözöljék egymást,
Az újévi jókivénstét január 7-ón, tehát olyan időben ós olyan módon használta, amikor az már nem szokásos és idejét multa. Ezen hármas indok alapján- boigazolva látja, hogy & magában nom sértő :>B. U. É. K.«-t sórló szándékból irta a vótivre. Semmiféle enyhítő körülményt nem talált a büntotóbiró, ollenbon súlyosbító, hogy Begidaán már volt bün-totve kinágésórt, valamint müvelt-sógo.
Dr. Bogidsán Emil a bűnösség mcgál la jutása, az indokolás és a büntetés kiszabása miatt fellabbozéat jelontott be.
Szépen folyik a gyűjtés a Főméltóságu Asszony akciójára
Az első napok gyűjtésének kiuni-tatása után most\'módunkban van a gyűjtés további lendületéről. 1)0-Bzámolhunk. így a Szociális Misszió hölgygárdájának lelkes munkássága szép eredményt hozott. Dr. Hajdú öyulánő és Sólyom Kálmánná gv ültei vén befolyt eddig 1700 pengő. A MANSZ gvüjtóivén Bortm Gizella és Biltnor Gizella 822 pongót gyűjtöttek. Az adakozók közölt azó-ropel első bolyon a Dunántúli Szoaz-főzdo 1000 pongő9 tétele. Keresztény
Jótékony Nőegylet 60, dr. Hoffmann János a Sohütz-cég részéről 200, a m. kir. folyammómökség 60, dr. bogáti Hajdú Gyula kir. kor-mányfotanáesoa 100, Magyar ,János mozi igazgató 80, Kirscliner Mór ke-roskodó 100, dr.\'Saller István ügyvéd 20, ferences plébánia 30, fő-trafik 80, Bíró Bóláné főtrafik jo-gositványos neje a saját személyébon 26," dr. Halphen Jenő ügyvéd 60, dr. Kreisler és dr. Bchleiffor ügyvédek 60, Stern Gyula tégla-
Nüfherr-Schrantz gépek, filágití petroleum
LíNGKK-ULJLMANN elek
VAS ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell k Az főzök átvehetők. ftolf ói Mapigyak
UinclM aaQkRHi*t«t aiera rswsjél|a sa—I_kaphatók.
vén ujabban adakoztak: dr Bodi Kérolv 600, Tibolt Lajos kÓU|. gyártó, Györgyák és Parr&gi Kir és cir>észkül lékek nagykerosktHlöV Kovács József kőfaragó, Ungor-Ulj.\' mami Elek vaskoroakodó, Pető é« Samu vas n agy kereskedők, Szever József vendéglős, títampf Zsigüionil esomogekorosKodŐ, Vékási Karolt órás-ékszerész, Fehér István Uitif-koreakodő, vitéz Sóvári István tteei-tő-olosztö, Liehtscheindl Pál va«. kereskedő egyenként 100 pongít dr. Horijavocz Sándor testületi ügyész, ügyvéd, Horváth Irürs hentes, Sátrán Ferenc ocotgyároj .Mustos Foronc .papirnagykorcskedö Ozorai Károly cukorkagyáros, Klia-ger Lajos borbély mos tor, Muazel József csemegokoroakodó, Mnrtinoci és Ujlakv f üszernagykoroskodók Szakonyí és Drimők textilkereskedő*, ogyenként 50 pengőt, Pftpp Oszkár cipőkoreskodő -10, Molnár és \'i\'ótli toxtilkoroskcdők, Deáky Ferenc divat koroskoílő 80 -80, Hotyoy Imre asztalosmester, Brónyai Lajösnó di-vaikoreskodo, Makoviczky Gyula cukrász, Lukács László rádíókores-kedó; özv. Orbán Józsofné virágkereskedő, Morcz István toxtilkeros-kedŐ, Agli és Némotli vas koros kotló, Kollor János özikvízgyároa, N. N, játékáru korcskodó, Bodonek latrán szállilmányozó. Varga Foronc ci-pőkoroskouó, Hogodűa. István bór-koroekodó egyonként 20> pengőt, Kiss István szabómcfllor, Zsoldos Öyutn ékszerész, Sárocz György utazó, özv. Milténvi Gyulánó cipé-keroskedó, Horváth Józsofné dífai-koreskotlő, Skorlák és ltadics divatáru koroskod ők, joó Imre látszerész, Lónk Kajclán sütőmostor, Horváth és Kófalvi konfokcióBok, Gábor Jó-zsof asztalos, Bozzay István köszörűs, Szűcs Lajos szódás, Bogladi Béla szabó, Horváth György vas-koreskodő, Tóth Jánosné Togyosko-rcskodŐ, Sarolász József műszaki koreakodő, Mógor István szabó, Wctiningor József szabó, Done Bél* toxtilkeroskodő, Dene Sarolta koros-kodé, Bizzor István vendéglős, Major József koreskodő, Tornyos István üvegkereskodő, Szakonyí István textilkereskedő egyenként 10 pongót, a többiek fi—8—1 pengőt adakoztak.
A gyűjtés lankadatlanul folyik tovább."
SPORTÉLET
A sakkverseny második fordulója
Vasárnap Játszották a Maréozy Sakk-körben a város sakk-egyéni és Összetolt kupaverseny második fordulóját Erdekén játszma volt a tavalyelőtti bajnok Baan és Szekulja közti párharc, melynek győztese Baán. Pompás vezérszárnyi támadást kezdeményezettBaan, amc y ellen Kzekulja franclareadszerü védelme nem bizonyult elég erősnek.
K. Nagy Tóth ellen. László Ssnts ellen, Vékássy SzendrŐ ellen, Németb pcdlg\\ Andrajek elten szerzett l — l pontot, Pintér-Ködbaum játszma fuggA.
A jövő vasárnapi játszmák közOl ir-áekeenek Ígérkezik a K Nagy—Pintér éa Szekulja—Láazlé közötti parharo. A többi játszmáknál Kttdbaum-Baán ellen, Németh Tóth ellen, Sánta Szendrű ellun, Vékásay Andrajek ellen Játszik a bajnoki pontokért.
—A—n-i-
Saját termésű kltQmS vörös
asaetali bor
literenkét 1-50 «11.
zárt palackban\', üvegcserével kapható
BeleznaitiAt,Sugár-ut 53.
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
1943. január 2ő
NAPIREND:
Sjjoli gyógyszertári ügy«!«t; Ma a 8a. Mária gyógyszertár Király-«t*a 40. sieta.
KiekanUsán az ettani gyégyszer-tir állandó axvolotw szelgálatet tart.
Naptári Január 25. Hétfő, ttom. !-at. Pál aiegt. - Protestáns PAI lord. - Izr. Seb. 19.
A ÜOÍÉFÜRDO nyitva vaa reggel 6 úaitól este 6 óráig. (Héttő, szerda, péntek délután és kedden egén? nup nőknek..) Telefon: 560.
U/uditot kér
hazulról a harctéren küzdő hőnyid. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lapfejen tatátható címke kitöltésével dobja be egy postaládába l
(Ktotlúf apát súlyosan betog) Krol-ler Miksa znlavárl apát, Zola varmegye törvényhatósági bizottságának neszto-;a, aki most ülte meg npAtt izáktoglu-lójAnak 40 tk évlqrdulóját, sbogy erte-rtlllllnk, súlyosan mugbotegedett. A zalai magyanWíg aggódó sztrotole ozall a 04 évcH zalavári bencés npátur betegágyához.
— (Sótonyl látván — gazdasági fóta-
ndotoi) A Kormányzó Ur Sótouyl lat-vAn mnrnyol piarista Jószágkorroáoy-/úinik. a usgyknnlzsal piarista Blmná-jtum egykori tanárának a klr.* gazdasági It\'itaTiác\'usI olmet adományozta.
— (Névmagyarosítás) Mltrovica Sándor nagykanizsai lakt-s csatád! novót beliigyiuiulszlerl ongedöllyol .Mogyo-rfiii"-rn magyarosította.
— (Klnovozéa) A vármegyo tulipánja KHgön Ferenc helyettes varmegyei törvényhatósági utblztoat vármogyel törvényhatósági lendes uttiiztosaá nevezte kl Csáklernya Bzóhheljyel.
— (Kirendelés hatálytalanítása) A belügyminiszter fir. Bárány Janea sátor-aljaujbelyl orvosnak Zalamegyébe honvédelmi munkára történt behívását hatályon kívül helyezte.
— (Kitüntetett zalai hós) Kiss UJos volt mthalyfui jcgvzógyakornok, had-apródot az ellenség elölt tannsltott bátor és vitúz magatartásáért a magyar brsoz vitézségi éremmef tüntették kl
— (Módosítják a tanoncszerxödtetes! határidőt) Erdekeit lp>.ri körök régi kívánsága n tanoncszerződtotés Idöpent-janak inódositása, amely uomcvak a KOieakedelmet és az Ipart, de sokezer lljut ós családot érint szerte tíz országban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában működő véleményező bizottság Javaslatot kíván tenni Illetékes kormányköröknek, hogy a háborús muaknerö-gazdálkndásra való tekintettel módosítsák a szerződtetést Időpontokat, amely szerint kereskedő- és Iparostanoncokat csak az Iskolaév végén, Illetve csak a nyári hónapokban lehet szerződtetni. (MSV)
— (Közellátási ítéletek) Szúnyog István re>zneki olpészmealtT egy pár fér-ftbakancsot adott el Január elején a törvényes legmagasabb áron felül. Árdrágítás vétsége mlutt n zataugers-íegt törvényszék uzsorahlrósága 6« DSOgo pénzbüntetésre ítélte. — Vinkó Jó7*et-nét, mert lalrkéaslete ellenerő la Igénybe vette a községi elöljáróság Altnl kiállított zBlrJegyet, *0 penuő. Rab Máté és Czlgány Jáaosné gutorlöldel lakosokat, mórt a megálló pl lott 24 poénos ár helyett \'?6 pangóért adták a burgonya mótermázaájat, 80-30 pengő pénzbüntetésre Ítéltek. Az Ítéletek Jogerő-sok.
— (Leszúrta vadházastáraár) Zalaegerszegről Jelentik : Kertész Gvula győr-vAri latos állaudóan veszeke\'trtt vnd-házasiársávál, Szabó Máriával. Legutóbb fa civakodásra került a sor, and verekedéssé fajult. Kertész e közben előkapott egy kist ós nagy erővel az asszony oldalába dfllto, ugy. hogy mellhárlyája és a tllde|o megsérült. Szabó Márlát a mentők súlyos állapotban beszállították a zalaegerszegi kórházba.
FAIJAI KÖZLÖNY
ilsómiiraköz képvlstlőjéuek uumMfc kerülitéért
Levtnte-otthonok lesznek a Sokol-háxakból LégrAelos* és Alsómurakolban
Vitéz Horváth Ferenc ny. vezérőrnagy, akit az alsóinurnközí kerület küldött Iil\' a visszatérés után a magyal\' törvényhozásba, toljos szívvel-lélekkel állt kerülete népének és közérdekének szolgálatába a erről sorozatos eredményei tanúskodnak.
A képviselő különös gonddal viseli szivén a kerület ifjúságának ügyeit, jól tudván, hogy ezen fordul meg Alsómuraköabon is a nieg-Bzálláti \'Üt éves lélokrombolásai helyén a megkezdeti magyar építkezés sikere. Ennek a gondofatnak jegyében lépett sorompóba vitéz Horváth képviselő, hogy korülete községeiben otthont szerezzen a magyar lovonte-itjuBágnak.
Az ifjúság honvédelmi és beetne-velúsi országos vezotójo most értesített* vitéz Horváth Ferencet, hogy Kolorban és Légrádoil a jugoszlávok által emelt, de Thí nem fejezett So-
PAlInluIŐ/és
kol-épületeket kérésére a kincstár a lehefó-Jogrövidebb időn belül államköltségen leventcotthonokká fejezi be. Az orazágos vezotó egyben köszönetét fejezte ki AlsÓmurákoz népszerű kúp viselő jenek a visszatért magyar területek ifjúsága irányában kifejtett gondoskodásáért. Ez a hir nemcsak Muraközben, -hanem szélen Zalában kelt osztatlan örömet.
Itt emiitjük meg, hogy zalaegerszegi közlés alapján megírtuk a vitéz Horváth Ferenc országgyűlési képviselő közbenjárására a pénzügyminiszter állal Alsóinuraközben engedélyezett pálinkafőzés hírét. Ezt u hírt most aként helyesbitjük, hogy az engedély nem Alfiólendvára és Légrúdra szól, hanem, mint u képviselő velünk közli: »az engedély Légridon és Alsómuraközben érvényese
A vizsgálóbíró letartóztatta a keszthelyi ékszerlopás gyanúsítottjait
Szita Adél „a minta háztartási alkalmazott" beismerő vallomása
pl*. Henc László törvényszéki vizsgálóbíró-segéd maga elé vezetette :i keszthelyi 20.000 pengős ékszerlopás gyanúsított szereplőit és mind n négyet hosz-szabban kihallgatta. Szita Adél megismételte a csendőrség előtt tett beismerő vallomását ós elmondotta, hol mii értékesített. Kimondotta autós kirándulásait
is fiatalember ismerősével. A közös kiadásokat ö fedezte. Majd a többiek kihallgatására került sor, akik\'orgazdaság gyanújával kerüllek a vizsgálóbíró elé. Dr. Bene a nyomozás adatni alapján ugy Szita Adélt, mini Kálmán .Annát*. Tihanyi Lászlót ós egy fiatalkorút letartóztatásba helyezte
Garázda ujudvari legények dorongokkal véresre vertek egy gazdálkodót
Vasárnap éjjel, valamiről éjfél elölt nagyobb jókedvű társaság tartott haza felé az ujudvari kocjmá hói, ahol alaposan folöntöttek a garatra. Amerre montok a faluban, mindenütt felverték nagy nótázá-sukkal, lármájukkal az éjszaka csendjét. Sokhelyütt kinyíltak az ablakok és kiszóltak, hogy rendre intsék a tulhangos társaságot. Horváth József -10 éves földműves kiment a háza elé, hogy mogpróbálja lecsendesíteni a fiatál legényeket. Azok azonban a helyett hogy hallgattak volna rá, méltatlankodni kozdtok a miatt, hogy meri valaki megzavarni az ó Qétazáaukat. Néhányan közülük dorongot ragadtak,
| amit az nt mentén szedtek fel, vagy a házak kerítéséből téptek ki és nekiestek az őket figyelmez totA gazdának. Horváth képtelen volt védekezni a garázda, megvadult logé-nyokkel szemlven és sok ütéstói találtán, véres fojjol eselt Össze. A logényok, látva loUükol, megriadtak és szélnek eredtek. A lakék a történtekről rögtön értesítették a jegyzőt, aki telefonon azonnal a noly-szinro hivta a nagykanizsai montokot, akik hajnali 1 óra felé már ki is értek. A szoroncsétIon ombort oltió segélyben részesítették és súlyos állapotban beszállították s kanizsai körházba.
KÖZGAZDASÁG
15.000 pengőig salát hatáskörükben folyósíthatlak az araloBbardhlteléket a vidéki pénzintézetek
A Magyar Vidéki Sajtótudósitó jelenti Budapestről, hogy mar a mult évben lényeflesen megnövekedett ai az összeg, amit árulom-bard cimen folyósítottak a bankok a hitelpiacon. A pénzintézetek szigorú mértéket alkalmastak
ti jelentkelő árulombardigények elbírálásánál, mert meg akarták akadályozni, hogy a hiteligénylők ?1 ilyen címeken kért összegeket egészségtelen áruhalmoeésra használják fél. A sielektiv hitelrendszert ai idén is fenntartják, mégis
DRAVAVOLGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák llaetése, reklamációk, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kordonban délelőtt 8-tól délután 16 óráig. Csen&ery-ut 61, telefon 294.
lesznek bizonyos enyhítések s kőztük elsősorban ai, hogy a jövőben ugy a fővárosi, mint a vidéki pénzintézetek a 15.000 pengőnél nem nagyobb árulombardhiteleket saját hatáskörükben folyó-sithatják, tehát a korábbi gyakorlattal siemben a bejelentéseket ezután utólag kell megtenniük a Nemzeti Banknak. Ezzel szemben ben lesznek szigorító intézkedések is, melyek értelmében a bankok, ha zárolt árukra adnak lombardokat, ugy kötelesek a hiteligénylőtől ama központi szerv nevét, a mely e zárolt készleteket nyilvántartja, megszerezni. Ennek ae at oka, hogy a zárolt árukészleteket nyilvántartó központi szervek a jövőben még szigorúbban kívánják ellenőrizni a készletgazdálkodás érdekében a rendelkezésre álló elsőrendű közszükségleti cikkeket. A módosított árulombardnyujtásí feltételek ugy a fővárosban, mint a vidéken mér életbe téptek-
A honvéd mindennél, mindenkinél többet ad. Adjunk tehlt minél többet a honvéd-osaládoknak. Országos gyűjtés február 7-lg.
Magyar hősök
Vakmerő személyes bátorságára) vívta ki elöljárói és bajtársai elismerését líurbucs Pál szakaszvezető, egyik gyalogezredünk szakán/,parancsnok helyettese.
A Don balpartján végrehajtott feladatának befejezése után sebesült állapotban igvokózett vissza, amikor egv hét főből álló szovjet járőrrel találta magát szemben. Az ellenséges járőr nyomban megrohanta, Bürbuos azonban egymagában is szembeszállott a holsevistákkal s "éppisztollyat és kézigránáttal vívott közelharcban öt szovjet katonát tett harcképtelenné. Ekkor azonban lő-szeró elfogyott s utolsó kézigránátját is kidobta. Bár sebrwülées) miatt inár sok vért. vesztett, összeszedte erejét, mogtámadta két, még küzdő ellenfele körül a közelobbit és azt ádáz küzdelemben puszta kézzel megfojtotta. A hetedik szovjetkatona orrá rémülten olmenekült.
Sikorült átkolés után a Don félszigetén előnyomuló rajok közül líurbucs egy raj élén rajtaütött az ollonség egyik nohózivuskaval és gránátvetővel is ellátott raján. Burbues honvédéi az ollenségos kezelók közül egyet megöltök, mire a többiek elnionekültok. Burbues a zsákmányolt nchézruskát 6« gránátvetőt az utóbb elrendeli visszavonulás közben ís magával vitte, de amikor látta, hogy csónak hiányéban azokat áthozni nem tudja, .-. meredek partról a fotyótw dobln a zsákmányolt nehézfegyvereket.
— (Jégpálya megnyitás)
Az NVTE jéáypáiya ateajsiyiU a Horthy Miklós-uti raaniti kéglizó mellett. Bgetu nap nyitva. (:)
— (Nevekedett s . keszthelyi kórrtec forgatma) A keszthelyi Szent Teréz Wt> kórliáz Igazgatóságának atatlaztikája szerint az elinult ávben a kórházban 2001 betogot ápoltak. Az ápláat aapok száma a kórházban 1942-bea 23.15» volt. A kórházzal kapeselatban álló zaentöállvmáa tavaly 3sl esetben vonult kl. A megtett kilométerek száma elérte a 9S61-et Ezek a számok lényegesen felülmúlják az előző évek adatalt, ami a kórház fejlődésének legjobb bizonyítéka
, arVLjAI KOZLQNfl
Oaarnlca aiealla ei koroly gyermekei fájdalomtól megtört szívvel, dc o Mindenható szán! akaratiban való megnyugvással jelenük, hogy a legjobb édesanya, anyós, nagyanya és rokon
öiv. Oparnica Károlyné
•xQI. Qíemlcr Tapé*
áldásos éleiének 66-ík évében rövid szenvedés után folyó ho 24-én visszaadta nemes anyai lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk fóldl maradványát folyó hó 26-án délután i :4 órakor fogjuk a róm kit. lemeló szertortáslermében a tóm. egyház szertartása syerlnt beszentellelni ás órök nyugvóhelyére kisírni,
l\\i engesílelö szentmise-áldozatot a megboldogult lelkliidvéérl folyó hó 26-án délelőlt 9 órakor fogjuk a szenlfercncretidi plébániatemplomban B7 Egek Urának bemutoltatnl.
Nagykanizsa. 1943. január 2-t,
Szerető Ős jóságos lelked Örökké velőnk morad!
OparalcB Kérolyné szül. Péter Margit menye; Nemeil Btla veje; öiv. Sonmtr fgaácaé szül. OparnUa Ao.oa és Sí*. Wladáe Fereneoé SXfiK Oparnlcn Hom sógornői; Oparnica Ferenc és Mikiéi sógorai; Oparnlea Erulko és Nemei Magdntka unokái ás a gyáuoló rokontág.
A japánok továbbra is fenyegetik Ausztráliát
A brit rádió leleatéee szerint az ausztrállal közellátási miniszter megállapította, hogy a Japánok továbbra is fenyegetik Ausztrállát.
Hull amerikai külügyminiszter a sajtó "^viselő! elótt kijelentem", hogy az Esyesült Államok kormánya legalább la pillanatnyilag nem azándóko-zlk megszakítani a diplomáciai kapcsolatokat Finnországgal Hull a továbbiakban közölte, hogy Wlnant, az IgyeeU.lt Államok londoni nagykövete es Stark tengorsagy, az európui vizeken müködÓ amerikai haditengaréazet főparancsnoka Jelenleg Washingtonban tartózkodik.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a juháratoknak ás Ismerősöknek, lanitol ái társadalmi egyesületeknek, valamint a közüle-tek képviseleteinek, akik felejthetetlen, drága jó férjem
Z*ifltnond Jóxomf
temetésén megjclenttk és mélységei gyászunkban osztozni szívesek voltak, a leghálásabb köszönctSn-kcl fejeiiűk ki.
özv. Zsigmond Józseféé ás a fyeexoló család.
Nagykanizsa megyei város, polgármesterétől.
1914/1943.
Tárgy: A Nagykanizsai Vadásztársaság mérgezési engedélye.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Nagykanizsai Vadásztársaság a ni. klr. államrendőrség nagykanizsai kapitánysága 327/1943. sí. végnatártzaia alapján a kártékony azir-
Síss- éi duvidak méreggel való Irtását agykanizsa m. város határában a vároii antikban é» az ezekkai határos mezőkön msgkezdi és azt 1943 december 3t-ig folytatja. A mérgezett lerflleten járni, a mérgezett tárgyakhoz nyúlni vagy az elhullóit állatokat elvinni tilos és életveszélyes.
Nagykanizsa, 1943. évi január hó 20-án. 3m Potgármesler.
A fstenyel klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
4029/1842. tk. szám.
Innfrl MÉloÉy-klioiiat.
Dr. Potacgár Raiső. mint át. Rkhter Béla hagystéki követeléseinek behajtására kirendelt flgygondnok végiehajtató-nak Pintéi Józsel végrehajfáM szenvedő ellen Indított végrehajiésl ügyében > telekkönyvi hatóság a végtehijláil árverési 300 P tdkeksvetelés éa jáíulékaf behajtása végall a Pola éi BtciehVlv köiségben fekvő s a polai 127 szljkvl 865. hrsz. szőlő, rét éi erdőnek a kövecsest táblában B. 37. alatll illttfaégéte 30 P, ozu. 0.542. szljkvl 312. hi*\' sifntönik és rétnek a G(»tte-m/ésl ádlŐbcn B. t alatti Illetőségére 9C0 P, ax u. 0. «02. sitjkil 37. hrsz. háznak 24. sz. a udvar, kerttel B. 59. alatti illetőségére 20 P, a btcsebciyl 1095. sitjkvl 451/b. hrsz. szóló, rétnek a páihegyl Kövecsesben B 21. alatH Illetőségére iflO P ktkiáltásl árban elter-delle
Az árvtréi nem érinti a nolsl 127. sztjkvbcn C 21. alatt, az u. o. «02. sztjkv-ben C. 16 alatt özv. Szálai Jóaaelné az. Vlsl Lujza javára bekebelezett Oavrgyl Jogot, — az u t. «02, sztjkvben C. 15. alatt özv. Szálai Jénosné sz. Hoci Julianna Javára bekebelezett »zv. jogot, — továbbá a bccsehelyl 1055. sztlkvben C. 3. slalt Szálai János Javára bekebelezett klkötmé-nal jogol.
A tkvi hatóság az átverésnek Bek-csénypólya községházánál leendő meglarlá-sira 1943. évi február hó 22. napjának d. u. 3 óráját tUil ki éi nz árverési feltételeket sz IH81: LX. l.-c. 150. « a alapján megállapítja. Az árverési leltélelek a következők: Az árverés alá kerülő ingatlanokat, ha Hí árverés megtartanál a végrehajtatok köztit dr. Csempén Dénes csNilnkozlatoit végrehajtató kétl, ciaKapolai 127. és 8*2 sz(|kvben (elveit »65, 37. hrsz. ingatlanok bocsáthatók árvetésre a a kikiáltási árnál alacsonyabb, — ha Ifjú Pintér Káioly csatlakoztatott végiehajtató kért nz érverés mcgtzrtsaél, csak a.polal 127, 512 sztjkv-
ben felvett 885. éi 312 hrsz. Ingatlan bo caétható irverésre és s klbléiléi! ér kellő-hsrmadénál, — ha dr. Poisogár Rezső ügygondnok kéri az érverés sieetartésát. a polai 127. sitlkvb\'-n felvett «15. hnr. Ingatlan 693 P 39 IIHérnél, nz u. o 54!. wljkvben felvafl 312. hrsz. Ingatlan 223 P tS fillérnél, az u. •>. «112 szljkvbet felfalt «7. brii. Inoallan llleltségat 130 P. a be-csahelyl 1055. attlkvhcn felvett 461/». hra*. Ingatlan Illetőiével 07 P vélelétnál nlncso-uvabb áron eladni nem lehet. (HI0/I93I M.E. at rendelet 21 S-a)
Bánatpénz a kikiáltási ár lm u.«. amelyét a maeieabb Igéiét ugyanannyi o/o ára kall klcgéiilteni.
Letenye, 19>2. évi augusztus bó 26 án. Dr. KorpoB Ádám s. k. klr. Jblró. A kiadmány hileléUl: Batasaa s k. 21S ItltttSNrvvtMlfi
A nagykanizsai klr. Járáxblróxág, mint telekkönyvi hatóságtól.
9487/1942. Ik. sziai.
hlM »i[Í!liHí-kitílit.
Dr. Pülöp György végrthsjtitónak Marton Mária férj. Kele Andrésné végrehajtást szenvedő ellen indított véerehajlásl agyéban a talckkönyvl hatóüág a véttehal-tati kérelme kövotüezléban az 18BI t LX. t-e. 144., 141. és 147. §«-*i értelmében a végtehaliáil árvetést 209 P tőkekövetelése, ennek 193«. évi március hó 8. napjától iiró 50/a kamala, 18 P eddig megállapított per- és végrehajtási és az árveréoi kérvényért ezúttal megállapilolt 10 P kait-tég tőkekövetelése és Járulékai behi|t*aa végeit az tsitercgnyel 170. ut|kvl 1215. hrsz. azöló Illetőségére 350 P klklállásl árban elrendeli.
Az árverés a Marion János és neje Harangozó Katalin Javára bekebelezett holttgtatló haszonelveid! szolgalmi Jogot nem éilntl.
A tkvl hatóság az árverésnek Bsztereg-nye ktzségháiánéi ntcghrlásám 1943 évi február hó 9. napjának d. u. 3 óráját tibl kl és az árverési (eltélcleket nz IHíSl : LX. I. c. 150 §-a alapján megállapítja.
Az írvetésl feltételek a hivatalos óták alatt a telekkönyvi hatóságnál (1 örvényház, földszint, 1. ajtó) és Psttcrcgnye krJz-ségelöljáréaáfántl lekinlhclök mrg. (1811 : LX t.-c. H7..5. g) pont.)
A telekkönyvi hatóiig elrendeli, hogy a telekkönyvi iroda az átverés elrendelését az Caeteragnyeí 170 asljkvbzn Jegyezze (el.
A telekkönyvi hatosig a hirdetmény efjy píldlnyát kifüggesztés, egy példányit pedig az árverési teltételek megtektnlhetéte végeit Eazteregnyo község slÖljárúságénDk, további egy-egy példányát szabályszerű közzététel végeit Soimís, Rlgyácz, Szépeinek, Homokkomarom községek elöljáróságainak megktlldi Az árverési leltételek a következők :
1. Az árverés alá eső ingatlant n kikiáltási át feléné! alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1808:XU. t.-c. 2«. §.)
A telekkönyvi hatóság figyelmezteti az árvetésl vevői, ha a katonai liatőság előzetes hozzájárulását be nem szerzi s az a vételt jóvá nem hagyja, az irverÓB költségei a binatpénibő! lennek levonva.
2. Az érveiéin) szándékozók köteksek b<i-natpénzUI a kikiáltási ár 10%-á.t készpénzben, vagy az IrtSl :LX.t.-c. 42. jf-ábu megbatározott árfolyamúiul számitól! óvadék-képes ériékpapirosbau t kiküldöttnél te
tenni, vagy a bánitpénzriek előleges jbiről letétbe helyezéséről kiállított TctéU elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár-yeréii feltételeket aláírni (1811 : LX t-.c. 147., 150., 170 §|; 1803: XLI. t.c. 21. §).
Nsgykaniun, l«42. éri nov. hó 21. napján. Dr. Wébé\'r Elek s. k. klr. jblró. . A klidratny hiteléül: Lthoazky
3M Uiíii.
Nsgykunlzsa megyei vLros polgármesterétől.
75/ké. 1143.
Tárgy: A tejbeszolgállatás szabélyozáta.
Hirdetmény.
Klzhirr* téliem mér, hogy a 113400/104?. K. M. rendelet értelmében a lehéntarló cazdák évenként és (chentnkft bizonyos mennyiségtl lejei beizolgállalni kötelesek. Azóia a tehenek összeírása s ezzel együtt a keszolgállalandé mennyiség megállapilis* a tehénlarló gazdik jelenlétében megtörtént, s igy minden tehéntartó gazda tudja, hogy tehenei után évente összesen hány liter te] beszolgáltatására áll fenn kötelezelsége. Azt js közhírré teltem, hogy a nagykanizsai tchéiii.ntó gazdák a beszolgáltatandó mennyiségen felüli tejüket nagykanizaán közvetlenül fogyasztók részére továbbra is bárhoz i hordhatják. A 424.047/1942 K. M. sz. végrehajtási utasítás alapján a legnyomatékosabban figyelmeztetem a tehénlartó gazdákat, hogy a lejbeszolgállatásl kStelezellségüknek ín-lyaroatoun és a tejtermelés természetének megfelelőim aránylagosaii tartoznak elege! tenni, vagyis az évi mennyiaér; megfeletó részét naponként, de legalább Is hetenként beszolgáltatni kStelcsck. Ezullal Is kSzhlrré teszem, hogy Nagykanizsán az OMTK vajgyár jogosult a tej átvételére. Az átvétet naponta reggel 3 ét 10 éra között történik a követkéz! helyeken: Nagykanizsai gazdáktél a Magyar u. 2. síim alatti OMTK-fiókban, a a kiskaniziai gazdáktól a Hajtató Sándor u. 22. sz. a. gyűjtőhelyen, uradalmakié] a I vajgyárban, Azok a nagykanizsai gazdák, akik közelebb laknak a vajgyárhoz, mint a Magyar uleai fiókhoz, szintén a vaj-gyárba vihetik a tejet. Nyomatékosan figyelme/tetein a gazdákat, hogy a beszolgáltatandó mennyiségen felüli tejüket esak akker hordhatják nagykanízaai fo-gyaszték házához, ha egyben a beszoE-gállatandé mennyiséget folyamatosan és aránylagosan, teliét naponta, vagy legalább is hetenkénlbe adják a fentebb felsorolt gyűjtőhelyekre. Mindenki!, aki nem lesz elege! folyamatosan éa aránylagotan a beszolgáltatásnak, a végrehajtási utasítás szerint köteles vagyok a rendőrségen kihatásért feljelenteni Nagykanizsa, 1943. évi január hó 22-én.
1« , Polgármester.
Katonai természelü megállapodás az VSA és Mexikó között
Ruoios Aires, Január 25 (Stolanl-froda) Az Egyesült Államok hír szoriut, megAllapodáat kötöttek Mexikóval, amelynek alapján u két ország állampolgárait teljes köicsönöa-eég mellett abban az országban sorozzák bo, amelyben tartózkodnak.
1943. január 25
(IToIytalás »z 1 oldoJrón
vállalja «L* i\'aV-ét aceluaek a Var hőknek, amelyeket pillMatajitfcg az
arcvonal visel. Tekintettel azokra, a
csatákra, amelyek most keleten dúlnak és figyelőmbe vévo azokat a, döntő fordulatokat, amelyek most kockéri forognak, az otthonnak nincs joga többé arra a könnyebb és békésebb élotre, amely Bokkaj ihkább osztályrészül jutott neki eddig, mint az arcvonalon harcolóknak. A cikk ezután rámutat arra, hogy Angliában nők holyettesitik a férfiokai a gépkocsi kormánykorekénél és a bajóópitő műhelyekben is. dolgoznak a forrasztásnál, valamint a aze-gecBelésnél. Végül az Egyesült Államokban és u, Szovjotunióban ia a totális háború ostorával ösztönzik a közvéleményt, öngyilkossággal volna egyenlő, hu valaki a békés életmód illúzióját igyekeznék megőrizni ellenségeink erőjének egyesült felvonulásával szemben. A harcok keménységének sok próbáját kell még megismernie 11 jövóbon a hazai arcvonalnak is. A háború totális küz delemmé változik ás mindagyikünket magúval ragad. i
Razziák és letartóztatások Franciaországban
Vichy, Január 2* (Bud. Tná.) A francln rondőraéf Lyonban k*t tltkoe fegyvorraktárt fedezett lel, amelyekben mlntsgy «000 tonna súlya különféle fegyvert találtak.
Párlza, január 25 (Német Távirati Iroda) A francia rendőrlóg a legutóbbi napnkhau razziát rendezett Marseille klkötónegye-dében. A razzia során hatt\'sr személyt letartóztattak. Ezer éjjeli mulaféhelyet éa kávéházat becsuklak. A kiürített városr^nzben további Intézkedésig minden közlekedés tilos.
Irak csatlakozott a .szövetségesek" egyezményéhez
Waxhiitrflon, január 25 (Bud. Tud.) Angol részről közlik, hogy Irak csatlakozott a szöreí-séges nemzetek egyezményéhez.
Belügyminiszteri rendelet a hadlkölcsOn-károsuftctk támogatásáról
Budapest, január 25 A belügyminiszter rendeletet adoll ki a hadlkölcsön-károaultak támogatásira. A rendeld értelmiben támogatásra ulalt-nak tekintik azt, akinek bármilyen forrásból származó összen jövedelme az évi 2000 pengőt meg nem haladja. A támogatás legalacsonyabb összege 15 pengd, a legmagasabb pedig 1000 pengő lehet.
ÁLLÁS
Hgy munkéeteány felvétetik. Cím a kiadóhivatalban. 393
FonlalkexAel Lü nőt, 50 férill vei* fel otthoni munkára Mihallk Kálmán játék-Üzem Kiskanizsa, Szent l\'lótláu-lér S. 114
ADÁS-VÉTEL
Fardőkád eladó. MegteklsthctŐ : Rá-kócil-ulca 34. az. IN
Schash vagy 120 cmMg kis Materi vennék. Mankovlti, Teiskl-ut 13. Hi
Zetfifjara, előszobalal eladó. Skopál Anlal Murakeresztur. 221
LAKÁS, Ü^LETHELYiSÉO
Egyszabáa-konyháe mellékhelyiségekből álló lakéat keraaek február I5-ére vagy mirciua t-éie. — Címeket a kiadóhivatalba kérek. *
ZALAI KáxHttHV
politikai nnrtmlap.
Kiadja : „Kozgaiéiságl li. T. NaaykaoliiaM. Felelő* kiadó: Zalai Kársly. Nyomatott t a „KSr-jaítiiiMijjjl Yt. T. MfpykNntiau
ayoaMiJé^a kaflykaaliceáa. (Nyomdáért (*M i Zalai Váralyj
foiaió :
Bentfokout: TtoortpoiU:
83* évi., SO. ». Nafljkwiizsa, 194S. Január 26. k*dd Ara 12 lille».
ALAI KOZLONY
tmlm. -f—,-.... umaiwwt i i .T-www ,. »». ^^w^ —^ n ^jup u Sue") iv,j,;«
Bzarkesztóoég cj kiadóhivatal: Fönt 6. fttám. öm-rkMztojfOKl et kiadóhivatal! telefon 7S *x Mrglolonlk mintie» hétkóanap délután
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetést Ara : egy hónapra a pengő 80 filler.
negyedévre 9 ppngő 30 fillér. BgyeiszAm: héiközanp ta tln., szombaton SO fili
Rendíthetetlen hit
Irta: Kelemen Forenc
Mi tagadás benne: ~ a boldog uj esztendő, melyet szüvosztor mámoros hangulatában az ernbori lélek veleszületett derűlátásával kívántunk egymásnak, eddig nem aok örömöt hozott nekünk.
Novoraber huszadikán megkezdődtek a szovjet támadások a koloti harctér dél) és középső szakaszán, molyok azóta mozgó háborúvá változtak át a front jelentékeny részén.
A támadás bizonyára nem érhette váratlanul a tengely és a szövetséges haderők főparancsnokságát, hiszen az oroszok már a megelőző háborús iv telén is elszánt kisórlotot tettek arra, hogy a némotek tavaszi és nyári offenzívainak orodményét kiegyenlítsék. Jól tudjuk, hogy ez csak részbon sikerült, a nemetek hősi harcokban fölfogták a kemény ütésokot s bár a kegyotlonül hideg tél a megfelelő tapasztalatok hiánya miatt akkor súlyos áldozatokat kellett vállalniok, a szovjet komoly ha- \' dúszati aikorokot akkor som ért el, a megszorzott térülőtök podig a szö-votségosok mindont elsöprő tavaszí támadása során csakhamar teljesen ol vesz tok.
A tél az orosz hadvozotés ogyik lényeges olomo, moly ft történelem során nom egyszer jutott szerephez. Nem csoda, ha a szovjet hadvezetőség som tud szabadulni ottél az évszázados »varázslattól« s a kezdeményezés lohotőségót elsősorban Túl tábornok részérő tartja fenn. Jól tudja ozt a Bzövolségas haderők főparancsnoksága is s így számolt is a szovjot téli hadműveleteivé]. A né-mot katonai hírszolgálat már jóval az orosz támadás megindulása előtt nagy tőmogmozgásokat figyelt mog olyan térülőtökön, műit például To-ropotz, ahol aztán később valóban mog ís indultak a téli támadások. A nemét hadvezetőség tehát tudott az előkészületekről s készült.azokra. Az egész vonalon serény munka volt hónapokon át a téli szállások és elhárító övezet kiépítésével b a hadsereg téli felszorolésóvol. A modern hadvezetés egyik alapvető tétele az omberólettol .és anyaggal való lolki-ismorotos takarékosság. A szovjet mostani támadásai ezzel szemben ugy emborbon, mínt anyagban olyan határtalan pazarlást jelentenek, mely igazolni látszik a német hadvezetésnek azt a megállapítását, hogy a szovjot ezekkel az elszánt téli opo-róciokkal valójában mindent »ogy lapra t»tt fel«.
A- modern harci gépok és nagy tömegek kisebb ponton egyesített orői még a legjobb védelenmiol szembon is1 számíthatnak kezdoti aikorokre, de a nagy áldozatvállalásnak nem oz a célja, hanem az ellenfél harci orojónok teljoe megtörése s a front végleges folgőnfryolitéso. Ezt a célt azonban a szevjot-téma-dások ezúttal sem tudták elérni, bár a mozgó védőiem kénytelen volt a tavaszi német támadás hatalmas torülotnyoroségénck egy részét föláldozni s om borben és anyagban a maga részéről is áldozatokat vállalni. .
A kemény harcok ogyro fokozódó
Kaukázus záooresöjében és a Don-vidék hóviharaiban súlyos veszteségeket okoztak a németek a bolsevistáknak
Washingtonban mára várják a „szövetséges" vezetők határozatainak közzétételét
A Német Távirati Iroda a hadihelyzettel foglalkozva megállapítja, hogy a téli csata ogyro hevesebbe ralik a keloti harctéren. A bolsevista, tömogok több mint két hónapja tartó rohamával a világ egyetlen hatalma som tudott volna ugy szembeszállni, mint a nétnot védorő és a ezövotségos sorogok. Ha a német és szövetséges csaoawk nom szállnának szembe n szovjot rohamával a Volga én a Don között, Európának aggodalommal kollene* oltolnío — írja a Német Tárirati Iroda. A némot hadvezetőség azonban mindig takarékoskodott a tartalékokkal, amiből arra lobot követ-koztothi, hogy
megfelelő terepen uj fóarcrottal van kialakulóban. A szovjot vesztesége ezzel szemben óriási. A sztálingrádi állásért vívott harcot bori int körökbon Összehasonlítják a görögök tormopíloi ütközőié-
vel és a tolodóí Alcazar védőinek harcával. A sztálingrádi küzdolom méretei azonban mogfololnok a Je-gos-tongertől a Fckoto-tongorig tor-jedő sokmilliós arcvonalnak. Bármekkora azonban a sztálingrádi némot védők száma, mégis eltörpül a szovjot tulorejo előtt.
A védők csodAlnttamélló ön\'udaltal vl volt harra rtrlánl azovjet emberanyagot tartóztat fel és ezért bárhogyan végződjék li a Sztálingrád előlli egyenlőre;! harc, tz német katonai körök megevórídéíio szerint a véesft győzelem hajnalpír!* lesz. A Vellkije Lukiért vivőit harcról azt Írja a Német Távirati Iroda, hogy Itt 52 napon át evenge német erők a legvégnő ellenállási fammitnlláJc a minden oldalról lámadó túlerővel Szemben. A nímet katonák a Icgsulvonabb eUalati viszonyok körött, fokozódó lószcrhUny mellett tölib mint kél héten át éjjel-n»ppai harcollak s lulerővel és végül Ii aulyoi veszteséget okozva az ellenségnek, házról-Mzra kUzd-va verekedtek át maeukat. A szovjet veszteségé sokszorosan felülmulta a németekét
A lengelycsapatok nyugat telé kiterjesztették tuniszi főarcvonalukat
A tunéziai hadszíntér különféle
szakaszain a tongolycsapatok fóarc-vonalát Bikorült jeíontoson nvugat foló ki terjesztőn i. Különösen Tunisz középső részén, ahol a logutóbbi hét harcai jolontós torütot nyereségre vozottok ós az amoríkaí szolgálatban álló disszidens francia csapatokat visszavototték az Atlasz-hegységbe.
Az ogész arcvonal hosszában a hadmüvoloti szempontból jolontós állások szilárdan a német és olasz csapatok kezén vannak. A legutóbbi napok fogolyszáma és a zsákmányra vonatkozó adatok jellemzik, hogy milyon nagy a sikor. A tongolycBa-patok összosen háromezor foglyot ejtettek, 7 páncélost, 19 löveget, 87 nohóz géppuskát, 68 gépjármüvet
és számos más járművön kivül még 380 lovat is zsákmányoltak. Az amerikai erök összevonása Tebessától délre tovább tart. Előretolt osztagaik mozgása arra mutat, hogy az amerikai főparancsnokság ezzol a hadreregcel Tunézia keloti partja felé szándékozik előretörni, még pedig valószínükig a Sfax ós Gnbos közötti torülotro.
Az ószakafrikai partok olőtt ogy olasz tongoralattjáró olsüllvosztott egy tol jóson megrakott utánpótló hajót, amely Algir keleti része foló tartolt. A \'hajó két torpedótalálat után porook alatt elsüllyedt, ugy hogy személyzete sem monokülho-fott meg.
Berlint körük a washingtoni tárgyalásokról
(Pest) Zürichbe érkezett jelentősök szerint Washingtonban mára várják annak a hivatalos jolentésnok a közzétételét, amely a szöve-tségo-sok politikai és katonai vozotóinok a nyilvánossággal közölhető határozatait ismerteti, ügy tudják, hogy az; ogész föld közi tengeri hadviselés Bzániára uj főparancsnokot neveztek ki Marsnál személyében és neki
Eisonhowert és Andersent is alárendelik.
Zürioh január 26 (Bud. Tud.) A Die Tat berlini jolontéae szerint a német főváros diplomáciai köreiben ugy hiszik a Churchill washingtoni utazásáról egyre szaporodó hírek alapján most már nem lohot kételkedni, hogy az angol miniszterelnök látogatást tett
Rooseveltnél. Ez a negatív bírálat, amellyel ezt az ujabb találkozót ¦ Berlinben értékelik, az angol saitó-hangokból kitűnő megbeszélések anyagéból adódik. A katonai kérdé-sok mellett a szövetséges hadvezetést mindinkább foglalkoztatja a tongoralattjáró-hál>orii. Ezenkívül bizonyos politikai problémák megvitatására is szükség van. Loliotséges, hogy tárgyalások végott Sztálin is látogatást tesz.
¦ Berlinben ugy látják, hogy Angliában és Amerikában nyilvánvaló nyugtalanság uralkodik, mert a nzovjot teljesen homályban tartja szándékait ÓS aspirációit Németország esetleges vorosége esotére. Berlinben egyébként ugy vélik, hogy a bolsevista hatalom nem bizonyulnak olyan szorénynok, mint ahogy ozt ogyos európai országok feltételezik.
A htíhifl front helyzete
Fontos kulcflállásókból indított élénk német ellentámadások jelle-mozték a keleti arcvonalon a német védelem fokozódó szilárdságát. Miközben Sztálingrád ós más ellenállási központok hős védői még mindig védokoznok a túlerővel támadó ellenséggel szemben, a szomszédos szakaszokon erős kötetékok orótoljos visszacsapáaokkal szálltak szombe a bolsevistákkal. Különösön vonatkozik oz a Kaukázus nyugati részérő, a Don alsó szakaszára es a Voronyozstól délre eső területre. A Kaukázus zéporesőjében éppúgy, mint * donvidéki ujabb hóviharokban ismét a legsúlyosabb veszteségeket okozta a némot védelom a bolsevistáknak emberbon és anyagban. A harcok rondkivüli súlyosságát mutatja, hogy az elpusztított harckocsik közül a legtöhbot a gránátosok éa az utászok közelharcban sommisitettek meg. A szovjot téli támadás a fokozott némot olfenokciÓ következtében nincs már abban a helyzetben, hogy learassa megkezdőit mozdulatainak eredményességét. Egyre jobban kiderül, hogy a szovjet Vezetés már nem tudja betartani nionot rend jót. Több hadászati sarkponton, így például a Ku-
rpnlvtataa a 4 oldelnnl
hevességgel tovább folynak s a kor-szorü mozgővédolom stratégiai törvényszerűsége szerint nagy területe-kon hu Hamsának végig, do a német rugalmas védekezés ösuzofüggÓ vonalát nom sikerült egy ponton som megtörni,
A szövou*égos haderők » benne a mi magyar honvédőink harcí Szelleme nom lört mog, mintahogy nem in fog njogtörni sohaaom a minden átharcolt téli nap közolobb visz Ixmnünkot ahhoz a tavaszhoz, moly a némot támadó londülot szá-
mára már eddig is oly sok sikert biztosított.
A keleti front jollogzetes vouáaa: madvozotée egyik alapvotó tétolo az Ha a katonai szakértők megfigyelései ós megállapításai nom csalnak, akkor a vörös hadsereg mostani va banquo támadásait uj szovjot oporá-ciók nom fogják követni, mert a szovjet ogész katonai ós anyagi őreiét bolovetolto a mostani küzdo-lombo, o, szövotségoa hadorók még fel nom használt tartalékai azonban "> tavasz beálltával uj cselekvéeokro
sorakozhatnak fel, amelyek ebben az évben meghozhatják a koloti fronton «¦ vóglogoe döntést.
Addig termőszeteeen még sok izgalom vár reánk, de az élet-halál harc tudatától áthatott me^ryarság hirdetni fogja tovább is a végső győzelembe vetett hitét. Hirdetni fogja nem dacból, hanem meggyő-zódéaból, molynok alapja a rondit-hototlon hit ogy uj világ oljörotejlö-bon... \\
Magyar hőaŐk
Kiváló személyin bátorságával és talpraesettségére! vivta ki olöljárói és bajtársai olisuoerésót Hegyi János őrvezető, egyik utászzáBzTóaljunk tiszteso.
1042 azoptembor 27-éu éjszaka, amikor osztagával drótakadályokat telepített saját védővonalunk elé, einboreítól feladata toljeaitése köz-beu messzebbre távozva arra lett figyelmes, hogy a tőle mintegy 40 lépésnyire fekvő horgosban gyanús mozgás van. Haladéktalanul világító töltényt lótt ki és annak fényénél megállapította, hogy a horgosból egy erős szovjet gyalogra] kúszik a "közelben lovó géppuskái ész künk folé. Az ellenséges csoport látván felfedez telesét azonnal géppuskatüzet zúdított és kézigránátokat hajított a géppuskaállás ellen, hogy azt mégis leküzdje. Hegyi órvezotÓ a náj» levó kót kézigránáttal igyekezett veszély bejutott géppuskás baj--társait segíteni, akik közül ekkor már hárman harcképtoloi.ekké lettek. Fokozta a veszedelmet az, hogy a géppuska-nem árthatott a horgos-holttérében meghúzódó cllouségnck. J Hegyi őrvezető tehát a mellette levő golyószóróhoz ugróit, hogy az-iül Bzórja szót a támadókat. Szeren-esetlenségére a golyószóró is elakadt.
A hóslolkü őrvezető másodpercek alatt szétszedte a fegyvart és üzembe helyezte ügy, hogy annak kezo-lójo is felvehette a harcot a szovjot-rajjal. Hegyi órve/etó lélokjelenló-tének köszönhető, hogy aj ellenséget kézigránáttal, valamint a golyószuró hatásos tüzévol sikorült visszaűzni, miközben a szovjetraj súlyos vesito-ségeket szenvedett.
A MÁV uj szociális intézkedései
Az államvasutak Igazgatósága a ke-reskedelemüyyl mluUztnr leibulauna-záiával rövidesen rendelőtől .u ki, amuly protfreiisrlv al»|.oa randuit a va«utl rauukasaág cbalúdl si\'geljét A segély, Hiu<iy addig uiiudeu gyermek után 5 pungoi telt hl, JunuAriol tank az.elaO gyunuek utnn & pengő, minden további gjerinok uinn l — 1 pengével, tehát 6 /, íj, eto, pengóro ome keiilh. Ugyancsák jttnuár i un, de mull év október 13-ig visszamenőleg, a vasúti uniti, lyl munkások órabérei 12— ia llt-lerrd, a nem műhely I munkáso. órabérei p.\'dlg egységesen -U lillörrel fölemelte*. — A jjéuiUuy minisztertől nyert előzetes engedély alapjáa a MÁV el-mik" elrendelte, bogy vUszamonŐlog UM3. január I tol száuiltóan a tlsitvl-selok és segédtiszti n> útdíjasok, özvegyek i-k árvák ellátaeuroi az évtizedeken ftt l«vont egy százalékom biztosító*! lliclékei jhni kuli többé levonul.
IMatV)
Magyar vagy? Tudod mit Jelent az a szó? A kérdósre osak ose-.lokodí.ttol lehet válaszolni, Tenni oseUkedm. adui I Országot gyüj-tös a honvód-osaiftdokert. . .
divat ízlés minőség
olcsó ár
ZALAI KÖZLÖNY
J94$._ január 2(j
A folyó évi költségvetés a pénzügyi bizottság előtt
Az illést ma délután folytatják
A város pénzügyi bizottsága tegnap délután 6 órakor a városháza tanácstermében ülést tartott, amelyen a város folyó évi költségvetését tárgyalták. A bízottság elnöko Szabó Győző nyűg. kir. járásbíróság! elnök. Előadó Honimért Károly számvevőségi főtanácsos. A rárosmzetó-ség részóról ott voltak — a bizottsági tagokon kivül — dr. Krétky István polgármester, dr. Hegyi Lajos főjegyző, dr. Oaortner Antal tiszti ügyész, Széman György ©rdó-moster, Taesy Béla főmérnök, dr.
Borsányi József számvevő. Honimért Károly\'főtanácsos ismertette a város költségvetését, amelyről a Zalai Közlöny mbati számában már beszámolt. Öaszszüksóglot 2,876.6-18 pengő, erre fedezet 2,436.242 pengő, a 4ÖÜ.306 pengő hiány 80 százalékos pótadóból fedozondó. Koreaoti adó 6 százalék. Hemmort főtanácsos részlotos iamertetéso után áttért » polgármesteri jelentésre. A jelentéshez nem történt felszólalás, így megkezdték
a költségvetés általános tárgyalását.
Csoportról-esupurtra vették az egyen tételeket. Keres volt a hozzászólás. Különösen Szabó Gyula, líodonok István, vitéz Bentzik* Lajos, dr. Vít Ferenc, dr. Goertnor Antal, stb. szólaltak fel az egyes tételüknél. Mologen omlékeztek meg a kanizsai piarista atyák hazafias magyar működéséről, tanári és növelői munkásságáról. Szabó Gyula a pótadó. magasságához szólt hozzá. Majd a kitermelt fának beszállítása és kiskereskedők utján való forgalombahozataláról beszélt. A polgármosler rámutatott arra, hogy a város vezetőségének célja alsósorban az, hogy a szegény uójKisztály láttassak el tüzelővel. A fa kereskedelemnek íe
azon kell lennie, hogy a közönség fához jusson. A fafuvarozés. ügyében ki jelen lette, hogy azon fuvarozókkal Bzcmben, akikot kirendeltek és nem végozték ol kötelességüket, vagy megtagadták azt — oljárás indul. Amennyibon esetük súlyosabb elbírálás alá esno, akkor internálásuk iránt fog intézkedni. liojelontette még a polgármester, hogy most dolgozzák ki a közélelmezési jegyeknok házhoz való kézbosiléséiiok lervozo-tét, amít a bízottság nagy örömmel, vett tudomásul.
A bizottság fél 8 órakor^másnapra halasztotta az ülést. Ma délután fél 6 órakor folytatják a költségvetés tárgyalását.
?zen az rjtthan
Marton János 298/18.
Kedves fiam, kórházból - küldött üzenetedet megkaptuk, minél előbbi meggy égy utast kívánunk. Mi mind hála istennek jól vagyunk, amit Nokod ís líazta szivünkből kívánunk. Imáinkban Kólád ib mogem ló kezünk. Kérjük a jó lsj&nt, hogy győztesen és egószségoBon vezéreljen minél előbb vissza az édos magyar hazába. Sokszor csókolunk: édesanyád, Marika, üdvözletét küldi Boriska és as összes istnerŐBök." Lovró István Orv. 817,02.
Kedves Pistukánk, hálás ezerotot-tol köszönjük kedves lapjaidat, ame-lyekuok nagyon megörültünk. Már oly rég nem láttunk Sáskaországban, jöjj hát hamar haza a gyózelom virágkoszorujával. Csenj Te is a Zalai Közlöny utján. Iluska, Zolika, anyu, apu, sok ezer csók.
TOth József tlz. 219/19-
Má kaptunk Tőled lapot, melyben irod, hogy még nom kaptál tőlünk ogy sort som. Pedig minden hólon legalább háromszor irtunk, sót újságokat is küldünk. Írjál szorgalmasan és vigyázz Magadra. A mielőbbi víazontlátusig sekszor csókolunk: Magdi.
Hegedűi Fereno orv. 291/36, 241/41.
Kedves bátyám, most én is szerot-nék Nokod üzenni a Zalai Közlöny uiji\'m, mint ogy igazi derék magyar katonának. To, aki a bolsevizmus elleni küzdelem olsó napjától fegyverrel « kezedben harcolsz a szebb
és boldogabb magyar jövőért, most arról panaszkodsz, hogy nem kaptad meg a postát. Ugy én, mint Annuska minden nup írunk Neked. Ldoa szüloiddol és Jóska öcséddel sokat imádkozunk érted.
Totola József honv. 264/99.
Már 14 hote, hogy semmi írást ncii kaptunk TÓlod. Docomber 14-i üzenetedre ;i csomagot 80-án elküldtük postán, írjál, vagy írassál, hogy a következő csomag mehessen és aggódó szülőid 6s testvéreid megnyugodjanak. Mi jól vagyunk. Csókol mama, papa, Karcsi ée Frici.
Vékás! Gyula orv. 131/26.
Leveledet megkaptam, amelyben azt irod, hogy nem kapsz telem le-velőt. Nem tudom, mi lehot ennek az oka, hÍBzon ón míndon nap küldök. Kívánok erét, ogészségot és minden jót. Dicsőséges gyózolmot ezeréves hazánk javara. Ürömmel várom soraidat, üdvözletét küldi egy paüni barna kislány: H. A.
Gazda János honv. 220/22.
Várvavárt tábori lapodat megkaptuk, amely megnyugtat bennünket. Mi jól vagyunk. Sokat imádkozunk értetek, kórjuk a jó Isten áldását és védelmét Mátok, győzőimet fegy-veroiiokro, hogy minél előbb épen ée egészségesen hazatérhessetek szo-rotó szüléitek karjaiba. Sokszor csókol bátyád ós családja, Annus és Margit.
Móri Gyula honv. 219/62.
Kedves Gyula! Kivonom a jó Is-
Ax aranyos humorú, kedvena Ohevalier sxtporkdxóan vidám filmjet
A KAP HŐSE
Duuívter mestert rendexóse
Magyar világhíradó a legújabb eseményekről
BlQaddttalf Msxdeto , -~—-r—
§$¦$ ?7 és ?9 órakar.
teiitoi, nogy ez az uzenotem a U jobb eg^zséüben találjon. Mi ML Istennők jól vagyunk. Kérjük * jó Tston áldását, hogy mindnyájin minél előbb győz tősen hazajöhess*, tok szép hazánkba. A lovelot megkaptuk. Továbbra íj várjuk soraidai Üdvözlőiét küldi ogy kiakanizwi barna kislány és ás összes ísma^. sök.\'
Dervallos László Örv. 219/62.
Kedves bátyám, leveledet megkap, tuk, melynek nagyon megörültüat Mi hála Istennők egésZsegosük r»-gyünk, amit Neked is tiszta ezivbóí kívánunk. Kérjük & jó Istent, hcyj vigyázzon Itatok és minél elóH győztesen hazajöhessetek. Csókolnak szüleid, testvéreid,
Dervallos Fereno Örv. 217/83.
Kedves bátyúm, loYolodet HicKkau. tuk, melynek nagyon megörültunf, de mikor olvastuk, hogy megbsU-godtél, nagyon lehangolt bennünket. Kívánunk a Zalai Közlöny utján teljes jobbulást. Vármik szaoudságri — haza. Ha fölgyógyulsz, akkor oz biztos lesz, ugy-e? Várjuk leveleidet. Csókolunk. i
Turzó István tlz. 219/01.
Szeretettel várlak, kicsi szítod minél elébb. Sokat,írjál, csomagot a Kálmánnal küldtem. BödÖrné. Gossy Károly honv. 219/73.
Mi van Veled, hogy\' nem inu? Aggódunk érted. IrjáTminó! olóbb.
ősanyád, nővéred\', Lukáciné.
Mllyan okmányok kel-lenek a közlgazgatáil államok pályázatához?
Ismeretes, hogy ai eddig Ön-koniidnysdti uton válasitott tijit-viselőkct Öt évig most a belüay-mínisiter neveií kt. Ai erre vonatkozó törvény végrehajtási utasítása most jelent meg- Esierint azokra a vármegyei és váróit tisztviselői állásokra,\' amelyeket u addigi törvényes intézkedések jic-rint is kinevezéssel kellett betölteni, továbbra ís a régebben kijelölt megyei, illetve városi veie-tcik nevezik ki a tisztviselőket;
Ugyancsak az alispán, illetve t polgármester nevezi ki a varmegyék, városok és községek <ílut fenntartott kőiintéiményeknél ét üzemeknél reiulszcrcsitett (illátokra alkalmazott tisztviselőket. Ai állások betöltése előtt hirdetményi kell kibocsátani. Sürgősség esetén vagy ha a közérdek ugy kivónji, a pályázatot mellőzni lehet.
A pályárati hirdetményt ai fl* lam hivatalos lapjában, belyi hi-vatalos lapokban, ha ilyen nincs, * helyben megjelenő nspilapokbdn vagy hetilapokban kell köuétenni 15 napos határidővel. Réssletesea scabályona a végrehajtaji utasi\' tás, hogy milyen okmányok kellenek az önkormányiati tisitvisetój állasokra beadott kérvényekhei í Igazolni kelt a magyar állampolgárságot, leszármazási okmányokkal azt, hogy a pályázó nem e>if a zsidótörvények korlátozás* *J* Het hónapnál nem régibb keleté hatósági erkölcsi bizonyítványt, képesítési bizonyítványt, siellsnji és testi képességet igazoló ti»stí-orvosi bizonyítványt, katonai ifl*-¦olváuyt és ai esetleges siakkcp\' zcttséget igazoló bíionyitványl kell mellékelni a pályásathoi. Min* den esetben meg kell jelölni \' nyelvismeretet.
A pályázati kérvényt ae m betöltésére jogosult hatósagn* kell eimesni és annál a hatósJir nát beadni, ahol ac illető alkal\' maiásban van, illetve amelyn" közigazgatási területén lakik,
H4». jwuír M
ZALAI ROZLONYi
8
NAPIREND:
Éjjeli gyógyszertári figyel*!: M* a Fekete ala» gyógyszertár Ké-nt ü.
Kostaaimein a« ottani gyégyszéttár álltadé «KT»lfUm b«*lkr>Ut«t tant.
n.pU. i Január 26 Kodé*. Rom. kat Pollkárp. - Protestáns Vandrn. - Izr. Seb. 20.
Újságot kér
hazulról a harctéren küzdő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lapfejcn található címke kltÖltlMvel dobja be így postaládába I
— (A megyéspüspök — otthon) Dr. Czapik Űyula megyéspüspök egészségi állapota annyira javult, hogy elhagyta a budapesti gyógyintézetei és hazautazott Veszprémbe. A nagykanizsai Credo ebbój .<\'. alkalomból meleghangú levélben lid-vözölle a főpásztott.
— (Nivmagyarosités) Llpovfci Sándor zalaszántót csendőr családi nevét a bel-Ogymlnliiter engedélyével Lajtaira vál-loitatta.
— (Kitüntet*.) Ünnepélyes külsőségek Üvölt adták át Papp Lá.szlé Csáktornyái honvédnek a Ktietu.it Vitézségi Érmei,
— (Ujabb kitűntetett kapott egy hőel halott) Oondi István keszthelyi hösl halott honvédet az ellenség elolt tanúsított vitéz magaUrlásáért a Nagyeiüit Viléa-*Eremmel tüntették ki. Oeiidi régebben már megkapta a Bronz Vitézségi Érmet. Ujabb kitüntetését Ünnepélyes kére-tek közölt adják át a hőii halolt édesanyjának.
— (A menysasaony viselheti a hfial halált helt vőlegény* nevét) A fludapes-tl Közlöny közli a kormány rendetatét, amely lehetővé teszi, hogy u Jegyes a háborúban, vagy a háborút oanméayok következtében elkalt személyek nevét akkéut viselhess*, ralatha az elhunyt a férje lett volna. A uévvia-dés onge-délyezéaét a jogyoa kérelmére az anyakönyvbe Is felkeli Jegyezni.
— (Jégpálya megnyílás)
Az NVTB jézffíályx «*>e*iTÍlt a Horthy Miklée-uri vaentí knelizé mellett. Rgíir. ma* *TÍt»va. (:)
— <Oazdaaégl elóadáeok sebesült honvédeknek) A Kaposvárott székelő Alsó-du adatul! Mozógazdaiágl Kamara áthatva attól a gondolattól, hogy i sh-beaűlt huuvédek kórházi életében a hasznosat a kellemeesel öaazoköese, elhatározta, houy a sebtaült honvéd\'k róazére gazdasági tárgyú eíöudánokat tart. A kórházak paruncenokságtii a gondolatot örömmol vették ós a tneg-beazéléaek erüdmönyekoppen Zalasger-azeg, Knpoavár és Szekszárd honvédkórházaimul január hónap folyamán az AlBÓdunántulí Mezőgazdaság! Kamura az előadásokat már meg Is kerdte.
— (Meddig nő ez embor ?) A BÍivár
tanuárl nzáma írja: Magyar kutatónak atal anyagon végzett vizsgálatai hze-rlnt a tóiflak 28 esztendős korukig nőnek, mégpedig 21-töl 28 évea korig Öasxeaen 1.34 Ctinllmétert A néz viszont csak 24 éves korukig növekednek, vagyis aégy évvel hamarább fe-jozlk be a növekedést, mint a lerílak éa az Öregkori turiuclceökkt nr>l nAIuk még nagyobb fokú. mint » férfiaknál. IdŐa házastáraak közt a termetbeil Különbság a nŐ rovására rondezerlnt nagyobb, mint fiutniabb években volt. Az Öregkori termotcaökkenéo oka a mind görbllltebb tuBttnrias és a csigolyák köíölll porcogók fokomtól felszl-védiati. Nagy szerepe van ebben a foglalkozásnak 1b. Az erőrt fizikai mánkat vógiők tarmuto rendszerint Jobban csökken, mint a könnyű munkát végzőké. Érdekes még az 1«, hogy az emberi test reggel valamivel hoasznbb, mint este, amlaek sz a magyarázata, hogy napközbon « porcogók kissé ösz-Bzébbnyomódnak, az éjszakai pihenő alatt pedig reggelre visszaszerzik eredeti méretüket.
Megnyílt az országos sajtóklállitás
Az «Majfrtt ankMJttfciálljtaalt
lafnap nyitotba meo» ünnepélyes kV retek kOfcott Anta! István nemzetvédelmi propagandaminisater. — oényi Pál, a Sajtókamara aimklapi osztályának elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd Antul István miniszter megnyitotta a kiállítást. Az 1141 magyar szaklap közül kerekeri 1000 vau résH a kiállításon. A diss-
teYlKO*M írzif * *z*klt,pnk slekele-aáfát, II. Rákóczi F»r*nr "Mami-riiis Voridisas ox Hnrujesrí** eimii
hatliludúsitó újságját, aine-ly 1703- -1711-ig jelent meg. Két magángy uftemény i» szerepel ebben a terem oen. Az egyik vitéz Kolosváry-Bores* Mihály, a Sajtókamara *1-nöke. -¦¦ mÚMÜx Luoiott* Károly tulajdona.
Pázmány Péter minden idők lafnasyobb publicistája
A második terem a katolikus sajtóé; amelynek a legérdekesebb dokumentuma az u hatalmas térkép, a mely feltünteti, hol voltak, vagy vannak a katolikus sajtónak nyomdai nagyüzemei. A kolostori műveltségtől kezdve, a legkorábban nyomtatott könyveken át máig, Temesvári Pelbárt, Laskai Odváth, Pázmány P*t*r, Siaiéz L«é, Proluwzka Qtto-
kúr, Banghs Béla •* a többiek müveibeo a katolikuu szellem mifi-donkor az egyetemes magyar geu-dolattal társult. Koruk legégetőbb, kérdéseinek fajtegetéi, » hibok ki-méletlen ostorosői; a mai hirjapirás ősei a hitvitázók voltak. Ilyen íft*-lemtwn vott míndei! idwk legnagyobb publicistája.
24 évei. alnl nem lehet nőt alkalmazni a vendéglátóiparban
Kocsmában csak 40 éven fclflll. nö szolgálhat kl
Az iparügyi miniszter reiulolot-ict\'Tezetet készitott " vendéglátóiparban Foglalkoztatott nők számának ujabb korlátozásáról. Az oddigi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy általában a közorkölcsisóg és a szociális védelem Bzempentjabój a vendég lókbon, kávéházukban és mulatóholyeken alkalmazott női kiszolgáló Sltemé)yzet számát éa miin-karisionvát szabályozó ronttolotek műn kieíugitók.
Az iparügyi miniszter a rendelettervezetet meg akarja ismertetni az érdekellok szelesebb rétegeivel. Es-ért hozzászólás, illetve ismerteteti végett megküldte il koroskodolmi és iparkamaráknak. A rendelettervezet kimondja, hogy vct.déglóklMin, kávéházakban, kávémét esőkben, tejivó-cs&rnokokban a vendégek kiszolgálására 63 !1 folirónói kendők végző-sére 24-Ík ékdévükot még l>o nom töltött nőket alkalmazni tilos. Kocsmákban a vendégek kiszolgálására legföljebb 40-ik életévüket Ixitöltött nőket nzahad csak alkalmazni.
Vendégi ék Ixíii, kávéházukban, ká-véméréseki en, lejivú-t\'santokokban és kocsmákban nőket csuk múlhatatlanul szükséges esőtökben lehet alkalmazni, vagyis olyan esetekben, amikor özekre a műnk a helyek re fér-fimunkaeró jlogeiidó azámhnn non) jelonlkezik. Az iparhatóság az illetékes i^ndórhatóság meghallgatásával megszabhatja az ogyoa vondég-
látó üzemekben toglalkoztathatá o»k
számát. A vendéglős, kávét), kúvé-méró, U\'jcsarnokol fenntartó tulajdonos és kocHntárort szigorúan köto-los ügyelni arra. hogy női Hzomély-zete a férfivondégokko! szemben a közerkölcs szempontjából kifogástalan majgavisóletot taiiuBitaan, Azt & vendéglátó ipari üzem tulajdonost, ftki az rtrm vonatkozó szigorú fol-ügyblotot nem teljoaití, már az e|ső alkalommal öt évre kirjodliotő hatállyal el kell tiltani attól, hogy üzlotélwn nőket alkalmazzon. Visz-szaesá esetekre a rondelottervezet az iparongodélv elvonását Ín szükségesnek tartja.
KÖZGAZDASÁG
Megindultak a téli baromfitenyésztő tanfolyamok
A földm(Ívelésügyi minisztérium megbízásából ai ország ktlönbönő réazm ben folynak a téli baromIIlenyástíal tanfolyamok,
Az elmúlt két évbrm az ország baromfiállománya kb. 40eznzalékk«l cnök-kci.it. főleg a takarmányozá-i nehu/aé-gek miatt. S mivel a mnttlévő állomány Is erősen vegyes, a földművelésügyi kormányzat aokat vár ezektől a tanfolyamnktől.
Ez*k a téli tanfolyamok tulajdonkénen hivatva vannak etökéezlteid a baromfitenyésztő mialaközaőgnk megalakítását. Ezt a gondolatot a Kaposvárott naékutö Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamara vetette fel és réazlotca tervezetet dolgezott kl a gondolat eredmé-ny«s klvlt*tére. Ezt a tor vezetet a lÖId-aaflvelésUgyi minisztérium éa a Barom-IltonyésztŐk Országos EgyasSlete la elfogadta in tgy a téli baroaitltenyéaz-
test tanfolyamok után a létesítendő baromfitenyésztő mlntaközségek alakításánál az Aleédunántull Mezőgazdasági Kaemra által Javasolt utakon kívánják a mlntaközségek megalakítását éa mükSdését irányítani.
Lótenyésztőn értekezlete
A vármegyei gazdasági egyesület lótenyésztési szakosztálya I. hó 29 én dékilán 2 érakor Szombathelyen (Kfs-faludy-u. 1. «/.. a.) országos hidegvérű lótenyéeztési értekezletet tart, amelyen tárgyalják a magyar hidegvért! ló tenyésztés tenyészlrányénak ás a tenyésztendő típus kérdúsót, a tenyésztésnél használandó áa kívánatos külföldi mének beszerzését. Az értekezlet Pettkó Szandtner Tibor méneskari ezredes, a földművelésügyi minisztérium lótenyésztési osztályának fínöka elnöki megnyitója után tárgyalja fentleket Petracsek Béla földbirtokéi vetített képekkel klsórt fllöadásábas, maid Relz
Iván wéneakari ezradee eláUrjeeiMaé-bui a bldegvérl lé rSiMkSojrveléaáaél kevetfiaM nijáráet. a Jbvé «elkón*ve-lasét, a mtaek oitartáaának módozatait, atlt. Innlna (enyÓRZtésl tlgyekst.
Az Öregségi járadék felemelése a mezőgazdaságban
A magyar azcelális tönréayhosáa
egyik jelentős állomása volt a meté-gazduági munkásság ör*gségl Járadékának rendezés*. Sajnos azonban alakkori nehéz péatbgyl helyzetdak nem eogedt* meg a klvánatee marva segítséget. Uosl azonban az általánsa drágaság újra Időszerűvé tett* az öregségi és özvegyi Járadék felemelését, tippeli azért a Kaposváréit izékelÓ Aleédunántull Mezőgnzdozáfit Kamara lel-teijűsziéabuii kérte a fölámtlvalésugyl kormányzatot, bogy ax öragségl és Özvegyi Járadékot egyatlal pedig a bet! járulékot 1«. áilalában ?0 százalékkal emeljék f*l. Remélhető, bogy az a meg-tont*láet érdoulő Javaslat miolfibb kedvező *IlDtézést nyer.
(—) A szappenayártés nr*reenyagel-látésa a moet foly* termeieál Időszakban lényegesen kedvezőbbea alakult, mint az elözé esztendőbon. Az egyenletes termelés blztoaitsaa 4rá*kóben megindult a szappanéi Iá táa deosntrall-zálásáaak előkészítés* Is. A fővárosban és környékén — az ellsnőrzes hatékonyabbá (étele mellett — Ivlaezatér-tek a régebbi elosztási . rendnzsrhcz, vagyis a gyárak Ismét kÖzvetUnÜI la kiszolgálják a kiskereskedőket, ugy, bogy a szappannugykereekeátlem kötelező közbeiktatása nem lassítja meg a torgslmaL A fővároabau *lért eredmények alapján valóezlnlleg az ország egéez területén visszaállítják ezt a rendet. Természetesen *z a változás a ezappanügye< minisztert Biztosának ellenőrzése mellett alakul majd kl. (UVS) (- -) Mádoeltjék a leiperi felárakat. A faipari felárak módosítását szorgalmazza a btagyar Gyáriparosok Orezá-g*s Szövsteegének lalpsrl ezakeaztá-lye, smely taglaltál ráealeta* kalkulációt kért az egy*s cikkek árára vonatkozóan. Izeket az árvetéseket *ljuttat-ták a közellátási mtnlaztérlum árkiva-talához, amely azonben egyse cégek kalkuláctéját, mint hiányosat vlszaad-ta. Az Arhivatai ogyébkent esak az öac-ezea érdekellek kalkulációjának együt-toe átvizsgálása után foglalkozik érdemben a Jelenleg érvényben l*vő felárak tnódoeítáaával. (MVSJ
(—) A oementáruk reolonatlzéléeát most megvalésltutták az IparUgyl minlezté-rium jóváhagyáaával a cement éa mükőiparl vállalatok ugy, hogy gyártmányaik számát lényegesen csökkentették ée egyszerűbben •lŐIIItbató termékek készítésével takarékoskodnak a munkaerővel éa a nyersanyaggal. Az uj rendezer alapján megestlnt « cementlapok gyártása, a mozaiklapoknál és a mflkőlöpcaők gyártásánál aedlg egyszerűsítéseket foganntosltanak
\'_(MVS) ^
Keresztény Temetkezési Vállalat
"Cógt."
SIPOS JÓZSEF
Oalet telefon:.3*7. LekAe telefon: 218.
Korona Szállodával szemben
Legegyszerűbb és legdíszesebb temetést, szállítást és exhumá-lást vállal. Különleges sirkoszoruk, szalsgok, zoméno elrfet. Iratok és sz összes temetkezési cikkek nsgy raktára.
BAZáRUDYfiR»
Teblou I—M.
Ugazebbet :: Iegolc*6bk*nl
EA1ZAJ KOZLONff
1943. jajuár 26
— (Anyakönyvi lilrok) NatykanilSán a? elmúlt kitti u alábbi aayakauyvi válla-záaok történlek ; S.iletatt C ílu éa 3 ti-iny: Morváid Káraly benlei éa viéizáros-acgéd és Petó Katalinnak rk. leánya. Ball József MÁV. vonalklsérö éa Szcrpán Rozáliának rk. leánya, Oiví . Márton (ekná-vl]« ctpány és IVogdán Klárának rk. leánya, Herválh Nánaor napszámos és Swmlics Cecíliának rk. fia, Illés Lajos villanyarerelótegéd és Weidinger Erisekéinek rk. fia, Szfcs László mésziros és henlestegéd és Németh Máriának rk fia, ár. Székács Sándor m. klr. városi tisztiorvos és Ki is Miria Magdolnának rk. fia, Jeós Lajos földműiéi és lenkó Rozáliának rk. fia. Háia&ságon kivll született 1 Hu. — Házasságot kötött 8 zár- Burgics Uazló Nándor forgilml adóhivatali fötlsci és Lukács Rozália rk., Horváth József földmlves él Knausz Jnlianaa r. k., Kiss lóisef MAV fülé és Imrei Margit r. k., Tóth Vince MAV üzemi altiszt és Hajdú Terézia r k., Erós András háziszolga és Zsótnle Julianna r. k., Varga József ci-pészmesíer és Rmta Ilona r. b.. Simon József nyug. MÁV kalauz éa Gyöngy Máris r. Farkai László uztmlakatotiegéá ref. és Domina Mária ág. h. ev. — Meghaltak tfzan hárman. Oáipár jásos r. k. 84 évai, Fahócsa István r, k. 75 évei, öiv. Ger-denles Islvánné Bedének Apollónia r. k. 78 éves, özv. Dukált Dávldné Deulsch Regina Isr. 81 éves, Varga Sándor napszámos rk. 76 éves, Dómján István rk. 70 éves, LabádI János rk. M éves, Obá-gví Islvánné Tcrsztinyák Katalin rk. 37 évei, iánta litvánné Kolonlci Katalin rk. 72 éves. Nagy Mária rk. 22 avas. Katona Lisslé tanuló rk. 12 éves, Aranvái Évi rk. 21 hónapot, Au>" Mátyáiné Draglcie-nlcs Máris rk. 57 fcvtó
íja. hagynál! mérlegek
kész ii#
noi *
bundák
, NöGV
I^VfllflSZTÉKB«M!|
Nagykanizsa megyei város polgármesterétol.
I9M/1I4S.
Tárgy: A Nagykanizsai Vadásztársaság mérgezési engedélye.
Hirdetmény.
Kézhirré teszem, hogy a Nagykanlzaal Vadásztársaság i m. kir. államrendőrség nagykanizsai kapitánysága 327/1943. az. véghatárezata alapján a kártékony szárával- és duvadak méreggel való Irtását Nagykanizsa m. város halárában a városi ériekben és az ezekkel határai mezékön megkezdi és azt 1943 secember 31-lg folytatja. A mérgezett területen Járni, a mérgezett tárgyakhoz nyúlni vagy az clhullett állatokat elvinni tilos cs életveszélyes.
Nagykanizsa, 1143. évi Január hó 20-án.
¦mm PolgánncBtcr,
ÚrAt, ÉKSZERT,
vaa*r*U*a rwImm! m\'m í.r*au
VÉKÁSY eVULA
rg-«rt Z, Uíim*t*, m.trht.íf Tat ¦ i-s7.
rUé-k, guiiilwljti(fli eU»ó trttta kltattitk.
aranyat I<|a^c«ubb dipl iibin Mik, \\*gy b*cu*iirrj.
Nagykanizsa megyei faros polgármesterétől.
Felhívás a hentesekhez
Felhívom az összes henteseket, hogy f. ktÓ 27-én, nerdán délután 5 órakor Jelent-kszzantk ár. Fotlyondy v, tanácsnoknál a városházán.
Nagykanizsa, 1941. Január 2S-án. nt, Pol iá f mester.
Nagykanizsa megyei vá\'oa polgármesterétől.
Tárgy: Személyes bejelentéi! kötelezettség ItlJeiIláM
Hirdetmény.
A m. klr. Belügyminiszter Ui 3M000/ IMI. száma rendeletáaik 39 §•* alapján bejelenté*! kölaleztlliág alá aisck:
1. Azok a llsgyetmakck, függetlintll attól, hogy addig bt voltak-c Jelentve vagy tan, akik ta év lotyamán a 12. továbbá azok a leányok, akik at év folyamán a IS. élitévtket elérik.
2. A 12. élatévlkat elért, de 70 élit-ívüket még meg nam haladolt lírliak, tavibbá a 10. életé-likat elért, de W. életéveiket még meg nem haladott aók (ha valimely uj szakképzettséget (linult mesterség, végzettség, képieltitg) sietaztek, Illetve honvédelmi célokat szolgálé tanfolyamon vagy gyakorlaton (nöl Önkéntes honvédelmi munkaizalgálat, közérdekű munkaszolgálat) szerezlek képetitest, továbbá, ha ÍÓIskolai képeiltést szereztek.
3. Mindazok, akik családi nevüket meg-váltostalUk.
4. Mindazok, akik utónevüket mcgvál-toitatják.
5. A házasságot ke-tó nök. továbbá azok, kiknek házaiiágát érvénytelenlllk, nem-létező hásaisággá nvltvánltják. A hazailag kibontását silhtén Jelintcnl kell, de csak abban ai esetben, ha a házasságot telbentó ítélet a feleséget nem Jogosította (el férje nevének viselésére.
á. A caaláai vagy utónév anyakönyvi Jdlgaxltáia.
7. A magyar állam pol gáriágnsk honosítás (vlisiihonoslláj), házasságkötés vagy törvényei ítés által történt megszerzéic.
t. A magyar állampolgáriig megner-zését atokrs a családtagokra vonatkozóan U be kell Jelenteni, akik külön állampol-
Sáriáéi esküt nem tesznek/de akikre a onoiltás (vhszihonotltái) hatálya a tn-noillásl, tltelóleg ;•. vlsízahonosltáil ok-Irat szerint kiterjed.
A belelenléit a m klr. rendőrség hily bel! kapitányságának bejelenltihivatalánál, az előlit bejelentési űrlapokén kell telje-altenl és pedig az első pontban felsorolt esetekben azonnal, a többi pontokban (elsorolt esetedben pedig a változást köveló S napon belül.
A be|elentéíl kdielezeltiég elmulssatáia kihágás s ezért bUntetéi ]ár. Nagykanizsa, 1943. |snuár 2t
i» Polgármester. I
rpnlvta*4i az 1 oldalról!
Ima vidéké* üg/eaaa végrehajtert nemet oldal támadások meghiúsították u szovjol tárundósait.
Kalhatta lakossága tömegesen menekül a falvakba a japán bombázások miatt
A Kalkutta környékén épült ka-.tonai helyek bombárísa következtében Kdlkutto Iftkossárjű nagy íömeaekben hagyta el a varost és a falvakba menekült. A brit hatóságokat aggasztja ee a menekülés, éppen ezért minden eszközre! meg szeretnék győrni a város lakóit, hogy helyesen cselekednek, ha visszatérnek lakásaikba. Ai angolok egyre fokozottabban védik majal meg sietnély-és vagyonbiztonságukat.
Élelmezési nehézségek a „hinduk szent városában"
Lisszabon, január 26
(Stefaní-iroda) A News Chra-nicle kalkuttai különtudósítójánsk jelentése szerint a hinduk sicnt városa súlyos helyietben van. A lakosság folytonosan tiltakoiik ai élelmeiési helyzet nehénégei miatt. A kcnyérmagvokkal való ellátás egy négystásmilliés országban olyankor, amikor a siéllitási csikótok katonai célokra kellenek, rendkivOl nehéi feladat.
A nehézségeket fokossá még ai ii, hogy négysiűimíllió tonna rtis és egyéb termékek, amelyeket a most Japán kéien lévő területekről hoitak, stintén hiényoenak.
Amerika beismeri 8 hadihajó és i Srhajó elvesztését
Madrid, január 26 (Német Távirati íroda) A spanyol hifssojgalati iroda washingtoni jelentése szerint az Egyesült Államok
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jábarátaink és Ismeréseink, kik felejthetetlen dráea jó hitvesem, édesanyánk, anyósunk, nagyanyánk illetve rokonunk
iá. Auar MátyAanó
sx. Draglcievlcs Hárla
temetésén nicrjiolenéstlkkel vagy bármi máB módon mtlységes fájdalmunkban osztozni szívesek voltak, fogadják ezulon is hálái kószóne-ttink kifejezését.
A gváexoló oealád. rj
Saját terméaü kltBnft vftröa
asztali boi*
literenkét I-M «111.
zárt palackeu, Üvegeseróvsl kapható
Belei»fRlnált3ugár-ut 53.
Hofherr-Schrantz gépek, viláiitö petróleum
UNCER-TJLI.M A NN BT/BK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Shell gázfSzők atvehstők. doljísoiapágjak
DRÁlfaslftll flVI VILLAMOS ARAM UKHWHWULIJTI SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben délelőtt 8-tÓI délután 16 óráig. Csengery-ut 51, telefon 294.
Isagavaa.gti kivikalásuzk kauttasaástye azerint 3 *náenk*i hslkerhajóH ék egr
•ívl.\'iU tonnás parti Őrhajót elsüllrenz. tetlek « német tengeralattjárók. Ezzel uz Egyesült Államok hivatalos\' veszteségjogvzeke a tengeralattjárók Altit! (\')püllyi\'szlolt amorikai halókat 601 hajóban állapítja mog. Ebből 100 hniót az amerikai partok közvetlen közelében, 178-at a Karaibi-tangeren, 46-ot 11 Mexikói -Öbölben. 129-ct az Atlanti-óceán déli részéni a többit pedig más tongerekon süly-\' lvesztettvk el \'* nemet tengerelhtl-járók.
Szovjet katonai körök jelentései
Róma, Január % A Popote dl Roma Bernen ét Jelenti, hogy az Exchange Telegraph moszkvai Jelentess arerlnt szovjet katonai kórok klje\'entettók. nem lehet arra számítani, hosy s szovjet olönyomulást a ke-\' letl arcvonalon minden szakaszán gyors tltemhoa tovább lebot folytatni
FlgyelMettetnek izovjetorosz katonai kür\'.kben arra Is logy a lémet hsdveze-tólée a legnagyobb erófeszitéstket tcsij az elónyomalás megakadályozására. Emellett a irovjit ciapatokat Is tiljá kell szervezni. KI kell tölteni az előállt hiányokat, részben n|ra kell izerelnl ál fegvveronn a csapatokat.
Gyarmatosité terveket dolgozott ki az EgyesMIf Államok és Kanada kormánya A spanyol hirsiolgélat iroda washingtoni jelentése szerint n«j Egyesült Államok és Kanada kormánya a jelenlegi gazdasági cgyütt-mükdést a háború után is fenn kívánja tartani. Tegnap gyarmatosító terveket hoitak nyilvánosságra, amely szerint Alasikébsn, valamint a Yukon vidékén és Brit-Columbiától ésiakra egymillió négyzetméternyi területet be-csótanak rendelkezésre seáreier ember letelepitéséhez.
Kemmunlsták gyújtogatnak* brazil bflucsuk-flltctvénycken
Buenos Aires, Január 26 Amazonas, brAztl-álIara kancsuk-hl-Mvényetbon esy Idő óta aagy tUzok törnek kl éa Jelentékeny károkatokoz-?ak n hrazlllnt köztársaságnak As sz amerikai babozatall oégeknek, amsiyek az Rfiyestilt Államok számlájára össze-vásárolják a gumit A tflzeket kommn-nlsta flzervezetek garázdálkodáiAnak tulajdonítják.
ÁLLÁS
Esy munhásfaAnv f.lvltttlk. Clm • kliMhlvitallua. 503
Kilut«linl I.l»ci>«nk. Hlricb é> Sieti.
227
AD AS-VÉTEL
Schasb Vlry 130 cni» venník, Minkoviti, Telekiül 18.
kii nnliri
111
Ss«mAI|r«htd, 4 SMmelyei „Mont," gyirtmlny, huuwtt futott, nisyon ]ó karb.ii prlms gumlklul, tgy póuctikkaJ, halálamt miatt ,U\'gSKn eladó. MefbUott: Szabó Antal. Telefon: 91. síim. 238
LAKÁS, Ü^LETHSLYISle
EgyaueabAH.kemyhAai inellúklielylBÍ-EekbSI álló lakául karaawk februli Its-érr vagy mirclna 1-éte. — Címeket a kl.dililtal.lb« kéiek. .
HAZ ÉS INOATLAN
Eladó kéfalobAa maginbáa az4p gyll-mDIciía-keillel. Horvalb. Sugir-ut 42. 228
ZAUII KOZLOaV
politikai napilap.
IlAdla: „K«igai4aai,ln.T. Nagykaaloa". I\'bIiiIoj kluM: Zalai Király. Nyomatott t a „KIlUltoíA «. T. Mlgykar ui" ¦ yaciiUIibia «agy>aaliaiii. j CNyoauliArl lelol: ZalaJ \'Urabyj
2
telali:
ita:
HeoBMnwit:......__«I3» élrf., 81. iz. Nagykanliua, »4«. Január 27. szerda ára (2 tfflbl".
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI
8wihL-*ztö#*fí éa kiadóhivatal i Föut 6. azá Baerkeeztósógl ós kiadóhWatall teleion 73 i Megjelenik mlndaa hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
HlÖBzotéal ára : egy hónapra S pongo Lb liner.
negyedévre » penero SO fiiiér, Ugye* szám: háikö/.n*p 1* fili.,szombaton »0 fili.
4 nagyar mait
dicsőséges, élő emléke és a ma-¦jyar lö\\íŐ törhetetlen, biiakodó reménysége fonódott köaős ko-jiorubo a Mátyás király levente-év koloisvár! megnyitó ünnepségén. Ennek a lélekemelő történelmi monanatnak fénypontja a nagy magyar királyról novciett le-vantekikópiési esitendő ünnepélyei kihirdetése volt. Hunyadi Matyit síülővárosának lobogódisi-be őltölött főterén, Mátyás, «i igdiiágos lovaisiobráhoa vonult ki Erdély ötvenhárom levente-sterveiete most fölavatott eia-pntiásilóí alatt, vitái Béldy Alajos tillábornagy vbietésévcl. S a holnapot jelentő ifjú magyarság hódolattal hajtotta meg sásaiéit at örök magyar ifjúság felcser ese-tendő távolán diadalmasan átragyogó, nagysierü példája előtt. Mert Htseen Mátyás király mindig ¦ti ifjúság legtisztább eszményképe, a nemiedékekben szakadatla-mtí megújuló fiatalság tavasií jel-képr volt s marad mindaddig, inig magyarok élnek « Kárpátok medence jíben.
A< erdélyi leventeifjak es le-ventuleányok nagy seregsiemléjén ai ifjúság orsságos veietŐje, vités Béldy AÍejos eit at eszményt alakot állította tündöklő mintaképül ai égési nemed fiatalsága elé. Méltán, mert a magyar történelem számtalan kiválósága^ IcöiÖtt valóban ö, at ífju nagy király, a magyar hősiesség és európai szellemiség eseniális megíiemélyesi-tője erre a legalkalmasabb. Mátyás életének igasán minden királyi megnytlatkosása példamutató volt uemiete, de különösen a nemiét fiatalsága számára. Es a hatalmas renesiápss-uralkodó tudta, hogy — amint Béldy altábornagy, mondotta — a nemietet at erős kardforgató mellett csak a művelt ember teheti naggyá és életképessé. Eb a csodálatos Hunyadi-sarj, e* a királyi levente nem csupán kopjntörő lovagiéival, hanem udvarába gyűjtött tudósaival Is diadalmasan vette fel a versenyt. As Ő nemes vetélkedése less most megújuló példa at oriíáy minden leventéje előtt, mikor Mátyás király évében a magyar tfjujág gyönyörű mérkőzésre indul a tiellem terén, a tehetség versenyíö erőivel. Ha valamikor, ma csakugyan itt az idő, hogy leventéink megmutassák; es a nem-iet altkor magasan hordja a tudás fáklyáját, amikor legjobbiai fegyverrel a keikben harcolnak, védelmeivé ac ezeréves magyar hasát
A magyar levente ma egykép csatasorba állítja testi és ssellemi erejét a Kasa -belső arcvonalán. Olyan feladat et, amely nem te-
Sztálingrád hős védői visszautasították a megadásra vonatkozó felhívást
Szftvetoéges éllamfétfiak ét katonai személyek tanácskozásai Casablancában
Kr, angol hírszolgálat jelentése szerint Curtin ausztráliai minisztereinek tegnap este rádióüzenetet intézett az Egyesült Államok népéhez. Curtin nyomatékosan tanácsolta, hogy azonnal vonjanak Össze további repülőgépeket ós hadihajókat a Csendes-óceán délnyugati vidékén. A Csendes-óceán délnyugati vidéko sokkal fontosahb annál, — mondotta Curtin — hogy ott csak védekezésre alkalmas haderőkot. tartannak. Hadászati szempontból ólotbovágóan
fontos a szövetségesek számára as ausztráliai földrósz megtartás*. A szövetségesek kénedolme B Csendee-ócoánon alkalmat ad az oltenségnek arra, hogy még jobban befészkelje magát. Még a sok is értéktelon, ha késve érkezik. Ennok a hahómnak egész története bizonyíték a mellott, hogy képtolonok vagyunk a kollfi időbon odavágni akkor, amikor a legnagyobb kéri okozhatnánk os el-lonáégnok.
Sikeres német felderítő- és rohamcsapat-vállalkozások a keleti front kftzépső szakaszán
A kelrti arcvonal középső szakn
szán a harcok jollogét — mint -Német Távirati Irodának jelentik — továbbra is a német roham- én fol-doritó-cRapntok harcai adják mog. A német csapatok állandóan betörnek az nljnnarVrea íilláaokba, milvos veszteségeket\'okoznak a bolsevistáknak ós értékes folrtoritéai anyaggal bérnek vissza, Az arcvonal középső szakaszának egyik helyén rondkivüli sikorrol járt egy bajor hadosztály
Churchill-Roosevelt találkozó CassbTatuában
rohamcsapat ának vállalkozása. A hajnali szürkületkor sikorült Óezre-vétlenül megközelíteniük az ellenséges állásokat és meglopotésszoruon benyomultak az árkokba. Kemény közelharcban 25 kisorődőt és harc-állast szétrobbantottak. KzonkivÜl ezét rom Iwlftk Arokállásokrtt eV sok
fegyvert mogsommisitottók.
Berlinbe érkezett |eicrtié«ek a»erlnt a szovjet hadvezetőség a Sztálingrádban bezárt hadosztályoknak meeadást ajánlott (a), smtt aiok határozottan visszaül ásítottak.
Január H-e óta megbeszélések folytak Casablanca közelében ax Egyesült Államok-elnöke én Nagy-britannia miniszterelnöke között. A mögbeszélÖBoken jelen ro]tak az ajnerikaiéh angol vezérkarok főnökei. A kombinált rtwérknrok 10 nv pig tanácskoztak, Naponta két-háromszor jöttök ösazo őft állandóan tájékoztatták Churchillt éa Rooseveltet a tárgyalások menetéről. A. háborúra vonatkozó mindoh kérdést megbeszél tok. A moglxiszélétieken egymás után foglalkoztak az ogéaz világ hadBzinteroivel és a tények alapján Összeállitotlák mindazokat a öegélyeszköbökot, amolyok a tenT geri, légi és szárazföldi hadviselés további intenzivebb folytatására bevethetők.
A kát tzévelságss nemiét vaietót közölt eddig még nem folvtak llven sxélea-körft tárgyalások Ilyen keretek közölt. A két ország vszslő férfiai és vezérkarai teljes egyetértésrs futottak a háborus ter-vea és v