Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.07 MB
2019-08-26 16:01:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
58
286
Rövid leírás | Teljes leírás (1.26 MB)

Zalai Közlöny 1943 222-246. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
83. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

í\'i.üKtii:
(!ta:
oB» <ivt., 222, íz. Nagykanizsa, 1943. október 1. péntek Ára 16 fillér.
| BM«<4««at:__-| 88. évt., 222. n. Naflykanlzsa, 1943. október 1. péntek
I\'_Tibori posta: "¦"¦"^1—¦"¦"^¦"¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦«la
ZALAI KÖZLŐ
\' O L I T I K A I MA L Ad
Btaertesztősóg és kiadóhivatal: Kö-ut 6. szám fcorkesztőBógl ftfl kiadóhivatal! telcton 78. az. Megjelenik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztfi: Barbarttft Lajos
Elflll»e>teel Ara: egy hönapra 4 pwwo 80 ttüar,
negyedévre. 1Í pengő 40 Tlllér. B&je* t!/.Ám: lifitkö\'/imp 1 0 Uh., «oraba,! on 30 Hl|.
Mi uiból megindult esőzés ellenére súlyos harcok fejlődtek ki a keleti arcvonal középső szakaszán
Német jelentés az olaszországi és a balkáni bandaesoportok elleti intézett sikeres tisztogató hadműveletekről
Aic olaszországi harcokról jelentik Dórimból:
Az angolok és amorikaiak hosz-szabb idojo abban híztuk, hogy Nápolyban partra szállhatnak. Est a vállalkozásukat a váróéban garázdálkodó\'-kommunista ós anarchista bandáknak kollolt volna megkönnyítőm, füzeknek a bandáknak az üzolmot napról-napra fokozódtak. NA némot csapatok és a bandák között-í elkeseredett harcoknak, úgyszintén a brit-amerikai Iwmbatámadásoknak\'-ia vá-.ros egyre több része ösott áldozatul, ugy hogy- a némot vezetés kényto-lou volt olovonbo vágí) rendszabályhoz nyúlni, hogy tórvszorüon léphessen fel a< bandák ollón. A tegnapi német hadijolontés beszámol uz olsp ilyen rendszabályról, igv a nuftjjArl-torjedósü kikótoljcrciuíoz^aok ol-pusztitásáról, amivel bhototlo\'nnó totlók, hogv itt az ellenség a német arcvonal hátá\'ban partra azúllhasson.
A német biztosító csapatok nagy kiterjedésű ós gyors akoióí Olaszország északkeleti sarkában, valamint a határos albán területen, gvor san gyökoros orodmónyokro vésőitek. Nagyobb bandákat ntegsemmi-rí tettek, illetve foglyul ejtetlek és izélett teríUetsáonknn helyreáll itoiták a békét.
Az eddigi, nem teljes^, iolontések Rüorint, csupán a legutóbbi harcok után 1416 bandatag holttestét találták meg, Köztük Bndnglio-párti olasz katonák is voltak. A foglyok száma a harc első két napja után íöblwzorro omolkodett. A foglyok között\'is tannak Badoglio-párti katonák ós brit ügynökök, valameny-nyioii ellátva pénzzol. Do, találták közöltük\'a bandákhoz1 tartozó nőket is. A bandatagok ellenállása nem volt egységes. Á csoportok is a log-külöiiíolóbbok.: Budoglio csapatok tisztjeiro bukkantak közöttük, akik csak azért álltak a bandák molló, hogy menedéket találjanak oltonsé-gee érzületű saját logónysógükkol szemben.
Miközhoii az említett térülőtökön a tisztogatást rendszabályok tovább tartanak", nagyobb területié is kitor-jodnok; Kitonodnok ugyanis a szóm szédoa dalinat partvidékre,- bóI a Balkán mögöttes tömlőiéire is. Trieszt kőnn/ékén, valamint SpaUttotól keletre a német etapotok Uadofjtio-váfli alans csoportok maradványait verték dt vagy. ejtették; foglyul. ^ Bzek ogyonruhájukat lövetve polgári \'\'uhuban sarcolták a községeket, ittvóholyüknok régebbi állásúikat használták. Amikor a német, portyázó IcÜIönitmónyok rájuk akadtuk, "¦"vid ollónál lás után megkísérelték * monokülóst, do valamennyit oK
fogfák. A német pgrtyázók a Bzává- 1 összovorokedtok egy fosztogatásra ki tói északra kót kisebb Hadoglio-cao- szemelt falu miatt" Rövid harc után ¦ líortot tettes ártalmatlanná^ amelyek 1 ártalmatlanná íótték őket,
Nápolyban megingott a fegyelem.; \'
Berlinből jelentik, begy a xokst szenvedett Nápoly vároaában megingott « fegyelem- A koramunlata agitáció mind nagyobb arányokat öltölt én végre sikerült egy lázadást kirobbantani. A nőmet csapatok erélyes rendszabályokkal igyekeznek letörni a lázhdast A német és fualszta egységek h lakosság rendszerein restének közremílkö-*dé«éVel keményen kft /.beléptek, hogy a nyugtalanság uizlés/keit e\'nUBzthHák. A bundák elsáncoiiak maglikai az ut-
oákon ég nok épületet lel in robbantottak, hogy építőanyagot szerezzenek a torlaszok szAmári. A döntet ősapátok rájuk támadtak, bár a brit én amerikai repülrtk m^lyraplilóüitfll avatkoztak a harcokba \\7. mu;nl!.zAn/. repülők hom-bavetésel a bandák soraát — mint Berlinben monil|ák - neja tudják feltartóztatni, a kö/.ull lakónegyedekben azonban\' ujabb BulyotS pwtt/tuláaokat okoitok.
Sikertelen szovjet áttdrésl és átkelési kísérletek
Borimból jolontik: A keleti arcvonal déli é> középső szakaszán Bzeptornbor 29-o nagy harci nap volt. A szovjot orők miiül a Ictiháni hídfőnél* mind pedig az Azovi-tengertől ószakra, a .ünyoiwr-liídfókórt dúló súlyos harcokban, va-liunint a Csornyigov ós Cíomolj kö-zötti \'területen ismét uj gyalogos és púneólos hadoszlálvokitt vetéltek harcba, hogy az eliszaposodás időszaka elolt még egyszer unogkisórol-jék a nagy hadműveleti döntést, amelyre közel bárom hónapja lö-rekszonok. \'
Hogy o német arcvonal \'ifimét remiithetettennek bizonyult, az iijra a német gránátosok és a, ¦német gi/atogsáy emberfeletti tel jenit menyeinek és az ügyen vezetésnek köszönhető. ¦¦ Bár a hónapok óta tartó harcokban\' a német csapatoknak olyan nélkülözéseket ós fáradalmakat kellett el-visolniük, amelyek már a fizikai toljositókópesaóg\'határát érintik, iámét ós ismét erőteljes csapásokat mértek a szovjetre ós megfosztották az ollonségot óriási áldozatokkal kap csolatos áttörő és átkaroló ki&órlotoi sikerétől. ,
A szovjet megkísérelte ugyan, hogy tovább qröltosao az elói-enyo-imilási a Dnyepernél, do eredmény-\' telohül. Zajwrozsjó ós ;iz Azovi-tenger között nagy vói\'veszUí.tógot Bzonvpdelt anélkül\', hogy egyetlen bolyon is át tudta volna \'törni a nemei védőimet és igy üzen a harc-fóron a negyedik csatntiap is német olháritó gyözolenunol végződött. A Dnyeper középső folyásúnál is eredményi elének maradtak a szovjet megújuló átkelő kísérletei. ¦ - -A német ellentámadások az ellenség átkelő helyeit még jobban összesző r it ott ák.
A nómot haditongerénzot olóörsoi afe elmúlt éjszaka Anapa elölt, valamint a Tarnan félszigot déli partvidékénél harcra kónyszoritetlek szovjet tongorószoti őröket, nmolyck a tamani harci vidékhez kozolédlflU; Az orós áémot tüzeliís hatását a rossz látási viszonyok miatt, nem le-hotott mogállapitani, do.na oVősen szorongabótt ellenség kónytolon volt föladni azt "a torvét, hogy hadműveleteit folytassa a nÓmot tengeri forgalom ofion. Nemet részről nem volt semmiféle, veszteség.
Heves harcok Csernyigov éa Goaielj térségében
A keleti harctór középső és éBzakl szakaszának harcairól Berlinből a következőket Jtílenllk:
Noha oz wőzés újból megindult, izerdán Csernyigov környékén, valamint OomsIJtól kötetre óh (el egészen a HzmolenBzkl gépkocalnttél énzakra lokvő vidékig, rendkívül heves harcoy, fejlődtek kl. A tAmadáö Bulyponf «i Gomoljtől délkclotns továbbá KosaI\'jvI-lól éa Kzmolenazktól nyugatra I<íW.w nok, do a Bzovjet a Dnyefcer v\'.rtédén fa Igyekezett teret nyerni ÜodKjIJ. felé. Az olleiiHÓg átkelő klseflololt és támadásait a német védelem erftteljea ellenlökésekkel feltnKta és vlrezaverle vagy ¦¦ ;;¦•\'¦¦¦¦¦¦\'\'<\' Nzük térre sEorllolta öaszo Keszlavltól nyugatra a azovjet csapatok nagyobb erőkkel lánaRdtak
egy üévaet kötelék ellen, amely éppen "kkor; tejvita be atosoportositáaáf. A tömeges, .^.iioddsok széles ts mély védelmi vonalba Ütköztek. A német tédelem oldalazó ollenláma-d&Rokkril két ezovjet lövéazzaazléallut olvARÓit éa azokat .néhány logoly kivételével megaemmUltotte. A azmo-teuszkl gépkoeslut két olduláa kumény, Ido\'-Oda hullámzó harcok duluuk. Az ogylk helység azoplembur 2li én háromszor onerélt gaztlát A harcnak vó-gfl ia a német vezetéa Intézkedéiie folytán a hulyaégtöl nytiKatrn végre-íiajiutt arovonalrrtf\'grövldltéa vetett vééet. A azovjet ebben a küzdelemben több Niint i\':.;y teljes lövészhadosítályt .óe 2 teliea ptaoéloadandárt veszteit.
A csaflakozó északi szakasion egy nemei harccsoport szétugrasztotta a szovjet közeledési mozdulatát Közelharcban leimorzsolta az ellenség egyik pancéllörö ágyaoizíagát. Három szovjet !Övé8«ászI6-afjat,elvágod összekőlleléselfól s azt való-ság|{Rl.ntcg(Ucdclte.
A német légerő ismét nagy sikerrel avatkozott bele. a harcokba.
Erőteljesen.kivette részét a földi csapa> fok támogatásából, valamint a szovjet utánpótlás és a. készenléti állások elleni harcokból. Részt vetf az ellenségnek a bever* per középső szakaszán, valamint a fripet-torkolalnál megkisérclt átkelő próbálkozások elleni harcaiban.
Loval:
Minden ország hfiteles háborút viselni, ha megtAmadják
A francia birszolgálati iroda jo-lenfóso szerint LaváJ a párizte városházán a városi tanács elélt bo-szódot mondott.
— A háború — mondta Icával —- " a népfront müve volt. Valamennyi országnak kölelessó^n hálwrut viselni, ha mogfániailják, do Franciaországot nem támadták mog. Egy nép. viselhet háborút, ha éhezik] do Franciaország nem éhezett. Az ország boldog volt, sőt talán a
túlzott- kényelemből fakadt szoron-
csótlonsóge. Kranciaoi-szátf a danzigi folyosó miatt üzeni hadat Nómot-
országnak.
l-aval ezufán elmondotta, hogy mini. külügyminiszter óvókon át részt vett minden nemzetközi megbízatáson ós ma határozottan inog kuli átlapitania, hogv Gonflxm valamennyi ország összes képviselője egy hangulati elismerte, hogy\\u danzigi folyosó a versaillesi, szorzódén legrosszabb csolokodóte volt és hogy o kérdéfl békés megoldását meg koll koresni. fis éppen e minit a folyosó miatt -üzent hadat I\'Yahciaorsz\'éff. Allitőlag Lengyelországért harcolt, do ma már bizonyos, hogy Löngyel-orszáíí sohasem nyerheti vissza habom blétti alakját, még ha a szévet-séu\'osek, akik állítólag Ixmgyelor-szágért vonultak harcba, gyózrtönek is, morl a szovjet sohasem állifaná vissza Ixmgveloi\'szágol.
Laval ezután a kohtmtlnlftnüi veszélyé-ríl beszéli, amely — mini mondotta — mindig Kdércnyómáskénl nehezedéit rá. Efiy alkalommal kijelentette, hogy óhajtja Németország győzelmet, meri e nélkül a bolsevizmus égés/. Európában elterjedne. Ma Ismét meg kell állapítania, hogyha Németország mint hatalom eltűnne vagy nehéz meapróbállaláBok közé keiülnö, a kommiinlzifHis. befészkelné magát egész Franciaországba.
Laval végül azt az óhajtásul fejezte ki, hogy honfitársai jobban érisík meg, mint eddig. Egyetlen célja Franciaorjzág meg-
Uj prefektusok Olaszországban
A olasz belügyminisztérium rendele-tett telt közzé, amellyel több tarto-máuybun uj prulukumokat nevez kl a. Hiidogllo kormány állal kinevezőit prefektusok helyére.
A pópa újból megtartja a klhaligatáetokat
Mint a vatikáni halóságok közlik, a pápa mólói kezdve Nmét megtartja a BZokáfloa klballgutáüpkat.
ZALAI KÖZLÖNY
1913. október 1
KULCSLYUK MELLŐL
HATTU VAN Y-KTHATTMANN
LiittxIA herceg az egyik védnöke a katolikus dlákotthon-épitö szombat hol v-egyház mogyei nagybizottaág Hűk. Ugyanonnök a bizottságnak egyik taiYólnöko dr.> Hrand Sándor, Zala vármegye alistmiiiu, egvik ul-olnöko pedig vitéz ár. Tamássy István. Zalaegerszeg város polgármos^ tore.
- *
HKRCZKG KKUKNCET
nyolcvan ŐVOB születésnapja alkalmából Zalaegerszeg mogyoi város disz|xilgárává készüt Választani. .Az erre vonatkozó javaslat a logközo-lcblii városi képviselőtestületi közgyűlés elé körűi.
DIÍ. S550CS IMRE
piarista tanár, aki óvókon át tanított a nagykanizsai gimnázium-lián, »Kalannoxns a Balatonom cim-mol *20o oldalas könyvöt irt, amely egy érdokos esónak-titatós köretében, sok képpel diszitvo mutatja lx> a Balaton szépségét, isinortoti annak történelmi 6b természettudományi adat-világát. A könyv oktÓhoV elején jolonik mog.
GRÁF KHNO
mikeavári i .Muraköz) igazgató-\' tanító, a Zalai Közlöny volt segédszerkesztője, szeptemlmr hó 80-án dőlolótt 11 óra 40 porckrir 29-edszor Hzeropelt a rádióban. lízultal »A Bzinoií hatása az omhorro<< c. előadásai olvasták fol Budapest I. műsorában.
*
VANNAY JÁNOS
gordonka-zongora \'szonátáját, mini jelentettük, előadta minap a magyar rádió. A hat évig Nókimn őrzött szerzemény olyan \'sikert aratott a * rádióban, hogy viaszloniozro is fölvették ós rövidhullámon leadják Észak- 08 Déhunorikának is. Bz a második Vannay-niű, amit Amori-kába közvetítenek.
*
PARRAOI ISTVÁN.
a Zalai Közlöny segédszerkesztője mogini .r» hétig angyalbőrt öltött a I laza szolgálatában. Most leszerelt « olsö jKil^árí ténykedésként Bikorrol tette lo a Sajtókamara uÍBágirókénzó főiskoláján a második fi\'lóvot befejező kollokviumát. l\'anagí István ezzel tsinét. elfoglalta munkahelyét . a szerkesztőséglxm.
Kfiff KANIZSAI
ismerős névvel találkoztunk a Néptanítók Lapja szoptomlxsr közepi számában. Az egyik Sági Farkat) István volt kanizsai jxd\'/ari iskolai tanár Kismagyarok c. irása, u másik Grftf Kinő miksavát\'í igazgató Cikkfi az iskolai kirándulások szervezésé rél.
HELYBELI KOMPONISTA
szorwiményójf adta elé csütörtök esti térzonójo alkalmával n honvéd-zenekar kitunó együtteső. Bugyáes Vilmos helybeli zoneszorzó immár harmadszor" szeropelt a honvédzono-kai* műsorán, lízuttal »0rmostor ur kércm« oimü indulóját adták oló, moly nagy tetszést aratott.
UIGlPfiUlMS
Nagykanizsa, Fő ut 5. alatt
(Korona-szálloda épületében). Nagy válaszlék mindenféle nöl- férfi- ós gyermekcipőkben.
Imiit, elisili
togmigwabb áituut vecuk. Vékáay ékszerén
Rövidesen megnyílik a tanonc-otthon Nagykanizsán
A városházáról az Ipartestületi székházba helyezik át az ipari mintaműhelyeket.
Evek bosszú során át egyik log-ógptöbh problémája az iparosságnak a »lanonekórdé««. amelynek megoldására folvotódötl a tanonc-otthon folái Utasának gondolata,; A\' viszo-nyok azonban nem kedvezlek a terv megvalósításának. Ixmdülotel és nj iramot adott a kérdésnek Longaüor Imro püspöki tanácsos ,aki az ille tékos lénvoző.kkol több izbon tárgyalásokat folytatott, azonban niogfo-lolő liolyiöóg hiányában nem lehetett mogvalositani! Uongauor Imre mindamcllott állandóan napirondon tartotta a kérdést ós állandóan interveniált megvalósítása erdőkében, nlankovils István a kanizsai ipar-tcstülot érdemes elnöke na^yhnn támogatta a gondolatot és löíib izbon eljárt a ixiigarmosterné) is, sürgot-vén egy tanonc-otthonnak Nagykanizsán\' vaié miolŐbbi létesítését. A
attal magúévá totto az ügyet. Man-kovits tegnap ismét megjelent az elnökséggel a polgármesternél ós utalt a lovente-oltbon kiköltőzéssévél mogürosedott Iluszty-tóri néhány tormos iskolára, amely a torvbevott nagykanizsai tanonc-otthon létesítésére (kozdotlxm) mogfoloino, a mennyiben mintegy 35 tanonc ol-íiolyozéééró alkalmas. Kz lenne a kanizsai tanonc-otthon musU\'innag-
ja,-amely kiépülvón, mindjobban ki-fejlédnek, inig alkalmas ho)yiségbon majd megnyílna ogy tóljéson modern tanonc-otthon nagy Ix-fogadó-kéjKíssóggel.
A jwlgáimostcr szíváson fogadta .Mankovits elnök olőtot\'josztósot ós rondolkozéséro bocsátotni a kezdő t;inonc-otlhon céljaiia a inogŐroso-dott lluszty-tóri iskolát. A legközelebbi napokban bizottság száll ki a holyszinre, hogv mogálbipitsa a szükséges átalakításokat ós ezeknek
¦ .olvégeztével megnytlik rövidoson az olső tanonc-Otthon Nagykanizsán. Hála Longaüor imitt püspöki tanácsos és Mankovits István elnök leikok -.\'jfáradozásának ós dr. Krátky
¦ István polgármester támogató készségé nok.
Mankovits elnök intézkedésére a városháza II. emeletén elhelyezett
jiolgármoster a legnagyobb jóhidu-yl ipari mintamübelyoket rövidesen át
liolvozik az Ipartestülot székházának földszinti hafviségélw, almi most a tűzharcosok lielyiségo van, ennek átalakitásávai az ipari mintaniü-holyok minden tekintetben olsörondö olhülyozést nyernoK.
A " másfélezies hatalmas nagykanizsai iparos tábor örömmel vette Mankovits István olnök sikoros fáradozását.
Gsnpa |ót írnak, mondanak a Kanizsáról elvezényelt munkaszolgálatos leányok
A kanizsai csoportot legjobbnak minősítette az országos központ
Sok nagykanizsai szülő annak ido-jőiy-fólté aggj\'xlással bocsátotta útra iíyi\'i\'inrkét, mikor arról volt szó.
íiógy az Onkétjtoa Női ilonvédohni
Munkaszolgálat más városban ho-lyezi ol éket munkára. Mindazonáltal nap-nap után uj és uj. önkéntesek loleittkoztok a Koiona-szálló ópülotobon levő irodában és folajári-lüllák imtnkaoixmikot a nagy n:*iiL-zoti célok szolgálafába. .Ix>gkÖ390lobb ujabb csoport intílil útnak alkalmazv tatáöi bolvéro. Most az elsy eso]>t>n leányaiból töblwn szabadságra ha\'za-érkoztek és első útjuk a vozetóségi irodába vezetett, ahol mogköszönték llolz Ivánnónak, á Női Honvédelmi Munkaszolgálat h. vpzotéjénok és a többi vezetőiiölgvoknok, hogv olyan jól elhelyezték \'őket. Kimondották; hogy ellátásuk sokkal jobb é-i bőségesebb, mint otthon volt,, munkájuk ixKÜg könnyebb, mint bármily más hasonló,, inunkiihulyon lett volna. Még szórakozásról is történik goii\' doskodás számukra, erkölcsi szem-ixmtból jípdig tüljeeon vétlvo vannak, inort inoKfololó folügvolot alatt állanak, lelkész (•& védónó foglalkozik velük, akik mindon ügyüklxm azonnal rondolkozésro állnak. Ezenkívül szociális gondozónő is be van állitva munkaholyükro ugy? hogy sommifélo tekintbtbon nincs kifogásuk. Ha valamelyik az ügyrond és fönnálló szabályzat ellon vét, pénzbírságot kan, komoly osotnól, kizárják a murikából. A legtöbb leány már rendszeresen hazaküld keresményéből szülőinek vagy hozzátartozóinak. Mert a kereset is tisztességes. A leányok nagyon szeretik munkahelyüket. Vannak, akikot irodákba gép Íráshoz,\'vannak, akiket műhely tik Ik>, egyebütt bolyoztok ol. A szülők mindon tekintetbon nyugodtak loholnék. A nagykanizsai vezetőség részéről már több izbon tottok látogatást a fővárosiján és egyéb bolyokén, ahol nagykanizsai leányok vannak ollidlyezvo, mindenült a" logjobb ¦körülményeket tapasztalták és a loá-,\'nyok mog vannak olégcdvo mindon-^nol^Bzt ogy közösen aláirt lovolükkel is tanúsítják.
így érthető, hogy az önkéntes jo-lontkezé\'i szünet nélkül folyik tovább, fts mindegyiknek jut megfelelő munkahely. Azonban a nagy-
itzsai auek n ipónt
leányok derekasan ki is agukért, iiiort az országos lyilatkozata szerint is: a isai csoport a logjobb ugy inuűkakószség, szorgalom, teljesítményi mint erkölcsi szempontból. Nagykanizsa tehát büszk:> lobot az önkéntes munkaszolgálatom loá-nyaira.
^/.Meg kell emlékezni azonban azok-/ról az önkéntes mimka\'-Jirsakról is, akik arra Vállalkoztak, hogy p. o. az ogyik tanárnő órákat vállalt a tanárfiiánnyal küzdő gazdasági iskolában, egy másik a rendőrségen génir, egy harmadik szociális szolgámtól végez itthon, stb.
Na<íyonlclkos és ügybuzgó munkát (ejtenek ki a munkaszolgálat itzervozó Hölgyei, élükön Farkas Vil--mával, aki ismét egészségien állította munkaerőjét a hazafias cél szolgálatába,
Hétfőn egy uiabh csoporti leáiü\' indul alkalmaztatási holyóro Nagykanizsáról megfololé noi kiséi-et mollott. Hazafias szolgálat lévén, nem jól teszi nz a munkaadó, aki munkavállalóját nem engedi el az Önkéntes iHonvódolini Munkaszolgálatra, vagy arról leboszéli, vagy pedig magasabb fizetéssel rálicitál, hogv az no vállalja ol a megbízatását Illetve beosztását. Ezek ellon eljárás indul.
Jól toszi mindon kanizsai nó, aki önként jolontkozéssol részt kér ebből a nemzeti munkából, mert oljöhot az az idö is. aráikor nem önkéntoB1, hanoin kötolozó lesz a Női Honvédőim! Munkaszolgálatos akkor már nom választhatjáíc-sxahailui^nunka-beosztásukat, mint most,jizSSiikén-los jolentkozésnél.
Magyar hazáját szolgáljaY,aki önként jolontkozik a nemzóli munkára (B. it.)
Apostolok kellenek
az if]nság neveléséhez
Bnlatonbogláron az ország ösazoa hadlost-levonUiparancsnolíju,- :i korü-loti lovontoparancsiiokok és ifju-vozotőképzést irányító lovoiiteoktóték számára Köz|X»ntÍ ¦ Irányító \'l\'anfo-lyaniol voztitott vitéz Solymossy Ulászló vezérőrnagy, a lovontók országos parancsnoka. A tanfolyam célja az volt. hogy a loventeintéz-mény magasaim v.\'z.;lői számárakor vonalazza a lovonteifjuság kiképzésének és novolésénoK iránvolvoit. A loventeoktatói kar rogkivalóbbjai vettek részf a táboron, amolvnók során teljesítménypróbák kiállásával főttek bizonyságot képességűikről, a tábor végénkülön képositést kaplak k ók alkotják majd a\'magvát annak a vezotógárdának, amely hivatva lösz az egész .ország lovoutoparuuusnoki és ifjuvezotökarát a korszeri!¦ nova-lési elvok szerint kikópozni,. illotőlog átké|wzni.
A tanfolvainon - a Ijovonfca \'Hir-köz|«)iit jplentésQ Bzori,nt — vitéz Solymossy Ulászló vozérőrnogy maga tartotta inog az alapvető, előadásokat, amelyeknek során határozott szempontokat adott a levontonovo-lés és kiképzés végrehajtására. Ki-fojlotto, hogv miként illoszkodik l*> a lovon tok iképz;!-s az cgyotomos nom zotnövelés rendsz-jrélK), a csaliul, az ogyház és az iskola mellett, A le-veiitenovolós CÓljá, hogy az ifjúságot a hagyományos katonai erényekben való nevelés utján a Haza védőimének magasztos feladataira tostlxm és lébklxm olőkészilsu. A cél felérésére aránvlag Csokélj\' idő áll rondolkozésro; a Icvontekölokízellség 9 í-xo alatt mindon ífju élotébon ^ÍO\'mun-IcanaiMjl, 17ö0 órát tart a lovohtó-\'foglalkózásoh. Ezalatt kell végrehajtani a .teljes katonai előképzést, a férfivá érő ifjút a tulojdoiikópponi katonai kiképzésié alkalmassá koll tenni. A honvédség feladata azután, Jiogy a tényleges katonai szolgálatra bevohiÜÖ újonckéiK\'s fialaloinliorből mielőbb hadra fogba 16, majd ténylo-gos szolgálata kitöllé-éig teljes értékű harcost novoljon.
ISzekböl adódik, hogy a lovento-képzésnek sajátos külön ifjúsági no-ídszore van, amely egészen
,\'oíésl
más, mint
katonai uioncképZÓS bár mind a] kettő ha-
pedagőgiáia^
sonló célokat szolitál. A .Ibvontoiíju-sáií a külí\'Jibözó élol-koíoknak, ik)1-gárí foglalkozásoknak megfoloiőon más és más testi és szellemi adott-üánokkal rendelkezik és,őzöknek a különböző adottságoknak a holyes felismoiésétól függ a lovontokikóp-zés pedagógiája. A loventí-kikópzés jellem- és lest növelésével, valamint a katonai előképzés számtalan vo-natkezi\'isaival olyan magyar férfi-típust nevel, amely nemcsak mint honvéd, hanem mint önálló egyén, c^aládalapitó, toljofljogü polgár és bivatásáhim Bznkember is egyformán értékos. Az »ujoneképosség« elérése tehát számos egyéb pedagógiai eredményt is iolont erkölcsi,
szellemi és testi gazdagodást. "Mivoí mindon magyar omlxír éloténok bizonyos szakaszában lovonto, a b\'ven-íokíkópzéa a magyar nemzet egyetemes céljait szolgaija.
A lövelltein tézmőny az ifjúság igényeihez illeszkedő nevelőéi módszereket dolgoz ki és ehhez\'alkalmas vozotökot képez. A vozotóképzés az ifjúsági nevelőé sarokköve lelkes, önzetlen, a helyes pedagógia] olvo^ kot ismorŐ és alkalmazó, mogfololó szak ismerőtökkel rendelkezők" kűlEÍ-"^ nok, apostolokra van szükséy az
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók
¦ ém aiejvajraMhotAk.
Hofherr-gépek iélra é» tiuiira eldjguwaathatak" |
1943. október 1
ifjtisági noireió |punkában óm a Köz-jH)jil i I ránytadó Tanfolyam colja ilyen nevelők npvoléso. Előadásai vegén a levontok országos parancsnoka közölte a IcvontokikÓpzéa gyakorlatilag elórhotó logjobb teljosit-niónyóboz Hzükaógoa toendóket óh fölsorolta azokat az eszközöket, a iiiülvekkol a lovon tokönzés elérheti eólját.
Az alanvotó előadások után az egyes szakelőadók az, erkölcsi nevelést a gvakorlati kiképzés és az ifjiivozolokópzés eszközeit ós módszereit, majd a szakkiképzés! ágakat (gyorslevonU1, híradó, műszaki ős
ojtóornyós) ismertették. Előadás
hangzott ol a lovontetígyosülotokröl, a Levente Hírközpont munkássátíá-val kapcsolatban b lovontesaitóról, a leventék kulturális munkájáról, lövelltei ádióról, filmről én a csorké-üzolről. A lovonto-orvosi szolgálat honin tatása gvakorlati módon történt. A legmpdornobb kórházi fel-szomléssol rondolkozó lovonto mozgó vizsgáló-állomáson u tanfolyamot végig hallgató törzstisztek és a részt vevő oktatók valamennyien átestek ;i lefenték rendszeres orvosi viüsgár tatán. Ugyanekkor, beotutatáskép-non !) nap alatt a vizsgáló állomás fogorvosai mogvizsgálták és mogja-VÍtOtták a balatonhoglári loventék fogait. V/V tábor piogramját tábortüzek és filnielőadi\'isíiK ÓS a \'levente birverö kocsi hounitatása egészitetto ki. A résztvevők kiállották a megszabott lovontepróbákat az njonc-próbától a honvéd próbáig, amelyeket a leVÓnték, kiképzésük 0 éve alatt fokozatosan állnak ki. Végül elnyerték a »KIWt képesítést s ennek mogköJÖnbustetÓ jólét, az ezüst gombot,
Ilyen módon a boglári tanfolyamon kezdődött mog a legkorszerűbb növelési hányolvok mogismorlotéso az ország loventeoktatói karával. A munka folytatásaképpen október folyamán Budapesten monstre tanfolyamot rendeznek ezer fő részvételével az ország valamennyi járási levente-parancsnokai ós levento-kör-
zotparancsnokai számára. (LUK.)
ZiLLM KOZÜLMMYi
mnzi
Szerelmi láz
Forró, naámnrOB Jelenetekre var a néző. Mert évezredeken at hiába susogta annyit és annyiszor cl az ember a boldogító szavukat, annak ma sem kopott uieg a nautikája ós a Jelentő sőro. A szerelem mindig u] muriul, legalább kettő szAsaára. akik érdekelve vannak, akik arról is megvannak gyö^ zfldve, hogy nz övék az egyetlen, az ör#k szerelem. Ennél az érzésnél állapítják meg a költök, hogy az ember maga az egész világ A gyarló és véges ember ezekben a pillanatokban érzi meg a oslllűiek messzeségét, ezekben a pillanatokban sejti legjobban a végtelia fűgatmét Pedig az élet nzért marad élet, hegy beleszóljon az embert boldogságba.
Vannak Üvegházi növényeink, melyeknek több melegre, több párára van iiíilkséRílk. Talán szebbek ÓB; lUáto-sabbalc a többlaél. melyek védő llveg aélköl állták a vihart. Ae azosban két-séRtolen, hogy az Ilyen övegfeazl virág, mlbelyt hideg vagy fdgy éri, azonnal tönkremegy. A Ilimben a beldog operaénekest megtöri a csapás é^Jj&^m tud felemelkedni Művészetének 1jjffalt< nk nett a cirkuszban csillogtatja, mtg el iihíi Jön a vég. melyet 6 la siettet. M8-véfj/HorH, — áfrapltjuk tneir. köanyedón odavetve. Pedig a mavészsorsnál ntnoa tájóbb, nincs nagyobb esés. Egyenletesen gyorsan zuhanó esés ez, mely a következő pillanatokban hatványozó dlk, mert a lényt, kíséri az árnyék, a magasságot a mélység, és a kivételes boldogfláget, a szonvdófl.
A tilmben szereplő együttes kitilnő Játéka után agy érzi a néző, Jobb a nagy hullámokat nem verő csendBs boldogság a perzselé érzésüknél és Jobb, bn nz életeinkben több a munkanap mint az ünnep.
Megkezdődött a* Országos Katolikus Nagygyűlés
A magyar katalikussag hatalma* seregszemléje
A magyar katolikusáig najzy ünnepnapjai kezdottlkot votték. Tegnap, csütörtök esto megkondultak az egész országban a templomok harangjai, hirdetvén, hogy október elsőjén — ma, pontokon - koz\'dotot veszi a magyái katolikusok hatalmas és ragyogóan impozáns megmozdulása, n többnapos óriási seregszemle, a magyar katolikusság\' gyönyörű nyílt Krisztua-crodoja. Nagykanizsáról is számosan utaztak fel a magyar fővárosba, Szent Gollónt városába, hogy bitvallást togyonok a mai ayar milliókkal Krisztus-király melléit. A többnapos Országos Katolikus Nagygyűlés ma roggol Ünnepi szónlmisévol kezdődött a foronciok templomában, majd ünnepélyes Voni Kanclo, amit jiompáa egyházi disz-bon és fényes papi segédlettel dr. Sőréd 1 .Insztinián, Magyarország bi-boros-IWreogprimása végzett, az egvbázszónoklalot a birnoVes ogy-házszónok, P. I torbél v* István jézus-társasági tartományfőnök .mondta. A szentmise alatt megkapó volt \'a sok-sok ezer hívó közös szontáldo-zása, amit az igazságos bekéért uján toltak fel.
Majd délután I órakor a katolikus hírlapírók é* Írók megkoszorúzták Pázinánv Péter szobormüvét, mig
Ö órakor kezdetét veszi a katolikus magyar nők diszközgyüléso. Ugyan-akkor görögkatolíkus \'test verőink in-lornátus ogyosü letoltok közgyűlése. G órakor filmvitaest a Központi Katolikus K.örheji. Holnap, szombaton dr. Sorédi itorcogprimás az örökimád ás templomban pontifikál nagy-misét. \'11 órakor a KALOT vozoto-értekozloto, \'majd a katolikus alkalmazottak kongresszusa az A, , C. tanácstormébon, fél 12 órakor XII. Pius pápa élotét bemutató film oló-adása. Délután H órakor a Szőrit Foronc III. rondjénok országos értekezlete, 4 órakor a fóiskolá-s ifjúság diszgyüléso, ugyanakkor a loány-ífjusag országos diszgyüléso, m\'ig 6 órakor, a magyar katolikus férfiak országos kongresszusa » fővárosi Vigadóban, stb., stb.
Katolikus-Nagykanizsa, az ősi Zrínyi-város testvér-szivének mindon melegével köszönti az Országos Katolikus Nagygyűlést és léloklxm ott van minden érlokozlolén, mindon gyűlésén, mindon mogmozdulásán és mindon határozatát magáóvá teszi.
Nagy magyar építőmunka folyik az Országos Katolikus Nagygyűlésen !
Magyarország lakosságának kb. 40 százaléka . él a városokban
A td000 lélekszámon felüli településekben legkedvezőbb a természetes népesség-szaporodás
Mini a 111. kir. Kezponll Statisztikai llí-valal közlése nyemáH már jelentettük, az Idei év tavaszának végén aionrAg lakossága 14,843.270 fát számláll.
Törvényhatósági Jogú városainkban ugyanekkor 2 millió 49.000 lelek lakolt, megyei városaink lakosainak száma pedig 1,648.000 lélek volt.
A régi leiUletetelnek egy részével meg-nagyobbodóit országban tehát kereken 4 millió 500.000 lélek lakik a városokban, ami egész lakosságunk 28 nzázaléka, vagyis több mint egynegyed része.
De ezenkívül még van 95 olyan iiö<sé-gUnk is, aaelyntk lakossága egyenkint neghatadfa a 10000. lelket Ezekben a községekben az Idei március végín csaknem T4 millió lélek lakolt s ha ezekot a településeket is vároal lellegHekack vesz-szük, akkor azt mvndbaijuk, hogy hazánkban minden harnndik lélek városlakó.
A vAroil bflváadorlék legniffobbcínt nSk
Városaink lakosságát (erméazctoten a kitzámilolt népeiség nem jellemzi pontosan.
Nincs ugyanis lehetőség arra, hogy a vándorlásokat népszámlális nélktll figyelembe vegytlk: ndvel ptdlg a városi la-káshláiiybél országszerte meg lehet állapítani, hogy városaink szakadatlanul mi vekszenek, bizonyos, hogy ezt a túlzsúfoltságot nem az ujszDIéllek és különösen nem az újszülöttek többlete idézi eló, hanem azok, akik a vldékrél húzódnak a városok telé.
Háborús időkben a városi bevándorlók mindig nagyobb éa nagyobb hányadban kordinek ki a tiök koréból, azoknak a nőknek igen nagy része ugyanis, akiknek eltartója bevonult, a városokban inkább remél megélhetési lehetőségeket, mint a vidéken.
Az Ipar egyébként ia Igen nagyszámú nöl munkaerőt is voni magához a vldékrél.
Ezeket a számokat tehát, amelyeket a statisztika a születések és hilálozásek
IHot kezdődjék tehát a
Hazánk területén 95 olyan nagyközség van, amelyeknek lélekszáma egyenkint 10000 lelket meghalad. Végeredményben éppen ezekben a községekben legjobb a természetes szaporodás egyenlege, de azért ezek közül Is van 19 olyan község, tehát kb. minden ötödik közülük, amely többet temet, mint amennyit keresztel.
finnek a 19 községnek halálozási többlete 214 lélek volt. Eszerint tebát az a 76 nagyközségünk, amelynek természetes szaporodása kedvezé volt, születési többlet-képpen egy negyed év alatt 15.999 léiek-
egycalege ntapján állapit meg, a várniokca nézve ebben a pillanatban csak a legkisebb lélekszámot jelentheti s nagyon való\' színűnek kell vennUn<, hogy a 15 milliós létekuzámu Magyarországnak ma már k»-rUltaelül 40 százaléknyi lakvssága él várfokban.
Vároihetyco kevesebb a KfJlatéa,
tSbb a halát Népszaporodásunk egyenlego nemcsak országosan és nemcsak lakainkban, hanem a városokban is pozitív, ami »rt fc lenti, hogy a születések száma aránylag kevés város kivételével ezekben Is meghaladja a halálozásokat. Értheté és természetes, hogy a nagyobb jellegű városokban kevesebben uülclnck és többen halnak meg.
Megnyugtató, hogy a magyar városok népesedési egyenlege ezzel a psnios mértékkel méive is elfogadható eredményeket muiat, olyanokat, amelyek nein egy nyugati ország átlagánál jobbak.
Az idei év első negyede alalt törvényhatósági jogú városainkban 1489 lélek volt a természetes szaporodás eredménye. Egész esztendőre számítva, ez megfelel 13 ezrelékes természetes szaporodásnak. Ugyanakkor minden 1000 lélekre 16-4 újszülött és 151 halott esett törvényhatóságu városainkban.
Az országos átlag azonban 197 újszülött és 161 halott. Vagyis a thj városokban minden 1000 lélekre számítva 3 3 újszülöttel esik kevtsebb és pontosan 1 halottal esik több, mint amennyi az országos átlag.
Ha a falvalnkkal hasonlítanánk Össze ezeket a számokat, természetesen még nagyobb kllöabségeket találnánk.
A városok sokkal nagyobb mértékbea emésztik íz elsiet, mint a falvak és jeliénél városainkban aránylag sokkal több a házasulékápes korban lev& ember és jobbak a keresetek Is, tehát a családalapítás lehetősége jobban megvan, azért az újszülöttek szama aránylag mégis [állandóan kisebb, mint a falvakbanf
családvédelmi politika ?Í\\\\^T ^
kei gyarapodott, ami már nem is 4 ezrelékei, Hanem mintegy 5C ezrelékes természetes szaporodásnak (elei mtg.
Ezek a számok két nagyon fontos körülményre figyelmeztetnek bennünket. Az egyik az, hogy településeinknek tekintélyes réize lélekszámábél átlandáan vészit, halálozási tSbblete folytán, a másik, nagyobbik háayad ellenben az ezekben keletkező hiányt még pótolni tudja.
Nagyon (onte* tehát, ha cialádvéd* politikánk, különösen azokban a községekbea működnék nagy erével, amelyek
bizonyara helyi körülmények folytán az országos természetes szaporodási mérlegnek ma terhére vannak.
A másik tanulság pedig az, hegy ugy látszik, a legéleleréBebU nagyközségek az»k, amelyek a lO.ÖOO lélekszámot meghaladják. Itt lulayomé nagy részben a esalatala pi Iáira és gyermeknevelésre igen kedvezőek a kSrlunényck, ezeket léhát éráemes á családvédelmi politika utján Is tovább erősíteni.
SzHrelI mulatság
A narykaolzfial Kntoltkun legényegylet oktéber 3 Aq áélután 6 órai kezdettel, gazdag musoni ezUretl mulatsA-tfut rendez nz Iparoskör nagytermében. Zenét a hoavédzenekar 12 tagu együttese adja. (:)
SPORTÉLET
„Caoh Matyi", világhírű magyar válogatott ós ker&UU etkő Kanizsán
Caoh IX, LttHzió, akit még vilfifí-hirü magyar labda rugóvá lopatott korában Caph Matyinak beWízott a kf>-zöhség, mint á kerület hivatalon edzője kót nap Nagykanizsáii tanított az NVTJfi ón a ZMNTE-D08E edzésén.
Oyönyőru sze|)femlx>r vóffi napm\'i-tó,4 özönlik a Zrínyi pálya zóldgyo-pos talajára, ahol óp|X)n labdavozo-téflt tanulnak a jiítekosok, mikor mi-yitózzük nz edzéat. Caoh odzó Lika ZMNTB oílzó táréoaagéban oklat, ntaL\'varáz a nagyazámu ZM-NTfí játékosoknak a labda bolyon birtekhavevÓHÓt illotÓleg. Utána" a kapura száguldanak óa gyakorlatoznak a fiuk.
Hövid idón belül két osapat alakul \'én komoly küzdolom fejlődik ki az A én 11 ogyöttos játéka között. Cseh Matyi hangja mollptt Lika ÓdzÖ óleti nangját ih hallani, amint vezényli a játékosokat, do közbpn, jó labdákat is ad az Acsapat lániadó-játékosafnak, mint játékos.
A ZMNTB ré»i játékosa, Kováca Jani —¦ aki künn volt a keleti fronton —¦ jön hozzánk órdnklndni, hogy kik jolenlog a ZMNTB játékosai? ¦ A támadósor Szabó, íetenos, Kissr
Lika, Vojnovits. Csamáro hiányzik. A fodozotóOr torigolyóbon Iléjja, mollette Oaorpoa) a másik BzélsóTo-dozot Mihalecz a kapufa tfivóljon 6civi|lx)n« nézi a játékot.\' hórült. Holyotte Kováca II. i<íyokszik a jobbfedozot poaztjátí, do hamar átveszi a komoly szerepét Nagy OyÓ-zőtól a kapuban. Kisst dicséri Ctiőh rMatyi, de hiába, csupán a kapura lövöldözéskor mutatóit be ejry 18 m-es szédületesHíapá-slövéKt, viszont agilis játékkal mutatkozik a jó formája. Istened in nagyon akar. Szabó egy szép beadásáról késnek le a többi csatátok. Hójja ós Csorpea Szakadatlanul munkában vannak, igyekeznek a második csapat játé-
>>szabadot«. Azonnal hozzánk Biot. Úy\'orsan feltesszük neki a kérdést
- miolótt eltűnne -: hpgy mi volt Dombóvárott.
— Egvosok azt mondjak) szoron-csénkvolt. Én azt mondom: aiBzo-réncao a bátrakat ós azokat segíti, akik jobban tudnak játszani I
Ravasz fololot, de meg kall olé-godnünk, viszont a vasárnapi összeállítást illotóleg semmit sem tudtunk mog a kiváló odzőtÓl. Míhalocz vóglog nom játszhat. Az ó helyét betölteni komoly probléma. Gyoz-o a csapat vasárnap? Kz is nyitott kérdés. Nom kapunk rá fololotot. Csak vasárnap akarják hiogadui a
ZMNTB legényei. Ott leszünk!
A GOEKCRDO nyíira rwa röggel 7 tvttól oste 6 óráig. (Hétfé, sseréa pésrtek dolutili és kedden egész »*p .) Toloíoo: G60.
10«. október 1
HÍREK
Naptár. Október 1. Péntek. Rr-m. Rémig pk. - Protestáns Malvin.
500-500 pengő péizbflntetésre ítéltek két árdrágítót,
ezenkívül a lefoglalt, árucikkeket elkobozták tőink;:
— (Engetztelö azontéra a ferences-templomban)
Vasárnap délután 6 órakor engesztelő szentóril tanának kitett Oltáriszentség elolt a fcrenclek p\'ébini-temptomaban — a békéért.
— (Pályázat körorvosi állásokra) A belügyminiszter pályázatot hirdet a
li.ii.iiii.., csertöldl,damásal, muracsinyl, murasiklésl, muraszenlmárlai, nagykaper-naki,\'nagylengyelt 6 a ialaizcnlgróll, Zala iobbparti kfirorvoil állásokra. A pályázati határidő október 14\'én déli 12 órakor Jár le.
— (Á Vöröskoroazt részére)
az Urasiionyok Kongregációja Dreven Lajosné elhunyla alkalmával, koszorumeg-vállás címén 10 pengét adományozott
— (A hévízi hadikórház kapuzárása) A hévízi hadikórház szeptember 30-án
elbocsátotta az utolsó botegét la, le* zárja (Izemét n tavntzlg, \'amikor újra megkezdi működését
EgyehSro KiünetolMi működését a hadikórház Bajtársi .Szolgálata la, mely négv\'hénaplg fnéleekörd munkát végzett" A Bajtársi Szolgálatot P. Vado* Pál tábori leiké*1/, szervezte meg, legértékesebb segítőtársa Bojárnó Lelczy Lenke vöröskerosztes lnlézótPítvér vtlt,1 A muukál folytatta, majd befejeztet P. PMegnr Farkai tábori lelkész. — A Hajiárel Szolgálat záré-illésén Fe-reaczy Qózáaé elnök, Eítlager K&-rolyaó pt nztároa és ilr Bajay Imréná segélyzeblzottaAgl vezető számoltak be a vég7ot.\' muakirót A Bajtársi s*n!-galal bevétme 16.677 pengő volt; ii/, Öwrz.-gböl 2<>OG pengőt a hévízi Bajtáral Szo\'gAl&t kapott, a többit utlad n h ¦ besült katonák megsegíteném fordították. Pénzsfgéiyben a hadikórház 40 sebesUKJo réezeeUlt 77f.n p értékben. Ilyen ertdményeaí inunkat kevés B-tJ-láral Szolgalat végzitt ilyen rövid idő alatt.
(Maayamó\'*-**i Klskomáromban) A Mikomiroml Iparoskér nagysikerű magyarnóla-eslel rendezett, amelye > részt veit n község i-ilelli--cnciaja teljes szánban és sokan a falu polgárai közül. A A nélacst szereplői a Palolai nOtásbokréta tagjai voltak. Különítsen nagy Kikért ara--tóit fjfjirl Klára csengó hangjával. Számait több alkalommal meg kelleti ismételnie, Hajdú Lajos mag,atnóia éneken számai ís teljes mérlé-ben megnyerték a hallgató kézön-ég tetszését. V. \':¦<•¦:,: József zeneszerző hegedűn kísérte az eg\\es énekszámokat. Kotlái István saját szenzvményü dalait adta elő. Csuka Icai a konleransz szerepeben teljesen lekötötte a közínség érdeklődését.
— (Az Úrasszonyok Mária Kongregáolója)
októbwr havi azon 1 miséje éa gyilléso
1. i:i Október 1 I i, !;-.n \'Hl OKtéboi I i ri
lesz. Prózes. ¦ (ElőtorJesztÓB a lovonteioglslkoztatős i
A nngykanizBai törvónyszók tr/so-nibirÓMÓgn mimlon boton több íz bon ís üsszoül, hogy n kir. íigyószst\'g óllnl olóJo állított úrdrócritúai\' vissza-éléflokbon mogbozza itólotót;
Tegnap Sabjén Bálint 40 éves fel-»óruj! . torinónykoreskedó óm öz-vegv ItormaiMx.\'z AntnlnÓ született Újlaki Borbála korfllt dr. Hámory /oltón uzsora-tigyósbíró oló, mert a kír. ügyészig vádja szerint Sab-ján n mait óvlww Felsórajk közaóg-Ík)ii tóblwknok a luoornamagot kg.-ként f>.10 pengőért- vagyis a megállapított maximális árnál drágábban adta ol, míg özv. Bormanoeznó mintegy DG mázsa csöves tengerit — vagyis közszükségleti cíkkot — 17 pon\'gós áron adott ol, holott a megállapított maximális ára akkor 16.00
porigó volt. _
Suliján azzal vótlokozott, bogv a felsovajkl gazdaság a budajxjsti Mag nemes itrihol hozatott lueornamagot ós 02 S2 iiengÓbo korült, így ű nem követett el árdnifíitást, \'Farkas intéző, tanú kiiolontotto, bogv 26 pon-gÖ volt a lucernamag, do \'olthoz | hozzá koll számítani 6 íwngó nö-vónynemesitósi felárat. líormaneoz-nó viszont utalt arra, hogy lti.50
szüneteltetésére)
A birtokosok kérésére az egyes me-zrtgnvdasflRi kamarák ozzal az. előfer-Jeazlésael fordultak az OrazAgos Mezőgazdasági Kamarához, hogy az őszi mttzőgnidasági munkák elvégzéen érdekébea a levontefoglalkoztntést bizonytalan Időre szüneteltessék. A kamarák feliratát az Országos Mezógaz-daságl Kamara is magáévá tette t>» felforleaztéaben fordult a Ttildmüvoléa-ügyl miniszterhez, hogy a roaaz Idő beálltáig a leveatelogiaikeztatásnak az egéaz ország területen valé ffllfflgg8#z-téséro a honvédelmi miniszterrel egyft* értésben intézkedés történjék.
— (Alaó- és Fotsőzsld egyesítése)
A belügymlilszter mar 1938-ban elrendelte a keszthelyi JórAsban levő Alsó- és FelsAzsId kö/ségek egyesítését. Az egyesltéa trchni»al kereazlUl-vltole egész nostanálg tartott. Lógna-gyohb akadály volt a legeltetéal társulat IngHtlannlrél val* döntés. A tár sulali közgyűlés mosl Ugy döntítt hogy lugatianait .átengedi a politikai községnek. Közben a szervezel! váltó-: záat ál"ezettók az anyakönyveken, megalakították a közaég kéovlaolőtpg-tületét s tisztújítást Is tartottak. Ha-wsk valaki meg rom fellebbezi a legeltetési társulat. közgyűlési határozatát, október 6-án véglegessé válik a két Zeld egyesítése. Az egyesített község u] neve: Bákonyzald.
volt a maximális ára a csöves len-gorinolt, annyit ís számított fol, do ohhoz hozzá kotlett számítani fuvar ófi berakáai költsógot ós irmon a löblilet, vagyis 17 pengd.
A tanuk kihallgatása ón a bizonyítási eljánis lefolytatása után w: I-engvol Károly ügyószseci olnök mindkét vádlottat a vádbolt cselekményben kérte bűnösöknek kimondani, míg dr. Tamás János ós dr. Qaortaor Antal vódÖk; folmontóst kértek. Az uzsorabiróság mindkettőt bünösöknok mondta kí a vád értelmében és őzért ugy Babján Bálintot, mint özvogy Barmanooz Antalnót fejőnként fí00:--500 iwngó bena-btintolósro, a lofoclalt eikkok elkobzására\'és a ixjrkoítségelí mogfizeté-nérojtólto. A mollékbüntotós kiszabását a bíróság mellőzte. Indokolásában nyomatékosan hangsúlyozta, a bíróság, hogy a megállapított maximális árhoz nem szabad semmiféle költséget vagy kiadást hozzászámítani, mert az már bennfoglaltatik u megszabott árban. Sabjánnal szem bon nem mondta kí az üzlotszorüsé-get. Figyelemmel volt a bíróság a fennforgó kör ül monyok re. Az ítélet jogerős. 1
Ö/.v Oatar«r Ktrolyné sz. Schmalbana UárU neje a maga, valamint gyermekei Lá»nló, Er^aébot él Ferenc és sz ÖasZoS rokórtság nevében fájdalom\' \'¦\' megtört s\'ivVel, de az Islen megvallottal hálátlan akaratában való alázalos r.ieg nyűg vassal jelenti, hogy a drága Jó férj, édesapa, testvér, sógor, illetve rokon
Osterer Károly
¦aalomtoUjdoBor, a nagykanliial HadlIeajrerétB EgyoeBlet *lo8ke
áldásos, munkás éleiének fő-ik, boldog házaiaágának 37-ik évében, béketűréssel viseli hüss/as sz«nvedés uláa, a halotti szenlaégekkel mcgerősllve visszaadln jóságos nemes lelkét Tcremléjenek .
Urága haloltunk földi maradvánjál folyó hó 3-án vasárnap délután 1 .-A érakor^fogjuk a tcinctö halollas házából a rém. kat. egyház izerlailása szerint beazcntclteial is örök nyugvóhelyérc kisérni.
Az ertgeaztelé szenlmisealdozalot a megboldogult lelkiUdvéért folvó hó 4-én reggel ^8-^érakor mulattatjuk be a izcnlfcrenciendiek plébánia-, templomában a Mlndeálialénak.
Nagykanizsa, 1943. októbei hó 1.
A Te JÓ lelked mindig közöttünk éli
Oiterer Rudolf nyűg. m. kir. ezredes és neje sz. Motx Uo»«, teslvére illetve sógornője és családja, dr EJarjr Lajos nyug. gazdasági akadémiai fanár és neje sz. Galov G\'xalla, tógnra Illetve sógornéje valamint családja és a gyá szeló rokonnág.
Szept. 30-tól október 3-ig
/AROSI MOZGÓ
CsOtörMtei-vasárnapig
magyar filmgyártás osuasteljesítménye : SZERELMI LÁZ
Szereplőit : Diyka i\'argit, Homváry Bertrud, Peéry Pírt, Tímár József, Csertőn Vxjula, Uakldry Zoltán
„BFA" vildghiradó napjaink eseményeiről
SiOaiivlmok kexd*>tff kőnnapokon L5. ^7, ?9, vatdrnav ?3 fő, ?7 és f9 nrokor
IZománcozott kályhák és tűzhelyek, mm Hfjífcerr—8cir8Btz-nárt«ányi S5SSgSSfe5^g! S$g?JS állandóan raktáron Tóth József van keresned égében
En«éb«t-tér 23. (Kozponl-izálló íphlct.\') .
MAJOR M gyorsíró- és gépiróískoi&ban
október hó 4-én
uj nappali és esti tanfolyam
kezdődik. Szőni Imre heroeg-utoa 5. TlléUekiek atajáii ktwl«íméay 1
B^ali gj\'ógyBzertári Ügyolot:: Ma. a Megválté gyógyszertár Erzsébettér 21. szám.
Kjekaaiafián az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgalatot tarL
ÁLLÁS
Ügyes, megbízható ujsAgklhordóS asszonyt keres azonnali be-lépesre h Zalai Közlöny kiadóhivatala.
Aaxtalo*-¦•nádakét magaa fizetée-¦el iclvesz Csizmadia János asztalosmester Nagykanizsa, Bábt-ulca 5. 2
Alk«ltn«xáat nyairhal könyvnyomdánkban holt flx«lé«»«l egy könyvkötő tanonc. Legalább 4 polgári Iskola elvég-zésétél azólá bizonyítvány szükséges.
¦•Jár«n6l ellátással atonn«l felveszek. Pallos, Erzsíbet-tér 18, II. em. 3247
AbAS-VÉTEL
Mindennapi levehuéiból ösizegylljtölt UMa|bárfO|tl bélyeggyUJtéti eélokr« m«gnaicl!. Barbadts, Zolot Közlöny szerkeuWsége, naponta délután 8—7 ér« kozAtt. Ea a btrdetéB mlmllg érvényét.
CsarápkAlyhát^ használt, de Jó állapotban lévőt, nagyobb lakéi részére sürgésen veitek. Clm a kiadóban. 3244
Ebérilá- és hálóbntor, szőnyeg cladó-iioiifiy Mlklóa-ut 19. Mcgleklotheiö 1—2 éi 5—6 óra közátt 3191
Két lialsl uUIrfa eladó, líötvöi-lér 28. Mim. 3227
V*an«k Jókarban lévfi gyermekbundát, hóetpót. Eladok gyermekágyat, Jáióxát. Postahivatal, Kiikanlzsa. 3245
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Ararr.azámiák fízotáae, rdkiamáolok, hlbajelantéaak, szaknzorQ lelviligoultáB minden vllUmoa k«rdéab4n délelÖU 8-«öl délutmm IB é^dtífl. Ca>onRgiry^ut 51, ^•fOBy_.i^4,"
VmméQf éi különböző buloiok eladók. Clm a kiadóban. 324»
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG
Magánoi ur keres ciendei »KOb*t al-IAtAa*alt Ajanlatot „Otthon" jeligére kiadóba. 3226.
KÜLÖNFÉLE
Pianine bérbeadó. Labor, Csengery~ ut 22. 3248\'
Harntadlk, negyedik elemista gyerekek lanitáaát, polgári vagy gimnáziumba elökéizitéiét mérsékelt díjazásért vállalja hosszas gyakorlatú tanító. Cint a kiadóhivatalban. V . 3250"
ZALAI KŐZLdffT
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „K0znudaaáBl H. T. NagyktotitoA
Fololöo kiadó: Zalai Károly. I Nyomaton i
a ,,Kligazd«sdgl fi. T. Ka^kanlzaa-
ayoMOaJábu MagykAalzaáo, (NyomdAárt felel i Zalai Karolva . ¦
filalo :~
tűm:
Hnnillotaiil : -. Táboriposla :_
83. évf., 223 sz. Nagykanizsa, 1943. október 2. szombat ár« 30 Hll*r.
ZALAI KÖZLÖNY
§»rke*ztöaóg 6a kiadóhivatal: Fó-ut íí. szám. tocrkoflzWBOcl 6a ki adólrtvaiali telelőn 78. sz. Megjelenik minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkeszti: Bai-barite* Lajos
Blôtlzetéal éra: egy/Bónapra 4 penso" 30 flllex,
BC(iyed6vr<) te pengő 40 Hllér. fc*ye* Mám: Béiközuap 18 tlTl.. mtombaton »0 BP.
Zala vái\'uiBijye yzöjiséiíBliBifJ.
Köztudomású," hogy augusztus első hetében zajlott le a vármegye egész területén az Országos Hadigondozó Szövetség Zalavárniegyei Tagozata elnökének felkérésére hadirokkantjaink, hadiözvegyeink és hadiárváink támogatása érdekéhen megtartott gyűjtés, amelyet a levente-ifjúság bonyolított le a járási hadigondozó lisztek é.s Vöröskeresztes fiókok közreműködésével. Annakidején a vármegyei Hadigondozó Szövetség elnöke a közönségnek tudomására fogja adni n gyűjtés pontos eredményéi. Az eddigi jelentésekből máris mogáilapíl-ható, liogy közel 40.000 pengő lesz annak eredménye, a fel-. ajánlásokkal együtt.
Kedves kötelességemnek tar-lom, hogv mint a vármegye főispánja köszönetet mondjak a nemesszivü, hozafias köteles-ségérzéslöl áthatolt adakozóknak, akik megértet lék, hogy társadalmunknak nincs eísflbb-rendü kötelessége ma. annál; minthogy segítségé, g*^ siessen azoknak, akik a legnagyobb áldozatra voltak készek érettünk, Hazánkért.
De köszönetei kell mondanom a levente-ifjúságnak is, amely hazafias lelkesedéssel és buzgósággal látta el a gyűjtés munkáját. Bizonyáré átérezték leventéink, hogy &pátk példája és áldozata szent kölelességet ir elő számukra, amelyre komolyan fel kell készűlniök. Önfeláldozó, hősi é\'elct. kötelesség-ludast és fegyelmezett munkát vár tőlük a nemzet, hogv a jö-völ biztosítsák miként azt apáik lelték.
Mindaz, ami történt; azonban még nem elég. Itt van sok hadirokkantunk, akik nem tudják rokkantságuk következtében előbbi imm ka körükben kenyerüket megkeresni. Ezekről az államnak, a társadalomnak vállvetve kell\' gondoskodnia.
Ezúton fordulok léhát a vármegye mindig megértési tanúsító tehetősebi) közönségéhez, !1 hatóságok, az intézmények vezetőihez, a vállal átok elnökségeihez azzal n kéréssel, hogy mihelyt a vezetésük alatt álló intézménynél, vagy vállalatnál megürül bármilyen állás, azt legyenek ¦ szívesek sürgősen ludo-mására hozni az Országos Ha-c\'igondozó Szövclség Zalavár-¦negyei Tagozatának (Zalaegerszeg^ Megyeháza) annak megjelölésével^ hogy milyen foko hat Rokkantat alkalmazhatnának^ megüresedő Iielyre. Meg-
A jugoszláv és a görög kormány jegyzékbon közölte Washingtonnal az Olaszországgal szemben fennállé területi követeléseit
A keleti fronton megállt a szovjet-erők előnyomulásának irama
Berlinbe! jolontik: Bár a szovjet támadások hevessége az Azovi-lengortől északra 6a a Dnyopor középső folyáHánál fokozódóit, csütörtökön a német kötelékek átülő elhárító fiikort értök ol, amelyet annál inkább értékelni kell, mert mint Berlinben mondják, a bolsevisták emberanyaguk óh hadianyagtik kíméletlen DevoWbévol mész BzomonŐ hadműveleti célokra törekedtek. Az Azovi-tenger és Kapó? rozsio között a szovjet megkisérolto az áttörést a krimi félszigot ellen, a Dnyopor középső folyásánál viszont az volt a célja, hogy hadműveleti támaszpontot szorozzon. Mind a két vállalkozóiét, a legutóbbi napok balsikerei után, vemet vétetném/ szerint teljes mértékben meghiúsultnak jehet tekinteni. ¦ A kubáni hídfőnél a s. nagyobb itiókkel támadott szovjet, csapatokat visszaverték a néniét ocők. A harcok
_ a két szovjet lövészhadoaz-tálynak koloti iránybál való előretörésén nyugodott. Kzok a német állásokat a kubáni lapálynál akarták benyomni. A némot gránátosok tel-jas szélességéIxm megállitetták az olőrohömpölygő szovjet lövészek hullámait, agy"hogy
a harc \'fő vanatáf mindenütt . teljes mértékben meg tudták tartani.
A kubáni hidfé tengertelöli déli oldalán a némot csapatok a tüzérség ös a páncéltörők támogatásával két londflleteá ellentámadást kezdeményeztek, hogy - megsemmisítsék a szovjet támadó zászlóaljait. ¦ Egy nap alatt 600 pontont pusztítottak cf, ameli/ekcu részben legényeié, roll, részben pedig htdász-anyag, A jelentés szoríot a németek zsákmánya nagy volt.
Amerikai repOJŐerödök húztak át tegnap magyar terfliet felett
Zürichből jolontik:
Azok" az amerikai repfllőorődök és nehéz bombázok, amolyok pénteken a kora délutáni órákban Svájc felett áthaladtak. München és Wioncr-notistadt ollón intéztek (ámadáHt, A roputóorődök föízak-Afrikáből indultuk ol és osatt ogy részük tőrt vissza dél foló, más részük Angliába
Mtt követel Jugoszlávia és
Londonból jelcnli a Iíttda pesti Tudósító :
Londonban most váll isme-lelessé, hogy a jugoszláv kormány a Hadoglio-kormánnyál létrejött fegyverszüneti/ egyezmény hirére jegyzékei jntczelt az angol-amerikai, kormányhoz. Közölte azokat a területi i\'gé-
ropült. (Kzok a repülők vonullak ál a MTI jolontéso szorint pénteken Magyarország egyes vidékoi felott i.s. Kzért volt a tegnapi légifiadó az Ország délnyugati vidékén. A riadó mintegy harmadfél óráig tartott, do sehol logttámadafl magyar területen nom történt.)
jörögország^Olaszországtót
nyékei, amelyeke! Olaszországgal szemben támaszt. A jugoszláv kormány kövoteli, Iiogy Olaszország vonuljon vissza a lialkán nyugati partvidékéről, valamin! az ottani szigetekről. Ugyanekkor a görög kormány is hasonló álláspontra helyezkedett és elsősorban Olaszor-
jelölendö az értesítéskor, hogy 25, í)0, vagy 75 százalékos hadirokkant alkalmazására van-e lehetőség és hogy milyen lerí mészétö munkakör az, amely p holöltendö állással jár. Ezen "az alapon a Iladigoudozó Szövel-ségnél nyilvánlarlotl hadirokkanlak közül a Szövetség1 e\'.-\' nöke az illetékes munkaadón.ik ajánlalol fog tenni az alkalmaztatásra szobajöhcto hat\'i, okkan-lak közül.
Erkölcsi kölelességünk ma és azt hiszem, ezt felesleges hangsúlyozni, .hogy minden betölthető helyet, ha vdii reá h>
helöség, elsősorban bős fiainkkal töltsük be, akik kötelességüket már megtették, hogy számukra a megélhetést biztosítsuk:
»Nem szabad, hogy a harctérről hazatérlek rosszabb helyzetbe kerüljenek, mini voltak-
mondotta a Miniszterelnök Ur. Ezt elsősorban a hadirokkantakra kell voiiatkozlalnunk, léhát lássunk\'-hozzá mi is lár-sadalmi ulou. o helyes kijeién-lésből fakadó kölelességek meg-valósításához; Ne várjunk az intézményes \' állami megoldásra, az is meg fog történni,
szagnak a Balkánról való teljes kiszorítását követeli.
Visszavárt partraazálláai
hiiidrleí fíouh/tna-nái
Berlini jelentés szerint kevéssel éjfél előtt egy brit jármű közeledett Boulogno kikötője felé. Az azonnal ráirányított tűzben a hajó kigyulladt, ugy hogy nem volt többé ura mozdulatainak és ide-oda" hányódott a kikötő előtt. Ugyanakkor öngól gyorsnaszádok is föltűntek, a partvédelem azonban ezeket is tűz alá vette. A gyorsnaszádok erre megfordullak\' és eltűntek.
ügy ujabb jelentés szerint nz elsüllyeszted jármű 200 tonnás parlraszálliló hajó volt.
Tiz halát süllyesztettek el német tenüeratattfárák
Amsterdam, október 2 Az U nit ed P ress Kan ad a keleti partjának egyik kikölö-jélM\'il jelenti :
Német buvám a szádok egy Kanada felé haladó szövetséges hajókaravánból 10 napon át tartó heves támadás eredmónvt-képnen 10 hajót süllyesztettek cl. A támadás szeptember 19-én kezdődőit. A szövetségesek su-lyos~-vesztc.segck.et szenvedtek Az elsüllyedt hajók között három hadihajó is volt,
Az olasz kormány elhagyta Rómát
Chinsfiohúl jolenti n Svájci Táviinti Iroda:
A köztársasági fasci&ta kormány ülésén közölték azt a határozatot, hogy a kormány Komának nyílt várossá törtónt nyilvánítása, folytán
de legyünk azon, hogy akin le-, hot segíteni, azon segítsünk1 minél előbb a magunk erejéből. \\ Milyen felemelő tudat lenne az, hogy a közösségi érzéstől áfbatva, a zalai társadalom elmondhatná, hogy hadirokkant testvéreiről példásan gondoskodott. Ezért megismétlem kéréseméi, sokat tclietunk, csak akarjunk és lássunk hozzá e nemes, hazafias feladat megvalósításához.
Vitéz gróf Teleki Béla s k.
Zala vármegye főispánja.
ZAfAl K02L0NV.
1043. október 2
nzékhelTót a fegyveres orók főhadiszállásának ln.«ilu!w, ugy községbe hoiymi, át.
Washingtoni Bud,... ÍTud.-jelaitéfi sz*rínt\'TtooKeroU (untokon a sajtóértekezleten kijolontolto; h \'szoYet-eégcBek legközolobbi colja: líómu. ll^t-wanak uiindont unnak érdekében, hogy Rómában no korüljön atr harcokra, A Vatikánvárost mog-
Az elpusztult Nápolyi kiürítették
kímélik a t a inad ások tó I, pusztitásuk-tól.
. •¦Roosevelt óuájtóérfokozloton még kijolontotte: «eia akarják, hogy líóma hadszíntérré^ logyon. Kómának nom akarnak kárt okozni. Az olaszországi hadjáratot folytatják. noni tartja valószínűnek, hogy u némotok olyan vonalat aknaiak tartani, * melybe Kóma is beleesik.
Barimból jelenti a Nómot Távirati Iroda:
Nápoly
uzükebb várom\' területét tegnap a kora iwggelí órákban uz összes luuli-foutosMÚgu készletek több héten át tartó elszállítása, valamint azoknak a yárowi ós kikötói borondozéaekiiok a »ét rombolási, után, amelyek az angoloknak óm amerikaiaknak luuiziiára luboiiok volna, a németek kiürítettük » nélkül, hegy az amerikai hadosztályok hátráltatni tudták volna * kiürítést. A város maga, a brit-amerikai légi urók több súlyos bombázása körotkoztébon
« iegeulyotaOb , károkat szenvedte. Küiönősen a lakóncgyc-deh és s»k pótolhatatlan műemlék semmisült meg. k bombázások okozta tüzeket, jó-léaat vialiiány .miatt, már nem tudták eloltani, ugy hogy
égést ¦ városnegyedek égtek porrá.
Ujabb rombolásokkal járt a kommu-aíata «• Badoglío-párti kötelékek leküzdéao, amelyek jiatulmukba akarták köríteni a gyárakat és a községi üzoinokot.
Tegnap a déli órákban Clark tábornok kötelólwi uzóles arcvonalon
a nórnotok után próbáltak előrenyomulni, do
a Vezúv mindkét oldalán álló ¦n (sí/i e t utóvéd eh vissza vert ék éket.
E közbon több nohóz páncélos esett áldozatul a nómot páncéltörő lövegeknek óa a légvédelmi\' ütegeknek. Az amerikai gyalogságnak súlyos veszteségei voltak.
Harriman az USA uj
tfioexHvai nadyköviita.
A brit hírszolgálat washingtoni hivatalos joloulóst közöl, amoly szerint Harrimant, a kölcsön- ós bór-leltörvény mogbizottjál az Egyesült Államok moszkvai nugykövotóvé nevez tók kí.
Mtgéxünt a némát alaj$záUitáa Svedoraxdgon at
A .Magyar Távirati.Iroda jolontí: A Boriin éa Stockholm között augusztusban létrejött mogállapodi\'is alapján megszüntették az ugyuovo-zett német azubadaúgoa. vonatok tívédországon átmonó forgalmát. Mínt a svéd külügyminisztérium most közli, október 1-óvol megszűnnek svéd területen át az olajszállítmányok is. ,-
Az Ipartestület kifüggeszti azok névsorát, akik vonakodnak a hadbavonultak hozzátartozóinak segélyezéséhez hozzájárulni
Az Ipartestület elöljáróságának első őszi Ölése
Hótfötői 8 érakor van az elsötétítés
Hétfőra virradó éjszaka kell az órákat vUszaigazitarjl
A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter rendeletet adott kjL amelynek értelmében á március 29-ón 2 órakor hatályba lépeti nyári időszámítás október 4-én 3 órakor megszűnik és helyébe ismét a közép-európai időszámítás lép. lihhez
képest nz említett időpont október 4-ik ^napjának \'1 óráju lesz, ""-y
A honvédelmi miniszter rendelete szerint hétfőtől, október ¦1-től kezdve este 8 órakor kell elsöléÜteni és az elsöléUtós .reggel 4 óráig tart. (MTI),
Agyonsújtotta a ˇUtóm a tehéapásztort és a katyájat
\'Al minapi nagy vilinr So-mogyon is átvonult. Különösen dühöngött Általa és Csorna községek1 határa felett. *
Bodor József 47 éves tehén-pásztor az;uradalom csordáját legeltette a határban A hirtelen vihar elől nem tudott fedél alá jutni. Fa alá azonban nem állt, mert tudta, hogy a fák a
villámcsapás leggyakoribb áldozatai. Így sem volt azonban szerencséje, inert n villám állatai között, u mellette szűkülő kutyájával együtt agyonsújtotta.
Kiszállt a helyszínre az illetékes , kőrorvos, aki azonban már csak a rögtöni halált tudta megállapítani. N
Sztpt 30-iól október 3-lg
VAROSIMQZOO ™«%%i,-lg
A ma§yar filmgyártás oBuaeteljeeitménye : SZSBSLMI LÁZ
Day ka Margit, Romvdry Qertrud, Ttmdr\'\' Vözsef, Ceertee "
Szereplők *
Peéry Tiri, Timá^36zaef, Csertes Gyula, Makldry Zoltán MWfA" viílághlraáő napjaink eseményeiről
X19aá*U*k kwmáete köxnapQkvn ?5, ?7, ?9, znwavfebp fs, is, ?7 és L9 órakor
A nyári, szünet után a Nagykanizsai Városi\'és Járási Ipar-\' lostülel elöljárósága tegnap tartotta, első ülését Munkovils István \' elnöklete alatt, amelyen részt vett dr. Paizs Keretié vá-. rosi aljegyző iparbiztos és dr. Tamás János testületi ügyész is. Több\' napirend előtti felszólalás után Mankovits elnök kegyeletes szavakkal megemlékezett dr. Dobsa László az IPÜSz nagynevű igazgatójáról, aki minden ideglrzálával szolgálta a magyar iparos-érdekeket és aki különös szerelettel viseltetett a nagykanizsai iparostáborral széniben és ennek sokszor tanújelét is adta.
Mankovits elnök ezután foglalkozóit
az anyagbeszerzés kérdéseivel és rámutatott az .elnökség és testületi iroda enibcr-íetcttt JUUUKújúra, amit ezen u leien \'végezneK. iluugsuiyoztu, liogy u teslület íuinuen egyjes latja eraeKéoeu eljár, uuuaen iparosuggyel loglaiKozik, majd ismertette az unyag-iroul kiván-ságail. Alegértési kert az ipu>-os-láoor részéről, nierl az elnökség let kesedessei és ügy b uzgó -saggai tiliju u vái-tát.
uazso i/oZseJ\' lleslüie.U vczelö-jegyzö szóvá létté
etjijesck haitgjúl és maja-
turtásal a lealaleti ¦ iroaá- > . i .. ual szentben. >*-
Az egyik mestert kénytelenek vcll\'iK u lj>artestiileU ozck eLe áliiiani. Uszhdéllon viseikedésQ miall,
- liilinger elöljáró a renitens; olomeknek az anyagkiulalásból ¦/aló i- "szLését indilványoztu. jlolu.. viszont a Szék
elé állítás foglalt állást.
Bazsó Józ-^ ezután beterjesztette a , ;i
pénztúri jelentéséi, amelyből kitűnik, hogy júniusban 5U07 pengő, júliusban pedig ti7U8 pengő lolyf. be az igazgatásból.
Viola Lajos jegyző a gazdasági bizottság jelentéseit terjesztette elő. ,
Mankovits. elnök beszámoll az elnökségnek a polgármesternél tett sikeres közbenjárásáról
az iparostanonciskola mielőbbi megnyitása érdekében. A megfelelő átalakítás iránt intézkedés történt. A iluszthy-téri volt elemi iskolai épület lesz az első nagykanizsai lanoncott-hon, Longauer Imre püspöki tanácsos elgondolása szerint. Az ipartestületi székház tataro-Zási pninkálatait Szuknay La-
josnak, adták ki. .
. Kimondotta az elöljáróság,
i^gy
a testületi iroda ezentúl reggel fél í) órától déli 1 óráig tart hivatalos órákat a felek részére, délután az iroda nem, áll felek rendelkezésére\'.
A kiskauizsai Kalolikus Ifjúsági Egyesület zászlajára oO, a motoros-leventék részére 50, a Vöröskereszt részére 100 pengőt adományozott az eíŐIjáró-ság.
Nagy örömmel vetty az elöljáróság az elnök ama bejelentéséi a tanonc-o.llhon kérdésénél, hogy bírja Longauer Imre püspöki tanácsos igéretét, hogy kimegy á falvakba és összegyűjti a szükséges belső berendezést és ágyneműt.
A testületi tisztviselőknek kiutálták á lize lés-többi etet a kormány rendelkezései értelmében. ¦100 pengőért sokszorosító gépel szerezlek be.
Puska Lajos alelnök cipőszakmái kérdésekben szólalt fel.
Mankovits elnök felolvasta az elöljáróság elölt nyilvánosan azoknak a testületi tagoknak néosorál, akik nem hajlandók a hadhjondozot-lak ellátásúhoz hozzá-fái\'ulni.
Bazsó vezetőjegyző . indítványozta, hogy ezeknek a neveit táblára kiírva függesszék ki nyilvánosan az irodában. Végül közbevelő indítvánnyal ugy határoztak, hogy ujabb nyolcnapi felszólítás eredménytelensége után teszik ki a névsort közszemlére.
Nagykanizsa, hö-ut 5. alatt
(Korona-szál loda épületében). \'Nagy választék mindenféle nOl- férfi- és gyermekolpSkben,
Mimössa
kézlmunkítzaküzlel Nagykanizsa
Csengciy-ut 4.
Fonalak, horgolócérnik, giphimzés, előnyomda, Klöpli-fUggönyök, tilggönykészltés, diszpirnák, szabásminta díjtalanul. Xtzzcl kötött ftrtl ts női tél harisnyák nagy választikban

temetkezési ¦¦bikán Likát: Fő-ut 20. T»l«l«n : 406. vá issa. listata F6-ut 18. \' Telala» : 17«.
1SK3. októbar 2
\'á/UUt KÓ\'ZLÖNYi
Milyön lesz a MAORT -kertváros Nagykanizsán? Ahoi mnc«n.k ukti Oondok Jí
A WAORT hixisiizony kívánságéi — Selmeobánya-CiandM-
Talán\' sokan nem is tudják, hogy a legszebb városrész, j> MAOHT-kcrfváros éppen mos1 tanában van kialakulóban Nagykanizsán. Tavaly ilyenkor még kukoricaföldck terültek el a városi park és a stradfürdö mögött, Az idei télre már G;i ház kerül tető alá s ezek nagyrésse már be is költözhető, nem is szólva a posta mellett befejezés előtt álló i7 lakásos bérpalotáról. ¦\'• \' I
A hatalmas anyagraktárak mellett már több uj utca készen van. Gyönyörű, zöldpázsi-tos angol kérlek közepén a 4 szobás mérnöki házakba már beköltöztek a boldog lakók. Mert ezekben a lakásokban igazán minden kényeién/ megvan. A nagy üvegfalu lakószobák mind a déli oldalra nyilnak. A pincében gázbiztos óvóhely és mosókonyha. Az előszobában és a konyhában beépített szekrények..
Mi a legnagyobb áldás a MAORT-kerlvárosban ? A gázfűtés. Kezdve a mosókonyhától a konyhán keresztül a szobákig mindenhol a gázfűtés van bevezetve. Milyen jó a MAORT-os asszonyoknak I Csak meggyújtanak egy szál gyufát, csavarnak a gázcsapon s már lobog is a gázláng. Itt tényleg nincsenek fűtési gondok,
Talán a háború után Nagykanizsa többi városrésze is részesül a gázfűtés áldásaiban Csak a gázvezető csöveket kell majd lefektetni. A régi cserép-kályhákat ós tűzhelyeket nem is kell átalakítani. A (gázcsövet be-vczclik a kályhába, a cső végérc rászerelik a ÍAngrózsát ős kész a gázfűtés.
Visszatérve a MAORT-os háziasszonyokra, tényleg mindennel meg lehetnek elégedve. Itt van napsugár, pormentes levegő, állandó melegvíz, gyermekparadicsom ... csak ide is nehéz cselédet kapni. Jól mondotta valaki, hogy a MAORT-nak nemcsak pénze, hanem szive és hozzáértése is megvolt, amikor a MAORT kertvárost elővarázsolták. Még a virágházat is gázzal fűtik.
Kikből áll ennek a hatalmas arányú építkezésnek a vezérkara ? A kanizsai központi irodában Bősze Kálmán mérnök az építési osztály vezetője, helyettese Póra Ferenc mérnők. Táncteremnek is beillő hatalmas irodában a rajzolók gárdája kés/üi a terveket Berkes József építőmester vezetésével. A helyszínen Séger Imre az építésvezető. Az" építési vállal-
T
kozó Kalmár Zoltán mérnök. 500 ember kap itt nap-nap után munkaalkalmat, nem is szólva a kanizsai iparosok tömegéről, akik mind a MAORT-nak dolgoznak. Most van iparos-konjunktúra, csak legyen elegendő munkaerő. •> Még néhány adat a MAORT-kertvárosról. Eddi<{ beépítettek 1,600000 téglát, 420 vagon kavicsot. Felhasználtak 18.000 zsák cementet, 38 vagon meszet és elhordták Rajosáról egy egész homokhegycf 800 vagon mennyiségben.
Már nevet is kaptak a MAORT-kertváros utcái. Van Olaj-, MAORT-, Papn Simon-utca. Ez utóbbi névnél meg kell állnunk. Kicsoda Papp Simon ? Röviden a MAORT vezére. Neki köszönhető, hogy Magyarországon egyáltalában van MAORT. Naíy utat tett me# Papp H non, a legkiválóbb magyar geológus, amíg a MAORT eljutott idáig, eveket töllőtt Papp Simon, ez a halkszavu ós melegszívű tudós, Selmecbányán a bányászati, erdészeti ős kohászati főiskolán. Majd jönnek a hosszu-hosszu külföldi évek a világ minden részén, még a csendes-óceáni szigeteken is. Máma Papp Simon a MAORT-üzcmck1 legfőbb irányítója.
A trianoni nehéz, inségak-ciós eszlondők alatt Nagykanizsa várta-várta, hogy mikóp-jxm lehetne uj lendületet vinni ebbe a városba. Muraköz visszacsatolása mellett o MAORT meghozta ezt a lendületet. Dr. Králky István polgármester és a képviselőtestület Örök érdeme, hogy mindent elkövettek és elkövetnek, hogy a MAORT jól érezze magát Kanizsán, Jövőre talán még a MAORT-kertváros-ból a Battbyáuy-utcába vezető vasúti átjáró is elkészül, amely a MAORT-kertvárost közelebb hozza a város szivéhez.
Köztudomású, hogy máma a legtöbb ember Kanizsán MAORT-os szerelne lenni. Miért ? Mert a MAORT jó fizetést ad a lisztviselőinek és az alkalmazottainak. Megadja az emberffnek azt, amiért a szociális pápai körlevelek is harcolnak\' : a tisztességes bért és a meleg otthont. A Zalai Közlöny hasábjain keresztül is halával gondolunk a MAORT nagykanizsai tevékenységére s a további munkához a MAORT-os köszöntéssel : »Jó szerencsét!« kivánunk.
Longauer Imre
Keresztény Temetkezési Vállalat
Mgt"
SÍPOS JÓZSEF
Főnt 12., (az udvarban) Knu ntathH iihbKi
Üzlat telefon: 307. 1-1 Lakán telefon: 21».
M 1MB S M !1ÍH l-l
opiOMPnpio)
KISKANIZSAI ÉLET
IJA Magyar Vöröskereszt
nevében jönnok levontoifjaiiv nárna|> délelőtt hozzánk. Annak a magyar Vöröskeresztnek, akinek a segitó keze, áldozatos munkája nem lehet közömbös különösön a mÍTŐ-flzünkről. A mi fiaink számtalanszor érezték a ftogitő kezet, hallották a vigasztaló szót, midőn a harcok poklából sérültön kikerültek. Az uj háború gigantikus méretű küzdőiméi nemcsak a logfolsóbh parancskiadá-aok pontos végrehajtását, de a log-aprólékosabb, m i ndon t át fogó ¦ és mindonre kiterjedő figyelmet is követelnek, melyben a magyar Vöröskeresztnek nem kis föladata van. Ehhez a feladathoz kell, hegy a magyar társadalom is hozzájáruljon áldozatkészségével. Mindon fillér a magyar nemzeti ceTok, a szebb magyar jővőbo votott reményünk befizetett záloga.
8egitsÜk filléreinkkel a magyar Vőröskereaztetl
A biskanlzsal plébánia blrel
Szombaton aete egyházközségi tanácsülés lese, ahol\' P. Bánás Á. Gyula plébános indítványt tesz, hogy «>: ojttóbor 4-ikét, Szent Ferenc ünnepét fogadalmi ünnepé nyilvánítsák: Kiskanizaán.
Zarándoklat indul Kiskanizsáról vasárnap reggel Honiokkomáromba, a nagy kegyhelvro. Este 6 órakor fogadják ünnoi>élyes ezontboszéddol a zarándoklat résztvevőit a tomplomban.
A« októberi litániák minden este 6 órakor kezdődnok Kiakanizsán.
Ujabban.-négy mise van vasárnap délelőtt. A honvédmisét 10 órakor mondják, mig a többi mise sorrendje változatlan.
Vasárnap délután egy órát harangoznak Kisk ¦ni/ ián azokért az el-
halt hívekért, akik a légoltalmi intézkedések miatt szünetelt haran-gozaaban nom részesültok.
Két klskanlzsal tűzharcos
IE: * felnevezése__
Orö-nmol vettük a ^polgármester intézkedését, nki Balogh György és Horváth József, a koleti frontról súlyos Bobcsüléflftol hazatért,, városi alkalmazottakat dijnokká kinevezte.
Adományok a hadba-"vonultakért tT*".1*
A kisknnizsai MÍbsjúós Leflny-egyeefllet 100 pengőt, s Szent Ttokon utcából Vártra. Ferenc 100 poncot, plénder Oyörirv 50, Niklesz Ferenc 80. Rkernvák István, Varga László. Kájorics Sándor 20--20* Bagönvaj Gvőrgv, Gyergvák Gvörgy 10—10. Wóbor János, Aábóth Lajoá, Horváth GyÖrcy, Török József, Anek Józsof, Dani József, Molnár György 6—5 pentrót, Szabó György 8 pengőt, Anek György 1 ürmófcer fát. Tiszai Ferenc" 100 kg., Varga Gvörgy, Kun\'icfl Lisalő, Tiaa József, Kiss József 50—60 kg., Martineca Oyörgv. Dolmányos József, Mílm-locz László 25—25 kg. burgonyát, Plánder László Zsigárdi-köz 60 pengőt, Szokol György Berek-köz 25 kg. burgonyát. * —¦Jc—n—I—
fit
osztalysorsjeoyet
rendeljen «i limtil iittenctf*
Bndftpett, Oltöl-ut a.
NAOY vM.„ Í-. I
NAQV nyofial Mély
I-\'!"\' (.;:j«f lílííl
AiOnn»tl nyír uminjkir lieti 11 Rtndtlil ItYlltlC\'ipOt).
¦
Évnyitás ;
a Missziósházban
Péntek este a nagykanizsai ¦Szociális Missziótársulat szer-\' vézete évnyitását tartotta ünnepélyes keretek között. Ünnepi Verii Sancrte volt a kápolnában, ¦ majd megkezdődött a szervezet í taggyűlése Száva Nándorné cl-j nöklelc alatt. Yajay József espe-; . r®s plébános ünnepi beszédben ¦méltatta a mai nök fontos- küldetését és fokozott\' munknkész-. ségre és példás katolikus ¦ hit-r életre buzditolla hallgatóságát; Száva Nándorné ezután¦ besza-\' molt a keszthelyi szociális tan-i folyamról. Diána a-Szent \'Ilona\' Leány klub évnyitása vo\'U ünne-pélves Vem Sanctevnl, majd Horváth .lózsef Kittanár, a klub" egyházi tanácsosa ünnepi bc-•szédben mutatott rá arra, hogy ma minden katolikus leány öntudatos legyen és katolikusságát vigye be mindenüti az életbe. \' *
A Kék-kereszt tábor évnyitása a fokozott munka jegyében indult.
ttl !1 R EK
/Kjioli gyógyszertári ügyoloti Ma,. szombaton a\'- Maria gyógysíortAr Király-utca 40., holnap, vasárnap) a Fokoto Sas gyógyszertár Fö-tut 6.
Kiakanii-eAn az- ottani- gyógyszertár állandó \'ügyeletes szolgálatot tart\'
N.\'pU*; Október 2. SíOfflbat. U^: kai. őrangyalok. \'Protattáné Petra — Oklóbef 3. Vasaiaap. Ront* lurh" lih\'. Teri/. - Pro Ics\'áHS Helga.
AG0ZFCRÜ0 mynW\'van reggol 7 oiát6l-«uto Ö-óraig. (Hétfő, azorda-¦ pőittekltfólütán Óri\'Mddon ogóaa nap aóbwk.VTofefoni\'WÖ.
— fA Bődy-csüládí\'dJnBepe)
Zala vármegye nyűg.\' alispánja, a kosatholyi magányában éló fíödv Zoltán és\'felesége most ünnojioltéK házasságuk 40 éves .fordulóját. A jubiláns házaspárt keszthelyi lukasán Mindszentny József pápai prelátus, zalaegerszegi a j)át plébános ré-azesi tette az egyház áldásában. A; szűk családi ünnopon csak dr. Bódy Zoltán főszolgabíró és családja voit, részt.
—. (Doktorráavatás)
¦ J)r. Wébor. Klek nagykaniKimi kír. ján\'ishivó\'KIok fiát a pécsi Uido-, mányogyotetn jogi fakultásán a jogtudományok doktorává avatták.
-i íjérásMMzti éttekeziet)
. A nagvkaninsui; járás jegyzői ma1 délelőtt fél 10 órakor dr. \'Lonlay\' Alán főszolgabíró olnöklésévol a nagykanizsai föszoluainróságon. tiszti értekezletet tartottak, amelynek tárgya a torményl>cszolgáltatástial .kapcsolatos kérdések megvitatása 1 volt.
¦— (A fenyvesi plébahU agyé)
A\'balatonfonyvosi rk. egyházközség végleg megoldotta a plébános-\' kérdést* amennyiben\' sikerült Varga
József ny. gvöregyházmogyoi pléháv noat az állásra megnyerni. Máa| fürdóközsógokot is bevonnak a ba-latonfonyvesi plébánia lolkigondo-\'zásába. líalatenftjhy.voanok igy most önálló és állandó folkészségo van. 1
— (A polgári fiúiskolái tanulók figyelmébe)
Október 8-ló|, vasárnaptól kezdvo a róni. kat. polgári fiúiskolái tanulók vasár- és ünnepnap 8 óra kor
Szüreti mulatság
A BSBykftnlwwd Katolikus Legény-ígyielbktober3An déMAn 6 órai kez-iMiiinl,.|;"/il\'ifr mflíori terelt mulatsá-, ;»t r>\'mby/,- hk [jpnroskt!. na Ry termébe rv
S*fcőt>a\' hoüvídzefeeker 12 tagu egyllt-fewatija. (:L
i«17l levfente17100\'kg. | se4v«mrfrt>6fieníé*itelt, m.Wl-m P értékben \\
Omráfnwrto nagy míinkát- végezi a lovelüörfjuság, liogv - a .Ijáuoxu. oko^rtftiiwwmnyftg-prhbléui\'ákat mek
oldáshoz segitfö. Gyűjtéseket végednek ¦ es maguk is* mint tormolók •Kerepelnek. Egyik legtontOsabb munkaterületük a aelyettgubó-tenyésztés. A magyar ipar számára, pótolhatatlanul fontos selvem-anva-\' Ijot a külföldi behozatal elmaradása minit itthoni termeléssel koll pó-, telni. }
A LovohtŐk Gazdasági Sznvolko-v eése a kérdés fontosságát, fölismerve országszerte szakértők irányításával^ máv második éve folytatja a selyem:, gubó tenyésztést. Az idén — a Lo-v renlo Hírközpont jelentése szerinte — 4617 levente kapcsolódott IxjIoV ebbe a munkába. A gubókat pusztító^ kedvezőtlen időjárás ellonéro 712QJ kg. gubát váltottak be és összeseit 86:592 pongŐ 02 fillért kaptak Őrto.!
Munkáinkkal \'fontos szolgálatot lőttek a magyar ipar anyagollátáannk.j
Elegáns kész nöi r u hák, blúzok nagy választékban;
¦né/
Csöpike a vádlottak paffén,..
Minap egy sehemszőrü, kedvet kít cica okozott Nagykanizsán aka-raláiikiviit nagy háborút, [amelynek következményei\'még mindig foglalkoztatják a komoly hivatalos urakat
hafótagoftat. Osöppike volt a casus
betli. Mól, amite nagyon ritkán volt etet a magyar jogszolgáltatásban, Csvpi\'ike volt a ¦fóvá/U»ttt gazdája meg a rá-Kott-tára, vagy ha jogász-Mi/aíven. afearotn ¦¦magam kifejezni: bünsegédi bünrészc*} Az amerikai, még ivkább az angol igaznigazolgál\'-tatáaban rlhj gyakori eset, />¦>•/!/ a biróady elé idéznek lovat, kutyát, vagy má* áUatot éff formált* tárgyalási folytatnak le ellene, és ha hiiníts megbüntetik, (láznlás, ham pán, szcreneaé/lentég, stb. mindezekért n brit birodalomban felelnie kell az állat-vádlottnak is.
Ez jutott eszünkbe, amikor ezen a héten a Törvényház komoly palotájának földszintjén, ahol a járásbíróság székel, egy kis társaságot láttunk meglapulva. it\'Meglápulva* hangsúlyozzuk. Mert bizony aki idejön, nem tudja, hogif szabadlábon tnegyen-e vinxaazelcthc, mgy pedig megismerkedik a hátsó traktus *sóbajok hidfával<, amely aaszelcöfi a Törvényházat a Sólyom-fél^ rtn-ternátuttal\' , ahol az állam bók\'zü-ségéböl sokan rövid vagy ftOMZabb kiéig tanulmányokat folytathatnak a sors vált óvatosságáról és szeszé-lyexségértíl:
tlgy történt\'a\'dolog, hogy Csöp-pike, akinek damert kedves Kanizsai ttr a- gazdája, végigsétált a korzó valamelymcllékhajtásában és maga ciSit látott egy kétszt\'iru- nadrágot, amely mozgott. Persze benne volt a nadrág tulajdonosa: Csöpmkének nagyon tetszett a-mozgó\'-nadrágszár ét hangos kaffogástat nekiindult a két mnzgó valaminek. A kód lábszár tulajdonosa jelen eéaibeti összeütközött Csöppikévcl, szerinte Ozőppi-ke megharapta ¦ vofoia, mire »Két lábszár ur\' nemcsak durvát mondott, haftem meg is rúgta Ctöppt\'két. Csöppike nagyolt vonyított cs bánatában világgá -ment totem tapasztalt kaland)a-után. Mikor ezt gazdája mngludta, kinyomozta C\'söp--pikfl goromba kaland hós ét ét amúgy mnyt/armiskásan •megmondogatta véleményéi OsÓppike bántalmazása miatt: fíbbőí aztán, kevésbbh szalon-képe* \'bizalmas beszélgetés^ következett ami miatt a C\'söppike gazdáját fel jelentetfék becsületsértés cini éh.
Igy került ai gazda a vádlottak jxtttjára. Magávat hoíita ¦ a »fóvád-
httat\' is, az egész eljárás előidézőéi ¦ jct, GsiinpikH, »aki!< a fol-yosön\\ várla jelenését. A végszó csakhamar-elfíangzolt és gazdája bemito a.de-\'. Ukvenst, hogy bemutatta, hogyan nézett ki óz a rettenetes, bósz mindenkit t.-gt\'tzoló és mindenkibe beleharapó »vé.rchK, amely a pana-\'-szost, ^megharapta*. Jliró, ügyészi\' megbízott, ügyvéd, víuló, tanuk, hall galóság minden szama a nyíló ajtó felé fordult. Voltak, akik félve néz-, lek az ajtóra, hátha a halai mai Inddogg ítt is vérfürdőt talál rendelni. Egy ido.se.hb laiesi a ^vészféket\'^ kereste (szerencsére a járás-\' bíróságon még nem vezették be, a\\ toeeWngkoutet), az egi/ik fiatalt ügg\\ téti az ablakhoz húzódott és a pár-^ kány magasságát méregette., néstc.,, amikor nt/itlolt az ajtó és egyal-\' tiszt kar\'fán jelenik meg a vádlott fenevad Ctőppike képében, amely nem volt más, .mint egy öklömnyi\', selyem pincsi. Nagyságra nézve ké-_ nyclmesen befért volna egy télffeaft bál zsebébe, ruhácskája csupa sc~, lye-m, finoman ápolt és fürösztött,, pedikiirözött hölgy-ölehccska, egy1 picurka Mrsonygombolyag. 1
Nagy volt a csalóilás. Mindenki^ nek az ábrázata megenyhült.\'Ncnv volt izgalmas esemény. De nevet\'\' heiuékje volt mindenkinek a xtpéA rcb". láttán, amely kedves csintalan-, isággat. nézett azórjüygönyö* szemei^ aCöl a sok idegen bácsira, akik tno-solyogva tekintettek rajta\' végig és derült szemmel simogatták. Há tényleges vádlott lett volna, bizonyára a TE 136. §-t alkalmazták\' volna vele szemben. De igy Os6p4 pike derültséget kelteti és. mosolyt fakasztott a komoly falak között. ;
A többi már gyorsan következett.\', (.\'söppike-Jáitán-abiróaág is tisztá-¦ban xolf^ korzón történt, »vé.rcng-zéssct\'<, de gazdája ügyét tisztázni-keUeli.\'Az történt; hogy a panaszos^ sajnálatát fejezte ki a bíróság előtti C\'söppike gazdája elöli és a gazda, — nobilis kanizsai ur — hogy vége legyen már az egész, ügy nek, előkelő, gesztussal elővette pénztárcáját és kifizette a költségeket. .
Mikor vége volt a tárgyalásnak, Ctőppike — Snde gut, atles gitt — ennivaló mozdulattal-kezdte ¦nyalo-gatnittetymes talpát. hangosai kaffantott a panaszos felé, majd miát egy primadonna a tapsot fellépés ulán, vidáman kiugrott kísérője, kar-, jai kÖziil és< felszabadultan futott\' a kijárat felé.
Ez volt OeÖppike szereplése a bíróság előtt... (B. 11.)
jönnok \' diákniiséjro.\' Gyüloker.\'a s fölső lom plom- élőt*.--\'- "Igazgatós^
— ^Halálozás) ÍJ
\' Köz becs (iléalxsil \'állá\', kanizsai ]»1J gár költözött jóbli hazába/ ()M,-n>t Károly ¦mnlomtulajdonos \'öíotéooV G5.\'OK!fendejét)on,\'-ho8szu- Bzenvcdí-í jután elhunyt..Qstcim*!Károly a Kor mányzó Ur hajóján saolgált\'töbhs^ kitüntetett .tisztként és réaafc-vctt ai otrantói csatában és - többhütközőt-bon. Igazi tengerész volt) uki a Kormányzó Ur különös szeretetét bírta. Több izbon foikeruato ogykori \\r,t. rancsnokát a későbbi fővozfirt, majd államfőt;-aki volo töbhszörolbcszcl-géléit. A polgári, életben is > kitűnj férfin volt, doréK\'hiizafi, kit. szólói körbon ,te«aültok. A hadviselt Ion-gorészok ogyosülp\'fénék olnőkéként is érdemeket szorzott. A kanizsai polgárság\'mélv részvéttel állja körül ¦Oatoixii\' Károly\'¦\'¦rtivntfalát.,rHoln.m vasárnap délutántól 4 órakor,kise-tik ki- pilwnőhelyéroia rk. airkort-bon. u ,
(Felhívás* a\'ttníetész-bijt áriakhoz |j
Felhívjuk a tengetébz böitárH.ikat, hogy rOatever : Kutolyi elnökünk bajtársunk temetésén .\'toljos- számban megjekwní ; saiypskeujojwk, A tompLÓ3- vasárnap, tlólutún (ól négy órakor losz, melyre- ;a¦\'felsötoniploin előtt gyülekezünk délután fél három órakor.1 Tongotóaz-ba^tárBak. (¦)".
— (A Credo-tagok figyelmét)
1 ezúton hivja fol az elnökség; hogy példáit ólotű tagtársak, KováoB István cemont áru gyáros olhunyt. To-motóse vasárnap délután 5 órakor lesz, amíix> a ta^ok"minél nagyobb számú mogjoIonosét kéri az Blnök-seg- t ¦)
— (Térzene) \' v\'
A nagykanizsai VioUvédzonckar holnap, vasárnap , ^ólólótt - IqI 12 órakor .térzenét\', ad, a l>oúk-térí fasorban. ,• \'i ?n (Váltoiás llévlz¦ fürdö-vezttésében)
Szpptembor 80-án hivatalosan I)ü-zárult Uévizfünlö-.-óvadja. A\' fi\'mló hivatalos beaáráaarall kapcaolatosan változás állt Ixi a-gyógyfürdő[\'igazgatói lisztségéUMi is. Amióta a licr-cogi uradalom llóvizfürdót hazi-ko-zcIósIk; y-ottc, igazgatói niínósógboji Káborezky Jeho uradalmi ,\'intéző vezette a "fürdóf. Záborszky Jeuó megválik a hercegi uradalom-szol--gnlatából|-\'igy fürdöigazgatói\' állása-tó\' is. Utóda n fürdótgazgatói:tÍBzt-SŐgbon Zalán Lípút, a radványi kast élv-szál tó edtiigi igazgatója lett. {/Az igazgatói állás átadása\' októbor olsojovol mogtörtónt.
~ (A balesetek szíraa egyre szaoorodtk,)
dacára, annak,: iiogy -nagyon sok géperejű jármüvet katonai\' szolgálatra vett igénybo a honvédelem, sokat pedig kivontak-á íorgaloiüból, K*zzol 8zoml>on különösön a nagyobb városokban a villamosvasút forgalma
ÍCíizönuttiylIvAiiltáü.
Mindazoknak, kik ;szeretelt feleségem, ilhlvg édesanyánk temetésén részi vét lekvVagy bármi más módún étiyfrltették fájdalmunkat, ezutqn-^mondunk j hálás kOszönelet:"* ^ *
Németh család
1943. október 2
\'IKLAÍ közlöny
ugrásszerűen onielkooeltj ami kövot-koz6.sk«:ppon sokszor okoz balesetet. Kössön baloeotbizlositáflt! A legró-gibb magyar biztosító: az ioibő Magyar Általánál Biztosító Társaság helybeli képviselőié Csongory-ut í, szám alatt szívóson szolgai tanácsnál. (0 _ (Tűz r gyepukajáal kocsmában)
Szabó Mihály gyopükuiánt korca-ináros konyhájában tiiz keletkezett. | Mint mogallupi tolták, a lüaholyliól parázs pattant ki a konyha kövozo-lóu lévő ruhanomüru, amoly lángra, lobbant. A vondógok segítségével aíkorülL a tiiz továbbterjedését megakadályozni, do így is sok ruhanemű, háztartási eszköz, a kamrában gazdasági szerszám ós gabona-nomu osott a lángok martalékává. A kár 1200 i>oiigót tosz ki.
Utazásinál
élalmid ¦ ..
~ émihra.u.lítliíiU llo h.jjí utaiithoi
- (Szerkesztői Üzenetek)
llégi előfizető. Kérdésére válaszolva közöljük, hogy a lógitániudá-Hok okozta károkért\'a biztosító magánvállalatok hatóságilag jóváhagyóit általános föltételeik értohuó-bon kártérítést nom nyujtanak, az ilyon károkról az 1200/1043. M. K. sz. ix)ntlolet iutózkodik éa pedig olyképpen, hogy az azokért való kártérítést\'az államkincstár foladat-líörélK) utalia. I). Lajos címre: fíj>pcn metí ahány hús, annyi szokás a kártyajátékban, nom szívóson adunk efajta tanácsokat. Kzesotbon kivétoloson közöljük, hog^y a ásókért kiescrólní csak 5U poen lerakása után lőhet,
— (Internálás a zsemlye miatt)
A zalaegerszegi rendőrkapitányság Ürünbaum Oéza, Latig Fo-rononé éa Györki Józsoínó zalaegerszegi lakosokai, mort foliór lisztből \'•engedély nélkül konyorot éa zsömlyét, sütöttek, rendőrhatósági fölügyelőt alá helyezte.
¦zerencsás esetben
ijiuii miti
nyerhet!
stb. sib.
sorsjegyábak OSZTÁLYONKÉNT: Hyoload 8.—, - Megyéd 10, Fél 20, - EcjészE 40 P.
Húzás: október 16.
Az orosz front déli ós északi szakaszán német kézban van a kezdeményezés
Berlini jelentés szerint a Me-HlojMil és Zaporozsjo közötti dombvidéken csütörtökön
kora délelőtti órákban pergő-tüzszerü előkészítés után hatalmas csata alakull ki, amely a szovjet legsúlyosabb csatái közé sorozható. A szovjet vezetés Í2 lövészhadosztályt, 1 gépesített és 1 páncélos" hadtestet vetélt a küzdelembe, hogy áttörje azokat a magaslati állásokat, amelyeket a német csapatok az eddigi nehéz harcokban megtartották. A német csapatok súlyos küzdelemben
a nagy számbeli fölényben lévő szovjet erők rohamul megállították, sőt szétverték, y Egyes helyi betörések azonnuli el reteszelése után, majd pedig hatalmas ellentámadás, következtében a harülér északi és déli szakaszán bt német kézbe ment át a kezdeményezés. A késő esti órákig a szovjet csapatokat az egész arcvonal szélességében visszaverték. A nagy
harc középpontjában nagy pá n-i célos esatav volt, amelyben a, szovjet mintegy 200 harckocsijából Ul-et elvesztett, a többit a nénietek széjjel verték,
A Dnyeper középső szakaszán a szovjet ujam) támadásokat intézett a keleti parton egyes német lüdfők ellen Dnyepropetrovszk és) a Pri-pet-torkolata között. /Ugyanakkor megkísérelte a,ihás helyeken átkelt szovjet csoportok megerősítését. A német kötelékek ezzel szemben
Kremencsng mindkét oldalán indultak támadásra, ahol a szovjet átkelési kísérletét teljesen szétverlek, de széles vonalon támadtak Kalev környékén is. Kalen melleit sikerült a szovjet partraszállást erősen meg-
szűkíteni; Kicvtől északra, valamint a Pripel-Dnycper háromszögben folytatólagos nehéz harcokban a német páncéltörő és légvédelmi lövegek 24 szovjet páncélost hittek szét. •
ÁgyutÜzben
| Neidhart vmt Oncisenau, mint j hdbergi erőd parancsnok a napipa-i roncsot közötte tisztjeivel. Eközben két francia ágyúgolyó, hirtelen olyan \' alacsonyan repült el az Összegyűltek 11 feje fölött, hogy néhány tiszt aka-\'¦ ratlanul körülnézett, j (íneisenau éles hangja rögtön megszólalt: »Kérnem kell Önöket, • araim, hogy ne az ellenségre, hanem rám hallgassanak^.
— (Egy IzgágaQvend büntetése)
Még az óv elején, január 25-én történt, hogy Kolonkó Forone csor-fökii földműves a magyarokat gyalázó kijelentésokot tolt vond nyelven Alsólondva ogyik utcájában. B közben köpködött éa egy asszonynak azt mondta, hogy »fordliláskor számolok az őloteddoK egy tiszt-holyoltosro" vonatkozóan pedig oró-szakoskodó kífojczóeekot használt. A törvényszék jogerősen 6 boti fog-. házhüntotósro itólto a magyar állam és a magyar nemzőt mogbocBÜléso ellen irányuló bűncselekmény miatt.
— (Baleset a dlósztkcten) Péntek János. 168 véves gazdasági
cseléd, zákányi lakoa ma délelőtt diót vert a Zichy-fólo uradalomban. Az ág azonban letörött alatta és Péntek hat méter magasról a földre zuhant. A jobb válla és 3 oldalbordája eltörölt. A mentők bo-szúllitetták\'a kanizsai kórházba.
— (Gondatlan szülők)
fizmoj Ferenc ós folesógo bola-tinoi lakosok június hónapban felügyelőt nélkül hagyták kétóvos kisfiúkat. A kisgyorek az udvaron lóvö trágyalóvol tolt gödör körül játszadozott, miközbon bolosott ós megfulladt. A szülőkot a bíróság gondatlanság miatt jogerősen 14—14 napi fogházra ítélte..
ÁLLAS
Ügyes, meg bízható uj tágklhot dó asszonyt ktres azonnali belépésre a Zatal Közlöny klatfó-hlvatala.
Aajctalet^aaflódakét magas flattéí-. KI ftlvetz\'Ctlztufedll Jlaoi aiztaiosmtu-Irr Nágjkarüxta, BAM-UICI O. 2
Alkalmasáéi Bywrhut Könyvnyomdánkban heti fisetóaeal egy KotiyviiOií, tanonc. Legalább 4 potgaii isuola elvégzéséiül móió blionyitvány szükséges.
.Adriit Biztosító Táriulat" keres •«* ItiMersó llasrtviaaiokat tix-llzeiái mellett. Jelentkezés * Veséi képviseletnél NegysanUsáa, tírasébcHtr 18. 3184.
Ügyes kifutófiú azonnal felvétetik Melcxer üvegkeíeskedésben. Horthy Mik-ló*- nt 3. 3204
Fuajtarkaraakado-aagódat azonnal ictvmUnk: Fucher és Ulmer. 3201
Qyora- ős oóplraaban iirtai iro-distanó felvetetik Kelemen Keisó cegníl.
3264
Két Jóliiíból való Hut tanulónak lel-veaiünk. PJichei és BSder vaakereskcdéi.
3266
az Összes hely tfeli ás vidéki iskolák részór® kaphatók
Scbless Gyula könyvkereskedésében
Tankönyvek
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- éa patkóvaa-, továbbá »z»f-
utalványok bvválihatók
4a alöjaflyaachasasc.
Hofhepp-gépnk félra és iawsiaxpa alftjeflysxhtttftk.
Hayy jöa«»telm»t blttosllunk óske-rentény vagy tanusUvínyos Oxlctiierzók-\' ück Alíftndé alkalmttisuil Baetleg kótxet-képvlitkttel. Nyugdllaiok előnyben. A\'tn-. lalOk „lilökílö sztplroiUlml laiwállilat" |ells«re Blockaet J. h\'idetójébe Budipeal, IV., Viro»híz-utca 10. «22
Bitiutót fclveaiünk. SiAlInger, Eölvöi-tér 31. 32S3
Bejárónőt felveazek 8-10 lg. Kis-tilúdy-ntci 6. az. 3267
V6mn\\ tudó balói\'SiiS kll o»Iádhoz aiounal (elvétetik. Perlia De»ó, Br-laébet-Ui 1. (Nagyudvar). 3272
SSalomijApéBKt izlvógtttnoloihoi azonnal leiveizek. Oilan\\bok] vámmalom.
ADÁS-VÉTEL
Mlndannasl levelfiíósböl oi.rvyii ifl.i tomKflbóltfagat bélyeggyUJiéil céloktt magHaaiak. | Haibadlo, Z.itil KOslSny sucrnea/tÖKígc, tuponlt délnttn 6—7 ón k&zttt. Ex a hirdetés mlatSIts, étvtaye.
\' Kiadó l\'onl 8 hanstrei 10 drb gumi vfll, gielilei 77-63 ulcgína kaioszcitava , ltiX5-76-öi cröaltctt gumival. Ilu-y^ii auio-jtvltó Uiew, Csáktornya. 3 uh
Ablaktakok. baunált deiakik, vas-
serénda eladók. Erzaébct-tét 17., I. cm.
1158
fredelt BMharadxaa-ikaaarelm-
b6l eladnék 2 dib-nehézkarAtu brlllina i\'yiittti. Efdektfidók adlik la clmitkct „M-ira-\\0tu kiadóhivataléba Csáktornya, „t&ahn-raliM" jellgéic, 31s(
atbódia- éa liatóbutor, uőnyeg eladó Horthy Mlktos-ut 19. MeftelilnUieiö t~2 éa 5-8 óra körttt. Siti
Eladók lédl alsó- éi félió-iuhak, kS-IbntOxÓ bntorok. űm a kladébaa. 8}I0
QBaróabAlfhat, hasznilt, de Jó állapotban lévót, dagyobo UkAi [énére sUr-gosan vcück. Clm a kiadóban. 32U
Dupla Jaolnthagyma. fthír ét réiaa-izin, daraoonként 10-50 fllléiíg kapható: Szató Antalné, EölvOa lér Ö. 3280
PAlnagy Zsigmond „Déli limaiissiö" festménye Ulondei-ktretbeu 1200 pengőtit eladó. Clm s kiadóhivatalban. sm
Álló, ablak aludó. Eötvös-tét 31,12ÖÖ
1 dib motsrktrékplr halaflguml el-Sd«: Merete: 306X1*- Hunyadi Üéia autó-Javllónál, Csáktvinya. 32Ö7
Alulírott eladnám vagy bárba la kiadnám a darálómat, Pele keresatte fa el-iogaduék olyan társai, akinek ligázmoterja van, Horvétn Sándor molnár, Caómralóld, 32t9
Kaiűnléle Jolimban levó haainált bútor oladó. íeiúki-iiUü,
¦Sn
Jókaiban levó nőt ho ró kp Art vttzek. Szekeres Jóxtel-utca 114) 3278
NŐI karóhpar, ródió eladó Horthy Mlklós-uit traiik-bódeban. 3275
BÚTOROZOTT SZOBA
Kiadó ktl:önbttájalu butoioinlt asaba. Fő-ut ió. 3264
Tiazta butoroxatt szoba kiadó. Cím « kiadóhivatalban. 327(1
HÁZ ÉS INGATLAN
Több adómentes magán- ál bérházat, házhelyet, szólót és földeket koavatlt Papp, Telekl-ut 8. 249
Magyar-uta 143. azámu biz alaidó. Bővebbet Dukáu fatelep irodájában, 3208
Véioa belterületén tágas, vllágoa, kevés butoirsl vigy bútorozatlan aaabót lia-rasjak. Clm a ktadéhlvalalbin. 3270
_külOnféli_
¦Imadalami és polsarl lik. magántanulók magánUnitáia, I—IV. ttzt. Kii-laludy-u. S. Ugyanott kesitos diákok lel-vétetnek. í)ííSí>
Magánss ru ksreS acudes aaaból el-UtAaaul. Ajánlat*! „Otthon" Jellséro kiadóba. 822«
Koliárl Jéutf óoalpar«a lakóoét
Széchenyi tér 14-ról PelAlt-ut 27. alá helyezte. 3203
55
MAJOR " gyorsíró- * géplrólskolábao
október hó 4 én
u] nappali és esti tanfolyam
kezdődik. 8»nt Imre haroeg-utoa S. VHekleksek utazási kedvesaíiiyl
A káromkodást l«l«n é* a «••»*«•» babrta)tl I
liüliaiiliHiláöl Mimii MliHI MENETRENDJE
irvínyei 1843. má]ai 17-101. 1
|1I
70» 720 10-10
•11«
1400
14 so
15 oo •18« . 18\'0
18« 20« 2S«
•o
II
EAXJAI KÖZLŐN?
0>v. Koriét Iil*án«4 íiÜI. Molnár Hírfa ugv a maga, mint gyermokel latváa, Hallá én LásslA nerábtn mélységes fájdalommal, de Isten akaratában való megnyugvással jefenlí, hogy^Iegjebb (érj, édesapa és rokon
Kovács István
* TumsiiU ia Kovácn^cumoLilihugyrtr tiislaUJdoBOIt
Akiének 51-ik, beldog házasságának 25-ik évében fol.ó hó I ép déll-12 órakor bMSifl innredéB u\'án, a ha\'dnklók sienlségévd n ca\'erősllve, a* Úrban csendéiért elhunyl.
A hiegboldogult fiildí maradványait folyó hó 3 án d. u. 1/tS órakor fogjuk a lemeté azertarüslermébcn a róni kai anyis.entegyhiz ncilartáiai szerinl beszcnlellelni és a családi tirbollba örök nyugalomra helyeztetni.
Ae enees\'telA ezenlniise-áldojat a megboldoRuTl Iclkttldvééri I >Urt hó 4 én d. c. i/í9 órakor lesz a Jéius Siíve plébániatemplomba! az K ek Urának bemulalva.
Nagykanizsa, 1943. október hó 2-án. \'
Km Iákét üolm «| nem múló méretettél ÖrliiQkI Nyugodjék bAkében I ...
6sv. Koviet litvánná AiÜl. Varga Katalin édesanyja, Adu férj. Vadán Ittvánttá, Hárla férj. Tora«»ll< GyuHné Jdxicf és Foroue leatvJrel K-v ea Jéiacfné szili. Boif Ro.ilL, Kovííi Fooacni szül. Maui Ami., G»Al lm.ind azUI. Molnár Anna, Piliu jánotna MŰI. Molnár RoiálU, Molnár Mih.il .,„\' szül. De*«C»rl Emília sógornői, TomaiH* Gyula, |Vadáfx litván Molnár Mihály, PillU JAnoa, Gaál Imre sógorát él az linu lyáaxolé lokomág.
1943. október 2
Tomaslts Gyula, mint a Tomasitsvés Kovács cementáru-gyár társtulajdonosa, fájdalomtól megtört szívvel jelenti, hogy szeretett cégtársa
Kovács István
1943. október hó 1-én déli 12 órakor 51 éves korában csendesen elhunyt.
Temetése 1943. október hó 3-án délután xl& órákor lesz.
A megboldogult ugy cégtársának, mint alkalmazottainak őszinte jóakarója és barátja volt. Nagykanizsa, 1943. október 2.
Emiókét aoha el nem múló kegyelettel fogjuk meg jriznl I
I Ml)
u-iliulonkf a helyi kextekeáAkaAt A« Iparosoknál szemzfl bel
0mm
i
3
5
JÄGER SÁNDOR
aaztaloameatur
TEMETKEZÉSI VÁLLALATA
Nagykanizsa (Klakanlata) Orszég-ut 13/b. Telefon: 392.
IflWl, llbiil
legmagasabb Arbsn veszek.
Vikásy ekszxrési
Pk. 5292/1941. tz. vgh\'ói 110/1941«.
Árverési hirdetmény.
Dr. VII Ferenc nsayMnlístl ügyvéd által képviselt Ka\'máf .Zoltán naeykantn.il lakos javára hátr. 455 P 38 f. lókcéilöbb követelés Járuléka! creJélO na^ykinlisat klr, Jáíá .bíróság 1940 évi2367. gttma végletével elrendelt bleléglléil végrehajtat folytán végrehajtást szenvedőtől 1941. évi máiclut bó 20-án lefoglalt 1800 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. |á-ráiblrósig fenti as. végzésével az árverís elrendel lelvén, végr. szenr. lakát.n : Nagykanizsa, Erzsébet-tér 18, folytatva a táró lásl helyen leendő megtartására határidőül 1943. évi október hó 18. napjának délelőtt 10 órAJii tüzelik kl, amikor a blról-lie lefoglalt rádió és gépkocsi ét egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz fizetés mellett,.esetleg bectáron alul Is el fogom idnl.
Nagykanlua, 1043 év] rtzept hó 28 án. Elek LAszló
i klr. btr. v*xr«hajt6, mínl btrAtljr.! klkatdmi
Jománcozott kályhák és tüztiélyek,
fiai Holnerr-Scliraílz-íyártaiiÍByii mnyapMiUaiáiiI QtpeT« állandóan raktáron Tóth József vattkereekedésében
Eiutlxt-til 23. (Köipont-R<ll4 ípOlel.)
AramazAmlák flzetéBs, rsklaméoiók, hlbajslentéaak, azakexerü lalvilágoittia mlndin villamos kérdisbsn déUie4t 8-tól déluMn 18 óráig. C8,»njjtery-ut Sí, iolaten 294-.
Nasykaniüsa magyei tároa polgármoaUírétól.
FOzvcibiö etttkellftse.
24 7«) 1943.
Tárgy
Hirdetmény.
Folyd li<S 5 ín díltlíll 10 órikoi a vinni ketléulelep folyó ívl lllilívesíta-ttr miiét a helyiElnen nyllvinos ixúbell ír-, verís utlín eladom.
Niiykinlíia. 1943. iiipltmtiir 29. M53 PolBÓrmeater.
NagykAnixea megyei vároa polgármostorfttól.
>.430/ki 1943.
Tírgy: Hajdina kladáia a flRomllsit-iieivanyeliTe.
Hirdetmény.
A lisztjegyek október 8-IÓ1 érvényes 2-es sxAmu linomltstl-tzelvényelre az ellenükben klsdsndó liszten felUl 10 dkg. hajdinát lt kl kell szolgáltatni A Itlizereiek október 15 én reggel 3 és 9 óra kózt a közellátási hivalalboi bejelenteni tartoznak a 14 én este meglévő hajdina készletüket s abból további Intézkedésig eladást nem eszközölhetnek.
Nagykanizsa, 1943. október 1.
Ma Polgármester.
T«l»ton a üti,
Ugsz«bbtt & legolcaóbbdi\'t
Hirdessen o Zalai Közlönyben
1.437/ké. 1943.
Tárty: A gazdálkodó sietnélyénck válfozátl esetére a kenyérgabona vetőmag- ét konvenció szükséglet biztosítása.
Hirdetmény.
Aki a Kántóltrulttét vagy annak egy réstét motl az u| gazdasági év kezdetén vaty állalábin 1914 iu\'lu* l. napja elölt eladás, bérlet vagy bármily címen gaidál-kodáíra másnak engedi át, at Átadott tc-illlet legalább egyliumt.rttrii.-a kenyér-gabonavetömigot Is kötetes Atadnt s ha ezen köteles-ségét legkésőbb 1943. okló-bar 15-ig nem teljesíti, az utód haladéktalanul kötelis Jelentést Menni a nyllvan-tartö hatóságnál. Ugyantz áll a cietédck Konvenciójára Is.
Nagykanizsa, 1943. szeptember 29. 3,5i Polfíármeater.
ÜTIKsXI HftPILAP.
Kiadja: „Kfizgaidaságl R.T. NagyktiltM".
Folelöi kiadó: Zaltl Kirtly. Nyomatott-, a „KBzpaidBSáal H. T. Nsgyksnlm"
Liyűiü[injában Ntgykaalztatu\' (Nyomdáért felel i Ztltt KárstyJ I
Pelado :
Clm:
Besdíokosut:-----83« évf., 224. sz. Nagykanizsa, 1945. október 4. héH6 Ára) 16\'fillér.
Tábort onsta:_________.:. ™,"*t!!"""\' <"mmmm\'","™""¦
ZALAI KÖZLÖNY
toerkes2töség és kiadóhivatal: Fő-ut b. szám. laorkeazWeröi éa kiadott! vatall teleion 78. az. Megjelenik minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
Előfizetési ára: ogy hónapra 4 pengd 30 Biler,
negyedévre 18 pengő 40 lülér. Egyen»2ám: hétköznap 161111., szombaton 30 Ull. ¦HBjSSHnBMMnH*^^
Svájci hirek nagy eseményeket Jósolnék a francia partvidéken
Az angolszászok csak nagyon lassan tudják követni a Nápolytól északra folyamatban l*?.vö német hadmozdulatokat Moszkva"t#rüi adja a német ellenállás megerősödését
A keleti arcvonal harcairól borllni körök \'ft kövotkozókot jolontilc:
A gomolji némát hidfő kivótolévol az ellenség az ogósz kőzópső Bzakn-HKOii szélos arcvonalon támadott, do
fi.g!fetle.n helyen sem sikerült benyomnia a német vonalakat. A kis 6fl helyi jolontóségü síkorokot újra a legsúlyosabb véráldozatokkal volt kénytolon mogfizotni,
Szmolonszktól északnyugatra és Demidovtól nyugatra oro» szovjot orők többszöri támadása meghiúsult. A délutáni órákban több naneólos dandár Ixnotésévol mogismétolték az előretörést és ezzol az alkalommal sikerült a német olszakadó mozdulatokba iMitörniük. Eresebb német harccsoportok azonban azonnali olő-rotö résükkel
a betörések közül keltót ágyazatván közvetlenül kiküszöböltek, a harmadikat pedig a helyi tartalékok heawtkozdsávxd fogták /cí.
Az északi ezukaszon egy szovjot harccsoport roham vállalkozása több csapdába korült és nz utolsó emborig fol morzsolták.
A \'déli szakasz harcairól jolontik, hogy a szoviotnok több támadását u/ombaton délelőtt a némot tüzérség ód a gyalogság szétverték. A némot
ütogok tüzo ós a zuhanóbombázók nohéz bombái szétszórták a további támadási kisőrlutokot, amolyokot a szovjot hadoRztálynyi oróvol indított a Temrjuktól nyugatra lóvö nt két oldalán. Az órzétcony veszteségük után a szovjot vozotés oJiUIt minden további tániudáatél, ugy hogy Taman városai a németek valamennyi hailászaixtag fontos berendezés •elpusztítása után észrevétlenül ürítették ki. Tamanból. amolv hosszú időig rendkívül súlyos harcok középpontja volt, csak romhalmaz maradt — mondja a némot joloutós.
Az Azovi-tongortól északra fokvó harci övezetten
egy ellentámadás nagy terület-nyereséggel járt keleti irányban.
A Dnyopropotrovszktól északra íokvó szovjot hidfót szívós harcokban tovább szűkítették.
A Dnyopor középső szakaszán elkeseredett harcok árán ismót Viaszaverték a bolsevisták sok
átkelő kísérletét. A Pripot-torkolat vidékén holvi tartalékok idojokorán törtónt Ixn\'cíé-sóvol moghiusitották az oroszoknak st a kiserlotét, hog^y mogkorüljo-
nagy nehézségükbe ütközik.
A dólolaszországi holyzottol kapcsolatban
berlini katonai tényezők^ nem bocsátkoznak a Hriudisi és Ta-rantonát történt uj angolszász partraszállás megvitatásába.
Bern, októbor 4 Az egyik svájci lap órtosüléso
szerint londoni politikai körökbon arra számítanak, hogy a szövotsó-gesok rövidofon nyilatkozatot adnak kí. A nyilatkozatban Badoglio kormányát az irányítása alatt álló olasz turulotokon a szövotségos nemzőtök hadvisoló társának ismerik ol.
A Tímea diplomáciai munkatársa mogorósiti ozt a hírt és hozzáfűzi, hogy a legközolobbi jővóbon az Olaszországgal kötött íegyvorszunott szorzÖdéalioz íjtótjogyzókönyvot írnak alá, amely politikai ós gazdasági záradékokat "is tartalmaz. Ixtndon-han az ilyon irányú fojlomónyok liovozotőjónok tekintik a Badoglío-kormány ujjászorvozését.
A nyugati front ügyében Európába érkezik az HSA vezérkari fflnöke
nok egy némot hidfo\'
A német arcvoaal-rovidltés előnyét a szovjet Is felismerte
Berlinből jelenti a Budapesti Tu-. dósiló:
A keleti arcvonal helyzete tekintetében berlini hivatalos helyen továbbra is tartózkodást tanusllanak. Kiemrllk azonban azokat a moszkvai megállapításokat, hogy a német
ellenállás erősebbé vált, ami a német hadvezetés rendelkezésére álló tartalékok felbukkanására vezethető vissza. Ezek a tartalékok az arcvonal-megrövidítés következtében keletkeztek.
Londenban Igy képzelik a „békét"
Amsterdam, október 4 Ai angol hlrszelgilat jelentése szerint Bcvia JOril munkaügyi miniszter kijtlea-......Alla\'
a világ békéjének megőrzésére nai rendőri hadimat gyakorolnia. Nagybrllannla a béke létrehozásában «sszekól* láncszem leszazEgyesflilAUamek és s Szovjet közölt * miniszter.
lette, hogy Angliának. «z Egyesüli Alla- lesz az EgyesBIlAllamek és a moknak és> Szovjetuniónak k8z«iefl kell i - morldolla a tabbl körött
Karácsonyra nem lesz vége a háborúnak
oz ér karácsonyára végot ór, hamisnak és alaptafannak bizonyult. Az európai őröd olloni háború éppon csak hogy megkezdődött. A némot tangoralattjárók. ÍBinót nagy orókkol jelentek mog az Atlanti-óceán vi-
*JI"i* hírszolgálat jelontéso sze-n&t Knox amorikai tongorészoti miniszter, mielőtt visszautazott Amo-rikába, Lisszabonban a sajtó kópvi-*>lói eJ^tt nyilatkozva, a többi kö-r»lt a kövotltezókot mondta:
Ak a feltevésünk, hogy a háború
A szövetségesek hadviselő társnak Ismerik el Padegllo Olaszországát
. aQriehbÖl órkozett jelentén szo- | Az időjárás Dél- és Közép-Olaszor-ni.*t Clark tábornok amorikai csajia- j szágbun mogrnmlolt. Az orós osózó-
ai Nápolytól északra és északkeletre i sok kövotkeztébon a nehéz harci-lovii aaakaszon csak igen lassan kó- rwzközök elóreronáfla ós az elpuszti-votik a riseaavonuló némot orőkot. | tott repülőtőrök kijavítása rend kit ül
A Budapesti Krtesiló jolonti: /ünohből közli a Fost külcn tudósítója, hogy az algíri rádió többször megiamételt egy francia nyolvü folhivást, \' amelybon felszólítja a francia partvidék lakosságát, hogy az öregeket, lxjtegokoty asszonyokat és gyormokekofc haíadóktalanuf köl-
töztessék ol, mórt ezon a vidékoii nagy események történnek.
Zürichből jolontik, hogy .Marshall tábornok, az amorikai liadorók vezérkari főnöko rövídoson külonlocoH inegiiizatA\'ísal BurópAba ut-izík. yt-iát a nyugati front felállitAsával hozzák öSBzefüggéalw.
Az élet Rómában
Bázel, október 4 (Budapesli Tudósló) A NazionBl-Zeilung római ludósilója beszámol arról, hogy az\' Örökváros csaknöm teljesen visszanyerte normális képét. Az üziHek nyílva vannak és az irodákban folyik a munka. A város belsejében ismét közlekednek a társas gépkocsik és a villamosok. Ismét /negÍriduU a vasull forgalom, elsősorban Oslia felé. Az élelmiszer-
ellátás nehéz kérdését Is sikerült megoldani. A városban a rendőri szolgálatot olasz ^sztagok, részben carabinerek látják el.
Hír szerint vlsszaulasilották egyes volt fasiszta veiclflknek a köziársa-sá$i mozgalomba való felvételéi, mert arra méllalíannak fáttollák Őket. Róma lakossága várakozó magatartást mutat. A munkásság az uj faslsita tanokkal szemben közönyös.
Légiriadó Londonban, bombázták Párizst
rikai repülőgépek újból megserteHélí Svájc semlegfsré!>6t. A tegnapia virradó éiszakán idígen repülőgépek nagyobb számmal különböző helyeken berepüllek 1 Svájc légi terébe. Három kanion kivételével egész Svájcban légiriadó volt. Á légvédelem riiüködéibé lépett. Bombiveté-seket még nem jelentetlek.
Londmban a mára virradó éj szaka íé*iri;idót rendelbk el — Jelenti az angol hbszo gálali Iroda.
A francia hírszolgálat jelen i, hogy tegiiap délulán angol és amerikai bombázóit megtámadták .Parist. Az eddigi jelentések szerint nyolcan megháltak, negyvenen pedig megsebesültek.
Berni Jelentés szerint angol-áme-
Svájc és Japán ujabb háborús feikés*filest te.tent be
sáta elrendelt Intézkedésekre utalva közölte, hogy trgnaptól kezdve a diákok katonai szolgálaílételének elhalasztását megszünteti. Ugyanakkor a íartalíkos lisztek igény bevélelének korhatárát 40 esztendfről 45 esztendőre emelték fel.
.A svájci árumintavásáron Esler szövetségi tanácsos Lug^nóban beszédei mondott, Svájc eltökélt szándéka, mondó la a tanácsos, hogy szükség esetén megvédi semlegességét és függet ensegót. — Amikor Svájc népe mOi( az ötödik háborús esztendő első hónapjaiban népképviselőiének megújítására készül, nem szabad megfeledkeznie arról, hogy a háború még nem fejeződölt be. Ezért ma, inkább mint valaha, a svájci nép elszántságára és egységérc van szükség.
*
A japán hadügymini ztériym pénteken a totális háború megvatósitá-
Éh Halál vár ktna lakosságaink f 40 flaásalékára
\' Csungkingi Jelentés a Csungbing uralma alatt álló Dél-Kinában inegiázó képet fest ai ékiégrál. A jelenlés beszámol arról, hegy az egész lábosaiénak mintegy 40 azízalékára vár az éhhalál, Az a següség, amelyei a csungkingi kormány nyújtani lud, nem több, mint Cüycüen csöpp a tengerben.
ZALAI KOZLONYi
1913. október 4
Az egész országot megmozdította a 31-ik Katolikus Nagygyűlés
BuHapeat, októlwr 4 Szombaton kezdődött n 31-ik or-nzágos katolikus nagygyűlés, amoly-ro a legtávolabbi magyar rószokről lo összojöllek á katolikusság képvi-boIöí. \' *
Vasárnap reggel 0 órakor a Szont István bazilikában . .
Czaplk Oyula
egri érsek mondta az ünnopi nugy-niísél, majd tizenegy órakor kozdó-dött U nagygyűlés olsö díszüléso a Vigadóban,; amelyot toljosen megtöltött az érdeklődé közönség. A ma-gvnr büspökí karon és as Actio
Catliotica olnöksógón kívül ott voltak
Rndotsay László igazságügy- ós Szinyoi-Morsc Jonó kultuszminiszter, Anibrózy Gyula, a kabínoliroda főnöke, a magyar ogyliází, katonai, polgári éa közigazgatási hatóságok vozetói. A honvédséget vitéz Szom-
batbulvi Perene vezérezredes, vozór-kari főnök képviselte,
Seródl Jusztlnlán
bíboros mondta a megnyitólxjszédot: — Mi, magyar katolikusok — úgymond — ns ístoni KOiidvisolóssol ogyüümüködvu kívánjuk olómozdí-tani a jobb msgya\'* jövőt. Igazságot nkarunk minden vonat koz ás ban.
A Kormányzó
A Kormányzó [Ir őfőméltósága \'flerédl Jusztiniáii bíboros horcogpri-más üdvözlő táviratára válaszában ezt felelte:
»Melegen köszönöm a 81-ik Országos Katolikus Nagvgyfilófl nové-bon ominonciád által tolmácsolt hazafias üdvözlést és a nomzot sorsá-
Nomzoti közösségünk ro vonatkozóan bátran hirdetjük aj igazságot Iwfoló ós kífolói do ugyanezt hirdetjük az egyházra vonatkozóan is. Kzutáu -
Angelo Rolta apostoli núneius azólalt fo!. Helyeselte az idei nagygyűlés vezérleteiét, amely szorim eszközök után kutatnak a keresztény életfelfogás orósbi-t ősére.
Kállay Tibor
nyugalmazott pénzügyminiszter 1»-szédélxm többek közt azt mondta: — Nem igaz, hogy a nagyobb országnak különbnek kell lennie. Csak az erősek ós gyöngék oróviszo-nyainak bölcs ős nugylolkü kiegyensúlyozásával lobot elérni az egyetemes megbékélést.
Homonnay Tivadar főpolgármester »A katolicizmus a magyar társadalom szolgálatában*
címmel tartott nagysikerű előadást.
Délután\'6 órakor a Szent István bazilikában n szentséges körmenet helyett ongesztoló »ttzont óra« volt, amelyen
Madarász István
kassai ino<ryéspüspük mondott megrázó elmélkedő boszédot.
Ur távirata
nak jobbrafordtiJására irányuló jókívánságokat. A Gondviselés segít-sógét korom a mai válságos időkben a keresztény szeretőt érzfisénok, az igasság szellemének és a munka erőjének ébrentartásával a jobb magyar jövő szolgálatának szentelt közérdekű mukodeae.ro. Horthy.*
111.000 magyar felet: 650.000 ember kenyere
Városokban 15-20, vidéken 6 kereskedő jut ezer lakosra — Érdekes számok a magyar kereskedő-világból
Az 1011-es népszámlálás első, összefoglaló adatai és a most mog-iolont Magyar Statisztikai Zsebkönyv nyomán módunkban van ko-ro.skedelmi élnlünknok korosztinot-szetét megrajzolni olyan adatok alap jón, nmolyek most korúitok olóször a>nyilvánosság elő.
Magi/arartzdgon az 1941-es Öaz BZetrás időjén összesen 111.101 kcrcskcdö-üzlci működött. Nem szerepéinek ebben az összegezés bon a vásári kereskedők, piaci árusok és kofák, do együtt van az egész nagykereskedelem és kiskoros-kedolom. lízekot az üzletekot 105 ezor 802 önálló koroskodó tartja fenn, mig * koreskedolommol foglalkozó jogi személyek száma 6685 volt. Ila az önálló kereskedők családi állagát, a kereskedelmi alkalmazottak létszámát, valamint a ko-reskedolmí vállalatok alkalmazottainak számát, eltartott családtagjaikkal együtt felbecsüljük, nkkor körülbelül 050.000 magyar állampolgárnak ad közvetlenül kenyeret a kiskereskedelem és
a nagykereskedés. Az önálló kereskedőknek több mint fele, 51.Ti százaléka az élolme-zési és élvezeti cikkek eladásával foglalkozóit. A jogi személyeknél meg nagyobb arányszám, kei-okon 70 százalék. Ez őrthotó, mort itt fizeropolnok a fogyasztási szövotko-zotek.
A második helyen találjuk a textilkereskedelmet 13.303 ónálló kereskedővel és 520 jogi
személlyel. Összesen tehát 18.7R2 taxtilkoros-kodés működött az országban, l»ole-számitva a ruházati ipari tormókok-kel folytatott koroskodést ís. A harmadik bolyon a legnagyobb létszámmal az állatkereskedelem ós a mezőgazdasági, valamint állati termékekkel való kereskedés jelontko-zik 11.984 önálló koroskodóvol ős !187 kereskedelmi vállalattal..
Az önállók cso|)ortjában\' sorrond-bon
6 százalékkal az erdei- és bányatermékekkel való kereskedést talúljuk, itt a szón- és tüzita-kiakoi-nskedelorh n\\omja a mérleget. A jogí személyek csoj>ortjáhan is 8.6 százalékos arányban szoi-opel ez a szakma.
Az önálló koroskodők által fönntartott üzlotok közt is a szén- óa fakoreskodolmi csoport után mindjárt a
vas,tém, gép és egyéb hasonlóval foglalkozó kereskedelmi cégek következnek 4.5 százalékos aránnyal. Jolontósobb csoportok még a bútor, díszműáru és a papiros kereskedelem, amelyeket sajnos, a statisztika égy osztályba sorozott. Itt 8486. önálló\'és 384 jogi szomóly boltját találjuk. A gyógy- és vegyészeti árukkal való kereskedés ágazatában 2886
működő üzlot volt, mig a legkisebb szakma, mindössze \'40 kereskedővel az áruházak csoportja.
Ezeknek a gazdasági súlya magától
Légvédelmi elsötéüies miatt
holnap, keddtől kozdve hétköznap kél elő. adási (s é» 7 órakor), waaár- éa űnnepnuo három előadást tartunk (3, 5 éa 7 órakor).
_ Városi- és Nép-Mozgó.
hogy •« utóbbi Időkben sokat beszélnek • pólsnyagokról, annak ellenére, hogy ezek a háborús gazdálkodás nagyjelentőségű! és nem lebecsülendő megnyilatkozásai. A pótanyagot sok Árucikk gyártásánál a legjobb eredmény-nyel alkalmazzák Rádiók szerkezed elemeinél azonban továbbra Is nemes anyagokro van szükség. Nem kétséges tehát, hogy egy régi Philips rádiót csak egy új múlhat felül, mert a nehézségek kö-zapelte is a re^gi Phllips-pontosság-gol és lelkiismeretességgel késiül.
PHILIPS
RADIO
órtedédően sokkal nagyobb, mint í amennyit a létszámuk\' mutat. M áruházak fönntartóinak pontoiian felo — tíz — jogi személy volt, a másik fele pedig önálló koroskodó tulajdonában dolgozott. Érdemes talán móg megemlitoni, hogy az Öss-szoíras 256 szállítmányozót talált az óságban, viszont
1833 könyv- ée zeneműkercske-s dést irtok össze, eblwn a csoportban különösön szembeszökő a jogi személyok üzleteinok magas arányszáma.
Végül a magyar kereskedőiéin földrajzi olosztóuását tokinlvo 74 ezer 218 üzlot működött a vármo-gyékbon, mig 87.774 koivskedöt ta-
lálunk a tÖrvónyhatÓHágu városokban. A vánrwgyékbon minden ozor lakosra jut 6 koieskedő,
Hudapeslen minden ezer. lakosra 20 üzlet jut, a legnagyobb magyar koroskodó városnak pedig a főváros után fcliskol-cot tokinthotjük, ahol 16 koroakedő jut ozor lólokro. Évszázados hagyományok támogntják Győr harmadik helyet 15-ös arányszámmal ós ottól alig egy árnyalattal marad ol Sopron.
A dunánluti kereskedrlem állatában fejlettebb. A vármegyék közt is Vas mogyét találjuk az olsö bolyon, ahol ozor fóro fi üzlot jutott.
VILLAMOS ARAM-..... SZOLGÁLTATÓ RT.
Artmiiímllk finteas, reklímiiolók, hlbajolontósek, «i»k»nru falvlligonllis mlndan villámat k«rd«aben délelGtt B-tól délután IB éráip.
1943. október 4
ZAUM KÖZUÖNM
& déli baláraeitl vidékeken kiterjesztették a csendőrség fegyverhsgziálatl Jogát
A Magyar Távirati Iroda jelenti A m. kir. kormány a m. kir. csendőrség fogyvorhasználati jogát a rendkívüli háborüa viszonyokra való tekintettől avvisszafoglaU délvidéki torülotnok BAcs-líodrog vár-niogyéhoz tartozó rőszóh, a Horvátországgal szomszédos határ montón, valamint a visszacsatolt kárpátaljai toiiitot határa montón fokvo egyea csondőiiiisök működési torülotón lényegesen kitorjosztotto. A csondőr-ségi utasítás alapján kiadott rendel-
kezés szerint a szolgálatban állé csendéi- mindenki ollón kötolos fegyverét használni, aki magát gyanússá toszi ós a fölhívásra kiolégitó válasz nélkül elszalad. Akit tehát a vele szeinlxin follépÓ csondór a közölt torülotón megállásra szólít foU azonnal álljon mog és sommiosotro se\'igyekezzek monokülni, mert oz-zolk\'itoszi magát annak a voHzély-nek, hogy a csondór lolövi. Figyol-meztossült orro ismorősoínkot is!
................********** *"~ri"rriVYinrwiJ\\nruij\\ji.
Eltűnő macjyar árnyak nyomában ...
Hét dollárral is lehet karriert csinálni
Xántus Jáaoa fftldrnjztudós nevót az egész müveit vllftg Ismeri. Amikor Xántus János 26 óvos ¦ korában bél dollárral a zsebében parira szállt Amerikában, Amerika a fojlődéa országa volt Xántus BzAotára In. Nom csak otthont ad oz a löld az osztrák börtönük elöl menekülő fiatalembernek, hanem kalandra szomjazó lelkének az úttörő felfedezésének izgalmát ls. Második hazájára lelt a fiatal Amerikában.
.Világjáró" Xánlus Jánosnak világ-járása a szabadságharccal kezdődik. Réaztvess a pákozdi csatában, mnld a kenároml várörségbe kurdi. Érsekül-váron elfoglak az osztrákok, Könlg-gratzbe vis/lk. Világos után a pilseni ezredbe sorozzák be közlegénynek. 1850 Ima szabadon bocsálják, de Prágában ujrn elfogják. Sikerül megugranla. Gyalog menekül Tosohenfg, onnan az Elba fe\'yén egy gyümölcsös hajóa szökik tovább Drezdába. Párizson, Amsterdamon és Brüsszelen át kijut Angliába. Ha eddig nzárntlzöltoek érezte magát, most megnyílt elölte a nagyvilág. Legalább megvigasztalja a szívdo bogtstó öröm. bogy Innen kijuthat a .gyermekkori örökös ábrándjai Igéret-föidjére".: Amerikába.
Xánlus János ólotlrójának könnyű a "feladata HaláBz Qyula ez, akinek mintáit l(t közöljük. XAníus Ólote legmozgalmasabb évelt égésit kötetnyi levőiben beszéli et I-ovelel annál érdekesebbek os közvedonebbok, mert nom szánta fiket á nyilvánosságnak.
„Mikor szegény hazánkfiái Idejöttek" — Írja UJ-Aradról (New Arad) — „rém aégesen VAdon volt e-z a vidék, a legközelebbi fehér eubor 120 mérföldro lakott, sem utak,\' sem semmi"
Álmodozás a légi közlekedésről 1885-berr^y
Xántus uaeglíaoltn, hogy .legfeljebb -Öt óv alatt itt elkészfllend a vasút Oavenpertbál San FranolBnoba ... ekkor majd Igazán beáll az Ittéul vidék oek_ virágzó kora. Ekkor Uj-Yorklól Síiti Franolscelg, vagyis az Atlanti-Ooeántól a Csöndes tengerig az Itteni kolóniának úgyszólván a szivén vonu-land keresztül az egész óriási forgalom."
. Ha meglesz a vasút — Írja — Győrből 19 nap alatt fog Budára (New-Rti dara) örkezni a posta i ez a gyorsaság .kielégítendő loend legalább addig, Mígnem a léghajókon fogják a Szállítást eszközül"!.\' (Alomnak Is merész elgondolás 1885 bon.)
Októberben msgkordlk a Xanzas folyó felmérését. 30 dollár havi fizetését később 05 dollárra omellk. 1858. Juniu-sábau délebbre rendelik őket, Xánlus öaálló\\M adatot kap. Két hónap alatt 1100 kilométernél nagyobb utat jár meg 33 tagu csoportjával. Már holtnak hiszik, \'amikor szeptember 9-én nteg-órkozlk kiinduló állomására UPÖrŐ utjának legnevezetesebb eredményo az Arkanzas folyó \'orráevídókónek tórkó-awése. Állát-,\' növény- óh ásványgyüj leményóból a Hmftlisonfnn Inslltutlon utján Nemzeti Muzeumunk 1» rész*8lilt
1858. tavaszán megvalósul régi álma, hogy beulazhttwa Kalifornia folazlgelét és a „Bíbor tengdt*. (vagyis a kall fornlal öblöt) Hivatalén küldetésben Jár Hajója San Dlego kikötőjében tA rakozlk rá. A tengerre tizrtllvn, .AtrÖ piti melHgtilni kezdd lolkót az emlékezet vpiámszárnvotn a magyarok földlére\'. Aggodalom szállja meg. bogy talán meg sem ismernék már-¦ otthon „a szürkülni kezdd férfiút..." „Dohéra! .. nom leható hogy egy Jó lélek; kl karjain ringatott ós Apóit, rím ne ismerne. Nom lehet, bogy egy Jó lélek, kit ón
ringattam sokszor, elfeledhessen. S lehetetlen, hogy egy — most már - férfi, akit én vezettem az ölet ísvényóro, elidegenülhetett volna. Ismernek ők, lói tudom s Ismerni ós szeretni fogtak, habár kétszer 10 évig ne lássanak la, mint ismerni és szeretni fogom én őket vég-ercemig; anvám, húgom, Öcsém I" Ei aztán hazája felé fordul: ....lenn tétlen, hogy a haza elfeledhesse hü fiát.
Barangolás a csodák földjén
San (Jlogotól délre kezdődik már Mexikó. A partvidék mentén halad dé\'nek. ötödispra partra száll a Bar-tnlome-öbölhen. Onnan öszvérháton
megy tovább La Pazba, a félsziget fővárosába. Liánok íl kikötőnek nugy jó-vőt jósol, ha maju az IgyeslMt Államok birtokába körül, — ami Bzerlnto osak Idő kérdése. „La Paz geographUl fekvésénél fogva éppen az loend az Eszik-Amnrlkai szövetség kezében, ml például Szent Honn, Gibraltár, Mslla, vagy Bermuda a brit nemzőt hatalmában.*
A kaliforniai tóíiulgot ós a Hl or-tenger akkoriban úgyszólván Ismeretlen volt. .Azon néhány kaland olvasása, melyeket Gsstelnau és Poó Edgár Írtak" — írja — .oly regényéé és egyetlen színben Hintették fel a uevo zolt országot ós tengert, miként az ón főjem folyvást kerengett és Ingerültségbe jött, ha visszagondol(hiu a félsziget csudás tartalmára — a gyöngy-halászatra s a kalandok sokoldalú változatosságára, melyeket Poe barátunk képzelődése teremtett, hogy vóltlk a fol világot fellázítsál"
Es most egyBzerre Idecseppen a csodák földjére! Hetekig barangol a regi-nyes félszigeten, megismerkedik a lakókkal, indiánokkal, kreolokkal és spanyolokkal, csodálatos állataival, a medvétől a kolibriig (ezt a kis madarat dongónak szeretné nevezni magyarul), buja növényzetével, a gyöngyhalászattal, a koraitok és szivacsok világával, bányákkal, talvakkall búcsújáró helyekkel, ősi romokkal. Megfigyeléseinek, \'teméezetrajzi, gazdasági, néprajzi és régészeti vizsgálódásainak lo-Irása jó száz lapot tölt meg könyvében.
A Bíbor tenger után Imáét a Cnon-(Iuh ó" \'fmon utazik hajója észak fele. Fáradhatatlan kutató, aki soha nem nyugszik, ha valarat feladatot elvégzett. . A térképező munkák befejeztével
Xántust az.anerlkal tengerészeit mérnöki karaoz neveztek kl kapitányi rangban. A korsaány toogerl kutató útra ku\'dl a Caaade* óeoánra Amerika és Ausztrália között 8<J szigetet és zátonyt fedezőit fel nem kevesebb, mint \'27.100 angol mótíöldnyl utat tett meg. Érdemelt nemosak hazájában, de az egész világon ellsmortók ón méltányolták. Emlékét pedig híven őrzi az utókor.
Ktrekttházy fóuej
Ahogy a humorista fáffat
Felismeri-e Ön a feleségét?
\'Fiz éves leheltem, amikor először voltam színházban. Valami operett ment s a bonyodalmat az okozta, hogy a férj az álarcos bálon nem fsmerte fel a feleségét. Azt hitte, valami idegen tündérnek csapja a szelet. Persze aztán lelepleztek\' a kilengést ís I6n nagy megrökönyödés a színpadon és végtelen kacagás a nézőtéren.
Nekem ts nagyon tetszett minden főként a hatalmas vasfüggöny, csak az nem ment a fejembe, Ho\'ay nem ismerte, fel a feleségét a bácsi. En fent ültem a karzaton s mikor a primadonna álarcban megjelent, ötven méterről láttam, hogy ugyanaz a -néni, akt előzőleg a feleség volt. Ehsadálkaztam hát, amikor a férj igif kiáltott feb
— Vajlj+kiFlJ} Megiúmeztem \'a bátyámtól, aki
mdlefcem ült:
f/ál nem a felesége?
— Dehogynem — fotellé « nézte a játékot olyan izgalommal, hogy majd kiugrott a szeme.
— De hát akkor miért kérdi a bácsi, — firtattam- tovább.
— Ej, beh szamár vagy —; tor*:\' Hall le -—, hát nem latod, hogy nem ismerie felt ,. f
— Es miért nemí
— Ostoba kérdés, hát tátlialod, hogg álarcban van!
A néni orrán tényleg volt egy kis selyem vacak, de attól ugyan láthatta a vak is, hogy ktcsoda. A bácsi azonban nem látta. A bácsi nagii lázban voltba bácsi sugdosott nok\'i, a kezel simogatta és közben ilyeneket mondott:
\'— Ki tehet ez angyal? Ki lehet c-tündér! Ki lehet e bűbájos-ama-zop?
y Sót egy másik bácsit is elővett, u másik bácsi az apósa volt és azt mondta neki izgatottan:
— Gérard, Gcrard, tudd meg, ki ő.\'ll
Eh Gérard se tudta. Nem ismerte fel a saját leányát. Es nem ismerte fel senki (i színpadon és nem akadt .senki a nézőtéren, aki felszólt volna hogy uraim, hagyjuk ezt a marhaságot!
Azóta ezer előadást láttam színházban, moziban és azóta i$ kíséri minden öt&elik darabban ez a számomra ma is érthetetlen dolog. Hogy a herceg vándorlegénynek, a vándorlegény hercegnek adja ki magát, rendben van, nem nagy dolog. A grófnőt összecserélik a komorná-val, ezt is elhiszem, vele»i;is megesett már, hogy a nagyságosasz-szonyt néztem cselédnek és a cselédet nagyságosasszonynak. De hogy egy férj ne ismerje fel a feleséget, ebbe nem megyek bele.
Legénykoromban még azt hittem, hogy tatán a férjek specialitása az agt/lágyultságnak ez a foka, csak talán a férjek oly bávatagok, hogy nem ismerik fel a felcségü/set. uo mióta férj vagyok, tiltakozom a beállítás ellen, Ezt az ócska szamárságot ki kcÜ tiltani a színpadról, moziból. En elhiszem annak a piszkos háttérnek, hogy kéklő tenger, elhiszem a rongyos kuliszának, hogy vcrsaillési park, elhiszem a seribe lelógó condráhnak és cafatóknak, hogy őszi faCombok, a sercegő \\ef~ Irfctorfénynek, Jfljffp \' ezüstös^hóld-sugár, elhiszem^a ^jnonoy^Aörgést, viUámlásí, mindent elhiszek, még egynémely színésznek is elhiszem, hogy színész — S^e azt, hogy valaki ¦ne ismerje fel. a feleségét, azt nem hiszem. Tessék csaj; megpróbálni, !•\'elismeri, hajh, felismeri ugy, hogy némelyiknek még a háta is meg-borsódzik a nagy felisiúerésben.
KtSS\\öZ8EF
| Jománcozott kályhák és tűzhelyek,
állandóanraktáron Tóth Jézsof vaeasei-eafíedésében
Eméfcst\'tir 13. (KfaoonHralM SpMti.j
HIREK
— (Szeptember ás októbor hónapokra nom Jér Internátus! dlj)
A MTI Jelenlése szerint a vallás- és közoktatásügyi minlszlcr rendeletet adolt kl, amelyben «z állami Inte ni álu-.oknál a szeptember és október hónapokra esedékes internátus! dijakat elengedi. Ugyancsak megkeresést kdldöll az egyház! IŐ-hitófágoknak és felkérte, hogy t/ok is hasot loképei intézkedjenek. A rendelet termís elesén csak azokal at lutcrnátuso-hat érinti, ahol november 3-án keidodlk a lanév.
-- (FolUnyoloti eljárás zalai egyesületek ollón)
A hivatolos lap csutöTloM azániáiink közlése szerint, mivel alapszabályaikat nem mutállak he, a Csáktornyái SC; a Csapi SC, a Keszthely! Kat. vLcgénylet és a Keszthelyi M klr. Gazdasági Akadém! al Atlétikai Club ezért a közoktsMRngyi minlszlcr (elUgyeletl eljárást bit rohamaiba.
— (Halálozás)
Varga Márton nyutr,.bo;wéd (Óazámvlvö Szombalhelyen elhunyt. Temetése folyó hó 5 én, kedden délután 6 órakor lesz Nagykanizsán.
— (A KufoIIkuB Legényegylet szüreti mulatsága)
Nagy érdeklődés és mindvégig kitüno hangulat mollott folyt lo a nagykanizsai Katolikus Ixtgényegy-lol szüreti mulatsága az Iparoskor toimoilxin. Az egyesülőt vozolóségo jól összoállitott műsorával ólvozotos szórakozásban részesitetto a közönséget. A műsort nyitány vozotto lm, amelyet a honvéd zenekar játszott Hering Vilmos karmester vezénylésével. Solymosi Mária kössföntötto ezután ii liegyhirónét, Virág JózSíif-nét, mig Víííu Lajos dr. Boda Károlyt, a hogvbirót üdvözölte Ízes, magyaros kiíojozósokkol, többször doniluégot koltvo a közönség soraiban. Kat követően a fiu-leány együttes ».\\tagyar palotás« nyerte meg nagyon a nézőközönség tetszését, oly annvira, hogy mog kotlott ismételnie. Ijopnyák FJva, Itábai ICrzsi, Vasa Ili és virág Magda keringője) szép látványt nyújtott. Szordaliolyív Porono mint kisbíró a konforansz Szoropót töltötto Iw, megnovottetvo a hallgatóságot. A műsor Iwfojezó-rjöso után általános táne következett, amolv jó hangulatban zj\'iróráig tíir-lolt."
— (Klskanlzsn Szent Ferenc oltalma alá helyezte magét)
Az eddigi óvóktól eltérően különös melegséggel ünnopolto mog Kiuka-nizsa dórok népo ózont Koronc rond alapító ünno))ét. Szombaton oeto az ogyházközHÓg képvisolőtestüloto ogy-hangn határozatot hozott, moly bzo-rint Szont Foronc szerzet a lapító om-lékezolét, a foroncosok iránt való kötelező tisztolothól, valamint ama óhajtól és kéréstől yozórolvo, hogy a vilá" o Nagy fízontjo védelmozzo mog Kiskanizsát a háboru Iwrzal-maitól — fogadalmi ünnopoi közi\'i Ünnopőlyoson folvotlo. Vasárnap osto Áhítatos buzgósággal omlókoztok meg Szent Komnc haláláról. A \'I\'ran situs szíirlartását P. Bánás Oyula plúbálioa végezto, majd rövid szont-
boszédben oeaotolto a PovArollo halálának mozzanatait. Ugyanekkor a kóruson a kíakáliizsai Katolikus Ifjúsági BgyeeQlot Voffj\'psknra P. Sólymos Rezsó vozénylésévol Oal-Iüb: »0 sanetíssíma aníma« örök-Ikjcsü (laraliiát énokolto oioxloti latin Stövóggol és áhítatos átérzéssel. Majd Kiss Mancika »0 szoráfikua Szent/ Forono« kozdotü antlfónát intonálta angyali finomsággal, mit; a Ifi. asoltáit I\'orkó László iwi-
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
ZA1AI KOZJLON)î
1943. október í
téltn\'gregorián tomtaban. A • fogadalmi itha píhaiigsása után a Vo-gyoakar Aiianiaa Snk: Szent Korona himnuszát adta elő Lonca Gyula karnagy vczenylóséyol. A/, ünnep twpián\'aaszisatenciáa szentmise ko-rotébon hódolt Kiskatii xsn népe fogadalmi BMntjénok és pártíogójá-
íl;s!..
¦A JOB m gyorsíró- és gópirólskolábau
október hó 4 én
uj nappali és esti tanfolyam
kezdődik. Szent Imre haroag-utoa. 6. Vidéklflanekntairtsi Eedí-xnéajI
1447/ké 1943.
Tárgy: Tej beszolgáltatás.
Felhívás a tehéntRrtó gazdákhoz!
A U3.409/1043 K. M. az. rendelet alapján stehéntarló gazdák 1942 Január i tói kérdve lelicuenkéni a évenként 600 üteilc|ef,a rend-Hiertien Ignolt, vagyia évente legalább ,\' 50 munkanapra btfogoli tehinek ulán pedig értntc 300 liter te[et kötelesek beszolgáltatni. A beszolgáltatásnak folyamatosan éi aránylagoian kall történnie, vagyis it cvl mennyiség mrgltlflö feszít napoita, de legalább la hetenként ktll bcazotgál-iilni. Aiokal, akik a beszolgáltatást «em leljcaltellök loiyamatoun éa aránylagosan hitralíkuk miatt kénytelen voltam kihá gátért (eljelenteni Ai . miiietí rendelet, amelyet annakidején Ulragaizokon közhitre leltem,\' rtc amelyet kivonatosan levelező lap-nyomtatványon némerlnt Is közöltem, minden Icheiitailó gazdával átokban a gazdaságokban, ahol 4 vagy kevesebö" tehén volt, ax Mié tehenet menteallelte a beaiolgíItalai alol, a második tehán ulin pedig csak *ti iázz, vagyis évi 401 llhr tej besiolgáltaláiál Irta eté. A 111200/ 1949. K. M. ix. rendelet, amely a Unneny-be&zolgállaláal ponlrandazenel kipcsolai ban a tej bcsxolgUtaláaál, forgalmát ca Mhusnálását ruabáljoitt, ezeket a ked-\\ízm*nytkel hatályon klvul helyezte folyó évi JhUiu hó Hőt kadvt tehaX mituitn t+ hin ulán bt Ml szolgáltatni 600 liter, tU lelve Igazát taeitrt 300 liter tejtt, mig okkor 1$, tm ctak tgy tehene van oa Ülelő (azddnak I A beszolgáltatott tej i gasdt-könyvben btaiolgáltatiira délit pontok lOiiesiléiébe beleszámít, da csak akkor, ha lagalább annyi tejet szolgáltatóit be a gazda, amennyit at említett két rendelst eléir, vagyis tehenenként 600, illetve (gálás eselén 300 liléit i A 111 2W/1Í43. K. M. rendelet att a kedveiéit . blito-sitji, hogy a teljél részben a zslrpontokat ia lehet töilciztenl. Neveietaaen m!nd*n illír (elírt 1.4 pontot hu >k n gazda [avírt ét pedig 1.3 pontot a szauaa választása, 0 1 pontot pedig az*1ip»ntok (Öilesztéaíre NyuBalákoiaii llgyclmeztelem a gss-Já-kat un a kötelezet hé ; Ok m, hogy bünte-lés terhe mellett -ölelések 3 nap alatt * Ither.elk létuáuiábin beáUl, változások a l valamint a Itlienük bIbo borlazásM a köz ¦ ll.it ím hlvit.lho. bejelented"! t ha ptdl(.
leheli bt" \'¦¦ lg VAgy mái <;\'-. nrliü n::;
ad lejét. 3 ¦. n » Hit kell ezt a közellátás hivaliwKZ beíe.t.dtjil K helyszíni vlttgi Ul alipjíu elftnő.uat lo^.iw. l. v.v a Üti J(ltn)»s a vaiöiMiíiHK •m-gfekl-e? Nagykanizsa, 1943 október 1.
3JB, Polgárincstei,
SPORTÉLET
A ZIHTE BŐSE löiéMryes győzelmei aratott a Zselaa ellen
ZMNTE DOÇE—Zwlna SE 5:0 (3;0)
Nsgyazeill labdarugó fdóben, nagy-számú közönség előtt Jálnzotta le bajnoki mér kezeset n két csapat. -— A ZMNTK-UOMK Menyesen és biztosan győsött a Zselna alleo. Eddigi elleo-leiel közül a leggyengébb volt ¦ póoal csapat, mely egyQUea egy pillanatig sem tudott veszélyes lonnl a Zrínyire éa nem ís kóaztette komolyabb látókra. A mérkőzés csak az első télidőben hozott szép Játékor, amikor pompás ösaz Játékban én még pompásabb gólokbaa gyönyörködhetett a nézőiáhor. A második félidő eleién lamét telláigol a Zrínyi támadókeave, mely ujabb gól-ii\'.n Jut klf.Jeiósro. insiy után ktssÓ UBalmas ívsz a Játék. A befejezés Iámét a Zrlnyló, a*hány komoly aaép támadás ianiét gólban Jul kifejezésre.
Temeal kapoavári Játékvraelo sípjelére a két csapat a. köretkezÖ felállításban veaxf fel a küzdelmet:
Zrínyi Oose: Kovára 1. — Kováos 11, Islones — VHoaek, HéJJa, Oserpee — Némoth, Szabó, Klas, hyks, Vojnovlts, Zoolna: Jakabfl — Való, Kincsei — Zelda, Poragal. Oulyás — Horváth, Ai.[<¦!!, Tadloa, Mllkevlos Plllp.
Kezdetben a vendégcsapat lenddl tA madáobn, do osak eredmónytelen sa-rokrugásra (ollk- A 4 percbon a Zrínyi első tArtadáaa már gólt eredményes, Németh sarokrúgását Kiss laposan vód-hetetlenQI köldl a Zaolna kapujába. Felharsan n hajrá Zrínyi buzdítás, a szurkoló tábor ezúttal kilelt magáért. SzDntolenüI burdltja ocapatát az ujsbb gólra, aminek szebbnél szebb támadások az nredniAnye. Cserpes nagy hona-bájál rt\'iiifkiii védi péosl kapus, majd 1,1 k-\'. VojmiviiM-kicm pompás támadóit a léc felölt stlvlt el. Időnként ogéaz aagy-n, a 24. peroben Lyka Kiss kapásból gyönyört!
vonslu Játék
l\\ll\' (| AlrAllí\'ll i
gólt iő. 2:i\'. A szurkolótábor kitörő h!lkcsedéFsel fngndja a rcatek dugót. Alig nthány porc muívjt Ssabó tálal a feltartóitalhautlan Klas elé, aki ment-hefétlenOI bevágja a harmadik dugót. Most a ZaO\'na is életjelt ad magéiról, támad és Amon lövését Kovács gyö-_J
nyördea védi. Ka volt az egyetlen ko-uioiy láivéo, anil Kovács kapuiéra aaeit. Egy kiesé ellaposodik a játék ezután, eMlltésre méltó eoomáay anóg Lyka nagy lüvé/j* 2ö motorról, amit a kapufa ment \'.
Fordulás után áz etffl támadás már gólt hoz. Lyka átadásából Kiss kapásból a mérkőzés legszebb géljAt lövi. 4:0. Ritkán látóit aagy gól volt. Ugy-látszlk mintha a ZMNTf? ellötle volna
Euskaporát, mart sokat enged az iram-ól, löhbsiör támadáshoz Int a vea-dógcaapst ia, de veszélytelenül. Az utolsó 10 pere hoz néiai Izgalmat. A 36 percben Vllcsek-Lyka-fernet a Inbdn uijii is a kis Nóraot pozapás gélt IŐ a Zsolna kapufába.
A ZMNTK-DOSK csak Jdlnklxt oail-loglatta ludénát. Igaz, hogy ellenfele nasi állította komoly feladat oló, talán épa azért nem alakulhatott kl végig komoly és szép látók. A küzvetlea vó-deltma«>k aüii nkadt komoly dolga istenes nem hátvéd játékos ós órThotet-li\'u a vele való kísérletezés akkor, amikor a támaditerban nagyon hiányzott. A fedexetsor, valamint a motőny legjobbja HéJJa volt Mindéit táanndást oslrájában eltojlott. C»erpes különösen az első fólidáben volt jó, a kis VIoaok meglepő\' a jól játszót\'. A támadósorban Kin naey góllövö kedvével (Ont kl, Ugyaiólván atludea sikerült neki. Fel-tarlóitalhatatlan volt Utána Lyka következik a sorban, csaknem minden tá-madia tőle indult el. Néhány gólban\' benao volt. A kis Németh minden mér-kezesen többet nyújt, rendkívül agl-Hsságának meg is vnn az eredménye. Szabó ós Vojnovlts keveBet mutatott.
A vendégcsapat lényegesen gyengébb volt, mint a kerületi döntőkön. Jakabfl kapus a gólokat nem védhette, ezenkívül fa néhány komoly labdát védett. A védelem lelke Valoz volt A támadóaorból Tadlos és Amon emelkedett társai »16.
Teaesl kapoevAri játékvezető kifogástalanul htró-küddtt
(Ojt)
Inifit misi
legmagasabb árbon veszek.
Vékásy íksteréig revets.
Fölényes játékkal győzött Pécsett a Vasút
Nsgykhnlxsal Vaíutas—Pécil Bérgyír 2; 1 CÖ:0)\'
perobr
Juhász lofut és iiohéa szögitói aT kapu jobb sarkalja lövi a .labdát. 2:0. Változatos játék. A Bőrgyár támad. A Vasút vódohno biztosan akadályozza a támadásokat. Különösem Nómoth Tóni romokol. Salán* nnk néhány gyönyörű védését láttuk. A 27. perclioh Loipan mogug-rik, Némoth csak szöglottol tud inon toni. Mbból Loipan II. gólt ló. 2:1. Bsútán a játék mind oróeobb iramot vott. Egymáaulán omlanak összo a Bőrgyár támadásai. A 42. porclxm PriflCh ismét inollé ló, majd Fonyvoa fő lé-rúgásával végo a mér-közéanok.
A Vasút mogérdomólt gyónóimét aratott. Várakozás ollonóro\'megszo-rozto a két pontot. Különösen a második félidölwn mutatott azép játékot. Az ogéöz csapat kitiinö volt. A vódolom romokolf. Itt különösön vitéz Zalán, aki romok formában van ós Némoth Tóni tünt ki. A tá-mndóaorliól Frisch, annak ollonóro, hogv két óriási Itolyzobot kihagvott, kitiinö volt. Juhász kitünÓ szélsó.
A biró Bzőpen vozotto a\' mérkó-zóst.
LUKATS PÁL
Örszázatl-Bágakerettye—
/»Íny 1 -Dubc II. A i 0 (2:0)
A vonílógcaapat nngyszorü jáh\'sk-kai inogérdomolton gj\'özött. ménként pompás játékot mutatott a nagy játékosokból álló bázakorotlyoi cgyiitíos,
AMfalof^»ag«a"ttket maga* liietes-sel felvesz Csizmadia János asztalosmester Nagykanizsa, Bába-utca 5. %
ÉratttvágUott, -jarffaki magyar, ütmet, JómegJelenéiB, urlnó minden sukmá-hoz érlö, állást vállal legjobb rcleienclák-kal. Megkeresések .Kitért* jeligére o kiadóba. 3t85>
NH. III. bajnoki. Vozotto: Návai (Budapest).
Várakozás ollonóro gyönyörű játékkal mognyorto a Vasút ozt a nehéz mérkőzést.
A Vaaiit változatlan fölállításban\' jáiezoti. A riiTC csapata Qoláoa
— Kóvári, Horváth 11. — Loipan II., Balázs. Boj&rí - - Bognár, Loipan l., Horváth III., íkicloitiior, nlalius.
Az olső pere bon londüloioa Vasút támadás. A támadás orodmónyo aa-rokrugás, a azépen ivolö labdát Tura foioli niollé. Kiös iramú jAték mindkét részről..Állandó Vaaut-támatláa. Közbon. vitéz Zalán néhány gvö-nj\'örü védéöél)on gyönyörködliolunk. Az ido-oda h\'ulláiuzó játék a fólidó végéig tart. Változatoeaigot csak a •10. porcbon láttunk, mikor a 20 in. szabadrúgást Kőfalvi fölé riigju. ErósBórgyár-támadáfl bontakozott ki, do Némoth biztoaan mont. A 42. porcbon kavarodáa a Bórgyár
kanuja olótt, I^oipan kózzol érinti a labdát a 11-on belül, de a biró ív büntetőt nom adja mog. A 45. i)orcbon Juhász kium-ik, do szabad nolyzetéból a kapusba rúgja a labdát. Ezután még ogy izgalniua.holy-zot. Tura azép beadásából Frisch fölé fojol. Ezzol végo az olaö fél-időnok. )
A második félidőben a Vasút megtalálta önmagát. Lendületes tá-majlásaal kozd a Vasút. A 2. porcbon Tura hatalmas lövéso alig mont fölé. Állandó támadás. Sajnos, a csatárokat nom kiaórto túlságos azo-roncse. A» 6*. uorobon Juliasz lw-adásából Tura nibáz, majd Frisch a kifutó kapus mollott a kapu mellé guritia a labdát. Hatalmas Vasut-hajrá kozdódik. Juhász lofut, majd gyönyörű beadásából Frisch a hálóba továbbítja a labdát. l:0-ra vezet a Vasút, A gól follolkoaitotto a kanizsai fiukat. Szép iskola-játék kozdédott. Egymásután látunk gyö-
Legvôdeisil 8lsateiltôi>MgE
holnap, haddtai hszdva heUttfín&n bM.\'olű-adáat (Ite 7 Arakor), vasar* ta Bnnepnap Mrom alfiadáat tartunk (3, 5 ia 7 órakor.)
Városi- ős Nép-Mozgó.
Unger-Ullmann Elek vaskeréskedésében
sin-, rud- és patkővas-, továbbá szeg- .
utaivényok beválthtstúk
ótt «jlSJ«gvaKhn!Sh.
BajarditAt koszlUl 15-érc felveszek. Bötvöa tér 2i. II. ajló. 3283
EtjétSlR- éa bálóbntor, szőnyeg eladó Hoilhy Mlklói-ul 19. MegteHlntheiő 1—2 és 5—6 óra közölt__3191
Vmm aamlaraaiMitlat megvételre ke-esek. Brzsebet-tér 20. Stern cukorka-Üzlet.
1 pár tlairtloalsma eladó. Siloboda József l\'Ó.ul 6 , Un/árudvar. 328«
Kohárl Jézsel Aoalaairtis lakáaél
Száchenyl tér 14-ről Peióll-ut 21. alá be-
Magános nr keres csendes azabát al-láiAaul. Ajánlatot „Otthon" Jeligéié kiadóba. 3zt>:>
CJw*m«H Sugár-ut IStól Csengery utl evaágtlikus templomig egy króm nói kar-hölöóra szürke anillop karkötővel, Kérőm
_ becsületes megtalálót, szíveskedjék leadni Jutalom ellenében Sugár-ut 12., földszint, délután 1-3 közölt 3286-
Zongorái bérbeadó. Magyar-utcáéi^
KlvjaaBoM. a Csengery-uton egy drb Ilukabál bcntlcvÖ Iratokkal együtt Kérem a becsületes meglaláiót, adja le a kiadó hivatalban. 328S
Kéram ait a kisleányt, aki sierdán a piacról az ernyőmet elvitte, adja ál a M-adólilvalslban. " / 3282
Kisebb diákot teljes cllál Clm a kiadóban.
ara vállalok
r^ 3290
ZALAI KÖZLÖNY
POLIVI KAI, NAiíMl-rtl".
Kiadja:,,Keigazáa«áaiR.T. NaSykaaU^ Felelős,kiadó: Zalai Károty. Nyomatott: ¦ „KBioaidtsáBi It. T. NapykanliMH
¦yoMdáJábaa Nagykanlltáa. (Nyomdáért telel i Zalai XiralvJ
évf., 225. s*. Nagykanizsa, 194a október 5. kedd
Ár* 16 fillér.
KAI NAPI
ftierkBtfztáííég éa kiadóhivatal : Fő-ut 6. szám. gxorkoeztóaoai én kiadóhivatal! telelőn 78. sí. Megjelenik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
EKHizeléat kt&: egy hónapra 4 pengő 30 ültél,
negyedévre 12 pengő 40 tflléx. Egyes c/fmi; hétköznap IS ült.,nombaton 30 üli.
Október 6.
A tavasz a reményt hozza, az ősz a csüggedést. A tói olmultával gyorsabban lüktet erőinkben a vér, az élof. ügy ónozzuk, képcsők vagyunk az egész világgal Bzembószéllnl, ha olloiit próbálna mondani vágyainknak, terveinknek. l)o jönnek a munka, az ól ni~köto\'ősség kemény napjai s az erőnk megfogyatkozik, kedvünk lelohad b vágyaink, reményeink BzertofosziánaK vagy torzókká válnak.
Március — októberi — Kót ollon-lőt és kót cgyüvéturtozáa.
Ahogy ,a legalacsonyabb rondü (illatban is hat az életösztön, ugy, sót hatványozottubb mértékbon dominál az omberbon, az ombóriség-bon, A kis forog is menekülni igyok szik a kogyotlon marok fojtogató szorításából, hát akkor az ombor, az Iston képmása szonvodjon rabszolgasorsban, taás emberek szolgájaként? — Nem, az ombor csak szaluidon, őréit, gondolatait kifojtvo tud ólni. Az az ember vagy az a nép, amelyben nem dolgozik az élet Ösztöne a amelyben nincs meg a szándók, az akarat arra, hogy önmaga Yalasana meg az utat, >amely noki a Legjobban mogfolol a. amelyen járva olórhot erői kitoliosodé-sóhoz ós vágyai megvalósulásához, nem méltó arra, hogy ombornok!, illotve népnek nevezzek.
A magyai\' nép mindig a saját maga által megszabott utón kivont haladni, a saját céljai érdekében, \' hűséges, kötelességtudó részeként Európa közösségének, do mindig a magyar szempontokat tartván szem előtt. 8 ha oz nem mindig igv történt, azt rajta kívül álló öröknek köszönhette.
Amint az ogyőnnok ís áldozatokat koll hoznia ceha oléróso érdekében, agy a nemzőtöknek is vérről, voroj-tékkol koll megváltaniuk lótükot oh fönnmaradásukat. Iíz az áldozatos szollom a magyarságban, az igazi magyar szellőm hordozóiban mindig megvolt. Leghűségesebb képviselői, harcosai március 10. és a szabadságharc hŐsoi voltaik, özönt láng hevítette őket: szabaddá tenni a nomzötet, amely szolganép/soha nom volt. S ha időig óráig megpróbált valaki Uralkodni rajta, az olőhb-ulóbb kosorveson^fizotott tévedéséért, >. ¦\'
ök, március ,16 magyarjai megkísérelték as; ólotet a halóllal szómban 8 ha elbuktak, annak nom ók az okai, hanorjt^z omborisóg rabtartói, akíknoií^navót csak fölháborodva oralcget\'ik^huig az övékét megbecsüléssel. \'A kosorvos, szonve-dósokke) teli küzdolom után jött a földreroskadás.\'Az őröm holyobo lopott a szomorúság, a célt fölváltotta a céltalanság, az élotakarás mély Ifihangoltságba, \'ogykedvüségbo fonv-nyadt. A győzelmes piros zászlók fok-etekké váltak, gyászt hirdotíek: «z aradi tizenhárom\' halálát, a nom-zotí őr/állóság airbazuhanását. Ne-Jnk, akik hősök voltak, akikot példu-Kéiit Ibhot csak omlogotni, bitófa jutott, \\a gonosztevők bitója, egy natalniiVöntoltsógébon íolfuralkodott malom őrök szégyonéro.
A kőt Vlátumot, március 16«ot és
Berlin jelenti:
A délolasz front mindkét szárnyán növekedett az ellenséges nyomás - Keleten a szovjet uj nagy támadását várják
Dél-Olaszországban az északamerikai hadsereg gyalogos és páncélos erőkkel nyomul ^.Jiéjnot biztosító vonalak ellen Avorsa ós Guilaue környékén, valamint onnan tovább kolotro, a nóinot olóörsükot azonban eddig még nem tudták kiszorítani állásaikból. Kgyidoiülog más észak-amerikai orók Avollinolól kiindulva, az Apeniiin-hegysó^bon\'
Beneoento ellen támadnak. V.z a város szilárdan nemet kézen van, tlc a német ulóvédek, amelyek Benfivemtotól délre mint-e>/i/ /.\') kilométernyire állottak, kitértek a hátrább fekvő áüá-sokba,
előbb azonban szétverték az amerikai gyalogosok egyik támadását; Der-novonfotől keleti\'o és északkeletre a foldorítők nagyobb amerikai csa-patmozdulatokat figyeltek meg anélkül, hogy harcokra kórült volna sor. Ezzel szemben Ariimétól kelotro, a Foggiéból kiinduló brit gyalogos és
páncélos alakulatok támadását a német csapatok véresőn visszavotellék. A 8. brit had sereg itt küzdő koto-lékoinok valószínűleg az a feladatuk, hogy a part menteben áttörjék a német vonalakat és bekanyarodjanak az Aponninok foló, hogy a délolasz-országi biztosító német hadosztályokat hátba támadják.
A német alakulatok ötletes vezetésén azonban minden eddigi áttörési kísérletük meghiúsult, Paveliní, az olasz köztársasági fasiszta párt főlitkára a római rádió szerint lujeloiitotto, hogy
a fasiszta igazságszolgáltatás az árutókkal szemben szigorú, de
igazHÍgoh lesz.......
A vétkesekéi külön bíróság oló állítják majd. tavolini a pán főfeladatának mondotta, hogy az olasz nó-pot nemzeti ogységbo kovácsolja, agy hoey a nép a voszély órájában az ország zászlaja köió sorakozzék.
Berlini híradás a harctrrek várhaló eseményeiről
Iierlini jelentés szerint a dólolaszországl hsrotóren
fokozódott a harcok ereje. A/, angolszász nyomás a német hadsereg mindkét szárnyán megnövekedőit Figyelmei keltett a! véderőfőparanosnokság-nak az a\'jelentése, hogy Korzika szigetén már csuk az utóvédek harcolnak. Az az általá-
nos meggyőződés, hogy a sziget fejadása küszöbön áll
A keleti hadszíntéren
bizonyosra vehető a szovjet hadvezetés uj támadó tevékenységének megindítása. Katonai kórok olyértqlmü nyilatkozatot lesznek, hogy a. nagy keleti csata iij fázisba lépett.
Leváltották ax angol tengerészet vezérkari főnökét
London, október fi (Bud. Tud.) Sir Pudley Pqurid, az angol tengerészet vezérkari fő-nöko, a tengerészet első lordja fol-móntéso iránti kérelmet torjosztott oló. A király a lemondást elfogadta-Helyébe; a tengerészet olsö lordjává
és vezérkari főnökévé Cunningbam tengernagyot, a főldközilongorí flotta eddigi parancsnokát poyesto ki.
Amsterdam, októlier 5 Az angol hírszolgálat szerint Smuts tábornagy Angliába érkezett.
A szövetségesek elveszítették európai légi fölényüket
Amsterdam, pktjóber. "> Newyorki jelentés szerint a Londonból hazaiért Robcrlsdemokrata képviselő kijelentene, hogy a szövetségesek elvesztőitek európai légi fölényüket. Az észak amerikaiak veszteségei :i Németország ellen intézett légi támadásokban ijesztően nagy-aránynak voltak, mert a németek bámulatos meiuaÉgégü el-
háriló fegyverrel rendelkeznek.
Németország, mondotta végül Hoherls, igen nagymennyiségű vadászgépei vont össze. A német buvárhajók
a l\'öldkö/j-lenger és az észak-afrikai parink elölt ujabb\', fi-gy elemremél ló sikereket érlek el Angolszász hajókarováltókból 7 hajót süllyesztettek el összesen 59.000 toimalurlalont \'
októbor\'6-ot, egymástól elválasztani nom lőhet. títrvütt jelképezik a szabadságol. Vértanúinak példája nom ep\'tasztó, hanem lelkesítő, az áldozat* amit ók hoztak, még nagyobbra
sarkall, a csüggedés órái után jönnek az öröméi, a hanyatlás után a fölemelkedés s a rabság után a szabadság.
mul, Ezenkívül elsüllyesztettek egy torpedórombolót is.
A 8. hadeereű behatott ax Appenln&hha
A szövetségesek főhadiszállásának jelentése szerint a 8. és az 5. hadsereg viszonylag csekély ellenállással találkozik. Eddig valamennyi arcvonalon fenntartják az érintkezési a német utó védőkkel. A 8. hadsereg kötelékéi legyező szerűén báládnak előre és máris jelentékenyen behatoltak; az Appeniuek-bc. Torinolinal a 8. brit hadsereg tüzérséggel, páncélosokkal parira szállt. Ézéfc « raapulok szilárd hídfőt létesítettek.
Olaszországban a partizánok ellen folytatott küzdelem ujabb eredménnyel járt a német csapatok számára.
Trieszt körmiekét a németek megtisztították a bandáktól.
Ezen a területen nagyobb ban-í dacsoportokat semmisiteltek \' meg.
London fa sofyos nehézmégehet Iái a további azovfet-támadások alSH
A szovjet jolentósok az utóbbi ¦ papokban meglehetős tartózkodást tanúsítanak a katonai helyzet mog-itélósénél, jolontik ki tájékozott Iierlini katonai körök. Ez a tény az angol sajtót is arra kényszeríti, hogy rámutasson a további szovjot olő-nyomulást gátló körühnénvekit). Már az angol sajtó is igon súlyosaknak ítéli meg a szqvjot útjában álló.no-hézségokot,. ¦ .>
a terepviszonyok, az időjárás, de főleg az egész arcvonalon jelentősen megerősödött német ellenállás\'nehezíti meg nagyon a szovjet haderő további előnyom utasát. Az utóbbi napok osemőnyoi azt a benyomást költik, hogy a koloti arcvonalon a helyzet néni változott.
Az angol hírszolgálat azt állítja, hogy a szovjot hadsereg nagy támadása, Vityobszktől kozdvo az Azovi-tongorig, \'az\' ogész arcvonalon ellanyhult. A tegnap este kiadott szovjet hadijeleiiti\'-s olyan szűkszavú volt, amilyenre hótok óta nom volt ¦ példa és mindössze helyi jellogü harcokról tett említést, amolvok Roller-Oroszországban zajlottak lo. A témadás ellaiiyhulánának főoka a hosszas esőzés*— mondja a londoni híradás. - - A közlemény egyébként rámutat arra is, hogy
Moszkva-már napok óta nem jelenti, hogy mi a helyzet K\'tco környékén,
ú
ZALAI KÖZLÖNY.
1943. október 5
. Az olasz trónörökös nyilatkozik a királyi családnak Rómából történt meneküléséről
KULCSLYUK MELLŐL
BALOGH FERENC,
a nagykanizsai piarista gimnázium uj igazgatója — hazafias szolgálatának végére érvén — átvette hivatalát
*
A „RENDŐR" ;S
cimü rendőrségi szakfolyóirat legújabb számában olvassuk: „A földművelésügyi miniszter a mezőgazdasági termékek és cikkekkel való Üzérkedés megakadályozására, valamint az élelmiszer-rendészet terén kifejtett különösen eredményes működéséért Kovács Nagy Rál rendör-fötanácsosnak, a nagykanizsai kapitányság volt vezetőjének elismerő oklevelet adományozott", (A „volt" kissé korai, bárha a rendőrségi szaklap Írja igy.)

POLITIKAI
híre is van a Kulycsluknak Az egyik legérdekesebb zalai választókerületnek, a keszthelyinek országgyűlési képviselője, Maróthy (Melz-ler) Károly politikai benfentesek tudomása szerint még a képviselőház őszi ülésszakának megkezdése előtt kilép a nyilaskeresztes pártból Tauf-fer Oáborral együtl. Ugy lud\'Sk, hogy ha ez a lépés elmaradna, akkor Szálasi kizárj a két törvényhozót a pártból.
¦ ¦» ¦
DR BERZSENYI LÁSZLÓ
keszthelyi kir. közjegyző október 5-én délután 5 órakor dr. Vlllax Istvánnal kétzongorás magyarnóta-hangversenyt ad a budapesti rádió műsorában. .
FARKASOVSZKY. TERI ., .,.1.\' .
nevére s ömagára sokan emlékednek még a kanizsai társaságból s még többen a fiatal évjáratokból, akik az ö kanizsai tánctanfolyamain ismerkedtek meg a koreográfia közhasznú tudnivalóival. Most kapjuk a hírt, hogy Szigethy Árpádné Farka-sovszky Teri, a zalaegerszegi ipartestületi jegyző felesége, egészséges fiúgyermeknek adott életef.\' -
-\' \'-¦ \'• ~~
DR. THOLWAY ZSIGMOND, .
a nagykanizsai MÉP párivezető-tének a legutóbbi kerületi-értekezlet rendkívül sikeres megszervezéséért Kölcsey Ferenc országos pártelnök és Kósa Lajos főtitkár teljes elismerésüket fejezték ki. : ••\' e ¦
ZALAI SIKER
készülődik megint Budapesten. A zalaegerszegi Fendrik Ferenc darabja van rendezés alatt s a darab/főszereplőié is zalai, az egykor keszthelyi gazdasz; Hajmássy Miklós.
Divatos nöi téli-, átmeneti-kábátok nagy választékban
Az Exchange Télegraph jelenti Nápolyból, hogy umberto olasz trónörökös Potenzába ér* kezelt és onnan látogatja meg a megszállt délolaszországí városokat. Rámából való meneküléséről a trónörökös ezeket mondotta :
Szeptember 7-én Rómába mentein és ott hallottam, hogy a németek éppen készülnek a város megszállásóra. Szeptember S-án a kora reggeli órákban hallottuk a város széléről n német lövegeket. A király elhalá*-rozla, hogy kötelességeit a németek által meg nem "szállt területen teljesiti tovább, miért is a hajnali órákban elhagytuk Kómát. Velünk jött a királyné és Iiadoglio tábornagy is. Áthaladtunk a vonalakon anélkül, hogy az Őrszemek feltartóztattak volna bennünket.
A kormány tagjai ina délután megtartják szokásos heti minisztertanácsukat Kállay Miklós m|niszterelnÖk elnöklésével. Csütörtökön a 30-os országos honvédelmi bizottság tart ülést,
Végleg kialakullak a nagy mezőgazdasági és ipari tcxíilberu-
höüási ukoió keretei. Erről u nagyjelentőségű akcióról, amelyet a kormány az ország széles néprétegei ruházkodási helyzetének feljavítása érdekébén indított meg, most már közölhetjük a végleges adatokat.
A hatalmas népjóléti akció keretében az ország ipari és mezőgazdasági lakosságának a következő texlilcikkeket bocsátják rendelkezésre: több mint egy mii I ió darab ing, ebből 8U0.0ÜÜ darab zefir és 200.0ÜO darab flanell, 300.0ÜÜ munkás-ruha és 600.000 darab munkanadrág, 300.000 darab férfiöltöny és negyedmillió női be-kecskabál. Női ruha 200.000 darab flanell, közel kétmillió méter, férfialsónemü 1 és negyedmillió darab, vászonáru, fehéráru 400.000 méter, lepedő 200.000 méter és végül 200.00U méter pelenka, minthogy a kormány a jövő nemzedék textil-
Umberto trónörökös kijelentette még, hogy amikor a szövetségeseknek sikerült Szicíliában partra ""szállániuk, Iióma_ tudatában volt annak, hogy\' Olaszország elvesztette a háborút. Végül nagy megelégedéssel emlékezett meg arról, hogy a Irónörökösné, valamint a gyermekei elérték Svájcot, ahol jól és biztonságban érzik magukat.
A trónörökös szárnysegéde még hozzáfűzte :\' azt hiszi, hogy a német őrszemek nem ismerték fel a királyi és kísérőiéi. Bizonyosan ugy gondollak, hogy mogasrangu lisztekről \\.m sző,\' akik az arcvonalra sietnek. Szeptember 8-án éjfélig folytatták az útjukat s végül elérkeztek egy kikötőbe, ahol már várt rájuk egy olasz motoros torpedónaszád. Ezen a hajón 11 órai ul után egy kikötőbe érkeztek.
amelyen a hadigondozás átszervezéséről szóló" rendeletei mulatják be. Pinteken a -12-es bizottságban a pénzügyminiszter ismerteti az államháztartás helyzetét.
szükségletéről is gondoskodik. Ezt a hatalmas mennyiséget a lux lilgy árak december 31-ig gyártják le. A forgalombahozatal az ipari munkásság, részérc a Texljlegycsülelben felállított áruelosztó iroda révén történik, úgyhogy ez az iroda a meny-nyiségnek közel egyharmad részét osztaná el. A Hangyára 25 százalék jut és a fonmnaradó részt a kereskedelem továbbítja a fogyasztókhoz. Valamennyi érdekelt, az illetékes miniszlé-ríumok, az áruközjxmt és\'maga a textilipar oda fog hatni, hogy ezek a fontos cikkek az arra illetékesek kezébe jussanak és semmiféle mellékútakrn ne kerülhessenek. Az akció céljait szolgáló nyersanyagok felhasználását szigorúan szabályozta a közellátásügyi minisztérium.
Nagy erőfeszítések történtek, hogy az akcióhoz szükséges nyersanyagokat\' kellő mennyiségben előteremtsék és ez, mint értesülünk, sikerült is.
Légiriadó
Irta: K.teman Fareno
Pár nappal ezelőtt légiriadó volt városunkban. Ellenséges repülőgépek a déli órákban berepültek a magyar légi térbe s erre megszólaltak a szirénák. A mozgalmas utcai képet percek alatt dermesztő csend váltotta .fel. A járókelők kapualjakba szorullak, a műhelyekben, irodákban dolgozók pedig munkahelyeiken Várták a légiriadó lefújását.
Több mint kél óra lelt cl igy türelmetlen várakozásban. A türelmetlenségnek nem a fenyegető légi veszély, hanem a kényszerű »szabadságvesztés- volt az oka.
Légi támadástól senki sem féli, legfeljebb a riadó első negyedórájában. Ahogy leltek a percek s ellenséges repülőnek még csak bugása sem ért el hozzánk, a közönség felszabadult a veszélv szorongó érzésétől s márcsak mozgási szabadságának korlátozására gondolt. Ez azután elég ok volt a türcl-mellenségne.
Az emberi élet nélkülözhetetlen eleme a szabdság, még pedig az a viszonylagos szabadság, melyet a civilizáció társadalmi kényszere még meghagyott nekünk.
A mindennapi munka robotjában észre sem vesszük, mily nagy a mi szabadságunk. Természetes szabad mozgásunkat a munka ritmusára, a hivatalos órákra beállított életrend megköti, többé-kevésbé függő viszonyban vagyunk valameny-nyien egymástól, de hu érdekeink, vagy kedvünk, vagy dol-gulik ugy kivánju mégis csak szabadon mozoghatunk.
Hogy ez milyen nagy érték, azl csak a legutóbbi légiriadó során ismertük meg, amikor egy lépést sem tehettünk az előttünk üresen tátongó utcára, amelynek aszfaltját pedig egyébként kényünk-kedvünk szerint annyit koptatjuk.
Habok vagyunk, döbbeni fel bennünk a kapualjak, a munkahelyek mélyén a fájdalmas igazság. Habjai egy háborús civilizációnak, mely a technika szédülcles eszközeivel üj életformára szorítja az emberiséget. Eájdalmnsíez a felismerés, dö van beimc! valami felemelő is.
Ahogy/az utca embere, tár-sadahnO, hivatali állására való tekintet nélkül a sziréna első bugására kilépett az utca forgatagából s meghúzódott a kapualjak mögött, ahogy az élet lármáját pillanatok alatt felváltotta a dermesztő csend, mindez ugy hatolt az emberre, mint a fegyelem tartásnak, a megértő alkalmazkodásnak, a kényszerű háborús rendhez való illeszkedésnek megnyugtató emberi dokumentuma, t
Egyetlen nagy emberi erő sugárzott ki ebből a kényszerű helyzetből: a fegyelem, mely az
iramat azastil
legmiguabb árban veszek.
Vékásy ékszerén NMIIi
0*Íái,e_ VÁROSI MOZGÓ
5-én és 6-án________ és szerdán
Egy tguxt franoia film a legnagyobb ssinéasekkel
KILXNC MÚZSA
Magyar világhír adó aktualitások napjaink nagy eseményeiről
BlOadáeok kezdete S és 7 óralter.
A hadigondozás átszervezéséről szóié javaslat a minisztertanács elölt
i Egymillió férfiing, 300.000 munkaruha, 600.000 munkásnadrág, 2 millió méter \' flanell
Megállapították a mezőgazdasági és Ipari textilakció i véglegei kereteit
1943. október 3
emberi együttélésnek egyik leglényegesebb tényezője.
Fegyelem és pedig ennél több, megrenditbe tétlen önfegyelem kell ahhoz, hogy életünket emberhez méltó módon éljük lo mér normális életkörülmények között is. Ez az Önfegyelem fogja le bennünk azokat az ismeretlen lelki mélységekről feltörő ösztönöket, melyek szünet-nélkül fenyegetik •kulturált emberi énünketr a béke boldog óráiban is. Mennyivel nagyobb szükségünk van erre az erényre napjainkban, amikor nemcsak a lélek mélyérőlt hanem az élet külső síkjairól is ránk szakad a lelki alvilág oly sok démona.
Háború van. Légi támadások vannak. Jöhetnek még ujabb légiriadók. De bármi jöjjön is, őrizzük meg nyugalmunkat s nézzünk szembe minden esetleges megpróbáltatásnak azzal a példás önfegyelemmel, amellyel elviseltük a legutóbbi légiriadó •kényszerű szabadságvesztéséi a kínos két órai zárlat alatt.
Ezzel önmagunkon is segítünk, de a társadalmi és cm-1 heri közösség nagy gondolatának is.értékes szolgálatot teszünk ...
1EAJL1AJ KÖZLŐN V
Tizenegy Internálás történt eddig a Nagykanizsán és vidékén felgöngyölített cukor és sz^pan fekete-fronton
öt peu fötduijK APUL.TA
Az Adria partvidéko ogyik oló-nyulványán oltorilló zárt hegycsoport Monté Qargano nóvü csúcsától, Olaszország »sarkantyujétól« as Aponnini-fétazigot déllioloti csúcsáig, a iSunta Maria di Loiica-Fokig tor-jod Apulia vidéko, vagy mint az olaszok novozik Lo Puglia. A Louca-Foknál kovorodik nz Adriai- óa nz [óni-tenger vízo. Apulia partja itt északnyugati irányban kanyarodik én ogészon a mintegy. 80 kilométernyi bovágásu 6s korülbolül 160 kilométer szölofl Tarontoi-öbölig, a Calnbria óazoki határán oltói ülŐ Crati-íolyóig terjed.
Apulia\' belső vidéko. amoly 10.221 nógyzotkilométor fnlülotü és mintegy két ós félmillió lakost hordoz folülolón, szára;;, mcBzostalaju forl-sik, nz Aponninokro támaszkodva:\' Itt fekszenek azok az ősi logolók, amolvokről a nagy római költök, Horáchis, aki Apúlíábnn szülotott és Vorgílius, aki az apultal Bruü-disiumban (Brindíaí) balt mog, mogénokoltok. A part rnontén húzódó flávok tormékony vidékek, n molyokon olajfák és szőlőültetvények virágzanak. A vidéknok vizzol való olláfáaaaz 1005 és 1025 között kf-ópítotfc Acquedotto Puglioso által történik. Ez egy hatalmas, a Solo folyam forrásaiból táplált (418 motor a tenger szino folett) magaavíz-vozoték rondszor.
Apulia megközelítése logkönnyob-bon az igon rövid^riont-összokötto-tést megteremte i Ancona-Brindisi vasútvonal által ^ohotségos, amoly Otranton és Taronton keresztül, a honnan Nápoly foló vesét elágazás, Roggío di Calabrisig, amolv Meaaí-návai van közvetlen Összeköt totós -bon, voeet. Mér bz a .vasútvonal maga is. igon nagy stratégiai jolon-tŐBÓgot ad Annijának. Igon fontos mint tongori kikötő a 150.000 lakost számláló Taronto városa. Igon erősön kiőpitottok a San Paolo ós San Píotro olővédnok szánt szigotok. Az adriai partvidék tengeri ós légi kikötőjo Brindísi, vagy régies latin nevén Brundiaium, amoly 60.000 főnyi lakoaaágot azámlál. Mint a Via Appia végpontja már a régi római időkben is nagy szeropot játszott abban a tokintotbon, hogy a Görögország ós a kelet foló irányuló forgalomnak logfontosabb kikötőhelye volt. (NM)
Hosszabb ideje nyomozott a nagykanizsai rendőrség, amig sikerült a feketepiacnak egy messze ágazó és jól megszervezőit szövevényét felgöngyölíteni. Az eredményről most kiadott jelentés adaíai szerint Németh János nagykanizsai kereskedő-segéd, aki a Király-utcai Fi-scher és Leitner cégnél volt alkalmazásban, mintegy másfél év óta nagyszabású fekete üzletkört bonyolított le cukorban és szappanban. Németh nek nagy ismeretsége volt a környékbeli falvak kiskereskedőne/ s rendszerint azoktól szerezte a fekete portékát, azzal a mesével, hogy lakodalomra készülő ismerőseinek, vagy egyéb hasonló alkalomra van szüksége cukorra. Idők folyamán apránkint 2100 kii. kristály- és kockn cukrot és 300 kg. ogvséges szappant vásárolt igy össze különböző kereskedőktől. Mindezt azután nagykanizsai ismerőseinek\', részben azok közveiitésével másoknak is eladogatta,\'természetesen fekete árakon. Ilyenformán 3-5 kilós, de 300 kilós fekete üzleteket is. Eddig 06 gyanúsítottja van a messze ágazó ügynek, de az míg tovább dagad nemcsak Nagykanizsán, hanem a vidéken1 ís. Eddig a a rendőrség Németh fekete-üzletfeleitől 523 kg. cukrot és 213 kg. egységes szappanl foglalt le.
Németh Jánost kihnltgallák arravonatkozólag is, hogy mint kisfizetésű koreskedősetíétl, honnét vette a pénzt ekkora fekete-üzletekhez. Kiderült, hogy fő-
nökéiül kért kölcsönből fedezte a befektetéseit. Erre kiljallgat-ták a főnököt is, aki azonban azt vallotta, hogy nc*in tudta, mire kei) a pénz alkalmazottjának.
Németh vallomásában azt adta elő, hogy az édesanyja beteg volt, sokba került a gyógykezeltetése, azért igyekezett \\i fekclepiacon pénzt szerezni.
Az eddig kihallgátottak nagy része ellen megindult az eljárás részben árdrágító visszaélés bűntettében, részben közellátási kihágás miatt. Máris kihirdetlek az internálásról szőlő rendőr-séd határozatot a következők előtt:
Németh János kereskedöse-géd Nagykanizsa, Farkas István kereskedő Eszlerognyc. Kuzma Fiémus kereskedő Tótszenln-helv, Nátrán Jenő kereskedő Cicise. Mismás György keres-* kedŐ Murarátka, Stimocz Lajos1 kereskedő Murakcrcszlur, Szálai István kereskedő Molnári, Bpreez László kereskedő Murn-szemenye, Leitner Aladár nngv-kereskedő Nagykanizsa. Gold1 Ignác kereskedelmi ügynök Nagykanizsa, özv. Berger . Je-nőné Nagykanizsa;
Az Internáltak mind fellebbeztek, de a főkapitányság határozatának mc\'Térkezésépr őrizetben maradnak. További előállítások és valószínűié" lováb! ? inlcrnálások is várhatók!
A rendőrség szakértőként vitéz Tóth Béla kormánytanácsost, a Baross Szövetség nugv-kanlzsai elnökét hallgatta ki ebben az ügyben.
Zalaegerszeg városát ünnepélyesen felajánlották Jézns Szent Szivének
Vitéz dr. Tamásy István polgármester mondotta a felajánló imát
Zalaegerszeg, október 5 Nagy napja volt vasárnap Zala vármegye székhelyének, Zalaegerszeg ősi katolikus városnak*. Akkor aiánlotja fel magát a megyeszékhely magyarsága Jézus Szent Szive oltalmába. Az ünnepélyes aktus egyházi pompával ment végbe, ott volt az egész város és környék népe. A körmenet végelláthatal-lan sorokban a ferencick temploméból indult a főtemplomba, ahol a felajánlás történt. Itt Miudszentby.(\'Pehm) József pápai prelátus ünnepi nagymis ót mondóit, majVI eoyliazszónoklat-bnn fejtegette a felajánlás jelentőségét. Lélekemelő jelenei volt, amikor a főoltár elé lépett Zalaegerszeg érdemes polgármestere, vitéz dr. Tamásy István, dr. Mikula Szigfrid városi fő-
jegyző, és dr. Betlehem József tanácsnok és a hivatalok vezetőinek kíséretében és a polgár-\'mester térdenállva mondotta el az imát, amelyben Zalaegerszeg városa és minden lakója felajánlja magát Jézus Szent Szive oltalmába. Szem nem maradt szárazon. Az ünnepségen ott volt az egész hivatalos város, n képviselőtestület, a hatóságok és testületek, az\\ egyesületek zászlóik alatt. Esté fi órakor körmenet volt az OHáriszent-séggel, amelyen ezren és ezren vettek részt.
A zalai magyarság Krisztus-hűségének példás megnyilatkozása volt a megyeszékhely ünnepe.
Légvédelmi elsötétítés miatt
ma, k »»dlilt»l kazdwa hétköznap kéi «18-adaat (8 éa 7 árakor), vaaar- éu Oiínapnap \'"\\ három elftadáat fariunk (3, 5 én 7 árakor).
/_ Városi- ás Náp-Mozgó. ,
KÖZGáZMSÁG
Ezer eryóprvnövénybeváltó mfikfidlk Magyarországon
23 év** Jubileumit Snneplt * ,", 4g y
_ A Magyar Vidéki Snjtótudó-sitó budapesti jelentése .szerint negyedszázaddal ezélőlt indult meg nálunk a tudományos gyógynövény kutatás után a szervezelt yyó\'-\'.vnővényértőkésítés. A kezdet éveiben gyermekcipőkben járt ez a termelési ág, de ma már kibontakoztak a körvonalai s szinte biztosra vehető, hogy a Tejlödés tempója álhmdö és rohamos lesz. A szántóföldi és kerti gyógynö-vénytermelésnek 70-80 százalékai\'az úgynevezett vadontermő gyóttynővén.vqKí teszik1 ki, mig 20-30 százaléka leemelt növény. A mull évben összesen 000 vagon gyógynövény\' került eladásra s ebből 200 vagon volt a termelt növény.
Legnagyobb termelésünk horsnienlalevélben van. A Nyírségben közel .1000 gazda termeli ezt a növényt 2.100 holdon. E területről évi 3 <1 mllU&jsmfö körül a nyírségi gazdák\'kezébe oly Időben, mikor egyéb rriező-gnzdasátíi terményeik még he sem értek. A termelt gyógynövények közé tnrttízik a fehér-mályvníTyökér,*-^ édesgvökér, szapoaimyökér, bidéndeklevél, nz ökörfarkkóró és körömvirág, a levendula, a koriander, mus- , tár- és édeskemény mag, stb {
A jövő fejlődésének fránya « a gyóay nővén vek termelésének fokozása, meri kiderült, hofly a külföldi ofves növényekből (pl. máivvarózsft. kakukfü. dí"italls levél, zilizgy ö kér, i mi cs ka evő-kér, ánízs) sokkal nagyobb mennyiséget venne fel. mint amennyi rendelkezésre áll.
A gyöffvuö vény termelésnek naí\'y szo*•iá\'no\'itikai iclentőséiTe is van, mert éppen akkor van á gvó\'ryiiövénvgvűjtés föplénve, amikor a mező\'.\'azdasáiíbrm kevés a munka. De nemcsak a napszámosok, hanem n gazdák
BflzA&ihWfliifc
T«l.foi/8-B»,
Legsieabat sí lesolcsóblwti I
:1943. okttbcr 3
H I B-E K
is iól megtnmják számításukat.
Kzidíí szer int psier gyógy n<v vénybeváltó InfikAdik Sloiíy:i>-országon s n beváltéit tolnyo; mórészt tanltrtk, fporosok, hely beli kereskedők, gazdák, vngy lelkészek, nkik mellékfo<dalk\'n-zásként kereskednek gyógynövénnyel. Több, mint egy évli-! zcde Magyarország a világ gyógynövény szolgáltató országainak áz ólén áll. Az olímill évben- a gvórrvnövéiiykiviielüiil; elérte :i (izmitlió pengő\'t és ezzel kiviteli slnHszlíkánkbaii a tizenegyedik helyen szcrcjicl. A belföldön mintegy 30 \'millió pencfrV értékű -gyógynövény került feldolgozásra, ugy hogy a iieilizeli jövedelem növelésében ma\' már p IÖkolÓ szerepe van a gyó/^iiövényplacnak.
\' StflrelMntVk Mtifftlrrttben
¦ -Cstik/oriii/a, október 5 (tfaaósliórtki\'ftiténtt) Stridó-vár és Vizis\'z(mt$yörgy sztllöhe-" gyein HK\'gke\'r<döiJÍek a szüretek. A szüret vugyis a lermös\'szép-.; nek- nmlatk^zjk. csuk\' néhány\' hegyoldalban verte el a jég a termósl. Az Öregebb \'szfllfisgaz-gazdák- szerint a\'-termés valamivel jobb mint a tavalyi és a borok is jobbak lesznek.
Ml ulsájr. a- Budapesti filolmi* »B«rratfyvá»ártel«pisn ? .
A Maií.vfu\' Vidéki Rajtétudositá fóvArod jelentés1 Szoi*Ínt szoptombor 2-t-tél 30-ig ti?, élé- és vágottbaromfi piacon az áruk nem változtak. —. A tojáspiacon\' a hatóságilag meg-\' Állapított legnuigiisiihl) árak vollak érvényben. —"A\' zöldség- és főzelékfélék piacán n« utHirka ára 70 fillérrel emelkedett, viszont a loyoles-karfiol ára 10, a foioskáposzta ára 15, a télteuivnló zöldpaprika ára 20, a paraj" ára 40, a limitéit karfiol ára\'iKMlig 70 fillérről csökkent kg.-kónt. — A gyümölcspiacon a magvaváló szilva ára 20 fillérrel CBÖK-kont, viszont a noinesfajtáju alma-Ara 60, az őszibarack ára portig 110 fillérrel emelkedőit kilónként.
Nagykanizsa megyei varos polgár mos toré tél.
M25/ké. 1943.
Tárgy: Ubbell készlet bejelentése.
Hirdetmény.
A 200.300/1941. K. M. sz, rend. 11. §. 2. bek. értelmében minden iparos és kereskedő, aki lábbeli készítésivel vagy forg alomba hoz a tálával foglalkozik, köteles a septem-i er 30 .hi készletében lévő lábbeliekre! és zöldszinti utalványokról bejelentési tenni A bejelenteát legkésőbb oklóhet hó 8-lg a városi Közellátási Hivatalhoz kell beidnf, ugyanon kell előzőleg kénl a be-lelcniéahez aiükséges nyomtatványt is, A be|elcnlésba felszabadított lábbclifajlákat nem szabad bVefog-lalnl. Aki a belelenlés megtételét elmulssztlri, vagy vatóüan adatokat vall te, 6 hónapig terjedő elzárással bUntetlelik.
Nagykanizsa, 1943. szeptember 30 uh ." \'"Polgármeater;
- - NAPIREND:
éjjeli gyógyszertári ügyelőt: Ma, knxldon az Őrangyal gyógjszertár Deák-tér 10., holnap, szerdán a
Megválté \' gvogyaaortár Erzsélwt-
téi- 21.
Kiakbniasán az ottani gyógyszertár Affando ügyeletes szolgálatot tart.
Naptár. Október 5. Kedd. Ró>, kai Piacid vi; - ProteatAni Aurél. 1 Októb:r Ö Szerda. Rém kai. Brúnó hv. PrbíeslaMs Brúnó.
A Q02FÜRDÖ nyitva van reggel 7 éráiét wW rt óráig. (Uétfö, szerda péntek délután és keddep ogéss nap
nóknok.) Tólofon: 660.
— (HaUuiji: hp*~Hnet)
Az október 6-iki nemzeti Ünnep miatt az újságok ezen a -napotrnem jelenhetnek meg. Igg a Zalai Közlőin/ legközelebbi száma csütörtökön a rendes időben jelenük meg.
— ([stcntlrzt6lefek\'ok*éb(<r6-áf0
Folyó évi öktótior hó 6-án\' az aradi vértanuk mogilhuopléaéro a rém, kat; ¦vallásnak részérő OB alsó-
városi plébánia-templomban 10 óra-
korinng a protestáns vallásnak rá-
azero" a Kölesei-utcai református tomplomban 9 órakor ünnc*i>ély«s gyászistentisztelet losz, melyre a polgári hatóságok voaetóit ezúton hívja meg a nagykanizsai honvéd áltomásparancanokság. — A. nagykanizsai Jézhs Szívó plébánía-fomp-lomban délelőtt 9 órakor loaz gvász-istontisztolot az aradi 13 emlékezetére.
.- iHalálozás)
Súlyos esapáa érte a Nagykanizsán lakó Csik -Béla nyitg. borsfai -fójogvzót ós családját. Fiuk, dr. Csik Béla sümegi szolgabíró, ak! csak néhány hónap olólt nősült/ hirtolon meghalt Sümogon. Ma délelőtt temették a járási fószolgabi-róság, a vármegye kópvisojoto, az ottani hatóságok és nagyszámú tisz-tolóinok részvételével, Az elhunyt-*! ban Kisfaludy József nagykanizsai |K)stahivatali igazgató, az 1. számú postali ivntal\'főnöke vojőt gyászolja. — (KUkanlzsaiak zarándoklata H^rriokkoíttiírombf) |
Szépen sikorüjt zarándoklatot tartottak Kiskanizsa katolikusai a ho-
Ahofjv\'t» hnmoHatu jáHot
A nő füle más, mint a férfié
¦Gei/er bécsi orvostanár, aki egy évtized alatt tízezer emberi fülűek az az alakját vette vizsgálat alá, Megállapította hogy a férfi és a női fül alakja kőzött jellegzetes különbség van.
•A tanár urnák igaza van, mert számos férfíköltó megénekelte már a hölgy rózsás fülcimpáját, /cz;:el szemben egyetlen kőlÍ6nőröl,zem tudunk, aki ezt a\'kedveit figyelmet viszonozta-volna. De, nem is\'csoda.--Mig a hölgyeké- kivétel -nélkül\' üde rózsaszirom/tó.-: hasonfatos, addig a férfikobakokat ékt\'lenitő leffenlyük leghamarabb a légycsapói-a emlékeztetnek.
Am tovább mehetünk. A női :fiü-nemcsak kül\'d<ikra1 hanem belbecsre is egészen más, mini a férfié. f?s ez a különbség sokkal jellegzetesebb. A női fül hallása sokkal finomabb, mint a férfié. Ha én;például lefekszem, totem ágyúzhatnák. Bezzeg a feleségem. Ita ngy vélctleniÜ \'-— közügyben ugyebár — elmaradok, itt valahol, olt valahol, bármily óvatosan dugom a kulcsot- a\'kapu-zárba, fcineszel és kiszól:
— Hány órát \'
J?9 hiáj/a mondom be a tizenegyet a spalétán keresztül is meghallja, hányat kongat a tQrony.
Vagy az ember —*¦ perrtze köz-ügybe.ii — Pesten jár és bekukkant a\'Kék Macskához timzett finom kis intézdtbe. Teremtett tétek sem látta és mire hazaér, már a felesége, fülébe jutott. Csuda fül. Szeizmográf. Száz én száz kilométerről jelzi a kilengést.
flégi békevilágban bálból jön haza az ember a feleségével, . **1 Hogy érezte -magát, szivem? Lh kérded. , \'
— Hogy éreztem volna — Hang-zih a válasz — ebbe na rongyban?
Rongy alatt a toalett\' volt \'értendő.
— De hiszen mindenki dicsértet
— véted jámborul.
— Az ám -— feleli ~ csak mdha nem hallotta, hogy milyen hang\\m dicsér/ék:
Társaságból hazafelé:
— Untam magam, mondja] a férj — maga is ?
— BcmekÜi szórakoztam — feleli a fideség.
— Igazán? Pedig a Muci és a Duci kissé epések voltak magával szemben, néha már majdnem- sértette a fülemet egy-két odaszurásuk.
— Oh, az én fülemnek mennyei \' zene volt. Ütötte a guta Őket, nem
akarták észrevenni az uj ruhámat, én meg ugy dicsértem az övékét, a maskarafiáiba váló szörnyűségeket \'liagy majd lement a könyökömről a Í,őr.
¦ \'Mást hall a férfi a \'színházban, mint a nő. A férfi csak Ádámot hallja, a nő Épái is. Hangversenyen a férfi csak a miisort hallja\', a nő egész sereg mást is. Azt mondja hazafelé menet:
— A llehegényi meg a felesége, tegnap ugy összevesztek, hogy az asszony hazament a mamához. .
— Hol hallottat \\ —- A hangversenyen.
A fodrásznál a-férfi csak a be-, relwt sercegését hallja; a feleség a fodrásznál hallja - a kővetkezőket: Kropacsekékct ott hagyta a> lány, mert smucigok a vendégek. 8\'zoppfr ¦ nyieáéknál visszament a parti, m^rt. a TŐt+gény megtudla, hogy tele i^annah adóssággal. A Szokoliesányi lány yf pilótára vadászik. Tegnap este Zcbergényiéknét harminc tAri-lékes vacsaiát rendeztek és yjeíríí-!eums$agtf-*mU4ig\\ előétel. .1
Végül, ami ./eJfWjan bizonyítja a kétféle luillásijaföfeség azonnal meghallja az nj(\\livat hivő szavát, a férjnek ötvenszer is cl kell mondani. Hycn dolgokban minden lórit botfülű. Legalább ís az volt a régi békevilágban,
< RISSJÓZS>EF ¦
Légvédelmi eteoletttés: miatt
ma. St addi fii kazdwe hétk&xnap két elfi-í* adást (fj éa 7 Arakor), va«ár* éa lsnne|inap ""íháfoni előadó al tartunk (3, 5 éa 7 órakor).
. Városi- és Nép-nrfozgó.
nu>kkomáromt kecyhelyre. Több au zah indultak ol báakaországból éne-kekot zongodozro. A kogyholyea lídzmán Alajos plébános, "püspöki tanácsos fogadta és kÍBÓrtobo a za. rándokokat a templomba, ahol t*xent mise után megáldotta azt a 9^4 kivitelű Pieta-flitohrot, amit egv hél gyormekosj azogény caeléd-nsszoiH adományozott a» alkalomból, hon katonafia épen ;és egészségesoji lig, zajött az orosz frontról. Délután s Katolikus Nagygyűlés ;idojo. alattt ongosztolö azontségimádást tartót-tak, majd később korosztuti ájtatos-sáj< után, harangzugás közbon a k«. kán izsai \'hivek lelkiokkol moggvara-l>odva visszatartok ottltonukha.\'
— (Sakkveraffny)
A nagykanizsai Maróozy Sakk-Kör—\'Kaszinó közötti csapatvoruenv második fordulóját oktébor 8-án iát-ásottak lo. A versenyt 8:8 arányban a Marőczy Sakk-Kor nyorto mog, Mivel pedig az első fordulóban bzü> tón a Maróczy Sakk-Kör gyózötl 7:1 arányban, a voreony végleges orodmónyo 12:4 a Maróozy\'Sukk-Kör javára. A voraenvi mnidvégif; magas színvonalú volt őa a ManVzv Sakk-Kör csapata azobb, orőtoiicsűU játékával mogérdomolton győzött.
— (Bán*. Elek tánciskolájában)
a tanítás ma este 8 órakor kezdődik, Taudij 80 pengő. ¦ (:) -1 Anyakönyvi hireki ,;, .....
.Nagykanizsán az olmult héten ai aíábbi anvakönvvi l>ojogyzé«ok történtok: Sáülotott 7 fiuVéa 4 leány; Kovács Poronc kováesriiostor 6s Soros Juliannának rk. ifia, Baumann Ferorio MAV vonatkiaórő és Zsovár Máriának rk. fia, Tihanyi János ov. lelkész és Httonor Rrzsébotnok ov. leánya, Jankovies.\' Mihály szolia-fe»tosögéd és -íPetrusok Borkának rk. leánya, Grogor Józsof MA0RT vonalÓr ós Kling Máriának rk. loá-n\\\'a, Márk Pál műszaki tisatvisoló éa Itéthv Ktelkának rof. fia. Soltész József MAOUT műszaki; tisztviselő ós\' Jorbb Magdolnának rk.. fia, Németh István kómÜvesSegéd éa Tóth Annának rk. fia, Kólómon Forouc tiérautóvállalkozó és Kaszás Margitnak rk. fia, Angol Foionc MAOÍiT vizvozotékazomlő éa Dozsényi Juliannának rk;\' loányu, Sípos Józsei cipószsogéd és Aca Annának rk. fi;i, Halva szülotott két fiu. — Háznssii-gotlk,ötött 1 pár: Szakácsica Károly villanyszoiolŐ és Horváth Mária ka-lajiossogédirk., Nagy György flzabé-mostor éa Csorntík IlozAHa vartónö rk., Takács Józsof m. kir.--rendőr és Dömötör Mária ipagintiaztvísolö rk., Bagonyai Lajos liontes- és mé-szárosmoater ée PulaflíBHtsóbet rk.
— Meghaltak nyolcan: Fehér Szidónia ólosztootoaztó rk. 70 óvea, özv. Drovani Lajoanó \'Vlaaits Irma rk. 71 évospi iNémoth ¦> Józsof hé \' M n lek Anna rk. 61- évos, Hirschl Józsof bórkoroskodft izr. 68 évos, özv. Krisztián Lajoanó. Szoninwr Terézia rk. 84 évea, \'Bedé Józsof\'¦napszámos rk. R61 érős, Oatorör Károly malomtnlajdonoa rk. 66 évos, Jánosi Lajos tanuló rk. 11 évos. , -
m
kézimunkasiakUtlet fiag/ímlzsa, Gsengery.ut 4.
Fonalak, hoj-gohScjemák, géph/mzéé, előnyomd,!, Klöpli\'fíiggpnyök,
*».\'\'függ6nyké$zités,
szabásmintadl/telanul. Kézzel kitiitt férll és női téli harisnya k\'\'nagy>\'vJlas>tél<ban.
1943. október 5
- (Pécsről Is Üdülni viszik a gyermekeket)
Mint Budaponkm történt, most Pécsett in összeírják az 5—]f> éves gvormokoketi-ös a inoghosszubbitoit iskolai szünidő tartaméra üdülni viszik éket a várpsbél, A pécsi pol-üiiiincjtornokuiz a torvo, hogy nem viszik ej a gyermekeket falvakba, távolabbi vidékre, hanoin a Mocsok megfelelő helyein rendeznek be számukra ördoi otthonokat.
— (Tenyészvad-JmtatáHl
A földművelésügyi miniszter az elmúlt kemény telekben elpusztult apróvadállomány pótlására és vér-folfrissitésóro aprotonyészvadnt oszt ki. A tonyésivad juttatása iránti bólyegmenvBS igénylésokot Nagykanizsán és a nagykanizsai járásban dr. Tamás János ügyvéd, m. kir. járási vadászati tudósítóhoz november 20-ig kell benyújtani, _ (MurakOzlek a Vöröskeresztért)
Muraközi tudósítónk jelenti: A VörÖskoresztért indított országos gyöjtéslw Muraköz is Ixílokupcsoló-dótt. A ház ró l-l láz iá végzett gyűjtést loglöbb helyen a leventék bo-nvolitották le. A miksavári körjegyzőségben 208.70 pengét gyűjtöttek a levontok és pedig Mikaaváron 66 pengő 20 fillért, ( soresnvéaon 57, Drávacaányban f»0.60, Driívamagya-ródun isiiig 84.00 i»ngét. — A csáktornyai Vöröskeroszí Egyesület
a városi gyűjtésen kívül vasárnap nagysikerű táncos teadélutánt ron-dozott, amelynek bovótole szintén toljos ogészébon a Vöröskereszt; céljait szolgálja.
— (MDkedvclŐ előadás Drávacsínybaa)
Muraközi tudósítónktól: A Miksa-várhoz tartozó Djr&vacsány község-bon a falu ifjúságából alakult műkedvelők nagy sikerrel adták elő a Miska házasodik cimü üt felvonásos orodeti muraközi színdarabot A színdarab az ősbemutatón olyan tetszést aratott, hogy u vidám és orodeti muraközi (tulokkal füszorozott színdarabot a népművelés más muraközi községekben is előadatja, il-letvo megrendezi. Az előadás jövo-dolmo a miksavári tomplom orgona-alapját szolgálja.
Nagykanizsa rjoegyei város polgármesterétől.
25671/1943.
Tárgy; Harc«zerll lövészet tartása.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy & helyőrség csapalai folyó hó 7-én, 8-án és 9-én a Nagykanizsa m. várostól bérelt harcszerű lőtéren éles lövészetet tartanak.
A Szeneinek községtől bérelt terület lezárásra kerül.
A lövészet robbanó lőszerrel is folyik, miért is a fel nem robban) lövedékhez nyúlni életveszélyes. Ebből eredő balesetekért a honvéd-kincstárral szemben kárigény nem támasztható.
Nagykanizsa, 1943. $tíő&er 5-
F^femester.
Egy muraközi házaspár 14 késszurással megölte a haragos szomszédot
Oadktornya, Október 5 (Tudósítónk jelentése) Halálos kí-monotelü késolés történt az ohnult éjszaka a Vizíazouürvörgvliöz tartozó kiesi muraközi közsogbop, Nyi-resfafyán.
Nemrégen költözött a falucskába .Magdics István tyukésa, aki Trni-nayics József földműves portájának szórnahódságában tolopodbtt inog. A szomszédok csakhamar haragos vi-
szonyba korúitok egymással. Tmino-vicsnó ezúttal is összokapott a tyu-kásszal. A veszekedés odáig fajult, hogy abba beleavatkozott a fúrj is. A a-égo pedig az lett, hogy a házaspár egyesült űrével leteperte Mag-
dicsőt, aki 14 késszurástól vórozvo holtan maradt a holyszinon. Trnino-vics és felesége a csondórök órizo-tébo korült s mindkettőjük ellen megindult az oljórás.
Darazsak megöltek egy keszthelyi embert
Keszthely, október 5 (Tudósítónk jelentése) Csoro Jft-nos 60 évos koaztholyi fóldinüvoa » szomszédjával együtt kinvont az erdőre gombát szedni. Már borojoz-ték a Bzcdést ós hazafelé tartottak, amikor u esorszogi niuzón Csoro János vólotlonül bololópott ogy da-razafószokbo. A hatalmas rajokban fölszálló darazsak megtámadták a szoroncsótlon omlxjrt, elloptok a fo-
iót, a nyakát. Csoro a darazsak olól\' bomonokült ogy kukoricásba, do az is hiába volt, a mogbolygatott da-rázaféazok lakói oda is kóvoltók ós Csoro olt halt mog a csípősöktől ol-boritva a kukoricásban. A hatósági orvosi szemle kótaóglotonül mogálla-pitotla, hogy a halált a darazscsi-pésok kövotlíoztóbon Ixiállott sziv-bénulus okozta.
Hajdanában-danában... Versenyfutás a pestissel
Husz év elölt, az Inflációs Idők rossz napjaiban, olyan meleg nyár mit, mint az Idei, amikor az egyik lap megbízást adott, hogy hajózzam be a Földközi-tenger partvidékét és számoljak be színes útleírásokban tapasztalataimról.
Fiaméban hajót kerestem, nem ugyan luxushalót, mert arra nem jutotta a kiadó és Szerkesztő jóvoltából, hanem olyan kisebb kereske-, delml hajót, amely Trlest és Tanger között csereáruval járja a kikötőket s egy-két tucat pihenni vágyó utast Is visz magával. Kit napi keresés után találtam egy megfelelőnek látszó ócska görög hajót, amely a Pireus kereskedelmi társaság számlájára rőlla a tengerekel. A hajó ócska volt, de a neve annál impozdnsabb: „Poscldonu. Kapitánya egy öreg tengert medve, bizonytalan nemzetiségű. Valószínűleg levantel, mert a Földközi-tenger -mellékén használt nyelvjárások mindegyikén nagyszerűen tudott káromkodni. Szerencsére a másodkapitány magyar ember voll, Farkas István újságíró társunk, akt számos könyvben és cikkben számol! be tengeri élményeirőt.
A konyha és a botok kitűnőek voltak, míg luxushajón ts megállhalta • volna helyit a hajószakács, Tuniszig semmi érdemes dolog nem történt és olt \'szándékoztunk árut felvenni s így egy hetei tmhellűnk volna ebben a színes és vonzó keleti varosban.
III következeti a meglepetés A révparancsnok köiölte kapitányunkkal, hogy árul vehetünk fel, kl Is rakhatunk, de sem a hajóról senki kl nem szállhat; sem a hajóra senki fel nem szállhal. Oka ? Pestis Ütött
a szegénység ne-
Keresztény Temetkezési Vállalat
¦Cégt.\'
SÍPOS JÓZSEF
Fű-ot 12.) (az udvarban) Korosa tóIMtai mtím
Üxlttt telefon: 387. l-l Lakás telefon: 216.
kl a mejdánban, gyedében.
ötöd napra megrakodott a hajó s ekkor uj utast Is kaptánk. Ahmed Sükrl bey személyében, aki diplomata volt s a tuniszi bey Őfényes-ségének parancsára utazott Marseil-lebe. A tilalom dacára is felvettük, íme, a baksis még a pestls-veszteg-zárt is legyőzte. Kellemes keleti nagyúr volt uj útitársunk s tőle annyi mindent hallottunk, hogy riportjainkon nem esett hiba.
Elmondta egyik este a tiszti étkezdében, hogy a Bey erélyes intézkedéssel elnyomta a Járványt s alig tizenegy halott volt az áldozatok száma. A pesllses városriszt pedig egyszerűen felgyújtatta. Hát ez radikális megoldás) „Allah akbar, meg, volt írva az élet könyvében", fejezte be elbeszélését Ahmed Sükrl bárdiunk.
Ml az európai ember hitetlenkedő hangján eltentmondtunk, ám a török ur nem hagyta magát;
— Uraim, — mondotta — önök ezt nem értik. A pestis a külváros ban tört kl, A nagyurak villanegyedét nem érte el s mire hlr& ment, a szomszédom, egy arab milliomos, Hadsl Omar el Bakunl, felpakkolta háremét, gyerekeit, vagyonát három hatalmas tara-autóra s Algtrpa menekült a pestis elől.
— Helyesek tette — jegyezte meg, másodkapitányunk.
— Meglátják, hogy nemi,— vd-laszoltu Ahmed Sükrl. Kii óra alatt elérte az elgiri fiatárt. Azonban a vámhivatal előtt, amikor az első autó fékezni kezdettt annak fékje elromlott, az egyik gumi súlyos defektet kapott s az autó felboralt, maga alá temetve a soffőrl, a hölgyeket s gyerekekel. A másik autó már nem tudott hirtelen lefékezni s belerohant a felfordult kocsiba, összetöri s meggyulladt. A harmadik aulán csak egy soffőr üli, ez ugyanis a vagyontárgyakat viíle, dm a látottakra szlv-szélhüdést kapott a volán melleit. Romhalmaz és egy csomó elszenese-
deli holttest maradt meg Hadsl Omár el Bakunl családjából és vagyonából. Allah Korlml Isten irgalmazzon leikeinknek t Ami elő van írva az élet könyvében, azt nem kerülhetjük el. A pestis nem bántotta s mégis a a halálba rohant. Ez a Klszmet l \\ Elhallgattunk. Ilyen érv ellen nem hasznát a logika. Azért jutott eszembe ennyi év után ez a történet, éppen most, amikor feltételezett veszélyek miatt sok dmber telki egyensúlya bomladoznl kezd. jobbra-balra kapkodnak, elhagynák otthonukat és munkahelyüket, hogy kikerüljék a sorsol, amelynek arabul Kiszmet a neve s amit ml nem egyszer Isteni akaratnak nevezünk.
László Zoltán dr
SPORTÉLET
A ZMNTE el»0, az NVTE harmadik helyen
Vasárnap érdekes forduló volt a Déldunáiituli kerület NB. III. csoportjában. Pőlmonostor-KTSIi 5:5, PVSK-Bonyhád 8 :0, Nagymányok—Csáktornya i): 0, Sinioutornya—Barcs 3 :0. A kót. kanizsai csapat eredményét már ismerjük, ezek szerint a bajnoki láblázat a követke* zően alakult: •
1 - 20: 3 9 1 1 19:12 9
- 1 15: 8 8 1 1 181 7 7 1 1 15:19 7
- 3 15:14 8
- 3 14:18 8 1 3 23:18 Ü 13 9:12 5 I 2 8: IS 5
- 4 18:1!) 4 I 5 3:20 1
- 5 5i27 0
1. ZHHTE DOSE
2. KTSE
3. NVTE
4. DVSE
5. Pélmonator 8. PBTC
7. CsZTE
8. NSE
9. SBTC 1U. Barcs
11. HVSK
12. Zsolna
13. Bonyhád
14. DPAC visszaléped I
8 3
5 2
6 2
5 -
Csáktornya-Kotor 3:0
Csáktornya, október 5 (Tudósítónk jelenít) A Csák-tornyai leventék labdarugó csapatának vasárnap bajnoki mérkőzési kellett volna játszani a kolori levente csapattal, azonban a kotori csapat nem érkezeit meg. A nézőközönség kénytelen volt a pályát elhagyni. A megvásárolt jegyek árát le-g-többnyire nem vetlek vissza, hanem átengedlek a szegény leventék részére. A bajnoki mérkőzés tehát u csáktornyai csapat javára lett 3 : 0 arányban feljegyezve.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik ¦ felejthetetlen férjem elhunyta al-kalmúból részvétüket nyilvánították, ezúton - mondok bálás köszönetet.
Özv. Erdösl Bállntné.
Zománcozott kályhák és tűzhelyek, lollietr- Scliraala-KVortaínyu m«aB8««d««<tql gépek állandóan raktáron T AI h József vaskere.kedAaébBit
K™4b»!-iét 23. (K«zpont-szill6 SpUlet.)
1943. október 5
Sohmi beatéinek az amerikai szovjet barátságát
A brit hírszolgálat jelenti Waslűngtonból, hogy a washingtoni szovjet nagykövet kijelentette, Hogy a Szovjetunió bizik abban, hogy az Egyesült Államok í;s a Szovjetunió a/bó-boru után tovább építheti ki l>arátságos viszonyát. A követ szerint a Szovjetunió és az Egyesült Államok barátságában/ a két állam alapvető közös érj dekei jutnák kifejezésre
Roosevelt elnök tegnap délután fogadta a washingtoni \'új szovjet nagykövetet, aki átnyújtotta megbízó levelét. A nagykővet ez alkalommal kijelentette : a szovjet kormány teljes bizalommal viseltetik amerikai szövetségestársa iránt és meggyőződése, hocy a közös barátságot nemcsak a háború alatt tartják meg, hanem az a háború után is folytatódik és erősödik.
A hrlt és umerlhat lUMMtaétí
Moszkvába Indul
London, október 5 (Bud, Tud.) A haromhntalmi ta-lálkozórai kapcsolatban jelontik AW nbingtonból, hogy Hoosevolt szomó-lyoson táviratozott Sztálinnak, hoíry Moszkva holyott Lóridon!, jolíiljék ki az értekezlet szinlielyéül. Hzta-lin válaszéban a logudvnriasablMin kitartott Moszkva mellett azzal a megokolással, hogy ó annyira ol van ioglalva a katonai vozotéssél, hogy Molotovnak, aki őt holyottositi, igon nehéz volna elhagynia Moszkvát. Londonban ezek után valószínűm veszik, hogy a brit és aniorikai küldöttség a legközelebbi idólwn útnak indul Moszkvába.
A háromhatalmi értekezlet egyik tárgya* az arasz—csehszlovák szövetség kérdése lofjü. A csokszlovák emigráns kormánynak a-Ai a nyilatkozatát, amoly szerint a Szovjet-Unióval való szövetség politikája mollott kitart, válasznak tekintik Edon beszédére.
Holnap ilthös ütést tart az amerikai szenátus a háború és béke\'kérdésetben
Az Exchange Tclegraph washingtoni jelentése szerint az amerikai szenátus holnap titkos ülésre ül össze és azon a hadviselés és a békefeltélelek kérdéseiről tárgyal. A legutóbbi hetekben ugyanis a szenátus 5 tagja meglátogatta a különféle harctereket és valószínűleg beszámol utjáról.
Morgentháu, az Eszakarheri-kai Egyesült Államok pénzügyminisztere tegnap benyújtotta a kongresszusnak a költségvetés-tervezetet. A költségvetés szerint az Egyesült Államok adóbevétele a Jövedelemadó növekedésével 6.5 milliárd dollárra emelkedett.
Ebotéfitéshez
papiros kapható
Unoer-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok boválthaiék
Haflrarr-gépalr tálra éa .tavasára al&Jegyezthatek.
JÄGER SÁNDOR
asztalosmester
TEMETKEZÉSI VÁLLALATA
Nagykanizsa (Ki.k.nii..) Orazég-ut 13/b. Telefan: 382.
Minden nap olvassa
a
Zalai Közlönyt!
GiYiszdkiDunkssolcdt
Waggon- és Gép Osztálya öyőr.
keres a gyár Rt.
Ezúton hivjuk fel az érdeklődök figyelmét. Felvételre jelentkezhetnek
lakatosok, bádogosok, motorsxe-ralök, vasesztergályosok, marós-, flirós- ás gyalus-munkások. Jelentkezni lehet f. hó 9-én a SZEVER-vendéglő helyiségében, ahol a gyár megbízottja jelen lesz és minden felvilágosítást megad réggel 8-tól este 6-ig Keresünk felsAiparlskalat végzett fémszakos tlsztvlselóket. Hadiüzemi munkásokat nem alkalmazunk. Ingyen lakás és útiköltség-térítés.
Gyárvszatőség-
mm
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklamáolék, hlbejelentések, sz.lnzarű lelvlligoaltaa minden villamos kérdésben délelőtt 8-tól délután 18 áréig. Csangory-ut Sí, telefon 284.
áPRÓHIRDETÉSEK
ÁLLÁS
Ügyes, megbízható újságkihordó asszony t keres azonnali belépésre n Zului Közlöny kiadó hivatala.
Alkalmauóat njrarhat könyvnyomdánkban heti flKetesmal egv könyvkötő lanonc. Legalább 4 polgári fakóin elvégzéséről azóló bUortyltvdny BzWtaégea.
Aaata.lo*-a»>|i«defcat magas tiíetís-scl felvuz Csizmadia János aizlalosmes\' ter Nagjksnizaa, Bába>utca íi. 2
Keresek becatlleííB lt«Jé>ónft vagy mindenest. Jeientkei.il Nagy Anna Mister-üzletében Horlhy Mlktói-uí. 3303
Naeyobb siölógaídasig ¦Inoallart keres. Balthyiny-u. 26.
ADÁS-VÉTEL
Mindennapi Itveltléaböl ösaz«gyU|l{M latnaibolyaDet belycggyHJI^I cclokM mrgvaaiceb. BaibaritB, Zatal KOtlOny azeikeiitósíge, naponta déliilaii 6—7 6ra ktiAtt. Bi a lilrdciíü raltvd) lg érvényei.
Mily ayorraakkooBlt vennék. Mi-gyar-utca 64. 3291
Ebadlft- és hálflbntor eladó Horthy Mlkióiut 19. Megtekinthető 1—2 éi 5—H óra között. 3209
Ajtótok 2 íztmpla ajtóval eladó Horlhy MlklÓs-nt 19. 3298
VélabMtomalsioofc éi anyák eladók a ztlgáidl bérgs idaságban.
Eladó két ablaktok .palettákkal egy Ilit és egy birka, Ugyanott egy diák lakásra teljes elláláaia felvétetik. Szekerei JózsH utca 38. 320(5
LAKÁS. ÜZLETMELYISÓO
EgyaKobAa házmestert lakás napikét órai nól munkáért kiadó Teleki-ut G.alatt.
3292
(_2__
_KÜLÖNFÉLE
Elvaaaatt (ekele ctppiiras erszény dr. Va]da Béliné és Zanykó Katalin cukor- éi IlMtJtgyével. Kérem a megtalálót a kiadóhivatalban leadni; a pékeket és kereskedőket, hogy ezekre uc izolgáljanak kf.
3300
Zalaegerszeg megyei város polgármesterétől.
XalacgnrsKog Foitallók 40.
17.564/1943.
Hirdetmény.
Zalaegerszeg m. város képviselőtestülete 3380/1943/ sz. véghatározata alapján házi .kezelésbe vett ingatlan 7 kh.-otkltévö oltvány szőlőtermését tőkén, melynek 70%-a rizling fajból áll, f. hó 12-én dél-előtt 10 órakor a helyszínen — Zalaegerszeg Qógánhegy — nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet ígérőnek eladom, készpénz fizetés ellenében..
A kikiáltási ár 10%-a bánatpénzként a bizottság vezetője kezéhez leteendő.
Egyéb feltételek Kazay Gyula v. főinlézönél, Zalaegerszeg, tudhatók meg. \\. ¦
Zalaegerszeg, 1943. október 4. S393 Polgármester.
ZALAI KÖZLŐNT
POLITIKAI NAPILAP*. Kiadja: „tíBzgazűiaiol R. T. NagykatUzStr". Felelöa klúdó ; Zalai Kirsly. Nyomatott: s „Kszgudtsá|l A. T. NagykanlxM*
ayomdájábaa NagykaDlziHB (Nyomdáért foleli Zslsl UrstyJ 1
(Sa: -
llondlukiiziit : -Tábori posta :_
83. évi., 226 az Nagykanizsa, 1943. október 7. osUtörtök ára 16 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
i&erkes\'Atösóií\'CN kladóhlvaiai : FÖ-ut fi. Bzam ¦xerkeszWsegl 6« kfadóhivatali toleíon 78. bz, Megioleatk mlndon hótkíjzoap.ilélutan;
.Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
HlÖIUcteil ára: egy hónapra 4 penKÓ 30 Ulléi,
negyedévre 18 pengő 40 tülér. Bgyettzám: hétköznap 1«Hll, Bombateli301111.
A németek támadásba mentek át a keleti olasz frontszakaszon
1300 kilométerre kisebbedett az oroszországi német arcvonal
Boriinbői jelentik: A némot csapatok Dél-Olaszoi\'fi zághan
kiürítették Benevéiíto és Har-lomeo városai.
A német csapatoknak Szardínia 6n Korzika szigetéről ős olasz szá-razföldro történt zavartalan átszállításával kapCBolatban a kövotkozőkot közöl közlik: A német vezetés a fegyverszünet késloltolott közlése után világosan felismerte a megváltozott katonai helyzetet és villámgyorsan \\tovonta óbból a szükséges követ koztóiéwkot. A
Szardínián és Korzikán állomásozó német kötelékek még szeptember O-én este parancsot kaptak, hogy mindkét szigetet Ürítsék ki ogy pontosan megállapított terv szerint. A két sziget nómot védőinek elvonulása ugy folyt lo, hogy elsősorban\' .Szardini\'.-; lielyörséií.\'-.l- szálli-tották át az eíoro m>v<á1 Ittpilott terv szerint Korzika szigetére. A csapatok magukkal tudtak viimi Összes fogy verőiket 1-, jx>d gyászaikat ós többszáz foglyot is. Magán Szardínia
szigetén a Badoglio-caapntok lofogy-vorzéso után nem történtek nagyobb harci CBolékményók. A leguohozolib feladat akkor került sorra, amikor megkezdték a csapatok átszállítását az olaszos.zárazföldro. A német főparancsnokság már szeptember végén jelenthette, hogy a szígot német védőinek legnagyobb részét átszállították az olasz szárazföldre. Majd néhány nappal később Kossol-ring tábornagy azt jelentette, hogy sikerült nomcsak az Összes köteléküket. bánom valamennyi fegyvert és mindon harci oszkózt is a szárazföldre átszállítani. Hogy milyen nagyszabású teljesít meny volt ez az átszállítás, arról mindenekelőtt az a tény tanúskodik, hogy az1 orős angolszász légi fölény, \'továbbá a brit tengeralattjárók és könnyű ellenséges tengeri erők harcbave-téso, végül pedig Korzika szigetén vivott hovos ütközőtök ollonóro is a német kotolékok összoson csak korokon 200 embert vesztettek) mig a Bádoglio-csapatok veszteségei ennek sokszorosai teszik ki. (MTI)
Az angolszászok átkeltek a Volturno folyón
aap
A Budapesti Tudósító jelenti : A szövetsége sok ószakufriktti főhadiszállásának ma reggeli jelentése szerint Nápolytól északra a szövetségesek átkellek a Vollurno folyón és n csapalok éle iW kilométernyire van Kómától. Az olasz csapalok támogatják. : a szövetségeseket,
amennyiben Dél-Olaszország legnagyobb részélten álvetiék a rendfíriszolgálatot.
Clijaósoból jelentik, hogy ottani megállapítások szerint a, s/.eplcinber 2.r>-én Bologna ellen jnlézott angolszász légi támadásnak 800 halálos áldozata van.
Casetta körül fesz az u| olaszországi harcok súlypontja
Zűriéből jelentik, hogy az olasz hadszíntéren Kcssclring _ csapatai a kelcfi frojilszakaszon tánindásba indultak a 8. hadseregnek ama állásai ellen, amelyek Tcrmöli körül félkörben húzódnak. Az olaszországi front nyugaii szakaszán az amerikai csapalok még mindig! \'közvetlenül Nápolytól északra és ke-
letre harcolnak Aversanál és MataloiUnál. Késselring csapatainak zöméi Casertn körfii vonta össze. Itt lesz a harcok\' súlypontja,
Zürjehi jelentések szerint a francia légionáriusok ujabb nagyobb csoportja indult el Párizsból a keleti arcvonalra,
A német haderő elfogulta nj állásait a Dnyeper balpartján
Boriin a koloti arcvonat ftolv\'í
léről « lííWfiHrnWlLwt ttív/li- 1
i kövotkozőkot közli Az . elszakadási hadműveletnek minősíteti némot visszavonulás a koloti arcvojial déli szakaszán berlini kommentárok szerint véget ért, A némot haderőnek sikerült teljes épségbon olérnio a Dnyepert és a folyó nyugati partján uj állásokat elfoglalnia. A némot lapok hangsúlyozzák, hogy az arcvonal visszavonását komoly veszteségek nélkül hajtották végio és hogy a folyón trafó" átkoléa is a legnagyobb rond-bon» sikerült, mivol a legfontosnbb úlftolési holyokot a németek nyitva tudták tartani anélkül, hogy a azov-
iot megakadályozhatta volna műveleteiket, A kommentárok rámutatnak arra is, hogy az arcvonal 1800 kilométer hosszúságban r.iogmorevedelt. A szovjet támadó\'tevékonysú-gének megbénulása némot vélemény
szerint legfeljebb a középső szaka-* azon függhet össze az időjárás rosz-szabbra fordulásával. Az Időjárás csupán üz arcvonal kovésbbé fontos
szakaszain érezteti hatását. A nómot hadvezetés mindazonáltal máris meglette az elökészülotokot a lélro, érvényesít«i az olmult kél téli hadjárat \' tapasztalatait és Így sonuni esetre sem kell/tartani attól, hogy a szükséges intézkedésekel a boko-f
vetkező télen is rögtönözni kelt majd. A némot lapok végül hangsúlyozzák, hogy a némot vezérkar
minden hadmüvototi lohotóségot te-kintetbo vett.
Az olasi¦ ily ni mátokról áé az indiai problémáról tár\' gyalSmuts iÓbornoh Londonban
Smuts tábornok londoni tartózkodása alatt elsősorban az afrikai olasz gyarmatok jövőjéről fog tárgyalni, * tekintettől arra, hogy ozok-nok a térülőtöknek a holvzoto a Dólafrikai Uniót közvetlonüf érdokli.
nap
Smuts tábornok ezonkivül valószínűleg az indiai problémát is megvitatja Wavoll \'indiai uj alkirállyal. Londoni politikai körök ugy tudják, hogy SmutS londoni tartózkodása elnyúlik az óv végéig. Lelioteégos, hogy a délafrikai minién torol nők a birodalmi értokozlot ősszoülésóig Londonban marad, ahonnan maju Washingtonba utazik.
Elmer Davios, az ószakamerikai haditájékoztató hivatal vezetője azt tanácsolta az északamorikaíaluiak, hogy háborús erőfeszítésükben boiu-mit Be lanyhuljanak. Az ollonség — mondotta — ugyanis uj taktikát gondolt ki a^tengoron, valamint a Loyogőbon ós ennek kövotkoztébon Németország bombázása most aok-kal nohozobh ós költsógesobb losz. a
Manilából jelentik, hogy a Fülöpszigetek függetlenségét októbor hó 14-én nyílvánitják ki.
Német repülő-sikerek a tengereken
riiit a ledobott Itoipbák teljesen szétrombolták és elsüllyesztették az usZÓ dokkot, valamint\' két kisobb hajót. A kikötő közelében lóvó tüzérségi raktár több robbanás közopotto kí-\' \' gyulladt. Egy szomszédos lőszerraktár is számos robbanással\' igazolta a honiba robbanások hatását. A némot zuhanóbombázók 8 légvédolmi ütegállást, valamint több lövogállast a földdel tettek ogyenlővó. -
Német zuhanó harci repülők teg-Fokoto-tongore-n a krimi féi-
Müy „ bárom SZOVJel rombolót.
Egy harci és zuhanóbombázó ro-pOiőgópbkböl álló eresebb némot kötelék köddon eredményes támadást intézett Loros szigete ollón, umoiyot a némot légi oró kötelékei már ismételten bombáztak, A némot repülők kedvező látási viszonyok mellett, az orőa légothárilás ollonóro is igon hatásosan támadták a kijolőlt célpontokat és nehéz, valamint közepes nagyságú bombáikkal jó oredmónyo-kot éitok el. A támadó némot gó-pokot kísérő vadászok \'rövid ídfl alatt H Spitfiro-gópot lőttek lo anélkül, hogy maguk veszteséget szenvedtek volna. Ezenkívül a némot vadászok a légvédolom ütegeit is bombázták ófl több lövegot harekép-toloiuió lettek. A megfigyolésok sze-
Antíol repülök Svá/c felett
Angol repülőgépek ismét megsértették Svájc területét. A Bernijén kiadott hivatalos jelentés\' szerint tegnap a déli órákban Idegén repülőgépek magasan repülve megsértette^ Svájc felségterületét.
Japán készül az előlndlal bevonulásra
A » Tokio Simbun- einiü japán lap azzal az angolszász tervvel kapcsolatban, amely szerint a monszum esőzések megszűntével megindítják a támadást Burma ellen, azt, írja, hogy a japánok örömmel üdvözölnek minden ilyen kísérletet, mert ez a szövelségéseknek csak súlyos
veszteségébe fog kerülni, Ezek a veszteségek kedvezőtlen hálással lesznek az egész hadviselésre. Japáiítiifk — irja a lap — a támadás kedvező alkalmul szolgál arra, hogy bevonuljon Elő-Indiába, ahol az élelmiszerhiány igen kiélezte a helyzetet.
Angliának nem tetszik az uj Badoglio-kormány
Bariból jelentik : Badoglio újságírók elölt kijelentelte, hogy a létesítendő uj olasz kormány maradéktalanul demokrata alapon alakul majd meg. Londoni jelenlés szerint a Times diplomáciai munkatársa éles bírálatot gyakorol afelett, hogy Amb-rosio és Holta tábornokokat beveszik a liadoglío-koi\'máiiyba, mert a kél tábornok parancsnoka volt az Eszak-Jugoszláviá- 1 ségesekkel. (MTI)
ban működőit olasz csapatoknak és ezért bizonyos terrorcselekmények miatt felelőssé \\ kell lenni őket,.
A Nevís Cronielc szerint londoni körökben nem várják, hogy n BadogUo.-kormány a közeljövőben hadai üzenne Németországnak. Egyes londoni vélemények szerint Badoglio
KOZLQNVi
1943. október 7
Vitéz Horváth Ferenc képviselő egy hetet töltött alsómuraközi kerületében
Alsódomboru, október 7 (Tudósítónk jelenít) Vitéz Horváth Ferenc ny. vezérőrnagy, az alsómu-raközi választókéi illet országgyűlési képviselője a mostani kertlletjárása Borán AUÓdombotu községet Is meglátogatta. A község népe a szeretet kitörő jeleivel fogadta. & népszerű képviselőt, aki misén vett részt, majd az Iskola épületében tartolta meg szokásos beszámolóját, nagyszámú hallgatóság előtt.
— Fel a fejjel niuraköziek! Semmi ok a csüggedésre I — kezdte beszédét, amelyet muraküzi nyelven mondott. Majd vázolta a külpolitikai helyzetet.
— A mi háborúnk — mondotta —- a védekezek háborúja.
Védekezés a legveszedelmesebb ellenség, a bolsevizmus étlen. El a pusztító elieitfél kiirt hitet, családoi, tulajdont, minden érteiét, ami hazánknak alapjait ts fenntartását biztositolía. Éppen ezért folytatnunk kell ezt a\' háborút, mindaddig, amíg ezt a veszedelmet el nem távolitolluk az ország /éje fülül.
Mindaddig ki fogunk tartani nagy szövetségesünk meflett. Ezt követed hazánk létérdeke és ezt követeli az adott szó becsü.ete.
A továbbiakban a belső helyzettel, az ország rendjének kérdéseivel foglalkozott a képviselő. Rendre, fegyelemre, türelemre, józan belá-tásia intette a lakosságot. Példaképpen felhívta hallgatósága figyelmét egyes országok belső zavaraira, ennek biztos következményeire. Felszólította a muraközieket, hogy ne hlgyjenek hamis apostoloknak, hanem legyen bizalmuk vezetőikben, támogassák azokat váUvetve a jegyzőtől a mlnisz-tefig,
hogy majd a háború győztes befi-jezésévci a béketárgyalások zöld asztalainál is megvédnesüék a Muraköz földjét, amely ezer esztendőn át mindig magyar volt,
A nagy tetszéssel , fogadott beszéd utan a képviselő meghallgatta egyes gazdák kívánságait, panaszait, e.beszélgeted a község. és a kerület vezetőivel, majd Légrádra folytatta útját.
A kerülni-látogatás menetrendje
Perlak, október 7 {Tudósítónk jelenti) Vitéz Horváth Ferenc képviselő kerületütogaló körútja egy hétig (ártott. Sieplember 29-én részt veit Csáktornyán a Magyar Élet Pártja ottani *vez«lÖsegl ertekezletén és azon magyarul is, muraközi nyelven is tolmácsolta a Budapesten hivatalos elfoglaltságban távollevő főispán üdvözletét es együttérzését a muraközi lakosságnak. Szeptember 30-án Dékánfalván, DaroásAn és Törökudvaron tartotta meg a képviselő beszámolóit Október l-én Periakon, 2-án Mura-víii és Kotor Községekben, 3án Alsódomborun és Légrádon tartott tájékoztatót és panasznapokat. Vitéz
Horváth képviselő mindenütt, otthonaikban Is felkereste a mu-\' raközl falvak népét, hogy megismerje közvetlen közelből választóit, azok életét, csaiádl viszonyait és panaszaikat.
A képviselő kerületjárása során nem feledkezelt el szívügyéről,
a muraközi tanoncoithontól . sem, amely, mint a Zalai Közlöny jelentette, novemberben nyílik meg Budapesten. A képviselő a falvakban mindenütt toborzott a lanonc-(jitlion számára és ennek eredményeként sikerül is az uj Intézményt a legjava muraközi ifjú emberekkel, a jövő derék iparosaival benépesíteni.
Fényes nappal kifosztották egy nagykanizsai tanítónő lakását
Nagy vakmerőséggel véghez vitt lopás ügyében nyomoz n nagy kanizsai rendőrség. A keddi nagy kanizsai országos - vásár alatt történt, délelőtt, hogy a Sugár-ut 2Ü, szám alatt" lakó N.usy Stefánia állami taiülónö rövid időre elhagyta lakását és a városba ment. Mikor visszatért és,bezárt lakásának ajtaját kinyitotta, megdöbbenéssel vette észre, hogy a lakás belső ajtaja, ámít távozásakor lezárt, nyitva van és a szobában rendetlenség uralkodik. Mikor jobban körülnézett, látta, hogy a másik szobában le vő szekrényének ajtaja is nyitva van és a doboz, amelyben értékeit ós pénzét tartja: eltűnt, Miután a jelek kétségkívül betörést valószínűsít ettek, az érzékeny kárt szenvedett ta-
legnutsaaJtb árban vwxek.
V4k*sy ékareréii -«-«tv
nitónő azonnal jelentést tett a vakmerő betörésről a rendörsé Kell, nhomum detektívek mentek ki a bűncselekmény színhelyére. Érdekes, hogy a zongorán lévő kézitáskát, amelyben Nusy Stefánia teljes havi fizetése és egyél) értékei voltak, a tolvaj nem bántotta, ugy látszik, kikerülte a figyelmét.
A rendőrség azonnal megtette a szükséges intézkedést. A jelek azt mutatják, hogy a helyi körülményekkel ismerős egyén követhette cl u vakmerő toTvnj-lást. A rendőrség határozott irányban nyomoz. x
A befutó vonatnak sodorta a tömeg Balázs István tb. főszolgabírót
Zalaegerszeg, október 7 Balázs István tb. főszolgabíró az országosonkjlás után Már-marosból az anyaország területére menekült, * Zalaegerszegen telepedett le és a vármegye szolgálatába lépeti. A kihágasi ügyeket Intézte el a legnagyobb megelégedésre. Nemcsak a felettesei voltak megelégedve a munkájával, hanem megnyerte a közönség rokonszenvét is. Bár megszerelte iu zului tájat, de — természetesen — azért alig várta, hogy visszatérhessen kedves Mármarosába. Amikor a történelem fordulataképpen visszu-tért Kárpátalja, Balázs István elsőnek jelentkezett oda szolgálattételre. Először a katonai
közigazgatáshoz oszlottak he, mint polgári előadót, majd Má-ramaros vármegye árvaszéki elnökévé -nevezték: ki, Balázs István ekkor mondott bucsut Zalának, ahol oly sok ével töltött békében és megelégedésben. Mint most értesülünk, a 02 éves Balázs István Visóvölgyön egy vadásztársasággal az esti vonalra várakozott. Aközben a tömeg a befutó szerelvény oldalához nyomta, ugy hogy Ósszezu-zódott a koponyája, a jobb karja és az álla is súlyosan megsérült Kófházba szállitolták, ahol azonban megállapítást nyert, hogy állapota reménytelen.
Oldalba szúrta a feleségét, ugyanakkor baleset érte a fiat
Keszthely, október 7 (Tudósitőnk jelenti) Egyugyanazon keszthelyi családban egyugyanazon időben lörlént egy súlyos baleset és egy késeléssel végződött családi perpatvar.
Szabó hnre tetőfedő családjáról vau szó. Szabóók 14 éves liti egy útszéli vudgeszlenyefá-ról u gesztenyét rázta le. Eközben a gesztenyékkel együtt ö maga is lepottyant a Iáról. A íiul eszméletlen áUapolbun szúl-
litotlák be a kórházba. Állapota súlyos.
A késelés Szabó Imre és felesége közli perpatvarból keletkezeti s része volt benne az italnak is. Veszekedés hevében a férj hosszú pengéjű zsebkésével oldalba szúrta a feleségét. Szabottét is a kórházba vitték, állapota azonban ném súlyos, mert a késpenge nem ért nemesebb testrészeket.
A vizsgálat a baleset és a késelés ügyben is megindult.
Nyárvégi képeskönyv a Balatonról
Bnlatonak&ratiya, szeptember végén
Vihar után csodálatosan szép a Balaton. Tegnap sötét, haragos, dühöngő, ma: megbékélt derűs, mosolygós. Ég, víz, egy-l\'orimiszinü egyeiakaró, mint a megbékélt házastársak...
A nyár folyamán sokszor volt haragos a Balaton, de mint az igaz szerelet megbékél és újra. meg újra vonzza magához azokat, akik igazán szeretik, méri szép Ö, gyönyörű még nagy haragjában is, — vannalí akik igy még jobban i</y,eretik: — Tihany Jelöl bele-belccsap a villám. Füred körül megdörren az ég, gomolyognak a szurkosain minden fázisában a felhők.( Hullámzik a Balaton, mint * egy óriási .sátorponyva, melyei a szél dagaszt.
Szeretem és halát a viharban
Megnyugtató, ha sem hajó, sem csónak, sem vitorlás nincs ilyenkor kint a vízen. Házunk
VAROSU
CsütérttktéJ— vasárnapig
mefgyar film t
Október -
7-10-íg
Viharzó kacagás a legújabb JÓMADÁR a szezon legédesebb vígjátéka HWAm vildghtrqdó }
WlOaéévok kezdete kűimmp9ki>n 5 és 7 őrmk aasúrnmp 3, i és 7 őrcJtar
erkélyéről nézem a gyönyörű színjátékot. Szemem kutatóan keresi, nincs-e kinteniberi lényt vivő csónak ? mert akkor rémülve jut eszembe az a fiatal házaspár, akikről hallottam, hogy,kint érte őket a vihar egy vitorláson : a vitorlás felborult, egy\'darabig egymás iüeliettúsztak kifelé a vízből, végre is az asszonyka kifáradt, erre a férj átkarolva öt úszott előre... nagysokára partot éri, kitöltő asszonyát, aki — akkor már halott volt. \'. i
Egy szerencsésebb pár * Tavaly Füredről jöttünk hajón hazafelé, esett az eső, hullámzóit a Balaton, vihar nem. volt. Egyszerre csak lassított a hajónk, mert a kapitány meglátta, hogy egy vitorlás küzd a hullámokkal. Közel kormányozta hajóját a veszedelemben levő vitorláshoz és kihalászta azt a benne didergő emberpárral együtt. Megint egy fiatal házaspár volt veszedelemben. Bőrig ázva, csurom-" vizesen másztak be Íjainkbahozzá-kölözték csónakjukat a hajóhoz a hajóslegényck ésvök kissé magukhoz .X^rve/száraz "ruhát szedtek í ki /egy bőrtáskából, amit a csónak fenekén tartogattak; Mi, utasok szeretettel vették körül őket, beszélgetés közbeü kiderült, hogy páréves.
wa/a kozlon.v
Muraközi csempészek és feketézők az Dzsorabiróság elütt
A nagykanizsai törvényszék uzsorubiróságu n kővetkező ügyökben hozott ítéletet:
.lelenics Antal Csáktornya! lakos, földműves, terményeinek beszolgáltatásánál megtakarított 3 mázsa kukoricát, amit bekellett volna szolgáltatnia, .lelenics felesége megbetegedett és szorultságában elhatározta, hogy ezt a dugott kukoricát értékesíti. Azért (\'serucsecz Ferenc, Tomnsics István és Branilovies István zrinyirulvni lakosok sc-gilségével a kukoricái borvát területre csempészték át, nhol mázsánként 120 pengőért elnd-ták. Mikor a kis társaság visz-szajőtt :- egyenesen a magyar határvadászok karjaiba Tiltottak. Közszükségleti cikknek jogtalan elvonása miaíl .lelenics Antalt egy hónapi fogházra, Cscrucseez Fcrenccl és Tomnsics Istvánt fejenként 100 100
pengőre és Branilovies Islváut 50 pengő pénzbüntelésre Ítéllek jogerősen, A tiltott halár-átlépés miatt külön kerülnek bíróság elé.
Hossz üzletet csinál l Varga János Csáktornyái lakos, aki\' Tiszai Ferenccel és Nóvák Antallal megvett egy törpe bikát, de azt senkinek sem tudlak eladni. Végül is egy Markiáneoz nevű gazda megvolté az .állalot. leölte és kimérte kilónként :i pengőért. Mikor elszámolásra került a sor, csakhamar rájöttek, hogy nem csináltak jó üzletet, sőt rá is fizettek.\'\' Mivel az állalot feketén vágták lc és elvonták a közfogyasztás elől, bíróság elé kerültek, amely Varga Jánosi bal heti fogházra, Tiszai Ferencet ós Nóvák Antall jie-dig fejenként 100-100 pengő pénzbüntelésre ítélte.
Megalakult a balatonaligai nagyszabású fürdő-épitkezés részvénytársasági igazgatósága
1943. október 7
házasok és két kis gyermekük van otthon...
Az alkonyat csodája
Külön kép a napnyugta a Balatonon : színek, íények, árnyékolások, tüzek, lángolások. A nap óriási korongja lassan süllyed a hegyek közé. Szemben velem Almádi felelt a hegyek n legsötétebb kék koszorú a viz körül, Ellátok Tihany ig, látni vélem a Katedrális két tornyát... Az ég most szürkés, lele piros tűzfoltokkal : kör, vonás, szögek és minden, ami a természet csodafestőjének éppen telszik...
Híivös szél lengedez, bevonulunk n szobába, oda ülünk a petróleum-lámpa szelíd fénye alá és Írunk, irunk, mintha tartoznánk evvel a Teremtő Islen-nek, aki mindezt a csodái látni engedi a bűnös embernek...
Mezítlábas székely gyermekek a Balaton körűi
Miniszter, katona, }M>lgármes-Icr, újság, munkafőnök ossze-lartásra buzdít vatamcnnyíön-ket. Mi is összetartunk itt a Balaton mellett is. — Sok a gyerek, öröm lálni őket az utakon, a Balatonban. A nagyobbak versenyt úsznak n meglett bácsikkal* vontatják az anyukát... Vigyáznak a nagymamákra :
— Nagymama erre gyere, ill nem mély a viz...
Dióbarna, bronzvörös valamennyi. Buhagondok nincsenek se kicsinél se nagynál — ezt is megszoktuk____
A mü-ut felől nótaszó hallik. Kiállók a kapuba. Gyereksereg jön párosával, csupa fiu 8-10-12 évesek, mind mezítláb, Most éppen \'Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország — szól a nóta. Kik ezek ? — gondolom lelkendezve. Két felnőtt fiatalember a vezető. ,
— Halló, halló kéiem, kik ezek a gyerekek ?
— Erdélyi, székely gyermekek, erre felé nyaraínak.
Jaj, mit adjak nekik ?
— -Tessék megállni! Kell-e gyümölcs, gyerekek ?
— Kell ! kell! - hangzik a kórus vagy hatvan vidám . torokból — lejjebb is kaptunk !
— Fogadjátok cl tőlem is amennyit elbírtok vinni.
fiad/gondozás
a szív törvénye szerint
Más: l
Bevonult katonának a telep pékmestere. Itthon a felesége két iskolás gyermekkel, valami segítséggel, hogyan-hogyan nem, de ellátta a telep kenyérszükségletét. — De mi történt ? kimúlt az egyetlen Jova, amelynek segítségéivel be tudta fuvarozni a mesterséghez szftkséges anyagokat. .Nagy részvéttel voltunk. Mi is legyen? Itt se-giteni kell! ! Egy-kettőre megvolt a terv: gyűjtést rendezünk, lovat veszünk és — meglett véve a ló ! " Jj*
WXi Fa-gondok
A fát is jegyre kapjuk, a fuvaros mellé oda ülnek az urak és hölgyek a bakra, hogy a kocsi várakozási idejét a többiek kedvéért megrövidítsék.
Baj — mint hallom — itt is a háztartási alkalmazottal van. Mert, hogy Ö rőzsével nem tü-\' zcl, inkább azonnal elmegy!... Hát — Isten áldja meg...
Haspelné Balássy Lujza
Jeléntette a Zalai Közlöny, hogy egy tőkecsoport megvásárolta a Latinak család több mint száz holdas balatonaligai ingatlankomplexumál, a raj in lévő régi szállókkal és egyéb felépítményekkel együtt. A részvénytársaság megbízásából 01-gyay Aladár és Olgyay Viktor müépilészek már clkészifellék a területen létesítendő hnlalmas-arányu, modern, uj fürdőtelep építési terveit, amelynek alapján 14 nagyszálló, uj hajókikötő és strand* épül Alígán, A tőkccso[>ort 30 millió pengő köllségclőirányzatlal lát a munkálatok elvégzéséhez, amelyek előreláthatóan három év múlva teljes befejezést nyernek. A tranzakció olyan formában jött létre, hogy a tőkecsoport meg-
A Levente Hírközpont jelenti: Az idei oklőberi bevonulásoknál az újoncok életében fontos ujitást vezetett be a honvédelmi miniszter. A leventesorból kikerült, katonai kiképzésre bevonuló újoncok köztiI azoknak, akik leventeélelük alatt a „Honvéd- próbát" JÓI, vagy kiválóan kiáltották — jgen jelentős kedvezményeket biztosítanak már ujonc-klképrésük elején.
A- leventék, kiképzésük kilenc éve alatt több próbán esnek át, ezek közül az utolsó az úgynevezett „Honvéd-próba", amely a katoná-
vá tárolta a balatoualtgai Fürdő és Gazdásági Bt, összes részvényei! az eddigi tulajdonosok-tói, a Lalinak család tagjaitól. A részvény érdekeltségben történt változásnak megfelelően az igazgatóság eddigi tagjai lemondottak állásukról és helyükbe uj igazgat óságot válaszlollak, amelynek lag.jail a törvényszék most belegyezte. Az i^nzgalóság-ban Brückler József, az OMTK volt h. vezérigazgatója. Brükler Józsefné, Dér Gyula tanár, Sí-monfay Pál, Lalinak István okleveles kohómérnök és Kövessy Géza, az Emke kávéház tulajdonosa, a Kávés Ipartestület elnöke, az ismert vendéglátói
\'.ipari szakember foglalnak hc-
ílyot.
korba lépő levente .ujoncképessé-gél" bízonyiija.-A nagy felkészültséget megkívánó p óbát báromféle minősítess 1 lehet kiállani: „megfelelő", „jó" és .kiváló" eredmény-nyel.
A Honvédségi Közlöny szept. 15-f \'számában megjelent 134.662/eIn. 40. e—1943. számú bonvédelmi minisztert .körrendelet intézkedik a honvéd-próba-jelvény viseléséről a lényleges katonai szolgálat alatt és a kedvezményekben való részesítésről A honvéd levenlepróba sikeres kiállásáért kapott jelvényt ¦ az ifjú
a tényleges katonai szolyálai alatt Is viselheti, a zubbony bal fe\'sö zseb ránca közepén, a vitézi jelvény alatt.
A honvéd-leventepróbát „ió" eredménnyel kiá\'lott if|u, a iénylegpg katonai szolgalat alatt a következő kedvezménvekben résresül:
a) jobb ruházattal való ellátás;
b) a/ újonckiképzés alalt kijárás engedélyezése;
c) szolgálatmentes Időben köny-nyilésev;
ti) terhesebb, vagy alárrdeitehb szolga ati munkák (pl. tisztogatás, kincstári j - vak raklározásu) alól meniesilés.
A honvéd leventepróbát „kiváló* eredménnyel kiá\'loü if|u, a fentlek-hen megáliapilolt kedvezményeken felül még a következő kedvezmé-nyekhen részesülhet:
a) bemufalás után Igen |ó karban ievö e.yenruhában egy heti szabadság ;
b) a takaródén tul való Jtimara-dásnak eng délyezé^c már az újonckiképzés első heleibcn;
s) már az újonckiképzés első hetében 24—36 óráig eltávozás engedélyezése abba a közs\'g\'ie (városba), ahol az újonc leventcköh.lezcttségé-nek legutóbb eleget telt.
E kedvezmények engedélyezését csgk a kedvezményekre egyébként jogosultnak kifogás alá esö magatartása miatt, vagy szolgálati érdekből lehet mellőzni,
A csapatokhoz tényleges katonai szolgálalra bevonulók leventepróbajelvényre való jogosultságát a bemutatás utáni napokban az alosztálynál kell ellenőrizni és u&zlály (Önálló alosztály) napiparancsban névszerinl kihirdetni. A honvéd leventepróbát „kiváló" eredménnyel kiállott újoncoknak az osziálypa-rancsnok — a rendelet szerint — nyilvánosan, ünnepélyes formák között, rövid beszéd kíséretében hirdesse ki a kedvezményeket és a helyszínen engedélyezze részükre a
Torontáli szőnyegek, összekötök, á g y e I ö k nagy választékban
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkővas-, továbbá szeg-
utalváaryok beválthatók
— tm •lejagiuhalSk.
Hafharr-gapak télre é« tavaszra el&jegyazhatek.
" Nagy kedvezményeket kapnak az újoncnak bevonuló kiváló leventék
A honvédelmi miniszter rendelete a „Honvéd-próba" jelvény viseléséről és a kedvezményekről
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
1943. október 7
szabadságokat, eltávozásokat. A „jó" eredménnyel próbázottakn\'! ugyanezt az alosztály-parancsnokot végezzék.
Az eredményes levenlemunka, katonai etöképzép sikere, kézzelfoghaló eredménye, ha minél több levente áll]a kl „jól" és „kiválóan" a „Honvéd-próbát" és részesül erekben a jelentős krdvezményekben, amelyek az ujpnc egész életét megváltoztatjuk. (I.HK)
KÖZGAZDASÁG
Magasak voliak a ló Arak a kanicsal országos váBáron
A ji agy kanizsai októberi országos vásár nem volt az idén az az élénk vásár,- ami az oklő-benj vásár máskor .szokott lenni. Ebnek oka nagyrészt az is volt, hogy ¦ Nagykanizsa1 hasilotlkör-hlü állatot részére még mindig vásxkerület. így csuk lovakat bajtollnk fel. A vásárra lil> 750 darab ló kerüli, ebből mimogv 350 volt csikó. Az érdeklődés kri-löuöseu a csikók Télé irányult. Körülbelül 180 adjeó cserélt gazdát. Azílénk kereslet erősen Volt érezhető az árakban. Egyéves jó csikóért 1900-2000-2100 pengőt is kértek és fizettek.
Az országos vásár egyébként nagykanizsai visznnylalbnn elég gyenge volt.
Küzdelem az olcxóbbedáb ellen — Romániában
A IvSséEfea mezőgazdasági lorinés-orodmény érdekes fordulatot hoz a iolok szerint -— líománia árpolitikájában. Ezidoig Romániában in valósággal baroot kotlott folytatniuk az arra illetékosoknok az áruk túlságos cmolkedéso ós a maximális árak áthágása ollón.
Most pedig a héségOH termés nyomán az. a veszedelem fonyogoti a román piacot, hogy bekövotkozik az 1913. évi termésre megállapitolv áruk — alákinálána. A román kormány már kénytelen volt szigorú rondolközösöket kiadni a mozógaz-daaági tormékok megszabott árainak védohnéro. KimWui hangzik, do oz is megtörtént: a román kormány SüJyos mintetésok torho alatt tiltotta meg n imvó^miiisáin cikkek olcsóbb eladását. Kzok a tilalmi rendelkezések kiterjednek a liszt éa a pék-sütemónyok forgalmára is, ahol szín (ón az árvoroony megindulásának joloi kezdtek mutatkozni.
Mindazonáltal a román kormány minden erófoszite.se- ellenére is igon gyakran oslok a buza- ós lisztárak a tórvénvbon megszabott árszínvonal alá. \'
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Jóbarátalnk éa ismerőseink, kik fel feji hetei len drága jr> férjem, édesapám, testvérünk, sógorunk
tfuran m*"-*nn
nyug. i» klr. Ii.-jjiv IfliiAmvivö temetésén mcRlelenésül<kcl vagy bármi más módon mílvséges gyésflink-ban ositozni ívesek voltait, fogadják emlőn is háláB köszönetünk kifejezését.
A sjAutoló otmlAd.
Már a Krisztus előtti évezredekben , is vo!| feketepiac, fejadag, beszolgáltatás és voltak kijelölt kereskedők
Az emberiség tnblxizerévos törté\' nohnébé! láthatjuk, hogy az egyes államok vozelóit évezredeken korosz-lüi mindig foglalkoztatta a lakosság kon vérrel való ellátása.
Mezopotámiában, a Tigris és Euf-rátes mollott torült el \'Krisztus születése olétt több mint kétezer osz-tendóvol a Sumir birodalom. A Babilóniában végsett ásatásoK sok ékírással ellátott csoróptáhlát hozlak napvilágra és ezek bél pontosan is-morjük a búzával bevetett területet és a tormésorcdmenyeket.
Hammurabi király törvénygyüjlomén vébon találunk "olyan részokot, amelyek a gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmadnak és mondhatjuk, hogy már Krisztus elölt kétezer esztendővel tervgazdálkodás volt.
Kinában a császárok gondoskodtak a bovetondé terület nagyságáról ós a torniénvoloHZtásról. A krisztus
olótti V. században Li Ko miniszter rögzítőit© az ánikat. Jóval olébh Hlion Nnng\'császár uralkodása idején (n monda seerint 2800 évvöl uralkodott Krisztus olétt) rendűiét flzabályozta öt fontos növény elvetését, özek: a rizs, árpa, szójabab, köles és.búza voltak.
Egyiptomban nagyon fojíott volt a mozőgazdaság és \'különös gondot fordítottak a fáraók a busa olvoté-séro. A történetírás atyja, Ilorodo-tos szorint, a Nílus deltája ogyotlon nagy huzamoző volt. A piramisokban* talált papírosok és fölíratok fölvilágosítást adnak az egyiptomi mezőgazdaságról. Az ogósz országban gabonatorházak voltak, amelyok 1» a termény ogy részét Ito kolfolt szolgáltatni. II, Hamses fáraó n községok vezetőjét totte fololóssé a Iwszolgúltntáö rendjéért. Az állami gabonatárházukban négyévi \'szükségletet tudtak összegyűjteni.
Demosthenes is szónokolt az áruhalmozás ós az árdrágítás ellen
Görögország, ole-ősorban Athén, gabonaIwhozatáha szorult. Az. első athéni törvényhozó, Solon, megtiltotta a_gal)onaKiviUilt, Porikies mindont megtett, hogy a kenyér olcsóbb logyon. Az .állam clósoguotto a bohózatait. Az invporlórök állami kölcsönöket kaptak, do egyesek kihasználták ínség időjén a holyzotot, drágították a kenyorot és a \'szónokok, I kunost honos és Lysiás nagy lH)8»édot mondtak az áruuzsora és áruolrojtók ollón. Athénben hivatal tartotta nyilván a rondó Ikozésro álló gabonamennyiséget. A\'pékok hatósági áron adták ol a lisztot és ke-nyoiot. A íeketopiac ollón w\'zigorn intézkedése kot hoztak, do a fölvásárlást, áruhalmozást, az áruuzsorát
Krisztus gyermekkorában is
Kómában, amíg Kóma mezőgazdasági állam volt, a népet ós a hadseregei ollátta Latium mezőgazdasága. Később a hódításokkal mind nagyobb éa nagyobb volt a szükséglet és a hatéságoknak kotlott gondoskodni a kenyérellátásról. - Az aodiliaek ellonórizlék a kenyérellátást, a gabonaárakat és ügyeltek arra, hogy drágulás no logyon. ükkor ltóiriaba mar a tartományokból hozták a gabonát, A második macedón háborúban a hadseregét már tengőrontuból hozott gabonával látták ol. Krisztán olótt a II. században láthatjuk, hogy a rómaiak menekültök a földtől, az itáliai mezőgazdaság a szükséglotnok csak igon kía részét tudta szállítani. Hogy milyon monnviségü gabonára voft Kómában szükség, azt PHnius írja meg, aki szorint Egyiptomból 20 millió módii (.1,750.000 lioktolitor) gabonát szállítottak. A szállítás nem mindig ment simán és ínséges évek követkéz tok sokszor egymás után. Például Augustus esászárural kodása alatt Krisztus uhui 6—7-bon. A császár külön biztost, Prao-faktus annonnot nevezett ki. Ez ügyelt fel a gabonatárházakra, a gabona szétosztására. Hivatalnokai voltak az egyes tartományokban, akik a kívotott gnbonmnoimyjség\' Itómábn való szállításáról gondoskodtak. .Caesar időjében 820 ozor embert kelleti Rómában ingyen gabonával ellátni. Sokszor aa\' élolme-
nőm tudták megakadályozni. Ez Athénben érthető ís volt, mert a konyérollátás nemcsak az államtól, hanem a külföldi bohózataitól is függött.
Aristotoles megemlíti, hogy 322-bon Krisztus olótt, amikor Görögországban alig tormott buza, a bohózatai Pontúéból, Szicíliából, Szíriából óéhoz volt, Kloomonos egyiptomi kormányzó kiluusználta a görög viliig nehéz holyzotét, folvásáiolta a gabonát, pontosan ismorto az akkori világ nalíonaszükségletét, a piaci holyzotot és az egyiptomi fölös gabonát ínodinánként 10 drahuiáért felvásárolta tovább. ,
drahmáéi\'t adta
ínséges esztendők voltak
aéai neliézségek miatt zavnrgások törtek ki, Claudius i-sászár tostóroi lélokjolonlétónok köszönhotto, hogy a zavargó tömeg olól ol tudott mo-noklilni. Az ingyengabonakioszti\'isl n*z állam nem birta ki. Később agy segítettek, hogy a gabonakereskedelmet teljesen állami . köze-lent* .vették, kijolölt gaboaiikeresko-dók vásárolták fol a gabonát, ezeket a kci-eskodőkot és a főváros pékjeit egy - társulatba szorították összo. Foglalkozásuk hivatal lett, amolvröl nom leltótett lemondani. A későbbi császárok alatt a római birodalom hanyatlását tulajdonképpen gazdasági okok-idéztók oló. A pénz vá-sárlóoroje állandóan csökkent, az ellátatlanok száma nőtt, az infláció miatt cBorogazdAlkodáB fojlödött ki. Hiába voltak a szigorú intézkedések; A harmadik században 291 nagy állami- gabonátárházror tudunk. Az egyes császárok rondolottel szabályozták az áru forgalmút. így Biok-létiánus öOl-bon áratoppot rendelt el kb, 800 árura, éleimíszorixt ruházatra, szabályozták a napszámot^ de ezek a rondolotok nom vozottok oixxlményro, mert,fttiakosság nagy-rószo kijátszotta azt éVa biiodalom óriási kitorjedéso, a közlokedósi no-hézségok miatt a Vómai közellátási minisztériumnak nom volt átlekin-téso a készlotról és nem tudott a-feladatokkal megbirkózni.
•¦
Magyarország ollátása a háborús
Zománcozott kályhák és tűzhelyek, Uotlisrh-SchraűtK-gyártaiányu mBjrfiBMd—áqi gépek állandóan raktáron Tóth József vaskeretkedésében
lívKBábot-tór 23. (Központ-szálló éptilel.)
nehézségek ellenerő biztosítva van Mint Szász bajon közollátasi mi-\' nis»tor mondta: "Mozőgnzdaságiuik az ui torinénylK>özo]gáltatási roml-szor korotén Itolül kiallotta a próbát Isten sogitségévol a konyorot niin.\' donki számára biztosítani tudjuk, A bonyolult kérdésokot a közellátási
minisztérium gyorsan oldja meg bár számolni kotlott a háborua viszonyokmiatt megnehezült szállítási és tárolási nohézségokkol. Ellátásunk biztosításához a közönség se* gilségéro azért föltétlenül szükség
SPÜRTÉLET
Rangadó lesz Kapoivárott, de Kanizsán Is
A hó) űKeménvei közé lurlo-Mk ai NVTE—PVSK találkozi Nnüvknuizsin, n dílnyusali rangadó !1 ZMiNTE-DOSK . KTSU közíilt Kaposvárott,ezenkívül sporlcscmenynck Ígérkezik az otthoniban játszó i\'él-monoslor lüijnoki inérkfizcse a DVSR ellen.
Először is a kanizsai mdrko-zessel foglalkozunk. A PVSK, — mini azt a Z\'MNTE elleni mérkőzésen 5s tapnszatlluk, •-kiliinő ősapát, csui>An a szerencséiével volt egy kis baj a Zrínyi pályán. Be legotólrb nagyszerű eredményt ért el. Az NVTE vitathatatlanul a kerület egyik legjobb, legegységesebb csapata. A két vasutascsapat összecsapása sporteseménynek ígérkezik vasárnap délután fel 4 órakor, a Vasat pályán. Az NVTE valószínű v. Zalán -Kósa, Kiss — Varga, Németh, Kőfalvi — Juhász, Tura, Frish, Munkácsi, Fenyvesi összeállításban játszik. A\'z crfís mérkőzésen hazai győzelmet jósolunk.
\'A ZMNTE Kaposvárra utazik. Az első és második helyezett találkozója nagy eseménynek ígérkezik Déldunánrulon. A KTSE legutóbb kikapott, tehát nagy igyekezettel készül, hogy a ZMNTE által elfoglalt első helyét visszaszerezze a bajnoki táblázalon. Nem hisszük, hogy a ZMNTE a legutóbb mutalolt játékával megszerezze a győzelmet. Hallatlanul nagy lelkesedésre és pompás játékra van szükség, hó^ az egyik pontot is haza hozza Kaposvárról. Mi azonban hisszük, hogy sziv-lá-íek játékkal vasárnap este ugyanolyan eredménnyel örvendeztetik meg a sok azer kanizsai hivőt, mint két héttel előbb, a bizonyos dombóvári mérkőzésen.
Mimósza
héaJmunltBSzakűzhí fiagykanízs.a
Cseugcry-ut 4.
Fonalak, horgolócérnák, géphimzés, elűnyomda, H/Splí-függönyök, függönykéazltés, diszpárnák, szabásminta dijialanul. Hézzol kötött férfi és nőt téli. harlsnyé-k nagy választékban
¦1943. október 7
H I RE 11
iNAPIRKND:
íDjjeli gyógyszertári ügyelőt: Ma a Hz. Maria gyógyszertár Király-utca 40. szám.
Kiökauizeán az uttaui gyógjszor-
tár Ml i\'i.lű in.. ¦,!.¦:..-\'.<¦ ¦ ta l
NapUr. Október 7. Csütörtök, Kim. kai, RiliSítilzér. ¦ Protestáns Amália.
A Ö0ZPCED0 nyitva van reggo) 7 órától este 6 óráig. (Hétfő, szerda piátok délután éa koddon ogósz uap uóknek.) Toloíoa: 660.
— (Egyházközségi ülés)
A nagykanizsai Jézus Bzivo Egyházközség képviselőtestülete\' holnap, pénteken délután 5 órakor tartja ülését a plúbániuhivatal helyiségé-bán; Ezen uz Ülésen tárgyalják a plébániarhás udvarán álló épülőt ügyét.
— (Kinevezés a vármegyénél)
Zala vármegye főispánja dr. Horváth Miklós díjtalan közigazgatási gyakornokot a vármegye tiszteletbeli t> zo iga bírójává nevezte ki.
— (Vitéz Cuikou Jenő ezredes Irodalmi kitüntetése)
Vitéz Csikós Jonó ezredes értékos irodalmi kitüntotésbon részesült, a székesfőváros kiválóan értékos irodalmi es nemzetnevolő munkásságáért oliamoiésképpon.a népmüvo-iés ozüst omlékórmévol tüntették ki. ÖZondy Karoly polgármester onoleghungu levélben órtesitette a ratüntelésről a kitűnő tollú katona költőt. Vitóz Csikós Jonó irodalmi munkásságából kioniolkcdik a hudí-propagánda titkairól írott kötele harcos szollomot sugárzó két verseskötete, A »Lólok a vartán« című verses kötetóuok sílteróro jollcmzó, hogy eddig öO.OOO példányban fogyott ol. „_________
— (Forgatják az országúd Vöröskereszt segélyhelyek íel-,: -fi állítását),,___j______
Nagy "munkát végzett a nagykanizsai Vőrijskoroszt választmánya, amikor a nagykanizsai jurás 86 községében felállította az prsíáguti \'sog_étyholyokot, a szokásos tolazoro-léssol- ellátván azokat. A nagykanizsai Vöröskereszt folytatja lolkoa és ügybuzgó munkájút inas községekben ís. így a Muravidékot tüzto Ki logközolobbi föladatául, ahol Vér Pál állami tanító fáradozása folytán legközelebb már Kotor községbon y korul fölállításra a mentőállomás. Ugy tudjuk, hogy sor kertit a por-lam járásban további vöröazkorosztoa segélyhelyek fölállítására. )
— (Városközi sakkverseny) Annak a kiadós őazi voreonyprogramnak, melynek lebonyolítását a Maróczy Sakk-Kör fáradhatatlan főtitkára, László Imre ny. főjegyző szervezte meg és irányítja, ogyik jelentősebb állomása, a Nagykanizsa --"Zalaegerszeg közötti városközi caa patversony lesz. A kétfordulós barátságos csapatverseny\' oiső menetét október lU-ón, vasárnap délután \'2 ónkor uz iparoskerbon játssza lo a Maróczy Sukk-Kör ú, zalaegerszegi Baross Gábor Sakk-Kör 8-as esapa-lúval. Mindkét résztől a legjobb éljátékosok indubiak Is így a vor-eony érdekes, izgalmas erőpróbája losz Zala mogyo két városa sakkozóinak. A Maróczy Sakk;Kör csa-palösszoátlitásu: Dr. Szigeti József, Hamburg Miklós, Németh Ferenc, László lmro, Pintér Sándor, Baán Lajos, Vékáay Károly, Vaníta Ferenci Tartalékok: Brónyai Lajos, Szloboda Józsof. Figyelőül bo vóvo, hogy ugyanezen csapat már oddig is sorozatos sikereket ért ol, alapos a reményünk, hogy. ezúttal is győ-poluioson kerül ki a küzdelemből.
XAI-AJ KftZLflNVi
53 százalékkal nőtt a MÁV utasforgalma, 20 százalékkal az áruforgalom és 26 százalékkal a bevétel
Érdekéé és tanulságos dr. Imrédy Kálmán államtitkár, a MAY elnökének beszámolója a Magyar Királyi Államvasutak 1042. évi toljoailiue-nvoiról. A vnsutnk jövodolmezőségét elsősorban uz áruszállítás szolgálja, már pedig óbbon a vonatkozás bán tU42-uon némi csökkenés jelentkezett, hogy a flzomélyszállitó vonatok arányszáma tovább omolkodjék. lín-nok okairól mindössze annyit mondott a beszámoló, hogy »az üzemi toliositményok alakulása a roudki-vüli viszonyokkal van összofüggéa-bon Ó3 arra az igazgatás lényogesobb bofolyást nem gyakorolhat*. 11a az elszállított áruk súlyát vizsgáljuk, már közel 4 százalékkal magasabb teljesítményt találunk az olózo évvel BJcomben éa tormakilométerre kalkulálva, az omolkodéa az összes áruknál fcf, a fizető áruknál pedig, közöl 10 százalék. 1042-bon a tűzifa éa füreszelt fa, a külföldi szén, továbbá a gyümölcs és órloményck mulatnak íoltünóbb forgalomemelkedést, inig csökkenés ismert okokból csak ii cukorrépánál éa a cukor-
A rovánamórkózést a közel jövőbon Zalaegerszegen fogják megtartani. Jiojépiídij nincsen, érdeklődőket a versenyen szívóson látnak.
— (Tábori postacsomagokban tilos levelet, gyufát, képealapot Ktlidf.\'iilj
Többszöri figyelmoztotés ellenőre is olóíordult, hogy a közönség a tábori postacsomagokban lovolot, valamint gyufát helyezett ol. A honvédvezérkai; fónöko Ismételten fölhívja a közönség figyelmét arra, hogy meg nem engedőtt a jgy a tábori
posta forgalmából kizárt küldemények feladásától tartózkodjék. A inog nőin ongodott tárgyakut, gyufát elkobozzák, a lövőtöket éa u képeslapokat pedig a feladónak visszaküldik. Szomólyokct, hozzátartozókat ábrázoló fényképek, hacsak az előbbi rondolkozéasol ollón létben nom állanak, folragasztás nélkül Küldhetők.
— VUJ könyv^a Balatonrólj
Október közepén.diagyja ol a sajtót dr. Szűcs lmro kugyenixmdi tanár »Kalaudozáa a Balatonom cimü künyvo, moly érdokos vízikíráudulús koroiébon bemutatja a Balaton no-W\'ozotességoit. A töub, mint \'?00 oldalas, gazdagon illusztrált diszki-adásu mii ára b" pengő, do október Jfj-íg olójogyozhotó 0 pougóert az Országos Csór kész köz pontban. (Buda peat, V., Nagy BAudor-u, O.J, a veszprémi ICgyiiúzmegyoi Könyvkereskedésben es a Zalai Közlöny szerkesztőségé bon.
— .Menetrendváltozás a balatoni hajóforgalomban)
Oktőbor 4-től kezdve a budapeat
— Csáktornyái gyorsvonatokhoz és h in autóbuszok hoz Siófok—Balatonfüred, Balalonboglár—ltévfülöp éa Fonvód—Badacsony között hajójáratok indultak.
— (Hogyan keletkezik az epekő?)
Az epekő, mint ismeretes, igen fájdalmas Iwtogsóg,, amoly az oi>o-hólyngbim kolotkózik. Kzt a többi
nál jelentkezett,
Mind kedvezőbben alakult, tisztára csak a számokat tokintve, a MÁV üzleti holyzote 1042-bon további 26 százalékkal haladta meg a MÁV összes bovétole az olózó évit. A személyszállításnál mintegy 63 százalék az" emolkedéso az lirti-azállítáai tiovétolok ezzel Rgemben csak busz százalékkal nőj tok/ wlivel pedig a rendsfl üzleti kiadások omol-kedéso 24.7 százalékos növekedést tüntet fol, a mérleg koránuwm kod-vozóllon. A MAV-nak az igazgató-flágban és az Qzletvozetőségi központokban 487 fŐnyj gárdája van, miff a kübió szolgálutot lt)4a végén 62/102 vasutas látta ol példásan.
Számszerű képet kapunk a MAV beruházásairól is. Csaknem kétazor annyit teltek ki a twruházáaok, mint az olózó esztendőben. \'Több mint 211 millió pengőt fordított épitkozésokro, 1 szerzésekre tavaly a MAV. A beruházási, kiadások Jo-lentékeny lév-izo a Szeretfalva—Déda közötti uj vonal építésénél merült fel.
opoutakkal ogy szük kis csatorna-járat köti Össze. \'Az opohólyagha ömlő friss 0[H) részérő oz\'a csatorna képezi a bejáratot, amely opo az opohólyagba érve Ixiaürüflödik. Adott időben az opehólyag összohuzódik ós ugyanazon járaton kipréseli magából a sürilott epét. Az opénok oz a bosürüsödéso összefügg aok esetben az opoképzódóasol. Ugyanis az epohólyug elváltozása, vagy rend-ollonos működése folytán könnyen előfordulhat, hogy a sürilott opo az opohólyag üsszoliuzódása alkalmával nem távozik ol teljes mértékbon éa oz a visszamaradt opo okozza azután az epokö kolotkezésót, ambly igon fájdalmas báíitatmakhoz vozet. — (MNK)
— vCukorrejlegetftk)
Özv. Pollák Albortnó éa Pollák Miksa dabronci kereskedőknél házkutatás alkalmával a csendőrök nagyobb momvyiöúgü cukrot ós tojást találtak olrojtvo. Mint kiderült; a cukorjogyókot G [xmgóért vásárolták meg. a falu lakosságától. Az eljárás mind a kottőjük ellen mogindult.
— (A magyar könyvtermelés értéka) 1
az elmúlt óvok során ugrásszo-rüen omolkodott, amihoz hozzájárult az ország ügyes elszakított to-rülotoínok hazatóréao. Magyarország volt az egyetlen állam a világon, amoly az 1043. háborús évben is\' mogrondozto a könyvnapokat, amoly alkalomból nyolcvan uj könyv került kiadásra. A könyvkoreukedoloni mogállapitáaa szorint óbbon az évben olaosoi-ban a szórakoztató irodalomnak éa a logmugusabb nívójú népszerű stílusban írott tudományos munkáknak van fokozott kelendőségük. A tavalyi\' óvhoz képest az idén hetven százalékon a könyvforgalom-emolkcdés. Havonként 110—120 uj szellemi termék jelenik meg hazánkban a háború ötödik óvébon !8. Szakértők szerint az,idei év könyvforgalmának gazdasági értéke 40
Arimuimlik Ooitfcw, roklumíolók, Mb>|«l>nM>9k, uikuirl (olvHáijBaltíti iiiliuSon vtlIimM k*rdilb«n dilelBH a-tól déluUn Ifi Aráls-
>\' 9SSSSSSLSÍ 61\' JSJS&S a9*-
millió pengő főló fog omolkodni. Az ugytiovozott ponyváirodatími forgalma a törvényes rondollú\'//-a.ik Kövotkezlébon szűkebb térre húzódott vissza. (MV8)
— (Háziasszonyok figyelmébe) A föltűnően meleg szeptemberi
időjárás után sok a zöldparadicsom és éppen ezért ajánlatos oimok aa értékos terméknek a megmentése, ós feldolgozása. Szolnoki Imre élolini-azorvegyész egy közleményt juttatott ol hozzánk\', amoly szerint ha a zöld párad icHOin pár porcig risbon fő, vagy gőzölődik: főttliurgonya-szorfl, omlós, őszibarack izü étel lősz bc-lólo. Héját könnyön loliuzhatjuk éia vagy friflson, vagy hidogon fogyaszthatjuk a könnyön omesztliotó¦ " mekek A nyers zöUlijaradiesóni C vítauiintartalma körülbelül egyoidő lébot az érptt paradicsom vitamin-tarlalmával. A zöld gyümölcsök savtartalma általában magaa » érdekes, hogy a zöUtparailicsoni kovosobb savat \' tartalmaz, nz érettnél, Ezért a zöld paradicsom nyersen is fogyasztható, ha előbb világos bolyon, vagy ládában addig tartjuk egymásra rakva, amíg kissé halvány lesz. Frissen is azonnal ehetjük, ha ogy kis sót, vagy paprikát-szórunk rá. A kÍBŐrlOtek szerint a zöldparadicsom éhgyomorra is bármily monnyiség-bon fogyasztható, ám — mint minden ¦ uj ételnél — péla»>rü fokozatosan szokni hozzá. (MVS)
— (Meg82ÜHlk a harlsnyahlány)
A néhány hónappal ezelőtt nagyobb mértékben jelentkezett ha-risnyahiány bz unó ben van. A kormány iiiogioleló és hatályos intézkedésem kivül a helyzet javulásáhuz az is hozzájárult, hogy a narisny,a-gyárak nyersanyagé) látását az ará-[íyosabf) elosztással megjavították. Különösön a müsolyemháfisnya-gyártás omolkodott nagyobb mórtökbon. A magyar hurisnyagyárak nom-csuk a háborús tormelés problémáival foglalkoznak, hanem már fölkészültek a háború utáni időkre ír és több gyárí üzem már előre kidolgozta nagyobb arányú üzomnio-dornizáló és fejlesztő tervét. (MVS)
— (Öngyilkos lett, mert nem vehette el, akit szeretett)
(\',;:!.J¦ 11 Lajos 85 évos marcali lakoe -rxivelverrol fejbo lótto magát. A lövés azonnali halált okozott. Mint megállapították, cselekodotót amialt kövotto ol, mert nom vo-hotto foleeégül uzt a lányt, akit azerotott.
A tegnapi légiriadó
A Magyar Távirati Iroda jele nü: : |
Október 6-án 21, óra 24 pereikor néhány angolszász repülőgép a délnyugati határon átrepült, majd onnan déli irányban 22 óra Í5 perckor légi terünket elhagyta. í
gAllAT KÖZLONT*
1043. október 7
Hitek a moszkvai értekezlet kOrfll
Az »Exchange Tele#rnph< londoni jelentése szerint n moszkvai megbeszélések napirendjén a következő -fArgy pontok szerepelnek \\ 1. A szövetségesek politikája az egyes felszabaduló országokkal szemben, 2. Közös terv Németországgal szemben. 3. Politikai és gazdasági érdekek Európán kívül. A tartós béke alapjai a Moszkvában képviselt három nagyhatalom együttműködése révén.
.Marshall lábornok elkíséri Hull külügyminisztert a moszkvai értekezletre. Ugy tudják, hogy az értekezlet már a legközelebbi két héten belül megkezdődik.
A »News Croniclc moszkvai tudósítója újra elő hozza az orosz-lengyel viszony kiéleződésének témáját és idézi a Moszkvában megjelenő »Sznhad Lengyelországé cimü lap egyik cikkét, amely nemcsak a londoni lengyel kormánynak tesz súlyos szemrehányásokat, hanem nbntt kormánynak is. A moszkvai lap a többi közt azt irja, hogy m oroszokat rendkívül elkeseríti n londoni lengyel emigráns kormány oroszellenes tevékenysége és érthetetlennek mondja, hogy a brit kormány türi a menedékjoggal való ilyetén visszaélést. ,. Az Egyesült Államok újonnan kinevezett moszkvai nagyköveié Harrimnn, — "uton Szovjet-Oroszország felé — Üondonba érkezett, ahol több napra meg-szakilotla útját, hogy fontos po-lilikaí megbeszéleseket folytas-
Magllone bíboros táviratot
intézett a Katolikus Nagygvflléaiiez
Magliono bíboros táviratot intézett a Katolikus Nagygyűléshez, amelyben közli, hogy a pápa a magyar nemzet részére sok jót kér és a Nagygyűlés összes tagjaira apostoli áldását kéri.
Czapik ársek az AC Ugy-vezető elnöke
A püspöki kar október 6-án tartotta őszi konferenciáját Ilii-dán. Ragaszkodással emlékeztek meg a Kormányzó Úrról 77. születésnapja alkalmából. Az Actio Cntholica ügyvezető elnökévé Czapik Gyula dr. egri érseket Választották meg.
Mlnlsztertanáos
Tegnap délután a magyar kormány tagjai Kállny Miklós miniszterelnök elnökletével minisztertanácsot tartottak, amelyen a folyó kormányzati üg&n-ket tárgyalták.
Hallotta már...?
...hogy a brüssicli újság-mueenm legérdekesebb darabja egy sctfi éves párisi újság, melyet ae újságpapírra kivetett- magas adó miatt lenvásionra nyomtattak és egy heves náthajárvány idején sseb-kendőnek hassndltak;
• .
-•¦bogy a japán Tenno sió a japán csáseáf címe a kinai „tien-íuian" Sióból siármaiik és annyit jelent, mint ae ég királya. A jap4n csásrári hái eredetét tudvalévőleg magára a napistennőre vcieti vissea és eiért a csáseár japánban Istennek számit;
w
-•hogy Japánban nemrég há-tasságköevctitö automatákat vésettek be? Egy pénrdarab bedobása ellenében ae automatából egy csomó fényképet lehet „vételeim" olyan leányokról, akik ugyancsak ai automata közvetítésével akarnak fárjhee .menni. Ae automata egyúttal a háiasulandó hajadonok életkoráról és hoiományáról is fel világosítást nyújt. Ha a feleséget kereső férfinak a leányok kőiül valamelyik megtetsiik, akkor ai au torna ta-rési vény tíírsasághoi fordul, mely megfelelő diiaids fe-\'ében a bemutatásról is gondos-todik. A érdekes kcedeményeres állítólag kitűnően bevált és máris nagy népsierüségre tett secrt; *
.hogy ae Amaionas, Dél-Amerika legnagyobb folyója, nevel egy különös földrajzi és történelmi tévedésnek köszönheti 7 Amikor Francisco Orellana spanyol feifedeiő, aki 154t/42-ben elsőnek hajóiott be a folyóra, meghallotta, hogy a bennssülüttek eit „Amassunu\' -riak (Vie-felhő-i*j) nevelik, aet hitte, hogy itt laknak at ókori mondák szerint a délorosíorsiógí területeket lakó amaeonok és eeért a folyót Ama-" íonasnak keresetelte el;
...hogy eierkéifogás olyan erőkifejtésnek Felel meg,-mellyel egy métermáisa ssenet a negyedik emeletre lehet felvinni 7 Eit egy matematikai játékokra hajlamos dán ujságiró seámitotta ki, aki arra volt kíváncsi, hogy milyen munkát kell ai egyetemi rektornak kifejtenie, amikor egy uj évfolyamot iktat be kéefogással ae egyetem polgárai kőié.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Jdbarálaink és Ismerő-Beink, kíllflnöien .i nagykanizsai HiiH.II-tengerésx Ejtyesülat tagjai, a Frontharcos Pdcioporl nagy kanizsai szervezete, kik felejthetetlen drága jé fír-(cm, édesapánk, testvérem, sdgerunk OatoFar KAroly
llllll»llllilhljllulhi.1
Ismerésén megjelenésükkel vagy bármi más rnddon niélyiágee gyáBzunk-ban oazloznl szlveaek voltak, fogad-fik ezúton Is hálás kosxönstunk kifejezését. A QfA«KOló OBOlAd.
Köszönetnyilvánítás.
Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik férjem, illetve édesapánk elhunyta alkalmával négy fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni Igyekeztek.
Özv. Hlrachl Józsefné éa: fial.
mindenki a helyi kftreskotiikuó] ím Iparosoknál Msorecze ha!
Zalaegerszeg megyei váios polgármesterétől.
ZalaegwiHg Postafiók 40.
17.664/1943.
Hirdetmény.
Zalaegerszeg m. város képviselőtestülete 3380/1943. 8z. véghatáro-zata. alapján házi kezelésbe vett In-gíilan 7 kh.-ot kitevő oltvány szöfő-termését tökén, melynek 70%-a rizling fajból áll, f. hó 12-én délelőtt 10 órakor a helyszínen — Zalaegerszeg Qőgánhegy — nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet ígérőnek eladóm, készpénz fizetés ellenében."" r"^\'*"
A kikiáltási ár 10%-a bánatpénzként a bizottság vezelője kezéhez leteendő.
Egyéb feltételek Kazay G,ula v. főintéző, él, Zalaegerszeg, tudhatók meg.
Zalaegerszeg, 1943, október 4. im Polgármester.
- émszakmunkásokat
keres a Magyar Waggon- és gyár Rt. Repülőgép Osztálya Győr.
Ezúton hívjuk fel az érdeklődök figyelmét.
Felvételre jelentkezhetnek
taksa fonok, baüyqoaok, motorszerelők, vasesztairj^lyosok, marós-, ffurósi- és gyalns-munkAsok.
Jelentkezni lehet f. hó 9-én a SZEVER-vendéglő
helyiségében, ahol a gyár megbízottja jelen lesz és minden felvilágosítást megad reggel 8-tól este 6-ig Korosunk fatsőlpariskolát végzett fémszakot\' tliztvlsolőket. Hadiüzem! munkásokat nem alkalmazunk. Ingyen lakás és útiköltség-térítés.
QyArvszetÖsc1
ÁLLÁS
Ügyts, megbízható ujtlgklhordó asszonyt keres azonnali bt-lépésre a Zalai Közlöny kiadó hivatala.
Alka\'maxAat nyerhet könyvnyomdánkban heti flxetAanel egy könyvkttld tanonc. Legalább 4 polgári fakols elvégzőiéről azdlA bizonyítvány szükséges
AtjBtafooecQédeket magái fizetés-ael felvesz Csizmadia JJnoi aizlatosmes-ler Nagykanizsa, Bába-ulcn 5. 2
Nagyobb stólőgtzdasig wlnoellArt keres. Batlhyány-u. 26. 3305
KtfutAlaAayl felveaz Papp Oizkái dpfl kereskedő. 3810
Kifutót felvessünk. Szillnger, Eolvfls-tír 3t. 3311
lr.?dl*lBR5. aaead éa hlu«laAld. tmént felvétetik Kelemen ReziA cégnél.
3312
KffutaiaAuy azoanal (elvétetik Schltss üyuh kOnvvkercekedéiében, Horlhy Mik-lás-nt 8. • 3
HAxinaatarl állást vállalnék, Ctcn-gery-ut SS. 3317
adAs-vétel
Mlndennial leveletSsbol osszegyUjtoK «8m«ybé!yay«t béiye«gyUJ(4ji oélokra Msafl«*M«k. Baibatlls, Zalai KtUISny uukeuWséfe, oaponla délután 6—f dra köiött. Es a hirdetés mindig érvényei.
VAlaeKtámulatook él anják eladék i zilgáidl bérgasdaiágban. 3304
EbédtSW és hálébutor elad* Hoilhy Miklós-ut 19. Megtcklnlbelé 1—2 é$ 5-li -dra közölt. 3299
Ajtótok 2 izlmpla ajtóval eladó Horlhy Mlklds-ut 19. 3298
Tölgy fakad, moidtexnd, basxnált zsindely, ágy, szekrények aladAk. — Su-
;á.t-ut S 3306
lílsö llclsts tsmkBnywak eladdk Kis-faludy-utca 16 alatt (keni lahát). Ugyjut-Oit másodikos tankönyvek megvétetnek.
33L8
lígy fekete, hisináit féifi télikabát és egy nöi, eladd. KinJisi-ü. 31. 3315
yffúyoei hildbulor és egy konylianzek- -rény eladd. Kosiulh-tér 3. 8314
Heveiét hismált UScms Mátia moloi>. karéhpAf* klf»g*atala>i yumlbbul
azonnal eladó. Bővebbet: Ozorai cukotka-Ueen, Magyar-u. 19. 3316
MayadÜl kétesek megvételro diák ré-izéie. Batlhyány-u. 23. 3319
Ta-MllAnnk, főleg gyerlyánjuakd, ür-méterekbe rakva, olciton eladd. Érdeklődni Horlhy Mikiésut 42., Pfelfer. 3321
LAKÁS, ÜZLIÍTHELYíS\'éo
EtyaaobAa báimesteil lakás napi két dral ndl munkáért kiadd Telekiül g.alalt.
3292
SxobAt bútorral vagy bútor nélkül egyszoba-konyhái lakást keresek. Omeket a kiadóhivatalba. 3313
BUTOROzorr szoba
KOIBnbaJAratD bútorozott uzobn aiori-nal kiadó. Klifaludy-u. l/a. 33Í5
KÜLÖNFÉLE
Kohárl Jézse! Aoalparoa lakáaAt
Széchenyl-tér 14-rdi PttöH-ut 27. alá helyette. 8262
Kisebb diakot teljes ellátásra vállalok. Cltn a kla»idb.anZ , 3290
KÖZtÖMV
ITIKAI NAPI LAt*.
OioasAiágIR.T, Nagykatlit**, kiadd: Zaiui Kársiy. Nyoimil-Ui: i HKiigudasá|l ti. X. Nagykaalist-
aysaidálátiai KagykaalisAa. (NyomdAArt feleli aiil\'kArtlyJ
felöli : ^ \\ \'¦ • :-• . . 03> ovf., 227. «. Nagykunba, »43. október P, póntek . 16 fillér.
«ta;
Bftlllf Akiutal •
Tibori «osta ; mm mm
ZALAI KÖZLÖNY
a*erkeeztőség éa kiadóhivatal: Fö-ut ö. szArn. jkerkoaztösóM ó« kiadóhivatal! telefon 78, nz. Megjelenik minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
EKHt»te»l ára: egy tiétiapv* 4 pengO 30 Tille«,
negyedévre la pongo 4^,ti)16r. KfcyeasxAm: hólközunp16tln., w(\\ uion 30M1I.
A német repülők két egymás! követő éjszaka súlyos támadást Intéztek London ellen
Az amerikai hadügyminiszter nyilatkozata az olaszországi veszteségekről — Kfll-poÜilkal kérdésekét tárgyaltak az amerikai szenátus tegnapi titkos ülésén
A szovjet a koloti arcjronalon I iot páncélos-vosztoségo. Ez év ju- HafóBsszponfositáa
ilulé harcokban az utóbbi napokban ilusa óta tdl)!> mint 20.000 ráncé- Gibraltárban
is a legsúlyosabb veszteségeket szon- I6sa veszett ol. a koloti hadjárat . . . ,
vodto, dó különösen emberanyag- rí kezdető óta pedig az elvesztett szov- Ij° *•*"«>, OKIow
\'^jot páncélosok száma már meghaladja a 70.000-ot. Lövogokbon a szov-jot vesztesége most már eléri a 86.000-ot. Légi orólxm az utóbbi három hónanhan 7500 ropülógó)x> voszott ol. Az összx^s ropülógópok vesztesége pedig ozzol együtt olóri az 52.000-ot.
vesztesége volt szokatlanul nagy. Ez év iuiiusa óta a szovjet hadsereg kétmillió embert vosztott, amolynok körülbelül a folo halott ós több mint 120.000 fogoly. A szovjot nngy fogyvor- éa anyag vesz teségoi is egy-ro kimólotlonobb keménységgol jo-lontkoznok. Különösön, súlyos a szov
Légi támadás London ellen
Az angol hírszolgálat Igeu sulyosnak ós nagyarányúnak Mondj* azt n lóel tAwadáBt, amely outi törtökön ólssaka Londont érte. A nőmet repülőgépek a városnak Igen Bok terűimére dobtak bombákat. A bombá/áe károkat okn zott f\'si sok halottat követelt A jelentós hozzáteszi, hogy Londonnak két óv óta nem volt, része Ilyen hatalmas lőgf támadaBban.i A hombáronbánások az egész várost megrázkódtatlak.
¦\' Amsterdam, október 8 A csütörtökre virradó éjszaka London ellen végrehajtott nsgynranyu légi támadást a péntekre virradó éjszaka ujnbb légi támadás követte. Az
angol hírszolgálat szerint notnwt repülőgépek repültek be Anglia délkelotl Vidékei toló és több ropillflgőo a főváros fölé Is behatolt. A közlemény szerint a repülőgépek (Öbh helyre bombákat dobtak Áldozatokat és károkat Jelentettek.
Többórás légiriadó Svdjcban
Zürichbe jelenlés érkezőit, hoíV Svájc, fóleg keléit Sváic egyes helyein légiriadó volt, amely több ára hosual tarlóit. Az eddigi jelentések szerint a péntekre virradó éjjel angol bombáié rajok repüllek At Svájc felett és Németország több vidéke ellen Intézlek támadást.
Stlmson szerint 20 - 25 német hadosztály harcai Olaszországban
besültokbon és 2868-at eltűntekben.
A németek Kos szigotót" lázért foglalták ol — mondotta —, mort
Washington, októlwr 8 (Bud. Tud.) Stimson liadügymi-nisztor kijelentetto; A némotek állandóan orősitésokot küldőnek Olaszországba éa ézidÓBzerínt körülbelül 20—25 német hadosztály^ van az Ajionnini-fólflKigoton. Az amorikai vosztőségekról szólva közölte: a Baloméi partraszállás óta elmúlt négy hét alatt az amerikaiak 51.1 ohtbort vosztottok elesettekben, 4500-at so-Nagy érdeklődés AngHában és Amerikában a moszkvai értekezlet Iránt az Egyosült Államok képvisotőjo, Moszkvába utazik a tervezett har-
íégi fölényre\'tettek szórt 6a mort.a szigeten egy ropülőtért és néhány kulcsállást hódítottak meg. A szövetségesek most arra törekszenek, hogy ismét magukhoz ragadják a lógi fölényt a Földközi-tengor o ró-
A svéd lapok washingtoni tudósítói nak Jelentéséből megállapítható, hogy a moszkvai háromhatalmi értekezletet nem csak Angliában, hanem az Bgye-tiliit Államokban la nagy órdeklőüÖBsel várják. Az angliai könvólemeny különös érdeklődéssel várja, vájjon az jájfeo-tekezlaten proklamálják e u Fülöp saT getek lOajgetteaségét. Amin külpolitikai kérdésüket illett, az Egyesült Allamok-ean négy feltűnést keltett, bogy Dorothy Thompson Ismert nevü nmerikal Írónő egy viszonylat; őrös Neinetor-szAk mellett foglalt állást.
Tovább tart h vita Oroszországunk a Távol Kelelen a ezovotaégenok\'el eremben tanúsított msgat»rlásárél Is i Az amerikai kövélemény léhosége igen valászlnfltlennek tartja, hogy Oroszország feladja Japánnal szemben kivetett semlegességi politikáját ís a szöveHégasek számára légt támaszpontokat bocsísion rendelkezésre. Az eroaz politikájának Ilyen irányú megváltoztatása túlságosan Bok kockázaltal járna, miután a Vladivosz-tnk barfl;! repülőterekel Japán területek veszik kerül éa az üzemanyagot, repülőgépeket és más szükséges kellékeket Ame-dyaw kellene szállítani.
Hull Moszkvába ataxik
Az amorikai Fehér Ház közölte, hogy Hull külügyminiszter, mint
maa órtokozlotro.
A Hvájci Távirati Irodsj. értesülése szerint Gibraltárban ismét tekintélyes számú hajót ossz pontos i lottali. A kikötőben 8 ropülőgópbor-dozó, 1 páncélos cirkáló, 8 cirkáló, 10 korvett, 0 romboló ós 13 aknarakó tartózkodik.
Az - amerikai szenátus ieünapi titkos Ölése
Az észnkamorikai szenátus tegnap titkos ülést tartott, amotyon meghallgatták D világutjárÓl néhány nap imiI ezelőtt hazatéit öt szenátor jo-lentéaét. Tájékozott körök vélomőnyo szerint ez a Szenátusi ülés, ameíy az angol hirszolgálnt feltoveHo szerint Bakák-Amerika ós Anglia há-Itorus és Ivkeviszönyait vitatta meg, egyike volt a háboi\'ti kitörése óta
a legfontosabb BEonátusi Qléaeknefa óu nagy befolyáasál lesz a szenátus magatartására kalügyi kérdéeeklion. Az ülésen 80 szenátor volt iolon s a tárgyalás négy és fél óra hosszat tartott. Több szenátor jütozto, hogy a vitát ma ValÓeeinÜlog folytatják, még padig nyilvános iiléson.
Rusael szenátor, nir szerint, a titkos ülésen haladéktalan lépéseket követelt, hogy az amerikai léghajó-Kas számára biztosítsanak jogokai a háború utáni időkre is 11 zokon a repülőtereken, amelyeket Amerika a háborús célok miatt külállamok-bnn épilotl. Javasolta azt is, hogy Anglia vállaljon nagyobb részt a szövetséges haderőknek szánt olajszállítások terhéból. lOzonkivül azt kivánta,\' hogy vonják fölül vizsgálat alá a háborús tájékoztató hivatal kül .földi szerveinek Unékoivységét.
pénzOgymlulsztsr a 42-88 bizottság mai iléséü Ismertette az államháztartás helyzetét
A 42 tagu országos bizottság ma délelőtt 11 órakor ülést tartott. Az üléaon Kúllay Miklós minisstorolnök és a kormány tagjai is megjelentek.
Itoményi-Scbnollor Lajos pénzügyminiszter részletesen tájékoztatta ;iz országos bizottság tagjait az államháztartás helyzotéröl. líámuta-tott arra,\'hogy az óv olsö 8 hónapjában az összes állami kiadásoknak 75.2 százaléka nyert fedezetet az adókból és egyéb állami l>ovéteIok-ből éa csak 24.8 százaléka volt az it rósz. amelyet hitohnűveletok utján kellett előteremteni. Az állami kölcsönöket pénzintézetek utján helyezték ol. A j)énzintézőtök a szükséges összegek lognagyohb részét a saját erejükből tonuntették oló. A (>ónzügyininisztor a továtüiiakhan tá-. jókoztatta az országos bizottság tag-1
iáit a naptári év végéig előreláthatóan felmerülő kiadásokról és boVér tolekról, a még szÜKaégjoanbk mutatkozó hilolmüveletokiől, valamint azok fedezési módjáról, ami \'végeredményben azt bizonyítja, hogy az államháztnrtás holyzote az esz-tendó harmadik harmadában is oló-rolátluttóan ugy iihtkui, mint nz óv első két barmadában, Bofojezésül a pénzügyminiszter rámutatott arra, hogy-az ország pénzügyeinek zavartalan továbbviteléhez" változatlanul, sót fokozottabb mórtékben szük ség Van a takarékosságra és a nemzet mindon tagjának áldozatkész és fegyelmezett magatartására.
A pénzügyminiszter tájékoztatójához a 12-os bizottság tagjai szóltak hozzá h a hozzi\'LSzólusokra a pénz-ügyminisztor részkites választ adott.
Flló Ferenc leit a Zalavarmegyei Általános Taniió Egyesület elnöke
(Kiküldött tudósítónktól) A Zala-vármegyei \'Általános Tanító Egye? sülol tegnap tartotta Zalaogerszer gon, a városháza közgyülósi termé-bon diszközgyülém\'it vítóz Filó Ko-ronó elnöklete alatt.
- Első gondolatunk az idegon-Imn küzdő hős honvédekhez száll, mondotta megnyitójában, kik az élo-. tüket áldozzák a bceatuot mozojón. Majd részletesen méltatta, hogy a vármogyo tanítósága minden ovlton egy nn\'jKit közös ügyeinek megbo-szélét-éivi szán. A tanítóság évtizddus kitartó munkával küzd a társadalomban való méltóbb hely olfogla-l ására.
A törvényes formaságok elintézése; után üdvözölte a tankerületi királyi főigazgatót, a vármegye, a ümfol-ÜL\'yclóség, a napsáfft a város képviselőit, u vendégeket éa a megjelent tani lóságot.
Angyal Róla tanügyi titkár dr. Medve látván kir. tanfelügyelő képviseletében méltatta Szalay Kámuol Bulaegérazégi igazgató-tanító működését.
I)r. Simon László tankerületi kir, ÍŐigazgnté adta át ezután az ünne-pelt Bzalaynak a Kormányzó ür elismerő kitüntetését. - Ket szempont vezeteti, hogy személyoson ad1-jam át a magas kitüntetést .....mondotta a főigazgató. ¦ Az olsö az a mély niegljocsüléfl. mellyel a tanítói munkii iránt viseltetem, a második pedig a barátság\'Szálaiból fonódott A tanítóság munkája nemzetfenntartó é-s nemzetépítő munka, melyért kevés ellenszolgáltatást nyújthat nz állam jelenleg, mégis liüséggpL, szorgalomul ni, kötotességtudássnl ko olvógezni. A tanítói munka az alapja) a nemzet kultúrájának óh amit a gyermeki lólkokre ir, attól Íü%k a. magyar jövó.
Ur. Schmidt. Jeuó vm. fóiogy^ő u fő.ispán és nz alispán üdvözloíéj és a vármegvo elismerését tolmácsolta, vitéz dr. Tamásy István i>ol-gármoster /üilacgorszog közönségének háláját a,saját tanitványai kö-szönotóvol fűzte egybo. Lulich Albin iskolafolüyyeló\'a zaluegorszogi iskolák, Torszlenyák József .iskola-folüíívoló a járás kör hevében, Nagy Miklós evar.géfikus lelké-sz az egy* házkö/.st\'ií. fleu-i i Kálmán legrégibb tanítványok novó\' szöntötte az ünnejKiltot. Filó Fo-renc az ogyesület ós az brazágós tanítói intézmények nevében méltatta Szalay Sámuel munkáját.
A kitüntetést és a köszöniésokofc Szalay Sámuel egy egyórás, lelket megkapó beszéKllxiji köszönte meg.
A rendkívül meghat/), emelkedett diszgvülést részlegos tisztujitó gj\'ü-iés követto, molyon vitéz Filó Fo-ronc társolnök kogvetotos szuvakkaf emlékezett \'m.-jí Zsigmond József egyosüloti elnök elhunytáról, aki közőloli szeixíplésével osztatlan ihe-esülést é« tisztololot erdőméit ki. Kg>\' pí3roos \'néma felállással:tisztel-gott a közgyűlés iiéhai elnöke \'emlékének ós \'munkásságának olismo-
in jxxüg a ávöbori kő-
ZALAI KÖZLÖNY
1943. október 8
rését jegyzőkönyvből! örökítette nto^M-e^or^m&iyoflon l««i<>Hlu> Téreítenyák József a választmányi ülés egyhangú határozata alapján vitéz Filé Fercncot Jolőlto az olnöki azékbo, amit a közgyűlés lolkos, egyhangú választással vott tud\' inasul.
Vitéz Kiló Poron , az uj olnök programjában a szorvezkodes sziik-róggajj^őt hangsúlyozta, moly az onil.i\'t összefogja és hatványoz/a. A vúimegvo tanítóságának bizalmát kérte, hogy munkáját bocaülotoaon
A közgyűlés Nagy Miklós nagykanizsai áll, tanitól főtitkárává, Vaudra Jonöt főjogyzójénok választotta. Uj választmányi tagok lottók: Ortutay Gyula, Szóczoy József, Son-uay Gorgóly és Tanay Jenő iskola-felügyelők, ílletvo igazgatók.
A közgyűlés halározatilag kimondta, hogy a jövő óv tavaszán a közgyűlést Cfláktornyán tartja meg.
(vi)
Internálták a templomgyalázó kiskomáromi nyilasokat
Öt nyilas leventét 30-30 napi elzárásra Ítéltek
Mini a Zalai Közlöny jolontotto, nyfíaakereaztea fiatalemberek a ki«-komúromi templom körítésére és a papiakra véljen Szálasfr felírást ós nyilaskeresztes jel vényokot festettek. Az Qgyhon hosszú időig folyt a nyomozás, mig végre a tettesek, Vastag László óa Ilon Gyula kiskomáromi fiiii;iii\'i!ii..>M\'k most a hatóság elé kordltok, hogy fololjonok bűnükért. A tárgyalást a nagykanizsai járási fŐszolgabiróságon dr. Sebestyén Jó-zaef lh. fószotgaliiró tartotta mog, -Kunok során iráspróháf vott a fia-
talemberektől, amely kótsógtolonnek
mutatta Hg^üíiaJsokat a hibákat kövotték el, mint a kerités-, Ílletvo falfestésnél - , \'hogy a cwlokményt ók követték ol. DÓ ollonűk szólt toljes mértókbon a csendőri nvomo-zás eredményre is. ESzért dr. Boboa-tyén József elrendolte mind a költőjük internálását.
Dr. Bogidsán limil nagykanizsai ügyvéd, a sökünges fiatalomborok védőjo, folloblxizést jolontett bo az ilólot ollón.
Politizáló leventék büntetése
Ugyanekkor tárgyalija á\\\\ Sobos-tvén öl kiskomáromi lovfjiito ügyét, akik tagjai voltak a Nyilaskeresztes Parinak, hahára 8Ü5O\'/t042. M. E. bz. rpndolot kifojozotlon tiltja, hogy levente politikai pártnak tagja lo-gyon. Ok annak idején a partból csak színleg léptek ki, do abban továbbra is tevékeny szoropot vittok. A nyilas lovontékot, Szabó bajost,
Dara Pétert, Magyar Rudolfot, Kzahó Pótért ós Vastag Lászlót (a tcmplommázolót) ügyönként 80 napi olzárásra itélto. Dr. Bogidaan volt az öt lovonto védője, aki a/, ó ügyük-Iwn is fellebbezést jolontott bö.
Egyébként a esondőrsóg foljoíon-tést tolt a nagykanizsai járáshirósá-j gon Vastag László és Ilon Oyula | ollón ingó vagyon rongálása miatt,
Leszarta p8]tását, szüretelni ment, majd önként jelentkezett a a agy kanizsai kir. ügyészségen
Sorozás után n fegényvlrlusj halálos drámával végződött
Sorozás volt a Muravidéken. Hangos volt minden a legényok dalos jókedvétől, Csakhamar fölkeresték az egyik korcsmái, ahol a társaság alaposan boborozott. Az ital még jobban fütötto a fiatal vért és csakhamar parázs veszekedés támadt, nevezetesen Kovácsién Mihály 20 éves imiraujfnluai logóny és pajtása, Lu-kacsits Pál között. A kotto alajwsan össneakaaz kódolt egymással, valóságos közelharcot vívtak, amolynok novébon Kovácsira előkapta ólos kohót és azt többször markolatig Lukacsi ts Pálba mártotta. A logény véroson torült ol a földön. Nagy pánik koletkozott orro, a legények nagy-része megjuhászodott, sogiísó-géro is ab ttok társuknak, do hiába volt minden. A nzoroncsétlon fiatalember elvérzett. A holyszinon rnog-
halt. Kovaesics Mihály véres csolok-ményo után hamar eliszkolt a dráma színhelyéről és hogy no kerüljön esoiulórkézro, elment a hogvro, ahol részt vott a szürotoléson. Lu-kaesits Pál holttestét a vizsgálóbíró jelonlótóbon folhoncolták. A bonc-jogyzőkönyv ma érkezett mog a nagykanizsai tőrvónyszókro. A duhaj késoló önként jelentkezett a nagykanizsai kir. ügyészségén. Mikor megkérdoztók toló, miért nem várta lm a eaondórökót, azt feleltei, hogy félt n csendőröktől, hogy megverik, azért monokült el ós jött el
most önként jelentkezni.
Szándékos ömborŐlós Óimén a törvényszék vizsgálóbírója, Hémory Zoltán dr. lotartózfalásba holyezto. Kovacsios megnyugodott a vizsgálóin ró végzésében."
A fonyódi és balatonszentgyörgyi négyszeres halálos ciánmérgezések flgye a törvényszék előtt
Mint arról annak idojón a Zalai Közlöny is hírt adott, április hónapban egymásután több ciánmérgezés történt két balatonmonti szállodában. A fonyódi Magyar Tenger szállóban és a balatonszentgyörgyi Gelencsér-féle szállodában cianozíw után két-két szál ló vond égőt holtan tnláltak szobájukban. Mind a két Szállodát Sxabö Zoltán budapesti, Andrássy-ut 64. szám alatti vegyészmérnök és annak székesfehérvári meghízottja, Fischer Józsof ciúnozta. Winklor Adolf óa Lnron-dovszky Pétor utazók április 17-én szálltak mog a balatonszentgyörgyi szállóban, akikot azonban másnap roggol holtan találtak. Április SO^ón pedig a fonyódi Magyar Tenger tízálloda két vondégo, líószo István fonyódi BofíÓr ós Juhász Jánoenó 28 "éves kapoflrári asszony voltak a ciánozás áldozatai.
Amikor a fonyódi kottés hatáfeso-
tot folfodozlók, olsö pillanatban öngyilkosságra gondoltak, csak később torotődött a gyanú a eiánozás foló, amikor megtörtént] az orvosi vizsgálat, így indult 1 bűnvádi oljárás Szabó Zoltán vegyészmérnök és
Fisehor\' Józsof vállalkozó ollón. Az öt hónapig tartó vizsgálat eredményeképpen azután kiterjosztotték a vádat Gölöncsér BVjronc balaton-szonfgyörgvi szállmlás, annak alkal-inazottja^lliák Mária ós a fonyódi Magva*- -Tonger l)értójo, iítmehauör István és foíoségo ollón is. A vállalkozókat 4—4, a többieket 2—2 rondbell, gondatlanságból okozott emberölés vétségével vádolta a kir. Ügyészség. .
Az Ogyhon most tartották meg a tárgyalást a kaposvári törvénvszó-kon. A hiróság olÓször Szalu\') Zoltán vfigyészmérnököt hallgatta ki, aki tagadta, hogy fololóssóg terhelné a négy halálosét miatt. Gondossággal járt ol és nom ő volt az oka, hogy a tragédia bokűvotjiozott. Megállapítást nyert, hogy Szabó jolen sem volt a eiúnozásoí), holott a gáz nagy mérgező hatása miatt az ido vonatkozó rondolot ozt kifojozotton elóirja. A székesfehérvári vállalkozó ¦sem volt eléggé körültokintó. , Kíschor, a másodrendű vádlott olöadta, hogy Balatonszentgyörgyre együtt utazott Szabóval. Az" ottani szálló a vasútállomás mollott van, Szabó csak a vonat 10 poroos várakozása alatt szaladt a szállodába, megnézte azt és utazott tovább. A munkál ó végoülo, A szállodásnak megmondta, hogy 6 óráig szellőztessék a szobákat s azok esak azután adhatók ki, do ójnzaka az ablakokat is nyitva koll hagyni. 0 som várta 1)0 a hat órás szellőztetést, hanoin olutazött Szentgyörgy lói. Fonyódon
is hasonlóképpen oselekedott, A Bzentgyorgyl Bzállodás, Oelon-
caőr József hangoztatta, hogy ő az utasitásnak inegfololémn felszólitotta a vendégeket, hogy éjjel az ablakokat hagyják nyitva. Rák Mária fó-nökévol\' egybehangzóan vallott.
Bosohanér István, a fonyódi Magyar Tangóz l>órlÓjo elmondta, hogy a tragédiaelőtti éjszakán oi&noztax a szállodában. A gázt reggol. eresztették ki. Este 11 óiakor kórt szállást Bősze IslváJi soffór és Juhász-né. Mind a kottónok megmondta, hogy az ablakot hagyják nyitva, mort a szobában eiánozás volt. Ila-
sonléképpen vallott Besohanoi fo-lesége is.
hriss István kaposvári kereekedő, tanú elmondotta, hogy azon az éjio-\'len.a Magyar Tongerlxin aludt, Bó-szo szobája szomszéd Hágában. 0 az ablakot nyitva hagyta, fiiféltájban a szomszédból nyögésekot hallott, do nem tulajdonított neki különösebb jotontőseget,
A két nyomozó csendőr kihallgatása után dr. Szász Béla törvényszéki orvosszakértö totto mog a véleményéi. Mint mondotta, határozottan \'fölismerte a ciánmérgezést kísérő jelonségokot,. majd Budavári Oyula kaiK)svárÍ vegyészmérnök, ciá-nózási vállalkozó terjesztette oló véleményét, hangoztatván, hogy a vállalkozók mulasztást követtek^el mind a kót osotben « hat órai saollóztetée
nem ologendó. Az pedig, hogy a Magyar Tenger szállóban akkor oiánoztak, amikor a folyosó másik felőlien a vondégok aludtuk, az közöl áll a hazárdjátékhoz. Szerinte csodálatos vélotlon, hogy még nagyobb katasztrófa nem történt.
A perbeszédek elhangzása után a tőrvényszék bűnösnek mondta ki Szabó Zoltán ós Fisehor Józsof vádlottakat és ezért Szabót háromezer pengő pénzbüntetésre, Fisehor Jó-
zsofot i»dig négyhónapi fogházbün-ietósro itőlto. Mindkét vádlottat pgy-uttat örökre eltiltotta a eiájiozáslól. A bíróság- a többi vádlottat bűncselekmény hiányában fölmentette.
IHgmjQj^ A SZOVJET-FRONT POKLÁBAN
\'Felderítő repülőuton az orvlövészek fölött
¦ -L ¦ x (Honvéd badiludósltó osztály)
Mőg őppon csak, hegy vitágosodot\', amikor n napos bekopagott: — Főkadoagy Ur I Ébresztő I... Igei, mir négy őrs. Félbntkor po-dls; Indul a repliífitőrről a gép. Ne, el-ssatlDkl A repülőtér Jó messzire vtm; a város másik felén.
A parancs: tőlünk 350 kllosoétorro rukvő városkába kell repülnöm. Ott vai az egyik gyalogezred szokhelye. Az ezred honvédéi ugyanih tognsp indultak aekl, hegy az erdfs, saouBajraa területet negtieztlUAk az orvlövészek-tül. A loladat ugyanaz, mint annyiszar volt a avaron : a nyugalom és a rend kel y reál Utasa, a békés, termelőmunka blztasltása I
Vasútvonal fűlött sukannnk éppen és máris látom a banditák pusztító működésének nyomait, Itt egy mozdony fekszik oldalra dőlve a töltés homokján, gyamrát feltépte á robbanás — aknára futottI A pályát már helyreállították persze, í korl vadászkastélyAba, amelyues. ior-: iűhIoivuhhA vált mozdony elezál- . nyárt most már magyar zászlót lejthet
logeUetik a csoréát. Éjjel pedig elóme-reezkedaek az erdők sűrűjéből az orvlövészek, akiket — mint késább kiderült — az i ezoYjelorosz tábornok irányított, akit ejtőernyővel parancsoltak Ide egyenesen Moszkvából.
Az egyik erdőből géppuskatüzet láttunk felvillanni Irányunkban. Dehát Jól tudtuk, nest nagy a veszodelem.hl-azen ezer méterei vagyuak. Lent ZÜ porráégett falvak és a mílulon felroT-bantfitt gépkocsik mutálják a bandák működésének elszomorító bizonyítékán. \'Odél tüzái
botetóeteít lütóárkok. De nemsokára már apró barna pántokat látunk... lejjebb ereszkedünk... előnyomuló honvédek Integetnek vidáman a magván felségjelet, piros-fdiór-züldro les-Mi /i/ániyu gépünk Toló.
Óéinál vagyunk, aépkoosli megy link a/parancsnokségra, Nagy Katalin egykori vadászkastélyába, amolynok tór-
déblLrógl harcok nyomai: elhagyott Izárs/gl és géppuBka&llaeok, léiig már
az óeskavassá vált mozdony elszállításira még nem került sor. A vasúti őrházakat errefelé különben vastag gerenda-mellvéd veszi kerül. A mellvédek térkőzeit homokkal töltik ki, apró lőrések rtiGüó Titfrausk a katonn-vasuta-Bok, ha a partizán-bandák közeledését Jelzik. Ilyoti támadásra itt az éjszaka Hötótjóbon keríll sor. Nappal itt általában munka folyik, bug a cséplőgép, gytljtlk a szénát, szedik a burgonyát,
Október
7- 10-tg
VAROS/ MOZGŐ csütörtöki
______.......-:- vasárnapig
Viharzó kacagás a legújabb magyar film ! JÓMADÁR a azeson legédesebb vígjátéka mUFA« viiaghiradó
MlOaddBok kezdett* k&jsnar>okon 5 és 7 Órakor, vasárnap 3, 5 éa 7 ŐraMor
a szél. Kitűnő az ©béd —" vasárnap lóvén — még torta Is került az asztalra, de már kapjuk Is a parancsot távbeszélőn : Tovább I Még sebtlbeo megnézzük a legújabb orosz tányér-aknák tanulságos gyűjteményét. Ott vau közöttük a legújabb Is:
elektnmos\'Mkna. A honvéd főhadnagy bajtárs már kl is értékelte a bonyolult szerkezetet, koszon van rála a pontos rajz.
Tovább suhan a repülőgép. Itt vagyunk annak a falunak a határánál, ahol most az ezredparancsnok tartóz küdlk. Magtudom tőle: már tegQap megindultak a honvéd-csapatok ós szövetséges csendőr- osztagok. BurlkU
Fényező-segédek
állandó munkára n\'
felvétetnek.
Garszon Butorszalon
FD-lil 7., Koron. Szill.lll ipllll.II.
1943. október 8
ttz«v]e(or«in tábornak IrÁnyitja Itt a bandaharcot, akiiek a feladata főképpen vaautvoaalak éa müutak robbant-Satása. ekoalorakás. a lakosság békós termetőmuikiliuak a;zavarissa, nyugtalanság keltése.
A honvédek ezredparancsnoka azzal bl/. meg, hogy másnap hajnalban MJek repülőgépre és derítsem fel a vidéket. Feladatomj megállapítani elaeserban Hzt, nom kisörlotezik-o valamelyik ©rv-
lövész-egység azzal, hogy ktbijjei az egyre szoruló honvedgyűrttbíl? Továbbá i ott vaan&k-e a táberakban, ahol azt tsltételeilk? Végfli: meg kelt figyelnem a gyalogezredhez retdelt tüzérek t*M .tukfését*. Ha olyasmit látok, arat sUrgSi Intézkedést kivin, ledobóhSvelybe rejtem a Mentést. Bz a hüvely füstöl, ha fötáre ér, akkor könnyen \\ megtalálja az a parancsnokság, amelyiknek szél.
A hönvéd-gyürü összeért
Másnap korán keltűnk. Reggel ne-nyedhatkor már a levegőben voltuak. jó lélórát cikáztunk azután a levegőben Mozgásnak nyomát se láttak, csak később honvédelnkét, meg a szövetséges csendőrökét. Az orvlövész táborok pontosan ott voltak, ahogyan a vázlatra v. T. I. ezredparancsnok boraj-íolta. Nem volt ez kétséges, amikor jé! szemügyre vetítik ő nyírfák köztit szivárgó füstöt és az erdő szélérőt megfigyemtlő fóvészgőtt-röket.
Az egyik he\'yon már Magva várta a bolsevistákat a panye-koosl. No, ezek sem menekltlhotnekl pompásan „fokUdlek" tüzéreink lövé-- sel, ezt is megfigyeltük. Ott csapódtak )e a banda-tábor közelében, de azok persze lói megbújtak Idejébon megásott állásaikban.
Leszállunk, Jelentem a látottakat v. T. I ezredesnek. Itt van az utegpa-rancsnok Ib Most Jársafivet nioréltínk a Ulzértőhadnagy bajtárssal. O felüt a repülőgépre! hogy szintén szemrevételezze a tűz eredményét én pedig a lovára és kimegyek az állásba, rnog-nózem tüzéreinkéi Is. Mire odaérek, megint áörögiisk az igyuk, derék tüzéreink éramű-pontossággal Irányoznak és lőnek. Még néhányszor lelaiát-iöfe, }«Íosíaai as eiöGyoataiás ar«íímé-nyét, utollira azt, hogy
i az egyik gyanús helyen sem tútnt többé ellenséget. Közben érkezaek a rádlójélentósek a saját ós szövetséges csapatoktól. Egyre zárul a gyflrü, az egyik helyen már össxe Is ért Saját veszteség ösz-szesen négy sebesült Az ellenségé: osak eddig harminc halott
Női partizán aknarakó-csoportok Is harcolnák
Burlkln orvlövész-tábornok azonban valahogyan megneszelhette, hoky csapataink megindultak. Nem találták meg.
Hun helyét lelték Rosentsl elvtársnak Ib, aki a banda tevékenységének egyik íflmozgatója volt. Nem találtak a nonvédek egyetleö női banditát sem, pedig ezekből volt vagy száz. Ezek a kisiklott életű asszonyok nem fegyverrel voltak ellátva — ők helyezték el az aknákat. Elpusztítottak viszont a banditák téli szállásalt, használhatatlanná teltük a tábor melletti repülőteret
A táborban találtak honvédeink német katonát felszerelést és egyenruhát.
ez Is ujabb bizonyítéka annak, hogy a bolsevisták szövetségeseink uniformisát magukratttve Igyekeznek honvóde-Inket megtéveszteni! Zsákmányoltunk még tőlük egy tucatnyi lovat kocsikat, nyergekot...
Délután 6 órakor befejeződik a vállalkozás Hírül hozzák, hogy az érdekelt helyiségek sstarosztdl küldöttségileg készütnek ezredesünket felkeresni.
Köszönetet akarnak neki mondani azért, hogy honvédőink ismét Visszaállították a békét
Nagyrévl OySrgy fhdgy.
Másfélezer vidéki tanaiéi vizsgáztatóit a tehetség mentés országos bizottsága
A tavalyi versenyvizsga* falusi kisdiákok javarésze kitűnően megállta helyét a Vözéplskolokban
A magyarság óriási léptekkel pótolja a mult mulasztásait s minden modern ós kulturális oszközt mogra-¦gad, csakhogy Iwhizonvitsa, hogy keleti származása ellenére is toljoa mértékben nyugat kultúrájának birtokosa. Az illotókosok figyeJmo.már* ragon a falit foló fordultA ajHol a mairyar tohotsógok ozorszámm kallódlak el az iskoláztatás olmaradása miatt. Ma már az a holvzot, hogy a falusi ós a tanyai tani tok foitorjosz-tik legkitűnőbb tanít ványaikat a versenyvizsgákra. Vájjon foljosiilnok-o a szép romónyok, amolyukot kis nö-voudékei khoz* füznok? A Magyar\' Vidéki Sajtóludósitó budapesti munkatársa folkorosto ogyik logilloléko; sebb tanügyi sznkomlxirünket, aki a követkozóltlíoó számolt 1» a tohot-ségmbntés mai állásáról:
— Az idén kerokszámban 1600, tanulót jolontottok bo tanítóink, annyiról gondolták,,hogy jolosrondü gimnáziumi tanuló válnatík belőlük. Figyelemreméltó körülmény, hogy tavalyihoz képest 20 százalékkal csökkeni az ajánlott növendékek száma. ¦A csökkonÓB tormószotos, hiszen az idén már altizonkótévos növöndókok legjobbjai a gimnáziumban tanultak.. A jolontkozott növondókokból előzetes rostálás\'folytán 270 tanuló kiásott. A tolKittiótfiiiímtÓM központi bizottsága ozoknok a tanulóknaK az Jratait is folkórto, dolgozatuk éa
egyéb biztató jolok alapján 85 tanulót ezek közül is alkalmasnak talált arra, hogy polgári iskolába vétesse fol, ílletvo taníttassa foltó-teloson.
— A vizsga toljos anyaga már egy héttol a vizsga után az országos toliotségmontós központi bizottsága olőtt van. Kz átvizsgálta az egyes gimnáziumi bizottságok munkáját Ós az olözó óvok tapasztalatai alapján pontrendszervet értékeli a no--
vondókok toljositménvoit. Az a vizsgázó, aki Írásbeli dolgozatát holyo-son, értelmesen, jó fogalmazásban és helyesírási hibák nélkül kószi-tetto el, aki a nyolc különböző (értelmességet, omfókozó, kombináló, elemeső, \'rendező, következtető kéocaségot igénylő) ázom pontnak hiánytalanul ós hibátlanul megfelel, aki végül az olvasott szövog megértését, a számtani gondolkodás mórtókét, a térszomlélot orojét kutató szól>oli kérdésokro1 hibátlanul tudott mcgfololni, az összoson 650 pontot kapott. Tormészoteeon ilyon tökéletes csodagyermek a pontrendszer elméleti termeszeikből következőleg nem volt. Á lég-mag&mbb ponteredmény 601 volt,
amol.yot Nomos Foronc békésszunt-andrási tanuló őrt ol. Utána Farkas Józsof kornádi gyorraok kővotkozott ¦196 dontózómmal,\' harmadik, lott 475 órtékszámmal Balázs Foronc
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkővas-, továbbá «zeg-
utalvanyok beválthatók
Hefnar^gémek télrsi ém^mm** alöjstsjyanziisytlk.
bajnai tanuló. A legkiválóbb gyermek tobát 49-el maradt a tók\'ólo-tos eredmény alatt. A legrosszabb vizsgázó 400 ponteredményt ért ol, a 0-ós — szintén csak olmóloti értékszámtél. A legjobb vizsgázó\' eredménye tohát .\'tizenkét éa félszer haladta meg a loggyongéhbét.
— A vorsonyvizsga oredményénok a gimnázium orodményóvol való összehasonlítása azt bizonyítja, hogy
a tavah/i 644 ve/senytnzsgás gimnazista közijl kitilnbrendü lett \'444, jelésr&ndü 160t jórtn-... dil 162, mindössze csak éö növendék nem felelt meg.
— Óriási nomzotvédolmi érdok fűződik a vorsonyvizsgák rondszoró-hoz ós a módBZor helyességét az eredmény ván-díoz/j.soji foh\'ii igazolta. Köztudomású, hogy a falusi szogóny nép gyormokoí közül kovoaon tudnak iparost, vagy kereskedőt nevelni,
mort nincs módjukban a vároBÍ ta-noncérok alatt ollátásukrél gondos-kodni. Az iparos éffl koi-oskodopálvárt számszerűleg és minőségi tokintot-ben is hiányok vannak uz utánpótlásban, „
a tchetségvéílelemnek tehát a tanoncnevelés terén is óriási jelentősége van. A jóoszüi megbízható ós munka-szorotő szegény tanulók toljosítmó-nyoit a tomitsogvódolem központja nyilvántartja és megőrzi. Az ogósz munka a magyar tani tó lolkos, Se-gilségére és közromüködésóro van alapítva ós az ö fololóssógtoljos megfigyelő munkájának réven szőrözhet tudomást a magyar társadalom a rojtott kíncsokről, amolyok foifodezóse az ország IjoIbő órtókoit mórfiofjotleiiü! niogsoktízos-OKza.
(Zm. L)
500—500 pengő pénzbüntetésre Ítéltek két kanizsai nagykereskedőt,
mert a zsidótörvény readslkezeseit nem teljesítették
Fischer Ignác és Elslnger JsnÖ nagykanizsai. Diák-téri rövidáru nagykereskedők kerültek a nagykanizsai rendőrkapitányság klhágásl büntelöblrája, vitéz dr. Jónás Károly rendőrkapitány elé. A kormánybiztosság feljelentése szerint a két nagykereskedő zsidó értelmiségi alkalmazottjának fizetését nem csökkentették a zsidótörvény rendelkezéseinek megfelelően, ezenkívül a
változási kimutalást nem a való tényeknek megfelelően állitott&k ki. A kihágás! tárgyaláson a vádat bizonyították és azért ugy Fischert, mint Eislngerl fejenként és egyenként 500—500 pengő pénzbüntetésre (nemfizetés cs.eíéíi "fejenként tíz-tíz napi elzárásra) ítélték. I;incher Ignáenál az Ítélet még nem jogerős, Eisirfgernél, aki megnyugodott az ítéletben — jogerőssé vált.
NAPIRRND:
Éjjeli gyógyszertári ügyelőt:: Ma a Fekete Sas gyógyszertár Tf-ut 6.
Kiskanizsán az ottani gyógyszertár állandó ügyelotee eBOlgálatot tart.
Naptár. Október 8. Péntek K6m. kat Magy. N. A. - Protestáns Elclka.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van röggel 7 érától este 6 óráig. (Hétti, sse-rote péntek délután és kedden ecés? sap aökaek.) Teleion: 66«.
— (Október 6. Alsódomborun) Lélekemelő ünnesség keretében emlékezett meg Alsódomboru magyar érzelmű lakessága a 13 aradi vértaiu emlékéről. Az istentisztelet után &z országzászlóval feldíszített Iskolaudvaron roadezett Unietaéget a falu apraja-nagyja. Az ünnepi beszédet Somfai György áll. elemi isk. Igazgat* mondotta.
— (áthelyezés a veszprémi egyházmegyében)
Dr. Czapik Oyula egri érsek, apostoli kormányzó Puska Forene kaposvári hitoktatót Nagykanizsára helyezte át hasonló minőségben.
— (Egyházmegyei birok)
XII. Pluu pipa dr. Hoss József pipál prelátus őrkanonokot őneklő kanonokká, Engelhard Ferene elmzetei prépost, székesegyházi főesperest őrkano-nokká, dr. Ueöthy István címzetes apit, somogyi főesperest székesegyházi lő-eaperexsé és hantái préposttá nevezte kl. Blőléptette dr. Outhell Jenő címzetes prépost, pápa! főesperest és dr. Langmár Lipót elmzetes apát zalai főesperest Dr. BárkÖzy Lajos pápai titkos kamarás, Idősebb mesterkaneno-kot somogyi rőwporeeaé, BabloB Badro
kanonekplébinofit, m. kir. kormányfő-tanácsost Idősebb mesterkanonokki. dr. Medgyesl Sohwarz Róbert pápát titkos kamarás, püspöki IrodatKazgatát pedig Ifjabb mesterkanonokká nevezte kl.
— (Ma este olőadds « Legényegyletben) Dr. Kosta* Ferenc hlttanár ma esto
tél 8 órakór befejezi a fasiszta államrendszerről szóló értékes előadássorozatát a Katolikus Legényegyletben.
— (A rendőrkapitányság fölhívása)
A rendőrkapitányság felhívja a közönséget, hogy akiknek a I hó 5-én megtartott országos vásir alkalmával, vagy f. hó 6-án a heti vásár alkalmával zsebéből a pénzt ellopták, a rendőrkapitányság I. emelet 37..számú helyiségében Jelenjen meg.
— (Ötvenéves fennállásának ünneplésé™ készül Siófok)
Ötven évvel ezelőtt Olatz Henrik, a Franklin Társulat vezérlgazgatéja részvénytársaságot alapított abbéi a célból, hogy a Balaton délkolotl csücskében rekvö kis falut, Siófokot fűrdá-heliyé fejlessze. Az elmnlt Ötven év alatt komoly fürdőhellyé fejlődött Siófokon most folynak a fél évszázad megünneplésére az előkészületek. Hsa-löktáblival szándékoznak megjelölni azt a helyet, — a Thanhoffer villát ~-amelyben 191». nyarán Horlhy Miklós .Zőrezér lakott.
— (Folakssztotts msgát)
Mozsgal duaztáv szigetvári olnész-mester szerdán délután hozzátartozói távollétében felaksstotta magát Mire családja hazament, mar halott volt
— (Qombamérgszés)
Vitéz Dávid József, a somogymegyel Berzencéhez tartozó perdóo-pisxtal lakos ismeretlen fajtájú gombát evett, amelytől rosszul lett, majd rövid idö múlva nsgy kinek közepette meghalt
SOFFŐR-ISKOLA
Államilag engedélyezett gépjárművezetői tanfolyam kezdődik október 11-én.
Kelemen autóüzem Nagykanizsa Zrínyi MIklós ute, 13. szám.
4
1943. okt61>er 8
— (Karóba esott a xörtotáról)
Hérics Vendel M eres zseheklalaki hejgyfiA/tzfor ín «so>«3! [flJmástött ogy körtefára, hogy a kis ónokájAank ln-vegyon egy köriéi. Aí idÖe eaaker miikor léteié jíiii a fáról, az ág, amelybe kapaszkodóit elttrött, ngyhegy beleesett n fa Hlatl levő kttréti\'i, ntnaly ke-reazlUlszurta a testét, fi\'vt veszélytis állapotban kórházba szállították. -- (76 óvoa öngyilkos)
Tólh FereHo 76 óvea anlavárl löld-uiAv.\'ri megunta az életét a felakasztotta magár. Mire rátalállak, niAr halott volt (WyllkoMAKH helyéül fiz öreg gazda u konyhából nyílé padlásfelJAra-tot vAlftB/tolla, (ihol e«y gerendAra hurkolta rá a kőfalét. Az öngyilkosság •ka osnlAdl bajokban keresendő. A családban senki snni gondolta, hogy az ÜreRoiaber u halál gondolatával foglalkozik, inert uz nlóite való napon, a bucsu alkalmából, még ]il érezte mattat.
Török—magyar gazdasági kapcsolatok
Törökország rohamosan fojlódó ipara a mai megsülvonódott gazdasági viszonyokkal magyarázható. A behozatali nohózsógek arra bírták a torok kormányt, hogy az ornzág iparosodását mogcvorsílHák. Elsö-Korhan az önálló török nohózipart akarják kifejlosztoni. A tórök ille-tókon tónyezök és a török ipárrál-lalatok a logkodvozóbb tapaaztala-tokat szoroztok a magyar azakom-borokkel, akik ma is tekintőlyee számban működnek ott szi\'unos török ipiirvállalat mentorom tótiónúl Tégostok irányító munkát. Illetékes török körök hangoztatják, hogy szívesen alkalmaznának ujabb magyar szakorókot is. Ez az irányzat ör-Tendotos magyar szempontból is és arra vall, hogy a kót ország közt egyre fojlódó gazdasági öaszekötto-tós még inkább elmélyül és kiszélesedik minél több magyar BBakombor kerül fontos munkuholyro Törökországban. (MVS)
Ne^ykanihí** mogy*Í 1
Forgács ts faszén
kapható
Báreox JTakereskedÖnél
Zilnyi Miklós-utca 3a 3341
iriiini mist
legmagasabb árban veszek,
VLkásy ékszeréin
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen, drága jó férjem, illetve édesapánk elhalálozása alkalmával fájdalmunkat részvétükkel bármi módon enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Kovács család.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátalnk és Ismerőseink, kik felejlhetclten drága latiam, I unokaAcsénk, illetve rokonunk
Papp Péter
Av*ibA*xl segádJogysS
temetésin megjelenésükkel vagy bármi Kiás mádon Mélységes gyámunkban\'ositozni s\'ivesek voliak, fogadták .exuten is JiAVós koszönclknk kifejezését.
A gyéw.ló; oo.léd.
1473/ké. 11)43.
Tárgy: A házashoz hordóit lejre sz utalványrendszer,a tejHaiotekban kimért tejre ae igazolvány re ndsier be-bevetése
Hirdetmény.
A Tej- és Tejtermékforgalmi Köxpenl rendelete alapján f. ávt november hó elsejével keadádllég a házakhoz hordott (cjre as utalvAnyrendszert, a lejnzíetekben kimért felre as JgaioivAnyrendizírt be-vezelem.
A IM.1W/I9«. K. M. sz. rendelet értelmében tejre csakis a következő számé--
lyak Igényjogosultak:
!1) terhes aiyák a terhesség negyedik hónapjaid! a tstdisig;
b) csceaemfk éa kisgyermekek annak ük évnek a végéig, amelyben harmadik tltt-oviiket bélöJHK;
c) gyermekek hátont évei koruktel annak az évnek a Végiig, amelybe* s tizennegyedik Atelévlket betöltik;
dj a tefláplálkozáira laltAHenUl rászoruló betegek, tevábbá a 70 éves és casil magasabb korú egyén ok.
A házakhoz hordott lejre lejuliilváriyl, S tejüiletehben kimért tejre Igatolváayt csak s lentsbb (elsorolt Igényjogosult személyek kaphatnak
A teluUlváayrendizer azt jelanti, hogy a biiakbox hordott tej csak akkor számit be a tehéntartó gazda javára a gazda-köayrében bcsaólgállatéira előirt lontokba, ha a gazda olyan fogyasatóaak szállítja a házhoz a tejel, aki a közellátási hivataltól Igaiotványt kapott.
Az Igazolványrendszer azt Jittntl, hogy A tejaalsfekbén kizárólag csakis oly személyek réfiárc szabad lelet ki szolga Itatni, aulk a Keiellitáal Hivatallal tejlgaaolványl kaptak.
A fcnttfcb a) és b) alatt felsoroltuk napi fsjtdag\'a 7 deciliter, a c) és d) aiaillské 9 deciliter tej.
Az Igényjogoiultságot a terhei anyák As a betegek a Hutloivos vagy a városi orvos bizonyítványával kötelesek Igazolni. A gyermekek éa a 70 évnél Idősebb öregek részére a közallátáii hivatal a nyilvántartás adatai alipjánadkt ftcjuialváDyt vagy tej Igazolványt. A< Igénylíshiz e! kell liozni a családi Igaielványl Is. Egy->gy család agy a gyermekek, mint a betegek réuéie egyazoné kérje oa Igény jogosultság megállapításai.
A következő betegtágek Jogosítanak te jeli Alá e 1« :
1. Keringési elégtelenság, lilvtxomtltájulás, nagyfokú vérnyomás cmelkedá/, (Az otvoil bl/onyllví\'iriy maxlmáliian klillllhaté 8 hónapra.)
2. Tudógyulladás (6 hé1).
\' 3. Bmiszllctatotna elváltozását mutató gyomor- Vagy uyoinbélíekéty. Röalgealclat, BKákttt, prébareggelilelet a hatósági orvosoknak bemutatandó. (Egy év.)
4. BméiztemtMna-siUkÜtet. Röntgsa-lelet bemutatandó. (Orvos megítélése szedni! Időtartamra.)
5. Oyomorsavlullcngés vagy savhl&ny. Klinikai, kórházi laboratóriumi letet be-mntatsndé. (9 hónap.)
6. Bpehólyag és epeutak megbetegedése, rpckö éa íárgaság. (3 hónap) ;
7. Pa|zsmfitgylulleiigés. Alapsnygcseie-fUsgAlat mellékelendő. (Bgy év)
8. Cukorkái; laboratóriumi lelet bemutatandó. (Rgy ív.)
f) SaervJ vérzések (3 hónap.) . 16. Míitöt utáni Állapot. Mütet neme és Időpontja Igazolandó. (3 hónap.)
11. Aoit fettózóü elégségek és gumős aktív lázai \'kórtorma. (Qgy-év.)-
12. Hugvutak bánlalmal. Klinikát, kór-
házi vagy laboratóriumi vizsgálat bemutatandó. (3 hónap) ia i\'chtívéíSiíg. Vérkép bemulatandd.
(Eay év)
14 Vóiips vArazegénység. Teljéi vérkép bemutatandó. [V.ay év)
Kérem a kózönacgel. tm:v más betegségekkel ai orvosi blzonyltvánv kiállítása végett na alkalmatlankodjék a hatósági or-vüsoknJI, mert ugyactn n,t!i,ilimU blzonyt-vAnyt. A kezelőorvosok Igaietáeát ajánlatos a hatéiig! orvosoknál bemutatni.
Még Júliusban be ktlftlt Jelenteniük a tehóiimitó gazdiknak, hogy házakhoz kinek éi mennyi lejét szállítanak? & befe-lenlések alapján egy kfmutatAs lett uer-kenlvo, A Tej- As TeJlorgaM KAipont most engedélyezte, hogy a klmntatáiban felaerol\'ak rétién háthoz siállHott tej s tehinlnrló gazda jivára a gazdakönyvében ke uolg ál tatásra előlit pontokba JulIui és augusifus hónapokra btszAmlttauék. A szeptember és október hónapokra szóló beszámítás engedélyeiése most van folyamatban. November 1-tól kezdve pedig, mint már említettem, nem as OMTK-hox beszolgAllatolt, hanem valakihez házhoz eiállllolt tejből csakis a tijutatvánnyat rendtlkeiek részére házhoz szállítóit te) számit oflk be a pontokba Al OMTK-ba siáUltott tej mindig beszámít a pontokba! Nyomatékosan figyelmeztetem ujfy 1 te. henlarfó giidákst, mfnt ez Igényjogosult fogyasztókat, hogy lejutalványt csakis azok kaphatnak, akik a fentebb említett, jutlusi kltrataláiban szerepelnek, vagyis akiknek már Júliusban Is házhoz hordták a tijet s ezek köxfll le cak azok, akik te|re Igényjogosultak 1 A tejét házhoz siillilva lomó logvanlók izámáaak kitetjeizléaft a Tejéi Tejtfimékíorgaimi Központ nem engedélyezte 1 Az ^[ényJogr«ullak köztit azok, akik nem valamely termelőtől házhoz szállítva kapják, hanem valamely tejlliletben yeazlk s tejet, tejlgazotványt kapnak.
A UnalvalAk az elmondatlak alapján a kSvetkox&k:
Ai Igény jogosul lak t-ze rtziék ba a azük-sátra orvosi Mioeyitvár.yt. vagy ba valamelyik (ej(lzletbc& ven tlsitlorvos vagy viroil oivoa által kiállított érvényes, még le 11 eui Jirt orvosi blionyltványuk, azt . kérjik vuwzá, a szuUn a ctaládlö a családi Igazolvánnyal és as orvosi bizonyítvánnyal a mai naptól kezdve legkésőbb október 3B-Ig Jelentkezzék a közellátási hivatalban a tefulalvAry, illetve fejlgazol-vány kiváltása végett. A lejutatványríi jogosultak a további tennivalókat megtudhatják a tejutalvány hátlapjára nyomtatott szövegből: Az utalvány egyes szintű szelvényét letépik és maguknál. Iart|ák, a kettes és liániiHH szelvényét pedig átadják a trbéntnrtó gazdának, a hónap végén pedig, ha a napi szállliás rendben megtörtént, dátvmokzák és eláirják a kettes izclvényt s visszaadják a gazdánsk, aki azt bemutatja a KözetlálW Hivatal teiinénybesy.oI-gállatásl osztályán, eltol Hiinak ellenében s pontokat Javára írják. A kettes és; hármas szelvényt igymAsiól leszaklUnt nem szabid. /
Akik tejlgazotványt kapnak, azt !¦ bediktálják, hogy melyik üildben óhajtják megvenni a tejet s erre as tizlelrc lesz kiállltvrt ai Igazolványuk. A UjkfméTésre kijelölt Üzletek luvirozáil okok miatt jobbára -a vAroa dótl résrében fektlsznek. Kérem * közönséget, hogy minél délebbre fckizlk a lakása, annál délebbre fekvő üzletbe Iratkozzék. Egyébként fenntartom magamnak a jogot, hogy szükség esetén bárkit Is az Általa választott tejtlzletból abba a tcjtlzlilbe Írhassák át, amelyikbe vak) bcositásn n kölnieknek- legjobban méntelei. A kapott tcHgziolványt ezután az illető Hiteibe be kell mutatni, az .1 hátlapján a cégbélyegzőiével ellátja, az ndaialt tcljegysi magának s rögtön visszaadja a JogoiHoltnak, aki astán az Igazol.
Zománcozott kályhák és tűzhelyek, Hoiherr- Sehrantz-RyárbaáiiTi 3JggBBJL5S5M állandóan raktáron T á h 3 é p ss * waskereaífctftiésében
KnáS*w&4a3. (KAzpont-iiAllé épBlel.)
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Aramuánilák ImMu, lu\'itamáolók, Mtaj«isnt<B3»k,\' tmkmrt f.lvllás»sl»i mlnd.n vtltamo. Urtfukm /
drlnlBii 8-tól déluWn IS Aráig. Cownacry-ut 51, Kilátón 204. /-.//
vány felmulaliia ellenében kapja mts napentn a lejtt.
Tejet a következő Uiletek irusltanak:
Özv. Tóth ArpAdné Király-utca. RúVj Oyuláné Eissibet-tér, özv. Balogh JJnoxaf Magyir-utca, özv, Ocrgáiy Jóuefné Eö). vös tér, özv Deák Kirolyné BötvÖ«-tér Harangozó Imréné Telekl-ut, Hordót lm\' réné Csengtry-ui, Fülöp Irén Csengcry «1 Oáipir József Cscngeryut, Perencz Qyóté Zrínyi M.-u„ Jancil Lajoa Arany János-ute», Nigy Anni Horthy M-ut, Dedovábj ¦Béla Maiyar-utca, Beleznél János Jj,sej Ihg.-ut, OMTK 1 W. (lók Horthy M.<ut OMTK 2-ea fiók Sugir-ut, OMTK 3-a» fiók valgyár.
B felsorolt üzletek kötelesek jelen hu. detményemet a mai niptól kezdve novea-ber 10-ig üzleteik íjtajira jól Ulhiló helyen kiluggewlenl.
Kérem a közöniégel, hogy aa Igényjogosultéig! megállapllisát ne hagyja az utolsó napom, mert akkor totlódts áll elö Az érdekellek mielőbb szerezzék be blzonyltvAnyalkst I
November 1-fg mindenki ott él ugy kapja a tejet, ahogyan éa ahol ma k*pK.
A (elutaivAnyokert darabonként 10 fillért kell (Izetnl.
Nagykanizsa, 1913. évi október 4<én...
Polgármester.
31»
ÁLLÁS
Klfsslélaény azonnal felvétetik Schless Oyuln könyvkereskedésében, Horthy Miklósiul H. 3
AlhailfiHwAat aryairhal könyvnyom-diákban hall flsaiAaaal egy kSnyvköló tanonc. Legalább 4 polgári Iskola elvégzéséről szóié bizonyítvány szükséges.
Aswt>i«a>-awg4)ela>ii«l msgai fizetésiét felvesz Gtfzraádla Jánoi aszUlosmes-ter Nagykanizsa, Bábi-utcAS. 2
Nagyobb szőlőgazdaság vlnoaltarl keres, Ballhyány-H. 26. 3306
Magános hátba kertesikedéthez érté háemcster házaspárt keresünk, Cini 1 kiadóban. 332»
Kémlax5«6 munkásnőket lelvesiek. Rákoa-iiövöde, Csengery-ut 13. 3340
ADÁS-VÉTEL
Mindennapi leveleiéiből összegyűjtőit t*ma«Mtraaat bélyc^yUJtéaí célokra mttgtfee&aeki. Barbarils, Zalai Közlöny sierkeszlóaíge, naponta délután 13—7 ors koxttt. Es a hirdetés ml mai lg érvénye*.
Ehajila-.is failöbutor eladó Horthy Mlklós-ut IS. Megtcklathetó 1—2 él 5—6 óra között. - 32»
TUxtf&nafat, főleg gyertyAn-tuikó, űr-métorekbe rakva, olcsón cls.de. Érdeklődői Horthy Miklós ut 42., Plelfer. 3321
Keveset használt 125 cm3 Mátra Molor. karAfcpAr hllogaalalan gumifiM
azonnal eladó. Bővebbet: Oioral cukorka-Uzein, Magyar-u. 19. 3316
Eladó í hold kukoricaszár közvetlen víros mellett. Bedének, Eötvös-tir 10 SiSÍ
Alig hsaxnáit, príma minőségű 2 drb. orooal aflaatiy eladó. Zrinyl Mlklós-
gUTOROZOTT SZOBA
Katagyaa bútorozott szoba azoneil kiadó Rikőcziuica a/c. 333»
LAKÁS, ÜZLLTWlKLYISÉG
Sztoboil bútorral, ^gy bútor nélkül egyszotut-konyhás lakást keresek. Címeket a Kiadóhivatalba. 3313
KÜLÖNFÉLE
Kőháti József AoaiparoB ItiUiiaál
Széchenybtér 14-ról Petöfl-nt 27. Ali helyezte, /
ZMJkí KÚZLÖMV
POLITIKAI NAPILAP. !j«. „MztazdtsiglR. T. Haoyketdzsa\'V
\'felelő* ktadó: 2atel Károly. Nyomaton = a „RIztazáaaAit R. T. Hanyknnliu." ayemdájábu NsgykAllzsU
(Nyomdáért telel 1 lalal KánhfJ
Feladó :
Ola:
»o»««)ko«at:-_. ------- 83. évf., 228. sz Nagykanizsa, 1943. október 9. szombat Ára 30 filléi-.
Tibori costa______ |\'^~***™™»wr\'\'irniniri>Y«iiiiiiiiiiiiiiiii......iiiiimmi iimiiiihiiiimi iw.....-mm
ZALAI KÖZLŐ
politika!
NAPILAP
Szerkesztőség ós kiadóhivatal : Fő-ut 5. szain Szerkesztőségi éa kiadóhivatal] toleton 78. az. Megjelenik minden hétköznap délutón
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EiÖnzetée! ára: egy hónapra A pengd 30 tUlér,
negyedévre 12 pengő 40 fillér. Egye* azAm: hétköznap 16 Ilit., szombaton so fili.
Spanyolországból kormányváltozás, Portugáliából háborús készülődés hirei érkeznek
A izovjet nem tudta megakadályozni a tervszerű német hadmozdulatokat a Taman-télszlgeten
Visszaütött a német haderő a Termollnál tőrtént u] partraszállás vidékén
A koloti ftrcvonnl hol.vzelóiöl ber-lini körök a kövotkozokct közlik: MIK
a Nevei-szakaszon a szovjet uj suli/pontot alakit ki, addig az arcvonal minden többi szakaszán a harcok csak helyi jcl-legibk voltak. Volikijo Lukitól délre\' a szovjet mintegy két nnp óta ismét támadott, hrőfeszitésoí őzen a (erfljoton, amolynok középpontjában Novol fekszik," nyilván arra irányulnak, hogy üt ifi lorat nyerjen, inort a tavim ós mocsaras torületon a sáros időszak Ixíkövotkozéso után Boounifélo mozgó hadműveletet végezni nem lobot, A szovjot itt nagyobb orókot vetett harcba. A nőmet csapatok a támadást a központi\'szakasztól ollérilot-
lék éa ogv helyi botőréat olrolcszol-tok, nmolynok* nicgtisztitáHa folyamatban vnn. A harc eiőloljeaségé-Iwn egyre fokozódik. A szovjet újonnan indított támadását sommikép-pon sem lobot általános offenzivá-nak novozni, ahogy ozt az ollonsógos hirtorjosztÓH ol szeretné hitetni. A valóságban ugyanis
az egész keleti arcvonalon semmi olyan mozzanat sem jelent-kezeit, nini túlhaladná a helyi harcok keretét. A német főváros katonai köreiben ezért a\' harcokra vonatkozó ollonsógos jellemzést, amely tol jóson ol-lenkozik a helyzottol, blöff nok mondják, amely velóesinülog poli-tikai célokat szolgál.
A(Taman-fé1szlget kiürítése befejeződött
\'Berlin, október í) (Interini.) A szoinbntrn virradó éjjel a Tuman-félszlgefröl átszállították u Krim-f élszígetr o a legutolsó német köteléket js, amelyek, az előző napokban\' n számbeli túlsúlyban lévő ellen-
séges erőknek áttörő és átkaroló kiséri et eli véresen visszaverték. A\' bolsevisták hasztalan igyekeztek az elszakadó mozdulatot nagyobb erők bevetésével és erős* repülő-kötelékekkel megzavarni .
Német kezdeményezésre történtek az arcvonal-kiigazítások
Bem" függ össze az úgynevezett általános szovjet offenzívával. Do változatlan a helyzet a Dnyepernél is. Egyáltalában nom uj jelenség, hogy a szovjot a nyugati parton néhány hídfőt alkotott, mint ahogy\'a nemetek is elég orós állásokkal ron-dolkoznok ínég mindig a folyó koloti partján. A legutóbbi napokban eltolódás beak annyiban volt, hogy a németek tovább \'tudták szűkíteni a szovjot hidfót.
A Pripjei-torkolat és a Dm/eper között sikeresen folyta/olt német ellentámadás orodmenyeként a német csapatok több helységét elfoglaltak éa n né-mot támadó csoportok végeredményben ogyosültek. Ennék kövotkozté-ben^nz itt harcoló szovjot csapatok líolyzolo lényogoson rosszabbodott.
A hivatalos némol védcró-jolontés már néhány nap ölŐtt közölte
Taman helység kiürítését. Az ollenségeB hírszolgálat ozt a tényt csak tegnap közölte ós ezzel bizonyos tokintotben azt a bonyo-máat akarja koltoni, hogy a vá\'i\'os closto már nz egész arcvonalra ki-lorjodő általános offenzíva eredménye, .holott Tamant a németek (hiteitek kí. Egyébként is a hivatalos német jolontósokből a német csapatok hátravonása a Kubán-hidfőből már hosszabb lidoje olv világosan félisBierhetó, hogy itt rövidcsen számítani lehet az egész vállalkozás, befejezésérc. Nom különbözik ottól a helyzet a piagás északon senv\'ahol a harcok Jslntén csak helyi jellegünk. • Ami pwonaligaaités őzen a szakaszon történt, az mind némot kezdeményezésre ment végbe és semmiképp
Klflsr kiürítése után Is kettévágja a német arcvonal a leningrádi vasutvonalat
A koloti arcvonal harcairól egy ma reggali berlini joléntós a következeket mondja:
A" |:ovi-tongortól északra több n&pWiiáréi szünet után helyenként szovjet rohamosztng-tovókonység volt és ugyanakkor megállapították, hogy a szovjot csapatórÓsitésokot kajwtt.
ftzok a támadások azonban csak a Mölitopoltét délre fokvő1- szakaszra korlátozódtak.
A koloti arcvonal északi szakaszáról sem érkeztek nagyobb harcokról szóló jolentések. A volchovi arcvonalon az ogy hét olótt mogrövi-ditott némot "vonalak ellen holyi
csatározásokra koritlt sor. A némot csapatok okkor Kínoz vasúti csomó-jxmtot toljoson elpusztították, utána az aicvonali\'övídiíós kövotkozott, do Kirísz elvesztése jelöntéktolon, mert a környékről lxmingrúdba vezető vasutvonalat a némot arcvonal továbbra is kettészakítja.
AnilUu gazdasági nyomást alhalmax Spanyolországgal szemben
Lisszabon, október f Londonban azt hiszik, hogy Francé rövidesén átalakítja -kormányát, amolyből kimaradnak a falangiata miniszterük. A falangiata minisE-tereknek a kormányból való kimaradása lohotóvó fogja tonui a királyi ház* restaurálására vonatkozó tárgyalások újbóli fölvételét. Angol részről egyelőre csak kereskedelmi téren gyakorolnak nyomást a spanyol kormányra. Ez a nyomás -állítólag abban nyilvánul mog, hogy Anglia a jövőben bo fog szüntetni minden vásárlást Spanyolországban.
Háborús Intézkedések Portugáliában
Lisszabonba több hajó érkezett a |M)rIngái hadsomgnok szánt hadianyaggal. Portugáliában elrendelte* a gépkocsik bcsorozását. Ezzel együtt folyik a légvédolom mogszor-vozéso is.* Politikai körökben oltor-jedt annak a hire, hogy Portugália kész harcolni a ctsoudosócoóni szige-
teinek japán uralom alól való fölszabadítására. Japán vólomény szerint a japánok biztosak abban; hoajy a japán—portugál háború közeli kitöréséről szóló bírok nem fololnok meg a valóságnidc. A lisszaboni japán kövotot Salazar októbor 6-án kihallgatáson fogadta.
Délolaszországban erősödött az angol nyomás
Berlini jelentés közli, hogy Dél-Olaszországban erősödőit az angolok nyomása a német bul szárny ellen. Az ellenség uj tartalékokat hozott ide és egyidejűleg a tenger t\'clől/ls-n leg-ny ómat okosabban igyekszik támogatni szárazföldi műveleteit Célját azonban, hoffjj a TerntoU melletti harcokban a német csapatokat átkarolja, méí/sem érte el. Ós ill éppúgy, mint a Volturno-szakasszon, súlyos veszteségeket szenvedett. Az dgész délolaszor-
szági vállalkozás egyre költségesebbé válik számára. Az a tény, hogy a németek a feltartóztató ellenállásban alaposan ki tudják hasinál ni a hegyi terepet, át angolokat ős az amerikaiakat arra kényszeríti, hogy még több erőt küldjenek na arcvonalra, mint ahogy azt kezdetben tervezték. Ebből kttünik, a némel laklika egyik célja : a letinagyobb ellenséges komlnyensek lekötése és szétmorzsolása kis saját erők bevetésével.
Uj partraszállás után visszaverték Termolitól nyugatra az angolokat
Berlin, október í) Az angoloknak és amerikai aknák-a Volturno déli szaka
szán valamennyi fegyvernem összevont tüzelése következtében október (i-án elszenvedőit súlyos veszteségei után a következő két nap általában\'csendben lelt cl. A némel csapatok a szakasznak csupán a keleti részén indilollnk crŐscbb támadást. A délolaszországi arcvonalon összesen 12 ellenséges páncélost és 6 páncélos felderítő kocsit lőttek szét. A némel ma-
gaslali állások ellen indítóit több támadás meghiúsult. Egy betörést még az este folyamán visszavertek. Termolinál több torpedóromboló és cirkáló védelmével ujabb ellenséges erők szálltak partra. A harcok mindkét részről elkeseredett erővel folynak. A német harecsopor-lok október 8-ára virradó éjjel északnyugat felé húzódtak visz-sza Ós visszaverték a Termolitól nyugatra el Őre tapogatódzó ellenséget.
Brémát, Hannovert érte légitámadás
Némot Táv
Berlinből jolonti irati Iroda: Ellenséges bombavotó-rep\'ülőgépek
az október 9-éro virradó ójjol támadást intézték Németország északnyugati torüloto ollón. A ledobott bombák különösen lirémában óa
ílnnnovorlwn okozlak károkat lakó-, nogvodokbon, középületekben,és kultúrintézményekben, továbbá veszteségeket a lakosság\'körében. "A német légvédelmi erők az eddigiek szorínt 25 ollonségca bombázót le-léttok.
ZAL\'AJ KÖZLÖNY
Postásaink a dalkultura érdekében
.Milyen szép jdők ifl .voltak azok, amikor Nagykanizsán virágzott a Halos-ólel eá Nagykanizsa egyik" köspontja volt a magyar dalkumisz-nuk. Amikor nom egy vagy költő, ia sok .(lftlotl egyesülőt virágzott Nagykanizsán és" oró tol jóson bokap-u-olódolt a vároa zoiiol-uit urális élo-tébo. Jolonlcg a Zriiwi Miklós Irodalmi és .Művészeti Kör Király-dijas Yogyoskara az ogyodüli énokkar Nagykanizsán. Igaz, hogy országos viszonylatban is fémjelzett ós sok dicsőséget hozott Nagykanizsa szi-noinok, do mógis: az ogyotlon. A ki-tünÓ Ipartostiiloti Dalárda, amely annyi sok óvón át Nagykanizsa aaloa éloténok azivovoréséT" lüktette, véglogoson megszűnt. Dicsőséges jrmltjának^rajryogó trofoumai: a az«blm6l-ui;übh\'ó3 é r lekésőbbnél-ér-Vékesobb ezüst twrlogok óa jutalmak az Ipartestület szokiényóbon mosél-n«k szop múltjáról. Ka a többi da-Ioso»vüsólotok, dalárdák? A Megyei Dalosszövetség? Arnolyok mind híréi vitték Nagykanizsa fejlett dóikul túrájának 7
Ma már csak a multóil
Annál örvendő tosobb most az a diűsóretneméltó mozgalom, ami a kanizsai postások koróból indul egy postás dalogylot megtaromtéaóre/ A nagykanizsai liárom postás-hivatal tisztviselői ós alkalmazottaiból nagy; naurü dalos egyesülést lohotno ösz-asohozni, aminthogy óvok olótt a Postások Kultuívgvosüloto is nagyon azéjXJU;dolgozott ¦.•í, hallatott magáról Nagykanizsán. Nagyon jó a hanganyaga ia a postásoknak. .Most líácz János nagykanizsai karnagy,
foronoiok plübánia-tomplomának kántora, folkórósro, igyekszik a mi túrók postásainkat egy dalosogyosü-lutbö szorvozni. Ahogy nii a postások kitartását 6? minden nomoa ma-; lyar ügyért való bővülését-ismerjük/ Hüm is kótolkodünk benne, hogy rövidoson leszámolhatunk a daloskultusz olörotöréséről, uj postás dkl-tgyiet mogalukulásárÓl. Nagyon no-: kat várunk a mi kodvi.8 postásainktól ezon u toron.---—-1
Ugyancsak mozgolódnak a kaiii-neai vasutasok is ogy dalos egyesülésre. Nagyon sok a vasutas Nagykanizsán. Milyen szop dalos ogyoöü-\' letet leliotno alakítani, amely mináén nagyobb eseménynél, ünnepség-, utl a postásokkal együtt vagy külön is ezotepolno és uj lendületűt adna Nagykanizsa dalos óloténok.
Mi szivvol-lólökkel támogatni fog-
Í\'uk a postásokat és vasutasokat ob-oli töiekvésükbon és ahogy mi Kácz János karnagy lolkos fáradozását, ügy buzgóságát és magyar dalszeretetét ismerjük, hisszük, hogy rövidesen bo fogunk, számolni tudni a kanizsai dal-löniz szárnycsattogá-aáról, a magyar dalos-ólot újjáéledéséről, a kanizsai dalkultusz nekilendüléséről,
A magyar dal a magyar lólok kisugárzása, a magyar szív -liüaégOB megszólalója, a magyar órzolcm ki-fojezésie juttatója.
Csendüljön fol tehát u régi melegséggel Nagykanizsán ismét sok-sok magyar ajkon a magyar nóta, a magyar dal.
Nőicipők f érf \'cipők &y ormekclpők h ázlclpők gyógybetétek ^»
ˇ
PAPP OSZKÁR
cipŐ^akOzlatélsan
Nagykanizsa, Etiaíbct-tír 1. !«7 \'l\'Clefoa: 711.
A kereskedelmi iskola felügyelőbizottsága kérvénnyel fordul a Kormányzó Úrhoz Küronya István érdekében
KüldöttségJndul..a kuHuszmlnissterhez
A nagykanizsai kereskedelmi középiskola lei ügye löbizoltsága tegnap este ülést tartott >n városháza . tanácstermél)en dr. lírátky István polgármester elnöklete al&tt, amelyen isméi az igazgatói áillás kérdése került napirendre.\' Dr. Hegyi Lajos főjegyző ismertette a július 30-án megtartott igazgatói választás eredményét, amely szótöbbséggel Küronya István - tanárt választotta meg Surányi Gyula utódjául. Miután 0*4938. évi MII. te. előírja, hogy a választás csnk n miniszter jóváhagyása után jogerős, n város lellerjesztelle a választás eredményét a kultuszminiszterhez, uki azonban u választást dr. Borsa Béla tanár fellebbezésé alapján — megseniinisi-leüc, mert mint az indokolás mondja — csak gazdasági szakoklevéllel biró és mint tanár 10 évig müködöltrpiUyáító vúluszl-ható igazgatóvá. Küronya Istvánnak iparostanoneiskolaiműködése a kereskedelmi iskolai szolgálatnál nem minősillielíí. Így Küronya Istvánnak a kereskedelmi iskolánál eltöltött 3 évi szolgálali ideje nem elegendő a megválasztásához. A Tűzharcosok csak akkor vannak előnyben — ha egyébként a törvényes rendelkezéseknek megfelelnek. Azért uj választás kiírása iránt intézkedés történjék.
Vitéz Tóth Béla több hozzászólás után azt a javaslatol terjeszteti elő, hogy mondja ki a bizottság, hogy a /Kormányzó. Úrhoz kegyelmi kérvényt terjeszt elő, illetve Küronya Istvánnak ilyen értelmű kérvényéi a maga részéről u legalázatosabban ajánlja, hogy üfőinél-tóságu, Küronya István hnro-téri érdemeire és súlyos sebesülésére való tekintettel ól az 1938. évi XIII. ta 35 g-ának 2. bekezdésében előirt kövclel-méiiyek igazolása alól felmenteni kegyoskedjék.
Mondja kpk a bizottság, hogy addig, amíg c kegyelmi kérvény elintéződik, — az igazgatói leendők ellátásával Küronya István tanárt bizza"ínég.
Egyúttal kérelemmel fordul a kultuszminiszterhez, hogy ezt a megbízást tudomásul vegye.
Dr. II ogyi főjegyző közbevető indítványt javasolt, hogy elvben cl lehet határozni, hogy Küronya Istvánt bízzák meg az igazgatói teendők végzésével, de ezt csak a miniszter döntése
ulén lehet y égreh a j tnrii^^--> -ViTéz Tóth Bein "javasolja, hogy küldöttség menjen a közoktatásügyi miniszterhez*, Küronya István érdekében. .
Számos hozzászólás történt ezután* igy vitéz Bcntzik Lajos, dr. Boda Károly, dr. Hegyi Lajos, Balogh József, vitéz Tóth Béla, Tcutsch Gusztáv, Samu Lajos, Szomolányi Gyula, slb. szólallak fel ismételten.
\' A bizottság végül is elfogadta vitéz Tóth Béla javaslatát dr. Hegyi közbevető indítványával: hogy. a bizottság mondja ki a megbízási Küronya István részére, de megvárják a miniszteri döntést.
Bizottság indul a miniszterhez, amelynek vezetésére viléz gróf Teleki Béla főispánt kérik fel. j
Elhatározta a bizottság, hogy Surányi Gyula és (ládányi Miksa nyug. tanároknak egy évre való visszamaradását kérik a minisztertől, a nagy tanár-hiányra való tekintettel.
A mozgalmas ülés este 7 óra után véget ért. \'
Falbontó betörést és egyéb lopásokat követett el egy 20 éves zatamerenyei leány
Gerencsér Magdolna zalnmc-renyei leány még csak 20 éves és már lopásért volt büntetve. Most is büntetését lölli. Szuronyos rogbázör álUlotta dr. Há-mofy Zoltán törvény széki cgyesbirö elé. Az ujabb vád : hogy Nagykanizsán, Posznvecz Sándorné zárt lakásába egy ellopott kulcs segítségével behatolt és onnan ellopott egy pénztárcát. Ruhát és egyebet ís vili magával. Veszprémben, dr.
Wolí Lajos zári lakásából falbontás utján mintegy 020 pengő készpénzt és rulianenwU lopótl. Dr. liámory biró erélyesen megintette a fnlboutós kisnsz-szonyl, hogy iu\\ igy folytatja, akkor legközelebb szigorított dologház vár rá.
A bizonyítási eljárás után a [örvényszék Gerencsér Magdolnái egy évi börtönre Ítélte. Az ítélet jogerős.
T
Hennyl gabonát kell beszolgáltatni a jovö termelési évbeu?
A hivatalos lap szombati száma közli a közellátásügyi miniszter rendeletéi a mezőgazdasági termelők 1944—\'15. évi kenyérgabona beszolgáltatásáról. A rendelet értelmében minden riiező gazda sági termelő. egész szántóterületének egy aranykorona, kat. tiszta jövedelme után .10 buzaegységnek megfelelő 1U kg. kenyérgabonát
köteles beszolgáltatni. A 3 aranykoronánál . kisebb kat. tiszta jövedelmű\' szántóterület minden kat. holdja titán 30 buzaegységnek megfelelő 30 kg., a 2U aranykoronánál nagyobb kat. tiszta jövedelmű szántóterület minden kataszteri holdja után pedig 200 buzaegységnek megtelelő 200 kg. kenyérgabonái kell beszolgál tolni. ^
& földművelésügyi miniszter dönt a keszthelyi Ltázbelylgdnylék és a hercegi uradalom vitájában
iíévcl bizottság szállt ki Keszthelyre. Ez a bizottság a helyszínen megnézte az összes számbu-jöltclö torüleíckcf s egyben tá-j Jékozódott afelől is, hogy az /igénylők milyen társadalmi osz-Plályhoz tartoznak. A bizottság észleletéiről jelentési kúszilelt ugyanis, akiknek dr. Marótby és azt átadja a földművelésügyi Károly, n kerület országgyűlési 1 képviselője a jogi képviselőjük, nem fogadia el a hercegi uradalom áltnl felajánlott területek egy réSKét. Most dr. Kovács János miniszleri s. titkár vezelé-
Keszlhehj, október 9 • (Tudósítónk jelenti) Keszthelyen a legutóbbi igénylések alkalmával sok százan igenyeltek házhelyet.\' Ebben az ügyben már többször volt helyszíni tárgyalás, megegyezés azonban , nem jölt létre. Az \'Igénylőké]
0ki6b% m, VÁROSI MOZGÓ c,ummm-
7—10-lg __________—_ vasárnapig
Viharéi kaoagda a legújabb magyar film I JÓMADÁR a szezon legédesebb vígjátéka .UFA" vtldghiradű
IlOuiaeok Utadat* UOanapokon 6 ée 7 érakor, vaedrnap 3, ö óa 7 órakor
miniszternek, aki személyesen\' hozza meg a döntést a keszthelyi házhely-igénylések\' ügyében.
Mimósza
hézlmunkaszaküzleí liagykanlzsa Csengery-ut 4.
Fonalak, horgolócérnák, géphimzés, előnyomda, n/öp/i-függónyók, függónykészités, diszpárnák, szabásminta díjtalanul. Házzal kötőit férfi ás nfí téli harisnyák nagy választékban,
1948, október 9
ZM1M KÖZLÖNY
KimmzsAt to
Akit föutcáfiíry
a* Owwág-ut éa n Varazadi-utca súlyos és tarthatatlan állapotáról hangzik.ol legtöbb pannsn az utóhhi itlólKin. Valóban egy! olyan prohlé-niáról van szó, amely fotóit nom lőhet csak. ogyaaerüoii\' napirendre tómi, még, a »neh6z időkre való (okintoltok hangsúllyal sem. Ma nem a. múlt század végen, ólunk 6a hármonnyire ezorotnónk is loogyezo-rüsitoni a kót utca szerepét, nem loliot nzt csupán- Kiskanizsa órdok-köróbei;vonnií Nemcsak guzdusági, do* kerookedolmi, sót. más szóm-]>onthól is ogvik logfontoaahli. utvonala Dólduiiántulnak, ojt na útszakasz, melynek azálhipotu eohogy som ogyoztotliotó összo annak, fontos Hzoropóvol. Hu orról n kót útról lieefólűnk, nom loliet azó holmi falu:vagy nagyközség, utcájáról. Ennek a bizonyítása mindönki számára teljoson fólöslogos, uki csak egy köves ismerettel rondolkozik a föntebb-említett éa nemzeti BzonijKmthól szükségOH 6a olkoriilhotetlon gazda-sági, keroskodolmi\' colokkal. M*jg koll találni a módot aa illotókosak-nek; hogy bánnilyon formában mog-induljon a munka, hogy a kótutvo-nul, »z utca liolaó forgálmátiak niog-fololóoni tartható ósliiatos úllupot-han szolgálja a nomzetgazdasági ós egyéb colokat.
Az Ifjúsági Egyesület vrgyeskara
ismételten l»hÍzonyitotta, hogy Kfe-karmsán vannak knlturérfcékek, cmt-pán mogrolelő vozetókro van szükség.\' A\' vasárnapi szop négyszólamú ének a Itiökamzsoi plébániav-tomp-toinhaji hizonyitóka annak, hogy a l\'. Sólymos. Ilozsö és-Lencz Gyula karnagy vezetése alatt álló vogyos-kar milyon komoly munkát vógoz és a jövólwn még értékosobb mogloj>e-lósokkol szolgál Kisknnizsa közönségének.
leventéink a Vöröskereszt szolgálatábafl
igyekeztek az olmult vasárnap Kis-kimizsa utcáin óa házaiban gyűjteni. Az oroduióiiy meglepően szop, to-kintottol a Sogély bizottság olóző heti gyüjté^sére, sikerről zárult. BöjUSa István fóoktató vozotósóvol mindon alkalommal diceórotoson rnogállják a holyükot lovontóink, \'/mikor a IIaza> a nemzeti colok/ós szociális (ovókonységbon ogész ombornok koll mutatkoaui..
Adományok a hadba-voutfltwlíirik
T)r. Szabó István. Jágor Sándor, liaticza József, Tóth rotor koroa-kcdő- 100—100, Ziegtor György hontos 60 pengőt, Imrei József ko-ix»kbd6.70; Ssorooa Tál, özi>. Ky-délyi Jánosné kereskedők 60—00, Tóth Lajos hontos, Flórión János bőrkoroskedő, Törő György koros-kodő 60 - 50, Zioglor Foronc hontea 40, özv. Biaakovics Józsofnó kereskedő 26,. Szokoros Vilmos gvógyazorósz, ifj. Papp Pótor, Grácz Iíéle.7 Koszorú. József, Czoínor Jó-zaof \'ikoKsakodók,, Barbnlits Antal vondéglós, Knjwli Foronc, BukovicB Sándor, l (1aica Tibor, Horváth Pótor Jlerenc, Tarabó József honto-sok> 20—20, Hegedűs Józsof, Haj. JózBofllioutoeok, özr. Szálai László-nő korcsmáros, Kollormann Foronc, Gerely, Gyula, Gárdonyi Jenő ko-reskedók: 104-10.. Lancsák Jenét, SíomiJauknv Waldinaiiii.Miksa ko-roskodók, Simon István hontos 5—0 ]>ongÓt adományoztok. (Folytatjuk.)
—fi—n~~ w—
Bfltegszabadult a statáriális bírósági eljárástól
Tyukpccsenyét akar) enni, topott, de csak a tyúk körmét kapta,meg!
Novót alaposan meghazudtolja Munka János kotori kőműves-munkás. Nom igen szorct dolgozni, csavarog Ó3 lopásért már kötszer volt büntetve. A minap Nagykanizsára is ollátocrntott óa az egyik detektív éppen akkor\'fogta ol a gyanús órabért; amikor a földokról a város felé tartott egy bizonyos rozamonnyisóg-gel, amit vnlósaínülog a földökön zsákmányolhatott. A dotoktiv olőálli-totla Munkát, aki kihallgatása ulknl-mávaUwismorto, hogy ó> volton*, aki Krizaanics Jánosnó Hózaa-utcai asz-szonyt ismótollen meglopta. így IV1-törto a tvukólat ó> onnan olóazör kót tyúkot, kósöbb kőt csirkót maffá-¦ vnl. vitt; Ilarmadizbon is lojiási l;í-logati\'ist vógzott. Mikor a pár tyúkot hóna alá rojtotto, egvonoen elment llngdán János noyü ism^ró^ő-hez, ki a Toleki-u. 7R. sz. \'.alntt Inkik 6^ mogkőrto, hogy süsso mog számára a baromfinkat, mert nagyon szorotno tyukhust onni. Mikor kósőhh viaszajött; Bogdán mog is csinálta a leót csh\'ke-pocsonyót, do
azt maga ctto meg, noki nom maradt más, mint a tyúkok körmo, mondotta indignálódva. Munkát át-kh\'órtók az ütíyőszaŐL\'ro. Tognaj) tárgyalta ügyét\' dr\\ Hámorv \'Zoltán egyopbiró. aki Munka Jánost lopásért négy hónapi fogházra, 8 óvl jogfosztásr}!. jíJogdán Jánost mint orgnzdát egy havi fogházra itóUo. Csak egy hajszálon múlott, hogy ebben az Ügyben nom indult rögtöri-blráakodáai eljárás. Mindon gyanú ós mindon jol arra -mntntott, hogy Munka lopásait a légoltalmi olsÖté-titős alatt követto el, do Munka a kihallgatás során tagadta ős azt hangsúlyozta, hogy az olsíitőt itó.n előtt fosztotta ki a tyakóhit. Mivel tagadásával szomboh nem leíratott rábizonyítani, hógy a légoltalmi ol-BÖtétitéa alatt kövottó el bűncselekményeit, rendes birósáEt elő utalták. Olcsón úszta meg. Az ítélet jogorós. Munka János most munkát kapott. Egyelőre — négy hónapi elfoglaltságra.
Testvérszavak a nagykanizsai batoilkns férfiakhoz!
Befcjezí\'ídött az Országos Katolikus NaRyg^ülés, amely im-ímtiáló módon kifejezésre jul-íutln a szcTvezettsétf-erejét, mcf{-mözgatth á katolikus magyar inilliókat, új lendületet; friss vérkeringést vitt be a kalnlikus magyarság óriási táborába. A lenyűgözően imjxmáló, gr;m-diózus katolikus magyar seregszemle után a nagykanizsai ka-\'toUkusfórfítátvor, amely a »Cte-ba-ba lömörjilL — munkásságát még azieddiginél is nagyobb mértékben kívánja a;Katolikus Eszmény szolgálalába álUlani, ¦azért ezúton, is zászlaja alá bivja. mindazokat a nagykanizsai katolikus férfiakat, akik eddig bármi oknál fogva is lá-vol maradtak a szervezett kalnlikus férfitábortól — n »Cro-do«-tól - - amely erőteljes súlyt tudott kivívni inagának szervezettségének erejével a nagykanizsai társadalmi, mint nyilvános életben és mindenütt ott van, ahob a magynr katolikumot, egyházat és krisztusi eszméket, mint hlttcstvérét.\'—¦ az egyént — is védeni é.s érte sikraszállani kell. Az Országos Katolikus Nagygyűlésen elhangzottak, az élet és a helyzet nyomatékosan arra intenek\'o> figyel mez telnek bennünket, hogy az eddiginél szorosabban tartsunk össze, fogjuk meg egymás testvéri kezét és egyesüljünk a »Credo* zászlaja, alatt." Az élet komoly tanulságokat vetített elénk, amiket nem.lehet figyelmen\'kivül hagyni\', amiket nem lehet meg nem látni és amelyek határozott felkiáltójelként arra intenek bennünket, hogy készüljünk fel\'komoly feladataink teli esi tésére. Nagy és szent céljaink, vannak, azoknak megvalósítására szükségünk van a közös testvéri kapocs erősségére, elszakitha-
T-a»ljMnfliaiftii az össz*s helybeli ós vidéki ÍQllK0nyV6K Iskolák részére kaphatók
Schiess fi?nia t6ayvfeereskedésében ^gg
" «t 8.
tatlanságára, amely clválasztha-tntlanul eggyéforraszt bennfln-ket: a mindenunpi élet bármily síkján is küzdjünk, Soha nem voll még olyannyira szükség a katolikus magyar férfi-tábor egységére, erősségére, megingat-hatatlanságára, válvetett közös munkájára, a mindnyájan egyért és egy mindnyájáért szolidaritására, mint manapság. Nagyok és fontosak a feladataink, melyek ránk várnak, amit . az Cegyes nem képes megvahSsilani, végigküzdeni, de amit a szervezettség ereje és áttörheleilen csatárlánca megküzd és kiharcol.
Az idei Országos Katolikus Nagygyűlés komolyan orra inl bennünket, hogy vegyük ki részünket abból a katoiiktífi munkából —- ami a mi fclndalttnk, ami ránk háramlik, amelynek megvalósítása" \\mi reánk vár és tegyük meg katolikus magyar kölelességi\'mket — az egész vonalon végig.
A nagykanizsai szervezeti katolikus férfi-Iáhor erre a vállvetet munkára, erre a hithű kiállásra, erre a gyönyörű katolikus építésre, erre a ragyogó Krisztus-hűségre hívja fel nagy-kanizso és környékbeli férfi-testvéreit. Mindegyik vegye ki részét ebből a magyar nemzeti é[)itŐ munkából és testvéri cgyüvélartozásával, szivének minden melegségével csatlakozzék a nagykanizsai »Credo* táborhoz, a nagykanizsai szerve-ze\'t kalo\'iküsság legizmosabb és legnagyobb szervezőiéhez. A >>Credo« hatalmas, impo-
náló erejével, súlyával és szervezettségével mindenüti olt lesz, ahol a magyarságért, a katoii-cilásért, testvéreiért dolgozni, küzdeni, védeni, sikraszálini és Krisztus királyságát diadalra jullalni koll I
Minden igaz kuloltkus férfit a testvér szeretetével kehiünkre ölelünk.
Vasárnap délben fél 12 órakor tartjuk meg szokásos.havi taggyűlésünket a fereuciek fe-hérlerméhcn. Lejtünk otl mindannyian óntuuíitos, katolikus férfiak és vegyünk részt \' a »Credo* taggyűlésén, amely egy-utla! tobofzó is a .Credo-\'zászlaja alá.
mgzi
]6madár
A faluban nincs titok. A .földszintes házak,- a tágas udvar!, n nairv határ nom nyújt alkalmas btivo-helyot a számára, A faluban mindenki \'mindönkit isiner ós lelátnak egymás tányérjába is.
lía viBsznmogyünk a millonoum utáni vágyakkal tolitott Magyarországba, mikor az embpi-oknok csalt élniük kellett és a munka szükséges rossz volt, o film szerint igen helyesen látjuk, hogy törjed és hogy keletkezik a pletykál moly rondóson gvnnuvnl:: terheli na órdokoltokoty fís a g.vaiiu már fél hizonyilók. varA nak áldozatai és vannak szerencsés pártfogoltjai. Igen, önnek a boldognak itovózolt időnek a légkörét látjuk, hol a mamáknak nz »/. egyetlen gondjuk, hogy iv lányukat férjhez adják ós jó partit hozzanak össze. A síiiv érzései még nem játszottak annyira szerepűt és őlelhiválásnak lőhetett tartani a iHílotörődóst, mog a megnyugvást.
Ma ezr^i ezomünkiwk ti^óíás éa humorost Talán tulrajgoltnák tet-szik, pedig azok éllek, sót jobban óitok, mint mi, akik őket most riiegrnósólyogj úkv
Egy darab múlt a film, melyben berino* van erőnyühk és hibáink tömege, melyet "olyan jókedvűéig olyan szivosen játszanak ol a szereplők, hogy ez már kivótelos sikpr, amit. a sorozatos zsúfolt nézőtér\'is bizonyít.
(vj)
temetkezési wáiSaíaia
¦agykanizaa.
Lakás: Fő-ut 20.
Tololon : 4S6.
F«-ut 13.
Tululu.. ! 179.
ZAUAI K .>ZLON.»
1913. október 9
KÖZGAZDáSÁG
Ml újság a Budapesti Élelml-szernHgyvásártelepen ?
A Magyar Vidéki Snjtótudó-
sitó fővárosi jelentése szerint október 1-töl 7-ig az élő- és vá-goltbaromfi piacon az aruk néni.változtak, - A tojáspiacon a hatóságilag megállapított legmagasabb árak voltak érvényben. — A zöldség- és főzelékfélék piacán a petrezselyem éra 10, n tölteni való zöldpaprika éra és az uborka éra 20, a vajbab éra pedig 50 fillérrel emelkedett; viszonl a paraj éra 10, az apró hegyes zöldpaprika és az alniaparadicsoni éra 20, a sóska ára .\'10, a leveles karfiol éra 50, a Usztitotl karfiol éra pCdjg 100 fillérrel esőkként kilőnkinl. - , A gyümölcspiacon a közönséges fajtájú körle ára 10,- a nemes fajtájú alma ára pedig 20 fillérrel omclkedott ; viszont a magvaváló szilva ára 10, a szőlő ára 110, az őszibarack áru pedig 200 fillérrel esőkként kilónkint.
Rendelet az államkincstár biztosítási tevékenységéről
A kormány 1520-1913. M. E. sz. alatl rendelőiét adott ki az államkincstár biztosítási tevékenységéről. Erre n rendeletre az a körülmény adotl alkalmai, hogy az utóbbi idők háborús eseményei következtében a biztosító magánvállalatok
kénytelenek vollak a háborús veszélyek fedezésére szolgáló szállitmánybizlositásokuál bizonyos korlátozásokat alkalmazni, nevezetesen: az előtáró-lásokkal kapcsolatos hadikoc-kázal vállalását kizárni. Annak az érdekében, hogy a közgazdasági szempontból nélkülözhetetlen áruk behozatala súrlódásmentesen lebonyolilhalő k-gyen, maga az államkincstár kapcsolódóit be ezekbe u hadikockázati szállítmánybiztosításokba és hasonlóképp, mint ez számos külföldi államban történt — azokban maga a kincstár jelentékeny részesedést vállalt. A szóbanforgó biztosítások lebonyplilására a szállil-mányl.izlosilássai foglalkozó összes biztosító magánvállala-
Elegáns kész női ruhák, blúzok nagy választékban
•nél
lok részvételével egy külön íroda lélcsült, amely már huzamosabb idő óla közmegelégedésre működik. A most megjeleni 1520-1913. M, E. sz, rendelet a kormánynak \'adott felhatalmazással incglcremli az államkincstár e hiztosilási tevékenységének jogi alapjai, jóváhagyja a pénzügyminiszternek azokat az intézkedéseit, amelye-kel ebben a vonatkozásban a rendelet hatálybaléptetése elölt lett és felhatalmazza a kor-niányl, - hogy amennyiben ha-
sonló nehézségek netán más téren is felmerülnének, a szállít mánybiztosilás tekintetében i.iinU jogot u biztosítás más ágában vagy fajaiban ís gyakorolhassa. Annak érdekében, hogy az u. n. kontraszelekció elkerüllessék, n rendelet kimondja, hogy amennyiben az álllamkincstár a hiztosilási koc-kázal elvállalásában közrauü-Itödjk, e biztosítási vállalatok n kincstár hiztosilási tevékenységének mellőzésével biztosítási ügyleteket nem köthetnek.
2375 fürdővendég Keszthelyen
\' Keaxihety, október 9 (Tudósítónk jelenti) Szeptember 30-ával bezárult a balatoni fürdőidény s az üdülőhelyek irodái is bezárlak ajtajukat, hogy elkészítsék az elmúlt nyár mérlegét.
A keszthelyi idegenforgalmi iroda máris elkészült az üdülőhelyi statisztikával, mely örvendetes adatokat tartalmaz. Keszthelynek ezidén nagyobb volt az idegenforgalma, mint az elmúlt évben. Az üdülőhely területén ezidén 2375 személyi tartottak nyilván, ami jóval meghaladja a\' tavalyi vendégek\' szániát.
A fürdővendégek a keszthelyi idény négyes fél hónapja alatt 23.239 éjszakát töltöttek Készt-, helyen, ami háromezernél több\' a tavalyinál.
23239 napot töftött az idei nyáron
Üdülőhelyi dijakból az előirányzóit összegnél jóval több folyt be ; az idei üdülőhelyi díjbevétel kétszerese a tavalyinak.
Feltűnő a hevételek emelkedése a balatoni fürdőben, ahöj az előirányzott 20.000 pengő helyett 33.283 P folyt be. A? ideí bevétel majdnem kétszerese a tavalyinak. Igaz, hogy az idén magasabbak vollak a fürdőd i-jak. de az emelkedés igy is feltűnő.
Különösen sok napivendégel kapotl Keszthely ezidén Csák-tonvyáró! s általában a Muraközből. Az állandó vendégek nagyobbik fele most ís budapesti volt.
Keszthelynek tehát a mai nehéz időkben is jó nyara volt 1913-ban.
SPORTÉLET
Nagyszerűen szerepelnek a nagykanizsai / futballcsap/Jók az NB. III-ban
A ZMNTEDOSE a talnohsáft áUn.a Vasutas a 3. Aí/yen ált
Nagykanizsa város Rporttáraadai-ma osztatlan örömmel látja, hogy az Nll. III. küzdőImcilien mindkét kanizsai sportegyesület futballcsapata olókoló holvon áll. A na)>okbrin leközöli bajnoki táblázatbél láthattuk, hogy a Zrinyi 4 gvózolommol és egy döntotloimol (Nagvmánvok ollón \'1:1) 20:3 gólaránnyal; tehát egy vesztett ponttal áll az olsó bolyén. Az eredmények éa a gélá\'rány-ból látható, hogy a kezdet nagyszerűen sikorült a\' Zrínyi DOfiK-nok. A csapat mindon mérkőzését eddig könnyen nvorto éa csaknem mindon alkalommá"! 6—fi góllal torhelto mog ellonfole hálóját és biztosan szerezte mog a győzőimet.
A csapat közvetlon védőimén azonban sürgősön javítani kell. Kárpát Géza kiválásával a közvetlen védőiem megingott. A fcdozolsor éa a támadösor ogészon jónak mondható, habár még itt is vannak zökkenők, melyeket ki koll küszöbölni. A témadóaór nem nélkülözheti Istenest, aki a táfitudások elindításában nagy segítőtársa Lykának, A volo -való. kisórlotozóst a hátvédből-nom. tartjuk iHilyénvalornrkíiw csapatban nagyszerű, a szellőnké?
fegvolem, ami Lyka edzónok a fó-érdomo a futballszakosztály közvetlen vozetóségo mollott.
Igon nagy föladat olÓtt áll a Zrínyi. Vasárnap a második helyeseit ka)K)svári Turul ollón koll kiállnia Kaposvárott. A Turul egy mérkőzéssel többet játszott és Ö ponttal rouz-s/.abb gólarányával áll a Zrínyi mögött. Valószínűleg Kaposvárott dől ol az ószí elsőség sorsa, mórt sportkörökben az a megállapítás, hogy a Turul egyik legjobb csapata ma az NO. III. délnvugati csoportjának. Óriási érdeklődés olőzi meg őzen mérkőzést, amit igazol az is, hogy a csapatot nagy szurkoló had kiséri ol Kaposvárraa rcggol fél öt órakor induló vonattal. Soha Ilyen ¦ nagy szükségo nem volta ZMNtE-iiek a lelkes szurkolótáborra, inort égy igon komoly, döntő küzdolom-rói van szó.
A nagykanizsai Vasutas a bajnokság 8. holyozottjo. Egy mérkézéssol szintén kovosobfíct játszott, mint az előtte álló Turul, igy vesztett pontok alapján a Zrinyi mögött a 2.|holyen a Vasutas áll. Az őszi szezonban csak Csáktornyán szonvedott meg nem érdemelt voroségot, míg a többi
Keresztény Temetkezési Vállalat
--m---,-_-
SÍPOS JÓZSEF
Fő-nt 12., (az udvarban) Kordia üíl
Üzlet icielon: 387. j-i LakAs telet m :>1B.
mérkőzéseit vidéken is njognyorto. A csapat váltakozó fonnát árul ol á mérkőzéseken. Néha egész nagy játékkal indul ki az NVTIí, néht bizony" csalódottan koll távoznunk a mérkőzésről. MíndoneBotro az ered inényok után bírálva a csapatunk mog von mindon jogeimo, hogy na olsók közöli szorejxjljon, A CSapat szollomo itt is kifogástalan, nuii nagvrószlxm az egyesülői elnökének Szakács I.ajos állomásfönöknok sx érdemo.
Nem kisebb jelentőségű a ka]H>3. vári mérkőzésnél áz itthoni PVKK— Vasutas mérkőzés som. A t\'VSK vasárnap ontotta ollonfolénok a gó-lókat, 0 góllal torholto mog ollen-fclo hálóját. A vendégcsapat ügylét-Bzik megtalálta góllövÓ cij>ójét, igy a Vasutasnak mindon tudására szükség van, hogy győztesen hagyja el a pályát.
Mindkét ogyesülot vozotóségo köz-votlonül ott áll a csapat mellett, orőson részt vesznek a munkában és. így értlietó, hogy az eredmény nem is marad el.
Tehát hajrá Zrinyi-DOSK, hajrá NVTE, Nagykanizsa v&fOS sixirt-társadalma ott áll mögöltotofc ca egyomborkónt buzdít Iwnnotokot a gyózolomro.
* örvondotes tényként állapítjuk mog, hogy a s| tort közönség mórkö-zéarél-mérkÓzési-o nő, ugy hogy nemsokára tolt lolátók buzdítják a kodvoucoikol a gvózoloinro.
_ (Ofi)
Sármellék—Nagykanizsa levenfebilnoW mérközé*
Szollár József szöv. kapitány pénteken este állította össze Nagykanizsa város leventcválo-gatoll csapatát, amely Sármellék levente labdarúgócsapata ellen játszik vasárnap délután fél 2 órakor az NVTE--PVSK NÜ III. mérkőzés előtt. A levenle-válogaloll valószjnü összeállítása : Solymár — Perkó, Muj-zer — Sárecz, Péter, Fekete Horváth L., Kránitz, Szabó, Töppfcl, Fcntös (Táncos). A mérkőzésen nagyobb gólarányu kanizsai győzelmet várunk.
zsebbel szebb a világ!
Naqyophalc a nyereményeit !
Most vegyen
osztAlysorsjegyet 1
I Ililfll
azerencsés estiben
ír
(Il P
/ A nyeremények végösszege több mint 15 millió pengői SORSJEGYÁRAK OSZTÁIYONIIÉNT :
MyjToad 5.—, - Napy«d 10, •S? 20, - Egémx 40 P.
Húzás: október 16.
1943. október 9
HIREH
NAPIKKND:
éjjeli gyógyszertári ügyelőt: Máj szombaton az Igazság gyógyaitoi-tár Kó-nt 12., holnap, vasárnap ax Őrangyal gyógyszertár Deák-tár 10.
KiskanizBán az ottani gyógyszertár állandó ügyo.lotoa szolgalatot tart.
NapUr. Október 9. Szombat. Rím, kai. Dénes pk. ¦ Protestáns.Dénes - Oklóber 10. Vasárnap. Róm, kat. B. Ferenc. ¦ Pro-lesláns Gedeon.
A. OOZKCHDÖ nyitra Tan recceí 7 órától.este 6. óráig. (HétíÓ, szerda pántok délután és kedden egész nap uóknek.) Tolefoa: 560. ^
Vasárnapi istentiszteletek sorrendje
Ferenceseknél; Vi7, Vi8, VilO, Vjll (nagymise^ 12, d. u. 7-kor litánia, *
FelsőtemBtom: 7, 8, 9, VílO, ViU*, %\\\\.á. u. 6-kor Titánfa. .....
Kórházi kápolna: , szentmisék reggel 6 és 8 órakor. Minden pénteken .délután ^„órakor, síciilségliuá-dás ?8 könyörgés a magyar nonvédek gyozelrrtéert,
Piarista templom: 7 és Vi9.
Ktskanízsa: 8, 9, 11 (nagymisé), 3-kor litánia.
Reformátusra, e. 10. d. u. 3.
Emgetikus: d. e. I0,.\'d. u. 6.
- (SzChtséglmídás)
A nagykanizsai alsóvárosi plóbá-nia-templomban, holúap egész napon iU szontaógiinadást tartanak, lioggol fél 7-kor bzontsógkitétol, osto 6 órakor azontlKtszéd, októberi ájtatosság ós szón tsógolté tol. A .plébános a katolikus híveket ezúton is szorololíoí moghivja a Wzontségimádásra. ¦Credo-tagok figyelmébeI
Holnap fél 12 órakor a nagykanizsai feréhcos plébániu-tomplom fo-hórtermóben Credo féritogyoaüloti gyűlés losz. Előadó dr. üoroncaór Islváu gimnáziumi hittanár. A gyűlést szavalatok élénkítik.. A tagokat és az érdoklődőkot szí vesén fogadja az Elnökség. (:)
- (A nagykanizsai Szent Vince Szőreiét hgyesület)
táborának ismét nagy napja\'vaji. Október 14-én, csütörtök osto. taggyűlés losz a kórház gazdasági épületében. Ezou megjelenik P, Köhlor Ferenc lazariflla\'házfőnök, országos igazgató, aki ünnepi bőszedet Jog mondani. P. Köhlor Nagykanizsára jövotolo mindenkor esomony a város katolikussága ezániáru. Októbor hó io-ón, pontokon .réggel 8 órakor szentmise és ünnepi tsgavalás, amit szintén P. Köhlor igazgató végoz.
Hlf^etmétíy.
A ZaUvimiejyel Közjóiéit Szfivefkeiet ? kezelésében álló botfai gazdaságiban Z darabban fekvő s mintegy 13 kat. holdat kitevő oltva nysxőlö lábonálló termését ulyi hó 13-áti, ix;áim délelőtt 10 órakor a xtiabtienyíl körjegyzői Irodában \'lyilvánoi szóbeli árverésta a legtöbbet igennek készpénzfizetés likáéban eladjuk.
A szőlőt Bolti köziégben a gazdaság vtietöje «z érdeklődőknek bármikor kél* "Jigel megoiaUtla,
A klktlltáif ár ltjo/o-a bánatpénzként i bliotliig vszstöj* keiihei leteendő.
Hayéb felléltlek ¦ Z4avátme*yei Kö* 1*1 éH Siövetkexet Irodáiában, Varmsgye-öíia, fut. is. w. il8tt tudhatók meg.
Zalaegerszeg, 1943. október 7. Br. Jóttt P*bIÍB sk. Dr. Stand Sásdor ik.
Il>- lOIIOlgtbltÓ (i:,,¦..(,[ tlflM
P$yv. i|U|iM. v jjm
S&AXjAj KÖZLÖNY
— (A Jézus Szive egyházközség képviselőtestülete)
prniekon iléhitán ülést tartott n plébAiiishivatal irodaliolyiségébon. tárgysorozaton a plébániai ingatlan udvari melléképületének, mint használható építési anyagnak az értéko-siléso BKOropoU, Mind ennek uz eladására, mind pedig a fóépűlot javíttatására vonatkozólag s kópviso-lÓlestütet névözoriivJ,i szavazásai fölhatalmazást adott az elnökségnek,
— (A nagykanizsai leventék kegyeleti ünnepélye)
A nagykanizsai I. Ós II. körzoti Ixivonto Egyesülőt vasárnap méltó\' módon ünnepli meg az aradi 18 vértanú om .ékezetét a Hozgonyi-utcai olomi iskola udvarán délelőtt haromuogyod.il órai kezdettel. Elő-zólog háromnegyed 10 órakor ünnepi szentmise a Jézus Szive templomban. Az ünnepélyt\' Klappor László levente méltatja. Utána szavalnak Kőbán Oyula ós Márton János lovonték. A zonét a nagykanizsai lovonloogyosülot zonokara szolgáltatja Somogvi Oyula karmester i vezetése alatt, fíodvozóllen idő oso-tén az ünnopólyt.a. ltozgonyi-utcaí olomi iskola tornatermében tartják meg. , ,
Uttszásnál
• .üioíi itaimM tnv\\i» und ti trri.ütit. Ei ImatTséil. i«}(fjltl ii\'Aai NtttltlU* hogy ui.uiinoi
— (Rőgtiínitéiö bíróság)
itéloto lesújt elaötótilés alatt olkövotolt Ijotörés tetteséit), do ön, kít a bűnös értékeitől megfosztott, kinek vagyontárgyait elrabolta, ogy-álUilán nom, vagy csiik kis részbon tudja visszaszerezni azokat. Ha van ltot orésbiz tusi tusa, nyugodtan fordulhat a biztosító társasághoz kártérítésért. Az lH57-bon alapított Első Magyar Altalános biztosító Társaság liolyboli: Csongory-ut 2. szúlu alatti képvisoloto minden hiztosilás módozatról felvilágosítást nyújt. (:)
— ^\'alulfizetések nyugtázása)
A nagykanizsai Katolikus Logóny-Logylet ozuttal is hálás köszönettel nyugtázza szüreti mulatsága \'alkalmával lu.\'ki juttatott alábbi udomá-uyokat ós feiülíizelésokot: Dr. Ikxia Károly, Virág Józsof 200—200 L}, Bárány István, Ozorai Károly.ÖQr-HO, liazsó József,-Sáioca J. 15—16, ttr. Krátky István, Vajay József, P. Üulyás (Jeliért, Nemzeti Bánkt Nagykanizsai Takarék, Magy. líank Kor. lí. T., Zaiamogyoi Uazdasági Takarók, Nagykanizsai Néptakarék1, dr. 1 tort in Júzaofnó, itittor András, Szabó Antal, Horváth Oéza, Horváth J-ujos, vitéz Tóth Iiéla, Skorlák és Itadics, JJcno llóla, Szovor József, Vajda Sándor, dr. Keszlor Istvánt Mukoviczky Oyula, Papp Oszkár 10
— 10, Longauer Imre t>, dr. Hegyi Lajos, Horváth .Józsof, Haukegyo-sülot, .dr. Hajdú Oyula, dr. Vit Foreucj ifj. dr. Kónig Jóiisofj Szo-molahyi Oyula, Hrimok László, üo-tonszky Ferenc, Tóth József, Tibolt Lajos, Bzálinger Antal, Mankovits István, Halmos Pál, Vékáay Oyula, dr. Czaplai Vilmos, Kólómon Fo-ronc, ToutSeh Gusztáv, Schless László, dr. Molnár Antal, Orbán János, Stampf Zsigmond, Szukonyi Ferenc, Lukacs László, Matyasics Pál, vitóz Sörloi Sándor 6—6, Kisfaludy Józsof 4, tícbloaa üyuhu, Tóth és Jancsi 8—8, dr. Tholway Zsigmond, dr. Knausz László 2—2
pengét.
Nagy tcgl csata a Német-öböl felelt
Tegnap a déluíán! ór^kíian hatalmas légi csata fejlődői! ki, amikor nagyobb északamerikai bombáz ó-kő lelókek vndászldsé-reltel benyomulták a Némcl-öből fölé, hogy megtámadják uz észak\'német partvidéket. A .német légelliánlás azonnal mükö-\' désbo lépett. A német vadászok felszálltuk és heves légi harcokat vivtak az amerikai gépekkel. Az eddigi jelentések szeriül 31 angolszász gépet, főként négymotoros bombázókat lőttek le, de valószínű, hogy a lelőtt gépek száma még emelkedni fog.
Angolszász repülőerők tegnap a délutáni órákban megtámadlak az északnémet partvidéket. Különösen
Bréma
város középpontjában okozlak nagy rombolásokat a lakónegyedekben. A lakosságnak veszteségei voltak.
Német vadászszázadok heves légi harcokban 12 angolszász repülőgépet lőttek le azokból az ellenséges légi kötelékekből, amelyek tegnap
az Égei-tenger
szigetvilága fölé repüllek.
A monthval 4rtehexlet napirendié
A Daily Tclegraph szerint a moszkvai hármasértekezlet már jóváhagyott napirendje tartalmazza a szövetségesek jövendő egy ült működését, beleértve a löldközitcngeri bizottság munkáját, Németország és szöveí-. ségcsei tekintetében a .háború titán követendő bánásmódot, továbbá u Balkánnal és Olaszországgal szemben követendő politikát. Anglia és Amerika elvben teljesen egyet ériének ós a külügyminiszterek végleges kiindulási pontot készítenek elő Churchill, Roosevelt ésVSzlnlin megbeszélései ( számára. . Vgy tudják, hogy Smuts tábornok az értekezlet előtt Washingtonba utazik.
\'A newyorki rádió közli, hogy Knox, Egyesült Államok hadügyminisztere- hazatérőben az európai és az északnfrikaí hadszíntereken tett látogatásáról, csütörtökön a brazíliai Balboában kijelentette : A szövetségesek még a legszörnyűbb áldozatok elölt állanak.
Nagykanizsa megyot rároa^™....
\' polgíniicslorótól.
w3 I
Ha olcsón és
akar utazni , keresse fel
DAVIDOVICS FERENC bérautóst,
Erzsébet-tér 1. - flutószaküzlet. Éjjel, nappal szolgálat. Telefon: 616.
7ománcozott kályhák és tűzhelyek,
ám Holherr—8€hraatz-gyártmányTi me*ag«*d«»iipi gépek állandóan raktáron Tóth József vaakereskedósóben
BruébeM<r 28. (KÓzpont-lzálld íptllel.)
IROU/li*. IÍ>J3. Tárgy: Stíléilil/.laMs ÍÖK1-nélkllli nus\'.üiii.WhirtAa céljára,
Hirdetmény.
Sajái hátlarláai síIIksÍRlelének fedezésérc sovány Bt!(isi, bármilyen súlyban, bárki vásárolhat, az így megvásárolt serlés azonban az eladó \'besfolgáltnlásl kótete-zetls\'éBébü nem számit be. A vásáriáikor a vevő a közellátási hivatalnak a vett ser-lésl bejelenteni tnrlnzlk, mert .1 vágási cn-gedílyl caak az eae\'bsn kaphatja meg, mindig legkorábban a bojetenicitol számilolt 60 nap tiltelle után Az Így hizlaláscéJiára, saját háztirtád szUkséglctfe váiárolt sertések réBiére a kormánybi/tos fdlipán ur takanuányvásárlád engedélyt adhat kl a szántóföldi gazdasággal és ennek következtében gazdakOityvve! nem icndclkazö magánszemélyek, korházak, vagy más köz-étkezéssel kapcsolatos intézetek réazérű is A l&lapán ur vásárláai engedélyével a hizlaló lak.rminy a gazdálkodóktól a beszolgáltatás! kötelesség (djeMtéscbe való be~ számitáB mellett vásárolható.
Vásárlási engedély csak annak a hldnlé-nak adható, aki marhalevéllel Igazolja, hoey a serlés saját tulajdona és hogy a sertést aaját udvarában, saját háztartása, Illetőleg & köiétkezés szukfiéglelére maga, lllellleg a kórház, vagy a kthélkezés alkalntazollja -bUlalja. A főispán ur sertésenként 2 q.\' árpa vásárlására adhat engedélyt. Háztartásonként 4 s emélyig egy hizlalásra beál-lilo\'t sertés vehető azamltfisba. A vásárlási engedély iránti körvényt a közellátási kormánybiztos fólspán úrhoz címezve a közellátási hivatalnál kell beadni. A főispán ur Ugy rendelkezett, hopy minden olyan szellem) foglalkozási, továbbá ipari foglalkozást lizö egyén részére ad kl vásárlási engedélyt, aki igazolja, hogy gazdakönyvvel nem rendelkezik ?1 kinyilvánítja, hogy a kiutalt abrakot kizáiólag scrléshizlaláira klvánfa felhasználni; olyan egyének részére is ad ki továbbá vásáiláil engedélyt, akik Igazolják, hogy elháríthatatlan okból saját iid/arukoii, saját sertésóljalkbau nem képesek serlést hizlalni és Igazolják, hogy hol es kinél hizlalják aseiteseket. A marhalevelekéi a kérvényekhez csatolni kell. A közellátási hivajal helyszíni ellenőrzés után lerjesíli lel a kérvényével a 16 Bjtán úrhoz.
Nyomatékosan felhívom és kérem a város lakosságát, hogy minél Biámosubban hizlaljanak maguknak sertést.
Nagykanizsa, 19IJ. október 8 án. ím Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármostorétól.
1493/ké. 1043. Tárgy: Sertések bérhizlalás TniDánháztarláJok céljára. ^ "
Hirdetmény.
Magánszemély a hizlarlása évi zsirsitlk-ségletének biztosítására gazdakönyvvcl ellátott gazdálkodóval bírhlzlalásl sicr/udéBt köthet, a\', áladon seité^ azonban a gazdálkodó bcjtolgállalási kÖtcicsBégencK teljesítésébe, vagyU z gazdarrönyvben előirt pontukua nem számiiható be. A magánszemélyei kötött bérhizlalást szerződést a gazdálkodó a a^erződéa megkölósélól Bzá-mlloli 15 napon b.-tül a hizlalás helye lt©. ríni illelékes községi elöljáróságnál (Nigy-kahizsán a közellátási I11val.1in.1ij köteles látlamozás végeit bertiuhlni. A kSzségi elöljáróság a bámulaton szerződésekről líyllvánlarlást vezcl, amely tartalmazza a hizlaló gazdálkodó nevét, lakhelyét, a bér-hizlaltató nevét, lakhelyét, a háztariáihoz tartozó személyek szánját ÓB a hlzlallatott sertések számát. A vágási éa szállítási engedélyi a blz\'aló gazdálkodó lakóhelye szerint illetékes elöljáróság adja kl, da csak akkor, ha a bérbizlalási szerződés ttemu-tallatolt, továbbá, ha bérhlzlallató állandó lakóhelye szerint illetékes elöljáróság (Nagykanizsán a közellátási hivatal) Igazolja, hogy a hizlallak) és a háztartásához tartozó személyek zslrjegyjogoaultságukról egy évre lemondtak. A vágási és szállítási engedélyt házlarlísonklnt é< 4-4 személyenkint 1 sertésre kell kiállítani. Ha a háztartáshoz tartozók számi 4-nél kevesebb, az egy sertésre vonatkozó vágási és szállítási engedély ez esetben Ib kiadható. Nagykanizsa, 1943. október 8.
Polgármester,
!EAIiAl KÖZLŐN?
1913. október 9
Emeletes ház
Nagykanizsa központjában 280.000-ért
El ADÓ.
írásbeli válásai: .150.000 rel átvehető" (eÜRÓre Boros hlpdeiöipodéba,
BudftpCBl, Atidráí.j.ut 81. !914
N»a;ykanir,3ft mogyoi váron polgármos torstól.
2S.0W1M3.\'
Tárgy: Baromi!- és tojátclosctá keieikidóii mcgblíáia.
Hirdetmény*
A baromfinak és tojásnak a lefnielótol val<) felvásárlására é( a beszolgállatás el-Ismerésire. hivatod kereskedői szervek fii-JogoalláBS ul.iii, na Öíszegyuj\'Ült tojás és baromll eloszlásának és a logyaszlöliox juttatásának helyes mego\'dáta\' érdekében eloutó baromfi- <» lojáskereskedök ktje-lölése, Illetve loljoxoiilása válik szükségessé.
Az eloszló keicBkedök tojást ós biromlit közvetlenül a teimelölól nem vásárolhatnak, hanem iz állafuk kizárólag helyi fogyásaiéi céljára loigalomUhoihaló árut a m. kfr. Közellátáttigyl miniszter ur togja a Baromli- is Tojáito->c«lo>l Köt-pont utján rtndtlkeiéallkre adni.
A feljogssitáara elsősorban azon keret-kidók [önnek azámllátl;a, akik a m. klr. KóltlIálásUgyi mlnlBZtcr urlót nagykereskedői, vagy « vJrmegyc alltpánjálól kis-kereskedői kJJelfl.éit kaplak. Akik a múltban liyeii kereskedői kijelölést nem kapuk, feljogosítás Iránti kérelmeikel at. előirt okmányokkal tarlóinak felszerelni.
I oltnvo.il az ítdekelteket, hogy ai el-oaJÓ kereskedőt leljogosilát Iránti kérel-mttket hozzán I. é.-i október hó 15.-lf ler;esazek be.
Akik korábban lóját nagykereskedól, vagy kiskereskedőt kijelölétt kaptak, kérelmeikben hivatkozásnak a kljeloiea ti imára és ez eaelben okmányodat csalolnlok nem kell.
Akik kijelölést még nem kaplak, kérelmeiket Ipaijogosilvánnyal é) a keresztény száram!*, erkölcsi megblihítóság és magyar állampolxánág Igazolására alkalmit okmányokkai tartoznak felszerelni.
Tekintettel atr<a, hogy ai oraságos íj a körzell ktretkedók altat felvásárolt ét kiutalásra váró készlet csupán erósen korlátolt mennyiségben áll rendelkezésre, a leljogoiilzi Is ciik ehhez minta fog törlénni.
Nsgykanl.ua, 1943 évi október 0 árt. íj o PoljíAriiiesier.
BflZARUDYfíR.
SALAMON-nár
Nagykanizsa, Fő ut 7.
nagy választékban kaphatók.
Nagykanizsa, mogyoi város polgármos toré tői.
25 561/1943. *
Tárgy: Épllést anyag Igényietek.
Hirdetmény.
A m. klr. snvaehtvatal építészeti osztálya 401.575/1043. sz alatti rendelete alapján (elhívom az Osszei magánéplllelö-ket, hogy Nagykanizsa területén fekvő épületek hely reál Illatához, llletóleg. már épUIÖben levő éptllrfelk bt fejei őséhez épitét) anyagazUkiégleltlkct jelentsék be a v. mérnOkl hivatalban.
A bclekntés Iráeban történhetik ét az. a felelót izakérlővei, vállalkozóval, (ápltő-mtstcr, bómuvcimeiter vagy Ipaiosmet térrel) kell elkészíttetni.
A bejeién tét ben fel kell tüntetni ar épület jellegét (lakóház, Istálló, pajta stb) a hetiét (utca, házszám) ba van épiléi\' engedély, az épIléBl engedély számat ős na Igénytll anyag mennyiségéi, pontomn előméretezve, a szükségletnek mrgfcle lírii és annak megjelölésé.cl, hogy az ml Ijcn munkához sxUhsó^ea. A lenti klmu tatáit csak ugy fogadja el a mérnöki hivatal, ha á lenti adatokat tartalmam és ha ad ugy at épület tulajdonos, mint a vál\'alkoz) (Iparoamesler) Is atálrja.
Mct; meg nem kezdett uj épllüfzés anyagsztlkiéglelére a fenll bejelenlés nem vonatkozik.
Nagykanizsa. 1943. október 5-en.
jw Polgár Diester.
roioioii 8—00. í egaiebbet a legolcsóbban I
Forgácsa faszén
kapható
Sárooz fakereskedőnél
Zrínyi Mlklój-utct-30r""~~JSll
Irunt ezistot
legmsgasabb árban veszek.
Vékámy ékszerén
állandó munkára
I elvétetnek.
Garszon Butorszalon
Fo-vit 7., Korona Szálloda épületben,
Nagykanizsa mKJ*n f**08 polgArmwt« rátol.
Hirdetmény.
Vágóhídon at 10(3. október Mól 19«. jntrclua 31lg oiizegyllló trágyát október 14-én d. e. 10 órakor a hely.ztoen nyíl vanoi árverésen eladom.
Nagykanlzua, 1943. október 4.
ma - Polgármester.
SOFFÖR-ISKOLA.
Államilag engedélyezett gépjárművezetői tanfolyam kezdődik október 11-ón.
Hslemen autóüzem Magykanizsa Zrínyi Miklós-utca 13. szám. .
JÄGER SÁNDOR
asztalosmester
TEMETKEZÉSI VÁLLBIATA
Nagykanizsa (Kitkanizsa) Ország-ut 13/b. Tolefon: \'392.
ALLÄ9
KlltitAíttány azonnal felvétetik Schlass Qyula kOnyvkereBkedésébcn, Horthy Mik-tót-ut S. •. • 3
Alttal ma »éat nyarhal könyvnyomdánkban halt fiMatéMal egy kdnyvkotö tanonc Legalább 4 polgári iskola elvég-z fis éiŰI azóló blionyltvány szttkséges.
AaaUIoa-aao\'dakat magas fizetés-tél felvesz Csizmadia Jánot atzlHloames-ter Nagykanlna, Bábaulca 5. 2
Naayobb süölöga/daság «Ittoallérl keres. Batthyány-u. 26. 330e
K«Mlax8v6 munkásnőket felvesiek. Rákoa-aiövöde, Cscngsry-ut 13. 3340
Magános háibi kertesikedéihez érló liésraaeter-házaspárt keresünk, Cím a kl-adóban. \'3328
Kifutói (elvesz Frank mérlegüzem. 3348
AllandA al hal man Aa ra félnapi el-(oglaltaággal, plakátragaaztót felvesz a Magyar Hirdető had* Rt kirendeltsége, Fő ut 5.
Tanulólnanjakat iiarzódtétéire felvetlek. Hontl Károlyné nölwabó, Batthyány, utca 3. az._8347
10\' — tiotieS tsaaltlljjai rjzlettzerzQ llsitvlstlóket (-nökel) felvetzUnk, Jelentkezel : Cseiigery-üt I. biztosítást iroda. 11-én lO-lí-lg. 3350
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésébén
sin-, rud- éa patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók
ón elfijenféathal6í(. - •
Hofharr-gépak teli-e éa tawaaxra elöjegyeachetSk.
DRAVflVDLGYS
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
ArimsslmMk llutéao, rokl.maolók, hibajelentések, tiaksiera lelvllégosltás minden villámot kéntélben délelStt 8-í.ii líéluMm IB ók-aig, Csangery-ut 8Í, talafon 294.
ArokéaMoi-ltAe mtsrendelétének gvUlléséhea Ügynökök ir.op.ia jut.lékk.l lelvét\'lnek. Qölánerné Iparmüvéiz Ciuraé, • PelíllUr. \' ; 3335
adAs-vétbl
MlildeniKOl leveluélbll Ö3SiCIiyU|10ll taaeeserétireoek bélyeggybjtéil oélokra meaeeeraek. Barbarlts, Zalát Ko^lbny uerku.lAiéga, naponta délulán 8—rét. közölt. Ha a hirdetés mindig érvénye*.
TOalléMk, folcii Eíerlyjoluikí, Ui mélerekbe rakva, olcsón eladó. Érdeklődni Horthy Mlkléa nt 42., Pleller. 3321
Ebéalia- éa hilobulor eladó Horthy Mlklóa-ut 1B. MeglellnlhelS 1-2 él 5-í óra kOíöll. 3299
Keveaet haainélt 128cm> MAIra motor. fcoréhpér hllegéetaiUn gumlkhot
azonnal eladó. Bővebbet ; Ozorai cukorka-Uzara, Masyar-u. 19. 3316
Eladó 1 hold kukoilcaazér közvetlen várai mellett. Bedének, Eötvös-tér 10. 3332
\' Egy férllkerékpár eUdó Rézéi-1 nlca 2. aUtt,__3333
Kanadai oeletréke bolaro, kUlönle-gaa azép példány, eladó. Bővebbet Czlboly ¦ zabónál, Bazár-udvar. 334G
Svájci atenrekooekék eladók Sugárul 1 _SM9
Elaató Iróiaalal, ebidlóizekrény, könyv szekrény, aulai, azékek, hlntaizek, képek Sugér-ul 2. 3349
hAz és inoatlan
Tóbb adómentea magin- éa bárházat, házhelyet, izólól éa tóldeket kSnelll l\'npp. Talekl-ut 8. 216
Eledé bérhix 900 ?¦01 tetek\'kalTblz-hely, termi gyumUcilákkal, öiöko.ök kisebb háza. Ingatlaniroda Nagykanlisa, Sagár-ul 42. 335Í
_kOlOnfélb_
Kohlrl Józaal Aoeloaroe lakésál
Széchenyl-lér 14-ról Petótt-ul 21. alá helyezte. 3262
ativeeaelt a pótkávégyértói Csengery-utcéban egy barnatéblás kenyér átvételi igazoló könyvecike. Kérem a bcciütelei megtalálót, 10 P ellenében adja la Szvo-boda Lajoa lUtfimealernél, Telekl-at 15. alatt. 3354
ZULUI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kledja: „KOziazdaaéfl II. T. Nagykasezaa-^ Fololóa kiadó: Zalai Király. NyomatoKi.^ a Hk8(pazaaaé|l fi. t. Naöykanlzaa-
ayaadijiBaa Nagykaalzaaa^ (Nyorodnórl teleli Zalai «iralyO

Olm:
Uiiiiilf olinziil :_
Tábori (081a :_ ~----
83. (ivf., 229. sz. Nagykanizsa, 1948. október II. hétfő Ár* 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
fserkesztőség éa kiadóhivatal: Fó-ut 6. szám sjtacrkcsztőséfi ós kiadohhatalf telefon 78. sz. Megjelenne minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
HlŐfüsetftsl áxa: egy hónapra 4 pengő 30 fillér.
negyedévre 12 pengfl 40 ffilór. Kgyea szám: hétköznap 10 tül., szombaton 30tUf.
Erős német ellenállás közben készülődnek az angolszászok általános támadásra Olaszországban
A hármaaértefcezlet vasárnap kezdődik tyoszhvában és október végéig tart
A keleti aravonal helyzetéről Berlinből ma reggel a következőket Jeten, tették:
Bár a szovjet csapatok az Azovi-tengertől északra ulból támadtak es bar a Dnyoper középső BzakaszAn, egészen a Prlpjettorkolallg ujabb hídfők létesítésén lAradoztak, a harcok súlypontja a Vellklfe Lukitól délre elterülő mocsaras és Javas területen volt. Nevel környékén a szovjet erők már az előző napokon megkísérelték, hogy a betörési helyet dél es délDyugat felé kiszélesítsék. A német vadászok záró-gyűrűje azonban, amely a betörési helyek szárnyalnál vonult végig, áttörne* tétlenek bizonyult, bár a szovjet egyre ujabb és ulabb páncélosokat vo-tett barcba a keskeny mocsári utakon. A német harci repülőgépek százai egész nap támadtak az ellenség ké Bzealétl állásait és monetoszlopatt A
Nevei-kanyarulat északkeleti szárnyán ugyancsak egész napon át retteuotos elkeseredéssel harcoltak. Éjszaka a német vonatakai a fölényes szovjet nyomás hatása alatt, kemény küzdelem után visszavonták, anélkül azonbau, hogy az utána nyomuló Bzovjet \'\'(ők bo tndtak volna tor ni a\'nőmet arovoualba. A nómot csapatok e harcokban meglopó\' ellen támadással
elfoglallak egy átmenetileg kiürített helységet.
A női no* repülögépkötelókok az arcvonal mog«xhAraUáa\\ból Jelentős mértékbon vették kl részüket, különösen azzal, hogy \'szüntelen mélytámadások kai olyan uatáiosau küzdöttek le a menetelő Bzovjet osslopakat, hogy azoknak csak kis rőszo ért ol a kéz-vétlen htrol területre. Tegnap teljes eróvel újból fellángoltak a harcok.
Még nem dőltek el a neveli szakasz harcai
Német lapjelentések szerint a hét végén a keleti arcvonal harcainak súlypontja a Veliklje Luki kOrstli szakaszon volt — Jelenti Berlinből a Budapesti Tudósító. Ezen a szakaszon a szovjet hatalmas erőket vont essze, hogy keskeny arcvonalon át-
törje a német állásokat és Nevel felé törjön előre. A harcoknak német részről semmi esetre sincs halogató Jellegük, mini amityen a dnyepermenll harcoknak volt. A nemet lapok hangsúlyozzák, hogy a nevelt szakaszon a harcok még nem dőltek cl.
A délolaszországi helyzet
Zürichbe jelentés érkezett, hogy a délolaszországi harcok súlypontja vasárnap is a Volltirno folyó mentén volt. Az amerikaiak/ k sérlctet tellek két hidfőjük ^szélesítésére. A harcok most Termoll éa Vasto körül folynak és hir szerint a szövetségesek nagy erőfeszítésekkel előkészületet tesznek az általános támadásra.
Zürichi jelentés szerint Olaszországban a szövetségesek légi támadásainál most az amerikai repülő-rajok vették át a vezetöszerepet. A németországi berepüléseknél is este-leltek illetékesek, hogy az amerikaiak ott Is együttműködnek az angol bombázókkal, ahol az angol bombázók addig egyedül harcoltak. Az atigol repBIÖk is beismerik, hogy a német vadászgépek mindenütt erősen szem beszállnak.
Műtétért súlyon légitámadás érte
Berlinből jelentik:
Amerikai bombázók tegnap támadás intéztek Münster, a wcstfáliai püspök székhelye ellen. A lakosság körében a veszteségek jelentősek, de nagy a veszteség a lakónegyedekben, templomokban, valamint középületekben Is. A németek az eddigi jelentések szerint 47 négymotoros bombázót, illetve vadász-Képet lőttek le. Az Angliában állomásozó amerikai légierő repülőszemélyzete a münsterl támadással kereken 500 embert vesztett. Rend-
kívül heves légiharcok fejlődtek ki, úgyhogy gyakran több ellenséges bombázó zuhant le lángolva egyszerre a földre.. Az amerikai gépek főleg foszforos bombákat dobtak a város lakónegyedeire. A sok történelmi és egyházi épületen kívül Münster városának két legjellegze-
tesebb építménye, a dóm és a püspöki palota is megrongálódott. A német vadászgépek közül 12 nem tért vissza kiindulási pontjára.
Sxovfet\'főlény jegyében Qt össze a moszkvai értekezlet
Stockholm, október 11 (Német Távirati Iroda) A szövetséges nagyhatalmak moszkvai értekezlete, amelyről az utóbbi sidŐben annyi szó esett, a Stockholms Tld-ningen tudósítójának értesülése szerint előreláthatólag október 17-én kezdődik s a hónap végéig tart. A tudósító hozzáteszi, hogy a Szovjetuniónak lélektani szempontból kétségtelen fölényt biztosit az a körülmény, hogy az értekezletet saovjet földön tartják.
Londoni hir szerint az értekezlet Hull, Eden, valamint a küldöttségek megérkezése után azonnal megkezdődik. Az értekezlet megtárgyalja mindazokat a hadászati, politikai és gazdasági kérdéseket, amelyek európai háború továbbfolytatására vagy pedig a háború utáni tervekre jelentőséggel bírnak.
Amerika derülátó a hármas-értekezlettel kapcsolatban
Stockholm, október 11 (Magyar Távirati Iroda) Washingtonban befejeződtek a hámasőrtokez-lotre vonatkozó. olókéazU latok. Amerikában meglehetős dorUlátással néznek
Antal István:
„Megégethetik az ujjukat, akik már most rendszerváltozásra spekulálnak"
Marosvásárhely, október 11
Antal István miniszter vasárnap MarosvásárhelyenaTársadalmi Egyesületek Nemzeti Egyesülésének alakuló ülésén hosszabb beszédet mondott. Bevezetőbén hangsúlyozta, hógy a legcsodálatosabb politikai művészet és legarravalóbb katonai vezetés , sem tud eredményeket elérni egy egészséges, kiegyensúlyozott nemzeti társadalom egységes és erőteljes közszcllemének támogatása nélkül. Óva hitette hallgatóit a közetót egyik szüfc baloldali szektorán\'-jelentkező egységesítő törekvésektől, mert a nemzet egységét nem lehet sakkfigurák ide-odatologatásával megteremteni. A magyar társadalmat a politikai aréna harci mozdulatai ma egyáltalában nem érdeklik és fölöslegesnek tart minden olyan törekvést, amely stabilitását akarja megbontanf. A háború kimenetele még nem dőlt cl és nagyon csalód-
nak azok, akik már most besszre spekulálva rendszerváltozásról, vétkesekről és felelősségrevonásról be-Bzélnek. Nagyon nagy meglepetések érhellk őket és igen-igen megégethetik az ujjukat. Nem szabad elfelejtenünk, hogy itt Középeurópában speciális magyar problémáink vannak és veszedelmeinket csak a magunk erejével tudjuk leküzdeni. MI Is kívánjuk, akarjuk a békét, dc a jog, az Igazság és a tisztesség békéjét. Ne felejtsük el, hoyy az a nép, amely kiengedi kezéből a kardot, nem békét kap. Hanem még nagyobb, még kegyetlenebb háborút. Lehet, hogy szakadnak még reánk súlyos megpróbáltatások, de a legnagyobb megpróbáltatás akkor érne bennünket, ha ezektől való félelmünkben elehgednénk a gyep-lőt és Ismeretlen erőknek dobnánk oda kocsjnkat.
as értekezlet elé — írja a Dagens Nyheter tudósítója, ~- mert most már ninosonek nagyobb ellentétek axok közt a rendszabályok közt, amelyoket egyrészt an angolszászok, másreszt az oroszok akarnak alkalmazni blstonsa-guk megóvására- Amellett még mindig: tapasztalható amerlkol részről bizonyos tartózkodás ta. orosz stratégiai határok tekintetében. Jólértasltlt körökben azonban azt állítják : Washington kész arrn, bogy az értekezloten megfelelő ollonszolgAltaUsok főjében feladja bizonyos határkérdések tekintetében eddig olfogiHtt álláspontját Megtoldó ellenszolgáltatásnak egy Oroszországgal kötendő valóban átfogó egyezményt tekintenének. Anglia éa Amerika, legkönnyebben a balti államok kérdéseben tudna engedni. A lengyel kérdésnél ar/éJs-vea szó, hogy találjanak olyan formulát, amoly kielégíti az orosz követelésoket óh elfogadható lenno lengyol körök szárnárA Is. A?, értokozlelon a hadászat rszüksóges-ségek, ugy látszik, lontosabb szerepet töltenek be, mint a^nemzetl kiaobb-nógok Jogoi. Ar. amerikai közvélemény nem nagyon fog ürülni, ha megtudja, hogy a kis nemzőtök Bzámára szereztek hadárzall előnyöket.
A svéd-finn politikai tanácskozások
Stockholm, október ti (MTI) A finn és svéd pollllkugok tanácskozásai egész vasárnap tartottak. Ugy finn, mini svéd részről szociáldemokrata
fotltlkusok vettek reszt a tanácskozáso-on. Politikai és pártszervezett kérdísek-röl van szó, közelebbi részleteket {azonban nom közöltek. Egy újságírónak arra a kérdésére, vájjon most, amikor a háború vége felé közeledik, kifejezettebbé válik-e a svéd finn együllmflködés. Tamier azt válaszella, hogy remélhetőleg ebben az Irányban halad a fejlődés.
A Montrenegróban „pártra-szállt cseh csapatok" ügye s
A Svenska Dagbladet jelentette, hogy cseh csapatok szálltak partra Montenegróban. A partra szállt cseh csapatok Ruzicska alezredes parancsnoksága alatt állanak és a középkeíeli cseh hadsereg kötelékéhez tartoznak. Ezt a trirt az ösz-szes angol és amerikai távirati ügynökségek mint szenzációt adták tovább. A cseh csapatok balkáni partraszállásának hire mindenütt általános meglepetést keltett.
Eddig mind a jugoszlávok, mint a többi szövetségesek tartózkodtak attól, hogy a csehek őndicsőitő propagandáját a nagy nyilvánosság előtt szóvávtegyék. A londoni jugoszláv követség által kiadott cáfolat azt mondja, hogy londoni jugoszláv körökben nem erösitík meg azt a Ind, amely szerint cseh csapatok szálltak volna partra Montenegróban. Csak annyit hoznak nyilvánosságra, hogy Ruzicska alezredes vezetése alatt egy cseh dandár harcol a felkelők mellett. Ezt a dandárt abból a 60.000 csehböl állítottak össze, aki régebben Daruvár vidékén éltek Horvátországban.
( í
ZALAI KPZLONY
október 11
Valami bíbch rendben
1. Hol maradt október 6. mogünnopláso ?
Ezidén érte meg Nagykanizsa áz első október hatodik t, hogy a templomokon, leventéken, Credoti kívül sehol sem cselt nyilvános szó a nemzeti ünnepről. Talán majd vasárnap, gondoltuk, mert jó vidéki szokás szerint elö szokott fordulni, hogy a nemzeti ünnepet, ha hót köznapra esett, a -ráforduló vasárnap Ünnepeitek meg. De elmúlt a vasárnap Is. Október hatról ezidén elfeledkeztek Nagykanizsán.
Szomorú jelenség, amit nem lehet elintézni azzal, hogy háború van, nincs idd ünnepelni. Mert azért a nemzeti ünneppel kapcsolatos munkaszünetet mindenütt megtartották, ahol az az előírás. Pedig éppen mert háború van, ugy kellene ünnepelni, hogy mellette a munkát Is el kellene végezni minden hivatalban, mindenütt, ahol a köz érdeke sinyli meg az egynapos imuikakikapcso-Iftst. Ezt azonban ncm*eugedlük el. Pihenéssel megszenteltük a napol és kitűztük a házak ormaira a lobogókat, nagyokat sétáltunk, a rendesnél mozgalmasabb volt a korzó, no meg a vendéglők Iája. Akinek pedig éppen azon a napon kellett volna elintéznie valamit, nem tehette, mert a hlvalalszD.net parancsa szent és sérthetetlen még akkor is, ha a háborús élet irama, ezer gondja-baja, a hivatalokban megtorlódott munka közepette nem is vette mindenki szívesen a szünnapot, maguk a hivatalok sem.
Ha valaha, ugy éppen ma nincs annak az ideje, hogy egy-egy napra megálljon a munka országszerte. Ha padig megállt a munka, akkor az a nap jelent valamil. Akkor annak a napnak tartalmat is kell adni. Főként pedig nemzeti ünnepeinknek nem szabad elszürkülniük. Minél messzebb jutunk időben ezektől a nagy magyar évfordulóktól, annál sokszorosabb a kötelesség, hogy az egymást követő emberöltők stafétájában átadjuk ezeknek a napoknak nemzeti tanulságait, magyar értékelt a soros őrtálló nemzedéknek. Minél vészterhesebb az idők járása a fejünk feleli, annál inkább kell a magyar erőbe vetett hitért, a történelmi magyar hivatás megismeréséért, lelkek acélozásáért, ösztönző példákért visszanyúlnunk a muHba. Minél nehezebb próbál áll a magyarság, annál nagyobb a jelentősége a nemzet ünnepnapjainak s annál Inkább meg kell ragadni minden alkalmat, hogy elővegyük a múlt ÖrÖkséf-levetét és minden magyar újra meg újra magába szívja abból a holtig való kötelességteljesítés nagy parancsát.
Boldog és nyugalmas békeidőkben mennyit szavaltunk október hatodikakon soha el nem muló kegyeletről. Hány szónok „méltatta a nap jelentőségét" az aradi tizenhárom emléke felett! Pedig akkor a lelkes szónoklatok után sörözés következett, Ünnepi ebéd és ünnepi szu-uyókálás.. Ma pedig azért kellene telkesítés, hogy v.ér, élet áldozatát adja, akitől azt kéri a Haza. Ma ahhoz kell nazaflas szavak tüze, hogy> a,e toppantsa Össze a lelkeket a $yá*z azokért, akik nem jöttek vissza. Ma azért kellene kiállni a tömeg elé hangos magyar Szóval, hogy az áldozatból, lemondásból, kötelességből senki a részét el ne mulassza, senki a magyar osztályosság adóját ne panaszolja, senki sti-ve-lclkc meg ne törjön a nagy vihar sodrában.
Ha valaha, ugy éppen ma kellett volna nem magszokásból, hanem halálosan komoly időszerűség parancsából odaállítani minden magyar szeme elé az aradi tizenhárom példáját, a hazáért életet adó, érte vértanúságot Is vállaló magyarság útmutatását. Éppen azért, mert háború vart I Nagykanizsa pedig büket csendr ben, néma közönnyel hagyta Hmulnj a napot és éppen az Idén először történt meg, hogy nem érezte szükségét október 6. tanulságának.
Pedig azt sem lehet mondani, hogy minden egyesületi élet megállt Nagykanizsán. Ugyanezen a héten például két szüreti mulatságot meghirdettek, a futball-események lázba hozták a városi, a vallásos társulatok őszi munkakezdése dicséretet érdemlő lendületet mutat, még a kicsiny sakk-egyesŰIet Is éppen ezekben a napokban kiáltotta bele harsány eleijeiét a város köztudatába. Ez mind Jé\'és szép. Kell a szüreti mulatság is, kell a sport is, kell, nagyon kell a vallásos, élet megmozdltása is, kell az észtorna szórakozása is. De mindezek mellől nem szabadott volna ehnaratjnia október 6. megünneplésének sem.
A 32.000 lakosú Nagykanizsán egyesületek tömkelege van. Csak hazafias célú egyesület nincs egyetlen egy sem, amely október 6-ra egy szónokot, egy műsort tudóit volna állítani ? Valamikor egymást túllicitálva hallatták Ilyen és egyéb alkalmakkor szavukat a kanizsai egyesületek. Most, amikor a legnagyobb szükség lenne a hangjukra, — most, amikor valóban küldetés lenne ünneplő szavak erejével is összemarkolni a magyar lelkeket, — most Itol maradtak hazafias egyesületeink
Soha nemzetibb feladat nem lelt volna, soha sürgetőbb szükségesség nem volt a hazáért vérpad szégyenét is vállaló hősöktől megemlékezni, mint 1943. október 3-án. És Nagykanizsán éppen ezen az őszön, ezekben a sorsdöntő időkben,, a magyar sors legnagyobb, próbalételének napjaiban múlt el október hatodika némán, hazafias ünnep .-nélkül, a magyar lélek megmutatkozása nélkül.
A nemzeti érzés megújhodására épül az uj világ s benne a jövő Magyarországa, jó lesz-e az az építkezés, ha már a megalapozásnál vannak napok, sőt: Ünnepnapok, amikor elfelejtünk magyarok lenni?
Is az Ön érdekelt szolgáltuk, mert jót és minőséget adtunk.
¦$sVt i
I
Is emlékezzék erre!
MkiUt H08j|DM MikUi A SZOVJET-FRONT POKLÁBAN
Biblia-lapokból van a csomagolópapír az elhagyott partizán-szálláson
/ (Honvéd haditudósító száad) hona. Itt egy patak, amott ogy lép, csak ök (udjík az utat, nekik vannak
Irdatlan cserjésben hilnd a honvöd euatarláno. Orvloveszeket szorítunk ősez# már vöuy három napja a rop pánt erdőségben llotck óta kínozták, rssztogattrtk u köruyokbeli sieroncxét-len lakosságot. Nézőm a \' tórkópon : negyven nógyzelklloiuótor a klUjrJw-dése, Tegnap zubmóbotubázólok verték a menekülő bandát, ma a szövetséges tüzérség lőtte elöltünk az erdfls mo csaras terepet. Ez az orvlövész-\'k olt-
Horvátországion kötötték ú és csónakon taták át a tehenet
Érdekes ügyet tárgyalt a nagykanizsai törvényszék. Az egyik vodlo.lt Nóvák Mikló?, a másik Hajdinák János dr,áv3szilapi lakosok azzal vá dply.a. hogy átmentek Horválorízágba, Polkinec községbe, olt egy .tehenet kötöttek el és a Dráván át hozlak magyar terűiéire. Mivel egyiknek sem y.olt útlevele, még azétl is kellelt felelniük.
Nóvák elmondta, hogy voltakép pen azelőtt Horvátországban élt. Poljanec községben volt füszCrkcres-kedése, dc egy napon, a,mÍkor egy Ismerésének bégként meni, szomszédja behatolt lezárt üzletébe és azt kifosztotta, ugy hogy téliesen tönkrement. Mikor a szerb csendőröknek Jelentette ai esetei, azok rámordullak: „Jól tette, aki kirabolta." Akkor hazajölt szüleihez, de nem birla itthon sokáig, ismét vissza ment útlevél nélkül, Vele ment isme 1 röse, Hajdinák János drávaszllasl la-
kos Is. ö felkereste egykori házigazdáját, Horváth Jmost, bement az istállóba és clkötötfe a lelicnél. Mi kor n Drávához érlek, egy csónakossal áljöttek és a tehenet is a csónakon hozlak át maglikkal, tu-\'jd elvitték Nóvák Imre nevű rokonához. Legalább a tehénnel akarta magái némileg kárpótolni azért, amiéri míii-a*JrJSW*^8Ztotlák Persze a tehenet Ief6zlwn»k ós Nóvák és társa a bíróság >Jé kenitek. Rövid bizonyítási eljárás után a törvényszék Nóvák Mikióit 4 hónapi! fogházra, Hajdinák Jánost pedig egy aéiiapl fogházra fléltc. A bíróság az elköött tehenet vlssíaítéltc a isértotlnek, aki azt nyolc\' napon bsltH; elviheti. Az ilélet m\'g nem jogerős.
A ÜOZFÜJ1DO nyitva van reggel 7 órától oaío 6 ótáifí- (Hótfó, szorda-pontok délután és keddon ogónz nap nókaek.) Tolofon: 660. \\
a fákon titkos feleik is Idejekorán dorongotokat is építettek maguknak, persze uey, hogy axt idegen szem lel ne fedezhesse: liilvtiyknyireu mohréteg,
vagy a vitűftör alá .. . Karabélyom II* vés rekeszen a kezem -bon, a fejemen sisak. A karabélyt ogy olesoll orvlövész melléi emeltem (el tegnap. Hohasaxn felejtem el ozt a képűt. Hnuyalllekyő, rongyusrukáju fiatal férll. Afka doonsau összorizarltvfl, a keze ökölbo zárva A zsebében szabványos sebkötöző* csomag, aknához való gyutaoaók töuie«o, temérdek töltény. Puskája .©n hovert Mellette, rajta a gyártás óyKtáMB: 1912. Pedig ezt a vldékot már ml-ben "lódította roog a néoiot hadsereg. A puskát tohát azóta Juttatták We...
Mellettom golyószórós honvéd fép-def. Figyel] tt .cserjés ¦¦¦üríijét ijléb\': a magasba tekint, ha nagyobb fához kó* zoledtlnk. Az orvlövészek szívóson kapaszkodnak a roagsB fákra, hogy on-nau yogyek colba .ellenfeleiket.
— De megszoktam már az erdőt! — mondja
8 tréfásan hozzáteszi:
— Odahaza már osak erdóbno fogunk (udid lakul. A kispesti ordöne-1 voseok tolkot. /
A caorjés ulán szábíe ordő kóvotko-
llillit
l«( n\'ágasabb
VföjjBfRF ékszeres)-
03
1943. október 11
ZALAI KOimUM
zlk. Sudárogyones íeíiyífák; Mats! újból ritkul az «ruó, Usztáara ót (luk. . — FŐhadaagy url Ugy szekér! -kiált fol |obbra az egyik honvéd.
líllmayuti panyakeosl, A lovakat bt-puy&ra más kaosl olö fu^lrkU na orv-
\'Nagyon siethettek, líi]in hacyt&k a turóa liíktüiit Ós a zsíros fazekat ls. Az
a gyatctokba bekötözött csomag pedig akqékat tartalmaz. Mellette viltamos-elemek a gyujldtfioz.
TőrzefeKyvermesleratíkBsakavatolt kézzel Bf.eUI ezét a vearedölatea rakományt.
Mojjlnl bent vagyunk a« oráSbou. Még aéháuy lópöa;..
Itt ez orvlövész-tanya A knzópen kezdetleges asztal éj két
jiiul. Oldalt lombsá.t»rok. Inaeii !3 lgoa
Ítélhettek. Mert mindent lUWtigyUk. \'rlsflea Kibontott oltó\'arayörít lolojlett csomagok. Az egyiknek tartalmat propaganda-anyag. Pontos éa réaztete* utasítások aknák elbatyezéasro. röb-Hantáéira, venafklblklaiaara. UjfagkV tegek. a Pravda és az IzveszUja lepe-
dflnyl nagyságú plMdányal Tegnapodul számok! Tegnap kaptak tehát légi utón uláuptjtiAtt. JóTal kisebb-
alakú
a parttzán-ujsdg. Ilyen la Van. Címlapján f.unlu és Saullá képe. Röplap közit, hagy 2170 orvlövész kapott l,ni]lii ronUul. Kötegnyl röplap az orosz milícia tagjaihoz. Az 191). mintájú géppisztoly kezelési utasítása;.
A sok nyqmtatTápyt minit1 itthagy-ták. ugylátatlk. kayésbbó volt fon tqs nekik Az oonlvalót azonban gyorsan ÖwzecapmagQltik. Ut vannak a maradványok, a osontagolópaptroa &%• radvinyní la Nézzük .ósak, ml a o»o-magolópaplrpB:
A Szentírás kitépett lapját...
tbe csomagoltak. Szentpétervári aa kliutÍH, Az első huszonhét ól-dal még épi Az oltiő oldalon a hü int azlnódus Jóváhagyása. ÖMzehaJtogfttoili. a megviselt lapakat,. eltészeaa emlékbe ..,
Üres konzerv-dobozok. Otlkágól márka- jjörléshus volt bennük, gyártották—mondja ki angol síÖveg — 1013 ban. Kz Is ejtőernyővel Kerti\'t Ide.
De hová Iettok az ejtőernyők ? — kérdezzük.
linzijeink már Jól hmerik a bandák
fogásait.
— Mindent elásnak ezek — mondja a mellettem állé hadáig?. — Né&ztfk
esik;.,.\' . ...Ilt vanl
tlyeptégla «l»tt Jókéra üreg aslf- At egyik honvéd mir hu»á ls belőle kt-felö a roppant tal^r lepsttdt...
itt vannak olroJtvee.ii töltények ls. Jók lesznek nekünk — ellenük. A zsákmányolt fegyvereket fol hámnál luk. Előbb ezekből lőjjük kl a zsákmányolt lőszert, csak azután nyulunk a magunkéhoz. Így ta ca rákos kodnak.
Be veit az orvlövésstáborbán — oleő plllaotáara. Ml nem találtunk mást. Másnap hozzáértő honvédségi ssak-
ásatdst vigeelek a táborhelyen. Orv-löveti-foglyok útmutatásai alapján megtaláltuk a fegyverraktárát. Tiíavórduk legyvort lóitok. ZiJros pa-¦Irba uwmagnt 1 lőszert, ladikban. Akadt alt még golyóazéró. géppuska, noliízpu-ikii, alt piauéltQrfl ágyú ls, a,
gyalogsági fegyverek ói öatö.tő puskák miliőit. 1
Ml ívzo\'ib-vu haladunk tovább. Féslil-Jllk a rengeteget. Gyűjtjük a toglyekat.
Sokan fehér ziailórál líinek, fegyver nfllkUl. Bz-rt Internáló táborba kerülnek - egyelőre. Ott klvlzagáljlk ügyüket, b ht baalzonyojodlk. hogy oíak Ari ittaini\'. torrorral kerültek & batidi tagját kö^é, uJUól esettad ombe-rek lesznek. Mert a honvéd ,a,r ttssts-gató mijtikájátií.k iium vérontás a ii^ij\'i, !.iuj:n n roni és nyugalom híz-tosltása.
Nagyrivi OySrgy fhdgy.
l»s>W|l>|>iS^^
V Teleki főispán;
„Elaóöiiljöl a bB]tojatis ói izgatás sselleiM n HnrakHx^en" *
Perlak, október 11 (Tudósítónk Jelenti) Zala vármegye főispánja Perlak " nagyközség tanácstermében szombaton délután nagyszámú közönség elótt MÉP vezetőségi értekezletet tartott, melyen a jelenlévőket közvetlen beszélgetés formájában tájékoztatta^ az Időszerű bel- és külpolitikai kérdésekről.
Felhivta Muraköz lakosságát arra, hogy az adófizetési és beszolgáUa-tási kötelezettségnek határidőre tegyenek eleget, mert különbéit ¦ kénytelen lesz a hatóság erélyes intézkedéseket foganatosítani.
Hűséget és áldozat vállalást kért Muraköz népétől és felhivta a lakosságot, hogy tartsák távol maguk-
tól a tmjlogatás és izgatás szellemét. A hatóságnak gondja van arra — mondta —, hogy elnémítsa ezeket az ártalmas egyéneket, de a magyar hazához hll lakosság támogatása is szükséges ehhez a munkához.
— Magyarország ezeréves határain őrt áll a magyar honvéd a Dráva pártján és minden veszéllyel szemben megvédi hazánkát, — mondotta bcfejezéstll a főispán.
A mindvégig lelkes hangulatban lefolyf értekezlet a Kormányzó Úr és a főiapán éltetésével ért véget. Muraköz MÉP vezetői azzal 9 tudattal me,ntek haza otthonaikba, hogy jó kezekben .van jsorsuk és nyugodtan hajthatják álomra fejüket.
ölen Összeégtek Ktskauizsán egy felrobbant benzhresflveg miatt
Németh János 59 éves MAORT-munkáa riagykanlzsal, Nagyrác-utca 19. szám alatti lakos tegnap a reg-gell Ajkban ruhát tisztított ben-úm$0&"tjeiHlnes tlveg eddig Ismeretlen okból felrobbant és Németh, valamint a felesége, két leánya, a 32 éves Mária és a 16 éves
Ilona, továbbá a náluk IdGzB Simon János két éves Nagyrác-utca 9. sz. alatti kisfiú a robbanás következté-b«n erős égési sebeket szenvedtek. Valamennyiüknek keze, lába és az arca.megégett. Az egész családot a kórházba szállították.
UwÄMn\'FiJßi vaskereskedésften
sin-, rud- ás patkővas-, továbbá szag-
uftralträuy.pk beválthatók
ép ttlÖjnyyeijJioWst. Hofkarr-uipsk télPW ^si taj*»»xr»
11 öjeQiyexhetcsk.
három guxda portáját pusztította el a tiiz egy zalai községben
SUmeg, októbor 11 A sümegi Járás területébe tartozó Srác kifzsétlten éjszaka (az Ütött ki Kárcr József féld in éves lakéháián. A tüz továbbterjedt Kárer János éa Dufner Rudolf gazdák épületeire li. A lüaolléaát: és a lakosság ais-nnal hozzáfogott a tizvósz megfékezéséhtz. Az oltás a vízben szegény községben nehezen ment. A vízforrás kiapadt, a gytljlőmcdeacék érések voltak,
ugy hegy c\'b* a kornyékből hozott vízzel afterjj tttbb órai\'.mvstka alán a nagyébb aiííztiiliat megakadályozni. Kárer Jöiael Játtlbáza\' és gazdUBági épülete éltei! le sok szárnyassal, gabonával cgytllt. Kárcr Já nvanak a lakóháza, Islálléa, sok gabona,n éa (ákarmánya scmmlaHit meg, Dulnar Rudolfnak pedig a pajtája. A kainak csak égy része tértll meg blztositáa utján A nyomozás eddigi adatai szerint\' a tüzet nagyfokú gondatlanság Idézte elö.
,MtU«d»xor gyújtogatott egy lelencgyerek
Németh Balázsáé ukki földművesaiazöny azabiiikaztát üc,y játflzadezó lelencgyerek fe\'gyujlotta. Ugyanez a gyermek\'\' tavaly ugyanezen a helyen felgyújtott egy máMk
a>jhj>j|tj|Bs*s|t^^
szalmakazlat. A mostani lüzcl rövid Idő alatt eloltották. A ká utján megtérül.
i tűzoltók blztosiláa
T
A nagykanizsai Credo októberi taggyűlése
Vasárnap tartotta a nagykanizsai Credo októberi taggyűlését a ferences plébánián P; Gulyás Gellért plébános elnökletével. Dr. Wéber elek világi elnök, megnyitójában meleg szavakkal emlékezett meg dr. Prohászka Ottokár születésének 85-ik évfordulójáról, majd kegyelettel emlékezett meg
az aradi 13 vértanúról, akik életüket adták a magyar szabadságért, akik mertek magyarok lenni és akik példáját adták az áldozatos magyar szeretetnek. Költői lendületű szavakkal méltatta a 13 nagyságát és hazaszeretetét.
— Az a nép, amelynek ilyen hősei vannak, nem pusztulhat el. Ls bármj ]ö]]Ön, folyjon a kÖ.nny, sajogjon a szenvedés — a magyar nemzet örökké élni fogl
Dr, Gerencsér István kegyes-rendi gimnáziumi tanár nagyvonalú előadást tartott
a katolikus családapáról. Ismertette az egyház felfogását az örök érvényű igazság tükrében. Rámutatott a család mai válságáról, énn.ejí indító \'okairól, boncolta a férfi lelkivilágát, mindazt, amit a katolikus férfinek ebben a kérdésben tudnia kell. Majd fejtegette a inal kor ferdeségeit. Utalt a „próbaházasság" rákfenéjére, "majd a gyermekszerető pedagógus és nevelő tapasztalatával foglalkozott a gyermekproblémával, a házasfelek és a gyermek viszonyával. Az országnak nagyobb a vesztcssége a meg nem született gyermekek miatt, mint a világháború nagy embervesz-tességei voltak, hangsúlyozta. Majd S^eut Lászlói, mint a férfi erőt, szépséget, keménységet és fegyelmezettséget állította ,eszményképül minden magyar férfi elé. Dr. Gerencsér elvadítsa élmény volt hallgatósága számára.\'\'
P. Gulyás Gellért beszámolót adott
Katolikus Nagygyűlésről, amely a szebb magyar jövőt szolgálta és arra kérte a kanizsai katolikus férfi-tábort, hogy az országos célkitűzéseket tegye magáévá és álÜlsaN be életeitek progratnjába. Légyüiík\' százszázalékos magyarok és katolikusok és hordozzuk városunkban is öntudattal katolicitásun-kai. Majd meleg szavakkal paren-tálta eí a Creilo-tábo\'r hitvalló tagját, Kovács István cementgyárost. Végül felhívja á férfi-tábor figyelmét az október 17-én a
Katollkas piákotthon céljaira megindítandó gyűjtésre, annak nagy céljára: katolikus intelligencia nevelésére.
Vallásos és hazafias szavalatok .egészítették ki a férfi-tábor szépen sikerűit taggyűlését.
SPORTÉLET
i-irfls kOzddem, nagy lxgalom uralkodott az NVTE pályán
A Jövő vasárnapi ZMNTB NV1E bajnoki rangadó mér kő/éa előszóiét tapasztaltuk tegnap a nngv kanizsai sportpályán a közel 10 abrA közölt. A mér-kőzéfi Izgalomban 6s érdekességhon bővelkedett Az elnő félidőben az egy-aégesebtjen Játszó NVTE rppííérdoii)elten jutott a vezetőéhez. A második félidőben viszont sokat támadott az NVTE, do a labdák pontatlanok voltnk, a len-dtllot Is alábbh<igyölt.\'flt a PV8K flzép Játékában gyönyörköd hdttllnk. Végeredményben afe NVTE győzelme Igaz-eágoa.
Az NVTE vitéz Zaláu - Kosa, Ktsa
— Piacakó, Németh, Varga — Juháaz, Tura, Prleoh, Munkácsy, KAIÓ02I
A PVSK Déda - Kotcnriy, Hulasaa
— Onody. I^vrlca, Sznho — 806a, r,«ndv»l, Böröor, Mllller, Zombotl öaz* h/i\'AlittAttniti jáistotL
Cank a 9Ik pereljen van eredmény, l.tivrlca szabadrúgását, mely a kapufa töVén caíattan, a Bzemtuiea Müllor halóba vágja. ü;l. ^
A 12 Ik percben Szabó 6"/ MunkAcay összecsapása nyomán hatnlmas pukka-nássnl szétmegy a labda. A uj labdát Juhász remekül teszi maga etó a Mik perohon, félmagas beadását Frlsoh okosan fejeli a kapu alsó sarkába. 1 : I.
A 17 ik percben Kálőozl pofnpás érzékkel huz el a védők mellett, átadását Frlsoh egyből továbbUJa 1 Urához, aki két-három lépée uiAn báléba vág.
A 36 Ik poroben nagyonr\' beszorul a PVRK. A kapu előtt pattogó labdát Juhász b lábak között hálóba jutjaij-.. a . I.
Hgy poro múlva Szabó messziről ka-
Eurn lvi.il. Zalán nem látja a labdát a apu elölt tömörülő Játókoaoktól éa az akadáiyialarjul buli a kapu bal aar-kAba. 3:2.
A második félidő elején átmos játék folyik. Majd tellöű 11 FVSK. Szép lá-miaáaokal Indít 11 kékfohór egyUtlee ellen. De a védelem remeklll harcol, étén a kininőfii lálazé Ki-BÖrÖoz IjttRy ki egy őrláal helyzetót a \'H Ik
f\'íércben. Majd a 32 tk perben érdekes elenetok játszódtak le ugy a Játéktéren, mtnt a nézőtéren. Oéda hordoz-getja a labdát az Ötös éa a tizenhatos von fi l között. Ttir/i Bzabályosan felaó-teettel támadja a kapuat, akt Igyekszik a támadás elől menekülni. Végit! Déda megunja a s^abátyoa kttérómozdulatokat,\' bétttlról CSUnyan Tura léié rug, aki olusfrfk\'a Bpörtszerütlen rugáselől. Vitéz Adorján haboíáh\' nélkül a ll-es pontra mutat. Prlttob lövi hálóba a büntetőt.*fí
Moát parázs tüntetés következik a játékvezető ellen az állóhelyről. VHöí Adorján leállítja a játékot éa szól az ügyeletes rendőrtisztnek Némileg elcsitulnak a kedélyek. Utána a kqzön-aég tüntetésén klvQt semmi érdekeB esemény nem történik.
Zalán Játéka ex alkalommal nem volt telo Ordekea bravúrokkal. A két hátvéd közül Kiss klllönösen n második félidőben a mezőny föló nőtt. Kóaa ls klllinőon Játszott. A fndezttsorban Németh kultancajátéka nsgy érték- Varga nagyon sok hasznos labdát adott a LA-mndósornak. Ugyanezt nom mondhatjuk el i\'lacskóról, akinek legtöbb Inb-dabeádáaa ellenfélhez ment. A tánwuló-Borban az első félldöbea mind az öt csatár kllUnŐen játszott, utána nem ment mindig egyből a Játék éa sok pontatlan leadás Is kicsúszott.\' örvendetes Tura jó JAtékn. A vendégeknél a védetem nagyszerűen
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
1943. ok\'tóbcr 11
NafykkmiiflM tnerpai ^
jelszolt. Különösen Balassa felniéit, mlg a fedezetsorban Lovrics. KilUnÖ csalárok vannak a PV$K csapalában, cnk nem tudnak kapura lőni. /
Vitéz Adorján végig kilünéen vezette a mérkőzést és a klzéns\'g teljesen indokolatlanul tüntetett (illene.
Nem énjük a közönség viselkedését. Minden pillanatban k Hot he lelt volna ajy paráis veszekedés, egy JelcaléHelen esőt-ért, amihez mondjuk Így: a ZMNTE szurkolóknak semmi közük. Kár, hogy a kö zflnség tóm marad meg a csipalanak buz-dilása melleit, hantm folyton ellenséges-keítk a másik szurkolótáborral. Meg kellett ezt Jegyezntlnk a spoitbéke érdekében lesfögezök azt is, hogy e rovatban mindenkor tárgyi lakosak akarunk maradni; bármelyik cgyesületrál van szó és mert tárgyilagosak vagyunk, nem hallgatjuk el egyik csapat hibáit som. —k~ n—l—
A ZMNTE Kaposvárott
Vasárnap a kaposvári Turul-sporllelepen volt a déldunántuli rangadó a ZMNTE és a KTSE csapata közéit, ahol a ZMNTE 2:0 arányban elveszítette a márkázást sárot, nehéz talajon. A mérkőzéstől kiküldött munkaiérsunk részleleB beszámolóját helyszűke miatt holnap közöljük.
Zrinyi - DOSE H.-Sxigelvárl CFC 7:2 (2:1)
I. osztályú bajnoki mérkőzés. A Zrínyi II. csapata immár harmadik mérkőzését n> eri és biztosan áll a bajnokság élén A boni csapat a II. félidő közepéig döntetlenné tudta tenni a mérkőzést, do azután a Zilnyl lelülko rekedik éa egymásután lövi n gólokat. Góllövők Vadasíalvl 4, Csányi. Talpal és Takáce 1 l-esből.
Levente vaiogatott—NVTE vegyes 4:1 (2:1)
Barátságos. Vezette; Lcnkovlcs. Megérdemeli győzelem. . \'
Eredmények
Ferencváros -- Diósgyőr 1:0. Szolnok - Kispest fí 1. Oamma—Vasas 2:2. BSZKRT-Kolozsvár 3:3. Salgótarján-UJntít 2:0. Nutvárad— Debrecen 2:0. Csepel-UJvIdék 8:1. Elektromos - Szeged 3 : 2.
- (Értasitéi)
Értesítjük a mélyeotlsztel vásárfó közönséget, hogy üzleteinket október 11-tői S órakor zárluk. Papp Oszkár, Mlttényl Sándor és fia, Dombot Oyula, Varga Foreno, Salamon József olpö-kereskedő. (•)
S«*vírl Jiuef ugy a maga és gyermekei Károly, Jéiaof és Gyula, iala-mint alulírottak fájdalomtói megtört szívvel, de a Mindenható szent akaratában való alázatos megnyugvással jelenlik, hogy a legjobb hitves, édesanya, anyós, testvét és nagyanya
S&SVáBI JÓZSIMÉ
skflt Hoki Katalin
áldásos életének 47-lk, boldog házasságának 30-ik évében rövid szenvedés és a haldoklók szentségének felvétele ulán f hó 10 én visszaadta Jóságos is nemes lelkét Teremtőjének.
Drága halotlunk földi maradványát f. hó 12 én délután 4 órakor fogjuk a temető szenarlástenuében a fóm. kai. cgylráz sxertartása szerint bcszen-teltetni és őrök nyugalomra htlyeznl.
Engesztelés?enlmise áklo/ata megboldogult Iclkiüdvéért lolyó hó 12-én délelőtt i .(Hl órakor fog a szent-ferencrendíck pkbánla-temlomában az Egek Urának bemutatiatni. -
Nagykanizsa, 1943. október hó 10.
Áldott emlékedet soha el som múló szeretettől mBnőrlziukl
Kohl PAln* i«m llohl Rozália «• KUnz ; Júzscfní tiOI. Kohl MAfla Kilvíte!; Saa-virl Katolyné t<0). Lrc*tEn»*bel nuayt; Síiyirl Evlkc unok.-))\', vilimtnl az Caixca rokonság.
Tárgy: A hízókhoz hordott tejre at utalványrendstcr, a tejUilctekben kimért tejtc az igazolva nyrendsser betevőié se.
Hirdetmény.
A Tej- és Tejtetmékforgfllml Központ rendelete alsóján f évi november hó elte) ívei kezdMöleg a házakhoz hontólt lejre la utalványtendiiert, s tiJÜzletekben klóiért tejre aa Igazolvanyreriuizeit átvezetem.
A 1W.IW/I843. K. M. sz. rendelet értelmében lejre csakis a következő uini-lyók Igényjogosultak:
a) terhei anyák a terhesség negyedik hónapjától a aztltóalg;
b) cstcsemik él kisgyermekek annakai évnek a végéig, amelyben harmadik életévüket betöltik;
c) gyermekek három éves koroktól annak az évnek a végéig, amelyben a tizen-ntgyodlk életévüket betöltik ;
(!) a lejláplálkozáira feltétlenül rászoruló belógok, továbbá a 70 éves és ennél magasabb korú egyének.
A házakhoz hordott tejre lejutalványt, a tejüzlatekben kimért tejre Ignolványt csak a lealabb felsorolt Igényjogosult személyek kaphatnak
A Ujulatványrűndszer azt jelenti, hogy a hátakhoz hordott tej csak akkor számít h« a tehinlartó gazda Javára a gazda-könyvár an bcizolgállaláBta előirt pontokba, ha s garda olyan fogyatstónak azállllja a há\'boz a tejet, aki a közellátási hivat mól Igaiolványt kapott.
Az Igazolványrendizer azt jelanti, hogy a teJHjtletekben kizárólag csakis oly személyek ríszíie szabad lejei kisiolgállatnl, nklk a Kozelliliil Hivatallá! tejlgaaolványt kaptak.
A Italibb a) és b) alatt felsorollak napi fijidig\'a 7 deciliter, a c) és d) alaitloké
5 deciliter lej.
Az. Igény jogosul liígot a teitaei anyák is B betegek a tlsitloivos vagy a városi orvos bizonyítványával kötelesek Igazolni. A gyermekek és s 70 évnél idősebb öregek réizére a köztllátáil hivalil a nyllvántsr-lái adatai alapján ad kl tejutalványPvigy tejlgaiolváayt. Ai igényléshez el kell hozni a cfiládl Igazolványt <s, HgV-tgy csa\'ád ugy a gyermekek, mint a betegek réizé c egyszerre karja ai\' Igényjogoault-aíg urtgdllapltását.
A kqvetkezŐ beteg*ágek jogosít inak tejelláláára:
1, Keringési elégtelenség, silvlzomolfaju-\'ás, nagyfokú vérnyomás emelkedés. (Az orvoit bizonyllvány mixlmállian klállllhaté
6 hónapra)
2. Tüdőgyulladás (5 héi).
3 Enaoazllcialoina elváltozását mnliló gjomor- vigy nyombílfekély. Röntgenlelet, széklal, préfcareggelUetet a hatósági orvosoknak bstsalstandó. (Egy év.)
4. EmáiiHciatoina-siUkflkt. Rönfgoa-Islat btnuitatsndó. (Orvos megítélése szc-tlnll idMartamra.)
9. OyomoisaTlultengés vagy uvhlány. Klinikai, kéiházl labcratóiluml lelet bemutatandó. 1,8 hónap.)
6. Epehólyag és cpaulak megbetegedése, epekő és fárgaiág. (3 hónap)
7. Pajzimlrlgylullengie. Alapanyigesare-vingálat mellékelendő. (Egy év.)
8. Cukorra); laboratóriumi telet bernn-titsndi. (Egy év.)
9. Szervi vérzéseik. (3 hónap.)
II. Mfllét Uláni állapot. Mfllét neme és Időpontja Igazolandó. (3 hónap)
11. Alat fertesöaelegaéftsk és gllmÖB aktív lásas kórforma. (Egy év.)
12. Ilugmtak hantáimat. Klinikai, kőr-báil vagy laboratóriumi vizsgálat bemutatandó. (3 bónap)
13. FchérvérHiég. Vérkép bemutatandó. (Egy év.)
14. Vt><ss vértzegfnyiég. Teljes vérkép bcmulatiodó. (Cgy év.)
Kéiem a közönséget, hogy tnia beteg\' Bégekké* sí orvosi bizonyítvány kllHIlása veged ne alka!maJankod|ék a hatósági orvosoknál, mert ügyiem adhatnak bizonyítványt, A kezelőorvosok Igazolását ajánlatos a hatóiágl orvosoknál bemntalnl..
M(g Júliusban te kellőit Jelentenlük a tchén\'rrló gazdáknak, hogy hálákhoz kinek (s mennyi tejet szállítanak? E beje-
lentések alánján egy kimutatás leli sier-kesztvs. A Tej- ás TejlargiloiI KSipont moit angedélysztc, hogy a klmalalálban fclsorallak részire házhot szilllloll tej a IchánUiló gazda tavira a gazdakönyvében leizolgáttaláBra előirt pontokba július éi augusztus hónapokra beszámlltassé^. A S7splembu is október hónapokra szóló biiiámltás engedilyesése most van folyamaiban. Novernbcr 1 |ől kezdve\'pedlg, mint már emllteftem, nem as OMTK-hoz besiolgáltatolt, hanem valakihez házhoz ezállllott tejből csakis a tejutalvánnyal rer.d(lkaiók részire házhoz száldlolt tej szárolt ctak be n pontokba Ai OMTK-ba átállított tej mindig beszámít a pontokbal Nyomatékosan figyelmeztetem ugy a te-hentattó gttdákat, mint u Igényjogosult fogymtóhat, hogy tejntalványt ctakla azok kaptatnak, akik a fentebb említett, Júliusi kliaulatásban szerepelnek, vagyis akiknek már Júliusban Is hézhoz hordtak a tejet s eitk közül Ii cnk azok, akik leire Igény-Jogosultak! A tejet házhoz száhitva kaoo fogyasztók számának klterjeiztisit a Tejéi Tej termék forgalmi Központ nem euge-dílyazta I Az igényjogosullak közül aiok, akik nem valamely termelőtől háiboz ssál-lllvs kspják, hanem valamely tejuslclben veszik a tejet, tej Igazol váriyl kapnak.
A tennivalók as elmonáotlak alapján a klvotkozSk:
As fginyjogotultak szerezzék be a szükséges orvosi blionyitványl, vagy ba valamelyik (ejuzletben van llsitlorros vsey vároil oives állni kiállított érvényes, még
le nem Járt orvosi bizonyítványul "n u caaládló
k, BZI
kéiják vIiszü, a azután a caaládló a cu-ládl Igazolvánnyal és az orvosi bizonyítvánnyal a mai naplói kezdve legkésőbb október 38-lg jelentkezzék a közellitiil hlvnlalbmi a tejutalváay, illetve tejigazol-vány kiváltása végalt. A tejulalványra Jogosullak n további tennivalókat megtud-hilják a lejutnlvány bállapjára nyomtatott szOvegbőI: Az utalvány egyes szsmu szelvényét letépik ia maguknál tarlják, a ket-tas is hármas szelvinyél pedig álsöják a Uhénlsrtó gazdinak, a bónap végén pedig, ha a napi szállítás rendben megtorlóul, ditumoizák él aláírják a kettta sselvényl s visszaadják a gazdának, aki ut bemutatja a Közellátási Hivatal lerménybetzol-gálialásl\' oszlályán, ahol annak ellenében s pontokat javára frlik. A kettCB és hármas szelvényt egymásról leizakttanl nem szabad.
Akik teJIgsKoIványt kapnak, azt is bediktálják, hogy melyik Uiletbea óhajtják megvenni n tejet s erre as U/lclrc lesz kiállítva aa Igazolványuk. A tcjklméiésre kijelölt üzletek fuvarozási okok miatt Jobbára a város déli résrebon lekúsznék. Kirem a közönséget, hogy minél dé ebbre fekszik a lakása, annál délebbre fekvő üzletbe Iratkozzék. Egyébként fenntitlom magamnak a Jogot, Fogy szükség esetén bárkit Ib az álUla választolt tejüzlelből abba a tejüzletbe lihasták át, amelyikbe való beosztása a közérdeknek legjobban megfelel. A kapóit lelfgazolványt ezután az illető iiílclbe be kell matatni, az s hátlapján a cogbélyegiójivel ellátja, » adatait teljtgyztniigának a rögtön visszaadja a jogosítottnak, aki sxtán nz Igazolvány lettnutalása ellenében kapja meg naponta a tejet. Tejet a következő Ualetek árusítanak: Ozv. Tóth Arpádné Király-utca. Rólb Oyuláné Erzsébet-tér, Ozv. Balogh Jánoiné Magyar-utca, özv. Oergály Józselnó Eötvös tér, öiv Deák Károlytté Eótvis-tir, Harangozó Imrínó Telekl-ut, Hordóa Im-íiné C»engery-ul, Fülöp Irén Ciengety ut, Oáspár Józsel Csengery-ut, Eírencz QyízŐ Zrínyi M.-u., Jancil Lajos Arany Jínoi-utcs, Nagy Anna lluithy V1.-ul. Dedovátc Béta Msgyarulca, Beleznal János Józsel ífag.-ut, OMTK les (lók Horlby M.-ut. OMTK 2-es fiók Sagár-ut, OMTK 3-as fiók vajgyár.
E (elsorolt üzletek kötelesek Jelen hirdetményemet a mai naptól kezdve november 10-ig üzleteik ajtajára Jól látható helyen kifüggeszteni.
Kérem a közönségei, hogy az fgényjo-gosultság! megállapítását ne hagyja az utolsó napokra, mert akkor lorlódis áll elő. Az érdekelteit mielőbb szerezzék be bizonyítványaikat I
November 1-lg mindenki olt éi ugy kapja a tejel, ahogyan és ahol ma ki-plat A ttjutalványokért darabonként 10 ftl-Ürt kell llzetnj.
Nagykanizsa, 1943. év) oMóber 4-in. awa Polgármester.
Zománcozott kályhák és tűzhelyek, 0Oihorr--Bclimutz-gyártuiíí«yn meaftgagdaaégl gépek
állandóa n rakUron Tóth József vaskereskedésében
Encaébet-tor 23. (Központ-szál ló épület.)
Köszönetnyilvánítás.
Minden egyes Credo tagtársam, különösen, kik boldogult azerelelt cégtársam, illetve sógorom Uuui\'suei InlttAn
temetésén zászlónk alatt megjetené-sákkel bánatunkat enyhíteni szívesek voltak, fogadják hálás köszönetünket. Külön köszönetei mondunk a Credo elnöke P. Gulyás Gellért főtisztelendő plébános urnák azért a meghaló és kedves megemlékezéséérl is imákért, melyeket ugy az OUárcgycBtilet, njlnl a Credo e havi gyűlésein a meg-boldogutt\'klklüdvéért mondott. A jó isten llzessen neki érte.\'
Tomsslta Gyula éa nsja
és édssanyja üzv. Kovios latvánná.
A nagykanksal klr. törvényszéktől. 2123/1943. szám.
Hirdetmény.
A in. klr. kincstár kliajáUtónsk Qeren-csér János és Oerencsér Ilona klialálltáit szenvedők elleni klsajátllásl ügyében a klr. törvényszék Zala vármegye közigazgatási bizottságának 4227/kb. 1943 námu \' megkeresiic alapián as 1881: XI.!. t,-c. 46. ia következő § al irlelmében foganatosítandó kártalanítási eljártat a nagykanizsai 118ti is íiV/ö izimu tkv.-ben felvett Ingatlanokra folyamaiba teizl, a tár-
SBtáa megtartáiára hatátnipál 1943. évi* tábor hé 14. napjának d. o 9 éráját a Törvényszék elé kllüzl, amikorra és ahova az összes érdekelteket a törvényes követkesmények terhével egyénenklnt megidézi.
A klr. .törvényszék figyelmezteti az érdekelteket, hogy ¦ tárgyalásról való el-maradáittk a faartalanltái tekintetében hozandó érdemleges határozatát nem gátoljs, valamint, hogy ai ogyénl külön érfcsltéB-nck as olmaradása, vagy a tárgyaiéiról elmaradása miatt Igazolásnak helye nincs.
Nagykanizsa, 1943. Bzeptember 27.
Horváth István a. k. klr. törvénysziki tanácselnök.
A kiadmány hiteléül: liilUy
s;jj Irodaföllszt.
AiJ-Ás
Kllutólaányazonnal felvélellk Schless QynU könyvkereskedésében, Horthy Mlk-lós-ul I. 3
AlhafmaiztAnl nrnrhnt könyvnyom-
űánkbnruliell ffsaté*»l egy könyvkötő tanonc. Legalább 4. pelgári Iskola elvégzésétől szóié bizonyítvány szükséges.
Anrtnlos-aogáttekert magas fizetéssel feltesz Csizmadia János asztalosmester Nagykanizsa, Bába-utca 5. 2
Nagyobb szólógazdaság vincellért ke-
res. Ballhyáajjn. 26._330fV
Allanalé éniailmauréapa félnapi el~ foglaltsággal, pUkátrsgaaztó! felvesz a Magvai Hirdető Iroda Rt kirendeltsége, Fö ut 5.
"apAs-vétel_
Gramofont vonnék, I drb. 5G0 literes príma hordót kölcsön adok, ktlünő kerékpár eladó. Clm a kiadóban. 355T
Keveset használt mm ton garnitúra
éa kézi munka-függöny elsdó. Érdeklődni lehet délelölt Csengery-ut IS/b. földszint.
3556
Kétaknás Rekord kályha kitűnő állapotán eladó. Dr. Welwádb, Zrínyi Miklós-utca 40. 3546
LAKÁS, ÜZLETHELYSÉG
Keresafa egy szobát konyhával bútor nélkül vagy bmoiral. Clm a kladóhiva tálban. . 3563
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „KtfZRazdasáal H. T. NogykaotiSsA Felelőo kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i a „KBiDaidaságl R. T. Nogykaalzoe1*
nyondájábaa Na#ykaalzsá>. (Hyoiüdáó\'t feleli Zalai Károly.)
r«li44 ;
(lm:
HenMotaat :__-Táhnrl unsi» ¦ 83. évi., 230. sz. Nagykanizsa, 1943. október 12. kedd aliati tán b& Ávm 16 fülér. r ti* ¦irr^tammmwttimmmm
ZALAI KÖZLÖNY
faerkeeztösée: éa kiadóhivatal: FÓ-ut ö. szám. tzzerkeaztötiéin és kiadóhivatal! telefon 78. az, Megjelenik mlndon hót&oznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
KlŐIlzeté*)! Aia. egy himapra 4 pebgö 3ÍÍ TUlér,
uegyedfwe IS pengő 40 llilér. ügyes szfttu: hétköznap 16 UK tnombaton 30 UH
A németek megállították a 8. brit hadsereg előnyomulása!
Megszakadt az összeköttetés Portugália és az Azorl szigetek között
Fokozódó erejű szovjet-támadásokkal szemben egyre erősebb a német ellenállás
A viszonylagosan kedvező Időjárás, amely
a keleti arovonal maliimul) valamennyi részén uralkodik, a hiiro! tevékenységet azokon a szakaszokon Is útból megélénkítette, amelyekon az utóbbi napokban a küzdelem már erÓseu ellanyhult. Német részről megállapítják, hogy általában esek helyí Jelentőségű hadroűvelotekről van sző, amelyeknek nincs közvollen befolyásuk az erővonal általános helyzetére A súlypont továbbra Is az AzovI-tongertól észak ni fokvö terület, a go-inoll hídfő és ujabban n növeli betörés vidéke. Mindezeken a holyekon Ifimé folton bevált a német kötelékek töret-leb eltenálló ereje. Bzek a kötelékek ei\'Ősen fölényben lévő szovjet erőkkel szemken Is tartani tudtuk magukat. Csak olt tértek ki, ahol azt anélkül lehetett megtenni, hogy abból hátrány származnék az egész arcvonal szempontjából.
A szovjet csapatok ember és anyag-vesztesíge továbbra is nagyon súlyos és 2SS szovjet páncélosnak ctupán az
utolsó két napon törlént a*étlÖveso vl lágosan mutatja, hogy a harcok nem veeztettek keménységükből. A Prlpjet-torkolattól éezakra jelentékeny délkelet felé való térnyeréssel tovább tartottak a német támadó hadmüvetetek, bár a szovjet csapatok Bzivósen és elkeseredetten védekeztek.
A gometl német htdlö összeszűkül, amiveljobb ellenállási vonalat nyernek. Gomel városa továbbra Is szilárdan német kézon van. A Szmotenszktől nvugatra vezető fő útvonal mindkét oldalán visszavonták a német csapatokat az állandóan fokozódó éa Bzámbellleg túlsúlyban tévő szovjot orők nyomása miatt. Az északi azaknszon cBak n volobovl nrovonalon került Bor nagyobb harol cselekményekre. A szovjot csapatok nagyobb gynlognágl, pánoólos erőkkel megkíséreltek bshatolol a nemet állasokon, de az elszenvedett au lyos veszteségek miatt lemondtak erről a szándékukról.
Nagy tüzérségi előkészületek Termoli és Vasto között
Aloxnndor tábornok főhadiszállásáról érkezőit jelentés szorult az 8, hadseregnek a középső szakaszon sikerült olórnio a Benővén tótól észak ra fokvő Ponlegandolfot, líz a helység a Nápolyból Termoli foló vo-zető ut moriteli fokszik. A 8. brit hadsereg arcvonalán a iiómetoknoky
sikerült Termeli és Vaslo között mogálUtani a brit olőnyorűulást. Mindkét részről nohóz éa középno-héz tüzérséget vonultatnak fol. A németek oldalán hurcoló kötelékek ykozött vannak ojtóornyősök is, akik • ™ár Kréta szigetén is harcoltak.
Cáfoljak a japán-portugál viszony elmérgesedésérői szóló híreket
Lisszabonból Jelentik:
A Portugália helyzetéről külföldön terjesztett híreket a hatóságok tulzottaknak mondják. Hivatalos részről kijelentik: még mindig lehet bízni abban, hogy Portugália megmaradhat a békeállapotban. A csa-palmozdulatok, valamint a katonai tehergépkocsiknak a fővárosban való sllrü közlekedése — mondja a cáfolat — a most folyó hadgyakorlatokkal fflgg össze.
(Budapesti Tudósiló) A brit sajtó
emeli ki a portugáliai eseményeket. Londoni lapértesülés szerint Portugália és az Azori-szigetek közölt az összeköttetés megszakadt. A Daily Herald arról ir, hogy Portugáliában a feszültség állandóan növekszik.
Valószínű, hogy rövidesen hivatalos közleményt adnak ki Lissza-bonban a portugál—japán kapcsolatokról. Mogbizható forrásból orodő értesülések szerint a japán—jwrtu-gál kapcsolatok olmérgesedésérŐl terjesztőit hiresztclésok niíndon nla|X)t nélkülöznok. A kót ország közötti kapcsolatok változatlanok, mondotta Salazar minisztorolnök.
néhány nap óta feltűnő elmekben
A balti áilamok kérdése egyik ugrópontja lesz a moszkvai értekezletnek/
balti államok kérdését is. Ezeket az államokat a háború után újra állit-
Stockholm, október 12 (MTI) A balti államok volt angliai és amerikai diplomáciai képviselői mindent elkövetnek abból a célból, hogy rábírják az angol-amerikai politikai vezetőket, tűzzék napirendre a moszkvai hármasértekezleten a
sák fel. A Socialdemokraten londoni tudósítója szerint a balti államok képviselői Eden külügyminiszternek és Hullnak emlékiratot nyuj-ípflak át.
Az Amerikában tartózkodó haiti diplomaták között a Hullai történt megbeszélések után bizonyos derülátó hangulat mutatkozott! Londoni politikai körökbon megállapítják, hogy ebheh a kérdésben Amerikában
mutatkozó derűlátás alighanem túlzott s rámutatnak a Sunday Ti mos Ogyílt Moszkvából költözött cikkére, amely hangsúlyozza: Moszkvábuu fölette csodálkoznak azon az állításon, hogy a balti- államok kérdését a inalzi;vai háimaséifokozlüton napi-rendre tűzik. A Szovjetunió állás-pontja ebben a kérdésben az, hogy a Szovjetbe való bokobolozősdkkol ezeknek az államoknak a jövője- egy-szoismhukjnkori\'a oldölt. Londonban általában ugyanez n (elfogás oblton a kérdéshon.
Mussolini visszaállította és szigorltja a zsidó-ellenes Intézkedéseket
Olaszországnak Mussolini fonn-hntósúgn alntí álló részén újból bo-vozettek a Iladoglio-kormánv által fölfüggesztett törvényokot. Élsősor-ban a zsidókra hozott ihtézködéso-kot, amelyeket az olasz lapok jclon-tóso flzorint rÖvidosen olkészilenok
oly módon, végleg lohototlenné fogyók, hogy a zsidóság árthasson a nemzeti órdokoknok.
A milánói prefektus fölszólította a munkásságot, hogy lopjon bo a. \' Todí-szorvezoUw.
11 Bulgária Intézkedéseket tesz a belső rend érdekében
A bolgár belílgyminiszíer a plov-divi gazdasági kamara megnyitásán beszédet mondott. A többi között kijelentette: Bulgária számára jelenleg a belső nyugalom és a rend a legfontosabb. Ez.azért szükséges, mert ellenségeink az arcvonalon nem ludíak győzedelmeskedni szövetségeseinken s most a belső arcvonal szétbomlasztásával akarnak győzelmet elérni. Ismerjük az angolok és
amerikaiak kísérleteit, hogy a tengely belső arcvonalát nemcsak Bulgáriában, hanem a többi országok4 ban is szétbomlasszák. Biztosan állíthatom, hogy sikertelenek maradnak azok a mesterkedések, amelyek a népet törvénytelen cselekedetek elkövetésére izgatják. Megtesszük az intézkedéseket a törvénytelen csoportok ellen, hogy minden ilyen kísérletet megakadályozzunk.
Moszkva be akarja keríteni a Balhúnt
A Doutscho Allgemeiuo Zeitung cikke azzal foglalkozik, hogy Moszkva lx) akarja köríteni a Balkánt annak felhasználásával, hogy a földközi tengőd bizottság tagjai kőzett szerepel. A Szovjetunió folvétolo a földközilongori bizottságba, írja a lap,
lehetőre teszi a szovjetnek azt, hogy a moszkovita politika uj \'és meglépő előretörést érjen el a l-\'i\'Aílközi\'tciujcr környékén. A Köldközi-tengerhez vozotó ut ró-gübbou a Balkánon vagy a Fckole-tengoron vezetett. Most ugy látszik, hogy Ichetóvó vált az ugrás magára a kívánt területre. A Szovjot ugy hiszi, hegy J^ólkolofesfíurópának á
Dardanellák folő vezető szárazföldi hídját az angolok ós amerikaiak kosz sógo folytán harapófogóba voheti. Kolofon ugyan az oiháritÓ harc .még messze, Ixmsó orosz területen zajlik, de a föld köz i tengeri betörési kísértetre a megfelelő olókószülotok máris megtörténtek. Ezeket ugyanis a balkáni népek\' felhasználásával szeretné olórni. .
A belső kommunista veszély cUfity Délkeleten a kormányok már régóta őrt állnak, de jel vannak vértezve más eszközök és módszerek ellen is, amelyekkel a szovjot ixilitikni fá-ráadásait elindítja.
Jelentés a szovjet-front déli szakaszának harcairól
Az Azovi-tongertöl északra ftémót gyalogos orők
ellentámadással visszaszereztek egy fonton állási, amely messzire bepillantást enged a szovjot felvonulási területére. A moliíopoli hídfő déli szárnya őrös szovjot nyomás alatt állott, do ainér mot gránátosok meghiúsítottak több, különböző bolyon megkísérelt előretörést. A szovjet nagy támadásának súlypontja továbbra is a Molitopoí és Zftprozsjo közötti terület maradt.
A támadóknak-sikorült ugyan a nőmet vonalakat olórni, do szívós harc ulán ellentámadással mindenütt vÍsíj szavototték Őket. Az osti órákban a JŐ arcvonal eijész terjedelmében tiémvt kézen maradt. Az olsó két támadási napon 114 szovjet páncélos pusztultol. APnve-l>or középső szakaszán a azevio\'t többi partraszállási helyen és lúd fonói te-hormontosítő támadásokat indított, do a némot vádolom valamennyit határozottan visszaverte.
J
ZALAI KÖZLÖNY
1943. október 12
Nagykanizsa nyerte a város-¦ hözl sakkveraenyt
A nagy érdoklötlósaol várt Nagykanizsái .Maróczy Sakk-Kör- ZaJa-ogoiszogi Baross Oábor Sakk-Kör közötti barátságos csapat mérkőzés t-lsú menetét vasárnap játszották lo Nagykanizsán. Az Iparoskör játék-termő Mufolásig nvojreélv lolkos sakk barátokkal ós érdeklődőkkel. A verseny tnegnondoxöae, kifogástalan volt h az László Inuo főtitkár érdeme, Itószbles etedmónyek: Dr. Szigeti .Jözsof a nála mekaaokott ölee fóiiiii(16 játókkal olőnyösohb trynlog-állásl őrt ol a azt oréfyes végjátékkal gvézolcmi-o vitto dr." Síjxös líóln . eílon. ¦— Hamburg Miklós n mog-nyitásnál ólért holyzot fölényeit nom aknázta ugyan ki eléggé, de n már remisre alakult játszmát Maczák Jó-uflof hibás védokozéso folytán mégis gvi\'.zolomro vitto. Nótiíoth Foronc a megnyitásban szorzott .előnyét Albert Karoly kitűnő középjátékkul kíegyonlitotto, sŐt azt győzelemre is vitte. - - László Imre éles olnsz-játókbnn tul játssza dr Szirmay Gézát, végig uralja a helyzetet ón fölényoson nyer. — A tehetséges zalaegerszegi Kóbor Tibor orós rohamát Pintér Sándor alapos védekezéssel döntotlonro ogyonliti ki. — linán Lajos ügyes, szellemes játókkal nvor ii nomkülönlion jól játszó Kiss Li\'iszló ollón. - Vékásy Károly nobóz kiizdolombou nvor Nagy Gyula ollón, — Vanits Ferono alapos, orős nyomássá\' biztosan győzött Toplak Józsof ollón. Végeredmény 6 és fól — 1 és fól Nagykanizsa javára.
liár a nagyarányú győzelem megérdemelt volt, do az mégsem fojozi ki büon a két csapat közötti \'oró kii lön bozótot. Minden táblán verejtékes küzdolom után órt csak ol fiikort » kanizsai együttes, mórt a Zalaegerszegi Baross Gábor Kukk-Kör értékos, orős játékssüivonalu.
A rovánsmórkőzóst folyó hó 24-én Zalaegerszegen játsszák lo, ahol — ismerve a zulacgorHzogíok lelkesedését ó» loutliilotót — meglepetésok sincsenek kiaárvu.
mululunlMtl Mitili Vállalat
MENETRENDJE\'
írvínyes 1913 május 17-tfll.
615 7"C5 720 1010
•11«
-1400 14«
11«
• 18«
11!8
19«
JOB
22«
s
i i
r
raladenkl a helyi kereskedőknél és iparosoknál ezerezzo be I
¦ezdgazdaságl anyag ós rnha ellátás kérdéseivel
faírWkezoft Zala várraegye közigazgatási bizottsága
/talafitjcvHzeg, októUir 12 Zala vármogvo közigazgatási bizottsága vitéz gróf Teleki líóln főispán elnöklétté vol ülést tartott, a
molyen főként
az állati oltóanyag
juttatás és \'nz állatigényltovétolok, a ruházati oikkok ón u vasolosstáfl kór-, dósébon hangzottak ol a folszolalá-sok. Aa olóadóknak folszólala-sokrn adott válaszából kitűnt, hogy az állami oltóanvagtormoló intézet a védekező oltásokhoz csak korlátolt mennyiségben ad anyagot, ozt is csak ugy, hogy először az illetékes állatorvossal igazoltatnia, kell a gazdának, hogy a szórumtormolósro sor test ajánlott\'fol. A Filaxia szérum-tormoíő magon vállalat docem borbon mogfololÓ mennyiségű készlottol fog rendelkezni a már megtörtént fol-, ajánlásokkal kapcsolatban.
Panasz morfilt fol, hogy a szarvasmarha-Igénybevétel
alkalmával késodolmoakodés van a vasúti kocsikba rakással. Az átadó gazdáknak egész napjuk kárl)iivósz, tunig a lomázHiilás, kocsiharakáa inog történik ós pénsükot megkapják. A főispán válaszában kijolontotto, hogy minden panaszt megvizsgál és ii mulasztókat felelősségre vonatja, merí az Ilyen kétedelineskodéa sérol-mes a mozógazdaság órdokoim és káros a közhangulatra is.-
Bejelentette a főispán, hogy
Zalában eddig 1500 pár bakancsot osztottak kl
ujabb adótörlést engedélyeztek a viaszatért zalai területek lakosságának.
az igényjogosultaknak, még 8000
párra van, szükség. A ruhajuttatás torén
:-: nagyobb mennyiségű szövet, flanelt, pamut és alrux-anyag jutott Zala megyének,
a szétosztás utalvány óh jegyek ellenében jutányos áron fog a kereskedők róvón megtörténni. A körjegyzők még tegnap utasítást kaptak, hogyan járjanak ol. Elsősorban a mozögázdasugi csolédok jutnak ruházati cikkekhez, olónybon vannak azonban a hadviseltek "hozzátartozói is. A ha.kancsjut tatásnál a ni. kir. .ordŐigazgntóság utján a fakitornioló munkások olláíására külön köret lesz
A vasanyag olosztásávnl kapcsolatban a főispán oljárt a minisztériumokban ós azt az előterjesztést tolto, hogy a száz holdon fölüli gazdasági vasanyag-igénylésénok biztosítását bizottság YÓgozzo a vánnegyólxin. A főispán indítványára a közigazgatási bizottság ebben az ügyben felirattal fordul uz iparügyi rniiüsztorhoz.
A vetőmag igényléssel kapcsolatban a főispán felhatalmazást kapott, hogy ott, ahol múlhatatlanul Bziikaógos, a gazdasági felügyelő bevonásával az igazolt igényokot kiológíthosao a tárolt gabonamennyiségből.
A i>ónz ügy igazgató javaslatára
Ez a torlés 2401 adózónál 53.231 jjengót tesz ki. Az eddig elengedett adó összege másfélmillió pengő körül mozog, 41.500 adózónál.
A bizottság fólóvi kiöntésével kapcsolatban ft\'koroskodolomügyi mi-
nisztor blrendolto, hogy a kőanyag iKjHzerzésónok nohózsógo miatt, amit a kocsi- ós munkáslnány okoz, uj utakat a megyében csak akkor lóto-sitsonek, ha a szükséges kőanyag roiutol kezes re áll.
ujabb Internálás a mytofcsal crAor-tS% B7.H!ípan láiíoolás froníján
Joleíitotto a Zalai Közlöny, hogy Nómoth János nagykanizsai korcs-kedósogód foketo cukor ós szappan Üzleteivel kapcsolatban nemcsak II kereskedőt internáltuk, hanem az ügy tovább dagad éa további előállítások ós órizotlx)vételek várhatók. A további nyomozás során a rendőrség olóállitotta Kovács István nagykanizsai borbélyt, aki kb. 86 kg.
szappant szerzett 1» ós azt ismo-rősoi között magasabb áron tovább eladta. Kovácsot is internálták.
Ezzel az ügy még koránt smofl, befejezve. A nyomozások tovább folynak ugy helyben, mint vidókon a Némoth-ügirvbl kapcsolatban óa további előállítások várhatók.
A 12 internált fellebbezett a rendőrhatósági órizetbovétol miatt.
Rémhírterjesztéséit elitéltek egy volt Csáktornyái kocsmárost
Major Ica György 58 óvos, kedves-liegyi szülolóflü, volt csáktornyai korcsmárost a honvódtörvénYszók bó napokkal ozolőlt orószakos íolforga-tásra irányuló cöolokmény miatt Szombatboíyon két óvi fegyházra ítélte, rnnjd annak jogerére omolkD-dóso után Vácra szállították az itő-lot foganatositására. Máiorics ellen most a nagykanizsai törvényszék olétt rémhirtorjosztófi miatt .indult ol járás, amit az ügyészség vádirata szerint- Stingl Ferenc csáktornyai üzletében tett kiiolontéaeivoPkóv)>-tett_ ol. Btingl Ferenc ós sogódjo Jurícsán István Máiorics tagadásával\'szemben bizonvitotta a vádat Ós igy Májories Györgyöt bűnösnek
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
•In-, rud- Ss patktivas-, továbbá szag-
utalványok beválthatók
éa •!6J*gyeahfttAk. Hoffhers«-aiaPatak telrai és tav««uzpa elöjegvexhetak.
mondták ki ós egy hónapi fogházra ítélték rómhirtorjosztós miatt. A volt csáktornyai korcsmárost darócruhá-iában a logkőzelobbi vonattal vissza-kiaórtók a váoi fegyházba.
A GOZFOKDO nyitva van reggel 7 órától este 6 óráig. (Hétíő, szerda péntek délután éa keddon egész nap nőknek.\') Toloíon: 660.
Az uj gazdaadósrendelet
i.
A hivatalos lap szeptember HQ.\\ számában kormuny rondolot jelont mog a védet birtokok tohorwiulozé-sének gyorsításáról ós a ví\'xlotts.\';;;;,.] kapcsolatos ogyos intézkedéseikről. a rendelet szoroncséaon összeogvoz-toti a közórdoket a magánérdekkol, hiszen mindkettő azt. kívánja, hogy a védettség ogyóvtizodes rendszert* miolőbb fölszáinultussék.
Erit! n fölszámolásra a mai gazdasági viszonyok kedvozóok, a gazdáknak most nincsenek értékesítési gondjaik, termékeikért megfotoló arakat érnek ol. Viszont a háborúval .\'együtt járó áruhiány nom teszi lehetővé, hogy mtigfololő beruházásokat togyonok. Ezért szükségesnek látta a kormány, hogy a védőit ^birtokosokat kötelezze terheik minél gyorsabb törlesztésére, morl a nmi konjunktúrát ismét dekonjunktúra váltnalja fol ós mórt háború után számolni "koll íazzal, hogy a kiólo-zódő nemzetközi vorsoivy beruházásokat fog axükségossé tonni. Miu-denképpon kívánatos tehát, hogv mezőgazdáink lohetóleg tiszta tohor-alnppnl nézzonek a iövendó elé és ellenállóképesekké váljanak a kiszá-mithatatlan gazdasági fordulatokkal Bzemben. Figyolombo kellett továbbá vonni, hogy a védottség lebontásáig ogészsógos\' mezőgazdasági .hitelélet nem alakulhat ki. A védeti birtokok teherr&iulezfee Az uj rondolot arra törokszik, begy a már rendezett éa a még nem rendezett adósok holyzoto között számottevő különbség no kolet-kezzék. Ezért nem változtatja meg azokat a szabályokat, mohok a kataszteri tiszta jövedolom hatvanszo-ros szorzatán tul oső tartozások csökkontését olőírják. Változás les/ fazonban annyiban, hogy o birtokoknál a teherrel idézés kizárólag annak megállapítására szorítkozik — mily összegben maradnak fonn a hatvan-szoros szorozaton fölüli torhekV Ezok a terhek ozontul — a tohor-rondozéa ellonőre — közvotlonül a régi hitolozővol szembon fognak fennállni, nem kerül tehát már sor állami könyvadósság vállalására és az oszol ka|>csolatos telokadósság Ihj-kobolozéséro. 1*] birtokok vódettségo akkor lesz törölhotó, amikor a Pénz-intézoli Központ által olkószitett le-boii-endozósi kimutatás jogoróro
emelkedik.
, Azoknál a birtokoknál, amelyeknél a terhelés mértéko nem haladja mog a kat. tiszta jövedelem hatvan-szoroftál, ti-liorrondezésnok egyáltalán nem lesz belye, az ilyon birtokok védettségét teliát azonnal törölni lobot. A már rendezett adósok boly-zelótói eltérően az ilyon adósokkal szembon csak az lesz nz eltérés, hogy a negyven- és hatvanszoros szorzat közé ésö tohorrel. kapcsolatban olmarad az állami könyvadós-ságvállnlús és a tolokodóssági boko-bolozés a az adós továbbra is az eddigi hitolozővol marad jogviszonyban.
Tekintettel arra, hogy a hatvan-szoros szorzaton belül eső terhek ozontul nemcsak összegükben, hanem minden tekintetben változatlanul fönnmaradnak, az uj szabályo-
én és 13-án
VÁROSI MOZGÓ *"><>\'>«
__és szerdán
Különlege A svdjoi filmgyártás gyöngye \' , . ÉDESAPÁM,
Aktuális magyar híradó
B.ióadds ok "kezdete, S és 7^fcakor.
1843. október 12
X
ZAIíAI KÖZLÖNY
aas szerint most mar nincs helye az u. n., konverziós mndo/.ésnok. Vagyis a 80 kat. holdon aluli vódult birtokoknál azokat na adósságokat, amelyek a kat. ( tiszta jövooelem nogyVonszoros szorzatán bolttl ősnek, ozonlul már nom alakítják át 50 éven át törlesztendő hosszúlejáratú adóssággá. Az adós azonban ttz ilyen tartozását a többi védettségi adóssággal együtt ...... az alábbiakban
[¦íwzlofonon ismertetőit utódon — öt év alatt részletekben fizolhoti mog.
Minthogy pedig a TOK számos ügyre vonatkozólag -már olkószitotto a" tehofrendezési kimutatást, anélkül azonban, hogy a tohobendozésí tolok kőnyvilog végrehajtatta volna, a rendelőt kimondja, hogy a telok-könyvilog mér végre nom hajtott toliöiTondozósi kiiniitatáaoknaÍÉ a tar tozosOK hosszulojáratuvá alakítására vagy állami könyviulósság vállalás-kiegyenlítésére vonatkozó intézkedései hatályukat vosztik.
Ez tehát azt jolonti, hogy llyon esőtekben a telionendozéai Kimutatás intézkedéseitől öltérélog a lmsz-szulojáratuvá való átalakítás (oljoxm tárgytalanná válik, az állami könyv-adósságvállalássul kapcsolatos intézkedések közül pedig csak azok makrádnak hatályban, amelyek a tartozások Összegét csökkentik, vagy kölolozoltsógekot mogszüntolik. X tartozások\'mindozoklKíii az eaefokhep nz »doB.cs az eredeti hitelesé között maradnak fenn s igy tormészotosen nem korÜl sor a toíékadósHág Iwko-liolozéséro som.
(Uoföjozö közlomény » logközo-lobbi bzúmban következik.) (8)
Őszi verőfény
ragyog Budapest felott. Csakugyan uz ősz » logs/ebb magvai- évszak: enyhe, szolid, napsugaras. Az idoi
ász különösen szép, oly annyira)
hogy még a nyári szórakozásokat sem kollott abbahagyni. Felölté nélkül sétálnak a járókelők és az uteá-kiin most különösön sok vidékit látni, ók is élvozili a tündéri pesti őszt. A szórakozási program hatalmas. Valamennyi kiállítási torom nyitva van már. A Szépművészeti Múzeumban megtolt in thotö a finnugor kiállítás, a Műcsarnokban nyitva áll egész októberhon az Őszi kiállítás, a Nemzeti Szalonban a borostyánkő, kiállítást látogat hatják az érdeklődők. A zene rajongói is hó műsorhoz jutnak,, hiszen az Operaház már megnyitotta kapuit ós a koncerttermek is estéről-estére zsúfolásig megtolnék a legkiválóbb magyar és külföldi művészek produkcióira. Persze, nyitva van már valamennyi téli színház, do a meleg észre való tekintettől a nyári színházak nem zárták bo kapuikat. Akik a s|»rtot szoiotik, azok som unatkoznak most Pesten, hiszen toljos gézzel folyik a labdarugóbajnokság, ogyiháat érik az atlétikai versenyek, do óriási tömeget vonz a lóversenypálya ós az ügetópálya is. Kivétel nélkül kinyitották; a muzeumok is s élénk tempójú élőt folyik a gyógyfürdőkben, sőt az uszodákban. és a strandokon is. Bármilyen szóbeli, vagy írásbeli felvilágosítással ós ismertetőjel diimontoson szolgál Bu-dapeátrol a Székesfőváros ldogon-forgalmi Hivatala (Budajxjst, V, I>cJUí Feronc-utca 2.). (:)
ytimösea
kézlmunkaszakllzlet Nagykanizsa Csengery-ut 4.
Fonalak, horgolócérnák, géphimzés, előnyomda, Klöpli-függönybk, függönykészités, diszpárnák, szabásminta díjtalanul, kézzel kötött férfi és női téli harisnyák nagy választékban.
Vizezett szénával akarták becsípni a hozvédséget — ráfizettek
Tizenkét vádlott korült n zalaoger szegi törvényszék olé, mort nyoro-Bégvágybél aihonvédkiucstái\' részére eladott szénát vízzel agvonönl\'iztók. Holtén oz év március 8-ától 20-áig idős Berzsán Jó/.sof, jelenleg pápa-ilknmajori lakos mint szénaprésolö és a swiiaprésoléH vozotójo a honvédség részére való bKÓnaprésolés alkalmával a szénát vizzol ngyon-öntőzto, illotvetöbb gazdát nrra*bírt*| Nagy. rá, hogy hasonlóképpen csolokodjo- ; hottÖi nek, vagy epedig ozt a hüncsolokmé-nyükot elnézte, mort borral mog-vésztogottók. Azt akarták ozzol oí-órni a vádlottak, hogy nagyobb sulyu
legyen az feladott azéna. Az andrás-hidoi vasútállomáson fedett tohor-kocBÍkha\' berakott \'80 mázsa, megöntözött szénából a rendeltetési holyro. Szombathelyre való érkezéskor ~ 66 mázsa megrothadt, teljesen elpenér szenedett és igy lulajdonkóppon a mogsommÍBiilt széna el lott vonva az igénybevétel alél, A bíróság Bor-zsánt jogorésen egyhónapi fogházra, Nagy Balázs, özv. "Horváth JóZBofnó és Nagy Oyuláné tapolcai gazdáikodúkat ö r> napi fogházra változtatható 60 60,\'Oalig, Józsofot pedig 20 napi fogházra változtatható 200 pengő pénzbüntetésre Ítélte.
SPORTÉLET á ZBNTE-DOSE vereségei szenvedett Kaposvárét!
rtiaposvíri Turul SE- Zrínyi-DOSB 2:0 (2:0)
.(Kiküldött sportmunkaldrsanklót) Ax észl évadalsö vareségél szenvedte a balnok-h*g *l*n álló ZMNTE a második helyetett Turultól. A nagykanizsai sporttársadalam iwgy érdeldédéssel (akintett a Zrínyi ozsn mérkőxéso elé, amit Igazol sz Is. hogy 52 kanizsai szurkoló, kísérte el kedvenc csapatat, vonaton, autón es autóbuszon, hegy szemtanúja legyen a nagy küzdelemnek A sor;, kenetlen volt i mérkő-zéshez, mert Kiposvárott egéss nap zuhogod az esó éi nem csak hogy lehetetlen rossz vlztócsákhal és sárral lélitalt pályán kellett játszin!, hanem még a mérkőzés egész Ideje alatt Is szakadt az eső. Ilyen pályán nem alakulhatott kt komoly iáték. A lehetetlen mély talaj lobbin .feküdi" a honi csapatnak, a mérkőzés nagyobb részében a Turul lámádéit és megérdemelten izerezlo meg a 2 pontot, bár egy kis szerencsével a ZMNTE gó-lókkal nyerhelle volna meg a mérkőzést. A mérkőzés eredményének kialakulásában nagy része volt Kassal játékvezetőnek, aki a 16 os sarkán elkövetett ártatlan kezelés mlalt hosszas habozás, a Turul játékosakkal folytatóit eszmecsere es vitatkozás után 11-csf lléll, ami letörte a Zrínyii, holott a M-esig állandóan támadásban volt. A ZMNTE támadósor ezúttal csődét men-dolt, Kiss négy-ot kitörése a sábafulladt akkor, amikor már kapus sem volt a ka nuban, n védelem azonban olyant mulatóit, amilyent csak a fegnagyobb védelmektől lálhatlunk.
A két csapat a következő fclállüáBtan látszott: Turul: Boldog — öyörgy, Olt — Nadral, Horváth, Simon - Bódís, Tótb, Miklósi, derei, KISS.
Zrínyi: Kovács I. — Kovács II., Vllcsek — Mlhalecz, Héjjs, Cserpes —\' Szabó, Istenes, Kiss, Lyks, Németh.
A kanhsai szurkolótábor nagy óváoló-val fogadja a pulyára lépő csapatát, erős hajrá Zrínyi biztatás lendíti támadásba a csspalot Az iram óriás), mindkét csapat erősen Igyekszik. A Zrínyi fámád, a Turul azonban lerohanással veszélyezteti. A 19. percben SiabO leful, remek beadása Kiss elé kerül, aki a kifutó kapus melleit sem talál a hálóba. Nagy helyzet volt, a labda eltBnt a sárban. A 24. percben Miklósi nagy bambáját remekül védi Kovács, a labdát kiejti, a résen áltó Gerti elöl u|ra felkapja é-i a labda helyeit a csatár poly-tyarf a hálóba. Nagy derültség. Egy perc múlva Mihalecx kezére pattan a labda a 16 os sarkán, a jálékvezeló f..tyin, nagy vita folyik, hogy vaj|on hol Is volt és van a 16-os vonal, fralárblró egy 12 éves gyerek, akit nem lehet a vitába bekapcsolni, a Turul játékosok zyőiask a nagy vitában ét s Wró a lt-eire mulat Qerel erős Isvését Kovács nem védhette. 1:0. Az Igazságtalan Ítélet leüti a Zrínyit, a htnl csapat közönsége nagy blztatáíka kezd, a Turul erősen oslramot. A 40. percben Tóth átadásából Kiss védhetetlen góll felel a
sarokba és etzel beállitja a végéradménvl-. 2:0 A 44. percben Csarpas ISvéae tart az árván hagyott kapura, a liMa a sárba* meglassul és az uteli* plllanatbin beér a kapus és vetidve a gélvoailról sarokra UÜ a labdát.
fordulás után ai első támadás. I.yka kiugrálja KIsU, akinek nagy llvésft védi a kapus. A Turul azulán erősen fslnyomul és a közvetlen védeleaa pompásan Játszva ved vissza a meg-mttujuló Turul távadásokat. :Méj|a szemkápráitattan játszik, lehelellen rajta átmenni. A Zrínyinek az*u-ban még telik az erejéből, ax ulolsA ae-gyed órában átveszi i láták irányilásái. Lyka kiugratja Kiút, aki ax Ismét árván hagyott kapuba sem tud célt találni. Ezeken a 16-osokon Inkább vízipóló vagy sárpóló mérkőzéseket lékeiéit válna lebo-nyelllani. Az alolsó támadás ismál góllal kecsegtet, de Kiss bombáját i kapufa wenii a góltól.
Igen nagy kár, hogy ez a két csapat nem reális körübnények kSzölt száraz pályán vette fel a küzdelmei. Mladkét csapat kitűnő együttes és Jó talajon remek küzdelmet láthatott volna a sportközssség. A Turul nagyszerű csapat, kitiné jáléko stkbó! áll, a kö/veticn védelme remekelt, — fedezetsora Horváth (Villám) irányi Iá savai nagyszerűen állt a lábán. Kisst sem engedte- íélegzelhcz sem julnl, akinek nem állt másból a feladata, mint a kanizsai
Íóknak lefogása. A lámadésora Is Jó a urulnak, Miklósi középcsatár Irányításával sok veszélyes helyzelet teremtelt a Zrínyi kapu előtt.
A Zrínyi közvetlen védelme, valamint fedtzetsora minden dicséretet megérdemel. Kovács a gólokat nem védhette, awzklvfll három biztos gólnak látszó lab-
dái védett. Kovács-Vllcsek hálvédpár nagyszerűen állt a lábán. A fedezelsor valamint a mezőny legjobbla Héjla volt, Oz a Játékos nemcsak csapatának, hanem a mezőnynek la klmagaíléan legjabbja. Fejjel- 1 lábbal, ahogy jött menlelle Hi osai a megújuló Turul támadásoktól. Mlhalecz, (ser-pof feladatuk magaslalán álllak. A táms-dóaorból egyedül Lyka dicsérhető, aki a leheleden mély talaján eleiétói végig kUx dőlt és bírta a Játékot A lámadósor többi tagja csalódást keltett. Kiss minden kitörése szerencséden volt, egymaga 5 gólt lőhetett volna.
Kassal (Kasztt) játékvezető a 1 l-es megítélésével óriási hibát vétett.
_ (0/0
Csáktornya—Pélmonostor 2:2<!:l)
NB III. mérkőzés. J&tékvezetői Tő-rökmezey (Nagykanizsa). Szén a mer-közösen a Csáktornyái ZTE gyenge játékosokkal volt könyteltm játszani, mert a jobb játékotok bevonultak.
A mérkőzés mindkét oldalén nagy Iramban kezdödstt, különösen a vendégcsapatnál, azonban mindkét csanat gyenge volt. Cnak a 35 psroben sikerült Horvathnek egy kapuotöttl kavaré-dánból megszerezni az első gólt, de a vendégcsapat sz első félidő utolaó percében kiegyenlített. A második félidő 22 peroőben a vendégcsapat vezetéshez jut. A mérkőzés lázasan folyik tovább. A vondégosapat a mérkőzést ¦uzza különféle klrugásoVknl, adZ-TE podlg legalábbis egyenlíteni szeretne, ami sikerült ts az utolsó fél peroben, amikor Vampltn azabadrugasAbót Isaét Horváth egyenlíti a végeredményt.
TÖrÖfcmezey Játékvezető a mérkőzést szépen és közmegelégedésre vezette.
Helycserék a bajnoki táblázaton
Az elmúlt vasárnap egy-két érdekes meglepetés alaposan megváltoztatta a ba|-noki táblázatol: A ZMNTíI és az NVTE eredmények után érthető meglepetést keltett a DVSE 3:1 es veresége Pécseit a ZsSli ellen. A löbbl eredmények : NSE— BZTE 13; 1, Csáklornv^—P61monostor2:2, PBTC—Barcs 7:1. Érdekes sorrend alakult kt a bajnak! táblázaton :
1. KTSB
2. NVTE
3. ZMHTE DOSE
4. PBT<: 5 Pé!monstor
6. DVSE
7. NSE
8. TsZTE
9. SBTO
10. Barcs
11. PV9K
12. Zsolna
13. Bonyhád
14. DPAC visszalépem
1 5 1 1 21:12 11
e 5 - 1 19: 8 10
6 4 1 2 20: 5 9
7 4 - 3 22: 15 8
6 3 1 l 17:15 8
6 3 l 2 17:10- 7
7 3 1 3 36: 19 7
7 J, 1 9 16:18 7
C 2! 1 3 9: 12 5
8 2 1 3 9:22 5
7 2 — 20:28 4
e 1 1 4 6:21 3
li « 6:40 0
H4rom kanizsai ökölvívó három bajnokságot hozott Szombathelyről
Vasárnap reggel Szómbathelyon gyűltek ¦ össze nyolc város lovonte-ogyosölétoinek ökölvívói, hogy s, biiazko hdt. bajnoki címért erőjüket összemérjék. Itésztvottok a következő városok lovoiiteogyeeülotoi: fcjzombat-holy, Sopron, Kőszeg, Kosztholy, Celldömölk, Voszprém, Tapolca és Nagykanizsa. Mivel levente bajnokság volt, csak három fő versenyzőt indított ól dr. Tholway Zsigmond egyesületi olnök Sípos edző javaslatára. Ezek a versenyzők méltóan képviselték az egyesülőt színeit ós bajnokságot hoztak haza.
Szabó János légsúly 61 kiló, kömény harcban az elódöntőbon ki-üléssel győzött Ipstes kőszegi lovente
JÁGER SÁNDOR
aaxtaloamettter
TEMETKEZÉSI VÍLULftli
Nagykanizsa (Klskani«a) Orziáfl-ut 13/b. Telefon : 392.
ollón. Majd délután a zalaegerszegi Hrezsánt ütötte kí és ozzol az 1018. évi hdt. bajnok lott.
Szonta Junos burmatsuly 64 kiló, igen - szépen és keményen győzött Várnai soproni lovonto ollón, majd délután kiütéssel győzött a döntésért Sukob (Voszprém) ellen és ezzel hdt. bajnok az 1048. évbon. Szonta
Divatos női téli-, \' átmeneti-kábátok nagy választékban
né/
ZAUÁl KOZLON.YJ
1943, október 12
Bok tapsot kapott szop munkájáért.
Kasza Józsof könnyűsúly 62 kiló, nagy rutinját ós technikáját csillogtatta meg, keménysége moglopotést kelleti, mind a két ollenfolét kiütötte és ó is nz 10iy. év III. hdt, bajnoka lott.
A verseny rneglopetéeé az, hogy három fŐvoí a csapatbajnokságot ía
megnyertük, mert a nyolc város közül a hé\' suiycseportban. a mi versonyzóink három bajnokságot hoz tak oh\'mig a többi megoszlott. Nagy meglojjetós volt a szombathelyi lovon ték gyöngesége és a znluogorszogi vensenyzók jó bzoropléso.
Folyó hó 22-én levenlo ökölvi-véink Budapestre mennek 8 napos vorsonyre, amikor a hadtestek közötti országos bajnokságért fognak mérkőzni.
irányai, ezistii
l«gnuigu*bb *rb.n vauk. Vékásy ékszeréw IMI
Horváth Géza tematttdzésl vállalata
Nagykanizsa.
Lakás
T.l.fon
F8-ut 20. : 496.
FS-ut 13.
Tololon : 178.
rlilREtl
NA PÍR^ND:
Éjjeli gyógyszertári ügyelet: lf» a Sz. Mária gyógyszertár Királyutca 40. szám.
Kiskaiiizsán az ottani gyógyszertár, állandó ügyeletes szolgálatot tort.
Naptár. Október 12. Kedd. Rém. kat Miksa. • Protestáns Mikia.
Nagykanizsa megyei város polgármoa terétől.
25.561/1943.
Tárgy: Épllési anyag Igénylések.
Hirdetmény.
A m. klr. miv. ifrj ^¦ *iin 1 épltészeii osztálya 401.675/104.?. ss. alatti rendelete alapján felhlve-m ez összes magánéplltttő-ket. hogy Nagykanizsa területin fekvő épületek helyreállításából, illetőleg ssár épülőben levő épDlttelk txfijetétéhtz épllési anyagízllkiégleiukct jelenitek he a v. mírnökl hivatalban.
A bejelentél Írásban történhetik is n?.\\ a felelős szakériővel, vállalkozóval, (építőmester, kőmü vei mester vagy IpaioiMCs-térrel) kell elkésillletnl.
A bejelentésben fel kell tüntetni iz épület jellegét (lakóház. Istálló, palta slb.) a heh ét (utca, házszám) hs van építtet engedély, az építési engedély szánul és i az Igényelt anyag mennyiségét, pontsean \' előmcretezve, a szükségletnek rfjejfeleiden és annak megjelölésével, hogy az milyen munkához siQkséx&s. A lenti klmn-(itátt esik ugy fogadj! el a mérnöki hivatal, ha a lenti adatokat tartalmazta és ha nit agy ai épüJel tulajdonos, mint a vállalkotó (Iparostncsler) is aláírja.
Mig meg ntm keidet! u] építkezés anyagazllklégielére a fenti bejelentés nem vonatkozik. *
Nagykanizsa, 1943. október 5-én. ¦
u4s Polgármester.
— (A polgármester Budapeaten)
Dr. KréüVy István polgármester vasárnap reggel a gyorsvonattat hivatalos Ogyben Budapestre utaioll.
— (A rendőrségről)
Dr. Molnár György rerjdöiloga\'raiuót Szombalholyról Nagykanizsára bulyez-ték áL
— fTsnÖgyl hlr)
A tankerületi klr. főigazgató Varga Fereno állsm! tanító\' Muracsányról a nagykanizsai III. kérzeM, kleknél: nnl népiskolához helyezte át
— (Körjegyzői kinevezés)
A bolflgyminiszter Kisfaludy nyula körjegyző, bellcnl lakost belieal kör-jegyzővé nevezte kl.
— (Gazdásági foltlgyolö! kirendelés)
A földművelésügyi rnlnlfzter Buray Sángor in kfríiazdasági felügyelőt a szolgálat érdekeben Nagykanizsáról Kontáromba rendelte kl a vármegyei gszdssági telligyelöeég központjába.
— (Hlvatalvlzsgálat Perlakon)
A főispán a perlaki járás főszolgabírói hivatalában okt 9-án délelőtt hl-vatalvizsgálatot tartett.
— (A lakásigénybevétel kiterjesztése ujabb zalai községekre)
A belügyminiszter a lakások Igénybevételére vonalközé rendelkezések hatályát kiterjesztene Bántornya, Be-latlno. Csertőid. Fűzvölgy, Qelse. Horn ok komé rom. Hosszúvölgy, Klskomá-roiú, K\'Brícse, Komárváros, Légrád,
Jtfurabeszterce, Mnrohely, Murakeresz-t-ür, Muraszfiret, Nagyrécse, Nemestürde-ralo, Ortaházs, Szopolk, Szepetuek, ZalnazonlbaláZB községekre le. ^
— (A nagykanizsai leventék) vasárnap délelőtt Ünnepélyes keretek
kötői! hódoltak az aradi 13 hős emlékének. Leventeazázadnk vonultak fel a Roz-
Eonyl ulcai iskola udvarán, ahol nie&lctcnt ther Ernő kerületi levenlchadoszlálypa-ranesaek, valamint dr. Tholway Zdgmond egyestlleti elnök, Fdó Ferenc Igazgató, Preyaliuger Ageslon és Kováls Miklós le-venen*eparancsnokok. A leventezenekar Hiszekegye után Kőbán Qyula Karihágó hősei c verset adta alö mély érzéssel, majd Klapper László levente mondóit lelkes ünnepi beszédet a 13 hős vértanú emlékéről, akiket példaképül állltelt a fiatul leventeuemzedek elé. A kis lét zámu leventezenekar Somogyi Uyuh vezetésével szépen adla elő Ilrkel i Hunyadi Indulóját. Sajó Sándor: Rendületlenül c, versét szavalta nagy sikkénél Marion János, végül a Himnusszal végetért a* ünnepély.
— (Muraközi elemisták a Vörös Kérésziért)
TUdósiiink jelenti: A rendes bazról-házra gvüjleson klvlil a mlksavárl ete-mlsUk külön Is kl akarlak venni a részüket a Vörös Kérésziért való munkából. Ezért bábjátók:előadást rendeztek az Iskolában, aboí Cnkftnlos nd-iko-vasból IBM) pengő gylllt össze s azt a* Iskola Igazgatósága továbbitolta a Vörö* Kérészinek.
— \'Aradi vértanuk Onnepo Homokkomáromban)
Tudósítónk Írja: Hosszúvölgy—Fűzvölgy—Hemokkomárom Óbornak községek levente csapatai kegyeleten Ünnepséggel adóztak az aradi 13 vértanú emlékének. VeHárnnp reggel flnrdy Qyula leventefőoktttló rendezésében ku-gyeiéit átaléta Indult Homok komaromból Fűzvölgyre. í4 levon te, BármesTer-aenybeosztással fu\'ott a hozaokkontá-romi hősi emlékmfitöl koszorúval a Illzvölgyl hősi emlékmllg és onnan vissza. 30 perces eredménnyel a füz-velgyl leventék értek be elsőnek és helyezték el a roogcmlókozés koszorúját az .emlékművön. Nagymlse, után kezdődött a hazafias ünnepség. Ünnepélyes országzászló felhúzás után elhelyezkedett a sok nép és a két le-
Te4al«n 8 06,
L«k8./-«bbcl " lerolcióbt-rp !
Jománcozett kályhák és tüzhilysk,
Iw Holherr- Schranlz-syiii\'lniáayu m»»8n«»d«»Agl gépet. állandóan raktáron Tóth Józant vadkereakedésében
V.rxUMU* 28. <KO>pont-»áll« épIUct.)
KairBsartiny Tametkeaeésl Vállalat
¦cégt.
sípos józsef
Fó-at 12., (az udvarban) Korona nliiiil műn
Úzlat teleion: 387. l-l Lakás lelefon: 21B.
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Ararnjxámlák fizetése, reklámadók, hibajelentések, szakBzorQ fflvllágositás minden villámon kérdésben . délelőtt 8-tól aféiutén 16 ár A lg.
Cggmttt»ry-ut Ct, teUMfon
¦ 1 . - 1 ¦ -M-
ventecsspat az ereklyéé országzászló-mollott. Magyar Hiszekegy után Oereu-csór Lajw levente szép hazafias verset szavalt. Utána MÖller \' Erzsébet és Schnldt Mária fűzvölgy! kis iskoláik bzavaltak szépén az aradi 13-ról, ünnepi beszédet Rozmáo Alajos plébános, püspöki tanácsos mondóit Sohyvartz lío/lka homokkomáromi Iskolás szép verselése után közös ének volt Dene Vendel kántortanító, leventefőoktalé vezetésével. Németh Margit alkalmi szavalatot adott elő Igaz átérzéssel. Szózat elhangzása utón a leventék dlsztel vonulása fejezte be a szép haz&-flai UsnepBéget.
— (A legnépesebb magyar véresőkről)
most jelent meg egy uj statisztikai kimutatás. Az 1941. évi népszámlálás szerint Magyarországnak 117 olyan városa van, melynek lakossági meghaladja a 20 eztr személyt. Szeged lélekszáma 136.752 Debrecené 125.933, Kolozsváré 110.956, Szabadkáé 100 960, Nagyváradé 02 912, Kecskemété 87.269, Miskolcó 77.302, Pécsé 73.000, Kassáé 66 981, Hódmezővásárhely6 61.776.
KÖZGAZDASÁG
A zalai fa-stabnia köréből
A zalaegerszegi Varga féle hárc-mkerelc* gözfürészt az Erdőbirtokos és Fakitermelő Rl. budapesti cég bért! és tartja üzemben. A vonatkozó fparlgazolvány kiadását most rendelte cl a M. klr. Iparügyi Minisztérium. A fa-ftzakmában;előkelő helyei elfoglaló vállalat az üzemet fejleszteni szándékozik a mai Igényeknek megfelelő korsietü átszervezéssel és modern uj gép felállításával a teljesítményt fokozni kívánja.
Az tizemben jelenleg 60 munkást foglalkoztat állandóan a vállalat. Az üzem vezetését Blellczky Iván üzemvezető intézi, akinek eddigi 25 éves szakmai gyakorlata biztosítja az üzem szakszerű és szociális szellemben való vezetését. N (:)
\\
APBÓHIBDETÉSEK
A»xtstlotva«géti«kat magas fizetéssel lelve;/. Csizmadia Jfnos aixialosmcb-ter Nsgykanleia, Bába-ulcaS, 2.
A\'leiiidó alhalmaaéara félnapi el-fogls\'tiággsl, plakálragautót felvesz a< * Magyar Hirdető Iroda Rt. kirendeltsége, Fő ut 5.
Egy kooalb azonnalra felvétetik Pelóll-utca 54. 3570
Kfiatét felvesz Prank mérlegüzem. 3569
Bltanfi állapotban Tévő két férll *lmeneti kabát eladó. Klnlzit-ulcs 17. * 3564
Három HJzmenles acél pénxtiitmkvénj
„Meteoi" 3947Ö 4*. 1.70X1.10, «Lang-bammei" 1*40X070, .Budapesli Péni-stckrínygyái" l UX™ ni. nagyilgu, — kél tüamcntes acél könyvszekrény\' .Arnhelm" 250 X 0 80 és „Unghammet" Ixl m. nagyságú, valamint az összes ffod*i fel-szerelís Perlaboit, sz Intézet üilethelylíé-ben 1643. októbtr [¦/ cu délután 2 órakor megtartandó" nyilvinoi árverésen eladó. Feriaki Takarékpénztár Rt. Itlszámoláí alatt. 3565
Háromak^a tAIayfaltásl! angórsnyulak, kredenc, vasmotdó,, igy éjjeliszeUténnyci. teknl «iadó Sugarat 6. >_3572
Pénaaaekrény, kb. 200 !;g.-os eladó. Clm > kiadóban. ¦ 3571
Délllak«éaa izépeu kutaroxett uaoha flrdészobz haasnálatts! azorutal kiadó Rozgonyl-utca 19.
Kereaak kétszobás bu orozott vagy •buloio/allan lakást konyhíhinznílatlol. Clm a kiadóban. 3568,.
fehárubmn javltáat, varrást és ha-riauya-stoppolást szitkszerUtn vállalok\': Bajia-u, 9/j. az udvarban. 3567
ZAUU K41ZLÓHT
l\'olitikftl Nai-iüirr*. Kiadja: ,,KB>aa2dasáslR.T. Nagykantzsan. Felelős kiadó: Zalai Király. Nyomaton i « „KBzuüzilaíiágl ft. T. Hagykanlisir**
aysmtiájábu fiagykanlííÁe. (Nyomdáért telel t Zalai Kárew.)
Madó:
Moiidfnhoit.it: Tábori Dosta:
-- 83. évt., 231, sí. Nagykanizsa, 1943. október 13. szerda líra 16 fldér.
w ¦ j——"MMMWBWBMMBMMMllMWW^MWMMMMBWillli >il.....IIIIIHHMmlI
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség é8 kiadóhivatal: Fó-ut 6. azain. toerkeaztösÖKl éa kiadóhivatalt tololon 78, sz. Megjelenik minden hótköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP1
Feleifis szerktisztfi: Barbarit* Lajos
ElÖtlxeteel ara: egy hónapra 4 penjró 30 tUIé*,
negyedévre 18 penM 40 llllér. Egyeaazám: hétköznapié ml., tzombatonSOBll
A keleti arcvonal valamennyi fontos szakaszán megállították a szovjet csapatok előnyomnlását
Kiev térségében visszaszorítottak az orosz arcvonalat
Capuától északkeletre nagy csata folyik
Az Azori-szigetek tengeri és légi támaszpontjaid Portugália a háború Idejére átengedte AnglUnak — A támaszpontokat az Egyesült Államok Is használjak — Az első angol csapatok már parira is szálltak a szigeteken
olaó izbon elsötétítették. Ez az ol-sötótités ohU) 8 óiétól 2-ig tartott.
Bori inból jolontik: Némot harci és csataropülók Mc-litopoltól délre, a némot hadsorog-kötolókok ellentámadásait támogatva, merészen támadták a szovjet csapatok készenléti állásait és géppuBka-fószkoit. Négy szovjet gé]>ot iolóttók. Ugyanakkor más némot harci és zuhanó harci kötolókok ogy, a némot kötelékek által olrotoszolt Ixítörési bolyén támadásokat intéztek a szov-]ot csaiiatek és páncélosok ollón.
1!.
Tol italálatokat értek ol az ollonségos páncélosok között. A Bzovjot mögöttes üzemanyag- és lőszerraktárai
ollón intézett ropülőtámndások kö-votkoztébon robbanás és tüz kolot-kozett. A némot zuhanó harci ro-
{lülők szétromboltak több rögtönzött lidat, amelyet a szovjet a Dnyopor föleit épített. Ugyanakkor csatarepülők alacsony támadásokban nagy vesztoségokot okoztak a szovjot csapatoknak.
A szovjot légi fegyvernem tegnap a némot vadászropülókkol folytatott légi harcokban, valamint a némot légolháritás következtében 67 ropü-\'ógéjxit vosztolt.
A keleti harctér legújabb hlret
üürjohbe "érkezett jelentéé szerint a koleti harctér valamennyi fontos szakaszán hétfő réggel óta erőteljes némot ellentámadások megállították a szovjot csapatok olónyomulását. Több helyén, elsősorban a* ktoví sza-
kaszon, jelentékenyen visszaszorították a szovjot arovonalat. Nom jutott olŐre a szovjot támadás Gomolnél scni és némot ellentámadások folynak a vityobszk-novoli szakaszon.
A kairói rádió jelenti, hogy Capuától északkoloti-o nagy csata folyik. A Voltumo-arcvonalon a szö-votaógos csapatok mély iszapban és vízben gázolnak. A rtéínetok erősítéseket kaptak és ugy látszik, hogy KesBolring tartja a Volturno vo-
Olaszországl front
nulát.
Ja fián repülőgép bombázta Madreat
Ankara, okióbor 13 Ideérkezett jelentések szerint ogy japán, folderito gép hétfőn éjszaka bombázta Madrast.
Angol-portugál megállapodás az Azori-szigetekre vonatkozólag.
A Churchill által bejelentett,angol—portugál mogállupödás, amolv légi hós tongorészotí támaszpontok: átengedéséről szól az Azori-szígotokon, borlini politikai körökbon egyáltalán nem keltett meglepotést. Egy idó óta ugyanis észlolhoto volt brit és amerikai ügynökök fokozott tevékenysége Lisszabonban ée Portóban 6s az utóbbi napokban ogyro több tijr támadt küszöbönálló angol-amerikai akcióról a portugál szigetcsoport ollón. A Wilhelmstrassón a Külföldi sajtó tegnapi értekozletén illotókos némot részről obhez u kérdéshoz szintén oly módon foglaltak állást, amiből kövotkoztotni lobot, hogy ismorték ennek a most időszerűvé vált \'problémának politikai és katonai Jiáwó okait.. A Wílholm-strassŐn kiogészitő tájékoztatásokat várnak Lisszabonból. Mindazonáltal iwrlini politikai körökben az a fol-fe^\'ás uralkodik, hogy Portugália erős\' brit-amerikai ivyomás alatt hajlandónak mutatkozott azokra az on-gedmőnyekro, amolyokot Nagybritanniában és az Egyesült Államok-{\'síi mint « Németország olloni harc különösen értékes aktív tetőiét Ün-
neplik ős ennek megfelelően propaganda-célokra ki is aknázzák.
Lisszaboni megbízható liolyről származó értesülés szerint Salazar a parlamontot róndkivüli ülésre hívta ogybo ós azon nagyfontosságú beszedőt mond. Ezt a bírt hivatalosan eddig nem erősítették mog, do általában azt állítják, hogy Salazar bejelenti a portugál somlogosség feladását a nembadviselói álla|>ót javára.
A portugál légi ős tengerészeti
tániaszpontokát használatra a szövetségesek rendelkezésére bocsátják. Madridba érkezett ujabb jolontésok Bzorint, amolyokot szintén még nom erősítettek mog, bizonyos számú szö vűtségos hadihajó már mogérkezott az Azori-szigetekre. Az mindon-osotro tény, hogy továbbra is Bűk hadianyag érkezik a portugál kikötőkbe, ahol már nom is kisórlík mog titokban tartani az előkészületeket. A portugál fővárost vasárnap
Ax egyezmény nem érinti Portugália sxuverén fogait
Edén és Salazar távlralol váltottak a brit-portugál egyezmény alkalmából, amelynek érielmében a brit erők könnyítéseket élveznek az Azori-szigeteken, Az egyez-
Bár Hüm hozlak nyilvános-a resztetekül, mégis m:y vélik, hogy a légi és lengcri kikötök használatára
(annlának nyintoit Ideiglenes kedvezmények nem érintik Portugállá szuverén Jogait és semleges Bégét 6s nem érintik Bem
a portugál-spanyol, sem a brit spanyol vl aranyiatokat Bár
iáira ezek
vonalkoziiak.
Roosevelt kijelentése az Azori-szigetekről
Lisszabon, október 13 Rnoaovclt kedden este kijelentette, hogy az Egyesült Államok Nugybrltan-nlavul együtt /.t v, az Azorlaal-getuken levő kikötők óa repülőterek tVlliasznaláaában, mivel Ö-tzelüggó\' hadműveleteket folytatnak. KlvétcleBon azok az Államok Is használhatták a azlgéleket, amelyek hadban AHnak a tengellyel. Közölte míg, hogy Churchill óh 6 mog májusban határozták el, hogy fgvokoznek a támaszpontok fel-hBBznátását lehetővé lenni. {MTI}
Lisszabon, október 13 Angol hadlhnjrto-yíe\'gek az Azorl-flzgeteke-o angol csapatokat tettek parira.
8alazar az Azarr szigetekről történt döntóflt bítje\'ontve, hangsúlyozta : Por-lug illa el vau szánva, hogy megőrizze Bemlegeauégót n Bzáravloldfln.,
Salazar belpolitikai viharfelhők nyomására engedett a brit követeléseknek
Lisszaboni ikiI ilikai küröklton hangsúlyoznák, hogy a brit nagykövet, valamint több más Lisszalwn-ban tartózkodó angol szemólviség, így elsősorban Sir Sámuel iloaro mar hónapok óta rendszeresen és nyomatékosan arra kérték Salazar miniszterelnököt, hogy teljesítse azo kat az angol kívánságokat, amelyek az Azori-szígolokon támaszpontok nyújtására irányultak. Sulazarnak eredetileg kétségtelenül az volt a szándéka, hogv nem onged az angol törckvésnök. Tisztában volt azzal, hogy nz engedékenység ogvet jelentene az eddigi korrokt politika feladásával, amely minded hadviselő féllel szemben teljes* Bemtegességet tantisit. Az utóbbi időtion azonban-brit részről egyre több célzást tettek arra: Churchill el van szánva, hogy törekvéseit minden köriilményok között valóra váltja és hogy a cél erdőkében nem riadna vissza ogy ]tor-tugáliai rendszer buktatás eszközétől som. Azt hiszik, az a tény, hop-
Szovjeté leszország képvirolójőt fe?* vonók a fuldközitengori
tanácsba,
.iasztó jol volt Salazar számára. Ebből Angliának arra az olszántsá-gára következtetett, hogy szükség
osotén uz oddigiiu\'l sokkal nagyobb niéib\'-kboii támogatja a vörös Qsol-* meket uz egész országban. Ugy vélik, Salazar végül is a belpolitikai viharfelhők nyomására engedett a brit követe léseknek. A régi angol-jiortugál szövetség szollenielion inog-Kötött Azori-egyozmény könnyité-séro vonatkozólag Churchill kijoten-téseit és intézkedéseit uz Egyosült Államok kormánya tudomásul vette és helybon hagyta.
Spanyolország továbbra is éber semleges
Madridi Jelentés azerint Francé tábornok kl|elcntetle, hogy Spanyoloiazág to- _ vább folytatja az éber scmlegeaség polltl-lijlt,
Salazar tárgyalásai
LiiBrabonból jelentik, hogy Salazar ml-niszterclnflk héifön eate fogadia a brazil nagykövetet éa hosszabb megbeszélést folytatott vele. Polllikaf körükben megállapítják, hegy Salazar tálékoztalU i nagykóvclet az Angliával történt tárgyalá-aekról i* az Atori-szigetekre tetidi kömiyitísck Ügyében, valimlnl Yordana spanyol küIUgymlnlszlerrel folytatott meg-beBzéléselröl.
Finnország erkölcsi próbatételnek tartja a moszkvai találkozót
szászok — fejezi be cikkét a Karjai a.
Az United Press washingtoni közlése szerint azon jelentés alapján, amoly beszámol Edén. külügyminiszternek moszkvai elutaz ásáról, aa órtokealot közöli megkezdését várják.
A KarJala című finn lap a moszkvai hármasértekczletról szóló cikkébon ezeket írja:
Az európai Itís államok joggal elvárhatják, hogy Amerika hagyományaihoz híven akkor is kitart majd olvoi mellett, ha a Szovjot-unió bejelenti igénvét a balti államokra és KÍnnorazá*gra. Finnországban ogyöntolüon erkölcsi próbatételnek tekintik a moszkvai, találkozót. A Szovjot éhsége ugyanis olyan nagyra nő, hogy egy najxm az angolszászok is megrettenhetnek tőle. A szovjot győzőiéin kétélű fogy ver, ezt tartsák szem olólt az ungol-
Venezuela elnöke elfogadta Roosevelt meghívását
A Svájci Távirati Iroda értesülése szerint Medlua, Vonezueta elDÖke elfogadta Roosevelt meghívását az Egyc-hdit Államokba.
\\
ZALAI KÖZLÖNY
1943, október 13
Nem fölünk a farkastól...
Notn lohol eléggé ismételni, hogy hálwriiban kivételes az egyén lioly-sete. Az állam is kivételes állapotba keiiil 6a önnek következményeit az oiszág minden polgára viseli. A hálton, han álló állam pedig nohéz megpróbáltatásokat hárít al polgára iru. Ái életrend s/erényebb, az élei jQJjrtetcso escndosobb, a Ix^ág is csak a kodvoa és visszakívánt miilié. A fogyolmeBott ombor számára még som különös fáradtság vagy áldozai boloilloszkodní a mai iilok kötöttségeibe. Minden magvai-omlvi azzal a tudattal alkalmazkodik a rondkivüli áll apótok Iwz, hogy ezt a háUiru megköveteli ós tulajdonképpen csak rövid átmonetrol van szó, amely hpzsásegif megint uhha a magyar\'éleik*, amelyet any-nviia vágvunk ós kívámmk. ¦ \' Hinni, "bízni, helytállni ós kitar-lani — oz ma a lo\'gfonlosabb élot-paranos mondottn Antal miniszter. Hinni annyit jelent, mint saját erőnkben bizní, kóposségoinkot kol-lóen értékelni ós tiszlában lenni azzal, Hogy azt semmiféle szándék mm tudja megmásítani. Aki hisz, annak-az éloto szilárd erkölcsi alapon nyűg szik és azt semmiféle oaoményok nem tudják megingatni. A hivő ömhoi- lelkivilága, szolid és nyugodt, abban nem tévedhet ol senki, mort a tiaatossóg, a becsületesség azok a rugók, amolyok olórolonilitik mindennapi munkájában. A bizalom egy másik olyan értéke a magyarságnak, amelv ánálwrnbnn álló ország helyt állását lényegesen mogkönnyiti. A magyar ombor mindig bízott vezo-tóíbón, akikot a sors, a gondviselés, az ország, a nemzet éléro állított. Most sinos semmi oka, hogy bizalmatlanul nézze, mi történik nz ország vezetésevéi, mi történik boldog jövőnk biztosítása, tekintetében. A magyarságnak a sors mindig elhivatott \'vezérokot adott, akiknek\' bölcs iranyitásával fergeteges ídók jHiklá-ból is diadalmasan tudott kiomol-karjtli. Most is olyan vozéreínk vannak, akik miután hazasegitölték\' nz elszakított területek nagyobb részét — a, boldog megnyugvás és pihenés
révébe Vezetik OBt az országot és érdemes népit. A helytállás ugyancsak nomos magyar íulujdonsag, A magyar ombor nem ijed meg az árnyékától. Ezt a századok folyamán ismételten bebizonyította,\' Most som lehet mogijosztoní, mogváltoztatni. Akadnak pedig éppoiy elegen, akik meg akarják ingatni, lazítani sorait, hogy nzt a szilárd acél abroncsot, amely ogymásba fűzi a magyarság millióit, széttörjék. A magyar ombor jelleme és múltja bizonyítja, hogy noha nem távozik el n helyéről, kitartott, ahová állitollák \' és . ezt cselekszi ma is, amikor a magyarság ezeréves küldetéseié gondolva, olmozdithatallan a Kárpálok laedcncéjélxm, nzt a tájat érzi, a melyen hivatást tölt 1» a amely ma, oroikor a háború lángnyelvei mind közelohb kunanak koniinon-\'eünkro, különös érték és megboceü-j londő kincs. Ami pedig n kitartást üloti, óbbon a tokmtotlen is teljesen megnyugtató felvilágosítást fúlhatunk. A magyar ember szívós és » legnehezebb viszonyok között is ki tud tartani. Akkor is, ha csak bgy darab kenyér és egy korty viz van a hátizsákjában. A magyar föld pedíg egy csepp víznél éa\\ogyda-rab kenyérnél Bókkal töhliot nyújt annak, aki tisztában van küldoté-uóvol, élőt föl fogásával éa munkakö-telessógwivol.
iramat, nötit
le«m.[(.Mbb Irbun veaick. Vékásy ékszerési
Dr. Tholway Zsigmond a Haditengerészek
Egyesületének elnöke
A Magyar Haditengerészek Egyesülőiének nagykanizsai eso|»rtin most tartotta ülését Klóin Oéza elnöklete alatt, aki mogkaj>ó szavakkal omlékezott meg Ostorer Károly elnök elhunytáról lolkos működéséről a helyi \'csoport kiépítése ós tovább-foilosztéso erdekében. Emlékét jegy-
zoKönyvbon örökítették mog. Temetésekor a sirnál dr. Tholway Zsigmond mondott •nagyhatású beszedőt. Az olnök ozulán\' rámutatott dr. Tholway Zsigmond nyug. postahivatali igazgató munkásságára, aki a helyi csoport \'nlnkulásn óta nomcsak tagja, do érdomoi olismoréséül örökös tisztelotlwli tagja az ogyosülot-nok és aki tovékonysógévoj bobizo-nyitotta, mennyire szivén viseli a haditengerészek ügyét, lolkos munkásságával nagy szolgálntot tott a nomes ügynök 08 amikor 1880. évi május lo-én a holyí cso]>ort nz ot-rantoi ütközet évfordulóján zászlószentelés! ünnepét tartotta, dr. Thol way nagyon kivette részét a tovó-kony munkából, azért indítványozta, hogy érdemeire való tekintettel válasszák meg dr. Tholway Zsigmondot elnökké. Az ülés egyhangúlag, a lognagyobh lolkosodéssol magáévá
(ette a\'javaslatot és leikos éljonzés-sol mogváluszlollák dr. Thol way t elnökké. Alolnök lott Cseh János uthiztos, titkár Fülöp Lajos városi közixmdéezoti fölügyelő, pénztáros líuváry László lakatosmester, ollon-ör Qdndöca rorono MAOHT tiszt-visoló.
j)r. Tholway Zsigmond olnöki székfoglalójában melköszönte a Iki-lójo vetett\'bizalmat es ígéretet lett, hogy ezentúl még fokozottabban fogjii szolgálni a\'bajtársak érdekeit. Maid visszapillantást votott n dicBÓ hnditongerészot fényes haditotteire, inogom leközölt az adriai harcokra, különöst*!! iw. otrniitei ütközotro, Horthy -\\riklós, a logondáa hósi\'os-ségü tengernagy ragyogó fogyvor-ténycíro és mindama gyozehnos tengeri harcokra, nmolyon a jolonlové bajlúrsnk ís részt vöt tok. Dr. Tholway ozután programot adott, nmolv-nefe egyik snrkjxmtja a zahri hudi-longoreszok tömörítése Nagykanizsa székhollvol,
Dr. Tholway Zsigmond oluökvá-lasztásával uj élőt indul a Magyar Hadüongoi őszek Egyosüloto nagykanizsai cHo|)ortjánál."
BáDiaImazlák-8 a rendőrségen az őrizetbe vett muraközi asszonyt?
A törvényszék felmentette a vásári isebtolvailAs eynnusltöttiát
Erdőkön tárgyalás volt a nagykanizsai tör vény szókon dr. Ilámory Zoltán egyeseire olótt. A tender-Bégre ugyanis olöállitották l\'álfi Lu-kácsnó zalaujvári (muraközi) asz-szonyt. A szerdai vásárból ogym-másra érkeztok foljolonU\'aok, hogy zsebtolvaj dolgozik a piacon. Csakhamar Kertész Jbzsofné Kin\'dy-ulca lakos is tapasztalhatta ozt, mort amikor a vasárén a jósnő olótt álldogált többed magával, hirtelen élezte, hogy valaki motoszkál a zsebé-bon. »ítoglopnak!« —-• kiáltott fol az asszony ijedten, do óbbon a pillanatban a tolvaj kozo villámgyorsan oltünt a laebébol. Kortésznú közvot-loti közelében egy asszonyt látott) aki holéütódótt és azt hitte, hogy csak az kotorászhatott a zsobébon. A vásár népe olfogta n gy\'anuhu kávoredott l\'alfí Lukácsnút, akit oló-ánitotlak a kapitányságra. Pálfiníí" a leudórségí kihallgatiVs alatt oknnto tagadott, do késóbb tovallottiij, hogy lopás miatt már töhbsHÖr olitéltéx, igy Zágráb, Laibaoh, Varazsd, stb. városokban, lioísmorle, hogv most is zsohtolvnjláat követett el. A rendőrség letartóztatta éa átkísértette a kir. ügyészségre. A törvénykezés ogyszorusitése alapián már mánnup bíróság oló állították. A törvényszé-kou tolmács HOgitségévol hallgutták ki a horvát asszonyt, aki a rondór-BÓg olótt tolt boÍBinorÓ vallomásával tizemben bünteleivnok vallotta magát. Tagadta azt is, hogy már büntetve volí Horvátországban, do később annyit mondott, hogy-ogyizlxm egy hétre ítélték ol Zágrábban. Tagadta, hogy Korlósznét moglopta volnu, azzal védekozott, hogy a piacon »nokiütÓdött« az asszonynak a lo-longásbnn. Mikor \'dr. Hamory mog-kértlozto tólo, hogy akkor miért tott boismoró vallomást a rondőraégeii,
sírva nzt fololle, hogy a dotoktivok ütötték-verték, ó lotérdelt oiöttük és összolott\'kézzel könyörgött, hogv no hántsák, orro a talpat vorték gummibottal. Ezért lett — mondta — beismerő vallomást.
Több tanút hallgattak ki, majd Forgács Antal detektív elmondta, hogy Pálfinét tettenérés esőiével vitték 1k) a kapitányságra a dótoktiv-esoportboz. Ö hallgatta ki. Először \'nz asszöiiy Utgadott, azután fölhívták n tsák\'tornyai esorfdörőrsöt, hogy tájékozódjanak nz \'asszony folől, olt zsebtolvajként ísmorték.\'Ezt olújo is tárták és akkor beismerte, begy többször lupott. A mostani lopásokat is beismerte, Nem vorto mog az asszonyt, hangsúlyozta. .
Dr. "Ilámory bíró szonibositettö a vádlott asszonyt a dolektívvel, mind n kotk\'t megmaradt állítása mollott.
Dr. Hámorv bíró orro fölkérte a jolonlcvŐ dr. íljházy Sándor m. kir. tisztiorvost, hogy vizsgálja mog az asszonyt. Ez megtörtént es az\' orvos jolontótto, hogy olszinoződés észlol-notó az asszony bnl közén, valamint a csukló izülotébon is, ami tompa, kemény tárgytól oiedó űtósokból származik. A \' talpán semmit som talált.
A törvényszék oz ügyben horött ltó-letebon elagendó bizonyltok hlauyábsu
a vádlottat a vád és következményoi alól felmentette és azonnali szabad-lábrabolyozését rendolte el. Mivol azonban a rendőrség mogkoreste a törvényszéket, hogy szabadlábraho-lyozéso OHotén kísérjék vissza.Pálfí-a kapitányságra, dr. Háinory
nőt
nz asszonyt átadta egy doteJttivnok" aki átkísértő a knpitánv^gVa. Való-színülog intornálás(ytírjHrás indul ollone. / __^>< j
ÍSiiilUÉfifl VILLAMOS ÁRAM-. UHHWH1W.VH SZOLGÁLTATÓ RT.
Anmitlmlik tlmtén, rtklimtolok, hlbii|otont»ur.\' , tuka^srO lolvlrí.-joaltás inmdnn villámon Mrdétbwi / délalSH K-461 délidén 16 Aráig. /
T
Az uj jKazdaadós-rendelet
u.
TcKiiiiiii száinunkbait közöltük a napokban megjelent uj gazdaa,dósreiideletn»l( n védett birtok k teherrcn Jtzésíro von»|. kozo részét. Most alábbiakban fol\'. tatjuk és befelezzük a rendelet ismertetékét. Mit kell fizetnie a videlt guidnak? ¦
A kamat tekintetében október \\ [fa kezdve mcgszUrtik a 30 ho\'don aluli vé deli gazdáknak Az a kedvezménye, horv lesfejicbb 4 ét fél, Illetőleg 5 százalék kamatot köleleíek fizetni. A Jövőben az általános szabályok szerint járó kamatot tehát legfeljebb évi 6 és fél százalékot kell fizclnlök.
Módosul azoknak a védett gazdáknak a kamatfizetés! kötelezettsége is, akik igénybe vélték azt a kedvezményt, bogy csak i negyvenszeres sorozaton belül eső tartó, zasalk ulán fizetnek kamatot. Ezek október l-löl kezdve kötelesek lesznek a kamatot a 40 - 60-szoroi szorzat közé esó tartozásaik ulán Is\'megfizetni.
A lőkdörles/lés cimíii a vedelt garda — mlndiddlg, amíg íeá nézve a Icbcrren-dezés meg nem történik — a negyvenszeres sorozaton belül cső és (elzátoggil blztosilolt (artoiisil után okléberlól felévi egyenlő részielekben évi 20 százalékot, vagyla október tét ésáprllli lón 10-10 százalékot köteles fizetni. U^yatilgy köteles a védett gazda törleszteni a zalottle-veles vagy kötvényes (rendszerint d\'illarra vagy fontra szóló) kölcsönöknek míg a védettség előtti időben entdékessé vált annultáshálralékát is A többi védettségi kóilátozás alá eső tartozásokra a védett lüudfl ugyancsak október l-én kezdödó félévi egyenlő résztelekben évi 5 siátalék, tehát október 1-én és Aprls lén 2 és lói 2 és fél százalék tőketörlesztést köteles lizetnf. /
Akiknek véde(t*égét at a} tendettl alapján fogják tOrőlnt, tehát, mert nincs hatvánsrorosat meghaladó adósságuk, vigy mert lehétrendezéti (IgyÜkel az ui szabályok alapján elintézték, azoknak a védettségi korlátozások alá esett valamennyi tartozásuk után évi 20 Biázalókos törlesztést keH már icljcsl-leniök. A védettség törléséig természetesen teljesíteni kell a már emtltetl védettségi szolgáltatásokat. Az, akt 1943. juniut 20. ulán a fentiekben ismertelett részeteken felül teljesített vagy teljesít soronki-vtlll tökelöi/osztést, kívánhatja, hogy hitelezője tudja be a legközelebbi uucdékes törlészj^sl résilctekre.
A konverziós tartozások tfírlesztist. a tcherrendezés során hosszúlejáratúvá (90 éves (örleszléscs kölcsönné) álalaki-lolt Ói a telekkönyvben Is már Ilyenként bekebelezett tartozások után fizetendő szolgállatások Akként változnak, hogy az ilyen tartozás kiegyenlítésére az érdekelt adósok tlz féléven ál — az adósságlevél Hzerlnli l-l tarlesitaréazlet helyeit — 55 (örleszlőrészlclct köteletek fizetni Az 50 éves törlesztési idő tehát mcjj.Ö ld.il 5 évre, ennek ellenében azonban az érdekelt adós az eddig 100 törleszlórészlel (annuitás) lu-lycll, 50 tödészi&részlet lefizetésével telfe-en .szabadul szóbanlévó tartozásaiéi. Minthogy pedig egy-egy félév] lörlésztórészlel a lökének 2 25 százaléka, az uj szabályozás folytán az ötéves törlesztés alatt az ;adós t- tartozásának teljes klegyenliiestire — tőketörlesztés és kamat fejesen mindén 100 P után ¦összesen 112 P 60 fillért fog csak fizetni, míg az eddfrl szabifyok szerint ezeken a elmeken összesen 225 P lett volna a valóságos kiadása.
A tetekadésság törlesztési.
A teherrendezéa folytán a kincstár javára bekebelezett telekadóssagot 6 százalékos kamattal együtt ugyancsak 10 egyénié félévi résztélben kell megfizetni. Arról, hagy ezen a elmen az egyes adósok milyen Összegét és milyen módon kötelesek fizetni, az érdekeltek a Pénzügyi hatóságoktól egyénenkint tájékozia-tast kapnak.
Az- Ismertetett fizetési kötelezettségek t. évi október l-én kezdődnek, a rendelet azonban klraomlju, hogy n» oisö részletet — a késedeleui Jogkövetkezményei nélkül — Október végóig lehet megfizetni.
A védett birtokos ólyafl rondklvlilt tőketörlesztés után, tuelyet védettségi korlátozás "alá eső hlteihítezeH tartó z&sára legkésőbb f. évi decembor 31. napjáig teljesít, az eddigi szabályok szerlut JUó lő kotörlesztésj utal nitt jnóg megkapja — későbbi soroaklvüil. Vlszj-szsílzetés esetébou azonbeút a Jutalom már uom Jár. Egyáltalábaa uom Jsr ezentúl Jutalom a Magyar Pénzügyi Szindikátusra engedélyezett konvorláll
IMS. oklúbci- 13
ZAfcAl KAZLON V
FERENC JÓZSEF
KESERÜVII
tartozásokra teljesített soronkivüll tó-ke visezalizetének "tan.
Szabályozza H rendetgt a klncatár által * teherrel)dezöa során vállalt könyvadóaság kiegyenlítését la; erre n kincstár az eddigi 4u évi. egyenkint 3 Azázalékoa részlet helyolt 5 even At ínáfCluB elsojóu 21 - 24 százalékos rész-letet tizei.
Egyét rendelkezések. A rendelet végül ezabályoz több, a toherrcndezésro vonatkozó Intézkedés módosítása folytán felmérőit kórdó.l. Így lehetővé tesíl a tubcrrcndezéBaok rt korábbi szabályok szerinti lebonyolítását oly eaatben, ha a védett adóa a tolckndóiwágot n klnoatArlól már előre megváltotta.
Ufctézkedlk az 50 holdon aluli gazda ndóa mellékkölele-AttségelrÖl Is, kl-mondva, hogy az Ilyen akkor Is a*g-pzuufk, ha a tartozás hoaaTtilejAratuvá átalakítsanak vagy Állami könyvadós ságvá Hol ássa 1 klegyenlllésénok az u] szabályok azorlnt már ntncd la helyo.
VésÜI költség- és ltlelókiuentesaóget Állapít a védettségi korlátozások nlá eső tartozásokkal kapcsolatot Jelzálogjogok törlése euotére. (»)
Kegyeleti vándordíjért futott stafétát Muraköz Ifjúsága
Csáktornya, október 13 (Tudósttónk Jelenti) A Magyar háziért AlefŰkkel Áldozott fiosöx dicsőségét fia örflk példáját hirdetve a Gráiier éa Klng gyárak levontoloAny csapatai a csáktornyai és muraközi Ifjúság mindenkori e»!ékezte(óaóra kegyeled vál-lótnláíra hívta Muraköz minden rumul es rángu ItluságAt ós egyesületét. Az emlékeztető, nemes versengés maradandó JelképezÓBére éa a győztesek jutalmazására Örtíkilfl csapat-vándordíjat alapított. Az ezóvl verseny vásárnap került lefutásra Ünnepélyes köretek között.
Délelőtt ünnepélyes szentmise volt a lerenurendt teroplozaban Utána a Hősök emlékművétől elindultak a versenyzők. A Zrínyi szoborhoz a következő sorrendben örkeztek bo t Első volt a CaZTB csapata, sststy a serleget el i>yerte, második leit a fíoovédek „A" -.\'anpata, amely a Hunnia Rt. által fel-njánlett dllat nyerte el, harmadiknak a kereskedelmi Iskola növendékeinek csapata futott bo 6b elnyerte a Csáktornyái gőzmalom által felajánlott ezüst serleget. Az UtolBÓ csapat beérkezess után a tűzoltózenekar eljátszotta a Hiszekegyet, majd dr Szabad Lajos tartott hosszú óh ünnepélyes beszédet, mely után következett a serlegek átadása. A váltéfuláaon résztvevők vala-mennyfen kaptak emlékérmet. A dijak ktonztása után nz ünnepély a ,Hlm-nu8a"-Bzal fejeződött be, majd következett a futéosapatek és a leventeleá-uyok díszlet vonulása.
x rnazi
Édesapám
Ahogy a flaom művű ér-.karokek egymásba kaposoléíáfla méri végeredményben a pontoa időt, a svájci, tilsa Jelenetei ugyanilyen gonddal építik lel a végeredményt.
Egy gyermek a főszereplő, aki nem színész, hamutt nyílt ¦zaBÜi őszinte ífyérmek csupán, akin \'Xműveltaéí máza nem takarja el h r?/íkat éa az eredetiségeket. Az édemmyja hitt sze rolamsének ós iüíónok Áldozata lelt Azonban a leáwnnya nem zuhaut le a lejtőn, hane» e/ttfáult vlísea a meredeken. A férll/akl etlonszenvoa szerepében la vpiizó ktlvetkozetefisógévol, megtörik a iyermek őszinte. azüiőlBzt-veket egybekapcsoló gyermekorvosakén. \' |
Komoly, mily értelmű a lllní, moly nittúrbe szorítja az egyéni érzéseket, mert\'az Igazi bjiUpgsAg uem U lehet més, mlat rrvVRnian egy sugárral löbbet, mely a gyermokot növeli es a ríyermcket ápolja.
(vj).
Ellopta a gazdája ékszereit és rabanenfiii
Keszthely, októhor IS (Tnáósiiönh jelend) Vakmerő tol-vaj nőt fogott ol a kosztholyi-csendőrség. ItuífnakorlLajosnénak hívják az asszonyt, aki a nyár olojén kifosztotta gazdáját, azután mogszö- , kött, most néhány hónap múlva ( pedig visszamerészkedett Koaztholy-io. A íórjétől killönváltan élő asz-ssony májusban háztartási alkalmazottnak szegődött ol dr. Fülöp Lajos tl>. főszolgabiróboz. Egyik reggel a főbiróék hűlt bolyét találták alkalmazottjuknak, aki összeszedve a kezoügyého cső ékszorokot és rülui-nomüokot, mogazökött ¦ bár körözést, adtak ki ollone, nem sikerült kózro-
keritoní. lluffnakornó azt hitto( hogy tette már foledéslw inont s vissza-\' merészkedett Kesztlielyro és az itteni Hungária-szállodában szakúcs-\'női állást vállalt. A csondŐráéff nzonban tudomást szorzott ittlétéről és őrizetbe\' vette. A tolvaj asszony beismerte a\'lopást; a lopott holmik egv részét meg is találták nála, a többit azonban Budapesten a Toleki-tóron értékositette. Azt is bevallotta a tolvaj háztartási alkalmazott, hogy Siófokon is kövotott ol hasonló lopást, ltuffnaker Luiofliiőt a csondőr-ség átadta a nagykanizsai ügyészségnek. 1
Az erjedő must megölt két gazdát
Gyenos Pál, a somogymegyoi Sza-badbidyógben lakó gazda tegnap dél olólt ólmont hazulról, hogy az obéd-boz a szőlőhegyen lévő préátiázából mustot vigyen haza. A felesége hiába várta, Gyenos nzonban nem tért vissza. Az asszony okkor olin-dult az ura keresésére. Amikor u présházhoz érvo a pinceajtón lw-nózott, mogdőbbenve látta, hogy a fórjo a pmce legalsó lópcsófoKán fekszik élettelenül. Elment a bogyón dolgozó munkásokért, akik kö-
SPORTÉLET
Beszélgetés « kaposvári vereségről és a ZMNTE összeállításáról
A ZMNTE keddi edzésén Lyka odzóvol találkozunk, aki nem zárkózik el a »Kaj>osvári cBot« szakszerű magyarázatától.
— Nem koll mindent a irossz és
mély talajra fogni. líizonv \'a kftpoe-vári csapat lelkesebb és /őlog gvor-sabb volt ós megérdomolfon győzött - mondja tárgyilagosan a népszerű edző.
.Mikor a csapatösszeállításról érdeklődtünk, ami egyesek szerint nem a legjobban sikerült — tnog-omliti a sportrovatunk által ajánlott Istenes csataljatokat ía. Megmagyarázzuk, hogy s|jorlmunkatánuink jóindulatához\' nem fér kétség, do ró-szünkrót soha nem ajánlottunk csapatösszeállítást egyik edzőnek, vagy intézőnek sem. Lyka edző kerülgeti a támadósor kényes kérdésénok tisztázását, do-mégÍs kivesszük a szavaiból, hogy a csatársor egyes részein, különösön a két szélső helyén változások történnek.\'
Vadusfulvy, a\'ZMNTE II. kitűnő kezéjysatára panaszkodik. Szeretné kihagyni az Ódzéet, do OZ odzŐ orét-lyosou rászól, hogy vegye komolyan az edzéseket. Vudasfalvy montogo-tódzik, hogy Kíss II. miatt sóíia Bem kerül a nagy csapatba.
A vasárnapi remélnotó Összeállítás folól érdoklődünk, miro ast a választ kapjuk, hogy Kovi\'icb II., Kovács I., Héjjá játéka biztos, a többi boly kérdése még megfontolást követel. Csütörtök estére igér csapatot. Kiss I., a jeles ZMNTE szélsófodozot is \'feltűnik a többi játékosok között. Most Dolgos, az BZFC volt kitűnő csatára iránt érdoklődünk, do Lyka szorint csak a tavaszi idényben jöliot számitásba a volt szombathelyi csatár. Csaniáró som látható sehol. Héjjá kéri az edzőt, hogy \'a vasárnapi fáradtságra
való tekintettel engedje ol neki a
további edzést.
Utána komoly edzés kövotkozik a jelenlévő játékosok részére.
így a nagy rangadó olŐtt súlyos gondokkal küzd a ZMNTE Vozotó-ségo: vájjon hogyan állítsa összo a csapatát. IxiholsÓgos, begy Kovács II. — Kovács I., Horváth (Istenes) — Mihalecz, Héjjá, Csorpos — Németh (Talpai), Lyka, Kiss II. (V&-
ogyik, fc
kőzett rá, hogy lefnegy ü pince alján fok vő ClveiioHért. í\'sak harmadszori próbálkozás után sikerült Oye-nest kihoznia a pmcébőí, nki azonban akkor ni ár holott volt. 1
Ugyanilyon szerencsétlenség történt a Zsihót községlioz tartozó Alsóturl)4\'\'k-*pusztán,- ahol Tóth János 71 éves földműves halt meg Az erjedő must következtében keletkezett gázok miatti
dfisfftlvy), f\'samáró (Istenes), Voj-novttM összoáltitásu csapat, tehát a zárójelesek is, pót Kiss I. az egyik szélsőfedozot helyén számításba jön a hétvégi összeállításkor. Annyi bizonyos, hogy a ZMNTE komolyan készülődik a kerülőt egyik legjobb csapata, az NVTE ellen."
—k—n—Z—
KÖZGAZDASÁG
Csak Ipari célokra sz»bad felhasználni a cukorrépát
A Magyar Vidéki Sajtótudősító budaixmti jelentése szorint n közelmúltban több kormányrendelet jelont meg a cukorrépa termelésével és fölhasználásával ka jxiso latban, mert a inai háboniö viszonyok között a közellátásnak különösen nagy érdekei fűződnek ahhoz, hogy az ország lakosságának eukorollátása ugy, mini eddig, ezután is biztosítható logyen. Egyik rendelőt megtiltotta, hogy ,a termelő a cukorrépát-idő olőti kiszedje a földből. Most álla-lutotta^niog ogy minisztori rendelet, hogy Ss idoí kedvező időjárás kö-votkeztélHui a cukorrépa már bóérott és így már klszedbető * á földből, holott\' erre más években csak 2 -J) héttol később korült sor. A, miniszteri rondolot szigorúan figyolmezteti a répatermelő gazdákat, íiogy a ró-pát csak cukorg>"ártá8Í, vagy szesz-gyártási célokra szabad forgalomba hozni, illetve felhasználni, kivéve a más célra történő felhasználást, ha arra a minisztérium külön engedélyt ad. Amelyik gazda a répát meg nem engedőtt célra használja félj súlyosan megsérti a közellátás ór-dokoit és ellene a hatóság Boron kívül iridit eljárást. A minisztérium fölhatalmazta a hatóságokat, hogy ha koll, karhatalommal is akadályozzák meg, hogy a répát bárki mog nem engedett módon használja fel, vagy hozza forgalomba.
HÍREK
napirend:
9j)«ii yyófyswrtári ügyelet:: Ma a Fekete Sas gyógyszertár Fá-ut 6.
Kiskanizeán az ottani gyegpaeer.-tAr állandó ügyeletéé szolgálatot tart.
Naptár. Oídóber 13. Szerda. Rém. kat. Ede kir - ProleslAni Kálmán
A ÖOZFCEDO nyitva van reggel 7, órától osto 6 énáig. (HótJő, szerda péntek délután és kedden egész nap nőknek.) Telefon: S6Ö.
— (Állatorvoal kirendelsz)
A füídmUvelésUryt alnlsxter dr. Murai Oábor m. kir. fáiltalervest Zalavárra rendelte ki a vármegyékts fellépett száj- és kflremfájás elleni védekezésre.
— (Pénzügyi helyzet Zalában)
A pénzügylgazgaló jelentése Szerint Zoliban a helyesbített mult évi adóti&ttalék szeptember végén 4 milllé 238 ezer 701 pengő, a helyesbített folyó évi előírás 14 millió 8-6 ezer 176 pengi. Januártól szeptember Végéig 4 millió ÍÍ31i ezer 128 pengő folyt be, szeptemberbe! pedig befolyt I millió 410 eíer 708 pengő. Az esedékessé vált tényleges hátralék 9 millió 336 ezer 252 peng*, vágyta 02 49 százalék.
— (Oyermskvádalml osztályt létesítettek » vármegyei árvasziknél)
Zala vármegye árvaszéki elnöko a házasságon kívül Bzűletett kiskorúak és a hadláfvák ügyeinek fokezettakb és egyöntetűbb ellátása sáljából az árvaszék kebelében gyermekvédelmi osztályt létesített. Az árvaszékea az elmúlt hónapban 3453 Ugydarabot Intéztek el, hátralékban maradt Még 511 darab, ltí3-mal kevesebb, mlut az előző hénapban.
— (A azappán-Qgyben Internált) tizenkét kanizsai és vldéd között
van, mint tegnap Jelentettük, Kovács tittván nagykaalzsaii borbély ls, kg. szappan továbbadása miatt. Most ásnak megállapítását kérik, hogy Kovács nem keresett egy fillért sem a zugban vásárlót azappan továbbadásán, hanem azt ugyanazon az áron adta el Ismerőseinek, mint amennyiért vette. —i (Szerkesztői Ozenet)
Kíváncsinak. Ahol meghívóit folytán 50 ember jelen volt, de ahova a szerkesztőséget nem hívták meg, oda az- ujságiro hívatlan vendégként ¦ vein megy cl. JSéSft nem irtunk /i kérdezett eseményről. Ezen a jövőre -nézve sem áll módunkban segíteni. Hogy y-ugysem jöttek volna el az újságíró urak", — ez más lapra tartozik/ feket, hogy csakugyan nem- vieiitiivk volna el. Mindenütt valóban nen, lejiet ott a,ita-ponta agyonhajszolt ujüágíró. Ebben az esetben azoub\'gn a szerkesztőség, u meghívás tényt iránti tiszteletből rV( okvetlenül gondoskodott volna arrólt hogy az illető esemény megjelelő méltatást kapjon az újságban, li\'ogy meghívásnak mit lehet és mit kell tekinteni, erre vonatkozólag Európa-szerte ismert és általánosan elfogadott formák mnnak. A szerkesztőség megelégszik egy telefonnal ís. De ennyihez ragaszkodik éppen annyi joggal, mint bármely önérzetes ember vagy hivatal, ön talán, kedves »Kivá-ncii« elment volna, ha nem hívták volna?
— (Halálos gyermoktragédla)
történt tudósítóik jelentése szerint a keszthelyi Járás egyik kisközségébeu, Váltuson. Az ottani majorban nagyanyjánál tartózkodott Kovács Sándor 2 éves tapoloat klsllu, akinek u apja katonai szolgálatot teljesít. A klsnu egymagábaa Játszadozott a major te-
Zománcozott kályhák és tűzhelyek, Holierr—gokranti-gyártaáijn m*>M&g*iuáaaéBl a*pek
¦i 11« n<14a n rakUron Tóth Jiiael wisshereahedésében
Kru4b«t-tfc Ti. (K0zpont->zi!lő ipMet.)
ZACAI iTOZLÖN.Y
1943. október 1.1
rűletén, egészen kasel ment a bekerítetten peoegödörhöz, boleoaett és belefulladt a atlrü lébe Nflgyanyja talált rá unokájára, akt akkor mar hatott volt.
— (Betörések Csáktornyán)
A tegnapra virradó éjjol két betörés íörtönl Csáktornyán Jármi Bállat Arok atoa 2. Miaui alatti lakoshoz és a szomszédságában lakó ürol Antalhoz isaie-retten tettesek betörtök és - a lakásból apró dolgokat, az ólelmlazarkamrából ólotsalszert ós aprójószagokat, nyulakat, baromfiakat vhtok ol A csendőrség megindította a nyomozást.
— (Állategészségügy)
A (ÖrvenybatÓBáRl állatorvos Jelentése BZerlnt nz elmúlt hónap végén á vármegye területen lépfenével 3, sercegő üszöggel 1, ragadás száj- és körömfájással 14. rUbkórrnl 2, sertéspestissel 27, sertésorbáHC^l 5, feriöző HerlésbénulDBsal 2(1 község volt fertőzött. A száj- és körömfájással fertőzőit községek ftirtőtlenilése nehezen megy, mert meszet nem lehet kupai. Kiszállítónak Németországba 1391 szarvasmarhát.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten az alábbi anyakönyv) bejegyzések történlek: Születeti 4 Iiu és 0 leányi Lenkovici UbzIó hentes- éi mészáresmeslcr és Qozdán Katalinnak rk leánya, Opamicza Károly vendéglős és Péter Margitnak rk.tla. Oöröndi József Maort-autóklsérŐ és Flelschacker Máriának ág, h. cv, leánya, Anek Ferenc földműves ói Tislér Katalinnak rk. fia, Horváth Feienc Maort-munkás és Polgár Aanának rk. leánya, Vándeifl József vlz-vezetékazerelöseged és Dömötör Ilonának rk. leánya, Forgács János Máv-pályaőr és Ovuranecz Erzsébetnek rk. fia, Bognár Láizló földmüves-napszámes és Mándlcs Gizellának rk. leánya, 1.6c i József borkereskedő és Niklesz Oiiellának ág. h. ev. leánya, Dani Ferenc kömüvesaegéd és Marícs Máriának rk. leánya, viléz Krassay Fái in. kir. tüzérezredes és Demel Geral-dine-nak rk. fia, Molnár Anlal Maort-lisit-vlielé és Fodor Gizellának rk. leánya. Házasságon kívül született 1 leány. - Házasságot kötött 6 pá\': Kuni mer János vas-kereskedösegéd és Gazda Ilona rk, Bara nyai Ferenc szabósegéd ésNagv Mária rk. Kiis László városi erdőőr és Tamás Erzsébet rk, Szakonyi Györgv tanító és Malyastcs Klára rk., Vanlcs Gyula gyári-munkás éa, Verencz Julianna gyárimurikat, Inoka Pál m. kir.\'rnndűr é3 Parragi Ilona rk. — Meghaltak hárman: Kovács István cemenlkereskedö rk 51 éves, Berlallcs Kálmán szabósegéd rk. 22 éves, Belya Oyörgy napszámos rk. 24 éves.
Nagykanizsa mogyoi város polgármes torétól.
25.561/(943.
Tárgy: Építési anyag Igénylések,
Hirdetmény.
A m. kir. anvagblvalal építészeti osztálya 401.575/1043. Si. alatti rendelete alapján felhívom az összea magánáplttetfl-ket, hogy Nagykanizsa területin fekvő épületek helyreállításához, Illetőleg már épülőben levő épületeik beftfetéséhex épités) anyagszükségletüket lelentíék be a v. mérnöki hivatalban.
A bejelentés írásban történhetik éa azt a felelői szakértővel, vállalkozóval, (építőmester, kőmliveimeiter vagy Iparoiracs-terrcl) kell elkészíttetni.
A bejelentéiben fel kell Hintetni az éptllet Jellegét (lakóhtz. iatálló, pa[ta slb.) a helyét (ntca, házszám) ha van építési engedély, az építést engedély számit és at Igényelt anyag mennyiségét, peateaan előméretezve, a szükségletnek megfelelően és annak megjelöléaérel, hogy az milyen munkához aitlkséftes. A fenti kimutatást csak ugy fogadja el a mérnek! hivatal, ha a fenti adatokat tartalmazza éa ha azt ugy aa épQlettnla|donoii, mint a vállalkozó (Inarosmesler) Is aláírja.
Még meg nem kezdett u| építkezés anyagszükségletére a fenti bejelentés nem vonatkozik,
Nagykanizsa, 1943. október 5-én.
nu Polgár mester.
ífyf. pác föUUaiK
Qran Sasso — Mussolini volt börtöne
Az Apponinok legmagasabb hogy-tömogoként nem messze Aqyilu\' vámsától az Abruzzóklian cmolkodik a »Gnm Sasso d\'ltalia«, ahol Mussolini rövidéletű fogságának héiyét- kiszemelték. Pompás kilátás \'nyílik orról a magi-, sziklás \'hegycsúcsról, ahonnan egész KÖ//>ó-Olaszország belátható. A táj köröskörül lenyűgöző szépségű. Három mészhogy-Fáno fut itt össze, miközben magas löknék és mély szakadékok váltogatják egymást. A tvrónni, /valamint nz adriai tenger fofó igyekvő folyócska k váltakozva mély szakadékokban és elképzelhototlonul mopwek sziklafalak tövóbon folynak. Geográfusok és történőti kutatók szilárd meg-gyézódéeo, hogy az ókor híres fís-cellus inons-a nem más, mint a Oran Sasso. A Gran Hasso elnevezés körülbelül a 16, századból szár-mnzhntik. Ez a hogy vonal, amely északkoloti irányból\'délkoloti irányba ellipszis formában terjed ki, to-ríilotilcg mintegy 85 kilométer hosBuságu. Sajátságos jellogot ad ennek a vidéknek a magas, hóval boritólt csúcsok sorozata. Közülük emelkedik ki a hegymászók legkedveltebb célja, a 2040 méter magas Mónlo Cárnő.
A vidék csendjét gyakran zavarja mog földrengés. Más szempontból azonban kiválóan alkalmas álldiv;-nyésztésre, míg földművelésre eáttk-nóm teljesen nlkalntatlan. A völgyekben és a mélyebben fekvő vidékokon azonban olaj fal igétekkel, fü-gofákkal és \'szőlővel .bovotott területekkel találkozunk. A dolgos, szorgalmas lakosságot külső vonásaibon is a \'tetterő jellemzi. Ipari szom-jwnthól főként órnesínálassul és kerámiával foglalkoznak itt az ombo-rok. A vidék fővárosa Aquila, ogy
művészi kincsekben és történelmi értékű emlékekbon gazdag város, Oran Sasso maga igon szogóny vd; getációju. A turisták igényeit szá-" mos szálloda és menhely elégíti ki, amelyek télon a télisport élvozéséro, iiyárón^xxlig pompósabbnál-poinpá-sahb hogyitnrákra nyújtanak lohotő-ségot. (MN) •
mindenki a bolyl kereskedőknél és iparosoknál szerezzo bej
Elsötétitéshez
papiros
kapható
Magyar minisztertanács
A magyar koimány tagjai Kállay iV.ii\'ión miniszterelnök elnök\'efével tegnap délután 5 órakor minlszfcr-larácsoi tartoltak. A minisztertanács !17. időszerű kormányzati kérdésekkel .foglalkozok és a késő éjjeli órákban ért vígé\'.; _
A törökországi apostoli kiküldött cáfolata
isianbuii hír szerint az apestoll kikül* dsit megcáfolta azt az állítást, amely szerint a Szentszéktől lepecsételt utasításokat kapón velna a pápa fogollyá nyilvánításának esetére
A chilei külügyminiszter Mexikóban
Fernandez chilei kültlgymlnhzter, aki bárom hétig tartózkodott az Egyesüli Államokban és Kanadában, bélfőn Mexikóba érkezett kélnapos hivatalos látogalá rá.
Angol páncélotokat hasznainak a jvgoszláv partizánok
Az ExckangA hírügynökség török |Iap-jelentéseket közöl, amelyek szerint a jugoszláv partizán hadsereg mtstnná-bnn sngol eredetű kisebb fajta páncélosokat alkalmaz, amelyek nyilván Ut-kos utón Jutott hozzája
Svájc barakokat épit a külföldi menehUUek elhelyezésére
Bernből Jelentik: A szövetségi Igazság- és kazrendéazeli . minisztérium megállapítása Bzerlnt Svájcban október 6-án 61(145 menekUlt és emigráns tartózkodott. A svájci szövetségi tanács tegnapi Ölesén 3 millió frankos hitelt szavazott meg barakok < nltésére. hogy elhelyezhessék a Menekülteket L&kást kell blztosllaif a többi között 50t0 embernek, akiket eddig Iskelákbnu és más őpületokhsn helyeztek el Ideiglenesen. . .
Hull Moszkvába menet\' Natalba érkezett
Rio de Janelróból érkezeit Jelentés Bzsrlnt Cordell Hull néhány nappal ez-alfltí-Btoszkvába menet repülőgépes Natalbajérkezelt. Érkezésekor Araaha brazil hadügyailnluzter éa a rlodo-Ja-¦ehói amerikai nagykövet Üdvözölte
Hallotta már...?
...hogy azok ae érdekes csip-kefjatlérok, melyeket például a réai holland mesterek képein csodálhatunk merj, gyakran gyémántnál és ékszernél is értékesebbek voltak? Ezek a legyeiSszerüen összehajtogatott, lenvászonbői cs a legfinomabb brüsszeli csipkéből készült gallér-remekek nem egyszer egész vagyonokat képviseltek, így Alii. Lajos egyik udvaronca aszal dicsekedett, hogy 32 hold elsőrangú szőlŐfőldct visel a nyakán.
0,^Aeí VÁROSI MOZGÓ Htdi\'"
12-én és 13-án--éj szerdán
KülOnlBgea filmtéma A svájci filmgyártás gyöngye ÉDESAPÁM Aktuális magyar hiradő
Előadások kexdete S és 7 órakor.
Unger-UKmann Elek vaskereskedésében
•in-, rud- és patkővas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók
*m •iajo„lío«ho«K. -Hotherr-flépek télpa é» t«»a«»r« elöj«ay«»h»t8k.
áPRÓHIRDETÉSES
ÁLLÁS
Aaxt«lo«-«)«aétl«liat magas flzciío-sel felvesz Csizmadia Jinoi aiztaloBmes-ter Ntgykanlzu, Bába-utca 5. %
Állandó ailb«lraiaráai*« félnapi elfoglaltsággal, plakátragaiztŐt felvesz a Magyar Hirdető hada Rt kirendeltsége, Pő ut 5.
Klfulet felvesz Frank tnérlegUsem. 3569
¦TeeaUt felvesz Klss-fatelep, Erzsébettér 13. 3579
Fa»M«rliéra»l(«cia-ee.0id azonnali belépésre felvétetik Kelemen Rezsó cégnél.
3581
Elél fclfuiét vagy hé*l«xolg*t fel-veuDnk. Oyergyák és Patragl, Fő ut 1. 4,
adAs-vétel
Egy fali Ingáéra cUdó. Rákőczhutca 4. liV 357»
Karaaek megvélalea háromajtós, sölélsilull szekrényt Cini a kiadóban.
Szép oaarépkélvhai békebeli eladO. Rákóczin. 19, háztulajdonosnál. 3577
Jókaiban lévő fUrelftkad eladó FÓ-ut 1.
3575
Keveset • használt autaláagarnllura
és kézi munka-fuggőny eladó. Érdeklődni lehet délelőtt Cicngery-ut IS/ö. földszint.
3556-
Egy samottos waekátyha és fOréaa-por-kályha eladá- Ciányi L u. 21. 5>
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉO
Klaaaalhoai közel, 10 percre, bútorozott szoba-konyhás lakást Keresek. Két szekrény, 1 dívány, 2<dgy szükséges, ágyneműre huzalokat viszek. Kellően tágas, száraz és vlláges lakiam, esetleg fürdőszoba használattal, ajánlatokat a kiadóba „Megtekintheti- Jeligére kérek. 3574
HÁZ ÉS 1NQATLAN
Vár uh belteHHatan, vagy közel a halárban bérelnék egy-két hold földet. Cím: Baisó Sándor, LÖ!vös-tér 22. 3580-
_KÜLÖNFÉLE_
EIwaaataH egy teherrel varrott barna bflrkaeztya a piacon vagy a Sugár-ut elején. Kéietu a becsületes megtalálót, & kiadóhivatalba beadni. -
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
25760/1943.
Tárgy: Harcszerű lövészet tartása.
Hirdetmény.
Közhirré teszem, hogy a helyCrség csapatai folyó hó 13-án 14-én, 15-én és 16-án a Nagykanizsa ni. várostól bérelt harcszerű lőtéren . éles lövészetet, tartanak.
A Szepetnek községtől béreit terület lezárásra kerül.
A lövészet robbanó lőszerrel is folyik, miért is a fér\\nem robbant lövedékhez nyúlni életveszélyes. Ebből eredő balesetekért a honvéd-kincstárra! szemben kárigény nem támasztható.
Nagykanizsa, 1943. október 10. SS7I Molnármester..
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI HA Fi LAP. ktladja: „Kezieza\'aiáil R. T. MagykaahM\'*, Felelős kiadó: Zalai Kárely. Nyomatott 1 • MKIZ|azdasáal\' H. T. Nagykanlisa"
n yóradíjában Naavkanlzsálu fNjomdáArt fnlel\'t Zalai Kamlv.l A
JolatSó:
BenilfakoKBt:__
Tábori costa:........
03. ,.vf., 232 «z. Nagykanizsa, 1943. október 14. csütörtök Ára 16 fillér.
ALAI KÖZLÖNY
^ _ POLITIKAI NAPILAP
teerkesziőség és kiadóhivatal: FŐ-ut ö, szám, faerketwtőségi én kiadóhivatal! telolon 7a éji. Megjelenik minden hétköznap délután.
Pélelos szerkesztő: Barbarlts Lajos
Jilőlizeieul are.: «rj lUi-UBpra 4 peegő Stí Üli©*,
negyedévre 12 pengő 40 llltér. Ugyet száro: béiköznnu tft üli-. «i orahaton 30 Ull
események állnak küszöbön az olasz harciéren
Elkeseredett küzdelemben slktrlllt elhárítani a sxovjet-betöréReket & kelett harctéren
Spelmann érsek újból Európába utazik az olasz eseményekkel -kapcsolatban
liorlini ioluntós Hzorint a(1koloti arcvonal több sznknBza nagy és olko-eorodott harcok szinliolyo" volt. E harcokban a némot csapatok min-donütt kótséghovonhatatlan olháritó győzelmet vívtak ki.
Sem Zaporozsjónél, sr.m a Dnyeper középső folyásánál, sem (löméitől északra, valamint Veltkije Lukitól délnyugatra nem tudlak a szovjet csapolok a némel\'vonalakat áttörni, noha a nohézfogvvoroik és csntaio-pfllöik Imrcbavolesét az olózó napnál még jülontősoblion fokozták. A szovjet tegnap összoaon 107 páncélost és 85 uepülögépot voaztott. Ez olyan
síkor, aminőre a nagy nyári liarcok éta nem volt példa. A szovjot vezo-lés még nz iszap-korszak mogkozdÓ-déao olótt minden áron ki akarja VÍvhi azt a sikort, amelyet a néhány hónap óta tarló állandó támndások-ban elérni nem tudott. A hadianyag-voszloség mértékének mogfololó volt az pm bor-veszteség is. A szovjet-orosz lövészhadosztályok\'míndon elkeseredett támadása ugyanis összo-zuzodott ívMolitopoltóVVolikijo Lukiig torjodö ibzóIos arcvonalon a nér . mot gránátosok íörotlon erőjén, noha \\z olloiiBég állandóan ujabb és siotvo felvonultatott alakulatokat dobott a harcba.
Berlin nagy várakozással tekint Délolaszország felé
liorlini jolontés szorint a délolasz-országi harctéren ntigvohb események állnak \'küszöbön. "Hogy a, harcok ujabb folólodéséról van-o szó, arra a kérdésié illetékes liolyon nem valnszollnk. Az angolszász hadvezetés azonban folyton ujabb ós ujabb
csapatokat dob az orcvopalra, tollát az ollonséges felvonulás még nem fojozódött be. liorlini katonai körökben kétség van az iránt, hogy Kes-solritig\'t\'inostani holyzotélxm olhotá-rozza-o magát arra", hogy felveszi a harcot.
A Szentatya hosszabb kihallgatáson fogadta a némtt naRykCvHet
A Dffl Tat DiroQ sválel lap római tu-SrlÓKtlrtja jelenti, hogy mifiy érdeklődést kellett Romában ez a hír, hegy a pápi a roínao hos-zubl) kihallgatáson lO\' gadla Wolsückcr német uugykövetet.
Rómában mtndeu>lé nzt hullnnl, hogy önnek a látogatásnak tárgya Róma "város porsának kérdése volt. A S/ent-alya ugvanls érthotó mórion különleges érdeklődést tanúsít o kérdés hant.
A diplomáciai front fairéi
New Yorkban oz a hlr torjt\'dt ét.
hogy -Spí\'llman őratík az olw.orfizngl, esefliányek követkozlébon uji^ól Euró-1 pába^utaztk. \\
A török államelnök mogb eszét esek et folytatott oz angol nagykövettel és az
amerikai ügyvivővel. A mnffhcszéles a küszöbönálló mo^kvai konferenciával állt Összefüggésben.
T.\'heránt Jetautéa szedőt Majpzki a?ovle!orosi helyeden külügyi nópblz-tos,Teheránba őrkozelt.
A madridi német nagykövet nem vette át az olasz hadüzenetet
nem orősitottók mog.
8-9 hadosztálya van
Madridból jelentik, hogy a rjn,ad-ridí némot nagykövet kiutasította a Jhuíoglio-kormány megbízottját, aki át akarta adni noki a Uadoglio-kormány hadözenotót. A nagyköyot a hadüzenetet nom vette át.
A Svájci Távirati Iroda ugy ér-toafll, Jiogy október második fölében iámét megnyitják a svájci—olasz batárt. Ezt a hirt hivatalosan még
Badogltonak
Az északafrikai Bzövotsógos főhadiszállásról jolonti áz angol hírszolgálat;
Itt nzt líjflzikí hogy Bndoglio lá-liornagy;\'(vagy holyottos megbízottja), hígja lösz Einónhuwor tubornok vezérkarának, rjgy tudják, hogy Ba-dogfio 8—0 hadosztállyal rondol-kozik.
A poriugál-n^íinet viszony és Spanyolország
dául Dakar. Ha Amerika mogfololó tániaszpontokát kap, nom koil a háború után az átmonoli Ídéi>ontban folfogyvorzott hatalmas hadsorog és két tengeri .hajóhadat fönntartania. ¦ A Svenska Dagbladet jolontéso szerint washingtoni katonai körökbon hangoztatják, hogy Portugália^ nak szóló némot hadüzenettől nom kell számolnij miután az ibériai egyozmény órtolmébon jwrtugál—
Stockholm, okfébor t-t New Yorkban és Washingtonban részletesen foglalkoznak az Azori-szigetek katonai jo Ion tőségével az Kgyosült Államok szemjiontjából. A New York Timos katonai munkatársa Bzorint ha az Azori-szigotolt a háború után is megmaradnak Amorika védöliili rondflzorélwn, fo-loslegosok losznok AmoriRa Bzámára az afrikai támaszpontok, mint pél-
némot ht\'djóm\'Spanyolországot Portugália oldalárai álli\'tuná.
A/^meforaz"ág^oéíriÍH!) is semlegesnek toklnHPortugáliát
Az Kxchango Lisszabonból jolonti,
hogy Lisszalxm körül és magában a jlortugál fővárosban lévó osszon légvédolmi állásokba kivozényolték a tüzórokot. Lísszaljont toljoson ol-fiötétitotlék. Az inlézko<!ésok a légi támadás plloni készenlétnok mogfo-lelóon lörténtok.
Portugál diplomáciai körökből származó hír szorint a linszaljoni német követ felkoresto Salazart éa biztosilotta arról, hogy Nétiietor»zág megérti Portugália hulyzotét és továbbra is Bcmlogcsnok tokinti.
Hogyan es mferl történt \'hz Azorl-^zlgetek átengedése?
sórlet további célja, hogy a moszkvai külügyminisztori értekezlet olótt valami sikert könyvoljonek ol, valamint, hogy csökkentsék az újjáéledő némot buvárhajó-hare hatásait. Va-lamonnyi korábbi kisérlot, ainoly közvetlenül vagy közvotvo, jiéhlául a brazil kormunyon át, az Azorí-szigotcso]K)rt álongodéHo iránt főloí* amerikai részről történt, meghiuHult a portugál kormány állhatatosaágán. Megbizfiaté éi t.\'SÜléHok alapján, moil dolták a Wilholmstraasén, csakis angol ultiinátnmszorü kövo\'.oléaekkol érték ol az Azori-Hzigetcsoi>ort feláldozását.
A Wilhelmslrussén álláítt foglaltak az Azoii-szigolokkol kaiKisolatoa esomények tekintotélxjii is. Az az intézkedés, —- montlotlák liorlin-bon — amolyet Churchill mogálla-[KHliusnak mondott, a portugál kormányhoz intézett ultimátumszerű brit nyomás alatt jött létre éa a lisz szaboni kormány nyilván nom lótott módot-arra, hogy ollonálljon a nyomásnak, lieilini meggyóziklés szerint Chutehillnok Portugália ellőni vállalkozásaiban olyan kísérletéi vnn szó, anjcly olvélien támadja
mog Portugália semlegességét. A ki\'
Churchill: „A legkeményebb horc még eiöttűnk van!"
- Churchill mlnlszterohiök tegnup az angol alsóházban nyilatkozóit a Bzén-vlt&vsl kapcsolatban A\'láifoglslása annak kövolkezuiónye. hogy n uiunkda-párt tlltakoiolf nz ellei). hogy a kormány eddig néni között átrogó uI prog-rammot a szén holyzet megjavItáBára és a HzéntermeléB fokozására. Churchill nyilatkozatában emlék ez letett arra, hogy a brit kormány nsgy veszély időpontjában gyűlt Össze, hogy az an-ygol népot klvozcsao a rendkívül nchóz és boiqa helyzetből. Megállspllolta az
angol miniszterelnök, hogy csak a bábom továbbtolylafása tartja össze NagybrltannlAt, éppen ezért nem haj-
landó a liadserniírtt. vagy a hadsereg\' tnrtfllókokat még jobban i\'yongHéní, mint ahogy oz már megtörtént azzal,
hogy azr Idősebb évfolyamokat elvonták a HZ^ntonnulés számára, Churchill végül kllelontolto. ha az ellenség ré-BZórő! váratlan összeroppajiáesal nem jutunk tehernienteKÍté«lioz, — pedig a iiiüRunk részéről\'dőreség volna errö számítani — akkor ebben a háborúban mog előttünk áll a legkeményebb harc.
Erős uj sáróálláxokbaa karcolunk a németek a Dnyeper közeién szafcasxáa
Berlini jolontéa szorint a koloti j nátosok ogytől-ogyitc viflszavorlek. •leli szárnyán a harci tovó- | A Dnyoiwr középső szakaszán a szovjet csapatok több gyalogos hadosztállyal es ö pán,cé!o,H dandárral támadták a német hidfökot azzal a céllal, hogy áttörjék ós folgöngyölit-sók a némot arcvonalat. A némot védelmi vonalakat egynémely
kenyeőg súlypontja a zaiwrozsjoi hidfó volt. A szovjet vozotés bzühoI-nélküli támadásokat IntézOtt a hidfő ollón ogész az éjszakai órákig. A némot vé/lók kömény harcok után
valamennyi állásukat megtartot-. ták. Az átmeneti betöréseket azonnali elleulvkéssel ismét meg tisztítót ták. Az nrovonal-mogrövidifést a szovjet csak habozva kövotto.
Molitopol környékén, valamint ottól (Jszakra szintén élénk yplt a harci \' tevékenység. A megkiséji*it szoyjot olórctörésokot a néiuot grá-
11 m-l in nnn tulajdonit juloutösóget nz olasz Jiitdiiijoaetnok
szerint is nlávetotték magukat az angol kOvotolésoknok. Erdokosnok! legföljebb azt a tényt tartják Bor-linbon, hogy a nadoglio-csonortoí, mint úgynevezett hhuvisolőtái-a-hiv-talmat nemcsak Anglia éa az Kgyo-
kelyen vissza kellett vonni,hop/ az átmenetileg jent/ege^ be4o-«<ísí megakadályozzák. Az uj záróállásokbftn a védők méc sikorrol tartották magukat és minden szovjet támadást visz-szaverlek Csupán ezen a szakaszéit 181 szOvjo(l harckocsi KcmniisiUt mog.\'\'
Illetékes Ixíj\'liní liolyon nyilatkoztak Olaezprszág hadüzenetéról. Az angol hirszolgálaf. szerint hivatalos nyilatkozatot adtak át szerdán a madridi német, nagykövetnek. Ennok az inlézkedranek gyakorlati kihatása iolontókfolon ¦ - mondották líerlin-Iion. — A valóságban már hótok óta olyan elemek, amelyek angol-nmorikni szolgaságban vannak, harcolnak az olaszországi némot csapatok ollón. Gyakorlatilag a holyzet-bon semmiféle változás nincs, legfeljebb az, hogv miként Beriinbon KÍjolontotték, ítndoglio ós omberoi mosf br;it résztél kiadott uj okinit
sült Allamolc hanem SzovjotoroBz-ország ís olisinorlo. Ez hivataloa okiratszorii hizonyitéka annak, hogy, SzovjotoroszorBzág Ixifolyása nemcsak a saját órdck-övozetóm, haiwtrt oi/yéb érdek-övezotokot órintó kél-? dék>km is kitörjed — mondották BorlinlKin az olaiiz hadüzeltol kapcsolatban.
ZALAI KÖZLÖNY
1913. október II
Biztos nton...
líoménvi-fiohnollor Lajos gazdasági csucsminisztOr és pénzügyminiszter a jojoniog) alkotmányos szokásnak mógfelolóoii az Országos 42-e.l Bizottságban tájékoztatta !1 törvényhozókat oa állani háztartás Itolvzótéről és oiedményoiről az obz-ten\'dŐ olsö nyóló hónapjában. Az ilyen pénzügyminiszteri beszámolók a régi időkbon gyakran csupán formálhassa ón az szakemberek tájékoztatásává tízüktiltok, ma azonban mindnyájunk egyik legnagyobb sors-kerdéaórol van szó, hiszen a gazdasági felkészültség 08 az állami |h\'mz-ügyek zavarialansága a hadviselő állam fönnmaradásának ós a nemzet jövőjének döntó olőfoltőtolo.
.L* olokintollwn a pónzfigyniinisz-tev mostani beszámolója magasan kiemulkodik a hasonló természetű megnyilatkozások korából. Az előterjeszt ott számadatok ós\' a rideg tények azt mutatják ugyanis, hogv Magvarország a logkodvozŐtlönobb körülmények ós a legnagyobb orófo-Bzites cllouóre is ogviko ama kevés országoknak, amolyok szilárd alapon állva gazdálkodnak. Az orodmeny magában vévo. is igen nagy, hiszen nálunk sokkal gazdagabb ós hatalmasabb Államok küzködnok manapság olyan nohézségekkol, amelyek nálunk* alig, vagy csak nagyon kis mértékben ismeretesek.\'De\'még nagyobb az orodmény ha tekintetbe vesszük, hogy az első világháborút kövotó két \'évtizedes, időszakban hazánk a loliotó legrosszabb lét fel tételek mellett harcolt fennmaradásáért. A trianoni ország szegény volt nyers anyagban; még Bzogónvobh/tókélxm Ah "a forradalmi idők át tnl-Tnegí ugatott közbizalmat, amely minden hitelnek az alapja, csak lassan és fokozatosan lehetett visszaállítani. Mi tehát nem is pénzügyi nullpont-ról. hanuiii a szegénység nógatiVilmából emelkedtünk fel odáig, hogy gazdasági és pénzügyi erőinkot öíhsz-|x>ntOBÍtva, világviszonylatban is magas lwlyon álló toljoeitmónhyel biztosíthatjuk a hadviselés és a )>ol-gári élőt szükségleteit.
Az erodmónvekról számok és ösz-szehasonlitások boszólnok a legélénkebben, Például az, hogy a magyar állam folyó kiadásait a\'háborún viszonyok közopotto is jó hároinno-. gyöd részben folyó bevótolokböl íof dózí és nem egészen negyedrészét teremti olő hltelmövolotokkol. . Az elmúlt világháborúban a k j adásokunk mintegy kilenctized része adósság-csinálasból nyert fedezetet. Ka iigyanilveu nagy eredmény az, hogy államadósságaink mélyen alatta maradnak a nomzoti jövedolom évi ösBZOgónek\'i holott más országokban nőin egy helyütt annak többszörösére rúgnak.
A szilárdság és a jól mognlapozolt gazdálkodás bizonysága meg a magyar bankjegyforgalom alakulása is. Az óv olső nyolc hónapjában némileg emelkedett a bankjegyforgalom, de a ma forgalomban lövő fizotőosz-közöknok aránylag elenyésző hányada függ \'össze állami hitotmüvo-lotokkol s túlnyomó nagyobbik, része onnan orod, hogy gazdasági életünk mogélénkült és átalakult. így például fontos oka a bankjegyforgalom növokedéeének az, hogy az\' uj tor-mésbcazolgáltatási rondszor Követ-kéziében ii gazda nom részletekbon, hanem ogyszorro órtókositi tormol-vényoit, ami természetesen szüksé-fíoasé teszi elegendő fízotóeszköz for-galomliabozatalát.
Nom volt szükség arra, hogy a pénzügyminiszter bármely vonatkozásban csak ogy árnyalattal ís rózsásabban fosso a holyzetot, mint amilyen az valójában. A tények beszeltek a megmutatták, hogy a magyar adófizető\' példás kötelességtudása, a másik oldalon pedig a gazdasági orazágvozotéa olórolátása jó ós biztos r uton vezeti az országot a várható reményteljes jovó toló.
. \' "¦>
Ülést tartott Zala vármegye klsgyülése
Zalaegerszeg, október 14 /.ala vármegye törvényhatósági kisgyiiléso tegna]) vitéz gróf Teleki Béla főispán olnöklésévol ülést tartott.
Oróf Somssich Antal a levente foglalkoztatásnak novombor IG-éig való szüneteltetése iránt kért Intézkedést. Kérte továbbá, hogy a
a marhák igénybevételénél a gazdák a nehezebb aulyu ökrökéi is elővezethessék a loadásra, begy
a kevesebb\'takarmánnyal beérő fiatal jószág megmaradhasson. Előfordult, mondotta, hogv a marlm-átvételnél nem voltak jelen ollonőrzó közogok. Kérte, hogy az átvevő bolyokon függesszék ki a rondoletot, amely tájékoztatja a gazdákat, hogy milyon százalék levonásának vau holvo. Sérelmezte a lovak átvételi dijának a forgalmi áraknál jóval alacsonyabb mértékét. Ismételtén kért intézkedést arra vonatkozóan, hogy
a vurőxlisztct no kolljen boJoke verni a búzalisztbe.
Dr. Brand Sándor alispán bejelentette, hogy már fölkérte a had-tostparnnesnokságot, hogy u lovonto-feglalkoztatásokat november lö-éig szünotoltessék. A lovak átvételi árárn vonatkozóan közölte, hogy uj becs-ártáblázat jelont mog, aiiioly a sé-rolmokot orvosolja. \'
A főispán folszólalásában kijelentet lo, hogy eljárt illetékes bolyon a tekintetben, hogv ha a gazdák a\'ki-jolölt és 1ol)élyogxott állatok .holyott
ol. A vörösliszt kiválasztására nínes mód, mondotta, morl az őrlési rendelet csak egységes és finomlisztet ismer, harmadik fajtát nom.
A kisgyűlés egyébként jóváhagyta csuknom az összes városi és községi határozatokat. Jóváhagyta a gyűlés
Csáktornya nagyközség határozatát^ hogy a zsidótemető mellett vasúti mogállóho-lyet létositsenek. A község biztosította a természetbon való szolgáltatást. Elsőbbségi igényét jelentette Ixi Csáktornya városfejlesztési .óéiból a zsidó ingatlanok igénybevételénél. A község öOO pengőért megveszi Sándor Mátyás nagvkanizsai featómüvésznok Zrinvi Miklós arcképét.
Nagykan issa megyei város zeiréllátásának biztOBÍ-.tására már régebben 600 ezer pengőt vett fel, amihez még 400, ezrei vesznek fel n helybeli pénzintézetektől.
Muraszerdahely, Ahódomboru és Kotor
állami kisdodovodát létositenok. az épületot rehdolkezósre Iwcsátják, a fenntartáshoz és a Iwrendozéshoz államsegélyt kérnek.
Tapolcán
Kovács Imre, akit községhiróvá vá-\' \'osztottak, nem (ott elogot a várme-gyo nma határozatának, hogy azün-tosao meg az összeférliototíonsé\'get a fiiazorkoroskodéi és a községbirói hivatása között. Ezért most a kisgyűlés mégsemmisitotto a ta[>olciii biróválasztást és a községet uj választás mogojtősőro utasította.
mást vezetnek olő, azt is fogadják
Zala vármegye közellátási bizottsága
tegnap vitéz gróf Toleki Béla fő- ; vasiatokat. Szóbakorülíok egyébként
ispán elnöklőiével örtekozlolot tar- j azok a gazdasérolmek is, nmolyokot
tett, amelyen az időszerű gazdasági a közigazgatási bizottság és a" kis-
kórdésokkol kapcsolatban tettek ja- | gyűlés olőtt is szóvátottolf.
Két fejszecsapással megolts a férjél egy somogyi asszony
Kaposvár, októbor 14 Halállal végződött családi tragédia tartja izgalomban a soinogvmegyoí Miké községet. Keddou esté fel 9 óra tájban Spitz Jánosnó két fojszo-csapással agyonütötte 48 óvos forjót.-Spítz János gazdálkodó házsártos természetű, voszokodős ember volt, aki mindig üldözte a családját\'. Felesége és ogy férjnél lévő leánya, akí az öreggel élt együtt, állandóan rettegésben élt Spitz miatt, aki naponta ütötto-vorto családját.
Spitz kedden osto is összovoszott a folosógóvol, akire fojszévol támadt rá. Az asszony olugrott a fojszo-csapás előtt, ugy hogy az egyik
csapás a konvhaajtó gerendájába vágódott. Az éppen otthon tartózkodó leány anyja segítségére siotott ós ketten kicsavarták az örog közéből a fejszét. Spitz még okkor is nokitámudt a foloségének. Az asz-szonv igyokozott előle olmonokiilni, majd amikor S|iitz az asszonyt a konyha ajtajához szorította, SpUziió a kesében lévő fojszévol hatalmas ütést mért a férje fejére, aki megtántorodott.\' Egy ujabb ülésre Spitz holtan osett összo a konyha ajtajában:
A csendőrség a férjgyilkos ász-szonyt őrizetbe volto.
Egy kisgyermek kezében felrobbant a talált lövedék
Nagyatád, októl»r 14 Majdnom vógzotessé vált szoron-csótlonségot idézett olő néhány kisgyerek játéka a Nagyatád közelében levő Tarany községben. Kozma György 0 óvoe taranyi kisfiú több társával együtt átrándult 11 szom-Bzédos Nagyatád" községlw, ahol a mozőu ogy régi lövotlókot találtak. Az egyik kistni, Vojnovics Gyula a lövedókot 10 fillérért oladta egyik
barátiának, aki azt hazavitte. Ennek az édesanyja a voszedolrhos játékot elvette a fiútól és kidobta az utcára. Véletlen folytán uiból éppen r Kozma György találta mog, aki zavitte. Otthon piszkálgatni IttjyjfioJ A lövedék egyszer csak hataf dotonációval folrohbant\' ói Kozmát a roiioszdaralíbk mogscbositették. Súlyos állapotban kórházba szállították.
Valami nlflos rtnuten
Q. Egy hadlárvdt sem lobot fataevelnl a Nagykanizsán, Klakanizsén Aa ez egész járésban gyOpött összegből
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkdvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók
Hofherr-gépelc télre és tevesztra eldiegyexhBtftk.
(hl) Amikor virágos vonatokon o|-indultak a honvédek u kanizsai pályaudvarról a harc torok borzalmai toló, akkor lelkesedve szavaltuk hogy »monjotok... menjetek nyugodtan ... szenvedjetek, vórozzotok, haljatok mog dicsőséggel a hazáért.\' mi tudni fogjuk mindenkora kötő" lességünkot hátramaradottjaitokkal és-a ti hősi áldozatotokkal 8t»mbon.«
Nom pontosan ozokkol a kíméletlen szavakkal hangzott a szavalat, do az értelme ez volt.
I2s a\'lolkoaon elbúcsúztatott honvéd mont, szenvodett, küzdött és meghalt. Az olárvult család pedig itt maradt, igen «ok közülük botovó falat nélkül, kenyérkereső nélkül, gondviselő nélkül.
Nom baj/Jiiszon itt van a szont igéiot, a lelkes esküvés: — a társadalom tudja a kötolessógét azok árváival Bzemben, akik meghaltak mindnyájunkért, az itthon maradottakért.
Es most nézzük mog, mivé szürkültök a harsány szavuk, mire a nagy fogadalom beváltásra korült.
Az ogolveró lolliosedésKol mogigért gondoskodásból annyi lett, hogy\' az ogész Nagykanizsa és Kískamzsa, valamint a nagykanizsai járás összes községei, mind oz ogyüttvévo 0)115 pengő ós 40 \'fillért adott a hon véd-árvák felnevelésére^ Rgyszorsmín-denkorra 98lö pengőt!
Hány hadiárvát lobot ebből a pénzből felnevelni addig, amíg az franvorot tud koresni? ^
Egyetlen egyet som!
16—16\' éves koráig számítsuk csak a novolés kötolozottscgét az árvával szombon. Akkor havi 48 j»n-gő és 20 fillér jotna óbból az ösz-BBOgből annak az o^yolteiiogy hádi-árváliak a nevelésére. Már ptjdig havi 43.20 pengőből -igy gyormekot mégoly szerény tisztességgel sem lobot etetni, ruházni, iskolába járatni, orvosol tutit i som ma, sem az elkövetkező esztendőkben.
Bizonyára az olvasó is megdörzsöli a fezemét; hogy jól olvasta-o a számokat, vagy nőin tÓYodott-o az ujságiró. Kom! Fontosán igv van! Abból, amit Nagykanizao? Kjskani-zsa és az egész iiagykanizsaí járás adakozott á hadiárvák íolnovoléso céljaira a miniwztemlnök foloségo által indított gyüitéslion, — abból nom loliot fölnevelni ogy hadiárvát.
Fedig okkora olókészitussol még ogy háborús gyűjtés sem indult niog, mint annak jdojén az »adjunk apát a badiárváknak« mozgalom. Itádió, újságok, bizottságok hlrlolték heteken át naponta,\' hogy itt nem arról Van szó, hogy a zsobünkbo nyulunk, kihalászunk egy pongŐt és ezzel olvotottük annak a gondját, hogy az értünk, helyettünk elesoítok árváiból hogyan legyen 10—16 óv múlva éloterós hasznos . egyodo a magyar nomzoti társadalomnak. Mindenkinek mog kollott órtenio, hogy itt nom alamizairálkodáat követőit a hazafias kötolossógórzés, bánom komoly áldozatot, Bzegényoktól flórokét, de a tehotőaektől komoly összegeket, a nagv magyar tohorbol .arányos részvállalást.\' px Hogy is állunk csak Kanizsán a komcjly Összegekkel?
A legnagyobb s oxidig mindon ofajtaí kanizsai gyüjtéslwn vozetó Összeggel, 1000 pengővel rótta le hazafias kötolessógét a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár. Utána a a -Zalai Közlöny Kiadóvállalata, n,
tgazdasági P.. T, nyomdavállatat itkozik 500 pongővól és ogy hava állandó neveltetésével. 600 gót adolt a Nagykanizsai Takarékpénztár és 300 pengőt a Néptakarok. A Bankogvosülot havi 60 pengőt ad egyik hősi halott tisztvi-solójo árvájának nevoltotésóre- A Baross Szövetség tagjai rlbszoaon
19-43. október U
ifiAtíAI KOZUÖNV
Eg? halitog muraközi névnap a törvényssék előtt
lOOpongót, üókut ajánlottuk fel,
Ujaik !lü szú-azon fölül,
hogy «ok Jiaross-tag a gyüjtéivokon
is adakozott.
K/zol a felsorolással vége is van a komoly Össwigoknok. hzok után már Kanizsán is, a járásban is csak apró ösazogok \'kövotfioziiok, amolyok között még a 10-20 pongős adományok is fehérholló számba mon-nolí a gyüjtöivokon. A logtöbh adomány 1—2 (pengő, de nem ám havi 1—2 pongé, hanem ogyszorsmin-doiikorrá szóló hozzájárulás a nagy osküvéshoz: - »Tudni fogjuk min-doukor a magyar kötelességünket;!« Nagy cégek, gazdag cmborok, sokan, akik vagyont szereztek riiár az alatt a rövid idó alatt, amióta háború van a amióta egy sereg magyar élet olvérzett a hazáért, írtak oda 1 pengét a gyűjtőivokro. A fülünknek nem h ittuk, amikor mondták. A szemÜnknok hinni kollott, amikor végig böngésztük az ivokot.
fiát még ha omlékoztolilnk arra, hogv amikor derék lovon tóink nlö-ször végig házalták a várost, 9000 pengő körül volt az összes orod-mény. Már-már lezárták a gyűjtést, amikor a Zalai Közlöny holoítíabálta j. sükot közöny bo, hogy mégsem lo-iiol ozt a minden eddiginél magyarabb ós emboVibb célt Nagykanizsáról 2000 pengével elintézni. Erre lovontóink újra nekifeküdtek a házalásnak és Tnolway Zsiga szomélyo-son vette nyakába az igazgatósági irodákat. így azűlotott inog az az eredmény, , mm annyira szomorú, hogy a város Inirnevé érdekében ol kellene titkolni, ha nom lenne magyar kötolosaég lovonui bolólo n nemzeti lolkiismorot által diktált tanulságot.
Amikor mindönki igyekszik a másiknál jobban \'hirdetni a hazafiságot, amikor mindönki mindönkinél nagyobb magyar, ahol a magyeraá- j gol kamatoztatni lobot, — akkor \' hol marad oz a tomérdok hazafiság a legszentebb riingyer kötelesség kérő szavának elhangzásakor?
Amikor áz omborok nagy léssé könnyebben költi a pénzei, mint bármikor ós mindent el lehet adni, mert van pénz, a szórakozásoknak konjunktúrája van, mert van pengj S falu népének semmi som drága.\'a boltokban, mert van pénz, — pénz, amit a háború duzzasztott meg a zHobokhon, — pénz, amihez addig jutottunk, amig az árvák kenyér-keresői ott pusztultak a voronyoz8Í
tél borzalmaiban, — akkorN kétségbe koll osni a soha ennyit nom hangoztatott »házaf iság<( * szó tartalma lótott á kanizsai és járási gyűjtés oredmónye láttán.
És ha mér üres jolszó tolt az itthon nyugodtan élók nagy rószónok Ima f magából, amikor az a hazafiság •Ö—10—100 pengő áldozatot kövotolt volna, legalább keresztényi kötelességet éreztek volna, egyszerű offlbori sajnálatot azokkal \'az ártatlan gyor-mokokkol szemben, akik még a hósi halottaknál ia többet veszi tettek, amikor ogy hosszú életre árvák maradtak. De a keresztényi érzés is. csak külső mázzá,, alkalmi diszol* géssé, befektetés nélkül hasznot hajtó tőkóvó vált abban a nercben, amikor nz igazi keresztény/fejeknek kollott volna\'mogmntatkoBmaTaz irgalmasság testi-lolki.eaolökodoteinek gyakorlásában. •/
Szavak ée cselekedetek között ok-kora ollentétok talán még sohasem voltak, mint mostanában. l)o vájjon Johot-d ópitoni keresztény júagyar Jövőt: ezavnkkal¦¦— koresiflRs ma" gvarNjsolokodotek nélkülTTTa azt hi«szük>hogy igen, akkor Isten lo íi.von irgalmas mindnvájunknak és ivadékainki
Még ez év április havában történt, hegy a muraközi Damása községben Solti*?/. György gazda névnapját ünnepelte, omoljon részt volt több is-moréso ?8 barátja. A meghívottak közt volt Potrácz Jőzsof földműves is. Mikor Potrácz a nóvnapos házhoz érkezett, ott már nagyban folyt a mulatozás; Amint belépett az udvarra, Potrácz meglátta, hogy a sötétségben Nóvák János és Hegedűs JózsoMwroa hangulatban összevesztek és Ilogodüs karót fogolt No-vákra. Do Potrácz békíteni akarván a kottót, kikapta Ilogodüs közéből a karói, de eközbon föléjük is sújtott.
A hatalmas ütés Nóvák János fejét érte, ugy hogy a koponyája botoréit. Nóvák még ol tudott hazáig vánszorogni, do másnap sórüléfloibo bolo-hiiít. Fetráczot a csondőrök olfogták és szándékos emberölés óimén beszállították a nagykanizsai fogházba. Most volt obben az ügyben a bűnügyi főtárgyalás a tlr. Almássy-tanáes olőtt. Potrácz kihallgatása során Iwismerto, hogy »odaütőtt«, do azzal védekezett, hogy ittas lévőn, uom tudta, hogy hová üt. Több tanú kihallgatása után a törvényszék — miután a koronatanú nom jolont meg — a tárgyalást elnapolta.
Eltűnő magyar árnyak nyomában...
Magyar ember tanította meg huszárosán verekedni a porosz hadsereget
Nem lesz érdektelen talán, ha feleieve-nifjük Korolhnoky Kristófnak, annak a magyar embernek az emlékét, n\'<\\ a porosz hadsereget verekedni tanította.
Tudjuk, hogy Németország katonai ere-lét Nagy Priayss édesapja, a bires „káp-Iárklrály" vetette meg. Amit ö elkeidett, azt folytatta fia. Nagy Frigyes Is. Ismeretes, hogy a porosz katonai hatalom magját és etlntUlaat pontját jelenté híres „óriás-gárita" Nagy Frigyes édesapjának alapítása Ezekkel a kétméteres legényekkel ejtette ámulMli/i nemcsak a potsdami közönséget, hanem egész Európának a német udvarokban megforduló diploma-Iáit is. Kunok a gárdának az alapítása az ezerhétszázas évak elejére esik.
Élt ezekben az Időkben valahol a messzi Szepsstégben egy lázadó természetű, rakoncátlan, fékezhetetlen magyar fiu. Ko-rothnokv Kristófnak hívták. Az édesapja Bártfának volt községi bírája. A bánfai Korelhaeky-házban nevelődolt Koratrtaoky blré uram fia, Kristóf, aki bizony lakogy sem találta helyét a világban. Ezerhétszáz-llzashat f ¦¦- é édesapja Iwlelen meghalt, á fiatalember pedtf árván maradt éicsany-jával. Volt valami kis jószáguk a szepes-megyel Korotnok helységben, meg, másul! is, azonban, a fennmaradt Írásokból, amelyeket eredetiben éppen e sorok Írója Iriz, táthatjuk, hogy Korolhnoky uram után bizany aem i«k vagyon maradt.
Nagy Frigyes édesapja akkoriban kezdte megszervezni a kétméteres legényekből álló gárdáját. Horvátországig és a Úrinál* levándorollak Ügynökei: ahol aztán kalandvágyé, Imsszu legényeket talállak, azakat egy-két arany, meg néháy lallér lefizetése melleit már vltlék la magukkal.
Az egykorú Jegyzőkönyvek megörökitet-ték KofotlmoUy Kristóf elutazáaának kű-ríllinényelt. A Szilézia és Magyarország közé eső. akkprlban, még elzálogosítsd tizenhat szepesi városon át, lengyel teril-leien jflltck a poroszok kalonákat verbu- ! válni a fejlődő, u| hadsereg számára\'A lengyel városok átengedték egészen a magyar halárig ezekéi a bizottságokat, amelyek azután a határszéli várakból, különösen Tarnowból Irányították a szana-széjjel vándorló Ügynökök munkáját. Pilc ezredes
Félévenként egy ranggal előbbre
„A kémkedés története" -cinül munkájában írja, hogy a poresz gárda verbuváló! kö-
zölt még egy trencsénmegyel kocsmáros is akadt, aki a porosz király szolgálatában, parasztlegényeknek adott aranyruhákkal csalogatta őket l\'olsdamba. Mária Terézia emialt elírást ia indított tllene, Ugyanciak Pile ezredes könyvében olvashatunk Karothnsky szerepéről is. Korelh-naky ugyanis az első ilyen bizottsággal (átment a potsdami udvarba szerencsét próbálni. Amikor Korelhnoky átment Né metorizágba, az édesanyja már meghalt és a fiu teljesen magában állolt a világban. A poroszok clőuör — mint közkatonái — elvették saját seregükbe, azután káplár, Őrmester, alhidnavy, hadnagy, végül főhadnagy és kapitány lett.
Szerelem elől a halálba
A „Geheinje* Krlegaarchlv" bau, a pofa-damt titkos katonai levéltárban még a békeidőben nyomoztam Korothnoky után. Megállapítottam, hogy gyors katona) emelkedése magának Nagy Frigyesnek és édesapjának köszönhető. Bejáratos volt az udvari ünnepségekre és különösen azzal tüntette Id magát Korothnsky, hogy a lar-novi várból Irányította a porosz gárda megszervezését. A gyakorlőóráken és oktatásokon maga mulatta meg az újoncoknak, asgy mi a hadiszolgálat. A porosz gárdakapilánynak mindent a legjobban kellett tudnia. Megvannak a potsdami le-
véltárban Korolhnoky eredell kinevezési okiratai, amelyek mutatják, hogy szinte félévenként ugrott egy-egy rangét. Katonai karrierje magasra Is emelkedett volna, ha az a szerencsétlen esemény nem Jfln közbe, hogy Nagy Frigyes megindítja Mária Terézia ellen csapatait. Korothneky nem akart saját,hazájs^ellan harcolni. Elbúcsúzott tehát németországi szerelmétől, egy lengyel asszonytól, akit ugy hívlak, hogy .Madame de Korlchnowska". Az örökösödési háború \'ellő ütközetében szándékkal kereste a halált. A franken-stelni ütközetben aztán halálos sebet Is kapóit. *
,Soha egy magyar se harcoljon a hazája ellen"
siluaiagyír porosz huszárszázad kísérte végső tisztességre. Teleméi ott nyugosz-nak a relchenbactil temetőben, a Szent Borbála kápolnában, A potsdami hadiiratok pedig kétségtelenül negmulalták. hogy a Frigyes idején született német hadsereg elsé alakulatait egy kalandvágyó, lehetséges magyar katonatiszt tanította a huszár-háborúra. Mert akármibe fogjon Is bele a magyar, akármibe íb kezdjen lázadozó, elégedetlen vérével, egy kétségtelen: a vállalt kötelességét mindig lehsfséggel és eredményesen végzi el.
Kerekeshdzy József
Megvan végrendelete, amelyet ott a csatatéren, irt. összegyűjtői le maga köré bizalmas magyar híveit. Olt voltak végrendeletének készítésekor mindazok a magyar vezetők, akiknek segítségével Korolhnoky a porosz gárdát életrenozta éa begyakorolta.,Szítba, Farkas, a szepességi \\Vnrm. Kerekesi József, Székely és egy eor más magyar huszár és gárdista állta korál a halálos sebével küszködő Koroth-fcoky fekkelyét.Végrendeletében megíngyta, hogy soha egy magyar se kflfdjön hazája ellen tia még oly elégedetlen is az ország sorsával. Aztán kilehelte lelkét. Több
DRMOLGYI
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Aramiitmitk ll»t«», roklamáolók, hlbaJtUntéwk, ueknwO WvltigoBitis minden vülamo* ktrdé*b«n d«lal3t« 8-tól délutáin 1» úréin. \' . C«un«t)ry-ut Sl, teWgn 2S4.
•Miieden Aárafia
ÉBASPIRÍN
Egyre élénkebb a magyar bc!p«liiitcai élet
JÖvö héten megtörténik a költségvetés bsnyujtáss
Budapest, október 14 A pénzügyminiszter a keddi mi-nf&ztertauácson ismcrteite a költség-vetést. A minisztertanács a költségvetést letárgyalta és elfogadta. Politikai köbökben arra számilanak, hogy a költségvetés benyújtása a Házban a JövÖ h:t vége felé megtörténik.
Természetes, hogy a belpolitikai élet a Ház öpsrehlvása elölt egyre inkább élénkebbé válik.
A MÉP sajtóbizottsága ér ekezle-tet tartott, amelyen Antal miniszter és Thuranszky államtitkár is megjelentek.
A GÖZFÜHDÖ nyitva van reggel 7 órától este 6 ózáig. (Hétfő, szerda péntek délután, ÓS kedden ogész nap nőknek.) Tolofoní B60.
JUTALOM:
600.000 P
FŐNYEREMÉNY
400.000 P
200.000 P I0O.0OÚP ,75.000 P 60.000 P stb. stb.
Siessen
Vegyen amig lehet,
SZTÍLTIIISJEE
SORSJEGYÁRAK OSZTÁLYONKÉNT: MVolaad 8.—, - Megyéd 10, Fel 20, - Egéé* 40 P.
Húzás: október 16.
1U43. október 1i
SPORTÉLET
V;AHtiríia|j lesz a Z/VINTE—NVTE találkozó
Izgalmas kész|llfldés [olyik mindkét
cukiul fészeréi B VSSál ili)|)1 imiKy liolyl
rongnil óra, ami oz egyik kanlzasl csapat győzelmét, Vagy döntetlen erőviszonyok mellett egy-egy pe-atot jelent.
Tegnapi h/nmunkhflii lafif \'inegonilé-Keztlhik a ZU.VHR komoly kén/Ülődő-Béről, do az NVTE szerdal edréno le a rangadó ölökén* Illetek tzgfilmabnn folvt lo Od volt az NVTE kót lelken npart bftrát vezolőto, Székács Lajos és Arató Koroly elnökségi tagok Is. Kitűnő a csbpnt, szel lem és egy«eg, ami „titka" a csapat i ddltjl ió Bzeropléiiéaek. A va-pá rnapl összeáHIUU vulóöilaü: v. Zalán
— Kosa, Kttw — Varga, Nemeik, Kiv lalvi — Juhász, Tura, Krlecb, Munkácsy, KAlóozy. Tehát u legjobb csspntával éa győzelmi i-H^lyekk(il\'lndui nz NVTE a vasárnapi bajnoki paritokért a Zrínyi paly4.ro.
Véleményünk ezerlnl nagy küzdelem leaz a Zrínyi-pályán. Természetesen ercdméuyt jófolnl nagyon nehéz. Ugyanis mindkét csapat kitűnő képességekkel rendelkezik - és szerintünk
- n szerencsésebb győ/. Do nem va IÓH7lulltlen a döntetlen crrdmény sem. A ZMNTK OitfzrAIIItaia eddig még ls-iiii [i\'i cu, így i:-\' íií turtunV tiszta képet alkt-tní n csapat yárhat,ó (nljcsltiíjó-nyéről. Ahogy lAineijllk a nőt kltür.Ő csnpntot, u játékosok rétzéról nom Is lesz lu.j az Igazi sportszerű felfogás tekintetében. illsszOk, liopy a kanizsai kazünség Is felülemelkedik mlndon önzésen ós tárgyilagosan buzdítja csapa-tát a győzeleairn. De\'eoa k a gyóze-lemr ! .s ¦ ;m:r11f¦\'¦ :¦ - gorombaiágnak nincs helye a Idáién! -k-n—l-
tramai, misti)
legmagasabb árban .csz*k.
Vékás/ ékszerén-
Torontáli szőnyegek, összekötök, á g y e I ö k nagy választékban
Kópiát Glull., Jnll.k,., H«,J.„ Iluno és IIM.il, gyermekei (.ijdalom-lól megtöri szívvel, de a Mindenható szent akaratában vatö megnyugvással Jelenllk, hogy a legjobb édesanya, anyós és nagyanya lllelve rplíon
özv.Koplárlstvánné
ulU. Bognár Zsófi*
áldásos életének 70-lk évében folyó hó 13-án visszaadta nemes lelkét Teremtőjének.\'
Drága halottunk földi maradványai folyó hó 15-én délután 5 órakor lógjuk a bagolasáncl haloltasliáznál at róm. kat. egyház szertartása szerint beszenleltetní és örök nyugvó helyére kísérni.
Az elhunyt lelklüdvéért tartandó engesztelő szentmise-áldozatot folyó b hó hó 16-án d. e. órakor fogjuk a Jézus Szive [plébánia-templomban a Mindenhatónak bcmutaltatnl.
Nagykanizsa, 1943. oklóbcr 13. lúságos lelket) mindig közöltünk éli
Koplár MlhAlyní iifll. Tárnok Mária meny*; VoJkpvlc« ÜjrÖray, 8zeJi«r*a Dciifl, Otrőcs Jónel (t Tahin Li.iló vejei, nnokil ti «i Giues rokoniig1.
ti I R E ti
— (A polgármester Itlhon)
Dr KrAlky látván pqiKárm^kr Utbh nnpps budipoatl llt|árol tcgillip este hazaérkezett.-"\'" j^-L-^w.luft
— (Kőhlor Forpno Nagykanizsán)
P- Kőhler l\'Vriinc ImdnpeHI lazarlata házfőnök, u Szcnj Vlnuo\'Rzerütqt Egyo-sílleiek prfiíógoa Igazgatóin\' Nagyka* ntVsára érkezett 0» tna üóioa kórházban az cgyeitn|ft (igey öcsért (Inául)! beszédet UjÖBd lloluhp. péntokén reggel 8 órakor t-zénlmlsét mond és tagava-lást végez.
— - (A főszolgabíró Budapeslon)
A boltig) mlnloztórluiribnn tegnap értekezlet volt a székesfővárosi Iskolán-gyurmekok Üdültetésével kapcsolatban. az órickezloten a rísgykenizt^ai járati képviseletében dr. Lontay Alin főszel-gnblró volt részi.
— (Kinevezés)
Az fgnzságllgynilnlflztor dr. Hnlász Lásztó aljegyzőt a nagykanizsai járásbírósághoz nevezte KI, ahol uz uj aljegyző in*.t- el In foglalta hivatalát.
— (HlllTozás)
Négy veszteség érle Znla varmegye közeidét és Ügyvédi .¦urát Dr. Haltól Foror.o tartalékos ttlzórfőhndnagy, za lacgerszegl Ügyvéd 08 éves korában, hoaezu szenverJés^ifoB meglm\'t- Az elhunyt elnöke volt a Kalollkus Körnek, lő éven kérésziül ügyvezető Igazgatója a Zalnegoiszegvldék) Hitelszövetkezet-nek, tüglu Ztla virmegyo törvényhatósági bfzoth-ágának és móg sok más •gyesOlrtpek. Tevékeny szerepet vitt az ellentorrf-dulnii Hiozgulraakbaa Zala terülelón. Hulálával veszteeőg érte a keresztény németi és szöyetkozetl eszmo táborát, val^mlnl Z\'-bu^eruzeg őb az egész vArAioitye tfintödnlml és közéletét
— (Szorketztől Qzenot)
S. /. KhkaalisQ. PeuimzAt illfókea hnlyro eljtiltuituk b így ubban nz Intézkedés minden blzounyal hamarosan megtörléulk.
— (Benzlngáz-mérgezás)
A 8ormá*boz fartoíó Flltöpuiotor glpbái&ban tegnap iöhb uunkás aiol-gozott, traktort lavltoltok. A munkáintok kiivbün a lemoeásokhaz benzint
használtak, A munka bevégzése \'után az ogylk munkás, Horváth István 52 éves gazdasági clkalmuzelt lefeküdt a gőnhrtzbn, akol otízfllug a munka folyf. Mikor reggel benyitottak, ládák, hogy tíorVáth fékhelyén eBünifllötleiiOl, nibz-dulstlanal fekszik, fllába próbálták felkölteni nem \' BlkerUlf. \'i\'elefofiállak a knnlzeii! mentőknek, nklk autón ezálU-!olták be az eszméiellen essbert a negykailzsal kórházba fit az orvosok bosszú élwlésl kiiji\'irlid-k után magéhoz törlt«lfék Horválhóf, de ájlnpota további "gyógy kezeléátkf ván Az\' V&Y-tóát ugynnlu. hafly\'Horválh István alvás közhon magába szívta a benzin-, gázokut, amelyekpck mérgező hatása-* lőj eszméletét vrw.totto. Vizagátat Indult unnak megállapítására, nos történt-e geittlatlarjBág vatnkl részéről. — (Elfogtak agy körözött nagyváradi leányt)
A nagyváradi törvényszék küröréat adott kl Faragó Erzsébet nagyváradi leáay ellen, aki •naét Ismeretlen helyre távozott A körözée, Illetve Bze-Mélylelráa alapján Nagykanizsán az egyik detektív feilBiacrlo és olrtállltotla Faragó Erzsébetet, mujd átkísérték a klr. flgyószBégre, amelv továhbszállt-tása Iránt megteltu az tiitézkedóst.
M fíösiönetnyllvánitás. ^
Mindazon Jóbarálaink és Ismesó-selnk, klllönösen a m. klr. csendőrség tényleges és nyugállományú tagfal, n honvédzentkar tiszthelyettest kara, kik fclejlhctellcii drága jó liltvcscm, édesanyánk, anyós és nagyanya
tlf.Kiwóff Jónaefné ¦
,,. iííűi. IlolU Katalla
temetésén megjelenésükkel vagy bármi más módon mélységes gyászunkban osztozni szívesek voltak, fogadják ezúton Is bálás köszdnelUuk nyilvánításai, s.-várl Jó«»«,f t» Ital.
-\' aitando munkára 3M2
felvétetnek.
Garszon Butorszalon
Kd^iit 7., Korona 8iilloda épBIetben.
Mimósza
kézlmunkasinküzlel Nagykanizsa Csengery-ut 4.
Fonalak, horgolócérnák, géphimzés, előnyomda, Klóp II-függönyök, fii ggönykészités, dlszpérnik, szabásminta díjtalanul. Kézzel kötött férll és női téli harisnyák nagy választékban.
VÁROSI M0Z<3Ö csütörtöktől-
. —. vasárnapig
Október
14-17-lg
A magyar Írófejedelem Herczeg Tereno 80 éves Jubileumára a nagy költő egyik kimagasló müve :
A LÁP VIRÁGA Aktuális UFA híradó
MBaddsok ktsdett kBxnavpkon 5 6a 7 órakor, oaKdrnap 3. 6 is 7 (rnkor
Zománcozott kályhák és tűzhelyek, Holherr—Schraniz-gyártmáayn m»aag»jrdanági tjépeh állandóan raktáron t 6 i h József vaakereakedésében
Ei**éb*t-tár 23. (KŐzpont-izálld épUlet.)
KIluHcr Károlyná szili. NéuMh Téréi\'cs Nímélh Jázaol, mint az elhalt testvérei, fájdalomtól meglflrt szívvel jelentik, hogy sicrelcii (eatyérUk
Baül. NémBth Juliiiiui..
f. évi október hó 13-án életének 71-lk évében várallai ul elhunyt.
A megboldogult földi maradványát folyó hó 15-én délután 3 ómkor kísérjük n temető szerlnrlásterméből a róm. kai. egyház szertartása szerint örök nyugvóhelyérc.
Az engesztelő szentmise-áldozat f hó 15-én délelőtt 0 órakor lesz a szentIcrcncrendl plébánla-lemploiiiban nz Egek Uránok bemutatva.
Nagykanizsa, 1913. október hó l-l.
ílfoil Itgjaii intlilisl — ttyugodjtk tií&tol
Ktinger Károly sógora ; Námeth Jó íBefini sr. Flumbort RosáHa sógornője ! Oithoffet Gnwtáv, líllngor Jó-«ef, Kllnger I-lv/..., KllogerXánló, KHnger tajo« és Németh J.U/Iö únokaOccsel és a gyászoló rokonság.
APR08IRDETESES
Állás
AllietmaHéat Myarhet könyvnyomdánkban heti flaetéMel egy könyvkötő limolic. Ltgslább 4 pelgárl Iskola elvég-Késéré] szóié bizonyítvány sztlVséges,
AeataIoa>-«eaeil*lr«l magas fizetéssel felvesz Cslzmedla Jáncs- arzlalosmes-ter Nagykanlns, Bába-utca 5, 2
liifia kífutét vsgv háatU>o1flál ítl-veizOnV. Oyerpvflk ¦*« Pírrsgt, Fftu\'T.l. 4
ADÁS-VÉTEL
Miadeanspl levelezésből ÖsizegyUJlölI \'.amogbélyeget bátycf;gyllfíési eélokia Y.i tipa a estait. Barbsrils, Zalai KSíleny Biertmaztésége, naponta dilutáe 6—7 óig hftMlt. Es a hirdetés mindig] érvényei
Egy Bamoltos waekAlsha és HXcénx.-por-kályha eladó. Csányl L. n. 21. i>
Keveset használt a*«lanaarnllui<a>
és kézimunka-fOggdny eladó. Hrdeklödiü lehet délelőtt Ciengcry-ut Wb. földszint.
3556
Ugolcióbb éa legízletesebb húsétel s tfraehareea. Törvényház előtt Berciinél. • 358»
Szép birkák él belga nyulak eladók Viktóila téglagyár vezetőjénél. 35S«J
BlnQ«r-varrógép, kevéané használt, elida. Kisfaludy-utca 15. szám. 3583
Egy vaskályha áladé I\'ó-ut 4, iroda
35Ô2
Hpltaa 25 kg.oa harcsa keitli kimé-rétre Szlvfa István balkeieskidőnél. 35W
TfilayffanaJtAr, mosóteknő, férfi bun-tlahui.it, szkiuiksz boa, szürke róks, ágy éjjeliszekrénnyel, vasmosdó, virágállvány,
Sí.ekréáyké eladók. Sug4;-\'ut 8.
bútorozott szoba
Csendéi környezetben földsilnli í.mto-roicall szobát keresek. Silvef ajánlalo-kai1 árfnegjcioiéiael jelenlegi \'likuomr (Siiécbenyl-léf 4.) kérek. RéwAs*x, ny. -Igaigntó. J- ^ 35M
LAKÁS, ÜZLETÜELYiS^Cj
ttŐxponlhoK líi\'i/.eí, 10 percre, bulO\' rozolt szoba-VonyháS lakást kertiek. Kél szekrény, 1 dívány, 2 ágy szükséges, ágyneműre huzntpkat viszek. Kellően (ágavP szarsz és világos lakászif, esetleg fürdőszoba ha- zn.il mai, ajánlatokat a kladóbn .Mef.teklnlbelö\'\' jelgére kérek. 357*
POLITIKA) NAPIUU". Kiadja: „KözgiudiiiáolM.T. Nsgykun»*^\'-. Felelőt kiadó: Zalai Kár#ly.
nyomatott t ¦ „KOigiizdnaHul R. T. NagykanllssT
iiyoiHiiájábuii iiiiflyhftiiljcef.il. (Nyomdáért feleli Zalai Káraívj
Telaio :
(Hmt
Heiidlokemil :.
TOctl yurta :
83. óv!., 233. sz. Nagykanizsa, 1943. október 15. péntek líra 16 fillér.
mm
POLITIKAI NAPILAP
erkesztosóg ée kiadóhivatal: PÖ-ut 6. az&m. rkésztőBóél éa kladóhivatali teletoií\'78. bz. Megjelenik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
Előfizetést Ara. Ftfy hfmapra 4 peURÖ 30 nilet\\ ,j.iti 1 negjedevre 18 peűSÖ 40 IHtór. v<"l-Kk>(8 n*Am: hétköznap 16 1111,, wombaton 30 ttll.
Tegnap délben a Keroitkodők OrjzA-gos Egyesületének küldöttsége kereste Ii>l dr. Szász Lulos közellátAsügyl ail Dleztert. A kűldöttzéK memorandumot nyújtott at a miniszternek, amely a kereskedőkel érintő közellátási kérdé sok reudezéeét kéri.
Szász Lsjos dr. válaszában hangsúlyozta, hogy nehéz Időket óltiuk és mindnyájunknak nehezebbre tordúlt a sorsa. A nehéz Illőkben, sajnoa, mlidlg akadnak nagy. számmel plysnok, akik [[.\'. inlózkedÓBokot nem tartják be, csak LirAIJAk. így akadtak olyanok 1b, akik kctsegbuvuuutk b kereskedelem létjo-yoeuiisngAt. Ezeknek csak azt folelho-ifim, hogy
ti gazdasági étet nem tllr meg olyan
szervezeteket, amelyek a gyakorlatban nem válnak be.
Márptdlg a ikereíkedöl hivatás évezreden múltra tekinthet vissza. BIzo oyos tehát, hogy
akármilyen gazdasági rend jöjjön, a kereskedelemre mindig szükség lesz. Háborús Időkbon látjuk azi, hogy az Állam Irányító befolyását a gazdasági elet legapróbb megnyilvánulására In kiterjeszti — Különleges holyzetheu ugyanis az egyéni cólkllrUéi<ftknok háttérbe kell szorulDluk az országos érdekek elölt. Hu az állam a mezőgazdaságot egyetlen nagy hadiüzemnek tiiklnTi és ha az egyébként nyerészkedésre létesült • Ipari vállalatok termelését állandó ellenőrzés alatt tarifa — hangsúlyozta a közellátásügyi miniszter, — akkor önként következik, hogy mindenre kiterjedd
befolyását az otsXág érdekében a kereskedelemre ts érvényesítenie kelt. Magyarországon a kormány egyik legfontosabb törekvése a gazdasági élet rendjóuek fenntartása. Ebhez azonban nemcsak a termelés és a fogyasztás ellcnőrzéso szü&tfóKeB, hanem az Is, hogy a kettő közöli működő közvetítő kereskedelem olyan legyen, amely a rendot biztosítja. A korhiányzat BZcrupontjából mindegy nz, hogy az árukén,lot kiknek sz utján kerül a fogyasztókhoz Ea>rt kotlett nz utóbbi Időkben azoknak, akik a kljulüléa szem-pontjából.nzáolba Jfiruiiaek, egyre súlyosabb kÖvoio!o)ény«kiuik nlegpt tanotok. MWíolclŐ tőke, fizakkópzoitség, üzlet! jbércndezésflk, koroakeuől széliem, azok a kövotélniCDyek, amelyeknek birtokában a kijelölést kérni lobét. A kijelölést végző hálósáé ezenfelül megvizsgálja nz egyéni rátormet-Bégot és az erkölcsi alapokat la. Az uj lermény beszolgálta tasl rouduzerrol ksp-csolatban megjelöltük a kereskedő szerepét aközellátáaban — mondotta beazédo további során Szász Lajos dr. - Ez a nagy munku csak ugy volt elvégezhető, hogy a legmcsazobbme-nöeu számot vetettünk a Lnnálló,hply-zotla! és figyelembe vetítik u már luft\' ködő, jól bevált kereskedőket. Cnskls önnek köszöabutő, hpgy a beszolgáltatásra kerülő termények felvásárlása éa a fogyasztóhoz va\'o eljuttatása f-ollő idöheii megindult Nem lok\'dkex-hetem meg azenban a mai IdŐkbon előforduló
sajnálatos Jelenségekföl . «m - hangsúlyozta a közellálásl miniszter. — Voliak ugyanis kereskedők, kik «Y?91 érdekeiket mindenkor a közösség celklliiiésel eté helyeitek. A feketepiac baruüiai között Is akadmk, sajnos, keres-Hcdők. A zuitforgalom elleni harc soiin \'elkértem az Ipartesti)leieket, hopy teslü-¦™ szék felállításával és működeiének megkezdésével tegllHék munkámat a közellátás bbiosiláBa érdekében. Igy egymás működeiéi ellenőrizve már csirájában el-
A lémet hadvezetőség mlQdea eíSenbitézkedést megtett a jelentősen megerősödött szovjet harci tevékenységgel szemben
Még nem állapították meg, hogy a német erők hol veszik fel a nagy csatát az olasz harctéren
Berlinből jelentik:
A hót kezdete óta az angolok ogvro nagyobb eróvol nyomullak a Nápolytól északra huzódondmot vonalak ellen. A Vollurno északi partjón lévő német állások ollón szélos arcvonalon Imjvos támadásokat kezdtek. Elkosorodott - ütközőtökben. nz angoloknak BÍkerült néhány bolyon elfoglalni
a Volturno északi partját és a német, védőkot ezekon a szakaszokon visszaszór i tani. Az- orős ollontám adások a britokot a folyó túlsó partjára vissza ve tették, vagy összeszorították olyan szük torülotro, hogy a birtokukban maradt hídfőállások alkalmatlanok a nagyobb hadmüvolotok száméra kiinduló pontul. Mint várható volt, az ango-
lok a Volturno-szakaszon nagyobb csapatogyaógokoí. szállítottak partra a folyó torkolatitól északra. Ezeknek az lott volna a feladatuk, hogy a Volturno völgyében kolot foló olő-nyomulva felgöngyölítsék a német vonalakat. Holyi német tartalékok a partraszállás mogkezdésokor visz-szavototték a brit kötelékeket és szük tórro szorították össze őket a tongor-nurton. A német tüzérség tüzeljen áll oz a partrész. Csupán Capua Vidékén tudtak az angol páncélos orók mélyebben behatolni a néniét védelmi
rendszerbe, mig a Volturno fejné folyásánál ós az ehhez csatlakozó Calorc-szakaszon a németek tartják vonalukat.
Berlini magyarázat a keleti óá az olasz harctéri helyzetről
Berlinijei jolontík:
A logutóhhi 48 órában a koloti arcvonalon jolontőson megerősödött a szovjet harci tovékonysógo, do óbból még nom következtotnok arra, hogy a néniét védőiem egészen uj, nagy támadó szovjet kozdomóuyo-zéssol állna szombon. A szovjot számára uj és orős csapatkötolékok állnak rondol kezes re, valamint nagymennyiségű hadianyag. Ezeket a jolontös orőkot távolabbi vidékokról vonták ojőhbro. Ebben nz évben a sáros időszak szinte toljesoii kimaradt ós oz is oka lobot a bolsevisták mozgolódásának. Illetékes magyarázók nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy az ollontétos moszkvai jelenté-
Bekkel szemben a német hadosztályok az uj fejlemények ellenerő sincsenek voszedolmos nolyzott>on és a szovjot follói>óHo mindén ponton mogfololő ollón intézkodétiokro talált.
Az olasz harctér fojtöményeivel kapcsolatiban illotékcs magyarázók kifejtik,\'hogy a némot hadosztályok állásaik\\ védelmében makacs ollon-álltíst fejtenek ki. Ebből azonban nom lohöY előre mogállapitani azt, vájjon a némot harci kötolékek a nagy csatát a mostani állásaikban akarják-e fölvonni. Az angolszász csapatok partra szállitáfw tovább folyik ós a 7, amerikai hadsorogot líarinál vonták öbszo.
Kiürítették a zaporozsjeí hídfőt
Több szovjot támadás yissznvoréso útán-n, némot csapatok tegnap esto föladták a zaporozsjei hidfőt. A nó-mot vezetés délután olóbb a nohéz fogyvorókot, a járművöket teljes azámbon és az ogész hadianyag nagy mennyiségét vonta vissza a Dnyeper nyugati partjára,, ugyanakkor pedig az utászok mogtettók\'aa utolsó olókósz.ülótokot a szükséges
robbantásokra. A szürkület leálltával a német kötelékek zöme az uló-vódek támogatása alatt már szilárd állásokat foglalt ol a folyó nyugati partján. Amikor ez megtörtónt, a nagy duzzasztó zsilipet lovegőbo röpítették. Az éjszaka azután az utolsó némot fedoző orők visszavonultak rohamnaszádokon az uj némot fő harci vonalakba anélkül, hogy a szovjot csapatok kövotték volna Őket.
Német buvárnaszádok elsüllyesztettek 11 hajót
Berlin, október lő. (Inforinf.) Német hu vár naszádok ismét tizenegy ahajót süllyosztoltok ol, Ezek tonnatartalma ushzqsoii 74 ozor tonna. Ezenkívül 2 rombolót küldtek a tenger fonokéro. A huvár-riasaádok októberi harcainak órod-méivyo ezzel összoson 26 hajóra,.ülr 179 300 tonnatar talonná, továbbá ö
rombolóra és 1 őrhajóra emelkedett. Ezonkivül 4 gőzöst és 1 rombolót íb mogtorpodóztak.
Futttínő c8eh\\B2ovjet ölelkezés
Moszkvai Biuí. Tud.-jolontós szorint Sztálin táviratot intézett; a saou-szlovák hadorŐk parancsnokához.
folíanánk azokat a kísérleteket amelyek feíellébb alkalmasak arra, hogy a mai világban tápot adjanak a kereahedőellenw hangulalnak. Meg vagyok győződve arról, . (élezte be beszédét Száu Lajos köz-elláláetigyl miniszter - hogyha minden
kereskedő összefog éa síakmánként tömörülve megliidltja\\a harcol a magyar kereskedő hírnevének ,tj!z!o*itá8áírl, akkor a magyar kereskedőt társadalom az ország gazdasági életének egyik legfontosabb éa legbiztosabb pillére,lés* a jövőben Is.
líöazöiiotét fojozto ki azért a segítségért, nmolyot a csehszlovák brigád nyújtott. A távirat hangoztatja, hogv a Szovjot unió tovékony támogatásban részositi Cftohsztovákia né-poinek Bz^adaéghajroát és ogy erős, független Csehszlovákia a Szovjetunió érdek©. :
Tegnap 90 angolszász repülőgépet lőttek te Németország felett
A délnyugatnémot területek fölé berepült amerikai bombázók ollón a német vadászok tegnap különösen nagy sikert értek ol. Az orról l>oér-kozett jelontés szorint az angolazása gépekből ÜO-ot lőttek lo. llár ua amorikaiak erős vadászkiHÓrottol röpüllek l>o Némotország fölé, kötélé-koikot a némot vadászezredek ugy szétugrasztották, hogy nem tudtak zárt támadást intézni. Egy-egy bombázó-kő te lékből, amely 26 géphói állót, 20 gé|>et lőttek\' ki. A lo-lőtt amerikai gépek legénységének tairjai közül csak kevesen menekül* tek mog.
Jeleniés a keleti front harcairól
Berlinből jelentik:
Az Azovi-tenger ősi a zapurozaíoi hídfő között tovább tartanak széfes arcvonalon az elkosorodott harcok. Bár a bolsevisták támadásaikat ogó-szoti alkonyatig megismételték, sehol sem sikerült meg tartaniuk n« átmonotilog elért teropuyereségot. A holyi jolontóségü IxHöviaok gyorsan elreteszelhetek voltak és ;; támadásokat, sulvos vesztesógokot okozvív, sikorült elháritalii, ami által a fó harcvonal szilárdan a némot csajaitok birtokában maradt.
Molitowl körzetében is teljes ol-háritó likért értek ol a német kötelékek.
¦ A Dnyeper középső folyása vidékéről általában nyugalmat jelontet-tek.
Kiovtól északra és délre is élénk harcok folytuk. Egy német olton-támadás az,egyik bolsevista páncélos ók oldalúba nyomult és visszaszorította.a támadókat keletit).
4 Pripjet-torkolat vidékén orŐ-eébb szovjet ellentámadások; visasa-veréso után a németek folytatták sikoros támadó vállalkozásaikat, "ieg tisztitottak egy szovjot hídfőállást. Egy másik szovjet hidfőt Oomoltól északra távolitoltak ol. Csornyigov-tól nyugatra is sikorült felmorzsolni ogy szovjot hídfő legénységét.
Szmolonszktól nyugatra a szovjot sikortelonül ismételte meg áttörési kisórlotoit.
ZACAl KÖZLÖNY
1943. oktőber 15
A magyar lelkek egysége
Mindünk, őrzi ma, hogy a világhatalmi erők mérkőzése döntő fordulathoz érkezőit h éppen őzért a társadalom fokozott figyelemmel kiséri a nini időkUm azokat a megnyilatkozásokat, amelyek a nemzőt felelő,; vezetői részéről" hangzanak ol Antal István nemzetvédelmi pro* paganda-mfiiiaztor marosvásárhelyi ooszédo ím azért nagyon figyelemre möltó, mert azzal a kévdéssol foglalkozott: mi a holyzoto a msgyar nemzetnék ? világháború mostani állapotában? Milyet) magatartást kell tanúsítanunk, hogy ennek az olképzolhototlen arányú küzdolom-nok voszélyos kövotkozményoít olhá-ritauk magunktól?
Jövő soraunk altéi függ — mondotta u propaganda-miniszter, hogy ebli^n a reánk kényszerítőt t nagy haliban érvényre tiidjuk-o juttatni azokat a nomzetj orényoinkot, ame-
lyek
tartottak a magyarságot. Ezt a há-borut u népek nemcsak a politika,
0 diplomáéin és a katonai fegyverek erejével vívják meg. A logorodmé-nyesobb külpolitikai irányítás és a légjobh katonai vezetés sem érliotno
01 a mai körülmények között ored-ményukot, lm nom "áll mögötto ogy-isoges, kiegyensúlyozott nomzoti társadalom 0* egészséges és orótoljos nomzoti közszellem. Ezt az egységet ifznnhun nom szabad bizonyos pártpolitikai törekvésekkel azonosítani, hanoin onnok az egységnek a magyar szívok éa lolkok legmélyén koll gyöke rozuio.
Megnyugvással állapithatjuk meg, hogy a magvar lelkcknok oz az oaz-tatmn egysege, a nomzoti közBzol-leninük 0Z az egészséges összhangja a legmagasabb nomzoti róluk és ór-dokok tek Ín totóbon a magyar nép túlnyomó részében foltétloníil és ki-irtbatatlanul megvan. A magyar közvélemény túlnyomó része már régen magáévá totío és tiivon követi azt a korcestény és nomzoti politikát, amoly lOló-bon indult ol Szo-godrél óh* amoly életrevalóságát én elhivatottságát ogy nogyodóvBzázad alatt bőségesei. Ixtbizonyi tolta. Hz a keresztény és nomzoti politika emelte ki az olsé világbáboni után szétdarabolt és a forradalmakban meggyalázott országot olosottségéből nyomorúságából, oz a politika vozo-tett ol lxmuünket ol voszlett torülo-toink jelentős részéinek fölszabadításához) 08 ugyancsak oz a politika irányítja orőskézzel és biztos tokín-tottoVaz ország bajáját á mostani viláurongotó küzdelem óriási hullámai \'között.
\' A inagyar közvélomény túlnyomó ¦ászóbon tehát egész bizonyosan megértő visszhangra találtak Antal István m inisztörnek azok a kijolon-tésoi, amelyekben hangsúlyozta, hogy nagyon "tévednek azok, Akik ma politikai rendszerváltozásra számitu-nak, mórt-nemzeti céljaink állandók és változntlanok s éppon ezért ko-roflztéiiy éa nomzoti politikánkon aorn fogunk változtatni. Tudatában koll lennünk annak, hogy nekünk különleges mngvarf problémáink ia vannak. llonnünkoS a háború sikeres bofojozóséu kivül a magunk magyar
froblémái izgatnak a legjobban éa hutában koll lennünk azzal is, hogy ozokot a. magyar problémákat csak a magunk orojóbol fogjuk megoldani. A magyar nomxot kívánja a l>ókét. mint mindon más nép, do természetesen a jog, az igazság és a tisztesség l)ókójét kívánjuk. Ezt azonban caak akkor érhetjük ol, ha fegyverrel n közünkben, orős lélekkel álljuk a reánk kényszoritott küzdolmorés nem nézve sem jobbra, eom balra a magyar uton, a becsület, a hűség és a magyar öncélúmig utján haladunk tovább. (a)
évezreden keresztül fonn-
âjjeli gyógyszertári ügyelet:: Ma az Igazság gyógyszertár F6-ift 12.
KiakanizBán az ottani gyógyszertár állandó ügyelotoe szolgálatot tort.
Vasárnap minden templomban gyfljtenek a Katolikus Diákotthon céljaira Nagykanizsán
Az Actfo Cathollca pengőket kér és vár a közönlégtől
A magyarországi püspöki kar és az ország kormainolnöko, mint közismert, országos mozgalmat indított katolikus diákotthonok létosi-téso, így ogy orótoljos katolikus
intelligencia novoléso érdekébon, A Nagykanizsán Öt es|)oroskorülüt pap saga által megtartott pap így ül és határozatának inogfololóon oktébor 17-én vasárnap délolőtt a nagykanizsai katolikus templomokban is
nagy gyűjtést bonyolítanak ló. Olyan
lom növelésére éa frontbaállításái\'a.
A foroncos tomplomban mindon szontniisóu a hitluizgalnii ogyosülo-tok a persolyozés nolyott tálcán gyűjtőnek, ugyancsak mindon prédikáció alkalmával ismertetik a Katolikus Diákotthon-mozgalmat, a 12 órás szentmisén pedig az egyházi és a világi élnék fog gyűjteni.
A Jézus Szive templom ban — aíiol ogy izlwn már folyt eredményes gyűjtés orro a nemes és komoly célra — szintén folyik a gyűjtés megállapított program t/zo-rmt.
A vasárnapi gyűjtésnél mutassuk meg katolikus áldozatkészségünket és tohotségünkliöz képest iidukoz-zunk minél töhbot a katolikus diákotthonok céljaira.
Katolikus Magyarország, ltognum Mnrianum céljaira adjuk!
A Katolikus Diákotthon Mozgalom Keszthelyen
isk. tanár, dr. Szorcez Imro apátplébános és dr. Lénárd János hor-oogi főlitkár voltak. A gyakorlati propaganda orcdméiiyo, hogy a keszthelyi mozgóképszínház ogy oló-
adásának toljon j\'övodolmét fölajánlotta a Katolikus Diákotthon mozgalom céljaira. Vasárnap Kosztholy mindegyik templomában minden miso alatt két-kót katolikus férfi gyűjt a katolikus intoniátimokni.
mozgalom oz, amelybél mindon katolikus hittostvémok ki koll vennie a maga tovókonv részét óh áldozat-hozatalát. A Katolikus Diákotthonmozgalom a katolikus Magyarország, a ltognum Mariamun mozgalma és Bziv-ügyo a magyar jövőért. Itt nom fillérekről van szó, itt\' mindönki koll, hogv a maga pengéjét ős pengőit áldozza fol erre a komoly célra, a katolikus magyar vezető társada-
Kesztliely, október 15 (TwlósUank jelenti) A Katolikus mozgalom keszthelyi szorvozoto orötoljos propagandába kezdett a fontos cél érdekélten. A . helyi katolikus társadalmat tegnap obío tartott gyűlésen tájékoztatták a diákotthonok szükségességéről. A gyűlés szénokai dr. Hánser János akad. igazgató, dr. 8sálay\'Albin prom. gimn. igazgató, Trebicz.ky Jézsof. ny. iskolaigazgató, Nngvmihály Jézsof |>otg.
Egy öltaga lakosi családot gombamérgezégsel BZállltollab be a nagyksnlzssl kórházba
KiBÍakoson tegnap esté vacsorához ült Plumbort íjászlo 88 évos gazda és annak családja, a felesége, 11 évos Aranka, 14 évos "Mária 03 16 évos Katalin nevÜ leányaik. Az asz-szony gombát főzött vacsorára, amit a család az erdőben szodott. A gomba elfogyasztása után az egész család hirtolon rosszul lett, szédülés é\'i görcs lépőit fol mindnyájulmái.
• Végül ia mind az ötöt behozták\'szekéren a nagykanizsai kórházba, a hol az Ügyolotos orvos súlyos gomba-mérgezést állapított meg. Az orvosok azonnal ápolás alá yotték a Flum-ilWrt-cSaládot. Mindon remény meg van arra, hogy sikerül őket a gyors orvosi beavatkozás folytán mogpion-toni az teletnek. \' t
Lezárt egység-csomagokban kapja meg a mezőgazdasági és badttlzeml munkásság a iéll és háztartási iextU-aemfleket
Kzôvbea a kormány az eddlglnöl szélesebb keretek közölt kívánja a mezőgazdasági és hndlUxeml munkáa-ság részére tőllrubát, i-hornomUt, vala mint egyéb háztartási n-xtltclkkokct biztosítani. A hBdttizeml munkásság ellátása az e"gyes Üzemek keretén balul már folyamatban van s a mezőgaz dasagl munkásság ruházati gondjainak enyhítésére, szánt ruhanomtlok szétosztása Iránt la intézkedés történt. Az akcióban, mint igényjogosultak elsősorban a mező-, kort és erdőgazdaságban alkalmazott éves gazdasági cselédek részesülhetnek, de rajtuk klvQI számításba jenaek az erdőgazdaságok Idénymunkásai éa a nommas fdérlymunkások is. A közellátási kormányzat az elmúlt evők tapasztalalat alapján nagy gondot fordít az Igónylogosultság megállapítására. A törvényhitoaáiíi éa községi közellátási bizottságoknak lut az a feladat, hogy* az lRőny]ogosuiiH*igot
megállapítsák. Minthogy e bizottságuk tagjai a helyi viszonyokkal IsmerŐBek, minden remény megvan arra, hogy az lgéTjyJogOKUltság megállapítása.a tényleges helyzetűek megfelelően és a legkörültekintőbben fog történni. Ugyan-v->->.k a limit tapasztalatai alapján különös gonddal ügyelnek arra.R szlgo ruan ellenőrzik, hogy valamennyi igény-|0íorrait meirkapja a részérő engedő Iyezett ruhaneműt. A lebonyolítás során újítani Jelent, bogy az ellátásban részeaülök lezárt egységoaomagokban kapják meg a szükségletük kielégítésére szánt textíliákat. Azok, akik bekecs, vagy lolsöruhaszövetet kapnak, a ezövettol egyldejülog megkapják az elkészltöséhBz Bsükséges bélésArut, vattát és varrócérnát Is A textíliákon a közellátásügyi miniszter rendelete értelmében feltüntetik azok árát is.
A közel látást) gyí miniszter a mezőgazdasági munkásság ruházati akció-
Békebeli
hangulat lesz ok^per 17-én a Nagykanizsai IparoskíJr ajsjtermébien, ahol délután 6 érakor/ kezfJŐdlk /
A 2.50 P belépödi|ból eredő tiszta jövedelem télies egészében a hadbavonultak osaládtagjalnak segélyezéséVszolgálja. Hangulatos szüreti műsor 1 Az Iparoskör togjaü, családjaikat, a város egész társadalmát ezúton hívja meg hazafias szeretettel: smi az Iparpgkdr elnfiksége.
jának lobanyoHtására valamennyi közellátási kormányblztoahoz körlovetet Intézett, amelyben közölte, hogy aa ogyos tÖrvónyl)Hló»Agok ros/,ér.í a különböző textíliákból milyen mennyiséget booaftt rendelkezésre a miniszter a körlevótben külön felhívta a figyel, met az fgényjogosultság pontos megállapítására és közölto azt Is, hogy a többgyermekes osaládokat és a haro-térl katonai szolgálattal kapcsolaton különleges körülményeket mindenkor méltányolni kelt. Az egy-egy yárosban, vsgy községben megállapított Igényjogosultak szántát a kormánybiztosi jóváhagyás után a Textil Központhoz koll bejelenteni, hogy a kiosztásra kerülő ruhanemű minél előbb megküld-boté legyen. Az igényjogosultaknak szélé utalványok BzetosztAsát a közellátási kormánybiztos által kijolölt közhatóság! szerv Intézi. Az utalványokat az akoló lebonyolításában részt-vovő textllkereskedőknél lehet beváltani A miniszter a körrendetet vegéa felkérte a kormánybiztosokat, hogv az IgényjogosultonK megállapítására szükséges intézkedéseket haladék talanul tegyék meg s az akcióval kapovolatos különböző írni velőink kereszt ül vitelét állandóan személyesen ellenőrizzék, (t)
SPORTÉLET
Gyfirl játékvezető a helyi rangadón
Vasárnap délután 8 órakor, koz-dődik a ZMNTK—NVTK bajnoki mérkőzés, lílótto riogyod 2 érakor szintén I. osztályú bajnoki mérkőzést játszik a S5MNTE II. a KTöE II. csapatával. Tehát az olŐmórkó-
zés is. aportesomjogének ígérkezik. A mérkőzést a győri korülot legkiválóbb játékvozotőjo vozoti. A csapatok Összeállítása még bizonytalan. Műiden valószínűség szorinl az NVTE vitéz Zalán Kosa, Kiss — Varga, Németh, Kőíalvi — Ju-\' liíwz, Tura, PrJsoh, Munkácsy, Ká-lóczy; a ZMNTE Kovács II. -Kovács I„ Istonoe — Mihalecz, Héjjá, Csorjwa — Kémo|hf. Lyka, Kiss II., Csamáró, Vojnoviw öaz-Bzoállitásban Bzorepol. (:)
MózsI Lajos országOB Ifjúság bajnok
A logutóbh Budajjoston mogren-rlozott országos ifjúsági liirkózóbai-nokságon Mózsí Lajos, az NVTE kitűnő birkózója félnohózeulyban országos bajnok lott. Osasofl ellenfeleit könnyedén legyőzte ée\' a szak- . körök véleményo szorint a komoly birkózók között is számításba jöhet, mint nagy versenyző. A fiatal ós toltolségoa kanizsai birkózónak nagy jövőt jósolunk.
Levente kegyeleti staféta
Vasárnap háromnogyod 11 órakor a nagykanizsai 20-as szobor olól indul n kcgvcloti staféta a Horthy Miklós-ut, Kisfaludv-utca, Kossut liter. Deák-tér és a Fó-ut utvonalán. A kogyoloti stafétán részt vesz Nagj kanízaa I. és II. kor. lovonto caa-
Sftta, a gimnázium, koroskodolmi, :iskanizBa, NVTE? ZMNTE-UOSE csapatai. \'
A Levente válogatott Zatabéren játszik
Vasárnap Zalabéron játszik bajnoki mérkőzést a nagykanizsai levente labdarugó-csapat.- özollár BZÖ-votségi kapitány legjobb csapatával utazik Zulabérro, ahol valószínű n kanizsai győzelem.
Szombaton este nagy
litan
«amuti wendéglSben.
19«. október 15
54...
Az élet rohanó autója, lám, megint megáll egy lélekzetvétclre. Hl nz 54-ik kilométerkőnél megtorpan egy perorc a szédítő iram, s az autó utasa támolyogva lép ki belőle, hogy poros, szemüvegén ál visszatekintsen (, befutott útra.
tfegi/en-völgyón, f\'Arcok, harcok ts kudarcok\'\' között vezetett ez az ut, melyet Életűek szokás nevezni.
\'Most oly közel a véaső célhoz, amelynek utolsó kilométerköveit a lélek sejtelme már szinte érzékelni tutija, ugy érzi az ember, hogy ez a száguldó tempó a gyermekkor bi-borhÖdéből a •fiatalság és a férfikor Jázadó munkadeliriumán át a küszöbönálló öregség szemlélődő böl-cscségének tisztultabb régiói felé nem\' is élet volt, hayem valamt gi/ötrő lázálom. \'
Az Ötvennegyedik év felé lassan .kiszállunk ebből a lidérces őntudat-Janságból s valami jóleső rezígná-cióba merülünk el, mely eleinte csak a magányos percek emlékezéseiben, később pedig a nap minden órájában csendes megnyugvást varázsol zaklatott testünk köré.
Még lobog bennünk az alkotás, a nntnka, a harc szent tüze, de már többet meditálunk, mint azelőtt. Kritikai érzékünk kifinomodik. jVé-ha-néha már önmagunkba is óSft-nézünk, hatott régen szemünk mindig más embereken és más tárgya-Jton siklott végig.
A jelen még érdekel de kevesebbet gondolunk a jövőre, mint\' a ,innltra. Tisztultabb pillanatainkban \'inkább visszafelé tekintünk, mint elére. Ilyenkor az ember már kissé filozópUMtMk érzi magát. A dolgok végső okait keresi s ez olyan távlatokhoz viszi, el az embert, hogy amellett a mindennapi élet apró tülekedései, a ^hiúságoknak ez a vására csak bábszínházi mozgásnak látszik. Félelmetes ez az á/hasonu-lás. Fájdalmas és gyönyörködtető. Az ember nemcsak színész hanem egyben kritikus néző is az elet, színpadán. Látja, érzi a hang, a mozgás az alakítás elbűvölő erejét, de észreteszi a maszk alatt vergődő emberi lelket is. Tisztultabb képet r.yer az egész életről. Belelát az élet mélységeibe s feltekint a magasságokim is. Igaz emberré érleli az idő. Felismeri a percek, értelmét és értékét. Felfedezt\' az ellentétek magasabb harmóniájának egyensúlyozó szerepét. Meglátja a rossz mellett a jót, az árnyék mellett a fényt, a hazug mellett az igazat. flzóval kezdi megismerni és megérteni azt, ami után szivárványt üldöző gyermek módjára vérző lábbal futott ...az életet.
S ez a felismerés az őtvenentuli emberi életnek egyik lei/na/ji/obb értéke ...
De már megint zug a motor.
Az élét utasa futó pillantást vei az Ötvennegyedik kilométerkőre s elindul tovább az uton.
Ki tudja hol áll meg ki tudja, mikor éri cl élete utolsó állomását Ke.
Innal misül
legmiguabb árban vesxofc. Vtkáay ékszeréül
Msglopta vendéglátóját egy harctérré! hazatéri ápelóié
Súlyosan megtévedt ogy szombathelyi canlád fiatal loánya, Ponúcz MArm Szilvin. A romantikus név tulajdonosa hónapokon át a hare-tóron volt, mint Önkéntes ápolónő. Önfeláldozó inunkássíjgáért tüzko-rosstot in kapott. Minap órkozott haza. Ponáek Mária Szilvia hazatérőben ápolónői ogyon ruhájában 1» tért Korpavár községbe, ott folko-rosto Korontsy Jenő tanitóókat óh szállást kért. Korontsyék a legnagyobb szivélvosséggol álltak rondol-kezéséro a kitüntetett ápolóuónok. Azonban a szép nevű fiatal ápolónő azzal viszonozta a vondégszorototot, hogy Ogy óvatlan pillanatban Ko-renisviié* lotiküljébóíiíivott néhány
száz pengőt. Hamarosan Újudvaron vonatra szállt ós beutazott Nagykanizsára. Itt ruhát, kalapot, fehérneműt, miegymást vásárolt. Aztán folvotto magára az uj holmit és a régit táskájába gyömöszölvo sétám indult a városban. Időközben porszo Korontsyék rájöttök arra, hogy a vondóg visszaélt vendégszeretetükkel, íoljolontést tőitek a csendőrségen. Alíapott személyleírás alapján a kanizsai csendőrök olfogták. Mikor az őrsön kihallgatták, beísraorő vallomást tett, azzal védokozott, hogy kloptomániábnn szenved. Mogtalaí-ták táskájában ápolónői egyenruháját Ós kituntotésoit. Átadták a nagy-Kanizsai kir.\'ügyészségnek.-
Ragionitelo bíróság Ítélkezik egy alsólendvai földműves felett,
¦kl bosszúból felgyújtotta az apósa házit
Hajdinyák Lajos 47 óvos, nős, alsélondvahogyi földműves koddon éjféllien felgyújtotta az apósa, Spi-lák Iván házát, amelynek egy részo Hajdinyák tulajdona volt. * Tettét hosszúból követte ol. A lángok átterjedtek a szomszédos házra is, amely szintén \'leégett. A gyújtogató azután hazament éa nyugodtan lo-
foküdt. A CEoiidórség tegnap elfogta Ós hokisérték a zahiogorszogi ügyészségre. Tokintvo, hogy a gyuuoga-tásra rögtönitélő bíráskodás áll fonn. Hajdinyákot statárium oló állitják. A rögíönitélő bíróság ma délután ül össze ügyébbn a zalaogorszogi törvényszéken.
lapáabas nlnes feketepiac és nem kell sorban állal
Japánban
élvezet kormányozni, mert a japán nép fönntartás nélkül, rögtön ologot tesz a kormány fol szól Hasának. Japán egyébként talán az egyotlon ország uz egész világon, ahol ismeretlen a feketepiac. Miután a kontingentált élelmiszereket a lakosság között szétosztották éa maradt egy bizonyos tartalék, ami más országokban legtöbbször a fokotopiacra kerül, az il-letókos szervók aat is szótosztják és a lakosság1 jogy nélkül jut ogy kis ráadáshoz.
—A vendéglőkben jogy nélkül lohot átkozni, do onnok elleném sohasem fordul olő, hogy valaki egymásután két helyen étkezik és dupla adagot fogyaszt.
Japánban nem iamonk az élelmiszerüzletek előtt sem a sorban állást. Ezt igen egyszerűen oldják, mog.
A háztartásokat Ogyanis csoportosítják ós az Ilyen háztartási csoportokba, amolyokot tonariguminak hívnak, átlag 10—12 háztartás tartozik. A háztartási csoportokból mínden roggol egy vagy két ház iasszony indul ol beszerzési körútra és á mogvásárolt ojkkoket azután olosztja a csoport tafnui között. Tokióban, amolynok hétmillió^ lakosa van, ogyetlonogyszer som fordult olő,- hogy bárki is panaszt omolt volna a szétosztás ollón.
A fő élolmicikk változatlanul a rizs. A hus ugyan oltünt a piacról, do hal, baromfi, tojás és gyümölcs van ológ. Kizáróan a japán nomzoti italban, a aakó-ban, amely rizsből készült alkohol, mutatkozik hiány, mort a hadiipar rekvirálta az Összes főzdékot.
A ruházat terén egyre kevésbbé visolik az ouró-pai ruhákat, hanom visBzatérnok a nemzeti kimonó-visolothoz, amely
A
r4-
DRflWVŐLGYl
Ar.mazem.sk fizetése, reklamációk, hibajelentések, eukazarü felvilágosítás mlndon villamos kérdésben délelőtt 8-*61 délután 18 órétfl.
Qgarieggry-ut öt, totálon 294..
sokkal tartósabb. Azelőtt a divathölgyek logföljebb kétszer, vagy háromszor vottok föl egy-egy kimonót, de most bizony addig \'használják, amíg teljesen ol nom nyüvik. Japánban különösön gazdag volt a jryor-mokoknok, főként a csocsoniókrcokl a garderoltoja. Még a legszegényebb családokban íb az újszülött és pedig elsősorban a fin, annyi ruhaneműt kapott, hogy ogy kokott is mogiri-gvollietto volna ozt a gazdag ruhatárt. Most természetoson megszorították őzen a térou is a ruházkodást és eltűntek a gyormekjátékszórok;
A cipőkérdést ogyszorüon oldották inog: a lakosság legnagyobb része facipőkot visel. Városokban . még akau olég bŐr és a halak bőrét is felhasználják cipók készítésére.
Az építőipar nom szenved különösebb szükséget, mert Japánban vnn qlég fa és a kis lakóházakat fából és\'papirosbél készítik. Fűtésre faszenet használnak. A-japán házaknak különben nincs kéményük. A hideg ollón a jnpánok ugy védokoznok, liogy nom ogy, hanem több, erősen vnttázott kimonót öltenek magukra. A gyapjú ugyanis most toljoson hiányzik Japánban, do különben, is csak 70 esztendővel ozolótt vezették ho ruhák készitésóro.
A japánokat logórzékonyobbon a vasúti forgalom korlátozása érintette. Nincs a világon még egy nép, amoly annyit utazott volna, mint a japán, önnek ellenerő most elég volt, hogy a kormány — hivatkozással a nemzetvédelem érdokoiro — azt kívánta, no utazzon löbbó és egyszerre kiürültek az állomások éa a vonatokon ismeretlen a zsúfoltság,
A japánok eddig is fegvolmozottok voltak ós a fogvoTom náluk valóságos etikettnek illett bo, a háborúban pódig az otikottot ogyszorüon a racionalizálás helyottos\'iti.
mozi
A táp virága
Mimiim regény Idővel korrajzzá, válik. A kiegyezés utas, mikor a told nélkül maradt nemesi osztály elözönlötte a hivatalnoki állásokat, nlíl/ő óa örökölt életfelfogását megtartotta. Hivatalnok lett a kinevezés alapién, de lelkileg megmaradt továbbra la nemes földesúrnak. Bz a keltőn Bzerep előbb-utóbb tragédiákhoz vezetett.
Herozeg Fereno, az országosan Ünnepelt Iro Jókaira emlékeztető gazdag éa Hílnea mese keretében Bzervlrozta a történetet, melynek Igazságait Jórészt meghaladta uz Idő. Rgy vonás azonban ma la megtalálható a nemes magyar lélekben. Nem azokott alamizsnához, még akkor sem, ha az csupán szánalommal kevert vigasztaló szavakból áll. Megtörheti, meglap ishatj* az élet, de talpra áll. É*. amihez kezd kemény elhatározással, ott alkot és eredményt la ér ol. A alrva vigadó magyarnak egyik legfőbb Jó tulajdonsága az, hogy nom engedi magát megtöröl, hanem sz ülések nyomán szikra oslbolódik belőle, melynek fényónéi, később a gyújtott tüze melegénél már nem Is olyan nehéz nz élet.
A olmét onnan kspta a darab, hogy nz éjszakai életben van egy lány, akit a szerelme megőriz tleztáask, érintet-Icnn-jk. Azt mondják, a liliom annál dasabb, annál pompásabb, minél többféle szemétbe ültetik.
A ftaid*g kiállítású, korhű darab szereplői plasztikuson kihozzák a szépségeket és külÖnÖBen a jóságos szavú kalollkua pap alakja marad szép emlék. Jávor ez alkalommal Is tökéletes, mfg Fényes Aliz (és nem Toloay Klári, mint a siskátok hirdették) a szivét, lelkét vitte szerepébe.
(vi) -
& közönség mim
Gyökerestől tépik ki a virágokat a sírokról
Több aláírással a kövotkoző panaszos lovelot kaptuk :
Igen tisztelt Szorkosztóség!
A legnagyobb folhálwrodátmnknak koll hogy feífojozósÉ adjunk az utóbbi időIxHt ísmét mind gyakrabban fol-léi>ő sírgyalázások miatt, amolyok a nagykanizsai közlomotőlwn történnek. Nemcsak a logórtékoBobb virágokat, sirdíszekot, növényokot tépik lo Vandái kezek, hanem gyökerestől szedik ki és ugy lopják mog a halottat, amit szoroté Jíozok nagy gonddal és kogyeletuk kífojozésóül, űltottok a sírokra. A jelok azt mutatják, hogy ezek a gonosztevők a sirokról lopott\' virágokai olültotik cserepekbe és | jgy adják ol, vagy podig hazaviszik uz udvarukba, kort-, jüklw. Ilégi kívánsága a nagykaní-^3KÍ-."közönségnek,_hogy a város vo-/otós»;go alkalmazzon ogy temetőért, akinek föladata vigyázni a kegyelet megszentelt bolyén, hogy ördögi jolkü gonoszlevők ivo gyalázzák meg szeretteink nyugvóholyoit ós no lopják el azt, amit szorotŐ kozok utolsó üdvözletül otlaültéttok. Legfőbb ideje, hogy intézkedés történjék, különösen most, amikor november első napjai közelednek éa minden kis sirdombon ott virit a virágdísz. |.
Aláírások.
Fényező-segédek
állandó munkái a tesi
felvétetnek.
Qarszon Butorszalon
Kö-ut 7., Korín. 8;ílloiln éDlIltku.
yománcozott kályhák és tüzfíelvek,
állandóan: raktáron Tóth József waakereakedéséban
Kr.«(b»l-léi -ii. (Kil;|»]iil-«íllí í|i»kt.)
Sabján István fart. tizedes, 411 éves nagykanizsai lakos hősi halált halt az or. barctéren kötelességének példás teljesítése kőiben. A túlerejű ellenséggel vívott küzdelemben minik-iiiill vltétül megállla a helyét, mígnem egy abnalelltalátat faioltolla drága; magyar éleiéi. Halála szomorúságot okozóit ugyan a csa-
Mlt hogyan lahet
eltartani télre 7
Az ériékes tl piáiéanyagok a t tartalmazó zöldségfélék, fcjeskáposzia, tltdpaprika és alma eltariásauak nehézségeiről sokszor hallotlunk. A téli hónapok ideján a szervezetnek elenged hetellan 01 aziksége yia ezekre az értékes láplálóanyagokra. Épp ezétt nem lesz érdektelen, ha olvasóinkat tájékozlaljuk ezeknek az értékes (ápláló-anya^oknak a tárolási módjáról.-\'
Megkérdeztük nz elvermejés egyik szakértőlét, aki a fejtskáposzta, a kalarábé, cékla, relék, alma és zöldségfélék elver-melé.\'érÖl, azonkívül a zöldpaprika eltartásáról a következő felvllágnsllást adla:
— A kalarábé, fejeskáppszta, retek, cé\'lareiek és a zöldséglilék, azonkívül az alma eltartása nem nehéz feladat Eltartásijuk veiméivé, vagy halomban. A halomban való ellapás módja:. huazonöi-harmjne cenllméler mély, egy méter szé-\' les gödröt ásuak s/áraz helyen i ebbe helyezzük létcgalaklua a zöldséget, retket, kalarábél, céklái, a rétegek fölfelé 1 feíyten keskenyednek éwsucsban végzéd-nck Hogy a szellőztetést biztosi III satuk,
a legalsó rétegre vízszintes, a halom csúcsába lüggő\'ege* szellózlelftt teszünk A szcllőzleió lettet cső, egy csomó része vagy azalmacsoinó. Ugyanígy tarlhat;uk el halomban a káposztát Is. csak a gyökerüktől kell mcüfoczlaní éket.
— Vermelésnél 30 centiméter mély árkot ásunk, amelynek szélessége nyolcvan cezliméternyi lehel. Ebben az esetben a gyökerei ne vágjuk le, hanem a fejeket helyezzük el gyökérrel (Kifelé, úgyhogy a fejek ne érintkezzenek. Annyi földet hányunk rá. hogy minden darabot tökéletesen befedjen a föld. A veremre aztán karókat helyezünk, a karókra szalmát, a szalmára földet, így védjük az \'elvermelt káposzlaféléyih hidegtől. Mind 1 \' halom -aá>, mind a veremnél nyilvataagyjuk a azellézletöt és csak akkor takarjuk be, ha bcköuördenek az eróaebb fagyok.
w A \'Oidpaprlka ugy tartható el, hogy mivel a paprika homokban moréid C vitamin Untaimat és iflld szinét.. ebbel > célból a paprikát az Őszi hitte,; Wő be-állta efó.ll fceJI .szedni, A leszedett egészséges, hüvelyeket fedett helyisígoeh néhány napig szikkadni hagyjuk, azután tiszta, klhevitett, klszárllett homokba helyezzük a paprikát, ugy hogy az egyik a maiikkal ne érintkezzék. Annyi homokot szórunk a paprikarétegre, amennyi azt teljesen elfedi. Ezután következik a második és Harmadik réteg éa Így tovább. A IcIsÖ sort hárem négy centiméteres lm mokrétcggel fedjük be. A ládát félen fagymentes, száraz bélyen latijuk
-rr.A léUalmát letörlés nélkül yermeljök el.. A verem niély.ége 160 ccnüméler, hosszúsága tetszés/, szerinti A verem kt-Seszkázható, akkor a célnak jobban megfelel. A verem aljára szőlővenyigét vagy száraz szalmát rakunk. Erre jön egy sor téllalma és rá tflrek, vagy polyvarélcg, azután újra az alma. Az utolaö sor tetejére vastagabban rakunk pelyvát és utána vastag deszkával beeoiilluk. A deszka-; padlóra 50 centiméternyi vaslag tol.1 réteget, nagyon hideg télben etie két ser ls-Ullólrágyát rakun*. A verem télen ls fel bontható, de csak napfényes idáben. A felbontott almásvermet nem szabad mcu-kezdeol, mert a hideg levegő elfoglalj az alma helyét és megkezdődhet a fagyés.
4-4-
1043. október 15
HÍREK
\'lVAPlftiflNÖ\':
HrpUt. Oklók-er 15. Péntek. Róra. kat. Terii sz. - Protestáns Teréz.
,, A GOZJfVUDÖ nyitva van reggé] 7 órától ostoiö óréiff.\' (Hétfő, ezorda péntek délután és kedden ogész nap nőknek.) Telefon: 660.
— .(Tanögyl hír) | " (j
A .vallás és közoktatásügyi miniszter Scháúb László nagykanizsai állami polgfttl flu\'skolal hel\\ottcs tanárt rendes tanárrá neveate. kl
~ (Esküvő),;, .
Dr. Giirtner Antal városi tbzll ügyész leányát. (ISrlner fivát, un usgvárl áll. leány g lat nAztum testnevelési tanárnőjét 0kt*ber17én vasárnap délben vezeti oltárhoz a ferences plebánlK-tnnip\'einban Székely Józsel m. kl.. tOzérszá-zados.
— (Áthelyezték Kovába J. András polgári Iskolai tanárt) ,
Egy érdemes tanerővel lett szegényebb a nagykanizsai no Ipari Iskola éa egy értékes kulturközélell Munkással
Október 14-
17-fg
VÁROSI flQZQÖ
a város társadalma. Kováén J András polgArl lakolal tanárt lulsőbbsége Caák-toruyára helyezte át. Nagykanizsa ro-konézzésíiel fogadta magáénak 9 évvel czelÖU Kovács. J. Andrást s most WJ-latju eltávozását, r- Kovács J-, András átköltözése alkalmából, idője rövidsége miatt ezúton mond bucaut nagykanizsai bar Mainak és JÓIsmerősetnek,
— (HŐsJ emlékművet állit NagyréOBo)
A Nagykanizsa közelében fekvő Nagy-récse község elhatározta, hogy hősi emlékművet , emel, amely célra 2000 pengőt Bzavazplt. meg..,
— \'(Adómányrj\'\'\'\'.1\' ¦ " \' ÍA MAOST-Üzemeknél alkalmazott lu-
varwüok ÍO pongőt adtak Össze a nagykanizsai Vörös Kerrszt Javára s azt beküldték s \'szerkesztőségbe. Illelékes helyre juttattuk. ,.,; it.,.
— -(HtMIoiés)\' 11
Pál Viktor nyug. főszolKablró, törvényhatósági bizollságl tag Zalaazentgrólon elhunyt. Halálával nagy vesilcség érte Zala vármegye köxélefet. .,
— iBB éves vőlegény)
Csanádi Ignác hahót! lakos 88 éves korában most veszi feleségül özv. Légrádi Sándorni 56 éves nagykanizsai asszonyt. Az uj pár ma délután tartja esküvejét a hahót 1 plébánia-templomban. . , i -1
Csütörtökiét— vasárnapig
A magyar trőfpjpdelem Heroseg Fnreno 80 éves jubileumára a nagy költő egyik kimagasló müve ;
A LÁP VIRÁGA ,
Pldrtdttaok ke«dste köznapokon ő és 7 órakor, naadrnap 3, S én 7 fir&Mar<•!.*..¦.:,
Unger-Utlmann Elek t; kereskedésében
sitit1-," ruttr \'6á, tiátkOváilv1\' lovissst.
..MtAlw«áiny.tBlü: beválzjiaték
¦.*.:>:¦ --éa ¦!6]«BV**h«íak.: . .....a u-ííí-
Hofherr-gtpeh léire és tavamra el6jegyazhetsk.
A Hí
fepd leEhatalmasabb alkotása
HALL CAi.^l;"-Krisztus élete
Fordítja: MA.THÉ ELEK teölófllol m. tanár
flrplkor oly nagy és nehéz feladatot vállaltunk magunkfe. amilyen ennek a mélyenszántó, a lélek zugaiba ható hatalmas -műnek a kiadása, a müveit olvasó lelki szükségletét véltük kielégíteni. Px vallésos. igaz Istenhlttel hivő HALL CA1NE áhítattal, szeretettel követi a Megváltó földi életinek minden mozzanatát. Módot akarunk adni o magyar olvasóközönségnek, hogy együtt hlgyjen, reméljen és elmélkedjék ezzel a mngábaszálló, bízó keresztényi
megjelenik 19-13. KARACSON-yAn. Terjedelme 1280 oldal Etójsgyxí.i ára : úgy a 3 kötetes (élvászon kötésű kiadásnak, mint o blblIaayoMÓ papirosra nyomot mübörkötéiU kiadásnak 60 P.,Megjelenés után bolti Ara ?8 p.
Meg akarjuk könnyíteni mindenkinek, hogy e müvet könnyen megszerezhesse óí ezért elhatároztuk, hogy előfizetési akciót Indítunk olymódon, hogy 3 egyenlő,részfizetéssel megszerezhető legyen: 1943. okiéber, november él december hónapokban küldhető be az elöllzetésl dlj, akár a kiadónak, akár bárrnelytk,) könyvkereskedőnek minden hóban 20-20 pengő, fiz utolsó részdij beérkezése utén uz előfizető bérmentve megkapja n könyvet.
RENAI8SANCE KIADÁS
I,t w>*tk Icracnl ét levelejúlspm taz*utva\'o kívánt k0ny*fc-r*iked6 eízoek bekDl<leul.
aiuüfoll meartndekm HALL CAIN1-: ; KRIS2TUS ÉLETE clmO mflvil (B 3 kötelei hindii!
a blbll«nyonió paplton nyomóit kladait).......... pítdaníbin cloleavieU árban ...................\'
penaí Sí elúlcflyiéil dijai IWJ oktúbtrílót kezdve 3 *gyen!S havi 20 penaó díjjal egyenlítem
kl. Sjlvejkedfek rtlwe. p.o^cklui! dlllalanul kDIdenl. fli eliő havi előríietétl dl át - ..........
penijöl egyld^lOleg b. clmOkte ftlacttam. MeB]elen*i után kórem a művet elküldeni.
Hely í» kelel Olvoihatd «ld1r*i
/l nem klvinl mód tőrlondö.
— (Sakkverseny)
A Mjiröczy.tínkk Kör „B" csapatának l6lealté.só céljából snkriveraeiiyt btrdet A \' vöretinytjen. mlndtui uagykiinl^nf lakos ihdu^lbat. Az olrfö .5 holyozettet értékeB tárgyakkal dllnzzáü. Benevezési dll\'2 P. Jelenlkozéstíkot 1943. október 16 én délután 2 óráit; vllogarj-László Iraté ny. főjügy/Ő fJtllkár, Fő.\' ut 8. Il/tO. A verseny 1943 okióbM l?-én délelőtt 10 órakor msg ls kezdődik az Inaroakör hBlyhégóbun s min- ¦ dcnkl tníiuloiikí ellen egy Játsttmát jét-
BZlk. , (;>
— (Enyho lesz a tél ?
Az idén küjönösen enyhe telro követ-kéziéinek a.madártani azakcmbctck. üDte-boré közelében (megllgyclté,k, hogy a ktil-löző madarak az idén, sokkal későbben v»gy.( egyáltalán \'nem, kellek u^ra. Egyei helyeken\'a kakukkok, \'amelyek a\'ugusíius. ban szoktak töllörködnl, még1 bklóborbcn la olt maradlak. A szarkáU\'ejpy** helye-, ken fészekrakáshoz fogtak. (MII)
köszönetnyilvánítás. .
Mliidnzon Jóbarátfllnk és Ismesó-sejnk, különöseo a rp. kir. rendőrség tényleges és rvyugájjományu tsgjnl, « honvédieneka\'r Tiszthelyettesi kars, ktk lcle]il«teHieft\'ldfága JŐ hitvesem, édesanyánk,- anyós és nagyanya Sasvárl Jr>*«efn« biIii. llohl Kat.ttn tíineKsén megjelcnéallkkel vagy bármi mis módon mélységes gyászunkban osiloznl szívesek voltak, fogódják ciulon Is hálás köszönetünk nyilvánítását f s,(|(árM4,M( ?1 fial.
ALLAS
^tratmauiésil, nvsffioit könyvnyom. dáiiliban hatl fisaléissiAl egy kSnyvkötő tanonc Lofalábk.4. polgári Iskola elvégzőiéről szóló bltonyltváay eztftiégcs. -
A<sxtalas-st*lit<jtlo)hat magas flzctés-set Mvsa/, Cttizmadld Jínos itztalosDies-ter Nagykanizsa, Bábz-ulca 5. . ,2
KMilst felvesz Wsi-fitelep, Erzsébet-tér 13/ \' 357»
Fiatal bajardl felvéstek. Cím a kiadóhivatalban. • . t"\';,*. 350»
adAs-vétel
Cladé lebontandó épUlat (több ezer téfíts, cserép, épületía és deszka). ÉideV-lődni! Szabó Aniul, Pó-ut 5, aCOt
Keveset haiznilf nöl Etor-oMiitAr prfraa gumikkal eladó. Cim « kladóhlvatslban.
^.-i. i • , . 3607
Egy (ó fefői tehén! egy kocsi, c.;y konynabeiendezéa és egy faragott ebédlő-sxekrény eladó* Simon István Nagykanl-zs«, Fö-ut 24. \\ \\ 3597
Egy jókarbsn ttvö epedlter lapos kooi •ladö Zárda-u 6. szám alatt. 359«
Asztalos- és szobrász-MMersaAmolt és egy niagaiszáru,, 42-ej Mvltolpft,, ti-adá.,CMageiy-ut35,^ ,\' !.. 3o65>
mi-
truuép (nagy, Irodai, Jókaiban) Qyorilro-fakola, Szent Injre hg-u. Et.
HÁZ ÉS- 1NOATLAN"
Zataaic«iilin<h*lf«n haahelpok-
elidők országút melleit. gytlniöIcaÖJ kertben. Stdeklödni lehet Néptakarékpérul.ír-nál Nagykenlísán, Caengery-ut 4. Telefon 20. 3596
Vajgyár közelében 800 Q öl aztAnlo-ISld sürgősen eladó. Telckl-ut 77. 3602
KÜLÖNFÉLE
Latinból, nemeiből, franciából síitek Cfni a kiadóban.
clóbé-3611
ZALAI KÓZLdalV
POLITIKAI NASHUP. ÉQadJa:11KözgazilaaáfllH.T. fingykudííu ¦Felelős kiadó: Zalai Károly.
Nyomatott: a „KBxgaxuaassI Ft. T. Naaykaalzao-
ayonáájábaa Nagykulzaao. (Nyouuláért felel i Zalai Károlyj .:
evf., 234. sx Nagvkamwa, 1943. október 16. szombat árm 30 fillér.
ALAI K0ZL0NY
POLITIKAI NAPILAP
$&erkesstő>éK és kiadóhivatal ;Fö-ut 6. szám. gMrkeíztöfléffl ée kladéhtvaiaU telefon 78. sz, Megjelenik minden hétköznap delatan.
Felelős szerkesztő : Barbari*» Lajos
Elöttzeteal AtBiögy hónapra 4 peojrt-30 üUéi,
uefijedévro 12 penRÖ 40\'!Ui*í. teres szám: bétkftmap ÍM fül. szombaton achilli.
& nemet ellentámadások a Gomeltül iéira (elvi területtől kiterjedtek a Dnyeper középső folyásáig
A szovjet támadások súlypontja a SzmolenszktÓI nyugatra eső vidékre helyeződött át
Sátázar a tlmori japán csapatok visszavonását fcérte a japán l*ö veitől Bueoos-Aires Kör Hl csapatokat vontak Össze — Letartóztatások az argentin fővárosban
Egy amerikai lap külpolíti-kai szerkesztője Portugáliának az Azori-szigetekkel kapcsoln-tos\' lépéséről azt irja, Hogy más semleges országok, mint példáiul \'Svédország és Törökország, ugyancsak szívesen ten-nénok hasonló lófXSst, de aggodalmaskodnak és azt hiszik, hogy még nem; érkezett el annak az órája, -amikor a szövetségesekhez csatlakozhatnak.
A" Svenska Wagbladet rimü svéd lap vezércikkben utasítja vissza az amerikai hírmagyarázónak ezt a feltevését és azt irja,-hogy noha -megkockáztattuk, hogy aggodalmaskodó semlegeseknek minősítsenek ben-nftnket, nem vagyunk hajiaridóit az-amerikai hírmagyarázónak a kívánságait teljesíteSfíes -a szövetségesekhez csatlakozni. A
konjunkturális politikának az a vállfája, amelyet az amerikai hírmagyarázó rólunk feltétélez, külpolitikai vezetésünktől és a svéd néptől idegen. Mi kez-. dellöl fogva olyan álláspontot foglaltunk el, hangsúlyozza a svéd\'lap, amely nem volt kockázat Inján és jelentős áldozatot kövcícll népünktől. Ehhez a magatartáshoz ragaszkodunk továbbra is. A svéd; politika célja mindig az volt, hogy\' az országot baj\' nélkül átvezessük a nehézségeken. Hogy a svéd nép többségének rokonszenve melyik oldal felé hajlik, nem titok, de lesben állni és áldozatok nélkül előnyöket elérni, ez igazán nem egyeztethető össze a svéd nép gondolkodásmódjával.
Berlini Jelentés a keleti arcvonal helyzetéről
Berlinből jelentik \\ A .Pripjet-tprkolat vidékén a német csapatok sikeresen folytatni tudták támadó mozdulataikat, bár a szovjet csapatok kétségbeesetten védekeztek. Egy szovjet hidfő legénységét, amely a fokozódó támadás- nyomása alatt a\' folyón vissza akart menekülni, a németek valamennyi fegyver\' osszponto.sj.tolt tüzével felmorzsolták: Sok foglyot ejtették és jelentős mennyiségű hadianyagot zsákmányoltak. A szovjet méfjismétcllc áttörési kísérleteit a Szmo-lensztól nyugatra fekvő < ">.^,vidéken, mégpedig a legerősebb tüzérségi előkészít és s cl és sok páncélos alakulat és csatarepülő\'-ezred harcbavclésével. Időközben uj gyalogsági erőket is összevonlak. 1 Bár, páncélos-csapatokkal he tudtak ugyan\' törrft\'a német állásokba, de területnyercségíi-ket nem tudták megtartani. A harcok*súlypontja egy gépkocsimtól délre volt. Ezúttal főleg német gyalogsági erők kóföllék
le szívós ellenállásukkal a szovjet döntő támadást megkísérlő fáradozásait. Zuhanó harci repülőgépek támogatlak a német gynlogságol és elsősorban a szovjet tartalékok összevonását akadályozták^ eg.
¦\'.0 harci kocsi elvesztése és <i lővészhadosztályok veszteségei után a szovjet
abbahagyta támadásod. Az északi szakaszon, ¦ a Kévéitől északra fekvő vidéken jj németek részben^ közelharcban verték vissza-az előretörésekéi.
Az Ilinen-lónát a szovjetnek több ízben nagy erőkkel végrehajtott felderítő előretörése] meghiúsullak a német előőrsök éberségén.
A leningrádi bekerítő, gyűrűben összeomlottak a szovjet részben hadosztálynyi erővel végrehajtott ellentámadásai, amelyeket erős tüzérségi előkészítéssé] indítottak meg. A támadások a német fő harci vonalak elérése elölt meghiúsul fa k^j és nagy veszteségekkel\' végződtek" a szovjet számára.
Az elmúlt héfeRben a keleti harctéren sehol sem léptek fel uj szovjet alakulatok
arányait sehol sem értő keleti harctéren az cjmuít dalt két különösen ér
Berlinből jelontik :
A keleti harctéren a szoyjcj táihadőtcvéketiységc ismét foko; zódőtt/ de megállapítható,- hogy1 egy nagyobb offenzív megmoz-
dulás cl. A
24 óra , ,
dekes jelenség lépett tel. A német ellentámadások a Gomeltül
délre fekvő területtől kiterjedtek egészen a Dnyeper középső fob/ásaig s a szovjet támadások súlypontja a Melitopol és Za-ponozsje közötti területről áthelyeződőit a Szmolenszkíöl nyugatra eső terűiéire. Szmo-lenszktól északra ujabb állörési harcok (kezdődtek. A szovjet nagy őröket, főleg harci kocsikat és csalarcpülőkct vetett harcba. Itt is, do a legtöbb, más arevonalszakaszon i is a\' harcokat a német ellenállás további megkeményedese jellemzi, bár még bevárandó, vájjon többről yan-c szó, mint időben cihatárolt jolenségről."
A molitopoli kömény harcok arra mutatunk, hogy a szovjetnek őzen a szakaszon nom .könnyű olérnio azokat a célokat, amolyokot még a sáros időszak beállta olótt ol kollott volna órnio. Támadásai azonban már ezen a szakaszon som olyan hevesek, mint néhány nappal ozoiótt. Egyébként az olmult lidek harcaiban uj szovjot alakulatok az egész kelofí harctéren nem loptok fol. Illetékes némot katonai körök a képzolol Szüleményének tartjuk nzokat az ollen-ségos\'jolontésekot, amelyek f szőrűit a nyári ós a téli Haovjet hadseceg között úgynevezett küzlmosó hadao-rog léteznék.
A ngohnémet&engerllütkötet
A \'holland\' partok olótt a mára virradó éjszaka német partbiztositó hajók ós G brit gyorsnaszád között tengeri ütközőt foj\'lúdött.k.i, A rövid ideig tartó harcban a némot hajók összpontoaitoft támlMlííal itiditotlak nz angol hajók ollón; Egy brit gyors naszádot1 bombatoli találat ért,-mire n» kigyulladt, felrobbant ós lolsüry-lyodt. A többi ollonségos naszád oYro visszafordult és mesljoreéges köd vódelmo ialatt oltüut< A némot hajók som anyagi, som Bzemétyí kárí nom szenvedtük.
RundstedCvezéríábornogy megszemlélte a ,délfranctaorazági védelmi müveket
Randstedt vozériábornagy az ólmait napokban tüzoteson megszemlélte. .Franciaország földközi tengeri pattjainak védohni müvoit. Az Aljwk és *a Pironousok közölt a némotok hónapokon át tartó munkával orés védohni rondszort épitóitok, amoly-noí harci \'készenlétéről és ütóorojé-réi szorzott Iíundstedt tál>ornagy meggyézédést.
Angol-amerikai repülőtámadás pjjoponexosx ellen
Berlinből jelentik:
PeJoponozosz ogyik városa ellen brit ős . amorikui repülök támadást intéztek. A támadás következtében a görög lakosságból 70 emlwr meghalt és 200 mogseboaült.
Japán nem vonla viasza cjtHpaiait Pmtngál Tintorról
Salazar portugál miniszterelnök fogadta a japán követet és megtér* gyalta volo Timor holyzetót. Ez, az Ausztráliától északra* fokvó, hadászatilag fontos sziget psidószerint japán \'megszállás alatt áll. \'U\'öbb je-lentéJS azt mondja, hogy Salaznr a japán csapatok visszavonását kérte. Japán, tekintettől a sziget katonai fontosságára,--nom tesz elegét Portugália kérésénok.s Par fugát körök uáltoznttanqh-nak tarifák a némut portagál k&pCHohttahat Lisszabonból Jelenti n Svájci Távirati Iroda :
A tegnapi portugál lapok már nem kisérik megjegyzésekkel qz Azori-megállapndást. A portugál lapok ismertetik a német Iapvéioinénycket anélkül, hogy azokhoz álíást foglalnának. Hivatalos portugál \' körökben a Németországgal való kapcsolatokat változatlanoknak tartják.
Válfoxattan a portagáUmagyar viszony
Lisszabonból Jelenti a Magyar.Távirati Iroda :
A portugál-magyar, .viszonyra az újonnan beállott helyzet eddig nem gyakorolt hatást. A magyarok továbbra is baráti fogadtatásban részesülnek a portugáloknál 6s a portugál sajtó továbbra is sokat foglalkozik a magyar kérdésekkel, így az egyik portugál lap tegnapi számának első oldalán hosszú cikket közöl a magyar KALOT-szervezetrŐl.
Nagy nyugtalanság Argentínában
New-Yorkból jelenti a Budapesti Tudósító :
A New-York Times jelenti Bucnos-Airesból, hogy Argentínában nagy a nyugtalanság. A feszüli helyzetre való tekintettel a-^főváros közelében csapatokat vontak Össze. A rendörségét 50 százalékkal megerÖsitelték. Számos letartóztatás, történt.
. A Japánok elfoglaltak kél várost a burmai af mentén
Az angol hirszolgálat i iroda joleu-téso szerint a japánok. 10.000 emberrel három irányból támadást indítottak .Yüiman-tartomány nyugati részén, a burmai útnál. A tegnap esti kínai hadijelentés orról a vidékről liovos harcokat jelöni. A japánok olé nyomul ás uk alkalmával két Kisebb várost elfoglaltak.
ZAUAJ KÖZLÖNY,
1943. október 10
P. Kóhlcr:
„Szent Vince volt az ONCSA-szeltem megteremtője". *.
\\ Csütörtök délután 0 órakor tartott* » kórház gazdasági ópülotóbon •któber havi taggyűlését a nugyka-nizuai tízont Vinco Szeretőt Egyo-¦ttlot dr, Ilogyi Lajosáé olnökloto utalt, aki meguyitójában a szeretőt szavaival köszöntöt to az országos központ igazgatóját, I*, Kóblor Po-rouo budapesti lasniristu házfőnököt. A központi igazgató jolonléto is kifejezésre juttatta, hogy az ország wgyik logmozgulmusubb on legtevékenyebb Sseat Vinco nerveaete a nagykanizsai.
Dr. Hegyin* rószlotoson bosaáinolt a péeeli tanfolyamról, amolyon az oroaag katolikus nóógyosüloUn\'nok kiküldöttől voltok részi.
A taggyűlés tárgysorozaténak ki-< •molluKlO pontja volt 1\'. Kóhlor leszedő, aki a lólo mogszokott nagyvonalúsággal fejtegette a szentvíncéa •szmét os a karitatív gondolatot. Rámutatott a mai szociális intézményekre, sogiléai módozatokra, novo-zoteaen uz ONOSA intézményre, moly annyi rászorult nincstelennek nyújt segítséget. Hangsúlyoz la, hogy széket a szociális célki tűzesőket mar kéUiiáz év elótt Krisztus szellőmétől átitatva Szent Vinco, a felebaráti szeretőt lunglelkü szentje hirdolto és előmozdította, hogy a szegény aokgyormokeu családok otthonhoz os állatokhoz jussanak. Az ú olgomlo-iáaa volt, hogy nem alamizsnát koll adni a szegényüknek, ami lo-slucaonyit, hunom munkaalkalmat koll teremteni és így mogélíwtéaük-ról gondoskodni, bzont Vinco to-romtotto inog tehát az ÜNCSA-szollemot Os mindazt, ami ma szociális ss karitutiv téron a szegényok felsegitése órdokébon történik. 0 molegitotlo fol a társadalom közönyét a szociális kérdés mogoldása iránt. Majd rámutatott arra a szép tevékenységre, amit a nagykanizsai tízorotot Egyesület lolkos gárdája kifojt névtelenül, ügyödül csak a jé Istentől tudva.
Kimondta a taggyűlés, hogy do-oonibor elojén szoc iái-kar itativ-napot tart Nagykanizsán budapesti szónokok bevonásával.
Vajay Józsof esperos-plóbános az egyesületi életnek intenzitásáról moudott hosszabb, lolkos beszédút.
\'jtagnap reggel a kórhazkápolná-bán úmiopélyos tagfolvótol volt, a mit szontmiso után í\'. Kóhlor atya /végzott, lolkos beszedőt intézvén a /Bzont Viucés zászló nogyszániu uj \\harcosaihoz, t
á nagykanizsai tanítók felnevelik egy bűsl balált balt kartársai árváját
Még cz év május 28-án együttes értekezletre liivta össze r\'íló Ferenc igazgató a három kanizsai körzet elemi iskoláinak tantestületeit. Az értekezlet egyik pontja volt az elnöklő vitéz Kiló igazgató indítványa a tanítóság bekapcsolódására oz • adjunk apát a hadiárváknak, mozgalomba. Az indítványozó lelkes szavakkal ismertclle a hadiárvák felnevelésének nemzeti kötelességét és abban a társadalom áldozatkészségének szükségességét. Javasolta, hogy a tanítóság a tanító-árvákra, elsősorban kanizsai tunitó árvájára gondoljon s ezért Padár Károly nagykanizsai áll. tanilö, az orosz harctéren hősi halált balt hadnagy két árvája közül a leánygimnáziumban tanuló kisleányt vállalja árvájának ős minden kanizsai tanító havi 2 pengős hozzájárulásából, vagyis havonta 10U-pengőből neveltesse azt a holttányilvánilást követő hó elsejétől kezdve egé-
A vonat ütközői agyonnyomtak egy férfi-utast
Halálos szerencsét lenség történt a MAV barcsi szakaszán. Amikor a személyszállító szerelvény megállott, az cgyik\'utas, névszerint Hicciardi üiuseppe 31 éves férfi, eddig még meg nem állapított módon két kocsi ütközője közé került, amelyek Hieciardit borzalmasan összenyomták. Társai a vasutasok segítségével feltették n tovább induló vonatra. Mikor a
T*M*a
Legszebbet n legolcsóbban
sz*cn !< nagykortiságáig, illetve férj hoz meneteléig vagy kenyérkereső állásba jutásáig, ha tw a nagykorúság elérése előtt torién ne.
Az értekezlet az indítványt egyöntetű helyesléssel mugáóvá lelte és annak végrehajtásával vitéz Kiló igazgató elnöklése alatt háromtagú bizottságot bízott meg, egyben köszönetet szavazott vitéz Kiló igazgatónak a tanítói közösség hazafias megmozdulásának megszervezéséért s a vele járó gond és munka vállalásáért. ¦
A határozatot dr. Medve István kir. tanfelügyelő is jóváhagyta és legmelegebb elismerését fejezte ki a nagykanizsai tanítóság áldozatos hazafíságá-ért.
Ugyanezzel az elismeréssel adózik Nagykanizsa közvéleménye is. Az 52 tagu kanizsai tantestület példát mutatott a magyar testvéri szeretetből.
szerelvény Nagykanizsára érkezett, a halálosan sérült utast mentőautón beszállították a közrendészcli kórházba. Azonban hiába volt már minden orvosi, beavatkozás, a szerencsétlen ember egy órán belül kiszenvedett. Temetése holnap vasárnap délután fél 3 órakor Aor> ténik a rk. sirkert halottas házából, u
Beidet a gazdi-rendeletek zavaros
tömkAlAffAbAn!
Az Igénybevételek panasza! a járási mezőgazdasági bizottság előtt
A félreértések és zavarok abból származnak, hogy á rendeletek tömegében
A nagykanizsai járás mezőgazdasági bizottsága az akadályozott gróf Somssich Antul hely cUcsitéseben Somogyi Gyula palíni földbirtokos elnőklésével ülést tartott a nagykanizsai városháza tanácstermében. Megjelent az ülésen dr. Lontay Alán járási főszolgabíró és Be-dök József ideiglenes szolgálatra kirendelt járási gazdasági felügyelő is.
Somogyi Gyula elnöki megnyitójában felhívta a figyelmet a korlátozások és különböző háborús intézkedések szükségességére. Hangsúlyozta, hogy a gazdakőzönségi az ezzel kapcsolatos kötelességeit teljesíti is.
nélitcsak a gazda, hanem a végrehajtó közegek sem ismerik ki magukat, ugy hogy a gazdák tájékozat\' lanságuk következtében sem kötelességeiket, sem az Őket megillető jogokat, sem sérelem esetén a jogorvoslat módját nem tudhatják. \' A háború, mondta az elnök ( mindenkitől áldozatot követel. Ebből természetszerűleg folyik, hogy az áldozatnak arányosnak, igy tehát igazságosnak kell lennie. Ennek a gyűlésnek éppen
VARQSIM&ZGÖ csüunskui-
i i,__~ vasárnap
Október .....
U—17-tg--/ vasárnapig
A magyar trófejeqeJtemHerazeg Ferenc 80 éves jubilenmdpa a nagyiköltő, egyik kimagasló müvei;
A LAP VIRÁGA/ Aktudlia ÜFA hthadő
az a colja, hogy felhívja illetékesek figyelmét a gazdasági életben mutatkozó ós a termelést zavaró vagy csökkentő körül-menyek kiküszöbölésének nagy fontosságára. Ezért kérte a megjelenteket a Kamarához beterjesztendő, megfelelő indítványok megtételére. Buzdította a továbbiakban a gazdát ár sadai-mat a \' lankadatlan munkára, ami kötelesség nemcsak hazánk fennmaradása érdekében, hanem a harctéren küzdő és életüket áldozó hős honvéd cink kel szembon is.
A nagy lelkesedéssel fogadott elnöki megnyitó után
BedŐk József gazdasági felügyelő
ismertette az általános gazdasági helyzetet. Mindent megtesz, ígérte, hogy a gazdák minét kevesebb zo k kenő vei és k á roso-dássat végezhessék a termelés leendőit. Bejelentette, hogy hi-valala végleges elfoglalásáig is minden pénteken délelőtt ti-tól\' 2 óráig logadja a hozzá fordulókat a főszolgabíróságon ievö lüvatalaban. .
A. tetszéssel fogadolt beszéd után indítványok és panaszok tárgyalása következeit. Taiabér Gyula sárszegi és Csinyát Gábor nagyréesei gazdák ismertették a Község által végeztetett
rönkfa-szállitási ügyet, melyben a kirendelés éppen a legfontosabb szántás-vetési munkálatok idején történt. Sok panasz hangzott el az igénybevett marliák átvételével kapcsol ab tan. A nagy távolsa-goKról való összehajtás késedelme, pontatlan » mérlegelés, egyoldalú minősítés miatt a gazdákat tetemes időveszteség ós nagy anyagi kár érto.
Dr. Lontay Alán főszolga-, biró bejelentette, hogy az említett kérdésekben sok panasz érkezett hozzá, megtörténik azoknak erélyes kivizsgálása^
A gyűlés indítvánnyal fordult a Mezőgazdasági Kumarához, hogy a jövőben hasonló panaszok ne ismétlödhessenek ós az átvétel ia rendelet értelmében történjék. ,
Szóba kerültek az alacsony átvételi árak is, marhák, lovak, Jármüvek, lószerszámok tekintetében egyaránt. A gazdák a forgalmi értéket kórik térítésül, miután a termelést csak így folytathatják és ez közelíti meg az egyenlő teherviselés elvét
A vas-szükséglet nagyobb mérvű kielégítésére a gazdaságok számára, valamint a
téliruha \'és bakancs mielőbbi szétosztása volna
Előadatok komdeto köznapokon 5 éa 7 órakor, vasárnap 3, S éa 7 órakor
Mimústa
kézimunkaszaküzlet Nagykanizsa\' Csengery-ut 4.
Fonalak, horgolócérnák, géphlmzés, előnyomda, / Klópli-függönybk, . / függönykészítés, / \' dlszpárnák,
\' szabásminta díjtalanul, ftézxal kdtett férfi és nSI till harisnyáik nagy vilasztikia^
1943. október 16_
nős pesti rendőr temetése Komirvárosban
ismeretes, hogy Pontok István 80 évos budapesti rendőrt kótolossé-¦ génok toljositoso közbon lolőtték. A fintal rondŐr vértan u holttestét boezentelése után szülőfalujába, Ko-marvároaba szállították, ahol ma délután a pályaudvarral budapesti bajtársai vállukon vitték bo a koporsót a temetőbe. A temetésen megjolont a budapesti órazomóly-jtot küldöttsége, amoly díszes koszorút holyozott a hős rendőr ravatalára. Temetésén ott voltak a hatóságok, a község és kornyókénok magyarsága óriási \' számban, hogy utolsó istonhozzédot mondjanak a kőtolossógteljesités áldozatának. A temotés nagy ogy házi pompával ment végbo. A ooszontoléa után a bajtársak foszos vigyázz-álláshnn, tiHztolgóasol búcsúztak hősi bajtársuktól. I
Ellésiult a kigütlielyi fttrdi-fijiesztés jöYő i?l programja
Keszthely, október 16
(Tudósítónk jelenti) A koszthelyi ildülőholyi bizottság öszi ülését most tartotta dr. Búzás Béla üdülőhelyi biztos olnöklotévol.
Az idoi keszthelyi nyár — amínt arról nemrégiben a számok csalha— tíitlnnságával mogomlékoztünk — nagyon kedvozóon zárult. Több volt & vendég, nagyobb volt a fürdőfor-galom s lónyogoson emelkedőit a bovétol is. RWmozési téron szinto semmi fennakadás nom volt, csuk a tejollátást nom sikerült toljoson megoldani. Ennek egyik íőoka, hogy nincs Keszthelyen tójüzomi berendezés. A község olŐliárósága éppen hnoet folytat tárgyalásokat azirány-ban, hogy egy toj- és tojfoldolgozó üzem Keszthelyen lotolopodiék.
A jövő óvi üdülőhelyi költségvo-téat a bizottság 9800 pengében határozta meg. Ebbo a korotbo csak \' a tulajdonképpeni Üdülőhelyi kiadások és bovétolok férnek bele, magának a fürdőnek külön költségvetése van. Az útépítés és fönntartás, utoaéntözés, parkfenntartás, világítás, stb. költségei pedig a háztartási költségvetésben vannak ol-Bzámolva, ezon utóbbiak ogymaguk-ban mintegy 40.000 pengő hozzájárulást jelentőnek\' a község részéről.
A jövő évre az üdülőhelyi bizottság nagyobb Összeget irányzott elő hinárirtásra, azután prospoklusokria, olvasóteremre, padokra, gyermekjátszótérre, szúnyogirtásra* etb. Ezenkívül ugy határozott, nogy az olvasóterem céljaira évek során tartalékolt 5040 pengőből két szökő kutat épittot á község szivében, az Andrássy-téren, a fennmaradó ösz-^Pget podig az Erzsébet királynó-ut ^¦J^élyezésére fordítja.
FII*-, nyúl-, angóra- és vslour-anyagokbél készült
KALAPOK, mim turbánok és sapkák
UglxIbeMbb kivitelben, mgy vá-luilékban kaphatók
Roth Lauránál
II.iír-iiil.Hr.
jmmi Kozi.oNv
Újból megindultak a tárgyalások az ingatlancsere ügyében a ferencesek és a MAORT között
Annak idején hírt adtunk arról, hogy a MAO BT további építkezési terveivel kapcsolatban érdeklődött a nagykanizsai ferenceseknek a Horthy Miklósul hosszában elterülő hatalmas ingatlana iránt. A tárgyalások akkor már a Szentfcrenerciut magyarországi tartomány főnökével, dr. Vargha Tootlorikkal folytak, anionban nem sikerült megegyezésre jutni. Azóta a tárgyalások szüneteltek. A •MAORT nagyszabású építkezéseivel kapcsolatban azonban egyre inkább szüksége van a
központi fokvésü Horthy-utiingatlanra. A Rend hajlandó |s azokat, a városfejlesztés érdekében is, a MAORT-nak kompenzációs alapon átadni, más ingatlan ellenében. Ahogy értesülünk, most újból megindultak az erre vonatkozó tárgyalások a MAORT ós a plébános között. A tárgynlások légköre kétségkívül kedvező mindkét részről, ugy hogy valószínűleg létrejön a megegyezés ós akkor a rendi tartományfőnök és a MAORT központi igazgatóságának jóváhagyása után megkötik a szerződóst!
BoHib tallii kl a beszakadt balból egy vízvári tatásét
"Halállal végződött szerencsétlenség; történt kutásás közben a somogymegyei Heresznyo községben. Kovács János vízvári kútásó Hercsznyén dolgozotl néhány társával együtt. Már mintegy 8 méter mélyen voltak a túrásban, amikor a kiásott
l>art rászakadt a kut fenekén dolgozó Kovácsra és maga alá temette. Társat és a segitségük-i\'o siető emberek azonnal hozzáláttak a mentési munkálatokhoz, de mire Kovácsot kiásták az omladék «161, már halott volt. ¦
Hogyan védekezzünk a gyujtóiasáb és a foszforos gyújtóbombák ellen*)
Az angolszászok legújabban ogvéb-fajta gyuitólwmbák mollott különösön az oloktron tormitból készült gyujMhasébokát és a foszforos folyadékot tartalmazó gyújtóbombákat és kannákat alkalmazzák.
A gyujtóbiséb hatszögletű, kb. 57 cm. hósszu, ceruzához hasonló rud, amelynek acélból készült fője nemcsak a háztolót, bánom a födémokot is átüti és \'a lakások bolsojébon robban. Súlya kb. 2 kg. Burkolata könnyön gyulladó és hovoson égő oloktron fém. Magában a hasábon bolül termitpogácsák vannak, molyok vakító fohér színnel égnek és a hasáb burkolatával ogy üt t fehéren izzó lepényt ké-poznok. Ujabbanozökot a gviijtóha-sábokat robbanótólfottol ollátva is alkalmazzák, hogy az oltásban résztvevők tosti épségét veszélyeztessék. Ezért fa! mögül .tyoll ü*tüzot oltani.
A foizforos gyújtóbomba különösön a lakásokra nőzvo igon Taioltda <h
A foszforos gyújtóbomba rendkívül vessedolmoa lobot, ha a kolot-kozott tűzfészkek oltása azonnal meg nem indul. Képes lakóházakat, sőt: ogész utcasorokat rövid időn
*) Az alábbi cikket a hadtest légoltalmi parancsnokának felkérésére közöljük. Felkérjük oWasűkflzÖnrégunket, hogy a cikkben foglaltakat a lakosság széles rétegeivel Ismertessék.
voszodolmes, mert a robbanásnál szétfröccsenti tartalmát, mely a lakást perceken Irolül lángba borítja.
Maga aIbomba kb, i4 kg., yogv súlyosabb. Nagy magasságból dobva, több omolotot átütvo, a folrobbnnt bomba szétfröccsenő anyaga útjában több helyiséghon is kifejtheti hatását. A hómba maga hengeres alakú, kb. 80 cm. bosszú, alul félgömb kiképzésű.
A föllobbant bomba, a benzol, foszfor és egyéb anyagokból kevert fapados gyújtófolyadékot orős füst-képződés közölt, szétfröccsenti. (Cél-szorü a lakásokból a háború tartamára a könnyön gyullékony tárgyakat, mint\'függönyöket, szőnyegeket, diszlorítőkot stb.\' loszedni és tűzbiztosan tárolni.)
Sima és kömény faanyagot a foszforos anyag csak lassan égoti át b igy esek a tárgyak menthetők. A keletkezett füst mérgező hatású jjz a légzószorvokot erősön ingerli. védekezés bolüt olhamvasztani.
Az oltásban tohát nemre való tokintot nélkül mindon fölnőtt egészséges ombornok sogitení koll, móg akkor is, ha a tűz nonií a sajátJ, hanem a szomszéd házban koletkoz-zett.
Légitámadás után a lakóház légoltalmi Őrségének az óvóhelyről azonnal fol koll szaladni a padlásra,
Békebeli
hangulat lesz október 17-én a Nagykanizsai Iparoskör dísztermében, ahol délután 6 órakor kezdődik
A 2.50 P belépődíjból eredő tiszta jövedelem teljes egészében a hadbavonultak osaládtagjalnak segélyezését szolgálja. Hangulatos szüreti műsor I Az Iparoskör tagjait, családjaikat, a vároB egész tárBadalmát ezúton hívja meg hazafias szeretettel: jjji az Iparoskör. elnöksége. \'
mig a többi lakék lakásukra. (Ezért nom szabad a lakások ajtóit kulccsal bezárni.) Ha füstöt nem észlelünk, több, mint valószínű, hogy gyújtóbomba nem hullott a házra, vagy ha hullott, valamely oknál fogva nem robbant. Ha fol nom robbant gyújtóbombát találunk, ahhoz, no nyúljunk, hanem értesítsük a hatosági tűzoltóságot, melynek megérkeztéig vízzel és homokkal fof-szorelve, tartsunk a melletto lévé helyiségben őrséget mert tehetséges, hogy a bomba késloltotő gyújtóval vari folszorolvo és ogy bizonyos idő oltolto után mégis felrobban.
Igon fontos, nogy ugy a padlástereken (télon a padlástól járó olŐtti molegobb helyiségben), mint a lakásokban állandóan tároljunk kádakban vagy edényekben vizot és homokot. Mivel a keletkezett füst-l)on azonnal nem tudjuk megállapítani, hogy gyujtóhasab, vagy foszforos Iromba* órto-o a házat, vizet csak ükkor szabad azonnal használni, ha felcsapodé lángot észlelünk és ha az nom vakítóan fehér sziporkázó. Ha vakítóan fohér lángot, vagy izzó anyagot látunk, gyuj-tóbasáDDal van dolgunk és ez őseiben az oltáshoz homokot koll használni, morf ha vizet öntünk a szétolvadt, termi tlopényokro, dunanógáz keiolkezik ós még nagyobb tüzet okozunk. Vizot csak a homokkal való bofodés (után szabad használni, do oz osotben bőségesen.
A -foszforos gyújtóbomba okozta erős füstegybon \'fokhagymához hu-\'sónló szagot is torjoszí. Eiinok ésjer telten biztosak\'lehetünk, hogy tosz-\' foros.gyújtóbomba érto a házat. A tüzet vízzel,-a fröcceolékeket inxlig homokkal, vagy mindkot tővol olthal-\'juk. Mivol a foszfor a szabadlovogő-. vol érintkezvo ismét magától mog-gvullad, a tűz oltása után a fröccso-lókot a tárgyakról, falról, padlóról lo koll kaparni, vízzel\'töltölt vödörbe vagy dézsába koll dobni és a földbe ol koll ásni, - : _
Az oltás maga, mint látjuk, .egyszerű és mindon felnőtt köniivén
Elegáns kész női ruhák, bluzok nagy választékban
;
ugyancsak « legsürgősebb kívánság. Az elnök ismertette, hogy ctekintethon a Kamara és a vármegye megtette a szükséges felterjesztéseket, amelyok-iick a lehetőség szerinti elintézése a közeli időben várható. Addig is lankadatlan munkára buzdította nz egybegyűlteket és a gyűlést bezárta.
19-13 október lij
végrehajthatja. Ahol vizípu^ka, radar) vagy puttony fecskendő van, ott az oltás tormészotoson gyorsabban eszközölhető, do költő számú vodor, vagy dézsa, avagy kortí locsoló kanlic szintén eredményesen használható. (A vizvozoték vizévol légitámadás esotóltóii számolni nem mindig lobot, mert a vízvezetéket bombatalálat érhoti és oz oaotbon vizhoz jutni nem tudunk. Ezért koll kádban, vagy dézsákban vizet tárolni.)
A foszforos ós egyéb gyújtóbombák égő anyaga az" emberi téaton igen súlyos égési solwket okozhat. A foszforos gázak a tüdőre ós a nyálkahártyákra igen voszodolmosek ós hatásukban, mint súlyos foszfor-mérgezés jelontkozhotnok.
Tapasztalat szorint az áldozatok 60—70 százaléka az utcákról és lakásokból kerül olő. (Minden házban koll óvóholyről gondoskodni ós azt állandóan használható állapotban tartani. Ahol pinccóvóholy nincsen, ott árokóvöholvet koll kiásatni. Adatai: 60—80 cm. széles és 180-200 cm. mély. Lakásokban csak a magával lehetetlen, óvóliolyro nem szállítható beteg maradhat az Őt ópoló személlyol. A botog szobája elŐfti holvisóglwn azonban készítsünk oló bőségesen vizot, homokot, vedreket, lapátokat, hogy gyújtóbomba lx?huJlása esetében a tüzet nzoimal loküzdltessük. A közünkre, vagy a bőrünkre cseppent foszfort előzetes vízzel való ledörzsölés után gázfwibcsoinog tartalmival, klórmész-, péppel, hidrogénszuperoxid., vagy nátriumhurbouút oldattal ártalmatlanná koll tenni é.i az égési sobok további kezelése végett orvoshoz koll fordulni Amíg orvosba* jutunk, vi-zoskötést kell alkalinuzui. beteg és ápolója részérő őzöknek o- szőröknek egyikétől szintén gondoskodni koll. öVőliolyekon ai olt elhelyezett légó mentóláda tartalmazza & szükséges szereket.
A foszforosbomba tartalma az ék\'lmJszorekot és vizot is ategfor-¦fcózí. Esőket som. emberi, som állati táplálékul felhasználni nom szabad, hnnom meg kell semousitoni.
Mivel a foszforos gyújtóbomba nagy füstöt fejleszt és- az égő foszfor ógésterméwi mérgezők, az oltást gázAlnrceal koll csaközölní. Ha gázálarcunk nincsen, arcunkat, fo-jünkot ós keaünket viws törülközővel, vagy egyéb vizes ruhával fckljűk 1». Ezeket mindönki készitso olő, illetve tartsa állandóan készen az óvóhelyen. Ahol árokóvóhely van, ott enekot vracsodénnvei együtt a ház bejárata olótt lővó helyiségben koll állandóan tárolni és a házha-lépés előtt fülvonni. Ma^át az égő helyibéget óvatosan a fal mellott guggolva koll mogköüoHtení, nohogy utólag robbant gyújtóiamba- repesz, vagy W o?oth?g még szétfröccsonó tormit, vagy foszfor részecskék érjék a tüzet oltó 8»eméryt. /,
A zacskókban lévő homokot nom szabad egyszerre a -tüzro rádobni, mert a nagytömegű homok a tüzet szétszórja és \'őzzel még jobban terjesztjük a tüzet.
A foszforos Irombák ma városok és községek \'rémei, do amint a fon-tiokből látjuk, bátor ós orélyos föllépéssel ozokkol is el lohot bánni. Ha a keletkezett tűzfészkek leküzdésére fel vagyunk készülvo és a, veszély pillanatában idejében védekezünk, nemusok családunk, gyermekeink testi épségét, do vagyonunkat ia megmentjük a biztos pusztulástól.
Fónyeaíi-segédek
állandó munMra
felwitstnek.
Garszon Butorszalon
Fő-ut 7., KrronB SíMloűa épDIatbflM.
K1SKANIZSAI ÉLET
Az Atlio Cnthollca
országos elnöksége kéréssel fordult a magyar katolikus társadalomhoz a magyar katolikus diákotthonok érdekében. Országszerte gyűjtőnek, hogy ltolyot tudjanak ndui a hősi halált haltuk árráinak, a magyar katolikus ifjúság,\'a katolikus tohet-ségok óh népi értelmiségi orók sziuo-javának a diákotthonok falai között. A kiskanizsai plébánia is magáévá tette a főpásztor fölhívását és j vasárnap gyűjtést indit Kiskanizsa\' nópo közölt, Minden fillért szoro-tottol fogad a nemos cél érdekében, 20-án Kiskanizsa fogadott Ünnepe lesz, midőn
Szent Vendel tiszteletére ünnopélyos 1 szentmiso losz a plébániatomplomban.
A Kiskanizsai GudakAr
a téli időszakban állandó előadássorozatot rendes az Olvasókör-nagytermében, melyro\'inindon érdeklődő kiskanizsai gazdát szívóson lát a vOzeUhég. Az előadások időszerű gazdasági kórdésokról szólnak.
Az Is&o\'nnUlvölI nrp-m e! vetési
olŐadások som hiányozhatnak Kis-kanizsárót. Vitéz Filó Foronc igazgató szorint több értékos előadást tsHiíimk a téli idényben Kiskani-ssftn is.
A levente atléták két csapata is szorejiol októbor 81-én a
kegyeleti stafétán
A kiskanizsai csapat osélyo a ko-gyeloti versonynok, diiszon a hosszú
SPORTÉLET
VezetÓk a kanizsai / rangadóról
A nagy rangadó lesz Nagykanizsa legnagyobb őszi sport-cseménye. Megindultak a találgatások a közönség körében és mindkét fél a saját csapalát tartja jónak és a győztest is benne látja. Érdeklődtünk a kél esapal vezető embereinél, Szakács Lajos, az NVTE lelkes sportbarát vezotöjo, midőn a ZMNTE csapata felöl érdeklődünk, tárgyilagosan kijelenti, hogy a ZMNTE nagyobb klasz-szjst képvisel és különösen a fedezetkor révén kiváló együttes.
Szalay intézővel is találkoztunk és a győzelmi esélvekríil beszélgettünk. Az NVTE intéző a legnagyobb elismeréssel szólt a ZMNTE csapatáról, a vezetőségéről és tárgyilagosan egy gólos ZMNTE győzelmet jósol,
A ZMNTE \'intézőjét viszonl az NVTE csapatát illetőleg kór-deazttk. Kitűnő ós lelkes esopat »» NVTE és igazán csak a szerencse dolga, hogy melyik csapat győz, — mondotta Turáni irrtómi. Gondoskodtunk, — mondta — kettőzött rendező-
távon legtöbb atlétával Kískunizsa rendelkezik.
Adományok a hadbavonul-laknak
Bajcsai-utcából: Bagonvai Józsof 100 pengő, Bolf ;János-80 ]*>ngó Plóndor Boldizsár és Varga József 20—20, Farkas László, Horváth Jó-zsof, Polai Gvörgy, Magyar József 10—10, özv. Kiss Foroncné, Kzmo-dica György, Szokol István, Sneff Józsof," Kiunisz Józsof 6—5, Miliői László 2 pongó, Horváth Jézsof 50 kg., Baa György, Dolmányos Józsof, özv. Miliői"Anraínó 25-25 kg. burgonya. — Pápai-utcából: Bzmodics László 20, Sneff Ovörgv, Pohuiecz János, Godina Antal lí)—10 Gödinek György-5 pongó, "özv. Márton. Foroncnó 26 *kg. burgonya. — Felső temotó-u teából : Tislór.jJózsof, Mátéé József 50—50, íválcsicH Ferenc 80, Horváth László 20, Varga János 10, Bolf György 6, Fajos György 2 pongó. — Alsótoinetó-ntcából: Gyergvák Forenc 80, Polai György, Flumbort Józsof 10—10, Horváth István 5, Gudlín László 4, özv. fizmodics Józsofnó, özv. Varga Károly nó 8—8, Dolmányos György 1 peiigó. — Kisrác-utcából: Varga Foronc, Varga György 50— 50 pengő, Németh Józsof 80, Sneff József, Anek Józsof- 5—5 pengő, Bolf György, Kuzsnor József 50— 50 kg., Marton Józsof, Kálovios Józsof 25—-26 kg. burgonyát. — Bán-hidi Józsof (baki lakos) 10 pongő. (Folytatjuk.)
—le—9—l—
gárdáról ós a rendőrség is nagyobb létszámmal jelenik meg a Ziinyi-pályán, ahol löbbczres tömeg megjelenése valószínű.
Pál ZMNTE-DOSE szakosztályvezető természetesen ZMNTE győzelmet jósol. Kijelentette, hogy a ZfiéNTE és az NVTE vezetősége és a két csapat játékosai közölt a legnagyobb spoiibarálság áll fenn ós magasszinvonalu mórköz \'st, és erős k\'.üzdelmet vár.
-Ar-n-f-
Elmarsd a stafétafutás
A vasárnapra gyeleti stafétát halasztották.
tervezett ke-október 31-i\'o
Vonnék
a Balaton Bomogyl oldafán kétszobás, (álon is lakható
villa, t
készpénzért. Részletes ajanlatot: -Tröszt JAnosné Pécs,
36 -n Anna-u. 6. az., I. «m, kerek.
Keresztény Temetkezési Vállalat
• Cégt. •
sípos JÓZSEF
Főflltö., (az névííFbsD) ím OÉKKliiSSN
Üzlet telefon: 387. 1-1 Lakás ttltton: 215.
FERENCJQ2SEF
, kíSERÜVIÍ
A zalai pedoKóftral azemlnérhimotr Mer programja
A királyi tanfelügyelőség ösz-szeállitotla a pedagógiai szedni-, náriinnoknak idei prograinjái. Eszerint Lentiben, lesz az első és pedig október 2ü-án. Azután 27-ón Nován, 28-án Balatonfü-redqn és Letenyón, 20-Ón Tapol-eán és Nagykanizsán az osztatlan ós részben osztott iskolák lanitói számára, november 4-én Zaíaszeiitgróton, 5-én Zalaszent-anihályon a pacsai járás részére, 5-én Zalaegerszegen nz osztatlan és részben osztóit, 6-An az osztott iskolák lanitói részére, 8-án Keszthelyen és 9-én Sümegen. luesznek szemináriumok a visszalórt zalai járások székhelyein is, ezeknek időpontját még nom áttanították meg. A szemináriumokon a népművelési titkár és az előadót, valamint az előudókópzíí tanfolyamot látogatóit szakemberek is előadásokat tartanak.
Ml lijsíg a Budapesti Élelmi-síernagyvásártelepen ?
A Magyar Vidéki SujtóliKló-sitó fővárosi jelentése szerint október 8-tól M-i# az élő- és vafíoltbaromfi piacon az árak változatlanok. — A tojáspiacon a hatösáffSag raegállupitott Icíj-mngasabb árak voltak érvény ben. — A izöldség- és főzelékfélék piacán a főzőíők ára 10, a zöldborsó ára pedig 50 fillérrel emelkedett; viszont a sárgarépa és a kelkáposzta ára 10, a paraj és petrezselyem ára 20, a leveles karfiol^ ára 70, a tisztítót! karfiol ára pedig 110 fillérrel esőkként kg.-ként. :-- A gyü-mőleu>incon a )nag\\-aváló szilva ára 50, a közönséges tajuiju körte ára 40, a uoaiesí&jtáju körte ára 60, a szőlő ára 100, a héjas dió ára pítjte 200 fillérrel emelkedett k^J-Kint.
V-.w.iri\'.usú ialettU.dKli\'ick sorrendje
Fmnceseknil: ?7, Vt8, \'IA V(10, >/,ll (nagynitee), 12, d. u. 7.kor Hlánií. /
FehStamtom: 7, 8, 9, "íitO, ViH. d. u. S-kor litánia.\'
Kitháii kápolna; swntmUéli reg. i.tl 6 és a arakor. Minden, pénle-ketr délután 6 órakor annttéelmá\' ¦ dás és Icőnyöiges a magvar iKMivé-dek győzelméért, . Piarista lemflom.:\'i és \'Ii9.
Klskanlasa.: 8. 9, 11 (nagymi«> 3-kor litánia.
Református: <L e. 10. d, B..3.
EvanfTpWtm: d. é. 10;\'d. u 6
rinit twm
legmagasabb ártxin Testfk.
Vékony ékszer*. «.«t t
1843. oktébor IG
H 1 R E K
N APIRJtSND:
Ijjjeli gyó^saortári ügyolot: Ma, laóiíibaton & MogvéJto gyógyszertár lfir?sábet-ter \'21., holnap, vmiárnup a .Minia gyógyszertár Király-u. 40.
Kiukauixsan nz ottani gyógyuzor.-t?x állandó ügyalotee azolgátatöt tart,
N.ptif. Október 16. Szombat. Kom, kat. Gál «P- \' Hroteatána Oál. — Október 17. Va*áfnap. Al. Marfil. - Protestáns Hedvig.
A UOlfiFOKDO nyitva van roggol 7 óratel Date 6 óráig. (HÓtfó, asorda péntek délután es kedden egóaz nap uókaek.) Telefon: 660.
- (Krisztiit király ünnepét,)
októbor 81-ét az idén különösön impozáns módon üli inog Nagykanizsa katolikus társadahnu, u magyar uü»pöki kar intenciójánuk mcgío-íülóin.
_ ^Kinevezés az OTflA-nalj
líj. dr. Kónig Józsoí íogorvoat u nugykunizaai körzotbo OTBA-or-voMaó.\'iiüVüztók ki.
- (A Társadalmi Egyesületek Egjüitrauküasae)
októbor 27-én Nagykwuzaún a városházán vozotóaógi közgyiilóat túrt, lunolyon megjelenik a propagandául iniaztórium kiküldöttje ós a lóispán ia.
» ^Tanügyi hírek)
A Umkorüloti főigazgató -jóvá-\' hagyta Nagy Etelkának a neinca-auuii községi iskelulioz liolyettes tanítóvá, Berlóaő Jánosnak a júuos-falvai állami népiskolától a kohidai ruin. kai. népiskolához tiolyottes tanítóvá való útválasztását, egyúttal pedig véglogositotto állásukban Far-kaa Lonko zalabosonyói éa Agoaton Lajoa palini tanítókat. — A vallases közoktatásügyi miniszter az alsó-domborui állami nópiskolúnúi működő i^gányi Mária ós Toporczor Márta áll. holyottet^Viutókat rendes tanítókká novozlo ki.
Utazásnál
-^Pályázat segédjegyzöi állásra)
Zala vórmogyo alispánja pályázat tot hirdot az alsózsidi körjegyzőség Bogódjegyzói állására. \\
— (Házassági jubileum)
J)ozbő Aladár .nagykanizsai nyűg. biztosítási főtitkár októbor 20-án, szerdán uimopli házasságának 40-ik évfordulóját Szoinbatlíolyen. Ebből az alkalernból Dezső László szom-batholyi ni. kir. rof. százados-lelkész áldja mog üiuiopi korotok kőzött szüleinek házasságát.
20 százalékkal felemeltek a haűl gondozottak járadékit
A hivatalos lap közli a m.a-gyur kormány rendeletéi, amely szerint a hadigondozottak minden kategóriájának, a hadirokkantaknak, özvegyeknek ós Árváknak hadigondozási pénzéi-látásait jelentősen felemelte. Az utóbbi hónapokban törtónt áremelkedések miatt határozta el a kormány, hogy a hadigondozottak pénzellátásait ugyanolyan mertekben, mint a közal: kalmazoUakét, 20 százalékkal
íolemeli.. A rendelet november 1-ével íóp hatályba. A járadékok 20 százaiékos emelése nemcsak a jelenlegi világháború áldozataira, hanem az 1Ü1l¦— 18-jki világháború hadigon-tíozatlairu is vonatkozik. A légi támadások polgári áldozatainak segélyeit a honvédelmi miniszter külön rendelete ugyanolyan ősszegben állapítja meg, mint a hadigondozottakét.
Hurokra került a vidéki szállodák szélhámosa
Tiz hónap) börtönt kapott a Keszthelyen elfogott Ingyenélő
Nem egészen uj, de mindenesetre szerlelett gazdaságos módját választotta Pót Sándor 30 éves, állítólagos erdélyi vivó-tréner az olcsó világotlátásnak. Városról városra utazgatott és a szállodákbaaii élt, mint Marci Hevesen, aztán egy óvatlan pillanatban meglépett anélkül, hogy a számlája iránt érdeklődött volna. Nemcsak a szoba árával szokott adós- maradni, hanem amit evett-ivott, azt is a szállodai szobája számlájára irattá s azzal együtt üthették a nyomát Erdélytől Zaláig és Baranyáig,
Pót Sándor legutóbb Pécsett lünt fel. A szálloda, amelyet ilyen módon becsapott, feljelentést tett ellene, de — hol volt már akkor Pót Sándor V
Mohácson megismételte az ingyenes •szeretetvendégségel.,
- (A Balatoni Intéző Bizottságot;
a míniaztorlanáca nonnógilmn hozott határozatával a koroskedolom-ügyí miniszter folügyototo alá helyezte.
- (A.nagykanizsai Baross-iterOlat a tanonc otthon térdekében)
Vitóz Horváth Foreno ny. vezérőrnagy, Alsómuraköz országgyűlési képvisolójö mozgalmat indítóit ogy Budapesten fölállítandó muraközi tauoiicotthon erdőkében. Mint órto-sülmik a nagykanizsai liaross-korü-lot «150 pongőt juttatott ol vitéz Horváth Forono ny. vozőrórnugy, Alsómuraköz kép viselő jóhoz a no-mos, nomzotnovolő, koroskodő éa iparos utánpótlást szolgáló célra. Vitéz Horváth Foronc molog, közvetlen lovólbon mondott köszönetet a nagykanizsai Baross-ke rülotnok no mos adományáért, /
- (A balatoni kikötök bejárása)
Tudósítónk jelenti: Korábbi szokástól oltéróon most nom tavasszal, hanom Ősazol tartották mog n bala-
T«Hl,«H.,»aii « Ö88Z83 helybeli és vidéki lankOnifVSK Iskolek részére kaphatók
Scbless fíynla könnkeregkeáésésen
¦aflfkaalxaa
UaitUy M.-wt 8
Unger-Üllmann Elek vaskereskedésébpn
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá «•!¦
ufalvásiyek beválthatók
Haíher^.éHk télre) *• *•«•¦*"•" «I»!"»»"1\'»*8\'\'-
kőzhetik az oeetloge* Böoroncaótlon-sággel szomlwn és gondoskodhat ik voszendóbo mont értókoi pótlásáról. Az 1857-ben alapitott legrégibb l-jlsó Magyar Általános Jliz^ositó Társaság nelybeli: Cscngoryvut 2. szám alatti fiókja a biztosilás minden ágában tanáccsal szolgál. (:)
majd a Balaton vidékre utazott. Keszthelyen azonban ráfizetett a turpisságra, még idejében rájöttek, hogy -kivel van dolguk, mert akkor már az ország csendőrségéi kezdtek érdeklődni a mindenütt angolosan távozó szállodai vendég iránt. így történt, hogy Keszthelyen a csendőrség elfogta és Veszprémbe kisérték, ahonnét hasonló csalások miatt keresték. Persze mindent rendületlenül tagadolt, ami azonban mitsem ért, inert a keszthelyi szállodájának szekrényében meg azt az öltöny ruhájúi is megtalálták, amelyben a körözés adatai szerint leginkább járni szokott
A törvényszék előtt kellett felelnie Pót Sándornak az ingyen ui\'iéletért. Elég sokba került néki. Tiz hónapi börtönbüntetésre Ítélték.
toni kikötők hajózáíd, forgalma, műszaki" és rendészeti bejárását. A miniaz torközi bizottságban helyet foglaltuk a balatoni órdokoll;iégok képviselői is. A bizottság tegnap dólolótt érkezett Kosztliolyro, itt caatlakozott hozzá Zala vórmogyo kópvisolotébon dr. tízüts Andor vm. II. főjegyző, valamint a zalaegerszegi államőpitéazoti hivatal, a járási közigazgatás s Keszthely képvisolójö. Kolliányi Géza minisztori tanácsos, a koroskcdolmi miniszter képviselője a bizottság vozotőio. Keszthelyen ellonőrizto a bizottság, hogy vógrohajtották-o azokat a rendelkezéseket, molyokot a legutóbbi bejárás alkalmával jegyzőkönyvbe foglaltak. Ifisok közül egy atnes végrehajtva, ami az uj kikötő helyére vonatkozik; a hercegi uradalommal ugyanis még nom sikorült egyességet kötni a szükséges torü-lotio nezvo. Kesztholyról a bizottság hajón folytatta útját; olaö állomása Balatongyörök volt, majd tízig liget. Badacsony óa a többi kikötő korült sorra,
— (Viharai Időjárás fokozza a tűzveszélyt)
No bizakodjék a vélotlonbon, hogy az ön házatáját elkerüli a veszedelem. Egyedül tűzbiztosításául véxlo-
Amerthában megindult az elnökválasztást hadtárai
Az Unitod Press jolonti New-Yorkból:
Wendell Wilkio végérvényoson ugy. döntött; hogy a jövő osztendőbon föllép \'elnökjelöltnek. A választáai luuljárat egyébként máris megkezdő-\' dött. Mozgalom indult mog, amely MacArthurt szorotnó jolölui a köztársasági párt részérói, noha a tá~ * bornok kijelentette, hogy nem akar
politikai szoropot vállalni.
Október 2i-án Ül b*sze[ a Ház
A Magyar Távirati Iroda jelenti : i
Illetékes helyről nyert értesülés szerint a képviselőházat október 21-én, csütörtökön délelőtt 10 órára ülósro összoliiv-ják. , j
Újból küldhetők téli ruha-neműek ás óvócikkek a hadműveleti területre
A hadmüvoloti területen lévő honvéd s munkaszolgálatos egyónoknok téli íuhnnomüt és óvócikkekot tartalmazó csomagok küldését a hon védvozérkor főnöko újból ongodó-lyezlo. Mindén egyén számára- 1 darui) ilyen csomag adható fel. A feladás októbor 26-tól novombor 6-ig történhotik. A csomagok fölső súlyhatára 10 kg. Kizárólag toll ruha-neműok és óvócikkok küldliotók. Munkuszolgálatoannk csak annak adható fol csomag, akinek tábOripOStSr
Bzámát megkaptak.
A pápa kihallgatáson fogadta a német nagykövetet
Római jelentés közli, hogy a pápa magánkihallgatáson fogadta báró Wejzsáckor vatikáni német nagykövetet.
Kilépések a Nyilaskeresztes, Pártból
Budapest, októbor 16 Szondrői Kovács Gyula kópriseló kilépett a Nyilaskeresztes Pártból és még több képviselő kilépése várható a közeljövőlwnT""""-^^^^
Az Oi?tóIysorsjáték húzása
Az Osztály sors játéi; mai húzásán a főbb nyereményeket a. következő számok nyerték:
80.000 pengőt a 88.810.
10.000 pongőt a 4.868, 11.858.
Ő000 pongőt a 84.088, 78.665, 77.GS2.
2000 pongót a 78.586, 80.2421, 89.080.
1000 pengőt a -4.\'786, 10.641v 60.555, 76.874, 08.018. (Felelősség nélkül.)
JÄGER SÁNDOR
asztalosmester
TEMETKEZÉSI VÁLLALATA
NaiykinliM (Kiikmin.) Or«ié9-ut Teletni: \'392.
1943. október 16
Nag}kani ir» tneajpei TÁrofl pollarli tot] farétól.
Tárgy; Zslrgjtljlők kife\'Otése.
Hirdetmény.
A 8010/1941. M E. szímti rendelet alap Ián köifbgysttiásra levágott minden afr tea után — súlyra va\'Ó lek|nt«J néim — 3 kg. olvasztóit aerléwbt, ágyaimén rendelet alapián magán fogván lá ita I c-¦-¦ A -gott etiö.aerléa után 3 k«. minden további tériét után pedig fl kgr, olvasztóit icrtrizilit ifitek* a ifltésvíjró a vágástól arámlteM 8 nap slítt beszolgáltatni. Ezen \'kehét nxtiiítií-7\'v.iafiítín levágott serié uk után beazolgállatandó ntr, v«lamlnt a beííotcá!i*(áif kötelesség tetlesltéiére tiást ztlradék A(vöf«iém az alábbi hentei-Iparo sok vannak klJeloIv&m ¦!» í
Nagykunlztán: Sklenizky Ferenc Ms-gyaru (>. Babfcfr és Fogarasf Deák-tér n.
Klakenlzsér.! Baf Károlv, Ortzág-ut 23. é* ZUffler OyArgy Sít. Flórián-tér 5.
Nevezett ben\'eseknél az alábbi napokon lehet a tajtl átvételre felajánlani:
Nagykanlnárt,, i /
Sklenszfcy Ferencnél lictíön és caü.Örtö-KOn,.. .
Bebta ée-FogarasInál hellén és szerdán, Klskaslisám . * ¦ \' ..-\'.í.\' Ríj Károlynál kedden éa citllörlökön. Xleeler Űvflrgyvél liitfi.it éa szerdán, mlrglg délután 2 éi 6 óra körött. Nagykanizsa, 1943. október 14.
mio Polfif ár mester.
vásárlására JogosHoit \'kereskedik köíiélélcle.
Hirdetmény.
A mái köziétett kereskedők név|egyzé-kének kiegészítéseként közlöai. hogy még a következők jelöltettek kt jogoalloit ke-reakedónek i
Zalaegerszegi k. e felügyelőség tettile-tére kijelölt körzeti kereskedő"! !
88 Toptak Ferenc-Budipeat,
93 Zata-Somogymegyei Mczogaid. Szöv. HávIzlUrdö.
89. Dr. Bónls Imre Egyházasrádóc.
99. Pongrác* Gyula ZatalOvő.
Jót Ferenc tielyl kereskedői:
Horváth Jen»>ZalaapálL
Király .Karoly quesnszenilászló!
Zsiga JóibcJ NágybtKrifi.nií.
llj. Varga Ferenc Ridica.
Aitdtla József toeztteg.
Qudltn Lóránt Murakirály.
Hi.mii Perenc Nagykapornak.
Bálint Mátyás Csáktornya.
BUtsóka JAztel Csáktornya.
Stnka Jánqi Sáimellűk.
Török József Tapolca.
Légtér Pál Nagykanizsa.
Muraközi Terni firt. Szövelkeiet Csak-tornya, helyi kereskedői: Eckniann üyörgy Komárvároi. Nagy Alajos Sormás. Katona Flórfán Muracsány. Szlávlcsek Miklós Szigettár. Dr. Toplak Ferenc helyi kereskedői; Saabé árpád Tflskeazentpélej. H/niiNi Lórlitcz Muraküéry... Nagykanizsa, PJ-K. október 14.
ano Polgár mester.
Í523/ké. 1913.
Tárgy ; Kenyérgabona \\ biztosítást. . .
Hirdetmény.
titillili},;
Mlndnzok ríízére, akik az elmúlt g/iz-daslftliívben is gazdálkodtak ugyan, de kényért nbnnit egyáltalán «m(.vagy cuk kii méM ékben termellek, vetőmag,betzer-lésél a Kotmányblztos Pólspán Ur blxto tllanl logla.
A vetőmag kiutalása iránti kételmet n Közeliétől Hivatalnál Nagykanizsa, Hu-nyadl-u. 16. a?. kell beadni
Vetőmagot » szántóterület V\'s részére lehet Igényelni.
Ktllönöieu Indokolt esetben azonban n Főispán Ur kivételt Is tog tenni, tóleg akkor ha a vetetdotgó eil elkerülhetetlenné, teszi.
. A\' hérelsmbru a ténylegesen bevetni szándékolt a.ánlölerület, valandnta gazdaság eiántélciUlttát lel kell tUntctul és a
kalaistert nyllvántarlóval elózeteien Igazoltatni.
A kedvezményben elsósorosn a törpe blrtskoiokat fogják rí*«etileni.
A klmatlsbin réizeiQiak kenyértabonn bmolgálratásl koietezottsépét-i* még\'eleli huza-egvnégszámmfll tueü fogják teihrlnt. A< li:v keletkezett besiolgallatfal k«l«le-xelUégot s (jaidálkodA hirmely btszhnlt-b.itó terménnyel lel\'esllhetl.
Nigykanlzta, 1043. október II, Mi\'t Polgtfrmfster,
Tárgy: Bargoaya víiirlátára Jorro-lltott orsilgoi és körzeti kereskedők közzététele
Hirdetmény.
H\'ii;;iiiiva vásárlására az alanti prazígol é* Znifl\'víriiifjiyc teiületén. Il\'ctve a dunántúli körzetben az alábbi burgonyzke-reikedők ktplak relváaáriái\'a kllelötéit
At ország ellátásit a Bilfoldl Bur^onya-kcr\'Sktdtlmt Egyeiflléi. végtj.. .Az.egyeMl-lés Zí\'ny.lM\'iícycI. eludíblzümáiivrísn a l\'n-(ura Ki. zalaegerszegi kirendeltsége.
Mezfigardoságl Termelók Bgyaifi\'t Szö-vetke^eía Buduptsl, vitéz Ofiy látván Kapcsiíár,
Délnugyerorszígl Oizdatáthás Szövetkezet Barci, /{,,, ..... ..¦
ParkaihMy Jéziel Budiprst,
Magyar Behozilall ée Kiviteli R\'. Budapest.
Nyíregyházi Osbonakereskedefm! Rt. Nvlregyhíza .... , -
Oltvfnvl Ödön Nyíregyháza, Sialal Oyuta Budapest.
a. ttimáiitiitl Ktfzxetl K«zo*kodok :
Benkó Kenya.Jóssefi Darány,
Cilzy Imre, Kaposvár,
lisvedila Nándor, Saulok,
Sielei Imre, fáké, " ¦¦
Burgonya vásárlásra kljdöltcletl mé{ a vármeKya éstakJ léazére a.Putura Rt. zata-egtrazegl klrendaltiégt, aiówgye délt részén pedig a Mezogsidiságl éa Termé\'iy-értékesltfi Stóvetkciet Nagykanizsa. Képviseli : Bategti József, Csengely-ul 4.
Nagykanizsa, 1943. október 14.
m Poltiármeiter.
rt..«»«»«w-s»0««3aft(ö« magas fbretés-¦el falvas* C«l*m*dl« Sintt* aiztalastnes-
tet Nagykinl***, B^baoifM S.__2
~KmsTuI (slvts* klis-fstelep, Erzsébet (ír 13. 1 3373
Fiatal fcajerat felvéslek. Clm a klíiHrt. hivatalban. _ 3599
S««lc«s«rB*n ctomai;olA aagéderAI-azonnalra fatvewiek- Mustos p\'plrnagvk*-reskedél, Erwébet tér 4 3t22
Oor»w, arcJrgn\'iHás ieinyt Jó ftzafé^Sél letvesz S^abó Antal sport- és fetfatW*.
3621
fyJkmmaéa állást keret. Clm : Mlgvar Láazlé, Sorrnía. 3615
ailutíFeéwví felvesz Rolli Laura nöl kalaptlElete, Bazárépület. 3SI7
Elfike\'6, msfryar biztosító Intézet keres négy koaépfikoMt végzett IfiarfUééff 1 stali azonntll belépésre. Alánlatnk*! „On-álló miiiikucíó" Jeligére a kiadóhivatal továbbit.
¦*•?*•¦¦••( ScIMemben loni.i\'v. k^rdó
féplré- éa könyvelflnflt. Helyei Btito/iia-on, Fő-ut 4. . 38.12
Kiruieflut feXuek. Kraus* Nándor füucikeretkedó. . 3630
Eladó lebonts ndó épület ftöbb, ezer tégla, cserép, épületla és destka). lír.lek-lédnh Sinbó Antal, Pő-ut 5. 3801
Hirdet meny.
A m. kii államvsaulak-\'Igaigatósága 620 (| kosáif juó /UiveiízÖ saálliUsára veneny-\'Srgyaláat hirdet. . ,
Az ajáalaU leltételek a vátoii levéüá romái megtudhatók. .„..,. ](|
N-igykanliaa, 1943. októbw 10.
ii -, Polttármeater,
Kereeék mérjvélsilra rulroin;ijlós, sötétailnU szekrényt. Clm a kliddban.
.Egy jókarban. levő. sptdjler Ispos kocsi •taafé Záréa-u. 6. tzim alalt. 3594
, Keveset használt (sBI harébaAp. pilnm gumikkal eladó. Clm a kiadóhivatalban.
__ 3607
Egy |ó fejőt tekéit! egy kocái, cay konyhabatendezés éa egy faragott ebédlő-szekrény «lede. Simon \' István Nagykanizsa, Pő-at 24. 3397
Legolcsóbb és legízletesebb húsétel a llrpaharaaa. TÓrVányház ctölt Berciinél. 3589
Szép hWUúk és belga nyulak eladók Viktória tíglagyér vezetőjénél. \'3589
Kifogástalan állapotban levo 1008 kg-oa flljíödaamáplao sulyokkal eladd. Bö-vebbet Magyar-g. 45. 8*. 36Z4
Oyarmak/rÉiy, járóka, babakocsik kaphatók Vágó MaTazertárban. \' 3625
Borflbiidlf\'épa eladó Özv. Dlcítficlm LÓrlncnénéí, haztulajdtnos, Caengery-ut 58.
3628
Használt Pfalf varrógép eladó: Pő-ul 13., Tóth és jaaealnál. 3827
Eladék klstbb és nagyobb mltácok. Honvéd-u. 43,1^ s 3«I3
temtiiuriaiésl wáilaiata
¦dHykanixsa.
Lakío : F«-ut SO. Telefon : 4SI.
F6-ut 13. T«l«(on: na.
Jemáncözótt\' kályhák és tlizheiirék,
- ! lliMi^roa n raktftron r>,
Téth yoKnvf waHherralcmléaébra
graíSít-Ur 23. \' (KöiponHiilló íplllel.)
VILLAMOS ARAM-„ SZÖL&ÁLTATÖtft.
A.rtmMémlák fWe^Se, rsklarriáolók, hlbajalantések, szakszerű lolvlIérjosiUn minden villamos kérdésbén déleloH 8-toJ tJAlutAn IQ ápAltj.
Jókari»rt leve álmanelt vagy eóiifoMhA lai vennék magas alakra. Horthy MlklA*. __3811
Ügy tófélflztlrke férfi tallfc-atbat (iá karban van) eladó. Clin : Dambowikij Klnlssl a ^5, ??52
Jókarban lévfl tra«ao*bl éa l.-()tj., falai vennénk. Oyergyák és Pam»i
\' Karaaak kisebb raktárhelyiséget aion nalre Papp, Csengery-ut 23. 3gJ3
Karaaak kéfszobít butorozstt vnoy bútorozatlan lakéit konyhahasználalfal Om n kiadóhivatalban. jjgg
Banklna«tjalo keres «7V-, enelieg kétágyas kutaretinll aanbát ftlrdAstihii. liaxanálattal. Clm a kUalóhlvatalk>an. 3820
ZalaaKanlmlhélyon hAathaly*^
eladok niíz\'put metlatt. (rvamölcoöi kert-ben. RrdeklÖdnI lehet Néptakarékeénzfár-nál Nagykanizsán, Ceengery-nt 4. T*"e. fon 20._ 3596
Vatgyár kírtfeben 800 n-81 bmhi.mJ ffUld ftttrgÓBen\'eladó. Telekfoit 77. 3683
Több aetómenlef magán- és hérháztl házhelyet, atőfSl éa fStdeket kOvveU. Papp, Te!ek|-üt 8. 246
Efadék atép háshelvsk, .bérház nsgy tétekkel, hé*, eaetfaii cserélfietíl háromtzo-báa.rnairánbázzal. Bővebbet: Horváth, 3h-gá^-at 42. , .. 3631
yfdékl kaalétyban \'élő 1009 HoMaa-blriokos, vlláHlátoft url Hu. Most-étH i magányt éa ezért n|l*1<Sbb arereloe egy ln-tetllgettg, társadalmi életbe .szokott, kon-servativ caaMddt! érintkezésbe lépni, ki-¦iek mtlveit 31—26 éves leányát feleségül Venné. Szülőkkel, hozzitartoiókkal abszolúte diszkrécióval tárgyal, Clm a kiadóhivatalban. 3583 \'
Elsőrendű k0H|cp*ii oyakorolnl
nálam lehet árpíd-u. 44, . 3606
50 etra* vállalati Igavfjaté, tóbb gyártlxem ve^eWtc, oagy magájivagvonnal, hayl 6.00Q. pengő lövedelcmmei rendelieió ósiQBgyar ur, miután leánya farj hai ment, gvóayórtl budai villáját egyéelUI u*]s. liyycdiillile éa nsgy elfogta tblga követ-keírében megblíoítja utján,ideális alapon iiöiülue. Cini a kiadóhivatalban. 3585
Elvasaatt catltöilö\'.őn a Kölcsey-utcától a PŐ-ullg (eketo erazónyatn egy na- \' gyón szegény asszony egész téli keretete. Kéri a Jószívű megtalálót, >dja le jutalom ellenében a kiadóhivatalba. *
Máasséaavaiad IB évaa ieéaya
1,200 hold birtokkal, kastéllyal, pesti villával i naaylparo* eaalád 20 éves leánya vlragfó gyárral. 2 pesti bérházzal, JÖaOOO "TWWő készpénzzel; 22 évae Mrlleány. tölib malom lutajdonosa, 1.000 hold Wlddel, 400.000 pengő késipémzel férjhc* meanéaeb. Clm a kladóhlvabilbao^
.Elvéuatlazonibjiton a piacon\' Jobbkezes fehér gyerjntkkcaztytl. Tóth Mir-luijka, Pólya m ni írnoki éy. 3633
Meghívó. A\' Mezőgazdásági P.rtékesHÓ Saó-clkciet, Nagykabizsa 1943. évi oklő-ber hó 30.-án déli 12 órakor a Néplaka-rékp\'énztár R. fi\' tragykanlzedrí, Csengery-ut -l. szám alatti székházában rendkívüli kőzgyű\'éal tart, melyre a t ríazjcgyosekel lisztelcttél meghívta az Igazgatóság Tfiigy-sbrozat; \'Az-alapszabályok 37; §-áuak oly i^tt\'lmU módosítása, hogy a szövetkezel hlrdelményel a NagykáiilzBán n>«»jelcnÓ „Zalai Közlöny-cinrel lapban teendők közié. Figyelmeztetés! Felkérjük t részjegyeaein-ket, hogy amennyiben a közgyűlésen résit-vfjml kívánnak;, szíveskedjenek a/, alap-szabályek rendelkézéic éneimében r-ísíjc-, \'gyeiket a közgyűlés\'; napja élőit a1 Ncplflk?, j rékpénzlárR.T., Nagykani/sán pénzlárár/-- ¦} leiétbe helyezni. i
Nagykanizsa, 1943. október hói
\'Zá%yU^teKttRV
. . raUTIKAI NKI>tUtl>,
Ktadja : „Közgazdasági R. T. \'Nágykaaiiaa^. l^lelöa ktadó-:-Zalai Kérity. Nyomatott: géa
ayowdéjában\' Nagykaa\'liaán. (Nyomdáért tolóit Zaini Ks/sTy4.r._
83.
évf., 235. sz. Nagykanizsa, &43..ok|AAer hétfö
Ám 16 fiH«i%
POLITIKAI NAPILAP
axerkeaztösö«és kiadóhivatal: Vö-ut 6. szám. jbcrkosztösőfl éa kl adóhivatali telefon 78. ez. Megjelenik Minden hétköznap délután.
Pélelos szerkesztő: Barbarita Lajos
EiőíUetéal áru: cuy höimora. 4 ufnjiö 30 filler,
negyedévre 1» pf-rjRÖ 40 fillér. liRyeaBzim: h(?Ü.Ö7.o*p 16 ttU. svorabatoD 30III!.
Hadigosdozas
Ismételten hallottuk Kállav Miklós miniszterelnök parlamenti ós parlamonton kívüli boszédoiliól azt, (jogy a kormány legolsőrendü kör toloHBÓgónek tartja a harctorokon járt honvédeknek, ti rokkantaknak^ a» özvegyeknek éa az \'árvákmik islá-poláeát. Ismételten kiiolontotto a miniszterelnök, hogy ahol egy darui) magyar kenyér juttatásáról vari bzó, ott azokat illeti elsőbbség, akik élotükol és vérükot áldozták vagy kockáztatták a harctorokon,\' vagy akiknek hozzátartozói haltak hősi halált és a család támasz nélkül maradt. A kormánynak ez a szociális gondoskodása tünt ki log-utóbb a zsidó kézen volt birtokok juttatásáról kiadott rondolotból is, amely kifojozotton olsóbbsógljon részesíti a hadviseltekot, rokkantakat, ózvogyokot óe árvákat. Ugyancsak kifojozotton olőnybon részesíti ugyan oKokot a téli ruházati akció tárgyalnia kiadott legújabb rondolkozóa éa általában a kormánynak inindon olyan szociális ténykedése, ahol arról van szó, hogy sogitoni koll astokon, akik segítésre szorultuk és! erre őrdomesok.
Az intézményes hadigondozás megvalósítását szolgálja az a tény is, hogy most újjáalakul SS országos hadigondozó hatóság, molynok olnö-\'"• kéül vitéz Bonczos Miklós államtitkárt, alelnökké pedig vitéz Hátba Kálmáiv altábornagyot nevezte ki az ország kormányzója.
Az u szociális tóvékonyeég, amo-• lyot hadigondozásnak novoznok, ogy-általában nem karitatív ténykedés. A hadviseltek éa hozzátartozóiknak istáixilása, támogatása olyan elsőrendű kötélosség, amolyot a nomzoti bocpülot íratlan parancsa azab mog .mindönki számára, aki túlélte a viharos idŐkot és intézkedni, csolo-koclni módjában áll.
A hadigondozásnak nzonban tor-mészete»on nemcsak különböző iufc-tatáHokrn koll kiterjedni, más szóval nemcsak azokat koll gyámolítani, akik a háború után épkézláb ombo-rek maradlak és ha mogólhotósi lo-hetteogHea jutnak,, a-maguk lábán mog tudnak állni.
Amint a hadigondozás toondóivol meghízott államtitkár kiiolontotto, ennek a gondoskodásnak fogjoloivtó-solib fuludiita. a gyógykezelésen és a járadékot látásún fölül az, liogy a háború által károsult családokat n- szociális inogsogitéa különbőzé oszkö-wivol folomoljük ós élotükot is lehetőleg arra a színvonalra állítsuk neszt*; amelyen okot a háború kitö-reso érto.
.\' Kgéazon különleges gondoskodást igoiwolnók a háború rokkantjai. Esőknek átképzésére is szükség van, bogy megmaradt munkaképességűket olyan torülotou használják a maguk w a köz javára, amely területen a termelő munka végzésére még alkalmasak, ragy esotlog különböző mü-jéglagok juttatásával alkalmasak lo-Itotnok. Egyik legfontosabb föladata * l\'^ligondbzásnnk az, hogy a hadi-ronntak&t minél olőbb visszavo-¦osao tk termelő munkába. Itt azon-tom Büük5éL van nemcsak az állam-
A szovjat az Azovi-tengertől Veliküe Lukiig folytatta áttörési kisérlateit
Ma vagy holnap megkezdődik a moszkvai érteiteket
Lisszabonból lelentl a Magyar Távirati Iroda: *
A portugál közvólomőnyben általános meglepetést keltett az á hivatalos Jelentés, amelyet október 15 én adlak kl és amely rövid egy mondatban kö zölti\', hogy a lisszaboni német nagykovát erélyesen tiltakozó jegyzéket adott-át a porugál kormányaak az Azórl-szigetek átengedésével kapcsolatban. Ez a közlemény annál niegte-pebb volt, mert a német sajtó Allas-
Lontja arra engedett következte tat, Dgy a uemot kormány ar Azért-azt-getek átengedését kényszerkatáe következtében történt cseleked étnek ml-aőaltl, ami nem \'változtatja meg\' Per-lugálla Semleges helyzetét. ,\' r ¦
A portugál lapok tovább lolytnlják az angol-portugál szövetség jnlentAaé-gónek méltatását és hangsúlyozzák a hugyoményoa angol portugál barát-Bég olönyelt
A Portugáliában élő tungoly-körök-ben két nap\'óta bizonyos íoku nyugtalanság észlelhető
Ami a ha dl készülődések et Illeti, az Aug«! kormsny nemeaak hadlnnytigol, hanem több hadihajót ls booiátott a portugál kormány rendelkezésére. A hadihajók brit lobogó alatt futottak ho Lisszabon klkötöjebu. Az átndási eljárás befejezése után n brit lobogót portugál lobogóval cseréltek kl éa a brit legénységet portugál logétiyeégucl váltották fel. ¦ ¦ \'¦
[Helyzetkép a keleti arcvonalról;
A szovjot vezetés az Azovi-longoi-tól Velikijo Lukiig folytatta áttörési kísérleteit, amolyokot állandóan ujabb és ujabb kötelékekkel táplált. MÜldkét részről változatlanul orős a tüzóiflóg, a páncélosok ós n légi erő bevetése. Ez a körülmény a harcokat túlnyomóan az anyagcsatA jol-logzotossógóvol ruházza fel.
Ha a szovjot négy hónap őröltetett offenzívája után is még mindig számszerű túlsúlyt tud fölmutatni, azt csak azáltal érhoti el, ha a bevetett kötelókokot különböző korosztályokból állítja Össze. Újból ós újból megfigyelték, hogy éppen a gyujtójiontokon gyorsan összekapkodott kötelókokot rohdolték ki, hogy olosott szovjot, katonák fegyvereivel szeroljók fel azokat. Ez magyarázza mog azt, hogjh\'á német csapatok tízszeres, sőt még nagyobb túlsúlyban lévő szovjot orókköl szemben is tartani tudják magukat.
Ezekben a harcokban a német >
katona harci főléiiye és fegy-
vereinek biatosabb kezelése a döntő.
Ugyanolyan mértékben áll oz a gyalogsági és páncélos-kötolékokro, mint a tüzóraégro ós a légi erőkre.
A némot légi erő különösön ki-votto részét a harcokból. Dnyepro-potrovazktól északra ós Szmolonszk-tól délkoletro duló küzdolombon a páncélos yadászkötolékok 28 szovjot harci kocsit pusztítottak ol. Némot harci röpülök különösön éjszaka tá-raadtak.öiodménnyol. 0 vonatszerelvényt fölgyújtottak, két szerelvényt pjedig annyira megrongáltak\', hogy azok kénytolonok voltak megállni. A némot harci ropÜlógé[«k"Özonkí-vűl olpiisztitottak 8 nsgyonb után-pótló .pályaudvart, csapattá !x> ríj - két üzem anyag-raktárt és páncélos javítómüliélyt. A szovjot esatare-pülŐgópekköl folytatott harcban a némot vadászok 16 gépet lőttek le, mig 1 gépük veszett el.
A Pravda a moszkvai itfjflfájffl\'fo
Al angal lapok nagy teret széniéinek a Pravda cikkénejt, amelyet a meszkval ér-takeilelrél ir. Ez az első eset, WWm meg a lapok, hagy szavjet róBzrftl állast foglalnak az értekezlettel kapcaoUtban A Pravds cikke kifejti, Kogy Szovjetunió !)a-tirainak kérdíse a íiovfetoroaz kermanyra iartozlk, nem pedig a szS vétség esek re. A balti államok kérdéseit pedic Moszkvában éppúgy nem tehet tárgvalís alá venni, mtnt Kalifornia kérdéseit.
Sumner Wcllea, az EgyísBH Államok volt államtitkára kijelentette, hogy már most egyezménynek kellene létrejönnie az Egyesült Államok, NagYbrltannia, Síevlet-oroazomag éa Kína kSzölt, hogy az Atlanti Bulla keretéhen a hákoru után egyűlt-
mfikidhaiaeneV. Ilyen egyezmény iiclidll i\'-ait ábráufl az a íomínv, .hogy a vilsg a háború\'után szitára alapokon all majd.
Hull és Edtn Teheránba érkeztek
A t.\'iicrAol rádió közlése szerint Eden és Hull ktllfigymlnlcztorek vaaeTrriap nate, útban Moszkva falé, Teheránba érkeztek. Harrlmán la veldk volt. Eden megbeszéléseket folytatott az Iráni mlnlszteroluökkel.
ZUrtchI jelentés szerint a moszkv.il hármas kUlUgymlnlszlerl érlekezle ma vagy kedden keidódik mcp;.
hatalomnak jótékony irányítására, hanem a mogszorvozelt társadalom
er°rÍomzoti kőtolosség\' a hadigondozás és Magyarország már az elmúlt világháború után is mmdont megtettia háború sokat Bzonvodottjomok istáixilása érdokfeben. Azóto tapasz-
talatokban is gazdagabbak lőttünk és a .¦technika is sokkal inkább ron-delkezéfiünkre áll, mint állott húsz esztendő vei ezelőtt. Az intézményes hadigondozás révén tohát módjában Iobz az államliatalonlnak éa a jól mogszervezott áldozatkész társaíla-lomnák valóban súlyos sobokot gyó-
Wavell Indiába érkezett
Az angol hirnolgAfal Jeloall Új-Delhiből, hogy Wavell, India alkirálya foUsógévcl, leAnyáVHl és munkatársaival légi utón linililm érkezett.
A newyorkl 8unday UH<&» eloiU lap Indiáról « Hftvötke/ökot Írja:
li:dla blztoneátrn az Kgyeslllt Államok blztonsáK-t ¦iempentjából nem óletlon-tosaágu Ugyanra á\'l Öurma vlaízafoK-lalásArd ls. .i\'in vaRyunk az«n a oe-zeten, irja az amerikai lap. hogy többszázezer amerikai Dtut kUIdlenek Duruin dteungelelba esak nzert, höify vlsszhfiódltsftk Burmát a brit birodalom számnra, Rnel megjelöltük uóze-ulnki\'t n háború utáni brit-amerikai egytlttmókttdéH márlékérol és határal-tÁl. Segítenünk kell egymáat olt. ahol mindkét tél érdektt mogkivánju, do saját ulunken kell lárnunk ott, ahol ez az eaet nuin áll lenn.
Kalhutta, a halál városa
Az amerikai hírszolgálat julentl Uj-Dclhlböi, hogy a bongállnl községek utcáin 130MHÍ blfldd li--.li mefi. A hlr-ezó\'gálat ftoiol kapcsolatban meffáils-
ftltja, hogy a hivatalon brit ndHtnk nom eleinek meg a valóságnak. A bongá-Ual törvéuyho/ó gySIus egyik tagja Kalkuttét a halál városának nevezte el.
Német légi tevékenység Anglia felett
Az angol légügyi ratsUzlérluin kö-zölre, liSgy DSt-Attglla tongerparil vidéke felett tegnap hajnalban német légi tevékenyééit/ volt. Néhány bomba esett és kár la\'ksletkezett.
Légiriadó Londonban
Az angol hírszolgálat jelenti, hogy ma hajnalban Londonban légiriadót rendeltek cl. A légiriadó alntt megaiólaltik a légvédelmi ágyuk is.
Az atlantióceánt csajla A brll hírszolgálat w.shlnglonl jelentése azerint az Egyesült Államok Szenátusának letlgeréezeű bizottsága jelentést adott kl. A jelentéi szerint az ütlanlléceánl csata továbbra Is nagymérdü és óránként változik.
Két német hadosztály érkezett • \'¦ \' Fiáméba
A bíui rádió közlése szerint két német hadosztály érke-eit Fiúméba, nagyobb méreiü vállálkoráaok m«g-kezdést: végett a Balkánon.
6Í.461 menehült él Svájcban
lilvatalos svájci Jeleqtee szerlat a Svéjcbau élő eailRrénaok és i nőnek Hitek számú üajtzeseu R).4iil. Ezek kfizűt 31.332 vhii táborba elhelyezve,1 akikből viszont 20.885 ÓlftSZ.\'
gyitani, mód nyílik arra, hogy bole-vigyűlí a háború rokkantjainak tudatába azt az igazságot, hogy ök uom mostoha, hanoin édösgyónnókfei ennek áz órezághnk, akikiiek\' tánio-gatására minden jő magyar omber Kéazöéggol és szorotottol vállalkozik.
ZALAJL KöZfcüNtf
1943. október 15
Valami nincs reidbau
Nagykanizsán
8. Hova lett az Irodalmi ós MOvóaxetl Kör
(hl) Igaa, hogy a mondás szorint csatazajban hallgatnak B mu-/sák, csakhogy amikor ozt a bölosjoeéget még valahol Olympus töyélwn kitalálták, dkkor ;..eg hiro-liamva som voll totális hálwrunak, bolsó frontnak ós más oféléknok. Mindezek podiu\' niű kétségbevonhatatlan, bizonyossággal vannak 6« igoji Bok régi igazmondás órvúnyóro alajwsan rácáfoltak.
A ma hálvorujában no hallgasBa-nak a múzsák!
Mort »muzsák« alatt fhomcsak holdvilágos* lajitixjngGtóat értünk, ami hallgathat la, ha uknr, hunom a tudomány, a művészet, az embori művelődés sokrétű életét, ahogyan Mnemosyne i» azért ajándékozta mog Síous apáilkat kilenc leányzóval, hogy ji tíutéuotiráatól a mtiZBÍ-káig, if "rimfaragástól a csillagászatig és a szónoklás nomos mesterségéig mindoii kulturális tovókonység-nok jusson Horkontó istenasszonya.
K sorok irója (bár ltosszu évek óta órdoktoloii Iwnno), még annak az álláspontnak sem nd< igazat, tí molv Torpsychoro örömeit halába kívánja Ítélni hazafias indokolással a háború alatt. Nem! Az élőt no álljon meg nzért, mort köröskor\'1! a világon a halál arat! Az élőt raon-jon a maga modrébon, ahol arrjt mód van. Táncoljon is a fiatalság, mog akinok jól esik. Nom fojlógn-tásva, nom biisiriagyarkodásra, nom idegeket sorvasztó köldöknózósro van szükség ma, lm nem minél több előterére a mához és még többre a holnaphoz. Az élotorőnok podíg n (ierüs lélek a forrása s a lélek dortiiónok az omborról ogvidós formanyolvo a tánc is. Az izléa, a jóérzés ugyia fölállítja a hazafias szempontokból ogyos időkbon netalán indokolt kor-lntoknt D vigadozás toréit .
IJa igy vagyunk a tánccal, menynyi vei inkábukoll küzdeni a múzsák Bzahadságáért a többiek front ián! Nom szabad Ixdonyugodni abba, hogv mogneliozült az idők járása, tehát művészet, tudás bújjanak meg a kuckóban s majd csak akkor jo-lontkozzonek újra, amikor kisírt a nap a világ folott. Ha valalia, éppen a k\'ultuní ogyotemcs pusztulása időjén kell, százszoros orozol koll építgetni minden kis magyar rögön a magyar kultúra eróditésót. Ennok az építkezésnek sohol som szabad sziinotolnio, ho városon, so falun, mert nemcsak a hálwrut, hanoin a hókét is mog koll nyprni maid, akkor pedig annyit fogunk érni a mérlogon, amennyi tísztolotot a magyar fegyverek orojo mollott a magyar lólok kincflcsháza követül mog uzámunkra. y
Nagykanizsán pedig megállt a közélet minden kulturális érvoréso. Arról, hogy muzsika is van a világon, már csak hírből tudunk. Emlékkő vált az országos hirü kanizsai dalosélot is. Zenekar nincs, dalárda nincs, ogy som. Akinek volt már gondja szónokot, Bzavalót keresni, az tudja, hogy nincs utánpótlás ózon a téren Bem, podíg ozokjiok a novolóso is kulturális föladat volna. Irodalmi élőt? Kezdődik és végződik n kölcsönkönyvtáraknál. Aki ezen túlmenőt akar, beleütközik n sükot közöny bo. KépzŐmüvészot? Évok óta még a faluzo mükorosko-dők is elkerülik Nagykanizsát, nemhogy komoly művészi kulturmunka jogyébon történt volna valami mani-dnndó. A legszomorúbb pedig, hogy n, legegyszerűbb 66 talán lcgszükse-gosobb népies ismerőt terjesztés to-rou is óvok óta olyan zuhanásszerű a visszaesés. Mintha nem is Nrígy-kanizsa lott volna az u város, amely nck azolótt mindon hét moghbzta a maga ofajta osoményét, akárhányszor rendőri sogódlottól az ér-üokfődós ostroma miatt. Az idén jxxlig itt állunk a tél küszöbén és még Irodalmi ós .Müvószoti\'Körünk
eiricBi amoly 4fcTévon át volt lotóto-méuycso mhutezirányu nagykanizsai kulturmunkásságnak.
Az Irodalmi ós Müvészoti Kör válsága a fótitkár lemondásával koz-riódött. Bototózlo a vezetőség azét-tiullásál az elnök, majd az ügyvo-zotő társolnök, végül logujabbnn az uj főtitkár lemondása. ** Kélségtolon, hogy ogy-kót évtizedes inunkaorók kiválása a Kör vozo-téséból, megrázkódtatást okoz a munkamonotl)on. Do toljos megállást nem azabad maga után vonnia. A Körnek ölnie ós munkálkodnia koll tovább. A nagykanizsai kulturélot nom hullhat hamvába azért, mort 611, lo, 6 fólro álltunk, hogy átengedjük a terepet friss oróknok, akik móg nem koptak ol a közóloti munkának kijáró gáncHvotésok\'> között. Talán szükséges és talán ogészségo.s is a váltógazdaaág, jöjionok tollát uj omborok uj gomlolntok.
Nagykanizsa nom állithat ki magáról olyan bizonyítványt, hogy az egyotlon\' átfogó kulturális társadalmi szorvozoténok, az Irodalmi és Művészeti Körnek lóto vagy nemléte néhány vozetó tagiának lovékony közreműködésétől függ. Kétségbeejtő lonno, ha ok kora városból .nom tolna ¦ki ogv uj vozotő garnitúra. Nom szabatl oltomotkozni abban a hit bon, hogy egyes vezetők pótolhatatlanok. Nincs pótolhatatlan omber. Ha van, akkor az a közület szegény, roppant szegény. Ezt podíg Nagykanizsáról nom vagyunk hajlandók olismorni még akkor som, ha az Irodalmi és Művészeti Kör pillanatnyi kiesése folytán nom is akadt a városban egyesülőt, amely októlwr 6-án ogy nyilvános hazafias ünnopségot megrendezett volna.
Az idők szollomébon bohno van, hogy mindönki mindont jobban tud, mint az, aki csinálja. Az is az illók velejárója, hogy a bírálat hangja klmelotíon a közporond munkásaival szemben 8 hogy azok a loghango--salibnk-,—r%kik önzetlenül a közőrt még nomf\' mozdítottak odébb egy^ gyufaszálat. Ui orók, uj omlwrok\' mindozzel ia több síkor reményében vehetik fol a harcot. I)o fol fliell vonni a harcot. Fel koll vonni halogatás nelkfil, mort máris tul hosz-azu az idő, amióta a leányzói alszik s hátha ugy ol talál aludni, hogy ott koll kezdeni a.\' munkát, ahol husz éwol ezelőtt kozdtük ogynéhá-rtyan. Most csak masiniszták kollo-nok, akik olinditsák a megállt vonatot. Akkor folkollott törni a sivatagot, őserdőn át sínekét fektetni.
Megtettük. Ma, amikor mindönki önmagáért rohan, küzd, vorokszik,
— maj amikor öröm a gyűlölködés, acsarkodás, - ma, amikor hősi tolt a tisztes tegnapot sárral hajigálni,
— ma aligha lonno valakínok kedvé és bátorsága ott kezdeni, ahol mi husz évo kozdtük.
Addig kell tehát megindítani a kifulladt gépezetet, amig a nagykanizsai kulturális közéletnek két óv-tizodon át szorgosan megszántott és lolkiismorőttel elvetett mozói nem változnak mogint irdatlan pusztasággá.
Dr. Paul Iváo államtitkár
A Kormányzó \\Jt dr. Paul IvAn púnz-tlgymlntBzteri osztályfőnöknek: ,az államtitkári ólmot ademányozta. Dr Paul Iván rógl lauiorÓBo Nagykantzaiuak. KSltay Tibor pónzttgyralDlsztersógo, Illetve nagykanizsai képviselősége- alatt dr. Paul személyi titkára volt KAIlay miniszternek és mint ilyen, sokszor Jött le Nagykanizsára és a közÖDség azámtalas Ügyes-bajos dolgaiban eljárt. Dr. Paul Iváí) nagyon megszorette Nagykanizsát, ahol szaraoa tisztelője vett. A magas olmadoményozáa voltaképpen dr. Paul Iván nagyvonalusagá-aak őa ItltUnÖ muakAsBáRáuak Isgma-
Siisttbli helyen való móltó elismerése, rátky polftármeBter sQrgünylleg Üdvözölte ebből az alkalomból dr. Paul Államtitkárt.
Eddig 3300 beteget gyógyított a
,\\ nemt betegségok elinni küzdelem öúljn, hogy aaegazadályezza az egészségesek terlőződését, a betcgekuél pedig a késői kórlorraák: psralyala, tébolyodottaáK, kátgerlnusorvadáa, stb. kllojiődését. Módszere tehát az, hogy az osezes aomibetegekot felkutasss, a lelkutatottakat podig a teljes gyógyulásig — de legalább Is a fertőzéstől saeatea Állapot bekövetkeztéig - gyógykezelje.
Szt gyógykezeltetés utján eszközölt pmeventlónak nevezhetjük.
tililiti/. a muokához azonban lem elÓK e gyógyító urvoBl tevékenyséKi mert a betegeket, a fertőzés lorraeait tel koll kutatni, az elraaradozőkat vlsz-Bzatérlteol, a betegekről aylt van tartást kell vezetni, a családban vagy a munkahelyei a veszólyezettekel a fertőzéstől kell óvni. Itt, kapetolódik be a küzdelembe a gondozás munkája.
Régebben a küzdelem a kórházi ambulanciákra szorítkozott, az Önként Jelentkező ee gyakran önkényesen Is tá-tozÓ botegekre, figyelmen kívül hagyván nzok múltját, Jövőjét, környezetét, szoolálls viszonyalt Óa azt a veszedol-met, amit a tertőző források Jelentősek.
Ez a hiányosság előbb a Neratbeteg-gendozó Intezetek (Egészségvédő Intézetek) létesítését, a ZÖldkereezt bekapcsolását, majd a kérdés törvényes ren dezését tetto azDkBégesaó. A aemlbe-togségek ellen folytatott küzdelmet a betegek kezelésével és gendozAsával megblzett Szervek csak ugy tudják bI-keresen folytatni, ha munkájukat a rendelkezést Joggal híré hatóságok támogatják. Ez tette szllkaégeuó az 1040. VI. to. megfelelő fejezetének meghozatalát, melynek végrehajtást utaflltSsát kópezi a kdkV1910. B. M. számú rendé-ler. Ezen Tentleletben foglaltak alapján a betog, aki magát nem kezelteti: kény ezer vizsgalatra, sőt kényszerkeze<
lésre rendelhető, a renitensek pedig kóraAzl zárt kezelésre utnlbHlók.
Az Intézet IfMudatu tphát a jolcnlke-zők orvosi TlzegAlata, a forlflző Torrá-Bok felkutatása, a Bzegényoorsu és bli-loaltott belegek rendszeres kezelése, 1 nemlhelegek aznkgondozásAnak Irányi-tása, felvllagoaltáp, propaganda, tevékenység, kapoeolaiok léteslIéHü éstdon* tarlósa szoclAlf^ (ritézmönyekkol, a bel-igymtnlaztor áltVi előirt szürövUagita-tokban való közreműködés í 1 a bí-znssAg előtti kötelező orvosi vi^gélat megojtéae. Sajnos, sokszor adódik olyaD eset, amikor az Intézet vczntöaöge kénytelen a fenáállá azahályok éa reo-deletek értőimében a házasságot megakadályozni. Szőrt eszményi megoldii fenne, ha minden bázaaeég elótt kél vizsgálat volna. Az egyik a Jogyeuéf előtt, vágyik akkor, amikor nem késő. még a készülő házasság előkésitlletét megszűntétől t amikor még nem vezet aulyoa tragédiákhoz az ulokó napokban közölt fertőzőké*esség tudata. A másik vizsgálat pedig közvnllea a házaseág eKtt, mert hiszen, najaot, sokan fertőződnek még az esküvő \'lűltl napokon fa. Egyes ogészségvédelsil Intézetekben, abol az anyakönyvvezető éa a lelkészek közötti kapcsolat kői-08öbö8 megegyezői alapján teljes** vált, mér ilyen Vizsgálatok Is koreaz-lUlvihotÖk.
A nagykanizsai EgőszsŐgyédŐ Intézel ezen a téren fontos missziót végez Irm-mir 13 oeztondő ótadr. Keszllor Ifll»é" lgazgntóorvos vezetése alatt. Az IBM* i)i>n alapított Intézet a mai napig kereken 3300 beteget gyógykezelt, vegyesen, böi- és nemibetegeket Wassennan-féle vérvizsgálatot 6320 esetben végzett. Jelenleg 1U a gondozott betegek száma, gok száz betog köszöni egési-BÓgének vlsszaatlisát a nagykantsaai Intézetnek, amelynek aráoyol évről-évre bővülnek.
FERENCJŐZSEF
KESERÜVI\'
Meghalt a benzinnel való ruhatisztítás egyik áldoxata
Mint a Zalai Kézlttny arrél beszámolt, Némelli Jánaa kiakanlzaai lakos egetzeta-ládla a benzines üveg feliobbauáaának ...ii áldozatul. Mint ismeretei, Németh ruhát UíittgÜSU a tűzhely közelében a eközben felrobbant a benzines üveg. 0 és *oész családja súlyos égési sebeket szenvedett. Mindnyélukat kórházba szállttól ták. Az 57 évea Németh Jáuosné sebalba
^A^boncolá-t siombalon délután dr. Há-mory Zolién-vizsgáléblró Jelenlétében dr. Billeia Zoltán hatósági orvos ejtette meg. Az ügyészség a temetési engedélyt megadta.
(Tudás/tónk Jelentésa) A vizlizentgyörgyl körjegyzőség lakossága a leventék részére kél nagy szekér almát adott Öísze.
A csáktornyai MANSz-lagok az újonnan felépített szegényházban kápolnát is szeretnének berendezni. A költségek fedozé-aére szükséges Összegei gyűjtéssel teremtik elő, a fa-anyagot a Csáktornya! építészek adják.-\' i.
A Muraközi kultúregyesület keretében nagyobb szinfónlkus zenekar összeállításán fáradoznak. A zenekar, amely már alakulóban van, rövidesen megkezdi a gyakori ásekat.
Újból lehet téli ruhaaemlt küldeni a hadműveleti területre
A hVl műveleti torüloton lóvŐ honvéd és inunkaszolgálatos ogyénok részérő téri ruhaneműt és óvó cikkot
tartalmazó csomugok küldését a honvéd vezérkar főnöke újból engedélyes te.
1. Minden egyén részére ogy darab ilyen csomag adható Gel.
2. A föladás .idojo októbor 25-től
BAKAI gflflJÉMg
Felemelték a kenyérfejadagot
„/ \'^Ü\'W é* kasdetoa rondelke-¦fart álló kéaztaUk leketóvé telitek, hogy a karmény jullu lével felemelje a kenyérlo adagét, szeptember t-ével padig a llszlfejadagut. Most, hogy a kenyérgabona-beszolgáltatás első ldö-ezaka véget ért, az eredmények alapján lehetségeséé vált, hogy a kormány a kenyórl-íjadftgot újra emellé. A bf* valatos lap vasárnap reggeli száma
közli a ktfzlell&tAsI miniszter- rendeletét, amelyaak érlelmibea i943. novem-ber l-lől kezdve a kenyértejadag az ország egész területén a jelenlegi 20 dttksgram helyeit 25 dekagram. Azok réttzérs, akik a kenyérfejada-
Bot kesyérllsztben kapják\', a kebyér-. sat-fejadug imvönként és Bzemölyen-ként ti kllogram tesz.
wwwawww<vw»^
Térzene közben keresztül ment rajta a koosl
Vasárnap délben éppen térzene volt téren, ami nagyszámú órdek-vonwtt, amikor a Kosiuth tér !•$1 egy urltogat hajtott a Sugár-ut felé. A fogat nooelsa többazftr kiáltott, hogy meujeaek télre az útból, ám Stern uszkár Idős nagykanizsai lakos, volt kereskedő, akt ugylátszlk nagyot hall, nem hallotta a koosla flgyeltneztetóiót hanem a közeledő fogat dacára tovább ment és Így törtónt, hogy a lovak el-
ütötték éa Stern Oszkár ettertllt a földön, raind a négy kerék keresztül Ment rajta. A vérző embert felvitték dr. Bit-tera Zoltán hatásági orvos rendelőjébe, ahol az orvos bekötözte és első segélyt nyújtott neki, majd Intézkedett, bsgy a mentők kórházba szálllUák ftrtesUló-Htlnk szerint Stern Oszkár homlokán, fejéa, arcán és ayakáa sorait meg erősen. A szerencsétlenségért senkit felelősség nem terhel.
SPORTÉLET
Hősi küzdelemben, kilenc emberrel győzött a ZHNTE
X\' \' ZMNTE—NVTE 1:0i0:0>
november O-ig. bezárólag. Budupos-tou csak a-k&udujjest 72.« (Verseny-utca 1.) és a sBudapeet 58.« (Vil-
mos császár-ut 10.) számú postahivataloknál lehet feladni ilyon csomagokat, vidéken azonban húnncly postahivatalnál, do csak a délelőtti órákban, 18 óráig.
3. A ^csomagok fölső súlyhatára tiz kilogramm. . .
4. A csomagokban kizárólag csuk téli ruhaneműk, vagy óvó eikkok küldhetők: ujjas, irhamollény, lx)-kocs, bundabelés, *éli ing, alsónadrág, téli harisnya, kapca, kesztyű, (szőrme, kötött), haskötő, téi-dmo-logiro, érmologitó, fülvédő, nyaksál, takaró, \'meleg sapka (kucsma, hó* sapka), csizma, ciilő, inologitő KŐ8ZÜ-¦6k (hőpalack). Egyéb dolgokat o csomagokban olholyozni nem sznbud. Nom küldliotók o csomagokban lovo-lek sem.
-6. A csomagokat a feladás alkalmával nyitva koll bemutatni, hogy *¦¦* ifolvevő postaalkalmazott azok tartalmát ollonőrizhosso.
6. A csomagok burkolata, csak zsák, vagy tartós vászon lőhet, melyet a tartalom ellenőrzése után koll bevarrni, .
7. A csomagokat-evsiábori díjszabásnak mogfojelóon díjazzák.
Nyomatékosan fölhívják a közön-figyólmót, hogy mind a csomagolásnál, mind a csomagok olvashatóan való oimzésónél mindönki gondosan járjon\'ol és n csomagok,címlapjának." másolatát, valamint a tartalomról ogy\' jogyzékot a csomagban helyezzen ol, mórt csak igy biztosítható, hogy a csomagok óp\'állapotban éa kéaedetem nélkül kerülnek a cim-zottokhoz. A.tóli ruha tartalmú csomagok föladásához kék bólyog-Jogi\'j vagy pedig külön engedély nom koll.
A munkaszolgálatosok hozzátartozóinak figvolmét folliivják, hogv °«ak azok részére adjanak fel téli ruha tartalmú csomagot, akiknek tábori postaszámat megkapták.
NB. III. bajnoki. Vozotto: Palkó (Szombathely). 2600 néző. Ragyogó októberi napsütés várta a nézőket a Zrínyi-pályán. Már fól lí óra tájban több mint kétezer néző volt az állóhelyeken ós a lelátón. A kozdés előtt megjelent a két csajmt vozotó-sége, dr. Krátky István jxjlgármos-! tor, Dindá János MAOttí holyottes i vezérigazgató, Szakács Lajos állo-j másfőnÖk és Arató Károly íütőházi s főnök. A közönség nagy izgalommal i várta a mérkőzés kezdetét. Már az elém érkezésen mogkozdődnok a találgatások és töhbon fogadnak ogyik vagy másik csapat győzőimére. , \' Pontosan !í óra Ö porckor, a Hiszekegy olliangzása után. Palkó sípjelén; \'a kövotkező összeállításban állottak fel a csaimtok: ZMNTE: Kovács II. — Kovács I„ Istenes —-Mihalocz, Ilójía, *KÍSS I. — Talpai, \'¦ Lvka, Kiss l\'., Csori)es, Némoth; az NVTE; vitéz Zalán Kósa, Kiss — Varga, Némoth. KŐfalvi I — Juhász, Krisch, Placskó, l\'ura, i Munkácsy.
| A ííolyválasztásnól az NVTE-nek t kedvez a szoronóso és Kiss II. in-1 dltotta ol a labdát, liagyogó 12 ixir-! ces iátékidŐezak kövotkezott. A ZMNTE lapos támadásai, az NVTE gyors, hosszú leadásai mindkét kapui veszélyeztették. Egyolóro a két védelem roim-kül állt a- lábán. A 4. ]k)rclwn Talpai pompás érzékkel elfut, romok beadásit csak Szögletre tudták szerelni az NVTE-védók. Utána máris aíZMNTE t&püjáhos ivolto a szöglotrugóst Juhász, Ilójja pompás fejőssel fölszabadít. A 7. porebón a /rinyi-pályán ritkán látott nagyszerű védést mutat Ikj Kovács II. Először Juhász közöli hatalmas bombáját öklözi nagy bravúrral a mozónybe,. maid Munkácsy hatalmas saroklövésoro vetődik u levegőben jMinpás érzékkel. Porcokig zug a taps a gyönyörű védés olismorésoként. A ZMNTE lapos játékára az NVTE gyors lo-adásokkal válaszol. Zalán kiejti Csorpos lövését, Némoth a kapu mollé guritja a labdát. Óriási hefy-zot. A 12. perebon sajnálatos oso-ményok történtek a pályán. Zalán és Talpai a magasba ugranak ogy
labdáért,, mindketten a földro körűitek és a nagy küzködésnok a földön az lett a vógo, hogy Talpait oszmó-lotlonül lovittók & pályáról. (Mint később megtudtuk, iwrdatöréssol u körhásba szállították a mentők.) Utána az NVTE hátvédjo, Kiss a ll-os táján hátulról csúnyán bolorug Kiss 11.-1». Az osotet jól látja a játékvezető- do a eipja néma. Kiss II. hősiesen küzd tovább, de Németh közolhtirchan szabályosan fellöki a középcaatárt ós Kiss II. azután toljoson harcképtelen losz. Csak lőzóng a pályán. A súlyosan sérült lábával som futni, sem a labdáiba rúgni nem tud. Utána a ZMNTE-vódolom és az NVTE-támadósor között folyik a nagy harc, Mihalocz\'és Kófalvi csak látszólag törődik a játékkal. Valóságban azt losik, mikor lohot valakiti»olÍntézni« a pályán.
A második félidőben som alakul ki komolv játék, csak küzdelem. A ZMNTE Némethié folyton küzd az NVTIÍ-vótlókkoli\'ihol a hal- vagy jobbszóion, hol a középcsatár helyéii A nézők izgatottan váriák, mikor ropparilk össze a -2MNTE és lövi egymásután az NVTE a gólokat. Ez azonban nem kövotkozotl be. A ZMNTE az NVTE minden támadáséra heves ollentámudással válaszol. A ZMNTE-védők csodálatos ós hősies olszántsággal küzdenek, hogy az orodmőny döntetlen maradjon. A 84-ik perében a remekül játszó Lyka pompás labdával szöktoti Némothot, a ZMNTE ogyotlon csatárát. Némoth pompái teatcHolekkol rázza lo magáról a védőket éa a kifutó Zalán mellett a hálóba lövi a mérkőzés ogyotlon gólját. Leírhatatlan, lom-, boló üdvrivalgás köszönti a gólt. A közönség papírokat .éget örömtüz-kőnt, majd midőn a Játékvezető sípja a mórkőzés végét jelzi, a hatalmas tömeg berohan a pályára és a játékosokat vállán viszi ax^ Öltözőin). ,:--"\'\'
A mórkőzés ugy indult, hogy romok rangadót látunk, pompás küz-dolcmmol és játékkal. A súlyos \'és szoroncsótlou sérülések azonban mog akadályozták a játék egyenlő kialakulását. Bár a ZMNTE csak küzdött, a\'csapat klasszisa móg Így is
csillogott éa a megfogyatkozott létszám ellonóro még nagyobb gólaré-nyu ZMNTE-gyŐzolom lett volna nz igazságos. Ay. NVTE som volt tossz. Különösön a szop hosszú labdaleadások és gyors kapura-törések jollemeztók nz NVTIí-orényokot, A támadósor viszont nom tudott tiszta gólhelyzetet teremteni a kitűnő ZMNTE-védolommol szemben és ha volt is egy-két gólhelyzete, azt viszont Kovács lí. ragyogó védéssel
hárította ol.
Mielőtt az ogyéni toljositményok bírálatára rátérnénk, sajnálattal koll megemlítenünk, hogy néhány játékos mogfoiodkozolt a sportszerű korotok között való küzdésóról. Nom értünk egyet Palkó játékvezető figyelmeztető kísérleteivel és hisszük, hogy a szövotség kiküldöttei inás-képpon bírálják ol a mérkőzésen történt alattomosságokat, aminek — mint mér fent is omlitettük —- sajnos, súlyos áldozatai vannak. Kiss ós Zalán mentségo} hogy a súlyos osotek után csak a játékkal töretitek, do KŐfalvi éa Mihalocz osoto más olhirálás alá körül. Most u közönség viaolkodott mintaszorüon. Viszont, bármennyire sajnáljuk, mog koll-\'\' mondanunk, ilyon alattomos, testi épséget \'veszélyeztető játékosoknak semmi helyük nincs magyar hibda-nigoosapatokban. Palkó is" hibás volt. Nem azért, hogv csak ümagyarázga-tott« ós nem ólt a vezető jogával, de néha egészen rosszul holyozkodott é» bizony sok losállóst elnézett, amiből aztán Bzoroncséro nom ostok les-gólok.
¦ A ZMNTE-bon Kovács II. ragyogó védése, a védőiem .emberfölötti, hatalmas munkája, Lyka éa Némoth pompás játéka és ktízdohuo omolkodott ki. ZMNTE-játókosok soha olvnn dicsőrotosen nem szerepeitek "bajnoki mérkőzésén, mint most. Héjjá, Kovács I., Istenes, sőt Kiss I. a védőjáték magasiskoláját mutatták be, Lyka, Németh, do Caerpoe is minden dicséretet mog érdomol.
Az NVTE ezen játékosain kivül a többi játékos szépen és sportszo-rüen játszott. Juhász, Varga, és Frisch pompás játéka élmény volt, do helyenként Placskó is jól játszott, A védelemnek nem volt sok munkája nz ogyotlon épkézláb ZMNTE-caa-tár, Némoth ollen. —k—n—t—
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok boválthaték
HoffbBi\'P-«j*pek iélra éej tmvmm arra cISjagyeahetftk,
ZMNTE II,—KTSE II,,2:1 (0:0)
I. osztályú bajnoki. Vozotto: Törökmezei. A ZJÍNTE nagyobb gól-arányn győzelmet érdomolt volna. Különösen Csányi iátéku tetszett, do Tálosí, Pőrge ós Vadasfalvy, valamint Vojnovits is jól iálífzoltak. Góllövők: Vojnovits és Farkas, il-lotvo Kovács.
NagykanUsa\'-Zalahér 4:2 (2:1)
Levente bajnoki. Leventéink mog-érdemotton győztek idogonbon is.
rSredmények
Kolozsvár—Foronováros 2:1. Nagyvárad—Salgótarján 2:1. Diósgyőr-Szolnok 8:1. Gamma—Csopol 1:1. Vasas—Kispest tS: 2. Szeged—Újpest 4:2. Újvidék—Dobrecon 4:0. Eloktromos—BHZKltT 5:2.
Iriint iiiilii
legniafssabb árban véstek. V6ká«y ékszerét!
T
1943. okt#cr 18
M ÍREK
NAPIRHND:
flj>li |[?6gJ»»rWri *#T*W»:: Ma & Fokote öas gyógjoswrfcár le-ut •.
Kiskaniaeán az ottani Wf^wy*^~ tár állandó ilgyaloW* nM^r«Ufe»t t»rt.
D«*tiir. OMrther IS. Hétfő, tton. tuL LuHcs év. - ProtMlins Lukács.
A GŐZFÜRDŐ ttyiira »,ui rstgjej 7 órától oaW 6 ésáig. (HétfoVsim* peatek délután és kedden egész nap üékriok.i Telefon: 56«.
— (Potta Ügynökség Bagolaaénoon)
A Nagykanizsa közelében fekvő, de Somogyba tartozó Bagolasrtnc közséiben uj posta ügynökség - nyílt mag Az uj posta ügynökség forgalmi kore Ösgolasánc kézségre, Nagy- és KU&kee punléra, Laté-begyre, Bánom- ét Kisbagnla-hegyre íerjed ki.
— (Baroson mér nlnosanek plnoérlányok) Barcs fószol^ablrájának v. Kováci Bé-
nes dr-nak egyik legelső, nagy herdcrejl intézkedése volt az a rendelet, amelyben Intézkedett, hogy a barcul vendéglőkben alkalmazóit pincérlány ok 48 ór.ui belül hagyják el Barcs területét. Az intézkedtél már végre is hajtották.
— (Másodszor bozott termést az almafa) Az idén szokatlanul hosüsura nyulait
nyár főbb helyen másodszor is virágba bori lel la a faknt. Néhol még másodszor Is gyümOJcsÖt hozlak a fik így W#Iai Lajos nagykanizsai Peléli ut 36. az. alatti lakos és S*;iiió József ugyanciak nágy-kanlzea örtiiz ii. 1!) sz. ahlttí lakos kertiében hozott másodszor szép termést az almafa.
— (Építkezések a zalai községekben) Több zalai községben kézépilktzés iádul, így Borsfa kéltség a templom fei\'é-sérs fs renoválásira 12ÍX1 pestét fordít. Széeslizigct a körjcíjyzéi takistiw. mellék-épületeket eme: OMX) pangoa költséggel. Totszerdahcly 7000, AUorjsnlsiva 10D0, Nagykulaa pedig pengén utakat és hidakat javít. Uyulakcszi község villambs-hálózatát bővíti ki iewj pengőt kállség-gel. TornyiszentmlkJéson a körorvosi lakás építésire a körte y-t* í*L kézségei 6500 pengőt szavaztak meg.
— (Egy battlüzaml magyar munkással) folytatóit besiélgelééröl kőzöl érdekű, színes riportot a Magyar Katonaújság legújabb száma. A Magyar Katonaújság Ara16 oldalai képet Tábori Újsággal együtt — változatlanul 10 filter.
— (Víiüvlliávíil fenyegették mag az éjjeliőrt)
Nemessándorliázán esle 10 és 11 óra közolt az ellenőrzi körútját végző jiklics Sándor áliandá éjjeliőr észreyelle, liogy Miklósék házából világosság uzörfi ük ki. JákJics flgyeliaezleiie éket, hogy setélilse-nak el Mikii..;, Teréz bzzjű fenyegette meg az éjjeliért, hogy beleszúrja a vas-villát, ha odébb nem éli. erre biztatta 2b\' úve-i Janoü.mvil fiát is. Miklés jánoii kávét bjRolt éa az éjjeliér felé hajította A hkáság Mikiéi Terézt jogerásea 50, Miklós Jánost pedig 2t pengő pinzbtüi [etésre Kélte.
— (Rátámadtak a Jegyzőre a réxgülcórt) Kom\'ároml Miklós, Daák Feteac, Kise
Imre és Stmén József neiimapali gaidál-kedék mit; ez év májusában a nagykapornak! községházán eérlö hangon követelték Zumbók János kííijegyzltil, hogy adjon nekik rézgaJlcoLKomlrosai az asztalra csapva fenyegeti kifejezéseket kasz-nAII. A kovcteiödaé gazdák csak akkor menlck el, amikor a kOrfegyzé a csendőrökért telefonált. A baiésáei tekintélyt sem»lbevcv6 földmtivtíukt\' ;t iSrvényazék elé á.lllotiak, amely Komáromit M, Kisst M, Deákot padig 10 pengó pénzbüntetésre
— (A fülemüle)
Petolel-Utv&nuak, a nagy erdélyi írónak, aki máskor elég keserű hangán irt a kisvárosi ételről, egyotloa idillikus mflvo ez a bQb\'áJoa regény. Nyeresége az trúdalomnuk, ho^y hosszú esztendők utáa lömét a közönség kezébe, kerfll. BzeroplÓJt, n matlarkedvoió, Jóaxtvll vlsszavonu t pékmestert, naiv Hatni feleségét, lovngínH inasát s a pérultárt ezivlörí gavallért ui\'sa fogja elfelejteni az olvasó UJ Idók Irodalmi Intézet Rt, (Slnger és Wol(ner) kiadásában Jelent meg.
„Harcos szellemben bcll ¦evclai fix ii>sá*«t*
A Horthy Miklés Nertzotl Spnrtcaar-nokban a tárAsI leventoparnnoanokok ön levele korzotparanceiiokok Káapeitl Iraiiylsdó Tanfolyamán megjelent vltez Kzomliutbalvl Pereno voíeretröalao, a honvédfezérkar lénüke. Vitéz loly-MOssy Ulászló vezérőrnagy, a Loreotok OrvzáKOH Parauoneka fSgndta a vezérkar flmokét, aki hca^édiM Intézett a Itta folyamon réixtvovő 1300 liizlhez
— ifjuaáKot csík ugy vezetketHik, lm pzerutjük az Ifjwaáfiot. A levontopa-rnneanokok célklttlxáitlkbt csuk akkor érik eh ha ozt az Ifjosagel szívből szőre tik. a levontetntAsmény oólkltUzésoa n»w/nil muaka esempoaljából a leg-ToBleeabb, mert meiíNiapozza a magyar
ÍsVvét. A ml munkánk olőrevell Arnyó-At évtlzeáokte, hő! évscáxadokra.
— Knnek a- tanfolyam nők a célja tSbkek köiöll a leveotenerelős peda-göitlájAnnk sneRhatAroz^Hs volt, do nem felejthetjrju el, hogy a knroos kil.\'U\'i lí\'u-k ás szel lem a pedagógia felett ált. Miaden levunteoarsacBnek-nak szeaiély szerint Is Iinrnna katonának kell lennie, mert ezt a kllzdö harcos ü.m\'Hf\'iui-1 kell bolenevelul az líjn-aágbs.
— A bátor, katonás, bnrooa tzelle-mot vigyük most hazn az ffJusáKkoa. Bátorsáit és bbalom melleit um nz a fcladatuiik, Jujuy ne engedjük ulnitslnl a tuircos szellemet. A levon lőszer vezet Ígéret, hogy a mai fiatalság móg harcosabb, Jobb, bátrabb nkur huni a réid ueiizudékné).
Péntekea délután, különböző xzsk-előadéaok olbangzáss utau a (aafo\'yam résatvovőlnek (tyakeriatl módop Ijentu-talták a hojivériprObAt A tiiot U.\'i.n Bzemoatoa ért veget (LHK)
— (Az atyai hiz) .
Az elmúlt színházi évad klmngnB\'á színházi eaeméiiye\'volt Itonienyi\'; Zsig* raoad\' ezlnpadl bemutatkozása, ,AS atyai hiz\'\' b*aaitatásu. Moudanlvaléja, felépllés^ újszerű, megírása köllöl, ugy hogy köbyVíilakban éppen ugy élvezi az otvaeö, mint a sziBbázl néző, aki íi/.oijitol ny.rjtiim tálta a hazatérő tlul, amint váglttjárta az elhagyott otthont. Minden sieb&bau élűire kel a múlt e#y-egy QBoméayn ás ezekből a ntoza-tkkövekbűl mini nagyszabású kép alakul kl a hós egész élőte. Az UJ Idők Irodtdml úrtátet Bt- (Siager ée VYeil-iii-i-) kiadásában Jelent meg. y
KÖZGáZD(13A8
Külkereskedelmi értekezlet
A Külkereskedelmi Hivatal elhatározta, hogy a gazdaközőnaéggcl való közvetlen kapcsolat lemitadása\'és az eaelléges panaszok kivizsgálásinak meggyorsítása céljába), az Alsádunántull Mezőgazdasági Kamara területét! minden hónap közepén értekovietet fart.
Ilyen értekezlet lesz okiéber 19-én Zalaegerszegen
Az Alaédunánlull Mezőgazdasági Ka-w»i.i laiudcn ilyen külkumilk-delml értekezleten képviselteti utasát ás olt a maga rássárő! 1» tolnácsolja a\' kamarai kerttlet-bál ¦ beérkezett éa az exportra vonatkozá -panaszokat és visszásságokat.
Hallotta már...?
..hogy Eurtípa naponkint nagy milliárd gyufasetítat éget cl, melynek előállitdsárioE ¦ 800.000 köbméter fára és 420.000 kilogram fosiforra van szükséf? . --¦»
• hogy egyetlen nfíi selyemha-risnya elkészitése 1600 méter hosszú selyemfonalat vess igénybe? A szemek száma eléri a 750.000-et. Ilyen körülmények közölt nem is csoda, liooy oly gyakran akad szem, mely szabadulni akar a zsúfolt társaságból és futásra vesii a dolgot;
... hogy az utóbbi időben ismét sokat srercplŐ Vjasema finnugor eredetű város? Ama, vagy helyesebben maa végeSdés, mely más keletfinn alapítású városok, mint például Kostroma, Totjma, Csuchloma. Jetatjma stb-. városok nevében is visszatér, maga is erre. utal. A 24.000 lakosú város egyébként meglehetősen jelentéktelen hely, melynek egyetlen jelentősége abban áll, íiogy számottevő vasúti csomópont. 1812-ben itt verte meg Milaradovics orosz tábornok a \'Ney és Davoust tábornagyok vezetése alatt álló francia csapatokat ;
*
...hogy az esernyő mai ülakiá\'-ban: még csak kéts?áz éves múltra tekinthet vissza ? Bár az ember találékonyságánál fogva már a legrégibb időkben is isrtierte a módját, hogy ha primitív segédeszközökkel is, de védekeazék az esÖ ellen, a ma használatos esernyő korántsem olyan idős, mint ahogy az ember hajlandó lenne gondolni. Volt idő, amikor üt eső elleni védekeeés céljaira boton hordott baldachtnszerű tetőt használtak, mellyel szemben .1 14. században divatba Jött esf-fcalapok mindenesetre sokkal Vényeim*sebbek voltak. Ezek a felül esucsos és meg-lelietősen siük karimájú kalapok azonban nem nyújtottak sok védelmet, úgyhogy a mai sscmyŐ feltalálása minden egyszerűsége ellenére is nagyjelentőségű lépés volt;
*
• ¦hogy a legújabb kutatások szerint a sovány emberek nemcsak a kövéreknél, hanem a normális sulyn embereknél is hosszabb életűek? Halandóság szempontjából a legkedvezőbb testalkatot a következő fokozatba lehbt állítani: 30 éves korig csekély túlsúly, 40-ig normális suly, a nor-
málisnál valamivel kevesebb, ezentúl ennél lényegesen kevesebb suly;
79máico2fti kilyhík Is tfizMysiX
jkll«n4 4s-ii tájijáto*\' T * t h J ó|:se f TOBfeeí-esAedéBébsB.
D»awwetfjYi
aWMiWm«1s*smW(imw^
VILLAMOS ARAM-. SZQLÖALTATÓfíT.
ArtmszArnlák tlxetásd, reklamécrtok, itibajatarttosak, azikazsí-Q Ulvllágoaftái míndou Vtttahtos kérd&tían **i*m* «-*AS délaHéia m Mim. C*«ng«ry-irt sí, Wélon 294.
/ " "\'\' —- S SS!-_
... hogy már ájjyugolyót is használtak postaköiverltésre? 1475-ben, amikor Merész Károly fl rajnamenti Neuss várét ostromolta, a felmentésre érkező kölni sereg belül Üres ágyúgolyókkal továbbított a várba Üzeneteket és a védfi. sereg hasonlóképpen ezt a légipostai megoldást használta. A különös posta egy hónapig volt üzemben, mig végre sikerült ae erődítményt felmenteni.
ÁLLÁS
fl«kittuiLi.»3(jgéd«!kat magas fizetéssel felvés/. Csizmadia János asztalosmester Nagyknnlssn, BAba-UIts 9. 2
jMhatnM"*A»t asyerhel könyvnyomdánkban hatll flxatoiatael agy konyvkotó txnone. Legalább 4 polgári Iskola elvég-záoéról szóié blsonyltvény DzKsé^eB.
Plalsl bejárói felveszek. Cini a kiadó, hivatalban. 3,^99
Saakaamrflen csomagoló .tegédeiéi éa klfutöllai szennaira felveszek, Muilos pspinitgykcreskcdét, Ertsébet-lér 4. 3622
8ojá>ó takarítónőt keresek. Jelentkezés VécseVu. t. (Elemi iskola melleit! MAORT tárekbái) 3640
Nagykanizsai járási főszolgabíró atonnslt btldoéBre kereu klMallfl hlwalnil *|-lloatvt. Jelentkezni lehet a fOtzol^ablréi hivatalnál naponkint délelőll 10—12 éra közstt. 3641
BaJ.Wóíiíi vagy bennlakó mlncleabo lére Iclvéleük Eötvös-tér 15., Jobbra.
fEFulAIIu felvétetik Kelemen Rezső
cégtíél, \'-\' \' \'_ 364»
Pláiuánláira mladenes-azakicsnÓl ke-reMk. Cim: Magyar-utca 24. 364S-
ADÁS-VÉTEL
Mtnd&iinapf levelexétből összegyűjtött léhMaaMiyaaat Jbetyófgyrsjlsti célokra wsosjaaolagat.
.MJMMMf^c, n.ipüiitfl ililulín e—T 611 iwn ki « hlnleH* mlmHu fniflyti-
Ka.aycE. m«o«élalM háromajtós, bölél.iliiil üíckríiiyt. Cim a kiadóban.
Elmúá lebontandó épüld (Ifibb eur téiU, cserép, .palella És cleb/lia). Efdek-IHnl 1 s«abr> Antal, Foni 5. 3101
t\'ay j. lejoa Imhén, egy kocii, egy konykaaer.ndei.a éa egy lángolt chédlo-aulíény alartó. Simon István Naty\'.inl-
t», n-m 24. sem
IrűH.er (nagy, Irodai, lOkatb.n) elad.. (.iyoislrí-i.ko!., Seent ImW li.j u S. XOi
tlmt* fekett téHkáMI egy eiiaibb nőnek KbMy.il. 7. DtuUcliníl 36J6
Ml uMíJ0n» 4i.lirt., eladó. IWl-
lét a, .niel.l 3637
Haiaaaélt ajlékél, ablakokat >•¦ allk aMM •alig. t>«nuoi.ln-•aall* 20. 3t35
¦i.dó négyégOa oalllér é. kakorloa-aaaJr. Pt&M-V. ¦ ¦ 36M
Jó állapotban léyő fttiomalaMB eladó. Caeng.ry.ut S. ¦ 36»
Haaan.lt fjfaraiakfc«oaM vennék. Cime*! : VaaChrfM, Rlkóctj-o. 32. 3tM.
RakarlaaaaAr eladd Magy^-nlca 24,
BUTORriZOTt szöia
Kéfégyaa kytoroaofl aaobat kete-,ek konyhával vagy kor/yhnhaMnéiattai. Akyrtamtlre hnt.tókat yi.lefc, d« 2 azek-réSy <a\' I dlv.nykell.Ktap.nlHI 19 l»iae magldcleen taga. éa egtmégca lakálr. aláulatol a lap alad.blvalalába „Meejalul-heti\'Itllgórc kérek. X«>.tll»l rJljuiok.
zauii KSzLdfrv
pöliv1hai WkaiU>*>.
Wadla: „Krüjiuiia.ljl n. T. K.(ykaal,m". FaleMa kUdo: Zalai Kinty. Nyomatott, t Jtttvtémty H. T. MaarataaMg" ayaaaa»}Oa< >«aayk..t.«aP»
(NyourlAérl lolol i Wsl KlralyJ ,
Uniti :
Cini: -
Honníokozat : _
Tiiborl tiosta
83
* évf-i a36. Nagykarllzsa, 1943. október 19. kedd
ára 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPI
¦xerkeMtőaég 6b kiadóhivatal : Fö-ut 6. azam iKrk«iíto>íp és kladóhlvatall telolon 78. \' Mogjolenlk minden hétköznap délután
l-eleiős szerkesztő: Barbarita Lajos
TisztessBQBs .érésiedéin
Kétségtelen tény, hogy az utóbbi klóbon bizonyos korcskedolom ol ionos hangulat alakult ki a-társadalom egyes rétegeiben. Természetes következménye oz a mostani rendkívüli gaztlasággí viszonyoknak, a háború okozta áruhiánynak, a fekete koros-kodcloin lol ki ismerőt Ion Űzőiméinek és azoknak a nohézségoknok, amo-lyokot a fogyasztó közönség kény-tolou szükség léteinek kielégítése toron tapasztalni, I)o egészen bizonyos az is, hogy uz általánosítás a magyar, korosketlolom megítélése terén 1» igazságtalanságokra vezet, Nom minden koroskodo kövot ol viasza-elésoket s óppon ezért könnyelmüon jar ol az, aki az itt-ott tapasztalható visszásságokért az egész magyar ko-roskedói gárdát teszi Jelöléssé. \' A koroskodolom igazi hivatását és kótolességoít jelölte ki Szász La-jos közellátabügyi miniszter abban a boszédébon, amelyot a Koroskodók Országos Egyesületének küldöttsége előtt mondott, A minisztor óbbon a nyilatkozatában szembeszállt olsősor-ban azzal a tévhittel, hogy a kores-kedolom létjogosultsága megszűnt. Tévednok azok, akik azt hiszik, hogy már nincsen szükség koroakodókro, hiszen a koreskedői hivatás évozro-dcs múltra tokint vissza és egószon bizonyos, hogy bármilyon gazdasági.1 rend jön a náboru után, mindig1 lesz szükség kereskedőié, aki az úrul a termelőtől a fogyasztóhoz juttatja. ...
A jelenlegi háborús viszonyok között, amikor az állani a mezőgazdaságot hadiüzemnek tekinti és szigorúan ellenőrzi az ipari és egyób vállalatok termelését, egészen természetes, hogy a köz erdőkében ér-\' vényesitonio kell a befolyását a koroskodolom területén is. Ezért van szükség a koroskodolom rnogszorvo-fésero és a koroskodók kijelölésére is. A háború megnehezíti a termelést, korlátozza a fogyasztást és így akadályokat gördít az áruolosztas olé. Ilyen körülmények között, amikor a Korlátozott áruszükséglet igazságos szétosztása országos érdek, a kormány szempontjából egyáltalában wnem közömbös az, liogy kiknek, azaz milyen koroskodókhok az utján jut el az áru a fogyasztói rétegok-hoz. A kereskedők kiválasztásánál és kijelölésénél mindig súlyosabb követelményeket támaszt az államhatár
EiŐItietéal Sra: ugy tioimpra 4 pengő 30 ŰJléí,
negyedévre 12 pengő 40 JUlér. Kf-ye# ezám: bétköznnp 16 Un., wombaton 30 till.
lom. Szigorúan, vizsgálja többek kősóit a keroskodői kijoíüléBro pályátok egyénirátermettségét és orkölcsi
i-eghizliatóságát ia. Erro azért van SEökség, mert az utóbbi évok folyamán sok olyan ogyén jelentkezett a kereskedői pálván, nki csak gyors íagyoiiazorzési alkalmat, meggazda-KOiIAsi lohotŐségot látott n koroske-jWembén, nem pedig komoly hív*-\'áal, amoíynok betöltésénél az egyéni erdeket mindig összhangba toll Pozni a köz, a nemzet érdekeivel, őz Utóbbi években sokan kaptak koreskedői jogosítványt, akik őzöknek •szigorú feltételeknek és kövotol-»LiyoknJ3lí nom felelnek meg, éppen ^ert a közel látásügyi miniszter ol pn határozva arra,\'hogy a keros-¦Wői pályát az oda nem való S
Ha éjszaka bevés légi támadás érte Londont és Anglia délkeleti partvidékét
Moszkvában tegnap este megtartották a három külügyminiszter első megbeszélését
A. Haslor Nachrichten londoni tudósítója iolonti, hogy fölmerült a Kérdés, mik lohotnénok
a hérmasórteícezlet sikerének kilátásai, ha már az érto-kozlot olőtt a tárgyalandó kérdések tekintetében
látszólag áthidalhatatlan eltérés mutatkozik. Illetékes londoni körökben, Írja a svájci lap tudósítója, az orosz pro-gramm bejelentése nom kollolt nyűg talanságet, mort régóta; tudták, hogy Moszkva nézete szerint a nyugati második arcvonal haladéktalan megteremtése lényegesen megrövidít?, hotnó a háborút. A svájci tudósító mogbizható. tájékoztatások alapján kijolontí, hogy mind a brit, mind
az amerikai küldöttség az Atlanti Carta jegyében utazott Moszkvába. Az angolszász küldöttségek alapvető álláspontja az a törokvés, hogy a Szovjetuniót megnyerjék szolid i kötelező együttműködésre ¦ a náboru utáni rendezés érdén kében
és hogy állandó egyenjogú félként beillesszék a kontinens! biztonsági egyezmény rendszeréig. \'Ami magút az értekezletet illoti, londoni körök felfogása az, hogy az két részro oszlik majd ós podig • katonai részi-e, amely megvizsgálja a háború megrövidítésével kapcsolatos kérdéseket és potiti- \' kai részre, amely a háború -utáni kérdéseket, gazdtmápi problémákat és hasonló kérdéseket vizsgálja meg, vagy ha lohotségos, megold. A moszkvai értekezletet megelőzően holnap Londonban *
brit orosz ^egyezményt írnak alá. Az egyezmény értelmében az/\'oroszországi szállításokat lényegesen fokozzak. Ezenkívül a brit tormolósügyí minisztor, az nmorikal nagykövot, a kanadai- szállításügyi miniszter és a Szovjetunió uj londoni nágykövoto ogyozmónyt irnak alá a Nagybritannia, az Egyesült Államok, Kanada ós a Szovjotunió kőzött korábban létrojött egyozmóiyy meghosszabbításáról. A megegyezés alapján a Szovjetuniónak igen sok vadászgépet és bombavotórepülógó-pot, rjezet, horganyt, nikkelt, alumíniumot és szerszámgépe kot szállítanak. Hír szerint mogogyozés jött lótro, hogy\'
az oroszországi élelmezési nehézségek leküzdésérc kanadai búzát, zsírt és konzerveket szállítanak.
A Szovjet ennek oltonóben .a Ione- t tőségek keretén bolül kielégíti a szö- | vétségen államok szükségleteit. Az I orosz szállításokat azonban csak akkor állapítják meg, amikor arra l
szükség lesz. Kölcsön- és bérlot-ogyezményt először 19-11 októboró-hou kötöttek a Szovjettel. Az ogyoz-ményt tavaly októberben hosszabbították meg olsó izbon.
Hull és Eden első moszkvai nyilatkozatai
Bud. Tud.-jolontés adja hírül az angolszi\'isz külügyiniuiszlorek megérkezését Moszkvába, I larrimannel együtt. A vendégeket a moszkvai repülőtéren Molotov, Litvinov és több más népbiztos é» katonai vozotó fogadta. Megérkozétio után Hull szívós nyilatkozatot telt, amelyben ezeket mondotta:
— Különös elégtétel számumra, hogy Moszkvába jöhettem, uimak a nagy országnak fővárosába, amely közös ügylien szövetkezett velünk. Továbbá az a kollemes lehetőség nyílik számomra, hogy viszonozha-
tom Molotov külügyi népbiztos látogatását. Nagy Örömmel tekintek az EdeniK-l és Molotovval való küszöbönálló meg l>eszé léseim oló.
Eden külügyminiszter a következőket jolontotto kí:
— örülök, hogy újból megláthattam Moszkvát, ahol alkalmam nyílik viszonozni Molotov múlt évi látogatását. Örülök, hegyr"megindulimk a tárgyalások, nnudyoknok határozataitól oly rondkivüf sok függ.
Ma reggel kiadot\'t jolontéa Szerint Molotov, fruii és Kdön tegnap este megtartotta első megbeszélését.
Ujabb lendületet vett a szovjet támadás
|-——Arnémot lapok hiradásaihól kitűnik, hogy a német arcvonal elleni szoyjot támadás egyre hovesobb. Mogállapitják a lapOK, hogy
ap orosz offenzíva, amely a német csapatoknak a Dnyeper , mögé való\' visszavonulása után néhány napra ellanyhult, most ismét lendületet nyert. A jelentésekből világosan kitűnik az is, hogy a mostani harcok súlyos feladatokat rónak a német ¦ csapatokra. A szovjot lónyegflbon a Velíkijo Luki kerülj területre, a pfipjot-tort-
kolatra és a liovoll Bzakuszrti öasz-pontositetta támadásait, de fellángolt a harc most már az Azovi-tengortól egészen Novolig is. A harcok súlypontja változatúinál Kro-ménesiig körül van. A csata sorsa, a német jelentések szerint, még nera dőlt el. A német jolontéHOK omollott rámutatnak a Fripjol-torkolatánál eléri nagy liéinot sikerre, ahol ogy német páncélos hadtest visszaverte a szovjet gyalogos támadását, BŐt ollón tóm adással két ollcnfiégos gyalogos hadosztályt és . 1 páncelos-dandati semmisitolt inog.
Miért lanyhul a harci tevékenység\'Déloiaszországban?. |
Berlinből jeJontik:
Az angolszász orŐk délolaszohszágt hadműveletei az Aponninokbon húzódó nőéből biztosító kelolékok ollón összpontosultak. A kél parti sávon a harci tevékenység tovább lanyhult. ^Ugy látszik, hogy az inváziós csapatok tevékonysegénok korlátozása nemcsak az ószí
esős időjárás « kövotkozményo, hanem az arcvonal közelében mutatkozó
közlekedési nehézségek hatása is. A németek taktikája sohol sem engedte meg az angolszászoknak, hogy nyugodtan használják u félsziget hosszanti irányban vezető utakat. íízekot az utakat robbantásokkal, aláaknázásBal és más rombolással a legnagyobb mérlékljon használhatatlanná telték. Ennen ezért az inváziós csapatok olonyomulása szinte csak képesenként halad olőro.
A német védelem ellentámadása még ennek á lassú haladásnak a tempóját is csökkentette. lízt a colt szolgáltak a Capuátót északkeletre lezajlott- harcok íb, ahol
az angolszászok áttörési kísérletét a németek a támadókra nézve véres veszteségekkel vissza-. verték.
A német kötelékek meghiúsították a támadóknak a Eoggia és Itóma közötti ut megnvitásara irányuló orófoszilésoit. Ezokbon a harcokban angol éx-i kanadai csoportokat vágtak ol a haderő zömétől és foglyul ejtették okot.
LéLi támadás London ellen
Az angol hírszolgálat jelenti, hogy a mára virradó éjszaka Londonban
légiriadó volt. Zürichbe jelentés érkozott, hogy,
fóleg orkölcsi szempontból nom teljesen mogbizható ólomoktól megtisztítja. Ugyancsak a legszigorúbb eszközökkel akarja fölvonni a kormány a harcot a fekete piac banditáival, akik között szintén akadnak önmagukról megfeledkezett kereskedők.
A zugforgalom elleni oredményes küzdolemhoz azonban a miniszter a tisztességes koreskodők és koros-kodolmi szervezőtök hathatós sogit-BÓgét, közreműködését kérte. Megtehette ozt a miniszter annyival ie inkább, mivol éppon .a hivatása
magaslatán álló magyar koreskodo-lomnek legfontosabb érdoko, hogy a koroskodoi nóvvol visszaélő olomcK őrről a pályáról eltakarodjanak éa a koroskodolom ismét közbocBÜléelíorí álló és biztos i)illéro lohesson a magyar gazdasági életnek.
ZALAI KÖZLÖNY
1943. oMóhcr 1»
a mára virradó ójjol London folott heves légi haro volt. Német bombázórajok tómadést intéztek Anglia
gép London fölé hatolt.
Az angol hírszolgálat jolontéao szerint Morgonthau " \' "\'
détífoíűti partvidéko olíon és tőbi> 1 szemloutra indult u hadszínlxtrokro.
Véres német vhsiaüiéi a frevíll betörés helyén
A Prímet nyugati partjának és torkolatvidokénuk megtisztítása alkalmával a nétrtot támadó kötelékek ujabb két szovjet lövészhadosztályt és ogy páncélos-dandárt semmisítettek meg. A hadifoglyok számi. 1800, ezenkívül 20páneólöst, 200 löveget, 84 nehéz gráná\'votét ós sok önműködő fegyverl zsákmányoltuk. A csa-tatéron 3500-uál is több szovjet katona holttestét számlálták meg.
Oonioltól délre a Szovjot 6 uj lö-vészhadosztállynl és 1 páncélos-dandárral támadott.
A szmolonszk—- oraai oi-szúgut mentén
ti szovjet támadások erójc a súlyos tsssisségek következtében
csökkent. A némot védőiem a támadásokat legtöbbször már kiindulásuknál vissz nvortö.
A neveli ívben u szovjot.11 nétnot arcvonalat déli irányban akarta áttörni és
¦ átmenetileg sikerűit is neki egy
mélyebb hfl.lörr.st elérnie.. A német gyalogos éa páncélos-kötelékei., különösön potlíft a rottogott Tigris-alakulatok lumíülotes ollon-lániadással betömték: a Itotéréat és a szovjot ííOfXJ-nól több halottat hagyott hátra a csatatéren. A német páncélosok itt Ifi szovjot páncélost, 6 nehéz ütöget, ugyanannyi soroznt-ágyut, l-l páncélelhárító löKOgot Ós 20 nohéz grúnátvetót pusztítottak ol. A szovjot csapatok
fi neveli Ív északi szárnyán is folytatfák erós támadásukat, de eredménytelenül. A német vonalak mindonütt szilárdon megmaradtak.
Az északi szakaszon német ütegek nagyobb csapa íttyülokozésoket vertek szel éa ugyanakkor inonotoszIonokat is füz alá vettek. A szovjot csupa tok itt ösazo függésié Ion támadásokat indítottak, amelyek már a német állások elótorélxm összeomlottak.-
Több mlat félmillióval gyarapodott Nagykanizsa vagyona t\\% elmolt esztendőben
A város múlt évi zárszáraadása legközelebb a péniQgyl bitottn. elé kerül
Felifi.0 londoni vélemény a háromhatalmi értekezletről
A limes clntl nogol lap tegnapi ] bizonyos nézeteltérések vannak nbban -1----.< —a* ir«_ " n tekintetben; hegy Mlhnjlovlba tábornok és osapaiat milyen értéket képviselitek a szövetséges \'ügy szempontjából. Ezeket a problémákat, de a im-soalókat ls, amelyek a balkáni országokban keletkozhetnek, meg kell oldani, hogy megtisztítsák a légkört ÓS egységessé tegyék az ellenállást. Lengyelországban Ja, ugy látszik különféle ellenállási szervezetek vanaak, amelyek összeköttetésben állnak a külfölddel.
Ha a szovjet-hadsereg lengyel (erűiéire ér, súlyos félreértésekre kerülhet sor, ha a központi lengyel szeivek utasításokat adnak közvetlenül, anélkül, hogy a szovjet főparancsnokságot értesítenék. Elengedhetett entil szükséges lesz a szoros együttműködés és már III a legfább ideje annak, hogy a londoni lengyel kormány kapcsolatait Moszkvával normálissá tegyék.
számában sugalmazott vezérolkket kü zfll a küszöbönálló moszkvai értekezletről. A londoni politikai körökben leltlliiéat keltett cikk ezeket Írja: Hatost kezdődik a moszkvai hármas-értekezlet, amely Immár a legfontosabb diplomáciai esemény a háború IoHt.-mán. Minden Ilyen értekezlet első célja szükségképpen az, bogy minden reu delkezeare álló eszközzel gyorsítsa a lő ellenség bukását és tökéleteasó tegye a győzelmet. Még ba a külflgyml-nlszterrértekezlet döntései Inkább politikai, mint stratégiai területen mozognak le, 13 célja mégis a háború bete-
tezésónek meggy orsliása. A politikai ladvezolést abban a szakaszban, amelyet a háború tiioHi elért, nem szabad elhanyagolni és azt az I ellenség iem hanyagolja el. Közvetlen fontosságú politikai ut. amelyre nézve meg kell egyezni, a károm hatalom magatartá fiának összeegyeztetése oly területeken,/; amelyek már katoaal műveletek (./-literei, avagy a legközelebbi lövőbea azzá válhatnak Az olaszországi legfőbb politikai döntéseket a bárom hatalom kososén hozta meg éa közösen hirdette la ki. Jugoszláviában mind a három hatalom megad a partizánoknak minden lehető segítséget, de mindeddig
Hemmert Károly városi uámvevöséfl főtanácsos, a nagykanizsai számvevőség főnöke, moat adta ki részletes jelentését Nagykanizsa 1942. évi gazdálkodásának zárszámadásáról,
A -Jelentés szerint a köllségvetésbeu előirt kiadás 2,510.320 pengő volt, ezzel szemben zárszámadási eredmény 2,827.789 pengő, vagyis a költségvetésben előirányozott összegnél 317.463 pengővel tobb. ízzel szemben a költségvetés bevételi elólrányzaia 2,510 326 pengő volt, a zárszámadási eredmény pedig 3,09&876 P, vagyis 4Ö3.550 pengővel több, mint a költségvetési előírás.
Végleges eredmény a rendes kezeiéiben a költségvetési előirányzalban feltüntetett 60.845 pengő feledeggel szemben a zárszámadás uzerlnl 238.146 pengő, vagyis 177 301 pengővel több a felesleg.
A rendkívüli kezelésben a költségvetési előirányzatban 60845 pengő volt a felesleg, míg a zárszámadást eredmény 62.059 pengő felesleget mutat ki, vagyis 1214 pengővel (Őbbet. Végeredményben tehát a városgazdálkodás !76087 pengő felesleget mulat ki az 1942. esztendőről. A jelentés ezután rámutal arra, hogy a kiadások 12 6 százalékkal, a bevételek 19 6 százalékkal haladiák meg az előirányzatot. A 176.087 pengő kezelési felesleg a költségvetési keretnek 7 százalékát Jelenti. A világháborúnak a város-gazdasági élttre gyakorolt hatása — mondta a Jelentés — az elmúlt évben ogyre eróiebben nyilvánult meg. Egyrészt fokozódlak a szükségletek az anyagárak és munkabérek drágulása miatt, másfelől 1 magosabb szempontokból anyagi eröfor-, rásalnk kihasználásában kölve voltunk 1 Eanek ellenére mégis-Jelentős a zárszámadás leleslegc. Ez azzal magyarázható, hogy a dologi szükségletek jórészt —
különösen a beruházó Jellegűeket — éa munkaerő hiányában egyáltalán vagy csak hiányosan lehetett klelégnW a rendelkezésre álló anyagokkal taksuré koskodnl kelleti. Ezek « körülmények 1 város-gazdaság vitelét, fóleg pedig akin. Kéjedéiben megátlapított tervek mCnj leállását és a költségkeretek bclarUsát rendkívül megnehezítették. A számtdlij eredményeknek a költségvetéstől v.tl* L! térése a vázolt viszonyok között arányit* csekély, ami bizonyltja, hogy rclhalahru! zása haláralt a város vezetősége messze, menően tekintetbe vette.
A város háztartási helyzete egyensúlyozott.
A folyamatban lévő felmérési munki. latokra a város több mint I0.0Í) pen-fit olólegezclt. \' (\'.(( \'
Á közellátási üzem forgalmát 500.000 pengős keretben bonyolították le. A közszolgáltatások hátraléka 1912 é? végén 215.693 pengő volt, vagyis csekként az előző évihez viszonyítva. MegiJ. lapltja a jelentós, hogy
a keresett viszonyok javulásával javult az adózási kézség is, Az adóbehajtás kímélettől folyik. A hit, tartásl alap gyarapodása 1912 ben 384.133 P, közkórházi alap kezelési feleslen «345 P, városi vízmű Üiemt feleslege 17.523 P, csatornamű kezelési feleslen 7775 P, városi szeszfőzde tiszta nyerésbe 21 362 P, beruházási alapníl kezelési kV lesleg 19 770 P, törzsvagyon alap kezdési feleslege 133 552 P. / \'
A klmulatés végül közli, hogy l!M2 i,w a város összvagyona^ 593.948 pengórtj gyarapodoll. V
Nagykanizsa város tiszta vagyona lt-
hát 1942. év végén 17,521.951 pengő.
A zárszámadás a legközelebbi napokban kerül a pénzügyi bizottság elé.
érkezett
Ehő hivatalos ülés
Stockholmi Jelentés szerint a moszkvai találkozó első hivatalos értekezlete ma délután voü.
Egy Hónapi fogházra Ítélték a vendégszeretettel visszaélő önkéntes ápoíóaót
A bűnügyi hatéságokat, in mog-lopto Ponácz .Mária Szilvia öilkéntoa vöröskoreszlos ápolónő esete, aki kilenc hónapi tűzvonalban teljesített szolgálat után hazakorült dokorálva és ilt, Korjravár községben meglopta szállásadónójét, Korentsy Jenöné ta-niténőt. A nyomozás során mogálla-pitáflt nyert, hogy Ponácz Mária Szilvia szülei Szombat bolyon laknak és jómódú birtokosok, a 22 éves ápolónőnek\' tehát semmi szüksége nom volt arra, hogy meglopja Ko-rentayékat, Mivel letartóztatták, a TK alapján \'dr. Hámory Zoltán kir. törvényszéki egyesbiró oló állították. Időközben sikerült az általa a lojx>lt pónson vásárolt dolgokat visszavé-
tolni azokkal, akiktél vauérólta fcs akik vissza is adták a pénzt.
Dr. Hámory kérdéseire a vádlott ápolónő Ixüsmorto cselekményét, ol-mondta, hogy ollonállliatatlun kényszer jött ra, amikor Korenlsviió rotiküljét meglátta éa abból *490 pengét kivott. Nagyon bánja és sajnálja a dolgot, soha som volt büntetve, a harctéren a Tüzkorosztet ós más kitüntetést kaj>ott.a tűzvonalban tanúsított magatartásáért. A bizonyítási oljárás befojezóso után a bíróság bűnösnek mondta kí Őt a vád hol i cflolckmónybon, azonban figyelőmmel volt a nyomatékos enyhítő körülményekre ós ezért ogy hónapi fogházra itólto őt.
Október 19-én és 20-án
VÁROSI MOZGŐ
................ümtitm fa és szerdán
Magyar vígjáték /
MSQVÉDTEM EQY ASSZONYT
Főszereplők : Lázár Mária, Mesey Mária Fáger Antal, Ajtay Andor
Aktuális magyar híradó .....Előadáaok kezdete 6 és 7 órakor.
Véletlen történt-e vagy öngyilkosság?
Egy foponái 1 fin revolverrel mellbelOlte magát
Vasárnap"dólutáh, melibolótfo magát liaranyai József 15 éves fiu, aki uzonnal nisgha.lt. Baranyai József egy kaposvári kiloiic-gyonnokes nap* szamod legidősebb fiii, akit egy toponári család fogadott magához. A fiu vasárnap elmont Toponárról azzal, hogy az édesanyjától még egyszer oTbücsuzik, Kora délután a pajtásaival játszott a vágóhíd körül. Egy revolver volt nála, amelyet To-ponárrél lo|x>tt ol. A 15 4WOS fiu
társai előtt dicsokodvo mutogatta a revolvert és lőtt is \'velő. Valaki fi-\' gyelmeztotto, hogy baj köz u fogy-vorrol, tegye ol, miro a fiu futásnál eredt. Fiitás közlwn, a vágóhíd olótt, Baranyai kozébon nagyot dörrent n fegyvor és a gyorok olvágóilott. A golyó a szivét nirta át.
A hatóságok nyomozást indítottnk annak mogállapiüísáiiv, hogy öngyilkosság történt-0 vagy\'pedig » mvol-vor vélelloiiül sült rií a fiu kozéboü.
Rendes bíróság elé mm a; gvnjtogató Agyét
.lolonlottük, hogy Hajdinák Lajoi 47 éves álsúlondvui lakos bosszúból felgyújtotta az apósa házát. A gyuj-togatót röíílönitélé biréság oló állították, tekintvo, hogy cselekodét az elsötétítés ideje alatt kéyotto ol.
A kir. ügyész megállapitottn, hogy a rögtönitetó bíróság íisszoülésének az aíapfoltétoloi megvannak) Bzzol ézemlwn a védő nVsgáUapította, hogy a statáriális bírúsktKlúsra vonatkozó rend^wsések kihirdetésénok időjén, lOSO-bon Alsólondván még katonai közigazgatás müjíödö^ainely a ron-dolotot megfelelő formában nom hozt« a lakosság tudomására. A jwl-gári hatóságok csak 1041-bon vették át az ignzgutást. Kérto, hogy az ügyöt utalják rondos biréság elé. liövid tanácskozás után .11 bíróság
alsóleadval
j^tph
Ugy határozott; hogy az ügyet íen-dos bíróság oló utalja, mort a katonai közigazgatás a rögtönítéló rendelkezéseket 1 annak idején nem olyan szabályszerűen totto h\'mé, mint ahogy/azt a vonatkozó törvéhj előírja. JLájdinák fogvatartését azonban olrendelte, tokint vo a várható büntetés előrelátható súlyosságért.
rinpf, ezisíil
tcRniagísabb árfjau .etzek. \'
vokáay éks/crén
r*-jrtJi.J 1
7omáticozött kálybák és tBzhtJxtk,
fe HoIhMr—8c!iranU-gjártioítaTB max&ataiiáaúgi gépel; ill.ndó.n r.ktiron T ó t h Jé«»ef waslieresIrBilóaében
1943, október 19_
BAUM Komm»
Halálra gázolt a vonat egy fiatal vasutast
UjttoMbóvár v ami tál le másán halálos szo- I kara K**n*vár falé induló »,
__UjOowtbóvAr visulálltmásán halálos ne-
» C"!í,t!"i"1\' EWií kiderítetlen Wrülmeayel, folytín Péter Liszté 21 éves MAV segédtiszt a vonat kerekei alá kerül, flttie,yCU halaira gazellák A korekek a tlataleniber mellkuát kettészeltek, ugy hegy nyombaa meglialt.
A szerencsétlenségre! tSba verzió forog Májon. Az egyik szerint Péter Láazló a
kara reggeli, Kaposvár falé induló személyvonatra akart íslugraai, hogy Orfam-bóvlioa lévé munkahelyére menjen. Ar ugrási attaban olyan szerencsétlen Ut tortént, hegy a vonat kerekei atá kerlltt. Másak viszont att állítják, hegy Péter elére készült az angyllktsságra, egyesek szerint reménytelen szerelem, mások szerint pedig sikertelen vizsga miatt.
KlZfiAZDáSáG
Rostkender-beszolgáltatás enyhítése
ügyében az Atsódua&atull Mezőgazda sáid Kamara felterjesztéssel fordult a Közollátásügy! Mlnlazt«r Úrhoz, amely, ben körte, hogy a 100 négyszögölnél kisebb területen konderkórót termelő gázdák a rostkender-beszolgáltatás alól meotesltteasenek.
A felterjesztésre adott válaszában kcic.it a közellátásügyi mlnlsater, hogy az Iparügyi ratnUztérlum a RostaÖvóny-lorgalml Központot, (Budapust, VII., M&rla-u- 10) kisebb enyhítések enge-dólyuzésóre fölhatalmazta.
Hatalmasan megnOvekedett a magyar gyáripar termelésének értéke
A Magyar Vidókl Sajtóludósltó budapesti jelentés^ szerint a legujabbb hiteles atatleztlkal adatok érdekes öst-szehasonlltásokrak adnak alkalnint abban a teklotutiim, hogy ml a kUHfab-eágaz 1913. óv Nsgymagyarországáimk és az luíl év jóval kisebb Magynror-azágának gyáilparl termeléso közölt. 1941-ben Magyarországon 6379 gyártelep volt, vagyis 46 gyárral több, mint 1813 ban a 325 ezer négyzotkllomóter területű NagyrangyarorazágOD. A mun-kiaiótszám 1941bea 417 ezer főt tett kl, íntndösszo 12 uzer fővel maradt ot az 1913. óvl történelmi magyar birodalom gyáripari munkáslétszáma mögött. Ezzel szemben 1941-benÖOmilliárdpuogö volt a magyar gyáripart termeles órtóko. ami 1913-ban kb 32 milliárd aranykoronára, vagyis 87, milliárd pengőre rugóit Eszerint tehát a ma-
gyar gyáripar termelésének órtóko alig , fele akkern tertlleten kétmilliárd pengével emelkedett. Ez a növokeelés oask részben tudható bs a gyáripari \'Ura6-kek á\'remeleaönek a lnk&nb azzal magyarázható, hogy a magyar gyáripar gépi (elszerelése luét-ben lényegesen jobb volt, mint az első vllágháberu kitörése előtt. A magyar Iparoseaáa (ayábbt aduiul arról tanuakogoak.bogy az 1038. óta hazatért területeken az Ipari Intenzitás jóval kisebb, mint » trianoni területeken. Amíg 1941-ben a trianoni területen minden száz négyzetkilométerre átlagban 4 4 gyárgtem eaett, addig a Délvidéken 28, a Felvidéken 2 4, Erdélyben 13. a Kárpátalján pedig 0-7 volt az arányazóm Majd nem hasonló az arányszám a gyáripari munkásság létszámát Illetően. 1941-beo a trianoni területen minden százezer lélekre 3891 gyéripari munkás esett, a Felvidéken 1459, a Délvidéken 1331, Erdélyben 1151, a .Kárpátalján pedig csak liii. Ezek az adatok bizonyítják, hogy az utódállamok két óvllzadea gazdaságpolitikájuk során teljesén ot-hanyagolták a volt magyar területeket, mert.bizonyára nem bíztak azoknak turtóa birtoklásában.
Az Iparhoz hezzátártoilk a kézmű Ipar Is, amoly az 1941. óvl magyar területen negyedmillió Önálló mestert, háromszázezer segédmuukást és majdnem Bzázezer tanenoot számlál.
<—) A maximális áron (elajánlott aortásakét, marhákat
egyes keroskedők körzőtök területén többszöri felkínálás ellenárosera veszik át. Emialt h/ftino!) áltattulajdouos pa-BassEat tordult .¦/. Allattorgalml Köz-ponthez, amely nőst szigorúan figyol-
A lovászi csillagos ég alatt
\' A fúrógép nji/hangu bugással za hatol az éjszakában. \'
Lapálolgatom az iszapot. Kél la-<pá,temelés között fel-felnézek a csillagos égre. Odafenn millió fény ragyog s mozdulatlan ragyogással sugározza le a a világmindenség nagy titkait. Pedig tudom, hogy nem mozdulatlanok. Sok-sok ezer rendszerbe rendezve vonzzák és taszítják- egymást. Felfoghatatlan sebességgel keringenek, — tudja Isten, mióta.\'
t/a az örökkévalóságról beszélünk, belőlünk merítünk képeket, hogg k\'ie\'iczéseiuh plasztikusak legyenek. Pedig ez a csodás gépezet is meg fog állni egyszer. A mozgásjtoz energia kell. A mindenséghe kezdet kezdetén belehelyezett cro mozgatja a csillaggépet. Csakhogy ez az erő egyre fogy, helyesebben átalakul oh/ eróré, mejg befelé többé, munkára vein használható. 1
Itt alattam valamikor tenger volt. Apró kis, ál/atkák bitiiöi hullottak bele a-fenékiszapba. Aztán eltűnt a tenger. Az iszapra ráfeküdt a sokszáz méter mély föld roppant tömege. Az egykori tengerfenéken olaj születik s most, hogy lefúrunk, előszókken. HeleÖntjük a gépkocsi
j tartályába és motort hajtunk vele.-De ha egyszer elvégezte a maga munkáját, többé nem tehet vtu$ motort hajtani.
A csillagokat mozgató erővel sem lehet többé csillagot mozgatni. A. nagy motor tehát egyszer megáll: Az Alkotó c hőskölteménye még szörnyen hosszú talán, dc mindig egyre közelebb jutunk az apokaliptikus vég felé.
A rég elmaradhatatlan szülője a kezdet. Ha valamipek vége lesz, annak kezdetének t\'s kellett lennie. A gép valamikor elindult s mint ahogy képtelen arra, hogy övökké mozogjon, arra sem lehetett kfycs, hogy inagá(ől elinduljon. Valakinek el kellett indítania; valaki egyszer felhúzta az óra rugóját; ketyegése-vek csodás muzsikája minden pillanatban Ot dicséri.
fis ha ez a nagy zenÓlii óra az utolsó percig nem fogy ki a hozsán-nás allelujából, miért nem tesszük ezt mi is: minden csillaggépnél magasabbrendü emberek? Hisz. min-den-minden az isteni mélységek és magasságok felé mutat.
Mélységek felé, mint a furóvésé 6:1 felfelé, mint a fúrótorony.
Dfí. SZÓLLAB ÉASZLO
Keresztény Temetkezési Vállalat
¦flégf.\'
SÍPOS JÓZSEF
Fő-nl 12., (az udvarban) Kerwa íéMu\\ \\m\\m
Üxlct telefon : 387. "¦ l-l Lakás telefon: 216.
meztetto az állatkereskedskot, hogy az országos vásárokon és a: gazdák által gyenként felajánlott marhákat vásárolják lel, Illetve a téUlekot jelontsék lm, hogy oxek elszátlitkató,k legyenek. Amely kereskedő kStoIesaflcröt a jövőben nem tudja ellátni, annak megvonják vásárlást Jogesulteágát. ÍMV6) (--) A htz-ialAal kulcson!
az Idón 1« a gazdák rendelkezettére beosájtja a földművel és Ügyi mlaunctö-rluui A kölosöatfket hat- hónapra folyósítják, az óvl kamat csupán S százalék a a kölcsön ellenében az állatok kóztzálogul való lekötése é« a fedezett váltok letétbehelyezése szükséges.
( ) Az tdel búzák JómlnóséflQek
a hivatalos megállapítások szerint a szem kitöltőd ós a azombeérés, aa asz-Ingolájj éa a klcBépléH Haecnpotitlából. Általában Jellemző a mágus hektólltor-suly.-A vizsgádat! adatok részben U-szAnlalt, részben dunántúli búzákra vonatkoznak óa mindkét országrész búzáinak bektólltersulya 80 ktiogram felett vaq. Az tdel búzák nedvességtartalom szempontjából bi tgen Jók s n klUlitö mtnSség vonatkozik sikértartalmukra és Hűtőipari értékükre iu. (M VB)
SPORTÉLET
ZMNTE-DOSE Ismét a bajnokság Élére berDit
\\ vasárnapi kanlzeal helyi rangadó után a ZMNTE elsí, mi?, az NVTE allar-madik helyre került. A kerületi eredmé-nyek (Pélmonoslor—Barcs 3:0, PVSK— PBTC 2: 1, NTE-SBTC 7:2. DVSE-Bonyhád 8:0, Zsolna—CBáktomya 3:0) ulan nemi változta állt be a bajnoki táblázaton :
I. ZMNTE DOSE 7\'5 I 1 71: 9 II, 2 KTSE s 7 5 1 1 21: 12 tl
3. NVTE 7 5— 2 19: 9 10
4. Pélrnonilor 7 4 2 1 20:15 10
5. DVSE 7 4 1 2 25: 10 9 6 NSE 8 4 1 3 43 :21 9
7. PBTC 8 4 - 4 23: 17 8
8. CsZTE 8 3 14 16:21 7
9. PVSK 8 3 - 5 22 : 24 6
10. SBTC 7 2 1 4 11:19 5
II. Zsolna 7 2 I 4 9:21 5
12. Barcs 7 2 1 4 9:25 5
13. Honyliad 7 — — 7 6:48 0
14. DPAC visszaléped I
Két cls« helyezést érlek el a kanlisal birkózók Szombathelyen
A iiii^ykiuiizuni lovoiító birkÓHÓk vaenrnap .Szoinliatholyon küzdöttok a liudtont-lmjiiolíHiíjíi\'ii\'l. .Mózhí, av. oiTzágos ifjúsági bajnok félnohéV sutyban, Koröal i)c<lig viUtósiilybun tolt olsó H/omlintliolyon. Veiliiiifror Jioltoly, GyinioHÍ kíizópsulyban mit-aodik, Nagy 0« Saaiay a kiwibb
Totalan S-M,
Lei?Hzebb*t i; legOrCSÓbban I
& KÖZÖNSÉG ROVATA
A lefoglalt És elkobzott árukat szolgáltassák be a városi Közeitatási Hivatalnak
Az Illetéket felügyeleti hatósáaok figyelmébe l
..Kaptuk az nlíiblii kivolot: luon tírizíolt t\'Yjazorkoriztó Url NugyhocHű, kodvoH lapjából gyakran oTvn.som azt a diworotromóHó munkát éfl orólyt, amollyol hatóaá-gaink romlót igyokoznok* toromtoni a fokotopiuo dssungolióbon óh a kö-jiÖiiBÓg vódolmőbon folgöngyölitonl töroknzonok a mind vaknu;röld>ó váló fokotopinuot .élelmi óh közazüköóg-loti cikk CBompószotot én az árdrágítást. Nagy megnyugtatáara Bzolgáj miiidoz. Ezt a szép munkát nomré-gon mogfololó fui ninban illolókos bolyon in elismerték. Azonban valószínükig kikerülte az ultitokon (fol-Ügyolett) hatóságok, Közellátási Eol-ügyolóseg, KormányhiztoíiHág, sth. figyelmét, hogy a hivatalos eljárás során lofoglalt vagy pedig elkobzott közttzüksóglotí cikkük, élolminzorok, baromfiak, husnomü, sonku, kolbász, tojás, cukor, Btb. néha napokon, néha botokon át oljáró hatóságok raktárában tárol, mig 80f körül az elkobzott áruk" és cikkek kiadására, vagy keroskodóknok, vagy közintézményeknek való kiszolgáltatására. Vannak esőtek, amikor csak Ítélethirdetés után szolgáltatják ki a lefoglalt, illetve olkobzotl cikkot.
A mai állapotok és viszonyok mellett az ilyen lofoglalt és olkobzott élolmiszoreknok, közszükségleti cik-koknok, sth. az elkobzás napján kol-lono az eljáró hatóságoknak, közegeknek kiadni, nem belekig tárolni, mig értékükből veszitonok. Nagvon liolyes lonno, hogyha ezokot a ciííko-ket mm egyes koit>nkodnknok, som bárki mán magánosok mik, szállodásoknak, stb., hanem a városi Közellátási Hivatalnak nyomban kiadnák. A városi Közellátási Tíivatal ezután logjobb belátása és tudása szerint osztaná ol, vagy adná ki közfogyasztásra vagy inlézményok részére fközkórház. szogénvok ollá-tásá, /.nldkoceszt, Misszió napközi otthon, stb<
N\'em válik 1«) a gyakorlatban az a rendszer, hogyha p. o. baromfiakat kolKiztudt el, az\'t az egyik szállodásnak, a másik vendéglősnek sth. adják ki. Minden lefoglalt és olkob-zolt áru, — bármi is logvon az — cukor^szappan, baromfi, tojás, liszt.\'füstölt hus, szalárni, vagy más féle, adassék nyomban ki a városi Közellátási Hivatalnak megfelelő rögtöni továbbadás végett.
Kérjük a Felügyeleti Hatóságot; a Közellátási Konnánybiztosságot, hogy ily értolomlxm "szíveskedjék inlézkeílni, hogv ezentúl minden a városi Közellátási Hivatalhoz átko-rÖljön. Alanlirottak szolgálatot^ vélünk tenni a jó ügynök óh segÜsé-géro lonni hatóságaink kitűnő munkájának, midőn orro az egész Dél; nyugaton, annyira elterjedt Zalai Közlöny napilap széles nyilvánossága utján özönnel felhívjuk különös figyolmét.
Fogadja- mélyen tisztelt -FŐBzor-kosztő tlr ismort lokötoloző olőzé-kenységéórt és szívességéért mogkü-lönböztotott tiszteletünk nyi\'vánitá-uát aláíratok.
Mimóza
Mézlmunkaszakűzlet Nagykanizsa Cscngery-ut 4.
Fonalak, horgolócérnák, géphlmzés, előnyomda, Klbptl-függönyök, függ&tiykész/Ms, d/sZpárnák, szabásminta díjtalanul. Kézzel kilőtt férfi és női téli harisnyák nagy választékban.
1943. október 10
korcsoportban azintőu második ho* Ij-ot szoroztok, \'mig Simon ós Kom-kos negyedik helyezést ért ol.
Örvonílotos birkózóink kitűnő «>*oa ronlóso, Az országos bajnokságban Körösi ós Mózsi indul, romolj Ak\' nagy aíkorrol. Halász Károly nagykanizsai birkózó-edző mint szövetségi mérkézésvezelófcönt mtiködntl kökre a nagyözfirŰ es iz^nhnas ver sonvon. Leventéink ismét Iwbizonyi-tott\'ák, hogv minden siwrtágban a legmagasabb szinlot képviselik.
Csáktornyái leventék— Alsólendval LE 10:0
(Csáktornyái tudósitánktól) A mérkőzésen a csáktOrnyai leventék hatalmas fölényben érték ol epmás
után góljaikat.\'A mérkőzést Kovács vezetto közmcííelé^wlériit).
A Csáktornyái ZTE tánccal egybekötött szüreti mulatságot rondo-
nott a Metropol termőiben, A nagy-BÍkorÜ mulatságon nsgyszúmu kö-
zöneég jelöni mog, ami bizonyítja, hogy a c8ztr-t. mtndonkor kész támogatni Csáktornya sportszerető közönsége.
HÍREK
NAPIRRND:
Éjjeli ifyógyszertái\'i ügyelőt:: Ma az Igazság gyógyszertár Pő-Ut 12.
Kiskaniznán az ottum k.,öJ*ys*«r-tár állandó ügyelotee szolgálatot tort.
Naptár. Október 10. Kedd. Róm, btt. Alk. Píler. - Protestáns Luclir.,
A GÖ&KÜRDO nyitva van reggel I
1 ólától este 6 óráig. (Hétfő, sosaeV* j
péntek délután és kedden ogósz nap \' nőknek.) Tolofon: 560.
— (A feronolek tartományfőnöke Ksnlzsán)
Dr, Vargha Teodorlk, a magyarországi lercoclek lartornánylőnöks ma Nagykanizsára érkezeit Holnn* délelőtt eTnöklnt-t alatt Dunántúl ferences-plébánosnak értekezlete lenz a tallér-teremben, amelyen lelkipásztori kordé Bek kerülnek napirendre.
— (Alsódomborun okt, 6-án)
az akkor közölt tudósításban tévesen szerepeli a hazafias ünnepség i-zónokának neve. A szónok Szalay József áll. tanlló velb/
— malálozáa)
Kaán Irma nyűg lg-zgaló-(anitónó ételének 8?lk évében visszaadta nemes lelkét az Etel Urának. Nemzedékekéi nevelt a magyar gondolatnak, a becsüleles keresztény éleinek. Régi tanítványai a legnagyobb tisztelettel és hálával emlékeznek meg voll lamtÓRtjjiifcről, aki szép magyar n&T lelkének gazdagságát sugározta tanítványaira. A leánynevelés terén érdemeket Bzerzett. A katsllkus és szociális életből, hazatlas megmozdul ásekbsl mindig kivett* a részét. Igazi magyar tastténó volt, aki munkásságával, lljuságszeieleté-vel nagyon értékes nemzeti építőmunkát végzett. Érdeklődését élte végéig nem veszítette el a kanizsai egyesületekkel szem-kén, amelyeknek Buzgó tagla volt. CaU-wi titkon délulán i/sá órakor kísérik pihenőhelyére.
N 6IcI p ők férfi cipők cysrmakclpfik házlcipök gyógybetétek
PAPP OSZKÁR
clpfiszakOzlétiben
Nsgvkanlzss. Erzsébet-tér 1. Telelőn: 714.
Szerbfll gyalázta a egy hét nyelven
Porpácai Olzella szegedi nyclvlauárnő a kaposvári Ttirul-s/rtllodáb.-a béreli a minap szállási. Már néhány napja a Turulban lakolt, amikor a szálló vezetősége közölte vele, hogy ál kell költöznie a Korona-szállóba. Porpácii emialt méltatlankodott, majd mibül kezdeti beszélni. A személyzet szerbül értő tápjai megdöbbenve flallolták, hogy a hét nyelven beszélő tanárnő a magyar államot és nemzetet szidja. Azonnal jelenlelték ezt a rend-
magyar nemzetet beszélő tanárnál r
őrségnek, amely megindítana a nyelvtanárai ellen az eljárási. A kihallgatáskor kiderült, hogy a nyelvtanáritól a debreceni járásbíróság négyhónapi fogházbüntetésre lléllc kabdllopás miatt, a Bzegcdl kapitányság pedig körözést adotl ki ellene.
Miután a nyomozást befejezlek, a rendőrség a netn.elgyalázó nyelvtanárnM átkísérte a kaposvári Ügyészségre.
(Sopron- és vasmegyei vendégek llspol olajvltlékon)
Dr. Hfgyétty Pál soproni főispán, Sopron város polgármestere, dr. Najy János vasi központi szolgabíró, dr Széli Elemér kerületi tűzrendészei) fellgy-ló és az érdekelt kerületek képviselő) vitéz gróf Teleki Béla főispán, dr. Urantl Sándor alispán és dr. Szűcs Andor vármegyei másodfö-jegyző kíséretében meglátogatlak a llapel olajvidéket. - (Felhívat!)
A nagykanizsai MÁV. alkalmazottak Te-etkezésl Egyesülete ezulon felkéri nyugdíjas lagjail, hogy laedijuk hivatalbál (örténé levonásának ujabb rendezése céljából lagsátíi könyvecskéjükkel és sárgaszínű nyugatljfolyosiláti lapjukkal a pályaudvari tekepálya helyiségében folyá há
24-ig naponla 16 órától 18 óráig saját érdekükben feltétlenül Jelenjenek meg. A vezetőség. . ÍJ)
- (Elltél! árdrágítók)
Weitllnger Albert zalalövői szatócs, cl-pészmesfer árdrágítást követelt el. Egy élő sertést, amelyért legfeljebb 87 pengőt kérhetett volna, 270 pengőért adott el. Emiatt bíróság elé kerüli, amely 2C0 oengő pénzbüntetésre itélle. — Héber Károlyné és Molnár Imre /a In besenyői lakosok tejjel köveitek el árdidgitást, 50- 50 pengő büntetésre ítélték őket. — Németh János zalaszenllvánl clpészmester pedig 60 pengő pénzbüntetést kapott, mert a rendes áron felüli ösBzeget kért lábbelik Javításáért.
\\%m feéromhotatjl
Alulirottnk fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy feiejiheletien jé testvérük, sógornőjük és nagynénjük
Kaán Irma
nyug. Igazgató tanítónő a zala magyal Tanítótestület tiszteletbeli tagja stb.
éleiének 82-ik évében folyó hó 19-én reggel 8 órakor a betegek szentségének ájlalos felvétele ulán visszaadta nemes lelkét Teremtőjének
A mcgholdogull hllll (etemét folyó hé 21-én el. u. Mtf órakor kísérjük a temető halottasházából a róm. kai. szertartás szerint a családi sírboltba örök nyugvó helyé re.
Az engesztelő szentmiseáldozat okiéber hó 21-én d o. 1 !8 órakor lesz a Jézus Szive plébánia-templomban a? Egek Urának bemutalva.
Nagykanizsa, IÖ43 október hó 19-én.
emlékét mindnyájan azarotettel megőrizzük i
öxv. Goöcsa licitálóimé szüi. Kain Anna testvére, öiv. Kaán Károlyné BzUI. Raáb Margit sógornője.
Dr. Goécxo B*rtaUn, Gtffcxe Auun, Máyer\'Vllmoané szül GeöfM Ewékot, lélaé szili. Kné.i Marsit, dr. Herug Dosa** szUI. nőné sitili. Kaán Eixsébet unokál\'ugai és unoköccsel.
, Sxabó Komélné szUI. Kaá i*. dr. Ebnor Je
JAGERSÁNDOR
aazialoamester
TEMETKEZÉSI lÁlLflLATA
Nagykanlaaa (Kiskaalaaa) Orszig-ut 13/b. Találón : \'392.
Unger-Ullmann Elek viskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók
é« olÖiBoyasheilÖk.
Hofhari--g4p.sk télre és tavaszra elöjsgyozhotftk.
dmwwiíot
WtAkoS ARAM-1ZOLGÁLTATÓ RT.
" " ——^—— 111 ,1— r
AramaximUk flzet.se, rekl.mieilok, hl|la]alantiaak, aiakazarű .lalvlligoslUa mlndan vlüomou Uörtlénbon délal&tt 8-tól tiAlut*., IB 6r*tg. Cwmwyut 81, tolafon 294.
Divatos női téli-, átmeneti-kábátok nagy L választékban
néf
ÁLLÁS
ABstaloB-aagédahat maga, liietía-acl felvesz Csizmadia Jinos aizlalesmes. tet Nagykanizsa, Bába-utca 5. 2
auulülu lalaélallk vilii l\'ólh Utla fuezer\'seteskedeseben.
FaaRerkaraakodd.segédeket lelve-szánk. KOzIliztvIselOk Szövetkezeié Er-ss.bet-te\'i. 36.»
SscakaaarOan csotnasolú se^ídttöt é. klfulfillut azoiinalra lelveuek. -Mustos psplrflagyke[esked.s, Eisa.bet.t.r 4. &
Nagykanlzssi |.t.sl Idsio\'gabtró .ionnal! belípéare keiea klaapltö hivatali at-
tlaxlat. Jelenlkeznl lehet a főizolgaulrói hivatalnál naponkint délelAtt 10—12 óra
h0*5ll. «II
Bajar-ó takarítónőt kercaek. Jelentkezés Vícsey u. 8. (Elemi Ukokl mellcltl MAOlfl aaiokhás). < 36.0
Fóznl ludó baiáronBI azonnal belépésre (elveszek. Tinnii, EoTvóS tir 33. 3633
Paefakt gyors- és góplrónó azonnali belépésre (elvétetik. Ajánlatokat „Nagyke. leskedó" lellgtre a kiadóhivatalba kíiek.
3652
Aaalslanasafit kereu kóioivos. Kóze. lebblt dr. Terhelylnél,C»eugerj-ul27. 365»
ADÁS-VÉTEL
Mindennapi levelezésból ösizegyültött UsaaagMIyagat bélyeggyulteil eélekta asaamak. Barbarita, Zabi KtMMny szerketztásége, naponta délután 0—7 óra kosait, fis a hirdetés mlssslig érvényes.
Karaaek mag«é1alr« .\'héromBjlós. aötalaalnll szekrényt. Cim a klsdóban.
Használt gaarsasakkooail vennék. Címem: Vándorftni, Rikócilu. 32. 3614
Elad* lekele télikabát jegy crósebh níuc*. Klrély-u. 2. Deutschnál. 3635
kél drb. slildó eladó Kossulh-tér 6. Ét-deklódnl lehet Hi|dunál. 3051
n«g«aialra keresek kés alatt ;\'¦ egyes tósserazámol es ló sli való keményla pallókat. Simon litván hentes, Klsksnlzsa. / 3654
Haaanail SBrlal-fféla szabadalmazott „Baallar" hólokozókat veszek, tctrlal vaskerc\'ikedéa Nsgykanlzea, Br-zsftet-tét 4. 3653
BÚTOROZOTT SZOBA
Kólégyss fautorostatt esiob*. keresek konyhával vagy konyhahasznslattal. Ágyneműre huzatokat viszek, de 2 szekrény és 1 dívány kell. Központtól lOpercze mtgle\'clötn tágss és egészséges lakásra alinlatot a lap kiadóhivatalába „Megtekintheti\' lellgérc kérek. UaatiMI dljaaok.
ZALAI KÖZLÖMV
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „Klieitzrlssigl ». T. NauykaHuV. Falelóa kiadó: Zajai Káraly.n
Nyomatott i /
i .glzaaz.ui|l 11. T. HagykulzM- /
ayaaaájikaa kaaykultUa. \' (Nyomditzt teleli Utal KárolyJ
(¦óladé i
(!ira :
Ikiwüükuzíil : Tátorl mista ;..
83» ávt., 237, Nagykanizsa, 1943. október SO. szerda Ára 16 fillér.
gzexkeentósóg éa kiadóhivatal: Fö-ut G. szám. fijacrkcaztöeógl c« kiadóhivatalt telelőn 7a az, Metriolonik minden hétköznap délután.
t* O L I t"| K A 1 NAPILAP
Felelős szerkesztS : Barbarlte La)os
Stótjzetéel aia; eay üí.napra 4 30 filler,
negyedóvj e 12 pongo 4P tulór. t-\'liys-H azárn: hétkoznnp 16 fin., aíornfeaíon 30 un.
%\'Mímíím csak a katonai megbeszéléseket*, vess réizt, a politikai tanácskozásokon neuti
Rossz időben, számbeli szovjet-fölény mellett tombol a kremencsugl csata A szláw népek bizottsága is ülésezést a moszkvai értekezlet előtt
Churchill katonai tanácsadója a miniszterelnök nyílt levetít viszi Szovjeloroszortzúg politikai Vetítőihez. A levél, mlat a svéd lapok I>ondonbéI jelentik, magál»a« foglalja a szövetségesek katonai tervelnek vázlatát Len-doni kfiiiikben ezzel kapcsolatban azt hiszik, hogy Moszkvában a második arcvonal kérdése most minden valószínűség szerint a legkomolyabb formában kerül sxóba. Az angol eajtó ezt a kilátást minden lelkeaedóe nélkül Jegyzi fel. Wasnlng-tanban, Loaslon Magatartásával elleniéiben, még mindig nem engedtek abból a felfogásba!, hogy mindenekelőtt a politikai kérdések, Illetőleg a hábóra utáni kérdések tattoznok az értekezlet elé.
Különböző, Oinlbe érkezett jelentések szerint
Ellennek Mosjtfvdban közvetítenie kelt
a szovfet és az amerikai magatáriát . kötött.
Szovletoroszország n Jelentések szerint ki akarja kerülni a politikai kérdések megvitatását és iitkábu a háború me^rövictté-tét, más szóval a hadászat egységesítését szorgalmazza.
Mai jelentcsekket ellentétben az angol hlraxolgálat oljan értelmű moszkvai Jelentést közöl, hogy a katonai kérdek rendezése után a szovjet kormány hajlandó a háború utáni kérdések megvitatására
A Journal de Oeneve londoni tudéiltéja közli, hogy a moszkvai értékeltet szambe-lünéen megcáfolja azokat a célzatos híresztelésekéi, amelyek Igen komoly ellentétekről beszéltek SzovjctoroszorazáR es az angolszászok közölt. Az értekeztet azt bizonyltja, hogy
a Szovjet nem akar különbekét kölni és hogy az egyMlműködéi a Szovjet és az ungolszászok köfftil nemcsak nem lazul, hanem ellenkezőleg, sziláidul.
Angolszászok^ elvileg készek felállítani a második frontot
Stockholm, október 20 J még .Jobbon megjavlieák - Jelenti Waehlbgtoiiból sz angol hírszolgálat. A többi között arról van szó, hegy ¦Amerika teljesen átszervezi moszkvai
katonai képviseletét. Talán ezzel lilgg ossza az a Jelentós, amely azt mondja, hogy az Egyesült Államok moszkvai katonát attaséjának hivatalát bezárlak. •
(MI 1} A DagotH Nyheter tudósítója szerint Amerikában valószínűnek tartják, hogy az angolszász hstalmak bo-Jeientlk et»l készségüket a máaodtk arcvonal felállítására s.
Az Egyesült Államokban nagy erőfeszítést gyakorolnak abból a célból, hogy a Szovjetunióval való viszonyt
Teljes titok fedi a moszkvai tanáCikozásoftat
Lisszabon, októbor 20 (MTI) Az angol hírszolgálat jo-.fonti Moszkvából:
A háromhatalmi órtokozlot titkait niimloddig sűrű fátyol borítja. ElsŐ-rondüon kivonatosnak tartják ugyan is, hogy a nómoteknok ínég csak sojtolmük so logyón a készülő dolgokról.
A moszkvai órtokozlot megnyitása olótt Moszkvában
a szláv népek-bizottsága tartotta meg hatodik ór-tokuzlotet. A bizottság üdvözlő táv-hatot tatáséit Sztálinhoz, valamint a vörös hadsereghoz ós a hadsereg parancanokságához.
Molotov a török nagykövettel tárgyalt
A moszkvai rádió tegnap este jelentette; hogy Molotov külügyi népbiztos tegnap fogadta Törökország moszkvai nagykövetét. i
Az algiri rádió tegnap ceti híradása közölte, hogy Edon angol ós Hull amerikai külügyminiszter, útban Moszkva foló, Algírban tárgyalt do Oaullo tábornokkal..
Nagyon súlyos harcok a
fíerlin, októbor 20 (Bud. Tud.) A krerJMnesugi csata] [ognnp ós tognujxdótt nem csökkenő hovossóggol tombolt. liorlinlio\'őrko-hirek szerint a szovjot 20 lö-/>:¦(<lmdonzlálvt óh számos púncélos-¦¦ -li.lárt vototi küzilolcmlK). A támadásokat a műszaki fogy verek rend-: kívül orős uásspontoéitása jcllonizi. A szovjet csa>\' lok ózon nz aievonal-: Rakaszori I csekély számboli fölényben /innak. A.koloti arc-: vonalon uz ,dó rosszra fordult eaj báVom nappal ez-lőtt nagyobb o»ó-"03 indult moK- Az időjárás mog-vidlozAsa, iiKy látszik\', meg nem tudja befolyásolni a hadmüvofetóket A nómot sajtó inog\' alig tükrözi
keleti fronton
vissza a helyzet komolyságát Arra az általános megállapításra szorítkoznak, hogy a harcolt koloton igen súlyosak.
Politikailag aksrja bauiatozlatnl a Sxüvjet a katonai erofesKltáseket
Stockholm, október 20 (liud. Tud.) Svéd politikai körők-ben ugy vélekednek, liojp\' a Szoviot-unió hatalmas erőfeszítései nem kizárólag katonai, hanem,politici eólt is szolgálnak, még ixxlig azt( hogy a Szovjetuniónak a moszkvai őrto-kozloton az eddiginél orősobb tárgyalási alapot teremtsenek. Svéd katonai szakértők a katonai helyzetet
igen komolynak itólik meg, különösön azért, mórt az orosz hadosztályok nyomása a legutóbbi időben állandóan növekedett. Moszkvából Stockholmba érkezőt* értesQlósok szerint a szovjot hadvozotós az egyes betörési helyeken állandóan további tartalékokat vot küzdelemho.
Ami bi.--.ios a S...ivj\'t háború utáni it\'rv.-iböi
Zürich, október 20 (Bud. Tud.) A Die Tat moszkvai jelentése szerint általában jól tájékozol! moszkvai körökben viszonylag keveset közölnek arról, hogy a Szóvjclunión k a háború utánra milyen ttr ei vannak. Csak köt pont látható liszián, mégpedig az, hogy a Szovjetunió a balti államokat, Nyugat-Ukrajnái, FehtrorosiorszAg nyugati részét, Besszarábiál és Bukovina egy részéi O.os ország ré-Brének tekinti és ezért ezekről a te-rüleiekröl nem kivin vitába bocsátkozni.
A pápa Róma megmentésen fáradozik
A Neuo Zürtoher Zeitung római tudósítója Jelenít :
Annak a kérdéf>n»k a lellegeteaö, vájjon ítótna nyílt vagy uzubad vároa-e, kivétel nélkül naponta foglalkoztatja a római ssjtót és a közvéleményt. A pápa
azzai a szándékkal, hegy Rámát, ha lehet, egéait-on ktemuljóií m hadlöw<:zet-böl, tneglíereiSfe mind vöt hudvtaelő halét. Ügyelőre mőg liorni volna ozskoek a láradoxáKOknak a tlkeróról vagy eredménylolenségtról beazélal.
Merényletet követtek el De Btlnon nagykövet ellen
De Brinon nagykövet ellen Pá- 1 tanására annb n nem került sor. risban a vasárnapra virradó éjfzaka
merényletet kíséreltek meg. Az azonnal migimiito\'.t vizsgálat megállapította, hogy a nagykövet első emeleti háló zobájibi, az ablak közelébe és közel az erkély-ajtóhoz a német véderő készletéből ellopott három aknát helyeitek cl. Két akn* fel Is robbant, a harmadik felrol>
Cáfoljdh a Mussolini elleni merényiét htrét $
A fasiszta köztársasági kormány rádója m?gcáfolja azt az angol for-ráaból eredő hiresitelésl, hogy Mussolinit cgv északolaszorszjgt város kórháfában ápolják, mci.t merénylet következtében karja megsérült.
Tegnap este újra légiriadó volt Londonban
Jiorlinböl. jelentiK1 hogy nómot hareí repülők álgondon olloni-októbor 18-1. ós 10-i támadásaikat jó látási viszonyok mollott hajtották Végre. Ilár Ss angol lőgvédolom orős ós az éjszakai vadászok tovékony-BÓgo élénk volt, a német repülőgépolí mégis London város közopo Íöl4. hatoltak. A bombák a kijelölt cól-
porítokban robbantak ós nagyobb pusztításokat okoztak. Több tüz ko-lotkczett. Az egyik tüz oróson szótterjedt és u ropulőgó|X>k távozásnkor még hosszabb ideig mogfigyolliotó volt.
Az angol hírszolgálat jelenti, hogy, London ikörnyókéh tegnap kósó esjo
ísmót ino\'íflzó\'laltak a lógvódotmi szi-
?énák.
1347 olasz katolikus pap és apáca halottja van a- légi támadásoknak
közlfso
Vatikánváros hivatalos szerint 19-13 júniusától szoptomber vágóig Olaszországban a lógí táma-dásqk 1817 katolikus lelkész, szorzo-tos\'ós apáca halálát okozták. A
templomok és más vallási célokat szolgáló ópükotek elpusztításával vagy mogR)nádasával okozotá károkat korukon 10 milliárd Urára bocsülik.
(Sikeres német előretörés az Appennln-ut arcvonalán
kot azonban meghiusitottu a nómot ütődök jól irányított lüzo, valamint a nómot gránátosok olőrctörésénok orojo. Az angolokat óa amorikaiakat valósággal tprohanták, niiolőtt még azok romlott vódokozésro kÓjiosok lettek volna. A később ,odarendelt; angol orőkot, amolyoknok nyilván az lett volna a föladatuk, hogy a csorbát kiköszörüljék, a nómot csapatok a legkedvezőbb lóAUásokben fogadták, ugy hogy erós zárótüaük-ben ozok az erők is összeomlottak.
Az Apomiin-nltól északkolotro ogy nőmet előretörés frontálisan felgöngyölített egy támadó kanadai ozm-uot, maradványait pedig orősen üldözve több kilométerre hátra vototto. E harcokban a nómótok tekintélyes mennyiségű anyagot zsákmányoltak. A Voltnrno (^zaííi szakaszán dalé harcokbun döntő szoiope volt ogy nómot utóvéd megfóvosztó mozdulatának, amellyel a magasabb ho-gyekbe vonult vissza. Az utána nyomuló angolok ós Hmorikaiak hirtelen olilaltámadást kaptak, firrp uj cso-: portosítással kisérloteztok, kísórletü-
ZAJÜAI KÖZLÖNY
1913. október 20
kulcslyuk mellól
SZKP K8KOVO
volt Nagykanizsán. Primőr UÓlyi fizékoly József százudos örök hüaó-gol esküdött Guortner Éva állami gimnáziumi teslnovolösi tiiníirnóiiük. A polgári oskotóst u délszaki növényekkel földíszített városháza tanácstermében (ir. Krátky Iwtváji kir. kormány főtanácsos, i>olgó\'-\'.OBter vé-gozle, aki emelkedett hnngu lioszé/ dot intézett az ifjú párhoz. Olt voltuk az örömszülok in, dr. Gaoitnor Antal városi tiszti ügyész 6» nojo, valnniiut Székely Dezső nyűg. ozro-doti. Az ogyhúzi* esküvő a foronciek
Slébánia-templomában történt, runit Íhzos én előkelő közönség töltött rhee, különösen a tisztikar volt nagy számban képviselve. A menyasszonyon foliér, magynro,-* nelyoni ruha, a virlegénv tiszti diszbon. A lélok-bomarkoló" szent egyházi szertartást ÜT. Torsztonyák L?tszló somogyszont-miklósi plébános végozto, aki raó-lycnjáró beszédben méltatta a katolikus házasság í-zentségót. A kóruson alkalmi egyházi énokok hang-zotlak el. Az esküvő Iwfojozlévol n> szertartást végző lelkész uz aj párt kikisórto a Icmploin bejáratáig, ahol nz ünneplő közönség óriási eokasága legjobb kivonatait tolmá-. csolta az uj párnak.
A IIADLUtVAK
felnevelésére indított országos gyüjtéslKi, mint megírtuk, Nagykanizsa ugv kajiesolodott bo, bogy nem válik dk-sóség.\'re a városnak", Bem nz ogész járásnak. Az, összegből, ami Nagykanizsán -és a jVirás-han Összegyűlt, még Ogy hadiárvát som lehet íolnovolni. Eszel kaixrso-latban példaként kell megemlítenünk Tarján (I\'álcsics) Ferenc növel, nki egymaga többel vállalt, mint a gyűjtés egész eredménye: — olvállalta teljes ogészél>on való felnovolósét egv hndiárvánnk, akinek apául őt kijelölik. A példa köveb\'ao még mindig nem késő.
fórray ZBJjMAí
n NagyknnizsárórTColozsvárra korült posta igazgatósági titkár-kisusz-flzony, irósikeroit szeretettel lartják számon Nagykanizsán. Mont október 23-án délelőtt BfltvÖS Karthauzi-járói irt tanulmányát olvassák fol a budnjxDrfti rádió műsorában,
M KG JÖTT A THÓNOlíOKAS
Dusnoki Oyula m. kir. fúhudna-gvéknál, Foloségo, Laliorczv Margitka, Laborén Károly MAV főintéző, a tűzharcosok nagykanizsai főcsoportja főtif kárának leánya, egészséges »0yulu8kának« adott előtét. Mnma és fiacskája a logjobb egészségnek örvondonok.
KISS ISTVÁN LÁSZLÓ
nagykanizsai polgári iskolai tanár, majd tapolcai polgári iskolai igazgató, aki hosszú időn át harctéri szolgálatot teljesített, számos kémény ütközetben dicsőséget Bzorzott a magyar lionvédtiszt novénok. A Tire községnél vivőit ütközotbon honvédoivol bravuroa áttöréssol gvó-zebnot aratott a bolscvikiok fölött, arjait illotékes lielyon is olismortok. Kiss főhadnagy a napokban ismét »haza« órkozett Nagykanizsára, újból angyalbőrben.

KÁRPÁTI FERENC ¦
nagykanizsai m. kir. postatiszt a F. 108. sz. alól irt kedves hangú iábori lovelozólapot szerkesztőségünknek, amelyben visszagondol a kedves kis városra, abban élő kedves ismerőseire, főleg szorottoiro. És mindegyiknek üdvözioté* küldi. Kéri, hogy ne feled kozzonok mog róla ée kfildjonok neki Zalai Közlönyt, otthonának szavát hadd hullja a mosz-bko idegenben.
Nagy katolikus propaganda-gyülés lesz a nagykanizsai Városi Színházban
Hatalmas munka folyik a Katolikus Diákotthon akció érdekébea
vette, hogy ha n magyarság boldogulni ukar u jövő uj világrondbon, első feltétolo mogfololő TOzotétúrsa-daloin novoléso. Mindonütt^ttkoll lenniük a katolikus órszomoknok^ liltvalló magyar katolikus intellí-gonciának az egész vpnulon. Hogy milyen olsórondüon fontos a Katolikus Diákotihon-mozgaloni, muraija, hogy maga Kállay miniszterelnök szükségét látta a mozgalom sürgős és londülolcs korosztülvitőiének. A
után most ™ium. király Ünnepén Nagykanizsán nagy Actio Catholicu propaganda-gyűlés losz ablton uz ügyben a Városi Színházban ogynogvod 12 órai kozdoltel. A gyűlési dr. Hegyi Lajos főjegyző nyílja mog. Az Ünnepi szónok \'dr. Králkv István polgármester losz. Beszél a Baross ÍSzövotsóg, uz Ijíar-testülol, a járás gazdáinak képviso-lójo, u dolgozó ifjúság képviselője, Blb„ míg a zátólK-szúdot vitéz Filó Fomnc igazgató mondja.
OktólKor 81. a nagykanizsai ka-toljIiusHi\'iíí napja losz, amolyro már olóm...fölhívjuk a nagykanizsai ku-tolikunság különös* figyelmét.
vasárnapi tomplom-gyűjtés most oklólwr 81-én, Krisztua
Az a munka, amit u nagykanizsai osjxiios-korület gyüléso moginditott, a magyar püniiöki kar és » magyar kcniáiiyolnök szándéka szorint a katolikus diákotthonok ügyéiion, a vasárnapi tomptoingyüjtéssol YOlta-kóppon csuk kozdot volt, A nagykanizsai templomokban a hivők tíldo-zatkészségo széjjon mognyilvánult, morf nemcsnk a bibliai szegény asz-ezony két filléroit, hanem pongókot és impinvnzt is láttunk a gydjtó-tálcí\'in. A katolikus magyarság ráeszmélt, hogy olyan ez a mozgalom, -amit maga Kállay miniszterelnök vozot, hogy saját várát erősíti ós folszorelí volo az olknvetkőzendő idókro. Hogy sokat koll pótolnia, amit elmulasztóit, hogy soKnt koll helyrehozni, javítani, jóvátenni a múltból, ha óriási arányszámához mért helyét biztosítani akarja. Nagy Ős fontos teendő vár a katolikus magyarságra] de a legolső és legfontosabb\' a moggyóződúsos, bátor, kiálló, katolikus íntelligoiu-ia, mogfololő vozotórétog novolóso és sorlm-állitása. Kzt a célt szolgálja a Katolikus Diákotthon-mozgalom, amoly nél ma fontosabbat nom ismerünk a katolikus táborban. A magas püspöki kar ék* meglátással észro-tjMi*^eiB|ifaa^
L hó végén érkezik Nagykanizsára a rendőrkapitányság uj vezetője
Az őrségváltás u nagykanizsai i\'ondőrkamtányságon - ahogy megbízható, komoly helyen értesültünk — még o hó folyamán megtörténik. a nagykanizsai rendőrkapitányság uj vozotójo vitéz dr. llükv (Horváth\'. JenŐ rendőri un ácsos, aki most a rimaszombati\' kapitányság vezetője, o hó vésőn érkezik Nagykanizsára és foglaljaül állomás bolyét.
Vitéz llüky Jbnőrrendórtanáesoe
a magyar állnnmmuórsog kitiróbált
törzstisztio, vérbeli rondőr, akit eddigi tovékonvwígo, kiváló tulajdonságúi, a folokkol való bánnitudása,
mindenre, kiterjedő íigyolmo, nond-kivüli tapintata, a társhatóságokkal való mindenkori szoros cgyütUnü-ködés tesznek hivatottá arra, hogy fontos ós fololósségtoljns őrhelyen ¦szolgaija a közrend mindonokfololt való érdokét. Vitéz liüky Jonó rondértanácsoa dunántúli szái\'ma-zásu, itt álnok rokonai, egyik liuga a bocíteholyi |>oatán tisztvisolŐnŐ. llimaszombat magyarságának nagy voszto.ségot ielont dr. BuKy távozása, Nagykanizriúnak rjagy értékot jelent az uj kapitánysági vezető,
Egy budapesti fiatalember a nagykanizsai sétatér egyik padién mellbe lőtte magát
Szomorú esemény játszódott Io tegnap délután a nagykanizsai városi bőtakertnek a temető felé osé egyik padján. Dévai István 28 évos budnjiesti fiatatombor egy >Stoyo.\'- j revolverről mellbelotto magát. A dŐVronésre a kősolboh tartózkodó lovasrendőr odasiotott, igyekezett to-
giteni, miközben ogy arrajúió a mentőket hivta, akik azonnal a holvHzinre sioltek és bessállitották a fiatal öngyilkost a kórház sol>é-szoti osztályara, ahol azonnal műtétet végeztoK rajta.
A megindult nyomozás megállapi-
totta, hogy Dévai István karpaszo-mányoa Icazoroléso után rájött, hogy ahol* pblgáfi ruháját olholyoztö, oh-nét azt valaki ellopta. Az érzékohy [iStalombert ez nagyon olkLuáiiiélto, annál is- inkább, mivel az utóiibi idólion .sok csapás érte. Atzért ki-mont a ligetbe, leült a padra és elővévén, fogyvorót, mellkasa alsó ró-szélio lőtt. Állapotú sulyos. Azonnal
értesítették Budapesten laké hozzátartozóit. Hucsulo ve lobon nlogindo-kolja, hogy a sors csapásai olől monokült — a halálba.
la bálnáiban kél tehervonat összeütközött a zalaszentjakabl állomásoa
Nagykanizsáról segélymozdony ladult munkásokkal a pálya fizabaddátételére
nagykanizsai állomásról sogélymoz-dolíy indult ki mogfololő munkásokkal Arató Károly fütÖházi. főnök és Ikultola János osztálymérnök vo-zotéso alatt, hogy a mogrongált vasuti pályát szabaddá tegyék. Addig is átszálással lionyoliíották lo á Nagykanizsa -Budapest; közti forgalmat. a munkákkal a déli órákban toljoson elkészültek és iBmét toljo-son szabaddá vált a forgalom.
Budu])ostrÓl vizsgálóbizottság száll kí az ö^iszoütközés körülményoínok kivizsgálására.
Könnyön végzotossé válható vasúti Összoütk\'özóa történt ma hajnalban, nom moaszo Nagykanizsáiéi, a znla-szontjakubi vasuti állomiVson. Az 1261, sz. toliervonat, amoly 2 órakor indult ki Nagykanizsáról Székosfo-hérvár rondoltetéssol, oddig még mog nom állapított okból és körülményük között a zal aszón ti akabi vasúti állomáson tolató 1262. sz. flzorolvónybo futott, ugy hogy a mozdony ós több kocsi kisiklott a sinokrőf. Szoroncséro omljorélotbon
Mi>--r nom történt. A sütök ée a moz dony megrongálódták. Nyomban
Nincs u földön
ogy ország som, amoly a jöíonlogj világháborút yalamil^cn\' fonnúbnii mog no érezné. Egyik uzért,-mórt nem akad niogiondoló, aki a bábo-rub szállítás bizonytalanságút, .veszélyét vállalná, így bizonyos cikkekben nagy árutoloalogo van. a niásik ország pedig azért érzi meg a háborút, mórt-vagy uz olőbbi-okból kifolyólag, vagy pedig mint had-vitolú, ol vau szigotolvo azoktól a nyersanyagforrásoktól, amolvekro pedig igen nagy szüksége volná. a mai öldöklő harcban tehát órdekolvo van a hadviselő ós nehY hadviselő, továbbá a scmlogos országok. Hazánk is, ahol sok olyan fényűzési és közszükségleti cikkokj-ől kolluii lemondanunk, amolyoki-ól iwdig azelőtt uzt hittük,. hogy nélkülözhetetlenek u mindennapi életben, szintén egyro súlyosabban érzi n hábo* rus időket.
A logtökélőtosobb és legfinomabb ötökntozgó gépozot, az ombari agy azonban eddig még minden olyan esetben talált megoldást, ami képes a hiányt pótolni, elviselhetővé tenni. Ezt bizonyítják azok az intéskodé-sok, umclyokűt a négy hdbqrus, csak nem teljesén elszigetelt .esztendő alatt hozott a kormányzat. Mert tudnunk koll, hogy Magyarország a nyersanyagforrások szem pont jábql és egyéb HzemjxmtokbúI sem volt önolluté országnak mondható: no-béziparának, kézoiüvos- és építőiparának, koroskedelménok, továbbá mezógazdaságáruik sok mollékág.i is mindenkor a külföldi bohózataitól függött. És itt mutatkozott meg özeknek a nagy kérdéseknek/ a megoldásánál a magyar tudás és akarat, a vezetők rátormoltségo. A háboru folytán elszigetelődött o\'rwzág a leg-noliezobb időkben, az adott köriil-ményekhez kéj>cst igén jó oixxl-ménnyol ígyekozott minden iparág1\' ban, u nemzetgazdaság minden pont ián áttérni nz önellátásra: A mü-helyokbon, gyárakban, a kisüzemekben éa a nemzetgazdaság minden hülyén folyik a munka, a termelés, a családfenntartók mentesítve vannak a nagyobb gondoktól. Ez csendül ki a pénzügyminiszter legutóbb ol hangzott iolontoséből is, a.molv szerint az államháztartás mérlege-, nok jósága főleg a magyar adófizetők órdome. Azoké nz érdem, akik felismerve a rendkívüli idők\\komolyságát pontosan teljoaitik ádó-fizotési kötelezettségei kot.
Államháztartásunk tehát rondlwn volna és ugyancsak nincsen baj a szociális alkotások terén sem. A sía-tisztikai adatok szorint ma az ország mindon második lakója újságolvasó. ft[>|x>n ezért főiöfilugttí\' YOjíía isniít-lésoklío bocsátkozni és felsorolni a HzooiáU^épilkczésok tömegét, amo-. lyokot az Országos Nép- és Családvédelmi Alap végeztet az ország különböző részein, hogyj hajlékhoz juttassa a sokgyermekos magyarokat, elsősorban u bazát/vódő és harcteret járt. Honvédokéi Ezer \'ós ozor rendofot ós törvény lát napvilágot ezekben a vérzivataros időkbon 8 ezek a törvények és rendeletek mind a dolgozó magyar társadalom érdekeit szolgálják. Ezt bizonyltja az ii tény, hogy a háborús erófeszitéeok közepette is folyik az állani állal
ü«ye»,
önállóan dolgozni ludó
felvesz
„Mimóza"
kézimunka szakOzlef.
UM3, oktőbci- 20
mim Roamibra
FERENC JÓZSEF
KESERUVr
Hajdanában-danában..,
Aki megmondta az orosz cárnak magának
tulajdonba vott földök háborús érdem szorinti kiosztása 6s az a gondoskodás i". amoly molog ruházatot juttat a dolgozó magyar millióknak, foű azt som szabiul olfolojtonünk, hogy — mint a békés állapotok között — országszorto továbhfolynak azok a vizi ovómüépitésok, ut- és bidépitésok is, umolyekot az uj világháború olétt gondosan kidolgozott tervekben foktőitek lo. !
Nekünk, akiknek! mindozidoig viszonylagosan-kovés veszteséggol si-\' kerültá nehéz, háborús oszteudöket át vészelni, ozokot az eredményeket még koll szolgálnunk. Tánteritha-ítntlan magyarsággal, további áldo-/zntvállaláseal, az igények további \'\' fizükitéwS\'ol, a jobb jövő reményéin vototl bittől, keményebben koll megfogni iniinkaoszközünkol, mert minden, ami csak a munkával kapcsolor tos, n jjomzot erdőkét" szolgálja. Kzzol pedig nyugodtabb légkört toromtűnk, oz pedig a legfontosabb feltétele annak; \'hogy » kormányzat — háta mögött az o&Ységhen felsorakozó dolgos milliókkal -— továbbra is jól munkálkodjék a nemzőt jövője érdekében.
1 KÖZÖNSÉG ROVATA
Hol legyen a zalai sakk-élet székelye?
Nagykanizsának, mint Zala vármegye legnagyobb \'ésV legjelonlósobb városának éberen koll Őrködnie azon hogy minden kulturális megmozdulás székhelyo legyen. Szól oz nemcsak a zenóro, sportm, irodalomra, hanoin a sukkok) tro is.
Fájdalommal tapasztalta o nagykanizsai Mnróczy Sak!>«;íör vozoló-ségo a Zalaegerszeg—-Nagykanizsa városközi mérkózésou, amikor az egorszegiek bejelentették, hogy az Országos Sukk Szövetség megalaki-lotta a vidéki alosztályokat, többek közölt a délnyugatit Zahu-gorszog székliollyol. Távol jegyen tőlünk, hogy a testvérváros\' érdemeit a sakk élei torén iokicsinylonénk, do szerény véleményünk "szerint ennek az alosztálynak foltótlonül Nagykanizsára kellőit volna kerülnio.
Városunkban már 20 évo tovékony élotet él a Maróczy Sakk-Kör. llészt vott sok sikerrel a városok közötti versenyeken, mogrendezte, a dunántúli egyéni bajnokságot, két izben is mogtisztolto látogatásával Nagykanizsát Maróczy Géza nagymester szimultánjaival, játékosai .réáztvotlek a budapesti mos tortornán.. Többször látogatta mog csapatával a 20 óvos rabság után visszatért Csáktornyát, jolenlóg- rjpdig László Imre főtitkár vozotésévo] reneszánszát éri.
Kulturális működésével tehát nom •csak a Dunántúlon, liánom országos viszonylatban is ismertté totto ne-rét. ErtlietŐ tehát most a nagykanizsai Sakk-Kör vezetőségének tiltakozása a városunkat ért méltánytalanság miatt és indokolt a kövo-tolés, hogy Nagykanizsa székliollyol, "belövőnva Tapolca,.Kosztholy, Csáktornya, stb. sakkozóit, ogy üj alosztály állittassék fol, vagy ha oz nem lohotségos, a Délnyugati Alosztály székliolye Nagykanizsa logyon.
i Schless Gyula
Irmt nzistii
logmiguabb krim\\ veszek.
Vtlkásy ékszeres*
Emlékezés egy bátor Volt anyai nagyapám réazérél egy nagynéném, aki már az én cleatlala koromban, a pátriárkák koriban élt és a családi rokonáig eleven lexikonját képezte. Kassal patricius csalid szirmazéka, elókeli, híres szép asszony, aki a maiyar szabadságharc legelőjén, egész fiatalon izvegy-Bégre jutón. A biaatálát fért! nélkSl, ogy-magának kellett rendben tartania a nagy-tebetségli egyeden fiát Is miga nerctte. Mintaszerű igaz magyar asszony volt, aki a szabadságharc zavaros ideiben is megállta a helyét, A honvédokét befogadta kvártéyba, ül a csáizárlakat nem. TUaoa szemelnek tekhtate elölt még az osztrák generálisok Is meghátráltak. Intelligenciája bámulatos volt, magyar anyanyelven uivfti tökéletesen beszélt tétül, orosuil, aéme-tUl és franciául. Pia gimnáziumi tanulmá-
6 kozák, hat lé Máll néni házába It luloll hal kozák, ugyanannyi lóval, valamint egy fiatal cserkesz hadnaggyal. Elaö nap csak ment a dolog, másnap azonban a kozákok leleteitek a nagynéném léll takarmányát, egyik tiUólát szé nélkUl leszúrták s megették, a hadnagy ur pedig két tltztlírai-val berúgva éjjel hazatérvén, rál5rlék az altét a védtelen, tündéri szépségű izvegy asBZonyia. Ám Máll nénéaiben embeiükre talállak. A havas késő iiri idöjárái dacára, a sötétségben kiugrott egyenesen ágyábál az ablakon keresztül az uleára éa csak bálókinlüiében, papucsban s vállára ágytakaróját vétve, szaladt lélekszakadva a városházára. Pildlg éri csodás gesztenyebarna hala ugy lebegett utána, mintha szárnyal nőitek volna. Aki véleile-ntll valami vllágnBiág alatt találkozott vele, különösen ha tél, vagy rusznyák volt, áz Ijedten tért kl a szokatlan látvány elöl s goszpodl pomllujt rebegett félelmében.
magyar nagyasszonyra nyal ülalt a latin és girig a/.a vejeket Is azétár nélkül olvasta.
Amália nagyasszonyt, akit a családban tttk Máit néninek hlvluak, ogéBz Kassa Ismarto és tisztelte. Jött a szomorú 49-ea év, \\ uraikor Qérgay és Bem leroKaivel az osztrák nem tudott boldogulni s a bocit kamsrliu atgilségUI hívta a muszka olaszért, aki kítizáiczcr harcostal le-
küldte Paaklevlca .herceg tábornagyot a rebellis magyarok közé, rendet csinálni. A herctg fóhadlatállásál a kassal városházán Itötte fal. Koclklatt a városban stáltásolták el. Dicséretére legyen mondva az orosz. kerengnek, katonát rendet tartoltak, fisettek és az egyéni akciéktél tartózkodtak, szélt Is szívesebben fogadlak éket, mint a vérszem! is és goromba osztrákokat.
ás 1 hadnagy
Igy ért a városházára, ahol két alabárdos munka állt őrt. Utjil szegték, de Mail néni lélut lehordta éket amúgy magyarosan s rohant fal a lépasin az emeleti (aaiesterembe.\'ahol a tábornagy szórakozott tisztjeivel. Vfi: balalaika zene és haagoa dalolás hallatszott ki a folyóséra. A nagy ajtó etilt két ukrán poszt állott. Amint a rohanó jelenséget észrevették a intetek gyér világánál, az óra a dámban éppen éjfélt Ütött, a furcsa, szinte túlvilági, Ijesztő, babonás látványra borzasz-töan mofrémlltek. Ai egyik baka térdre-esvo hányta magára a pravoszláv kereszteket, a másik „Bozse mej" kiállással el-dobván fegyverét, robaBt le a lépesén bo-gitsdg^rt kiáltozva, Máll nénit ez nom zavarta s ugy, ahogy volt, kirántotta nz ajtót s megállott a fényesen kivilágított. teremben, ahol hosszú asztalnál mulattak a muszka császár tisztjel.
A kísértet, aki. nem Megdöbbenve nézett egyszerre mindenki az ajlora b az ott meglelcnl légi jelenségre. A zene és ének elhallgatott, halotti csend támadt Ekkor Máll néni csengi, bchlzolgi alt hangján, de a sértett urino mlnden elkeseredésével klálloll az urak felé:
— PaskJevics herceg tibornagy ur őfenségét keresem I
A nieglepelt gcneralísszlmus felállott az asztalfőről s odalépett Máll néni elé:
— En vagyok 1 Parancsoljon Madame I
— Panasszal jöttem Penaegcdhez. Védtelen özvegy asszony vagyok s Örllllcm, hogy az oszlrák vcxaluráktél megszabadultunk s a minden oroszok cárjának katonái rendel tartanak s megvédenek ben-nünbet, védiolenekct. De nem ez történf. A bekvárlétyozolt kozákok teletellek egy szegény Özvegy asszony téli takarmányát, leölték disznaját a ráadásul a bekvártélyozott hadnagy, löbb llszltársával rám-tirte a bciárl njlét/ Ezért kellelt Így, ahogy Fenséged ÍM elmenekülnöm. Védelmet kérek, meri ¦ ugy tudom, hogy a minden oroszok cárja rendes katonák a
ijed meg az árnyékától
nem baaditák felelt uralkodik. Tisztjel gavallérok s nam zsiványok I
Patktevlcs megreadUllcii hallgatta a ragyogó szép asszony panaszát. Ktronfogla fjull nénit, ráadta dldergi testére a saját aszlrakán-prénics drága oundáját s maga mellé ültette. MogVInália egy pohár pezsgővel a aztán íiarfány hangon /Blentelte ki: — Madame 1 A car ó szent felaégét én képviselem Itt. Aailg oroszok lesznek Magyarország területért, ön az én személyes védelmem alatt áll A bűnösöket szigorúan megbüntettetem. Gliszir megkorbácsoltatom őket, aztán mennek Szibériába, Kárát, madame, meglérllem.
Ugyls történi, ahogyan Pasklevlcs her-<eg ígérte. Máli nénit két kozák kapitány kísérte ha-a s háza eté állandó Óraéget állítottak. Ez a bátor magyar nagyasszony szembeszállóit a becsülnie védelmiben még a muszka császárral Is.
A vllághtboru alatt halt meg ez a nagyszerű asizony, nemes Vendég hagyl Oist-berger Amália, akire tisztelettel gondol mindenki, aki csak.Ismerte.
László Zolién ár.
Kievtői keletre meghiúsult a szovjet áitőrési kísérlete
A koloti arcvonal déli szakaszán
a szovjet vezotés összpontosította t<i-mogtámadássit a Dnyepropotrovssk-
tól északnyugatra és a Kiovtól éssak rá fokvö arcvonalon, hogy fi mindon rendelkozéséro álló orő l>oyotésúvol kicsikarja a már négy hónap óta tartó nagy anyag és felőrlő csatái: célját, a német orÓk megsemmisité-sót és ezzel a német hadigöpozot döntő moggyongitését, — jelentik Berlinbél. — Mialatt a szovjot erős gépesített és páncélos-erők összjmui-tositása Dnyopropetrovszktél északnyugatra arra vesetett, hogy a német állásokat egy körülbelül 20 kilométerrel hátrább\' fekvS állásba kellett vinsza-vonni.
A hémot védőiem a szovjot áttörő kísérletét KiovlŐl kololro kemény
ellentámadással moghiusitotta és ézekboü a harcokban jolontós ollon-séges ÖrŐkot semmisített meg. A Krcmoncsugtól délre nyert torúlotot a szovjet súlyos ember- és anyng-veszteséggol fizette mog. A nemet védoíom : -
a keleti arcvonal többi szakaszán meghiúsította az áttörő Kísérleteket, sőt ellentámadással több esetben a német vonalakat lényegesen meg -is javította. A német légi fegyvernem tegnap az időjárás fokozatos javulásával ismét igen nagy erőkkel avatkozott belo. az elhárító harcokba, különösön Kremoncsu^ környékén, A nap olsó folóbon többszáz \' német repülőgép rajtaütésszerűén támadott mog olo-rotörő szovjot páncélos-ékeket, valamint csapatösszovonásokat.
kályhák és tflzhalyek,
Hoíberr—8«lir^b-gyá>tmáűp !SgSggEfeSÍt! «éPe>t ó 1 Und ó u n raktáron Tóth József va*kereskedéaében
l^uéiMt-tor ss. frKözDOJil-széltó épület.)
A nagykanizsai IparoskOr
nagyon szépen alkerlllt szüreti muiat-aAgot roadezett a teeltllet székházőnak . dísztermében, amoly IgnsAn régi békeidők hangulatos estélyelbez hasonlított. A rendezőség őa az Iparosaég kitett magéért Volt nagyszámú, díszes kö-zbnség, poMpás haagulal, fesztelen vigasság. Nőni. voltak válaszfalak, csak magyar testvérek, mindenütt. A hegybíró tlaztét dr. Krátky István klr. kormányfő tanácsos, polgármester, a hegy-blrónót dr.\\HQtyl Lojooné, városi lő-jegyző neje tiltotté be sok szereletre-méflótiággat. Sok dolga akadt a hegybírónak, aki ebben a .munkakörben\' la elentoben volt. A hegyblrónét Man-kovitu ailuska köHítíntötto tel eoelvaló bájossággal. \'Az estélyt dr. Hegyi Latosáé íöjogyzőne, és Mankovlts látván Ipartestületi einflk táaoa nyitotta meg. Nagyon azép é« lálváoyos volt a tán-ooBok bavonuiása, a tíz pár magyar\' tánca os a fiatalemberek osllrdungö-lőle. Műsor után téno következett, a párok legjobb hangulatban perdültek a zene varázslatos hangjai mellett. Nagy móka volt a ezélőlopás. A táncokat Sznbó látván tanította be, a zongoránál Qoldsobmtdné ült. A ludoiyt jövedelem a harctéren elesett bősl Iparostáraak özvegyeinek ób árváinak íolBególyezé-sére szolgál.
így. fituc faUUafa ASPITZBERGÁK
.,Fekete gyémánt" a jégpáncél alatt
A Őpltzbergák, az Arktla sokáig elfelejtett magányos Jégvilága, csak akkor került etoszőr a nemzetközi érdeklődés központjába, amikor ott széntelepekre bukkantak. Anglia, Norvégia, Svédország és Szevjetoroszország egy-Bzsrre emeltek igényt e Jégbeosome-golt szigetre éa hosszulélegzetü nemzetközt kunlertuuílákoii sikerült oaak naegegyezéaro Jutntok, aminek ered-íuényokóiit 192S-ben megszületett ax úgynevezett Spltzberga-alapazabály. Ennek értelmében a Spllzbergák Norvégia birtokába kerültek. Norvégia azonban túlságosan gyenge volt ahhoz, hogy eredményesen nekilásson a sziget gazdasági kiaknázásához A Sarkvidéktől ozer fcllemétorre bányászott flzón lulBágosan sokba került, úgyhogy a koncessziókat az állam eladta. Rövidesen azután angol és holland nagytőkések bányatársaságot alapítottak, aa-talmas emelődaruk Jelentek meg az el-, hagyatott vidéken, nemsokára háztöm-bük emelkedtek kl a lég hátán — egész város ónfllt kl, amely azonban kót-liAr.ua óv után tökéletesen kihalt, mart az emberek nem maradtak meg a elvár vidéken. A Hollaadlal Splzberga-TArsaság azután 1932-ben eladta aknáit éspedig az Arotio Ugol nevü ezov-Jetorosz szeatroazt Javára.
Ami a n\'oMzetkizi báDyatáreaságok-fitik nem slkerUlt, Kreml hatalmasai számára nem jelentett kütanösehb problémát. Egy néhány deportáltakkal megtiltott hajó Ismét életet adott a halott városoknak, óriási Méretű technikai berendezések meredeztek rövidesen n/. örülik, vágy húzódtak meg a fild mélyében, hajókikötők illetve éni-tötelepek és egyéb Ipartelepek, rádióállomások születtok nteg is mlg iáiéban néhány premvadászon ktvül nem akadt szovjet állampolgár a Spltzber-gákou, a mostani háború kitöréséig a lakosság báromnegyed részét szovjet-állampolgárok tették kl. ¦¦
Jóllehet a norvégiai bányatársaságok mintegy 2000 négyzetkilométernyi területen a leggazdagabb- -azentelepeket megtartották birtokukban (az Arutlo Ugol mlndössz 323 négyzetkilométernyi tarület lelett rendslkezetl) a norvég BZéatormelésmennylsigea szovjet ezén-termeléssei szemben hsmarosaa háttérbe szorult. 1036-ban. Szovjeloroszor-szág már 400.000 tonna szenet termelt itt ki évente, míg a norvég aknákból ¦ mindössze 247 000 tonna szón került
Ll!z-, nyuí-, angóra- ós g velour-anyagokbél kíszült
KALAPOK, mou
turbánok és sapkák
legjzlíieiebb kivlltlbcn, nagy vá-lasilékbau kaphalók
Roth Laurán««
Huir-ndvar.
19-Í3. október 20
napi lMa Számok, Amelyek önmaguk-bnt), az olufl pillanatban in\'ín nem no-knt mondnnik, a mAgns ín/\'-k BZá-márn azonban, mledenrk cióit Murmanszk n/inj iklKuio NZámárn nem le becNllli\'ndő Jelentőségűek. A Peiaora-torkolatánál elterülő, nehezen hozzáférhető szénáknál! ki*ül a rutirmnnszk-karó.l.il (órKégiien a Sztvjrt nem rendelkezik "ás ffOtiferránultknl, így lehal h hadihajók, a Jéglöríík. n hajóépítő klkíiiök -s nz Ipartelepek H-xámAr* fiít\'u mhí/, utakon kellett az elenfrpd-beteflenfll szükséges „fekete ayruiáü-tol" előteremteni, ugy hogy könnyen megérthető «z a cbg\\ sietség, amellyel sb Arollo Ugul rt Bpllzbergák fjordjaiban n bányatelepeket klépllelío, különösen akkor, amikor a fwrcok atln-hoiyo mersze *i Északi &srk*fdék közelébe i« kiterjeszkedett, (MN)
KÖszÖnetny II vánl 1ás.
Mindazoknak, kik felejlhclct-\' len drága jó teslvérllnk és nagy-nénénk
azv.-MáGSovics Mm
\' temetésén megje\'enfek éa rész-véhlkkel fájdalmunkat enyhíteni ! igyekeztek, ezúton mondunk hilás köszönetet,
Kllvger os Német csaló!ok.
A Utenyet klr. JíráxblréiAjr, mint telek-
394i/ik. ma az.
Elsötétítés alali családjára gyújtotta a egy 84 éves zulaszántói gaüda
báza!
Zalaszántó, októbor ílO (Saját tudósít ónktól) Az este a légoltalmi oléfltétitŐS alatt tűzvész pusztított Iloryáth l\'ótorók iwrtóján. A kis birtok foiorószlxm a 84 óvos Horváth l\'ótor gazdáét teíerészben
az olső folcsúgéó óh gyermokoió. Horváth Bátort ők tartották ol ós gondozták. Tegnnp osto 10 óra pián hirtolon kigyulladt á. Horváth-porta. A nagy szárazságban fóio volt, Hogy a szomszédok házéra is átterjod a töz, azonban a tűzoltóság nak és n lakosságunk sikerült n vósz terjedését trwgakadályozni. így is mintegy 50.000 pengő kárt okozott a tüz. Csakhamar.ntegérkoztok
a esondórök, akik elsősorban kérdőre vonták\' az ingatlan tulajdonosait. Horváth Pótor bevallotta, hogy ő volt a gyújtogató. Azt állítja, hogy rosszul bártüdt volo és olkosoitxlésé-hon elhatározta, hogy fölgyújtja a házat. Tette után borjukötolot koritett ÓS fol akarta magát akasztani, do ószrovottók és megakadályozták.
Ma rezgői beszállították az Öreget Nagykanizsán, a -kii*, ügyószségro.
mii
t
H
mindenki a helyi kereskedlkaél | és Iparosoknál szereeee be I /í
HÍREK
NAPIREND:
tjjoli gyógyszortári ügyelet: Ka •rangjai- gyógyszertár Doák-tér 10.
Kiekaniseán az ottani ^é^tvesex-tát állandó ügyelők* BB^gWttaie-t tasi.
N-ptir. Október 20. Srerda. R<*m. kat. Vendel. - Protestáns Iréné.
Hirdetmény.
MurairemcBye község lelckkönyvl blr-toktvzabályeiái kövt-Ikcilében az 1869 é/i 2579. azámu rendeleihez képest álaiakitu-Uk s ezzel egyldejttieg mlidizon lugaila-nokia nér.vr, amelyekre az 1688 XXIX és 188Ü:XXXV11I,.1H»1:XI/1. és 1912 ó»f VII, t -c-uek a tényleges birtokos lu\'ajdon-Jogának beleegyezését ic delin ke 1992: XXIX t.-c-btn Bza»*lyozo:i eljárása telekkönyvi bíjegyzíick tnlyctblléaévcl kapcsolatosan fogan itoaltlallk.
Bbból a célból az áUlakltitl munkálatok hlteleiiléifl ás a hely«zinl eljárás a nevezel! kézségben 1013 novöraher 22. napján feg ktidádal
linnélfogva lelhivatnik:
1. Az fiMzes érdekeltek, hogy a hitelesítési lárgzalásen Memélyesen, vjgy meg-iiatalntaxtlt által Jelenjenek meg éi az n| telekköny 1 leivttct ellen neleláal éziie-véttluket annál bizonyosabban adják dö, a«ít a régi ítíckkönyv végleges étalaki-iisn után a téves átveuteiböl ercdbttó kiiogáiokal jébtszenia harnudlk személyek bányában (Dobé ntm érvényes! tbellk.
2. Mindazok, akik a telek könyvben e\'ó-(orduló be|egyzéeekre aáive elóterjeaxUst kívánnak tennt hogy a ttkkkbnyvi lioió-fú<{ ktkUldotlje clóit a kitűzött bstáraapon megkcidtndé tljáiái alatt Jelenjenek meg es uióitijtsiiérii\'ict Igazoló oklrattlkat nfulaesák fel.
3. Mhidaxe\'*, akik valatnety lagatlaahoi Uilajdcvujogot tartanak, hogy a tulajdonjog telekkönyvi btkebelezéatt a klluzöU.lwtAridéig n telekkönyvi liafóíitihM btlá«ctt Azabályizcftl beadvány tiljáti iiiesíktiioljék, vagy telekkönyvi bexebeltzésre aJkaJmaa uluiatok alapján a Ulefeköiiyíl bejegyzés iiár.ll kérelmeik cléteiruttésc végetr a bl-/olLtíjí ciótt IticíJifiick inc,.í, ht pedig a Ultkköiiyvl keKeUelfzéire alkaltass oki .i-tsik ninctenck, ;ve áiir.ísoi az 1836: XXIX. Vc. Í3-16 §a ét a* 1889 : XXJÍVUI i.-c. 5., 0,7. ásS §-a érlelinttitu izttkaégea Hdatokít mtg,8zert*nt iparkuüjftnik és átuk-,kai Igényeiket a kikgldClt bizotitiág ctött Igvoilák,. - jivajty oda basianaV, hogy as áuuhizó IciekkSnyvt tuiajdoaas az áttli-j háiái iéifcjötiét a bUotttág elölt i.»ív.ii cllsmcríQ és a lulajáopjag bekebehzéaére; cuííídélyél pyilvánlUi, meit kŰÜaben jogaikat eiutÚl ntm írvőíiyeílllie\'tW és a bélyegr én Illeték etengedéil kedvezmény-:
tol Is elemiek.
4. Azok, akiknek Javára tényleg mái mcgitUnt követelésekre vanalkoió zálog-, |ög vsgy egyéb jog van nyllvánkönyvlleg belegyezve, úgyszintén azlty bejegy&éaekl kel tí ilir.lt Ingatlanok tulajdonosai, hogy ej rxjegyett jognak lérlését kérelmezzék, m tetve, hogy lólléil eage4ély nyllváataitáei végett a kiküldött bizottság elótt ieltntei nek meg, mcit ellenesctben a bályegmin\' tcsség kedvezményétél elesnek. Uteayí, 1943. évi október bő ,18 án.
Dr. Koiposs Ádám s. k. kii. jbiiósági elnöki A kUdmány hiteléül i Vasvári Kálmán 1B4S ItltkkOnyvvritK.
A QOZFOJtDO nyitva van rezgői 7 órától osto 6 óráig. (Hétfő, saorda péSktek délután és kedáeo egész nap uőknuk.) Telefen: 560.
— (Oazdaságl segádtelüQyelÖl áthalyazés)
A flIdiaŐveléaSgyl winl-zlcr lletlök József ni. klr, gazdasági scgédfeltlgyeltt a szolgálat érdekében Zalaegersztgról Veszprémbe, s gazdasági felügyelőség központjába helye tc át.
— (Plébános-beiktatás) A péoal megyéspüspök, herceg Esi-
ii\'ilri.\'.v Pál dr kegyúr bemutatására, nsgykaubBul ^ztllók gyermekét: Nagy Béla pécegyáryArosI edmlnJaztráttrt aerezte kt Tolná vármegye Szakács községének plébánosává. Az uj nléeá-\' non UpnepéJyes beiktatása !. hé 24en lesz, amelyet nagybátyja: dr. Slpoe láván a*it kanonok, kurmányfftaná-csoí végez.
(A Szoolélls Missziótársulat tagjaihoz) A Szociális Missziótársulat nagykinl-zsil szerve\'eténck elnökségit kéli tagjait, hogy megboldogult Kaáa Irma tagiam temetésin helnap délután i/il érakor minél aagyobb siáeiban jelcajeaek meg A MiiBiiósház közelében 1 kók 3 órakor a szervezel székházában gyülekeznek. (:)
— (Zalaegerszeg lesz a zala- ós vasmegyei sakk-élet központja)
A v-uln- ób vasmegyei sakkozók öex-pzejövetelt tartotlak a Zaleger»zi>gen dr. Szirénül Oézs egorazeRi askkörl el-nük yezetáae mellett- Az elnök Ismertette a célkitűzéseit, melyekuek leglsbb
pentja az, hogy nom mesteroket kívánnak nevelni, bánén népszerűsíteni akarják a sakkot. Bejelentette, begy a zalaegerszegi sakk-kör elgenslelása alapján zalaegerszegi itz*khelfyel meg akarják alakítóul a Délnyugat Dunán-tüll Sakk Kerül elet A?6rt Zalat\'ger-szegen, mert ar n leondő tagegyesületeknek a kszponlja és ezt tudja vnla-menny! a legjobban megközelíteni.
— (Agyontaposta a bika)
Jukáaz József 41 avas förökkopnányl gaidáikosót a község főutcáján agyén-taposta egy Megvadult\'bika. Az állat •a BzerevcsétleD ember gyomrába döfte a szarvát, aki -iovidfioi az eset után belebolt sérüléseibe.
— (Anyakönyvi hírek) Nagykanizsán az elnuilt héten az
alábbi anyakönyvi beJogyzés?k ttírtén-tek: Szlletett 6 fta és 3 l\'my: Pnl/H Fereno kőnaveesegéd H Anilri Rezáll-ának Tk. leánya, Egyed Cyula MA V segédtiszt és Baranyai Máriának rk. fia, Bécsi Lárrzlóés Ersnceles Ileaának rk. fia, Baranyai István népienész és TÖr»k Ilonáink rk flu. Tóth Oéza m. klr, ht törzsőrmesler és Horváth Irénnek rk. leánya, Pálfl József, ru. klr. poBtaalttazt és Mlknlcaz Máriának rk. 2 fia, Kuozkó Oyörgy napszámos éa Varga Karolinának rk fia. Házaaságon kívül született t leány - Háxaeaáget kötött 7 pár i Nagy KAIwán olpéezbe-fW és Fenyvesi Atsahá rk., Horváth Lftwzió cdóByloitozó Mgány és Cztader Ttrezla rk., Németh György m. klr. kt. ermester éi Szrsoatlcs Bneébet rk, Horváth Gyula in. klr. tas. siakasiTe-zető és Udvari Ilona női sxatiósegéd rk., Punger Kátuán magántleztviselő és Mareea Margit várost tltztvtteté rk., Vensil István napezámes- és fiodlna Magdolna rk., artoior Kély Székely Albert in. klr. százados t-n OUrtner Éva Mária áll. teitneveléel tanár rk. — Meghaltak hetem l\'ua futván hareHtl-kereskedó rk. -15 éves, Saavárl Jó-zselná Holl Kád-Un rk 49 íves, Kollár látván lűtdasűvea htfnv^d rk. 22 éves, FflrdCs LeJa^Bé Rlloper Berbála rk. Sl éves, özv. Mársovlcs letvetnná Németh Jultaaia rk. 73 éves. Tlsekler látván kémaveameMei\' rk. 73 éves, Polal Gyurié József [öldmflves napszámos rk. S3 éves.
?oTe; on, városi mozqö m
19-én és 20-én -ad--1—,-J— és szerdán
Magyar vígjáték I
MSQVÉDTfM EQY ASSZONYT
FöszereplOk : Lezár Mária, Mesey Márta. Páger Antal, fij-táy Andor
Aktuálisa
ar híradó
Slőadáaák kefidete 6 éa 7 órakor.
tkiger-Ullmann Elek vaskereskedésében
\' sin-, rud- és p&.\'kővas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók
HoftiTr-Bépuk télre é» t»»«»»r» alS]a«y<«heiBk.
APBÖHIBDETÉSEg
Asia:taiIo«-BCigédek«t maga; lixctés-eeJ felvcie Csizmadia János autnloames-ter Nogykanlzia, Bába-ulca !í. 3
sTIfutaflu ff«l««t«tlek vitéz Tóth Béla ¦ 1 uazerkereskedétében.
SwMkuKoi\'Öani csomagoló se^édei^t és klfutútiut azennalrn felveszek. Mustos plplrnsgykereskedés, Erzsébet-tér 4. q
FOrat<r«»t«eel8 segédeket felre-sztlnk. KÖztliztvIselök Szövetkezete, &-ziébat-lér. 3«á»
Nagykanizsai Járási főszolgabíró aionmli belépésre keres klaopItS hivatali ut-tleesitof. Jelentkezni lehet a ttizolgnblréi hivatalnál naponkint deleiéit 10—12 éri között. . 3641
Szerződ te léssel tanú ló-ta anno itat felveazek. — HonÜ Károlyaé nölizabó, Batlhyány-u. 3. 3667-
Karaaak rneavélalra hárema|tót, BÖtétsilnU szekrényt. Cim 1 kiadóban.
Használt gy*»\'makliaaaie. vetmék, Címem: Vándorffné, Rákóczl-u. 32. 3614
Qyarmehafjy enalraccel eladó. Sre-mere-u. 3. íz 3*63-
Exlrairykát keresek megvételre tea 176 cm. magsa áWkre. Cini 1 kiadóban.
Eladó kettő drb ablaktok spaletlákksl együtt éa egy kéisel húzható szekéikocsL Szekeret József-ulca 38. 3664
Eladó gyermekágy fából, szalmazsákkal, gytrmekizék, vtsiodreny-nytigáfy velour női tíllkabál Indiai periéi gallíiri) bolyhos tOlétkék bakfis télikabát, magyaré-iilnU\'38 számú bőrtalpú anlilop vadonatul cipő. Uilu\'án 1—3 közöli. Szent !>.»> herceg u. 10. 366»
Nagyk&nizaa megyei város \' polgármeateretól.
26534/1943.
Tárgy: Harcszerű lövészet tartása. > -í
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai folyó hó 22-én és 23-án Nagykanizsa m várostól bérelt területen éles lövészetet tartanak.
Szépeinek községtől bérelt terület lezárásra kerül. - A lövészet robbanó lőszerrel Is folyik, ezért a fel\' nem robbant lövedékekhez nyulnf életveszélyes. . Ebből eredő károkért a honvéd-kincstár nem felel.
Nagykanizsa, 1943. október 16. st« Polgármester.
Pk.\' 638C7IW3. ez. vghtŐl 214/1913. íz.
Árverési hirdetmény.
Dr. KovJci LíizlA ne^ykenlzeil Ügyvtó állal képviselt ö/.v. U/népi Klek I- n budapesti lakos Tavára hktr. 276 eengé44 f. |6ke ée löbb követeién járnlékai erejéig ¦ nagykanizsai klr. Jítáibtróság l\'J« évt 412. számn végEésevet elrendelt slelétt\' téti végrtlultas fiflytín vé«i«hijlást nen-veiiétol 1012, évi iuguuiui hó 10-én Jclog-illt !96« pengőre oecslllt (ngóslgokra a nagykanizsai klr. jirálblrösig fenti Végzésével az árverés elrendeltetvén, Nigy-kanlzit, folytatva Kí(nárje*-eir»tla rOréfX-lelepenleendő ntegltrtáeáre hatirldóUl 1M3. évi november-ró 2. aupjának i tiélutáo 3 órája intetik kl, amlaw « bltóiiag le-logUlt rádté, idntiu es egyéb Ingáságokit a legtöbhet Igéiének készpénzfizetés md-lett, esetleg bectáfon ahd la el fogom időt NagykenljLu, 1943 évi ekt. hó lén Elek László
310U klr. Ur. WgttliiiM. ralnl bl.ú.l/l klMldítt^
jcjujm KéxLüm
POLTTTKAI Kari LAP.
aUadJa : „KtXguSatáai B. T. Kagyki Felélőé kiadó: Zalai Káre\'iy. Nyomatott i t „Kbaaisasásl «. T., Maaykaalzee-
nyomdájában Hatjkaalzaáe. (Nyoiuítáórl isioi, Zalai KárstyJ
teleli.
Bo:--—
fiecíloiiüsal :--_____
Wborl ionia :---
!83
« 4v,f,„233. a*
Naflykanl^a, .10/43. pktóbflr ,31. osUtörlök
Ára 16 íifSér,
POLITIKAI NAPILAP
^«kosvslouig te kiadóhivatal : Fö^it &. nzaia. Zerkes/lrffi^Bi 60 kjiulóhlviiiiill tululon 78. az. ftíCMlulenik minden (nUküzniip délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
n«y«l**re \'2 pcnfíő 40 tiller.
Ml a? Il
viszony tekintetében?
(MTI) Kállay Aliklós minisztorol-nók a közelmúltban fogadta ogyík külföldi lop munkatársát, akinek a magyar—román viszonyra vonatkozólag föltett kérdésére megállapította, liogy Magyarország és Románia közúti íi viszony nem olyan, a hogy nz kívánatos volna os hozzáfűzte, hogy magyar rószról \' mindent moglosz annak javítása, ór-uckébon, bár sok nehézség szárma-tik Erdély kevert népességi viszonyaiból.
Ugyanez az újságíró lapjának o hó ío-i számában beszámol Antoncscu román helyettes miniszterelnöknél lett látogatásáról, aki a cikkbon foglaltak szerint u magyar—román kapcsolatokról a többi között a kö-retkozákot mondotta:
— ÍJn\'is mindig korestem n módot, hogyan élhotnónk jószomszédi riszonvban Magyarországgal ós minden telem tollietót megfőttem, hogy egyetértésre jussunk anélkül, hogy U olvot feláldoznám a rész lótokért. Ki koll jolentommv hogy az ogyot-jírtésro irányuló oiőfofizitésok egy óriási akadály olótt torpantak mog. fiszskTKrdélyben másfélmillió román korült rottonotoa elnyomó rendszer alá. Néhány-százezer románt kiüldöztek- Fiatalom borokét Ökrök helyett eko oló fogtak, mint a középkorban. - A kétéves gyeormekokot szüléik eltávolítják otthonukból, nehogy óhozésnok logyonok kitéve. Nem elégséges jóviszonyról leszólni, arról van szó, hogy engedelmeskedni kell a civilizáció törvóivyoinok.
A román helyettes minissterolnök íent idézett nyilatkozata mindon érvelésnél ékesszólóbban bizonyítja a inüm/ar részről Romániával ¦\'¦meijbékéUst kereső fáradozások \\h iáliavalásáffát. A nirigvnr\\miniszterelnök tárgyilagos és jószándéktól vozotott megnyilatkozásaira a romái\\ helyettes miniszterelnök a gyűlölőt hangján válaszol. Magyar részről nem kiván-iík a román helyei tos miniszter^\' nójcöt ezen , az .utop követni, csak megállapít iák, hogy az erdélyi magyarság. 28 ¦ esztendős sorsa, az erdélyi magi/ar *ág nyomorúsága eléggé illusz-MS/dA, \'hogyan, értelmezik a ha táron Ud a civilizáció törvényeit.
Boldogok lennénk, ha a délerdélyi magyarságnak jnogközolitéon olyan ^{bh .lepne, mint a nálunk lovö NHto^gnak. A , hol vet tea hnnisa-Wnólf által omlltotí ¦ voílafi ¦természetes un alaptalanok, vagi/ hamis beállításnak. ™ok. arra valók lehetnek, hogy , leimet teremtsenek a magyarság e^yomásá\'rs\'. -
¦ A rsi nagy tohubizonyságunk megdöntbotetíen: a románság az évszázados magyar uralom alatt azájn-"»n és anyagiakban egyaránt fejló- -df|tt (pékfáqí jóval magasabb volt ** annlfnhéták száma Komáriiiilsm, fint.ss ordélvi románoknál). 20 W\' román uralom alatt az ordélvi* te«gyaraág pusztulásra ilóltotett. fis •z i^a^ag.
Ii deleiéit tarlóiig meg eigrj ülését a magyar törvényhozás ¦y mindkét haza
Budapest, október 21 01 és fél hónapi szünet után ma délelölt Összeült újból a magyar törvényhozás A képviselőház ülését 10 óra 10 perckor nyitbtU meeTasnády-Nagy András elnök Kállay Miklós miniszterelnök bejelentene, hogy legfeisöbb kormányzói kéi-Iral érkezett. A Ház állva hallgatta meg a
ké/Irat felolvasását, amely bejelenti a törvényhozás uj ülésszakának megnyílásai. , Több elnöki bejelenlés után meghall-
gatta a Ház a gazda-ági bizottság jelentését, majd az-elnök közölte,\' hogy a legközelebbi .Ülés.holnap délelölt 10 órakor lesz :í annak napirendjét a magyar-szlovák társadalombiztosítási egyezmény be elhelyezésére 1 szóló javaslat szerepel. Az ülés fél 11 kor véget ért
A felsőház
Ülésén Is (elolvaslak a legfelsőbb kéziratot, majd az elnök elparentálta gróf Szé-
chcnyl Bsrlalanl, a fehóhíz időközben elhunyt elnökét A felsóhíz október 22-ilti ülésén, mint az elnök tudomásul adta, Pallavicini Oyorgy Őrgróf InterpHláctót Intéz a minitfíterelnöklioz a sallólrányltás kérdésében. Kimondta a felsőház, hogy tierczeg Ferencet 80 évea aiületésnapjn alkalmából üdvözli. Az ülés 11 óra után ért véget.
Végleges döntéseket várnak a moszkvai értekezlettől
A szovjet-fronton nagy döntések érnek, az olasz harctéren aránylagos nyugalom van Moaxkve után Ankara bt* várják na: angol és ai amerikai külügyminisztert
Mint Moszkvából jelentik, kora hajnaltól keső estig mozgalmas ólét folyik az angol és.amerikai követségeken. A három külügymlolazttr tnnácssdótval őrtekezlk, hogy fölkészüljön a délutánonkénti hármas megbeszélésekre. Az értekezlet nieakonnyllése céljából már az első nnp elhatározták, hogy
az újságírókat csak a mtgbesiélések befejezése után fogadják. ¦¦ -
Az angol kommunista párt főtitkára a Daily Workerbeu
a nydgateurópal második arcvonal megnyílását követeli és sürgeti azoknak a követeléseknek tel-
jesítéséi, amelyekft az angoloktól éa az amerikaiaktól a t-ikeres hadviselés érdekében vdrnik. Minden eróleszttésoek a cél érdekében keli megtörténnie.
A jövőben az angoloknak, amerikaiaknak és a Szovjetnek egyforma áldozatokat kell viselnie, ogyforma föladatokkal együtt. A brit-— amerikai közvéleményt figyelmeztetni koll, hogy no számítson ebben a háborúban olcsó sikerre. Magától értetődőnek kell tekinteni az olyan áldozatokat, mint amilyonokot\'a Szovjot hozott.
Tegnap volt a moszkvai értekezlet első érdemleges munkanapja
I kora délelőtt kondik éa délután befejezik.
Moszkvai jelenté* szerint a háromhatalmi értekezlet tegnap tartotta .ettő óidemlcgen munkanapját. Kdea és Hull külügyminiszterek iQgíflbb katonai fa-uáceadólkat is magukkal viliét az értekezletre Mpíotov .ehédet adott az ér tekezlet résztvevői tiszteiéire, amelyen o bizottságok minden számottevő tagja résztvath , ,
,8z*rLtári reggel.Hull külügyinlnlszter több külön roegbcszőlésV folytatóit munkatáraalva\', hogy.a/. aurerlkal küldöttség telkészllljfln a Kremlben délután tartott másedik ülésre.
Hull magas knrára tekintette! a Moszkvában kedvelt éjszakai .Ulósak rendszerétől eltaklntenek, az UtőMket
Moszkva után ankarai taoéeikozaso^a* varnak
után ;Dő,$kországon kp/i^tjU utsz-nAk .vissza orBzágaikba.és _ ohőzban
Lisszabon, október 21 Angol hírforrásból onodó értesülés szerint toljoson megdőlt az a folfo-gágj mintha a moszkvai háromhatalmi értekezlet.esak előzetes jollegü lenne. Hír szerint
a megbeszélés résztvevői elhatározták, hogy.védleges eredményeket, esetleg döntéseket tV hoznak.
A mogboszólésokon \'tevékeny részt vosz Lrtvinov is. , • , >
,.y , /Stockholm, októbor 21 A iSvenaka Dagbladed értesüléso szeiiint Ankaráhan^arra szániitajiak, hogy Hull amerikai és Eden angol kűiujgyminiszterek a moszkvai háromhatalmi értekezlet befejezése
.vissza országú... Anksréhan moglieszéléeeket folytatnak majd Törökország vezető állam-fórfiaivtti a moszkvai érlokozlot ered menyeivel .kapcsolatban.
Ma ^zajtá ^s ««gei újra HHrh&a xoíi Loű^oij^n
TíffOflp a déli órákban rossz Wtáej vfszonyok között erőn ész:ukamerikai bewbázó-kötelékek röpültek a Birodalom nyueatl\'terUletfl;,fólé. .a* ettenié-«es kötotókakaz ..Blbe 6a Odora kn zélg jutottak\'«l.nsgy w»JlM5*5ba™ ,és bombáikat tervszerűtlesül dobták le.
Tt« eUeaBáges zepülő^épst a nemet JégKfdtdwm i lelőtti! >
lea-asp eateXnad\'ibin és környéken léBl/tsdó velt.,;Bz ítíár.HZ ötödik-egy-másutAnl éjszaka, hogy nómft gépek be/épüttok London lóid. Légiriadó volt Londonban ma reggel Is
Nyugalom a délolaszorszögi faarctéran
A dólolaszországi hadszintéren az aránylagos nyugalom tovább tart. K harctér egyetlen említésre méltó esoménye, hogy a németek Capuá-
nál\'a változatos sikerről folyó harcok után egy átmenetileg brit kézbe került helységet visszafoglaltak.
Egyelőre síkerDIt elreteszelni a kremencsugi betörés.helyet
Berlinből jelentik: A koloti arcvonalon, a kremon-asugi betörési helyen a nómot vo-
sotóö a szovjot olőrotőrés fellartéz-tatáífára nj nómot tartalékokat TObott küzdolombo. Ezeknek a tartalékok-
nak sikerült, legalább is egyelőre, a betörési helyet elreteszelni. A szovjot Kiov ós Gomol között "in folytatja áttörési kisérlotoit, do ozo-kot a német védőiem nehéz harcokban visszaverte. Hasonlóképpen alakul a . helyzet az Azovi-tongortól északra olterüló arcvonalon is. Ve-Jikije J-uki környékén és SS Jlmoh-tótól északra csak nagyobb hoiyi jolontósőgü harcokra korült sor, de ezek a német védelemnek hoztak eikort. A koloti arovonalon egyébként tegnap, a néhány napos esőzés után még borús volt az Idő, de már csak egyes helyeken esett, Né~ mol megítélés ezerint a» obób évszak még nem kezdődött mog.
Parfraazálláol várnak Ráma ftSrnyékért
Rendszerint jólórtoaüU olasz körök ugy vélik,,hogy\'számítani lobot uz angolok és amonkaisk küszöbönálló légi ós tengeri partraszállására Kóma-környékéin. 10 teljességgé! -hi-tólt órdomfónok látszó tájékoztatás szerint angol-amerikai, légi szállításra szánt egységek állnak készen az arcvonal mögött. Ugyanis nagyobb tengeri akcióra lobot\'iűvet-kea/Mni ahbóh -hogy a legutóbbi napokhaji hatalmas erófoszitétteket tettek, hojry a nápolyi-kikötőt óiiol-- nappal foLyé .munkával mielőbb* üzembe állítsák. ilÍKoktit a feltüvéae-kot m«g«rő«iti ;oz angolsaáezok\'fol-tünóen megOrŐtHkíött hajéíOrgnJma Olaszország délnyugati partja ó»n-tőo. Berlini katonai körök iióm IkiS-telkednok az olaaz- forcéabót származó in formáé ióban. Az angolok és amerikaiak tegnapi fiffyelemre-méltónn orős légi tovékoitysógo nyilán ;az át^porfxwitásokkíil függ összo és ezt is a küszöbönálló nagy angol—amerikai akció jolénok Jöhet tekinteni. Ugy látszik, mintha Ki-sonhowor tábornok arra a meggyőződésre jutott volna, hogy
a \'déli arcvortáldn jót kiépített német hegyi állások ellen meg-írulitott támadás nem hotea meg szúrnám as> óhajtott sikert és ezért ilym partraszállási mw. velettel akarja megkönnyíteni az 5. os a a. hadsereg előrejutását. [
ZAJJAJ KÖZLÖNY
1913. október 21
Emberek vagy fegyverek
Irta: Kelemen Fereno.
Bar ii háború ötödik osztondojót lijKíijtik, inégis korai volnu mög arról vitatkozni, hogy mindon időknek ozt u loglékdmotosobb harcát mi lógja eldönteni: omborok orőfo-eziióso, vagv iogyvonók pusztító tüzo?
Az eddigi tapasztalatok s«t niu-< tatiák, hogy a mostani háíoru ural-, kotló tónyozöjo \'a gépomtott fogyvor." Tankok, "ropűlógéjwk éa tongünihitt-jái\'ók játaazúk a legnagyobb szore-\'pot. Mindmegannyi acól ós nlumi-.niunivázba öltöztetett fogyvorazör-jiyelog, nmolvnek bömbölő orehos-"torét » legkülönbözőbb kózifogyvurok kisórö zenéje egészíti ki.
"Technikái háborúról, nnyaghábo-\' ruröl beszélőnk, még pedig joggal,. mert_ a körszerű csatákat ozok a pin ditó gójjok vózotík lie 8 többnyim ozok m döntik ol. Tankok indulnak el rohamra s vadászgórok ós bombázók ontják magukból a halált-.liozó lüzof uz égből, hogy a rajvonalak mélyén küzdő embert harcképtelenné tegyék.
Van valami megrázóan, de ogy-eUzomoritóan feiisegos ebben u küzdelemben, ahol a törékeny ember öiellott a félolmotoa gép, a szinte mogszomé lyoni lett technikai szőr-\' nyetog harcol egymás ellen.
"Költök, regényírók régon mégúl-modták már a »Jövó század rtgé--nyének« o borzalmas csataóriásait, dó a Valóság fölülmúl minden költői képzeletet.
A tengerek íélolniotos csatahajói, a cirkálok, remlxilók, torpedózuzók kiséroteivel, a repülőgépék különböző fajtái, a stukákkal, a nehéz bombázókkal, n különböző mérotü ágyuk, a kömiA\'ü gyalogsági lövo-goktól a nehéz tüzérségi fogyvoro-¦kig, a Szlalinorgonák, partvédelmi égvuk ós hajóágyuk mind-mind, mint valami elővon szörnyetegek küzdőnek obben a pokoli háborúban, hogy eldöntsék azt, amit a szörnyetegeket alkotó omliori elmo mindeddig eldönteni nem tudott: az om-hor liékés életét ozon it földön.
Meg fogják-o oldani ezek a félol-mofos fegyverek a hálxiru nagy problémáját? Vagv talán mégis az emberek maguk fognak rendet torom tani üszkös portájukon?
Kétségtelen, hogy megrázó a mai fegyverek pusztító orejo, do még mindig nem olég ahhoz, hogy az anyagnak anyag elleni küzdőimét is eldöntse, mert minden nj technikai csapdával egyenlő értékű uj gép jelentkezik u küzdőtéren. Az önvédelem ősi Ősztöno u gépi orőfeazi-tés toron is csodákat miivel. Voltak, akik a rcpülógépokkol szemben a tengeri haderők egységeit féltették fi azt jósolgatták, hogy a hatalmas hadihajók a bombázók ée, légi tori*>-dók könnyű áldozatni lösznek. Ezzel Bzemben n haditengerészet oly tö-kéletos elhárító eszközökkel rendelkezik, hogy azokkal szemben komoly orodmónyt csnk az önfoláldozó emberi ólot érhet el, amint ozt a japán—amorikni habom kitörőékor a Fülöp-szigeteknél meglopott amo-rikaí hajóóriások tragikus sorsa mutatja. Arról is hallottunk, hogy a tengeralattjáró hálxmi teijeson mog-bónitja a tengeri közlekedést. Mégis mi történt? Tüneményes tengeralattjáró sikerek mollott az anyag és omberután pótlás mindon nagyobb áldozat nélkül zavartalanul biztosítható az óceánokon át, mort a technikai védelem lépést tudott tartani
a támadó szollom mindon gyakorlati eredmÓnyóvoi., szouilien. Tank-óriások .indultak \'mindkét részről rohamra, hogy motlorii iclitiosiuirusok
módjára tnegfélemliteek ós agyongázolják az ellonaégot a mi történt? Réezbon a fürgén alkalmazkodó \'oU hárító örök tökélotosedóso, részlxm nj \';ójK)k azorkesztéso közömbösíteni tudott minden voszólyt.
A múlt háború iíortái, Kztalin mestati! orgonái som tudták eldönteni n gépek egymás elioni küzdelmet, mert mindon uj csodára ujabb csoda következik. A gépeknek, a fogyvorokiu;k egymás olloni technikai küzdolmo, ez nz orőmérkózóa lóhát nem alkalmáé arra, hogy ol-döntse a hálwru sorsát. Az emberekre vár a világmegváltó nagy föl-
adat: mogtoromtoni a liókót ós visz-szandní nz omborisógnok azt, amit óvokkol ozolőlt olvosztott, n viszonylagos nyugalmat, mint az ólot egyik logiiagyobD értékét.
l)o hol vannak azok az omborok, akik vállalkozhatnának orro a föladatra? Bókét és nvugalmat csak mindon szenvedélytől ós olóítólottől ment ember] órtolem alkothat. Ezt [Kidig kiüldözte! n viliighói a gépek, u fogy verek jxjkoli lármája.
liéke istenasszonya elmenekült o földi viráityokból h nem w tér addig viasza, amíg igaz omborok ószinfo szavn vissza nom hívja, vagy a Min-donhtitó kifürkésshetetlon akarata vissza nem parancsolja az Emberek közé... 1
November 3-án megkezdődik az előadás az iskolákban
Magyarországban a középiskolákban, középfokú iskolákban, a szakiskolákban és az iskolai jellegű tanfolyamokon, valamint a népiskolákban n leiratkozások októlxtr 28-án, 20-én éa 30-áif lesznek. Az 1913/44. iskolai érben a tanítás az egész
ország területén novombor 3-án, szerdán kezdődik, amint azt a vallás- és közoktatásügyi minisztérium mér augusztusban, a szünidő meghosszabbításának elrendelésekor közzé tetto.
Rászakadt a kőfejtő egr egragyí tiaíaiemberr^
Keszthely, októlwr 21 (T>u bitónk jelenti) A Kesztholy-tól c!-,.k néhány kilométerre fekvő Iígrogy közsóglion l>orzftlmas szomn-csétlonség történt, amolynok áldozata ogy 18 óvok fiatalember,
lOgrogy község ogy mélyebb katlanban terül el, a házak ci;y része domlx)ldnlon éptltt. Úgyszólván az egész község ogy nagykiterjedésű kőbánya, mely mésszé vídókot ollát épületkórol.
A Oolonesér-portán is kőbánya van, a dombra kapaszkodó udvaY hátsó lóaz/vi. A kóbimyáazáBt mng-uk a csaláe*tagok vógzik/ Tegnap dól-
elétt egymaga dolgozott n bányában Gölöncsér Kálmán, .keskeny állványon állva fojtotto a kövot. Azonban
nem volt eléggé elővigyázatos, igy
történt, hogy a feje feíolt\'kifojtott kő lezuhant és a rázúduló kő magával rántotta a mélységbe a fintal-embert í«.
A szeiéncsétlenséget délben vették észro, amikor édesanyja elxHolut hívta Gölöncsér Kálmánt. A fiatal-omboj; holtteste olt hovört a 7 motor mély bány.iKÖdörlKui, összetörve a rászakadt kőtömb alatt.
A tragédiát ;iz áldozat ólővigyá-satlanaágn idézte olő.
& megvadnlt lovak betorohant^k a letenyel antóbnszra várakozó tömegbe
Két •rbesDItJe van az ufcsl szerencsétlenségnek
Tegnap délután liáromnegyed 3 érn tAjiljii.il a Fő-ut Korona előtti részén, a járdán, nagyobb tömeg várakozott a Letenye felé közlekedő autóbuszra. Eközben a Fő-ut vége felöl Ibikkor kö zeledett az uttestén, lefelé. A lovakat Horváth József 24 óves gyátapusztat uradalmi parádéskocslti hajtotta. A lovak egyszer csak valamitől megijedtek ée vad vágtatásba kezdtek Rohanás közben fölszaladtak a Korona előtt a járdára, neki az ott álló tömegnek. Az emberek Ijedten szaladtak széjjel. A közöltük várakozó Pusztai Irma 65 őves eszteregnyel lakosnak nem volt Ideje a
megvadult tövnk elöl olugranl, azok az idős nőt ledöntötték a lábáról, majd tovább száguldtak a gyalogjárón- Horváth József a lovakat lemét az úttest felé akarta irányítani e eközben a kocsi oldalára Jóit ós a fiatalember a kerekek alá került. A kevéabbé Béralt kocsist ős a súlyosabb zuzodásoket szenvedett Pusztát Irmát a Fő utón lakó dr. Majoros orvos elsősegélyben része eltette, majd az Időközben a helyszínre érkezett mentők mind a kettőjüket beszállították a várói! közkórtiázba. A koosl tönkrement, az egyik 10 lábát törte. .
Nagykanizsán közel 10.000 pengőt gyűjtöttek a Magyar Vöröskereszt céljaira
A Magyar Vöröskoroazt céljaira törtónt gyűjtés Nagykanizsán nagy telkosodóssol folyt io. Hölgyök, leányok, leventék buzgó fáradozása orodményoa volt. A közönség körébon is meg volt a megértés és adakozó készaég. Napokig tartott az elszámolás, mort még a gyűjtés után is voltak utólagos adakozók,-ugy hogy csak most sikorült toljos keiwt kanní a gyüjtós végleges eredményéről. A "gyűjtésből Ixifolyt
A Városi Mozgó
csütörtöktől-vasárnapig matatja be
Mussolini kiszabadítását
7800 pengő, ozenkivül a vasutasok külön gyűjtöttek 1710 \'pengőt, \'amit egyenesen felküldtek a központba, hzonkivül is történtok kisebb adakozások, ugy hogy az OBszgyuJtÓs megközelíti a 10.000 pongót Nagykanizsán. A Vöröskereszt nagykanizsai választmánya a gyűjtött összeget felküldte az országos központhoz.
A magyar hazának adott, aki a ¦Vöröskorosztnek adott!
Akik pedig lóikon munkásságukkal részt vettek a gyűjtésben és elősegítették a mfigyarsápt áldozatkészségét, a Haza köszönete legyen a log-szobb jutalmuk.
SPORTÉLET
A hét sporteseményei
A labdarugóbajnokflágban őzen a héten ia akad aportazonzácíó, az
UVTK—KTSE találkozó. Jígvesok szerint rjíliKTSE legyőzi az\'"NVTI\'hcsapatát. Mi biztos NV-Tí\'l győzelmet jósolunk, mert ismerjük a csapat képességeit. Haját pálvaján mindon csapat számára veszélyes ellenfél nz NVTE. És legyünk* őszinték, vásárim]) ogv koróa szoi-oiicaóvol mogazorozhottek volna mindkét pontot a Zrínyi-pályán. Tollát nom hisszük, hogy rangadó lesz, inkább az NVTK-nok ogy könnyű győzolom.
A másik érdekesség a\' ZMNTE~.-VttTC mérkőzés Pécsett. A i>óobÍ zöld-fehér gárda legutóbb vcroséiíöt szenvedett, dn í«v ia voszólyea ellenfél "oltót a ZMNTf? szániáin, n hazai pálya olőnyóvel. Bár a ZMNTE két kitűnő csatára kidéit n t ám adóséiból, mégis hisszük, l\\ogy a kanizsai csapat három-négy gólos győzelemmel tér vissza. Ezt ol is várja \\az a hatalmas szurkoló-tönio\'t, amolv sziv-vol-lélokkel a ZMNTE mögött áll.
Kiskornálombnn dől el nz őszi loveutohajnokság olaó helyezésónok kérdése a
Ktskopiárom- Nagykanizsa levonte labdarugó bajnoki morkőzé-son. A kanizsai csa])at a logjolib Összeállításban utazik kitűnő ellenfeléhez.
A lulidnniüóbajiiokságokon kívül hatalmas érdeklődés kíséri három levente öklözőnk * budapesti szereplését nz országos
\'tpv\'cntc, ökfilviró bajnokságon, A Nemzeti Sportcsarnoklisn sorra kerülő, viadalon három hadtestbaj-nokunk: Szabó (légsúly), Szonta (harmatsúly) és Kasza (könnyűsúly) vesz részt. Hisszük, hogy leventéinkot egy kis szoroncf-\'O is segíti a szombati és vasárnapi versenyekén; Dr. Tliolwáy Zafgmoml, a Nagykanizsai TJbvontó Egyesület ol-nölie Ri|xis István ökölvívó szakosztályi vezetővel érf csapatával jx\'-ntc-kon ostó- utazik llndapeati\'o.
Szombaton este újjáalakul a .
ZMNTE-nOSE tornaszakosz-túhia,.
¦ftmoly uj ügilis vezotot kaixitt nom\'oa vitéz Szabó István Személyében. \'Tornászainkra különösön á téli hónapokban vár nagy feladat, hogy a sportszerető közönségnok minői gazdagabb sporl-éltnényoket jut inasának. \\ 0
A IÍMNTE-DOSE két súlyos só-rültjóról, ...
Talpairól és KissII.-rál jó .birokot hallottunk.:1Jiilpaí már könnyebben van a kórházban, Kiss II. pedig rövid . időj/belül\' .újra edzésbe kózd éa elfoglalja bolyét a csapatbőn. \'
—/f—jii—-t—
Felhívás a ZMNTE*DOSE tornánzátiKiz
Felhívjuk Nagykanizsa 8jx>rtoló tornászifjuaágát, hogy niinél nagyobb számban jelentkezzék szombaton este 7 órakor nz olső odzésos a polgári iskola tornatermélien. I*-hotőlog mindönki tornanadrágot éa tornacipót is hozzon magával. Mindönkit sporttársi szorotottol várunk. Tornaszak osztály vezető. (¦)
kW Az iskolák november 3-én kexdődnek
Tankönyveit megvásárolhatja
Sohléss Gvu\'a k§ayvkereskedésében fíSjW
19-13. október 21
BAJUAI K«rM*NY
f\\ gépmadár utja lidércek <?s villámok között
Ml történik, amikor villám csap a repülőgépbe? A bécsi repülőtérről startol egy , Olaszország felé. Nemsokára 1600
! JU 9J
ter magasan úszik a felbök között. Jó órai repllléH u\'án valóságos rolbötenger képződik a tőid közelében. Nemsokára mtin föld, sem ég nem látszik. A kabinban teljes a sötétség. A pilóta azonban nyugodtan uőzl a sok mutatót, melyek a vakrepülést lehetővé teszik. Egy-egy pillanatra világos lesz, hogy azután annál stlrtlbb telhőgoamólyágban KlnJiJn el a sóp. A távlrdásznak elkerült néhány jelt elfognia, amiből megállapíthatják, hogy az Adria északi partját elhagyva, már a nyílt tenger folo\'t vannak. Röviddel ezután a táv-iró berendezésben mindjobban erő aödő zavarok észlelhetők, a távlrdáBz kénytelen vx egÓBz lávlró, Illetőleg rá-dfóberendozóst földelni. Behúzza a vontató antennái, fótdoll a merevantennát Ás kikapcsolja az adót. fcfoat már minden összeköttetést megszakítva a földdel siklik tovább a gáp a part leié.
Ott... egy vakító felvillanás. A gép viharzóna felé közeledik. Havazik. A szárnyakon képződő vizes Jégréteggel eredményesen küzd meg u jégtelenítő berendezés. Egyszerre osak borzalmas óetonáoló dörren bele a motorzugásba A legénység összerezzen. Villámcsapás volt. Elvakulva Ul mindenki a helyén. Erős égés és kéuezag. A vezetőfülkében a JoizŐkészOlékek Java megrongálódott. A motorok azoban tovább Is nyugodtan dolgoznak, a gép változatlan erővel repül tovább, A személyzet hama-
rosan felocsúdik az eisö ijedtségbe!. A vezető az épon nssradt Irány jelző alapján kormányoz tovább és igyekszik:, erősen elfojtott Botorral.-gyoraast esve, a viharzónából kijutni; Még néhány nero és a tolhőlakaró leiszakad. A kabinba vakító ténnyel Arad a déli nap. Alul a végtelen tenger. Vájjon kttarl]a-e a gép a szárazföldig? A vezető tűikében a mulatótábla előtt hatalmas lyuk tátong. Végre feltűnik a távolt horizonton az olasz partvidék és negyedórái keroaés után biztosan oroszkedlk a gép az egyik repülőtérre.
A Ju lörzseloje erős sérüléseket szenvedett Az egyik aleö fényszóró hiányzik, a ráma teljesen felszakadt. A kormánylödéi siralma* állapotban van, az oldaífedólzet ellenben sértetlen ma-rndt. Itt csak egy hatalmas beszakadás látható. A törzs végén a főikébe osopotr ós a törzsön végigszaladt villám távozást beivel kis forradás mulatja.
HaBon\'óan járt egy Ju 81. amely an-uak Idején Ausztráliában Hay-ból Mel* boutno futó tartott. I üli méter magasságban sUrü lethök közé,került, nnél-k(ü, luigy előzőleg vihar észlelhető lett volna A vezető lülkéje olött.váratlanul sárgás piros lap villant tel. A gépben ugyanakkor vukllö tény keletkezett. Azonban semmire o aórillöst nem lehetett látni. Későbbi tüzetes vizsgálatnál itlut osak fel egy kiégett lyuk az oldalkormány deszkázatán.
Több millió voltos feszültség-különbség a felhő és.a repülőgép között
Hogvan keletkeznek az Ilyen villámcsapások? Mindig Ilyen ártatlan termesze-itlek-e, vagy nagyobb rombolást Is okozhatnak, amely a gép lezuhanását eiedmé-nyezhell? Méri nem Jelzik Idejében a rádiókészülékek zavarai a veszélyt ás miért nem kerüli cl a gép a viharzónát? Ka ezekre a kérdésekre választ akarnánk adni, akkor először a villámcsapások okait kell tisztáznunk. A becsapódás mijnem kizárólag viharfelhők átrepülése kikben történnek. Micsoda elektromos viszonyok uralkodnak ezekben a felhőkben és milyen erős a tölésük?
A felhő lálhatallan kis- vhcseppekbel ?11, Különösen alacsonyan szálló kumu-|ube felhőkben (ezek a viharok leggyakoribb okozói) orőa felfelé irányuló levegŐ-áramlás figyelhető meg. EJóben az áramlásban
a vízcseppek a ttgfinomabban szélporladoznak. Bköi ben elektromosság szabadul fel. amely folyamatnál a kisebb lestecíkék — ezek neeatlv töllésüek. — a felhő felső részéhez vezetődnek, mig a nagyobb cseppek — pozitív líiltísüek — az alsó szegélyen gyűlnek Össze. A felhőben Isiiét erős feszültség különbség uralkodik, így a repülőgép felhők átrepülése közben eleklromesságot vesz fel, felülele kisebb-nagyobb mennyiségű eztdlikal cleklromas-tággal telítődik. A gép nagy feszültség-különbségű felhőket szel kérésziül és.e roppant energiák kiegyenlítődése ekezza azt a folyamától, ami villámcsapás alakjában jelenlkezIkV Havazáson vagy jégesőn keresztül repülve-
szétporlik a szárnyakhoz ÜlödŐ hópehely VJr.Y Jégszem, miáltal Ismét clcklroinoü-sác, szabidul fel. A felhő elektromos telítettségének egy részét a gép felveszi, ml állni iflbb millió voltos feszültség különb-sóíí keletkezik, ez pedig ellenkező nemű clekiromesságu felhorélcg átrepülése k*z-ben villámszerű kisülést okozhat.
Megvizsgálva az elektromos töltések keléi kezesét, megfigyelhető volt, hogy olyan repülőgépek felöletén, amelyek neházoluj-ntolorral voltak felazcrelve, gyakran magas feszültség voll észlelhető anélkül, *iogy a gépek előzőleg felhőkön repüllek volna át, vagy másféle eleklromosság-képződési ok fennforgott-volna. Kiderült, hogy
elektromos energiák a klpuffogó gázok , által is keletkezhetnek, amelyek hatalmas erővel a gép egyes részeihez verődve elektromosságot fellesz-lenek. Ez az elektromosság azonban részben már elezelcg is Jelen kellett, hogy
legyen. Valóban a nehézolajanyagok elek-lromo3 töllésc síkkal nehezebb, mint a könnyüohj hajtóanyagoké
Eszerint a repülőgépek elektromos telítettségének okát vagy a légköri viszonyokban, vagy a melor mllkOdésében találhat-
juk. Az elaktromoa feltöltődés folyamatát a rádió-készülék többé kevétbbé erős zúgása és rtcssiisc jelzi. A recsegés eka a levegőbe kisülések formájában kiáramló elekbe mosssgban keresőn**. Ezak a kiáramlások leginkább a repülőgép hegyesebb felületű részein mennek végbe, mivel a fellépő feszültségek ezeken a helye-ken a legerősebbek. Az ley kcletkecett szikrák azok, amelyek az érzékeny vevo-kéeiölékat zavarják. Az elektromosság kisülése éjszaka
, lldércjinyhez hasonló Jelenségben észlelhető, mely mint halványkék tüznya-láb a szárnyhegyeken vagy esetleg az egész gépen jelentkezik. Ha ilyen elektromos töltésű repülőgép a repülőtéren leszáll, magas feszültségét hosszabb Ideig mep.larlja, mtve! a gumiabroncsok a földtől\'tökéletesen szigetelik. Ha-most a szerelő a géppel szerszámjával közvetlen érintkezésbe kerül, olyan erős elektromos ülést kaphat, amely a földre lerltheli. E kellemetlen és nem ke-véabbi veszedelmes Jelenség elhárítására régebben kisebb, szabadon Tengő drótvezetéket szereltek a gép hátsó -végére, amely a leszállásnál a gép elektromos töltését a tala|ba levetélte. Ujabban már olyan abroncsokat használnak, amelyek gumianyagába elektromosságot vezető anyagot kevernek.
A rádlő-beréadeKésbeU zavarok nem nyújtanak teljesen biztos támaszpontot a gép eleklromos feszültségének nagyságára vonatkozólag vagy a felhőkben jelentkező elektromos energiák megitélesét illetően, mivel e zavarok gyakran kifogástalan Idő-, lárás esetében Is Jelentkezhetnek. Repülés közben a vilin- közelcdto csak nehezen Ismerhető fel.
. Veszélyes viharok a leggyakrabban olyan hideg légáramlási területen észlelhetők, amelyeknek kiterjedése több száz kilométer és így természetcsen nem repülhelök gyorsan keresztül. Az Ilyen helyek vertikális\' kikerülése Is általában lehetetten,
Az
Ahofjy a humorista (álját
25 tétel a müélvezés iskolájából
irodaim i ponyva után harcot ( kupn.
hirdetnek a képzőművészeti ponyva\' ellen .is. Nagyon helyes. A nemes törekvés azonban csóttöt fog mondani mindaddig, amíg közönségünk ízlését nem emeljük megfelelő fokra. A népei meg keit tanítani, hogyan élvezze, a műt. Nagy feladat "trír" tehát a miiélv\'czéa iskolájára.
Mielőtt tananyagát ósszct\'dlitanák és megkezdenék a munkát, bevezetőül alant röviden bátor leszek rámulat ni^ hogy müélvezés nemcsak a képzőművészetek terén van, hanem az élet viinden vonalán. A mindennapi müé-lvezésckbŐI mutatunk rá néfiáyl közkedveltre. MCRLVEWti A SZÍNHÁZBAN
t. Sor szélén ülni és\'fél óráií át késén jövőket engedni be.
2. Miikedvelő előadásokon príma- \' donnát tehetségtelen libának mondani s aztán értesülni, hagy másik szomszédunk a primadonna mamája voll.
3. Olgán ur mellett -ülni, aki az1 egész eföadás alatt zőtgős acskóból kínálja cukorral hötqyisme.rősét.
¦I. Köhögés ur elölt\'ülni. \'
5. Nagyothallá ur mügéit ülni, aki együtt nevet a közönséggel, aztán szomszédjával elmagyaráztál ja, hogy mit nevettek.
MOZIBAN
6\\ Olyan hölgy előtt ülnit aki Pesten már látta és barátnőjének előre mondja.
7. Gyomorbajos vén embernek szerelmes pár mögött ülni.
KÁRTYA
8. Ászra alsót és arra tízest
felsőt éá, urríi nyol-
9. Oneó cast kapni.
Í0. Két ász/ kivágni és arra razziát kapni.
FUTBALL 11. Hajrát ordítani és gólt.kapni.
18. Tizenegyest kapni és kapufának rúgni. \'•\'
13. Honi pr\'dyán-vesztett meccsen bírónak lenni.
14. Bírónak igazat adni és egy ¦nagy pofont kapni.
EVESZET • *
Hí. Banketten kilencedik szónokot
hallgatni.
Ki. Pörköltben srófot találni. 17. Ebédre füstölt oldalast nánii
\' és üres spenótot kapni.
VEGYES * IX. Pint várni és leányikreket kapni.
19. Ellenségeink\\sikcréhez gratulálni.
20. Beteget jelenteni és főnőkkel sörözőben találkozni.\'
¦21. Kalapunkat 90 kilós hölgy alól kihuznt és mosolyogni.
22. Kalapot Dunába ejteni és azt a tanácsot kapni, hogy fut sietünk, Mohácsnál még clérpÚk.
23. Levelet címzés nélkül bedobni a postaládába és nyilasán bekukucskálj} i.
2-f. Télvíz idején hajnali vonat-, hoz felkelni.
26. Engtőgyulladással humoros cikket olvasni.
KISS JÓZSEF
.1 Mérési Mozgó
csütörtöktöl-vasarnaplg mutatja be
Mussolini kiszabadítását
©ASPIRÍN
mivel ezek Igen magasra, sokszor egészen a sztratoszféráig terjednek. Helybeli, leginkább nyáron Jelentkező zivatarokat, melyeket magasan gomolygó, szép faumu-luBZ\'felliök képeznek, áltitl&ban sikerrel lehet kikerülni.
Repülőgépbe való villámcsapás gondos Időjárás jelentés mellett a legritkább esetek közé tartozik Az Összes eddig előfordult becsapódások ártalmatlanok voltak és ezért feltehető, hoiy a villám a repülőgép számára nem Jelent különösebb veszélyt (MN)
~hTr~éTk~
Batthyány-Strattmaan herceg Nagykanizsán
Hatthyány-Strattmaim László bor oog, Körmend örökös várura, tegnap a szomlmlholyi vonattal Nagykanizsára érkezett, majd kiuórotévol a Koronában mogobéoolt. Vele volt szombathelyi jogtanácsosa, valamint a hercegi uradalom nagykanizsai vozolőjo ós jogtanácsosa. Az clókolő vendég még ma is Nagykanizsán időzik.
- (Városi közgyűlés etölt) Nagykanizsa váres képvlsolőtestQleto
rövidesen Ülést tort. A pénzügyi bizottság mn délután 6 ómkor tartja a közgyűlést előkészítő Ülését.
- (Uj gazdasági felügyelő Nagykanizsán) A földművelésügyi miniszter Rendek
Cí\'Kti in. klr. gimtaságl felügyeléit a szolgálat érdekében Fohórgyarmairól Nagykanizsára helyezte át és megbízta a város, valaatlnt a nagykanizsai óe lotenyol járások gazdasági felügyelői teendőinek ellátásával.
- (Eljogyaás)
Hetyóesy Magda áll. tanítónő és IV leslnszky Jenő tanítóképző Intézett Igazgató Jegyesek.
- (Pályázat segédjegyzői állásokra) Zala vármegye alispánja 15 napos
határidővel pályázatot irt ki a gáborjánházal, murabeszterool, belallnol és oserfől körjegyzőségnél segédjegyzéi \'állásra.
- (Halálozás)
ftáko/tffilvl Mérő Oéza nyugalmazott
EönzUgyl főtanácsos, pénzügylgazgaté-elyettea 81 éves korában Keszthelyea elhunyt. Mérő hossza-Ideig a zalaegerszegi pénzügy Igazgatóságon teljesített szolgálatot, onnan vonali nyugalomra Keszthelyre. A vallási egyesületek vezetésében nagy szerepet Játszott.
- (Felhívás!)
A nagykaaUsal MÁV. alkalmazottak Temetkezési Egyesülete ezúton felkéri nyug-dilaa tagjait, hogy tagdíjuk hivatalból történi levonásának ujabb rendezése céljábál tagsági könyvecskéjükkel és sárgaszínű nyugdíj folyósítási lapjukkal a pályaudvari tekepálya helyiségében folyó hó 24-ig napenfa 1« órától IS óráig saját érdekükben feltétlenül Jelenjenek meg. A vezetftseg {:)
- (Zöldmazö-msstarak vizsgáztak Keazthelyen)
(Tudósítónk jelenít) A Keszthelyen székelő Dunántúli Zöldmező Szövetség, moly a töldtnivoléeügyt mlnleztor rendelkezése atnpján az egész országra kiterjedően a zöldmező-mestert klkép-
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
1043. október 21
réat végzi, 11 mai napon tartotta rtari mceterv)M«HJá(. A vizsgán eluokl ml-
u04«Lnn ili. Tobak ijjjoh min. tfllia-c*« vett rtVzt n földn.flvelMhí\\I minisztérium rrsiAíOl IHrgJoinit » Vl28-«an iVeubOf Alsjos, l^ör/zagas Zöldmező KzÖVoltOií l«a?+"hi\'\'J:j, Mllkuvloh Ooaa, na Alid dl Zöldmező SiSvclség Igazgatója, nzonklviii ÜpvJiel tettek magukat a nii!zAí(H7it98flnl kamarák én ini\'\'.-i(;.i.-il-i.M!..-i iiiiezm^uyiik. Az elméleti vizsgát délelőtt tarwtíak a gazda-hagl . -.. .íh ici ; nöfíiiytentewílól tanaikén A Jelöltek nilhd megfelellek, egyik méalk hífr\'cpí wyiktudaHt őru\'lt el. Az u] zöldmező" me/derek közül lia-*rom erdélyi\', ezét inanjnrul ho tudtuk, mikor két evvel említi Keszthelyre került.* Délután gyakorlati ludasukról azamoltak be az uj zöldroozőmos-t-Tflk. Ugyanakkor Kotbai Káro\'y me-/Őgavd. í/dsk. ny. r.,tauAr, aki a zöld nifa&znozjtabun béiijitója, bemutatta a rarflterkép.\'íh bercndezOaét íh szervezetét.
— (Elítélték, mert menrájjalmezta az OTI-I)
Érdekes itélclel hoiolt a kaposvári törvényszék, llivatalbdl ílldOzcr.dfi rágalmazás vétsége miatt kcrtllt a törvényszék elé VOrÖa (Jyuláné kaposvári Ukófl Vflifliné a vádirat ncflnt íz OTl-ra sblyosan sértÖ kijelentésekét lelt. A bíróság-a vAd-töttat btlnOsnek mondta kl. éa egyhónapi fogházbüntetésre fléllr, az ítélet végrehajtását azortb n három í.i próbaidőre [el-töggesz telte.
Mimósza
hézlwunkaszakűzlcí Nagykanizsa •C&áSity-UT 4.
Fonalak; horgolócérnák, giM\'niiés, éWni\'omda, ntöpli-függőnyök,
diszpárnák, szabásminta díjtalanul. Kézzel kötött féf/l és női téli ha.risnyák nagy választékban.
togtnjfkzabb árban veszek.
Vt^káay ékszeré*x
Torontáli . szőnyegek, összekötök, á,g y q I ö k nagy v^lasz^Kban
Véres angol-olasz öaszetfiités Gibraltárban az anéölbk álíal bombázott olasz haJdtfJrdttek miatt
Borjinhől jelentik:
Kedden Krétától (szakra görög kikötők feló tartó nótnot hajéi tú-madott meg 10 angol lumUŐgép. A hajót, mnolyon \'230Ü llauoglio-páiti olasz katonát, köztük 210 tisztet szállítottak internálási holyükro. a bombák elsüli vesztet lók. A ,"hajó utasaiból mindössze 400-nt sikorült megmenteni. A hrtiótöröttekot az angol lionibázók újból megtámadták és fedélzeti fegyvoroikkol is lottók. Elsüllyedt egy némot inontóropüló-
gép is. Egy hónap alatt e"z a mosódik osot,. hogy az %oi-tengoron angol repülők hasonló támadást in-
tóztek.
Gibraltár utcáin szordán este összeütközésre korült sor angol ós olasz tengorószek között, azoknak a híreknek hatása alatt, nmolyok nz Égői-tengeri támadásról órkoztok. Több brit; tengorószt ós,repülőt megöltek, többet súlyosan mogsebesilottók. Brít katonaságot vonultattak fol az utcai vorokodós olfojtásárn.
Bárom vármegyét végig fosztogatóit, a Balatoni mentett tarokra kerül!
Ketilliehj, októlior 21 (TudóiUónk jelenti) Négy vár-mogyét végig lopkodta Horváth József kávási logény, aki végre Balatonszárszón csontiérkézro korült. A fiatalember nom kóvosobb, mint 3o betöréses lopást ismert 1», köztük olyanokat is, nmelyokot Kosztliolvon és Caorszogtomajon kÖvolott el. ílor-váth Józsefut Koszt helyre vitték a csendőrök, ahol a helyszínen 1»-mutatbi, hogyan-tört 1» az anguuz-
tusi országosvásár napján az ablakon koiesztül egy Hátyáa kírály-ulcai házba. Még ugyanazon a no-íion Caorszogtomajon két házba is botort Horváth József, aki nom volt válogatós, mortilteni szereplése alkalmával a pénsoh éa aranygyűrűn kivül nom vototte inog a ruhano-müokot, másfajta unróbb holmikat sóin. A IwtörŐf átadták a biróeág-nak.
AnajRykaalzsalRevhlós Uga
meleghangú lovélbon köszöntötte Horczog Ferencet, a Jloviziő;i Lign országos öblökét minapi 80 éves szülotési évfordulója alkalmával. Horczog Ferenc az aláhhi lovélbon köszönte meg dr. Tholway Zsig-ptoudiiak, n Iioviziós Liga nagykanizsai csoportja elnökének a szíves mogomlékozést: nlgon tisztoll Elnök Ur, közös munka, közös harcoki ós közös győzohhek tusében testvérként ŐsszoJorrva, hálásan köszönöm a kanizsai rovizionisláknak és nagy-nabooaült elnöküknek a bzívos és Bzivos ós mogtisztolő szülotésnapi üdvözletet és viigyok tisztelő igaz hívük: Horczog Foronc.«
önúllóan
dolgozni tudó
M
kézi Iíéí
lelveiz
a „Mimóza
Unser-UÜmann Elek m$Mmfáéé$0m
sin-, rud- én patkóvas-, továbbá s\'zeg-
Hfdí\'véeBfeSs: beválfehastók
Oimd vAROSi MOZSüQ cmírtimi-
21~24-lg _- ....__- ^y vasárnapig
Ab plrisz filmgyártás kievi.eXks.dő alkotásai Q-ARUELA
FSaaarqplb" a« olasz aiílnpactok osl 1 laga : Borii Dür\'ánti és a hiájfuWr JJtíOr Pál.
.Aktuális UFA\' htrqdí , .pm^rnap 3 S ís 7 urakor
ájlándóa n nyrtwo\'ll Kiutb.1 lí..-/ 23.-*wlp0»ftíills épüld.)
VHjLAMOS aram-_ szotjí4jltatórt.
Itlvilágoaltís mínd.n víiltnnoB íéríitbtr, dplatatt B-iol uóiutaa 16 urAtg.
meghívó.
A Ninkanlual Z.l.i.l Mikit,Iradilml ,« Sravíwcll K«r I0.1M. í.»I u.;„!,„.. AO\'úttf HsombHllon üéíutAn 8 óru.. k«r fl váloltliza tailActlcrmfben tanjn
rendkívüli közgyűlését,
melyre az i. t. Tagjalnkaí meghívjuk és megleienéBilket kérjük. . \' • • Ka a tagok a közgyűlésen hatérozalké-
fes számban nem jelennének meg, akkor H$. évi november hé 6-ia délatén t érakor ujabb rendkívüli kOigyüléat (ártunk, amely az elspizfbátyalnk érle\'mében a rneefelentek számára való tekintet nélkül batarozatképee lesi. Nagykanizsa, 1943. október 21-én.
Ai EJaSksét;. Tárgysorozat:
1. ElnOkl megnyitó. ^
2. VálaaztáBok. é
3. Esetleges Indítványok.
Az Indítványokat 5 nappa.1 a kOzgyUléa elölt Írásban kell benynj.anl.
meghívó.
A Nankanhtaal Zrínyi Mlbléa Iroduh.il és NOvéauti K8r «. éwt Hovambap Bán, a«omnalo». di u. Ő órakor
a véroibixa tanácstermében
wálaisxtmányi ülfot
tart, melyre választmányi iag|nln\'<al ezulon hlv|n meg*
Nagykanizsa, 1943. okt. 21 tm *% KtiiüiiGÍK.
E»xt«rahinyén
ótweliem.
A hitelezők nov. léig jeleulkezicnek.
Slndelb«rger józsel
Wl k(-fCi1.-.lUÍ.
áPROHISOK-TfiSEK
ÁLLÁS
Asvarial««>>«a>aj4a«b«t magái fizetéssel felvesz Csizmadia Jfnoi aiztalosmes-tet Nagykanizsa, Bába-utca S.
AlkaHmRXjaat ay«rh«ft könyvnyomdánkban 8i«tl fln«.t«\\it»«l egy kónyidíötfi tanonc, Legalább 4 polgári támla elvég-zététól szóm blaonynvaay szUkségeB.
S»Bk««arÜMES csomagoló sejédeiöl éa k\'tfidöftn! íizonnslni felvessek. Mustos psplrnagykereskedés, EriBÍbel-tér 4, 0
•fűekei-karaBkedft\'Figédibet felveszünk. Közlhzlvlitetők Szövetkezete, Er ué,bet:tér. 3649
•fi-taattf}«»ieí (nőt) éa Üzlctsze^Uel-v«z a Hazai Biitosltó. JelentttezéB ü-iűi 12-Ig Csengety-ut 2. 3619
Kifutó éa kéiifcamltft felvételik Horváth Ujságámdábsn. 3077
íaifíst^a azonnali belépéaps felvcez: Kapóit\' István, Horthy M.-üf 2. \'
ADÁS-VÉTEL
Agy éljeltaxekréanyet, vasmesdó, vhág-állványok, bundabuzat, axkunssk boa, ki-poeztaabordó, motóttkaS, szakiény, -basx* nált bőrönd, székek, • konybakie^ottc, pálmák alBHlek. Sugii-ut:8. . 3G8I
Haaaaall ^rla^-íéta-s^t^dAlnia-zoít ^SaattAr1* ,bflfokezókat vesaak. fittvUl vaakereakedéa Nagykanizsa, Br-ziébet-tér 4. 3C58
Nagyon .Bjiép diéta cbédtfi szekiény, «ép airnék alaatok. Kliíaíudy-u. 28. 3673
zalai kozlohw
rOLITIKAI HAPlLAr. HUidlft: „KliflWdMáfll R. T. Nnflybákwa*.
Felelőt ktadó: Utal király. Nyomatott i a „Kaíij-tzífivisai R- ,T. HsA?kan|i«tr> ^•npíjmu Na«yk<«izsátL m0m (MyetadAert telel i Xatol\'iUMa\'j
Í lanuti puma . |--
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP
fterJíe»zlöBég és kiadóhivatal : Fő-ut ő. szám. Eia(irkoMii((J(féf/I 6a kiadóhivatal! toloFon 78. sz. Megjelenik minden hétköznap délután
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ElŐtJzetéel. Arn: e\'» nőnapra 4 (Jtuigő. 30 Iliiéi,
negyedévre 12 pengő 40 llllér. " Egyen azám: hétköJiinp 16 Hu., ».jí>rabnton 30 Ölt.
„Mindent a honvédség érdekel alá kell rendelni" —
mondtaama benyújtott k0lt8égveté»expoié]ábanReményl-SchqellerLaj08pénzagymlniszttr
A képviselőkéi pénteki Ülésén Kállay Wlkloa miniszterelnök be lerjeaz tette az i\'üi. évi zárasa inad áat. Radocany Ma/ló fgavságügymiolszier pedig a nemze Igázd álkodáa rendjét zavaró egyes cselekmények szigorúbb büntetőéről KZÓIé lörvényjavaSlnlot.
Reményi Sohneller Lajos pönzflgynií-uifi/,lcr beterjesztő f te a* 1044. óvl költségvetést, majd elmondotta expozéját.
- A költségvetés Összeállításánál — mondotta — első szempont a honvé-delom Igényelnek kielégítése. Második s polgári céloknak lehetőséghez ké-peat való kielégítése. Ilt blzonyÓB Áldozatokat kellett néznünk: A harmadik szempont a szdcÍ&IIs genttuskodás lel-adata és ka lehetséges, annak klszéle-nitt\'wt1. A negyedik ezeenpoot a gazía-ságosaág elvének örvény eailéai), ami takarékosságra Int.
A pénzügyalnlszttr ezután rátért a költségvetés számszerű Ismertetésére. Az áUaral közigazgatás Összes kiadásai 4180 millió, bevételei 3906 millió pengőben vannak slólrányozva, a hláay 274 millió. A/, állami üzemek Összes kiadásai 19671 millió, bevételei 1900-7 millió, a hiány 64 millió. Beruházások címé* Ő5ü millió pengőt Irányoztak elő, a tavalyinál 122 jnl illóval többet. A boruházáaok megoszlása a honvédelmi tárcánál 07di1IIIó, a MA V-nél ü76 millió utak. hidak :if, jhMIÓ, a ftiHMÍlvvlíit-sgyl tároáuái 71 millió, a postánál 29 millió.
Az egyik célkitűzés az, hogy a fogyasztásra szolgáló árumennyiség és a forgalomba kerülő pénzmennyiség egyensúlyba hozassák Természetesen háberu idején ezt egi réa/t megnehezíti az árumennyiség csökkntiésc, másrészt a pénzmennyiség növekedése. A termelés, a fogyasztás, az ár-, adó-, valamint a hitet-polllika terén
zigoru intézkedésekre volt szükség, hogy a belső rendet és nyugalmat fenn lehessen tartani és a háború utánra n nemzet éleiét biztosllanl lehessen. Ezeknek az intézkedést knek célja cgyrészl, hogy m áru a közforgalomban minél tőkéletesebben osztagéit e), másrészt, hogy a pénz körforgalmában mutatkozó akadályok kik ll-szököltessenek é* a felesleges vásárlóéra elvonassék. Mindent a -honvédség érdekei
mdelnl. Természetes lehal, hogy a polgári szükségletek kieléxitésére csak kevesebb maradhat. A nyersanyag-gazdálkodással kapcsolatban rámulatoll arra, hogy 111 Is szigorítások sitikségesek. A réndclkeié.jühkre álló szűkös anyagkészletből csak a legszükségesebb cikkek elő-á\'illásárá és Így általában csak a llpus gyártásra kell nyersanyagot rendelkezésre bocsátani. (Az ülés lapzártakor még tárt.J
A törvényhozók mai súlyos felelősségéről beszélt Kállay miniszterelnök a tegnap esti MEP értekezleten
A Magyar Élőt Pártja tegnap osti pártórtokozlotén a párt képviselői, felsőházi tagjai ós a kormány tagjai is csuknom toljos számban mogjeiontók. A pártéitekozloton Kálíav Miklós minisztorolnők is fölszólalt.
— Nohéz idóklien — mondotta — felelősségteljes, súlyos ezoropo van a törvényhozásnak. Tudjuk ezt a 2íí év előtti elrettentő példából, amikor a törvényhozás, annak többségi pártja, do a többi pártok is, nem állták meg helyüket az ország nohéz óráiban, már pedig ha nohóz időben helyt koll állni, ugy olsősorban azoknak kell, akiket az ország hizalraa jncgtisztolt és kjoniolt azzal, liogy reájuk bízta, a\' nomzet sorsának intézését. Mindönkinek fokozott helytállással kell a munkából ki-vonnio a részét. Nem a kormánynak, hanem az országnak és a magyar .parlamentarizmusnak van elsősorban szüksége árra, hogy lássa, a nemzőt kiválasztottjai toljositik feladatúkat.
A miniszterelnök ezután az ország hangulatáról szólott. Örömmel állapította meg, hogy az országban nyugalom van. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a mai idóklien nem morttlnok fel panaszok íb, népünk azobhan ezeket a. panaszokat csodálatra rnéltó türelemmel ós fo-gyolommol viaoli el. "llnngwulyoztu, liogy a kormány fokozott mértókbon Őrködik az ország rondjo óh nyugalma felett, felfigyel minden\' jo-lenségro, arholy ezt zavarná, a rend ós a nyugalom megőrzésére megteáz minden intézkedést.
Az értékesleton fölszólalt Korosz-tes-Fiscbor Ferenc bolügyminisz-tor is. ¦
.Keményi-Sc\'hnoIIor Lajos pénzügyminiszter bejelentette, hogy a képvioelŐház ülésén boforjosztí a jövő óvi állami költségvetést és ox-pozéiában foglalkozni kivan minrl-azokkíil a pénzügyi és gazdasági kérdésekkel, ameivék az egész országot közvetlenoT érdeklik.
Csttkent a BHOVjeMtoaűásofe leadttlete a kremencsugl nagy csatában
A* angol közvélemény oaalédoftt .az ola alzo rskégi hiircok «lakoléaiilian
Eden megelégedett a moszkvai tanácskozásaik eddigi eredményével
Az angol hírszolgálat .tudósítása. Bzerínt a moszkvai értekezloton .
felmerülhetitek olyan kérdések Íi\'t amelyeket a három kormány az\'értekezlet után pótlólag kény \'tején lesz megvizsgálni, do mind a három félnek az ü szándéka, .hogy a moszkvai értekezlet bizonyos kérdésekben végső döntést hozzon. A szerdái Ülésen több pontút rendeztek, már.
Ankarából jelenti az MTI: A moszkvai értekezlettel foglalkozik i török, sajté. A török politikai lég-i kör. is felhős. A három világrész ;\' találkozásában fekvő Törökország Itötcs politikája megkimólto a tőrök népet a hálxjru borzalmaitól, tlom Rabati uzonhan olfolojfehi, Hogy \'l\'\'"a-tikoiszág ogyidojülofí, az angolszász és a Bzovjotorosz órdoltok hn-lárvonalán van és mintlen olvan felté(elo//is, amelv angolszász, illótvo "zovjot nózotelfórAsokról, tud, többó-Kcvííhbí, H íjrckcrszá^oU .ik írinthotl
Viszont ha az angolszász.....szovjot
megojjyczea "ehetőségét vizsgálj tik. t\'íryelőro toljoson ismoretlon, , líol nnzzák meg az angolszász ós a szov-jotoroes érdokok határvonalát.
Az Aknán címíi törők lapban 8a-dak képviselő leszögezi, hogy Lon-tk)ii, Washington és Moszkva egy-forináii optimieták. Az első riagy kérdés az, hogy liadthÜveleti terro-kot vIzSg&lrfKk-e, amint azt a szovjet sajtó hangsúlyozza, vagy\' Jjcdlg \'politikai kórdésokot is, arnfqt azt az angolszász sajtó romófi. Az Ákshn szerint
tévedés volna azt hinni, hogy a moszkvai tanácskozás valami\' féle. békeértekezlethez hasonlít, amelyen mogvitutják mindazokat n kórtlósokot, amolyekofc\'a háború fölveti lot.
A laaviri ftfkiar cirnü lap igen tingy figreleniinel fluinzi ip angol hírszolgálat ama rn°szkvai. távirawt, amely\'ezerint az oroszok nem gondolnák arr,a, hogy torténolmi ,08 stratégiai ;határailtr;ól víUtküzz^nák. A lap\' \'olyan birokot in imy.MiüJn, \'amolyekszorint
Anierika már most akarná meghatározni\' Lengt/elórszág- és a \'balti államok sorsat. Nyilváiivrijő, liogy áz dfOszOk a had-nluvólotiikérdéfteki-o foktotik a fó-s(ityt, az angolszászok pedig a politikái .kőrdésekm, fejős"] \'be foítógc-téfiót a tönk lap. \' ••
Tegnap is katonai kérdéseket tárgyaltak Moszkvában
\'Moszkva, október 21 (líud. Tud.) Molotov külügyig nép
biztos fogadta Harrimant, az Kgyó sült Államok uj moszkvai nagykövetét.
Kgv másik moszkvai Bup. \'lud.-ieleníófl szerint a húrom hatalom képvieolőinek csütörtöki, tenáűskó-zása ismét több Óra hosszat tartott, Az ülésen újból katonai kórdósokkol foglalkoztak. Délutáir.\'Bzlalin Molotov \'jelonlétébon fogadta Eden külügy min ieztort. Egy újságíró kérdést
intézett Edonhoz az értekezlet lefolyásáról. Edén mosolyogva- a kövot-kozóképpon válaszolt: Azt hiezöm, minden okunk meg van arra, hogy megelége<lóttok legyünk.
Kölelflu vlnzűuylíigos iiyugaluiu,
LoiirJOHb-trt 0lÓgíidfltlOöS6«
az olasx harctéri v8eméB|flkksl .
(PÍíd. "Tud.) Az angol kőzvőlo-ményboii^ál.talában csalódást keltett, ha - olaszországi hurcok alakulása. .
Az olaszországi szövotsógos főparancsnokságnak: nyíltan nzeméro rétik, hogy taktikai mozdulatait a németektől engedi irányítani. Londonban olismorésro talál nz a mód, ahogy Kosselring a szövotségesok előnyom ulását feltartóztatja.
(Buci. Tnd.1 A kololi arcvonalról Berlinbp érkezett jolontésok szerint áz orosz támadások lendületű á kromoiuisug-dnyoproiMítrovszki szakaszon csökkent. Azt hiszik, hogy a szovjot most kötelékeit álcsoporto-sitia, ugy hogy a viszonylagos nyugalom csak átmeneti iollogü és «, esáta rövidesen ujhól fellángol,
Légi riadó Londonban án Zátlrábbuu
A brit \'ííirszblgálát\' Jolonti, hogy, Londonban á mára virradó ójözrtkft ismét légi riadó volt.
Zágrábi jelentés szerint tegnap 21 óra 23 poi*tól 22 óra 88 jwreig a horvát fővárosban lógi rúulo volt. % légi riadó alatt i\'opülógéiwk zúgása nom volt hallható és a város felelt a légvédelem som léjiott működésbe. \' \' ¦ \'\'
Az amerikai katonai vezetet \'Károrh mr.iy •{onftja r-1
Az amóríkai képviáolő\'ház\' titkos .ülésének .boiojoztóvél, amolvon Btim son hadügyminiszter í* Marsháll tálwrnok, vozérkuri főnök rószlote-\'son beszámolt íi katonai helyzetről, a kdngrossziis áagjaí iíjságirok olőtt kijelentették, hogy az amerikai katonai vezótŐk a következő folvilágo-Sitásokkal szolgáltak:
A szibériai támaszpontok ügyé- 1 öcfi:
Még ha Oroszország holeogyóznék\' íb nHba, hogy az egyosült norrízotek Vlndivosztokban ropülőtomkot ópit-.soitek vugv hűBználjannk, figyolemboj koll vonni, hogy -kis távolságra\'félmillió japán áll ós a repülőterek védelme \'nohóz volna.
A \'Vsendés-óceánra vonatkozólag •lupán- gyorsabban gyártja a ro-pülőgépokot, mint ahogy azokat !a» ogyesült nemzetek -olpiiBztftják. Japánban az -\'emberanyag-kérdés rtúíg nem olyan komoly, mint az Slgye-eült Államokban.1
Az \'utánpótlással kapcsolatltan : \'A partraszállások kai a^yüttjáró nagy -veszteségeket okozó háború egyik legfőbb ¦¦•problémája továbbra
lllánpótlás. \' A repülőgépek bgynnifl még\'messze vannak attól, hogy kiszorítsák a huiókat.
A* kotígreSazuflogy\'lH: tagja a tájékoztatást özekkel a sznvtikknl fug-lalta össze\':\'
Marsháll tábornok azt a benyomást költette bennünk, hogy itt fáradságos Háborúban vagyimk.
Kemdny, de csak helyi Julhfiíi harcok Olaszországban •
A ííélolaszországi arcíohalón ar, angolok ói amerikaiak a súly ott vesz-teeégek kAreikeztétien kónytelertt-tí kötelékeiket átesopórtosltani. Eppeu ozórt október 1í)-ón és 20-án csak helyi iollogü, bár sok hélyfitt kömény harcokra korült sor. A német
iobbézárnyon az észak amerikai köfo-lékok ogénsOn a Volmnio-katryrtftita-tig nyomultuk előro, amelynek kö-vetkeztólioii az. ellonfólóók átmeneti-leg megszerzett területeket fel kel-l\'.\'tt adnia.
ZAL\'Al KÖZLÖNY.
1912. október 22
Tatami nincs rendben
4. A Katolikus Dtékollhon-mozaalom körül
(dl) Furcsa hangokat hallani Nagykanizsán a Katolikus Diákotthon-mozgalom körül.
Alinkor twin kisebb omhor, mint maga Magyaréiszap **íinÍ8z torol nöko nlli ki azort, hogy a magyar? kato-likwviág végro megoldáshoz juttassa a katolikus diúknyonior logégotőhb kérdését és fedél alá juttassa a szor-toszét hányódó fiainkat, akkor azt hittük, hogy mogmozdul a katolikus t ámulatomban a holnap lelkiismerete, megmozdulnak szivek és zsolwk ós nioginozduL a katolikus önérzet is. Valamennyire meg is mozdultak ¦milldoxok a tényezők. I>e csak va\'a-mennyiio. legalábbis az adakozás terén. Hanem mogmozdult mindozek helyott a vidéken, igy Nagykanizsán is, a már sok egyetemes jónak olron-tójavó váll lokálpatriotizmus. I):; ez \' uztán alaposan megmozdult. Kirepült
a jelszó:
.l!.?,-n>
katolikus diak-
, otthont, do nekünk! Szinte városköjsi .versengés indült meg, hogy majd a .pénzből, ami még nincs is, melyik városnak togyon diákotthona. Ano-lyolt, hogy vorsonvoznénk az adakozásban, egymás felé vetünk\' sanda pillantásokat, liogy melyik városnak van nagyobb protoktora s magunk is az után futkosunk. Adunk, mondjuk, do csak ha Nagykanizsán épül bolőle diákotthon, mog tanoncotthon, meg... kinek mi éppen oazébo jut.
Mindez podig osak arra jó, hogy szétforgácaolja az orőinkot és már csirájában megbénítson egy nagy .katolikus megmozdulást. Ka a katolikussá^ elloneógoi roudozték volna igy, akkor sem lohotoU. volna eredményesebben oldalba támadni a Katolikus Diákotthon-mozgalmat, mint ahogyan Bajátmagunk tettük. Olyan íb az eredmény! Nom hencegünk el a kanizsai gyűjtés eddigi számadataival !
Amikor papjaink ós o hasábok meghirdottók a gyűjtést, a háttérből . indult meg a*Hzájról-szájm terjedő . ellenpropaganda: — shogyno! majd mi építünk Budapestnek!« 8 ezzel egyszerition van ok, miért nem adni, vagy épjxjn hogy csak adni ós olhilotni azt, hogy »fijn, ha Kanizsán épül no az a diákotthon, akkor adtunk volna..,«
BlŐSsör is a szűkmarkúak akkor som adtak volna tÖblwt, ezzel legyünk tisztában. Egyetlen egy esetben adtak volna csak többet, ha mindoií katolikusban felébredt volna az óló katolikus lotkiismoiet és áldozatvállaló közösségi érzés, igen ám! Csakhogy nom a közösségi érzés ébredt fel, ha nom ennek az otlonkező-je, a szél tagoz ódáső, a helvi érdokva-dászalé, azqgycél érdokéfion százfelé indulásé. Ami arra mindenosotro jó, hogy sokan elégülten mosolyogjanak rajiunk... Mort bizony mosolyognak. Es mosolyoghatnak is. Főként mosolyoghatnak a más felekezetekhez tartozó korosztóny testvéreink, akik a katolikusságot messze, nagyon messze mogolőzvo oldották meg a .hasonló föladataikat. Igaz, hatalmas támogatással, do az önmaguk lélekszámát ós vagyoni viszonyait messze túlhaladó, lolkos áldozatvállalással is. Irigyolhotjük és irigyeljük is az ő pompás ós kiterjedt" diákotthon-in-intézményoikot. De irigyléshói nom lesz ogyotlen egy katolikiiB diák számára egyetlen egy ágy som, nemhogy tizozornyi fiaink számára mog-felolő hajlék. Kell hozzá az a kemény összefogás, koll hozzá az a céltudatos áldozatkészség, az a közösségi Öntudat, ami bennük mog-
van, belőlünk meg nagyon sokszor hiányzik, főként olyankor, amikor a bizonyítás pénzbe-\'is korülno. A katolikus ronoszáiisz időjén is sokat koll meg etéron tanulnunk — nom-katolikusoktól,
(Ixibot aztán most szídní, cbo-pflliií o sorok íróját, amiért a magunk fejére olvasta a katolikus közéleti szellem egyik rák fonóját Az újságíró toll azonban egy k\'icsít orvosi mütőkós is. fis az orvos nom mindig törődhetik azzal, hogy pillanatnyilag a pokolba kíváiiják-o a fájdalmat okozó késével együtt- íA kés gyógyítani akar.)
Gyakorlatibb oldaláról sem koll lul "sokat forgatni a kérdést, hogy boláasa minden józan Bzámvetés, hogy ha mindon város magának akar katolikus diákotthont gyűjteni, akkor egv városnak som lesz katolikus diákotthona. Majd a gyűjtés lezárultával tessék mognézni a városok szerinti orodtnényokot. Minden jóetebotség nélkül már most leszögezhetjük: — som Nagykanizsa, som más város nom gyűjt annyit, a környékével együtt sem, amonnyj elegendő lonno saját falai között egy, u célnak megfelelő diákotthon létesítéseié. Egyetlen észszerű megoldás tehát: — összeadni mindazt, aráit az orsság katolíkus--sága erre u célra elő tud teremteni ós abból, ogy egységes elgondolás alapján, a sürgősség sorrendjéből! megoldani a katolikus diákság ol-i.\'/iyezÓHénok problémáját. Hagyjuk rt tanonc-otthon kórdósét, a helyi i n tori iát u a-bővítés ügyét és hasonlókat azokra a közületekre, városra, iskolafenntartóra, amolyok gondjába oddig is tartozott. Azok majd megoldják. Ha ma nem, holnap. Ezek a helyi kérdések sokkul inkább várhatnak " holnapig, mint azok a célok, amelyeket a Katolikus Diákotthon-mozgalom- tűzött ki maga elé. tagvünk annyira katolikusok, hogy boíássuk: — mindennél sürgősebb ós fontosabb feladata a inának, hogy a holnap számúra katoli-kus7rosóié~tétogefj a felkészültség versenyét mindönki mással kiálló katolikus intelligenciát tormoljon ki. Hu aztán a katolikusHág kisugározza erőit a magasabb végzettségű vozo-tőkön keresztül az egész ország közéletére akkor nem kell félni, hogy nem találkozik mogoldás a katolikus nemzeti nevelés helyi kérdéseire is. Ezt az építkezést fölülről knll koz-doni. Ha ott a gyökérvorős megtörtént, ha a katolikus diákotthonok növeltjei ott lesznek mindonült, ahonnét ma réssboi) a katolikus diáknyomor, a főiskolai diákotthonok hiánva szorította ki a katolikussá" élre hivatottjait, akkor már nem lesz nehéz dűlőre juttatni a katolikus növelés alsóbbfoku intézményeinek kórdósoit.
Tanultuk a katekizmusban, hogy a »katolikus« szó etimológiájában benne van az is, hogy »áltnlános«. A föld legnagyobb ogyotemossóge a katolikusság s mégis a törtónolem folyamán hóny&zor kellott uralnia másokat, morí a logéltalánosabb\', logogyolomosobb közösségből oly sokszor s oly végzoteeon niányzott az összefogó közöesógi órzés. Á sokat omlogetett katolikus reneszánsz iolontso azt, hogv végre ráeszmélünk n katolikus közösségi cól minden felott valóságára. Jolentso azt, hogy nem a magunk fatornyos hazájának szök látó- Ós őrdokkörélxm \'tudunk csak katolikus módon gondolkodni, orozni, cselekedni ós áldozni,- hanem olsősorhaji ott, ahol a vicinális katolikus Szempontoknál mngaaahbrondü katolíkumról, jelen osotbon a magyar katolikussáííiiak a nomzot élotébon kijáró bolyéról van szó. < *
§kW Az iskolák november 3-én kezdődnek ™&t
Tankönyveit megwásárolhafja
Sohless flynla kfinyYkereskedégéton fa?"\',"
Ilorszky János képviselő a kerületében (Olli a
llovszky János, a nagykanizsai választókerület országgyűlési kép-viselőjo október 28-án, szombaton oate érkezik a budapesti gyorsvonattal Nagykanizsára,- KisÓroíébun lesz Mester Kálmán itagy koroskodé. A pályaudvari fogadtatás után llovszky szállására hajtat. Másnap, vasárnap reggel autón Korpavár községbe indiH » képviselő, ahol ö órakor MfiP értekezletet tart és fo-
gadja, apolgárságot ügyoiklxm. Onnan Magyarszordaholyie folytatja útját, ahol 11 órakor kezdődik a MÉP órtokozlot. Ido jönnek összo a .Magyarszönímiklós ós a\' Bocska közHÓgboli párthivokis. llovszky itt is mogballgatia a polgárságot ügyes-\' bajos dolgaikban.
llovszky képviselő Mester Kálmánnal vasárnap csto a sinautó-busszal visszaulttzik Budapestre.
A I&ORT-tal kapcsolatos városfejlődési és szociális ügyek özöne Nagykanizsa város péBzSRvI bizottságának napirendjén
Nagykanizsa város pénzügyi bizottsága tegnap este ülést tartott vitéz Tóth Béla kir. kormánytanácsos, majd vitéz IJontzik Lajos kir. kormányfőtanácsos elnöklete alatt, nmei von a legközelebbi városi közgyűlés elé korüló ügyöket tárgyallak,
A miniszter a várost
három tűzoltófecskendő lieszorzéséro kötolozto, 08.000 penge a vétolár. A város ottól való felmentést vagy segélyt kér a vételhez. A vármegye ozt ugy kívánja megoldani, hogy két fecskendőt a város, egyet a járás tartson és fizesson meg. Nagykanizsa ezzel szomhon olsó határozatához ragaszkodik.
A városi földeket azelőtt pénzért adták bérbe. A bizottság most li bért holdanként két és fél mázsa búzában állapitolta meg.
A nagykanizsai Korosztóny Jótékony Nóegylot bérelt földién közellátási célra való gazdálkodáshoz 20.000 pengő\' kölcsönt kért a várostól, do a kisgyűlés nom járult hozzá, igy n város SB írtásföldekot kiadja kisgazdáknak.
A IlONSZ-nak a régi adóhivatalban utaltak ki ho-lyiségot. Itt Barthos Gyula felvetetté, nom lehetne-e az önkéntes Nói Munkaszolgálatot ís oda telepíteni?
A MAORT szerelné megvenni az egész vásárteret és tovább építkezni a posta-sarkon is
A MAORT a vós&rtór egyes részelt bérbe kérte anyagraktárak felállításához Évi K no pengő bérórt kapta meg. Tárgyal a MAORT olyan irányban ü>, hegy további építkezéseivol kapcsolatban az egész vásárteret megvásárolja.
A forgalml-adóhtvatal részére a kincstár a várostól bérli a volt Városi Zeneiskola helyiségeit. Bonok évi bérét 7900 pengőben állapították meg
A város már korábban elhatározta gyermeküdülő létealtóaét Balatonberánybcn Az Ingatlan n Közjótéti Szövetkezet nevén van, amely kórte, hojry a vároB vegyo át tőle. A bizottság hozzájárult 7400 pengő vételár mellett
Veesera Antal lözoltóparaucsnotf a tűzoltólaktanyában kap lakást.
A MAORT a postával szembon épUIO bérpalotájának folytatásaképp (ovabb akar OpltKezaL A FraDok-lngatlan kisajátítása áll,
a Práger-ttlket a város elcserélt a régi postaépüttlévtt (a Práger-telek tulajdonosa a Oank-egyeaület). Esztétikai szempontból Is szép lesz a olnktórlum feló vnlé építkezés, ott egy odnoe teret köpeznok kl. A régi posta telke 60.000 pengőbe kerül, az épületanyag a városO
Vitáz lóthBéla rámutatott a városfejlesztés fontosságára és elismeréssel uxrtit a város polgáraiesteréaek munkájáról.
Dr. Boda Károly és Rltter Károly a telek oserét kevésbé előnyösnek vélik a város szempontjából.
Dr. Krátky rámutatott azokra a ma* gasabb szempontokra, amely**; a pol-gármeetert vezették az Ingatlan-csere Ügyletnél.
Dr. Boda Károly hangsúlyozta, hogy n Bankegyeeület kap egy 150 000 pengő
értéktl Ingatlant, amiért viszont a MAORT oaak 60.000 \'pengőt fizet.
Dr KrAtky a felBiéialsssal szemben bangaulyozta, hogy a MA.OUT sokat adott éS még többet log adni nagyka-nl/fiáurtk, óriást ellenórték az, amit a MAORT Jelent a városnak.
Dr. Boda Károly a Csengery-ut Öntözését kérte és felvétellé a kérdést: nem lehetne-e ozt íb a MAORT-tal kapcsolatban megoldani?
A folyammérnöki hivatal telket kér a várnaiéi Bzékbáz építésére A polgármester javasolta a református templommal szemben levő telket erre a célra.
Dr. Boda Károly ezt a kérdést uem tartja IdóSzerünak. A bizottság tfibbl lagfal hozzájárultak a polgárai én lerí Javaslathoz.
Dr, Boda ezután
a sétatéri ni lezárása minit emulte fel szavát és Intézkedést kért a polgármestertől. A MAORT-kert-vároB — mondotta — nem egy klllőn vároaréBZ, baneai kOztertlIet Megtelelé szabályozóst kér nWnilert szempontból íb. A MAORT nom tilthat el onnét senkit. Majd a Szentgyörgyvér felé vezető dlllőut állapotát tetto Bzévá
A aolgármostor, Intézkedést Ígért. . A Dunáotuli SzcszfJnoniltó gázt kért
a várostól Üzeme részére. Maguk csinálják meg a vezetéket a kOzépároktói a tolepiff, amlt-kSoőbb kl fogdák építeni. A velük való megállapodás éppen olyan, mlut a Király Bőrgyárral ksp-esolatOB szerződés.
Az Osterer-mBlora Ib gázt kért üzeme részére. A bizottság ehhez is hozzájárult
Dr. Hegyi Lajos főjegyző bejelentette, hogy a pénzügyminiszter 70 000 pangó forgalmi adórészesedéet engedélyezett a város részére.
a murakfixi és a nagykanizsai tanonc otthon Bgye
Dr. Hegyi Lajos főjegyző pártolólaK szélt a Nagykanizsán felállítandó (anonc-olthon kéMtéaérÓl x -
Dr. Krátky polgármester hangsulyozti, hogy a muraközi tanoncollhon kérdisé-ben Nagykanizsának messzeaienóleg támogatnia kell Muraköz Iparosságát, amuiy a megszállás alatt meglrlzte magyír nyelvét ós lelkiségét. Leszögezte a polgármester, hogy mindent elkövet a naeykaalzBal tanoncetthon megvatésllása érdekében.
Vllée Flió Peranc rámutatott a Felfö-murakOzben folytatott propaganda-hadjáratra, amit ellensúlyozni kell éa ezt la célozza a felálltandó tanoncoltboo. Vitéz Tóth Béla a gázjövedelemne*
A Budapesten felállítandó muraközi tanoncollhon részére vitéz Horváth Ferenc nyűg. vezérőrnagy, AlsómurakKz ország-tyllléii képviselője széleskörű mozgalmat Indítóit és ennek kapcsán [elkérte Nagykanizsa városát, hogy járuljon hozzá annak felállításához. A bizottság 10;X) pengőt szavazóit meg erre a célra, de ettél függetlenül a város mindent elkövet, hogy NagykauJzaán felállítson egy muraközi ta-noncollbent,
Vitéz Téth Béla melegen ajánlella vitéz Horváth képviselőnek magyar síivból fakadó mozgalmát, hogy a muraközi iparositjakból becsületes, jó magyar iparosokat képezhessenek.
19-13.,október 22
erte a cetra vati fordítását javasolta
A tiri
A polgármester rámutatott a Huszlhy-tslcol* meguresedésevel itapcaotatos
tervre, hogy egyellro ott létesüljön a ta-noiicollhon. Do ,J-*
átalakításba. Szívesen hozunk áldozatot arra a hazafias mozgalomra, amit Alsó-muraköz képviseltje oly lelkes magyar szívvel szolgál. Más azonban a nagykanizsai tanoncollhon Igye. A kettőt nem szabid szembeállllanl egymással.
Ideiglenes megoldás gett kár lenne 40 000 pengőt befektetni az
Filategli,, aigttyik, szociális ügyek
A bizottság szívóson hozzájárult a budapesti tanonc-otthon támogutá
fihoz.
Holló János testiiovolési tanár a nyári hónapok alatt a <
Strandfürdót vezeti, ozórt kót hónapra 660 pengő külün munkadijat kapott a várostol.
Holló most ennek a, 75 százalékkal való folemolósót kórto. Dr. líoda Károly loholotlonnek mondta, hogy két hónapi különmunkáért fóhiva-tása mollott még ennyit adjanak Holló tanárnak. Krátky polgórmou-^ tor felvilágosításai utón a bizottság hozzájárult nhhoz, hogy nz eddigi ícülónmunkadij 1195 pengőre fölemel tessék.
A Stefánia Anya- és Csecsomógondozó (Zöld-kereost) eddigi óví 10.000 pengő sogélyénok 5000 pengővel való fcl-omolésót és fajárandóságánuk fol-*6molését kérto a várostól.\'Több hozzászólás után a bizottság, áthatva az intézet fontos magyar missziójától, az évi segélyt 20.000 pengőre emelte fel.
A három egyházközség plébánosai
azt kérték, hegy a várostól kttpott juvadnlmazásuknt rendezzék. A bi-
Meg akarta zsarolni a volt munkaadóját egy kanizsai szabósegéd
zottság egyhangúlag ós \'szociális megértéssel a három plébános fizetését a VII./2. fizetési osztálynak megfeleltén folomelto.
A tanonciskola tauszerdijál a bizottság a mult cszloiulőro évi 7, az idén óyi 10 pengére oniclto.
A városi mérnökök magánmunkák után 1600 pengő szemledijat kaptak oddig. A bizottság ozt óvi 2400 pongŐro emelte. Kor korült a
városi tisztviselők karácsonyi segélyére. A városi tisztviselők és alkalmazottak helyzete olyan, hogy szükség vau erre. A mult évben a ivaros-orio n célra kh. 70.000 pengőt fordított. A polgármos tor nok az a javaslata, hogy 1 havi törzsfizetést és 2 havi családi pótlékot utaljanak ki karácsonyi segélyként. Ez összesen 130.000 pengői fotont.
líodonok István a hadirokkantak
érdekében szólalt fol.
A bizottság egyhanguhig hozzájárult a polgármester javaslatához.
A hadigondozottak vármogyoi ulap jálioz \\
.?\'hadiárra nevelésérc a bizottság ogvelőre 6 évre óvonto 3000 jxmgŐvcl járul hozzá. (II. It.)
Porgor József nagykanizsai aza-hósegéd meg akarta zsarolni volt munkaadóját, Kollor Márton bala-tonboglárt szabót. Levélben azt irta neki, hogyha nem fizeti meg az 500 pengő állítólagos tartozásai, akkor összeköttetései felhasználásával a frontra küldeti őt. Kollor foljolon-
tetto Porgeri, aki ollón a kaposvári törvényszék zsarolás vótségo miatt eljárást indított. Az ügyöt most tárgyalták. A bíróság bűnösnek mondta ki a nagykanizsai szahósogédot zsarolás vétségének kisórlotobon éo ezért őt 60 pengő pónzbüntotéero ítélte.
Ut jelent a ISldmtivelésl Igazgatás egyszerűsítése?
h% idén is papir-gyeriyák fognak a kanizsai sírokon
A jelképes gyertyák ára a hőst hatoltok hozzátartozóinak jut
colra fordítják, a harctéren, hősi halált haltak ós még fvontszolgálatot teljesítők csaladjainak támogatását
szolgálják vjíIo. A mollolt, hogy ezek n »g\\ortyúk« a mai időkhöz mérten megfelelnek a kövotolmónyokiiok, karitatív célt is szolgálnak. A tavaly elétt széjp oiedmény alapján joggal reméljük, hogy az idén is beválik a mozgalom ós n közönség megérti annak nagy iolontŐségét.
A kis »gyortyák« árat, valamint ómsitási helyét későbbi időpontban még közölni fogjuk.
Felsőbb londolkozéa folytán az idén som lehet Mindoiiszonlok napján u öhoknl kivilágítani, tekintettől ti légoltalmi rendolkozósokro. A leleményesség azoiibaii talált megoldást, amelynek alanfin mindönki mcgfo-lt\'ló módon ronatja lo kogyolotel a linlotlakkiil szembon. Clozdán Ernő, a nagykanizsai Bzont .Józsof egyházközség iioilutÍnztjo\'már tavaly ugy-novozott »jolkó|X)s gyoityu«-mozgi\'il-mal indított, nmoly mindenki mog-eléi-edésére-nagyon jól bevált. A kis papir-győrtyált "árát nomes, hazafia"
A rendőrség Adler Miksa hentest 1500, feleségét 500 pengőre itélte
Az elkobzott Aruk értéke megközelíti a 20.000 pengét
Az ismert füstölthus-ügy idejön \' történt, hogy a nagykanizsai rendőrség az ellenőrzés kapcsán kutatást végzett Adler Miksa Iwntesmoster műhelyében ós raktárában és ott 880 kg. zsírt,\'225 kg. fuatölthust, 55 kg. sertéshúst, 21 kg. szalámit, azonkívül őÜ kg. lisztet ós 10 darab autőgummit talált ós foglalt lo. Adler és folesógo ollón mogiiidull a kihágást oljárás, moly hónapokig tartott a bizony itas-kiogószitósok miatt. Most volt ebben az ügybon. aa utolsó tárgyalás. Adlor Miksa azzal védekezett, líogy 7 autógum-iiiil bojolentott, do a másik 6-ot azért noirC, mórt használtuk voltak. Iloismorto, hogy lisztet tartolt raktárában, do o ólolmozte alkalmazottait ós azért volt szükségo több lisztre, A-töhbiokro nézve bűntelen?
Szombaton és vasárnap
disznótoros vacsora
a Dézsi - vendéglőben
(Magyar ulca 9)
KIlÜuS cigánylonoI "91
nok vallotta maflát. Hüiitolounek vallotta magút Afllornó is, A rendőri kthágási \' bi ró .végül is négy rendbeli kihágásban mondta ki bűnösnek Adloii és podig azért, morfc téli szalámit készített, amit [xxlig rondolot tilt, továbbá mort jogy nélkül adott el ssirt, mert a mog-ongcdottnől nagyobb lisztmonnyísó-get tartott magánál, végül, mort füstölthust hozott forgalomba és őzért össsbüntotésül 1600 pongőra vagy nomfizotés oeetón 30 napi elzárásra ítélte, mig foloségét azért, mert az ntitógummikat nom jolon-tetto lx), 600 pongőra, nomfizotés esetén 15 napi olzarásrs,.. A lofog-lalt husnomüek ós ogyób.cikkolí log-nngvobb rószét\'olkobozták. Ezeknek órtéko mogközolitin 20.000 pengőt. Klrondolto egy bon a rendőrség a kihágási ifélol iratainak p; vármogyo alispánjához való megküldését azzal as indokolással, hogy az ügy kapcsán a )K)lgármoator ollón Yogyolmi vétség látszik fonnforogni.
Az itélotot 15 napon bolül fellebbezni lohot.
Kétségtelen, hogy az olsőfoku ité-lotbon a fölsőbb hatóság fogja az utolsó szót kimondani.
Az utábbl két évtizedben számes olyan Ügynek az intézése került a fildmavelés-tigyi minisztériumhoz, amelyek voltaképpen nem tartalmaznak kormányzati föladatot, hanem maguknak az egyes ügyeknek konkrét Intézésit jelenük, tíz a k»z-pontosítás az ügyek elintézésének sok esetben rovására ment. A bikáknak az orvoslása vágell ez év június havában megjelent egy kormányrenddel, amely a földntSvelésI Igazgatás e{yazertlillóaér4l, valamint szakszerűségének előmozdítására! szélt. Ezt a rendelet most a folyá évi október *hó 15. napién megjelent Budapesti Közlönyben közzételt rendeletével Bántfy Dániel földművelésügyi miniszter hatályba léptette ás végrehajtási utasítással látta et.
A hatálybalépett rendelkezések folytán a földművelésügyi Igazgatásnak majd minden ágazatában számos Ügynél az egyes törvényekkel, Illetőleg rendeletekké) a földművelésügyi miniszter haláskSrtVe utalt ügyek intézése alsóbb hatóságok, szakhivatalok, egyes esetekben pedig a mezőgazdasági Kamarák, Illetőleg mis aazdatáraadalml szervezetek hatásköreim kerül. Tehermentesittelnek az általános helügyl Igazgatási hatóságok la a ftldmu velésügyi szaktlgyek Intézésétől azáltal, hogy a kizárólagosan szakOgyok Intézésével szakhivatalok bízatnak meg. Ezáltal az ügyintézésbe!! fogyatkozások mogszflnnek és az Ügyintézés gyorsabb, rugalmasabb, lájszcmpontokból almulibb tesz.
A most megjelent hatalybaléptelő és végrehajtási ulaMtásokat tartalmazi ran-dclet utmulalásokal tartalmaz az eljáró hatóságok, hivatalok és földművelésügyi szakszervek részére abban a tekintetben, hogy az említett kormányrendelettel reájuk tuházolt feladatkörben miként kell eljárni, de tájékoztatást nyújt az érdekelteknek is arranézve, hogy az azokra az Ugyekie vonatkozó kérelmekkel, amely ügyeket a kormányrendelet a földművelés-ügyi minisztérium, Illetőleg valamely klllső halóság Vagy hivatal hatásköréből más alsóbb szerv haláskOrébc ulal, hova kell fordulniuk.
A Iialálybalépelt rendelkezések körül a fontosabbak a kOvelkezŐk:
A nem országos jellegi! mezőgazdasági kiállítások éo árumltttavásárok megtartását az Országos Mezőgazdasági Kamara engedélyezi, az egy törvényhatóság területire kiterjedő Ilyen kiállítást és áruminta-vásárt pedig a kerületi mezőgazdasági kamara, illetőleg Erdélyben az EMQE.
Gyümölcsfaiskolák létesítésének, illetőleg Uzembenlarláiának, továbbá diófa kivágásának és szállításának az engedélyezésére Irányuló kérelemmel a jővóbtn nem kall a földművelésügyi minlsztersez fordulni, hanem azt a gyümölcsfaiskola fekvése. Illetőleg a diófa termőhelye szerint illetékes kettészeli felügyelőségtől kell kérni.
Uj szőlő telepítésének és szólóiul cp létesítésének az engedélyezése a szőlészeti és borászall felügyelőség hatáskörébe ment át, a must Javításának, típus-bor, csemegebor, borecet atb. gyárfásának az engedélyezéséi, Illetőleg tipusbor forgalombahozatalának az engedélyezését ezentúl az Országos M. Klr. SzŐl* és Borgazdaság! Intézet adhatja meg. A hegyközségek állal hozott határozatoknak egy nagy részét nem kell a jövőben feltar-jestfanl a földművelésügyi minisztériumhoz, ezekben az. ügyekben végérvényesen határoz a közigazgatási bizottság gazda* Sági albizottsága
Az erdőigazgatás terén lu számos ügy elintézése egyszerűbb. így pl. az
erdőlgazgatáa hatáskörébe ment át annak megállapítása, hogy mely tereiét tartozik az erdőtörvény hatálya alá, továbbá megállapított határokig osere-erdötarület és rendkívüli tahasználat engedélyezése és ugyancsak pontossá megállapított határokig Üzemterveknek a jóváhagyása és módosítass, valamint erdőtulajdon átruházásán! kapcsolatos természetbeni enegosztAsnak az engedélyezése. A löldmöveléaUgyl miniszter helyett a gazdasági albizottság fog tio/.n! a jövőben végérványos határozatot ezAmos erdőhirlakossági társulati ügyben és egyes Üzemterv-megállapí-fásokkal kapcsolatos kőrdéaekben. Az ezekre az ügyekre vonatkozó kórelmeket a Jövőbea fs ugyanott keli benyújtani, ahol eddig terjesztették azokit ehf, de ar. etlatéiés sokkal gyoruabb és egyszerűbb lesz.
A közteoyésztéit szolgáló apaállatok beszerzésével, tartásával vagy gondozásával kapesolutban ezentata vármegyei gazdasági felügyelő engedélyezhet segélyeket, kedvezményeket, dijakat és jutalmakat A legeltetési társulatok határozatainak egy jelentős részéhez sem kell ezentúl földművelésügyi miniszteri jóváhagyás. Az Allat-ogfK/segügyl Igazgatás terén a marha* rakodóul kt nem jelölt állomásra ós a göpkoealn történő állatszállításhoz vizsgáló állatorvos kirendelését a Jövőben a törvényhatóság első tlsztvlsnlőjónél kell kérni és tőuh ügyhon a törvényhatóság első tisztviselője, Illetőleg a főszolgabíró helyett a törvény hatósági, Illetőleg Járási m. klr. Allntorvoa köx-votlenUl Intézkedhet
A vízügyi Igazgatás egyazerÜBltésé-nöl azt n jelentős eredmnnyt sikerült flórul, hogy a társulati ügyeknek és ez engedélyezés! Ügyöknek ugy nagy része a fald ma ve lés ügyi minisztérium, Illetőleg a törvényhatóság elttő tisztviselőjének a hatáiktiróből a to\' ynimiiór-nökt és kultúrmérnöki hivatalok vezetőinek a hatáakörébo ment át. Ugy a kormányrendelet, mint rt végrehajtási utasítás ezekben a kérdésokbea részletes előírásokat és utasításokat ad.
A mezőgazdasági munkaügyi Igazgatás terén a tÖrvénybitÓBág első tisztviselője végérvényesen Intézi el az 500 pengő értéket meg nem haladó azokat a vitás ügyeket, amelyek a gazdasági munkavállalók és munkaadók közölt felmerülnek. Székben az ügyekben tehát semmlfólo tovAhbl Jogorvoslatnak helye nincs.
A gazdasági albizottság elá kerülő ügyek ellatézésénok az erdőkében lehetőség nyílik nrrn, hogy a mezőgazdasági elblzoltságnak a BZÖlészetí és borászntt fclUgyelö, a kertészeti felügyelő, a vadászati felügyelő stb. Is előadója lehessen.
Lehetőséget nyújtanak a kiadóit rendelkezések arra Is, hogy a földművelésügyi miniszter a mezőgazdasági kamarákon felül a vármegyei mezőgazdasági egyesülőtöket, vagy bármely saezőgázdaeác! érdekképviseletet megbízhasson különböző akolók lebonyolításával vagy valamely gazdasági feladat keresztül vitelével.
dondoskedás történt a gazdasági tanfolyamok, előadások arányosításáról éo tervszerű elosztására! s végül jelentés rendelkezés av hogy a földmüvoíéa-tlgyl mlnlaztőrlum fogalmazást knrába meghatározott föltételek mellett gazdasági végzettségűek Is bekerülhetnek.
(S)
Zománcozott kályhák és tűzhelyek, Hdherr—SchraiU-Kjárt-jáí-ii m»g8o«*da»ABl B*pefc állandian raktáron
Tóth Jóittf vaakei-esbadésében Ei«.íl>«t-tí«- S3. (Kfepout-ualia tpMet.)
ZAUAI KOZfcON.Y
19d2. okWbor\'22
mgzi
Carmela
Edmundo l>?> Amiéin iö bsoménok köszönheti világhírét. AlüvoiUm a lélek mélységeit, magasságait táila fol a nom az események guzdugsú-guru fektette a f<Vnlyt.
A tengeren voszólvbu került hajók S. O. H. jeleket adnak, Ilyen veszély az Owbprí társadalomban az őrület, moly a szánalmon kívül önzőt Ion lélek montésro\' kosztot mindönkit. \'
llizonyos-méitóklxin valamoiinvion kottős élotot ölünk. Az egyik vífág, ainnlyhoz alkalmazkodunk, molylwn érvényesülésre törekszünk, a másik pedig loglKinsóbb ónunk üvogfula által elzárt világ, moly 1)0 óbredós utáni torvezgotésoiiikhon menekülünk. Ebben a világban minden nikerül, maradéktalanul órvónyesül ogvónisóiíünk ós teljesülnek kívánsá-gaink. Ez a lőlok-kottéhasadás nom is Iwtogség addig, mig a benső én fel nem szabadul az emberi akarat alól. Ha lószlúgosén szabadul fol, nz már rögeszme, mig a képzeleti világ uralma, maga az Órülot. A forróvérű Hziciliai lány onook a titokban tartott világnak teái szánandó rabja, akit kivétoloson nz uj szerelőm még is meggyógyít.
Dórin Durnnti alakítana nz indulatok kifojozésí módjának síkján jo-lontős. Ma, egy olyan film, amoly oaak szerelőmmel van tolo — ószin-tén szólva unalmas. Aki a.kivételes alakítást látja, fiz feledi a> hiányokat. Jávor tusé idogonnvolvü filmjél)en hódítóan elegáns, kunért és pontos. Szerepe szivjósággal van tolilvo. A fostói olasz vidók, a szlk-iAa tengerpart, az örök napsütés méltó keretbo foglalja a nagy iré lélekelemzó müvét. /ej)
SPORTÉLET
Nagykanizsai MAORT— Lovául! M*0RT 4;2 (4 0)
Olajkup*. Vezette: Törökmozoi. | Hogérdemelt győzelem. A második félidőben Tálosit a játékvezető kiállította és okkor érte ol két gólját a lovászi csapat.
A ZMNTE lí. Barcsra utazik. Ellonfelo a Barcsi LE II. Az I. o. bajnoki mérkőzésen üMNXE-gyó-zelem. valószínű.
*
Keszthely II. csapatával játszik az/NVTE 11. II. osztályú bajnoki mérkőzést vasárnap a KT8K—NV-TK NB. III. mérkőzés olőtt.
Héxsi és Szabó indul az országos lovon tobirk óz ó-baj noknágon vasárnap. Rurinpn-Htou rendozik az .érdokén versenyt, melynek a aiilvoeoport-jáhan (rélmdiózfcu\'jy) Mókbí \' "
Naf^lnnbu
polgári l;
> -magvai iMtarésol
!i vánw
HÍREK
NAPIREND :
Éjjeli gyógyszertári ügyelőt: Ma őrangyal gyógyszertár i>oók-tór 10. tér 21. szám.
Kískíinizsán az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatot tart
Nupiii. Október n. Pdalck Róm. kai. Kordula íj. - Proteatána Előd.
A UOZKCitDO nyitva van reggel 7 órától o.-itu 6 óráig. (Hőtfó, szerda péntek délután és keddon egész nap nőknek.) Telefon: 600.
— (A zalnl polgármesterek Szombathelyen)
Az 1900 é-ves Szombathely ma jubileumi llnncpaégel tart. V.r. Hikalswmal (IrOaz József kalocsai órSek, apástól! kormányzó tinnepl szentmisét mondod délelfltt. Délután a képvlaetótesitlfst díszközgyűlést tart. amelyen megjelen-iick a dunántúli polgármesterek, kbz-tük dr. Krátky látván. Kai-ykauÍMa polgármestere, nkl aiu rofroel ulsiotl ol nz tiuuopsegre. Szonbatbolyro utazott vitéz: dr. lawássy István Zala-egerHZt\'g polgármestere is
— (A sajtó romboló hatáséról)
tart előadást dr, MJíkáa Pereim Ut-tanár, u hogykanlzoai KaloJlkus Legényegylet Ügyvezető elnöke, wu o#te tél 8 érát kw d-t lei a Legény. nyí*t bi\'lylaégékeo, nM kotbetenkéa\' Ismé-Í-lősuuk az l»m erei terjesztő oJŐMtások. lÍMiépődlJ tjlics.
— (Megjutalmazzák 0 szorgnliruis moxö-gazdaslgj munkéaokat)
Serkenlós céljából a föJdwQyeKsugyi nlaia&ter olyau gazdasági caolöáek ea uiuakáaok részére, akik az egy helyen
töKOtt hosszú szolgálat, Illetve munkájuk, magatartásuk és tóra valóságuk AI-ta< táruslk kézOl kitűntek, hűséges szolgálatuk ellsmeréaékínt — az elötŐ \' ovobhtH! btfsoulóan - pán/Jutiilinat éa elismerd okjeyetot Adományoz. E célból a jutalmazásra javaslatba hozandó ogyéuek novót, lakóhelyét, személyt adnlatr, szolgálati vlszooyok kortfltrasa mellett, Znla vármegye főispánjával, vagy a Oazdaaágl Egyesület elnökávol kofl sz érdekelteknek legkésőbb 1043. évi noyeather hó Mg kőzalnl.
— (Elmarad a nomoavtdl vásár)
fl nomoavtdl 1943, október 25-lkl ors/*-gos átlatvásárt zárlat miatt nem tartják meg.
— (A kdrtalanltáil hozzéjérulda nom esik hdzadó alá)
A hivatalos lap kü/.li a pénzügyminiszter rendeletét a légi tá rí adások kövelkez-ményel elhárításáról és az ezzel kaptso-laloa jogviszonyok rcndazésérOl szóló 1200-1943. M. E. sz. rendelet 23. §-ának értchneiésa lárgyában. A rendelet szerint a pénidgyailfllaiter meghagyfa a házadé ktvcléaére hivatalt halóságoknak, hogy a kártalanítási hexiájérulá*nak a bérleti terheli, valamint a Jelzálogos hitelezőre áthárított részét a házadé alapjául szolgáló nyFr»b<tJ«vedelem megillapításándt min-tten tettben hagyják figyelmen klvOl.
át kAromfcpdaSai l«t«ii~
om aa m^em Wj/wp*
, vasárnap
. rara
ONIÁBAN.
Két gombamércezés tőrtént a homok-komáromt hegyen
Homokkom\'árom, október 21 (Tudósítónk jelenti) Az őszi gorn-ba-szozonnak sok áldozata volt már eddig is nemcsak NagyltOJiizflán ós I környékén, hanom másutt is. A 1 gomba-mórgozottek s^áma nemhogy osökkonno, liánom inkább még folyton gyarapodik. Most ujabb ilyon mérgozt-srol érkozett hír.
Meleg István 47 évos liomokko-
máromhogyi lakos, továbbá ődee-anyja, a é7 éves özv. Meleg Istvánná lett a gombaevós áldozata. Mind a kettőn ismeretlen fajtájú gombát ottek. Az aeszonyt ós í> fiát olőbb kocsival boszállitottáfc Sormásra, niajd omian a Nagykanizsáról kihívott mentők a \'kórházba vittók. Állapotuk nem •\'lotTeszélyes.
26,755/1843. - ,
Tárgy; tiidel .«Hiiatéilékcniléie.
lRIISlÉrSfíÉÍIÍ«ttól]f;
Az H!H;lfií4. ?vi rendes .és läadkiyiiit !í31i«bít:AlaUikbfl (ailnlíjjv 65 k. hold) kt-tcrmelésre kertllö oca .300 ai:i blikk, tOlgy MAV. Ulpta kivágásokat, .27ctl mMÖfgy, cwr, akác, égor át lenyö bAoy&tAt, .oca 380 ma tö)gy,akác táviró-ostlapéa cca 10ÖO m>-vfgyca faacntt tOnktn eladásáfa zári ttáobolt veittnyUigyaláil hhtlctek. :
A táii liáabtll ajánlaloVal, melyek bo-iiilékJa.HAjtnlat a nsgy^nlxaal víiost ci-dékben az 1943/1944. a-,1 Umidisti siei-fáia" — Jelilsicl lá\'undó el. legkésőbb I. évi november hó 8-án 0. e 12, óiá^ a p-ilöítmentei! blv-ital Iktatójába kell bo-uyujtlni, vagy poitán.\'bckllldtnl. * s
AJánútievók köi.111 tlfinyb&a léizesVI az, aki\' a ittita étiekének megtelelő édéku lUtllát vagy ssenctaxAUit — a széria át-vételcttött a varo» rôwé». ¦»
BSvebb ielviiígoittáa és-réutelw tet-télelek a váioii eidObtvalatnál tzerezhe-tókb*. \' • íiíhnv - < -¦¦ Nagykaulzaa, l\'t-Ki. i.któtier IH-Jn.
un Poicérmister.
0l\'"ít"hr, .m, VÁROSI MOZGÓ csütörtökit,-
21—24\'lg --:- vasárnapig
Ass olasz filmgydrtfla kiemelkedő alkotása/
PAHUBLA \' i -
Főszereplő az olaez szlnp&dojt OfiJJlgga: Doris Duranti é* a magyar Jávor Páll
Aktuális 0FA híradó
.<\'.\'•<•¦» 1 —\'¦¦ . I 1 ." \' \' ¦\'\' \' -¦¦
tlOaáánok kezdete Wíltótó^OJI 6 4b 7 órakor,
vxmMmm Hek ml
»rti-, .ruí- \'ép pntMvm-, 4wáJib|í ;.»?«*-
«jftifl«e*tr*is bowéllliásték
*• afO{«yy«aihBtdh.
HofHery^aejagla i élre és tg»a»a«iffjB ^.l^áflyftaeha^&fe.
^llamos aram-
SZOLOALTATÖRT.
Ar»m»iS4nlik\'fizetése, i -Itiamáolék, ihlbsjflfn\'t^sk, j Islvllégosltáa rrilr!don villamos :k6faá»itbsm
déi«iati a-téii ééitiUst m orbi®.
jikmjarju
riirdeittiény.
Murakeresztur községben, a templom és iskola közelében, a község tulajdonát képező 4 szobás tégla-házat, gazdasági épületekkel, kb. 1000 n.-öl telekkel 1943. november 2-án délelőtt a körjegyzői Irodában nyilvánof árverésen eladjuk.
Murakercszfur, 1943. okíóber 20.
Sólymos Antal
a kOrlegyió.
A«*teloaK«acjétf»ti*t magai fizetéssel felvés/. Csizmadia János asztalosmester Nagykanizsa, Bába-utca ». L
Szerződtetéssel tuiiuiú-Uátív okait
fölveszek. — Hontl Káiolyné aólizabó, Batthyány-u. 3. 86ft7
HoaaiuyÖlgyl körjegyzóiég lehetőleg nőtlen faörSí-HQN halgáttaa! keres. Legalább 4 középiskola aillkatges. Ilidirok-kí\'íit vagy idöicbb egyén la jelentkezhet,
3680
Koiranhadalml tanlolyamot végzeit leány 3 ávza ltodal gyakoilattal, áítáat változtatna. Cim á kiadóban. 3094
Inifit, iiíitil
legmagasabb árban veszek.
V4kA«y ékitterésx
Eazfteragnyén
9 fi[läs-l6 wüÉresliBflésl
A hitelezők nov. 1-éig Jelenlkezzenek.
Slndelbergér József
sori kareskedo.
ÁLLÁS
ADÁS-VÉTEL
jó f*I«Jav>BtO)«isfco> és egy használt ntiort.fcoúaril eladí. Levcnte-n. 8. 3687
U««*«*lt, tokárban lévő télikabátot 3 év«a (tncako részére megvételre keresek. Cira a Jdadóhivatalban.
CíCB^ery-a. 78. sut.
hossza fekete férfi télikabát eladó.
BÚTOROZOTT SZOBA
Bamblgttstgaté keres egy-, esetleg kétágyas, szépen bntoroiott szobát, lehetőleg faitiÖ&zöba-hflMnilaUal. Cini a Itiadú-hlvatalban. 3884
•éVartra néző itgyágyas szoba, türdo-uobával. hiadő. Kinksl u. 9. 3690
KtMBabejératu, szépen bútorozott nicol BZQbá, tatdŐUsba baatiiáiaital, nov, :i-é»ü kiadó..Clin a kiadóhivatalban. 3Ö85-
-JUUÍtVS, Í&AlLTgiELYISÉO
«fo«ar4li4«m Király utca U. eaulell 4,stetei. mtSőiusíH»*fl lahájomat -központi tekvésfi 1 ^eoháa, iardöizobAs ty&W-CArn.n klsdéjjan. \' ,3094\'
.\'ÜíosiB4*éÍsia«ii -kétszobáB, iOldazlntes lajtésómal hatomszübia .jakáasaí a väios belttrtUebén. Cim a ktsdéban, -3695
\'KÜL^NFÉL,E
kiadóid
igazolt tulajdonosa álvchell i Ivaiálöan.
UILAI KÖZLttHV
rOLtTtKAI MaFILAV. KkadJa : ..KOzaaiáatágl R. T. itagykuizoon
,qsLe$i ^vHvJWJVplr^ /
^yoristotti /
% tt«iB«íaaá(l R. T. MaayMatíi^
öyaiöitá|ibaa Kagykaáiztáa. (Nyomdaért fotel < Zalai ttárolvj
40
Feladó i
Ulm:
HoniKokoaut:--—r 83. évi., 240. »7. Na9ykanlzsa, 1943. okláber 23. szombat Árm 30 fillér.
Tábori posta_.__ "¦¦¦\'¦¦^¦^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦""¦¦^¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^"¦¦¦¦¦¦¦i
ZALAI KOZLON
POLITIKAI NAPILAP
Megjelenik mi
i kiadóhivatal: FŐ-ut 6. ázom. 4 kladóhlvatall teleion 7a sz, minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita tajos
Elöilxetesi ira: egy nőnapra 4 pento 30 tillé-í,
negyedévre 12 pengő 40 Itílér. Kgyea »am: hétköznap 1* Üli., aaembaton SK> fin.
A Szovjet felveszi a diplomáciai kapcsolatot a londoni lengyel kormánnyal
Roosevelt személyes üzenetet küld a török köztársaság elnökének Élénk harcok, érős nemet ellenállás olasz földön
Boriinbél jelentik a koloti arcvonal harcairól:
A Knm-félizigct koloti partján a reggeli köd leple alatt a BSOVJot orők partraszállást .kísérőitek mog. A némot védőiem a kisérlofot a legnagyobb biztonsággal verte-visszu. Több ollonaéges fővcszszázadot az utolsó ohmberig mogHommisitotlok.
Az Azovi-tongor, valamint a Dnyoi»r-kÖnyök között a szovjet vozetős uj áttörő kisérlotbo kezdott. A kísérlet súlypontja
Mcliiopol mindkét oldalára osotl. Itt naphosz-s/at konok harcok dúltak. A nőmet vádolom állásait teljes ogészélxMi megtartotta, ogyos betörósokot jiodíg a némot harci övezet mélységéből! (elfogtak és eredményesen olroto-szoliok. A harcok Ójezaka sem csökkentek ós roggolro az ollonfolok ujabb orókot vetettek a küzdolombo és folytatták a harcot.
Kiovtől délkolotro az ollonség a im<jy Dnyeper-kanyarulatban lévő ogyik hídfőjéből tőrt olŐro a német záróállások ollón. lízt a vállalkozását három oredménytolón roham után lövészhadosztály a í olyan súlyos veszteségével kollett mogfi-zolnio, hogy a délutánra már fölhagyott támadásaival.
Kievtől \'északra az előretolt német orők visszavorték a szovjot néhány helyi jolontőségü támadását. Az olőző\' napi súlyon veszteségek következtébon őzen a torüloton a szovjot kénytelen volt több megtizedelt hadosztályát víbz-eaavonni a harcokból ós azokat uj csapatokkal pótolni. A mozdulatok közben a német gyalogos orők mjudon tiizórsí\'gi clúkÓHzités nélkül meg lopotésszei üon megrohanták a szovjot állásokat ós ogy patakmedren keresztül kolot foío visszavetették okot. A "\'harcokban a felváltásra odaérkezett szovjot gyalogezredet szintén felmorzsolták.
Német csapatok visszafoglaltak egy görög szigetet az angoloktól
Berlin, október 28 (MTI) Brit bombázók, mint a Kémet Távirati Iroda értesül, október 28-ára virradó éjszaka ¦ujabb légi támadást hajlottak végre nyugat németországi vidékek ellen. A támadás különösön Kassol és Majna-Frankfurt lakónegyedeiben okozott károkat. A lakosságnak voszvoltak.
Az angol hírszolgálat jelenti, hogy Londonban tegnap este is légi riadó volt.
íterlin, októbor 23 (Interinf.) Német csapatok pontokon a reggeli órákban hatetóiukba kerítették az angolok által megszállt fitanpalia-szigotot, amely a Üodokunézosz-szigetcsonortlioz tartozik. A hadművelet kövotkoztélxm több német fogoly visszanyerte szabadságát.
"Még nincs döntés az egyre hevesebb kremencsugl csatában
Berlin, októbor 23 (Bud, Tud.) A koloti arcvonni helyzetét német megállapítás szerint az jellemzi, hogy az oroszok az arcvonal egyik logjolontÓBobb bolyén, KremencMugnárnom értek el jelon-* lós olérolmladást, támadásukat nzou-\' ban ujabb szakaszokra terjesztették
ki. Az »Őszi csata*, állapítják meg a némot fővárosban, ugy látszik, csak most jön lendületbe. Nem érte ol azonban még a totőjwntját és a döntés nem történt meg. A szovjot lámadó hullámok nem lanyhultak cl, hanem még inkább növekedtek.
Bővülnek a moszkvai értekezlet keretet
Jjp Moszkva, október 23 (liudapcsti Tudósító) A moszkvai értekezlettel kapcsodban jólértesült körökben Hangoztatják, hogy Eden és Hull álláspontjukat a legnagyobb nyíltsággal és minden diplomáéi szépítéstől mentesen fejelték ki.-Valószínű, hogy nz ér-Jekczlet túlmegy az eredetileg tervezett kereten, tekintettel arra, hogy a húrom külügyminiszter, alti messzemenő felhatalmazást kapott, azt kívánja, nOf?y azokat a\'problémákat is
vitassák meg, amelyekre eredetileg-nem gondoltak, Eden külügy minisztemek Sztálinnal való csütörtöki megbeszélése kél óra hosszat tartott. Hir szerint Eden ebből az alkalomból Sztálinnak Churchill sajátkezű levelét adta át.
A diplomáciai\'front legérdekesebb hírei
Ankara, okióbor 23 (Bud. Tud.) Hteinhanlt, az Egyesült Államok ankarai nagykövoto
hir szerint még a moszkvai értekezlet licfojezéao olótt visszatér a török fővárosba. Tájékozott török kö-rokbo\'n ugy vélik, hogy a nagykövet Roosevelt fontos személyes üzonotét
A bolgár miniszterelnök fogadta a Hitler főhadiszállásáról hazatért recenseket
viszi a török köztársasági öblüknek.
. London, október 28 (Bud. Tud.) Az Rvoning Standard jolontéso szerint a szovjot kormány olvhon hozzájárult ahhoz, hogy újból folvogyo a diplomáciai knjwsfllatokat a lengyol emigráns kormánnyal, Röviddoí Edon Moszkvába történt elutazása olótt a lengyel kormány emlékiratot nyújtott át a külügy miniszternők. Az emlékiratban azt a kívánságát fejezte ki, hogy fölveszi a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjot unióval.
A Magvar Távirati Iroda jelenti :
Hivatalos bolgár nyilatkozat szerint október 18-ánHitler vezér és kancellár fogadta Fllov és ICh\'íl bolgár régenseket a vezéri főhadiszálláson. A német vezér és kancellár megbeszéléseket folytatott a bolgár régen-sckkel az általános helyzetről, valamint a Bulgáriát érdeklő kérdésekről. A megbeszélésekén részi vett Bibbcntrop birodalmi
külügyminiszter és Keitől tábornagy is. A megbeszélések\' s szj-ves megértés Ós hagyományos kipróbált barátság szellemében folytak lc, Október 19-én Kiril és Füov régensek meglátogatlak Bihbcntrop birodalmi külügyminisztert, akivel színién szíves megbeszéléseket folytattak. A régensek Szófiába való visszatérésük után tegnap kiballgalá-son jelentek meg Bozsilov bolgár min i sz terel nőknél.
Még mlndtg fennáll a nézőpontok kSIönbÖzősége Moszkva és az angolszászok között
Az United Press londoni tudósítója rámutat arrii, hogy míg orosz felfogás szerint Moszkvában a katonai kérdéseknek kell az előtérben állaniuk, addig amerikai felfogás szerint a politikai és diplomáciai kérdéseket illeti meg az elsősóg. A közvetítői Szerep e két felfogás között Moszkvában Edenre hárul. Ez teljésen meg is felel az angol diplomácia hagyományos irányvonalának.
A Svájci Távirati Iroda londoni tudósítása kiemeli;\' hogy a moszkvai brit-amerikai küldötl-ség egyik főfeladata\' abban áll, hogy világosan megértessék az oroszokkal, a nyugati katonai müveié-lek idhpontját kizárólag hadászati szempontok szerint állapítják mer} és semmi esetre sem politikai megfontolások alapján. Ezzel kapcsolatban emlékeztetnek Churchill beszédérc, amelyben az angol miniszterelnök rámutatott a szárazföldi és ten-
geri hatalom közötti alapvető különbségre, valamint arra, hogy a szárazföldi\'hatalom milyen, nehezen értheti meg egy tengeri hatalom helyzetét.
Más londoni jelentésekhez hasonlóan a Svájci Távirati Iroda szintén rámutat arra, hogy Londonban mindenekelőtt azokat a mozzanatokat emelik ki, amelyek nem terhelik, hanem inkább előmozdítják a brit-muerikaiak és a Szovjet szövetségét. Ezzel kapcsolatban •londoni körökben cintékcztét-\'iiekJ arra, hogy az utóbbi időben
a Szovjet nagyon uilár/osan elárulta azt az óhajtását, hogy politikailag és gazdaságilag is együttműködjék az angolokkal és az amerikaiakkal. Ezért vett részt a hotspringsi értekezleten, a földkőzilcngeri bizottságban, valamint a szövetségeseknek Olaszország sorsára vonatkozó tárgyalásain.
Jelentés az olaszországi harcokról
A délolaszországi harcokról jelentik Berlinből: , A Volturno folyótól keletre egy angol ezred megkísérelte áttörni a német biztosító állásokat. Minthogy a német zárótűz már meglehetősen nagy távolságra is sűrűnek bizonyult, a brit páncélos-erők, amelyek . szintén részt vettek a támadásban, teljesen visszamaradlak. Amikor a br.il harci csoport két párhuzamos vonalban a völgyek men-
tén igyekezett előnyomulni, a német gránátosok ellentámadásba mentek fit Két erőteljes lendülettel a völgyek mélye feló sodorták a brit erőket s amikor azok mcgkiséreltók, hogy oldalt kitérjenek, a német biztosító szárnyak megakadályozlak őket ebben. Ezekben a harcokban a németek teljesen felmorzsoltak egy angol zászlóaljat, egy másikat pedig erősen megtizedel-•tek és sok foglycl eltettek.
ZAL\'Al KQ2L0NV
1943. október 23
á főispán ls Jelen lesz a társadalmi egjftttmtfködés szerdal értekezletén
Jelentettük, hogy október ¦27-én, szerdán délután fél 5 órakor a nagykanizsai társadalmi egycsülelek összejönnek a városházán, hogy nemzeti összefogás jegyében\' fonlos megbeszélést tartsanak. Az érlckez-lelre Nagykanizsára érkezik az országos központ képviselője, úgyszintén gróf Teleki Béla főispán is. Ebben az ügyben teg-
nap délulán értekezlet volt Farkas Yi\'ma vezetőnél, ahol ez egyesületek képviselői megbeszélték n jövő szerdai értokczlcl ügyrendjét és programját. A nagykanizsai vezetőség ezúton hívja fel a város JiaZafias közönségének figyelmét az október 27,-i szerdai nagyfontosságú értekezletre.
Nagykanizsáról megszökött két internáltat fogtak el az esztergályi leventék
Az>sryik 8Z0tcevéay|férfiruhába öltözött) nö volt
A zalaapátí vasár után két gyanús alak érkezett\' Ksztorgóly kozBóg-1k), ahol éppen végo volt a levento-foglalkozásnak, A gyanúsan viselkedő ogvénokot két lovonto igazolásra szólította fel, azok azonban esek két régi vásárlási könyvöt tudlak fölmutatni. Amikor felszólították okot, hogy menjenek velők a bité házához, futosnak oredtok, do hamarosan olfogták őket és kezüket, logfogva vitték őket vitéz
lábukat megfogva
Tolnai Ferenc bíró házához. Közben a községi lovontoparancsnok telefonált a sármelléki\' ceondórörsnok, ahonnan rövid idő múlva két csendőr a helyszínre is érkezeit. A vállalásnál kiderült, hogy az egyik férfiruhába öltözött no. Mind a kettőn Ik)vallották, hogy régi bűnözők és a kanizsai ínlenólőtáborból szöktek meg. A leventék o tettükért magyaros $g&.tésD, cimoros "Dicsérő olis-meráefc tartalmazó okiratot kaptok\',
Nem lesz kevesebb a tandíj az iskolaév megrövidülése miatt
A nyári idí\'i számi lós meg-hosszabbításával kapcsolatban felmerült ;t kérdés, hogy n megrövidített tanévben van-e helye tandíj elengedésnek vagy mérséklésnek, A vallás- és közoktatásügyi miniszter elvi döntése azciúnl a tandíj -ás az ezzel kapcsolatos beiratási- és egyéb dijuk fizetésének kötelezettsége független attól, hogy a tanuló mennyi ideig jár iskolába. A taudij az egész iskolaévre egységesen és egy összegben van megállapítva még okkor is, ha azt részletekben lehet fizetni. Meg kell fizetni az egész tandíjat akkor is, hu a tanuló betegség vagy egyéb ok miatt nem jár az iskolába, de meg kell Űzetnie akkor is, lm az iskola ideiglenesen) mini például tü-
zelőhiány, járványos betegsóg, vagy egyéb ok niiatt néni működik. Más elbírálás alá esnuk a rendkívüli tárgyak tanításáért fizetett- külön dijak. Ezeket csak arra a hónapra kell fizetni, amelyben a tanuló a külön szolgáltatást igénybevelte. (MTI).
Hazatérnek ¦ vidéken felültetett gyermekek
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium intézkedése alapján nz iskolák november 3-án megkeztuk működésüket. Ezért a belügyi kormány által megindítóIt üuüttetós erre a^\'időpontra befejeződik. A vidékre küldött gyermekek legkésőbb november l-ig történő hazaszál lilás ár ól gondoskodás történik.
Elitéltek fatasi asszonyokat, mert tojást, bőst bázakboz szállítottak Nagykanizsán
pongő;
Vida Istvánná Nagy Maria zala-Csányi, Boko Jánoané Molnár Anna nagybakónaki éa Simon Jézsófné Csendőr Julianna na\'gyrócsoi asszonyok engedély nélkül szállítottak polgári hazakhoz tojást. A nagykanizsai járás főszolgabírója őzért Vi-
da it
és Bokónét -80—8<
Kintonnét pedig 50 pengő pénzbüntetésre itéíto. Őszi JóZBöfnó komár-váiosi asszony podig sertéshúst szállított engedély nélkül,\'ami miatt a főszolgabíró 100 pengőre ítélte; Az itélotek jogorősok.
0ktibY, oj., VÁROSI MOZGÓ c,mrttkt*i-
21-24-lg--vasárnapig
Az olasz filmgyártás kiemelkedő alkotásai CARMELA
Főszereplő az olasz színpadok csillaga: Doris Duranti és a magyar Jávor Pál. Aktuális UI/A hi rado
ilűaidsok kezdete köznapokon 5 éa 7 órakor, oaedrnap 3, B és -7 írakor
Kell-e és hogyan kell hirdetnie bábom ideien a kereskedőnek?
A Baross Újság1 közli a hoz-
zá érkezeti alábbi levelei.
¦ >—-\'
*Szükséges-e a Ivjrdetós a háború ideién ?< cimmel megjelent sorokhoz az alábbiakban szeretnénk szíves engcdelmük-. kel hozzászólni.
A fent említett <-ikk folytatásaképpen közérdekűnek tartanám az- alábbiak közzétételét : Hogyan hirdessünk háború idején ? ¦
Minthogy nem akarok senkinek külön reklámot csinálni, név nélkül fogok egynéhány cég háborús reklámjára rámutatni. Egy közismert budapesti nagy kereskedelmi vállalat reklámja, illetve hirdetési .szövege változatlanul a békebeli, de
mezőgazdasági termékek eladásával is foglalkozik, ami békében rangon aluli lett volna. Az eredmény az, hogy a vevőköréi több, mint 100 százalékkal ijő-l yelle, ami természetesen hábo-. ru utánra is nagy- százalékban " megmarad.
Ismerek egy gépgyárai, amely egészen furcsa, hogy a hadseregnek szállított Képeknek csinál nagy reklámot. Valószinü, hogy cz a legjobb reklám, mert békében a közönség emlékezni fog, hogy ez a gyár szállította o hadseregnek ezt vagy azt a híres gépel és békében, amikor a pénzzel takarékosabban kell bánni, neki már fele pénz kell a kivont .sikerhez,
észszerűnek tarlóm, hogy fokozott
ugyanakkor áruhiány miatt oly
áruhiány Idején a- kereskedő nem. egyes árukat hirdet, hanem a jó nevet, hirdeti, aőt ezt fokozottabb mértékben azért, mert az áruhiány folytán felszabadult pénzének oz a legjobb befektetésé a jövőre.
Nézetem szerint, ha egy kereskedőnek áruhiány miatt az eladást teljesen szüneteltetni kellene, még akkor sem volna kidobolt pénz egy olyaujúrdélésnél, liogy »üzletem áruhiány miatt zárva tartom, dc békében minden vevőm visszavárom^.
Saját üzletem hirdetéséi is. fokozom, mert a felszabadult töke szerintem legjobban kamatozik & hirdetésben.
Mindezt, összevetve, a jó üzletember szívesen hoz áldozató! a vevők és rendelők magatartásáért, mert uj vevőkör megteremtése mindig nagyobb anyagi áldozatokat követel. Tehát ugyanazt kapjuk, csak olcsóbban.
Baross-tisztelettel: Esztergályos Mihály cukorka-koreskedo szakosztályi elnök.
Az elsötétítés alatt elkötötték a kiskomáromi plébános lovait és kocsiját
A kiskomáromi csendőrség légoltalmi elsötétítés ideje alatt elkövetett tolvajlás ügyében nyomoz. Az történt ugyanis, hogyj az elsötétítés ideje alatt ismeretlen tettesek ravasz furfanggal elkötötték u kiskomáromi plé-. bános istállójából annak lovait és kocsiját. A csendőrség azonnal hajtóvadászatot rendezett a vakmerő tolvajok után, akik
még a statáriummal is dacoltak és sikerült is rövid idő alatt elfogni őket. Beszállították őket a csendőrörsre.
A nagykanizsai kii*, ügyész-\'ség intézkedésére valószínűleg mégj a mai nap folyamán beszállítják őket Nagykanizsára. Valószínűleg nem korülik el a rögtönjtólö bíróságot,
fiazda-panaszok a vármegyei mezőpzdasági bizottság ülésének napirendjén
Zalaegerszeg, október 23 Zala vármegye mezőgazdasági bizottsága dl*. Thassy Kristóf elnökletével ülést tartott.
Ak elnök a beszolgáltatás kérdésével \' foglalkozott. Hanguui-lyozta, hogy a kisemberek a beszolgáltatásnak csak nehezen tudnak eleget tenni, vagy egyáltalán nem. Amikor a pótrénd-szernek még csak a tervei voltak meg, így a gazdák nem számíthatták ki, hogy mit és hogyan vessenek. Megállapította, i hogy az irányított gazdálkodás réven rendkívül nagy az adminisztráció. Hangoztatta, hogy- a mai viszonyok mellett a kisebb tisztviselők fizetése néni megfe-
lelő, a fizetésemelés nem tart lépést a drágulással.
Beszéde.további során felemlítette, hogy a tisztviselő meg-liizlalhatja a maga, számára szükséges disznót. Ehhez vásárolhat 2 métermázsa árpát, attól azonban-a sertés nem hízik meg- Hibáztatta, hogy a gazdá-
Szombat, vasárnap
Ilii un
PANNÓNIÁBAN.
|V Az iakolák novambor 3-án kextffidnak "ÍM
Tankönyveit megvásárolhatja Scalsss flyils kssyvkerssksáésél-efi Jaffijfffi
j 943, október 23
nak beszámít az eladott 2 métermázsa takarmány, a disznó azonban nem, holott az-len no a helyes, ha az eladott sertést is beszámítanák.
A cséplési visszaélésekkel kapcsolatban enyhítő körülményként hozta fel a gazdák részéről, hogy sokan nem értették meg a rendeletet. A gabona-szállításokkal - kapcsolatban mcfíemiitette, hogy a gazdák nem kapnak diszpozíciót. Helytelenítette ,hogy sokszor azokat az állatokat veszik Igénybe, amelyekre a gazdának is szüksége van. Meg kellene engedni a szabadikereskedclmet, mert a mai helyzetben az eladó jár a kereskedő után. A gazdntársada-loíit, mint mondotta, még a legszükségesebb ruha- és cipőszükségletét sem tudja beszerezni. Megoldandó a vas, pokró, kötél és egyéb szükséges - gazdasági anyagok beszerzésének kérdése.
Sziebert Gusztáv vármegyei gazdasági felügyelő terjesztette elő ezután jelentését, majd a tagok felszólalásai hangzottak el. Panaszolták, hogy minden ügyet a közellátási hivatalnak kell felterjeszteni, ami nagy késedelmet okoz. Elismerték, hogy nem 1 ehet a közigazgatást kihagyni, de igyekezni kell, hogy n gazdák mentesüljenek az adminisztrációtok Jövőre bizlosi-tanj kell. a rézgálicot, amelyből az idén kevés volt ,A mezőgazdasági cselédekről ugy ahogy még gondoskodnak, de a kisgazdák lábbeli- és ruhaszükséglcfének biztosításáról senki sem beszél. Kifogásolták, hogy egyes keres-..kedök lefelé kei-cküijí az állatok súlyát, amivcí~**a gazdákat súlyosan megkárosítják. A gazdák a kiutalt szegből csak 20 százalékot kapnak és ezt is az ipartestület osztja ki, amikor nekik is van érdekképviseleti szervük. Felvetették a kérdést, vájjon a cselédségnek kiadott tejjárandóság bcszámit-o a pontrendszerbe vagy sem.
A gyűlés ezután még több ügyet tárgyalt.
Megalakult a Nagykanizsai Üveggyár R.-T.
A város Ingyen telket adott a gyárnak és biztosította a gaz-ellátását
Telet oa
Ugflzebbct :i l-JKoieaóbfeati l
A budapesti törvényszék cég-hivalalában bejegyezték a Nagykanizsai Üveggyár Rt. megalakulását. Az uj vállalat olyan ólomüvegeket fog előállítani, amelyekéi eddig főként külföldről szereztünk be és igy a Nagykanizsai Üveggyár működése nagy nyereségét jelenti a hazai iparnak. Ezt\'a szempontot méltányolta Nagykanizsa városa is, amikor az uj vállalatnak, amely a munkáspiac szempontjából nagyjelentőségű, mert száz-százötven alkalmazott állandó foglalkoztatására rendezkedik be, ingyentelket adományozott és oly értelmű szerződést kötött a részvénytársasággal, hogy biz-
tosítsa számára a város részére a. csővezctékhálózníon érkező földgázmennyiségnek egyrészél, napi 1000 köbmétert. A részvénytársaság Budapesten, a József, nádor-tér 10. sz. házban központi irodát létesít, amely a nagykanizsai gyárban előállított üvegáruk forgalombahozatni át_ fogja intézni. Az alakuló köz-\' gyűlés az igazgatóság tagjaivá Juhász László szatmárnémeti mérnököt, Juhasz István \' ajkai mérnököt vállalati Igazgatót és Tanay Jenő újpesti részvénytársasági igazgatót választolta meg, akik az üvegipar ismert szakemberei.
A gólya is másként működik háborúban,
mint a béke idején fii az oka annak,
hogy háborúban több fiu születik, mínt hány?
A legkülönbözőbb orsz úgoklmn, hoBflzu időn át gyűjtött statisztikák Bzimiolnak he arról, hogy 100 újszülött leányra 105—10Ó újszülött fiu oitik. A h\'alvaszülotésok időszámításával a szülotési atuÜBztika még inkább a fiuk javára tolódik ol. lín-nek ollonóro a fiuk számbeli túlsúlya nem tart sokáig, mert itt a halandóság is nagyobb és például a\'csecsem ókorban mintegy \'20 százalékkal haladja mog a, loányok halandóságát, ugy hogy a fölnőtt kor olóréséig a két nem kőzött az ogyonsuly is helyreáll. Kzok szorint mintha "csak azórt a/.ülotno több fiugyormok, hogy oz a Hzüloíéa-több\'lot a nogyohj) halandóságot ol-lonsulyozza.
l)o mikóppon lohot megmagyarázni, hogy a szülotési statisztikák
oly mértékben kedveznek a fiuknak? Biológiai nzomjxuitból a fórfi és női kromoszómák száma szorult Ugyanannyi fiunnk kollono születni, mint leánynak, a megoldást tehát másodlagos okokban kell keresni,
A másodlagos okok szempere mutat rá nz n körülmény is, hogy különbőzé szociális helyzetű hépréto-gokl>on a fiuk és loányok születőn! iUráiivszáma külÖnbözőképnőn alakul. További órdekos tények, hogy
házasságon belül több fiit ízületik, mint házasságon kiviil, az elsőszülöttek között hasonlóképpen a fiuké az elsőség, íllotőlog a fiuk arányszáma nagyobb, mint a később született gyormokok-nóli végül iHidigmindonekolőtt, hogy háborús időkben aránytalanul több
fiu szülolik, mint bőkében.
A gyengébb táplálkozás haszna?
A háborúnak a szülotési atatíazti-kára gyakorolt bofolyásában az a tóny, hogy iLtaukor a háborua huzus ságok ós általában a gvormok utáni vágy oiésödóso kövoikoztébon az olsőszülött gyormokok arányszáma omolkcdik, nom tud toljos magyarázattal szolgálni: az olsó világháborúban \'Hildául az újszülött fiuk arányszáma akkor sem fohotott volna olyan magas, amilyon volt, ha mindon gyormok olsőszülött lott volna. A többlet lóhát csak a háború logjellomzőhb kisórójolonségé-nok, a rosöz vagy hiányos táplált-ság kövotkozmőnvo lohot. Ez magyarázza meg azt is, hogy a háborúk után a normális viszonyok heli/reállitásával lassanként, ismét ^bekövetkezik a fiuk és leányok között a normális születési arányszám helyreállása\' t\'s.
Ez Némotorazógban az első világháború után csak hat év múlva tör: Iónt mog. Nyilván az általános rosz-azultápláltság fokaínak különbözőségével függ össze az is, hogy az első világháborúban őppon Német-
országban óa Ausztriában volt a legnagyobb az eltolódás a fiuk javára, még pedig itt is elsősorban a nagyvárosokban, mig a semleges országokban a fiuk szülotési számarányának javulása nom volt oly feltűnő.
Abban a kérdésben most már, hogy a háborús rossztúpláltuág milyen utakon s módokon érezteti hatását a szülotési statisztikában, iáidéul, hogy osotlog milyen tápanyagok, hatóanyagok vagy vitaminok hiányára lőhetne az eltolódást visz-
szavosetní,
. a tudomány a legkülönbözőbb magyarázati kisérlctck ellenére \' még meg sem tudta közelíteni a megnyugtató megoldást. Egyelőre mog • koll elégednünk a puszta tónnyol, hogy a természet a békében is segítségére siót a nagyobb természetes halandósággal vo-Bzólyoztotott >»rősobb nomnok« és háborús időkbon, amikor hirtelen\'a magasba szökken a fórfinom halandósága, még inkább fokozza orőfo-
Keresztény Temetkezési Vállalat
-\'--oégt.-;-—
SÍPOS JÓZSEF
Fő-nt 12-, (az ndvarban) üiieia szálloda\'
Oxlat telefon: 387. l-l Laka* telefon: 216.
szitáséit a voBetoségűk kiogyonlité-sére.
A táplálkozási helyzet szoro|>énok jolentőségo mindonoiotro kétségbevonhatatlannak látszik, ós a modern (otális háború ogyík lognépszorütlo-riebb vívmányával, a szigorú éleimi-Bzorszoradngölással és ozzol együtt a pontosabb adatgyűjtés lehetőségével talán egyos részlet kérdések inog-oldáaát is mog fogja, könnyíteni.
(MN)
á nagykanizsai IMSz-program
A nyári szünet után most ült olsóixben össze a MÁNSS5 nagykanizsai hölgygárdája a városházán. ])r. Králkv Istvánuó clnükaswzony megnyitójában utalt a magyar nó fokozottan fontos szerepére » Ih?Ihö fronton. A magyar nő a lelko a 1>oIső frontunk. A nagykanizsai
MAN8Z éppoh- azért megkettőzött \' munknkészséggol indul az uj munkaév elé, mert ott akar lenni mindenütt, ahol a magyar női kezekre és önzetlen hazafias munkájukra szükség van. Összefogásra és foltozott munkára hivta fol a hölgygárda tagjait. Majd a munkapro-gramm megállapítására korült aor,
amelyhez többen hozzászóltak.
November 1-1-ón előadást rendes-nok, amolyon a NŐi Honvédelmi Munkaszolgálatról fognak beszólni. Novombor 27-én Katalin-hált ron-doznok a Contrálban. Az értekezlot után az ifjúsági csoport tartolta ülését, amolyon a loányifjuság morf-kaprogrammját ós ügyrendjét 1 bőszeitek mog.
A nagykanízflai MANSZ lolkos és töretion munkakedvvel kozdto mog őszi munkaév ad ját:\'\'
Tofikönyutk,
iskolai füzetek, iskolaszerek
legteljesebb raktára
1013. október 23
FERENCJÓZSEF
KESERŰ Vii
20, a közönséges fajtájú alma ára 00, a nomea fajtáin alma és körte ára petÜg 100 fillérrel emelkedett ¦kilogrammonként.
(—) A Rlmamurány-Salgótarjánl Vasmű R-T.
igazgatósága a\'napokban dr. gróf Zichy "János v. b. t. t. ;olnökloto alatt megtartott ülésén megállapí-lotta na 1942/13. évi zárszámadásokat. A vállalat üzleti forgalma 121.2 millió pongót telt ki\' ós a mérleg
a szükséges leírások után 2,808.608 penge\' 33 fillér tiszta nyoroséggol zárult. Az igazgatóság az október 30-ra ogybehívandó rendes ovi közgyűlésén, mint az olózó évben, téss-véuvonkénf fi pongó, összesen két millió 418.000 pengő osztalék fizetését fogja indítványozni. Az igazgatóság Itajkay János műszaki tanácsost oa Pábry Ferenc főmérnököt műszaki főtanácsossá, dr. Vargha Kálmán főmérnököt műszaki tanácsossá, Szilágyi István főtisztviselői i»djg cégvezetővé neveztoki. (:)
KISKANIZSAI ÉLET
A szőlőhegyekben
lassan befejeződik a szüret. Soha ennyi elkeseredett panaszt még nem hallottunk, a termést illetőleg. Máskor, ha elvágta a jég a szőlőkéi, sajnálkozott a gazda, ha puszlitó férgek és más eleinek ellen nem sikerüli a védekezés, napirendre tértek a dolgok fc\'e\'t: Ta\'án lövőre meg-segil az Isten ! Most lépten-nyomot) bálijuk a panaszt: >nem volt kékgálic! A szép termést jgírŐ szőlőfajok a rossz időben történt permetezés és valóban elégtelen mennyiségű féregirtó-Síeiyn kékgálic hiányában egészei: si\'ány termést hozlak, Még a noha is megsínylette a vészedéin es betegséget terjesztő férgek rombolását. Ez az igazság
Most csak azt kérdezzük, miért esd után a köpenyeg? Miért nAn idejében szólallak fel a .iazdák a kevés kékgálic miatt ? Es ha I elszólaltak, akkor az illetékesek miért nem hallgattak meg néhány szakembert, akik nyilván megvilágították volna a helyzetet atekintethen, hogy a tillokxéra ós egyéb puszlitó férgek valóságos bölcsője a kanizsai környék szölöbirlokaí és ezért kivételes mértékben kell juttatni a gazdáknak, az ellenszert, a kékgálicot I Áz idei tapasztalatok, hisszük, megfelelő tanulságul szolgálnak a jövőre és nem október végén kell hallanunk az elkésett panaszokat, hanem idejekorán megmozgatnak mindent a nehéz anyag-
ai vadkacsa is feketézik
Irta : Igndcz Rózsa
Fontos kérdéseket tárgyalt a BIOS/ végrehajtó-bizottsága
A Biztosító Intézetek Országos Szövotflégo elsó őszi vógrohajtóbi-zottsági ülését Oobhardt Domonkos elnökletével .a napokban tartotta. Az Ülésen tárgyalt kérdések az előjelek szoriut egy nagyszabású eszi és télí munka megkezdését\' jolentik, főleg a biztosítási ismerőt terjesztés vonalán. A végivliajtúhizotlság mindé-nokolótt az Alföldön működő »kár-önblztositéa egyesületek kérdésével foglalkozott, majd tudomásul vette az ögyolomi szociális tanfolyamokon folvó* biztosítás-oktatásról szóló ol-nöítí bojotehtéit. A műegyetemi biztosítási előadások keretében a BIOSZ dr. Huszár (léza egyetemi tanárnak most is hatszáz \'pengét bocsátott ronda]kezeséro a bíztosító-motomatikábanj illotóleg a biztosi-tástanban jolos slómenetolt felmutató egyetemi hallgatók jutalmazására. Elhatározta továbbá a végro-hajtébízotlság az ismeret terjesztés tekintetéiion a Magyar Dolgozók Országos 11 ivatássaorvozelévo! való o^vüttniüködést, nmoly abban nyilvánul meg, hogy az 1013/4.4. tan-évhon 15 városban működé munkás-főiskola taniondiého felvették a biztosítói ierheTotok olóadását is. í-o-lárgyulták a in. kii*, téli gazdasági iskolában tartandó előadások menetét, ís. A föld művelés ügyi miniszter ugyanis hozzájárult a BIOS/, olőferjoszléséliüz, hogy az országban működő 85 részint mesÓgazdaságj középfokú iskolában, részint mezőgazdasági szakiskolában és túlnyomórészt m. kir. téli gazdasági iskolában a * biztosítás tudnivalóit fokozottabb mértékben állítsák az előadások tanunyai-álm. A végmhajtő-hizottságnak nz az elgondolása, hogy a níuiikás főiskolákon és a földművelésügyi miniszter fönnhatósága alatt működő gazdasági iskolákban ugyanazt az anyagot fotrja előadatni a biztosítók köréből kiküldött, főleg gazdasági ismeretekkel rendelkező sznktisztviwlókkol. Végül elhatározta a vógrehnjtólnzottság a BIOSZ lw-lépósét a Magyar Gazdaságkutató Intézet tagjai sorába.
Mi újsága Budapesti Élelmi-szer nagy vásártelepen ?
A Magyar Vidéki Sajtótudósitó fővárosi \'tolontése szerint októlmr 15-tól 2t-ig az élő- éa vágottbarom-fi, valamint a rtojáspiacoir az jéjrak nem változtak,*- - A zöldség-""TO főzelékfélék piacán a vöröshagyma és fokhagyma kígniagaaabb hivatalos nagykereskedőimí ára a következő: vöröshagyma- I. rendű 36.07 penge, II. rendű 80.35, fokhagyma
I. rondÜ 101.14, közónrnndü 88,6$Í
II. rendű\'70.84 iwngo mázsánként. A többi árucikk közül a zöldpaprika
ára 20 fillérre) esőkként, viszont a
kelkáposzta ára 20, a tisztított karfiol ara 80, a leveles karfiol ára 1)0* a vajbab ára pedig 100 fillérrel emelkedett kg.-ként. A gyümölcspiacon a szóló ára 40, a hújaa dió ára pedig 100 fillérről esőkként] viszont a közönséges fajtájú körto
\\m\\i\\, nuli!
logititgasabb aih.ui vi
VAkáSty ékszerész rs-wa.
Kukori zúhí}arkti4 feltérhögj/ü, pi-rosbÖgi/Ü, szépséges vadmtiddr volt, aráig élt. Nejeivel vadréeemódra ka*-cérkodolt: szerette a viz alá csalogatni őket s ha a vadluicsahölgy igent mondott, büékke és csúfolkodó kvákogással eliramodott. Kacsáék-nál a nők járnak a férfiak után. A., hitnek kellelik maglikat. /
A Holt-Tisza sötétkékes vízén, magán nádas között lakolt s szürkületkor népes társasággal vonult vacsorázni a learatott mezőre, ahol az Úristennek ingyen asztala várta megterítve.
Egész rendes, közönséges vad\' kacsa lett volna, mint a fentiekből kitűnik. Mikor lelőtték a nádas tövében, akkor derült ki róla, hogy büntetendő dolgokkal foglalkozik.
Olyan kövér volt mini egy félig hizlalt háziréce. Félujjnyi szalonna nőtt a bögyén, nyakán tokát vételt a fehér tollgyÜríi, lassan és seu* szogva repült. A vadász, aki meglőtte, zsákba csomagolta. Fizetett érte a iámon pár fillér illetéket.
— Egyéb nincs a zsákban? — kérdezte a finánc.
A vadász, becsiUctessége tudatában, önérzetesen felelte: nincs.
Aztán elhozta nekünk a zsákmányt.
IMszolt rajta nyomban, hogy hetek öta a tarlót járta és tiszta búzával élt. SseretjüJc az ilyen kövér madarat. Megsül szalon na uélk\'xil is. Alig kezdtünk hozzá felbontásához, mintha hulló gyöngyszemek
peregnének, potyogni kezdett kihasított begyéliöt a buzaszem. Tiszta,: pirosan, emésztetlen, szépséges búza. Még torkában, a nyelve "lati, is buza volt. Mintha egy kin rejteti zsákot tartott volna gaho-vávat. Megmértük. Pontosan 12 sa fél deka szem volt benne.
Ez a kacsa, noha senki s\'ein büntette meg érte, feketén szállította Pestre a huzat. Csak egy feketéző kacsát lepleztem le, de ha sok százezernyi társára gondolok, meghökkenek. Talán nem olyan élelmes minden vadkacsa, mint a mienk.1 Talátv csak nincs a tarlókon annyi százezer 12 és fél \'deka elhullod gabona, ahány százezer kacsa jár a /folt-Tisza, a Balaton, a VeUncei-\'tó s más tavak, mocsarak, náda-iok mentén, szerte mindenütt, a learatott földeken.
Mert ha ugy volna, akkor ttgy-e be kellene csukni az összes vadkacsákat, amiért tonnaszámra lopják és begyük jól rejtett mélyén, leölt állapotban, ide-oda csempészik a drága kenyérmagot.
Mi mindenesetre összeseperlük szépen a feketén szerzett búzát. Megmostuk, megszárítottuk, aztán selyem papírba csomagolva átküldtíik a szomszédasszonynak, akinek van egy csirkéje. Vasárnapra tartogatná ha volna^mít enni adni neki. Rendkívül mégörült az ajándéknak és khrltflia újabb buzacsempésző vad-fl&qtál kapunk, gondoljunk rá ^Jnxc.gint^ Hátha neki is lesz akkor / éppen egy/ ékező csirkéje.
1 viszonyok közepette is az idei- < nél kielégítőbb gállc-ellátás érdekében.
Kulttirestek az Hiúsági Egyesületben
A csütörtök esti gyűlésen nemcsak a Katolikus ifjúsági Egyesület különböző ügyeiből álló tárgysorozatot tárgyalták 1c P. Sólymos Rezső ügywzctő elnök vezetésével, hanem\' értékes liceáHs felolvasások tervezete Ís elhangzott a kitűnő elnök előadásában. A terv megvalósítása örvendetes ererlmény lenne Kisknnizsán. Szándékosan írtuk, hogy *lenne«, mert lii-szen a gyűlésen előterjesztett kulturanyag időközönkénti előadásához megfelelő előadó, hely és ami a legfőbb, közönség is kell. Mi a legteljesebb derülá--tással nézünk a kiskanizsai jf-ceálisok kéthetenkénti lebonyolítása elé, mert ismerjük az egyesület agilis vezetőségét. Tudjuk, hogy kezükben a terv nem marad csak terv, hanem a valóságban is meglesznek ezek a liceálisok. Közönséghiánytól nem kell tartani. Inkább a hely kérdése okoz gondot. Az egyesületnek feltétlenül kifelé is kell valiunit adni. Mert az már nem is képezi vita tárgyát, hogy ez n fiatal egyesület vezetőszerepre hivatott ,Kiskanizsán. Hisszük, hogy az egyesület nemcsak; a tagok számára bontotta ki n kullurügyck zászlóját Kiskani-zsán, haíiem a közössóg.)érdekében is fáradozik a meglehetősen nehéz ügyben. Nagy érdeklődéssel várjuk a téli, busz előadásból álló Iieeális-sorozatot, amire valószínűleg a legjobb előadókat kéri fel az egyesület. Az előadásokat — mint hallottuk — változatos műsorral egészítik ki.
Adományok a hadba-vonuttafmak
Jakabkuti-utcából : :\'Horváth István kőművesmester 50 pen-\' gőt, Gazdag I.njos 30 pengőt, Horváth József 5 pengőt. Horváth József (60. szám) 4 pengőt, Tóth László ós Kokónyesf Antal 3 3 pengőt, Fovériycsi László, Faics Antal, Major Fc-_ renc, Szoköl György, KöveSi György, Muezer György 2—2)1 pengőt, lfcsa.es József, - Sneff László, Pecsics Ferenc, Furinen László 1—1 pengfft- ^Fo^ytab
Kis pualaléda 1 kilo Nafty „ 2 „ gyunifilctáiu kapható
sci! vida lfljoö raktá.ábdt.
Szombat, vasárnap
PANNÓNIÁBAN.
Fllz-, nyul-, angóra- és veiour- anyagokbél készült
.KALAPOK, Mttt turbánok és sapkák
Ieg!zlíKs«bb kivitelben, nagy vt-lautiltbaa lugbitók
\' RothL.aurínál
hsru-.iülviir, n.
Horváth Créasa temetkezést vállalata
Lakis: F«-ut 20, / FS-ut 18. \'
T.LIon: 496. / Teblon: na.
19«. október 23
HÍREK
NAPIREND:
fíjjoli gyógyszertári figyelőt: Ma, szombaton a Fokoto Has gyógyszer-? tér Fó-ut 6., holnap, vasárnap aj Igazság gyógyszertár Fó-ut 12.
Kiakunizsán az ottani gyógysaor-tár állandó ügyolotos szolgálatot tart.
N>pt«>. Oklóber 23. Szombat. Hóm. kat, Ignác pátr. • Protestáns Qyöngylko. — Oklóber 24. Vasárnap. Róm kat. Rátacl lóa. • Protestáns Salamon.
A GŐZFÜRDŐ 25-én és 26-án kazéntisztités miatt zárva Iobz.
Vasárnapi Istentiszteletek scrremtjé \'
Ferenceseknél: \' tys7. V»8, y.fl. i/.10, Vali\' (nagymise), 12, d, u. 7-kor litánia.
FelsŐtemBtom: 7, 8, 9, V*10, >/itl. d. u, 6 kor litánia.
Kórházi kápolna: szenlmi ék röggel 6 és 8 órakor. Minden petiteken délután 6 órákor Sientaégimá-dá? ?8 könyö\'gés a magyar honvédek győaelméért,
Piarista templom: 7 és Va9.
Klskanlzsa: 8, 9, 11 fnagymise), 3-kor Htárita.
Református; tf. e, 10. d, u. 3.
Evangélikus: d. e. 10, d. u 6.
- (Esküvő)
Varga Gábor ht. írnok törzsór-inoslor folyó hó 26-én 12 órakor tartja esküvőjét Sülly Annával Gödöllőn. (Minden külön értosités helyett.)
- (Orvosi hlr)
Dr. Schillor szomorvos folyó hó 24-én ismét rendel. (:)
- (öltözködjünk melegen az utazáshoz) •<-\'•¦\'¦ ¦
Az \' Államvasutak igazgatósága a Bzónnel való takarékosság miatt a mull évhez hasonlóan os évben ifl korlátozza a\'szomélyszállitó vonatok fűtését olymódon, hogy a gyors-, sobos- és távolsági személyvonatokat a tél folyamán csak ¦mérsékelten, mig a hölyi vonatokat egyáltalában nem fogja fűteni, tízért ajánlatos, hogy a közönség utazásai alkalmával ennek megfelelően mologon öltözködjék.
-- (Halálozás)
Krauaz József volt nagykanizsai egyen ruhaszabó élőiének 70-ík évé-l)on Nagykanizsán elhunyt. Tonio-téso vasárnap délután 8 órakor lesz n hetvheli izraelita temető halottasházából. (:)
Elegáns
kész nöi
j> ruhák, blúzok nagy választékban
-rtél
Helyesbítés fltés TéSh Ms pénzügyi bizottsági felszólalásával kapcsolatba!}
Nagykanizsa város pénzügyi 6i-zolWigúuak ülésóról tegnap közölt tudósításunkba órtolomzavaró szor-keszlói rövidítés csúszott 1» amink kö vetkőz tő bon, hogy a korlátozott laptorjedolem csak kivonatosan on-godi meg a több órán át tartó gyűlések ismortotését. A félreértés eloszlatása végett közöljük a kövotko-zókot.
A MAORT-ópitkozóa folytatásával kapcsolatos tulok-cserénél vitéz Tóth Béla elismerte a városfojlosz-tés fontosságát, mógÍB folvilagosí-tást kért a polgármestertől, hogy
a csőre-ingatlant miért; kapta inog olyan alacsony \'áron a Iíankogyosü-lot. Míkor a polgármester válaszában hivatkozott az ingatlan nagyon előnyös inogszorzéso körüli fáradozásaira, arra jolonlotto ki vitéz Tóth Béla:
— így Íb koll dolgoznia a város po lgármesto iónok.
Ezzel tohát vitéz Tóth Béla nem olísmorosét kívánta kífejozni a polgármester munkájával szemben, liánom annak kötelessőgszorüséKét akarta. loszegozni.
Egy kis somogyi faluban kétpengősöket hamisított a Horvátországból menekült dohánycsempész
A somogymegyei Teklafalun néhány hónappal ezelőtt egy horvátországi, nichekült telepedet le, Sztraka István 2Ü éves földműves személyéhen.
Sztrakát szemmel tartották a halóságok és mivel dohány-csempészés gyanújába eselt, a pénzügyőrök házkutatást tartottak lakásán.
A házkutatás nemvárt eredménnyel járt. Dohányt nem találtak Sztrákánát ellenben több elég jól sikerült 2 pengős hamisítványt találtak elrejtve 9 ruhái között. Sztraka először
—- (A szappan uj ára)
A Budapesti Közlöny pénteki száma kőaii vt küzoliátasi miniüütor rendeletét, amely szerint a szappant, az egységes mosószappan logniaga-
mm
sabb fogyasztói ára na ország egész torülotén ogységoson: I. egységes mosószappan 100 gramm auivu darabonként ÍJB fillér, \'?00 gL» sulyu darabonkéntTO, 2. egységes pipere
szappan 100 gr. Hulyu 84, 8. babaszappan 80/gr. súlyú 1ÜÖ, 4. kocka borotvaszaupan 70 gr. sulyu 70, Ö. rud iiorotvoszappan 860 gr. sulyu 104, ö. egységes mosópor. nogyod-kilogrammös csomagolásban 64, fél-kilogrammos csomagolásban 106 fillér.
— (Elitólt cigarettacsempész)
Cigaroltacsompészt fogtak ol az utollonórzó járőrök Murabosztercén. A csempész, Hozián Ignác földműves, amikor látta, hogy nincs menekvés, 80 pengőt igórt a honvédeknek, ha szabadon ongodik ős a cigarettát is visszakapja. A járőrök azonban tudták a kötelességüket éa Iloziánt -előállítótIák, aki a bíróság oló kórült. A cigarottacBempészt jogerősen háromheti fogházra ítéllek.
kertelt, aztán beismerte, hogy a hamis kétpengősöket ö készttette, viszont még egyetlen darabot sem hozott forgalomba, tíz, mint védekezésül clőadtu, nem is volt szándékában, mert az általa készített kólpengösökböl óraláncot akart csináltatni.
A csendőrség természetesen nem hitte cl az átlátszó védekezést és Sztrakát őrizetbe vette. A pénzhamisítót be kisérték a csendörök a pécsi ügyészség fogházába, ahol előzetes letartóztatásba való helyezését indítványozták a vizsgálóbírónak.
— (Országgyűlésein,)
felsőházban felszólalások hangzanak ol u biutosit&nól: oiuiok ion-toaséga a nemzet gazdasági élotébon elsőrendű. Külíölui példákat sorakoztatnak fol, összehasonlításokat szemléltetnek arról, hogy a biztosított egyének száma miképpen viszonylik az összlakosság szamához. A biztosítási eszme szolgálatában áll tt 86 éves illsö Magyar Általános Biztosító Társaság, helybeli képviselete: Csengory-ut 2. szóm alalt mindon felvilágosítást készséggol megad. (:)
• (Hogyan készül a röntgengép ?>
erről, ist,,érdekes cikket Müllor\' Ottó a Búvár októberi számában. A gazdag tartalmú folyóirat cikkei közül ki kell emelnünk; • Cavallíor JózBof: Ahol kétszer virított egykor a rózsa, Urtutay Gyula: Magyar Simplicissimus, \' Pongráoz tíáiiüur: A bellyoi óspark biológiai állomása, Foliczián Vilmos: A növény, mint minta és\'Gáspár Gyula: Iloriobágy-puszta cimü írásit. A nópszorü folyóiratot számos fénykép ea rajz disziti. A Búvár a Franklin Társulat kiadásában havonta, jelenik meg.
- (Büntetik az aihtitaplíékát)
A Magyar Sajtó legutóbbi száma közli, hogy az államrendőrség 18 ogyén ellen, indított eljárást amiatt, hogy hírlapi lóknak mondották magukalj, holott: mivel jelonlog nem tagjai az Országos Magyar Bajtó-kamarának, az újságírói cini használata nom illeti még okot. Vannak köztük olyanok is, akik; valamikor kamarai tagok voltak ugyan, de
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók
és •l*jO0y**ha1Ak.
Hefher>i*-gégiak 4élW» és ftavaaxra elojagyaxhtttfik.
mivel lapjuk, vagy alkalmaztatásuk megszűnt, ezzel együtt megszűnt az a jogosultságuk is, hogy magukat hírlapírónak novozhosaók. Egy. egyént pedig azért büntetett meg a rendőrség, mort belelép tő-lapján újságírónak irta magát, holott nom tagja már a Bajtókanyirának. -- (felhívás!)
A nagykanizsai MÁV. alkalmazót lak Temetkezési Enyeíületc ezúton felkéri nyua-dllas iBRlalt, hoi;y tagdíjuk hivatalból történő levonásának ujabb rendezése cfiljábúl tagsági könyvecskéjükkel éa sárga-
nil nyugdíjfolyósítás lapjukkal a pálya-uuvarl tekepálya helyiségében folyó hó 24-lg naponla 16 órától 18 óráig saját
A vezetőség. \'
— (Űyerekek felgyújtották a házat)
Tűzzel játszadozott néhánv kisgyermek a süipogí hegyen. Játszás közbon meggyújtották Szontebki István kereskedő házát. Az egész hegy lakónéne hozzálátott az oltú-s-hoz, do a dühöngő szélvihar miatt csak n tűz továbbterjedését sikerült mogakadályozní, míg a koroskedé lakóháza és a mellékhelyiség a ben-no lévő gabonával együtt toliosen a lángok martaléka lett. A karból, amely 4260 pongÓro rug, mindössze csak 260 pengő térül meg biztosítás révén.
Nem HzáHtottáh fel a pápát a Vatikán elhagyására
Zürichi értesülés szerint a harcok az olasz harctéren péntek reggel óta mto\'íé\'éukültck. Az angolszászok támadásai mindenütt igen erős német ellenállásba ütköztek.
Svéd forrásból eredő értesülés szerint az olaszországi német főparancsnok állítólag azt az ajánlatot telte a papénak, hogy Hóma kiürítése esetén máshová tegye át székhelyét. A birodalmi külügyminisztériumban ezt a liirt a leghatározottabban megcáfolják. *
SPORTÉLET
A kanizsai leventeválogatott
Vasárnap regge! Solymár, Vlasltfc, Mujzcr, Perkó, Péter, Szabó, Fekete, Sárécz, Táncos, Töpffel, Kránitz, i-\'entős, Horváth, Miilei összetételű keretben ulnzik Komárvárosba a kerületi leven tc-labdarugőbujnok-ság rangadójára. Az őszi elsőség kérdése ezen a mérkőzésen dől\'el. Szollár szövetségi kapitány a fenti keretből állítja össze a kanizsai válogatottat. A mérkőzésre nagyszámú szurkolóhad is elkíséri leventéinket.
Utazás előtt
már napokkal rneflválthatja vasúti Jssyét a
Hogykariliié/Ciertgéry-üt 4.alatt «\'.
Hivatalos órák: 9-15 óráig, szombaton 9—13 óratg.
74?062
1943. október 23
Nagykanizsa megrel város *i polgármesterétől.
26 484/1943.
Tárgy: Boifogyaiztiit ad;\'átalány megkötése.
Felhívás!
Felhívom mindazokat a borlermel*\' :l. akik Nagykanizsa város területén, továbbá Homokkomárom, Nagybakónak, Nagyrécsc, Palin, Zalasárszcg és Somogyszcntmlklós községek területén bortermeléssel foglalkoznak, hogy az 191-1. évre szóló botfogyasztási adóátaláuy megkötése végeit a városi Javadalinl hivatalban (Városháza, Horthy M.-ul 1. sz„ I. emelet, 40. sz. siló) Jelen-lenek meg. Kiegyezés a kOVelkező napokon naponként 9—12 óra között az alábbi sorrendben történik. Azokkal.aklknck a neve; A, A bttooolkoidMik 10-13. nov. 9-én, B ...... 10*".
C, Cs „ . , lt-én,
D „ L 12-én,
E, P . . „ . 13-án,
G, Űy , . B » 15-én,
H , „ 16-án, 17-én,
l. J . . . 18«».
K .... 19-éji, 20-án,
L . . 22-én.
M .... 23-án, 21 én,
N, Ny, . , . . 25-én,
0 .....2<Í-An,
P .... 27-én,
R ... - » 29-í".
S, Scli . , \' , 30-án,
Sz ... dec. 1-én,
T „ , 2-án,
U, 0, . . . . 3 án, V, W . . 4én,
Z, Zs . , . 6-án.
Kérem a bortermelőket, hogy az egyezség zavartalan biztosítása és a torlódás elkerülése végett pontosan a kijelöli Idóben Jelenjenek meg. A város átalánycgvezségel csak bot termelők kel kot. Nem lenne lökkel és azokkal a termelőkkel, akik 1943. évi boringyaszlásl adójukat nem lizttlék meg, továbbá 1943. évi december hó 31-lke után átalányegyezség nem kölliriő.
Figyelmeztetem a \'bortermelőket, hogy saját érdekükben cselekszenek, ha kiegyezési kőinek, mert a Jövőben a borszállításokat fokozottabban ellenőriztetem és az egyezséget nem kölő gazdák lakásán és hegyi pincéiben havonként váratlan vizsgálatot tartatok.
Azok a bortermelók, akikkel átalány-egyezség nem költetett, a Nagykanizsa város tcrUlulén.1944. január lió,l-én meglevő borkészletüket 1944. évi Január 5-ig a Javadalml Hivatalban bejelenteni tartoznak, A bejelentés elmulasztása (setén ellenük a kihágást eljárást mcglnditiatom. Az egyezség nemcsak a folyó évben termeli, hanem a Jövő évben Nagykanizsán elfogyasztandó ¦aJáltermésU összes bormcnnylségre szól. Nagykanizsa, 1943. október 19,
juj Polgármester,
Nagykanizsa mogyoi vároo polgármesterétől,
26.644/1943.,
\' Tárgy; Egyes zöldség- és lőzelék-lélék legmagasabb helyi árának megállapítása.
Határozat.
Az 55.700/1043. számú közellátásügyi minisztert körrendeletben kapott felhatalmazás, Illetve utasítás alapján Nagykanizsa megyei város területére 1913. évi október hó 2M.il kezdődő hatállyal a káposzta, zöldség éí zöldpaprlkafélék legmagasabb fogyasztói árát a következőképen állapi-lom meg;
1. Fehér (tejes) káposzta ... 0 30 P kg.
2. Kelkáposzta .........0.32 . ,
3. Sárgarépa, elsőrendll ... 0.23 , „ •1. Sárgarépa, másodrendű ... 0 18 , .
5. Petrezselyemgyökér, clsőr. 0.47 , ,
6. Petrezselyemgyökér, másodr. 0.40 „ „
7. Paradicsompaprika ......0.50 . .
8. Zöldpaprika ... ......0.50 . ,
Ezen megállapított árak az egyes cikkek
tctmelől árát nagybani eladás cselében nem érintik és Igy viszontclárusttók a kifizetendő árak tekintetében — természetesen a most megállapított fogyasztói árak alatt — a termelőkkel szabadon egyezhetnek meg. A Jelen határozatommal közöli fogyasztói árak azonban semmi cselre sem léphetők la). Nagykanizsa, 1943. oklóbcr 20.
im Polgármester.
Emeletes ház
Nagykanizsa központjában 28O.C0O-ért
ELADÓ.
írásbeli választ: ,150.000 rel. átvehető" jeligére Boros hlrdo*6lporfab«f
Dudapest, Andriaiy-ut M. 3072
Nagykanizsa mogyoi vároa A polgármesterétől.
15.748/1943.
Tárgy: A román öregségi, rokkantsági, öiveaységl és árvaság! nyugdíj,! Illetőleg bányinyugbér-biztosításban Jogokat szeriéit sze mélyek Jelentkezéie.
Hirdetmény.
Közhírré (aazem, hogy sí 500/1943 M. lí, az. rendelet 8 §-a ártelmébtn a román társadalombiztosításban (Öregségi, roV iianliá.\'i, özvegyaíg! és árvaság! nyugdíjbiztosításban), valamint a bányanyugbérblz-toalláibin szerzetl jogokat, a rendeletben szabályozott teltételekkel tt mértékben is c«ak abban az esetben szabad elismerni, ha a biztosított, vagy maghatalma-zotlja azokat \'tgfcésöbb 1944. évi december hó 31. n»pjal,, ai 1942. évi december hó 31. napja ....in korma nyhatósigl Inléí-kedéntl történt telepítetek esetében pedig a kOHöiéa napját köveló két óv elteltéig ai Országot Társadalombiztosító Intézel illetékes kerületi pénztáránál (kirendeltségénél) bejelenti éa a román társadalombiztosítási (nyugbcrbluloillái!) Járulék mtg llietéaét a birtokában levő okmányokkal Igazolja.
Felhívom tehát mindazokat, akik mint testi (fizikai) munkátok, bánya munkái ok, háztartási alxahnazollak, rvagy mint síeltem! munkások, v*gy pedlj( mint biztos! iáira kötelezett szabadfoglalkozásúak a román társadalombiztosításban biztosítva \\ i jínk, azé riiüiyi <ci], vasvmeg bízottjuk utján Jogaik bejelentése cellából ai Országos Táreadalomblztaittó Intézet IrerUletl pénztáránál Jelentkezzenek.
Nagykanizsa, 1943, évi október 23-án.
hu Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
ílnatíaioia-öaEjádefaaS magas fizetés ¦el tetvetz Csizmadia János asztalosmester Nagykanizsa, Bába-utca 5^___2
AlhaimatKáts,! nyárnál könyvnyomdánkban hatl fUaiéaaal egy könyvkötő tanonc. Legalább 4 polgári Iskola elvégzéséről szőlő bizonyítvány azllkaéges.
Szerződ tetessél t*nuI6*U*nvokat
íelveszefe. — Honll Károlyné nólizabó. Ballhyány.u. 3. 8697
Ke ráakad almi tanlolyamot végzett leány 3 éves frodal gyakorlatlat, állást változtatna. Cini a kiadóban. 3694
Kifut** taany, megbízható családból, aionnal felvétetik Vágó Illatsiertárban. 3711
ÓvaáókkAajaa. szakképzett, öekeress-tény kereskedő raktárnok), ellenőri vagy hatOnlé állást vállalna, Szíves megkeresést a kiadóhivatal továbbit. 3708
Keraaek azonnali belépésre |ól számolni tudó női munkairól éa c;;y fiatat fűszeres segédet. Ujlaky, Kliáfy-u. 9. 3714
Arukihordót azonnal felveszünk. Köz-llazlvlselők, pályaudvar. 3715
KlftttöfTut felyeizünk. Klulnger és Fiacher, Deák-tér 1. 3701
Ügyes, tiszta •nafcáoatto\' és mln> daaaslaáay azonnal vagy november lére felvétetik. Maikó-vendéglő, Kossuth-tér 1. 8700
Kifutói azonnali belépésre felvesz: Kapoll István, Horthy M.-ul 2. . 3676
Mindennapi levelezésből összegyűjtött tflmagbélyagat bélyeggylljtéii célokra mtgvaattk. BubarltS, Zalai Közlöny sxerkcsstősége,, naponta délután 6—7 Őri közdtt. Es a hirdetés ml ad lg érvényes,
Hamanált Sorfal-féla szabadalmazott „Saattar" hölokozókat veszek. SOrlal vask-rcskedés Nagykanizsa, Erzsébet-tér 4. 3658
Lebmtandó épület (tégla, cserép, épu-felfa, dasika, léc) aladá. Érdeklődni: Szabó Antal üzletében, Fő-ut 5 3717
Nagyon nép dlóla ebédlő-szekrény, szép pálmák aladok. Klsfsludy-u, zO. 3673
Egy hosszú fekete fétll télikabát eladó. Oengery-a. 76. SS. 369.
IZománcozott kályhák és tűzhelyek, &* Hothcrr---8cltnmtg-gyárluiáayii me»5gagdiaAgi gépefr állandóan raktáron Tóth József vaskereskedóséban
Enaebel-ter 33. (KŐxpont-szálló épület.)
JÁGER SÁNDOR
¦¦ztaloamealtip
TEMETKEZÉSI VÁLLALATA
Nagykanizsa (Klikenku) Orszig-ut 13/b. Telofon: 392.
DRAVAVOLGYI
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOLOALTATÓRT.
Aramizamlik fizetése, r.klamáolók, hlbij.l.ntéssk, wakinrfl l.lvllágosltis mlndmi villamos kirdssbsit dv Isiöti B-ióI délutáki «íj ÓPáig. C«»ngery-ut Sí, toiafon 294.
Hirdessen o Zolái Közlönyben
Mimósia
kézlmunkuszaküzfci Nagykanizsa Csengery-ut 4.
Fonalak, horgolócérnák, géphimzés, e/Őnyomda, Klbpli-függönybk, függ önykészítés, disz párnák, szabásminta díjtalanul. Kézzel kötött férfi és női-téli harisnyák nagy választékban.
Bgv téliesen- uj vassodrony ágyhetét alado. Kazlnay-utc* 25 3716
tfaaxnált, Jókaiban levő télikabátot 3 éves fiacska részére megvételre keresek. Clrn a kiadóhivatalban.
Vennék alfiaaanafalat nagyobb méretben. Cím a kfadéhivatatban. 3683
Egy manyaatwanyl ruha eladó Clm a kiadóban. 3702
Használt ííoráfcrpíii" aladó. Magyar-utca 32. 5707
Szénát, asalmit és minden nemit lakai** m*nyt tfAa*i*alak. Távirat-meghívásra azonnal Jelentkezem. Helyszínen fizetek. Kijelölt omágos nagykereskedő: fJűa Fe- -renc helyi megbízottja: Lágler Pál, Sikátor-utca 35, Nagykanizsa. , . 3710
Baaklgaagaté keres egy-, estlleg kétágyas, szépen bulorotolt szobái, lehető leg fflrdőszoba-batináiatlal, Clm a kiadóhivatalban. 3684
Eloaarélném kétszobás, földszintes lakásomat háromszobás lakással a város belterUletófl. Clm a ilidóban. j 3695
Elaaeráfnön. Király-qtca II. emelett 4 szoba, fürdőszobás lakásomat központi fekvéiD 2 szobás, lardőizobás lakással, ama kiadóban. 3694
Url- és női fadráa>-Q>la1 teljes lel-szeretéssftl mtmúó$ esetleg Iparjoggal társulnék. Cím: Lamoga Mátyás, Kápolna-tér 4.
_3704
lőforgalmu malom, Kanizsához egy
kilométerre, eladó. Papp Ingatlanközvetítő, Telekl-ut 8. Telelőn: 670.
Bmaifik fllgyalmébal Kereskedelmi is polgári Iskolai tanulókat nyelvekből és iiiatemT.íikal tárgyakból eredményesen In atruál tanárjelölt: Bálhory-u. 3. . 3713
Jobb családhoz odaadnám II. g. fiamat. Flzelés részben esetleg termeszeiben. Címem: Hóbor Rudolf, Letenye, 3719
Nagykanizsa mogyei révóXP polgármesterétől.
ad. 1373/ké. 1943.
Tárgy: Az Igényelt burgonya átvétele. J
Hirdetmény/
A télire Igényelt burgonya kiosztása október hó 27-lkétőI kezdve megkezdődik. Tehát aiok a bnrgonyaigénylők, akik a vételárat kftiiefttk és blokkjuk van, a eyttniölcecsoinagoló ajtóján kilüggesitett TEgyzékböt iudják meg, ahol a blokkszá-inoi; mlndennao k( lesznek írva, hogy melyik nap keli a burgonya átvétele végett jelentkezniük.
Megnyugtstásul közlöm a közönséggel, hogy nagymennyiségű burgonya áll rendelkezésemre, léhát mindazok, aki a télire való burgonyájukat előjegyeztették, illetve kiűzették, azt meg Ib fogják kapni.
Nagykanizsa, 1943. évi október 22-fn.
.Toj Polgár mester.
ZALAI KÖZLÖNY
ML1TIKAI NAPILAP. aUsdJa: „Közgruttaaáol H.T. Nsgyk^W F0I0I63 kltidó: Znlal Kárely.
Nyoma f ott \\ k MKlzBozduáfli R. f. Nmjykaalita* *ySMtiáj|lU Hfigyhaiilzaan.
(Hyt>mdi«rt feleli Zalai Ká/eiyj
feladú :
Cini:
iMEiliokiwat:
Tábor! unnia :.
L3.
»vl., 241 Si.
Nagykanizsa, 1943. október 25. hétfő
Ápk 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
iwrkeaztősóg éa kiadóhivatal: Fó-ut 8. ezam. szerkesztőségi és kiadóhlvatall toloton 78. bz, Meglelonlk mlndon hétköznap dólut&n
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
negyedévre ,12 PADSO 40 fillér. Egyet Mám: bédto$nnpi0 ttll., svnmbalou 301111.
Holnap reggel 9 órakor Nagykanizsán összeül a rögtönitélő bíróság
Hévízen fogták et a kiskomároml plébános lovalnak, kocsijának tolvaját
\' Jtnrotti napi haltóvadászat utAn kizro-került a íd^omáiörnlplóbAnos tolvaja, aM clsótétltée alatt ülkötötte az latét lúlnil a utóbános lovalt, befogta azokat a kocsiba ós elhajtott velük. A nyomozás megállapította, hogy a tettes nem lehet más, ráfut Autal István 23 éves legény- Valóságos caendórgyllrü Indult kézrokerliesére, amelybe a nagykanizsai óra Is bekapcsolódott, de Antal István faluról-tafura bujdosott üldözöl elöl, mlg Hévízen sikerült Öt elfogni éa Keszthelyre beszállítani. Beismerte tet-
tét. Kiderült, hogy mar ült a kanizsai toloncházban, ott kitörte eollAJának rácsát, néhány darabkát lenyeltNa vasrácsból, kórházba kellott szállítani, ahol mogeperalták, megszökött, bujkált/ rntg nost klskoiuaromi lókötése miatt statárium eló keríti
Kihallgatása alatt bevallottá « csend-erök előtt, bogy szökósónek idője alatt löbbrendboll batöróst követett el. A
nagykanizsai csendörőra egy JArŐro elment Antalért Keszthelyre, ahonnan vasravervo BzAlillottAk bú » tiügvknnt-zssl klr. Ügyészségre, ahol dr. Takats József klr. ügyész azonnal klhalgatta.
Dr. Lsugyiu Karoly klr Ügyészségi rlnök azonnal Intézkedett, hogy a rög-lönllfclöblróaAg Összehivassák ~s Dr. Haam Emö klr törvényszéki elnök In-tó/kedéséro holnap kedden reggol 0 órakor Ül .össze a nagykunjául törvényszék rogtónltólóti\'rósagü Antal JnlvAn Ugyóuok le tárgyalás ára.
á moszkvai tárgyalások legkényesebb szakaszokhoz érkeztek
Moszkva még nem tartja Jelentések a vasárnap
Boriinból jelentik:
A ZaiJorozsjolÓl északra fekve vidéken, valamint a L kremencsugi betörés
bolyén a szoviot vezetés folytatta nagy .támadását orós gyalogos és páncélos-érékkel. Az ollonségce csapatok kezdoti sikorokot érjek ol és némi tért. nyertek, do a\' német védelmi vonalat ozuttal sem sikerült áttörniük. A némot csapatok sok szoviot páncélkocsit léttok szét, felfogtak a támadásokat és több holyi botörésl elreteszeltek, A harcok még folynak.
A szovjot csapatok^
Rzmolenszktől nyugatra is pihent orókkol kísérelték inog az áttörést. A némot védőiem a kísérletet tíz erős szoviot tüzérségi tüz» olloném moghiusilotta. Kitekintve néhány helyi Iwtöréstól, az ollonség minden (áítiadásut visszavorték és súlyos vosztoségokot okoztak nokik\'.
Kieotöl északra némot kötelékok nogyoreiü támadással mossw visszarofiottÓK a szovjet csapatokat kelőt foló. Több mint ozor fogoly korült némot kézro. A szoviot\'kisórlotok, amelyek arra irányultak, hogy n
Dnyeper\'-középső szakaszán benyomják a némot állásokat, a né* meí gyalogság olszánt elhárításán meghiúsulták.
A Szmolonszkbél Orsába vozotó ut montén a némot védek a nagy elhárító csata harmadik napján is\\ orodményoson holvt álltak., A német olótór áflásnít uz* úttól..-északra át-uionotilog ki kollott "uriteni, hogy a némot tüzérség olháritó órojo tof-jeson érvényesüljön. A szovjot orók 63 páncélos elvesztése után kóny-tolonok voltak kün.lliló állásaikba visszavonulni.
A koloti arcvonal északi részén holyi harci tovékonytiég volt
* Ladoga-tótól délre. á asorjot itt magaslati állásokat lámadott. A legtöbb roham már a némot állások plótoróbon összeomlott, a délutáni érákban azonban a
elégségesnek az angolszászoknak részvétetét a háborúban átrepült angolszász bombázó-kötelékek útjáról
támadóknak sikerült botörnjök a német vonalakba. A betörés több hő-
ivel azonnali ellentámadással tudlak tisztítani.
Vasárnap Is Üléseztek\'. Mouzkvában
sült Államot; küldöttségei szombaton fartolták ö-ik plenáris diósukét. Vasárnap ujabb plonáris ülésro jötteit össze.
Kgy angol hírforrás .szerint Moszkvában továbbra is a jó megértés légköre uralkodik. Ilii- szerint különbőzé tárgyalási pontokat már elintéztek és a még nyitva lévé kérdések tekintetében is gyorsan haladnak óléra a mogboszélésok.
Lisszabonból jelenti a Magyar Távirati Iroda:
Angolszász körökben utalnak inra hogy a moszkvai tárgyalások most érkeztek legkényesebb szakaszukhoz. Bíznak abban, hogy minden lohotó-ség inogván a nehézségek leküzdésére.
Borúból jolonti a Budapesti Tudósító:
Moszkvái jolontéfl saerint a Szovjetunió, Nagybritannta ós az Egyo-
KfllfŐldl és német vélemény a Dnyeper-vonal tarthatóságáról
\\ \'Berlin, október 25 " ..............
(Bud. Tud.) A keleti arcvonal helyzetével kepcsolstbau a német (óvárosban megJf\'Kyi\'lk, hogy a Bzovjot hadvezetés a harcok minden súlypontján
mlutegy 10-15 liadtsztAlyt vetett kU; delembe, viszonylag klciriny és csupSn néhány kilométer széles arovonnlou. Kreatcncsugtól dólkeiotre \' már a har-ook kezdetén három hadsereget fektet-
cántAba. Ezzel kaprfm\'atbnn a külföldi HfiliMudósltók körében Mrao-rlllt a kordái, vajjoa a Unyepm-vonalai, amelyét a német esupatok nyilvánvalóan t\'irtaul szAdékoznak, tartani lehet-e a Hzovjot nugy nyomásával szemben. Neműt tóiiyo/ök erre bizakodó haugnombon válaszoltuk ós katonai körökben hangozlatják, hogy a helyzet konszolidált.
Az olasz hadjárat nehézségeiről nyilatkozott Alexander tábornok
tok tgon kemény küzdelmet folytatnak Olaszország területéért.
Lisszabon, október 25
Alexander tábornok nyilatkozatában a következőket mondotta:
— Mloden ut Rómába vezet, de sajnos ezeket az utakat mtnd aláaknáztak és a bldakat felrobbantották. A terepnehözsógek ir,ialt valószínű, hojiy az olasz hadjáratot gyalogosan kell végigküzdeni. Bizonyos, hogy a néme-
Stajerban bombázlak a tegnap magyar terület felelt átrepült angolszósz bombázó nullámok
.EftőarnyősÖktŐl félnek Londonban A brit Hírszolgálat Jelenti, hogy. a hont vódőrsóg egységei lognap kondimban gyakorlatot tartottak lógi uton szállított ellenséges csapatok ellen.
A Német Távirati Iroda jelentése szerint tegnap délbon Horvátországon út érkezett-angolszász- repülőgépek több hullámban magyar (oiÜt Fotón át ostmarki térülőt föle repüllek és ott tervszerűtlenül több helységet bombáztak.:
, A magyar rádió is közölte tegnap, hogy a támadó alakulatok átropültok Magvarország íolott, minők kövot-koztóbon Dunántúl több vidékén lé-
giriadó volt. A rádió bemondása szerint szórványosan bombákat is dobtak lo Dunántúlon. Ezzel kapcsolatban sok riasztó hír kolt szárnyra Nagykanizsán ís. Tény, hogy vidékünkön bombázás. sehol nom történt, mindössze egy repülőgép ejtette lo 10—12 bombából álló torhót Böhönyo határában a répaföl-dokró, do som omborélotbon, som a répatermésen\' kívül ogyéb anya-
giakban kár nem történt. Böhönyén eppon nagy templomi ünnepség volb
abban az időben.. Az íjodolom után
folytatták a szertartást-.
Bécsig fufaiíah a vasárnapi angolszász bombázó kötelékek
Boriinbői jolonti a Némot Távirati Iroda:
Ellenséges-, bombázók Dél-ohisz-országhől jövet vasárnap a déli órákban Stájerország főló repültek és ogyos helységokra bombákat dobtak. Az ollonsógos repülök egészen Bécs körzetéig hatoltak olőrc, bombáikat azonban a felhős időjárás, miatt vaktában dobták lo Bécs és az Alpok) északi olfitoré között. Több amerikai gép lezuhant.
A horvát lé&vódctem lőtte a tegnap átrepült ellenséget bombázó kötelékeiket
(MTI) légnap délben U óra 40 porékor a horvát fővárosban mog-üzólaltak a szirénák. A riadó t Órn 4,6 percig tartott. 12 óra 15 perc és 12 óra 48 poro között igen nagy magasságban ropülőgópok zúgása volt hallhat*\'). A gépekre a horvát légvédelmi tüzérség sok lövést adott lo. Horvát gépek nem szálltak fel. A Magyar Távirati Iroda jolonti: Angol —amerikai repülőgépek vasárnap a déli órákban az ország délnyugati határát több hu I hunban átröpülték. A Dunántúl különböző részoiről szórványosan bombázásukat jolontottok. A támadó ropülógépok az ország nyugati és délnyugati részéit átrepülvo hagyták ol az Ország légi torét. Személyi \' veszteségekről vagy anyagi kárról eddig jelentés még nom érkezett.
A Magyar Távirati Iroda ujabb jelentése szerint angolszász icpíllö^épek 24-én a déli órákban 4 kul-ámbin déli irányból berepüllek az ország teiülctérc én a Dunámul nyugall félen számos helyen bom-b.ikat dobtak le, majd nyugati us délnyugati Irányba ruplllvc elnagylák az ország légiterét. Az okozott kiticbb Iclcutöségd rongá áBok hclyrcállitás.i folyamatban v.ui. A lakostág fcgvclmczclt magalatlása kö-velkeztóbcn cinbcrélclbcn ntm esett kár.
Moszkvában cáfollak a Norvégiával szemben támasztott szovjet-igények hirét
Moszkvai jelentés szerint a .tjáboru és a niunkrteosziály" cúnfl tap élésen foglal állá-tt azokkal a külföldön ellerjeaztelt hírekkel szemben, amelyek azclnt Oroszország bejelentére volna !S.<;ik-Norvégiára vonalkozó Igényét. A lap. egyébként han-Bozlaljs, hogy a moszkvai érlckezlct leg-fonlosabb kérdése a kalonai problémák megvilalása, lcklnt«llel arra, hogy az angolszász szövetsicestkntk a háborúban vatö . részvétele még mindig nem elégséges. A lap megállapítja, hogy Moxrkvában blz-isra veszik, hogy az értekezlet megoldja linden feladatai és hogy hiábavaló dolog reménykedni abban, hogy a hatom nagyhatalom közölt ezétliuiás lámád A londoni Exchange Telcgraph szerint politikai téren a három nagyhatalom átlilólag elhatározta, hogy közös politikát folytat Németország siövetségeiei-vel szemben.
ZAUA1 KÖZLÖNY
1913. október 25
lehetőségei
A Nép- és tValiulvédelom loe-ujabb Máméban órdokos cikkot olvadunk, a nagyipari munkásság utánpótlási és fokún olkodési víszo-nvairúl hazánkban. A cikkot Rőslor Gyula irta, a MunkatüdöniáhyJ Intézet igasgatáin, Erdoklödóaiutkro annál 18 inkább tarthat számot, mert tudományos cáfolata azoknak a külföldi koliölmáiiyoknak, molyok szeriül munkásságunk életszínvonala alacsony.
Bevezetőül elmondja a cikk, hogy az utolsó évtizedbon gyáriparunk hallatlan lépésekkol huludl olőro, ; 1984-lwn még csak 106.000 munkás működött a magyar gyárakban s; 19ílK-ru cz a Hsant mar olérto a 288.Ő00-at. A huzatért torülotok nól!;üli, tohát ugyanazon trianoni torülotok nélkül pedig oz a siám 10 M-re tí54.000-it> szökött.
Kikbél tevődött ki oz a 1G8.000 ombor, akiknek a Iwkajh-so!ódájával IWpességUnk öt százaléka cserélt foglalkozást. Nyilvánvaló, hogy elsősorban a munkába visszatért munkanélküli munkásokból. A gazdasági válság olÖtt, a háború utáni konjunktúra tetőfokán, 1929-lwn 285 ezer munkás dolgozott a magyar gyáriparban, líz a szám tehát pótolta 1086: évig az uj foltöltésokot. A gyakorlatban porsze oz a rétég elhalálozás és másutt olholyozkodéa utján már régon kicsorélódötl. l)o az 1 fiíiO-os év után már teljesen uj rétogokból ksllett toboroznia a gyáriparnak foglalkoztatottjait. Honnan votto hát éket?
Elsősorban a kisiparosság segédeire gyakorolt oi\'ős vonzást a jonb korosot Az lOaO-boli 195.000 segéd Iwiyott 1038-lmn már csak 147.000-rbt tartottak nyilván az ipartostülo- • tojt*; A koresotfxm padig már 1929-hén is nagy különbség volt. Egy gyáripari munkás évi állation köröseié akkor 1197 rangé volt,, a kisipari segéd évi állaga pedig csak 1080. Az évek folyamán oz\' a különbség csak nőtt, tiz év múlva, 1980-ben mér 1257 pengő volt a gyárimunkás évi átlaga éa csak 818 a kisipari segédé.
legnagyobb sodrása azonban az agrárlakosságra volt a gyárímrnak. Ez természetes, hiszen voltak évek, amikor a mezégazdasági munkás korosoto a gyárimunkásénnk még a folót sem.ér\'te el s mig ó látástól vakulásig dolgozott, a gvárimunkáfl csak nyolc/ órát naponta őzért a pénzért. /
Legkisebb, do még mindig joloittas azoknak a száma, akik felsőbb társadalmi\\ osztályokból szálhmak alá a munkásság\'közé. így történt n dovalváció idején a vógk\'íolégílot-tokkol és*most is láthatunk ilyen jolonsógokot a zsidótörvényok kap-CBán.
A cikk eddigi adatai a munkásutánpótlás kérdósoívol foglalkozunk. Sokkal órdokosobbok azonban a munkásosztály folomolkodósónok le-hotŐségoiro célzó részek Itózlor Gyula tanulmányában. f
Szerinte az országos statisztika száraz és bizonytalan adatainál sokkal áttekintőbb kópot nyújt ogy reprezentatív statisztika, "lírro a célra kiválasztottak egy olyan szövőgyárat, moly csaknem pontosan a magyar gyánpifr mértékét kövotvo - foilódött az utóbbi, években. Itt log-foltünóbh az volt, hogy nagy különbségek vannak a szakmunkások ée napszámosok folomolkodósi lo-hetősógoi közölt. A felvétel bon szereplő szakmunkások közül például ötvonogynok volt gyermeke. E gyermekek negyven százaléka marad mog apja foglalkozásánáli vagyis szintén szakmunkás lesz, hatvan Bzázalők pedig magasabbra , tör, tisztviselő lese, katona, ügyvéd cb tanító.
Az 594 botanitoU munkásnál csak 298-nak van gyermeke. Har-
mincöt százalék a maga foglalkozására taníttatja gyermekét, 66 százalék jobb sorsra szánja, do a jobb sorsban tekintélyes számarányban Bsorepol a szakmunkássá olőlépós is.
A megvizsgált 77 napszámos közül harminc százaléknak a gyer-moko mogmorud apja foglolkozásá-nál, n többi felfolé tör: szakmunkás szeretni; lenni legtöbb, néhány pedig koroskodő.
Nagy áhloZat a munkás családnak gyermeke taníttatása. Ezen sogit a kormányzat a tehetségkutatással.
Mindez azonban — fojozi" be Itózlor Gyula cikkét — csak pillanatnyi segítés módozataként jöhet tekintetbe. Miután az ipari munkásosztály felemelkedése anyagi holyzolóvol van ösBzofüggóebon, a munkásság korcsoti viszonyait kell intézmény oson mogjavitaní. Ez pedig nom történhetik karitatív akciók keretében, hanem a termoléspoliti-; kába eréson boloágyazott társadalmi politika utján. A munkásság anyagi mogorósödésévol nemcsak arra lösz mog a lehetőség, hogy a munkásosztály tehetségesebb tagjai olfoglul-ják mogfololó helyüket a társadalom ¦ magasalih régióiban,\'honom arra is,\' hogy az ipari munkásság a maga toljos\'cgészélxin is folomotkodiék és a nemzetgazdaságban való fontos szeietét mogelégodolton teljesítse.
KÖZGAZDASÁG
Vidéken* egészséges iparig 3 közvélemény kialakítására! van szükség
""A "Magyar Vidéki Sajtótudósitó jelentése szerint a napokban tartotta alakuló gyűlését a Gyáriparosok Országos SzüvofségénoK szegedi fiókja. Az üléson Ilaggonmaclior Henrik, a GYOSÜ elnöko utalt arra, hogy a Délvidékon fojtod nok és szaporodnak a gyárvállulntok. Hasonló a helyzet nz ország más vidékein is s éppen ezért moggyózódóso, hogy nz orsziig nagy centrumában szüksége van a GYOSZ-ntik fió-
kokra. Az egyes vidéki körzotoknok különlegos érdekeik vannak. Itt vnn elsősorban a munkúskérdós, ámoly másként iolontkozik a vidéken, mint a févárosban, .Szükeégos, hogy n ví-dékon józan és egészséges ipari közvélemény alakuljon kí. a fo/ndat leliosilésévol lohotqvó válik, hogy a GYOSZ mindon állásfoglalása az egész iparnak logszélosobb értelom-hon vott igazi fölfogását fojozzo kí.
A nagy tetszéssel fogadott felszólalás után dr. Knoh Sándor, a GYOSZ vezérigazgatója ismertette az ipar egyetemét érintő fontosahb problémákat.
Kitüuö eredménnyel végzö-dött az Idei buzaminöség-vizt gálát
A Magyar Vidéki Sajtótudóeitó Jolonti Budapestről; \'hogy a Magyar Gabona ós Lisztkisórloti Intézet megállapítása szerint az ezévi buzu malom- és sütőipari értékben oléri, sót fölülmúlja az 1942. évi termééül. FoltÜnő n buzp. magas hoktoli-toraulya, moly 02—h6 kg. körül mozog s így felülmúlja az európai, sót a kanadai búzák fajsúly át is. Megállapították, hogy az idol busák 8--10 százalókkal acélosabbak a tavalyinál. A megállapítás szerint a magok igen Bzépoii fojiottok, gömbölyded alaknak. Az idei búzából kíórölt liszt felvevőképessége is ipog-haladja a tavalyit, nmoly egyrészt a magasabb sikértartalommal, másrészt a buza szárazságával kapcsolatos. Az idei korpa azonban valamivel gyopgéhh a tavalyinál, iinli egyrészt azzal magyarázható, hogy a vékony héj a búza, bolsó\' rés/étéi jó\' elváljk, másrészt azzal, liogy a nej vékonyabb, tehát súlyban\' kovosehb.
Eserpengére megb/kteitek egy komárvárosl ¦ OBépi^éptnlalHouost
Vele egyfltt 22 gazdára Is pénzbtlntetést róttak kJ
son Németh József komárvárósi
Mint iamorotes, a közellátásügyi miniszter annak időjén szigorú m-tózkodésokot\' hozott a cséplés ellenőrzésével ¦ kapcsolatban. Mindon egyes csóplŐgeptulajdonosnok, illetőleg fololös cBoplŐgepvezotőnok nyíl vúntartást kellott\'vozotnio a cséplés utján riyort gnbonnmonnyiségrőf. A sok, kőtolosségét rendesen teljositő esóplőgépttrlajaonos, illetvo géjK\'jsz közölt akadt néhány olyan is, aki kijátszani igyekezett a miniszteri rondelkezéstr Nóhápy ilyen zalai eset után, amelyeket már megírtunk, most ujabb visszaélés jutott a hatóságok tudomására. Novozote-
cséplógéptulajdonos több ottani g\'az-dúval mogegyozott, hogy a hivatalos mázsakönyvlw a tényleges gabona-monnyíségnél kisobbot ir lw, míg a valóságos udntokat ogy külön, sagát hasznalatára szolgáló íüzotbo vozotto 1». lí miatt dr. Sebestyén Józsof, n nagykanizsai járás tb. föszolgnbi-rája eljárást indított Németh és bűntársai ollón, aminek folytán a góptulajdonost 1000 pongó pénzbüntetésre, mig a vole összpjátezott 22\'gazdát 80-tól 800 rangéig terjedő pónzbüntotóflrjo itéito: Az itólot jogorős.
Összetört testtel találtak meg égy breg letenyei gazdát a mezei nton
Letenye, októl»r 25 I (Tudósítónk jelenti) Eddig mog nem állapított módon súlyos szo-roncsétlonség Jörtént a lotenyoi határban. A^nüsmózás^ most van folya-matbuiiTa^»örülményok- mogállapi-tásár\'a. / _J-X 7" \'
Odorf Józsof 70 eV körüli lotenyoi • föUlihnV\'es kétlovaV\'szekörén kimont : a föbítjóro" dolgoání. Munkája l>óvé- \' goztcvel hazafelé/ tartott s eköztwn érte a Bzdröiicséilónség. Hogy hogyan, senki sem tudja oz\'idöszonnt, csák ott találták nz öreg gtikdát a« mezőről hazáfölé vOzotő uV nibrttén,"1 öaszetÖÍt tágókkal, eiizmélothmül, vé-rélwni NopT\'moBBze\'télo ott állt a
két ló a szekérről, az állatok ogósz idő alatt nom hagyták el gazdájukat.
A faluljoli földmüvos,.akí az<osz-móletlen öreg gazdát -megtalálta, Inába próbálta éTesztgotni, nom sikerült. Akkor \'beszéUiiotta\'Lűtonyé-ro, ahol azonnal orvosi kozolós alá korült. Beszélni azonban azóta som tud, eszmélete még íiom tért vissza, ugy hogy továbbra is homály fodi a szorencsétlenuégot. Válóuzmünok tartják, hogy a lovak elragadták éa saját szekerének kerekei gázoltáki el az öreg ódor\'Józsofot, oki kiilsé ós súlyos noteíl sérüléseket Haöiivedett. Állapota! ólotveszólyos.
A vizsgálat megindult.
hírek
NAPIREND:
JtfJtH gyógyszertári ügyelőt: Ma őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10. tér 21. aaám.
Naptár. Október 25. Hélfö. Rőra. kat. Már p. pk. - Protestáns Blanka.
__ (Lelkigyakorlatok a piaristáknál)
Vasárnap este megkezdődlek a nagy-, kanizsai piaristáknál a többnapos lelkigyakorlatok, amit a fanárok részére az liíftzgató-házfőnök felkérésére dr. P Plohler Emil uzenUereaorendl Iói9. kolnt tanár, vikárius vezet.
— (Rhoaóozy Rezső buosuzáta Muraköztől)
Tudósítónk jelenti: Muraköz tanítósága és Csáktornya népe bajtársi vacsora, keretében most búcsúzott el Rhosóozy ReifőtŐÍ. a muraszombati tanügyi kirendeltség volt vezetőjétől, nklt mint lsmere\'es a kultuszminiszter Vas m*gye klr. tadfelügyolőjévó nevezett kl. Érdemelt Mik -Károly népművelést titkár méltatta, mlg osáktornynl barátai ér-tőkos olajfestménnyel kedveskedtek a távozó tanfelügyelőnek, aki kljeién-¦tette, hogy bár hivatala elszólítja, mint muraközi ember Honosom búcsúzik véglegesen e földtől és lélekben továbbra Is itt marad.) ;
— (Halálozás)
Megint gyásza van a nagykanizsai I, elemi Iskolai körzetnek. Szombaton este lói 12-kor elhunyt Kemeuessy^at-ván átlaud luidtó, akt 23 éves tanítói munkásságából 20 évet töltött Nagykanizsán oá ezalatt mű ködösével nemcsak kartársai, hanem a szélesebb társadalom részéről Is mindenkor meg-beesülésl érdemelt ki nevének és tiszteletet szorzeti u tanítói hivatásnak. Mindössze 47 évea voll. Lelkesen dolgozott u/ elemi Iskolai klacserkés